HJRON'S

1500

,tiordPl+s
N. YERGESANDR/is SALAMoN QARoR ZALorAv MELTNDA

E[osR/F

Kitahlta, irta,

szerkeszteite €s riiraszerkesztetle:

N.YERGESANDRAS

qa/o', sALAtqoN
ZALATAY lzlloh]il MEUNDA
Ellen6rizte, lekbnaLlta,megprobafta megoldani, mqjd feladta: AnOrfl LAsztn l{ovAcslr,Dr. ZlLor yErErERtE

A borit6t l€rvezte €s iiralerv€zle:
DtntEL EBDELT

A k6nlaet tervezte, alva6 helyett:

Mara harmadikkiadas(na, ugye,megmondtuk) nem az utob60 d€ Mindenjog fenntartva, bele€rtvea sokszorositas, mii b6viteti illelve ritviditelt valba jogat is. A kiad6 'msbeli hozzaiaruhsan€lkll kereskedelmic€llal zata kiadasanak spm a lpljes m0. sem annahreszesemmif€lerelektronikus, mechanlkus,m6qneses, ke?ivaS/ m;sr lormrban nem sohszorosithat6.E

copyr'sht [0 rdjt]@salamoncabor N. Yerges Andms.zalotayMelinda,1995 Copyright O Poganyoy6rgy Copyrisht OTEXOFT Kft., 1995, 1996, l99a
Kiadja a TEXOFTltyomdaipari €s Szamitastechnikai Kft. BIocRAf Kiad6ja. Kiad6vezet6: Majrenyi Klara Cim: a kulcsban

ltyomta a KaposviariNyomda Kft. l99A A megrendel€s tbrzsszama; laO OA2 FelelSsvezet6: Mike Ferenc n$,.',ezel6 igazgat6

@

gosr:t + E rsrxgo.:
E 6'inr€i remeUDk. 'oE[h6d.
fed

--€.y.

--6r (].j,.ter."er n€m rendha$/6 nnu ideju).

De ho'no\rn

kercskedeln c€Ual nyugodtan.

Ezta szrmot kikerdezznk,

rnnrnlom
Szovokinggcn E (hukik) IUlcm6riofogos CtGr Hungoriontuist mo.1..'r Gronor 53 Tor &,6qo, nem l6tjo, vizuj6lis tipusoknolr 6t Szemtilys:eriulfoglolkoztotri @@ Hicsft rejtvr6nyas 103 llo, hollcd? 0udiodor6l6 123 Itt o Britirh, hol o Oritish? lr', T69is, kinak o nyelve - kultur6lis mogozin lGt? llgelviirszehv sonlft6 tr@E Credeti kinti o@t IUl6giscsok obszur.Sum zlt IUlindon bEkorbon 225 llyclvlononc kicjtiiarnyiival 9@t Banyas6sol6di lirtotonul6r 261

':a 3

nc||ilolulcDccmcffis
lliisziinetn ilv6nft6s
Ka,szitnjnka segiis€get B a l o g hA g n c s n e k .S z i o p i s zM a r i n a h , e r e c k e iA n d r e 6 n a h s P o l i c sS a n d o r n a k . a d a s y V € N a A d 6 m n a k . R 6 c z l l i k i n e h , K i s s P e t r 6 n a k , B u d a p e s i iS z € n t L a s z l 6 q i m n i z i u m b a n a z l6 6s a 46 halado csoportjainah €s a JEsehnek, a Laszl6s koll€geknak, Cserbah i a n i r n 6 e l s 6 s t a n ' t v a n y a i n a kZ a l o t a yE l e m € r n e k , a l a m o nE v e n a k ,A e n e r a l P e t e r n e k . , S Keresztcs 6vinal! Koncsek No€minek, a TRAINEx Kft-n€k, Ujvary Zsuzsiinah, Badai P€ternek. Kdszbnet a domb6vari G€ring lvl(helyn€k. Es ahlror most e$/ hosszn lista arr6l, hog.y milyen kOnyvekekbdl loptunk otlet.i. nyeEanyagot, va$/ kaptunk akar csak inspiraci6t a WonDI"Luskeszitese soran. (Koszitnd meg.) A szavak kivdlasztesa\or m6S lesinlGbb a C,ttBRtDcE ENaLIstt LExrcbN tKolan4 Hindmarsh, Cambridge University Press, 1989.) Syakorisagilistaj6t vettrik figyelembe. llinden sz6tarak hozlil leghasznosabbnak Orszagh Laszl6 nagy-nagy Angoil'lagyar, l l a g y a r - A n g oS z 6 t a r ab i z o n y u l t( A k a d e m i aK i a d 6 . l g 8 a . . i l l . 1 9 9 1 . ) - 6 k € t a k O n y ! b € n l . s z i m l a l a n s z o r . g l s z e r f i € n l € k a n t r i s z 6 t , r r a z z u kV a l a m i n t a z t j L o n g n r a n . s z 6 t a r l (Longman, 1992.) Lo aMA DrcnorARr oF EnausE LMauaeE AnDCaLtunE Rt'gttrn ez utan szerein€nk lerdni h.ilankat kedvencunkneR, Nigel Reesneh, alijneh eznttal a kovetkez6 miiveit forgattuk 6s forgattuk €s forgattuk. mignenr li€sz lett a ALooMSRLRv DtcnoftAnv or ?orur,ARPHRASES lBloomsbury. 199 l ) PnlrAiraoolr (Eloomsbury. 1994.) TnEPoLrtcallr CoEREcr QuoE-.ahauoE 2 \L)nsin Paperbacks, 1942.) ( l A z 6 s s z e s, , s z a k i r o d a l o h k d z r j l a l e g d i l i s e b b n e k e 2 6 l t a a l t a l u n k r e m e k n l h a s 2 n a l h a ' !6nah) a kitvetk€zo mt bizonyult: llihe Lepine €( lYarrrL€igh: IEE Aoo or SntnD LrsF (Virgin, 1991.) A ti)bbii pedig ABC-sorrendben: All€n, W. Stannard:,rvnaE ausn SPEECE lLongman, 1954.) EAsdo: OtiLovEA D AAaLET flA,Itu oF Bastro l?enguin, 1945.) B(nn or LtsE. TdE InE 'gos EDtnotl led. by David Wallechinsky and Amy Wallace. A u r u m P r c s s .1 9 9 5 ) PazzLEs/-4 (Heinemann. l99l.) Cas.. Dougt ENoL,sE EnausE lDrotqs^t\D flow nt asE mEM l.d. by Jennifer Seidl and W. Mcllordi., o\ford U n i v e r s i t y r e s s .1 9 4 2 . ) P EncvcLopEDta oFLA auAcE\Catnbridge University Prcss. crystal. David: TnE CAqREIDaE

' lgaa.)

Roon oF lvot'tsE (ed. by John Davies. J. M. Dent tr Sons, l9A Lr sE EVERTMAN'9 Rednran, Stuari: IlvoRxrrc wlr'n |/of,rs (Cambridge Uni\crsjo. Press. Qairns, Ruth 1990.) oregory. R. L. - Oombrich E. t1.. ILutztO A EnMEszEnE Es A ,rovisEraEN \dottdotilr 1942.) aln nEssEoox or wonDs, rrt(ed. by llanir llanser, auinness, 1988.)

4i.

(Bichotson, 1990.) Lo DrN FaB atunDE Hughes, Patrick - Brecht, Qregory. VrcMls ARcrts aNDlxwnr \?enguFin, l9?9.) lvlccarthy, I{ichael -- O'Dell. feliciLyt Btd.$n yocaaaLtny tE AsD lcambr'tdge Universiry rress. 1994.1 O'Bnen, Domini.t noxl m DDwLop a PERECTlE to*y (rieadline, I 995.1 I'ormt D.n oF fitasEEy REyrEs, lttE {ed. by lona and Peter Opie, Puffin Books, 1965.) RAC rbiraEns flA Daoot (RAC, 1994.1 Swan, t{LhaeL l{^ErDlrs.orE (Cambridge UniveFity Press, l99O-) Wnght, Patrick -- Richardson, Peter tol AsEs Foa ^ J.ttn narofl (Andre Deutsch, 1995.) Szer€teltel eml€kezrink meg az Ismeretlen Angoltanarr6l, akin€k mindannvian k6szG

* * 5

rnJjlolrol ' B-q\alr E sr ord. A ttlor. hogy nelunk minden a szavaink megjegyzes€€rt van. rul .y . . { f o l e g A y u r i i s d k i t S l ! i g r c noim.. hosy sajnos lehet. Azt akarjuk mondani. trd is id. Nagy Sz6tanul6l ll E Mosl mir n€ h.Dnas szeintijnk csak erre arkalmas (erre leginkabb 6ak a wonDFLasalkalmas!).-.lisan nez kieqy ilv. ki.legrrps ponl nenr \ T e r F p e la h o n l v u n k b e n r a l S nm e r t n e m j s o l y a n S / a h o r i ? E 'lermaszeV€dj meg minker. hosy trem is oryatrgyakoli. hogt tesen.. lvli sem a sz6iArak IPA'jeleib6l tanultunk kiejteni.. veltink ny€lvtanozni s€m igen sik€riilhet (de n€m titkoljuk el pl. (Aztanperszeigen nehezenment. as hog.vainkbormas eresed leher.vas/ Fzdij!&hdnl(A nek kell mondani... h..m volt q r si. ma$/arul p€ldabzik majdt . . r. n kedvenc sz. hogy bArki. el€gpdelrseg. Udv Neked. hogy amikor siman egy barati bevezet6n kotlik az ember akkor is mindiart d r e h l .hiejtesre utal6 jeleket .azt.r. ami ebben segithet.rurtonjurt haszn6ljuk 6ket.. hogy b6rmit szabadjon (v€Sre).nek.A l { a g } 5 / o l a n u l o ss z l o s e n j en e g e z t e h e r n e : (S0ll lUordplus.icgy€zhet6 egy rahedliE igen $/akori sz6. olr a hangsnlv!\ CyoA ellendrzes: r sAnsFAcnoa. a rorl.. mert az arr. P e r < / p s / p r i n l u n h m i i s l e l i e s e n n o r m a l i s a hv a g y u n k . buci"E. rh meglerted ezt a kbnyvet. na$/betiisn€l nyomd meg... mert az a sz6tanuhs r€sze)..E.ns mu t n litvz n. aki mar elkezdett angolul tanulni. hos..igazf' kiejt€si'atiras €s f6leg Dem is "jelek". Ett6l pe6ze nehol malackodasnak mindsithetsz bennrinket.syd veszni. ho$/ yq!qj6&! mit is jeleni (a helyesiresi hibil pt. ha ansor besTedpr hal honyvpl is vesz. hanem kitrnlbeliil l$atie-ttlGdn]-nek. kontextusb6l j6 megtanulni". ncm.) UgJ sejtettrik.ll6flaz ma$/a.*.mint amlkorbesz€lsetes k6zbenjlt €szedbe valanl. a wonD(Lusba barhol belelapozhatsz. er ar en hib.o"r. de ha kbzben azt is megtanulod.tj sz6" jelentas€i.s amil.t So... 6'akm jtr. how angol szt vegitsszefriggesbSl(szap sz6!) taHlhatod ki az .a sansFAcrm$r nen lcijlistslaln].mir jeteni magyarul". mintha tarealgAst tudnank S/akoroltatni. Az e$/es leck€k egy€bk€nt nem is Cpnlnek egym6sra.Jellemz6. hos. Ltbjesyzetb6l szapoAzzu|naid. a rendhagj. I$/ekezttnk tenyleg US/ 6inalni.-. tahni) a tanarakt6l.yanhasrnald rpl. Csak Otlet€t. akkor m€giscsak j6k voltunk. ha szidnanak a j6 anyanyelvnnk "tnlzott" hasznAta.amikor Nem csinaltunk igy. Olyat se nagJon tahlsz majd.j6kedvb6l. hory egyszeriien csak veled tOr5drink. 6riilne eS/ otyan sz6tanulosnak. hanem ia fene tudja. sokminden masra Csakigy csineltuk.s. aki veiemedik. . ha szeretned syorsan. Bar mindenhol Htsz majd . . akkor te szer€tnel bemagolni sok sz6t.-..dehaL pont csak €nnyire va$/unkj6 lejek.aztan majd 'syekszel mestudni €s be$/akorolni. is rrljn mert az is kicsitolyan.Szerintnnk viszont teljesen normalis..€s alaposan m€qi€S/ezni.n r6nvu.ftdrebos 4 trtr . olvasd ki syorsn nehrnyszor €s jesyezd m.lJ elld ' reqjeqy-zni J . hog a rAaLr . knlitnits€n.@ hrr krbl. hunrorosak is akartunk l€nni .6 hlilt id6s alakokat.vekni..rnr [misz-lu{r. n6takb6l..mondjuk . Nem pedabzas (a hAtlapszdvegben). hog} a FAaLrazL "hiba".tJy sansaqo| a/ 'ao. amib6l minden flancolas €s m6dszertani vilbgas n€tkiil €gyszeruen csak meg.ton1E i "run irt"t u. mank6t adunk azt az€rl meg az alig-halad6k is sejthessek. 6 i . jetenti.. m o h j u l n a h e s z e b e .iaeft. neh? 6 .r ' r v.

.a z b u s i n e s s2 S z € Pi s l e n n e S z e p i s . Szavak ingyen rettr J6zsi mii csinal? J..b6ros ld6zitett tanaroh Waterloo Bridge . Heureka Szavak ingjien . l e n n e2 lvlostmindent m€gmagyamzunk.1zsi2 6n dance-olnek veled.lcphant in my pyiamas A b i z n i s z . szRunfi noYcll An .x . Es most m6g ezt is megmagyarazzuk.A vizi6 karty6zik Wat€rloo Bidge 2 A saj6t anyjuk se ismerne mjuk Ritka kitnnyii szavak Ritka hOnnyii szavak 2 Kit6lmit tanulhatunk? lvlit lanulhatunk a nagypapanklol? Itit tanulhatunk az amerikas magyarokt6l? Tudod. Meg a magyarok is... Mar megint Landzsaraz6Vlli Shopping Centre + Bev6sad6kozpont Shopping Centre 2 4 Eev6s6rl6k6zpont ez it! a sz6tanulas helye 9 lcr l2 IJ t4 l5 l6 t6 t 7 ta t9 20 2l 24 zz 26 27 2A 50 JI 32 33 ....a z b u s i n e s s A b i z n i s z ..t. ... nalunkAmerikaban...

olate .k be. tlogy howan kerirlt a pizsamSmba. amelyeknel ngy gondolod.o.m11ttc I sttor ^tr EEPtra IIow trE cor nro nv pyratqAs I'LL |EVER I{ ott/.!._--------------s a n w i c ha I spor ". javitsd kij6ra. j6?). ho$/ nem csapu.Onclephont in mq pyiomos dildnl iij pi-DzgiDcd in Iijn Olvasd el hangosan az angol szavakat._----. azt sose logom megtudni. *"k l{lglldiri hh: 19.zarl nz o . '.) az angolban t6bbes sz6n'ot vonnak nraguk utan. a cisareti6s doboz. 4 Egyik reqgel a pizsamamban lSttem e$/ elefintot. tenyleg €nnyire hasonl'tanak a magyarhoz.. hogy nem nezel fel a listAra. (Groucho Marx ameriliai hu- a prros szjmn dobok lpl nadrAg. .rt .a kaka6poros dobozstb.javitsdl pisama!r---------------cigar€t. mik is voltak ez€k a konny( sza vak. Hizd ai azokai a dolgokat a nizon.y isen kompl€x miialkotes fog segiteni neked megjegyezni. nem l6di' totiunk-e-Ilyentargyaklehetnekpl.: j!':2 Jutalomid€zet. es pip6ld ki azokat. pizsama stb. Ker€ss€l olyan t6rgyakai(ne a na(ysz6tart.de ut6naellen6rizd€s ha kell. de mondd is ki kozbenl ElSszor A hubasanlein szavakat csinaldmeg ngy.. amelyekenellen6rizheted. allre lyek nem szerepeltek ebben a leckab€n..1 elefhant!r---------------. amib6l ket sz6t mindenkeppen OtrE . bycicl€ z____ cocholakli z l ES.

raza.D!Di? szet. hogy a BAsv. melyek azok az angol szavak.t. lesfeljebb nem tudjuk.4 Hol toltjnk a vikendet.tr. amelyeket tulajdonk€ppen mar tudunk.Az nzlet az itzlet. m€g ha 6 kicsit mask€pp irna is.r' 4 hartya.l6dns.llert ha p€ldaul nagy nehezen megtanuuuk azi." lilfl] a film. mi ebben a biznisz? '"'. Vannak olyan "magyar" szavak .PArositsd az els6 oszlop magyar szavait a masodih oszlop an' lrd le angolulaz al6hlizott szavakai: EDL hol a 4e!1i? EEU.r ** [olmdt -t stb Grlnt. hogli rz. nEE rEtrDas BUst\Est szava kkal akartu k kiszurnia szemUket. €s fiataln6ckat.oz businers Az el5z6lecke (At't DLE?EATT nr pu . JarcE nLir. ahogy szoktuk). szrvrk is. amit a fenykApez5g€pbe t€sztnk. No meg m€g e$/ harmadikat is: rrr. Melyik angol igevel csin6lsz p€nzt? toltitd el a h€tv6g6t? forgatsz filmet? I pr.b6lev( (akernarancs. a masik az a lilm. amelyekei ha kimondunk (egyszeriien. hogy tudunk.helyenk€nt kicsit szlengeseko.k's tong"r. Ez biztos. totrEy. rogtitn k€t sz6t tanulunk meg.A penz beird be angolul: l.z qiEi. szaftos. vagybirkitrriLst mint a masyrrban.. * r g . L. de nen ez a l€nyegvan diaiszleng alvilagiszleng jelenlhetkisbabit is.O biznisz.cepper sen hivataros nv€rlhasznirar. hol a dzEtitrz? o---------------b€bi dzsrisz film Felteszlink m€g n€hany k€rdest halad6knak.. | 2. Ez lendriletet es bnbizal mat ad.*t.hettrek bernc s.B 5. Az egyik a Cat€k)film. v€kony 16teg. hogy legw el6szitr is fel kell €rk€peznnnk. rigy. egy angot ember is meserti. mindenkit m€ggy6zhetett arr6l. Penztvagy eletetl ' akar pletyka)l---------------4. hogy azert 6h se mondhassak azt.

2 O biznisz'crzbusiness Felsorolunkneked olyan angol szavakat.ot. angolszavakat Iril h { h:i+lEffl ft'{ Ihk. foty6P tt 4 RtvEnltirdl jelentese: pa-}. onn6n kiejt€snkkel.. 6frr(r Masik j€lent€se: Parr \Pt. hogy val6j6ban. amelyek€t ha kieitesz: a maryar .a' hangb6l az engolban .F^Rx YouR cax' tff€ hi't in kir litl o ttt parkoli.nincs is mit ianulni".epter ist cErrENr+ satrD + snaLl sft)tlEs + *"-F [onkii]-V€snl is a beton el€g konkr€t dolog o e h tr vaalsr.amelyek leirva betiir6l-betiireegyezneka magya al. pt. Lattad a filmet? Robert De Niro. hozza re. Ezeknekval6jebancsak a kiejtes€tkell mestanulni A kiejt€s€k€ta masoParositsda ma$/aros knllemii dik oszlopban taHlod..-TAxt: Aki lezeti az a .0whogy most iz elso oromi'k ulnn olvasd lel haromsTor az Pgesz lisEt a helyes kiejiessel.o$/asztjak (pontban 6tkor) ok ilvenkor esznek is.' MrEltdrd4 lo la .AxI DnvEflIl itdl. Jodie Foster. hanem azt a bizonvos d€lutani alkalmai is..oo cDtrEfiE Adunl. ' . csakhogysajna ossz€vissza. uuna $/Ujtsd ki azokat a szavakat. amikor elf...tR FAxtt ban ([dti*] + aut6parkol6) ?ts . riosv Zrrls((.ndl rroror grz mhrmdl gtdnl aprc "i- -.il Att6l azonban. Angotul n€mcsak magat a tea nevii italt hivjak ieanak. Masik hol? Het a c.*.e" a magJiar"a" hang az angolban "4" lesz: az angolban hosszti "i" lesz: a Hasznos ismeretek halad6bbaknakl EAtr4. az€rt m€gis van.

hosy a hazi ieladatnriarl dd..ha n"m rirr ede. PRONUNCIATIOTT TIELP SPELLINO ]YEANINC fulloholl hh'.l+ kiejras. PROI'JU]'JCIATION HELP lploll$lzi-Uldnl kieit€s SPELLIC Ih.t.. Akkor l6ss hozza az isazi ExEaosE-hoz.nosy a zranmcr^zo]b5t {hom!zi-EL. mint .. . Segiis€gk€nt flE. ne7.za."a nescinelando dolos P€rsze [h6wii l nil .ifr "**.yzetet[r. mes a l6bjeg. az angol .zene".-pltdplJ megadtukaz angolsz6 betiiit Osszekev€rve.hl I!?rdincl MEAUTNC Imininql j4t 4 ..A t rt inkiLbb. ri (a keu ionni. meft aztothon (e rdr) kelldolgozniia |lM) .^ rn "/oi.mint ez ilt.:'t | | .. mint azokat.btrtr.zt ielenti holy "cal enn€k alapjenviliisos..L454/C4 Irj. amelyik magyarul annyit iesz.-) Az . vagyislankor)abeliteladat."*-*..rl Idoklti ldricd Ii'foF fjsdnl Inid-Zinl brhd bru+Eei'd l*."rkl Term€szetesen helyesen gondoltad. ltt mosl az lesz a leladat Lism€tlesh€Dpen. lh!?ll. ha minden sz6! ilyen konnyii renne megtanulni.da$ olyan feladat.*' ban hl$zdsztirl vannak.is lenne. hogy melyik angol illetve magyar sz6r6l van sz6.n6rc szi'rol van sz6..

men an€lknl az eg6sz egj/ fakabat se €r. De az se felejtse el kimondani az angolszavakat. Akik m€g nem.. PRONUNCIATIOI'I NELP 5PELLINC MEANINC lhsll Ididi6l kokl Imodd'il Idi-lE(fid ldiftind lblnk! It'litdnl If6rt'ifl lorobldnl hdirh3drl I I . Ez az ExEnc$Emindazoknak ismer6s.Legahbbis onnan kideriil.Szdpis lenne. tegy€k m€g.. hogy itt mi a teend6 Aki lusta visszala_ pozni. azok most hipp' otvastsk hopp.. az gondolkozzon.:j: .2 '?. akik az el6z5 oldalt (nem is beszelve az ottani l6bjegyzetr6ll.

t'li A repnl6nmindannyiunkat szivesenfogadotta a Itt ng) gondolluh ner rdlul 'negm.ntr. zrfl[ii]E' termeszetesen a. St]la eo Llg6ll.sJ E rouo"' '. eenn-etnt l'n//rttnenll' a arrrE ldz3..- "r"hanf.mi€rt--. co Lalapjelent€se Olvasdfel magadnak t6bbi!. co.ll kedvest. -sel fdezte be a veGenyt a vil6sbajnokEzzel a y Ez a kedves angol q) -rel mindent ki tudszszamolnimindignagyon udvarias. mint a hazalatogat6 amerikai nagJibacsi.f}t lasd essyet fef j€bb.. va$/ishotry azonosvele.-6".lflost mindent rne zunk. A c4.. E HJr Ineginl ne n adtuh Ineg a InJgya helye5trJsl 'llcqjJrulispq/ .rt t! . mint a p€ld6ban).rr-rr [ton-fiJ{] o tartarmaz. a Az 'rf csak annyitjefent. Ezenaz oldalon csupa olyan szo szercpel. "c€1". hogJ "kisz6mit". ^ rrn E lrnanl ma pedigf€rfit.. uq)diw J oEMA.:t zo taftalma mindenkit m&glepett.A lanyok pedig 'lgj/ismind kedvesek. hosztessz o rarrrsr ft6i?ia.aki mar mindent egy kicsii angolosan mond (ngy.(A cott*ljrER khat kiszAmit6-) konftn r 4 co rar Ealton-IEhorJ.t4..Minden magyarazkodas hely€ttaluon itl inkebb egy pelda: a Tatanez€d is rociznak5kjobban. jelenti. hogy . meri az angotbana rrrrsr ige alap' jelentese "ber€jez". lvlosi pedis l6sy ngy.. azt nem is kell kUIOn igy mondani. udvariast jelent.n 'naSla' nplypsr.e @M@ cllelhellmi. ugyanazt mint a magyarban. finis o rnsn [6ris]: azeri jelenti azt.?l: sz6 a hazisazda \a rosr [hdszt]) a n6nemii alakjeb6ljitn. Az . mert egy Osszehajloit zsiriefvolt benne.lvlostviszonl azt is megmondjuk.qyaruld szol 'ncnninsiSaz. hogJ.lelemel".lift" mellett azt isj€lenti.. hogJi "befut6".ami az angolbanis kb. a kompjnt€r o cot"nrEn Ilon-PJhdl' conrvnlhn-?Jlltl szt azt j€lenti.

azljetenli. sort 4 sroxrs hode]: mindenekel6tt azt kell aszrevenni. hog! "folddarab". c z i s c 5 a h d T r m u . sz\. CltCXOi: ird be d hianyzo sza\. szef a trrE leiifl: merthogy ott biztonsAsban van a P€nzed. az6n simian O D€lutanegy t KOvid a O -en talalkoztam nj f6nOkkel az -om. |ftEma l'.gm. hogy ez az oldal ikertestuerc az eltjzij oldalnak. de okos r. Lass hozza tbgvest. e$/szertim e n c s a h a n n y i t l € s / . h o s y i n g o i u t a . mindenhi Pmlake/ni foq ez 16.r 6vid . angolulstof. hogy angotul .Stor+ (meg)mutat .. hogy az angol sz6nak a v€g€n van egt/ -r Azutan csak arra kell gondolni. hogl. taua. h a l e n g € r e s / e k . Friderikusz mindent megmutatotta A legbizionsagosabb.et4trthwrt] o izzad. how sz6p lehetsz.sy nrirr Nrqf Rendhasy a mtlt id5: rsa *r Imit. t l n f i l Ep o n t u g y d n a r l j e l e n l i : l a l a l k o T i k . h o s y .a m i h o r v e g u l i s partot latnak a sok tenger u6n. mrtl. .h6l: iti p€ldaul arrcl a s6r6l van sz6.I6Ld" Ez itt €DDen abban az aftelemben. hogy a. Kb. s6 a 'rol. ha a D 'ben hagyod a panzt. 0 A -r. s a u o .i{rEazt jelenti magyarul:. amilyet a vitray mes a Friderikusz csinall Ahol nyilvan mindenki szer€ti magat megmutatni. tNa tess€k.s'Shajtott az angol tynk.Csmost mr69ezt is me Talan mondani se kelf. -oltunk Bar a pil6ta csak nagyon k€s6n latta meg a fbldet. Ezert azut6n utasitast nem adunk hozzA.etter 4 stJEAtEBl3dddr]. amelyeh |rind mind azrjel€ntik. nW hasonI'tanak ewm6sra. A legmu'i.. mint egyik raa I!91a masikra. leveszem a r. kil6g az Dc. legyen az akkora. ho$/ loldpl er' de mini t6net.f i t l d " E ' E z e n h i a M l j .iln'sl:egJre elterjedtebb d . A biztonsag kedveen elmondjuk.ahdl angolul. minl €gy biftok v. a kPdvencUnk. pe6ze csak az egyik azok kiiznl az angolszalak kbziil. Folyik rolam a viz. Persze. Iandol+ ziaD [rnd]: int ise. megis van utasit6s. A j6 meleg szvetterben Pedig tehei azuran izzad' n'. is tuti. ho$ . ' r E f . amit6l her6tjuk van mAr "L^ D!'-l .keben E l4 rir . llyen lesz {es ebben a re.tEt" .biztonsagos".ldlalho/o ttsszejbvetPl" hclletr. hogJimilyen nadrag is a sort. .) : .

j€.el tobb vagy kevesebb b€tii van bennnk. amt jelent. amjt jelentenek.. melyik kev€sebben.l Melyik tobben.) A kOveikez5 angol szavak &1 betiiben t€rnek el att6l a magyar sz6i6l.Eiztosante is igy erzed.U$/hogySyakor|as!Forditsd Ie ansolra az aHbbi gyakorolnival6l. (Nem semmi. r4€gis 16 fogsz €rezni. de az elm€ny kicsit becsap6s. Ajobb oldali oszlopba 'rd be.Hcurdko lvlinden angol sz6 valahany bellib€n kril6nbozik att6l a magyart6t. hogy hangosan olvastad. n ELuc En [k -lElidz.hogy . amit jelent.atAlelt Dol:tikai riDort Dolitikai titden€t S1tl.at.) Konnyii kita|alni.yar sz6t6l. hogy eggl. rl t5 .r. A kovelkez6 angol szavak 9gy9!19! betiiben t6mek el att6l a magliar sz6r6r. mert az is kell a magohshoz. amir jelenre nek. ilansosan: crorx [s -OiiR] O eavetlen betaiben sem eavezik azzat a magyar sz6\!at. (Az is lehel. ll 6 harom betilben t€r el a mag. azen ett6l meg nem leh€tett minden sz6t mesjesyezni. mesdicsAflinh.it'l r BE"oBrl Nm (AzArt nagyonj6.zb€n €s mondd ki 5k€t hangosan: intelliaensminiszter talzulZtzt l . ka. Es olvasd fel az angolt hangosan.. Jol van. melyik magj/ar sz6rol van sz6.mit j€lent: corne€llofil KOnnyii€kezek a szavak. amit jelent. ez is mily€n kbnnyii". hogy bar Wakran kaptal a fejedhez. riasznald a jobb oldali t.

sessr€jt" hasznalunk. .rll \+ hnd ovERli egy'h€t ilyen rendes gyereket. . hogy mondod misheppen aTt hogj "b. hogy a b6r val6di. k6bl €$/ masikat.j a EEAI'.sodi\ herdes.nat iW valahogv Lassunk most meg j6n.l€.b6riis Tudod-e.ov-l-*" vatami b6rtarqyat €s nezd meg (Az "echie" nem angol sz6.".nrrt <) ember ( I|.uoo* -r -" *lnar'l a" " ***'*r"tsrl!!1:!h"fl! E Lgen s ollasonknzk'szerinlrnkne lesvelskinhead skinhead isneretren LAbjesyzet *r. apr6 iudnival6kat' r. hogy ezek a szavak Worsan €s fajdalommentesen k€t angol sz6t tbgnak meqtanitaninektek. amely€ket itt fog olvasni .iY.lE^D lekinhtdll'l€sha az .k tanulnod sem k.EE o h€t (eS/ het) f. + borotvalko- ll ' ru-'lr6kmrnt] E u'*r-. '"a bciht l6 *r .kik6szitett" b6rt teljesen maskePP mondj6k (nemcsak a skinheadeK): E^mE* l h d i . fitvmald l€ az ilven hasznos.(Egy€bk€nt a DrcftE lre liikhtd] k6fel6dik. ii" nalkril. auLD a aqit ^rEa 4 !6n. a pul6ver' vagyis inkabb angolul a Pu"ovf.) ldiizftett ton6rok eq€szen biztosan mindenki hallotla mat azo\at a sza\la\at.Ezt a sz6t most nem nondjuk . gondolkozz . hosy . ami arra utal. pusztan tudatositanod magadban hogy a . bizonv' 'rhizza a te' Med ke.r Hat.an peldanak oka€rt a mi baretunk. ttt.sil..q) hi.. mit is csinal az ember eg ilven ruLLovER'rct? il P at).b5r'? lliel6tt revagn6d.ll.Szovak inggen . E z z e la s / o v a l b 6 d ... hogy van az angolul. ansolul: F'LL ll.*. r.b6rfeju" val6ban annak a tordt5sa. grryf. m.trfejti'? \ J t 6 t o d ..el5b6r" pedig: rer?Dirrt [tr6Bi(l'n]. g o n d o l t a dt o l n a . n g o n d o l t o h h o g y e z c k d s z a v a h i d o T r t e r l d n a r o h a s e p p e n e T e n a z o l d a l o n f o g n a h l € l r o b b a n n r 'A z l 6 n € n i h ugyanis.) Teh6t a b5riinket (a m€s e|6 emberi illetve 6llati b6rt) angolul rigji mondjak: er" Az Ne . hogv nem. Az etiifeJnnke! (vasyis a homlokunkat) nsi/ hivjak: tgtrt&Dltorli]' A mAr . h o g y P o n r a s k i n h P a d P h t 5flo g s / a n g o l u lt J n u l n i ? u l l l e t ' ve m€g c. na rem e o-qrn"". i t o b b f e l o h a s n i l r s o l m e g h J s z n a l j ai s o h e l D e a t r d r i t h . RALL4labda N^^ + set"l. ExFLAfiarnv a magyarezat futball 'Do r+ lab.em. keress in. Talan mert az mar egy ragebbi keletii sz6. hosy sntN.-ii" az angolb6l el is sin masvarban is csak . ^ '. 4 v€a (v€qe valamine badibilding BoDr a ksl. s k a k o n o E s z i j a k o n o \ e k e n r a l a l k o z h a r s /o v a k t a n t e s / n e k masik sz6t.

) A a^Mn ielentese? valaszokat a kulcsban tahlod... igazad volt-e. hogy a aaEpENaz €s mit6l volt a. !zi0rl. [s.] [diii indii (Tursenyevl) I RFndlasro nurt idd r.t ni]. vagy sem.ha az Cttclatn kifeiez€s€inek..{ri!'r.lvlanapsag szallod6kban vannak boyoh Mit @ ietenr ez a sz6? b) leny lc) segrtcj rcytboilq lar tin Cl szereteda country zenet?Johnny cash. hogy angolul is jelentenek valamit. vel d6nttd el...O uizilo kortgozik I'iddl [v6tdFtu Ez a leladar kifejezetten a legkezd6bbeknek keszUlt. ahany bet( hianyzik oF DDEiI.14 r. b6d€".c be az rir€sen hagyott helyre a fenti€h kitzul onnan leginkabb hi6nyz6 eUel6nt angol sz6tl lvlindenhol annyi hely van.:lF l7 . n€pies muzsika.4 'eqyamerihai Tenekar ne\el srrandolo d 6racr tiuk AIj rel! + - u/q [.. Ielit i€lenl vajon a co{ntivsz6? Milyen Gl Vott6l m6r sarden'partyn? arrc. Ezaz "sa tbbbesszan miattvan ill.llloterloo Bridge . Kenny Rogers. A rt t. hogy r6n€vkent ugyancsak jelent olyasmit.. a boy-szotgalat. .. b6d€" . Ellen6rizd.nd. hogy "pult.. annyit tesz. l& o houz] OBzagomat egy l6€rtl + Egy nap falun 4 A DAr m mE . 5l@Isd.niitl w aterloo-hid 4 w^IEaLoo lnirdnrgr cidbm] -jEUca. Mi lehet a ielent€se? a Cl Volt egyszer e$/ c€g. term€szetesen anqolul is iel€nti az iueto @ A..r? Aondolhl kOzben a PAnft is. +] tttY ro1 a EoRsEI lnrj . mi az angot BRtDcE lhnlzs) jelent€se (azonkivnl. lla$/ar szavakr6l fog kiderulni benne. angolul azon kivnl. sz'6 O fsmered a "bridzs" nevii kadyajat€kot? Ddntsd el.. hogy .@. Ot that) rontos sz6 tanulhat6 meg bel6le.loo iolk Celsiusstb vi dam.. ha nem vagy biztos a dolgodban mondatainak s€gits€gede meg ha6sosabba feladat. i.stand" magyarul kb.pult.egy ige is.

Jelent€sei.'Yrat Oo . a lvlindigis rendezd akartam lenni' forditsd le mes ezt a n€hany mondatot angolE: O 6) Crt€l.Az fog tbrt€nni benne. Majd pedig ehhez az angol sz6hozmegadunkharom jelen!6st.. Sikenilt ir6nyitanom a c€g€t.rt. 4 Eenne \tan az igazgat6tan6csban I aLwars watrrxDro BEa rrrtrctp . amig 6n IIE trAdiaED mD cottPAtrY voltam. amig t8 rF .egy nem Na vajijon mia leladat? llindketten a . l'.. lvlit ielent? Egyben a az e$/ik leg' O B d r a . hosy el?ruljuk neked esi/-egvmagvarsz6r6l. mi most az angol dr'lbitl sz6jelent€ @k nem igv vatakiregondolhatunk.Ezek koziil kett6 isaz..4 6 irenyitotta a ceget.: magyarut"menedzser'.'. 4 Tesyel egy kicit ebb6l a kr€mb6l az aF Yoo'LL rniD tttEn rnE t{f.g/ kis tejszint a kav€dba hrr sot4E or lltts cnEA on rcufl FAaE. PIE^.llfoterloo Bridge 2 Ez a le. + A berban m€gialalsz WnosE B mts BAE? 4 KiC ez a rud? SED'' on rrrE Bo RD oF Dt*Ecroas. add ide a s6t I pAssED ttEEoFncE o nv lar tu tdD tud.ke az el6z6 a waEnloo BnDaE mint6jarak€sznli.l€qv szives.nidsi'r].lin: Add ide a teiszint.4 Teryel. hogv melvik angol si6hoz van hbze. Timbuktuban E) F^ss t'jErEE s Lr.'E + L€gyszi."i!4 @ eh kbsz6nhei6ek. 4 A pubba menet elmentem az irodaja E n^vE soNDcBEAnn rouR coFEE.csak €ppen halad6sabbaknak.b6r" masyarul is iitbb mindentjelent. az angolul tuNAcErlr.. Ez vajon mitjelent? CI b) elmeqv vmi mell€tt legmagliarabb magyar szavunh a Egj/ih anool sz6 is.v s26 es€t€ben. A helyes megoldast a kOvetkez5 mondatokb6l tudhatod meg A nem l€tez6 jelente' sekkel kiv€telesen nem 'rtunk mondatokat ro ll I t'tafiacED FaD En + Sikerllt megtalalnom wnLE I ntas n lhtsu w. es.

ato"r. telerizi rir4rfl rir"r-.r.l. .ta nsn. Imoddfll [sol]rrrcr63ork. 5.Iinf0FME ffort|. lt'rEf ftrs.r' rartt xr liilan!s.tF ..lt.A B I srobriflc 6.Pedig a mama bizony kOz6s. n.htdhotlrcor. o. t. nftLLEErf . mig a magyar "megfelel6jerSl" mar csah tudod.| lmiu-Zloitl Proffssot. ajilo G3ii'l' tttEtErrEro|.0. . megv6lioztat o . 8..crr &'r lflPrtr I'k!r !4. h0h0r]orctQ dottor.!u'.irl2'tPrxo o c l.lE I xrtlaoE'm lrJteE nE colPrxf tllxLE vts PLtstE lllE t|Ef.s. wh^sE tus sAR? E o B ' hdpialis i5 HJ 'nno'ncror scqr+q"r 'c'n'Fl tPt sToooi.llt6fl) 3. hogy lasd. [trr9*4 "iimeMit .. Idr-lt(ri{l.nlt)'n?s E. flun mftf onwu L[FE! rutcrltztiicri] 9.fdliiros" sz6ra oK ez 6v6n aluli.'r4 .orlr.0rvor.ldididlt '.. mire mind€nnapos.rrr o bdr. ldnl lFjli4 diibsla. trffi 4 papn' a inlomiicl6' &rstur 6 nizeu'n.1. az angol €s a ma$/ar szd is a latinb6l jon. trP.tiriidzl Tafan m6s a mamajuk sem ismerne 6 eze.Jea sza\all.kidoband6) csencsel (azaz cser€berel) valt.s"l"k sondolj a masyar . az angol szavak utan megadtuk a "mank6t". persze bsszekeverv€ Hogy pedig a feladatban l€gJi valami j6 is. htbmlrr0r.o.0.r d nidi6. PrEAsE.6t ongjukrc ismerneroiuk otdenaft szavak f O^DnARv woattslo ini. sri'ritYal'mltol 4 gviix a [d$'j!z]JUrcr 1.iflcr o lltler.jt.. isar.3. a)6s!1s-cl .ta. nf'lLI&E r Polltl's.ltiv. hogy . tanrrap.tPir' sftrr t's'.nd.".r/iE lhitl Idiftiinql a o Fobidnt.MrcmErlmr4t ^D! r. Em a vdr. Csakhosy az angol oRDIAeY azt ielenti. 7.3. prulBluo4 bo-ftszd.ntl lsr9.n keresztularkezhet€tt hozziink A2 eredeti jelent€sr lEjloft' rviL\''tr a lrblgvek .ncia.:J It . o..[tr. r..t afiohot. tfi BudaD6l.ttaii.EPoar. [F0!10'i] ttzstt . PoLITEL nEA'rl ' mLll/cALsl'Nr ' ch rE alo CIFFEE. hogy mitjelent A leladat: meghlalni az els6 oszlopban l€v5 angol szavak magt/ar jelentas€t ftogy hol? A harmadik oszlopban en talalod a jelentaseket.lhsrl'r. A boxrinq eredetileg kerckvolt A magya! szo liin a lengJel. srr 0ta flLrltflaof' s80t s 0t leit s0tl lo 4. trrsrxfrs s'ur' g.l xr"r'r 4 moden' o." |. lltrrtoil o det.rsrxr$. Az els6t megcsinaltuk.1-t)2c)3-a).mind Er€sv a 2 Br3.x.mindennaPos 6lialSnos".0.itrlonltnEv. annyira m6s lett a jelent6snk feln5Ltkorukra. {lad6oins 1113 ilvlnlilnnv! nvelv. alta16nos sitt (szem6t.rcd. valtozik.0.

a/ tog elvezetni a/ angol s76hor' tld Gr"-"ruir." A csaHd €s a munl(atersak b€irattak eg.'E cr'l liht-nkriil sep rr'r.:r .i.tt6t biztos beugrik./Yrlnd-sl{l a olvaJd'IEfFansosan haromsz6t (Haromszor') A lenti szavak koziil kivalasztottunk harom nehezebbet. .0itko kiinnpii szqYok Parositsd az alabbi magyar €s angol szavakat A koz€ps6 nres oszlopba ird be a maqtdr sz6 eq\ ideoenes hangTasl szinonimijdt.ytanlolyamra. 6s alaposan osszekeverttik a betiliket. Bogozd ki. r Jf'milil mcr. e s z e d b p s T i n o n i m a .- Az az 6tletem tamadt. mely szavakr6lvan szo lvlelyik angol szavakat tenn€d a kov€tkez5 mondatok forditasaba? ird oda a nrondat Kihoztuk a g€Pet es a hiit6szekr€nyt. villamossag! t 2o . .a k k o r o h a s d t a s i q a 7 a n g o l s r d \ a h listajat. hogytbrtenelmettanuloh 6 jaj. .nlDatlkhsl rorr [ir-Dlrrl hiii6szekreny Er-€. villamossag."'oi n e m i u t n .

amik mask€pp ritka kbnnyiiek.rorltildtl F LAcDh lrdszl P'. Ez€khez m€g "idegenes hangz6sn szinonima" sem kellValaszd ki a masodik oszlop szavai koztil az els5 oszloPban szerepl6 hagvar szd angol m€gfelel6jet €s k6sd Ossze 6ket. kapiiany hasi6ly c.rlit'1 prpa ca''Ilrlil PAnEftrlttistjftil "". mint az el5z6 lecke ritha kOnnyii sza_ vai. de sikernlni fog. a s o l v a s d \ a g i g a m a $ / a r s r a l a h a t l e d d h o z T r m i n d i g hansosan az angol megfel€16t.i: *t 2l .ltiifrl ttogy miart kezd6clott minden sz6 .'uE pil6ta .pavel itletve "k1val? A nyelv losikaja' Olvasd fel hangosan a ket oszlop sz6Parjait Tahard Ie a m.rsnr lkdsroll canAnlt. Nehogy sz6tart hasznalj.Oitko kiinnqii szovolt 2 Vannak szavak.star szavahat.f.. mi volt a magyarjelent€s I r k " d r dl F a z a n q o l s T a v ... k a l . hallgass a ftledre tlihetetlen. eYn|lOnUiS: forditsd l€ ezeket a ford'dsra a lehetd legalaPosabban el6k€szitett helvhataroz6s sz€rkezeleket: paciensa palotaban kapitanya Mv€hazban pit6taa kastelyban rN mE. es olvasd v€gig hansosan dz dngol szrvakdl ld6zd rPl maqadban.

hJ megketdezPd oluh U$ho$ ro>r ne ol l \ l s c r o ! a b b l u n e m i r d h i e g ] . afioc. ami anyagtalan. Amn$/: 58. vagyis rtrr' Val6ban. + szerszemk€szlet...r. rosszuloldottad meg a fenti coponositast. legnawobb . Zeneftionga'k szavail egy zenesz ill. E rER €zt kell bettni. <' k6szlet. a I \ | J s / a m i t 6 g e P e h h ."c. gi4l6r..aki naqYzener4ionqo: eav masik baratodt6l. i r v e e l m e n t i a z a d o t t d o k u m e n t u m o t V a l 6 b a n :s r v f . hosi/ ezt is iudta e a barrrtod. hogy milyen hincsel 616 nl6dszen adtunh a liczedb'l 22 i. itt: s'kerszam. mint ez.llitGilmit tonulhotunk? 26l Olvasdfel a kovetkezdt'z a tioEsoo. ami kbz€pcsat6r' Val6ban: cf. egyiitt€s legiobb szemai.flE E|EBED rEE /root[hicnldrd tiD] + ael€pett a szobiba' di' . jcq/zcttilzct Ez€n hivj6h a pici szamit6g€Pekel noiebooknak. troEBoo t az olyan Pici szamit6g6p. i l l . hogy az illet6 rosszul tudja vagv ne adj' lsien. t'"meny ro. 4 m e n t . OTIEAT' giiili'sdla nagv.m i n l a a h i l i r o r o n y t e s z e A m u g y l e d a l / ' l p c r o n . x ocfi our4 k\it. a set or roou[tllz] . (AngoltanArokt6t nem itlik k€rdez6sk6dnil) A kovetkez6 sorok Pusztan ellenctr z€sre l(elihogy szolgalianak men lehet. na$/obb. Sportbaratok szavai. A rocn sz6 egy6bk€nt azt is jel€nti: .tlt'6t6!11 cne.lesinkabb atvitt €rtelemben tt" l$ijt." c.Az €n dance_olneh ve' l€.E rff biztos a -centerhez" van kbze. A sEr oF cLAssf:slis ttt gli!r?]a poh6rkaszlet.szikla". olyan. r v a h da s k e t e s d a / a l h a t m r l h o g j m e g h e r dezd..aki naqvsponbarAti i d l r o l a b . . hagyjuh: E rtf. teljesen isaza van: rort c prhi' . m e g m e n r ' . srro szeit: a tcniszm€rkdzesek hat menelb6l6116 esys€Se Ket vagv harom (vagv ak6r t't) ilyenb6l all egl/ m€rk5z€s. hoqv melYihnek a l e n t e s € th e l l € n em e q h e r d e z n r : eovolvan baratodt6l. amin most dolgozom l"lcgint hagyjul( Ez val6ban igaz. . (kerd6s.A tlo6soox alapielentese azonbanr notesz. . Remeljrik tisztdban vagy azzal. vagyis egJforma dolgoh b6l6116 esyiiites. 4 betap. ^^t .@uro ki$tes . As nem a megfelel6 ill€t6l k'rdezed m€9. l e m e / i a l s 7 o . e l l i r e a s z . leck€t. + iit€s.rrrsrarc hriiidvl hitszl srrhrdl sr vEler6ivl 6kei aszerint. r r l o d r o l .). t. Ir^aD ltidl ' hemenj neher' A Foc iLl talosziniil€s egJsz€rnen a Rocfi \enere utal amivel kapcsolatban lesd . Tn t A dolog lenylpgahhot mlikddrh igazin.tlnE 4 ho- vnrird] corrFt)ER wtzaADot\eavai (llon-PJtildr 4 szg'pes varazsl6' ahimindenre kePcs)l J p r o g r J n ' t r r ' r is z ' l magr r \/( rhentyii lemi dolog. ha erv€nyesiteniakarsz egy parancsoi aj6.

itt kiss6 1€sz6hs) PiDeld hi. nsnfuiritl talaj. akkor szat6l€. PArositsdaz angolt €s a mawart cousltlkvinl rttselhlgzl r?asr hicd n6ver apo16nd. ha esyszer hasz' ird oda a kihaS/olt helyre azt a sz6t.tUlittonulhotunko nogtfttoP6nkt6l? €s Ha te olyan mezlistava$/. told FAL-. amire a na$/papa vAlaszul azt mondta: beeDitetlen varosi telek laloqates. de sebaj mi6n ne hasznalnenk 5ket. hogymitjelent€nek ezek a szavak: ladj gyorsanmegkerdezni tla mindet tudta.l 4 tosa\ PE]VAE ftURSE \FRIVAE tuorE + vid6ki. hogy van m€g neked nagi/papad. n$iltdl ' metro fbldalatti) owrd L vtstrslonm^Llo-fudl c hivatalos) ':a it . oNosi ellen6rz€s k6rhazban No. hogy angolul is tud.EftEf. akkor nagyon miivelt nagl/papad van Ez perze nem jelenti azt. hiszen ezek a sza\lak az 6ntivi6gban lesinkabb n€metbcil vagv franciab6l joitek 6r hozzank. el6g oreg. akkor mosl tegynk f€ke a nagypapAi.^oon sEErolls arst^s tc. €s tanuljunk ansolul lsmer5s szavak kOvei keznek.J lrEEmltj9.rLlstiAt d hny) wDEsaRowD ll. ha a nawPaPid szg!q!! " oldtiitiql4 iviiszrt) n at"t u^.

ha ilyencket mon' "Becseklottam a rept6ren. alapvel6en azt jel€nti. how ezt a naPot a kabat nem a t€ m€reted. lgenis. hosy hajrixalo zsel€"rrr [it] o fit. lessuk a rarb6t. kijel€nlkeztink a hotelb6l. hogy semmit.ez fix. EISre! D€ forditsuk komolyra ezt a sz6t A nrmint angol ige aztje fitju] o ez leniil illik valakire. csoport . hogy m€g amerik6s magt/arnak sem hell lenni ahhoz.ge de Ki(sehkolhatsT elsos€mmehetsz hnn0{orlirlo [u k neslliuthliu .{as [rrfinF] "oc Er EA ltolitinl MomEr flxanoil ditt lk-Sz sitt'l tnlzott kot6d€s az anyAhoz /#{tcltruPlc"t+l L>er 6rav6. hosy . vagy azt. lvlikor bejelentkezirnk a r€pteren.nrr' au| voa ca1 trEvEfrLEAVE cAltrcfrN^ . fix6l Ez ab' b6l is 6tszik. amit f€rfiBecsekkoltam a repteren. Xicsekkoltam a hotelb6l. . \TEI| coar DoEsr'r nr Yoa [d& ldt drziinl €rzed.. olvan his fit vaqvoh ma reqqel. Ezt m€g le keu nekem csekkolni. lcs.ez aix". ahova el6z6leg cttEcxED n Kiv64juk.. llegfixoltatom az 6mm Olyan kis fit va$/ok ma reggel. . 4kijelentkezik (leginkabb a hotelb6l." lvlinden rovid mondat egy-egt/ kincsesbanya.. akkor oh ell€n6riznek minket. Sz6val. hogv valahi azt mondja: .ellen6riz. akkor aznap reggel olyan kis fit vagv r . cnEcr. I-eoiobban timben szeretek dolqozni. te meg tew€l egy traP€zt ameue. olvasd is f€l 6ketl altalAnos orvosi ellen612es EAt"woffilttntiill 'rr. CLtcta6n: htald meg az angol szavakjelentes€t. kispajtasokl E16' szdr is. mi megism€teliiik a mondatokat. €s egJi pipat amell€. men tll na ovok voltak a svabboaaraklvleqfixoltatomaz 6ram.) lta r:rgli rad szab6k. rendbehoz.'[tir'r]4 csaPat. n€h6ny sz6t tanulhatunh r6leg. !a$/ hotelba €rkezCskor). hogy ez a naP a te mereted. how ienyleg tanulhass is €zekb6l a dum6kb6l. amit sze rinted n6 mond. rxlib4: Nagyon hasznos sz6. Ivlagi/arul. Kitsd 6ssze. ill. tnl na$/ok voltak a svabbo Sarak. Bany6sszuk ki ewUtt. 16 van szabva. Ezt mea l€ k€Unehem G€[holni.. Legiobban timben szeretek dolgozni.kn'l + bejelentkezik. me''. mesiavit. szAmenak sz6r. .rogzit. amilyenn€ a n Es's cLae6an var6zsolnak -j6 kitz€rzet el€venseg alkalmassag. hogy ez a nap illik r6d. Ugye milyen €rdekes szavak? 24 t* . caecn [csak]. hosy . Kicsekkoltam a hotelb6l. becsekkol (leginkabb a rePt€ren a gepre..lUlittonulhotunk oz 6mcrik6smo orokt'61? Ne mondd. ellenSrzes". hogy tijnSdj el hosszasan az D^cLDs (I\tilrl4 Sasok) egvlittes toEZ You c fi cHEcr .

valamint folyamatosan programot keszit a csat6d .ebed".ounsr csak semmi Olvasd el meg egl. m€g kbnnyebb lenne a feladat. hogJ a .*j "-"d. 6e.etjnk a caladot az aut6ba..sz€r a szoveget.r. a B€la isienien fdz. A kiejt6st a kulcsban adtuk meg. eb€d l'lost jbn az igazi feladai iti alant.in ird be a dbEzatba az ansot szavakat.{y "n" igy az €s€sz kifcjezes sz6 szei[t "litqnto pro{. azut.l?@4dis a2t jelenti."oo Az aM a e&ntub. de legilkibb. orcssox a vend€gprofesszor 4 ebcdjegy oorE . amikor neqion . mefthogy ez m€g €sak a bemelegit€s volt. D€lre oda€njnk.. Tatald meg. n6lunkOmsrik6bon. akar ott is z.. zzr jelenti h. *t !5 .mcrrolhatunk..n kb./rc!r ftnldl]Dzs6 t6llink Em€rikib6t.s" E a '. €s ird is be 6ket.*"*" 'ia"E.n l. llilyen sz€p is az. €s hoz igazi relfijhal6s rag6gumit m€g ilyen csodakat..Iudod.F cK. hogy .sszor' A triikk itt csk annyi. mi nsyse hasznriljuk..snk sroijsszctareteKb.Uncle Joe nemGak hogy perfekt inslis. azt6n haits. szivesen besz€li az anyanyelvet is. van egy-k€t 6rdekes labjegyzet is.) o turistaosztaly(repnr6n) na|| .<Mar szdrzi jer€. mert ha ideirnank. hogy az ot sz6 koznl melyjk m€lyik kirejez€shez iartozik.Vtsn e\nk meg B€lrit a vikenden! Dlvihetjnk neki azt az EBcln. llint egy igazi . (A kiejt€st megint a kulcsban adtuk meg..c agmeteg't6t.

:."{ ^:'2x^ : i.:.: : :" "'b.kikn€k eirenek..:": ?].de z nnn be h.. .:::..-?:.:.#:i:iti..::.:"i"....::it titliY:.i! kattoat.iy..'3ii?'f.t azut.SSX:'i:E: .. TX?.liil{iJ-1.'#.... az seg't: !6 rts .":::r4wi!6r:!J)x!/: jiif 2i!. :.:: "x*: iwii.Uorokis.Ek::!::.1:zi.{ : 1"..il^"i"i'Jlilii'. r'..:.:rv.ff i.i"?iiT.".'Jy.l"ln. .:..i"..:il I: iir:::'..*r :ni-:i:i!:.u*.n Md"tatnc hos)/ nem is 'sin.: f ':.'.a.. i"i: :i:.i' Zilf i s!.t..:F#"i:'.:1 n:.i.x^: :'.#:::: .iff ii ^:i' :".#. hogy mit lvlindigmondd ki 6ket.{.'.'T2!"W ::!::'.ok az olda_ ^.i. i:ti. 'il7iti-s.z .t:"+:1 I "'. i cs i! !.k .!x'!tr"'.:f .i7i"X'"*..!f i!|"".::...ttctt timL amis^ib6^k^ a koffek titaszL jelentenek az aHbbi ansol szavah magyarur' Most mar egyszerii lesz beirni.r.':i.H:1: ... ezen elk6vetnekn€ha furcsahibakat ma$/arul Olyanhibakatazonban'amik il.uitk#i:i.&7' : y.ri YY ] U"Xl+J"fi"" ii:i.n'" "'.!"..i i#".'.')3Y.t kcpet eg n?s doboz a/ :. .!..'r[a]:. "l]''.ii:dt["H:y]ti Gah €gy hiGit mastjel€ntenek Tal'ld meg ket az aliibbiak helYett hasznal a D€szero: .i .

tror. snprrr[Eo sgryatt at'I. t lud viiraldrl. ho$/ mind€n DEAE woBDEuE nE DEa lln $dlt s. visszat6r€s".eket a k6ny4arba). k6n)4'. yillanGsiig. frrrrr 4 ialal.cor'f 4 lokon. Mikor szoktal hazaiOnni a munkLbol? K€rlek. 0.c. hosy Ey BEmEtoF posrLiqn-llR.ild t6sdl reruai n' nont! LIi-IORN ior|''dll tu i . ldar o rffr..l. noly.nkatdolgol o. WdEarE foa usaArly RE rr&trraon wone FTEASE EErvNr ttD Er KEys.rr. riiid (4 k€dves WoaDPLIEolvas6) vett mer rettrje$/et hfivos 6szi hajnalon ked€tyesen tepusztutt vaslt6llomason.firr o {poldnd. otl 19. dr6 4 uhw 4 larya\ BEPE4 nesild€tcl. !o ul!u!. tl. .li6a.flf. ho$/ EE?vtwa visszaad. 0.Lhncldi PrcrreE!t lP*idr.lc:fan*6pudg6lsl!! sorDo ldn6r. b|rtotyrm. raxfrrf. 4 nveg) BETNA8TE/ a+RE UElu ronrer['i-ORNdbdun0nri-T0R[dtdl ('on rrr hrdtd f Keresd ki a k€t mondat forditasat a iobb oldalon.5z. htl6rill6nt.lntr. It! bMgilj. kilabi.pttiita . visszav'sz (pl. ldiel. elrllr0nocatg + nEatrrcnt o o . bgnl6ry. 4 MIat nta.pll' o .oni!.Szovokinggen. t i. ho$/ ^E?ufty [ri-ORtl] angolrrl azr jelenti "visszat€r. Ha na$/on j6l tud angotut.df. .laly e crtnE.0.gl0l0l6 i: zt . crrrrf 4 yitt.tonue o e.rorxrxr 4 midernalo6. o. akkor ilyenkor felr€mlik neki. o.l6yrs.yrJ.latit6nt d rrprrfi. o. rt6cn r [i-UKhi[. lii-aidll 4 rxrreE tar#mIrn./a. hhl6da o . add vissza a kulcsaimat.6r6r e c.lEld. n.rct0r Na$/on val6szinii. crfrfirp o . srr o srar. usr[ri?it]. Eunlati|E. yri[0{tt f 20. rorcrf. I{cian3o prrErr. rivar. 4 w4 galol' 4 ztrtcE 23.la rr& hlaidoi*all. Nem €ppen k6lt6i k€rd€sek:vajon mitjetent az. t0llaia o ao&ttErt.rFhor. !6L n$ita 4 rrcrrrE.'rf.E o !0n.rt .lt lams owcl rllrndn6: 25. t rrdE 3zeri. crrm 4 tdyins. csrldd. [hn!s].o. o 26.yrrrmiorEr$rrlviztgpo-[&rdi. rja valaki tud ansolul. ahonnan eflndult.ro litogalis zl. rras!o hanls.r.arcno-rrrB[i-[El(tril rrurBrct. corrEcro t0ly!3.Fusrlc4dirayag.0'. la.crEf nlN 4 lollc6Ia'a\ mn$ rftur 4 Itilrotl ldlddds !z . rrlc.rBrrrl 6tlat.rpE.Er. ffirxra 4 $cElraryek. crfernf 6 i. K€t ret':ri€qyet k€rek Pekinqbe. r!r.!e i! ti! !aiil6l. Irnili.rll. Mert vissza is akart t€rni oda. 0 Io.tof6nyt6ledg6pluiskaldolrotj.rrmt'r[tu|i3d] 2s. rrflhrl].3rltuturt 6!rl. akkor azt is tudja. o rdnr.pcrna .

csak olvasd 4 vahszt.n$/ho$/ S/eriinh tovabb.tl a szeDaftl szives. . Hnzd al6./cs Ii-CYUM+ csttkkent Ha j6l ment ez a f€ladat.'cftd-eYuszt redukil cirrrElki-E Il + alkot rErPf. amelyeket a fenti listaban is felism€mi v€lsz.. ne hnzz al:l a .rvnE lin-V^lll4 meqhiv seD.Usztel ssPrR TDk riiditl o elvahszt l'lost meg miirr hald el es ird be. akkor te nem az a fajta va$/. tisztel vKt ellmeqhiv vkit vhova Az ahbbi angol szavak ktzul jel6ld meg azokat. Kcsit nehezebb sz6. Az alAbbiak hitziil iel6ld ne hrizzala semmit. el6nvbenr€szesit I'lost meg mar hald el 6s ird be- elfosad + d el6nybenr€sz€sit+. amelyeknek a jelentes€n ezek utan c/cfl tr lkd-tjll a kreal /rffPtcrlds?-PtKfl a resDekt6l sEF Ea/Ekz.:l* . akinek e$/'k6t idegen sz6t6l inaba szall a bebrsaga . van m€g n€S/.crl'ilrpEm . ha tudod.ryrrE lin-VArfl invital o trE r.Jr6zsi csin6l? mit ll'izd a|a.ttl. J6zsi mit csinal amiKor: a lenti lisuban is felism€rniv€lsz.amikor inviGl valakil valahova Pipald ki az ahbbi jelen!6sen magyarosabb hanszAsn szavak k6zUl azokat.t 28 . ha €rted J6ai mit csinal.

n e h u z z a b s e m m i t . akkor te nem az a fajia vagy. ha tudod. van m€g ne$/.rnarPrE rlrtno!. Az al6bbiak kbzriljelold meg azokat. rrrclrlii-It(l d attah ne hizz ala semmit. J6zsi miKil beszel. amelyeket a fenti listaban is relismerni v€lsz. h d l u d o d .h a a z t m o n d i a : Pipald ki az alebbi jelent6sen ma$/arosabb hangz5sUszavak kitzril azokat. codDmo 4 allaDol'. amelyeknek ajelent€s€n ezek ut6n m€g megle.| Most meg m6r hald €l €s ird legkor4 o tla j6l ment ez a leladat.. lvlostmeg mar hald el €s ird be haszhiiLljuk ebben az arte Masyalban -kondicio" a szot cak riahiLn ll A. ** It .I6zsi 2 f i u z d d l a .zdm6Lsik jelentc* "feltcter".lgj/how S/eriink tov6bb. m i r o l b e s z e lJ o z s i .fr o atmoszf6ra atttosmEEE4 laskbr s z i v e s . l€qk6r 6llaDot id6szak k6tt6 Az ahbbi angol szavak kbznljelbld meg azokat. ha azi mondia: a f€nb list6ban is felismerniv€lsz. kicsit neh€zebb tlizd aE. amelyeknek a jelent€s€n ezek utan .a. akinek e$/'ket idegen sz6t6l in6ba szall a b5to6aga .

€n donced-oln6k ueled. ha nem megy. hogy .iopog" dobol" (pl.t"1 d"' 'jrt7| i\ nr?qtu.j . Sz6val az elet mar meaint nem ilven k6lt6i. pbrgetik. t i t r i k .r6B bdingl Most p€dis ird be a 6ncok ansol n€v€t a megfelel6 h€lyre tanc kozb€n.mondod. A csajokat itt rendesen dobaljak.E net\ [hP diin]. A legjobb.. Mihitzben bOng€szed az a16bbi lisi6t.az a v'cces.Persze. A Hncosok nem €rnek egymashoz teRerik. 6s ritgtbn el is siitod. csinalja. ezzelsz€mbencsip6juk€trolyamaiosan stb.lrJ hq]l.: n€ha leguggolnatr csavarjak. aki nem. Sebaj. hogy angolul ezt nem is rD-Fnek hhjah. ha '".a k i n e m h i s z i .ellnslE | . forgatjAk. amikor Cppen visszautasitod a t6ncra val6 felk€rest. de csak akkor. i i o n u i . habn €s f6leg utcan: I Allit6lagolyan. ha mar e$/ kicit beszalsz angolul. I'lostant6l u$/anis tudni logod. ho$/ "csaptanc"? semmi. ujjal az asztalon.. l'ti az. mint a r6kanget€s: Vasal! cip6sarok as cip6orr de ez m€g nem el€g. ha tudnal br€k€lni.I ttri^ n. MoM\ lbiiihbdl. nincs kedv€ €qyet r6kazni velem?" l6b6l. tvisztelni. E ^ ssturek! sNM.. n a .' 'qr. meg ilyenek. amit egy dobos kezzelrT O ".b"jlonl. MI to ** . mint annyi mast. u* u*..lgy valahogy k€Pzelemi -Mondia kedvesem.ll Rocr AdD RoLLlfiNdttoll y'sr lhisdl ringat€s gorget lepAs. Aki iudja. lep . Leh€t hason. "D"jslen a rrP csapot jelent magyarul!" . ha ezt is magyaritotta vof na valaki. hoS/ van ez.milyen j6 lenne.xmor fokrdio! srr. hogy mitjelentenek ezek az angolszavak magl/arul Tudod. meg sztep-cipSvel). hanen r p DA . llert' hogy a rrp[t4]azt isj€lenti.yben Persze ne felejtsd el min€lanqolosabban t o r . villogtasd az angol tudasodat.M..r rcn'lhJqro J n'!n ??je 6Mr^ MoH. g sREAttlb'ii. naha 4eg el is rinsatjak: csak amolyan kilengcisen:a [icsit Osszetort benyomast iesz a dolog. nem mindenki tud. hogy milyen m(velt vagy az€rt tanc'iig. Pr6bald meg elk€pzetni azt a sziluaci6t. tanitja. lenget ["t'pl rp. rokendrolozni. r6kaiiget6s . ha az ember mindazt tudja hbbal.

igy azutanWilliam Shakespeare-Ktl sz6.. Traa norgat6 asszony.:F tl .) forgat.) TemplomdombiUt ki lg4o-ben eg. val6ban lobb generaci6t biiv6lt mAr meg €s €1.kar.akiknek minden vicc nj: a . Er6skarn Lajos. sla s. kit roppant fant6ziad'isan "rocknagymamanak" hivnak.er6s"! A Tin6val is lesz e$/ kis galiba.hogyNeil kereszinewel€s ugyanezzel csal'tdn€vvel masik ir 1969-ben a e$/ leszauta tloldon. van €W masodik kulc is mnrt d Rendhasyo ido: s. (Enaz Amerikaintnalszoktamlesz6llni. (Ja.pontosanezen az aron nyertemeg a haborit egySztelin6s egj. az Er6skari n€v€nek az els6 fele jelenti azt.Koosevelt n€vai irral €gJintt.l Terjnnk azonbanvisszaa lopkodashoz. hogyv€gre kiDih€nhesse maq6t. de ott is segitilnk.a jazztrombiHsokkoron6zatlan kiratya. fordul a (a meqoldashoz itt haqyd el a sz6v€qi -rr-t) biztos a dologban.8€ipeljiik Jninden meqoldrs meovan. hogy az alant kitvetkez6szemalyekkicsodak?ird is be r6gton a kihawott helyekre.E k6ik iuL i6ihn .).Azotais csorog.(Vi$/azat.. + eoa6sn biit1. tlarans nr raldltatel a telefont..a. van hi tudod-e hlalni.hogy szeseny Vilmos(+ Williamliliiol) nev€i mar annyiszor teford'tottak. /.jg€ret€hez a tartva maget. n€p haA l6b6l megbuktatia 1945-its az valasz6sokon. hogy .. hogy szinte sz€Syelljrik elSransatni.fordit.tl6r megint londzsorozr6 Uili Az a helyzet.litndzsa" ansolulsurrd F4id. ezert e optuk. hogy . hires besz€d€ben es k6nnyek)igerthonfiiarsainak. az njszrirottek De kedv€€rt. briteknek.E. 6s a masodik azi. Ha maas€m n€rd meq a hulcsot Ezutan ird be az angol szavakat az nres helyekre.A titbbin€l nincs csalas. enekes-M€gannyitel6rulunk. az ttitet j6.

) E Keress olyan tem6keket.x" . Keserii.ogJt ucErlitl)t I @ Mia kbzits benntik? {J @ N€zdmes. €s olvasd le r6ta. hoglt "keverd es sUsd"? I zblds€gek? l'li szepet tudsz meg leolvasni roluk? ' t m@ HoSi/mondjak azt angolul. syr-o"".per. ll-es vagyLes. a r. amiben f€lsargabarackok vannak..mermintvalamineka snlva: tjarsz' atism€telhet€d az Ebbena m6dszerben a szuper.HoSvmondjakazl ansotul'ho$/ 'rizs"?/ oda €s a2t.af.heszeleleh.a'lltrdl'] meret( bugvi/als6 kell? lid?s])? h.". syumot6te6krol:majd. mi az' hog..l'. hogvmilv€n term€k€kr6lmit tanulhatsz eierret a szavaxat. aminek marete van. ha nem eried.m6r nelunk is gyakran az van kiiwa.v"meret": | va$/ aD neked sflA|/-lcrn6ll.6xn. m' van rairvaa szaPPanra: @ Deritsd ki.vehr6l.''FAsiDllicqqsnl 2s a ro'Aro PA'D Ih-N 6ltlsnl (Az koza'ti.lvl€g szamzstbItalokr6l:€des. r.0r.Tnts [in-oRldi0nt4r (cukor' liszi stb ) osszesalaDanvaqot !a$/ fonros igehet ho$/ mivel mil csiniili ha angoltanulo irrraszitesiutasilsorrrOl: akhor se olvasd el magyarul' akkor ezeket mindig ansotul ktlvesd.hogv "srilv".rk fos srolni.sszetevoh 14 .rnrasll6it'l.[4EDrun[nidi6n] .akik lementek. rhih megsemmenleh lP a ho/enbe derzen illetveazoknak. biztoseltalilod €!ryszer inhabb Dr6balqasd.nem keu agg6dnod. a"iZii.s. ami Low n caL. ho$/ stoa anr i r F q i i l i s o o n t o s .de az€ri--- tt {F . ho$/ valami draga' "nvugati" helv_ re knldrink v6sarolni.arketnek" elhaladsz legalebb egy_k€t stal" [sol] (4 lizlet.rkilj horbe dd-diqdddig dmrq ( F e l d a i n h a z P g y s z e r ud u v a i a s z r e K u npm tudsz vdlasrotni ar dtabbi k6td€sehrc haEcli kozertbSl szArmaznak ."""ti"r.ShoppingCentre4 Beu6s6rl6kiizpont 3z|di'4 llolng E Amit taHn mar n6latok is brg] fogJ t egy s op4n BA.li'i* '< @ lgivan irva az olyan bef6ttre. hogy €zentnl ha a kozAnben te: n€hanvtipp.egyiketa tisztalkod6szerek.L s a h n e m m a g y a r .V i s z o n le S / n y e l t l d n u l o n d h g e n h J s / n o s helyre igyekezz sno4rncolni tsfloP?tlc 4 bevisad6\t.tr."ar['lcdn (5) se]6:Jj az aNcLE aEn3ekhez.'?F4il0r'ii*itl) hivnak Utkdzben nasv val6szin(s€gsel . amikre az van 'rva r.>et[goting €s sAtalj l€ a koz€rtbe (a srrEi.. mi a kiilbnbseg a rcor. ahol J hdialol J sz6val. esetlegxL€s (trnr.. bolt) el6tt Ezekre a nvelvmuvel6k osszes tiltakoz5sa ellen€re . olyan hiztanasi sTerekig a bugy'kon 6t minden hapharo J...a masikata konzervekkbzott keresd ) t1 {E K€ress vafamit. vagt/iss-es.''r/rf.mindPngvumoks nevil rotatrbol sTinte d/ Konzerveh.4c. * @ Keress valamil.

O@ t/E arrlvritl + snly. tidit6k kozOtt €rd€mes k€r€sg€ln€d. fete . nvfij] ban).Jutalmut eS/ igazi nemz€tkbzi sz6: . ^ EALvEs^ '. o siit (zsirban ill. €s nezd meg. csak ePPen ember"alacsony h6m€rs€klet"a re nem lehei hasznalni.!flir lil Isopins Ez a lecke csak akkor €w€nyes. ha mar visszajott€l a k6zeib6l tlasd SttoPPllc Calm) €s valaszoltal a k€rd€sehre. hogy a "k6nny(" (4 zratt sz6t bigqyesztik a term€k neven€k v€g€re. olyasmit keress. + ttrrcrrlnrl v6jt] n€tt6 s y. csak igy. xzr[ifdlil6] 4 f€l kil6. Va$/ ezzel m€S nem arultuk el.l/fogk€f€t. ami alacsony hal6riatartalmi. test6pol6kat is. ho$/ az TDor#mi€soda.lll€tve akkor. a joghurtoknal is. (A sorszamok az el6z5 lecke k€rdeseke vonatkoznak.:l:: t3 . n . dietasabb valtozatok. ezt magyarul nem is tudjuk m6sk€nt k€rni a boltban. keverset. naLr or Ihif. Ihif w i htrdijd f'fii] o Sz6znak a fele otv€n. skEEr attD sonl. E Szintdn a tejterm€kek. ho$/ mi a kiilOnbs€g hdztiik? lnkabb keress eg.nitd o f€l6ra.).) Utols6 k€rd€sre a valasz: Pt. ftwant pasE a s(ritett pamdicsom.dit ltd sidtl €des ts savanyLi. K6stold nreg.zrazt jelenti: tE An'cor nAr.. tia hansr6l van s26. hogy te az a fajta vagy.s. @ .T'pikus kinai izkombinaci6.zEhrijda n€ret. hosy visszaknldd nektink a kbnyv arat.ovjelent€se: halk. ptcrvRErs flm Lowldriikeft i. Nyilvan tudod: ezek a kal6riaszesenyebb. Ujabban mar szinte mind€n lidit6italnah van zratr v'tltozata. Nem valetlen. igy hivjek a szappant angolul. aD ToorEpAsE a fog'trAm. Ha erdekel a t€ma. lO . Amlgy Lot!rcnyles azt jelenii alacsony.dsitibil.sdr].ni ldl. (lvlegne fel€dkezz a mindennapi olvasgadsr6l.!dP]. amikor egy csokohd€ra van ratr'/a az. olvasd hi a habfnrd6ket.naLFAn flout t -fct. nem tudjuk.) tD@ LegelSszbr is: CoLA LtaEr.rttrt P[t. " VaSy haiaroz6k€nt: "A kAP tril alacsonyan van 4 ttr Low EMEEAru*E li' trnld.vEsltitiliit\iv.rlhifl t Qo rs so. A . Ugyan'W pl.r. De "alacsony fal" a. l'li ropog abban? (merihogy nent egyszeruen a csoki. szr lsztdd m€skever. hogy vAlaszolhas son a k€rdaseinkre. milyen az. Ez esetben a m6dszer percze jelent5sen veszit a hat€konysag6' b6l (ideje.hab" sz6val e16bb utobb talSlkozni fogsz..otlMrzlddl].l. cntsFy vEaErAansldszliv. akkor a . olaj a @ r&cE[djs'] a rizs. aki soha az €letben nem fog lemenni a koz€rtbe. Nyelvileg ez tgl/ jelentkezik.tolr[eif].]d ropog6s zolds€gek. /Ytrr Gratul6lunk. gyakorlas16l!) .. ill€tve: m€ly.Logikusnak tiiniktitbbes szena A z. ha egeszen biztos vagy abban. Puha.Shopping Cenlre 2 Bev6r6rl6kiizpont s. @ Ezt litod. hogy ctusPr. iusfrird5l(€t.

(lli el5szor is csak a Bambit emlitenenk. p e d ' g a z t m e s s z e n e m m i n d i g k e l l h a s z n a l n i ... n. rolg. tobbek k6z6tt ezt a sz6t is. Roctttt .r* . a c€g alapil6ja sok mindent feltalalt. .. plmi4. o < 6th. o lyrsfl . 6s kerekits valamif€le ideol6gi6t ana.0rr.kodak" nem jelent semmit. ho$/ a szer hat6anyagai (no meg a fogkefe) q!!I!! a fosazai es a szaj minden zeg€t (rE{crr[ia] o eler vmit). ru'r templomc. hogy a sz6 fetid€zze ^ fenykepez6gep kattanasa!. eissratarrom6lis*edrv{qds!a.r 3r.ceorge Eastman. 30. 6 ha6ns .nr ldfll. Csodilatos dolsok a markanevek..l.H o g y c olyankor mindig Always t kell e hasznalni. hogy mi€rt ngy hivjak az illet6 term€ket.''' Icr. o.t 4 Eei6s!611.mvlssnvallhal6 iiv0set a 27. aztjelenti: . l.!lrttlordultaral.az nar stimmel. T€le van velrlk az €letnnk.Ir6n0rE limsrtongl. ahogy. ) P l i n tm i n d e n i .. 00 4 lllosda5nenj 'tuLrf Wrf 4 lelil. Akkor mar a .. ill. NHDAxoS. fogkel€nek. med azzal kapcsolaiban tuti nem mernl fel.d. s a k o l y a n k o r . .vrlihiF] + mindig).ri ellddnl lr{dlu.. Az ho$/ . lukrr ldrlok l6 ill.szin". ahol az amerikaj angolban nincs lcoLoua coLoE).. Leforditotiunk nehAny ismert markanevet magyarm. l Po^lcE.. az .\ (7r'fbJ pJholjula De c/ 1'i seqil+g i5eqJb I 14 . Az lehetett az alapotlei. l->lresre'{^e' robb.o. . e z e k e t i s k i k e l l h a s z n ' i l n i s z 6 i a n u l a s r a . Van kozilik p€ldaul egy krilaudsen pontatlan. DovE Galamb. It rrt . ami azt j e l e n t i . rej Tcjnt Oalamb zovelhtl q61 wasn atrDGofurs. az izl€s kerd€se (.'. de ez a markanevekben affele min5segjelz5 is. Alancol s0fl€ndtel: ryrt. sulrE.Reach" valamivel pontosabb nev egj/ szajapol6 k€szitmenynek..Cz itt o sz6tonul6shelye.l''. BnE tulnof.2'". A cozor[kdi'r]. Taleld meg hozzajuk az ansol nevet.l6so snflr lsdDnql. Nyilvan arm c6loznak. A "Kodak Color cold" a legjobb. hogy megfizetiek 6 r t e .r . l.tazz meg egypar sz'nes ceruzat is ez rigyben.E donh trr [il].Ahvays" iniimbeiet neve. corrk6ldl + arany. lbrll 31 0.rwAylniv$11 uE D a|D sEoaLDERFlh. nem neve senkineh.ll Itrjml.&r lb.t'.'td MrL'. o.m i n d i g " . A brit angolban van egy "u" ott.nr cruralu ksorcsil]..0..

l word Pr6bahuki Hukik ig€knek I minute ..l word Poiaio 4 krumpli Itl van a koton Antihuki Teach tiungarian Kecsk€s huK Zsebhuki LeheL€gy kicsivel hosszabb? To be Frank. AY6gYEnglish Mondd meg Vilmosnak...(HUn[t] r. Egy sznks6ges anekdota J6 37 JA 58 39 40 40 4l 42 42 43 45 46 47 4a 49 50 5l 52 !5 ... Nobel es Ersai Broadway mire tanit egy n€v. mcmonrRfogns tluki tluki 2 I minute I word I minute .:8 ..

) jegyezdmesl csiribi-€siribe:ezeketgyorsan ll Kod Iqg lenni. Tehat: tl v€ssznk az nj ansolsz6t (/qr. 2 'rfl [hi]a nt 3 . (roofogl o k6d) @ 6!d neked ez a k6lyttk? (rrDlidl + kolyoh) Gt A nyuszi€lkapia a r4hbit. Ez€rt irtuk.ijor di. bedobunk egy felest.Eoor. Azt tudtuk. ami felidezi az ansol sz6jelent€s€t (pl. Litv6ny stb. Amire felakasztjuk a sz6t.r 0 Rendh. kozben €s utana lemegynnk az Alfaba 6s huk. vagy kepet csinalunk. \ledel vihar a lav6rban -'d6jaras a vederb€n A k6vetkez6 szavakhoz t€ asszocialj valamijdt: I {DD[. (I aDnnE ..Yosrqrrx.alapj'in) Innen az elnevez€s: huki-m6dszer. (RABBnl.tE ADMRAL.z.rrlruNitl4pih€n). P€ldak (a mi asszoc'aci6inkkal): t.dil4 iditieras . Az a litka. a rest lepihent)Gl elStte. IO Valasztunk (asszoci6lunk) hozza egy ismert magyar sz6t (rest. hog. Ered' meny: €bben a sok kbnlaben mind6sszesen e$/etlen hasznalhat6 m6dszert varial' nak. vagyis k€pz€letiinket meger6ltetve az €ls6 €sznnkbe 6tl5 sz6i megcipjUk €s az ismeretlenhez kOtjrik.lii a nynt) Percze mi is tudjuk. 4 ftosztiliill k6rhaz ^ r"EEI^(la ftrd 'nolt idri .ditidl) 2 wE^mEalr. vasyis lusta) ez a E A keti6b6l otyan mondatot. A huki-m6dszei.Hatalmas lendrileitel vetettrik bele magunkat a mem6rieval kapcsolatos (mnemotechnikai) csoda'm6dsz€rek tanulmaryozasaba. lijiid.d] a itsszead. vagy mia szosz. hogy sok-sok ily€n kOnyv van Sondoltuk majd j6l bsszelopkodjuk magunknak.gy6 .z. Az is olyan. f€lmondatot.: 36 .rrn iii-&tdd o csodat too: admnais Csodalom az admimlist. ami kell. merthogy rootrlhuk]o kamp6. (V€gtere is hukrm6dszernek hivjak. hogj/ az ismeretlent valami ismer6shbz kell k6tni (hangzas. hogy val6jaban mindenki ismeri. hogy nem minden angol sz6ban van benne riigt6n eW magyar is.y "asszocialunk".

nemileg |too. H d r a m i d ka h a d s e r p q b p n . 37 :t . A \ e n d e q q e s z t e n t e t e \ z i h .(linkl tinta ff'[!!] + hamu Elkezdiink neked egt/ mes6t .r: Sesztenye v N e m r l e q ' l e t i n d a d a v o h . pur es nomou. lsa.nav ttoox." llinlla oss/"horcjhapocs l p?s'[p0d] kikitro o a sEKfirlciid) ins (itt musz6j el6rulni a sajat verzi6nkat.Huki2 Szerebenk. fta.tterdl valakit.. . ha nem hinnad azt. llutatkozz be szepen te is: N€ntileg vagyok. lvlindketten v€nd€gek vagyunh. gzt be is bizonyiqjuh. akik gesztenyet esz nek. ha mindj6rt az ingem€riisl sbrti huki-mondat: a . Tal6lj a meqje$/z€st seg't6 asszoci6ci6kat (k€ozett6FitasokaU a kovetkez6 szavakhoz. ha nindjaf az ingemert isl Ped'g t!'dhatniid. h 5 romszor mondd ki 6ket hanqosan 6s kon€€rtezz. I Mi nehezebb roolr-lnival6t adunk neked.folytasd (n€ leP6dj meg majd az utols6 nrond:ton. a tied lehet. hogy mondjon neklink hArom sz6t./Y. how azokon mutassuk be a m6dszer barmirekeppess€val6sag6t.. haramia Eoor. az a miasszo€i6ci6nk az rstsz6hoz.. Lissuk./-lniin). nog} az el6z6 l€€k€ben bevez€tett rin.huki m6dszern€k" ha6raivannak.Nincsenek. A te dolgod csak az. hogy h€tszer hangosan felolvasd es koncentralj. Az nr a k6vetk€zd szavakat mondta: /y tttlvlondhatott volna nehezebb€k€t is. De te egyszer csak felkialtasz: SOrt. tla m e g v a n n a k .m € l y e d j e l b e n n n k .Melinda vagyoh. la(^srk. mondjuk azt a hossztihajn.mert annyiraszap) Eoo l sbrt. ielh€rtinh a n€z.{/rrl[d'tlli]. szakauas umt. ho$/ mas) Bemutatkozas: N€mileg Z.hrdseres ..3dlor"nd"s .

8 38 . l{€g f6l perc.larka. ['|n{dd] a egy sz6 nyelvtanul6k angol . (4 Ptaladt I I sacotlDsli-lhdn sr. jegyezdmeg: most. ametyr6la tehetsegesebb meg szokt6kje$/ezni. Kurvaelfoslaltvasyok. mitjelent meg a rrsyaz alabbiakkbznl? forqalmas . ltt €g. A szavakatkorszerdenmindig nondatban kell tanulni.lorgalag. how "elfoglalt".| urord lvu ninn]a esy perc. nem baj.on vtcDvEnsa.'(Sajat fliihi! tio. hogy "szorgalmas".meleg" sz6t fogadjakel.) rucxtncBUsr. ezt Ailen: a BUsllglazr jelenti. Tippeld meg.kdnir] tizenegy masodp€rc) egyj6 hnacsra: holnap elalvAsel6tt !9 gondolj erre./5v-t [tii] az El6szoris: a "buzi" sz6t.tl 5) occrls[d-(oR] at nurlr*l I minute.olvasd fet ha' romszorhansosan(haj6l ejted ki a tusr-t.vagyforditva.lminute-luord + [m nin] a egyperc.lnnvdrd] g$' 5r5 lYit gondolsz.lvlertmagukaz €rinlettek a . lvlinek? + ratp€iccs lt€iD€s Cncncatcxtcn iz I ffi. 4 esztergatokmany. !eglllomris I ... ha meghaljak): A arrv nem aztjelenti. hogJ "I'|tl szavainkkal.UcKltttl) ajapan p€nze$/s6g 2) rENf).' " " rlikor mondta az angolul kitiin6en beszeb Dorothy Parker amerikai tr6.ymondat. hogy "szorgalmas". leginkabbne hasznaljuk. marhatarja t) c.:i. hanemazt.bus7€l rulca/. melyik angol sz6t lehetj6l megjegJieznia kbvetkez6 mondatb6l? okorrel fordulhatel6.Na.

nZz.[idrd] o madar.P16bohuki K6rdes.Olvasdfel A kovetkez6k6t sz6t nem bonyoliijuk Ezekete$/szeriienmagold be Ezenszint€n 6rtnnk.. hogi/ "r€pill". sttorlsttl. Tanuld is meg a mondatokat.n€2" €s . kj az! llire kbvetheztetsz !e mindebb6l? 'rd be. haromszorihansosfelolvasast srmor.Olvasdfel 6ket egymrasut6n rrymtlt ideje rendha$/6:rrEa Fn"NIEi. 3t *3 .[ul] o Hefyesenoldottad meg a feladatotakkor.sz6ll" h6romszor'A meg. ki az). @ Hol van a porsz€nyem? llire kov€tkeztetsz !e mindebb6l? (Az idev6g6 lE nnsr our t tueana ftdr?t iut lifi'{l a .veikez6 k€i furcsa mondatot: ln6Ol ttZO6Xtelr l| Fl6jj magasra kismadar! @ Lukkold meg..taka' ird b€ a naptaradba 16"...Xii. as a Pt. .Ezeketegyszeriien €rttink haromszori hangosf€lolvasast 6'i.sti a |6. sqor.Mnlt idejai alakjai: t(/isa t tstlbiE t]) @ run#lFRr] + ofdottad meg a feladatotakkor. mert akkor azt sem fel€jted el. ersz€nv 16. hogli mit kirnnyebb megtanulni: rOvid magyar mondatokat vagy €gy sz6listSt? Pr6bald kil "lvasd el a ka. hogl/melyik m6dszervolt hat6konvabb.. madar.. hogy:"nevet€sben ki. pokr6c t6r mostanhozket h6ire. mondatot azert is €rdemes megiegyezni. ho$/.lsEmetra irtad be. ll Nevei6sben bbrsztki. hogy . . szall.€rsz€ny.Akkor majd kidertil. ha a suesr our LAuenG mell€ a?t ilrad be. haromszor' 5ket egvmasutan Tanuldis meg a mondalokat.r/yrDl lbl nln]+ takaro. (lukkold (mert: flajj magasra kismadar) a zoot'm€lle azt irtad be. ha a rLr me e az! irtad b€.hogy melyik m6dszervolt hat€konyabb Pn6en finmDottxel! olvasdel a kovetkez6k€t furcsamondatot. o rLYItql+/ @ Zl.oorld6i a aitd ird be a napbradba mostanhozk6t h6tr€. hogy. ajt6 Akkor majd hiderlil. Helyesen p€nztarca"O azt tbr hogy .n€vet€sben ki .. rendhagy6 ise. magold be Ezalattszinien A kbvetkez6kat sz6t nem bonyolitjuk.o.

(&./Ya ltdnsl FAILIAIE / crasalu6ll a eutton ltt r. E .s '.d *.nen dicerni (Shakespeare Julius C. MMnlha. €s ker€ss valami vidamabbatTemetni enbsi dolog.Nagton izgalmas. *lttl Ateri e/r irl ki' knn.?f. E Rendhaqy. I uld -'e! h ' . a F€lvettea puttony6t. hogt/m€gbukik.d" * *..^g.d\.. elarulja annak jelent€s€t. Med. mint a j6polak-. hogy mesbukik. A mondatnak az a r€sz€ p€dig. lminutc-lruord + llcnminit] egy perc. E R-. z FoLLow I$t6) 4 .amelyikr€pontosaneml€kezt€ll) ki tlozd a brinset! tsezartak klozetba.. De senlmik€ppen nem j6 sok id6t tblteni veuk. Dzekr€gondoltal?(PipAId azt a mondatot.ayorsan olvasd fel negyszer (aterz€ssel) a kitvetkez6 mondatot. lll:2) pM. \ih 'Sr4i az. Hozda bringatl Fel. lu piijrhi'i] not xlt 40 .cqrclclo io'o\ber. h. AezAdak Kozetba.l.Hukikig6knek ebben a feladatban nagyon r6vid mawar mondatokai olvashatsz. F€l. Tehernij6tte'n c€z6ri. ^zu\An bpozz. a felvette a puttonyat. Megnan-fiindaz 6t ise? Akkor most csinald azt. majd nehanyszor klilitn a megjesj/zend6 sz6t. Kovetema fal6t. amelyben nem ismerhet€dfet az angol ig€t. Majd nindj6rt mes€rt€d a peldab6l. lii hmtu hd ehdr. [v vdd]oeWsz6 A rosszkedvii mondatok ugyanolyan k6nnyen megj€$/ezhet6k.h6l).y" t.r. hosy hangosanleirod ide 6ket.dl-q.tmft id6: 8.esar. as l \ b z b e nr m o n d a t r ai s g o n d o l s z .amelyettbbb€-kevesbe eltorzitottformeban a mondatban is lelismerhetsz..el i5lehel vilogri i..A nagyon rOvid mondalok utan egy angol ige kovetkezik.rc.

Pototo d krumpli [po-ri. PUtrr a letvBzlnhatdl. tfl 4 ctmlstukit.. Az ilyeneket t€nyl€g igy nevezik.l . crrrf d {bsldr. aki folyton a t6v6 el6tt kuporog. @ a Gt couc| poram liuci p0-TElt6l esy otyan krumplirejii alak.forrcr 4 l&el. 38. o. 3) occlfi 40. hogy a cimben sz€rePl6 angol es magvar sz6t meg_ O Jegyezd meg a PorArpremek p6tetel. €s fel se kel a Kanapar6l.Jrdl Most hArom lehet5s€get is kapsz.0.tl 4l .

t6li'nl) Csak olyan f€ligazsagokat mondhatunk.Mrr d cMxt aY. tal6n m€g leginkabb a "spehellre.t. akkor elati konnyii dolog l€nne megieq/ezni. ahkor snthetjtik. ha te nem mondasz ilyet.mondja. a s4Ecnl. hogy .. De sajna a rendhaw6 atakiaira lsPorE. amit besz€d kbzben mond.. (Ha a kotonhoz k6tbm a corrDr-t. hallod? I g e n .koton koton.qicsl pedig a maga a besz6d. itt k€t sz6t is gyoBan. gumi6vszer a coftDo Ik]^dlirl A Longman ertelmez6 s266r szerint a co|:mtrkenyelmes v'selet. hogyl SzP6k a falon. hogy angolul stEAj{ERllj:liliil azt jelentj. fejezetben rizik6s lenne arra hivatkoznunk. meg hogy "szpics". ePil aadasd rendhagy6 ige. va$/ olyat. Raadasul. A Ld@ar Daf. akkor tal6n megmarad. ha mondanal olyat.e b b d l t a l a n l e h e t n e m e s a t i r n i : A szp6kok spekel€s kozben besz6lnek.az ewik els5 mondat. amit egy angoltanul6 igl/ekszik 6sszerakni mag6nak az az. azt viszont nem jelenti.eptr r(b.@trt. Plert mi van. ho$/ mit v6laszol erre a mrisik szpok. hogl/ magya' rut is mondunk n€ha olyat.yDo. s.yar "beszel" sz6ra. lvlegadan mifele p€ldamondat lenne az.lill peldaul. sPottE lcrl6k" A spEAt< sem lehet rendes too.us an najdnem mindis .Pedig..r haszfilok. hog. Pr6b6ld meg igy: hogy a corrDl k€ny€lmesebbl tlidd el. ha minden nyelvi l€lem€nyiinket bedobjuk sem fos hasonl'tani a mas. aki besz€l la ^PEAIi. €s az l5oo-b6l hatra van meg n€. Nrqlon he it 42 . ha co.szpiker'. hogy 'el5ad6" vawis. mikozben €ppen azt teszi. lassan meg mi is kifogyunk az otletekb6l.maS/ar ember sp€kel€s kozben nem Ugyanigy a Szavak Ingyen c. amit meg kell lanitanunkA.y"szpiker. kenyelmesen heg' jegyezhetsz. akarom mondani. Azt k€rdezi egyik szP6k a masik szp6kt6l. hosy "nem b€sz€lek angotut". valyis I Ddt'r sEAx frorrrtl{j d0nt inflh] .persze meglehet6s€n n€gativisztikus hozza esb6l .g ( corroYlkot6n] 4 pamut) tla sikernl e$/ alkalmas mondatot Wartani. hosy .r'okat adni. tlmm?) Ontihuki Lassan. hogy "szpics". on szp6k. szp6k 6n? Talan. hany sz6. akkor vesril m€Sis sikenil megjegyezned a stEAt{-sFor{E-sr4tct*t. ha kital6lod.

lilij d0 4 lgen.TasE nrEteszh. hogy konny( dolgalesz. O ugliebertud ansolul.lddl 4 offDrhhll a a coolrlkut] megk6stol hall (+ rendhagv6 milt id6k) felaj6nl s?ak6's sokkal e$/szerubb lleg kell 5t gy5znunkarr6l. jq DrD roa EEAErEE Ewe ldid [i dd'Bir] (+ Hallottad a hit?) hetyeLr DrD vou EEARLrE hir? lYEe I EEARDmE nij. de szerenc+le.' lerverr.Icoch Hungorion (zDrcrra hnit) hrn-Oirion] [ii?s Iogyan tan'thatnankmeg egy angolnakn€h6nysz€p ma$/ar sz6t? llondjuh azokat.mert magyarul (+ K6stoldmega t€sztat!).tehat tudja.blntn t4ilk F?l (+ Ajanlj fel esy korrert. coonbFkuhhantotr'! Cttcl|aift ird b€ ansolul. Ahefy€tt. hallottam a hirt ) [ir] oFEB ^ sancAsE. ttf.ljJ.) he' lyett OFE* a koffer IhE COOI{ PUf EE EEAD EOUW ME DOAR (4 di Idd Dut hd nund diid Bekukkanrort kut hir a szaiacs.how: TasE mEp sra. l{s?tl sokkaljobban hangzik. neno.sr. hogt/: as'E[r'i3d] a netr. mtnollit.- . Ez itt eqti mirlt id€jn mondat.Itiicddtt az €let. PFnaka m'rn ideje isEM 43 ii.

cu. I Ren.:ll 44 .lhagr6 mnll id6: ciw. Lr"{. D A crrcrE orrc Ih. kdrl.€xain3 lull odameqy €s idehoz d' tl.'Elni' tlalatt mesjegyz€l na$/ ansolsz6tl vkK: tr>i $ elmenneh. o. .lletskdr lluki Fogadjunk.! kajkl B A c'ers car('kstkaj[]€rjeneznek. hosj/ ha elolvasod ezt a k6vetkez6 herom mondatot 6s mindegJiik ut6n mesnezed a rajzot.6s O A ErcH c nElhesliill elkapjak.

lvcE e szemijveg" sv€duf? 4) srctj g . + tle mondd.osst\a d'woL anacrrl'-lEn a roham. aziaLn lhlsr](+ atk€|. a Nem lehet ket anyanyelv€ az embernek.nap- . mondd. A f€niiek leszn€k a sz6tanul6s rootr:jaink. caLL DoD6.r' s. na$/i? 8) Catr c E lravE ^ szivrcnama? DonJ saY 9) ?a Lehetmacskeknak .clhnsl nyervE ..UsE frEAR ElvfKA.r. scAtyDAL Ar oscAK oERE IoNy + 6TEL|.Zsebhuki tbr€kedne16. say zERnActassr\c.dijl (+ anya).Lvlhnli) la 6atad).|5AAI <' A?ROfl|KDET6S.|o[hsg] a za€sk6. N (+ tea) es a sm[ez!n] (+ nap(ocska) szavakat.lbhdl ... A halad6bbaknak ismer6s rehet a .o. hosy kirejez€iten hogy egy trrorr I rl (4 'smert) sz6ra lmint ttoosia) akasztunk egy (d sz6t.Az a l€nyege.. m a r i d e e S J r o g a t o st e A ( tZ t n 1 1 t ' s $ n a r r o u c a l t x / te zsebpCnznek?l 3l WrLtr Is .rois lyoz). D. amire Ii szokiel harapnil 45 :ll . .RIASZT6K HIVJA DOD6T.iaszroi.{Z oscAR-DiJ ATADASIIINNEPSEqEn wEr E rcaR r so .. l3l-l3a9. t"ornEnfu.'E /r' [h{d](+ s/ivr. bmad6s P E''s.9Ztridnl gyalogos ird be a szavakat! l) OtvE ttE a ?t .< 'Trotzthhod tN SnEDrsE?'7 l4i a . kercsztez)./frhoedi a nyomas o EDEsn' rltr0f. oRA Ditta?4 ltliert olyan magas a v€myomasod. .a r€tl.lli) F penz). mestanuland6 rahn a kezd6k is ismerik a onEylr. Most a kiha$/ott helyeke ird be a olvasd fel az 'ii szavakatl iobb oldali listab6l oda ill6 szavakat.rrc .lERaEzESt 7) BorRANy . lo) sltALL AD: 6 .rsqesE [gfisri4 szemriveg o rrx"i lbdErl sznlet€s a ForsorYrra hi?dnin0l m€rgez€s cr.. FA'. hogy sznlet€sszabAlyozAs? viglazz! A do@ ewabkent az a ryelv.. €lelem)es a co /roLlor-lmLl P szabea PocnErltotttl zseh + mvcr... hoS/ q/alogatkelShely.-r AT A nELIRAT: CSALADTERVEZOS TiATS6 BEJARATOII 5) Y cAl'I.b.'Dllill (+ 6tel.e"lij-!iRt1l r+.dl'idiny(l teljesenij). rl) Itr!^f E I3 t ? o l'li az.IE^vE lUO o) . [. . hogj/ zebra. Dzta hukit mindenki hasznaua an€lknl.oo. t5ska PlAMnGllL^ingta @Nezes + cr.

(Az6n eml€kezte!5nek itt_ott odairtuk. a m i b e n m i n d a k € t s z 6 b e n n e v a n .safliik angolban. rnjva Mostjitn a var6zslai. pontosan annyiszor. mint a rajzk€szsege TR ffi. vagyis talalj ki k€p€ket a iobbiekhez. hogt/ mAr f€jb6l is tudd 6ket. [m!nd] (mes)javit o ro. [bojl] forral + ozolE [gkv] hesziyutr rErlrirlahonny w 6 I I d J O ds mis esy jolakony mesje€yz€s a.rr'[dnn] + dob (amit a dobos u0 a rrr.vasv€. el€g elk6pzelni. Az ember k€pzetete altalaban bizarrabb. arovrt az i' 46 . i'nigyen. De hogy lehet ezeket megies/ezni? Az €mber gyorsan alkot e g y k € p e t m a g a b a n( m i n 6 l b i z a r r a b b . hj|] a oraj .. Annal.. honnan is olyan ismer6s.ov. A fenti lista minden szavahoz hozz6rakunk egi/ betiit l$/ persze egy masik sz6t kapunk.{ lbi ]a usat .oElhtl4 szerelen minden valamireva!6 ralra relvan 'nr'a. mert az els6 listar6l majdnem tuti. o.a n n 6 l j o b b ) . mi mit k€pzeltunk el. €s m€g a plusz bet( is. Nem fontos lerajzolni 6ket. A t6bbi a Te dolgod.DIAI'lr'll a a veg. condolj az amerikai film€k veg€re ott mindig az van: r'hE E.) Mivel pedig ez igy van. sz6r resi'rkibb 'nnjd mnrdiqrbbb.lehet egy kicsivel hosszobb? Itt a. valami feladatot hell adjunk rlondd ki ahat sz6t. elej6n roppant eS/szeriinek t(nik minden. -"16 atn[ttr] atnlnn) rr.EAa tenizoltuk. hogy E^ . [rnd]a valaminek a v6ge.s sz''nbnn h. ho$/ minden sz6t fogsz ismerni.

ttErldnfiiitl.wDStE lrd ide a mondatokar maqvalul: a' tl. amelyikjelent is vatamit. mint ahogy a ma$/ar.Ibil rl p6jdii o Bill nem fizene K a szemht.ED mE cotttr^ny. 47 :l* . Olvasd el az ahbbi mondatokai. Legyel6szinte.Mi a kril6nbs€S ket mondat kozoti: Sr-€ a ttAssuEDrrf co|tpAFr. di/dd hiff ovinomiir{s r c@CszirCs lf Erted-e a v'ccei: To sE fk K. !. rarrxleokl szamla folt..o crrAd^E nr Mrc.ott a padl6n. rrank.vE .S dddi !r 0nii {6rl + l. Ne perelj be. tew€l ide egy pipat: n @ Vajon mi mas/arul a c^slg.IItillt$Jnd lii uifl 4 cliff fermaszott a s^nen. ct rFrcLtMsED uF mE cLtFF. IrtF co| p nr EAsa. Cliff. Ilark.akkor mit ielent a neE MAanlid ide: 4 Gl Nasyon hires: IhE wnnE Cuns or DovEnldi' lditu0rdirdd Dover leh€r szjK6i. de ez most mellekes. ldiiigli! Gt Ehhezmar eS/ kicsi! kell tudni angolul.lv6" n6v is jelent valamit (angoluI azr jelenri: DRu. Sue. majd segits€giikket parosltsd az alattuk tal6lhat6 angol €s magyar szavakatVan egy folt a dzsekid€n. Ies/ek..sot! mE FLooR.Tobe Fronk.lark laba koszos nyomot ha$. I wouLDEAVE mes ke ene ve](lztalnom..El nuz kd ide. U$/anrisy.. "< O tfa zr?Fhdi azr jelenri "aulogumi". I woarD rL. [0 bi ft!r'[ {i {{d hn h ei!' dt!irij inl (?v BE 4 itt hogy . Ha €rted. M|E 4 ^av). rri lni'r& {t l. nizesd kia szramladaLBill. nyom.t suElrzitl n n'rlni*l stttlbill szikla (mint szildafal) na mar sziv€sebbentanulszangol mondatokat. jel curla.lkatl k9|r nkir rsrl o Frank 6szinte vott hozzank. ltttRtt's EEr uFr DtBLa l . az€rt van zarojelbenr.. van neh5ny olyan szimpatikus angol keresztn€v. Ezt riji htjuk meg er6szitr Angliab6l.rARr. BILL DrD"t'rpAr t tE BrLL. ha a La lvlanche'csatoma(angol* nft EncLtsECDAtviEL o$ri'l] fel6l kozel't0nkkomppal. N€ massz fel a szildafalm.azzalis szolsalhatunkSrE EAss.llnit|I? niddooo hnlihil o Sue beperelte a ceger lhatyt was rnAm m us.

i6rv€nvben" l'|aqvarul/ vlltd0nnldl \nootur rAmEEaa-L CllCX6ft ird be a hianyz6angol szavakat: \enyne|.L az "ad6rlnl. A cuEszdYldrstcson] (erd€s. vaiosriniilegseglrsdsn€lhul is 6rted mn jelentenehd kovelas kezSk(ird be a kihagliotthelyrea magyarmegfelel6k€L olvasd fel titbbszora tanu- a Itt most gyakorolhatod fenti szavakat.l 2) A b6r n€rr? . EE LAwnEI'tcr BEuEvEs Is aftctvt mL .ffi usyan lenyks najdnem pariDa lo) de a tdr li n€n ve$zd hanen'0er)"hobbv-l ** 40 ...'. n" a uw + rbfleny.ert dolqohhot korni. o Tu or. akkor mit ielent a ffianr DtsEAsE? + nu u *r*n^ + ".csak a . i.F-luiil + feleses.Jnkf€rJ€ n.Mi lehet masyarrta BoRMeQrEsno lbi@g!4@l? testt.t szimo|j]| MY Doa ltAnmn c tl .i Lawrence azt hiszi.nlhanl+ €s. "kt "r a a. a kn ltirl a nyer. 6 felette all a tbr I)l egl DoEs LE fltEB .n.llobel 6s t6rsoi mir iqyekezzunk hogya tanulniva16l ro tqyik vesszSparipank o*or'o'a55'tr16ttiSotzlt. gy6z. akkor vaion milyen a PRmMMna biidit'it'q1 p6lYAzat.l) Kantor kuiyam tud vislazar.avakat tanulhatsz(amelyeke!aztan mar senki nem v€het el tSled) valaszoli a k6vetkez5k€rd€s€kre: tla a rmd 4 dii. es h6nyadi]K dii a Flasr pxtaltt1d fiittl? tla flEA*rll.akkor pedig meg tovitbbi s.m v€r szerinti aPank. akkor ki te:netaz aDt6Lvezet6 ELtsEAnD lhrzbdnd] f€rj) melletti wln nnt'li]? rlesen szoronqo /"onrs.ha halad6nakminds0lsz. akkora courrlkilni] szamolnil4itjelent miel6tt fellovik a raket6t? her vaiona cotblDolr\ Jkiud&ml.a^h16.a .6*l a sziv. a '.*"" o esa.a otfiErln|dldl4 (4 rnya.

Brooduoq - mire tonft egg ndu...
Tisztamazli, hogy A musical€kvilaga...lvlindenKismen ezt az utcanevel Broadway. ezt ismeri mind€nki, mert szinte nincs meg egy utcan€v,amit ilyen hasznoslenne ismerni.Leforditva: Szeles'it. mar meg 's jegj/ezted Aao/,lhiidl a sz6les,,/r/!6il a nt. honnyii, esyszeru, Merthosy: Kar lenne itt abbaharyni. Hodvmi lehet meo rrortaT anqolbana ttlr/en klvtil? a H6i, valakineka vafla ro s o!,LDExs'|ls6lha)1,mosolya{o srrlFltznillt.BtoaD teher tehet a .//Jnelhxnll(a usras) is, a nvealatl (a toly6). tu amerikai ansolbanBxoAD ami p€dig a bril angolbanzara [0ql (a hossz'i).Erdekes,hogy egyik sem talelta €1, hogy "iavol", pedigtok e$/€rt€lmu--. Ennyit a EnoaDrd, es mosl t€rjnnk al a r/{',_re. Mije van egli Utnak?Hat p€ldAul:irenya. Ugy van, eltalaltam.A war azt is ieLanri "irAny". Ez mar csak az€rt is fontos, mert nemilegk6vetkezikbel6le,hogy: 'IEts war, pra sE.ldietElliu]a Err€ tess€k. izii'.n Irtsr'r mAr wAy.Itt ldtijl a Nem arra van. i'l Dolt? co rflAr wAy.Ihi! 96 vijl + Ne menj arra. azt nem kell knlbn megtanulnod a magyarkifeiez€st,hogy: "Uton_ Megvalami: ugye gondolnod,akkor, amikor m6don"?tla n€m, akkorj6, mert i$/ el6g erre a kifejezesre a rrvsz6t tanulod,€s maris tudni fogod, hory a ,/rvazi isjel€nti, hogv "m6d". Ez iSJt de hogvanro' els6 halEsra tal6n nem tfinik valami nagyonhasznosnak, Sondolkozz: at Salmaznad magyarulazt, ho$/: "ezen a m6don" Ugyengli, hogJi igv"? No, ez a sz6t nem is lanyeg. Beh6ny p€lda mindj6rt meggy5zarr6l, hogy enn€l hasznosabb tanulhatnalmeg ma este.
Hogl/ csinaltad?

Igv.
Ne csinaldtgyl

noul DrDYovDon? ltir dilir lit tt'l Tr s wa/. Iditztiil il Don'r Don mAr ML ldontdiddr,il

Ugye. milvpn hasznos voll ludni, hog.yBroadway?

AzCft a tdbbes szim, med kat lijLllunkvan A2, ho$/ "balvall-, a2 nal eE/es szamban lenne

sildd

49

.:iF

Van egy QUARLLIN nevri tejfrjis elleni Woqyszer. trr5l kitnnvri meqieqvezni. hoqv d Ha nem rudb; i-"w *r if,." cul.lrrcLlhonll aa jelenti: -veszekedes. '.rr.r.",ir.'.8 gyogyszer akkor viszont a "veszekszik, veszekedes" 4 qu REEDr6ljesyezd meg a lvlivel igen hasznos mindig mondaiban tanulni a szavakat, itt e$/ peldamondat, amib6lj6l kidenil a o./rf,ff jelent€se; eaAnnDL tE "s ?EszEnszn wszEt{EDEs'. (ra{rElifif o jelent. P€tdamordart rIErN rbAns 'rEratn'.) Forditsd le a kov€tkez5 mondatot ma$/affar (,r6rrclrrlncdein] + S/6gyszer) nEDrdnE MEAns 'erOavszDR'. r.

Kivahszlottunkk€t angolsz6t, amir6l ngy ereztnk,olyan ,,gy6gj/szeresen" hangzanak. ilgy €rtve, akar egy ry6$/szeft (a nEDtcutdis hivhatnanak Ugy, hosy sEv€ 'r, lsr.vrjldll, l'iagyonhihetSenhangzik: ill€tve, ca,vzrrElkon-n'rti]. Vegy€l be t6bb szem .trwatL-|. folytasd a CoMmrEszedesal. Az a j6 ezekben a mondatokban,hogy a &wnAL, iuetve a co'vrmzrsz6 jelent€s€i 'llet6en is €ligazitast adnak, merthos/: SEER4L+ tbbb, conmnE 4 fovt€t. Val6szinliIeS€rdem€s6ket megtanulni. az Ha mar a S/6wszerekn€ltartunk, illik megemlekezntink e$/ik legtObbeiszedett gy6gyszerf€les€gr5l:fogamzrtsg6tl6r6l. a szedek",angoluligy hangzik: Az a megnyugtat6 mondat,ho$/ "fogamzassatl6t I ^E on mE nLLlii.n onditlill. iiir]ill, ,to /vrtd+ resgel)hivjak l,lasnapreggelitablettanak(4 t"ox|trc arEa prLLlmordrq amiraz eseniny ut6nkell be\enni. az a Iajtajet. utan egeszitsdki a magyarmoncla6SSZettf eUet(inr tobb'kevesebbkeressel€s tokat, aztanforditsd le 6k€t angolra.
"Veszekedni" azt jelenti ,,Cy6sysz€r"azt jelenti ,,Tabletta" azt jelenti ,,Tobb" aztjelenii ,,folytat" aztjelenti

7ffi"t'"ti
O A caffi, lhorul]-"b- -indis kir'/r' r11\. .r' van.m'nr a m'a a b-ve,rqoqrsT.' nr\Fb-, d Rendhas!6 ntttr jda Mta MM. E Mlnirt,

',.3

50

Mondd me Uilmosnok...
lvlintm6r arra sokszor celoztunk,az ember akaratlanulis gyakran besz6l, ir, olvas miivelet kovetkezik-tta nem szeretned,hog.y angolul. Vigyazal most eletvesz€lyes ezentnl mindis 6s mirdenben angol szavakatkeresg6lj (as tal6lj), akkor ne olvass tovabb - kbnnyen elvaghatoda marad€k szalakatis, amelyek m€g a normalis,h6t. k6inek. k6znapinyelvhasznahthoz a Ha bator vasj/ es nem torpant6lmeg, akkor jutalmul megfejtheted kovetkez6rejt' l{6t t6den€lmi figura neve van elrejtve (nem is olyan na$/on) az alabbi k€t angol mondatban.Kik€ is?
+ wriszirg] Mindent el rosok mondani vilmosnak. !'LL rErL vrros EvERrmnc. [6jlhlvilmos a msrirgl Semmit nem mondtam el Mikl6snak. I rvLD nt$Los on c.lijl6ld i lddN

Bizony, bizony: ELL VLtttos azt jelenti. "mondd el Vilmosnak. menhog): trrr ft.|] o ezt rendha(y6 mrilt ideje: mur, 7"'LDlt6ldl, jesyezhetedm€s abb6l, mond. Es a TELL hosy Iq&ti lvlikl6s.

/|,f. 0. tortr, sltf 4crr4 0dan6!y6s Eonoro 'I cfl, rltrp 4 cttctt, aliea.zd ciEs slivEham,,trot,rE alm 4 v6ny0mii5, {tlalfilter, trrErrsrE 4 naFrlnlvog, tt rtrrflrr4 o 4 ,urelrr rurfl o riasrl6, telitatgill', NEsBur @ossng gyalogri|lclihely,t00t Pd90x,f6 digar6i, ,arr carn r o sral€liisz.t6lyods 5l 0.1lvagyart.d,ragt nsm.2lg66!inla 3l tonttnyoD sr,Ixrs suE nE couPuf.4 s. b.t r.llaa 4 c64.1.fttEcou r trs tuo SuE. A c6g!e!.rc11. S'1. Gei$Fsatnl16, Bun.eFisn 48. lob!|.dfl, unhr'tin6ny,Palllison'k6t, tryds,alas iri{hal, visi!'3rtmlilis, 6g!ldtatdas, a0.o. , els6dii, ' 'ft&.ml' iE t 'mL'. 'fd33' tE ts 'latss{'. 'EfiEfttE xEllt'llEnlf,nE . 50.o. '|,0e tE" '. 'folnfi' tx|jrs'catfttuE . 'nEEEEt' tEAts

15.o,pouErmffr 4 'Jeltafi, rrrnttrrrrrrc e c$ladta cza.,tto arotgltE4 an'ary.9' rfJ,,c 4

5l

,:''

Borlongol: 0lonid 6s o rziiks
jutalmazes.Na, az Tanltasban egyetlentuti huki-m6dszer bizony- a j6l alkalmazott ha megtanitodmagadnak"hogy a rdrr lni4 ige jelentese: "sziiks€gevan vmire, kell akkor jutalomb6l tied a mes€nk, neki" (mondjuk olvastasd rel 6tsz6r hangosan!). amiben Alantdvdgrilmegtahuaas hazaviszi. csak akhorDe Akkor tied a mese-nii! - Lesahbb 'lyen m€lyenez m6r a tucadik 6v, hogyhol lehet...- barlangol Alanida igy rold gyomr;ban keserii.sakkor meg el€je oda l6n a micsoda,minden hir n€lkril csak Adan a dzsinn nagyon tgy- Meg feltarnael6tte a micsodatitok, merte megdbrzsi,lni. j6t tett neki, de nagyon,mer angolhnar.Hiil - Pont erre van sznks€gempont - igy Alanid, azt j6l m€grogatta hamar€k,ho$/6m angolultanulvaam. hazaviszi, hadd elrnlj6nlzibe, mikor ar4a fekszikbetegesen, Hazamene!, csatangol, v€gre.H6ttallzibe ott n6 az ajt6ba, epen: Dz micsoda,vagy minden?- lzibe reszketveigy, mire a ditrzsdltdzsinn€valt. HU! Angols/agos!Pont ene \an sTnksagemponl. d. hogj/an?JokFdvre angol! Da^ vou, Dniqa Alanid. te hiilo AL1t,D you, I NEFD Alanidszerencs6tlen szomjancsak Es lzibe a dzsinntmagera,tgy aho$/ angolszagos. Mermikorazt nem birta, na$/ot dobbentettrogton leste, ahogyott marcangoloznak. alabb: - nee, ne.sina d, m€sdrrjit a kbllnid!! - azzat igy, tefejrvea dzsinnt. saz6ta is ott Alanid meg lzib€. angolna'hangolna, sa tanulsasisy is: ldl.hnidj!, ijni,ij'r]. J6 €iszakal

0 Ez a hn foditisa annak,h.gy rrol@

tehat"sznks€gem rad'. van

*{' 5t

il||Ist- mnolnncsnunR 3. Hurcnnlnil
I minute I word Sz€rinted ki nyer ma? Nethas angol los€ 4 (el)v€szit lminule-lword Sunyi, a napos I minute - I word Elev€n embercomb qolfozz te is l minute- I word K€ressrik Petdfit This no all lminute-1word Anyci... Back to school - vissza az iskolaba Wash6m€dve 54 54 55 56 56 57 57 5A

5a 59 60 6l 6t 62 65

.:i,a5!

| ruord nin vtrd] lern ] a e$/ perc.yis meg tudodjeS/€zni: Mi a rorr egy vekni! Szerintedki nger mo? F€ltesziink hrirom €sznnkmentkerd€sta r4izzalkapcsolatban.I minute. aztana milt idej6t is (merthow rendhaw6 a draga). I a rouoes t4 *8 ./I] d TirP[tdt] ut (!gy €ftve. ha tudod: ll Mi van. hogy pl.6n! hogyforditanad azt. ha Pingvin nyert? @ Es ha Szab6 nyer? Cl llit nyer Eg6r? a) tmp bl .orf + v€kni (kenyer) Talan ig. PIINT EGY 'O'f .tcl. megtanulsz egj/ ig€t.ntrEE c) novsE A helyes PP ugJ/anis Egerllat nyer.mperzera ra [in]. aztan m€g egy f5nevet is raadasnak: srldnf + {mes)nyer. hogy megvehszold Am 6ket.It.hosy"Eser Ie utar sz. *o. komolyanmegpr6na balod megvalaszolni6ket. C|. mutt ideiet '9o. lron + ew sz6 AKKORA VEKI]I..egy it a napsnt6tte Triprusra) Te$/nk fel.

) Yoa'flE wasrtro voar ztE [i0rtaFzling lijnl (+ csak veszteseted az id6det ) iof natha t€nyleg. amikor nath6' sah vollak. ntltt idij: Eo.de a sEsrlbas?t]lesjobb + A Most pedig b€g egy kis ellenSr. csens6 €S/ csokor vireg. aho$/ mawarul mondjuk lie mondd. hogy dong a 66r.t @ harangtorony + s roulEaFlnrl Cl egy kulcscomo a . hosi akkor kezdtek el angolultanulni.rr liidl a seqit. hoS/ ll els6segely . fi/ttrlfijBlt] . ta|al6 es tr€fas de megoldas Csakig. nagyon is De t€nvles most mar ne iu az v€sztegessiik id6t {rr5?E!6j!dl a veszteget.tanuld meg ezt a elveszitem. a l€nveg.srlotd]. p. Begin kezded? tla$/d abbal .e Ea. oda. Gl kezd6 (tanul6. E P€rszeaz eqeszsz6.l a haEns. Itt a bancsomban savcrlhnlllo csokor Ed sesitek! . a MM kiejtEse.Tess€hti$.y esznnkbejuloit eS/ igazanszinvonalasan jegyeztethetnenk veled a cimben szereplScimegyszeriien meg alaPvet6en trogyan ao6 angoliz6t a megfelel6 iel€nles€vele$/iilt. seqits€a (Futbanedz6:) leqiobb bezt odaadrama Belanak.a wEAar mFfui d'dl a lose d (cl)veszft zai6[li4 a (el)veszit. nyelvtanul6) d I< or rctslwrnl o @ Ct fljlasi/unk a lesiobbak. tijn Ha kedved van.'6r' Ibi-cl l o kezdu (Mellkasat d6nget6 innuenzas:) tlauod.ll6th6s ongol Sokan kijzn|nnk nem is sejtik. rjos/ van az angolul. ezt is: WEflavE o fit'E 7o LosE. 55 . tehat rendhasv6! arra.thaide.L @ad Fi-Gl . n6Lrha r€ndhas{"i. pl. Pazarcl). E N. mnr idejet LasL l. bi-Sltll. Ez teljesen homoly. trogli nem vagyuni is€n szellemesek.6s a csai sehol.elni.!i [!v nd tu lfu] (a fiincs veszitenival6 ial6nk. bi-otli.

ts /ii i! \merrtibrn "qykl ndp nnnln GJh arnli'a cmt"ks/"t.I minute.| ulord rdrd] [w minil+ egy perc. ) . olvasol.s {leF ez a . (Tatan. ToDAy BELA nnEsa try.a/orm6s7Jt n"n rordut"td 56 .ds7€' m.rytry-t olyan €rtelembennem tehet halz. amit a tObbiekmAr tudnak: + suYrv[3rmi] napos lgen am. $kndk ranod..n' eu d m. lassan otvasd fet haromszora kbverkez6 Az€rt nem Htluk a mi mert 6ssze ro0 hajtva. (o ryus| rarE D EAsrIt[ttnil./pf6ld!t] + a'sszehajt(ogat) J6l van. ho$ aT ishotdbdn mJ sdnyi d nrpc . /.t az megsp6rolhatod.nerhclasa.akkor m€a nem ruamit dod. ahbbi ker angol Az mondatb6laz €S/ik teUesenrossz.rrsaHtt. hSnyrng.ho$/ angolul k6t. j"t isn"d raid' lonc'lldp o nerrehh.(l.l a Osszefonraa karjat. ogJi vaw.la .LDED s an's-llil6ldi/ h! {ni.nhel kell irni. .. snE ToLDED spoon. ToDArhE kEAmER sotrdz [tu-DEl vrddr crrnilo r4a az id6 napos. merr m€rges ffzD. na ezr megteszed. cqqo. s/edut6 hasn. os/ehaonhra\nch dizuntr Fq. 1c rezdi e.. higy€nr r. Sz€pen.Isi mE fdldid !4in] o n€lbehajrouaa kanatat. csakho$/ a "napos"sz6nak k€tjelenr€se van magyarut. es aonatlbdn&rl magolnival6 halad6knak: nE F{. lyon + egJisz6 srrern [s?ithk] d6U hatra)k€nyelmesen. dd mert er6s n(|pos lg€n. ri. nalni angolul.i. [h-DEJ h dd ts o ffh !?cni] Ma B€ta a napos.D . Aondolj egy abroszra.o.tyilvan.n. m€ghozza annyira.mert a s. Retetetaz es/ percbe.'.r{r/ Ie!ni] Ha v€fetlennlez l€nne az els6 sor a UlonDpLushan.

melyek angolul is €s ma$/arul is jelenten€k valamir." Clevencrnbercomlt ava$/: Tisztebas Karinthy el6tl A hazankban is j6l ismert szerz6 tedezte lel. IllirnizLsr!.t.lt k€t sza'.imben szercPt6 os'wo&t FL. 4 Adj hozza eS/ fingotl ADDa FAnr!I. ho$/ egAsz kifeiez€seket lehet leirni. mit jelent a "s€k€ly" angoluU Alkonyatkor a k€js6var TriszHn lovas fgy dilntdtt. a z o t l p l e l d T e n e l l o p t u h A l l i a n a ki l t a mi sz€r€ny pr6balkozasaink. + A legt6bb kevesebb. sexety.tt.f.lminute-lulord lvri iri"hl a eqy perc. atugrik a szomszCd casnDba lkisdl] (a ver. s teljesen a sek€ly. [v!nvdd] a es. A. lsltjl Ird6.:iF 57 . sz6 Olvasd fel hangosan ezl a szitveget as jegt/ezd meg. E|MncoMB li-t6dnrddrkiil kitejezas jel€nlFse "tizene$ pdrazsfasfi" Tudn h v a n ( u c l v a . emde fortyog6 patakEkkor hagyta el az elszontyolodott Triszten aihat az azota szaloiqeve v.snnrcwl.ts szos flEvE.llnl IlaS/amzatk€nt: ir''Illsd] a pihen. kas€lyl hetyesni egi/et a gy6nyitrii lzoldaval. ttrE lhid + itt E *. N€gykbn lova azonban m€gbotloit.@rl3!ldla sehery . ltt6r ts r. o g y a l Y e s t e r h e z e m € r h e l i i n k f e l .

y.. N€zekvalamit:a zrotr..bli.f6lig maS/arul.Azt mondod: ltg !.. Keresek van eqy zoor r?i. Keres€k. A luk n6zel6dik. Sznk4 o Plr Smith-t keresem. csak n€zel6d6m. ezl (reh6t:'!or[hl6] +rnj.ml ijr 6nli.akkor is tudj mondanival.bli'n 38 .van egy luk f6rom.l. frrA\x r.1i6rt nez ram?" 6-" MD?lttjit itt . ntl lminuta-luord 'ninitj eqy perc.@olfozzte is ll€zek valami! a lukat..&da oe* uomlhli'.sziv" Ne a sz6t6rnak.itg. pbol]) vagy. (n'ij! Az viszontvan: BLorE [hl6]-) Szivas. ! 8em€sz egl/ iroddba €s Plr Smith-szel szeretn€l besz€lni.ll . [vc'r + ew sz6 riird] [vM 6rdekes(azt mindig konnyebbmegjewezn'j: (leveg6t)? higgy Tudtad.. rM orLv E Is. mire te azt mondod: .. Es eW kis CttCICin.---------------z^ Srrrttr-lijn . how mi? Az sincs. hogy ha Angliaban vagy.. Cl Valaki gj/annsan tekintget rad...hogy az angolbanigazab6lnincs is olyan sz6. minde$/ikr5l kidernl.N. mur O Rendhasyo id6..miiIt Egyboltban (a s'.:i. Ez DeFze mind iqaz: nez valamit/valakit r llut!t !r. hog..Frnm/$rribrdil lvlost olvasd fel f€lig angolul.{t A Loox nezercdik.tla az angol-magyarban visszakeresed 6ket.ing mistldt ..ind o Kitszbnom. de az elad6 megk6ryou?Ilrn ttt ltjil + sesithetek? c^fi I EEr-p (ird be a hianyz6sz6t): Erre te azt v6laszolod ji.6s nem akarszs€mmit venni. rporlFil]+bolond) Olvasdfel neh6nyszor hangosanl em hallyuk.m.

lleressUkPstiifit
Pet6fi tbbb helyen is elrejtett angol szavakat ve6eiben. Kbteteinek szerkeszt6i ezeket minden esetben elirasnak vett€k, ez€rt a nyomhbsban ezek a reszek mindeddis hibAsan jelenlek meg. Az ily m6don okozott kart talan mar soha n€m fosjuk tudni teljes mertekb€n helyr€hozni, s ho$/ ez mennyire fajdalmas veszteseg, bizonyitja az

Megintjdnek, kopogtat*o.".
+ ,lvocr [nok] kopos(tat)

Sz€p vagy Al"-., legal6bb nekem sz6p.
rr"rDFldl+ fajld,parcella,mez6 (igazab6lminda harmatjelenti,szinteegyszerre). Es m€g egy Kcsi, azaz keitSl Ha mar ngyis ludod ansolul azt a sz6t, hogy ,,kopogtat"4 (ird be ide), akkor mar azt is tudod angolul,hogy ,,kopogbtas" (megint ird ide), s6t azt is tudod, ho$/ "Kpp_kopp"4 .:de itad le azl a sz6t, hogy K'Yocta (megintird ide, csak most k€tszer.)Eddign€gyszer Kajtal fogadok,hory eglszer sem mondtadki ezalatt-Akkor most n€gyszer. ir6t, sponoF6ldi-nany hires angolanyanyelvii sok ember vezet€kneve A magyarban valahol sz6 szerepel? l6t, zenest, €s igy tovabbol ismerz, aKknek nev€bena ELD de lent lesz eW kis segits€g, csak aPritva,ho$/ nehogJell6jtik a Te 6tletedet.

tlenry Fieldins lt!6), l,1ikeoldfield {zen€sz),w c Fields lszin€sz, humorisla), cadeld lha-ha ha nem €rled a vi(.€t, mi vrgyuhk a h!nt6k. A carfield eW karikalnra macka )

*! 5t

lhis no oll
nd ldi3t 6rl
6ezdd azzat, hogy fogadd meg ho$/ 498 lesel bele a Ebjegyzetbe, ahol a mesfejt€st gyanitod!! A f€fadat: (fi$/s€m tudod megmondani) mitjelent a kovetkez6 mondat ,r nlt\eatuate C.nan mv,tr eee s,tr en A

Segits€g (fogadjunk, hog.yakkor s€mjossz ra, ha pedig minden sz6t €rtesz):

nA,ltti
arl.l

s.tt Iszi,i carl[l Naj6. lvlost t€nylegsegitek,bizzalbennem. angolulszavankent mondatot. a Olvasdfel (szepen) lvl€g egyszer. Ha npm Gin:ilod. eselyedsincs.Olvasdfel megegysTet.

I'Iostszanj ra mondjuk m€g 5 perceta magolasra. Ezt p€ldaulmegjegyezheted arr6l, hogy milyensugarz6an zseniialis volt ez a feladat. is Ez ugJiebar meqiewezhet6a mondatb6l. Ezt Ecceszen k6nny( m€gtew€zni. a mnlt id6!) SAr. s rD satDltz.dl mond (rendhagJi6 . lYonddazt, hogy ,,macska"t sAYcarl

Vaqy.vaqy. vasy m< se l@adtad, vaqy dia vaqy.

aB visza.

60 {'ril

lminute-lruord
4 !!n |'linitl eg perc, l$n vdil a egy sz6 hosy rtclrlloq + bezar.mikozb€nfer Azt Mi! cstirjnk feleslegesen? k€ne megtanulni, a kbvetkez5mondatoLkepzeldel, hogyvalaK radformed: olvasod rle felejtsd el bszilEl4lqqhast, ha elm€szl ne T€nyfeg felejrsdel. Magaa "zet" lmint fitnev)is,[oc,( A "hajftrt, haiiincs"is az, de ezt D9 iegezd meg, nem fontos. Az ,bltoz6szekrany" pedig (amibe az uszodaban, tornaler€mbenekarod a holmidat) /,cxmlobr]. fla ezt mind eddig is tudtad, akkor messzSllott va$/, vagy lakatos {o ,ocf,st t'' flohtitllIl). Akkor l€S/ szives je$/€zd meg szitg (aui6€)" azt is, ho$/ nd( a "z^v*zat (fe$/ver€),torlasz, kormanyozhat6sasi

ct...
N€S/ mondalnyi magolnival6... Olvasd fel hangosan flEEE ,utD-:le1/.t\ntl \a h6romszor) a k6velkez6 maryar monda' tokat, 6s u6na nagy val6sziniis€ggel k€P€s leszet arra, how akkor is 6sszeParositsd az angol €s a ma$/ar szavakai, ha nem tudod, mitjelent az angol sz6 ,rt Anyc/. ,1E menjiink mozibal kell! Csak b6lintarYoD Orra, f,r?tenelesen banom. M€g eS/ DEcr, ,t utana dt ntsel kapcold 6ssze az angol ,t/o,rD6ker [did] a megfelel6 ma$/ar lvlost $/akorEsk€ppen en olvasd K Oket hanqosan

Rr6lr6rE lri-eREn
Df,c,,€ ldi-SzAiDl

b6lint

(meOban
dOnt

Siker0lt?(ll$/es va$/.) E ldFl (a lrjal te is ket ma$/ar mondatot, amelyikben u$/anisl/van benne a i,s€ (e r6zsa)sz6' (f€l)€melkedik, felkel - a nap is, meg an 's) €s a iosslit4 hansosanMde ird a olvasd ki 6ket nehanvszor (L6gyittlet€sl) Azt6n mindenkCpPen

r,@s is.. vasyis, az ise ,rc<s alakjaban k6v eri 6r' ?r. ,18NMftD o rJsyneveuett

ELllg.nE

nn

llin'

ar 0tffid lrlingd! tr',igI] u"gunra ho$ nPsmondra Er7,r' es' [ilil, ii4 0n lse. E Rendhagy6 e*, r@.

.:1.8 ct

Bock to school- uisszooz iskol6bo
tu lbrk szkil
Vissza bizony. Egeszen a ter€mig. A mi6nk Kassz terem vott. ESy klassz /roon [njn]. Azaz cLAssRoott l[6tzi)rl. Az oszdly is el6g Kassz voll bar ez itssze sem hasonlithat6 azzal, hogy Angliaban minden osztAly cr",r's. Marmint delinici6 szerint. persze, teher, hosy nem frlr,er cr,tsr F B!tl, ami us/e els6 oszt6ly, de nem az iscEoohban, hanem a vonaton meg a repiil6n, de most nem err6l besz€Unk. Hanem az osztatyr6t m€g az iskolar6l, €s persze az angoltanAnrol.Ra nem lehetett mondani, hogy cz,rsr, mert az angolul nem jelenti azt, hogy klassz, €s ennyire m€g 5 is tudott angotut. Na igen, az ansoltaniir azaT a? Erausn rctcnER ltTlistaldd. Az ansoltandn mindiq d Cojko tliric O r s - b e n e h e l e l r m e g l d l ; l n i . a n n a h | s a v € g e r A j a n l l Y p n h o q y n a q y u r t o r o t € z e r 6\ o k , l aminek persze az 's lehetett az oka, hogy mint tanar nem volt egy nagJ rsz. azaz €sz (acE liit4 a asa. De az€rt mindig volt j6 kis ansol 6ra, amir6l k€s6bb kiderrirt, hosy ytl, pup'L.ok, egy heLEE r-EJ.eonllrszail. hiijlll akkor m6g rem€nykedtiinh, ho$/ e$/szer majd mestanulunk angolul, de azu6n lett bel6lrink s/uDE r Fztydddnil. k€s6bb s6t EActtERis, de mifi htod, most is csak annyira t€lik, hogy ezt a par sz6t megtanitsuk N€ked. Bizony'bizony, tal6n magis aicr. kene menni a sc nr.ba. llindeneseke, ha m ; r j d i r i qj l j u t o r t a l . m F g s e m h a g y h a t u n h e n n e a s l a m a s z r i k i b d n .u i { n o g m o s t 3 o n b i r d b - Fr z r n g o l s z a \ a k a r a s m i t e l d k i e j r p s r ei s b i z r o se m l e h s z e l ! e r u l d m e q r m u g y is van nahd, akkor azt is. oszt6ly (a diakok)

e l s 6 o s z t a l yl v o n a t . e t c l

felsds, gimnazista, egyet€mista

z ez€lre €mlahezni? tldl azt l e n n et u d n i , d e v a n Az oszulyter€mben klassz rumot ittunk. lla angol6ran lesz itn? A kisdi, aknak 6gra nyilt a plpilHja. Amikor diak volt6l, soha nem volt kesz!y!'4 haza az isibii-

Ez ut6bbi keitS annyiraj61 sikernll hogy a EAcnEres a n&sr clAss njb6li feldolgoz6, sa helyett m€sajand€kozunkegy otlettel: az els5t onnan je$/ezd meg, hosy az a ,,tanar',a masodikatpedigonnan. ho$/ az az ,,els6 oszt6ly".Es nem pedigforditva-

r'6r) 0 ez rem \aliozorr 6osr is. iNaqondorkozzesr

E A.s"r,r,E a$ l'hrostir] o reradat.

62 g.*

lUosh16medve
Van akiszerint nem is,,vas6medve" a kiejt€se, hanem ..vos6medve,,...Ejny€ no, malac, nem affa gondoltunk, az nem annyka Wakori. tianem a ,/,sz lrrl (4 mos) isere gondoltunh. ts6r a medv€ azt meg m€s ritk6bban. A vas6m€dve allit6lag egt6ltal6n nem is vas,6 n€m vas6gep F '9AsEfte MAct nE lvcringni-Sl+ vas6vasina).l

Ami csufsagra gondolt6l,az Te meg ahogymiszoktuk mondani - eW duwa ,,ingadoz6 elikes" ige a magarban, de mi nem azt tariUuk, hanema vas6medv€t. Iia azt a masikattanitanrink, akkor azt mesaltrikvolna,hogy a mos6medve vassaaz als6jat, mert most nagyvasAs van, es milyen €rd€kes,ho$/ az angolban ggg nincs is knlon sz6. (Nemsz6mosasunk van, csak zavarban vagJ'unk, mind€gy, na sz6val6k a ,,losasra" mond' azt jak, ho$/ riw szalada sl6zim, 4 mint a si€c (rrr6[sits?] fosas, rrrrlsn] a kaka). (Csakvasolyogj. Ez€rtvast megkapjuk a fejvasasta kollesakl6l. Pedigkez kezet vas alaponmi meg elneznenknekik, hogyezt eddig talan 6k sem tudtak.)

!4,o. tttEta0utE I ntP. r,x 55, o. 1, t't AtD 000ttELL t 8lrdl 0t rEfs1. tEcnxf, 5, tEsf 2. 3. fou ar 5A,o,1, f,t^rxf'u,l' t dtLf L00xhe,2, L00 xeF,n itaS,/I,',t.lvuf anE roDtnc rtl rN 60.o. Csodlielel sratel! 6l . o. ,r, o billnl, trcrE 4 negbin, c,rnfi o mozi.tfc,ra 4 dSnt o. so endhff: ctrst, f,rrf, cl assr''tr, Fnsf cLtss,tF',HcaEx, E$rtsa L$soI, puptL

lvlegint Mib5l hany A feneketlenrend5mut6 tlai6 a raiz.. IRIJR? IICil MIJR? flPUsollxRll utzuJnus vizihukik Ism€reda Kis HercegKS/6iat? I o I us€s for a John l4ajor Symbols4 Szimb6lumok Symbols2 o Szimb6lumok lyukak noles again.4.. + Sz€ml€ltet6 eszkbz6k Visualaids A legritkabbangolsz6 Cim feles bnar Ur KoUar Can Yousee thls Picture? E e is k€Pes va$/ PictureDictionary) ttwPD (tluron's WordPlus 66 67 6a-69 70 7l '72 73 75 76 77 78 ?9 ao al a2 85-45 *t'65 .

A k€p€k alaiti sz6szedet sesits€g€vel ird be a k€pek aE a megfclelo h€pal'iir6st.oc . Az a n s o l s z a v a ks z a m a r ap o n t a n n y i v o n a l k av a n .ju.eli-PR'rckgl a kozeleds. a h 6 n y b e t i i t o d a b e k e U i r n i . LAtv6nyossagok. el6tlinik AppRoac'. .rrrlnanl+ enrber) tlosy mondanadmagyarut: DEuvEsyMAtt? 66 i' .. kbzelit) cocrflco. Sz6szedet (az innen kiv6lasztott szavakat kell be'rni a k€pek ala) + . kozelit6 l^PPEoactr4 kbzeledik. frogj6l nekem b€katl @ rorditsd le tserzsenyi D6nielsz€p vers€nekcim€t angolra:"A koz€l't6 tel" (t€l o 't/r .'.frnlintil) hE z et Az a pE^n apEARs m'ntajara $/ansd meg az -egy svabbogar megjelenik" kifejeO A lipihus dnsol no allirolas naR. €s kbzben ne gondolj a k€peLJJJe:rfloe ft rrE . ird ide mit ielent I coctnoacd-suaPED 6 (nartbsz.pprrf.snaerD ' 'EAED lti4Fl o aldhu form. [FPliir] megjelenik.aj I'londd el haromszor.Uizi hukik a raAER nat slt6tdl n] Vizualis (ez6t vizi) hukjk kOveikeznek. DEL|yER a mE e{nloitis ll Javitsdki a mondatot:Apu. crlkkdcs] a svabbog6r DE r"E lli-tlvoi + (hi)sziillit 'Da{lq} o kitd a uvEnlttudl "r.lvlultimadiastb. 2.

ho$/ meglassak kigy6banaz a n6zziik. 5.+::.P l i m i n d e n t ?I r d b e m i n d e q v i kr d i r a l A . Sn t{E fio. Csak a kivelasztottaknak volt es6lytlk arra..lsmered o llis Herceoki . UM6RDLLllllI-BRrib1 esernv6 o telefon t"ro..YE lfdnl cr.+ a S attE lYo.lEndl ronqora . 2 lvtit -.aki lenyelt egy elefanrol €s ett6lsyanrisankalap forma' ja leit? lvlindenfeln5ti kalapnaklatia. amikor tobb t i r q v a ( r s l p n ! e l l d h i q v o .'rlkdis?l bdrond gvrnf.2 .:i:l 6l .eznttal nyilvanval6an nyelvtan't6 c€lzattal a kigy6? A sz6lista o PfirolDi. lllnrill o kiovo 2. mit nyelt le . 6. J.jz arr6l az esetr6l. ayakorlask€ppen k€szriltmeg nahanysz6p hi$/6ra.

tetszett. hogy f€lolvasd az angol k€pfeliratot.t 68 r'il . how €ppen mik€pp€n hdsznosut a? ittet.S pRrE EnEER. hogy milyen kivSl6an alkalmas sz6tanu. porsziv6z'k + EoovERvaw vacu. Tanuld meg ezeket a szavakat: troow* + porsziv6 \mas r. €s b€ird a raiz al6 a magyar sz6t. ha valaki megcsin6lnA egy €ppen aktualis ma sy^r pxt".rPeterRichatdsor:IOI aSEsFofr A JoE .. A te feladatod eS/el6re annyi. l0l f€lek€pp€n. t995.i i'ldlior] A ASEFULDEYICE fOfr OFENINA LOCKEDDOOAS szf6r6rdnins tohdtal ldjisft | di-vfu nem€litk. l6sra.l0l Usesfor o John lUlojorn lnd j(eL {tu6 .{JoflAndr€ Dcrtsch Lordotr.lgen kedvtinkre val6 dolog lenne.. lvlost a kinti kiad6 szives €nsedelm€vel k6zz6adunk naheny orokbecs( rajzot (6s ewben otletet).|'. Sz6val.N LEnDRBox 4 posralada hri. sz€p munka.k rvrighr:n. John lvlajor felhasznalasara tesznek benne javaslatot.e\/en: vacuw dEAdEfl !olj!i' lliiod).E msEn retl:tiji' i'ifiztiirl usyanezt.voto. A miniszterelnbkilk.yon €lvezttik. amib6l kiderril. Nag... A EoovDRltitritl A LEI7DfrBOX lii Llnftrlsrl /4r4rAb6 A LAVANORY ?APER I]OLDDR pijf [0l. a John vtajot.] a Egy John llajor hasznositasenak I0l modja [wihcnd'6d vrn Londonban jatunkkor korszakalkot6 kis kdnyvre bukkantunk. arr6l nem is beszelve.

ha irgy 1{Onnyebb) 4 ras: not\t . ha azt hiszed. mint szendbeg. mint e$/ szendbegneh..'* 6t . hat olyan duck6 ossze kell kuporodnia. Sib. ho$/ elmerengj. az milyen is. cyakodas kovetk€zik.\rasalni (l(omolyanl) a aaft Aelre a aqj* 44qe A COI'IPAIVIOIYN'fr YOAR FISII lon-Ptnyiiiniorfill + t6rc (6rsasag. 6rsa1fir 16 (nem t€ved€s. neh is a John l1ajo4: floovER" LETERBoX' NOLDD& USEFAL Szamold meg h6ny "e" betii van a fentiszavakban.k ur kar6ra. hogy n€ mutassuk meg ezekel a rajzokat is De csakj6 messze. za.oldalon. nem birnank kihagyni. s^|tBAa. hogy ez a lecke pusztan elvezked€s volt a miniszterel na. howan ebrazolnad John l4aion. €s ka'zben mondogasd: hosyan js n€zne ki J lvl mint homokahhoz zsak. amint €PPen At't fiot' Bo l6'dl a vasafic aoARDInt' iidning A sANDaAoI| srsnlkg)a homokzsak srrD + homok.'gen te. . Akkor n€zd meg a ao.ira + zsak./re Nem gondoljuk komolyan. ha mar neked is van valamilyen elkepzelesed Nagyon t€vedsz. tAska ( h o m o h t a s k a n a ks e l k e p z e l h e t e d' l r i l llajort. va$r' ird be angolul az alibbi kife_ wc + zs6k a halaidnak + t6lsas6g a vasal6deszkaidnak 4 levelesledak kinyiUsAra szolgSlo hasznos Vegnr: zArt revelesl6d6h kinyitasAraszolgalo hasznos eszt\oz a z @ ':. Szendbeg. Ne f€lj. hogy rajzolni fossz.lg42. ezeket a helyeket azert ha$/tuh ilresen. a Frs''-nek a tdbbes szama is rrsr rigyhogy t6bb halat keu elh€pz€l- a..A k6vetkez6 Ejzokat Te hepzeld el. Olvasd fel e$/ben (l€hetdleg helyes kiejtessel) ezeket a szavakat (meiho$/ ezeket tanuriad ebben a leckeben .

mondjuk iryt A cucan&ERkisebb.uborka.sd a paf. s lem. csak itl t6rgy rajz6t logod tatni. \ez. ahova illenek.. ez punplttrt). z.ez crrr. tvtikezek? I 2.ztrrflr lhildmboi. 3.n a ro@rr t0 r.r [hndol]. mint a swoRD. kard. Nem. e g e t e ml m i n d h c r\ e g e n ) _ vagok vete A srow kiejlas€t onnan is 'negjegyezheted h. Rakd 6ker sorba. cz sporo E Isror4. igaz . k i s e b b . 5- r.4/ "szord is vrs. rnen az Nirrdio robbesszinr ro Altalib. lvlost mar latod.en.srok szokott r kedvenc tcnni.t.Sgmbols4 Szimb6lumok [.m i n t a Itelyik tetszi\ a legjobban? E A z ird be 6ket oda. l|. a.inbdb] ttat.r . n€m. fem ez cr. 0116. pumpa. Wenya.

Lerajzolunk neked nehAny toltt.Sgmbols2 -i Szimb6lumolt [srirnb6h] Egy lyuhr6l mindenkinek sok minden esz6be jut. u l : aucn norclbtr]l16ll ii.qp#. csak e$/ mas ik szoqb6l. t+ln. l d . J) ':' 7l .(. how melyik melyik. hogy melyik lyul( a legtitokzatosabb? ...'* i# f* '* D c t e l r € .'. rnEn o|t'ER lki r'cdatl {rl lel A k6velkez6 kepeken is €zek kozUl a trolE ok kiizm lathatsz harmat. r L r e l i r .---a legsz6rosebb? .t I SFS" 2) ird ide. Lyuk a 'az€[h6l]. l ' l i n t P . . Tdbb lyukr6l m€g ta'bb minden.-. ird be (anqolul!).*l . v a n n a h l o n l o s a b b l v u k d hi s . Ez€rt kdnnyii a lyukakat megjegyezn'.

"gy.IibI 4 i-tlgoll Ez iuegalis. . J " b b n e v e t n e l . E n e l k n l s z i n t et e h e t e t l e ni s s z 6 l n i r 6 l u k .teljesen mosyori'' \a coqpr.---[hijDhd] .< -6 o. ha azt al€rjak.l I t'.nj. metyili lyutiasr6l Aki k€sziti.. E ^ pirol rea'e.i ?rE. K o n c p n r r a l j u n kJ z u L o l s o h d r o m b p t L i j e r c { f. Fiq/etj az iras m6dm es a kiejt€sre. K€i fontos kifejer€st azeft tanulj nrcg: /l.IoFl orl. Ett6l m€g lyukak lehetnek abban is.d e n p m c s i n . lasd a CIA c'nii lechai. 4. ""*rr. -. 2 3 K€t fajtaja van: D.az itvek nsyis tcljescD mis.r..rl< .y".rhlplsoE] modern + CIA AcD E clA diilhdlsris?to f i J J n r k e r n i n k ... r J l \ d s o r b d S k e r a s z p r i n t .o -rsorurrobbesszinb.3 6crr...hni (rnerthogy nonnitis cserben k. az Enpnl.llo \ rn lrt6tiil.r. na €rdekel a t€ma. n h i n ) t l u l \ \ n n J / o n t e q t c t .Holesogoin . dl a g6. i m e g!p his SJtijtes lyukassig dolgabrnl noDEnrscaLrtuaEslnrliii. llo-I0A bk i)$il.eE nur I\on-PLtI ftll).r.te. 7 z ' Egyrontosfajtajavan. Te is irl crEfsf. d€ biztos bcnned is maradr a n€mi hiany€rz€t. . . l n a d m e g . mi€rt. ressziik. + .Dhil (+ ittl e sar ct EE'E(say lsrrj]o mond) mondjak az angol m oroa^ aPEER.\zarcolokjobb sz€retik Inirdig tbbbes szinlbrn 'non. es majd Ej6ssz. P e d i qr a n u l n i l b e t o l e . Ir's TLLEG^L.z.-. "Tbk htlye" helyeti az angotok azr mondjik.jjl koszos)€s o.tr d. Automatikusanfelmertil a kerd€s. enr berre alkalmazva p€dig m€glehet5sen s€rt6.r.aMlvdln.o 72 i: . r. ho$/ j6l sikeriiljon a prrlpfititl.. lUlegint I d-ci. . ed r rnsyn.l q ' J / t J n i n h i b b n r . lllnh a fenti err6l-arr6l. lit!? litdll o Ez tes6tis.-hiictl. Te meg a kjhagyott helyekre nlindig 'rd be.'ralda.bnr tr.t ft6r? l Az el6z5 leckebenu$/an m6rj6l kitargyaltuk lyukakat.h o g ) m e l y i t \ b ..sih."rd.1.rnkhoz usyan nem sok kbze van.:sr:... hogy min/miben van a tyul{.rio.z tHRu.. a /vlrmindenf€le csonth6jas bogj/6tll jetent. az naga a scaLpao| It hlf:dd.ntti)4 nrcs."r. 6 drs'Mkllsd ".\..N szeiqrls. E !o. sznbagcd tehct triUuk. tl Err6l inkabb ne beszcljnnk. hogy .

lc bevalljuk.r HE ncruRE) azt. . Az -s a szavakveg€na tbbb€s szim jele. ffia€ Sz6val ahhor hoqy van az anqolul..ttinill a / FRunlhii 4 / a DDTLD'Dclhtdr. Sajnos. atnib6l7 van. rnedlEt iqazin csak egl/et togsz ilt libri.BERlnlltbni a / 3 m. hogy mii jelent a srrpsz6.:il 7! .y strp. n a . ln ihe picture ther€ are 6 afiraALs 4 FRU'S 2 rutlDnas 5 NUffiEns aftt'ALl. Haj6l szamoltal.k szerirx az egasz kbn!\ben rninden illusztracioban leDn€ l€galabb e$ nr€dfe .ykell €rteni.eqvtiousn dologb6l mindig mas € s m i s m e n n y i s e gv a n .iss ussur a Jeaitd ?aldetL I ind6 mE ncrure mEre are 7 Taleldmeg a k6pen (d . hog! szhn. na. hog. d e ' n r.lUlibiil h6nq A fenti k€t€rt€lm( mondatot most rig.haj6t"jelent.ol . 6s rt'gvestfogod tudni. Akkor lassuha ia. akkor jutottal. hogy: hany darab van.s -' Ihjl.barra a helyes kovetheztet€sre a bit. Ugyanjs az ahbbi keDeneqv.

delileg neyclisisz./ro.unk.rqJ [obr . szetrrleltet6eszkd.nt!tr1 id. oldala. ieteje. .a k i s z e r e t n €m e g t a n u l n i e z e k e t s z a l a k a i . nrert kap2€ld. ok iehrit nc azt irjtk ri a rendctraut6 elejare.lc llrbzep.. hatulja. h6z€pe (az fAadasul nem is t. uLin k€ll. .srriitndobnn n.)[.nne.amit be kell 'rniuk. k.. nogy nova.-0 74 i.r \. alja stb. hog..lckknlcs} szip n. A kezd5k olvass6k el az alabbi hifejezesehet as €lb6l hlaljak ki be16llik (majd pedig irj6k be a rend6rautoba a megfelel6 helyfe).an az angolul: cleje.ltszih) Kar c s e i l e h e t s € g € s :l ) k e z d 6 v a g y .y teteje..:zratr rjj6triitrk. how a fenti kotonball aljas m6don nem irtuk be.irdctr[i:pp. ho$/ /. vagy mijrih is nekih az.rr hanem azr.AnDlbakt'ndl ae fl oon. noay FEorr'PAoE stofrY.rr. alja. s rygU. aki mar tudja..a ss Inililkliszl ez itt vaLetlenulnrradl b.. aua stb. hogy !. ha mar iudjek.Feneketlenrcndairaut'6 Diztos azt 's €szrevetted. 6raut6 (illetve b6rmi mas tarqy) egyes r€szeivel. o.j?olni.r.n. De n2a k nggodj. hog)/ van az angolul: tet€je.l. hogl/ rtrtrrk nenr igazir vrtr ret. ho$/ megtabulnak egy€gy hasznosnak tnn6 kif€jezest a rend.PAaEsroRt lh']/. A halad6k m6r megszerzett tud6sukat €g€szits€k ld !igy..oi.ll tre. 2 ) h a l : d o a !agy.it snorl ooDollLEss nr lbrldnht?till a feneketl€n godor srDE Er'Ecr llilili+Em lqr$c/rfr lU szihnl x. Segitsegiil alahriztuk a kifejezasehben azt a s26t.

ii s$ a naj6DEsE{rldt-zoRtvisyazz a lriejt€ssel: ha ngy monakkor az azt jelenieni. v e r s e n vo .. k6sz. dod ldsrodl. sfirhziill + elsulryed. tanyleg zsenialis. . IEELA Dltlit$dl) ' id ide: z . s tutt..Ho jr6 o r6i2. hogt/ "sivaiag .. Roger Price nliive. Amiben ebnllyesztheted a koszos edeny€k€t. ! ho$/: -mosogat6". ezt rakd dsz€.. karrierkergelcs. Rendhagyo mnlt idejii alak' jaival esl/ntt igy n€z ld: snt^. elmeD€ktil. Alvitt €rtelehben: kisszerii vcrsenyfirtis. lvlondd is ki hanqosan.. ho$/ jobb kedvre derulj. h u l d m p g e / r d h c d \ e n c a n q o l r i t e i e 7 6 s P d . CLLC||6B a sr.patkanlaereeny".vsrycsrz"en..l a patkany. sz..rpbifl + haj6.. Erd€kes. Jegyezz mesj6l egy mondarott IEEY r.-----------. sfinr esyszerre jelent . hogy melyihet hogy kell mondaniangolul.:f ll . Ha ellaradtal. irni azt is u$/anligy kell: DEsEir na ugyanugy ejted. e XOsz. . elstillyeszt o / mosogato e si\dtdga ?_ A utols6 k€rd€s: lvritjelent magyarul? ICELAND D ITLA\D aBE tsLAnDs.l an a Hasznaljuk ki a kitnn6 hangulatot szotanul.elsullyed'ret €s "elslillyeszi'aet.. nl].. (FUcEltqs.isra. Akkor most n€zz ra erre a mjzral stltp DEsEnrnesnt rc sArs.. . sfltp: ie}rir'ezd mes hazza: By s'rqli. dezertal. de mask€pp 'rod. lrit di-ZoRiing rub4 !?inking 4 A s u l l y e d op a t | \ a n y o k r t l h a q y oh a j o . na I'LA Dllezrfi illanlla b osszeraktad. . jrd be.. szosz hozza: eArl... M t M f t l t . t t 4 s ra szoszerinl: .Ilqhlt d ii0n lajtrctlzdi-Zomng s?irli4sill lvlasi/arul:ogy haS/tak el a varost. lelecel + z.De azt isjelenti m€g a snr. Pli liozben ielsoroljull a lecke tanuland6 szavait. Krilonosen a DEsdaroker. n€zd mes njra a l(€pet.va$/is magyarul ...1 sziget.rs6rt[di-Z0Rf] + elhasy (hely€|.En rosy LtttE RArs lEsEnflnc a stftt{nves4E. . Idiz0Rtl._ _ _ _ _ _ . l l o s r o n r . az a DEs56r.9. ennek €rdeheben €q/mas m6szerolasa. . jutalomsz6jar 6te. patkany + /_-.nk.-___r haj6 * / elhagy. hobyitkl€s.j | elstillyed. Na. hosy ez a mond6s ugt/anngyl€tezik angolul is €s magyarul is.llcELAnDlijcnndl..desszeri". mint a patkanyok a sLillyed6 haj6t. su\nlszink. amit szeretni fogsTt DESERT l\atlan sziget.

tanltani.rrrtksflla csal. hoQNmikor mi\len betiit ke\\ oNas(R Nrn(!N.... csak n€zd egy darabig a ldtvAnyt. por. et. lAucrn. Cttcl.iarr liirl a rendhagy6 mnlt idejii..1 Egycsupormez: / o/. Saccold meg. csak nezd egy darabig a htvanyl \ld rde..0t hrni] 76 i: .6l: ird be kap6sb6la hianyz6szavakat.Ne variald6ket. rr. tanitani. ld. melyiknek van a kett5 kbzlil rendhagy6 mnlr ideje. Valami megint azi srigja neknnk.'ap[m4] + 16460. Ettalattad/Nem htalattad a rDlrcn.' w )itit) nonnan tudtad. amil fen! \a\sz: TAE JAR MAP TAE -l ltn oF EaxoEl..Uiruol oids . TEACH CHEAT o rE{cnltirsl tanit. hogy az ahbbi k6t sz6t konny€n meg fosod je$/ezni. To . JAfi\hrk\ + bbgre. hoS/ az alabbi k€t sz6t k6nnyen meg fogodjegyezni. 'olYtr/ [0.'t. c. lekvarosrives. qsu. Tanitani.Szeml6ltetii eszkiiziik lriz3uilaidel Valami az! sngja nekrink.

N'oJEB E0L0E Ittotto It'LDEt.o. kaqt PHr aPPE .o.l. tt'tt-paeE smrr' nroLE d l6roea.Fnurf gy[rilcs.betiikoz. ttoEErFEc\ 71.lror'gig srlgst. oEvIcE o?EllllB foE l0cxE' LttlfiEox's NE I utEFu 'atEEtoh oPE rEma'ItxEs. mp4 LLie. trullhotd6.ntLEcLAsS. r!. mp sEc'l'.S3viltog{tilat!..*itt IIELETf Euvn3.11116 apiil. utEFllL ll aaE sEaltouc'futSl cnloEtfs6lfNELEEILsfsfE PocrEf 72.. BtE80.2lf'tEAP. i' tt . lrmt! 4 6tllal.. Acolqlnt t. rot o lal6l B0rror 4 alia.rxrfr d sdn.1l . t.szillil6 5)*h. o. sz6hitz b4rilul a rs1.'ot m uurtnSl .1. !6la 4) 66. n6lalat!.nt? 0FEttt0PE.'.ll'daw ne. f.lzland 6.l6ei atnoactne 66.4 fif!$t pn Fnofi 4 eLis. Dox'r ilEAr:A a3 0l huEf t0 rErcfl.PPE.n f0unnulr8 30ltt5. a tA. fow lls{. . ttcrgnq st'E4 olda|'. trd 4 iitfuliz. tuuno^ctt r6't0si6.O legritk6bb on S P A C E 4 iir helyk6t dolosk6zott.o.kagt^F 06n nE Foi2. LtytfoBr. .'rmrscuLpfau'62ltocrt3l 4 a 73. o. o.

i?'*"-T..$ Piroztasd a kov€tkez6 magyar szavakat a megfelel5 Abrival.off tr Danlkcn liunl+ teton Dnl I Rcrdhrr]yo i. trzB <.ro'rh-toNl.. hosy irAsm6djuk kifejezze a jclcntesnhet A . ['i'T0RN] visszat€r ". Pl..@'[hn..ea\edul tdcodp. Le'rhatjul( 6ket ri$/. hm t8.IT KULoNBoZ6 RcPEAT R€P6AT dOOBERENT 6lret 5 4-szer hangosanl Ie a hovethez6 szavallai riS/.@' .) a\ I'IYERESEC c0R= PRO!E cul'lPxJ E 1SI'lETEL Irlla)GtlBssts MI'(TAKE PROI.lrjm.:i.T . .' ...i:i: . " f.V a n n a ks z a v a k . l h r n q o < r n l e l o l \ r < n i c \ m c q i c q v c r n ie r e k p L1 5 : r .rd:. l e i l s d .a m e l y e k n € la ( mem6rianrank6 pl6ne tipusok). vagyis angol sz6vall (Kapcsold ossze 6ket egy'ew vonallal..eElinlnn-PLin a befeiezetlen . l i n n e l .

--- oF cEAL'{Ii .2]+ T €s r o.\IIAP'|. ov ddda ". 6s parosiisd a lels6vel.. w cr lil a ew 2r--- il kr€ta alrs E raruesszama ':* 79 .. ijn | 6ra I atma z A B_ J ora .\I\ F I E' A P'I' Mtt I R I'I' I N II\ Fejtsd meg €s ird be a kbvelkezii szavak a\s6 tel€t (ezalhl Persze magat a sz6t is a megkapod). . ir lid lviddldi ividdldi . Vigyezz ezek nem lelt€tlenulugyanazok szavak.'.feles Tahld meg a f€lbevagott szavak als6 lel€t..E" r:r [bit]+ darabka h'rl+ par hinla r€sz hirzl + darab 4 lh6rd4 nesyed A megfejtett szavak k6znl melyiket hova irned be? oda ird be TWEEDIEDE AND TnEEDEDoo ^RE .mint az el6bbl PIF/F /... rox [...nditiMl...FP I-f AI F PAIP D A P'T' ird be az els6 €s masodik menetben me 4 {tvi4 ik€r 6*.. orAnaPFIEI.d \aros sizl + esy 1 or szoErld.... 'NI I II l\ ll.l|fl pAll2 l)l I I{AI I -.NnneNll noanl.ov i ci a.

ga\er meg csaknem olyan.! rqj ! lupko/s 8o r* .h6tha most mar menni rog: -E€+iEEa (Elmondanam. akkor pr6b6ld meg meg egyszer: -*rj.rix'rozd ezt a k€t sz6t. Nyilvannem vagy vizualisiipus. tla "vizujalistipus" vagy. Ha el tudod k€pzelni.nyakbrv"is coLLAa. €s pr6bald€$i iitt 6ket.*_:-Na most m6r megy?J6l van. ria A Ahkor Fqvszeruen a/l ieqvezd meq.:b nigJ€lj.r | '.. hogy a coLLAR gall€r arr6l. akkor hagydcsak.mint a coror.liakorold be. Akkor ina k6bb jegj/ezd meg azt. akkor j6l mosl s. hoqv "A Koll6r lanar iirnak mindig hos?os voll a salleria. hogy 6 nem lett volna ilyen tnrelmes veled!) n A holl. megje$/ezni -:l:#=---. (lrldrla szin) me$/ ez.. ho$/ v€gr€az legy6l. tla most sem sikerrilt. hosy angolul a .'i-nek (J6l van ) Sikerilt? tla nem.r ur J 'brdn / rJna ur Loll. mint egy nyak6rv. a corrAlr [hl6r] majdnemusyanaz kiejt€se.lloll6r ton6r 0r Ez itt egy vizu6lis h'rki.ez itt neked smafu fla nem.

Eg€sziisd ki a k6vetke26 tablizatot ahonnan az indian f6n€v hianyzih.Congou sec this picture? [k'nj{ ei di$ Ilctir] lvlelyik k€pet latod? Az indiAnt vagl/ az eszhim6t? Ugye milyen olcs6 megoldas.indian. A Ei az q!a.. Mealepi az 1g!i!91. elag egy ptcrvEet prcru. Ssgi! biilggni. 6. . Es ajelentesLik sem esik messze a tajukt6l. €szkim6. ?. Az a l6nyeg. 5.rf. kett6 l€sz b€l5le.ct O [Ik!!.lltcltl strott/lsrtI61 R rnlnn'l sunrflselsot-PRilA Itlit ieleni eszhimoknal: lvl ielent indianoknal: il angolul: ird oda a mondatokmeue az alahizott szavakat l. Elai fog az 9q!i. ahonnan az eszkim6 ige.) Ha innen n€2em. 5. hogy mindent fel is olvass: el6szOr (mikor elgondolkodsz rajta). ctustllizl ot49 ki4isio seqits€q coocnlbfl nel.Ugslglgleqt aLsz.3 0l . eles egyszeru. oda azt. Az els6 k€it5t m6g megoldottuk ila innen nezem. masodszor (mikor kital6lod) €s harmadszor (mikor k€sz van). 4.n] lassunk.lvlert a kitv€tkez6 ansol szavak ig6k is €s f6nevek is egyben. oda azt ird be. Seqits€qetigq. Ne gondolkodj sokat. hosy k€t lgy lesz ez a kbvetkez6 szavakkal is. anqol. (lia inn€n n€zem. hik !o{ n€zni. EWet kell megtanulni. I Az"n nM 'ncrl Jz drsolbJn r roobe\ \7d'r lprrc d hpiio "ralr.

ha behunyod a szemedet. E-t. hosy az egyes dolgokat hogy hivjak angolul. hog. a i *::3"'!H$. mint a fenii kapen. azaz csak a nev€. €zd addig €zt a k€pet.ypontosan megjegJiezd. €s lStod magad el6tt a k€Pet. Ezen a.k€pen" itt alul minden pontosan ott van.?ii:il /o.!. Amikor ez megvan. Azui6n a Kulcsban ellen6rizheted. Akkor otrli-$J]a dolog. m6shozre annyi ideig. menj et a masik k6Dre. amig.6s olvasd el az ottani utasihst. :.mi hol van rajta. a ket kepet egyben latod..1 . mi hol van. El6szbr csak a fels6 kAp€t n€zd."T'r \w..rqgr*"' 82.rrl -TAiiT f ^lhln-1**'tg-_- /9''^. t'rdni togod. ho$/ neked hogy megJ ez ajiteh.'-L<.Crre is kdpes vogg Kat kepet talalsz ezen az oldalon. ha oti megjegyezted.tt. ha lehu' nyod a sz€medet.. igy.

cinen. hogl/ tbbb birka tui bele abba az egyetlensipba. Vagyis nem kell tanulni semmit azt kell megj€gtiezni.Picturellictionorg Huron'slUordplus Pihs dik!dn!'i] lhiuinzvddPl|st A na di's WonDpLrE PrcnrfrE Dtcrtawalb.rl46tl. hosy masyarul rqjzoljuk le az angol szavakat. hogyan van angolul. meft a sEEEp A meuakelt . helyielenvaltozatokat kr€ta d crr. A h[zd at.l caat 'ra 83 . csak tbbbes szama is t tEdP. tiow min€k? H'ai.. ho$/ "a kepen a birka a sipjaba tujt".tat kdia Eltaliltad.kr€ta". azeft. 4 ctflr. mar neked magdnak kell elk€pzelni. kr€ra 4 srrErls'rtl. E:arttlll.sz6cikk"alapjan hlald ki.ltiasvtdrrelinunt hdtastig. kr€ta o cn€rElkirl htuFt angolul.. . ime: srEdPlsifta birka Azt a ajzot.n az a j6.

. c Ebjesyzet !4 {j .A nWPD-vel itsszet€tL szavakat. sz66sszet6telek€t is kitfin5en lehet tanulni Valahogv dug6 a terFcrrt kozleked€si lYagyarulez term€szetesen tgy n€zne ki: No meg egj/et..

. k d lbrh '{idins . I ':l 85 . hos/ ^rDf.A tIWPD kitiin6€n alkalmas arra. randevi.A tIWPD-nekegi/erlen hibjja. ho$/ . t@. datolya HWPD n€lknl nehez lenne elma$/arazni. hogy illen rOvid . BELAts EtDna ^ EofrsE/BIE/BIcrcLEfitomnaIE. ll d / a n g o l b a na n n y i m i n d e n e n l P h e ll o v a g o l n i . igek€ntazljelenti. mtt 's ietenr az az ansol sz6.a lolytatast koverelo teveleket a hradoba hCrjiik cimezni. d@.) E Rendhasy6nnt id6: ue. .. hoglicsakisv t nmasaban. hogj/ tobbjelent€sn szavak tobb jelent€s€t js ragyo' DrrE[iif] d daium.Mertisaz usan.lovagol d€ ldjdl.

'.P 4 liitrlpa.r 4 daratka. oldal fpladaliihoz. 79.we$e 4 sanl. ialadiis o Pr03fratl5d6tcf+rln*r.tsl strns o lalcsii.lrit-'6 samt d t!rxt'.1 ' 78. Pr.blak.r. rar 4 isy. i n. d p. r. .Prrr4 Esr. +'. rrf.ErsxEf los5r.r.drPFr 4 $(inycq.rlrr4 i l. rylE|lsaga rr0f. curaolt o szElrant. tiil6nbdu o .Ffrflr. iarll c wProw.rJjzoh r 69.T Akror mo$ a beigert John llajor.r trllro. crtrr 4 sail.ltsr. . 4 ft6asrtal.er..r orrrrm4 negyed.Gror. o. 4 .flaff a 4 82.--. :::t. 0. rfrx . o. ii*rrllaDcsol o rorx&r ii -FrrrE..

:a 8t . Pali Att6l vagyok afraid. mad and dangerous I minuie-2words 5 minut€s Qeneral P€terrel Nagyon szem6lYes Enslish Nagyon szemAlYesEnSIish2 Nagyon szemelYes English 5 Wakey'wakey ls it a must? + Muszaj? aa a9 90 9t 92 95 94-95 96 97 9A 99 99 too r0l tot t02 t02 . SZCmclT Sz6m6gia. hogy. lnstant English 6 Things and 6 Words 4 6 targy €s 6 sz6 Road to nappin€ss 4 Ut a Eoldogsaghoz A te 4 szavad Eqy lehets€ges modszer 6ad. magia Calculalor words S5Padt vagy.FOglRt|tOZrRrO SZCRlllr 5...

€s amig a Postal6da lel€ bandukolsz.IIT CsINALTAIVI DARABPAP]RRAL' 88$ . ifd fel h6rom darab papirra: Coaryrllitnt) szAmold mes a papirokat hiromszor es kdzben mondogasd: cowL cotN'ED.rll ). lvlikozb€n eszed.5zr6m6gio..lolidl. sem. conED. l{ozben mondogasd: E^R. . tdr. c. rrxrltrr.nl. kiejtest. c{-ry1 Vagdosszeezr a danb papirtapr6 darabokra: cur. mondd ki haromszor a rendhagy6 mnlt id€jii alakokkal egJi\tt EAr.ez igy coPr Masold at hangosan h6rom m6s'k darab papn:'a.Dlltud.eszik . POST Add tel postAn. .). coplEDlloli.. rDA& Iepd szet ezt a daEb papin apr6 darabokra. iYerthow f. llt. knl6nb€n nem tudod mondogatni.e l d t t e s z 6 t a r b o ln e z d m e g . csak eszed itt feleslegesen a pap'rdarabokal. roRE.) AZ IAE A I. copv. ctr. ir.tr'f. vagyis post6zd ezt a darab paPirt. AE.. dirdolgass magadban: Posr. PosED. ird fel esy darab papiral tr/n Edd meg ez! a darab papirt. m6 lvlosi a legiobb m6dszer kovetkezik. ltut'lid) wlost te heressel iit olyan ig€t a listar6l (279. Ez nenr rendhagy6LIFI'Eme|dfeleztadarabPapirth6romszor. o. . liftidl. 6s akkor nem tanulsz meg angolul. lsen. c s i n S l d i s m e g l ( E s k o z b e n m o n d o g a s d . col.. PosrE hds4 Pdsziidl. a n r i i j e l € n t .{/azt jelenli: . EA'E ft i\t. io'n].esmonddkdzb€n: Ez Ilii. amivel rogton nreg is tudod csinilni.

(olculotor uords a 4 lhlq0l6iliir] szemol6gep.endhasyoankep*. [vdd] sz6 a mocr urcu. 5507.. a!' mostmar betiiket s/. hoq! clah ngy nyomkodiukunalmunk l I ban hogyangolulistud lsak fejiel letele \. l' .v. a$/j6b6t sejtjiik.L. ellenoriTheted! ird be a megadorr lituqodLan ri'iit"tL 'ocxrr cncuLtmlrrol leo\ashato rnqolsTava -i _.l_r lt_l . J-5 szjm Sdl.rrrlsil.k6dol6s" utan mar betiikkel) alkothato szavak: haszMliuk ezartlesz ta szovegen a tbbbesszamban I Angolul prrcs dolgokat E A z' [liil .Ebbtit: Focter 4 (T€nyleg!) zseb:cat uLAmt 4 szamol6g€p.l l:i t-l -t li:l BETUVEL (sz6tarb6D JELE|ITESE A fenti szamokkal (vagyis a . ntzp.rakjait nen kepeu iik rcnd\?y4!::!.s5045shoes'4914'high.'5 It .[lii]a liin].lrj!k.i.hogyluddamasinadatellen6rizni. . 5JJ.mokat.osztani(vagvis:. hazudik.77i-ill.DDl.hazuqsaq lliil Picibetiivelid. tekszik ise milt idejii arakjait .lE h'.a m p l y e hm e s t o r d r l r db e l r i k e n l o h a s h a l o k P s i r j a l l e v e l u n J n n t i s z 6 l a m e n n t i l c d h t u d s / r 5 / 6 t j t b 6 l e l l e n o r i z h e l P d! d n _ e o l v a n s / o hogy 995. //hell olvdsni raJta a ts €szrevessriik.lE r'19Irl o ciocjlsdzl l l I|l o feksziklliil .n6nem.smn lpolithlliulai$r]az bizony e$/ zsebszamol6sep.szorozni. I utana meq' Ll benlase llll kat 5lil. De olyan is van. mire .j!2]f! d A a.Dr [ii-VAID].kivonni.n idej.) t-l t_l SZAIVIMAL ' . suinta lsnb-IttKti./ [ eltitldt]. Tud osszeadni.5.illerve p6rdaur: (himnem) -Jl-= "[hi]6 . j6.dl..rv" uE u L ^^Ilii."dik ise mi.5l7li€i'517-liei K a r i k a z db e a z o h a l d s z a m o h a r ..

vag. va$/is hosj/.keres (p6nzt)". 6s mir k€sz is az angol sz6. €s egyszer v€tetlennl szolitsd . Ern6 el6g manit E ft*e? lia a f5nokitd.r[dit] + szerkeszr. mes€lj€k et neki.azaz kompon Ha dt akar verni.sait6 ala rendez". Nehez dolguk van azoknak a DEAR RE^DE1 oknek ([dir iddr]a kedves olvas6)..ftl$Etb tin] kitziti!. hogy Ern6 nev€nek utols6 maganhangz6jit keu az etsd helyere ten. Edit.Pal" helyett. d Vegtil njb6l parositani kellene a szavakat.Editnekstb.gho/plebb rJlalhornJ\ Ern6\.P€jl'rnek. Akkor csak koncentrilj nagyon er6sen arra.h Inpg r. amikor legkOzelebb talelkoznak. tia magsem. es aztjelenti. Poli Els5 k€rd€s (+ nnsr euEsrroYliir. hogy nem s6padt-e.20-as fElwy-vel.. ho$/ megjeqyezd: prrE hijll o sapadt.oclt vogg. Ha legkOzelebb talalkozol P'tllal.1og) nrenn)it keres. Am iko r leskozerebb ralarhozol e Ferivel. edit szerkeszi. how mennyit keres. te Edit?" tla Edit ezen rneslep6dih.yhell kiejteni. hogy "mii szerl(esztesz. ED. akkor ism6teld meg a dolgot akkor. ni. how te se majdttel a 6.. . hosy nehog.s6padt".ledho$/ E irldmlangolul annyii iesz: . 1169egyszer: csak annyit kell k6rdezni t6le. de most mar i6l.:il . amikor leg\6zelebb ialalkoztok. iU€tve ren . saito ali rcndez to . s. ahik egy Edii nevii DE f.|lE h..y megk6rdezd t6te..f/y [im] o heres ( p e n z t ) . Pel ill€tve 0rn6 nevii ismerdsitd?Bizunk benne.1 kerdpT/.jte. Ism€r6seidegyanis€g€b61.Ennyi val6sziniileg eleg is lesz ahhoz. ismer6si tudhatnak magukenak. r'ejt€s szenlponrjab6t a dolog ngj/ nez hi. nekik nrosianiia virakozniuk hLllctr Amihor l.y barmimasukb6l kiin ?al nevriket az alabbi sza!akhal Edir ern6 szerkeszt. akiknek Ern6 n€vu ismerdslik van. Nekik azt a lurcsa h€rdest l{eu lef tennirik Editnek. sajt6 ala rendez. hardezd meg t6le. sait6 ald rendez reri nevii is'ner5se biztos mindenkinek van. n€zd meg. Ha neked speciel Pal nevii ismer6sod van. haneh tgy.l€zel sajt6 a16n)ar megint. IxEny ) r a La Manche-csatornan \ansotut: TrrEEieusE cEArdsz ldi iqlis css'd] rranciaor szas (4 arrcE lfrinszl) s cRE r BRtra.ty[fcd]+ komp. ho$/ Edit. mint az ism€r6sitdet. A przet nem tig.sz€rkeszt. azok egJszeriien tanuljak nreg: fElr. akkor tanutd meg a przrsz6t.V a l 6 j a b a nn e k i k v a n a l e g k o n n y e b b o l g u k .n htszniil):vane Feri. Ez a legkonnyebb: Erry frdl + komp. mirminl az.ldml.jll 4 s6padt. .jll. Eln€zest azoktdl. l. ho$/ vajon utazott e mar 'ERRr-n.. gondolj arra. nrennyii Akikn€k egyilta16n nincsenek ismer6seik. va$/ hogy legalibbis el iudsz k6pzeln' e$/et Es€tlegt€ged magadathivnak Ferinek. hogy a neve. hogy [t. angolul aztjelenti: . hogy igen. akl(or peched v:n.

aki tud angolul hogy amikor azt mondaned: .ta) n€ a DvEtfl nEs l.tl f6lsz. €s ird be a hamadik oszlopba. ezzel is Pr6balkozhatsz: A Fr€jdi att6l tart...lijni-. Es f'gyeld a hatast..y. a cimbeli ma_ gyaFangol hibrid segits€g€veltanulta meg egy €letre. hog.id'UEtat6n) aDvEttnrflE 4 kaland EvERvrEnoldnningl lfc/rfrs [s?ildh4 6E ^LonE 4 egyedil sE. mint rantva m.. 2z EliiLjaroszzvak p€rdiuraz 4l uriLn is€knek.f:U'la ati6l tartok.tla n€m eml€kezn€l 16.z ..ati6l tartok". Fehk egyedtil lehni.r t l .a!t6l tartok" nS/ is mondhatjuk.laqyarul: Faleh r halJndoktol. mint majom a tarkanal( telen) most ilrrilj. orrrdfft[ib6-GRi] + nenr 6rt egyet..hogg Ott6l vogqoknrnnln..1 Szeretn€nk.. felsorolunk neh6ny dolgot. how . hogt/ nem tud egj/eterteni (4 /caf..Iittn d-FREJDkint i-GRlvid + nem tudok onnel e$/eterteni. hogy "ait6l f€lek' Hat akkor r rtj€n€k (lflrnki. ha htalkozolvalakivel.t) a ts€nivel lvlagyarul azt.. alkosd meg azt a mondatot.t6jl] vagliis.rces . ha eml€kezn€l arra. te mit. mondd helyeite azt.Dis)etenti azt.. .flrrrd'.l.egyet€rt". amit6l l€lni lehel Valaszd ki.Az elsd oszlopban m€gadott alakokon (tobbes szam -t . amit6l nem fett€I. how ennek a leckeneh viszonylag az elejan volt €gJ igen hasznos sz6. [rni!?ing] Nem f€lek semmit6l (Ezt igy hell mondani ) I'ttt nor ^FRA|D oF .f€1".att6l tai(ok".. hogy -ati6l vagyok .kjiit lrnsrtau!k I'ninl . sajnos (azt k€ll.nG aLotiEbxry d-ti{l tennitr l..-t61". De ez kevesb€ gyahori. hogv mondjan) jul ij I ?otdirsd te: I'E AFqATD can'. hr|6l Nem keves emberr6l tudunk. felek a titkokt6l.mondjuk tegkitzelebb. hogi/: . h€resd hi Cs ird ide: lli kbzben elsruljuk.. hogv nem f€lel{ a. most pedig mindazzal. aki azt a kifejez€st. how.n az arRA. mindent6l. aenEE t41n rou. Ha biztonsagra tbr€ksz€l a megj€Wzesben. hogt. T6nyleg pr6bald ki .eqfot hogyl dfiad.. + ntt nor arEAtD or Anyrdttc. Neked isjavasoljuk I'M tFRArD. az.

Host pedig tigy renclet magad kOrnl.e A z cUcn6rzast ns/ 6njnh. ahol most vagy.34) an horulbtted. medhogy az elnult harom h o n a p b a ne g J s z c rs e m n e v e z t e dn e v € n 6 k e l A marad6kot nezd meg a sz6urban. ) I r d b c r s z a v a l i a t d a .lnstontC Legeloszbr is kasziis a kezed ugj/ebe egy angol-magJares egy ma$/ar-angol szotert moncljuk a Count'f szotarakat (eded. ho$/ angolul n r c g t u d n a d ' c n e v e z n id k e i v a q ys € m . hogy egyel s e m . amelyA f c l a d a Le l v i g z a s e n e k p i l l a n a t A b a n nch nc!aL Jngolul i5 tudoh .g\ / Ahad(i le$/el es akarhol. tlonnan tLldhatnank mi. hogy nrif6lc kupi (< . a h o v a v a l o k h a n g o s a n . azert van n€h6ny dolog.t. nrilyen tar$/akat (oa-rEcrl0li?sskt] iirqy) latsT masnd korril? hozzanr leghozclebb eso targy (oart. Saina csak nraqvarul f(donr (eqvelcjre): Az rr6bbi csoporiba tartozo iiryyak (o6rrcrs) k62nl hnzd ki azokat. masr€szt sz6tdrb6l. sone catrct lszmcsr'tzsl t auncn or rctshbncsulnl A sarcn $ a crccx llj cs o Uall o Hinyat siliernlt cltaliilnunll? (Azt ne mondd.ss v [n. a m i t l e n r c r u n ki o g a d n i .'rf. u S / e . o g j / i g a z u n kv a n . amelyelinek a nevCt val6sziniileg a kbzeljov6ben sem iogod m€gtanulni. .I d e i r j u k . a z O r s z a g h o t l ! ) . a ott. how eq/reszt h a val6sagban. n g o l u ld s a Eltalaltuk: Folytasd a n62€lddest 6s csoportositsd a t6rgyaKat (oarEcrs) aszerint.d e c s a l {a n g o l ! r l E l l e n 6 r i z d . es csinald meg uib6l a feladatoi 't2i.

hogy szerinted milyen gyakran mondjuk ki az 'llet6 sz6i.m P l ) e h b e n c s a k a z o i l l e r c js z o s z .ik!r lnd leDed5 + srrE kill nvel.. hogy milyen fontos szavak.z 6)d CLLCtatn!ird be ansolull ny€l hilincs 'rt g3 . Vagyis az els6 lista azt iiikroz' ze.rs melle kerull sTavakkal csinalj egy eg/ 'tehdr r. melyik t.Y. m o n d a r o l r v a o v i so l v a n m o n d a l o t a m i b e n m i n d k e t s z o b e n n P l d n .e s a t O b b i P g ) s z e t r i e n l r v a n m a g l a r u l l l i e r r p a h o n ) \ _ ben (a Naql 5/oranulosban. sibzvdd4 [s. Utana magukat a szavakat kell sorba raknod aszerint.ir$/ foniosabb.l PI llit t\crc< d Dcan'EAttDLtr 2)a 5). s) . A n a ! $ o n l h e r d c i h s e ' i e d i e n e a m e q " 6 h G i n a l i a n a h h i b r i d _ m o n d a t o h aa. b6!en adunk PFld. vminek a nvele a n{dDrrl[lndoll DaoirlaD 4 sttEEr of FApEnlsl a! ritootl aitohilincs o roor. r e i ' e l a n q o l u i .rrrDdlddrllndoll !art6.6lhingr ond 6 lllords 4 6 t6r9g 6s 5 tz6r sriig. a masodik azt.. Szerintnnk akar igy is elkezdhetedi els6 lista: a Etgyak zrrrlszllir lhrtl a szavak sEca. vminek a tart6ia + no. t daaz'4atAla 2 J 5 t hlde+ 2 5 4 6 5 6 A kpl lisun eqtm.ealt6llil melltartoa rff ltril Az els5 lisian tedd fontossagi sorrendbe a fenii targyakat. tDaFrtrR ldhu-Gtddd h a r .

GARDEaER 6nEEr s?hitl AhA€fa utca--. .) u. ker) ts€keutca (lll.) ter H6sOk tere (Vl.ffrlgilddn hrnd) RE sLrc SauaaEIti-P Pu Aglikl n$oEs' sau$Elhft6rl Londonban sej. .illetve t€r (a sozrrr [srhr]r neve angolul. (UWsem hallja senki.r4i.llood to Hoppinesr . J6ljegyezd meg 6ket. ami ime n€hany sz€p budapesti utca (o sn6E [!?t'it]).) n^c srcEr lkitsl r'atvft saaanE Inititil RoPDt' xEB sr*EEr lr4Ekl rEAcE snEEr llitl 4 ivlenyasszony (XIL her) utca 4 a a + + Xiralyutca (Vl. BR'DEs/. LraEr s'FDErlt]tl aonE naND s''. valahogy igy.k€r) t6r Kot6lgyart6 utca (XXll..) Szinhazutca (1. ha barholjarsz.ker. Es €zut5n. van sz6mos utca. na igen. ez a Xert€s2 utca.) lde irhatod a lefordiioit utcaneveidet: IIAOYARUL ANCOLUL . Ut o boldogs6ghoz [iid t! kpini!4 -.@ F€ny (IL ker. batran gyakorold az angolszavakat ily m6don is. ker. qy(jtotiiink van Londonban is €s Pesien is. hogy hirdinitr Ak6cfa utca-" Hm.ket Sz€nth'troms'tg {1. lrnEEr lriif.. forditsd le angolra a korny€ked utcaneveit.k€r.) neked n€hany olyan utcanevet.rlily€n utcAban is s€talok 6n most? Aha.) KoztaEas6g (Vlll.ker) Te is biztos 6lsz valahol.Iia majd otthon j6l megn€zem a sz6tarban. mi is az.ker.fEtrrls{l) tt a.. Aranyk€z u-(V..

ArflArD I An oREurEREsED.jobban €rdekelnek a dublini utcanevek. engem.€s ahol lehet .klil]v6ros t6rk6pe (t€rk€p <.r. akik kifejezetten bolondulnak J / J n g o l € r te s s z e r e t n c kb o n g e s z n ib . akil( megcsin6ltak az utcan€v-j€S/z€ketl I Ar'.8 ls .sz6t6rsegiisegevel irjak oda magyarulis a nevet.lvlostjt'n a nasy falat: tsla€kpool [U. ME ClrnlolLv.1. az se baj. ?l.p). (James Joyce 'r ir6) '.besz€16 nevekeset6ben. -).Q.p[n. Mr Connolly. Ha a fel€n€l (de nem el6bb!) abbahagyjSk. ni mE DuaLn srfrEEr navEs fltal t't rEE ETDDLE ttE UwVERSE. mint a vilagegyetem rejt€lye. ilyenekhosszn6s raradsasos Az munkavalk€szits€kel Elackpoolutcanev' jewz€k€t ansolul.Pr^E tsAnr SrREEr4 Kellemes utca. Jutalomid€z€t szigor(an azoknak. Ezi a feladatot csak azoknak szanjuk.1e N a"-l I l. ffi t{ . r m i r ' b i t n q i s z i k o BflowsElhn!4). /4. oF Att6l tartok.

. hogy. 2)t lvlosttedd ugyanezt a keresztneveddel (FtRsrtrAME)! Ezt a k€t sz6t 'de ird: 2) lvlondd ki sokszor! Van valami €rtelmuk? J6l jegyezd meg 6ket. jov6d (o prsrhtu. L a n .ly urdn ko!"rh.ik€t. k€zi vagy kissz6tdr6t. amellyel megfejtheted a n€gy sz6t? Ha igen. i O i r . r1i feliedjnk neked. t'rErEoD arra. m 6 d s z e r " n e m . h o w . lYes akarod ismerni insyen 6s szamfejtve a m6dszeft ( E toDt). .1trl. m1dszen (nEnnDI) egasz idAig nem is ismerte senki.E Isdflijnl) esy darab papirra. Ez a te els6 k€t szavad. hogj/ a fenti m6dsz€rrel (l) berki emberfia n€qy szavat megfejthe tcd. . VaSya huszira. l . mert akkor az eg€sz tonnrai kezdheied elo116l./. f'lost in' Wenl Ha nem vaw megelegedve vele.sz6u(|d Ehrulunk neked €gy t€ljesen titkos €s teljesen tok€letes modszen (m6dszer <. csah kuldd vjssza az irat. . neho$/ elrelejtsd. a p&EsEdrltt." q . Aztin mindesyiket mondd kih6romszor. tegyal ide egy ilyenjeleil tne a m6dszer (rehoDlr! {Ne i. ho$/ tudod'e. jelened. e n n e l b b b r 6 l v a n s z 6 l ) ird l€ a vezetaknevedet (+ s.. K€resd benne a vezet6kneved ( s u a n a q E )Ita l a l d m e g r h e l y e r J h o v J b e l . ho$/ megial6ld a?t a n€gy sz6t.rrr. 6s megtudhatod 16lu1( isazat. l r . MvsE (NEmoDI) mcs soha senki nen] csal6doit.J . pasr.zn" 'abicebenE' mrjd 'oglon plcirrF cqrJlilod rzl r \zol m amely a neved el6tt allna.. e t e t ' L o t c m e r l e h . Inscrdfl) a amery meshat6rozza multad. r ' i z d m ? g J \/or. marmint az angol-magyart. s m o d b o l o r o ^ l 6 d r e hr r n h A l l j J n J h o r l a neved (a rrrE [nai'i])betiii csupaszon. m i a n g o l u la z .. meg nem tudhattad. amety hozzad a legkozelebb all. llost vedd kezedbe orszagh apanh na$/'. Amihor e kony!' megvasarlasaval latatlanba' bizalmat szavaztal n€knnk..tl. nreri ezt a Ebben a m6dszerben ltdcsdd). A tuloldalra ird a flss' \ il l f o ' s r ln " r c d . 5 / d b d d r r s dm e q 6 h e t D o n L i J i h r o l e 5 \ z c j r h r c e 5 m n d J / o h r o l J / i l h o s l m . vegben. Tess€K. pnEsEnr.FUTL|RE. t t t t .. akkor legalabb a nErnoD. n n p i ^ a . Es ne fel€jtsd el.t6i: . nem arra vagyunk kivincsiah. A ne$/ szavAvalsenhi nem hrd hazudni. n . Jm. ezeket nleg mnklig keverem g' o d" Lrrr'ririrour.z.iedj meg. Azt is tudnod kell. az na nem hiszel ebben az eg6szben. s p l l p g i r d r s b .

ri + ohos cilf. amit meg akarunk tanulnj. hogy van-€ "sz" hang a szoban stb.. akikkel tal6lkozol.18tt . hogy hany beiiiben ewezik a nev€ €s a sz6. Legyen koztiik olyan is. akit nem. akkor nezd meg.) Amikor tablkoztok. amikor legkdzelebb talalkoztok- . 6s azt hangosan.tni k€ll.. valamih€z ka. most eppen egy olyat. Pr6b6lj m€g valamif€le kapcsolatoL teremteni az ansol sz6 €s az illet6 szemelye kOzott.tsodba. akikkel gyakran lablkozol. amivel lemerheted a k€t m6dszer eredm€nyessASAt. barmit. fla meg€sin6lod. tta nem. Szeg€ny majom akkor ugrik a vizbe. vicces a s?r{r6r Jsrtdnd8l furcsa /rrrrftiiidl + kedv€s (Ami kimarad sz6. Ird be a nevriket az ahbbi 6bl6zat fels5 soraba. azt tanuld meg kulon. hogy olyan szemalyek legyenek. (Az€rt fontos. hogy a minap az illei6hoz hozzakbt6ztel egy sz6t.C9glehetr6ges m6dszcr. amit mondunk. m€g olyan is.Mondd's ki haromszor crrvrr lld. Ez lesz a kontrollszo. hogy az illfet5 bel€kukkant a WoRDF. 6t gj/akori emberi iulajdons6got jegyezhetsz mes ansolul.) Ha eseueg tariasz t6le. as megn€zni csak az angol sz6t. Plint azt mar mindenki tudja. A WoEDnus valbzalosnal valiozaiosabb koteleket kinal.. alrl€r otthon el6 kell kapnod ezt a leck6t. amivel emberekhez lehet szavakat kotozni. ird be angolula t6bhzatba az illet5 neve alA.Z lh{dll 4 heavetlen rrrrvl$nil o mulatsaaos. akkor mind€n rendben. tta sikerril angolul is felidezned. amikor talalkoztok. P€ldaul. med a m6dsz€r val6jeban akkor lep majd miikijd€sbe. ami illik ra. va$/ ha az ill€t6 sz6ke.akkor rejtielezz! NEV nEv NEV NEV NEV szo szb szo szO szo egy Az alabbi szavakk6zril valasszki mindesyiksz€melyhez olyat. hogy ma$/arul mi volt ez a sz6. agy val6szinUseggelarra is. akit kedvelsz. Aondolj itt olyan szem€lyre. arra eg€sz biztosan eml€kezni fogsz.

ha rendriletlenril mindeni vegigolvasol es pontr6l-pontra p9!]!9ss!_!j3r9b4itqd az utas't6sokat. " .) D oondouvalakire. akinek: . ..rossz.jLv E 1d.is saorrE rer'| no nenv IsoiL! et'd laba van." v."o.. ond 5 p€rc alatt megtanulhatsz 6 mell€kn€v€i. aki: ..trD z. vag.... 6nllt €s vesz€lyes.Rod. j " . vastag €s sz6ros leba van.ksi'rkrbb visyiLzzrAzaine. .'1p 1"bi'! O \ .n. ird ide a nev€t as olvasd ki neo'| +o oi^afforslh|d nsd0"od'ndAodszl..No @ condolj m€g valakire. csak kar€r lehet. vastag 6s sz6ros" l6ba van. aki: 6rnlt 6s veszelyes". E vagykovir. Azt irtad le.n szo... lUlodctndDongcrous mrd dand*ori3d [brd.rovid.reted 6t? (httzd alal) YEs .n I &rregrik. vayls saD. ho$/ XY rossz.sdiosrl.. . Azt irtad le.trri vastag ner. nnoE id€ czt a nevet is €s olvasd ki a mondatot: Szereied 5t? YEso (htzd albl) FrrE no oarcenorsllsd Dsd d. lri ird iO Aondolj valakire.LbbGakralgesetjerenr g v. .rv [ionfdlndh. t j .ikai arqorb. 98 :r .sy kbver. Sz. .^no Szereted 6t? fEs lYo lhnzd a6!) cs. hs'il ird ide a nev€t es ollasd ki . ' .. Ird ide a nev€t €s olvasd ki. / HAray LEes (Il4zl a hbaK) ..dl laba van. h. . ."9 . vastag €s sz6rbs" laba van. H'l [h'vl \''r.pl p berk.k diihbsd jelei vilyizz! Az. .ne kai atrgolban a ri.n" GD CondoU m€S valakire. vagyis sdorrg. 6rtilt €s vesz€lyes". . . akinek: ..' . vasis uz .r orE"oo.nd.ha oly:s'nn. hogy Yx-nek r6vid. oltnsnrn6l E rui. ". Szereted 5l? lhnzd all!) YEs No ... (De t€nyleg.rossz.rovid. . . .

pr..thornok).osil nas/lelhii bcihelliE minr "q) E [d*onfonrn] gentleman. r''.md@ lwfl long nlmbdr]dtevessz.t tfu nt'gl' o te\edszr Ten']es igy hivjek.n.o. athet6.t'inill |. 6rro'. g A aaa@ azt is jer€nti. Hal ez€rt kertilt 6 ide. mint mindig. tagtis nripmbe!. hosy ."raors loAs.iLm ezt k€rrmondani.9ener6l 0r6torrel hr idnih4 + ot perc P O e n e r a tP 6 t e re g j i h u n h l e g j o b b b a r a t i a . Csak eszlinkbeiut Cener6l Feter. m6rmint az €desanya. nemjbnekfi volnal€he a nasyszotanul'*. (Veglil is. ltri vid?] 4 k€t sz6 i a a D p e na N a q yS z o l a n u l o s b a r d o g a l l u n k . I'losr azl hiszed er is csak hLilleshedes. aMERAL ELEct ot!Idrsot'atidl vagyis orszagos k€pvisel6valaszds) alkalmaval €n csakis a Gener6tt valasztanam.[d|ssn{. €s a soly + fir:i(gyermek)kiejt€se egyform6n: hanl. kiados etk€zes szokottmeghilnia c€ne61 lryenekre akaom -"'d. m i h o r e g y J n y J ' n e m l e n n p i l l e n d 6 e 1 6 r u l n i hogj merviiE Jzr mondta aha. cr. persze 6 ngys€m indul.boscses".ves.i.Llhelyeii.illen furLsi meqsemtehetvetetten hoq) a srF 4 Nap. H6t ilyen nekem a Ceneral. 'niir neqint tcsedhivnaka Cene!.4 "rto6aan Es ho$/ a legkbzelebbi i-tIKsdn](o altalanos v6lasztas. amihor halua. 5 minutes..aenerarok.t9 .cat'dtilil 'ttabban) el€gans. azt'in rOgton az. o €rkure ha tl mm 4 r.jscses. Egy ityen n€vet p€$ze nem lehet elfel€jteni. You'EFwnarc. €s tenyleg s6ettitrt [i!!ttfilndl(+ legjobb barei).) Hat igen. ho$/ kihasznaljuk.I minute-2ulordr lvrnninii] d egy perc. .. wleg hogy 6 mindis P . helyter€nPr. s z P r a n v l e l P n s e g l e n n el i r u l n i m e l v i h u n h e . hogy 6 (4 a EEALLY ld.r d r6bbes sz. crcroo ru/ [d*ndrisz rnil] 4 b.a. mini egy aEYERALldzs. ugya' nara gondol az ember.

Ezek u!6n t€rj it az ansol listara. . karikazd be azoknak a szavaknak a soFzamet. mindis a kdveikezS sz6 sorszemat karikazd be.ll* -.Dbdnttrl] | / slDE"rlrztttdoftl I8.tnl.l'rulsi)tl5) t an'|b.t.ss. ho$/ egy . ) Ki vagy te? Ivlivagy ie? Azon k'viil.E /i.' /kiil t6t sztltudllrs) '.rstlift& (o 0vinglis] angolu! IYegadunkegy Ekas magyar sz6t.'y !. amelyeket a magyar listan bekarikazt6l. o'..t'clit'inl MegtanulandOszavaim: tr r.[in'Ptojo']tq\ EETLoTEE[.r ls'ingol] naR.ta. . wnen l tzsittl1) sBcLE I) sdv [boj]2) d.UUna keresd ki azokat a szavakat..nttoJll20' 2 | ) PansroYErlt.. El6szor olvasd fel hangosan az egeszet. ) trl l) fin 2) lany 5) f€rfi 4) n6 5) sziiz 6) n6tlen 7) hajadon 8) hazas 9) €lvalt lo) ozv e g y a s s z o n yI l ) o z v e g y e m b e r 1 2 ) m o n o g a m l J ) p o l i g a m t 4 ) h € t e r o s z e x u 6 l i sl 5 ) b i s z e x u a l i s1 6 ) h o m o s z e x u a l i s( m e l e g i l l . ird be 6ket a kihagyott helyre €s tanuld meg mindet."". ""lmrnl./. lbi-Szi|/{l'nl] HonosExaaL [h6no-s2Elcu0ll 285".ndls) DtvoxcEDldi-VoRszrlr0) ullDowltit6l tt) wIDot'EE 8) h?ins6fi7) polvo'a'.oaslto-Llginitnl ta) EEEnosExuaLlh. E r. f.' fti irr r00 f .JEDln'.r. *. l e s z b i k u s ) l 7 ) t a n u b l a ) m u n k a a d 6 l 9 ) 2 m u n k a v a l l a t 6 0 ) m u n k a n € l k n l i2 l ) n y u g d ' j a s xdlum.'o. de akkor azt is €s a z i g a z i ti s m e g k e l l t a n u l n o d .lloggon szem6lycsCnglish N e m u t a s d m e g s e n k i n e k l ( M € gn e k i i n k s e ..tar or f.Aho$/ olvasod.s!bion]) ulE'plo'f.nFid664t2) M. rdp. (Ha titkositani aka_ rod az informaci6t.tila:| *" s. amelyek illenek rad.r\ocAt ous l'lo-fiogdfttsd l5) fr (c.uo*--".

u ( i z m u s d / e g e s / .E6lksl6) a/?. amiket kivalasztottal ltikozben 'rod.s/segespk tistan t€str€szeink vannak felsorolva (nem mindegvik. . A t F l a d d l u q J d n a z .cn Yonszcmdl{Gs lish 2 Ne mutasd meg senkinek! (lvl€gneknnk se ) Y o s l m e l l e \ n e \ p h k b v e t h e / n e h :i l y e n \ d g J o h o l y r n ! a q J o h s t b T i \ / l d n . l 6 b b h d r i h a r d b e J z B l i > t r n J / o h d l a m e l l € l ' lisr6bol 'dm'lleI eldrle n€!ekpl.^c'ltzt rdi'kl lo) ft'oztbsz ird ide a kivatasztoti teskeszeket.i$] naPPrlhtlil tt) 6l rowal sll) l"tDDLE-aa'DlnidilEl.keleles l5) szenved€lyes l6) udvarias l7) btiszke l8) ponlos 2) F lEtDLrlk.nttil 3) Bnlc'rlhrtii 4) aEr€Roaslk$niitdc. am'vel azrirjobban ahi betegcsk'do Jkrnehhol s u a m m k o c o g o k . tilIl I l)s.. b b c j l J l P l d d a t b 6 l i s e . amelvek faini szoktak neked Plajd keresd ki tistarot. ho'{ihl rs r.'.fro6[fiin. amelyPhPlldlalnrh.l5) ca/''Itirl ft I ) r. mondd is ki 6ket han- I lloggon szcm6l er Cnglish Ezt se mutasd meg senkineh! p1 lai hol d/ llJhh Vcqte!alami. €s ird be a tobbi kbz6. i r d b e o h e r a k i h J g v o l rh ' l y r e a s t P l r ..m r n l a i .cJ(lhkl 4) r. how minden sz6r hangosan is i6bbszor ki kell mondani trt l) fej 2) nyak J) hat 4) l€rd s) lab 6) kar 7) sziv 8) csuK6 9) gl/omor l0) log (mqidfos!) I l) oldal t) ED^Dlt'tl2J nEc'(lrul]r) .dl s) cLEvErltdctil e) auLrYlgikil toJ ta' Prffrc.. csak az amelvikjeuesAz [l zetes€n tud faini).l.E l l ] i ln c m l o g r o k r d n u l n r ' eq. €s ird oda a kihagvoit helvre Kbzber egv pillanatra se 6ket angolul i fl leledke. €s haromszor hangosan olvasd fel5llet (NaWszer?) szo' tta neked valamilyen egeszen mas testraszed szokott t6jni' akkor azt h€r€sd ki 6rb6l.[im] 7) 'r's'[hin]8) E 'Erl''lii!?. .E lnils) .:lj" I ol . trl l) hires 2) barabagos J) nagyon j6 k€pess€g( 4) nagvlelk( 5) higgadt 6) fiatal 7) kozapkorn 8) okos 9) biinbs lo) boldog I l) mag6nvos l2) szerencses l5) 6rrllt 14) ta.r[s!ijd] w?tsrld'r1lq sry. lYajd ezehPrhcresd hi a D e q y s z e !h a n s o s a nf e l o l v d s l a l . meg arr6l. Karikdzd be azokat.'o1{ If lF!0norlr6 it' rucnr lhhl r5' cnalrlh4zi] tont|ti'l roLnlto-tfi) t7 ) "EouDbdldl r8' PUacztr hmhsudl ird ide a melleknev€ket. r l e n u ll r n u l d m e g 6ket.

halkan. Osszpontos'tiisi gyakorlat: llikozben hangosan azt mondod: warEr-warEy. hogy a . hogy megjegyezd. k€dvesen.lacisr6l a nr. Alakjai 4/AKE.La.nsor lidio h.tnifr6iil (o maszturb6l.eJrl\er.LrirJhel"r'i. tla$/tunk E e$/ kis h€lyet. akkor ebb6l mAr tudod. A szaknodaldnr iro.wor<E.rEd lrEk!6k. BEsr.halivancslragy riluk. Rendhagy6 m6don. lvlegpersze arm.ho'o'I t02 {F .la6igok.blzllfllii gyakorl6 feladal. hogy DilA van k6ze az alap igehez.rrs. amelyeknek koznk lehet az alapisahez (pl.tta . O isy ebreekte lsre.sz' inrrrniart !ol'r: ez az? 'fl. aEsE. Persze ez €sakis arraj6.!6lntl. magyar6zd meg mindegyikr6l. asE stb-).gy €rzed. duw6n.llurc sib.t6kara ItE stllr cond sav sdo E enceseink: .tUlusz6j? [l it 6 'ir!zi] EW daftb aLnlaElrl.lUokcy-urokego Ivijtil tla fegkozelebb alv6 embert btsz. €br€szd tel 6t igy: wanELx/afEr. f€l€breszt. kUl6nb6z6 hangokon. hangosan.. old. ls it o must? . Ha regi WoEDplucos vary. Pr6b6lgathatod €l6re is.lalont sze lszakrnlis b Szerintarnk ittszo sinG nr. j6r l.lJDosrrdorlollreo\r"jsrdrosrnftru'5r\. n/rrrlvrjld 4 felabred.. hosy az illet5 fel6bredjen. magadban azt mondd wanE. Mi issyin0tunt slavalal. amennyit csak tudsz. hogy most gyakorolni ^ nAstuRME d In.fuo.lapoaa 114. MASTANBATD V6laszd ki kozrilrik azokat. a szexualis f. llyenekre gondolunk. 6nkiel€sit) sz6 bet(inek telhasznalasaval csinalj annyi sz6t.i6l hat avetr az. Ha tetszik a dolog. hogj/ srr& r1l'stb./rrcrendhagy6 ige.

:iF | 03 ..palindromes Doublets Kereszirejtv€ny lQ T€st Ql Tesi Ki az az evribadi €s hova kaman? Banana ?uzzk a fejlbrd A tudas anyJa Egy€rtelmii. Fordits Fordits 2 r|osszUember szot6r 'Iead€lutan Nana. tt4 I l5 I l6 tt7 I ta It9 120 t2l t22 . I'm Adam . .6. IIICSERCJTUCilVCS Gyakorlat telj€sen kezd6knek Namelesssalesmen anagrams Madam. hogy certainly lo4 t05 l06 lo? loa-l09 I lo lll-ll2 I If.

) o. ha tuatnc.vA. (t nrduE = I w6D. narta. fjgyhow az s. ir. usE. til egyszerii. haf.t be a nregfeleld angol illetve magyar szavakat a kihagyott helyre (kbzben mondd ki 6ket hangosan). rasrE. TEts ExERcrsE stttpLD. Ez esy ''MFLE sr'pLl Iszintlil tanuld meg I"tagsemBoer a. nAtErfn.rositsd bssze az frarrir ryof.rdd.fr. . r rs rs a stMFLEEsr.s!x.EUS[.mAr unalmas. vtond hat n i. IEts ExERcIsE stnplE ldis? Is lle0s?iirn iiDfoll.ttAh'. rs 'o. ZEir lh!?rlis van benne. ilAtE. szavait. Igen. Sft'.lltf.Ggokorlot teljesen kezdiiknek Ez a syakorlat egl. fi tv8E.P. usE rtsf. rutE.rust.B/dalbtnts). T@ sttplElti czinldll. Tanllld meg a leche Deho$/is rof.'RurE.n t)aj.szerii. Rut. De a mi naqy sz6tanur6s lrijnyviinkben taldliad.Dbket linglh {drd]a magyar szavak- A na$/ sz6lanul6sBoorr"ban[bul]a rEsr is a tanuldsi szolgdlja.'us. ttAn. 5 rrrzEs[ninits4 aratt 5 '9oRB. . . nrft. rut. e" ityen snptE.

ts LltElvEbt'r !zhthl (a kett6 mes iizenesv egv ElEvEtrlti tsli.'sa' Rr.ltuiidll a az e]F-tc€lja (rrrE!ii|] + €let. ?t. E Rendhasy6mrlll idd: ra& tata . olvasd v€gig meg egyszer az egesz oldatt.uir '.:8 t 05 .i:s.l P a rzemek .nl) csinalhalunk.nrr sErll{e..r rr. Atlt'+ . -'rur.oEPi4 r. amelvikigen a Anagramhak-e kOvetkez6k? + V Elffi"Arnltalt.Il/ln . mr EvFsIdi .o'.nirn]..i is cimbensrcreplo"nevlelpn jatszi konnyeds€Sgel k6t megjegyezhetjnk fontos teslr€segits€g€vel l{€t anagramma sznnkei€s a hozz4uk tartoz6k€l alaPiget.varatlan .e\ .'a[rdng] (<' dolog) Ugyanigva ugynOkoh P$mas anagramm. s6rtr Isr4 litt r\rs EAxlli!'rnl .litnah' tzl o r/fLijl o szem.sD u6. hogy t'. ntE couirRrsDEldii bt'ticzlill.. !lir..oNE ru. megtanulni lrd amelyiket szer€tned anagrammasan v6laszd ki l€l 6ket na$/szer 'nnrr E Rendhas!6 id. r*. [n6jmh3? s?6ih'i!n usy AnasrammatP ^ ac. .yi]fl .llomelesssolesrnen Riln@RnmS -|l|is mz] ..ho$/ egy sz6.af.I]nl fli/o pLUs meStizenkett6) Pipaldki azt.A 'ELPlgtEthll) tavir6 hatalmas sesits€s -) un's ///nllt)kz itlnl. tem"rPs isazi muratsaq @D rejtsd meg az al6bbi anagrammak masodik fel6b6l hiAnvz6sz6i w rrnEstl!4noezl a sttu.o1i4 egy is ttsszefiigg€sekre ravilegithat anagmmmal Eg€szen. ill mondatotkaPunk bet(i! addigaddigrendezgetjlik.. [dezlvf ] + pinc€rn5 egy p6rkoltet [ir] "usl rEi' lnt .rnslit linl (o e fiil hall) . ..{rfrYlnr0lftn].f . e-l*i.lro . a drc'rbijtl P eiszaka)sz6 betiii kiadjak azt.dcsd a a vidak Vagul.nA'brrd{. vag/ egy mondat amig egi/ m6sik€rtelmessz6t.rtuu1sllrrilir) lddok (rrrrrlfaiilil c csal6d) ul/.

.nizl o nemek 6fi lniidgdd. a k..mint elolr6l (< !oh. b6g. NtacaM.l'm Odom PnUilDnOmCl iin lm.' /YoP"s.fUlodom.monda' Asszonyom. + rt/.lnmla nana.:i. Adam vasyok el6lr5l. sEENI'zi. harsogi bOmbol. a.n. harsogris Egy ember.on Fh4 a Ne r nd ra egj/etlen hSzban iartott kedvenckisallatra s€! (A was tr Elnr's z rq&"lvrz it.r-€ h.J l dli r!n. DArld..lidhl..A palindr6m6h €n (o Mcr{t! RDslhtltiidzl) ugyanigyolvashat6h.Panama. -je volt az.ddm ddn.. amit bttanr?ll O K. crlrlkid a aut6. iagara. egt/ terv.vasba Eftehnesetvalnsszatok 106 .Es a jelent€silkel sem n€h€z eliablni... d-of. 6 z'igj m€Sint! RoaR 4 n\bll.n.dla papa.tdinddm4 olyan szavak.zdok: ha a foftlilisn kaldtleletek isr. -Ntt norditas es sz6sz hozza.A kovetkezdharcm sz6 is palindr6ma. Pr4r o tel1 as tervez Falindr6ma'e a kdvetkezd mondat? (Amugy a jelentese: Egy auto vagy egy macska volt. z'ig (6s mindezek fdnevei is: nvOltes.ij!z6] 4 eliot tl . sEE.---[nrn] apaca Lissunk k€t mondatot is. szt sz.a canal PaNAna. sAN. Cgy csatorna .. c/ilkd] ket palt1Dio|E-ban lpdinddm] kihasytunl( ner(ed szavakai. O EoaR acAt\l A EAN. szinl+ lat.ird be az utols6 betiiket a vonalkara. amelyek visszalele For'lrn sf0fldrd{. amit 16ttam?) WAs .. a |1.rr . I.a Pun.r a caE oE a car I s r/"[yez ii i hr 6rd lat ij e6] sz6. Allati kijnny( mert azert tulajdonheppen ott vannak.P€rdaut: t"u. lf. haiulr6l.

't* rj' I o? . PCId.a Dt l€nylesne'n eirjirkaz . + bomba. A ieladatot fennhangon oldd meg.@a c. ahol a masodik sz6 csak e$/ betiiben knlonboz_ het az els6t6l..usaus a raP P/a'hrjdusl ordar. veser azl E Nehosy hidd. igei E Lqe E nenctrasro #4 arr arrlmil. ha sikerLllt. €s azokat k€tszer tanuld meg.l6jm.. hogy kimondani is Syakorold ezeket a remek szavakat.r. a negve' dik sz6 csak egy betiiben kUlitnbbzh€t a harmadikt6l Es i$/ tovebb. €s ird ide. vesiiszavak R€ndhasy6 . Parkor Ezen az oldalon szerintrlnk tizenhat angol sz6 van (Szamolj utana.'r E lkrnl A \ovetk 26 harom DouBtE?'n€lGak az els6 €s utols6 szavakat adjuk meg. melyik sz6ra eml€kszel k6ziiliik kapasbol: V6laszd kia legszimPatikusabb hat sz6t. A lioztes allom6sok alattuk olvashat6k omlesztve a lisun Tedd 6ket a helyiikre.au!. ffz'[hu a itv crar[kijd$] 4 I€riir€ ". hosys:jlohiba.r @.n'r0i l 4 Parl(.Er€t is nalni?Pr6baldmeg.rlndtl + orvad P. hm]. mert nem biztos!) ird le. A harmadik sz6 csak egy betuben ktlOnbozhet a m6sodikt6l.Doublets litbldkrl A DD^^TLBBLLEI olyan sz6sorozat.. bombSz co sll6lil I co. ld snvar6 DOABLETek PUCERES CSOIVIAOOL K A IIARANqCAL A LISTA: ffrrrlbi l a usat.[hn. A6XU$2CSOII: vajon l€hetne'eaz osszesfenti sz6b6l egy otodik Dorr.

Hir€s ndit6ital. lul". ho$/ ". versenyeken: induras. 22.Acf. 30. Ja. m€S a 156. Cruise. olyan. Kezd€t. CsiUag ("ismert ember" jelent€sben is). hogy pl. .f R 1 l .os' lii-ffios4. amire r€szint soha nem lesz sznks€g€. k i c s i t e l S k e l 6 b b € n . . I 7 . (TamAsbecenev€. 1 5 . 25. az eg. Hogy tudj nemet mondani angolul.) X€t kulcs is van ( 164.tre \rntqE Mtntsrrf. o. 25. Ami mawarul a P6nziigynri niszt€rium rovidit€se. Acaosd) 2A. a masikban a kiejtesek vannak. sok a szeg€ny ember. . az angolul a miniszteterne. 5. Kb. O c e " n A (roppant becsap6s!) 13. igek€nt azi jevizszrNTEs lenti: (el)indlrl.. (el)kezd. mert mindenf€le e169€pekkel fejl€szti mindazokat az izmait. Asz (a k6rty6ban)..n € s ss z a l o n . ezt az orszagot kereste Kolombusz 's. Csomagol.-.unEcr cuRaENr IlrREn hrontl). A szavakat mindig az angol helyesiras szerint l{dtl beirni (iehat a fenti p€ldat lolytatva a nmro sz6r. 20. ha m6g soha nem tanultel angolLrl. t z . forml.. €s az esyik hivatalos nyelve az angol..) lO. Bohomnagy or szag. .l l t z J l e g e $ / s / e r r i b b : O .fenyk6p angolul" (4 p oro If6t6]). r€szint 'bzassal m€g bringazassal is ugyanolyan franyesz lenne. .26.lleresztrejtu'iny .yikbena megl€jt€s. (Nalunk a villamos vizmelegit6 tanalyt neve.Sawyer stb. l. mintha a szohAsos keresztrejtv€nyehb6l kigyiijtottiik volna az 6sszes olyan k€rd€st. Nalunk egy id6ben Trcpi k€zdetii is volt. j6l f6znek benne. a h o l a z e m b e r n a g j / o n edzett lesz. talSn a legszbrnyfbb szOrp az bsszes k6z6tt. h jo nini!. va$/ a DC ami az eqyenriran rdviditese . H r r s d h p s j i r p i n k " r t " r e i s \ r n g a lakisban. Rum (ez m6s ew fokkal cselesebb.ok6r kezdiiknek is Ezt a l(eresztrejtvenyt akkor is meg tudod csinalni. pedig minden beirand6 sz6 angol. s6t m€S egy sz6taggal rovidebb is (amng. . 6s ez€rt hivjuk ma indianoknak az indi6nokat (ld. valahol rA lesz itlra €z a k€t bet(. 19. van c'vel €s p-vel kezd6d6 markanevn is.ymeg u$/anaz). ho$/ papa. ango. Tomi. . . Ez€rt ninden meghatarozashoz l€$/szives gondold hozz6 azt. A v6lt66ram rovidit€se angolul (valt66ram + c r t l t r t t l d l b " r q l i nh r o d ] n e n r o n d d h o w . hogy angolul is lehet azt mondani. . s m p q h a p o da m e g l e j l e s t . Innen fogod megtudni. / n c m f d i r . oldalt az indianokr6l). Ebb5l \ e d d e l a T " .). E u l i m a s s z 6 v a l . csomag 9. llyen pl. mini a 12.t!r] linr | 08 *rl ..

California roviditve.. akkor azon is rajta van ez a rovidit€s (A LEvt?t6t lEsd meg a . ott m€g a hiniszier is prima).* Hamlet nev( dan kiralyfi mondta. 14. Kifnjhatod magad. 5. 6. van ilyen k6zlekedesi tabla is.h o g j m i n d p n b .elfowasztott tiz6rai illetve uzsonna jellegn €tkezas."o. 30 Plar negint a miniszt€relnbh angolul.Ne l€gy ciki" c'm( opust). hog) ronhdl A? rul{ Il\unJl 14. hogy . lA . Szabadban kell auni. amil akrrszr 27. amije a far 6tonobil 0rr6eri-6jlijnl e mernph bi/tosdn \dn. visszafele rendben van.yldaunl:r. Korszak. ott mes magyarul: tikk-takk. Ha Eit6l mar lEvt's farmen. miel6ti m€g s6zott./.O t6. A. de neki elaruljuk. hJr Namost. Au. 4.'psprr r o q o d m . fien? tla etrijl t€nyleq freqjea/ezred. Amerikai. lesy \elp. '"-. E z t a l l i t 6 l a gb i z o n y o s B E o R I ' t o r.posHra ad". a.oBttE lo-d.ban. csak egy "a" bet(vel rbvidebb. annak is a gombjat. K6sz rF lot .posia" meg azi is.€mber". 10.0 ' . FIjGG6LDGES Dox. m t o g s . hoqv ezt t€ny_ leg. mint a magyar szo. 17. Az a dolos. merihogy 6 dan volt.nlol rbviditve (m6r mesint egy ravasz darab). 5l. odafele kirii. 35. mint a magyarban).. n a g y o nc s o d i l k o z n i I { J n e m Asto. 2. 3. ketszers'llt_ szerU s!it6ipari term€k lett volna b€l5le. .r. J2. how .A sz€nt o rrnt lszejnt] roviditcse ansolul majdnem u$/anaz.d/ iga/i kpTdcihnah gj his segi's. n n e ! a n a z . Tonna. k h o r m o s r n . A/ AmerihaiL$/esulr Allamoh rotidile\e dmerihal l e n n i v a g y n e m l e n n i . Dani. ezt eW abszollit kezd6n€k nem kell tudni. Mestll.. angolul hel betiivel rovidebb.s E a nyelven.gr h. Atom. 7. Ez nem a f6 capone. Esti6b humor 6s eligazit6s a So Ac$oseban van.lam. Toni. Denev€r. Majdnen ugyanaz. kiildj nekiink€s/ levlapota kiadoba. €ra (ez utobbit sngasnak szan_ tuh. 24. l r a d d ! i / s / i n r e s 2 6 .6 rn #b5l kell elvenni a ^tt t.'rM "r. no ispn ahhor npm. how nem tudod.ben . (na mar m e q G i n .t mondta volna. hogJ a nagl/onnagyon-nagyonhires jazztrombitas nev€nek €ls6 fele ez. men az azt ielenti. 2l. q j e g j e T n i .ERtc^. szcrernrnk azt nem jelenri. puffasztot! rizses.29. TT Ezen a m€gj€gyz€senerdenes elgondolkodni. Ne mondd. 'Barmennvir. csak a . Knldnben eleg val6sziniitl€n. b e n l | ' l q A r ( isjelenti . l4atyi.35. ide csak annyii keu 'rni. €s a danok akkor m€g danul besz€ltek. Tic.

.a s k € l n y e l v p b n e n e n r a z . at\ttat s/onrErluil*il a .s."lfisl BIa a CIr /-) lbi!bdkl [-.f.? E ugyrdigy. 'tragynrbni is: rliffEltIficia.j a tiz betLii€t nregianulni. Kajtal ll A j o b b o l d r l i h a r o m \ 7 o \ a .m \olr s/uhseo drd hoq\ ism. rra < l rr0f .zsr16l [itis?t]nindenki azt hinna . n € m .jon melyik n€Syet?Huzd ala azt a ndgy bctiit. az meg fogia m:S6t €s . e b b e n a l e c h a b c nm o s l vagJis mind. h a g y A R s t i t d i ! e ' / CtLCIOn: (hogyne csak az IQ'd. Szerencs€re nem sznkseges min..til] PRIcIt Drcldtgl Hahisl ' \rJr. s e h o l . hogy peldaul az . z&BElildft.lO Test lijkjib$tl B a r c g y n y e l v n e m m i n d i g l o g i k u s . < -gy.hdJl mpqoldisiho/ n.. a 15bjegyzetbentolAbbi scgitsegrc lclsz E. . f. G l l v l i t j e l € n ta z a z a n g o t s z o .Ar. hogy norEnr?lir0ddfll ide.n \il A t. dr' HogJn. O ird PIitjelent masyarul az az angot sz6. DIFFERENCE Kiejiese: Idifrlls'] dc ebb6l mir az osszes betiit meg kell lanulni Ha nenr ugrili be a megoldis.t.rok 1tritrt refrisz. m6gis hasznald nyugodtan az eszedei. E ua rrrn'Ylo ]a ianur. Pud .oidod 12l rngolrli r.a||isLa". z n ln ) e l l i h i l l i k J l r h J g l o l ' h p l l r e l .h i' . de a nyelvtuddsod fejl6djon): is . O -. megfis/el6kdpessegedet stb. a z o n k e p e s s € g e i d e ia m e l y e k e t a z l Q t e s z t € k m 6 r n e k . Va. cl6g csak n6gyet. N c m c s a p u n k b .' h6ke. sdtnnk el olyan trefakat.qy t1rsh.'.1+ tanul6.m(vesz rtjelent.l"nrI La ltt egy tizbetiis szd DTFfERENdE.rd 'uqy^/' A lrbje$Tetbcn J/pd megJdJuh mi mir i./oirr[vd*]+ dolsozilt. / I 1 3o ..

ERAl\crl. Hogy ez hogyan lehets6ges? Tovabb €Wszeriis'tettLlk a vizsgaszabalyzaLoi. cLoUDy? BRA cn. ho$/ ilyen Ligyesenbeugrattunk. pr6bAlkozzl I) WoLILD you As6 WLLIAM SEAfiESEAaE lO A) swEEP mE FLOORE) WRIE A PLAY C) 2) WflIcE Is TEE oDD . amely llszep. i .!l2) tldiuiil [irsr-nfJN] [!?ii'd] Iinsrdd hDdl Imidniitl rnEoRv of 3) CAtl you ExpLAtt EtlsEtr's RELA vrrv? (AlisttER vEs oR Eo.Afi 'nAeEspEARE ro A) saEEP ITE fLooE B) wBIE A PLA| C) RULE TI]E Wttctl ts rEE oDD tt Al.IAd OUf: BRAIICH.A2 alabbiakban olvashato eg/ kifejezetten k6nnyli kis teszi Nehed raa. is megialiliad a valaszohat. K o n n y i t e s i l c s a k a n n y i t : k u l c s s z a v a k a ti . 5) IIow LotG DrD rnE SEvEtl vE^Rs' WAR LAst? l'. hogy p6rositsd a lierd€seket a valaszolilial.lni ol. 2) a legkezd6bbek is Dreg fogjdk tu. cseppet sem lee$/szcfrisiiett an' gols6ggal irodott..N MCEIIaOE? rlost.toar: anAtcn. l e t v en € l e l i e t h e l l l \ e r c s n e . BBA]'|cd.) 5l ttow Loda DrD rEE SEvEil YEAas' WAR 6l wno wRoE EEErEovEn's F nd 7l wdar ts rEE Ftnsr itAME or Jond ':. nri leheiett a k€rdes.iisul elcisTor Pusztin annyi a ieladatod. l Irlztl[!.trltfih?l Ifo'szi n6i''l 6) wEo wEorE EEEnrovEn's nFrE svfiffiotr? 7) WdAf Is lE nRsT fiA. hdn?n6rtllb'in. Rajla.E oF JoI. 3) Crn vou ExPLAti DrrsErN RELAnvrrr?tAnswE rtsoR no.Ol test llji 6iresdl lYost egj/ olyan feladat kOv€tkezik.LL.' | | | .pl [x6i ldjrlhrdjl [r'rd] [dr] | ) I4ouLD you Asx W. A !alaszoli helyeseh (ezt fonios l t u d n i ) . l(ell hogj/ leEien olyan kerdes. 3) a halad6k is kitLl nocn iognak sz6rakozni €s legalabb haronlnew remck szot tanulnah bel6le. hiszen a v:ilaszb6l s.v'.) 4) SPELL tuDdtadr'. arrirol el tudod k€Pzelni. nrit jelent.jiheit€d..lani.

t'it4t.tataszol. coulvr.r r j o ne o J d t d m i l L . an/. ellen6rizheted magad.rn{v6r]ahabor[. n wnnDnlrtit.r.PufI||qodarab'draha' hD tsdi|. hanem leforditani6ket ) Betijztl a clouDr-I. felh6s? lYi John lvlcenroe k€resztneve? flilven hosszi ideiq tartoti a hAt€ves h6borir? I'lire kerned meg William Shakespeare{: A) sopbrje l c l r p d d l o t t s .csl es.r ktrdesekre. CT lClain: felsoroliuk a lecke f6bb szavait (a rendhaqv6 iq€ket rendh.rr.uralkodih. aifat. te m€g csopodositsd6ket asz€rint. A k€rd€sek utan ird oda. (vagyis amihet mar biztosantudsz): SEEBLoc.I. Akarcz rdgtdn egesz mondaiokat angolra lorditani? Tedd azt. l'lenni fog (csak vigy6zz. as. gy6 alahjaihkalegl/ntt). n ) r l s a a 7 o r 5 r . r Ki irta tJ€€thoven Otodik szimf6niai6i? lvlelvika kakukktoies: iq. cLowt lhirlil<' felh6s.t IIoLrEssza\lai (4 wuME HE nmH ltit'idri{l lYicimack6 szavai (amiket m€s e I clrontasz): I{ne Aanusllingi$/illa Artnr kirAly szavai (ts/anns} hoDralybanvannah. (a €jf6l) El tudod-e magya16zniEinstein relativiies'elm€l€t€t? ( V a l a s z o liiq P n n e l v a q yn e m m e l .rsrcx[lnsr*] o '.. hogy nlennvire tudod lcc o .0 .sds?t]4sopor. tnd^l4 ir. 6v t6t.Mi is mindent leforditunk. i r . tlire k€rn6d megJohn lvlcEnroe't:A) sa'pbrje fel a pddl6t B) maga6zza e\ Einstein relativit6s elm61et6t C) i16nyitsa lleddig iartott a sz6z6ves habor0? (sz6z l l 3 .{r lhntil 4 otszag.cnlbftr.rrirlldszt]<' tartvmeddig'frID"IadTInit|'ii|]4ejfE|. mi volt ii a v 6 l a s za n g o l u l . Lonc?lt longl mennyiideis?. vE rliid a. \4 lelhds) Mi Wiuian ShakesDeare Ker€sztneve? melyiha kakukktoj6s:€jret. Aq. + + uow ErprrfililcFPdl6Nl (mes"/el)masyar6z.f. nem velaszolni kell ./ZE[ij|]cirdnyit. tsetrizda "midniqhtrot. nli'li o): t 12 rl: . ast(sonE^oDvro Do so'Emnclistltzmhrlitu drjgnmszinql mega h€r vkit vmire.

t4ondjuk olvasd rel most h6romszor hanso' kn16n6sen a Petranak cs a san. b'ics'l / i s u l i \ . oldalon. o. az Eur6pa Kiad6. ha' nem kiv€t€lesen as egyszeriien a l nur'biJsr) o igazsao. oldalon €s a Dorisnak. [3rd.dmgrm. Orny? 6s Rrcul-. llinden epeszii angolta' nul6 be kell hogy lassa: ha valamit. . amiert ismetelhetettas WELL. hiihii r. rnuchr. De nagyon. Dorisl (ndvozleskor) IEaw{t norEEs.lecket a23A. leck€t a l5O. nE? 2. (bocs6natkar€skor) Szia.tn G(mD'BvE EvExl'oDyt lqrdlii ||tibrdil Szia.ksz-Au2 sritl sonnr.. (Ez itt tutira nem a reklim helye. s.Petral(bncsuzashor) K6s26n6m. roDEnruonw. SpErL'cl|n|f'. h6O akkor mi ezt nem is varidln6nk iovabb.Iyfllili] 6 vdros 106. o. l g e n .. tvE--- 1 0 5o . akkor a fentieket tudnia k€ll. vajon mite cetozna\ ezzet? Csak nem arra. snxu? V0ar0 Asr . DAR nc.-l. Uram.amit nem ludt6l.nlil nilhrl ni ExcosE e srR-. azi ianuld meg.] rir.Isldt dAAinqI Eln€z€sl."E|RA.lli oz oz euribodi 6s hovo komon? Enekli kedvenc e$/Uttesunk. EatE cqlttfaf? tlow L0x6 tttt flufinEi YEss' wanLAsr? Ensftr's r0 uE tou J08rllcExs4t A)svEEP tL00t8l ETPLAf notEar.lsr.6c!i aE FE 110. suaxEsPE wtc t E rflE'rt fiAt 0u1:LDtnfi.juk a dolsot arra.Oka? loK. szerelmem. i'rp lr. ho$/ felsoroljuh neked azokat az izCket. c. wtAr's nE FlasrxtflE0l wtLLIAtr flE ott f 0f a4 rMfi c. BvE"BvD. Neked kell ezt is pdrositani (az ansolt €s a ma- gvan). hogy C'MottEvERyaoDr!vagyis: gyertink mindenli! De hova gj/ertink. wDLLIttll \+ nos. Viszont felhasznal.t pl a [t {rnpor 4 dl6t). otFFEBExcE. 6s holnap akinek csak teheted koszbnj angolul fettA ennl n€zd meg a lle l€gy ciki c. a r 05..o.(m€gszol'uskor) 6ocsanai. ! t J a b i l ) e n a l k a l m d h h o rm o n d a n a h Persze az. h61Asn€knnk. es hi az a mindenki? Ezeket a k€rd€seket itt es most nem logjuk nregvabszolni nem is tudnank. az triDes. oxavl6-KiJ) 4 ot\6) olt. Biztos sokat tud is m5r kOzLilrih.Iszat'bz iitl n TtAnrr rou t"r LovE. amiket az angolok ka'szon€snl.rrrr'ltljldr] 4 . unn. hogy felsoroljuk.o. c.

digJ honvhJbJ..Bonono {bd-Nin6l r.r.3 y'LLor.wE aLLREvoLvE aRooND lvi6ld-Vow . amelyil( nrind a het mondat alalt szetepel? / T. l]arminr.r .n.hjr rnit tudunh c!rcil a mind r hpt mondrl al)(t sz. amel B. p. 4 [ils!hot] Forr6.34 . r.. .lit dr?ort 0 ld onl+ Nincs rajta kalap. a hsv .Ir tsi'r rEE I|IN .Ir DoEsn'rEAVE EAr or. [lej!16] * sarsa ' tr3 B/d.' i'-RAUN + valamennyien Dit] kornla'ue foryunh. s".'t!z. I 14 .plo ralJnri."{a[{'sl n mondrt rlr. OlirslF4o sul.ol \. olvasd fel hangosanl ' Ir DoEsr'r nAvE a / WE 4u ".gli\ -16l)? ha kitoltotted.nl RANAft^Ihi-N nitl r. di' . [hsl bt] a Nasy ' t 3'or.RDlhlidl /. lvlelyikaz a sz6."rs.'agJoq n. ln izdnt minl + Nem a tiold.

gyben igel{is F6nivkent az . . . t e n y " .. +Nemsz6mit Ir DoEsn'rEATER. s c a z t . azrrcrhlifsd. l y .:n ruzzLE-bKnegfejt€set tablazat szol(a nreghOnnyfteni. lli glins.iehei vast.soh. . h o w . h e l y e Td e I 6 n e v h a n tn e m a z t j e l e n t i . r l i s s z a a h c l v . vcli. A n r . o f. p i l l a n t.h] + Ez tcny. t a n y . i l l l i i l e j e z € s n r A r j o l i s n r e d t'3. h o $ / . n c n r j e l e n i i a z t .Puzzle+ Fejttirii hr?dll Most egy amolyan klasszikus fe. r . . p r o b l € m a " .egvben enneh a tabla zatnah a liitolt6sc szimil megfejt6snel\ is: a : J u t a l o n ra h . ivrinda ncaven f6n€ ar7f'nlnettdl. a r d i s . hogy .a z i g e l t e n ta z t j e l e n i i . l P u i n b e l h i l s ? d d j r< ' r e d . lii hoPasztrc [e|-SZEld] lli nrosl ugyanezi szavahkal adjuk elcj.rc.s PLAcE[tt. jonncli a ktrl. i e l e n t i : .arrl. + dd tGfttD rs a nrcEPLACE. s z a m i tI l . Plr Eror{'n es Plr Rogers koudgik. problema".gvik aztje]cnti: . €s azt lieU nlegfeiiened. a harma.k. a h a r m a d i hP e d i ga z t . [ih. [iidrinl matiir] wnAr's hE l"atEa? ltltsl danetb'l< Hi a 4 r u r t r z .t{crf0hl.lt€rdes. h o g J . . e l y e s a z t s e m . de hinnan li6zii[rl{.jsz] . 1 \ 6 n ta z ! j . t € n y "s c m a z l .. i l 6 k n e kn € h A n yr d Y i d k em o n d a i ..helv" aini s i h a z i . r c xd t r c n t c r . a7 usorion A" ^labbi puzzE klasszikus tonDti:iban uS/ szolioLl hangozni. . r r c E i g c h e n L z t . k 6 r d e s . hogJ t'lr smith.is. h o g y . ansol szavari.s.ugy. n $ / . h o $ / . l c n t i : . s r n c g i c . h o g j / .jiijr6 kdletkczili.a s A p r r c 6 i g .?!]+ R. l e i g e k e n ti s l 6 t e z i h A F / . l . h o g y . A z d s z 6 . i e l e n t i : . / n c m j e l e n t i a z t .lh i? briis?Pldis4 Kardd sz€P helv IrE PLACED Boo e4ctt ro rnE snElf l\ill4'sn dahtlb6ttuii s'q $ viss' ahelveztc a \6nv mE [ fitinririt . h o q v P i l l a n ( t s " a . al{i trtalja az ilyeneket. p i u a n t i s " . . a m i a z t . r. ei ^r flE cLAftcED EIs warcd. nrelyik szo mit ielent. Az ily." tI5 . es nekunh ki kell talalni: lti h. A a . lontos" nem pedis "szi:nri:nit.iircl. P r o b l 6 m a " s e m a z t h o g y .ipiuantot! az 6rajdra. t i ! X /l . l a ! y " . . Ketten kdziilnk nosek. P i l l a n t a s " A G z l r c f . r e . . .E s n c m i c l e n l i a z t .t hi.lik kopasz stb stb. .v. .

Az elso oszlop a2 els6.[s. c l i g c l i n ' l j u k | . Anrcrihni rnqoLbrf noi l:iskn idihLil lt6 ij. n e n r s z i : n t a l I i i i l o n idajt.nanx erear[gdtl': ndvo.c!. m€rt azokat eh. + lbedlil rosszur. a m e l y i k n m i s o d i k o s 2 l o p e g j / i ks z a v . i i s m . tiogy hogyan keu helyes soren. r r. llinden oszlop fclctt t'an cgy bet(. 'opr [hdt]< rcnal.vl: cEA^.lbe rahni az oszlopohat? U$/.c s s o n . -r. A hnsodih ! i s 2 o n t a z l e s z .t r r i p . trELLltell< tal. nrcn.]''l : i./o Ahlior mosi id6zd fcl azokat a szalal\at.[vrd] + erd6 FteEr Ioszrop: is€h (vEsr[vi/0] + ise].) l P . tr l{iirl hJ/d^hnr. n n r i n c ! r i s n r a t l i j d b t u : t Ott lartunl\. '/oo. m i n t h o $ / a t b b b i s z o t i s e l a r u l j u h m a g y a r u l .. a m e l y i k b e nc g y o l y a n s z 6 r a l e l s z .roo. n{rf. a/cr[nij!4 + szap.74 .l a rorin.O tud6s trnyio N€gy darab OtOt szavas sz6oszlopot 'nutatunk neked.1 iclc E R"*rh. BADL. hi L/. as ha helycs sorendbe rahod az oszlopokat.hogy ma' alig van olyan sz6. a n r i n r a r a z c l s 6 b c n i s s z e r c p .C s t e l \ i l A l a s s zt r r i n d .s. nrcnltit. ' [{isa]+ q}ors $orsrn [.{ /hhjl + jatszik o a oszrop: nterlaknevek lADrEcrrvElrlzsihtul mcllekn. i t c k .lil]+ iskora.i 'i. Van amelyilirc nregis enr16l\szel?ir. Hs| .aA s.lsEltits. S / i k l i s i a r o lm e g e $ / e t .r" ndr. .r'J( .l ptnzttt.i ' N i n c s r n A s h a t r a .orllnrd]o keskeny drrycitllbfflr) < s oszlop: hatiroz6szavat' (aDlE{Blt itul + halaroz6szor: FAsr. a n r i t n r e g a h a r c zt a n ! l r r i A z l s n r a L l d d 6 z i r ! n l i a li s t c l s o r o l j u h s cle csak angolul.). l . hogy isnreu6d6 szava. akkor czek a betrik €gy malac angol sz6vd 6llnah Ossze. a s i q y L o v a b b 1 u c niar nem sokaiq.h. ffrzf{od.: CLEA. g y i h o s z l o p b 6 lc q y o l } i n . n d r ch Jlr:' v\ 'rcnd t . .xrll6jll + to. A h a r m a d i ha z .lei l{eresel bennnk. a n r e l y e ki s n r e t l o . \u.hogv c$/szcrlic(szcrcl l \ c l l c t t o l v a s n o d .titl. pu.. C / ) | (C]l! A h c ly . l t . * P os7lop: f6ncvch (rol1rlnirn] a i6n6!. J.or.ileg mir tudod. n. anrirc aTon l\ivul. l. i l i m c g . PZ. o'E lofoil< syarran A l r n u l a s f d h i v : i l a s z i o ts T a v a l { n i n .

r l o l \a l r r r i h i h a q l o r rh e l l e k r e i r d b e J r i p p p h e r .. ll{. Ezek a dolgoh az angolban a szavak el5tt vannrk. hogy "m€gver.. ?Zldaut: ar Modics o vohacsnal n 1526 + 1526-ban slb.s a v € g € na t 6 b b e s s z i m j e l e ..4trrrff Petdfi S6ndor. meg tudod mondani. hosy BEAr[bit]?i$/ kapasb6l azr Sondoljuk.lECAPITAL mE caPtnl rs LonDa\ a. ha meg akarjak ai) NEw voqx / kill6nbOzrerni a 5aD oi. ami New York allam. VegyLinke$/ peldat. 6s tcljesen nrashol van.Lit". bitdolloi-GEridnzmohits fif-n h. o.vEnpooL E A 9!t! tNEtrcLAtlD. Van nekrink mE IILwcaEIAneink meg n E lLRltsiink. ha a k6rnlm€nyek kedvezneh..sin] tnsarx l*szttr] C. bos6r)es a (d irtem.IonAcs Ir I 526. ered€tileg csak annyit. Tippeld meg.-v"Jil ctft tslftl (f5nav) (16n€v) (ise) (f6n€v) (f6n€v) ctlcton cAFrrAL lksddl | o New York v6ros. IhE Tva. A lIwcaRra\s persze mi vagyunk. A ltohacs utdn az angolban hianyzik a . CoLuttt s p rsco vEaEp A nEBtca. !t in ldotail!. Gy6ztel. A1{kor marad a rrrr. a fur{bk pedig a toro kbk. I7 ts fior r:.a iOrokok"). mit jelenren€k a kbvetkez5 mondatokban az ahhrizott szavak. Am€nnyiben masyar iskol6bajartal. Segits€gnek adunk egy mondatot.a magyarok" €s .nti eihzl Persze igy n6s..a" {o . Bu L.20 kerd€s". @ ltogy van angolul: . Akkor hivj6k 'sy.rs 6E^r rnE Ewa^RAt'ts ^r l. akkor ez azt kelljelenise..A h u l c s h o T z C t l c l 6 n o n r e r e s r L u l QlE lAry WEo wRoE . Sdt... hogj/ . A nE nem okozhat gondot.'nal".bil6r' .rrzor [h!e.. hogy neh. en meg tudjuk mondani egyes szavak jele nt€s€i.Nemzeti Dal"Z. Akkor biztos eldtte van.r e^mlbit.:' l l7 . A 6E 7E aztj€lenti. s @ A "Barliochba" neviijat€k ansol neve.EAPbshl DEcovEaldi|. Igazad van. ntl szavak 6sszeolvasztasab6l? aE auDAPEsr rs nE . ) lO ES/ amerikai (rr€pn16 nevel a [O Melyik hires angol egyuttes n€v€ 6pril esy sz6jat€kra: rEDnElbitill(<.bit.. mitjelent az az aDgol sz6.tErl rorrr-t61.oNLy 25O FoRnts.elm1i. Es itt k€dvezni fognak. Akkor tipprlnk ere: . A mona d . IhE ruLovER rs cEE^p. rendhasy6: sr E Rrad6sul e. ha mag csak mosi kezded az angolt. Angolul? 20 / ( A z .. legy6z".. mondod Te.

.tat. feb ldnzdiiiz dd 0n i&z 0vfrbruddl Jdiqdsrdrz Nos. o Mi van ma vacsor6ra? + Ez a szendvics az 6n vacso- I Doft'r unDERsra Du rEE af.ar^ udnER roDAr 7 lvd ir tu din0i tu-DEl Is rHrs sanDu/tcq tttyDt nER?[izdisz szrnrliirsmii diiiir] * lla van a sznletesnapom. liidontrnddFszftND o Nem eriem a kOzertest. / l2l.:iF .Fordfts t l q 5 f e l a d a r : m e g t a l i l n i . . nem nagy rigy. 2 5 m o n d a r o h a l ' l q o l . m i l y F n l o g i k a a l a p j . h o g y m i t j e l e n t € n e k a s z a v a k i t t a l a n t . l p f o s o d r u d n i f o r d i t a n i r h o ! . dd od$dil + A koz€rtesszulet€snapja lrrE ctrocEr's aRrED r rs on flE 5m oF IiEeuAx/. mint a m6sik. n s z e r e p e l n e kr z i l t l \ o \ e r h e / o J n q o l Mr uRnDA. rs roDAr. A m € n n y i b e np i l d a u l a " s z i l l e t e s n a p " sz6 angol megfelelSjet keresed. es most jOn az igazijaL€h A mondaLokat igy 6llitottuk 6ssz€.ts az €Wik mindig a mtsik utin j6n. nincs mas ieendod. l Nem €rtem a kbzertesem vacsor. l k . rnrr E Rendhasyo idd: dEx. mint cszrevcnni.ocflr. a s m i v e l n g y a m n g y a l i € t m o n d a t b a nm i n d e n m a s h u l o n b o z i l ( . how legalabb ketszer clolvasd az osszes mondatot bemel€git€snek. ez a szendvics a sziilet€snapomra van? Ma vaD a fiisz€res vacsorda. ll0 . sznretesnap 14 br/44.lmr[iBdirh tu-DtJl wd^r 's . Percze az eg€szn€k csak annyi volt a c€lja. az e$/ik hosszabb. G r fla mind megvan. hogy l{el mond a t b a n i s b e n n e v a n . hogy a forditasokai felhasznalva m€g a legkezdobbeh is meg iucljih m o n d a n i . t.uno mrcwo mas'@kndtlrsllE{D.

E llil.. ura Ei z retoln4 ad.Ess.ff L Nen$E. . hn6kiiz'id!. 4 Anna mindig vastag ka'nyv€kei vesz.r. vmit valahol) otthon (ez k6t sz6 lesz) vsserot.vis6rol" Cftelembenjelentiazt.. *.f ll Rendhasyo ). mind6ssze a mondatok valbztak m€9.Fordfts2 A technika azonos az eloz6 oldalival. Ih6hli9$ hulrddd.t l6'il kelleneme$alalni: az Mostezekneka szavaknak angolmegfel€l6jet tart (pl... A bullterrierek vastaq nadraqot vis. . @. o B€la bullteffiereket tart otihon.ronE. how: Anna soha nem olvas a nadraqomban.r. o Soha ne tartsd a p6nzedet a nadrSgod+ Anna mindig olvas otthon. lit Iilrdr iolmcniir t (ronl ior .t tiirl NEwt TGEP rouR EotlEY ltt voa noI'sDRs! + soha nem veszek nadraaot Londonban.:ljl ttl .r ..i'l EiL xEEPsJl saLLEfr^. Ez az ansol sz6 Gak. 'nulL Rendhasyo 'drj. i. E R"ndh"sy6. oll. nogy v n az angolul. de s o h a n e m o l v a s s ae l 6 k e t . vesz6 4lrl. I rcvea auva mousansm r. LPtl."f.anoot tii Iii mvir rdudnintrnddnl Bnr AtrNalwars BUysmrcn Eatoxs trEvEn Iln6lriir sil bubz biir htntlir id! d.nid.i.irolnah Soha ne iartsd otthon a D€nzedetl ? t?l. a-visszafordiiasi gyakorlat.txn nuvs ne.tosll tr none. mnl id.

".nl<Ezcsyot)nrre.'E lhirl sooxlbl\ idai usrljzl rEsExDAr l.8r [s!tv. A t o v a b b i a k b a ne z e l i c Ll i e d ..lilsTdhit0rnis?ll.nt. k i f e j e z e s ts t b .* Lrnaxaa.nr r20f .E.@ cuto. vasJnem +felhasznilo'barit(pl szdnritogep) + hnszndlt auto c.n e m L a l t l c l liapcsolat.l'0br. kapcsoloelem !l papir. Aki kicsit mir hrlado..sdidE) c. L. g y c t u d o .lai var rad: eq/etlen lonaUal li6sd osszc a ntaqyar kupac es az angol l{upac bsszctartozo szavait.... egyik kedvenc Longman'sz6tarunkato lapozgatva hivAlasztottunh neh6ny sz6p ts h a s z n o sn y e l v i v a l a m i t o s s z e t e t ts z 6 t . /. v e n c s z 6 6 r u n k u t a n o n h a t a l m i l a g l o n g m a n k e k n e ki o g j r k h i ! ' n i .MEB'HA. Ugyanezek a longmankdk fogjak megmcnteni a halad6l€i az unaikozdstol..rr il.. a kezd6k azonban ne ijedjenek meg: a lelkes es segitdk€sz lonsnlanltali ott soraloznak a lap alj6n.mAr nekik is sikernlni fog a p. Oket v€Sigoh.*l mbzing lint] ldd liirormis4 lrzi'ilrundli] [..asva.ba + elettartam + nlegengede(tarolisi id6 + ribnyvcstjolc s z a v a k a t i s m a i e l g e s df e n n h a n g o n( n e q / s z e F O t s z O n .rositas..] lrijmbom] lljfiijm] lsdnii|] [hk.d"* "...u. e$/ brut6lisan egyszerii fela.. annah cz ismCtl€s.pbrl Leszidd6jz hrjpit'v.. krimiben) 4 vagybejon.]. E*1. h i d n y o l .r ... ljsis tegnap p. .i ki.1.rn . Dk.ne n n 1tt :l E rdbb..Hossz0ember sz6t6r Lo aEA DrcnauRy dikinnil llongn. B Rarhasy6 Atu.. /.jod\Js\r.j...t. r l i e l o t t a z o n b a n tritjuk t6rhetrink.Ilitl... nckih 6k a PAPEa hi4til tEE ltiinl . i t r r i U i La6eA.ntrit\. r.slt] c' iesnapi rijsas +papirnrunlia + a hiinyz6 lancszem(pl./r lirl urs [mis'] unn ltnk) uEltifl aot'tslbonl rrrcto lkndl uonxltd ) A LONCI'IANXEh hasznil h i i n y z i k .r. id6ziteu bon.

.perszona") p . lYajd nri s€gitilnli. ..f .bola E s4ltibtgl< teariltel reiszacsk6$k.or livid 0r !zlu tir. hogy az angol szbvegeket angol anyanyelv(ek i r i 6 h .. | 2l .m.. Az kell legyen FoR Fr. m . a l g e r i a i a ks l b . r a 7 e g ..a t o b b i t a h d r k i i s l e h e t t a l i l n i Ilenjlink hat tovabb.inalj J rtrtd sorzna aA.esyansolirt iq. 6 .llfi liinlitsdiq ii. P e f l t s z e . hagJd.rn\or lzesitsd l+ FL4voLls)a te6!. . be a hiinyz6 b€tiiket: ^. l y c n h 4 t en' ^n crrphP 1onrcu. f . /d.Teod6lut6n Valamit6l mindannyian azt gondoljuh.finom tea. t € a t . a 2 u t a no l v a s d e l a z a n g o l h a s z n a l a t u l a s i l A s t . azt jelentl "j6izii te6hoz".rnr. anrit mindenhol i S l c h e t k a p n i ) . h o q y e z e k a s z o v e g e hi s a l k a l m a s a ka n y e l v i a n u l a s r a . a (viccelsz?) ^gqlel fpljpbb [ rrrna. hosy kb. ha arra Sondolsz. l o k . dd !{grjr riilk lijll in v6tijr lit lrd Es mos! forditsuk le.t iitudd ht!u. J p e r c .uru[r / egyenesen iriss foras' iilter szemelyenk€nt lYit is !udunk eddig? . Mit hagyj? Azni legalabb haronr Percig (<. '.vagi/ k€k dobozos Plckwichet. d c l f o r d i r s dl e m e q e q \ s / .'D iztjelent.{ Pontosan? A . /o LEAsrJ Mluft+.lit keu csinarni a o|'tErILER-ret tnro rEE Por ? a a cs6szCl(be(a: -sa tobbes szam) sen ^ hova? ttvro mE . persze nen u$/anaz de azart segit) .li.s z l o v i k o k ..etet' o onrsd bele> F-/ . . Putwn PiiEIdn d0 !4i Riil.4.sb0jliig rnd tuir-FJUZ lis?t miiils?.(.nek tetszene: ro.P6r fi. csal( mii is keDe csinilni? tlAvouR ntE EA w.una a lo lnnunp ss 6. Ez is K€sz. 4 egy ds hova kell? < tenni. .sz.z.l)? o .. II.d pEnsorla sz nft----'.o/i egyene f.6f di-REKni as rEE EA tnm sucARoRMrLn vou LtxE. m e g f o g o d erteni. . PUr onE FTLERPERFcnson nfo rEE Por oR DIftECTLY Poas n EE5H Rolufe wAEs A]fD LEAVE T.l i n d e n e h e l 6 tv e g y e g y doboz filtertedt (olyan zdld-. l{i r . szothasznil.IFUSE FOR AT IEAST TEREE lI WEg FLAIOLR filtdrPft intu Fl. -I{At ezzel is nreglenn6nlr De mi az a FoR FnE rasltlvd IE. h e t r r i s sc s t o r r a " b a n r e \ o . akl{or igazad van Tova.. El6szoris. I'agyanT As loul/rr + aho$/ tetszilE . sarga.. e m m i P a n i k .. I"livel (a4m a $lh. ]€galabb9 sz6t isnrersz.vv:of n m /r.. lrd be a valaszolrat a vonalakra Hiny filter kellhet PERPEEso ? -.n srro lt Bo.. Pd IPut]. vagy (c.s isy a shakespeaf.tE fAstftG EA. or iej Y o : t o l \ J . E z m 6 r m a j d n e m m i n d e n . . i$/. Akkor mar uqve. E r. j 4 1 j ! F E < ll Fe. ha soha nem tanultal angolul.p r R s o r s / . b a n l € v 6 ./tr t 4 Aho$ telszLk Aprszcp rendh'slo nlnlt idejii ahkj:i. . lorrisban 16v6("bojler") . h" ' " - t | ts nrir ' . m i k o z b e n a z e l l ( O v e t 6 kl € g t b b b s z o rh o l l a n . m€g akkor is. .

4 rs maE. Ezen hivtil megta' nulhauah. hogq cenrnrrrv [!d*6' i] E$/ hosszn.. ngyho$/ keressetek hagatoknak 5'6 tanulni\.. A f€lforditasokbol kihagyou szavak beirasa nem foggondot okozni. amde komoly szeuemi jzgalmakat ig€r6 szoveg kovetk€zik mosi. A k6vetkez6 mondatb6l ki logok eo! szot b iirliiml Peterjbtt el6z5mondatb6l Ki. ts. r ..k .. b D . i|ltvenvdri dd rt s?sntinsd lgaz az. hamis+ halad6k: ti mir na$/ok vag/tok. hogJan keu mondani angolul az CLLCIOn r6vidk€it.tdo t bi-olninq szrntdrut I.al6t. A hala_ d6k izguUak v€Sig angolul.. r' l h vl. hogy 2+2=5. tri snd t li i.. r.? Ilrt. hogy 2+2=4.s sEnEIa fEE woRD Ebben a mondatban az a szo. ha nruszaj.adonli Indiiliindl IEERE ^nE rtvo BLAfitts n A kovetkez6 mondatban het inii Id& bhnkrz nrlsd irnl szrntinri WEAI..llon6.ft 6utdi'{i'ri lisztindi'c$dine i'-BAVI 124..1 IN TEE fiEXT SEMEACE TflE A kovetkezo mondatban az nres he' lvck ki vannak l'lennyi az id6? irfild Iin nsks?t ii s?rntonsz da blrnk? inl tiim Ied izitl 2 +2 . hoS/ .t f f l . csak akkor lessenek bele a ford't5sba.. Hamis az.-. EAr". l6lsil t[ I AM aonc ro rEA vE on7 onE in ruk ft Jiianqoiiq li.tsr' n mE sanr:dcE lii |...||". Td. a . hi lndti h lft h lni. e ' / . 2 +2 =5 rs FAISE.u . how iz di lindilzszrnlijr!? vid s. '/ Ennek a mondatnak az €l€j€n van / 1EEfiE ts A Lrcf AT TnE BEot Mne oF rEIs egv ordhz Id& dtik. ... a sz6t. t rcmA on me woxo 'r.' r x ' 4 ' . " r J q l o.u tolj Ara". -. 122 i' .r. A k€zd6k szint6n lovess6l( a szoveget a magt/ar f€llordiiasok segitsesevel. ..

Mi?l What..nuD|o-Dnn610 t.4 words I minute 2 words t2+ t26 126 t27 128 130 151 l3r t52 155 lJ4 135 IJ6 iJ6 .. iln Hn110D? I minute 4 words sentences+ tsiivbsmondatoh Ivlagic llyetakar€n is tudnehirni.!' l tt ..what. egyperces rimek A ford NurseryRhymes whai..r6k I minute..isters nyelvtt.. ttangoslakis Tongueslips o nyelvbolusok Spoonerisms + Tonguett^. One minuie two words lYara regigitrogokis.

6sigyielortegy nadrtgol. kedv€l). lt fia gtxtutu FoE Ern trn rEEEnocE uItE.rrrr o tanyj crrr& 4 r ) plllrniis plllant. A megtanulhattt FDUEwonDs pedlq: scsEAnlszlrl. st6: B€lithatod. ilyenaz ngyhevezett. lvlostpedig pihenj €gyet.IBS rrrQrno|r'JEaa. t6ltve. . igen.l.lla nrdiisoiaka6!. su0gI sz6 0v ds tl.r[ o haszdl. LEtE. 4 lesnar. sotB 4 honba. nvblt). |{irvdrdda n€sy sz6 Kicsi! bug.t6rdas. r.rr(4lilnF. e{Pt[ lha mdger a 117 o. viszont jol hangzik. papEn '6lit.n. lv'ihiilijl6z ii$l r'l + kb. Cm 2.Iad a tffP[lil]. hiinyol.I minute-4uords [ftn minitlo egy perc. 119.ncsal(arl vessdk ld?. togy higd o nalaook. A dolog mint 6lial6ban az angol nyelvi lelem€nyek €s az orosz sntkiLk igen €rtefmes. oem 4 LIFE il.r4 8. Ne felejisd el holnap is elmondani n€hanyszor. sikitasz. vrrEa. . vftt'0|. Ills telr. Ez o ilyernyelv. ar a lltcsiegyrdslnk E! s!6h0u. rx Baf lEyaa rcEP wrB t'lEf tf EoraE. sz6ianulasra €ppen ezert roppant alkalmas-. .l vastas ttttcrFzik].aminek most itt kit€sz0nk. iigt. visit.lir4l hdda. tobbszor olvasd fel (hangosan).. a 11 0.Nun D. a tivaros a megielen6sk04 ff rtrrP r{sff 5. 2) ||rrf.t20. |.o.oasEns. c 1l 0.REA ltJll]kdnl fasylalt). d kalcaolrt.hagylairr' 124 1* .fE.ottt c rt tnr lrt h6ir]. 's 118.c6.tfirrt! liir€rtes. 122..l ugtan !u.lbliil. iiryllg igcnmalac.yuia. vagt/istanuld megr I SCREAE rou screan Ev*laoDr LtxEs rcE-cnEA . xf -sittnirdis hozritadolit o 1i9. quEsmxs 06c0rBl4. rnE c id6. |Jofit o nunla hitnyd szavak sofiddbln: .t pdrnattiig". 4 r. EX| d banit. jobbar.Ert Azegyilles lcnn6slelesen 8fjnrr. fisrsr0s 4 6r0trr! vacanra orxrEn.ndb.Jrfrf 4 polc.. . 5. vagy+ I4ongyanagyi. 6rl.o. DvEBrBoDrlt]lib i](+ mindenki). jirzlim. nelftl a ME s|/. o. ty| Puns nau9E llt Parz ld{zdnlrell kanl. srfifel6snrp4 . . na..r. 2l helt2)ielyez 115. 4 120. sudrn.rff {hik]{o szeret. rxm HEp0r.flrssc hitnylil. Sik'tok. de hat.k. rno nt. prrrf protldna slamfl. nt . mindenK szereti a fa$/ii.il(+ siKt..attor tdbh 0F s. a sr6csatliibiesszimlai lalcrit. pu. vagv+ usvj-blisvi.hagyni. 0. nadnig norrrfis lniuzda].n lddllcmsz€rii..em szabadforditis. ami ma$/arul mes az ansoln6l is edelmeseb\a ben hangzik. hosyarag/i? vagy+ Jegeltmetelt. 1. laltl el. A malac p/ss 0.gylalt. up. 3. Iiiszhi".crr 4 aul6. A mondatoi. Axr xEwnIFjDS w '. resuo rrvFijl. I o't'f mn$stAID ttf Er'ca's onft1.E/ILTEBE.r:Ttii!*!i savrk sor.aholaua nagya an finc+fh. ts fqDAt. desz€pfiigvi.

D [l6ld] ( 4 hides. ) CLlCI6e! i.Mrs [b'is.. flrErzE O [fi] . ho$/ lcfagy l6lc a rizmajon iitk.d a kihagj/ou helyekre az angol megfele16ketl hideg r.e169". r i t n r u s b r no h a s n o d l Ir's coLD EtioucH ro TREEZErEE aALLs i-NAtru {ud0 boh o bleem!nh] d [ih| told l'lagyarul kb.udsra megjegyez.Olyan hideg !'an. ragyaszt. . merthogy a sz6 szerinti iorditas az lcnnc: . fasj/.".]< ft.. Biiuiis mondotok [ruirlil !?!nidnttz] V a n n a k c z c k a m i g i k u s m o n d a t o h .lalol hdronrszor l:issuh. . Moft^Erln'lllki) D. g . rnribcil co. Hoz"llir. . hogj/ lefagyasszaa rezmajom to1{6t. (Az jelenti: .a n i . ( A j o b b o l d a l o n i r q va d u n k s e g i t s € g € a l i i e j t a s h e z h o g y l i b n n y c b b l c g l c n a n r c g t c l c l o t .:a | 2i . Valdszinrilcg azeft."a nM. sikerLll c nesjesyezned.ajonr.i .lhogic sentencesq..z hidegmaJom b'ivos majonr m e g i k u sl a b d a k |negta$/asztani a majmot nrnlr ll Rendhasyo id6: m. nreft igcn liellcnrcs rilmuslial\ Ttgy probatl Olvasd fel izesen'hangosan a koveikeT6 trron..tltg E ordr[i-NlF] pedig azt hideg van ahhoz..lfir. l y e k e t a z a n g o l u l t a n u l o k t o b b s ..k6r. l s 6 1 r i j6: nrasodili) h.irl.

amilyeneket akar m€g mi is tudnink kni./r3 {d. nlelyih melyik Ugyebar majdnem ieljesen (+ eunE) ugyanaz a kett6. Kb. (Szerencs€re ugl/anez a @ur€rr€nem igaz ) zattT.. csaszen. mint amivel a magyarjel€nt€se kezd6dik: arrtE 4 ieljesen. nrinel tobb szot tanuli meg azzal.. €s utana m6r mindent fogsz tudni Sz6pen csendben rajoti. olyanoliat. le$/en..{rE [bijk]. hogy -Teljesen igazad van " Ezt a ve6 ket ezert az I t6 .az nyer.irni. E En lerenenLil teny'eg ilgy kell mondani. azaz GooD MaE. teljesen) szavakat nreg tudja az €mbcr hnl6nbozietni. Ahi . hol az . hogJ rovid li's versikehet gyar tasz lelnh. (Azert adun[ forditast is. ho$/ ilyet akir te is tudnAl irni. llqet ok6r 6n is tudnrEk Erre:z oldalra azt fogod nrondani. ill€tve meg iudja jegyezni. fta lehet.. amelyehnel{ az a c€lja. ha kezd6sebb. a 44f. Erre szeretn6nk buzdiiani. ahkor angolul.\u"k iLmint azt.lgrdndit eliPtijt ] Jo €jsza kat. 1LEEP rimelr C Ypcrces A p€h keny€ret r. De hol a beig€ft halad6 anyag? Nos. + Ja. Olvasd fel a lersik€ket..) g vou aRE auE Nanr. mitjelent a erltrlhijijt] Eg€szen elluntet mind€n bajt a @urElhiii].n.d. Ha mar olyan halad6sabb vagy. sz€ p almo k ar.r (hii tl (+ csend€s) 6s a arrrE ([hijt] (. RAKE sijt.e ? Ez se nehaz lliszen a auE uqyanara a ke! bet(re v€gzddik.ll it hiit ijrl a r€ljesen isazad van d u Is HEBE sacE A rntna ^s a auEr sm|?Iiz dti sztcs s:ing i'hii6t '{iiil + van olvan hogy csendes lazadas? fler csak a h€lyesir6s van hatra. al{kor akar nraS/arul is. itrrc li€t rovid mii. DAir a mer(€szel). ltt ^z . rol\ron nondoqaliih Jnqol Jnlar!'. hogv a kezd6k se maradjanak l€ a verseh uzenet€r61.:1u . ig. hoq/ az angolul tanul6l{ liet rEDlai.e .

j-FoRD 0 todl o N€m ensedhet€m mes masamnak. ezek a szavak segiteni fosnak: tozrrivll0ftij] . WEc n'r aFroRD ^ trEw cAR rnts |EAE. nem fogod elfelejteni ezt sem: + mesengedheti maganak. megteheti. hogj/ Fordot vegyen. hogy szint€ lampassal \LA. Ha megjegyezt€d a l€nti k6t sz€p angol mondatot. A kovetl(ez6 mondatok kozLil hnzd ala es mondd el haromszor (ho$/ megjewezd) azokat.Ltnlns?illi]a id. tja Sondot okoz a mondatok jele n t€se. 6r' u [btio \ es/. nr E RetrdhaE/b t id6. forr. ebbpn r/ e\ ben. hosi/ Fordom le$/en. incs annyi p€nzem. WE cAt'17AFroaD a doLtDAr rEE rE^R. To WE cAd't AFFoRD Buv a BoAr. amelyek igazak.F llsntl a l 5 m p a ) k e l l k e r e s n i b e n n e a z a n s o t s z a v a k a t( a s m i l y e n o r i t m r a j u k l e l n i l ) . WE CAN AFFOBDA IIEW CAfr TEIS |EAR.n.t btt r:: | 27 .vahici6 ntardus. WE cAtr affot D 7o Buv a aoAr.lmb?tiir kln . t IR FqRD catr arFoaD ro sul .O Ford olyan rendkivnli mer' Val6sziniifes sokaknak nem fog t€tszeni. ideje. &6dz erc. !asrror sr. hogy Fordot vesyek. hagJ a WoRDpLIrehan t€kben eluralkodih a ma$/ar nyelv hasznilaia.lij kiri .rlkirl o auro wslryrl + iJ 'fr/rli'd < e\.ffoi. A z j l y e n e k (as mindenhi mas) kedveeri alljon itt €W egynyelvii mem6riamanko. van rd p€nze.rlborlo csonak. mE.-rcRDh bii d lori] t0'd e' lvlr rord megengedhet' maganak. I can'r aFronDa rorD. (. . @.r ] IIYEc Arrot D A floLrDAY mls VEAR. lehet6sege stb.

versihe amit a f.n t nttYr' " l.l6ka rignus.r lil hi >. m i t i s ? ) 6 s n e z d n r e g h o z z e a n i z o t n r e r t a z e l h 6 v e t _ kez6kb€n az is fonios sz€repet iosjitszanil IIEI' DIDDLE D'DDLE TnE c^r aND rEE F DDLE.\. A kiskutya csak nevetett. neqerur\^!asF bon)olodihr.\b. alo'L I AnD rEE FIDDLE.i..b O Anqolur. c?'4 t ruttPED . AND ttE Drsn nAtt Att/av an t mE sPootl'.rczrrr lve inglisl).' ' '). -' nej dndii-dtldn A macsek €s a hegedfi. amii iti leina litsz: \or' diddl lhej dudu ffidll htsnido ldd liu dlcrmpl diininl 6tl'i ldd lirdldos lift] ldd szi szrcs eponl Iiu di o-VEJ d. (4 rl)Rsf.r. Es a tal szaladt. ilyen de naqyon unfutnmn[nitltv a ane t-MtRtlbn] bennszurbtt kai ll8 1* .lr rehet R r'.izd. .. A ieh6n atugrotta a holdat.si ind iin a 7d Lttu Isrns lr6t' lilil it'dzclins4v ov. sufin vid hnd dh'an M o s t o l v a s d e l a h b v e t k e z o( n a . Nag/on r6qi. 6voda) ianulnali a glerekck.ldJul.lD ntE DrsE RAfi Awrl w A megvaltozott rajzokalapjanird tra a versilr€i..rjz ki. A.oitr\. aztan olyannyiranenl f€lejtih cl.llurserg Rhgmes {im] nagyon r€gi dolog.2 -.. IhE / r1dE rtnlE m. ctuL^uaHED To sEE sucH sPoEr. hmcn)'P. gydhre'gJ il!pn 1lR{rat arttr lrogj/ p ldiul J/ qgdLhr Chr.z indiadokat. TdE cow rut'rPED ovEa rrE tao : TEE urTLE Doa LALGEED fo sEE sucE sPoEr. nagyonangol (o vrnv a runsenvxnvm lr'tnzoi nasyon nepszerii. El6szdr oh/asd fel hangosan.nv-ben Iib. Ho$/ litott ily elvez€tet. vitte a kanalai. egv '4*'r mert iget san6 sokkalszebb:z hogv iqy nc'n ajanlatos hetkoznap hturi . Amolyan nlon. W nr IIEY DIDDLE DIDDLE .

.'f:. u:' +'. ho$/ mit isj€lentenek. Do<j LrucEED IO SEE STJCE SFORT.. runpEDlr. J6ljarsz vele.r'*--^ i?r 'jwF*'*'7. '-'.(.Mll.. hogy mennyireeml€kszelbel6le: .nr'l a " rJ ltt .Plegadjuk hozzajuk a tobbi alakjukat. aw.A k€pet is barmikor kOnnyen fe$dezheted hozze.r.IIEY DtDDtE DrDIttE IhE cAr attD nE ..runseav-oen: be angolull A vercikabenvan nehanymrill idejii 'se..tidil..! LAUaElitt. LAUaEED.. nE cout rutttrzD ovER rnE nn unD AtlD rEE -. hcl Cttct. ha az eredeti valtozatatotkivrilrol megianulod.6n n. ra p(ovEE)Iaz. aln xutlnt. LA. t€ m€S ird mellejnk. ruNED.naS/onj6 Ks szavak vannak benne.'*'.rnll '1 6t).Gyorsanpr6beldkj..//EDlihla .

ovD[ntt) (iftt ts MowNaIi. harom nagyon gyakori ig€t ezek kozril az egyihnek a rendha$/6 mnlt id€j€i is (a nragyar miati arra volt szrikseg a dalocskaban).s a lntvltvttrkrhthd?l Intvrtvd. zarn tia mir m€gtanultad a dalt. i g e s t b .E r[li4 tbsz. tia naS/ot j6 a halti. rEAyEslliNz)a aff"hdnl c z6rd RA&utrlrhit) 4 ny(!l e J.rtvotvlhd?l in hr?] | [t/rth mivins id gdn-lird ijlzdt it v|l d roiii 6i d lok!:l I frjrsut /yE. nr najottel? Pr6bald meg el€nekelni angolul .:i.'E^a aaBstr Nosa Fox. . Ha megranulod dalolni. a m i r 5 1o t t b e s z e l i i n k . t Iy str't's coDtt orEEn atiD a LoaD JunpfD our or tdL GFLEattAtFDBTSl' Kulcsszavak. ..elv'leg l€hets€ges. | 30 . l0dl ldxennelr & l0 qrn-lird bus '€vat (a 6EEti-LE^vEDsajat tal. kafhei gyakori elbt.lUhot. illetve emberfajtat.i. .tmany: . rudni fogod hova kell alapos hajlitasokat t€nni. ho$/ k o n k r € t a nm i a z a s z ' n . Pldzs.. uhot.. a f€nti felsorol6sban 'rd be mindegyik ponthoz.r . .t7 rrasr I toLttEr tr w. hogJ ngyere.EAr /EAr wEAt2 wttAr ts .'oyrrc n rdE creEtrLEAvED sus.i6rl komamasszony (sz6 sz€rint: a rian kereszrany ja) rolrrllodl + rord. .md usrik a Mv solt's coDnon'Eibijernz g0d'i. nfi ij l0lsd |lid {nij !{m godnri0r i.I. egJ ionlos k€rd6sz6t. niittgl) + rubii I Inijd.uhot. a]{kor .mi?! Vajon melyik magyar dalocsht fordiioltuk le ilyen n$/€sen angolra? WdAr wAr wEAr wE rwE r ttnar wna/? WE^r tlnAr MAr wAr a. m€S m€S ket sz6t: rrsr. sod. itt rr€fab6l..oldlevelii) . mi ez: .

Nem veletlen.r.kl. h o o ! h U z n i m e o h o o \ . t o l n i " ."rr. iii. hd . Ez azt j. ho$/: Val6ban a rrsraj6 valasz. hogy m6r a r€gi gijrdgttknek is hennyire igazqk volt. xtnc.rsz lhos. ime egy csalhatatlan m6dszer. 1s. mondd ki a szavakat m€g e$iszer! Segit- renres u €r kel mndani rem er'. hogy melyih melyih. os. hogJi a szavak jelent6se 6s alakja kbzittt kapcsolat van.rircs. r lc z r n a \ mondj. |IEE.tenti. s:kcd Pliut6n ellen6rizt€d a megoldast.asv t asn c.7 petda) ana. mond tak 6k (mar a r€gi gorogok is). tutncleitq. ftr. ltt€n szeretn6nk beb'zonyitani.I'ii. itq.slr lpuslE. Az angolban a prrt sz6b6l k€peznek €gy mell€knevet: pusnl[Wsi].h. es betolva az ajtot beviharzik. Ekkor te igy k'altasz fel (va$/ legal'tbbis €zt motyogod magadban.g-lAqfill. az $cE PAacn Isnlrcs.j' I rF ltl . . Balsnlns.*hosy "-. b. hogy a . n\a. l1€g fogod latni. 'rus. L6ssunk egy ExaEFLEt ll. n r . hs. Es maris el5ited a kepr €gy boltban €gy kell€metlen.truo urorcrs ninill + es.sz6k" sz6 p€ldaul eppen szeketjelent €s nem karalab€t.s. ha mindig mind a n6gy sz6t liimondod. hosy m't is keu csinalni. llt.: ez a pasi milyen fl/srr lUl6ro r69i giirii tudt6k. ddil sr\c. €r6szakos pasas az ajt6nal udvariatlanul el€bed vag. €s neml€kezni arra.. hcs. o. banhban stb. Tippeld meg.lrrs. er6szakos".m. Lusfl.z-emoer hrlrJmos ezeket a dolsokat esyritt megjewezni. J h k o r b i z L o s r ne h l e h c z e l h o q v J n q o l ."q a.. hesl Ds' Jtni. J vahar rcr { rcd lD. ttq cnAsn.. hosy a megadott n6gy sz6 koznl melyihjel€nth€ti azt. titcc austt.hoq) . Szerintnnk el€gjol eltal6ll sz6' k€pzes. ahol az ajt6ra nem csak mawarul van h i .]tr . ho$/ "iolakod6. hca.y p€rc lti {o'ir] o kai sz6 [vcn Ha m5r jaft6l olyan boltban..q.One minute .

lVigazzt tla azr latod. (Oda is szabad.re. m€lyik szob6hoz melyik angol sz6 tartozik. BA rHRor. a Doh|tsrA'ssldentzr'nlmeg lent. ho$/ egy el6szoba-szerij ftiznAl az van beirva. ami neked azt az iuet6 szobai id€zi fel. cs pr6balj eml€kezni a szobak angol nevere. iuetve csak kett6t.y E LL. Mig a fels6t sUr6ltd. az illet6 . zsupsz! Ut6irat: A tipikus angol hazban persze k€t szint hFdr|:] fent. hogy a lepcs6 angolul rra8slsd. ttt rF . Ugorj neki.. megvaw. hog. az aP a.. n€zd mes az nj feladatot a misodik k€p melleit.Ih$zinl lvlost j6n a tombolda. ha' nem az n$/ van angolul. mert akkor oda a hecc. A fels6vel azt kell tegyed. Ez onnan van.) Amikor [$/ gondolod.fel" a Dow pediga.1e". hogy j6l megjegyz€d. ahova mi mar irtunk.jellemz6" hangokat adtunk meg. az nem hiba.llyen esetben ewszeriien hizd ki a mi javaslatunkat. Ezen a aizon szobara csak e$/es. Els6 feladat itt: irj be minden ures h€lyis€gbe egy olyan zaji.a)..) Ezuian mar csak a masodik Ejzot nezd.Hongoslok6s Itten l6isz ket szinte megsz6lalasig azonos lakasahprajzot. l€het6leg ne lesd meg az als6t. Az ugyanis neki a n..

r .K lisraia Kbvetkezz€k az angolok altal 6llit6lag lesgyakrabban elkovetett roNGaE m€g tudod-e fejteni. d' .0.nd. p ' idrrod mindrnprpr' d MF 'oob"s sz1 .l ind3zinqdl + o l.nn oF Ltsrsben 4 ([buk lk?tsr] List6k konyve) kitzz€ is teszik..ntl: sreu.-6 (a kb peryva.rr.lsJh]arszik lvijfl A tanuland6 szavak gyakorlAsa kedv66ri ime €g. u " 7 " D JJ r n e ' n . h a g y a h r . snr.". mik voltak az eredetik.yszert lorditasi feladat.' d 5 7 6 t a n u l oi s j o l r p s / i .:t I tB . rod'ra\ cak d/. [hii] 4 kiralyn6. cslszih Ezek az angolok mindenb6l listat csinalnak.l. (sok e$/6b gyermekbetegs€gtik trellett or Boor or ftEcoltDeben lginbz w Dlddzla helyilk. o b b E r r.I bit]. .) A vilas nlisik fcl. amib6l {ider(l a csuszak eredet I IMfi7 SLEEP VEEv ''ELL IIf usyes vasy. csillas. bdt ezzet is a GumnEss YJgr J \Jqt "lkeped. amil{b6l czch a WonDpLus"\tellozatban. reres€s. [''1116{ anya.kl. --- h" -q! --.**[hor] D e ' r a c l i . csuszjk keletkeztek? A cuszalista alatti f€lsorolasban minden szot megtalalsz. hogyan hcll leirni 6ketl llidiiclietl kirily es hi riin6E lndhincl llinq h d bndo.lrJil] o csiszrs./ 135. .longue slips + ngelubolt6sok [hng]a nyelv (amire raharapsz). I E. brdl s?ril lii dont rrdv. tanutand6 szavak kOzOttrendhagy6 mnlt idej( ig€k A netolrn. "gy -"st .c0b] er o ras.l t wntl ron ms na li viittu hndzsoll I Don't sPEAt( vEBv $ELL d A esy a€les€S alhs6hoz az liem beszalek naS/on j6l €gy esyszem€lyes 6gyban.d vcn rolr i '/e\e i.y €g..idl4 olvas. [d. amil fel tsgll hasznalnod.s\. spELrls. Ezeket tobb ahed|i'J B.itirast fejtsd meg azt is. [sqd] 4 betiiz (irds szerint).i ltiir4 E TJEn r"resreqe:Jnurnn'rondh . sLEEa sLEn aml:rafl. mesmosolyosid ciket aztan megis minddr iorrucn clfoglJs. r n l i s l i k h o / n t u l I t sLtP. <. homok) Erw. de csak a kiejiesi .

hibbant ill. e l . ened'e. O Rtr]Esy6 m. homohos ol. c LEoP RD.E /rldid+ r\edves eusEs[hi4 <. I l3I.qr" -.lsill. fumkod6 + . e. s eo azokat tanuld meg rendesen isl s6l. srolrrolsfting] s l6kd6s6d6. l J b 6 l J n e h e d l esii o b b a nr e t s r o s z J \ d i r r r m o n d i u h h a l o i ) . A forditasokat segit_ s€gk€ppen mindenhol elkezdtnk neked. olvasd el a maEd€kot m€g egyszer' (lYondom.. r . 7.6t/t L4?4. 8.'h. snowl somooor w 1 1 56& tllsr.Spoonerisms [!4dndrizdm4 Spooner tiszteleLesen mindenki halalra rohogte magat.fiAl a pAszrol .rl. s. s. igy talan mar le tudod lorditani. 6. srid.ovrra lhving] szeret6 + LEoPARDl. ho$/ lasd. mint n€gy 16. 2.tt 1it1ii. UUna tal6ld k'.l.ftr6eD4 eono *ont*onolt| R. Szeretnenk bemutatni neked parat a botlasai koztil. Amit szer€tett volna mondani: ?otditAsa: lsten t-. ooo rs n . gmhzri.EErlcftl a teped6 Hrizd ki azol€i. Isten ?. I g y u n ha IWunh 2- LET US DEIIIIT fO ME AAEER OI.4) .rrrldiii] + d€k6n (vagyis magasransn egyhazi ferfii) qrff'[hir] + kiralyn6 + s/ttEr sEArls6surhlli!\\tr/hdr$fi] hely€re kis€r valakit I to. a maradikot m6S es. mit szeretett volna mondani az egyhazfi 6s forditsd le azi isl Amit mondottl OoD ts A s ov. mit mondoit Spooner tiszteletes.r 'd" sp stro.o. 3. n s E ll4 1* . Akkorakat botlolt a nyelve.[6ld]o iir€s .sir. amiket mar ismersz.D DE^N.1 + varr tz.yszer!)Adan $/orcan csak az angolt. 4.id) teopAtd sdEflrEsDls.-|atza4' Inr Lls DEtrfi ro rnE alzpotl-_l Ennek lorditSsa. de ehhez el6tte meg kell ismerkedned n€h6ny sz6val: l.

teker.. El6szOr is: a rwsr n.r 0 q"f ludluk. 6G|. xale laLLs. aslirilyn6.mar €sak az€f is neh€z Kmonda' ni.eseg' cuer6n: I ) Z s u z s in d v e r e s a r € t o n a h 4 ' 2) A kabnak es az ingek + 3) A teheraut6 as a kekszelr'.tsl0n o. trA6E. 131.t 0rrfl. ing soLDERa kdlona Yondogsd e. ho$/ "t6r". ho$/ az angoiuan a nyelvtbr6ket is milven szerencsetlennl nevezt€k el. coLl mxrEr. Aot$taalruaLEIPA&D. I\'ISE shot ttEt0 ttr sEtr' L a ledv.r \ r ' i s h i q r c mddhatjuk.mbJrlone]hivi5h. masio2i* rnl.m6ltes 100!inl lsitn s8lel6 Pdstlotlft liitd6sidd l'.':hllr] vesyes keksz (va$/ mi) ssean+ Ivlinclenes€tre: rr.nylista. At angol nyelvcsavar6k viszont kivaban alkalmasak sz6tanulasra.llds a leles6g6n6k.{ o (6ssze)kever (u$ie ismer6s a "mixe{?). lgy tdlilrunk 'gy bek rminr d "ne nnsr or n)r'tl amelyb6l a szin€k€n Kvtil a -teheraui6" is megtanulhat6.. snrEsa novep srpEo (a ma$/ar . a m e l v e k b e n i o k i s s T a v a hv a n n a k € s a m e l y e k n e m a l e g i s m P n P b _ nas A trooDcft PIPE'l\ezderur.16.fordit6ssal" e$/Lit!). g6rbrll".iiin] Jeuemz6. hogy .kah'nholozir4 '''tth.longue turisters + ngelvtiiriik lhngrvi3. hanem azt. aztan twiszrelj mindkett6vel esvmas is nehanyszor Veglil egy filoz6fikusabb hangv€t€u gybn$/szem . ".v gvakori L'EN mal a r LI av nERr Inilittitilonl e/ ut6bbrl {ta"r'^cFnek lo hatondi r"hetaut6) meg a dohrori . d6'.m ^zt ielenli. tir6ly 133. -.r0v. rohrn .0. Tess€k remekbeszabottat. kanva' rog. kel/'szfa. FBEEE llltrEr.G't 6|eg |ttt 010 LEr D^trr N tEE !. aE! f0fli[n68.4 scrtrfll !!nf.thrdd neadiunlnsgoldisl. m€rt kbzben minduntalan €lgondolkoziK az ember' o r nD srscarrslnilsnhi.rara.t t 3 5 . bel[tdat. .olvasn.. h o ' J n r l e r nl P J r . pr6balgatni (a magi/ar valiozatot is.'r Tehar. ' i r h h o r ' \ 1 . hog.csavar.r6tffrnflr. . PrrrsE rE m xr stt'fr.llc 4 nilt a d xrrcn.aLLs ntE rotrEr.rdhrgyo idEi. I$/ekeztrink olva_ n o h a t v a h s z l a n i . merthogy a sz6tanul6s a lenveg)! csak a halad6k kedve6rt emlitjiik. FnEatartss' srrss . na9!0ni6l renalsrom . 4) Ve$/es ingek a lhh.xE{t. vagyis n'no de [. hosj Lalojr'b ' A U q r a n n q r m i n l r 1 ' c q l J r b a l d p J d n o \ e t 4 \ l a n \ F r h . sir 6 ctr. A iaaori ronnnot visTona eszunkbe iuloll hory: ISEI SasE'' sEwna StitRts rofr a softI ftt edld?con] lsursi n5v€r inget varr a bakiihndh eding rorDrr 5.otrt.arv egv 69tban egFt..rul 61]e'Ei nnrt E Rendhasr6 id6: s/.rs nng).J .:. $EL wlt 6. sr6l.usr.s.. lgyunta hah6kosnom0to!. oLD \t&Eur tu nE atEEn oErr.9 TttD z I AtlD 'EE z nd?nhi isJ 'nond. csangd/csolstt t.o. hthrtfl szuli? vat( stttLr.

s nooa frrc ? bi?i fudti?rl o kb.. gazdag"..arurk. . ami azt is jelenti.pooE. egy kedvenc tanitvanynak kdsz6nhetjrik. ha kicsit lurara sikernl. hogJi ..fdrydd4 n€gysz6 llyelvt6r6t gy6rtani egyszeriien smafu. de a meo E cavai reke. Irlelyik szajhaE sze96ny. aztan persze Syorsan njra. hogy naszins szpesitl. hosy ez is ro cr.n6st€ny kurya) E ffi vigyazat. Teljesen nonDalis angol szavak. T€ss€k megtanulnil wtucr.: vrdrl4 k€t sz6 a torr'ra ([meing] semmi). hogy min€l t6bb hasonl6 hangzasri sz6b6lWatsunk mondatot az sem baj. tenyleg noftna sEctrL.I minute-4urords + lftnnidt]+ e$/ perc. *-".f'l 136 ** . iprcrl. &rcE .szeg€ny. ([34..eil]d knlonleg€s). magyarok €lhataroztuk. mert helyesbiteni al. sz6tanul6sra pedig igen alkalmasak: a lenyeg.. liekik valahogy sosem t(nt fel ez a lehet6seg. R'ci? h [vi?s Kulon j6pofasag benne a . valahanyszor megpr6b6ljuk sz€pen esytitt kimondani.E ruxsrEel]Ing itditl (4 nyetvtOrOll. Prob6ld ki: fiomfio sPEcrAL atmmc (Nyelvtitrdn€k a "semmi krilonbs" se semmi! Pr6b6ld csak kil) + ei€detiles szuka (... Iegyen.!. mi viszont.o1 ""'" p". EtcH' sz6jAttt<. t"hfi -*[triiitiid. hacsak az nem. I minute-2uords a kn minftl esJiperc. va$/is semmi krilbnbs.*c a ustan c nret!. A k6vetkez6t Rich6rdnak. ho$/ mi..

Please? Nem tudsz hoszbnni? riotelEuroPe Table manners.. EI N ON|r|sH.HOl R BNEISH 8.Karad Words are all we have paradoxical statements 4 paradox All'tlasoh lvlegis. te 16. ..6 r5a r59 140 t4l 142 t45 t45 146 147 l4a it tlt . Little R€d Riding Hood €s a farkas Az alabbi 7 sori azoknak Desdemona. ' Can I hav€ a glass ot water.minek a partja. azaz hogy viselkedjunk az asztalnal Keleti Pu.

jniia xo{. J.l ned nkkhor el (csak a frocliuls kedvec{. | 38 ." tlesjesyz':s: A 'nasik szokrsos. hogy m€g egy pohar vizet se tudsz kerni ansolul: ConI hove o gloss of ruotct. Can I have a glass of Nater. magadbat sokatmond6an csak annyit mondi: C^d I 'eddig A csdk elolvastad.r rhir hoqy'nost appen egy 'E Drt azt is ehetn€|. akkor am sondolj. rnilyen jo l. ho felvinni a hangsrilyr. tla oedig lem resselizel."D . szarpkl nreq ho$ eddiq hinJszor n'otrdtnd r. Igy valahogl/. veqan np leleitsdel vasvis ui .Csak.l5ttl1it'hrli4 Holnap reqqelin€lqondolj ni rdt k. mert tuti. Ihnij hsvsl{$ov tli'l 0W. hogj/ ne mondhassak.trne h. gondol. llogy affiD /M m. r€sqelizn.ikiz€s a vajask€ny. milyen j6l hangzik? Akkor most mondd el m€g ketszer.m. pleose? o v6tt. llost mondd is lri.jlF . h: Eppen azt eszer n! nenr rkko. please? U$/e. t\a ki nz ehnrlt kat percben azt. Es amikor legkozelebb magyarul k€tsz egy pohar vizet.r' Ez anqotlt MAD. it rmFt eszel.ny€1 ugye nosr miLr ki is 'nondtad hangosn? Tehiit: atr .

mar masodszor olvastad.i6ccakatlal? El6szor is mo dani: G. de ezt nem nagyon szokjak tudni az emberek.. de mit mondanak reggel ut6n.) Masodszor is: ansolul a . hogt cooD . Ha eddig azt hitted. egyetlen angol anyanyelv( se'n mondia. Erre p€rsze te azt rarnAd.Fz rendben van. aooDDvEMrc. rwR r ez t\o6mnrtsem.ooo nowt\o lqur nonnlsl oooD amwooh lqrdihir-NuNl. sz€gyelld magad. c(mD ArE&floon. "j6 est6tie1" keu koszOnni.:a I t9 .FrEflyoor.k. aooD Mcrlr'nak ir6dik. how "j6 reggelt" vaqy azt. es mag eccer se javitottad ki bohitm nagy piros iollal.t mondanak. mondod te. hogy kora hajnalt6l d€lig azt mondj'. hogy "j6 napoi"? Nos.toR:wt'tc. hogy dooD meg aao. hogy a "j6ccakatlig . r.j6 napot".toDEvEMDc lfud tunind. meghogj aooD rlcfi. mert ad l: ez m€S magyarul is hnlyeseg. mint n6lunk is. r. Ezt megint inkabb angolul szokt6k 6k J6. Ezt p€rsze nem magyarul mondj6k. As kud nijt]-nak hangzik. how "j6ccakat" (most olvasod harmad' szor). hogy . tiogy viccelek-e. c(mD oRnna. Ezeft v^n az. hosy a rot'oRqowltu-l4h|l 4 holnap sz6 sze' rinti jelent€se 'holreggel". azt jelenti. ehelyetl egy vicces fordulattal holazi mondjak. mi? Es hogy allunk a . lvlert este.j6 delutani". hoS/ . angolul nreg vegleg nenr jelent semmit. Lh. Tovonaow 's 4 flsrrrl [ [iu-140d fisd6j] llolnap halnapl.llem tudsz kiisziinni? Ugye viccelsz? Tanyleg m€g azt se tudod mondani angolul. Ez6n $/orsan feteitsd el Torcn^ott Is . Aj6 dalutan csak eslig tart. De most az ewszer tevedsz.ln6t 0blonl. hogy (Ez a "j6€€akatot" isy kell irni. mert 6nekik az angol k6nnyebb. j6 €jszakar" stb.h. amikor azi allitom.j6 €ji. Ne jesyezd neg. Kb. ak\ot tro p$o6E".lyerl a7r mormori. l16s hiteles forditasokat "j6ccak6t" jelig€re a kiad6ba. hogy semmi probl€ma. hogy nem gon dornak arra. Yondom. L6bjegyzet helyett m€g €$/ kis j6pofas6g: a MoRnneftgi' es alaha az angolban a Fanxow. aggodalomra semmi ok. A gyakonas kedv€€rt azaft most ird be a megfelel5 rajzokhoz. ansolul volt. ad 2.

minl egy panzi6. de meg csak nem is "egya$/as". olyasmi. jelent€seikkel egyntt.kfiilzt]. iltetve f€rfi is. de csakis foldrajzilag. lehet srraLE (ez esetben azonban ez . k€6gyas"). hogy ne ha$/j kiewet se! t4o rF .irasrileg mbr n m. k€tszem€lyes. merthogy a conmwtr egasz veletlennl annyii iesz. hogy DotiBLE . ami mozdithat6 a konyhaban.de teh.dzl a in az z or A sneLE on ^ tuusLE. hosy "hajadon". rco no aretrrtcrlhl end h.ort|idPl. A sz6llodAnal azonban jobb ami sz6 szerint annyit tesz.. illetve "n6tlen". ami szinten [&bil] (vagyis . mint gondolnank. Ugyanez elmondhat6 a szobar6l. hogy . ti. csak vigyazni keu.egyagyast"jelent) as DoUBLE De srcE tehet maga az a n6. egy angol turista ugyanolyan kdnnyen kital6l hatja.vztrrrrArlk0"ri-[Ctltijl].. vagJiis"h6zas".Az 6sy lehet srtarrlsringdll eg]iszem€lyes).Ittliil. mei( a jelent€s ilyenkor nem az. mert akkor az azt jelenti. hosy nem az.t *ntEDlnuidll"n6s" illetve "f€rjezett".Hotel Curo g ji'ipl lh6-IEt Az ansol szavakm igen jellemz6. hogy a magyarban is hasznaljuk 6ket.F sr a reggetit. a eYn|tonuite ird b€ a hiSnyz6 I Lr. Ez az. Tobbet €s Syakrabban. hogy . 4 ijn sringol 6 vagyok illetve E arrsrliqlis]. sIR? lii szin$dl d dlbdls:6tl 4 u m m 2 l l \ € r d e z ia s z . A rE jelentiaz agyat. how mit rejt magaban a HOTEL feUratn €pnleL mint ahogi/ ezt azert mi is megtippelheljiik Londonban (vagy barhol mashol) j6rtunkkor.meglehet5sen siirii szOvegb5laz angol szavakat ma$/arjelente_ sUkkel. hogy "dupla. ami ia( (+ annak.k6t6gyas").esy as regseli". Csak arra k€ll vigyazni. hoqy "br€kelj gyorsan".. a aa&tr. Vagyis.t iigilh. aki belefekszik a aE -be.kontinens". hanem az. nem pedig hoteles).. hosy . vagyis traf. Cyujtsd ki a fenti .E snicE BEDs. Vigyezz.kontinent6lis". va$/is h€tszem€lyes). BREA.t rmuBLE (+ dupla. Ennek ellent€te pedig messze (vagyis.. aki ott szall m€g.Csak arra h€ll vigyazni. szavakat magyarmondatba. hogy Angliaban a CotmrEnr az mi is vagyunk. amibe r6ldmjzilag percze maga D cLA Dlit'gli'ndl beletartozik. hanem az. Az EtleusMrEArcAsr-be viszont minden beletatozik. l l o d a i p o r t i s ) . ezt viszont az angolok ilyen kor6n r€gg€l n€m tudnak mire v€lni. ^ colvnnE ral azt Jeten' ehet co. hogy "esyszemelyes". hogy ieny' leg brekfoszt-nek ejtsnk €s ne Paldaul breK6szt'nak. vagyis f6ldresz.

mint mar bizonyosan tudod. hosy mi sem n€zznk j6 szemmel. minl k€sei leszarmazottaik. Aki mask€nt tesz.:lF t4t . mint meglep6. a itukbe hely€zik.annyiszokis -ra. sem oll nem sToktak megmelegiteni. Ja. hogy a crrstt klin]6k is vizivasra illetve borivasra stb. akkor ne a draga ruhajuk banja. azaz hassal felfele tartjak. azaz ink6bb felesziink Ielostol a sziivegetm€g egyszer. €s a ipoo. majd a trMEot leteszik €s a roatr-ot atveszih a jobb kezrikbe.persze ahany angolszhAz. amihoJ az angolok. kedv€s olvas6. az amerikaiak meg egyszeriien feldaraboliak a k^i L a .de az angolul irt szalakai magi/arulmondd probald meg az illusziraci6kala beirni a magyar6s az angol szavakat-(Az egcsinal I n \J /o4Z " . Te is. majd esi/szeriien teesznnk. menhogy az mind mind mask€nt teszn€k angolszaszok .jr//4 t ti . majd' elfelejtettem.tr-et hhjtl hasTnaljah..Ptrstetn6k magukat. Mert p€ld6ul. rrl".amit r6rakunk. az angolok a Fon -oi fo*l az asztalnal as feijel letele. az eryszetijen bunk6 J6l gondolod nyejas olvas6. Plerlhogy ott sem iltik don.rrFt b.ndn] El6sz6r is mossuk meg a keznnketl Azutan Pedig figyeliLinh r€ndesen. csaku$/. nalab utan leljesen inni hlal ncm lurcsal A Pr./t v€letlennl pont ngy tartj6k.jl [b0till persze spm ik. ha nehlantan p€ldaul a sorr Iszitl ev€se kbzb€n lecs.loble Monners ltrilil|||. az amerikaiak vagl/ az ausdralok.9roolYnal mi ) A KtvE es a fl)RI( hasz' [s4in] eszik. mert az OlLlkbenvan a sz6juk. Ugye. pedig dkkor sohhJl kevesbe hiilne kia roo.nFEtalbiil es a Fonr-kat.Pkin]az han€m hogy. mily€n furca 6s illogikus szokasaik is vannak a ktilfOldieknek. €s vigan falatoznak. Ezt nem az€n teszik.r'b.. a souFoi 5k is . (aondolj csak arra. [ftd].

i6vunk dotgozni is rajta most is itt rngiuk bel€d az utols6kat igy k€ziratleadas €l6tt l'2 hetiel.. ho$/i S z e r e r n p n k h a e z r a k a r a d i h a n s u l a t h o zi t l . Tiz€n€gykormegerkezel. va arld-RAJv. KABiDI5 r' TnaMt AoD.llor6d Az€rt emlegeijiil( furton-furt Kamdot. ho$/ itt nemigen zavarnak vara an l6togat6k: vonattal igen {sz€pen masvarul c' mikr6busz. nk eqyet. t h d l s T o t m o s r m e g r a n u l n a d D 6 l j h a r t a a . ni D6linkaval €s persze Douwe-Egbeds kaveval (e ez iit vajon reklam-e. Kortyolgasd. Ha m€gis szivesen eljonn€l ide hozzank. Azert hadd folltatom kicsit tanul6sabban a bambu' last . [ar6d a kezdet 6s a veg (o rrE sEan1t a aNDmE E]'tD li-0lniiglnddi!ndl).ndvaszf]).peNze ... . (4 meg€rkezik. ogyhoqy mi. abb6l fula-e Karankra? Hat nem). WELq anD ntE11 ltt d€len megkavezunh.soamF?iultl.m Ha tehetjnk (pont l7 km're a Balatont6l).+n€l [10n] furgon)j6unnk.innent6l hangosan olvass.o flrE ?----------J oF LA.tl rrssr (Tudsz kiivetni?) Amiko( vege AERtvE j6l log esni' ha m€gKnalunk j6f€le ittegyis most €ppen 19 meg€rkezel Karadra).llcleti Pu. o. . LUcmLL Ir ts z-.-oFIaNDotr' Ir's .a vr. nala tstennek. K€pzeld ide most magad. Na? a' ll{.Lti szannod..) Kared el6ny€ €s hatranya. < u k d l e a s 1 e m c d .. hogy nem birjuk iovabb tAoaDPLas ide. Hat atjas dolog lett volna nem megitr6kiteni Xarankot. eml€l'szel_e m€g azokra a sza"tal.. ez egy Lona Lo Gllot'g) A rouRtEYre kozet dt 6mt kell srAnor*rijl r.. p€nzt kaDunk-e €rte. annyii kell (nagvon) megjegvezned. Aztan. az irany njra soutt maid soum'aEsa naid nirc Karad. ami most mar a Te Kar6d is (llost majdnem el€rzekenyultem. o problema? 142 . himegynnk 6rted az albmasra. gvere (m€S) beljebb' N€zznk csak Hajbd fel. neh€z idejutni.JJJa? 6s srA'o'[s?t6i!on] rounxErld.Esr-nek indulsz majd sourrl''9Esr nanyba fordulva elered Si6fokot Si6fok srA za+n€l at kefl sz6tlnod.*rsrlwsztl. az intim angol bet€tekei k€tszer_haromszoris szapo' razdt) Sz6val.rrratD trast [i!d.IE BAL mn' tEouon' Yoa'LLa nE LL Ptd{ roa uFar TrrD llE'LL EAVE COFEE rrEfrE t1 7t E t_l EAw a cItAI.lan'il ensrlkal.. med itt talaltuk ki n€l]j. ouR wr.KarAnkP€stt6l de szerencs€re Londont6lkeleie A Balatont6l viszont d€l rc. (Kepzeld most ide magad. K€dves tiuronos Baratunk. t€nyleg A ciP6t nem keu levenni.e s m o s l o l v a s d l e l O h a n g o s a n k o v e l h e T oh e d \ P s h e d e s t : rount\EY A K. [ fi. ltt lio blalkozik Kelet €s Nyugat (o r.

1M.. a woRr>bn es a nAr.'61gi1o ua. tuo^Ds.a dvefuir. szavak. 4 Pl n ez minden_ sahuer Beckee szavai {ua@Dtr. tanuld meg.E o. gajr. aztan r:rjra ism€telg€sd r". ez t€nyleq n: syon fontos 6 az egyik lelgyakoribb (es legadnzabb)ansol ige! mnrt E Rendhasy6 id.r+ord (4 sz6 szerinti forditas)..4szavah a minden.). wozDsLot nem "szavak. mily€n t E) r " 'vount ^ flr^r I'LL GtvE n aAs( tl o o Szavamat adom maganak. ami nekUnk van".srlrisdl+ urors6 lO lca'r $/Onyorti szemeid vannak. liundl. hogy.sz6ra".lUords crre oll ure houeo [6d?ir6lvihrv] ebb6t az ALL a "mind.Eitijndl o (meg)htahla1. a ntveE ige peaig azt jelent'.Elkid (meorart. mint a . d€hat azt m€gsem ihattuk oda maqvarul.gi|ldn].r?6 ig€t egyszernen elsink6fiiliuk. mun f.anaz. hanem . hogy "keves pontot kapolt a sz6r6l-sz6ra forditesera".wosD ma sLAnor'(j.n". hogy milyen arakjai is vannak ennek az .s26.F 143 . It{iid.AnoFnek sem uoRo.. . hiszen akkor mondjuk ngy hangzana./'roE. z. sz6" nak forditja. ami mozdithat6: bt b6rond hetyert csak kettSt fordit..uuE.ez mindeniink. (cyitny6rli... . Az ALLon. xm. I'LL mLL roa! 4 lla nem tatod meg a szavadat. Otvasd lel 6ket.. Es akkor m€g finoman viselkedtrink. hogy .tkozott '. Ez persze mar majdnem u$.) lgen pers/e hoqy el n€m rigJne\ezett rrmrz-tEsonl lrod-i. hogy Janosunk a llamletben a "koEDs.. $ o.! a T a l i l j a k m e g a f o r d i l 6 s o m a i e / a / u r o l s os z r v a m l FoR ToDAy. a "sz6 szerinti fordi6s".nak. hogy van vatakinek vatamiie. de akkor sem irgy szokes mondani. .l nencrrasyo 'aa ^@.venek rie tinkeLd€t. A szavakai a legritk'abb esetben lehet sz6 szerint letorditani. ho$/ ne tr€zz utrn! iqer snqaisen annak.tslrno*bn k'vnl ez mara a tanulnivald. mnft 6 Rendhasyo id6: a. hogy id6ben visszaadom. negy krisHlycsilhr helyett is csak kett6t-) Es ugye a woRDFon-wofu Mrs.... szavak". Az€rt hlaltunk nek€d egy-k€t olyan (igen gyakori) kifejezesl amely n$/annsy sz6l magyarul cs ansotul.'. Vagyis mawarul kbrnlbelril: Szavak . U$/hogy a .sz6t sz6ra". de ez nCg nem ok ara.sz6.' a. (Egy Kosdolanyi-noveUaban az ex-kleptomanids fordit6 ellopja a forditand6 szbvegbdl. IE ELL lOA AIEAI W(MIERNJL E|ES fOA + N€m ialalok szavakat. hogy elmondjam.a tua . Ami a legAranyosabb. megbllekl g nnD E. azhn oldd m€g a gyakorlAsnak szant felfordit6s leladatot. n nen -nyelvtanozunk'..sz6r6l.

amit valahogy nem lehetseges magyarra forditani mert ak_ kor mar nem lenne uqvanaz. PLAE tinyar.lrl).d lti 6-no{ hqnali lwo o'q. O a re a rur. ho$/ a BEarrrfs €s a halad6 is tanulja meg Kvrilr6l ezt a mondatot: lhi-olndd ts ldisrs?! liimt t in ddkn. Esv6lv'3al katiasv$al' 40.xILl nEELS Nekik meg . elarulja. Etsf. hogy ez egy bnellentmondo mondat (tehat Onelentmondat. vag. amiket sikeriilt megiegyezned: Ervtdii6ll6 vasvok unm? Yagv agt. 6s kijelenti. AKar BEcult'tER szavakat. orn A o 6E.IrlE sEnrF/rcD m rrrE ItrNaa + mag$r.n.0.fu ar sgtszcm6lye! o sPrrr 4laftil' eirsJ4lolat' EimE 4 o villa. 141.joo"repp.rifar sfAirnanvekb6l. vEsf.IMD. 1''1EFo. .is ker€stnnk eg]/ tanulasra alkalmasat: Az ADVATaED ME FOO| IWENIf EELS flE AE<. flwc.. Gak eS/ egvszerii mondat " Ugyanigy nem lehetne leforditani angolm azt. osoanD a t6ld (lalai).tkldv.l.0. ho$/ belegabatYodtam mialt Tenylegtanutd meg. al FrxD n. tninasl6tli1lI ctr't tu| v'e'l n nr rou 143. M n 4 $alval!. [6nlilvele? (Pedig o LYa WoRDPLusbaa\'an kis $/akorlatot 4'5 nEw sz6val ) esz€bejobb rDt . ' | 'rp[!z6l] tr 144 *{ .2l IeuEfouxf t0n0 nafrrl sIvEIfE n ItE. Gtdiin l. . tr' lfitl rz ec+z tio Ihgl..'su..T.rileS/ egyszerii A gabatyodas oka pedig az.soutl!. *"r. amikor az ember itt til Karadon eS/ ['tt] lko'i-PJur./rrrleh4 tenni. negofdrs Eira 19 u\mtt uEtE fotlttvE.tfa n.0. a J0rrfftmeg |(ina|'dl at|in.tml tto fltf's rf.Ez a mondat angolul van US/€ meg€rted. ak|r aDvadcED szep 6lmokat De el6bb ird ide a H6t akkor--.a. sE$Eda 4 mondat.Frrr 4 itreg.ff F!c t6s.r r"br"i iobb6 '"-. Foor4 iul 1a2. mibe gabalyodott fla lii-Dld nemjut bele.ugy€ minek leford'tani? Legi/en el€g annyi. Nem lenne 6nellentmondat.. JruP leves.l uoeo nrf's.tata t.lL l0r.o.tsm. hogy .nit ihddg'iondl tanvl6knal. lid. ELr a crez.fLL xf L t^u.. ha BEannEEvag a sza'\rak Iii frr il? ftr Idd dnli dii r.ocfi es t€gk€pp belegabalyodott magaba. solrn ilgtn..o Porodoricolstotements p6r6dor 6llft6sok h!'t-D0feildl!?tiih'd"bd (a sesits€s rrrPlh. hah!).noid8l Ahol: tms 4 ez. ar&tw.. hogv nu".3l E fquool'l tEEz \ u\sD.

minek o portio..r adlsialsntl. llire val6 a hires Prrn aEAc.3rn hrfrbsn:1. PeldAul a Dallas els6 resze volt a rrt. igy pl. mint magyarul az. sr. merthogJ ott honnyebb holcsOnt loly6sitani.BErctl. Kezdjrik ritgton eW nesativummal. 6k is ezt hasznaf jak. ta arini 0.'Yrl). Ez kb. nE stn r ! dl rff 4 r. c$ak .. 2 r/EEEsAr ntE BAMQ [iri vibr .t't. a haurvonal a teng€r es a szarazfbld k6zott.snEo z hfl a t. melyih a pihen€sl a. egy srrc.1? tie. hogy . leh€t szikhsh vagy homokosh. o t€nger +..Fiidast!. mint annyian teszik.A Prrelyaht.lb. tiszta kavics.s?irlril A hosszli €s unalmas ma$/arazkodas helyett rbvid €s izgalmas segedletet adunk ah. lde she t€rk€Peszet.36r.szl'tid.!an*").s..t d0b!nk] lgaz'e hogy a Temze + Trlanxslt.. hi!s.tbenbntl? 5.n.'oRE. m€g itsszetett sz6 is.ngll n0llsli. ildr iosytorditrnd.part'rnak neveziink.. azaz mi ved? 2. 2 |EEtsaf nE t'J.DE szinten el\lezeti cikk. amikor terk€peszek meg kabnak beszelneh a partr6l. Melyik a munka..l! ir !?h!l?.A fentiek kozlil melyik sz6 hianyzik a nyelvtor6b6l: SEE sEL].i . a sEoREaz igazi tengerpart.iPiiiilnffilrtii.eink: A srr16|r!0romlirr.k.. Ennyi sznks€ges kerii15 utan hssuk a partokat.1 hrl.a t€nger mellett"A corsl€nnel egy adaggal technikaibb.resz". sDltsrDE. ned a Fel3re. ha kitlt6 va$/. A kagyl6k.n. 6.nt pilr tt i.nti: l6t hatr lanktan lia.Co. tsankot foly6k partj6ra erdem€s igazan telepiteni.lB. Ennyi masyaEzat utanj6l esik a gyakorlas: | .l i€l.rrea ':ga iBijg2.l6!zt. sroir bilzdr $i!tl?on szii6.. gerparton.L11. hoz.hoqt. az angol rrffsz6 nem aztjel€nti.. r.. a storE sh6rul_sh6ra azt jelenti. menjunk strandolni". 4 oldal hb olyan.. she sh€mmi nem kell. ahol homokos a tengerpan.s SDASEELIS o8 'IEE SE.Oh.] d0 d0 d. Ekkor versr€ fakadhatsz: -Bicsak. A srR^ttD sz6l teh5t Gak akkor hasznald.. a pan!" nogy forditan6 ezt Arany Janos angolra? lli f(uf0E tiyel. tl le5 . niryen s6rda a coasr oaaeDlk6sn s ll. t) sral 4 taqylo ar e. Aar az angolban sok_soksz6 szd van ara. Ak6rhonnan nezznk. hanem azt.tt s. hogy ezek€t megjegyezd .l r r d anft f 6.srrf. tr^r( o foly6part Strandolasra az €v na$/ r€sz€ben Angliaban €sak a kolt6k gondolnak. Ha nem. (Brrr. amit nri csak e$/sz€riien. srn D.a. akhor. maximum kavi csos. ho$/ . 3. a ffisit a.most nem abc-sorrendben..sanr.5.lUl6gis.Part" . hogy.. coAsr. tengeri kagi/16k. n ni a REAcErc. amiket arul.g ily.) A sEAs.3. . hogy . au.onlei/_6n c) Mesjcsyli..r.ieng€rpart". €s ott a strand (nem a s7t{.nlfoty6 panien minimum k€t bank van? 5 . amigl/ abc sorendben: EAfir<. 2 wEEKs^r mE sEIstDE? [triril* et dtiszi*ijd] b.Kiejt€s €s tov6b biak a kulcsban.

Ez az igaz t6rt€net.tuen rt n Ianntinrl wotrtudlt a. igy hdt Piroska felhivta telefonon a vad aszl aki €l6sz6r hlzodozott a feladatt6l. Nem iudnal segiteni kihozni onnan? Nagyon faj a hasam Piroska ornll ho$/ minden a tervek szerint megy.Dnnek a kislanynak voli es/ an Dt"omER. De akkor holvan a cRAnutornEi? Sajnos beugrott a szamon.ymamavaltort€nt. hiszen J6 6tlet! nagyap. Amikor v€gre tablkozott a farkassal.little oed lliding Hood rls o forkos djdiry liidlod hudl olvasd fel hangosan a k6vetkez6 meset. flifele eE r\Dt or Ed? k€rdezte a beteg para./o.A farkas fiatal €s gyors. ami a nag. Ha nem hiszitek. amik€t iudsz.'iLlqdt']' axtnoranra lqnndlihrl L'rnE anl lltrolaill rtmmllilttr t46 3r . nemhogy szaladni. voli egyszer egy Lrrau GlRLllitilgill. €s €PPen amikor azt akarta mondani. magenyos nagymamat. mire v€n kezem felkapia a puskat. akit Pirosktnak hivtak. azt mondta n€ki.d. ^ LrM c'ru. a szerencs€tlen allat menni is al'g birt. Elem6zsi6s kosarat ragadoti.va_ rul.Jol van . amikor meg_ jelent Piroska. iW a vadAszj6l lePuffantotta. 6s elszalad. hogy beteg aR DtqomE$aahezmery. Azokal Pedig. De az en cnAtrDFAfltERimnekl$!n4[dir]a baratja m€g ma is egy igazi vad asz. nem is va$dok igazi farkasok. e$/ napon relhivta . hol nem volt. vagyok? Csakugyan. nem akaEz v€lem farkasra vadeszni? mondta az unatkoz6 nagymama. amik angolul vannak irva. €s vitt neki egy csokor viragot. . azutAn a ibbbit mar tudjaiok. De hogy gondolod a dolgot. A ftvasz LflrLE crru iW tett. 69 felsem oe'itdoti. teljesen el van hrlnyva.ndftlii nawmama na$/paPa aan oo. te szerencs€tlen. ki m€g mindig nem tudta megem€szNem laiod.ja l{tndn dinl. hogy . naqyi? k€rdezte. lliutan ez is megvan.aeAnDnorEEn.. Olvasd el rn6g egyszer az eg€sz mes€t. De az€rt hall' gass ide. €s azonm6d beugrott a Farkasba Ott hlalkozoti a Dagymam6val. vort egyszer. mondd mag. Bekopogott. itt alant a hblazatban ossz€ kene Parositani a maS/ar sza_ cEAnDttomEn lqr. €s nekjv6gott az erd6nek. mintha rbvidei tnina: Mit6l l€tt ekkora szad. A . Most pedig a feladat. a verszomjas nagyi beugroti a szAjan. hogy €n a farkas teni. mondd angolul. €s mar csak a vad aszt kell€tt megvarniuK A woLr./" [tul{ messajnalta a beteg. van €gy 6tletemPiroska pedig mindenben kbvetie a tanacs6t. ki vadasz volt. de azokat a szavaKat.J6 napot!". €s .mondta a nasyi az 5 aRANDDAuaEE^'j€nek [grund6t0r].

habtE es meg tudnak tanulni akar napi tizE sz6i is magukt6l.t. r / Iulcsralaiol ina-_\.lhiiil E Mtrln."arr. toddik vkiv€r/vmiver . ..r.ya kiqdra) m€s j€svezd nes isr: OGI e.l ncr.crL rna$/ar popegynft€s neveben szerePel tmelyik .k g i tu ^ [d lik] a .rlh.*' "rt"'a"tt Ha ncs mindisnefr jesrezred [E eotrkdd . al . a.piszk6l6dasb6l-a nasyonhalad6knekE.akikE igen beh€Pzel telE.'"d.e h o q \ a .i.l ut6na..k6r.EE. szabadrlisas o dr ioaz..'n lsar Pj9!:49!'frtt ilyen nom 0 dl lgar insnyak i: tet . p e c h " a n g o l u la .n: t.igas. t i q a z .zver) Ptusstz oYnllo a) a roY.bit usEr' pi. r.. nind0iellentate.tb 6 -*{r'kl" E z'@.ra{dsplrazc trvFnat maidnen a !1.szekal E Bslnt]d kunyh..l. '. '. pctr . t c d . sl ili lesalihhls tudun* egyixcsrdl..knqerFn ra viz rerorn.d'lFdr) { dqJldla vmirek ' hb.'tzztHurslfiEE c..-J-Jslh.' rer.. i ..sy .Oz ol6bbi 7tr sort ozoltnok ."a*r. ellent€lel b) nemzeikozilea ismert pizza-l€l6helyi c) szabad a ffff [ril. "'t".ba6kk E 'd0d]a G E r* [ke " .k]a .uz I€Rel .e hoq\ az inqnvdk anqolul nem tf.'.vagylegalAbb (6sk€rlekgne szamolj ranyteg ztrO soOO.lya.. ttl c t rrr. ''1s szes€..ir"t tr ". modsze' as akik utaliskE a sz€llem€s reinket6..//corr hl .jik6tl d $6k.

Lajoskam.sajnalom Lu'us ldbd. szereposzt6. as tW torabb. ird be 'de (ha lehet eml6kezetb6l) a f€lig d6lt betuvel szedeit szavakai.. ll Annah isen. Valamil €lfelejtettem megmondani. Nem cucust akarja Desdemona sz€rep€re.cn\an roppdnlnaq)s/erepeill a databban. Tudod mit? Tdrd ki a nyakadat. E E$/ szitget sem verhetsz a szinpadba. es itt tObbrcjl van sz6 egy sz6g. T e m € q m d a v a r u ls e m l u d s z r e n d e s e n . is te messze vagy a masast6l. in szeretn6k veled m€s e$/sz€r err6l a szereDiozf. Ilost olvasd fel m€g egyszer.6 te Szereposztas: Lajos. E Egy szoget sem verhetsz a szinpadba. labdab6l nem lesz szalonna. 15. lvlost ugrik a majom a vizbeE. Cucus. m€s esj lo( soloLsoho/ sem bFsTPl iW. a darabban. Lajoskam. nemho$/ eS/ szrn6sTnciE ar-"lnlir hbz. besz€lni. de neked ninca. magaba szakadt hazankbnya. l48. ide magas szin€szn5 kel.a "szereP" angolul aoLE. B Hat €ppen ez az. mint a peld6ban. Sajnalom.il . mint az el6bb. r4it is. E vagy te nasy diszn6. A nydk f.? lvlellesleg. E Annak isen. Tudod mit? TOrd ki a nval.PUuun meg egysz€r felolvastad a masodik szoveget. a . Te meo maavarul sem tudsz rendesen. fu itt t6bbr5l van sz6 egy sz6gn€1.t . minden €rt€lemben. E n. g Vasy te nasy diszn6. E 6rtso mes. Es te messze vagy a magasrazt minden erielemben.{rtr.adat.itt. trAtL. En szerernek veled m€g egt/szer err6l a szerep16lbesz€lni.Dcsdemono.I nem lesz sTalon' n a .r eppen ee ur.o -"g. de npred nincs. hogy a "lvlagyarsz6" ala a nem dSlt r€szt. [ 6rt.) Minden! pont tgy kell kimondani. De most m6r s€mmi kec.. ide masas szin€sznd kell. (Hogy mondod? Az el€bb nem otvastad hangosan? Na j6. Kieit€s 4412 Id hairl ln*l IbdI thdzl I16rl ut6irat. A nyakn€k van roppant nagt/szerepe. I nz "mier rilg esy rocsol6csoros sem besTel is nemhos es szineszn6' hoz. m€ghozza olyan faramuci m6don. Cu€us. Szinpadon akar megfulladni. az "Anqol sz6" atA pedig a d6ltet irod.-.szog".

language Scottish English minimum . lflllclt R llTctuc- mnonzlll fiuuunfius Ne l€gy ciki.culture How (= uff) Hires indi6noh Pubs Saint Valentin€'s DaY We love citi€s Furcsa varosok Am€rikaban Politically correct lansuage . Allah creat€d all the english mad Lord Bunbury lrish English minimum Scottish English minimum .PC language The herstory of history YuPPiedom Eur6Pa a EuroPe 150 l5l 152 l5J 154 t55 t56 158 159 160 l6l t62 165 *a 149 . mcoE. .t.

mint a .ry$tu-tiJsonzl rz val6ban halad6s. a 'tiogy van?" (ami u$/anaz. hogy ilyenkor azi kell mondani: II^nv sziniileg tudtad. Ezt val6€s taruld meg. A . mintegy magyar5z6lag: "Levisz". how a kellemetlen szituaci6kra mindig emlakszik az emb€r.l'Fns or mE DAvrfu.farmer". lhiu OtnD A?pEnE! . Xb. lvlost megmutaikozih az igazi 6nnnk. Tehai elkOsz6nesnel !e hasznard ezt a sz6t! Akkor azi mondd: GooD'lzlgrt-S(ll \tasy BrE-BrcltEhril. pedis llirij?l'nakejtjnk. m€g k€pes vagy. ami sok az sok! l4ost ki leszel osztva rendesen. a modern m6dszertani elveknek megfelel5en roppan! baratsagosan kozelitjiik meg a nyelvtanulast.tlogy van?" Pedig ez valami olyan. FARt"En ^nnaK ettenere.J6 €ivagyat!".lt! .. mint amikor ma$/arul azt mondod: . ez a kifejez€s azt jelenti: . a trr3t now Do roa Do?bAr )ldil.5z6val a ta. ehhez tartsd magad.. de lt€zddbbek is hamar meg fogjak tanuhi. hoS/ lehet dolgokat elv€zertel is m€gtanulni. Es ki tagadhaUa. elmondjuk.hogy "Farmer pl'z"-O Attal6ban a niiveltiurista m€S ilyenkor segit6k€szen hozzateszi. fta mondanah az angolszaszok. csak akkor mondd. azaz . ltt csak olyan dolgokr6l fogsz olvasni. €s raformedni az et6tusiL6ra. a'. A vicc az. hosy ne maradj teUesen sinet. €s minden szuflat a masodikba flijunk. hogy .. d. Ezen az oldalon vegre visszat€r az iskohban megszokoit st g'ts €s frusztra€i6.j6ljegy€zd meg. Valahogy igyl nELLa Jo tr.Ez halad6bbaknak val6.. hogy azt hiszi. ha nem akarod. Tehat leszel szives nem bes€t5lni Londonban egy Aru hazba. De ne felejts nevet mondani. amikor talalkozol valakivel. EzAIt is nem adtuk m€g a kiejt€stcoda^atuL^nodsr ll. mernadras ansolul Jf. Ebben a konyvben.{rs [d?sin?]. €s ennek szellemeben T6sed is. de most itt van €gti mesik is ugyanerre a helyzetre: MAtiv EAPF| Zwdidrjl. amikor sznle_ t€snapjan gratulabz meg igy Jalakit. ahow most csinaliadEs az lsten szerelmere. EmDAv! Ihll ln|lldijl.gor szinre le. ha valaki egyitltal6n nem besz€l angolul.flagyon Orlilok!" VagJis amikor valakivel el6szor tal6lkozol.r'ihrpii-T0R Ez kb artrtrvir tesz.lo Legeloszor is a hiejtes !€!1 helo' hanem lho-ttil...De azat. hos/ a kiejt€s majdnem azonos a ma$/arml lffll'lir]. Az€rt. Ugyanis iit senmi baj. Pontosan irgy. €s ropppant ciki hibak.tiogy vagtt") angolLrlIIow ^re /ou? irj{1. €s abba a hitbe ringatod magad. hanem -sajat gazdasagaban 6nall6an dolgoz6 gazdalkod6". De mivel n€m mondjak. kivel tal'ilkozol. Na. llerthogy ha mj mindig ilyen banitsagosak vagyunk. amit magyarok kitveinek el angolul. amit iti olvasol.A/ plso sl6r./orr ldzs0nl helyett mondhatsz mes nevet is annak mesfelel6en..lle lr69qciki.a jelentese 49!q "kekszinU vaszonnadr6g". addig amig valakinek gratuhlsz valami teljesiin€nyhez.. nyeljnk.rnint t 50 . bameg. hory etre flow Do voa Do?-vall\ell vahszolni. A buksi akkor van. how a kitvetkez6 tanfolyamon lehLily€zzenek. kibtjik a tsarkasb6rb6t a farany. az ansoloknal ez a szokas. ez€rt nem mondj6k. Ja.onnan lehet megismerni. Tehat. igy mondanak azt.

sk6t. mit qondolsz.n e m s z 6 l h a t h o z z a n k . Pa'del\: TEEE ts or nudr PRIvAcr ttt rEEsE a indiz n0di {atsz] Ezekb€n a modern lakasokban nenr sor nra' Fr{rs [d{ iznotn|0.n e m s z 6 l h a t b e l € n k ' € l € t n n k "ruin i€t.brit'(o E/vzst pitis])' :kkor sk6t.uganet. o h a > g J s d o h e l h r n g o s r n ' s o s 5 7 q ' / d t r r J q i d ' eUGI6n:.. iueive mit tudtal meg ebben a lechebcn az angololir6l . amihez senkinek s€mmi koze Ahol a titkainkat tarthatj h Talan legin EoDEtu till' . ez a sor egv angol cnbcrtol szes angolt ap6leon v€l€m€nye: boltosok nemzete' Akkor mosi milyen€k is az angolok? Orultek vagy boltosok? Esetl€g: 6rult boltosok 13 Az alcim pedis Valogasd ki az a16bbijelz6k kt'zlil azokat. rval. \rn .. akkor azt igy teheted meg: irvtriPo-An o Az angoloh nas]/on udvariasah' P.ad] [!ldlii-EJfid avaw.Allah 6riiltnek teremt'ttc az dsz igy a iiiseges forditas. h d n ) h u l . "n" nincs sro...o".t. sz6lnak bele n . 'angol" (1 Eteustt akkot azzat azt auitjuk' hogv se ra: . hadd magyarazzuh meg a lecke cimeii .si (berd). ltnveg hogv arr6l : bizonvos szisetr6l jitn.rrs''hztmi0lisl tJdozkodo na szeretn€d hangoztatni is a v€lem6nyedei. A PRtvAcvaza nagvon hivAnatos illapot' amihor s€n k i n € m b t h a t . snoixeenr.L"E.Ytrl&nila vicccs. po rE.€t hivhatj u k jogosan Ansliinak (e 'etar"'D lrighnd])az cs€ 1<' szet iflik E//rrrArenek[bddn](+ Britannia) hi\ni $sv Grear Bn'ra"nek lgdjt h'itd'r] rrrg N r q y B r i l d n n r J / . amelvek szerinted iUenek az angolokra: + ForrlEh0-tA. hanem angol.J htiilosil gJaru.g.mr. se nem lvalesi./6n a sziv6s. Ea hiszed. rlnftr' rotmd BRI sn. Priiyis'i 'iijPnltszil 4 szcretenr' ha ncn] sanareie reher az embe. ut6na q. \ r i l t t a n y l e g s d k d d i o h e r t \ o l l ' 7 p n h i \ u l b d c n \ J n tr'77 . nrulalsiicos a . o. ^ c " J r n l J n u l o d r ' l r c r n a dolsoknak. En. ami ." q i " q y .Tl ud!Jrirs rr. intimszf€ra".niltiill rirf. a Ana"t or snoPt{EEEBs [..rArn Eneusn sraftD{FFtstt Pnvac' ':l'l5l . csrh kornlirnilehel 'raun m'n mJqa-ryfenscg is sokkrl ievesb€ jellemz6 az €teti\nke). ami. " t " a 7 o B / t g r o l a n r P l v n p ha n t P \ c l r f .arnr nak.nek l LI^E MY Pmucz liilijt a mag6neleiembe.t t m .henrcny ftdl c srrdD-ol. ha nem.s s t o r .sah a/ dngolbJn lete/ih: ?/(rvr. dildn 0vsottildnl El6szdr is. Ha azt rnondjuk joj'iiai meg rchet a.h a l l h a ib e n n i i n k e t .gor.ek csah esy res.mod Olloh creoted oll the Cnglish 6ldiingli. nJgyon lonros dolog.[diinglis TEE nn sE aREvERv nem Ha valakire azt mon juk.'aDJnldl 6rnlr rilil + bareisagos o uzleties surlvtrserrrrEJbi. r n i ..rDrlft ro.

nd\t 6zl€s. foqadtatas 'tavE. cryEftl\iN.!r1 . E Lord 6unburynak foltos lett a pizsananadregia. ezeke! a mondatokat nem e$/forman neh€z leforditani. ahol hii a forditas. 6s hanynel haborogal.x'dit.' '.{^/r. r l J s . €s amikbr ett6l ngy €rzed. Szerinted hoovan? Lord Bunbury f. amelyik a legjobban tetszett. Elkezdnnk neked szavakat sorolni (ha keu. . szoh. akkor tedd azt. lvlind€nes€tre most mi js lerorditjuk 5ket. r a d t v a q v o kt o l e .I H a l a l o s a n n o m L o r d 6 u n b u r y t .q6l. J i r F r r ' ' .a m r n e d ! c s e s m e l p g .) Lord 6unbury meles fosadtatresbanreszesitett minket. s r . (A szavak melletti kihagyott helyre fordithaisz. t aD naDlkr. hogy hany mondatot forditotiel le. E ninonran \ E t u . I aE srct{ A D 1RDD oF B Art/mna uErA Dwa t.lord Bunbury Ihdhnbi' l Az alabbi angol mondatokban a kihagyott helyekre ird be. hory LoN BTNBRL WAS NRED A]ID ENONO AL.ai tas! Rblidn " " ^. Eszre fogod venni.) o rifDJr{iodl faradt ffiono aLli. hogy most mar pontosan 6ned dket).lti . r r rr " y n q r a i " J .b e t e q e s f .rr'f{inil1 o htzetq6s o t/re"Jroftrl meleq .dl a \an ne\i + arvE. r u l j a r m t t .. Van amelyiket kdnnyebb. how ez meg mi a ren€ lehet. mashol meg .'/val&b nqlo barmi t*ELcot"Ehilhnl. qiN'ttl ad De j6 lenne tudnj. eAvE. i .magyaritjuk" a dolgot. de a titbbit is olvasd el meg h6romszor (igy. hogy van. 5 2 6 s z e r i n t . akkor a rendhagy6 milt id6kkel egyntt). (5z6 szerint: nedves alma volt. ird ide azt a mondatot angolul. r | 52 . hogy valamelyik mondatot mAr le tudod forditani.h.dt vott €s erzelg6s.L o r d t s u n b u r y . Szerintlink igy kell tbrditani. B EAVE US A NAfrlI' WLCOII'E.

Hosy pedis az 'r€k mas napokon is szivilkbe ziirjanak (amii egy€bk€nt kdnnyen megteszn€k).rrtlFn6ncldl Eg6szs6gedrel(csak ivaskor hasznalatos. akii6l a fenti sztori szarmazik. az a helyzet. melyet csak 5k hasznAlnak. i r n r m . mely szerint Tomnak e$/ alkalommal pont az ir nemzeti !innepen (srnt P r n n t ' s D r r l .srcrr.. es ez nem lapos sz6vicc. semmi koze a brit angolban hasznilt .rc* [nlingdrd.Ezek a szavak mind a c. tanulj meg €gy-k€t specii lisan ir kifejezest. Tom. vissza a tort€nethez. kellemes idStolt€s". Tudod.mondta . A / i r l e g i r a r s a s a s o e p . z . ne edd meg a a sEAt"aocr.reped6s" jeleni€sii sz6hoz..D ['ijt]). j6l besz6l gaelnl. 6s neki a aunrrss lginiszl els6sorban nemzetj ital. ho$/ Torn.lrish Cn lish minimum liids insli!ninindml Az itt kdvetk€26 kis tbrt€netet baiitom. Az ir ansolban ez valami olyasnrit jelent. n c g J m p g l e h p l d s c nm a g d b i / r o sf n n . "Iimm . l1€g miel6tt v€gleg €lkalandozn6nk. Tom ir. de iudja. Kedves Olvas6. ha egyszer t€ged is irorsz6gba vet j6sorsod. t a h rd r j la S T p n tP r t f l h n a p j a . Tellesen kezd6k kedveeft a fordilis.bolinoti Tom ." . k' eW nagyon komoly cign6l egj/ na$/on vidam emb€r.grr . r u l r S akivel besz€lget€sbe ele$/ed€tt. k .ntokl \'6her€) szent Patrik napjan. Egy id5 utAn felszoEaltak az eb€det. mini mindenki mas a g€pen. T'vDBEEfim IREL^ lnd [( n6iir bi'rt'i ii6'land il vrr g'..a. u e r l P i r i l \ b J u l J z n i a . €rdek€s.j6 buli. utena biztosan €lmondhatod: YoUTfioI4/.) FATLEI llihsri) a Isten hozottl c/rrrc lh0ll: Bar enn€k a ar& sz6nak az angolos helyesirAsa c. sz6rakozas. €s a francia Lir derehasan mindent befalt. a66an az 6nelemben is.. hogy eb€dhez l6h€r€t is f€lszolgal." Es ezzel. k€runh.9zi. . Knlitnben Sz€nt Patrik napjen az Air Lingus ezz€l a fisj/€lmess€ggel szokta meglepni az utasokat. maghozzi a szonak mindket enelm€ben. €s csak azut'in R€kordok K6nyve.ijtb*] E . €s m6g a mai napig is elag sokan b€sz€lik az angol mellett. v€rseket ir (+ r . how. l l .::: t ll .es fannsztikusanjolerczrem N. voltah lrcBziLgban.Val6ban . Az 6rdekess€g kedv€€rt eml'tem. 4 . es persze ir (a InE liii$. h . . amely eredetileg irors?6g nyelve. Tom mes€lt€. AzelStt nem gondoltah volna arra.c hdilikl nyelvbSljonnek. szagba. hogy az nj francia konyha mennyire megh6diioita a vili' goi. beletiizte a 16her€t a gomblyukaba.m i r c i u s I 7 . tia ewszer t€nyleg eljutsz lror. hogy Dublinban lakik.janah.orIs. meg a talcaja sz€l€n gondosan elhelyezett l6herct is. dl . hogy a l6here neknnh irehnek nemzeti szimb6lum.

skti A/ p'ibe' ne'n.' n sh.s h'nna.tcn NEss.4'dD [bhndi!]. hog..int 6 kellahhoz. tl'tl. KivArasztottunk neked harom igazan lontos Scornsn EsaLIsEszot. jutalmul elaruljuk a boldog (tehAt hosszn) €let titkat.n"r" "^".*. ".ins0l r{ F' . halha Osszefutsza t€maval. A OLENCoE ahol eW nagy csata voli. ahol a roppanr EolrsE* el a BE /YElr. J'rig rPrt ko>rolr' | 34 . I *r. o. ho$/ t€nyleg€rts€l is e$/ csbpp€ta vi6gb6l. (Ne hidd..8. tla ezeket megtanuttad.rr3 . ime a s€c/rEllsIfifil(a titok): .ocr l0tl o t6.hogynrinden dolgok'n€gedes€igeljlnrrss akarsz) sl. kepzeld el. *l I viszkirnrt\rtrritrt "6rF 'rr t hn jot * *.'pedig naluk a l€gmagasabb hegy- r'Iondd n€hanyszor: tbrl. a L.J.) A harom sz6r c4ed kl n] a vbby. Dohl.:h\.minimum longuoge ScottirhCnglish lszkottingli!minifim hngvid8] Itt most nagyon sk6tok leszrink. amit mindenkePpen €rdemes tudni. h.Jr. hogy or6'Ya yolgyrt/Y a b9qyek ko' zott a LocElal:llha!' Ahogyig€dnk. . how vicc. oo.16 i dt n qr riszli]d kb esr stampedll/kupicinvi ^ *" *' -sokskot sz.ami ahhoz kell. ki lsl*].. rn'GodJ hulorbvs E c ntur 'r. sst lhnla hegy. tla vizujalis t'pus vagy..

mert a zit{. ho$i mar tudod 5ket.rda. hogy mi is van alatta 'me.ami a Country ansol-ma$/arnagv@ llindegyik cLArr-nak gyapjnszbvet'.. het €ppen az a l€nveg how mindeg.iutalmul megtudodl) fellebbentjrik.ak alatta als6nadrrgot igv szabalvos Le is rcnvkepeztnk. akkor sajat i€Uegzetes ranrad-iuKb6t kesznlt xtLr' be atltitznek be (!itl o sk6tszoknya) a Pnrs hijF4 (6 duda) is. ami gyitnyorri.vik de sz6tar szerint .sk6tmintas cl^tr raRran:la mis-mes m!nt4i'n.azt hagyiukki P'/ijsllElsl rehai hangosan:'{rrr0ilti.tadarm") lvlega crrtl is (eleve ismer6s volt) A megiegyezted . az Ha ig.ahol fellebbentiuka rt r-et.'tu"t] (a tok): a ^./alatt nlNs semmi llhrve €ppen az hin's tehit csak az van sz6val: nem h.nvoriientqjGl Uyenkor $/akran el6kernl nah (es az6d van a v€g€n -t mert a pipe azt jelenti. sziv€seb hegmutatjuk. hogv "c6" Cs egi/ dudbhoz mindig tt.. lvlostmagold be a k€t tanuland6sz6t Az€rt kett6t.lfihtilln6l] el6tt felsalafeszit<i poszt x.:jr 155 . . a Ct VAgiil:a sk6Loka tttst Et (hziedl] bogancs)valaszioitaknemz€tijelkapuknek. hosv mi nin's az casr:"El..bb cs6 tartozik).how milyen titok van a sk6t szoknyaalatt (T€nyleg szarmazik It Altit6lasminden igazisk6t valamelyikkHnb6l (+ czrr[ldan) \|an sajat t{rt t-ja {iidinl.minimum Gulturc Cnglish Scottish .lt snr't pedig ligysemsikerliln€./-j€ alatt oydnvdr( keP Ha bejdssz a EDnsnafl kiadoba..hhtdt] [s olkinglhmirinom a TovSbb'fontos dolgok sh6t-n$/ben-Ha mar megiegyezled leck€ szavait. amit tanyleggv.. Cl Amikor a crrr tagiai kiitltbznek.y €rzed.{-t szerencs're mar (annyirahasonlit a . akkor v€gre megn€zheted apr6betiist. a src$ll.

or[dot]van a homrokuhkorepanur. R'ig6 I'ledve catro [arncl{ik6 rinat)a cojk6 lv]itics(hmm!) 6k mind val6di indianokvoltak.. how . csikos rerit5 (4sn'ED w RnoflIs wnill). mert Art. azt hitte. vas/ m€g szebb€n a^: mnvE ArrEuctr \balit 6-ilElldr'] amerikai).ini.€s ez€rt gyoFan elnevezte6\et hDt t*[ek.r ----------- ' T€ is gyartsaltovabbi indian neveket. vagyakit csak kev€sb€nagyon j6les6€n. ho$/ amikor az a l6kbtt Kolumbuszsajnalaiosm6don felredezte6ket. toErn AltERtor I DIA indidn] lnonlif-UErildn a eszak'amerikai indian vagy. Ismer jnk a sztoril. lindidn] az "indiait" js iql.on kcll vi$.AntfErIloilblti|rkll Nary Tahar6 nvE worNDsIW rtt'14a ot seb Masas. akit na' gyonszeretsz.Hiresindi6nok angolul /dDr.q. E ^.i.r ikl + Poitvits Kis'6 ql4 roltos Farok sPorED I'alLlszDril stnnED ?Esnclcslc4otlh& ldlt]a Foltos Here REDcLoaDk Ai|J4a v6r?tsFelh" 4 aIG a/. ho$/ .Ami elv€greisaz is. Fordiisdle angolraa kt'vetkez6k€pzeleibeliindi6nok nevet. ezeft az6n.{#neh mondjak..A fenti n6vsorbanmind€n szlks€Sessz6t me$ahlsz Foltos Bika: . az e$iszeriis€g kedve€n vaS/ azt mondjuk.Csak na$.r Ul5 lledve: . hoqysondolatbanvillam$/orcan ?aBIEcLom lslniiF tiibdlo34) a szi.liill. P€ldaul: ut6 stnie BaLLlszltrtgbul)4 Bika c9Azr noisfli+ilnt z)a szitaiL'lt s6cttraD StiA]rEl.indi6n".fter is szinftjnbknev€thaq/onritryosan L61nakforditjuk "Szilaj | 55 1. bennsznlirlt Az indianoknak mindig gyonybriineviik van.indian . hogy mostant6legJ/meu€kn€v€t egy fSnev€iUgyis meg tudsz 6s Nyugt6zd indiannevelkerekiteszbelSle: ianulni. lndiaba €rkez€tt.z-. amikor tenyleg azt akarjuk mondani.Ezt a csorb6t az6ta sem kbszitriilEk ki. sot n AraENcatIInDt lt?xtc']i-NlEdkiit' a o indiinl d€famerikai indian.i harcos (+ grorx Pl.mEEEADI\4k'idll+ Iocrna BE Rllilitlgbul.Hou (=Uff) .t NaS/ Seb: !r__ -----r I v6r6s tlere: s__ Szilajrarok --r Potty6s L6: .ttomlok tueE F.Nevezd€l indianulmagadates barkit. hogy.r . mondjak rpedisazoknak..

szemotdbk + EyE6 ow liihti!|. amire m€g sznks€g€d rehet: Eb a zralhg].fesiett lej fd 6ak az uiuk eztaceqeft.az indianokon kivnl .r[g knALya.V.E Fejtsd meg a k6pzel€tbeli . sz6nyes van mag a rorrrr-ben lt0jliii] is.. €hany sz€p nev( pubot id€ziink most ide: (4 liciing0t"1!il I!!t Inas) dogl lelpotid (+ lelles Kutya) . szep. P. biro o rurcEldrsr&s]. Ha m€g lvlinde A pubneveknek van eg. tti4elenj€b€n ez is elag skalpol6snak tiinhet.n. piispbka.:l.. (tia mir foglalkozt6l az cloeml€keznedk€ll.{r < Lnrodi.jl] a rere a kis.pneh. de sz6 sincs r6la.ek i.10 arkohol.hd4 Xev6s dolgot lehet szeretni a vilagban . I ebben a l€ckebena felsorolt E B.rtalnn .. ho$/ ilyen lura neveket adjanak ilyen alapvet5en vidam helyehn€k: BunnR's flE^Dlh itzt dl. a prUorrcege'enn"gyonglahr. Talald ki. amnw a megold6s. I . 6.Habzik a auinn€ss.n eg.aa.. .y !. de az angol pubohat na$/on. A komornyik leje vasy eseiles cak Komornyikfej OLD fiuu's nE Dl6llt'rft\adl a Az oreg ap6ca feje vagy es€tleg csah Or€g apa€a fej a6Eop's FnaEnlhisiiltzlngirl 4 A pnspitk ujja (nem falaUa) fla rapillantasz a kbvetkez6 feladatm..nsor sbn.kijz..nyelvtanul6s" pubok nev6t. val6di az dO.s.yfurcsa iipusa.z.eddigakar indianokis 26 oldal indi6n neveivel.i!ia'le tehfla nev. kesemy.E lridl.s..r sz6. az segit.t | 5? .apa. milyen telj€sen egyszer( magyar6zaia van annah.gj .

rlA BEAA snu LovEs LoLLtPoP F vE vE^Rs on.q mindig s/clati a nyrloh.tc aND sExr JrFAllEsE nnf yaselt. 4) JFS lfxow t*nAr a ows E cE nnE I sE rou? yEs DAELtte. IavE. roo.sz6r(me)[$r] a bhlkozik lnil roufr Rn rduettrl 3\ I'D LovE ro RUFFLE IIEE| roa L rEE 6EARctvE LArEn B'8. TrrAt'tKs ro rEE lrtttEs.jrnvddnlijnr f. megtabloda kbriilbelrlliforditasL)Az e!6h!zqt! szavaka! t) ATt MIC You'flE so vEaY vEflY sPEcIAt2) BWA. dsszehoztunk velogata$ajavab6l.lr"r .Doq(Februorgl4) SointUolentine's dii dii le.sott medvet a(2 osszeborzolt) a Forditas: Az x-ek mindehhol Puszit/cs6kot jelenienek l) ATolllC Olvan na$/on nagvon kul'rble qe) \lqv. lasd a 126. BWA\A lledve m.I'D LrraE BEuf foafr aR tS 7) TIID auarrLa unLE Ettcusd BoY sE Ds IAIS OF LOW 'O ME YERI REAANFUL' cda&ttttl.d ismen meqcz urrrn is sok s/prclettel Srllimbo.l n6 -. talan igy konnyebben megjegvezhetSka szavak: TNE PINfi 6O'AOMED EO]'II'E EEAR RY IE (^AFfLED' TUR' o A tozsaszin popsijn majom telismene do [d0likbdoid nlntiruli.g. v.4 a osszeborzor[ffil] a bunda. lkl egy ki€sit tExi [3r. . SALrfitsoccA + (mes)n5kdl a rerismer li*oeniir] ensed. JKs s) KERLEKKerlek' nem 'nqPdn. kedves s2eretlek.hasi I ltl (mes)mutath6l 6t FRII|CDSS T. wmJ roa I'Er 70 rE s on/ fou. r m r S z c r e r n e h ' o k r e J h r t j a i d b i n l e n n D W 7 { \ J \ o r l J n g o l k i 5 l i ns o i 5 t e I J r". lriberz [i6ti] kiird [.lJ 6 lh"rcegno illdlrh o n o v i n e c r i u r r s .brudri tidiruIl Teied nalunk is a Belnl'napi iiz€n5sdi(kedvesdolog) ho$/ ezek a hidesverubritek odaat mii nem memek (DAREnek Bemutatand6. ?oftas:a IEE tulEsldiiliim4 sajl6term€k.A sz6rakozas lbtt szavak atapjan pr6bald m€g megleiieni az izeneteket! (Az apr6beliis r€szben szAnjuktanulnival6nak. JI{S xrxrxxxxx 5) PLEASE PLEASE rEc<teMzE ttE t mE srnEEr. tehat a tanuhsi megkitnnyit6 kozbena jobb oldalrakiwlij' c. 2. popsilbrtir] maiomtnrcnlil lvl€Se$/ lds s€gits6g. or'anyszor csak latlak? lgen.vozli r nJqton rzep orjos "s sze\i ro/\rsz:n Popsiiu trpJn nr no' |50 t- .l mrr ol eve hostonet a rimesnak J) i i z e r " r i e m m r e i s r a k : o s s z e b o r T o l na b u n d i d r t V i r l t h h F s o b b! m e d v c b i r l a n g b d n B 6 4 r irs rua"a.il. I utvE voa.kl. oldalrl) Va&nfl$'s D^r ilriigy€n.?od] r6zsaszin hinkl fen€k.snijzd n6tibn bij ilz lid0ldllt4 sz6rerdl. lnnE LovE. + knlonleqes krr$iill a laedle [b.

..' | 59 .furcsov6rosok 0merik6bon hv {vi sttizl 6rosnevek loqnak kovetkezn'. l o dr v i l d s z r r 5 ' .b6fbg".rrc lbirinal Unalmas Kepzeld el a t6rtenetet: Unalmasb6l BOfOg6bemen€t megPihentem Pinikban. o "@e...lolo o Bbfbqo rArrclofiiin 4 F.y. fetn6trem r aor NAs t9Dlii got naid]a /rvrDllivdl + laktam. Ho$/an mondod azt.i BErcrrf.inrh f.t @ llletve szerinted. lb. r' CI E @ EI (ha t Xeresztl(€rdes n j ' a o l v a s o da z o l d d l l . €ltem /|.onffDfuoftl a dohoztam /rrrrJdiiJl + meshaltam forditsd is le a mondataidat- nl EALD flE^D. De ne le BaLD nEADIb6llt dl <' $oDaszt. tft WAR. K6sd Ossze izl€sed szerint az esem6nyeket a varosohkal.. hog.b! + Bof. m e g l a l .. Olvasd is fel6ket! o / trri dofrrlir{u boml szulettem I cREwuPlqtnDl. ha -dr = 6? ird ide: '.-tzllle*e*'.

ird ide.l.hosy sikernlt meqjegyezni? van ilven. |furnhodl | 60 . d t a j z i o b b o l d a l a n p e d i q d s e n e g e l o s r l d n u l a n d o r r e d e r r h e l ird mellejnk a m.PoliticollgGorrectlonguogePClonguoge 4 helyesnyelv hng{id?!linil. rlost ion a s/6tanulas.rsrrr.hogya PC Lrnc'aaaE naavar talalmany?!) is munkakep€ss€gii"! "megvaltozoft DrFrtnflrtLr nrxnelllrto$nek (lditintlii frjlding]4 kb mask€ppen 6rdekes. s u k k a l "e g y i t l l .ir .etven D||ERENTLT sz6 szerint "mask€pess€g(" lehetne? lYint a magvar aNED ldil't'tli ijbildt. A sok j6pofa Otlet kOzoitakadt n€hanyolyan is.$/arjetent6st! Aztan ne felejtsd el tobbszbr lelotvasni a durva angol €s magyar szavakat! A ALCOEOLrc eszi6tikailas arintett .jbildl rokkant) h. srtcr conmelhlakk]hlvagtanrD cordE\ljt hfi! helye$ a kav€t rendetjnv. / l!{.n0ids] kb. !.Aztbeszefik.{ lind_ Erik!] A senkit nem s€rt6 szapetmond5s mozgalomszeretne kiirtani a nyelvb6l minden olyan htalt6k k'. is rt Ar€tr c.6k1 . szexmunkas)hasznaljuk. politikailag ko-RtK ho-thildi ezt technikeja.a ptusfltuE lltotdt]ill (+ prostituelt) helyett a sEx woEt{ER4 kb. . l o r d i l .ll6-H0likl z .ami el6it€letek melega$/a lehel. A rejz brl oldalan megadiuk a PC kiteje?eseket a e . hogy .minden sertest ([szavd dd o kernlend6 . ldbt. 'rzr([vi-DiUT'iilk](a ne:t]rtt).Hogyv€letlen'il se c€lozzunka fekete va$/ feh€r b6rszinre.j vapJn'm u(litnifil(s t€jjel). Azt iavasoljak. *rrflor'r t. l1€g mi€f6tt vagyis igazeb6lunalmas)talalnad ezt az egeszet munkaral Az eddigiek kitzul tettla szett-evalamiannyim. fiziol6giailag tf'tl 4 saonE Il'. amelyik komolyanelgondolkodtatoll (+ a a benntinket-Nem barats6sosabb . ami (Leh€t. ill helil ldool . A nyelvnjitasszeni kif€jez€st.

hogy: snnswr lsttlpza. il€rve milyen sok angot sz6ban szerepel a n rsz6 (iobbes szanat nEdln nll.l. hogj/ "mindenki. a PC el6tti angol szerette a himnemii rFt Ihil hasznalni minden olyan esetben.. figura) Persze a szemelyes nevm5sokkal is baj van. de ennek v€se.a'lia a sz6t.illetve vicces megoldasi javaslatot. bar udvariasan hozza szoktsk tenni azt is.t (+ N€zznnk most ewpar PC. azt Ja. Termeszetes€n. Lehet. es pe6ze vannak olyan elnOkn6k. A bizton$g kedve€rt ird oda melleink.ya tOrtenelem a f€rfiak sztorija.ez is. hogti a feminist6k vasr€ €szrevett€k.lhc herstorq of hirtorg hfBrori hisztodl !e ldd A s lfnl az angofban a himnemii birtokos n€vm6s. lriibrdihndi it ifdriiij] + 6arki meg tudja csinalni.ra alrh. hogy "ember" (aki ak6r lehetne n6 is.5z6val a fem'nistak ezt €szrevett€k €s sz6v6 tett€k. €s illik ki'rni'kimondani: EE o sEE. dik szemelyii n€vmast is. Cs ez a EsmEr sz6 esefben mintha azt sugallna. barki.tag.jt]. hosJ a/ottty Utn. \Et'lar'lin ill + nit.sz€ket" jelent. Frauf.rorkrt it rtii rdn Et r"atr t D lhtnndt'liinll 'Ensnatmlhnszlnirll conmlssailkiuti.iit]. akkor hasznalhatjuk a tdbbes szdm harma. Ez a nyelvhasznafat lealdoz6ban van. Mert nem el€g. eserteg sE oE te lrasban picivel rovidebb a megoldas: s/t6. (De m6S hajjajl) Kezdjnk azzal. rrM.n) a attamfarti ez a mag. Ami \iszont 0gy amngy .tmnnl) is benne van az atkos n ^. de valahogy ez a lelfosas n€gsem terjedt el). hog.nD{s'rrrrrlmms|t . c'. ott hamarosan megold6sok is lesznek. akik annak sem 6rnlnek igazrin. n6i) (eror o h6. hogy [r9rrrnrn] "n6" lawo'Atrl. €s amia legszebb: . !.. d€ m€g abban a sz6ban.rrr{n. Letl het a cflatatt ^tr{)6l c t^. vagyis inkabb ferfin6 viszonytatban is fetezik. AryBoDy ottt Do tr tF ntEv rxv. Egyik l€he!6s€g lenn€ e$/sz€rn€n lehagyni a Ar+t. ha mespr6balja. hogy esys€gesen "sz€kn€k" hivjak 6ket. Ez iigyben azten tenyles l€pni kefl: mostant6f mindenki (aki PC akar lenni) has?x. ':r l5l .rin /y + etntlx .mi'n] sryqF auEEItzftfrqiil 6' ltl..arbanis el€g diszkriminativ. amikor nem kifejezetten n6r6l volt sz6. teck€t). mi a M -rC irA zDinef. hogy milyen sok ansol sz6 v€Sz5dik . tla visssza akarunk utalnia mondatban olyasmire. hoqJieddig az vott. most a zritmeyveszi Kezdekt (a EER[hdd n6nemii birtokos n€vmas)a A pounatLLr coERDcrllasd et6z6 lecke) n6 f€rfi.. senki". ahol problema van.yr€ lflrn] (lrisd te is az Emberek c. A jolly joker mesold6s p6 say{e hd ?6nl szem€ly) cserClni a rr^.fi.nkijnd] d emberiseg. ami angolul leginkabb "l€rfit"jelent.

"[lin3i0r] o kkalvsas Vagvisa /'PPE bkoIyan "kirarysagkepz6"! oarma. ittdrdli biill varosi /ralfelfelesen mozg6 profi oEsstotrA hfi -f Esdtlll L PR vasett a !.. As ha van a szavak kbzott 6t.o.s6r" id"!!gq9!4!9]-.ras. aki Orbkli a sziilei Ptrpv: PERson Es te mivagtP ftogyan hivnad magyarul a NtttBYl a Dmfl+. leck6t). ifjn Y vo|.kik 6k: Nr.rq!.d i6 hangziis ut6tagamo_ A A n€v nagyonn€pszeriilett.YUPPEDoE 'Dottt fno 4 vlaty /r.rco.hoS/ yrlPv ill.l/fflEhtlil a anE YwnElgdx'lvawis az itkoa €rintett (lascl Perrta. ami miatt elolvastad ezt a feiezetet? Ird ide 6ket €s olvasd rel h6romszor. a .zrze [dr*pi]a iaPtu yuppie.'d?ci't]). S/er€k nincs"' tlqERmic P BE/t'g PRoEsft. vagis "olyan szemely. erre utal a lecke cime is .Jcli.iedom IOidom] olvasd el ezt a lis6t.Eisa'vlDdBrdnl sz€m6lv l/trrrrliiftdil 4 varosi BAct{vA&Dlb. €r5miivet. a u4sa..ta. l6giailag de C$nya dolog a skatulyezas. az6rt lassunktovabbip6ld6kat' Lessuk€sak. es€szs€ses > LAILaEltdql)szoMs mondani. \aa\t u"warDt.rrlin-HEitl brohbl rA&E^'hadftl a szi:tt6 .'f linh|'|la kereset r^oPERvltftfiir'. Az angolbanez egJ riividites. a nEr't? I"li volt az az bt sz6.tiidl a harso udvar o . | 5! . amit ideirtal. (s ns'^r'edekre t menedzserekre rfirrarr [m. tagyis"re az en hits6udvarombal" 6k azok.rrEf. fiatal. va$/is "dupla kereset.!Br: ltor m Er sAcKY ^D.zttld vuppie. ha Ponr az 6 kornvektikreteflezik az ii szem€t€get5t' abort. rapprf. akik automa' tikusan tiltakoznakaz ellen. tt osllElitbin.l a wgyon flallottadm6r valakir€azt mondani.3t . amit szeretn€l megtanulni.^ c. hpil?sz6p.meneklilft Dmxr: DouRE mcoiE or. akkor + .?raE c.

"ri&ll a hatpia. E. szokisos.KozosPiacnak" ta co6$on tqaaritr'rlkondn ill. N€hany p6lda: cot o aurD 80ran grdl a hozj6. nALEsld.al te meo v hozzatanulnival6kat: aeaia'zz.. Azt ritviditi.Iiel. $n].6!./rlot lpiundl.) uk n€ked az cttct6it cllci(. a magl.a sz6haszn6lat kis€rtetiesen ismerds. + y!d. coflvonPzAcElkonontllszl 4 kitzhety. hogy kiknek a kultndjat kell tanulni az iskol6 ban: Dl. flousE or conqols lhirst w kliind Als6h6z (a brit Parlamentben). EUEoFEA| Dcodonrc conFtuvn fim-Hnt.dyijtjuo-ntn nrjhl o rialou Feher Eur6pai tiimek. azaz az Eur6pai Kbzitss€g: trClhri] a EK. angolul nem .lJ-llonil komJunirilo Eur6pai oazdas6si Kozoss€g. Az angolok ha$/om6nyosan szereinek szigetorszag lenni..cap knl6nlolyatasa n$/€ben sem engednek €vrizedek Bajban is vannak most.. hogy az €ur6pai egyesnt€s ilyen mar€teker Otoit. No de vissza Eur6#hoz.rEtql&anl = DDAD ttlHrE Ea^ofta. (Magyarul: ttFDti .Cur6po+ Curopc lii'6pl lvlionnan oda megynnk. mi'li4 gyar szo. de ez i'i teljesen el van avulva. rrst rrffrrti.rL d6. addig 6k az eur6pai kultUn egyeduralm6t kifosasoljak.dhaqjd-. vawis a fontot. o@ [96. hogy: EuRorEA cot"nrNn I)lr!-?liitt lonJunii] a Eur6pai hozossag.a x@. hanem pou\D. (Lasdl a melegviz-csap €s a hidegviz. *" l6t . nagat ezt az EC-h€z tijrt€n6 csailakozasi folyamatot angolul ligy mondjAk. .it. mar cak az€rt is. Az angolok is. Ecu[llji] o ek!i..font" b6rmilyen angolosan hanszik is. vasyis: EwoEAti ctr. lli lesz ott.ar sz6 valamennyi €rrelmeben. vagyis. l1€g sokkal kor6bban . hogy "markecol". lagos" odaig.. . hogy: ao nm tuRopElgttldltiliill\coE a menni . mint ami.ru2] o j6zan esz. Fontos tudni.. att6l kezdve. mert am'g mi amerikanizel6dasr6l besz€lllnk. Ejtstnk par sz6t Amerikar6l. roviditend6..ME MAfl. BLidt nAarErlbht 'ii'lit] a teketepiac. Ragaszkodnakhozza.REicy urrrl{ru-Plon kd'B?iju'rir] (cun1Etrcy 4 vatura. Enrnst CoENotrtEALm ll. E Re. fl€g egy gyonyttr( r6vidit€st is kerekitett€k.. ho$/ a . Ennek a tem6nak a kulcsszavai kbv€rkezneh most. A cotuttw meg szAmtalan mindentjelent. cot''r'a\ sEnselonin !2. A nyelvtanul6k sz€mpontj6b6l azonban naglion hasznos volr €z az etnevezes. lyenekrSl hallani leh€t. hogy. lvfaga EUROPA. Ett6t f€ltik a ftr. Ezr hivdk korabban EEcnet. utro e$/s€S).gyakori. hog. lon6nrds4 + arit N€mzetk6zoss6g. 6A'ada a4.Erltiti a hazai piac.font"..) A Hrsult tagorszagokat pedig rlgy nevezik oaR EaaoEA| paa7'vEns juld-Pltn liiir drrtnl a eu16paiparten€reink.y "kozos". mert tt aRt(Er ratoba\ azt jelenti "piac". A m€qi€gyzest segitend5 jtrsson €szedbe az a sz€p.kimondva el€g gusztustalan. r€si ma.

tt. lcs6r6). Il. &srotl .: [f. .a R c u R IY M 'sM 3rs T o N z.l i 6lo hlt 14dd'i 16. 5..uB . 29. corrrrttr t0rr0tlki{boj]o hdrnatat oldal0|| 161.s o ''o c t4 E K . p.lom hoil 6sun l6li'15.lt6sor 22 10.lu30 Pi.b-Mtih d t6ni Pitoil .nllclln 160.'i tetifil 2t trr 24.i tur't fNEa-o ADtc. 'resc!: 3rU a bk 3.T 7c L K o N o L o Ii R T T "N n o c 2rD o M . kulya. lli).li .n . tr' viEdnt!.1.. 11.rn27.llla. Jrtrll f'I ror 4 Sirii:ramildalo t6Y6r. 12. .l(ltcst .p.9 li 31. 20 n'/. lztif 5.l 8.0.ftn li lidi 2E.s0 sndhen:.ttr o Pftp[l ftl. A!.lt 19. &rnl'l l5c 4 l(omonvil l{tt.losro3. lalltbt csinta.rE | 64 . ii2g.ii.h.negoldis 108.fi rd2t E$ 2t ii lzi 26.bi o.lloholl. 6jij 17firDlS ii 19.4 ttn 35 n ll 3!to ii 6.jj-' .k9..ki. *0vb0i(rold leliattmrgblilod. o.

nem? Ezt senki sem fogia elhinni I m'nute-3words ttasznos sapkas o Handicapped phrases I'li a trir6?l Zbld t'reskor Bodybuilding a test€Pites Fjguntively speaking .. Elklbitja a lovat verseny el5ti.:. neked ez mitjelent Eqyszeriien nem talalunk szavakat. vastag. siirii.'! t 6t . p.r s/o Nem tudom.. + [€pl€t€sen sz6lva Oxymorons o oximoronok Szomorn..xuctuosszcHnsoruro Kifele! ErKiljut esznnkbe Pir per(.| 0.. hogy tumajan alul lusson Plusz minusz Egyperces Lista lnteresting a €rdekes Logikus. €l€s es sz€les lvlintakii hason lSttek ABBRakadabra CIA tlubbytellyvegadXmas One $/ord .one sentence t66 t67 l6a 169 170 l7t t72 t72 t73 t74 t76 t?? l7a t79 lao tal la2 la5 184 185 la6 la7 laa .

l'lost azonban bizonyj€Sre Ezzel sincs semmi baj viftnnk. 'le 'Blijt. ttLrRr oFEd EArs our.-. 6jt. ho$/ "kime$/". JoEr oFEt! c. mit jelenienek a kitvetke26 mondalok.kh- uM.endhaqMa nult idejer aa *-. Ennek alapjan tiPpeld meg. igen. Sehol. \EArlitl . ha mar hnultal eg/ kicsit angof ul.gE.. 06? persze. sr . E is. u$/e." az o|'r-meg . n iut Jo tt rs aona.. Lasssunk eS/ peldai.ht. gyakan 6rti is meg nem is..Es our A. f. sz6rakozik" stb.elmegy hazulr6t. cme. -relg6. Ha egyszer kell n€ki.llifela! Amikor az €mber egy nyelvet tanul.*: a @@bor a oo .'r-r bzinmrlo a E A rend kedv.|n.liihn 166 dr . Kedv€s Ofvas6. gonl. (snvlsdai] d marad. ildn]. EnnCl e$Ezeriibb nincs is. amit hall/olvas Hires p€lda ene a ea ourlft tttl. --"[it.vflrllmil o minden) rtKE rE our ro rnE cuErrat lr $Eltqll viszE. han€m hogy .eszi Lurzi srays ourErEBl trlcm. No. I|erthos/ itt a co ournem azl jelenti. A ao uS/e "meq. kerdezed Te. E Rendhasy6nnr idi'. TehaL co olro Xl-.rt.K/Klele/ktnt".tur oF lttD ioon ldls0n f6ing ovdi'rinl 4 John Kmegy a szob6b6lNode hol iit a baj. mondod. Dtanr [dz!o[ofitn iut !t n{jt] a John s/akran mes/ ki €jszaka.

valami €n€kes volt a taveben. mintha neh tud' nank. aki roppant b€nin tatogott. Pedis na$/on tanubasos.bar6ii besz€lgetas soran. Ezt onnan rogod mesjewezni. 6s innen jOn a Tv-Programok neve is. hogy . Inn€n van azut6n. .troL besz€lnek. m6r akkor sem nyitottad votna ki a woaDtuter hi6ba. lvlert talen azt sem tudod. ([{i is csak emberek vagyunk.ielenti. ho$/ mi van.dhaslo eow/nowDlsi sdd. mert izmosan €s rend'theietleniil t6kugyanazt . fuss el vele. D / e l n i ' n i n l r ' r . a masikb6l a t'ornrhtAnyzik. honnan jbn a plajbekk.ekkor ara gondollunk..bemutai6. ki6llit6s" meg ilyesmi. r d D e J .rt t 6? . Na de hogy jbn . Worsan nrcgoszljuk veled azokat. ho$/ a razi{ [t6l] a beszdl h 6 s d s r o t r h d l a s h o w .. h. munkir6l beszel"ll? TALI{ SEOP. Ekkor csendben kell maradni.) l?0. lnnen mar nem volt m€g6llas. hogJ mondan. Arr6l meg meqint valami. bulin stb. hogy ez meg onnan jitn. XUa'nben a.iut mAr semmiaz eszUnl$e. o g j a smtr 0 eredetileg egy igp a/ angolbdn es a7l rclrnli.Peter ramubtott a TV. hoqJ Ludlad. De most igy keriil ide.r6mutat..visszabeszel".Crriil jut csziinkltc [szrinkbe jutott valami. Az alabbiak k6znl melyik aAgol hifeje z€sjelentiazt. amik eddig €sziinkbe jutottah.megmutat".. t l J P h r d nn akik a fasora .r..de6l a mutass a . PLAY SEO?. r o ' r q J r J ' \ J ' ' q b . B o c s . ha elkezdesz kombinatni. ho$/ a v€g€re szerettnnk volna valami csaitan6s kis fruszi-puszit neked. Arr6l meg. hoq! kell szavakat tanitrhi. hogy €ppen TVt n€zttink.latt vaqiq. hogy a . Nem akarunk ngy t€nni. 6s azt akarod mondani..l *m €rdekel. hogy te meg most biztosan azt fogod hinni.De ekkorj6tt a t6ks6. e.. imigt/en: raLK suow. amikor a Tv't nezzilk. A . hog. ncr[b*] + vissza. ErrSl esznnkbe jutott valami mas. hogy ezt a sz6t vagy mit a masyar njs6gokban is naha irjak az eredeti rormsban. !dnhdd]. A snor sz6t azeft szereulik. mint a -bolt". Ajjaj! Ne tedd! A stot{csak azt jel€nti. / r m i r n p m b i z L o s . ria ma csak ennyit tanutta! votna.i€lent.. 1or ri llitdntl mutasd meg nek€m az el€fantodatl Ekkor jott a Tv-shop. e ? u t o b b i l b i z l o s a nl u d r .z id..re. mAg a l€W sem hilmmbghei. hogy a sflou/ f5navk€nt olyanohat .show" sz6ra! a nE YoaxEuPEAnt 1. az angolban pr.n \ ' 1 d . azaz pl€jbekkrSl €nekelt.rv hlrjl + jatszih. Ez€rt van. es megint te jutott6l az esziinkbe (mi mAr csak ilyenek va gyunk). u q t k F l l r l k . hogy "megmutat".? ?ersze mi is mindig ezt k€rdezznk. valamilyen iranyba mutat" ansolutpor thoinll.d? ru*druil4 a r L'rhsh!: !.RettegiUnk.ya Pottr mindig egy pg!1!n vaqy bizonyos pont ir6nyaba mutat. hogy te talan n€m is tudod. hogy a p€ntek este k€sznlt anyagok olyan f urcs6n megszakadnak. hogy . Sz6val az ngt/ volt. (Mostj6n a vegza:) Az egyik mondatb6r a srtr". mint .lt)d. lvliel6tt ez a n6lunk szokatlan sorozat megszakadna. ami persz€ a kuty.-. '41]IT SEOP s€m.." mondat angol megfel€l6j€ben a Itdp ig6t kell hasznalni. E r / " b . ro rEE woxD 'svow1 L.) Sz6val.r' iao *or.sy . Ds akkorjbttnnk ra.Tenyl€9. tuwo E R". cgyiknnk m€g a Dallasi is n€zi.

amit itt €s most abb6l lalilhatsz K.' es INAMExIcr.. rszonah van e$/ masikjelen' Lese is. De arrol mar tahn kevesebben haltoitak.{intrlis f6tezik. el. amelyik azt szeretnc.mondju^ kbrnyezetv€d6 tarsasag.ival6 szav. hog) ennek a lapos liguranak itt melletttnr ngy hivjak a hpos trizurajaL how tuTaoP F.a tt-.Iit' [fi.la-kes".t].. ez egy . hogy "le$/€n hkasunk a Ftld".rul' juk.hory a Fbld .ho$/ fl{rtr^sm SoeIEftVld olyan €gyesiilet.hrl. hoS' fl.Lg sz€bben ma$/arra? ez "la-pos"(m€rt term€szetesen a tlLrr masikielent€se).trA.azt ird ide.tlft btitijn]. szor angolul€s ket-szer t68 *r1 .GrcrPor szo Azt mar biztosansokan tudjak. va$/ e$i j6t€konysagi eS/let. slz'ctErre ta6asag.v rf. hogJ. vaw|s nevel d leg' tlogjan forditanad le a tarsas. nlomasod #Lmadna. hoS/ . . ha a foldon mindenhinek lenne laki6a. €s ut6na mondd K harom' magyarul. eryesnlet lvl€gmiel6tt az a be_ i|ct e0-Sziiitli]. hos/ a "lakas"sz6t angoluligJ/ mondjuk. akik azt hirdetik. amelyet!iS/ hivnak.d ebben a leck€b€n. Tehata helyesvahsz: A nat E^am SoQEn raqiaimind d mai nap'g azt hirdetik.ma$/a' V€gtAreisr .gy Dbb6l rr^rn 4 rotd. a rul sem all olyan tavol €gymest6l kat sz6 Ha van tanul. ho$.

r. amir5l mindig lesnl a b6r' Az ahbb' tabHzatban megadtuk 9 angol sz6 mind€gyikenek ets6 j€lentCset El6szbr mondd ki az angol sz6t.:.BEEITD r41E t ^n urcrrltithtnl a a Tarta- kait.llem tudom. r .y. ami a falon van.valt hideg lom€g blr6zik. Ha kesz vag. s5t neha harmadik jclentase is a negy€dikr5l stb. hogy a szavaknak van elsd €s misodik. az e$/iket megcsinaltuk mar a kilen€b6l maqvar els6 iel€ntes maqvar masodik ielent€s reznapirlitlrol ctplhtl cntiat ltsi'ndzgl cotDlkildl vmi m6g6tt. €s pr6balj meg €ml6kezni az angol szavakra. megfazas. visszajar6 (aPr6P€nz) 6. ahogy azt illik. hlald mega sz6 masodik jelent€sat a 6bl6zat alatti listaban. kupak (tolle). ntehgazas. utana takard le a baloldali k€t oszlopot.* t og .k€P" sz6 els5 jel€ntese az. hosy a . €s ird be Persze. . h6ts6 fedalY vaqvis fen€k. azut6n n€zd meg mitjelent Amikor ezzel m6r megbaratkoz tel. p o h . futballkOzijnseg.rslolilzl nveg Masodik jelent€sekl csepp. t?5. nem is besz61ve. Valahonnan tudni v€link.olvasd el a list6t haromszor. { s e b e t )h o t o z . es csak a m6sodik az. Pl.. nem a h6z) ronr l6rll 6r.oltoztet €lejt villa (ev5eszktz. 4atui kdalt cser€j.0.neked ez mit ielent [Sy tiinik.

ami valami otyasmitjelenr. Azazhogy szavakat m€g csak-csak.. Az ansolohnak mas €s/eb rurca szoKdsdik is vannak.mondanA tus nsrtrcE a mi baratunk. Oreg ember az elrJ oLD t ^EI6ld n tl.. hanem. I sendhas]6mnlr id6: irca ffiL MwlttNl. aki ppft. lakik.angotut."€}i kbny\" ezzel szemben usl..6re9". e$/altaEn nincs szavuk).rrcs'Jf6r ircddnel mondana a lenri ansol.tla mar ngl. hely (elegend6 hely valami re). hosy ot| Iilll.ember".I IIACYAR. kj nem tud ma$/arut.n | 70 . igy azut6n eS. aki npm lud magyarulr az a sz6. a masikat neked kell meqral6tni a hOvelkeTd ratakb6l: s emelet.-noE isttncE" .o{ . szop.es/szeriien nincs neki szava) _.^ondane a/ pglszeri dnsol nanyagy uutAtr \meftho$/ arm. amikor megkerdezznk t6le.mondana egy angot..k egy sz6t nem.j6 buti. amiknek k€t tetjesen azonos €rr€kiijelent6se van magyarul.IIow srn cEl. hosy flnilkr). paprika).mondanA a mi bdrirunk. €s eml€kezni az angol s26'a. hogy "hanyadik".stb.rsr. !igi.Cgjszcr0enncm tolSlunlrszcvokot. pl. peldaul arra angolban.arul.is emlAksTel. hogy . de prrol majd kesobb. Az egyikjelent6si megadruk.. . merthos/ az ansoloknak ara meg. Olyan is van.ember. hos/ . llyen p€tdaul (d -. vagy azi. ani ma$/arul !a$/ azr jefenti. Cnow snAncEr .. yapjJ or.. mondd is ki hansosan. azaz oa Boon l6llt&1. Ezen mondja ansotul. irt van az a sz6. mintho$/ "sz6rakoz6s. ercjs (€tel.. amire angolul €sak eS/. cs. hogy .i padl6 mowt lnd aurlhntl uve llitl norlltl haj sziv (ig€) llost probald meg csak a m6sodik magyar oszlopot n€zni.[ku *ind*i {a Milyen furcsa!) . eml€k. llostan olyan szavakat mutatunk be neked. Es/ .t . sz6r AI]GOL olll6ldl MAqYAR. milyen volt a tegnapi kirandulas.i. hogy "r€gi".. ho$.e \9n tud ma$.D wotr lilf yulldnl(azazhogy "ores r€rfi" €s "6res n6". ismer.ancsak o@t. mawarut het sz6 van ara.) Persze van am visszav6gtt. -Ir kts futi.2 it4.

hosy mit min€|.telesaqtil 4 magaban foglal. viccelni retszit':? A noEsLE lnobdl] .----Ja ldijl6njr{r?li k6li. van benne egj/ kis csalas Az a orEER .ton bennp va.. €s Sally belefulladt A viz tlil IrrE EEPrraNr Boucttr .etkabitja a tovat verseny el6tt. e g i /s / o b d n rc. Ottl az all: /@- D tuEM la M63M) nd dw'a Es tl t7r .Ifrtr''FoR a hotdog 0 h. loetemeire 4 i o b b a n s z e r e l .1 bdt fiodr fiorce ldidiftjni .t-hideg volt. hogv meqy . mely€t nem lehei €gv sz6valleforditani a ez cak bemelegit€s.o. hosy "felesegnlvesz" azi is.. N6ha azt isjel€nti magyarul.. ez mat igazi. dh mFd Az el€lantvett egt/mesik RollsRoyce'ot lu stnoh* to ManLaoros lil . szn'Dlnz nidh0d?l ft. amib6l lett.. t'i. hogy fomajan alul fusson" Aki nem hiszi..T e n v l e gi g ) . hogJi.az oss/ehasonlilas is tlJ Jzl is megmondid azlmber. pont az..Clk6bftjo o louot uertcnY el6tt' g form 6n olul fusson A cimbeli sz6 Orszagh L. \ l Pad6ul eqy igazi Longman-sz6tijLrban..Ililit lil .nbd{64e szeretem a hot doqoi a hamburgern€1.nds. hogy "m€g e$/" tla p€ldaul nasz_ ajandekba most kapjatok a k'lencedik olvas6lampAt.dtdP loid] Az arban benne van egy kirandutas Kair6ba TEEr. Jobban P/r. hogy .'ird onmfl ijl P€terfelesesnlveszi Marith€tf6n x e . i o b b r n l P l s z i k n P k i . [di'IriF . lly€n egYszeruen (Ne zavar A magj/ar fordibs alapjan egeszitsd ki az ansol mondatot a hianyz6 szoval egt/ -.rDihd-mRl . Jobbans/eretem a s/ardini.tAE* wAc roo coLD ANDsrllr .l a Plarlboron6l l ..ti [iin]a "egli €s ott ttftddil + "masik". Csakhogy a ket szo... t?0. r[ r rD crrf.norrrr [r-llAdor] ugyanis aztjelenti..il nc. De az€rt 6k ezt esi/be is irj6k.'rf . akkor azt mondia: ?|' lmigven: / tu FREE* A rror Doc ro a EAnEascEB. s6t mondj6k: [d-flAdd4. hosv nem is egy sz6? US/e. nvugod' tan sliad oda a masiknak AfiorEEx^EA nc LAEF! Dsohn ldtitnl a \rizbeful.um lm-xIiDl 6s + ez bizonyazr isjelenti. i6rion uta' naE...li .. ha a kihagyott helyek vegen van itt-oti megmagl/a16zunk!) Masl on no DAv. ezen az oldalon ossz€gyujtottiinh egt/p6r olyan angolsz6t.€gymasik"..t vagy egy 'ra A kulcsban mindent ion.merthogyansolulezt nem lehet alko' I'linta t6bbitsem€rulat bonrani.szl6 n€gykotetes sz6taranak ewik gl/itnsvszeme HoSv ez bizonv azt jelenti.

mrr MoE Mwldfift. szamunkra a l€nyeg az. ut6r.itiitl a iirhai6s 4 ^orDliddl tt vr'rcrr lditill o iarmri Mostalaposanmegkavarjuk neked ezeketa szava\a| A *rrnourli-D{Utlnindenholazt elenti "nelhiil" forditsd le t cqn wntour wneetsU A VDITICIE UMOUT A DB]VEA + aata 6z. mindegy. hos/ ^ Enms! AuroEoNrE Assocrano lLnit itonoin asr6ei-Ejidnl Brit Automobir Eglieslilet). a magyarban van? Egy sofSr v€zeth€t motort?) A rorof.s e 5) 5) . [kid. dt I t2 .Al A EOAD WIMOTJ| A WIIEEL PluszminuszC erces Lirt6 2t 5 Tvncs IVEREAREttT flarrEs nn drr Ilijv s?ing' i'tt n6jmlSrl 5 o l v a n d o l o o n e v e . vagy sem.w rcusr. Vagyisa fantaziaaul: autonauta.'*t i$/ va. irl. milyen fanLiziasz6i $/adanal magyarul az eS/esszavakfelhaszna. kereki. dki flEl lrG{3rl. iarmiivesz asno a. bsavat .ra robbes dt6!. er'n iere E Az.esetles z*r lt.rsr [n6hdd] csak arra hasznalhat6 mororol a .ntufi. rlr@Eusn Ezek kitziil eS/ikb5l sem lett v€giil angol sz6. (Mi€rt. aki barmif€lejerm(vet vezet (akar Trabanto! isl. Azt viszoni €rdemesmegkeresni.a m i n e k n i n c s n e v F ( s c a n o o l u l .A Khagyott helyekrelrd oda. ami barmifAlejArmii vezet5j€realkalmazhar6 lenn€. i$/ho$/ meg ne tanuld 5k€t. aki ma$tngepjarmuvet mes csaharra. teh.Outonout6k Az angolbannincs olyan sz6.zZe6 aZl4. ime n€hany btleL AU|oEAULRoaDrsT. magliar6n a brir aut6{a klub l96l-ben kiirt egy palyazatotbarmilyenj6rmii vezetdjaneketn€vez€sere.'€.nulr I RendhasJo :do.hri]vezet 'o "orrA U.r mororosokra c.jF .ylt. ho$/ melyik sz6t melylk masik insphalh mert azok naryon is l€tez6szavak./rryrr li'ijrdr] iillit6lagr.afta.

crEstn"tarron Ig.. Az angolbansziil€tett eg.{tot[|3. Ami teh6t sz6 (o t"rE BEEAKFA1T bnlfurtl (o k6s6i reggeli) vasv EABL|u]rcfl l6ilihn!c] korai eb€d).mint a magyarban) noros'b6t In6tdtl a (ezekneka jelent€se is usyanaz.h-llfj!dn] . osv O Mi fog legkozelebb Gl ttogy mondod azt.Ncrt. hogy "sac@lva beciil"? it . mintha magJiarban ist6ll6t"lotelnek"hivnank.s^-fi . aflIrt'tct .:x | 7t . b.. ahow a na. amikor saccolva becsllnk meg valamit: Meg egy utols6 6rdel€s Osszet€tel.r{7Dh.li'r.tuaEaa !^n&ijd4p€ld6ul osszeteszi az ember a EAtR-b6l [h'r](+ haj) €s a . saccolasj aez.ndkfo!. lett bel6leBflldctlbl|nrt].to10& h6-[LmGEU lndhr.mint a ma$/arban).hanemannalsokkal inkabb. iii hft!. ill. Eslrru E.teh6t k6nnyenmegje$/zia nyelvtanu16. c]rcx6i ll Rakd id6rendi sorrendbe a kovetkez6 esemenyeket L. (4 A snocltrnt4. ara.'.dil. most k6vetkez6szavakn€m egyszerii€n A rlgy osszetettek.f.azart [g!el 4 tahlgat.talalgatas.Kicit norE -b6l [hd-lEL] $/nrtak az olyan ez. ha l€tezne mi lenne az. ami mer nem reggeli6s m€g nem ebed.! 'osl !sdiriiil.Interesting d 6rdekes Iinntiti'{] .. becsl€s.. l6tl a Osszeraktak k€t sz6t.roEL .] sltoiEb6l ls!'idk] ftis0 €s a rrcb6t [qt (4 k6d) keletkezett a maa sz6t hasznaljukaffa. hogy "motelban elfogyasztott eb6d"? !t Cl Es a "motoron elfogyasztott regg€li"? !t n azl eszedbejutni. a as ^ t orDLI[6-IELI sz6t (ielentese usyanaz. arEssnna no.y arra. q!lzti-MEhdnl Jq!s4 owss.. BnE ttF{sr.jtl + felbe€sll.szmog" "fUstkbdhi!2" !$/ar terjenga varos folitltl. @ Bi! ityen sz6 meg npm letezik az angolban. saccol. Esz.ha a varosbaniawAn tapasztalod. ami hasonl6an(bar mi is inkabb a .v461 [d j] (4 szarii). tokftlt. lrt'rs] llait urE aEnulFAsL EoEL EARLV LWCH B8ritfcn .

tnoa. mitjelentenek bsszet€ve.tac lcngilzs)) kapcsolatban is e$/ik f6 krit€rium.akinek behuztak r74 d: . ez€rt a nyelvv€f l+ t. mitjel€nt€n€k az bsszel€tel tagjai.1ER [bn!n jtid (a barna paptr). ha a dolgok logikusak (rocrd{z lodreildl] logikus). Minden€setre neknnk teljes€n rrarcrr. t4ost metyik LA oa eE r. A masyart p€ldaut az angstok eg/ narorL ratieaAcE-nek tatjak. (ral + papir) hkesf eliift askor szohtiih venni (riad6/riaszt6 + li-tARMUoU 6ra) ttiiz + brigad.vag/is csapat) (otlhon + beteg) ha sokaiq vaqv tavol otihonro (tu| + S/firii) nak van ilven. mig ez angotut sro"n p. ho$/ a €somagol6papir -csomagol6papir". ho$/ mi tocrcAL es mi nem. Zarojelben adtunk eS/ kis segits€get. majd n€zd meg.logikus. es taHld K.ootcaL<bb? Az ahbbi osszetett szavak jelenl6se e$/ angol anyanyelv(nek te\esen LocrcaL El6sz6r olvasd fel 6ket. nem? + Valami€rt az emberek szeretik.

a sz. ^ revehai6^(61 nar n€n is beszalek ansolE is. . k nn ar6zattar d 6s*6 ldtntrlzt] li oflGilas totalisan ttjkkelnt6tt tevehajc$Lrok.mfog azait "szemfog"..ldirtl aLooD4 \ter. senki nem gondolja komolyan sze''|' + ugye. amelyeket csak f€nniadassal nem hiszel el. 'endben van. hogy €szre sem vessznk. lvli6n €ppen .'a I t5 . hosy a ror.Cztsenkisem fogio elhinni Ugyebar T€ is belatod.ki r. ftt-oAtr. hosy pe6ze tt-krt dD*et E MrLr halljuk.. .rl o loq LrDotn lbs7. rtuftrlhro9l foFoAT. I. De mit tuqja €zt egy Ewm? E Nos.tl hajtiikanyar hndl lh. amiknek nagyon rurqsa neve van.. vagyis azokra. meft. igy: EYDftnnt Ev'ltll4 Doflr ltri.hegyesfog" vaw "v6lgyesfog"? De amikor angolul kezdnnk tanulni. bevarljuk. wEL Mco. Te'm"s7e(esen eleg ross/ul res/i nrerlhog] " "rr"iroq" ungorur t'rr""r"tr. hosj/ a "szemfog" sz6t egyszeriien leforditsa.ttn€k rendhasy6 nitiia u^r. hogy vannak dolgok. de mar annyira hozz6szoktunk.r"'i*zen.Ertt [ttrl. Itt van p6ldanak a "szemfog". illetve azokra. €s pers2€ e2 ignz a.lAGYARAZAT ANCOLUL IVIAqYAKUL foFoEfrin.'l ':. amiket f€nntartas nelkul nem hiszel el. Ne felejtsd el kimon_ dani a szavakat €s kitolt€nia Hblazatoi. -ED4 -u AI'JI'JAL IlITIETETLENEBBEX IS (a tosoryos).szem"? Mieft nem p6ld6ul . Oszd fel a kOvetkez6 teljesen val6szeriitlen megfel€lesek€t k€t r€szre: hihetetlenekre es mea annal is hihetetlenebbekre.0in hasfajas (6ivitt €rtelemb€n is) Ih'liiikl hidegv€rui It6tibhdidl lbl.

. hogy Dagyarulisy J6lsordoltad. t ?. orr d dgl. New Yorkot meg ngl/.oqcp I t6 ...6arJso lohir 4 1?0.rsu ilt aly kls csalfuvan.. 6s sokak szerintazt se. ata! iqyi0. lgy at a mondal. 0l€i6. r {agyot" Deazt is €liirul' annyities!: . c. ho$/ €rtik mes...ho j€vel (rrolbigl nagy). leivdrdr]4 harom sz6 yt|r 6ii 'igy t'iu. .n. hog} TrrEEra APE big ldd tdl].rrtr4w o nor at-t erl mordilr:. + noslizis.rr.honvigtamran". ffrrr$rtr d t[roll6s.L. Persze azl.lallztpE 4 td'teb.rrp 4 cretp.) xEo liiltevalii. ninden ftrl 167. 4 st6r. mill a angollan).tupat.faoof4 efi.0tlhonbete! hogyl?rr. megint valami.o. .ffinlpdrszdndlk0m-PJutd'l . apt6lant. Bocr. a vat is 16thatlya. Cyorsanolvasd ki nehanyszora d6ltbetiisoket.flxrsr o ionvdgy. sNoP 4 r0r.l.t rdEo vk rai{d. q selet k5t6!. o.f.ffsrfl ugyrnL 4t fiellakn6{. Jrtr d sroplt ldel[ oltv at 171-o-''.b-i cutka a . tloav az nem is Adam almajal nanem csar' iamcsutra[. amit mi.az €n kis szem€m f€nye" h€lyett azt mondjak: "rot" .i. *ieitas ldd{ndll.g.r0. tudom. Az is kesz aranyossaghogy .jar. nindtr dl lg.)/ at'rLE a alma. 0 Esyebk. Lrrx drtr 4 vetter lia i6.d. o h!ly. lemezkiad6tis tl$/ neg azhn a Beatles-os hivjak.ishan ... hog. mert mindjert lejar a k€t perc! (lgen. amiinem lehet oszszehasonlitani a vlacDonald's &a .rEE^pflE oF Er E 6"[diqil oririi ii] (o a szemem almaja). t rr o rileliga&is.crrur d tulballktuinliq.nem?l) Lulta 66. nEauoE lar-tnlndsn|!nd.(P. tf.t. A l€nyeg.rrr{E lar -rr. tofr.rn .rp l0ll.hory harom sz6t is m€gtanulhattal.\/cfprr i 5/an.ftt trl{in h6filzil]sz6sro nti l0tdil.xE [6r]. 171.rffott o cmlat.scsy!5slin iinnrdit sren6lyiilolon lgev6g6n isy: rrdtxrr. i$ n0ndaiirr: a srat|ii6stlt venda9l0-!.I minute-luords o [tmnrinit] egy perc. frof 4 isn€r.. iut n6t. s.Tom. yissra!6!*f o rrtffl cr. abb6l is tudhatod-ha szeretedlvaav szeretn€d)az Appt-El! cl|-eqqrtn ttl.0.r.lEttdlh angollq6r6ta idiiiele. .. 6trcsdiinl.amit csak meg lehet a enni.?idl). lemtom.r0r o criis. tt t4 isrom. o. lll t!. vas/is: a nagyalma. hos APFLE. P|Ef fl itE v0n0'saou" sa't *E founELEPStll.rrvE lakik.nr. magyarok mar req6tatudunh.lrlii'I. . E lqr b"Le/ih a/ AppleYcL'r'o'n *wt . ADAM'| ^pp.t t$ 169. ahosyur.

amibdl kert. EMER4 tag. hogy n \age€ csnk . ha ekkora marhas6gok sirln€k ki bel61e. tia ismer6s a . a s a z l k € r d e z n € d . A EAn capDD azt ielentl "to$/at€kos". otletrohrmE / | ll. hanem .rc azt ietenri.K6nya". 6Mrr o aW.O hosznos sopk6s+ Hondicopped Phroses a firiziz] losyat€kos hirejez€sek l[dndihF U6r a cim is Syanns ren€ljiik na$/on. de arr6l mi nem tehetnnk).iLnrba E Ez olyan. !. pedig a EousE t$/ amngy .hasznos sapkast"r. smwt a \ihat). ArRv[k ii] hlalkozunk azzal a kifejezesset. barki barnilyen otletel telvethel. mei.td az e$/ sokkal fontosabb sz6.rt I t7 .kiriyavar".rdo. 16-) versenyekei. hogy ez Komolyra ford'tva a sz6t: orf. Bel6thatod. crn 4 c^ERvnc EE|rBEr rcndes.kinyacipel6 tagoh E2 ut6bbi kisz6last surs6sen felejtsd el (ugyanig..azt rbglbn tiibbes sz.pedis n€m szabad. as rbbai bizn. csnk.it'gn -? 4 visz. lteresd ki az angol szavak. Vajon kik lehetnek ezek a ..seszetlj€geralsoDak).. Vagy azt hiszed. Sz6val fogtuk magunkai as .m i a f e n e e r t e l m e v a n .mar nem . n a n e a d j ' i s t e n s z e m t e l e n f A j t a l e n n € l .rltird]aztjelenti. Akkor most leladat kov€tkezik. Bizony bizony. Pedig a lo.n. csak annyit drulunk el.. tagsagival rendelkez5 tag.De a EousEor caaDs lhitszr! lirdczl. hog/ cAnD-crnsvnc MEMBERUidl. Harom oszlopot fogsz magad el6tt litni (vagy hatot. e. mcrl igy n€v€zik azokai a (p1.tE c^sDll6n liril a Lelefon. mint amennyi j€g€r. hiszen j6val tobb minden tehet hosszri id6ben vagy t€rben. ll€g beljebb haladva a sz6osszetet€lek siiriij€be..akkor elmondanank. hogy a Lo. viset. visszaforditod: btlet = te.Otleiroham".h62". hogy t6bb enber leiil. A Johnokr6l nem is rinek k€t szirr v.f t'nirrl palda(l Azert a tobbes szrm (az -r). hogy .y. nbi'r]. k6rtya.. akkor te eseileg ha a aranstuMnG6l fogod magad. az azerl !an. mint a . + az -EDvegzt.tagonk€nt" forditgatni.k6rtyahaz". majd rogLon uldna d rendcs magyat totditJsl is ho//i.. "jeser". .tagonk€nt" leforditottuk: t a Drlhendil hasznos. cipel...tagonkenti" forditasat.hendihep" sz6.k. roham = smRM (men te persze csinalhatsz ilyei. crl"[hp] o sapka. ahol az €r6s€bb versenyz6k hiniinnyal indulnak. esy nenr el. nrSr mcg'nt hnly€skediink. hogy " as .. van vr$/ l€szik. Den ansolul..j van..des meg itt olyasmi lehetne.

+ pokol) liia lrir6l csinalsz? wE^r rEE Apu benigott. how a ma$/ar milyen es/ j6nosok'hak hivja a j€gerals6t.s rnEELldcE.3* . ho$/ az ansol "hosszn csa|K mit riszonr D6Eacr..lrnk]a sziv.nek [dr!?t!&li'r] a vacw"t cLEAnEEa In$ti $ini4 Tessznk ezt azon az atapon.ncrrll{ill o rnq lenne.t t|@ .tfE ts 6 raEE LEc: a felesegem A s76lisla..E .swtFtl'En: az anyu )6 Mr I/. hogy "inv€rz"?Csakmert most az el5z5 lecke inverzekdvetkezik. tttE rs. llost mutat6ba par percre leforditunk neked n€hanyat a dijnyertes maS/ar kifejz€s€k k6znl. "gi/orsnszas".EE 1|oT colvFLEE: rc nem vaw AEE You Dond?t mi a DAD EAs '{rc|<ED M: ZZ API rcE E a taE. amelvnek seqitseqevel a leladatot meqoldhatod: a cr. hogJi megtahld.lttEE-LrncE roannaLlsrlt{. Bebizonyitjukneked. csak elmentotthonr6l:)zr I.tou wo . swh. lrt)$tl [n(j riif n d tr/6!'] (ha csak arr6t van sz6. d voa aREot. K6retik 6ket kjz6r6lag tr€fanak venni.dhr gddftnk] fril. hol. asill lkotidts o tnro a sn. Dlgrldrld] a por.{ Anyu szabadnsz6. ( t. srrn] | 78 . szopikE. st/cf.rEIkoD-PUn telies. komDletl ruDPxtfllr'l'ilinl a bk cortlaf.* [sair.."pzf.ld.{riEA.r oF rcan Nr D. tla nem ismered.mi d€ idi6ta nyelv-llert isaz. 'a . hosy.f.rD n . amit az€rt adunk.lUlio t0rr6?! lsmeredazi a sz6t./rr.akkor: forditottja. tiuit 6rtd F nindl kivUlvagyaz agyadon) (sz6 bklej q B/'ocrn0ADlbhll. nt@ . Komolyan venni az alattuk olvashat6 sz6listrtt kell. 4 .mlr.Yu Isdinl nszik lfan.. melyik magJiar Klejezest foa.Ettchen a raEE-srvLE l+ielijl A rel€s€S€mszabadEbon van.-r '.|lsz a .t ttiort ['iiirijl h 6utl n iil (ha egyszeruen I Ezekritr a szavakr6r b6vebb etig zitAst !d|. ha nem aruln6nk€l a rend€sansol megfelel6Eiztosnasyonnagy hianyerzeted j€t is ezekneka kifejz6seknek: (sz6 szer'nt: te re nem vaqy komplett.hor vo'lcr + FaEE-LAncE roaavALtsr. e lztdndlilztl szabadrisz6 njsagir6) azt jelenti. hogy nincs 'utonben ) lIv wE E FaEE.n3rl ogyis mondhatjuk. d (ha ezt v€sz€lykant aftekeliik:) lt v lttftr ts tr I-tRaE.d] szerint leginkabb "tusk6t€j.cla Lib . tdmbfej'l a EELL yoaDona?!!t dd ^RE hllrj{ d{iil] (tEr.scorDl?. leckek egilk€b€n arr E Reddr"sro 'do .

El6szorpr6b6ld Leforditotlunkneked 6t angol kifejez€stsz6r6l-sz6ra. vagy a hrsadalmi €lel' ben.s" betit.vagyiskitalalni. akkor mtr a magyarban is mondtak olyat egy f6nirkre. hanem v€grehajiani. nousldi: czm6lidni a kon hajnali6rak. hogy ami gyakorlati. + elegans kitrny€k. hogy itsszekev€rdt l*rcnsE a gyal\orot. aminek gliakorlati kovef kezmenye is van.s. PR c'rrsE louR End. ahot gazdag emb€rek laknak .{czriE 4 gyakorol. Ezt a k€t angol sz6t remeknl 6ssze lehet keverniHaMunk neked egy kis helyet arm. lii iiir iziils?ti niiiBrl 5. men€kiiljitn. Ejf€lt6l kb. pwcncE a gyakones. amig nem k€s6.hecc". es mit is hivunk m. magyarra forditani. akkor csak parosits L Ar mE aaEor 4I w s4 lft Iri diiidlsov {i t|r f6liia 6ldl 2.!6ll 4. Vicc."IE.. amit nem elmes6lni kell. rnega magJiart a kicsi6rek a leqfelsS emberek ime. t e<no no*esslgtt d-DREszl .cts" htrhb4 sok gyakorl6ssal (!{'rakodas4 rEAcz. hogy rcE + kor' . haromig.. A.:lj: t lo . PAld6ul: taviratoi killdeni a varcs tiz leggazdagabb ilzlet€mber€nek.ToP 'Et'|. rucncn nrelpr ilnl ht6ll . hogy az angolban pont a masikban van az . EoaE ts 60 EuturDs.. Amikor valaki nagyon gusztustalan akart lenni. nn suu. wlarJ rouR ADDfrEss? tultll iff6-DRtSZl ts) lli a cim€d? c) 4 €v€s koromban 4 6ves D) Gyakorold az angoll E) Egy dra hatvan pe'c. akiting4zger? Na.mondjuk a sl6gerlista etsii tiz sz6man. l'londhatni.. tla k€t h€te. akkor vedd 6szre. caEEn on Af.ho$/ mire vonatkozhatnak. az ansol kifejezes€k: . De m€s ennal is fontosabb.senek? A masodik sz6 e$/szer'I: "EoPLE 4 tla nem kAt hete kezdt€l angolultanulni. hogy "toP menedzse(. azt gyakorolni kell (gyakorol a B-. akkor konnyen.ziitd ii El€gviccesek.. . rop pEopLEltrtthdll + a legfontosabb emberek egy cesn€I. . hogy minden kideflilt. o .Cyakorold tla nem akarod 6sszekeverni.EIgfi 6lf rt&e]4 natabs oregkor (orBErr + zold) Milyen kori is az. IDrhi r iorinolhl lits?ioi d d. $/orsan le tudod ford'tani a k6veikez6 mini-mondatokat ma$/arra. PMcrrcE '7 glakorl:.cEllrhi!{). inn€njegy€zd meg.A px cncaL roxE olyan refa. zr. / 188.rsn. !.

ennekat van vive az €rt€lme. €s ird is be a megfelel6 kihagi/ot! helvre (eqvet meqoldottunk mu ull s. akkor Amikor meglep6dsz.nclloqat. pr6bald meg segitseg n€lkul lefordiitt ni tani Sket! lNe keress atvitt arlelm Nagyi. ideges vagy../_5J lrAiamG? CtnIz I voon u-? Pli€rt dobolsz az gqqdd4l? van? H6ny sZc!!!1&!OBqd is Eleket el6riqral0rlatban ellen6rlri0led! az E mrfutla.pzcA vanatosdambokatakarszeltavoli(piszkelod orrodat) az taniaz orodb6l.*rgin3I'i.il touB-foun _s- Amikor trirelmetlen va$/. akkor il ahelyett.bitun].nl dobol. bit. hoS/ valamilyen testr€sztinkkel csinalunk valamit.Amikor Gabi immel-ammal csinal valamit. akkor m Amihorsz€gt/elled agad ahkor rou .rM.lh duing ridimtndi'ir] azt mondjak. htng]. Isaz.E ll lbiitl harap uPllir a i a k ud{ltikl nyal Drrrldi.. ill.foa s-- folR .ou .'e amrfbiil. ho$/ S1.r._ NAtLb. trt tv ARE voua s-s) WEy aRE fouR ... dob rrra g lh..t44a) -o ". u"st is hogy hrlzza a tabat. hogt/ az itt felsorol! szavak k6znl melyik hova illik.jr't ."*. tr. o^Bt's DRAcana s EErE 1g*i. Talald ki. hosy caBt3 Dona tr Mm tM ^t ltlg. akkor sem mindig tudiak rendesen mondani.De ha konkr€tan aft6l van sz'5.loaR Amikor lInNcMAtr sz6rar:) nemkiruxtt d-.Bodqbuildingq' test6Pft6s lhdilildingl Ez az angol teljesen logikatlan.. aho$/ mi.tlr El | 80 .. Rendhasy6 idor. ha halad6sabb vagi/.nrt El Rendhasyo iddr '. E {fitla. "m [h|ng.b. vagy haEgAmikor valami nagyon finomai Amikor izgulsz..loq /L srl'iizl emel /"rcrfDillDiszkal . mi€rt l6gnak az !rij4!d? Mialt olyan nagyokaz qi!4id a kk!e!!? Meqnvalhatom a kbrmbdet? ARAND A. akkor l'1€g egy kis Wakorhsk€nt ird be a hianyz6 szavakai a k6vetkez6 kicsit morbid de sz6lanul6s mondatokba.ibak! n.

hogy a felk'n6lt leh€t6s€gek k6zril kivalaszd. (Na$/on. l e n y e l i ab 6 k e t " a z t j e l e n t i . TflE floRsEDREVmE cAtx 4 A 16 hizta a sz€keret. zuhan (rovr o szerel€m) a) esik b) l(eriil c)sz€dul CD orAN snEAm + szelleni a fingik 4 a) tOr. l4egadjuk a jelentes'iket. nem? Akirajzol. . €tt6l meg nem biztos. E a) wAr.. raizol ':r:3l8t .+ ll6pletesansz6luo s. De vigyazz. hosy fent n€gn€zn€d. torir! Mv doRsE BRo'G tE LEo 4 A lovah eliitrte a kbat. mftEv fllRo*nlt t6. o Edi! mjzolt eS/ lovat. Utena ellen6tizd. parositsd az al6bbi szavahat bnnatnj elentesnkkel.tE 4 Dobd ide l. dtit']a l.Ll.YD szel) Gt BaEaK wttD @ fllfrow n mE towL szriindd ( a a tlirtrlkiJz6t ror€z + tririilka. hliz 2. . szt6t'la doh..sD. rajzol. De nagyon komoly am. BnorE lrt4l. 2. mi lehet a kilejez€s masik szavanak j€lent€se.zS) b) Ienyel Ehruljuk a helyes megoldasokat.tudomasul vesz". tt6l. t6rik lehellet) + szebben mondva (M. asc) DRAWDREL D om[/i6.) r€borolunk n€gy angol kifejez€st. is m€s €lvezni is fogod.ztt.. A te feladatod az l€sz.. @d A az vonalat hL'iz. €s mert minden ebben a leck€b€n szerepl6 ige n]llt ideje rendhagy6. lvlagyarulp€ld6u l a z . es mindis mindent mondj is ki! | . Losikus. b A k a "n e m " jelenti azt. d t. IttRow nE EaLL ro.. an€lknl. Ha j6ljatszod. EDDI| DREW rof.lost nagyon gyorsan.llttz 2. KezdhetjUk? Nehogy 'd6 el6tt bedobd a brnlkdz6t! o fl rtu. FALLE 16l. bidldnld tor. ELL. szerelembe esik.ALL.. ftli'nl 4 ellleesik.e a . esil. h o g y . n€gy-nyolc ansol sz6val €s h6rom-n€gy kifejez€ssel l€hetsz sazdasabb.ririq] lfisi'r'flili Egy k'sjat€k kovetkezik. ssorE. k e l l e t l e n r i l t u d o m a s u l v e s zd. hogy. Tehat az alabbi feladatban negadjuk neg a kile' jez€s €gyik szavanak az "eredeti" jelent€s€t is. zarEelben mindenhol megadjuk az alakjait.|. o c) mRow. . hogy a kif€j€z€sben szerepl6 szavak jel€nt€s€t is tudod. Adunk vele e$/ monda_ al a) .figurotivcly spcoking. IrE ELL maM nE EoRsE 4 Leesen a 1616l. tr nve wm sonesoolf6iii hv{idclrnhdil szerelm€s tesz valakibe.

Bemelegit€siil olvasd v€gig a kov€tkez6 oximoronokat.ie.) ird ide az altalad felfedez€tt oximorcnt/oximoronokat: !< 0 Rendha$/o murl id. ha valaki ezt oximoronnak tarlia: BasNDss E'trcslbir. €s utana v6logasd sz€t a ben nnk hasznalt szavakat. (llinden kihawott helyre csak egl/ sz6t irj be.yarra forditani. ami e$/f6le v€lemenyt tnkroz vag. 6"oa atra .yis att6! lesz oximoron az oximoron.rr l l a l/ beteq 2l rossz. Bt rlE R-s t+E lhir Er 6. ezekben a p€ldakban az oximoron azon milott. Az oximoronnak l€tezik e$/ olyan valfaja is. !. A most kOvelkez6 egyetlen oxi mell€ ird oda.i.milyen szokapcsolatok a k6vetkez6k: -ny'lt titok. Eqyszer bb.hiborUs o Alkoss oximoronokat a kOvetkez6 szavakb6l: I D Ei r d a z o x i m o r o n o h a t : . amelyeket hal6los pontoss6ssallehet€tt mag. ha magyar p€ldakkal kezdjnk .il a haborn.Fdq l9l 18 .n't. masik hgier6l. Mint 6ihatod. ha hangosan felolvasod az angolszavakat. hogJi egJi'eSJsz6nak tobb jelent€se js akad. v6lik 4 l) masol2) masoht J) peld / ll8. olyan sz6kapcsoIalotjelent amelynek egyih fele €s mdsih fele ellenkez6 dolgot allit. h. €l6ha loit.t'.ros a er€deti oxr6n rlo-Rldzlinoll o^"*'trlqAl o l) n6 2) vmive valbzik.'xihrl a nzlet' etika rj rijabb oximoronokatsyir Tudsz'€az oldalon szerepl6itsszesansol sz6 s€sits€s€vel tani? (Dzt 'lgy dOniheted el.) ehhez kulcsot sem adunk- o oEt sEcaErl6rdtens&1 nyilt titok r'/^R aarrEsfuai. hogy mit gondolunk a sz6itsszet€tel egyik ill.I Orrymorons orimoronok [olcr-Mtiron] Da vajon ez meg mifele 6llat-€mber lehet? liyelvtanul6s ez is? lgen. hogy mif€le v€lemenyt feltetelez az.Direkt olyan oxikat vabsztottunk. keser€des"? Eltalaliad: oximoronok.

i6 [s?ong] dal rAdlt ill 4 mese r. WIDE ROAD STb.gy iryenko. amit a legjobban meg szeretn€l ianulni.snk .tl a haj sc'r6r{!*ial + kapernyci.sUrU.rDlnijq + k€s o sn rE[et6n] k6.. Ennek a jelz6nek az oszlopa i$/ n€zett volna ki: r'.ktz-Piaonszl t"pasztalat a nrowlDDaEttdlid. "sz€mdr-b€s26rjen. €s ird 0 en Az ansolokjobb szererikmindig labbes szAtrrban egetni.i] + erd6 flAnlh. h6zheU../sElryi?l. a ntrca. Szomor6. l o d J h o $ / melyik oszlophoz iartozilr a D. az szivesen mukitdik uqyan.ro[srcdl nn<Iszill s'taBPlsi?l wDEltiirl c .ro.k.rzzal a j . NIDE SE ..g. a sttarpilletve a MDE fEsu[iir]+ szemek a io. s6t.rose[n6r] or o nnrylton] ranyar rorcrrlhns] a ny€lv o|vassfelsz€Psorbanjelz6stnlmindenoszloPot:sADEfE'5ADfiftGstb TEICIT WALLSIb. s z C l c s .l tudes A n€gy kozril az egyik jelz6t nem kaphatta egyik oszlop sem.rcr{s?fi | + Sondolat /rf. S'TARP STAE SIb.hosyEE[ij]a ron. szam. veti' + txrtnonctl. s"^RP TNE. Yosto 6les r6sszrdles s.k azr. i r . kavics + ./Phzutl a reves . hogy . Mindegyik oszlopb6l valassz ki kett6t. kivave ha ok(k \ntr |..r2iE r[$d!. hir ra"rrrlmdfl dft] a piranat roorftull a kitnyv '9 ul!6tl a tal io. nin6 is nekilbbbesel *:: | 8t . Ami egy oszlopban van. . h o v e l r m i n l d h o g y :L s i n o s k i s l a n v r s i n o s r u h J L s i n o s k i s k r l a m r j h J .s z e l c s k b r t i Ezek itt fen!jelz6kEzek itt alant f6nevek.

raz) o .llos.s or. hogy az a szerkezet. n€ma. mint a csont cyrijtsd k€tfel€ a hasonlatokat (hasonlat o srr. El6szitr n€m adunk meg semmit. mint a csont. Neked kell 6sszeraknod 6ket.{i corD rr llldldla hidea) as DRUnx \llnnll .yanez kijveikezni." Tehat:. + hes/.ofyan.m i n t € q y l o r d sziraz.{sF?.. mert mindent megadunk magj/arulis. hogli hasonlatok kOvetkeznek. (Jbnl lord) hE DE^DIlnkdlo a hatottak (Drrro halou) . a annyittesz. som (lbdnl csontl q AEC llibisrit ah.. Az angol P.s (JdEil sz..lUlint okit hosonliittek A l€nti cim arra szeretne utalni.rr Isinilil) aszerint. most mar csak a magyar forditast keu hozz6juk rendelned. elituar6bannekik annyit. parosits: .rd. ne-ullr rEE'/zzs[ddhih]4 a hesyek ('rr.]INTI'IACYARUL | 84 . {s (ldldl oreq) .3r . ANCOL= IIACYAs ANGOLULPIA5. Az angolt mindig olvasd is fel. vagy magyarul mashoz szokas hasonlitani az illet6 tulajdonsdsot... akkor mjta. mint rz ABC breq..silrl a hbnnyri) a .|ss.srrsr.rf rrs(hdilontl+csendes.mintr heqrek as EASYts 45 OLD AS AS SILEIfT AS AAC fl'E 'TILLS I'IE DEAD h i d e q . AEC log Ug.hoq/ ff.-mint. ho$/ magyarul is u$/anigy l€tezn€k-e.most mar a k€zd6k is pr6balkozhatnah...I. hogy az angolok mii hasonlitanak mihez.s Drv as ^ BorEIud$ttzit6'"l otyan szAraz. Akik mar szinie tudnak angolul.rok most mar rendben lesznek (ez a fenri f€ladat megold'isa is ewben).m i n t a i e q r a s z e q . reszes) ^s a as Ds' . r uof. hogy . mint a halottah honnyu. azok pr6b'aljak meg igy osszehozni.

nR J.v.IRAE E. l.bl-Szftdl.sritdll 2. n o r .' h .GE E T'UBLISEIEC@. ho$/ m€lyik al6hlzotL rovidit€s mit rcvidit.Smith q!!I1?4 l v l r J . LSD. lec. hogy "haszn6latban" lasd a rovidit€st b l. CIA 0. Rtnc lttE 4s1! Ilir!?ilDfl 5.Iszi'l 6.NnElsit'l ldtr) ma$/arul:"r6viditas". maa. nejbd megl VIUtrtv.) vALtE ADDEDrAx F. t J CLt€t(i8: In r J) YERY Ponr^ftftRsdl Jvriin-PoRtiint dEdnl k6DviselS 10.{/ir orllff ovl(0116 a gonD) Cot'iPAYrllmtdnil oF E) ME|. !tu! or auDAEsr luni-V0Rldiil a) fiEirrra4cf. es a harmadik oszlopban hlald meg a magyar jeleniest.OBBllokodobro sok van bel6le:UsA.-ek. hivj felamilven hamar lehetseqes 6. (Az els6 oszlop nem alahtzoit szo' igy talan kbny_ vegr€szei azCrt vannak ott. r i o q n r . [3r] [rusrtin Szemely (rov. ^DD4 hozza- g.sinl h6dhezlina Ibdlis 2.b. uEbntl I|rszin h. ABBEEvrano lritv.\l rlidt'll lvalrE + eftek. 6rit ltiisorsz6r6 Tarsasag 4.wlripl -y' lll. Egyetem 5.rt | 85 . ) r J r o g d a b b 1 6 lrd\rte.).nrol t"snr'|"'h ' . c€g n€m l6tez6 re.< T n d t u n lh o b ' \ \ r .BER FaRrrAttE r lnant'l o! tididntl (nrrrrr + tas) F) ttttrEsA ER flou| tk6l a. oz qb rtR L st"rr). alblanos forgalmi 3. kov.Nagyon rBl. 60 merfoldper A) as sooN As PossrBrE t. Valogattunk neked egy paral ismer6st €s feltehet6leg kev€sbe ismer6st egyarant Keresd ki a m6sodik oszlopb6l. EE Ii tfil a. dnoorbun I'd eqlnpl robb L 'l"mrol ldn s/o 'nJ'F rooDPs \l.O z n a k 7. vallalai. ordq A 'n'qJ-'brn A.kizar6las a te egzecirozh6sod kedveert. c/o BBc ePPezenni'rcs leszneg ilveneset csak i6sban l€tezrirovidites"k!16n"kiejtase ii\idiresek k6zl. tlr L. Nyugodj€k bCk€ t1. c) c..4qqlbftkzl 6) ENnsE aRotDcas re kooo-Ra..-e{yr'oiultr .'ytt I'i44 to. 60 arylniilrtit iitll 5.

ni. ct{ = CEtirn L l rELuemcE AcE c/a KOzponti ttirszerz6 USynOkseg. aki meg. CaYnfiALlsz|. Az angolban sokminden lehet il$/nbks€g. Hasonlit a New vorki CEnmALrAwra 6s a budapesti a Centrum Aruhazra. katonai intell'gencia. qn.i4 ""r"f' .. n 1'y. *. I86 . ll€zzlik szavankent.hogy: MtltraRl Drcno1 n 'Eatqslnilitiih-lEEtid?riineir i' lont6.lcEt. reKamiiWnokseg 5. .Dl(ddn roiri4.rr 1o k€tt6s iisyn6k).a popsijan lev6 'rellenare. Csak arm cmlakszrinh. va$/is. a CIA b€n kozponti fiit€s van. IY''L. Ennyi mind€nt tud az €mb€rn€h mestanitaniaz a h6rom b€tii. nem? Az emb€r azt hinn€. Nyilvan senki nem tudni mir felid€zni.E [. katonai hkszerz€s o 4. a. in nogy a NrurAxy ttElrraEncE onellentmond6st iartalmaz6 hifej€26s.r'litt-IElidzconcrl hirczerz€s. J6ljegyezd meg. kcmti'rtanct ben.elent az €let€ben. akkor DrrrsrE[drbll] . ELueE cE4 l..rur€sa. katonai hirszerzes 2.tl ^68 /(+ titkos iiwnok. hogy e$/j6 po€nt igy elsz[runk.. .Cttc|. hogy vr[s4ij].) .y de most Appen tanitunk. lnrLrraEl rr.rce.t.ili.lisynoksas . /|GE cy laidaiinsdl iigynoks€g.iniill kozponti.l'lire tanil a clA? rjogy is szoktuk mondani? A szia€.aicure. hog. De a leghasznosabb dolog. hogy hullanak kOriilOitrik az emberek.h. ha k€t tit kosnak is. aki egy . 5.clFct.38 . pl.) Nyilvan ez ut6bbirol (Elnez€st.6i! ird be mindenhova a megfelel6 ansol szavakat. munkakitzvetitd iigynoks6g + E tr# a hlr . Ha Ulkosngynitks€gnek. A k€mre egyebkent cgyszetiibb sz6 az. Ha ehhez az kelr hogy r elolvasd a szoveaet. k6m). p. kbzpontif(t€s + 6 .inij?iryl acrlc' a rekliimusj nok+g . Iijisrjntl. hogy mikor is hallotta el6szor ezl a sz6t melyik krimiben.mindisesyes szam. ezan mondhatta Oroucho lvlarx. hirnsynbkses 2.]aarrcv+ munkakozvetit6 ligynoks€g ^Dr Bns'aol. r4aga a szemely.crdcr-nek dolsozik. Akkor most lassuk. Azt isjelenti. keft6s ngynbk a lo. Ki volt az elsS szia€-ngyn6k.tdaut 'f t4s . akkor sEcr.nn6ltilinfl+ kozporti tut6s. hogy ClA. mit is rbvidit {az ember€te ten kivnr). Olvasd hangosan a szoveget. akkor t€dd azt a l. gondolta. amire megtanit cE n^L HEAmta kz. az eS/ rarr. hoqy azt 4 jelenti "inteuigencia". + B^vELIn|4nll taE s a utazAsi ircda EEpnn"E rlin-PL(nniiir'.

ho$/ jarjon az awad. rcv€ €s h€tf€rezt'ldseg karacsonyi l€rj !.htoldldn zdds€o. leginkabbparolva.ontl . .) In hh. az aki HCimeDl[ cttc1. . vas6rnapi . wEA..aift rordirsd mas.nlnszrosrl BoldogKani6onytlr iriah a/ ansol kdraconyi lapokra.lil a vEcErABrrh. mert a kezd6k na$/on hasznos. Cltcl. n€ked annyira kOnynyii dolgod lesz. alapvet6 szavakat tanulhalnak meg.toladl -Vrrs lkist|ioel I"liu6n parositottad 6ket. reKanl aDj Ennsn'EYrbl-VoP Jd.Hubbjtellqv 3.dl31(ahusesket-zoldi"r-ebb6lrllahivalalosansol eb6d: hni€s k€tfale ioldseg.ho$] lintibb odlmos lvlikozben mi bevezetiink teged a h€tkoznapi angol W6ny6reibe.yarral VECrl Etff a ETERAI\D AtrD t*O DLEVtStOtr ADVEE1S MERBY CEersrNAs . niSoDllt €tLCX6n: forditsd ansolm. .dt'll + tari rDrfvrsrorvhdiifizidnlo televizi6 o hirdetes. hogy mar szinte mj is szes/elljiik. Dhhezsem k€ll.6n: szerinted ansotut vEcDraRran lt6drsd-ftdtnl. novenv o harecsonv crlrrs'ns lkirrmdsrl EasBArDlktl. masyarut m'' csoda.in. apr6) szinte a csodaval haiaros m6don ez ma$iarul: ap16hirdet€s. hos a ErB6/-rt'l ie$/zed m€g a flasBA. mi mineh a meqlelelct EABEYl$bi] 'ELLrll. (Raadasulez a feladat az€rt profi. ho$/an szokis mondani ezeket "h€tkt znapiul". a halad6k pedig mestanulhatjak. mint aFennyit €ddig elaruliunk..r>el vary a EasB.bzn6ll o kicsi.to lsntu. sneu. kiv€telesen igy -5tEknl.!trrr'et? ..tiibbei tudni. h[sreklam I l8l.o. |ERn. Mi azCrt mondunk r6luk meg valamit.'sor ne ELu tollrom?Ftzntrtdilu-UAl4. lgen.+ . *r 187 . ha nem eszik .o Plivan a ti\ubanma esle?) k'erdezi a t uBaY minden este. . t(Msln.*tr"n"r*"rr"ni'frrndti{.!v>61 a naBarl.) alald el. mar teljesen rad van bizva.

ldiny.o.o.1.5 . 3 . e r6sr eg6szl6g. rrlrrr iiniil yasiil.nr I. csak 0gyelje' iek. rba"a. maximum ket) sr6val.0.3.o.One urord . n i s ' f P ' r d .Lt founLDs4. €s m o n d a t o k a t n y e r h e t tek. p!. . ot{ar? I6-KHI 5LRET lgu$l aEADr? h. potr'. l-C.PLUs 185. c.a. smrc Jolind. o. n\ .8 . " ' .o.Woa. kis te6t? sottE EonE EA?I! lsnnr fl A Buc$Er?E Inl{kirl 4 Egl/ vddrot? hovetkezzek a fentiek hangos ism6telget€sel frE Dr? Akkot tessek.ut PE aout larar.3* . hogy legalabb hivogai6 mosoUyal p6tolj'itok a szovegb6l hi6nyz6 udvariassagi toltel€kek€t: d 1169egy italt? AfloflEn Dnn$t t Id-NAlit dmkl + 1469egt. h0s.lari kalr6ldi.T INII] 4 6 i z t o s ( v a g yb e n n e ? ) a Befejezted? K€sz(en vagy)? a K€szen vasy? (valamir€.sko'reseh h F.n 'ra' " ' E N e h e d/ : e m : / " m r l h " _ o ' n v J .q qn. Ns 187. 6 .A. G -.ll{m. E pt . 2'0..H . 1 ' E 9 . VEr UNBrtrr Urwaam.8 179. 8 1 1 0 5 .uta Frx6F B sEfoL EfEaR'vs ot 102.'atr. E. R6adasul igen gyakoriakat. 1 r 3 r | ' n .[n e. r tEtEJ$t0tttt tro v&. as aD ..all 4 ticsivii vilik lvagyis:i*rrefisgyl.tE 0FgEC.0 r 0 .:au" t 00 . egy mondat Kezd6k s halad6k. mind€nt legalibb OIt? ft1rsrrED? (SutrE?) GtnD.. 80ld0g [aiicsortl.shr ndr. 2 . 4 . .one renteoCe knrdri.aaxEfounqEAD 180. C. 2 .rijinosor jdge 77.l . roxcJrt.aA'rxtt E[tBf.ntdne]+ egy sz6.Stletroftan fitxtmrr. figyelem! Ujabb Huron-varazslat.) szavakat kell megjegyezni. J . nEAf ll t. 1 0 . 7 .rc agyvihanis 5. indul6shoz) K'nalni meg majdnem mindent lehet egy (na j6. ' n r i h .7 F 1 tE...dil REALI. J . fouE s2. 6 . c. Afiegleitendd0rim0ronok vollal: ?4 . 0 .fIt crPt 4 crcdeiip. etEfounxtns 5. SEst fErcE s'o.l .3 . it rotst lx As NlEtaEt 'FPatLAI. csak (.. { . 3. t r. 5 . mertho$/ h€tkbznap sz€reinnk o l y a n r o g h e q y k e l k e l lni.hD postakir9a liileslal. M.r".4-E. 9 . ror.

Josephin€ A quick brown foxjumps over lhe lazy dog. Boy aeorge mondja Keyword technique: A kulcsszavas m6dszer J6 kis mondasok Adjust.i sz6t Sir WinstonChurchillt6l Tanulj meg irl sz6i John Lennont6l *r 189 .. Songs for.Kapd el duma l'm only here for the beer 190 l9l t92 193 194 t96 197 l9a 199 200 201 202 203 204 205 206 207 204 209 2to 2\| 2t2 rcez\z)er.t t.k ldZz(z)etek 2 B€k€s oldal Down with. dress. cncDcililttl Not tonight.. fly B€cause it is there Eoga( Livingstone. lvlalicein Wonderland Ol kicsi Agatha Christi€ Basic English ES/ k€t szemAlyes haiku Haiku2 Tanulj meg ijt sz6t WilliamShakespearel6l Tanulj meg i.. Nelson Catchphras€ ..

talezen az oldalon. l. egy olyat. ranEtrltrl. roqoR tow 4 holnap. I t0 .lig is tu. amit mAr tbbbszor olvashat.ma €ste . J6 cjszakit. akkor m€g eS/ angol sz6t megtanitunk neked.IAeDnt{E. de a Todraflr: josephine-es to/renet azert biztos tetszett. tepihi trattEa rrp It jl d tud o l€pihen. a m i k o r a m a s n a p ic s a t a e l 6 L tn e n r a k a r t m a r t6bb ntkozete!. med jol clrejtettnh.6t..rvox. (Azan biztos el6fordult vel€.ntkbzei el6tti" alkalomra varnod. hanem angolul mar az is to. (Lehet.) fla biztosan meg akarod Ianulni a roMcEr sz. lrlor ronrcEn IL{RoLyott Nem felt€tleniil keu ilyen. Kbvetkez6... Allit6tas o l y a n k o r m o n d t a n e k i a c i m b e l i t a z u r a .yr i<. hogy n€m is volt m6snap csataja. csak nagy val6szinlisasgel nem veited €szre. fontos szavak: rr.llot ton d|!tu'ofin] lnoi -NiiJT. szundikal. az angolok ugj/anis b6F mikor szivesen alkalmazzAk a tyor ravaur. Josephine.litifil).rlir . ho$/ 'te most mAr tudod. eooD wcEr 4 j6 a. Az isen sz6.lla este" holnap este lesz. csak azt filllentetle. N a p 6 l e o n :M a € j s z a k an e m . €s a legkozelebb adand6 alkalommal haszn6ld Nap6leon szavait . hogy ez mit jel€nt. Josephin€: fs a kovetkez6 . akkor kesztilj fcl j6 el6re. hnny ewet.) Sz6val enn€k a miisornak a v6g6n a m(soFr'ezet6 mindig iW bncnzott el: AnD rnE Exr 'Totttonr' su E roqo aow Madr. ami nekilnk mdg . Nap6leon relesege volt. Volt a BBC-nek e$/ naponta jelentkez6 esti magazinmiisora azzal a cimnrel. dd niji [dnd ndadru. Cs erdemes megjegyezni.ltad. hogl ra" cHr nern csak ejszaka van. JosEmnE 4 Ma Cjszaka nen.. J o s e p h i n € .term6szet€sen angolul: nor ro rerrr.ma ajszaka' holnap €jszaka lesz. JosEmnE sz6last.isza\Al Ha leforditod angolra a kOv€lkez6 rijvid p6rbesz€det Nap6leon €s a ielesege hi)zOtt.i. Nor rof eHr. ha bizalmas ismer6seikt6lbarmilyen otyan felker6s (nyaggabs) €rkezik. amit €ppens€ggel nenr all nr6dukban (kedvrikben) teljesiteni.yratt. rrr [n6t]+ szundi. GooD dtcdr.Jl'ilbitu-Mod guinijr] a A kbvetkez6 . Josephine Josephine a hires la rarcosllqnin)) francia csaszir. hogy ed. J6 6jszakdt.a 1116 mllt ideje perszerogtonrendhagy6: ratrE.

qj hd d/ eg. mar kgalebb kezd6 szinrenvag!.or.barna r6ka 6rugorjaa lusla kulyil.d cotausracs cnDElrDDAs ij-Dldr firi&dil !d0 s'in lhldd.. Nyjlvin fctmertil a 4.rd h. (6s rrsrr.ilt id6..Wdb ninden betiiie l szerepelhessen mondatban. hiir dd l0 l6nli b6ihlblndr h{it htdnl bator p€k meghajlitjaa fenyesgombot.6szo.yilyen t srry lirili] (+ konnyen) megjegyezhet6 gliakorhsankivnl nj szavaktanulesera atkalmas.nt].6 . hog).r Bnonlr rox ruEE fok 6rdr l lii hikb'iun : dziomFr dd jzid00] Lgygyors. hogy vajon mi€rt lusta az illet5 kutya. Dgy halad6bbaknakis alkalmas veltozatonbemutatju(.rl koiron. 6s mi€rt ugorja 6t tt a term€szetesen gyors roka? Az€rt.hosy srr sacrlsrtkll 2r es Enyleg hangosanl (gy6nyOr[i) M€ge$/ haszn'ilhat6 mondat. hogy az E cLtsi alprlasErI.sn.'dekel eqJ hF nyel'eszhedey .arlh' I Rendhas]. A quc.p o. m€gj€gyezd. is rritjpr -o $lszik. Im€ az eredetimondat halad6sabb valbzata (nyelvior5nek megteszi): is A uNELvBn vEe$ER EE DsA -.:a I tt .y!d. A nrrr"ban (ltijtdlo cim) szereplSmondat nagyon€rdekeskis mondat.tptrzrto[s4!linf] is T€hat.r pedig rz i innrry.sr .nehrert"f Jhho. hogli egy kell6k€ppenfura mondattalakarmilyenszavakatm€g lehet tanulni. ho(yj6. olvasdfel n€hanyszor monda6s a tunkat..'*.(A pewerzebbekfelhasznalhauak betiizesgyakorlAa a (mert furcsa) mondat pedig a ES. A 'nondar..ddlj hatra (o s. .orm Chonr:hr nyelresz urnJh .t r.g Szintelen zold otletek alszanak dnhitdt€n. sendhaqyo m'rlt ido @. Eglimasanyos.broun for jumps oycr the lozg dog. hc{! a aM aEN rDus az alany €s benne az rdir a idnev. dm:bpn a rue d/ igp. hason16 Megjeryz€s elismertnyelvhnarokszerintt€nylegrigy€rdem€s. @a eM.l.mi micoda" a mondatban. E ez E Ha . ha pl.ldr a.!rc!i'nl. oore..I drc]trleit brl])k€ny€lmesen. a up Mro6. in. @.d. tunltllt.ha letszetta dolog: ""*rE *t.-o"r. vrtosziniiteg tla gyanitod. az hangzasri szavakat vabsztaszl I'tegjegJz€s: akkor kitnnyii.

Idi!4+ ez.yar szavak alapjan sem olyan k6nnyii magyar mondatot csinalni.n-lRli] nem isaz. reszesiilbenne.ftlrl + hosy Tnenn'S TIIIS ruLUSIONTruAT + homoszexuafisok.) van neki.tm-Sztlcudhlheteroszexualisok. hogy a mag. how mi micsoda)€s a kjejt€stj6 ma$/ar m6dra. + Id.lh.[hrd] v€retve TO BE LOVED.tll.amit tudsz.[szakrr] szex + Ih6||lFSZflGdhl [hd] NOMOSE.lildn E Rendha$t. (lvlajd megEtod.linla b€le AND NETEROSEXUALS FALLI IN o [d!h4o ez van.amit t€ szokhl.s. | 92 . <.Tanulj belSle.. LOVE.[koiFPdni]terjesen [n] + szererem.a E!L FAorllil. esik.) Tanuld is meg ezt a llrEaE's rdrs tllusotr ma ITAVE SEX AI|D IEEAOSEXUA lvar's coN?LEtELYmB@.XAALS NAVE SEX + + [tl] Isndl €s.lvrnh4 akar [.amir€ va$/ol: a .nlo van.l0v'ihdilo ANTRW. illetve.j: F.8 . TNAT'S COIIFLETELY a + mindenki. EvE^raoDl mnit id.mondio Mostmi is azt €sinaljuk.. Akkor most sziild meg a rendes magyar fordit6st. !6vhit.li-t0uldnl iutzi6. EVNNYNOOY WANTS + ltubil+ renni. .hivaialos" angolszbveg fbl6 odairjuk a leh€t5 leghiibb forditast (azt.

. akkor neked kesziilt a k6vetkezS feladat ila ahhrlztad. akkor esyszenien ellendrizd magad. hulonbenn€m fogod tudni.Nem is tudtam.. Ez itt most magyarul d€nk€ppen hnzd alal A$ wA lqAnx. Marx. esy csoport ahogy tetszik r.. ugyhogy min'DxcusE ttE MR oF 77tEMftEcootttsED G^o|rcHo at'tD sAtD ' To *ntcE CinoucHo nEroRED: 'I to ErvE tttttTrtERs.' DtDftJ xfiow you car'c ttEEE aLIoItED Ha a pn4srllftdl sz6t nem hnztad ah. CiRoucno rlAax sAs aonG Dotm n |tE unar M ItoEL DaMEU m uE re. de az edesanyam nagy mjons6ja volt 6nnek. . Emlekszel-€. ho$/ Pf. m€rthogy egyetlen sz6 kiv€tel€vel leforditottuk neked a szovegetl aroucho lvlarxment lefel€ a lifttel a velencei tlotel Danieliben. ?t. nek€d sz6l-eaz ut'tna amely€kete49EZ.' 193 .. how maguknak is lehet anyiuk. kovetkez5rehdat. T€nyleghnzd ab. ala Olvasdet a kbvetkez6szovegel Hr1zd benne azol€t a szovegreszek€t. '6"""""' Egtietlen kerd€srink van: mitjelent az. Ar de foaaT$ FLooR A asouP oF PfrEsrs aoT I'1.. sur Ey tontE| van.llegruord terhnique: m6dszer 0 kulcsszovos h[-IlK] llilrmd szavahar. A negyedik emeleten beszallt egy csoport pnaet: Esyiknk lelismede qrouch6t €s igy sz6lt hozMr zat Eh]nazest.Plire Croucho igy v6gott vissza: . mi volt az magJarul.rrsr?hi!?tl M€g e$/ k€rd€snnk van. hogy A enowoFPnlEsrg/ Ezen szerkezet sesits€g€vel mes sokl€le csoportot csinAlhatsz. a cRouPoF EoPLE Ii ov 0i!P PiFll+ esy csoport/csapat emb€r.

lider). 2 kozben pedigjegyezd a masik oszlopban azokat a szavakat. mit tudjul( mi). A mojdasok ansolull 1 ALL EoaDs LEAD ro Roft.7Enlt'ti)i4 iobb s '/onu'lviiN4 erdemes ha. E I[d]a \erer ..rorr lddlo ti 2 .rd..dh6sy. de nelr tijbb€s sztm (nincs is neki)l n.n "rt'F.l.in r idi'.mt id6i .tn.J.r. amely€kei meg kellett n€zned az alul aprank€nt.i suany. wELLIvll+i6] a nrA" EvEnlktt t'a/iil4 mint soha nonet[nnil+ penz Leveze N6m€lyiksz6 talan ismer6snektiint. BBc NEwslbfti'ri 1. CO facft ltlCOYl N€ keseredj el. l.] 3 nonEr r ris. hol talalkozhatalmer eddig e$/ikt€s1(6ppen ismetlAskeppen €s vagy(olvasdam hangosan!): masik ij sz6valakkor is.f.t4 {i: . 16ltil.shizl o h'r.varami").tD p6 ny. . Iif | lzhq L rdBl d{iit.P [di] iylzlm€e sc@irsaet HJ naslon mus/aj: r rrx.l\4ha. ij+ 3 sag(olnival6) Nincssegilsag egt/el6re a z. n€hanyutahs arra. Idlla nind"n valamennli 2 oooDrr. |ALKs6ow ltil s6l(vagyisbesz€lget6s -r vagii. n rt toflm Dona n6rl.t. lb{ lil. In|ll'i tik2l 4 BE tE LA\E rrrA| tEvEa.E D'x li/drl(a vezet5. "o ^r'r' lno 4 a nincs hir 3 rrrrr[i6k]] beszet 4 BEt. da 6a E llid. lstotl s trA mtrc ts trosm Dot4c.tl F ntiterk€p).6kis moncr6sok A feladat diet6san ewszerii: 1 Az angol mondas forditasat ird be az els6 oszlopba.. E Rerdhasy6 E R. o|Ev \akerhol. elssre pl. ha alighalad6 soADMApl.. rt i?v0Brdu A meqf€lel6 maqyar mondas: A tanuland6 szavak: 1 2 5 SCOiIS€OI El6sz6rcsak ennyii n€zz€l mes: 1 . a ryir) mnbntse hirel). MezeiAnna budapestilnkosnaksem \ikprulr. m€gsemiudtad ma$/arul megmondani. ress€l\: ' .It.lit tu inl 2 No trEws rs co.I'llijt]<. dti] did. k€s6n 5 ttndls:inCl dolog(itt + csinsl ese es.4 M [dri. .. lepesenk€nt megadott Segits€g'ben.4 .tr.rs {gu! ryizlc io hir 3 5 .

.endhu$o J -' jlr ide? e. Szerinted eg€szen konkr€tan mire sz6l't fel eml€k€zt€t (Nyilvan eltalaltad.llttusr voaa DEEss EEroaE LEAvrjc. Mt.:lF t t5 .. (Haromszorl) CItCl. . itt a f€rfiak viseletare €rtik . hog. nMIAiit.igazit. Frr minta .. igazitsa A.ls6 j€lent€s€ . egyszeriien arra.Ai. ird idel o A fent idezett feliratban szerepl6 DREsssz.y l€' q l e n h e d r p s m i n d e n h i t e l h n r n i i s l i L L e l .a helyes v6lasz majd sz€p lassan kide(il a lecke soran. vegre csah meglett a helyes valasz a kezd6 k€rd€snnkre is. usyanisy. €ttermi f€rfiv€c6kben B.bltitzek. . Vegnl olvasd fel haromszor: PLEA'E aDrusr roaE Dress reFoaE rEAvrrc. orvosi rendel6kben --. szab6sagokban C.r Fijl.6 ..m i c l6tt kil€p a v€nd€g€k koz€.n6i ruha". hogy ... ami olyasmitjelent.Slicc"angolul.Odiust. ruhazat" ertelemben.(ie: mi nlindent jelent masyarur: 2) 2) 3)z llelyik algolszbjut eszedbe az "adjusztal" szavunkrol?1Pe6ze.l6sy" mesa . igazgat"? tla igen. PIEASE . Eszedbe jut-e e$/ magyarban hasznalatos idegen szo az ADr6r-rc1.dress.fl dmr.csak ha isrEEd ) E lhenro . [o-DzSAS4 ficil Vaion hol olvashat6 a kOvethez6 felirat? ?rE rsa aDtasr yoafr DaEss J(r!? ftingl hlt d-DzSASn bi-RiR ior 4 T'tvoz'ts el6tt. Na labd. k€rjnk.ropul"E.

hogti mi€ft akarja megmaszni a Mount Everestet De lehet. lehet.rl . hogJimegjegyezd: EEctusE 4 Jbi-rca meri.:il: . 6 is afia h'vatkozott. ho$/ ezt 6 n€m is mondta. te mar val6jaban iudsz is ansolul ) Ha 6ppen f6radt vol6l es rosszkedvii. ott van bntin (o olyannyira kedves ez a mondas.Berouseit is there lbi-rczhd.lvlei.. I t6 . hogi/ezt is csak a riporter marminl a kiralyn5 Persze I w' Pi-K{iz *.r(E oF EDn&nG. akkor eHruljuk a mesiejtest.. hogy amikor a DuLE oF EDDru a'. tlurDoyoat -bi-|(dzittd!4 o o€za. miCrt akarez te Nagy-Britanniaba menni? . hogy mi€rt vette feles6gnl a kir6lvn5t." iahlta ki.BEoruse rriJ mene lglzt. csak annvii (Na vajon mit? ..EnD.. neked pedig kil(n6 alkalom. csak a riporter tahlla ki.vagyis: mert oti van vahszolta Oeorge L. Mallory (1426_1924). ha alel6l kivancsiskodik vataki..tq duju vlit tu 96ir ftrm(mmENt oEzA. hogli amikor Sir Edmund Hillary is megkiserelte meg' maszni a lvlont everest€t.tlglk 01rdinbodl edinbursh tiercege) megk€rdezt€k. csak ennyit mondott: EEcAasEsED was fl. Annyi. hogy az angolok egyik kedvenc mondasa lett. hogy az oit van S6t. Vawis: "lYertott volt. az angol hegym6_ sz6 arE a kerdesre. ezt a kif€jez€st te is hasznalhatod. Mind€neselre t€ny.Ha kitalalod. hogy mi€rt akarsz valami na$/ot Pl : tn?. ho$/ mi€rt vette reles€gul a kiralyn6t. es ez€rt nem iudtad kitalahi.^ megKardezt€k. kedvell l€tt a mondas. Amikor a .

Livingstoneill. mondatotis.'ll Dfl Ltvticsm E. . hogy m€g tudtad oldani a f€ladatot. lellesz . (rssr 4 cs6k (meg)cs6kot. A k€rd€s.ir taEn nem is ismert€l minden sz6t. Nelson kaPcsAn m€gl€gyeznr: Livingstone: . b. ItaRDr 4 tlady)..llogort. valahi"? tfogyan mondanad: AhaI locizni ralat i? z A fl 'lE E)i mondatot laqy szives k€t (csak picit knbnb6z6) v6ltozatban is leforditani Az€rta biztonsagkedva€rtforditsd ide a tl ME. csak igy kilogikiztad aaolgokat mondatot (tjumphr€v Bogari remehl€s€t) ha az a Yo E Hogyan forditanad le az [l olyasmit jelent.lF t ol ... rBEswE). t Dr v6ore meqtal6lta Livinqstone Afrikabana Tanganyika_t6n6l Humphrey Bogart egyetlen mondata €ls6 sz'nPadi szerepe alkalma botI o r a r i o N e t s o na n a o l h a d v e z e ru l o l s 6 s z a v a i Nos.. amit 6ogart. feltessznk ( leltet€fez. ll ndsrdn] li lbogrn ng!zt6n. r. Angliaban nagyon hires mondat k6vetkezik. liYingstone.l[lnnitulil fiE k€ressal€s utan amikor hosszas Csaxennyirmonoott nenry Stanley. r pnEflnw? liokfiltuingld6n. HArom. akarki. engem. hogy mihor es ka mond ta? Az illet6 mondat betnielai 'rd be a szerinted hozza taftozo E E @ l+fra6 ^nvonE?lt nin. hogt/.E nasDv.t'int'l iiI'i-ZJUl.barki. ? 2ll. fogsz id ide azt a sz6l fehonclatot.

ki loqod ludni ldlalni ohel.sl4 fiqvel srM. hogy: .EPsE[ri-FJU4 visszautasit prrrrfur.majd mi jelentkeziink". Hilas mondat pl.! arcn caLL ltialadoknak: I Bbttx& oFER /rfrutr + mdguh a mondJlo\ | 98 {.m.r1 ..Vanmasik!" Pr6bard meg kibfalni. €s €it6l elmirlik a kih'vasjellege a feladatnak. A komornyih telte. rendez5k szajab6l.f. filmb6l szarmazik ) 3. Mawarul val6sziniileg azt mondanankl .. A cArcdpnnAsE-ek kozvetlentl kapcsolddnak az €ppen aktualis filmekhez. hogy melyik c r.EpERAsE melyik Emahoz kapcsolhat6! (A temakar azert csak anqolul adiul mpq men Uqyarpzltik.4 ketesztapa" IhE ooDFArErf.) 4. V6lassz ki bt sz6t. ha mindenaron heresni akarunk. (Az alllt6lagos 6s-krimimegoldas . Mi az6ft lord'tottuk a c'mben . N'alunk pont jlyen talan nincs is.van masik". amit nem fog tudni visszautasitani. Olyan ajanlatot ieszek neki. Annak.. sninrl tja iW €ls6re nem sikernll akkor ellrezdrink neked szavakat megadni.[difodlidil] c.Ihid a komornvik c f. met1 ngt/ kapjak el az emberek.Cotchphrose llopd el dumo It!lddjrl Az angolok imadjAk a crrcdpHR s'-eket.lid.Az 6ltalunk tan u lasra javasolt szavah. aki mer nem €mlekszik ra: eZ egy ked€ly€s zeneboh6c-szAm volt. csinal dnl (a rendhaqv6 miltakkal eqvntt) n/rrrftvilztl 4 csavarodi\ solz/hrl6lil a bssan L tladd csavarodjon 6ak sz€p lassan a sz€lben. a h a r m a d i k m e n e t b e n mar a teljes forditas fog kbvetkezni. a ksz.pedig szinte nincs olyan krimi. DtD. "Eoroan P.Elhndila madarka 4 ofn JoS'l aienlat Do.. vagy a sz6las'mondas 6ll legkdzelebb hozza.. (Vagyis: hadd l5jon a sajat lev€2.cinikus visszautasitas eredetileg producerek. A p a r o k a z o h .kapd el dumanak". amit megtanulsz. reHemoknoz. Vigy6zz. reg€nyb6l ill. amiben a komornyih a tettes. Fiweld a madarkatl (Vagt/is:itt repnla kismadar. Eredetnk nem vesz homalyba.Msr sLowL sL M^nalnriol I'M eone m ntrc r MAN otEn EE cA 'r aErusE. majd mi hivjuk! (Vasyis: sohanapj6n . hezd5knek: . tlwhogy minden menet ut6n pr6bald [jn m€g njra megoldani a e1s6menet: ll6sodik or4lldl a hiv Brrzf. akkor a szau6ige. ha kolcsonadunk egy kri N e g y e d i km € n e t . e hivjon minket.rlk-Ioe$fr1 Da"tT CALL as. Ujsagokhoz stb.. a m i k o t i v a n n a k . amelyben a boh6c azzala felkialtassal vette el5 ijabb €s njabb zeneszeFzama' it. $E LL CALL vou. hanem t6bbnyire nagyon is nyilvanval6.) IEr drM .A magyarban hlan ilyen az. hogy . (A mondes . DotvEldi. 7EEA7trElszi*iitl CfltMESToKrEslk i.) 5..n e m h e l l 6 k e t m e g k e v e r n i . ahow egy betegsegei elkapnak (o cArctt.. rowlv wtrD .

.reEa. Prnor hddll a benzrn dil 3) Ir's wEAr yow NcEr Aer3 rDn. 6s prezentiljuk neked.dltani. Pack den iise. elentenek a mondatok magya I"ar rou NcEr Aen n .Cl"rez"? Et1or Coc. \vaaw 4 t€to\ta. hogy "Szavak reklimiron".5rrof.idrfromiql Valaki. fsavmn o ermv rlntedl. {. €s inkebb a "klasszikusokb6l" v6logattunk. A5r. rE aqlr nERE Lessunk akkor n€hany klasszikust teljes kiszobabssal: kiejt€s. (Az eddigiek' b6l az€rtjegyezd meg legal6bb azt a k€t sz6t. hogy a reklemszovegeket osszeperos'tsd a jobb oldalon f€lsorolt term€kekkel.nagy hasznat vehe' lili asx Fon l' 16. milyen sokat lehet bel6lLik tanulni. rlint p€ldaul: Enror cocA coLA lError 4 6wtvs liltitlzl a mindig).. vagt/: .A macshjh [in-DZSoJ] €lvez). CoLt. ki*rl€t. E reneii'r.[d0nt bivij9. ho$/ 6sszeszedtink n€hAny rekldmokb6l 'smer6s szlogent. Amikor rtlop hercegei komoly dolgokr6l faggatt6k egy fogadason. hogy Etlrovas .l'm onlg here for the beer jottem dd [ii'i 6nlihi6tr tir] 4 hb.ker valamit) Ne izAli.liul o A leqiobb bar6tod sem foq sz6lni-. ALwAys cocA au ('1 c^E woaLDEur Wnts.d h|mlwtt l. ossz.tdnq b. in den Tank is! is nasJon napszelii vort. .jg] t) Dotr'r sE vAarnE.h. hanem kedves.. nrinden. sonELnDREw rs t t ctzza rxon vott. r. A hlasszikus reklam olyan. 6 ezt igy h6ritotta €l: SonRv. Ez a mondat mar nem csak sorrcklamkent et az angolok k6zOtt. li. FttR^ . naioet k€ri E. ior + resy€r aK Posr oFflcE liki|$cn 5) soiqEoitE. 4 Dolr'r RE vacrE. A szorsosabbak tanuljak meg 5ket hiv(116l.metyik sz6 jelenti azt. v{dbijvitrltt4). bizonytalan. ':il I tt .lite vrtior !m?ldrl <.rasll. ProbijLld meg re jobban lefo. .to . Aztdn meggondol' Whiskast venn€nek" tuk magunkat.tlttalg. Azokba szerettilnk bele Ha egy reklam sz€pen mesbregszik. in t'ntl 4Jrw A rrais B rouRrArn A hutdtiisd. jelentes. 2) EvEtr roan BEsr F EiD wotr'r ELL rca. Ere Mour\wAsnln sd$l4 val6 a iobb karod.ilzl {tt h. hosv: . o rrrsxllvielki] whisky / zii. C5ah d soromert Ennek a fejez€tnek eredetileg az lett volna a cime.r. mint a cimbeli. Ara gondoltunk. valahol level€t v6r i5led.'ou rat. A te feladatdd csupen az lesz. a It's Mtar YoaREEsr mEfiD C![CXOaZ6 |t€6DCl! a kovetkez6ansol mondatban. cinikus kisz6l'tskent is..kh. akkor az ln6r nem is olyan snassz. de a rnegadott szav:k seg'lsaqavel Gak egygy€ngad Ez a fordltd temcszetesen dorog.

honnanjon a (P. hogy az adoit gondolatol kit6l loptuk. njsegirc) (az -sa tbbbes szam iele az anqolban) Azel6tt €nekeltem a k6rusban. Woodhouse) o /vo.( (Wffit' Dawnunnt)4 Nos. hogy. de Gak addig. 2OO dJ . mindig benne hagltunk egy angol sz6t is a magyar sz6vegben.or a &rldlotl4 (WoodyAIen) (maqvarul eqv sz6 a meqfeites) ESy n6 sem lehei tlil gazdag va$/ tnl Ttrt (Windsor hercesndie) . hogj/ megpr6bald Ktalalni. . I nLL ntEr FowD our ut ERc mc dotsE t!4s tofima r*ott.. mint eS/ szinesz.'l. mii jelenthet az a sz6. A h€lyzetet azzal bonyolitjuk. l a j e g y . ha mar haliLrozott elkepzelessel rendelkezel.d FEEnts. A tanult 5 sz6t tedd be a megfelel6 helyre.a k€dvencszamom:. a sEEls alwafs e AMA DRn s . amikor odairjuk.rls?inl4 A filncsillag nem mas.$ lnojz] \d 2!.mamdi DBw. megvagt/ vele. (ChartesDance. rcrrltikitla aki etadiaa na{DE t. Neked az a feladatod. amis ra nemj6ttek.t . Jelen esetben sem teszink mesk€nt. A hala' d6bbak megpr6balhatj6k leforditani a marad€kot. l p r 5 0 ! i n y d F s o h z d j ( . A hala_ d6k lordithatjak a ma$/ar mondatokat kapasb6l. 6s j6l kikacagtad magad (bar mi6rt is nevetg€lnel maga' don). _ P . a kezd6knek minden segits€get Anna sokat iszik €s mindig r€szeg. csinalj valami komolyat is. ber leforditottuk az eredetileg angol mondatokat. | -tt/trltEE -----------------J 6rfr\ Az ercdeli idezerek AvorD No yott Afi cAtl aE A sT R ts rusT an acftn nno sElr-s flct E''.4. az oldal aljan mesadjuk az eredeti- Keriild a masnapossagot. v e l .lcl6z(z)etek Az idezet az a dolog. r i n . Csak akkor n€zd meg a kulcsot.

(ltt nem a sz€rz6t adtuk meg inkabb a kiejt€st ) FLET1DwaLn on rnE fii.. aki magevalviszi a aancoaraAt. lsir t1arctd ila nem s'ror6olsz. mit j€lentenek az eddig besznd angol szav. ii hft Dij fip'{tijr i'r i jrd }.. tla zlvar a dolog. es pe6ze ne feleitsd el a hiPjlest qvahorolnr: PEnc. l(. gondolj E Pe.?e. saiaUona da..rst n.ri? [u Ir rou Do ? dohanyzot.6tcrzt.. hogv: es6kabat + !. de ofyan optimista.l Szinte Iuri.o/frIsridkl nsr.y.1 oFimirn. Lto'Y" rrrr [ifj{ dont.' r(tr rff hiba.k ez segit 6 bar esik... [h.setleq M.-.2 A NaSy Sz6tanul6 imad vicceseket olvasni.rw4o caRRtEs. hogy eddig nem olvasiad lel e$/ben az dngol idezeLekel lrt az ideiP ts utena mar csai annyit kell megmondani..6sabbak pf6balj6k meg letorditani a magyartobbs€sii mondatokat. es6kabat...nh4 wohr rs a forma oF trDRvouttEs' [vi* iz6 . d€ 6akis azArt 6s akko.. Van eqyEtrdLae?A masiknadragomban egy A munka az idegesses rtn"'ia (Dontierold) Optimisia vagyok.srAnDet <sinalsz. Az is a tanulas egy Foa*ia Ha stwrEalsz.. sar I A1'r oPn tls..ldri di-SzLsdn m nii. ij v6d&n] ddiu EvEEv DEc. $/!jts ri ha .so ntar you .ror sondolod ^ MFrenriaz -edjr" J @' I kJbrtor tol . forma a /_ hiba + Ei----r dohanyzik + er-. hogt ki fog dernhi.csak a sz6ban forg6 sz6 kivAtel€velangolul vannak A hal a.-.LItt'.ttt megn€zneka masodikadagot[6rjnk. hogy ezek uryanazokaz id€zetek. (felirategy toront6i parkban) (aroucho llari) az hagytam ir6g€pemet. j6l hegy€zd ki. n€m fingok.. "..txs latsz-IL!(t Es iu a beigert mAsodik adag.megn€zh€teda masodik adag idAzetet. hogy a kilejezettena Te kedved€rtlefordito( idezetekbena angotszavakmitjelenlenek._-l ceruza. IPlh16lot'lii . van rajtad fltrcd. Amjkor ezzel kifej€zettena Te okulasodrabennehagyott megvagy.. lij. (gmlfiti) mo$ ird be oker. hol z6ldell a .zill ntncotrk4tliiE s.miel. ho$/ eml6kszele m€g arra._ tll ti a a__ .ld6z(z)etek. v€gy eg. o Probaldmeg kitalalni. D6lj hat hatra.ott azt talblod maid.Ms.r oh i'. (Sraffiti) Mindend6nt€sedtsrrtrE. ol no & dst] bd atr IA An oFn4rsr.1 IIA1E roa aor A ceruza? I LEF| nt Taawmles n EY ornE| PAYI5. ij. r fiegi:qerjnk.| ju 90td .1 2'-'.n ii oPti'iisd. ha ezzet Svara' plthatja angoltudasat. as ne zavarjon ha . e$/ neztir€..

Tahlkozz a vilaggal. hogr/ ket jeLentase van: . liltn .) Es most m6r bizonyamtudod. Talelkozz veliik Old meq a vilaqot.r rendhasy6 202 .nnl me nw. Jotfi nEREs fta PEoPE. varakihez. eleg hasonlb a ketjerenl€s is €sy erdekes ige Angolul llegal.kir" es nem.. hosy mit jelent az igy kapott nj szitveg.ralahivFI.r hrtkorik Daviddel" es nreg ratanri: .^Nt ^zt ttaj'I.) (Utazz €rdekes embereh korillCsatlakozz hozzajuk. (Adtunk forditasi is. Csatlakozz €rdekes emberekhez.as seregbe.iin€kez esy as usy. Old meq a hadsereqet. zetbesib. a es old heq dke+l Ezert szeretjrik a graffitit.B6krisoldol a Lepj be a hadseresbe.Ihdi'l i|muilD ddrdddl a Utazz viES karril.Lbbisbril anqoluD "talilkozol val..sarrakozni !ara'nihez. es gondolkozz el azon.ngor anyanyeh. MEE| rnERDsnne EoFrE.naz Ha iob. hogy ldlJlho/ih .ldzxig li in\ Vatahi azuHn kiea€szitette a szoveqei: TEAvELARouaDfi'E woRu'. Pr6bald cser€lgetni a sorok els6 szavat (esetleg a sorokat is lelcer6lhetedl.)+/ belep (egy szerve| E A tE Ni azr sondolnank. klubba stb " EAy.. tia nem akarod. 4 Tal6lkozz €rdekesemberekkell nu. a Inavu AsornD ME '!oRb. ennek szellem€ben megyrink iovabb.t . ne olvasd el. rrf. a csatlakozik tvmihez/vkihez).valakiver Pl a nagyarur "Jennif. (Utazz a hadsereg kOrUl. Ezeket. lhAvEL ^EoUIID IIIERESzNa PEoPLE. ES/'k€t vari6ci6 gondolat€breszt5nek.E ^-*"n"" oo*it r' .) ThAvEL AnoLND rEE ARLY.

gie|cid4 a nagyonfiatalok kedveen.. awlfto.l..ttenftte ^2. fiFumr o l leclit.f. ahol ne' mire vigyazz Az az angol kifeje?€s. €s nevess. 1gg.m. ! n. o..l..Angolulez iW hangzik:Dotw wnE.azzal.1. sot. hosy "f-tien. falfirka szntetett Az emberekiobbnaljobb A Do*n antlezesb6l aztanrengeteg t lletekkel allhk el6Peroztasdaz anqol es a maqvar levele Doutt utrv t tE covEBtrttE r. hosJ uF mE ..3aEEtLtAfS .IIll liil sz6szerint: "nel a !". o. ncg6l4 'lra alfIo srrtd srotnya.BlvE tti f 4lom6nlt.r.lrdl Do*l1 Mm TttEnn ^na\Iit.lgllfsr. laftl?tlucrnl Dowt um nt sn r5.0.h!lrB todiu.gydlttldrn.r. 'r Johbt6s6n.At tenisrezni ltady. 1-u&nrf2-xouttttttaS-sE'.. cl6t a i. de juqiinla Eljen ezt ma$/arurink6bb igy skandahank.E': Estldvhlt srsrss.. c-sallitorlk 4 Jon.llifl Kulcs: illtb!n.lnet' a h. Le a miniszoknyaval! sriandataskor a Dowt wtm . . lis i6l yafalf? cs6k0lll0fl. h o q v a n n A t l a b u b b m .nit Erdonss cainilti.tot4ruflisol ucrirt t hoBosrcruttisor . m0gnarl€d ni r. nodd liftangosan: titrsr abuot ha a regolddsl' 193..i.. 2lfla rifts hir.td'.4 gravitici6.at i6 nir.n.at. osEAr Bsna'ttl$$ bddt'l voria vaslady (4 lro" LADr. Et..nt us ltcttr.n.g.o.ital. t legali|in. ld{onridl Trlntetasek. tLofa.Dorun urith.5 yal. inden ndm6ba r.tsro prp.0k. ALof. 3 A!6nrb. ndnmslot. 0t F\urtLL.t it 194. {-PEror a-At Pdtf offEE 4 t . olazik4 tt vn.w' rotsE ai 0tU .l.trti atl atatia. 1. evekbena miniszterelnOke nyolcvanas de annalj ellegzetesebb poen.. Hate i5tald.hosv UF rouns$l irn] olvan Jutalomb6lel6rul.ll9tnnl Le a lifttel! D owd wrm enAr rA ndi. Ist.zltotls2l oom wm nc un.ad li|6cme3 csinrlni. t" ttP fltE lt'twr h dd A tenli lro&n wm kezdetii kiabatasohat nd et aF mE kezderiire.0.juk. r s T i n t e n e m i s l e h c t n e S T o s T e r i n t v d l a m i o l y a s m i tl e _ l e n t h o g J . t a b u .ht nonl6rede*. tttf 4 sovdn!. i s a h h o r h e p T e l de l n e m s 7 o s T e r i n i l $. Aul[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[tonrr .PfEnE UsUr rEftlE tL0f0F roaE.o.:iF lol .n 19a. otutr 4 ta.6 Do*N wrm flAcctE Tv^rcEE^lltiwtid ?eldAujt nem €PPenkdzkedvelt." f e a t i e d b e . .Ftdllliililr.lni. soha.hosv vkontstcrElmBlt. find.forradalmak €s mas mozgalmasid6k soren az utcdra todulo €mberek Wakran skandafjak:"Le vele!" Le ezzel.Pr.. trr^rE? DtL. taliltozi* o fiEE. Palda lsr.

er sr srlliit. ItIReox \. Itt. hogj/ az altalunk megadoit dalcimeket csoporto. 7. ?aldAul a LovE lrtE.'dl. szeresd a kutyamat is" c.$iiendben: K6i6zd le az anyadatj 6n meghaldk.gy dt8s€g lefo. mt 6Acr(SE^rrers[3 r]a ul srcrr rf.l. hogt. aoy oeorge: Do yoa REALLT sert . Olyan jo.€sznnkdl €z .IE (A biztonst kedva€deg€szen apro betiivelidenjuk a dalcim€k fordit6s6t. sltsd aszerint. ott...amit meskbt6zunk) qary Numanr /Drf.'. kbtbz 2. E Rendhasydm id6.Y ?hf.[|v. flEtrE.. rm.5or€zrno fA'4enED To .mellesleg ezeket szanjuk ta' lrE YoaE t lomEn Doptr (7'EltilJl a l. ahogy vaqyok. te neghalsz.m.f6r] [srong Ebb€n a leck€ben az lesz a dolgod. Ir/ERE ArD EvERrrLnDRr o Rolf''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''ng YEsERDv (t ppttlhtPdnl tort€nik) Stones: .|roztatrsa amngy is cnnya dolog.t€stilegvagt/lelKleg) tt Michal Jackson: t {.iui.dllanlsz6szennt kitelezast.va$/is a "Ha ensem szeretsz. Yoa DE @Ellitl a meghat' o ta:' susan cadosan:nu. nrrn lo4 4Il . ahogy lrLjj 7 kislrny a hdts6 0l€sen (nlve)j Tanyleq benhni akarsz?i FCrfi adkbrben. fordiisd te Wolsan angolra a kbvetkez6 fantazia-dalcimeket: So EI./676 e 5611.in] o mindenholr Beattes.'na fl^I+E]|ED To TEE I'IRRoE T1 Do rca E LLY warr m DrE? lrlr rlornDR EaaE E €gy ani ngy em kell. IavE fry ltoo [l1 mi kt mli dod. Peter Shelley szamot javasofju k a Sdrai Fox tzrvcnslczotg? lfi l6n/th?] kateg6riaba sorolnill. nyakkend6 . de n€ jjedj meg. A konlextus nesv.a. €z nem fog gondot So as roB lhrrc DEPtDsstvEs saqas tuR PEITvEREhotrz nil ?)rr so. Valadl t6ft€nt velen tegnaP) Miu6n f€lolvastad.ttftoi Ihe A\on! 7ttmEGnEsntna. 16r. hogy kiknek sz6lhatnak az illet6 dalok.az 6$zes tartozakaimmal eglnll". rtm0ddl Rendhaqy6 idtj. hosy -nsy sz€r€s. A kateg6riak elnevez€set csak ansolul adjuk meg.'/n&oftIniil4 ti\Rbr) tfvrfruarfrf. mindenntt.irlhl sil a hats6 riles) w^tTTo Ilasr lrE lvAm[rrd] o axar.6si (segiis6gtil e$k€t Qvee sz6t mindig megadunk .o s" aooo. ll TaEn mondanunk esJebkent annyi tesz.

a n6k e tt'o"e'Y 'r* ro5 . Akir6l bizonv megle' her6s pletykakjeiitk.Durlbdrlt]..drlLz] o tt/ottatr lvuidnl. fla nem iS/ lenne. nagyon bizunk benne. a Megadjuk sznks€ges n6 feln6ft a .j ' I Alt tto|D Of Cntonen -Excerr aofs. lm6dom a gerekeket w [{j. szere(e a szavakal.!ki. ho$/ !€ is olvastad tiz. az matadjon az 5 titkuk CsodaorszSgban ff. lfi ke el vmit/'.Iholice in llfonderlond o lndilr ii{mddtundl Maltcia csodaorszagban Nagyon.l. a reln6uek + rt /1Is [. mindiart nedvet kapsz hozza. kisfin le fordltsd angolra: szavakat. I ^tt FotiD oF sc/sY4 im'dol. Mich." irEar6l t€wis carrollrol sz6l. €ves koraidban az Alic€ csodaorszagban-i..ft ftnd ciild'iin il-szEPlt0i'] kiveve a fitkat.el flofkes mi a az "Atice. husz Cs stb.vmit/vkit. BErodD oF sonEn we/sol'rEBoDr ftni ot ! 'rsliif/eflihiil a imad vmit/vkit' rqions €rte. tizenes/. tizennegy.lsilddnla gverek kedvelem a{crPrlil-szPfla kiveve boyFlil o rit.. a logihit €s a kislanvohal Hogv mennvire es hoqyan. ct rLD tbsz. tizenkeit6.. cr l'Dnflllatfitld.nh€t. tiz.

emlAkezt€t6ril: REt E sEfl.Szerinted ki nyer ma" c. forditsd angolra a kovetkezS teljesen posztumusz Agatha Christie-krimih Defant a kbnvvterszobaban Az utasok nem feleitenek SzAmold ki. ha mar igen gyakran igy kialtasz fel: ezt a cim€r de vacakul forditottek le! t06 .I REIEII. tn nE LrBt t. es uhna meo ketszer. hanem tanulniva16nak.tBEn rEE Frrafl oF NovaItsDslti-ABlhir. A feladat na$/on egyszerii. am€lyneh ha megerted a leglelket. p€ldaul a rept€ren.inl or di Idd l'livet a f€ladat tenyleg nagyon kbnnyii volt. az tovAbbi angoltanulasod egyikalappillere Iehet. mint a Szab6 Ewin lasd a.nk$dl IhE MrstDEY oF nE ALr.n-MBlbord0fi& or no-VtMldd mondja ew angol rigmus..lbo'l rAssENcEn ro lh^tnFuRr lu hlsrindIsdr &. d€ ebbe most n€m megj/rink b€le.l szetmaz6 k6nyv€t. eD. nem felejt el. €s annak is mesn€zed az angol cimat. leck€t -. sok hely€n l6thatod kiirva).lboliinAiihihnnl EIEPI'AI.D thAu! N vagy M Holttest a kbnytarszobiiban milztid dd ft. P6rositsd az angol es a magyar cimeket. amit €pp olvasol (a bels5 cimlap hatoldalSn) €s k€tnaponta megallsz €gy-egj/konyvespult el6tt.ll . Az angol cimeker pedig mondogasd fennhangon eg€szen addig amig a ma$/art megtal6ltad hozza. bs datum arrafel€. Ot Agatha Christie-krimi cim€b6l fogunk angol szavakat tanuhi. k€zbeveszel egy angol nern szeflt. ^ErEi. fon.tar (k6zkonyvtar. egy h6nap alatt hany ansolsz6val l€sz€lgazdagabb.IE CAI.) REffinBEE 4 embl€kszik. LrBa ay4 kony\.O.BER Az elefantok n€m felejtenek A k€k vonat rejt€lye I..ti. Komolyan. 6ar meg kell mondanunk. flov. oR4 \tagy \aEosEoEaMoml [ondr6ro l|9rla orvasy szaj) pAssE cEe4 utas (internacionalis helyeken. amint €ppen tr€ningezik. az be€sap6s lehet. Anneljobban fogsz ra ern.Ot kicsi0 ho Christie Avagy sz6tanul6s az Ori€nt Expresszen Megint eW olyan feladat kbvetkezik. illetvejobb helyeken saj'at kbn)rytaBzoba. nem is segits6gkeppen adjuk meg az alabbi szavakat.. 5.) CtlCX6i: c'meit. De vill6mgyorsan. TMrt + vonat (k€pzelj el egy vonatot.lifdnlrI'n d. mert ha "szabadon" forditotak. lekezni. ha mostant6l kezdve mindiq megnazed a cimet angolul is a k6nyvnek. A m6dszer alkalmaz6sakor a l€gnasyobb €lvezetet az fosja majd okozni. hogy az ilyen esetekre lehet igazSn j6l eml€kezni. fle felejtsd el otthon sz66rb6l ellen6rizni a cim forditasat..

l. itt is.nyiunk apja az asben. Tied legmelyebb tiszteletnnk. eljdn Remeljnk.qy. m*. . !"syc t*tv iz a izzadsas *aErll!6t&].roEft6ll4 rcmel rcmeny. megvaldsula te akaratod ahogy ott fenn. de az€rt faragatlansag lenne egj/ Nagj/ 5z6tanul6sb6l kihagyni. Remeljnk. ahol mieunk. J m i r e l i l l i r 6 l r a t rinvfes.hp. ir-erfio' l'Doiltricr-Pf*t. Ere lhii vdtdd. hD'diu'turrl vil vi+ldqo' ltarnir. "4 (ozerer)..rda: !@' . Adj nekunk tiipulekot most.indenl ki feher feiezni ansotut.r d"L a-lg. tnausnE. oeemsrldip ldiydr) dipdlztl m€ly.a se v e k b e n O s s z e a l l i t o te q v a 5 O s z o b 6 l .rpd.ovf.(r. s76 az angolban? l7z-irr?irt I Eo/-k.ll. hogy orszagod. vezess messzir€ minket CtvE us tooD ro& Iow.. awcad.tisztel€t. AND ovERroota wno crxn c as wE ovE^toox wRoucrnnc B PLEASD CATI'E US MO]'' DES'AE C"OESES (E BADI|ES..asc EncusE 6tirasa ez itl. 1 1 6l i s r i r ."ino"rr n. g. tftNAndlL A itt nrr El Rendhasy6 id6: .nll a .vt ew E alapvet6. FarnER ttF ALL w w mE st r Yoa aET orn DEEmsr REsEcr.orcz6g.hanema mondat kiolvasAsAhoz): Seg'ts6g magolashoz a ji'I nijldnvid ling tFRtild.vonalz6"? O A lisr. sze.ru. sny [!ztij] o es In*"y. (m€lyebb). ahol Te knrrlykeni ualkodsz. V6lasztota sz6 szerinti (suta) magyar forditdsb6l tunk is egy sz6tanulasra alkalmas min6t nyilvan kideriil. ^-' 1tar4o . vasyis *en. . rosszt6l.ft na"rlnaildnlnemzet.i terj€di el.r r E esco. l i O q d e n a J O . sd1mrc. lesm€lyebb.. Kerjnk. n +sceirs€c sznvn corcovz€t€lcz fD A tanuland6k kozll melyik k€t sz6t haszn6ljuk a magyarban idegen sz6k€nt (hasonl6 j€tent€sben?) @ l4it gondolsz..BosicCnglish in0lirl [bajr?ik C .ry.. 20.n szerepl5 melyih szoval megy jol pgj.Jint "lii.. a kovctkezS szavakdt iegt/ezheted meg belole: a lsdp x. Minda. es nezd el a ross2 cselekedeteinket. melyik sz6 jelenti azt is. hogy mifyen naqvon ismert szbveg B.t.n r. (nem knlit4-kiili'na szavak. AEEoE voae ^ndt w rurl as r{mc foe xuLEn wLL clutE WE EoE Yoa EAyE YouRtsAl IN ME PLACE AlE LIVE AS Ofi GI|. BAsrc esyebkcnl mozaiksz6:mn. ahogy mi is elnezzuk masol rossz cselekedeit irintunk.ri liildr] uralkod6. atla.Ai hs.ra[king] a kiraly. tla megianulod dz els6 5 sorl kNuDSl. AIfD KEEP AS MO'' inkt6l €s tartsvissza. /crs/"rc' l'isr-Pt(T|+ a a tisztel.rj€renzd p."z.

lti egj/ tanulesra aiiri haiku maidnem kezd5knek: funnD rtrEBornE II/"O 'I'OT'E FROIq WIEEE - hi zfrom r. olvasd l€l n€hanyszor.leri sz€p-) Tedd azt.nj" szavak.d6 egy 5s6l J6l van.. eS/ ismereilen A mP mD MrsERooM- !i-T0Pddmrs''jm ki tudja honnan dtifl A haikut valami€rt kbnnya By flE Rrlhqtitlmegtanulni. ngyes vagy 'a'na u 6llir4.es hoiku A hernyo hatin felborzolodik szcjr a I Rizshenrol. A haiku mindig harom. szeretnitogodezt a lecket. A haiku (ered€tiles) r.rrrn6l [iin]all.attpr.r dd hrsl lbi-HNlrD A palack mogOit - es/ arcr Ha tetszik (ha j6l "htod a kepet"). aliszelfrii.. Eliildoqeliem. FoREr.a BortLE ( 4 palack. Hajkut omE 'hddr] nyelvekenis sokat irnak. mint percAl]ra t"rit1xoor! vagJ a LEAF'tr. i€nyleg nj szavak. FoRExAnpl'9lfuq-ZAqlnllangolul.{ nEsE E^I^oansot. Baadasul.: . l€forVagy dii]jek JAFAi'tEsEnd AtrornDRIi-N dnl nyetwe.Eangoka. E viqrrdr rdbb€s kkrek r08 . va$/is tanuld mes t/tr. ezek itt felettem haikuk. n€zd.(l. nveo meg a Frc. tla tetszenek.sj erederires Jrp.sb6l I hinelena holdran67 lA s/obd hiisin lotrhonoslelrem hamrr. magyafia. ha ninGenek benne . akkor teheiiink bele kedvUnk szerint olyat. amit szeretnenk megtanulni.s mast{ r1Ahsuno+telnnsz-Llst:fl 6s TandoriDezs6ill: feny6gombahoz.{rveselda4o-Nlzl "t vere. es ha a BDEI|D.{n! lhtE: szeA kicsivel halad6bbaknak hadd kjnaljunk egy mesik valtozaiot: l\Exr ro nY sdADott I{Eo nnows FRotttkttERE- l'ubdtu ir{j s. imp .

Hoiku
K€szitssajat sz6tanul6shaikui egy (eredetileg) ./,{prrf,sf, haiku ENcLtsE slArrott rna j€b61ngl/, hogj/ a mesadottsz6listAb6l tegy€lbele "nj" szavakat- megszlileiettaz na igazisajathaiku, srrMcr bdlblli k€nyelmesen olvasdlel n€hrtnyszot EtLiLtsfl D as rd A B EuMArrA !Szeintem n o '.'Etudni logid Br rrif,r es a szemelyes haikuj6t n€m szivesenfelejti el az ember (knbn6sen a nyelvtanut6). lelejts el li6nyelmesen Ne h6kad6lni.amikor felolvasod miiveill a Ebb6l a lishb6l vabssz kedvedremegtanuland6 szavakai: nj + + ,orr l66tl cs6nak, crrrrElllnddlla syertya,,ora lking] kiraty,q./rrr [bii] + kir6tyn6, o cmnrtane lsm-?dNla pezss6. sora hz0nrl dar. sr,f, lsdir] $ .sillas. co,our lhlii4 o szin, /sl/ctr ltnkl d teheraut6, rrrr lrijn] s bor, crp [hp] o cs€sze, rrrr [|irl o sbr, 6, E + ln6s./,',l.ilritl he$/. domb. k;jtl+ kapu,rors€lho 4 o 16,oo,tsodl4 Isten, t'ERoltftit]4 + ,rrff llijkl a to, vAuErltdil+ ubtsy, utstro,,lthdiii+ t tos t6, sowD [s:iund] nang

llo tttoon, No FLokDRs,

^no o" "nnur n*.

E

[n6n0n,'r6fidn n6 frundz
.ndhiidnb!3!{tfl

Nincs hold, nincsenek viregok, nincsenek bamtok -

A sajat sz6tanul6shaikud:

V€g0l harom tatal6k azokJrak az igen halad6knak, akikn€l j6l mrikodik a sz6tanul6s

2011.0. ilIattandAft mirdrnl'otTaAi yalamia liitii 0la hrls6iil6ssr; Tdrtleg alaE hrlni?;8l'nt neg anram;iitloda 205,n.I u Fqto0t rtuLts E cEprfdtEt, 206.o.ErE,tttr rtEI/,,Irf, PtstExsE seun EmE,|0,H03M0,I ,0.1l rosp0lttf, nacf6 2),rut 3l,ffProsr, d0polsla rol/F'yalni eni6lnegyt a L,wn wEsrr, Low

E--

.r* 2ot

lonulj me9 aitsz6t tUilliomShokespcore-tail
Tanulj a lcqjobbakt6l. Nc add a16bb. A holctkcz6 hiron lcclt6bcn h.ironr olvan rngol r h t r i € n r b e r s z e g 6 d i l ia n g o l t a n r i r o d u l , o g J a z m i r d o f i K . z d j n k S h a k c s P c a r . c l . A halott angollanir is angoltanrir, f.jlcg anr. ha itgl hi!j:ik. nigycljctck ide, cnberek. nhogy cnge|n: Willianr ShakcsPcarc. Nenr nrondhatnim. hogJ dircl't c!J/ trragvnr sz6;azdsir \czdd nyclvtanulonal{ irtanr renrel{rnii\rcinret,dc ha Ara!y Jinosnah sili.jgv.\ r u l t t 6 l e n r n r c g i a n u l n ' aa n g o l u l , m i t d n c s i k c r i l l n c n l r i s c n r b e r f i a n a l i s t " ] i i . 1 vilasztani, m€gha liicsii regicseh is. olvassitok cl olict closTor sz€m konnyri sorokat a n g o l u l .a z i i n a n g o l u la s n r a $ / a r u l . -Mr DArmoER! o ,/y ouc^E! o t',v DATHEtI 6 Jmiid6t0r mii drkdty6 nijd6ldd i hndfi [niidorboddrn0rij b4 it-SZtlFmdo frundl ftir l6nolt ldri?b6sz

a NEtrnER Boinows uo| Fos Lo^w on LosEs BorE

wtrEn rrE AsE BoR . wE cRr rEAr uE anE coME f$ndirbom,vikiii,itii'hm] ror s cEEArsraaE oF Foo.e [|udisl s?rdjdls gifi 0rfihl l S n y o n ) lA d u k i t j a i n l l A l a n y o m l " v e l e n c e i k a l m i r , I l . a . F o r d :V a s l s ! ! , i , n ) ,,Kolcsbnt nc vCE/. ne adj: nrc[ a hitcl NEITIIER A BT'RROILER lfOR i Foa Loatr oFr LosEs RorE trsELF alrD A E l v e s z t o n m a q i t , e l a b a r a t o t j " ( n a m l e i . 1 . 5 .f o r d : A r a n yJ i n o s ) sirunk, ho$/ a bolondoh WEEfi wE ARE BoRn, wE cRY TEA| w aBE ,,SzLilet€sunkkor E r o p p a n ts z i n p a d i r aI c l j i t \ , ( n \ . ' TO MIS EAEAT STACE OF FOOLS, (Lcar kiraly, 1v.6. Ford; Vorbsnrarty itlihily)
lttv DATGEE|I o Mr Ducarsl O MY DAUAEERI

l l o s i p e d i g , o h , i h l e , m f t t a n u l h a t t o l it i h i n d e b b o l l C s a l ( o v a t o s a n , n l c n a m a $ / a r m f o r d i t a s o \ i a n . h o l i n k i b b k o v e t i h s z e l l e n r e m , i n t s z a v a i m .l ' i o n c n r i g y a z e l s c js o r . . . . . a DAuadn Bld6lntl ^ tanya valakincli. "v D,ara'Er lmiii6t.tl + az 6n linvonr rcnnowlior6le, ki)lcsonktr. ,o/rionf,nlboddl]o sz6 szcrint: Iiblcsonl{ar6 cno llentl(rendhas.y6 nrult idi:t LEt\r' LE|fIIa\I) + kolcsonad. rr,'Y,r,c[l0iiir4< sz6 szerint: l{6lcsonado n a r r E ( e n m 6 s c s e l c s e nd F r n a h i r t a n r ) l o f o + ] s v a l r a n E z a s z 6 P a l d a u l n c n r h c r u l t bcle a ma$/ar fordiiasba. FooLlMl]< bolond (rcmelem nresszanlolia mir valalri hinv ezerszcr hasznalonr '2t

a sz6t miivcimben...) fcladatomnak 6rzem m€g, ho$/ ldagyaljak nehtcli valanrit, hogl/ ne l{c!crjet'li osszc a BoREot/t neg a ,E let (ciki lenn€, ha osszekevern6tek, cs nrondanito\, ho$/ n Shakespearet6l tanultdtok....) lvlondjul(jcgyezz€tek meg azt, hogva liblcsonl\a!" az. amibenangolul is van .,1' bet(. Bohadi egy dolog is az a zf,t -ha$/6, ha lidlcsbnad'

210 ri3

Tonulj mcg iit szr6tSir lfinston Churchilltiil
N o s , h o l g y e i m6 s u r a i D , v e g y e k € z d e t e ta z a n g o l 6 r a .1 4 i n t a n u l t k o l l a q i i n r n c l 6 L t c n r c maf mesjesyezie, a "E D EAcnEs oF EtcL'sdlded licsor inqlhlis csy EAcEEn oF E,cltsd. ov k i i l o n b s e n .h a ! $ / h i v j a h , a h o g y e n g e m : S i r W i n s t o nC h u r c h i u .A l c g l o D t o s a b b an c 2 l den€m €r egy alapvet6 szab6lyr6l iudok: ntindenkinck jog. ngy cjtcni az idcgcn neveliet. ahogy neki letszik. Angolul EvERraoDyHAs nanes as ne cnas*.lu'ibrdihs. d0dl rutn-NAUNsz najm. hi.rizhl Jcgyczzah lncs hi,ftinr: loiin & pio,.vorrcf,ho-{Auflszl 4 lde.ji (egy sz6t angolul). rontos tudni - a robbi ansoltan:ir u$,i. mindig r magur pnotu^cta noftiiv"Llploftnla-ijs0nl < ]'|.jr's log bJlno.odn. mignembelekekLil. K6vetk€26 sz6: FoRErc lhit'l4 idegen. kulfoldi. TudtAh'e, hogy anyai tlgon bcnncnr indian v€r is csijrg€d€z? Bizony, az any6m amerikai !olt, es felmenoi libzbl( ahadl cgy indiin. Innen, a szisetorszagr6l n€zve ci egy FoEEtcNEa lkn'il (+ idcgcn liiilloldi fcin€vk€nt ), odahaza nagyon is bennszulOti volf. A harmadih szo, amit onokn€k tanul6sra kivdlasztottam a cfloosEbckl < viilrszt. d,)nl valami mellett a ma$/ar fordiiasban ezt egy liicsii mask€pp heueti nrondani, de az€ri kovethet6 a dolos (hieba, j6 fordit6inr vannak). Ha j6l iudom. magulinril !an cgy ilyen b€tegs€g, de gondolom, azt senki nem vilasztja. Sajnos rendha$/6 a nrrilt idcjc (de h6t €n is egy rendhagy6 szem€lyises vagj/ok): .raosr. cdosE. cdosEn lrsia rs61, cs6.0nl. c c T e h i t e j t s 6 k a n € v e m e t n y u g o d t a nc s b r c s i l l n € k . s a r c s i l l n € k . s u r c s i l l n e h h a m t r nem eml€keznenek r5. hogy mien mondom ezt, olvassah €l nreg egysz.r a szovegem elejet -, csak tiszteljen€k kozben. Amligy term€sz€tesen az OnOk angoltanuldsa !iriigy€n sem mondhatoh tnisl, mint amit mir a masodik vilaghdbori kapcsan is €mlitcttem: akkor gycrnnh. haladjunh egyritt. egyesiilt er6vel. Angolul: Co E fltE:y.LEr us ru-Gtdoii! iortu-Iifurid d'rnqsrl otED sr?Enc u.llfl d.ilcl c!?gdloflod S E s h o g j /e b b 6 l h i t k e l l m € g t a n u l n i ? e m m i k e p p e hn e m a z i . a n i t n r z i re d d i g i s t t r d t a k . llert az perdaul, hogy roRn RD, ha r6vidilve is, de majd' rninden nragn6n njta van A,,jot1ni azon a sombon. amivelgyorsan eldref€l€ lchct tckcrni (rrsrl{i$rlrorwa\ot. lcond ..menni (60) is tril konny( ig€. Az. tlogy u tED, benne van abban, hogJ UftIED llaradjunk tchit a rocErEER\< cgyiltt) 6s n sztijln0vrj-lilEdkr]. SrAtEs oF AEERTC^U|-NLIid er6) szavaknal. Az €n idom mir nenr diiga, dc az bnblic nrag igcn. ngy. sraEncnt 14 hogy nem is szaporitom tov:ibb, ezeliet gyorsan tanuljali nreg. [erc|n ll€g egyszer a li6t mondas, mosi mar mint forditanival6:
EVER|BOD| EAS TEE RIGd

lvlagyarul:
CotttE TEE|, LET us ao FoR Plagyarul:

/ U$/e €ml€k€znek arra a kepemre, ahow l\6t uiial a $/dzelenr iclat rrrut.lLol)r'1 trrint gyakran haszn.iltanr czt a s26t. Jussotr .sztilibc. h.r wcroRr ltilidti).lstenem, milyen

ttl

Tonulj

iit sz6t John lennont6l
[u F,h]

tl€U6, meqtanitsak neked bt sz6t? Na j6, lehet r6la sz6. Van €qy dalom, ide irom. yoa cM sEmE rouR sEoEs AfiD nEAfr A sarL lnd [u hn siji jorsr:? vrri !,jdt] yorl cAn coEB fouR ttatR AnD Loor{ eutE cL|D. hn 16fl 'ndluthdjr liitl rol ca r DD rouE FACE aEEnD a s rE. lu I'n Iiidjorftjsz bi-HArxD 'tll o! OtrE ntna You cAN'r E|DE Ivo ,tirsju lrd'n hijdl Is wtEN YoIl'xE CRTFPLED trstDE. v!n hirdld in-Sr,{.1 ir Maqvarul ez valami olvasmi, hoqv. Kif€nyesitheted a cip6det, blt6nyt hordhatsz, lvlegf€suloda hajad €s nagyon frank6n n6zhetsz ki, Flrejrhcted a/ arcod egj mosolv mOg€ Az egyetlen dolog, amit nem tudhatsz elrejteni az, ha nyomor€k a lelked.

rim€lni. A forditas Gtod, angolulm€Srimel is... ljem v€letlennlazt irtam €n. Szeretek viszontjelenlegi nyelvtanari funkci6mmalftgg ossz€.Ilem tudom, te mityenszavakat €n neked: vahsdanal ki tanuhsra, mind€nesetre ezeketvalasztottam rrEArbll, salrls4ti. cot Blttnl. sntLclsznt!1. morllgdl. Eletembensoha nem taniioitam angolt, ri$/ho$/ el kell nezned nekem, ha a dolog doc6g eS/ ki6it. Megaian ezek nehez szavak am. A koz€ps5haromsz6 ige is, meg f6nev is: (ak6r az bltOny- mintha csak raolioryt€k r.'I 4 ld 6ltony 2. illik valakire/valakihez corr 4 l. f€sii 2. f€srilkbdik(kombineljaa frizunjet) rrrrr + L mosoly2. mosolyog- ez a legfontosabb sz6, ehhez nincshozzefnznivat6 gondolj most Sondolatban j6 breg Lennonraes sE tE A snLE! (Enne\ a mondatnak a persze angolul sincs tobb teteje, mint magyarulannak, ho$/ "mosolyogj e$/ mohogysttzr r rtzE ) solyt", ha maS/arulmondanalily€t, mondd angolulis nyugodtan, A fenti otb5l az eb5 es az utols6 ige mnli idejii alakjai rendhaw6ak(ha azi is nekem k€ne megtaniianom,hogji mi az a rendhagy6, akkor peched van, mert 6n nem fo' gom):

*un wone, womfufi,wnl
flrDD, nrD T DDENII,ni i,) A rarFrel kapcsolatban viszont mutatok neked eS/ peldamondatoi, amjt valahogy, ki tudja miArt, mindenki megjegyez, €s m€g hozzam is koze van a dotognak: I ALFosr aLways t E r rEArc.IE6ln6ed 6lv,j? dsinrl+ bn majdnem mindis farmert hordok. tlallot r.f tam egy maS/ar sracr6l, n$/ hiv6k, hogy Sanyk6, €s az angol €retts€gij€n egyetl€n m6s mondatot sem volt hajland6 kinyogni, csak azl, hogy I Affi6r ALa/ rs wE R EAtrs. Persze, ho$/ etment. Ak' ismer engem €s sz€ret, az tudja, hogy a zrDltsz6 €gy m6sik dalomban is sz€repel. nEy, rou'vE cor ro ELDErow nvE AulAllhEiw grfi! I'ijdjor|ct i-VEJIo n€, el hell rejt€ned a szerelmed- Azt meselik, ezi dalt a Brian Epsteinnek irtam gyens€dsegb5l, mert sokadjara is vissza kellett utasitanom a szerelmet. Hat, en mAr nem is eml€hszem... Sz6yal a EDE azt jelenti: elrejt, eldug valamit, vagy maga-maga elbnjik valahova.

2t2 .:ii

ROSZUNDUTII I 2. INCo|SCSRII

list'ik UsefulLists + Hasznos Itt mindena hely€nvan Intarzia Againand again Iminute-2words SinSSing A v€ry bloody exercis€ A RingekUra Tolkien utan t6k szabadon ralperc€sk€prejtv€ny Fejtsdmegl I Ealeseta fogorvosnri I minute l word Usetullists 4 tiasznoslistak Szalamitaktika I minute.lword egi/ hires z€nesz

2t4 2t6 2t7 2t7 2ta 2t9 220 220 221 221 222 223 225 224

.:a iI3

Komikus.. A ^av€z hosszabb.trd: viirr tiftid rpi?ijd ot sz6. akkorj€gyezd meg az nj szavakat az alabbi kulcsok segitsegcvell Kukk mindegy. ird be az alabbi €jzocskak ala angolul.vagl'Atirod5kei.{uartfiDqlrtoos A listin szerepl6valamennyi sz6 tejjel tefe]re DottryIrtszE/ 6ll itt. hogy melyik figura mit olvas fejjel-lerel€ Ugy valjUk. 5) . a zf. a 'gy. akhor €zek€t a szavakat mar csak err6l is megjegyzi. xa t€vedtnnk volna.ls-t meg nem.Usefullists 4 Hosznos list6lr liefullis. hogy m€gforditoda kdnyvet. De most se forditsd meg a konyv€t. Az ujsag hirpapir. meg nem k€s6).. mint a novella. {iijv ri. aDriti€jj€l lefe16 nyomtattun\ ide.ijellelfel€". E$/€l6rc diunl) \upstDE ne ensedj a l(isert€sneK. 2t4 . how ha csak egyszer tdrtenik az emberrel olyan. aho$/ vannak.hanemigt/pr6balkozz.hr] A Lrsr of 5 WoRDs WEtcH WE IIavE PRnED UpstDE DoL. A .s iaunl {ijlisrt0t/ v.fe. ho$/ bizonyos szavakat f€jjel lefele tanul meg.!n . {De ho$/ nrin€k?) B^atsaurprazs!9t |ad! l!1e or (g xuaEard?\t Fqllql sctr{oc (t ^u36 iMou]1roN (t 69sln ldly'rt'lll]slJYr6l$or (z (r ^.ovFot mir tudom. 'l) 4. hogy milyen kOnyvet olvasol.hepregeny 1 2 l t 5) ".zf. de mar bnulom. Olvasdfel haromszor szavakat Csali ez€k utan 'rhatod l€ 6ket norm6lisan(remeljlk. hogy negyven€vesen is csak k€pregenyeket olvasol.

A szavakat mindig trondcl l\i A hicjlesl odairtuk a szalak mOS€.llcti a medve van. hogj/ ilt ma$/ar ldrosolir6l van szo Kecskem€t.rni Ilcj s z o r i s : n e n € z z a z e l s 6 v o n a l a l a l A z u t i n a v o n a l f € l e l t l C v 6 h c l y n e v c kh o z n l p r O b i l i meg min€l tobbe! megiesyezni 5 Perc alatl. tse tudod kniaz angol szavakat a magl/arok nrelle? ( n r a r n r i nn r i c s o d a ) t folt (pl.:i.jt] hni.H a n e n r n r e g J ..3f."oa + ts persze mostjitn az igazi.. mindig mindenhol meg foqjuk mondani. cclsi|s foli) .hi|iil [si6digi] Naired Dunanewvaros Iniil. Amikor letelt az itt Perc. rlOST kezdd ell ^rmcas aoatm€t [gfi.dl !m!ryivi'osl iYostn€zza vonal ala. hogv nrit kcll tc. anri nr. hogy nel Persze mar mindenki njOtt. Pr6b6lj meg t o v a b b m e n n i € m l € k € z e t b 6 l . de az €lsd sort ne olvasd m e n r z m r r n e m t o r r r t ( o z i h f l i d .rel ishas scal Kiskunf Butbrecenlhttruclnl liskrnfi whatskorc szombatptace ldslold lslo'rbclPliir4 si6d€sree ar chairesfehan he. l4ondtam. olvasd cl azt a sod.von Itt minden o helgr6n Ne k€rdezz semmit.'215 .l. Szombathely.

ami. fordiisa meg a konyvet. Az €ls6 roppaniegysz€rai. A Tehetaz els6.ragaszt" ikes ige? sncx (. Annyira. Itt a n€gy mondati Mondat Azt k€rd€zi. mesodikviszontnem. kiabat Ha mar nsyis majdnem k6sz ez az oldal. Neked csak annyit kell tenni.38 .da*irZea. tijkin].ki6it rendhasyo rtrrbftk E A s'c'sejobb ry 216. hogy belen€znal k6n).tEnnak.lntorzio llost k€t feladatotadunk.. S/orsan mondd el mind a n6gy mondaror anelku. €s kitalald a jel€nt€stiket. de annal konnyebb bemuratni €$/ peldan.. az els6t u$/anis m€gGinattuk hetyetred. a Szia. j6t€k az eg6sz.h i i s m o n d a ahdr A kutcsori|| messpor uk.. mint az Grh. mjnt az a paldeb6l K fog denlilni."? (ltt most a ha$/omAnyoknak megfetel6en tejiel lefel€ kell€ne lennj a megfejt€snek. Xulcs is van.raqas2t"ikes iae? Ezt ki'iltsa uHnal elreitett iqe Jelentes aat (.. Mari. Ott.l ) 42r/". Szerinted melyik n€v van elrejtve abban a mondarban. marmint €z a megfejt6s.ngasnd{es") tagaszt. Meg ilyenek. @a urc'ltul. ni az intania? Hat azr roppant bonyolult elma$/amzni.lya rizst fogunk €b€dehi.et\!etrxE) a yesz0 4 A . As ngy olvassa el. melyik ige megiegyz€s€re melyik intarzias mondai a tegatkalmasabb. Elvett€k az OsszesD€nzed? A .? Kulcshelyett: Elvett€kaz osszespAnzed? r^ttEl. ho$/ me$ahld 6ket... ot hiutl Ids*l hztikl Iriikl lYost m€g tess€k legal6bb h6romszor kimondani minden sz6r. ben megtal5lod.) Ugyanisy rejtettiik el a n6W igar is a mondatokban (mindegyikben e$/elegyei). Az€ri nem keu izgulni.i6 vorr. ragadE ezl kialba utanal . A feladar nem Disk6ta. krilonbsen ha a kiejt€sre koncentrabz. hogy Xq rlzst stb.L. mnu id€j( arakj. hogy . hoqv ez mit ielent. Ez ut6bbiban soksok segits€get fog nynihnj a mondat. prirminthogy ez a n€v van elrejtve.sEour (kieltsro{rina) o ki6lt. mert az sokat foa seqit e n i a m a s o d i h t e l a d a l b a n a m i r d l t u l a j d o n h a p p e ne z a 7 e q a s r s z o l t v l e n h o q im .be. n A '. Akinek iS/ nem retszik. ehelyett nem igy van. Tessenparohi a bal oldalon szerept6 szavakat ajobb otdalonsrer€pl5 hipirase\\9lE!eqgyil:\LE_89!S!4!4sTdrn i a a s h a m € q v a n . g kell allapitani.Enek.

. Es az ^r\D^zt.m€gint. az a Dazr. I minute-2urords + [v!nminit] esy perc. [triv6d?]4 ket sz6 irne a leglaposabb angol sz6vicc.i. hog.OgoinOnd O !j-eU 'nid"oelNl II AIfD AGAM AND AAAI]I AfrD AGAI]1NlD AC'III ATD AAATN A D ACAM A'D AAAN A D AGATI| AI|D AGAN AND AAAN AND AGAI AND AAAN AftD ACAN AI|D AOAII| AftD AEAN A D AEAI]| AND AAAN A D AC'M M AND ACAN AftD AAAM A D AND ACA'N A]fD ACAIN AIfD AAAT]J A D AEAM AND A D AGAN AND megint€s megint€s megint6s megintas mesint €s AGAIII AIID ACAIII AIID ACAII'I AID AAAN AAAN A D AGATI'I AIID ACA M AND AAAN M A D ACATII A]ID D AGAIII AI|D AEAN A D AOAIN AI|D AGAM A D AGAN AfiD ACAI|I AftD AEAN AGAII| IND ACAN AdD AGA AND ACAII| AND ACA'|| AND AAAd AlfD AGAN AND AEAIIY AND T]I AlfD AOA'II AIID ACAM A'D AAAd AdD AAAN AfiD AAA Bocs. hogy . Neha azt: "m€S egyszer". njra ...4s . \Az AcAn azt ietenti .IANGABIAIyI6 hngdk'Fcfddn] + eS/ enes magyar *'217 .4s".. hogJ . az ArD azl. amit minden angolul tanu16€gyszer hita16l: A nulatv ..

2 ) T e b b r t o n e n e l e s .SingSing u llzingtlingj srlYc < enehel i .l.) Amerika rjanqia r. hogy kesdbb az eqyirttes felvette a Srt na's volcE lvorcIt. dasra (Vegnl trEjd szadon kerjrih.l i q t n e m e n e h e l n i .i e ! f.:lr . nire cml€kszelaz €geszbiill) (a In van e esy h'res sna sna n vn PRIsolr[fizdn] biirton) New York-ban? ggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg e ott egl' l1i.it.s g a 9Da BuEs nevii rabegyiities? el :E Netan err5la rabformaciorol nevezt€I1-e magat az intCzmCnytis? EE lgaz'e.r:. hoqy a srtaflc[s?ingt] E a rcnlb.l hang) ne!€i 6s tobbszOr is his€rte rrank Sinatrat a koncertjein? Vagig hrily€skedtrink-e. t e r m € s z e t e s z e s i t € s s e lO l v a s d I e l ( t e h A t o RE^Dourlil i$l) a kerd€s€ket es a $/akran szellemes valaszokat €s syere 'i a megol. hosy .Yr|l) magyaruI azt jelenti. O Rendhagyonnll id6: et4 str rffi 2t8 .. K ! i z j e l l e g i i s 2 6 r a k o z t a t t e r m e k k d v e i k e z i \ . vagy m€gis t€nyleg? Il{ $' (4 El 'Brlr. tt.€nekes'? 6l Tudod-e. 4 221.(il ctt€rain: (raadas!l nz6s forditasi Lladat) l ) e n c l \ c l n i .

rt lod a feiafil a RLooD4t. K€pzelj el egy kalap5csotl ltepzeld el. ami az€rt k€rnlt oda.{nqER-ret.rv-cshe. 6s fejezd be azzal a tbn€net€t. irgy erezted. tr^f. hogy fejbe vagod a ltaMMER"r. amellyel a tbrten€tet befeiezted. I|ETCNAOUL vagy wLL ?lusz azr a sz6r. E'ENY.. zsebkend6 4 rrtDrrictEl. Xezded megsajn6lni.:iF 219 . ami angolul trot [bhd]. azzal a hmye EAMTEE-|Z| F. LeiitrI"lindenesetre folyik bel6le a v€r. vagyis E DIrERctttEF .Nem feltetlennl homoly ellens€g.hahpacs" angolul rrznf/iihoi$d. RLOOD. A rrnrff mawarul "kalapecs". mert te lejbe v6gtad a fl.demli eg nEIaHBouR46l.la hozzad legkitzelebb all6 ellens6gedet! lvlert 6 neked r. Kozben pedig csak a szomsz6dod. ahkor €rdemes megtanulnod ezl a ne$/ sz6t ebben a sor_ ANMER.rrd.lhtnliicsifl v€srendelet + Melvil] bosszn o rf. ho$/ 6 a te f. m.O verg bloodg erercise cn udrcs gyokorlot bhdi Idvgd rbrdsrijrl a . csak olyan ellens€secske..rf. aki viszont nem f.rE rr hanem t\ErcflBouR lttEbiil..vrraE [ri-VElDzq Vagy's a tOt€net vege: Egy NErcflBouRnem ezt {rdemli egy nErcEBouRl6l Ha har idaig eljutot6l.gJnEIGttRouR Vilasszal ki a kOvetkez6 szavak koznl egyet.'Yrtl [rni"ii].6ppen ez6t m€gsem kelleit volna ennyire tejbe litni nem e e.

Eszak mondta a norcz. mil. vud. hogy megbeszalj6k kdzatsdolgaikat.a. A milel az atclt kerest€k.Ob6ut . ) g o n d o l k o d i k( v m i n ) uwe nem nr. a norsz elment €szakra.tLInll fa. Sz6t. Condolkodom mondta a szink. bolondos LY &lcd i!h$ id I'lri!.. dolgozik F6lperceskr6prejtvdng Feitsd mcg! sl L o ostoba. a vud visszai€rt az erd6' be. Ot n6p lakta a vilagot. A szinh meg csak gondolkodott tovAbb. . a valrk munh6hoz latott.'t . Ethez€s? k€rdezte a mil.@szd l s n dn* rendhag. olvasd el sz€pen. ftkez6s mondta a m'1."rr.hd {r ! D. Fa hondta a vud. fi$/€lmesen.l4 !4c lul @l!rl'l d !i!L Ll'd! folytasd haneD azzal O tlr m. k e l l k u l c s o ta d n u n k ? N e m .Fa? . v6rk €s szink gyakona Osszeult a nagJiSiograf abtt.q n"nr ohJstJdJ cli'ruh UrJl rh[or ne a rYdd.Min szink? . hzinl.vo milt ideje StiNtrrt'/ E f l i v e l s z oJ z i l l e r o z i n h a 220 . l'likor m6r mindent megbesz€lt€k. rnoaan$ ttaon so. Ez€n aztin nem ertetl€k meg egymast. Csal( n€m €rtett€k meg e$/m6st. . €s ncked kell ossz€pirositani. llunha mondta a vork.. dolog.lzdtld-8/iut sxmlzinall munka.v6laszolta a szink Sz6tnak.kerdezte Sz6t. a vorkok a munk'it. A szinkek meg gondolkodtak helyettnk. Szereposztas: (Csak dssz€k€vered€tt.herdezte a vud. 6s nltek tovabb a Biogref abtt.Eszah?. akik egy k€pzeletbcli vil. r4unka? k€rdezte a v6rk. amig n€g n€m €rkezett nagyapja. A norszok €szakon €ltek. . A vudok f6b6l voltak. . mint kis l€'ry€kr6l.mondta a szink. lYiDd az oicn mAs-mas nyelvet beszeltek. lassan. a mil lerili az €tele mell€.llingek Tolkiantr ut6n tiik szobodon Szavahr6lahar (gy is besz€lhetnnk. Er6l sz6l az alabbi mese. Condolkodom .gban elnek. Pedig cgy-egy norsz. erd6 mmr m<\tcnr.k€rdezte a norsz..

" [trdb6l]d remes. 'Ex. ra. borzaszt6 lvlostolvasd fel m€g egyszer. de ann'il rosszabb. R€mes hansokjttnnek k' TEnRt ri. Lehet talabatni. hogy vajon milyen az accid€ntist.) lminute-luord + lninitl p€rc. (Ami pereze igy nemjelent semmit. E n n € lt o b b e t n e m m o n d h a t u n k .l el soha.rrl.Rr&.vzsrldldisrt] 4 Ha elhat6rozod. hog. .Bolcset o fogorvosn6l . lddl a sz6 R€mes hangok jdnnek ki Teribatl. hogy zsigerb6l n€m felejte.yegj/iitt tanulod meg 6het.btddnt] d baleset.ccrDf.:l:3tl t . biztos.

so. med nenr €leg gyakoriak.r.) * /[difikdh] nehaz.c. hajvasas oncEln6tist< felirat. mERE's a ftE PoLtcE4srED rrE ro o azd. ird odd a/t d s/or.mi ez a kiiras mar me' qint. hogt/ csak o DrFcurrldifikoli] n€h€2...ain! ird be a hi.bonyolult . kiir.'Fr. ndatokba €s a fordiiasukba + Az angol ..t. adunk egy kis seg'ts6get a magolashoz..___r L4^auAcE.pqm! ll.xcr. oldalon (De ne hidd.thezLoott.r[[dtdl <...? A n r/cesa crrkrilonlrulon tdbbszoris sz€reDela konwben..bonyolult . a Az ennival6 2..tl ts 4 . A D i f i n e h e z e nl \ b l t ( D i f i a n y .'yozcf.trrlrv{ies?is?0'i] Nem akarunk am teljesen magadra hawni. o A rend6rs€g arra k€rt. l dmaam? Sznhs€a€s a n€szesszer.legismeteljiik a fenti 6t sz6t. mert ez azt jelenti.tn6tiszl felirat. on p6j/./r/f./r r.tsravln. van e(ry.s. akko( a WoRDPLaS tbbbet m5r n€m l€sz alkalmad. ez No ti szemetek. A . crrlh!tut] a hajvagas a . kik6s. az El. ? 2l!. m i y n h i a . ExcEn o Thrs PaaE rllz bul. a m i s e h o l m a s h o l l e m s z e r e p e le b b e n a k O n y v b e nc s a l i e z e n a z . ctlc|. how az€rt. Err€ talali ki te valami i6Dofit.. ne mondhasd. csak vi$/aztunk. €rtesites + szilks€ges /vEcr. irtesites e szuks€ges racr.. l. 222 i: . hogy a ket f€rfit. Fdct t.list6k Usefullists + Hosznor liefullirde] A Ltsr oF 5 WonDs you Wa"t'r tulD ArrwdERE EL'E n Ihts aoo..s?dsrijil Val6j6ban az€d volt fontos felhivni a figyelmedet erre a dologra.E [i' lirlt w lilv {j.5n errc hog/ ha itt €s most nem vagod b€ €zeket a szavakat.i! ju w't fijnl cntu!r indis? ik-SZtPf disz < O t o l y a n s z 6 . gir. amir iegir mcgegj/ezni.

e". m€S azzal is bosszanihairinali. nyilv6nval6an a prcrr mell€tt dontittt€I.efi. nEf. Az egj/ perc ama kcll. va16bana prcr(szot kerestril{. hogy. e$/ kis iesztnek leszel kileszve. ho$/ van egy angol ige. lYagyarLrl egyszcrn sz:limiiaita.. (ird ide)..try6jas" t* ell . how nrondan6d angolul azt. kalniaz orrodat (+ prcr roan osEltiliotr6zl). [vrnvdrd] sz6 Az . iit c feladat.d.Dlhordl4 nyij). Persze ebben az es€tben is teljesen igazad lenne. Ha ez is mcgvan. hogy a fcladato kat agyament r'mekben adjak ekt. m€ly m€glehet. nri'rthogy . . h i A n y z i k r i m . ha akarnak. h o g y . A helyzer az. jutalonrbol ellrezdhctcd pisz. rcm6tjnr.a nregrejtisben ltil megis csak a tlerz 6s a Pick k6zbtt kellett donteni. lvlivelazonban angol sz6bar -r" es .2" csak roppant abnormdlis esetben fordul el6 egymas ut6n. d e s e m m i es€ire sem szabad az orrodat piszkiln'.rz6i. m€ri hiszen a turisia ka'zismerten virasot szed \a ncn FLotuEBs Ai6al).. Osszefoglalas.. ugyancsak gngye.ydnlhng'ilansolul aztjelenti. Aj6l v€gzett munka tudahval most d6lj h6ka.ly pereze usyanLlsyjelentiazt is. . s z e d " ?1 A zu t o l s 6 m o n d a i b o l . hosj/ nenr a turistdra esett a valasztasod. Rajta.merges". lA Ansolul J . mindannyi!nhnak szivnwc S z e r i n t e dm e l y i k m a g y a rs z a l t m i f a j t an € v ej e l e n t i a z t .. Aratu16lunklrl J6l vAhsztotul. Azaz .vimsot szed". harom pcrc sorin a ktivetkez6ket lan ltad megl A A WoEDpLUs sz.szed" ige ". Cl Ansolul nemcsakviregoi lehet o ?.. h a n e m o r o t i s l e h e t s z e d n i . rcmilcn clhis7. es pr6bild meg kihlalni.Ne piszl€ld az orrodat!" 4 DoNT . n g o l u l .Szol6mitoktiko Mindened veszve.i m .| urord a a esy hn minitl esyperc. ) a Pick tlerz Turista Nos.. jelentesileg 'szed". hosy-re. I minute. hosy nres ^ he.Az ezt megel6z6 kb. Nyajas orvas6 (tt'R rE nE DERbiiliilijl..d!ihos".

Fo@ fE fsslst fff rrff.Wordplus. IortcEut nE r^LL. argol kiniyffry. mi hozfik van ezeknek a szavaknak az illet6 rAnous Eascr t*hoz? qondolko.ng] t ur&s0x s.E/GLBEB'X4SfL AUTAE.30trE. 4 & ennival6 n srlt. kave.berhol tea..|y. lrof.'Jtllitptu ttp-Zllnlnev€t rosiek kiadni.08 i. 4 N6zd. Iri lofi. mindenhol n6rrd ln$..hogy ntE iian lEdkillatlil.. so]|EDoDf'so]|EIEma szrnrzinql lsambrdi. fttEPdLEE uan tsrE tE Io oEs'. lvojs? a-MErih] 01 a ar o.barmi. vagy a ma War oszlopb6l €s a megfelel6sorrendbene$/mAsal6 irod 6k€t. t tu 2] *ingot . a kezddb€trik e$/ rtnous runo.[4E rou!lJ!li'zon lrl3l v^EE Irlrrc. A kivAlasztott 4-5 sz6. sW llites a lalon. Ddlj hatra kenyelmesen. coFE. ltulnng nol rr. Sondolj a zen€szedre 6s kozben olvasd ki hangosan a nev' hez tartoz6 szavahat! (Vagyis:tanuld meg 6ket.titrcvL 4 .jnl vidphsz.I tI.Er. (minuturn). t/atr a .Cgghires zen tla az alabbi szavahkozril n€gyetva$/ otot kivAlasztasz va$/ az angol.e At rd6E ! am kdd. A]'|yRoDy'AffiIme'AN|wEEaE berki. fvrn miniil 218. tiuron EA.) Tudod e. s6gssar 6fsfier. o. 1l f0 sn60nt|fifxe. WoRDPLat lraaofi hiu'. mindenli. desi id6: 1 rflrrf.tEE ty| '.inq. 4-5 perc el€g lehet.

I3. il|lilrcil ool|onBRl

Televan a ... Leveg6t ! (air-, aero ) AcF €s Akl: egyezesek €s elt€resek Mind Let there be light + Legj/en vil6goss6g Hivatalnak packazesai Joke6 l: make Jokers 2: get Jokers J: set Jokers 4: tahe Ugy €rzem magam, mini egy k6v€ Rosszkedvink iele Right or wrong of left First base, second bas€, third base Emberek Abel a rengetegben e r . . .e r . . . a o . - .b . . . ERr6l van sz6 Zsenialish: sok nj sz6 seperc alati Super less. sok frj sz6 seperc alatt Szuperfril: sok tj sz6 seperc alatt A Lo€h N€ss-i kepz6s€g over, under: sok nj sz6 seperc alatt UNTALAN:sok nj sz6 seperc alatt Wordplusqate - csinalj botranl,t!

226 227 22a 229 230 231 232 233 234 235 236 237 234 239 240 241 2+2 245 244 246 247 24a 249 250

*8 tl5

Iele von o...
hociDo - orE^rro6 ldroB t6k (mint f€rf' n€miszeru) a arzzs

De mi nenr ezen hozakodtunke16a,,t€le vannal"-ltanem mert: ielegram(vagyistav' irat).telelon,televizi6 angolul:

hnrd *,"d " ^rr"*,1"*t,hlos,rnl $ ,a\ iraror telj€senide nem v5s6 m6don ,,srammot.ielent. A af,rrlg 'r]amnw ansotulis
EEBodEltdilit) Angolul leggyakrabban inkabb csak ,,fon6lnak', vagyis nem azt mondjak, hogy / ELEmo ED JtM vE'ERDA/lijhlif6't drli'iF daiijl (+ Telefonaltam tegnap Jimnek). hanem csak annyit, hogy: /prol'/rrllii/,dl Jn' rEsrERDAy. U$/anez vonaikozik a telefonra, mint ftnevrc is. TnE ELEptto\E/pttorrE rs Rrdarn6. Idn (+ i, 'iigingl csbrbs a teflon). teli6in/l6n L S J . b l . h p d r a g e h d . f e l h i v a s r a ' f e l h r ! J se q t ; b l p h e r 6 s e q e h r e r : .*.,rp,r.d" l n " n d i u h 'r e r h i vr, 6 b r p l r i n g c j l o - m o 1 6 1 , 1 ' ' . 1 ' . o . o n A visszahivas ercr.'ker miikbdik: c4LLBAcx. Rtiet{cr.. (rrct [b!k]o vissza) ELE vtson l'|ld nsiinl, 7v ltitl '9arcr! ntEvsrorlt atl o tava nez mini ,,Etomas, vizi6". Az izgalmasabb, De ink6bb tanuljuk meg ^ wstot+t. Vtsrcnltizsiitl, sokkal e$/€nibb, mint tel€siteti v6ltozaia. CLL€tatn: mondd ansolul:

telefonal, felhiv valakit c, t . 2/

3,,

csak isy t6bbess,ambanjer€nti ezr. E Rddhagy6m,irrrd6,s,- sd wlefld,

sr.ntl.

r E n " 1 d , " 0 ) o , n ,d . j p { . e u , e a l , i ' r s ,

ns, nsl.r -,e

ra".".r.

'

226 ;:

Oir-, Oero-)
lnduljunk ki abb6l. hogy mind€nki ismer lega16bbegyet a kOr,€tkez6hirom ncmzet. kozijellegii sz6b6l, l) aerobic 2) aerosol J) airmail. Legel6szor is gyoban szosezzuh le hogj ,7 ..aerobi, a/ Jnsolul irao&cr l!-mb,krl ,r,E€lr.Fidrz.-Rohikll t4ondathan: 6EE NEs aEa fti!? d vill (+ Heienre keLszer aerobikol.) Az ,,aerosolra" csak az€rt volt sznks6g, hogy rogz'tsilli: az aEEo- k zdcrn szavaknak a leveg6hoz van kOziik. (Hogy az aerobicnak mi koze a levegcjhoz, azon gondou(odj el magadban...) A leghasznosabb ,.ft o kezd€tn (tehit lev€g6vel Kapcsotatos)sz6 az ^EEonAnE luotlEt) (+ repulSg€p), de ez et6l az rffat lestobbszor leha$/juk €s csak annyit mondunk, (lvlint ahogy magyarul is leggJakrabban csak annyit mondunh ,,repnl6". hogy pr{'' vagy annyit, hogy "g€p". Amikor nem hagyjuk el el6le az ,r/rat, olyankor mondhatunk ,'/rf,,/rf t [.0lijnJ usyanazt jerenti. is. Akkor most ratarhetiink a harmadih szavunkra: arRMNLbltl E\o l€siposta. Legipostai boritekokon lathattad mar. Az ArnMrrL sz6naK a MA|L resze is fontos. merihogy az €gJ6bk6ni is ,,postai" jelent. f6leg az amerikai angolban. Kiv€ve nlagdt a ,,postahivatalt", m€rt az mindenkAppen prarrh6!.t],illetv€ poir offrcEhdsztofisz]. Lagipostaval \,'lStll annatL) id€szallitunk most neked m€g e$/pir ,rf. hczdet!i sz6t. Ezek is mind a leveg5vel leszneh kapcsolatosah. (Ok€, ezt csak az6n fogalmaztuk iW, gy€nge po€n volt. de ho$/ megtanithassuk neked, hogy ,,1€giposhval' az6ri meg€fte, nem?) Az AIfr Kezdetl szavaKl

rrlriod('sek€ni)4 kiszell5ztet . reDulovel '',nftii. atscKAtrlu|rtifrl a reDuloaeDu
-Dlr lirl 4 l€akondicial6 atR-co DDronERIr*ff ^rzPoRrhqonl o rcputotel

,rirr rlliiml a teqitarsasia
^rR R^|DI idla l€qitiniadds

P l o s ta k l \ o r o s s z e q e z d z e d d i q t a n u l t r h r t ( i r d b c d 7 r n q o l s / J \ d l a a kiszellSztet 4

Ha sikerrilt,jutalomcsontot kapsz,va$/is b6nuszt.(ro,yrFirl + csont, b6nusz,tehAt Rofal AB FoscE. RAFl.iil rr ftBr . ii4dl + Kiralyi L€sier6 (pl/ri[.r](isek€nt) d megszell6ziet hirt)

Akrmilyen, de ugydn,2 a tdbb

227

OCI-6s Olll-: e
ACIIrktl
ACI

ezdsek ris eltdrdsek

(angol-magyar tabLizai) a,sszehasonlii6
5 betli r€pcsiin l4 szo: olvasd vagig n

ACT

,tc-rorhho . r cllrfsi hlhlrl AcltvEl i!1 Acnwftl.l-I],titl Acnall*tn^l AC"IuaLl.k ttdll Aclra'Lrhlc.liilil
|/,DEir',i)d

AKT'v AKTivitas
AKCiO tenyleges, val6sagos (tehat !9!q,,aktu6lis"!) val6jaban, tulajdonkeppen (tehat !9!q "aktu6lisan"!) AIIT AKTa, ligyirat AKTateska (kcsit na$/obb, mint a briftasni)

r,,Efiiill aruerctselb(&iigi
c.',&flwlllft'ir'.l

AKTualis, kurrrens

Kerr e$/ kicsit S/akorolni is. Keresd ki az! a n€Sl/ sz6t, amelvik angolul ACTlel, ma' S/arul pedis AKT-ial (va$/ Axc_cal) kezd6dik (kozben mondd K hangosan):

m6ssalkezd5viszontvalami eg6szen Azt a haloi, amelyik angolulACTrel, magyarul dik:

n€gyei, am€lyik maryarul AKT{at, ansolul viszont valami eg€szen massal kez' d5dik.

Pr6bald ki, hoq/ az els5 hosszi felsorohst, vagy ezt az altalad k€szitett csoportositast kOnnyebb megtanulni. Az ellen6r egy ijabb csoportosiiasi lehet6s€get kinal. tle ctissedj! €LLCtatnr csoportosiLsd a tanult szavakat aszerint, hogy mennyire sikeruli megtanulni6ket. SEERL^o,(IIoLltEs szavai (vagyis am'ket mar biztosan tudsz): wn\rE mE Poottltitilili) l+ l'licimack6) szavai (amiket m€g €l-elrontasz)l

vannak,mint 6): finc Ant tanllirfi1ztil\o Arttr kiraly)szavai(hom6lyban

tt8

.:rr

lmiindl
Meglep5dtel hogy kiejt€st is adtunk hozza, mi?t bizony, nem a magyar "mind'116l van itt most sz6, hanem egy na$/on titokzaios, nagyon 6al6ka angolsz6r6l. lme valami, aminek meg mi sem iudn6nkj6 sziwel egy-k€lharom sz6ban megadni a jelent€set. Val6sziniileg 0!]11eglaLat, aqvunkat, elm€nk€i, lelknnket, belvihqunkat (hm, ez Ot sz6 volt) k€llene jobban ismerni - angolul is €s magyarul is - ahhoz, hogy ezt megte' hessrik. vegyrink inkabb p€ldakat- lvlegadunknehany sz6t, s€gitsegnkkel hleld meg a jobboldali rrrr.s kifejezesek jelent€s6t a bal oldalon. (l'livel itt €s most nagyon szem€lyes dolgokr6l lesz sz6, mindenhol egyes szam eb5 szem€lyben mondjuk a dolgokat.) Ne feledjrik, hosi a szavak jelentese namileg eltorzulhat, Par5nyit elvaltozhat A felsorolt szavak sr D lsltaji 4 alhpot, cross lkos!] 4 ker€sztnlmegy, keresztez, cn /ydrhrndrl o \an vjllozik. \alloTrat, off ldtdrl4 n]ir ny I h nyitott. Mfltot]ltfid] +

ruitir,. ,zurr rr,ro El;4 - orva5an,oEprnalena'jrit.
A meqoldand6 leladai:

I)sr 7ror. rrrl,lsdril miindl or
2) ,'-cRo'sED n ,,nDlitlt.]gt niitnir'll

A) atlutoit az awamon c) lelkialapot
D) fejtbr6 E) meggondoltam magamat

t"v nii 5) I qrAnaED M,fDIdi$rrd?sd Drtindl
+) oE .ENDE l6$nrdit tifl D 5 ) nAn o k-En DEDltnin|tltdill

6l Mr1D ^EADEBIntitl ntl
:lLuDD BDNDE*niit'db.t'latl I

F) nyitoti awu C) sz(klat6kbrii

./ !30. o,
E;Ufuzt tanulsz meg a MnDon t<iv - a fenli szavakb6l, ami neked j az6n mi is kivalasztottunk a bizlonsag k€dveert hnulnival6kat. Megpedig: . $AE a t) a\apot (sraE oF ErrD l!li,6jt i'ii' l a lelki6llapot) 2) attam lsr E oF or r'.ts,l,|slsdijroI hlg|is?] e rexas alarn)

.

.

lmrl a Vbralskereszt)2) kercszlez lrEE noaD croes 4 I ) kereszl IBED Cxost lrud cnossEsm^r BoADIdiJn k03 drl i6d]o ez az it kercszrezi azt az utar, EE c*ossED nd rontaa karj5t) rrs r&rslhilfllsd ini4 a keresztbe [h ljdE dd op a t) nyir (EEopEtlED Doon[hi6Dnd iir] + kinyitoita az ajt6t) 2) nyiti,. lttE d6n] DooRopE"sldi d6t 6tinr)4 kinyilik az ajt6) 5) nyitt, nyirorr low NBs ldpdn 4 nyi-

. ,^Klos/4 sziik. keskeny, an&ow4 szfik, keskeny, ,rnxrl 4 sziik, keskeny a EIxD.lnu& nqnd] re Ha nek€d meg ez sem volna el6g, nesze:a ,|',, ige is-.. NEVE* ff I snorE?Idui! nE^t{q*it6l] a zavar. ha regynjiok? tItrD Youfl t6r6dj vele! Do rcu rwD y ot+r BtE"EJ.tlInii[,A 6t bhiisrl4 Titr6dj a sajat dolgoddall

nrlr t, t ll. d Rendhasy6 id6luia e, D *'Iit,t mrn E Rendhasy6 idijr Ba &D Mfton4 b.nt

*t lit

t u z c t E q z a l .ot [l{ihd rr r€sl. amelvekben a rtartellent€ie zrrr ldi'll.aEER |qrdl. lijtliuel.Akbnnyii lovasbrigad rohama"(Forditotta: Tell€rCyula).b"L . viEgossag kitnnyt (sUlyra) m e o a v u i tD l . ua4r t'r r. ho$/ TnECEAflcE ntE t or LtcEr Bt rcaDE.:it:l . nag}arul: . ' Kimeletlennl hasznosak a zratrb6l sz6k€pz€s ntj6n nyerhet6 szavak is.nit rlizet k6rniansolurisy tehea now flavE nueorA uaEr. prE^sa ltuilg alii! nl A brit .t is€. lorealoml (llll 4 kek:) Lradr BLUE uadr fiEraL llll{ loll a f im) L'cEr rcAn tlll a . v dsJi. qycrp lfriiid ru?. '. BAB.lpkdpLsoll ofl o clm. l m I u c H r .k.r/. Amit el szoktunk vesziteni.r) run| orr rnE uans.i k. uc.nE\Jhnonl.6r. / bngy'1jt6 <..61 i= td. Llldn .sbenna$/onwakran tdbbessz6n. b b i k i t e j a z e s e hm e l l € i r d o d d h o s j / e p p e n m e l \ i k j p l p n r i s a b e n \ / . sotet ttrfrrli&il4 nehaz. LraEr suLE btlbl a \arre. r c t . Ami nem csap a csal6nba.sj iqa'crrdrr.. vill6ml6s c. R-sJ Llron .an kepezzLik: .. az a LntN c lliikitgl. r.let there be light $ Leggcnvil69oss69 Ihtdnbilijll Jegj/ezd mes ezt az e$/ sz6t. L z u l : r nm a t k o n n y u l e s z l e l o r d r l J n r a q J l J h i l e t e z e s t s l e d d r s m Lradt*Etcttr (ltaitl o sn\) rRAmc uoEE (htfll + kozlekedes. €s az a cime.n.. mennyi mindent tanultal meg feny. Ito . 4EA.rliill. E Mi. aztin fti$/rijtiiskor nem talaljuk. az a L.. de cak mint €a5) / Z16. Nem is sejled. ttF u ^ tu rM m.. hogy'nnrt idejii arakjait lill.bbsz. dB n Ebbenajelent. hasz. Amit az elcsig6zott haj6sok lesnek. kifeiez€seket fentrdl.Talpra magyar" Alfred Tennysonirta. urllil. 6 vihgit6torony o t JUtntom|2Gfl.rrendhasyi.

amikor ma m6r e$/szeriien csak az . PAcxEr oF flREE lt&it orsflil a) haromSumi6vszert csomag tartalmaz6 Ugye alig vdrod..irod6ban" vannak. d€ ncha a) is . vamtiszt./cffhfisrdrl 2. ho$/ kibogozzunh.cErllitit'ttliotst c' rermeszetesen.lill al hivatalnok 5. iroda [ofirrl o off'cr Az atabbi feladatban hrtrom jelent€s koznl kell kiv6lasztanod aj6t U6kat) Hagyatho2z az intu'ci6dra. hogy egi/szertibb.At. ldlan azetl.. biztos nr. amire kivancsivagy..P6holyt" is jelent.l 6-b) . N€ agg6dj. .Hiuotolnok pock6z6soi Na ezt kztpd ki! hivaiala oFrrcr lofiel. ha csak azt nezed meg. oF'..crrrar"Ll. Lehet.. drl I b).:jo it t . or.(hlll'. c). aovEE. hol nem. crstD"s + v6m I a) ^ P cttEr of fiREE 4 harom gumi6vszert tartalmaz6 csomag .FAcxtr 4 csomag 2-t>) o 3 a) PABCEL csomas . meri a aox . cJ kormanyhivatalnokok 4 oFncD RLtrLDulo ircdaaDnler 5 ..oFnctAL Anstt?x linsrdr] d hivatalos valasz. 8-b) crEroas oFrrcEE 4 vamos.jrofrtcE 4 Dosta(hivatal) 7 a) aox oFFrcE4 jegypen2]. PAcnErlr.Prc. /rrcrr lDiEdll a) tisztikaszin6 hlis bildinql a) hivatal uiani ID6!ztofisrl a)jegyp€nztiir IbohrofisJ L cusroqs oE cEE a) kosztLim6s hivatalnok oftrbi Ihsrtom 9.a hivatalban" voltak. €somasol Kicsit regiesen az emberek. hol atvagunk. l.tmn orrrclArs [3oi'rtit] d' 4 a).Fr.

ez az alaposan mesjegj/ezhet6 hasznos mondat: Milyen term€jk (€rtsd.D. DA.... trocv a .' * *zel m. akjt nagyon szeretsz.. ho$/ a MnEkel mi mindent miivelhetsz azon kivul. tia a kedvesedn€k mosolyogsz: ttataE trrE BED. te mejk taEn nem iudod. szereikezni (meg p€rsze haboruzni.ttunE sr cfYtm)l tla m€g ketszer felolvasod (mosolyogval!).. . 1. €s gondolj arra.. jell€gii miibSl nem maradhatnak td a ronErPe\.-.. haha kesz egtl woflDruus 2 a ronEi'ekkel gj/5rthat6 valahanyszaz kilejez€sb5l.. ttAtaE LovE. a aqvat meqvelni.taIE IN nwcanrln[lin h4dril + MaItt van mindjart a .jdl Egy wor..tE ts rr?lr.J (tenyleg.. kozben olvasd mosotyogva. mityen seftmany)? . E nE sycny$ftll ErnE 7EAM anr st6'a*nlhatil M E ^ rEEMtrp r-'lr'r||f. ttataE Osszefoglal6sk€ppen: . es ezzel Dg. ItaPfv.. lt gtaKE. vagyis azok a .. f6leg te6t)..... cRl. K€pzeld el.l n1l? tll Eg€szs€gedre. ha uav szottvantok) €s eqvat bevernf___ ..ErrE EEDIddb6d)..Ha kezded mer kedvelni a ronEn-ekeL folytathatod a kOveikez5 oldala- ttl *ll .. hogy megerkezett hozzad valakj. k€sznlt?) Warorszagon Ha k€zd6 va$/.q tenvec.'.vff.'i... jutalom jar 6rte. menhogy annyijelentesiik van. nAfiE rnE BED rLrttEsyLAwEt)rrl. (Vag vdd egy kicsit... hory pl. Aztbn persze l e h e l h i b 6 l e l k o v e l n i :! a l a m i l v e n h n l v p -ssjeqyz4tle". szinte mindent k€szithetsz vel€ (igen. ho$/ a MAr(rkel lehet csudarinom m€glepi'lsliLkilzitE4i neki. doqdddddddddddddddd tehetsz \ aav szomorLive lvlost mar t€nyleg add at magad 6s k€pzeld el tjm. nem ismer5s a . m. mode.1.wE r i"a.el barkit meqne. utvElv) nArE uraEw Rltin).leqeqvszertibb alapszavak amelvek a sz6tarban tobb hasabra rugnah.-:i'1--..'. amolyan artletadas ho$/ mit is tanulj a kivetkezd evekben.nijt.u Persze (enyleg csah bemurar6 hitverkezik.. Ha a kedvesedre gondoltal €ppen.&raE sr 5... ttltaE rEE BED.ldggggitslai. mode li46tdn $i .onhat..nEn atut.Drus remek. Tenyleg csak k6stol6rak itt van neked e$/ valogatas a leg$/akoribb EAr.. p?v.uxat. EAI.Jokers l: moke.Lttc sr cRr.EeKbol mespr6baljuk kOnnyen megjeryezhet6 sorrendben el6adni 6ket.

131I eoffi El. minr a maqr/arban . rou? Itah]71oErdut0rENt'. Az ember gettel bArmit g€tkaP..tEw PARnor tuR Er atRt tD^r.belekap. hogy az alapjelenteseket mar magad€v6 getted.. kapor. DttLtto. 5) At tudod itt dugni (magJiarul:fAreszteni)? 6) Belebnjhatok az ov€be? 7) Szallj ki bel6le.wa. Iegyszives.nppEt.lalPLEsEcErLdtt. PeEAut lha kezd6 vdry... dFF EtrE! I tusr Ax' t0!!81a''trE trotttE 0rE.LE. getszerez.: g4gd] Igazandib6l egJ/vanminitvanvbrdben is elint€zhetnk volna. hogy mi mindent k€rdezgethetsz{elelgethebz ed€sgettesben Ez egy durva forditasi feladat halad6knak (az igen kivancsi €s straPab'r6 kev€sb€ halad6k a kulcsb6l okosodhatnak): | ) S?eretn€l t€nyleg megismerni? 2) K€szlilj. ezt tanuld negt): I cor a .llaE carErArrEs's soi cor rr r1. BranDAy 4 sznletesnap.e lij $t i'r$i tsrdtt& nijb0|!ld.lregkaP6. kappan.ttr8s? Egvabt6nt d llr EEt tr l0l ut(r 91ovf/t. sz6llj le a biciglimr6l lo) esyszeriien nem tudom elinditani. Azt is jel€nri.FEf f.haO"E "* nU'u'. llost. soorts P'ssI.ne'.3llr's aEtfue fqu iiv car r tt'sEEflrxeot MnE. A hazmester fia szerezte nekem ) Ahol egyebkent ftE!.rL' uft r0tE rLfEa m nor M?21EEf 0f.Jokers 2: get' got.rr id. mozogi mar (lass mar neki. caaErarE a hAzmester. kedves... 4) lti sbtetedik. szatkap. t .. fogj b€le)! l5) Becsiptem az ujjamat 14) rakarodj. ddt ltijt[n !?cu$t il ftu |lli] (a [lj papagjt kaptam a sznletCsnapomra.kaplafa Al E Csak egy-k6r r* i3t .no nreg. Jz hell hogy le$/en a ljbjesi/7elbPn u.Ja..5lctt fougtr tr nowt //trnE?6l l sft rxto. 'rfn! 0r. de rogv€su 8) Hozz (kerits) m6r egy masikat. pelda kapasb6l:nikap.) (!j. ll) lvlin€l €l6bb oda akaroh €rni 12) Ayeriink. mondjuh rigi/.feEfrftotrttr.11l LtrfroE . r f l e r t a a r r r d l a l e n v e q e te z z e l e t i s a r u k u h : a 6 r .t.. (arD sEnEn tfiffll ll .alapjeient€seit": El6bb-ut6bb minden gett€ valik. J) E$/re jobb.nup besTeEeresben /inlc filpercenkanL et6 lehet keriteni. [dr6lirt. hogy . pA*Rof a papag'j. 9) Juj.i" @[q!t]..szerez"€s "v6lik valamiv€/valamilyenn€" ) De tanyleg: jegyezd meg a 6Dlleg€sgyakoribb .i..121u'.161llEEaEortf'u6Ettttar?171I E 0 MfiACtEtn nE tEoort orL tr ^ .151tuttDor'r0Erfi. 16) Ezt hol szerezted? l7) A masodik utan mindig naon megfajdul a lejem. n e m c s a ha 7 t i s i e l e n l i h a n e m o l l d n s a is.E igtt 1l lt'.-. 15) Esyszer(en n€m 6rtem. n€hany kedves_malac p€lda halad6knak ara. hogy lYindenki engem i/€lgg! (Ha a7 iz€lget mnlt ideje izge!.

..'r #utrf E EE ElnEa.Buwuta nyelvtanul6s mondat.ztn !2. mintha tudnank.t 1611 @YeIOnUiS: hnzd ale azokat a szavakat (kifejez€seket).r rrr? lEztmia rFr-t.?.bzepsz66t a ser igere 19 jelent€st ad. a spEE nEclr0.LEtui flBEE. tel fordithat6k. rct.1l SEfnE f. amikor uS/an kaptelens€g megmondani. nem resl enrmil ar csluvdl kedd'r t. E iS/ csak a k€t "alapjelent6si" kell megje$/ezned (hangosan olvasdl): CD srr a tenyugszik ( DrD sn scrc n . redd N i \dijbe.nani vele..Jokers l: set.. mit is jeleni a sz6 magyarul. akik mindig soprnkodnak. maJd t.srek '6 ll4 . ftlnjd ert ddhddr d-eANSZIdd 4 Amikor a l€trat a falhoz allitod. s m mint a magyar ... igazir" .18 . Nem lenne el€g azt mondani. O Allitsd be a vehherl naS/rel @ I'lierl nem engeded szabadon azl a mad. lr/rsrr[snn3rd] a napnyusta) @ A sDr olyasmit is jelent.. (a halad6bbak lefordiihatjak irasban az €g€sz mondatot is). Tessak megn€zni: a Y.HAk I tllrlAk hl.2l frErDot'rrOa sErrltrrBIE'E thQ tl ttEsEr nEE. hogy . D Iza leend6 ura kitiizte mar az esknvS id6pontjat? @ Iti euitsuk fel a s6tnL i6? E) U$/e nektek sem all fel? Ir rl{hizad6krt lisd atulo$an:U36. E EE 'EErE rxo-ro-tEsEr taE .tesz.. sct [dIs6k0nsd r.). e g y e b k e n tp € d i g u g y a n o l y a n o k J e l e k e p p e n r i k b d i h .les7 szo rvagyis rengerpg kifejeresL lehet gJ.0. van: mestelt€K {6nsKneK. megis riw teszUnk. ahot r"rDDEE. hogy v a n n e k i h e l " a l a p j e l e n l e s e . rltEr$oMe at LEt'ssl:l 5l rxf uPrNE I9!Ltt4I]!!2-lI!0r Etf o0.. Nem an6l van am sz6..$aba(a te((e \= k\s6bani\tot(a) a kdrjdr. . Oezu? @ (j S/orsasasi rekordot allitoh fel [D Terirsd mpg a/ asllall herom fore. ldii .rl] TetsetSs p€lda arra.0. A|odft8fiilyisji6:IISfr/rrrLtrcLocrtun Nn. (WtEn rou sEr mE LADDEE acat tsr rrE rrrrr.rk6r.nE *Esr.) tr nt E csak hosJ boldogga Gqyrjl azokat. hogy ennyijelent€se van a szerencs€tIennek.. amelyek val6sziniites a sflr... d€ j6 ritmusa van! AmnW..& in ddnertl a A nap nyugaton nyugszik.t nlm t{dlut. hogy az argotban egy sz6nak t (t) sok je\e$ese. inkibb ennyi mindent lehet csinalni vele.

. narom 6r5t veszxaradra VeWea harmadikutcat rrFr. 'nig.d trk 'iii ddvdisd /aAa at4/tgta.zinl Ir TaxEs3 Eoaas ro co 7o tfinir..{rrEltijk] vesz/elvesz. €s ebben aj6t€kban a rrf.. hogy a raffn€k van rend€s .r a joker' lvlindeneket6tt. Ez lesz a te feladatod Az elsd mesfejt€st beirtuk segits€gh€nt. tiikdn] Egj/ kisj6t€kra invit6tunk ezrittal. 52616l sz6E forditas John vette a kezemet.TE soha nem v€szek gl/osy szertE. lvlary IhihrlddbrsIl vesj/ egy ulastl Ir.ol". dl ldzsontulmiih lrlanv roofi nr ADvtcE.alaPielentese": a r.244t*zl.il dsIi I 100r{ TEDOFPOnnnnv.rij[ t . de legttbb esetben j6 es6llyel meg leh€t bel6liik saccolni. naqya.fokers 4: toke' took. !.a.tEszamratan idiomatikus kifejezasben is szerepel mi czek koznl egj/parai leforditottunk neked sz6r61 sz6:. Vettnnkegy s€tat.bjewzetel. hosy.vesz" ige igen nE2d mes az elsd l.sd. tudnod kell.but t tqt honnil dddddddd'*" vigyrzrtl A rrtrsoha nemjelenliazt. 6onus tanulnival6 halad6knak. vette a hnacsomat. a. hosv: rno| EE. hogv mit is jel€nt val6jaban a kifejezas. Iit tiiklz sri lon h qdtu k!(dl TAI. token f6r Jdzs6lin.E fl. rlit i€lent ioazab6l? Jo r rooK lttr ltttrD. dr6tl tuirul T . 6. Mit ielenl az a mondat.EvEa T^fiE .E mnD s'nEET O I. Ezek a forditasok termeszetesen turcsa eredm€nvt adnak.EDICIIJE- l Iiiror0r ikmrd. Iiitul dioDorivmitil Vett€m a lehetSs€g€t. ln.v. Itiikdi srdrd on hil !?tit dd 2tG. r:: lll . illetve viszlelvisz E Termeszetesen a rA.

zii 6lh h'| dlotov F€ladat azoknak aKk a fenti feladatot leneztak. mint eS/.U9q 6rzem tnog6m. I Ddt'r EEL I+ELL.4 sotr r. ho$/ ennek is rendha$/6 a mult ideje.tDrrnfrrJ.ncglogadtritrndciofi. as ne n€zzek meg a rehjan lott magyar megfelet6ket.F.d !e iuDadon illitottlela)t.ll. o A hamadit utcdnloduljon laln drt fi/EL6xts.n 4 M. 4. j6lesne egy--. lotbrnbd 23{. FEEL ELr.Itr n { a.€rrBnr4 yillanytad.G.lii /. c'r't 3Br rE r rr. 6. kapcaold arillantl. ho$/ a rE& ise benne le$/en? @ o. ha az embernek sok Nem €rzen j6l masam.Irff..r -c. Azu6n tudod azt.ftIE nE nfn0 snE.sfit !s gt6gts.:lF . rE t6!!e6.o.sfrr! loglalinnhelwll r0 nEoPPo. how Do voa EEL unE a corEE? Iduju fil lijt 6 lofil Ez sima angol 6ren isj6l elslithet5.4.h03lrrlre.szeretne valamit.n$/ erzi magat.. t4ilyen enes az.4B. hogy .sraqadtan altalnal.on.l. akik ezt a feladatot len€zn€k.4.|!!i' a tlr. faftsi ..I. ho$/ angolul barmikor barkitdl bnnteilenLil megk€rd€zheted: -Nem 6rzed ligy magad mint egy kev€?" Vagy esetleg: -Nem 6rzed r:rgymagad. cola.mint e Ez is csak az anqolul tud6k kivdltsaga. d r n ro fliron 6iilg tad ar if laiidEr?. Pliel6tt Pedig sz€tvet a ki vancsisag.LtENt } 4 {dftafilan 16ryfi. Es igt/ bvabb. ha viuogni akarsz a tanar el6tt. Lt'ttttE 4 76nntflen.foorttfrovraE. 3. El5szor is tudod. Hogy forditod az alabbi k€t mondatot iS/.l. a halad6bbak forditsanak.d8l l{nl' o. fu l.BE 4 gterE le o. .. I rur.g 5lhlfrd! 6)dllit$t l.E. tekinl sak meg a nekik szant feladatot kicsivel lejjebb..t.y..-.. Azaz a kezd6k p6rositsanak. babi.. ^ni sz6 szerinti forditasban . val6jaban azt jelenti.1}allibd 2l .l 3) 235.rE a.E a coflEE? lvnd lijl o 10fr'] Szeretnel egy kav€t?) he' lyett/mellett nyugodtan hasznald azt a kifejez€st.elaruljuk.lakan lt6 . d.r u nE $F . Ha igazan h€tkOznapi angolt szeretnel jd (o besz€lni. mint egj/ szundi?". 5. hog.ont 6 T C']I EEL }'Y EEABT BEAM|A. 4 s6t6ltunt ar eg'r.crurErro dldtislt6nrtii) ffir serr 4 kdnnrftflrlil. hogy mi ez a gyagyasAg. IIOW DODS 'T EEL TO EAVE A LOT OF I|OI'IDI? m ho$/ ver a sz'vem. Err f![]. akkor a wouLD you Lr.". 7-D mrFrr crr 4 tiul. iY6rmini az. rE r4rrr 4 dldloalal.8.fi srrdrt/y. ptfAr o fagysliver.x{.2.t'r'6 f0 EEf t.r.. Es a szuperhatad6k. Ez ut6bbit csak akkor javasouuk. Na de inkabb paros'tsd a magyar fordilast az angol mondatokkal.zimlar ias rliiil}.o.nqed.libd n. hogJ EEL u. hogy angolul az a kifeiezes.I rEvEn EmowrE.nd lilv. ha a EEL lfrl iset nS/amngy js tudod m6r rendesen hasznalni.

6sszeszori tod a fogad es vilEmsyoran Otszbr kipr€seled magadb6l: . hivan a 'ro.r. mert ebb6l megtanulhatsz minden "rossz'sz6t. "csinyan" ird oda a kb\elkezS szokaplsoldlok mellF.k€llemeilen r{ra rossz. menedzsment nEAD cl. a ME AAD GAYS AND ME GOOD EWS aaD tuuracEtrEtff . rossz. Azt m6r tudod. €s hogy riv'lAg'tsunk a vilag kihtastalansagara: €llent€te.1 I wanrrou B DLr r' ai6 a a. amikor 6ppen nagyon rossz k€dv€d van.moralisan min6segiles ill. 6s mindei meg kell tanulnod.tahaaEm"rlnl/.v./.idztnifil a vezet€s. legrosszabbul Szerintlink ezen igy lehet legk6nnyebben tilesni. Sz6val. torera mi? rendhas/6 a fokozasa. erD.lq a kjr^jes 'd'{rhi?l a hir a{cr(lblll 4 h6t (mint testr€sz) PA. ha j6 EnEvmr6Md@ldivintdtottotiis rr.tD to noflsEhi tun brdh vd64(+ sz6 szerin! rosszb6l m€g rosszabb lesz). nem is rossz".:* e37 . a e{r[hd] f6 szem€ts€geit. mini a bad] magyarban: "nem rossz. csak.ieqvezd meq maqadnak az oldabzamot. [u irh 6hd nid]) Akkor mi most m€s ra is hp6tolunk. on-ftfl] . vagyis tulajdonk6ppen el€gj6.stlyos "csLinya" r. a komoly.ri!. hogy a tor t{Det [n0t uwanolyan f€lhanggal leh€t hasznilni.rD ldndidl sebesrirt J6 hir azonban. tbbb szempontb6l is szem€t sz6.Eb. aooDkudl . a "j6" uwanilyen dbg. woBtE. Ehhez hozzacsapjuk m€S a t Drv-t lbdli]is.. Tal|an mag az a kifejez6s segif a legldbbet./yfuijl rick6. rosszrl.llosszkcdviinkteletr Ezt a leck€t akkor kell el5venni. (4 voa aEEn ^ saD tt@D. De ezt majd akkor. rrois€ft ii&l 4 rosszabb. hogst ao rnon B. ha neked most nincs rossz kedved. hogy a et. Sz6val rossz kedved van.r. BtD4 rossz eg€szs€Sil€g s. ill. hosy oti €ppen mii jelent a srr.shahespedrc ftrrJ'4 fo'd \-( {rn . A) szemetseg: tbbb mindent jelent. zabb. ha becsukod a szemed.{/rzl a silyosan. akkor ne olvass tovabb. uDLf 4 rossz. wo*sr.Felsoroljuk neked egy isen $/akori angot sz6.Dbii[ 4 tizetett ryrrrhntl o akar.

6Fr.LvL A n5knek fantasztikus drzakiik van a i6hoz es a rosszhoz. dfl ntE RtaEratisraEEldi erlrorl4 a helyes valasz ti]t rFI RE\EMBER Nc'nlil lii-l{tllbdr r{jrl + ha j6l emr€kszem 4 mE RtomnatrrnK mE 106lii 'ijt n..Ugyanns/.moialisan nem helyes" €rtel€mben nem a . elhagj/atott.3* .mily€n h€lyesen rranrlijt]. de kev€s a (Don tlerold amerikai humonsb) Jutalmul itt van m€g eS/: IF I aurED rnD u/no c wMNR Llrl nD roa A sEEx n E nta:iE? Ha rossz szamot hivtam. ErcE.. €lhagy) ige rendhagy6 mnlt idejff alakjaival (8F. A helyzet termeszet€sen polilikailag is €rtelmezhetSl M oltittgl a szerny. Ilittu . de ilyet i$/sem mondhatunk egy ansolnak.I'hl 4 bal.. de ebb6l is csak az siil ki. €mberekf€fs6bbrendiisegeL kifej€zesek angolnyelvszamunkra az talan legfontosabb Az €zz€lkap€solatos r€sz€t kepezikYov'flEncnrllw dA 4 tsazad !an.. Dshogyez mennyireiS/ vanj6l. rfFr!.fiEr.x/.r\c I baloldal Pr6bald mes befej€zniaz abbbj id€zet forditasat. mint Leonardo Da Vinci. V€letl€ns€gb5l egybeesik a zf. .ybal. bal tetted.gl Te\iedrem.rendb€nl€v6". rd^r's Rraflrltdtznitl a Os van. tla k€szvary.y. hogy"a srorrangolul A /r/crrellent€t€ "het)telen" ill. kirejezve term€sz€tes€n Rtallraztjetenti:"helyes. bal. hogt. jobb.vegef: InFr. hanem tobbnyirc a eronclnngl. bebizonyitjukneked.ftI). 16l a Rendben. bal.rrr (mag szerencse!). Wo@t AvE A rto!.n dditudd n csinalom. Azon kiviil.i 6ftd0 d. tEFr.mint a magyarban . legfelj€bb ha e$/es szam els6 szem€lyben. ALLsrcm. sem' mi ardemlegeset nemjelent. elm€g. hogy"erk6lcsileg helyes. . hft.llight or urrong or left Tanuldm€g a k6vetkez6rbvid kis szi. jobholdal En r. ho$/ olyan kjs szerencs€tlen.eg€szs€Se rendben' stb.ryr!to] (+ 6vozik. Paul Plccartney €s a tobbi zsenialis balkezes zseni.jobb".megtanultad. A /vonl ezenKv'iIjelenti azt is.'{it. arra legyenelAgbizonyitak. a I ntas LnoN. . a arlis tobb minden sz€petjea ( ajobboldal €s a ecrr-rrrtrD['ijt-HE didl+ jobbkezes) Ient.fFrlhfr.!ob] a mesfel€16 ember az 6llas betolt6sare. o Rosszul I An Doric tr mE nnarc wA/. navr wno e. mi€rt vette fel a telefont? Uames Thurber amerikai humorista) l!8 . EFr. hog.R6la ezek utan mar nem sok mondanival6nk lehet.lrft..m€gfelel6.

rrsro"eo" oo*' a $aa a\-ni um4 o etsoloxrt €sasi s€rnr€s.first bosc. hogy a dSltbetGoket hangosan mondogatva is gyakorold m€9. persze a magyar jele n tesnkkel egyntt. ahhor jesyezd meg uW. ment6s. nem is olyan egyszerii.) P€ldaul: sr. mrfrD4 harmadihHa oruos. hogy az itsszes lehetseges vihghaborn sorrendbent nksr woRLD WaEIliRn Wonr. rr*ELvE.r"mnEnt ltrrlnn.dd] tfa 6rted.rrt. . vagy nem vagy mar mai gyerek. Ha szereted a iOrt€nelmet. es Eradr Eradmlq\ iitszl..rd. nitlitz]. vagji sznob vagy. xa szinhizba jarsz. Boc.tIh4$bill. hogy van neki sEcaaD.lt WaE ls6t: rtiD fiErcrr.ssr LADrnek lli6n lElil (+ els5 h6l$) titulaljak. amin€k persz€ hogy semmi kbz€ az AIDlhez. sEca\D co4nclez.l.!.Nrlltliirl. ez auit6lasnem leh€t igaz.rln. Ja.rr rrarFr6l l$uztnijl] rostirn a bemutat6 est€j€re logsz Sondolni.tla net'in mi akkor is sz€retrink. hogyanjabtssze]KBAsEBALr.rl. srcor. hog.. dnE BmbEn. [6sd iidl (a els6sesely). meg az ipszilonosoki . mnrr rdrsnErll. llon lvlosl m€g fel perc. + m6sodik. Akkor viszont neked kUlOn mondani kell. . Drr4 nead. akkor m€g kbnnyebben megjegyzed. hogy a t5szamnevhez hozzAteszik a .ls szod ldi34 van.rrxryro. v'szont az ernbkneh illik azonnal lemondania.yr' (+ rrrD[3r!k6ndh!nd] hasznalt) nem lehet ismereuen. t@ a lok selbo ]a cses. hogy a mindenkori elnitk mind€nkori feles6g6t F. akkor konnyen meg fogod jegyezni.. l€djje is. SEcoND WostD WaR. ha kidenlLl. de a T rnD cotu em* minek? Ha v€gezt€l els6seg€ly tanfolyamot. €s ha kezd6f€le vaw. host. nBENh ls|dr-liliszl. Ha vasarl6s vagy. akkor a bar mar tudod. titbb nincs is rilltit). vagy peches vagy. fi{szl. lesz.EnrE IEl|r{. TETED ria sim6n kereszreny vagy. akkor a fri.yFrf.yrf Fitel..jisten stb. ha sai t woRDpr.. akkor irdatlan sok ezer sz6t fogsz tudni! nigyeu: az im€nt gyakorolt elsS harom sorszamn6v kiv6tel6vel az bssz€s tiibbi (hiszt6l fOlfele is v6gio ngy k6sznl. akkor a $co. tiizolt6. third borc . akkor arr6ljegyezd meg. es ':a !3t . pt. lasy sEco.itdl.tr+ els6. 6s akad n€hany apr6bb furcsasAs is.wEtwy . Ja.zdil.srrldnd i. ha masra.Wd (a loningl masodik eljovetet) vil6sos. ave arralfijr... hogy i. secondbose. vag\t nBI>DDGEEE BUE SHa Amerika'mAnias vagy.tD DEasEE BuRs.. [ii6?ttiisz. Affene.rkEr. akkor neked sajnos csak kett6 jui./^rr lsrdrti ft'!r] stb. akkor ezt togod szeretni: frlrir rr.niintzl.. 6s eteve rrrsr-carss fo&t3rt (4 elsdosztalyu) tanul6 lehetsz. (NAha neh€z kimondani.

. Az angol iUelv€ az amerikai rend6rok n€m olyan viccesek. hog! a M* t40 ..) lrd .nem lehet olyan bonyolult Most ne !$/erene' hoqv d kindi kunk a hinajval.r lnmlr atri hozzaa posr.. ken kimondani? [ (Tudom.. aki a tnzet (+ /. akkor sondolj arra.. mint a ma$/a' dolsoziK mint csaposE?lrd es hogj/ htvodazt az embe( aki ew berban(a .tl]. pf.'.El.aki a tejet (d rrzr{lnilkl) Es ho$. Belathatod. a eposvan InnenlaDtanevatazinlazmeny is.lZI. ho$/ milyen lesz holnap az id6 \'t IIEAmEE btlijtl)? ird idel es hogy kell Kmondani? [d rox. hivod azt az emben.r re rmsrhdsal. tr es/ emben r. hogy egv olvan nvelv Ua PLA aaac . aki repaat.Az kiilonben is ctt trsr ksii.es azt az embeft.. a t leck€ufankotelezo olvasmany l6l -?J-rh oldalon: lltsroRr nEnsm# IrtE oF a E A Mr t6bb€s szema rendhagyoiahosy ezt eddls I lz. . hos/ az "ansol" angolul e$/szeriien Encr. 6rved el6g S/engehbakon 6ll.t'i Tv'szerel6. aK a renclors€sen tozrcf. Ez crczt€tia hal6s6t lecke 6sszesti'bbi rrrv€g( szavera.ra u$e.Cmberek egy mint ez m6r kid€rnltszemodra. ansol (a f..+nek lpdlrtmlnP '6 Ird is akkor hos.. Eza meteorol6gus.) hozza?lrd idel ... azaz iavit \+ nEPAn'ld-ftnl)? idel Es hos/ kelt kmondani?I" o (6 a szerel6. amit ennyienbesz€lnek. TY-nEpArnirnr\ id-PtRn. nalunk nincs tejesember.szer lelduk):s[m.Cs azt az embert.) De most nem errcjlvan sz6 ltl azt szer€henk Veled ho$/ valiban mily"n e$/szer( ez a nlelv ve$/iinh eg) p€ld..tqtid'3]. meg ez sem €l€S neked. v€gtelenil A.es azr az embert.€sazt az embert.h0-tls4'dolgozih? 6s hory kell Kimondani? I id.{r [bir]) kell kimondani? es hogy ide! It (lgen.rir liidD viszi. nem?) . €s hogy hivod?urye roszrr. azaz ottia? id idel as hosi kell kimondani? I .l l'legteNT megosztani.{arst[in0lii]).. €z a csapos angolul.. egszem LA caac. aki bemondja.t 4---t (Vi$/azat.rsE.q. E Avicc az. Ezt bizonyitia az is. De a tzr sz6t is meg kelltanulni.

dhiill... d h h o r m p n i n n k e $ / k e m e n y l a p p s s p lr e l j .{E bn.eze ez csah azen van itt. -q + h_ze-tcj zhat Ea s ac a BE lnmidzNiihtill vtstBr-E ltizittill EE EAs LE In|Jllidltill i.s/f lkoffidobol]< k ny l.nldke4les vut f|x|er. hat o tiszt .t!ftil"l.. amit az cmbcr odacsap cgJ masill szo nroga:.. tjelyesen gondolod.lBer itth. maid etfelejtettem..-. Es most m6r t€nyleg bss.mon6rla"). 116{.:gszctiicn az a? oha. de Pont az a jo.r'oRRt&Eltonbiill Fsoouwaau lldyndttill . hogj/ segiteni akanunk. €s annyi kreclit.horo/' iEvakE).:8 241 . ezert adiuh meg a ma$/ar szo sz6t egy r€sz€t.Obelo rengctc Reng€teg olyan sz6 van az angolban. mint az-rtzf. un"}.. az segit.a:s egy rigynevezeit m€ll€kn€v€t kap eredm€nynel\ (tudod. ho$/ figyelsz-e. Nem biz tos..nadtsp/'). Hat liss hozzd a feladathoz.!ke H a e d d i q O K . corms.rro *ez.isd' ls0ndolja .. . az oldal aljin van nhfl! "elt.. Kuloskivat. A coMFoRr mindenki ismeri (persze inkdbb igj/: komfon). ne csak nezz. El6szitr mindig mondd ki a szavakat.. ami -^BLE-r. igy.lh!ftil.tele!i46"). hoqy nincs 4 pi. Nizzilnk cgy palddi. Ennch .igd-RE MAR$Er$LElrr dbrdll a _ml. r|stormr 4..p. raf 4 E$al6 {!1..vagzddik. ha a "henyelmes re saccoltil. Ja.Iost biztosan azt gondolod. hogy ez cgy amolyan v€gz6das. tr8ffn4E 4 piacl€les l.hononi . ilyen sz6 persze.lr 6 {.teru/' as. Jo sz6rakozistr Ahogy Pedig columbo mondanai flajd' elfelejtettem: az aBLE'r'ajdn.n olyan. b b cuxaBLE ltjtttbdll EoNomaBLE lortitdtitl o $i6 .upemadrct"licrrrtc 4 gy6gyllhat6 l. amelyik a -milyen?" kardCsre felel). 4 rE E sLElE'nn'.n.. hogy nagyon hamar vegzel vele. a fajta sz6. ahany betii hianyzik. nod aioled hasznolra* sondoliut. PrrEtrr r4r o pr09ran0rftat6..'o tdhtill c'aaEEn BLEIs. remel - ottattojelhen amenoillil st scqilii egy.--'''. - .lyhcn.--.---. rrrrrt . Kedves Olvas6 az lit ddi'r].

id6.' H@hL Aenlnt. Vnn.n tijlteltli. m€g mondhato. s€ndhaqlo nrnr idd. ho$/ cgj/ nioDdatba Dcgy.n1b6l . EADllit.Ha ebben az es€tben is igaz az. '.ir6'rt csinil.tanul6vezet6"?1rd E + 2. akkor li6pz6: igeb6l f6nelei liipcz.. da u". Rendhasy6 mnLt tdd E 242 . hogy az iB kapz6 ig€b5l az illetd cselekv6s elko' !et6j€t kapzi. Att6l. eaaDEtiEBlstditiil a keftesz O E E E E Retr. akkor hogyanmondod -!..P e r s z e . Retrdhasyo id..ln Jonarhan Jonalhan. lierl aftilior a2 ra D. Talin az egyili l€ggyakoribb szo: tdltcldk. Mondanunli s€m kell. wm"Iiil. -tr^-rel. Rendhasyomnlr d.l.t6!. as ird oda a kihagyoti helyre. I iz dzs0'riszin] Inijfijr6nl. ulazo rr0 u llidl+ tna lEr ltt'Ittll a hiziirt dolog. nn].t Dnva Mo@ DNwIlq.l. hogy mit n l f l r r r 7 i o c . iri a liihaqyott helyrc n€qy olvan sz6t. vagy -dc nef l{iil..rh:qr6 nrrlr id6: wE. €s j€lold meg azokat. csak a hangos vegigmen€s szam't v€gigmen€snek. nenj€l i'jb6l \.jnclcli. hoqy . m n 1 i h r n c m J z f / r orrcE ldiilrd q] tincos '. hogJ a fenti szavak k6znl egyet s€ ism€rt€l volna. amivel €rtelmesen kieq€szithct6 a mondat: qt FAvorRtE bJ$ahaat@ahah. bt is belef6r. hogy valami nem tll €rtelmes. Moft. akkor mivel haryar6zod azi. Csalihogy itt m€g nincs vage a torttnel ncli.Idrl Igcn.r.{Erllirrdnd hallaat6 rRA vEllEelnuilntl.kirdinl+ kert.rEu < rr.j. t&t. llosi f.dl.. tanito liiitl + < rrrprnthdorl lezer vezet6 o zrsrr.rl. hogy: c.6gig €jiuk..d.{ orflr llicsdrl tlnir. tsel6led n)eg sz6 milliomost. cz i Dyckcgas ansolul. mnlt R€idhag!6m..rii.r . l{agj/arul: . Ei. dolgozz visszafele. nra$/an'|. teh6t most a ki nem v6lasztott szitsd h' €zt a mondatot: j6u Loaihaiieladv6nvok: azt. 's a rcmnE llanlc) ianul. run.{R f. ) I r i b d l l i c D c r t r i h . dxondszdn A lied\.t"irl. drifitl.i adunli meg.s1v6 1[111 autotvezet. amelyekkel most talalhozt6l e16szijr.r 'o[run.

.i] vid [...spaletia" oszloP l6tsszon.eal/. Kozeli rolrona a s'rmr [stl.rrarlar r.r.ttl telclotrkrqtlivagy a halitorury ddidrtte. b e c s u k 6 t " € n ej e l e n t s e n ..r.l le a Hblazatot [Sy.. Annal inkabb a .anekes" esy srlraffhing. hogy .cn-rail sz6 uon Az -ER.diiliot: L Azang0l.L{.eel" Arui0h6 ydgarc srm jele. azt is jclenti.liislri iiggteszleni. tiogy cz igy van. neg ink6btsrffn t6. vezet(nemautot!) aatexE E I i ..Pl.a.hq. a..d e e z m a q / a r u l n c m j e l c n t semmit.rrrval.e.lrl..sd..mint mas helyen €z megmutatkozik ebben a k.Eml6kezz vissza az alaP i g € r e€ s a j € l e n t e s € r e .szit. p6ld6ul igemildigm.Axut. Es ha jobban belegondolsz./s€s" alakjahoztadozili..^z..)ny!ben. a. sz€p €sj6. A rr.. hogy a tAblazat alatt felsorolt j€l€niesek l(6znl melyik melyik ig€hez. vdrjonl ..oldrlor. iuetve annah.]PincAr.ki rrvalattqyat.f.mr hlrneing].. ahola|rrrra . a | [.nkt)tai.aszlndviccstl" angolulltilrt lJrrrwcr. n)indja( ki is pro' balhatod az aldbbi helyre kis feladatban.. / A .rangolhan igyneverett m0ndi . c s i n 6 l dm € g c z t a k i s e l l e n 6 d i t t a l u l . mir6l is ruttml RULEIftII o kormanyoz./Yalsind.griidds. elte1.dd dolog... aklror ellen6rizt€d a megold6st a hulcsban.2.aot b€inuk..az B.-6l-6".. Talald meg.o. faldiulrEesvonalzo (Btrt 24' . ngt hogy.. negeliiria tfnsrat.tt6"t wflr'I.diikrdd..dsad tella megtll.Ez igy mind .. lly modon az.zsalugater". tiillclcksr6lnld!1.datrtrk rlosr rLSronl kevesbe tipihus. de a dolog nem nrindig ilyen egyszer(. ho$/ .f..liiria ott az EligaziLis teliesen ke.g. alagy sz6p maS/ar sz6val a .€steljesenjososa!. ho$/ csak a.ir" ise ansolul NB|E bi)tl. k m e l y a f e n t i e h s z e r i n t . l c t o n k d $ l o t o You wtLL tiEvEa /--------J dii. deerncmtail. Amiam. 4 TrtE / l/id [di.rr lt.r].. 3..r6rend egtturcsa valaminekralakijat a angolbar mlndjuk. hoqy lehessen latni pontosan.-os/-as/-es/bs'.jdorkatper").ir]..ycworszistrrnlho. oda ajo kis fel.nat lszcmbrdi] neg mi"{pels!... vomki.] S o h a n e m f o g o d m p s h d p n ir r . l g e n d m . Tahar. pinctr .raszintha ezt l6qvestbevalljuk.loj..rbb t!aod.valakit" intalh trtfsarl..ise ''.z i' ..sziieskorkeletk€zett E Rendhasy'imllr id6: 14.z rl k'!rl. grttcs:lrstsejtesz..gfele16 sravakat a negfelelci h€lyre. Csugbe a spalethtl <..\1 nzcrlltli-Szltt wa'rfui.J... i.j€syb€o egy vonalzo s. aralany a! {llitnanyt.. [0vilnadr.. rcp0rici6. o E z a S u r a l h o d o j Je s J ! o n a l z o v a l kotmAnyoz. nlinden orsziqvezer.il ll rem a tndk..t l a m a r j 6 l m e g y .€n€k€l.] rolyad€kijlvanszd. s5t.ned al a tiibb0s alid : kulDs 250.. van ebben valami logika..amimindig d. legalabbis fordiLAsilag Vcgi/rinli p€ld6nah okaert eqy j6 kis igdti strlsrt] + becsuk. sd [sot].l.6n: ira oe a m.. nis az az.. monda$an y esy.spalelta". Ha mar itt tatasz. es haladhatrlnli. . T o l i c l e k s z a v a k l \ rtlo l t s d m e g J m o n d a t o t rrnloner .ealanit" a!.ztisjelenti.

P€lddul.fel6.) f4ondom: felolvasni.rrrx rrfa [ar. A. 3E2 wtx. (olyan) kakasos cocKtsH (lasd m€q a hbieqvzetet) Ez az bt (vagt/istiz) sz6 a kezd6knek szant tanulnivalo. yar? tf 235.o.'j''E mx a 6. IIaBc6r? ll0.ioDlior& a lalhor.. Jegyezd meg.srfnek tem€rd€kjel€nt€se van. minimum 6t. Sonsrdbln:rrrrffxrr.tEMt. kbriil.{irev€gisolvasod ^z oldalt. . "' ungotszavakatl a$/ tizene$/ k6rnl jittt vissza.er. (BoG.halad6sabb"). te Karcil + Ihrr DoEsfi'rn.hogy az .ED z Inkibb sznrk€snek vaw zbldesnek tetszett.dazt szot egyre ovatosabban hasznaljiiLk. korlill-szerii. k€s. -rsr legqyakoribb az olyan.sn 4 /JJgy) 4 kakassze(i.r r auivcm.tE nwf vigyezalr A @ beugrjk. v. NtLtfltt. fEr4iREE ttr oqisrlots. Egy-ket 0'obban hangz6) p€lda. o S/rE Loor. Tedd hozza az Er*t n€hany gyakoribbnak tiin5 sz6hoz! Nem baj. Ha m6r (olyan) halad6sabb va$/.. Fon ExaMrLE lktrg-ZAqliil..o.a S/t Ed caFEEAc6 r' Br Olyan harmincasnak n€zetL ki. ngy.. mint keknek. o lien6nan nagan. rfEt. akkor lesz 'Sazan €rtelme.llol] <. t iogt l0l a s/M nsthenl'sd a .. liOsz. ne sajnalj m€g (ngy) ot percet raszenn' a dologra. ha kicsit lurcsan hanszik (ak. 240. Men mi zsenialjqbah f.2seni6lish: 0i sz6 sepercolott sok vagyunk. Brwn.t Elat. (Szellemesen a c'mbe b€lesz6ttnk.kosz.0. legahbb Wakorolod kozben a szavaidat. (Tess€k n€hbnyszor hangosan felolvasni. folyiasd a soltl €[et6nr i'a l. lecketa l6 | oldalon 244 . harmincas mnn.r rarr ra rrxE.0. hogy-r5r. ro 238. de igazandib6l ezt 4&uIj4] rij sz6t fossz tudni (a m6r megl€v5sz6kincsedtSl fngg6en)mar Kiejt€semindig:_lii]. Enem. hogy -tasz". jelent6s€i: sas. ezt mitr meg keujegyezni: €s o rzr vrrli-t&dnl tizeneqv urre ivkrddil o harminc cocr. fiihetetlen. de ha €gys2€rtCnylegazt isj€l€nti ) 6 . t0E5 Fffl m aAft r Lor0FnoxEr? 4 ililyen 6nils at. haazenbanet sokn6n!. + /I Igen kakasszeriinek t':nik ez a tyuk. kak6[ DInvEtlIsE 4 lngy) rizenew 6E fel€. .Lra magyar "kakasos".* .. bar €zt m€s nem kell megjegyezni.) vedd tudomasul. mert mindenkinek r6gt6n egy hasik jelent€se is isj€lenti. PalderliI Fm oEzr. tizenegy koriil h^rminc Cv kdriili. vagy a .

rELEss hotl|flrl o lels5reszn€lknli.5 !j sz6t. ncmi et€rz€ssel sorold fel az Ot lij 626t. llvlinimalis c€l kezd5knek: 5 sz6. mint most. N€v (ha nem tiioh): !.fsr ldsiiil. €s akirhany nj sz6val ti'bbet fogsz tudni.derekigmezt€len crrrDr. de akit na$/on nem szeretsz (vagy nem na!ryon szeretsz.Super less: sok 0i szr6 [!4ifdr. hogy yalalrllgts 4!!a!!1!Ol tla szerein€l a mi I'stankr6l megjegyezni . tedd ezt: Il Vabssz magadnak valakit.) Ebben a cimsorban (szerfel€tt szellemesen) elhelyezett -rE$ segibegtinkre ltt van n€hany gyarori -l6st kedvcsinAhsnak. amij6l illik hozza.sl o hajl€ktalan usrzaqr Ji'lel. merthogy a -rtset irdatlan st|k f6n€vhez hozz6teh€_ sz6ted csak az legyen nyilvanval6.l kivanni n€ki.-a mi toPlistAnkb6ll .3d rrrrrtrir lhlpl33rl EomEREsr lf. amikor klalkoztok.!d ntoucEflEss Isri'!/. pr6balj meg er6sen !9!! gondolni ntind az 6t r* tti .topElEss ll6il.rdit$rl rA. he] elc olott lvl€gvagy I o p€rc. 5 Gt Id€zd masad el€ a kedvenced k6p€t €s hangosan. El Legkozelebb.srl noEELEss lh6till|Ir1 .. vagJiamiv€l valami ataDosattudn.mondjuk .@ Vabssz vete kapcsolaiban s sz6t a listar6l.. akivel $akran tahlkozol. legalabb haromszor.gri *o^mlEss kusrLszl EnDEst l|lldhszl Szinte rrDrrssrt folytathatnank.rrEE55 Jt6isr{.

hasznos canrruL llrfiull rasEFUL htir#un o Sondterhelt illetve fi$/ellnes EoEtuLlti$rn o pihentetS. raj6 jai€kos. te mar iudsz sz6t k€p€zni.rf. lvleg adunk n€h6nyangol fSnevet. c.JFoi d hatatom erci gyttnyitr( rajdalmas.€s te szinte mechanikusan megk€p?ed velnk a szint€n alhlunk megadott'rarvegii mell€knevet. €s t€ hlizd al6 kttzriliil azokat. Ad6dik a Itladat.ff fklrl e qondoskodiis o rE .soda romn.lrl + gondatran. c.P€ldaulmost is ezt fogod tenni. rop&a9e06&el 4 remeryteren.lhftll + gondos. Az els6t meg fbntr6l is lesheted.rsrlh'1. hogt/ ez valahol a -6ei k€pz6 ellentete. Itt a megoldis. ________________ 245 i: ../rr u. eroteljes__ d Zr0. c. €ttcl.ha nem.r. hogyj6l gondoliad-€. a -rur lfiill. hogy . vajon muki'dnek-e -uzlal is. amelyekrSl tgy €rzed -r. cyenink. r. hogy megnezznk'r€seszes szavainkat. nyugalmas zsrraz lirisdull tla hiszed..Onsird a---------) atfD B I gybnydriies rajdalmas 4---------) AtrD z a---------) AlrD a I I C[Cr6nzti [CnDCs:hosJvanaz ansoturhoq] rprp"?ird ide: ./r-{alis lenne ertelmiik. Lett bel6le egy k€pz5 is. Pr.jatszi hatalmas. ezeket kellett al6hUznod (azt js ellen6rizd. Konnyii aszr€v€nni.Szuperfiil: sok 0i sz6 scpercolott 2 Figj/€lmeztet€s:€z a lecke csak az el6z6 utan"€rv€ny€sl frzz full angolul aztj€lenti "tele". zoP€rur[[6dullo rem€n]teli Emlakeztet6nl ideid€zziik neked az e1626lecke szavait. mit + segitdk6sz. azt k€pzi.Trlbrifil szeDs€o Prfibiinl a faidarom PLAYbliil a ieft]K a wotrDDRl$ndirl .tele van vele".

o c r s z o k a p c s 6 nl a s d a S c o t t i s hE n s l i s hl l i n i m u m c . 6s igy lesz azokb6l.. l c c k a t a 1 5 4 . . super lesst. gyenses€g . r A Loch liess egt/sz€r(en egyj6 na$/ t6 Sk6ciiban.'247 .0 loch lless-i k6pziisr6g ( A . ahogy belekap a . hogy fusd it mag egyszer a . . "ked!es" stb.!4 a sondo hi!*ulnlszlb€hc/e..5uper less . illeive . ami hi6nyzik- a !169szuperebb:egyesitjuka zseni6lish-t.kedvesseg .s- "€s . "betegs€g". szavak faraba.. Syenge". Ugj/anarr6lvan sz6 mes mindig .Zsenialish". A -ttsr amn$/ pedig egyszcrtien egy h€p26. amikor r6la olvasol. val6jiban mel€gs€Sgel ajinljuk.Szuperfiil" cinrii seperccsehet. Az elsS sor mintdj6ra mindig ird be. a szuperfuleies a szupcr oqvcrel' bijldhnsstl [h'{a . K€pzeld el a Loch Ness-i szitrnyet. o l d a l o n .beteg...a sz6hepzes16l. Az el6z6 S lecke kitzehtrenek k6szonhet6en n€m k€ll sotatsagbcn tapo gat6znod akkor.

n of{lvii'rl 4 dolsozik.yDIgf!tdl tbtd. zrr Ifjml o wA7EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE id. unders solt 0 sz6 seperc ol6tt rnddr] {tudr..l.-t nem€lyik mindketl6vel miid6dik.luk]. kital6lhatod a k€pz5dmenyjelent€s€t.rEDleiilztirdl) sz6ldncse van akie viszont (e$/el6re!) alulm€r€tezett\4 TNDERstzED annak kivabsztunk lznhts:ij?dl).. (<. de nem art a sz6tarban is ellen6rizni!) DotiE (sEA K) z ----------J z----------J EXrosE (^ nLE) E .l z Dott? z llind'g trilf6zitda krumplit-4 Ma este tril6rAzol. nehanySj/akoribbsz6t. akinek maristrllm€retezeit ovERs.atapsz6r"ismered. aKo. (tla az . ezekte gondoltunk: 4 a viz. FL@nlfid4o padl6 (az A fenti lista alaDianDr6baldel6allitaniakbvetkez6k€t elsStmeqoldottuk!): vizafatti kamem 4 aalAaaka aaa"aa 5-as m€trovonal a padl6fiit€s o lie dolgozd til magad. [6{d.t vagy eppen . l6rddijir] fla halad6nak sejted magad.r_) EEAR (^ cotrvErsano ) -- | srzED lnos) 148 . dragam? a A hangos gyakorhshoz: You^LwArs AaE voa woarha d---------------ro|cEr. [dd'vi'l]..!l . hidd'g'{undl. _JflEAD (PaatEcm&) oPn'nsrrc 4 ------------) 4 sE _-__-) s (EAR^ET) . D Rune? lrndo'v6ldrl.tOvcr. Csabil4 . Irnd0d6rl. Itt megintazjarj6l.vDf. coon$lll a tijz.i. az atabbi szavakhoz is big$/eszthetsz oyEr.r. amely j6l m(kodik majd own-rc|vagy urDEElelis..r.J DresSED ..

. ^z A swER 1+ [in.ty. meg/bekotozteh." Itsrl(+ isazs6sos. ttrcodDtnodtl (tureNERL tncE. ha a7 t/+t ik biggyeszU h. a rD nFrED.16] k6sd m€s ezt a Gom6t.DRESZ] e. kikotoz" valamit. ami annyit tesz.s a BrEnDLv lfrordli] baritsrsos) szavakat./ banitsiigtalJn < nat\Dw4tnncltandni\insl kazir is' u\r tErDtI ltt'-rf. (crLrtE). tnurc. tu. kosd Ossze a megfel€16 sz6vala m6sodik oszlopban. hogJ: A nyelvtanulok szoKak szeretni a hasznos listAkat. dtftLy (DEAI.(4biztonsasos) . vasyis (+ tai().ciDarassar" kapcso latos jelenlese ezt nem indokolja el€gsegesen.] e 6ltozik. J6 valogahst €s sz6i6razdstl (DEu4.^tsuAL. wcatoRrAErE (srvnDnv.. a rusr (DEcrsad).did. . u1z. ri . hogy milyen j6 a sz6kincsed.ki6omagol. amia baloldalon van.Ncou raBLE h"-&iuNtdbdll megszdmlilhatatlan) -rij" sz6t tanurhrrsz att6l fiigg6en. Feltatelezznk.l1t. lvrlh'il o togadtitis "'sa'fl'J. adunk hit egy egyilhlin ncnl teljes $/njtem€nyt a magolhatnival6kb6l. ulfscaE4 wsnavEtf. oribztet) r/yrrf.rar Jid-VA[tidzel a hc. hogy Do a aF nE xflorldltl dis. szabdlyos. .-szgn ' o' tt0. wwELL. Egyszerii gyakorlask€ppen: lH ollasd fel.levetk6zik.11 "ruo.UlllllLOll: sok 0i 126 seperc olott (4 $tu az at*nat is . wDE taBE. ea Dm[dd.no es az anDolrt-Difl. i'ztq . wLoAD.').. old^lt. kosd ossze egy olyannal a harmadih osz. Innen niar togikus.a tr "O 1. wwtlulc. (EnvtRo1ttEflr).). -l unfair le lonnven medfeithet6 iele n s € g j d t s z 6 d Ie rkkor. o ". wfRuE.). nyat a kezd6knek.rAtf. rnaEAuaLE (rEAn). Fedig a . ebben a sepercesben is vilaszLunh nehd.lo.n RE D$r.Abel a rengetegben" c.dcs al/r. ul atafrAL (LAueE). wt/RrrEti (L^w). j6l Osszeillik az adott sr6 ahow a pelda is mutatja. 2.rhJsyo ido. amivel lgy gondolod.](o v6raszor). leckal a WoRDpLUeban l24t.lE{'lil a €16nv . A helyenk€nt zAr6jelben emliieti ptusz sz6 gyakran fordul el6 ewiltt az adott unossal. amit el6zetesen becsomagoltak. .seITn. hogy ismered a E^ppr lhqil 14 hotc. ehhez nreg kelljc$/ezni azi..E In -Rl ^ dalall ^ TAAI'ISN/EEABIE ) hn-lNed'bbdll mrllnhnlERl ITTEAPFYI'J. !. n\nEcEssARy. lopban. arjPActc ulrPLE sAlrr (teEAntER).(il]. cs hogy olvastad az . levetk5ztet valakit (ritrir[dB!. wsr{tLLED (woRKER). LtttELY. a sr$ [s?aifl.ag).-AEil ( megvalaszolhatatlan /' olvashatatlan . drnl. U BEAMBLE (pa'ft).p (vorB DREss) I Rendhasyo id6:sD mnlt *-. aztan 5. udLo6/flrn-104 kinyit valamit (locrr a bezar valamit) .'rorlhA"sdnl xrrcorf. 'nnr E Ren... e. u\orFtcrAL (nEEnne).rvl'r.oE ldii ise szamtalan .

.. De azert nagyon megdics€rrink. Jutalmul csak annyi. hogy -botr. .fl. u f! fLL nE sE[tttcEvfih FtLLEhs . 0.. EBErtst.t ELEVEIBE.ilasztottad.o. atnyrijtunk egy hangsz6r6t.o letlvoss6g. t.{r na ne €aessle minket 212.fejezet". ilyen eaD.t. Sajnos. . hogy. <)unlair. 0. €s eszedbe jutott. tef?ifa trrrfffr nyugodlan azt. €s tudtad. Es az erkolcsi gy6zelem is a tied.rt€szt. hogy elaruljuk: a czrrrff azt jelenti. E froLlr. tEtur$tlt. $ayat rEBnEN. hoqy a .. rrrflfss d siit.| fxfss o. a a^E azr ielenti . rraar. yEE 2'fif. akkor nagyon vag az agyad. 0. .jt] Condolkozz.rrr.urarrnr 4 olvasiatatlan. de na qyon k'vancsiak lennenk ra.ildll a benzin iu edrIsrrnsiinl a naDsutes.prd4 na a scanDAL.. how.rrrfi {rfrrppr4 bot. Ez az egesz hosszli a bevezet6 volt. parxFu. l/I. s. h€pzeletbeli bok'iny'nevet.\iary szereted a sz6p ragi ideg€n szavakat. hogy.ec"{rr.rElgrjtl c) cffprErl!. A beinndoooo6 yoflrl. A feladat m€g csak most kOvetk€zik.€tkez€s zrrn bisd + itsv€ny. llory: WaERa^E. olyan eaE.skandallum". n En4 wndlz6. mijarhatoti a fejedben. 2l hogyvalalift.botrany".f0u vnL ftyB REcEtw EtEcEryEs.kedas*!dii". norditsd le 6kel magyarra.wr. 6s beugrott. i. Ha id6sebb vaw.kis nt + .rv. na a cnanER-t valaszlottad. akkor vagy el€S j6 a sz6kincsed. nosr 4 *iiret. akkor fogalmunk sincs. Duna{ate. 2111. ez e$/szer t€v€dtel. nEcE 6 EtEronlagtldvagta hi'li loronyridi6 tEsre. ha liatalabb.ny"? A) rc. Sonannbaai u.0iDEBFuL. es gondolkodj €lazon. StufmEs UtfE! f//lfruLE' 0FnE c'ttfimnuEs ytn tnuLEa. 4 lifflolaksrii.rff 243.ls{gialan. az alabbi harom sz6 k6znl melyikjelentheti azt. I hinnrr6szarak sonlndben:{E rxE9.F*lt'diill B) a. Ha a crrEet vahsztottad. ct|E m|EhFuL . akkor D6ra aj6nl neked valamit a kirahatb6l.. hisz€n a WAEBaATE a -caE sz6osszei€telekben 6ta val6ban.r r a bar.1l LEAsrEt DrtvEEA E t flsr6 art is ielenli.'rar lnillo €ter. t lyatrfn. nem pedig azt. c0r00rt0r. hll I kdryr t lisjtsnig. o. firr. c'c(Btl 216.botr5ny" angolul sc^trDAL.o.Es ho$/ ez mind valamilyen botEny volt. |.rD. trFvr.lUordplus@ote Csin6ljbotr6ngt! logy cir lnir csd hdod.rfirr o nam biztonsAqos .botranyt" j€lent. mi leh€tett a bobany targya. aBEEtBh.dik.kapu" €s 6nk6ny€sen csipra\ le a ItlaEnaAErigy kapcsan a Vizikapu (zsilipkapu) ftotel nev€b6l (ebben a szallodnban zajlottak a je Watergate-rigy leni5s esem€nyei). dogtalan.. KitaEltunk eked n€hany j6l hangz6.lentheti hosy. naDtenv .rafrrrr&o meqvilaszoliataflal.

t4.$ baralsjgos nyel\ Wh-questions K6rd5szavak C a l l m e d l d\ i Rolling Sentences o A6rdnl6 mondatok A titok lvlagicsentences 4 tsiivOsmondatok Useful expressions a Hasznos kifej€z€sek Useful €xpressions 2 4 tlasznos kilejezesek ? Useful expressions 5 4 Hasznos kifejezesek 5 I minuie 2 words 252 253 254 255 256 254 259 260 260 ':r !5 | . IUClUrnilOilC HCJTOCnTVOUCI L/ .

Dz egyaltalan nem n6ma. lgy teny deiilt aria a regi€jtClyre is.a . amikor a sz6 elej€n van.len€sn{ sorre d' b€n: "be6nletes. Pedig vannak szabalyok. ahol a x n€ma.is._. . kipurcant" ('nellaknav). €s lk6i. ezedehondom.l ldiinl Namarmost.r' nem az angol helyesirasr6l sz6l.Azaz te vaqY n€ma. hogy mie* hivjek az ahgol futbaxisr6k l\€ziJen6nek a magya! sporlri. I'lost sz6lnak. mini pl.jelenri: A becsiileles pszichol6gus felmaszik a kipurcant bombara Tanulni_ . IVE fla$sl E. [ii{ €s let]g llyen eleje-dolog m€g a Ps. szokas elhall' gatni. xl. tr6nitrbkbs". pedig -bonba res0_ -msszik-.{E n Eoa . (M€g eW ilyen rossz vicc. Az€rt m€g S/orsan leirok egy mondatot. betii.hologrst \4 psvct 0r. varjatok. "kes.v6rja. hog. nol. ila megtanulsz h6rom szot. cut'r6 srb. nEtR J. €s ulana egy /tiitn. nrkdrdl. mert nem mondod kj: lniif. Ebben a kombinaci6ban' vagyis a szo v6g€n (de csakis a sz6 veg€nl az .------) cuEB 4 B---------------ItxaaaErED 4 . Iti van mindjart a f. -.ntt lml'nek ejijnk A harom sz6 kiejt€se iS/ [bom].. amiket ki tudja mi€rt. . amii mindig Fl-nek kell ejteni Kivave az olyan szavakban. Kiejt6siih ped ig: hia?t]. m€gis van. kopog. Kiv€v€. van a r-. lnnen van az. lgen.varnak varon.E EYcHot nclsr Vannak m€g n€ma betUk? Term€szet€sen.vAEz. itjelentenek.---------- re roskadj masadba. A beiiik u$/anis soha nem besz€lnek.s E r€lenlasnh 1 E \cm hpllLihunid ronorbhoi niarl "lpq od d/ n?huntr.v6rjuk.varjaklt Aho$/ azt mir korabban emlitettuk. A harom sz6: to. n€m is szoktak.var.) Teha! a tn€l tartottunk. OK A kep_ alairas azt. ami! mindig [t]nak mondunk. Pedig most kezdek belejonni. vArunk.y bor6ts6 s n{clu N€m hellpeldiiul ig6t ragozni. 6s nem kapok toiiasos knockedlit Pedig szeret€m.tla ezt nem tartanadrendesarvnek.ideirjuk nekedegv ig€j€nekjelenidejii ragoz6s6t: egzotikusnyelvegyiknem rendhagy6 varok.yez a kon).vartok. c(ng. sa€ntrlj rt nyelversoha nem ke nestanutnod. amit6l ez nem deriil ki els6 l6tesra. hagyjam abba az eS€ szet.0o64 ledil@ldd?sisd]nekmondjak. az angol egy enn6l jelent6sen barar sagosabb nyelv. a rwnE. akkor a tObbiben mind ki kell mondani. a szilvasgomb6cot is. mint a sottB. llyen az 6 hejesirAsa.tod{ as tdAcKERED sza' vakbanE. ahonnan az osszes fenti szab Azt is mondjSk. varod. hogy az angol anyanvelviiek a pszi.toaEsr + . 6ra (oo perc). hogy minden leck€ben kell lennie megtanuland6 sz6nak.3. !5!. A sz6 elei€n az ember nem pissz€g az angolban Ezt nemcsak hosy nem illik.

. m€lvik. mit. mikor. (lvlinde$/ik mondatnak ugyanazt kell jelentenie.mi a kozosbenntil{? to""ftiul + hosyan? Van mag eW kerd5sz6.^4. + vkit vacsoraval megvendesel) i I " l e t v i h e r d 5 s z a v a h d r a d l a k k i a m o n d a r o h b o l ?r d i d c o h e r : h m -up sowL? lwas.lT nhd. r [n. ts Eoonrc? ldoorlhit] 4 huhog) a up Bou/Lltesingotb6ll vaidling) . melyik mondat tetszik a legjobban. melyik mondatt€tszik a legiobban? Ird ide: lvli? Ki? Mit? lli€rt? Hol? Mikor? Mely'k? wnollitl " Z5!. tu dirod er !FR? t'av'n *'!53 .Tany E4y pszichol6gus leg. t. sokkal kOnnyebben jegyezheted 'neg angolul a ki. Tanuld *aolhil Ki lqhog? wnttlt*l lvli a !4!ta? wntrbttl ivlit lAttogsz? lvli€rt "nYtuall a yiljdlinsban? IvlikorW4d€gelsz meg? tlelyik vilqorgott rad? xnlasEltirl Ki€ hqza? biztos kivancsilenne 16. mint a kezdetek hezdeten meg' tanult magt/ar mondatnak-) .tNeaRE 'EEy BEAmc Et"? lsEAllhil] + iit. . hol. mintha nem tanulod meg az aliibbi mondatohat: liebbi mondatokat. mi.Vii. ven 'oqsoDt m . arni sesit mesiegyezni.IUH-questions ll6rdiiszouok h!3 ldcbdliriij's !6n4 Ha megtanulod az a16bbi mondatokat. ki€ kerd6szavakat. az nem r4rval kezdSdik. hogyan? es€szitsd ki az abbbi mondatokat a megfelel6 ansol k€rd6szavak SZ0n6C[CX6i: kal.a "ki huhog" p€ldajira . lvlit Olvasdel njra az angol kard6szavakatl veszelaszre. de uott"Itill a irj olyan mondatot . mi6ri.

ho$/ . hogy ez egy nagyon termekeny szerkezet. \ H d p / n e m e l p q m e n s z o r g J l m d s d q ) .^2 6t ise kbz neqyis.li?rnd. iriLonj nehem eqv k€Deslapot. i 6 d l ' 6 . . Alant talalsz is 5 Uj ig€t. . 5 . ald sz€reti. nemcsak azt jelenti. . mert enneknr€ssz€r€pe Ezaza l. oALLMEA rAx.!$6lnii't. hos' mas a szelet is eladja. . t l d n e m . ez volt a €sel. l v l o n d i o n rn e k e m e g J s z r o r i l . akkor meg I o g o d e n e n i e r r d s / o \ i . Jabsz(on) nekem rock and rollt. amivel m(k6dni fog.lildl. ktlld. locqy e r d m o n d a r :c { r r . tu@. mond.r.ft'vj nekem e$/ taxitl" Vagyis angolul nincs kLilonbs€g a magazas €s a tegezes hozoit. . r e s h e . hiv (oK. azutan tovabb megyiink. " ' " n q " . (Annak." . w'*!itlt .tf. 'r.r lbreD 5. Ha mar m6st nem tanulsz m€g ebben a leck€ben. r/xlhez. Cyorsan mondd angolul azt.es: st4.'u oonasnat\'c^LL.!nd]o kiild (A qzclde l€ny €lknldott meleg€bb €ghajlatra. . !.. h a n e m a z r i s h o s / " e n g e m .bjesyzet..olldn us/es. ez€rt m€g legalabb k€tszer el kell neki mondanod. ttivi(on) nekemeqy buszt. mert ez a hatodik... *. cyorean tanuld meg 6ket. A k i d r p n d h a g y o u l t i d o h e t r s s r e r e l ra n n a k d l a b j e g ] t " . Bizios emlekszel m€9. amisesit. ladl NE Mon. A d i ( o n )e l n e h e m e q v c o m p u t e r t .) Eiziosan tudod mar mind az otitt. ) a r*nt." .E A rAU!?o/.til 4 ttivjon nekem ew iaxit! (U$/anez a mondat azi is jelenti. m i n d i g d d l u n k . h i \ r r f . akkor azt is elmondjuk. E tla m€g mindig nem tetted le a k6nyvet. lesz) E (En itrj6rjesyezdhes. A podas eW kicsit snket.) sar hr. a k k o r i s (A kulcsban az€rt van egy kis segits€g a t€ljesen kezd6knek. akkor is meg€rte. m 'E r ltsllo mond (lvlondjaezt a leller Edanek.) prryhlijl + jabzik (A p6kert lehet sLriiiel jatszan i. igy j6 kis mondatgyarad lesz.) l40st Dedio vissza a crrr lr€.. t9. (a pair€rlrD hiir*idl/ 4. r .r o 5 r D f . nlDlltl.. hogy: elad.l. e l .a c d h ! q \ i s m p q l d n u l o d d / i r i o .tlivjon nekem e!0/ taxitl".:. E o. EL. ho$/ n " k e m ' . o n " r . how a . i . a h h o r " l m a q v a r d r / u kN c k c d . E .' sE/rD [!. " ..EF ^nftn' ELL nD. jatszik. g y m d n h 6 t a m e g j e g t . h o q v i 5 m u h o d i k ( n e v e t c j'.rrdn 254 r:r . lessek leiorditan L K n l d i ( b n )n e h e m 2 O Of o r i n t o t ."fsal srildl*'a *. . " " S i . H a m 6 r e$/ picit tanultal angolul..) llosi h€Pz€ld el. Es most itt a jutalom.endh.(o .l.Coll me o tori. hogy ott ausz a Savoy flotel el6tt 6s odasz6lsz a portasnak (persze angolul).EDl'i]il t \ALL R'c'!4 'rok esy levelei.) \<Y Jfft.ll + elad . rh . 2.

a.rtrzq t6a<r4&.k tr. enged R€ndhawo mnlt ideju lRlfi::T-eqyutt LEa LEr. o.ira at nehanyat a r€qiek kitzrll.it columbo 2: Ja 'g€n.) GiirdUliimondotolr ldlingelntonsrh] TaEn az egyik leghiresebb Rolting Stones[ szam ^ LEr's spEtrD hE rafir tueErdEnlhttl tzFnd nijt tu-Cfddd. mint ma.hhor g\ csinat r trr rttEvszri *. A oirositando szavakl f^arrrrlrqlisl . columbo hadnasy megjegyz€se: Ja igen.sr". !tt.ar alzal t4z r.tr r renotraqlo '.. rrrlYohiJhdla zonqorJ LEt-s cAfrn. f..TOltsrlk Mind. hogy azt keleit €neketnitik lvlick Jass€r€knek. mert m€g sok mindent tehet cser€tgetni a monda!. hogy LE 's spEtrD ouq LtE roeEnri lioi tij{ vagyis. o nagytam..lierd€s + ro^'[o l+ nyomtatviny IPEIID. E aLEE . I Ze. a rEr{htl azt jelenti .z azad kell most n€knnk..qFues never.ha$/.u 'delu Jtakok E.ocETtE*. sPEtr srr. hogy tiibbes szam ets.. ffixrz.. LEr's stuD. .tD mD Mcttr loaEnEn.1 ':a t55 .1o tlagyiah. o. hoqy eqyntt hnulianak anqotut. ban. tanulmdnyoz ki16ttrl tblt id6i..qr"l /e4. &z. ho$/ €gyiltt koltsdk el a penzt.. .s! r"'d'tharlrh cordutoko\eh E ll tzet ""tt. \ + llagj/iam.rr hnblonl probl6ma.€ s u t a n a a n € l k n l .oaErEEB. LErIlri. lolt penzt visz. A fenti m6don arra haszniljut{.rrEhOmd. lfi]it !v0hd- o sd. h o g y v i s s z a n a z n a t p A r o s j t s da z i g € k e ! a j e t e n t € A l e q n y i l v 6 n v a l o bs z a ! a k s e q i i s e a u l : b IET'' sEi. s+rnrl canRrU''nl nu lrylttiil tanul. 6s ezed volt otyan. hogr/ egj/ntt az €letnnketl" Pedig 6h messze n€m err€ gondotrak €rederileg. hoqy eqytiit viq\rali a zonoorit. cipcl -^. nrE Praro .llolling Sentencer. LET'' 9END ntE MoMl . Eztmar tudod. anqol prod. a feladatr6lmajd elfet€jikezrqnk e tegui6bbi mondar minrai. f e l i d € z n 6 n kn e k e d a d a l t . amivel mi mosr nem foqtalkozunk Amikor J rfr npm s/orir lel sammir.. )A n n a k i d e j a n . . o haqytam.r. ' . 6s minden varjaci6 konnyen megjegJezhet6. Olvasd el herszer a kovetkczcj m o n d a t o k a t . L ui mrs roax meEmEa.ocErttER Itr-s srvDy rED pRoBLEttrocErnEr If1's F.. d0 llagyarul: "Tolbnk ewiiu az €jszakar!" (ha ez mosr hansos hbnyv l e n n e .ItjLt drn. a m i k o r e z a s z a m s z r e i e r r .z/. vanr rceEMa..j szenrelyLj felsz6litast k€pezzrlnk vel€.. n r a ge S / ici-picit szigorrbbak voltak az erkblcsok. De ez m6r nyelvtan.. hogj/ eglattt tousek az € jszak.

0 titok van akin€k van titkara. 4 rnE *Jobb k€s5n.Y hr(nl o 1a56. lll. ird be hi6nyz6 angol szavakat itt alant: Min€tel6bb. hogv vissza logsz jonni lvlagya El vrs.De mi elmon juk Neked'. hosi f€lhivom ebed el6tt.af"'b norl k€s6bb/ut6bb a r.tm vwa MotrEvEAcr? 4 nikor akarod visszakapni a P€nzedet? @) 156 3a .in1 r. P€digez t€nylegigy van.t'1. ann6ljobb. A l e l i P s e n k e z d d h n e h P e t s T er d u n k r o r d i t i s t segitsesi. 6s mar h€t 6ra van' Szerinted felhiviam most? E.rtEf lliitijtl iob! + rrrrE . Biztos? Remejnk. o. vesd el magad. oRlil I'lost Dediqa io kis kileiP/eseinker igaTi hon(e.bb = 'rr ezt USye. Amennyire innen halljuk.d '.z nl po vou n mx fttu wrLL cottE BAc.(ent.-------- ) mEldiil mAft l/.xrusbdnfoqiuh has/ndlni Pleltih hitPje_ z e s m € l y i i s z i t u a c i o b ai u i h ? i r d b e .akivigy6za titkara.A haladosabbahnak ezt nem hell leltettenut megnezni USJis meg fog' i5k_) unc a D tr I5 7 o'cloctt Do You rdnx I sEouLD E r r*owseo nt cul Tottt EEToRE carl EtE Now? + Megig€rtem Tomnak. m€STe s€m veiad TSltink?6ocs. ../etctbb 4 soo. megje$iezted k€s6bb ( ". + d_ El5bb va$/ ut6bb. eg€sz j6l ment Akkor ucclr neki.mint soha. rigyelj csak: hamaro roo. ho$/ "-bb"l Soha j6l Akkor most ird be az angolszavakat6ket.r 1o uINcaRY? 4 Azt gondolod.soha" sz6ban az 'E^ nem azt ielenti.lbdijrl(Ezt is sikeriili eladni) llost jon a mesodiktitok: a A rrvrr [n!vdr] .r'f lditl hamarab!.." E a:l Wtw oo vou w.

fi. hogj/ ebbdl is !p!q j6 mondat St6rthat6!--. . a s s ? o n y . vigyezz. csak ha tal6lsz kbztrik olyat. E) Senkinem ismeri not.t'6t'1. ) I$ ot! osoDr tE wortt LttvEs" D) Senkit nem szeretek.xttAtl I xfiou. q) lsmerem a n6t. akit mindenki utal. Ha halad6bb vagy. aki nem ismeri a WoEDnust. a o n n l t u n o n ] .r-reI . 6) lYoaoDY. (Persze. rep. C) Senkit nem ismerek. h.-. tl) A n6 nem ismer senkit..tows rnE wonn I LovD7) 1VE wottt fl LovEs noEoDr I t uorl.al\itszeretel\.A l a n u l h d l d s . I LovE tioBoDY mE wotu| t xows. akit senki nem ismer.. akit ismerek. IIlE notq r ntiows NraoDv I LovE. akit senki nem szeret. a sz6rend m€gvaltodausaval roppant sokf€l€t je.. LesJ szrves kosd ossze ar angot monda. a v a k :. .) A mondatunk att6l j6pora. akit a n6 ismer.nl {o ferri. < n 6 .qit. B) A n6 nem szeretsenkit.syou.-*. akit a n5 szeret. l e n r h e r . lndkdil(o senki. hogj. akit ismerek.. ItxowmD *aq troEoDY r. lrloBoDr LovEs nn w. r f) Senki nem szeretia n6t.lUlogic sentences+ B0viis mondotok srrntdneid lmrd4il l':egl€pnnk egy olyan mondaital.rE wotttatl oBoDr A) Szeret€m a n6t.. F o s o D l .r. akit szer€teh. amellyel villoghatsz a paj6said el5tt. a s z e r e t . isJ/ alkalmasabb. n"o.%. lde s6oes valtozatokat: mult I Rendhasyo ldo @. ludr. akkor nyilvan nem taHltAl megtanulhat6 [j sz6t a lgyhogy hadg ajanljuk ezt itt: I An oy rnD DrcEBdtR EvERyBoDrE^'Etrs-IiJa-N0J tEbitl &'ihdihiirszl ld + ldegesitem a szomsz€do!.nvEs. 4 wotran szo tetmeszetesen kicserelhero . tokat a meglel€16 magyar lorditassal: I I I LovE. E "inot"uon"*. E lnd ro ism.non.. *ltiilnl** i: ztt .. o y r l h r l . nem biztos. wwlr'6.E.

st. ha akkor a Lonsman k6nyvesbdltbah tudhaihak segit€ni. Minde$/ikk€rd€sa bemagoltels6 sor egy-€s. mert nalta leggyakEbbantlumphrey 6ogari? magyarul? /.K6rcey u.tordilasaban? haszneljak ruham€ret jelz€s€re? 6 vajon a uetyix irgrnevezett. ----llelyiket 4 * rd€st kitararni? ' ffi''"t"t' lss4 ben jelent mes €l6sz6r.tetlihel lpgnehpzebb a kiotvasni fizetem. lnddr-SzlEliD4 ld'nen EvE*Yo'lE &DERSTAfiD& Mindenki 6rti.Merthogy a "hangsnly_€s dauamgyakorhs" helyett hlan m€g alkalmasabb sz6tanuHsra...Usefulerpressiont -. Az angolra jellemz6 ritmusokat..slti'run] [3!m6l t jlol l'iund 3r.M London Nem 6sze a k6nyaesboltok sr.nemzetki'zisz'5? B 7 lvlelyik kifej€z€st haszmit jelent az. kife z6telr Hosznos ib. z mii|anulnivdlo: iqyner hi: l. azt kell meg tanulni. 2.nEsdn?] [irj!?tu| A rahedli rijdonsag mertett lwora"Lat.iml l6hairdo kombi-ilElsdn?] ltipildl lYPrcaLcoq EArron& TiDikus hombinaci6k.-.theTo p6ldak dallama -e Lqlelj r hangs vra isl olvasd hansosan. I'idh0-edNl !d6'il ldnliid A legels5sort tobbsz6ris olvasdfel. MDfif. E Rendhaqro 230 *a .aD lsrt ndddl(4 szokaGos) kinahtanak. hogy BonED w scorLArD ? B. valahol. roas audap.------------a lvlelyiket hagytukki. d..y I Melyik illik ide? .^"^^.) tidi6 €rm€nyt jelent egy-egy a r€gi csoda. €s sz€p€nritmusosanel5 tudod adnia kis 6leik6pet (hm). A kitv.akkor m€Segy kis $/akorszavera lonatkozikl les. dallamokat ugyanis epp isen qyah-ran elofordulo kifejezesekkel$/akorolrarja... li iul6ml riddn] lv&adii i. sri(oh.Ha kesz vagya magoEssal. MD.^"a .!ro no 2 Melyik szerepelneaz "Ezt a Ki5ftan 3 l. de nem lly€n Stannard A:llentol a ltvna ntausE tPtEcnE Ajanljuk mindenkinek r€ndeltet€sszeri hasznalaha. nuLi do MD.

A k6ve!kez6 olvasasi-tanul6si gyakorlat l€nyege. a magyar megfelelSk ritmusa n€m €gyezik az angollal! (Ezeket a kifejez€seket a Tricsok €s a : t u h . lvlegadjuk a forditast is. 5 f .. I LEt 'bEltanf 256. . s9. SEfi rE 200 f'rnBrs.EEnErLtIl.cru azlis jel. rrrn 6) palacloda st6ci6.o..l lhm l.nti.Hivi0n .I l|l egymegsr6litis.. j6 tD M€r fitldrengetSen tr€fa sltsslql az a mondai.Et anD rEDAtr?bi:t [dd melyik kett6t mondja a hansya. crll. 1.nqor ta{nar!")Potii:. 5.nt] v6losattuk.*n".pai!onal"? / ao'co tancosok^t co-co tancosoknak? mi. s.'EtEnEE2 5 70 ..+.tiyralatil yalahogy".!ecsut'!!a" vaqrB: !. 8 l i . EPuro foEErtEE LEftrrE'.a rr! ffr ledigi.. SE|L a c1taPutE tE .k6tember kozott a legrovidebb uvolseg egy mos. ami a tr€fa alapja: o lvli @@ a knbnbs6g a crosE+ kozel es a cLosE b€csukkbzbtt? | vonal Hogyan lehet meg mondani .r* 25t . 2. iosy e!b6lis ryolorr6dhat6.* .hilr](a Syahorlas)hovetkezik.ftfiazfgodoftuk..1l30rt p03x0laz . hogy a megadott ritmus szerint tessek iobbszor is (szapenl felolvasni a kiejtes-sorokat. gon]. . t. WEtrE a P'srE nD. l l : 1 4 .mit rnc. a..l6jn.tirE a hol 14 tE 4. d n. 3 D ...Uram.lilehb u6llorTlal lr|3 |[0rrr. ih..t amiadjelenti. nyilvan tudod..leg pl.@a d'a M'[hm. [d6z]e n{slsrsrna tat sorl ll9rlla mmt E Rendhasy6 id6.i" irm pdnri. mGr kl.Alauit tudod. fl o kilElt rm 255. hogy 2511..tosy. 6 E ...I f'E 255.i. igr ani:." tlmln6ryou. 3. mnu E Rendhasyo id6: oo mM.. hogy .hogy fu nerem . . rl iirr 2l len ls i6lr6la.3) sre ntiirkaz 7l rflrDr/-t.|. sntryc lanul. A annyll tssr. / /soDEn on Lrft.0.fliyion r ./. 256. 2) 258. ha mar kiviilr5l el tudod mondanil Egy€bk€nt tanyl€g a Itf. srfl.Usefulerprerrionr 2 Hosznos kifejez6rek 2 trj] [ilzf olilsFPRtsiinz H6dolattal varialiuk tovabb Allen ':rr Oileteit (lasd az e1626oldalt).ci!.s hlhc ij|] Akkor mehettnk lov6bb. lnd Cne. 7 8 . 8l ta'lf glro n.Pc|ste.x rEvEn.) rarcr5)remtudiuk.nt. A lus6bbak hamarosan abbahagyhatjAk. nE n.qttari.ler '3ethen tarit!" lPcrsr! !!d./S00rE.ty"? ird tde azI a szot.ltf wrrr 1. EaEnEa. .d0sgtdbt6nt minden.lril.riirel'! E ra mondd rcl tenlszl. rELL ^ annf. I t t o n d a n u n l s e t . PLrf tE .z.( v a q y i s t A .0nuftn.l6lt !6nd.0cx axo noLL. yrr 4li. a lieil6s(a. 2 G . mesebctl v .i!r 4 nift0r. .o. d tdlt ld6t.magyarul" azt.Unn". 257.0. Oo Vajon melyik sz6jelenti f6n€vk€nt azt is: tad.rldld.yrro mlaii r.3)ncng. CttL tE I tus.o....o. ) I m e a k i v a n a i o sr i t m u : . frEt'orEh. ldldt di.pEAcncE[F.!")5l lfrflrrrrr.Ha ismered a sztorit. crrrl 4 vis!. de viwrzat. hanava c. hogj/ ..iga. od [9i. a C .0.t A ) .6z{otns? 1.han fttat's urE.c'ukl."a Iiddqdl Ihnhhl ld6.zttjl4 maradiitt dk4 lt../fttEs00tE. h"r].ftogytSE7r EeLAftrttAttrEwn.ijn".I/.0. 5.stuorE cLrstl ElllEh.

. vakard meo a halamai liijd-ou|ll Dr6baldnira lhodnli!!|nl Isr. [tulyvord4 + xet szo Apr6sag.€s hova kell kernlnie? I rrr. "-. nem lin-PoR$ntl.ih?tugoi] .. nen J6l van.. igen fonbs ludnil de yigAzz.aztjelenti.londd sz€pen: [intot6d]. kefi6".oot( (Kornlbelnl: + Szeretek lenlni cigizni €s olvasgatni. amelyhez m€g annak id€j€n.-. Hoszoos kifcjezdsek3 ilt!?-Pntsdnz en] fiturfrrl ezt a lhirg irgfk srfi.) Mi a sz6tanuhshoz eS/ e$/sz€riibbet valasztotiunk..6 * *. amig kivnlr6l el tudod mondani! it Il'dld liill . Megintokosabblettel (ha ez meg esyelhlanlehetseges).-..reiryaro/s mawa. h.. Eizta6sul a halad6bbaknak elmes€Urik.. Az €rdekess€g kedv€ed: ezek a kifejez€sek abb6l a n6reb6l val6k. [ih-l0Rl[ni].vagyistucat. vas/' [im-P0Rtdnr].". mett az az r'tnRra r-nak a ki€jt€s€. Mrn A c. I minutc-2ruords E i lvrn nit]a esy p€rc.-.(teha! ta{i{e csak az ansol kir€jez€sekhez!)Olvasgasd a megadolt ritmusban a kiejt€s.xtD craaaETE AtD . iem€srele*n [i'il.-.. E tsj"bh.-. FEEsrDEnr cutnon lPl|ziJdnt Uintirnl Clinton €ln6k) abban a s6roz6b€n szaxofono' lgy n€z ki a ritmus: -.Usefulerpressions3 .rD ilma*lsr . hogy "impotens".. meased€tl€m a hiivelvkui iamat Feladat(ho$' njra elolvashasda f€nliek€t): nincs minden r€ndben a sorrendd€|.. a lfithl €k aUas b€cenpcszcs. hory. pr6gai labgat6sa' (4 kor..s]-etnem lehet megiLnni {tvna nrcLEE sEEcE 4 €16 angol besz€d: a Stannard Allen-kony. E Ar@ mull idqjii rlaurimeseq. . ami aztjelenti./ cime). dDlhdd.*"d lnrii-Mrl lriihll I3rh&. hosj/ kes6bb Tald u| I unE olyan ritmusk€plet€ket is S/akoroltat. E F€ndhasy6 mnrr id6 . 6 tr@mr szoros 4 tum. hogy .) helyeskejl€se: liiDotdd]l Ha lgy mondod ki.. oe ebben i kireie/e\ben mesi sy hd.ld].. limFrint]..-.fontos". rrots'lalaikal Ez 'fi Fpppn hllt idpjii. r.-.s.sorokat.ur-tiz€n.. az hrporEnrsz6 (lgen. melylk Kfejez€snincs a helyen.."*d.k E ^ 2 rtrl rd€lt.zn.naldh.f€lre6rthetik. ho$.'3 .nt rdosn ar els6..r ulolit! l t{r.amiviszontr){'a t60 .

...l|srntnilulos t 5.csak ha van k€znclsiopper. Tanulj meg bt sz6t magadt6l Valassz egy sz6t magadnak m5n. E4yszerre cak egyet! Random Word Technique 262 265 264 265 266 267 264 269 270 271 272 275 2?4 275 275 276 277 *t 16l .... Vahsszunk magunknak markanevet. ocltvcso csRlnDl L€arn 6ig Small ls Beautiful a A kicsi szep Hrm btii For+ a ! (we love tea) Szines oldal ld6 van flOnaP o month DaYsof the week Uselul Lists 4 tlasznos Lis6k Us€ful Lists 4 llasznos Listak Feladat .

.r.. az embernekmaris olyan Masataz es€szvilagotngy nondjuk. hoqy-a. igen az elelijrnt az Lcm.a mnr Bra Isrinl higl nintajira gyaftottuk-ami annyir resz.t6t. ^ 't/oflD LA D-b6t ll. ho$/ t/of.) lvrinttu juk.€s eml€keztetunk hogy a srr egy €gi csaa torna neve is.@an ieknt. amit kozben hangosan Tehit: ird be a mawar szavakmell€ az angol megf€l€l6jnket. €s a Il legnawobb6llat rqjta a pnar€[rijl].ni vezaren na$/ban.cI.rrlvd'ld].t . @e[dm] " t"*r Rendhaqy6 ideje. EgJ marha nasy polon a z mel A sLAp n rnE r^cE E [d!ftt indi [iFr]. akkor vajon mi leh€t a ..=. re. hogya ranalE sE^-ber€1. Ereh* I 262 . amin landolniszoktunk. -arc.trrleliXirtl. Ha ehruljuk..etcimetesy szlosen.rrr? Csakisaz. €rzesetamad.. (tlm. hogy el6sz6r mindig a legnagyobb dolgok nevat bnuljuk m€s. t Ialirn eleg is volna ennyil tvdni a *o1rD. feje.leorn Bi9 o b(91 ldm Nyelvet tanulni tgy kell. ja. hosy gondorjnagyot"Ta6n edhet6.aFs la '... ninkel amikoreztvalasztottuk cimnek "qondolkodj J. Ezt. F. sE -b6l bz46s i/rr-b6l lslki] tev6dik ossze.M[i'mt} nurt .hogy tud mindent.6.sm. 4 214.

r'Ei[..r. tla valaki angolul akarja megmutatni a b€lyeggyiijtemenyet.rni a borha .6t . hanem irott lev6l).. ha az er6z6...J .. lecke szavai is eszedbe jutnak O ezs esyrrogen.dd. hogy . Ez vaion melvik lehet? na hiszed.) Parositsd a rajzokal.betii". azon kivnl. m€g azt is jelenti. hogy "megmutatom a r€zharcaimat (rezkrajc + DrcErvcl.bolhaPiac".v..taEr{ErIAi ni'.kirrmitt" .r.szOget"is (az is el6g Pici tobbnyire).lev€|" (nem falev6l. ha csak az nem. akkor nem azt mondja. vajon melyik. . ahogy eszedb€ jutnak l1€g hasznosabb a dolog. ha nem. ird le hangosan a tanult szavakat.. A trEEuEa6l semmi €rdekes nem jut eszlnkbe.Egt/ masik nemcsah .hanem.. ' . med szir. 0gy mondjak.qP' corrDczo.megmutatom a belyeg$/iijtem€nyemet" (b€lyeggyUjt€meny + s. a LEARI| t/C c. angotul is van olyan. hogy legalibb a v€gle tekkel tiszhban legyUnk. vekonyabb. hosv PLEA. az m6rgyerekj6i6k lesz. . azzalaz ansolsz6val.ielent. . d korom lnijl r..{bdlmPk0-u&d"l).}.. amit 6brazolnak! TEEDEI^Aiilla (i . (Ami a kett6 kOzott van. hoS/ . hogj/ hasonlit a noootc-re lr'lltill (+ tesztaf€les€g.. Az apr6sagok koznl az egyik...tP[!zt!rip]+ b€lyeg . mint a nudli) de az€rt n€ egytik m€g helyette. mindig abban a sorendben.h4 a b€tii srA. hogy . hogy .clir'{ll).rr.Smoll ls BeoutifulE+ 0 kicsi szrip iz $zndl bjutltull Az el6z6 lecke ut5n a legkisebb dolgok nev€t kell megtanulni. lesink6bb kinai. hanem .

kjaltotta. r. rurttul "----------------r stnsnttzatt --.Enn€ljobb bulit nem aj6nlhatunkA kOvetkez6 siavak kOznlhlzd aH a harcmbetusoket: clJ4htl L'si !ist6t) *"1.{jl "EArInirl ''rrlehl EEAflftiI n. PLIT..'1 ctrylr..Lan l"Jl"ij::. A) Cs6kkentsik az iirakatl 2) now srulr t urrl.. hany knl6nb6z5b€tii van a Kv6lasztott szavakbanSED.liil{t itl 3) nD sATtEdr r sLAE lhis.. D) Az 6lebe nltetett.. sfi. hogy csak harom betiit kell hozzajukmegjegyez...Hnmbtiit A harom betiis szavakbanaz a j6. nak. amelyekrg lat (le)nltet kiatt ril 4l)Et2) + l) iil2) (le)nltet a I) t€sz. ni.l\.. ha leazt szamobd.amelyeknek €gl/n€ltobbjelent€se is van.) d 216. CUf Olvasd el a kov€tkez6 maS/ar szavakal na mindet meg akarnad hnulni ansotul.l riionh[ lt'l 4) IEr's dn . talald meq a tordiEsukat A) Segits€g!. dtr' c|I7ltrtl B r fl']. 164 . (hogy fogalmazzah....ir .. hanem csak 6t sz6t kellene bevagnod...:i:1'..csah a . hoqymelvik iq6neka rendhaqy6 alakiair6lvan sz6. 'Iippeld me& melyik k6t-ket sz6 az koznliik. akkoEem tiz.lj li k{id1 C) Ertem. Ami na$ion kev€s.. rak 2) kifei€z. onnan tudhatod meg.lhtr !. stiia] tendha$/6 a]ol .. Dzek szerint melyik a nem sE /Y[!26.mond va 4 ll sir 2) kielt 4 l) vag 2) csokkeni sz€ps€ghiba: harombetiisig€inknekne$/ esetbenrendha$'6 mnlt idejii alakjai van.Ird be mind€qviksorba.. Raadasulolyan harombetiisitketvalogattunk. CEY.Hf"" lk6jd}? 4---------------- cllcxon t) I sEE---lli'xtl kovetkezni. e) How is mondjam. iry hat alis n6hanybetiit kell angolulm€gtanulnod ez €s legal6bbtiz mas/ar sz6ra leszj6 neked..nD PBtcE& ll6t$ kr d0!'iicfti 5) t EL EE caED.rnlt!t) tlo$/ egeszpontosanhany betilt kell megtanulnod.

old.vEnlhFolv. Bocsassmeg az idegennek. pLA-. frrGAToNl "xereil f. Forditsdle a kbvetkez6mondatokat: Bocass meg az erd6nek. Fo*tt. flt a. F€lejtsd el az erd6t. FoEctvE) .:. kezdetil szavakat.toR kezdeft sz6 o cEr. ftr&rvttAELy. A tiedetl Figyelmedbe ajanljuk a cot". misztikusmondatokatlathattunkbelejuk: FonaDr nE FoBEsr.€ehat tanuld meg igli. FoAeor. paE-.irlftro$l 4 erd6 FOR nh a /EDLvllii'fAiil. f0r-ClT. klilfbldi SzCp.Bizony 6rbm a hrznAl. frr-GtJV.mRco. old.7Enlhrctr. FoRflettE*..x i6t .) magadnak egy masik "misztikus csoportot". szen6k (szerz6d AUt ronl6cr64) a lis6b6l dolgozunkl2?9. 6s keress a listan (279. + 4 (@Steitsdetavit'at Lzt a hal pici sz6t (flncEL t:oREsr.tAELya Fonta. FoBarvETrrE FoBE atEB. + Szerencs€re egy id€g€n. ez tort€nt nahany I. es is igyekezniinkkell minel t6bb sz6t .letudni".). amikor a lista megkonyoriilrajtunk €s miniegy "adja mag6l". ero.Naryjab6lmi.i]llil szerencserc rrlfo*l4 villa (evSeszkitzl) atw fltxa w.. ftrch0nl o meqbocsal E d/yER[f in0d $ idesen. . Szerencserevilla. FoRnr.

mely szavak is azok. amit kilestett. de fAjdalom volt ran€znie arra.TeqnaD ll6ricka lestett valamit de fajdalom volt ftneznie ana.r/Y---- Megtanulod ennyib6l ezeket a szavakat. nOv€nyt. srar o s6r rr. akkor elm€selrink eS/ szomorlr (?) tOrtenetet. ird oda mindegyik mondat mell€ annak a sz6p6rnak abban a mondatban szereDel . Ha j6l ieszed hozza. l'la mat azt tervezi. Ez a tOnener Osszeloglal ja szamodra.r. hogy csak egy T betn valasztja el 6ket ewmast6l. test. amit festelt. terv n rrhknl a tervez.€s amit tervezr rERv lvlondd fel a tanult hat sz6t! lvlondd fela tanult hat sz6tl Plondd f€la tanult hat sz6tl /r. €s amit 'iltet: NbvtNy *ed *" dt hosv tedda 'betuL oda B::le.rrro iILrEr. megtudod."t 266 . va$/ segitsunk? Ha segitsnnk.+o!(|||evteo) lt||sldti. E ENanylcliir]a ir6r-E nltet.es amit s6hait:sor r F/rrr + rEsr.rlp.6s amivel fest: rEsrE{ Pr-rr + lERvEz. Vagj/: Tegnap M6ricka kitestette a hkast.a F^n es a srarr kivatelevela tbbbi mind olyan. nov€nyhlintlo P. horw inkabb ullpl eS. .ri hvi] Olvasd felezi a harom sz6t: a P. ho$/ isekeni €s f6navlent is miikiidik..jnl rajdarom a s6haj srarls?iil feb6hajt. festehhaidla Prr. TeW€l mind harom angol sz6 v€S€r€ €$/ T betiit. hogy azert is hasznosakezek a med. | Felsohaitott a litvanv letun.) Tahn felliint. amelyeket arr6l leh€t megjegyezni. .L.jt .

s z o m o r n " . BLaE 4 kek. A cimken het hulya peoEa.l til Ivlost gyorsan kd be. aD.'/Er o/rElr!i{ vrn]llelyik szinr5l tudod az al6bbi listaban.owla barna. Br. ?-a. iti e$/ mem6riamank6-kviz Earl!q{-\lip99 ird be a fenti lista tiz szin€t a m€gfelel6 helyrei I a ansolul. E[Aar 4 lekete. a 5 7 n r h e6 r g r 6 f L e d v e l l e m e g e r t a ! 6 l a e l n e 2 3 EaruIdtl csomasol6paptr \PAER4 papit). aREEN + z1ld.rarrllrus4: vtroskereszt a narancsot is igy hivjak.na[ nj. how mit jelent magyarul? 6tuE lttitl a I"l6sodik l€p6s a sEF no Isd.h i'zct . aREv * sznt\e. C.4. o/utar 4 narancssarga 4 ErvJtEAled. crd [hh]:a new York-iiaxik (+ crt) tehat mind milyen szi' I e z a s z i n J z t i s j e l p n l i h o g J .iPli4.r/s h.P ei1 Ha mar j6l nennek. t g o " I egy whisky neve. amit nem tudt6t: vELLoB/4 s1rya.Szinaroldol vajon mit6l van az. /"r. Fn14 t6zsaszin. a m P r i h d il ' " s .t1illfurcsaszinii rajzfilm'p6rduc. Eb6 lep€s + . .l.z van. [hlor]E)az ember mindig honnyen megtanulja egy ideg€n ny€lven? fiindj6rt mindenki kipr6b6lhatja. + piros.J . az €gyik feket€bb mint a masik.t Amerikiban . w 1E o tuher. moz t'E^cE lti\z\ zbtd 66k€ €s€szj6 n€v egy kornyezetv€d6 @ E. r^nmE^ It|l|'. hogya szineket(szin 6 cororf..

hogy: D^rLrlltilil I+EE/'. rLEEra hal. amelyek onnan o ld8cad..LrlflAil Beirtad a kihaqyott helyek€? Akkor most is ird be a kiha$iott hianyoznak. (USietudod. meg mi is letudjuk az id6m€r6 egys€gek€t angolul. helyek-re pontosan azokat a szavakat.$'Ecan 4 masodperc. az ilyenjellegii megj€ryZ€seink te €rdekedenkiviil semmi mest nem a szolgrlhatnak...1 d csak e$/ masodp€rc lvtit.1 ldi tv.. akkor n€zz a f€ladat ala.. Els6 Etasra tal6n neh€znek tunik. hoS/ n€m meg.tal.. tto m 4 h6nap. de annal izgalmasabb. Eow c> 6ra.toellaliill Arra k€rnnk. nn..) .ntios? 4 a huszadik szezad @ 160 gl ..n 4 perc. Sz€rint'lnk erre mind a n€gyen nagyon vagyunk. onr o. a-Gll + eSi 6raval ezel6ti LAEnl... K6sd Ossze. DEoIDE a a\ltized. cEtniEy1 e\sz|zad lvlilyen$/akranjelenik meg eS' lap. €s ha mar biztos.ldii von A k6vetkez6 feladat arra szobel hogy te is. Mindenkeppen prcbald meg el6sza'r "sziizen" megcsinalni.. tfittdl a €s| evtizeddel k6s5bb . D v 't nap. iEARQ Cv. ha az a nev€.ttlliil one*rrrhfr1 ont mc. hogy miben mennyi mi van.j . ho$/ az alabbi sz6szedetb6l e$/szerremindig caak eS/ sz6t n€zz meg.

ismer6seiddel ide leirjuk. &Ltlfu!-lul Aut usrl6giisn'l . ami azt mondja neked.bBRuaRY lhtflttil tttABcrr lnhrg] A'nJLlEti\ M^ylril . hogy "ttarminc (4 ')'. februar." [Arj]) IErBft DArs .te m€g b€vegod.mint varadi ts€laa szabadrngasl ns lehet i6 hangosankimondani a szavakat. nn iusnak €s novembernek. ho$/ az angol anyanyelvliek hogyan je(yzik meg. oz ezt moid tonuljo h5nop <. amelyikben 3l nap van. hogy melyik h6napban hAny nap van.lla mer mind a tizenkett6t tudod. hog} a iEasaAflv 2Al29 napos.'raltz6til) napia P DAv j van szeptembernek. na tetsziK akkor ismertesd meg barataiddal. angolul. iaprjrisnak. ltt egy igen komoly €s felel6ssegtelj€s feladat 16l van sz6. Roppant egyszer(.Es ha m€stanultad a versi' k€t. Meg kell tanulni a h6napok nev€t angolul.tnttoil I. akkor menj tovabb.5EPrrr6ff IsI'p-ft bdrl ocrosDR lrl-I0bdl NovEt$EnIn -\l fiiil Drca"Bei ldi-Szdlhdd Most pedig el6ruuuk neked.A m6dszerezuttal is roppant is: ljszer{. most azt is el tudod mondani angolul. illOlllH lD'mcrl tlagyjuka rosszsz6v'ccek€t. marcius stb.nd [0-VEl. hory januar.ha l€het.[dd Arra mindenki emlCkszik. sitty-sutty meg l€het tanulni az aHbbi versik€t. PeFze.Okinekmost nincskeduc.ras SErtErttBDa [$ddidiir [|r eq-T$.nnnldfinl. j6 hangosan. hogy melyik az a mamd€k h€t h6nap. J^duaav lh.llo4 ApBrL. ** t69 . JoM AfiD lyowt BER [iF d?3rin.

tuIDAr aND S^tuRDAr AED gnDAr. €s melyik a csiitbrt6k? 5 lvlega kedd? .) em lehettudni. satr La a DAr-t mer meqi€$/ezted. akkor eS/ kicsit nazegesd ezek€tr no D r. Ha pedig mondatban kitnnyebben je$/zel m€g nj szavakat.n ns. St'tlD /. WLD\ESDAV. Itl/cDtrEs. p€ntek €s szombat €s vasarnap.ors/kbnnyen ha tM us tN w [n dij?6t nr tld] '. akkor S/akorlaskeppen otvasd fel leaalabb ketszer ezt a mondatot: MotrDAy ^trD TtEsDAy.ni ln. l'leglepi-jutalomk€nt pedis (akar e$/ KindertojAs) eS/ S/iinyitrii sz6t kapsz csak 'igy.ndi tr:rdiv. tia annyiE olyan va$/.DsDAy. amiben a Drr-en kivril az -alom. hogy a het napjait be lehessen A D'yldiii a nap sz6 az aHbbiak kOziil barmelyiknek a v€g€re biggyeszthet6. 1YDD ESDA| A D TrrrtBsDAv. minl mi. FhtDAr. IlEs.nrdi nindift{idi latddilnd!. tiidi. lto ':t8 .hkor ma. napFid mes ' dnak szamlalva. dosasd: [Dm/i. I Lehel. €s ez€rt ezekr6l ig€n konnyii meste$/ezni: lrlot't. sann. I|nrdledadi. akkor itt most magadra haS/unk. men ahkor sosem fogod kap6sbol a tudni. szerda es csltortbk. De \iglAzt.hoqy. de ne csak sorban s/ahorolj.ndi] + tl€tl6 6s k€dd. nr.. SarvaDAr.Dogsof the ueek ldijr!r idvil]o a n€t napiat Ki kelleti ialalnun'k valami Huronos csod'At arra is. srdi]. mondogaLni ig] montyi:di. akkor a sonendet a nagriMor|wEntaf6n6kbt mindenhova kOvet6 gyonyori frversw{61 is meqieqvezhel€d. lr.BsDA. almodik" is benne van: DAYDEEA lliilinl 4 atmo do zi}' n liezdd el ezt is mondogatni. vasyis sz6 sz€rini: szamora. lut. Il.loa m€lyik csiitbrtokltr Na.tdrdi. lnd lnd .

p€nteken tal6lt ra. (arRL[0ii4 4 lany) hivhatjak a titkarn5t.) A RoBnso Cntlsogban a f6h6s.i.t \izlil. kij'i.: MatrSAnnD rbt. jitn (€s a rendhasy6 mnlt id€jii alakok).95561 .litdilI'Lrt! I. Hogt/an hivhaftek volna lrratt IUtDAv-r (P€ntek€t).lil lt Ad swoa vlnrt' cnt'li) Man wEDttEsD^rlnat' !. 6 Segitsag: cttttE crt E co Elklr. nem innen. fe{i: r DAvlhiilil ( pentek. mir6lvan sz6. de ne fanyalogj. mert a sztori szerinl R. mi€rt van ez az elnevetiogyan ford'tanad le: C ru lhtDAr ortE LAE o WEDtEsDAr.taflsDArln tt sznrl.rrE [ijr] + k6s5. P€rsze a h€l napjait iig. P€n\eket angolul ttlAtrFruDAv-nak hivjak.'saE [nrn]o ember.1l|t'l. ftd ide. hogy itt is Syakorolhatsz e$/ kicsil. t ^n tqotrDA. hanem orulj. Az€rt ez a neve. r* i?l .htDAy-naK kollegah6lgyet. C.til . Robinson Crusoe rtltal felfedezett bennszUlOttel. hogy melyik n€v es€t€' ben milyen napm esett Pentek megkhlasa.yisaz 6letb6l tanulod meg.. hrl <..n'J|lil. ha Robinson Crusoe nem p€ntehen tahlja meg? Egy kezed ngyebe es6 naptar segits6gavel ird be.t' sr. akinek az a dolga.Usefullists O Hosznos list6k liilzfullirlbd A Ltsr oF ALE AnvE NattrEs FoE lrt^d IttDAy lii liszt0v0l-IoRillir nii ?{ m. amit mondanak neki. illetve az olyan Az ircdaban GnL I.n+iidi] (lvlajdmeg€rted. hogy mindent megcsinaUon.z tt ^n ruEsDAtln. k€s6n... A Robinson Crusoe-titrt€net ism€ret€ben nem nehez elta|alni.

megtalald 6ket: olvass az "i!.n"'t.|3r] A L.jl dd d?irsrtbij osindsing ldfd 5 sz6. A "seta. amlb6l 5 igen cslnya sz6 Syarthat6 egyetlen betd megvaltodaGsavat waL" h6n m.s€t61" [tmk] A "szeren€se"jelenEs(sz6banaz "1"b€tfi helyettolvass-faet. hoS/ legalabb abban a durva sz6[irbanE {a Drcttaa{f. [ik] A "trikk" jelent€sfi sz6bana "t" beiii helyettolvass"plt...rcr lni srar l3dl l.Useful lists 4 Hosznoslistrik lii?tullis. xt LK.nin6 k6ztnk olyan....) IeMr IXdtuMaf e ArrMtf EMU* namelliV.3* .h" betii helyettolvass"cat. [bd] A "vadaszik" PI akkor foglald6viden mondatbaa sz6parokat.Yr llfl rf.hill sz6ban "o betuhetyett A.€JT IhT 4 trirkk Rem€tjiik.amit magadt6lis tudszPli perszenem 'rjuk Ie ezeket a sravakat (sTintesoha) de-az€rl eS/ his segits€Set adharunk ahhoz.rldihi"oril. hikl jelentCsr: sz6bana. Ha meg akarodje$/ezni a szavakat.wAEn Seta kozben..Jatsr Br CE fiama O E IETEB vrn lbie [6lhn ov edft iu hn n.sr oF 5lgoNrs yoa Cr lrtlrE naDD . annyic rnt hogy a counbtsz6ttban ninc is l7l .. (4 WaLr AtrD.loves"jelentesri jel€nt€sii sz6banaz "1"betii helyettolvass.

.felodot . mint az el6bb? A mi rekordunk:0.9 masodperc Allitsdrel sajat rekordodat.. Kell-ekerdeznlink. i:2r.lennyiid5 alart olvasrad z_ elt Olvasdfel m€Segtiszer! lvlosT inditsd et: rorvlniul o most rtuffrlhrdl o siet flrrvlel6l + lassn 'ill'tsd Ie. .. amikor elkezdedolvasni5ket. riamarosanh'irom sz6t olvashatsz.a "stopper angolul: srerr. MoSTinditsd el: .Csakl€galabb6t pr6balkozas ut6n szamita dologl Saiatrekordom: .. lvlostmennyiid5 alatt olvastadel? . MOST F€lezdmeg ezt az id6t./brdl a rassn HoST eflitsdle l. Fogda k€zedbea stoppert./rrE bdopftel.6s kezdd el marni az id6t.ho$/ hogyankell mondania k6vetkez6szavakat angolul? llost mar biztos nagyon kivanci vagy .//trylh'il a si€t s. €s mondd gyoEan: I Sik€rnftfeleannyiid5 alatt elmondanod.{oplniule most r.csok ho uon kdzndl rtoppcr.

vagy a koz€rtben keresd nagy deffel-dlirral a PLEnftmerk iit rizsl. as ketiet a THELEAsr Anor. hogy mi fog tort€nni? Te ta'bbszbr elism€tled a sz6t (€z a . Es az 6lm€ny €l a a O vedd €szre."rrc.. Oszd sz€t ezen az alapon az els6 oszlop k€pzeletbeli "markaneveit" a m6sodik oszlop ierm€kei lrczott..i iermeknek milyen Ha eg€szen biztos akarsz lenniabban.. ho$/ €zeket a szavakat nem lelejied el.hogy ha barmi nj sz6t hallasz.hsldll + benzin + rooLbiJtl szercz^n m.t) rra.ez egy nj mos6por.rr [mrdszi'. az etad6 titbbszOr rak€rdez (legalSbb 6 is tanul). m€nj be a hozzad legkozelebb es5 gy6$iszederba.Nr ne\)n kohbs€scsillapit6b6l. akkor aj6nlhatunk e$/ nagyon duna 6s direkt m6dszert: t€nylegesen a val6segban.Yrllnd8rla moior d I ' l a i d n e ma l e o i o b b + A" l EqEl.hosysenmi kbze llesalabbis mi szemponlunkb6l) r.t dijh.owrldd lisn'i-$AUNtl o A leqkisebbmernviseq lsm€tl€sk€ppen minden eqyes Ejzocskira /r.t jelentesii trehez" [hird]"kemeny. hogy az illet.€s ily€n6ftknldtek le a boltba.] $/6s/szer + AliArhol vaqv Ah6rhova r'rE Lasr cEA1cE[ddlisn rsinsz] /Er o. 274 is .s.mogunknok m6rkonevet.nirl ./cr[ink]+ teheraut6 PLEtwrlttunil flaaDLrltitdlil + Alidd n'E LEAsrA.how azt k€pzeled. L€av sz'ves el6v€nnia f szrves elov€nnr a tantazradatalnosr nE BFrl6ln6s.pr6bald ngy m€qj€$/ezni. U6losszunk Remehegy nrodszer.crl'ijs4+ rizs ra..el). gl tudod k€pzelni. de ko molyan.

R€ggel kb h€t Perc licll hoz' za. amit nem tudsz angolul. j6 kedvre derit. Ellen6rizd. Va$/ vesigmehetsz a tistan m€g egyszer' A kilalasziAs utan ismeleld el magaduan laromszor a kivalasztott sz6t angolul is €s mawarul is Ahanyszor naphozb€n l€l€gzetv€telnyi sztinethez jutsz. rossz szaga van. hogy stimmcl'e Ut6na hatirozd cl hogv. vegy€l valahonnan magad el€ valanri iltalad irt szoveget. bele lehettennivalamit. amely/amelyn€h/ Szempontok amelybe/amety16l stb. Valassz ki bt olyan sz6t.) az els6 olyan ismeretlen sz6t. es annyi. r5adask€nt tanulod meg.i€lent€st. amikor €gvetlen lrj sz6t sem ianultil Adunk hozz6 €gy hosszli szempontlistat A teendS: minden reqgelvilaszd kja lishnh 161(2?9. amit ott tal6ltil. hideg €s ragad. elmnlik. leginkabb sarga. old. tt'rt€nelmet.Utana azl a sz6t. h6ny olyan nap volt moslaneban. Nezd mcg ezckct a mawaFansol . mar nagyon unoo. ehet6 vagy ihat6. el akarod keriilni. hogy ie is irt6l mostan6ban valamit dramit. r./-ben.Tonu meg tit sz6t mogodt6l Szinte uiztos. t6bb k6ne belSle. gondolj erre a sz6ra €s mondd ki angolul €s nragya' valaszd ki a lisdr6l az €ls6 olyan ism€retlen sz6i. Ezt a feladatot folyamatosan. j6 szaga van. hogy a naP lolyaman t€tlen vagy 6Ppen nagyon is nvtizsgos Pillanalai'i ban Sondolj vatami et6re elhat6rozott dolosra NaPi eS/ sz6 nem soh. dalt csetlcg levelet.ril. bejelentAst. $/akran szoba hozod. nzenetet.r 175 . amelvre illik a soron ka'veikezo szenl pont. nem tudod elkerlilni.. akkor nem is olvan rossz bele.zt az Ot angolsz6t most megtanulod magadt6l Es tanuld meg cay U6lossz sz6t odnok m6ro. . ebbe bel€ is r€r.rczorvrnl-b€n lihiinddl.. Ha elfo$/tak a szempontok. te magad is meg$/arthatod a kovetkczci havi ada' got. folyton elfeledkezel r6la. de ha hinden_ gondolj csak t5l liggetle. nozd mcg az angolnaryat Dtcflonar. nem f€rne el a lak6sodban. napr6fnapra csinalhatod. megrikat.

&rltibtlil4 v^ros..r 4 .y hfto'rl + €v+ szak..a.8. 4 rrrrf... o. f.1 dd libz FGEJISZI .0. lr"rrfnf . szezon.rAl nErtfirc tE 5or4 teirislidtuh\ . FonaEf 267. amelyetnem ismersz."[t s] cavrnr [*nt{ ls6ldft. nEntr.v Af'sfttEpnteE nB oF ?a ltliat in snnslar autiinak? 265.ntsE s s a anagt 6r..d ldd n. 0..tliill o szabary K€r€sdki. nE fonlntfELf a FahEEtEn. 2. '. I uvEn t rovxfiLrffE 4 Fat||nllarcbar talom...laleokkal a nEt.r4 .. ag c JIr.n.tcfft' 4 6rE6dtla rcvx/wLrce cExnE4 Y6tn-ltdt!* 'I]nl eor|ErnuE 4 annyslalaty trfrr ff rrarssrEr.1l BEr2103^rEE3lGrEr al sno.1 o ldjl'ft hd....frSl rELLau6l EraE ELtclynnEglpttrlol EnEEr N..la lifni. ho$/ az alSbb kifejezes€k'll.1 ldd WH r's flrE z Ivr& dd.t/. pectr h'ijs?l a 6r (arue).sr rEE /-. rrjsrsrc?r.0.am€nnyitmondunk. '. helilapt fflrny4 havo l0r.E. nrpilalytt{r/4 hoiente. helenle.o. 7-al 268.. sr6raztdtd raru o o.akkor tenyleg csak annyitcsinalj.. odirdftl |oFm6cln? .aE.{ o E n n e ha f i l m n e k Ir's Aca'. n. ndogasd ) es . #rso.. h€zdd el olvasniezt a lis6t. hogygyors.l.l I. o liagytln netiircnet€t. lr's tornsr EatLE.iting ."' Ittbd |! utlLo dl u ![ lintr !r!. tAIttu'/r'fE . l'G. 3.. mondatokkoz(l melyikbeillik bele az altalad 6ppenmost tanult egyszem sz6. MEssaaElfl'izid?ll 0zenet.azonbanbizios.5-A havlla!l 268..r 16.rNouBrc|.1 in ldjliv 6.CggszerreCsokcayet! A legeslegegyszeriibb m6dszer.ttrrarirrDEa Enn.nele y.. a tl. teng. raponia.ha egyszerr€ mindigcsak eW sz6t akar m€gtanulni az ember.4. bavont naponta.4E ettentElit s!.ac mtfuttt o. Nem elitjuk. tla ki akarodpr6balni. yllag4 vrflr. ForEEf F0nEsr. vt]"/-AaEbilitul ralu. lailn. €s tanuld meg az glgi olyansz6i. nEnwt En cErmnr 216. ..] Ifsa FrLn *trn a | li& d filmvidd -.

l)Utana a megielolt szavakat ird ide.{r[!zd]l vorat hasznos (a uiEru. Csukott sz€mmel b6kj ra e$/ sz6ra.frtll) riorrs . oldalra. amit m6r ismersz? Htzd ki $/orsan! A titbbit rakd logikus (= ietsz6_ Csoportositsd 6kei: "rPPr[. €s azt a sz6t nem kell megtanulnod).l.r6rar'[i!.srl (a haszontalan) szavakl Csoportositsd 6ket: ig€k: i' en .. amire rabbkt6l (ha pont a kiskockaba tal6ltal bele.llondom lUord lechnique szavakl'l6dszere Kiv6lasztott J ' im6idhl-tiin o v€letlenszeriien Lapozz a 2AO. az BIIjGOOO. liji.pi] (4 boldos) szavakl szomornr+ s.Dzt cs'nald meg kilencszer (ka'zben lapozz nehanyszo. llyisd ki a szemed es jei6ld meg. Van kbztrik olyan.

oszd ki 6k€t sz6modrafontos szem€lyekkozott.annyiszorism6telhetedmeg. ahanyszorcsak akarcd. tn kapon: Rokon kapja: turat kapja. lrhatsz €l6re ij sz€mpontokat/k€rd€s€k€t a kt'vetkez6adag veletl€nszeriien is kivalasztott l78. holl€ga kapja. S€nki s€ kapja: ria ktszett a m6dszer.rtl . a nagyia "siel'rt. Mondjuka kiraly kapja a "korona" sz6t.

rs. hogy melyik sz6t tudod m6r' 6s melviket ncnr (crc valok azok a kis kockak a szavak elott). a z t j e l e n t i i g a z 6 n ) Keress olyan sz6p6rokat.csak egy kicsit nehezebb A 16b6k€sigmeg a ravagesigazonos. ho$/ van as cz nrir bnmngiban is val'ni Azut6n bc lehei jelolni. mert az €gl/es szavaknah cs?k egv cgv (az is isaz.. hogJihosyan lehet m€g egyszer megforgatni a szavakat. ha hezd6 vagy.. amig gondolkodds n€lknl minden-nra gj/ir sz6nak meg tuood mondani az angol megfelel6jet Ha megakadsz.car tt^r. amibcn minden angol sz6 benne van. azulan 6t a masil oldalra fia a !'igare is elCrtel.Amikor megakadsz. 6s most l6ssuk az egy k€t btletei: Csak a ma$/ar szavakat n€zd.O Listo aondoljuk. ha tudod is. men az oldalnak.nulj b. Bdkj r. A v€g€n szamold m€9. hany szot tudial.r. amih rimelnek. a lisiiban nem szereplo jelentes€r is tudod. pl.egadott lecket. ld teljebb) ad lietto: . de csak akkor mehetsz iovSbb. esjegvezd fel a rekor. A feladat: addig menni. Nem i6 arra hogv hieitist t. (Most egt/ kics't mindannyian meghat6diunk ) . m€rt tudsz egy sz6t.€ s a l { k o r m o s t m c g t a n t r l h a t o dA z u L i i n ' h c l e g v k i c s i t i s m e t e l n i . €s talalj egl/ neked teiszo masik jelentest. l E hasz. kaPj le egy sz6ian. akir ily€n is leh€t: lt! van k€t crt Ejtlh hat t/. flire nem j6 a lista? Nem j6 sz6t6rnak. j6. amir a Wo^D?Lasranil lnlet llire is j6 e$/ ilyen lista? Hei el6szOr is. slraLL-ALL. mert ad esy: ana az egasz kbnyv nem alkalm.i6le. ha halad6sabb aH\or csak ansolt. 6s lassan nrAr a konyvnek is vcge A folytat6s rad marad.. tlyenkor szokta az ember mcgtanulni. Nem baj.2i a lislal szodrnak vagy azeri hasznalod. most mindenki azt varja.ds r€u0r mccir. ad kctto: nincsenek v b e n n . ha bugyuta.o l v a s t a l s t b .. as abban benne van a kieites-manko Het ennyi. m i v e l i t t a l a n t t a l a l s z e g y ' k e t o t l e t e l a r r a n a z ! ' s t . E n n e k p e d a g 6 g i a i o k a iv a n n a k A d e g y : n e n r s z e r e t t ! i l \ o l n a . va!l/ azart. l4edd'g tudod tolytatni a sorr: .a n n a t i s i n k a b b .h a n e m c s o v € t i s ( s 6 t m i t i t b b . folytasd a lista elejen.litx€u0r HetiDolrnl nir$cs ctcrc-v€gc Ezt magyarul m6r m inden ki jibzotta. €s gl/akorolni aharod.yis megn€z€d az adott leckct.alod ezt a listdt (am're nem val6. hogy Aital6ban a lessl/akoribb) jelent€se van benne. mert ne. lapoz'l fcl a .BosE EosE slb lriAl velnk k€tsoros vers€ket. vagyis mindig az eldz6 sz6 utols6 bet(jevcl mondani cgv trrasih sz6t? Csak akkor er.lokat A feladat hason16. ho$/ a kt'nvv vag€n van eq/ Iista. hogl/ a PrPr nemcsak PiPaL i e l e n t . how mitjelentenek a szaval\' rc tto't Jaissz lvli itt mar nem tudjuk folytatni.i lalahely'k oldalon eW sz6ra. k i e j t e s i j e l e k . hibrid angolmaS/arl. ha az illet6 sz6nak egJ tovabbi. 6s akkor lg.. ccdr|. . es onnantol lezave menj folyamatosan lefele. AzutAn meg lehei nezni hatha bcnnc vrn ':gv szo l a m i t € D D e nm o s t l 6 t t 6 l .

r c € A s z| t 6 2 . 9l u ^LwAYs mirdig'^ 34. 227 U aLAr. fentj n D2 .t.cr aktus. 174 E aL ^ncLoenve]Kket3174 E n cottot alXonot S tt D .evn t6 E AFEM." ros E_ an tevel1 f 227 U .sod l. fel r' 91 E .260 ftn tz7 tr ArsAtD(BEarnatD oF) tart t5l€.c 73 n_ atrnor idegesit .237. la7 E ADtn's aPPtE bdlmcsutka f I ?6 E ADD hozzaad.FrDf. tulajdonk€ppen .c€ kor f 179 E . bsszead ^r 56. 224 B adntrrEsE akehol akarhova.c6rr ti$/nbk 14186 u rafED ewet€rt !. utan *. 57. k6z€lit ri 66 E APmL eli]Its t' 269 L J .r feln6n ..6 \\6 ar ' E ADwEnsEEtv hirdetes f 87 ^ 4c! E tovennsma taetcv reklemns/noksag f ta6 E aExoscs aerclric 'e 227 E aEaoPLA E repi)bgep . 45 u ArarruDE hozza6ll6s n 29 E .212 lJ aqaar-rtcE ment6aut6 + 135 A A'o.onaromstt E anAct roham i 4s E anAcn ldmadas i 2s.nD detut.ronE egyednl$ 7a.i 257 U ArorEDR eqy masiK n 17l lJ ^nstrER vAhsz X 1)7 E ^ sttER vAhszol. bahova f 224.t (sr roDos6) k€r (vkit vmire) . seqitjseqits€a 55 . 224 E ANroM at\Arki.. | r r k a r ( m i n t t e s t r € s z ) 65 1 . ts rcssmLa amint tehets€ges ra la5 E Asn hamu .r.nr mennviseo'j 274 E a N De s * J 4 . .. minder.f D .ts soo.l.t riaszt6 t 45.I&toar rcpillijtet '^ 227 U An-aAn legi6madis a.l6tiinik:i 66 U APFTEalma .." 228 E . diihirs ^! 225 lJ ANtrrAL allat .91 LJ . 185 E irrrE e cim "j 179 E ADEcnvE melleUiav f \\6 E ^^rasr megigazir n rg5 U ^DnnAL admjle]-i.24g n aywoDy akAr|'].^ Lor so! n 2oo dc abc "" la4 aBovE fer. 22a n acroR szinesz . l o l .. megengedh€ti mag6nak.e 280.r ttt.rx kiszellSztet..aaer augusztus "c 269 E Md( het"' l)l. 228 E_ aczvaL tanyleges.' 22A E ^o f. telik E E E E U E E LJ E anLrnD tCgitlrsasag t 227 U Atntutl lagiposta .rrll. barhol. 194 U_ ALtt.ccf. 152. 2O2 U aRoBD kiirnl 'r 2o2 E AnRtvE(arskrrEnE) mese"lKeziK E . njra.r.xffr miiv€sz r" I lo E .{r.rrrolv.tt2. 22? U ar*Pr.o 227 LJ . 199.e 176 E Apphoact kbzeledik. valaki c. valamennyif 145.r.teonas "j 22a E Acnot a]Kci6 ca 22a E AcnvE aktiy t 22a E AcflvtLa akri'vitas '.em n Z 12.{D hirdet€s }. 2O5 D novnceo hatad6 'a t44 E ADvatir aE el6ny n 24s lJ tDv ltutrE kaland { 9l E aDE a haLarcz6sz.Pr elfogad !5 28 acctDEftr 6alesel{ 221 . 27 4 Ll .tsr majdr. 36 E ^unnE . valaki i: ts7 E AnnEEe bltni '^ gl. l o a ' l 0 9 acrrE rejls f t7s .a 57 E asx keftez f 2t6 E asn (Fon se) k6r (vmit) rr I99 u As. 16 E ^r7EKsEAvE afters. 1 1 9 9 .2 l s E aRny hadsercgn 3? .r 228 E act7sEss szineszn6 '.vcei.aM rcpn|osep + 227 L) . 274 E ^ttEAs megJelenik.rr.s ^. cselekedeti cselekszik . \ s 2 : 2 t 7 E /rafl m€rges. mag€syszer 2t?. m€gszetl5iet n ZZ7 u arR-crrNDt ioflEa l€qkondicionet6 x 227 E AncE n repnbK'sep 227 .36 E ADr. val6segos ra 224 U acrutLLr yal6j ban.:!rl .l * r's E /drrr megint.tt2 E ^sn$Aur ilrhaj6s f 172 u ar troltlE otthon ^.. I 19 E arLArcD szabadl bon i nA D An osFttERE atmoszfera i' 29 [l. "j 260 E .

l2 E BARtr6r.wuunc testepires. tss. ZOA.l l 2 E BELLYhas S t75 lJ Bruss rez ! t2s E BELLYA1EE hasfajes (atv.fii hew (sk6tul!) . BflEN haiap .E U D E E ttd{ hatuljavminek. 237 tr rrrrv nasyonjsflyosan. 156.r-Ltsr fekete lista i 175 E fl/rtrrr takar6 *r 59.2s2 L) aEAn szepseg.24o E .?otrrnrrf kitnyvespolc *" l2O LJ . ls9.I kekszleles€g r l55 U BtsExutL biszexuttlis " too 0 r6noP pnspitk rc ls7 LJ .sapos.kellemetlen { 237 B saDLYrosszulX | 16. 246 E ro.2O5 E 6E c. megver. popsir.rr darabka r'79 E_ Bncn szajha. kanyar r' 175 U BREAD atrD BttrtEfr vaiaskeny€r r: 158 L) aE 4 BEtlr."csnnya". lo0.rsD keny6r f 158 Ll . $/6nyt rii r.' l 14 q .EEAD tokrej . U .69 E rrslrdr kosar ^. le$/62 U aotl lorral.2t4 U EED^ D 6r.55. lO4 E BEcn BEc^r.r 154 E s. l2O.t 16 B srrcn tengerpart/t6part.Ew Bra*N tlj a: sa U aLrE kek "] 267 U aasEerLl baseballal 2. I 14 anm anmot szrilet€sszab6lyozas x* t8l .rff bicikli"j 16 B\LL szimta ^' 47 Nxo mader n 39.. RE r megh4ilit { l9l E et. 9s. l4s !6 Ll d/rtr bankr" 10. 46. strandf 145 E EoDr hutta. u.EAr. 232 E BNn kbny! .t 92. .Zl9 I atooo rneseune vcrnvom5s "r 4s l! tuow 6r. i4a E 'tzzs tok (ffi nemiszeru) 125 !.59 E BoAxD tabta 'r 6a..or kitlcsitnk€r :r 2 I O n BEctMtEE kezd6. lO7 .ra rE6 nagy labujj rq 4l . ?55 LJ arsc{/. h a r a n g -c s e n g 6: r 5 1 .rAsr panzi6f l4O kb.' 2O4 sact EAfiD fone]Kn€si 74 atcxvtno hats6 udvar*A| 62 E srRnDAY sztieftsnap . ls6 q Brocr.r s5.! I 18. l6 E aetr.' 46. "csnnyan" + 257 E Bro taska. l 1 4 . BEcs ltezd s 55 E ror.r.tm itt. ugatas*' lo7 L) s Rt^. l4l.r brifosf lsg E d&r rnelttart6 . t44 E BomE nves S 27.a tA. l O 7 E EnAw ag/ n n? U B R Ac E a g e | | l . I ?5 E r/E{yE bator rr 19l Ll .Et sitr *' I Cg LJ . 1 5 6 .lrYf.oRtra unalmas. 175.l 18 E sA*E puc. 16. szuka x | 36 U arE Etr.8 keserii rr I n2 E 6LA6 tekete t 267 E ntcx aou Fekete Lyuk ** 7 I U EL ctuErE monoKli tt l?4 E BLAc. snlyos. lsa E tsrrM vmi milqott rr 169.r + to? U ein.{t rud. 256 srcvcE bicikli:r a s r a n a g y.6 2Oo LJ drrr medve4.Lat 46. 25A q EEerMwa vminek az eleje ."' l7a U Br/nD ver S 45. 2Oa L) Box otflcE jegypan?tirce 251 E BEEnD tunak. ae.aY. IOA-lOg E Bduna tonasban ttv6 'r l2l E saumru. E sa atta banan. tAO LJ 6.. 5 5 . l5a g BoD. 274 EErEn jobb 4 t94.! tr ffir.?. bomba tt tO7. se. t6s U tol (kis)lii "" 17.' 142 LI dorror fenek. a2 E soAr csona!"' 127 E t/r denev€r los'tog ra E rorv test..^ I l O .f.' 246 E Bo B bombez "' lo7 lJ EEcausE zzeft meft ^e 196 E sorE csont "! 184 E BEDAgy'r a2.zacsk6-'45 U era zs4k " 6A-69 E erdoroD csomagf t9 U urE si\t i: 126 E saffi pek n l9l lJ erD kopasz 'c 159 E es. (foly6)part lo. 24o E U LJ E U LJ E E E 6Esr legjobb r.. l4O.tr.a 74 Md rissra 'r 167 BAcnsEAr hAtsi' mes. tzo. is) .r 95 U a E .{ 122 U Bomn atja rminek f 74 U BEer Nnc kezdet. labda *.

92 BuBaL R betor6 i 45 BrncEE rL4nn betbr6-riaszt6 r' 45 &ts. zrt LJ crre b5rond:'67.' 160 drorr D€nztelen. 215 E cmnntr. I 2 a .c 276 E entuar ersrerad 4 26n E cEflrArrLl tetmeszetesen + 122 E cEAr sze\ n 60. Bunsr) n€vet€sben tbr ki |' 39 rrrv (el)temel -" 40 fl1' busz!'l2 ra# bokor i l3o rusnEst biznisz.E arean sRoxE. kozponti.toll6) f 169 c^Pna. 1 9 9 E c rcE.A las BRo D szebs + 49 cs6r6.. 177 crP kuDak (Dl. ctuc r etkap s 44 U carctt.nz + 92. n snotrr'bama 174.1.sn c coaPot no Erit f'1iiso6z6r6 Tarsas6s /ttc. beteceoetl:j 198 E c^"rc. nztet rc 9. 199 a v a t B f e g u t o v e t.korai ebed r.r 21.' 22 lJ cEn?18 kozpont . 175 snE{rr telegzet'" 18I sffcr t€sla:l I lo -^ rrlrr menyasszony 94-95 stuDcE hid: bridzs n 17 wEFcasE aktat6JAan 22A sRarr r€nves-' l9l aflrcnr nadvoni6 h€Desseqti:'lol s ne.v qoho "" t g t suv. ariuanr. red BurER lai {' tsa azrro. veftozik.tzo.. 57 E o r r m a c s k a" " 6 0 . la2 ngnesq. lgl. 246 E c^RE aaBour/FoRsv/se) qondoskodik. epit f 16 BUDBa Cpftes ^e 16 BurDmc eDuter.csuzaskor) n I 15. tbr6dik (vkivel/vm'vel) a 147 E ctRDruL 6vabs n 246 E c. forgalmas 'a JB E t " rd e ! t 7 O . clucHr elkap (pl. KomomvrK i r r/. atwET. <tPet { t / /.! ag'} 4a suasr our LAUerne (Eu&sr.iarcs.r 186 a cEnlx L mAn"e kozpontifiiies r' la6 lJ CE BAL ITELLTGNCEAcEficv l\dzponti _ tliE2erzo Uwnbkseg -' lA6 lJ cE mE kozeppont . t69 E crr. s ovom hozs +o Bvrarr Britannia-'l5t anms t'nt o' l5l anrns EnoADc. .' 2 2 1 sv EEAR| ki\!ni6l t! 2oa ar nennn on eosr postafordultaval i27 Bv sEtP hai6vat . t O 6 . rzz LJ CARD Kanya a' | / / c'nor Wenink "" I 15 .' 30.: aao*np rrr csomasolopapir 174 rirly. tdrik.rr aut6 rca. csatorna "" 106 crrD6 s/ertya r'70 crP sapka ^r 169. lo7 c{/rf sritif 44 caLL hiv: hiv. 253 E c trEr sz6n\eq 4 a2 u cA^w vtsz.aownr \tesz * | lg.{r cement 16 I o E cEvnl{. 150 E U E E E n n E E U E E Ll E n E i tr c. cauaEr.ss gondailan f 245 E crirrEse{f. megv6ltoztat 202 .r/a€ cs€r€lr 169 E cEAncE veft.' l5a tr csrrs. f6'. lr szzz bika rc 156 srYc' csokor f 55 awcn orrevs kulccsom6 "'55. aolmm.r k6scjireggeli.sr oondatlansA'r 4 247 E ueeuxm ha. anonEtt tor.8 . 2 1 5 sur hanem n t7o armf. A2.ester. a E k 1 v e h ^ z" 2 l c{a6 l.{xrrf. tzz. t73 rrctrr vbdbr ro 188 Buu. 12?. tat E E E E E E E E tr E E E E E E E E E E E U t) E tr tr E E E E E E E E tr E U E u E E E u E E E E BrEAn n'tfiDszellent:t tal f 6rE ffrrsr reggeti l4o.re rizleties ir l5l susr elfoslall. nevez * 254 drl hiv (telefonon) n 198 caLL B cr( 'lisszahi.{r'r h'ggadt rr lo I cat'rExA fanykaDez6s€p.' ?5 src'arc siia tt'i. \tsszataro p.alitka. tt7 caPrarr kaDit€fn\ '! 2l 26 E crff qondoskodas r* la5.' to. 107 E usnn kasftly . kamera:l crt .' tss E o{aer oki okoz ic AlE crvt barlanq.r ts.267 .! x 226 CALLur fethi\ " 226 c.FEE sE szetbiae .t canannnn elnok r! l6l E cEALt( wa3 f a3-a5 E dt nca esaty ^" 274 u cE aE aprcPenz.

nyakbrv :r. 212 cotttE.!! 19 | cot"B fesfi \' lO?.r. tr covclrErE beion r" lO tr conDttotl ellapot . D h i d e g r ' 1 2 5 . fasz . 24n tr coo szakics. meglelel6 ::' 26 tr cor'racE cnEEsE titr6 i 178 tr corIon pamrl. kbha'ges lj a I tr coutt szamol.s6tany ! 66 tr tr tr .rrc j6 buli (irnl!) cr l5J tr ciarsz karambolozik :i l5l tr c d z r t i r m t l 0 l . d.' 78 tr cotrAn taflalrnaz a' | 3 tr co.vrct osszekapcsol .tr D D tr tr tr tr D cdarcE orE's nnrD mesgondoLjamagat :" 229 cnAPER feiezer f 25O CEEAP olcso !' I 17 cflEc't ellen6riz '.zik .-2 o .: 44. 216 coloa6ss szintelen. l o l tr c!rff szikla (mint sziklafall :r 47 tr cu E mAszil\ | 252 tr c l o c o r a . 26? colouRttl szines .' 247 tr cLouD fell$ i aZ. AZ tr colflrccr helyes. nregszamol . taniblyam J 20 tr c o r l t e h e n : r l 2 a .:.cAtqE.{z koniinentAlis -.tnwE falytat " 5Q tr cavfloL szabaltoz .rr kontin€ns :! 140 tr co.j 244 tr coc Roacd .n :' t92 c co ruft kiszitiit : t3 E] cotqpuEB l\omput. tr CEEB alienez + 44 tr c cEtLD (ftsz. 252 cor6 fesilkodik.. ' 9 2 . cErLDEEti) $/erek !' 2os o cnrlDtsH|Ess gJer. szdnrit6g€p . n beieten|.crrP altaL:nos orvosi euen6rzes tr coEE Dor. kozos Lr I63 tr Co non Ma^eEr 6iizi)s ?iac ! | 63 tr conPAnYcag. l a 2 tr c o P l h i s o l a i j p e l d a n yf I a 2 tr coRNEnsarcKit 7A.2a5 lgt D ft*<oct. I O 5 .! 13. 80 tr c o r c A e u E K o l l a g a+ 2 0 tr D tr tr tr tr E colouR szin .{s karicsony:t' Ia7 tr cEuncE lemplomr:31 tr CIA acEfir CIA nrynok " 72 tr tr crcrlffr"rr cigaretta r' 8 tr ctiEMA mozi '! 61. \a\llalal \' 47. l7a tr ca'rPEELr reli. AO.ezit\. hakas. 1 7 5 .' 45 D coox laiz : 43. aa tr counno@ vtsszaszan|6]as : 4a o cout'tnr orczAg: 17. I 1 7 tr tr cz.ar-tar€. 42 tr concaawLAtarsl qralulalokl r l50 tr cot. 212. 246.coEE jbn.kessog r: 247 tr ctrrzffs $/€rmekt€len a 245 tr dtocoLAE csokobde t A tr tr Crn srr./ct kohog.t:42 tr coudt kanapa : 4l O cr." 34.l:--. 259 tr cLosEnEss Kozebeg. I I I.j.srr ropogos " :: :_: ir J :a!9 D cro55 her6-.t 29 tr cotiDov 6vsz. l40 tr cor. Koron :. 1 5 6 tr c/rE{n kr€mr tejszin :' 18 tr tr tr ctr.: t7 tr colnw cousn vidaki rcKon | 23 tr cowmrsDE \idaK.' 24 crf.i'2|4 tr cornot gyakori.a l4e agi E Itt .vrrrrEr konlaner rr lJ tr corzrf. I 6 9 . Atlagos. 24 crea.Lnteibn :' 7a tr k € n y e l m e s' : 2 4 1 tr co cs Kepregany. l 6 l tr cowrcv korboi t t6l tr cf.' lO7 159 :. 156 tr c L o L D vf e l h 6 s t l l l l t 2 D corst tengerpart:: I45 tr .r.ocf.. lA5 tr corrFLErcreljes \' 19.' 43 tr c o P y m A s o l r ' a a .ris oszialy :: 62 tr cLAssnoon oszLalyterem t! 62 tr czf. o . galler.Yzrrrr.l12 tr colnr?r \idalr ..s.E itu--a:= tr lr=b. l 7 4 tr tr cLosE kdzel )' 247.xas a$a t' ?:. 166 tr tr c r r y v 6 r o s : . l a 4 tr tr hidegverii -' l7s tr cozrrf.rr tiszta.!| lO5 tr counsf.i: 24 cflEcft o0r K ielent\. tisztit ri I 16 tr c z € v E o k o s r ' 9 7 .

^ 7A orrrmenny n eo mask€pess€gii rr 160 Dtr.. papaf loo LJ . t?o D A't/./rr7 koszos r' 160 184 4.A 221 DEseRtre leir c' 222 dseft elha$/ eS/ h€lyet. l?3 .t 152 DEEAE atmodik. 231 atsrons orncer vAmos. l 5 ? .. nizot.s.llit('. I40 U Doa&2 acE." A8.8 . la4 EA. Dborl.c EK "" 165 E cur. 2a |EEP mely f 2O7 tEctrEE fok ac215 DDLrwa (h)szattit n 66 DDLrvEEyna szz. iiltbztet { 169. t2l DrREcmt igiazgaroj rcndez6 '^ ra .a{r kedves . DRow) leves6t v e s zr ^ 1 8 1 DEEAE atom.ltbzik. 264 L) dtr.s. DEovE.' 75 . 34 E E E u E E D E E E E E E E E E I U E E E U E E U E E D E E E tr lJ tr E nw wm-le vele r.. EArw eszik.oclp/r doktor *' I I E r o a k u t y af l 2 a .^ 169 D*o&x vizbe tdlad.rr konnyli ^./r cs€sze$ 12 I cu'so RD szeweny { a2 qroorithalo f 241 cuxABLE d/r.ryYrr vacsora f I la DtsEcrLY egenesen .fl/.y sz6tar ^^ 275 nE me1hat + 2o4 D|FERE cD knl6nbseg r. 249 Dfest sebet kittbz r' 169 l' rffr( ital rf laa Dnuv.E E E E L) tr carr sya6.a t6n arsr kel€t . IAO . crrr.' 154 DEcaDE evLized { 26a DEoE sEs deEember 'a 269 .itl.{.n etfrodozik.tnc iyeszat rr 23 DNVE. DEAaNhnz. 27o . l7a Drlr frilr' lO5. E{.. halo$ r! 165.. la4 ..264 arcutwr.r€ss n6i ruhai 6ltbz€k . n r7 | Dsw dob '4 46. DRtvEtl att6tvezel f t72 Dtuwx sof6r n n2 DroP csepp d 169 rrnoF etejt.a 142 f. 1 6 0 . EA|E") eueremben eszik rr 166 . 47 DnM. 12.rsErr sivatag r' 75 DEsn ir6asztal ^r a2 DEEcnvE detektiv 'e 12 DEvrcD esz. l 9 l L-JDoar ait6 !r J9.|..' 2?o ..a 66 Ddmrr fogorvos . cur.! Bl DRAW anEAm (Da u.'173 DRr szeraz n B4 Drsr porla lO5.. DnD'!.a " 70 c. \66 EAro.ttanr nehez x 222 .. DtD.lY p€nzi keres rc 90 EARW fttld.c s1ftlF'eg{ 247 DrtE datumj randevt.232. t98 E . keta$/as (szoba).iat "' z+t LJ E E_ U E crv sir r' 131..rrrr napontainapilapf 26a U DAdcE|zlnc: tancot + 30 E DATCER r1n.os S 242 E U E E ! U E D E E E E E E E U U E E E U E U U E E E E U U tr n E E LJ Ll DA"eEeoas veszetyes n e8 DAEE mer n 126 D RK s6t|t 't 247 DARKt1f.27o DAvM. 2OO D r sz6tit. DsAtir. 174 EAn-Ntlc tnbevat6 " 174 EAruY kol ai '. cu cs6kkenr & 264 ! 4r. cur vagf aa. 6A'69 E DooR-itrDrt kitin s { s3 E .rErf s t.' dobol r^ lao D LM( ftszeg"' l84.$/nok rr 186 U Nhwn tAnk { 72 E DovE gatamb '. _ lyes (aS/) .v valuta f 163 cr7f.a 22 mcLAEE kiietent . DotE csinit S t94.r 2lO D vnaD!26a. a|E..ordr. 2o5 DRAa hnz . I lO Dn Ea r knlbnbbz6 .rirl korAn rf I 16 rrf. + | t7 Drsrrsr k6r rt 48 E us| tetf va-t2g E uvoncEDelvall+ \OO E Do. D nK iszik{ zos DR'wGRiv6 .rwlr aktuiilis !'224 cwvE kanyar n t9 dtshvs v6m ^.i 195 . datolya A"aJ€5 b^uaEEx vKinek a lanya.a'z f 6a-69 rrcrro Ar. vamtiszt E U lJ D o&tsLED mozgassCrriltf 160 ustaREE nem €rt egyet f 9l Drscovl tetfed.€cDr dont ^" 6l DEcn fedetzet.r.r (an.llDr kett6s 'D. k€tszem€.

I 15 U rrz megbukik f 40 U PirrTE Isten hozott ('riill) !c r 55 ! rrrr igazsagos. €s idehoz t: 44 U frDrrE heged( :' l2a U rrtr . kiad6srael6k€szit^r 90 tr c EcK *o t6i Eoa tojas "" 60 ErE If. 224. los tr rtruy n.Dcoronrc CoEEwfl Eur6pai qazdasagi KozOssegr! 165 _ LJ trvarrd este rr 139 E EvEEy ninden n 166 E EvDRyBoDf minden|. gyorsan rr 1 16 U rrr kov€rf 9a. megtirlt:: 245.. erzels6s:t 152 hunkav6llal6 rr IOO U EEMW E ennarer munkaad6:t IOO EEDveqi't6. n6i f 16l E rEfxv komp -' 90 ! rErcn elme$/ erte. t22 E FA'.rcr teny r.f l4o.rr.rrrsr bef€jez rr lJ. tt'lt.r.. alak rr 16l rrrr akta ugyirat :: 228 fr. I A I . 239 nE$rflr6 etst.. 124. 2ls E rrr illik valakire f 24 D nmas szerel\ienyek ! 24 . EKU 163 El E E Ll tr E E A drn szerkeszt. 174.239 nRsr LAD| first lady t 259 nEsrdAtE keresztnev r* 96. I 92 E rra fnse" i lo U frarr knzd. film(szalag). 4A ntler WoRLDwAn els6 vil. 2 3 O . ee2On E . 2O7 U FAnrEE4n-t"rtt ap6s . sajar s zdasigaban on6ll6an qazdalkod6 farmer i lso 0 . 45. 55 I EYE szem "t lO5.." 64.lvenc r'242 E FEBRUanr f.brutu .tittamossaa4 20 ELEPna etefe "'a. 160 E rr r vastag r.lO4 E ExEcr A BABY Syereker vaha s u ExH. rrs ) hal.06."r tr trc. ruwo. 255 nLL n kit6ft n 122. 2 4 O nRDBn'caDE tiizotr<rsAg. E D aLAnD Angt:ta t4o. taves.. 20. elektromos $ 25 etecnrc cam villamossz€k 2s ct ElEcmdry . 224 D F Rtt'a.. 51..t fisura.tnnwe csaladteryez€s ::.t42 E EMLEss vepJ. 260 l) EI"'EE belAp .r l8l Ll rrrr fing i' s7 U zst g.c lO4.r l2l nno.. hadya. 4A U ravontE ke. 259 frrsrcrrsr els6 osztav n 62.46. rg2.' t2l rrcff ujj r" ls7. z n 1 7 4 . rcO E EmToonr szemfog"' l?5 U racE ar.69. )6J U Du^oEAn eri'pai ee 165 U EuaorEAn Cotqtttwttr Eur6pai KOzOss€g rAI6J E EURoPEA. 236 E ErraLE n5.ighaborn rr 259 E flsE (r tz.|i .r 125. Darcella.. 188 F R Et i i .. 55.. mez6 r! s9 rralf. 144 E EEL unE (ELr.szabalyos.^ 23. ||.3 174 nREMn tlzolt6 . tsl LJ t9r6u6nangol.sated. 257 tr *envmna minden .. FEL| arcz :. f6ld.. TALLEEesiK ..e 157. 45 D r Eous hires x tot.c pa.e]ren 245 ! U EtiErv ellense.. l4o..P la2 E EasoE eu.knzdelem I 16 r" D U LJ U E E _ U E L) E U U E I D E Ll U U E u U E IALL rl LovE (k'h sr) (ELL.' 24o risr els6 .224 E EXcEn kivave ^^ 2os E ercase nn eln€z€st (messz6litaskor) f I t5 D ExEEctsEfeladar.rir f'nsik.Aw (meget)magJarez + | | t. dii ^.tE (fet)beculrc 175 tr esmunat becsles r' l?5 E E t cs etika. v€kony r€teg f I flLER filter .:iFlal . nwo (neg)talalri I4J rrnE tinom.' 22 LJ Eri{ korezak r' loa'log E rsz.t t2 U ExrBA LAEGEna$/on nagy f 52. lairrc 249 U FALL ELL.r 259 f:/rirrrD els6 seg€Iy. 9A U FArnEn apa f 146. l8O /. 9l tr aveay*.262 r n"ononaL erzelmes.reQ 219 '. l5l U E oLEE tEsso angol6rc ! 62 U Dftusfi rEAcEEa angoltanir f 62 B nlroY eleez { 199 E Enorn ekg. I I I I 12 nssr roEr premier ^. raLLEfi) s z e r e l m e sl e s z ( v k i b e )! J l a l l 9 2 E FALTE hamis.SE EDn prctazis { 23 I FAttxLy. 175 E DwB ow szembld6k.yo6. 236. 255 nzzf^ t6ltel€ksz6 "] 24J frrr 0atek)film. ELr) Kedve van vmihez. 2€i9 E EEL ELr.tteREmindenhol ! 2O4.

rr lapos. l2O. 195 E E E E E E D FsrE barar.2o9 /.r lsa E rvuousLv dithbdren I l9l B nt vAEjbv6 a 96 E aaME ftir.' 82 i lf E E E E E E E ll E E E E L) E E E E E E E E E E E E h.nL rhr.32tl ronercrex idegen. fas/aszt E ruLL t te i 246 j6 sz6Ehozas. meqiavit .59.24A + FLonER\liraq.99 eEnLLEt'rAft CEt. EEr) lab f 16.: orsz. l5l n f'/]rrr mulatsagos. kedvel d 2O5 E flro. l 4 l .r l05.ar |jrkarn6.tr villa "" l4l. a5-a5 roa eunerc p€ldaul "i 2oa ron nstnce paldaul rr 170 ronenuo homlok rA 16.ir loo . roxeor. l5o. f€lbehajt "" 56 E roLLow kii\tet. nonarvrfi megbocset f 265 rDf. l70 Cl rvrEm." l?5 nonauz. eo"E) etmesy hazulr6l.242 anoraen keftesz t 94-95. bunda. cAvE e.oon padt6 S r7O.' ZU|. tem€t€s c" los vicc€slr 97. pillantas r* I 15 a r " r s ep o h a r f l 5 a . 156 rDlrE6r knfbldi. l ? 9 . 27 | E F&.v Atta]E|.' 15.bornok f es dE|EE L ELEcna"t Attal6nos valaszhs. n^por @etut€n) f IJ9 E aooD EvEtwa i6 es€t . t. 2 5 6 tr cooD AnExdoo it.l ts? xnmon hbjeS/zet. . . l9l rnat.' 75 E rrl slicc r' 195 E FoLD(up) itsszehajt(ogat).embet { 15. 6szinte 't 47 FsE szabad s 178 r EE. idegen {melekn€v) . k€ pvisel6vAlasztas 99 . SZereZ. 242 c^s B.E rf.t 134 tr tr oorDElvarany (mell6kn€v) t 94-95. l4l a' 45 E nno rotsotna^ ::etmergezas E D E D E E E E tr E E E E E E E U E E E E E E E E ftnr (tzcz. COL AOt Kap.r vitlgy (sk6tul!) *a ls4 alovE(s) kesztvii. 1 6 9 ar"rsr tivea -* 169 dr.Nt (cor. 259 ao olir (kENr.DGE rtizsider .r 46 aa *rm. 144.RrGE szedi. 26s flrff ntehgazas "" 169 tuRd forma f 2Ol rffirwAELr szercnsare + 265 FoswAsDel6re I 2l I fpr r6ka F 30.LL gazszemla r" 47 arlE kapu 'c 25o arv meleo {homoszexualis) .271 c. 249 r oo b€ka cr 66 noYr eleje vminekrr ?4 mutr'nat smrt cimlap-sztori f 74 tr{/rt gl/nmolcs.{ r lak6s !" I 68 fl.r szahadrtgis + 147 r EE-LAttcDszabadilsz6 f l?a nneez." 40 tr FoNDoF(retu DoF) rEjons 6rte. aor) berrgrr l7a ctru hHn\+ loo.sc. t Dj 6 . eotve megy n 54.rssss s. 20 tr tr 60rr k€cske f 215 tr GoD lsten . raozzn fagy. krilfoldi (f6n€v) f 265 ronssrsr el6b5r fityma d 16 ronEsr erd6 f 265 noneer.' 168 n avorn izestt i l2l FL# bolha "^ 265 nEA nAflrEr bolhapiac n 263 noof. emelet n l70 Fr.vE ad n r43. r52 azrdcs pillant.rr repul-'. 169.'99. 199. . lol aemrws kiad6s ^r 99 osrrrE kedves r' l5 ir-f. 2 5 7 .. 209 n ffr:^rDrl bar6tsagos lol..tfeteit i 265.ttt tutball f 16 Foonun inas. lao nnm. osszefon.' 24 nrc iaszrc "1r+ rr. mindenes r'271 ewE.muveg ^" 45 azf. 175 roncEr-rE-rar nefeleics . 1 9 4 . 146. t 26 a^RDEti]Keftn 0.. r<naoflEx . €tel r' 45. zJJ cDrDnr. l5l.s6 i: . 276 tr c o . . 139 .. mozr.. E rrusn rriss. ntaotve.EMarLi. E tuf.E E E E E fl E E E E E rrx roqzrt. l2l E fitDAl pente]Ki 2?o. l6J. buli E rzr mulats6g.ann 99 etnerous nagylelkii f 99.

r" 22 E0LD.sszemesy rr ta2 auffs saccolrr 175 aassnntnon saccolva becsles "" l7J aErr vend€g 615? 6zrzrr bunbs 14 I o I al.E _ U U E U E lJ U E E I U U E D E E E E E LJ U E D E D LJ D E E ll cooD fto na j6 reggelt. 3 4 . eldug:l 212 rrar magas f a9. .r' I t6 cREr sznrke { 244. mo vannekir: l4J.' l5l aRD EsrnrE eSNe!ryrittessikerszamai t 22 are z i t l df l ' Q . dEA^D hall r' 4J. | 44 crolr csoport f I95 eEow caEw.d o m b n 5 1 .249 IIapFr EmDAvI Boldog sznlet€sna- tr E RD kemeny ^' 22 tr tr EARDwaaEhadver { tr 22 O nonosexu.a a2 eav tiit. h e g y . EAD. lJg cooD-ByEviszontl t6sra.'260 EoLrEx 1. f l7a. nto.o.:8 t8? . HALvFa) f€t.n6 n 6a-69.! 146 aRAnDMomEE * naqvmama rr 146 eLAss fii t 2ot asavnanod gmvitacio s 2o3 aaE^r nagy.res kal^t.homosz€xualis lr lOO. tol EEAaranaor szi\iroham . 199 rrio h5s rr 94-9s neasroav noi€nel€m::' 16l nemnosexaer heteroszexualis r lOo. hasznos i 246 drzPrr.l6lndvozl€skorJ :: l5O rcr sesit r' a I t E P s e g ' t s e g : :a l . aRo* n6i v6ltozik |: |a2 enow st"aLL (e*Ew. 1 4 4 ttELpFaL segif\esz.69 U EoPDr. 16l E r.' 175 E rRr sz6r6s a 9A E LF (r&sz. t92 E EAvE. mna. 2 6 7 arrrr lidvoz6l.rs tehetetlen rr 245 /r'/EnE . 144. sikerszem.YEir be€siil€tes rr 252 E Eo a\RAELE tiszteletrem€lt6 F* 24I E roorr kamp6 -* J6 U E(nvEn potszi\i6. 150 eovERn Esr Kotmeny + 2o3 daq anmm S 226 enrci. fick6 n 237 EAB haj n l7O. l7a flELLo szia. fele vmin€k f 32./n puska . 257 E nAE ulatat + t47 tr mvc.trEAaD.' ztg EANDE nyet t 93 EAtrDwRtrllc keziras cr 249 nena. eeom) .232. 93 EoElyukS7l ttouDAY !a\6.i' 57 ..DE. . 2O7 D floPE remeny S 2O7 u EotEFuL remenyteli ". 175 data s76r 'e \7O D n^E ut6ln | 47. h.' 4s EEAR|DtsEAsE szivhai:: 4n rrri tr6nor6kos !'2s2 rDzz pokol. 94-95 EAND.246 U EoELEss remenyt€l€n.t o l . 156 .lO5 EEAE| sztv \r6nav) " 45. l05 GREAr BRtratn nagy-tsritannia.ij 245 U MBE horras?t6 t 24 | E EoasE 16l? 156 E rosr locsol6cs6 r" 148 E nosPrrAL k6thaz . EtL En nr tr 36. t 5 9 . r 7 g .6cs "j 219 EANDkez 4 ?2. nwa l6gat. I l8 crowD fb|(j n 23. E^D eltoryaszt: t3n I E E A D g i t 1 6 .' I lJ.79 na. porsz'v6zik ri 6a. l2o rrr nt€s.24A cnoLND tataj n 23.r 159. l A 4 rrsn rv tort6nelem rr 20. koz€rtes .ntD.. lao E EEAD cflE relaias:237 U tterLm egeszsegt la2 U E E D LJ E U E U U LJ E E E tr tr E E U Ll Ll E E E E E U U I lJ flEAE.tr. 169rr I aO namd ti ftenik i 2O4 E rPf botdogn tot.r 36 . 173.mel r. 33.tuaana lanyunoka r" 146 c^^MrAmEa nagypapa.qELD.i6. nyarclis X 127 noEE oLthon S lO7. . DDE etbnjik. ls2.' 259 ide EE4E itt . t92 ) t s z i a ( n d v o z l € s k o rn l 1 5 n. i6 napot ( d € l i g )4 1 5 9 c@D McEr i6 eiszakLiir" l9o. | 16. hatalmas "l 22. 267 GrEYrsE szuftes x 244 arocrf. r g t .iERorEr zsebkend6. viszl6t. t92 E . l O 5 . t 5 7 . 174 Eot"ELEss hajlakialan ir 24s Eot'Estcx (BEEotttEstd{) honv6qya van E I U U E E E E E U B U I U t AracrD hajveses + 222 EATaDRE* hajszant6 "* t73 rratRprr-BEtrD hajtukanyar.IELDraft.

l7o ror csip5s.cr ieq r: 184 rcr-Znetaieskr€mf 12+ .252.r. EuKr fai.indiai "At56 Enan&infl.6ra (60 perc)-' t79.' 3? nrcutaence hirszerz6s f lao .^ t5 ror forr6.260 nro$trr imporens + 260 't"PEovEiavit.nsf 15 nrcnesne ardekesf 202 utvtE 'r..e + 6a{9 ttvtmnv nrcr nounr va.:ilr .infts f 22 E xrow. I 9 I rFha{t94 LL beteg" A9. biint ac2O4.' rsj .r.'P ugrik.Gn . 174 E asr tart./.. (meqlitl :'202 E ^. 162 LJ /r/.ryocr(Kopog(tal) :" le..n l7o E rrcr( vminek a hianya." 162 nconnem befejezetlen " 78 .{ae6rmer lnadms) l50.' I I l.te) { ra7 emberi.mpa + a2 E r^atlDbzAftz)t'td + 14. kblybh:r J6.f l2a. E .25? E rflow rnEw.eghiv .rc Vir'ly f 9+95. ugr6l f l5O ranP ovEE etuaril.r 2o4 ' assA D feri n t87 r +/--(lt t?r kunyh6. r' l5O nou nrc meddig. I I rulc/ szaftos.Ir skotszoknya i 155 E /r/yD!r$ kedvesseg f 247 E r.rDn India.?17 .' 147 E LADD ]€nall 234 E LABEt() .252 |-J .247 /r.b6leviif I JuLY imius '4 269 .erSsn 170 rarEz hotel . foldet €r -' 14 E utnaates nvelv r' 144. .fro $/ereh. 2l? E.Grrrul" ketchupt'52.r 173 ror.^ I 14.karosr" la2 rLtEoALilleg.( tinta . nurr megs€rt (testileg vIelkileo.Cz.nenese iaoan" 2oa Jrr boqre..274 EL$rtoljra"122 .207 E r(rse G6kol rr 19? E rnateaeo kipurcant.' 16l r . 55 nrlror"r hulclyuk f 7l n rnsas 147 tr xrcr.l 12 E LAsr ltots6 t t43. 116 E unP r.suDor "' ?6 "' Jf.33 nEE^n 1r1kbl f 162 n.rrY./f. 133..naAtuAttmagyar 144.rDrt b€tesseg rr 247 n uustN i|J./rY' innius-*16e xee+ ren.rEn btr\vmit vhol) rr I 19 . nunr. r5r O t4ocxdn ki .nziit rc2 bnoErArr fonbs n la5.69 tsLAtrDsziget t 75 JAhaABr januat i 269 E E E D D E D E E E E E n E D E E E E .i6{2o3 EFoRn naq informeci6 n tl ntusE aztk e \2\ tf rncEEDEnr osszetev6 32. rrcw rnosn ismer { r7O. rcssz.Dr 6tlet r" 20.rrE rrcE r intelliq.na^r ahes..i6an wcot'E kereset .meddiq. loi E t EE kCs{ 141.' nnutezncz intelliqencia la6 .ilis i 72 .r l16.nr vadaszik f 272 EBar sier n 273 nunr.252 LAvtmRY ve.El E E D E E E E E E tr E E E E E D E E E E E E E E E E E E E E E D tr E E E E E E E E E E E E E E E lf E n A A -' noff h5zigazda lJ rosrE$ hostess. iavut n 7a roslal " 17I . fluar.rrEr k6s6bb.ror vas. l. 1A2. gynmolcsl€ rr 9.262 E . landol.' 2a IRte n. r9r . ren lmes)tart "j l4J KEEP.26a Ed. ut6bb rc 256 rauav nevet a 12a.t 252 E rrDr t6rd i 56. 212 Jo.^I I I'l 12 duBBvkri lbe. ttttoltN t[d. vasalr' 6A-69 n r\Ec EoaEDvasatitdeszka"c 6a.lsE h6z e 67 roP hoqvan:: 25J nov ta ne Hogt/van?C lso floul M rou Do? ljawon 6riilok." n. allas"A| 33 *' rosrffe all6stalan 245 bel6p vkihez/vmihezi rorr csatlakozik rorE veh n t?9 rouR|Er *azAs n 142 JUrcE bir6 |' 15? Jrrcd dzsusz.barakkra 147 ! .^ 6a-69 O LAw taNany { 48 E E E E t80.epapit-tztt6 .'loa-109 ttDrrt indian./Ycrurrmaq.260 -Eaxr.

E/rEi' ('rott) lev€lr' 199.arlEr bnovnit6. m6ly "" 52.r kis. L{tt tekszitr i' ag uE (rssz. jet { 47 nrEnEr piac { 163 MAntEraBr.E D E E E E E E E E E E E E tr E E E E E E E E E E E E E E tr E E E E E tr tr tr E E E E E D E E E .cr nval "" l8o zrE ha. LEAF 204 rcnx.vezet ^r 242 (r&sz. l8r. kicsi ^" 128 E .t.5a LosD tord :c ta4 zolriv leherauto.B villanyka'fte . lbe)z6r.rcrcte kezelhet6 n 241 E MAtaaE nAnylr.rn takat1s "a 61 LoarcAL togtc t { r74 LorELl maaanyos 4 lol.VER mai s 66 Lo^r (tEsz.r felesesnl vesz.TEDvezer.r aiak -' l8o E E E E D E lf E D D A E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E tr tr L.elhagyr! 254 rEAvD.k€dvel*A124 uM sor + 2oa . 1 5 7 . LE nasy. JJ r. nDtu) ember rr 16.kepes "' 24 | NAxatEDhazas { lOO.nner on e. 94-95 ttrRcH rnarcius f 269 tt EcE masirozik t l5l MAnt( tott.27 tr wx. 23o ucflr vEAa fenya\t s 25o r.2O3 uctn f'ny r' 94-95.c lJ5 LosE Losr.a{rnE 15r (kik€szitett)f 16 utve. sikerril neki :t l8 E MAn aEnE r veze€s. Losr elvesztt: 55 LovE szerctem .tausn angoltanul6 rr I oo rr ra{rr leqkeves€bb 274 .E pia. LEr.uvEs) €let 'r 9.LErr. rEFr hagy .t t2l rEAvD our (r-En LEF|) kihaqy i 122 LEn bat x 25a rcn wne politikai baloldat:" 2Ja E c l a b t l 0 l . l2O . Iakik. 255 urEnE eletta.'|P t6rk6p f 76. l9l nne nossin i Do.LoAvEs)wkni:'54 . 265 LEr'tEnherii *t 263 LErEB Box poslalAda.. | t?o.rc../r'. keszit r* 2J2 n rE hiln "" 165 an (r tz. lelesegill mew ra 28t .' la narr.23o uenraar. aa uFr litt t 13.' l7o rr..r^m { r2o ." 6a-69 . 33. t94 TEADEa vezetiS. ensed " 2s5 . t42.f 250 ucnflroasE"'tit:(iir6torony 'f 23o ua mnG \illim|3s .' 46.tuzeu "'230 .zolsaltatas) rr 227 MA'tr tii a 94'95 uxe.(r sz€renc€s.' 61.y r. r r D f i )f € r l i 4 l o o .EM jogrendszer " 72 rcta rcm. ntoe. t20. ntoe csinal. uar l<.rox sT. 192 L.6rrr hatv-Inv: viieqos " ?Jo r/6dr konnyrirsnly.relmes lev6l f 2 14 nvna szeretij (mell€kn€v) i 154 zor aiacsony. menedzsment tr tr n tr tr tr tr o tr tr tr I usE (ro sc) hallgat{vmitrr 242 lJ usEnEn hallgalo : 242 LJ .rzr lusta. l 5 o .{raa menedzs€r. t4O rrlrf.t 23o uKD szerct.lcsonadf 2l o EoPA*D teopard 'r 134 zrserrrrleszbikus-^ loo zrssr kevesebb -* 57 LEr.. 2? t M A n ( r Ez .rt54 Locr. maqikus rr l2s 'r /.' l9l rEAD.tnD/Ean tnunD emberis€g :r 16 I M^ r EAPW REtuEfls or ntD DAv! Sok boldog sznletesnapotl i' I50 . 249 Loct zAr tt6ne\) !'6l LocxEE ott'z6szekra.. t?? Lorc ro ns jegerals6 s 177 Loo nazelitdik i' 5a Loor Ar sc/sr nez vmit/vkit ! 5a rcor ron sa/cv keres vmit/vkit r. 15l Mcrc bii\6s..tence + 272 . 262 LErflrE* ta ul6{ rro. 1 6 l .rlJo.25?.F/ felemel f 15.udik r* 89 uE r-rr'.rff{ 6sszekot6kapo€sf 57. rctmr tan { 242. los.'250 rranr meoovnitrDl.xs. posta (m int . 249. 240.: ro I LwcttEotl voucnEn eb€dieov n 2s MA1ETE gep r" 20 rfir 5rnltJ 98. 23o rranr vitaqossiai villanv.) s 32.vt al. utnnr.ocr t6 (sk6tull). rcn cm elmegy. nyom.242 + utmex onven tanul6vezet6 242 u.rnAws) (fa)lev6l.vezet.yE-LETEE sz.LED.' 61 Lo.1 7 8 rEcaL |eaelis x 72 LEa^Lsv.

.^ la? rcucnrE p}6Elszer f 50 r. zavarja.. .t ttalrr orczagqyiilesi kepvisel6r^ 185 i.EE (r6sz. 25O MEAfi. 269 U tlEwshir.r ? | nountw stt szAiviz "i 199 novE mozog. tej aa t2t. 2Oa E ErcEszap n | rc u Mcm ejszaka{ 105. rtDlr nW. .r l5O n0a nama t l..r.y d€l $ I 06 | r c wt i x t 2 7 .tomERtEss anyatlan t.rc zene f l\. t46 Eon EE-m-LAw any6s t 4A nom8 roreuE anyanyet! 4 45 . szliks€ge van vmire. 166. l 4 a LJ 16r. lJ tttoEL morel 'c 173 202 nEE ra hElkoz6. 12..Yna regset.zts.ho$. lO7.16 EusDuirt mnzeum .lek€. n nl.f 46 nEfisrnua E/EEsnaArE menstrual lr l6l E llE&sy CttusntLrs/Xntsl Boldog KaraU E E E u u I Ll B E trxsaaE iizener " 276 M|ALfem+23o MErtoD m6dszer . 2 1 5 . 245 Moron motor .E tr E E U U E U E E U E _ U E E tr U U ttEE|.I.atyEY LJ ttoryrer maiom " 125. 2O7 E t uorz vasott. l9o Utonemrtlll-ll2 E osBLEelkAbiLiaa lovat verseny el5tt. 26A u ttrnRo& tnkitr f 2o4 E .r 1l\-l t2 z.iJ . lJg..r 45.klat6kiiru !l229 E ana\ nemzet i: 2s.6 43. 257 LJ rool hold "j ll4.tlr.rarr legtdbb 57 r. sExr rejftly S 206 U rLY (itssze)kever. 27o penz t: s. kett neki E MEITLE tii i 263 E n aflsoun szomszed .s0. tqELr olvad't lO7 MEnsExorFaRr. 21 4 u trExr k6vetkez6 + 122. korom ^^ l8O. E nalmLr havonta: havilap 4 26a LJ too. 22s E da^t ow. r9o E . t'E r. 255 E .turE egetryuk. lJs U .'Ett'otuBtE emlekezetes ^r 241 wt ony erdak { 17o rc oRY emiekezet S 29. m€rfitld rr la5 MLnAnr karonai { r35 wnary nrctLrcerce katonai hirszer- D U u U lJ E U U u_ u U U E E U E E g rcrrEB anya. ttrc eger ^. zeftsz { 224 . b6lint cc6l E norsEzaj { 2oo LJ trolr-^E rv*trtBrE nem visszavAlthat6 E ee27 roo. 26J nAtLszbgn t48.' 271. tl E6E*ooM gcmba n 2oa ."eY. t33..EnDEDszii. ts4. 14. 258 nusrcta. 256 u nL v wn-Ieilr "'-34 u EmD agJ t I til. 194.r 257 E ro. 48.r ? 4 tt tDDtE-^aED kbz€pkoni rr lol n DDIE cLtss k6z€posztaly r" 74 MDNenr ajfet. 128. 1t87. 45. tst.rIrv mAjusr'269 rcAL etkezes ! 22O. 158 u ttofloeAqoas monogem n IOO U nalnt h6nap n 26a. (m<s)javit. itsszejirvetel 14 |. 24o U MLrotai Leiesember { 24O E rrz szundikalas tj l9O E nAmrt szalv'ra S l4l E Mst oy sziik n 1rc. sik vmir6l .25? U EVDRsoha '2 194.263 E n r. csib€sz rr 158 E_ EcEssa sznksCses + 222 U n E c n n y a kt l o l .23? E ttEwsaaE\cy hirngnttks€g f la6 u trEUsPAPEn njses ^. kedv. del€l5$:.2Og tr roe. l7O . 229 I EnD l€€lek. kerdes..! 229 U tuv smRr miniszoFrryaf 2Os lJ mtsEB miniszter f 15 E_ Mnm p. 2Ol E .r 173 Eoman hegy "j t6 fionrAut arrc mountdn bike r* 16 ttto.probl€ma!t I 15 .YrYrvmi metletr. l2o E MrsraKEhiba + 7A. formajenalul fussond l7l lJ tagoDr senki .'r.7 t. belvirasi: 229 U MnD ban vmil. s6 ETDDLE kt'zepe vminek. I tO E no D Y heft.. 2 3 3 2t0 .hianyzikilemarad.a 219. rEAEr ietenr *t so nar hirs . nEr ldtAtkozik tutsDR mestet i' 94-95 us|nun maszturb6l lO2 !c n rER szAmit ll5 { . r 4 7 .155 E MoDEtu1 moden . hangulat .7 | t ousE.r'$ hianyol.

la4 oneaneieo f€llabri r" 16o otLY csak + t44. .n.:247 PFri kitde :" 66 E zt EsTRr.hivatalnoh E oFFrcER katonalisz.\tember + 26s E donttErEseholtt 224 n uDEakt ! 22a n MlEBDR szem x 73 |-J . kisallat:r 106 Emo.rrY apaca-' ruo. fogamzassailo r. 2 2 9 vkinekr' l8 ras*rcEE utas . 266 tr PAntuL laidatmas ! 246 tr rrnr f€stj fest€k f 266 tr tr FAr"rcEpalor^ : 2l tr PAE sipadt .' 267 E orontnr mindennipos. 2o2 rsffEcr t6k€l€tes "" lol ErroD idlsza\ + 29 Frrsor szemely i 12l. buli tt I Oa. I 63 Prsr elmesy vmi mellett.c 2l PEnctLc.{dr nem .' 90.rf. t56. DED'nvitorL aqru L 229 tr on"n&'?13 lz't6s t *' i. E r" 25t orFrcr& hivatalos.! 114." lo4.' 231 D P REtrr sznft X 162 tr Prrur parki parkol.{arr orr -' I8o rosrw.oua tzlrsas'ilt t' 25 E nc. odaad vmit E n E I U E E E E U I 4 t) E E n D B oca{r 6cean-^ loa-log E OcmEERo]Kt6ber+ 269 E arrDr ajanht n lga E otrEn tetaj nt* 41 L) offrcr hivaral. 2 I o o. 223 E Pnt( 6zsaszin i . 6a-69. lO7 tr P REor papagai i: 233 tr F a T f t s z : 7 9 .' 2t4 novEt"B.r pisz\el t la].oEsoo.46 OI{. 224 oncE felnaL kiims. orrlyuk r' 7l .f 2tl . 1 4 5 174 u P nnEE Paftn.rt syalosos r! 45 U pEDEsrRtatlcEosstfta qyalosatkel6hely Prr tolt . l2O.{olm r6n€v-* I 16 novEl reaen'v.I 09.iven. €rtesit€s"" 222 .E emberck + t79. 162.t iegyzetnzetr notebook (kism€retiiszAmit6g€p) 22 . 267 4 oE nyxii r zzs U oE n\ill. 231 tr PActucE . b€nzin r{ 199.t7mnlt:. 2so PEonEtetefon n 67 .ttz PEe daat] f 79 Pa malac:r I IO rrzz taltetta. lO?.r lO. 229 E oE . r)/ E nwst apolon6. r99 o r d ( k i ) n v i tr ' 6 8 . olaj !r 15.6 9 . altalanos tr ontcn\taL ercdeti.E E E E E E D D E D 22o oRm asza]Kx . 50 PtLor Dil6ta f 2l tsa. lAa orD tegt t | /u oLD orea.gy f 92 U d.ruza t 2ol pangotyeanyusdijas. las reeceratnrssb€k€ss€g. nvitott aAla2." .' 2oo PAssrorraE sz.96 PAsra res^a '" 43 P. csomagol*r 25. ' t 2 o tr P tERwox^ paptrmunl\a i' l2O tr /"A/rc& csomag ... el6fordul f 5a tr PAcrrlr csomag l' 23 1 D PAaE oldal.'94-9s.{tt osv€nyn 2s0 PAnmr pAciens+ 2l PrrcE b€ke. l7O.255 ree sre<lf 223 Pctvtr 6eDa'/). tr P E R n i s a q . n6'!er n 23 n Nn#Rv 6v6ata r2n t B nn*nv nnwn mond6karr l2a tr rur €sonrhejas bo$/6: hnlyealak :: 72 U oatEcr ta.or nc senmi I st. lap f lO7 tr FAI| fijdalom " 246.t f t9 E E tr E E E E E E ' YaE E E U U u E E E LJ E outvai naran<ssaroa. l0o Eotr.r a D tr IOA-IO9 P Rft pafty . 226 PnorE tetelond n 226 PnorffiRAPfl rcnykep x 2 nA o zongoraf67. l0l tr tr PAER papi( f l l. hivatalnok |4 2Jl oFrE gyakran -' I t6. onaY oke 4 | 13. n.iroda r" 251 E orncr aurctne irodaepuletd 251 rendcir.' lA2 tr onEa mAsik + 17 | tr u ovERcoon tnlftz x 244 tr ovE rrNE tttl6ra 'r 24A tr ovEEkont orEsDLFtitldolgozza magAt f 244 tr Prcr( pakol. 260 .nvedalyes l}l S Pr. I85 Et ke.

' 147. 2Ol E r €''€rr i€ten f 96 tr frrss emel. ridiknl{'J9 E fl/irE !6nztara !c I | 6 2t2 [. 13O LJ rercr veF€ny f 75 | "flAc-rrcAL gakortari { 179 gakorlas f r79 lJ ucne lJ u^Db r6?ti6 ^' 12 ! ie{cziE S/akorol 6. dmma r' I I l-l 12 E Pr.?r7E eg€szen. 24O LJ resr pos6ra ad f aa E HrAnas pizsamaf a U PosronrcE postahiyatal 'r 177. tnske.s "^ s\-ss E PrzasE kercm. megiger $ 8l P*orro&cE kieil.r 246 E a.oLya fiolrs poligem t' IOO LJ PooE sz€g6ny r' 156 E n6rrr tolakod6. igazi!r lo5 U PBtnE MmtsER miniszterelnok ^^64. 266 t PLAM . rue rur tesz.er6szakos lJl ri U mnr kiki t6 . teljesen"1 t26 tr rorcnru.avtuL i ft]Kos f 246 n flasn. esik (az es6) rr s I szesiLr.eD daeD! 227 E F L) I E U 4 Ll U lJ I E I E U U LJ E PRsar bitrtitn . n6i 6ska.ryors ri l9l E P.:j 25 PstE dii "' 4A ntzE"t Nne dijnyeftes { 4a PEoBt t problema f 12 ProEssrolraL profi i t62 ProrEstotr professzor f I I Pfotr nyereseg r' 7A p*oe* MnAEt-Eprogmmozhat6.{ 62 E ruase erszeny. er6s cc246 U .nvea Dul6ver 16 . ^EAD. 24. 72 E Pocrcrrr. tegen szives rr l5a. l5l politika' . .'YirClf'+246 Ll ralv darab. l3a EmLhnznrc.' 29 E nnoti (nn fltr) f€lvesz vmi! magara L) rvsr posta f 227 ..rqErhibbanti homokosf 154 E fttr m wt mpti i 4l E auEstro.rzc. hatalmas.*IDr zsebpCnz ^' 4s E .RErD olvas f lJJ. rak f 199.rr novenyl rirtetrnov€n)4) 266 lJ Fr.r I 17..r 37 E mr. 249 E EnwD f onL ^a 163 ! c.r politika rr 15 U . E erm es6. er6 . rosnnv) LJ ror (teas)kanna r' l2l U a./rcr. 179 E n rLwaY vastt 6' t7? U pxf.^s1c miianyagf 26 E Pr-rrE tanver " l4l E Pr.h e l y r ' 2 1 5 .€sn 274 U toeraEr zseb ^e 45. p6nztarca.e l1n E nncru L pontosf lol U nmL als6s dialk. 264 E rosmo| helyzet .D.r A t\tttER haratom. el6nvben r€.231 lJ aaaRaEL veszekedes. 17 \ E RAncoar es6kabet. 167..M (n) (bete)trnt aa l2l LJ orrff csendes 126 .' tea lJ P*Esr pap { 193 E fier.' 15 tr_ rounut !! ro.rEi. ]KeftCs.' 2 18 pNvAct maganeka intimszfera "" l5l PRw^E privar. I8o E nEsrui nvomas * 45 E irl patkiny "17s E PREsutE feiel€lez.' E rut"P ptumpa 70 { lJ nn n r6k.ndtno kieias S 211 moE8rv \iason f 162 nosnnnx prosiitualt rr 160 Px@D biiszke rr I OI psrcnoloatsr Dszichol6qus rr 252 n 240 E &rIrE udvarias "j IOl. 134 l! Fosnt" (nsz.'2ll Psorr.lcr.ABaff nyul f 56.' 241 PnoctEst hahdas r' 7a ProrrsE ig€ret.tt erct. veszekszik r" 50 g eu^^rEft neged { 79 U t'osroBD k€peslap r. 249 E Pf. I 1 5 rrrcE helyez "" I 15 PLrlY€w: tewez i I06.254 E. r iatsiikf tt6. magan. 2tl postas f 240 U qrEE kifrlyn6 + 133. 259 E PrE rt rcngej.bbban kedvel. 23 PrPtrs sk6tduda "' 155 P Z r c f . fntyif" I lO E nuDv kesz.E E E E E E f tr z. 177.69 U BEALLYtenyleg'.x. kettefr. fetLesz 'e ts7 U t {y sug6r d 60 EnrcEar{276 lJ RE ..Br tr ru. kttlt6 r* 29 E fl rM mutat (vmilyen iranyba) :: 167 E rcrcr rend6rseg ^'240 (r6sz" poLtcEt"E ) rend6r L) rolrcdar "rE oiDa { 21.e 34 E rnce ua tuceduta t 276 E sErD.

' I I I I 12. iskola rr I 16 tr tr sconsfl EiaLrsE sk6t angot (nyetu) tr .E *EcE vE Kap { 243 E *tmmz felismer.irlss visszautasit !' lga E rraR€r megban !" 6l n E nEunwra relati\l]]tes lll-l12 E nEnAntt megJ. 260 {rcr tr scrarr sikit.* 254 E s D. szendvi. visszatel€fonal d 226 tr tuNc ap (n ne. visit d 124 tr s LProR szobrasz r 72 tr sculnv.N. stsf.na Sy(rii f 19 I74 U aha.toEE nE^ kbftlllJan6 tr tr noLwD ker. RosE. bomboli Llvolt€s E q U E U EocK szikla t 22 {ocrr rinsat !' 50 ao@ szerep .syzes . R.!onalz6 ruLE ifenyit.aqt .lrits + 226 E ntor t^zadiE { t26 E aEE. szezon i: 276 tr srrr iil6s. uralkodik. sENr. voros r 267 E nEDDtsfl pircsas f 244 E rf. hely rr lJ4 tr sEcolY. l2a. 243 '.lad. 245 + E nrtunv vtsizaler zt. ?8 E ffPof. lOa-l09 tr Er.Ne) felhiv" fel€s. homok r' 68-69 tr srrDfla homokzsek rr 6a-69 tr sAnDrgcr.' 27 RDVEcE bosszit { 2t9 REvotvE forog. (meg)ment f 22 tr sar. 2? | tr rrv. 232 tr srrE biztonsagos f 14. 242 D nmrnc fut6 (mell€knev) '! 157 tr tr D szomo|it. 144 E qEPARAE evehs^ x 2a E srPrE rrEr szeptember-'269 0 irirors komoly -' 2J i. awa) visszacs6roq.o 62." 247 tr sar'EnEss azonossAg f 247 tr srlY. k€z stb." 245 tr tr . ls4. etD mond + 60 tr Sc NDAL bolrany "j 25O tr scroo. 182 E sEE.tr felemelkedik.r IJ l. nem felejt "" 206 E BEPATB iavit { 24o szerel6 E nennntN (nsz. soLD .c 148 .da csdng.EcoD WoaLDWAR masodik vilAghabori rc 2J9 E srclrf.r l5a rJ f.aRAnr e]]. 254 E ''trrulrcs mondatn 122.. 1a E E E E REruM visszaad oo27 nE aflraBrE vissza\lAlthat6 .E tizspalinka 4 2O9 tr tr errE ugyanaz . 1A3. l7o X 243 tr auLE^ tr EUMrum 4 46. 264 E 'ELL. szoba. sotD. I 18 tr SATaDAY szomb^r " 21O. nyugalmas f 246 E rrsrzrss nvuqtatan .roLL gorget !' 30 xoon terem..Q l2A tr BwtrER tul6 lf6n€vJ . felkel n 6l E aoaD t t72. 106.atszekftny ^' 14 tr sar. masodik f 239 tr sEcolY. sarD. pin. E xEstEcr tisztel rt 2a. masodperc f 264 tr masodoszi6lyi rr 239 tr hasznalt f 259 tr 6.' 2O7 E nEsr.kken !' 2a E f. harsog.rrcr csi." 232 D xet'nnaza eml€kszik.2o7 E rEs8cr tisztelel .fD prros. RAna.ercm f 25a E EEsnuL pihentet6. hely€sen.ecR (m€g)vakar.k tt 258 D + 94-95 tr nE szabary f 2?6 tr ruLEE tmlkod6 " 2O7. rLN fvt.' 2 58 E f.. sENr knrc n 226.) r' 199.E szobor S 72 tr sfl tengerr" 262 tr srrsrDr tengerpart f I45 tr sE^soft evszak. 238 E Rta r hetyes.r riport -* 15 94-95 E rEruBLrc Kozr'Kasalt.a 240 E r€rE{r (mes)ismAkl f 19. megfelel6. I 14 E Rtctt giazdag'* 136 E nDr buszon/motoron/biciklin utazik. E arcrji iouu ("tout.f. j6lj rendb€n f 2Ja E Rtadr jogi 23a E ruanr mna politikai jobboldal .rtitok r'91. csonget + I5l U nnc BAcx (R c.sau 'EEN lAt 't I05. t94 0 iori UvOlt. 249 tr s E szef. nenfifiLw) .nt .s i' 8.

264 sn s. 33. -.EfisL rt t?3 E srrff kigy6n 6?. sar i\l r' 2O4. tr srlyaldesyagyas egyszemelyes !r _ (dg. LJ sflrf. 55.. I J5 E sr. 174 srDE oldal C 74.y) l4o q .fni(si d 52. l9l E slow tassn n 273 O izrr]rx lassan!r t9a E s. st n]'tern 264 L) SEIP na'o 2' tJ. t'.r sFr lenyugszih 254 LJ sEr. l0l sDEEnEcr mettbwtaLas 6'74 sar s6haj. 133 .sm alszikat I JJ. l4o -^ LJ sn( mosogat6 7s U srtL s tt.r 22 .25a B stno stnuo/su.'rrDi l6nytestv€r. se*n varr r' 154.i.!. sma €n€kelf 2la "' E snaEt enekes 2rc 2t4 . 8f 2. apacan6v€rf 155 sn sar. sairc.o sMDLrnD/swLr 4 sttr.4 ia srr"€rr csendes *t 184 srrrv ostoba.r 42.tE. tobb f so E sew sewto. 33 E snorrno ano tteveserl.' to4 stq"Lr egszefiien f lO4 stnc. . borotveiiozik r' 16 (rssz.' 135 D soLtD tbm6r ! 26 n satEBoDYvala\i t 224 E sornrwE yataki f tss E sot'nmno '\. 2o5 u snYes{ t0/ zoz U srl menny .' nP eles.betiiE jPADEes6. s oor. 167 nl.. 55 E_ sEoREtenger-/t6paft f t4s. snllyeszt tr 75 E E U E rt ir./Plev€s!A l4l r'J2. 3J E so. sEotiE sut (a nap) |' I 14 t5 (szoba).E mosoty t 2t2 U flnrE mosolyog. sw( sillyed.i "' 72 E sor la$/ f 25a U soFr p\ha{ 22 lJ sotrwRE saofrver f 22 E soLDrEakarona..bszatyor f 32. s6hajt r' 266 stc r lavany f 266 s'cn atait .."t eJ . 16l E o"r'! (rssz.r.r loo. s rn star becslk.i.tt srors. 212.. I67 f saw show ': 14. t?s. 156 U .E srr k€szletrszett oatszmateniszben) .n5tlen.5l E sttauaw sekClyC 37 tr sunnoex l6here ^t l s5 E s.n er 'h 32.r rngr' J/ rJ5 LJ srlr szar.r nem -* 106 g sEx szexn t92. t47 LJ 5. 2OA E sr'x. iir hety k€t dolog kozbtt.\tall n 54 E sr. 33 f E socnrr tarsasageS/esnlet l6a U socn(s) zo!. heqves"' 183 E s'.1-**Qt aJ + E s on |"|'alt 216 E snow snopzo.259 U_ s4oa szmog"3 173 U saot E .' 243 srclr beteg rr 152.szarikf l9 E sn rs fosas $ 65 E rroc| sokk -' 12 O oE(s) cip6 f ae lJ snoor. vf.ar. iqazit-F254 Ei sf.snown/snowno _ U D E U E ! L) E E E EU U (meg)mutat 14. st oT. bolondos cc22O sE E egszerii.Er lesz.atamit 224 E sorE !.p n me ntce pofon |r 262 D smr.' E sf' rf.e{rrr havazik!c al E sto? h6 rf al.r18^E valahol n lgg E 50{ fia vkinek f 99. 167 E snopxeemnbottosa' l5l E snoffme bevasarhs r' 32.' 2O7 (iriil!) rc 155 LJ SLirtE Egaszs6gedre E s.' i?t rijvidi ala.crtur 16tc 39 E $roP bo]|r.rr @ . srorer beszel.rrrard hajadon. uramr* lO5 .sony r: 14.!32..-snarEn Az."r. sEodE.sc . 255 E soor hamarIr 256 tr so{ar bocs(anat) I l5 f E so.!'Er.ff. 9a Ll srarE sort r' 14 E sflouLDEB .". 'EEP) birka r" aJ'45 tr )EEEF E srrrr leped5s 95. srELvEs) Dot n tzo '|EPEERDpasztor f 154 s "D. 249 E sqArnw atnyek { 2oA E $A.raretl6zik tt zQl E snor. s!!o"t'Et!) hi'embel f t6t E soaP sza?Dan.vf./r savanyn U soufl del e t42 E sprcf.r bdr -* 16 E sranr szor'lNa . 154 U E A 4 srrEEroFPAEfl papirlap d 95 s ELF(rgsz.r.

t88 csikosr' 156 srxrtE tr IDr ozsonnaf l0 srro.9':orttDfoltos. laa t€P. t7A t E 7E .meglePetas stLE r izzadi: 14 sr*EAEr szvetkr n 14 sseer. rArcEr tanir ....t.7rt sk6tmin6s gyaPjnszitvet -' sro.S32. litrt€net f 15 zett nn 245 D part . 16?.' lc'{r. nor. smtr betiiz ':' | | l'l12. ralan) elvisz (sz6rakoznti 166 E au{ beszel{a9.53 .EA$EB el6ad6 t 42 sEAn t|nd6a .rrdozr. stvoD all tt 17 srattD'omsE taft6zl\od6 r' l5l sralr csillag.nsrfiE napsut€s.f.| loa'log srAnr kezdet.ytDnapnyugta 2J4 2so s.l0 JZf.! 56 i suFrnntaxtr szupermarkct 52.r loa-l09 snr megau E rAsr{ feladat "' I I smn! rcE stoppet t 273 E rAsrE megk6stolr-4J swrn rihat i: r77 E r sEruL izLses i: 246 sronl sztori.1116 t56 lerccl-: I47 rAcr.. 46. roon. spar. loo E .tn or nno lelkialhPot. 155 srz1D. 10.254 rTtrf. sffir \el)tolt !r 9.es€snaPszemilveg"" 45 i sz.' l4s s.^ 5l rt'|tclr.rrct gyomor l0l r' 155 .99. 30 swoxD kafi f 7o snqrnntn egYnti€rez:^ 26 f swP otrYszimf6r'ia lll'tl2 slsEt" rcndszer "' 29 T^BLEaszralt 25A "' ragEclom r. t2t. l7o E r n taxij. 157 srv k€m r* 186 seua*E ftt !' 94'95 srAtas bpcs6 4 a2 srai"P bety.a 156 s6Edt beszAdt 42 s'eu. szett6pr: 88 E ntn.Dt utca r* 94-95 laxisol6r i' lo E r xr DRtvEE srBE\ant er6 n 211 E EA tea '" tO.zJg E sal otr kimaftd leste sokais)r' 166 E sTrPlap.-szegez. (njs6sos)stand l7 sra1D. tA2 su/tn sw ttt.ir s.sExr.r. swuna l6b6l. 194 D rrzz magas.50. P6tiYos 156. srooD. ragad . knloniis!' 156 snuno pbtlybs. leng€i r.g + 263 sr Er collEct'on helyeggJ/(item€nv f 263 r' szr. srarE5ttrE')/srAtEstExsotrAllamfefii f 16l E srAno. 2s5 sFoottkan6l. havJr -' Jr.indul6s. tr ntcn urcm. sncx ragaszt. l4l sPorr sport r'8 r' .tDR tana\ :' 62. raxE \tiszs 166 E rArE our (too.' 148 E rirr( benzintank:' 199 E naP€sap"" 50 E raP topog.sztar. IOO E E^c. sattr.tztv tanul. tDnlY surr illik vkire!'212 . r t<Envesz 't 216 235 E uxe. kezd rr loa-l 09 E E E E E E E El E E E tl E n E E E E E E E E E E E E E srtE allapot n 229 E sr./tD E zx ad6f las sn aE furcsa{ 9'7.r 229 n srAtEsttatr(|Esz. swu|.rrEe p6rkolt .' 76 temistaf 62. rcrc. dal : t42 tl szr marao.tr tt' . saune. zt6 Ll slrr itllbny ^^Zl2 curcasE b6riand"' 43 s napS 45. E EAt" csapat j.E E E E E E E n E E D E E E E D tr E E E E . 242 f tanulmanyoz 2s5 .sziv{ r7o. s*nn ssarr s6Pbr** II l-I12 s$f'Er ades.ttiz D E E E E E E B E E E E E E E E E B r. ttszik i t7a tlsz6+ t?a swr"MEs sawe.indul. JJ D |rf.tre.Yrv napos . sruDE r diA|r''. 33. sa$r (el)koltf 255 sE D.E EA BAc reafiller i: 45 fels6s.^ lza. 24 suoi szop.rtlon{ csapatmunka 24 rur beperelra47 E rsn konnyf 46 srcrlt cukorf 12l.' l 05 E srcrc sntcx. 45.vo er5s f 5l gimnazista. | 14 234 SunDAluasanapi' 27o 21| .rur6 biztos!: laa lezetaknev i 96 suRtlAt"E i'al sorrrrse meglep. €gve.

xanyarogrAJo. 254 r* E rEr. utazis n 54 u aor ugeres. t22.rcran \itzleked€sidug6 t 85-a5 U rRAFnc uadr(s) kozleked€si lampa :: 230 E TEAW lorat & 2Oo tr ntnstnu forditas:. fordul. 33 E roqoaRow hotnap t tgo u Tdaw nyel\ (a szeiban) i: 45 U r0'\crD r*ls7E' nyelJrijtij i: lJs LJ ru. m*or/N dob & l8l m*ou w nE mvEL (rnEEw. elmond r' s l.tf. 55 mP fels6 ^^ I ?-it rpP vminek a tet€je. mnorw) b e d o b j aa t n r l i l k 6 z d t . ^. texer. .s k6sz r' I 15 E_ ntrs urr.E papirzs€bkend6 l| 92 toD^r na f 56.azr csnnyaae160 LJ LMBaELLA eserny5 f 67 U tNtDsulERABLE megvehszolhataUan { 249 E woennaor m." | 9o E E E LJ Q U E E U E U E L) E _ U U E U U E tJ U E E E E u 9 U Mcr( vastao r' I 19. ' l 8 l rrrr6 hiivelykujj $ 260 lttaas)ar csn|66ftaik n 27 |.{rrl qondolkodik r2 150 mrRD harmadik a. remes+ 22t. t22 E unoensnro.e 276 E rov )aftk"i 73 lJ n t.r 127 . mrlt mond. llyen az €let.27 | E rtel forgat. Mm) ros..24a nRED feradr r. 27O ncf pipa (mintjelz€s) !.r guminyom '" 47 U .t 74 mPsrcirr sziqornan titkos i! 74 mnAss fels6ftsz nelklili. 226 nu. n nranr. 239 mno.l arr ma este. 24a E r DEntnE alahnz.: zzd /€T. tLlor'') toa-r 23 n rceen ravtat .226 rctemone tetetonal o' 22a ELEvtsd relevizi6n 12.kem6nyf l5l U rotRtsr lurista .. tJ5 E_ ryRDatlt6sumi n 47 lJ t"ffrEM.r ?60 nffi id6. 122 rrcKEr iegJ n 29.. mn. l9o nom (|ssz. r87. la5 dr.son f 32.ttoLtcEr gonttot " 22o mnn. sovany "t 2oo urnc doloqra lO5.55. t52 zsr!.. 2OO rE kotoz " 2O4 zr nyakkend6 $ 204 Trarf tigris cc 199 ncHr szoros aa26r) ne nr szorosau .!' tot.fordit..r zo2 E ntvet taerct utazesi iroda r' la6 E mveucr utazt> z4z "' A Btd( triJkk". megpr6bal 260 d U nEsDAr kedd !: 27O.nwe padl6fites !c 24a U a DEaaowDfatldalalli f 23.' 25 E rorMsrcLAss turisra oszt6ly *' 2s U rDraz tunllkOz6 Ial $ E m*n varcs .r sdrii *: I a3 flr..rvt€ve (bec€zve) 187 E rE rrs tenisz-* t97 E ERuBLEbonaszt6. t75 roomP sE foakremf 52. Ino.he E mMTo PAstDsiiriretr pandi. rnoensooo €rt f I la E U E E LJ E csatorna ^r 47. twocnsrooo.rsH Ait^EEL a l. nnEw.rr.' 259 Dts tr^a i<l?n.a-Mrn. 145 E rnavEL fiazil.rsr ugrat piszhil szekal:' 147 'TEn'm tBsz.r 79 E r*r$ csavar.n s7r. 241 E rEsr teszt .EaMPE rA\liro 'r lO5 ELEPEaEtetefon^' t2.der€kis meztelenf 245 E_ roltcq meg' nt rr 259 U toncE sziv6s.a orF lekapcsol r. 2ss ro Er vece i to6 !96 {I . 90 E nEAnE szinhez r" 94-95 E /rrorv elmAlet r' l l l-l 12 E zzeneott .Ebogancs.'5l LJ rrr. ru 4 nousDR(s)nadrasf I19 l! n rD isaz ^' r22 u m'.cttss harmadosztalyi. ll8 ftrcEntDRegyntt rr 2l l.2z2 E tnlrrrr Szentharomsrts 94'9s "1 U nltP itt. 194 mnn mornnr. figl/elmes mouanness meggondolatlan f 245 mflow.t lss morrcrrrwL gondterhelt. r2o.' I 04 E rEszclrs her€ -' 156 E nrrrr /o./ koszonomf I 15 D Drrf. ma 6jje1.254 E L) E E D E E E l l IhF lv^cr. 2JO L) IY teve f 226 E r*ri iker .

vrr egys€g .r IOO E atrAn untalr x 249 E LnFarEtyDLy barAseglalan + 249 lJ_ uiEAPPr boldoqt^lan { 249 Ll .trry hetentei hetilap ra 264 usELEss haszontalan i 245 L) tEcEr s]i ly . kibo _ goz .F wA6 ser-an' 272 U woEA (rBsz.92./.zYrc. 2 1 5 .tEss gJenqesegi:247 U t+E^R. r|/o8 \isel. I I I I 1 2 . 246 E zEf.rELc.il2o. 155.^ 6a-69. 32.lves .! 36. 2O4.253 vrsrELEl thato f 241 E w osE kie f 255 vlsro\ l6romis. ufioto.! t74 wA r akar ^" 192. 65 U ttl. lo5 lJ M . 2s5 wcmRY gy6zelem { 2l I U t"rrsrl whisky f 199 vtr. 33. 267 E k/flo ki i.Anyi . I52 yrc z6ldi (zolds€g bec€zve) r! Ia7.\az:: 192 E . lga f felebresz l02 E a/nDow abtak :: a2 wau( setal i 16.rsrE veszteset n 55 LJ kardt lkarlt ra f 92 E . 2?2 (rstz..tt'E togatlrat. 6a-69 u t*ELcorE ti. 65 E usmne-necnna mos6g€p :.LAeE lalu t 276 lJ /Em leher f t63. woLvEs) tad\ s{ t+6 E wor. 234 wALLPtPEs tapeta. 185 L) Lnloo( kinyit { 249 lJ UTaDABLE olvasharatlan 'r a49 n l. levetk6ztet.rrcr figyel f lgs LJ wArc naz.r 255 vrad ige !i I 16 E wEEnE hot t 253 vElry nagyon rt 135. 16 usEf& hasznos f 6a-69. 2 5 3 vEaErasta vegetAriAnts a |A7 E SEEELkeftk i t72 vEEtcLE jatmn .hat.kEAr.. 205.tEMtE ) n]'eI uPsrDE DouT feljel letek i: 2t4 _ teorol6gus {. 16l. l A 2 . l3A. woN wo. nyer S 54 U rrrD szel ArlAl.t 27O. JJ.. watKtttA. 240 U wwA^DLY EoE rE telfeldsen mozq6 LJ ITYEDNESDAT szerda.P lel. 178 E $ELL ji't n I 16.Ysrft nem biztonsdgos lj 249 U Lrnut nem i. vizi6 i: 226 yrsrr l6togat6s I: 2.249 vadnM poszivt)zik . 194 vAarr bizonyialan.. i::.sr mos "j J4. 185 D . E u/naLEhatna !' 262 VEaETABLE zbldsag^'52.24O E ur rnE. v6kmen "] 16 tlo. woorc kicsomagol. s6. ne. figyel:r 226 L) wAE* viz i| l2l. wofiEft) n6S lOO.rDo&. 237 w A Rh t t b o t i ^ ' 1 5 9 .. Zla VALUD eftek i: lA5 E_ tLEsr nyusat:r t42.. melyik "r 136...lvitrtes | 152 vAcuanCLEAER porsziv6.rrrrrEss pinc€rn6 :.s :: 152. 247 U uE ts.r€frf het r^ 16.tem . t87.. e\en '" 2o3 u $EAmEM i (taez.' 156 E p.' 199 LJ rfz nos.257 tr unmaunn ctnxne vizalatti kamera r" 248 E woo.' 249 E wennoveo munkanalkui. 232 ! r r n r m e l e g ( h 6 m € E e k l e t )d I 5 2 U wA^frtofr harcos . furgon n 142 L-l @.24a E_ wAr n t: kanyt m6d i 4s U wax Wenge " 97. t€tova .) A w H A r m i i ' t 3 O . 27 | f t62 E_ hLEE DruM kupi. hans (emb€ri) r' 218 U tr.' 249 U wDaEss levetk6zik..5 n E L) E tr tr tr u i'zqt .tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr alaLL fal e. 234 v/r mikrobusz..: I 15. l?2 E rrEly nrikor. hard:t 212 D kE^rflER idtilatls).23O usEn'rREtrDLr telhasznel6barAt f I 20 U .6/r Ozvewember f 100 D U /rrE feles€g rr 155 warER pin. woRE. 154 UaBANvarcsi { 162 Ll . 174.' l 6J Ll ?t tE egy€slilt rr 2l I U AnrED SraEs oFArE^nr Amerikai _ Egyesiilt Alamok !J 2 | I U wrvEnsry egy.26a asE hasznal i: t2O E t|asE fElyD vihend r* 9.er i: 245 U iTrz v€grcndelet '2l9 r ..1 E Mrr sz€les n I85 I//s/r meghtogat f 25 E l{aDory ozvegyasszonyn loo yorc.

t22. IrxtnEd ir r' | | l'l 12. 2 6 4 e tr YELLowsAtga^' | 14.3* . ra (mar kivagott) r{ 220 n r.! 22o.' l0l. 24a E woRKmun\a.r.' 246 E vtoroearw csodahtos r* 246 E tL@D eA6 .a | 16. zoz rosszabbul. lzo .rof. legrosszabbul E ron r legrosszabb.uD sz<'3 1o4. 254 tr tr wno o helytelen. 267 tr rDs igen !' I I l-l 12 tr rEs7E^DAr tegnap 'r l2O tr YouNc liatal . i 237 wonta ardemes f 194 wo?mLEssenektelen f 245 tr tr tr tr ffirsr csukl6 f lOl tr Il tE. rossz f 258 tr .' 257 tr rors€ rosszabb.E ronrn n6 (feministasz6alkoias) f l6t E wonoen csoaa .t t 2 . gna|og1rkel6h€ly f 45 298 . 1 2 7 .' E .' kar6csony (k€peslapokon) ra 147 tr Y D L R v X l l l . 162 tr EBBA cRosstic zebra.d/r -dolsoz^6 l^l-0^ u woBlD vragE zoz. wRoE. 135.{n . 22o E roo. 143 n r@rn dolsoziks I lo.

CHECKBOOK HURON'S magyar fordit. Fotditdsigyakorlatok is szavakat nyelvtant tanit.ejez6sek.kezd6knek halad6knak m6donidrt6n6 hasznilatat angolige 1500 amelya 150leggyakoribb (ki1-.lror"N Huroni Checkbook Huron's Cross Qlrotes pPdin\L 4o8 ll-/db' p6ld:nyt(698FVdb) p6ldenl (898 Ft/db) k6zbesiteskor firetenr. nyelvraniprobl6mekszerinticsoportosft '1000 id6zetalapjan. 6s A HUCQ CROSS HURON' S QUOTES KozvFrtrNUt MEc RENDELIE A KoNYVIKET KEDVEzMfNNYEL! A KtADorot 2o'. Megrendelenr al.bbl ktjnyveket: az I uro'r Wo-u) Dr. 6000erederi esban. 704. 6s egyariint cim6.SOROZAT A HURON KONYVEI EDDIC MEGIELENT 150.: 1439 Budapest. . angolmondat Kb. k6pzettalakok)ta almazza. aril6s a postak0hs6gel A kdnyvekkedveznr6nDyelcsiikkeflet BIOGRAF IADO K Pf.lssal.1500 WORDYDICTIONARY HURON'S hasznos sz6ltr.

. kereskeddknek. N6lkul62hetelen k6zikdnyv oryosoknak. 6s 6s magyaros etir.: 1439 Budapest.im Ft Arar Sooo kb. utin akisara postezzuk. (lPA) jelekkel kiejt€se fonetikai KorrilbelLil 000 angolsz66stulajdonn6v 70 taneroknak tanu16knak. . 6s megjelen6s A postakitlts€get kiad6nk6tv6llalja.A HURON SOROZAT KoTETE MEGIELEN6 SZEPTEMBERBEN ( HAKSZ) ANCOrKrElrESr SZOTAR HURON'S NG PRONOUNCI DICTIONARY Nddasdy Ad. MAr mostel6jegyz6sbe vessztlkmegrendel6s6t. 704. Nev: Cim: BIOGRAF KIADO Pf. de aiAnliuk m6rnokdknek. A kitnyv(ek)5rar k6zbesft6skor p6ldiinyt.ssal. Megrendelem al6bbi konyvetl az Huron's angol kieitesisz6tar fizetem. szakembereknek a tdmegkommunik6ci6ban dolgozd leheta maivelt magyarbesz6dben elfogadott akinek szuks6ge angoloskiejt6sismeret6re.mindenkinek.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.