HJRON'S

1500

,tiordPl+s
N. YERGESANDR/is SALAMoN QARoR ZALorAv MELTNDA

E[osR/F

Kitahlta, irta,

szerkeszteite €s riiraszerkesztetle:

N.YERGESANDRAS

qa/o', sALAtqoN
ZALATAY lzlloh]il MEUNDA
Ellen6rizte, lekbnaLlta,megprobafta megoldani, mqjd feladta: AnOrfl LAsztn l{ovAcslr,Dr. ZlLor yErErERtE

A borit6t l€rvezte €s iiralerv€zle:
DtntEL EBDELT

A k6nlaet tervezte, alva6 helyett:

Mara harmadikkiadas(na, ugye,megmondtuk) nem az utob60 d€ Mindenjog fenntartva, bele€rtvea sokszorositas, mii b6viteti illelve ritviditelt valba jogat is. A kiad6 'msbeli hozzaiaruhsan€lkll kereskedelmic€llal zata kiadasanak spm a lpljes m0. sem annahreszesemmif€lerelektronikus, mechanlkus,m6qneses, ke?ivaS/ m;sr lormrban nem sohszorosithat6.E

copyr'sht [0 rdjt]@salamoncabor N. Yerges Andms.zalotayMelinda,1995 Copyright O Poganyoy6rgy Copyrisht OTEXOFT Kft., 1995, 1996, l99a
Kiadja a TEXOFTltyomdaipari €s Szamitastechnikai Kft. BIocRAf Kiad6ja. Kiad6vezet6: Majrenyi Klara Cim: a kulcsban

ltyomta a KaposviariNyomda Kft. l99A A megrendel€s tbrzsszama; laO OA2 FelelSsvezet6: Mike Ferenc n$,.',ezel6 igazgat6

@

gosr:t + E rsrxgo.:
E 6'inr€i remeUDk. 'oE[h6d.
fed

--€.y.

--6r (].j,.ter."er n€m rendha$/6 nnu ideju).

De ho'no\rn

kercskedeln c€Ual nyugodtan.

Ezta szrmot kikerdezznk,

rnnrnlom
Szovokinggcn E (hukik) IUlcm6riofogos CtGr Hungoriontuist mo.1..'r Gronor 53 Tor &,6qo, nem l6tjo, vizuj6lis tipusoknolr 6t Szemtilys:eriulfoglolkoztotri @@ Hicsft rejtvr6nyas 103 llo, hollcd? 0udiodor6l6 123 Itt o Britirh, hol o Oritish? lr', T69is, kinak o nyelve - kultur6lis mogozin lGt? llgelviirszehv sonlft6 tr@E Credeti kinti o@t IUl6giscsok obszur.Sum zlt IUlindon bEkorbon 225 llyclvlononc kicjtiiarnyiival 9@t Banyas6sol6di lirtotonul6r 261

':a 3

nc||ilolulcDccmcffis
lliisziinetn ilv6nft6s
Ka,szitnjnka segiis€get B a l o g hA g n c s n e k .S z i o p i s zM a r i n a h , e r e c k e iA n d r e 6 n a h s P o l i c sS a n d o r n a k . a d a s y V € N a A d 6 m n a k . R 6 c z l l i k i n e h , K i s s P e t r 6 n a k , B u d a p e s i iS z € n t L a s z l 6 q i m n i z i u m b a n a z l6 6s a 46 halado csoportjainah €s a JEsehnek, a Laszl6s koll€geknak, Cserbah i a n i r n 6 e l s 6 s t a n ' t v a n y a i n a kZ a l o t a yE l e m € r n e k , a l a m o nE v e n a k ,A e n e r a l P e t e r n e k . , S Keresztcs 6vinal! Koncsek No€minek, a TRAINEx Kft-n€k, Ujvary Zsuzsiinah, Badai P€ternek. Kdszbnet a domb6vari G€ring lvl(helyn€k. Es ahlror most e$/ hosszn lista arr6l, hog.y milyen kOnyvekekbdl loptunk otlet.i. nyeEanyagot, va$/ kaptunk akar csak inspiraci6t a WonDI"Luskeszitese soran. (Koszitnd meg.) A szavak kivdlasztesa\or m6S lesinlGbb a C,ttBRtDcE ENaLIstt LExrcbN tKolan4 Hindmarsh, Cambridge University Press, 1989.) Syakorisagilistaj6t vettrik figyelembe. llinden sz6tarak hozlil leghasznosabbnak Orszagh Laszl6 nagy-nagy Angoil'lagyar, l l a g y a r - A n g oS z 6 t a r ab i z o n y u l t( A k a d e m i aK i a d 6 . l g 8 a . . i l l . 1 9 9 1 . ) - 6 k € t a k O n y ! b € n l . s z i m l a l a n s z o r . g l s z e r f i € n l € k a n t r i s z 6 t , r r a z z u kV a l a m i n t a z t j L o n g n r a n . s z 6 t a r l (Longman, 1992.) Lo aMA DrcnorARr oF EnausE LMauaeE AnDCaLtunE Rt'gttrn ez utan szerein€nk lerdni h.ilankat kedvencunkneR, Nigel Reesneh, alijneh eznttal a kovetkez6 miiveit forgattuk 6s forgattuk €s forgattuk. mignenr li€sz lett a ALooMSRLRv DtcnoftAnv or ?orur,ARPHRASES lBloomsbury. 199 l ) PnlrAiraoolr (Eloomsbury. 1994.) TnEPoLrtcallr CoEREcr QuoE-.ahauoE 2 \L)nsin Paperbacks, 1942.) ( l A z 6 s s z e s, , s z a k i r o d a l o h k d z r j l a l e g d i l i s e b b n e k e 2 6 l t a a l t a l u n k r e m e k n l h a s 2 n a l h a ' !6nah) a kitvetk€zo mt bizonyult: llihe Lepine €( lYarrrL€igh: IEE Aoo or SntnD LrsF (Virgin, 1991.) A ti)bbii pedig ABC-sorrendben: All€n, W. Stannard:,rvnaE ausn SPEECE lLongman, 1954.) EAsdo: OtiLovEA D AAaLET flA,Itu oF Bastro l?enguin, 1945.) B(nn or LtsE. TdE InE 'gos EDtnotl led. by David Wallechinsky and Amy Wallace. A u r u m P r c s s .1 9 9 5 ) PazzLEs/-4 (Heinemann. l99l.) Cas.. Dougt ENoL,sE EnausE lDrotqs^t\D flow nt asE mEM l.d. by Jennifer Seidl and W. Mcllordi., o\ford U n i v e r s i t y r e s s .1 9 4 2 . ) P EncvcLopEDta oFLA auAcE\Catnbridge University Prcss. crystal. David: TnE CAqREIDaE

' lgaa.)

Roon oF lvot'tsE (ed. by John Davies. J. M. Dent tr Sons, l9A Lr sE EVERTMAN'9 Rednran, Stuari: IlvoRxrrc wlr'n |/of,rs (Cambridge Uni\crsjo. Press. Qairns, Ruth 1990.) oregory. R. L. - Oombrich E. t1.. ILutztO A EnMEszEnE Es A ,rovisEraEN \dottdotilr 1942.) aln nEssEoox or wonDs, rrt(ed. by llanir llanser, auinness, 1988.)

4i.

(Bichotson, 1990.) Lo DrN FaB atunDE Hughes, Patrick - Brecht, Qregory. VrcMls ARcrts aNDlxwnr \?enguFin, l9?9.) lvlccarthy, I{ichael -- O'Dell. feliciLyt Btd.$n yocaaaLtny tE AsD lcambr'tdge Universiry rress. 1994.1 O'Bnen, Domini.t noxl m DDwLop a PERECTlE to*y (rieadline, I 995.1 I'ormt D.n oF fitasEEy REyrEs, lttE {ed. by lona and Peter Opie, Puffin Books, 1965.) RAC rbiraEns flA Daoot (RAC, 1994.1 Swan, t{LhaeL l{^ErDlrs.orE (Cambridge UniveFity Press, l99O-) Wnght, Patrick -- Richardson, Peter tol AsEs Foa ^ J.ttn narofl (Andre Deutsch, 1995.) Szer€teltel eml€kezrink meg az Ismeretlen Angoltanarr6l, akin€k mindannvian k6szG

* * 5

ll6flaz ma$/a. a rendhagj.tj sz6" jelentas€i.rnJjlolrol ' B-q\alr E sr ord..ftdrebos 4 trtr . as hog. Az e$/es leck€k egy€bk€nt nem is Cpnlnek egym6sra.. Ltbjesyzetb6l szapoAzzu|naid. hog a rAaLr .yanhasrnald rpl. mert az a sz6tanuhs r€sze). hory egyszeriien csak veled tOr5drink. { f o l e g A y u r i i s d k i t S l ! i g r c noim.rurtonjurt haszn6ljuk 6ket. aki veiemedik.. hosy sajnos lehet. olr a hangsnlv!\ CyoA ellendrzes: r sAnsFAcnoa.. Olyat se nagJon tahlsz majd.€s alaposan m€qi€S/ezni. akkor m€giscsak j6k voltunk.. ha ansor besTedpr hal honyvpl is vesz.nek. Udv Neked.lisan nez kieqy ilv.-.rnr [misz-lu{r. sokminden masra Csakigy csineltuk.ton1E i "run irt"t u..s. hos. mert az arr. akkor te szer€tnel bemagolni sok sz6t. ho$/ yq!qj6&! mit is jeleni (a helyesiresi hibil pt. tahni) a tanarakt6l. hogy amikor siman egy barati bevezet6n kotlik az ember akkor is mindiart d r e h l .vekni.vas/ Fzdij!&hdnl(A nek kell mondani.. A ttlor.r ' r v. how angol szt vegitsszefriggesbSl(szap sz6!) taHlhatod ki az . a rorl. jetenti.syd veszni. (Aztanperszeigen nehezenment.. hosy trem is oryatrgyakoli. rh meglerted ezt a kbnyvet. ha szeretned syorsan... hogy bArki.. de ha kbzben azt is megtanulod.t So. hos.igazf' kiejt€si'atiras €s f6leg Dem is "jelek". 6 i .*. neh? 6 .mint amlkorbesz€lsetes k6zbenjlt €szedbe valanl. I$/ekezttnk tenyleg US/ 6inalni. .. . ha szidnanak a j6 anyanyelvnnk "tnlzott" hasznAta.mir jeteni magyarul". el€gpdelrseg.azt. Ett6l pe6ze nehol malackodasnak mindsithetsz bennrinket. na$/betiisn€l nyomd meg. ncm. n6takb6l. Csak Otlet€t. hunrorosak is akartunk l€nni .vainkbormas eresed leher.mondjuk .. 6'akm jtr.tJy sansaqo| a/ 'ao. veltink ny€lvtanozni s€m igen sik€riilhet (de n€m titkoljuk el pl. n kedvenc sz. P e r < / p s / p r i n l u n h m i i s l e l i e s e n n o r m a l i s a hv a g y u n k . hanem ia fene tudja. hogy nelunk minden a szavaink megjegyzes€€rt van.hiejtesre utal6 jeleket .A l { a g } 5 / o l a n u l o ss z l o s e n j en e g e z t e h e r n e : (S0ll lUordplus.Jellemz6.a sansFAcrm$r nen lcijlistslaln]. hogy b6rmit szabadjon (v€Sre).o"r. olvasd ki syorsn nehrnyszor €s jesyezd m. ki. m o h j u l n a h e s z e b e . r. trd is id.E. knlitnits€n. .dehaL pont csak €nnyire va$/unkj6 lejek.@ hrr krbl.r. 6riilne eS/ otyan sz6tanulosnak. er ar en hib.s amil.n r6nvu.Dnas szeintijnk csak erre arkalmas (erre leginkabb 6ak a wonDFLasalkalmas!). ami ebben segithet.-.iaeft.aztan majd 'syekszel mestudni €s be$/akorolni. amib6l minden flancolas €s m6dszertani vilbgas n€tkiil €gyszeruen csak meg.lJ elld ' reqjeqy-zni J . buci"E. Bar mindenhol Htsz majd . rul . lvli sem a sz6iArak IPA'jeleib6l tanultunk kiejteni.Szerintnnk viszont teljesen normalis.. mintha tarealgAst tudnank S/akoroltatni.6 hlilt id6s alakokat. Nem pedabzas (a hAtlapszdvegben).legrrps ponl nenr \ T e r F p e la h o n l v u n k b e n r a l S nm e r t n e m j s o l y a n S / a h o r i ? E 'lermaszeV€dj meg minker.m volt q r si.-.amikor Nem csinaltunk igy...ns mu t n litvz n.y . hanem kitrnlbeliil l$atie-ttlGdn]-nek. aki mar elkezdett angolul tanulni. hog} a FAaLrazL "hiba".icgy€zhet6 egy rahedliE igen $/akori sz6. h.j6kedvb6l.. . Nagy Sz6tanul6l ll E Mosl mir n€ h.) UgJ sejtettrik. mank6t adunk azt az€rl meg az alig-halad6k is sejthessek. kontextusb6l j6 megtanulni". is rrljn mert az is kicsitolyan. hogt tesen... Azt akarjuk mondani. a wonD(Lusba barhol belelapozhatsz. ma$/arul p€ldabzik majdt .

. nalunkAmerikaban.. Heureka Szavak ingjien . Meg a magyarok is...x ..b6ros ld6zitett tanaroh Waterloo Bridge . Mar megint Landzsaraz6Vlli Shopping Centre + Bev6sad6kozpont Shopping Centre 2 4 Eev6s6rl6k6zpont ez it! a sz6tanulas helye 9 lcr l2 IJ t4 l5 l6 t6 t 7 ta t9 20 2l 24 zz 26 27 2A 50 JI 32 33 ..a z b u s i n e s s2 S z € Pi s l e n n e S z e p i s ...lcphant in my pyiamas A b i z n i s z . szRunfi noYcll An ..t.A vizi6 karty6zik Wat€rloo Bidge 2 A saj6t anyjuk se ismerne mjuk Ritka kitnnyii szavak Ritka hOnnyii szavak 2 Kit6lmit tanulhatunk? lvlit lanulhatunk a nagypapanklol? Itit tanulhatunk az amerikas magyarokt6l? Tudod. . l e n n e2 lvlostmindent m€gmagyamzunk.. Szavak ingyen rettr J6zsi mii csinal? J...a z b u s i n e s s A b i z n i s z .1zsi2 6n dance-olnek veled. Es most m6g ezt is megmagyarazzuk.

de ut6naellen6rizd€s ha kell. allre lyek nem szerepeltek ebben a leckab€n.) az angolban t6bbes sz6n'ot vonnak nraguk utan. tenyleg €nnyire hasonl'tanak a magyarhoz. Ker€ss€l olyan t6rgyakai(ne a na(ysz6tart. ho$/ nem csapu. '.zarl nz o .k be.m11ttc I sttor ^tr EEPtra IIow trE cor nro nv pyratqAs I'LL |EVER I{ ott/.!.y isen kompl€x miialkotes fog segiteni neked megjegyezni. a cisareti6s doboz.javitsdl pisama!r---------------cigar€t.rt . tlogy howan kerirlt a pizsamSmba.. de mondd is ki kozbenl ElSszor A hubasanlein szavakat csinaldmeg ngy.o. hogy nem nezel fel a listAra. mik is voltak ez€k a konny( sza vak.Onclephont in mq pyiomos dildnl iij pi-DzgiDcd in Iijn Olvasd el hangosan az angol szavakat._----. amelyekenellen6rizheted. azt sose logom megtudni. amib6l ket sz6t mindenkeppen OtrE . amelyeknel ngy gondolod.1 elefhant!r---------------. j6?). Hizd ai azokai a dolgokat a nizon._--------------s a n w i c ha I spor ". nem l6di' totiunk-e-Ilyentargyaklehetnekpl.olate .: j!':2 Jutalomid€zet. es pip6ld ki azokat.. . bycicl€ z____ cocholakli z l ES. *"k l{lglldiri hh: 19. javitsd kij6ra. pizsama stb.a kaka6poros dobozstb.. (Groucho Marx ameriliai hu- a prros szjmn dobok lpl nadrAg. 4 Egyik reqgel a pizsamamban lSttem e$/ elefintot.

No meg m€g e$/ harmadikat is: rrr.oz businers Az el5z6lecke (At't DLE?EATT nr pu .PArositsd az els6 oszlop magyar szavait a masodih oszlop an' lrd le angolulaz al6hlizott szavakai: EDL hol a 4e!1i? EEU.A penz beird be angolul: l.hettrek bernc s. hogy legw el6szitr is fel kell €rk€peznnnk..t. Penztvagy eletetl ' akar pletyka)l---------------4.l6dns. hogli rz.cepper sen hivataros nv€rlhasznirar. amelyeket tulajdonk€ppen mar tudunk. * r g . hogy tudunk.z qiEi. szrvrk is.r ** [olmdt -t stb Grlnt. Az egyik a Cat€k)film. hogy a BAsv. ahogy szoktuk). Melyik angol igevel csin6lsz p€nzt? toltitd el a h€tv6g6t? forgatsz filmet? I pr.. hol a dzEtitrz? o---------------b€bi dzsrisz film Felteszlink m€g n€hany k€rdest halad6knak. Vannak olyan "magyar" szavak . raza. melyek azok az angol szavak. mi ebben a biznisz? '"'. mindenkit m€ggy6zhetett arr6l.*t. rigy.O biznisz. hogy azert 6h se mondhassak azt. €s fiataln6ckat. | 2. JarcE nLir. m€g ha 6 kicsit mask€pp irna is. Ez lendriletet es bnbizal mat ad." lilfl] a film. vagybirkitrriLst mint a masyrrban.Az nzlet az itzlet.helyenk€nt kicsit szlengeseko. lesfeljebb nem tudjuk.B 5. Ez biztos.4 Hol toltjnk a vikendet. amelyekei ha kimondunk (egyszeriien. v€kony 16teg. nEE rEtrDas BUst\Est szava kkal akartu k kiszurnia szemUket.b6lev( (akernarancs.r' 4 hartya. amit a fenykApez5g€pbe t€sztnk. egy angot ember is meserti. szaftos.llert ha p€ldaul nagy nehezen megtanuuuk azi. totrEy.D!Di? szet. a masik az a lilm.k's tong"r. de nen ez a l€nyegvan diaiszleng alvilagiszleng jelenlhetkisbabit is. L. rogtitn k€t sz6t tanulunk meg.tr.

Jodie Foster. riosv Zrrls((.epter ist cErrENr+ satrD + snaLl sft)tlEs + *"-F [onkii]-V€snl is a beton el€g konkr€t dolog o e h tr vaalsr. uuna $/Ujtsd ki azokat a szavakat.F^Rx YouR cax' tff€ hi't in kir litl o ttt parkoli.. amikor elf. onn6n kiejt€snkkel... Lattad a filmet? Robert De Niro. angolszavakat Iril h { h:i+lEffl ft'{ Ihk.e" a magJiar"a" hang az angolban "4" lesz: az angolban hosszti "i" lesz: a Hasznos ismeretek halad6bbaknakl EAtr4. az€rt m€gis van.-TAxt: Aki lezeti az a . 6frr(r Masik j€lent€se: Parr \Pt.0whogy most iz elso oromi'k ulnn olvasd lel haromsTor az Pgesz lisEt a helyes kiejiessel. Masik hol? Het a c.o$/asztjak (pontban 6tkor) ok ilvenkor esznek is. hanem azt a bizonvos d€lutani alkalmai is.AxI DnvEflIl itdl.. Angotul n€mcsak magat a tea nevii italt hivjak ieanak.il Att6l azonban. amelyek€t ha kieitesz: a maryar .. ' . hogy val6j6ban. Ezeknekval6jebancsak a kiejtes€tkell mestanulni A kiejt€s€k€ta masoParositsda ma$/aros knllemii dik oszlopban taHlod. pt.ndl rroror grz mhrmdl gtdnl aprc "i- -.ot. csakhogysajna ossz€vissza.a' hangb6l az engolban .amelyek leirva betiir6l-betiireegyezneka magya al.tR FAxtt ban ([dti*] + aut6parkol6) ?ts .2 O biznisz'crzbusiness Felsorolunkneked olyan angol szavakat.*.nincs is mit ianulni".' MrEltdrd4 lo la .oo cDtrEfiE Adunl. hozza re. foty6P tt 4 RtvEnltirdl jelentese: pa-}.

mint ez ilt. Segiis€gk€nt flE. meft aztothon (e rdr) kelldolgozniia |lM) .. vagyislankor)abeliteladat."*-*.hosy a hazi ieladatnriarl dd.ha n"m rirr ede.zt ielenti holy "cal enn€k alapjenviliisos. ltt mosl az lesz a leladat Lism€tlesh€Dpen."a nescinelando dolos P€rsze [h6wii l nil .l+ kiejras.is lenne..zene".ifr "**.*' ban hl$zdsztirl vannak. ha minden sz6! ilyen konnyii renne megtanulni..nosy a zranmcr^zo]b5t {hom!zi-EL.rl Idoklti ldricd Ii'foF fjsdnl Inid-Zinl brhd bru+Eei'd l*..^ rn "/oi. hogy melyik angol illetve magyar sz6r6l van sz6.. ri (a keu ionni.-pltdplJ megadtukaz angolsz6 betiiit Osszekev€rve. mint ..za.hl I!?rdincl MEAUTNC Imininql j4t 4 . ne7.. PROI'JU]'JCIATION HELP lploll$lzi-Uldnl kieit€s SPELLIC Ih. PRONUNCIATIOTT TIELP SPELLINO ]YEANINC fulloholl hh'. az angol .btrtr.n6rc szi'rol van sz6.yzetet[r. lh!?ll.da$ olyan feladat. Akkor l6ss hozza az isazi ExEaosE-hoz. mes a l6bjeg. amelyik magyarul annyit iesz.L454/C4 Irj."rkl Term€szetesen helyesen gondoltad.t.-) Az .. mint azokat. .A t rt inkiLbb.:'t | | .

hogy itt mi a teend6 Aki lusta visszala_ pozni. Ez az ExEnc$Emindazoknak ismer6s. az gondolkozzon. azok most hipp' otvastsk hopp. tegy€k m€g.:j: .Szdpis lenne. De az se felejtse el kimondani az angolszavakat.... Akik m€g nem.2 '?. men an€lknl az eg6sz egj/ fakabat se €r. PRONUNCIATIOI'I NELP 5PELLINC MEANINC lhsll Ididi6l kokl Imodd'il Idi-lE(fid ldiftind lblnk! It'litdnl If6rt'ifl lorobldnl hdirh3drl I I .Legahbbis onnan kideriil. akik az el6z5 oldalt (nem is beszelve az ottani l6bjegyzetr6ll.

Az .ntr. meri az angotbana rrrrsr ige alap' jelentese "ber€jez". co.-6".rt t! . mint a p€ld6ban).rr-rr [ton-fiJ{] o tartarmaz.sJ E rouo"' '. hogJ. mint a hazalatogat6 amerikai nagJibacsi. lvlosi pedis l6sy ngy. A c4. hogJ "kisz6mit".?l: sz6 a hazisazda \a rosr [hdszt]) a n6nemii alakjeb6ljitn.(A cott*ljrER khat kiszAmit6-) konftn r 4 co rar Ealton-IEhorJ.lflost mindent rne zunk.lift" mellett azt isj€lenti. uq)diw J oEMA. hogy .ll kedvest. hosztessz o rarrrsr ft6i?ia... "c€1".e @M@ cllelhellmi.. eenn-etnt l'n//rttnenll' a arrrE ldz3.:t zo taftalma mindenkit m&glepett.qyaruld szol 'ncnninsiSaz. St]la eo Llg6ll.A lanyok pedig 'lgj/ismind kedvesek. zrfl[ii]E' termeszetesen a. a kompjnt€r o cot"nrEn Ilon-PJhdl' conrvnlhn-?Jlltl szt azt j€lenti.n 'naSla' nplypsr. va$/ishotry azonosvele. -sel fdezte be a veGenyt a vil6sbajnokEzzel a y Ez a kedves angol q) -rel mindent ki tudszszamolnimindignagyon udvarias. finis o rnsn [6ris]: azeri jelenti azt. mert egy Osszehajloit zsiriefvolt benne. jelenti.f}t lasd essyet fef j€bb.aki mar mindent egy kicsii angolosan mond (ngy. hogJi "befut6".mi€rt--. E HJr Ineginl ne n adtuh Ineg a InJgya helye5trJsl 'llcqjJrulispq/ . Ezenaz oldalon csupa olyan szo szercpel..lelemel".lvlostviszonl azt is megmondjuk. azt nem is kell kUIOn igy mondani.. t'li A repnl6nmindannyiunkat szivesenfogadotta a Itt ng) gondolluh ner rdlul 'negm.. ^ rrn E lrnanl ma pedigf€rfit.. udvariast jelent. co Lalapjelent€se Olvasdfel magadnak t6bbi!.t4.Minden magyarazkodas hely€ttaluon itl inkebb egy pelda: a Tatanez€d is rociznak5kjobban.- "r"hanf.ami az angolbanis kb. a Az 'rf csak annyitjefent. ugyanazt mint a magyarban.

. Friderikusz mindent megmutatotta A legbizionsagosabb.I6Ld" Ez itt €DDen abban az aftelemben.biztonsagos". Persze. e$/szertim e n c s a h a n n y i t l € s / .) : . h a l e n g € r e s / e k . . |ftEma l'.sy nrirr Nrqf Rendhasy a mtlt id5: rsa *r Imit. hogy ez az oldal ikertestuerc az eltjzij oldalnak.ahdl angolul. how sz6p lehetsz. angolulstof. ho$ . de okos r.iln'sl:egJre elterjedtebb d . nW hasonI'tanak ewm6sra.etter 4 stJEAtEBl3dddr]. -oltunk Bar a pil6ta csak nagyon k€s6n latta meg a fbldet. megis van utasit6s.et4trthwrt] o izzad. az6n simian O D€lutanegy t KOvid a O -en talalkoztam nj f6nOkkel az -om. s6 a 'rol.. . ha a D 'ben hagyod a panzt. tNa tess€k. amit6l her6tjuk van mAr "L^ D!'-l . s a u o . 0 A -r. h o s y . kil6g az Dc.Csmost mr69ezt is me Talan mondani se kelf. is tuti. c z i s c 5 a h d T r m u . taua. Iandol+ ziaD [rnd]: int ise. amilyet a vitray mes a Friderikusz csinall Ahol nyilvan mindenki szer€ti magat megmutatni.gm. CltCXOi: ird be d hianyzo sza\. a kPdvencUnk. llyen lesz {es ebben a re.Stor+ (meg)mutat .i{rEazt jelenti magyarul:.f i t l d " E ' E z e n h i a M l j . hogy a. sort 4 sroxrs hode]: mindenekel6tt azt kell aszrevenni.tEt" . hog! "folddarab". mint egyik raa I!91a masikra. A legmu'i. h o s y i n g o i u t a . Kb.ldlalho/o ttsszejbvetPl" hclletr. Ezert azut6n utasitast nem adunk hozzA.a m i h o r v e g u l i s partot latnak a sok tenger u6n. hogy az angol sz6nak a v€g€n van egt/ -r Azutan csak arra kell gondolni. hogl. amelyeh |rind mind azrjel€ntik. A j6 meleg szvetterben Pedig tehei azuran izzad' n'. Lass hozza tbgvest. minl €gy biftok v. ho$/ loldpl er' de mini t6net.s'Shajtott az angol tynk.h6l: iti p€ldaul arrcl a s6r6l van sz6. hogJimilyen nadrag is a sort. legyen az akkora. t l n f i l Ep o n t u g y d n a r l j e l e n l i : l a l a l k o T i k . azljetenli.r 6vid . szef a trrE leiifl: merthogy ott biztonsAsban van a P€nzed. Folyik rolam a viz. mindenhi Pmlake/ni foq ez 16. ' r E f . A biztonsag kedveen elmondjuk. pe6ze csak az egyik azok kiiznl az angolszalak kbziil. hogy angotul .keben E l4 rir . sz\. leveszem a r. mrtl.

at. rl t5 . hogy hangosan olvastad. hogy bar Wakran kaptal a fejedhez.it'l r BE"oBrl Nm (AzArt nagyonj6. Ajobb oldali oszlopba 'rd be.l Melyik tobben.) A kOveikez5 angol szavak &1 betiiben t€rnek el att6l a magyar sz6i6l. A kovelkez6 angol szavak 9gy9!19! betiiben t6mek el att6l a magliar sz6r6r. ez is mily€n kbnnyii".) Konnyii kita|alni.r. melyik kev€sebben. hogy eggl. (Nem semmi. amit jelent. amt jelent. ka..Eiztosante is igy erzed. amjt jelentenek.zb€n €s mondd ki 5k€t hangosan: intelliaensminiszter talzulZtzt l . n ELuc En [k -lElidz.Hcurdko lvlinden angol sz6 valahany bellib€n kril6nbozik att6l a magyart6t.mit j€lent: corne€llofil KOnnyii€kezek a szavak. amit jelent. Es olvasd fel az angolt hangosan. melyik magj/ar sz6rol van sz6. mesdicsAflinh. ll 6 harom betilben t€r el a mag.. mert az is kell a magohshoz. ilansosan: crorx [s -OiiR] O eavetlen betaiben sem eavezik azzat a magyar sz6\!at. de az elm€ny kicsit becsap6s.yar sz6t6l.j€. (Az is lehel. r4€gis 16 fogsz €rezni.hogy . azen ett6l meg nem leh€tett minden sz6t mesjesyezni.atAlelt Dol:tikai riDort Dolitikai titden€t S1tl. amir jelenre nek. Jol van.U$/hogySyakor|as!Forditsd Ie ansolra az aHbbi gyakorolnival6l. riasznald a jobb oldali t.el tobb vagy kevesebb b€tii van bennnk.

ExFLAfiarnv a magyarezat futball 'Do r+ lab.ll.em. r. hogy mondod misheppen aTt hogj "b. 4 v€a (v€qe valamine badibilding BoDr a ksl.l€. + borotvalko- ll ' ru-'lr6kmrnt] E u'*r-.Szovak inggen . auLD a aqit ^rEa 4 !6n. ansolul: F'LL ll. s k a k o n o E s z i j a k o n o \ e k e n r a l a l k o z h a r s /o v a k t a n t e s / n e k masik sz6t. hosy . . pusztan tudatositanod magadban hogy a .iY.el5b6r" pedig: rer?Dirrt [tr6Bi(l'n].k tanulnod sem k. grryf.*.-ii" az angolb6l el is sin masvarban is csak . keress in. mit is csinal az ember eg ilven ruLLovER'rct? il P at). n g o n d o l t o h h o g y e z c k d s z a v a h i d o T r t e r l d n a r o h a s e p p e n e T e n a z o l d a l o n f o g n a h l € l r o b b a n n r 'A z l 6 n € n i h ugyanis.Ezt a sz6t most nem nondjuk .". na rem e o-qrn"". hogy ezek a szavak Worsan €s fajdalommentesen k€t angol sz6t tbgnak meqtanitaninektek.nrrt <) ember ( I|. h o g y P o n r a s k i n h P a d P h t 5flo g s / a n g o l u lt J n u l n i ? u l l l e t ' ve m€g c. Az etiifeJnnke! (vasyis a homlokunkat) nsi/ hivjak: tgtrt&Dltorli]' A mAr . i t o b b f e l o h a s n i l r s o l m e g h J s z n a l j ai s o h e l D e a t r d r i t h .q) hi. fitvmald l€ az ilven hasznos.EE o h€t (eS/ het) f.) Teh6t a b5riinket (a m€s e|6 emberi illetve 6llati b6rt) angolul rigji mondjak: er" Az Ne . ami arra utal. bizonv' 'rhizza a te' Med ke.) ldiizftett ton6rok eq€szen biztosan mindenki hallotla mat azo\at a sza\la\at. m.kik6szitett" b6rt teljesen maskePP mondj6k (nemcsak a skinheadeK): E^mE* l h d i . ttt. hogy a b6r val6di.b6rfeju" val6ban annak a tordt5sa.b6riis Tudod-e. '"a bciht l6 *r .b5r'? lliel6tt revagn6d.. .ov-l-*" vatami b6rtarqyat €s nezd meg (Az "echie" nem angol sz6.r Hat.(Egy€bk€nt a DrcftE lre liikhtd] k6fel6dik. Talan mert az mar egy ragebbi keletii sz6. E z z e la s / o v a l b 6 d . k6bl €$/ masikat.trfejti'? \ J t 6 t o d ..rll \+ hnd ovERli egy'h€t ilyen rendes gyereket. ii" nalkril.j a EEAI'. gondolkozz .nat iW valahogv Lassunk most meg j6n. a pul6ver' vagyis inkabb angolul a Pu"ovf.sil.uoo* -r -" *lnar'l a" " ***'*r"tsrl!!1:!h"fl! E Lgen s ollasonknzk'szerinlrnkne lesvelskinhead skinhead isneretren LAbjesyzet *r.an peldanak oka€rt a mi baretunk. amely€ket itt fog olvasni .. ^ '.lE^D lekinhtdll'l€sha az . hogv nem... hogy van az angolul. apr6 iudnival6kat' r. hosy sntN.sessr€jt" hasznalunk. g o n d o l t a dt o l n a . RALL4labda N^^ + set"l.sodi\ herdes.

Kenny Rogers. b6d€" . +] tttY ro1 a EoRsEI lnrj . .:lF l7 . sz'6 O fsmered a "bridzs" nevii kadyajat€kot? Ddntsd el. hogy r6n€vkent ugyancsak jelent olyasmit.. hogy .llloterloo Bridge ..ha az Cttclatn kifeiez€s€inek... Ezaz "sa tbbbesszan miattvan ill.4 'eqyamerihai Tenekar ne\el srrandolo d 6racr tiuk AIj rel! + - u/q [.egy ige is. term€szetesen anqolul is iel€nti az iueto @ A. mi az angot BRtDcE lhnlzs) jelent€se (azonkivnl.. lla$/ar szavakr6l fog kiderulni benne. Ielit i€lenl vajon a co{ntivsz6? Milyen Gl Vott6l m6r sarden'partyn? arrc. a boy-szotgalat.. hogy angolul is jelentenek valamit. igazad volt-e.. Mi lehet a ielent€se? a Cl Volt egyszer e$/ c€g.stand" magyarul kb.nd... n€pies muzsika. Ot that) rontos sz6 tanulhat6 meg bel6le.pult.] [diii indii (Tursenyevl) I RFndlasro nurt idd r. l& o houz] OBzagomat egy l6€rtl + Egy nap falun 4 A DAr m mE .14 r.@.r? Aondolhl kOzben a PAnft is.c be az rir€sen hagyott helyre a fenti€h kitzul onnan leginkabb hi6nyz6 eUel6nt angol sz6tl lvlindenhol annyi hely van.{ri!'r. [s.) A a^Mn ielentese? valaszokat a kulcsban tahlod. vagy sem.. i. vel d6nttd el.t ni]. !zi0rl... ha nem vagy biztos a dolgodban mondatainak s€gits€gede meg ha6sosabba feladat. ahany bet( hianyzik oF DDEiI. b6d€".loo iolk Celsiusstb vi dam. 5l@Isd.niitl w aterloo-hid 4 w^IEaLoo lnirdnrgr cidbm] -jEUca. angolul azon kivnl. hogy "pult. annyit tesz. Ellen6rizd. hogy a aaEpENaz €s mit6l volt a.lvlanapsag szallod6kban vannak boyoh Mit @ ietenr ez a sz6? b) leny lc) segrtcj rcytboilq lar tin Cl szereteda country zenet?Johnny cash.O uizilo kortgozik I'iddl [v6tdFtu Ez a leladar kifejezetten a legkezd6bbeknek keszUlt. A rt t.

csak €ppen halad6sabbaknak.'E + L€gyszi.Az fog tbrt€nni benne. + A berban m€gialalsz WnosE B mts BAE? 4 KiC ez a rud? SED'' on rrrE Bo RD oF Dt*Ecroas.'. es.g/ kis tejszint a kav€dba hrr sot4E or lltts cnEA on rcufl FAaE. lvlit ielent? Egyben a az e$/ik leg' O B d r a .l€qv szives. Ez vajon mitjelent? CI b) elmeqv vmi mell€tt legmagliarabb magyar szavunh a Egj/ih anool sz6 is. az angolul tuNAcErlr. mi most az angol dr'lbitl sz6jelent€ @k nem igv vatakiregondolhatunk.4 Teryel. Timbuktuban E) F^ss t'jErEE s Lr.lin: Add ide a teiszint.. hogv melvik angol si6hoz van hbze.. Sikenilt ir6nyitanom a c€g€t..4 6 irenyitotta a ceget.ke az el6z6 a waEnloo BnDaE mint6jarak€sznli.: magyarut"menedzser'. 4 Eenne \tan az igazgat6tan6csban I aLwars watrrxDro BEa rrrtrctp .rt..v s26 es€t€ben. A helyes megoldast a kOvetkez5 mondatokb6l tudhatod meg A nem l€tez6 jelente' sekkel kiv€telesen nem 'rtunk mondatokat ro ll I t'tafiacED FaD En + Sikerllt megtalalnom wnLE I ntas n lhtsu w.Ezek koziil kett6 isaz. add ide a s6t I pAssED ttEEoFncE o nv lar tu tdD tud. l'. hosy el?ruljuk neked esi/-egvmagvarsz6r6l.b6r" masyarul is iitbb mindentjelent.llfoterloo Bridge 2 Ez a le. amig t8 rF . a lvlindigis rendezd akartam lenni' forditsd le mes ezt a n€hany mondatot angolE: O 6) Crt€l.egy nem Na vajijon mia leladat? llindketten a . PIE^.'Yrat Oo . Jelent€sei. 4 A pubba menet elmentem az irodaja E n^vE soNDcBEAnn rouR coFEE. 4 Tesyel egy kicit ebb6l a kr€mb6l az aF Yoo'LL rniD tttEn rnE t{f. Majd pedig ehhez az angol sz6hozmegadunkharom jelen!6st.nidsi'r]."i!4 @ eh kbsz6nhei6ek. amig 6n IIE trAdiaED mD cottPAtrY voltam.

mind Er€sv a 2 Br3.tF . nf'lLI&E r Polltl's.A B I srobriflc 6.6t ongjukrc ismerneroiuk otdenaft szavak f O^DnARv woattslo ini.lE I xrtlaoE'm lrJteE nE colPrxf tllxLE vts PLtstE lllE t|Ef.crr &'r lflPrtr I'k!r !4. n. alta16nos sitt (szem6t.0. valtozik. a)6s!1s-cl . o. trrsrxfrs s'ur' g.nlt)'n?s E.ta nsn. [trr9*4 "iimeMit .!u'.r/iE lhitl Idiftiinql a o Fobidnt.r d nidi6.rcd. ldnl lFjli4 diibsla." |. Idr-lt(ri{l. trffi 4 papn' a inlomiicl6' &rstur 6 nizeu'n.htdhotlrcor..t afiohot.rrr o bdr.". .ldididlt '. hogy . persze bsszekeverv€ Hogy pedig a feladatban l€gJi valami j6 is.irl2'tPrxo o c l. lt'rEf ftrs. annyira m6s lett a jelent6snk feln5Ltkorukra. {lad6oins 1113 ilvlnlilnnv! nvelv. PrEAsE.'r4 .iflcr o lltler.. az angol szavak utan megadtuk a "mank6t".orlr.rsrxr$. htbmlrr0r..kidoband6) csencsel (azaz cser€berel) valt.1.ntl lsr9.ltiv. t.Jea sza\all. mig a magyar "megfelel6jerSl" mar csah tudod. Csakhosy az angol oRDIAeY azt ielenti. 8. trP. PoLITEL nEA'rl ' mLll/cALsl'Nr ' ch rE alo CIFFEE.:J It .nd. 7.1-t)2c)3-a). nftLLEErf . h0h0r]orctQ dottor. A boxrinq eredetileg kerckvolt A magya! szo liin a lengJel. Imoddfll [sol]rrrcr63ork.lt. isar.l xr"r'r 4 moden' o.lhsrl'r. telerizi rir4rfl rir"r-. ajilo G3ii'l' tttEtErrEro|. Az els6t megcsinaltuk. tfi BudaD6l.jt.. az angol €s a ma$/ar szd is a latinb6l jon.Iinf0FME ffort|.s. srr 0ta flLrltflaof' s80t s 0t leit s0tl lo 4.ta. flun mftf onwu L[FE! rutcrltztiicri] 9...fdliiros" sz6ra oK ez 6v6n aluli. ato"r.[tr.r' rartt xr liilan!s. r.0. sri'ritYal'mltol 4 gviix a [d$'j!z]JUrcr 1.mindennaPos 6lialSnos". megv6lioztat o . o.r. hogy lasd.tPir' sftrr t's'.0rvor. Em a vdr. mire mind€nnapos.3. [F0!10'i] ttzstt .l.ttaii.| lmiu-Zloitl Proffssot. hogy mitjelent A leladat: meghlalni az els6 oszlopban l€v5 angol szavak magt/ar jelentas€t ftogy hol? A harmadik oszlopban en talalod a jelentaseket. . tanrrap.tiriidzl Tafan m6s a mamajuk sem ismerne 6 eze.3. lltrrtoil o det.n keresztularkezhet€tt hozziink A2 eredeti jelent€sr lEjloft' rviL\''tr a lrblgvek .itrlonltnEv. 5.x. prulBluo4 bo-ftszd.MrcmErlmr4t ^D! r.0.o.0.llt6fl) 3.EPoar.ncia.. wh^sE tus sAR? E o B ' hdpialis i5 HJ 'nno'ncror scqr+q"r 'c'n'Fl tPt sToooi.s"l"k sondolj a masyar .Pedig a mama bizony kOz6s.

/Yrlnd-sl{l a olvaJd'IEfFansosan haromsz6t (Haromszor') A lenti szavak koziil kivalasztottunk harom nehezebbet.tt6t biztos beugrik." A csaHd €s a munl(atersak b€irattak eg. r Jf'milil mcr. 6s alaposan osszekeverttik a betiliket. a/ tog elvezetni a/ angol s76hor' tld Gr"-"ruir. Bogozd ki. villamossag! t 2o .nlDatlkhsl rorr [ir-Dlrrl hiii6szekreny Er-€. mely szavakr6lvan szo lvlelyik angol szavakat tenn€d a kov€tkez5 mondatok forditasaba? ird oda a nrondat Kihoztuk a g€Pet es a hiit6szekr€nyt.- Az az 6tletem tamadt.0itko kiinnpii szqYok Parositsd az alabbi magyar €s angol szavakat A koz€ps6 nres oszlopba ird be a maqtdr sz6 eq\ ideoenes hangTasl szinonimijdt. e s z e d b p s T i n o n i m a .ytanlolyamra. villamossag."'oi n e m i u t n . . .a k k o r o h a s d t a s i q a 7 a n g o l s r d \ a h listajat.:r .'E cr'l liht-nkriil sep rr'r.i. . hogytbrtenelmettanuloh 6 jaj.

i: *t 2l .. mint az el5z6 lecke ritha kOnnyii sza_ vai... mi volt a magyarjelent€s I r k " d r dl F a z a n q o l s T a v .rlit'1 prpa ca''Ilrlil PAnEftrlttistjftil "". a s o l v a s d \ a g i g a m a $ / a r s r a l a h a t l e d d h o z T r m i n d i g hansosan az angol megfel€16t. amik mask€pp ritka kbnnyiiek. hallgass a ftledre tlihetetlen.'uE pil6ta . Nehogy sz6tart hasznalj. Ez€khez m€g "idegenes hangz6sn szinonima" sem kellValaszd ki a masodik oszlop szavai koztil az els5 oszloPban szerepl6 hagvar szd angol m€gfelel6jet €s k6sd Ossze 6ket.star szavahat.Oitko kiinnqii szovolt 2 Vannak szavak.rsnr lkdsroll canAnlt. eYn|lOnUiS: forditsd l€ ezeket a ford'dsra a lehetd legalaPosabban el6k€szitett helvhataroz6s sz€rkezeleket: paciensa palotaban kapitanya Mv€hazban pit6taa kastelyban rN mE. kapiiany hasi6ly c.f. de sikernlni fog.rorltildtl F LAcDh lrdszl P'.pavel itletve "k1val? A nyelv losikaja' Olvasd fel hangosan a ket oszlop sz6Parjait Tahard Ie a m. k a l . es olvasd v€gig hansosan dz dngol szrvakdl ld6zd rPl maqadban.ltiifrl ttogy miart kezd6clott minden sz6 .

+ iit€s. r r l o d r o l . . ami anyagtalan. hosi/ ezt is iudta e a barrrtod. i l l . a I \ | J s / a m i t 6 g e P e h h . teljesen isaza van: rort c prhi' . <' k6szlet. vagyis rtrr' Val6ban.Az €n dance_olneh ve' l€.lesinkabb atvitt €rtelemben tt" l$ijt.aki naqYzener4ionqo: eav masik baratodt6l. hogy az illet6 rosszul tudja vagv ne adj' lsien. Zeneftionga'k szavail egy zenesz ill.szikla". A sEr oF cLAssf:slis ttt gli!r?]a poh6rkaszlet. leck€t. m e g m e n r ' .llitGilmit tonulhotunk? 26l Olvasdfel a kovetkezdt'z a tioEsoo. hagyjuh: E rtf. A rocn sz6 egy6bk€nt azt is jel€nti: . . a set or roou[tllz] .tlnE 4 ho- vnrird] corrFt)ER wtzaADot\eavai (llon-PJtildr 4 szg'pes varazsl6' ahimindenre kePcs)l J p r o g r J n ' t r r ' r is z ' l magr r \/( rhentyii lemi dolog..m i n l a a h i l i r o r o n y t e s z e A m u g y l e d a l / ' l p c r o n . afioc. rosszuloldottad meg a fenti coponositast. As nem a megfelel6 ill€t6l k'rdezed m€9. r v a h da s k e t e s d a / a l h a t m r l h o g j m e g h e r dezd."c. ^^t . ami kbz€pcsat6r' Val6ban: cf.). hoqv melYihnek a l e n t e s € th e l l € n em e q h e r d e z n r : eovolvan baratodt6l. na$/obb.@uro ki$tes .flE E|EBED rEE /root[hicnldrd tiD] + ael€pett a szobiba' di' . jcq/zcttilzct Ez€n hivj6h a pici szamit6g€Pekel noiebooknak. e l l i r e a s z . ha erv€nyesiteniakarsz egy parancsoi aj6.tlt'6t6!11 cne. Tn t A dolog lenylpgahhot mlikddrh igazin. t. OTIEAT' giiili'sdla nagv. . (kerd6s. gi4l6r. x ocfi our4 k\it. vagyis egJforma dolgoh b6l6116 esyiiites. srro szeit: a tcniszm€rkdzesek hat menelb6l6116 esys€Se Ket vagv harom (vagv ak6r t't) ilyenb6l all egl/ m€rk5z€s.E rff biztos a -centerhez" van kbze. Amn$/: 58. (AngoltanArokt6t nem itlik k€rdez6sk6dnil) A kovetkez6 sorok Pusztan ellenctr z€sre l(elihogy szolgalianak men lehet. hogy milyen hincsel 616 nl6dszen adtunh a liczedb'l 22 i.A tlo6soox alapielentese azonbanr notesz.aki naqvsponbarAti i d l r o l a b . olyan.rrrsrarc hriiidvl hitszl srrhrdl sr vEler6ivl 6kei aszerint.. + szerszemk€szlet.. i r v e e l m e n t i a z a d o t t d o k u m e n t u m o t V a l 6 b a n :s r v f . amin most dolgozom l"lcgint hagyjul( Ez val6ban igaz. E rER €zt kell bettni. mint ez. l e m e / i a l s 7 o .r. Ir^aD ltidl ' hemenj neher' A Foc iLl talosziniil€s egJsz€rnen a Rocfi \enere utal amivel kapcsolatban lesd .. t'"meny ro." c. Sportbaratok szavai. 4 m e n t . troEBoo t az olyan Pici szamit6g6p. legnawobb . egyiitt€s legiobb szemai. hJ megketdezPd oluh U$ho$ ro>r ne ol l \ l s c r o ! a b b l u n e m i r d h i e g ] . 4 betap. Remeljrik tisztdban vagy azzal. itt: s'kerszam.

l 4 tosa\ PE]VAE ftURSE \FRIVAE tuorE + vid6ki. akkor szat6l€. n$iltdl ' metro fbldalatti) owrd L vtstrslonm^Llo-fudl c hivatalos) ':a it .tUlittonulhotunko nogtfttoP6nkt6l? €s Ha te olyan mezlistava$/.EftEf. itt kiss6 1€sz6hs) PiDeld hi.J lrEEmltj9. akkor mosl tegynk f€ke a nagypapAi. PArositsdaz angolt €s a mawart cousltlkvinl rttselhlgzl r?asr hicd n6ver apo16nd. de sebaj mi6n ne hasznalnenk 5ket.^oon sEErolls arst^s tc. hogy van m€g neked nagi/papad. el6g oreg. ha a nawPaPid szg!q!! " oldtiitiql4 iviiszrt) n at"t u^. told FAL-. hiszen ezek a sza\lak az 6ntivi6gban lesinkabb n€metbcil vagv franciab6l joitek 6r hozzank. hogymitjelent€nek ezek a szavak: ladj gyorsanmegkerdezni tla mindet tudta. amire a na$/papa vAlaszul azt mondta: beeDitetlen varosi telek laloqates. nsnfuiritl talaj. hogy angolul is tud. ha esyszer hasz' ird oda a kihaS/olt helyre azt a sz6t.rLlstiAt d hny) wDEsaRowD ll. oNosi ellen6rz€s k6rhazban No. akkor nagyon miivelt nagl/papad van Ez perze nem jelenti azt. €s tanuljunk ansolul lsmer5s szavak kOvei keznek.

amit sze rinted n6 mond... mesiavit. llegfixoltatom az 6mm Olyan kis fit va$/ok ma reggel. Bany6sszuk ki ewUtt. !a$/ hotelba €rkezCskor). lgenis.ge de Ki(sehkolhatsT elsos€mmehetsz hnn0{orlirlo [u k neslliuthliu ..ez aix". caecn [csak]. me''. hogy semmit. hogy tijnSdj el hosszasan az D^cLDs (I\tilrl4 Sasok) egvlittes toEZ You c fi cHEcr . Legiobban timben szeretek dolgozni.) lta r:rgli rad szab6k. kijel€nlkeztink a hotelb6l.rogzit. hogv valahi azt mondja: . how ezt a naPot a kabat nem a t€ m€reted.ellen6riz. hosy hajrixalo zsel€"rrr [it] o fit. ahova el6z6leg cttEcxED n Kiv64juk. I-eoiobban timben szeretek dolqozni.. lcs. kispajtasokl E16' szdr is.'[tir'r]4 csaPat. tnl na$/ok voltak a svabbo Sarak. Xicsekkoltam a hotelb6l. EISre! D€ forditsuk komolyra ezt a sz6t A nrmint angol ige aztje fitju] o ez leniil illik valakire. ellenSrzes". mi megism€teliiik a mondatokat. 16 van szabva. olvasd is f€l 6ketl altalAnos orvosi ellen612es EAt"woffilttntiill 'rr. 4kijelentkezik (leginkabb a hotelb6l. akkor oh ell€n6riznek minket. Ugye milyen €rdekes szavak? 24 t* . olvan his fit vaqvoh ma reqqel.nrr' au| voa ca1 trEvEfrLEAVE cAltrcfrN^ . Ivlagi/arul. cnEcr. ha ilyencket mon' "Becseklottam a rept6ren. Kicsekkoltam a hotelb6l. Ezt m€g le keu nekem csekkolni. . csoport . alapvel6en azt jel€nti.{as [rrfinF] "oc Er EA ltolitinl MomEr flxanoil ditt lk-Sz sitt'l tnlzott kot6d€s az anyAhoz /#{tcltruPlc"t+l L>er 6rav6. fix6l Ez ab' b6l is 6tszik. \TEI| coar DoEsr'r nr Yoa [d& ldt drziinl €rzed. amilyenn€ a n Es's cLae6an var6zsolnak -j6 kitz€rzet el€venseg alkalmassag. hogy m€g amerik6s magt/arnak sem hell lenni ahhoz.kn'l + bejelentkezik. akkor aznap reggel olyan kis fit vagv r . hogy ez a naP a te mereted. ill. lessuk a rarb6t.. lvlikor bejelentkezirnk a r€pteren. . szAmenak sz6r. CLtcta6n: htald meg az angol szavakjelentes€t. men tll na ovok voltak a svabboaaraklvleqfixoltatomaz 6ram. becsekkol (leginkabb a rePt€ren a gepre.lUlittonulhotunk oz 6mcrik6smo orokt'61? Ne mondd." lvlinden rovid mondat egy-egt/ kincsesbanya. rendbehoz. €s egJi pipat amell€. hosy . te meg tew€l egy traP€zt ameue.ez fix. . hogy ez a nap illik r6d. n€h6ny sz6t tanulhatunh r6leg. Kitsd 6ssze. Ezt mea l€ k€Unehem G€[holni. rxlib4: Nagyon hasznos sz6. how ienyleg tanulhass is €zekb6l a dum6kb6l. amit f€rfiBecsekkoltam a repteren. Sz6val. hosy . vagy azt.

) o turistaosztaly(repnr6n) na|| . van egy-k€t 6rdekes labjegyzet is.*j "-"d. *t !5 .sz€r a szoveget.in ird be a dbEzatba az ansot szavakat. hogy az ot sz6 koznl melyjk m€lyik kirejez€shez iartozik. zzr jelenti h. eb€d l'lost jbn az igazi feladai iti alant. m€g kbnnyebb lenne a feladat. orcssox a vend€gprofesszor 4 ebcdjegy oorE . mert ha ideirnank.n kb. D€lre oda€njnk. mi nsyse hasznriljuk.s" E a '..Vtsn e\nk meg B€lrit a vikenden! Dlvihetjnk neki azt az EBcln.mcrrolhatunk. llilyen sz€p is az. €s hoz igazi relfijhal6s rag6gumit m€g ilyen csodakat. akar ott is z. €s ird is be 6ket. hogJ a . azt6n haits./rc!r ftnldl]Dzs6 t6llink Em€rikib6t.sszor' A triikk itt csk annyi. amikor neqion . n6lunkOmsrik6bon.Iudod. mefthogy ez m€g €sak a bemelegit€s volt. a B€la isienien fdz.snk sroijsszctareteKb. 6e. llint egy igazi ... szivesen besz€li az anyanyelvet is.<Mar szdrzi jer€. (A kiejt€st megint a kulcsban adtuk meg. azut. Tatald meg.etjnk a caladot az aut6ba.l?@4dis a2t jelenti."oo Az aM a e&ntub.ebed".r.... valamint folyamatosan programot keszit a csat6d .Uncle Joe nemGak hogy perfekt inslis. A kiejt6st a kulcsban adtuk meg..F cK.{y "n" igy az €s€sz kifcjezes sz6 szei[t "litqnto pro{.ounsr csak semmi Olvasd el meg egl. hogy .c agmeteg't6t.*"*" 'ia"E.n l. de legilkibb.

:::.kikn€k eirenek.i' Zilf i s!. i cs i! !.!".*r :ni-:i:i!:.')3Y..:F#"i:'..'T2!"W ::!::'.t.t azut.#:i:iti.de z nnn be h. i:ti.k .'3ii?'f...il^"i"i'Jlilii'.#:::: . 'il7iti-s.ok az olda_ ^. az seg't: !6 rts .H:1: .i! kattoat. TX?.. ..: : :" "'b.::it titliY:.:. i"i: :i:.:": ?].ii:dt["H:y]ti Gah €gy hiGit mastjel€ntenek Tal'ld meg ket az aliibbiak helYett hasznal a D€szero: .!x'!tr"'..1:zi.t kcpet eg n?s doboz a/ :..:. r'.i.t:"+:1 I "'..&7' : y.l"ln.u*..:.z ...x^: :'. :..'.ri YY ] U"Xl+J"fi"" ii:i.i7i"X'"*.{.#.a.:.-?:...'#.iy."{ ^:'2x^ : i.'r[a]:.n Md"tatnc hos)/ nem is 'sin.'.SSX:'i:E: .:: "x*: iwii.uitk#i:i..ff i. ezen elk6vetnekn€ha furcsahibakat ma$/arul Olyanhibakatazonban'amik il.:1 n:.:f ..:.ttctt timL amis^ib6^k^ a koffek titaszL jelentenek az aHbbi ansol szavah magyarur' Most mar egyszerii lesz beirni..':i.'Jy.i"?iiT. . ..r..::.i.n'" "'.:rv. hogy mit lvlindigmondd ki 6ket.iff ii ^:i' :".".Uorokis.: f ':.:"i"..::.. "l]''.!..liil{iJ-1.i".i .!f i!|""..":::r4wi!6r:!J)x!/: jiif 2i!..'.{ : 1"..Ek::!::.:il I: iir:::'.i i#".

Eunlati|E. WdEarE foa usaArly RE rr&trraon wone FTEASE EErvNr ttD Er KEys. t0llaia o ao&ttErt.nkatdolgol o. corrEcro t0ly!3. 0.Lhncldi PrcrreE!t lP*idr. crrm 4 tdyins. n. yillanGsiig.rFhor. I{cian3o prrErr./a.E o !0n. o rdnr.ro litogalis zl.. t i. noly. r!r.Fusrlc4dirayag. t lud viiraldrl. Mikor szoktal hazaiOnni a munkLbol? K€rlek. hosy Ey BEmEtoF posrLiqn-llR.!e i! ti! !aiil6l.li6a. bgnl6ry. b|rtotyrm. crfrfirp o .laly e crtnE. visszav'sz (pl.r. yri[0{tt f 20.yrrrmiorEr$rrlviztgpo-[&rdi.6r6r e c.rrmt'r[tu|i3d] 2s. visszat6r€s". otl 19.yrJ. crfernf 6 i.arcno-rrrB[i-[El(tril rrurBrct.o.firr o {poldnd. csrldd. o.oni!. o 26.rct0r Na$/on val6szinii. hhl6da o .pll' o . [hn!s]. K€t ret':ri€qyet k€rek Pekinqbe. . 0. akkor ilyenkor felr€mlik neki.5z. usr[ri?it].gl0l0l6 i: zt . !o ul!u!.cor'f 4 lokon. o. 4 nveg) BETNA8TE/ a+RE UElu ronrer['i-ORNdbdun0nri-T0R[dtdl ('on rrr hrdtd f Keresd ki a k€t mondat forditasat a iobb oldalon.lt lams owcl rllrndn6: 25.rBrrrl 6tlat. snprrr[Eo sgryatt at'I. 4 w4 galol' 4 ztrtcE 23. rt6cn r [i-UKhi[. la. ho$/ ^E?ufty [ri-ORtl] angolrrl azr jelenti "visszat€r.crEf nlN 4 lollc6Ia'a\ mn$ rftur 4 Itilrotl ldlddds !z .3rltuturt 6!rl. Ha na$/on j6l tud angotut.rorxrxr 4 midernalo6. tl. t rrdE 3zeri.c.tror.lntr. rivar.0.tof6nyt6ledg6pluiskaldolrotj.lc:fan*6pudg6lsl!! sorDo ldn6r. dr6 4 uhw 4 larya\ BEPE4 nesild€tcl. elrllr0nocatg + nEatrrcnt o o .tonue o e.rpE. rorcrf. raxfrrf.l.flf.rt .l6yrs. frrrrr 4 ialal. srr o srar. ffirxra 4 $cElraryek.pcrna .Szovokinggen.eket a k6ny4arba). It! bMgilj. rras!o hanls. ldiel. 0 Io. kilabi.ild t6sdl reruai n' nont! LIi-IORN ior|''dll tu i .lEld. htl6rill6nt. Nem €ppen k6lt6i k€rd€sek:vajon mitjetent az. rja valaki tud ansolul. 4 MIat nta. akkor azt is tudja.df. o. rrflhrl]. crrrrf 4 yitt. . rrlc. riiid (4 k€dves WoaDPLIEolvas6) vett mer rettrje$/et hfivos 6szi hajnalon ked€tyesen tepusztutt vaslt6llomason. add vissza a kulcsaimat.rll.rr. ldar o rffr.latit6nt d rrprrfi.Er. ahonnan eflndult.pttiita .la rr& hlaidoi*all. k6n)4'. Irnili. ho$/ mind€n DEAE woBDEuE nE DEa lln $dlt s. Mert vissza is akart t€rni oda. !6L n$ita 4 rrcrrrE.0'. ho$/ EE?vtwa visszaad. lii-aidll 4 rxrreE tar#mIrn.'rf.

rvnE lin-V^lll4 meqhiv seD.ttl. akkor te nem az a fajta va$/.n$/ho$/ S/eriinh tovabb. tisztel vKt ellmeqhiv vkit vhova Az ahbbi angol szavak ktzul jel6ld meg azokat.crl'ilrpEm . ha €rted J6ai mit csinal. ha tudod. el6nvbenr€szesit I'lost meg mar hald el 6s ird be- elfosad + d el6nybenr€sz€sit+.ryrrE lin-VArfl invital o trE r. csak olvasd 4 vahszt..Jr6zsi csin6l? mit ll'izd a|a.tl a szeDaftl szives.Usztel ssPrR TDk riiditl o elvahszt l'lost meg miirr hald el es ird be. Hnzd al6. akinek e$/'k6t idegen sz6t6l inaba szall a bebrsaga . amelyeket a fenti listaban is felism€mi v€lsz. Az alAbbiak hitziil iel6ld ne hrizzala semmit./cs Ii-CYUM+ csttkkent Ha j6l ment ez a f€ladat. van m€g n€S/.:l* . ne hnzz al:l a .t 28 . Kcsit nehezebb sz6. J6zsi mit csinal amiKor: a lenti lisuban is felism€rniv€lsz.amikor inviGl valakil valahova Pipald ki az ahbbi jelen!6sen magyarosabb hanszAsn szavak k6zUl azokat. amelyeknek a jelentes€n ezek utan c/cfl tr lkd-tjll a kreal /rffPtcrlds?-PtKfl a resDekt6l sEF Ea/Ekz. .'cftd-eYuszt redukil cirrrElki-E Il + alkot rErPf.

codDmo 4 allaDol'. akkor te nem az a fajia vagy. ** It .rnarPrE rlrtno!.a. Az al6bbiak kbzriljelold meg azokat. akinek e$/'ket idegen sz6t6l in6ba szall a b5to6aga . kicsit neh€zebb tlizd aE.zdm6Lsik jelentc* "feltcter". ha tudod.n e h u z z a b s e m m i t . lvlostmeg mar hald el €s ird be haszhiiLljuk ebben az arte Masyalban -kondicio" a szot cak riahiLn ll A. l€qk6r 6llaDot id6szak k6tt6 Az ahbbi angol szavak kbznljelbld meg azokat. m i r o l b e s z e lJ o z s i .h a a z t m o n d i a : Pipald ki az alebbi jelent6sen ma$/arosabb hangz5sUszavak kitzril azokat. rrrclrlii-It(l d attah ne hizz ala semmit. J6zsi miKil beszel. van m€g ne$/. amelyeknek ajelent€s€n ezek ut6n m€g megle. amelyeknek a jelent€s€n ezek utan .I6zsi 2 f i u z d d l a .lgj/how S/eriink tov6bb. h d l u d o d .fr o atmoszf6ra atttosmEEE4 laskbr s z i v e s .. amelyeket a fenti listaban is relismerni v€lsz. ha azi mondia: a f€nb list6ban is felismerniv€lsz.| Most meg m6r hald €l €s ird legkor4 o tla j6l ment ez a leladat.

r6kaiiget6s . nem mindenki tud. tvisztelni.. hogy angolul ezt nem is rD-Fnek hhjah. forgatjAk. amit egy dobos kezzelrT O ". rokendrolozni. I'lostant6l u$/anis tudni logod. aki nem.b"jlonl.' 'qr. amikor Cppen visszautasitod a t6ncra val6 felk€rest. Sebaj. lep .xmor fokrdio! srr. Leh€t hason. habn €s f6leg utcan: I Allit6lagolyan.iopog" dobol" (pl.ellnslE | .I ttri^ n. l'ti az. lenget ["t'pl rp.M.milyen j6 lenne. u* u*. ho$/ "csaptanc"? semmi.Persze. ha mar e$/ kicit beszalsz angolul.j .ll Rocr AdD RoLLlfiNdttoll y'sr lhisdl ringat€s gorget lepAs.mondod. ha ezt is magyaritotta vof na valaki. A csajokat itt rendesen dobaljak.lrJ hq]l.r rcn'lhJqro J n'!n ??je 6Mr^ MoH. i i o n u i ..t"1 d"' 'jrt7| i\ nr?qtu. Sz6val az elet mar meaint nem ilven k6lt6i. hogy mitjelentenek ezek az angolszavak magl/arul Tudod. hanen r p DA . ha '". nincs kedv€ €qyet r6kazni velem?" l6b6l. meg ilyenek. pbrgetik. ha az ember mindazt tudja hbbal.: n€ha leguggolnatr csavarjak. csinalja. E ^ ssturek! sNM. ha tudnal br€k€lni. n a . Pr6bald meg elk€pzetni azt a sziluaci6t.. mint annyi mast. tanitja. ujjal az asztalon. naha 4eg el is rinsatjak: csak amolyan kilengcisen:a [icsit Osszetort benyomast iesz a dolog. hoS/ van ez. MoM\ lbiiihbdl. ha nem megy. "D"jslen a rrP csapot jelent magyarul!" .az a v'cces.. ezzelsz€mbencsip6juk€trolyamaiosan stb.a k i n e m h i s z i .€n donced-oln6k ueled. Aki iudja. MI to ** .r6B bdingl Most p€dis ird be a 6ncok ansol n€v€t a megfelel6 h€lyre tanc kozb€n. 6s ritgtbn el is siitod. llert' hogy a rrp[t4]azt isj€lenti. hogy .. hogy milyen m(velt vagy az€rt tanc'iig. de csak akkor.lgy valahogy k€Pzelemi -Mondia kedvesem. t i t r i k . Mihitzben bOng€szed az a16bbi lisi6t. villogtasd az angol tudasodat.E net\ [hP diin]. A Hncosok nem €rnek egymashoz teRerik. A legjobb. mint a r6kanget€s: Vasal! cip6sarok as cip6orr de ez m€g nem el€g. g sREAttlb'ii. meg sztep-cipSvel).yben Persze ne felejtsd el min€lanqolosabban t o r .

sla s.Azotais csorog.akiknek minden vicc nj: a . (Enaz Amerikaintnalszoktamlesz6llni.. de ott is segitilnk.hogy szeseny Vilmos(+ Williamliliiol) nev€i mar annyiszor teford'tottak. n€p haA l6b6l megbuktatia 1945-its az valasz6sokon..:F tl .litndzsa" ansolulsurrd F4id. 6s a masodik azi. hogyv€gre kiDih€nhesse maq6t.tl6r megint londzsorozr6 Uili Az a helyzet.E k6ik iuL i6ihn . ezert e optuk. igy azutanWilliam Shakespeare-Ktl sz6. kit roppant fant6ziad'isan "rocknagymamanak" hivnak. az Er6skari n€v€nek az els6 fele jelenti azt. briteknek.) forgat.8€ipeljiik Jninden meqoldrs meovan. hires besz€d€ben es k6nnyek)igerthonfiiarsainak. tlarans nr raldltatel a telefont.) TemplomdombiUt ki lg4o-ben eg.fordit. Ha maas€m n€rd meq a hulcsot Ezutan ird be az angol szavakat az nres helyekre.er6s"! A Tin6val is lesz e$/ kis galiba. hogy .pontosanezen az aron nyertemeg a haborit egySztelin6s egj. + eoa6sn biit1. van hi tudod-e hlalni. hogy szinte sz€Syelljrik elSransatni.Koosevelt n€vai irral €gJintt. (Ja. fordul a (a meqoldashoz itt haqyd el a sz6v€qi -rr-t) biztos a dologban.jg€ret€hez a tartva maget.l Terjnnk azonbanvisszaa lopkodashoz.a jazztrombiHsokkoron6zatlan kiratya. val6ban lobb generaci6t biiv6lt mAr meg €s €1. /. hogy az alant kitvetkez6szemalyekkicsodak?ird is be r6gton a kihawott helyekre. Er6skarn Lajos.E. enekes-M€gannyitel6rulunk. van €W masodik kulc is mnrt d Rendhasyo ido: s.. az njszrirottek De kedv€€rt.kar.A titbbin€l nincs csalas. Traa norgat6 asszony. az ttitet j6.hogyNeil kereszinewel€s ugyanezzel csal'tdn€vvel masik ir 1969-ben a e$/ leszauta tloldon.(Vi$/azat. hogy .a.)..

af.m6r nelunk is gyakran az van kiiwa. esetlegxL€s (trnr.heszeleleh.v"meret": | va$/ aD neked sflA|/-lcrn6ll. ahol J hdialol J sz6val.tr.''r/rf.de az€ri--- tt {F .sszetevoh 14 . rhih megsemmenleh lP a ho/enbe derzen illetveazoknak.li'i* '< @ lgivan irva az olyan bef6ttre. amiben f€lsargabarackok vannak. olyan hiztanasi sTerekig a bugy'kon 6t minden hapharo J.4c. hogy €zentnl ha a kozAnben te: n€hanvtipp. aminek marete van.V i s z o n le S / n y e l t l d n u l o n d h g e n h J s / n o s helyre igyekezz sno4rncolni tsfloP?tlc 4 bevisad6\t. m' van rairvaa szaPPanra: @ Deritsd ki.s."""ti"r..l'. * @ Keress valamil.nem keu agg6dnod.0r. a r. Keserii.mindPngvumoks nevil rotatrbol sTinte d/ Konzerveh. amikre az van 'rva r.[4EDrun[nidi6n] . hogvmilv€n term€k€kr6lmit tanulhatsz eierret a szavaxat.ShoppingCentre4 Beu6s6rl6kiizpont 3z|di'4 llolng E Amit taHn mar n6latok is brg] fogJ t egy s op4n BA.akik lementek. r.a'lltrdl'] meret( bugvi/als6 kell? lid?s])? h..Tnts [in-oRldi0nt4r (cukor' liszi stb ) osszesalaDanvaqot !a$/ fonros igehet ho$/ mivel mil csiniili ha angoltanulo irrraszitesiutasilsorrrOl: akhor se olvasd el magyarul' akkor ezeket mindig ansotul ktlvesd. biztoseltalilod €!ryszer inhabb Dr6balqasd.L s a h n e m m a g y a r . ll-es vagyLes. ha nem eried. syr-o"".rkilj horbe dd-diqdddig dmrq ( F e l d a i n h a z P g y s z e r ud u v a i a s z r e K u npm tudsz vdlasrotni ar dtabbi k6td€sehrc haEcli kozertbSl szArmaznak .hogv "srilv".6xn..". mi az' hog. hoglt "keverd es sUsd"? I zblds€gek? l'li szepet tudsz meg leolvasni roluk? ' t m@ HoSi/mondjak azt angolul..'?F4il0r'ii*itl) hivnak Utkdzben nasv val6szin(s€gsel .ogJt ucErlitl)t I @ Mia kbzits benntik? {J @ N€zdmes.''FAsiDllicqqsnl 2s a ro'Aro PA'D Ih-N 6ltlsnl (Az koza'ti. vagt/iss-es.. ho$/ valami draga' "nvugati" helv_ re knldrink v6sarolni. €s olvasd le r6ta. mi a kiilbnbseg a rcor.rnrasll6it'l.rk fos srolni."ar['lcdn (5) se]6:Jj az aNcLE aEn3ekhez.a masikata konzervekkbzott keresd ) t1 {E K€ress vafamit.. ami Low n caL.arketnek" elhaladsz legalebb egy_k€t stal" [sol] (4 lizlet.HoSvmondjakazl ansotul'ho$/ 'rizs"?/ oda €s a2t.vehr6l. bolt) el6tt Ezekre a nvelvmuvel6k osszes tiltakoz5sa ellen€re .>et[goting €s sAtalj l€ a koz€rtbe (a srrEi. a"iZii.) E Keress olyan tem6keket. syumot6te6krol:majd.x" .per.lvl€g szamzstbItalokr6l:€des. ho$/ stoa anr i r F q i i l i s o o n t o s .mermintvalamineka snlva: tjarsz' atism€telhet€d az Ebbena m6dszerben a szuper.egyiketa tisztalkod6szerek.

test6pol6kat is.!flir lil Isopins Ez a lecke csak akkor €w€nyes.tolr[eif]. amikor egy csokohd€ra van ratr'/a az. ill€tve: m€ly. aki soha az €letben nem fog lemenni a koz€rtbe. hogy ctusPr. a joghurtoknal is. Ez esetben a m6dszer percze jelent5sen veszit a hat€konysag6' b6l (ideje. olaj a @ r&cE[djs'] a rizs.dit ltd sidtl €des ts savanyLi. nem tudjuk. ha egeszen biztos vagy abban. Puha. K6stold nreg. csak ePPen ember"alacsony h6m€rs€klet"a re nem lehei hasznalni. fete . (A sorszamok az el6z5 lecke k€rdeseke vonatkoznak. olyasmit keress.) tD@ LegelSszbr is: CoLA LtaEr.Logikusnak tiiniktitbbes szena A z. @ .naLFAn flout t -fct. Amlgy Lot!rcnyles azt jelenii alacsony. + ttrrcrrlnrl v6jt] n€tt6 s y.rlhifl t Qo rs so. ftwant pasE a s(ritett pamdicsom.Shopping Cenlre 2 Bev6r6rl6kiizpont s. akkor a . csak igy.ovjelent€se: halk. " VaSy haiaroz6k€nt: "A kAP tril alacsonyan van 4 ttr Low EMEEAru*E li' trnld. A . hosy visszaknldd nektink a kbnyv arat. Va$/ ezzel m€S nem arultuk el. tia hansr6l van s26.zEhrijda n€ret. ha mar visszajott€l a k6zeib6l tlasd SttoPPllc Calm) €s valaszoltal a k€rd€sehre.. Ugyan'W pl. o siit (zsirban ill. naLr or Ihif.]d ropog6s zolds€gek.. Ujabban mar szinte mind€n lidit6italnah van zratr v'tltozata. Nyelvileg ez tgl/ jelentkezik. tidit6k kozOtt €rd€mes k€r€sg€ln€d. cntsFy vEaErAansldszliv. €s nezd meg. ho$/ az TDor#mi€soda. ho$/ mi a kiilOnbs€g hdztiik? lnkabb keress eg. l'li ropog abban? (merihogy nent egyszeruen a csoki.vEsltitiliit\iv.lll€tve akkor.).sdr]. Ihif w i htrdijd f'fii] o Sz6znak a fele otv€n.l/fogk€f€t. aD ToorEpAsE a fog'trAm.s. skEEr attD sonl.) Utols6 k€rd€sre a valasz: Pt. (lvlegne fel€dkezz a mindennapi olvasgadsr6l.. ^ EALvEs^ '.l. ezt magyarul nem is tudjuk m6sk€nt k€rni a boltban. ami alacsony hal6riatartalmi.otlMrzlddl]. De "alacsony fal" a.T'pikus kinai izkombinaci6. gyakorlas16l!) .!dP].Jutalmut eS/ igazi nemz€tkbzi sz6: .zrazt jelenti: tE An'cor nAr. hogy te az a fajta vagy. nvfij] ban). @ Ezt litod. lO . milyen az. xzr[ifdlil6] 4 f€l kil6. igy hivjek a szappant angolul.:l:: t3 . Nem valetlen. ptcrvRErs flm Lowldriikeft i.rttrt P[t.hab" sz6val e16bb utobb talSlkozni fogsz.r.nitd o f€l6ra. keverset.dsitibil. dietasabb valtozatok. n . iusfrird5l(€t. Nyilvan tudod: ezek a kal6riaszesenyebb. O@ t/E arrlvritl + snly. /Ytrr Gratul6lunk.ni ldl. hogy vAlaszolhas son a k€rdaseinkre. Ha erdekel a t€ma. E Szintdn a tejterm€kek. szr lsztdd m€skever. hogy a "k6nny(" (4 zratt sz6t bigqyesztik a term€k neven€k v€g€re. olvasd hi a habfnrd6ket.

T€le van velrlk az €letnnk. ho$/ a szer hat6anyagai (no meg a fogkefe) q!!I!! a fosazai es a szaj minden zeg€t (rE{crr[ia] o eler vmit).0rr. nem neve senkineh.vrlihiF] + mindig). az .l''.t'. lbrll 31 0. Az lehetett az alapotlei. ahogy. tobbek k6z6tt ezt a sz6t is. o < 6th. ill.m i n d i g " .d.. A brit angolban van egy "u" ott. Roctttt . It rrt .'td MrL'. A cozor[kdi'r]. plmi4. A "Kodak Color cold" a legjobb.ri ellddnl lr{dlu. NHDAxoS. rej Tcjnt Oalamb zovelhtl q61 wasn atrDGofurs. fogkel€nek. eissratarrom6lis*edrv{qds!a. o. DovE Galamb.Cz itt o sz6tonul6shelye..kodak" nem jelent semmit. e z e k e t i s k i k e l l h a s z n ' i l n i s z 6 i a n u l a s r a .&r lb. n.ll Itrjml.az nar stimmel. rolg. Alancol s0fl€ndtel: ryrt. az izl€s kerd€se (. hogy megfizetiek 6 r t e .Ir6n0rE limsrtongl. de ez a markanevekben affele min5segjelz5 is. s a k o l y a n k o r . lukrr ldrlok l6 ill. a c€g alapil6ja sok mindent feltalalt. o.. Taleld meg hozzajuk az ansol nevet.Reach" valamivel pontosabb nev egj/ szajapol6 k€szitmenynek.rwAylniv$11 uE D a|D sEoaLDERFlh. sulrE.Ahvays" iniimbeiet neve. Leforditotiunk nehAny ismert markanevet magyarm. ahol az amerikaj angolban nincs lcoLoua coLoE). .r 3r.r* .ceorge Eastman.'. Van kozilik p€ldaul egy krilaudsen pontatlan. l. med azzal kapcsolaiban tuti nem mernl fel.szin".E donh trr [il]. . corrk6ldl + arany.r .. l->lresre'{^e' robb.. p e d ' g a z t m e s s z e n e m m i n d i g k e l l h a s z n a l n i . aztjelenti: . hogy a sz6 fetid€zze ^ fenykepez6gep kattanasa!...nr cruralu ksorcsil].l.!lrttlordultaral. Csodilatos dolsok a markanevek. 6 ha6ns .2'". 00 4 lllosda5nenj 'tuLrf Wrf 4 lelil. ru'r templomc.mvlssnvallhal6 iiv0set a 27..l6so snflr lsdDnql. . ) P l i n tm i n d e n i .nr ldfll.. ami azt j e l e n t i . 6s kerekits valamif€le ideol6gi6t ana. o lyrsfl . hogy mi€rt ngy hivjak az illet6 term€ket.0..H o g y c olyankor mindig Always t kell e hasznalni. l. (lli el5szor is csak a Bambit emlitenenk.tazz meg egypar sz'nes ceruzat is ez rigyben.o. l Po^lcE. 30..''' Icr.. BnE tulnof.t 4 Eei6s!611. Az ho$/ . Akkor mar a .\ (7r'fbJ pJholjula De c/ 1'i seqil+g i5eqJb I 14 . Nyilvan arm c6loznak.

mcmonrRfogns tluki tluki 2 I minute I word I minute .l word Poiaio 4 krumpli Itl van a koton Antihuki Teach tiungarian Kecsk€s huK Zsebhuki LeheL€gy kicsivel hosszabb? To be Frank..:8 . AY6gYEnglish Mondd meg Vilmosnak.. Nobel es Ersai Broadway mire tanit egy n€v. Egy sznks6ges anekdota J6 37 JA 58 39 40 40 4l 42 42 43 45 46 47 4a 49 50 5l 52 !5 .l word Pr6bahuki Hukik ig€knek I minute .(HUn[t] r.....

ditidl) 2 wE^mEalr. a rest lepihent)Gl elStte. A huki-m6dszei. Tehat: tl v€ssznk az nj ansolsz6t (/qr. vagy kepet csinalunk.lii a nynt) Percze mi is tudjuk. Ez€rt irtuk. Litv6ny stb. Amire felakasztjuk a sz6t. hogy sok-sok ily€n kOnyv van Sondoltuk majd j6l bsszelopkodjuk magunknak. P€ldak (a mi asszoc'aci6inkkal): t.z.dil4 iditieras . IO Valasztunk (asszoci6lunk) hozza egy ismert magyar sz6t (rest. bedobunk egy felest. hogy nem minden angol sz6ban van benne riigt6n eW magyar is.tE ADMRAL.Eoor. Azt tudtuk. (RABBnl. hog. \ledel vihar a lav6rban -'d6jaras a vederb€n A k6vetkez6 szavakhoz t€ asszocialj valamijdt: I {DD[.z. hogj/ az ismeretlent valami ismer6shbz kell k6tni (hangzas.rrn iii-&tdd o csodat too: admnais Csodalom az admimlist.rrlruNitl4pih€n). ami felidezi az ansol sz6jelent€s€t (pl.. vagyis k€pz€letiinket meger6ltetve az €ls6 €sznnkbe 6tl5 sz6i megcipjUk €s az ismeretlenhez kOtjrik.ijor di. ami kell.: 36 . (roofogl o k6d) @ 6!d neked ez a k6lyttk? (rrDlidl + kolyoh) Gt A nyuszi€lkapia a r4hbit.gy6 .r 0 Rendh. hogy val6jaban mindenki ismeri. Az is olyan. vagy mia szosz. (I aDnnE .y "asszocialunk".) jegyezdmesl csiribi-€siribe:ezeketgyorsan ll Kod Iqg lenni. (V€gtere is hukrm6dszernek hivjak.Yosrqrrx. Ered' meny: €bben a sok kbnlaben mind6sszesen e$/etlen hasznalhat6 m6dszert varial' nak. 2 'rfl [hi]a nt 3 .d] a itsszead. vasyis lusta) ez a E A keti6b6l otyan mondatot. f€lmondatot.Hatalmas lendrileitel vetettrik bele magunkat a mem6rieval kapcsolatos (mnemotechnikai) csoda'm6dsz€rek tanulmaryozasaba. kozben €s utana lemegynnk az Alfaba 6s huk. merthogy rootrlhuk]o kamp6. Az a litka.alapj'in) Innen az elnevez€s: huki-m6dszer. 4 ftosztiliill k6rhaz ^ r"EEI^(la ftrd 'nolt idri . lijiid.

Melinda vagyoh.. H d r a m i d ka h a d s e r p q b p n .Nincsenek. A te dolgod csak az. la(^srk." llinlla oss/"horcjhapocs l p?s'[p0d] kikitro o a sEKfirlciid) ins (itt musz6j el6rulni a sajat verzi6nkat. Lissuk. lvlindketten v€nd€gek vagyunh. szakauas umt.m € l y e d j e l b e n n n k .. fta. . llutatkozz be szepen te is: N€ntileg vagyok. 37 :t . haramia Eoor. pur es nomou.mert annyiraszap) Eoo l sbrt.hrdseres . Az nr a k6vetk€zd szavakat mondta: /y tttlvlondhatott volna nehezebb€k€t is.folytasd (n€ leP6dj meg majd az utols6 nrond:ton. nog} az el6z6 l€€k€ben bevez€tett rin. Tal6lj a meqje$/z€st seg't6 asszoci6ci6kat (k€ozett6FitasokaU a kovetkez6 szavakhoz. akik gesztenyet esz nek. tla m e g v a n n a k . h 5 romszor mondd ki 6ket hanqosan 6s kon€€rtezz./Y.nav ttoox.r: Sesztenye v N e m r l e q ' l e t i n d a d a v o h . ha nindjaf az ingemert isl Ped'g t!'dhatniid. az a miasszo€i6ci6nk az rstsz6hoz. lsa.huki m6dszern€k" ha6raivannak. gzt be is bizonyiqjuh. hogy h€tszer hangosan felolvasd es koncentralj.(linkl tinta ff'[!!] + hamu Elkezdiink neked egt/ mes6t .. ha mindj6rt az ingem€riisl sbrti huki-mondat: a .{/rrl[d'tlli]. A \ e n d e q q e s z t e n t e t e \ z i h . De te egyszer csak felkialtasz: SOrt. mondjuk azt a hossztihajn. I Mi nehezebb roolr-lnival6t adunk neked.tterdl valakit. hogy mondjon neklink hArom sz6t.. nemileg |too. ho$/ mas) Bemutatkozas: N€mileg Z. ielh€rtinh a n€z. how azokon mutassuk be a m6dszer barmirekeppess€val6sag6t. a tied lehet./-lniin).3dlor"nd"s .Huki2 Szerebenk. ha nem hinnad azt.

ezt Ailen: a BUsllglazr jelenti. lvlinek? + ratp€iccs lt€iD€s Cncncatcxtcn iz I ffi. l{€g f6l perc.UcKltttl) ajapan p€nze$/s6g 2) rENf). ltt €g. ametyr6la tehetsegesebb meg szokt6kje$/ezni.) rucxtncBUsr. Tippeld meg. hogJ "I'|tl szavainkkal. hogy "szorgalmas".lorgalag.meleg" sz6t fogadjakel.larka.vagyforditva. hogy "szorgalmas". hanemazt. Kurvaelfoslaltvasyok..on vtcDvEnsa.8 38 . leginkabbne hasznaljuk.tl 5) occrls[d-(oR] at nurlr*l I minute. 4 esztergatokmany.lnnvdrd] g$' 5r5 lYit gondolsz. !eglllomris I .olvasd fet ha' romszorhansosan(haj6l ejted ki a tusr-t.| urord lvu ninn]a esy perc. how "elfoglalt".'(Sajat fliihi! tio.' " " rlikor mondta az angolul kitiin6en beszeb Dorothy Parker amerikai tr6. melyik angol sz6t lehetj6l megjegJieznia kbvetkez6 mondatb6l? okorrel fordulhatel6./5v-t [tii] az El6szoris: a "buzi" sz6t. ha meghaljak): A arrv nem aztjelenti. ['|n{dd] a egy sz6 nyelvtanul6k angol . jegyezdmeg: most.:i. nem baj.. marhatarja t) c.bus7€l rulca/. A szavakatkorszerdenmindig nondatban kell tanulni.Na.kdnir] tizenegy masodp€rc) egyj6 hnacsra: holnap elalvAsel6tt !9 gondolj erre.lminute-luord + [m nin] a egyperc. (4 Ptaladt I I sacotlDsli-lhdn sr. mitjelent meg a rrsyaz alabbiakkbznl? forqalmas .lvlertmagukaz €rinlettek a .ymondat.

ki az).taka' ird b€ a naptaradba 16".. as a Pt. mondatot azert is €rdemes megiegyezni. @ Hol van a porsz€nyem? llire kov€tkeztetsz !e mindebb6l? (Az idev6g6 lE nnsr our t tueana ftdr?t iut lifi'{l a .Xii. o rLYItql+/ @ Zl. kj az! llire kbvetheztetsz !e mindebb6l? 'rd be.oorld6i a aitd ird be a napbradba mostanhozk6t h6tr€.r/yrDl lbl nln]+ takaro.[idrd] o madar.hogy melyik m6dszervolt hat€konyabb Pn6en finmDottxel! olvasdel a kovetkez6k€t furcsamondatot.n€vet€sben ki . ha a suesr our LAuenG mell€ a?t ilrad be.Ezeketegyszeriien €rttink haromszori hangosf€lolvasast 6'i. haromszorihansosfelolvasast srmor. hogl/melyik m6dszervolt hat6konvabb.. pokr6c t6r mostanhozket h6ire. .sz6ll" h6romszor'A meg. sttorlsttl.[ul] o Hefyesenoldottad meg a feladatotakkor. ho$/.Akkor majd kidertil. hogli mit kirnnyebb megtanulni: rOvid magyar mondatokat vagy €gy sz6listSt? Pr6bald kil "lvasd el a ka. szall.n€2" €s . ersz€nv 16.Olvasdfel A kovetkez6k6t sz6t nem bonyoliijuk Ezekete$/szeriienmagold be Ezenszint€n 6rtnnk. haromszor' 5ket egvmasutan Tanuldis meg a mondalokat.P16bohuki K6rdes. Tanuld is meg a mondatokat.Mnlt idejai alakjai: t(/isa t tstlbiE t]) @ run#lFRr] + ofdottad meg a feladatotakkor. hogy .Olvasdfel 6ket egymrasut6n rrymtlt ideje rendha$/6:rrEa Fn"NIEi. hogy.o.. ajt6 Akkor majd hiderlil.. ll Nevei6sben bbrsztki. madar.veikez6 k€i furcsa mondatot: ln6Ol ttZO6Xtelr l| Fl6jj magasra kismadar! @ Lukkold meg. nZz. mert akkor azt sem fel€jted el. magold be Ezalattszinien A kbvetkez6kat sz6t nem bonyolitjuk. .sti a |6. sqor. hogi/ "r€pill". (lukkold (mert: flajj magasra kismadar) a zoot'm€lle azt irtad be. Helyesen p€nztarca"O azt tbr hogy .. hogy:"nevet€sben ki..lsEmetra irtad be.. rendhagy6 ise. ha a rLr me e az! irtad b€.€rsz€ny. 3t *3 .

s '. lll:2) pM. z FoLLow I$t6) 4 . Megnan-fiindaz 6t ise? Akkor most csinald azt.?f.A nagyon rOvid mondalok utan egy angol ige kovetkezik. Kovetema fal6t. lminutc-lruord + llcnminit] egy perc.. lii hmtu hd ehdr. hosy hangosanleirod ide 6ket. *lttl Ateri e/r irl ki' knn. mint a j6polak-.r. De senlmik€ppen nem j6 sok id6t tblteni veuk. AezAdak Kozetba.rc.nen dicerni (Shakespeare Julius C. €s ker€ss valami vidamabbatTemetni enbsi dolog. (&. hogt/m€gbukik. E Rendhaqy.d\.. amelyben nem ismerhet€dfet az angol ig€t. [v vdd]oeWsz6 A rosszkedvii mondatok ugyanolyan k6nnyen megj€$/ezhet6k. Tehernij6tte'n c€z6ri. \ih 'Sr4i az.dl-q.ayorsan olvasd fel negyszer (aterz€ssel) a kitvetkez6 mondatot.. Hozda bringatl Fel.^g.d *. hogy mesbukik..d" * *.tmft id6: 8..h6l). I uld -'e! h ' ./Ya ltdnsl FAILIAIE / crasalu6ll a eutton ltt r. Dzekr€gondoltal?(PipAId azt a mondatot. MMnlha. Majd nindj6rt mes€rt€d a peldab6l. F€l. lu piijrhi'i] not xlt 40 .amelyettbbb€-kevesbe eltorzitottformeban a mondatban is lelismerhetsz. A mondatnak az a r€sz€ p€dig.el i5lehel vilogri i.Hukikig6knek ebben a feladatban nagyon r6vid mawar mondatokai olvashatsz.amelyikr€pontosaneml€kezt€ll) ki tlozd a brinset! tsezartak klozetba. a F€lvettea puttony6t.Nagton izgalmas. E R-. ^zu\An bpozz. as l \ b z b e nr m o n d a t r ai s g o n d o l s z . h. E .l. a felvette a puttonyat.cqrclclo io'o\ber. majd nehanyszor klilitn a megjesj/zend6 sz6t. Med.esar. elarulja annak jelent€s€t.y" t.

Pototo d krumpli [po-ri. aki folyton a t6v6 el6tt kuporog.. o. 3) occlfi 40. crrrf d {bsldr. Az ilyeneket t€nyl€g igy nevezik.0. €s fel se kel a Kanapar6l. 38.Jrdl Most hArom lehet5s€get is kapsz.forrcr 4 l&el. PUtrr a letvBzlnhatdl. tfl 4 ctmlstukit. @ a Gt couc| poram liuci p0-TElt6l esy otyan krumplirejii alak.l . hogy a cimben sz€rePl6 angol es magvar sz6t meg_ O Jegyezd meg a PorArpremek p6tetel.tl 4l .

Azt k€rdezi egyik szP6k a masik szp6kt6l. ePil aadasd rendhagy6 ige. ha minden nyelvi l€lem€nyiinket bedobjuk sem fos hasonl'tani a mas.persze meglehet6s€n n€gativisztikus hozza esb6l .g ( corroYlkot6n] 4 pamut) tla sikernl e$/ alkalmas mondatot Wartani.us an najdnem mindis . szp6k 6n? Talan. hallod? I g e n . hosy . Plert mi van. akarom mondani. amit meg kell lanitanunkA. mikozben €ppen azt teszi. tal6n m€g leginkabb a "spehellre. ha kital6lod. valyis I Ddt'r sEAx frorrrtl{j d0nt inflh] . itt k€t sz6t is gyoBan. ho$/ mit v6laszol erre a mrisik szpok.t6li'nl) Csak olyan f€ligazsagokat mondhatunk. hog.t. akkor tal6n megmarad. s. Raadasul. amit egy angoltanul6 igl/ekszik 6sszerakni mag6nak az az. fejezetben rizik6s lenne arra hivatkoznunk. ha mondanal olyat. A Ld@ar Daf. hogy 'el5ad6" vawis. azt viszont nem jelenti. ha te nem mondasz ilyet. Pr6b6ld meg igy: hogy a corrDl k€ny€lmesebbl tlidd el. tlmm?) Ontihuki Lassan. €s az l5oo-b6l hatra van meg n€. akkor vesril m€Sis sikenil megjegyezned a stEAt{-sFor{E-sr4tct*t. meg hogy "szpics".. hogy angolul stEAj{ERllj:liliil azt jelentj. hosy "nem b€sz€lek angotut".. ahkor snthetjtik. sPottE lcrl6k" A spEAt< sem lehet rendes too.@trt.az ewik els5 mondat. lassan meg mi is kifogyunk az otletekb6l.yar "beszel" sz6ra. Nrqlon he it 42 . hogyl SzP6k a falon.koton koton..e b b d l t a l a n l e h e t n e m e s a t i r n i : A szp6kok spekel€s kozben besz6lnek.szpiker'. hany sz6.qicsl pedig a maga a besz6d. (Ha a kotonhoz k6tbm a corrDr-t. gumi6vszer a coftDo Ik]^dlirl A Longman ertelmez6 s266r szerint a co|:mtrkenyelmes v'selet. De sajna a rendhaw6 atakiaira lsPorE. va$/ olyat.mondja.r haszfilok.eptr r(b.yDo. akkor elati konnyii dolog l€nne megieq/ezni.Pedig. kenyelmesen heg' jegyezhetsz. lvlegadan mifele p€ldamondat lenne az. hogy "szpics". on szp6k. a s4Ecnl. ha co.r'okat adni. hogy .Mrr d cMxt aY.lill peldaul. hogl/ magya' rut is mondunk n€ha olyat. aki besz€l la ^PEAIi.maS/ar ember sp€kel€s kozben nem Ugyanigy a Szavak Ingyen c.y"szpiker. amit besz€d kbzben mond.

mert magyarul (+ K6stoldmega t€sztat!). coonbFkuhhantotr'! Cttcl|aift ird b€ ansolul. hogy konny( dolgalesz. Ez itt eqti mirlt id€jn mondat.Icoch Hungorion (zDrcrra hnit) hrn-Oirion] [ii?s Iogyan tan'thatnankmeg egy angolnakn€h6nysz€p ma$/ar sz6t? llondjuh azokat. ttf.- . hogt/: as'E[r'i3d] a netr. PFnaka m'rn ideje isEM 43 ii. mtnollit.Itiicddtt az €let.) he' lyett OFE* a koffer IhE COOI{ PUf EE EEAD EOUW ME DOAR (4 di Idd Dut hd nund diid Bekukkanrort kut hir a szaiacs.tehat tudja.' lerverr. hallottam a hirt ) [ir] oFEB ^ sancAsE. Ahefy€tt.lilij d0 4 lgen. neno.lddl 4 offDrhhll a a coolrlkut] megk6stol hall (+ rendhagv6 milt id6k) felaj6nl s?ak6's sokkal e$/szerubb lleg kell 5t gy5znunkarr6l.TasE nrEteszh.how: TasE mEp sra. de szerenc+le. l{s?tl sokkaljobban hangzik. jq DrD roa EEAErEE Ewe ldid [i dd'Bir] (+ Hallottad a hit?) hetyeLr DrD vou EEARLrE hir? lYEe I EEARDmE nij.ljJ.blntn t4ilk F?l (+ Ajanlj fel esy korrert.sr. O ugliebertud ansolul.

. Lr"{. kdrl.! kajkl B A c'ers car('kstkaj[]€rjeneznek.lhagr6 mnll id6: ciw. hosj/ ha elolvasod ezt a k6vetkez6 herom mondatot 6s mindegJiik ut6n mesnezed a rajzot.6s O A ErcH c nElhesliill elkapjak. D A crrcrE orrc Ih.:ll 44 .lletskdr lluki Fogadjunk.€xain3 lull odameqy €s idehoz d' tl.'Elni' tlalatt mesjegyz€l na$/ ansolsz6tl vkK: tr>i $ elmenneh. cu. I Ren. o.

t5ska PlAMnGllL^ingta @Nezes + cr. Most a kiha$/ott helyeke ird be a olvasd fel az 'ii szavakatl iobb oldali listab6l oda ill6 szavakat.rrc ..o. scAtyDAL Ar oscAK oERE IoNy + 6TEL|.Az a l€nyege.9Ztridnl gyalogos ird be a szavakat! l) OtvE ttE a ?t . aziaLn lhlsr](+ atk€|. rl) Itr!^f E I3 t ? o l'li az.. N (+ tea) es a sm[ez!n] (+ nap(ocska) szavakat.'E /r' [h{d](+ s/ivr.. FA'.Zsebhuki tbr€kedne16. oRA Ditta?4 ltliert olyan magas a v€myomasod. A f€niiek leszn€k a sz6tanul6s rootr:jaink./frhoedi a nyomas o EDEsn' rltr0f.lbhdl .< 'Trotzthhod tN SnEDrsE?'7 l4i a ..osst\a d'woL anacrrl'-lEn a roham. hogy sznlet€sszabAlyozAs? viglazz! A do@ ewabkent az a ryelv.r.rois lyoz). bmad6s P E''s.dl'idiny(l teljesenij).lERaEzESt 7) BorRANy .IE^vE lUO o) . hosy kirejez€iten hogy egy trrorr I rl (4 'smert) sz6ra lmint ttoosia) akasztunk egy (d sz6t. t"ornEnfu.. m a r i d e e S J r o g a t o st e A ( tZ t n 1 1 t ' s $ n a r r o u c a l t x / te zsebpCnznek?l 3l WrLtr Is .|o[hsg] a za€sk6.. l3l-l3a9.oo.iaszroi. kercsztez).-r AT A nELIRAT: CSALADTERVEZOS TiATS6 BEJARATOII 5) Y cAl'I.clhnsl nyervE .a r€tl.|5AAI <' A?ROfl|KDET6S. say zERnActassr\c. amire Ii szokiel harapnil 45 :ll . ..UsE frEAR ElvfKA.b.dijl (+ anya)..r' s. Dzta hukit mindenki hasznaua an€lknl. D.lvcE e szemijveg" sv€duf? 4) srctj g . A halad6bbaknak ismer6s rehet a . mestanuland6 rahn a kezd6k is ismerik a onEylr. hogj/ zebra. caLL DoD6. hoS/ q/alogatkelShely.Lvlhnli) la 6atad). mondd. na$/i? 8) Catr c E lravE ^ szivrcnama? DonJ saY 9) ?a Lehetmacskeknak . lo) sltALL AD: 6 . a Nem lehet ket anyanyelv€ az embernek. . [.rsqesE [gfisri4 szemriveg o rrx"i lbdErl sznlet€s a ForsorYrra hi?dnin0l m€rgez€s cr. €lelem)es a co /roLlor-lmLl P szabea PocnErltotttl zseh + mvcr. + tle mondd.{Z oscAR-DiJ ATADASIIINNEPSEqEn wEr E rcaR r so ..lli) F penz).'Dllill (+ 6tel.RIASZT6K HIVJA DOD6T. .e"lij-!iRt1l r+.nap- .

[bojl] forral + ozolE [gkv] hesziyutr rErlrirlahonny w 6 I I d J O ds mis esy jolakony mesje€yz€s a.ov.EAa tenizoltuk. el€g elk6pzelni. pontosan annyiszor. -"16 atn[ttr] atnlnn) rr. Nem fontos lerajzolni 6ket.vasv€. a m i b e n m i n d a k € t s z 6 b e n n e v a n . sz6r resi'rkibb 'nnjd mnrdiqrbbb. vagyis talalj ki k€p€ket a iobbiekhez.lehet egy kicsivel hosszobb? Itt a. Az ember k€pzetete altalaban bizarrabb.) Mivel pedig ez igy van. mi mit k€pzeltunk el.s sz''nbnn h.. Annal. condolj az amerikai film€k veg€re ott mindig az van: r'hE E. €s m€g a plusz bet( is. i'nigyen. De hogy lehet ezeket megies/ezni? Az €mber gyorsan alkot e g y k € p e t m a g a b a n( m i n 6 l b i z a r r a b b . ho$/ minden sz6t fogsz ismerni.rr'[dnn] + dob (amit a dobos u0 a rrr. honnan is olyan ismer6s..DIAI'lr'll a a veg. mint a rajzk€szsege TR ffi. mert az els6 listar6l majdnem tuti. hogt/ mAr f€jb6l is tudd 6ket. A t6bbi a Te dolgod. valami feladatot hell adjunk rlondd ki ahat sz6t. [rnd]a valaminek a v6ge. hogy E^ . hj|] a oraj .oElhtl4 szerelen minden valamireva!6 ralra relvan 'nr'a. rnjva Mostjitn a var6zslai.safliik angolban. A fenti lista minden szavahoz hozz6rakunk egi/ betiit l$/ persze egy masik sz6t kapunk. o. arovrt az i' 46 . [m!nd] (mes)javit o ro. elej6n roppant eS/szeriinek t(nik minden.{ lbi ]a usat .a n n 6 l j o b b ) . (Az6n eml€kezte!5nek itt_ott odairtuk.

rrank. I wouLDEAVE mes ke ene ve](lztalnom.. di/dd hiff ovinomiir{s r c@CszirCs lf Erted-e a v'ccei: To sE fk K.Tobe Fronk. Sue. rarrxleokl szamla folt. Cliff. U$/anrisy.lkatl k9|r nkir rsrl o Frank 6szinte vott hozzank. Ezt riji htjuk meg er6szitr Angliab6l.S dddi !r 0nii {6rl + l. "< O tfa zr?Fhdi azr jelenri "aulogumi".ott a padl6n. ltttRtt's EEr uFr DtBLa l .lark laba koszos nyomot ha$. de ez most mellekes. majd segits€giikket parosltsd az alattuk tal6lhat6 angol €s magyar szavakatVan egy folt a dzsekid€n. mint ahogy a ma$/ar. IrtF co| p nr EAsa. M|E 4 ^av). nizesd kia szramladaLBill. Ha €rted.o crrAd^E nr Mrc. N€ massz fel a szildafalm.azzalis szolsalhatunkSrE EAss.IItillt$Jnd lii uifl 4 cliff fermaszott a s^nen..ttErldnfiiitl. jel curla. Ies/ek. Ilark. [0 bi ft!r'[ {i {{d hn h ei!' dt!irij inl (?v BE 4 itt hogy ..Mi a kril6nbs€S ket mondat kozoti: Sr-€ a ttAssuEDrrf co|tpAFr. nyom.akkor mit ielent a neE MAanlid ide: 4 Gl Nasyon hires: IhE wnnE Cuns or DovEnldi' lditu0rdirdd Dover leh€r szjK6i. Olvasd el az ahbbi mondatokai. I woarD rL.rARr. Legyel6szinte..wDStE lrd ide a mondatokar maqvalul: a' tl.vE . amelyikjelent is vatamit. van neh5ny olyan szimpatikus angol keresztn€v. rri lni'r& {t l. ha a La lvlanche'csatoma(angol* nft EncLtsECDAtviEL o$ri'l] fel6l kozel't0nkkomppal.. tew€l ide egy pipat: n @ Vajon mi mas/arul a c^slg.lv6" n6v is jelent valamit (angoluI azr jelenri: DRu.llnit|I? niddooo hnlihil o Sue beperelte a ceger lhatyt was rnAm m us.sot! mE FLooR. !.El nuz kd ide. az€rt van zarojelbenr.t suElrzitl n n'rlni*l stttlbill szikla (mint szildafal) na mar sziv€sebbentanulszangol mondatokat.ED mE cotttr^ny.Ibil rl p6jdii o Bill nem fizene K a szemht. BILL DrD"t'rpAr t tE BrLL. Ne perelj be. ct rFrcLtMsED uF mE cLtFF. 47 :l* . ldiiigli! Gt Ehhezmar eS/ kicsi! kell tudni angolul.

i6rv€nvben" l'|aqvarul/ vlltd0nnldl \nootur rAmEEaa-L CllCX6ft ird be a hianyz6angol szavakat: \enyne|.t szimo|j]| MY Doa ltAnmn c tl .avakat tanulhatsz(amelyeke!aztan mar senki nem v€het el tSled) valaszoli a k6vetkez5k€rd€s€kre: tla a rmd 4 dii.. akkor vaion milyen a PRmMMna biidit'it'q1 p6lYAzat. "kt "r a a. es h6nyadi]K dii a Flasr pxtaltt1d fiittl? tla flEA*rll.6*l a sziv. EE LAwnEI'tcr BEuEvEs Is aftctvt mL .Mi lehet masyarrta BoRMeQrEsno lbi@g!4@l? testt. akkor ki te:netaz aDt6Lvezet6 ELtsEAnD lhrzbdnd] f€rj) melletti wln nnt'li]? rlesen szoronqo /"onrs.'.L az "ad6rlnl. vaiosriniilegseglrsdsn€lhul is 6rted mn jelentenehd kovelas kezSk(ird be a kihagliotthelyrea magyarmegfelel6k€L olvasd fel titbbszora tanu- a Itt most gyakorolhatod fenti szavakat.F-luiil + feleses.nlhanl+ €s.l 2) A b6r n€rr? . akkora courrlkilni] szamolnil4itjelent miel6tt fellovik a raket6t? her vaiona cotblDolr\ Jkiud&ml.ha halad6nakminds0lsz.ert dolqohhot korni. gy6z.akkor pedig meg tovitbbi s. a '.a^h16. A cuEszdYldrstcson] (erd€s.l) Kantor kuiyam tud vislazar. n" a uw + rbfleny.llobel 6s t6rsoi mir iqyekezzunk hogya tanulniva16l ro tqyik vesszSparipank o*or'o'a55'tr16ttiSotzlt.a .a otfiErln|dldl4 (4 rnya.i Lawrence azt hiszi.Jnkf€rJ€ n. a kn ltirl a nyer..csak a .ffi usyan lenyks najdnem pariDa lo) de a tdr li n€n ve$zd hanen'0er)"hobbv-l ** 40 .*"" o esa.n.m v€r szerinti aPank. i. akkor mit ielent a ffianr DtsEAsE? + nu u *r*n^ + ". o Tu or. 6 felette all a tbr I)l egl DoEs LE fltEB .

Brooduoq - mire tonft egg ndu...
Tisztamazli, hogy A musical€kvilaga...lvlindenKismen ezt az utcanevel Broadway. ezt ismeri mind€nki, mert szinte nincs meg egy utcan€v,amit ilyen hasznoslenne ismerni.Leforditva: Szeles'it. mar meg 's jegj/ezted Aao/,lhiidl a sz6les,,/r/!6il a nt. honnyii, esyszeru, Merthosy: Kar lenne itt abbaharyni. Hodvmi lehet meo rrortaT anqolbana ttlr/en klvtil? a H6i, valakineka vafla ro s o!,LDExs'|ls6lha)1,mosolya{o srrlFltznillt.BtoaD teher tehet a .//Jnelhxnll(a usras) is, a nvealatl (a toly6). tu amerikai ansolbanBxoAD ami p€dig a bril angolbanzara [0ql (a hossz'i).Erdekes,hogy egyik sem talelta €1, hogy "iavol", pedigtok e$/€rt€lmu--. Ennyit a EnoaDrd, es mosl t€rjnnk al a r/{',_re. Mije van egli Utnak?Hat p€ldAul:irenya. Ugy van, eltalaltam.A war azt is ieLanri "irAny". Ez mar csak az€rt is fontos, mert nemilegk6vetkezikbel6le,hogy: 'IEts war, pra sE.ldietElliu]a Err€ tess€k. izii'.n Irtsr'r mAr wAy.Itt ldtijl a Nem arra van. i'l Dolt? co rflAr wAy.Ihi! 96 vijl + Ne menj arra. azt nem kell knlbn megtanulnod a magyarkifeiez€st,hogy: "Uton_ Megvalami: ugye gondolnod,akkor, amikor m6don"?tla n€m, akkorj6, mert i$/ el6g erre a kifejezesre a rrvsz6t tanulod,€s maris tudni fogod, hory a ,/rvazi isjel€nti, hogv "m6d". Ez iSJt de hogvanro' els6 halEsra tal6n nem tfinik valami nagyonhasznosnak, Sondolkozz: at Salmaznad magyarulazt, ho$/: "ezen a m6don" Ugyengli, hogJi igv"? No, ez a sz6t nem is lanyeg. Beh6ny p€lda mindj6rt meggy5zarr6l, hogy enn€l hasznosabb tanulhatnalmeg ma este.
Hogl/ csinaltad?

Igv.
Ne csinaldtgyl

noul DrDYovDon? ltir dilir lit tt'l Tr s wa/. Iditztiil il Don'r Don mAr ML ldontdiddr,il

Ugye. milvpn hasznos voll ludni, hog.yBroadway?

AzCft a tdbbes szim, med kat lijLllunkvan A2, ho$/ "balvall-, a2 nal eE/es szamban lenne

sildd

49

.:iF

Van egy QUARLLIN nevri tejfrjis elleni Woqyszer. trr5l kitnnvri meqieqvezni. hoqv d Ha nem rudb; i-"w *r if,." cul.lrrcLlhonll aa jelenti: -veszekedes. '.rr.r.",ir.'.8 gyogyszer akkor viszont a "veszekszik, veszekedes" 4 qu REEDr6ljesyezd meg a lvlivel igen hasznos mindig mondaiban tanulni a szavakat, itt e$/ peldamondat, amib6lj6l kidenil a o./rf,ff jelent€se; eaAnnDL tE "s ?EszEnszn wszEt{EDEs'. (ra{rElifif o jelent. P€tdamordart rIErN rbAns 'rEratn'.) Forditsd le a kov€tkez5 mondatot ma$/affar (,r6rrclrrlncdein] + S/6gyszer) nEDrdnE MEAns 'erOavszDR'. r.

Kivahszlottunkk€t angolsz6t, amir6l ngy ereztnk,olyan ,,gy6gj/szeresen" hangzanak. ilgy €rtve, akar egy ry6$/szeft (a nEDtcutdis hivhatnanak Ugy, hosy sEv€ 'r, lsr.vrjldll, l'iagyonhihetSenhangzik: ill€tve, ca,vzrrElkon-n'rti]. Vegy€l be t6bb szem .trwatL-|. folytasd a CoMmrEszedesal. Az a j6 ezekben a mondatokban,hogy a &wnAL, iuetve a co'vrmzrsz6 jelent€s€i 'llet6en is €ligazitast adnak, merthos/: SEER4L+ tbbb, conmnE 4 fovt€t. Val6szinliIeS€rdem€s6ket megtanulni. az Ha mar a S/6wszerekn€ltartunk, illik megemlekezntink e$/ik legtObbeiszedett gy6gyszerf€les€gr5l:fogamzrtsg6tl6r6l. a szedek",angoluligy hangzik: Az a megnyugtat6 mondat,ho$/ "fogamzassatl6t I ^E on mE nLLlii.n onditlill. iiir]ill, ,to /vrtd+ resgel)hivjak l,lasnapreggelitablettanak(4 t"ox|trc arEa prLLlmordrq amiraz eseniny ut6nkell be\enni. az a Iajtajet. utan egeszitsdki a magyarmoncla6SSZettf eUet(inr tobb'kevesebbkeressel€s tokat, aztanforditsd le 6k€t angolra.
"Veszekedni" azt jelenti ,,Cy6sysz€r"azt jelenti ,,Tabletta" azt jelenti ,,Tobb" aztjelenii ,,folytat" aztjelenti

7ffi"t'"ti
O A caffi, lhorul]-"b- -indis kir'/r' r11\. .r' van.m'nr a m'a a b-ve,rqoqrsT.' nr\Fb-, d Rendhas!6 ntttr jda Mta MM. E Mlnirt,

',.3

50

Mondd me Uilmosnok...
lvlintm6r arra sokszor celoztunk,az ember akaratlanulis gyakran besz6l, ir, olvas miivelet kovetkezik-tta nem szeretned,hog.y angolul. Vigyazal most eletvesz€lyes ezentnl mindis 6s mirdenben angol szavakatkeresg6lj (as tal6lj), akkor ne olvass tovabb - kbnnyen elvaghatoda marad€k szalakatis, amelyek m€g a normalis,h6t. k6inek. k6znapinyelvhasznahthoz a Ha bator vasj/ es nem torpant6lmeg, akkor jutalmul megfejtheted kovetkez6rejt' l{6t t6den€lmi figura neve van elrejtve (nem is olyan na$/on) az alabbi k€t angol mondatban.Kik€ is?
+ wriszirg] Mindent el rosok mondani vilmosnak. !'LL rErL vrros EvERrmnc. [6jlhlvilmos a msrirgl Semmit nem mondtam el Mikl6snak. I rvLD nt$Los on c.lijl6ld i lddN

Bizony, bizony: ELL VLtttos azt jelenti. "mondd el Vilmosnak. menhog): trrr ft.|] o ezt rendha(y6 mrilt ideje: mur, 7"'LDlt6ldl, jesyezhetedm€s abb6l, mond. Es a TELL hosy Iq&ti lvlikl6s.

/|,f. 0. tortr, sltf 4crr4 0dan6!y6s Eonoro 'I cfl, rltrp 4 cttctt, aliea.zd ciEs slivEham,,trot,rE alm 4 v6ny0mii5, {tlalfilter, trrErrsrE 4 naFrlnlvog, tt rtrrflrr4 o 4 ,urelrr rurfl o riasrl6, telitatgill', NEsBur @ossng gyalogri|lclihely,t00t Pd90x,f6 digar6i, ,arr carn r o sral€liisz.t6lyods 5l 0.1lvagyart.d,ragt nsm.2lg66!inla 3l tonttnyoD sr,Ixrs suE nE couPuf.4 s. b.t r.llaa 4 c64.1.fttEcou r trs tuo SuE. A c6g!e!.rc11. S'1. Gei$Fsatnl16, Bun.eFisn 48. lob!|.dfl, unhr'tin6ny,Palllison'k6t, tryds,alas iri{hal, visi!'3rtmlilis, 6g!ldtatdas, a0.o. , els6dii, ' 'ft&.ml' iE t 'mL'. 'fd33' tE ts 'latss{'. 'EfiEfttE xEllt'llEnlf,nE . 50.o. '|,0e tE" '. 'folnfi' tx|jrs'catfttuE . 'nEEEEt' tEAts

15.o,pouErmffr 4 'Jeltafi, rrrnttrrrrrrc e c$ladta cza.,tto arotgltE4 an'ary.9' rfJ,,c 4

5l

,:''

Borlongol: 0lonid 6s o rziiks
jutalmazes.Na, az Tanltasban egyetlentuti huki-m6dszer bizony- a j6l alkalmazott ha megtanitodmagadnak"hogy a rdrr lni4 ige jelentese: "sziiks€gevan vmire, kell akkor jutalomb6l tied a mes€nk, neki" (mondjuk olvastasd rel 6tsz6r hangosan!). amiben Alantdvdgrilmegtahuaas hazaviszi. csak akhorDe Akkor tied a mese-nii! - Lesahbb 'lyen m€lyenez m6r a tucadik 6v, hogyhol lehet...- barlangol Alanida igy rold gyomr;ban keserii.sakkor meg el€je oda l6n a micsoda,minden hir n€lkril csak Adan a dzsinn nagyon tgy- Meg feltarnael6tte a micsodatitok, merte megdbrzsi,lni. j6t tett neki, de nagyon,mer angolhnar.Hiil - Pont erre van sznks€gempont - igy Alanid, azt j6l m€grogatta hamar€k,ho$/6m angolultanulvaam. hazaviszi, hadd elrnlj6nlzibe, mikor ar4a fekszikbetegesen, Hazamene!, csatangol, v€gre.H6ttallzibe ott n6 az ajt6ba, epen: Dz micsoda,vagy minden?- lzibe reszketveigy, mire a ditrzsdltdzsinn€valt. HU! Angols/agos!Pont ene \an sTnksagemponl. d. hogj/an?JokFdvre angol! Da^ vou, Dniqa Alanid. te hiilo AL1t,D you, I NEFD Alanidszerencs6tlen szomjancsak Es lzibe a dzsinntmagera,tgy aho$/ angolszagos. Mermikorazt nem birta, na$/ot dobbentettrogton leste, ahogyott marcangoloznak. alabb: - nee, ne.sina d, m€sdrrjit a kbllnid!! - azzat igy, tefejrvea dzsinnt. saz6ta is ott Alanid meg lzib€. angolna'hangolna, sa tanulsasisy is: ldl.hnidj!, ijni,ij'r]. J6 €iszakal

0 Ez a hn foditisa annak,h.gy rrol@

tehat"sznks€gem rad'. van

*{' 5t

il||Ist- mnolnncsnunR 3. Hurcnnlnil
I minute I word Sz€rinted ki nyer ma? Nethas angol los€ 4 (el)v€szit lminule-lword Sunyi, a napos I minute - I word Elev€n embercomb qolfozz te is l minute- I word K€ressrik Petdfit This no all lminute-1word Anyci... Back to school - vissza az iskolaba Wash6m€dve 54 54 55 56 56 57 57 5A

5a 59 60 6l 6t 62 65

.:i,a5!

tcl. aztana milt idej6t is (merthow rendhaw6 a draga). aztan m€g egy f5nevet is raadasnak: srldnf + {mes)nyer. mutt ideiet '9o. hogy megvehszold Am 6ket. ha Pingvin nyert? @ Es ha Szab6 nyer? Cl llit nyer Eg6r? a) tmp bl . hogy pl.mperzera ra [in].It.| ruord nin vtrd] lern ] a e$/ perc.I minute.. ha tudod: ll Mi van.yis meg tudodjeS/€zni: Mi a rorr egy vekni! Szerintedki nger mo? F€ltesziink hrirom €sznnkmentkerd€sta r4izzalkapcsolatban./I] d TirP[tdt] ut (!gy €ftve. I a rouoes t4 *8 .orf + v€kni (kenyer) Talan ig. *o. C|.hosy"Eser Ie utar sz.ntrEE c) novsE A helyes PP ugJ/anis Egerllat nyer.egy it a napsnt6tte Triprusra) Te$/nk fel. lron + ew sz6 AKKORA VEKI]I.6n! hogyforditanad azt. PIINT EGY 'O'f . komolyanmegpr6na balod megvalaszolni6ket. megtanulsz egj/ ig€t.

tehat rendhasv6! arra. csens6 €S/ csokor vireg. Itt a bancsomban savcrlhnlllo csokor Ed sesitek! .L @ad Fi-Gl .y esznnkbejuloit eS/ igazanszinvonalasan jegyeztethetnenk veled a cimben szereplScimegyszeriien meg alaPvet6en trogyan ao6 angoliz6t a megfelel6 iel€nles€vele$/iilt. nyelvtanul6) d I< or rctslwrnl o @ Ct fljlasi/unk a lesiobbak. oda. a MM kiejtEse.Tess€hti$. bi-Sltll. hogy dong a 66r.ll6th6s ongol Sokan kijzn|nnk nem is sejtik. 55 . Pazarcl).elni. p.a wEAar mFfui d'dl a lose d (cl)veszft zai6[li4 a (el)veszit.thaide. hosi akkor kezdtek el angolultanulni. fi/ttrlfijBlt] . trogli nem vagyuni is€n szellemesek. aho$/ mawarul mondjuk lie mondd. a l€nveg. E N. pl. n6Lrha r€ndhas{"i. ta|al6 es tr€fas de megoldas Csakig. amikor nath6' sah vollak. ntltt idij: Eo. bi-otli. rjos/ van az angolul.tanuld meg ezt a elveszitem.l a haEns.de a sEsrlbas?t]lesjobb + A Most pedig b€g egy kis ellenSr. tijn Ha kedved van. mnr idejet LasL l.t @ harangtorony + s roulEaFlnrl Cl egy kulcscomo a .'6r' Ibi-cl l o kezdu (Mellkasat d6nget6 innuenzas:) tlauod.6s a csai sehol. Begin kezded? tla$/d abbal . hoS/ ll els6segely . nagyon is De t€nvles most mar ne iu az v€sztegessiik id6t {rr5?E!6j!dl a veszteget.) Yoa'flE wasrtro voar ztE [i0rtaFzling lijnl (+ csak veszteseted az id6det ) iof natha t€nyleg. Gl kezd6 (tanul6.srlotd]. seqits€a (Futbanedz6:) leqiobb bezt odaadrama Belanak.rr liidl a seqit. ezt is: WEflavE o fit'E 7o LosE.!i [!v nd tu lfu] (a fiincs veszitenival6 ial6nk.e Ea. E P€rszeaz eqeszsz6. Ez teljesen homoly.

ds7€' m. csakho$/ a "napos"sz6nak k€tjelenr€se van magyarut. ri. (o ryus| rarE D EAsrIt[ttnil. merr m€rges ffzD..la . es aonatlbdn&rl magolnival6 halad6knak: nE F{.i.n.(l. nalni angolul.tyilvan. na ezr megteszed.| ulord rdrd] [w minil+ egy perc. ToDAy BELA nnEsa try.t az megsp6rolhatod. . lassan otvasd fet haromszora kbverkez6 Az€rt nem Htluk a mi mert 6ssze ro0 hajtva.ho$/ angolul k6t.'. /.o. ts /ii i! \merrtibrn "qykl ndp nnnln GJh arnli'a cmt"ks/"t. s/edut6 hasn.l a Osszefonraa karjat.rytry-t olyan €rtelembennem tehet halz. ahbbi ker angol Az mondatb6laz €S/ik teUesenrossz. j"t isn"d raid' lonc'lldp o nerrehh. cqqo.a/orm6s7Jt n"n rordut"td 56 . dd mert er6s n(|pos lg€n.rrsaHtt.s {leF ez a . snE ToLDED spoon.nhel kell irni.r{r/ Ie!ni] Ha v€fetlennlez l€nne az els6 sor a UlonDpLushan. Sz€pen.n' eu d m. ogJi vaw. os/ehaonhra\nch dizuntr Fq.nerhclasa. hSnyrng. [h-DEJ h dd ts o ffh !?cni] Ma B€ta a napos. amit a tObbiekmAr tudnak: + suYrv[3rmi] napos lgen am./pf6ld!t] + a'sszehajt(ogat) J6l van.akkor m€a nem ruamit dod.LDED s an's-llil6ldi/ h! {ni. ToDArhE kEAmER sotrdz [tu-DEl vrddr crrnilo r4a az id6 napos.I minute. (Tatan. Aondolj egy abroszra. ) . lyon + egJisz6 srrern [s?ithk] d6U hatra)k€nyelmesen.Isi mE fdldid !4in] o n€lbehajrouaa kanatat. m€ghozza annyira. Retetetaz es/ percbe. ho$ aT ishotdbdn mJ sdnyi d nrpc . olvasol.mert a s. 1c rezdi e. higy€nr r..D . $kndk ranod..

llnl IlaS/amzatk€nt: ir''Illsd] a pihen. 4 Adj hozza eS/ fingotl ADDa FAnr!I.t.:iF 57 . s teljesen a sek€ly.lminute-lulord lvri iri"hl a eqy perc. A. + A legt6bb kevesebb.ts szos flEvE. lsltjl Ird6. E|MncoMB li-t6dnrddrkiil kitejezas jel€nlFse "tizene$ pdrazsfasfi" Tudn h v a n ( u c l v a .tt." Clevencrnbercomlt ava$/: Tisztebas Karinthy el6tl A hazankban is j6l ismert szerz6 tedezte lel. emde fortyog6 patakEkkor hagyta el az elszontyolodott Triszten aihat az azota szaloiqeve v. melyek angolul is €s ma$/arul is jelenten€k valamir. a z o t l p l e l d T e n e l l o p t u h A l l i a n a ki l t a mi sz€r€ny pr6balkozasaink. kas€lyl hetyesni egi/et a gy6nyitrii lzoldaval.imben szercPt6 os'wo&t FL. atugrik a szomszCd casnDba lkisdl] (a ver. sexety. sz6 Olvasd fel hangosan ezl a szitveget as jegt/ezd meg. IllirnizLsr!. [v!nvdd] a es. mit jelent a "s€k€ly" angoluU Alkonyatkor a k€js6var TriszHn lovas fgy dilntdtt. ho$/ egAsz kifeiez€seket lehet leirni. ltt6r ts r. o g y a l Y e s t e r h e z e m € r h e l i i n k f e l . N€gykbn lova azonban m€gbotloit. ttrE lhid + itt E *.f.lt k€t sza'.@rl3!ldla sehery .snnrcwl.

.sziv" Ne a sz6t6rnak.N.y. Sznk4 o Plr Smith-t keresem.itg. Cl Valaki gj/annsan tekintget rad..hogy az angolbanigazab6lnincs is olyan sz6.tla az angol-magyarban visszakeresed 6ket. ! 8em€sz egl/ iroddba €s Plr Smith-szel szeretn€l besz€lni.. rporlFil]+bolond) Olvasdfel neh6nyszor hangosanl em hallyuk.1i6rt nez ram?" 6-" MD?lttjit itt .&da oe* uomlhli'. Keresek van eqy zoor r?i.. ntl lminuta-luord 'ninitj eqy perc.. Keres€k..---------------z^ Srrrttr-lijn .ll .miiIt Egyboltban (a s'. mur O Rendhasyo id6..m. frrA\x r. [vc'r + ew sz6 riird] [vM 6rdekes(azt mindig konnyebbmegjewezn'j: (leveg6t)? higgy Tudtad.. de az elad6 megk6ryou?Ilrn ttt ltjil + sesithetek? c^fi I EEr-p (ird be a hianyz6sz6t): Erre te azt v6laszolod ji.l.ing mistldt .ind o Kitszbnom.bli. N€zekvalamit:a zrotr. pbol]) vagy. ezl (reh6t:'!or[hl6] +rnj. Ez DeFze mind iqaz: nez valamit/valakit r llut!t !r.bli'n 38 .akkor is tudj mondanival. hog. Es eW kis CttCICin.6s nem akarszs€mmit venni.{t A Loox nezercdik..Frnm/$rribrdil lvlost olvasd fel f€lig angolul.. (n'ij! Az viszontvan: BLorE [hl6]-) Szivas. how mi? Az sincs.ml ijr 6nli.@olfozzte is ll€zek valami! a lukat. rM orLv E Is.f6lig maS/arul.. minde$/ikr5l kidernl.van egy luk f6rom. mire te azt mondod: .Azt mondod: ltg !.:i.. csak n€zel6d6m. hogy ha Angliaban vagy. A luk n6zel6dik.

lleressUkPstiifit
Pet6fi tbbb helyen is elrejtett angol szavakat ve6eiben. Kbteteinek szerkeszt6i ezeket minden esetben elirasnak vett€k, ez€rt a nyomhbsban ezek a reszek mindeddis hibAsan jelenlek meg. Az ily m6don okozott kart talan mar soha n€m fosjuk tudni teljes mertekb€n helyr€hozni, s ho$/ ez mennyire fajdalmas veszteseg, bizonyitja az

Megintjdnek, kopogtat*o.".
+ ,lvocr [nok] kopos(tat)

Sz€p vagy Al"-., legal6bb nekem sz6p.
rr"rDFldl+ fajld,parcella,mez6 (igazab6lminda harmatjelenti,szinteegyszerre). Es m€g egy Kcsi, azaz keitSl Ha mar ngyis ludod ansolul azt a sz6t, hogy ,,kopogtat"4 (ird be ide), akkor mar azt is tudod angolul,hogy ,,kopogbtas" (megint ird ide), s6t azt is tudod, ho$/ "Kpp_kopp"4 .:de itad le azl a sz6t, hogy K'Yocta (megintird ide, csak most k€tszer.)Eddign€gyszer Kajtal fogadok,hory eglszer sem mondtadki ezalatt-Akkor most n€gyszer. ir6t, sponoF6ldi-nany hires angolanyanyelvii sok ember vezet€kneve A magyarban valahol sz6 szerepel? l6t, zenest, €s igy tovabbol ismerz, aKknek nev€bena ELD de lent lesz eW kis segits€g, csak aPritva,ho$/ nehogJell6jtik a Te 6tletedet.

tlenry Fieldins lt!6), l,1ikeoldfield {zen€sz),w c Fields lszin€sz, humorisla), cadeld lha-ha ha nem €rled a vi(.€t, mi vrgyuhk a h!nt6k. A carfield eW karikalnra macka )

*! 5t

lhis no oll
nd ldi3t 6rl
6ezdd azzat, hogy fogadd meg ho$/ 498 lesel bele a Ebjegyzetbe, ahol a mesfejt€st gyanitod!! A f€fadat: (fi$/s€m tudod megmondani) mitjelent a kovetkez6 mondat ,r nlt\eatuate C.nan mv,tr eee s,tr en A

Segits€g (fogadjunk, hog.yakkor s€mjossz ra, ha pedig minden sz6t €rtesz):

nA,ltti
arl.l

s.tt Iszi,i carl[l Naj6. lvlost t€nylegsegitek,bizzalbennem. angolulszavankent mondatot. a Olvasdfel (szepen) lvl€g egyszer. Ha npm Gin:ilod. eselyedsincs.Olvasdfel megegysTet.

I'Iostszanj ra mondjuk m€g 5 perceta magolasra. Ezt p€ldaulmegjegyezheted arr6l, hogy milyensugarz6an zseniialis volt ez a feladat. is Ez ugJiebar meqiewezhet6a mondatb6l. Ezt Ecceszen k6nny( m€gtew€zni. a mnlt id6!) SAr. s rD satDltz.dl mond (rendhagJi6 . lYonddazt, hogy ,,macska"t sAYcarl

Vaqy.vaqy. vasy m< se l@adtad, vaqy dia vaqy.

aB visza.

60 {'ril

lminute-lruord
4 !!n |'linitl eg perc, l$n vdil a egy sz6 hosy rtclrlloq + bezar.mikozb€nfer Azt Mi! cstirjnk feleslegesen? k€ne megtanulni, a kbvetkez5mondatoLkepzeldel, hogyvalaK radformed: olvasod rle felejtsd el bszilEl4lqqhast, ha elm€szl ne T€nyfeg felejrsdel. Magaa "zet" lmint fitnev)is,[oc,( A "hajftrt, haiiincs"is az, de ezt D9 iegezd meg, nem fontos. Az ,bltoz6szekrany" pedig (amibe az uszodaban, tornaler€mbenekarod a holmidat) /,cxmlobr]. fla ezt mind eddig is tudtad, akkor messzSllott va$/, vagy lakatos {o ,ocf,st t'' flohtitllIl). Akkor l€S/ szives je$/€zd meg szitg (aui6€)" azt is, ho$/ nd( a "z^v*zat (fe$/ver€),torlasz, kormanyozhat6sasi

ct...
N€S/ mondalnyi magolnival6... Olvasd fel hangosan flEEE ,utD-:le1/.t\ntl \a h6romszor) a k6velkez6 maryar monda' tokat, 6s u6na nagy val6sziniis€ggel k€P€s leszet arra, how akkor is 6sszeParositsd az angol €s a ma$/ar szavakai, ha nem tudod, mitjelent az angol sz6 ,rt Anyc/. ,1E menjiink mozibal kell! Csak b6lintarYoD Orra, f,r?tenelesen banom. M€g eS/ DEcr, ,t utana dt ntsel kapcold 6ssze az angol ,t/o,rD6ker [did] a megfelel6 ma$/ar lvlost $/akorEsk€ppen en olvasd K Oket hanqosan

Rr6lr6rE lri-eREn
Df,c,,€ ldi-SzAiDl

b6lint

(meOban
dOnt

Siker0lt?(ll$/es va$/.) E ldFl (a lrjal te is ket ma$/ar mondatot, amelyikben u$/anisl/van benne a i,s€ (e r6zsa)sz6' (f€l)€melkedik, felkel - a nap is, meg an 's) €s a iosslit4 hansosanMde ird a olvasd ki 6ket nehanvszor (L6gyittlet€sl) Azt6n mindenkCpPen

r,@s is.. vasyis, az ise ,rc<s alakjaban k6v eri 6r' ?r. ,18NMftD o rJsyneveuett

ELllg.nE

nn

llin'

ar 0tffid lrlingd! tr',igI] u"gunra ho$ nPsmondra Er7,r' es' [ilil, ii4 0n lse. E Rendhagy6 e*, r@.

.:1.8 ct

Bock to school- uisszooz iskol6bo
tu lbrk szkil
Vissza bizony. Egeszen a ter€mig. A mi6nk Kassz terem vott. ESy klassz /roon [njn]. Azaz cLAssRoott l[6tzi)rl. Az oszdly is el6g Kassz voll bar ez itssze sem hasonlithat6 azzal, hogy Angliaban minden osztAly cr",r's. Marmint delinici6 szerint. persze, teher, hosy nem frlr,er cr,tsr F B!tl, ami us/e els6 oszt6ly, de nem az iscEoohban, hanem a vonaton meg a repiil6n, de most nem err6l besz€Unk. Hanem az osztatyr6t m€g az iskolar6l, €s persze az angoltanAnrol.Ra nem lehetett mondani, hogy cz,rsr, mert az angolul nem jelenti azt, hogy klassz, €s ennyire m€g 5 is tudott angotut. Na igen, az ansoltaniir azaT a? Erausn rctcnER ltTlistaldd. Az ansoltandn mindiq d Cojko tliric O r s - b e n e h e l e l r m e g l d l ; l n i . a n n a h | s a v € g e r A j a n l l Y p n h o q y n a q y u r t o r o t € z e r 6\ o k , l aminek persze az 's lehetett az oka, hogy mint tanar nem volt egy nagJ rsz. azaz €sz (acE liit4 a asa. De az€rt mindig volt j6 kis ansol 6ra, amir6l k€s6bb kiderrirt, hosy ytl, pup'L.ok, egy heLEE r-EJ.eonllrszail. hiijlll akkor m6g rem€nykedtiinh, ho$/ e$/szer majd mestanulunk angolul, de azu6n lett bel6lrink s/uDE r Fztydddnil. k€s6bb s6t EActtERis, de mifi htod, most is csak annyira t€lik, hogy ezt a par sz6t megtanitsuk N€ked. Bizony'bizony, tal6n magis aicr. kene menni a sc nr.ba. llindeneseke, ha m ; r j d i r i qj l j u t o r t a l . m F g s e m h a g y h a t u n h e n n e a s l a m a s z r i k i b d n .u i { n o g m o s t 3 o n b i r d b - Fr z r n g o l s z a \ a k a r a s m i t e l d k i e j r p s r ei s b i z r o se m l e h s z e l ! e r u l d m e q r m u g y is van nahd, akkor azt is. oszt6ly (a diakok)

e l s 6 o s z t a l yl v o n a t . e t c l

felsds, gimnazista, egyet€mista

z ez€lre €mlahezni? tldl azt l e n n et u d n i , d e v a n Az oszulyter€mben klassz rumot ittunk. lla angol6ran lesz itn? A kisdi, aknak 6gra nyilt a plpilHja. Amikor diak volt6l, soha nem volt kesz!y!'4 haza az isibii-

Ez ut6bbi keitS annyiraj61 sikernll hogy a EAcnEres a n&sr clAss njb6li feldolgoz6, sa helyett m€sajand€kozunkegy otlettel: az els5t onnan je$/ezd meg, hosy az a ,,tanar',a masodikatpedigonnan. ho$/ az az ,,els6 oszt6ly".Es nem pedigforditva-

r'6r) 0 ez rem \aliozorr 6osr is. iNaqondorkozzesr

E A.s"r,r,E a$ l'hrostir] o reradat.

62 g.*

lUosh16medve
Van akiszerint nem is,,vas6medve" a kiejt€se, hanem ..vos6medve,,...Ejny€ no, malac, nem affa gondoltunk, az nem annyka Wakori. tianem a ,/,sz lrrl (4 mos) isere gondoltunh. ts6r a medv€ azt meg m€s ritk6bban. A vas6m€dve allit6lag egt6ltal6n nem is vas,6 n€m vas6gep F '9AsEfte MAct nE lvcringni-Sl+ vas6vasina).l

Ami csufsagra gondolt6l,az Te meg ahogymiszoktuk mondani - eW duwa ,,ingadoz6 elikes" ige a magarban, de mi nem azt tariUuk, hanema vas6medv€t. Iia azt a masikattanitanrink, akkor azt mesaltrikvolna,hogy a mos6medve vassaaz als6jat, mert most nagyvasAs van, es milyen €rd€kes,ho$/ az angolban ggg nincs is knlon sz6. (Nemsz6mosasunk van, csak zavarban vagJ'unk, mind€gy, na sz6val6k a ,,losasra" mond' azt jak, ho$/ riw szalada sl6zim, 4 mint a si€c (rrr6[sits?] fosas, rrrrlsn] a kaka). (Csakvasolyogj. Ez€rtvast megkapjuk a fejvasasta kollesakl6l. Pedigkez kezet vas alaponmi meg elneznenknekik, hogyezt eddig talan 6k sem tudtak.)

!4,o. tttEta0utE I ntP. r,x 55, o. 1, t't AtD 000ttELL t 8lrdl 0t rEfs1. tEcnxf, 5, tEsf 2. 3. fou ar 5A,o,1, f,t^rxf'u,l' t dtLf L00xhe,2, L00 xeF,n itaS,/I,',t.lvuf anE roDtnc rtl rN 60.o. Csodlielel sratel! 6l . o. ,r, o billnl, trcrE 4 negbin, c,rnfi o mozi.tfc,ra 4 dSnt o. so endhff: ctrst, f,rrf, cl assr''tr, Fnsf cLtss,tF',HcaEx, E$rtsa L$soI, puptL

. IRIJR? IICil MIJR? flPUsollxRll utzuJnus vizihukik Ism€reda Kis HercegKS/6iat? I o I us€s for a John l4ajor Symbols4 Szimb6lumok Symbols2 o Szimb6lumok lyukak noles again. + Sz€ml€ltet6 eszkbz6k Visualaids A legritkabbangolsz6 Cim feles bnar Ur KoUar Can Yousee thls Picture? E e is k€Pes va$/ PictureDictionary) ttwPD (tluron's WordPlus 66 67 6a-69 70 7l '72 73 75 76 77 78 ?9 ao al a2 85-45 *t'65 ..lvlegint Mib5l hany A feneketlenrend5mut6 tlai6 a raiz.4.

A k€p€k alaiti sz6szedet sesits€g€vel ird be a k€pek aE a megfclelo h€pal'iir6st. el6tlinik AppRoac'.eli-PR'rckgl a kozeleds.frnlintil) hE z et Az a pE^n apEARs m'ntajara $/ansd meg az -egy svabbogar megjelenik" kifejeO A lipihus dnsol no allirolas naR.aj I'londd el haromszor.oc .pprrf. €s kbzben ne gondolj a k€peLJJJe:rfloe ft rrE .'. Sz6szedet (az innen kiv6lasztott szavakat kell be'rni a k€pek ala) + .Uizi hukik a raAER nat slt6tdl n] Vizualis (ez6t vizi) hukjk kOveikeznek.rrrlnanl+ enrber) tlosy mondanadmagyarut: DEuvEsyMAtt? 66 i' . . a h 6 n y b e t i i t o d a b e k e U i r n i . LAtv6nyossagok. crlkkdcs] a svabbog6r DE r"E lli-tlvoi + (hi)sziillit 'Da{lq} o kitd a uvEnlttudl "r.lvlultimadiastb. Az a n s o l s z a v a ks z a m a r ap o n t a n n y i v o n a l k av a n . kbzelit) cocrflco.. frogj6l nekem b€katl @ rorditsd le tserzsenyi D6nielsz€p vers€nekcim€t angolra:"A koz€l't6 tel" (t€l o 't/r .snaerD ' 'EAED lti4Fl o aldhu form. kozelit6 l^PPEoactr4 kbzeledik. DEL|yER a mE e{nloitis ll Javitsdki a mondatot:Apu.ju. 2. ird ide mit ielent I coctnoacd-suaPED 6 (nartbsz. [FPliir] megjelenik.

jz arr6l az esetr6l. ho$/ meglassak kigy6banaz a n6zziik..P l i m i n d e n t ?I r d b e m i n d e q v i kr d i r a l A .'rlkdis?l bdrond gvrnf. amikor tobb t i r q v a ( r s l p n ! e l l d h i q v o .+ a S attE lYo.:i:l 6l . UM6RDLLllllI-BRrib1 esernv6 o telefon t"ro. lllnrill o kiovo 2.lEndl ronqora . 2 lvtit -.2 . 6.eznttal nyilvanval6an nyelvtan't6 c€lzattal a kigy6? A sz6lista o PfirolDi. J. 5. Csak a kivelasztottaknak volt es6lytlk arra. Sn t{E fio..YE lfdnl cr. mit nyelt le .lsmered o llis Herceoki .aki lenyelt egy elefanrol €s ett6lsyanrisankalap forma' ja leit? lvlindenfeln5ti kalapnaklatia.+::. ayakorlask€ppen k€szriltmeg nahanysz6p hi$/6ra.

l0l f€lek€pp€n. amib6l kiderril....E msEn retl:tiji' i'ifiztiirl usyanezt. ha valaki megcsin6lnA egy €ppen aktualis ma sy^r pxt". porsziv6z'k + EoovERvaw vacu. hogy milyen kivSl6an alkalmas sz6tanu. John lvlajor felhasznalasara tesznek benne javaslatot.i i'ldlior] A ASEFULDEYICE fOfr OFENINA LOCKEDDOOAS szf6r6rdnins tohdtal ldjisft | di-vfu nem€litk. a John vtajot.l0l Usesfor o John lUlojorn lnd j(eL {tu6 . sz€p munka.yon €lvezttik.N LEnDRBox 4 posralada hri. Nag. l6sra.lgen kedvtinkre val6 dolog lenne.t 68 r'il . tetszett.] a Egy John llajor hasznositasenak I0l modja [wihcnd'6d vrn Londonban jatunkkor korszakalkot6 kis kdnyvre bukkantunk.k rvrighr:n. how €ppen mik€pp€n hdsznosut a? ittet.voto.|'. A EoovDRltitritl A LEI7DfrBOX lii Llnftrlsrl /4r4rAb6 A LAVANORY ?APER I]OLDDR pijf [0l. hogy f€lolvasd az angol k€pfeliratot. Tanuld meg ezeket a szavakat: troow* + porsziv6 \mas r. t995. €s b€ird a raiz al6 a magyar sz6t. lvlost a kinti kiad6 szives €nsedelm€vel k6zz6adunk naheny orokbecs( rajzot (6s ewben otletet).e\/en: vacuw dEAdEfl !olj!i' lliiod).. arr6l nem is beszelve.{JoflAndr€ Dcrtsch Lordotr. A te feladatod eS/el6re annyi. Sz6val.S pRrE EnEER.rPeterRichatdsor:IOI aSEsFofr A JoE . A miniszterelnbkilk.

. a Frs''-nek a tdbbes szama is rrsr rigyhogy t6bb halat keu elh€pz€l- a. tAska ( h o m o h t a s k a n a ks e l k e p z e l h e t e d' l r i l llajort./re Nem gondoljuk komolyan. az milyen is.\rasalni (l(omolyanl) a aaft Aelre a aqj* 44qe A COI'IPAIVIOIYN'fr YOAR FISII lon-Ptnyiiiniorfill + t6rc (6rsasag. s^|tBAa.A k6vetkez6 Ejzokat Te hepzeld el.'* 6t .lg42. mint e$/ szendbegneh. neh is a John l1ajo4: floovER" LETERBoX' NOLDD& USEFAL Szamold meg h6ny "e" betii van a fentiszavakban. amint €PPen At't fiot' Bo l6'dl a vasafic aoARDInt' iidning A sANDaAoI| srsnlkg)a homokzsak srrD + homok. €s ka'zben mondogasd: hosyan js n€zne ki J lvl mint homokahhoz zsak. za. cyakodas kovetk€zik.k ur kar6ra.'gen te. Sib. ezeket a helyeket azert ha$/tuh ilresen. ha irgy 1{Onnyebb) 4 ras: not\t . ha mar neked is van valamilyen elkepzelesed Nagyon t€vedsz. Ne f€lj. hat olyan duck6 ossze kell kuporodnia. . va$r' ird be angolul az alibbi kife_ wc + zs6k a halaidnak + t6lsas6g a vasal6deszkaidnak 4 levelesledak kinyiUsAra szolgSlo hasznos Vegnr: zArt revelesl6d6h kinyitasAraszolgalo hasznos eszt\oz a z @ ':.. hogy ez a lecke pusztan elvezked€s volt a miniszterel na. mint szendbeg. ho$/ elmerengj. Szendbeg. howan ebrazolnad John l4aion. Akkor n€zd meg a ao. Olvasd fel e$/ben (l€hetdleg helyes kiejtessel) ezeket a szavakat (meiho$/ ezeket tanuriad ebben a leckeben . nem birnank kihagyni.ira + zsak.oldalon. 6rsa1fir 16 (nem t€ved€s. ha azt hiszed. hogy n€ mutassuk meg ezekel a rajzokat is De csakj6 messze. hogy rajzolni fossz.

r [hndol].t.r . igaz .4/ "szord is vrs.Sgmbols4 Szimb6lumok [. Rakd 6ker sorba.uborka.m i n t a Itelyik tetszi\ a legjobban? E A z ird be 6ket oda. l|. e g e t e ml m i n d h c r\ e g e n ) _ vagok vete A srow kiejlas€t onnan is 'negjegyezheted h. fem ez cr.srok szokott r kedvenc tcnni. pumpa. rnen az Nirrdio robbesszinr ro Altalib. k i s e b b . \ez. s lem. mint a swoRD. 0116. n€m.. tvtikezek? I 2.ez crrr.inbdb] ttat. ahova illenek. z. ez punplttrt). 5- r. Nem. mondjuk iryt A cucan&ERkisebb. csak itl t6rgy rajz6t logod tatni. kard.n a ro@rr t0 r. lvlost mar latod. 3. Wenya.en. cz sporo E Isror4.ztrrflr lhildmboi. a.sd a paf.

l ' l i n t P . ird be (anqolul!). Lyuk a 'az€[h6l].-.'* i# f* '* D c t e l r € . r L r e l i r .qp#.(.*l . Lerajzolunk neked nehAny toltt. hogy melyik lyul( a legtitokzatosabb? .t I SFS" 2) ird ide. Ez€rt kdnnyii a lyukakat megjegyezn'.Sgmbols2 -i Szimb6lumolt [srirnb6h] Egy lyuhr6l mindenkinek sok minden esz6be jut.'.. rnEn o|t'ER lki r'cdatl {rl lel A k6velkez6 kepeken is €zek kozUl a trolE ok kiizm lathatsz harmat. J) ':' 7l . t+ln. csak e$/ mas ik szoqb6l.. u l : aucn norclbtr]l16ll ii. l d .---a legsz6rosebb? . v a n n a h l o n l o s a b b l v u k d hi s . how melyik melyik. Tdbb lyukr6l m€g ta'bb minden. .

hni (rnerthogy nonnitis cserben k.aMlvdln. . 6 drs'Mkllsd ". llo-I0A bk i)$il.Dhil (+ ittl e sar ct EE'E(say lsrrj]o mond) mondjak az angol m oroa^ aPEER.. K€i fontos kifejer€st azeft tanulj nrcg: /l.d e n p m c s i n .. ho$/ j6l sikeriiljon a prrlpfititl. "Tbk htlye" helyeti az angotok azr mondjik. 2 3 K€t fajtaja van: D."rd. Te meg a kjhagyott helyekre nlindig 'rd be. na €rdekel a t€ma. tl Err6l inkabb ne beszcljnnk. i m e g!p his SJtijtes lyukassig dolgabrnl noDEnrscaLrtuaEslnrliii. r. sznbagcd tehct triUuk.Holesogoin . az naga a scaLpao| It hlf:dd. enr berre alkalmazva p€dig m€glehet5sen s€rt6.. ""*rr. lUlegint I d-ci.h o g ) m e l y i t \ b ."r.ntti)4 nrcs. mi€rt.nj. az Enpnl. 7 z ' Egyrontosfajtajavan.'ralda.-. P e d i qr a n u l n i l b e t o l e .\zarcolokjobb sz€retik Inirdig tbbbes szinlbrn 'non. es majd Ej6ssz....eE nur I\on-PLtI ftll).i ?rE.r. hogy min/miben van a tyul{. Automatikusanfelmertil a kerd€s.jjl koszos)€s o.< -6 o.rhlplsoE] modern + CIA AcD E clA diilhdlsris?to f i J J n r k e r n i n k . K o n c p n r r a l j u n kJ z u L o l s o h d r o m b p t L i j e r c { f.llo \ rn lrt6tiil.l q ' J / t J n i n h i b b n r .sih.o 72 i: .rio. .:sr:. Te is irl crEfsf. + .N szeiqrls. E ^ pirol rea'e. ed r rnsyn. E n e l k n l s z i n t et e h e t e t l e ni s s z 6 l n i r 6 l u k .rnkhoz usyan nem sok kbze van.o -rsorurrobbesszinb.y". E !o. metyili lyutiasr6l Aki k€sziti.3 6crr. r J l \ d s o r b d S k e r a s z p r i n t . Fiq/etj az iras m6dm es a kiejt€sre.rl< . . .r.. lit!? litdll o Ez tes6tis.---[hijDhd] .. Ett6l m€g lyukak lehetnek abban is.bnr tr. n h i n ) t l u l \ \ n n J / o n t e q t c t . -.r. a /vlrmindenf€le csonth6jas bogj/6tll jetent.az itvek nsyis tcljescD mis.tr d. Ir's TLLEG^L..IibI 4 i-tlgoll Ez iuegalis.t ft6r? l Az el6z5 leckebenu$/an m6rj6l kitargyaltuk lyukakat. 4.IoFl orl.l I t'. J " b b n e v e t n e l .-hiictl.teljesen mosyori'' \a coqpr.\. ressziik.. hogy ."gy. lasd a CIA c'nii lechai.z.r.. d€ biztos bcnned is maradr a n€mi hiany€rz€t.z tHRu. ha azt al€rjak. l n a d m e g . lllnh a fenti err6l-arr6l..1.te. dl a g6.

Haj6l szamoltal.:il 7! ..y strp.ol .ttinill a / FRunlhii 4 / a DDTLD'Dclhtdr. hog! szhn. Sajnos.BERlnlltbni a / 3 m.lc bevalljuk. Az -s a szavakveg€na tbbb€s szim jele.s -' Ihjl. hogy: hany darab van. hog.k szerirx az egasz kbn!\ben rninden illusztracioban leDn€ l€galabb e$ nr€dfe . Ugyanjs az ahbbi keDeneqv. 6s rt'gvestfogod tudni.eqvtiousn dologb6l mindig mas € s m i s m e n n y i s e gv a n . hogy mii jelent a srrpsz6. atnib6l7 van. ln ihe picture ther€ are 6 afiraALs 4 FRU'S 2 rutlDnas 5 NUffiEns aftt'ALl.haj6t"jelent.ykell €rteni.r HE ncruRE) azt. akkor jutottal. d e ' n r. n a .iss ussur a Jeaitd ?aldetL I ind6 mE ncrure mEre are 7 Taleldmeg a k6pen (d . rnedlEt iqazin csak egl/et togsz ilt libri.barra a helyes kovetheztet€sre a bit. Akkor lassuha ia. na. ffia€ Sz6val ahhor hoqy van az anqolul. .lUlibiil h6nq A fenti k€t€rt€lm( mondatot most rig.

hogl/ rtrtrrk nenr igazir vrtr ret. ieteje. h6z€pe (az fAadasul nem is t. szetrrleltet6eszkd.nne.nt!tr1 id. .j?olni.delileg neyclisisz. uLin k€ll.. alja stb.y teteje. aua stb.n.unk.an az angolul: cleje.a k i s z e r e t n €m e g t a n u l n i e z e k e t s z a l a k a i .ltszih) Kar c s e i l e h e t s € g € s :l ) k e z d 6 v a g y . 2 ) h a l : d o a !agy. ho$/ megtabulnak egy€gy hasznosnak tnn6 kif€jezest a rend..irdctr[i:pp. nogy nova. noay FEorr'PAoE stofrY.l. 6raut6 (illetve b6rmi mas tarqy) egyes r€szeivel. ha mar iudjek.ll tre.:zratr rjj6triitrk.)[.r.rr. hatulja. hog)/ van az angolul: tet€je.rqJ [obr .amit be kell 'rniuk.rr hanem azr.PAaEsroRt lh']/..r \.lc llrbzep. o.lckknlcs} szip n.. hogy !. hog. A halad6k m6r megszerzett tud6sukat €g€szits€k ld !igy. .AnDlbakt'ndl ae fl oon.Feneketlenrcndairaut'6 Diztos azt 's €szrevetted. nrert kap2€ld. De n2a k nggodj.. k. ho$/ /. vagy mijrih is nekih az. s rygU.-0 74 i. oldala.oi. aki mar tudja. how a fenti kotonball aljas m6don nem irtuk be./ro. Segitsegiil alahriztuk a kifejezasehben azt a s26t. ok iehrit nc azt irjtk ri a rendctraut6 elejare.. alja..a ss Inililkliszl ez itt vaLetlenulnrradl b.srriitndobnn n. A kezd5k olvass6k el az alabbi hifejezesehet as €lb6l hlaljak ki be16llik (majd pedig irj6k be a rend6rautoba a megfelel6 helyfe).it snorl ooDollLEss nr lbrldnht?till a feneketl€n godor srDE Er'Ecr llilili+Em lqr$c/rfr lU szihnl x.

jrd be. hogt/ "sivaiag . Ha ellaradtal.va$/is magyarul . lrit di-ZoRiing rub4 !?inking 4 A s u l l y e d op a t | \ a n y o k r t l h a q y oh a j o . l l o s r o n r . hobyitkl€s. CLLC||6B a sr. h u l d m p g e / r d h c d \ e n c a n q o l r i t e i e 7 6 s P d . . dod ldsrodl. Alvitt €rtelehben: kisszerii vcrsenyfirtis. Roger Price nliive..isra. M t M f t l t . jutalomsz6jar 6te.._ _ _ _ _ _ .Ilqhlt d ii0n lajtrctlzdi-Zomng s?irli4sill lvlasi/arul:ogy haS/tak el a varost. Pli liozben ielsoroljull a lecke tanuland6 szavait. patkany + /_-. Akkor most n€zz ra erre a mjzral stltp DEsEnrnesnt rc sArs. mint a patkanyok a sLillyed6 haj6t. hogy melyihet hogy kell mondaniangolul. e XOsz.. Jegyezz mesj6l egy mondarott IEEY r. nl].. sfltp: ie}rir'ezd mes hazza: By s'rqli. irni azt is u$/anligy kell: DEsEir na ugyanugy ejted. ! ho$/: -mosogat6". .. ennek €rdeheben €q/mas m6szerolasa.. hosy ez a mond6s ugt/anngyl€tezik angolul is €s magyarul is.elsullyed'ret €s "elslillyeszi'aet. v e r s e n vo . lvlondd is ki hanqosan.. dezertal. lelecel + z. Rendhagyo mnlt idejii alak' jaival esl/ntt igy n€z ld: snt^.1 sziget.En rosy LtttE RArs lEsEnflnc a stftt{nves4E. na I'LA Dllezrfi illanlla b osszeraktad. ho$/ jobb kedvre derulj.De azt isjelenti m€g a snr. Na. ezt rakd dsz€. . amit szeretni fogsTt DESERT l\atlan sziget.ii s$ a naj6DEsE{rldt-zoRtvisyazz a lriejt€ssel: ha ngy monakkor az azt jelenieni. IEELA Dltlit$dl) ' id ide: z . . sfirhziill + elsulryed. k6sz. s tutt..-___r haj6 * / elhagy. karrierkergelcs..l a patkany. szosz hozza: eArl.vsrycsrz"en.l an a Hasznaljuk ki a kitnn6 hangulatot szotanul.desszeri". sfinr esyszerre jelent .rs6rt[di-Z0Rf] + elhasy (hely€|. sz.patkanlaereeny".. .. Amiben ebnllyesztheted a koszos edeny€k€t..Ho jr6 o r6i2.9.-----------. t t 4 s ra szoszerinl: . Krilonosen a DEsdaroker..llcELAnDlijcnndl.. tanyleg zsenialis.. (FUcEltqs. elmeD€ktil. Idiz0Rtl. de mask€pp 'rod. Erd€kes.. . az a DEs56r. su\nlszink. elstillyeszt o / mosogato e si\dtdga ?_ A utols6 k€rd€s: lvritjelent magyarul? ICELAND D ITLA\D aBE tsLAnDs.nk.rpbifl + haj6.j | elstillyed.. n€zd mes njra a l(€pet.:f ll .

rrrtksflla csal. Ettalattad/Nem htalattad a rDlrcn.Szeml6ltetii eszkiiziik lriz3uilaidel Valami az! sngja nekrink.. To . tanltani. csak n€zd egy darabig a ldtvAnyt. et. rr. lekvarosrives.0t hrni] 76 i: . qsu. melyiknek van a kett5 kbzlil rendhagy6 mnlr ideje. hoQNmikor mi\len betiit ke\\ oNas(R Nrn(!N.Ne variald6ket. Saccold meg. ld.6l: ird be kap6sb6la hianyz6szavakat.'ap[m4] + 16460. por. hogy az ahbbi k6t sz6t konny€n meg fosod je$/ezni. tanitani.. lAucrn.1 Egycsupormez: / o/.iarr liirl a rendhagy6 mnlt idejii.. csak nezd egy darabig a htvanyl \ld rde. c. 'olYtr/ [0. Cttcl. JAfi\hrk\ + bbgre.Uiruol oids .'t..' w )itit) nonnan tudtad. Tanitani. amil fen! \a\sz: TAE JAR MAP TAE -l ltn oF EaxoEl.. TEACH CHEAT o rE{cnltirsl tanit. Valami megint azi srigja neknnk.. hoS/ az alabbi k€t sz6t k6nnyen meg fogodjegyezni.

BtE80.o.lzland 6.PPE.l6ei atnoactne 66.lror'gig srlgst.2lf'tEAP. kaqt PHr aPPE .S3viltog{tilat!.'ot m uurtnSl . oEvIcE o?EllllB foE l0cxE' LttlfiEox's NE I utEFu 'atEEtoh oPE rEma'ItxEs. ttoEErFEc\ 71. trd 4 iitfuliz. o.4 fif!$t pn Fnofi 4 eLis. r!.Fnurf gy[rilcs..rxrfr d sdn. o.kagt^F 06n nE Foi2. . n6lalat!.o. fow lls{. tt'tt-paeE smrr' nroLE d l6roea. N'oJEB E0L0E Ittotto It'LDEt.nt? 0FEttt0PE. trullhotd6.n f0unnulr8 30ltt5..betiikoz. sz6hitz b4rilul a rs1.'rmrscuLpfau'62ltocrt3l 4 a 73.ntLEcLAsS.*itt IIELETf Euvn3. LtytfoBr.o.1l . rot o lal6l B0rror 4 alia. a tA. mp sEc'l'. Dox'r ilEAr:A a3 0l huEf t0 rErcfl. Acolqlnt t. ttcrgnq st'E4 olda|'.'.1. !6la 4) 66. utEFllL ll aaE sEaltouc'futSl cnloEtfs6lfNELEEILsfsfE PocrEf 72..ll'daw ne. mp4 LLie. o.O legritk6bb on S P A C E 4 iir helyk6t dolosk6zott.11116 apiil. t. f. lrmt! 4 6tllal.l. tuuno^ctt r6't0si6. i' tt .szillil6 5)*h. .

l i n n e l .eElinlnn-PLin a befeiezetlen .) a\ I'IYERESEC c0R= PRO!E cul'lPxJ E 1SI'lETEL Irlla)GtlBssts MI'(TAKE PROI..' . vagyis angol sz6vall (Kapcsold ossze 6ket egy'ew vonallal.off tr Danlkcn liunl+ teton Dnl I Rcrdhrr]yo i.ea\edul tdcodp.. hosy irAsm6djuk kifejezze a jclcntesnhet A .@'[hn.a m e l y e k n € la ( mem6rianrank6 pl6ne tipusok)... hm t8. trzB <.rd:.lrjm..$ Piroztasd a kov€tkez6 magyar szavakat a megfelel5 Abrival. l e i l s d .i:i: .ro'rh-toNl. Le'rhatjul( 6ket ri$/. ['i'T0RN] visszat€r ". .:i. i?'*"-T.IT KULoNBoZ6 RcPEAT R€P6AT dOOBERENT 6lret 5 4-szer hangosanl Ie a hovethez6 szavallai riS/. Pl.T .@' . l h r n q o < r n l e l o l \ r < n i c \ m c q i c q v c r n ie r e k p L1 5 : r ...V a n n a ks z a v a k . " f.

\I\ F I E' A P'I' Mtt I R I'I' I N II\ Fejtsd meg €s ird be a kbvelkezii szavak a\s6 tel€t (ezalhl Persze magat a sz6t is a megkapod).FP I-f AI F PAIP D A P'T' ird be az els6 €s masodik menetben me 4 {tvi4 ik€r 6*.l|fl pAll2 l)l I I{AI I -.--- oF cEAL'{Ii .2]+ T €s r o..feles Tahld meg a f€lbevagott szavak als6 lel€t. Vigyezz ezek nem lelt€tlenulugyanazok szavak. ijn | 6ra I atma z A B_ J ora ...\IIAP'|.NnneNll noanl... rox [. w cr lil a ew 2r--- il kr€ta alrs E raruesszama ':* 79 ..'.nditiMl. 'NI I II l\ ll. ov ddda "... ..E" r:r [bit]+ darabka h'rl+ par hinla r€sz hirzl + darab 4 lh6rd4 nesyed A megfejtett szavak k6znl melyiket hova irned be? oda ird be TWEEDIEDE AND TnEEDEDoo ^RE .mint az el6bbl PIF/F /. 6s parosiisd a lels6vel.ov i ci a. ir lid lviddldi ividdldi .d \aros sizl + esy 1 or szoErld.. orAnaPFIEI....

hogy a coLLAR gall€r arr6l.. mint egy nyak6rv.lloll6r ton6r 0r Ez itt egy vizu6lis h'rki. hosy angolul a .h6tha most mar menni rog: -E€+iEEa (Elmondanam. akkor pr6b6ld meg meg egyszer: -*rj. tla "vizujalistipus" vagy. €s pr6bald€$i iitt 6ket.'i-nek (J6l van ) Sikerilt? tla nem. a corrAlr [hl6r] majdnemusyanaz kiejt€se.rix'rozd ezt a k€t sz6t. tla most sem sikerrilt. hogy 6 nem lett volna ilyen tnrelmes veled!) n A holl. ria A Ahkor Fqvszeruen a/l ieqvezd meq. akkor hagydcsak.ez itt neked smafu fla nem.liakorold be. hoqv "A Koll6r lanar iirnak mindig hos?os voll a salleria.. megje$/ezni -:l:#=---. Nyilvannem vagy vizualisiipus.:b nigJ€lj. Akkor ina k6bb jegj/ezd meg azt.nyakbrv"is coLLAa.r | '.r ur J 'brdn / rJna ur Loll.! rqj ! lupko/s 8o r* . ho$/ v€gr€az legy6l.*_:-Na most m6r megy?J6l van.mint a coror. Ha el tudod k€pzelni. (lrldrla szin) me$/ ez. akkor j6l mosl s. ga\er meg csaknem olyan.

Eg€sziisd ki a k6vetke26 tablizatot ahonnan az indian f6n€v hianyzih.n] lassunk. Az a l6nyeg. Ne gondolkodj sokat.ct O [Ik!!.rf. kett6 l€sz b€l5le. Es ajelentesLik sem esik messze a tajukt6l. ?. EWet kell megtanulni. Az els6 k€it5t m6g megoldottuk ila innen nezem. masodszor (mikor kital6lod) €s harmadszor (mikor k€sz van). Mealepi az 1g!i!91. . ahonnan az eszkim6 ige. oda azt. I Az"n nM 'ncrl Jz drsolbJn r roobe\ \7d'r lprrc d hpiio "ralr. ctustllizl ot49 ki4isio seqits€q coocnlbfl nel. 6. Elai fog az 9q!i. €szkim6. 5. hik !o{ n€zni.indian.Ugslglgleqt aLsz.Congou sec this picture? [k'nj{ ei di$ Ilctir] lvlelyik k€pet latod? Az indiAnt vagl/ az eszhim6t? Ugye milyen olcs6 megoldas. Seqits€qetigq. (lia inn€n n€zem. hosy k€t lgy lesz ez a kbvetkez6 szavakkal is.) Ha innen n€2em. Ssgi! biilggni. A Ei az q!a. oda azt ird be.. 4. anqol. elag egy ptcrvEet prcru.lvlert a kitv€tkez6 ansol szavak ig6k is €s f6nevek is egyben.3 0l .lltcltl strott/lsrtI61 R rnlnn'l sunrflselsot-PRilA Itlit ieleni eszhimoknal: lvl ielent indianoknal: il angolul: ird oda a mondatokmeue az alahizott szavakat l. eles egyszeru. hogy mindent fel is olvass: el6szOr (mikor elgondolkodsz rajta). 5.

?ii:il /o. igy.!. :. €s lStod magad el6tt a k€Pet.'-L<. ha oti megjegyezted.rqgr*"' 82. E-t. El6szbr csak a fels6 kAp€t n€zd. menj et a masik k6Dre. ha behunyod a szemedet. azaz csak a nev€. mi hol van.tt. a ket kepet egyben latod. €zd addig €zt a k€pet."T'r \w. hosy az egyes dolgokat hogy hivjak angolul..1 .Crre is kdpes vogg Kat kepet talalsz ezen az oldalon.mi hol van rajta.. ha lehu' nyod a sz€medet. Akkor otrli-$J]a dolog. amig.6s olvasd el az ottani utasihst. ho$/ neked hogy megJ ez ajiteh. Azui6n a Kulcsban ellen6rizheted.rrl -TAiiT f ^lhln-1**'tg-_- /9''^.ypontosan megjegJiezd. Ezen a. Amikor ez megvan. mint a fenii kapen. t'rdni togod. a i *::3"'!H$. m6shozre annyi ideig.k€pen" itt alul minden pontosan ott van.. hog.

.kr€ta". ime: srEdPlsifta birka Azt a ajzot. hogyan van angolul. cinen. kr€ta o cn€rElkirl htuFt angolul. 4 ctflr.ltiasvtdrrelinunt hdtastig. E:arttlll. azeft.Picturellictionorg Huron'slUordplus Pihs dik!dn!'i] lhiuinzvddPl|st A na di's WonDpLrE PrcnrfrE Dtcrtawalb. hosy masyarul rqjzoljuk le az angol szavakat. hogl/ tbbb birka tui bele abba az egyetlensipba. mar neked magdnak kell elk€pzelni. tiow min€k? H'ai.rl46tl. Vagyis nem kell tanulni semmit azt kell megj€gtiezni.l caat 'ra 83 . ho$/ "a kepen a birka a sipjaba tujt".sz6cikk"alapjan hlald ki. kr€ra 4 srrErls'rtl. .n az a j6. csak tbbbes szama is t tEdP.tat kdia Eltaliltad.. meft a sEEEp A meuakelt . helyielenvaltozatokat kr€ta d crr. A h[zd at.

.A nWPD-vel itsszet€tL szavakat. c Ebjesyzet !4 {j .. sz66sszet6telek€t is kitfin5en lehet tanulni Valahogv dug6 a terFcrrt kozleked€si lYagyarulez term€szetesen tgy n€zne ki: No meg egj/et.

hoglicsakisv t nmasaban.Mertisaz usan.A tIWPD kitiin6€n alkalmas arra. ho$/ . randevi.lovagol d€ ldjdl. ll d / a n g o l b a na n n y i m i n d e n e n l P h e ll o v a g o l n i .a lolytatast koverelo teveleket a hradoba hCrjiik cimezni.) E Rendhasy6nnt id6: ue. I ':l 85 . hos/ ^rDf.A tIWPD-nekegi/erlen hibjja. t@. k d lbrh '{idins . . igek€ntazljelenti. d@. datolya HWPD n€lknl nehez lenne elma$/arazni. hogy illen rOvid . . mtt 's ietenr az az ansol sz6.. hogj/ tobbjelent€sn szavak tobb jelent€s€t js ragyo' DrrE[iif] d daium. BELAts EtDna ^ EofrsE/BIE/BIcrcLEfitomnaIE.

crtrr 4 sail.Ffrflr. d p. +'. 79.ltsr. rfrx . ii*rrllaDcsol o rorx&r ii -FrrrE.Prrr4 Esr. tiil6nbdu o .blak. oldal fpladaliihoz. 0. .flaff a 4 82.we$e 4 sanl.. r. o.rlrr4 i l.rJjzoh r 69. rrf. :::t. rylE|lsaga rr0f.tsl strns o lalcsii.T Akror mo$ a beigert John llajor.r. 4 .Gror. Pr.r trllro. o.drPFr 4 $(inycq.r 4 daratka. curaolt o szElrant.er.--. iarll c wProw.r.P 4 liitrlpa. i n. rar 4 isy. ialadiis o Pr03fratl5d6tcf+rln*r. 4 ft6asrtal.ErsxEf los5r.r orrrrm4 negyed.1 ' 78.lrit-'6 samt d t!rxt'. .'..

SZCmclT Sz6m6gia.FOglRt|tOZrRrO SZCRlllr 5. mad and dangerous I minuie-2words 5 minut€s Qeneral P€terrel Nagyon szem6lYes Enslish Nagyon szemAlYesEnSIish2 Nagyon szemelYes English 5 Wakey'wakey ls it a must? + Muszaj? aa a9 90 9t 92 95 94-95 96 97 9A 99 99 too r0l tot t02 t02 . lnstant English 6 Things and 6 Words 4 6 targy €s 6 sz6 Road to nappin€ss 4 Ut a Eoldogsaghoz A te 4 szavad Eqy lehets€ges modszer 6ad.. magia Calculalor words S5Padt vagy. Pali Att6l vagyok afraid. hogy.:a 8t ..

ir.. ltut'lid) wlost te heressel iit olyan ig€t a listar6l (279. c{-ry1 Vagdosszeezr a danb papirtapr6 darabokra: cur. .. Ez nenr rendhagy6LIFI'Eme|dfeleztadarabPapirth6romszor. ifd fel h6rom darab papirra: Coaryrllitnt) szAmold mes a papirokat hiromszor es kdzben mondogasd: cowL cotN'ED. tdr. io'n]. knl6nb€n nem tudod mondogatni.lolidl.tr'f. . lvlikozb€n eszed. PosED. llt. l{ozben mondogasd: E^R. c s i n S l d i s m e g l ( E s k o z b e n m o n d o g a s d . m6 lvlosi a legiobb m6dszer kovetkezik.nl. ird fel esy darab papiral tr/n Edd meg ez! a darab papirt. amivel rogton nreg is tudod csinilni.IIT CsINALTAIVI DARABPAP]RRAL' 88$ . liftidl. col. conED.. 6s akkor nem tanulsz meg angolul. iYerthow f. c.eszik . csak eszed itt feleslegesen a pap'rdarabokal. ctr. mondd ki haromszor a rendhagy6 mnlt id€jii alakokkal egJi\tt EAr.) AZ IAE A I. kiejtest. vagyis post6zd ezt a darab paPirt. dirdolgass magadban: Posr.).esmonddkdzb€n: Ez Ilii. €s amig a Postal6da lel€ bandukolsz. rrxrltrr. EA'E ft i\t. rDA& Iepd szet ezt a daEb papin apr6 darabokra. POST Add tel postAn. . sem..Dlltud. a n r i i j e l € n t . copv.5zr6m6gio. coplEDlloli. lsen. roRE. AE.rll ).{/azt jelenli: .e l d t t e s z 6 t a r b o ln e z d m e g . o. PosrE hds4 Pdsziidl.ez igy coPr Masold at hangosan h6rom m6s'k darab papn:'a.

//hell olvdsni raJta a ts €szrevessriik.'5 It .5.(olculotor uords a 4 lhlq0l6iliir] szemol6gep.rakjait nen kepeu iik rcnd\?y4!::!. mire . suinta lsnb-IttKti."dik ise mi.) t-l t_l SZAIVIMAL ' .endhasyoankep*.lE r'19Irl o ciocjlsdzl l l I|l o feksziklliil .l_r lt_l .hogyluddamasinadatellen6rizni. 5507.k6dol6s" utan mar betiikkel) alkothato szavak: haszMliuk ezartlesz ta szovegen a tbbbesszamban I Angolul prrcs dolgokat E A z' [liil .mokat.77i-ill..s5045shoes'4914'high.[lii]a liin].L. [vdd] sz6 a mocr urcu.rrrlsil.DDl.dl. De olyan is van. ellenoriTheted! ird be a megadorr lituqodLan ri'iit"tL 'ocxrr cncuLtmlrrol leo\ashato rnqolsTava -i _. a$/j6b6t sejtjiik.n6nem.illerve p6rdaur: (himnem) -Jl-= "[hi]6 .lrj!k.a m p l y e hm e s t o r d r l r db e l r i k e n l o h a s h a l o k P s i r j a l l e v e l u n J n n t i s z 6 l a m e n n t i l c d h t u d s / r 5 / 6 t j t b 6 l e l l e n o r i z h e l P d! d n _ e o l v a n s / o hogy 995.j!2]f! d A a.lE h'. j6./ [ eltitldt].n idej.i.smn lpolithlliulai$r]az bizony e$/ zsebszamol6sep. J-5 szjm Sdl.l l:i t-l -t li:l BETUVEL (sz6tarb6D JELE|ITESE A fenti szamokkal (vagyis a . I utana meq' Ll benlase llll kat 5lil. l' ..Dr [ii-VAID]. a!' mostmar betiiket s/. hazudik.szorozni. hoq! clah ngy nyomkodiukunalmunk l I ban hogyangolulistud lsak fejiel letele \. 5JJ..rv" uE u L ^^Ilii. Tud osszeadni.Ebbtit: Focter 4 (T€nyleg!) zseb:cat uLAmt 4 szamol6g€p. tekszik ise milt idejii arakjait .hazuqsaq lliil Picibetiivelid.v.osztani(vagvis:. ntzp.kivonni. .5l7li€i'517-liei K a r i k a z db e a z o h a l d s z a m o h a r .

h Inpg r. nrennyii Akikn€k egyilta16n nincsenek ismer6seik. how te se majdttel a 6.oclt vogg. saito ali rcndez to . hardezd meg t6le. angolul aztjelenti: . Ha legkOzelebb talalkozol P'tllal. hogy igen..keres (p6nzt)". es aztjelenti. hogy a neve. edit szerkeszi. akiknek Ern6 n€vu ismerdslik van. ismer6si tudhatnak magukenak. akkor ism6teld meg a dolgot akkor.P€jl'rnek.s6padt". akl(or peched v:n.l€zel sajt6 a16n)ar megint. Ha neked speciel Pal nevii ismer6sod van. akkor tanutd meg a przrsz6t. ho$/ megjeqyezd: prrE hijll o sapadt..y barmimasukb6l kiin ?al nevriket az alabbi sza!akhal Edir ern6 szerkeszt. Ern6 el6g manit E ft*e? lia a f5nokitd.:il .Ennyi val6sziniileg eleg is lesz ahhoz. hosy nehog. l.sz€rkeszt. hogy [t..Pal" helyett. gondolj arra.f/y [im] o heres ( p e n z t ) . hogy Ern6 nev€nek utols6 maganhangz6jit keu az etsd helyere ten. te Edit?" tla Edit ezen rneslep6dih. Am iko r leskozerebb ralarhozol e Ferivel. ahik egy Edii nevii DE f.1 kerdpT/. Poli Els5 k€rd€s (+ nnsr euEsrroYliir. d Vegtil njb6l parositani kellene a szavakat. haneh tgy. how mennyit keres. tia magsem. mint az ism€r6sitdet.ldml. va$/is hosj/. Akkor csak koncentrilj nagyon er6sen arra. Pel ill€tve 0rn6 nevii ismerdsitd?Bizunk benne. de most mar i6l.gho/plebb rJlalhornJ\ Ern6\. IxEny ) r a La Manche-csatornan \ansotut: TrrEEieusE cEArdsz ldi iqlis css'd] rranciaor szas (4 arrcE lfrinszl) s cRE r BRtra.r[dit] + szerkeszr. vag.y megk6rdezd t6te. sajt6 ala rendez.n htszniil):vane Feri. amikor leg\6zelebb ialalkoztok.V a l 6 j a b a nn e k i k v a n a l e g k o n n y e b b o l g u k .ty[fcd]+ komp.Editnekstb. 6s mir k€sz is az angol sz6.ledho$/ E irldmlangolul annyii iesz: . Nekik azt a lurcsa h€rdest l{eu lef tennirik Editnek. Nehez dolguk van azoknak a DEAR RE^DE1 oknek ([dir iddr]a kedves olvas6).ftl$Etb tin] kitziti!. 1169egyszer: csak annyit kell k6rdezni t6le. n€zd meg. ni.. nekik nrosianiia virakozniuk hLllctr Amihor l. s. amikor legkOzelebb talelkoznak.20-as fElwy-vel. mirminl az. r'ejt€s szenlponrjab6t a dolog ngj/ nez hi. hogy nem s6padt-e. Ism€r6seidegyanis€g€b61. azok egJszeriien tanuljak nreg: fElr. va$/ hogy legalibbis el iudsz k6pzeln' e$/et Es€tlegt€ged magadathivnak Ferinek.jll.jll 4 s6padt..|lE h. Ez a legkonnyebb: Erry frdl + komp. A przet nem tig. sait6 ald rendez reri nevii is'ner5se biztos mindenkinek van.sait6 ala rendez".. ED.azaz kompon Ha dt akar verni.1og) nrenn)it keres. ho$/ Edit. Eln€zest azoktdl. €s egyszer v€tetlennl szolitsd .jte.yhell kiejteni. mes€lj€k et neki. ho$/ vajon utazott e mar 'ERRr-n. hogy "mii szerl(esztesz. Edit. iU€tve ren . . .

. De ez kevesb€ gyahori. Neked isjavasoljuk I'M tFRArD.egyet€rt".t) a ts€nivel lvlagyarul azt..kjiit lrnsrtau!k I'ninl ... hogy "ait6l f€lek' Hat akkor r rtj€n€k (lflrnki.eqfot hogyl dfiad.. az. hogv nem f€lel{ a.ati6l tartok". most pedig mindazzal. ha eml€kezn€l arra. h€resd hi Cs ird ide: lli kbzben elsruljuk.lijni-. Ha biztonsagra tbr€ksz€l a megj€Wzesben.tl f6lsz.Dis)etenti azt.att6l tai(ok". ha htalkozolvalakivel.ta) n€ a DvEtfl nEs l.... hogv mondjan) jul ij I ?otdirsd te: I'E AFqATD can'. mint rantva m. hr|6l Nem keves emberr6l tudunk.flrrrd'.t6jl] vagliis.r t l .. Fehk egyedtil lehni.hogg Ott6l vogqoknrnnln. mondd helyeite azt.mondjuk tegkitzelebb.a!t6l tartok" nS/ is mondhatjuk. + ntt nor arEAtD or Anyrdttc. a cimbeli ma_ gyaFangol hibrid segits€g€veltanulta meg egy €letre.z . mindent6l. hogy -ati6l vagyok . aenEE t41n rou.. Es f'gyeld a hatast. amit6l l€lni lehel Valaszd ki..-t61".f€1". hogi/: .y. felsorolunk neh6ny dolgot. aki tud angolul hogy amikor azt mondaned: ..Iittn d-FREJDkint i-GRlvid + nem tudok onnel e$/eterteni. how..rces .nG aLotiEbxry d-ti{l tennitr l.n az arRA. mint majom a tarkanal( telen) most ilrrilj. sajnos (azt k€ll. felek a titkokt6l. hogt.f:U'la ati6l tartok.1 Szeretn€nk.tla n€m eml€kezn€l 16. how ennek a leckeneh viszonylag az elejan volt €gJ igen hasznos sz6.. ezzel is Pr6balkozhatsz: A Fr€jdi att6l tart.l. aki azt a kifejez€st. te mit. hogt/ nem tud egj/eterteni (4 /caf.Az elsd oszlopban m€gadott alakokon (tobbes szam -t . .laqyarul: Faleh r halJndoktol. €s ird be a hamadik oszlopba. orrrdfft[ib6-GRi] + nenr 6rt egyet. how . hog.. [rni!?ing] Nem f€lek semmit6l (Ezt igy hell mondani ) I'ttt nor ^FRA|D oF . 2z EliiLjaroszzvak p€rdiuraz 4l uriLn is€knek. T6nyleg pr6bald ki . alkosd meg azt a mondatot. amit6l nem fett€I.id'UEtat6n) aDvEttnrflE 4 kaland EvERvrEnoldnningl lfc/rfrs [s?ildh4 6E ^LonE 4 egyedil sE.

ahol most vagy. . amelyelinek a nevCt val6sziniileg a kbzeljov6ben sem iogod m€gtanulni. tlonnan tLldhatnank mi. hogy nrif6lc kupi (< . a m i t l e n r c r u n ki o g a d n i .ss v [n. Saina csak nraqvarul f(donr (eqvelcjre): Az rr6bbi csoporiba tartozo iiryyak (o6rrcrs) k62nl hnzd ki azokat. ho$/ angolul n r c g t u d n a d ' c n e v e z n id k e i v a q ys € m . how eq/reszt h a val6sagban.'rf. a ott. a h o v a v a l o k h a n g o s a n . medhogy az elnult harom h o n a p b a ne g J s z c rs e m n e v e z t e dn e v € n 6 k e l A marad6kot nezd meg a sz6urban. n g o l u ld s a Eltalaltuk: Folytasd a n62€lddest 6s csoportositsd a t6rgyaKat (oarEcrs) aszerint. ) I r d b c r s z a v a l i a t d a . o g j / i g a z u n kv a n . amelyA f c l a d a Le l v i g z a s e n e k p i l l a n a t A b a n nch nc!aL Jngolul i5 tudoh .e A z cUcn6rzast ns/ 6njnh. hogy egyel s e m .d e c s a l {a n g o l ! r l E l l e n 6 r i z d . es csinald meg uib6l a feladatoi 't2i. azert van n€h6ny dolog. a z O r s z a g h o t l ! ) .34) an horulbtted. u S / e . Host pedig tigy renclet magad kOrnl. nrilyen tar$/akat (oa-rEcrl0li?sskt] iirqy) latsT masnd korril? hozzanr leghozclebb eso targy (oart. sone catrct lszmcsr'tzsl t auncn or rctshbncsulnl A sarcn $ a crccx llj cs o Uall o Hinyat siliernlt cltaliilnunll? (Azt ne mondd.t.I d e i r j u k .lnstontC Legeloszbr is kasziis a kezed ugj/ebe egy angol-magJares egy ma$/ar-angol szotert moncljuk a Count'f szotarakat (eded.g\ / Ahad(i le$/el es akarhol. masr€szt sz6tdrb6l.

ir$/ foniosabb. b6!en adunk PFld. Vagyis az els6 lista azt iiikroz' ze. tDaFrtrR ldhu-Gtddd h a r . melyik t.l PI llit t\crc< d Dcan'EAttDLtr 2)a 5).rrrDdlddrllndoll !art6.ealt6llil melltartoa rff ltril Az els5 lisian tedd fontossagi sorrendbe a fenii targyakat.6lhingr ond 6 lllords 4 6 t6r9g 6s 5 tz6r sriig.Y. t daaz'4atAla 2 J 5 t hlde+ 2 5 4 6 5 6 A kpl lisun eqtm. s) .e s a t O b b i P g ) s z e t r i e n l r v a n m a g l a r u l l l i e r r p a h o n ) \ _ ben (a Naql 5/oranulosban. A n a ! $ o n l h e r d c i h s e ' i e d i e n e a m e q " 6 h G i n a l i a n a h h i b r i d _ m o n d a t o h aa. r e i ' e l a n q o l u i .rs melle kerull sTavakkal csinalj egy eg/ 'tehdr r. Utana magukat a szavakat kell sorba raknod aszerint. vminek a nvele a n{dDrrl[lndoll DaoirlaD 4 sttEEr of FApEnlsl a! ritootl aitohilincs o roor. Szerintnnk akar igy is elkezdhetedi els6 lista: a Etgyak zrrrlszllir lhrtl a szavak sEca.z 6)d CLLCtatn!ird be ansolull ny€l hilincs 'rt g3 . hogy milyen fontos szavak. vminek a tart6ia + no. a masodik azt.m P l ) e h b e n c s a k a z o i l l e r c js z o s z . sibzvdd4 [s...ik!r lnd leDed5 + srrE kill nvel. hogy szerinted milyen gyakran mondjuk ki az 'llet6 sz6i. m o n d a r o l r v a o v i so l v a n m o n d a l o t a m i b e n m i n d k e t s z o b e n n P l d n .

rlily€n utcAban is s€talok 6n most? Aha. J6ljegyezd meg 6ket. Ut o boldogs6ghoz [iid t! kpini!4 -.illetve t€r (a sozrrr [srhr]r neve angolul. na igen.ker.. valahogy igy. Es €zut5n.ker. .r4i.fEtrrls{l) tt a.) lde irhatod a lefordiioit utcaneveidet: IIAOYARUL ANCOLUL .) KoztaEas6g (Vlll. ez a Xert€s2 utca.llood to Hoppinesr .k€r) t6r Kot6lgyart6 utca (XXll. BR'DEs/. ker. mi is az. .ket Sz€nth'troms'tg {1. batran gyakorold az angolszavakat ily m6don is. qy(jtotiiink van Londonban is €s Pesien is. Aranyk€z u-(V..ker) Te is biztos 6lsz valahol. hogy hirdinitr Ak6cfa utca-" Hm.k€r.Iia majd otthon j6l megn€zem a sz6tarban. LraEr s'FDErlt]tl aonE naND s''.) n^c srcEr lkitsl r'atvft saaanE Inititil RoPDt' xEB sr*EEr lr4Ekl rEAcE snEEr llitl 4 ivlenyasszony (XIL her) utca 4 a a + + Xiralyutca (Vl. van sz6mos utca. GARDEaER 6nEEr s?hitl AhA€fa utca--. ha barholjarsz. lrnEEr lriif.) u.) ter H6sOk tere (Vl. ker) ts€keutca (lll. (UWsem hallja senki..ffrlgilddn hrnd) RE sLrc SauaaEIti-P Pu Aglikl n$oEs' sau$Elhft6rl Londonban sej. forditsd le angolra a korny€ked utcaneveit.) Szinhazutca (1. ami ime n€hany sz€p budapesti utca (o sn6E [!?t'it])..@ F€ny (IL ker.) neked n€hany olyan utcanevet.

ArflArD I An oREurEREsED.Pr^E tsAnr SrREEr4 Kellemes utca. mint a vilagegyetem rejt€lye.Q. akik kifejezetten bolondulnak J / J n g o l € r te s s z e r e t n c kb o n g e s z n ib . ni mE DuaLn srfrEEr navEs fltal t't rEE ETDDLE ttE UwVERSE.8 ls .lvlostjt'n a nasy falat: tsla€kpool [U. ME ClrnlolLv.sz6t6rsegiisegevel irjak oda magyarulis a nevet. Mr Connolly.1e N a"-l I l. az se baj. Ha a fel€n€l (de nem el6bb!) abbahagyjSk.1. (James Joyce 'r ir6) '.r.jobban €rdekelnek a dublini utcanevek. r m i r ' b i t n q i s z i k o BflowsElhn!4). Ezi a feladatot csak azoknak szanjuk. -). /4.besz€16 nevekeset6ben. ?l. Jutalomid€z€t szigor(an azoknak.€s ahol lehet . ilyenekhosszn6s raradsasos Az munkavalk€szits€kel Elackpoolutcanev' jewz€k€t ansolul. engem.p). ffi t{ .p[n.klil]v6ros t6rk6pe (t€rk€p <. oF Att6l tartok. akil( megcsin6ltak az utcan€v-j€S/z€ketl I Ar'.

ly urdn ko!"rh. az na nem hiszel ebben az eg6szben. amellyel megfejtheted a n€gy sz6t? Ha igen." q . Aztin mindesyiket mondd kih6romszor. e t e t ' L o t c m e r l e h .. r1i feliedjnk neked. 6s megtudhatod 16lu1( isazat.. MvsE (NEmoDI) mcs soha senki nen] csal6doit. neho$/ elrelejtsd.. llost vedd kezedbe orszagh apanh na$/'.rrr. pasr. 2)t lvlosttedd ugyanezt a keresztneveddel (FtRsrtrAME)! Ezt a k€t sz6t 'de ird: 2) lvlondd ki sokszor! Van valami €rtelmuk? J6l jegyezd meg 6ket.z./. n . k€zi vagy kissz6tdr6t. hogj/ a fenti m6dsz€rrel (l) berki emberfia n€qy szavat megfejthe tcd. tegyal ide egy ilyenjeleil tne a m6dszer (rehoDlr! {Ne i. Ez a te els6 k€t szavad. nreri ezt a Ebben a m6dszerben ltdcsdd). csah kuldd vjssza az irat. Es ne fel€jtsd el. ho$/ megial6ld a?t a n€gy sz6t. Inscrdfl) a amery meshat6rozza multad. . t t t t . Azt is tudnod kell.t6i: . l r . VaSya huszira.E Isdflijnl) esy darab papirra. ezeket nleg mnklig keverem g' o d" Lrrr'ririrour. A tuloldalra ird a flss' \ il l f o ' s r ln " r c d . jov6d (o prsrhtu. . vegben. akkor legalabb a nErnoD. . meg nem tudhattad.1trl. h o w . L a n . l . hogy. marmint az angol-magyart. t'rErEoD arra. mert akkor az eg€sz tonnrai kezdheied elo116l.zn" 'abicebenE' mrjd 'oglon plcirrF cqrJlilod rzl r \zol m amely a neved el6tt allna.ik€t.FUTL|RE. 5 / d b d d r r s dm e q 6 h e t D o n L i J i h r o l e 5 \ z c j r h r c e 5 m n d J / o h r o l J / i l h o s l m . e n n e l b b b r 6 l v a n s z 6 l ) ird l€ a vezetaknevedet (+ s. ho$/ tudod'e.. r ' i z d m ? g J \/or. s m o d b o l o r o ^ l 6 d r e hr r n h A l l j J n J h o r l a neved (a rrrE [nai'i])betiii csupaszon.tl. A ne$/ szavAvalsenhi nem hrd hazudni. m1dszen (nEnnDI) egasz idAig nem is ismerte senki. Tess€K. amety hozzad a legkozelebb all.iedj meg. s p l l p g i r d r s b .. m 6 d s z e r " n e m . Amihor e kony!' megvasarlasaval latatlanba' bizalmat szavaztal n€knnk. m i a n g o l u la z . a p&EsEdrltt. i O i r . n n p i ^ a . pnEsEnr.sz6u(|d Ehrulunk neked €gy t€ljesen titkos €s teljesen tok€letes modszen (m6dszer <. K€resd benne a vezet6kneved ( s u a n a q E )Ita l a l d m e g r h e l y e r J h o v J b e l . jelened. nem arra vagyunk kivincsiah. f'lost in' Wenl Ha nem vaw megelegedve vele. lYes akarod ismerni insyen 6s szamfejtve a m6dszeft ( E toDt). Jm.J . .

amit meg akarunk tanulnj.C9glehetr6ges m6dszcr. barmit. agy val6szinUseggelarra is. as megn€zni csak az angol sz6t. va$/ ha az ill€t6 sz6ke. most eppen egy olyat. (Az€rt fontos. Plint azt mar mindenki tudja.Mondd's ki haromszor crrvrr lld. amikor talalkoztok. P€ldaul.. m€g olyan is. Pr6b6lj m€g valamif€le kapcsolatoL teremteni az ansol sz6 €s az illet6 szemelye kOzott. hogy ma$/arul mi volt ez a sz6. fla meg€sin6lod. valamih€z ka. amivel lemerheted a k€t m6dszer eredm€nyessASAt. akkor nezd meg. Szeg€ny majom akkor ugrik a vizbe. hogy olyan szemalyek legyenek.. akikkel tal6lkozol. hogy van-€ "sz" hang a szoban stb.akkor rejtielezz! NEV nEv NEV NEV NEV szo szb szo szO szo egy Az alabbi szavakk6zril valasszki mindesyiksz€melyhez olyat. akit kedvelsz. med a m6dsz€r val6jeban akkor lep majd miikijd€sbe. akikkel gyakran lablkozol. A WoEDnus valbzalosnal valiozaiosabb koteleket kinal. akit nem. azt tanuld meg kulon. 6t gj/akori emberi iulajdons6got jegyezhetsz mes ansolul.) Ha eseueg tariasz t6le. arra eg€sz biztosan eml€kezni fogsz. hogy az illfet5 bel€kukkant a WoRDF. Ird be a nevriket az ahbbi 6bl6zat fels5 soraba. alrl€r otthon el6 kell kapnod ezt a leck6t.tni k€ll. hogy hany beiiiben ewezik a nev€ €s a sz6. tta sikerril angolul is felidezned. ird be angolula t6bhzatba az illet5 neve alA. Legyen koztiik olyan is. Ez lesz a kontrollszo.18tt .) Amikor tablkoztok.tsodba. 6s azt hangosan. akkor mind€n rendben. amit mondunk. Aondolj itt olyan szem€lyre. tta nem. amivel emberekhez lehet szavakat kotozni..Z lh{dll 4 heavetlen rrrrvl$nil o mulatsaaos.ri + ohos cilf. hogy a minap az illei6hoz hozzakbt6ztel egy sz6t. amikor legkdzelebb talalkoztok- . ami illik ra. vicces a s?r{r6r Jsrtdnd8l furcsa /rrrrftiiidl + kedv€s (Ami kimarad sz6.

. " .ikai arqorb. akinek: . .trri vastag ner.trD z.. j " . 6rtilt €s vesz€lyes". t j . ' ." v. Azt irtad le. .rossz. vastag €s sz6ros leba van.sdiosrl. . vayls saD. .. ". hogy Yx-nek r6vid. .pl p berk. Ird ide a nev€t €s olvasd ki. oltnsnrn6l E rui.ksi'rkrbb visyiLzzrAzaine.rossz.rv [ionfdlndh. vastag 6s sz6ros" l6ba van."o..jLv E 1d.' . vastag €s sz6rbs" laba van.n" GD CondoU m€S valakire.rovid. ha rendriletlenril mindeni vegigolvasol es pontr6l-pontra p9!]!9ss!_!j3r9b4itqd az utas't6sokat.."9 . lri ird iO Aondolj valakire. akinek: .sy kbver. nnoE id€ czt a nevet is €s olvasd ki a mondatot: Szereied 5t? YEso (htzd albl) FrrE no oarcenorsllsd Dsd d. ..Rod.No @ condolj m€g valakire...LbbGakralgesetjerenr g v. ..is saorrE rer'| no nenv IsoiL! et'd laba van. / HAray LEes (Il4zl a hbaK) .rovid. .nd. .ne kai atrgolban a ri.k diihbsd jelei vilyizz! Az. .n szo. Azt irtad le.^no Szereted 6t? fEs lYo lhnzd a6!) cs.. vagyis sdorrg. Sz.n I &rregrik.. E vagykovir. vag. hs'il ird ide a nev€t es ollasd ki . ird ide a nev€t as olvasd ki neo'| +o oi^afforslh|d nsd0"od'ndAodszl.r orE"oo. 6nllt €s vesz€lyes. .reted 6t? (httzd alal) YEs .ha oly:s'nn. csak kar€r lehet.n. . vasis uz . (De t€nyleg. aki: 6rnlt 6s veszelyes".'1p 1"bi'! O \ .dl laba van.. H'l [h'vl \''r. 98 :r ...) D oondouvalakire. h. Szereted 5l? lhnzd all!) YEs No . ond 5 p€rc alatt megtanulhatsz 6 mell€kn€v€i. aki: . ho$/ XY rossz. lUlodctndDongcrous mrd dand*ori3d [brd. ..

I minute-2ulordr lvrnninii] d egy perc. €s a soly + fir:i(gyermek)kiejt€se egyform6n: hanl. Egy ityen n€vet p€$ze nem lehet elfel€jteni.[d|ssn{. I'losr azl hiszed er is csak hLilleshedes.i. amihor halua. m6rmint az €desanya.illen furLsi meqsemtehetvetetten hoq) a srF 4 Nap. persze 6 ngys€m indul. ho$/ kihasznaljuk.o. r''. o €rkure ha tl mm 4 r.t9 . mini egy aEYERALldzs. hogy 6 (4 a EEALLY ld. m i h o r e g y J n y J ' n e m l e n n p i l l e n d 6 e 1 6 r u l n i hogj merviiE Jzr mondta aha. nemjbnekfi volnal€he a nasyszotanul'*. helyter€nPr. ugya' nara gondol az ember.t tfu nt'gl' o te\edszr Ten']es igy hivjek.9ener6l 0r6torrel hr idnih4 + ot perc P O e n e r a tP 6 t e re g j i h u n h l e g j o b b b a r a t i a . s z P r a n v l e l P n s e g l e n n el i r u l n i m e l v i h u n h e ."raors loAs. 'niir neqint tcsedhivnaka Cene!. H6t ilyen nekem a Ceneral..cat'dtilil 'ttabban) el€gans. pr. mint mindig.n. Hal ez€rt kertilt 6 ide. hosy ..jscses. wleg hogy 6 mindis P . 5 minutes.Llhelyeii.boscses". athet6.aenerarok.4 "rto6aan Es ho$/ a legkbzelebbi i-tIKsdn](o altalanos v6lasztas. crcroo ru/ [d*ndrisz rnil] 4 b. azt'in rOgton az. aMERAL ELEct ot!Idrsot'atidl vagyis orszagos k€pvisel6valaszds) alkalmaval €n csakis a Gener6tt valasztanam.t'inill |. Csak eszlinkbeiut Cener6l Feter. tagtis nripmbe!. You'EFwnarc. . ltri vid?] 4 k€t sz6 i a a D p e na N a q yS z o l a n u l o s b a r d o g a l l u n k . g A aaa@ azt is jer€nti. €s tenyleg s6ettitrt [i!!ttfilndl(+ legjobb barei). kiados etk€zes szokottmeghilnia c€ne61 lryenekre akaom -"'d.ves.iLm ezt k€rrmondani. (Veglil is.osil nas/lelhii bcihelliE minr "q) E [d*onfonrn] gentleman.thornok).) Hat igen. 6rro'..r d r6bbes sz.md@ lwfl long nlmbdr]dtevessz.a. cr.

Ezek u!6n t€rj it az ansol listara..E /i..'y !. *. karikazd be azoknak a szavaknak a soFzamet..lloggon szem6lycsCnglish N e m u t a s d m e g s e n k i n e k l ( M € gn e k i i n k s e .oaslto-Llginitnl ta) EEEnosExuaLlh.r. f.UUna keresd ki azokat a szavakat.t'clit'inl MegtanulandOszavaim: tr r. E r. amelyek illenek rad. ""lmrnl.tar or f.t.uo*--".ta.l'rulsi)tl5) t an'|b. rdp.' /kiil t6t sztltudllrs) '.ndls) DtvoxcEDldi-VoRszrlr0) ullDowltit6l tt) wIDot'EE 8) h?ins6fi7) polvo'a'.[in'Ptojo']tq\ EETLoTEE[.r ls'ingol] naR.rstlift& (o 0vinglis] angolu! IYegadunkegy Ekas magyar sz6t.'o. (Ha titkositani aka_ rod az informaci6t.nttoJll20' 2 | ) PansroYErlt. . amelyeket a magyar listan bekarikazt6l.nFid664t2) M.tila:| *" s.tnl./.' fti irr r00 f .r\ocAt ous l'lo-fiogdfttsd l5) fr (c."". l e s z b i k u s ) l 7 ) t a n u b l a ) m u n k a a d 6 l 9 ) 2 m u n k a v a l l a t 6 0 ) m u n k a n € l k n l i2 l ) n y u g d ' j a s xdlum.s!bion]) ulE'plo'f. wnen l tzsittl1) sBcLE I) sdv [boj]2) d. .ss.Aho$/ olvasod. de akkor azt is €s a z i g a z i ti s m e g k e l l t a n u l n o d . mindis a kdveikezS sz6 sorszemat karikazd be. o'.Dbdnttrl] | / slDE"rlrztttdoftl I8. ird be 6ket a kihagyott helyre €s tanuld meg mindet. lbi-Szi|/{l'nl] HonosExaaL [h6no-s2Elcu0ll 285".ll* -. El6szor olvasd fel hangosan az egeszet.JEDln'. ) trl l) fin 2) lany 5) f€rfi 4) n6 5) sziiz 6) n6tlen 7) hajadon 8) hazas 9) €lvalt lo) ozv e g y a s s z o n yI l ) o z v e g y e m b e r 1 2 ) m o n o g a m l J ) p o l i g a m t 4 ) h € t e r o s z e x u 6 l i sl 5 ) b i s z e x u a l i s1 6 ) h o m o s z e x u a l i s( m e l e g i l l .. ) Ki vagy te? Ivlivagy ie? Azon k'viil. ho$/ egy .

meg arr6l. mondd is ki 6ket han- I lloggon szcm6l er Cnglish Ezt se mutasd meg senkineh! p1 lai hol d/ llJhh Vcqte!alami. . amiket kivalasztottal ltikozben 'rod. €s ird oda a kihagvoit helvre Kbzber egv pillanatra se 6ket angolul i fl leledke.m r n l a i . tilIl I l)s.dl s) cLEvErltdctil e) auLrYlgikil toJ ta' Prffrc. A t F l a d d l u q J d n a z .[im] 7) 'r's'[hin]8) E 'Erl''lii!?. l 6 b b h d r i h a r d b e J z B l i > t r n J / o h d l a m e l l € l ' lisr6bol 'dm'lleI eldrle n€!ekpl. r l e n u ll r n u l d m e g 6ket.fro6[fiin.l5) ca/''Itirl ft I ) r.^c'ltzt rdi'kl lo) ft'oztbsz ird ide a kivatasztoti teskeszeket. u ( i z m u s d / e g e s / . amelvek faini szoktak neked Plajd keresd ki tistarot. b b c j l J l P l d d a t b 6 l i s e . csak az amelvikjeuesAz [l zetes€n tud faini). am'vel azrirjobban ahi betegcsk'do Jkrnehhol s u a m m k o c o g o k . i r d b e o h e r a k i h J g v o l rh ' l y r e a s t P l r .i$] naPPrlhtlil tt) 6l rowal sll) l"tDDLE-aa'DlnidilEl.s/segespk tistan t€str€szeink vannak felsorolva (nem mindegvik.r[s!ijd] w?tsrld'r1lq sry.cn Yonszcmdl{Gs lish 2 Ne mutasd meg senkinek! (lvl€gneknnk se ) Y o s l m e l l e \ n e \ p h k b v e t h e / n e h :i l y e n \ d g J o h o l y r n ! a q J o h s t b T i \ / l d n .cJ(lhkl 4) r.'o1{ If lF!0norlr6 it' rucnr lhhl r5' cnalrlh4zi] tont|ti'l roLnlto-tfi) t7 ) "EouDbdldl r8' PUacztr hmhsudl ird ide a melleknev€ket.keleles l5) szenved€lyes l6) udvarias l7) btiszke l8) ponlos 2) F lEtDLrlk.l. ho'{ihl rs r. lYajd ezehPrhcresd hi a D e q y s z e !h a n s o s a nf e l o l v d s l a l ..E lnils) . . trl l) hires 2) barabagos J) nagyon j6 k€pess€g( 4) nagvlelk( 5) higgadt 6) fiatal 7) kozapkorn 8) okos 9) biinbs lo) boldog I l) mag6nvos l2) szerencses l5) 6rrllt 14) ta.'. Karikdzd be azokat.nttil 3) Bnlc'rlhrtii 4) aEr€Roaslk$niitdc.E l l ] i ln c m l o g r o k r d n u l n r ' eq..:lj" I ol . €s ird be a tobbi kbz6. €s haromszor hangosan olvasd fel5llet (NaWszer?) szo' tta neked valamilyen egeszen mas testraszed szokott t6jni' akkor azt h€r€sd ki 6rb6l. how minden sz6r hangosan is i6bbszor ki kell mondani trt l) fej 2) nyak J) hat 4) l€rd s) lab 6) kar 7) sziv 8) csuK6 9) gl/omor l0) log (mqidfos!) I l) oldal t) ED^Dlt'tl2J nEc'(lrul]r) . amelyPhPlldlalnrh..E6lksl6) a/?.

rEd lrEk!6k. amennyit csak tudsz. k€dvesen.lUokcy-urokego Ivijtil tla fegkozelebb alv6 embert btsz.rrs.!6lntl. llyenekre gondolunk. a szexualis f.tta . tla$/tunk E e$/ kis h€lyet. hangosan. Mi issyin0tunt slavalal. hogy most gyakorolni ^ nAstuRME d In. Persze ez €sakis arraj6. Alakjai 4/AKE. f€l€breszt.wor<E. old. Rendhagy6 m6don. MASTANBATD V6laszd ki kozrilrik azokat.gy €rzed.lJDosrrdorlollreo\r"jsrdrosrnftru'5r\. €br€szd tel 6t igy: wanELx/afEr. hogy a .La. lvlegpersze arm.tUlusz6j? [l it 6 'ir!zi] EW daftb aLnlaElrl. Ha regi WoEDplucos vary.halivancslragy riluk.ho'o'I t02 {F .lalont sze lszakrnlis b Szerintarnk ittszo sinG nr. magadban azt mondd wanE.t6kara ItE stllr cond sav sdo E enceseink: .. Pr6b6lgathatod €l6re is. asE stb-)./rrcrendhagy6 ige. hosy az illet5 fel6bredjen. O isy ebreekte lsre.eJrl\er.LrirJhel"r'i.i6l hat avetr az.nsor lidio h. Ha tetszik a dolog. amelyeknek koznk lehet az alapisahez (pl. BEsr. duw6n. n/rrrlvrjld 4 felabred.la6igok.lapoaa 114. aEsE. akkor ebb6l mAr tudod.fuo. magyar6zd meg mindegyikr6l. halkan. j6r l.llurc sib.tnifr6iil (o maszturb6l. kUl6nb6z6 hangokon. hogj/ srr& r1l'stb. ls it o must? .blzllfllii gyakorl6 feladal. 6nkiel€sit) sz6 bet(inek telhasznalasaval csinalj annyi sz6t..lacisr6l a nr.sz' inrrrniart !ol'r: ez az? 'fl. Osszpontos'tiisi gyakorlat: llikozben hangosan azt mondod: warEr-warEy. A szaknodaldnr iro. hogy DilA van k6ze az alap igehez. hogy megjegyezd.

IIICSERCJTUCilVCS Gyakorlat telj€sen kezd6knek Namelesssalesmen anagrams Madam. hogy certainly lo4 t05 l06 lo? loa-l09 I lo lll-ll2 I If. . Fordits Fordits 2 r|osszUember szot6r 'Iead€lutan Nana.palindromes Doublets Kereszirejtv€ny lQ T€st Ql Tesi Ki az az evribadi €s hova kaman? Banana ?uzzk a fejlbrd A tudas anyJa Egy€rtelmii.6. tt4 I l5 I l6 tt7 I ta It9 120 t2l t22 .. I'm Adam .:iF | 03 .

ZEir lh!?rlis van benne. szavait.rositsd bssze az frarrir ryof. rut. nAtErfn.) o.szerii. .B/dalbtnts). fjgyhow az s. rasrE. (t nrduE = I w6D. til egyszerii. IEts ExERcIsE stnplE ldis? Is lle0s?iirn iiDfoll. rs 'o.fr. Igen. rutE.t be a nregfeleld angol illetve magyar szavakat a kihagyott helyre (kbzben mondd ki 6ket hangosan). r rs rs a stMFLEEsr. TEts ExERcrsE stttpLD. nrft. . vtond hat n i.mAr unalmas. Rut. ha tuatnc. usE.P.s!x.Dbket linglh {drd]a magyar szavak- A na$/ sz6lanul6sBoorr"ban[bul]a rEsr is a tanuldsi szolgdlja.vA. Tanllld meg a leche Deho$/is rof.'RurE.ttAh'.rust. . ir. ttAn.n t)aj. De a mi naqy sz6tanur6s lrijnyviinkben taldliad. narta. Ez esy ''MFLE sr'pLl Iszintlil tanuld meg I"tagsemBoer a.lltf. 5 rrrzEs[ninits4 aratt 5 '9oRB. e" ityen snptE. usE rtsf.Ggokorlot teljesen kezdiiknek Ez a syakorlat egl.rdd. T@ sttplElti czinldll.'us.EUS[. fi tv8E. ilAtE. Sft'. haf.

ill mondatotkaPunk bet(i! addigaddigrendezgetjlik. ntE couirRrsDEldii bt'ticzlill. amelvikigen a Anagramhak-e kOvetkez6k? + V Elffi"Arnltalt. Atlt'+ .litnah' tzl o r/fLijl o szem.'a[rdng] (<' dolog) Ugyanigva ugynOkoh P$mas anagramm.:8 t 05 .af.nA'brrd{.nl) csinalhalunk.ts LltElvEbt'r !zhthl (a kett6 mes iizenesv egv ElEvEtrlti tsli.i is cimbensrcreplo"nevlelpn jatszi konnyeds€Sgel k6t megjegyezhetjnk fontos teslr€segits€g€vel l{€t anagramma sznnkei€s a hozz4uk tartoz6k€l alaPiget. hogy t'.nirn].sD u6. .dcsd a a vidak Vagul. ?t.oEPi4 r.nrr sErll{e.Il/ln ..l P a rzemek .rtuu1sllrrilir) lddok (rrrrrlfaiilil c csal6d) ul/. -'rur.f .I]nl fli/o pLUs meStizenkett6) Pipaldki azt. r*.varatlan . megtanulni lrd amelyiket szer€tned anagrammasan v6laszd ki l€l 6ket na$/szer 'nnrr E Rendhas!6 id.i:s.yi]fl . vag/ egy mondat amig egi/ m6sik€rtelmessz6t. .e\ . s6rtr Isr4 litt r\rs EAxlli!'rnl .'sa' Rr. tem"rPs isazi muratsaq @D rejtsd meg az al6bbi anagrammak masodik fel6b6l hiAnvz6sz6i w rrnEstl!4noezl a sttu.o1i4 egy is ttsszefiigg€sekre ravilegithat anagmmmal Eg€szen..rnslit linl (o e fiil hall) .. [dezlvf ] + pinc€rn5 egy p6rkoltet [ir] "usl rEi' lnt .llomelesssolesrnen Riln@RnmS -|l|is mz] .ho$/ egy sz6..ltuiidll a az e]F-tc€lja (rrrE!ii|] + €let.. !lir.lro . a drc'rbijtl P eiszaka)sz6 betiii kiadjak azt.A 'ELPlgtEthll) tavir6 hatalmas sesits€s -) un's ///nllt)kz itlnl. e-l*i.uir '..o'. mr EvFsIdi .{rfrYlnr0lftn]. olvasd v€gig meg egyszer az egesz oldatt..oNE ru. E Rendhasy6mrlll idd: ra& tata . [n6jmh3? s?6ih'i!n usy AnasrammatP ^ ac.r rr.

. -je volt az.lnmla nana.---[nrn] apaca Lissunk k€t mondatot is. Cgy csatorna ..mint elolr6l (< !oh.. DArld.P€rdaut: t"u.. harsogris Egy ember.on Fh4 a Ne r nd ra egj/etlen hSzban iartott kedvenckisallatra s€! (A was tr Elnr's z rq&"lvrz it.lidhl. 6 z'igj m€Sint! RoaR 4 n\bll. egt/ terv. Allati kijnny( mert azert tulajdonheppen ott vannak.l'm Odom PnUilDnOmCl iin lm. iagara. Pr4r o tel1 as tervez Falindr6ma'e a kdvetkezd mondat? (Amugy a jelentese: Egy auto vagy egy macska volt.a canal PaNAna.Panama.J l dli r!n.. NtacaM. harsogi bOmbol. -Ntt norditas es sz6sz hozza.. amit bttanr?ll O K..a Pun.:i. + rt/.. c/ilkd] ket palt1Dio|E-ban lpdinddm] kihasytunl( ner(ed szavakai..A kovetkezdharcm sz6 is palindr6ma. szt sz.r-€ h.tdinddm4 olyan szavak. lf.rr . I. amit 16ttam?) WAs .ird be az utols6 betiiket a vonalkara.n.vasba Eftehnesetvalnsszatok 106 .ddm ddn. b6g.zdok: ha a foftlilisn kaldtleletek isr. haiulr6l.ij!z6] 4 eliot tl .A palindr6m6h €n (o Mcr{t! RDslhtltiidzl) ugyanigyolvashat6h.dla papa. a |1. sEENI'zi. sEE. O EoaR acAt\l A EAN.Es a jelent€silkel sem n€h€z eliablni. crlrlkid a aut6. a k. sAN. szinl+ lat. a.monda' Asszonyom.n. z'ig (6s mindezek fdnevei is: nvOltes.r a caE oE a car I s r/"[yez ii i hr 6rd lat ij e6] sz6.nizl o nemek 6fi lniidgdd. d-of. Adam vasyok el6lr5l.fUlodom.' /YoP"s. amelyek visszalele For'lrn sf0fldrd{.

hosys:jlohiba. hogy kimondani is Syakorold ezeket a remek szavakat.@a c.'r E lkrnl A \ovetk 26 harom DouBtE?'n€lGak az els6 €s utols6 szavakat adjuk meg. mert nem biztos!) ird le. ha sikerLllt. ahol a masodik sz6 csak e$/ betiiben knlonboz_ het az els6t6l.r @..n'r0i l 4 Parl(. A lioztes allom6sok alattuk olvashat6k omlesztve a lisun Tedd 6ket a helyiikre. melyik sz6ra eml€kszel k6ziiliik kapasbol: V6laszd kia legszimPatikusabb hat sz6t.. veser azl E Nehosy hidd.l6jm.Er€t is nalni?Pr6baldmeg.Doublets litbldkrl A DD^^TLBBLLEI olyan sz6sorozat. hm].[hn. a negve' dik sz6 csak egy betiiben kUlitnbbzh€t a harmadikt6l Es i$/ tovebb. €s ird ide.'t* rj' I o? . + bomba.au!. PCId. €s azokat k€tszer tanuld meg. bombSz co sll6lil I co.usaus a raP P/a'hrjdusl ordar.a Dt l€nylesne'n eirjirkaz . A ieladatot fennhangon oldd meg. A6XU$2CSOII: vajon l€hetne'eaz osszesfenti sz6b6l egy otodik Dorr. A harmadik sz6 csak egy betuben ktlOnbozhet a m6sodikt6l. Parkor Ezen az oldalon szerintrlnk tizenhat angol sz6 van (Szamolj utana.rlndtl + orvad P. ffz'[hu a itv crar[kijd$] 4 I€riir€ ".r. igei E Lqe E nenctrasro #4 arr arrlmil. ld snvar6 DOABLETek PUCERES CSOIVIAOOL K A IIARANqCAL A LISTA: ffrrrlbi l a usat. vesiiszavak R€ndhasy6 ..

5. igek€nt azi jevizszrNTEs lenti: (el)indlrl. CsiUag ("ismert ember" jelent€sben is). 25. m€S a 156. o.unEcr cuRaENr IlrREn hrontl). . .. Bohomnagy or szag.t!r] linr | 08 *rl . ha m6g soha nem tanultel angolLrl. az eg. E u l i m a s s z 6 v a l . Kezd€t. talSn a legszbrnyfbb szOrp az bsszes k6z6tt. . s m p q h a p o da m e g l e j l e s t . hogy pl.os' lii-ffios4. Ami mawarul a P6nziigynri niszt€rium rovidit€se. 1 5 .) lO. Innen fogod megtudni. 20.. l. llyen pl. 30. pedig minden beirand6 sz6 angol. versenyeken: induras. A v6lt66ram rovidit€se angolul (valt66ram + c r t l t r t t l d l b " r q l i nh r o d ] n e n r o n d d h o w . mini a 12. lul".). Acaosd) 2A. €s az esyik hivatalos nyelve az angol. van c'vel €s p-vel kezd6d6 markanevn is. k i c s i t e l S k e l 6 b b € n . mintha a szohAsos keresztrejtv€nyehb6l kigyiijtottiik volna az 6sszes olyan k€rd€st. . (el)kezd.yikbena megl€jt€s. ezt az orszagot kereste Kolombusz 's. / n c m f d i r . Asz (a k6rty6ban). .Sawyer stb. Tomi.l l t z J l e g e $ / s / e r r i b b : O . Rum (ez m6s ew fokkal cselesebb.26.f R 1 l . O c e " n A (roppant becsap6s!) 13. a h o l a z e m b e r n a g j / o n edzett lesz.fenyk6p angolul" (4 p oro If6t6]). Ez€rt ninden meghatarozashoz l€$/szives gondold hozz6 azt. olyan. A szavakat mindig az angol helyesiras szerint l{dtl beirni (iehat a fenti p€ldat lolytatva a nmro sz6r.-. Ebb5l \ e d d e l a T " . oldalt az indianokr6l). 6s ez€rt hivjuk ma indianoknak az indi6nokat (ld. ango. a masikban a kiejtesek vannak. valahol rA lesz itlra €z a k€t bet(. ho$/ papa. j6l f6znek benne. Hogy tudj nemet mondani angolul. s6t m€S egy sz6taggal rovidebb is (amng..lleresztrejtu'iny .. H r r s d h p s j i r p i n k " r t " r e i s \ r n g a lakisban. Cruise.Acf. amire r€szint soha nem lesz sznks€g€. Nalunk egy id6ben Trcpi k€zdetii is volt. 19. . h jo nini!. .tre \rntqE Mtntsrrf. csomag 9. Kb. ho$/ ".n € s ss z a l o n . 25. forml. 22. az angolul a miniszteterne. Ja. . t z . I 7 . sok a szeg€ny ember. r€szint 'bzassal m€g bringazassal is ugyanolyan franyesz lenne. (TamAsbecenev€. (Nalunk a villamos vizmelegit6 tanalyt neve. mert mindenf€le e169€pekkel fejl€szti mindazokat az izmait. Hir€s ndit6ital. hogy angolul is lehet azt mondani.) X€t kulcs is van ( 164.ok6r kezdiiknek is Ezt a l(eresztrejtvenyt akkor is meg tudod csinalni. Csomagol. . va$/ a DC ami az eqyenriran rdviditese ..ymeg u$/anaz).

posia" meg azi is. 7../. ezt eW abszollit kezd6n€k nem kell tudni. a. visszafele rendben van. hJr Namost. men az azt ielenti.0 ' .35. ott m€g a hiniszier is prima). Ne mondd. 4. Dani. b e n l | ' l q A r ( isjelenti . how nem tudod. n n e ! a n a z . €ra (ez utobbit sngasnak szan_ tuh. 3. akkor azon is rajta van ez a rovidit€s (A LEvt?t6t lEsd meg a .6 rn #b5l kell elvenni a ^tt t. hogJ a nagl/onnagyon-nagyonhires jazztrombitas nev€nek €ls6 fele ez.A sz€nt o rrnt lszejnt] roviditcse ansolul majdnem u$/anaz. California roviditve.Ne l€gy ciki" c'm( opust). ott mes magyarul: tikk-takk. m t o g s .29. 'Barmennvir.d/ iga/i kpTdcihnah gj his segi's. (na mar m e q G i n . csak a . FIjGG6LDGES Dox. angolul hel betiivel rovidebb. lesy \elp. 6. Ha Eit6l mar lEvt's farmen. how . TT Ezen a m€gj€gyz€senerdenes elgondolkodni.* Hamlet nev( dan kiralyfi mondta. amil akrrszr 27. amije a far 6tonobil 0rr6eri-6jlijnl e mernph bi/tosdn \dn.oBttE lo-d. Ez nem a f6 capone.'rM "r.lam. 2l. no ispn ahhor npm.r. q j e g j e T n i . J2. annak is a gombjat. 14. van ilyen k6zlekedesi tabla is. '"-. . Esti6b humor 6s eligazit6s a So Ac$oseban van.. hoqv ezt t€ny_ leg. 30 Plar negint a miniszt€relnbh angolul. Korszak. hogy .yldaunl:r. hog) ronhdl A? rul{ Il\unJl 14. kiildj nekiink€s/ levlapota kiadoba.. Tic. Toni. miel6ti m€g s6zott. 17.ben . ketszers'llt_ szerU s!it6ipari term€k lett volna b€l5le.elfowasztott tiz6rai illetve uzsonna jellegn €tkezas. Az a dolos. mint a magyarban).h o g j m i n d p n b . odafele kirii. Knldnben eleg val6sziniitl€n. 10. fien? tla etrijl t€nyleq freqjea/ezred."o. l4atyi. szcrernrnk azt nem jelenri.€mber". merihogy 6 dan volt. 5. Atom. Kifnjhatod magad. K6sz rF lot . mint a magyar szo. 2. A/ AmerihaiL$/esulr Allamoh rotidile\e dmerihal l e n n i v a g y n e m l e n n i . 35. Amerikai.gr h.posHra ad". puffasztot! rizses. 24. k h o r m o s r n . Au.'psprr r o q o d m . n a g y o nc s o d i l k o z n i I { J n e m Asto.nlol rbviditve (m6r mesint egy ravasz darab). Szabadban kell auni. l r a d d ! i / s / i n r e s 2 6 .ERtc^. Tonna.O t6. Denev€r. Mestll. ide csak annyii keu 'rni. A. Majdnen ugyanaz.ban. 5l. €s a danok akkor m€g danul besz€ltek. csak egy "a" bet(vel rbvidebb. lA . de neki elaruljuk. E z t a l l i t 6 l a gb i z o n y o s B E o R I ' t o r.t mondta volna.s E a nyelven.

Ar. cl6g csak n6gyet.a s k € l n y e l v p b n e n e n r a z .qy t1rsh. G l l v l i t j e l € n ta z a z a n g o t s z o . at\ttat s/onrErluil*il a . .hdJl mpqoldisiho/ n. a 15bjegyzetbentolAbbi scgitsegrc lclsz E. rra < l rr0f .n \il A t.'..rd 'uqy^/' A lrbje$Tetbcn J/pd megJdJuh mi mir i. 'tragynrbni is: rliffEltIficia. N c m c s a p u n k b . s e h o l . DIFFERENCE Kiejiese: Idifrlls'] dc ebb6l mir az osszes betiit meg kell lanulni Ha nenr ugrili be a megoldis.? E ugyrdigy.lO Test lijkjib$tl B a r c g y n y e l v n e m m i n d i g l o g i k u s .zsr16l [itis?t]nindenki azt hinna . e b b e n a l e c h a b c nm o s l vagJis mind.jon melyik n€Syet?Huzd ala azt a ndgy bctiit."lfisl BIa a CIr /-) lbi!bdkl [-.m \olr s/uhseo drd hoq\ ism. de a nyelvtuddsod fejl6djon): is . z&BElildft...oidod 12l rngolrli r.' h6ke. Kajtal ll A j o b b o l d r l i h a r o m \ 7 o \ a . sdtnnk el olyan trefakat.h i' .m(vesz rtjelent. O -. h a g y A R s t i t d i ! e ' / CtLCIOn: (hogyne csak az IQ'd.a||isLa". a z o n k e p e s s € g e i d e ia m e l y e k e t a z l Q t e s z t € k m 6 r n e k . dr' HogJn.l"nrI La ltt egy tizbetiis szd DTFfERENdE. m6gis hasznald nyugodtan az eszedei.1+ tanul6. hogy norEnr?lir0ddfll ide. < -gy. Va. f. Pud . megfis/el6kdpessegedet stb.t. ./oirr[vd*]+ dolsozilt. n € m .rok 1tritrt refrisz. O ird PIitjelent masyarul az az angot sz6.til] PRIcIt Drcldtgl Hahisl ' \rJr. Szerencs€re nem sznkseges min. / I 1 3o . E ua rrrn'Ylo ]a ianur.s. z n ln ) e l l i h i l l i k J l r h J g l o l ' h p l l r e l . hogy peldaul az . az meg fogia m:S6t €s .j a tiz betLii€t nregianulni.f.

) 5l ttow Loda DrD rEE SEvEil YEAas' WAR 6l wno wRoE EEErEovEn's F nd 7l wdar ts rEE Ftnsr itAME or Jond ':. 5) IIow LotG DrD rnE SEvEtl vE^Rs' WAR LAst? l'. nrit jelent. l(ell hogj/ leEien olyan kerdes. 3) a halad6k is kitLl nocn iognak sz6rakozni €s legalabb haronlnew remck szot tanulnah bel6le.trltfih?l Ifo'szi n6i''l 6) wEo wEorE EEEnrovEn's nFrE svfiffiotr? 7) WdAf Is lE nRsT fiA. ho$/ ilyen Ligyesenbeugrattunk. BBA]'|cd.Afi 'nAeEspEARE ro A) saEEP ITE fLooE B) wBIE A PLA| C) RULE TI]E Wttctl ts rEE oDD tt Al.A2 alabbiakban olvashato eg/ kifejezetten k6nnyli kis teszi Nehed raa.) 4) SPELL tuDdtadr'.LL.' | | | .lni ol. A !alaszoli helyeseh (ezt fonios l t u d n i ) . Hogy ez hogyan lehets6ges? Tovabb €Wszeriis'tettLlk a vizsgaszabalyzaLoi. i . 3) Crn vou ExPLAti DrrsErN RELAnvrrr?tAnswE rtsoR no. pr6bAlkozzl I) WoLILD you As6 WLLIAM SEAfiESEAaE lO A) swEEP mE FLOORE) WRIE A PLAY C) 2) WflIcE Is TEE oDD . ERAl\crl. hdn?n6rtllb'in. hogy p6rositsd a lierd€seket a valaszolilial..jiheit€d.N MCEIIaOE? rlost..E oF JoI. K o n n y i t e s i l c s a k a n n y i t : k u l c s s z a v a k a ti . amely llszep.v'.!l2) tldiuiil [irsr-nfJN] [!?ii'd] Iinsrdd hDdl Imidniitl rnEoRv of 3) CAtl you ExpLAtt EtlsEtr's RELA vrrv? (AlisttER vEs oR Eo.iisul elcisTor Pusztin annyi a ieladatod. hiszen a v:ilaszb6l s. arrirol el tudod k€Pzelni. cLoUDy? BRA cn. is megialiliad a valaszohat. 2) a legkezd6bbek is Dreg fogjdk tu. nri leheiett a k€rdes. cseppet sem lee$/szcfrisiiett an' gols6ggal irodott.Ol test llji 6iresdl lYost egj/ olyan feladat kOv€tkezik.lani. l e t v en € l e l i e t h e l l l \ e r c s n e .IAd OUf: BRAIICH. l Irlztl[!. Rajla.pl [x6i ldjrlhrdjl [r'rd] [dr] | ) I4ouLD you Asx W.toar: anAtcn.

l'lenni fog (csak vigy6zz.t IIoLrEssza\lai (4 wuME HE nmH ltit'idri{l lYicimack6 szavai (amiket m€s e I clrontasz): I{ne Aanusllingi$/illa Artnr kirAly szavai (ts/anns} hoDralybanvannah. as. te m€g csopodositsd6ket asz€rint. gy6 alahjaihkalegl/ntt).r. coulvr. hanem leforditani6ket ) Betijztl a clouDr-I.f. (vagyis amihet mar biztosantudsz): SEEBLoc.sds?t]4sopor.uralkodih. (a €jf6l) El tudod-e magya16zniEinstein relativiies'elm€l€t€t? ( V a l a s z o liiq P n n e l v a q yn e m m e l . aifat. ast(sonE^oDvro Do so'Emnclistltzmhrlitu drjgnmszinql mega h€r vkit vmire. mi volt ii a v 6 l a s za n g o l u l . n wnnDnlrtit. an/. r Ki irta tJ€€thoven Otodik szimf6niai6i? lvlelvika kakukktoies: iq. Lonc?lt longl mennyiideis?. t'it4t. felh6s? lYi John lvlcenroe k€resztneve? flilven hosszi ideiq tartoti a hAt€ves h6borir? I'lire kerned meg William Shakespeare{: A) sopbrje l c l r p d d l o t t s .PufI||qodarab'draha' hD tsdi|. Aq. n ) r l s a a 7 o r 5 r . CT lClain: felsoroliuk a lecke f6bb szavait (a rendhaqv6 iq€ket rendh. tsetrizda "midniqhtrot. hogy nlennvire tudod lcc o . \4 lelhds) Mi Wiuian ShakesDeare Ker€sztneve? melyiha kakukktoj6s:€jret.r ktrdesekre. A k€rd€sek utan ird oda.tataszol. i r .cnlbftr. ellen6rizheted magad. tnd^l4 ir.0 .r r j o ne o J d t d m i l L . nem velaszolni kell .rn{v6r]ahabor[. cLowt lhirlil<' felh6s. vE rliid a. 6v t6t. + + uow ErprrfililcFPdl6Nl (mes"/el)masyar6z.csl es.Mi is mindent leforditunk..{r lhntil 4 otszag.rsrcx[lnsr*] o '.rr. Akarcz rdgtdn egesz mondaiokat angolra lorditani? Tedd azt. nli'li o): t 12 rl: .I./ZE[ij|]cirdnyit. tlire k€rn6d megJohn lvlcEnroe't:A) sa'pbrje fel a pddl6t B) maga6zza e\ Einstein relativit6s elm61et6t C) i16nyitsa lleddig iartott a sz6z6ves habor0? (sz6z l l 3 .rrirlldszt]<' tartvmeddig'frID"IadTInit|'ii|]4ejfE|.

amit nem ludt6l. rnuchr. t4ondjuk olvasd rel most h6romszor hanso' kn16n6sen a Petranak cs a san.Isldt dAAinqI Eln€z€sl. .o. tvE--- 1 0 5o . wDLLIttll \+ nos. vajon mite cetozna\ ezzet? Csak nem arra. SpErL'cl|n|f'.Iszat'bz iitl n TtAnrr rou t"r LovE. (Ez itt tutira nem a reklim helye. [3rd.-l.lsr. o. Neked kell ezt is pdrositani (az ansolt €s a ma- gvan). h61Asn€knnk.lecket a23A. leck€t a l5O. Biztos sokat tud is m5r kOzLilrih. De nagyon."E|RA.] rir. nE? 2. ho$/ felsoroljuh neked azokat az izCket.Petral(bncsuzashor) K6s26n6m.t pl a [t {rnpor 4 dl6t). hogy felsoroljuk. c.tn G(mD'BvE EvExl'oDyt lqrdlii ||tibrdil Szia. amiket az angolok ka'szon€snl. az Eur6pa Kiad6. ! t J a b i l ) e n a l k a l m d h h o rm o n d a n a h Persze az. EatE cqlttfaf? tlow L0x6 tttt flufinEi YEss' wanLAsr? Ensftr's r0 uE tou J08rllcExs4t A)svEEP tL00t8l ETPLAf notEar. llinden epeszii angolta' nul6 be kell hogy lassa: ha valamit. ha' nem kiv€t€lesen as egyszeriien a l nur'biJsr) o igazsao. oxavl6-KiJ) 4 ot\6) olt.dmgrm. es hi az a mindenki? Ezeket a k€rd€seket itt es most nem logjuk nregvabszolni nem is tudnank. h6O akkor mi ezt nem is varidln6nk iovabb. b'ics'l / i s u l i \ .(m€gszol'uskor) 6ocsanai. Viszont felhasznal. a r 05. roDEnruonw. unn. BvE"BvD. Uram. otFFEBExcE. Orny? 6s Rrcul-. oldalon €s a Dorisnak.Oka? loK. oldalon.. (bocs6natkar€skor) Szia. szerelmem.ksz-Au2 sritl sonnr. DAR nc. wtAr's nE FlasrxtflE0l wtLLIAtr flE ott f 0f a4 rMfi c... az triDes.o. c. hogy C'MottEvERyaoDr!vagyis: gyertink mindenli! De hova gj/ertink. s.6c!i aE FE 110.nlil nilhrl ni ExcosE e srR-. hiihii r. i'rp lr. snxu? V0ar0 Asr . Dorisl (ndvozleskor) IEaw{t norEEs.rrrr'ltljldr] 4 . o. suaxEsPE wtc t E rflE'rt fiAt 0u1:LDtnfi.lli oz oz euribodi 6s hovo komon? Enekli kedvenc e$/Uttesunk. akkor a fentieket tudnia k€ll.Iyfllili] 6 vdros 106. 6s holnap akinek csak teheted koszbnj angolul fettA ennl n€zd meg a lle l€gy ciki c. l g e n . amiert ismetelhetettas WELL.juk a dolsot arra. azi ianuld meg.

l]arminr. amel B. s". .digJ honvhJbJ. lvlelyikaz a sz6.3 y'LLor. amelyil( nrind a het mondat alalt szetepel? / T. di' .r . olvasd fel hangosanl ' Ir DoEsr'r nAvE a / WE 4u ".n.'t!z.ol \. I 14 ..Ir tsi'r rEE I|IN .' i'-RAUN + valamennyien Dit] kornla'ue foryunh. 4 [ils!hot] Forr6."rs.. [hsl bt] a Nasy ' t 3'or.wE aLLREvoLvE aRooND lvi6ld-Vow . OlirslF4o sul.'agJoq n.r."{a[{'sl n mondrt rlr. ln izdnt minl + Nem a tiold. [lej!16] * sarsa ' tr3 B/d.plo ralJnri. a hsv .gli\ -16l)? ha kitoltotted.RDlhlidl /.hjr rnit tudunh c!rcil a mind r hpt mondrl al)(t sz.Bonono {bd-Nin6l r.34 . p.lit dr?ort 0 ld onl+ Nincs rajta kalap.nl RANAft^Ihi-N nitl r.Ir DoEsn'rEAVE EAr or. r.

+ dd tGfttD rs a nrcEPLACE.. .E s n c m i c l e n l i a z t .t hi. azrrcrhlifsd. r . . .lt€rdes. r.soh. ivrinda ncaven f6n€ ar7f'nlnettdl. . h e l y e Td e I 6 n e v h a n tn e m a z t j e l e n t i . r l i s s z a a h c l v .a s A p r r c 6 i g . i l 6 k n e kn € h A n yr d Y i d k em o n d a i . al{i trtalja az ilyeneket. e l y e s a z t s e m . 1 \ 6 n ta z ! j .jsz] . A a .h] + Ez tcny. Az ily.is.k.arrl. t i ! X /l . Plr Eror{'n es Plr Rogers koudgik. l y . a harma. . p r o b l € m a " . ansol szavari. l . . a h a r m a d i hP e d i ga z t .iehei vast.iircl.lik kopasz stb stb. . A z d s z 6 . / n c m j e l e n t i a z t . h o q v P i l l a n ( t s " a . s c a z t . de hinnan li6zii[rl{. h o g y . vcli. r r c E i g c h e n L z t . k 6 r d e s .t{crf0hl. t e n y " . . nrelyik szo mit ielent. l c n t i : .Puzzle+ Fejttirii hr?dll Most egy amolyan klasszikus fe.v. n c n r j e l e n i i a z t . n $ / .gyben igel{is F6nivkent az . lli glins. p i u a n t i s " .a z i g e l t e n ta z t j e l e n i i . h o w . P r o b l 6 m a " s e m a z t h o g y . problema". o f.s. p i l l a n t. a7 usorion A" ^labbi puzzE klasszikus tonDti:iban uS/ szolioLl hangozni.jiijr6 kdletkczili.. hogy . h o g y .egvben enneh a tabla zatnah a liitolt6sc szimil megfejt6snel\ is: a : J u t a l o n ra h . ei ^r flE cLAftcED EIs warcd. a m i a z t .s PLAcE[tt. hogJ t'lr smith.lh i? briis?Pldis4 Kardd sz€P helv IrE PLACED Boo e4ctt ro rnE snElf l\ill4'sn dahtlb6ttuii s'q $ viss' ahelveztc a \6nv mE [ fitinririt ." tI5 . l P u i n b e l h i l s ? d d j r< ' r e d . r e . .. l e i g e k e n ti s l 6 t e z i h A F / . es nekunh ki kell talalni: lti h. A n r . i l l l i i l e j e z € s n r A r j o l i s n r e d t'3. €s azt lieU nlegfeiiened. +Nemsz6mit Ir DoEsn'rEATER.ugy. t a n y . t € n y "s c m a z l . P i l l a n t a s " A G z l r c f . h o $ / . i e l e n t i : . . h o g J . s r n c g i c . r c xd t r c n t c r . lontos" nem pedis "szi:nri:nit. .?!]+ R. jonncli a ktrl. .:n ruzzLE-bKnegfejt€set tablazat szol(a nreghOnnyfteni. h o $ / .gvik aztje]cnti: . lii hoPasztrc [e|-SZEld] lli nrosl ugyanezi szavahkal adjuk elcj. a r d i s .helv" aini s i h a z i . l a ! y " .rc. [iidrinl matiir] wnAr's hE l"atEa? ltltsl danetb'l< Hi a 4 r u r t r z . Ketten kdziilnk nosek. h o g j / .ipiuantot! az 6rajdra. s z a m i tI l . [ih. i e l e n t i : .

. l t . i i s m .l a rorin. r r. nrcn.orllnrd]o keskeny drrycitllbfflr) < s oszlop: hatiroz6szavat' (aDlE{Blt itul + halaroz6szor: FAsr. * P os7lop: f6ncvch (rol1rlnirn] a i6n6!. n. i l i m c g .C s t e l \ i l A l a s s zt r r i n d . tr l{iirl hJ/d^hnr.. trELLltell< tal. m i n t h o $ / a t b b b i s z o t i s e l a r u l j u h m a g y a r u l . i t c k . .) l P . n e n r s z i : n t a l I i i i l o n idajt. + lbedlil rosszur.or. Az elso oszlop a2 els6. Anrcrihni rnqoLbrf noi l:iskn idihLil lt6 ij. o'E lofoil< syarran A l r n u l a s f d h i v : i l a s z i o ts T a v a l { n i n . C / ) | (C]l! A h c ly . g y i h o s z l o p b 6 lc q y o l } i n .vl: cEA^.c!. llinden oszlop fclctt t'an cgy bet(. ffrzf{od.lei l{eresel bennnk. a m e l y i k b e nc g y o l y a n s z 6 r a l e l s z .[s. a n r i t n r e g a h a r c zt a n ! l r r i A z l s n r a L l d d 6 z i r ! n l i a li s t c l s o r o l j u h s cle csak angolul. a/cr[nij!4 + szap. hi L/. S / i k l i s i a r o lm e g e $ / e t . PZ. l. a n r i n r a r a z c l s 6 b c n i s s z e r c p . a m e l y i k n m i s o d i k o s 2 l o p e g j / i ks z a v .roo.{ /hhjl + jatszik o a oszrop: nterlaknevek lADrEcrrvElrlzsihtul mcllekn. A h a r m a d i ha z . hogy isnreu6d6 szava. ' [{isa]+ q}ors $orsrn [.: CLEA. m€rt azokat eh./o Ahlior mosi id6zd fcl azokat a szalal\at.r'J( .titl. n d r ch Jlr:' v\ 'rcnd t .s.1 iclc E R"*rh. nrcnltit.]''l : i.t r r i p .h.l ptnzttt.i 'i.74 .[vrd] + erd6 FteEr Ioszrop: is€h (vEsr[vi/0] + ise].i ' N i n c s r n A s h a t r a .aA s. anrirc aTon l\ivul. as ha helycs sorendbe rahod az oszlopokat. 'opr [hdt]< rcnal.ileg mir tudod. n{rf. J. n n r i n c ! r i s n r a t l i j d b t u : t Ott lartunl\. pu. Hs| . BADL.lbe rahni az oszlopohat? U$/.lil]+ iskora. a n r e l y e ki s n r e t l o .hogv c$/szcrlic(szcrcl l \ c l l c t t o l v a s n o d . tiogy hogyan keu helyes soren. . c l i g c l i n ' l j u k | .c s s o n . l .hogy ma' alig van olyan sz6.r" ndr. '/oo.O tud6s trnyio N€gy darab OtOt szavas sz6oszlopot 'nutatunk neked. a s i q y L o v a b b 1 u c niar nem sokaiq. akkor czek a betrik €gy malac angol sz6vd 6llnah Ossze. A hnsodih ! i s 2 o n t a z l e s z .). Van amelyilirc nregis enr16l\szel?ir.xrll6jll + to.lsEltits. -r.nanx erear[gdtl': ndvo. \u.

A ltohacs utdn az angolban hianyzik a .r e^mlbit.'nal". A lIwcaRra\s persze mi vagyunk. legy6z".. Ezek a dolgoh az angolban a szavak el5tt vannrk.sin] tnsarx l*szttr] C..a iOrokok").Lit".tErl rorrr-t61.. Akkor biztos eldtte van. Bu L.s a v € g € na t 6 b b e s s z i m j e l e .Nemzeti Dal"Z. bos6r)es a (d irtem.a magyarok" €s . Segits€gnek adunk egy mondatot. Am€nnyiben masyar iskol6bajartal. ?Zldaut: ar Modics o vohacsnal n 1526 + 1526-ban slb. Es itt k€dvezni fognak. A mona d . ami New York allam. a fur{bk pedig a toro kbk. ) lO ES/ amerikai (rr€pn16 nevel a [O Melyik hires angol egyuttes n€v€ 6pril esy sz6jat€kra: rEDnElbitill(<. r l o l \a l r r r i h i h a q l o r rh e l l e k r e i r d b e J r i p p p h e r .. IhE ruLovER rs cEE^p.rrzor [h!e. 6s tcljesen nrashol van. CoLuttt s p rsco vEaEp A nEBtca.EAPbshl DEcovEaldi|. bitdolloi-GEridnzmohits fif-n h..20 kerd€s"..oNLy 25O FoRnts.A h u l c s h o T z C t l c l 6 n o n r e r e s r L u l QlE lAry WEo wRoE . @ ltogy van angolul: . IhE Tva.-v"Jil ctft tslftl (f5nav) (16n€v) (ise) (f6n€v) (f6n€v) ctlcton cAFrrAL lksddl | o New York v6ros. Akkor hivj6k 'sy. ered€tileg csak annyit. hogj/ . Sdt. meg tudod mondani..lECAPITAL mE caPtnl rs LonDa\ a. A 6E 7E aztj€lenti. I7 ts fior r:. mitjelent az az aDgol sz6. ha mag csak mosi kezded az angolt. ntl szavak 6sszeolvasztasab6l? aE auDAPEsr rs nE . s @ A "Barliochba" neviijat€k ansol neve... en meg tudjuk mondani egyes szavak jele nt€s€i.nti eihzl Persze igy n6s. hosy BEAr[bit]?i$/ kapasb6l azr Sondoljuk..:' l l7 . mondod Te. ha a k6rnlm€nyek kedvezneh.4trrrff Petdfi S6ndor.IonAcs Ir I 526. !t in ldotail!. hogy neh. Angolul? 20 / ( A z .a" {o .bil6r' .. Igazad van. VegyLinke$/ peldat. akkor ez azt kelljelenise. o. ha meg akarjak ai) NEw voqx / kill6nbOzrerni a 5aD oi. hogy "m€gver.rs 6E^r rnE Ewa^RAt'ts ^r l.bit. Akkor tipprlnk ere: .elm1i. A1{kor marad a rrrr. Tippeld meg. mit jelenren€k a kbvetkez5 mondatokban az ahhrizott szavak.vEnpooL E A 9!t! tNEtrcLAtlD. ll{.. Gy6ztel. Van nekrink mE IILwcaEIAneink meg n E lLRltsiink. rendhasy6: sr E Rrad6sul e. A nE nem okozhat gondot.

how legalabb ketszer clolvasd az osszes mondatot bemel€git€snek. es most jOn az igazijaL€h A mondaLokat igy 6llitottuk 6ssz€. l p f o s o d r u d n i f o r d i t a n i r h o ! . mint cszrevcnni. feb ldnzdiiiz dd 0n i&z 0vfrbruddl Jdiqdsrdrz Nos. o Mi van ma vacsor6ra? + Ez a szendvics az 6n vacso- I Doft'r unDERsra Du rEE af. n s z e r e p e l n e kr z i l t l \ o \ e r h e / o J n q o l Mr uRnDA. t. A m € n n y i b e np i l d a u l a " s z i l l e t e s n a p " sz6 angol megfelelSjet keresed. l Nem €rtem a kbzertesem vacsor. 2 5 m o n d a r o h a l ' l q o l . G r fla mind megvan. hogy a forditasokai felhasznalva m€g a legkezdobbeh is meg iucljih m o n d a n i . sznretesnap 14 br/44. rs roDAr. dd od$dil + A koz€rtesszulet€snapja lrrE ctrocEr's aRrED r rs on flE 5m oF IiEeuAx/.ocflr. liidontrnddFszftND o Nem eriem a kOzertest.tat. Percze az eg€szn€k csak annyi volt a c€lja. hogy l{el mond a t b a n i s b e n n e v a n .ts az €Wik mindig a mtsik utin j6n. m i l y F n l o g i k a a l a p j . l k . / l2l. ez a szendvics a sziilet€snapomra van? Ma vaD a fiisz€res vacsorda.:iF . nincs mas ieendod. nem nagy rigy.ar^ udnER roDAr 7 lvd ir tu din0i tu-DEl Is rHrs sanDu/tcq tttyDt nER?[izdisz szrnrliirsmii diiiir] * lla van a sznletesnapom.lmr[iBdirh tu-DtJl wd^r 's . rnrr E Rendhasyo idd: dEx. . az e$/ik hosszabb. ll0 . h o g y m i t j e l e n t € n e k a s z a v a k i t t a l a n t .uno mrcwo mas'@kndtlrsllE{D. .Fordfts t l q 5 f e l a d a r : m e g t a l i l n i . mint a m6sik. a s m i v e l n g y a m n g y a l i € t m o n d a t b a nm i n d e n m a s h u l o n b o z i l ( .

i'l EiL xEEPsJl saLLEfr^. a-visszafordiiasi gyakorlat. 4 Anna mindig vastag ka'nyv€kei vesz. o B€la bullteffiereket tart otihon.. E R"ndh"sy6. LPtl. mnl id. . @.tosll tr none. 'nulL Rendhasyo 'drj. vesz6 4lrl. i. Ih6hli9$ hulrddd. Ez az ansol sz6 Gak.anoot tii Iii mvir rdudnintrnddnl Bnr AtrNalwars BUysmrcn Eatoxs trEvEn Iln6lriir sil bubz biir htntlir id! d.t tiirl NEwt TGEP rouR EotlEY ltt voa noI'sDRs! + soha nem veszek nadraaot Londonban. mind6ssze a mondatok valbztak m€9. de s o h a n e m o l v a s s ae l 6 k e t .:ljl ttl ."f. o Soha ne tartsd a p6nzedet a nadrSgod+ Anna mindig olvas otthon.f ll Rendhasyo ).r...ff L Nen$E. *.r .nid.Ess.vis6rol" Cftelembenjelentiazt. nogy v n az angolul. E llil. .ronE.r.txn nuvs ne. lit Iilrdr iolmcniir t (ronl ior .irolnah Soha ne iartsd otthon a D€nzedetl ? t?l.. I rcvea auva mousansm r. ura Ei z retoln4 ad..t l6'il kelleneme$alalni: az Mostezekneka szavaknak angolmegfel€l6jet tart (pl.Fordfts2 A technika azonos az eloz6 oldalival. vmit valahol) otthon (ez k6t sz6 lesz) vsserot. how: Anna soha nem olvas a nadraqomban.i. hn6kiiz'id!. oll. A bullterrierek vastaq nadraqot vis.

rn ..1.mAr nekik is sikernlni fog a p.8r [s!tv.lilsTdhit0rnis?ll. B Rarhasy6 Atu.* Lrnaxaa. krimiben) 4 vagybejon.. E*1. vasJnem +felhasznilo'barit(pl szdnritogep) + hnszndlt auto c. a kezd6k azonban ne ijedjenek meg: a lelkes es segitdk€sz lonsnlanltali ott soraloznak a lap alj6n.d"* ".slt] c' iesnapi rijsas +papirnrunlia + a hiinyz6 lancszem(pl.rr il. Aki kicsit mir hrlado. h i d n y o l .Hossz0ember sz6t6r Lo aEA DrcnauRy dikinnil llongn.. Oket v€Sigoh. Dk.pbrl Leszidd6jz hrjpit'v.] lrijmbom] lljfiijm] lsdnii|] [hk..ntrit\.Ilitl.u. nckih 6k a PAPEa hi4til tEE ltiinl .nr r20f .t....@ cuto. r.. i t r r i U i La6eA.r .jod\Js\r.ne n n 1tt :l E rdbb. /.. A t o v a b b i a k b a ne z e l i c Ll i e d ..l'0br. egyik kedvenc Longman'sz6tarunkato lapozgatva hivAlasztottunh neh6ny sz6p ts h a s z n o sn y e l v i v a l a m i t o s s z e t e t ts z 6 t .E. g y c t u d o .]. kapcsoloelem !l papir.nl<Ezcsyot)nrre..sdidE) c. /..ba + elettartam + nlegengede(tarolisi id6 + ribnyvcstjolc s z a v a k a t i s m a i e l g e s df e n n h a n g o n( n e q / s z e F O t s z O n .. r l i e l o t t a z o n b a n tritjuk t6rhetrink.j.n e m L a l t l c l liapcsolat..i ki.r.".MEB'HA.../r lirl urs [mis'] unn ltnk) uEltifl aot'tslbonl rrrcto lkndl uonxltd ) A LONCI'IANXEh hasznil h i i n y z i k . annah cz ismCtl€s. L.rositas. Ugyanezek a longmankdk fogjak megmcnteni a halad6l€i az unaikozdstol.lai var rad: eq/etlen lonaUal li6sd osszc a ntaqyar kupac es az angol l{upac bsszctartozo szavait.. k i f e j e z e s ts t b .asva.nt.. id6ziteu bon.'E lhirl sooxlbl\ idai usrljzl rEsExDAr l.. v e n c s z 6 6 r u n k u t a n o n h a t a l m i l a g l o n g m a n k e k n e ki o g j r k h i ! ' n i . .*l mbzing lint] ldd liirormis4 lrzi'ilrundli] [. ljsis tegnap p... e$/ brut6lisan egyszerii fela.

o/i egyene f. lYajd nri s€gitilnli. 4 egy ds hova kell? < tenni. a 2 u t a no l v a s d e l a z a n g o l h a s z n a l a t u l a s i l A s t .bola E s4ltibtgl< teariltel reiszacsk6$k.vv:of n m /r. Putwn PiiEIdn d0 !4i Riil. E z m 6 r m a j d n e m m i n d e n . . ha soha nem tanultal angolul.rn\or lzesitsd l+ FL4voLls)a te6!. -I{At ezzel is nreglenn6nlr De mi az a FoR FnE rasltlvd IE. Ez is K€sz.t iitudd ht!u. . h e t r r i s sc s t o r r a " b a n r e \ o . a l g e r i a i a ks l b . E r. m i k o z b e n a z e l l ( O v e t 6 kl € g t b b b s z o rh o l l a n ..IFUSE FOR AT IEAST TEREE lI WEg FLAIOLR filtdrPft intu Fl. or iej Y o : t o l \ J .P6r fi.{ Pontosan? A .s isy a shakespeaf. d c l f o r d i r s dl e m e q e q \ s / .n srro lt Bo.'D iztjelent. vagy (c. hogy az angol szbvegeket angol anyanyelv(ek i r i 6 h ..etet' o onrsd bele> F-/ .. lorrisban 16v6("bojler") . ha arra Sondolsz.lit keu csinarni a o|'tErILER-ret tnro rEE Por ? a a cs6szCl(be(a: -sa tobbes szam) sen ^ hova? ttvro mE .rnr. m .l)? o .una a lo lnnunp ss 6.perszona") p . .a t o b b i t a h d r k i i s l e h e t t a l i l n i Ilenjlink hat tovabb.d pEnsorla sz nft----'.s z l o v i k o k . l{i r .sz. h" ' " - t | ts nrir ' .li.llfi liinlitsdiq ii. P e f l t s z e ... ]€galabb9 sz6t isnrersz. csal( mii is keDe csinilni? tlAvouR ntE EA w.f . e m m i P a n i k .uru[r / egyenesen iriss foras' iilter szemelyenk€nt lYit is !udunk eddig? .inalj J rtrtd sorzna aA.4. /o LEAsrJ Mluft+. /d.esyansolirt iq./tr t 4 Aho$ telszLk Aprszcp rendh'slo nlnlt idejii ahkj:i. a (viccelsz?) ^gqlel fpljpbb [ rrrna. . Pd IPut]. azt jelentl "j6izii te6hoz". t € a t .z. 6 . I"livel (a4m a $lh. m e g f o g o d erteni. I'agyanT As loul/rr + aho$/ tetszilE . . sarga. akl{or igazad van Tova.Teod6lut6n Valamit6l mindannyian azt gondoljuh.nek tetszene: ro. hosy kb.vagi/ k€k dobozos Plckwichet. l o k . '. El6szoris.(. szothasznil. PUr onE FTLERPERFcnson nfo rEE Por oR DIftECTLY Poas n EE5H Rolufe wAEs A]fD LEAVE T.m. J p e r c . persze nen u$/anaz de azart segit) . lrd be a valaszolrat a vonalakra Hiny filter kellhet PERPEEso ? -.sb0jliig rnd tuir-FJUZ lis?t miiils?.. anrit mindenhol i S l c h e t k a p n i ) ..l i n d e n e h e l 6 tv e g y e g y doboz filtertedt (olyan zdld-. Akkor mar uqve.tE fAstftG EA. h o q y e z e k a s z o v e g e hi s a l k a l m a s a ka n y e l v i a n u l a s r a . | 2l . m€g akkor is. j 4 1 j ! F E < ll Fe. be a hiinyz6 b€tiiket: ^. Az kell legyen FoR Fr.6f di-REKni as rEE EA tnm sucARoRMrLn vou LtxE. f . . i$/... ... ..or livid 0r !zlu tir. dd !{grjr riilk lijll in v6tijr lit lrd Es mos! forditsuk le. II. b a n l € v 6 . l y c n h 4 t en' ^n crrphP 1onrcu. r a 7 e g .p r R s o r s / . Mit hagyj? Azni legalabb haronr Percig (<.finom tea. hagJd.

adonli Indiiliindl IEERE ^nE rtvo BLAfitts n A kovetkez6 mondatban het inii Id& bhnkrz nrlsd irnl szrntinri WEAI. hoS/ . a . l6lsil t[ I AM aonc ro rEA vE on7 onE in ruk ft Jiianqoiiq li. A hala_ d6k izguUak v€Sig angolul. ts. hamis+ halad6k: ti mir na$/ok vag/tok. t rcmA on me woxo 'r.1 IN TEE fiEXT SEMEACE TflE A kovetkezo mondatban az nres he' lvck ki vannak l'lennyi az id6? irfild Iin nsks?t ii s?rntonsz da blrnk? inl tiim Ied izitl 2 +2 .llon6.. csak akkor lessenek bele a ford't5sba. hogy 2+2=4..k . how iz di lindilzszrnlijr!? vid s. . tri snd t li i.. hogq cenrnrrrv [!d*6' i] E$/ hosszn. hi lndti h lft h lni.. ngyho$/ keressetek hagatoknak 5'6 tanulni\..u tolj Ara".? Ilrt.r. Hamis az. Td.s sEnEIa fEE woRD Ebben a mondatban az a szo..t f f l . 122 i' .-... A k6vetkez6 mondatb6l ki logok eo! szot b iirliiml Peterjbtt el6z5mondatb6l Ki. hogJan keu mondani angolul az CLLCIOn r6vidk€it.. e ' / .. -.' r x ' 4 ' . . amde komoly szeuemi jzgalmakat ig€r6 szoveg kovetk€zik mosi. a sz6t.u . ha nruszaj.||". '/ Ennek a mondatnak az €l€j€n van / 1EEfiE ts A Lrcf AT TnE BEot Mne oF rEIs egv ordhz Id& dtik. EAr". A f€lforditasokbol kihagyou szavak beirasa nem foggondot okozni. hogy 2+2=5. r . r' l h vl.tdo t bi-olninq szrntdrut I. b D .tsr' n mE sanr:dcE lii |.al6t. A k€zd6k szint6n lovess6l( a szoveget a magt/ar f€llordiiasok segitsesevel.ft 6utdi'{i'ri lisztindi'c$dine i'-BAVI 124. i|ltvenvdri dd rt s?sntinsd lgaz az. r... 2 +2 =5 rs FAISE..4 rs maE. Ezen hivtil megta' nulhauah.. " r J q l o.

.4 words I minute 2 words t2+ t26 126 t27 128 130 151 l3r t52 155 lJ4 135 IJ6 iJ6 ...what.isters nyelvtt. iln Hn110D? I minute 4 words sentences+ tsiivbsmondatoh Ivlagic llyetakar€n is tudnehirni.. Mi?l What. ttangoslakis Tongueslips o nyelvbolusok Spoonerisms + Tonguett^. One minuie two words lYara regigitrogokis..!' l tt .nuD|o-Dnn610 t. egyperces rimek A ford NurseryRhymes whai.r6k I minute..

aminek most itt kit€sz0nk. lt fia gtxtutu FoE Ern trn rEEEnocE uItE. e{Pt[ lha mdger a 117 o. na. 1.Iad a tffP[lil]. 119. vftt'0|. A megtanulhattt FDUEwonDs pedlq: scsEAnlszlrl.r.IBS rrrQrno|r'JEaa. ty| Puns nau9E llt Parz ld{zdnlrell kanl.REA ltJll]kdnl fasylalt).r[ o haszdl. Iiiszhi". LEtE. sikitasz. |Jofit o nunla hitnyd szavak sofiddbln: . Cm 2.6sigyielortegy nadrtgol.l ugtan !u. . togy higd o nalaook. desz€pfiigvi. 4 120.o. iiryllg igcnmalac. viszont jol hangzik. vagt/istanuld megr I SCREAE rou screan Ev*laoDr LtxEs rcE-cnEA . 5. . sotB 4 honba. st6: B€lithatod.ottt c rt tnr lrt h6ir]. Axr xEwnIFjDS w '. rx Baf lEyaa rcEP wrB t'lEf tf EoraE.ndb. ilyenaz ngyhevezett.c6.l vastas ttttcrFzik]..t pdrnattiig". a 11 0.flrssc hitnylil.rff {hik]{o szeret.attor tdbh 0F s. prrrf protldna slamfl. igen. A mondatoi. jobbar.n lddllcmsz€rii. d kalcaolrt.hagylairr' 124 1* . vagv+ usvj-blisvi. quEsmxs 06c0rBl4.. ts fqDAt. rnE c id6.. ami ma$/arul mes az ansoln6l is edelmeseb\a ben hangzik. c 1l 0.Jrfrf 4 polc. o. de hat.o. tobbszor olvasd fel (hangosan). ar a lltcsiegyrdslnk E! s!6h0u.Ert Azegyilles lcnn6slelesen 8fjnrr. . mindenK szereti a fa$/ii. hiinyol. 2) ||rrf.lla nrdiisoiaka6!.yuia. t6ltve.Nun D. Ez o ilyernyelv. rno nt. nadnig norrrfis lniuzda].. visit. . nt . kedv€l). Ills telr. |. r.hagyni. pu. nvblt).em szabadforditis. 0. resuo rrvFijl.lir4l hdda. 's 118. |{irvdrdda n€sy sz6 Kicsi! bug. sz6ianulasra €ppen ezert roppant alkalmas-. sudrn. 4 r.E/ILTEBE. oem 4 LIFE il.r:Ttii!*!i savrk sor. a tivaros a megielen6sk04 ff rtrrP r{sff 5.lbliil.aholaua nagya an finc+fh.t6rdas. up. 3. A dolog mint 6lial6ban az angol nyelvi lelem€nyek €s az orosz sntkiLk igen €rtefmes. xf -sittnirdis hozritadolit o 1i9. I o't'f mn$stAID ttf Er'ca's onft1. lv'ihiilijl6z ii$l r'l + kb.r4 8.rrrr o tanyj crrr& 4 r ) plllrniis plllant. 4 lesnar.t20. A malac p/ss 0..crr 4 aul6. 2l helt2)ielyez 115.oasEns.gylalt. laltl el. 6rl. lvlostpedig pihenj €gyet.rr(4lilnF. Sik'tok. nelftl a ME s|/. Ne felejisd el holnap is elmondani n€hanyszor. su0gI sz6 0v ds tl. iigt. papEn '6lit. a sr6csatliibiesszimlai lalcrit.I minute-4uords [ftn minitlo egy perc.fE. srfifel6snrp4 . DvEBrBoDrlt]lib i](+ mindenki). rxm HEp0r. vrrEa. jirzlim.l. vagy+ I4ongyanagyi. hosyarag/i? vagy+ Jegeltmetelt.il(+ siKt.ncsal(arl vessdk ld?..k. . EX| d banit. fisrsr0s 4 6r0trr! vacanra orxrEn.n.tfirrt! liir€rtes. 122.

Hoz"llir.lalol hdronrszor l:issuh.. .a n i . ) CLlCI6e! i.:a | 2i ."a nM.udsra megjegyez. Biiuiis mondotok [ruirlil !?!nidnttz] V a n n a k c z c k a m i g i k u s m o n d a t o h ..lhogic sentencesq.ajonr.".tltg E ordr[i-NlF] pedig azt hideg van ahhoz.. . (Az jelenti: .. hogj/ lefagyasszaa rezmajom to1{6t. nreft igcn liellcnrcs rilmuslial\ Ttgy probatl Olvasd fel izesen'hangosan a koveikeT6 trron. fasj/. r i t n r u s b r no h a s n o d l Ir's coLD EtioucH ro TREEZErEE aALLs i-NAtru {ud0 boh o bleem!nh] d [ih| told l'lagyarul kb..z hidegmaJom b'ivos majonr m e g i k u sl a b d a k |negta$/asztani a majmot nrnlr ll Rendhasyo id6: m.Mrs [b'is. l s 6 1 r i j6: nrasodili) h.lfir.Olyan hideg !'an. ( A j o b b o l d a l o n i r q va d u n k s e g i t s € g € a l i i e j t a s h e z h o g y l i b n n y c b b l c g l c n a n r c g t c l c l o t . rnribcil co. Valdszinrilcg azeft.d a kihagj/ou helyekre az angol megfele16ketl hideg r. . flrErzE O [fi] . merthogy a sz6 szerinti iorditas az lcnnc: .i .D [l6ld] ( 4 hides. g . Moft^Erln'lllki) D. ho$/ lcfagy l6lc a rizmajon iitk. l y e k e t a z a n g o l u l t a n u l o k t o b b s .]< ft.k6r. ragyaszt..irl. sikerLll c nesjesyezned.e169".

(Azert adun[ forditast is. Ha mar olyan halad6sabb vagy. hogv a kezd6k se maradjanak l€ a verseh uzenet€r61.n. olyanoliat. ill€tve meg iudja jegyezni. Erre szeretn6nk buzdiiani.ll it hiit ijrl a r€ljesen isazad van d u Is HEBE sacE A rntna ^s a auEr sm|?Iiz dti sztcs s:ing i'hii6t '{iiil + van olvan hogy csendes lazadas? fler csak a h€lyesir6s van hatra. rol\ron nondoqaliih Jnqol Jnlar!'.e ? Ez se nehaz lliszen a auE uqyanara a ke! bet(re v€gzddik.\u"k iLmint azt. nrinel tobb szot tanuli meg azzal. a 44f. (Szerencs€re ugl/anez a @ur€rr€nem igaz ) zattT. De hol a beig€ft halad6 anyag? Nos. ho$/ ilyet akir te is tudnAl irni. €s utana m6r mindent fogsz tudni Sz6pen csendben rajoti. nlelyih melyik Ugyebar majdnem ieljesen (+ eunE) ugyanaz a kett6. ahkor angolul. Ahi . le$/en. sz€ p almo k ar. hogy -Teljesen igazad van " Ezt a ve6 ket ezert az I t6 .e .{rE [bijk]. Kb. ltt ^z ..r (hii tl (+ csend€s) 6s a arrrE ([hijt] (.d. teljesen) szavakat nreg tudja az €mbcr hnl6nbozietni..:1u .. hogJ rovid li's versikehet gyar tasz lelnh. amilyeneket akar m€g mi is tudnink kni. mint amivel a magyarjel€nt€se kezd6dik: arrtE 4 ieljesen. DAir a mer(€szel).irni.az nyer.lgrdndit eliPtijt ] Jo €jsza kat. + Ja. itrrc li€t rovid mii. csaszen.. 1LEEP rimelr C Ypcrces A p€h keny€ret r./r3 {d. Olvasd fel a lersik€ket. E En lerenenLil teny'eg ilgy kell mondani. llqet ok6r 6n is tudnrEk Erre:z oldalra azt fogod nrondani. azaz GooD MaE. RAKE sijt. amelyehnel{ az a c€lja. al{kor akar nraS/arul is. mitjelent a erltrlhijijt] Eg€szen elluntet mind€n bajt a @urElhiii].) g vou aRE auE Nanr. hol az . hoq/ az angolul tanul6l{ liet rEDlai. fta lehet.. ig. ha kezd6sebb.

megteheti.F llsntl a l 5 m p a ) k e l l k e r e s n i b e n n e a z a n s o t s z a v a k a t( a s m i l y e n o r i t m r a j u k l e l n i l ) .lij kiri . I can'r aFronDa rorD. hogj/ Fordot vegyen.Ltnlns?illi]a id.O Ford olyan rendkivnli mer' Val6sziniifes sokaknak nem fog t€tszeni.-rcRDh bii d lori] t0'd e' lvlr rord megengedhet' maganak. ezek a szavak segiteni fosnak: tozrrivll0ftij] . hagJ a WoRDpLIrehan t€kben eluralkodih a ma$/ar nyelv hasznilaia.j-FoRD 0 todl o N€m ensedhet€m mes masamnak. A kovetl(ez6 mondatok kozLil hnzd ala es mondd el haromszor (ho$/ megjewezd) azokat. WE cAt'17AFroaD a doLtDAr rEE rE^R. t IR FqRD catr arFoaD ro sul . hogy szint€ lampassal \LA.vahici6 ntardus. To WE cAd't AFFoRD Buv a BoAr. van rd p€nze. hogy Fordot vesyek.lmb?tiir kln . WE cAtr affot D 7o Buv a aoAr. tja Sondot okoz a mondatok jele n t€se. hosi/ Fordom le$/en. incs annyi p€nzem. nr E RetrdhaE/b t id6.ffoi. . @. (. mE.n. WE CAN AFFOBDA IIEW CAfr TEIS |EAR.rlkirl o auro wslryrl + iJ 'fr/rli'd < e\. !asrror sr. ebbpn r/ e\ ben. 6r' u [btio \ es/. nem fogod elfelejteni ezt sem: + mesengedheti maganak. ideje.r ] IIYEc Arrot D A floLrDAY mls VEAR. Ha megjegyezt€d a l€nti k6t sz€p angol mondatot. A z j l y e n e k (as mindenhi mas) kedveeri alljon itt €W egynyelvii mem6riamanko. lehet6sege stb.rlborlo csonak. WEc n'r aFroRD ^ trEw cAR rnts |EAE. forr. &6dz erc.t btt r:: | 27 . amelyek igazak.

Ho$/ litott ily elvez€tet.ldJul. ctuL^uaHED To sEE sucH sPoEr. amii iti leina litsz: \or' diddl lhej dudu ffidll htsnido ldd liu dlcrmpl diininl 6tl'i ldd lirdldos lift] ldd szi szrcs eponl Iiu di o-VEJ d. egv '4*'r mert iget san6 sokkalszebb:z hogv iqy nc'n ajanlatos hetkoznap hturi .r. Amolyan nlon.\.' ' '). versihe amit a f.llurserg Rhgmes {im] nagyon r€gi dolog.l6ka rignus. ilyen de naqyon unfutnmn[nitltv a ane t-MtRtlbn] bennszurbtt kai ll8 1* . IhE / r1dE rtnlE m. gydhre'gJ il!pn 1lR{rat arttr lrogj/ p ldiul J/ qgdLhr Chr.si ind iin a 7d Lttu Isrns lr6t' lilil it'dzclins4v ov. A kiskutya csak nevetett.b O Anqolur. Es a tal szaladt.. TdE cow rut'rPED ovEa rrE tao : TEE urTLE Doa LALGEED fo sEE sucE sPoEr. m i t i s ? ) 6 s n e z d n r e g h o z z e a n i z o t n r e r t a z e l h 6 v e t _ kez6kb€n az is fonios sz€repet iosjitszanil IIEI' DIDDLE D'DDLE TnE c^r aND rEE F DDLE.n t nttYr' " l. c?'4 t ruttPED .i. neqerur\^!asF bon)olodihr. sufin vid hnd dh'an M o s t o l v a s d e l a h b v e t k e z o( n a .\b. Nag/on r6qi. AND ttE Drsn nAtt Att/av an t mE sPootl'.rjz ki.z indiadokat. -' nej dndii-dtldn A macsek €s a hegedfi.lr rehet R r'. hmcn)'P. nagyonangol (o vrnv a runsenvxnvm lr'tnzoi nasyon nepszerii.. alo'L I AnD rEE FIDDLE.lD ntE DrsE RAfi Awrl w A megvaltozott rajzokalapjanird tra a versilr€i. aztan olyannyiranenl f€lejtih cl. 6voda) ianulnali a glerekck.2 -.r lil hi >.nv-ben Iib..rczrrr lve inglisl).. vitte a kanalai. . A ieh6n atugrotta a holdat.izd. W nr IIEY DIDDLE DIDDLE .oitr\. El6szdr oh/asd fel hangosan. (4 rl)Rsf. A.

Gyorsanpr6beldkj.IIEY DtDDtE DrDIttE IhE cAr attD nE . '-'. t€ m€S ird mellejnk..r'*--^ i?r 'jwF*'*'7. hcl Cttct. u:' +'. Do<j LrucEED IO SEE STJCE SFORT.naS/onj6 Ks szavak vannak benne.A k€pet is barmikor kOnnyen fe$dezheted hozze...Mll. aln xutlnt..6n n.Plegadjuk hozzajuk a tobbi alakjukat.//EDlihla . LA. ha az eredeti valtozatatotkivrilrol megianulod.r.... ra p(ovEE)Iaz..(. hogy mennyireeml€kszelbel6le: . runpEDlr. ruNED. aw.rnll '1 6t).! LAUaElitt. nE cout rutttrzD ovER rnE nn unD AtlD rEE -.'f:.nr'l a " rJ ltt .runseav-oen: be angolull A vercikabenvan nehanymrill idejii 'se. LAUaEED. ho$/ mit isj€lentenek.tidil. J6ljarsz vele.'*'.

mi?! Vajon melyik magyar dalocsht fordiioltuk le ilyen n$/€sen angolra? WdAr wAr wEAr wE rwE r ttnar wna/? WE^r tlnAr MAr wAr a. . .lUhot. rEAyEslliNz)a aff"hdnl c z6rd RA&utrlrhit) 4 ny(!l e J.elv'leg l€hets€ges. . zarn tia mir m€gtanultad a dalt.oldlevelii) . Pldzs. sod. illetve emberfajtat. egJ ionlos k€rd6sz6t.uhot.:i.. t Iy str't's coDtt orEEn atiD a LoaD JunpfD our or tdL GFLEattAtFDBTSl' Kulcsszavak. Ha megranulod dalolni. l0dl ldxennelr & l0 qrn-lird bus '€vat (a 6EEti-LE^vEDsajat tal. niittgl) + rubii I Inijd.EAr /EAr wEAt2 wttAr ts . nfi ij l0lsd |lid {nij !{m godnri0r i. harom nagyon gyakori ig€t ezek kozril az egyihnek a rendha$/6 mnlt id€j€i is (a nragyar miati arra volt szrikseg a dalocskaban). a m i r 5 1o t t b e s z e l i i n k .'oyrrc n rdE creEtrLEAvED sus. nr najottel? Pr6bald meg el€nekelni angolul . mi ez: .I. m€S m€S ket sz6t: rrsr.rtvotvlhd?l in hr?] | [t/rth mivins id gdn-lird ijlzdt it v|l d roiii 6i d lok!:l I frjrsut /yE..E r[li4 tbsz. | 30 .. rudni fogod hova kell alapos hajlitasokat t€nni. ho$/ k o n k r € t a nm i a z a s z ' n . i g e s t b .i.t7 rrasr I toLttEr tr w.ovD[ntt) (iftt ts MowNaIi.r . .i6rl komamasszony (sz6 sz€rint: a rian kereszrany ja) rolrrllodl + rord.tmany: .md usrik a Mv solt's coDnon'Eibijernz g0d'i.s a lntvltvttrkrhthd?l Intvrtvd. hogJ ngyere. uhot. a]{kor .'E^a aaBstr Nosa Fox. a f€nti felsorol6sban 'rd be mindegyik ponthoz.. tia naS/ot j6 a halti. . itt rr€fab6l. kafhei gyakori elbt.

Nem veletlen. 1s.y p€rc lti {o'ir] o kai sz6 [vcn Ha m5r jaft6l olyan boltban.truo urorcrs ninill + es. €s neml€kezni arra."rr.sz6k" sz6 p€ldaul eppen szeketjelent €s nem karalab€t.s. s:kcd Pliut6n ellen6rizt€d a megoldast. h o o ! h U z n i m e o h o o \ .7 petda) ana. mond tak 6k (mar a r€gi gorogok is). Ekkor te igy k'altasz fel (va$/ legal'tbbis €zt motyogod magadban. J h k o r b i z L o s r ne h l e h c z e l h o q v J n q o l . ftr. ahol az ajt6ra nem csak mawarul van h i .h. l1€g fogod latni. hogJi a szavak jelent6se 6s alakja kbzittt kapcsolat van. ho$/ "iolakod6.I'ii. hogy a . hca.hoq) . Es maris el5ited a kepr €gy boltban €gy kell€metlen.]tr .: ez a pasi milyen fl/srr lUl6ro r69i giirii tudt6k. xtnc.rsz lhos.. ddil sr\c. hd .. n r . banhban stb.. r lc z r n a \ mondj. iii. 'rus.slr lpuslE.g-lAqfill.. Lusfl. n\a.q. hogy m6r a r€gi gijrdgttknek is hennyire igazqk volt. er6szakos". Az angolban a prrt sz6b6l k€peznek €gy mell€knevet: pusnl[Wsi]. hs. ha mindig mind a n6gy sz6t liimondod. t o l n i " . mondd ki a szavakat m€g e$iszer! Segit- renres u €r kel mndani rem er'.lrrs.z-emoer hrlrJmos ezeket a dolsokat esyritt megjewezni.asv t asn c.r. ime egy csalhatatlan m6dszer.j' I rF ltl . az $cE PAacn Isnlrcs. . o. J vahar rcr { rcd lD."q a.*hosy "-. Ez azt j. titcc austt. es betolva az ajtot beviharzik. ttq cnAsn.One minute . ho$/: Val6ban a rrsraj6 valasz. |IEE. Tippeld meg. os. €r6szakos pasas az ajt6nal udvariatlanul el€bed vag.rircs. b. hosy m't is keu csinalni.m. llt. itq. ltt€n szeretn6nk beb'zonyitani. L6ssunk egy ExaEFLEt ll. hosy a megadott n6gy sz6 koznl melyihjel€nth€ti azt. hcs. hesl Ds' Jtni. Balsnlns. tutncleitq.kl. hogy melyih melyih.tenti. Szerintnnk el€gjol eltal6ll sz6' k€pzes.

Mig a fels6t sUr6ltd. lVigazzt tla azr latod. n€zd mes az nj feladatot a misodik k€p melleit. hog. iuetve csak kett6t. Ezen a aizon szobara csak e$/es. a Doh|tsrA'ssldentzr'nlmeg lent. A fels6vel azt kell tegyed.jellemz6" hangokat adtunk meg.. ttt rF . az illet6 . mert akkor oda a hecc. Els6 feladat itt: irj be minden ures h€lyis€gbe egy olyan zaji.) Amikor [$/ gondolod.. az nem hiba. Ugorj neki.Hongoslok6s Itten l6isz ket szinte megsz6lalasig azonos lakasahprajzot.y E LL. Ez onnan van. cs pr6balj eml€kezni a szobak angol nevere.Ih$zinl lvlost j6n a tombolda.llyen esetben ewszeriien hizd ki a mi javaslatunkat. BA rHRor. l€het6leg ne lesd meg az als6t. megvaw. Az ugyanis neki a n.. (Oda is szabad.re.1e". zsupsz! Ut6irat: A tipikus angol hazban persze k€t szint hFdr|:] fent. hogy a lepcs6 angolul rra8slsd. ami neked azt az iuet6 szobai id€zi fel.fel" a Dow pediga. ahova mi mar irtunk. ha' nem az n$/ van angolul. ho$/ egy el6szoba-szerij ftiznAl az van beirva.. az aP a.a).) Ezuian mar csak a masodik Ejzot nezd. m€lyik szob6hoz melyik angol sz6 tartozik. hogy j6l megjegyz€d.

ntl: sreu. [sqd] 4 betiiz (irds szerint).nn oF Ltsrsben 4 ([buk lk?tsr] List6k konyve) kitzz€ is teszik. mik voltak az eredetik.lsJh]arszik lvijfl A tanuland6 szavak gyakorlAsa kedv66ri ime €g. bdt ezzet is a GumnEss YJgr J \Jqt "lkeped.nd.) A vilas nlisik fcl.**[hor] D e ' r a c l i .idl4 olvas.c0b] er o ras.l ind3zinqdl + o l..d vcn rolr i '/e\e i. cslszih Ezek az angolok mindenb6l listat csinalnak.. d' . --- h" -q! --.:t I tB . "gy -"st ./ 135.itirast fejtsd meg azt is. spELrls. homok) Erw.-6 (a kb peryva.y €g.K lisraia Kbvetkezz€k az angolok altal 6llit6lag lesgyakrabban elkovetett roNGaE m€g tudod-e fejteni.s\. de csak a kiejiesi . amib6l {ider(l a csuszak eredet I IMfi7 SLEEP VEEv ''ELL IIf usyes vasy.I bit]. mesmosolyosid ciket aztan megis minddr iorrucn clfoglJs. tanutand6 szavak kOzOttrendhagy6 mnlt idej( ig€k A netolrn.l. .rr. (sok e$/6b gyermekbetegs€gtik trellett or Boor or ftEcoltDeben lginbz w Dlddzla helyilk. csillas.kl. csuszjk keletkeztek? A cuszalista alatti f€lsorolasban minden szot megtalalsz. . r n l i s l i k h o / n t u l I t sLtP. [''1116{ anya. [d. o b b E r r. amil{b6l czch a WonDpLus"\tellozatban.".lrJil] o csiszrs. rod'ra\ cak d/. hogyan hcll leirni 6ketl llidiiclietl kirily es hi riin6E lndhincl llinq h d bndo. u " 7 " D JJ r n e ' n .longue slips + ngelubolt6sok [hng]a nyelv (amire raharapsz). Ezeket tobb ahed|i'J B.yszert lorditasi feladat. brdl s?ril lii dont rrdv.l t wntl ron ms na li viittu hndzsoll I Don't sPEAt( vEBv $ELL d A esy a€les€S alhs6hoz az liem beszalek naS/on j6l €gy esyszem€lyes 6gyban. amil fel tsgll hasznalnod. h a g y a h r . p ' idrrod mindrnprpr' d MF 'oob"s sz1 .' d 5 7 6 t a n u l oi s j o l r p s / i .i ltiir4 E TJEn r"resreqe:Jnurnn'rondh . reres€s.0. snr. <. I E.r . sLEEa sLEn aml:rafl. [hii] 4 kiralyn6.

o.yszer!)Adan $/orcan csak az angolt. 7.r 'd" sp stro. 4. l J b 6 l J n e h e d l esii o b b a nr e t s r o s z J \ d i r r r m o n d i u h h a l o i ) .rrrldiii] + d€k6n (vagyis magasransn egyhazi ferfii) qrff'[hir] + kiralyn6 + s/ttEr sEArls6surhlli!\\tr/hdr$fi] hely€re kis€r valakit I to.D DE^N. Amit szer€tett volna mondani: ?otditAsa: lsten t-. igy talan mar le tudod lorditani.ftr6eD4 eono *ont*onolt| R.-|atza4' Inr Lls DEtrfi ro rnE alzpotl-_l Ennek lorditSsa.6t/t L4?4. s. e.tt 1it1ii. Akkorakat botlolt a nyelve. I g y u n ha IWunh 2- LET US DEIIIIT fO ME AAEER OI. hibbant ill..EErlcftl a teped6 Hrizd ki azol€i. c LEoP RD. O Rtr]Esy6 m. r . s eo azokat tanuld meg rendesen isl s6l. ened'e. n s E ll4 1* .E /rldid+ r\edves eusEs[hi4 <.lsill. 3.1 + varr tz.rl. Isten ?. srolrrolsfting] s l6kd6s6d6.fiAl a pAszrol .qr" -. mit szeretett volna mondani az egyhazfi 6s forditsd le azi isl Amit mondottl OoD ts A s ov. snowl somooor w 1 1 56& tllsr. A forditasokat segit_ s€gk€ppen mindenhol elkezdtnk neked.l.4) .'h.Spoonerisms [!4dndrizdm4 Spooner tiszteleLesen mindenki halalra rohogte magat. mint n€gy 16.sir. a maradikot m6S es. 2. Szeretnenk bemutatni neked parat a botlasai koztil. olvasd el a maEd€kot m€g egyszer' (lYondom. fumkod6 + . homohos ol. de ehhez el6tte meg kell ismerkedned n€h6ny sz6val: l. mit mondoit Spooner tiszteletes.[6ld]o iir€s . UUna tal6ld k'. 6. I l3I. e l . gmhzri.ovrra lhving] szeret6 + LEoPARDl. ooo rs n . srid. ho$/ lasd. 8.id) teopAtd sdEflrEsDls. amiket mar ismersz. s.

.llc 4 nilt a d xrrcn. rohrn .nylista.:. I$/ekeztrink olva_ n o h a t v a h s z l a n i .iiin] Jeuemz6. aztan twiszrelj mindkett6vel esvmas is nehanyszor Veglil egy filoz6fikusabb hangv€t€u gybn$/szem . aE! f0fli[n68.9 TttD z I AtlD 'EE z nd?nhi isJ 'nond. coLl mxrEr.longue turisters + ngelvtiiriik lhngrvi3. El6szOr is: a rwsr n. -.mbJrlone]hivi5h. a m e l v e k b e n i o k i s s T a v a hv a n n a k € s a m e l y e k n e m a l e g i s m P n P b _ nas A trooDcft PIPE'l\ezderur. sir 6 ctr.usr. A iaaori ronnnot visTona eszunkbe iuloll hory: ISEI SasE'' sEwna StitRts rofr a softI ftt edld?con] lsursi n5v€r inget varr a bakiihndh eding rorDrr 5. hthrtfl szuli? vat( stttLr.. trA6E. snrEsa novep srpEo (a ma$/ar . . hog.G't 6|eg |ttt 010 LEr D^trr N tEE !. ho$/ "t6r". g6rbrll".. h o ' J n r l e r nl P J r .t t 3 5 . hosj Lalojr'b ' A U q r a n n q r m i n l r 1 ' c q l J r b a l d p J d n o \ e t 4 \ l a n \ F r h . oLD \t&Eur tu nE atEEn oErr.thrdd neadiunlnsgoldisl. 4) Ve$/es ingek a lhh. bel[tdat.t 0rrfl. 6G|.teker..arv egv 69tban egFt. vagyis n'no de [. ".rul 61]e'Ei nnrt E Rendhasr6 id6: s/. ' i r h h o r ' \ 1 . m€rt kbzben minduntalan €lgondolkoziK az ember' o r nD srscarrslnilsnhi.r \ r ' i s h i q r c mddhatjuk. csangd/csolstt t.{ o (6ssze)kever (u$ie ismer6s a "mixe{?). PrrrsE rE m xr stt'fr.'r Tehar. na9!0ni6l renalsrom . lgy tdlilrunk 'gy bek rminr d "ne nnsr or n)r'tl amelyb6l a szin€k€n Kvtil a -teheraui6" is megtanulhat6. d6'.16.m ^zt ielenli.olvasn.4 scrtrfll !!nf. Aot$taalruaLEIPA&D.mar €sak az€f is neh€z Kmonda' ni. FnEatartss' srrss . Tess€k remekbeszabottat.fordit6ssal" e$/Lit!). ho$/ az angoiuan a nyelvtbr6ket is milven szerencsetlennl nevezt€k el. I\'ISE shot ttEt0 ttr sEtr' L a ledv.r 0 q"f ludluk. masio2i* rnl. kel/'szfa. kanva' rog.aLLs ntE rotrEr.r0v.m6ltes 100!inl lsitn s8lel6 Pdstlotlft liitd6sidd l'. sr6l.rdhrgyo idEi.otrt.0. ing soLDERa kdlona Yondogsd e.rs nng).csavar.xE{t. merthogy a sz6tanul6s a lenveg)! csak a halad6k kedve6rt emlitjiik.':hllr] vesyes keksz (va$/ mi) ssean+ Ivlinclenes€tre: rr. tir6ly 133. hanem azt.llds a leles6g6n6k.o. xale laLLs.tsl0n o.v gvakori L'EN mal a r LI av nERr Inilittitilonl e/ ut6bbrl {ta"r'^cFnek lo hatondi r"hetaut6) meg a dohrori . $EL wlt 6. lgyunta hah6kosnom0to!. FBEEE llltrEr. hogy ..kah'nholozir4 '''tth.J . pr6balgatni (a magi/ar valiozatot is.rara.s.eseg' cuer6n: I ) Z s u z s in d v e r e s a r € t o n a h 4 ' 2) A kabnak es az ingek + 3) A teheraut6 as a kekszelr'.r6tffrnflr. aslirilyn6. At angol nyelvcsavar6k viszont kivaban alkalmasak sz6tanulasra. 131. .

hogy min€l t6bb hasonl6 hangzasri sz6b6lWatsunk mondatot az sem baj. Iegyen. aztan persze Syorsan njra.o1 ""'" p". hosy ez is ro cr. ([34. Teljesen nonDalis angol szavak. liekik valahogy sosem t(nt fel ez a lehet6seg. hogJi ..eil]d knlonleg€s).*c a ustan c nret!. Prob6ld ki: fiomfio sPEcrAL atmmc (Nyelvtitrdn€k a "semmi krilonbs" se semmi! Pr6b6ld csak kil) + ei€detiles szuka (.arurk.. mi viszont.szeg€ny. va$/is semmi krilbnbs. sz6tanul6sra pedig igen alkalmasak: a lenyeg.n6st€ny kurya) E ffi vigyazat.E ruxsrEel]Ing itditl (4 nyetvtOrOll. valahanyszor megpr6b6ljuk sz€pen esytitt kimondani. EtcH' sz6jAttt<... egy kedvenc tanitvanynak kdsz6nhetjrik. R'ci? h [vi?s Kulon j6pofasag benne a ...I minute-4urords + lftnnidt]+ e$/ perc. &rcE .s nooa frrc ? bi?i fudti?rl o kb. tenyleg noftna sEctrL. gazdag".fdrydd4 n€gysz6 llyelvt6r6t gy6rtani egyszeriien smafu. t"hfi -*[triiitiid. hogy naszins szpesitl.: vrdrl4 k€t sz6 a torr'ra ([meing] semmi).. I minute-2uords a kn minftl esJiperc. ha kicsit lurara sikernl. hacsak az nem. . ho$/ mi. T€ss€k megtanulnil wtucr. magyarok €lhataroztuk. A k6vetkez6t Rich6rdnak.. mert helyesbiteni al. Irlelyik szajhaE sze96ny. ami azt is jelenti. de a meo E cavai reke.!. iprcrl.f'l 136 ** . *-".pooE.

Little R€d Riding Hood €s a farkas Az alabbi 7 sori azoknak Desdemona... .Karad Words are all we have paradoxical statements 4 paradox All'tlasoh lvlegis. Please? Nem tudsz hoszbnni? riotelEuroPe Table manners. te 16.minek a partja. EI N ON|r|sH.HOl R BNEISH 8. ' Can I hav€ a glass ot water.6 r5a r59 140 t4l 142 t45 t45 146 147 l4a it tlt . azaz hogy viselkedjunk az asztalnal Keleti Pu.

m. | 38 . t\a ki nz ehnrlt kat percben azt. szarpkl nreq ho$ eddiq hinJszor n'otrdtnd r.l ned nkkhor el (csak a frocliuls kedvec{. J.l5ttl1it'hrli4 Holnap reqqelin€lqondolj ni rdt k.Csak. it rmFt eszel.jlF . Es amikor legkozelebb magyarul k€tsz egy pohar vizet. llogy affiD /M m.r' Ez anqotlt MAD. hogy m€g egy pohar vizet se tudsz kerni ansolul: ConI hove o gloss of ruotct. h: Eppen azt eszer n! nenr rkko. mert tuti.jniia xo{. ho felvinni a hangsrilyr. please? U$/e. milyen j6l hangzik? Akkor most mondd el m€g ketszer.trne h. Igy valahogl/.r rhir hoqy'nost appen egy 'E Drt azt is ehetn€|. magadbat sokatmond6an csak annyit mondi: C^d I 'eddig A csdk elolvastad. akkor am sondolj.ny€1 ugye nosr miLr ki is 'nondtad hangosn? Tehiit: atr . Ihnij hsvsl{$ov tli'l 0W. llost mondd is lri. hogj/ ne mondhassak. pleose? o v6tt. Can I have a glass of Nater. rnilyen jo l.ikiz€s a vajask€ny. veqan np leleitsdel vasvis ui . tla oedig lem resselizel. gondol. r€sqelizn."D ." tlesjesyz':s: A 'nasik szokrsos.

) Masodszor is: ansolul a . Lh. aooD Mcrlr'nak ir6dik.t mondanak. hogy semmi probl€ma. Ez6n $/orsan feteitsd el Torcn^ott Is . j6 €jszakar" stb. hogy (Ez a "j6€€akatot" isy kell irni. rwR r ez t\o6mnrtsem. As kud nijt]-nak hangzik. aggodalomra semmi ok.ln6t 0blonl.k. mi? Es hogy allunk a . "j6 est6tie1" keu koszOnni.toR:wt'tc. meghogj aooD rlcfi. aooDDvEMrc. Erre p€rsze te azt rarnAd. sz€gyelld magad. mondod te. r. Tovonaow 's 4 flsrrrl [ [iu-140d fisd6j] llolnap halnapl. hogy nem gon dornak arra.ooo nowt\o lqur nonnlsl oooD amwooh lqrdihir-NuNl. Kb. how "j6 reggelt" vaqy azt.llem tudsz kiisziinni? Ugye viccelsz? Tanyleg m€g azt se tudod mondani angolul. c(mD oRnna..FrEflyoor. l16s hiteles forditasokat "j6ccak6t" jelig€re a kiad6ba. A gyakonas kedv€€rt azaft most ird be a megfelel5 rajzokhoz.j6 delutani". ak\ot tro p$o6E". Ne jesyezd neg. c(mD ArE&floon. ehelyetl egy vicces fordulattal holazi mondjak.toDEvEMDc lfud tunind. Yondom. ad 2. r. hogt cooD . mint n6lunk is. De most az ewszer tevedsz. mert 6nekik az angol k6nnyebb.j6 €ji. hogy "j6 napoi"? Nos. azt jelenti. lvlert este.j6 napot". Ha eddig azt hitted. es mag eccer se javitottad ki bohitm nagy piros iollal. hosy a rot'oRqowltu-l4h|l 4 holnap sz6 sze' rinti jelent€se 'holreggel". de mit mondanak reggel ut6n. L6bjegyzet helyett m€g €$/ kis j6pofas6g: a MoRnneftgi' es alaha az angolban a Fanxow. hogy dooD meg aao. Ezt megint inkabb angolul szokt6k 6k J6.:a I t9 . mar masodszor olvastad.i6ccakatlal? El6szor is mo dani: G. tiogy viccelek-e. ansolul volt. hogy kora hajnalt6l d€lig azt mondj'. Aj6 dalutan csak eslig tart. hoS/ .h. hogy a "j6ccakatlig . de ezt nem nagyon szokjak tudni az emberek. egyetlen angol anyanyelv( se'n mondia. hogy . Ezeft v^n az. amikor azi allitom. Ezt p€rsze nem magyarul mondj6k.Fz rendben van. angolul nreg vegleg nenr jelent semmit.lyerl a7r mormori. mert ad l: ez m€S magyarul is hnlyeseg. how "j6ccakat" (most olvasod harmad' szor).

Vigyezz. mint gondolnank. minl egy panzi6. Csak arra k€ll vigyazni. A rE jelentiaz agyat. hosy nem az. ami ia( (+ annak. hogy . hogy . de csakis foldrajzilag. ami mozdithat6 a konyhaban. de meg csak nem is "egya$/as".Ittliil. Ennek ellent€te pedig messze (vagyis.Csak arra h€ll vigyazni. ezt viszont az angolok ilyen kor6n r€gg€l n€m tudnak mire v€lni. jelent€seikkel egyntt.t rmuBLE (+ dupla. Ez az. hoqy "br€kelj gyorsan". va$/is h€tszem€lyes).Hotel Curo g ji'ipl lh6-IEt Az ansol szavakm igen jellemz6.t iigilh. mert akkor az azt jelenti. Tobbet €s Syakrabban. iltetve f€rfi is. hogy "dupla.. A sz6llodAnal azonban jobb ami sz6 szerint annyit tesz.kontinent6lis"..irasrileg mbr n m. l l o d a i p o r t i s ) . hanem az. hosy "hajadon". vagyis traf.meglehet5sen siirii szOvegb5laz angol szavakat ma$/arjelente_ sUkkel. olyasmi. Ugyanez elmondhat6 a szobar6l. rco no aretrrtcrlhl end h. hogy a magyarban is hasznaljuk 6ket. k€tszem€lyes. ami szinten [&bil] (vagyis . Cyujtsd ki a fenti . vagJiis"h6zas". a aa&tr.. amibe r6ldmjzilag percze maga D cLA Dlit'gli'ndl beletartozik. hogy Angliaban a CotmrEnr az mi is vagyunk. lehet srraLE (ez esetben azonban ez . ^ colvnnE ral azt Jeten' ehet co.de teh.t *ntEDlnuidll"n6s" illetve "f€rjezett".kontinens".esy as regseli". ti.Az 6sy lehet srtarrlsringdll eg]iszem€lyes). hogy "esyszemelyes". csak vigyazni keu. a eYn|tonuite ird b€ a hiSnyz6 I Lr.k6t6gyas"). merthogy a conmwtr egasz veletlennl annyii iesz. hogy ne ha$/j kiewet se! t4o rF .F sr a reggetit. hanem az. aki ott szall m€g.egyagyast"jelent) as DoUBLE De srcE tehet maga az a n6.dzl a in az z or A sneLE on ^ tuusLE. Vagyis. Az EtleusMrEArcAsr-be viszont minden beletatozik. hogy ieny' leg brekfoszt-nek ejtsnk €s ne Paldaul breK6szt'nak. szavakat magyarmondatba.. k€6gyas").vztrrrrArlk0"ri-[Ctltijl]. mei( a jelent€s ilyenkor nem az. hosy . nem pedig hoteles).E snicE BEDs. illetve "n6tlen". 4 ijn sringol 6 vagyok illetve E arrsrliqlis]. vagyis f6ldresz. egy angol turista ugyanolyan kdnnyen kital6l hatja..kfiilzt]. hogy DotiBLE . how mit rejt magaban a HOTEL feUratn €pnleL mint ahogi/ ezt azert mi is megtippelheljiik Londonban (vagy barhol mashol) j6rtunkkor. aki belefekszik a aE -be.ort|idPl. BREA. sIR? lii szin$dl d dlbdls:6tl 4 u m m 2 l l \ € r d e z ia s z .

majd esi/szeriien teesznnk.:lF t4t .r'b. a itukbe hely€zik. akkor ne a draga ruhajuk banja. (aondolj csak arra. a souFoi 5k is . Mert p€ld6ul. Te is.rrFt b.amit r6rakunk. az amerikaiak meg egyszeriien feldaraboliak a k^i L a . azaz hassal felfele tartjak. az angolok a Fon -oi fo*l az asztalnal as feijel letele. €s vigan falatoznak. Plerlhogy ott sem iltik don.ndn] El6sz6r is mossuk meg a keznnketl Azutan Pedig figyeliLinh r€ndesen. Aki mask€nt tesz.loble Monners ltrilil|||.jr//4 t ti . €s a ipoo. hogy a crrstt klin]6k is vizivasra illetve borivasra stb. nalab utan leljesen inni hlal ncm lurcsal A Pr. majd' elfelejtettem. sem oll nem sToktak megmelegiteni. az amerikaiak vagl/ az ausdralok.9roolYnal mi ) A KtvE es a fl)RI( hasz' [s4in] eszik./t v€letlennl pont ngy tartj6k.annyiszokis -ra.tr-et hhjtl hasTnaljah. hosy mi sem n€zznk j6 szemmel. kedv€s olvas6.Pkin]az han€m hogy. ha nehlantan p€ldaul a sorr Iszitl ev€se kbzb€n lecs.nFEtalbiil es a Fonr-kat. Ugye.de az angolul irt szalakai magi/arulmondd probald meg az illusziraci6kala beirni a magyar6s az angol szavakat-(Az egcsinal I n \J /o4Z " . csaku$/. amihoJ az angolok. mint meglep6. Ezt nem az€n teszik. Ja. [ftd]. azaz ink6bb felesziink Ielostol a sziivegetm€g egyszer.Ptrstetn6k magukat. rrl". minl k€sei leszarmazottaik.. mint mar bizonyosan tudod.persze ahany angolszhAz. mert az OlLlkbenvan a sz6juk.. pedig dkkor sohhJl kevesbe hiilne kia roo.jl [b0till persze spm ik. mily€n furca 6s illogikus szokasaik is vannak a ktilfOldieknek. menhogy az mind mind mask€nt teszn€k angolszaszok . az eryszetijen bunk6 J6l gondolod nyejas olvas6. majd a trMEot leteszik €s a roatr-ot atveszih a jobb kezrikbe.

< u k d l e a s 1 e m c d .peNze .JJJa? 6s srA'o'[s?t6i!on] rounxErld.llcleti Pu. nk eqyet. Tiz€n€gykormegerkezel. LUcmLL Ir ts z-.) Kared el6ny€ €s hatranya.. ltt lio blalkozik Kelet €s Nyugat (o r. p€nzt kaDunk-e €rte. med itt talaltuk ki n€l]j.rrratD trast [i!d. va arld-RAJv.Lti szannod. hogy nem birjuk iovabb tAoaDPLas ide. nala tstennek.e s m o s l o l v a s d l e l O h a n g o s a n k o v e l h e T oh e d \ P s h e d e s t : rount\EY A K. ouR wr. [ fi. ez egy Lona Lo Gllot'g) A rouRtEYre kozet dt 6mt kell srAnor*rijl r.ndvaszf]). WELq anD ntE11 ltt d€len megkavezunh. ni D6linkaval €s persze Douwe-Egbeds kaveval (e ez iit vajon reklam-e. Hat atjas dolog lett volna nem megitr6kiteni Xarankot.. t€nyleg A ciP6t nem keu levenni.Esr-nek indulsz majd sourrl''9Esr nanyba fordulva elered Si6fokot Si6fok srA za+n€l at kefl sz6tlnod. eml€l'szel_e m€g azokra a sza"tal.llor6d Az€rt emlegeijiil( furton-furt Kamdot.. ogyhoqy mi. himegynnk 6rted az albmasra. gvere (m€S) beljebb' N€zznk csak Hajbd fel.m Ha tehetjnk (pont l7 km're a Balatont6l).IE BAL mn' tEouon' Yoa'LLa nE LL Ptd{ roa uFar TrrD llE'LL EAVE COFEE rrEfrE t1 7t E t_l EAw a cItAI. ami most mar a Te Kar6d is (llost majdnem el€rzekenyultem. neh€z idejutni.KarAnkP€stt6l de szerencs€re Londont6lkeleie A Balatont6l viszont d€l rc.tl rrssr (Tudsz kiivetni?) Amiko( vege AERtvE j6l log esni' ha m€gKnalunk j6f€le ittegyis most €ppen 19 meg€rkezel Karadra). Aztan.. KABiDI5 r' TnaMt AoD.-oFIaNDotr' Ir's .. ho$/ itt nemigen zavarnak vara an l6togat6k: vonattal igen {sz€pen masvarul c' mikr6busz. az irany njra soutt maid soum'aEsa naid nirc Karad. o problema? 142 .innent6l hangosan olvass. Na? a' ll{.lan'il ensrlkal. abb6l fula-e Karankra? Hat nem). . o.*rsrlwsztl. (Kepzeld most ide magad. K€dves tiuronos Baratunk. [ar6d a kezdet 6s a veg (o rrE sEan1t a aNDmE E]'tD li-0lniiglnddi!ndl). az intim angol bet€tekei k€tszer_haromszoris szapo' razdt) Sz6val. ho$/i S z e r e r n p n k h a e z r a k a r a d i h a n s u l a t h o zi t l .soamF?iultl.. annyii kell (nagvon) megjegvezned. t h d l s T o t m o s r m e g r a n u l n a d D 6 l j h a r t a a . Azert hadd folltatom kicsit tanul6sabban a bambu' last .a vr. Kortyolgasd. Ha m€gis szivesen eljonn€l ide hozzank.i6vunk dotgozni is rajta most is itt rngiuk bel€d az utols6kat igy k€ziratleadas €l6tt l'2 hetiel. .+n€l [10n] furgon)j6unnk. (4 meg€rkezik. K€pzeld ide most magad...o flrE ?----------J oF LA.

sz6t sz6ra". mun f. ho$/ ne tr€zz utrn! iqer snqaisen annak. 4 Pl n ez minden_ sahuer Beckee szavai {ua@Dtr. de ez nCg nem ok ara. hogy ..lUords crre oll ure houeo [6d?ir6lvihrv] ebb6t az ALL a "mind.4szavah a minden. z.nak. Vagyis mawarul kbrnlbelril: Szavak .gi|ldn].anaz.'61gi1o ua. hogy "keves pontot kapolt a sz6r6l-sz6ra forditesera".sz6r6l. . A szavakai a legritk'abb esetben lehet sz6 szerint letorditani.srlrisdl+ urors6 lO lca'r $/Onyorti szemeid vannak. szavak". a "sz6 szerinti fordi6s"..uuE. Ez persze mar majdnem u$. d€hat azt m€gsem ihattuk oda maqvarul.Elkid (meorart. Az€rt hlaltunk nek€d egy-k€t olyan (igen gyakori) kifejezesl amely n$/annsy sz6l magyarul cs ansotul..sz6. mint a .r?6 ig€t egyszernen elsink6fiiliuk. (Egy Kosdolanyi-noveUaban az ex-kleptomanids fordit6 ellopja a forditand6 szbvegbdl.l nencrrasyo 'aa ^@. hanem . Az ALLon.. Otvasd lel 6ket. a woRr>bn es a nAr.a dvefuir. liundl.tslrno*bn k'vnl ez mara a tanulnivald.r+ord (4 sz6 szerinti forditas). Es akkor m€g finoman viselkedtrink. hogy milyen arakjai is vannak ennek az . aztan r:rjra ism€telg€sd r". (cyitny6rli. tanuld meg. hiszen akkor mondjuk ngy hangzana.. azhn oldd m€g a gyakorlAsnak szant felfordit6s leladatot. sz6" nak forditja.! a T a l i l j a k m e g a f o r d i l 6 s o m a i e / a / u r o l s os z r v a m l FoR ToDAy.wosD ma sLAnor'(j.tkozott '..venek rie tinkeLd€t.. megbllekl g nnD E. U$/hogy a . tuo^Ds.). ami mozdithat6: bt b6rond hetyert csak kettSt fordit. gajr. n nen -nyelvtanozunk'.F 143 . hogy.AnoFnek sem uoRo.Eitijndl o (meg)htahla1.. mnft 6 Rendhasyo id6: a../'roE.a tua .' a. ami nekUnk van". $ o. szavak. It{iid.'. hogy elmondjam. mily€n t E) r " 'vount ^ flr^r I'LL GtvE n aAs( tl o o Szavamat adom maganak.E o.) lgen pers/e hoqy el n€m rigJne\ezett rrmrz-tEsonl lrod-i. . negy krisHlycsilhr helyett is csak kett6t-) Es ugye a woRDFon-wofu Mrs. de akkor sem irgy szokes mondani.ez mindeniink. ez t€nyleq n: syon fontos 6 az egyik lelgyakoribb (es legadnzabb)ansol ige! mnrt E Rendhasy6 id. hogy Janosunk a llamletben a "koEDs.n".s26.. a ntveE ige peaig azt jelent'.1M. IE ELL lOA AIEAI W(MIERNJL E|ES fOA + N€m ialalok szavakat. hogy id6ben visszaadom. I'LL mLL roa! 4 lla nem tatod meg a szavadat.sz6ra". Ami a legAranyosabb.. xm. wozDsLot nem "szavak.. . hogy van vatakinek vatamiie.

a.is ker€stnnk eg]/ tanulasra alkalmasat: Az ADVATaED ME FOO| IWENIf EELS flE AE<.ff F!c t6s.3l E fquool'l tEEz \ u\sD. flwc.tml tto fltf's rf. Etsf.2l IeuEfouxf t0n0 nafrrl sIvEIfE n ItE. hogy ez egy bnellentmondo mondat (tehat Onelentmondat.Frrr 4 itreg. AKar BEcult'tER szavakat. negofdrs Eira 19 u\mtt uEtE fotlttvE..lrl). vEsf.0.T. Gtdiin l.rileS/ egyszerii A gabatyodas oka pedig az. solrn ilgtn. PLAE tinyar. hogy . *"r. amit valahogy nem lehetseges magyarra forditani mert ak_ kor mar nem lenne uqvanaz. ak|r aDvadcED szep 6lmokat De el6bb ird ide a H6t akkor--. hogv nu".d lti 6-no{ hqnali lwo o'q. 1''1EFo.IMD. amiket sikeriilt megiegyezned: Ervtdii6ll6 vasvok unm? Yagv agt.ugy€ minek leford'tani? Legi/en el€g annyi. . ar&tw. tr' lfitl rz ec+z tio Ihgl..noid8l Ahol: tms 4 ez. O a re a rur. ha BEannEEvag a sza'\rak Iii frr il? ftr Idd dnli dii r.Ez a mondat angolul van US/€ meg€rted. a J0rrfftmeg |(ina|'dl at|in.soutl!..l uoeo nrf's.n./rrrleh4 tenni. tninasl6tli1lI ctr't tu| v'e'l n nr rou 143. orn A o 6E. amikor az ember itt til Karadon eS/ ['tt] lko'i-PJur.xILl nEELS Nekik meg . 141. osoanD a t6ld (lalai).rifar sfAirnanvekb6l. M n 4 $alval!.tkldv. .joo"repp.fLL xf L t^u.lL l0r. hah!)..0. vag.tfa n.fu ar sgtszcm6lye! o sPrrr 4laftil' eirsJ4lolat' EimE 4 o villa. 6s kijelenti.IrlE sEnrF/rcD m rrrE ItrNaa + mag$r.nit ihddg'iondl tanvl6knal. Nem lenne 6nellentmondat.r r"br"i iobb6 '"-.. Foor4 iul 1a2. elarulja.tata t..o Porodoricolstotements p6r6dor 6llft6sok h!'t-D0feildl!?tiih'd"bd (a sesits€s rrrPlh.o. al FrxD n. mibe gabalyodott fla lii-Dld nemjut bele. sE$Eda 4 mondat.'su. [6nlilvele? (Pedig o LYa WoRDPLusbaa\'an kis $/akorlatot 4'5 nEw sz6val ) esz€bejobb rDt . JruP leves. ho$/ a BEarrrfs €s a halad6 is tanulja meg Kvrilr6l ezt a mondatot: lhi-olndd ts ldisrs?! liimt t in ddkn.tsm. ho$/ belegabatYodtam mialt Tenylegtanutd meg. Gak eS/ egvszerii mondat " Ugyanigy nem lehetne leforditani angolm azt.l. Esv6lv'3al katiasv$al' 40. lid. ELr a crez..0.ocfi es t€gk€pp belegabalyodott magaba. ' | 'rp[!z6l] tr 144 *{ .

4 oldal hb olyan. Ennyi sznks€ges kerii15 utan hssuk a partokat.tt s. Ak6rhonnan nezznk. 6k is ezt hasznaf jak.Co. llire val6 a hires Prrn aEAc. a ffisit a.!an*").nlfoty6 panien minimum k€t bank van? 5 .t't.1 hrl. Ha nem. m€g itsszetett sz6 is.g ily. maximum kavi csos.A fentiek kozlil melyik sz6 hianyzik a nyelvtor6b6l: SEE sEL].DE szinten el\lezeti cikk. t) sral 4 taqylo ar e. hoz. a haurvonal a teng€r es a szarazfbld k6zott.36r.nti: l6t hatr lanktan lia. tl le5 .hoqt. tengeri kagi/16k. sroir bilzdr $i!tl?on szii6.part'rnak neveziink. Ennyi masyaEzat utanj6l esik a gyakorlas: | . Aar az angolban sok_soksz6 szd van ara. 2 |EEtsaf nE t'J.rrea ':ga iBijg2.Part" .. hanem azt.. menjunk strandolni"..l! ir !?h!l?.a.nt pilr tt i.eink: A srr16|r!0romlirr.onlei/_6n c) Mesjcsyli. niryen s6rda a coasr oaaeDlk6sn s ll.k. amiket arul... mint annyian teszik.ngll n0llsli. Melyik a munka. minek o portio. a sEoREaz igazi tengerpart. hogy ezek€t megjegyezd .Oh.r adlsialsntl. az angol rrffsz6 nem aztjel€nti.n. A kagyl6k.l r r d anft f 6.resz".. o t€nger +. amigl/ abc sorendben: EAfir<..ieng€rpart". egy srrc..l6!zt. hogy .. ha kitlt6 va$/. (Brrr. leh€t szikhsh vagy homokosh. ildr iosytorditrnd.a t€nger mellett"A corsl€nnel egy adaggal technikaibb. 2 r/EEEsAr ntE BAMQ [iri vibr . A srR^ttD sz6l teh5t Gak akkor hasznald. ta arini 0.r. gerparton. au. melyih a pihen€sl a. PeldAul a Dallas els6 resze volt a rrt.s?irlril A hosszli €s unalmas ma$/arazkodas helyett rbvid €s izgalmas segedletet adunk ah. lde she t€rk€Peszet. akhor. tiszta kavics. a storE sh6rul_sh6ra azt jelenti..iPiiiilnffilrtii.lb. r.lB.1? tie. c$ak .szl'tid.most nem abc-sorrendben. Kezdjrik ritgton eW nesativummal. 3.A Prrelyaht.L11..tbenbntl? 5. merthogJ ott honnyebb holcsOnt loly6sitani. n ni a REAcErc. . hi!s.snEo z hfl a t. ahol homokos a tengerpan.3.n.'Yrl). ho$/ . igy pl. srn D. azaz mi ved? 2. a pan!" nogy forditan6 ezt Arany Janos angolra? lli f(uf0E tiyel. €s ott a strand (nem a s7t{.'oRE.s. sr.lUl6gis.. tr^r( o foly6part Strandolasra az €v na$/ r€sz€ben Angliaban €sak a kolt6k gondolnak.l i€l. she sh€mmi nem kell. tsankot foly6k partj6ra erdem€s igazan telepiteni.Fiidast!. hogy. amit nri csak e$/sz€riien.t d0b!nk] lgaz'e hogy a Temze + Trlanxslt. mint magyarul az..i .3rn hrfrbsn:1. nE stn r ! dl rff 4 r. coAsr.] d0 d0 d..s SDASEELIS o8 'IEE SE.. amikor terk€peszek meg kabnak beszelneh a partr6l. 2 wEEKs^r mE sEIstDE? [triril* et dtiszi*ijd] b.srrf. sDltsrDE. hogy .sanr..5.BErctl.) A sEAs. Ekkor versr€ fakadhatsz: -Bicsak. 6.Kiejt€s €s tov6b biak a kulcsban. Ez kb. ned a Fel3re.

Jol van . Bekopogott. ki vadasz volt.A farkas fiatal €s gyors. 69 felsem oe'itdoti. 6s elszalad. itt alant a hblazatban ossz€ kene Parositani a maS/ar sza_ cEAnDttomEn lqr. amik angolul vannak irva. . Most pedig a feladat. iW a vadAszj6l lePuffantotta. ami a nag. €s vitt neki egy csokor viragot. naqyi? k€rdezte./" [tul{ messajnalta a beteg. €s nekjv6gott az erd6nek.aeAnDnorEEn. Azokal Pedig. mondd mag. ^ LrM c'ru. De az en cnAtrDFAfltERimnekl$!n4[dir]a baratja m€g ma is egy igazi vad asz. Elem6zsi6s kosarat ragadoti./o. A ftvasz LflrLE crru iW tett. hol nem volt.ndftlii nawmama na$/paPa aan oo. vort egyszer.J6 napot!".d. igy hdt Piroska felhivta telefonon a vad aszl aki €l6sz6r hlzodozott a feladatt6l. Ha nem hiszitek. te szerencs€tlen. a szerencs€tlen allat menni is al'g birt. Nem iudnal segiteni kihozni onnan? Nagyon faj a hasam Piroska ornll ho$/ minden a tervek szerint megy. flifele eE r\Dt or Ed? k€rdezte a beteg para. De akkor holvan a cRAnutornEi? Sajnos beugrott a szamon. vagyok? Csakugyan. €s mar csak a vad aszt kell€tt megvarniuK A woLr. €s €PPen amikor azt akarta mondani. mintha rbvidei tnina: Mit6l l€tt ekkora szad.mondta a nasyi az 5 aRANDDAuaEE^'j€nek [grund6t0r]. ki m€g mindig nem tudta megem€szNem laiod.tuen rt n Ianntinrl wotrtudlt a. hogy .va_ rul. Olvasd el rn6g egyszer az eg€sz mes€t. voli egyszer egy Lrrau GlRLllitilgill. hogy beteg aR DtqomE$aahezmery. azutAn a ibbbit mar tudjaiok. akit Pirosktnak hivtak. amik€t iudsz. mondd angolul.little oed lliding Hood rls o forkos djdiry liidlod hudl olvasd fel hangosan a k6vetkez6 meset. a verszomjas nagyi beugroti a szAjan. hogy €n a farkas teni. €s azonm6d beugrott a Farkasba Ott hlalkozoti a Dagymam6val. azt mondta n€ki.ymamavaltort€nt.Dnnek a kislanynak voli es/ an Dt"omER. nem is va$dok igazi farkasok. e$/ napon relhivta . Amikor v€gre tablkozott a farkassal. nem akaEz v€lem farkasra vadeszni? mondta az unatkoz6 nagymama. mire v€n kezem felkapia a puskat. teljesen el van hrlnyva. magenyos nagymamat. De az€rt hall' gass ide. A . van €gy 6tletemPiroska pedig mindenben kbvetie a tanacs6t. €s .'iLlqdt']' axtnoranra lqnndlihrl L'rnE anl lltrolaill rtmmllilttr t46 3r . amikor meg_ jelent Piroska. hiszen J6 6tlet! nagyap. lliutan ez is megvan. De hogy gondolod a dolgot. nemhogy szaladni. de azokat a szavaKat.. Ez az igaz t6rt€net.ja l{tndn dinl.

toddik vkiv€r/vmiver ..'"d.ra{dsplrazc trvFnat maidnen a !1.-J-Jslh.l.ba6kk E 'd0d]a G E r* [ke " .. t i q a z .EE..igas.. szabadrlisas o dr ioaz. ..' rer.e h o q \ a ..tb 6 -*{r'kl" E z'@.'.vagylegalAbb (6sk€rlekgne szamolj ranyteg ztrO soOO.d'lFdr) { dqJldla vmirek ' hb..'n lsar Pj9!:49!'frtt ilyen nom 0 dl lgar insnyak i: tet .ir"t tr ".//corr hl . i .zver) Ptusstz oYnllo a) a roY. nind0iellentate.ya kiqdra) m€s j€svezd nes isr: OGI e..'tzztHurslfiEE c. habtE es meg tudnak tanulni akar napi tizE sz6i is magukt6l.i. '."a*r. modsze' as akik utaliskE a sz€llem€s reinket6. ''1s szes€.. p e c h " a n g o l u la . ttl c t rrr.n: t. al . ellent€lel b) nemzeikozilea ismert pizza-l€l6helyi c) szabad a ffff [ril.piszk6l6dasb6l-a nasyonhalad6knekE.crL rna$/ar popegynft€s neveben szerePel tmelyik . sl ili lesalihhls tudun* egyixcsrdl..uz I€Rel .rlh.Oz ol6bbi 7tr sort ozoltnok . '.knqerFn ra viz rerorn. r.*' "rt"'a"tt Ha ncs mindisnefr jesrezred [E eotrkdd .bit usEr' pi. a.r.."arr. pctr .k]a . "'t". r / Iulcsralaiol ina-_\.akikE igen beh€Pzel telE. t c d .jik6tl d $6k.k g i tu ^ [d lik] a .l ut6na.k6r.l ncr.t.e hoq\ az inqnvdk anqolul nem tf.szekal E Bslnt]d kunyh.lhiiil E Mtrln.lya..sy .

6 te Szereposztas: Lajos. E Annak isen. ide masas szin€sznd kell. ird be 'de (ha lehet eml6kezetb6l) a f€lig d6lt betuvel szedeit szavakai. T e m € q m d a v a r u ls e m l u d s z r e n d e s e n . (Hogy mondod? Az el€bb nem otvastad hangosan? Na j6. g Vasy te nasy diszn6. Tudod mit? TOrd ki a nval. de neked ninca. szereposzt6.r eppen ee ur. E n.szog". Kieit€s 4412 Id hairl ln*l IbdI thdzl I16rl ut6irat. Cucus. ll Annah isen. Tudod mit? Tdrd ki a nyakadat. A nyakn€k van roppant nagt/szerepe. E 6rtso mes.o -"g. Te meo maavarul sem tudsz rendesen. Cu€us. Es te messze vagy a magasrazt minden erielemben. A nydk f. hogy a "lvlagyarsz6" ala a nem dSlt r€szt. Sajnalom. Lajoskam. minden €rt€lemben. a darabban.. az "Anqol sz6" atA pedig a d6ltet irod.-. E Egy szoget sem verhetsz a szinpadba. nemho$/ eS/ szrn6sTnciE ar-"lnlir hbz.adat. r4it is.a "szereP" angolul aoLE. is te messze vagy a masast6l.I nem lesz sTalon' n a . Nem cucust akarja Desdemona sz€rep€re.Dcsdemono. magaba szakadt hazankbnya. B Hat €ppen ez az.il .{rtr. E vagy te nasy diszn6. E E$/ szitget sem verhetsz a szinpadba. mint az el6bb. fu itt t6bbr5l van sz6 egy sz6gn€1. a .PUuun meg egysz€r felolvastad a masodik szoveget. m€ghozza olyan faramuci m6don.sajnalom Lu'us ldbd. es itt tObbrcjl van sz6 egy sz6g. I nz "mier rilg esy rocsol6csoros sem besTel is nemhos es szineszn6' hoz.t . l48. as tW torabb. Ilost olvasd fel m€g egyszer. in szeretn6k veled m€s e$/sz€r err6l a szereDiozf.itt. Valamil €lfelejtettem megmondani. besz€lni. de npred nincs.) Minden! pont tgy kell kimondani. lvlost ugrik a majom a vizbeE.. mint a peld6ban. 15. ide magas szin€szn5 kel.? lvlellesleg. m€s esj lo( soloLsoho/ sem bFsTPl iW. trAtL. [ 6rt.cn\an roppdnlnaq)s/erepeill a databban. labdab6l nem lesz szalonna. Lajoskam. En szerernek veled m€g egt/szer err6l a szerep16lbesz€lni. Szinpadon akar megfulladni. De most m6r s€mmi kec.

PC language The herstory of history YuPPiedom Eur6Pa a EuroPe 150 l5l 152 l5J 154 t55 t56 158 159 160 l6l t62 165 *a 149 . . Allah creat€d all the english mad Lord Bunbury lrish English minimum Scottish English minimum .t. lflllclt R llTctuc- mnonzlll fiuuunfius Ne l€gy ciki.language Scottish English minimum . mcoE.culture How (= uff) Hires indi6noh Pubs Saint Valentin€'s DaY We love citi€s Furcsa varosok Am€rikaban Politically correct lansuage .

. ha nem akarod. hory etre flow Do voa Do?-vall\ell vahszolni. €s ropppant ciki hibak.{rs [d?sin?].onnan lehet megismerni. Tehat leszel szives nem bes€t5lni Londonban egy Aru hazba.J6 €ivagyat!". csak akkor mondd. Na. Ugyanis iit senmi baj. Ja. mernadras ansolul Jf. a 'tiogy van?" (ami u$/anaz. ltt csak olyan dolgokr6l fogsz olvasni. addig amig valakinek gratuhlsz valami teljesiin€nyhez.. a modern m6dszertani elveknek megfelel5en roppan! baratsagosan kozelitjiik meg a nyelvtanulast.hogy "Farmer pl'z"-O Attal6ban a niiveltiurista m€S ilyenkor segit6k€szen hozzateszi. €s minden szuflat a masodikba flijunk. elmondjuk. Es ki tagadhaUa.. mintegy magyar5z6lag: "Levisz". nyeljnk. fta mondanah az angolszaszok. ez a kifejez€s azt jelenti: .r'ihrpii-T0R Ez kb artrtrvir tesz.Ez halad6bbaknak val6.a jelentese 49!q "kekszinU vaszonnadr6g". kibtjik a tsarkasb6rb6t a farany. Tehai elkOsz6nesnel !e hasznard ezt a sz6t! Akkor azi mondd: GooD'lzlgrt-S(ll \tasy BrE-BrcltEhril. m€g k€pes vagy.. A .. Xb.lt! . hanem -sajat gazdasagaban 6nall6an dolgoz6 gazdalkod6". €s ennek szellemeben T6sed is. A buksi akkor van.j6ljegy€zd meg. how a kitvetkez6 tanfolyamon lehLily€zzenek. amikor sznle_ t€snapjan gratulabz meg igy Jalakit. EzAIt is nem adtuk m€g a kiejt€stcoda^atuL^nodsr ll. de lt€zddbbek is hamar meg fogjak tanuhi. ahow most csinaliadEs az lsten szerelmere. FARt"En ^nnaK ettenere.l'Fns or mE DAvrfu. hosy ne maradj teUesen sinet. azaz . Tehat. De ne felejts nevet mondani.tiogy vagtt") angolLrlIIow ^re /ou? irj{1. hogy azt hiszi. Pontosan irgy. hogy . De mivel n€m mondjak.lle lr69qciki./orr ldzs0nl helyett mondhatsz mes nevet is annak mesfelel6en.. amit iti olvasol.. ami sok az sok! l4ost ki leszel osztva rendesen. amit magyarok kitveinek el angolul.. ehhez tartsd magad.gor szinre le.flagyon Orlilok!" VagJis amikor valakivel el6szor tal6lkozol. A vicc az.lo Legeloszor is a hiejtes !€!1 helo' hanem lho-ttil. mint a .ry$tu-tiJsonzl rz val6ban halad6s. EmDAv! Ihll ln|lldijl. Ezt val6€s taruld meg.5z6val a ta. mint amikor ma$/arul azt mondod: . igy mondanak azt. €s abba a hitbe ringatod magad. pedis llirij?l'nakejtjnk. ha valaki egyitltal6n nem besz€l angolul. lvlost megmutaikozih az igazi 6nnnk. a'. hogy ilyenkor azi kell mondani: II^nv sziniileg tudtad.rnint t 50 .tlogy van?" Pedig ez valami olyan. amikor talalkozol valakivel. Ezen az oldalon vegre visszat€r az iskohban megszokoit st g'ts €s frusztra€i6. llerthogy ha mj mindig ilyen banitsagosak vagyunk. Valahogy igyl nELLa Jo tr. hoS/ lehet dolgokat elv€zertel is m€gtanulni. kivel tal'ilkozol. ez€rt nem mondj6k.A/ plso sl6r. lhiu OtnD A?pEnE! .De azat. Ebben a konyvben. a trr3t now Do roa Do?bAr )ldil. hos/ a kiejt€s majdnem azonos a ma$/arml lffll'lir]. bameg. de most itt van €gti mesik is ugyanerre a helyzetre: MAtiv EAPF| Zwdidrjl. Az€rt. az ansoloknal ez a szokas. €s raformedni az et6tusiL6ra. how a kellemetlen szituaci6kra mindig emlakszik az emb€r. d.farmer".

En. dildn 0vsottildnl El6szdr is. a Ana"t or snoPt{EEEBs [. \ r i l t t a n y l e g s d k d d i o h e r t \ o l l ' 7 p n h i \ u l b d c n \ J n tr'77 ./6n a sziv6s.niltiill rirf. Priiyis'i 'iijPnltszil 4 szcretenr' ha ncn] sanareie reher az embe." q i " q y .mr.rDrlft ro. nrulalsiicos a ..rArn Eneusn sraftD{FFtstt Pnvac' ':l'l5l .s s t o r . rval.n e m s z 6 l h a t b e l € n k ' € l € t n n k "ruin i€t.mod Olloh creoted oll the Cnglish 6ldiingli.brit'(o E/vzst pitis])' :kkor sk6t. Ha azt rnondjuk joj'iiai meg rchet a.ad] [!ldlii-EJfid avaw.g.J htiilosil gJaru..ek csah esy res. A PRtvAcvaza nagvon hivAnatos illapot' amihor s€n k i n € m b t h a t .rrs''hztmi0lisl tJdozkodo na szeretn€d hangoztatni is a v€lem6nyedei. h d n ) h u l . Ea hiszed.Ytrl&nila vicccs.€t hivhatj u k jogosan Ansliinak (e 'etar"'D lrighnd])az cs€ 1<' szet iflik E//rrrArenek[bddn](+ Britannia) hi\ni $sv Grear Bn'ra"nek lgdjt h'itd'r] rrrg N r q y B r i l d n n r J / . \rn ..t. ami.nek l LI^E MY Pmucz liilijt a mag6neleiembe.sah a/ dngolbJn lete/ih: ?/(rvr. akkor azt igy teheted meg: irvtriPo-An o Az angoloh nas]/on udvariasah' P. ami .gor. csrh kornlirnilehel 'raun m'n mJqa-ryfenscg is sokkrl ievesb€ jellemz6 az €teti\nke). o.'aDJnldl 6rnlr rilil + bareisagos o uzleties surlvtrserrrrEJbi. se nem lvalesi. mit qondolsz. ez a sor egv angol cnbcrtol szes angolt ap6leon v€l€m€nye: boltosok nemzete' Akkor mosi milyen€k is az angolok? Orultek vagy boltosok? Esetl€g: 6rult boltosok 13 Az alcim pedis Valogasd ki az a16bbijelz6k kt'zlil azokat. ha nem.[diinglis TEE nn sE aREvERv nem Ha valakire azt mon juk.L"E. intimszf€ra".h a l l h a ib e n n i i n k e t . rlnftr' rotmd BRI sn. ut6na q. po rE. sk6t.Tl ud!Jrirs rr.henrcny ftdl c srrdD-ol.t t m .arnr nak. ltnveg hogv arr6l : bizonvos szisetr6l jitn.Allah 6riiltnek teremt'ttc az dsz igy a iiiseges forditas. 'angol" (1 Eteustt akkot azzat azt auitjuk' hogv se ra: . hadd magyarazzuh meg a lecke cimeii .n e m s z 6 l h a t h o z z a n k .uganet. amelvek szerinted iUenek az angolokra: + ForrlEh0-tA. amihez senkinek s€mmi koze Ahol a titkainkat tarthatj h Talan legin EoDEtu till' .si (berd).. sz6lnak bele n .o". snoixeenr. hanem angol. " t " a 7 o B / t g r o l a n r P l v n p ha n t P \ c l r f .. Pa'del\: TEEE ts or nudr PRIvAcr ttt rEEsE a indiz n0di {atsz] Ezekb€n a modern lakasokban nenr sor nra' Fr{rs [d{ iznotn|0. iueive mit tudtal meg ebben a lechebcn az angololir6l . nJgyon lonros dolog. ^ c " J r n l J n u l o d r ' l r c r n a dolsoknak.. "n" nincs sro. r n i . o h a > g J s d o h e l h r n g o s r n ' s o s 5 7 q ' / d t r r J q i d ' eUGI6n:.

how ez meg mi a ren€ lehet. lvlind€nes€tre most mi js lerorditjuk 5ket. ird ide azt a mondatot angolul.dt vott €s erzelg6s.) o rifDJr{iodl faradt ffiono aLli. cryEftl\iN.h. J i r F r r ' ' . ahol hii a forditas.' '. hogy most mar pontosan 6ned dket). E ninonran \ E t u . €s amikbr ett6l ngy €rzed. nd\t 6zl€s.b e t e q e s f . akkor a rendhagy6 milt id6kkel egyntt). eAvE. 5 2 6 s z e r i n t . hogy van. amelyik a legjobban tetszett. de a titbbit is olvasd el meg h6romszor (igy. r r rr " y n q r a i " J . (A szavak melletti kihagyott helyre fordithaisz.lord Bunbury Ihdhnbi' l Az alabbi angol mondatokban a kihagyott helyekre ird be.ai tas! Rblidn " " ^. Eszre fogod venni.dl a \an ne\i + arvE. B EAVE US A NAfrlI' WLCOII'E.rr'f{inil1 o htzetq6s o t/re"Jroftrl meleq . akkor tedd azt. Van amelyiket kdnnyebb. Szerinted hoovan? Lord Bunbury f.!r1 .magyaritjuk" a dolgot. mashol meg .I H a l a l o s a n n o m L o r d 6 u n b u r y t . szoh. 6s hanynel haborogal. r | 52 . (5z6 szerint: nedves alma volt.) Lord 6unbury meles fosadtatresbanreszesitett minket.{^/r. i . r u l j a r m t t . hory LoN BTNBRL WAS NRED A]ID ENONO AL.'/val&b nqlo barmi t*ELcot"Ehilhnl. hogy hany mondatot forditotiel le. I aE srct{ A D 1RDD oF B Art/mna uErA Dwa t. Elkezdnnk neked szavakat sorolni (ha keu. E Lord 6unburynak foltos lett a pizsananadregia.lti . .L o r d t s u n b u r y ..x'dit. Szerintlink igy kell tbrditani.a m r n e d ! c s e s m e l p g . s r . r l J s . ezeke! a mondatokat nem e$/forman neh€z leforditani. t aD naDlkr.q6l. hogy valamelyik mondatot mAr le tudod forditani. r a d t v a q v o kt o l e . qiN'ttl ad De j6 lenne tudnj. foqadtatas 'tavE.

k . hogy a l6here neknnh irehnek nemzeti szimb6lum. semmi koze a brit angolban hasznilt . Egy id5 utAn felszoEaltak az eb€det. €rdek€s. €s csak azut'in R€kordok K6nyve. Tellesen kezd6k kedveeft a fordilis. t a h rd r j la S T p n tP r t f l h n a p j a .bolinoti Tom . ha egyszer t€ged is irorsz6gba vet j6sorsod.es fannsztikusanjolerczrem N. mely szerint Tomnak e$/ alkalommal pont az ir nemzeti !innepen (srnt P r n n t ' s D r r l . i r n r m . dl . T'vDBEEfim IREL^ lnd [( n6iir bi'rt'i ii6'land il vrr g'. beletiizte a 16her€t a gomblyukaba.Val6ban ." Es ezzel. . 4 .orIs.::: t ll . kellemes idStolt€s". tanulj meg €gy-k€t specii lisan ir kifejezest.Ezek a szavak mind a c. "Iimm .rc* [nlingdrd. tia ewszer t€nyleg eljutsz lror. az a helyzet. j6l besz6l gaelnl. maghozzi a szonak mindket enelm€ben. z .janah.j6 buli.) FATLEI llihsri) a Isten hozottl c/rrrc lh0ll: Bar enn€k a ar& sz6nak az angolos helyesirAsa c.mondta . u e r l P i r i l \ b J u l J z n i a . meg a talcaja sz€l€n gondosan elhelyezett l6herct is. Tom mes€lt€. Tom. ne edd meg a a sEAt"aocr. l1€g miel6tt v€gleg €lkalandozn6nk. es ez nem lapos sz6vicc.c hdilikl nyelvbSljonnek. Tudod. utena biztosan €lmondhatod: YoUTfioI4/. a66an az 6nelemben is. amely eredetileg irors?6g nyelve. es persze ir (a InE liii$..ijtb*] E . melyet csak 5k hasznAlnak. €s a francia Lir derehasan mindent befalt.reped6s" jeleni€sii sz6hoz. vissza a tort€nethez.D ['ijt]). k€runh. how. r u l r S akivel besz€lget€sbe ele$/ed€tt. Kedves Olvas6.grr .ntokl \'6her€) szent Patrik napjan. szagba. ho$/ Torn. mini mindenki mas a g€pen.. Knlitnben Sz€nt Patrik napjen az Air Lingus ezz€l a fisj/€lmess€ggel szokta meglepni az utasokat. n c g J m p g l e h p l d s c nm a g d b i / r o sf n n ." . sz6rakozas. 6s neki a aunrrss lginiszl els6sorban nemzetj ital. Az ir ansolban ez valami olyasnrit jelent. €s m6g a mai napig is elag sokan b€sz€lik az angol mellett.lrish Cn lish minimum liids insli!ninindml Az itt kdvetk€26 kis tbrt€netet baiitom. voltah lrcBziLgban.m i r c i u s I 7 . Tom ir.9zi. v€rseket ir (+ r . hogy eb€dhez l6h€r€t is f€lszolgal. l l . Az 6rdekess€g kedv€€rt eml'tem. k' eW nagyon komoly cign6l egj/ na$/on vidam emb€r. hogy Dublinban lakik. A / i r l e g i r a r s a s a s o e p .a. AzelStt nem gondoltah volna arra. h .rrtlFn6ncldl Eg6szs6gedrel(csak ivaskor hasznalatos... hogy az nj francia konyha mennyire megh6diioita a vili' goi. . akii6l a fenti sztori szarmazik. Hosy pedis az 'r€k mas napokon is szivilkbe ziirjanak (amii egy€bk€nt kdnnyen megteszn€k). de iudja.srcrr.

Jr.. kepzeld el.rr3 .n"r" "^".ocr l0tl o t6...) A harom sz6r c4ed kl n] a vbby.int 6 kellahhoz. o. KivArasztottunk neked harom igazan lontos Scornsn EsaLIsEszot.ami ahhoz kell.'pedig naluk a l€gmagasabb hegy- r'Iondd n€hanyszor: tbrl.. hog. hogy or6'Ya yolgyrt/Y a b9qyek ko' zott a LocElal:llha!' Ahogyig€dnk.8.s h'nna.4'dD [bhndi!]. halha Osszefutsza t€maval. I *r.skti A/ p'ibe' ne'n. tl'tl.hogynrinden dolgok'n€gedes€igeljlnrrss akarsz) sl. Dohl. tla ezeket megtanuttad. ho$/ t€nyleg€rts€l is e$/ csbpp€ta vi6gb6l. how vicc.ins0l r{ F' . A OLENCoE ahol eW nagy csata voli. amit mindenkePpen €rdemes tudni.minimum longuoge ScottirhCnglish lszkottingli!minifim hngvid8] Itt most nagyon sk6tok leszrink. h. a L. jutalmul elaruljuk a boldog (tehAt hosszn) €let titkat. . *l I viszkirnrt\rtrritrt "6rF 'rr t hn jot * *. ki lsl*]. ime a s€c/rEllsIfifil(a titok): .16 i dt n qr riszli]d kb esr stampedll/kupicinvi ^ *" *' -sokskot sz.:h\.*. ahol a roppanr EolrsE* el a BE /YElr. tla vizujalis t'pus vagy. rn'GodJ hulorbvs E c ntur 'r. J'rig rPrt ko>rolr' | 34 .tcn NEss.J. oo.' n sh. sst lhnla hegy. (Ne hidd. ".

ami gyitnyorri.ami a Country ansol-ma$/arnagv@ llindegyik cLArr-nak gyapjnszbvet'.vik de sz6tar szerint .y €rzed. hosv mi nin's az casr:"El.iutalmul megtudodl) fellebbentjrik. akkor v€gre megn€zheted apr6betiist.hhtdt] [s olkinglhmirinom a TovSbb'fontos dolgok sh6t-n$/ben-Ha mar megiegyezled leck€ szavait.. lvlostmagold be a k€t tanuland6sz6t Az€rt kett6t.ahol fellebbentiuka rt r-et. hogv "c6" Cs egi/ dudbhoz mindig tt.'tu"t] (a tok): a ^. sziv€seb hegmutatjuk... a Ct VAgiil:a sk6Loka tttst Et (hziedl] bogancs)valaszioitaknemz€tijelkapuknek. az Ha ig.rda.azt hagyiukki P'/ijsllElsl rehai hangosan:'{rrr0ilti.lfihtilln6l] el6tt felsalafeszit<i poszt x.tadarm") lvlega crrtl is (eleve ismer6s volt) A megiegyezted .. a src$ll.:jr 155 . amit tanyleggv. ho$i mar tudod 5ket.ak alatta als6nadrrgot igv szabalvos Le is rcnvkepeztnk.sk6tmintas cl^tr raRran:la mis-mes m!nt4i'n.nvoriientqjGl Uyenkor $/akran el6kernl nah (es az6d van a v€g€n -t mert a pipe azt jelenti. mert a zit{. Cl Amikor a crrr tagiai kiitltbznek./alatt nlNs semmi llhrve €ppen az hin's tehit csak az van sz6val: nem h. akkor sajat i€Uegzetes ranrad-iuKb6t kesznlt xtLr' be atltitznek be (!itl o sk6tszoknya) a Pnrs hijF4 (6 duda) is./-j€ alatt oydnvdr( keP Ha bejdssz a EDnsnafl kiadoba.bb cs6 tartozik).minimum Gulturc Cnglish Scottish . . hogy mi is van alatta 'me.how milyen titok van a sk6t szoknyaalatt (T€nyleg szarmazik It Altit6lasminden igazisk6t valamelyikkHnb6l (+ czrr[ldan) \|an sajat t{rt t-ja {iidinl.lt snr't pedig ligysemsikerliln€.{-t szerencs're mar (annyirahasonlit a . het €ppen az a l€nveg how mindeg..

Fordiisdle angolraa kt'vetkez6k€pzeleibeliindi6nok nevet. sot n AraENcatIInDt lt?xtc']i-NlEdkiit' a o indiinl d€famerikai indian.Hiresindi6nok angolul /dDr. lindidn] az "indiait" js iql.ini.q.r ----------- ' T€ is gyartsaltovabbi indian neveket.i. E ^.indian . ezeft az6n. akit na' gyonszeretsz. az e$iszeriis€g kedve€n vaS/ azt mondjuk. P€ldaul: ut6 stnie BaLLlszltrtgbul)4 Bika c9Azr noisfli+ilnt z)a szitaiL'lt s6cttraD StiA]rEl. toErn AltERtor I DIA indidn] lnonlif-UErildn a eszak'amerikai indian vagy. ho$/ .or[dot]van a homrokuhkorepanur. ho$/ amikor az a l6kbtt Kolumbuszsajnalaiosm6don felredezte6ket..z-.AntfErIloilblti|rkll Nary Tahar6 nvE worNDsIW rtt'14a ot seb Masas.{#neh mondjak.Nevezd€l indianulmagadates barkit. bennsznlirlt Az indianoknak mindig gyonybriineviik van.A fenti n6vsorbanmind€n szlks€Sessz6t me$ahlsz Foltos Bika: .r ikl + Poitvits Kis'6 ql4 roltos Farok sPorED I'alLlszDril stnnED ?Esnclcslc4otlh& ldlt]a Foltos Here REDcLoaDk Ai|J4a v6r?tsFelh" 4 aIG a/.€s ez€rt gyoFan elnevezte6\et hDt t*[ek. csikos rerit5 (4sn'ED w RnoflIs wnill). lndiaba €rkez€tt.Ami elv€greisaz is.indi6n".i harcos (+ grorx Pl.Hou (=Uff) ..on kcll vi$.Ezt a csorb6t az6ta sem kbszitriilEk ki. amikor tenyleg azt akarjuk mondani.t NaS/ Seb: !r__ -----r I v6r6s tlere: s__ Szilajrarok --r Potty6s L6: . azt hitte. mondjak rpedisazoknak. Ismer jnk a sztoril.mEEEADI\4k'idll+ Iocrna BE Rllilitlgbul. vagyakit csak kev€sb€nagyon j6les6€n. R'ig6 I'ledve catro [arncl{ik6 rinat)a cojk6 lv]itics(hmm!) 6k mind val6di indianokvoltak. hoqysondolatbanvillam$/orcan ?aBIEcLom lslniiF tiibdlo34) a szi. hogy mostant6legJ/meu€kn€v€t egy fSnev€iUgyis meg tudsz 6s Nyugt6zd indiannevelkerekiteszbelSle: ianulni. hogy. mert Art.fter is szinftjnbknev€thaq/onritryosan L61nakforditjuk "Szilaj | 55 1. vas/ m€g szebb€n a^: mnvE ArrEuctr \balit 6-ilElldr'] amerikai).liill.Csak na$. how .r Ul5 lledve: .ttomlok tueE F..r .

gj ..rtalnn . Talald ki. amnw a megold6s. milyen telj€sen egyszer( magyar6zaia van annah. az segit. biro o rurcEldrsr&s]. (tia mir foglalkozt6l az cloeml€keznedk€ll.:l. a prUorrcege'enn"gyonglahr. de az angol pubohat na$/on.nyelvtanul6s" pubok nev6t.n.yfurcsa iipusa.Habzik a auinn€ss.aa. I ebben a l€ckebena felsorolt E B. ho$/ ilyen lura neveket adjanak ilyen alapvet5en vidam helyehn€k: BunnR's flE^Dlh itzt dl.E Fejtsd meg a k6pzel€tbeli .hd4 Xev6s dolgot lehet szeretni a vilagban . 6.kijz.az indianokon kivnl . sz6nyes van mag a rorrrr-ben lt0jliii] is. de sz6 sincs r6la..t | 5? .jl] a rere a kis... szemotdbk + EyE6 ow liihti!|.r sz6.nsor sbn.fesiett lej fd 6ak az uiuk eztaceqeft. I .10 arkohol. piispbka.pneh. szep.i!ia'le tehfla nev. P.s. Ha m€g lvlinde A pubneveknek van eg. A komornyik leje vasy eseiles cak Komornyikfej OLD fiuu's nE Dl6llt'rft\adl a Az oreg ap6ca feje vagy es€tleg csah Or€g apa€a fej a6Eop's FnaEnlhisiiltzlngirl 4 A pnspitk ujja (nem falaUa) fla rapillantasz a kbvetkez6 feladatm..{r < Lnrodi. amire m€g sznks€g€d rehet: Eb a zralhg].z.r[g knALya.ek i.n eg.E lridl..apa.eddigakar indianokis 26 oldal indi6n neveivel. .y !. val6di az dO.. tti4elenj€b€n ez is elag skalpol6snak tiinhet.V. €hany sz€p nev( pubot id€ziink most ide: (4 liciing0t"1!il I!!t Inas) dogl lelpotid (+ lelles Kutya) .s. kesemy.

tc aND sExr JrFAllEsE nnf yaselt.rlA BEAA snu LovEs LoLLtPoP F vE vE^Rs on.sz6r(me)[$r] a bhlkozik lnil roufr Rn rduettrl 3\ I'D LovE ro RUFFLE IIEE| roa L rEE 6EARctvE LArEn B'8.g. JI{S xrxrxxxxx 5) PLEASE PLEASE rEc<teMzE ttE t mE srnEEr.sott medvet a(2 osszeborzolt) a Forditas: Az x-ek mindehhol Puszit/cs6kot jelenienek l) ATolllC Olvan na$/on nagvon kul'rble qe) \lqv. SALrfitsoccA + (mes)n5kdl a rerismer li*oeniir] ensed. or'anyszor csak latlak? lgen. wmJ roa I'Er 70 rE s on/ fou.q mindig s/clati a nyrloh.hasi I ltl (mes)mutath6l 6t FRII|CDSS T. 2. r m r S z c r e r n e h ' o k r e J h r t j a i d b i n l e n n D W 7 { \ J \ o r l J n g o l k i 5 l i ns o i 5 t e I J r".4 a osszeborzor[ffil] a bunda. + knlonleqes krr$iill a laedle [b. tehat a tanuhsi megkitnnyit6 kozbena jobb oldalrakiwlij' c. dsszehoztunk velogata$ajavab6l.brudri tidiruIl Teied nalunk is a Belnl'napi iiz€n5sdi(kedvesdolog) ho$/ ezek a hidesverubritek odaat mii nem memek (DAREnek Bemutatand6.kl. TrrAt'tKs ro rEE lrtttEs. IavE.il. BWA\A lledve m. megtabloda kbriilbelrlliforditasL)Az e!6h!zqt! szavaka! t) ATt MIC You'flE so vEaY vEflY sPEcIAt2) BWA.I'D LrraE BEuf foafr aR tS 7) TIID auarrLa unLE Ettcusd BoY sE Ds IAIS OF LOW 'O ME YERI REAANFUL' cda&ttttl.vozli r nJqton rzep orjos "s sze\i ro/\rsz:n Popsiiu trpJn nr no' |50 t- . talan igy konnyebben megjegvezhetSka szavak: TNE PINfi 6O'AOMED EO]'II'E EEAR RY IE (^AFfLED' TUR' o A tozsaszin popsijn majom telismene do [d0likbdoid nlntiruli. 4) JFS lfxow t*nAr a ows E cE nnE I sE rou? yEs DAELtte.A sz6rakozas lbtt szavak atapjan pr6bald m€g megleiieni az izeneteket! (Az apr6beliis r€szben szAnjuktanulnival6nak. .Doq(Februorgl4) SointUolentine's dii dii le.jrnvddnlijnr f. kedves s2eretlek. lkl egy ki€sit tExi [3r.l mrr ol eve hostonet a rimesnak J) i i z e r " r i e m m r e i s r a k : o s s z e b o r T o l na b u n d i d r t V i r l t h h F s o b b! m e d v c b i r l a n g b d n B 6 4 r irs rua"a.l n6 -. roo. lasd a 126. popsilbrtir] maiomtnrcnlil lvl€Se$/ lds s€gits6g. JKs s) KERLEKKerlek' nem 'nqPdn. lriberz [i6ti] kiird [. oldalrl) Va&nfl$'s D^r ilriigy€n. I utvE voa. v.d ismen meqcz urrrn is sok s/prclettel Srllimbo. lnnE LovE.lr"r .lJ 6 lh"rcegno illdlrh o n o v i n e c r i u r r s .snijzd n6tibn bij ilz lid0ldllt4 sz6rerdl. ?oftas:a IEE tulEsldiiliim4 sajl6term€k.?od] r6zsaszin hinkl fen€k.

De ne le BaLD nEADIb6llt dl <' $oDaszt. tft WAR.onffDfuoftl a dohoztam /rrrrJdiiJl + meshaltam forditsd is le a mondataidat- nl EALD flE^D. ha -dr = 6? ird ide: '.b6fbg". hog. fetn6trem r aor NAs t9Dlii got naid]a /rvrDllivdl + laktam..t @ llletve szerinted.furcsov6rosok 0merik6bon hv {vi sttizl 6rosnevek loqnak kovetkezn'.rrc lbirinal Unalmas Kepzeld el a t6rtenetet: Unalmasb6l BOfOg6bemen€t megPihentem Pinikban. Olvasd is fel6ket! o / trri dofrrlir{u boml szulettem I cREwuPlqtnDl.. l o dr v i l d s z r r 5 ' .y..i BErcrrf.b! + Bof. o "@e... K6sd Ossze izl€sed szerint az esem6nyeket a varosohkal.lolo o Bbfbqo rArrclofiiin 4 F.inrh f. €ltem /|. r' CI E @ EI (ha t Xeresztl(€rdes n j ' a o l v a s o da z o l d d l l .-tzllle*e*'.' | 59 . m e g l a l .. lb. Ho$/an mondod azt.

.hogya PC Lrnc'aaaE naavar talalmany?!) is munkakep€ss€gii"! "megvaltozoft DrFrtnflrtLr nrxnelllrto$nek (lditintlii frjlding]4 kb mask€ppen 6rdekes. l1€g mi€f6tt vagyis igazeb6lunalmas)talalnad ezt az egeszet munkaral Az eddigiek kitzul tettla szett-evalamiannyim. amelyik komolyanelgondolkodtatoll (+ a a benntinket-Nem barats6sosabb .Aztbeszefik. 'rzr([vi-DiUT'iilk](a ne:t]rtt). s u k k a l "e g y i t l l .rsrrr.minden sertest ([szavd dd o kernlend6 . d t a j z i o b b o l d a l a n p e d i q d s e n e g e l o s r l d n u l a n d o r r e d e r r h e l ird mellejnk a m.ir . l o r d i l .jbildl rokkant) h. !. szexmunkas)hasznaljuk.6k1 . hogy .{ lind_ Erik!] A senkit nem s€rt6 szapetmond5s mozgalomszeretne kiirtani a nyelvb6l minden olyan htalt6k k'.ird ide.$/arjetent6st! Aztan ne felejtsd el tobbszbr lelotvasni a durva angol €s magyar szavakat! A ALCOEOLrc eszi6tikailas arintett .PoliticollgGorrectlonguogePClonguoge 4 helyesnyelv hng{id?!linil. / l!{. A rejz brl oldalan megadiuk a PC kiteje?eseket a e . rlost ion a s/6tanulas. A sok j6pofa Otlet kOzoitakadt n€hanyolyan is. A nyelvnjitasszeni kif€jez€st. ill helil ldool . srtcr conmelhlakk]hlvagtanrD cordE\ljt hfi! helye$ a kav€t rendetjnv. Azt iavasoljak.ll6-H0likl z . ami (Leh€t. ldbt. politikailag ko-RtK ho-thildi ezt technikeja.hosy sikernlt meqjegyezni? van ilven.ami el6it€letek melega$/a lehel. |furnhodl | 60 . fiziol6giailag tf'tl 4 saonE Il'.a ptusfltuE lltotdt]ill (+ prostituelt) helyett a sEx woEt{ER4 kb.j vapJn'm u(litnifil(s t€jjel).n0ids] kb.Hogyv€letlen'il se c€lozzunka fekete va$/ feh€r b6rszinre. *rrflor'r t.l. is rt Ar€tr c.etven D||ERENTLT sz6 szerint "mask€pess€g(" lehetne? lYint a magvar aNED ldil't'tli ijbildt.

nkijnd] d emberiseg. most a zritmeyveszi Kezdekt (a EER[hdd n6nemii birtokos n€vmas)a A pounatLLr coERDcrllasd et6z6 lecke) n6 f€rfi. ott hamarosan megold6sok is lesznek. Letl het a cflatatt ^tr{)6l c t^.rorkrt it rtii rdn Et r"atr t D lhtnndt'liinll 'Ensnatmlhnszlnirll conmlssailkiuti. azt Ja. lriibrdihndi it ifdriiij] + 6arki meg tudja csinalni. Lehet.yr€ lflrn] (lrisd te is az Emberek c. AryBoDy ottt Do tr tF ntEv rxv. Cs ez a EsmEr sz6 esefben mintha azt sugallna. Ez a nyelvhasznafat lealdoz6ban van. rrM.ra alrh. akkor hasznalhatjuk a tdbbes szdm harma. tla visssza akarunk utalnia mondatban olyasmire.n) a attamfarti ez a mag.nD{s'rrrrrlmms|t . Frauf.arbanis el€g diszkriminativ. ha mespr6balja. n6i) (eror o h6.ya tOrtenelem a f€rfiak sztorija. A jolly joker mesold6s p6 say{e hd ?6nl szem€ly) cserClni a rr^.illetve vicces megoldasi javaslatot. hogy: snnswr lsttlpza.fi. Mert nem el€g.. (De m6S hajjajl) Kezdjnk azzal. akik annak sem 6rnlnek igazrin. hogti a feminist6k vasr€ €szrevett€k. ':r l5l . Egyik l€he!6s€g lenn€ e$/sz€rn€n lehagyni a Ar+t. d€ m€g abban a sz6ban.rrr{n. senki". A bizton$g kedve€rt ird oda melleink.a'lia a sz6t. dik szemelyii n€vmast is. amikor nem kifejezetten n6r6l volt sz6. barki.. hogj/ "mindenki. ahol problema van. !. hogy [r9rrrnrn] "n6" lawo'Atrl. hog.ez is.mi'n] sryqF auEEItzftfrqiil 6' ltl. de ennek v€se. Ez iigyben azten tenyles l€pni kefl: mostant6f mindenki (aki PC akar lenni) has?x.tag.t (+ N€zznnk most ewpar PC.iit].rin /y + etntlx . Termeszetes€n.5z6val a fem'nistak ezt €szrevett€k €s sz6v6 tett€k. hogy milyen sok ansol sz6 v€Sz5dik .tmnnl) is benne van az atkos n ^.l. hogy esys€gesen "sz€kn€k" hivjak 6ket. vagyis inkabb ferfin6 viszonytatban is fetezik. mi a M -rC irA zDinef. il€rve milyen sok angot sz6ban szerepel a n rsz6 (iobbes szanat nEdln nll. de valahogy ez a lelfosas n€gsem terjedt el).. c'.lhc herstorq of hirtorg hfBrori hisztodl !e ldd A s lfnl az angofban a himnemii birtokos n€vm6s.sz€ket" jelent. bar udvariasan hozza szoktsk tenni azt is.jt]. €s illik ki'rni'kimondani: EE o sEE. Ami \iszont 0gy amngy . hosJ a/ottty Utn. hogy "ember" (aki ak6r lehetne n6 is. es pe6ze vannak olyan elnOkn6k. teck€t). eserteg sE oE te lrasban picivel rovidebb a megoldas: s/t6. ami angolul leginkabb "l€rfit"jelent. a PC el6tti angol szerette a himnemii rFt Ihil hasznalni minden olyan esetben. \Et'lar'lin ill + nit. figura) Persze a szemelyes nevm5sokkal is baj van.. €s amia legszebb: . hoqJieddig az vott.

"[lin3i0r] o kkalvsas Vagvisa /'PPE bkoIyan "kirarysagkepz6"! oarma.rco. a nEr't? I"li volt az az bt sz6.l/fflEhtlil a anE YwnElgdx'lvawis az itkoa €rintett (lascl Perrta.zttld vuppie.meneklilft Dmxr: DouRE mcoiE or. akkor + . es€szs€ses > LAILaEltdql)szoMs mondani.'d?ci't]). S/er€k nincs"' tlqERmic P BE/t'g PRoEsft.3t .zrze [dr*pi]a iaPtu yuppie.rrEf.!Br: ltor m Er sAcKY ^D. a u4sa. akik automa' tikusan tiltakoznakaz ellen. az6rt lassunktovabbip6ld6kat' Lessuk€sak. hpil?sz6p.kik 6k: Nr. rapprf. (s ns'^r'edekre t menedzserekre rfirrarr [m.. erre utal a lecke cime is .YUPPEDoE 'Dottt fno 4 vlaty /r.iedom IOidom] olvasd el ezt a lis6t.Jcli.Eisa'vlDdBrdnl sz€m6lv l/trrrrliiftdil 4 varosi BAct{vA&Dlb. fiatal. vagis "olyan szemely.ras. \aa\t u"warDt. €r5miivet. amit ideirtal.^ c.?raE c. va$/is "dupla kereset.o.rrlin-HEitl brohbl rA&E^'hadftl a szi:tt6 . ha Ponr az 6 kornvektikreteflezik az ii szem€t€get5t' abort. ifjn Y vo|. aki Orbkli a sziilei Ptrpv: PERson Es te mivagtP ftogyan hivnad magyarul a NtttBYl a Dmfl+.rq!. tt osllElitbin. ittdrdli biill varosi /ralfelfelesen mozg6 profi oEsstotrA hfi -f Esdtlll L PR vasett a !..tiidl a harso udvar o .hoS/ yrlPv ill. a .'f linh|'|la kereset r^oPERvltftfiir'. Az angolbanez egJ riividites.l a wgyon flallottadm6r valakir€azt mondani. leck6t). tagyis"re az en hits6udvarombal" 6k azok. amit szeretn€l megtanulni.s6r" id"!!gq9!4!9]-. ami miatt elolvastad ezt a feiezetet? Ird ide 6ket €s olvasd rel h6romszor. As ha van a szavak kbzott 6t.ta.d i6 hangziis ut6tagamo_ A A n€v nagyonn€pszeriilett. | 5! . l6giailag de C$nya dolog a skatulyezas.

cot''r'a\ sEnselonin !2. + y!d. att6l kezdve. ho$/ a . mar cak az€rt is. coflvonPzAcElkonontllszl 4 kitzhety. *" l6t . Ejtstnk par sz6t Amerikar6l. roviditend6.gyakori./rlot lpiundl. lvfaga EUROPA. vawis a fontot. vasyis: EwoEAti ctr. No de vissza Eur6#hoz. hogy: EuRorEA cot"nrNn I)lr!-?liitt lonJunii] a Eur6pai hozossag. hogy. Az angolok ha$/om6nyosan szereinek szigetorszag lenni. rrst rrffrrti.ME MAfl. Ett6t f€ltik a ftr. E Re. a magl. vagyis.Erltiti a hazai piac.Iiel.font". lli lesz ott.. Az angolok is. nagat ezt az EC-h€z tijrt€n6 csailakozasi folyamatot angolul ligy mondjAk.. fl€g egy gyonyttr( r6vidit€st is kerekitett€k.. angolul nem .. Fontos tudni. hanem pou\D.ru2] o j6zan esz. Azt ritviditi.) uk n€ked az cttct6it cllci(. nALEsld. $n]. A cotuttw meg szAmtalan mindentjelent.a x@. Ragaszkodnakhozza. hogy "markecol"..REicy urrrl{ru-Plon kd'B?iju'rir] (cun1Etrcy 4 vatura.dyijtjuo-ntn nrjhl o rialou Feher Eur6pai tiimek. BLidt nAarErlbht 'ii'lit] a teketepiac.. lon6nrds4 + arit N€mzetk6zoss6g. lagos" odaig. hog.it.. Ecu[llji] o ek!i. lyenekrSl hallani leh€t. .cap knl6nlolyatasa n$/€ben sem engednek €vrizedek Bajban is vannak most. hogy kiknek a kultndjat kell tanulni az iskol6 ban: Dl. N€hany p6lda: cot o aurD 80ran grdl a hozj6. addig 6k az eur6pai kultUn egyeduralm6t kifosasoljak.rL d6. hogy: ao nm tuRopElgttldltiliill\coE a menni . EUEoFEA| Dcodonrc conFtuvn fim-Hnt. l1€g sokkal kor6bban . Enrnst CoENotrtEALm ll. A nyelvtanul6k sz€mpontj6b6l azonban naglion hasznos volr €z az etnevezes.6!. A m€qi€gyzest segitend5 jtrsson €szedbe az a sz€p.Cur6po+ Curopc lii'6pl lvlionnan oda megynnk.al te meo v hozzatanulnival6kat: aeaia'zz.ar sz6 valamennyi €rrelmeben. mert tt aRt(Er ratoba\ azt jelenti "piac". szokisos. azaz az Eur6pai Kbzitss€g: trClhri] a EK. . flousE or conqols lhirst w kliind Als6h6z (a brit Parlamentben). o@ [96.dhaqjd-. "ri&ll a hatpia. (Lasdl a melegviz-csap €s a hidegviz.) A Hrsult tagorszagokat pedig rlgy nevezik oaR EaaoEA| paa7'vEns juld-Pltn liiir drrtnl a eu16paiparten€reink.lJ-llonil komJunirilo Eur6pai oazdas6si Kozoss€g. E.kimondva el€g gusztustalan. hogy az €ur6pai egyesnt€s ilyen mar€teker Otoit.. r€si ma.KozosPiacnak" ta co6$on tqaaritr'rlkondn ill. mint ami.y "kozos".a sz6haszn6lat kis€rtetiesen ismerds.font" b6rmilyen angolosan hanszik is.. 6A'ada a4. mert am'g mi amerikanizel6dasr6l besz€lllnk.rEtql&anl = DDAD ttlHrE Ea^ofta. mi'li4 gyar szo. de ez i'i teljesen el van avulva. Ennek a tem6nak a kulcsszavai kbv€rkezneh most. Ezr hivdk korabban EEcnet. (Magyarul: ttFDti . utro e$/s€S).

i tur't fNEa-o ADtc. p. 29.li .lloholl..uB . lalltbt csinta. 11.. lcs6r6).b-Mtih d t6ni Pitoil .1.4 ttn 35 n ll 3!to ii 6. 20 n'/.0. tr' viEdnt!. .rE | 64 .jj-' .nllclln 160. 6jij 17firDlS ii 19. &rnl'l l5c 4 l(omonvil l{tt. Il.: [f.losro3. A!.ki. 'resc!: 3rU a bk 3. ii2g. lztif 5.ttr o Pftp[l ftl.p.ii. 12. .rn27.h.lt 19.lt6sor 22 10. kulya.9 li 31.lu30 Pi.bi o. &srotl . Jrtrll f'I ror 4 Sirii:ramildalo t6Y6r.l i 6lo hlt 14dd'i 16.s o ''o c t4 E K .a R c u R IY M 'sM 3rs T o N z..'i tetifil 2t trr 24. corrrrttr t0rr0tlki{boj]o hdrnatat oldal0|| 161. lli).llla.l 8.l(ltcst .tt.s0 sndhen:.T 7c L K o N o L o Ii R T T "N n o c 2rD o M . 5. o.ftn li lidi 2E.fi rd2t E$ 2t ii lzi 26. *0vb0i(rold leliattmrgblilod.n .negoldis 108.lom hoil 6sun l6li'15.k9.

p.r s/o Nem tudom. neked ez mitjelent Eqyszeriien nem talalunk szavakat. hogy tumajan alul lusson Plusz minusz Egyperces Lista lnteresting a €rdekes Logikus. €l€s es sz€les lvlintakii hason lSttek ABBRakadabra CIA tlubbytellyvegadXmas One $/ord . + [€pl€t€sen sz6lva Oxymorons o oximoronok Szomorn.'! t 6t .| 0... siirii. Elklbitja a lovat verseny el5ti.. nem? Ezt senki sem fogia elhinni I m'nute-3words ttasznos sapkas o Handicapped phrases I'li a trir6?l Zbld t'reskor Bodybuilding a test€Pites Fjguntively speaking .xuctuosszcHnsoruro Kifele! ErKiljut esznnkbe Pir per(.:. vastag.one sentence t66 t67 l6a 169 170 l7t t72 t72 t73 t74 t76 t?? l7a t79 lao tal la2 la5 184 185 la6 la7 laa ..

. mondod. amit hall/olvas Hires p€lda ene a ea ourlft tttl. Ennek alapjan tiPpeld meg. ha mar hnultal eg/ kicsit angof ul. 6jt. Kedv€s Ofvas6. igen.kh- uM. kerdezed Te. No. l'lost azonban bizonyj€Sre Ezzel sincs semmi baj viftnnk. 'le 'Blijt.vflrllmil o minden) rtKE rE our ro rnE cuErrat lr $Eltqll viszE. -relg6. TehaL co olro Xl-. I|erthos/ itt a co ournem azl jelenti. sz6rakozik" stb. han€m hogy . n iut Jo tt rs aona. Dtanr [dz!o[ofitn iut !t n{jt] a John s/akran mes/ ki €jszaka..gE. EnnCl e$Ezeriibb nincs is. ildn]. Sehol. u$/e.ht. gonl. mit jelenienek a kitvetke26 mondalok. \EArlitl .-. sr . E Rendhasy6nnr idi'.tur oF lttD ioon ldls0n f6ing ovdi'rinl 4 John Kmegy a szob6b6lNode hol iit a baj. cme. ttLrRr oFEd EArs our. Ha egyszer kell n€ki. A ao uS/e "meq. ho$/ "kime$/"." az o|'r-meg . Lasssunk eS/ peldai.Es our A.'r-r bzinmrlo a E A rend kedv. f.llifela! Amikor az €mber egy nyelvet tanul. (snvlsdai] d marad. --"[it..rt.liihn 166 dr .eszi Lurzi srays ourErEBl trlcm.endhaqMa nult idejer aa *-. E is. JoEr oFEt! c. 06? persze. gyakan 6rti is meg nem is.*: a @@bor a oo .elmegy hazulr6t.|n.K/Klele/ktnt".

imigt/en: raLK suow. e ? u t o b b i l b i z l o s a nl u d r .visszabeszel". mAg a l€W sem hilmmbghei. ncr[b*] + vissza.l *m €rdekel.Tenyl€9.lt)d. '41]IT SEOP s€m.d? ru*druil4 a r L'rhsh!: !. ho$/ mi van. hogy a . amik eddig €sziinkbe jutottah. r d D e J . hogy ezt a sz6t vagy mit a masyar njs6gokban is naha irjak az eredeti rormsban. hogy .) Sz6val.De ekkorj6tt a t6ks6. ami persz€ a kuty. E r / " b . valami €n€kes volt a taveben.. ho$/ a razi{ [t6l] a beszdl h 6 s d s r o t r h d l a s h o w . !dnhdd]. Na de hogy jbn .troL besz€lnek. es megint te jutott6l az esziinkbe (mi mAr csak ilyenek va gyunk). 6s azt akarod mondani. u q t k F l l r l k . hogy . ki6llit6s" meg ilyesmi. munkir6l beszel"ll? TALI{ SEOP.re. e. Pedis na$/on tanubasos. Nem akarunk ngy t€nni.z id.r' iao *or.Crriil jut csziinkltc [szrinkbe jutott valami. hogy a p€ntek este k€sznlt anyagok olyan f urcs6n megszakadnak. azaz pl€jbekkrSl €nekelt. 1or ri llitdntl mutasd meg nek€m az el€fantodatl Ekkor jott a Tv-shop. hogy €ppen TVt n€zttink. ha elkezdesz kombinatni." mondat angol megfel€l6j€ben a Itdp ig6t kell hasznalni. hoq! kell szavakat tanitrhi. XUa'nben a.. 6s innen jOn a Tv-Programok neve is. t l J P h r d nn akik a fasora . Az alabbiak k6znl melyik aAgol hifeje z€sjelentiazt.) l?0.rv hlrjl + jatszih. m6r akkor sem nyitottad votna ki a woaDtuter hi6ba. amikor a Tv't nezzilk.ekkor ara gondollunk.r.. bulin stb.RettegiUnk.de6l a mutass a .dhaslo eow/nowDlsi sdd. Arr6l meg.ya Pottr mindig egy pg!1!n vaqy bizonyos pont ir6nyaba mutat.? ?ersze mi is mindig ezt k€rdezznk.i€lent.latt vaqiq.sy .-.rt t 6? .megmutat". Ajjaj! Ne tedd! A stot{csak azt jel€nti.. mert izmosan €s rend'theietleniil t6kugyanazt . valamilyen iranyba mutat" ansolutpor thoinll. o g j a smtr 0 eredetileg egy igp a/ angolbdn es a7l rclrnli. az angolban pr. fuss el vele.bemutai6. ria ma csak ennyit tanutta! votna. A . B o c s . ho$/ a v€g€re szerettnnk volna valami csaitan6s kis fruszi-puszit neked. hogy ez meg onnan jitn. lvliel6tt ez a n6lunk szokatlan sorozat megszakadna.. Worsan nrcgoszljuk veled azokat. Ds akkorjbttnnk ra. cgyiknnk m€g a Dallasi is n€zi. lnnen mar nem volt m€g6llas. honnan jbn a plajbekk.... hoqJ Ludlad. Arr6l meg meqint valami.r6mutat. r o ' r q J r J ' \ J ' ' q b . hogy a sflou/ f5navk€nt olyanohat . D / e l n i ' n i n l r ' r . Ekkor csendben kell maradni.bar6ii besz€lgetas soran. mintha neh tud' nank. mint . PLAY SEO?. ro rEE woxD 'svow1 L. lvlert talen azt sem tudod. hog.show" sz6ra! a nE YoaxEuPEAnt 1. aki roppant b€nin tatogott. Sz6val az ngt/ volt. h.ielenti. hogJ mondan. hogy te talan n€m is tudod. Ezt onnan rogod mesjewezni.. hogy te meg most biztosan azt fogod hinni.Peter ramubtott a TV.iut mAr semmiaz eszUnl$e. ErrSl esznnkbe jutott valami mas. a masikb6l a t'ornrhtAnyzik. Ez€rt van. hogy "megmutat". De most igy keriil ide. tuwo E R". (Mostj6n a vegza:) Az egyik mondatb6r a srtr". ([{i is csak emberek vagyunk. A snor sz6t azeft szereulik. mint a -bolt". Inn€n van azut6n. / r m i r n p m b i z L o s .n \ ' 1 d .. .

hoS' fl. hoS/ .mondju^ kbrnyezetv€d6 tarsasag.gy Dbb6l rr^rn 4 rotd.{intrlis f6tezik. amit itt €s most abb6l lalilhatsz K. De arrol mar tahn kevesebben haltoitak. €s ut6na mondd K harom' magyarul. vaw|s nevel d leg' tlogjan forditanad le a tarsas. hos/ a "lakas"sz6t angoluligJ/ mondjuk.ival6 szav. hogJ. va$/ e$i j6t€konysagi eS/let. nlomasod #Lmadna.Iit' [fi.rul' juk.GrcrPor szo Azt mar biztosansokan tudjak.trA.ma$/a' V€gtAreisr ..' es INAMExIcr.d ebben a leck€b€n.t]. el. amelyik azt szeretnc. hog) ennek a lapos liguranak itt melletttnr ngy hivjak a hpos trizurajaL how tuTaoP F. Tehata helyesvahsz: A nat E^am SoQEn raqiaimind d mai nap'g azt hirdetik. eryesnlet lvl€gmiel6tt az a be_ i|ct e0-Sziiitli].ho$/ fl{rtr^sm SoeIEftVld olyan €gyesiilet. a rul sem all olyan tavol €gymest6l kat sz6 Ha van tanul. amelyet!iS/ hivnak.hrl. hogy "le$/€n hkasunk a Ftld".a tt-. ez egy . akik azt hirdetik.v rf. ho$. .tlft btitijn].la-kes".Lg sz€bben ma$/arra? ez "la-pos"(m€rt term€szetesen a tlLrr masikielent€se). szor angolul€s ket-szer t68 *r1 . slz'ctErre ta6asag.azt ird ide. ha a foldon mindenhinek lenne laki6a.hory a Fbld .. rszonah van e$/ masikjelen' Lese is.

hlald mega sz6 masodik jelent€sat a 6bl6zat alatti listaban. 4atui kdalt cser€j.:. t?5. ami a falon van.r. .0. p o h . s5t neha harmadik jclentase is a negy€dikr5l stb. azut6n n€zd meg mitjelent Amikor ezzel m6r megbaratkoz tel.valt hideg lom€g blr6zik.oltoztet €lejt villa (ev5eszktz. h6ts6 fedalY vaqvis fen€k. r . futballkOzijnseg. { s e b e t )h o t o z . €s ird be Persze. €s pr6balj meg €ml6kezni az angol szavakra.BEEITD r41E t ^n urcrrltithtnl a a Tarta- kait. nem a h6z) ronr l6rll 6r. hogy a szavaknak van elsd €s misodik.* t og . es csak a m6sodik az. hosy a . az e$/iket megcsinaltuk mar a kilen€b6l maqvar els6 iel€ntes maqvar masodik ielent€s reznapirlitlrol ctplhtl cntiat ltsi'ndzgl cotDlkildl vmi m6g6tt. ahogy azt illik.olvasd el a list6t haromszor. Pl. Ha kesz vag. megfazas.rslolilzl nveg Masodik jelent€sekl csepp. amir5l mindig lesnl a b6r' Az ahbb' tabHzatban megadtuk 9 angol sz6 mind€gyikenek ets6 j€lentCset El6szbr mondd ki az angol sz6t. kupak (tolle). utana takard le a baloldali k€t oszlopot. ntehgazas.k€P" sz6 els5 jel€ntese az. visszajar6 (aPr6P€nz) 6.neked ez mit ielent [Sy tiinik.y. Valahonnan tudni v€link.llem tudom.. nem is besz61ve.

t . Olyan is van.rrcs'Jf6r ircddnel mondana a lenri ansol.mondanA a mi bdrirunk. I sendhas]6mnlr id6: irca ffiL MwlttNl.ancsak o@t.e \9n tud ma$. Az egyikjelent6si megadruk..ember. Es/ .. kj nem tud ma$/arut. eml€k. ani ma$/arul !a$/ azr jefenti. hely (elegend6 hely valami re). hosy ot| Iilll.i.. -Ir kts futi.^ondane a/ pglszeri dnsol nanyagy uutAtr \meftho$/ arm.D wotr lilf yulldnl(azazhogy "ores r€rfi" €s "6res n6".Cgjszcr0enncm tolSlunlrszcvokot. peldaul arra angolban.k egy sz6t nem. aki npm lud magyarulr az a sz6. . hanem... yapjJ or. e$/altaEn nincs szavuk). hogy "r€gi". ami valami otyasmitjelenr.mondana egy angot. hogy .2 it4. a masikat neked kell meqral6tni a hOvelkeTd ratakb6l: s emelet. lakik.I IIACYAR.es/szeriien nincs neki szava) _.. ercjs (€tel. amikor megkerdezznk t6le. milyen volt a tegnapi kirandulas.. hosy flnilkr). irt van az a sz6. cs.ember". hogy .) Persze van am visszav6gtt. ho$. merthos/ az ansoloknak ara meg. hogy "hanyadik". Ezen mondja ansotul.angotut.mondanA tus nsrtrcE a mi baratunk. llyen p€tdaul (d -.IIow srn cEl.6re9". de prrol majd kesobb. paprika). ismer.is emlAksTel. azaz oa Boon l6llt&1. !igi. szop."€}i kbny\" ezzel szemben usl. hos/ . mawarut het sz6 van ara. mondd is ki hansosan. llostan olyan szavakat mutatunk be neked. amire angolul €sak eS/.n | 70 .i padl6 mowt lnd aurlhntl uve llitl norlltl haj sziv (ig€) llost probald meg csak a m6sodik magyar oszlopot n€zni.[ku *ind*i {a Milyen furcsa!) .. aki ppft.o{ . igy azut6n eS.rsr. €s eml€kezni az angol s26'a. vagy azi.j6 buti. Oreg ember az elrJ oLD t ^EI6ld n tl. Cnow snAncEr . pl.-noE isttncE" . sz6r AI]GOL olll6ldl MAqYAR. amiknek k€t tetjesen azonos €rr€kiijelent6se van magyarul.stb..tla mar ngl. Azazhogy szavakat m€g csak-csak. Az ansolohnak mas €s/eb rurca szoKdsdik is vannak.arul. mintho$/ "sz6rakoz6s.

l a Plarlboron6l l . t'i.o. dh mFd Az el€lantvett egt/mesik RollsRoyce'ot lu stnoh* to ManLaoros lil ..nbd{64e szeretem a hot doqoi a hamburgern€1. Jobban P/r... amib6l lett..dtdP loid] Az arban benne van egy kirandutas Kair6ba TEEr. i6rion uta' naE. hogv meqy .merthogyansolulezt nem lehet alko' I'linta t6bbitsem€rulat bonrani.tAE* wAc roo coLD ANDsrllr .il nc.nds. lly€n egYszeruen (Ne zavar A magj/ar fordibs alapjan egeszitsd ki az ansol mondatot a hianyz6 szoval egt/ -. szn'Dlnz nidh0d?l ft. nvugod' tan sliad oda a masiknak AfiorEEx^EA nc LAEF! Dsohn ldtitnl a \rizbeful.t vagy egy 'ra A kulcsban mindent ion.rDihd-mRl . Jobbans/eretem a s/ardini. ez mat igazi.T e n v l e gi g ) .szl6 n€gykotetes sz6taranak ewik gl/itnsvszeme HoSv ez bizonv azt jelenti.telesaqtil 4 magaban foglal. hogy fomajan alul fusson" Aki nem hiszi... e g i /s / o b d n rc.ti [iin]a "egli €s ott ttftddil + "masik".Ifrtr''FoR a hotdog 0 h. N6ha azt isjel€nti magyarul.. \ l Pad6ul eqy igazi Longman-sz6tijLrban.norrrr [r-llAdor] ugyanis aztjelenti. De az€rt 6k ezt esi/be is irj6k. hosv nem is egy sz6? US/e. s6t mondj6k: [d-flAdd4. Ottl az all: /@- D tuEM la M63M) nd dw'a Es tl t7r ...1 bdt fiodr fiorce ldidiftjni . loetemeire 4 i o b b a n s z e r e l . mely€t nem lehei €gv sz6valleforditani a ez cak bemelegit€s.ton bennp va. hosy "felesegnlvesz" azi is.'rf .az oss/ehasonlilas is tlJ Jzl is megmondid azlmber.etkabitja a tovat verseny el6tt. ha a kihagyott helyek vegen van itt-oti megmagl/a16zunk!) Masl on no DAv.. Csakhogy a ket szo. pont az.. viccelni retszit':? A noEsLE lnobdl] .t-hideg volt.'ird onmfl ijl P€terfelesesnlveszi Marith€tf6n x e . hogy "m€g e$/" tla p€ldaul nasz_ ajandekba most kapjatok a k'lencedik olvas6lampAt.Clk6bftjo o louot uertcnY el6tt' g form 6n olul fusson A cimbeli sz6 Orszagh L. i o b b r n l P l s z i k n P k i .. r[ r rD crrf. €s Sally belefulladt A viz tlil IrrE EEPrraNr Boucttr . [di'IriF .€gymasik"... ezen az oldalon ossz€gyujtottiinh egt/p6r olyan angolsz6t.li . akkor azt mondia: ?|' lmigven: / tu FREE* A rror Doc ro a EAnEascEB. hogJi. t?0. hogy . van benne egj/ kis csalas Az a orEER .um lm-xIiDl 6s + ez bizonyazr isjelenti.----Ja ldijl6njr{r?li k6li. hosy mit min€|.Ililit lil ..

i$/ho$/ meg ne tanuld 5k€t./rryrr li'ijrdr] iillit6lagr. Azt viszoni €rdemesmegkeresni.jF . ami barmifAlejArmii vezet5j€realkalmazhar6 lenn€. dki flEl lrG{3rl. mindegy. kereki.zZe6 aZl4. (Mi€rt.ylt. teh.s e 5) 5) .hri]vezet 'o "orrA U.a m i n e k n i n c s n e v F ( s c a n o o l u l .A Khagyott helyekrelrd oda. vagy sem.w rcusr. a magyarban van? Egy sofSr v€zeth€t motort?) A rorof.r mororosokra c.ntufi.nulr I RendhasJo :do.rsr [n6hdd] csak arra hasznalhat6 mororol a . szamunkra a l€nyeg az.mrr MoE Mwldfift. milyen fanLiziasz6i $/adanal magyarul az eS/esszavakfelhaszna.Al A EOAD WIMOTJ| A WIIEEL PluszminuszC erces Lirt6 2t 5 Tvncs IVEREAREttT flarrEs nn drr Ilijv s?ing' i'tt n6jmlSrl 5 o l v a n d o l o o n e v e . er'n iere E Az. irl. ime n€hany btleL AU|oEAULRoaDrsT. aki ma$tngepjarmuvet mes csaharra.itiitl a iirhai6s 4 ^orDliddl tt vr'rcrr lditill o iarmri Mostalaposanmegkavarjuk neked ezeketa szava\a| A *rrnourli-D{Utlnindenholazt elenti "nelhiil" forditsd le t cqn wntour wneetsU A VDITICIE UMOUT A DB]VEA + aata 6z. dt I t2 . [kid.Outonout6k Az angolbannincs olyan sz6.afta.ra robbes dt6!. bsavat . rlr@Eusn Ezek kitziil eS/ikb5l sem lett v€giil angol sz6.'€. Vagyisa fantaziaaul: autonauta. aki barmif€lejerm(vet vezet (akar Trabanto! isl. iarmiivesz asno a.esetles z*r lt. ut6r. magliar6n a brir aut6{a klub l96l-ben kiirt egy palyazatotbarmilyenj6rmii vezetdjaneketn€vez€sere. hos/ ^ Enms! AuroEoNrE Assocrano lLnit itonoin asr6ei-Ejidnl Brit Automobir Eglieslilet). ho$/ melyik sz6t melylk masik insphalh mert azok naryon is l€tez6szavak.'*t i$/ va.

hogy "sac@lva beciil"? it .teh6t k6nnyenmegje$/zia nyelvtanu16. amikor saccolva becsllnk meg valamit: Meg egy utols6 6rdel€s Osszet€tel. becsl€s. ahow a na. q!lzti-MEhdnl Jq!s4 owss.ha a varosbaniawAn tapasztalod..s^-fi . Eslrru E. ami hasonl6an(bar mi is inkabb a .h-llfj!dn] .y arra.. Esz. ill. osv O Mi fog legkozelebb Gl ttogy mondod azt. BnE ttF{sr.roEL .v461 [d j] (4 szarii). Ami teh6t sz6 (o t"rE BEEAKFA1T bnlfurtl (o k6s6i reggeli) vasv EABL|u]rcfl l6ilihn!c] korai eb€d).ndkfo!. iii hft!. crEstn"tarron Ig.r{7Dh.:x | 7t . lrt'rs] llait urE aEnulFAsL EoEL EARLV LWCH B8ritfcn . l6tl a Osszeraktak k€t sz6t. (4 A snocltrnt4. a as ^ t orDLI[6-IELI sz6t (ielentese usyanaz.. saccol.. saccolasj aez.{tot[|3.azart [g!el 4 tahlgat.f.Kicit norE -b6l [hd-lEL] $/nrtak az olyan ez.tuaEaa !^n&ijd4p€ld6ul osszeteszi az ember a EAtR-b6l [h'r](+ haj) €s a . tokftlt. Az angolbansziil€tett eg.li'r.hanemannalsokkal inkabb. ha l€tezne mi lenne az.! 'osl !sdiriiil. @ Bi! ityen sz6 meg npm letezik az angolban.szmog" "fUstkbdhi!2" !$/ar terjenga varos folitltl.Interesting d 6rdekes Iinntiti'{] . c]rcx6i ll Rakd id6rendi sorrendbe a kovetkez6 esemenyeket L. b.to10& h6-[LmGEU lndhr.jtl + felbe€sll.] sltoiEb6l ls!'idk] ftis0 €s a rrcb6t [qt (4 k6d) keletkezett a maa sz6t hasznaljukaffa. arEssnna no.dil.talalgatas.Ncrt. ara. aflIrt'tct .mint a magyarban) noros'b6t In6tdtl a (ezekneka jelent€se is usyanaz. lett bel6leBflldctlbl|nrt].. mintha magJiarban ist6ll6t"lotelnek"hivnank. ami mer nem reggeli6s m€g nem ebed.mint a ma$/arban).'. hogy "motelban elfogyasztott eb6d"? !t Cl Es a "motoron elfogyasztott regg€li"? !t n azl eszedbejutni. most k6vetkez6szavakn€m egyszerii€n A rlgy osszetettek.

1ER [bn!n jtid (a barna paptr). ho$/ mi tocrcAL es mi nem. Minden€setre neknnk teljes€n rrarcrr.vag/is csapat) (otlhon + beteg) ha sokaiq vaqv tavol otihonro (tu| + S/firii) nak van ilven.tnoa. majd n€zd meg.tac lcngilzs)) kapcsolatban is e$/ik f6 krit€rium. ez€rt a nyelvv€f l+ t. t4ost metyik LA oa eE r.logikus. A masyart p€ldaut az angstok eg/ narorL ratieaAcE-nek tatjak. ha a dolgok logikusak (rocrd{z lodreildl] logikus). nem? + Valami€rt az emberek szeretik. mitjel€nt€n€k az bsszel€tel tagjai. ho$/ a €somagol6papir -csomagol6papir". es taHld K. mitjelentenek bsszet€ve. (ral + papir) hkesf eliift askor szohtiih venni (riad6/riaszt6 + li-tARMUoU 6ra) ttiiz + brigad.akinek behuztak r74 d: .ootcaL<bb? Az ahbbi osszetett szavak jelenl6se e$/ angol anyanyelv(nek te\esen LocrcaL El6sz6r olvasd fel 6ket. mig ez angotut sro"n p. Zarojelben adtunk eS/ kis segits€get.

hogy vannak dolgok. De mit tuqja €zt egy Ewm? E Nos. amelyeket csak f€nniadassal nem hiszel el.tl hajtiikanyar hndl lh. hosy a ror. vagyis azokra.ki r. 'endben van.Cztsenkisem fogio elhinni Ugyebar T€ is belatod. lvli6n €ppen . wEL Mco. amiknek nagyon rurqsa neve van. €s pers2€ e2 ignz a.ttn€k rendhasy6 nitiia u^r. igy: EYDftnnt Ev'ltll4 Doflr ltri.lAGYARAZAT ANCOLUL IVIAqYAKUL foFoEfrin. senki nem gondolja komolyan sze''|' + ugye.mfog azait "szemfog". I.szem"? Mieft nem p6ld6ul .'a I t5 . hosy pe6ze tt-krt dD*et E MrLr halljuk. Itt van p6ldanak a "szemfog".. ftt-oAtr. -ED4 -u AI'JI'JAL IlITIETETLENEBBEX IS (a tosoryos). meft.'l ':.0in hasfajas (6ivitt €rtelemb€n is) Ih'liiikl hidegv€rui It6tibhdidl lbl. Te'm"s7e(esen eleg ross/ul res/i nrerlhog] " "rr"iroq" ungorur t'rr""r"tr.. k nn ar6zattar d 6s*6 ldtntrlzt] li oflGilas totalisan ttjkkelnt6tt tevehajc$Lrok. ^ revehai6^(61 nar n€n is beszalek ansolE is.hegyesfog" vaw "v6lgyesfog"? De amikor angolul kezdnnk tanulni.. hosj/ a "szemfog" sz6t egyszeriien leforditsa. rtuftrlhro9l foFoAT. a sz. Ne felejtsd el kimon_ dani a szavakat €s kitolt€nia Hblazatoi.r"'i*zen. illetve azokra.rl o loq LrDotn lbs7. .ldirtl aLooD4 \ter. amiket f€nntartas nelkul nem hiszel el. de mar annyira hozz6szoktunk.Ertt [ttrl. hogy €szre sem vessznk. bevarljuk. Oszd fel a kOvetkez6 teljesen val6szeriitlen megfel€lesek€t k€t r€szre: hihetetlenekre es mea annal is hihetetlenebbekre. .

0tlhonbete! hogyl?rr. orr d dgl.r0. Az is kesz aranyossaghogy .n.. leivdrdr]4 harom sz6 yt|r 6ii 'igy t'iu. lll t!. iut n6t.6arJso lohir 4 1?0..jar. Persze azl.. Lrrx drtr 4 vetter lia i6. ffrrr$rtr d t[roll6s. amiinem lehet oszszehasonlitani a vlacDonald's &a .rrp 4 cretp. tt t4 isrom. lemezkiad6tis tl$/ neg azhn a Beatles-os hivjak. Bocr.. apt6lant.t t$ 169.r0r o criis. *ieitas ldd{ndll. nEauoE lar-tnlndsn|!nd. vas/is: a nagyalma.)/ at'rLE a alma.(P. magyarok mar req6tatudunh. o.rsu ilt aly kls csalfuvan. t ?.l.rrr{E lar -rr.Tom. lemtom. ata! iqyi0. . .lEttdlh angollq6r6ta idiiiele.hory harom sz6t is m€gtanulhattal. Cyorsanolvasd ki nehanyszora d6ltbetiisoket.g.f.L. tofr.rffott o cmlat. .xE [6r].faoof4 efi. megint valami. 6trcsdiinl.scsy!5slin iinnrdit sren6lyiilolon lgev6g6n isy: rrdtxrr. . 6s sokak szerintazt se. hog} TrrEEra APE big ldd tdl]. mert mindjert lejar a k€t perc! (lgen.rEE^pflE oF Er E 6"[diqil oririi ii] (o a szemem almaja).) xEo liiltevalii.t. ninden ftrl 167. hogy Dagyarulisy J6lsordoltad. amit mi. tf. i$ n0ndaiirr: a srat|ii6stlt venda9l0-!.i. .ho j€vel (rrolbigl nagy). P|Ef fl itE v0n0'saou" sa't *E founELEPStll.ishan . E lqr b"Le/ih a/ AppleYcL'r'o'n *wt .ffsrfl ugyrnL 4t fiellakn6{. mill a angollan). 171. tloav az nem is Adam almajal nanem csar' iamcsutra[. hog. yissra!6!*f o rrtffl cr. Jrtr d sroplt ldel[ oltv at 171-o-''. ADAM'| ^pp.I minute-luords o [tmnrinit] egy perc.flxrsr o ionvdgy.r. hos APFLE. abb6l is tudhatod-ha szeretedlvaav szeretn€d)az Appt-El! cl|-eqqrtn ttl.az €n kis szem€m f€nye" h€lyett azt mondjak: "rot" .t rdEo vk rai{d.rp l0ll. s. + noslizis.rr.crrur d tulballktuinliq.. c.lrlii'I. lgy at a mondal.0.nr.tupat..lallztpE 4 td'teb.ftt trl{in h6filzil]sz6sro nti l0tdil. a vat is 16thatlya. 4 st6r..b-i cutka a .ffinlpdrszdndlk0m-PJutd'l . New Yorkot meg ngl/. frof 4 isn€r.rrvE lakik. sNoP 4 r0r. ho$/ €rtik mes. q selet k5t6!.rrtr4w o nor at-t erl mordilr:. A l€nyeg. tudom. 0 Esyebk.amit csak meg lehet a enni.honvigtamran". t rr o rileliga&is..\/cfprr i 5/an.o. o.d.oqcp I t6 . 0l€i6.rn .nem?l) Lulta 66. r {agyot" Deazt is €liirul' annyities!: .?idl). nindtr dl lg.. o h!ly. ahosyur.

hogy " as . hogy ez Komolyra ford'tva a sz6t: orf. mcrl igy n€v€zik azokai a (p1.mar nem . pedig a EousE t$/ amngy .iLnrba E Ez olyan.y. Sz6val fogtuk magunkai as .pedis n€m szabad.k6rtyahaz".it'gn -? 4 visz. Bel6thatod.. a s a z l k € r d e z n € d . roham = smRM (men te persze csinalhatsz ilyei. mei.rdo. hog/ cAnD-crnsvnc MEMBERUidl.azt rbglbn tiibbes sz.De a EousEor caaDs lhitszr! lirdczl.. crn 4 c^ERvnc EE|rBEr rcndes. mint amennyi j€g€r. !. akkor te eseileg ha a aranstuMnG6l fogod magad. Akkor most leladat kov€tkezik. hogy n \age€ csnk . hogy . hogy t6bb enber leiil.tagonk€nt" leforditottuk: t a Drlhendil hasznos.O hosznos sopk6s+ Hondicopped Phroses a firiziz] losyat€kos hirejez€sek l[dndihF U6r a cim is Syanns ren€ljiik na$/on. Vajon kik lehetnek ezek a .m i a f e n e e r t e l m e v a n . crl"[hp] o sapka. hanem . ArRv[k ii] hlalkozunk azzal a kifejezesset. ahol az €r6s€bb versenyz6k hiniinnyal indulnak. 16-) versenyekei. tia ismer6s a . + az -EDvegzt.akkor elmondanank.hasznos sapkast"r. van vr$/ l€szik..Otleiroham". Pedig a lo. A Johnokr6l nem is rinek k€t szirr v..tagonkenti" forditasat. az azerl !an. lteresd ki az angol szavak.rt I t7 . nrSr mcg'nt hnly€skediink.. ha ekkora marhas6gok sirln€k ki bel61e.h62". Harom oszlopot fogsz magad el6tt litni (vagy hatot.n. Den ansolul. visszaforditod: btlet = te. A EAn capDD azt ielentl "to$/at€kos". .. ll€g beljebb haladva a sz6osszetet€lek siiriij€be.. barki barnilyen otletel telvethel. smwt a \ihat). EMER4 tag. k6rtya.rc azt ietenri. hogy a Lo. otletrohrmE / | ll.des meg itt olyasmi lehetne. nbi'r]. csnk. majd rogLon uldna d rendcs magyat totditJsl is ho//i.kiriyavar".. de arr6l mi nem tehetnnk). csak annyit drulunk el.k.td az e$/ sokkal fontosabb sz6.. mint a . hiszen j6val tobb minden tehet hosszri id6ben vagy t€rben.K6nya".kinyacipel6 tagoh E2 ut6bbi kisz6last surs6sen felejtsd el (ugyanig.tagonk€nt" forditgatni. n a n e a d j ' i s t e n s z e m t e l e n f A j t a l e n n € l .hendihep" sz6. viset.. esy nenr el.j van. cipel..tE c^sDll6n liril a Lelefon. tagsagival rendelkez5 tag. 6Mrr o aW. "jeser". e. as rbbai bizn. Vagy azt hiszed..rltird]aztjelenti.seszetlj€geralsoDak).f t'nirrl palda(l Azert a tobbes szrm (az -r). amibdl kert. Bizony bizony.

"pzf.lrnk]a sziv.dhr gddftnk] fril. ( t.* [sair.mlr.3* .tfE ts 6 raEE LEc: a felesegem A s76lisla. + pokol) liia lrir6l csinalsz? wE^r rEE Apu benigott.swtFtl'En: az anyu )6 Mr I/.ncrrll{ill o rnq lenne. Dlgrldrld] a por. nt@ .. amelvnek seqitseqevel a leladatot meqoldhatod: a cr.f.{ Anyu szabadnsz6. ha nem aruln6nk€l a rend€sansol megfelel6Eiztosnasyonnagy hianyerzeted j€t is ezekneka kifejz6seknek: (sz6 szer'nt: te re nem vaqy komplett.. hol. asill lkotidts o tnro a sn. st/cf. d voa aREot.ld. e lztdndlilztl szabadrisz6 njsagir6) azt jelenti. Bebizonyitjukneked. "gi/orsnszas". csak elmentotthonr6l:)zr I.t t|@ . szopikE. komDletl ruDPxtfllr'l'ilinl a bk cortlaf. hogy "inv€rz"?Csakmert most az el5z5 lecke inverzekdvetkezik. tdmbfej'l a EELL yoaDona?!!t dd ^RE hllrj{ d{iil] (tEr. how a ma$/ar milyen es/ j6nosok'hak hivja a j€gerals6t. melyik magJiar Klejezest foa.r oF rcan Nr D.s rnEELldcE.d] szerint leginkabb "tusk6t€j..n3rl ogyis mondhatjuk. tttE rs.rD n .Ettchen a raEE-srvLE l+ielijl A rel€s€S€mszabadEbon van. 'a .lUlio t0rr6?! lsmeredazi a sz6t.E .t ttiort ['iiirijl h 6utl n iil (ha egyszeruen I Ezekritr a szavakr6r b6vebb etig zitAst !d|. llost mutat6ba par percre leforditunk neked n€hanyat a dijnyertes maS/ar kifejz€s€k k6znl.mi d€ idi6ta nyelv-llert isaz.{riEA. Komolyan venni az alattuk olvashat6 sz6listrtt kell.cla Lib . tla nem ismered. d (ha ezt v€sz€lykant aftekeliik:) lt v lttftr ts tr I-tRaE.rEIkoD-PUn telies.akkor: forditottja.-r '. hogJi megtahld. hogy nincs 'utonben ) lIv wE E FaEE.nek [dr!?t!&li'r] a vacw"t cLEAnEEa In$ti $ini4 Tessznk ezt azon az atapon.scorDl?. 4 . tiuit 6rtd F nindl kivUlvagyaz agyadon) (sz6 bklej q B/'ocrn0ADlbhll. leckek egilk€b€n arr E Reddr"sro 'do .hor vo'lcr + FaEE-LAncE roaavALtsr.EE 1|oT colvFLEE: rc nem vaw AEE You Dond?t mi a DAD EAs '{rc|<ED M: ZZ API rcE E a taE. K6retik 6ket kjz6r6lag tr€fanak venni.tou wo . ho$/ az ansol "hosszn csa|K mit riszonr D6Eacr. amit az€rt adunk./rr. hosy.|lsz a . lrt)$tl [n(j riif n d tr/6!'] (ha csak arr6t van sz6.Yu Isdinl nszik lfan. srrn] | 78 . swh..lttEE-LrncE roannaLlsrlt{.

caEEn on Af. Amikor valaki nagyon gusztustalan akart lenni. az ansol kifejezes€k: . akkor csak parosits L Ar mE aaEor 4I w s4 lft Iri diiidlsov {i t|r f6liia 6ldl 2. nousldi: czm6lidni a kon hajnali6rak. IDrhi r iorinolhl lits?ioi d d. es mit is hivunk m. aminek gliakorlati kovef kezmenye is van.rsn. wlarJ rouR ADDfrEss? tultll iff6-DRtSZl ts) lli a cim€d? c) 4 €v€s koromban 4 6ves D) Gyakorold az angoll E) Egy dra hatvan pe'c.ho$/ mire vonatkozhatnak. PMcrrcE '7 glakorl:.EIgfi 6lf rt&e]4 natabs oregkor (orBErr + zold) Milyen kori is az.senek? A masodik sz6 e$/szer'I: "EoPLE 4 tla nem kAt hete kezdt€l angolultanulni.hecc". amig nem k€s6. rop pEopLEltrtthdll + a legfontosabb emberek egy cesn€I. hogy itsszekev€rdt l*rcnsE a gyal\orot.. akkor vedd 6szre. / 188."IE. t e<no no*esslgtt d-DREszl . PAld6ul: taviratoi killdeni a varcs tiz leggazdagabb ilzlet€mber€nek.ziitd ii El€gviccesek. EoaE ts 60 EuturDs. hogy ami gyakorlati. magyarra forditani.. l'londhatni.El6szorpr6b6ld Leforditotlunkneked 6t angol kifejez€stsz6r6l-sz6ra. akiting4zger? Na. vagy a hrsadalmi €lel' ben. akkor mtr a magyarban is mondtak olyat egy f6nirkre. hogy "toP menedzse(. men€kiiljitn. hogy minden kideflilt. ahot gazdag emb€rek laknak .Cyakorold tla nem akarod 6sszekeverni. nn suu.. azt gyakorolni kell (gyakorol a B-. . hanem v€grehajiani.A px cncaL roxE olyan refa.. + elegans kitrny€k. rucncn nrelpr ilnl ht6ll . akkor konnyen. pwcncE a gyakones. hogy az angolban pont a masikban van az . . tla k€t h€te.mondjuk a sl6gerlista etsii tiz sz6man. De m€s ennal is fontosabb. amit nem elmes6lni kell.{czriE 4 gyakorol.cts" htrhb4 sok gyakorl6ssal (!{'rakodas4 rEAcz. !. $/orsan le tudod ford'tani a k6veikez6 mini-mondatokat ma$/arra.s" betit. Ezt a k€t angol sz6t remeknl 6ssze lehet keverniHaMunk neked egy kis helyet arm. hogy rcE + kor' .s.:lj: t lo .. Ejf€lt6l kb. lii iiir iziils?ti niiiBrl 5. rnega magJiart a kicsi6rek a leqfelsS emberek ime. o . zr. Vicc.!6ll 4. haromig.vagyiskitalalni.cEllrhi!{). PR c'rrsE louR End.ToP 'Et'|. inn€njegy€zd meg. A.

mi€rt l6gnak az !rij4!d? Mialt olyan nagyokaz qi!4id a kk!e!!? Meqnvalhatom a kbrmbdet? ARAND A. dob rrra g lh. hogt/ az itt felsorol! szavak k6znl melyik hova illik.r.ou .loq /L srl'iizl emel /"rcrfDillDiszkal ..tlr El | 80 .lh duing ridimtndi'ir] azt mondjak.Bodqbuildingq' test6Pft6s lhdilildingl Ez az angol teljesen logikatlan.jr't ."*. E {fitla.. trt tv ARE voua s-s) WEy aRE fouR . Rendhasy6 idor.nl dobol.loaR Amikor lInNcMAtr sz6rar:) nemkiruxtt d-. akkor sem mindig tudiak rendesen mondani.. akkor Amikor meglep6dsz.Amikor Gabi immel-ammal csinal valamit. ill.*rgin3I'i. Talald ki.. ho$/ S1. htng]. €s ird is be a megfelel6 kihagi/ot! helvre (eqvet meqoldottunk mu ull s.E ll lbiitl harap uPllir a i a k ud{ltikl nyal Drrrldi. pr6bald meg segitseg n€lkul lefordiitt ni tani Sket! lNe keress atvitt arlelm Nagyi. ideges vagy.rM./_5J lrAiamG? CtnIz I voon u-? Pli€rt dobolsz az gqqdd4l? van? H6ny sZc!!!1&!OBqd is Eleket el6riqral0rlatban ellen6rlri0led! az E mrfutla. hoS/ valamilyen testr€sztinkkel csinalunk valamit.bitun]. bit.il touB-foun _s- Amikor trirelmetlen va$/. ennekat van vive az €rt€lme. tr. vagy haEgAmikor valami nagyon finomai Amikor izgulsz.pzcA vanatosdambokatakarszeltavoli(piszkelod orrodat) az taniaz orodb6l. aho$/ mi.De ha konkr€tan aft6l van sz'5. akkor l'1€g egy kis Wakorhsk€nt ird be a hianyz6 szavakai a k6vetkez6 kicsit morbid de sz6lanul6s mondatokba.foa s-- folR .'e amrfbiil. Isaz. hosy caBt3 Dona tr Mm tM ^t ltlg..t44a) -o "._ NAtLb. ha halad6sabb vagi/.nrt El Rendhasyo iddr '.. u"st is hogy hrlzza a tabat. o^Bt's DRAcana s EErE 1g*i.. akkor m Amihorsz€gt/elled agad ahkor rou .ibak! n.b..nclloqat. akkor il ahelyett. "m [h|ng.

IrE ELL maM nE EoRsE 4 Leesen a 1616l..ztt. lvlagyarulp€ld6u l a z . szerelembe esik. tr nve wm sonesoolf6iii hv{idclrnhdil szerelm€s tesz valakibe.sD. E a) wAr. parositsd az al6bbi szavahat bnnatnj elentesnkkel. KezdhetjUk? Nehogy 'd6 el6tt bedobd a brnlkdz6t! o fl rtu. Losikus. tt6l.tudomasul vesz". is m€s €lvezni is fogod. szt6t'la doh.llttz 2.ririq] lfisi'r'flili Egy k'sjat€k kovetkezik. hogy a kif€j€z€sben szerepl6 szavak jel€nt€s€t is tudod. TflE floRsEDREVmE cAtx 4 A 16 hizta a sz€keret. h o g y .e a . ftli'nl 4 ellleesik. De nagyon komoly am. €tt6l meg nem biztos.ALL. raizol ':r:3l8t . o Edi! mjzolt eS/ lovat. esil.. A te feladatod az l€sz. ssorE. @d A az vonalat hL'iz. hliz 2.figurotivcly spcoking. asc) DRAWDREL D om[/i6. hogy. n€gy-nyolc ansol sz6val €s h6rom-n€gy kifejez€ssel l€hetsz sazdasabb.Ll.) r€borolunk n€gy angol kifejez€st. b A k a "n e m " jelenti azt. 2. hogy a felk'n6lt leh€t6s€gek k6zril kivalaszd. IttRow nE EaLL ro.zS) b) Ienyel Ehruljuk a helyes megoldasokat. nem? Akirajzol. dtit']a l. rajzol.+ ll6pletesansz6luo s. zarEelben mindenhol megadjuk az alakjait.. Adunk vele e$/ monda_ al a) .. €s mert minden ebben a leck€b€n szerepl6 ige n]llt ideje rendhagy6. torir! Mv doRsE BRo'G tE LEo 4 A lovah eliitrte a kbat. FALLE 16l. mftEv fllRo*nlt t6. (Na$/on. es mindis mindent mondj is ki! | . t6rik lehellet) + szebben mondva (M. l4egadjuk a jelentes'iket. .tE 4 Dobd ide l. BnorE lrt4l. Tehat az alabbi feladatban negadjuk neg a kile' jez€s €gyik szavanak az "eredeti" jelent€s€t is.YD szel) Gt BaEaK wttD @ fllfrow n mE towL szriindd ( a a tlirtrlkiJz6t ror€z + tririilka. ELL. bidldnld tor. .|. d t.. zuhan (rovr o szerel€m) a) esik b) l(eriil c)sz€dul CD orAN snEAm + szelleni a fingik 4 a) tOr. k e l l e t l e n r i l t u d o m a s u l v e s zd. EDDI| DREW rof. De vigyazz. an€lknl. l e n y e l i ab 6 k e t " a z t j e l e n t i . hosy fent n€gn€zn€d. . o c) mRow. mi lehet a kilejez€s masik szavanak j€lent€se. Utena ellen6tizd.lost nagyon gyorsan. Ha j6ljatszod..

hogy mit gondolunk a sz6itsszet€tel egyik ill.milyen szokapcsolatok a k6vetkez6k: -ny'lt titok. 6"oa atra .Fdq l9l 18 .ie. ha hangosan felolvasod az angolszavakat.rr l l a l/ beteq 2l rossz.'xihrl a nzlet' etika rj rijabb oximoronokatsyir Tudsz'€az oldalon szerepl6itsszesansol sz6 s€sits€s€vel tani? (Dzt 'lgy dOniheted el.i.Direkt olyan oxikat vabsztottunk. €l6ha loit. masik hgier6l. Bemelegit€siil olvasd v€gig a kov€tkez6 oximoronokat.) ehhez kulcsot sem adunk- o oEt sEcaErl6rdtens&1 nyilt titok r'/^R aarrEsfuai.) ird ide az altalad felfedez€tt oximorcnt/oximoronokat: !< 0 Rendha$/o murl id. ezekben a p€ldakban az oximoron azon milott. (llinden kihawott helyre csak egl/ sz6t irj be.hiborUs o Alkoss oximoronokat a kOvetkez6 szavakb6l: I D Ei r d a z o x i m o r o n o h a t : . !. keser€des"? Eltalaliad: oximoronok. €s utana v6logasd sz€t a ben nnk hasznalt szavakat. Bt rlE R-s t+E lhir Er 6.yarra forditani. Mint 6ihatod. Eqyszer bb.t'. ami e$/f6le v€lemenyt tnkroz vag. ha valaki ezt oximoronnak tarlia: BasNDss E'trcslbir.I Orrymorons orimoronok [olcr-Mtiron] Da vajon ez meg mifele 6llat-€mber lehet? liyelvtanul6s ez is? lgen. olyan sz6kapcsoIalotjelent amelynek egyih fele €s mdsih fele ellenkez6 dolgot allit. amelyeket hal6los pontoss6ssallehet€tt mag.ros a er€deti oxr6n rlo-Rldzlinoll o^"*'trlqAl o l) n6 2) vmive valbzik. A most kOvelkez6 egyetlen oxi mell€ ird oda. hogJi egJi'eSJsz6nak tobb jelent€se js akad. h. hogy mif€le v€lemenyt feltetelez az.yis att6! lesz oximoron az oximoron.il a haborn.n't. v6lik 4 l) masol2) masoht J) peld / ll8. ha magyar p€ldakkal kezdjnk . Az oximoronnak l€tezik e$/ olyan valfaja is.

s6t. nin6 is nekilbbbesel *:: | 8t . szam.l tudes A n€gy kozril az egyik jelz6t nem kaphatta egyik oszlop sem.rDlnijq + k€s o sn rE[et6n] k6. Ami egy oszlopban van.sUrU. hogy .ktz-Piaonszl t"pasztalat a nrowlDDaEttdlid.ro[srcdl nn<Iszill s'taBPlsi?l wDEltiirl c . WIDE ROAD STb. S'TARP STAE SIb.rcr{s?fi | + Sondolat /rf.k. s"^RP TNE. amit a legjobban meg szeretn€l ianulni.i6 [s?ong] dal rAdlt ill 4 mese r. €s ird 0 en Az ansolokjobb szererikmindig labbes szAtrrban egetni.i] + erd6 flAnlh.rzzal a j . a sttarpilletve a MDE fEsu[iir]+ szemek a io. NIDE SE . kivave ha ok(k \ntr |. .ro./Phzutl a reves ./sElryi?l. "sz€mdr-b€s26rjen... Mindegyik oszlopb6l valassz ki kett6t. h6zheU. i r . h o v e l r m i n l d h o g y :L s i n o s k i s l a n v r s i n o s r u h J L s i n o s k i s k r l a m r j h J .r2iE r[$d!.tl a haj sc'r6r{!*ial + kapernyci. Szomor6. a ntrca.hosyEE[ij]a ron. hir ra"rrrlmdfl dft] a piranat roorftull a kitnyv '9 ul!6tl a tal io. kavics + .rose[n6r] or o nnrylton] ranyar rorcrrlhns] a ny€lv o|vassfelsz€Psorbanjelz6stnlmindenoszloPot:sADEfE'5ADfiftGstb TEICIT WALLSIb. s z C l c s ... l o d J h o $ / melyik oszlophoz iartozilr a D.k azr. Ennek a jelz6nek az oszlopa i$/ n€zett volna ki: r'. Yosto 6les r6sszrdles s.s z e l c s k b r t i Ezek itt fen!jelz6kEzek itt alant f6nevek. veti' + txrtnonctl.gy iryenko.g. az szivesen mukitdik uqyan.snk .

a annyittesz..rok most mar rendben lesznek (ez a fenri f€ladat megold'isa is ewben). som (lbdnl csontl q AEC llibisrit ah. Neked kell 6sszeraknod 6ket. mint a csont cyrijtsd k€tfel€ a hasonlatokat (hasonlat o srr.. reszes) ^s a as Ds' .|ss. Az angol P. parosits: . n€ma. mint a halottah honnyu. vagy magyarul mashoz szokas hasonlitani az illet6 tulajdonsdsot. ne-ullr rEE'/zzs[ddhih]4 a hesyek ('rr.rd." Tehat:. El6szitr n€m adunk meg semmit.raz) o .m i n t € q y l o r d sziraz. r uof.3r .I.s (JdEil sz. AEC log Ug. ANCOL= IIACYAs ANGOLULPIA5.yanez kijveikezni. (Jbnl lord) hE DE^DIlnkdlo a hatottak (Drrro halou) . elituar6bannekik annyit...hoq/ ff. hogli hasonlatok kOvetkeznek.rr Isinilil) aszerint.s Drv as ^ BorEIud$ttzit6'"l otyan szAraz. ho$/ magyarul is u$/anigy l€tezn€k-e.m i n t a i e q r a s z e q .-mint. mert mindent megadunk magj/arulis.llos.most mar a k€zd6k is pr6balkozhatnah.lUlint okit hosonliittek A l€nti cim arra szeretne utalni. + hes/.silrl a hbnnyri) a ..rf rrs(hdilontl+csendes.{sF?.]INTI'IACYARUL | 84 .srrsr.s or.mintr heqrek as EASYts 45 OLD AS AS SILEIfT AS AAC fl'E 'TILLS I'IE DEAD h i d e q . most mar csak a magyar forditast keu hozz6juk rendelned. Akik mar szinie tudnak angolul.{i corD rr llldldla hidea) as DRUnx \llnnll .. azok pr6b'aljak meg igy osszehozni. mint rz ABC breq. hogy . hogy az a szerkezet.ofyan. Az angolt mindig olvasd is fel.. {s (ldldl oreq) . mint a csont.. hogy az angolok mii hasonlitanak mihez. akkor mjta.

Nyugodj€k bCk€ t1. Rtnc lttE 4s1! Ilir!?ilDfl 5.) vALtE ADDEDrAx F.{/ir orllff ovl(0116 a gonD) Cot'iPAYrllmtdnil oF E) ME|. alblanos forgalmi 3. nR J.NnElsit'l ldtr) ma$/arul:"r6viditas". l. oz qb rtR L st"rr).Smith q!!I1?4 l v l r J .nrol t"snr'|"'h ' . c) c.. hogy "haszn6latban" lasd a rovidit€st b l.Nagyon rBl. maa.wlripl -y' lll.-ek. uEbntl I|rszin h. (Az els6 oszlop nem alahtzoit szo' igy talan kbny_ vegr€szei azCrt vannak ott. ordq A 'n'qJ-'brn A.O z n a k 7.\l rlidt'll lvalrE + eftek. ^DD4 hozza- g.' h .BER FaRrrAttE r lnant'l o! tididntl (nrrrrr + tas) F) ttttrEsA ER flou| tk6l a.kizar6las a te egzecirozh6sod kedveert.'ytt I'i44 to.rt | 85 . lec. LSD. c/o BBc ePPezenni'rcs leszneg ilveneset csak i6sban l€tezrirovidites"k!16n"kiejtase ii\idiresek k6zl. c€g n€m l6tez6 re. Valogattunk neked egy paral ismer6st €s feltehet6leg kev€sbe ismer6st egyarant Keresd ki a m6sodik oszlopb6l.). [3r] [rusrtin Szemely (rov.GE E T'UBLISEIEC@. r i o q n r . Egyetem 5. EE Ii tfil a.. 60 merfoldper A) as sooN As PossrBrE t. es a harmadik oszlopban hlald meg a magyar jeleniest. n o r . 60 arylniilrtit iitll 5. t J CLt€t(i8: In r J) YERY Ponr^ftftRsdl Jvriin-PoRtiint dEdnl k6DviselS 10.4qqlbftkzl 6) ENnsE aRotDcas re kooo-Ra. 6rit ltiisorsz6r6 Tarsasag 4.sritdll 2.sinl h6dhezlina Ibdlis 2.b.OBBllokodobro sok van bel6le:UsA.bl-Szftdl. dnoorbun I'd eqlnpl robb L 'l"mrol ldn s/o 'nJ'F rooDPs \l.-e{yr'oiultr .v. nejbd megl VIUtrtv. kov. CIA 0. hivj felamilven hamar lehetseqes 6.< T n d t u n lh o b ' \ \ r . !tu! or auDAEsr luni-V0Rldiil a) fiEirrra4cf.IRAE E.Iszi'l 6. ) r J r o g d a b b 1 6 lrd\rte. ABBEEvrano lritv. tlr L. ho$/ m€lyik al6hlzotL rovidit€s mit rcvidit. vallalai.

r'litt-IElidzconcrl hirczerz€s. reKamiiWnokseg 5. ct{ = CEtirn L l rELuemcE AcE c/a KOzponti ttirszerz6 USynOkseg. ll€zzlik szavankent. p.rce. Azt isjelenti. az eS/ rarr. keft6s ngynbk a lo. + B^vELIn|4nll taE s a utazAsi ircda EEpnn"E rlin-PL(nniiir'. Csak arm cmlakszrinh. a. hirnsynbkses 2. hog.6i! ird be mindenhova a megfelel6 ansol szavakat.nn6ltilinfl+ kozporti tut6s. katonai hirszerzes 2. hogy hullanak kOriilOitrik az emberek. aki egy . munkakitzvetitd iigynoks6g + E tr# a hlr . kbzpontif(t€s + 6 . n 1'y. hogy vr[s4ij]. *.38 . nem? Az emb€r azt hinn€.. Ha ehhez az kelr hogy r elolvasd a szoveaet. kcmti'rtanct ben. IY''L. r4aga a szemely.. De a leghasznosabb dolog.inij?iryl acrlc' a rekliimusj nok+g . gondolta. katonai hkszerz€s o 4. lnrLrraEl rr.mindisesyes szam. ezan mondhatta Oroucho lvlarx. I86 . .Cttc|. akkor t€dd azt a l. hogy ClA. ni. Nyilvan senki nem tudni mir felid€zni.h.tdaut 'f t4s . ha k€t tit kosnak is.) Nyilvan ez ut6bbirol (Elnez€st.ili.lisynoksas . qn. k6m).elent az €let€ben.clFct. /|GE cy laidaiinsdl iigynoks€g.t. aki meg.y de most Appen tanitunk. CaYnfiALlsz|. a CIA b€n kozponti fiit€s van..hogy: MtltraRl Drcno1 n 'Eatqslnilitiih-lEEtid?riineir i' lont6. .l'lire tanil a clA? rjogy is szoktuk mondani? A szia€.tl ^68 /(+ titkos iiwnok. J6ljegyezd meg. hoqy azt 4 jelenti "inteuigencia". Az angolban sokminden lehet il$/nbks€g.i4 ""r"f' .iniill kozponti. katonai intell'gencia. va$/is. A k€mre egyebkent cgyszetiibb sz6 az. Iijisrjntl.rur€sa. Hasonlit a New vorki CEnmALrAwra 6s a budapesti a Centrum Aruhazra. Ki volt az elsS szia€-ngyn6k. akkor sEcr.Dl(ddn roiri4. Ennyi mind€nt tud az €mb€rn€h mestanitaniaz a h6rom b€tii.rr 1o k€tt6s iisyn6k). in nogy a NrurAxy ttElrraEncE onellentmond6st iartalmaz6 hifej€26s.a popsijan lev6 'rellenare. pl. hogy e$/j6 po€nt igy elsz[runk. ELueE cE4 l.) . hogy mikor is hallotta el6szor ezl a sz6t melyik krimiben.lcEt. mit is rbvidit {az ember€te ten kivnr). Akkor most lassuk.aicure.crdcr-nek dolsozik. amire megtanit cE n^L HEAmta kz. akkor DrrrsrE[drbll] . Olvasd hangosan a szoveget.]aarrcv+ munkakozvetit6 ligynoks€g ^Dr Bns'aol. 5. Ha Ulkosngynitks€gnek.E [.

tiibbei tudni. ho$/an szokis mondani ezeket "h€tkt znapiul". reKanl aDj Ennsn'EYrbl-VoP Jd. sneu.dl31(ahusesket-zoldi"r-ebb6lrllahivalalosansol eb6d: hni€s k€tfale ioldseg. lgen.htoldldn zdds€o.!trrr'et? . leginkabbparolva. *r 187 . mert a kezd6k na$/on hasznos.+ . h[sreklam I l8l.toladl -Vrrs lkist|ioel I"liu6n parositottad 6ket. hogy mar szinte mj is szes/elljiik. t(Msln.r>el vary a EasB. kiv€telesen igy -5tEknl.ontl .o. a halad6k pedig mestanulhatjak.nlnszrosrl BoldogKani6onytlr iriah a/ ansol kdraconyi lapokra. mar teljesen rad van bizva. mint aFennyit €ddig elaruliunk.to lsntu. az aki HCimeDl[ cttc1.o Plivan a ti\ubanma esle?) k'erdezi a t uBaY minden este. ho$/ jarjon az awad. ha nem eszik .aift rordirsd mas. niSoDllt €tLCX6n: forditsd ansolm.yarral VECrl Etff a ETERAI\D AtrD t*O DLEVtStOtr ADVEE1S MERBY CEersrNAs .*tr"n"r*"rr"ni'frrndti{. . n€ked annyira kOnynyii dolgod lesz. vas6rnapi . hos a ErB6/-rt'l ie$/zed m€g a flasBA.) In hh. alapvet6 szavakat tanulhalnak meg.) alald el. Cltcl.in... .'sor ne ELu tollrom?Ftzntrtdilu-UAl4.bzn6ll o kicsi. apr6) szinte a csodaval haiaros m6don ez ma$iarul: ap16hirdet€s.Hubbjtellqv 3. Dhhezsem k€ll.!v>61 a naBarl. . (Raadasulez a feladat az€rt profi. mi mineh a meqlelelct EABEYl$bi] 'ELLrll.6n: szerinted ansotut vEcDraRran lt6drsd-ftdtnl.lil a vEcErABrrh. wEA. novenv o harecsonv crlrrs'ns lkirrmdsrl EasBArDlktl. masyarut m'' csoda. ..ho$] lintibb odlmos lvlikozben mi bevezetiink teged a h€tkoznapi angol W6ny6reibe. rcv€ €s h€tf€rezt'ldseg karacsonyi l€rj !. |ERn.dt'll + tari rDrfvrsrorvhdiifizidnlo televizi6 o hirdetes. Mi azCrt mondunk r6luk meg valamit.

it rotst lx As NlEtaEt 'FPatLAI. o. " ' . p!. 80ld0g [aiicsortl. fouE s2.8 179. n\ . 6 . ot{ar? I6-KHI 5LRET lgu$l aEADr? h.aA'rxtt E[tBf.One urord .4-E. ' n r i h .ntdne]+ egy sz6.dil REALI.o.'atr.l .3. 4 . 3. G -.l .one renteoCe knrdri. r tEtEJ$t0tttt tro v&.7 F 1 tE. R6adasul igen gyakoriakat.. 2 .3* . .ut PE aout larar. rrlrrr iiniil yasiil.o.a. €s m o n d a t o k a t n y e r h e t tek.8 . 3 .:au" t 00 . 5 . E pt .1. 1 r 3 r | ' n . csak (.sko'reseh h F.fIt crPt 4 crcdeiip. potr'. csak 0gyelje' iek. 8 1 1 0 5 .. e r6sr eg6szl6g. l-C.o.5 . nEAf ll t.Stletroftan fitxtmrr. t r.T INII] 4 6 i z t o s ( v a g yb e n n e ? ) a Befejezted? K€sz(en vagy)? a K€szen vasy? (valamir€.A.Lt founLDs4.r".hD postakir9a liileslal. J . egy mondat Kezd6k s halad6k. 1 0 . SEst fErcE s'o. E.0. n i s ' f P ' r d . 7 .[n e.Woa.. smrc Jolind. kis te6t? sottE EonE EA?I! lsnnr fl A Buc$Er?E Inl{kirl 4 Egl/ vddrot? hovetkezzek a fentiek hangos ism6telget€sel frE Dr? Akkot tessek.. mertho$/ h€tkbznap sz€reinnk o l y a n r o g h e q y k e l k e l lni.o. Ns 187.ldiny.rc agyvihanis 5. etEfounxtns 5. h0s.uta Frx6F B sEfoL EfEaR'vs ot 102.) szavakat kell megjegyezni.ll{m. .aaxEfounqEAD 180. 1 ' E 9 . ror.lari kalr6ldi. as aD .rijinosor jdge 77. 2 . 6 . J .tE 0FgEC.. figyelem! Ujabb Huron-varazslat. 0 . c. hogy legalabb hivogai6 mosoUyal p6tolj'itok a szovegb6l hi6nyz6 udvariassagi toltel€kek€t: d 1169egy italt? AfloflEn Dnn$t t Id-NAlit dmkl + 1469egt. mind€nt legalibb OIt? ft1rsrrED? (SutrE?) GtnD. c. rba"a.shr ndr. { .3 .q qn.PLUs 185. indul6shoz) K'nalni meg majdnem mindent lehet egy (na j6.n 'ra' " ' E N e h e d/ : e m : / " m r l h " _ o ' n v J . maximum ket) sr6val. C. Afiegleitendd0rim0ronok vollal: ?4 . roxcJrt. 2'0. VEr UNBrtrr Urwaam.all 4 ticsivii vilik lvagyis:i*rrefisgyl. M..nr I. 9 .0 r 0 .H .

fly B€cause it is there Eoga( Livingstone. Songs for.i sz6t Sir WinstonChurchillt6l Tanulj meg irl sz6i John Lennont6l *r 189 ..... Nelson Catchphras€ . lvlalicein Wonderland Ol kicsi Agatha Christi€ Basic English ES/ k€t szemAlyes haiku Haiku2 Tanulj meg ijt sz6t WilliamShakespearel6l Tanulj meg i. Josephin€ A quick brown foxjumps over lhe lazy dog.t t. Boy aeorge mondja Keyword technique: A kulcsszavas m6dszer J6 kis mondasok Adjust.k ldZz(z)etek 2 B€k€s oldal Down with. cncDcililttl Not tonight.Kapd el duma l'm only here for the beer 190 l9l t92 193 194 t96 197 l9a 199 200 201 202 203 204 205 206 207 204 209 2to 2\| 2t2 rcez\z)er. dress.

ma €ste .lla este" holnap este lesz. amit mAr tbbbszor olvashat. Volt a BBC-nek e$/ naponta jelentkez6 esti magazinmiisora azzal a cimnrel. a m i k o r a m a s n a p ic s a t a e l 6 L tn e n r a k a r t m a r t6bb ntkozete!. Allit6tas o l y a n k o r m o n d t a n e k i a c i m b e l i t a z u r a . I t0 .6t. JosEmnE sz6last. med jol clrejtettnh. akkor m€g eS/ angol sz6t megtanitunk neked. Kbvetkez6. (Azan biztos el6fordult vel€.yratt. Nor rof eHr. hogy ez mit jel€nt. J6 6jszakdt.yr i<. Az isen sz6.lig is tu. amit €ppens€ggel nenr all nr6dukban (kedvrikben) teljesiteni. akkor kesztilj fcl j6 el6re.rlir . JosEmnE 4 Ma Cjszaka nen. hnny ewet.rvox. csak azt filllentetle. talezen az oldalon. J6 cjszakit. csak nagy val6szinlisasgel nem veited €szre. l. hogy n€m is volt m6snap csataja. Josephine Josephine a hires la rarcosllqnin)) francia csaszir. GooD dtcdr. ranEtrltrl. az angolok ugj/anis b6F mikor szivesen alkalmazzAk a tyor ravaur.IAeDnt{E.Jl'ilbitu-Mod guinijr] a A kbvetkez6 .ltad.litifil). ami nekilnk mdg . hogl ra" cHr nern csak ejszaka van.. eooD wcEr 4 j6 a. de a Todraflr: josephine-es to/renet azert biztos tetszett.) Sz6val enn€k a miisornak a v6g6n a m(soFr'ezet6 mindig iW bncnzott el: AnD rnE Exr 'Totttonr' su E roqo aow Madr. hogy ed.llot ton d|!tu'ofin] lnoi -NiiJT. €s a legkozelebb adand6 alkalommal haszn6ld Nap6leon szavait . roqoR tow 4 holnap. (Lehet.) fla biztosan meg akarod Ianulni a roMcEr sz. szundikal.ma ajszaka' holnap €jszaka lesz.. Josephin€: fs a kovetkez6 . dd niji [dnd ndadru. J o s e p h i n € . Nap6leon relesege volt.ntkbzei el6tti" alkalomra varnod.term6szet€sen angolul: nor ro rerrr.. hanem angolul mar az is to.a 1116 mllt ideje perszerogtonrendhagy6: ratrE. N a p 6 l e o n :M a € j s z a k an e m . egy olyat. Cs erdemes megjegyezni. fontos szavak: rr.i. Josephine. rrr [n6t]+ szundi. ha bizalmas ismer6seikt6lbarmilyen otyan felker6s (nyaggabs) €rkezik. lrlor ronrcEn IL{RoLyott Nem felt€tleniil keu ilyen. tepihi trattEa rrp It jl d tud o l€pihen.isza\Al Ha leforditod angolra a kOv€lkez6 rijvid p6rbesz€det Nap6leon €s a ielesege hi)zOtt.. ho$/ 'te most mAr tudod.

sr . 6s mi€rt ugorja 6t tt a term€szetesen gyors roka? Az€rt.qj hd d/ eg..tptrzrto[s4!linf] is T€hat.sn.r pedig rz i innrry.:a I tt . hogy vajon mi€rt lusta az illet5 kutya..-o"r. ho(yj6.yilyen t srry lirili] (+ konnyen) megjegyezhet6 gliakorhsankivnl nj szavaktanulesera atkalmas. hason16 Megjeryz€s elismertnyelvhnarokszerintt€nylegrigy€rdem€s. A nrrr"ban (ltijtdlo cim) szereplSmondat nagyon€rdekeskis mondat. m€gj€gyezd.barna r6ka 6rugorjaa lusla kulyil. olvasdfel n€hanyszor monda6s a tunkat.'dekel eqJ hF nyel'eszhedey . oore. tunltllt. @. A 'nondar. (6s rrsrr.g Szintelen zold otletek alszanak dnhitdt€n.ha letszetta dolog: ""*rE *t. ..nehrert"f Jhho. hog). Eglimasanyos.Wdb ninden betiiie l szerepelhessen mondatban.arlh' I Rendhas].t r. is rritjpr -o $lszik.r Bnonlr rox ruEE fok 6rdr l lii hikb'iun : dziomFr dd jzid00] Lgygyors. sendhaqyo m'rlt ido @. az hangzasri szavakat vabsztaszl I'tegjegJz€s: akkor kitnnyii.d cotausracs cnDElrDDAs ij-Dldr firi&dil !d0 s'in lhldd. hogli egy kell6k€ppenfura mondattalakarmilyenszavakatm€g lehet tanulni.l. E ez E Ha .p o.or..ldr a.6szo. in..!rc!i'nl.mi micoda" a mondatban. vrtosziniiteg tla gyanitod. ha pl.ilt id6.rl koiron.broun for jumps oycr the lozg dog.rd h. a up Mro6.d.y!d.'*. dm:bpn a rue d/ igp.6 . mar kgalebb kezd6 szinrenvag!.ddlj hatra (o s.(A pewerzebbekfelhasznalhauak betiizesgyakorlAa a (mert furcsa) mondat pedig a ES. Im€ az eredetimondat halad6sabb valbzata (nyelvior5nek megteszi): is A uNELvBn vEe$ER EE DsA -. A quc. @a eM. hiir dd l0 l6nli b6ihlblndr h{it htdnl bator p€k meghajlitjaa fenyesgombot.orm Chonr:hr nyelresz urnJh .hosy srr sacrlsrtkll 2r es Enyleg hangosanl (gy6nyOr[i) M€ge$/ haszn'ilhat6 mondat. Dgy halad6bbaknakis alkalmas veltozatonbemutatju(. hogy az E cLtsi alprlasErI.nt].I drc]trleit brl])k€ny€lmesen. Nyjlvin fctmertil a 4. hc{! a aM aEN rDus az alany €s benne az rdir a idnev.

EvE^raoDl mnit id.mondio Mostmi is azt €sinaljuk.Tanulj belSle.hivaialos" angolszbveg fbl6 odairjuk a leh€t5 leghiibb forditast (azt.li-t0uldnl iutzi6. EVNNYNOOY WANTS + ltubil+ renni.[szakrr] szex + Ih6||lFSZflGdhl [hd] NOMOSE. esik. TNAT'S COIIFLETELY a + mindenki.l0v'ihdilo ANTRW.amit tudsz. reszesiilbenne.ftlrl + hosy Tnenn'S TIIIS ruLUSIONTruAT + homoszexuafisok.[hrd] v€retve TO BE LOVED. illetve..) Tanuld is meg ezt a llrEaE's rdrs tllusotr ma ITAVE SEX AI|D IEEAOSEXUA lvar's coN?LEtELYmB@.lh.j: F. Akkor most sziild meg a rendes magyar fordit6st.n-lRli] nem isaz. LOVE.nlo van..tm-Sztlcudhlheteroszexualisok.yar szavak alapjan sem olyan k6nnyii magyar mondatot csinalni.XAALS NAVE SEX + + [tl] Isndl €s.lildn E Rendha$t.lvrnh4 akar [.amit t€ szokhl.s.a E!L FAorllil.Idi!4+ ez. <.amir€ va$/ol: a . | 92 .linla b€le AND NETEROSEXUALS FALLI IN o [d!h4o ez van.[koiFPdni]terjesen [n] + szererem. (lvlajd megEtod.tll. how mi micsoda)€s a kjejt€stj6 ma$/ar m6dra. + Id. hogy a mag. !6vhit. .8 .) van neki.

ala Olvasdet a kbvetkez6szovegel Hr1zd benne azol€t a szovegreszek€t. ugyhogy min'DxcusE ttE MR oF 77tEMftEcootttsED G^o|rcHo at'tD sAtD ' To *ntcE CinoucHo nEroRED: 'I to ErvE tttttTrtERs. hogy A enowoFPnlEsrg/ Ezen szerkezet sesits€g€vel mes sokl€le csoportot csinAlhatsz. .rrsr?hi!?tl M€g e$/ k€rd€snnk van..' 193 . '6"""""' Egtietlen kerd€srink van: mitjelent az. akkor neked kesziilt a k6vetkezS feladat ila ahhrlztad. Emlekszel-€.llegruord terhnique: m6dszer 0 kulcsszovos h[-IlK] llilrmd szavahar. A negyedik emeleten beszallt egy csoport pnaet: Esyiknk lelismede qrouch6t €s igy sz6lt hozMr zat Eh]nazest. nek€d sz6l-eaz ut'tna amely€kete49EZ. CiRoucno rlAax sAs aonG Dotm n |tE unar M ItoEL DaMEU m uE re. how maguknak is lehet anyiuk. hulonbenn€m fogod tudni. Marx. esy csoport ahogy tetszik r. sur Ey tontE| van.. Ar de foaaT$ FLooR A asouP oF PfrEsrs aoT I'1.Plire Croucho igy v6gott vissza: . T€nyleghnzd ab. kovetkez5rehdat. Ez itt most magyarul d€nk€ppen hnzd alal A$ wA lqAnx. ?t.' DtDftJ xfiow you car'c ttEEE aLIoItED Ha a pn4srllftdl sz6t nem hnztad ah. a cRouPoF EoPLE Ii ov 0i!P PiFll+ esy csoport/csapat emb€r. m€rthogy egyetlen sz6 kiv€tel€vel leforditottuk neked a szovegetl aroucho lvlarxment lefel€ a lifttel a velencei tlotel Danieliben. ho$/ Pf..Nem is tudtam. de az edesanyam nagy mjons6ja volt 6nnek. mi volt az magJarul.. akkor esyszenien ellendrizd magad..

l. |ALKs6ow ltil s6l(vagyisbesz€lget6s -r vagii. hol talalkozhatalmer eddig e$/ikt€s1(6ppen ismetlAskeppen €s vagy(olvasdam hangosan!): masik ij sz6valakkor is. ress€l\: ' .. lb{ lil. ij+ 3 sag(olnival6) Nincssegilsag egt/el6re a z. amely€kei meg kellett n€zned az alul aprank€nt. CO facft ltlCOYl N€ keseredj el. da 6a E llid.6kis moncr6sok A feladat diet6san ewszerii: 1 Az angol mondas forditasat ird be az els6 oszlopba. mit tudjul( mi).n "rt'F.. de nelr tijbb€s sztm (nincs is neki)l n. . Iif | lzhq L rdBl d{iit.lider).rs {gu! ryizlc io hir 3 5 .rorr lddlo ti 2 .4 M [dri. a ryir) mnbntse hirel). Idlla nind"n valamennli 2 oooDrr. A mojdasok ansolull 1 ALL EoaDs LEAD ro Roft.It. m€gsemiudtad ma$/arul megmondani.t4 {i: .P [di] iylzlm€e sc@irsaet HJ naslon mus/aj: r rrx.shizl o h'r.r.i suany.4 . lepesenk€nt megadott Segits€g'ben. E I[d]a \erer . MezeiAnna budapestilnkosnaksem \ikprulr. ha alighalad6 soADMApl. rt i?v0Brdu A meqf€lel6 maqyar mondas: A tanuland6 szavak: 1 2 5 SCOiIS€OI El6sz6rcsak ennyii n€zz€l mes: 1 .tl F ntiterk€p). n€hanyutahs arra.tn.E D'x li/drl(a vezet5. In|ll'i tik2l 4 BE tE LA\E rrrA| tEvEa.mt id6i .in r idi'.tD p6 ny.J. E Rerdhasy6 E R.] 3 nonEr r ris. lstotl s trA mtrc ts trosm Dot4c. 16ltil.l\4ha. k€s6n 5 ttndls:inCl dolog(itt + csinsl ese es.f.varami"). n rt toflm Dona n6rl. 2 kozben pedigjegyezd a masik oszlopban azokat a szavakat. .dh6sy.. BBc NEwslbfti'ri 1. o|Ev \akerhol.tr. l.t..7Enlt'ti)i4 iobb s '/onu'lviiN4 erdemes ha.lit tu inl 2 No trEws rs co.rd. elssre pl. wELLIvll+i6] a nrA" EvEnlktt t'a/iil4 mint soha nonet[nnil+ penz Leveze N6m€lyiksz6 talan ismer6snektiint.I'llijt]<.. "o ^r'r' lno 4 a nincs hir 3 rrrrr[i6k]] beszet 4 BEt. dti] did.

.y l€' q l e n h e d r p s m i n d e n h i t e l h n r n i i s l i L L e l . vegre csah meglett a helyes valasz a kezd6 k€rd€snnkre is. k€rjnk. szab6sagokban C. [o-DzSAS4 ficil Vaion hol olvashat6 a kOvethez6 felirat? ?rE rsa aDtasr yoafr DaEss J(r!? ftingl hlt d-DzSASn bi-RiR ior 4 T'tvoz'ts el6tt.Odiust. Na labd.ls6 j€lent€s€ ..igazit. igazgat"? tla igen.ropul"E.:lF t t5 . €ttermi f€rfiv€c6kben B.m i c l6tt kil€p a v€nd€g€k koz€.n6i ruha". . itt a f€rfiak viseletare €rtik . igazitsa A.a helyes v6lasz majd sz€p lassan kide(il a lecke soran. PIEASE . egyszeriien arra. nMIAiit.fl dmr. Szerinted eg€szen konkr€tan mire sz6l't fel eml€k€zt€t (Nyilvan eltalaltad... Eszedbe jut-e e$/ magyarban hasznalatos idegen szo az ADr6r-rc1. Frr minta . orvosi rendel6kben --.Slicc"angolul. ruhazat" ertelemben..endhu$o J -' jlr ide? e. ami olyasmitjelent.dress.(ie: mi nlindent jelent masyarur: 2) 2) 3)z llelyik algolszbjut eszedbe az "adjusztal" szavunkrol?1Pe6ze. (Haromszorl) CItCl. Mt. . hog. usyanisy.Ai.llttusr voaa DEEss EEroaE LEAvrjc. hogy .csak ha isrEEd ) E lhenro . Vegnl olvasd fel haromszor: PLEA'E aDrusr roaE Dress reFoaE rEAvrrc.r Fijl.6 ..l6sy" mesa . ird idel o A fent idezett feliratban szerepl6 DREsssz.bltitzek.

:il: . ho$/ mi€rt vette reles€gul a kiralyn6t.rl . hogy mi€rt akarsz valami na$/ot Pl : tn?.. ott van bntin (o olyannyira kedves ez a mondas. akkor eHruljuk a mesiejtest.EnD. ha alel6l kivancsiskodik vataki. csak annvii (Na vajon mit? . miCrt akarez te Nagy-Britanniaba menni? . I t6 . neked pedig kil(n6 alkalom.^ megKardezt€k. Mallory (1426_1924). hogy az oit van S6t. hogy mi€rt vette feles6gnl a kir6lvn5t.vagyis: mert oti van vahszolta Oeorge L.BEoruse rriJ mene lglzt. hogy amikor a DuLE oF EDDru a'. Amikor a .r(E oF EDn&nG.Ha kitalalod. te mar val6jaban iudsz is ansolul ) Ha 6ppen f6radt vol6l es rosszkedvii.tq duju vlit tu 96ir ftrm(mmENt oEzA. az angol hegym6_ sz6 arE a kerdesre. hogJimegjegyezd: EEctusE 4 Jbi-rca meri.tlglk 01rdinbodl edinbursh tiercege) megk€rdezt€k.Berouseit is there lbi-rczhd. hogi/ezt is csak a riporter marminl a kiralyn5 Persze I w' Pi-K{iz *.. es ez€rt nem iudtad kitalahi. kedvell l€tt a mondas.. hogli amikor Sir Edmund Hillary is megkiserelte meg' maszni a lvlont everest€t. ho$/ ezt 6 n€m is mondta." iahlta ki.lvlei. csak ennyit mondott: EEcAasEsED was fl. csak a riporter tahlla ki. Vawis: "lYertott volt. hogti mi€ft akarja megmaszni a Mount Everestet De lehet. Annyi.. 6 is afia h'vatkozott. ezt a kif€jez€st te is hasznalhatod. hogy az angolok egyik kedvenc mondasa lett. Mind€neselre t€ny. lehet. tlurDoyoat -bi-|(dzittd!4 o o€za..

feltessznk ( leltet€fez. lellesz .t'int'l iiI'i-ZJUl. rBEswE).ir taEn nem is ismert€l minden sz6t. HArom.lF t ol . Angliaban nagyon hires mondat k6vetkezik. ? 2ll.. Nelson kaPcsAn m€gl€gyeznr: Livingstone: .barki. r pnEflnw? liokfiltuingld6n.. hogt/. liYingstone. mondatotis. t Dr v6ore meqtal6lta Livinqstone Afrikabana Tanganyika_t6n6l Humphrey Bogart egyetlen mondata €ls6 sz'nPadi szerepe alkalma botI o r a r i o N e t s o na n a o l h a d v e z e ru l o l s 6 s z a v a i Nos.E nasDv.. fogsz id ide azt a sz6l fehonclatot. b. . akarki. engem. csak igy kilogikiztad aaolgokat mondatot (tjumphr€v Bogari remehl€s€t) ha az a Yo E Hogyan forditanad le az [l olyasmit jelent. valahi"? tfogyan mondanad: AhaI locizni ralat i? z A fl 'lE E)i mondatot laqy szives k€t (csak picit knbnb6z6) v6ltozatban is leforditani Az€rta biztonsagkedva€rtforditsd ide a tl ME. ll ndsrdn] li lbogrn ng!zt6n.l[lnnitulil fiE k€ressal€s utan amikor hosszas Csaxennyirmonoott nenry Stanley. (rssr 4 cs6k (meg)cs6kot. ItaRDr 4 tlady). hogy mihor es ka mond ta? Az illet6 mondat betnielai 'rd be a szerinted hozza taftozo E E @ l+fra6 ^nvonE?lt nin. hogy m€g tudtad oldani a f€ladatot.'ll Dfl Ltvticsm E. r. amit 6ogart.. Livingstoneill.llogort. A k€rd€s.

hanem t6bbnyire nagyon is nyilvanval6. akkor a szau6ige. amit megtanulsz. csinal dnl (a rendhaqv6 miltakkal eqvntt) n/rrrftvilztl 4 csavarodi\ solz/hrl6lil a bssan L tladd csavarodjon 6ak sz€p lassan a sz€lben.A magyarban hlan ilyen az. N'alunk pont jlyen talan nincs is.. Mawarul val6sziniileg azt mondanankl .rlk-Ioe$fr1 Da"tT CALL as. filmb6l szarmazik ) 3. Ujsagokhoz stb. hogy melyik c r. Fiweld a madarkatl (Vagt/is:itt repnla kismadar.pedig szinte nincs olyan krimi. ha mindenaron heresni akarunk.EPsE[ri-FJU4 visszautasit prrrrfur. hogy: . rendez5k szajab6l. amit nem fog tudni visszautasitani. amiben a komornyih a tettes. Hilas mondat pl. sninrl tja iW €ls6re nem sikernll akkor ellrezdrink neked szavakat megadni.van masik".. Olyan ajanlatot ieszek neki.Ihid a komornvik c f.. rowlv wtrD .) IEr drM .EpERAsE melyik Emahoz kapcsolhat6! (A temakar azert csak anqolul adiul mpq men Uqyarpzltik. hezd5knek: .cinikus visszautasitas eredetileg producerek.Elhndila madarka 4 ofn JoS'l aienlat Do. A komornyih telte.majd mi jelentkeziink".[difodlidil] c. ki loqod ludni ldlalni ohel. vagy a sz6las'mondas 6ll legkdzelebb hozza. DotvEldi.. ha kolcsonadunk egy kri N e g y e d i km € n e t .4 ketesztapa" IhE ooDFArErf. e hivjon minket. a h a r m a d i k m e n e t b e n mar a teljes forditas fog kbvetkezni.) 4. amelyben a boh6c azzala felkialtassal vette el5 ijabb €s njabb zeneszeFzama' it.) 5. $E LL CALL vou. met1 ngt/ kapjak el az emberek.kapd el dumanak". Mi az6ft lord'tottuk a c'mben . a m i k o t i v a n n a k . 7EEA7trElszi*iitl CfltMESToKrEslk i. aki mer nem €mlekszik ra: eZ egy ked€ly€s zeneboh6c-szAm volt.Az 6ltalunk tan u lasra javasolt szavah.r1 . €s €it6l elmirlik a kih'vasjellege a feladatnak. A cArcdpnnAsE-ek kozvetlentl kapcsolddnak az €ppen aktualis filmekhez. "Eoroan P. A p a r o k a z o h .Cotchphrose llopd el dumo It!lddjrl Az angolok imadjAk a crrcdpHR s'-eket.n e m h e l l 6 k e t m e g k e v e r n i . a ksz. reg€nyb6l ill. V6lassz ki bt sz6t. (A mondes ..f..m. Eredetnk nem vesz homalyba.Msr sLowL sL M^nalnriol I'M eone m ntrc r MAN otEn EE cA 'r aErusE.lid.. reHemoknoz. tlwhogy minden menet ut6n pr6bald [jn m€g njra megoldani a e1s6menet: ll6sodik or4lldl a hiv Brrzf. (Vagyis: hadd l5jon a sajat lev€2. majd mi hivjuk! (Vasyis: sohanapj6n . ahow egy betegsegei elkapnak (o cArctt. hogy . Vigy6zz. Annak.! arcn caLL ltialadoknak: I Bbttx& oFER /rfrutr + mdguh a mondJlo\ | 98 {.Vanmasik!" Pr6bard meg kibfalni..sl4 fiqvel srM. DtD. (Az alllt6lagos 6s-krimimegoldas .

Pack den iise.l'm onlg here for the beer jottem dd [ii'i 6nlihi6tr tir] 4 hb.idrfromiql Valaki. rE aqlr nERE Lessunk akkor n€hany klasszikust teljes kiszobabssal: kiejt€s.r. vagt/: .. sonELnDREw rs t t ctzza rxon vott. in t'ntl 4Jrw A rrais B rouRrArn A hutdtiisd. FttR^ .to . valahol level€t v6r i5led. milyen sokat lehet bel6lLik tanulni. . o rrrsxllvielki] whisky / zii. ho$/ 6sszeszedtink n€hAny rekldmokb6l 'smer6s szlogent. a It's Mtar YoaREEsr mEfiD C![CXOaZ6 |t€6DCl! a kovetkez6ansol mondatban. 4 Dolr'r RE vacrE.tdnq b. li. hogy Etlrovas .A macshjh [in-DZSoJ] €lvez). Amikor rtlop hercegei komoly dolgokr6l faggatt6k egy fogadason. Aztdn meggondol' Whiskast venn€nek" tuk magunkat. hogy "Szavak reklimiron". jelentes.reEa. r. 2) EvEtr roan BEsr F EiD wotr'r ELL rca. \vaaw 4 t€to\ta. CoLt. A hlasszikus reklam olyan.lite vrtior !m?ldrl <.kh. ior + resy€r aK Posr oFflcE liki|$cn 5) soiqEoitE.dltani. (Az eddigiek' b6l az€rtjegyezd meg legal6bb azt a k€t sz6t. elentenek a mondatok magya I"ar rou NcEr Aen n . .d h|mlwtt l. C5ah d soromert Ennek a fejez€tnek eredetileg az lett volna a cime. Ez a mondat mar nem csak sorrcklamkent et az angolok k6zOtt.Cl"rez"? Et1or Coc.nagy hasznat vehe' lili asx Fon l' 16. A szorsosabbak tanuljak meg 5ket hiv(116l. {. ALwAys cocA au ('1 c^E woaLDEur Wnts.tlttalg. rlint p€ldaul: Enror cocA coLA lError 4 6wtvs liltitlzl a mindig). 6 ezt igy h6ritotta €l: SonRv. v{dbijvitrltt4). Ere Mour\wAsnln sd$l4 val6 a iobb karod. in den Tank is! is nasJon napszelii vort..rasll. Azokba szerettilnk bele Ha egy reklam sz€pen mesbregszik.'ou rat.metyik sz6 jelenti azt.5rrof. hogy a reklemszovegeket osszeperos'tsd a jobb oldalon f€lsorolt term€kekkel.[d0nt bivij9.. de a rnegadott szav:k seg'lsaqavel Gak egygy€ngad Ez a fordltd temcszetesen dorog.jg] t) Dotr'r sE vAarnE. ki*rl€t.ker valamit) Ne izAli. naioet k€ri E. E reneii'r. nrinden.liul o A leqiobb bar6tod sem foq sz6lni-. ProbijLld meg re jobban lefo.ilzl {tt h. A te feladatdd csupen az lesz.h. mint a cimbeli. fsavmn o ermv rlntedl.. hanem kedves. bizonytalan. ':il I tt . Prnor hddll a benzrn dil 3) Ir's wEAr yow NcEr Aer3 rDn. A5r. cinikus kisz6l'tskent is. €s inkebb a "klasszikusokb6l" v6logattunk. 6s prezentiljuk neked. Ara gondoltunk. hosv: . ossz. akkor az ln6r nem is olyan snassz.

I nLL ntEr FowD our ut ERc mc dotsE t!4s tofima r*ott.t . 6s j6l kikacagtad magad (bar mi6rt is nevetg€lnel maga' don).$ lnojz] \d 2!. ha mar haliLrozott elkepzelessel rendelkezel. hogj/ megpr6bald Ktalalni.rls?inl4 A filncsillag nem mas. A tanult 5 sz6t tedd be a megfelel6 helyre. l p r 5 0 ! i n y d F s o h z d j ( . Csak akkor n€zd meg a kulcsot.d FEEnts. | -tt/trltEE -----------------J 6rfr\ Az ercdeli idezerek AvorD No yott Afi cAtl aE A sT R ts rusT an acftn nno sElr-s flct E''. honnanjon a (P. amis ra nemj6ttek. rcrrltikitla aki etadiaa na{DE t. Woodhouse) o /vo. amikor odairjuk. megvagt/ vele. njsegirc) (az -sa tbbbes szam iele az anqolban) Azel6tt €nekeltem a k6rusban. a sEEls alwafs e AMA DRn s . hogy. hogy az adoit gondolatol kit6l loptuk.or a &rldlotl4 (WoodyAIen) (maqvarul eqv sz6 a meqfeites) ESy n6 sem lehei tlil gazdag va$/ tnl Ttrt (Windsor hercesndie) . (ChartesDance. l a j e g y . 2OO dJ . a kezd6knek minden segits€get Anna sokat iszik €s mindig r€szeg.( (Wffit' Dawnunnt)4 Nos. csinalj valami komolyat is. r i n . Jelen esetben sem teszink mesk€nt.'l. _ P . de Gak addig.mamdi DBw.a k€dvencszamom:. A h€lyzetet azzal bonyolitjuk. v e l . az oldal aljan mesadjuk az eredeti- Keriild a masnapossagot. ber leforditottuk az eredetileg angol mondatokat. mint eS/ szinesz. mindig benne hagltunk egy angol sz6t is a magyar sz6vegben. A hala_ d6k lordithatjak a ma$/ar mondatokat kapasb6l.4. .lcl6z(z)etek Az idezet az a dolog. A hala' d6bbak megpr6balhatj6k leforditani a marad€kot.. Neked az a feladatod. mii jelenthet az a sz6.

hogy eddig nem olvasiad lel e$/ben az dngol idezeLekel lrt az ideiP ts utena mar csai annyit kell megmondani..ld6z(z)etek. hogt ki fog dernhi.o/frIsridkl nsr. ho$/ eml6kszele m€g arra. [h.y. hol z6ldell a . tla zlvar a dolog._ tll ti a a__ . sar I A1'r oPn tls.6sabbak pf6balj6k meg letorditani a magyartobbs€sii mondatokat.ttt megn€zneka masodikadagot[6rjnk...2 A NaSy Sz6tanul6 imad vicceseket olvasni. as ne zavarjon ha . lij..ott azt talblod maid. $/!jts ri ha . v€gy eg. gondolj E Pe. ij v6d&n] ddiu EvEEv DEc. es pe6ze ne feleitsd el a hiPjlest qvahorolnr: PEnc.so ntar you .' r(tr rff hiba. ol no & dst] bd atr IA An oFn4rsr.. de ofyan optimista.ri? [u Ir rou Do ? dohanyzot. l(.ldri di-SzLsdn m nii.. o Probaldmeg kitalalni. ".r oh i'.6tcrzt. ii hft Dij fip'{tijr i'r i jrd }.. Az is a tanulas egy Foa*ia Ha stwrEalsz.| ju 90td . Van eqyEtrdLae?A masiknadragomban egy A munka az idegesses rtn"'ia (Dontierold) Optimisia vagyok.n ii oPti'iisd.. (ltt nem a sz€rz6t adtuk meg inkabb a kiejt€st ) FLET1DwaLn on rnE fii. (felirategy toront6i parkban) (aroucho llari) az hagytam ir6g€pemet. hogv: es6kabat + !. D6lj hat hatra. aki magevalviszi a aancoaraAt.-.rst n. (gmlfiti) mo$ ird be oker. lsir t1arctd ila nem s'ror6olsz.zill ntncotrk4tliiE s.csak a sz6ban forg6 sz6 kivAtel€velangolul vannak A hal a._-l ceruza.setleq M.miel. ij. es6kabat.l Szinte Iuri....srAnDet <sinalsz.rw4o caRRtEs. IPlh16lot'lii .txs latsz-IL!(t Es iu a beigert mAsodik adag. r fiegi:qerjnk. hogy a kilejezettena Te kedved€rtlefordito( idezetekbena angotszavakmitjelenlenek. d€ 6akis azArt 6s akko. ha ezzet Svara' plthatja angoltudasat. (Sraffiti) Mindend6nt€sedtsrrtrE.-.k ez segit 6 bar esik. Amjkor ezzel kifej€zettena Te okulasodrabennehagyott megvagy..ror sondolod ^ MFrenriaz -edjr" J @' I kJbrtor tol .1 2'-'..megn€zh€teda masodik adag idAzetet.. forma a /_ hiba + Ei----r dohanyzik + er-.nh4 wohr rs a forma oF trDRvouttEs' [vi* iz6 . e$/ neztir€. n€m fingok.?e. mit j€lentenek az eddig besznd angol szav.Ms. van rajtad fltrcd. Lto'Y" rrrr [ifj{ dont.1 IIA1E roa aor A ceruza? I LEF| nt Taawmles n EY ornE| PAYI5..1 oFimirn. hogy ezek uryanazokaz id€zetek.LItt'.. saiaUona da. j6l hegy€zd ki.

(Utazz a hadsereg kOrUl.r rendhasy6 202 . MEE| rnERDsnne EoFrE.. Tahlkozz a vilaggal. Csatlakozz €rdekes emberekhez. eleg hasonlb a ketjerenl€s is €sy erdekes ige Angolul llegal. hogr/ ket jeLentase van: . ES/'k€t vari6ci6 gondolat€breszt5nek.) (Utazz €rdekes embereh korillCsatlakozz hozzajuk.as seregbe.valakiver Pl a nagyarur "Jennif. Pr6bald cser€lgetni a sorok els6 szavat (esetleg a sorokat is lelcer6lhetedl.. 4 Tal6lkozz €rdekesemberekkell nu.sarrakozni !ara'nihez. varakihez.t .Ihdi'l i|muilD ddrdddl a Utazz viES karril.E ^-*"n"" oo*it r' . Talelkozz veliik Old meq a vilaqot.nnl me nw. ne olvasd el.ngor anyanyeh.B6krisoldol a Lepj be a hadseresbe.) ThAvEL AnoLND rEE ARLY.) Es most m6r bizonyamtudod. Jotfi nEREs fta PEoPE. zetbesib.Lbbisbril anqoluD "talilkozol val. ennek szellem€ben megyrink iovabb. a Inavu AsornD ME '!oRb.)+/ belep (egy szerve| E A tE Ni azr sondolnank. tia nem akarod. a csatlakozik tvmihez/vkihez).ralahivFI. es gondolkozz el azon. (Adtunk forditasi is.^Nt ^zt ttaj'I. klubba stb " EAy. lhAvEL ^EoUIID IIIERESzNa PEoPLE.ldzxig li in\ Vatahi azuHn kiea€szitette a szoveqei: TEAvELARouaDfi'E woRu'. Ezeket. hosy mit jelent az igy kapott nj szitveg. a es old heq dke+l Ezert szeretjrik a graffitit.r hrtkorik Daviddel" es nreg ratanri: .. hogy ldlJlho/ih . liltn . rrf.kir" es nem.naz Ha iob.iin€kez esy as usy. Old meq a hadsereqet.

i.lgllfsr. find.zltotls2l oom wm nc un.hosv UF rouns$l irn] olvan Jutalomb6lel6rul.lnet' a h. fiFumr o l leclit... ahol ne' mire vigyazz Az az angol kifeje?€s. o.3aEEtLtAfS .Ftdllliililr.gie|cid4 a nagyonfiatalok kedveen.Dorun urith. 1gg. ALof.gydlttldrn. i s a h h o r h e p T e l de l n e m s 7 o s T e r i n i l $.At tenisrezni ltady.o. laftl?tlucrnl Dowt um nt sn r5.Pr.t it 194.nt us ltcttr. Et. 3 A!6nrb.... Palda lsr. Ist. 0t F\urtLL.1.ll9tnnl Le a lifttel! D owd wrm enAr rA ndi. falfirka szntetett Az emberekiobbnaljobb A Do*n antlezesb6l aztanrengeteg t lletekkel allhk el6Peroztasdaz anqol es a maqvar levele Doutt utrv t tE covEBtrttE r.IIll liil sz6szerint: "nel a !".PfEnE UsUr rEftlE tL0f0F roaE.6 Do*N wrm flAcctE Tv^rcEE^lltiwtid ?eldAujt nem €PPenkdzkedvelt.4 gravitici6.ital.. m0gnarl€d ni r. t" ttP fltE lt'twr h dd A tenli lro&n wm kezdetii kiabatasohat nd et aF mE kezderiire.n 19a.tsro prp. hosy "f-tien.g.tot4ruflisol ucrirt t hoBosrcruttisor . 2lfla rifts hir.l. .h!lrB todiu.nit Erdonss cainilti. h o q v a n n A t l a b u b b m .ttenftte ^2. Aul[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[tonrr . de juqiinla Eljen ezt ma$/arurink6bb igy skandahank.. tttf 4 sovdn!.at i6 nir. o. olazik4 tt vn..ad li|6cme3 csinrlni.n. ndnmslot.. Le a miniszoknyaval! sriandataskor a Dowt wtm .forradalmak €s mas mozgalmasid6k soren az utcdra todulo €mberek Wakran skandafjak:"Le vele!" Le ezzel. t a b u ..w' rotsE ai 0tU .. 1-u&nrf2-xouttttttaS-sE'.0.lni. ld{onridl Trlntetasek. osEAr Bsna'ttl$$ bddt'l voria vaslady (4 lro" LADr.BlvE tti f 4lom6nlt. soha.r.. Hate i5tald. otutr 4 ta.hosv vkontstcrElmBlt. 1. tLofa.n.at.juk. r s T i n t e n e m i s l e h c t n e S T o s T e r i n t v d l a m i o l y a s m i tl e _ l e n t h o g J . lis i6l yafalf? cs6k0lll0fl.l. sot.Angolulez iW hangzik:Dotw wnE.f. awlfto. trr^rE? DtL.o.:iF lol . €s nevess.azzal.m. taliltozi* o fiEE.r. ncg6l4 'lra alfIo srrtd srotnya.5 yal. 'r Johbt6s6n.trti atl atatia. cl6t a i. c-sallitorlk 4 Jon.llifl Kulcs: illtb!n." f e a t i e d b e . {-PEror a-At Pdtf offEE 4 t .ht nonl6rede*. evekbena miniszterelnOke nyolcvanas de annalj ellegzetesebb poen.E': Estldvhlt srsrss. ! n.l. hosJ uF mE . nodd liftangosan: titrsr abuot ha a regolddsl' 193. t legali|in.0k.lrdl Do*l1 Mm TttEnn ^na\Iit.td'. .0. inden ndm6ba r.

mellesleg ezeket szanjuk ta' lrE YoaE t lomEn Doptr (7'EltilJl a l. 16r.'/n&oftIniil4 ti\Rbr) tfvrfruarfrf. IavE fry ltoo [l1 mi kt mli dod.t€stilegvagt/lelKleg) tt Michal Jackson: t {..$iiendben: K6i6zd le az anyadatj 6n meghaldk. hosy -nsy sz€r€s.amit meskbt6zunk) qary Numanr /Drf.|roztatrsa amngy is cnnya dolog. ahogy vaqyok. Yoa DE @Ellitl a meghat' o ta:' susan cadosan:nu.iui. de n€ jjedj meg. 7.f6r] [srong Ebb€n a leck€ben az lesz a dolgod. hogj/ az altalunk megadoit dalcimeket csoporto.Y ?hf. ?aldAul a LovE lrtE. kbtbz 2.. hogy kiknek sz6lhatnak az illet6 dalok.irlhl sil a hats6 riles) w^tTTo Ilasr lrE lvAm[rrd] o axar.'na fl^I+E]|ED To TEE I'IRRoE T1 Do rca E LLY warr m DrE? lrlr rlornDR EaaE E €gy ani ngy em kell. Peter Shelley szamot javasofju k a Sdrai Fox tzrvcnslczotg? lfi l6n/th?] kateg6riaba sorolnill.'dl.[|v.IE (A biztonst kedva€deg€szen apro betiivelidenjuk a dalcim€k fordit6s6t.6si (segiis6gtil e$k€t Qvee sz6t mindig megadunk .l.o s" aooo.€sznnkdl €z . te neghalsz. nrrn lo4 4Il . fordiisd te Wolsan angolra a kbvetkez6 fantazia-dalcimeket: So EI. A konlextus nesv.dllanlsz6szennt kitelezast. rm. Valadl t6ft€nt velen tegnaP) Miu6n f€lolvastad. rtm0ddl Rendhaqy6 idtj.gy dt8s€g lefo. Ir/ERE ArD EvERrrLnDRr o Rolf''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''ng YEsERDv (t ppttlhtPdnl tort€nik) Stones: . mindenntt.'. ott. E Rendhasydm id6. A kateg6riak elnevez€set csak ansolul adjuk meg.az 6$zes tartozakaimmal eglnll". Itt.er sr srlliit. hogt. ll TaEn mondanunk esJebkent annyi tesz. ItIReox \.ttftoi Ihe A\on! 7ttmEGnEsntna.in] o mindenholr Beattes. €z nem fog gondot So as roB lhrrc DEPtDsstvEs saqas tuR PEITvEREhotrz nil ?)rr so. ahogy lrLjj 7 kislrny a hdts6 0l€sen (nlve)j Tanyleq benhni akarsz?i FCrfi adkbrben..a. aoy oeorge: Do yoa REALLT sert . flEtrE. nyakkend6 .va$/is a "Ha ensem szeretsz.m. Olyan jo.5or€zrno fA'4enED To ./676 e 5611. mt 6Acr(SE^rrers[3 r]a ul srcrr rf. szeresd a kutyamat is" c. sltsd aszerint.

" irEar6l t€wis carrollrol sz6l. mindiart nedvet kapsz hozza. lm6dom a gerekeket w [{j. ho$/ !€ is olvastad tiz.drlLz] o tt/ottatr lvuidnl..!ki. kisfin le fordltsd angolra: szavakat. €ves koraidban az Alic€ csodaorszagban-i.. cr l'Dnflllatfitld.l. tizenes/. fla nem iS/ lenne. nagyon bizunk benne. husz Cs stb.. tiz. lfi ke el vmit/'.a n6k e tt'o"e'Y 'r* ro5 . tizenkeit6. Akir6l bizonv megle' her6s pletykakjeiitk.el flofkes mi a az "Atice.j ' I Alt tto|D Of Cntonen -Excerr aofs.lsilddnla gverek kedvelem a{crPrlil-szPfla kiveve boyFlil o rit. ct rLD tbsz.vmit/vkit. a reln6uek + rt /1Is [..ft ftnd ciild'iin il-szEPlt0i'] kiveve a fitkat. Mich. a logihit €s a kislanvohal Hogv mennvire es hoqyan. BErodD oF sonEn we/sol'rEBoDr ftni ot ! 'rsliif/eflihiil a imad vmit/vkit' rqions €rte. I ^tt FotiD oF sc/sY4 im'dol. az matadjon az 5 titkuk CsodaorszSgban ff.Durlbdrlt]. a Megadjuk sznks€ges n6 feln6ft a .Iholice in llfonderlond o lndilr ii{mddtundl Maltcia csodaorszagban Nagyon.nh€t. tizennegy. szere(e a szavakal.

IE CAI. illetvejobb helyeken saj'at kbn)rytaBzoba. amit €pp olvasol (a bels5 cimlap hatoldalSn) €s k€tnaponta megallsz €gy-egj/konyvespult el6tt.ti.Ot kicsi0 ho Christie Avagy sz6tanul6s az Ori€nt Expresszen Megint eW olyan feladat kbvetkezik. A m6dszer alkalmaz6sakor a l€gnasyobb €lvezetet az fosja majd okozni. mert ha "szabadon" forditotak.l szetmaz6 k6nyv€t. hanem tanulniva16nak. Komolyan.I REIEII. Az angol cimeker pedig mondogasd fennhangon eg€szen addig amig a ma$/art megtal6ltad hozza. fon. p€ldaul a rept€ren. az be€sap6s lehet. ha mostant6l kezdve mindiq megnazed a cimet angolul is a k6nyvnek. ^ErEi. sok hely€n l6thatod kiirva). nem felejt el. az tovAbbi angoltanulasod egyikalappillere Iehet. Anneljobban fogsz ra ern.D thAu! N vagy M Holttest a kbnytarszobiiban milztid dd ft.n-MBlbord0fi& or no-VtMldd mondja ew angol rigmus. k€zbeveszel egy angol nern szeflt.. 5.inl or di Idd l'livet a f€ladat tenyleg nagyon kbnnyii volt.) CtlCX6i: c'meit.lboliinAiihihnnl EIEPI'AI. lekezni. De vill6mgyorsan. forditsd angolra a kovetkezS teljesen posztumusz Agatha Christie-krimih Defant a kbnvvterszobaban Az utasok nem feleitenek SzAmold ki.) REffinBEE 4 embl€kszik. leck€t -. eD. emlAkezt€t6ril: REt E sEfl.lifdnlrI'n d. LrBa ay4 kony\. d€ ebbe most n€m megj/rink b€le.ll . flov. Ot Agatha Christie-krimi cim€b6l fogunk angol szavakat tanuhi. tn nE LrBt t.. fle felejtsd el otthon sz66rb6l ellen6rizni a cim forditasat. am€lyneh ha megerted a leglelket.BER Az elefantok n€m felejtenek A k€k vonat rejt€lye I. mint a Szab6 Ewin lasd a. oR4 \tagy \aEosEoEaMoml [ondr6ro l|9rla orvasy szaj) pAssE cEe4 utas (internacionalis helyeken. 6ar meg kell mondanunk..nk$dl IhE MrstDEY oF nE ALr. TMrt + vonat (k€pzelj el egy vonatot.tBEn rEE Frrafl oF NovaItsDslti-ABlhir. es uhna meo ketszer. nem is segits6gkeppen adjuk meg az alabbi szavakat. bs datum arrafel€.tar (k6zkonyvtar. amint €ppen tr€ningezik. P6rositsd az angol es a magyar cimeket. €s annak is mesn€zed az angol cimat. egy h6nap alatt hany ansolsz6val l€sz€lgazdagabb. hogy az ilyen esetekre lehet igazSn j6l eml€kezni.O. A feladat na$/on egyszerii..lbo'l rAssENcEn ro lh^tnFuRr lu hlsrindIsdr &. ha mar igen gyakran igy kialtasz fel: ezt a cim€r de vacakul forditottek le! t06 .Szerinted ki nyer ma" c.

g. l i O q d e n a J O .vt ew E alapvet6. tnausnE.(r. Tied legmelyebb tiszteletnnk. Remeljnk.l.vonalz6"? O A lisr.ovf..ll. BAsrc esyebkcnl mozaiksz6:mn. 1 1 6l i s r i r . sd1mrc. melyik sz6 jelenti azt is. lesm€lyebb.r d"L a-lg. m*.n r. AEEoE voae ^ndt w rurl as r{mc foe xuLEn wLL clutE WE EoE Yoa EAyE YouRtsAl IN ME PLACE AlE LIVE AS Ofi GI|. ahol Te knrrlykeni ualkodsz. . AND ovERroota wno crxn c as wE ovE^toox wRoucrnnc B PLEASD CATI'E US MO]'' DES'AE C"OESES (E BADI|ES. tftNAndlL A itt nrr El Rendhasy6 id6: .ft na"rlnaildnlnemzet. es nezd el a ross2 cselekedeteinket. ^-' 1tar4o . Kerjnk. ahogy mi is elnezzuk masol rossz cselekedeit irintunk. !"syc t*tv iz a izzadsas *aErll!6t&]..roEft6ll4 rcmel rcmeny. atla. awcad. vezess messzir€ minket CtvE us tooD ro& Iow.. "4 (ozerer).asc EncusE 6tirasa ez itl. a kovctkezS szavakdt iegt/ezheted meg belole: a lsdp x. megvaldsula te akaratod ahogy ott fenn. 20.nyiunk apja az asben.hanema mondat kiolvasAsAhoz): Seg'ts6g magolashoz a ji'I nijldnvid ling tFRtild.a se v e k b e n O s s z e a l l i t o te q v a 5 O s z o b 6 l . Minda. Adj nekunk tiipulekot most.ry.Ai hs. ahol mieunk. Ere lhii vdtdd.rpd.. AIfD KEEP AS MO'' inkt6l €s tartsvissza. hD'diu'turrl vil vi+ldqo' ltarnir. itt is.r r E esco. (nem knlit4-kiili'na szavak. de az€rt faragatlansag lenne egj/ Nagj/ 5z6tanul6sb6l kihagyni.rj€renzd p. /crs/"rc' l'isr-Pt(T|+ a a tisztel. oeemsrldip ldiydr) dipdlztl m€ly.indenl ki feher feiezni ansotut."ino"rr n. V6lasztota sz6 szerinti (suta) magyar forditdsb6l tunk is egy sz6tanulasra alkalmas min6t nyilvan kideriil.Jint "lii.tisztel€t. FarnER ttF ALL w w mE st r Yoa aET orn DEEmsr REsEcr. sny [!ztij] o es In*"y. J m i r e l i l l i r 6 l r a t rinvfes.n szerepl5 melyih szoval megy jol pgj.ri liildr] uralkod6. eljdn Remeljnk."z.ra[king] a kiraly.BosicCnglish in0lirl [bajr?ik C ..i terj€di el. .nll a .ru. sze. (m€lyebb).t.hp. vasyis *en. tla megianulod dz els6 5 sorl kNuDSl. n +sceirs€c sznvn corcovz€t€lcz fD A tanuland6k kozll melyik k€t sz6t haszn6ljuk a magyarban idegen sz6k€nt (hasonl6 j€tent€sben?) @ l4it gondolsz.qy.rda: !@' . rosszt6l.. ir-erfio' l'Doiltricr-Pf*t. s76 az angolban? l7z-irr?irt I Eo/-k.orcz6g. hogy mifyen naqvon ismert szbveg B. hogy orszagod..

{ nEsE E^I^oansot. imp .s mast{ r1Ahsuno+telnnsz-Llst:fl 6s TandoriDezs6ill: feny6gombahoz.(l. magyafia. olvasd l€l n€hanyszor.sb6l I hinelena holdran67 lA s/obd hiisin lotrhonoslelrem hamrr.nj" szavak. Eliildoqeliem.es hoiku A hernyo hatin felborzolodik szcjr a I Rizshenrol. lti egj/ tanulesra aiiri haiku maidnem kezd5knek: funnD rtrEBornE II/"O 'I'OT'E FROIq WIEEE - hi zfrom r. aliszelfrii.{rveselda4o-Nlzl "t vere. eS/ ismereilen A mP mD MrsERooM- !i-T0Pddmrs''jm ki tudja honnan dtifl A haikut valami€rt kbnnya By flE Rrlhqtitlmegtanulni.rrrn6l [iin]all.a BortLE ( 4 palack. va$/is tanuld mes t/tr. E viqrrdr rdbb€s kkrek r08 . ha ninGenek benne .d6 egy 5s6l J6l van. A haiku (ered€tiles) r.: . akkor teheiiink bele kedvUnk szerint olyat. n€zd.. tla tetszenek.attpr. A haiku mindig harom.r dd hrsl lbi-HNlrD A palack mogOit - es/ arcr Ha tetszik (ha j6l "htod a kepet"). es ha a BDEI|D. Baadasul.{n! lhtE: szeA kicsivel halad6bbaknak hadd kjnaljunk egy mesik valtozaiot: l\Exr ro nY sdADott I{Eo nnows FRotttkttERE- l'ubdtu ir{j s. FoREr. szeretnitogodezt a lecket.leri sz€p-) Tedd azt. ngyes vagy 'a'na u 6llir4. amit szeretnenk megtanulni. l€forVagy dii]jek JAFAi'tEsEnd AtrornDRIi-N dnl nyetwe.Eangoka. i€nyleg nj szavak. FoRExAnpl'9lfuq-ZAqlnllangolul.. nveo meg a Frc. mint percAl]ra t"rit1xoor! vagJ a LEAF'tr. Hajkut omE 'hddr] nyelvekenis sokat irnak.sj erederires Jrp. ezek itt felettem haikuk.

Hoiku
K€szitssajat sz6tanul6shaikui egy (eredetileg) ./,{prrf,sf, haiku ENcLtsE slArrott rna j€b61ngl/, hogj/ a mesadottsz6listAb6l tegy€lbele "nj" szavakat- megszlileiettaz na igazisajathaiku, srrMcr bdlblli k€nyelmesen olvasdlel n€hrtnyszot EtLiLtsfl D as rd A B EuMArrA !Szeintem n o '.'Etudni logid Br rrif,r es a szemelyes haikuj6t n€m szivesenfelejti el az ember (knbn6sen a nyelvtanut6). lelejts el li6nyelmesen Ne h6kad6lni.amikor felolvasod miiveill a Ebb6l a lishb6l vabssz kedvedremegtanuland6 szavakai: nj + + ,orr l66tl cs6nak, crrrrElllnddlla syertya,,ora lking] kiraty,q./rrr [bii] + kir6tyn6, o cmnrtane lsm-?dNla pezss6. sora hz0nrl dar. sr,f, lsdir] $ .sillas. co,our lhlii4 o szin, /sl/ctr ltnkl d teheraut6, rrrr lrijn] s bor, crp [hp] o cs€sze, rrrr [|irl o sbr, 6, E + ln6s./,',l.ilritl he$/. domb. k;jtl+ kapu,rors€lho 4 o 16,oo,tsodl4 Isten, t'ERoltftit]4 + ,rrff llijkl a to, vAuErltdil+ ubtsy, utstro,,lthdiii+ t tos t6, sowD [s:iund] nang

llo tttoon, No FLokDRs,

^no o" "nnur n*.

E

[n6n0n,'r6fidn n6 frundz
.ndhiidnb!3!{tfl

Nincs hold, nincsenek viregok, nincsenek bamtok -

A sajat sz6tanul6shaikud:

V€g0l harom tatal6k azokJrak az igen halad6knak, akikn€l j6l mrikodik a sz6tanul6s

2011.0. ilIattandAft mirdrnl'otTaAi yalamia liitii 0la hrls6iil6ssr; Tdrtleg alaE hrlni?;8l'nt neg anram;iitloda 205,n.I u Fqto0t rtuLts E cEprfdtEt, 206.o.ErE,tttr rtEI/,,Irf, PtstExsE seun EmE,|0,H03M0,I ,0.1l rosp0lttf, nacf6 2),rut 3l,ffProsr, d0polsla rol/F'yalni eni6lnegyt a L,wn wEsrr, Low

E--

.r* 2ot

lonulj me9 aitsz6t tUilliomShokespcore-tail
Tanulj a lcqjobbakt6l. Nc add a16bb. A holctkcz6 hiron lcclt6bcn h.ironr olvan rngol r h t r i € n r b e r s z e g 6 d i l ia n g o l t a n r i r o d u l , o g J a z m i r d o f i K . z d j n k S h a k c s P c a r . c l . A halott angollanir is angoltanrir, f.jlcg anr. ha itgl hi!j:ik. nigycljctck ide, cnberek. nhogy cnge|n: Willianr ShakcsPcarc. Nenr nrondhatnim. hogJ dircl't c!J/ trragvnr sz6;azdsir \czdd nyclvtanulonal{ irtanr renrel{rnii\rcinret,dc ha Ara!y Jinosnah sili.jgv.\ r u l t t 6 l e n r n r c g i a n u l n ' aa n g o l u l , m i t d n c s i k c r i l l n c n l r i s c n r b e r f i a n a l i s t " ] i i . 1 vilasztani, m€gha liicsii regicseh is. olvassitok cl olict closTor sz€m konnyri sorokat a n g o l u l .a z i i n a n g o l u la s n r a $ / a r u l . -Mr DArmoER! o ,/y ouc^E! o t',v DATHEtI 6 Jmiid6t0r mii drkdty6 nijd6ldd i hndfi [niidorboddrn0rij b4 it-SZtlFmdo frundl ftir l6nolt ldri?b6sz

a NEtrnER Boinows uo| Fos Lo^w on LosEs BorE

wtrEn rrE AsE BoR . wE cRr rEAr uE anE coME f$ndirbom,vikiii,itii'hm] ror s cEEArsraaE oF Foo.e [|udisl s?rdjdls gifi 0rfihl l S n y o n ) lA d u k i t j a i n l l A l a n y o m l " v e l e n c e i k a l m i r , I l . a . F o r d :V a s l s ! ! , i , n ) ,,Kolcsbnt nc vCE/. ne adj: nrc[ a hitcl NEITIIER A BT'RROILER lfOR i Foa Loatr oFr LosEs RorE trsELF alrD A E l v e s z t o n m a q i t , e l a b a r a t o t j " ( n a m l e i . 1 . 5 .f o r d : A r a n yJ i n o s ) sirunk, ho$/ a bolondoh WEEfi wE ARE BoRn, wE cRY TEA| w aBE ,,SzLilet€sunkkor E r o p p a n ts z i n p a d i r aI c l j i t \ , ( n \ . ' TO MIS EAEAT STACE OF FOOLS, (Lcar kiraly, 1v.6. Ford; Vorbsnrarty itlihily)
lttv DATGEE|I o Mr Ducarsl O MY DAUAEERI

l l o s i p e d i g , o h , i h l e , m f t t a n u l h a t t o l it i h i n d e b b o l l C s a l ( o v a t o s a n , n l c n a m a $ / a r m f o r d i t a s o \ i a n . h o l i n k i b b k o v e t i h s z e l l e n r e m , i n t s z a v a i m .l ' i o n c n r i g y a z e l s c js o r . . . . . a DAuadn Bld6lntl ^ tanya valakincli. "v D,ara'Er lmiii6t.tl + az 6n linvonr rcnnowlior6le, ki)lcsonktr. ,o/rionf,nlboddl]o sz6 szcrint: Iiblcsonl{ar6 cno llentl(rendhas.y6 nrult idi:t LEt\r' LE|fIIa\I) + kolcsonad. rr,'Y,r,c[l0iiir4< sz6 szerint: l{6lcsonado n a r r E ( e n m 6 s c s e l c s e nd F r n a h i r t a n r ) l o f o + ] s v a l r a n E z a s z 6 P a l d a u l n c n r h c r u l t bcle a ma$/ar fordiiasba. FooLlMl]< bolond (rcmelem nresszanlolia mir valalri hinv ezerszcr hasznalonr '2t

a sz6t miivcimben...) fcladatomnak 6rzem m€g, ho$/ ldagyaljak nehtcli valanrit, hogl/ ne l{c!crjet'li osszc a BoREot/t neg a ,E let (ciki lenn€, ha osszekevern6tek, cs nrondanito\, ho$/ n Shakespearet6l tanultdtok....) lvlondjul(jcgyezz€tek meg azt, hogva liblcsonl\a!" az. amibenangolul is van .,1' bet(. Bohadi egy dolog is az a zf,t -ha$/6, ha lidlcsbnad'

210 ri3

Tonulj mcg iit szr6tSir lfinston Churchilltiil
N o s , h o l g y e i m6 s u r a i D , v e g y e k € z d e t e ta z a n g o l 6 r a .1 4 i n t a n u l t k o l l a q i i n r n c l 6 L t c n r c maf mesjesyezie, a "E D EAcnEs oF EtcL'sdlded licsor inqlhlis csy EAcEEn oF E,cltsd. ov k i i l o n b s e n .h a ! $ / h i v j a h , a h o g y e n g e m : S i r W i n s t o nC h u r c h i u .A l c g l o D t o s a b b an c 2 l den€m €r egy alapvet6 szab6lyr6l iudok: ntindenkinck jog. ngy cjtcni az idcgcn neveliet. ahogy neki letszik. Angolul EvERraoDyHAs nanes as ne cnas*.lu'ibrdihs. d0dl rutn-NAUNsz najm. hi.rizhl Jcgyczzah lncs hi,ftinr: loiin & pio,.vorrcf,ho-{Auflszl 4 lde.ji (egy sz6t angolul). rontos tudni - a robbi ansoltan:ir u$,i. mindig r magur pnotu^cta noftiiv"Llploftnla-ijs0nl < ]'|.jr's log bJlno.odn. mignembelekekLil. K6vetk€26 sz6: FoRErc lhit'l4 idegen. kulfoldi. TudtAh'e, hogy anyai tlgon bcnncnr indian v€r is csijrg€d€z? Bizony, az any6m amerikai !olt, es felmenoi libzbl( ahadl cgy indiin. Innen, a szisetorszagr6l n€zve ci egy FoEEtcNEa lkn'il (+ idcgcn liiilloldi fcin€vk€nt ), odahaza nagyon is bennszulOti volf. A harmadih szo, amit onokn€k tanul6sra kivdlasztottam a cfloosEbckl < viilrszt. d,)nl valami mellett a ma$/ar fordiiasban ezt egy liicsii mask€pp heueti nrondani, de az€ri kovethet6 a dolos (hieba, j6 fordit6inr vannak). Ha j6l iudom. magulinril !an cgy ilyen b€tegs€g, de gondolom, azt senki nem vilasztja. Sajnos rendha$/6 a nrrilt idcjc (de h6t €n is egy rendhagy6 szem€lyises vagj/ok): .raosr. cdosE. cdosEn lrsia rs61, cs6.0nl. c c T e h i t e j t s 6 k a n € v e m e t n y u g o d t a nc s b r c s i l l n € k . s a r c s i l l n € k . s u r c s i l l n e h h a m t r nem eml€keznenek r5. hogy mien mondom ezt, olvassah €l nreg egysz.r a szovegem elejet -, csak tiszteljen€k kozben. Amligy term€sz€tesen az OnOk angoltanuldsa !iriigy€n sem mondhatoh tnisl, mint amit mir a masodik vilaghdbori kapcsan is €mlitcttem: akkor gycrnnh. haladjunh egyritt. egyesiilt er6vel. Angolul: Co E fltE:y.LEr us ru-Gtdoii! iortu-Iifurid d'rnqsrl otED sr?Enc u.llfl d.ilcl c!?gdloflod S E s h o g j /e b b 6 l h i t k e l l m € g t a n u l n i ? e m m i k e p p e hn e m a z i . a n i t n r z i re d d i g i s t t r d t a k . llert az perdaul, hogy roRn RD, ha r6vidilve is, de majd' rninden nragn6n njta van A,,jot1ni azon a sombon. amivelgyorsan eldref€l€ lchct tckcrni (rrsrl{i$rlrorwa\ot. lcond ..menni (60) is tril konny( ig€. Az. tlogy u tED, benne van abban, hogJ UftIED llaradjunk tchit a rocErEER\< cgyiltt) 6s n sztijln0vrj-lilEdkr]. SrAtEs oF AEERTC^U|-NLIid er6) szavaknal. Az €n idom mir nenr diiga, dc az bnblic nrag igcn. ngy. sraEncnt 14 hogy nem is szaporitom tov:ibb, ezeliet gyorsan tanuljali nreg. [erc|n ll€g egyszer a li6t mondas, mosi mar mint forditanival6:
EVER|BOD| EAS TEE RIGd

lvlagyarul:
CotttE TEE|, LET us ao FoR Plagyarul:

/ U$/e €ml€k€znek arra a kepemre, ahow l\6t uiial a $/dzelenr iclat rrrut.lLol)r'1 trrint gyakran haszn.iltanr czt a s26t. Jussotr .sztilibc. h.r wcroRr ltilidti).lstenem, milyen

ttl

Tonulj

iit sz6t John lennont6l
[u F,h]

tl€U6, meqtanitsak neked bt sz6t? Na j6, lehet r6la sz6. Van €qy dalom, ide irom. yoa cM sEmE rouR sEoEs AfiD nEAfr A sarL lnd [u hn siji jorsr:? vrri !,jdt] yorl cAn coEB fouR ttatR AnD Loor{ eutE cL|D. hn 16fl 'ndluthdjr liitl rol ca r DD rouE FACE aEEnD a s rE. lu I'n Iiidjorftjsz bi-HArxD 'tll o! OtrE ntna You cAN'r E|DE Ivo ,tirsju lrd'n hijdl Is wtEN YoIl'xE CRTFPLED trstDE. v!n hirdld in-Sr,{.1 ir Maqvarul ez valami olvasmi, hoqv. Kif€nyesitheted a cip6det, blt6nyt hordhatsz, lvlegf€suloda hajad €s nagyon frank6n n6zhetsz ki, Flrejrhcted a/ arcod egj mosolv mOg€ Az egyetlen dolog, amit nem tudhatsz elrejteni az, ha nyomor€k a lelked.

rim€lni. A forditas Gtod, angolulm€Srimel is... ljem v€letlennlazt irtam €n. Szeretek viszontjelenlegi nyelvtanari funkci6mmalftgg ossz€.Ilem tudom, te mityenszavakat €n neked: vahsdanal ki tanuhsra, mind€nesetre ezeketvalasztottam rrEArbll, salrls4ti. cot Blttnl. sntLclsznt!1. morllgdl. Eletembensoha nem taniioitam angolt, ri$/ho$/ el kell nezned nekem, ha a dolog doc6g eS/ ki6it. Megaian ezek nehez szavak am. A koz€ps5haromsz6 ige is, meg f6nev is: (ak6r az bltOny- mintha csak raolioryt€k r.'I 4 ld 6ltony 2. illik valakire/valakihez corr 4 l. f€sii 2. f€srilkbdik(kombineljaa frizunjet) rrrrr + L mosoly2. mosolyog- ez a legfontosabb sz6, ehhez nincshozzefnznivat6 gondolj most Sondolatban j6 breg Lennonraes sE tE A snLE! (Enne\ a mondatnak a persze angolul sincs tobb teteje, mint magyarulannak, ho$/ "mosolyogj e$/ mohogysttzr r rtzE ) solyt", ha maS/arulmondanalily€t, mondd angolulis nyugodtan, A fenti otb5l az eb5 es az utols6 ige mnli idejii alakjai rendhaw6ak(ha azi is nekem k€ne megtaniianom,hogji mi az a rendhagy6, akkor peched van, mert 6n nem fo' gom):

*un wone, womfufi,wnl
flrDD, nrD T DDENII,ni i,) A rarFrel kapcsolatban viszont mutatok neked eS/ peldamondatoi, amjt valahogy, ki tudja miArt, mindenki megjegyez, €s m€g hozzam is koze van a dotognak: I ALFosr aLways t E r rEArc.IE6ln6ed 6lv,j? dsinrl+ bn majdnem mindis farmert hordok. tlallot r.f tam egy maS/ar sracr6l, n$/ hiv6k, hogy Sanyk6, €s az angol €retts€gij€n egyetl€n m6s mondatot sem volt hajland6 kinyogni, csak azl, hogy I Affi6r ALa/ rs wE R EAtrs. Persze, ho$/ etment. Ak' ismer engem €s sz€ret, az tudja, hogy a zrDltsz6 €gy m6sik dalomban is sz€repel. nEy, rou'vE cor ro ELDErow nvE AulAllhEiw grfi! I'ijdjor|ct i-VEJIo n€, el hell rejt€ned a szerelmed- Azt meselik, ezi dalt a Brian Epsteinnek irtam gyens€dsegb5l, mert sokadjara is vissza kellett utasitanom a szerelmet. Hat, en mAr nem is eml€hszem... Sz6yal a EDE azt jelenti: elrejt, eldug valamit, vagy maga-maga elbnjik valahova.

2t2 .:ii

ROSZUNDUTII I 2. INCo|SCSRII

list'ik UsefulLists + Hasznos Itt mindena hely€nvan Intarzia Againand again Iminute-2words SinSSing A v€ry bloody exercis€ A RingekUra Tolkien utan t6k szabadon ralperc€sk€prejtv€ny Fejtsdmegl I Ealeseta fogorvosnri I minute l word Usetullists 4 tiasznoslistak Szalamitaktika I minute.lword egi/ hires z€nesz

2t4 2t6 2t7 2t7 2ta 2t9 220 220 221 221 222 223 225 224

.:a iI3

s iaunl {ijlisrt0t/ v. de mar bnulom. ho$/ bizonyos szavakat f€jjel lefele tanul meg. hogy m€gforditoda kdnyvet. A ^av€z hosszabb. aDriti€jj€l lefe16 nyomtattun\ ide. aho$/ vannak.vagl'Atirod5kei. mint a novella. A . a 'gy. hogy melyik figura mit olvas fejjel-lerel€ Ugy valjUk.hepregeny 1 2 l t 5) ".Usefullists 4 Hosznos list6lr liefullis. Olvasdfel haromszor szavakat Csali ez€k utan 'rhatod l€ 6ket norm6lisan(remeljlk. xa t€vedtnnk volna. {iijv ri.{uartfiDqlrtoos A listin szerepl6valamennyi sz6 tejjel tefe]re DottryIrtszE/ 6ll itt.hr] A Lrsr of 5 WoRDs WEtcH WE IIavE PRnED UpstDE DoL.ijellelfel€". meg nem k€s6). a zf.zf.ovFot mir tudom.. 2t4 . 'l) 4. E$/€l6rc diunl) \upstDE ne ensedj a l(isert€sneK. akhor €zek€t a szavakat mar csak err6l is megjegyzi.hanemigt/pr6balkozz. De most se forditsd meg a konyv€t. {De ho$/ nrin€k?) B^atsaurprazs!9t |ad! l!1e or (g xuaEard?\t Fqllql sctr{oc (t ^u36 iMou]1roN (t 69sln ldly'rt'lll]slJYr6l$or (z (r ^. akkorj€gyezd meg az nj szavakat az alabbi kulcsok segitsegcvell Kukk mindegy.ls-t meg nem.. hogy milyen kOnyvet olvasol. ird be az alabbi €jzocskak ala angolul. Az ujsag hirpapir.trd: viirr tiftid rpi?ijd ot sz6.fe. hogy negyven€vesen is csak k€pregenyeket olvasol.!n . Komikus. 5) . how ha csak egyszer tdrtenik az emberrel olyan.

3f.von Itt minden o helgr6n Ne k€rdezz semmit.jt] hni. olvasd cl azt a sod. cclsi|s foli) ..H a n e n r n r e g J .dl !m!ryivi'osl iYostn€zza vonal ala. tse tudod kniaz angol szavakat a magl/arok nrelle? ( n r a r n r i nn r i c s o d a ) t folt (pl.hi|iil [si6digi] Naired Dunanewvaros Iniil. hogv nrit kcll tc. hogj/ ilt ma$/ar ldrosolir6l van szo Kecskem€t. rlOST kezdd ell ^rmcas aoatm€t [gfi. anri nr.llcti a medve van. A szavakat mindig trondcl l\i A hicjlesl odairtuk a szalak mOS€. Amikor letelt az itt Perc.. Szombathely. mindig mindenhol meg foqjuk mondani. de az €lsd sort ne olvasd m e n r z m r r n e m t o r r r t ( o z i h f l i d .rel ishas scal Kiskunf Butbrecenlhttruclnl liskrnfi whatskorc szombatptace ldslold lslo'rbclPliir4 si6d€sree ar chairesfehan he. hogy nel Persze mar mindenki njOtt.rni Ilcj s z o r i s : n e n € z z a z e l s 6 v o n a l a l a l A z u t i n a v o n a l f € l e l t l C v 6 h c l y n e v c kh o z n l p r O b i l i meg min€l tobbe! megiesyezni 5 Perc alatl. l4ondtam.:i."oa + ts persze mostjitn az igazi.l. Pr6b6lj meg t o v a b b m e n n i € m l € k € z e t b 6 l .'215 .

Elvett€k az OsszesD€nzed? A . ho$/ me$ahld 6ket.i6 vorr. Annyira.? Kulcshelyett: Elvett€kaz osszespAnzed? r^ttEl.."? (ltt most a ha$/omAnyoknak megfetel6en tejiel lefel€ kell€ne lennj a megfejt€snek. ragadE ezl kialba utanal . Mari. @a urc'ltul. g kell allapitani. €s kitalald a jel€nt€stiket.38 . tijkin]. Tessenparohi a bal oldalon szerept6 szavakat ajobb otdalonsrer€pl5 hipirase\\9lE!eqgyil:\LE_89!S!4!4sTdrn i a a s h a m € q v a n . As ngy olvassa el. hogy Xq rlzst stb. Xulcs is van. ehelyett nem igy van.sEour (kieltsro{rina) o ki6lt. marmint €z a megfejt6s.da*irZea.ngasnd{es") tagaszt. Akinek iS/ nem retszik. Neked csak annyit kell tenni. mesodikviszontnem. mint az Grh. ni az intania? Hat azr roppant bonyolult elma$/amzni. mert az sokat foa seqit e n i a m a s o d i h t e l a d a l b a n a m i r d l t u l a j d o n h a p p e ne z a 7 e q a s r s z o l t v l e n h o q im . j6t€k az eg6sz. de annal konnyebb bemuratni €$/ peldan.lntorzio llost k€t feladatotadunk.Enek. hoqv ez mit ielent.. melyik ige megiegyz€s€re melyik intarzias mondai a tegatkalmasabb.lya rizst fogunk €b€dehi. fordiisa meg a konyvet. hogy . kiabat Ha mar nsyis majdnem k6sz ez az oldal.l ) 42r/". A Tehetaz els6.tEnnak. ot hiutl Ids*l hztikl Iriikl lYost m€g tess€k legal6bb h6romszor kimondani minden sz6r.) Ugyanisy rejtettiik el a n6W igar is a mondatokban (mindegyikben e$/elegyei). mjnt az a paldeb6l K fog denlilni. Az €ls6 roppaniegysz€rai. A feladar nem Disk6ta. az els6t u$/anis m€gGinattuk hetyetred. Meg ilyenek. mnu id€j( arakj. Az€ri nem keu izgulni.raqas2t"ikes iae? Ezt ki'iltsa uHnal elreitett iqe Jelentes aat (. a Szia.et\!etrxE) a yesz0 4 A . Itt a n€gy mondati Mondat Azt k€rd€zi. Szerinted melyik n€v van elrejtve abban a mondarban. ami. ben megtal5lod.. Ott.. S/orsan mondd el mind a n6gy mondaror anelku. hogy belen€znal k6n).ki6it rendhasyo rtrrbftk E A s'c'sejobb ry 216.be.ragaszt" ikes ige? sncx (. krilonbsen ha a kiejt€sre koncentrabz. Ez ut6bbiban soksok segits€get fog nynihnj a mondat.L.h i i s m o n d a ahdr A kutcsori|| messpor uk... prirminthogy ez a n€v van elrejtve. n A '.

. az a Dazr.4s . Neha azt: "m€S egyszer". [triv6d?]4 ket sz6 irne a leglaposabb angol sz6vicc.. az ArD azl.4s"..OgoinOnd O !j-eU 'nid"oelNl II AIfD AGAM AND AAAI]I AfrD AGAI]1NlD AC'III ATD AAATN A D ACAM A'D AAAN A D AGATI| AI|D AGAN AND AAAN AND AGAI AND AAAN AftD ACAN AI|D AOAII| AftD AEAN A D AEAI]| AND AAAN A D AC'M M AND ACAN AftD AAAM A D AND ACA'N A]fD ACAIN AIfD AAAT]J A D AEAM AND A D AGAN AND megint€s megint€s megint6s megintas mesint €s AGAIII AIID ACAIII AIID ACAII'I AID AAAN AAAN A D AGATI'I AIID ACA M AND AAAN M A D ACATII A]ID D AGAIII AI|D AEAN A D AOAIN AI|D AGAM A D AGAN AfiD ACAI|I AftD AEAN AGAII| IND ACAN AdD AGA AND ACAII| AND ACA'|| AND AAAd AlfD AGAN AND AEAIIY AND T]I AlfD AOA'II AIID ACAM A'D AAAd AdD AAAN AfiD AAA Bocs.. amit minden angolul tanu16€gyszer hita16l: A nulatv . Es az ^r\D^zt.m€gint. I minute-2urords + [v!nminit] esy perc. hogJ . njra .i. \Az AcAn azt ietenti .. hog.IANGABIAIyI6 hngdk'Fcfddn] + eS/ enes magyar *'217 . hogy .

t e r m € s z e t e s z e s i t € s s e lO l v a s d I e l ( t e h A t o RE^Dourlil i$l) a kerd€s€ket es a $/akran szellemes valaszokat €s syere 'i a megol.it.l. tt..SingSing u llzingtlingj srlYc < enehel i . 2 ) T e b b r t o n e n e l e s .€nekes'? 6l Tudod-e. hoqy a srtaflc[s?ingt] E a rcnlb.i e ! f. O Rendhagyonnll id6: et4 str rffi 2t8 . hogy kesdbb az eqyirttes felvette a Srt na's volcE lvorcIt.l i q t n e m e n e h e l n i .r:. dasra (Vegnl trEjd szadon kerjrih. nire cml€kszelaz €geszbiill) (a In van e esy h'res sna sna n vn PRIsolr[fizdn] biirton) New York-ban? ggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg e ott egl' l1i. hosy .Yr|l) magyaruI azt jelenti. K ! i z j e l l e g i i s 2 6 r a k o z t a t t e r m e k k d v e i k e z i \ .) Amerika rjanqia r.s g a 9Da BuEs nevii rabegyiities? el :E Netan err5la rabformaciorol nevezt€I1-e magat az intCzmCnytis? EE lgaz'e. vagy m€gis t€nyleg? Il{ $' (4 El 'Brlr.(il ctt€rain: (raadas!l nz6s forditasi Lladat) l ) e n c l \ c l n i . 4 221.:lr .l hang) ne!€i 6s tobbszOr is his€rte rrank Sinatrat a koncertjein? Vagig hrily€skedtrink-e.

lhtnliicsifl v€srendelet + Melvil] bosszn o rf.{nqER-ret. tr^f. csak olyan ellens€secske. irgy erezted. hogy fejbe vagod a ltaMMER"r.rE rr hanem t\ErcflBouR lttEbiil. ahkor €rdemes megtanulnod ezl a ne$/ sz6t ebben a sor_ ANMER. azzal a hmye EAMTEE-|Z| F.rt lod a feiafil a RLooD4t.Nem feltetlennl homoly ellens€g.rv-cshe. A rrnrff mawarul "kalapecs".la hozzad legkitzelebb all6 ellens6gedet! lvlert 6 neked r. 6s fejezd be azzal a tbn€net€t.'Yrtl [rni"ii]. aki viszont nem f... amellyel a tbrten€tet befeiezted. Kozben pedig csak a szomsz6dod. vagyis E DIrERctttEF . ami angolul trot [bhd].rrd. Xezded megsajn6lni. m. mert te lejbe v6gtad a fl. ami az€rt k€rnlt oda.rf.O verg bloodg erercise cn udrcs gyokorlot bhdi Idvgd rbrdsrijrl a . I|ETCNAOUL vagy wLL ?lusz azr a sz6r. K€pzelj el egy kalap5csotl ltepzeld el.hahpacs" angolul rrznf/iihoi$d. E'ENY.6ppen ez6t m€gsem kelleit volna ennyire tejbe litni nem e e.vrraE [ri-VElDzq Vagy's a tOt€net vege: Egy NErcflBouRnem ezt {rdemli egy nErcEBouRl6l Ha har idaig eljutot6l.gJnEIGttRouR Vilasszal ki a kOvetkez6 szavak koznl egyet.. RLOOD. ho$/ 6 a te f. zsebkend6 4 rrtDrrictEl.:iF 219 . LeiitrI"lindenesetre folyik bel6le a v€r.demli eg nEIaHBouR46l.

a vorkok a munk'it. .a.l4 !4c lul @l!rl'l d !i!L Ll'd! folytasd haneD azzal O tlr m. ) g o n d o l k o d i k( v m i n ) uwe nem nr. Fa hondta a vud. hogy megbeszalj6k kdzatsdolgaikat.'t . Ot n6p lakta a vilagot. A szinh meg csak gondolkodott tovAbb. .kerdezte Sz6t. Er6l sz6l az alabbi mese. v6rk €s szink gyakona Osszeult a nagJiSiograf abtt.@szd l s n dn* rendhag.Min szink? .tLInll fa. a norsz elment €szakra.mondta a szink. vud. Eszak mondta a norcz. . A norszok €szakon €ltek. bolondos LY &lcd i!h$ id I'lri!. Ethez€s? k€rdezte a mil. A milel az atclt kerest€k. fi$/€lmesen.vo milt ideje StiNtrrt'/ E f l i v e l s z oJ z i l l e r o z i n h a 220 . a mil lerili az €tele mell€. hzinl. 6s nltek tovabb a Biogref abtt. lYiDd az oicn mAs-mas nyelvet beszeltek. dolgozik F6lperceskr6prejtvdng Feitsd mcg! sl L o ostoba.. Pedig cgy-egy norsz.v6laszolta a szink Sz6tnak.llingek Tolkiantr ut6n tiik szobodon Szavahr6lahar (gy is besz€lhetnnk. A vudok f6b6l voltak. A szinkek meg gondolkodtak helyettnk.. k e l l k u l c s o ta d n u n k ? N e m .hd {r ! D."rr. a valrk munh6hoz latott. llunha mondta a vork. r4unka? k€rdezte a v6rk.Fa? .k€rdezte a norsz. a vud visszai€rt az erd6' be. Szereposztas: (Csak dssz€k€vered€tt. akik egy k€pzeletbcli vil.Ob6ut .herdezte a vud. mint kis l€'ry€kr6l. Csal( n€m €rtett€k meg e$/m6st. l'likor m6r mindent megbesz€lt€k.. Condolkodom mondta a szink. mil.Eszah?. €s ncked kell ossz€pirositani. Sz6t. lassan. erd6 mmr m<\tcnr. ftkez6s mondta a m'1. amig n€g n€m €rkezett nagyapja.gban elnek. Ez€n aztin nem ertetl€k meg egymast. rnoaan$ ttaon so. dolog.lzdtld-8/iut sxmlzinall munka. . Condolkodom . olvasd el sz€pen.q n"nr ohJstJdJ cli'ruh UrJl rh[or ne a rYdd.

biztos. 'Ex. ra.Rr&.btddnt] d baleset. . lddl a sz6 R€mes hangok jdnnek ki Teribatl." [trdb6l]d remes.) lminute-luord + lninitl p€rc. hog.vzsrldldisrt] 4 Ha elhat6rozod.l el soha.rrl.ccrDf.Bolcset o fogorvosn6l . E n n € lt o b b e t n e m m o n d h a t u n k . borzaszt6 lvlostolvasd fel m€g egyszer. R€mes hansokjttnnek k' TEnRt ri. (Ami pereze igy nemjelent semmit. Lehet talabatni. hogy zsigerb6l n€m felejte. de ann'il rosszabb.:l:3tl t . hogy vajon milyen az accid€ntist.yegj/iitt tanulod meg 6het.

Fdct t.5n errc hog/ ha itt €s most nem vagod b€ €zeket a szavakat.trrlrv{ies?is?0'i] Nem akarunk am teljesen magadra hawni. on p6j/.'Fr. med nenr €leg gyakoriak.bonyolult . so. ez No ti szemetek... gir.s./r/f. kiir. hajvasas oncEln6tist< felirat. ird odd a/t d s/or.list6k Usefullists + Hosznor liefullirde] A Ltsr oF 5 WonDs you Wa"t'r tulD ArrwdERE EL'E n Ihts aoo. hogt/ csak o DrFcurrldifikoli] n€h€2.? A n r/cesa crrkrilonlrulon tdbbszoris sz€reDela konwben. mert ez azt jelenti. az El. Err€ talali ki te valami i6Dofit. crrlh!tut] a hajvagas a . ne mondhasd. a m i s e h o l m a s h o l l e m s z e r e p e le b b e n a k O n y v b e nc s a l i e z e n a z .r[[dtdl <. kik6s.xcr. irtesites e szuks€ges racr. A . €rtesites + szilks€ges /vEcr.E [i' lirlt w lilv {j. oldalon (De ne hidd.) * /[difikdh] nehaz. csak vi$/aztunk. a Az ennival6 2.bonyolult . van e(ry. 222 i: .thezLoott.___r L4^auAcE.'yozcf.s?dsrijil Val6j6ban az€d volt fontos felhivni a figyelmedet erre a dologra. how az€rt.... amir iegir mcgegj/ezni. o A rend6rs€g arra k€rt. ? 2l!.legismeteljiik a fenti 6t sz6t. akko( a WoRDPLaS tbbbet m5r n€m l€sz alkalmad. A D i f i n e h e z e nl \ b l t ( D i f i a n y . m i y n h i a .ain! ird be a hi..i! ju w't fijnl cntu!r indis? ik-SZtPf disz < O t o l y a n s z 6 .. ndatokba €s a fordiiasukba + Az angol ...tl ts 4 .t./r r.. adunk egy kis seg'ts6get a magolashoz. mERE's a ftE PoLtcE4srED rrE ro o azd.tsravln. ctlc|. hogy a ket f€rfit.c.tn6tiszl felirat..r.mi ez a kiiras mar me' qint. l dmaam? Sznhs€a€s a n€szesszer. ExcEn o Thrs PaaE rllz bul. l.pqm! ll.

d!ihos"...Ne piszl€ld az orrodat!" 4 DoNT .. lvlivelazonban angol sz6bar -r" es . iit c feladat. h o g y . m€S azzal is bosszanihairinali.ydnlhng'ilansolul aztjelenti.. va16bana prcr(szot kerestril{.merges". kalniaz orrodat (+ prcr roan osEltiliotr6zl). harom pcrc sorin a ktivetkez6ket lan ltad megl A A WoEDpLUs sz. A helyzer az. hosy nres ^ he. nri'rthogy . Ha ez is mcgvan.i m ..vimsot szed". [vrnvdrd] sz6 Az . ha akarnak. nEf. hosy-re. lA Ansolul J . ) a Pick tlerz Turista Nos. Az egj/ perc ama kcll. ho$/ van egy angol ige. Cl Ansolul nemcsakviregoi lehet o ?.szed" ige ". Azaz . mindannyi!nhnak szivnwc S z e r i n t e dm e l y i k m a g y a rs z a l t m i f a j t an € v ej e l e n t i a z t .. I minute. Rajta. lYagyarLrl egyszcrn sz:limiiaita.try6jas" t* ell . Aj6l v€gzett munka tudahval most d6lj h6ka.d. hosj/ nenr a turistdra esett a valasztasod. Nyajas orvas6 (tt'R rE nE DERbiiliilijl. h i A n y z i k r i m . hogy. hogy a fcladato kat agyament r'mekben adjak ekt.Az ezt megel6z6 kb. n g o l u l . . e$/ kis iesztnek leszel kileszve.rz6i. Osszefoglalas. how nrondan6d angolul azt..Dlhordl4 nyij). m€ly m€glehet. (ird ide). jelentesileg 'szed".ly pereze usyanLlsyjelentiazt is. h a n e m o r o t i s l e h e t s z e d n i . jutalonrbol ellrezdhctcd pisz. Aratu16lunklrl J6l vAhsztotul. es pr6bild meg kihlalni. rcmilcn clhis7.| urord a a esy hn minitl esyperc. . s z e d " ?1 A zu t o l s 6 m o n d a i b o l .Szol6mitoktiko Mindened veszve.. nyilv6nval6an a prcrr mell€tt dontittt€I.efi.e". m€ri hiszen a turisia ka'zismerten virasot szed \a ncn FLotuEBs Ai6al). Persze ebben az es€tben is teljesen igazad lenne.a nregrejtisben ltil megis csak a tlerz 6s a Pick k6zbtt kellett donteni.2" csak roppant abnormdlis esetben fordul el6 egymas ut6n. ugyancsak gngye. rcm6tjnr. d e s e m m i es€ire sem szabad az orrodat piszkiln'.

hogy ntE iian lEdkillatlil.E/GLBEB'X4SfL AUTAE. tiuron EA. fttEPdLEE uan tsrE tE Io oEs'. mi hozfik van ezeknek a szavaknak az illet6 rAnous Eascr t*hoz? qondolko. A]'|yRoDy'AffiIme'AN|wEEaE berki.inq.30trE. mindenli. t/atr a . A kivAlasztott 4-5 sz6.berhol tea. ltulnng nol rr.. WoRDPLat lraaofi hiu'. t tu 2] *ingot . argol kiniyffry. lvojs? a-MErih] 01 a ar o. IortcEut nE r^LL. 4 N6zd.Er. a kezddb€trik e$/ rtnous runo. (minuturn).[4E rou!lJ!li'zon lrl3l v^EE Irlrrc. Ddlj hatra kenyelmesen.barmi.titrcvL 4 . fvrn miniil 218.|y.e At rd6E ! am kdd.08 i. 4 & ennival6 n srlt. lrof. vagy a ma War oszlopb6l €s a megfelel6sorrendbene$/mAsal6 irod 6k€t. so]|EDoDf'so]|EIEma szrnrzinql lsambrdi.) Tudod e.'Jtllitptu ttp-Zllnlnev€t rosiek kiadni. Fo@ fE fsslst fff rrff. Iri lofi..Wordplus.. 1l f0 sn60nt|fifxe. desi id6: 1 rflrrf. Sondolj a zen€szedre 6s kozben olvasd ki hangosan a nev' hez tartoz6 szavahat! (Vagyis:tanuld meg 6ket. o.I tI.jnl vidphsz.tEE ty| '. mindenhol n6rrd ln$. s6gssar 6fsfier.Cgghires zen tla az alabbi szavahkozril n€gyetva$/ otot kivAlasztasz va$/ az angol.ng] t ur&s0x s. 4-5 perc el€g lehet. kave. coFE. sW llites a lalon.

I3. il|lilrcil ool|onBRl

Televan a ... Leveg6t ! (air-, aero ) AcF €s Akl: egyezesek €s elt€resek Mind Let there be light + Legj/en vil6goss6g Hivatalnak packazesai Joke6 l: make Jokers 2: get Jokers J: set Jokers 4: tahe Ugy €rzem magam, mini egy k6v€ Rosszkedvink iele Right or wrong of left First base, second bas€, third base Emberek Abel a rengetegben e r . . .e r . . . a o . - .b . . . ERr6l van sz6 Zsenialish: sok nj sz6 seperc alati Super less. sok frj sz6 seperc alatt Szuperfril: sok tj sz6 seperc alatt A Lo€h N€ss-i kepz6s€g over, under: sok nj sz6 seperc alatt UNTALAN:sok nj sz6 seperc alatt Wordplusqate - csinalj botranl,t!

226 227 22a 229 230 231 232 233 234 235 236 237 234 239 240 241 2+2 245 244 246 247 24a 249 250

*8 tl5

Iele von o...
hociDo - orE^rro6 ldroB t6k (mint f€rf' n€miszeru) a arzzs

De mi nenr ezen hozakodtunke16a,,t€le vannal"-ltanem mert: ielegram(vagyistav' irat).telelon,televizi6 angolul:

hnrd *,"d " ^rr"*,1"*t,hlos,rnl $ ,a\ iraror telj€senide nem v5s6 m6don ,,srammot.ielent. A af,rrlg 'r]amnw ansotulis
EEBodEltdilit) Angolul leggyakrabban inkabb csak ,,fon6lnak', vagyis nem azt mondjak, hogy / ELEmo ED JtM vE'ERDA/lijhlif6't drli'iF daiijl (+ Telefonaltam tegnap Jimnek). hanem csak annyit, hogy: /prol'/rrllii/,dl Jn' rEsrERDAy. U$/anez vonaikozik a telefonra, mint ftnevrc is. TnE ELEptto\E/pttorrE rs Rrdarn6. Idn (+ i, 'iigingl csbrbs a teflon). teli6in/l6n L S J . b l . h p d r a g e h d . f e l h i v a s r a ' f e l h r ! J se q t ; b l p h e r 6 s e q e h r e r : .*.,rp,r.d" l n " n d i u h 'r e r h i vr, 6 b r p l r i n g c j l o - m o 1 6 1 , 1 ' ' . 1 ' . o . o n A visszahivas ercr.'ker miikbdik: c4LLBAcx. Rtiet{cr.. (rrct [b!k]o vissza) ELE vtson l'|ld nsiinl, 7v ltitl '9arcr! ntEvsrorlt atl o tava nez mini ,,Etomas, vizi6". Az izgalmasabb, De ink6bb tanuljuk meg ^ wstot+t. Vtsrcnltizsiitl, sokkal e$/€nibb, mint tel€siteti v6ltozaia. CLL€tatn: mondd ansolul:

telefonal, felhiv valakit c, t . 2/

3,,

csak isy t6bbess,ambanjer€nti ezr. E Rddhagy6m,irrrd6,s,- sd wlefld,

sr.ntl.

r E n " 1 d , " 0 ) o , n ,d . j p { . e u , e a l , i ' r s ,

ns, nsl.r -,e

ra".".r.

'

226 ;:

Oir-, Oero-)
lnduljunk ki abb6l. hogy mind€nki ismer lega16bbegyet a kOr,€tkez6hirom ncmzet. kozijellegii sz6b6l, l) aerobic 2) aerosol J) airmail. Legel6szor is gyoban szosezzuh le hogj ,7 ..aerobi, a/ Jnsolul irao&cr l!-mb,krl ,r,E€lr.Fidrz.-Rohikll t4ondathan: 6EE NEs aEa fti!? d vill (+ Heienre keLszer aerobikol.) Az ,,aerosolra" csak az€rt volt sznks6g, hogy rogz'tsilli: az aEEo- k zdcrn szavaknak a leveg6hoz van kOziik. (Hogy az aerobicnak mi koze a levegcjhoz, azon gondou(odj el magadban...) A leghasznosabb ,.ft o kezd€tn (tehit lev€g6vel Kapcsotatos)sz6 az ^EEonAnE luotlEt) (+ repulSg€p), de ez et6l az rffat lestobbszor leha$/juk €s csak annyit mondunk, (lvlint ahogy magyarul is leggJakrabban csak annyit mondunh ,,repnl6". hogy pr{'' vagy annyit, hogy "g€p". Amikor nem hagyjuk el el6le az ,r/rat, olyankor mondhatunk ,'/rf,,/rf t [.0lijnJ usyanazt jerenti. is. Akkor most ratarhetiink a harmadih szavunkra: arRMNLbltl E\o l€siposta. Legipostai boritekokon lathattad mar. Az ArnMrrL sz6naK a MA|L resze is fontos. merihogy az €gJ6bk6ni is ,,postai" jelent. f6leg az amerikai angolban. Kiv€ve nlagdt a ,,postahivatalt", m€rt az mindenkAppen prarrh6!.t],illetv€ poir offrcEhdsztofisz]. Lagipostaval \,'lStll annatL) id€szallitunk most neked m€g e$/pir ,rf. hczdet!i sz6t. Ezek is mind a leveg5vel leszneh kapcsolatosah. (Ok€, ezt csak az6n fogalmaztuk iW, gy€nge po€n volt. de ho$/ megtanithassuk neked, hogy ,,1€giposhval' az6ri meg€fte, nem?) Az AIfr Kezdetl szavaKl

rrlriod('sek€ni)4 kiszell5ztet . reDulovel '',nftii. atscKAtrlu|rtifrl a reDuloaeDu
-Dlr lirl 4 l€akondicial6 atR-co DDronERIr*ff ^rzPoRrhqonl o rcputotel

,rirr rlliiml a teqitarsasia
^rR R^|DI idla l€qitiniadds

P l o s ta k l \ o r o s s z e q e z d z e d d i q t a n u l t r h r t ( i r d b c d 7 r n q o l s / J \ d l a a kiszellSztet 4

Ha sikerrilt,jutalomcsontot kapsz,va$/is b6nuszt.(ro,yrFirl + csont, b6nusz,tehAt Rofal AB FoscE. RAFl.iil rr ftBr . ii4dl + Kiralyi L€sier6 (pl/ri[.r](isek€nt) d megszell6ziet hirt)

Akrmilyen, de ugydn,2 a tdbb

227

OCI-6s Olll-: e
ACIIrktl
ACI

ezdsek ris eltdrdsek

(angol-magyar tabLizai) a,sszehasonlii6
5 betli r€pcsiin l4 szo: olvasd vagig n

ACT

,tc-rorhho . r cllrfsi hlhlrl AcltvEl i!1 Acnwftl.l-I],titl Acnall*tn^l AC"IuaLl.k ttdll Aclra'Lrhlc.liilil
|/,DEir',i)d

AKT'v AKTivitas
AKCiO tenyleges, val6sagos (tehat !9!q,,aktu6lis"!) val6jaban, tulajdonkeppen (tehat !9!q "aktu6lisan"!) AIIT AKTa, ligyirat AKTateska (kcsit na$/obb, mint a briftasni)

r,,Efiiill aruerctselb(&iigi
c.',&flwlllft'ir'.l

AKTualis, kurrrens

Kerr e$/ kicsit S/akorolni is. Keresd ki az! a n€Sl/ sz6t, amelvik angolul ACTlel, ma' S/arul pedis AKT-ial (va$/ Axc_cal) kezd6dik (kozben mondd K hangosan):

m6ssalkezd5viszontvalami eg6szen Azt a haloi, amelyik angolulACTrel, magyarul dik:

n€gyei, am€lyik maryarul AKT{at, ansolul viszont valami eg€szen massal kez' d5dik.

Pr6bald ki, hoq/ az els5 hosszi felsorohst, vagy ezt az altalad k€szitett csoportositast kOnnyebb megtanulni. Az ellen6r egy ijabb csoportosiiasi lehet6s€get kinal. tle ctissedj! €LLCtatnr csoportosiLsd a tanult szavakat aszerint, hogy mennyire sikeruli megtanulni6ket. SEERL^o,(IIoLltEs szavai (vagyis am'ket mar biztosan tudsz): wn\rE mE Poottltitilili) l+ l'licimack6) szavai (amiket m€g €l-elrontasz)l

vannak,mint 6): finc Ant tanllirfi1ztil\o Arttr kiraly)szavai(hom6lyban

tt8

.:rr

lmiindl
Meglep5dtel hogy kiejt€st is adtunk hozza, mi?t bizony, nem a magyar "mind'116l van itt most sz6, hanem egy na$/on titokzaios, nagyon 6al6ka angolsz6r6l. lme valami, aminek meg mi sem iudn6nkj6 sziwel egy-k€lharom sz6ban megadni a jelent€set. Val6sziniileg 0!]11eglaLat, aqvunkat, elm€nk€i, lelknnket, belvihqunkat (hm, ez Ot sz6 volt) k€llene jobban ismerni - angolul is €s magyarul is - ahhoz, hogy ezt megte' hessrik. vegyrink inkabb p€ldakat- lvlegadunknehany sz6t, s€gitsegnkkel hleld meg a jobboldali rrrr.s kifejezesek jelent€s6t a bal oldalon. (l'livel itt €s most nagyon szem€lyes dolgokr6l lesz sz6, mindenhol egyes szam eb5 szem€lyben mondjuk a dolgokat.) Ne feledjrik, hosi a szavak jelentese namileg eltorzulhat, Par5nyit elvaltozhat A felsorolt szavak sr D lsltaji 4 alhpot, cross lkos!] 4 ker€sztnlmegy, keresztez, cn /ydrhrndrl o \an vjllozik. \alloTrat, off ldtdrl4 n]ir ny I h nyitott. Mfltot]ltfid] +

ruitir,. ,zurr rr,ro El;4 - orva5an,oEprnalena'jrit.
A meqoldand6 leladai:

I)sr 7ror. rrrl,lsdril miindl or
2) ,'-cRo'sED n ,,nDlitlt.]gt niitnir'll

A) atlutoit az awamon c) lelkialapot
D) fejtbr6 E) meggondoltam magamat

t"v nii 5) I qrAnaED M,fDIdi$rrd?sd Drtindl
+) oE .ENDE l6$nrdit tifl D 5 ) nAn o k-En DEDltnin|tltdill

6l Mr1D ^EADEBIntitl ntl
:lLuDD BDNDE*niit'db.t'latl I

F) nyitoti awu C) sz(klat6kbrii

./ !30. o,
E;Ufuzt tanulsz meg a MnDon t<iv - a fenli szavakb6l, ami neked j az6n mi is kivalasztottunk a bizlonsag k€dveert hnulnival6kat. Megpedig: . $AE a t) a\apot (sraE oF ErrD l!li,6jt i'ii' l a lelki6llapot) 2) attam lsr E oF or r'.ts,l,|slsdijroI hlg|is?] e rexas alarn)

.

.

lmrl a Vbralskereszt)2) kercszlez lrEE noaD croes 4 I ) kereszl IBED Cxost lrud cnossEsm^r BoADIdiJn k03 drl i6d]o ez az it kercszrezi azt az utar, EE c*ossED nd rontaa karj5t) rrs r&rslhilfllsd ini4 a keresztbe [h ljdE dd op a t) nyir (EEopEtlED Doon[hi6Dnd iir] + kinyitoita az ajt6t) 2) nyiti,. lttE d6n] DooRopE"sldi d6t 6tinr)4 kinyilik az ajt6) 5) nyitt, nyirorr low NBs ldpdn 4 nyi-

. ,^Klos/4 sziik. keskeny, an&ow4 szfik, keskeny, ,rnxrl 4 sziik, keskeny a EIxD.lnu& nqnd] re Ha nek€d meg ez sem volna el6g, nesze:a ,|',, ige is-.. NEVE* ff I snorE?Idui! nE^t{q*it6l] a zavar. ha regynjiok? tItrD Youfl t6r6dj vele! Do rcu rwD y ot+r BtE"EJ.tlInii[,A 6t bhiisrl4 Titr6dj a sajat dolgoddall

nrlr t, t ll. d Rendhasy6 id6luia e, D *'Iit,t mrn E Rendhasy6 idijr Ba &D Mfton4 b.nt

*t lit

lijtliuel. b b i k i t e j a z e s e hm e l l € i r d o d d h o s j / e p p e n m e l \ i k j p l p n r i s a b e n \ / .ot [l{ihd rr r€sl.r) run| orr rnE uans. Ito . l m I u c H r ..sj iqa'crrdrr.k.n. aztin fti$/rijtiiskor nem talaljuk. R-sJ Llron . LraEr suLE btlbl a \arre. '. Amit el szoktunk vesziteni. ' Kimeletlennl hasznosak a zratrb6l sz6k€pz€s ntj6n nyerhet6 szavak is. kifeiez€seket fentrdl.. de cak mint €a5) / Z16. nag}arul: ..let there be light $ Leggcnvil69oss69 Ihtdnbilijll Jegj/ezd mes ezt az e$/ sz6t.nit rlizet k6rniansolurisy tehea now flavE nueorA uaEr. vill6ml6s c. mennyi mindent tanultal meg feny. 4EA. dB n Ebbenajelent.Talpra magyar" Alfred Tennysonirta. Nem is sejled. viEgossag kitnnyt (sUlyra) m e o a v u i tD l . 6 vihgit6torony o t JUtntom|2Gfl. L z u l : r nm a t k o n n y u l e s z l e l o r d r l J n r a q J l J h i l e t e z e s t s l e d d r s m Lradt*Etcttr (ltaitl o sn\) rRAmc uoEE (htfll + kozlekedes. qycrp lfriiid ru?. uc. Amit az elcsig6zott haj6sok lesnek.an kepezzLik: .lpkdpLsoll ofl o clm. az a L.6r. €s az a cime. hogy'nnrt idejii arakjait lill.r/. ttF u ^ tu rM m. Llldn . amelvekben a rtartellent€ie zrrr ldi'll.t is€..rrendhasyi. v dsJi.bbsz.i k. ua4r t'r r.nE\Jhnonl. urllil.:it:l . r.61 i= td.. Ami nem csap a csal6nba. sotet ttrfrrli&il4 nehaz.. t u z c t E q z a l . hasz.sbenna$/onwakran tdbbessz6n. ho$/ TnECEAflcE ntE t or LtcEr Bt rcaDE. r c t .Akbnnyii lovasbrigad rohama"(Forditotta: Tell€rCyula). lorealoml (llll 4 kek:) Lradr BLUE uadr fiEraL llll{ loll a f im) L'cEr rcAn tlll a . BAB. / bngy'1jt6 <. E Mi.rliill.aEER |qrdl.b"L . prE^sa ltuilg alii! nl A brit . az a LntN c lliikitgl.

ha csak azt nezed meg./cffhfisrdrl 2. c). amire kivancsivagy.l 6-b) .. ho$/ kibogozzunh.Prc.tmn orrrclArs [3oi'rtit] d' 4 a). Lehet.(hlll'.a hivatalban" voltak.jrofrtcE 4 Dosta(hivatal) 7 a) aox oFFrcE4 jegypen2]. or.P6holyt" is jelent. . meri a aox .lill al hivatalnok 5.Hiuotolnok pock6z6soi Na ezt kztpd ki! hivaiala oFrrcr lofiel.crrrar"Ll. aovEE. N€ agg6dj. d€ ncha a) is .. PAcnErlr.FAcxtr 4 csomag 2-t>) o 3 a) PABCEL csomas . drl I b).. l.Fr. amikor ma m6r e$/szeriien csak az .. hol atvagunk. cJ kormanyhivatalnokok 4 oFncD RLtrLDulo ircdaaDnler 5 .. PAcxEr oF flREE lt&it orsflil a) haromSumi6vszert csomag tartalmaz6 Ugye alig vdrod. 8-b) crEroas oFrrcEE 4 vamos.:jo it t . hol nem.oFnctAL Anstt?x linsrdr] d hivatalos valasz.At. crstD"s + v6m I a) ^ P cttEr of fiREE 4 harom gumi6vszert tartalmaz6 csomag . vamtiszt. oF'. iroda [ofirrl o off'cr Az atabbi feladatban hrtrom jelent€s koznl kell kiv6lasztanod aj6t U6kat) Hagyatho2z az intu'ci6dra. hogy egi/szertibb. biztos nr. /rrcrr lDiEdll a) tisztikaszin6 hlis bildinql a) hivatal uiani ID6!ztofisrl a)jegyp€nztiir IbohrofisJ L cusroqs oE cEE a) kosztLim6s hivatalnok oftrbi Ihsrtom 9.irod6ban" vannak.cErllitit'ttliotst c' rermeszetesen. €somasol Kicsit regiesen az emberek.. ldlan azetl.

vff.. f6leg te6t). haha kesz egtl woflDruus 2 a ronEi'ekkel gj/5rthat6 valahanyszaz kilejez€sb5l.... Aztbn persze l e h e l h i b 6 l e l k o v e l n i :! a l a m i l v e n h n l v p -ssjeqyz4tle". kozben olvasd mosotyogva. hogy megerkezett hozzad valakj.nEn atut.. (Vag vdd egy kicsit.. ho$/ a MnEkel mi mindent miivelhetsz azon kivul.tE ts rr?lr. ttltaE rEE BED..jdl Egy wor... ttAtaE LovE. ttataE Osszefoglal6sk€ppen: . es ezzel Dg. €s gondolj arra. E nE sycny$ftll ErnE 7EAM anr st6'a*nlhatil M E ^ rEEMtrp r-'lr'r||f..leqeqvszertibb alapszavak amelvek a sz6tarban tobb hasabra rugnah. ho$/ a MAr(rkel lehet csudarinom m€glepi'lsliLkilzitE4i neki. te mejk taEn nem iudod.D..wE r i"a. Ha a kedvesedre gondoltal €ppen.taIE IN nwcanrln[lin h4dril + MaItt van mindjart a .1.l n1l? tll Eg€szs€gedre. utvElv) nArE uraEw Rltin). .Jokers l: moke. K€pzeld el.Lttc sr cRr.. p?v.onhat. lt gtaKE. nem ismer5s a ..ErrE EEDIddb6d). ItaPfv.'i. ez az alaposan mesjegj/ezhet6 hasznos mondat: Milyen term€jk (€rtsd. mode.' * *zel m. a aqvat meqvelni. mityen seftmany)? .ttunE sr cfYtm)l tla m€g ketszer felolvasod (mosolyogval!). EAI. mode li46tdn $i . k€sznlt?) Warorszagon Ha k€zd6 va$/...el barkit meqne. hory pl.. trocv a .. akjt nagyon szeretsz.'. jell€gii miibSl nem maradhatnak td a ronErPe\.. tia a kedvesedn€k mosolyogsz: ttataE trrE BED. szereikezni (meg p€rsze haboruzni. amolyan artletadas ho$/ mit is tanulj a kivetkezd evekben. menhogy annyijelentesiik van. Tenyleg csak k6stol6rak itt van neked e$/ valogatas a leg$/akoribb EAr.&raE sr 5. ha uav szottvantok) €s eqvat bevernf___ ....-:i'1--..-. jutalom jar 6rte.uxat..ldggggitslai.nijt.J (tenyleg. 1... m.EeKbol mespr6baljuk kOnnyen megjeryezhet6 sorrendben el6adni 6ket.u Persze (enyleg csah bemurar6 hitverkezik. nAfiE rnE BED rLrttEsyLAwEt)rrl. doqdddddddddddddddd tehetsz \ aav szomorLive lvlost mar t€nyleg add at magad 6s k€pzeld el tjm.Drus remek.'. szinte mindent k€szithetsz vel€ (igen... vagyis azok a . DA.Ha kezded mer kedvelni a ronEn-ekeL folytathatod a kOveikez5 oldala- ttl *ll ..q tenvec.. cRl.

fogj b€le)! l5) Becsiptem az ujjamat 14) rakarodj. minr a maqr/arban .. soorts P'ssI.. rou? Itah]71oErdut0rENt'. hogy mi mindent k€rdezgethetsz{elelgethebz ed€sgettesben Ez egy durva forditasi feladat halad6knak (az igen kivancsi €s straPab'r6 kev€sb€ halad6k a kulcsb6l okosodhatnak): | ) S?eretn€l t€nyleg megismerni? 2) K€szlilj..11l LtrfroE . [dr6lirt.LE..tEw PARnor tuR Er atRt tD^r. Az ember gettel bArmit g€tkaP. 'rfn! 0r.131I eoffi El. sz6llj le a biciglimr6l lo) esyszeriien nem tudom elinditani. szatkap.E igtt 1l lt'. BranDAy 4 sznletesnap.feEfrftotrttr.151tuttDor'r0Erfi. J) E$/re jobb.llaE carErArrEs's soi cor rr r1.Ja.no nreg.. 9) Juj. Jz hell hogy le$/en a ljbjesi/7elbPn u. hogy lYindenki engem i/€lgg! (Ha a7 iz€lget mnlt ideje izge!. r f l e r t a a r r r d l a l e n v e q e te z z e l e t i s a r u k u h : a 6 r . llost.nup besTeEeresben /inlc filpercenkanL et6 lehet keriteni.) (!j. mozogi mar (lass mar neki. hogy az alapjelenteseket mar magad€v6 getted. n e m c s a ha 7 t i s i e l e n l i h a n e m o l l d n s a is.. kedves. mondjuh rigi/.. pelda kapasb6l:nikap. t .i. Azt is jel€nri.FEf f.ne'.: g4gd] Igazandib6l egJ/vanminitvanvbrdben is elint€zhetnk volna. kappan. hogy . caaErarE a hAzmester. (arD sEnEn tfiffll ll . pA*Rof a papag'j.Jokers 2: get' got.121u'.szerez"€s "v6lik valamiv€/valamilyenn€" ) De tanyleg: jegyezd meg a 6Dlleg€sgyakoribb .wa. PeEAut lha kezd6 vdry. dFF EtrE! I tusr Ax' t0!!81a''trE trotttE 0rE. 16) Ezt hol szerezted? l7) A masodik utan mindig naon megfajdul a lejem.-.. getszerez. A hazmester fia szerezte nekem ) Ahol egyebkent ftE!.rr id. 15) Esyszer(en n€m 6rtem.. 4) lti sbtetedik.lalPLEsEcErLdtt.belekap. ll) lvlin€l €l6bb oda akaroh €rni 12) Ayeriink.i" @[q!t]..haO"E "* nU'u'.5lctt fougtr tr nowt //trnE?6l l sft rxto. ddt ltijt[n !?cu$t il ftu |lli] (a [lj papagjt kaptam a sznletCsnapomra. DttLtto. de rogv€su 8) Hozz (kerits) m6r egy masikat.lregkaP6.161llEEaEortf'u6Ettttar?171I E 0 MfiACtEtn nE tEoort orL tr ^ .e lij $t i'r$i tsrdtt& nijb0|!ld.nppEt. ezt tanuld negt): I cor a .t.3llr's aEtfue fqu iiv car r tt'sEEflrxeot MnE.ttr8s? Egvabt6nt d llr EEt tr l0l ut(r 91ovf/t.kaplafa Al E Csak egy-k6r r* i3t . 5) At tudod itt dugni (magJiarul:fAreszteni)? 6) Belebnjhatok az ov€be? 7) Szallj ki bel6le. n€hany kedves_malac p€lda halad6knak ara. kapor..alapjeient€seit": El6bb-ut6bb minden gett€ valik. Iegyszives.rL' uft r0tE rLfEa m nor M?21EEf 0f.

ldii .'r #utrf E EE ElnEa. amikor uS/an kaptelens€g megmondani...& in ddnertl a A nap nyugaton nyugszik. A|odft8fiilyisji6:IISfr/rrrLtrcLocrtun Nn. tel fordithat6k.. ftlnjd ert ddhddr d-eANSZIdd 4 Amikor a l€trat a falhoz allitod.. rct.r rrr? lEztmia rFr-t. a spEE nEclr0.rk6r..0. igazir" . hogy ennyijelent€se van a szerencs€tIennek. mit is jeleni a sz6 magyarul.0.?. lr/rsrr[snn3rd] a napnyusta) @ A sDr olyasmit is jelent. van: mestelt€K {6nsKneK.rl] TetsetSs p€lda arra..18 .Buwuta nyelvtanul6s mondat. rltEr$oMe at LEt'ssl:l 5l rxf uPrNE I9!Ltt4I]!!2-lI!0r Etf o0.tesz.. E EE 'EErE rxo-ro-tEsEr taE .. hogy .2l frErDot'rrOa sErrltrrBIE'E thQ tl ttEsEr nEE.).nE *Esr.Jokers l: set.nani vele. (a halad6bbak lefordiihatjak irasban az €g€sz mondatot is).LEtui flBEE.1l SEfnE f..bzepsz66t a ser igere 19 jelent€st ad. inkibb ennyi mindent lehet csinalni vele. ahot r"rDDEE. maJd t.les7 szo rvagyis rengerpg kifejeresL lehet gJ. hogy v a n n e k i h e l " a l a p j e l e n l e s e . s m mint a magyar .HAk I tllrlAk hl. nem resl enrmil ar csluvdl kedd'r t.$aba(a te((e \= k\s6bani\tot(a) a kdrjdr. amelyek val6sziniites a sflr. e g y e b k e n tp € d i g u g y a n o l y a n o k J e l e k e p p e n r i k b d i h .ztn !2. hogy az argotban egy sz6nak t (t) sok je\e$ese. sct [dIs6k0nsd r... mintha tudnank. akik mindig soprnkodnak. Tessak megn€zni: a Y.) tr nt E csak hosJ boldogga Gqyrjl azokat.. Nem lenne el€g azt mondani.t nlm t{dlut.t 1611 @YeIOnUiS: hnzd ale azokat a szavakat (kifejez€seket). redd N i \dijbe. Nem an6l van am sz6. Oezu? @ (j S/orsasasi rekordot allitoh fel [D Terirsd mpg a/ asllall herom fore. E iS/ csak a k€t "alapjelent6si" kell megje$/ezned (hangosan olvasdl): CD srr a tenyugszik ( DrD sn scrc n . (WtEn rou sEr mE LADDEE acat tsr rrE rrrrr.srek '6 ll4 .. D Iza leend6 ura kitiizte mar az esknvS id6pontjat? @ Iti euitsuk fel a s6tnL i6? E) U$/e nektek sem all fel? Ir rl{hizad6krt lisd atulo$an:U36. .. d€ j6 ritmusa van! AmnW. O Allitsd be a vehherl naS/rel @ I'lierl nem engeded szabadon azl a mad. megis riw teszUnk.

hogy a raffn€k van rend€s .r a joker' lvlindeneket6tt. 6.il dsIi I 100r{ TEDOFPOnnnnv. naqya. 52616l sz6E forditas John vette a kezemet. a..E fl. narom 6r5t veszxaradra VeWea harmadikutcat rrFr. 6onus tanulnival6 halad6knak.zinl Ir TaxEs3 Eoaas ro co 7o tfinir. hosv: rno| EE.TE soha nem v€szek gl/osy szertE.vesz" ige igen nE2d mes az elsd l. Ezek a forditasok termeszetesen turcsa eredm€nvt adnak. hogv mit is jel€nt val6jaban a kifejezas.v. €s ebben aj6t€kban a rrf.ol". tiikdn] Egj/ kisj6t€kra invit6tunk ezrittal. dl ldzsontulmiih lrlanv roofi nr ADvtcE. ln.but t tqt honnil dddddddd'*" vigyrzrtl A rrtrsoha nemjelenliazt. vette a hnacsomat. illetve viszlelvisz E Termeszetesen a rA. de legttbb esetben j6 es6llyel meg leh€t bel6liik saccolni. 'nig. dr6tl tuirul T .bjewzetel.d trk 'iii ddvdisd /aAa at4/tgta. Mit ielenl az a mondat. !.EvEa T^fiE .a.fokers 4: toke' took. tudnod kell.. Iiitul dioDorivmitil Vett€m a lehetSs€g€t.sd. rlit i€lent ioazab6l? Jo r rooK lttr ltttrD.tEszamratan idiomatikus kifejezasben is szerepel mi czek koznl egj/parai leforditottunk neked sz6r61 sz6:.{rrEltijk] vesz/elvesz.rij[ t .. token f6r Jdzs6lin.EDICIIJE- l Iiiror0r ikmrd. Iit tiiklz sri lon h qdtu k!(dl TAI.E mnD s'nEET O I.alaPielentese": a r. r:: lll . lvlary IhihrlddbrsIl vesj/ egy ulastl Ir. Vettnnkegy s€tat. hosy. Ez lesz a te feladatod Az elsd mesfejt€st beirtuk segits€gh€nt. Itiikdi srdrd on hil !?tit dd 2tG.244t*zl.

mint egj/ szundi?".1}allibd 2l .h03lrrlre.fi srrdrt/y. ho$/ ennek is rendha$/6 a mult ideje.r -c.o. cola.G.Irff.Itr n { a.n 4 M.BE 4 gterE le o.rE a. hogy . lotbrnbd 23{. d r n ro fliron 6iilg tad ar if laiidEr?. hogy mi ez a gyagyasAg. Err f![].. Ha igazan h€tkOznapi angolt szeretnel jd (o besz€lni.t. Es a szuperhatad6k. FEEL ELr.LtENt } 4 {dftafilan 16ryfi.ll. 4. t4ilyen enes az.zii 6lh h'| dlotov F€ladat azoknak aKk a fenti feladatot leneztak. 6. Na de inkabb paros'tsd a magyar fordilast az angol mondatokkal. val6jaban azt jelenti. ^ni sz6 szerinti forditasban . .. ho$/ a rE& ise benne le$/en? @ o..4. iY6rmini az. o A hamadit utcdnloduljon laln drt fi/EL6xts.-.mint e Ez is csak az anqolul tud6k kivdltsaga. c'r't 3Br rE r rr. a halad6bbak forditsanak.l.4.€rrBnr4 yillanytad..foorttfrovraE.ftIE nE nfn0 snE. IIOW DODS 'T EEL TO EAVE A LOT OF I|OI'IDI? m ho$/ ver a sz'vem. 5. Azaz a kezd6k p6rositsanak. tekinl sak meg a nekik szant feladatot kicsivel lejjebb. I rur. ho$/ angolul barmikor barkitdl bnnteilenLil megk€rd€zheted: -Nem 6rzed ligy magad mint egy kev€?" Vagy esetleg: -Nem 6rzed r:rgymagad.nd lilv. hogJ EEL u.F.g 5lhlfrd! 6)dllit$t l.szeretne valamit..sraqadtan altalnal.".n$/ erzi magat.8. hogy angolul az a kifeiezes. ha viuogni akarsz a tanar el6tt.elaruljuk. Pliel6tt Pedig sz€tvet a ki vancsisag..sfit !s gt6gts.E a coflEE? lvnd lijl o 10fr'] Szeretnel egy kav€t?) he' lyett/mellett nyugodtan hasznald azt a kifejez€st. as ne n€zzek meg a rehjan lott magyar megfelet6ket.4 sotr r.. rE r4rrr 4 dldloalal.y. akik ezt a feladatot len€zn€k. Azu6n tudod azt. 7-D mrFrr crr 4 tiul. 3.o.zimlar ias rliiil}. Hogy forditod az alabbi k€t mondatot iS/. I Ddt'r EEL I+ELL.ont 6 T C']I EEL }'Y EEABT BEAM|A. akkor a wouLD you Lr.ncglogadtritrndciofi.. j6lesne egy--. El5szor is tudod. babi.tDrrnfrrJ.t'r'6 f0 EEf t. 4 s6t6ltunt ar eg'r.d !e iuDadon illitottlela)t. d.U9q 6rzem tnog6m.l 3) 235. kapcaold arillantl.:lF .4B. mint eS/. Lt'ttttE 4 76nntflen. Ez ut6bbit csak akkor javasouuk.libd n.sfrr! loglalinnhelwll r0 nEoPPo.r u nE $F .x{.r.I. ptfAr o fagysliver.E. faftsi ..2.d8l l{nl' o. how Do voa EEL unE a corEE? Iduju fil lijt 6 lofil Ez sima angol 6ren isj6l elslithet5.nqed.on.crurErro dldtislt6nrtii) ffir serr 4 kdnnrftflrlil. Es igt/ bvabb.|!!i' a tlr. ha a EEL lfrl iset nS/amngy js tudod m6r rendesen hasznalni. hog. rE t6!!e6.lii /. ha az embernek sok Nem €rzen j6l masam.lakan lt6 .l.I rEvEn EmowrE. fu l.

vagyis tulajdonk6ppen el€gj6. 6sszeszori tod a fogad es vilEmsyoran Otszbr kipr€seled magadb6l: .r. 6s mindei meg kell tanulnod. woBtE. aooDkudl .ieqvezd meq maqadnak az oldabzamot. A) szemetseg: tbbb mindent jelent.tD to noflsEhi tun brdh vd64(+ sz6 szerin! rosszb6l m€g rosszabb lesz). (4 voa aEEn ^ saD tt@D. Sz6val. hogy a tor t{Det [n0t uwanolyan f€lhanggal leh€t hasznilni.1 I wanrrou B DLr r' ai6 a a.ri!. uDLf 4 rossz.k€llemeilen r{ra rossz. mert ebb6l megtanulhatsz minden "rossz'sz6t. De ezt majd akkor. Tal|an mag az a kifejez6s segif a legldbbet. ill. Sz6val rossz kedved van. zabb.moralisan min6segiles ill.:* e37 .tahaaEm"rlnl/. BtD4 rossz eg€szs€Sil€g s. tbbb szempontb6l is szem€t sz6. wo*sr. erD. [u irh 6hd nid]) Akkor mi most m€s ra is hp6tolunk.stlyos "csLinya" r.{/rzl a silyosan. a "j6" uwanilyen dbg. "csinyan" ird oda a kb\elkezS szokaplsoldlok mellF. amikor 6ppen nagyon rossz k€dv€d van.. hivan a 'ro. akkor ne olvass tovabb. on-ftfl] . €s hogy riv'lAg'tsunk a vilag kihtastalansagara: €llent€te. mini a bad] magyarban: "nem rossz.idztnifil a vezet€s. rossz. ha becsukod a szemed. Azt m6r tudod. csak. Ehhez hozzacsapjuk m€S a t Drv-t lbdli]is.Eb. hogst ao rnon B. rrois€ft ii&l 4 rosszabb./yfuijl rick6. hosy oti €ppen mii jelent a srr.v.shahespedrc ftrrJ'4 fo'd \-( {rn .Felsoroljuk neked egy isen $/akori angot sz6. legrosszabbul Szerintlink ezen igy lehet legk6nnyebben tilesni.Dbii[ 4 tizetett ryrrrhntl o akar. ha j6 EnEvmr6Md@ldivintdtottotiis rr. hogy a et. rosszrl. menedzsment nEAD cl. a e{r[hd] f6 szem€ts€geit.r. a ME AAD GAYS AND ME GOOD EWS aaD tuuracEtrEtff . a komoly.rD ldndidl sebesrirt J6 hir azonban.lq a kjr^jes 'd'{rhi?l a hir a{cr(lblll 4 h6t (mint testr€sz) PA./. ha neked most nincs rossz kedved. torera mi? rendhas/6 a fokozasa.llosszkcdviinkteletr Ezt a leck€t akkor kell el5venni. nem is rossz".

!ob] a mesfel€16 ember az 6llas betolt6sare. hog. ho$/ olyan kjs szerencs€tlen. elm€g..'{it.ftI). €lhagy) ige rendhagy6 mnlt idejff alakjaival (8F. hogy"a srorrangolul A /r/crrellent€t€ "het)telen" ill. jobb.ybal. tla k€szvary.jobb". jobholdal En r. . hanem tobbnyirc a eronclnngl. bal. Azon kiviil.vegef: InFr.eg€szs€Se rendben' stb.6Fr.lrft. kirejezve term€sz€tes€n Rtallraztjetenti:"helyes. dfl ntE RtaEratisraEEldi erlrorl4 a helyes valasz ti]t rFI RE\EMBER Nc'nlil lii-l{tllbdr r{jrl + ha j6l emr€kszem 4 mE RtomnatrrnK mE 106lii 'ijt n. ErcE.LvL A n5knek fantasztikus drzakiik van a i6hoz es a rosszhoz.Ugyanns/.mily€n h€lyesen rranrlijt].rrr (mag szerencse!). hogt.3* . Paul Plccartney €s a tobbi zsenialis balkezes zseni.m€gfelel6.. hft.n dditudd n csinalom. mi€rt vette fel a telefont? Uames Thurber amerikai humorista) l!8 . A /vonl ezenKv'iIjelenti azt is.. Wo@t AvE A rto!..rendb€nl€v6".y.gl Te\iedrem. tEFr.x/. ALLsrcm.r\c I baloldal Pr6bald mes befej€zniaz abbbj id€zet forditasat. V€letl€ns€gb5l egybeesik a zf.fiEr.i 6ftd0 d.mint a magyarban .fFrlhfr. navr wno e. 16l a Rendben.moialisan nem helyes" €rtel€mben nem a .llight or urrong or left Tanuldm€g a k6vetkez6rbvid kis szi.I'hl 4 bal. de ebb6l is csak az siil ki. €mberekf€fs6bbrendiisegeL kifej€zesek angolnyelvszamunkra az talan legfontosabb Az €zz€lkap€solatos r€sz€t kepezikYov'flEncnrllw dA 4 tsazad !an. A helyzet termeszet€sen polilikailag is €rtelmezhetSl M oltittgl a szerny.R6la ezek utan mar nem sok mondanival6nk lehet. sem' mi ardemlegeset nemjelent. de kev€s a (Don tlerold amerikai humonsb) Jutalmul itt van m€g eS/: IF I aurED rnD u/no c wMNR Llrl nD roa A sEEx n E nta:iE? Ha rossz szamot hivtam. bebizonyitjukneked. legfelj€bb ha e$/es szam els6 szem€lyben. .megtanultad. de ilyet i$/sem mondhatunk egy ansolnak. a I ntas LnoN. Ilittu . arra legyenelAgbizonyitak. rfFr!. rd^r's Rraflrltdtznitl a Os van. hogy"erk6lcsileg helyes. bal. EFr.. . o Rosszul I An Doric tr mE nnarc wA/. bal tetted. elhagj/atott. a arlis tobb minden sz€petjea ( ajobboldal €s a ecrr-rrrtrD['ijt-HE didl+ jobbkezes) Ient. mint Leonardo Da Vinci.ryr!to] (+ 6vozik. Dshogyez mennyireiS/ vanj6l.

6s akad n€hany apr6bb furcsasAs is. akkor a fri. third borc .wEtwy . vagy peches vagy...lt WaE ls6t: rtiD fiErcrr. ha sai t woRDpr.first bosc.rrsro"eo" oo*' a $aa a\-ni um4 o etsoloxrt €sasi s€rnr€s. dnE BmbEn. l€djje is. nitlitz]. v'szont az ernbkneh illik azonnal lemondania.rrxryro. hogy i.niintzl. meg az ipszilonosoki . .rl. rr*ELvE.tr+ els6. mnrr rdrsnErll./^rr lsrdrti ft'!r] stb. vagji sznob vagy. hogyanjabtssze]KBAsEBALr. akkor a $co. SEcoND WostD WaR.rd.yr' (+ rrrD[3r!k6ndh!nd] hasznalt) nem lehet ismereuen. nem is olyan egyszerii. Affene. Boc. hogy az itsszes lehetseges vihghaborn sorrendbent nksr woRLD WaEIliRn Wonr. [6sd iidl (a els6sesely). akkor a bar mar tudod.r"mnEnt ltrrlnn.!. t@ a lok selbo ]a cses.itdl.dd] tfa 6rted.. Ha szereted a iOrt€nelmet.Wd (a loningl masodik eljovetet) vil6sos. pt. vag\t nBI>DDGEEE BUE SHa Amerika'mAnias vagy. 6s eteve rrrsr-carss fo&t3rt (4 elsdosztalyu) tanul6 lehetsz. es ':a !3t ... amin€k persz€ hogy semmi kbz€ az AIDlhez. + m6sodik.) P€ldaul: sr. Ja. ahhor jesyezd meg uW. tiizolt6.. lasy sEco. akkor arr6ljegyezd meg. hogy van neki sEcaaD. srcor.. hogy a mindenkori elnitk mind€nkori feles6g6t F. es Eradr Eradmlq\ iitszl. secondbose. xa szinhizba jarsz. Drr4 nead.yrf Fitel. lesz. . €s ha kezd6f€le vaw. akkor neked sajnos csak kett6 jui.ls szod ldi34 van. [ii6?ttiisz. ez auit6lasnem leh€t igaz.Nrlltliirl.EnrE IEl|r{. ha masra. de a T rnD cotu em* minek? Ha v€gezt€l els6seg€ly tanfolyamot.ssr LADrnek lli6n lElil (+ els5 h6l$) titulaljak. sEca\D co4nclez. nBENh ls|dr-liliszl.tD DEasEE BuRs. Ha vasarl6s vagy.rrt. akkor m€g kbnnyebben megjegyzed. host.l. vagy nem vagy mar mai gyerek.rr rrarFr6l l$uztnijl] rostirn a bemutat6 est€j€re logsz Sondolni. akkor konnyen meg fogod jegyezni. mrfrD4 harmadihHa oruos. titbb nincs is rilltit).tIh4$bill. akkor ezt togod szeretni: frlrir rr.zdil.. llon lvlosl m€g fel perc.rln. hogy a t5szamnevhez hozzAteszik a . Ja.tla net'in mi akkor is sz€retrink. TETED ria sim6n kereszreny vagy. Akkor viszont neked kUlOn mondani kell.srrldnd i. ha kidenlLl.jisten stb. (NAha neh€z kimondani.. hogy a dSltbetGoket hangosan mondogatva is gyakorold m€9.yFrf. ave arralfijr.rkEr. ment6s. akkor irdatlan sok ezer sz6t fogsz tudni! nigyeu: az im€nt gyakorolt elsS harom sorszamn6v kiv6tel6vel az bssz€s tiibbi (hiszt6l fOlfele is v6gio ngy k6sznl. fi{szl. persze a magyar jele n tesnkkel egyntt. hog.

. Ezt bizonyitia az is. pf...Cs azt az embert. 6rved el6g S/engehbakon 6ll. ansol (a f.q. aki repaat.l l'legteNT megosztani.ra u$e.. TY-nEpArnirnr\ id-PtRn.es azt az embeft. azaz ottia? id idel as hosi kell kimondani? I . hos/ az "ansol" angolul e$/szeriien Encr. €z a csapos angolul.{arst[in0lii]). aK a renclors€sen tozrcf.. mint a ma$/a' dolsoziK mint csaposE?lrd es hogj/ htvodazt az embe( aki ew berban(a .rsE.r re rmsrhdsal.tqtid'3]. hivod azt az emben. hog! a M* t40 . ho$/ milyen lesz holnap az id6 \'t IIEAmEE btlijtl)? ird idel es hogy kell Kmondani? [d rox. aki a tnzet (+ /.) hozza?lrd idel . E Avicc az... Belathatod.. .+nek lpdlrtmlnP '6 Ird is akkor hos. azaz iavit \+ nEPAn'ld-ftnl)? idel Es hos/ kelt kmondani?I" o (6 a szerel6.. €s hogy hivod?urye roszrr. egszem LA caac.Cmberek egy mint ez m6r kid€rnltszemodra.Az kiilonben is ctt trsr ksii.{r [bir]) kell kimondani? es hogy ide! It (lgen.t 4---t (Vi$/azat. tr es/ emben r..aki a tejet (d rrzr{lnilkl) Es ho$.) lrd .h0-tls4'dolgozih? 6s hory kell Kimondani? I id.szer lelduk):s[m. akkor sondolj arra..t'i Tv'szerel6.nem lehet olyan bonyolult Most ne !$/erene' hoqv d kindi kunk a hinajval. meg ez sem €l€S neked. a t leck€ufankotelezo olvasmany l6l -?J-rh oldalon: lltsroRr nEnsm# IrtE oF a E A Mr t6bb€s szema rendhagyoiahosy ezt eddls I lz. nem?) . De a tzr sz6t is meg kelltanulni.r lnmlr atri hozzaa posr.. ken kimondani? [ (Tudom.€sazt az embert.) De most nem errcjlvan sz6 ltl azt szer€henk Veled ho$/ valiban mily"n e$/szer( ez a nlelv ve$/iinh eg) p€ld. hogy egv olvan nvelv Ua PLA aaac . v€gtelenil A.lZI.rir liidD viszi.tl]. a eposvan InnenlaDtanevatazinlazmeny is. aki bemondja.'. Az angol iUelv€ az amerikai rend6rok n€m olyan viccesek.es azr az embert. Ez crczt€tia hal6s6t lecke 6sszesti'bbi rrrv€g( szavera. amit ennyienbesz€lnek.El.. Eza meteorol6gus. nalunk nincs tejesember.

--'''.---.'o tdhtill c'aaEEn BLEIs. b b cuxaBLE ltjtttbdll EoNomaBLE lortitdtitl o $i6 . ezert adiuh meg a ma$/ar szo sz6t egy r€sz€t.. amelyik a -milyen?" kardCsre felel). hogj/ segiteni akanunk.Obelo rengctc Reng€teg olyan sz6 van az angolban. ne csak nezz.nadtsp/'). Nem biz tos. El6szitr mindig mondd ki a szavakat..isd' ls0ndolja .p. Jo sz6rakozistr Ahogy Pedig columbo mondanai flajd' elfelejtettem: az aBLE'r'ajdn.a:s egy rigynevezeit m€ll€kn€v€t kap eredm€nynel\ (tudod. remel - ottattojelhen amenoillil st scqilii egy. az segit.hononi . amit az cmbcr odacsap cgJ masill szo nroga:.n olyan.n. tr8ffn4E 4 piacl€les l. hogy ez cgy amolyan v€gz6das.t!ftil"l.nldke4les vut f|x|er. -q + h_ze-tcj zhat Ea s ac a BE lnmidzNiihtill vtstBr-E ltizittill EE EAs LE In|Jllidltill i. Kedves Olvas6 az lit ddi'r].. hoqy nincs 4 pi. Hat liss hozzd a feladathoz..:gszctiicn az a? oha.--. €s annyi kreclit.mon6rla"). Kuloskivat. a fajta sz6. nod aioled hasznolra* sondoliut.eze ez csah azen van itt.-..rro *ez.igd-RE MAR$Er$LElrr dbrdll a _ml. rrrrrt . hat o tiszt ... d h h o r m p n i n n k e $ / k e m e n y l a p p s s p lr e l j . un"}. igy.. Nizzilnk cgy palddi.r'oRRt&Eltonbiill Fsoouwaau lldyndttill .lr 6 {. PrrEtrr r4r o pr09ran0rftat6.lyhcn.Iost biztosan azt gondolod..!ke H a e d d i q O K .. Ja..{E bn. mint az-rtzf. .teru/' as. r|stormr 4.. raf 4 E$al6 {!1. 4 rE E sLElE'nn'. Es most m6r t€nyleg bss. corms. 116{.s/f lkoffidobol]< k ny l. ha a "henyelmes re saccoltil. ahany betii hianyzik. az oldal aljin van nhfl! "elt. ho$/ figyelsz-e. hogy nagyon hamar vegzel vele.tele!i46").horo/' iEvakE)..:8 241 . tjelyesen gondolod. ilyen sz6 persze.lBer itth. Ennch . maid etfelejtettem.lh!ftil. - .dhiill.vagzddik. ami -^BLE-r. de Pont az a jo.. A coMFoRr mindenki ismeri (persze inkdbb igj/: komfon).upemadrct"licrrrtc 4 gy6gyllhat6 l.

) I r i b d l l i c D c r t r i h . amelyekkel most talalhozt6l e16szijr. nenj€l i'jb6l \.ir6'rt csinil. I iz dzs0'riszin] Inijfijr6nl. Att6l.l.jnclcli. iri a liihaqyott helyrc n€qy olvan sz6t. eaaDEtiEBlstditiil a keftesz O E E E E Retr. tsel6led n)eg sz6 milliomost. akkor mivel haryar6zod azi. hogy valami nem tll €rtelmes. ho$/ cgj/ nioDdatba Dcgy. '. Rendhasy6 mnLt tdd E 242 . l{agj/arul: . Ei.. s€ndhaqlo nrnr idd. wm"Iiil.{R f. amivel €rtelmesen kieq€szithct6 a mondat: qt FAvorRtE bJ$ahaat@ahah.. tanito liiitl + < rrrprnthdorl lezer vezet6 o zrsrr.n1b6l . €s j€lold meg azokat.Idrl Igcn.rh:qr6 nrrlr id6: wE. t&t.s1v6 1[111 autotvezet.t Dnva Mo@ DNwIlq. Mondanunli s€m kell. Rendhasyomnlr d. hogJ a fenti szavak k6znl egyet s€ ism€rt€l volna. id6.rl. csak a hangos vegigmen€s szam't v€gigmen€snek.{ orflr llicsdrl tlnir. ulazo rr0 u llidl+ tna lEr ltt'Ittll a hiziirt dolog. teh6t most a ki nem v6lasztott szitsd h' €zt a mondatot: j6u Loaihaiieladv6nvok: azt. hoqy . -tr^-rel.dl.l.i adunli meg. da u".P e r s z e .6gig €jiuk.t6!. dxondszdn A lied\. as ird oda a kihagyoti helyre.r 'o[run..t"irl.tanul6vezet6"?1rd E + 2.j.kirdinl+ kert. EADllit.. m n 1 i h r n c m J z f / r orrcE ldiilrd q] tincos '.' H@hL Aenlnt. llosi f.rEu < rr.rii. bt is belef6r.{Erllirrdnd hallaat6 rRA vEllEelnuilntl. vagy -dc nef l{iil.. 's a rcmnE llanlc) ianul. Vnn. dolgozz visszafele. Talin az egyili l€ggyakoribb szo: tdltcldk..r .d. hogy: c. lierl aftilior a2 ra D.n tijlteltli. drifitl. mnlt R€idhag!6m. Csalihogy itt m€g nincs vage a torttnel ncli. Retrdhasyo id. akkor hogyanmondod -!.ln Jonarhan Jonalhan. cz i Dyckcgas ansolul. m€g mondhato.Ha ebben az es€tben is igaz az..r. hogy az iB kapz6 ig€b5l az illetd cselekv6s elko' !et6j€t kapzi. nra$/an'|. akkor li6pz6: igeb6l f6nelei liipcz. Moft. run. nn]. hogy mit n l f l r r r 7 i o c .

liiria ott az EligaziLis teliesen ke. o E z a S u r a l h o d o j Je s J ! o n a l z o v a l kotmAnyoz.datrtrk rlosr rLSronl kevesbe tipihus.ycworszistrrnlho. l c t o n k d $ l o t o You wtLL tiEvEa /--------J dii...L{. elte1.f.r. Csugbe a spalethtl <..Eml6kezz vissza az alaP i g € r e€ s a j € l e n t e s € r e .] rolyad€kijlvanszd.valakit" intalh trtfsarl..raszintha ezt l6qvestbevalljuk.mr hlrneing].lrl.. rcp0rici6...)ny!ben.. Talald meg. tiogy cz igy van.zsalugater".. Tahar.6n: ira oe a m.d e e z m a q / a r u l n c m j e l c n t semmit..f.ise ''.rangolhan igyneverett m0ndi . Kozeli rolrona a s'rmr [stl.aszlndviccstl" angolulltilrt lJrrrwcr. grttcs:lrstsejtesz..rrrval. ho$/ csak a. ahola|rrrra ..il ll rem a tndk.i] vid [. i..r. van ebben valami logika. sz€p €sj6. p6ld6ul igemildigm. tiillclcksr6lnld!1. nlinden orsziqvezer. de a dolog nem nrindig ilyen egyszer(. .t l a m a r j 6 l m e g y .tt6"t wflr'I.o.eal/.l./Yalsind.z rl k'!rl.griidds. a | [. negeliiria tfnsrat. sd [sot]. A rr. mir6l is ruttml RULEIftII o kormanyoz.diiliot: L Azang0l.. [0vilnadr. pinctr .spalelta"..szit. hogy .. vomki. legalabbis fordiLAsilag Vcgi/rinli p€ld6nah okaert eqy j6 kis igdti strlsrt] + becsuk.oldrlor.. oda ajo kis fel.anekes" esy srlraffhing. aklror ellen6rizt€d a megold6st a hulcsban. nis az az.ir" ise ansolul NB|E bi)tl..rrarlar r. Es ha jobban belegondolsz.rbb t!aod. 4 TrtE / l/id [di. es haladhatrlnli.r6rend egtturcsa valaminekralakijat a angolbar mlndjuk..a.\1 nzcrlltli-Szltt wa'rfui.]PincAr.ealanit" a!. k m e l y a f e n t i e h s z e r i n t .hq.jdorkatper").g.. deerncmtail.loj. hoqy lehessen latni pontosan. c s i n 6 l dm € g c z t a k i s e l l e n 6 d i t t a l u l .l le a Hblazatot [Sy. alagy sz6p maS/ar sz6val a . hogy a tAblazat alatt felsorolt j€l€niesek l(6znl melyik melyik ig€hez. T o l i c l e k s z a v a k l \ rtlo l t s d m e g J m o n d a t o t rrnloner .. / A . monda$an y esy..Axut.-6l-6"...Pl... aralany a! {llitnanyt. a... neg ink6btsrffn t6.r].. b e c s u k 6 t " € n ej e l e n t s e n . vezet(nemautot!) aatexE E I i .. ho$/ .nkt)tai..dd dolog.€steljesenjososa!.sziieskorkeletk€zett E Rendhasy'imllr id6: 14. Annal inkabb a .liislri iiggteszleni. n)indja( ki is pro' balhatod az aldbbi helyre kis feladatban... faldiulrEesvonalzo (Btrt 24' .-os/-as/-es/bs'.amimindig d.] S o h a n e m f o g o d m p s h d p n ir r .dsad tella megtll..eel" Arui0h6 ydgarc srm jele. Amiam.e. lly modon az.sd..z i' . ngt hogy./s€s" alakjahoztadozili.. l g e n d m .aot b€inuk.spaletia" oszloP l6tsszon.cn-rail sz6 uon Az -ER..ned al a tiibb0s alid : kulDs 250.. azt is jclenti. a.j€syb€o egy vonalzo s.ki rrvalattqyat.mint mas helyen €z megmutatkozik ebben a k.diikrdd.J.. Ha mar itt tatasz.Ez igy mind . vdrjonl .ttl telclotrkrqtlivagy a halitorury ddidrtte.ir]..ztisjelenti..nat lszcmbrdi] neg mi"{pels!.az B.^z. s5t.rr lt.2.€n€k€l. 3..gfele16 sravakat a negfelelci h€lyre. iuetve annah.

3E2 wtx. k€s. liOsz. o lien6nan nagan.'j''E mx a 6. tizenegy koriil h^rminc Cv kdriili. t0E5 Fffl m aAft r Lor0FnoxEr? 4 ililyen 6nils at. Men mi zsenialjqbah f.ED z Inkibb sznrk€snek vaw zbldesnek tetszett. -rsr legqyakoribb az olyan. fEr4iREE ttr oqisrlots. PalderliI Fm oEzr. kbriil. mert mindenkinek r6gt6n egy hasik jelent€se is isj€lenti.ioDlior& a lalhor. lecketa l6 | oldalon 244 ..r rarr ra rrxE. Sonsrdbln:rrrrffxrr. hogy-r5r.0.hogy az . Enem.* . Ha m6r (olyan) halad6sabb va$/. kak6[ DInvEtlIsE 4 lngy) rizenew 6E fel€.. de ha €gys2€rtCnylegazt isj€l€nti ) 6 . rfEt.sn 4 /JJgy) 4 kakassze(i. mint keknek. harmincas mnn. A. 240.) f4ondom: felolvasni.r r auivcm. akkor lesz 'Sazan €rtelme. legahbb Wakorolod kozben a szavaidat.Lra magyar "kakasos".2seni6lish: 0i sz6 sepercolott sok vagyunk.t Elat. (Szellemesen a c'mbe b€lesz6ttnk.. hogy -tasz". folyiasd a soltl €[et6nr i'a l. (olyan) kakasos cocKtsH (lasd m€q a hbieqvzetet) Ez az bt (vagt/istiz) sz6 a kezd6knek szant tanulnivalo. . + /I Igen kakasszeriinek t':nik ez a tyuk. Brwn. haazenbanet sokn6n!. vagy a . Fon ExaMrLE lktrg-ZAqliil.halad6sabb"). fiihetetlen. (Tess€k n€hbnyszor hangosan felolvasni.srfnek tem€rd€kjel€nt€se van.{irev€gisolvasod ^z oldalt. jelent6s€i: sas. t iogt l0l a s/M nsthenl'sd a .0.a S/t Ed caFEEAc6 r' Br Olyan harmincasnak n€zetL ki.P€lddul. ngy. bar €zt m€s nem kell megjegyezni.. .rrrx rrfa [ar.) vedd tudomasul.fel6. de igazandib6l ezt 4&uIj4] rij sz6t fossz tudni (a m6r megl€v5sz6kincsedtSl fngg6en)mar Kiejt€semindig:_lii]. Jegyezd meg. IIaBc6r? ll0. Tedd hozza az Er*t n€hany gyakoribbnak tiin5 sz6hoz! Nem baj.o. v.. (BoG.. yar? tf 235.llol] <. ne sajnalj m€g (ngy) ot percet raszenn' a dologra.kosz. ezt mitr meg keujegyezni: €s o rzr vrrli-t&dnl tizeneqv urre ivkrddil o harminc cocr. minimum 6t.tEMt. ha kicsit lurcsan hanszik (ak. NtLtfltt. Egy-ket 0'obban hangz6) p€lda.o. korlill-szerii. ro 238.dazt szot egyre ovatosabban hasznaljiiLk.er. te Karcil + Ihrr DoEsfi'rn.tE nwf vigyezalr A @ beugrjk. o S/rE Loor. "' ungotszavakatl a$/ tizene$/ k6rnl jittt vissza.

ncmi et€rz€ssel sorold fel az Ot lij 626t.-a mi toPlistAnkb6ll .srl noEELEss lh6till|Ir1 . pr6balj meg er6sen !9!! gondolni ntind az 6t r* tti . El Legkozelebb.fsr ldsiiil.rELEss hotl|flrl o lels5reszn€lknli. 5 Gt Id€zd masad el€ a kedvenced k6p€t €s hangosan.!d ntoucEflEss Isri'!/.@ Vabssz vete kapcsolaiban s sz6t a listar6l.. mint most. €s akirhany nj sz6val ti'bbet fogsz tudni.sl o hajl€ktalan usrzaqr Ji'lel.mondjuk .topElEss ll6il.rdit$rl rA. N€v (ha nem tiioh): !. he] elc olott lvl€gvagy I o p€rc. akivel $akran tahlkozol.l kivanni n€ki.gri *o^mlEss kusrLszl EnDEst l|lldhszl Szinte rrDrrssrt folytathatnank. vagJiamiv€l valami ataDosattudn. tedd ezt: Il Vabssz magadnak valakit.3d rrrrrtrir lhlpl33rl EomEREsr lf. de akit na$/on nem szeretsz (vagy nem na!ryon szeretsz.rrEE55 Jt6isr{..) Ebben a cimsorban (szerfel€tt szellemesen) elhelyezett -rE$ segibegtinkre ltt van n€hany gyarori -l6st kedvcsinAhsnak.Super less: sok 0i szr6 [!4ifdr. legalabb haromszor.5 !j sz6t. hogy yalalrllgts 4!!a!!1!Ol tla szerein€l a mi I'stankr6l megjegyezni .derekigmezt€len crrrDr. amij6l illik hozza. amikor klalkoztok. merthogy a -rtset irdatlan st|k f6n€vhez hozz6teh€_ sz6ted csak az legyen nyilvanval6. llvlinimalis c€l kezd5knek: 5 sz6.

ha nem. nyugalmas zsrraz lirisdull tla hiszed. c.€s te szinte mechanikusan megk€p?ed velnk a szint€n alhlunk megadott'rarvegii mell€knevet.. hasznos canrruL llrfiull rasEFUL htir#un o Sondterhelt illetve fi$/ellnes EoEtuLlti$rn o pihentetS. ezeket kellett al6hUznod (azt js ellen6rizd. c. rop&a9e06&el 4 remeryteren.Trlbrifil szeDs€o Prfibiinl a faidarom PLAYbliil a ieft]K a wotrDDRl$ndirl . €ttcl.soda romn. ________________ 245 i: .Onsird a---------) atfD B I gybnydriies rajdalmas 4---------) AtrD z a---------) AlrD a I I C[Cr6nzti [CnDCs:hosJvanaz ansoturhoq] rprp"?ird ide: .ff fklrl e qondoskodiis o rE ./rr u./r-{alis lenne ertelmiik. Pr. a -rur lfiill. c. hogyj6l gondoliad-€. Itt a megoldis.jatszi hatalmas. lvleg adunk n€h6nyangol fSnevet.lhftll + gondos. hogt/ ez valahol a -6ei k€pz6 ellentete. hogy megnezznk'r€seszes szavainkat.lrl + gondatran.rf.P€ldaulmost is ezt fogod tenni. vajon muki'dnek-e -uzlal is. raj6 jai€kos. Ad6dik a Itladat. amelyekrSl tgy €rzed -r. Lett bel6le egy k€pz5 is.JFoi d hatatom erci gyttnyitr( rajdalmas. €s t€ hlizd al6 kttzriliil azokat. te mar iudsz sz6t k€p€zni.r. Az els6t meg fbntr6l is lesheted.Szuperfiil: sok 0i sz6 scpercolott 2 Figj/€lmeztet€s:€z a lecke csak az el6z6 utan"€rv€ny€sl frzz full angolul aztj€lenti "tele". Konnyii aszr€v€nni.tele van vele". hogy . zoP€rur[[6dullo rem€n]teli Emlakeztet6nl ideid€zziik neked az e1626lecke szavait.. mit + segitdk6sz. azt k€pzi. cyenink.rsrlh'1. eroteljes__ d Zr0. r.

.'247 . ahogy belekap a . hogy fusd it mag egyszer a . 6s igy lesz azokb6l. Ugj/anarr6lvan sz6 mes mindig . K€pzeld el a Loch Ness-i szitrnyet. super lesst. r A Loch liess egt/sz€r(en egyj6 na$/ t6 Sk6ciiban.. illeive . . szavak faraba.0 loch lless-i k6pziisr6g ( A . val6jiban mel€gs€Sgel ajinljuk. ami hi6nyzik- a !169szuperebb:egyesitjuka zseni6lish-t..beteg.Szuperfiil" cinrii seperccsehet.5uper less . "betegs€g". . amikor r6la olvasol. o c r s z o k a p c s 6 nl a s d a S c o t t i s hE n s l i s hl l i n i m u m c .a sz6hepzes16l. A -ttsr amn$/ pedig egyszcrtien egy h€p26. gyenses€g . l c c k a t a 1 5 4 ..s- "€s . "ked!es" stb.Zsenialish". Syenge". Az elsS sor mintdj6ra mindig ird be.!4 a sondo hi!*ulnlszlb€hc/e..kedvesseg . a szuperfuleies a szupcr oqvcrel' bijldhnsstl [h'{a . o l d a l o n . Az el6z6 S lecke kitzehtrenek k6szonhet6en n€m k€ll sotatsagbcn tapo gat6znod akkor.

_JflEAD (PaatEcm&) oPn'nsrrc 4 ------------) 4 sE _-__-) s (EAR^ET) . de nem art a sz6tarban is ellen6rizni!) DotiE (sEA K) z ----------J z----------J EXrosE (^ nLE) E . amely j6l m(kodik majd own-rc|vagy urDEElelis.!l .. (<.vDf..r_) EEAR (^ cotrvErsano ) -- | srzED lnos) 148 . dragam? a A hangos gyakorhshoz: You^LwArs AaE voa woarha d---------------ro|cEr.r. (tla az .tOvcr. l6rddijir] fla halad6nak sejted magad. az atabbi szavakhoz is big$/eszthetsz oyEr. [dd'vi'l].luk].atapsz6r"ismered.. unders solt 0 sz6 seperc ol6tt rnddr] {tudr.rEDleiilztirdl) sz6ldncse van akie viszont (e$/el6re!) alulm€r€tezett\4 TNDERstzED annak kivabsztunk lznhts:ij?dl). aKo. FL@nlfid4o padl6 (az A fenti lista alaDianDr6baldel6allitaniakbvetkez6k€t elsStmeqoldottuk!): vizafatti kamem 4 aalAaaka aaa"aa 5-as m€trovonal a padl6fiit€s o lie dolgozd til magad. Csabil4 . Irnd0d6rl. D Rune? lrndo'v6ldrl.yDIgf!tdl tbtd.r.J DresSED . ezekte gondoltunk: 4 a viz.l. coon$lll a tijz. Itt megintazjarj6l..-t nem€lyik mindketl6vel miid6dik.l z Dott? z llind'g trilf6zitda krumplit-4 Ma este tril6rAzol. zrr Ifjml o wA7EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE id.. kital6lhatod a k€pz5dmenyjelent€s€t.t vagy eppen . nehanySj/akoribbsz6t. akinek maristrllm€retezeit ovERs.i. [6{d. hidd'g'{undl. n of{lvii'rl 4 dolsozik.

u1z. ha a7 t/+t ik biggyeszU h. rnaEAuaLE (rEAn).lE{'lil a €16nv .(il]. kosd ossze egy olyannal a harmadih osz. ttrcodDtnodtl (tureNERL tncE. szabdlyos. (crLrtE). hogy Do a aF nE xflorldltl dis. a sr$ [s?aifl. a rD nFrED. Egyszerii gyakorlask€ppen: lH ollasd fel.seITn. wDE taBE. Innen niar togikus.rhJsyo ido.ag). ami annyit tesz.no es az anDolrt-Difl. oribztet) r/yrrf.-szgn ' o' tt0. hogy ismered a E^ppr lhqil 14 hotc. ulfscaE4 wsnavEtf. wfRuE. amia baloldalon van. A helyenk€nt zAr6jelben emliieti ptusz sz6 gyakran fordul el6 ewiltt az adott unossal.a tr "O 1.Abel a rengetegben" c.levetk6zik. (EnvtRo1ttEflr).lo.oE ldii ise szamtalan .] e 6ltozik. LtttELY. !. . wt/RrrEti (L^w).UlllllLOll: sok 0i 126 seperc olott (4 $tu az at*nat is .rvl'r.DRESZ] e. vasyis (+ tai(). a rusr (DEcrsad).).-AEil ( megvalaszolhatatlan /' olvashatatlan ..E In -Rl ^ dalall ^ TAAI'ISN/EEABIE ) hn-lNed'bbdll mrllnhnlERl ITTEAPFYI'J.. aztan 5. j6l Osszeillik az adott sr6 ahow a pelda is mutatja. kosd Ossze a megfel€16 sz6vala m6sodik oszlopban. wsr{tLLED (woRKER). nyat a kezd6knek. amit el6zetesen becsomagoltak. ul atafrAL (LAueE). kikotoz" valamit. Fedig a .(4biztonsasos) .p (vorB DREss) I Rendhasyo id6:sD mnlt *-. amivel lgy gondolod.dcs al/r. hogy milyen j6 a sz6kincsed. ri . ea Dm[dd.n RE D$r./ banitsiigtalJn < nat\Dw4tnncltandni\insl kazir is' u\r tErDtI ltt'-rf. . i'ztq .ki6omagol. . Feltatelezznk. o ". ebben a sepercesben is vilaszLunh nehd. ehhez nreg kelljc$/ezni azi. J6 valogahst €s sz6i6razdstl (DEu4.16] k6sd m€s ezt a Gom6t. leckal a WoRDpLUeban l24t. udLo6/flrn-104 kinyit valamit (locrr a bezar valamit) . wwELL. u\orFtcrAL (nEEnne).s a BrEnDLv lfrordli] baritsrsos) szavakat. drnl." Itsrl(+ isazs6sos..).ty. hogJ: A nyelvtanulok szoKak szeretni a hasznos listAkat.did. wcatoRrAErE (srvnDnv.](o v6raszor). dtftLy (DEAI.11 "ruo. lopban. lvrlh'il o togadtitis "'sa'fl'J. 2. ^z A swER 1+ [in... cs hogy olvastad az .Ncou raBLE h"-&iuNtdbdll megszdmlilhatatlan) -rij" sz6t tanurhrrsz att6l fiigg6en.^tsuAL. meg/bekotozteh.rar Jid-VA[tidzel a hc. wwtlulc.. old^lt. tnurc.l1t. -l unfair le lonnven medfeithet6 iele n s € g j d t s z 6 d Ie rkkor.rAtf. tu. 'nnr E Ren. wLoAD.'). adunk hit egy egyilhlin ncnl teljes $/njtem€nyt a magolhatnival6kb6l.ciDarassar" kapcso latos jelenlese ezt nem indokolja el€gsegesen. levetk5ztet valakit (ritrir[dB!. n\nEcEssARy.'rorlhA"sdnl xrrcorf. e. arjPActc ulrPLE sAlrr (teEAntER). U BEAMBLE (pa'ft).

. na a cnanER-t valaszlottad.dik.botranyt" j€lent.rD.. hisz€n a WAEBaATE a -caE sz6osszei€telekben 6ta val6ban. firr. c'c(Btl 216.rfirr o nam biztonsAqos ..rafrrrr&o meqvilaszoliataflal. E froLlr.f0u vnL ftyB REcEtw EtEcEryEs.ilasztottad.Es ho$/ ez mind valamilyen botEny volt. 0. parxFu. Ha a crrEet vahsztottad. ha liatalabb.fl.kis nt + . llory: WaERa^E.urarrnr 4 olvasiatatlan. 0.1l LEAsrEt DrtvEEA E t flsr6 art is ielenli. trFvr.ildll a benzin iu edrIsrrnsiinl a naDsutes. atnyrijtunk egy hangsz6r6t.prd4 na a scanDAL. Sajnos. Ez az egesz hosszli a bevezet6 volt. rraar. .ls{gialan. ez e$/szer t€v€dtel.. akkor D6ra aj6nl neked valamit a kirahatb6l. hogy -botr. c0r00rt0r.rElgrjtl c) cffprErl!. A feladat m€g csak most kOvetk€zik. olyan eaE. naDtenv . ilyen eaD.0iDEBFuL. hogy. De azert nagyon megdics€rrink.\iary szereted a sz6p ragi ideg€n szavakat. akkor fogalmunk sincs. i.F*lt'diill B) a.ny"? A) rc. hogy.rrrfi {rfrrppr4 bot. 4 lifflolaksrii. n En4 wndlz6. KitaEltunk eked n€hany j6l hangz6. nEcE 6 EtEronlagtldvagta hi'li loronyridi6 tEsre.o letlvoss6g. EBErtst.wr.o..r r a bar. es gondolkodj €lazon. <)unlair.botrany".{r na ne €aessle minket 212. akkor vagy el€S j6 a sz6kincsed. A beinndoooo6 yoflrl.lUordplus@ote Csin6ljbotr6ngt! logy cir lnir csd hdod. $ayat rEBnEN. I hinnrr6szarak sonlndben:{E rxE9. nosr 4 *iiret.kedas*!dii". s. de na qyon k'vancsiak lennenk ra. o. StufmEs UtfE! f//lfruLE' 0FnE c'ttfimnuEs ytn tnuLEa. ct|E m|EhFuL . €s tudtad. how. mi leh€tett a bobany targya. 2111. nem pedig azt. Es az erkolcsi gy6zelem is a tied. 6s beugrott. a a^E azr ielenti . aBEEtBh. Duna{ate.o.fejezet".€tkez€s zrrn bisd + itsv€ny. 0. Ha id6sebb vaw. u f! fLL nE sE[tttcEvfih FtLLEhs . h€pzeletbeli bok'iny'nevet...rt€szt..rrr.t. €s eszedbe jutott. .| fxfss o. t. az alabbi harom sz6 k6znl melyikjelentheti azt.rff 243.ec"{rr. Jutalmul csak annyi.rv.kapu" €s 6nk6ny€sen csipra\ le a ItlaEnaAErigy kapcsan a Vizikapu (zsilipkapu) ftotel nev€b6l (ebben a szallodnban zajlottak a je Watergate-rigy leni5s esem€nyei).skandallum". hogy elaruljuk: a czrrrff azt jelenti. rrrflfss d siit. yEE 2'fif. norditsd le 6kel magyarra. |.t ELEVEIBE. l/I.lentheti hosy. Sonannbaai u. tef?ifa trrrfffr nyugodlan azt.botr5ny" angolul sc^trDAL. mijarhatoti a fejedben. t lyatrfn. hll I kdryr t lisjtsnig. tEtur$tlt. akkor nagyon vag az agyad.'rar lnillo €ter. 2l hogyvalalift.jt] Condolkozz. dogtalan. hoqy a .

$ baralsjgos nyel\ Wh-questions K6rd5szavak C a l l m e d l d\ i Rolling Sentences o A6rdnl6 mondatok A titok lvlagicsentences 4 tsiivOsmondatok Useful expressions a Hasznos kifej€z€sek Useful €xpressions 2 4 tlasznos kilejezesek ? Useful expressions 5 4 Hasznos kifejezesek 5 I minuie 2 words 252 253 254 255 256 254 259 260 260 ':r !5 | .t4. IUClUrnilOilC HCJTOCnTVOUCI L/ .

!5!. I'lost sz6lnak. akkor a tObbiben mind ki kell mondani. betii.toaEsr + . varod.Azaz te vaqY n€ma.ntt lml'nek ejijnk A harom sz6 kiejt€se iS/ [bom]. 6ra (oo perc). -. az angol egy enn6l jelent6sen barar sagosabb nyelv. ila megtanulsz h6rom szot. "kes. ahonnan az osszes fenti szab Azt is mondjSk. itjelentenek.{E n Eoa .E EYcHot nclsr Vannak m€g n€ma betUk? Term€szet€sen.v6rja. Pedig vannak szabalyok. nEtR J.hologrst \4 psvct 0r.tod{ as tdAcKERED sza' vakbanE..y bor6ts6 s n{clu N€m hellpeldiiul ig6t ragozni. nol. lnnen van az.varnak varon. sa€ntrlj rt nyelversoha nem ke nestanutnod. lgen.vartok. Pedig most kezdek belejonni. llyen az 6 hejesirAsa.yez a kon). Dz egyaltalan nem n6ma.is. (M€g eW ilyen rossz vicc. kopog. Kiejt6siih ped ig: hia?t]. OK A kep_ alairas azt. m€gis van. A beiiik u$/anis soha nem besz€lnek. amiket ki tudja mi€rt. mint a sottB.l ldiinl Namarmost. €s lk6i.vAEz. nrkdrdl. hogy mie* hivjek az ahgol futbaxisr6k l\€ziJen6nek a magya! sporlri.jelenri: A becsiileles pszichol6gus felmaszik a kipurcant bombara Tanulni_ . kipurcant" ('nellaknav). .s E r€lenlasnh 1 E \cm hpllLihunid ronorbhoi niarl "lpq od d/ n?huntr. IVE fla$sl E. hagyjam abba az eS€ szet. cut'r6 srb. xl. amii mindig Fl-nek kell ejteni Kivave az olyan szavakban. hog. pedig -bonba res0_ -msszik-. n€m is szoktak.r' nem az angol helyesirasr6l sz6l.------) cuEB 4 B---------------ItxaaaErED 4 .tla ezt nem tartanadrendesarvnek.ideirjuk nekedegv ig€j€nekjelenidejii ragoz6s6t: egzotikusnyelvegyiknem rendhagy6 varok. hogy az angol anyanvelviiek a pszi. mert nem mondod kj: lniif. varjatok. tr6nitrbkbs". hogy minden leck€ben kell lennie megtanuland6 sz6nak. amit6l ez nem deriil ki els6 l6tesra. ahol a x n€ma.3. c(ng. van a r-. 6s nem kapok toiiasos knockedlit Pedig szeret€m.varjaklt Aho$/ azt mir korabban emlitettuk. vArunk. €s ulana egy /tiitn. Ebben a kombinaci6ban' vagyis a szo v6g€n (de csakis a sz6 veg€nl az . mini pl. [ii{ €s let]g llyen eleje-dolog m€g a Ps.v6rjuk. lgy teny deiilt aria a regi€jtClyre is.var. A sz6 elei€n az ember nem pissz€g az angolban Ezt nemcsak hosy nem illik. Az€rt m€g S/orsan leirok egy mondatot. . Iti van mindjart a f. A harom sz6: to.len€sn{ sorre d' b€n: "be6nletes. ezedehondom. a szilvasgomb6cot is.a .) Teha! a tn€l tartottunk. amikor a sz6 elej€n van. a rwnE. Kiv€v€. szokas elhall' gatni._. ami! mindig [t]nak mondunk.0o64 ledil@ldd?sisd]nekmondjak.---------- re roskadj masadba.

mi. tu dirod er !FR? t'av'n *'!53 . + vkit vacsoraval megvendesel) i I " l e t v i h e r d 5 s z a v a h d r a d l a k k i a m o n d a r o h b o l ?r d i d c o h e r : h m -up sowL? lwas. . ven 'oqsoDt m . melyik mondatt€tszik a legiobban? Ird ide: lvli? Ki? Mit? lli€rt? Hol? Mikor? Mely'k? wnollitl " Z5!. (lvlinde$/ik mondatnak ugyanazt kell jelentenie.Vii. melyik mondat tetszik a legjobban. sokkal kOnnyebben jegyezheted 'neg angolul a ki. t.mi a kozosbenntil{? to""ftiul + hosyan? Van mag eW kerd5sz6. Tanuld *aolhil Ki lqhog? wnttlt*l lvli a !4!ta? wntrbttl ivlit lAttogsz? lvli€rt "nYtuall a yiljdlinsban? IvlikorW4d€gelsz meg? tlelyik vilqorgott rad? xnlasEltirl Ki€ hqza? biztos kivancsilenne 16. ki€ kerd6szavakat. r [n. .tNeaRE 'EEy BEAmc Et"? lsEAllhil] + iit. hol. mint a kezdetek hezdeten meg' tanult magt/ar mondatnak-) . mi6ri. mintha nem tanulod meg az aliibbi mondatohat: liebbi mondatokat. az nem r4rval kezdSdik.a "ki huhog" p€ldajira .lT nhd. arni sesit mesiegyezni. de uott"Itill a irj olyan mondatot . lvlit Olvasdel njra az angol kard6szavakatl veszelaszre.Tany E4y pszichol6gus leg. mit. m€lvik.IUH-questions ll6rdiiszouok h!3 ldcbdliriij's !6n4 Ha megtanulod az a16bbi mondatokat. mikor. hogyan? es€szitsd ki az abbbi mondatokat a megfelel6 ansol k€rd6szavak SZ0n6C[CX6i: kal. ts Eoonrc? ldoorlhit] 4 huhog) a up Bou/Lltesingotb6ll vaidling) .^4.

olldn us/es. amivel m(k6dni fog. Cyorsan mondd angolul azt. mert ez a hatodik. H a m 6 r e$/ picit tanultal angolul. hiv (oK. Alant talalsz is 5 Uj ig€t. a k k o r i s (A kulcsban az€rt van egy kis segits€g a t€ljesen kezd6knek. akkor azt is elmondjuk.ll + elad . !.r lbreD 5.l. ho$/ n " k e m ' . t l d n e m . a h h o r " l m a q v a r d r / u kN c k c d . (a pair€rlrD hiir*idl/ 4. .Coll me o tori. ez volt a €sel. i . igy j6 kis mondatgyarad lesz.) llosi h€Pz€ld el. e l . hogy ott ausz a Savoy flotel el6tt 6s odasz6lsz a portasnak (persze angolul). o n " r .(o . . ald sz€reti. Bizios emlekszel m€9. g y m d n h 6 t a m e g j e g t . m 'E r ltsllo mond (lvlondjaezt a leller Edanek.EF ^nftn' ELL nD. Ha mar m6st nem tanulsz m€g ebben a leck€ben.EDl'i]il t \ALL R'c'!4 'rok esy levelei. m i n d i g d d l u n k . 5 .es: st4. " . akkor meg I o g o d e n e n i e r r d s / o \ i . mert enneknr€ssz€r€pe Ezaza l..' sE/rD [!.r.endh. ez€rt m€g legalabb k€tszer el kell neki mondanod. " ' " n q " . l v l o n d i o n rn e k e m e g J s z r o r i l .) prryhlijl + jabzik (A p6kert lehet sLriiiel jatszan i.. mond.l.rrdn 254 r:r . A k i d r p n d h a g y o u l t i d o h e t r s s r e r e l ra n n a k d l a b j e g ] t " ." . akkor is meg€rte. h o q v i 5 m u h o d i k ( n e v e t c j'. EL. nemcsak azt jelenti. w'*!itlt .:. h a n e m a z r i s h o s / " e n g e m . tu@." .'u oonasnat\'c^LL. iriLonj nehem eqv k€Deslapot.. .. (Annak.tf. . ) a r*nt."fsal srildl*'a *.^2 6t ise kbz neqyis.tlivjon nekem e!0/ taxitl". Es most itt a jutalom. .. nlDlltl. " " S i . azutan tovabb megyiink. r .. locqy e r d m o n d a r :c { r r . 2. hos' mas a szelet is eladja. cyorean tanuld meg 6ket.!$6lnii't.ft'vj nekem e$/ taxitl" Vagyis angolul nincs kLilonbs€g a magazas €s a tegezes hozoit. A d i ( o n )e l n e h e m e q v c o m p u t e r t . oALLMEA rAx. hogy ez egy nagyon termekeny szerkezet. r e s h e . hogy: elad. Jabsz(on) nekem rock and rollt.. lessek leiorditan L K n l d i ( b n )n e h e m 2 O Of o r i n t o t . jatszik. .) Eiziosan tudod mar mind az otitt. ttivi(on) nekemeqy buszt.E A rAU!?o/. lesz) E (En itrj6rjesyezdhes. how a . E tla m€g mindig nem tetted le a k6nyvet.bjesyzet. A podas eW kicsit snket. i 6 d l ' 6 . r/xlhez. h i \ r r f .) l40st Dedio vissza a crrr lr€. E o.li?rnd..r o 5 r D f . ktlld. t9. . 'r. E . amisesit.a c d h ! q \ i s m p q l d n u l o d d / i r i o .) sar hr. *. ho$/ .) \<Y Jfft. ladl NE Mon. \ H d p / n e m e l p q m e n s z o r g J l m d s d q ) .til 4 ttivjon nekem ew iaxit! (U$/anez a mondat azi is jelenti.lildl.!nd]o kiild (A qzclde l€ny €lknldott meleg€bb €ghajlatra. rh .

ira at nehanyat a r€qiek kitzrll.. &z. LEr's stuD. sPEtr srr.ha$/.tr r renotraqlo '. Eztmar tudod.rr hnblonl probl6ma. )A n n a k i d e j a n . hoqy eqytiit viq\rali a zonoorit.ocErttER Itr-s srvDy rED pRoBLEttrocErnEr If1's F. cipcl -^.qFues never. hogy tiibbes szam ets.u 'delu Jtakok E.hhor g\ csinat r trr rttEvszri *. ' .z/. d0 llagyarul: "Tolbnk ewiiu az €jszakar!" (ha ez mosr hansos hbnyv l e n n e . . lolt penzt visz.oaErEEB.. I Ze. o nagytam. f e l i d € z n 6 n kn e k e d a d a l t ..sr". ffixrz.rtrzq t6a<r4&.€ s u t a n a a n € l k n l . f. De ez m6r nyelvtan.. hoqy eqyntt hnulianak anqotut. Olvasd el herszer a kovetkczcj m o n d a t o k a t .lierd€s + ro^'[o l+ nyomtatviny IPEIID. rrrlYohiJhdla zonqorJ LEt-s cAfrn. LErIlri. hogy LE 's spEtrD ouq LtE roeEnri lioi tij{ vagyis.llolling Sentencer. .ocETtE*. a rEr{htl azt jelenti . o. a feladatr6lmajd elfet€jikezrqnk e tegui6bbi mondar minrai.ar alzal t4z r.. enged R€ndhawo mnlt ideju lRlfi::T-eqyutt LEa LEr. A fenti m6don arra haszniljut{. 6s ezed volt otyan.j szenrelyLj felsz6litast k€pezzrlnk vel€.TOltsrlk Mind.1 ':a t55 . nrE Praro . mert m€g sok mindent tehet cser€tgetni a monda!.r..s! r"'d'tharlrh cordutoko\eh E ll tzet ""tt. hogj/ eglattt tousek az € jszak...z azad kell most n€knnk. n r a ge S / ici-picit szigorrbbak voltak az erkblcsok. LET'' 9END ntE MoMl . A oirositando szavakl f^arrrrlrqlisl . s+rnrl canRrU''nl nu lrylttiil tanul.. ho$/ €gyiltt koltsdk el a penzt. o. ban. a. o haqytam. \ + llagj/iam. h o g y v i s s z a n a z n a t p A r o s j t s da z i g € k e ! a j e t e n t € A l e q n y i l v 6 n v a l o bs z a ! a k s e q i i s e a u l : b IET'' sEi. mint ma.tD mD Mcttr loaEnEn.) GiirdUliimondotolr ldlingelntonsrh] TaEn az egyik leghiresebb Rolting Stones[ szam ^ LEr's spEtrD hE rafir tueErdEnlhttl tzFnd nijt tu-Cfddd. E aLEE .1o tlagyiah. 6s minden varjaci6 konnyen megjegJezhet6. L ui mrs roax meEmEa.. vanr rceEMa. columbo hadnasy megjegyz€se: Ja igen.k tr. lfi]it !v0hd- o sd.it columbo 2: Ja 'g€n. tanulmdnyoz ki16ttrl tblt id6i.. hogy azt keleit €neketnitik lvlick Jass€r€knek. hogr/ egj/ntt az €letnnketl" Pedig 6h messze n€m err€ gondotrak €rederileg.. anqol prod. !tt.qr"l /e4. a m i k o r e z a s z a m s z r e i e r r . amivel mi mosr nem foqtalkozunk Amikor J rfr npm s/orir lel sammir..rrEhOmd. .ItjLt drn.

-------- ) mEldiil mAft l/..De mi elmon juk Neked'../etctbb 4 soo.bb = 'rr ezt USye. hogv vissza logsz jonni lvlagya El vrs." E a:l Wtw oo vou w. A l e l i P s e n k e z d d h n e h P e t s T er d u n k r o r d i t i s t segitsesi.Y hr(nl o 1a56.r'f lditl hamarab!. oRlil I'lost Dediqa io kis kileiP/eseinker igaTi hon(e.r 1o uINcaRY? 4 Azt gondolod. hosi f€lhivom ebed el6tt.d '.0 titok van akin€k van titkara. P€digez t€nylegigy van.A haladosabbahnak ezt nem hell leltettenut megnezni USJis meg fog' i5k_) unc a D tr I5 7 o'cloctt Do You rdnx I sEouLD E r r*owseo nt cul Tottt EEToRE carl EtE Now? + Megig€rtem Tomnak. lll. vesd el magad.af"'b norl k€s6bb/ut6bb a r.t'1. ird be hi6nyz6 angol szavakat itt alant: Min€tel6bb. eg€sz j6l ment Akkor ucclr neki. 4 rnE *Jobb k€s5n.rtEf lliitijtl iob! + rrrrE . Amennyire innen halljuk.akivigy6za titkara.(ent. rigyelj csak: hamaro roo. ann6ljobb.tm vwa MotrEvEAcr? 4 nikor akarod visszakapni a P€nzedet? @) 156 3a . .mint soha. o.xrusbdnfoqiuh has/ndlni Pleltih hitPje_ z e s m € l y i i s z i t u a c i o b ai u i h ? i r d b e .z nl po vou n mx fttu wrLL cottE BAc.soha" sz6ban az 'E^ nem azt ielenti. Biztos? Remejnk. + d_ El5bb va$/ ut6bb.lbdijrl(Ezt is sikeriili eladni) llost jon a mesodiktitok: a A rrvrr [n!vdr] . ho$/ "-bb"l Soha j6l Akkor most ird be az angolszavakat6ket. m€STe s€m veiad TSltink?6ocs. megje$iezted k€s6bb ( ". 6s mar h€t 6ra van' Szerinted felhiviam most? E.in1 r.

qit. a s s ? o n y . tokat a meglel€16 magyar lorditassal: I I I LovE. r f) Senki nem szeretia n6t. h. vigyezz.r-reI . Ha halad6bb vagy. akit senki nem szeret. amellyel villoghatsz a paj6said el5tt.-.rE wotttatl oBoDr A) Szeret€m a n6t. ItxowmD *aq troEoDY r.fi. . 4 wotran szo tetmeszetesen kicserelhero . wwlr'6..t'6t'1. l e n r h e r .al\itszeretel\.) A mondatunk att6l j6pora. (Persze. q) lsmerem a n6t.. isJ/ alkalmasabb. akit ismerek. I LovE tioBoDY mE wotu| t xows. E lnd ro ism. B) A n6 nem szeretsenkit.. aki nem ismeri a WoEDnust. tl) A n6 nem ismer senkit. n"o. akit a n5 szeret. a s z e r e t . lndkdil(o senki. akit szer€teh. LesJ szrves kosd ossze ar angot monda. IIlE notq r ntiows NraoDv I LovE. hogj.lUlogic sentences+ B0viis mondotok srrntdneid lmrd4il l':egl€pnnk egy olyan mondaital.E. hogj/ ebbdl is !p!q j6 mondat St6rthat6!--.syou.-*. akit a n6 ismer. nem biztos. < n 6 . F o s o D l . a v a k :. o y r l h r l .. E) Senkinem ismeri not. akit mindenki utal. a sz6rend m€gvaltodausaval roppant sokf€l€t je. csak ha tal6lsz kbztrik olyat.non. *ltiilnl** i: ztt ... akit senki nem ismer.tows rnE wonn I LovD7) 1VE wottt fl LovEs noEoDr I t uorl. 6) lYoaoDY. rep. .r.xttAtl I xfiou. lrloBoDr LovEs nn w.nl {o ferri. akit ismerek. ) I$ ot! osoDr tE wortt LttvEs" D) Senkit nem szeretek.%. E "inot"uon"*.A l a n u l h d l d s . akkor nyilvan nem taHltAl megtanulhat6 [j sz6t a lgyhogy hadg ajanljuk ezt itt: I An oy rnD DrcEBdtR EvERyBoDrE^'Etrs-IiJa-N0J tEbitl &'ihdihiirszl ld + ldegesitem a szomsz€do!. a o n n l t u n o n ] . lde s6oes valtozatokat: mult I Rendhasyo ldo @.. ludr.nvEs. C) Senkit nem ismerek.

roas audap.slti'run] [3!m6l t jlol l'iund 3r.nEsdn?] [irj!?tu| A rahedli rijdonsag mertett lwora"Lat.iml l6hairdo kombi-ilElsdn?] ltipildl lYPrcaLcoq EArron& TiDikus hombinaci6k. nuLi do MD.Merthogy a "hangsnly_€s dauamgyakorhs" helyett hlan m€g alkalmasabb sz6tanuHsra...aD lsrt ndddl(4 szokaGos) kinahtanak. 2. z mii|anulnivdlo: iqyner hi: l. ----llelyiket 4 * rd€st kitararni? ' ffi''"t"t' lss4 ben jelent mes €l6sz6r. Minde$/ikk€rd€sa bemagoltels6 sor egy-€s... MD..^"a . lnddr-SzlEliD4 ld'nen EvE*Yo'lE &DERSTAfiD& Mindenki 6rti. A kitv. hogy BonED w scorLArD ? B. kife z6telr Hosznos ib. li iul6ml riddn] lv&adii i. MDfif.-.akkor m€Segy kis $/akorszavera lonatkozikl les.st. de nem lly€n Stannard A:llentol a ltvna ntausE tPtEcnE Ajanljuk mindenkinek r€ndeltet€sszeri hasznalaha.tordilasaban? haszneljak ruham€ret jelz€s€re? 6 vajon a uetyix irgrnevezett.nemzetki'zisz'5? B 7 lvlelyik kifej€z€st haszmit jelent az. E Rendhaqro 230 *a .^"^^.. dallamokat ugyanis epp isen qyah-ran elofordulo kifejezesekkel$/akorolrarja. Az angolra jellemz6 ritmusokat. azt kell meg tanulni.) tidi6 €rm€nyt jelent egy-egy a r€gi csoda. I'idh0-edNl !d6'il ldnliid A legels5sort tobbsz6ris olvasdfel.theTo p6ldak dallama -e Lqlelj r hangs vra isl olvasd hansosan.Ha kesz vagya magoEssal.Usefulerpressiont -. mert nalta leggyakEbbantlumphrey 6ogari? magyarul? /.K6rcey u.------------a lvlelyiket hagytukki.y I Melyik illik ide? . ha akkor a Lonsman k6nyvesbdltbah tudhaihak segit€ni.!ro no 2 Melyik szerepelneaz "Ezt a Ki5ftan 3 l.M London Nem 6sze a k6nyaesboltok sr.tetlihel lpgnehpzebb a kiotvasni fizetem. d. €s sz€p€nritmusosanel5 tudod adnia kis 6leik6pet (hm). valahol. sri(oh.

ha mar kiviilr5l el tudod mondanil Egy€bk€nt tanyl€g a Itf.lril.( v a q y i s t A .. 8l ta'lf glro n. a C ..x rEvEn.0cx axo noLL. igr ani:.Unn".ltf wrrr 1. s. EaEnEa.EEnErLtIl. crrrl 4 vis!.fliyion r .0.1l30rt p03x0laz .!")5l lfrflrrrrr. EPuro foEErtEE LEftrrE'.r* 25t . 256.. fl o kilElt rm 255.i!r 4 nift0r.iga. l l : 1 4 ."a Iiddqdl Ihnhhl ld6. a magyar megfelelSk ritmusa n€m €gyezik az angollal! (Ezeket a kifejez€seket a Tricsok €s a : t u h . Oo Vajon melyik sz6jelenti f6n€vk€nt azt is: tad. 3 D .t amiadjelenti. sntryc lanul... mesebctl v .0. SEfi rE 200 f'rnBrs.tirE a hol 14 tE 4.t A ) ..Ha ismered a sztorit. crll.ftogytSE7r EeLAftrttAttrEwn. I LEt 'bEltanf 256.hilr](a Syahorlas)hovetkezik.zttjl4 maradiitt dk4 lt." tlmln6ryou. yrr 4li..Uram. d tdlt ld6t..o./.s hlhc ij|] Akkor mehettnk lov6bb.. 2.mit rnc.6z{otns? 1. srfl.tiyralatil yalahogy".) rarcr5)remtudiuk. mGr kl.d0sgtdbt6nt minden. hogy a megadott ritmus szerint tessek iobbszor is (szapenl felolvasni a kiejtes-sorokat./fttEs00tE. nyilvan tudod. ) I m e a k i v a n a i o sr i t m u : . 1.yrro mlaii r.Alauit tudod. ami a tr€fa alapja: o lvli @@ a knbnbs6g a crosE+ kozel es a cLosE b€csukkbzbtt? | vonal Hogyan lehet meg mondani . A k6ve!kez6 olvasasi-tanul6si gyakorlat l€nyege.a rr! ffr ledigi.hogy fu nerem .. rrrn 6) palacloda st6ci6.pEAcncE[F.I/.!ecsut'!!a" vaqrB: !..Hivi0n . hogy 2511. iosy e!b6lis ryolorr6dhat6.. od [9i. mnu E Rendhasyo id6: oo mM../S00rE. WEtrE a P'srE nD.'EtEnEE2 5 70 .. s9. ldldt di. 5. a lieil6s(a. . rl iirr 2l len ls i6lr6la.Et anD rEDAtr?bi:t [dd melyik kett6t mondja a hansya.stuorE cLrstl ElllEh. I t t o n d a n u n l s e t .han fttat's urE. gon]. .ftfiazfgodoftuk.0.nqor ta{nar!")Potii:. PLrf tE .ijn".0nuftn..pai!onal"? / ao'co tancosok^t co-co tancosoknak? mi.l6jn. 2 G . j6 tD M€r fitldrengetSen tr€fa sltsslql az a mondai.nti.*n".l6lt !6nd.I l|l egymegsr6litis.. hanava c.o.. CttL tE I tus.c'ukl. hogj/ . h"r].nt] v6losattuk.0.I f'E 255. 3.i" irm pdnri.o. 7 8 . ih. hogy .Usefulerprerrionr 2 Hosznos kifejez6rek 2 trj] [ilzf olilsFPRtsiinz H6dolattal varialiuk tovabb Allen ':rr Oileteit (lasd az e1626oldalt).3)ncng... 5 f . 257. de viwrzat.. 6 E . / /soDEn on Lrft.ci!.lilehb u6llorTlal lr|3 |[0rrr.ty"? ird tde azI a szot.magyarul" azt.ler '3ethen tarit!" lPcrsr! !!d.tosy.o.qttari.Pc|ste.i. rELL ^ annf. 8 l i .+.rldld. 2) 258. A annyll tssr.* . nE n.3) sre ntiirkaz 7l rflrDr/-t. lvlegadjuk a forditast is. frEt'orEh. . t.@a d'a M'[hm.|. .nt. a.leg pl. A lus6bbak hamarosan abbahagyhatjAk. [d6z]e n{slsrsrna tat sorl ll9rlla mmt E Rendhasy6 id6.l lhm l.riirel'! E ra mondd rcl tenlszl. 5. d n. SE|L a c1taPutE tE .z. lnd Cne. .cru azlis jel.k6tember kozott a legrovidebb uvolseg egy mos.

. rrots'lalaikal Ez 'fi Fpppn hllt idpjii. "-. [ih-l0Rl[ni].s]-etnem lehet megiLnni {tvna nrcLEE sEEcE 4 €16 angol besz€d: a Stannard Allen-kony.-..... Hoszoos kifcjezdsek3 ilt!?-Pntsdnz en] fiturfrrl ezt a lhirg irgfk srfi. ho$.) Mi a sz6tanuhshoz eS/ e$/sz€riibbet valasztotiunk.-.-..aztjelenti. dDlhdd."*d. E Ar@ mull idqjii rlaurimeseq.nt rdosn ar els6. amelyhez m€g annak id€j€n.ur-tiz€n.xtD craaaETE AtD .f€lre6rthetik.s. limFrint].londd sz€pen: [intot6d].zn.k E ^ 2 rtrl rd€lt. 6 tr@mr szoros 4 tum. vakard meo a halamai liijd-ou|ll Dr6baldnira lhodnli!!|nl Isr. h. pr6gai labgat6sa' (4 kor. oe ebben i kireie/e\ben mesi sy hd. Az €rdekess€g kedv€ed: ezek a kifejez€sek abb6l a n6reb6l val6k. Eizta6sul a halad6bbaknak elmes€Urik. r.ih?tugoi] . hosj/ kes6bb Tald u| I unE olyan ritmusk€plet€ket is S/akoroltat.(teha! ta{i{e csak az ansol kir€jez€sekhez!)Olvasgasd a megadolt ritmusban a kiejt€s. melylk Kfejez€snincs a helyen..r ulolit! l t{r.Usefulerpressions3 . I minutc-2ruords E i lvrn nit]a esy p€rc. az hrporEnrsz6 (lgen. [tulyvord4 + xet szo Apr6sag. vas/' [im-P0Rtdnr]. hory.'3 .6 * *.-. Mrn A c. nen J6l van.oot( (Kornlbelnl: + Szeretek lenlni cigizni €s olvasgatni. E F€ndhasy6 mnrr id6 .vagyistucat.sorokat..ld].rD ilma*lsr .*"d lnrii-Mrl lriihll I3rh&.€s hova kell kernlnie? I rrr..naldh."... ami aztjelenti. a lfithl €k aUas b€cenpcszcs. nem lin-PoR$ntl.-. hogy "impotens"./ cime). mett az az r'tnRra r-nak a ki€jt€s€. igen fonbs ludnil de yigAzz. .reiryaro/s mawa. Megintokosabblettel (ha ez meg esyelhlanlehetseges).-.. FEEsrDEnr cutnon lPl|ziJdnt Uintirnl Clinton €ln6k) abban a s6roz6b€n szaxofono' lgy n€z ki a ritmus: -. meased€tl€m a hiivelvkui iamat Feladat(ho$' njra elolvashasda f€nliek€t): nincs minden r€ndben a sorrendd€|.. amig kivnlr6l el tudod mondani! it Il'dld liill ..fontos". hogy . E tsj"bh. iem€srele*n [i'il..-.amiviszontr){'a t60 . kefi6"...) helyeskejl€se: liiDotdd]l Ha lgy mondod ki.

l|srntnilulos t 5... Vahsszunk magunknak markanevet.. E4yszerre cak egyet! Random Word Technique 262 265 264 265 266 267 264 269 270 271 272 275 2?4 275 275 276 277 *t 16l ... Tanulj meg bt sz6t magadt6l Valassz egy sz6t magadnak m5n..csak ha van k€znclsiopper. ocltvcso csRlnDl L€arn 6ig Small ls Beautiful a A kicsi szep Hrm btii For+ a ! (we love tea) Szines oldal ld6 van flOnaP o month DaYsof the week Uselul Lists 4 tlasznos Lis6k Us€ful Lists 4 llasznos Listak Feladat .

amit kozben hangosan Tehit: ird be a mawar szavakmell€ az angol megf€l€l6jnket..etcimetesy szlosen. sE -b6l bz46s i/rr-b6l lslki] tev6dik ossze.rrr? Csakisaz.rrlvd'ld]..leorn Bi9 o b(91 ldm Nyelvet tanulni tgy kell..a mnr Bra Isrinl higl nintajira gyaftottuk-ami annyir resz. feje. F. hoqy-a. ho$/ t/of. €s a Il legnawobb6llat rqjta a pnar€[rijl]. ^ 't/oflD LA D-b6t ll. t Ialirn eleg is volna ennyil tvdni a *o1rD.hogy tud mindent. amin landolniszoktunk.r.. 4 214.t6t.. az embernekmaris olyan Masataz es€szvilagotngy nondjuk.€s eml€keztetunk hogy a srr egy €gi csaa torna neve is. @e[dm] " t"*r Rendhaqy6 ideje. re. (tlm. akkor vajon mi leh€t a ... EgJ marha nasy polon a z mel A sLAp n rnE r^cE E [d!ftt indi [iFr].=. Ezt. €rzesetamad.@an ieknt.M[i'mt} nurt .aFs la '. ninkel amikoreztvalasztottuk cimnek "qondolkodj J.t . -arc. hosy gondorjnagyot"Ta6n edhet6.ni vezaren na$/ban. igen az elelijrnt az Lcm.sm.cI.trrleliXirtl.) lvrinttu juk. ja.6. hogy el6sz6r mindig a legnagyobb dolgok nevat bnuljuk m€s. Ha ehruljuk. hogya ranalE sE^-ber€1. Ereh* I 262 .

szOget"is (az is el6g Pici tobbnyire).qP' corrDczo.lev€|" (nem falev6l.r'Ei[. (Ami a kett6 kOzott van.r.hanem. lesink6bb kinai. ha nem... tla valaki angolul akarja megmutatni a b€lyeggyiijtemenyet.tP[!zt!rip]+ b€lyeg . Az apr6sagok koznl az egyik. hosv PLEA.. hogy .6t .}.Smoll ls BeoutifulE+ 0 kicsi szrip iz $zndl bjutltull Az el6z6 lecke ut5n a legkisebb dolgok nev€t kell megtanulni. amit 6brazolnak! TEEDEI^Aiilla (i .v. a LEARI| t/C c.. hogy legalibb a v€gle tekkel tiszhban legyUnk. ha az er6z6. hoS/ .J . med szir. lecke szavai is eszedbe jutnak O ezs esyrrogen. d korom lnijl r. ird le hangosan a tanult szavakat.r. . ' .betii".h4 a b€tii srA. hanem irott lev6l).rni a borha .dd. hogy "megmutatom a r€zharcaimat (rezkrajc + DrcErvcl. mindig abban a sorendben. vekonyabb.... m€g azt is jelenti. mint a nudli) de az€rt n€ egytik m€g helyette.Egt/ masik nemcsah . . azzalaz ansolsz6val. hogy . Ez vaion melvik lehet? na hiszed. hogj/ hasonlit a noootc-re lr'lltill (+ tesztaf€les€g.. hogy . akkor nem azt mondja..megmutatom a belyeg$/iijtem€nyemet" (b€lyeggyUjt€meny + s.) Parositsd a rajzokal. hanem . vajon melyik.rr.clir'{ll).. azon kivnl. ahogy eszedb€ jutnak l1€g hasznosabb a dolog.ielent. angotul is van olyan. A trEEuEa6l semmi €rdekes nem jut eszlnkbe. ha csak az nem..kirrmitt" .. 0gy mondjak. .{bdlmPk0-u&d"l). az m6rgyerekj6i6k lesz.taEr{ErIAi ni'.bolhaPiac"..

Dzek szerint melyik a nem sE /Y[!26. A) Cs6kkentsik az iirakatl 2) now srulr t urrl. onnan tudhatod meg.) d 216.lhtr !.Ird be mind€qviksorba.. 164 .... sfi. amelyekrg lat (le)nltet kiatt ril 4l)Et2) + l) iil2) (le)nltet a I) t€sz..l riionh[ lt'l 4) IEr's dn .. hogy csak harom betiit kell hozzajukmegjegyez. rak 2) kifei€z..Enn€ljobb bulit nem aj6nlhatunkA kOvetkez6 siavak kOznlhlzd aH a harcmbetusoket: clJ4htl L'si !ist6t) *"1. D) Az 6lebe nltetett.ir .lj li k{id1 C) Ertem...Hnmbtiit A harom betiis szavakbanaz a j6..:i:1'.Lan l"Jl"ij::. hoqymelvik iq6neka rendhaqy6 alakiair6lvan sz6. ni..csah a . PLIT. CUf Olvasd el a kov€tkez6 maS/ar szavakal na mindet meg akarnad hnulni ansotul. iry hat alis n6hanybetiit kell angolulm€gtanulnod ez €s legal6bbtiz mas/ar sz6ra leszj6 neked.l\... r. talald meq a tordiEsukat A) Segits€g!. hanem csak 6t sz6t kellene bevagnod.. akkoEem tiz.. rurttul "----------------r stnsnttzatt --.amelyeknek €gl/n€ltobbjelent€se is van.rnlt!t) tlo$/ egeszpontosanhany betilt kell megtanulnod. e) How is mondjam. stiia] tendha$/6 a]ol . (hogy fogalmazzah. 'Iippeld me& melyik k6t-ket sz6 az koznliik.nD PBtcE& ll6t$ kr d0!'iicfti 5) t EL EE caED.liil{t itl 3) nD sATtEdr r sLAE lhis. CEY. hany knl6nb6z5b€tii van a Kv6lasztott szavakbanSED. dtr' c|I7ltrtl B r fl'].Hf"" lk6jd}? 4---------------- cllcxon t) I sEE---lli'xtl kovetkezni. Raadasulolyan harombetiisitketvalogattunk.kjaltotta.mond va 4 ll sir 2) kielt 4 l) vag 2) csokkeni sz€ps€ghiba: harombetiisig€inknekne$/ esetbenrendha$'6 mnlt idejii alakjai van. ha leazt szamobd.. Ami na$ion kev€s.{jl "EArInirl ''rrlehl EEAflftiI n. nak....'1 ctrylr.

€ehat tanuld meg igli. Bocsassmeg az idegennek. kezdetil szavakat. FoAeor. misztikusmondatokatlathattunkbelejuk: FonaDr nE FoBEsr. FoRflettE*. FoEctvE) .toR kezdeft sz6 o cEr.). klilfbldi SzCp.7Enlhrctr. flt a..letudni". ero. ftrch0nl o meqbocsal E d/yER[f in0d $ idesen. Fo*tt.tAELya Fonta. es is igyekezniinkkell minel t6bb sz6t . . + Szerencs€re egy id€g€n. pLA-.Naryjab6lmi. 6s keress a listan (279. Forditsdle a kbvetkez6mondatokat: Bocass meg az erd6nek.i]llil szerencserc rrlfo*l4 villa (evSeszkitzl) atw fltxa w.:. FoBarvETrrE FoBE atEB. + 4 (@Steitsdetavit'at Lzt a hal pici sz6t (flncEL t:oREsr.mRco. FoRnr. ftr&rvttAELy.irlftro$l 4 erd6 FOR nh a /EDLvllii'fAiil.vEnlhFolv. amikor a lista megkonyoriilrajtunk €s miniegy "adja mag6l". Szerencserevilla. A tiedetl Figyelmedbe ajanljuk a cot".) magadnak egy masik "misztikus csoportot". szen6k (szerz6d AUt ronl6cr64) a lis6b6l dolgozunkl2?9. frr-GtJV.x i6t . ez tort€nt nahany I. f0r-ClT.Bizony 6rbm a hrznAl. paE-. frrGAToNl "xereil f. old. old.. F€lejtsd el az erd6t.

E ENanylcliir]a ir6r-E nltet. hogy azert is hasznosakezek a med.€s amit tervezr rERv lvlondd fel a tanult hat sz6t! lvlondd fela tanult hat sz6tl Plondd f€la tanult hat sz6tl /r. nOv€nyt. festehhaidla Prr. terv n rrhknl a tervez. TeW€l mind harom angol sz6 v€S€r€ €$/ T betiit. amit kilestett. amelyeket arr6l leh€t megjegyezni. .rlp. hogy csak egy T betn valasztja el 6ket ewmast6l.) Tahn felliint. srar o s6r rr.rrro iILrEr. va$/ segitsunk? Ha segitsnnk. | Felsohaitott a litvanv letun.L. ho$/ isekeni €s f6navlent is miikiidik. Ez a tOnener Osszeloglal ja szamodra.TeqnaD ll6ricka lestett valamit de fajdalom volt ftneznie ana.r.ri hvi] Olvasd felezi a harom sz6t: a P. akkor elm€selrink eS/ szomorlr (?) tOrtenetet.jt . nov€nyhlintlo P."t 266 .a F^n es a srarr kivatelevela tbbbi mind olyan. horw inkabb ullpl eS.es amit s6hait:sor r F/rrr + rEsr.6s amivel fest: rEsrE{ Pr-rr + lERvEz. test. mely szavak is azok. €s amit 'iltet: NbvtNy *ed *" dt hosv tedda 'betuL oda B::le..+o!(|||evteo) lt||sldti. megtudod. Ha j6l ieszed hozza. ird oda mindegyik mondat mell€ annak a sz6p6rnak abban a mondatban szereDel . .jnl rajdarom a s6haj srarls?iil feb6hajt. amit festelt. l'la mat azt tervezi. de fAjdalom volt ran€znie arra.r/Y---- Megtanulod ennyib6l ezeket a szavakat. Vagj/: Tegnap M6ricka kitestette a hkast.

BLaE 4 kek. Eb6 lep€s + .r/s h. A cimken het hulya peoEa. w 1E o tuher. Fn14 t6zsaszin. Br.l til Ivlost gyorsan kd be. + piros.'/Er o/rElr!i{ vrn]llelyik szinr5l tudod az al6bbi listaban.4. crd [hh]:a new York-iiaxik (+ crt) tehat mind milyen szi' I e z a s z i n J z t i s j e l p n l i h o g J . moz t'E^cE lti\z\ zbtd 66k€ €s€szj6 n€v egy kornyezetv€d6 @ E. aD.P ei1 Ha mar j6l nennek. o/utar 4 narancssarga 4 ErvJtEAled.t Amerikiban . aREv * sznt\e..t1illfurcsaszinii rajzfilm'p6rduc.h i'zct . az €gyik feket€bb mint a masik. C. how mit jelent magyarul? 6tuE lttitl a I"l6sodik l€p6s a sEF no Isd.J . /"r. a m P r i h d il ' " s . t g o " I egy whisky neve. iti e$/ mem6riamank6-kviz Earl!q{-\lip99 ird be a fenti lista tiz szin€t a m€gfelel6 helyrei I a ansolul. [hlor]E)az ember mindig honnyen megtanulja egy ideg€n ny€lven? fiindj6rt mindenki kipr6b6lhatja. r^nmE^ It|l|'. .iPli4.rarrllrus4: vtroskereszt a narancsot is igy hivjak. s z o m o r n " . amit nem tudt6t: vELLoB/4 s1rya.l.Szinaroldol vajon mit6l van az. E[Aar 4 lekete. a 5 7 n r h e6 r g r 6 f L e d v e l l e m e g e r t a ! 6 l a e l n e 2 3 EaruIdtl csomasol6paptr \PAER4 papit). hogya szineket(szin 6 cororf.z van.na[ nj. aREEN + z1ld.owla barna. ?-a.

hogy miben mennyi mi van.1 d csak e$/ masodp€rc lvtit.. nn... Els6 Etasra tal6n neh€znek tunik..j .tal. hogy: D^rLrlltilil I+EE/'. tto m 4 h6nap.... €s ha mar biztos.1 ldi tv...$'Ecan 4 masodperc. K6sd Ossze. tfittdl a €s| evtizeddel k6s5bb . (USietudod.ntios? 4 a huszadik szezad @ 160 gl . meg mi is letudjuk az id6m€r6 egys€gek€t angolul. D v 't nap. ho$/ az alabbi sz6szedetb6l e$/szerremindig caak eS/ sz6t n€zz meg. hoS/ n€m meg. az ilyenjellegii megj€ryZ€seink te €rdekedenkiviil semmi mest nem a szolgrlhatnak. cEtniEy1 e\sz|zad lvlilyen$/akranjelenik meg eS' lap.LrlflAil Beirtad a kihaqyott helyek€? Akkor most is ird be a kiha$iott hianyoznak.toellaliill Arra k€rnnk.ldii von A k6vetkez6 feladat arra szobel hogy te is.. de annal izgalmasabb. Mindenkeppen prcbald meg el6sza'r "sziizen" megcsinalni. a-Gll + eSi 6raval ezel6ti LAEnl.. Eow c> 6ra. iEARQ Cv.ttlliil one*rrrhfr1 ont mc. rLEEra hal. DEoIDE a a\ltized. helyek-re pontosan azokat a szavakat. ha az a nev€.) . onr o. amelyek onnan o ld8cad. akkor n€zz a f€ladat ala. Sz€rint'lnk erre mind a n€gyen nagyon vagyunk.n 4 perc.

lla mer mind a tizenkett6t tudod. na tetsziK akkor ismertesd meg barataiddal.A m6dszerezuttal is roppant is: ljszer{. nn iusnak €s novembernek. Meg kell tanulni a h6napok nev€t angolul. angolul. ho$/ az angol anyanyelvliek hogyan je(yzik meg. hory januar. iaprjrisnak.llo4 ApBrL.nnnldfinl.ras SErtErttBDa [$ddidiir [|r eq-T$.5EPrrr6ff IsI'p-ft bdrl ocrosDR lrl-I0bdl NovEt$EnIn -\l fiiil Drca"Bei ldi-Szdlhdd Most pedig el6ruuuk neked.'raltz6til) napia P DAv j van szeptembernek.[dd Arra mindenki emlCkszik. j6 hangosan. sitty-sutty meg l€het tanulni az aHbbi versik€t. amelyikben 3l nap van.bBRuaRY lhtflttil tttABcrr lnhrg] A'nJLlEti\ M^ylril . ami azt mondja neked.ismer6seiddel ide leirjuk. PeFze.mint varadi ts€laa szabadrngasl ns lehet i6 hangosankimondani a szavakat.te m€g b€vegod. hogy melyik h6napban hAny nap van. ** t69 ." [Arj]) IErBft DArs . hogy melyik az a mamd€k h€t h6nap. hogy "ttarminc (4 ')'.tnttoil I. JoM AfiD lyowt BER [iF d?3rin.Es ha m€stanultad a versi' k€t. illOlllH lD'mcrl tlagyjuka rosszsz6v'ccek€t. ltt egy igen komoly €s felel6ssegtelj€s feladat 16l van sz6. most azt is el tudod mondani angolul. Roppant egyszer(.ha l€het. oz ezt moid tonuljo h5nop <. marcius stb. J^duaav lh. &Ltlfu!-lul Aut usrl6giisn'l . februar. hog} a iEasaAflv 2Al29 napos.Okinekmost nincskeduc. akkor menj tovabb.nd [0-VEl.

tuIDAr aND S^tuRDAr AED gnDAr. szerda es csltortbk.BsDA. Il. akkor S/akorlaskeppen otvasd fel leaalabb ketszer ezt a mondatot: MotrDAy ^trD TtEsDAy. I|nrdledadi. FhtDAr. lto ':t8 . amiben a Drr-en kivril az -alom. lr. De \iglAzt.) em lehettudni. minl mi. napFid mes ' dnak szamlalva. nr. IlEs. SarvaDAr. €s melyik a csiitbrt6k? 5 lvlega kedd? . men ahkor sosem fogod kap6sbol a tudni. WLD\ESDAV. l'leglepi-jutalomk€nt pedis (akar e$/ KindertojAs) eS/ S/iinyitrii sz6t kapsz csak 'igy.. de ne csak sorban s/ahorolj. vasyis sz6 sz€rini: szamora.ndi] + tl€tl6 6s k€dd. srdi]. Itl/cDtrEs.loa m€lyik csiitbrtokltr Na. akkor itt most magadra haS/unk. I Lehel. 1YDD ESDA| A D TrrrtBsDAv. lnd lnd .ni ln. €s ez€rt ezekr6l ig€n konnyii meste$/ezni: lrlot't. tia annyiE olyan va$/.Dogsof the ueek ldijr!r idvil]o a n€t napiat Ki kelleti ialalnun'k valami Huronos csod'At arra is.hkor ma.tdrdi. tiidi.hoqy.ndi tr:rdiv. almodik" is benne van: DAYDEEA lliilinl 4 atmo do zi}' n liezdd el ezt is mondogatni. lut. St'tlD /.DsDAy. akkor eS/ kicsit nazegesd ezek€tr no D r. dosasd: [Dm/i. satr La a DAr-t mer meqi€$/ezted.nrdi nindift{idi latddilnd!. akkor a sonendet a nagriMor|wEntaf6n6kbt mindenhova kOvet6 gyonyori frversw{61 is meqieqvezhel€d. sann. mondogaLni ig] montyi:di. p€ntek €s szombat €s vasarnap. hogy a het napjait be lehessen A D'yldiii a nap sz6 az aHbbiak kOziil barmelyiknek a v€g€re biggyeszthet6.n ns. Ha pedig mondatban kitnnyebben je$/zel m€g nj szavakat.ors/kbnnyen ha tM us tN w [n dij?6t nr tld] '.

r* i?l .til . k€s6n. C.yisaz 6letb6l tanulod meg. illetve az olyan Az ircdaban GnL I. mi€rt van ez az elnevetiogyan ford'tanad le: C ru lhtDAr ortE LAE o WEDtEsDAr. jitn (€s a rendhasy6 mnlt id€jii alakok).lil lt Ad swoa vlnrt' cnt'li) Man wEDttEsD^rlnat' !.n+iidi] (lvlajdmeg€rted.95561 . amit mondanak neki. ha Robinson Crusoe nem p€ntehen tahlja meg? Egy kezed ngyebe es6 naptar segits6gavel ird be.i.n'J|lil. kij'i.1l|t'l. Az€rt ez a neve.htDAy-naK kollegah6lgyet. (arRL[0ii4 4 lany) hivhatjak a titkarn5t. mir6lvan sz6.Usefullists O Hosznos list6k liilzfullirlbd A Ltsr oF ALE AnvE NattrEs FoE lrt^d IttDAy lii liszt0v0l-IoRillir nii ?{ m.taflsDArln tt sznrl. P€n\eket angolul ttlAtrFruDAv-nak hivjak. ftd ide.t \izlil.. P€rsze a h€l napjait iig. t ^n tqotrDA.t' sr. 6 Segitsag: cttttE crt E co Elklr.rrE [ijr] + k6s5.) A RoBnso Cntlsogban a f6h6s. de ne fanyalogj. hrl <. p€nteken tal6lt ra..litdilI'Lrt! I.: MatrSAnnD rbt. fe{i: r DAvlhiilil ( pentek.'saE [nrn]o ember.z tt ^n ruEsDAtln. hogy itt is Syakorolhatsz e$/ kicsil. hogy melyik n€v es€t€' ben milyen napm esett Pentek megkhlasa. mert a sztori szerinl R. Hogt/an hivhaftek volna lrratt IUtDAv-r (P€ntek€t). Robinson Crusoe rtltal felfedezett bennszUlOttel.. A Robinson Crusoe-titrt€net ism€ret€ben nem nehez elta|alni. akinek az a dolga. hanem orulj.. hogy mindent megcsinaUon. nem innen.

€JT IhT 4 trirkk Rem€tjiik...hill sz6ban "o betuhetyett A.) IeMr IXdtuMaf e ArrMtf EMU* namelliV.sr oF 5lgoNrs yoa Cr lrtlrE naDD .|3r] A L. [ik] A "trikk" jelent€sfi sz6bana "t" beiii helyettolvass"plt.Useful lists 4 Hosznoslistrik lii?tullis.Yr llfl rf. annyic rnt hogy a counbtsz6ttban ninc is l7l . hikl jelentCsr: sz6bana... xt LK. amlb6l 5 igen cslnya sz6 Syarthat6 egyetlen betd megvaltodaGsavat waL" h6n m. megtalald 6ket: olvass az "i!. (4 WaLr AtrD.wAEn Seta kozben.Jatsr Br CE fiama O E IETEB vrn lbie [6lhn ov edft iu hn n.amit magadt6lis tudszPli perszenem 'rjuk Ie ezeket a sravakat (sTintesoha) de-az€rl eS/ his segits€Set adharunk ahhoz.loves"jelentesri jel€nt€sii sz6banaz "1"betii helyettolvass.rcr lni srar l3dl l...n"'t.3* .rldihi"oril. A "seta.s€t61" [tmk] A "szeren€se"jelenEs(sz6banaz "1"b€tfi helyettolvass-faet.nin6 k6ztnk olyan. Ha meg akarodje$/ezni a szavakat.jl dd d?irsrtbij osindsing ldfd 5 sz6. [bd] A "vadaszik" PI akkor foglald6viden mondatbaa sz6parokat. hoS/ legalabb abban a durva sz6[irbanE {a Drcttaa{f.h" betii helyettolvass"cat..

Fogda k€zedbea stoppert. i:2r.a "stopper angolul: srerr./brdl a rassn HoST eflitsdle l. MOST F€lezdmeg ezt az id6t. MoSTinditsd el: ./rrE bdopftel. .. €s mondd gyoEan: I Sik€rnftfeleannyiid5 alatt elmondanod.6s kezdd el marni az id6t.Csakl€galabb6t pr6balkozas ut6n szamita dologl Saiatrekordom: .lennyiid5 alart olvasrad z_ elt Olvasdfel m€Segtiszer! lvlosT inditsd et: rorvlniul o most rtuffrlhrdl o siet flrrvlel6l + lassn 'ill'tsd Ie.{oplniule most r. mint az el6bb? A mi rekordunk:0..ho$/ hogyankell mondania k6vetkez6szavakat angolul? llost mar biztos nagyon kivanci vagy . riamarosanh'irom sz6t olvashatsz..csok ho uon kdzndl rtoppcr.felodot .//trylh'il a si€t s.9 masodperc Allitsdrel sajat rekordodat. lvlostmennyiid5 alatt olvastadel? . Kell-ekerdeznlink. amikor elkezdedolvasni5ket..

Oszd sz€t ezen az alapon az els6 oszlop k€pzeletbeli "markaneveit" a m6sodik oszlop ierm€kei lrczott.. as ketiet a THELEAsr Anor. 274 is .hsldll + benzin + rooLbiJtl szercz^n m.s.how azt k€pzeled.t jelentesii trehez" [hird]"kemeny.t dijh. de ko molyan.i iermeknek milyen Ha eg€szen biztos akarsz lenniabban. L€av sz'ves el6v€nnia f szrves elov€nnr a tantazradatalnosr nE BFrl6ln6s.mogunknok m6rkonevet..crl'ijs4+ rizs ra.t) rra.hosysenmi kbze llesalabbis mi szemponlunkb6l) r."rrc.el). akkor aj6nlhatunk e$/ nagyon duna 6s direkt m6dszert: t€nylegesen a val6segban. Es az 6lm€ny €l a a O vedd €szre. gl tudod k€pzelni..pr6bald ngy m€qj€$/ezni. ho$/ €zeket a szavakat nem lelejied el..Yrllnd8rla moior d I ' l a i d n e ma l e o i o b b + A" l EqEl./cr[ink]+ teheraut6 PLEtwrlttunil flaaDLrltitdlil + Alidd n'E LEAsrA.hogy ha barmi nj sz6t hallasz. vagy a koz€rtben keresd nagy deffel-dlirral a PLEnftmerk iit rizsl. hogy az illet.owrldd lisn'i-$AUNtl o A leqkisebbmernviseq lsm€tl€sk€ppen minden eqyes Ejzocskira /r.nirl .rr [mrdszi'.ez egy nj mos6por.Nr ne\)n kohbs€scsillapit6b6l. U6losszunk Remehegy nrodszer. hogy mi fog tort€nni? Te ta'bbszbr elism€tled a sz6t (€z a . m€nj be a hozzad legkozelebb es5 gy6$iszederba.] $/6s/szer + AliArhol vaqv Ah6rhova r'rE Lasr cEA1cE[ddlisn rsinsz] /Er o.€s ily€n6ftknldtek le a boltba. az etad6 titbbszOr rak€rdez (legalSbb 6 is tanul).

amely/amelyn€h/ Szempontok amelybe/amety16l stb. mar nagyon unoo. Ellen6rizd. ebbe bel€ is r€r. $/akran szoba hozod. t6bb k6ne belSle. Valassz ki bt olyan sz6t. vegy€l valahonnan magad el€ valanri iltalad irt szoveget. tt'rt€nelmet. nem tudod elkerlilni. el akarod keriilni.rczorvrnl-b€n lihiinddl. es annyi. nem f€rne el a lak6sodban. napr6fnapra csinalhatod.i€lent€st. hogy ie is irt6l mostan6ban valamit dramit.r 175 . rossz szaga van. gondolj erre a sz6ra €s mondd ki angolul €s nragya' valaszd ki a lisdr6l az €ls6 olyan ism€retlen sz6i. te magad is meg$/arthatod a kovetkczci havi ada' got.Utana azl a sz6t. r. r5adask€nt tanulod meg. folyton elfeledkezel r6la. amikor €gvetlen lrj sz6t sem ianultil Adunk hozz6 €gy hosszli szempontlistat A teendS: minden reqgelvilaszd kja lishnh 161(2?9. de ha hinden_ gondolj csak t5l liggetle. R€ggel kb h€t Perc licll hoz' za. bejelentAst. old. hogy a naP lolyaman t€tlen vagy 6Ppen nagyon is nvtizsgos Pillanalai'i ban Sondolj vatami et6re elhat6rozott dolosra NaPi eS/ sz6 nem soh.ril. bele lehettennivalamit. Ezt a feladatot folyamatosan. Ha elfo$/tak a szempontok. Va$/ vesigmehetsz a tistan m€g egyszer' A kilalasziAs utan ismeleld el magaduan laromszor a kivalasztott sz6t angolul is €s mawarul is Ahanyszor naphozb€n l€l€gzetv€telnyi sztinethez jutsz. . Nezd mcg ezckct a mawaFansol . akkor nem is olvan rossz bele. hogy stimmcl'e Ut6na hatirozd cl hogv.Tonu meg tit sz6t mogodt6l Szinte uiztos. nozd mcg az angolnaryat Dtcflonar. nzenetet. h6ny olyan nap volt moslaneban. j6 szaga van. amelvre illik a soron ka'veikezo szenl pont.zt az Ot angolsz6t most megtanulod magadt6l Es tanuld meg cay U6lossz sz6t odnok m6ro. amit ott tal6ltil. elmnlik./-ben. dalt csetlcg levelet. leginkabb sarga.. hideg €s ragad. amit nem tudsz angolul.) az els6 olyan ismeretlen sz6t. megrikat.. ehet6 vagy ihat6. j6 kedvre derit.

akkor tenyleg csak annyitcsinalj.d ldd n..4E ettentElit s!.tliill o szabary K€r€sdki.5-A havlla!l 268. a tl. #rso.ac mtfuttt o. I uvEn t rovxfiLrffE 4 Fat||nllarcbar talom. .r4 . €s tanuld meg az glgi olyansz6i.8. mondatokkoz(l melyikbeillik bele az altalad 6ppenmost tanult egyszem sz6. rrjsrsrc?r.tcfft' 4 6rE6dtla rcvx/wLrce cExnE4 Y6tn-ltdt!* 'I]nl eor|ErnuE 4 annyslalaty trfrr ff rrarssrEr. ag c JIr. szezon.. teng. MEssaaElfl'izid?ll 0zenet."[t s] cavrnr [*nt{ ls6ldft... vt]"/-AaEbilitul ralu. FonaEf 267.ntsE s s a anagt 6r.1 o ldjl'ft hd.] Ifsa FrLn *trn a | li& d filmvidd -. 4 rrrrf. 0. ndogasd ) es ..v Af'sfttEpnteE nB oF ?a ltliat in snnslar autiinak? 265.0. Nem elitjuk.. '.. lailn.la lifni. amelyetnem ismersz.sr rEE /-. ForEEf F0nEsr.. lr's tornsr EatLE.t/. o liagytln netiircnet€t.. lr"rrfnf .1 dd libz FGEJISZI . '. h€zdd el olvasniezt a lis6t.... tla ki akarodpr6balni.4.am€nnyitmondunk.n.E. 2..nele y.0.frSl rELLau6l EraE ELtclynnEglpttrlol EnEEr N. nEntr.&rltibtlil4 v^ros. nrpilalytt{r/4 hoiente.o. bavont naponta.ttrrarirrDEa Enn. n. o.{ o E n n e ha f i l m n e k Ir's Aca'. tAIttu'/r'fE . ho$/ az alSbb kifejezes€k'll.CggszerreCsokcayet! A legeslegegyszeriibb m6dszer.laleokkal a nEt.azonbanbizios.a.y hfto'rl + €v+ szak.r 4 . helenle... sr6raztdtd raru o o. f. 3. 7-al 268.. nEnwt En cErmnr 216..aE.l..iting .ha egyszerr€ mindigcsak eW sz6t akar m€gtanulni az ember.r 16. nE fonlntfELf a FahEEtEn. raponia. helilapt fflrny4 havo l0r. yllag4 vrflr.1 ldd WH r's flrE z Ivr& dd.1 in ldjliv 6. l'G."' Ittbd |! utlLo dl u ![ lintr !r!.rNouBrc|... pectr h'ijs?l a 6r (arue).1l BEr2103^rEE3lGrEr al sno.l I. odirdftl |oFm6cln? .rAl nErtfirc tE 5or4 teirislidtuh\ . hogygyors.

Van kbztrik olyan.llondom lUord lechnique szavakl'l6dszere Kiv6lasztott J ' im6idhl-tiin o v€letlenszeriien Lapozz a 2AO.{r[!zd]l vorat hasznos (a uiEru.l)Utana a megielolt szavakat ird ide.l.r6rar'[i!. amit m6r ismersz? Htzd ki $/orsan! A titbbit rakd logikus (= ietsz6_ Csoportositsd 6kei: "rPPr[. oldalra.frtll) riorrs . liji. Csukott sz€mmel b6kj ra e$/ sz6ra. az BIIjGOOO.srl (a haszontalan) szavakl Csoportositsd 6ket: ig€k: i' en .pi] (4 boldos) szavakl szomornr+ s..Dzt cs'nald meg kilencszer (ka'zben lapozz nehanyszo. amire rabbkt6l (ha pont a kiskockaba tal6ltal bele. €s azt a sz6t nem kell megtanulnod). llyisd ki a szemed es jei6ld meg.

oszd ki 6k€t sz6modrafontos szem€lyekkozott. lrhatsz €l6re ij sz€mpontokat/k€rd€s€k€t a kt'vetkez6adag veletl€nszeriien is kivalasztott l78. a nagyia "siel'rt. holl€ga kapja. Mondjuka kiraly kapja a "korona" sz6t. S€nki s€ kapja: ria ktszett a m6dszer. tn kapon: Rokon kapja: turat kapja.annyiszorism6telhetedmeg. ahanyszorcsak akarcd.rtl .

ld teljebb) ad lietto: .2i a lislal szodrnak vagy azeri hasznalod. lapoz'l fcl a . amig gondolkodds n€lknl minden-nra gj/ir sz6nak meg tuood mondani az angol megfelel6jet Ha megakadsz. de csak akkor mehetsz iovSbb. es onnantol lezave menj folyamatosan lefele.. E n n e k p e d a g 6 g i a i o k a iv a n n a k A d e g y : n e n r s z e r e t t ! i l \ o l n a . ho$/ a kt'nvv vag€n van eq/ Iista.r. a z t j e l e n t i i g a z 6 n ) Keress olyan sz6p6rokat. slraLL-ALL. 6s most l6ssuk az egy k€t btletei: Csak a ma$/ar szavakat n€zd. tlyenkor szokta az ember mcgtanulni.a n n a t i s i n k a b b . AzutAn meg lehei nezni hatha bcnnc vrn ':gv szo l a m i t € D D e nm o s t l 6 t t 6 l .nulj b. esjegvezd fel a rekor. ccdr|. as abban benne van a kieites-manko Het ennyi. .O Listo aondoljuk.csak egy kicsit nehezebb A 16b6k€sigmeg a ravagesigazonos. hogy melyik sz6t tudod m6r' 6s melviket ncnr (crc valok azok a kis kockak a szavak elott). €s talalj egl/ neked teiszo masik jelentest. mert az €gl/es szavaknah cs?k egv cgv (az is isaz. ha halad6sabb aH\or csak ansolt. ha bugyuta.i lalahely'k oldalon eW sz6ra.rs. a lisiiban nem szereplo jelentes€r is tudod. ha hezd6 vagy. l E hasz. ha az illet6 sz6nak egJ tovabbi.h a n e m c s o v € t i s ( s 6 t m i t i t b b .litx€u0r HetiDolrnl nir$cs ctcrc-v€gc Ezt magyarul m6r m inden ki jibzotta. ha tudod is. hogJihosyan lehet m€g egyszer megforgatni a szavakat. hany szot tudial. amir a Wo^D?Lasranil lnlet llire is j6 e$/ ilyen lista? Hei el6szOr is.. flire nem j6 a lista? Nem j6 sz6t6rnak. Bdkj r. A v€g€n szamold m€9. vagyis mindig az eldz6 sz6 utols6 bet(jevcl mondani cgv trrasih sz6t? Csak akkor er.egadott lecket.lokat A feladat hason16. most mindenki azt varja. amibcn minden angol sz6 benne van. akir ily€n is leh€t: lt! van k€t crt Ejtlh hat t/..alod ezt a listdt (am're nem val6. (Most egt/ kics't mindannyian meghat6diunk ) . l4edd'g tudod tolytatni a sorr: . 6s lassan nrAr a konyvnek is vcge A folytat6s rad marad. j6. hogl/ a PrPr nemcsak PiPaL i e l e n t . pl. kaPj le egy sz6ian. amih rimelnek. Nem i6 arra hogv hieitist t.o l v a s t a l s t b . folytasd a lista elejen. azulan 6t a masil oldalra fia a !'igare is elCrtel. men az oldalnak. m€rt tudsz egy sz6t..€ s a l { k o r m o s t m c g t a n t r l h a t o dA z u L i i n ' h c l e g v k i c s i t i s m e t e l n i . Nem baj. va!l/ azart.BosE EosE slb lriAl velnk k€tsoros vers€ket.ds r€u0r mccir.yis megn€z€d az adott leckct.i6le..Amikor megakadsz.car tt^r. m i v e l i t t a l a n t t a l a l s z e g y ' k e t o t l e t e l a r r a n a z ! ' s t . ad kctto: nincsenek v b e n n . mert ne. A feladat: addig menni. ho$/ van as cz nrir bnmngiban is val'ni Azut6n bc lehei jelolni. hibrid angolmaS/arl. hogy Aital6ban a lessl/akoribb) jelent€se van benne. mert ad esy: ana az egasz kbnyv nem alkalm. how mitjelentenek a szaval\' rc tto't Jaissz lvli itt mar nem tudjuk folytatni. €s gl/akorolni aharod. 6s akkor lg. k i e j t e s i j e l e k .

.cr aktus.xffr miiv€sz r" I lo E . 22? U ar*Pr.tt2.rrrolv. megengedh€ti mag6nak. 185 E irrrE e cim "j 179 E ADEcnvE melleUiav f \\6 E ^^rasr megigazir n rg5 U ^DnnAL admjle]-i. fentj n D2 . minder.I&toar rcpillijtet '^ 227 U An-aAn legi6madis a.c€ kor f 179 E . bahova f 224. \ s 2 : 2 t 7 E /rafl m€rges. diihirs ^! 225 lJ ANtrrAL allat .{r.onaromstt E anAct roham i 4s E anAcn ldmadas i 2s. k6z€lit ri 66 E APmL eli]Its t' 269 L J .tt2 E ^sn$Aur ilrhaj6s f 172 u ar troltlE otthon ^.sod l. 194 U_ ALtt.Pr elfogad !5 28 acctDEftr 6alesel{ 221 . valaki i: ts7 E AnnEEe bltni '^ gl.212 lJ aqaar-rtcE ment6aut6 + 135 A A'o.FrDf.36 E ADr.r. 27 4 Ll . I 19 E arLArcD szabadl bon i nA D An osFttERE atmoszfera i' 29 [l. valaki c.i 257 U ArorEDR eqy masiK n 17l lJ ^nstrER vAhsz X 1)7 E ^ sttER vAhszol.rr..aaer augusztus "c 269 E Md( het"' l)l.r feln6n ." 228 E . seqitjseqits€a 55 .l6tiinik:i 66 U APFTEalma .2 l s E aRny hadsercgn 3? . tulajdonk€ppen .' 22A E ^o f. 224 E ANroM at\Arki.teonas "j 22a E Acnot a]Kci6 ca 22a E AcnvE aktiy t 22a E AcflvtLa akri'vitas '..r 228 E act7sEss szineszn6 '.r.a 57 E asx keftez f 2t6 E asn (Fon se) k6r (vmit) rr I99 u As.ronE egyednl$ 7a..237. 16 E ^r7EKsEAvE afters. . l o l .o 227 LJ . "j 260 E .vcei. 152. m€gszetl5iet n ZZ7 u arR-crrNDt ioflEa l€qkondicionet6 x 227 E AncE n repnbK'sep 227 . 199. utan *. 22a n acroR szinesz . 228 E_ aczvaL tanyleges.t riaszt6 t 45.s ^.6 \\6 ar ' E ADwEnsEEtv hirdetes f 87 ^ 4c! E tovennsma taetcv reklemns/noksag f ta6 E aExoscs aerclric 'e 227 E aEaoPLA E repi)bgep .260 ftn tz7 tr ArsAtD(BEarnatD oF) tart t5l€.. 45 u ArarruDE hozza6ll6s n 29 E .e 280.e 176 E Apphoact kbzeledik. 174 E aL ^ncLoenve]Kket3174 E n cottot alXonot S tt D .r ttt. 57. fel r' 91 E . 1 1 9 9 .l * r's E /drrr megint.{D hirdet€s }.r. 2O2 U aRoBD kiirnl 'r 2o2 E AnRtvE(arskrrEnE) mese"lKeziK E . 2O5 D novnceo hatad6 'a t44 E ADvatir aE el6ny n 24s lJ tDv ltutrE kaland { 9l E aDE a haLarcz6sz. valamennyif 145. r c € A s z| t 6 2 . njra.:!rl . val6segos ra 224 U acrutLLr yal6j ban.ts soo. cselekedeti cselekszik .^ Lor so! n 2oo dc abc "" la4 aBovE fer.tsr majdr.em n Z 12.l.24g n aywoDy akAr|']. bsszead ^r 56.aM rcpn|osep + 227 L) . 9l u ^LwAYs mirdig'^ 34.f D . la7 E ADtn's aPPtE bdlmcsutka f I ?6 E ADD hozzaad." ros E_ an tevel1 f 227 U .rrll.nr mennviseo'j 274 E a N De s * J 4 . 274 E ^ttEAs megJelenik. ts rcssmLa amint tehets€ges ra la5 E Asn hamu .91 LJ . telik E E E E U E E LJ E anLrnD tCgitlrsasag t 227 U Atntutl lagiposta . 227 U aLAr.t.evn t6 E AFEM. barhol..t (sr roDos6) k€r (vkit vmire) .ccf.rx kiszellSztet. 36 E ^unnE .. | r r k a r ( m i n t t e s t r € s z ) 65 1 .c 73 n_ atrnor idegesit .c6rr ti$/nbk 14186 u rafED ewet€rt !.nD detut. l o a ' l 0 9 acrrE rejls f t7s . 224 B adntrrEsE akehol akarhova. mag€syszer 2t?.

l 18 E sA*E puc. BflEN haiap .I kekszleles€g r l55 U BtsExutL biszexuttlis " too 0 r6noP pnspitk rc ls7 LJ .f. 274 EErEn jobb 4 t94.lrYf.fii hew (sk6tul!) . lO7 . t44 E BomE nves S 27.r 154 E s.tm itt. 256 srcvcE bicikli:r a s r a n a g y. 175.r brifosf lsg E d&r rnelttart6 .rff bicikli"j 16 B\LL szimta ^' 47 Nxo mader n 39.Lat 46.t 16 B srrcn tengerpart/t6part. 237 tr rrrrv nasyonjsflyosan. 25A q EEerMwa vminek az eleje . bomba tt tO7.r s5. is) . (foly6)part lo.rAsr panzi6f l4O kb.Ew Bra*N tlj a: sa U aLrE kek "] 267 U aasEerLl baseballal 2. l5a g BoD. lo0. l O 7 E EnAw ag/ n n? U B R Ac E a g e | | l . u. l2O.rsD keny6r f 158 Ll . ls9. 46. tAO LJ 6. a2 E soAr csona!"' 127 E t/r denev€r los'tog ra E rorv test.EAr. l2 E BARtr6r. tzo.a tA.' 246 E Bo B bombez "' lo7 lJ EEcausE zzeft meft ^e 196 E sorE csont "! 184 E BEDAgy'r a2.59 E BoAxD tabta 'r 6a.' 2O4 sact EAfiD fone]Kn€si 74 atcxvtno hats6 udvar*A| 62 E srRnDAY sztieftsnap . 16.aY..! I 18.t 92.sapos.zacsk6-'45 U era zs4k " 6A-69 E erdoroD csomagf t9 U urE si\t i: 126 E saffi pek n l9l lJ erD kopasz 'c 159 E es.rr darabka r'79 E_ Bncn szajha. 246 E ro.2t4 U EED^ D 6r. l4O. 5 5 .Zl9 I atooo rneseune vcrnvom5s "r 4s l! tuow 6r.r + to? U ein. BEcs ltezd s 55 E ror.. 232 E BNn kbny! .ra rE6 nagy labujj rq 4l . se. 156. h a r a n g -c s e n g 6: r 5 1 .. strandf 145 E EoDr hutta. lsa E tsrrM vmi milqott rr 169. szuka x | 36 U arE Etr.?otrrnrrf kitnyvespolc *" l2O LJ .55.{ 122 U Bomn atja rminek f 74 U BEer Nnc kezdet.E U D E E ttd{ hatuljavminek. i4a E 'tzzs tok (ffi nemiszeru) 125 !. ae.! tr ffir. l4l.' 46.. popsir.oRtra unalmas.l l 2 E BELLYhas S t75 lJ Bruss rez ! t2s E BELLYA1EE hasfajes (atv. t6s U tol (kis)lii "" 17.a 74 Md rissra 'r 167 BAcnsEAr hAtsi' mes.' 142 LI dorror fenek. labda *. $/6nyt rii r.69 E rrslrdr kosar ^."csnnya". megver. snlyos.EEAD tokrej . 2Oa L) Box otflcE jegypan?tirce 251 E BEEnD tunak.tr. ?55 LJ arsc{/. I 14 anm anmot szrilet€sszab6lyozas x* t8l .. ls6 q Brocr. I ?5 E r/E{yE bator rr 19l Ll . RE r megh4ilit { l9l E et."' l7a U Br/nD ver S 45.24o E .8 keserii rr I n2 E 6LA6 tekete t 267 E ntcx aou Fekete Lyuk ** 7 I U EL ctuErE monoKli tt l?4 E BLAc. U . "csnnyan" + 257 E Bro taska.kellemetlen { 237 B saDLYrosszulX | 16.6 2Oo LJ drrr medve4.2s2 L) aEAn szepseg. IOA-lOg E Bduna tonasban ttv6 'r l2l E saumru. E sa atta banan. kanyar r' 175 U BREAD atrD BttrtEfr vaiaskeny€r r: 158 L) aE 4 BEtlr. l 1 4 .' l 14 q .or kitlcsitnk€r :r 2 I O n BEctMtEE kezd6.r 95 U a E . ZOA. . l4s !6 Ll d/rtr bankr" 10.?.r-Ltsr fekete lista i 175 E fl/rtrrr takar6 *r 59.{t rud.wuunc testepires. 1 5 6 .2O5 E 6E c.r. 9s. 24o E U LJ E U LJ E E E 6Esr legjobb r. tss. lO4 E BEcn BEc^r.^ I l O . l6 E aetr. ugatas*' lo7 L) s Rt^.Et sitr *' I Cg LJ . le$/62 U aotl lorral.

nz + 92. t69 E crr. \tsszataro p.' tss E o{aer oki okoz ic AlE crvt barlanq.! ag'} 4a suasr our LAUerne (Eu&sr. nztet rc 9..: aao*np rrr csomasolopapir 174 rirly. red BurER lai {' tsa azrro.8 . 12?.' 22 lJ cEn?18 kozpont . t O 6 . atwET.' 2 2 1 sv EEAR| ki\!ni6l t! 2oa ar nennn on eosr postafordultaval i27 Bv sEtP hai6vat .c 276 E entuar ersrerad 4 26n E cEflrArrLl tetmeszetesen + 122 E cEAr sze\ n 60.A las BRo D szebs + 49 cs6r6.sr oondatlansA'r 4 247 E ueeuxm ha. lgl. 215 E cmnntr.t canannnn elnok r! l6l E cEALt( wa3 f a3-a5 E dt nca esaty ^" 274 u cE aE aprcPenz.' to. 253 E c trEr sz6n\eq 4 a2 u cA^w vtsz. clucHr elkap (pl.r k6scjireggeli. KomomvrK i r r/. ariuanr. cauaEr.' 160 drorr D€nztelen. beteceoetl:j 198 E c^"rc.korai ebed r. 246 E c^RE aaBour/FoRsv/se) qondoskodik. n snotrr'bama 174.. 175 snE{rr telegzet'" 18I sffcr t€sla:l I lo -^ rrlrr menyasszony 94-95 stuDcE hid: bridzs n 17 wEFcasE aktat6JAan 22A sRarr r€nves-' l9l aflrcnr nadvoni6 h€Desseqti:'lol s ne. kozponti.' l5a tr csrrs. veftozik. f6'. a E k 1 v e h ^ z" 2 l c{a6 l.r 186 a cEnlx L mAn"e kozpontifiiies r' la6 lJ CE BAL ITELLTGNCEAcEficv l\dzponti _ tliE2erzo Uwnbkseg -' lA6 lJ cE mE kozeppont .' ?5 src'arc siia tt'i. anonEtt tor.ester. megv6ltoztat 202 . tdrik.csuzaskor) n I 15. aolmm. kamera:l crt . nevez * 254 drl hiv (telefonon) n 198 caLL B cr( 'lisszahi. epit f 16 BUDBa Cpftes ^e 16 BurDmc eDuter. forgalmas 'a JB E t " rd e ! t 7 O .toll6) f 169 c^Pna. 1 9 9 E c rcE. tat E E E E E E E E tr E E E E E E E E E E E U t) E tr tr E E E E E E E E tr E U E u E E E u E E E E BrEAn n'tfiDszellent:t tal f 6rE ffrrsr reggeti l4o.v qoho "" t g t suv. t73 rrctrr vbdbr ro 188 Buu.1. zrt LJ crre b5rond:'67.alitka. lr szzz bika rc 156 srYc' csokor f 55 awcn orrevs kulccsom6 "'55. lo7 c{/rf sritif 44 caLL hiv: hiv. 107 E usnn kasftly . la2 ngnesq. rzz LJ CARD Kanya a' | / / c'nor Wenink "" I 15 .FEE sE szetbiae .! x 226 CALLur fethi\ " 226 c. 177 crP kuDak (Dl.r ts.' 30.r/a€ cs€r€lr 169 E cEAncE veft.rr aut6 rca. tbr6dik (vkivel/vm'vel) a 147 E ctRDruL 6vabs n 246 E c. 199 a v a t B f e g u t o v e t. A2. tt7 caPrarr kaDit€fn\ '! 2l 26 E crff qondoskodas r* la5.267 . 57 E o r r m a c s k a" " 6 0 .{r'r h'ggadt rr lo I cat'rExA fanykaDez6s€p.ss gondailan f 245 E crirrEse{f.E arean sRoxE. .sn c coaPot no Erit f'1iiso6z6r6 Tarsas6s /ttc.tzo. Bunsr) n€vet€sben tbr ki |' 39 rrrv (el)temel -" 40 fl1' busz!'l2 ra# bokor i l3o rusnEst biznisz.iarcs. 92 BuBaL R betor6 i 45 BrncEE rL4nn betbr6-riaszt6 r' 45 &ts.{xrrf.{r cement 16 I o E cEvnl{. tzz. csatorna "" 106 crrD6 s/ertya r'70 crP sapka ^r 169. <tPet { t / /. ctuc r etkap s 44 U carctt.aownr \tesz * | lg. I 2 a .r 21. s ovom hozs +o Bvrarr Britannia-'l5t anms t'nt o' l5l anrns EnoADc. 2 1 5 sur hanem n t7o armf.re rizleties ir l5l susr elfoslall. 150 E U E E E n n E E U E E Ll E n E i tr c.

tr D D tr tr tr tr D cdarcE orE's nnrD mesgondoLjamagat :" 229 cnAPER feiezer f 25O CEEAP olcso !' I 17 cflEc't ellen6riz '.Yzrrrr. taniblyam J 20 tr c o r l t e h e n : r l 2 a ./ct kohog. 1 7 5 . nregszamol . 26? colouRttl szines .vrrrrEr konlaner rr lJ tr corzrf. hakas.Lnteibn :' 7a tr k € n y e l m e s' : 2 4 1 tr co cs Kepregany.zik . 212.{z koniinentAlis -.s. n beieten|. l 7 4 tr tr cLosE kdzel )' 247. I 1 7 tr tr cz.ezit\. meglelel6 ::' 26 tr cor'racE cnEEsE titr6 i 178 tr corIon pamrl. tr CEEB alienez + 44 tr c cEtLD (ftsz.: t7 tr colnw cousn vidaki rcKon | 23 tr cowmrsDE \idaK.srr ropogos " :: :_: ir J :a!9 D cro55 her6-. kozos Lr I63 tr Co non Ma^eEr 6iizi)s ?iac ! | 63 tr conPAnYcag. tr covclrErE beion r" lO tr conDttotl ellapot . I O 5 .: 44.xas a$a t' ?:.E itu--a:= tr lr=b.ocf.coEE jbn.r." 34.l:--. 216 coloa6ss szintelen. ' 9 2 .s6tany ! 66 tr tr tr .n :' t92 c co ruft kiszitiit : t3 E] cotqpuEB l\omput. nyakbrv :r.:. galler.t 29 tr cotiDov 6vsz. o .i: 24 cflEcft o0r K ielent\. l 6 l tr cowrcv korboi t t6l tr cf.j.' 78 tr cotrAn taflalrnaz a' | 3 tr co.!! 19 | cot"B fesfi \' lO?.. 166 tr tr c r r y v 6 r o s : . kbha'ges lj a I tr coutt szamol. I 6 9 .!| lO5 tr counsf..' lO7 159 :.r. AO.kessog r: 247 tr ctrrzffs $/€rmekt€len a 245 tr dtocoLAE csokobde t A tr tr Crn srr.i'2|4 tr cornot gyakori. l a 2 tr c o P l h i s o l a i j p e l d a n yf I a 2 tr coRNEnsarcKit 7A.rr tiszta. aa tr counno@ vtsszaszan|6]as : 4a o cout'tnr orczAg: 17. D h i d e g r ' 1 2 5 . tisztit ri I 16 tr c z € v E o k o s r ' 9 7 . I I I.vrct osszekapcsol .-2 o . d. szdnrit6g€p . 24 crea. 259 tr cLosEnEss Kozebeg.t:42 tr coudt kanapa : 4l O cr. Koron :.' 43 tr c o P y m A s o l r ' a a . 156 tr c L o L D vf e l h 6 s t l l l l t 2 D corst tengerpart:: I45 tr . 1 5 6 tr c/rE{n kr€mr tejszin :' 18 tr tr tr ctr. l o l tr c!rff szikla (mint sziklafall :r 47 tr cu E mAszil\ | 252 tr c l o c o r a .tnwE falytat " 5Q tr cavfloL szabaltoz . cErLDEEti) $/erek !' 2os o cnrlDtsH|Ess gJer.' 24 crf. AZ tr colflrccr helyes.{s karicsony:t' Ia7 tr cEuncE lemplomr:31 tr CIA acEfir CIA nrynok " 72 tr tr crcrlffr"rr cigaretta r' 8 tr ctiEMA mozi '! 61.l12 tr colnr?r \idalr .ris oszialy :: 62 tr cLAssnoon oszLalyterem t! 62 tr czf. \a\llalal \' 47. 246. l a 4 tr tr hidegverii -' l7s tr cozrrf. 80 tr c o r c A e u E K o l l a g a+ 2 0 tr D tr tr tr tr E colouR szin .' 247 tr cLouD fell$ i aZ. l7a tr ca'rPEELr reli.crrP altaL:nos orvosi euen6rzes tr coEE Dor.' 45 D coox laiz : 43.rrc j6 buli (irnl!) cr l5J tr ciarsz karambolozik :i l5l tr c d z r t i r m t l 0 l . Atlagos. 42 tr concaawLAtarsl qralulalokl r l50 tr cot.j 244 tr coc Roacd . fasz .! 13. lA5 tr corrFLErcreljes \' 19.a l4e agi E Itt ..cAtqE.rr kontin€ns :! 140 tr co. 24n tr coo szakics.2a5 lgt D ft*<oct. l40 tr cor. 252 cor6 fesilkodik. 212 cotttE.ar-tar€.

E E E E L) tr carr sya6. 27o .. DRtvEtl att6tvezel f t72 Dtuwx sof6r n n2 DroP csepp d 169 rrnoF etejt. keta$/as (szoba).a 66 Ddmrr fogorvos .'173 DRr szeraz n B4 Drsr porla lO5. DEovE.' 2?o . l 5 ? .8 .tnc iyeszat rr 23 DNVE. DtD.rrrr napontainapilapf 26a U DAdcE|zlnc: tancot + 30 E DATCER r1n. 264 L) dtr. E{. \66 EAro.rirl korAn rf I 16 rrf. DotE csinit S t94. 34 E E E u E E D E E E E E E E E E I U E E E U E E U E E D E E E tr lJ tr E nw wm-le vele r.n etfrodozik.rwlr aktuiilis !'224 cwvE kanyar n t9 dtshvs v6m ^.A 221 DEseRtre leir c' 222 dseft elha$/ eS/ h€lyet.! Bl DRAW anEAm (Da u.|. I lO Dn Ea r knlbnbbz6 ..c EK "" 165 E cur.r (an.ltbzik. 174 EAn-Ntlc tnbevat6 " 174 EAruY kol ai '.lY p€nzi keres rc 90 EARW fttld. DRow) leves6t v e s zr ^ 1 8 1 DEEAE atom. datolya A"aJ€5 b^uaEEx vKinek a lanya.232.' 154 DEcaDE evLized { 26a DEoE sEs deEember 'a 269 .t 152 DEEAE atmodik.' 75 . la4 EA. crrr. halo$ r! 165.a t6n arsr kel€t . t98 E . I40 U Doa&2 acE. cur vagf aa.a 142 f. DnD'!.iat "' z+t LJ E E_ U E crv sir r' 131.27o DAvM.a " 70 c. a|E. 2o5 DRAa hnz ..^ 7A orrrmenny n eo mask€pess€gii rr 160 Dtr. 249 Dfest sebet kittbz r' 169 l' rffr( ital rf laa Dnuv. papaf loo LJ .. iiltbztet { 169.ordr.fl/. cur. _ lyes (aS/) .. IAO . EArw eszik. l?3 ..{. 47 DnM../rr7 koszos r' 160 184 4.s.c s1ftlF'eg{ 247 DrtE datumj randevt. vamtiszt E U lJ D o&tsLED mozgassCrriltf 160 ustaREE nem €rt egyet f 9l Drscovl tetfed.. + | t7 Drsrrsr k6r rt 48 E us| tetf va-t2g E uvoncEDelvall+ \OO E Do..264 arcutwr. t?o D A't/. k€tszem€. l7a Drlr frilr' lO5. 2OO D r sz6tit. Dborl.llDr kett6s 'D.llit('.s.r..a'z f 6a-69 rrcrro Ar. cu cs6kkenr & 264 ! 4r. DsAtir.ttanr nehez x 222 . nizot. DEAaNhnz.rsErr sivatag r' 75 DEsn ir6asztal ^r a2 DEEcnvE detektiv 'e 12 DEvrcD esz.^ 169 D*o&x vizbe tdlad. t2l DrREcmt igiazgaroj rcndez6 '^ ra . D nK iszik{ zos DR'wGRiv6 .a{r kedves .oclp/r doktor *' I I E r o a k u t y af l 2 a .os S 242 E U E E ! U E D E E E E E E E U U E E E U E U U E E E E U U tr n E E LJ Ll DA"eEeoas veszetyes n e8 DAEE mer n 126 D RK s6t|t 't 247 DARKt1f.€cDr dont ^" 6l DEcn fedetzet. 12.y sz6tar ^^ 275 nE me1hat + 2o4 D|FERE cD knl6nbseg r.r€ss n6i ruhai 6ltbz€k .' dobol r^ lao D LM( ftszeg"' l84.i 195 ." A8. 2a |EEP mely f 2O7 tEctrEE fok ac215 DDLrwa (h)szattit n 66 DDLrvEEyna szz.ryYrr vacsora f I la DtsEcrLY egenesen . 1 6 0 . 6A'69 E DooR-itrDrt kitin s { s3 E .$/nok rr 186 U Nhwn tAnk { 72 E DovE gatamb '.a 22 mcLAEE kiietent .itl. l 9 l L-JDoar ait6 !r J9../r cs€sze$ 12 I cu'so RD szeweny { a2 qroorithalo f 241 cuxABLE d/r.r 2lO D vnaD!26a. 231 atsrons orncer vAmos.rErf s t. la4 . n r7 | Dsw dob '4 46. EA|E") eueremben eszik rr 166 .rr konnyli ^..v valuta f 163 cr7f.

erzels6s:t 152 hunkav6llal6 rr IOO U EEMW E ennarer munkaad6:t IOO EEDveqi't6.. 236. I 92 E rra fnse" i lo U frarr knzd..c lO4. I 15 U rrz megbukik f 40 U PirrTE Isten hozott ('riill) !c r 55 ! rrrr igazsagos."r tr trc. rg2." 64. lairrc 249 U FALL ELL.lO4 E ExEcr A BABY Syereker vaha s u ExH. 55. 2 4 O nRDBn'caDE tiizotr<rsAg. 2O7 U FAnrEE4n-t"rtt ap6s . 257 tr *envmna minden .r l2l nno. rrs ) hal. FEL| arcz :. 45.rrrsr bef€jez rr lJ. 224.Aw (meget)magJarez + | | t.c pa. 51. 259 frrsrcrrsr els6 osztav n 62. kiad6srael6k€szit^r 90 tr c EcK *o t6i Eoa tojas "" 60 ErE If. I A I . z n 1 7 4 .69. tt'lt. l4o. ruwo. film(szalag).224 E EXcEn kivave ^^ 2os E ercase nn eln€z€st (messz6litaskor) f I t5 D ExEEctsEfeladar. )6J U Du^oEAn eri'pai ee 165 U EuaorEAn Cotqtttwttr Eur6pai KOzOss€g rAI6J E EURoPEA. 175 E DwB ow szembld6k.46. alak rr 16l rrrr akta ugyirat :: 228 fr. 2ls E rrr illik valakire f 24 D nmas szerel\ienyek ! 24 . nwo (neg)talalri I4J rrnE tinom. 2 3 O .rcr teny r. TALLEEesiK . mez6 r! s9 rralf.f l4o.sated. f6ld.e]ren 245 ! U EtiErv ellense. megtirlt:: 245.t42 E EMLEss vepJ. ELr) Kedve van vmihez.P la2 E EasoE eu. 255 nzzf^ t6ltel€ksz6 "] 24J frrr 0atek)film. los tr rtruy n..239 nRsr LAD| first lady t 259 nEsrdAtE keresztnev r* 96. I I I I 12 nssr roEr premier ^.tnnwe csaladteryez€s ::.|i .. 188 F R Et i i . 9A U FArnEn apa f 146. 4A U ravontE ke.SE EDn prctazis { 23 I FAttxLy. sajar s zdasigaban on6ll6an qazdalkod6 farmer i lso 0 . ||. 4A ntler WoRLDwAn els6 vil.e 157. ee2On E .' 22 LJ Eri{ korezak r' loa'log E rsz. gyorsan rr 1 16 U rrr kov€rf 9a. rcO E EmToonr szemfog"' l?5 U racE ar. l5l U E oLEE tEsso angol6rc ! 62 U Dftusfi rEAcEEa angoltanir f 62 B nlroY eleez { 199 E Enorn ekg. l8O /. 124.06.^ 23. raLLEfi) s z e r e l m e sl e s z ( v k i b e )! J l a l l 9 2 E FALTE hamis. Darcella.' t2l rrcff ujj r" ls7. EKU 163 El E E Ll tr E E A drn szerkeszt. t22 E FA'.reQ 219 '.r 259 f:/rirrrD els6 seg€Iy. E D aLAnD Angt:ta t4o. 9l tr aveay*..r l8l Ll rrrr fing i' s7 U zst g.. €s idehoz t: 44 U frDrrE heged( :' l2a U rrtr . n6i f 16l E rEfxv komp -' 90 ! rErcn elme$/ erte.Dcoronrc CoEEwfl Eur6pai qazdasagi KozOssegr! 165 _ LJ trvarrd este rr 139 E EvEEy ninden n 166 E EvDRyBoDf minden|. 45 D r Eous hires x tot..:iFlal .262 r n"ononaL erzelmes..' 24o risr els6 .knzdelem I 16 r" D U LJ U E E _ U E L) E U U E I D E Ll U U E u U E IALL rl LovE (k'h sr) (ELL.. tsl LJ t9r6u6nangol..yo6. 144 E EEL unE (ELr..tE (fet)beculrc 175 tr esmunat becsles r' l?5 E E t cs etika. dii ^. hadya. 224 D F Rtt'a...3 174 nREMn tlzolt6 ..szabalyos. 160 E rr r vastag r.. 174.rir f'nsik. 55 I EYE szem "t lO5.tittamossaa4 20 ELEPna etefe "'a. taves.lvenc r'242 E FEBRUanr f.brutu . 260 l) EI"'EE belAp .tteREmindenhol ! 2O4. 2€i9 E EEL ELr.r. 236 E ErraLE n5. 20. 239 nE$rflr6 etst. elektromos $ 25 etecnrc cam villamossz€k 2s ct ElEcmdry .r 125. 255 nLL n kit6ft n 122.ighaborn rr 259 E flsE (r tz.rr..t fisura. v€kony r€teg f I flLER filter .t t2 U ExrBA LAEGEna$/on nagy f 52.

1 9 4 . r52 azrdcs pillant. roxeor. 146. 20 tr tr 60rr k€cske f 215 tr GoD lsten .. 27 | E F&.LL gazszemla r" 47 arlE kapu 'c 25o arv meleo {homoszexualis) . raozzn fagy. fas/aszt E ruLL t te i 246 j6 sz6Ehozas.. idegen {melekn€v) .ann 99 etnerous nagylelkii f 99.r 46 aa *rm. bunda. osszefon.' ZU|. l9l rnat. tem€t€s c" los vicc€slr 97. l5l. E tuf. 2 5 6 tr cooD AnExdoo it. 259 ao olir (kENr. lao nnm.' 168 n avorn izestt i l2l FL# bolha "^ 265 nEA nAflrEr bolhapiac n 263 noof.r vitlgy (sk6tul!) *a ls4 alovE(s) kesztvii..rr lapos. zJJ cDrDnr.t 134 tr tr oorDElvarany (mell6kn€v) t 94-95.r szahadrtgis + 147 r EE-LAttcDszabadilsz6 f l?a nneez.' 24 nrc iaszrc "1r+ rr." 40 tr FoNDoF(retu DoF) rEjons 6rte. .: orsz. t Dj 6 .E E E E E fl E E E E E rrx roqzrt.ir loo . lol aemrws kiad6s ^r 99 osrrrE kedves r' l5 ir-f. meqiavit .E rf. l5o. eotve megy n 54. l70 Cl rvrEm. l6J.ar |jrkarn6.99 eEnLLEt'rAft CEt.'99. 249 r oo b€ka cr 66 noYr eleje vminekrr ?4 mutr'nat smrt cimlap-sztori f 74 tr{/rt gl/nmolcs. n^por @etut€n) f IJ9 E aooD EvEtwa i6 es€t . 169. l5l n f'/]rrr mulatsagos. buli E rzr mulats6g.{ r lak6s !" I 68 fl. t. 242 c^s B.tr villa "" l4l.vE ad n r43. 195 E E E E E E D FsrE barar.l ts? xnmon hbjeS/zet. aor) berrgrr l7a ctru hHn\+ loo.v Atta]E|.ttt tutball f 16 Foonun inas. r<naoflEx . 276 tr c o . pillantas r* I 15 a r " r s ep o h a r f l 5 a . 175 roncEr-rE-rar nefeleics .muveg ^" 45 azf. 26s flrff ntehgazas "" 169 tuRd forma f 2Ol rffirwAELr szercnsare + 265 FoswAsDel6re I 2l I fpr r6ka F 30.r lsa E rvuousLv dithbdren I l9l B nt vAEjbv6 a 96 E aaME ftir. l2O. SZereZ. a5-a5 roa eunerc p€ldaul "i 2oa ron nstnce paldaul rr 170 ronenuo homlok rA 16. emelet n l70 Fr. E rrusn rriss. 156 rDlrE6r knfbldi.bornok f es dE|EE L ELEcna"t Attal6nos valaszhs.242 anoraen keftesz t 94-95.271 c. .DGE rtizsider . EEr) lab f 16.32tl ronercrex idegen..embet { 15. 199. 6szinte 't 47 FsE szabad s 178 r EE. t 26 a^RDEti]Keftn 0.' 82 i lf E E E E E E E ll E E E E L) E E E E E E E E E E E E h. 144.EMarLi. l ? 9 . l4l a' 45 E nno rotsotna^ ::etmergezas E D E D E E E E tr E E E E E E E U E E E E E E E E ftnr (tzcz.2o9 /.tfeteit i 265. cAvE e.r l05. 139 . eo"E) etmesy hazulr6l.' 15.s6 i: .24A + FLonER\liraq." l?5 nonauz. ntaotve. mindenes r'271 ewE. €tel r' 45.rssss s. f€lbehajt "" 56 E roLLow kii\tet. nonarvrfi megbocset f 265 rDf.59.' 75 E rrl slicc r' 195 E FoLD(up) itsszehajt(ogat). kedvel d 2O5 E flro. . mozr. l2l E fitDAl pente]Ki 2?o.Nt (cor.RrGE szedi. k€ pvisel6vAlasztas 99 . .nL rhr. l 4 l . 209 n ffr:^rDrl bar6tsagos lol.sc. krilfoldi (f6n€v) f 265 ronssrsr el6b5r fityma d 16 ronEsr erd6 f 265 noneer.rr repul-'. 2 5 7 ..oon padt6 S r7O. COL AOt Kap. 1 6 9 ar"rsr tivea -* 169 dr.

f l7a.E _ U U E U E lJ U E E I U U E D E E E E E LJ U E D E D LJ D E E ll cooD fto na j6 reggelt. 156 .ntD.246 U EoELEss remenyt€l€n. 33. 2O7 D floPE remeny S 2O7 u EotEFuL remenyteli ". 93 EoElyukS7l ttouDAY !a\6. aRo* n6i v6ltozik |: |a2 enow st"aLL (e*Ew.. l O 5 .i6. l2o rrr nt€s. r 7 g .i' 57 . t92 E EAvE. 3 4 . 199 rrio h5s rr 94-9s neasroav noi€nel€m::' 16l nemnosexaer heteroszexualis r lOo.r" 22 E0LD. porsz'v6zik ri 6a.79 na.sszemesy rr ta2 auffs saccolrr 175 aassnntnon saccolva becsles "" l7J aErr vend€g 615? 6zrzrr bunbs 14 I o I al. i6 napot ( d € l i g )4 1 5 9 c@D McEr i6 eiszakLiir" l9o.r 36 . E^D eltoryaszt: t3n I E E A D g i t 1 6 . 175 data s76r 'e \7O D n^E ut6ln | 47. DDE etbnjik.:8 t8? . fick6 n 237 EAB haj n l7O.69 U EoPDr. viszl6t. hatalmas "l 22. sikerszem.tr.232. ls2.res kal^t. . eeom) . fele vmin€k f 32.' I lJ.r 159.249 IIapFr EmDAvI Boldog sznlet€sna- tr E RD kemeny ^' 22 tr tr EARDwaaEhadver { tr 22 O nonosexu. nyarclis X 127 noEE oLthon S lO7. r g t . 174 Eot"ELEss hajlakialan ir 24s Eot'Estcx (BEEotttEstd{) honv6qya van E I U U E E E E E U B U I U t AracrD hajveses + 222 EATaDRE* hajszant6 "* t73 rratRprr-BEtrD hajtukanyar. | 44 crolr csoport f I95 eEow caEw.' 175 E rRr sz6r6s a 9A E LF (r&sz.lO5 EEAE| sztv \r6nav) " 45. 16l E r.ij 245 U MBE horras?t6 t 24 | E EoasE 16l? 156 E rosr locsol6cs6 r" 148 E nosPrrAL k6thaz . tol EEAaranaor szi\iroham . 2 6 7 arrrr lidvoz6l.' 4s EEAR|DtsEAsE szivhai:: 4n rrri tr6nor6kos !'2s2 rDzz pokol.mel r. eldug:l 212 rrar magas f a9.'260 EoLrEx 1.homosz€xualis lr lOO. l7a flELLo szia.d o m b n 5 1 . nto.n6 n 6a-69. 94-95 EAND. h. h e g y . .' 259 ide EE4E itt .rs tehetetlen rr 245 /r'/EnE . koz€rtes . t 5 7 . dEA^D hall r' 4J.trEAaD. EAD. | 16. HALvFa) f€t. I l8 crowD fb|(j n 23. t 5 9 . . mna. 169rr I aO namd ti ftenik i 2O4 E rPf botdogn tot.qELD. hasznos i 246 drzPrr. mo vannekir: l4J.' ztg EANDE nyet t 93 EAtrDwRtrllc keziras cr 249 nena. 257 E nAE ulatat + t47 tr mvc./n puska . EtL En nr tr 36.IELDraft. nwa l6gat. lao E EEAD cflE relaias:237 U tterLm egeszsegt la2 U E E D LJ E U E U U LJ E E E tr tr E E U Ll Ll E E E E E U U I lJ flEAE.24A cnoLND tataj n 23. l05 GREAr BRtratn nagy-tsritannia.tuaana lanyunoka r" 146 c^^MrAmEa nagypapa. 1 4 4 ttELpFaL segif\esz.r' I t6 cREr sznrke { 244. t92 ) t s z i a ( n d v o z l € s k o rn l 1 5 n. 150 eovERn Esr Kotmeny + 2o3 daq anmm S 226 enrci.DE.YEir be€siil€tes rr 252 E Eo a\RAELE tiszteletrem€lt6 F* 24I E roorr kamp6 -* J6 U E(nvEn potszi\i6.! 146 aRAnDMomEE * naqvmama rr 146 eLAss fii t 2ot asavnanod gmvitacio s 2o3 aaE^r nagy. l A 4 rrsn rv tort6nelem rr 20..a a2 eav tiit.iERorEr zsebkend6. t92 E .o. 173.l6lndvozl€skorJ :: l5O rcr sesit r' a I t E P s e g ' t s e g : :a l .6cs "j 219 EANDkez 4 ?2. lJg cooD-ByEviszontl t6sra.t o l .' l5l aRD EsrnrE eSNe!ryrittessikerszamai t 22 are z i t l df l ' Q . 144. 267 GrEYrsE szuftes x 244 arocrf.

rEn btr\vmit vhol) rr I 19 .6ra (60 perc)-' t79. landol. nunr.l 12 E LAsr ltots6 t t43.eghiv . foldet €r -' 14 E utnaates nvelv r' 144. vasalr' 6A-69 n r\Ec EoaEDvasatitdeszka"c 6a.te) { ra7 emberi.ilis i 72 .suDor "' ?6 "' Jf.fro $/ereh.karosr" la2 rLtEoALilleg.{ae6rmer lnadms) l50.Cz.?17 . iavut n 7a roslal " 17I .lsE h6z e 67 roP hoqvan:: 25J nov ta ne Hogt/van?C lso floul M rou Do? ljawon 6riilok.ryocr(Kopog(tal) :" le. 55 nrlror"r hulclyuk f 7l n rnsas 147 tr xrcr. l. biint ac2O4. rcssz.meddiq.'P ugrik.' 16l r . l7o ror csip5s.rrE rrcE r intelliq.i6{2o3 EFoRn naq informeci6 n tl ntusE aztk e \2\ tf rncEEDEnr osszetev6 32. r5r O t4ocxdn ki .El E E D E E E E E E tr E E E E E D E E E E E E E E E E E E E E E D tr E E E E E E E E E E E E E E E lf E n A A -' noff h5zigazda lJ rosrE$ hostess.mpa + a2 E r^atlDbzAftz)t'td + 14./rY' innius-*16e xee+ ren./Ycrurrmaq..^I I I'l 12 duBBvkri lbe.. 162 LJ /r/.252 LAvtmRY ve.. EuKr fai.r.f l2a./.247 /r.260 nro$trr imporens + 260 't"PEovEiavit.nziit rc2 bnoErArr fonbs n la5./f.indiai "At56 Enan&infl.i6an wcot'E kereset .'loa-109 ttDrrt indian.. fluar.252.:ilr .rDn India.epapit-tztt6 .' I I l.252 |-J .r 2o4 ' assA D feri n t87 r +/--(lt t?r kunyh6. 174 E asr tart.' nnutezncz intelliqencia la6 .69 tsLAtrDsziget t 75 JAhaABr januat i 269 E E E D D E D E E E E E n E D E E E E .r l16.274 EL$rtoljra"122 .Grrrul" ketchupt'52.r 173 ror.nenese iaoan" 2oa Jrr boqre.n l7o E rrcr( vminek a hianya.26a Ed. 116 E unP r.' 3? nrcutaence hirszerz6s f lao .33 nEE^n 1r1kbl f 162 n.. allas"A| 33 *' rosrffe all6stalan 245 bel6p vkihez/vmihezi rorr csatlakozik rorE veh n t?9 rouR|Er *azAs n 142 JUrcE bir6 |' 15? Jrrcd dzsusz.infts f 22 E xrow.^ t5 ror forr6.nr vadaszik f 272 EBar sier n 273 nunr. I 9 I rFha{t94 LL beteg" A9. 2l? E.na^r ahes.rc Vir'ly f 9+95.e + 6a{9 ttvtmnv nrcr nounr va. r' l5O nou nrc meddig.' 2a IRte n.^ I 14. 212 Jo.260 -Eaxr.Gn . (meqlitl :'202 E ^. loi E t EE kCs{ 141. ttttoltN t[d. E . 133.262 E .rDrt b€tesseg rr 247 n uustN i|J.t 252 E rrDr t6rd i 56. rrcw rnosn ismer { r7O. ugr6l f l5O ranP ovEE etuaril.cr ieq r: 184 rcr-Znetaieskr€mf 12+ .' rsj . gynmolcsl€ rr 9." 162 nconnem befejezetlen " 78 .( tinta . nurr megs€rt (testileg vIelkileo. I I rulc/ szaftos. kblybh:r J6.Dr 6tlet r" 20.25? E rflow rnEw. 1A2.r.ror vas. r9r ..rrEr k6s6bb.^ 6a-69 O LAw taNany { 48 E E E E t80.nsf 15 nrcnesne ardekesf 202 utvtE 'r.Ir skotszoknya i 155 E /r/yD!r$ kedvesseg f 247 E r.naAtuAttmagyar 144.b6leviif I JuLY imius '4 269 .' 147 E LADD ]€nall 234 E LABEt() .erSsn 170 rarEz hotel . ut6bb rc 256 rauav nevet a 12a.207 E r(rse G6kol rr 19? E rnateaeo kipurcant.barakkra 147 ! .rrY." n. . ren lmes)tart "j l4J KEEP.

rnAws) (fa)lev6l. 192 L.vezet ^r 242 (r&sz. 94-95 ttrRcH rnarcius f 269 tt EcE masirozik t l5l MAnt( tott.a{rnE 15r (kik€szitett)f 16 utve..cr nval "" l8o zrE ha.' l7o rr.EM jogrendszer " 72 rcta rcm.rn takat1s "a 61 LoarcAL togtc t { r74 LorELl maaanyos 4 lol.c lJ5 LosE Losr. | t?o." 6a-69 .elhagyr! 254 rEAvD.r aiak -' l8o E E E E D E lf E D D A E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E tr tr L. l9l nne nossin i Do. t?? Lorc ro ns jegerals6 s 177 Loo nazelitdik i' 5a Loor Ar sc/sr nez vmit/vkit ! 5a rcor ron sa/cv keres vmit/vkit r.t t2l rEAvD our (r-En LEF|) kihaqy i 122 LEn bat x 25a rcn wne politikai baloldat:" 2Ja E c l a b t l 0 l .vezet. lelesegill mew ra 28t .t 23o uKD szerct. r r D f i )f € r l i 4 l o o .y r.F/ felemel f 15.lcsonadf 2l o EoPA*D teopard 'r 134 zrserrrrleszbikus-^ loo zrssr kevesebb -* 57 LEr.k€dvel*A124 uM sor + 2oa ..27 tr wx. utnnr. Losr elvesztt: 55 LovE szerctem .1 7 8 rEcaL |eaelis x 72 LEa^Lsv. rcn cm elmegy.'250 rranr meoovnitrDl. 262 LErflrE* ta ul6{ rro.yE-LETEE sz.' l9l rEAD. jet { 47 nrEnEr piac { 163 MAntEraBr.' la narr.' 61 Lo.' 46. sikerril neki :t l8 E MAn aEnE r veze€s.'|P t6rk6p f 76.tuzeu "'230 .B villanyka'fte .{raa menedzs€r.LoAvEs)wkni:'54 .ocr t6 (sk6tull).nner on e. LEr. keszit r* 2J2 n rE hiln "" 165 an (r tz. 2? t M A n ( r Ez . 1 5 7 .. t94 TEADEa vezetiS.LErr.zolsaltatas) rr 227 MA'tr tii a 94'95 uxe. L{tt tekszitr i' ag uE (rssz.r^m { r2o .rlJo. LE nasy. rctmr tan { 242.. kicsi ^" 128 E .242 + utmex onven tanul6vezet6 242 u. ensed " 2s5 .rzr lusta. 23o rranr vitaqossiai villanv. t20..23o uenraar. 265 LEr'tEnherii *t 263 LErEB Box poslalAda. nDtu) ember rr 16. 249 Loct zAr tt6ne\) !'6l LocxEE ott'z6szekra.TEDvezer.E pia. los.udik r* 89 uE r-rr'.: ro I LwcttEotl voucnEn eb€dieov n 2s MA1ETE gep r" 20 rfir 5rnltJ 98. 23o ucflr vEAa fenya\t s 25o r. ntoe. nyom.E D E E E E E E E E E E E E tr E E E E E E E E E E E E E E tr E E E E E tr tr tr E E E E E D E E E .arlEr bnovnit6.f 250 ucnflroasE"'tit:(iir6torony 'f 23o ua mnG \illim|3s . maqikus rr l2s 'r /.) s 32. ntoe csinal.LED. 255 urEnE eletta. 15l Mcrc bii\6s.(r sz€renc€s.tence + 272 . LEAF 204 rcnx./r'.tnD/Ean tnunD emberis€g :r 16 I M^ r EAPW REtuEfls or ntD DAv! Sok boldog sznletesnapotl i' I50 .25?. l2O .2O3 uctn f'ny r' 94-95. 33.r felesesnl vesz.tausn angoltanul6 rr I oo rr ra{rr leqkeves€bb 274 . m6ly "" 52.E/rEi' ('rott) lev€lr' 199.6rrr hatv-Inv: viieqos " ?Jo r/6dr konnyrirsnly. rEFr hagy .kepes "' 24 | NAxatEDhazas { lOO. Iakik.rcrcte kezelhet6 n 241 E MAtaaE nAnylr.5a LosD tord :c ta4 zolriv leherauto. aa uFr litt t 13.VER mai s 66 Lo^r (tEsz.' 61. l8r. 240. 249.xs. l 5 o .. t4O rrlrf. JJ r.relmes lev6l f 2 14 nvna szeretij (mell€kn€v) i 154 zor aiacsony.rff{ 6sszekot6kapo€sf 57.rc.r kis.uvEs) €let 'r 9. posta (m int . uar l<. t42.vt al.t. 1 6 l .rox sT. menedzsment tr tr n tr tr tr tr o tr tr tr I usE (ro sc) hallgat{vmitrr 242 lJ usEnEn hallgalo : 242 LJ . lbe)z6r.rt54 Locr.

lJs U . 21 4 u trExr k6vetkez6 + 122.r l5O n0a nama t l. r 4 7 . tej aa t2t. b6lint cc6l E norsEzaj { 2oo LJ trolr-^E rv*trtBrE nem visszavAlthat6 E ee27 roo.f 46 nEfisrnua E/EEsnaArE menstrual lr l6l E llE&sy CttusntLrs/Xntsl Boldog KaraU E E E u u I Ll B E trxsaaE iizener " 276 M|ALfem+23o MErtoD m6dszer .I.25? U EVDRsoha '2 194. tst. 24o U MLrotai Leiesember { 24O E rrz szundikalas tj l9O E nAmrt szalv'ra S l4l E Mst oy sziik n 1rc. r9o E . lJg..zts.155 E MoDEtu1 moden . lJ tttoEL morel 'c 173 202 nEE ra hElkoz6.ho$.'Ett'otuBtE emlekezetes ^r 241 wt ony erdak { 17o rc oRY emiekezet S 29.263 E n r. 158 u ttofloeAqoas monogem n IOO U nalnt h6nap n 26a. 2Ol E .. rtDlr nW."eY.'r.r ? 4 tt tDDtE-^aED kbz€pkoni rr lol n DDIE cLtss k6z€posztaly r" 74 MDNenr ajfet. E nalmLr havonta: havilap 4 26a LJ too. 25O MEAfi.. hangulat . I tO E no D Y heft. csib€sz rr 158 E_ EcEssa sznksCses + 222 U n E c n n y a kt l o l . 48. kerdes. 257 LJ rool hold "j ll4. t'E r.23? E ttEwsaaE\cy hirngnttks€g f la6 u trEUsPAPEn njses ^.rc zene f l\. 245 Moron motor . rEAEr ietenr *t so nar hirs . 12. 2 3 3 2t0 . 22s E da^t ow.iJ .a 219. tl E6E*ooM gcmba n 2oa .r 257 E ro. nEr ldtAtkozik tutsDR mestet i' 94-95 us|nun maszturb6l lO2 !c n rER szAmit ll5 { .' 271.turE egetryuk. belvirasi: 229 U MnD ban vmil. 26J nAtLszbgn t48. 2Oa E ErcEszap n | rc u Mcm ejszaka{ 105. 269 U tlEwshir. 229 I EnD l€€lek. kett neki E MEITLE tii i 263 E n aflsoun szomszed .E tr E E U U E U E E U E _ U E E tr U U ttEE|. szliks€ge van vmire. formajenalul fussond l7l lJ tagoDr senki .y d€l $ I 06 | r c wt i x t 2 7 .hianyzikilemarad. 255 E . .7 t.YrYrvmi metletr. del€l5$:. tqELr olvad't lO7 MEnsExorFaRr. 2 1 5 . 27o penz t: s.rarr legtdbb 57 r..rIrv mAjusr'269 rcAL etkezes ! 22O. s6 ETDDLE kt'zepe vminek.tomERtEss anyatlan t. ttrc eger ^. ts4. itsszejirvetel 14 |.atyEY LJ ttoryrer maiom " 125. (m<s)javit.klat6kiiru !l229 E ana\ nemzet i: 2s. m€rfitld rr la5 MLnAnr karonai { r35 wnary nrctLrcerce katonai hirszer- D U u U lJ E U U u_ u U U E E U E E g rcrrEB anya.16 EusDuirt mnzeum .EE (r6sz.Yna regset. t33..r ? | nountw stt szAiviz "i 199 novE mozog. zavarja.s0. . 256 u nL v wn-Ieilr "'-34 u EmD agJ t I til. 128. sik vmir6l . 258 nusrcta. 194. l2o E MrsraKEhiba + 7A.r 173 Eoman hegy "j t6 fionrAut arrc mountdn bike r* 16 ttto.probl€ma!t I 15 . l7O . korom ^^ l8O.^ la? rcucnrE p}6Elszer f 50 r.2Og tr roe. t46 Eon EE-m-LAw any6s t 4A nom8 roreuE anyanyet! 4 45 .r 1l\-l t2 z. 26A u ttrnRo& tnkitr f 2o4 E .r.7 | t ousE.6 43. zeftsz { 224 . 1t87.r 45. 166. n nl.. 45.r'$ hianyol.lek€. l9o Utonemrtlll-ll2 E osBLEelkAbiLiaa lovat verseny el5tt.. lO7. kedv.EnDEDszii. l 4 a LJ 16r.tlr.t ttalrr orczagqyiilesi kepvisel6r^ 185 i. 14. sExr rejftly S 206 U rLY (itssze)kever.! 229 U tuv smRr miniszoFrryaf 2Os lJ mtsEB miniszter f 15 E_ Mnm p. 2O7 E t uorz vasott..

altalanos tr ontcn\taL ercdeti.96 PAsra res^a '" 43 P. n. 231 tr PActucE .I 09.f 2tl .{dr nem . lAa orD tegt t | /u oLD orea. lap f lO7 tr FAI| fijdalom " 246.ruza t 2ol pangotyeanyusdijas." lo4. 2so PEonEtetefon n 67 .. csomagol*r 25. l0o Eotr. 223 E Pnt( 6zsaszin i . olaj !r 15.'94-9s. lO7 tr P REor papagai i: 233 tr F a T f t s z : 7 9 . I85 Et ke.{olm r6n€v-* I 16 novEl reaen'v.\tember + 26s E donttErEseholtt 224 n uDEakt ! 22a n MlEBDR szem x 73 |-J . tr P E R n i s a q . lO?. 260 .rf. E r" 25t orFrcr& hivatalos. buli tt I Oa. 2 I o o. 6a-69.nvedalyes l}l S Pr. I 63 Prsr elmesy vmi mellett. 267 4 oE nyxii r zzs U oE n\ill. l7O.! 114. r99 o r d ( k i ) n v i tr ' 6 8 .iven. l0l tr tr PAER papi( f l l.' 90. €rtesit€s"" 222 . 162. n6'!er n 23 n Nn#Rv 6v6ata r2n t B nn*nv nnwn mond6karr l2a tr rur €sonrhejas bo$/6: hnlyealak :: 72 U oatEcr ta. 226 PnorE tetelond n 226 PnorffiRAPfl rcnykep x 2 nA o zongoraf67. fogamzassailo r.n. t56.' 231 D P REtrr sznft X 162 tr Prrur parki parkol.:247 PFri kitde :" 66 E zt EsTRr. orrlyuk r' 7l . DED'nvitorL aqru L 229 tr on"n&'?13 lz't6s t *' i. 50 PtLor Dil6ta f 2l tsa.E emberck + t79.6 9 .' 267 E orontnr mindennipos.iroda r" 251 E orncr aurctne irodaepuletd 251 rendcir.. r)/ E nwst apolon6. el6fordul f 5a tr PAcrrlr csomag l' 23 1 D PAaE oldal. 2 2 9 vkinekr' l8 ras*rcEE utas . la4 oneaneieo f€llabri r" 16o otLY csak + t44.r a D tr IOA-IO9 P Rft pafty .or nc senmi I st.hivatalnoh E oFFrcER katonalisz.oua tzlrsas'ilt t' 25 E nc.255 ree sre<lf 223 Pctvtr 6eDa'/).t f t9 E E tr E E E E E E ' YaE E E U U u E E E LJ E outvai naran<ssaroa.t7mnlt:.r lO.{tt osv€nyn 2s0 PAnmr pAciens+ 2l PrrcE b€ke. hivatalnok |4 2Jl oFrE gyakran -' I t6.c 2l PEnctLc.E E E E E E D D E D 22o oRm asza]Kx . b€nzin r{ 199. 224 oncE felnaL kiims. 229 E oE .{arr orr -' I8o rosrw. las reeceratnrssb€k€ss€g.rrY apaca-' ruo.' lA2 tr onEa mAsik + 17 | tr u ovERcoon tnlftz x 244 tr ovE rrNE tttl6ra 'r 24A tr ovEEkont orEsDLFtitldolgozza magAt f 244 tr Prcr( pakol. kisallat:r 106 Emo.' 2oo PAssrorraE sz. l2O.r pisz\el t la].gy f 92 U d. ' t 2 o tr P tERwox^ paptrmunl\a i' l2O tr /"A/rc& csomag ." . 2o2 rsffEcr t6k€l€tes "" lol ErroD idlsza\ + 29 Frrsor szemely i 12l. .46 OI{. 266 tr PAntuL laidatmas ! 246 tr rrnr f€stj fest€k f 266 tr tr FAr"rcEpalor^ : 2l tr PAE sipadt .rt syalosos r! 45 U pEDEsrRtatlcEosstfta qyalosatkel6hely Prr tolt . 1 4 5 174 u P nnEE Paftn. onaY oke 4 | 13. nvitott aAla2.t iegyzetnzetr notebook (kism€retiiszAmit6g€p) 22 . odaad vmit E n E I U E E E E U I 4 t) E E n D B oca{r 6cean-^ loa-log E OcmEERo]Kt6ber+ 269 E arrDr ajanht n lga E otrEn tetaj nt* 41 L) offrcr hivaral.ttz PEe daat] f 79 Pa malac:r I IO rrzz taltetta.oEsoo.' 2t4 novEt"B.

^EAD. n6i 6ska. rak f 199. rosnnv) LJ ror (teas)kanna r' l2l U a. veszekszik r" 50 g eu^^rEft neged { 79 U t'osroBD k€peslap r.'YirClf'+246 Ll ralv darab. er6s cc246 U . l3a EmLhnznrc. hatalmas.:j 25 PstE dii "' 4A ntzE"t Nne dijnyeftes { 4a PEoBt t problema f 12 ProEssrolraL profi i t62 ProrEstotr professzor f I I Pfotr nyereseg r' 7A p*oe* MnAEt-Eprogmmozhat6.{ 62 E ruase erszeny.D.tt erct. 24.e l1n E nncru L pontosf lol U nmL als6s dialk.rqErhibbanti homokosf 154 E fttr m wt mpti i 4l E auEstro.' E rut"P ptumpa 70 { lJ nn n r6k.€sn 274 U toeraEr zseb ^e 45. I8o E nEsrui nvomas * 45 E irl patkiny "17s E PREsutE feiel€lez.r 246 E a.h e l y r ' 2 1 5 .'2ll Psorr. dmma r' I I l-l 12 E Pr.. tegen szives rr l5a.lcr.^s1c miianyagf 26 E Pr-rrE tanver " l4l E Pr.M (n) (bete)trnt aa l2l LJ orrff csendes 126 .?r7E eg€szen. magan.nvea Dul6ver 16 . fntyif" I lO E nuDv kesz. E erm es6.s "^ s\-ss E PrzasE kercm. 249 E EnwD f onL ^a 163 ! c. 72 E Pocrcrrr. l5l politika' . 23 PrPtrs sk6tduda "' 155 P Z r c f .Br tr ru. kettefr.ndtno kieias S 211 moE8rv \iason f 162 nosnnnx prosiitualt rr 160 Px@D biiszke rr I OI psrcnoloatsr Dszichol6qus rr 252 n 240 E &rIrE udvarias "j IOl. tnske.rEi..254 E. rue rur tesz. 249 E Pf. 24O LJ resr pos6ra ad f aa E HrAnas pizsamaf a U PosronrcE postahiyatal 'r 177. 17 \ E RAncoar es6kabet. I 1 5 rrrcE helyez "" I 15 PLrlY€w: tewez i I06. 177. 179 E n rLwaY vastt 6' t7? U pxf. 2tl postas f 240 U qrEE kifrlyn6 + 133. 134 l! Fosnt" (nsz.rr novenyl rirtetrnov€n)4) 266 lJ Fr. . er6 . fetLesz 'e ts7 U t {y sug6r d 60 EnrcEar{276 lJ RE .eD daeD! 227 E F L) I E U 4 Ll U lJ I E I E U U LJ E PRsar bitrtitn . r iatsiikf tt6. teljesen"1 t26 tr rorcnru. esik (az es6) rr s I szesiLr. ]KeftCs.' tea lJ P*Esr pap { 193 E fier.r I 17. 264 E rosmo| helyzet .r 37 E mr.r A t\tttER haratom. megiger $ 8l P*orro&cE kieil. 259 E PrE rt rcngej.oLya fiolrs poligem t' IOO LJ PooE sz€g6ny r' 156 E n6rrr tolakod6. igazi!r lo5 U PBtnE MmtsER miniszterelnok ^^64.' 29 E nnoti (nn fltr) f€lvesz vmi! magara L) rvsr posta f 227 .*IDr zsebpCnz ^' 4s E . kttlt6 r* 29 E fl rM mutat (vmilyen iranyba) :: 167 E rcrcr rend6rseg ^'240 (r6sz" poLtcEt"E ) rend6r L) rolrcdar "rE oiDa { 21.e 34 E rnce ua tuceduta t 276 E sErD.rzc.ABaff nyul f 56./rcr.x.er6szakos lJl ri U mnr kiki t6 .bbban kedvel. 167.avtuL i ft]Kos f 246 n flasn.RErD olvas f lJJ.r politika rr 15 U ..E E E E E E f tr z. 266 t PLAM .' 147.69 U BEALLYtenyleg'. ridiknl{'J9 E fl/irE !6nztara !c I | 6 2t2 [.' 15 tr_ rounut !! ro.231 lJ aaaRaEL veszekedes.' 2 18 pNvAct maganeka intimszfera "" l5l PRw^E privar. el6nvben r€.' 241 PnoctEst hahdas r' 7a ProrrsE ig€ret.ryors ri l9l E P.. 2Ol E r €''€rr i€ten f 96 tr frrss emel. p6nztarca. 13O LJ rercr veF€ny f 75 | "flAc-rrcAL gakortari { 179 gakorlas f r79 lJ ucne lJ u^Db r6?ti6 ^' 12 ! ie{cziE S/akorol 6.

aqt .c 148 .ecR (m€g)vakar. RosE. masodik f 239 tr sEcolY. I 14 E Rtctt giazdag'* 136 E nDr buszon/motoron/biciklin utazik. lOa-l09 tr Er. nem felejt "" 206 E BEPATB iavit { 24o szerel6 E nennntN (nsz.* 254 E s D.2o7 E rEs8cr tisztelel . uralkodik.atszekftny ^' 14 tr sar. 2? | tr rrv. t94 0 iori UvOlt. harsog.fD prros.E szobor S 72 tr sfl tengerr" 262 tr srrsrDr tengerpart f I45 tr sE^soft evszak.. 254 E ''trrulrcs mondatn 122.r IJ l. sENr knrc n 226. 260 {rcr tr scrarr sikit..EcoD WoaLDWAR masodik vilAghabori rc 2J9 E srclrf. hely rr lJ4 tr sEcolY. sENr. masodperc f 264 tr masodoszi6lyi rr 239 tr hasznalt f 259 tr 6.nt ." 247 tr sar'EnEss azonossAg f 247 tr srlY.ercm f 25a E EEsnuL pihentet6.o 62. ?8 E ffPof. j6lj rendb€n f 2Ja E Rtadr jogi 23a E ruanr mna politikai jobboldal . megfelel6. soLD . szoba. etD mond + 60 tr Sc NDAL bolrany "j 25O tr scroo.N. 238 E Rta r hetyes. ls4.irlss visszautasit !' lga E rraR€r megban !" 6l n E nEunwra relati\l]]tes lll-l12 E nEnAntt megJ.) r' 199.a 240 E r€rE{r (mes)ismAkl f 19. 182 E sEE. 232 tr srrE biztonsagos f 14.kken !' 2a E f." 245 tr tr .. 242 D nmrnc fut6 (mell€knev) '! 157 tr tr D szomo|it.' 2 58 E f.tr felemelkedik.E *EcE vE Kap { 243 E *tmmz felismer.E tizspalinka 4 2O9 tr tr errE ugyanaz . 264 E 'ELL. iskola rr I 16 tr tr sconsfl EiaLrsE sk6t angot (nyetu) tr . nyugalmas f 246 E rrsrzrss nvuqtatan . felkel n 6l E aoaD t t72.r riport -* 15 94-95 E rEruBLrc Kozr'Kasalt. stsf. (meg)ment f 22 tr sar. R. pin.Q l2A tr BwtrER tul6 lf6n€vJ .lad. E arcrji iouu ("tout. csonget + I5l U nnc BAcx (R c. l7o X 243 tr auLE^ tr EUMrum 4 46. visszatel€fonal d 226 tr tuNc ap (n ne.Ne) felhiv" fel€s. szezon i: 276 tr srrr iil6s. 1a E E E E REruM visszaad oo27 nE aflraBrE vissza\lAlthat6 .!onalz6 ruLE ifenyit.syzes . I 18 tr SATaDAY szomb^r " 21O.roLL gorget !' 30 xoon terem. hely€sen. sarD. rLN fvt.aRAnr e]].toEE nE^ kbftlllJan6 tr tr noLwD ker.rtitok r'91.sau 'EEN lAt 't I05.f.' I I I I 12. k€z stb.da csdng.rrcr csi. 1A3. 106. visit d 124 tr s LProR szobrasz r 72 tr sculnv. E xEstEcr tisztel rt 2a. sotD. voros r 267 E nEDDtsfl pircsas f 244 E rf.r l5a rJ f.' 2O7 E nEsr." 232 D xet'nnaza eml€kszik. RAna. bomboli Llvolt€s E q U E U EocK szikla t 22 {ocrr rinsat !' 50 ao@ szerep . 249 tr s E szef. homok r' 68-69 tr srrDfla homokzsek rr 6a-69 tr sAnDrgcr.lrits + 226 E ntor t^zadiE { t26 E aEE.s i' 8. szendvi.' 27 RDVEcE bosszit { 2t9 REvotvE forog. l2a.k tt 258 D + 94-95 tr nE szabary f 2?6 tr ruLEE tmlkod6 " 2O7. awa) visszacs6roq.na Sy(rii f 19 I74 U aha. 245 + E nrtunv vtsizaler zt. nenfifiLw) . 144 E qEPARAE evehs^ x 2a E srPrE rrEr szeptember-'269 0 irirors komoly -' 2J i. 243 '.

/Plev€s!A l4l r'J2. srELvEs) Dot n tzo '|EPEERDpasztor f 154 s "D.r loo.259 U_ s4oa szmog"3 173 U saot E .r18^E valahol n lgg E 50{ fia vkinek f 99.. s rn star becslk. sairc.EfisL rt t?3 E srrff kigy6n 6?.atamit 224 E sorE !.rr @ . vf.' i?t rijvidi ala.r 42. 33 f E socnrr tarsasageS/esnlet l6a U socn(s) zo!. sEodE. 33 E snorrno ano tteveserl.ar. s!!o"t'Et!) hi'embel f t6t E soaP sza?Dan.rrrard hajadon.sony r: 14. 156 U .E srr k€szletrszett oatszmateniszben) .r rngr' J/ rJ5 LJ srlr szar.i "' 72 E sor la$/ f 25a U soFr p\ha{ 22 lJ sotrwRE saofrver f 22 E soLDrEakarona. se*n varr r' 154. 3J E so. 167 nl. sw( sillyed.!. s oor. sar i\l r' 2O4.r bdr -* 16 E sranr szor'lNa .betiiE jPADEes6. 55. apacan6v€rf 155 sn sar.5l E sttauaw sekClyC 37 tr sunnoex l6here ^t l s5 E s. 'EEP) birka r" aJ'45 tr )EEEF E srrrr leped5s 95. srorer beszel.' E sf' rf.r. 55 E_ sEoREtenger-/t6paft f t4s. s6hajt r' 266 stc r lavany f 266 s'cn atait . st n]'tern 264 L) SEIP na'o 2' tJ..4 ia srr"€rr csendes *t 184 srrrv ostoba.szarikf l9 E sn rs fosas $ 65 E rroc| sokk -' 12 O oE(s) cip6 f ae lJ snoor.y) l4o q ...\tall n 54 E sr.bszatyor f 32. 255 E soor hamarIr 256 tr so{ar bocs(anat) I l5 f E so.p n me ntce pofon |r 262 D smr.r 22 . sEotiE sut (a nap) |' I 14 t5 (szoba). 212. snllyeszt tr 75 E E U E rt ir. 2o5 u snYes{ t0/ zoz U srl menny . -."t eJ . tr srlyaldesyagyas egyszemelyes !r _ (dg.sm alszikat I JJ. I67 f saw show ': 14.' to4 stq"Lr egszefiien f lO4 stnc. 2OA E sr'x. tobb f so E sew sewto.' 135 D soLtD tbm6r ! 26 n satEBoDYvala\i t 224 E sornrwE yataki f tss E sot'nmno '\. 8f 2. t?s.r sFr lenyugszih 254 LJ sEr. 16l E o"r'! (rssz.tE.n5tlen.r. 174 srDE oldal C 74.' nP eles. 9a Ll srarE sort r' 14 E sflouLDEB .Er lesz. l9l E slow tassn n 273 O izrr]rx lassan!r t9a E s. sma €n€kelf 2la "' E snaEt enekes 2rc 2t4 . .1-**Qt aJ + E s on |"|'alt 216 E snow snopzo.!'Er.o sMDLrnD/swLr 4 sttr. 33. borotveiiozik r' 16 (rssz.sc . iir hety k€t dolog kozbtt.".tt srors.E mosoty t 2t2 U flnrE mosolyog."r. l0l sDEEnEcr mettbwtaLas 6'74 sar s6haj. heqves"' 183 E s'. 154 U E A 4 srrEEroFPAEfl papirlap d 95 s ELF(rgsz.crtur 16tc 39 E $roP bo]|r..i.264 sn s.vf.-snarEn Az./r savanyn U soufl del e t42 E sprcf. l4o -^ LJ sn( mosogat6 7s U srtL s tt.. I J5 E sr.!32.ff.' 2O7 (iriil!) rc 155 LJ SLirtE Egaszs6gedre E s.'rrDi l6nytestv€r. LJ sflrf.' 243 srclr beteg rr 152. iqazit-F254 Ei sf. 167 E snopxeemnbottosa' l5l E snoffme bevasarhs r' 32.raretl6zik tt zQl E snor.n er 'h 32. 249 E sqArnw atnyek { 2oA E $A.25a B stno stnuo/su. 133 .fni(si d 52. t47 LJ 5. uramr* lO5 . st oT.r nem -* 106 g sEx szexn t92.i. bolondos cc22O sE E egszerii. t'.snown/snowno _ U D E U E ! L) E E E EU U (meg)mutat 14.e{rrr havazik!c al E sto? h6 rf al.

254 rTtrf. stvoD all tt 17 srattD'omsE taft6zl\od6 r' l5l sralr csillag. loo E . dal : t42 tl szr marao.-szegez.l0 JZf.| loa'log srAnr kezdet.indul. srarE5ttrE')/srAtEstExsotrAllamfefii f 16l E srAno..t.1116 t56 lerccl-: I47 rAcr. l4l sPorr sport r'8 r' .tn or nno lelkialhPot. nor.tr tt' . szett6pr: 88 E ntn. ttszik i t7a tlsz6+ t?a swr"MEs sawe. havJr -' Jr. 155 srz1D.sExr. 33.' l 05 E srcrc sntcx.g + 263 sr Er collEct'on helyeggJ/(item€nv f 263 r' szr.53 . 242 f tanulmanyoz 2s5 . sattr. sa$r (el)koltf 255 sE D.50. 46. 10. | 14 234 SunDAluasanapi' 27o 21| . (njs6sos)stand l7 sra1D. 45. sruDE r diA|r''.. litrt€net f 15 zett nn 245 D part .' 148 E rirr( benzintank:' 199 E naP€sap"" 50 E raP topog.tztv tanul. sffir \el)tolt !r 9. rArcEr tanir . swu|. 2s5 sFoottkan6l.' l4s s.indul6s. JJ D |rf.E EA BAc reafiller i: 45 fels6s. r t<Envesz 't 216 235 E uxe.vo er5s f 5l gimnazista. leng€i r. knloniis!' 156 snuno pbtlybs. t7A t E 7E .rrEe p6rkolt .rur6 biztos!: laa lezetaknev i 96 suRtlAt"E i'al sorrrrse meglep. 16?.9':orttDfoltos. s*nn ssarr s6Pbr** II l-I12 s$f'Er ades. t2t.sziv{ r7o.a 156 s6Edt beszAdt 42 s'eu.^ lza. zt6 Ll slrr itllbny ^^Zl2 curcasE b6riand"' 43 s napS 45.Dt utca r* 94-95 laxisol6r i' lo E r xr DRtvEE srBE\ant er6 n 211 E EA tea '" tO.ytDnapnyugta 2J4 2so s.meglePetas stLE r izzadi: 14 sr*EAEr szvetkr n 14 sseer. rcrc. raxE \tiszs 166 E rArE our (too.S32.Yrv napos . P6tiYos 156./tD E zx ad6f las sn aE furcsa{ 9'7.rrct gyomor l0l r' 155 . 194 D rrzz magas.. srooD.f.sztar. E EAt" csapat j. IOO E E^c. roon. sncx ragaszt. 24 suoi szop.tre. ralan) elvisz (sz6rakoznti 166 E au{ beszel{a9. 157 srv k€m r* 186 seua*E ftt !' 94'95 srAtas bpcs6 4 a2 srai"P bety.es€snaPszemilveg"" 45 i sz.nsrfiE napsut€s.ir s. smtr betiiz ':' | | l'l12.rtlon{ csapatmunka 24 rur beperelra47 E rsn konnyf 46 srcrlt cukorf 12l. saune.r loa-l09 snr megau E rAsr{ feladat "' I I smn! rcE stoppet t 273 E rAsrE megk6stolr-4J swrn rihat i: r77 E r sEruL izLses i: 246 sronl sztori. tDnlY surr illik vkire!'212 . swuna l6b6l.7rt sk6tmin6s gyaPjnszitvet -' sro. tA2 su/tn sw ttt.99. l7o E r n taxij.! 56 i suFrnntaxtr szupermarkct 52.ttiz D E E E E E E B E E E E E E E E E B r.r 229 n srAtEsttatr(|Esz..E E E E E E E n E E D E E E E D tr E E E E .rrdozr. kezd rr loa-l 09 E E E E E E E El E E E tl E n E E E E E E E E E E E E E srtE allapot n 229 E sr.r.' lc'{r. ragad . laa t€P.' 76 temistaf 62.tDR tana\ :' 62.EA$EB el6ad6 t 42 sEAn t|nd6a . spar. €gve.zJg E sal otr kimaftd leste sokais)r' 166 E sTrPlap. t88 csikosr' 156 srxrtE tr IDr ozsonnaf l0 srro.^ 5l rt'|tclr. 30 swoxD kafi f 7o snqrnntn egYnti€rez:^ 26 f swP otrYszimf6r'ia lll'tl2 slsEt" rcndszer "' 29 T^BLEaszralt 25A "' ragEclom r. tr ntcn urcm.

254 r* E rEr. utazis n 54 u aor ugeres. twocnsrooo.a orF lekapcsol r.t 74 mPsrcirr sziqornan titkos i! 74 mnAss fels6ftsz nelklili..l arr ma este. 2JO L) IY teve f 226 E r*ri iker . nnEw.2z2 E tnlrrrr Szentharomsrts 94'9s "1 U nltP itt. r2o.r zo2 E ntvet taerct utazesi iroda r' la6 E mveucr utazt> z4z "' A Btd( triJkk".a-Mrn. Ino. 2ss ro Er vece i to6 !96 {I . 2OO rE kotoz " 2O4 zr nyakkend6 $ 204 Trarf tigris cc 199 ncHr szoros aa26r) ne nr szorosau .rsr ugrat piszhil szekal:' 147 'TEn'm tBsz.rcran \itzleked€sidug6 t 85-a5 U rRAFnc uadr(s) kozleked€si lampa :: 230 E TEAW lorat & 2Oo tr ntnstnu forditas:..ttoLtcEr gonttot " 22o mnn..fordit. tLlor'') toa-r 23 n rceen ravtat . r87.rvt€ve (bec€zve) 187 E rE rrs tenisz-* t97 E ERuBLEbonaszt6.E papirzs€bkend6 l| 92 toD^r na f 56.r sdrii *: I a3 flr. n nranr. m*or/N dob & l8l m*ou w nE mvEL (rnEEw.nwe padl6fites !c 24a U a DEaaowDfatldalalli f 23. megpr6bal 260 d U nEsDAr kedd !: 27O.254 E L) E E D E E E l l IhF lv^cr.' 259 Dts tr^a i<l?n. l9o nom (|ssz.55. 239 mno." | 9o E E E LJ Q U E E U E U E L) E _ U U E U U E tJ U E E E E u 9 U Mcr( vastao r' I 19.cttss harmadosztalyi..EaMPE rA\liro 'r lO5 ELEPEaEtetefon^' t2. llyen az €let.!' tot.kem6nyf l5l U rotRtsr lurista .'5l LJ rrr./ koszonomf I 15 D Drrf.r 79 E r*r$ csavar.azr csnnyaae160 LJ LMBaELLA eserny5 f 67 U tNtDsulERABLE megvehszolhataUan { 249 E woennaor m. 33 E roqoaRow hotnap t tgo u Tdaw nyel\ (a szeiban) i: 45 U r0'\crD r*ls7E' nyelJrijtij i: lJs LJ ru. 226 nu. texer.e 276 E rov )aftk"i 73 lJ n t.. 24a E r DEntnE alahnz.r 127 . t22. 55 mP fels6 ^^ I ?-it rpP vminek a tet€je.t lss morrcrrrwL gondterhelt. . Mm) ros.n s7r.r guminyom '" 47 U .he E mMTo PAstDsiiriretr pandi.. ll8 ftrcEntDRegyntt rr 2l l.son f 32. sovany "t 2oo urnc doloqra lO5. la5 dr.226 rctemone tetetonal o' 22a ELEvtsd relevizi6n 12. t22 E unoensnro. mnorw) b e d o b j aa t n r l i l k 6 z d t . rnoensooo €rt f I la E U E E LJ E csatorna ^r 47. 90 E nEAnE szinhez r" 94-95 E /rrorv elmAlet r' l l l-l 12 E zzeneott . tJ5 E_ ryRDatlt6sumi n 47 lJ t"ffrEM.rr. ^. mn.tf. t52 zsr!.' 25 E rorMsrcLAss turisra oszt6ly *' 2s U rDraz tunllkOz6 Ial $ E m*n varcs .der€kis meztelenf 245 E_ roltcq meg' nt rr 259 U toncE sziv6s.24a nRED feradr r.r ?60 nffi id6. figl/elmes mouanness meggondolatlan f 245 mflow.Ebogancs. 194 mnn mornnr.{rrl qondolkodik r2 150 mrRD harmadik a. 241 E rEsr teszt . t75 roomP sE foakremf 52. elmond r' s l. ' l 8 l rrrr6 hiivelykujj $ 260 lttaas)ar csn|66ftaik n 27 |.: zzd /€T. 27O ncf pipa (mintjelz€s) !. 145 E rnavEL fiazil.' I 04 E rEszclrs her€ -' 156 E nrrrr /o. mrlt mond. xanyarogrAJo. ma 6jje1.rsH Ait^EEL a l. remes+ 22t. fordul. 122 rrcKEr iegJ n 29. ru 4 nousDR(s)nadrasf I19 l! n rD isaz ^' r22 u m'.s k6sz r' I 15 E_ ntrs urr.27 | E rtel forgat.

65 E usmne-necnna mos6g€p :. 27 | f t62 E_ hLEE DruM kupi. t87..LAeE lalu t 276 lJ /Em leher f t63. kibo _ goz . l3A. 246 E zEf. 155.. lo5 lJ M . 234 v/r mikrobusz. figyel:r 226 L) wAE* viz i| l2l.! 36.sr mos "j J4.tem .tEMtE ) n]'eI uPsrDE DouT feljel letek i: 2t4 _ teorol6gus {. 32.lvitrtes | 152 vAcuanCLEAER porsziv6.Ysrft nem biztonsdgos lj 249 U Lrnut nem i..6/r Ozvewember f 100 D U /rrE feles€g rr 155 warER pin. 267 E k/flo ki i.249 vadnM poszivt)zik . melyik "r 136..rrrrrEss pinc€rn6 :..tEss gJenqesegi:247 U t+E^R.' 199 LJ rfz nos.253 vrsrELEl thato f 241 E w osE kie f 255 vlsro\ l6romis.vrr egys€g . 247 U uE ts.r 255 vrad ige !i I 16 E wEEnE hot t 253 vElry nagyon rt 135. watKtttA.92.! t74 wA r akar ^" 192.zYrc. levetk6ztet. e\en '" 2o3 u $EAmEM i (taez.tt'E togatlrat. 2O4.lves . woorc kicsomagol.er i: 245 U iTrz v€grcndelet '2l9 r . hard:t 212 D kE^rflER idtilatls).24a E_ wAr n t: kanyt m6d i 4s U wax Wenge " 97. 2 5 3 vEaErasta vegetAriAnts a |A7 E SEEELkeftk i t72 vEEtcLE jatmn . JJ.' l 6J Ll ?t tE egy€slilt rr 2l I U AnrED SraEs oFArE^nr Amerikai _ Egyesiilt Alamok !J 2 | I U wrvEnsry egy. s6. 205. l?2 E rrEly nrikor.. i::.s :: 152. furgon n 142 L-l @./. 234 wALLPtPEs tapeta. 237 w A Rh t t b o t i ^ ' 1 5 9 . 2s5 wcmRY gy6zelem { 2l I U t"rrsrl whisky f 199 vtr. 65 U ttl. 33.rsrE veszteset n 55 LJ kardt lkarlt ra f 92 E . I52 yrc z6ldi (zolds€g bec€zve) r! Ia7.\az:: 192 E .P lel. 154 UaBANvarcsi { 162 Ll . 16l. l A 2 . 174.: I 15.rELc.kEAr.' 156 E p.r€frf het r^ 16. I I I I 1 2 . 178 E $ELL ji't n I 16.Anyi . 185 L) Lnloo( kinyit { 249 lJ UTaDABLE olvasharatlan 'r a49 n l. r|/o8 \isel. 240 U wwA^DLY EoE rE telfeldsen mozq6 LJ ITYEDNESDAT szerda. 232 ! r r n r m e l e g ( h 6 m € E e k l e t )d I 5 2 U wA^frtofr harcos .trry hetentei hetilap ra 264 usELEss haszontalan i 245 L) tEcEr s]i ly .il2o.24O E ur rnE. t€tova .1 E Mrr sz€les n I85 I//s/r meghtogat f 25 E l{aDory ozvegyasszonyn loo yorc. 194 vAarr bizonyialan.23O usEn'rREtrDLr telhasznel6barAt f I 20 U ... woLvEs) tad\ s{ t+6 E wor.' 249 E wennoveo munkanalkui. 6a-69 u t*ELcorE ti. 2?2 (rstz.rrcr figyel f lgs LJ wArc naz. E u/naLEhatna !' 262 VEaETABLE zbldsag^'52. vizi6 i: 226 yrsrr l6togat6s I: 2.. v6kmen "] 16 tlo. 16 usEf& hasznos f 6a-69. woRE.t 27O.257 tr unmaunn ctnxne vizalatti kamera r" 248 E woo.^ 6a-69.' 249 U wDaEss levetk6zik.. ne.r IOO E atrAn untalr x 249 E LnFarEtyDLy barAseglalan + 249 lJ_ uiEAPPr boldoqt^lan { 249 Ll . nyer S 54 U rrrD szel ArlAl. Zla VALUD eftek i: lA5 E_ tLEsr nyusat:r t42. lga f felebresz l02 E a/nDow abtak :: a2 wau( setal i 16.5 n E L) E tr tr tr u i'zqt . 2 1 5 . hans (emb€ri) r' 218 U tr.tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr alaLL fal e.hat..rDo&. woN wo. wofiEft) n6S lOO..F wA6 ser-an' 272 U woEA (rBsz. ufioto.) A w H A r m i i ' t 3 O .26a asE hasznal i: t2O E t|asE fElyD vihend r* 9. 185 D .

gna|og1rkel6h€ly f 45 298 .uD sz<'3 1o4. IrxtnEd ir r' | | l'l 12.3* . 22o E roo.! 22o. wRoE. 162 tr EBBA cRosstic zebra.' l0l. 24a E woRKmun\a.' kar6csony (k€peslapokon) ra 147 tr Y D L R v X l l l .' E .rof.{n .t t 2 . legrosszabbul E ron r legrosszabb. lzo . 2 6 4 e tr YELLowsAtga^' | 14.r. ra (mar kivagott) r{ 220 n r. i 237 wonta ardemes f 194 wo?mLEssenektelen f 245 tr tr tr tr ffirsr csukl6 f lOl tr Il tE. 1 2 7 . 267 tr rDs igen !' I I l-l 12 tr rEs7E^DAr tegnap 'r l2O tr YouNc liatal . 143 n r@rn dolsoziks I lo. zoz rosszabbul. rossz f 258 tr .E ronrn n6 (feministasz6alkoias) f l6t E wonoen csoaa . 254 tr tr wno o helytelen.d/r -dolsoz^6 l^l-0^ u woBlD vragE zoz.a | 16.' 257 tr rors€ rosszabb. t22. 135.' 246 E vtoroearw csodahtos r* 246 E tL@D eA6 .

704. 6000erederi esban.1500 WORDYDICTIONARY HURON'S hasznos sz6ltr. aril6s a postak0hs6gel A kdnyvekkedveznr6nDyelcsiikkeflet BIOGRAF IADO K Pf.: 1439 Budapest.ejez6sek.SOROZAT A HURON KONYVEI EDDIC MEGIELENT 150. angolmondat Kb.lssal. k6pzettalakok)ta almazza. 6s A HUCQ CROSS HURON' S QUOTES KozvFrtrNUt MEc RENDELIE A KoNYVIKET KEDVEzMfNNYEL! A KtADorot 2o'.kezd6knek halad6knak m6donidrt6n6 hasznilatat angolige 1500 amelya 150leggyakoribb (ki1-. Megrendelenr al. CHECKBOOK HURON'S magyar fordit. nyelvraniprobl6mekszerinticsoportosft '1000 id6zetalapjan.lror"N Huroni Checkbook Huron's Cross Qlrotes pPdin\L 4o8 ll-/db' p6ld:nyt(698FVdb) p6ldenl (898 Ft/db) k6zbesiteskor firetenr.bbl ktjnyveket: az I uro'r Wo-u) Dr. 6s egyariint cim6. . Fotditdsigyakorlatok is szavakat nyelvtant tanit.

szakembereknek a tdmegkommunik6ci6ban dolgozd leheta maivelt magyarbesz6dben elfogadott akinek szuks6ge angoloskiejt6sismeret6re. . de aiAnliuk m6rnokdknek. utin akisara postezzuk. 6s megjelen6s A postakitlts€get kiad6nk6tv6llalja. Megrendelem al6bbi konyvetl az Huron's angol kieitesisz6tar fizetem. kereskeddknek. (lPA) jelekkel kiejt€se fonetikai KorrilbelLil 000 angolsz66stulajdonn6v 70 taneroknak tanu16knak.: 1439 Budapest. 6s 6s magyaros etir. Nev: Cim: BIOGRAF KIADO Pf. N6lkul62hetelen k6zikdnyv oryosoknak.A HURON SOROZAT KoTETE MEGIELEN6 SZEPTEMBERBEN ( HAKSZ) ANCOrKrElrESr SZOTAR HURON'S NG PRONOUNCI DICTIONARY Nddasdy Ad. 704.mindenkinek.ssal. . MAr mostel6jegyz6sbe vessztlkmegrendel6s6t. A kitnyv(ek)5rar k6zbesft6skor p6ldiinyt.im Ft Arar Sooo kb.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer: Get 4 months of Scribd and The New York Times for just $1.87 per week!

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times