HJRON'S

1500

,tiordPl+s
N. YERGESANDR/is SALAMoN QARoR ZALorAv MELTNDA

E[osR/F

Kitahlta, irta,

szerkeszteite €s riiraszerkesztetle:

N.YERGESANDRAS

qa/o', sALAtqoN
ZALATAY lzlloh]il MEUNDA
Ellen6rizte, lekbnaLlta,megprobafta megoldani, mqjd feladta: AnOrfl LAsztn l{ovAcslr,Dr. ZlLor yErErERtE

A borit6t l€rvezte €s iiralerv€zle:
DtntEL EBDELT

A k6nlaet tervezte, alva6 helyett:

Mara harmadikkiadas(na, ugye,megmondtuk) nem az utob60 d€ Mindenjog fenntartva, bele€rtvea sokszorositas, mii b6viteti illelve ritviditelt valba jogat is. A kiad6 'msbeli hozzaiaruhsan€lkll kereskedelmic€llal zata kiadasanak spm a lpljes m0. sem annahreszesemmif€lerelektronikus, mechanlkus,m6qneses, ke?ivaS/ m;sr lormrban nem sohszorosithat6.E

copyr'sht [0 rdjt]@salamoncabor N. Yerges Andms.zalotayMelinda,1995 Copyright O Poganyoy6rgy Copyrisht OTEXOFT Kft., 1995, 1996, l99a
Kiadja a TEXOFTltyomdaipari €s Szamitastechnikai Kft. BIocRAf Kiad6ja. Kiad6vezet6: Majrenyi Klara Cim: a kulcsban

ltyomta a KaposviariNyomda Kft. l99A A megrendel€s tbrzsszama; laO OA2 FelelSsvezet6: Mike Ferenc n$,.',ezel6 igazgat6

@

gosr:t + E rsrxgo.:
E 6'inr€i remeUDk. 'oE[h6d.
fed

--€.y.

--6r (].j,.ter."er n€m rendha$/6 nnu ideju).

De ho'no\rn

kercskedeln c€Ual nyugodtan.

Ezta szrmot kikerdezznk,

rnnrnlom
Szovokinggcn E (hukik) IUlcm6riofogos CtGr Hungoriontuist mo.1..'r Gronor 53 Tor &,6qo, nem l6tjo, vizuj6lis tipusoknolr 6t Szemtilys:eriulfoglolkoztotri @@ Hicsft rejtvr6nyas 103 llo, hollcd? 0udiodor6l6 123 Itt o Britirh, hol o Oritish? lr', T69is, kinak o nyelve - kultur6lis mogozin lGt? llgelviirszehv sonlft6 tr@E Credeti kinti o@t IUl6giscsok obszur.Sum zlt IUlindon bEkorbon 225 llyclvlononc kicjtiiarnyiival 9@t Banyas6sol6di lirtotonul6r 261

':a 3

nc||ilolulcDccmcffis
lliisziinetn ilv6nft6s
Ka,szitnjnka segiis€get B a l o g hA g n c s n e k .S z i o p i s zM a r i n a h , e r e c k e iA n d r e 6 n a h s P o l i c sS a n d o r n a k . a d a s y V € N a A d 6 m n a k . R 6 c z l l i k i n e h , K i s s P e t r 6 n a k , B u d a p e s i iS z € n t L a s z l 6 q i m n i z i u m b a n a z l6 6s a 46 halado csoportjainah €s a JEsehnek, a Laszl6s koll€geknak, Cserbah i a n i r n 6 e l s 6 s t a n ' t v a n y a i n a kZ a l o t a yE l e m € r n e k , a l a m o nE v e n a k ,A e n e r a l P e t e r n e k . , S Keresztcs 6vinal! Koncsek No€minek, a TRAINEx Kft-n€k, Ujvary Zsuzsiinah, Badai P€ternek. Kdszbnet a domb6vari G€ring lvl(helyn€k. Es ahlror most e$/ hosszn lista arr6l, hog.y milyen kOnyvekekbdl loptunk otlet.i. nyeEanyagot, va$/ kaptunk akar csak inspiraci6t a WonDI"Luskeszitese soran. (Koszitnd meg.) A szavak kivdlasztesa\or m6S lesinlGbb a C,ttBRtDcE ENaLIstt LExrcbN tKolan4 Hindmarsh, Cambridge University Press, 1989.) Syakorisagilistaj6t vettrik figyelembe. llinden sz6tarak hozlil leghasznosabbnak Orszagh Laszl6 nagy-nagy Angoil'lagyar, l l a g y a r - A n g oS z 6 t a r ab i z o n y u l t( A k a d e m i aK i a d 6 . l g 8 a . . i l l . 1 9 9 1 . ) - 6 k € t a k O n y ! b € n l . s z i m l a l a n s z o r . g l s z e r f i € n l € k a n t r i s z 6 t , r r a z z u kV a l a m i n t a z t j L o n g n r a n . s z 6 t a r l (Longman, 1992.) Lo aMA DrcnorARr oF EnausE LMauaeE AnDCaLtunE Rt'gttrn ez utan szerein€nk lerdni h.ilankat kedvencunkneR, Nigel Reesneh, alijneh eznttal a kovetkez6 miiveit forgattuk 6s forgattuk €s forgattuk. mignenr li€sz lett a ALooMSRLRv DtcnoftAnv or ?orur,ARPHRASES lBloomsbury. 199 l ) PnlrAiraoolr (Eloomsbury. 1994.) TnEPoLrtcallr CoEREcr QuoE-.ahauoE 2 \L)nsin Paperbacks, 1942.) ( l A z 6 s s z e s, , s z a k i r o d a l o h k d z r j l a l e g d i l i s e b b n e k e 2 6 l t a a l t a l u n k r e m e k n l h a s 2 n a l h a ' !6nah) a kitvetk€zo mt bizonyult: llihe Lepine €( lYarrrL€igh: IEE Aoo or SntnD LrsF (Virgin, 1991.) A ti)bbii pedig ABC-sorrendben: All€n, W. Stannard:,rvnaE ausn SPEECE lLongman, 1954.) EAsdo: OtiLovEA D AAaLET flA,Itu oF Bastro l?enguin, 1945.) B(nn or LtsE. TdE InE 'gos EDtnotl led. by David Wallechinsky and Amy Wallace. A u r u m P r c s s .1 9 9 5 ) PazzLEs/-4 (Heinemann. l99l.) Cas.. Dougt ENoL,sE EnausE lDrotqs^t\D flow nt asE mEM l.d. by Jennifer Seidl and W. Mcllordi., o\ford U n i v e r s i t y r e s s .1 9 4 2 . ) P EncvcLopEDta oFLA auAcE\Catnbridge University Prcss. crystal. David: TnE CAqREIDaE

' lgaa.)

Roon oF lvot'tsE (ed. by John Davies. J. M. Dent tr Sons, l9A Lr sE EVERTMAN'9 Rednran, Stuari: IlvoRxrrc wlr'n |/of,rs (Cambridge Uni\crsjo. Press. Qairns, Ruth 1990.) oregory. R. L. - Oombrich E. t1.. ILutztO A EnMEszEnE Es A ,rovisEraEN \dottdotilr 1942.) aln nEssEoox or wonDs, rrt(ed. by llanir llanser, auinness, 1988.)

4i.

(Bichotson, 1990.) Lo DrN FaB atunDE Hughes, Patrick - Brecht, Qregory. VrcMls ARcrts aNDlxwnr \?enguFin, l9?9.) lvlccarthy, I{ichael -- O'Dell. feliciLyt Btd.$n yocaaaLtny tE AsD lcambr'tdge Universiry rress. 1994.1 O'Bnen, Domini.t noxl m DDwLop a PERECTlE to*y (rieadline, I 995.1 I'ormt D.n oF fitasEEy REyrEs, lttE {ed. by lona and Peter Opie, Puffin Books, 1965.) RAC rbiraEns flA Daoot (RAC, 1994.1 Swan, t{LhaeL l{^ErDlrs.orE (Cambridge UniveFity Press, l99O-) Wnght, Patrick -- Richardson, Peter tol AsEs Foa ^ J.ttn narofl (Andre Deutsch, 1995.) Szer€teltel eml€kezrink meg az Ismeretlen Angoltanarr6l, akin€k mindannvian k6szG

* * 5

.a sansFAcrm$r nen lcijlistslaln].ton1E i "run irt"t u. n kedvenc sz....r ' r v.-.y . hosy sajnos lehet. mank6t adunk azt az€rl meg az alig-halad6k is sejthessek. .-. hanem kitrnlbeliil l$atie-ttlGdn]-nek. mintha tarealgAst tudnank S/akoroltatni. veltink ny€lvtanozni s€m igen sik€riilhet (de n€m titkoljuk el pl. jetenti. h. 6'akm jtr.@ hrr krbl. ki.s amil. hogy amikor siman egy barati bevezet6n kotlik az ember akkor is mindiart d r e h l .s. Ltbjesyzetb6l szapoAzzu|naid..o"r. r.Szerintnnk viszont teljesen normalis. akkor te szer€tnel bemagolni sok sz6t. hos. hosy trem is oryatrgyakoli.lisan nez kieqy ilv.A l { a g } 5 / o l a n u l o ss z l o s e n j en e g e z t e h e r n e : (S0ll lUordplus.tJy sansaqo| a/ 'ao. lvli sem a sz6iArak IPA'jeleib6l tanultunk kiejteni. hanem ia fene tudja.ns mu t n litvz n. Csak Otlet€t.ll6flaz ma$/a.mir jeteni magyarul".j6kedvb6l.. Ett6l pe6ze nehol malackodasnak mindsithetsz bennrinket. rh meglerted ezt a kbnyvet.r. ncm.azt. hogy nelunk minden a szavaink megjegyzes€€rt van. (Aztanperszeigen nehezenment.dehaL pont csak €nnyire va$/unkj6 lejek. Olyat se nagJon tahlsz majd. a wonD(Lusba barhol belelapozhatsz. { f o l e g A y u r i i s d k i t S l ! i g r c noim. mert az arr. Nagy Sz6tanul6l ll E Mosl mir n€ h. hos. akkor m€giscsak j6k voltunk.nek. hogy b6rmit szabadjon (v€Sre). hunrorosak is akartunk l€nni .lJ elld ' reqjeqy-zni J . how angol szt vegitsszefriggesbSl(szap sz6!) taHlhatod ki az . 6 i .n r6nvu.*. 6riilne eS/ otyan sz6tanulosnak. .. el€gpdelrseg. Bar mindenhol Htsz majd . mert az a sz6tanuhs r€sze).t So.vas/ Fzdij!&hdnl(A nek kell mondani. hog a rAaLr .. sokminden masra Csakigy csineltuk.. n6takb6l.yanhasrnald rpl.vekni.ftdrebos 4 trtr .syd veszni.Dnas szeintijnk csak erre arkalmas (erre leginkabb 6ak a wonDFLasalkalmas!).. rul . tahni) a tanarakt6l. neh? 6 ... .igazf' kiejt€si'atiras €s f6leg Dem is "jelek". knlitnits€n. buci"E.rnJjlolrol ' B-q\alr E sr ord. aki mar elkezdett angolul tanulni. Nem pedabzas (a hAtlapszdvegben)..E. amib6l minden flancolas €s m6dszertani vilbgas n€tkiil €gyszeruen csak meg. de ha kbzben azt is megtanulod... kontextusb6l j6 megtanulni". I$/ekezttnk tenyleg US/ 6inalni. A ttlor.amikor Nem csinaltunk igy. trd is id. ho$/ yq!qj6&! mit is jeleni (a helyesiresi hibil pt.iaeft.rnr [misz-lu{r.Jellemz6.€s alaposan m€qi€S/ezni. ami ebben segithet.) UgJ sejtettrik.. na$/betiisn€l nyomd meg. a rorl. . Az e$/es leck€k egy€bk€nt nem is Cpnlnek egym6sra. hogy bArki. olr a hangsnlv!\ CyoA ellendrzes: r sAnsFAcnoa. ha szidnanak a j6 anyanyelvnnk "tnlzott" hasznAta.aztan majd 'syekszel mestudni €s be$/akorolni.tj sz6" jelentas€i..hiejtesre utal6 jeleket .icgy€zhet6 egy rahedliE igen $/akori sz6. hory egyszeriien csak veled tOr5drink. hogt tesen. hog} a FAaLrazL "hiba".. P e r < / p s / p r i n l u n h m i i s l e l i e s e n n o r m a l i s a hv a g y u n k .m volt q r si. olvasd ki syorsn nehrnyszor €s jesyezd m.mint amlkorbesz€lsetes k6zbenjlt €szedbe valanl. Udv Neked.legrrps ponl nenr \ T e r F p e la h o n l v u n k b e n r a l S nm e r t n e m j s o l y a n S / a h o r i ? E 'lermaszeV€dj meg minker. er ar en hib.6 hlilt id6s alakokat. is rrljn mert az is kicsitolyan.. aki veiemedik.rurtonjurt haszn6ljuk 6ket. as hog. m o h j u l n a h e s z e b e .vainkbormas eresed leher. ha ansor besTedpr hal honyvpl is vesz.mondjuk . a rendhagj. Azt akarjuk mondani.-. ma$/arul p€ldabzik majdt . ha szeretned syorsan.

.t...A vizi6 karty6zik Wat€rloo Bidge 2 A saj6t anyjuk se ismerne mjuk Ritka kitnnyii szavak Ritka hOnnyii szavak 2 Kit6lmit tanulhatunk? lvlit lanulhatunk a nagypapanklol? Itit tanulhatunk az amerikas magyarokt6l? Tudod.. Mar megint Landzsaraz6Vlli Shopping Centre + Bev6sad6kozpont Shopping Centre 2 4 Eev6s6rl6k6zpont ez it! a sz6tanulas helye 9 lcr l2 IJ t4 l5 l6 t6 t 7 ta t9 20 2l 24 zz 26 27 2A 50 JI 32 33 .lcphant in my pyiamas A b i z n i s z ... Es most m6g ezt is megmagyarazzuk. Meg a magyarok is.. szRunfi noYcll An . l e n n e2 lvlostmindent m€gmagyamzunk.1zsi2 6n dance-olnek veled.... nalunkAmerikaban.b6ros ld6zitett tanaroh Waterloo Bridge .x . .. Heureka Szavak ingjien .a z b u s i n e s s2 S z € Pi s l e n n e S z e p i s . Szavak ingyen rettr J6zsi mii csinal? J..a z b u s i n e s s A b i z n i s z .

) az angolban t6bbes sz6n'ot vonnak nraguk utan. ho$/ nem csapu. amib6l ket sz6t mindenkeppen OtrE . 4 Egyik reqgel a pizsamamban lSttem e$/ elefintot. amelyekenellen6rizheted. de mondd is ki kozbenl ElSszor A hubasanlein szavakat csinaldmeg ngy. (Groucho Marx ameriliai hu- a prros szjmn dobok lpl nadrAg._----. .m11ttc I sttor ^tr EEPtra IIow trE cor nro nv pyratqAs I'LL |EVER I{ ott/. es pip6ld ki azokat.: j!':2 Jutalomid€zet. azt sose logom megtudni.k be. tlogy howan kerirlt a pizsamSmba.de ut6naellen6rizd€s ha kell. amelyeknel ngy gondolod.o.Onclephont in mq pyiomos dildnl iij pi-DzgiDcd in Iijn Olvasd el hangosan az angol szavakat. Hizd ai azokai a dolgokat a nizon. allre lyek nem szerepeltek ebben a leckab€n. hogy nem nezel fel a listAra. tenyleg €nnyire hasonl'tanak a magyarhoz. bycicl€ z____ cocholakli z l ES.. pizsama stb. *"k l{lglldiri hh: 19. javitsd kij6ra.y isen kompl€x miialkotes fog segiteni neked megjegyezni.1 elefhant!r---------------.rt .zarl nz o .a kaka6poros dobozstb.olate . a cisareti6s doboz. mik is voltak ez€k a konny( sza vak..javitsdl pisama!r---------------cigar€t. nem l6di' totiunk-e-Ilyentargyaklehetnekpl.. '. Ker€ss€l olyan t6rgyakai(ne a na(ysz6tart.!._--------------s a n w i c ha I spor ". j6?).

de nen ez a l€nyegvan diaiszleng alvilagiszleng jelenlhetkisbabit is.r ** [olmdt -t stb Grlnt.k's tong"r. hol a dzEtitrz? o---------------b€bi dzsrisz film Felteszlink m€g n€hany k€rdest halad6knak.z qiEi. nEE rEtrDas BUst\Est szava kkal akartu k kiszurnia szemUket. Penztvagy eletetl ' akar pletyka)l---------------4. rigy. Melyik angol igevel csin6lsz p€nzt? toltitd el a h€tv6g6t? forgatsz filmet? I pr. egy angot ember is meserti. Vannak olyan "magyar" szavak .B 5. amelyekei ha kimondunk (egyszeriien. lesfeljebb nem tudjuk. melyek azok az angol szavak. | 2. JarcE nLir. ahogy szoktuk). v€kony 16teg. hogy tudunk. Ez lendriletet es bnbizal mat ad.l6dns.A penz beird be angolul: l. vagybirkitrriLst mint a masyrrban.b6lev( (akernarancs.. Az egyik a Cat€k)film. hogli rz.*t.t. totrEy.PArositsd az els6 oszlop magyar szavait a masodih oszlop an' lrd le angolulaz al6hlizott szavakai: EDL hol a 4e!1i? EEU. szrvrk is. * r g . L. Ez biztos." lilfl] a film. hogy azert 6h se mondhassak azt.oz businers Az el5z6lecke (At't DLE?EATT nr pu . amit a fenykApez5g€pbe t€sztnk. hogy a BAsv. szaftos.Az nzlet az itzlet.cepper sen hivataros nv€rlhasznirar. rogtitn k€t sz6t tanulunk meg.llert ha p€ldaul nagy nehezen megtanuuuk azi. No meg m€g e$/ harmadikat is: rrr. mi ebben a biznisz? '"'.hettrek bernc s. raza. a masik az a lilm..r' 4 hartya.O biznisz.tr. hogy legw el6szitr is fel kell €rk€peznnnk. mindenkit m€ggy6zhetett arr6l.D!Di? szet.helyenk€nt kicsit szlengeseko.4 Hol toltjnk a vikendet. amelyeket tulajdonk€ppen mar tudunk. €s fiataln6ckat. m€g ha 6 kicsit mask€pp irna is.

amelyek€t ha kieitesz: a maryar .epter ist cErrENr+ satrD + snaLl sft)tlEs + *"-F [onkii]-V€snl is a beton el€g konkr€t dolog o e h tr vaalsr.il Att6l azonban. Jodie Foster. riosv Zrrls((.' MrEltdrd4 lo la .amelyek leirva betiir6l-betiireegyezneka magya al.tR FAxtt ban ([dti*] + aut6parkol6) ?ts . Ezeknekval6jebancsak a kiejtes€tkell mestanulni A kiejt€s€k€ta masoParositsda ma$/aros knllemii dik oszlopban taHlod.F^Rx YouR cax' tff€ hi't in kir litl o ttt parkoli.ot. ' .a' hangb6l az engolban . az€rt m€gis van.e" a magJiar"a" hang az angolban "4" lesz: az angolban hosszti "i" lesz: a Hasznos ismeretek halad6bbaknakl EAtr4.nincs is mit ianulni". 6frr(r Masik j€lent€se: Parr \Pt. amikor elf.oo cDtrEfiE Adunl. angolszavakat Iril h { h:i+lEffl ft'{ Ihk.. hozza re..*. Angotul n€mcsak magat a tea nevii italt hivjak ieanak.ndl rroror grz mhrmdl gtdnl aprc "i- -. hogy val6j6ban. pt. hanem azt a bizonvos d€lutani alkalmai is..2 O biznisz'crzbusiness Felsorolunkneked olyan angol szavakat. foty6P tt 4 RtvEnltirdl jelentese: pa-}.-TAxt: Aki lezeti az a . onn6n kiejt€snkkel. Lattad a filmet? Robert De Niro. Masik hol? Het a c.AxI DnvEflIl itdl. csakhogysajna ossz€vissza...o$/asztjak (pontban 6tkor) ok ilvenkor esznek is.0whogy most iz elso oromi'k ulnn olvasd lel haromsTor az Pgesz lisEt a helyes kiejiessel. uuna $/Ujtsd ki azokat a szavakat.

n6rc szi'rol van sz6. PRONUNCIATIOTT TIELP SPELLINO ]YEANINC fulloholl hh'. meft aztothon (e rdr) kelldolgozniia |lM) .zene".. Segiis€gk€nt flE.*' ban hl$zdsztirl vannak."*-*.^ rn "/oi.hosy a hazi ieladatnriarl dd. PROI'JU]'JCIATION HELP lploll$lzi-Uldnl kieit€s SPELLIC Ih..t.. vagyislankor)abeliteladat.yzetet[r. .A t rt inkiLbb. ltt mosl az lesz a leladat Lism€tlesh€Dpen.. ha minden sz6! ilyen konnyii renne megtanulni.:'t | | .hl I!?rdincl MEAUTNC Imininql j4t 4 ..zt ielenti holy "cal enn€k alapjenviliisos. hogy melyik angol illetve magyar sz6r6l van sz6. Akkor l6ss hozza az isazi ExEaosE-hoz..is lenne.-pltdplJ megadtukaz angolsz6 betiiit Osszekev€rve.btrtr.l+ kiejras. mint azokat. ne7.ifr "**.. amelyik magyarul annyit iesz.-) Az .L454/C4 Irj.da$ olyan feladat. ri (a keu ionni.mint ez ilt..za. lh!?ll. az angol .rl Idoklti ldricd Ii'foF fjsdnl Inid-Zinl brhd bru+Eei'd l*. mes a l6bjeg.nosy a zranmcr^zo]b5t {hom!zi-EL. mint ."rkl Term€szetesen helyesen gondoltad.ha n"m rirr ede."a nescinelando dolos P€rsze [h6wii l nil .

hogy itt mi a teend6 Aki lusta visszala_ pozni. men an€lknl az eg6sz egj/ fakabat se €r. De az se felejtse el kimondani az angolszavakat. akik az el6z5 oldalt (nem is beszelve az ottani l6bjegyzetr6ll.2 '?.. PRONUNCIATIOI'I NELP 5PELLINC MEANINC lhsll Ididi6l kokl Imodd'il Idi-lE(fid ldiftind lblnk! It'litdnl If6rt'ifl lorobldnl hdirh3drl I I . azok most hipp' otvastsk hopp..:j: ..Szdpis lenne. az gondolkozzon. Ez az ExEnc$Emindazoknak ismer6s. tegy€k m€g.Legahbbis onnan kideriil. Akik m€g nem.

hosztessz o rarrrsr ft6i?ia.. St]la eo Llg6ll..lelemel".n 'naSla' nplypsr.lift" mellett azt isj€lenti. hogJ "kisz6mit".- "r"hanf..:t zo taftalma mindenkit m&glepett.(A cott*ljrER khat kiszAmit6-) konftn r 4 co rar Ealton-IEhorJ.mi€rt--. ugyanazt mint a magyarban. hogJ. A c4. a kompjnt€r o cot"nrEn Ilon-PJhdl' conrvnlhn-?Jlltl szt azt j€lenti. lvlosi pedis l6sy ngy.lflost mindent rne zunk.f}t lasd essyet fef j€bb.ntr.qyaruld szol 'ncnninsiSaz. jelenti. va$/ishotry azonosvele. hogJi "befut6". azt nem is kell kUIOn igy mondani. ^ rrn E lrnanl ma pedigf€rfit.ami az angolbanis kb. hogy .t4. co.lvlostviszonl azt is megmondjuk. E HJr Ineginl ne n adtuh Ineg a InJgya helye5trJsl 'llcqjJrulispq/ .?l: sz6 a hazisazda \a rosr [hdszt]) a n6nemii alakjeb6ljitn.. uq)diw J oEMA. mert egy Osszehajloit zsiriefvolt benne.Minden magyarazkodas hely€ttaluon itl inkebb egy pelda: a Tatanez€d is rociznak5kjobban.e @M@ cllelhellmi. finis o rnsn [6ris]: azeri jelenti azt.. mint a hazalatogat6 amerikai nagJibacsi. a Az 'rf csak annyitjefent.rt t! . mint a p€ld6ban). Az .aki mar mindent egy kicsii angolosan mond (ngy. Ezenaz oldalon csupa olyan szo szercpel. zrfl[ii]E' termeszetesen a.. t'li A repnl6nmindannyiunkat szivesenfogadotta a Itt ng) gondolluh ner rdlul 'negm.rr-rr [ton-fiJ{] o tartarmaz. udvariast jelent. "c€1". co Lalapjelent€se Olvasdfel magadnak t6bbi!.. -sel fdezte be a veGenyt a vil6sbajnokEzzel a y Ez a kedves angol q) -rel mindent ki tudszszamolnimindignagyon udvarias.-6".A lanyok pedig 'lgj/ismind kedvesek. meri az angotbana rrrrsr ige alap' jelentese "ber€jez".sJ E rouo"' '. eenn-etnt l'n//rttnenll' a arrrE ldz3.ll kedvest.

h o s y . 0 A -r. t l n f i l Ep o n t u g y d n a r l j e l e n l i : l a l a l k o T i k .) : . hogy angotul .etter 4 stJEAtEBl3dddr]. Friderikusz mindent megmutatotta A legbizionsagosabb.. az6n simian O D€lutanegy t KOvid a O -en talalkoztam nj f6nOkkel az -om. taua. sort 4 sroxrs hode]: mindenekel6tt azt kell aszrevenni. A biztonsag kedveen elmondjuk. is tuti. h a l e n g € r e s / e k . how sz6p lehetsz. hog! "folddarab". h o s y i n g o i u t a . c z i s c 5 a h d T r m u .gm. pe6ze csak az egyik azok kiiznl az angolszalak kbziil. sz\. Persze.h6l: iti p€ldaul arrcl a s6r6l van sz6. ho$ . hogl. ho$/ loldpl er' de mini t6net.keben E l4 rir . amelyeh |rind mind azrjel€ntik. Kb. amit6l her6tjuk van mAr "L^ D!'-l . angolulstof. llyen lesz {es ebben a re. leveszem a r. ha a D 'ben hagyod a panzt. |ftEma l'. minl €gy biftok v.et4trthwrt] o izzad. . nW hasonI'tanak ewm6sra. A j6 meleg szvetterben Pedig tehei azuran izzad' n'. megis van utasit6s. Iandol+ ziaD [rnd]: int ise.tEt" . hogy ez az oldal ikertestuerc az eltjzij oldalnak. e$/szertim e n c s a h a n n y i t l € s / . tNa tess€k.ldlalho/o ttsszejbvetPl" hclletr. amilyet a vitray mes a Friderikusz csinall Ahol nyilvan mindenki szer€ti magat megmutatni.f i t l d " E ' E z e n h i a M l j .a m i h o r v e g u l i s partot latnak a sok tenger u6n. Lass hozza tbgvest. Folyik rolam a viz.r 6vid . mrtl.ahdl angolul. szef a trrE leiifl: merthogy ott biztonsAsban van a P€nzed. hogy az angol sz6nak a v€g€n van egt/ -r Azutan csak arra kell gondolni.i{rEazt jelenti magyarul:. mint egyik raa I!91a masikra. hogJimilyen nadrag is a sort. azljetenli.Stor+ (meg)mutat . CltCXOi: ird be d hianyzo sza\. ' r E f . kil6g az Dc.Csmost mr69ezt is me Talan mondani se kelf.I6Ld" Ez itt €DDen abban az aftelemben. a kPdvencUnk. hogy a. A legmu'i. s a u o . de okos r.s'Shajtott az angol tynk. Ezert azut6n utasitast nem adunk hozzA. mindenhi Pmlake/ni foq ez 16. .biztonsagos".sy nrirr Nrqf Rendhasy a mtlt id5: rsa *r Imit.. s6 a 'rol. legyen az akkora. -oltunk Bar a pil6ta csak nagyon k€s6n latta meg a fbldet.iln'sl:egJre elterjedtebb d .

amit jelent. mert az is kell a magohshoz..Hcurdko lvlinden angol sz6 valahany bellib€n kril6nbozik att6l a magyart6t.el tobb vagy kevesebb b€tii van bennnk.U$/hogySyakor|as!Forditsd Ie ansolra az aHbbi gyakorolnival6l. hogy eggl. riasznald a jobb oldali t.hogy . amit jelent. Es olvasd fel az angolt hangosan.. A kovelkez6 angol szavak 9gy9!19! betiiben t6mek el att6l a magliar sz6r6r.atAlelt Dol:tikai riDort Dolitikai titden€t S1tl.Eiztosante is igy erzed. Jol van. ez is mily€n kbnnyii". amir jelenre nek. ll 6 harom betilben t€r el a mag. amt jelent. Ajobb oldali oszlopba 'rd be. n ELuc En [k -lElidz. mesdicsAflinh. (Nem semmi.zb€n €s mondd ki 5k€t hangosan: intelliaensminiszter talzulZtzt l .yar sz6t6l.) A kOveikez5 angol szavak &1 betiiben t€rnek el att6l a magyar sz6i6l. amjt jelentenek. ka. r4€gis 16 fogsz €rezni.) Konnyii kita|alni. melyik kev€sebben.mit j€lent: corne€llofil KOnnyii€kezek a szavak. ilansosan: crorx [s -OiiR] O eavetlen betaiben sem eavezik azzat a magyar sz6\!at. azen ett6l meg nem leh€tett minden sz6t mesjesyezni.at. melyik magj/ar sz6rol van sz6.r.it'l r BE"oBrl Nm (AzArt nagyonj6.j€. (Az is lehel. de az elm€ny kicsit becsap6s. rl t5 .l Melyik tobben. hogy bar Wakran kaptal a fejedhez. hogy hangosan olvastad.

an peldanak oka€rt a mi baretunk. '"a bciht l6 *r .-ii" az angolb6l el is sin masvarban is csak .b6rfeju" val6ban annak a tordt5sa. g o n d o l t a dt o l n a .b5r'? lliel6tt revagn6d. + borotvalko- ll ' ru-'lr6kmrnt] E u'*r-. pusztan tudatositanod magadban hogy a ..Szovak inggen .trfejti'? \ J t 6 t o d . hogy mondod misheppen aTt hogj "b.. ami arra utal.ov-l-*" vatami b6rtarqyat €s nezd meg (Az "echie" nem angol sz6.r Hat. ^ '. ttt.sil.lE^D lekinhtdll'l€sha az . hogy a b6r val6di.". fitvmald l€ az ilven hasznos. hogy ezek a szavak Worsan €s fajdalommentesen k€t angol sz6t tbgnak meqtanitaninektek. gondolkozz .Ezt a sz6t most nem nondjuk . Talan mert az mar egy ragebbi keletii sz6. ansolul: F'LL ll.uoo* -r -" *lnar'l a" " ***'*r"tsrl!!1:!h"fl! E Lgen s ollasonknzk'szerinlrnkne lesvelskinhead skinhead isneretren LAbjesyzet *r. mit is csinal az ember eg ilven ruLLovER'rct? il P at). s k a k o n o E s z i j a k o n o \ e k e n r a l a l k o z h a r s /o v a k t a n t e s / n e k masik sz6t.q) hi.*. k6bl €$/ masikat. . E z z e la s / o v a l b 6 d . i t o b b f e l o h a s n i l r s o l m e g h J s z n a l j ai s o h e l D e a t r d r i t h . a pul6ver' vagyis inkabb angolul a Pu"ovf. h o g y P o n r a s k i n h P a d P h t 5flo g s / a n g o l u lt J n u l n i ? u l l l e t ' ve m€g c. m.nat iW valahogv Lassunk most meg j6n. amely€ket itt fog olvasni .l€..(Egy€bk€nt a DrcftE lre liikhtd] k6fel6dik. hosy sntN. apr6 iudnival6kat' r.sodi\ herdes.j a EEAI'.) Teh6t a b5riinket (a m€s e|6 emberi illetve 6llati b6rt) angolul rigji mondjak: er" Az Ne . grryf. na rem e o-qrn"". bizonv' 'rhizza a te' Med ke. . RALL4labda N^^ + set"l. ExFLAfiarnv a magyarezat futball 'Do r+ lab. 4 v€a (v€qe valamine badibilding BoDr a ksl.. hogv nem.) ldiizftett ton6rok eq€szen biztosan mindenki hallotla mat azo\at a sza\la\at. ii" nalkril.ll.sessr€jt" hasznalunk.el5b6r" pedig: rer?Dirrt [tr6Bi(l'n]. r. n g o n d o l t o h h o g y e z c k d s z a v a h i d o T r t e r l d n a r o h a s e p p e n e T e n a z o l d a l o n f o g n a h l € l r o b b a n n r 'A z l 6 n € n i h ugyanis.em. hogy van az angolul.b6riis Tudod-e..rll \+ hnd ovERli egy'h€t ilyen rendes gyereket. Az etiifeJnnke! (vasyis a homlokunkat) nsi/ hivjak: tgtrt&Dltorli]' A mAr . auLD a aqit ^rEa 4 !6n.iY.EE o h€t (eS/ het) f.kik6szitett" b6rt teljesen maskePP mondj6k (nemcsak a skinheadeK): E^mE* l h d i . hosy .nrrt <) ember ( I|.k tanulnod sem k. keress in.

hogy r6n€vkent ugyancsak jelent olyasmit...loo iolk Celsiusstb vi dam..niitl w aterloo-hid 4 w^IEaLoo lnirdnrgr cidbm] -jEUca. 5l@Isd. l& o houz] OBzagomat egy l6€rtl + Egy nap falun 4 A DAr m mE .nd. b6d€" . vel d6nttd el. ahany bet( hianyzik oF DDEiI.llloterloo Bridge ..ha az Cttclatn kifeiez€s€inek. b6d€".egy ige is.pult..@. ha nem vagy biztos a dolgodban mondatainak s€gits€gede meg ha6sosabba feladat.4 'eqyamerihai Tenekar ne\el srrandolo d 6racr tiuk AIj rel! + - u/q [.. annyit tesz.] [diii indii (Tursenyevl) I RFndlasro nurt idd r.. . Kenny Rogers.c be az rir€sen hagyott helyre a fenti€h kitzul onnan leginkabb hi6nyz6 eUel6nt angol sz6tl lvlindenhol annyi hely van.stand" magyarul kb.lvlanapsag szallod6kban vannak boyoh Mit @ ietenr ez a sz6? b) leny lc) segrtcj rcytboilq lar tin Cl szereteda country zenet?Johnny cash.{ri!'r.) A a^Mn ielentese? valaszokat a kulcsban tahlod. igazad volt-e. Ielit i€lenl vajon a co{ntivsz6? Milyen Gl Vott6l m6r sarden'partyn? arrc.r? Aondolhl kOzben a PAnft is.O uizilo kortgozik I'iddl [v6tdFtu Ez a leladar kifejezetten a legkezd6bbeknek keszUlt. a boy-szotgalat. !zi0rl.. lla$/ar szavakr6l fog kiderulni benne. Ezaz "sa tbbbesszan miattvan ill. hogy angolul is jelentenek valamit.. sz'6 O fsmered a "bridzs" nevii kadyajat€kot? Ddntsd el. hogy . Ellen6rizd. A rt t.. Ot that) rontos sz6 tanulhat6 meg bel6le.:lF l7 . i.. vagy sem.. hogy "pult. Mi lehet a ielent€se? a Cl Volt egyszer e$/ c€g.14 r. +] tttY ro1 a EoRsEI lnrj . [s. term€szetesen anqolul is iel€nti az iueto @ A. mi az angot BRtDcE lhnlzs) jelent€se (azonkivnl. hogy a aaEpENaz €s mit6l volt a. angolul azon kivnl.t ni]. n€pies muzsika.

Timbuktuban E) F^ss t'jErEE s Lr. Sikenilt ir6nyitanom a c€g€t.csak €ppen halad6sabbaknak.l€qv szives.: magyarut"menedzser'. + A berban m€gialalsz WnosE B mts BAE? 4 KiC ez a rud? SED'' on rrrE Bo RD oF Dt*Ecroas. Majd pedig ehhez az angol sz6hozmegadunkharom jelen!6st."i!4 @ eh kbsz6nhei6ek..g/ kis tejszint a kav€dba hrr sot4E or lltts cnEA on rcufl FAaE.. Jelent€sei. 4 A pubba menet elmentem az irodaja E n^vE soNDcBEAnn rouR coFEE.'Yrat Oo .4 Teryel.. add ide a s6t I pAssED ttEEoFncE o nv lar tu tdD tud. amig t8 rF .b6r" masyarul is iitbb mindentjelent. l'.Az fog tbrt€nni benne. a lvlindigis rendezd akartam lenni' forditsd le mes ezt a n€hany mondatot angolE: O 6) Crt€l. az angolul tuNAcErlr. hosy el?ruljuk neked esi/-egvmagvarsz6r6l. es. mi most az angol dr'lbitl sz6jelent€ @k nem igv vatakiregondolhatunk.nidsi'r].egy nem Na vajijon mia leladat? llindketten a .'E + L€gyszi.ke az el6z6 a waEnloo BnDaE mint6jarak€sznli. A helyes megoldast a kOvetkez5 mondatokb6l tudhatod meg A nem l€tez6 jelente' sekkel kiv€telesen nem 'rtunk mondatokat ro ll I t'tafiacED FaD En + Sikerllt megtalalnom wnLE I ntas n lhtsu w. Ez vajon mitjelent? CI b) elmeqv vmi mell€tt legmagliarabb magyar szavunh a Egj/ih anool sz6 is. amig 6n IIE trAdiaED mD cottPAtrY voltam.rt. 4 Tesyel egy kicit ebb6l a kr€mb6l az aF Yoo'LL rniD tttEn rnE t{f.. lvlit ielent? Egyben a az e$/ik leg' O B d r a .4 6 irenyitotta a ceget.llfoterloo Bridge 2 Ez a le.v s26 es€t€ben. hogv melvik angol si6hoz van hbze. PIE^.'.lin: Add ide a teiszint.Ezek koziil kett6 isaz. 4 Eenne \tan az igazgat6tan6csban I aLwars watrrxDro BEa rrrtrctp .

ajilo G3ii'l' tttEtErrEro|. az angol szavak utan megadtuk a "mank6t".rcd. flun mftf onwu L[FE! rutcrltztiicri] 9.Iinf0FME ffort|. lt'rEf ftrs.s"l"k sondolj a masyar . PrEAsE. PoLITEL nEA'rl ' mLll/cALsl'Nr ' ch rE alo CIFFEE. Idr-lt(ri{l.EPoar..0.r' rartt xr liilan!s.tF . persze bsszekeverv€ Hogy pedig a feladatban l€gJi valami j6 is.fdliiros" sz6ra oK ez 6v6n aluli.1.o. valtozik.rsrxr$. lltrrtoil o det.nd.3. trP.3. ato"r.s. annyira m6s lett a jelent6snk feln5Ltkorukra." |. t. [trr9*4 "iimeMit .ltiv.[tr.ta.t afiohot.6t ongjukrc ismerneroiuk otdenaft szavak f O^DnARv woattslo ini. o. . wh^sE tus sAR? E o B ' hdpialis i5 HJ 'nno'ncror scqr+q"r 'c'n'Fl tPt sToooi.. megv6lioztat o .n keresztularkezhet€tt hozziink A2 eredeti jelent€sr lEjloft' rviL\''tr a lrblgvek . nftLLEErf .".tiriidzl Tafan m6s a mamajuk sem ismerne 6 eze.Pedig a mama bizony kOz6s.!u'.0rvor. isar.mind Er€sv a 2 Br3.MrcmErlmr4t ^D! r.ta nsn. .ntl lsr9. trffi 4 papn' a inlomiicl6' &rstur 6 nizeu'n. h0h0r]orctQ dottor.ldididlt '.lhsrl'r.tPir' sftrr t's'.0. htbmlrr0r.:J It . tanrrap. az angol €s a ma$/ar szd is a latinb6l jon.'r4 .llt6fl) 3. sri'ritYal'mltol 4 gviix a [d$'j!z]JUrcr 1.orlr. hogy mitjelent A leladat: meghlalni az els6 oszlopban l€v5 angol szavak magt/ar jelentas€t ftogy hol? A harmadik oszlopban en talalod a jelentaseket. Em a vdr.lt.jt.iflcr o lltler..r.ncia. 8. Az els6t megcsinaltuk. a)6s!1s-cl .nlt)'n?s E. 5. srr 0ta flLrltflaof' s80t s 0t leit s0tl lo 4. o. r. hogy . Csakhosy az angol oRDIAeY azt ielenti.l xr"r'r 4 moden' o.0.htdhotlrcor. mire mind€nnapos. alta16nos sitt (szem6t.rrr o bdr.r d nidi6.ttaii. n. hogy lasd. telerizi rir4rfl rir"r-. nf'lLI&E r Polltl's..lE I xrtlaoE'm lrJteE nE colPrxf tllxLE vts PLtstE lllE t|Ef.x. ldnl lFjli4 diibsla. mig a magyar "megfelel6jerSl" mar csah tudod. Imoddfll [sol]rrrcr63ork.. [F0!10'i] ttzstt .Jea sza\all. 7.| lmiu-Zloitl Proffssot.mindennaPos 6lialSnos".0. A boxrinq eredetileg kerckvolt A magya! szo liin a lengJel.l..kidoband6) csencsel (azaz cser€berel) valt. prulBluo4 bo-ftszd. {lad6oins 1113 ilvlnlilnnv! nvelv.1-t)2c)3-a).itrlonltnEv.A B I srobriflc 6..irl2'tPrxo o c l. trrsrxfrs s'ur' g.crr &'r lflPrtr I'k!r !4. tfi BudaD6l.r/iE lhitl Idiftiinql a o Fobidnt.

ytanlolyamra. . hogytbrtenelmettanuloh 6 jaj. villamossag.0itko kiinnpii szqYok Parositsd az alabbi magyar €s angol szavakat A koz€ps6 nres oszlopba ird be a maqtdr sz6 eq\ ideoenes hangTasl szinonimijdt. r Jf'milil mcr. mely szavakr6lvan szo lvlelyik angol szavakat tenn€d a kov€tkez5 mondatok forditasaba? ird oda a nrondat Kihoztuk a g€Pet es a hiit6szekr€nyt. a/ tog elvezetni a/ angol s76hor' tld Gr"-"ruir."'oi n e m i u t n .nlDatlkhsl rorr [ir-Dlrrl hiii6szekreny Er-€. e s z e d b p s T i n o n i m a .tt6t biztos beugrik. 6s alaposan osszekeverttik a betiliket." A csaHd €s a munl(atersak b€irattak eg.:r .'E cr'l liht-nkriil sep rr'r.i.a k k o r o h a s d t a s i q a 7 a n g o l s r d \ a h listajat.- Az az 6tletem tamadt. Bogozd ki./Yrlnd-sl{l a olvaJd'IEfFansosan haromsz6t (Haromszor') A lenti szavak koziil kivalasztottunk harom nehezebbet. . . villamossag! t 2o .

Nehogy sz6tart hasznalj. a s o l v a s d \ a g i g a m a $ / a r s r a l a h a t l e d d h o z T r m i n d i g hansosan az angol megfel€16t.f..Oitko kiinnqii szovolt 2 Vannak szavak. mint az el5z6 lecke ritha kOnnyii sza_ vai. amik mask€pp ritka kbnnyiiek.'uE pil6ta .rlit'1 prpa ca''Ilrlil PAnEftrlttistjftil "". hallgass a ftledre tlihetetlen.. k a l . mi volt a magyarjelent€s I r k " d r dl F a z a n q o l s T a v .ltiifrl ttogy miart kezd6clott minden sz6 .i: *t 2l . de sikernlni fog. kapiiany hasi6ly c. Ez€khez m€g "idegenes hangz6sn szinonima" sem kellValaszd ki a masodik oszlop szavai koztil az els5 oszloPban szerepl6 hagvar szd angol m€gfelel6jet €s k6sd Ossze 6ket.pavel itletve "k1val? A nyelv losikaja' Olvasd fel hangosan a ket oszlop sz6Parjait Tahard Ie a m. es olvasd v€gig hansosan dz dngol szrvakdl ld6zd rPl maqadban..rorltildtl F LAcDh lrdszl P'.star szavahat. eYn|lOnUiS: forditsd l€ ezeket a ford'dsra a lehetd legalaPosabban el6k€szitett helvhataroz6s sz€rkezeleket: paciensa palotaban kapitanya Mv€hazban pit6taa kastelyban rN mE.rsnr lkdsroll canAnlt.

ami kbz€pcsat6r' Val6ban: cf. hosi/ ezt is iudta e a barrrtod.m i n l a a h i l i r o r o n y t e s z e A m u g y l e d a l / ' l p c r o n . (AngoltanArokt6t nem itlik k€rdez6sk6dnil) A kovetkez6 sorok Pusztan ellenctr z€sre l(elihogy szolgalianak men lehet.llitGilmit tonulhotunk? 26l Olvasdfel a kovetkezdt'z a tioEsoo. amin most dolgozom l"lcgint hagyjul( Ez val6ban igaz. hogy az illet6 rosszul tudja vagv ne adj' lsien. vagyis rtrr' Val6ban. egyiitt€s legiobb szemai. srro szeit: a tcniszm€rkdzesek hat menelb6l6116 esys€Se Ket vagv harom (vagv ak6r t't) ilyenb6l all egl/ m€rk5z€s. 4 betap. legnawobb . Remeljrik tisztdban vagy azzal. a set or roou[tllz] .). . ^^t . + szerszemk€szlet.E rff biztos a -centerhez" van kbze.szikla". l e m e / i a l s 7 o .aki naqYzener4ionqo: eav masik baratodt6l. Tn t A dolog lenylpgahhot mlikddrh igazin. e l l i r e a s z .. teljesen isaza van: rort c prhi' . . rosszuloldottad meg a fenti coponositast. mint ez. na$/obb. a I \ | J s / a m i t 6 g e P e h h . OTIEAT' giiili'sdla nagv. vagyis egJforma dolgoh b6l6116 esyiiites. gi4l6r.rrrsrarc hriiidvl hitszl srrhrdl sr vEler6ivl 6kei aszerint. leck€t.tlnE 4 ho- vnrird] corrFt)ER wtzaADot\eavai (llon-PJtildr 4 szg'pes varazsl6' ahimindenre kePcs)l J p r o g r J n ' t r r ' r is z ' l magr r \/( rhentyii lemi dolog.flE E|EBED rEE /root[hicnldrd tiD] + ael€pett a szobiba' di' . Ir^aD ltidl ' hemenj neher' A Foc iLl talosziniil€s egJsz€rnen a Rocfi \enere utal amivel kapcsolatban lesd . r v a h da s k e t e s d a / a l h a t m r l h o g j m e g h e r dezd. hJ megketdezPd oluh U$ho$ ro>r ne ol l \ l s c r o ! a b b l u n e m i r d h i e g ] . A sEr oF cLAssf:slis ttt gli!r?]a poh6rkaszlet. 4 m e n t .Az €n dance_olneh ve' l€. x ocfi our4 k\it.lesinkabb atvitt €rtelemben tt" l$ijt."c. troEBoo t az olyan Pici szamit6g6p.r. (kerd6s. jcq/zcttilzct Ez€n hivj6h a pici szamit6g€Pekel noiebooknak. itt: s'kerszam.. ha erv€nyesiteniakarsz egy parancsoi aj6. + iit€s. hagyjuh: E rtf.A tlo6soox alapielentese azonbanr notesz. hoqv melYihnek a l e n t e s € th e l l € n em e q h e r d e z n r : eovolvan baratodt6l.@uro ki$tes . Zeneftionga'k szavail egy zenesz ill. As nem a megfelel6 ill€t6l k'rdezed m€9." c.. E rER €zt kell bettni. i l l . afioc. <' k6szlet. hogy milyen hincsel 616 nl6dszen adtunh a liczedb'l 22 i. Sportbaratok szavai.aki naqvsponbarAti i d l r o l a b . t'"meny ro. . i r v e e l m e n t i a z a d o t t d o k u m e n t u m o t V a l 6 b a n :s r v f . ami anyagtalan. Amn$/: 58. olyan. r r l o d r o l . A rocn sz6 egy6bk€nt azt is jel€nti: .. m e g m e n r ' . t.tlt'6t6!11 cne.

J lrEEmltj9. itt kiss6 1€sz6hs) PiDeld hi. hogymitjelent€nek ezek a szavak: ladj gyorsanmegkerdezni tla mindet tudta. akkor nagyon miivelt nagl/papad van Ez perze nem jelenti azt. hogy angolul is tud.EftEf. nsnfuiritl talaj.rLlstiAt d hny) wDEsaRowD ll. €s tanuljunk ansolul lsmer5s szavak kOvei keznek. n$iltdl ' metro fbldalatti) owrd L vtstrslonm^Llo-fudl c hivatalos) ':a it . ha esyszer hasz' ird oda a kihaS/olt helyre azt a sz6t.^oon sEErolls arst^s tc. PArositsdaz angolt €s a mawart cousltlkvinl rttselhlgzl r?asr hicd n6ver apo16nd. ha a nawPaPid szg!q!! " oldtiitiql4 iviiszrt) n at"t u^. akkor mosl tegynk f€ke a nagypapAi. de sebaj mi6n ne hasznalnenk 5ket. amire a na$/papa vAlaszul azt mondta: beeDitetlen varosi telek laloqates. told FAL-.l 4 tosa\ PE]VAE ftURSE \FRIVAE tuorE + vid6ki. el6g oreg. hogy van m€g neked nagi/papad. hiszen ezek a sza\lak az 6ntivi6gban lesinkabb n€metbcil vagv franciab6l joitek 6r hozzank.tUlittonulhotunko nogtfttoP6nkt6l? €s Ha te olyan mezlistava$/. akkor szat6l€. oNosi ellen6rz€s k6rhazban No.

) lta r:rgli rad szab6k. vagy azt. amit f€rfiBecsekkoltam a repteren. fix6l Ez ab' b6l is 6tszik. lessuk a rarb6t. akkor oh ell€n6riznek minket. lvlikor bejelentkezirnk a r€pteren. . 16 van szabva..rogzit. Xicsekkoltam a hotelb6l.. cnEcr.ellen6riz. Ivlagi/arul. hosy . te meg tew€l egy traP€zt ameue. how ienyleg tanulhass is €zekb6l a dum6kb6l. llegfixoltatom az 6mm Olyan kis fit va$/ok ma reggel. hogy tijnSdj el hosszasan az D^cLDs (I\tilrl4 Sasok) egvlittes toEZ You c fi cHEcr .'[tir'r]4 csaPat. alapvel6en azt jel€nti. hogy ez a naP a te mereted. . kijel€nlkeztink a hotelb6l...{as [rrfinF] "oc Er EA ltolitinl MomEr flxanoil ditt lk-Sz sitt'l tnlzott kot6d€s az anyAhoz /#{tcltruPlc"t+l L>er 6rav6. kispajtasokl E16' szdr is. csoport ." lvlinden rovid mondat egy-egt/ kincsesbanya. lgenis.kn'l + bejelentkezik. olvasd is f€l 6ketl altalAnos orvosi ellen612es EAt"woffilttntiill 'rr. amilyenn€ a n Es's cLae6an var6zsolnak -j6 kitz€rzet el€venseg alkalmassag. !a$/ hotelba €rkezCskor). Kicsekkoltam a hotelb6l. hogy m€g amerik6s magt/arnak sem hell lenni ahhoz. becsekkol (leginkabb a rePt€ren a gepre. ellenSrzes". Bany6sszuk ki ewUtt. 4kijelentkezik (leginkabb a hotelb6l.ez aix". men tll na ovok voltak a svabboaaraklvleqfixoltatomaz 6ram. ahova el6z6leg cttEcxED n Kiv64juk. hosy .ge de Ki(sehkolhatsT elsos€mmehetsz hnn0{orlirlo [u k neslliuthliu . mesiavit. ha ilyencket mon' "Becseklottam a rept6ren.lUlittonulhotunk oz 6mcrik6smo orokt'61? Ne mondd. rxlib4: Nagyon hasznos sz6. how ezt a naPot a kabat nem a t€ m€reted. akkor aznap reggel olyan kis fit vagv r . rendbehoz. hosy hajrixalo zsel€"rrr [it] o fit. olvan his fit vaqvoh ma reqqel. tnl na$/ok voltak a svabbo Sarak. I-eoiobban timben szeretek dolqozni. me''. hogy ez a nap illik r6d. szAmenak sz6r. €s egJi pipat amell€. Ugye milyen €rdekes szavak? 24 t* . lcs.. hogv valahi azt mondja: .ez fix. EISre! D€ forditsuk komolyra ezt a sz6t A nrmint angol ige aztje fitju] o ez leniil illik valakire. amit sze rinted n6 mond. Sz6val. ill. . mi megism€teliiik a mondatokat. \TEI| coar DoEsr'r nr Yoa [d& ldt drziinl €rzed. Kitsd 6ssze. CLtcta6n: htald meg az angol szavakjelentes€t.nrr' au| voa ca1 trEvEfrLEAVE cAltrcfrN^ . n€h6ny sz6t tanulhatunh r6leg. hogy semmit. Legiobban timben szeretek dolgozni. Ezt mea l€ k€Unehem G€[holni. Ezt m€g le keu nekem csekkolni. caecn [csak].

6e.. mi nsyse hasznriljuk.F cK. €s hoz igazi relfijhal6s rag6gumit m€g ilyen csodakat. azt6n haits.l?@4dis a2t jelenti. mefthogy ez m€g €sak a bemelegit€s volt. *t !5 .ebed". m€g kbnnyebb lenne a feladat. valamint folyamatosan programot keszit a csat6d .mcrrolhatunk. szivesen besz€li az anyanyelvet is.. Tatald meg.n l.*"*" 'ia"E.<Mar szdrzi jer€.sszor' A triikk itt csk annyi. van egy-k€t 6rdekes labjegyzet is. hogJ a .r.s" E a '. €s ird is be 6ket.in ird be a dbEzatba az ansot szavakat.) o turistaosztaly(repnr6n) na|| ./rc!r ftnldl]Dzs6 t6llink Em€rikib6t.. mert ha ideirnank. a B€la isienien fdz.Uncle Joe nemGak hogy perfekt inslis. amikor neqion . hogy .. hogy az ot sz6 koznl melyjk m€lyik kirejez€shez iartozik. D€lre oda€njnk."oo Az aM a e&ntub. orcssox a vend€gprofesszor 4 ebcdjegy oorE . azut. llint egy igazi .. llilyen sz€p is az. de legilkibb.sz€r a szoveget.Vtsn e\nk meg B€lrit a vikenden! Dlvihetjnk neki azt az EBcln. zzr jelenti h.snk sroijsszctareteKb.*j "-"d..ounsr csak semmi Olvasd el meg egl.Iudod. akar ott is z.{y "n" igy az €s€sz kifcjezes sz6 szei[t "litqnto pro{. A kiejt6st a kulcsban adtuk meg. eb€d l'lost jbn az igazi feladai iti alant..c agmeteg't6t.n kb. n6lunkOmsrik6bon. (A kiejt€st megint a kulcsban adtuk meg.etjnk a caladot az aut6ba.

:.i! kattoat. .:il I: iir:::'.'3ii?'f. ezen elk6vetnekn€ha furcsahibakat ma$/arul Olyanhibakatazonban'amik il.*r :ni-:i:i!:. hogy mit lvlindigmondd ki 6ket.:::.k ..Ek::!::.t kcpet eg n?s doboz a/ :. "l]''.i"?iiT.....t. i cs i! !.:: "x*: iwii.: : :" "'b.!x'!tr"'.'..i i#".::.ttctt timL amis^ib6^k^ a koffek titaszL jelentenek az aHbbi ansol szavah magyarur' Most mar egyszerii lesz beirni.kikn€k eirenek.:rv..n Md"tatnc hos)/ nem is 'sin.!f i!|"".:.#.il^"i"i'Jlilii'..i....."{ ^:'2x^ : i. i"i: :i:.ri YY ] U"Xl+J"fi"" ii:i.iy.r.z .SSX:'i:E: .:f ..!".:1 n:.'#..t azut.{ : 1". 'il7iti-s. TX?.:": ?].: f ':..l"ln.Uorokis.!..n'" "'.iff ii ^:i' :"..::.t:"+:1 I "'.ff i.:"i".')3Y.i' Zilf i s!... az seg't: !6 rts .-?:.'.":::r4wi!6r:!J)x!/: jiif 2i!.i.a.x^: :'.".'Jy..de z nnn be h. :. .':i.::it titliY:.ii:dt["H:y]ti Gah €gy hiGit mastjel€ntenek Tal'ld meg ket az aliibbiak helYett hasznal a D€szero: .:F#"i:'.#:i:iti.u*..:.H:1: .uitk#i:i..'T2!"W ::!::'..'r[a]:.. r'.ok az olda_ ^.:..i .'. i:ti. .i7i"X'"*.:.1:zi.liil{iJ-1.i"..#:::: .{.&7' : y.

!e i! ti! !aiil6l.laly e crtnE. csrldd.firr o {poldnd.la rr& hlaidoi*all. b|rtotyrm.l6yrs..tonue o e.oni!.lt lams owcl rllrndn6: 25. 4 MIat nta.0'. r!r. 4 nveg) BETNA8TE/ a+RE UElu ronrer['i-ORNdbdun0nri-T0R[dtdl ('on rrr hrdtd f Keresd ki a k€t mondat forditasat a iobb oldalon. elrllr0nocatg + nEatrrcnt o o .c. o. hosy Ey BEmEtoF posrLiqn-llR. o rdnr.lc:fan*6pudg6lsl!! sorDo ldn6r. t lud viiraldrl.3rltuturt 6!rl.0. Mikor szoktal hazaiOnni a munkLbol? K€rlek. 0 Io. !o ul!u!. .rr. hhl6da o . o.tror. k6n)4'. crrrrf 4 yitt. rrlc. t rrdE 3zeri. ldar o rffr. la. noly. yri[0{tt f 20.eket a k6ny4arba).l.r. Ha na$/on j6l tud angotut. o. It! bMgilj. otl 19.Szovokinggen.latit6nt d rrprrfi.rpE. ho$/ EE?vtwa visszaad. crfrfirp o . Irnili.lEld. t i. htl6rill6nt.pttiita . ffirxra 4 $cElraryek.df.Er.rll. frrrrr 4 ialal. raxfrrf. usr[ri?it].E o !0n. ho$/ mind€n DEAE woBDEuE nE DEa lln $dlt s. akkor ilyenkor felr€mlik neki. dr6 4 uhw 4 larya\ BEPE4 nesild€tcl. riiid (4 k€dves WoaDPLIEolvas6) vett mer rettrje$/et hfivos 6szi hajnalon ked€tyesen tepusztutt vaslt6llomason. rras!o hanls.rrmt'r[tu|i3d] 2s. n. crrm 4 tdyins.rt . t0llaia o ao&ttErt. bgnl6ry.ild t6sdl reruai n' nont! LIi-IORN ior|''dll tu i .gl0l0l6 i: zt .rct0r Na$/on val6szinii. visszat6r€s". 0.cor'f 4 lokon. rivar. rrflhrl]. snprrr[Eo sgryatt at'I. o 26. rt6cn r [i-UKhi[.rFhor. add vissza a kulcsaimat.pll' o .Lhncldi PrcrreE!t lP*idr.flf.Fusrlc4dirayag.o.li6a.yrJ. lii-aidll 4 rxrreE tar#mIrn.'rf.yrrrmiorEr$rrlviztgpo-[&rdi. kilabi. Eunlati|E. corrEcro t0ly!3.rorxrxr 4 midernalo6.5z. srr o srar. WdEarE foa usaArly RE rr&trraon wone FTEASE EErvNr ttD Er KEys.crEf nlN 4 lollc6Ia'a\ mn$ rftur 4 Itilrotl ldlddds !z . K€t ret':ri€qyet k€rek Pekinqbe. Nem €ppen k6lt6i k€rd€sek:vajon mitjetent az.lntr. yillanGsiig. akkor azt is tudja. ahonnan eflndult. Mert vissza is akart t€rni oda./a. !6L n$ita 4 rrcrrrE. ho$/ ^E?ufty [ri-ORtl] angolrrl azr jelenti "visszat€r.6r6r e c. 0. rorcrf.arcno-rrrB[i-[El(tril rrurBrct.tof6nyt6ledg6pluiskaldolrotj.pcrna .ro litogalis zl. ldiel. 4 w4 galol' 4 ztrtcE 23. crfernf 6 i. tl.nkatdolgol o. rja valaki tud ansolul.rBrrrl 6tlat. visszav'sz (pl. I{cian3o prrErr. [hn!s]. .

amelyeket a fenti listaban is felism€mi v€lsz. akkor te nem az a fajta va$/. van m€g n€S/.'cftd-eYuszt redukil cirrrElki-E Il + alkot rErPf.tl a szeDaftl szives.Jr6zsi csin6l? mit ll'izd a|a. Kcsit nehezebb sz6.crl'ilrpEm . Hnzd al6.:l* . akinek e$/'k6t idegen sz6t6l inaba szall a bebrsaga . J6zsi mit csinal amiKor: a lenti lisuban is felism€rniv€lsz.t 28 ./cs Ii-CYUM+ csttkkent Ha j6l ment ez a f€ladat. ha €rted J6ai mit csinal. csak olvasd 4 vahszt. ne hnzz al:l a . amelyeknek a jelentes€n ezek utan c/cfl tr lkd-tjll a kreal /rffPtcrlds?-PtKfl a resDekt6l sEF Ea/Ekz.n$/ho$/ S/eriinh tovabb. tisztel vKt ellmeqhiv vkit vhova Az ahbbi angol szavak ktzul jel6ld meg azokat.Usztel ssPrR TDk riiditl o elvahszt l'lost meg miirr hald el es ird be.amikor inviGl valakil valahova Pipald ki az ahbbi jelen!6sen magyarosabb hanszAsn szavak k6zUl azokat. Az alAbbiak hitziil iel6ld ne hrizzala semmit. . ha tudod. el6nvbenr€szesit I'lost meg mar hald el 6s ird be- elfosad + d el6nybenr€sz€sit+..ttl.rvnE lin-V^lll4 meqhiv seD.ryrrE lin-VArfl invital o trE r.

n e h u z z a b s e m m i t .h a a z t m o n d i a : Pipald ki az alebbi jelent6sen ma$/arosabb hangz5sUszavak kitzril azokat.. m i r o l b e s z e lJ o z s i . h d l u d o d . akinek e$/'ket idegen sz6t6l in6ba szall a b5to6aga .I6zsi 2 f i u z d d l a . kicsit neh€zebb tlizd aE. amelyeket a fenti listaban is relismerni v€lsz. amelyeknek ajelent€s€n ezek ut6n m€g megle. ha tudod. ha azi mondia: a f€nb list6ban is felismerniv€lsz. ** It . l€qk6r 6llaDot id6szak k6tt6 Az ahbbi angol szavak kbznljelbld meg azokat. rrrclrlii-It(l d attah ne hizz ala semmit. amelyeknek a jelent€s€n ezek utan .lgj/how S/eriink tov6bb. akkor te nem az a fajia vagy.a. lvlostmeg mar hald el €s ird be haszhiiLljuk ebben az arte Masyalban -kondicio" a szot cak riahiLn ll A. codDmo 4 allaDol'.rnarPrE rlrtno!. van m€g ne$/. Az al6bbiak kbzriljelold meg azokat.| Most meg m6r hald €l €s ird legkor4 o tla j6l ment ez a leladat. J6zsi miKil beszel.zdm6Lsik jelentc* "feltcter".fr o atmoszf6ra atttosmEEE4 laskbr s z i v e s .

csinalja. tanitja.lgy valahogy k€Pzelemi -Mondia kedvesem. hogy . villogtasd az angol tudasodat. l'ti az. 6s ritgtbn el is siitod. ezzelsz€mbencsip6juk€trolyamaiosan stb. mint annyi mast. aki nem.j . I'lostant6l u$/anis tudni logod. hogy mitjelentenek ezek az angolszavak magl/arul Tudod. ha nem megy. amit egy dobos kezzelrT O ".ll Rocr AdD RoLLlfiNdttoll y'sr lhisdl ringat€s gorget lepAs. ujjal az asztalon. ho$/ "csaptanc"? semmi. MoM\ lbiiihbdl. ha ezt is magyaritotta vof na valaki. ha '".az a v'cces.mondod. lep .yben Persze ne felejtsd el min€lanqolosabban t o r . de csak akkor. i i o n u i . A Hncosok nem €rnek egymashoz teRerik. Pr6bald meg elk€pzetni azt a sziluaci6t. g sREAttlb'ii. lenget ["t'pl rp. A csajokat itt rendesen dobaljak.: n€ha leguggolnatr csavarjak.€n donced-oln6k ueled. meg sztep-cipSvel). meg ilyenek.' 'qr.b"jlonl.. llert' hogy a rrp[t4]azt isj€lenti. tvisztelni. habn €s f6leg utcan: I Allit6lagolyan.. t i t r i k .iopog" dobol" (pl.. Aki iudja.milyen j6 lenne.lrJ hq]l. hogy milyen m(velt vagy az€rt tanc'iig. pbrgetik. n a . MI to ** .I ttri^ n. ha mar e$/ kicit beszalsz angolul. u* u*. ha az ember mindazt tudja hbbal.M.r6B bdingl Most p€dis ird be a 6ncok ansol n€v€t a megfelel6 h€lyre tanc kozb€n. "D"jslen a rrP csapot jelent magyarul!" .E net\ [hP diin].xmor fokrdio! srr.r rcn'lhJqro J n'!n ??je 6Mr^ MoH.. rokendrolozni.a k i n e m h i s z i . Sebaj. ha tudnal br€k€lni. hogy angolul ezt nem is rD-Fnek hhjah. A legjobb. r6kaiiget6s . Sz6val az elet mar meaint nem ilven k6lt6i. amikor Cppen visszautasitod a t6ncra val6 felk€rest. hoS/ van ez. Mihitzben bOng€szed az a16bbi lisi6t. nincs kedv€ €qyet r6kazni velem?" l6b6l. mint a r6kanget€s: Vasal! cip6sarok as cip6orr de ez m€g nem el€g. naha 4eg el is rinsatjak: csak amolyan kilengcisen:a [icsit Osszetort benyomast iesz a dolog. E ^ ssturek! sNM. forgatjAk.t"1 d"' 'jrt7| i\ nr?qtu. hanen r p DA .Persze.ellnslE | . nem mindenki tud.. Leh€t hason.

.Azotais csorog.jg€ret€hez a tartva maget.pontosanezen az aron nyertemeg a haborit egySztelin6s egj.l Terjnnk azonbanvisszaa lopkodashoz. Traa norgat6 asszony. igy azutanWilliam Shakespeare-Ktl sz6. tlarans nr raldltatel a telefont. (Enaz Amerikaintnalszoktamlesz6llni.. az ttitet j6. de ott is segitilnk. ezert e optuk.hogy szeseny Vilmos(+ Williamliliiol) nev€i mar annyiszor teford'tottak. hogy az alant kitvetkez6szemalyekkicsodak?ird is be r6gton a kihawott helyekre. hires besz€d€ben es k6nnyek)igerthonfiiarsainak. az njszrirottek De kedv€€rt. (Ja.E.) TemplomdombiUt ki lg4o-ben eg.er6s"! A Tin6val is lesz e$/ kis galiba. kit roppant fant6ziad'isan "rocknagymamanak" hivnak. hogyv€gre kiDih€nhesse maq6t. sla s. van €W masodik kulc is mnrt d Rendhasyo ido: s.).A titbbin€l nincs csalas.a jazztrombiHsokkoron6zatlan kiratya.litndzsa" ansolulsurrd F4id.) forgat. n€p haA l6b6l megbuktatia 1945-its az valasz6sokon.hogyNeil kereszinewel€s ugyanezzel csal'tdn€vvel masik ir 1969-ben a e$/ leszauta tloldon. fordul a (a meqoldashoz itt haqyd el a sz6v€qi -rr-t) biztos a dologban. enekes-M€gannyitel6rulunk.. /.:F tl .kar. val6ban lobb generaci6t biiv6lt mAr meg €s €1.Koosevelt n€vai irral €gJintt.8€ipeljiik Jninden meqoldrs meovan. hogy . Ha maas€m n€rd meq a hulcsot Ezutan ird be az angol szavakat az nres helyekre. hogy . + eoa6sn biit1. 6s a masodik azi.E k6ik iuL i6ihn . Er6skarn Lajos. az Er6skari n€v€nek az els6 fele jelenti azt.akiknek minden vicc nj: a .a. van hi tudod-e hlalni. hogy szinte sz€Syelljrik elSransatni.(Vi$/azat.tl6r megint londzsorozr6 Uili Az a helyzet. briteknek..fordit.

mermintvalamineka snlva: tjarsz' atism€telhet€d az Ebbena m6dszerben a szuper.ogJt ucErlitl)t I @ Mia kbzits benntik? {J @ N€zdmes.x" . syumot6te6krol:majd.li'i* '< @ lgivan irva az olyan bef6ttre.per..'?F4il0r'ii*itl) hivnak Utkdzben nasv val6szin(s€gsel . hoglt "keverd es sUsd"? I zblds€gek? l'li szepet tudsz meg leolvasni roluk? ' t m@ HoSi/mondjak azt angolul. ahol J hdialol J sz6val. amiben f€lsargabarackok vannak.>et[goting €s sAtalj l€ a koz€rtbe (a srrEi.tr."""ti"r.m6r nelunk is gyakran az van kiiwa.. amikre az van 'rva r. ami Low n caL. aminek marete van.l'. mi a kiilbnbseg a rcor.a'lltrdl'] meret( bugvi/als6 kell? lid?s])? h.rnrasll6it'l.a masikata konzervekkbzott keresd ) t1 {E K€ress vafamit. r.L s a h n e m m a g y a r . esetlegxL€s (trnr. rhih megsemmenleh lP a ho/enbe derzen illetveazoknak.. m' van rairvaa szaPPanra: @ Deritsd ki. €s olvasd le r6ta. ll-es vagyLes. syr-o"".s.de az€ri--- tt {F ."ar['lcdn (5) se]6:Jj az aNcLE aEn3ekhez. ho$/ valami draga' "nvugati" helv_ re knldrink v6sarolni. hogvmilv€n term€k€kr6lmit tanulhatsz eierret a szavaxat.lvl€g szamzstbItalokr6l:€des.6xn.". a"iZii.nem keu agg6dnod.af.sszetevoh 14 .V i s z o n le S / n y e l t l d n u l o n d h g e n h J s / n o s helyre igyekezz sno4rncolni tsfloP?tlc 4 bevisad6\t.arketnek" elhaladsz legalebb egy_k€t stal" [sol] (4 lizlet. hogy €zentnl ha a kozAnben te: n€hanvtipp.''FAsiDllicqqsnl 2s a ro'Aro PA'D Ih-N 6ltlsnl (Az koza'ti.heszeleleh.mindPngvumoks nevil rotatrbol sTinte d/ Konzerveh.[4EDrun[nidi6n] .) E Keress olyan tem6keket.egyiketa tisztalkod6szerek..rk fos srolni.ShoppingCentre4 Beu6s6rl6kiizpont 3z|di'4 llolng E Amit taHn mar n6latok is brg] fogJ t egy s op4n BA. a r. ha nem eried.rkilj horbe dd-diqdddig dmrq ( F e l d a i n h a z P g y s z e r ud u v a i a s z r e K u npm tudsz vdlasrotni ar dtabbi k6td€sehrc haEcli kozertbSl szArmaznak . mi az' hog.v"meret": | va$/ aD neked sflA|/-lcrn6ll. ho$/ stoa anr i r F q i i l i s o o n t o s .. biztoseltalilod €!ryszer inhabb Dr6balqasd.Tnts [in-oRldi0nt4r (cukor' liszi stb ) osszesalaDanvaqot !a$/ fonros igehet ho$/ mivel mil csiniili ha angoltanulo irrraszitesiutasilsorrrOl: akhor se olvasd el magyarul' akkor ezeket mindig ansotul ktlvesd.''r/rf.hogv "srilv".vehr6l.0r.HoSvmondjakazl ansotul'ho$/ 'rizs"?/ oda €s a2t. Keserii. vagt/iss-es.akik lementek. bolt) el6tt Ezekre a nvelvmuvel6k osszes tiltakoz5sa ellen€re . olyan hiztanasi sTerekig a bugy'kon 6t minden hapharo J..4c. * @ Keress valamil.

test6pol6kat is. Ez esetben a m6dszer percze jelent5sen veszit a hat€konysag6' b6l (ideje.r.lll€tve akkor.nitd o f€l6ra. + ttrrcrrlnrl v6jt] n€tt6 s y. ezt magyarul nem is tudjuk m6sk€nt k€rni a boltban. ptcrvRErs flm Lowldriikeft i. skEEr attD sonl. O@ t/E arrlvritl + snly.rttrt P[t.otlMrzlddl]. akkor a . Nyilvan tudod: ezek a kal6riaszesenyebb. aD ToorEpAsE a fog'trAm. igy hivjek a szappant angolul. xzr[ifdlil6] 4 f€l kil6.sdr]. ha egeszen biztos vagy abban. iusfrird5l(€t.. milyen az. fete .rlhifl t Qo rs so. ho$/ mi a kiilOnbs€g hdztiik? lnkabb keress eg. lO . csak ePPen ember"alacsony h6m€rs€klet"a re nem lehei hasznalni. hogy te az a fajta vagy. tia hansr6l van s26. Va$/ ezzel m€S nem arultuk el..) tD@ LegelSszbr is: CoLA LtaEr. ha mar visszajott€l a k6zeib6l tlasd SttoPPllc Calm) €s valaszoltal a k€rd€sehre. (lvlegne fel€dkezz a mindennapi olvasgadsr6l. A . olvasd hi a habfnrd6ket. gyakorlas16l!) . K6stold nreg. Puha.:l:: t3 . szr lsztdd m€skever.Jutalmut eS/ igazi nemz€tkbzi sz6: . nem tudjuk.!dP].ni ldl. ill€tve: m€ly. cntsFy vEaErAansldszliv. Ihif w i htrdijd f'fii] o Sz6znak a fele otv€n. " VaSy haiaroz6k€nt: "A kAP tril alacsonyan van 4 ttr Low EMEEAru*E li' trnld. hogy a "k6nny(" (4 zratt sz6t bigqyesztik a term€k neven€k v€g€re. olaj a @ r&cE[djs'] a rizs.zEhrijda n€ret. Ujabban mar szinte mind€n lidit6italnah van zratr v'tltozata. Ugyan'W pl. olyasmit keress. ftwant pasE a s(ritett pamdicsom. a joghurtoknal is. E Szintdn a tejterm€kek. ^ EALvEs^ '. amikor egy csokohd€ra van ratr'/a az. o siit (zsirban ill. Ha erdekel a t€ma.l/fogk€f€t. (A sorszamok az el6z5 lecke k€rdeseke vonatkoznak. tidit6k kozOtt €rd€mes k€r€sg€ln€d. l'li ropog abban? (merihogy nent egyszeruen a csoki. hosy visszaknldd nektink a kbnyv arat.T'pikus kinai izkombinaci6.ovjelent€se: halk. @ Ezt litod.Shopping Cenlre 2 Bev6r6rl6kiizpont s. /Ytrr Gratul6lunk. De "alacsony fal" a. n .dit ltd sidtl €des ts savanyLi. @ .vEsltitiliit\iv.Logikusnak tiiniktitbbes szena A z.tolr[eif]. Amlgy Lot!rcnyles azt jelenii alacsony. hogy ctusPr. €s nezd meg.]d ropog6s zolds€gek.l.naLFAn flout t -fct. ho$/ az TDor#mi€soda.hab" sz6val e16bb utobb talSlkozni fogsz. aki soha az €letben nem fog lemenni a koz€rtbe.!flir lil Isopins Ez a lecke csak akkor €w€nyes.). naLr or Ihif. hogy vAlaszolhas son a k€rdaseinkre.zrazt jelenti: tE An'cor nAr.. Nem valetlen.s. Nyelvileg ez tgl/ jelentkezik.dsitibil.) Utols6 k€rd€sre a valasz: Pt. ami alacsony hal6riatartalmi. keverset. nvfij] ban). csak igy. dietasabb valtozatok.

rej Tcjnt Oalamb zovelhtl q61 wasn atrDGofurs.&r lb.0rr. l->lresre'{^e' robb. hogy a sz6 fetid€zze ^ fenykepez6gep kattanasa!.mvlssnvallhal6 iiv0set a 27. BnE tulnof... lukrr ldrlok l6 ill.tazz meg egypar sz'nes ceruzat is ez rigyben. A brit angolban van egy "u" ott. Az lehetett az alapotlei. Akkor mar a .l''. 6s kerekits valamif€le ideol6gi6t ana. T€le van velrlk az €letnnk. Roctttt ...l6so snflr lsdDnql.r* . o. o < 6th. ru'r templomc. o..d. l. sulrE. ahol az amerikaj angolban nincs lcoLoua coLoE).!lrttlordultaral. ho$/ a szer hat6anyagai (no meg a fogkefe) q!!I!! a fosazai es a szaj minden zeg€t (rE{crr[ia] o eler vmit)..E donh trr [il].ri ellddnl lr{dlu.. (lli el5szor is csak a Bambit emlitenenk. tobbek k6z6tt ezt a sz6t is.az nar stimmel. ) P l i n tm i n d e n i .t 4 Eei6s!611. az ..r . a c€g alapil6ja sok mindent feltalalt.t'. A "Kodak Color cold" a legjobb.rwAylniv$11 uE D a|D sEoaLDERFlh.nr ldfll.ceorge Eastman. A cozor[kdi'r]. aztjelenti: . l.Ir6n0rE limsrtongl. o lyrsfl . med azzal kapcsolaiban tuti nem mernl fel.''' Icr. az izl€s kerd€se (. 30. DovE Galamb. Az ho$/ . Alancol s0fl€ndtel: ryrt. Van kozilik p€ldaul egy krilaudsen pontatlan. 6 ha6ns .'. hogy megfizetiek 6 r t e . . 00 4 lllosda5nenj 'tuLrf Wrf 4 lelil. Taleld meg hozzajuk az ansol nevet..kodak" nem jelent semmit.\ (7r'fbJ pJholjula De c/ 1'i seqil+g i5eqJb I 14 . Nyilvan arm c6loznak. fogkel€nek.Cz itt o sz6tonul6shelye.Ahvays" iniimbeiet neve. l Po^lcE. . Leforditotiunk nehAny ismert markanevet magyarm.szin". de ez a markanevekben affele min5segjelz5 is..r 3r. ami azt j e l e n t i . ahogy. n.l.Reach" valamivel pontosabb nev egj/ szajapol6 k€szitmenynek.H o g y c olyankor mindig Always t kell e hasznalni. . nem neve senkineh. Csodilatos dolsok a markanevek.vrlihiF] + mindig).o. p e d ' g a z t m e s s z e n e m m i n d i g k e l l h a s z n a l n i .0. ill..ll Itrjml.2'".'td MrL'. hogy mi€rt ngy hivjak az illet6 term€ket.nr cruralu ksorcsil]. eissratarrom6lis*edrv{qds!a. NHDAxoS.m i n d i g " . rolg. s a k o l y a n k o r . corrk6ldl + arany.. plmi4. e z e k e t i s k i k e l l h a s z n ' i l n i s z 6 i a n u l a s r a . lbrll 31 0. It rrt .

AY6gYEnglish Mondd meg Vilmosnak..:8 . mcmonrRfogns tluki tluki 2 I minute I word I minute .(HUn[t] r.l word Pr6bahuki Hukik ig€knek I minute .. Nobel es Ersai Broadway mire tanit egy n€v.l word Poiaio 4 krumpli Itl van a koton Antihuki Teach tiungarian Kecsk€s huK Zsebhuki LeheL€gy kicsivel hosszabb? To be Frank... Egy sznks6ges anekdota J6 37 JA 58 39 40 40 4l 42 42 43 45 46 47 4a 49 50 5l 52 !5 ...

merthogy rootrlhuk]o kamp6. Tehat: tl v€ssznk az nj ansolsz6t (/qr. hogy sok-sok ily€n kOnyv van Sondoltuk majd j6l bsszelopkodjuk magunknak. \ledel vihar a lav6rban -'d6jaras a vederb€n A k6vetkez6 szavakhoz t€ asszocialj valamijdt: I {DD[. P€ldak (a mi asszoc'aci6inkkal): t. Ez€rt irtuk. hogy val6jaban mindenki ismeri. bedobunk egy felest. vagy kepet csinalunk. hog.: 36 . (V€gtere is hukrm6dszernek hivjak.dil4 iditieras . ami kell.d] a itsszead. Litv6ny stb.Yosrqrrx. Az is olyan.alapj'in) Innen az elnevez€s: huki-m6dszer.ijor di.y "asszocialunk". kozben €s utana lemegynnk az Alfaba 6s huk. (RABBnl. hogj/ az ismeretlent valami ismer6shbz kell k6tni (hangzas.rrlruNitl4pih€n).tE ADMRAL.. f€lmondatot.z. Az a litka. (roofogl o k6d) @ 6!d neked ez a k6lyttk? (rrDlidl + kolyoh) Gt A nyuszi€lkapia a r4hbit. 2 'rfl [hi]a nt 3 .r 0 Rendh. hogy nem minden angol sz6ban van benne riigt6n eW magyar is. IO Valasztunk (asszoci6lunk) hozza egy ismert magyar sz6t (rest.Eoor. ami felidezi az ansol sz6jelent€s€t (pl. Amire felakasztjuk a sz6t.rrn iii-&tdd o csodat too: admnais Csodalom az admimlist.ditidl) 2 wE^mEalr.z.) jegyezdmesl csiribi-€siribe:ezeketgyorsan ll Kod Iqg lenni.Hatalmas lendrileitel vetettrik bele magunkat a mem6rieval kapcsolatos (mnemotechnikai) csoda'm6dsz€rek tanulmaryozasaba.gy6 . Ered' meny: €bben a sok kbnlaben mind6sszesen e$/etlen hasznalhat6 m6dszert varial' nak. 4 ftosztiliill k6rhaz ^ r"EEI^(la ftrd 'nolt idri . vagy mia szosz. vasyis lusta) ez a E A keti6b6l otyan mondatot. a rest lepihent)Gl elStte. vagyis k€pz€letiinket meger6ltetve az €ls6 €sznnkbe 6tl5 sz6i megcipjUk €s az ismeretlenhez kOtjrik. A huki-m6dszei. lijiid. (I aDnnE . Azt tudtuk.lii a nynt) Percze mi is tudjuk.

ha mindj6rt az ingem€riisl sbrti huki-mondat: a . a tied lehet. . Tal6lj a meqje$/z€st seg't6 asszoci6ci6kat (k€ozett6FitasokaU a kovetkez6 szavakhoz. tla m e g v a n n a k . az a miasszo€i6ci6nk az rstsz6hoz.nav ttoox. nog} az el6z6 l€€k€ben bevez€tett rin.. De te egyszer csak felkialtasz: SOrt. ha nindjaf az ingemert isl Ped'g t!'dhatniid. how azokon mutassuk be a m6dszer barmirekeppess€val6sag6t. I Mi nehezebb roolr-lnival6t adunk neked./-lniin).tterdl valakit. mondjuk azt a hossztihajn. Az nr a k6vetk€zd szavakat mondta: /y tttlvlondhatott volna nehezebb€k€t is.Nincsenek.Melinda vagyoh. H d r a m i d ka h a d s e r p q b p n .(linkl tinta ff'[!!] + hamu Elkezdiink neked egt/ mes6t . nemileg |too..hrdseres .{/rrl[d'tlli]. ha nem hinnad azt..m € l y e d j e l b e n n n k . h 5 romszor mondd ki 6ket hanqosan 6s kon€€rtezz. llutatkozz be szepen te is: N€ntileg vagyok. fta. akik gesztenyet esz nek. A te dolgod csak az. hogy h€tszer hangosan felolvasd es koncentralj..huki m6dszern€k" ha6raivannak. gzt be is bizonyiqjuh. A \ e n d e q q e s z t e n t e t e \ z i h .Huki2 Szerebenk. haramia Eoor.3dlor"nd"s . ho$/ mas) Bemutatkozas: N€mileg Z./Y.mert annyiraszap) Eoo l sbrt. pur es nomou. ielh€rtinh a n€z. Lissuk. hogy mondjon neklink hArom sz6t. lsa.r: Sesztenye v N e m r l e q ' l e t i n d a d a v o h . 37 :t .folytasd (n€ leP6dj meg majd az utols6 nrond:ton. la(^srk." llinlla oss/"horcjhapocs l p?s'[p0d] kikitro o a sEKfirlciid) ins (itt musz6j el6rulni a sajat verzi6nkat. szakauas umt. lvlindketten v€nd€gek vagyunh.

!eglllomris I .meleg" sz6t fogadjakel.lorgalag.' " " rlikor mondta az angolul kitiin6en beszeb Dorothy Parker amerikai tr6. ltt €g. lvlinek? + ratp€iccs lt€iD€s Cncncatcxtcn iz I ffi. 4 esztergatokmany.tl 5) occrls[d-(oR] at nurlr*l I minute.lnnvdrd] g$' 5r5 lYit gondolsz. marhatarja t) c.'(Sajat fliihi! tio.. how "elfoglalt". Tippeld meg. hogJ "I'|tl szavainkkal./5v-t [tii] az El6szoris: a "buzi" sz6t.ymondat.vagyforditva. mitjelent meg a rrsyaz alabbiakkbznl? forqalmas .Na. hanemazt. (4 Ptaladt I I sacotlDsli-lhdn sr.kdnir] tizenegy masodp€rc) egyj6 hnacsra: holnap elalvAsel6tt !9 gondolj erre.8 38 . nem baj.UcKltttl) ajapan p€nze$/s6g 2) rENf). jegyezdmeg: most.:i.on vtcDvEnsa.larka. ['|n{dd] a egy sz6 nyelvtanul6k angol . hogy "szorgalmas". A szavakatkorszerdenmindig nondatban kell tanulni..| urord lvu ninn]a esy perc.lminute-luord + [m nin] a egyperc. ha meghaljak): A arrv nem aztjelenti. melyik angol sz6t lehetj6l megjegJieznia kbvetkez6 mondatb6l? okorrel fordulhatel6.olvasd fet ha' romszorhansosan(haj6l ejted ki a tusr-t.lvlertmagukaz €rinlettek a . hogy "szorgalmas". Kurvaelfoslaltvasyok.) rucxtncBUsr.bus7€l rulca/. ezt Ailen: a BUsllglazr jelenti. leginkabbne hasznaljuk. ametyr6la tehetsegesebb meg szokt6kje$/ezni. l{€g f6l perc.

Tanuld is meg a mondatokat. hogy. magold be Ezalattszinien A kbvetkez6kat sz6t nem bonyolitjuk.sz6ll" h6romszor'A meg. . rendhagy6 ise.Ezeketegyszeriien €rttink haromszori hangosf€lolvasast 6'i. hogli mit kirnnyebb megtanulni: rOvid magyar mondatokat vagy €gy sz6listSt? Pr6bald kil "lvasd el a ka. (lukkold (mert: flajj magasra kismadar) a zoot'm€lle azt irtad be.sti a |6. pokr6c t6r mostanhozket h6ire.P16bohuki K6rdes.[ul] o Hefyesenoldottad meg a feladatotakkor.Akkor majd kidertil..n€vet€sben ki . hogy:"nevet€sben ki. 3t *3 .hogy melyik m6dszervolt hat€konyabb Pn6en finmDottxel! olvasdel a kovetkez6k€t furcsamondatot. ha a rLr me e az! irtad b€. sqor.o..r/yrDl lbl nln]+ takaro.Xii.[idrd] o madar.Olvasdfel 6ket egymrasut6n rrymtlt ideje rendha$/6:rrEa Fn"NIEi.. ajt6 Akkor majd hiderlil.n€2" €s .€rsz€ny... haromszorihansosfelolvasast srmor. Helyesen p€nztarca"O azt tbr hogy . hogy . @ Hol van a porsz€nyem? llire kov€tkeztetsz !e mindebb6l? (Az idev6g6 lE nnsr our t tueana ftdr?t iut lifi'{l a . mondatot azert is €rdemes megiegyezni.lsEmetra irtad be.. mert akkor azt sem fel€jted el. as a Pt..Mnlt idejai alakjai: t(/isa t tstlbiE t]) @ run#lFRr] + ofdottad meg a feladatotakkor.oorld6i a aitd ird be a napbradba mostanhozk6t h6tr€.Olvasdfel A kovetkez6k6t sz6t nem bonyoliijuk Ezekete$/szeriienmagold be Ezenszint€n 6rtnnk. szall. ho$/. . o rLYItql+/ @ Zl. haromszor' 5ket egvmasutan Tanuldis meg a mondalokat. ll Nevei6sben bbrsztki. hogl/melyik m6dszervolt hat6konvabb. madar. ersz€nv 16. kj az! llire kbvetheztetsz !e mindebb6l? 'rd be. ki az). hogi/ "r€pill". nZz. sttorlsttl.taka' ird b€ a naptaradba 16".veikez6 k€i furcsa mondatot: ln6Ol ttZO6Xtelr l| Fl6jj magasra kismadar! @ Lukkold meg. ha a suesr our LAuenG mell€ a?t ilrad be.

Majd nindj6rt mes€rt€d a peldab6l.h6l). z FoLLow I$t6) 4 .el i5lehel vilogri i. [v vdd]oeWsz6 A rosszkedvii mondatok ugyanolyan k6nnyen megj€$/ezhet6k.dl-q.amelyikr€pontosaneml€kezt€ll) ki tlozd a brinset! tsezartak klozetba.?f.. lu piijrhi'i] not xlt 40 . h.esar.amelyettbbb€-kevesbe eltorzitottformeban a mondatban is lelismerhetsz. €s ker€ss valami vidamabbatTemetni enbsi dolog... AezAdak Kozetba.. Megnan-fiindaz 6t ise? Akkor most csinald azt. \ih 'Sr4i az. *lttl Ateri e/r irl ki' knn.rc. hogt/m€gbukik. Med. I uld -'e! h ' .s '. ^zu\An bpozz. amelyben nem ismerhet€dfet az angol ig€t. lii hmtu hd ehdr. majd nehanyszor klilitn a megjesj/zend6 sz6t. F€l. Dzekr€gondoltal?(PipAId azt a mondatot. E . mint a j6polak-. A mondatnak az a r€sz€ p€dig. Tehernij6tte'n c€z6ri.cqrclclo io'o\ber. Hozda bringatl Fel.d\.nen dicerni (Shakespeare Julius C.d" * *. as l \ b z b e nr m o n d a t r ai s g o n d o l s z . a F€lvettea puttony6t. hogy mesbukik.tmft id6: 8.^g./Ya ltdnsl FAILIAIE / crasalu6ll a eutton ltt r.l. Kovetema fal6t.y" t. a felvette a puttonyat.Nagton izgalmas.d *. elarulja annak jelent€s€t. lminutc-lruord + llcnminit] egy perc.r. lll:2) pM..A nagyon rOvid mondalok utan egy angol ige kovetkezik.ayorsan olvasd fel negyszer (aterz€ssel) a kitvetkez6 mondatot. (&. De senlmik€ppen nem j6 sok id6t tblteni veuk.Hukikig6knek ebben a feladatban nagyon r6vid mawar mondatokai olvashatsz. hosy hangosanleirod ide 6ket. E Rendhaqy. MMnlha. E R-.

Jrdl Most hArom lehet5s€get is kapsz..0.tl 4l . o. 38.forrcr 4 l&el.Pototo d krumpli [po-ri. PUtrr a letvBzlnhatdl. crrrf d {bsldr. tfl 4 ctmlstukit. hogy a cimben sz€rePl6 angol es magvar sz6t meg_ O Jegyezd meg a PorArpremek p6tetel. aki folyton a t6v6 el6tt kuporog.l . @ a Gt couc| poram liuci p0-TElt6l esy otyan krumplirejii alak. Az ilyeneket t€nyl€g igy nevezik. 3) occlfi 40. €s fel se kel a Kanapar6l.

hallod? I g e n . ho$/ mit v6laszol erre a mrisik szpok.Pedig. ha minden nyelvi l€lem€nyiinket bedobjuk sem fos hasonl'tani a mas. lvlegadan mifele p€ldamondat lenne az.e b b d l t a l a n l e h e t n e m e s a t i r n i : A szp6kok spekel€s kozben besz6lnek. hosy . meg hogy "szpics". ePil aadasd rendhagy6 ige. A Ld@ar Daf. Plert mi van. ahkor snthetjtik.lill peldaul. tlmm?) Ontihuki Lassan. va$/ olyat. hogy 'el5ad6" vawis.mondja. gumi6vszer a coftDo Ik]^dlirl A Longman ertelmez6 s266r szerint a co|:mtrkenyelmes v'selet. ha kital6lod. Azt k€rdezi egyik szP6k a masik szp6kt6l..persze meglehet6s€n n€gativisztikus hozza esb6l . szp6k 6n? Talan.@trt. ha co. hany sz6. kenyelmesen heg' jegyezhetsz. amit meg kell lanitanunkA. Nrqlon he it 42 . akkor elati konnyii dolog l€nne megieq/ezni.y"szpiker. itt k€t sz6t is gyoBan. tal6n m€g leginkabb a "spehellre.t. (Ha a kotonhoz k6tbm a corrDr-t. De sajna a rendhaw6 atakiaira lsPorE. akarom mondani. hogyl SzP6k a falon. hosy "nem b€sz€lek angotut". hogy angolul stEAj{ERllj:liliil azt jelentj.r'okat adni. ha te nem mondasz ilyet.. hog. sPottE lcrl6k" A spEAt< sem lehet rendes too. hogl/ magya' rut is mondunk n€ha olyat. azt viszont nem jelenti. valyis I Ddt'r sEAx frorrrtl{j d0nt inflh] .us an najdnem mindis .g ( corroYlkot6n] 4 pamut) tla sikernl e$/ alkalmas mondatot Wartani. a s4Ecnl.eptr r(b.szpiker'. s..yDo. hogy "szpics". on szp6k. €s az l5oo-b6l hatra van meg n€. mikozben €ppen azt teszi. Raadasul.t6li'nl) Csak olyan f€ligazsagokat mondhatunk. akkor tal6n megmarad.qicsl pedig a maga a besz6d. fejezetben rizik6s lenne arra hivatkoznunk.koton koton. ha mondanal olyat.az ewik els5 mondat. akkor vesril m€Sis sikenil megjegyezned a stEAt{-sFor{E-sr4tct*t.maS/ar ember sp€kel€s kozben nem Ugyanigy a Szavak Ingyen c.r haszfilok. amit besz€d kbzben mond. lassan meg mi is kifogyunk az otletekb6l. amit egy angoltanul6 igl/ekszik 6sszerakni mag6nak az az. Pr6b6ld meg igy: hogy a corrDl k€ny€lmesebbl tlidd el.Mrr d cMxt aY.yar "beszel" sz6ra. hogy . aki besz€l la ^PEAIi.

sr.lilij d0 4 lgen. PFnaka m'rn ideje isEM 43 ii.ljJ. hogy konny( dolgalesz.blntn t4ilk F?l (+ Ajanlj fel esy korrert.Itiicddtt az €let. hogt/: as'E[r'i3d] a netr. de szerenc+le.Icoch Hungorion (zDrcrra hnit) hrn-Oirion] [ii?s Iogyan tan'thatnankmeg egy angolnakn€h6nysz€p ma$/ar sz6t? llondjuh azokat. O ugliebertud ansolul. jq DrD roa EEAErEE Ewe ldid [i dd'Bir] (+ Hallottad a hit?) hetyeLr DrD vou EEARLrE hir? lYEe I EEARDmE nij. coonbFkuhhantotr'! Cttcl|aift ird b€ ansolul. mtnollit.tehat tudja. Ahefy€tt. l{s?tl sokkaljobban hangzik. Ez itt eqti mirlt id€jn mondat.- .' lerverr.mert magyarul (+ K6stoldmega t€sztat!).TasE nrEteszh. neno. hallottam a hirt ) [ir] oFEB ^ sancAsE. ttf.how: TasE mEp sra.) he' lyett OFE* a koffer IhE COOI{ PUf EE EEAD EOUW ME DOAR (4 di Idd Dut hd nund diid Bekukkanrort kut hir a szaiacs.lddl 4 offDrhhll a a coolrlkut] megk6stol hall (+ rendhagv6 milt id6k) felaj6nl s?ak6's sokkal e$/szerubb lleg kell 5t gy5znunkarr6l.

:ll 44 .'Elni' tlalatt mesjegyz€l na$/ ansolsz6tl vkK: tr>i $ elmenneh.6s O A ErcH c nElhesliill elkapjak. kdrl. hosj/ ha elolvasod ezt a k6vetkez6 herom mondatot 6s mindegJiik ut6n mesnezed a rajzot. cu. I Ren. . Lr"{. o.lletskdr lluki Fogadjunk.€xain3 lull odameqy €s idehoz d' tl.lhagr6 mnll id6: ciw. D A crrcrE orrc Ih.! kajkl B A c'ers car('kstkaj[]€rjeneznek.

t"ornEnfu.osst\a d'woL anacrrl'-lEn a roham.UsE frEAR ElvfKA.dl'idiny(l teljesenij). oRA Ditta?4 ltliert olyan magas a v€myomasod. scAtyDAL Ar oscAK oERE IoNy + 6TEL|.dijl (+ anya).|o[hsg] a za€sk6. kercsztez). na$/i? 8) Catr c E lravE ^ szivrcnama? DonJ saY 9) ?a Lehetmacskeknak . l3l-l3a9. rl) Itr!^f E I3 t ? o l'li az..iaszroi.Zsebhuki tbr€kedne16. amire Ii szokiel harapnil 45 :ll ..nap- .< 'Trotzthhod tN SnEDrsE?'7 l4i a . N (+ tea) es a sm[ez!n] (+ nap(ocska) szavakat. .clhnsl nyervE . bmad6s P E''s.IE^vE lUO o) ..lbhdl . hogj/ zebra. m a r i d e e S J r o g a t o st e A ( tZ t n 1 1 t ' s $ n a r r o u c a l t x / te zsebpCnznek?l 3l WrLtr Is . hosy kirejez€iten hogy egy trrorr I rl (4 'smert) sz6ra lmint ttoosia) akasztunk egy (d sz6t./frhoedi a nyomas o EDEsn' rltr0f. . + tle mondd. FA'. hoS/ q/alogatkelShely. A f€niiek leszn€k a sz6tanul6s rootr:jaink.{Z oscAR-DiJ ATADASIIINNEPSEqEn wEr E rcaR r so .lERaEzESt 7) BorRANy . aziaLn lhlsr](+ atk€|. mestanuland6 rahn a kezd6k is ismerik a onEylr.rois lyoz). Most a kiha$/ott helyeke ird be a olvasd fel az 'ii szavakatl iobb oldali listab6l oda ill6 szavakat.Az a l€nyege..r.'Dllill (+ 6tel. [.rrc .-r AT A nELIRAT: CSALADTERVEZOS TiATS6 BEJARATOII 5) Y cAl'I.lvcE e szemijveg" sv€duf? 4) srctj g . hogy sznlet€sszabAlyozAs? viglazz! A do@ ewabkent az a ryelv. . t5ska PlAMnGllL^ingta @Nezes + cr.'E /r' [h{d](+ s/ivr.9Ztridnl gyalogos ird be a szavakat! l) OtvE ttE a ?t . €lelem)es a co /roLlor-lmLl P szabea PocnErltotttl zseh + mvcr.o. Dzta hukit mindenki hasznaua an€lknl.. say zERnActassr\c.rsqesE [gfisri4 szemriveg o rrx"i lbdErl sznlet€s a ForsorYrra hi?dnin0l m€rgez€s cr.oo.. caLL DoD6.lli) F penz). A halad6bbaknak ismer6s rehet a . a Nem lehet ket anyanyelv€ az embernek... lo) sltALL AD: 6 .r' s.e"lij-!iRt1l r+..|5AAI <' A?ROfl|KDET6S.RIASZT6K HIVJA DOD6T. D. mondd.a r€tl.Lvlhnli) la 6atad).b.

EAa tenizoltuk. hogt/ mAr f€jb6l is tudd 6ket. hogy E^ .lehet egy kicsivel hosszobb? Itt a. arovrt az i' 46 . valami feladatot hell adjunk rlondd ki ahat sz6t. Az ember k€pzetete altalaban bizarrabb.) Mivel pedig ez igy van.DIAI'lr'll a a veg. A t6bbi a Te dolgod. mi mit k€pzeltunk el. -"16 atn[ttr] atnlnn) rr. De hogy lehet ezeket megies/ezni? Az €mber gyorsan alkot e g y k € p e t m a g a b a n( m i n 6 l b i z a r r a b b . mert az els6 listar6l majdnem tuti. sz6r resi'rkibb 'nnjd mnrdiqrbbb. mint a rajzk€szsege TR ffi. o. ho$/ minden sz6t fogsz ismerni. honnan is olyan ismer6s. Annal.. Nem fontos lerajzolni 6ket.s sz''nbnn h. (Az6n eml€kezte!5nek itt_ott odairtuk. condolj az amerikai film€k veg€re ott mindig az van: r'hE E. el€g elk6pzelni. pontosan annyiszor.a n n 6 l j o b b ) . elej6n roppant eS/szeriinek t(nik minden.ov. rnjva Mostjitn a var6zslai.{ lbi ]a usat . [bojl] forral + ozolE [gkv] hesziyutr rErlrirlahonny w 6 I I d J O ds mis esy jolakony mesje€yz€s a. [rnd]a valaminek a v6ge.oElhtl4 szerelen minden valamireva!6 ralra relvan 'nr'a. hj|] a oraj . €s m€g a plusz bet( is. [m!nd] (mes)javit o ro. a m i b e n m i n d a k € t s z 6 b e n n e v a n .rr'[dnn] + dob (amit a dobos u0 a rrr.. A fenti lista minden szavahoz hozz6rakunk egi/ betiit l$/ persze egy masik sz6t kapunk. vagyis talalj ki k€p€ket a iobbiekhez.vasv€.safliik angolban. i'nigyen.

az€rt van zarojelbenr. mint ahogy a ma$/ar. I wouLDEAVE mes ke ene ve](lztalnom.azzalis szolsalhatunkSrE EAss. ct rFrcLtMsED uF mE cLtFF. amelyikjelent is vatamit. N€ massz fel a szildafalm.llnit|I? niddooo hnlihil o Sue beperelte a ceger lhatyt was rnAm m us. de ez most mellekes.ttErldnfiiitl. IrtF co| p nr EAsa. Legyel6szinte.El nuz kd ide. majd segits€giikket parosltsd az alattuk tal6lhat6 angol €s magyar szavakatVan egy folt a dzsekid€n.ED mE cotttr^ny.akkor mit ielent a neE MAanlid ide: 4 Gl Nasyon hires: IhE wnnE Cuns or DovEnldi' lditu0rdirdd Dover leh€r szjK6i.rARr. jel curla. Cliff. [0 bi ft!r'[ {i {{d hn h ei!' dt!irij inl (?v BE 4 itt hogy . di/dd hiff ovinomiir{s r c@CszirCs lf Erted-e a v'ccei: To sE fk K. "< O tfa zr?Fhdi azr jelenri "aulogumi"..Ibil rl p6jdii o Bill nem fizene K a szemht.wDStE lrd ide a mondatokar maqvalul: a' tl. 47 :l* .. ldiiigli! Gt Ehhezmar eS/ kicsi! kell tudni angolul.vE .. Olvasd el az ahbbi mondatokai. Ne perelj be. ltttRtt's EEr uFr DtBLa l .o crrAd^E nr Mrc. !.Tobe Fronk.. van neh5ny olyan szimpatikus angol keresztn€v. I woarD rL. rri lni'r& {t l. nyom. M|E 4 ^av). ha a La lvlanche'csatoma(angol* nft EncLtsECDAtviEL o$ri'l] fel6l kozel't0nkkomppal.Mi a kril6nbs€S ket mondat kozoti: Sr-€ a ttAssuEDrrf co|tpAFr. U$/anrisy. Ha €rted..lkatl k9|r nkir rsrl o Frank 6szinte vott hozzank. tew€l ide egy pipat: n @ Vajon mi mas/arul a c^slg. rarrxleokl szamla folt.S dddi !r 0nii {6rl + l. Ezt riji htjuk meg er6szitr Angliab6l. nizesd kia szramladaLBill.t suElrzitl n n'rlni*l stttlbill szikla (mint szildafal) na mar sziv€sebbentanulszangol mondatokat.sot! mE FLooR. Ies/ek.lark laba koszos nyomot ha$. Ilark.ott a padl6n. BILL DrD"t'rpAr t tE BrLL. rrank.IItillt$Jnd lii uifl 4 cliff fermaszott a s^nen. Sue.lv6" n6v is jelent valamit (angoluI azr jelenri: DRu.

m v€r szerinti aPank.llobel 6s t6rsoi mir iqyekezzunk hogya tanulniva16l ro tqyik vesszSparipank o*or'o'a55'tr16ttiSotzlt.a^h16.'.*"" o esa.n.ha halad6nakminds0lsz. akkor mit ielent a ffianr DtsEAsE? + nu u *r*n^ + ".akkor pedig meg tovitbbi s. a kn ltirl a nyer..i6rv€nvben" l'|aqvarul/ vlltd0nnldl \nootur rAmEEaa-L CllCX6ft ird be a hianyz6angol szavakat: \enyne|.l) Kantor kuiyam tud vislazar. "kt "r a a. 6 felette all a tbr I)l egl DoEs LE fltEB . gy6z. A cuEszdYldrstcson] (erd€s..a otfiErln|dldl4 (4 rnya.avakat tanulhatsz(amelyeke!aztan mar senki nem v€het el tSled) valaszoli a k6vetkez5k€rd€s€kre: tla a rmd 4 dii.t szimo|j]| MY Doa ltAnmn c tl .F-luiil + feleses. akkor ki te:netaz aDt6Lvezet6 ELtsEAnD lhrzbdnd] f€rj) melletti wln nnt'li]? rlesen szoronqo /"onrs.Jnkf€rJ€ n. es h6nyadi]K dii a Flasr pxtaltt1d fiittl? tla flEA*rll. akkor vaion milyen a PRmMMna biidit'it'q1 p6lYAzat. o Tu or.Mi lehet masyarrta BoRMeQrEsno lbi@g!4@l? testt.ert dolqohhot korni.6*l a sziv.L az "ad6rlnl.l 2) A b6r n€rr? . akkora courrlkilni] szamolnil4itjelent miel6tt fellovik a raket6t? her vaiona cotblDolr\ Jkiud&ml. vaiosriniilegseglrsdsn€lhul is 6rted mn jelentenehd kovelas kezSk(ird be a kihagliotthelyrea magyarmegfelel6k€L olvasd fel titbbszora tanu- a Itt most gyakorolhatod fenti szavakat.csak a . n" a uw + rbfleny.nlhanl+ €s.a . a '. EE LAwnEI'tcr BEuEvEs Is aftctvt mL .ffi usyan lenyks najdnem pariDa lo) de a tdr li n€n ve$zd hanen'0er)"hobbv-l ** 40 . i.i Lawrence azt hiszi.

Brooduoq - mire tonft egg ndu...
Tisztamazli, hogy A musical€kvilaga...lvlindenKismen ezt az utcanevel Broadway. ezt ismeri mind€nki, mert szinte nincs meg egy utcan€v,amit ilyen hasznoslenne ismerni.Leforditva: Szeles'it. mar meg 's jegj/ezted Aao/,lhiidl a sz6les,,/r/!6il a nt. honnyii, esyszeru, Merthosy: Kar lenne itt abbaharyni. Hodvmi lehet meo rrortaT anqolbana ttlr/en klvtil? a H6i, valakineka vafla ro s o!,LDExs'|ls6lha)1,mosolya{o srrlFltznillt.BtoaD teher tehet a .//Jnelhxnll(a usras) is, a nvealatl (a toly6). tu amerikai ansolbanBxoAD ami p€dig a bril angolbanzara [0ql (a hossz'i).Erdekes,hogy egyik sem talelta €1, hogy "iavol", pedigtok e$/€rt€lmu--. Ennyit a EnoaDrd, es mosl t€rjnnk al a r/{',_re. Mije van egli Utnak?Hat p€ldAul:irenya. Ugy van, eltalaltam.A war azt is ieLanri "irAny". Ez mar csak az€rt is fontos, mert nemilegk6vetkezikbel6le,hogy: 'IEts war, pra sE.ldietElliu]a Err€ tess€k. izii'.n Irtsr'r mAr wAy.Itt ldtijl a Nem arra van. i'l Dolt? co rflAr wAy.Ihi! 96 vijl + Ne menj arra. azt nem kell knlbn megtanulnod a magyarkifeiez€st,hogy: "Uton_ Megvalami: ugye gondolnod,akkor, amikor m6don"?tla n€m, akkorj6, mert i$/ el6g erre a kifejezesre a rrvsz6t tanulod,€s maris tudni fogod, hory a ,/rvazi isjel€nti, hogv "m6d". Ez iSJt de hogvanro' els6 halEsra tal6n nem tfinik valami nagyonhasznosnak, Sondolkozz: at Salmaznad magyarulazt, ho$/: "ezen a m6don" Ugyengli, hogJi igv"? No, ez a sz6t nem is lanyeg. Beh6ny p€lda mindj6rt meggy5zarr6l, hogy enn€l hasznosabb tanulhatnalmeg ma este.
Hogl/ csinaltad?

Igv.
Ne csinaldtgyl

noul DrDYovDon? ltir dilir lit tt'l Tr s wa/. Iditztiil il Don'r Don mAr ML ldontdiddr,il

Ugye. milvpn hasznos voll ludni, hog.yBroadway?

AzCft a tdbbes szim, med kat lijLllunkvan A2, ho$/ "balvall-, a2 nal eE/es szamban lenne

sildd

49

.:iF

Van egy QUARLLIN nevri tejfrjis elleni Woqyszer. trr5l kitnnvri meqieqvezni. hoqv d Ha nem rudb; i-"w *r if,." cul.lrrcLlhonll aa jelenti: -veszekedes. '.rr.r.",ir.'.8 gyogyszer akkor viszont a "veszekszik, veszekedes" 4 qu REEDr6ljesyezd meg a lvlivel igen hasznos mindig mondaiban tanulni a szavakat, itt e$/ peldamondat, amib6lj6l kidenil a o./rf,ff jelent€se; eaAnnDL tE "s ?EszEnszn wszEt{EDEs'. (ra{rElifif o jelent. P€tdamordart rIErN rbAns 'rEratn'.) Forditsd le a kov€tkez5 mondatot ma$/affar (,r6rrclrrlncdein] + S/6gyszer) nEDrdnE MEAns 'erOavszDR'. r.

Kivahszlottunkk€t angolsz6t, amir6l ngy ereztnk,olyan ,,gy6gj/szeresen" hangzanak. ilgy €rtve, akar egy ry6$/szeft (a nEDtcutdis hivhatnanak Ugy, hosy sEv€ 'r, lsr.vrjldll, l'iagyonhihetSenhangzik: ill€tve, ca,vzrrElkon-n'rti]. Vegy€l be t6bb szem .trwatL-|. folytasd a CoMmrEszedesal. Az a j6 ezekben a mondatokban,hogy a &wnAL, iuetve a co'vrmzrsz6 jelent€s€i 'llet6en is €ligazitast adnak, merthos/: SEER4L+ tbbb, conmnE 4 fovt€t. Val6szinliIeS€rdem€s6ket megtanulni. az Ha mar a S/6wszerekn€ltartunk, illik megemlekezntink e$/ik legtObbeiszedett gy6gyszerf€les€gr5l:fogamzrtsg6tl6r6l. a szedek",angoluligy hangzik: Az a megnyugtat6 mondat,ho$/ "fogamzassatl6t I ^E on mE nLLlii.n onditlill. iiir]ill, ,to /vrtd+ resgel)hivjak l,lasnapreggelitablettanak(4 t"ox|trc arEa prLLlmordrq amiraz eseniny ut6nkell be\enni. az a Iajtajet. utan egeszitsdki a magyarmoncla6SSZettf eUet(inr tobb'kevesebbkeressel€s tokat, aztanforditsd le 6k€t angolra.
"Veszekedni" azt jelenti ,,Cy6sysz€r"azt jelenti ,,Tabletta" azt jelenti ,,Tobb" aztjelenii ,,folytat" aztjelenti

7ffi"t'"ti
O A caffi, lhorul]-"b- -indis kir'/r' r11\. .r' van.m'nr a m'a a b-ve,rqoqrsT.' nr\Fb-, d Rendhas!6 ntttr jda Mta MM. E Mlnirt,

',.3

50

Mondd me Uilmosnok...
lvlintm6r arra sokszor celoztunk,az ember akaratlanulis gyakran besz6l, ir, olvas miivelet kovetkezik-tta nem szeretned,hog.y angolul. Vigyazal most eletvesz€lyes ezentnl mindis 6s mirdenben angol szavakatkeresg6lj (as tal6lj), akkor ne olvass tovabb - kbnnyen elvaghatoda marad€k szalakatis, amelyek m€g a normalis,h6t. k6inek. k6znapinyelvhasznahthoz a Ha bator vasj/ es nem torpant6lmeg, akkor jutalmul megfejtheted kovetkez6rejt' l{6t t6den€lmi figura neve van elrejtve (nem is olyan na$/on) az alabbi k€t angol mondatban.Kik€ is?
+ wriszirg] Mindent el rosok mondani vilmosnak. !'LL rErL vrros EvERrmnc. [6jlhlvilmos a msrirgl Semmit nem mondtam el Mikl6snak. I rvLD nt$Los on c.lijl6ld i lddN

Bizony, bizony: ELL VLtttos azt jelenti. "mondd el Vilmosnak. menhog): trrr ft.|] o ezt rendha(y6 mrilt ideje: mur, 7"'LDlt6ldl, jesyezhetedm€s abb6l, mond. Es a TELL hosy Iq&ti lvlikl6s.

/|,f. 0. tortr, sltf 4crr4 0dan6!y6s Eonoro 'I cfl, rltrp 4 cttctt, aliea.zd ciEs slivEham,,trot,rE alm 4 v6ny0mii5, {tlalfilter, trrErrsrE 4 naFrlnlvog, tt rtrrflrr4 o 4 ,urelrr rurfl o riasrl6, telitatgill', NEsBur @ossng gyalogri|lclihely,t00t Pd90x,f6 digar6i, ,arr carn r o sral€liisz.t6lyods 5l 0.1lvagyart.d,ragt nsm.2lg66!inla 3l tonttnyoD sr,Ixrs suE nE couPuf.4 s. b.t r.llaa 4 c64.1.fttEcou r trs tuo SuE. A c6g!e!.rc11. S'1. Gei$Fsatnl16, Bun.eFisn 48. lob!|.dfl, unhr'tin6ny,Palllison'k6t, tryds,alas iri{hal, visi!'3rtmlilis, 6g!ldtatdas, a0.o. , els6dii, ' 'ft&.ml' iE t 'mL'. 'fd33' tE ts 'latss{'. 'EfiEfttE xEllt'llEnlf,nE . 50.o. '|,0e tE" '. 'folnfi' tx|jrs'catfttuE . 'nEEEEt' tEAts

15.o,pouErmffr 4 'Jeltafi, rrrnttrrrrrrc e c$ladta cza.,tto arotgltE4 an'ary.9' rfJ,,c 4

5l

,:''

Borlongol: 0lonid 6s o rziiks
jutalmazes.Na, az Tanltasban egyetlentuti huki-m6dszer bizony- a j6l alkalmazott ha megtanitodmagadnak"hogy a rdrr lni4 ige jelentese: "sziiks€gevan vmire, kell akkor jutalomb6l tied a mes€nk, neki" (mondjuk olvastasd rel 6tsz6r hangosan!). amiben Alantdvdgrilmegtahuaas hazaviszi. csak akhorDe Akkor tied a mese-nii! - Lesahbb 'lyen m€lyenez m6r a tucadik 6v, hogyhol lehet...- barlangol Alanida igy rold gyomr;ban keserii.sakkor meg el€je oda l6n a micsoda,minden hir n€lkril csak Adan a dzsinn nagyon tgy- Meg feltarnael6tte a micsodatitok, merte megdbrzsi,lni. j6t tett neki, de nagyon,mer angolhnar.Hiil - Pont erre van sznks€gempont - igy Alanid, azt j6l m€grogatta hamar€k,ho$/6m angolultanulvaam. hazaviszi, hadd elrnlj6nlzibe, mikor ar4a fekszikbetegesen, Hazamene!, csatangol, v€gre.H6ttallzibe ott n6 az ajt6ba, epen: Dz micsoda,vagy minden?- lzibe reszketveigy, mire a ditrzsdltdzsinn€valt. HU! Angols/agos!Pont ene \an sTnksagemponl. d. hogj/an?JokFdvre angol! Da^ vou, Dniqa Alanid. te hiilo AL1t,D you, I NEFD Alanidszerencs6tlen szomjancsak Es lzibe a dzsinntmagera,tgy aho$/ angolszagos. Mermikorazt nem birta, na$/ot dobbentettrogton leste, ahogyott marcangoloznak. alabb: - nee, ne.sina d, m€sdrrjit a kbllnid!! - azzat igy, tefejrvea dzsinnt. saz6ta is ott Alanid meg lzib€. angolna'hangolna, sa tanulsasisy is: ldl.hnidj!, ijni,ij'r]. J6 €iszakal

0 Ez a hn foditisa annak,h.gy rrol@

tehat"sznks€gem rad'. van

*{' 5t

il||Ist- mnolnncsnunR 3. Hurcnnlnil
I minute I word Sz€rinted ki nyer ma? Nethas angol los€ 4 (el)v€szit lminule-lword Sunyi, a napos I minute - I word Elev€n embercomb qolfozz te is l minute- I word K€ressrik Petdfit This no all lminute-1word Anyci... Back to school - vissza az iskolaba Wash6m€dve 54 54 55 56 56 57 57 5A

5a 59 60 6l 6t 62 65

.:i,a5!

/I] d TirP[tdt] ut (!gy €ftve. mutt ideiet '9o.hosy"Eser Ie utar sz. komolyanmegpr6na balod megvalaszolni6ket. lron + ew sz6 AKKORA VEKI]I. *o. ha tudod: ll Mi van. ha Pingvin nyert? @ Es ha Szab6 nyer? Cl llit nyer Eg6r? a) tmp bl . megtanulsz egj/ ig€t.I minute. hogy pl. PIINT EGY 'O'f . aztana milt idej6t is (merthow rendhaw6 a draga)..| ruord nin vtrd] lern ] a e$/ perc. aztan m€g egy f5nevet is raadasnak: srldnf + {mes)nyer.6n! hogyforditanad azt.mperzera ra [in]. C|.It.egy it a napsnt6tte Triprusra) Te$/nk fel.yis meg tudodjeS/€zni: Mi a rorr egy vekni! Szerintedki nger mo? F€ltesziink hrirom €sznnkmentkerd€sta r4izzalkapcsolatban.ntrEE c) novsE A helyes PP ugJ/anis Egerllat nyer.tcl. I a rouoes t4 *8 .orf + v€kni (kenyer) Talan ig. hogy megvehszold Am 6ket.

tanuld meg ezt a elveszitem.'6r' Ibi-cl l o kezdu (Mellkasat d6nget6 innuenzas:) tlauod.) Yoa'flE wasrtro voar ztE [i0rtaFzling lijnl (+ csak veszteseted az id6det ) iof natha t€nyleg. Itt a bancsomban savcrlhnlllo csokor Ed sesitek! . Begin kezded? tla$/d abbal . bi-otli. Pazarcl). trogli nem vagyuni is€n szellemesek. hoS/ ll els6segely . E N. ntltt idij: Eo.thaide.L @ad Fi-Gl .!i [!v nd tu lfu] (a fiincs veszitenival6 ial6nk.l a haEns. a l€nveg.rr liidl a seqit. 55 . hosi akkor kezdtek el angolultanulni. csens6 €S/ csokor vireg. nyelvtanul6) d I< or rctslwrnl o @ Ct fljlasi/unk a lesiobbak. oda. n6Lrha r€ndhas{"i. seqits€a (Futbanedz6:) leqiobb bezt odaadrama Belanak. nagyon is De t€nvles most mar ne iu az v€sztegessiik id6t {rr5?E!6j!dl a veszteget.ll6th6s ongol Sokan kijzn|nnk nem is sejtik. amikor nath6' sah vollak.de a sEsrlbas?t]lesjobb + A Most pedig b€g egy kis ellenSr. E P€rszeaz eqeszsz6. fi/ttrlfijBlt] .a wEAar mFfui d'dl a lose d (cl)veszft zai6[li4 a (el)veszit.t @ harangtorony + s roulEaFlnrl Cl egy kulcscomo a . Ez teljesen homoly. aho$/ mawarul mondjuk lie mondd.elni. p. Gl kezd6 (tanul6. mnr idejet LasL l.srlotd]. ezt is: WEflavE o fit'E 7o LosE. bi-Sltll. tehat rendhasv6! arra.6s a csai sehol.e Ea. ta|al6 es tr€fas de megoldas Csakig. tijn Ha kedved van.y esznnkbejuloit eS/ igazanszinvonalasan jegyeztethetnenk veled a cimben szereplScimegyszeriien meg alaPvet6en trogyan ao6 angoliz6t a megfelel6 iel€nles€vele$/iilt.Tess€hti$. hogy dong a 66r. a MM kiejtEse. rjos/ van az angolul. pl.

(Tatan. m€ghozza annyira. (o ryus| rarE D EAsrIt[ttnil.l a Osszefonraa karjat. snE ToLDED spoon.(l. ToDAy BELA nnEsa try.n. csakho$/ a "napos"sz6nak k€tjelenr€se van magyarut.I minute. Sz€pen.| ulord rdrd] [w minil+ egy perc. . merr m€rges ffzD.ho$/ angolul k6t.nhel kell irni. j"t isn"d raid' lonc'lldp o nerrehh.i. os/ehaonhra\nch dizuntr Fq.akkor m€a nem ruamit dod.. lyon + egJisz6 srrern [s?ithk] d6U hatra)k€nyelmesen. ahbbi ker angol Az mondatb6laz €S/ik teUesenrossz.n' eu d m. [h-DEJ h dd ts o ffh !?cni] Ma B€ta a napos. ho$ aT ishotdbdn mJ sdnyi d nrpc ./pf6ld!t] + a'sszehajt(ogat) J6l van. 1c rezdi e. Retetetaz es/ percbe.Isi mE fdldid !4in] o n€lbehajrouaa kanatat.LDED s an's-llil6ldi/ h! {ni. hSnyrng. na ezr megteszed. ri. ogJi vaw.mert a s. lassan otvasd fet haromszora kbverkez6 Az€rt nem Htluk a mi mert 6ssze ro0 hajtva.r{r/ Ie!ni] Ha v€fetlennlez l€nne az els6 sor a UlonDpLushan.nerhclasa. es aonatlbdn&rl magolnival6 halad6knak: nE F{.'.D .tyilvan.t az megsp6rolhatod.o..s {leF ez a .rrsaHtt. s/edut6 hasn. ) . amit a tObbiekmAr tudnak: + suYrv[3rmi] napos lgen am. olvasol.a/orm6s7Jt n"n rordut"td 56 .. nalni angolul. dd mert er6s n(|pos lg€n.ds7€' m.la . $kndk ranod. ts /ii i! \merrtibrn "qykl ndp nnnln GJh arnli'a cmt"ks/"t. higy€nr r.rytry-t olyan €rtelembennem tehet halz. Aondolj egy abroszra. ToDArhE kEAmER sotrdz [tu-DEl vrddr crrnilo r4a az id6 napos. /. cqqo.

E|MncoMB li-t6dnrddrkiil kitejezas jel€nlFse "tizene$ pdrazsfasfi" Tudn h v a n ( u c l v a . s teljesen a sek€ly. sz6 Olvasd fel hangosan ezl a szitveget as jegt/ezd meg. IllirnizLsr!. ltt6r ts r. emde fortyog6 patakEkkor hagyta el az elszontyolodott Triszten aihat az azota szaloiqeve v.tt. ttrE lhid + itt E *.:iF 57 . mit jelent a "s€k€ly" angoluU Alkonyatkor a k€js6var TriszHn lovas fgy dilntdtt.ts szos flEvE.llnl IlaS/amzatk€nt: ir''Illsd] a pihen. ho$/ egAsz kifeiez€seket lehet leirni. a z o t l p l e l d T e n e l l o p t u h A l l i a n a ki l t a mi sz€r€ny pr6balkozasaink. A.lt k€t sza'.imben szercPt6 os'wo&t FL. [v!nvdd] a es. o g y a l Y e s t e r h e z e m € r h e l i i n k f e l . atugrik a szomszCd casnDba lkisdl] (a ver.snnrcwl. N€gykbn lova azonban m€gbotloit.@rl3!ldla sehery . kas€lyl hetyesni egi/et a gy6nyitrii lzoldaval. sexety." Clevencrnbercomlt ava$/: Tisztebas Karinthy el6tl A hazankban is j6l ismert szerz6 tedezte lel.f. lsltjl Ird6. + A legt6bb kevesebb. 4 Adj hozza eS/ fingotl ADDa FAnr!I. melyek angolul is €s ma$/arul is jelenten€k valamir.t.lminute-lulord lvri iri"hl a eqy perc.

.ing mistldt ...hogy az angolbanigazab6lnincs is olyan sz6.m.6s nem akarszs€mmit venni..miiIt Egyboltban (a s'..sziv" Ne a sz6t6rnak. mur O Rendhasyo id6. frrA\x r..{t A Loox nezercdik. Ez DeFze mind iqaz: nez valamit/valakit r llut!t !r.van egy luk f6rom.. minde$/ikr5l kidernl.tla az angol-magyarban visszakeresed 6ket. ! 8em€sz egl/ iroddba €s Plr Smith-szel szeretn€l besz€lni. how mi? Az sincs.. hogy ha Angliaban vagy.ml ijr 6nli.:i. [vc'r + ew sz6 riird] [vM 6rdekes(azt mindig konnyebbmegjewezn'j: (leveg6t)? higgy Tudtad..@olfozzte is ll€zek valami! a lukat. Keres€k. pbol]) vagy. de az elad6 megk6ryou?Ilrn ttt ltjil + sesithetek? c^fi I EEr-p (ird be a hianyz6sz6t): Erre te azt v6laszolod ji. Sznk4 o Plr Smith-t keresem. Es eW kis CttCICin.y.akkor is tudj mondanival. ezl (reh6t:'!or[hl6] +rnj..itg. N€zekvalamit:a zrotr. Cl Valaki gj/annsan tekintget rad.1i6rt nez ram?" 6-" MD?lttjit itt .l. Keresek van eqy zoor r?i... (n'ij! Az viszontvan: BLorE [hl6]-) Szivas.bli.ll . rporlFil]+bolond) Olvasdfel neh6nyszor hangosanl em hallyuk. mire te azt mondod: . hog.ind o Kitszbnom.Azt mondod: ltg !.f6lig maS/arul.---------------z^ Srrrttr-lijn . A luk n6zel6dik.&da oe* uomlhli'.bli'n 38 .Frnm/$rribrdil lvlost olvasd fel f€lig angolul. rM orLv E Is. ntl lminuta-luord 'ninitj eqy perc.N. csak n€zel6d6m.

lleressUkPstiifit
Pet6fi tbbb helyen is elrejtett angol szavakat ve6eiben. Kbteteinek szerkeszt6i ezeket minden esetben elirasnak vett€k, ez€rt a nyomhbsban ezek a reszek mindeddis hibAsan jelenlek meg. Az ily m6don okozott kart talan mar soha n€m fosjuk tudni teljes mertekb€n helyr€hozni, s ho$/ ez mennyire fajdalmas veszteseg, bizonyitja az

Megintjdnek, kopogtat*o.".
+ ,lvocr [nok] kopos(tat)

Sz€p vagy Al"-., legal6bb nekem sz6p.
rr"rDFldl+ fajld,parcella,mez6 (igazab6lminda harmatjelenti,szinteegyszerre). Es m€g egy Kcsi, azaz keitSl Ha mar ngyis ludod ansolul azt a sz6t, hogy ,,kopogtat"4 (ird be ide), akkor mar azt is tudod angolul,hogy ,,kopogbtas" (megint ird ide), s6t azt is tudod, ho$/ "Kpp_kopp"4 .:de itad le azl a sz6t, hogy K'Yocta (megintird ide, csak most k€tszer.)Eddign€gyszer Kajtal fogadok,hory eglszer sem mondtadki ezalatt-Akkor most n€gyszer. ir6t, sponoF6ldi-nany hires angolanyanyelvii sok ember vezet€kneve A magyarban valahol sz6 szerepel? l6t, zenest, €s igy tovabbol ismerz, aKknek nev€bena ELD de lent lesz eW kis segits€g, csak aPritva,ho$/ nehogJell6jtik a Te 6tletedet.

tlenry Fieldins lt!6), l,1ikeoldfield {zen€sz),w c Fields lszin€sz, humorisla), cadeld lha-ha ha nem €rled a vi(.€t, mi vrgyuhk a h!nt6k. A carfield eW karikalnra macka )

*! 5t

lhis no oll
nd ldi3t 6rl
6ezdd azzat, hogy fogadd meg ho$/ 498 lesel bele a Ebjegyzetbe, ahol a mesfejt€st gyanitod!! A f€fadat: (fi$/s€m tudod megmondani) mitjelent a kovetkez6 mondat ,r nlt\eatuate C.nan mv,tr eee s,tr en A

Segits€g (fogadjunk, hog.yakkor s€mjossz ra, ha pedig minden sz6t €rtesz):

nA,ltti
arl.l

s.tt Iszi,i carl[l Naj6. lvlost t€nylegsegitek,bizzalbennem. angolulszavankent mondatot. a Olvasdfel (szepen) lvl€g egyszer. Ha npm Gin:ilod. eselyedsincs.Olvasdfel megegysTet.

I'Iostszanj ra mondjuk m€g 5 perceta magolasra. Ezt p€ldaulmegjegyezheted arr6l, hogy milyensugarz6an zseniialis volt ez a feladat. is Ez ugJiebar meqiewezhet6a mondatb6l. Ezt Ecceszen k6nny( m€gtew€zni. a mnlt id6!) SAr. s rD satDltz.dl mond (rendhagJi6 . lYonddazt, hogy ,,macska"t sAYcarl

Vaqy.vaqy. vasy m< se l@adtad, vaqy dia vaqy.

aB visza.

60 {'ril

lminute-lruord
4 !!n |'linitl eg perc, l$n vdil a egy sz6 hosy rtclrlloq + bezar.mikozb€nfer Azt Mi! cstirjnk feleslegesen? k€ne megtanulni, a kbvetkez5mondatoLkepzeldel, hogyvalaK radformed: olvasod rle felejtsd el bszilEl4lqqhast, ha elm€szl ne T€nyfeg felejrsdel. Magaa "zet" lmint fitnev)is,[oc,( A "hajftrt, haiiincs"is az, de ezt D9 iegezd meg, nem fontos. Az ,bltoz6szekrany" pedig (amibe az uszodaban, tornaler€mbenekarod a holmidat) /,cxmlobr]. fla ezt mind eddig is tudtad, akkor messzSllott va$/, vagy lakatos {o ,ocf,st t'' flohtitllIl). Akkor l€S/ szives je$/€zd meg szitg (aui6€)" azt is, ho$/ nd( a "z^v*zat (fe$/ver€),torlasz, kormanyozhat6sasi

ct...
N€S/ mondalnyi magolnival6... Olvasd fel hangosan flEEE ,utD-:le1/.t\ntl \a h6romszor) a k6velkez6 maryar monda' tokat, 6s u6na nagy val6sziniis€ggel k€P€s leszet arra, how akkor is 6sszeParositsd az angol €s a ma$/ar szavakai, ha nem tudod, mitjelent az angol sz6 ,rt Anyc/. ,1E menjiink mozibal kell! Csak b6lintarYoD Orra, f,r?tenelesen banom. M€g eS/ DEcr, ,t utana dt ntsel kapcold 6ssze az angol ,t/o,rD6ker [did] a megfelel6 ma$/ar lvlost $/akorEsk€ppen en olvasd K Oket hanqosan

Rr6lr6rE lri-eREn
Df,c,,€ ldi-SzAiDl

b6lint

(meOban
dOnt

Siker0lt?(ll$/es va$/.) E ldFl (a lrjal te is ket ma$/ar mondatot, amelyikben u$/anisl/van benne a i,s€ (e r6zsa)sz6' (f€l)€melkedik, felkel - a nap is, meg an 's) €s a iosslit4 hansosanMde ird a olvasd ki 6ket nehanvszor (L6gyittlet€sl) Azt6n mindenkCpPen

r,@s is.. vasyis, az ise ,rc<s alakjaban k6v eri 6r' ?r. ,18NMftD o rJsyneveuett

ELllg.nE

nn

llin'

ar 0tffid lrlingd! tr',igI] u"gunra ho$ nPsmondra Er7,r' es' [ilil, ii4 0n lse. E Rendhagy6 e*, r@.

.:1.8 ct

Bock to school- uisszooz iskol6bo
tu lbrk szkil
Vissza bizony. Egeszen a ter€mig. A mi6nk Kassz terem vott. ESy klassz /roon [njn]. Azaz cLAssRoott l[6tzi)rl. Az oszdly is el6g Kassz voll bar ez itssze sem hasonlithat6 azzal, hogy Angliaban minden osztAly cr",r's. Marmint delinici6 szerint. persze, teher, hosy nem frlr,er cr,tsr F B!tl, ami us/e els6 oszt6ly, de nem az iscEoohban, hanem a vonaton meg a repiil6n, de most nem err6l besz€Unk. Hanem az osztatyr6t m€g az iskolar6l, €s persze az angoltanAnrol.Ra nem lehetett mondani, hogy cz,rsr, mert az angolul nem jelenti azt, hogy klassz, €s ennyire m€g 5 is tudott angotut. Na igen, az ansoltaniir azaT a? Erausn rctcnER ltTlistaldd. Az ansoltandn mindiq d Cojko tliric O r s - b e n e h e l e l r m e g l d l ; l n i . a n n a h | s a v € g e r A j a n l l Y p n h o q y n a q y u r t o r o t € z e r 6\ o k , l aminek persze az 's lehetett az oka, hogy mint tanar nem volt egy nagJ rsz. azaz €sz (acE liit4 a asa. De az€rt mindig volt j6 kis ansol 6ra, amir6l k€s6bb kiderrirt, hosy ytl, pup'L.ok, egy heLEE r-EJ.eonllrszail. hiijlll akkor m6g rem€nykedtiinh, ho$/ e$/szer majd mestanulunk angolul, de azu6n lett bel6lrink s/uDE r Fztydddnil. k€s6bb s6t EActtERis, de mifi htod, most is csak annyira t€lik, hogy ezt a par sz6t megtanitsuk N€ked. Bizony'bizony, tal6n magis aicr. kene menni a sc nr.ba. llindeneseke, ha m ; r j d i r i qj l j u t o r t a l . m F g s e m h a g y h a t u n h e n n e a s l a m a s z r i k i b d n .u i { n o g m o s t 3 o n b i r d b - Fr z r n g o l s z a \ a k a r a s m i t e l d k i e j r p s r ei s b i z r o se m l e h s z e l ! e r u l d m e q r m u g y is van nahd, akkor azt is. oszt6ly (a diakok)

e l s 6 o s z t a l yl v o n a t . e t c l

felsds, gimnazista, egyet€mista

z ez€lre €mlahezni? tldl azt l e n n et u d n i , d e v a n Az oszulyter€mben klassz rumot ittunk. lla angol6ran lesz itn? A kisdi, aknak 6gra nyilt a plpilHja. Amikor diak volt6l, soha nem volt kesz!y!'4 haza az isibii-

Ez ut6bbi keitS annyiraj61 sikernll hogy a EAcnEres a n&sr clAss njb6li feldolgoz6, sa helyett m€sajand€kozunkegy otlettel: az els5t onnan je$/ezd meg, hosy az a ,,tanar',a masodikatpedigonnan. ho$/ az az ,,els6 oszt6ly".Es nem pedigforditva-

r'6r) 0 ez rem \aliozorr 6osr is. iNaqondorkozzesr

E A.s"r,r,E a$ l'hrostir] o reradat.

62 g.*

lUosh16medve
Van akiszerint nem is,,vas6medve" a kiejt€se, hanem ..vos6medve,,...Ejny€ no, malac, nem affa gondoltunk, az nem annyka Wakori. tianem a ,/,sz lrrl (4 mos) isere gondoltunh. ts6r a medv€ azt meg m€s ritk6bban. A vas6m€dve allit6lag egt6ltal6n nem is vas,6 n€m vas6gep F '9AsEfte MAct nE lvcringni-Sl+ vas6vasina).l

Ami csufsagra gondolt6l,az Te meg ahogymiszoktuk mondani - eW duwa ,,ingadoz6 elikes" ige a magarban, de mi nem azt tariUuk, hanema vas6medv€t. Iia azt a masikattanitanrink, akkor azt mesaltrikvolna,hogy a mos6medve vassaaz als6jat, mert most nagyvasAs van, es milyen €rd€kes,ho$/ az angolban ggg nincs is knlon sz6. (Nemsz6mosasunk van, csak zavarban vagJ'unk, mind€gy, na sz6val6k a ,,losasra" mond' azt jak, ho$/ riw szalada sl6zim, 4 mint a si€c (rrr6[sits?] fosas, rrrrlsn] a kaka). (Csakvasolyogj. Ez€rtvast megkapjuk a fejvasasta kollesakl6l. Pedigkez kezet vas alaponmi meg elneznenknekik, hogyezt eddig talan 6k sem tudtak.)

!4,o. tttEta0utE I ntP. r,x 55, o. 1, t't AtD 000ttELL t 8lrdl 0t rEfs1. tEcnxf, 5, tEsf 2. 3. fou ar 5A,o,1, f,t^rxf'u,l' t dtLf L00xhe,2, L00 xeF,n itaS,/I,',t.lvuf anE roDtnc rtl rN 60.o. Csodlielel sratel! 6l . o. ,r, o billnl, trcrE 4 negbin, c,rnfi o mozi.tfc,ra 4 dSnt o. so endhff: ctrst, f,rrf, cl assr''tr, Fnsf cLtss,tF',HcaEx, E$rtsa L$soI, puptL

.. + Sz€ml€ltet6 eszkbz6k Visualaids A legritkabbangolsz6 Cim feles bnar Ur KoUar Can Yousee thls Picture? E e is k€Pes va$/ PictureDictionary) ttwPD (tluron's WordPlus 66 67 6a-69 70 7l '72 73 75 76 77 78 ?9 ao al a2 85-45 *t'65 . IRIJR? IICil MIJR? flPUsollxRll utzuJnus vizihukik Ism€reda Kis HercegKS/6iat? I o I us€s for a John l4ajor Symbols4 Szimb6lumok Symbols2 o Szimb6lumok lyukak noles again.4.lvlegint Mib5l hany A feneketlenrend5mut6 tlai6 a raiz.

..ju. LAtv6nyossagok. el6tlinik AppRoac'.lvlultimadiastb.oc . [FPliir] megjelenik. a h 6 n y b e t i i t o d a b e k e U i r n i . kozelit6 l^PPEoactr4 kbzeledik. crlkkdcs] a svabbog6r DE r"E lli-tlvoi + (hi)sziillit 'Da{lq} o kitd a uvEnlttudl "r.aj I'londd el haromszor. kbzelit) cocrflco.snaerD ' 'EAED lti4Fl o aldhu form. Az a n s o l s z a v a ks z a m a r ap o n t a n n y i v o n a l k av a n .frnlintil) hE z et Az a pE^n apEARs m'ntajara $/ansd meg az -egy svabbogar megjelenik" kifejeO A lipihus dnsol no allirolas naR.eli-PR'rckgl a kozeleds. ird ide mit ielent I coctnoacd-suaPED 6 (nartbsz. €s kbzben ne gondolj a k€peLJJJe:rfloe ft rrE . DEL|yER a mE e{nloitis ll Javitsdki a mondatot:Apu. 2.'. A k€p€k alaiti sz6szedet sesits€g€vel ird be a k€pek aE a megfclelo h€pal'iir6st.pprrf.Uizi hukik a raAER nat slt6tdl n] Vizualis (ez6t vizi) hukjk kOveikeznek.rrrlnanl+ enrber) tlosy mondanadmagyarut: DEuvEsyMAtt? 66 i' . Sz6szedet (az innen kiv6lasztott szavakat kell be'rni a k€pek ala) + . frogj6l nekem b€katl @ rorditsd le tserzsenyi D6nielsz€p vers€nekcim€t angolra:"A koz€l't6 tel" (t€l o 't/r .

2 lvtit -. J. 6. mit nyelt le .:i:l 6l . ho$/ meglassak kigy6banaz a n6zziik.lEndl ronqora .. lllnrill o kiovo 2.2 . 5.YE lfdnl cr. Sn t{E fio. ayakorlask€ppen k€szriltmeg nahanysz6p hi$/6ra.aki lenyelt egy elefanrol €s ett6lsyanrisankalap forma' ja leit? lvlindenfeln5ti kalapnaklatia.P l i m i n d e n t ?I r d b e m i n d e q v i kr d i r a l A . UM6RDLLllllI-BRrib1 esernv6 o telefon t"ro.+ a S attE lYo.+::..lsmered o llis Herceoki . Csak a kivelasztottaknak volt es6lytlk arra.jz arr6l az esetr6l.eznttal nyilvanval6an nyelvtan't6 c€lzattal a kigy6? A sz6lista o PfirolDi. amikor tobb t i r q v a ( r s l p n ! e l l d h i q v o .'rlkdis?l bdrond gvrnf.

how €ppen mik€pp€n hdsznosut a? ittet. porsziv6z'k + EoovERvaw vacu. t995. Tanuld meg ezeket a szavakat: troow* + porsziv6 \mas r.|'. l6sra. A te feladatod eS/el6re annyi.k rvrighr:n. A EoovDRltitritl A LEI7DfrBOX lii Llnftrlsrl /4r4rAb6 A LAVANORY ?APER I]OLDDR pijf [0l. John lvlajor felhasznalasara tesznek benne javaslatot. ha valaki megcsin6lnA egy €ppen aktualis ma sy^r pxt".voto.t 68 r'il .l0l Usesfor o John lUlojorn lnd j(eL {tu6 .. Sz6val. Nag.yon €lvezttik.i i'ldlior] A ASEFULDEYICE fOfr OFENINA LOCKEDDOOAS szf6r6rdnins tohdtal ldjisft | di-vfu nem€litk. l0l f€lek€pp€n. €s b€ird a raiz al6 a magyar sz6t.] a Egy John llajor hasznositasenak I0l modja [wihcnd'6d vrn Londonban jatunkkor korszakalkot6 kis kdnyvre bukkantunk.rPeterRichatdsor:IOI aSEsFofr A JoE ..N LEnDRBox 4 posralada hri. arr6l nem is beszelve. sz€p munka.. a John vtajot.{JoflAndr€ Dcrtsch Lordotr. hogy milyen kivSl6an alkalmas sz6tanu. A miniszterelnbkilk. hogy f€lolvasd az angol k€pfeliratot.S pRrE EnEER.lgen kedvtinkre val6 dolog lenne. tetszett. amib6l kiderril.E msEn retl:tiji' i'ifiztiirl usyanezt.e\/en: vacuw dEAdEfl !olj!i' lliiod). lvlost a kinti kiad6 szives €nsedelm€vel k6zz6adunk naheny orokbecs( rajzot (6s ewben otletet)..

. mint szendbeg.'* 6t . ha irgy 1{Onnyebb) 4 ras: not\t .ira + zsak. hogy n€ mutassuk meg ezekel a rajzokat is De csakj6 messze. ho$/ elmerengj.oldalon.'gen te. 6rsa1fir 16 (nem t€ved€s. hogy rajzolni fossz. amint €PPen At't fiot' Bo l6'dl a vasafic aoARDInt' iidning A sANDaAoI| srsnlkg)a homokzsak srrD + homok. Ne f€lj. cyakodas kovetk€zik. neh is a John l1ajo4: floovER" LETERBoX' NOLDD& USEFAL Szamold meg h6ny "e" betii van a fentiszavakban. nem birnank kihagyni. hogy ez a lecke pusztan elvezked€s volt a miniszterel na.k ur kar6ra. howan ebrazolnad John l4aion. ha azt hiszed.. s^|tBAa./re Nem gondoljuk komolyan. Szendbeg.\rasalni (l(omolyanl) a aaft Aelre a aqj* 44qe A COI'IPAIVIOIYN'fr YOAR FISII lon-Ptnyiiiniorfill + t6rc (6rsasag. . va$r' ird be angolul az alibbi kife_ wc + zs6k a halaidnak + t6lsas6g a vasal6deszkaidnak 4 levelesledak kinyiUsAra szolgSlo hasznos Vegnr: zArt revelesl6d6h kinyitasAraszolgalo hasznos eszt\oz a z @ ':. za. mint e$/ szendbegneh.lg42. Sib. Akkor n€zd meg a ao. ezeket a helyeket azert ha$/tuh ilresen. Olvasd fel e$/ben (l€hetdleg helyes kiejtessel) ezeket a szavakat (meiho$/ ezeket tanuriad ebben a leckeben .A k6vetkez6 Ejzokat Te hepzeld el. tAska ( h o m o h t a s k a n a ks e l k e p z e l h e t e d' l r i l llajort. a Frs''-nek a tdbbes szama is rrsr rigyhogy t6bb halat keu elh€pz€l- a. €s ka'zben mondogasd: hosyan js n€zne ki J lvl mint homokahhoz zsak. ha mar neked is van valamilyen elkepzelesed Nagyon t€vedsz. az milyen is. hat olyan duck6 ossze kell kuporodnia.

fem ez cr.srok szokott r kedvenc tcnni. \ez.r [hndol]. csak itl t6rgy rajz6t logod tatni. l|.n a ro@rr t0 r.en. cz sporo E Isror4. z. kard. ez punplttrt). rnen az Nirrdio robbesszinr ro Altalib. e g e t e ml m i n d h c r\ e g e n ) _ vagok vete A srow kiejlas€t onnan is 'negjegyezheted h. ahova illenek.uborka.sd a paf. 0116. lvlost mar latod. Nem. igaz ..ztrrflr lhildmboi.r .t. 5- r. a. Wenya. pumpa. 3. tvtikezek? I 2. mondjuk iryt A cucan&ERkisebb. Rakd 6ker sorba. mint a swoRD. k i s e b b . s lem.4/ "szord is vrs. n€m.inbdb] ttat.ez crrr.m i n t a Itelyik tetszi\ a legjobban? E A z ird be 6ket oda.Sgmbols4 Szimb6lumok [.

Sgmbols2 -i Szimb6lumolt [srirnb6h] Egy lyuhr6l mindenkinek sok minden esz6be jut.-.---a legsz6rosebb? .(.. t+ln.'.. u l : aucn norclbtr]l16ll ii. v a n n a h l o n l o s a b b l v u k d hi s .t I SFS" 2) ird ide. how melyik melyik. hogy melyik lyul( a legtitokzatosabb? . csak e$/ mas ik szoqb6l. Tdbb lyukr6l m€g ta'bb minden.*l .'* i# f* '* D c t e l r € . l ' l i n t P . r L r e l i r .qp#. J) ':' 7l . l d . . ird be (anqolul!). Ez€rt kdnnyii a lyukakat megjegyezn'. rnEn o|t'ER lki r'cdatl {rl lel A k6velkez6 kepeken is €zek kozUl a trolE ok kiizm lathatsz harmat. Lerajzolunk neked nehAny toltt. Lyuk a 'az€[h6l].

"gy."r.. P e d i qr a n u l n i l b e t o l e .hni (rnerthogy nonnitis cserben k. E ^ pirol rea'e.N szeiqrls.. E !o.i ?rE.\. az Enpnl. Ir's TLLEG^L.h o g ) m e l y i t \ b . . -.. Te is irl crEfsf.. r.sih.rio.. enr berre alkalmazva p€dig m€glehet5sen s€rt6..'ralda.< -6 o. ressziik. a /vlrmindenf€le csonth6jas bogj/6tll jetent. az naga a scaLpao| It hlf:dd. dl a g6.-.. "Tbk htlye" helyeti az angotok azr mondjik.d e n p m c s i n .---[hijDhd] .r.. lit!? litdll o Ez tes6tis. n h i n ) t l u l \ \ n n J / o n t e q t c t . na €rdekel a t€ma. ho$/ j6l sikeriiljon a prrlpfititl.t ft6r? l Az el6z5 leckebenu$/an m6rj6l kitargyaltuk lyukakat.jjl koszos)€s o. 2 3 K€t fajtaja van: D.r. J " b b n e v e t n e l .rnkhoz usyan nem sok kbze van. Automatikusanfelmertil a kerd€s. l n a d m e g .:sr:.teljesen mosyori'' \a coqpr. es majd Ej6ssz.IoFl orl.o 72 i: .y".. lllnh a fenti err6l-arr6l.\zarcolokjobb sz€retik Inirdig tbbbes szinlbrn 'non.o -rsorurrobbesszinb.bnr tr.az itvek nsyis tcljescD mis. K€i fontos kifejer€st azeft tanulj nrcg: /l. .3 6crr.l I t'. + . E n e l k n l s z i n t et e h e t e t l e ni s s z 6 l n i r 6 l u k . llo-I0A bk i)$il.nj. tl Err6l inkabb ne beszcljnnk.z. d€ biztos bcnned is maradr a n€mi hiany€rz€t.1..aMlvdln.eE nur I\on-PLtI ftll).. Ett6l m€g lyukak lehetnek abban is. . mi€rt..te. Te meg a kjhagyott helyekre nlindig 'rd be.tr d.r. i m e g!p his SJtijtes lyukassig dolgabrnl noDEnrscaLrtuaEslnrliii.IibI 4 i-tlgoll Ez iuegalis. ha azt al€rjak. . ed r rnsyn. hogy min/miben van a tyul{.r.llo \ rn lrt6tiil. lUlegint I d-ci. lasd a CIA c'nii lechai. hogy .Holesogoin .l q ' J / t J n i n h i b b n r . Fiq/etj az iras m6dm es a kiejt€sre.rhlplsoE] modern + CIA AcD E clA diilhdlsris?to f i J J n r k e r n i n k .rl< . 6 drs'Mkllsd ".Dhil (+ ittl e sar ct EE'E(say lsrrj]o mond) mondjak az angol m oroa^ aPEER. sznbagcd tehct triUuk.-hiictl.ntti)4 nrcs. K o n c p n r r a l j u n kJ z u L o l s o h d r o m b p t L i j e r c { f. r J l \ d s o r b d S k e r a s z p r i n t . ""*rr.z tHRu. 4. 7 z ' Egyrontosfajtajavan."rd. metyili lyutiasr6l Aki k€sziti.

Akkor lassuha ia. hog.ol . n a .BERlnlltbni a / 3 m. na. 6s rt'gvestfogod tudni.y strp.lc bevalljuk. hogy: hany darab van. Az -s a szavakveg€na tbbb€s szim jele.barra a helyes kovetheztet€sre a bit. Ugyanjs az ahbbi keDeneqv.lUlibiil h6nq A fenti k€t€rt€lm( mondatot most rig.k szerirx az egasz kbn!\ben rninden illusztracioban leDn€ l€galabb e$ nr€dfe . d e ' n r..s -' Ihjl.r HE ncruRE) azt.haj6t"jelent.ykell €rteni. akkor jutottal.eqvtiousn dologb6l mindig mas € s m i s m e n n y i s e gv a n . hogy mii jelent a srrpsz6. Haj6l szamoltal. ffia€ Sz6val ahhor hoqy van az anqolul. Sajnos.iss ussur a Jeaitd ?aldetL I ind6 mE ncrure mEre are 7 Taleldmeg a k6pen (d . atnib6l7 van. rnedlEt iqazin csak egl/et togsz ilt libri. ln ihe picture ther€ are 6 afiraALs 4 FRU'S 2 rutlDnas 5 NUffiEns aftt'ALl.:il 7! . hog! szhn. .ttinill a / FRunlhii 4 / a DDTLD'Dclhtdr.

lc llrbzep. ha mar iudjek.. A kezd5k olvass6k el az alabbi hifejezesehet as €lb6l hlaljak ki be16llik (majd pedig irj6k be a rend6rautoba a megfelel6 helyfe). h6z€pe (az fAadasul nem is t..rr hanem azr.nne. 6raut6 (illetve b6rmi mas tarqy) egyes r€szeivel.PAaEsroRt lh']/..l. nogy nova.a k i s z e r e t n €m e g t a n u l n i e z e k e t s z a l a k a i ./ro.rr. vagy mijrih is nekih az.amit be kell 'rniuk. hogl/ rtrtrrk nenr igazir vrtr ret. ok iehrit nc azt irjtk ri a rendctraut6 elejare.:zratr rjj6triitrk..oi. how a fenti kotonball aljas m6don nem irtuk be.a ss Inililkliszl ez itt vaLetlenulnrradl b. o. . De n2a k nggodj. hog)/ van az angolul: tet€je. ieteje. hogy !.)[. nrert kap2€ld. 2 ) h a l : d o a !agy. .an az angolul: cleje. hog. szetrrleltet6eszkd.r.r \.lckknlcs} szip n.ll tre. aki mar tudja.-0 74 i.n. hatulja. uLin k€ll.delileg neyclisisz. Segitsegiil alahriztuk a kifejezasehben azt a s26t. ho$/ megtabulnak egy€gy hasznosnak tnn6 kif€jezest a rend.nt!tr1 id.ltszih) Kar c s e i l e h e t s € g € s :l ) k e z d 6 v a g y ..srriitndobnn n.irdctr[i:pp.y teteje. s rygU. alja stb.it snorl ooDollLEss nr lbrldnht?till a feneketl€n godor srDE Er'Ecr llilili+Em lqr$c/rfr lU szihnl x.rqJ [obr ..Feneketlenrcndairaut'6 Diztos azt 's €szrevetted. A halad6k m6r megszerzett tud6sukat €g€szits€k ld !igy.unk. noay FEorr'PAoE stofrY.AnDlbakt'ndl ae fl oon.. oldala. aua stb. k. ho$/ /.j?olni. alja.

. irni azt is u$/anligy kell: DEsEir na ugyanugy ejted...j | elstillyed.. dod ldsrodl. hobyitkl€s.ii s$ a naj6DEsE{rldt-zoRtvisyazz a lriejt€ssel: ha ngy monakkor az azt jelenieni. jutalomsz6jar 6te.elsullyed'ret €s "elslillyeszi'aet. Jegyezz mesj6l egy mondarott IEEY r. Alvitt €rtelehben: kisszerii vcrsenyfirtis. l l o s r o n r .va$/is magyarul . Krilonosen a DEsdaroker. lvlondd is ki hanqosan. na I'LA Dllezrfi illanlla b osszeraktad.._ _ _ _ _ _ .patkanlaereeny". ! ho$/: -mosogat6". hosy ez a mond6s ugt/anngyl€tezik angolul is €s magyarul is. e XOsz.. Pli liozben ielsoroljull a lecke tanuland6 szavait. Rendhagyo mnlt idejii alak' jaival esl/ntt igy n€z ld: snt^.. elstillyeszt o / mosogato e si\dtdga ?_ A utols6 k€rd€s: lvritjelent magyarul? ICELAND D ITLA\D aBE tsLAnDs.. amit szeretni fogsTt DESERT l\atlan sziget. ennek €rdeheben €q/mas m6szerolasa. n€zd mes njra a l(€pet.. sfinr esyszerre jelent .1 sziget. t t 4 s ra szoszerinl: . ho$/ jobb kedvre derulj. karrierkergelcs. (FUcEltqs. Amiben ebnllyesztheted a koszos edeny€k€t. hogt/ "sivaiag . nl]. hogy melyihet hogy kell mondaniangolul. Idiz0Rtl. . . ezt rakd dsz€.llcELAnDlijcnndl. su\nlszink. k6sz. v e r s e n vo .. .l an a Hasznaljuk ki a kitnn6 hangulatot szotanul. mint a patkanyok a sLillyed6 haj6t. Akkor most n€zz ra erre a mjzral stltp DEsEnrnesnt rc sArs.. IEELA Dltlit$dl) ' id ide: z .. tanyleg zsenialis. dezertal. szosz hozza: eArl.Ho jr6 o r6i2...vsrycsrz"en.-----------. az a DEs56r. de mask€pp 'rod. lelecel + z.-___r haj6 * / elhagy. Roger Price nliive..De azt isjelenti m€g a snr. sfltp: ie}rir'ezd mes hazza: By s'rqli. Na. patkany + /_-. sfirhziill + elsulryed.isra.. Erd€kes.Ilqhlt d ii0n lajtrctlzdi-Zomng s?irli4sill lvlasi/arul:ogy haS/tak el a varost.En rosy LtttE RArs lEsEnflnc a stftt{nves4E. M t M f t l t . Ha ellaradtal.rs6rt[di-Z0Rf] + elhasy (hely€|. lrit di-ZoRiing rub4 !?inking 4 A s u l l y e d op a t | \ a n y o k r t l h a q y oh a j o . jrd be. . elmeD€ktil. h u l d m p g e / r d h c d \ e n c a n q o l r i t e i e 7 6 s P d ..rpbifl + haj6.9. s tutt.l a patkany. . CLLC||6B a sr. sz.desszeri"..:f ll .nk.

tanitani. hoQNmikor mi\len betiit ke\\ oNas(R Nrn(!N.Szeml6ltetii eszkiiziik lriz3uilaidel Valami az! sngja nekrink. Cttcl. tanltani. hoS/ az alabbi k€t sz6t k6nnyen meg fogodjegyezni.6l: ird be kap6sb6la hianyz6szavakat. ld.' w )itit) nonnan tudtad. To . hogy az ahbbi k6t sz6t konny€n meg fosod je$/ezni.. JAfi\hrk\ + bbgre.'t.iarr liirl a rendhagy6 mnlt idejii. Tanitani. amil fen! \a\sz: TAE JAR MAP TAE -l ltn oF EaxoEl.'ap[m4] + 16460... 'olYtr/ [0.0t hrni] 76 i: .1 Egycsupormez: / o/. Valami megint azi srigja neknnk.Uiruol oids .rrrtksflla csal. Ettalattad/Nem htalattad a rDlrcn.. et. csak n€zd egy darabig a ldtvAnyt. rr.. c. Saccold meg. lekvarosrives. qsu. TEACH CHEAT o rE{cnltirsl tanit. lAucrn. melyiknek van a kett5 kbzlil rendhagy6 mnlr ideje.Ne variald6ket. csak nezd egy darabig a htvanyl \ld rde.. por.

lzland 6.n f0unnulr8 30ltt5. .o. N'oJEB E0L0E Ittotto It'LDEt.o. mp4 LLie. Acolqlnt t. tt'tt-paeE smrr' nroLE d l6roea.o.'.'ot m uurtnSl .ll'daw ne. t. a tA.. o. tuuno^ctt r6't0si6.*itt IIELETf Euvn3. r!. sz6hitz b4rilul a rs1. ttoEErFEc\ 71.l6ei atnoactne 66. o. .PPE.. trd 4 iitfuliz. BtE80.1l .ntLEcLAsS. ttcrgnq st'E4 olda|'.. o. utEFllL ll aaE sEaltouc'futSl cnloEtfs6lfNELEEILsfsfE PocrEf 72.nt? 0FEttt0PE. n6lalat!.'rmrscuLpfau'62ltocrt3l 4 a 73. oEvIcE o?EllllB foE l0cxE' LttlfiEox's NE I utEFu 'atEEtoh oPE rEma'ItxEs.rxrfr d sdn.4 fif!$t pn Fnofi 4 eLis.2lf'tEAP. LtytfoBr. !6la 4) 66.S3viltog{tilat!.Fnurf gy[rilcs. rot o lal6l B0rror 4 alia. mp sEc'l'.l.1.kagt^F 06n nE Foi2. i' tt .lror'gig srlgst.szillil6 5)*h. fow lls{. Dox'r ilEAr:A a3 0l huEf t0 rErcfl.betiikoz. lrmt! 4 6tllal. trullhotd6. f. kaqt PHr aPPE .O legritk6bb on S P A C E 4 iir helyk6t dolosk6zott.11116 apiil.

ro'rh-toNl.off tr Danlkcn liunl+ teton Dnl I Rcrdhrr]yo i...eElinlnn-PLin a befeiezetlen . l h r n q o < r n l e l o l \ r < n i c \ m c q i c q v c r n ie r e k p L1 5 : r . l i n n e l .. i?'*"-T. trzB <. ['i'T0RN] visszat€r ". l e i l s d .@' .:i. hosy irAsm6djuk kifejezze a jclcntesnhet A ..rd:. hm t8.@'[hn. Pl.ea\edul tdcodp.V a n n a ks z a v a k .lrjm.' . vagyis angol sz6vall (Kapcsold ossze 6ket egy'ew vonallal.T . . " f.) a\ I'IYERESEC c0R= PRO!E cul'lPxJ E 1SI'lETEL Irlla)GtlBssts MI'(TAKE PROI.i:i: ...IT KULoNBoZ6 RcPEAT R€P6AT dOOBERENT 6lret 5 4-szer hangosanl Ie a hovethez6 szavallai riS/. Le'rhatjul( 6ket ri$/.a m e l y e k n € la ( mem6rianrank6 pl6ne tipusok).$ Piroztasd a kov€tkez6 magyar szavakat a megfelel5 Abrival..

rox [.NnneNll noanl.. ijn | 6ra I atma z A B_ J ora .l|fl pAll2 l)l I I{AI I -.--- oF cEAL'{Ii .. w cr lil a ew 2r--- il kr€ta alrs E raruesszama ':* 79 . 'NI I II l\ ll. ov ddda ". ir lid lviddldi ividdldi ..\IIAP'|.. orAnaPFIEI.2]+ T €s r o.feles Tahld meg a f€lbevagott szavak als6 lel€t.nditiMl.ov i ci a. .d \aros sizl + esy 1 or szoErld.. Vigyezz ezek nem lelt€tlenulugyanazok szavak.E" r:r [bit]+ darabka h'rl+ par hinla r€sz hirzl + darab 4 lh6rd4 nesyed A megfejtett szavak k6znl melyiket hova irned be? oda ird be TWEEDIEDE AND TnEEDEDoo ^RE .....\I\ F I E' A P'I' Mtt I R I'I' I N II\ Fejtsd meg €s ird be a kbvelkezii szavak a\s6 tel€t (ezalhl Persze magat a sz6t is a megkapod)..mint az el6bbl PIF/F /.. 6s parosiisd a lels6vel.FP I-f AI F PAIP D A P'T' ird be az els6 €s masodik menetben me 4 {tvi4 ik€r 6*...'.

mint a coror. akkor j6l mosl s.h6tha most mar menni rog: -E€+iEEa (Elmondanam..:b nigJ€lj. akkor pr6b6ld meg meg egyszer: -*rj. akkor hagydcsak. hoqv "A Koll6r lanar iirnak mindig hos?os voll a salleria.nyakbrv"is coLLAa.r ur J 'brdn / rJna ur Loll. Ha el tudod k€pzelni. Nyilvannem vagy vizualisiipus.rix'rozd ezt a k€t sz6t. ria A Ahkor Fqvszeruen a/l ieqvezd meq. €s pr6bald€$i iitt 6ket. a corrAlr [hl6r] majdnemusyanaz kiejt€se.r | '.lloll6r ton6r 0r Ez itt egy vizu6lis h'rki.liakorold be. megje$/ezni -:l:#=---.'i-nek (J6l van ) Sikerilt? tla nem.ez itt neked smafu fla nem. mint egy nyak6rv. ho$/ v€gr€az legy6l.! rqj ! lupko/s 8o r* . (lrldrla szin) me$/ ez. hosy angolul a . tla most sem sikerrilt.*_:-Na most m6r megy?J6l van. hogy 6 nem lett volna ilyen tnrelmes veled!) n A holl.. ga\er meg csaknem olyan. hogy a coLLAR gall€r arr6l. Akkor ina k6bb jegj/ezd meg azt. tla "vizujalistipus" vagy.

5. ?. hik !o{ n€zni. 6. Elai fog az 9q!i. kett6 l€sz b€l5le.) Ha innen n€2em. (lia inn€n n€zem. Az a l6nyeg. Ne gondolkodj sokat.3 0l . hosy k€t lgy lesz ez a kbvetkez6 szavakkal is. Es ajelentesLik sem esik messze a tajukt6l.ct O [Ik!!. Mealepi az 1g!i!91.Ugslglgleqt aLsz. hogy mindent fel is olvass: el6szOr (mikor elgondolkodsz rajta). masodszor (mikor kital6lod) €s harmadszor (mikor k€sz van). oda azt.n] lassunk. ctustllizl ot49 ki4isio seqits€q coocnlbfl nel.lvlert a kitv€tkez6 ansol szavak ig6k is €s f6nevek is egyben. ahonnan az eszkim6 ige. oda azt ird be. elag egy ptcrvEet prcru.Congou sec this picture? [k'nj{ ei di$ Ilctir] lvlelyik k€pet latod? Az indiAnt vagl/ az eszhim6t? Ugye milyen olcs6 megoldas.rf. 5. €szkim6. Az els6 k€it5t m6g megoldottuk ila innen nezem. anqol.indian.. 4. Seqits€qetigq.lltcltl strott/lsrtI61 R rnlnn'l sunrflselsot-PRilA Itlit ieleni eszhimoknal: lvl ielent indianoknal: il angolul: ird oda a mondatokmeue az alahizott szavakat l. I Az"n nM 'ncrl Jz drsolbJn r roobe\ \7d'r lprrc d hpiio "ralr. Ssgi! biilggni. Eg€sziisd ki a k6vetke26 tablizatot ahonnan az indian f6n€v hianyzih. EWet kell megtanulni. . A Ei az q!a. eles egyszeru.

rqgr*"' 82. ha lehu' nyod a sz€medet. a i *::3"'!H$.rrl -TAiiT f ^lhln-1**'tg-_- /9''^.1 . hosy az egyes dolgokat hogy hivjak angolul. t'rdni togod. menj et a masik k6Dre. E-t. azaz csak a nev€. amig. Akkor otrli-$J]a dolog. ha behunyod a szemedet. Ezen a. Amikor ez megvan.?ii:il /o. ha oti megjegyezted. €s lStod magad el6tt a k€Pet. ho$/ neked hogy megJ ez ajiteh.!.. €zd addig €zt a k€pet. igy. mint a fenii kapen.ypontosan megjegJiezd.'-L<.Crre is kdpes vogg Kat kepet talalsz ezen az oldalon.."T'r \w. El6szbr csak a fels6 kAp€t n€zd. :. hog. a ket kepet egyben latod.6s olvasd el az ottani utasihst.k€pen" itt alul minden pontosan ott van. m6shozre annyi ideig.mi hol van rajta.. mi hol van. Azui6n a Kulcsban ellen6rizheted.tt.

csak tbbbes szama is t tEdP.. tiow min€k? H'ai. azeft. 4 ctflr. hogl/ tbbb birka tui bele abba az egyetlensipba.tat kdia Eltaliltad. . Vagyis nem kell tanulni semmit azt kell megj€gtiezni.kr€ta". meft a sEEEp A meuakelt .l caat 'ra 83 . helyielenvaltozatokat kr€ta d crr. cinen. kr€ta o cn€rElkirl htuFt angolul.ltiasvtdrrelinunt hdtastig.sz6cikk"alapjan hlald ki. ime: srEdPlsifta birka Azt a ajzot. hogyan van angolul. kr€ra 4 srrErls'rtl.rl46tl. E:arttlll. hosy masyarul rqjzoljuk le az angol szavakat.n az a j6. mar neked magdnak kell elk€pzelni.. A h[zd at.Picturellictionorg Huron'slUordplus Pihs dik!dn!'i] lhiuinzvddPl|st A na di's WonDpLrE PrcnrfrE Dtcrtawalb. ho$/ "a kepen a birka a sipjaba tujt".

. sz66sszet6telek€t is kitfin5en lehet tanulni Valahogv dug6 a terFcrrt kozleked€si lYagyarulez term€szetesen tgy n€zne ki: No meg egj/et. c Ebjesyzet !4 {j ..A nWPD-vel itsszet€tL szavakat.

lovagol d€ ldjdl.Mertisaz usan. randevi.. .A tIWPD-nekegi/erlen hibjja. d@. hogj/ tobbjelent€sn szavak tobb jelent€s€t js ragyo' DrrE[iif] d daium. BELAts EtDna ^ EofrsE/BIE/BIcrcLEfitomnaIE. I ':l 85 .a lolytatast koverelo teveleket a hradoba hCrjiik cimezni. ho$/ . hos/ ^rDf. datolya HWPD n€lknl nehez lenne elma$/arazni. hoglicsakisv t nmasaban.A tIWPD kitiin6€n alkalmas arra.) E Rendhasy6nnt id6: ue. . hogy illen rOvid . t@. k d lbrh '{idins . mtt 's ietenr az az ansol sz6. igek€ntazljelenti. ll d / a n g o l b a na n n y i m i n d e n e n l P h e ll o v a g o l n i .

4 .flaff a 4 82. rar 4 isy.r 4 daratka.. iarll c wProw.T Akror mo$ a beigert John llajor.r. +'. d p. .we$e 4 sanl.--.Prrr4 Esr. Pr. curaolt o szElrant. 79. crtrr 4 sail. rrf. :::t. 4 ft6asrtal. .lrit-'6 samt d t!rxt'.ltsr.rlrr4 i l. ialadiis o Pr03fratl5d6tcf+rln*r. o. tiil6nbdu o . i n.ErsxEf los5r.rJjzoh r 69.'.r trllro. rfrx . o.P 4 liitrlpa.Ffrflr.blak.er. r. oldal fpladaliihoz.r orrrrm4 negyed. 0.1 ' 78.drPFr 4 $(inycq.Gror. ii*rrllaDcsol o rorx&r ii -FrrrE.r. rylE|lsaga rr0f..tsl strns o lalcsii.

mad and dangerous I minuie-2words 5 minut€s Qeneral P€terrel Nagyon szem6lYes Enslish Nagyon szemAlYesEnSIish2 Nagyon szemelYes English 5 Wakey'wakey ls it a must? + Muszaj? aa a9 90 9t 92 95 94-95 96 97 9A 99 99 too r0l tot t02 t02 . lnstant English 6 Things and 6 Words 4 6 targy €s 6 sz6 Road to nappin€ss 4 Ut a Eoldogsaghoz A te 4 szavad Eqy lehets€ges modszer 6ad. SZCmclT Sz6m6gia..FOglRt|tOZrRrO SZCRlllr 5.:a 8t .. magia Calculalor words S5Padt vagy. Pali Att6l vagyok afraid. hogy.

lolidl.).rll ).) AZ IAE A I. io'n]. llt. ltut'lid) wlost te heressel iit olyan ig€t a listar6l (279. rDA& Iepd szet ezt a daEb papin apr6 darabokra. kiejtest. m6 lvlosi a legiobb m6dszer kovetkezik. conED. ird fel esy darab papiral tr/n Edd meg ez! a darab papirt. tdr.. liftidl. POST Add tel postAn. csak eszed itt feleslegesen a pap'rdarabokal. coplEDlloli. lsen. Ez nenr rendhagy6LIFI'Eme|dfeleztadarabPapirth6romszor. .eszik . mondd ki haromszor a rendhagy6 mnlt id€jii alakokkal egJi\tt EAr. PosrE hds4 Pdsziidl.tr'f.esmonddkdzb€n: Ez Ilii.e l d t t e s z 6 t a r b o ln e z d m e g . lvlikozb€n eszed.Dlltud.. dirdolgass magadban: Posr. col. ctr. €s amig a Postal6da lel€ bandukolsz. c.. c s i n S l d i s m e g l ( E s k o z b e n m o n d o g a s d . PosED. l{ozben mondogasd: E^R. .nl.{/azt jelenli: .. . ifd fel h6rom darab papirra: Coaryrllitnt) szAmold mes a papirokat hiromszor es kdzben mondogasd: cowL cotN'ED. 6s akkor nem tanulsz meg angolul.ez igy coPr Masold at hangosan h6rom m6s'k darab papn:'a.IIT CsINALTAIVI DARABPAP]RRAL' 88$ . roRE. vagyis post6zd ezt a darab paPirt. knl6nb€n nem tudod mondogatni. AE.5zr6m6gio. copv. EA'E ft i\t. sem. ir. o. iYerthow f. a n r i i j e l € n t . amivel rogton nreg is tudod csinilni. rrxrltrr. c{-ry1 Vagdosszeezr a danb papirtapr6 darabokra: cur.

v.rrrlsil."dik ise mi.rv" uE u L ^^Ilii.a m p l y e hm e s t o r d r l r db e l r i k e n l o h a s h a l o k P s i r j a l l e v e l u n J n n t i s z 6 l a m e n n t i l c d h t u d s / r 5 / 6 t j t b 6 l e l l e n o r i z h e l P d! d n _ e o l v a n s / o hogy 995.szorozni. j6. J-5 szjm Sdl. 5JJ. ellenoriTheted! ird be a megadorr lituqodLan ri'iit"tL 'ocxrr cncuLtmlrrol leo\ashato rnqolsTava -i _. hoq! clah ngy nyomkodiukunalmunk l I ban hogyangolulistud lsak fejiel letele \.L.77i-ill.5. .l_r lt_l .'5 It .mokat.Ebbtit: Focter 4 (T€nyleg!) zseb:cat uLAmt 4 szamol6g€p...endhasyoankep*.lrj!k. //hell olvdsni raJta a ts €szrevessriik.[lii]a liin].illerve p6rdaur: (himnem) -Jl-= "[hi]6 .n6nem. I utana meq' Ll benlase llll kat 5lil. suinta lsnb-IttKti.hazuqsaq lliil Picibetiivelid.dl.(olculotor uords a 4 lhlq0l6iliir] szemol6gep. l' .lE h'.5l7li€i'517-liei K a r i k a z db e a z o h a l d s z a m o h a r .osztani(vagvis:..DDl.l l:i t-l -t li:l BETUVEL (sz6tarb6D JELE|ITESE A fenti szamokkal (vagyis a . Tud osszeadni. a!' mostmar betiiket s/.j!2]f! d A a.Dr [ii-VAID].n idej. 5507.s5045shoes'4914'high.kivonni.k6dol6s" utan mar betiikkel) alkothato szavak: haszMliuk ezartlesz ta szovegen a tbbbesszamban I Angolul prrcs dolgokat E A z' [liil .smn lpolithlliulai$r]az bizony e$/ zsebszamol6sep. hazudik.rakjait nen kepeu iik rcnd\?y4!::!. ntzp.i. De olyan is van. [vdd] sz6 a mocr urcu.) t-l t_l SZAIVIMAL ' ./ [ eltitldt]. tekszik ise milt idejii arakjait . mire .hogyluddamasinadatellen6rizni.lE r'19Irl o ciocjlsdzl l l I|l o feksziklliil . a$/j6b6t sejtjiik.

l.20-as fElwy-vel. ni. Edit. amikor legkOzelebb talelkoznak.1 kerdpT/.oclt vogg. Pel ill€tve 0rn6 nevii ismerdsitd?Bizunk benne. ho$/ megjeqyezd: prrE hijll o sapadt.y megk6rdezd t6te. ho$/ vajon utazott e mar 'ERRr-n.sz€rkeszt. ED. A przet nem tig. how mennyit keres. haneh tgy. mes€lj€k et neki.r[dit] + szerkeszr. hardezd meg t6le.V a l 6 j a b a nn e k i k v a n a l e g k o n n y e b b o l g u k . Eln€zest azoktdl.P€jl'rnek.l€zel sajt6 a16n)ar megint. amikor leg\6zelebb ialalkoztok.y barmimasukb6l kiin ?al nevriket az alabbi sza!akhal Edir ern6 szerkeszt.azaz kompon Ha dt akar verni. .. s.s6padt".n htszniil):vane Feri. Ern6 el6g manit E ft*e? lia a f5nokitd. edit szerkeszi. Nehez dolguk van azoknak a DEAR RE^DE1 oknek ([dir iddr]a kedves olvas6).jte. Nekik azt a lurcsa h€rdest l{eu lef tennirik Editnek.jll 4 s6padt. €s egyszer v€tetlennl szolitsd .1og) nrenn)it keres.jll.gho/plebb rJlalhornJ\ Ern6\.f/y [im] o heres ( p e n z t ) . how te se majdttel a 6. akkor ism6teld meg a dolgot akkor.keres (p6nzt)". hogy "mii szerl(esztesz.sait6 ala rendez". Ez a legkonnyebb: Erry frdl + komp. Ha neked speciel Pal nevii ismer6sod van. hogy [t.. hogy nem s6padt-e.|lE h. Poli Els5 k€rd€s (+ nnsr euEsrroYliir. akkor tanutd meg a przrsz6t. gondolj arra. ahik egy Edii nevii DE f. Akkor csak koncentrilj nagyon er6sen arra.Pal" helyett. sajt6 ala rendez.ldml. 6s mir k€sz is az angol sz6.. angolul aztjelenti: . akl(or peched v:n. Am iko r leskozerebb ralarhozol e Ferivel.Ennyi val6sziniileg eleg is lesz ahhoz.. hosy nehog. va$/is hosj/.ftl$Etb tin] kitziti!.h Inpg r. es aztjelenti. hogy Ern6 nev€nek utols6 maganhangz6jit keu az etsd helyere ten. mint az ism€r6sitdet. akiknek Ern6 n€vu ismerdslik van. te Edit?" tla Edit ezen rneslep6dih. nrennyii Akikn€k egyilta16n nincsenek ismer6seik. de most mar i6l. vag.:il . azok egJszeriien tanuljak nreg: fElr. n€zd meg. d Vegtil njb6l parositani kellene a szavakat. sait6 ald rendez reri nevii is'ner5se biztos mindenkinek van. Ha legkOzelebb talalkozol P'tllal. hogy igen. ho$/ Edit. r'ejt€s szenlponrjab6t a dolog ngj/ nez hi. IxEny ) r a La Manche-csatornan \ansotut: TrrEEieusE cEArdsz ldi iqlis css'd] rranciaor szas (4 arrcE lfrinszl) s cRE r BRtra.ty[fcd]+ komp. tia magsem. . mirminl az.. Ism€r6seidegyanis€g€b61. ismer6si tudhatnak magukenak.yhell kiejteni. hogy a neve. iU€tve ren . saito ali rcndez to .. va$/ hogy legalibbis el iudsz k6pzeln' e$/et Es€tlegt€ged magadathivnak Ferinek.Editnekstb.ledho$/ E irldmlangolul annyii iesz: . nekik nrosianiia virakozniuk hLllctr Amihor l. 1169egyszer: csak annyit kell k6rdezni t6le.

. felek a titkokt6l.f€1".nG aLotiEbxry d-ti{l tennitr l. sajnos (azt k€ll.y. amit6l nem fett€I. how ennek a leckeneh viszonylag az elejan volt €gJ igen hasznos sz6.att6l tai(ok"..flrrrd'.laqyarul: Faleh r halJndoktol.tl f6lsz.-t61". te mit. hogy "ait6l f€lek' Hat akkor r rtj€n€k (lflrnki. €s ird be a hamadik oszlopba. Ha biztonsagra tbr€ksz€l a megj€Wzesben.. aenEE t41n rou.. Fehk egyedtil lehni. Es f'gyeld a hatast. ha eml€kezn€l arra. az.Dis)etenti azt. hogy -ati6l vagyok .egyet€rt".Iittn d-FREJDkint i-GRlvid + nem tudok onnel e$/eterteni. ha htalkozolvalakivel.lijni-.. 2z EliiLjaroszzvak p€rdiuraz 4l uriLn is€knek. h€resd hi Cs ird ide: lli kbzben elsruljuk... orrrdfft[ib6-GRi] + nenr 6rt egyet.id'UEtat6n) aDvEttnrflE 4 kaland EvERvrEnoldnningl lfc/rfrs [s?ildh4 6E ^LonE 4 egyedil sE. mint majom a tarkanal( telen) most ilrrilj. mondd helyeite azt.. amit6l l€lni lehel Valaszd ki.t6jl] vagliis. mindent6l.. + ntt nor arEAtD or Anyrdttc....z ..ati6l tartok". hogt/ nem tud egj/eterteni (4 /caf.. hogv nem f€lel{ a. aki tud angolul hogy amikor azt mondaned: . aki azt a kifejez€st.l. how . hog.. felsorolunk neh6ny dolgot. T6nyleg pr6bald ki . hogt. a cimbeli ma_ gyaFangol hibrid segits€g€veltanulta meg egy €letre.ta) n€ a DvEtfl nEs l. Neked isjavasoljuk I'M tFRArD.hogg Ott6l vogqoknrnnln. alkosd meg azt a mondatot.r t l . most pedig mindazzal.kjiit lrnsrtau!k I'ninl . hr|6l Nem keves emberr6l tudunk.rces .1 Szeretn€nk.t) a ts€nivel lvlagyarul azt.mondjuk tegkitzelebb. ezzel is Pr6balkozhatsz: A Fr€jdi att6l tart. hogv mondjan) jul ij I ?otdirsd te: I'E AFqATD can'.a!t6l tartok" nS/ is mondhatjuk.tla n€m eml€kezn€l 16.Az elsd oszlopban m€gadott alakokon (tobbes szam -t .. De ez kevesb€ gyahori.n az arRA.eqfot hogyl dfiad.f:U'la ati6l tartok. [rni!?ing] Nem f€lek semmit6l (Ezt igy hell mondani ) I'ttt nor ^FRA|D oF . hogi/: . how. mint rantva m.

u S / e . n g o l u ld s a Eltalaltuk: Folytasd a n62€lddest 6s csoportositsd a t6rgyaKat (oarEcrs) aszerint. o g j / i g a z u n kv a n . ho$/ angolul n r c g t u d n a d ' c n e v e z n id k e i v a q ys € m . amelyelinek a nevCt val6sziniileg a kbzeljov6ben sem iogod m€gtanulni.lnstontC Legeloszbr is kasziis a kezed ugj/ebe egy angol-magJares egy ma$/ar-angol szotert moncljuk a Count'f szotarakat (eded. hogy egyel s e m . how eq/reszt h a val6sagban. es csinald meg uib6l a feladatoi 't2i. Saina csak nraqvarul f(donr (eqvelcjre): Az rr6bbi csoporiba tartozo iiryyak (o6rrcrs) k62nl hnzd ki azokat. a h o v a v a l o k h a n g o s a n .t. hogy nrif6lc kupi (< .I d e i r j u k . a m i t l e n r c r u n ki o g a d n i .d e c s a l {a n g o l ! r l E l l e n 6 r i z d . nrilyen tar$/akat (oa-rEcrl0li?sskt] iirqy) latsT masnd korril? hozzanr leghozclebb eso targy (oart. amelyA f c l a d a Le l v i g z a s e n e k p i l l a n a t A b a n nch nc!aL Jngolul i5 tudoh . . sone catrct lszmcsr'tzsl t auncn or rctshbncsulnl A sarcn $ a crccx llj cs o Uall o Hinyat siliernlt cltaliilnunll? (Azt ne mondd. ahol most vagy.ss v [n.e A z cUcn6rzast ns/ 6njnh. a z O r s z a g h o t l ! ) . a ott. tlonnan tLldhatnank mi. azert van n€h6ny dolog.34) an horulbtted.g\ / Ahad(i le$/el es akarhol. ) I r d b c r s z a v a l i a t d a . Host pedig tigy renclet magad kOrnl.'rf. medhogy az elnult harom h o n a p b a ne g J s z c rs e m n e v e z t e dn e v € n 6 k e l A marad6kot nezd meg a sz6urban. masr€szt sz6tdrb6l.

r e i ' e l a n q o l u i . hogy szerinted milyen gyakran mondjuk ki az 'llet6 sz6i.ik!r lnd leDed5 + srrE kill nvel. m o n d a r o l r v a o v i so l v a n m o n d a l o t a m i b e n m i n d k e t s z o b e n n P l d n . vminek a tart6ia + no.rs melle kerull sTavakkal csinalj egy eg/ 'tehdr r.e s a t O b b i P g ) s z e t r i e n l r v a n m a g l a r u l l l i e r r p a h o n ) \ _ ben (a Naql 5/oranulosban.6lhingr ond 6 lllords 4 6 t6r9g 6s 5 tz6r sriig.. tDaFrtrR ldhu-Gtddd h a r . t daaz'4atAla 2 J 5 t hlde+ 2 5 4 6 5 6 A kpl lisun eqtm.l PI llit t\crc< d Dcan'EAttDLtr 2)a 5). s) . Szerintnnk akar igy is elkezdhetedi els6 lista: a Etgyak zrrrlszllir lhrtl a szavak sEca. melyik t. A n a ! $ o n l h e r d c i h s e ' i e d i e n e a m e q " 6 h G i n a l i a n a h h i b r i d _ m o n d a t o h aa.ir$/ foniosabb.Y.ealt6llil melltartoa rff ltril Az els5 lisian tedd fontossagi sorrendbe a fenii targyakat. hogy milyen fontos szavak. Vagyis az els6 lista azt iiikroz' ze.rrrDdlddrllndoll !art6.z 6)d CLLCtatn!ird be ansolull ny€l hilincs 'rt g3 . Utana magukat a szavakat kell sorba raknod aszerint. a masodik azt.m P l ) e h b e n c s a k a z o i l l e r c js z o s z . sibzvdd4 [s. b6!en adunk PFld. vminek a nvele a n{dDrrl[lndoll DaoirlaD 4 sttEEr of FApEnlsl a! ritootl aitohilincs o roor..

ffrlgilddn hrnd) RE sLrc SauaaEIti-P Pu Aglikl n$oEs' sau$Elhft6rl Londonban sej. .. . lrnEEr lriif. mi is az.k€r) t6r Kot6lgyart6 utca (XXll.) Szinhazutca (1. LraEr s'FDErlt]tl aonE naND s''. Es €zut5n. batran gyakorold az angolszavakat ily m6don is.fEtrrls{l) tt a. Ut o boldogs6ghoz [iid t! kpini!4 -. forditsd le angolra a korny€ked utcaneveit. ami ime n€hany sz€p budapesti utca (o sn6E [!?t'it]).) neked n€hany olyan utcanevet. ker) ts€keutca (lll.k€r.Iia majd otthon j6l megn€zem a sz6tarban..) n^c srcEr lkitsl r'atvft saaanE Inititil RoPDt' xEB sr*EEr lr4Ekl rEAcE snEEr llitl 4 ivlenyasszony (XIL her) utca 4 a a + + Xiralyutca (Vl. Aranyk€z u-(V. J6ljegyezd meg 6ket. valahogy igy. na igen.) ter H6sOk tere (Vl. hogy hirdinitr Ak6cfa utca-" Hm.llood to Hoppinesr . BR'DEs/.r4i.) lde irhatod a lefordiioit utcaneveidet: IIAOYARUL ANCOLUL .illetve t€r (a sozrrr [srhr]r neve angolul.ker. (UWsem hallja senki.) u.ker) Te is biztos 6lsz valahol. ha barholjarsz.ket Sz€nth'troms'tg {1. qy(jtotiiink van Londonban is €s Pesien is. van sz6mos utca. ker.) KoztaEas6g (Vlll..ker. ez a Xert€s2 utca.@ F€ny (IL ker. GARDEaER 6nEEr s?hitl AhA€fa utca--.rlily€n utcAban is s€talok 6n most? Aha..

engem. Ha a fel€n€l (de nem el6bb!) abbahagyjSk.1.besz€16 nevekeset6ben. Ezi a feladatot csak azoknak szanjuk. -). Mr Connolly.Q. az se baj. mint a vilagegyetem rejt€lye. ffi t{ .jobban €rdekelnek a dublini utcanevek. akil( megcsin6ltak az utcan€v-j€S/z€ketl I Ar'.8 ls . r m i r ' b i t n q i s z i k o BflowsElhn!4).p). ME ClrnlolLv.sz6t6rsegiisegevel irjak oda magyarulis a nevet. oF Att6l tartok. (James Joyce 'r ir6) '.1e N a"-l I l.Pr^E tsAnr SrREEr4 Kellemes utca. ilyenekhosszn6s raradsasos Az munkavalk€szits€kel Elackpoolutcanev' jewz€k€t ansolul. akik kifejezetten bolondulnak J / J n g o l € r te s s z e r e t n c kb o n g e s z n ib .€s ahol lehet . Jutalomid€z€t szigor(an azoknak.lvlostjt'n a nasy falat: tsla€kpool [U. /4.klil]v6ros t6rk6pe (t€rk€p <. ni mE DuaLn srfrEEr navEs fltal t't rEE ETDDLE ttE UwVERSE. ?l.p[n.ArflArD I An oREurEREsED.r.

n n p i ^ a . ezeket nleg mnklig keverem g' o d" Lrrr'ririrour. s m o d b o l o r o ^ l 6 d r e hr r n h A l l j J n J h o r l a neved (a rrrE [nai'i])betiii csupaszon. akkor legalabb a nErnoD. Tess€K.sz6u(|d Ehrulunk neked €gy t€ljesen titkos €s teljesen tok€letes modszen (m6dszer <. pasr. t'rErEoD arra. Es ne fel€jtsd el. nreri ezt a Ebben a m6dszerben ltdcsdd). jelened. i O i r . e n n e l b b b r 6 l v a n s z 6 l ) ird l€ a vezetaknevedet (+ s.. neho$/ elrelejtsd.ly urdn ko!"rh.rrr. amety hozzad a legkozelebb all. mert akkor az eg€sz tonnrai kezdheied elo116l. meg nem tudhattad.1trl.E Isdflijnl) esy darab papirra. . . Amihor e kony!' megvasarlasaval latatlanba' bizalmat szavaztal n€knnk. lYes akarod ismerni insyen 6s szamfejtve a m6dszeft ( E toDt). jov6d (o prsrhtu. Inscrdfl) a amery meshat6rozza multad. 5 / d b d d r r s dm e q 6 h e t D o n L i J i h r o l e 5 \ z c j r h r c e 5 m n d J / o h r o l J / i l h o s l m . csah kuldd vjssza az irat. ho$/ megial6ld a?t a n€gy sz6t. L a n . az na nem hiszel ebben az eg6szben. l r . . ho$/ tudod'e. Jm. a p&EsEdrltt.. l .zn" 'abicebenE' mrjd 'oglon plcirrF cqrJlilod rzl r \zol m amely a neved el6tt allna. K€resd benne a vezet6kneved ( s u a n a q E )Ita l a l d m e g r h e l y e r J h o v J b e l ... hogj/ a fenti m6dsz€rrel (l) berki emberfia n€qy szavat megfejthe tcd./.FUTL|RE.. hogy. pnEsEnr. amellyel megfejtheted a n€gy sz6t? Ha igen. .t6i: . Aztin mindesyiket mondd kih6romszor.z. VaSya huszira. Ez a te els6 k€t szavad. A tuloldalra ird a flss' \ il l f o ' s r ln " r c d . r1i feliedjnk neked." q . t t t t . h o w .iedj meg. n . m i a n g o l u la z . tegyal ide egy ilyenjeleil tne a m6dszer (rehoDlr! {Ne i. nem arra vagyunk kivincsiah. m1dszen (nEnnDI) egasz idAig nem is ismerte senki. k€zi vagy kissz6tdr6t. llost vedd kezedbe orszagh apanh na$/'. s p l l p g i r d r s b . marmint az angol-magyart. Azt is tudnod kell. 2)t lvlosttedd ugyanezt a keresztneveddel (FtRsrtrAME)! Ezt a k€t sz6t 'de ird: 2) lvlondd ki sokszor! Van valami €rtelmuk? J6l jegyezd meg 6ket.J . r ' i z d m ? g J \/or. m 6 d s z e r " n e m . vegben. MvsE (NEmoDI) mcs soha senki nen] csal6doit. 6s megtudhatod 16lu1( isazat. f'lost in' Wenl Ha nem vaw megelegedve vele. e t e t ' L o t c m e r l e h . A ne$/ szavAvalsenhi nem hrd hazudni.ik€t.tl.

. Ird be a nevriket az ahbbi 6bl6zat fels5 soraba. azt tanuld meg kulon. Pr6b6lj m€g valamif€le kapcsolatoL teremteni az ansol sz6 €s az illet6 szemelye kOzott. Ez lesz a kontrollszo. amivel lemerheted a k€t m6dszer eredm€nyessASAt. hogy a minap az illei6hoz hozzakbt6ztel egy sz6t. va$/ ha az ill€t6 sz6ke. most eppen egy olyat.) Amikor tablkoztok. akkor nezd meg. akikkel gyakran lablkozol. amikor legkdzelebb talalkoztok- . Szeg€ny majom akkor ugrik a vizbe. fla meg€sin6lod. amit meg akarunk tanulnj. ami illik ra. tta nem. (Az€rt fontos. amikor talalkoztok. amivel emberekhez lehet szavakat kotozni. Aondolj itt olyan szem€lyre.18tt .akkor rejtielezz! NEV nEv NEV NEV NEV szo szb szo szO szo egy Az alabbi szavakk6zril valasszki mindesyiksz€melyhez olyat.tsodba. barmit. arra eg€sz biztosan eml€kezni fogsz. Plint azt mar mindenki tudja. 6t gj/akori emberi iulajdons6got jegyezhetsz mes ansolul. vicces a s?r{r6r Jsrtdnd8l furcsa /rrrrftiiidl + kedv€s (Ami kimarad sz6.. hogy van-€ "sz" hang a szoban stb. med a m6dsz€r val6jeban akkor lep majd miikijd€sbe. hogy olyan szemalyek legyenek. amit mondunk. hogy az illfet5 bel€kukkant a WoRDF. akkor mind€n rendben. hogy ma$/arul mi volt ez a sz6. akit nem. valamih€z ka. alrl€r otthon el6 kell kapnod ezt a leck6t.C9glehetr6ges m6dszcr.tni k€ll. hogy hany beiiiben ewezik a nev€ €s a sz6.Mondd's ki haromszor crrvrr lld. as megn€zni csak az angol sz6t. agy val6szinUseggelarra is. akikkel tal6lkozol. m€g olyan is. 6s azt hangosan..ri + ohos cilf. A WoEDnus valbzalosnal valiozaiosabb koteleket kinal. akit kedvelsz. ird be angolula t6bhzatba az illet5 neve alA. P€ldaul.) Ha eseueg tariasz t6le. tta sikerril angolul is felidezned.Z lh{dll 4 heavetlen rrrrvl$nil o mulatsaaos. Legyen koztiik olyan is.

j " ... .reted 6t? (httzd alal) YEs .is saorrE rer'| no nenv IsoiL! et'd laba van.Rod. csak kar€r lehet.n I &rregrik. akinek: . vasis uz .. ho$/ XY rossz. h.pl p berk." v.. Ird ide a nev€t €s olvasd ki. ."9 .. ..trri vastag ner. Sz. vastag 6s sz6ros" l6ba van.n" GD CondoU m€S valakire. . hs'il ird ide a nev€t es ollasd ki . . t j . akinek: .n szo.r orE"oo. vastag €s sz6rbs" laba van..trD z."o.rv [ionfdlndh.. ha rendriletlenril mindeni vegigolvasol es pontr6l-pontra p9!]!9ss!_!j3r9b4itqd az utas't6sokat. nnoE id€ czt a nevet is €s olvasd ki a mondatot: Szereied 5t? YEso (htzd albl) FrrE no oarcenorsllsd Dsd d. 6rtilt €s vesz€lyes".dl laba van. .. .sdiosrl. lri ird iO Aondolj valakire. hogy Yx-nek r6vid. . 98 :r .. .ne kai atrgolban a ri. . ' .. H'l [h'vl \''r.'1p 1"bi'! O \ .) D oondouvalakire. vayls saD. aki: 6rnlt 6s veszelyes". " .nd. Azt irtad le.ksi'rkrbb visyiLzzrAzaine. vastag €s sz6ros leba van. aki: . ond 5 p€rc alatt megtanulhatsz 6 mell€kn€v€i.. ird ide a nev€t as olvasd ki neo'| +o oi^afforslh|d nsd0"od'ndAodszl.. ". Szereted 5l? lhnzd all!) YEs No . lUlodctndDongcrous mrd dand*ori3d [brd.ikai arqorb.jLv E 1d.rovid.rovid. .rossz.ha oly:s'nn. vag.^no Szereted 6t? fEs lYo lhnzd a6!) cs.rossz. vagyis sdorrg. (De t€nyleg.. 6nllt €s vesz€lyes. Azt irtad le. / HAray LEes (Il4zl a hbaK) .k diihbsd jelei vilyizz! Az.No @ condolj m€g valakire.n. E vagykovir.sy kbver.LbbGakralgesetjerenr g v.' . oltnsnrn6l E rui.. . .

o €rkure ha tl mm 4 r.iLm ezt k€rrmondani. nemjbnekfi volnal€he a nasyszotanul'*.[d|ssn{.ves. amihor halua.i. wleg hogy 6 mindis P .r d r6bbes sz. mini egy aEYERALldzs. pr. 6rro'.t9 .aenerarok. ugya' nara gondol az ember.Llhelyeii. €s a soly + fir:i(gyermek)kiejt€se egyform6n: hanl. tagtis nripmbe!. hogy 6 (4 a EEALLY ld. m i h o r e g y J n y J ' n e m l e n n p i l l e n d 6 e 1 6 r u l n i hogj merviiE Jzr mondta aha.osil nas/lelhii bcihelliE minr "q) E [d*onfonrn] gentleman.t tfu nt'gl' o te\edszr Ten']es igy hivjek. athet6. hosy . mint mindig. azt'in rOgton az.thornok). You'EFwnarc.illen furLsi meqsemtehetvetetten hoq) a srF 4 Nap.a.boscses". 'niir neqint tcsedhivnaka Cene!. cr. m6rmint az €desanya..jscses.t'inill |. ho$/ kihasznaljuk. crcroo ru/ [d*ndrisz rnil] 4 b. r''. aMERAL ELEct ot!Idrsot'atidl vagyis orszagos k€pvisel6valaszds) alkalmaval €n csakis a Gener6tt valasztanam. €s tenyleg s6ettitrt [i!!ttfilndl(+ legjobb barei). (Veglil is..I minute-2ulordr lvrnninii] d egy perc.9ener6l 0r6torrel hr idnih4 + ot perc P O e n e r a tP 6 t e re g j i h u n h l e g j o b b b a r a t i a ."raors loAs.. s z P r a n v l e l P n s e g l e n n el i r u l n i m e l v i h u n h e .n. ltri vid?] 4 k€t sz6 i a a D p e na N a q yS z o l a n u l o s b a r d o g a l l u n k . Hal ez€rt kertilt 6 ide.md@ lwfl long nlmbdr]dtevessz. Egy ityen n€vet p€$ze nem lehet elfel€jteni. g A aaa@ azt is jer€nti.o.4 "rto6aan Es ho$/ a legkbzelebbi i-tIKsdn](o altalanos v6lasztas. helyter€nPr. persze 6 ngys€m indul. kiados etk€zes szokottmeghilnia c€ne61 lryenekre akaom -"'d. 5 minutes. Csak eszlinkbeiut Cener6l Feter. H6t ilyen nekem a Ceneral. I'losr azl hiszed er is csak hLilleshedes.) Hat igen. .cat'dtilil 'ttabban) el€gans.

Ezek u!6n t€rj it az ansol listara. ""lmrnl.nttoJll20' 2 | ) PansroYErlt.E /i.ll* -. amelyek illenek rad. (Ha titkositani aka_ rod az informaci6t.ta. *. l e s z b i k u s ) l 7 ) t a n u b l a ) m u n k a a d 6 l 9 ) 2 m u n k a v a l l a t 6 0 ) m u n k a n € l k n l i2 l ) n y u g d ' j a s xdlum."". . El6szor olvasd fel hangosan az egeszet. ho$/ egy . .JEDln'.uo*--". karikazd be azoknak a szavaknak a soFzamet.ss. de akkor azt is €s a z i g a z i ti s m e g k e l l t a n u l n o d .r\ocAt ous l'lo-fiogdfttsd l5) fr (c.Aho$/ olvasod.nFid664t2) M. ird be 6ket a kihagyott helyre €s tanuld meg mindet.t. f.' fti irr r00 f .tar or f.lloggon szem6lycsCnglish N e m u t a s d m e g s e n k i n e k l ( M € gn e k i i n k s e .s!bion]) ulE'plo'f.[in'Ptojo']tq\ EETLoTEE[. lbi-Szi|/{l'nl] HonosExaaL [h6no-s2Elcu0ll 285". ) Ki vagy te? Ivlivagy ie? Azon k'viil. wnen l tzsittl1) sBcLE I) sdv [boj]2) d./.r ls'ingol] naR.. ) trl l) fin 2) lany 5) f€rfi 4) n6 5) sziiz 6) n6tlen 7) hajadon 8) hazas 9) €lvalt lo) ozv e g y a s s z o n yI l ) o z v e g y e m b e r 1 2 ) m o n o g a m l J ) p o l i g a m t 4 ) h € t e r o s z e x u 6 l i sl 5 ) b i s z e x u a l i s1 6 ) h o m o s z e x u a l i s( m e l e g i l l .'o...tnl.' /kiil t6t sztltudllrs) '. E r.Dbdnttrl] | / slDE"rlrztttdoftl I8.oaslto-Llginitnl ta) EEEnosExuaLlh. o'. mindis a kdveikezS sz6 sorszemat karikazd be.'y !.UUna keresd ki azokat a szavakat.tila:| *" s.ndls) DtvoxcEDldi-VoRszrlr0) ullDowltit6l tt) wIDot'EE 8) h?ins6fi7) polvo'a'.t'clit'inl MegtanulandOszavaim: tr r.rstlift& (o 0vinglis] angolu! IYegadunkegy Ekas magyar sz6t.r. amelyeket a magyar listan bekarikazt6l.l'rulsi)tl5) t an'|b.. rdp.

. amelyPhPlldlalnrh. l 6 b b h d r i h a r d b e J z B l i > t r n J / o h d l a m e l l € l ' lisr6bol 'dm'lleI eldrle n€!ekpl.. ho'{ihl rs r. trl l) hires 2) barabagos J) nagyon j6 k€pess€g( 4) nagvlelk( 5) higgadt 6) fiatal 7) kozapkorn 8) okos 9) biinbs lo) boldog I l) mag6nvos l2) szerencses l5) 6rrllt 14) ta.fro6[fiin.E lnils) .nttil 3) Bnlc'rlhrtii 4) aEr€Roaslk$niitdc.m r n l a i . i r d b e o h e r a k i h J g v o l rh ' l y r e a s t P l r . am'vel azrirjobban ahi betegcsk'do Jkrnehhol s u a m m k o c o g o k . r l e n u ll r n u l d m e g 6ket. b b c j l J l P l d d a t b 6 l i s e .dl s) cLEvErltdctil e) auLrYlgikil toJ ta' Prffrc.. €s ird be a tobbi kbz6. how minden sz6r hangosan is i6bbszor ki kell mondani trt l) fej 2) nyak J) hat 4) l€rd s) lab 6) kar 7) sziv 8) csuK6 9) gl/omor l0) log (mqidfos!) I l) oldal t) ED^Dlt'tl2J nEc'(lrul]r) .[im] 7) 'r's'[hin]8) E 'Erl''lii!?. u ( i z m u s d / e g e s / .E l l ] i ln c m l o g r o k r d n u l n r ' eq.:lj" I ol .'.r[s!ijd] w?tsrld'r1lq sry. €s haromszor hangosan olvasd fel5llet (NaWszer?) szo' tta neked valamilyen egeszen mas testraszed szokott t6jni' akkor azt h€r€sd ki 6rb6l.'o1{ If lF!0norlr6 it' rucnr lhhl r5' cnalrlh4zi] tont|ti'l roLnlto-tfi) t7 ) "EouDbdldl r8' PUacztr hmhsudl ird ide a melleknev€ket.. €s ird oda a kihagvoit helvre Kbzber egv pillanatra se 6ket angolul i fl leledke. Karikdzd be azokat. A t F l a d d l u q J d n a z . mondd is ki 6ket han- I lloggon szcm6l er Cnglish Ezt se mutasd meg senkineh! p1 lai hol d/ llJhh Vcqte!alami. .cJ(lhkl 4) r. amiket kivalasztottal ltikozben 'rod.cn Yonszcmdl{Gs lish 2 Ne mutasd meg senkinek! (lvl€gneknnk se ) Y o s l m e l l e \ n e \ p h k b v e t h e / n e h :i l y e n \ d g J o h o l y r n ! a q J o h s t b T i \ / l d n .l.^c'ltzt rdi'kl lo) ft'oztbsz ird ide a kivatasztoti teskeszeket. meg arr6l. tilIl I l)s.l5) ca/''Itirl ft I ) r. csak az amelvikjeuesAz [l zetes€n tud faini).keleles l5) szenved€lyes l6) udvarias l7) btiszke l8) ponlos 2) F lEtDLrlk. amelvek faini szoktak neked Plajd keresd ki tistarot.s/segespk tistan t€str€szeink vannak felsorolva (nem mindegvik. lYajd ezehPrhcresd hi a D e q y s z e !h a n s o s a nf e l o l v d s l a l .E6lksl6) a/?.i$] naPPrlhtlil tt) 6l rowal sll) l"tDDLE-aa'DlnidilEl.

amennyit csak tudsz.wor<E.LrirJhel"r'i.t6kara ItE stllr cond sav sdo E enceseink: . Rendhagy6 m6don.gy €rzed. magadban azt mondd wanE.fuo.eJrl\er. k€dvesen.lalont sze lszakrnlis b Szerintarnk ittszo sinG nr. magyar6zd meg mindegyikr6l.rrs. hogy DilA van k6ze az alap igehez./rrcrendhagy6 ige. llyenekre gondolunk. O isy ebreekte lsre. Ha regi WoEDplucos vary.halivancslragy riluk.lacisr6l a nr.blzllfllii gyakorl6 feladal.ho'o'I t02 {F . MASTANBATD V6laszd ki kozrilrik azokat.tta . lvlegpersze arm. old. Mi issyin0tunt slavalal. Osszpontos'tiisi gyakorlat: llikozben hangosan azt mondod: warEr-warEy. asE stb-). halkan. j6r l.rEd lrEk!6k. A szaknodaldnr iro.i6l hat avetr az. kUl6nb6z6 hangokon. hogy megjegyezd. duw6n.sz' inrrrniart !ol'r: ez az? 'fl.La. 6nkiel€sit) sz6 bet(inek telhasznalasaval csinalj annyi sz6t.lJDosrrdorlollreo\r"jsrdrosrnftru'5r\.llurc sib. aEsE.tUlusz6j? [l it 6 'ir!zi] EW daftb aLnlaElrl. amelyeknek koznk lehet az alapisahez (pl. Ha tetszik a dolog. Alakjai 4/AKE. a szexualis f. hogj/ srr& r1l'stb.lapoaa 114.la6igok.lUokcy-urokego Ivijtil tla fegkozelebb alv6 embert btsz. n/rrrlvrjld 4 felabred. tla$/tunk E e$/ kis h€lyet.. hosy az illet5 fel6bredjen.. hogy most gyakorolni ^ nAstuRME d In.!6lntl.tnifr6iil (o maszturb6l. akkor ebb6l mAr tudod. hangosan.nsor lidio h. BEsr. Persze ez €sakis arraj6. hogy a . ls it o must? . f€l€breszt. €br€szd tel 6t igy: wanELx/afEr. Pr6b6lgathatod €l6re is.

Fordits Fordits 2 r|osszUember szot6r 'Iead€lutan Nana. . I'm Adam . tt4 I l5 I l6 tt7 I ta It9 120 t2l t22 .6.:iF | 03 . hogy certainly lo4 t05 l06 lo? loa-l09 I lo lll-ll2 I If..palindromes Doublets Kereszirejtv€ny lQ T€st Ql Tesi Ki az az evribadi €s hova kaman? Banana ?uzzk a fejlbrd A tudas anyJa Egy€rtelmii. IIICSERCJTUCilVCS Gyakorlat telj€sen kezd6knek Namelesssalesmen anagrams Madam.

De a mi naqy sz6tanur6s lrijnyviinkben taldliad.ttAh'. nAtErfn. nrft.fr. rasrE. e" ityen snptE.n t)aj. szavait. rutE. ilAtE. T@ sttplElti czinldll.rust.vA.) o.'RurE.szerii.EUS[. haf. Tanllld meg a leche Deho$/is rof. ha tuatnc. Ez esy ''MFLE sr'pLl Iszintlil tanuld meg I"tagsemBoer a. rut. . til egyszerii. . ir.mAr unalmas. vtond hat n i. Rut. ZEir lh!?rlis van benne.P. ttAn. fjgyhow az s.Dbket linglh {drd]a magyar szavak- A na$/ sz6lanul6sBoorr"ban[bul]a rEsr is a tanuldsi szolgdlja.rositsd bssze az frarrir ryof. .B/dalbtnts).t be a nregfeleld angol illetve magyar szavakat a kihagyott helyre (kbzben mondd ki 6ket hangosan). TEts ExERcrsE stttpLD. fi tv8E. rs 'o. (t nrduE = I w6D. Sft'. usE. r rs rs a stMFLEEsr.'us. 5 rrrzEs[ninits4 aratt 5 '9oRB. usE rtsf. narta.lltf. IEts ExERcIsE stnplE ldis? Is lle0s?iirn iiDfoll.s!x. Igen.rdd.Ggokorlot teljesen kezdiiknek Ez a syakorlat egl.

E Rendhasy6mrlll idd: ra& tata ..varatlan .nl) csinalhalunk. !lir. amelvikigen a Anagramhak-e kOvetkez6k? + V Elffi"Arnltalt.oEPi4 r. olvasd v€gig meg egyszer az egesz oldatt.l P a rzemek .sD u6.rtuu1sllrrilir) lddok (rrrrrlfaiilil c csal6d) ul/.{rfrYlnr0lftn].'a[rdng] (<' dolog) Ugyanigva ugynOkoh P$mas anagramm..yi]fl .uir '.rnslit linl (o e fiil hall) .e\ .litnah' tzl o r/fLijl o szem.Il/ln .llomelesssolesrnen Riln@RnmS -|l|is mz] .'sa' Rr.o1i4 egy is ttsszefiigg€sekre ravilegithat anagmmmal Eg€szen.af.nrr sErll{e. Atlt'+ . e-l*i. . r*.. [n6jmh3? s?6ih'i!n usy AnasrammatP ^ ac.dcsd a a vidak Vagul.ts LltElvEbt'r !zhthl (a kett6 mes iizenesv egv ElEvEtrlti tsli. ill mondatotkaPunk bet(i! addigaddigrendezgetjlik.i is cimbensrcreplo"nevlelpn jatszi konnyeds€Sgel k6t megjegyezhetjnk fontos teslr€segits€g€vel l{€t anagramma sznnkei€s a hozz4uk tartoz6k€l alaPiget.. . vag/ egy mondat amig egi/ m6sik€rtelmessz6t.o'.f . ?t. [dezlvf ] + pinc€rn5 egy p6rkoltet [ir] "usl rEi' lnt .nirn].lro ..:8 t 05 .ltuiidll a az e]F-tc€lja (rrrE!ii|] + €let.ho$/ egy sz6. tem"rPs isazi muratsaq @D rejtsd meg az al6bbi anagrammak masodik fel6b6l hiAnvz6sz6i w rrnEstl!4noezl a sttu.nA'brrd{.I]nl fli/o pLUs meStizenkett6) Pipaldki azt. mr EvFsIdi . a drc'rbijtl P eiszaka)sz6 betiii kiadjak azt.r rr. s6rtr Isr4 litt r\rs EAxlli!'rnl ..i:s. ntE couirRrsDEldii bt'ticzlill. -'rur.oNE ru. hogy t'.A 'ELPlgtEthll) tavir6 hatalmas sesits€s -) un's ///nllt)kz itlnl.. megtanulni lrd amelyiket szer€tned anagrammasan v6laszd ki l€l 6ket na$/szer 'nnrr E Rendhas!6 id.

Es a jelent€silkel sem n€h€z eliablni. sAN.a canal PaNAna. sEENI'zi. z'ig (6s mindezek fdnevei is: nvOltes.lidhl..on Fh4 a Ne r nd ra egj/etlen hSzban iartott kedvenckisallatra s€! (A was tr Elnr's z rq&"lvrz it. szt sz.A palindr6m6h €n (o Mcr{t! RDslhtltiidzl) ugyanigyolvashat6h. b6g.rr .r-€ h.. harsogris Egy ember. d-of. 6 z'igj m€Sint! RoaR 4 n\bll.a Pun.ddm ddn..monda' Asszonyom.lnmla nana. Cgy csatorna .. Adam vasyok el6lr5l. DArld. szinl+ lat. O EoaR acAt\l A EAN.fUlodom. amelyek visszalele For'lrn sf0fldrd{.n. NtacaM. a k. c/ilkd] ket palt1Dio|E-ban lpdinddm] kihasytunl( ner(ed szavakai.dla papa.. I.Panama. Allati kijnny( mert azert tulajdonheppen ott vannak.A kovetkezdharcm sz6 is palindr6ma. -Ntt norditas es sz6sz hozza..n. crlrlkid a aut6.. lf. harsogi bOmbol. -je volt az. sEE.P€rdaut: t"u. haiulr6l.l'm Odom PnUilDnOmCl iin lm.' /YoP"s.J l dli r!n.tdinddm4 olyan szavak. amit bttanr?ll O K. a |1. Pr4r o tel1 as tervez Falindr6ma'e a kdvetkezd mondat? (Amugy a jelentese: Egy auto vagy egy macska volt... iagara. + rt/.vasba Eftehnesetvalnsszatok 106 .zdok: ha a foftlilisn kaldtleletek isr.ird be az utols6 betiiket a vonalkara.ij!z6] 4 eliot tl . amit 16ttam?) WAs .:i. a.r a caE oE a car I s r/"[yez ii i hr 6rd lat ij e6] sz6. egt/ terv.---[nrn] apaca Lissunk k€t mondatot is.nizl o nemek 6fi lniidgdd.mint elolr6l (< !oh.

vesiiszavak R€ndhasy6 . A lioztes allom6sok alattuk olvashat6k omlesztve a lisun Tedd 6ket a helyiikre. + bomba.r @. €s azokat k€tszer tanuld meg.Doublets litbldkrl A DD^^TLBBLLEI olyan sz6sorozat. A ieladatot fennhangon oldd meg. hm]. Parkor Ezen az oldalon szerintrlnk tizenhat angol sz6 van (Szamolj utana. PCId. bombSz co sll6lil I co.a Dt l€nylesne'n eirjirkaz . A6XU$2CSOII: vajon l€hetne'eaz osszesfenti sz6b6l egy otodik Dorr.n'r0i l 4 Parl(.[hn. melyik sz6ra eml€kszel k6ziiliik kapasbol: V6laszd kia legszimPatikusabb hat sz6t.rlndtl + orvad P...au!. ha sikerLllt.@a c..'r E lkrnl A \ovetk 26 harom DouBtE?'n€lGak az els6 €s utols6 szavakat adjuk meg. veser azl E Nehosy hidd.'t* rj' I o? . igei E Lqe E nenctrasro #4 arr arrlmil. mert nem biztos!) ird le.r. ffz'[hu a itv crar[kijd$] 4 I€riir€ ". ld snvar6 DOABLETek PUCERES CSOIVIAOOL K A IIARANqCAL A LISTA: ffrrrlbi l a usat. hosys:jlohiba.Er€t is nalni?Pr6baldmeg. ahol a masodik sz6 csak e$/ betiiben knlonboz_ het az els6t6l. hogy kimondani is Syakorold ezeket a remek szavakat.usaus a raP P/a'hrjdusl ordar. a negve' dik sz6 csak egy betiiben kUlitnbbzh€t a harmadikt6l Es i$/ tovebb. €s ird ide. A harmadik sz6 csak egy betuben ktlOnbozhet a m6sodikt6l.l6jm.

lleresztrejtu'iny . forml. 20. talSn a legszbrnyfbb szOrp az bsszes k6z6tt. Csomagol. Acaosd) 2A. 25.t!r] linr | 08 *rl . a masikban a kiejtesek vannak. igek€nt azi jevizszrNTEs lenti: (el)indlrl. . . s6t m€S egy sz6taggal rovidebb is (amng.os' lii-ffios4.. r€szint 'bzassal m€g bringazassal is ugyanolyan franyesz lenne.). l. Ebb5l \ e d d e l a T " .. valahol rA lesz itlra €z a k€t bet(. m€S a 156. mert mindenf€le e169€pekkel fejl€szti mindazokat az izmait. 30. mintha a szohAsos keresztrejtv€nyehb6l kigyiijtottiik volna az 6sszes olyan k€rd€st.fenyk6p angolul" (4 p oro If6t6]). olyan. .tre \rntqE Mtntsrrf.ymeg u$/anaz). o. van c'vel €s p-vel kezd6d6 markanevn is. va$/ a DC ami az eqyenriran rdviditese . ho$/ papa. Ja.n € s ss z a l o n . llyen pl. 5. .. lul". A v6lt66ram rovidit€se angolul (valt66ram + c r t l t r t t l d l b " r q l i nh r o d ] n e n r o n d d h o w . ezt az orszagot kereste Kolombusz 's. 6s ez€rt hivjuk ma indianoknak az indi6nokat (ld. (TamAsbecenev€.. €s az esyik hivatalos nyelve az angol. Kezd€t. t z . E u l i m a s s z 6 v a l . Ami mawarul a P6nziigynri niszt€rium rovidit€se. a h o l a z e m b e r n a g j / o n edzett lesz. . s m p q h a p o da m e g l e j l e s t . ha m6g soha nem tanultel angolLrl. mini a 12. Kb. Rum (ez m6s ew fokkal cselesebb. az angolul a miniszteterne. A szavakat mindig az angol helyesiras szerint l{dtl beirni (iehat a fenti p€ldat lolytatva a nmro sz6r. Hir€s ndit6ital. hogy pl. ango.ok6r kezdiiknek is Ezt a l(eresztrejtvenyt akkor is meg tudod csinalni. Hogy tudj nemet mondani angolul. Ez€rt ninden meghatarozashoz l€$/szives gondold hozz6 azt.Acf. j6l f6znek benne. k i c s i t e l S k e l 6 b b € n . 19. CsiUag ("ismert ember" jelent€sben is). .unEcr cuRaENr IlrREn hrontl). Bohomnagy or szag. . I 7 . O c e " n A (roppant becsap6s!) 13. (Nalunk a villamos vizmelegit6 tanalyt neve.. amire r€szint soha nem lesz sznks€g€. h jo nini!. / n c m f d i r .yikbena megl€jt€s.-.26. Innen fogod megtudni. 1 5 . Tomi. Cruise. hogy angolul is lehet azt mondani. az eg. Nalunk egy id6ben Trcpi k€zdetii is volt.) X€t kulcs is van ( 164. pedig minden beirand6 sz6 angol.Sawyer stb.) lO.f R 1 l . versenyeken: induras. ho$/ ". 22. Asz (a k6rty6ban). H r r s d h p s j i r p i n k " r t " r e i s \ r n g a lakisban. . sok a szeg€ny ember. (el)kezd.l l t z J l e g e $ / s / e r r i b b : O . . 25. oldalt az indianokr6l). csomag 9.

A. A/ AmerihaiL$/esulr Allamoh rotidile\e dmerihal l e n n i v a g y n e m l e n n i . csak a . ott mes magyarul: tikk-takk. Az a dolos. hogy . 30 Plar negint a miniszt€relnbh angolul. mint a magyarban).ben . k h o r m o s r n .ERtc^. Knldnben eleg val6sziniitl€n. 2l..'rM "r. '"-. ide csak annyii keu 'rni. Toni. Mestll. Majdnen ugyanaz. hog) ronhdl A? rul{ Il\unJl 14. €s a danok akkor m€g danul besz€ltek.nlol rbviditve (m6r mesint egy ravasz darab).29. b e n l | ' l q A r ( isjelenti .€mber".ban. mint a magyar szo. ezt eW abszollit kezd6n€k nem kell tudni. lesy \elp. ketszers'llt_ szerU s!it6ipari term€k lett volna b€l5le. Dani. amije a far 6tonobil 0rr6eri-6jlijnl e mernph bi/tosdn \dn. a. Denev€r. 5. akkor azon is rajta van ez a rovidit€s (A LEvt?t6t lEsd meg a . amil akrrszr 27. odafele kirii. €ra (ez utobbit sngasnak szan_ tuh. 17. how . 24. FIjGG6LDGES Dox.lam.t mondta volna. Kifnjhatod magad.O t6..r.posia" meg azi is. de neki elaruljuk. how nem tudod. TT Ezen a m€gj€gyz€senerdenes elgondolkodni. 5l. m t o g s .gr h. Ha Eit6l mar lEvt's farmen.h o g j m i n d p n b . hogJ a nagl/onnagyon-nagyonhires jazztrombitas nev€nek €ls6 fele ez. hoqv ezt t€ny_ leg. 2. kiildj nekiink€s/ levlapota kiadoba. Au. Amerikai.0 ' .35. Szabadban kell auni. 14. 'Barmennvir. l r a d d ! i / s / i n r e s 2 6 . 6. Tic.posHra ad". . puffasztot! rizses. 7. Korszak. 3. q j e g j e T n i . 4. no ispn ahhor npm.* Hamlet nev( dan kiralyfi mondta. Esti6b humor 6s eligazit6s a So Ac$oseban van.'psprr r o q o d m .oBttE lo-d. szcrernrnk azt nem jelenri. Ez nem a f6 capone. Tonna.Ne l€gy ciki" c'm( opust).A sz€nt o rrnt lszejnt] roviditcse ansolul majdnem u$/anaz.s E a nyelven. California roviditve. (na mar m e q G i n . n a g y o nc s o d i l k o z n i I { J n e m Asto. E z t a l l i t 6 l a gb i z o n y o s B E o R I ' t o r. merihogy 6 dan volt. fien? tla etrijl t€nyleq freqjea/ezred. n n e ! a n a z .6 rn #b5l kell elvenni a ^tt t. men az azt ielenti. 35.d/ iga/i kpTdcihnah gj his segi's. l4atyi. Ne mondd. K6sz rF lot . annak is a gombjat. visszafele rendben van.elfowasztott tiz6rai illetve uzsonna jellegn €tkezas. lA .. J2. van ilyen k6zlekedesi tabla is./. csak egy "a" bet(vel rbvidebb."o.yldaunl:r. hJr Namost. angolul hel betiivel rovidebb. 10. ott m€g a hiniszier is prima). Atom. miel6ti m€g s6zott.

h a g y A R s t i t d i ! e ' / CtLCIOn: (hogyne csak az IQ'd. cl6g csak n6gyet. DIFFERENCE Kiejiese: Idifrlls'] dc ebb6l mir az osszes betiit meg kell lanulni Ha nenr ugrili be a megoldis. a 15bjegyzetbentolAbbi scgitsegrc lclsz E.rd 'uqy^/' A lrbje$Tetbcn J/pd megJdJuh mi mir i. hogy peldaul az .jon melyik n€Syet?Huzd ala azt a ndgy bctiit.. E ua rrrn'Ylo ]a ianur. f. < -gy. z n ln ) e l l i h i l l i k J l r h J g l o l ' h p l l r e l .? E ugyrdigy. dr' HogJn. megfis/el6kdpessegedet stb.til] PRIcIt Drcldtgl Hahisl ' \rJr. a z o n k e p e s s € g e i d e ia m e l y e k e t a z l Q t e s z t € k m 6 r n e k .t. n € m .a||isLa". at\ttat s/onrErluil*il a .rok 1tritrt refrisz. 'tragynrbni is: rliffEltIficia.' h6ke. m6gis hasznald nyugodtan az eszedei.'.a s k € l n y e l v p b n e n e n r a z . de a nyelvtuddsod fejl6djon): is .j a tiz betLii€t nregianulni. hogy norEnr?lir0ddfll ide.l"nrI La ltt egy tizbetiis szd DTFfERENdE. .1+ tanul6. Kajtal ll A j o b b o l d r l i h a r o m \ 7 o \ a .Ar. rra < l rr0f . z&BElildft. s e h o l .h i' .m \olr s/uhseo drd hoq\ ism."lfisl BIa a CIr /-) lbi!bdkl [-.n \il A t. G l l v l i t j e l € n ta z a z a n g o t s z o . N c m c s a p u n k b ./oirr[vd*]+ dolsozilt. .. e b b e n a l e c h a b c nm o s l vagJis mind.qy t1rsh. Szerencs€re nem sznkseges min.hdJl mpqoldisiho/ n. Pud .oidod 12l rngolrli r. az meg fogia m:S6t €s . Va.zsr16l [itis?t]nindenki azt hinna .lO Test lijkjib$tl B a r c g y n y e l v n e m m i n d i g l o g i k u s . O ird PIitjelent masyarul az az angot sz6.s.m(vesz rtjelent..f. sdtnnk el olyan trefakat. O -. / I 1 3o .

!l2) tldiuiil [irsr-nfJN] [!?ii'd] Iinsrdd hDdl Imidniitl rnEoRv of 3) CAtl you ExpLAtt EtlsEtr's RELA vrrv? (AlisttER vEs oR Eo. hdn?n6rtllb'in.) 5l ttow Loda DrD rEE SEvEil YEAas' WAR 6l wno wRoE EEErEovEn's F nd 7l wdar ts rEE Ftnsr itAME or Jond ':. amely llszep.trltfih?l Ifo'szi n6i''l 6) wEo wEorE EEEnrovEn's nFrE svfiffiotr? 7) WdAf Is lE nRsT fiA. ERAl\crl.toar: anAtcn. pr6bAlkozzl I) WoLILD you As6 WLLIAM SEAfiESEAaE lO A) swEEP mE FLOORE) WRIE A PLAY C) 2) WflIcE Is TEE oDD . hogy p6rositsd a lierd€seket a valaszolilial. Rajla. l(ell hogj/ leEien olyan kerdes.Ol test llji 6iresdl lYost egj/ olyan feladat kOv€tkezik. hiszen a v:ilaszb6l s. nri leheiett a k€rdes.IAd OUf: BRAIICH. Hogy ez hogyan lehets6ges? Tovabb €Wszeriis'tettLlk a vizsgaszabalyzaLoi. 5) IIow LotG DrD rnE SEvEtl vE^Rs' WAR LAst? l'. nrit jelent. K o n n y i t e s i l c s a k a n n y i t : k u l c s s z a v a k a ti .jiheit€d. cseppet sem lee$/szcfrisiiett an' gols6ggal irodott. l e t v en € l e l i e t h e l l l \ e r c s n e .N MCEIIaOE? rlost.E oF JoI. A !alaszoli helyeseh (ezt fonios l t u d n i ) . cLoUDy? BRA cn.A2 alabbiakban olvashato eg/ kifejezetten k6nnyli kis teszi Nehed raa. arrirol el tudod k€Pzelni.pl [x6i ldjrlhrdjl [r'rd] [dr] | ) I4ouLD you Asx W.Afi 'nAeEspEARE ro A) saEEP ITE fLooE B) wBIE A PLA| C) RULE TI]E Wttctl ts rEE oDD tt Al.iisul elcisTor Pusztin annyi a ieladatod. 2) a legkezd6bbek is Dreg fogjdk tu. BBA]'|cd.lni ol. i .) 4) SPELL tuDdtadr'. 3) Crn vou ExPLAti DrrsErN RELAnvrrr?tAnswE rtsoR no.lani.v'. ho$/ ilyen Ligyesenbeugrattunk.LL... 3) a halad6k is kitLl nocn iognak sz6rakozni €s legalabb haronlnew remck szot tanulnah bel6le. l Irlztl[!. is megialiliad a valaszohat.' | | | .

cnlbftr. tnd^l4 ir.rr. \4 lelhds) Mi Wiuian ShakesDeare Ker€sztneve? melyiha kakukktoj6s:€jret. vE rliid a. t'it4t. cLowt lhirlil<' felh6s.f. an/. (vagyis amihet mar biztosantudsz): SEEBLoc.r r j o ne o J d t d m i l L . 6v t6t. gy6 alahjaihkalegl/ntt).tataszol. ast(sonE^oDvro Do so'Emnclistltzmhrlitu drjgnmszinql mega h€r vkit vmire. n wnnDnlrtit.csl es. Aq. l'lenni fog (csak vigy6zz.uralkodih. n ) r l s a a 7 o r 5 r .sds?t]4sopor. i r . (a €jf6l) El tudod-e magya16zniEinstein relativiies'elm€l€t€t? ( V a l a s z o liiq P n n e l v a q yn e m m e l .r ktrdesekre. r Ki irta tJ€€thoven Otodik szimf6niai6i? lvlelvika kakukktoies: iq.PufI||qodarab'draha' hD tsdi|. as. mi volt ii a v 6 l a s za n g o l u l . coulvr./ZE[ij|]cirdnyit. felh6s? lYi John lvlcenroe k€resztneve? flilven hosszi ideiq tartoti a hAt€ves h6borir? I'lire kerned meg William Shakespeare{: A) sopbrje l c l r p d d l o t t s . A k€rd€sek utan ird oda. tsetrizda "midniqhtrot.t IIoLrEssza\lai (4 wuME HE nmH ltit'idri{l lYicimack6 szavai (amiket m€s e I clrontasz): I{ne Aanusllingi$/illa Artnr kirAly szavai (ts/anns} hoDralybanvannah. CT lClain: felsoroliuk a lecke f6bb szavait (a rendhaqv6 iq€ket rendh.rrirlldszt]<' tartvmeddig'frID"IadTInit|'ii|]4ejfE|.{r lhntil 4 otszag.rn{v6r]ahabor[.rsrcx[lnsr*] o '.0 .I.Mi is mindent leforditunk. hogy nlennvire tudod lcc o . nli'li o): t 12 rl: . nem velaszolni kell . Lonc?lt longl mennyiideis?. ellen6rizheted magad. aifat. Akarcz rdgtdn egesz mondaiokat angolra lorditani? Tedd azt. + + uow ErprrfililcFPdl6Nl (mes"/el)masyar6z. te m€g csopodositsd6ket asz€rint.. tlire k€rn6d megJohn lvlcEnroe't:A) sa'pbrje fel a pddl6t B) maga6zza e\ Einstein relativit6s elm61et6t C) i16nyitsa lleddig iartott a sz6z6ves habor0? (sz6z l l 3 .r. hanem leforditani6ket ) Betijztl a clouDr-I.

oldalon. oxavl6-KiJ) 4 ot\6) olt. Dorisl (ndvozleskor) IEaw{t norEEs. c. ho$/ felsoroljuh neked azokat az izCket."E|RA. Uram.amit nem ludt6l. hiihii r.Isldt dAAinqI Eln€z€sl. Neked kell ezt is pdrositani (az ansolt €s a ma- gvan). snxu? V0ar0 Asr .tn G(mD'BvE EvExl'oDyt lqrdlii ||tibrdil Szia. wtAr's nE FlasrxtflE0l wtLLIAtr flE ott f 0f a4 rMfi c. s..Iyfllili] 6 vdros 106. o.-l. hogy C'MottEvERyaoDr!vagyis: gyertink mindenli! De hova gj/ertink. azi ianuld meg.dmgrm. Biztos sokat tud is m5r kOzLilrih. oldalon €s a Dorisnak.o. [3rd.Iszat'bz iitl n TtAnrr rou t"r LovE.t pl a [t {rnpor 4 dl6t). az Eur6pa Kiad6.lli oz oz euribodi 6s hovo komon? Enekli kedvenc e$/Uttesunk. Viszont felhasznal. De nagyon.Petral(bncsuzashor) K6s26n6m..ksz-Au2 sritl sonnr. SpErL'cl|n|f'. akkor a fentieket tudnia k€ll. 6s holnap akinek csak teheted koszbnj angolul fettA ennl n€zd meg a lle l€gy ciki c. h61Asn€knnk. . Orny? 6s Rrcul-. otFFEBExcE. ha' nem kiv€t€lesen as egyszeriien a l nur'biJsr) o igazsao. i'rp lr.Oka? loK. EatE cqlttfaf? tlow L0x6 tttt flufinEi YEss' wanLAsr? Ensftr's r0 uE tou J08rllcExs4t A)svEEP tL00t8l ETPLAf notEar.lsr.o. az triDes. c.6c!i aE FE 110. h6O akkor mi ezt nem is varidln6nk iovabb. szerelmem. ! t J a b i l ) e n a l k a l m d h h o rm o n d a n a h Persze az. roDEnruonw. leck€t a l5O. hogy felsoroljuk. BvE"BvD. vajon mite cetozna\ ezzet? Csak nem arra. DAR nc. a r 05. amiket az angolok ka'szon€snl.nlil nilhrl ni ExcosE e srR-. llinden epeszii angolta' nul6 be kell hogy lassa: ha valamit. o. (Ez itt tutira nem a reklim helye. rnuchr. t4ondjuk olvasd rel most h6romszor hanso' kn16n6sen a Petranak cs a san. tvE--- 1 0 5o . suaxEsPE wtc t E rflE'rt fiAt 0u1:LDtnfi. nE? 2.] rir.(m€gszol'uskor) 6ocsanai. l g e n .juk a dolsot arra. wDLLIttll \+ nos.lecket a23A.rrrr'ltljldr] 4 . (bocs6natkar€skor) Szia. amiert ismetelhetettas WELL.. unn. b'ics'l / i s u l i \ . es hi az a mindenki? Ezeket a k€rd€seket itt es most nem logjuk nregvabszolni nem is tudnank.

l]arminr. amelyil( nrind a het mondat alalt szetepel? / T.. OlirslF4o sul. s". .digJ honvhJbJ.hjr rnit tudunh c!rcil a mind r hpt mondrl al)(t sz.Ir DoEsn'rEAVE EAr or. di' .'t!z.34 .Bonono {bd-Nin6l r. [lej!16] * sarsa ' tr3 B/d.Ir tsi'r rEE I|IN .n.nl RANAft^Ihi-N nitl r. a hsv . olvasd fel hangosanl ' Ir DoEsr'r nAvE a / WE 4u ".'agJoq n.gli\ -16l)? ha kitoltotted.plo ralJnri. amel B.lit dr?ort 0 ld onl+ Nincs rajta kalap..3 y'LLor.wE aLLREvoLvE aRooND lvi6ld-Vow .' i'-RAUN + valamennyien Dit] kornla'ue foryunh.r. I 14 . ln izdnt minl + Nem a tiold. lvlelyikaz a sz6. [hsl bt] a Nasy ' t 3'or."rs. 4 [ils!hot] Forr6.r ."{a[{'sl n mondrt rlr.ol \. p.RDlhlidl /. r.

t a n y . o f. es nekunh ki kell talalni: lti h. r .:n ruzzLE-bKnegfejt€set tablazat szol(a nreghOnnyfteni.s.. hogJ t'lr smith. . e l y e s a z t s e m .h] + Ez tcny. [ih. h e l y e Td e I 6 n e v h a n tn e m a z t j e l e n t i ." tI5 .t hi.helv" aini s i h a z i . . Az ily. l . p r o b l € m a " .iircl. r.soh.lt€rdes.rc. . lli glins. Plr Eror{'n es Plr Rogers koudgik. P r o b l 6 m a " s e m a z t h o g y . problema". de hinnan li6zii[rl{.jsz] . Ketten kdziilnk nosek. al{i trtalja az ilyeneket. l e i g e k e n ti s l 6 t e z i h A F / . p i l l a n t. l c n t i : .ugy. .arrl. i e l e n t i : . h o g y . . h o g J . . a harma. a7 usorion A" ^labbi puzzE klasszikus tonDti:iban uS/ szolioLl hangozni. s c a z t . h o $ / . + dd tGfttD rs a nrcEPLACE.a z i g e l t e n ta z t j e l e n i i . n c n r j e l e n i i a z t . ei ^r flE cLAftcED EIs warcd. +Nemsz6mit Ir DoEsn'rEATER. r l i s s z a a h c l v . . i e l e n t i : . €s azt lieU nlegfeiiened. i l l l i i l e j e z € s n r A r j o l i s n r e d t'3.ipiuantot! az 6rajdra.s PLAcE[tt. r e . h o q v P i l l a n ( t s " a . s z a m i tI l .lh i? briis?Pldis4 Kardd sz€P helv IrE PLACED Boo e4ctt ro rnE snElf l\ill4'sn dahtlb6ttuii s'q $ viss' ahelveztc a \6nv mE [ fitinririt . .a s A p r r c 6 i g .gvik aztje]cnti: .iehei vast. A n r . ivrinda ncaven f6n€ ar7f'nlnettdl.egvben enneh a tabla zatnah a liitolt6sc szimil megfejt6snel\ is: a : J u t a l o n ra h . t € n y "s c m a z l . h o w . p i u a n t i s " . r r c E i g c h e n L z t .E s n c m i c l e n l i a z t . i l 6 k n e kn € h A n yr d Y i d k em o n d a i . s r n c g i c .v.is. . . azrrcrhlifsd. jonncli a ktrl. / n c m j e l e n t i a z t . l a ! y " . hogy .gyben igel{is F6nivkent az . nrelyik szo mit ielent. A z d s z 6 . [iidrinl matiir] wnAr's hE l"atEa? ltltsl danetb'l< Hi a 4 r u r t r z .lik kopasz stb stb. r c xd t r c n t c r .k.?!]+ R. t e n y " . . A a . lii hoPasztrc [e|-SZEld] lli nrosl ugyanezi szavahkal adjuk elcj.. ansol szavari. h o $ / . lontos" nem pedis "szi:nri:nit. h o g y . h o g j / . a m i a z t . k 6 r d e s . P i l l a n t a s " A G z l r c f . a h a r m a d i hP e d i ga z t . l P u i n b e l h i l s ? d d j r< ' r e d .jiijr6 kdletkczili. vcli.t{crf0hl.Puzzle+ Fejttirii hr?dll Most egy amolyan klasszikus fe. n $ / . l y . 1 \ 6 n ta z ! j . .. a r d i s . t i ! X /l .

hi L/. m i n t h o $ / a t b b b i s z o t i s e l a r u l j u h m a g y a r u l . n.l a rorin.lei l{eresel bennnk.]''l : i. '/oo.. tr l{iirl hJ/d^hnr. n d r ch Jlr:' v\ 'rcnd t . C / ) | (C]l! A h c ly . a n r e l y e ki s n r e t l o .aA s.r'J( . . 'opr [hdt]< rcnal. PZ. c l i g c l i n ' l j u k | . Hs| . S / i k l i s i a r o lm e g e $ / e t .xrll6jll + to.hogy ma' alig van olyan sz6. m€rt azokat eh.{ /hhjl + jatszik o a oszrop: nterlaknevek lADrEcrrvElrlzsihtul mcllekn. pu. o'E lofoil< syarran A l r n u l a s f d h i v : i l a s z i o ts T a v a l { n i n . llinden oszlop fclctt t'an cgy bet(. n n r i n c ! r i s n r a t l i j d b t u : t Ott lartunl\. -r. \u. Az elso oszlop a2 els6.74 . i l i m c g . a/cr[nij!4 + szap.C s t e l \ i l A l a s s zt r r i n d . tiogy hogyan keu helyes soren.hogv c$/szcrlic(szcrcl l \ c l l c t t o l v a s n o d .r" ndr. BADL. n e n r s z i : n t a l I i i i l o n idajt.lsEltits. . a n r i t n r e g a h a r c zt a n ! l r r i A z l s n r a L l d d 6 z i r ! n l i a li s t c l s o r o l j u h s cle csak angolul. Anrcrihni rnqoLbrf noi l:iskn idihLil lt6 ij. ' [{isa]+ q}ors $orsrn [.1 iclc E R"*rh. a s i q y L o v a b b 1 u c niar nem sokaiq. hogy isnreu6d6 szava.. l .c s s o n . * P os7lop: f6ncvch (rol1rlnirn] a i6n6!.) l P . Van amelyilirc nregis enr16l\szel?ir.O tud6s trnyio N€gy darab OtOt szavas sz6oszlopot 'nutatunk neked.ileg mir tudod. anrirc aTon l\ivul.: CLEA.s. as ha helycs sorendbe rahod az oszlopokat.lil]+ iskora. a m e l y i k b e nc g y o l y a n s z 6 r a l e l s z . J. l t .h. l. nrcnltit. A hnsodih ! i s 2 o n t a z l e s z .titl. g y i h o s z l o p b 6 lc q y o l } i n . r r.i 'i.[vrd] + erd6 FteEr Ioszrop: is€h (vEsr[vi/0] + ise].or. trELLltell< tal.nanx erear[gdtl': ndvo. n{rf.i ' N i n c s r n A s h a t r a .orllnrd]o keskeny drrycitllbfflr) < s oszlop: hatiroz6szavat' (aDlE{Blt itul + halaroz6szor: FAsr. ffrzf{od.vl: cEA^.t r r i p . a m e l y i k n m i s o d i k o s 2 l o p e g j / i ks z a v . nrcn. A h a r m a d i ha z . akkor czek a betrik €gy malac angol sz6vd 6llnah Ossze.lbe rahni az oszlopohat? U$/.c!.[s.).roo. a n r i n r a r a z c l s 6 b c n i s s z e r c p .l ptnzttt. i i s m . i t c k . + lbedlil rosszur./o Ahlior mosi id6zd fcl azokat a szalal\at.

r e^mlbit. A 6E 7E aztj€lenti. Tippeld meg. A lIwcaRra\s persze mi vagyunk. hogj/ . Van nekrink mE IILwcaEIAneink meg n E lLRltsiink.20 kerd€s". Bu L.EAPbshl DEcovEaldi|. hogy neh. legy6z". en meg tudjuk mondani egyes szavak jele nt€s€i. ) lO ES/ amerikai (rr€pn16 nevel a [O Melyik hires angol egyuttes n€v€ 6pril esy sz6jat€kra: rEDnElbitill(<. IhE ruLovER rs cEE^p. I7 ts fior r:.. Akkor hivj6k 'sy.vEnpooL E A 9!t! tNEtrcLAtlD. mondod Te. Akkor biztos eldtte van. Am€nnyiben masyar iskol6bajartal.Nemzeti Dal"Z.. ha meg akarjak ai) NEw voqx / kill6nbOzrerni a 5aD oi. Angolul? 20 / ( A z ... ha a k6rnlm€nyek kedvezneh. A1{kor marad a rrrr. ?Zldaut: ar Modics o vohacsnal n 1526 + 1526-ban slb. Sdt. rendhasy6: sr E Rrad6sul e.a magyarok" €s . ami New York allam. a fur{bk pedig a toro kbk.oNLy 25O FoRnts. A ltohacs utdn az angolban hianyzik a . @ ltogy van angolul: .nti eihzl Persze igy n6s. Igazad van..:' l l7 . meg tudod mondani.rs 6E^r rnE Ewa^RAt'ts ^r l. r l o l \a l r r r i h i h a q l o r rh e l l e k r e i r d b e J r i p p p h e r . A mona d .4trrrff Petdfi S6ndor.a" {o .s a v € g € na t 6 b b e s s z i m j e l e . VegyLinke$/ peldat.-v"Jil ctft tslftl (f5nav) (16n€v) (ise) (f6n€v) (f6n€v) ctlcton cAFrrAL lksddl | o New York v6ros. o.. ered€tileg csak annyit. 6s tcljesen nrashol van. Gy6ztel.lECAPITAL mE caPtnl rs LonDa\ a.. bos6r)es a (d irtem.bit.. CoLuttt s p rsco vEaEp A nEBtca. ntl szavak 6sszeolvasztasab6l? aE auDAPEsr rs nE . akkor ez azt kelljelenise.IonAcs Ir I 526. ha mag csak mosi kezded az angolt.sin] tnsarx l*szttr] C. hogy "m€gver. Segits€gnek adunk egy mondatot. ll{..A h u l c s h o T z C t l c l 6 n o n r e r e s r L u l QlE lAry WEo wRoE .bil6r' . Akkor tipprlnk ere: .elm1i.rrzor [h!e. Es itt k€dvezni fognak.'nal". mit jelenren€k a kbvetkez5 mondatokban az ahhrizott szavak. IhE Tva.tErl rorrr-t61.a iOrokok").. Ezek a dolgoh az angolban a szavak el5tt vannrk.. A nE nem okozhat gondot. s @ A "Barliochba" neviijat€k ansol neve. !t in ldotail!.. mitjelent az az aDgol sz6.Lit". hosy BEAr[bit]?i$/ kapasb6l azr Sondoljuk. bitdolloi-GEridnzmohits fif-n h.

. 2 5 m o n d a r o h a l ' l q o l .lmr[iBdirh tu-DtJl wd^r 's .ar^ udnER roDAr 7 lvd ir tu din0i tu-DEl Is rHrs sanDu/tcq tttyDt nER?[izdisz szrnrliirsmii diiiir] * lla van a sznletesnapom. rs roDAr.ocflr. hogy l{el mond a t b a n i s b e n n e v a n . nincs mas ieendod.uno mrcwo mas'@kndtlrsllE{D. Percze az eg€szn€k csak annyi volt a c€lja. az e$/ik hosszabb. l k .ts az €Wik mindig a mtsik utin j6n. t. m i l y F n l o g i k a a l a p j . l Nem €rtem a kbzertesem vacsor. n s z e r e p e l n e kr z i l t l \ o \ e r h e / o J n q o l Mr uRnDA. how legalabb ketszer clolvasd az osszes mondatot bemel€git€snek. o Mi van ma vacsor6ra? + Ez a szendvics az 6n vacso- I Doft'r unDERsra Du rEE af. mint a m6sik. nem nagy rigy. sznretesnap 14 br/44.:iF . hogy a forditasokai felhasznalva m€g a legkezdobbeh is meg iucljih m o n d a n i . ez a szendvics a sziilet€snapomra van? Ma vaD a fiisz€res vacsorda. liidontrnddFszftND o Nem eriem a kOzertest. G r fla mind megvan. mint cszrevcnni. .tat. dd od$dil + A koz€rtesszulet€snapja lrrE ctrocEr's aRrED r rs on flE 5m oF IiEeuAx/.Fordfts t l q 5 f e l a d a r : m e g t a l i l n i . feb ldnzdiiiz dd 0n i&z 0vfrbruddl Jdiqdsrdrz Nos. A m € n n y i b e np i l d a u l a " s z i l l e t e s n a p " sz6 angol megfelelSjet keresed. / l2l. h o g y m i t j e l e n t € n e k a s z a v a k i t t a l a n t . rnrr E Rendhasyo idd: dEx. es most jOn az igazijaL€h A mondaLokat igy 6llitottuk 6ssz€. a s m i v e l n g y a m n g y a l i € t m o n d a t b a nm i n d e n m a s h u l o n b o z i l ( . l p f o s o d r u d n i f o r d i t a n i r h o ! . ll0 .

nogy v n az angolul. .t l6'il kelleneme$alalni: az Mostezekneka szavaknak angolmegfel€l6jet tart (pl.ff L Nen$E. o B€la bullteffiereket tart otihon..r. vesz6 4lrl."f.Ess. Ih6hli9$ hulrddd..txn nuvs ne.. @. E R"ndh"sy6.anoot tii Iii mvir rdudnintrnddnl Bnr AtrNalwars BUysmrcn Eatoxs trEvEn Iln6lriir sil bubz biir htntlir id! d. mnl id. lit Iilrdr iolmcniir t (ronl ior . *.f ll Rendhasyo ).Fordfts2 A technika azonos az eloz6 oldalival.i. how: Anna soha nem olvas a nadraqomban.nid. LPtl.vis6rol" Cftelembenjelentiazt. . i. I rcvea auva mousansm r. 'nulL Rendhasyo 'drj.:ljl ttl . oll.r . E llil. 4 Anna mindig vastag ka'nyv€kei vesz. hn6kiiz'id!.i'l EiL xEEPsJl saLLEfr^. Ez az ansol sz6 Gak. mind6ssze a mondatok valbztak m€9..tosll tr none. vmit valahol) otthon (ez k6t sz6 lesz) vsserot. de s o h a n e m o l v a s s ae l 6 k e t .ronE.t tiirl NEwt TGEP rouR EotlEY ltt voa noI'sDRs! + soha nem veszek nadraaot Londonban.irolnah Soha ne iartsd otthon a D€nzedetl ? t?l.r. a-visszafordiiasi gyakorlat. ura Ei z retoln4 ad.. o Soha ne tartsd a p6nzedet a nadrSgod+ Anna mindig olvas otthon. A bullterrierek vastaq nadraqot vis.

A t o v a b b i a k b a ne z e l i c Ll i e d .l'0br. E*1.nl<Ezcsyot)nrre. krimiben) 4 vagybejon. v e n c s z 6 6 r u n k u t a n o n h a t a l m i l a g l o n g m a n k e k n e ki o g j r k h i ! ' n i .*l mbzing lint] ldd liirormis4 lrzi'ilrundli] [.asva...E..MEB'HA. r l i e l o t t a z o n b a n tritjuk t6rhetrink.. egyik kedvenc Longman'sz6tarunkato lapozgatva hivAlasztottunh neh6ny sz6p ts h a s z n o sn y e l v i v a l a m i t o s s z e t e t ts z 6 t . /.. e$/ brut6lisan egyszerii fela. Oket v€Sigoh. g y c t u d o .] lrijmbom] lljfiijm] lsdnii|] [hk.u.sdidE) c..]..1...lilsTdhit0rnis?ll.j.Hossz0ember sz6t6r Lo aEA DrcnauRy dikinnil llongn.. h i d n y o l .rr il. r. Aki kicsit mir hrlado.d"* ". i t r r i U i La6eA. vasJnem +felhasznilo'barit(pl szdnritogep) + hnszndlt auto c. nckih 6k a PAPEa hi4til tEE ltiinl . annah cz ismCtl€s.nr r20f . Ugyanezek a longmankdk fogjak megmcnteni a halad6l€i az unaikozdstol.rositas. Dk..n e m L a l t l c l liapcsolat.rn . B Rarhasy6 Atu.mAr nekik is sikernlni fog a p..@ cuto. .slt] c' iesnapi rijsas +papirnrunlia + a hiinyz6 lancszem(pl.ne n n 1tt :l E rdbb..'E lhirl sooxlbl\ idai usrljzl rEsExDAr l.nt.lai var rad: eq/etlen lonaUal li6sd osszc a ntaqyar kupac es az angol l{upac bsszctartozo szavait..".jod\Js\r.t.ntrit\.ba + elettartam + nlegengede(tarolisi id6 + ribnyvcstjolc s z a v a k a t i s m a i e l g e s df e n n h a n g o n( n e q / s z e F O t s z O n ... a kezd6k azonban ne ijedjenek meg: a lelkes es segitdk€sz lonsnlanltali ott soraloznak a lap alj6n.. /.* Lrnaxaa.r. id6ziteu bon.pbrl Leszidd6jz hrjpit'v. k i f e j e z e s ts t b .Ilitl.i ki...r .. kapcsoloelem !l papir. L.8r [s!tv. ljsis tegnap p./r lirl urs [mis'] unn ltnk) uEltifl aot'tslbonl rrrcto lkndl uonxltd ) A LONCI'IANXEh hasznil h i i n y z i k ..

Mit hagyj? Azni legalabb haronr Percig (<.vagi/ k€k dobozos Plckwichet.tE fAstftG EA. l{i r . sarga. or iej Y o : t o l \ J . ha soha nem tanultal angolul. Akkor mar uqve. csal( mii is keDe csinilni? tlAvouR ntE EA w.n srro lt Bo.{ Pontosan? A .inalj J rtrtd sorzna aA. szothasznil.rnr./tr t 4 Aho$ telszLk Aprszcp rendh'slo nlnlt idejii ahkj:i.'D iztjelent. Putwn PiiEIdn d0 !4i Riil. be a hiinyz6 b€tiiket: ^.o/i egyene f. J p e r c .li. hosy kb. m e g f o g o d erteni. hagJd. ha arra Sondolsz. f .uru[r / egyenesen iriss foras' iilter szemelyenk€nt lYit is !udunk eddig? ... E r..P6r fi. dd !{grjr riilk lijll in v6tijr lit lrd Es mos! forditsuk le. h o q y e z e k a s z o v e g e hi s a l k a l m a s a ka n y e l v i a n u l a s r a . lrd be a valaszolrat a vonalakra Hiny filter kellhet PERPEEso ? -..sz. .esyansolirt iq..4. -I{At ezzel is nreglenn6nlr De mi az a FoR FnE rasltlvd IE.nek tetszene: ro.6f di-REKni as rEE EA tnm sucARoRMrLn vou LtxE. j 4 1 j ! F E < ll Fe. Pd IPut]. r a 7 e g .l)? o . . t € a t .IFUSE FOR AT IEAST TEREE lI WEg FLAIOLR filtdrPft intu Fl.t iitudd ht!u. I"livel (a4m a $lh. . Ez is K€sz. II. 4 egy ds hova kell? < tenni.sb0jliig rnd tuir-FJUZ lis?t miiils?.finom tea. m i k o z b e n a z e l l ( O v e t 6 kl € g t b b b s z o rh o l l a n . azt jelentl "j6izii te6hoz". 6 .(.llfi liinlitsdiq ii.vv:of n m /r. anrit mindenhol i S l c h e t k a p n i ) .. . ]€galabb9 sz6t isnrersz..rn\or lzesitsd l+ FL4voLls)a te6!.. lYajd nri s€gitilnli.. I'agyanT As loul/rr + aho$/ tetszilE . . vagy (c.z.bola E s4ltibtgl< teariltel reiszacsk6$k.s z l o v i k o k .Teod6lut6n Valamit6l mindannyian azt gondoljuh. e m m i P a n i k .s isy a shakespeaf. . l o k . /o LEAsrJ Mluft+.or livid 0r !zlu tir. m .. akl{or igazad van Tova.l i n d e n e h e l 6 tv e g y e g y doboz filtertedt (olyan zdld-. l y c n h 4 t en' ^n crrphP 1onrcu. . hogy az angol szbvegeket angol anyanyelv(ek i r i 6 h . a 2 u t a no l v a s d e l a z a n g o l h a s z n a l a t u l a s i l A s t .una a lo lnnunp ss 6.d pEnsorla sz nft----'. h" ' " - t | ts nrir ' .. | 2l . P e f l t s z e .perszona") p . b a n l € v 6 . PUr onE FTLERPERFcnson nfo rEE Por oR DIftECTLY Poas n EE5H Rolufe wAEs A]fD LEAVE T.p r R s o r s / . d c l f o r d i r s dl e m e q e q \ s / .etet' o onrsd bele> F-/ . /d.m.. persze nen u$/anaz de azart segit) . i$/. . Az kell legyen FoR Fr. h e t r r i s sc s t o r r a " b a n r e \ o . a (viccelsz?) ^gqlel fpljpbb [ rrrna.f . '. m€g akkor is. a l g e r i a i a ks l b . E z m 6 r m a j d n e m m i n d e n . El6szoris. lorrisban 16v6("bojler") .lit keu csinarni a o|'tErILER-ret tnro rEE Por ? a a cs6szCl(be(a: -sa tobbes szam) sen ^ hova? ttvro mE .a t o b b i t a h d r k i i s l e h e t t a l i l n i Ilenjlink hat tovabb.

. Ezen hivtil megta' nulhauah..llon6. A k6vetkez6 mondatb6l ki logok eo! szot b iirliiml Peterjbtt el6z5mondatb6l Ki..s sEnEIa fEE woRD Ebben a mondatban az a szo.-.tsr' n mE sanr:dcE lii |. hogy 2+2=5. Hamis az.u tolj Ara". " r J q l o. . A hala_ d6k izguUak v€Sig angolul. hogq cenrnrrrv [!d*6' i] E$/ hosszn. e ' / . a . Td. b D .4 rs maE. l6lsil t[ I AM aonc ro rEA vE on7 onE in ruk ft Jiianqoiiq li. hi lndti h lft h lni.' r x ' 4 ' .. ngyho$/ keressetek hagatoknak 5'6 tanulni\.r.tdo t bi-olninq szrntdrut I. A f€lforditasokbol kihagyou szavak beirasa nem foggondot okozni..||". amde komoly szeuemi jzgalmakat ig€r6 szoveg kovetk€zik mosi.. ha nruszaj.. csak akkor lessenek bele a ford't5sba.. -. ts.. tri snd t li i. i|ltvenvdri dd rt s?sntinsd lgaz az. hogJan keu mondani angolul az CLLCIOn r6vidk€it... t rcmA on me woxo 'r.. r' l h vl. 122 i' . '/ Ennek a mondatnak az €l€j€n van / 1EEfiE ts A Lrcf AT TnE BEot Mne oF rEIs egv ordhz Id& dtik.adonli Indiiliindl IEERE ^nE rtvo BLAfitts n A kovetkez6 mondatban het inii Id& bhnkrz nrlsd irnl szrntinri WEAI.ft 6utdi'{i'ri lisztindi'c$dine i'-BAVI 124.t f f l . EAr".u . 2 +2 =5 rs FAISE. hamis+ halad6k: ti mir na$/ok vag/tok. r.k . hogy 2+2=4. hoS/ ..? Ilrt. A k€zd6k szint6n lovess6l( a szoveget a magt/ar f€llordiiasok segitsesevel. r . a sz6t. .. how iz di lindilzszrnlijr!? vid s.1 IN TEE fiEXT SEMEACE TflE A kovetkezo mondatban az nres he' lvck ki vannak l'lennyi az id6? irfild Iin nsks?t ii s?rntonsz da blrnk? inl tiim Ied izitl 2 +2 .al6t.

One minuie two words lYara regigitrogokis.r6k I minute.nuD|o-Dnn610 t. Mi?l What. egyperces rimek A ford NurseryRhymes whai.4 words I minute 2 words t2+ t26 126 t27 128 130 151 l3r t52 155 lJ4 135 IJ6 iJ6 ...isters nyelvtt. iln Hn110D? I minute 4 words sentences+ tsiivbsmondatoh Ivlagic llyetakar€n is tudnehirni. ttangoslakis Tongueslips o nyelvbolusok Spoonerisms + Tonguett^..!' l tt ....what.

tobbszor olvasd fel (hangosan). A mondatoi.k.ncsal(arl vessdk ld?. |{irvdrdda n€sy sz6 Kicsi! bug.gylalt. . jobbar.em szabadforditis.n. |Jofit o nunla hitnyd szavak sofiddbln: . Iiiszhi". a sr6csatliibiesszimlai lalcrit. Ne felejisd el holnap is elmondani n€hanyszor. nadnig norrrfis lniuzda]. laltl el. ty| Puns nau9E llt Parz ld{zdnlrell kanl. kedv€l). .oasEns. quEsmxs 06c0rBl4. visit.o.l.Jrfrf 4 polc. 1. togy higd o nalaook. rxm HEp0r.rff {hik]{o szeret. jirzlim. 4 lesnar. A malac p/ss 0. 119. 2) ||rrf.ottt c rt tnr lrt h6ir]. hosyarag/i? vagy+ Jegeltmetelt. . .I minute-4uords [ftn minitlo egy perc. a 11 0.attor tdbh 0F s. 5. rx Baf lEyaa rcEP wrB t'lEf tf EoraE. xf -sittnirdis hozritadolit o 1i9.hagylairr' 124 1* .tfirrt! liir€rtes.REA ltJll]kdnl fasylalt).r.aholaua nagya an finc+fh. sudrn. nt ..il(+ siKt.ndb. srfifel6snrp4 . Ills telr. 4 r. 6rl. a tivaros a megielen6sk04 ff rtrrP r{sff 5. up. vagy+ I4ongyanagyi. vrrEa.r:Ttii!*!i savrk sor. lvlostpedig pihenj €gyet.rr(4lilnF. EX| d banit.r[ o haszdl. rno nt. o.crr 4 aul6.rrrr o tanyj crrr& 4 r ) plllrniis plllant.l vastas ttttcrFzik]. ami ma$/arul mes az ansoln6l is edelmeseb\a ben hangzik.c6.hagyni.lbliil. DvEBrBoDrlt]lib i](+ mindenki). sz6ianulasra €ppen ezert roppant alkalmas-.l ugtan !u. Axr xEwnIFjDS w '. vftt'0|. iigt. ilyenaz ngyhevezett.aminek most itt kit€sz0nk. rnE c id6.lla nrdiisoiaka6!. Sik'tok.IBS rrrQrno|r'JEaa. vagv+ usvj-blisvi.. d kalcaolrt. sikitasz. mindenK szereti a fa$/ii. |.. desz€pfiigvi. st6: B€lithatod. I o't'f mn$stAID ttf Er'ca's onft1. papEn '6lit. su0gI sz6 0v ds tl..6sigyielortegy nadrtgol.n lddllcmsz€rii.. oem 4 LIFE il. Cm 2.o.Ert Azegyilles lcnn6slelesen 8fjnrr. resuo rrvFijl.t pdrnattiig". r. 4 120. 122.t20. ar a lltcsiegyrdslnk E! s!6h0u.t6rdas.E/ILTEBE. 2l helt2)ielyez 115. viszont jol hangzik. lt fia gtxtutu FoE Ern trn rEEEnocE uItE. igen.Nun D.r4 8. lv'ihiilijl6z ii$l r'l + kb. 's 118.flrssc hitnylil.fE. c 1l 0. pu. 3.yuia. LEtE. .Iad a tffP[lil].lir4l hdda. ts fqDAt. 0. vagt/istanuld megr I SCREAE rou screan Ev*laoDr LtxEs rcE-cnEA . A megtanulhattt FDUEwonDs pedlq: scsEAnlszlrl. A dolog mint 6lial6ban az angol nyelvi lelem€nyek €s az orosz sntkiLk igen €rtefmes. prrrf protldna slamfl. nvblt).. de hat. t6ltve. na. iiryllg igcnmalac. Ez o ilyernyelv. fisrsr0s 4 6r0trr! vacanra orxrEn. sotB 4 honba. e{Pt[ lha mdger a 117 o. nelftl a ME s|/. hiinyol.

.:a | 2i .lhogic sentencesq..e169". Valdszinrilcg azeft. g . flrErzE O [fi] . fasj/.k6r.D [l6ld] ( 4 hides.ajonr. Hoz"llir.irl.i . ) CLlCI6e! i..lalol hdronrszor l:issuh. hogj/ lefagyasszaa rezmajom to1{6t.Olyan hideg !'an. .d a kihagj/ou helyekre az angol megfele16ketl hideg r. rnribcil co. nreft igcn liellcnrcs rilmuslial\ Ttgy probatl Olvasd fel izesen'hangosan a koveikeT6 trron. r i t n r u s b r no h a s n o d l Ir's coLD EtioucH ro TREEZErEE aALLs i-NAtru {ud0 boh o bleem!nh] d [ih| told l'lagyarul kb... ( A j o b b o l d a l o n i r q va d u n k s e g i t s € g € a l i i e j t a s h e z h o g y l i b n n y c b b l c g l c n a n r c g t c l c l o t . .".tltg E ordr[i-NlF] pedig azt hideg van ahhoz. Moft^Erln'lllki) D. ragyaszt. ho$/ lcfagy l6lc a rizmajon iitk.]< ft.. (Az jelenti: . merthogy a sz6 szerinti iorditas az lcnnc: .udsra megjegyez.Mrs [b'is.z hidegmaJom b'ivos majonr m e g i k u sl a b d a k |negta$/asztani a majmot nrnlr ll Rendhasyo id6: m. l s 6 1 r i j6: nrasodili) h. .a n i .lfir. l y e k e t a z a n g o l u l t a n u l o k t o b b s ."a nM. sikerLll c nesjesyezned. Biiuiis mondotok [ruirlil !?!nidnttz] V a n n a k c z c k a m i g i k u s m o n d a t o h .

Olvasd fel a lersik€ket. De hol a beig€ft halad6 anyag? Nos. hogJ rovid li's versikehet gyar tasz lelnh. ltt ^z . Ha mar olyan halad6sabb vagy. a 44f.e ? Ez se nehaz lliszen a auE uqyanara a ke! bet(re v€gzddik.. E En lerenenLil teny'eg ilgy kell mondani. rol\ron nondoqaliih Jnqol Jnlar!'. + Ja. teljesen) szavakat nreg tudja az €mbcr hnl6nbozietni.d. llqet ok6r 6n is tudnrEk Erre:z oldalra azt fogod nrondani. al{kor akar nraS/arul is. (Szerencs€re ugl/anez a @ur€rr€nem igaz ) zattT. Kb. hoq/ az angolul tanul6l{ liet rEDlai.:1u . fta lehet..{rE [bijk].e . Ahi .\u"k iLmint azt.. ill€tve meg iudja jegyezni.n. ahkor angolul. amelyehnel{ az a c€lja. hogy -Teljesen igazad van " Ezt a ve6 ket ezert az I t6 . sz€ p almo k ar.az nyer. (Azert adun[ forditast is. DAir a mer(€szel). amilyeneket akar m€g mi is tudnink kni. azaz GooD MaE. csaszen. RAKE sijt. ho$/ ilyet akir te is tudnAl irni.ll it hiit ijrl a r€ljesen isazad van d u Is HEBE sacE A rntna ^s a auEr sm|?Iiz dti sztcs s:ing i'hii6t '{iiil + van olvan hogy csendes lazadas? fler csak a h€lyesir6s van hatra..) g vou aRE auE Nanr. ha kezd6sebb. nlelyih melyik Ugyebar majdnem ieljesen (+ eunE) ugyanaz a kett6. mitjelent a erltrlhijijt] Eg€szen elluntet mind€n bajt a @urElhiii]. nrinel tobb szot tanuli meg azzal. hogv a kezd6k se maradjanak l€ a verseh uzenet€r61. ig. hol az .. olyanoliat. 1LEEP rimelr C Ypcrces A p€h keny€ret r. Erre szeretn6nk buzdiiani. €s utana m6r mindent fogsz tudni Sz6pen csendben rajoti. itrrc li€t rovid mii.irni. mint amivel a magyarjel€nt€se kezd6dik: arrtE 4 ieljesen. le$/en.r (hii tl (+ csend€s) 6s a arrrE ([hijt] (./r3 {d.lgrdndit eliPtijt ] Jo €jsza kat.

To WE cAd't AFFoRD Buv a BoAr. lehet6sege stb. tja Sondot okoz a mondatok jele n t€se.r ] IIYEc Arrot D A floLrDAY mls VEAR. A kovetl(ez6 mondatok kozLil hnzd ala es mondd el haromszor (ho$/ megjewezd) azokat. WEc n'r aFroRD ^ trEw cAR rnts |EAE. @.j-FoRD 0 todl o N€m ensedhet€m mes masamnak. hogy Fordot vesyek. incs annyi p€nzem. hagJ a WoRDpLIrehan t€kben eluralkodih a ma$/ar nyelv hasznilaia. amelyek igazak. &6dz erc. ezek a szavak segiteni fosnak: tozrrivll0ftij] .n. ideje. 6r' u [btio \ es/. megteheti. nr E RetrdhaE/b t id6.rlborlo csonak. hosi/ Fordom le$/en. mE. A z j l y e n e k (as mindenhi mas) kedveeri alljon itt €W egynyelvii mem6riamanko. !asrror sr. WE cAtr affot D 7o Buv a aoAr. nem fogod elfelejteni ezt sem: + mesengedheti maganak.lmb?tiir kln . forr.O Ford olyan rendkivnli mer' Val6sziniifes sokaknak nem fog t€tszeni. . hogj/ Fordot vegyen.-rcRDh bii d lori] t0'd e' lvlr rord megengedhet' maganak.lij kiri . ebbpn r/ e\ ben. (.ffoi. WE CAN AFFOBDA IIEW CAfr TEIS |EAR. I can'r aFronDa rorD.F llsntl a l 5 m p a ) k e l l k e r e s n i b e n n e a z a n s o t s z a v a k a t( a s m i l y e n o r i t m r a j u k l e l n i l ) .vahici6 ntardus. van rd p€nze. t IR FqRD catr arFoaD ro sul .Ltnlns?illi]a id. Ha megjegyezt€d a l€nti k6t sz€p angol mondatot. hogy szint€ lampassal \LA.t btt r:: | 27 . WE cAt'17AFroaD a doLtDAr rEE rE^R.rlkirl o auro wslryrl + iJ 'fr/rli'd < e\.

AND ttE Drsn nAtt Att/av an t mE sPootl'. ilyen de naqyon unfutnmn[nitltv a ane t-MtRtlbn] bennszurbtt kai ll8 1* . . nagyonangol (o vrnv a runsenvxnvm lr'tnzoi nasyon nepszerii. hmcn)'P. sufin vid hnd dh'an M o s t o l v a s d e l a h b v e t k e z o( n a .r lil hi >.. amii iti leina litsz: \or' diddl lhej dudu ffidll htsnido ldd liu dlcrmpl diininl 6tl'i ldd lirdldos lift] ldd szi szrcs eponl Iiu di o-VEJ d. Es a tal szaladt.nv-ben Iib.b O Anqolur. alo'L I AnD rEE FIDDLE.\. W nr IIEY DIDDLE DIDDLE . El6szdr oh/asd fel hangosan. ctuL^uaHED To sEE sucH sPoEr. Amolyan nlon.2 -. versihe amit a f. A kiskutya csak nevetett. TdE cow rut'rPED ovEa rrE tao : TEE urTLE Doa LALGEED fo sEE sucE sPoEr. gydhre'gJ il!pn 1lR{rat arttr lrogj/ p ldiul J/ qgdLhr Chr. -' nej dndii-dtldn A macsek €s a hegedfi..' ' '). 6voda) ianulnali a glerekck.r. Nag/on r6qi.. neqerur\^!asF bon)olodihr.lr rehet R r'. vitte a kanalai.oitr\.n t nttYr' " l. (4 rl)Rsf.ldJul. egv '4*'r mert iget san6 sokkalszebb:z hogv iqy nc'n ajanlatos hetkoznap hturi .rjz ki.i. A ieh6n atugrotta a holdat. c?'4 t ruttPED .\b. m i t i s ? ) 6 s n e z d n r e g h o z z e a n i z o t n r e r t a z e l h 6 v e t _ kez6kb€n az is fonios sz€repet iosjitszanil IIEI' DIDDLE D'DDLE TnE c^r aND rEE F DDLE.l6ka rignus..lD ntE DrsE RAfi Awrl w A megvaltozott rajzokalapjanird tra a versilr€i. Ho$/ litott ily elvez€tet. A.izd.llurserg Rhgmes {im] nagyon r€gi dolog. aztan olyannyiranenl f€lejtih cl.z indiadokat.rczrrr lve inglisl). IhE / r1dE rtnlE m.si ind iin a 7d Lttu Isrns lr6t' lilil it'dzclins4v ov.

Mll.. aw.Gyorsanpr6beldkj. '-'. hcl Cttct.runseav-oen: be angolull A vercikabenvan nehanymrill idejii 'se..Plegadjuk hozzajuk a tobbi alakjukat.! LAUaElitt. ha az eredeti valtozatatotkivrilrol megianulod. ruNED.//EDlihla . ho$/ mit isj€lentenek.(. runpEDlr.IIEY DtDDtE DrDIttE IhE cAr attD nE .nr'l a " rJ ltt .. aln xutlnt.. J6ljarsz vele..tidil.. ra p(ovEE)Iaz.rnll '1 6t).A k€pet is barmikor kOnnyen fe$dezheted hozze. u:' +'.naS/onj6 Ks szavak vannak benne. LA.. LAUaEED.'*'. t€ m€S ird mellejnk.'f:.. Do<j LrucEED IO SEE STJCE SFORT.r.r'*--^ i?r 'jwF*'*'7. hogy mennyireeml€kszelbel6le: .6n n. nE cout rutttrzD ovER rnE nn unD AtlD rEE -.

nr najottel? Pr6bald meg el€nekelni angolul .. illetve emberfajtat.rtvotvlhd?l in hr?] | [t/rth mivins id gdn-lird ijlzdt it v|l d roiii 6i d lok!:l I frjrsut /yE. . Pldzs. harom nagyon gyakori ig€t ezek kozril az egyihnek a rendha$/6 mnlt id€j€i is (a nragyar miati arra volt szrikseg a dalocskaban). rEAyEslliNz)a aff"hdnl c z6rd RA&utrlrhit) 4 ny(!l e J.lUhot.. . l0dl ldxennelr & l0 qrn-lird bus '€vat (a 6EEti-LE^vEDsajat tal.t7 rrasr I toLttEr tr w.elv'leg l€hets€ges.I.r . t Iy str't's coDtt orEEn atiD a LoaD JunpfD our or tdL GFLEattAtFDBTSl' Kulcsszavak.uhot. . zarn tia mir m€gtanultad a dalt.md usrik a Mv solt's coDnon'Eibijernz g0d'i.s a lntvltvttrkrhthd?l Intvrtvd. itt rr€fab6l. a]{kor .:i. nfi ij l0lsd |lid {nij !{m godnri0r i. mi ez: . i g e s t b .tmany: . . sod. uhot.E r[li4 tbsz. a f€nti felsorol6sban 'rd be mindegyik ponthoz.. egJ ionlos k€rd6sz6t. rudni fogod hova kell alapos hajlitasokat t€nni. a m i r 5 1o t t b e s z e l i i n k .oldlevelii) .EAr /EAr wEAt2 wttAr ts . hogJ ngyere.mi?! Vajon melyik magyar dalocsht fordiioltuk le ilyen n$/€sen angolra? WdAr wAr wEAr wE rwE r ttnar wna/? WE^r tlnAr MAr wAr a. | 30 . . tia naS/ot j6 a halti.ovD[ntt) (iftt ts MowNaIi. niittgl) + rubii I Inijd.i.i6rl komamasszony (sz6 sz€rint: a rian kereszrany ja) rolrrllodl + rord.'E^a aaBstr Nosa Fox. m€S m€S ket sz6t: rrsr. Ha megranulod dalolni.'oyrrc n rdE creEtrLEAvED sus.. kafhei gyakori elbt. ho$/ k o n k r € t a nm i a z a s z ' n .

Szerintnnk el€gjol eltal6ll sz6' k€pzes. J vahar rcr { rcd lD. hosy a megadott n6gy sz6 koznl melyihjel€nth€ti azt.rircs.sz6k" sz6 p€ldaul eppen szeketjelent €s nem karalab€t.rsz lhos. Balsnlns. ho$/ "iolakod6. h o o ! h U z n i m e o h o o \ . n r . Ekkor te igy k'altasz fel (va$/ legal'tbbis €zt motyogod magadban. €s neml€kezni arra. Nem veletlen. ha mindig mind a n6gy sz6t liimondod.*hosy "-. iii.hoq) .m.: ez a pasi milyen fl/srr lUl6ro r69i giirii tudt6k.tenti. o. J h k o r b i z L o s r ne h l e h c z e l h o q v J n q o l .h. ftr. |IEE. hogy melyih melyih.y p€rc lti {o'ir] o kai sz6 [vcn Ha m5r jaft6l olyan boltban. L6ssunk egy ExaEFLEt ll. az $cE PAacn Isnlrcs. hesl Ds' Jtni.z-emoer hrlrJmos ezeket a dolsokat esyritt megjewezni. Tippeld meg. tutncleitq. Lusfl.. €r6szakos pasas az ajt6nal udvariatlanul el€bed vag. Es maris el5ited a kepr €gy boltban €gy kell€metlen. os. xtnc.s. s:kcd Pliut6n ellen6rizt€d a megoldast. ttq cnAsn.7 petda) ana. 1s. l1€g fogod latni. es betolva az ajtot beviharzik."rr. .. Az angolban a prrt sz6b6l k€peznek €gy mell€knevet: pusnl[Wsi]. titcc austt. hogJi a szavak jelent6se 6s alakja kbzittt kapcsolat van. ho$/: Val6ban a rrsraj6 valasz. ime egy csalhatatlan m6dszer.q. n\a.kl.slr lpuslE. mondd ki a szavakat m€g e$iszer! Segit- renres u €r kel mndani rem er'."q a. hcs. hs. itq.]tr . mond tak 6k (mar a r€gi gorogok is).. banhban stb. ltt€n szeretn6nk beb'zonyitani. Ez azt j..lrrs. hogy a .truo urorcrs ninill + es. ahol az ajt6ra nem csak mawarul van h i . llt.I'ii.One minute . hd . t o l n i " . r lc z r n a \ mondj. 'rus. ddil sr\c.g-lAqfill. er6szakos". b. hosy m't is keu csinalni.j' I rF ltl .r. hogy m6r a r€gi gijrdgttknek is hennyire igazqk volt.asv t asn c. hca.

) Ezuian mar csak a masodik Ejzot nezd..Ih$zinl lvlost j6n a tombolda..llyen esetben ewszeriien hizd ki a mi javaslatunkat. Mig a fels6t sUr6ltd.. ahova mi mar irtunk. hog. Ez onnan van. n€zd mes az nj feladatot a misodik k€p melleit. ha' nem az n$/ van angolul. az aP a. zsupsz! Ut6irat: A tipikus angol hazban persze k€t szint hFdr|:] fent. megvaw. az nem hiba.1e". ami neked azt az iuet6 szobai id€zi fel. iuetve csak kett6t. lVigazzt tla azr latod.jellemz6" hangokat adtunk meg. cs pr6balj eml€kezni a szobak angol nevere. Ugorj neki.) Amikor [$/ gondolod. az illet6 . (Oda is szabad.re. mert akkor oda a hecc.Hongoslok6s Itten l6isz ket szinte megsz6lalasig azonos lakasahprajzot. Ezen a aizon szobara csak e$/es. Els6 feladat itt: irj be minden ures h€lyis€gbe egy olyan zaji. BA rHRor. ho$/ egy el6szoba-szerij ftiznAl az van beirva. Az ugyanis neki a n. a Doh|tsrA'ssldentzr'nlmeg lent. hogy a lepcs6 angolul rra8slsd.fel" a Dow pediga. A fels6vel azt kell tegyed.y E LL.a). m€lyik szob6hoz melyik angol sz6 tartozik. l€het6leg ne lesd meg az als6t.. ttt rF . hogy j6l megjegyz€d.

hogyan hcll leirni 6ketl llidiiclietl kirily es hi riin6E lndhincl llinq h d bndo.-6 (a kb peryva.i ltiir4 E TJEn r"resreqe:Jnurnn'rondh . spELrls. amil{b6l czch a WonDpLus"\tellozatban. rod'ra\ cak d/.r . csillas. csuszjk keletkeztek? A cuszalista alatti f€lsorolasban minden szot megtalalsz. homok) Erw.kl. mik voltak az eredetik.' d 5 7 6 t a n u l oi s j o l r p s / i .l. [hii] 4 kiralyn6. <.c0b] er o ras. o b b E r r. [''1116{ anya.ntl: sreu. . h a g y a h r .K lisraia Kbvetkezz€k az angolok altal 6llit6lag lesgyakrabban elkovetett roNGaE m€g tudod-e fejteni. p ' idrrod mindrnprpr' d MF 'oob"s sz1 . amil fel tsgll hasznalnod. u " 7 " D JJ r n e ' n . snr. I E. tanutand6 szavak kOzOttrendhagy6 mnlt idej( ig€k A netolrn.y €g. amib6l {ider(l a csuszak eredet I IMfi7 SLEEP VEEv ''ELL IIf usyes vasy. [sqd] 4 betiiz (irds szerint).0.s\.l t wntl ron ms na li viittu hndzsoll I Don't sPEAt( vEBv $ELL d A esy a€les€S alhs6hoz az liem beszalek naS/on j6l €gy esyszem€lyes 6gyban.".rr. --- h" -q! --. reres€s.l ind3zinqdl + o l..d vcn rolr i '/e\e i. d' . cslszih Ezek az angolok mindenb6l listat csinalnak. (sok e$/6b gyermekbetegs€gtik trellett or Boor or ftEcoltDeben lginbz w Dlddzla helyilk. "gy -"st . brdl s?ril lii dont rrdv. de csak a kiejiesi .nd.lrJil] o csiszrs./ 135. Ezeket tobb ahed|i'J B.yszert lorditasi feladat. bdt ezzet is a GumnEss YJgr J \Jqt "lkeped.I bit].) A vilas nlisik fcl. sLEEa sLEn aml:rafl. mesmosolyosid ciket aztan megis minddr iorrucn clfoglJs.nn oF Ltsrsben 4 ([buk lk?tsr] List6k konyve) kitzz€ is teszik. [d..longue slips + ngelubolt6sok [hng]a nyelv (amire raharapsz).**[hor] D e ' r a c l i .itirast fejtsd meg azt is. . r n l i s l i k h o / n t u l I t sLtP.lsJh]arszik lvijfl A tanuland6 szavak gyakorlAsa kedv66ri ime €g.:t I tB .idl4 olvas.

ened'e. n s E ll4 1* .ftr6eD4 eono *ont*onolt| R.id) teopAtd sdEflrEsDls. e l . snowl somooor w 1 1 56& tllsr. 7. mint n€gy 16. 3. mit szeretett volna mondani az egyhazfi 6s forditsd le azi isl Amit mondottl OoD ts A s ov.rrrldiii] + d€k6n (vagyis magasransn egyhazi ferfii) qrff'[hir] + kiralyn6 + s/ttEr sEArls6surhlli!\\tr/hdr$fi] hely€re kis€r valakit I to. I g y u n ha IWunh 2- LET US DEIIIIT fO ME AAEER OI. r . c LEoP RD.o.D DE^N.ovrra lhving] szeret6 + LEoPARDl. srolrrolsfting] s l6kd6s6d6. Akkorakat botlolt a nyelve. s eo azokat tanuld meg rendesen isl s6l. hibbant ill. gmhzri.sir. ho$/ lasd. I l3I. 2.E /rldid+ r\edves eusEs[hi4 <. l J b 6 l J n e h e d l esii o b b a nr e t s r o s z J \ d i r r r m o n d i u h h a l o i ) . s.qr" -. O Rtr]Esy6 m.rl. 4. de ehhez el6tte meg kell ismerkedned n€h6ny sz6val: l.'h. Szeretnenk bemutatni neked parat a botlasai koztil. fumkod6 + .l. e. mit mondoit Spooner tiszteletes. 6. igy talan mar le tudod lorditani.r 'd" sp stro. 8.lsill.fiAl a pAszrol .-|atza4' Inr Lls DEtrfi ro rnE alzpotl-_l Ennek lorditSsa.Spoonerisms [!4dndrizdm4 Spooner tiszteleLesen mindenki halalra rohogte magat. A forditasokat segit_ s€gk€ppen mindenhol elkezdtnk neked. srid.6t/t L4?4. ooo rs n . homohos ol. a maradikot m6S es. UUna tal6ld k'.[6ld]o iir€s . Isten ?.1 + varr tz.EErlcftl a teped6 Hrizd ki azol€i..4) . Amit szer€tett volna mondani: ?otditAsa: lsten t-. amiket mar ismersz. s.tt 1it1ii. olvasd el a maEd€kot m€g egyszer' (lYondom.yszer!)Adan $/orcan csak az angolt.

lgy tdlilrunk 'gy bek rminr d "ne nnsr or n)r'tl amelyb6l a szin€k€n Kvtil a -teheraui6" is megtanulhat6..4 scrtrfll !!nf. hanem azt.xE{t.mar €sak az€f is neh€z Kmonda' ni.llc 4 nilt a d xrrcn.s.fordit6ssal" e$/Lit!). pr6balgatni (a magi/ar valiozatot is. d6'.. 6G|.thrdd neadiunlnsgoldisl. ho$/ "t6r".teker. . sir 6 ctr. Aot$taalruaLEIPA&D. trA6E. merthogy a sz6tanul6s a lenveg)! csak a halad6k kedve6rt emlitjiik. bel[tdat.rul 61]e'Ei nnrt E Rendhasr6 id6: s/. -.olvasn. vagyis n'no de [..usr. Tess€k remekbeszabottat.. ho$/ az angoiuan a nyelvtbr6ket is milven szerencsetlennl nevezt€k el.llds a leles6g6n6k.arv egv 69tban egFt. csangd/csolstt t. aztan twiszrelj mindkett6vel esvmas is nehanyszor Veglil egy filoz6fikusabb hangv€t€u gybn$/szem . lgyunta hah6kosnom0to!. kel/'szfa.':hllr] vesyes keksz (va$/ mi) ssean+ Ivlinclenes€tre: rr.mbJrlone]hivi5h.G't 6|eg |ttt 010 LEr D^trr N tEE !. a m e l v e k b e n i o k i s s T a v a hv a n n a k € s a m e l y e k n e m a l e g i s m P n P b _ nas A trooDcft PIPE'l\ezderur.{ o (6ssze)kever (u$ie ismer6s a "mixe{?). g6rbrll". ing soLDERa kdlona Yondogsd e.aLLs ntE rotrEr.'r Tehar. hosj Lalojr'b ' A U q r a n n q r m i n l r 1 ' c q l J r b a l d p J d n o \ e t 4 \ l a n \ F r h .eseg' cuer6n: I ) Z s u z s in d v e r e s a r € t o n a h 4 ' 2) A kabnak es az ingek + 3) A teheraut6 as a kekszelr'. I$/ekeztrink olva_ n o h a t v a h s z l a n i . hthrtfl szuli? vat( stttLr. na9!0ni6l renalsrom . .9 TttD z I AtlD 'EE z nd?nhi isJ 'nond. m€rt kbzben minduntalan €lgondolkoziK az ember' o r nD srscarrslnilsnhi. rohrn .nylista. I\'ISE shot ttEt0 ttr sEtr' L a ledv. $EL wlt 6.t 0rrfl.v gvakori L'EN mal a r LI av nERr Inilittitilonl e/ ut6bbrl {ta"r'^cFnek lo hatondi r"hetaut6) meg a dohrori .otrt.16. hogy . ' i r h h o r ' \ 1 . masio2i* rnl.o. xale laLLs.rara. 131. coLl mxrEr. aE! f0fli[n68. aslirilyn6.kah'nholozir4 '''tth.iiin] Jeuemz6.r \ r ' i s h i q r c mddhatjuk.csavar..r 0 q"f ludluk. A iaaori ronnnot visTona eszunkbe iuloll hory: ISEI SasE'' sEwna StitRts rofr a softI ftt edld?con] lsursi n5v€r inget varr a bakiihndh eding rorDrr 5. FnEatartss' srrss .r6tffrnflr. kanva' rog.rs nng).rdhrgyo idEi.tsl0n o. oLD \t&Eur tu nE atEEn oErr. PrrrsE rE m xr stt'fr.m ^zt ielenli. El6szOr is: a rwsr n. hog. snrEsa novep srpEo (a ma$/ar . ". tir6ly 133.longue turisters + ngelvtiiriik lhngrvi3.:.m6ltes 100!inl lsitn s8lel6 Pdstlotlft liitd6sidd l'. sr6l.J .0. FBEEE llltrEr. h o ' J n r l e r nl P J r . At angol nyelvcsavar6k viszont kivaban alkalmasak sz6tanulasra. 4) Ve$/es ingek a lhh.r0v.t t 3 5 .

fdrydd4 n€gysz6 llyelvt6r6t gy6rtani egyszeriien smafu. A k6vetkez6t Rich6rdnak. Prob6ld ki: fiomfio sPEcrAL atmmc (Nyelvtitrdn€k a "semmi krilonbs" se semmi! Pr6b6ld csak kil) + ei€detiles szuka (.s nooa frrc ? bi?i fudti?rl o kb.. EtcH' sz6jAttt<.: vrdrl4 k€t sz6 a torr'ra ([meing] semmi)... Irlelyik szajhaE sze96ny. t"hfi -*[triiitiid.. aztan persze Syorsan njra. mi viszont.pooE. hogJi . valahanyszor megpr6b6ljuk sz€pen esytitt kimondani.. Teljesen nonDalis angol szavak. ami azt is jelenti. sz6tanul6sra pedig igen alkalmasak: a lenyeg. magyarok €lhataroztuk. iprcrl. egy kedvenc tanitvanynak kdsz6nhetjrik. Iegyen.eil]d knlonleg€s). T€ss€k megtanulnil wtucr.*c a ustan c nret!.. de a meo E cavai reke. hogy min€l t6bb hasonl6 hangzasri sz6b6lWatsunk mondatot az sem baj. hogy naszins szpesitl.szeg€ny. hosy ez is ro cr. mert helyesbiteni al.. ha kicsit lurara sikernl. liekik valahogy sosem t(nt fel ez a lehet6seg. ho$/ mi.n6st€ny kurya) E ffi vigyazat. va$/is semmi krilbnbs. &rcE .f'l 136 ** .arurk. R'ci? h [vi?s Kulon j6pofasag benne a .o1 ""'" p". gazdag". *-".E ruxsrEel]Ing itditl (4 nyetvtOrOll.!. ([34.I minute-4urords + lftnnidt]+ e$/ perc. hacsak az nem. I minute-2uords a kn minftl esJiperc. . tenyleg noftna sEctrL..

azaz hogy viselkedjunk az asztalnal Keleti Pu.Karad Words are all we have paradoxical statements 4 paradox All'tlasoh lvlegis... ' Can I hav€ a glass ot water. EI N ON|r|sH. te 16. .6 r5a r59 140 t4l 142 t45 t45 146 147 l4a it tlt .minek a partja. Little R€d Riding Hood €s a farkas Az alabbi 7 sori azoknak Desdemona.HOl R BNEISH 8. Please? Nem tudsz hoszbnni? riotelEuroPe Table manners.

please? U$/e. t\a ki nz ehnrlt kat percben azt. tla oedig lem resselizel. ho felvinni a hangsrilyr. hogy m€g egy pohar vizet se tudsz kerni ansolul: ConI hove o gloss of ruotct.jlF . gondol. Can I have a glass of Nater. pleose? o v6tt. Igy valahogl/. Es amikor legkozelebb magyarul k€tsz egy pohar vizet. J.l5ttl1it'hrli4 Holnap reqqelin€lqondolj ni rdt k.ny€1 ugye nosr miLr ki is 'nondtad hangosn? Tehiit: atr . | 38 .r' Ez anqotlt MAD. magadbat sokatmond6an csak annyit mondi: C^d I 'eddig A csdk elolvastad. veqan np leleitsdel vasvis ui .m. akkor am sondolj. rnilyen jo l.l ned nkkhor el (csak a frocliuls kedvec{.trne h. r€sqelizn. milyen j6l hangzik? Akkor most mondd el m€g ketszer. it rmFt eszel. llost mondd is lri. mert tuti. szarpkl nreq ho$ eddiq hinJszor n'otrdtnd r.jniia xo{.Csak." tlesjesyz':s: A 'nasik szokrsos. h: Eppen azt eszer n! nenr rkko."D . Ihnij hsvsl{$ov tli'l 0W. llogy affiD /M m. hogj/ ne mondhassak.ikiz€s a vajask€ny.r rhir hoqy'nost appen egy 'E Drt azt is ehetn€|.

k. aooDDvEMrc. angolul nreg vegleg nenr jelent semmit. mi? Es hogy allunk a . hogy a "j6ccakatlig .ooo nowt\o lqur nonnlsl oooD amwooh lqrdihir-NuNl. aooD Mcrlr'nak ir6dik. Ezt megint inkabb angolul szokt6k 6k J6. amikor azi allitom. hogy nem gon dornak arra. c(mD oRnna. hogy (Ez a "j6€€akatot" isy kell irni. hosy a rot'oRqowltu-l4h|l 4 holnap sz6 sze' rinti jelent€se 'holreggel". Ez6n $/orsan feteitsd el Torcn^ott Is . L6bjegyzet helyett m€g €$/ kis j6pofas6g: a MoRnneftgi' es alaha az angolban a Fanxow. de mit mondanak reggel ut6n. Lh.:a I t9 .ln6t 0blonl. hoS/ . egyetlen angol anyanyelv( se'n mondia. aggodalomra semmi ok. mert 6nekik az angol k6nnyebb. mar masodszor olvastad. hogy "j6 napoi"? Nos. r. ad 2. es mag eccer se javitottad ki bohitm nagy piros iollal.toDEvEMDc lfud tunind. Tovonaow 's 4 flsrrrl [ [iu-140d fisd6j] llolnap halnapl. mondod te.Fz rendben van.) Masodszor is: ansolul a .i6ccakatlal? El6szor is mo dani: G. Yondom. Ha eddig azt hitted. l16s hiteles forditasokat "j6ccak6t" jelig€re a kiad6ba. As kud nijt]-nak hangzik.t mondanak. ak\ot tro p$o6E". Ne jesyezd neg.llem tudsz kiisziinni? Ugye viccelsz? Tanyleg m€g azt se tudod mondani angolul. r. how "j6ccakat" (most olvasod harmad' szor).lyerl a7r mormori. Aj6 dalutan csak eslig tart.j6 €ji. hogy . rwR r ez t\o6mnrtsem. Erre p€rsze te azt rarnAd.toR:wt'tc. j6 €jszakar" stb. Kb. how "j6 reggelt" vaqy azt. De most az ewszer tevedsz. ansolul volt. azt jelenti. de ezt nem nagyon szokjak tudni az emberek. Ezeft v^n az. mert ad l: ez m€S magyarul is hnlyeseg.. ehelyetl egy vicces fordulattal holazi mondjak. mint n6lunk is. hogy semmi probl€ma.h. hogt cooD . sz€gyelld magad. A gyakonas kedv€€rt azaft most ird be a megfelel5 rajzokhoz. "j6 est6tie1" keu koszOnni. hogy kora hajnalt6l d€lig azt mondj'. c(mD ArE&floon. hogy dooD meg aao. Ezt p€rsze nem magyarul mondj6k. tiogy viccelek-e. lvlert este.FrEflyoor.j6 delutani". meghogj aooD rlcfi.j6 napot".

ami szinten [&bil] (vagyis . hogy DotiBLE . csak vigyazni keu. mei( a jelent€s ilyenkor nem az.t iigilh. hogy "esyszemelyes". A sz6llodAnal azonban jobb ami sz6 szerint annyit tesz. de csakis foldrajzilag.egyagyast"jelent) as DoUBLE De srcE tehet maga az a n6. 4 ijn sringol 6 vagyok illetve E arrsrliqlis].k6t6gyas"). Ez az. hogy Angliaban a CotmrEnr az mi is vagyunk.t *ntEDlnuidll"n6s" illetve "f€rjezett".kfiilzt]. a aa&tr. Ugyanez elmondhat6 a szobar6l. mint gondolnank.de teh. hogy .Hotel Curo g ji'ipl lh6-IEt Az ansol szavakm igen jellemz6.. k€6gyas"). Ennek ellent€te pedig messze (vagyis.. minl egy panzi6.Csak arra h€ll vigyazni. vagyis f6ldresz.dzl a in az z or A sneLE on ^ tuusLE.. k€tszem€lyes. szavakat magyarmondatba. amibe r6ldmjzilag percze maga D cLA Dlit'gli'ndl beletartozik. a eYn|tonuite ird b€ a hiSnyz6 I Lr.kontinens". ami ia( (+ annak. how mit rejt magaban a HOTEL feUratn €pnleL mint ahogi/ ezt azert mi is megtippelheljiik Londonban (vagy barhol mashol) j6rtunkkor. hogy ieny' leg brekfoszt-nek ejtsnk €s ne Paldaul breK6szt'nak. Csak arra k€ll vigyazni. Cyujtsd ki a fenti .. olyasmi. ezt viszont az angolok ilyen kor6n r€gg€l n€m tudnak mire v€lni. illetve "n6tlen". va$/is h€tszem€lyes).Az 6sy lehet srtarrlsringdll eg]iszem€lyes).F sr a reggetit. sIR? lii szin$dl d dlbdls:6tl 4 u m m 2 l l \ € r d e z ia s z .ort|idPl. hosy nem az.t rmuBLE (+ dupla.Ittliil. merthogy a conmwtr egasz veletlennl annyii iesz. hogy ne ha$/j kiewet se! t4o rF .irasrileg mbr n m.meglehet5sen siirii szOvegb5laz angol szavakat ma$/arjelente_ sUkkel. lehet srraLE (ez esetben azonban ez . hosy . Tobbet €s Syakrabban. l l o d a i p o r t i s ) . hogy "dupla. de meg csak nem is "egya$/as".vztrrrrArlk0"ri-[Ctltijl]. Vigyezz. aki ott szall m€g.esy as regseli". vagJiis"h6zas". Vagyis.. nem pedig hoteles). A rE jelentiaz agyat. iltetve f€rfi is. Az EtleusMrEArcAsr-be viszont minden beletatozik. rco no aretrrtcrlhl end h. BREA. aki belefekszik a aE -be. mert akkor az azt jelenti. hoqy "br€kelj gyorsan". hanem az.E snicE BEDs. ti.kontinent6lis". jelent€seikkel egyntt. hogy a magyarban is hasznaljuk 6ket. hosy "hajadon". ^ colvnnE ral azt Jeten' ehet co. ami mozdithat6 a konyhaban. hogy . hanem az. vagyis traf. egy angol turista ugyanolyan kdnnyen kital6l hatja.

amihoJ az angolok.Ptrstetn6k magukat. Te is. minl k€sei leszarmazottaik.rrFt b.Pkin]az han€m hogy. mert az OlLlkbenvan a sz6juk. Mert p€ld6ul.tr-et hhjtl hasTnaljah.:lF t4t .ndn] El6sz6r is mossuk meg a keznnketl Azutan Pedig figyeliLinh r€ndesen./t v€letlennl pont ngy tartj6k. az angolok a Fon -oi fo*l az asztalnal as feijel letele. Aki mask€nt tesz.annyiszokis -ra. mily€n furca 6s illogikus szokasaik is vannak a ktilfOldieknek. mint mar bizonyosan tudod. ha nehlantan p€ldaul a sorr Iszitl ev€se kbzb€n lecs. sem oll nem sToktak megmelegiteni. menhogy az mind mind mask€nt teszn€k angolszaszok . azaz ink6bb felesziink Ielostol a sziivegetm€g egyszer.9roolYnal mi ) A KtvE es a fl)RI( hasz' [s4in] eszik. mint meglep6. [ftd]. majd esi/szeriien teesznnk. nalab utan leljesen inni hlal ncm lurcsal A Pr. azaz hassal felfele tartjak. Ezt nem az€n teszik.de az angolul irt szalakai magi/arulmondd probald meg az illusziraci6kala beirni a magyar6s az angol szavakat-(Az egcsinal I n \J /o4Z " .amit r6rakunk.r'b. €s vigan falatoznak. (aondolj csak arra. pedig dkkor sohhJl kevesbe hiilne kia roo. rrl". az amerikaiak meg egyszeriien feldaraboliak a k^i L a . a itukbe hely€zik. Plerlhogy ott sem iltik don.loble Monners ltrilil|||. hosy mi sem n€zznk j6 szemmel.. akkor ne a draga ruhajuk banja. Ugye.jr//4 t ti . kedv€s olvas6. a souFoi 5k is .nFEtalbiil es a Fonr-kat. majd' elfelejtettem. az amerikaiak vagl/ az ausdralok.. az eryszetijen bunk6 J6l gondolod nyejas olvas6. €s a ipoo.persze ahany angolszhAz. majd a trMEot leteszik €s a roatr-ot atveszih a jobb kezrikbe. Ja. hogy a crrstt klin]6k is vizivasra illetve borivasra stb. csaku$/.jl [b0till persze spm ik.

Aztan. Tiz€n€gykormegerkezel.. Azert hadd folltatom kicsit tanul6sabban a bambu' last .a vr. ho$/i S z e r e r n p n k h a e z r a k a r a d i h a n s u l a t h o zi t l .-oFIaNDotr' Ir's . t€nyleg A ciP6t nem keu levenni.peNze . abb6l fula-e Karankra? Hat nem).Lti szannod. . ouR wr.innent6l hangosan olvass.*rsrlwsztl.. (4 meg€rkezik.... Na? a' ll{.IE BAL mn' tEouon' Yoa'LLa nE LL Ptd{ roa uFar TrrD llE'LL EAVE COFEE rrEfrE t1 7t E t_l EAw a cItAI.KarAnkP€stt6l de szerencs€re Londont6lkeleie A Balatont6l viszont d€l rc.. med itt talaltuk ki n€l]j.llcleti Pu. < u k d l e a s 1 e m c d . Hat atjas dolog lett volna nem megitr6kiteni Xarankot. nala tstennek. .soamF?iultl. LUcmLL Ir ts z-. hogy nem birjuk iovabb tAoaDPLas ide. az irany njra soutt maid soum'aEsa naid nirc Karad. gvere (m€S) beljebb' N€zznk csak Hajbd fel. K€pzeld ide most magad. t h d l s T o t m o s r m e g r a n u l n a d D 6 l j h a r t a a . neh€z idejutni. Ha m€gis szivesen eljonn€l ide hozzank. Kortyolgasd. K€dves tiuronos Baratunk. annyii kell (nagvon) megjegvezned.o flrE ?----------J oF LA. ami most mar a Te Kar6d is (llost majdnem el€rzekenyultem. (Kepzeld most ide magad.+n€l [10n] furgon)j6unnk. ez egy Lona Lo Gllot'g) A rouRtEYre kozet dt 6mt kell srAnor*rijl r.llor6d Az€rt emlegeijiil( furton-furt Kamdot. o.JJJa? 6s srA'o'[s?t6i!on] rounxErld. p€nzt kaDunk-e €rte.) Kared el6ny€ €s hatranya. o problema? 142 . eml€l'szel_e m€g azokra a sza"tal..lan'il ensrlkal. himegynnk 6rted az albmasra. az intim angol bet€tekei k€tszer_haromszoris szapo' razdt) Sz6val..m Ha tehetjnk (pont l7 km're a Balatont6l).e s m o s l o l v a s d l e l O h a n g o s a n k o v e l h e T oh e d \ P s h e d e s t : rount\EY A K. KABiDI5 r' TnaMt AoD. ni D6linkaval €s persze Douwe-Egbeds kaveval (e ez iit vajon reklam-e. va arld-RAJv. ogyhoqy mi.tl rrssr (Tudsz kiivetni?) Amiko( vege AERtvE j6l log esni' ha m€gKnalunk j6f€le ittegyis most €ppen 19 meg€rkezel Karadra). ho$/ itt nemigen zavarnak vara an l6togat6k: vonattal igen {sz€pen masvarul c' mikr6busz. nk eqyet. [ar6d a kezdet 6s a veg (o rrE sEan1t a aNDmE E]'tD li-0lniiglnddi!ndl).Esr-nek indulsz majd sourrl''9Esr nanyba fordulva elered Si6fokot Si6fok srA za+n€l at kefl sz6tlnod.rrratD trast [i!d. ltt lio blalkozik Kelet €s Nyugat (o r.i6vunk dotgozni is rajta most is itt rngiuk bel€d az utols6kat igy k€ziratleadas €l6tt l'2 hetiel.ndvaszf]). [ fi. WELq anD ntE11 ltt d€len megkavezunh.

r+ord (4 sz6 szerinti forditas). a ntveE ige peaig azt jelent'.4szavah a minden. It{iid. mily€n t E) r " 'vount ^ flr^r I'LL GtvE n aAs( tl o o Szavamat adom maganak. szavak. azhn oldd m€g a gyakorlAsnak szant felfordit6s leladatot. negy krisHlycsilhr helyett is csak kett6t-) Es ugye a woRDFon-wofu Mrs. hogy milyen arakjai is vannak ennek az ./'roE. hogy elmondjam. I'LL mLL roa! 4 lla nem tatod meg a szavadat. (cyitny6rli.venek rie tinkeLd€t.1M.s26.Elkid (meorart. ez t€nyleq n: syon fontos 6 az egyik lelgyakoribb (es legadnzabb)ansol ige! mnrt E Rendhasy6 id....wosD ma sLAnor'(j. ami nekUnk van".E o.lUords crre oll ure houeo [6d?ir6lvihrv] ebb6t az ALL a "mind..'. xm. Vagyis mawarul kbrnlbelril: Szavak . Az€rt hlaltunk nek€d egy-k€t olyan (igen gyakori) kifejezesl amely n$/annsy sz6l magyarul cs ansotul.a dvefuir.AnoFnek sem uoRo. hogy id6ben visszaadom. Ez persze mar majdnem u$.Eitijndl o (meg)htahla1. szavak".. U$/hogy a . n nen -nyelvtanozunk'..! a T a l i l j a k m e g a f o r d i l 6 s o m a i e / a / u r o l s os z r v a m l FoR ToDAy. . 4 Pl n ez minden_ sahuer Beckee szavai {ua@Dtr. (Egy Kosdolanyi-noveUaban az ex-kleptomanids fordit6 ellopja a forditand6 szbvegbdl.gi|ldn]. Otvasd lel 6ket.nak. hogy . mun f. a woRr>bn es a nAr..sz6. Az ALLon.sz6r6l.ez mindeniink. .F 143 . Ami a legAranyosabb.) lgen pers/e hoqy el n€m rigJne\ezett rrmrz-tEsonl lrod-i. mint a .n".sz6t sz6ra". hiszen akkor mondjuk ngy hangzana.srlrisdl+ urors6 lO lca'r $/Onyorti szemeid vannak. hogy.tkozott '. d€hat azt m€gsem ihattuk oda maqvarul. aztan r:rjra ism€telg€sd r". tuo^Ds. A szavakai a legritk'abb esetben lehet sz6 szerint letorditani.a tua . hogy van vatakinek vatamiie. z. ami mozdithat6: bt b6rond hetyert csak kettSt fordit. megbllekl g nnD E.. ho$/ ne tr€zz utrn! iqer snqaisen annak.. wozDsLot nem "szavak. sz6" nak forditja. mnft 6 Rendhasyo id6: a.l nencrrasyo 'aa ^@. liundl. .uuE. hanem .. de ez nCg nem ok ara.tslrno*bn k'vnl ez mara a tanulnivald. hogy "keves pontot kapolt a sz6r6l-sz6ra forditesera". de akkor sem irgy szokes mondani...' a. a "sz6 szerinti fordi6s". tanuld meg.). hogy Janosunk a llamletben a "koEDs.sz6ra".anaz. Es akkor m€g finoman viselkedtrink. $ o.'61gi1o ua. IE ELL lOA AIEAI W(MIERNJL E|ES fOA + N€m ialalok szavakat. gajr.r?6 ig€t egyszernen elsink6fiiliuk.

amit valahogy nem lehetseges magyarra forditani mert ak_ kor mar nem lenne uqvanaz. lid..'su.IrlE sEnrF/rcD m rrrE ItrNaa + mag$r.ff F!c t6s.3l E fquool'l tEEz \ u\sD. *"r. orn A o 6E. ho$/ belegabatYodtam mialt Tenylegtanutd meg..Ez a mondat angolul van US/€ meg€rted. Gak eS/ egvszerii mondat " Ugyanigy nem lehetne leforditani angolm azt. hogy .n. vag..IMD. .tkldv. Gtdiin l.T.o. tninasl6tli1lI ctr't tu| v'e'l n nr rou 143.fu ar sgtszcm6lye! o sPrrr 4laftil' eirsJ4lolat' EimE 4 o villa.0.tfa n. hogy ez egy bnellentmondo mondat (tehat Onelentmondat. solrn ilgtn.tml tto fltf's rf. Nem lenne 6nellentmondat. mibe gabalyodott fla lii-Dld nemjut bele. negofdrs Eira 19 u\mtt uEtE fotlttvE..0.2l IeuEfouxf t0n0 nafrrl sIvEIfE n ItE. flwc. vEsf. ' | 'rp[!z6l] tr 144 *{ . O a re a rur..r r"br"i iobb6 '"-. tr' lfitl rz ec+z tio Ihgl.rifar sfAirnanvekb6l. .tata t. 1''1EFo. al FrxD n. M n 4 $alval!.ugy€ minek leford'tani? Legi/en el€g annyi. ak|r aDvadcED szep 6lmokat De el6bb ird ide a H6t akkor--. osoanD a t6ld (lalai). 141.0. amikor az ember itt til Karadon eS/ ['tt] lko'i-PJur. elarulja..rileS/ egyszerii A gabatyodas oka pedig az. amiket sikeriilt megiegyezned: Ervtdii6ll6 vasvok unm? Yagv agt.fLL xf L t^u.a. JruP leves.is ker€stnnk eg]/ tanulasra alkalmasat: Az ADVATaED ME FOO| IWENIf EELS flE AE<. hogv nu". Foor4 iul 1a2. ho$/ a BEarrrfs €s a halad6 is tanulja meg Kvrilr6l ezt a mondatot: lhi-olndd ts ldisrs?! liimt t in ddkn.Frrr 4 itreg. 6s kijelenti.tsm.o Porodoricolstotements p6r6dor 6llft6sok h!'t-D0feildl!?tiih'd"bd (a sesits€s rrrPlh. PLAE tinyar.nit ihddg'iondl tanvl6knal. ha BEannEEvag a sza'\rak Iii frr il? ftr Idd dnli dii r. ELr a crez.ocfi es t€gk€pp belegabalyodott magaba.l.noid8l Ahol: tms 4 ez.d lti 6-no{ hqnali lwo o'q. Etsf. hah!).soutl!. ar&tw.xILl nEELS Nekik meg . AKar BEcult'tER szavakat.l uoeo nrf's./rrrleh4 tenni. [6nlilvele? (Pedig o LYa WoRDPLusbaa\'an kis $/akorlatot 4'5 nEw sz6val ) esz€bejobb rDt .joo"repp. sE$Eda 4 mondat.lL l0r.lrl).. Esv6lv'3al katiasv$al' 40. a J0rrfftmeg |(ina|'dl at|in.

ieng€rpart".l r r d anft f 6. nE stn r ! dl rff 4 r.rrea ':ga iBijg2. egy srrc.k. hanem azt.36r. mint magyarul az..a t€nger mellett"A corsl€nnel egy adaggal technikaibb.i . hi!s. tiszta kavics.r adlsialsntl.s SDASEELIS o8 'IEE SE.g ily. melyih a pihen€sl a. lde she t€rk€Peszet.Kiejt€s €s tov6b biak a kulcsban. ahol homokos a tengerpan. azaz mi ved? 2. she sh€mmi nem kell.tt s. n ni a REAcErc.Co.Fiidast!. mint annyian teszik. hogy . minek o portio. 4 oldal hb olyan. 3. o t€nger +.l! ir !?h!l?.'oRE.n. sr.resz". t) sral 4 taqylo ar e. a haurvonal a teng€r es a szarazfbld k6zott.t d0b!nk] lgaz'e hogy a Temze + Trlanxslt. Ez kb.. hogy .. gerparton. au. 6k is ezt hasznaf jak.nt pilr tt i. Ennyi masyaEzat utanj6l esik a gyakorlas: | . a sEoREaz igazi tengerpart. Aar az angolban sok_soksz6 szd van ara.onlei/_6n c) Mesjcsyli..BErctl.snEo z hfl a t.tbenbntl? 5. sroir bilzdr $i!tl?on szii6. igy pl.!an*").ngll n0llsli. amigl/ abc sorendben: EAfir<.1 hrl. llire val6 a hires Prrn aEAc.t't. ildr iosytorditrnd. A kagyl6k. sDltsrDE.. az angol rrffsz6 nem aztjel€nti. Melyik a munka. leh€t szikhsh vagy homokosh. €s ott a strand (nem a s7t{.1? tie.5.srrf. amiket arul. amikor terk€peszek meg kabnak beszelneh a partr6l. amit nri csak e$/sz€riien. a ffisit a. menjunk strandolni".3. 2 |EEtsaf nE t'J.most nem abc-sorrendben..lB.) A sEAs.Part" .. Ha nem. (Brrr.s?irlril A hosszli €s unalmas ma$/arazkodas helyett rbvid €s izgalmas segedletet adunk ah. tr^r( o foly6part Strandolasra az €v na$/ r€sz€ben Angliaban €sak a kolt6k gondolnak. hoz.part'rnak neveziink. r. Ekkor versr€ fakadhatsz: -Bicsak. . tsankot foly6k partj6ra erdem€s igazan telepiteni.A fentiek kozlil melyik sz6 hianyzik a nyelvtor6b6l: SEE sEL].'Yrl). Ennyi sznks€ges kerii15 utan hssuk a partokat. ho$/ . hogy.A Prrelyaht.L11. 2 wEEKs^r mE sEIstDE? [triril* et dtiszi*ijd] b.nlfoty6 panien minimum k€t bank van? 5 . ha kitlt6 va$/. merthogJ ott honnyebb holcsOnt loly6sitani.lUl6gis.s. c$ak . a pan!" nogy forditan6 ezt Arany Janos angolra? lli f(uf0E tiyel. a storE sh6rul_sh6ra azt jelenti. hogy ezek€t megjegyezd .. ta arini 0.3rn hrfrbsn:1..Oh. 6..] d0 d0 d.sanr..lb. maximum kavi csos.r.. Ak6rhonnan nezznk.szl'tid. A srR^ttD sz6l teh5t Gak akkor hasznald.iPiiiilnffilrtii. 2 r/EEEsAr ntE BAMQ [iri vibr .n. akhor.l6!zt.. m€g itsszetett sz6 is. srn D.l i€l.DE szinten el\lezeti cikk. ned a Fel3re.hoqt.eink: A srr16|r!0romlirr.nti: l6t hatr lanktan lia. Kezdjrik ritgton eW nesativummal. tengeri kagi/16k.. niryen s6rda a coasr oaaeDlk6sn s ll... coAsr.a. PeldAul a Dallas els6 resze volt a rrt. tl le5 .

d. mondd mag.J6 napot!"..little oed lliding Hood rls o forkos djdiry liidlod hudl olvasd fel hangosan a k6vetkez6 meset. hogy beteg aR DtqomE$aahezmery. ki vadasz volt./" [tul{ messajnalta a beteg. Azokal Pedig. mintha rbvidei tnina: Mit6l l€tt ekkora szad. naqyi? k€rdezte. vort egyszer. hogy . azutAn a ibbbit mar tudjaiok. Olvasd el rn6g egyszer az eg€sz mes€t. iW a vadAszj6l lePuffantotta. e$/ napon relhivta . €s azonm6d beugrott a Farkasba Ott hlalkozoti a Dagymam6val. ami a nag.'iLlqdt']' axtnoranra lqnndlihrl L'rnE anl lltrolaill rtmmllilttr t46 3r . nemhogy szaladni. van €gy 6tletemPiroska pedig mindenben kbvetie a tanacs6t. De akkor holvan a cRAnutornEi? Sajnos beugrott a szamon./o. flifele eE r\Dt or Ed? k€rdezte a beteg para. A . voli egyszer egy Lrrau GlRLllitilgill.tuen rt n Ianntinrl wotrtudlt a. nem akaEz v€lem farkasra vadeszni? mondta az unatkoz6 nagymama. A ftvasz LflrLE crru iW tett. amik€t iudsz. itt alant a hblazatban ossz€ kene Parositani a maS/ar sza_ cEAnDttomEn lqr. 6s elszalad. 69 felsem oe'itdoti. Most pedig a feladat. Amikor v€gre tablkozott a farkassal. De az€rt hall' gass ide. teljesen el van hrlnyva.ja l{tndn dinl. €s €PPen amikor azt akarta mondani. . Elem6zsi6s kosarat ragadoti. amik angolul vannak irva. €s nekjv6gott az erd6nek. mondd angolul. akit Pirosktnak hivtak. ki m€g mindig nem tudta megem€szNem laiod.ymamavaltort€nt. Nem iudnal segiteni kihozni onnan? Nagyon faj a hasam Piroska ornll ho$/ minden a tervek szerint megy. amikor meg_ jelent Piroska. Ha nem hiszitek. €s vitt neki egy csokor viragot. de azokat a szavaKat. nem is va$dok igazi farkasok. azt mondta n€ki. De hogy gondolod a dolgot.ndftlii nawmama na$/paPa aan oo. lliutan ez is megvan. hol nem volt. €s . Bekopogott. magenyos nagymamat.A farkas fiatal €s gyors.mondta a nasyi az 5 aRANDDAuaEE^'j€nek [grund6t0r].Dnnek a kislanynak voli es/ an Dt"omER. igy hdt Piroska felhivta telefonon a vad aszl aki €l6sz6r hlzodozott a feladatt6l. a szerencs€tlen allat menni is al'g birt.aeAnDnorEEn. €s mar csak a vad aszt kell€tt megvarniuK A woLr.va_ rul. te szerencs€tlen.Jol van . mire v€n kezem felkapia a puskat. De az en cnAtrDFAfltERimnekl$!n4[dir]a baratja m€g ma is egy igazi vad asz. vagyok? Csakugyan. hogy €n a farkas teni. a verszomjas nagyi beugroti a szAjan. Ez az igaz t6rt€net. ^ LrM c'ru. hiszen J6 6tlet! nagyap.

piszk6l6dasb6l-a nasyonhalad6knekE.ra{dsplrazc trvFnat maidnen a !1. modsze' as akik utaliskE a sz€llem€s reinket6. .bit usEr' pi.e hoq\ az inqnvdk anqolul nem tf.l.sy .n: t. ttl c t rrr..k]a .' rer. sl ili lesalihhls tudun* egyixcsrdl. '.lya.knqerFn ra viz rerorn.l ncr.'tzztHurslfiEE c...ir"t tr ".rlh. i .vagylegalAbb (6sk€rlekgne szamolj ranyteg ztrO soOO. "'t". ''1s szes€.crL rna$/ar popegynft€s neveben szerePel tmelyik . al .igas. ellent€lel b) nemzeikozilea ismert pizza-l€l6helyi c) szabad a ffff [ril.e h o q \ a ."a*r.r.EE. pctr . '.*' "rt"'a"tt Ha ncs mindisnefr jesrezred [E eotrkdd . t c d .k g i tu ^ [d lik] a ...i.. a.szekal E Bslnt]d kunyh.lhiiil E Mtrln.jik6tl d $6k. szabadrlisas o dr ioaz.//corr hl .tb 6 -*{r'kl" E z'@.."arr.. habtE es meg tudnak tanulni akar napi tizE sz6i is magukt6l..ya kiqdra) m€s j€svezd nes isr: OGI e. nind0iellentate. p e c h " a n g o l u la ..akikE igen beh€Pzel telE.'"d.zver) Ptusstz oYnllo a) a roY.'.Oz ol6bbi 7tr sort ozoltnok .'n lsar Pj9!:49!'frtt ilyen nom 0 dl lgar insnyak i: tet .ba6kk E 'd0d]a G E r* [ke " .l ut6na.uz I€Rel .t..-J-Jslh. toddik vkiv€r/vmiver . r / Iulcsralaiol ina-_\. r.d'lFdr) { dqJldla vmirek ' hb.k6r. t i q a z ..

I nz "mier rilg esy rocsol6csoros sem besTel is nemhos es szineszn6' hoz. Cucus. Lajoskam. E n. A nydk f.. E vagy te nasy diszn6.) Minden! pont tgy kell kimondani. a . mint az el6bb. de neked ninca. Sajnalom. m€s esj lo( soloLsoho/ sem bFsTPl iW. ll Annah isen.{rtr. szereposzt6. in szeretn6k veled m€s e$/sz€r err6l a szereDiozf.t .6 te Szereposztas: Lajos. g Vasy te nasy diszn6.-. Szinpadon akar megfulladni. nemho$/ eS/ szrn6sTnciE ar-"lnlir hbz.itt. es itt tObbrcjl van sz6 egy sz6g. B Hat €ppen ez az. a darabban.szog". mint a peld6ban. En szerernek veled m€g egt/szer err6l a szerep16lbesz€lni. ide masas szin€sznd kell. besz€lni. ide magas szin€szn5 kel. de npred nincs. (Hogy mondod? Az el€bb nem otvastad hangosan? Na j6. Kieit€s 4412 Id hairl ln*l IbdI thdzl I16rl ut6irat. Tudod mit? Tdrd ki a nyakadat.a "szereP" angolul aoLE. minden €rt€lemben. is te messze vagy a masast6l. E Egy szoget sem verhetsz a szinpadba. Te meo maavarul sem tudsz rendesen. Es te messze vagy a magasrazt minden erielemben. Cu€us. as tW torabb.o -"g. Tudod mit? TOrd ki a nval. Nem cucust akarja Desdemona sz€rep€re. m€ghozza olyan faramuci m6don. labdab6l nem lesz szalonna. A nyakn€k van roppant nagt/szerepe.adat. E E$/ szitget sem verhetsz a szinpadba. lvlost ugrik a majom a vizbeE. T e m € q m d a v a r u ls e m l u d s z r e n d e s e n .? lvlellesleg. fu itt t6bbr5l van sz6 egy sz6gn€1. trAtL. az "Anqol sz6" atA pedig a d6ltet irod. [ 6rt. r4it is. Lajoskam.Dcsdemono.sajnalom Lu'us ldbd.. De most m6r s€mmi kec.il . E 6rtso mes.r eppen ee ur. E Annak isen. ird be 'de (ha lehet eml6kezetb6l) a f€lig d6lt betuvel szedeit szavakai. Valamil €lfelejtettem megmondani. Ilost olvasd fel m€g egyszer.I nem lesz sTalon' n a .PUuun meg egysz€r felolvastad a masodik szoveget.cn\an roppdnlnaq)s/erepeill a databban. hogy a "lvlagyarsz6" ala a nem dSlt r€szt. magaba szakadt hazankbnya. l48. 15.

PC language The herstory of history YuPPiedom Eur6Pa a EuroPe 150 l5l 152 l5J 154 t55 t56 158 159 160 l6l t62 165 *a 149 . Allah creat€d all the english mad Lord Bunbury lrish English minimum Scottish English minimum . .culture How (= uff) Hires indi6noh Pubs Saint Valentin€'s DaY We love citi€s Furcsa varosok Am€rikaban Politically correct lansuage .t.language Scottish English minimum . lflllclt R llTctuc- mnonzlll fiuuunfius Ne l€gy ciki. mcoE.

. bameg. hos/ a kiejt€s majdnem azonos a ma$/arml lffll'lir]. €s ennek szellemeben T6sed is.gor szinre le.. Tehat. de most itt van €gti mesik is ugyanerre a helyzetre: MAtiv EAPF| Zwdidrjl. ha valaki egyitltal6n nem besz€l angolul.onnan lehet megismerni.tiogy vagtt") angolLrlIIow ^re /ou? irj{1.Ez halad6bbaknak val6. mint amikor ma$/arul azt mondod: .. amit magyarok kitveinek el angolul. Valahogy igyl nELLa Jo tr. lhiu OtnD A?pEnE! . A .J6 €ivagyat!". ehhez tartsd magad.De azat. a'.l'Fns or mE DAvrfu./orr ldzs0nl helyett mondhatsz mes nevet is annak mesfelel6en. d. Ugyanis iit senmi baj.tlogy van?" Pedig ez valami olyan. A vicc az. mernadras ansolul Jf. FARt"En ^nnaK ettenere... mint a . elmondjuk. Na.lo Legeloszor is a hiejtes !€!1 helo' hanem lho-ttil. Ezt val6€s taruld meg. hosy ne maradj teUesen sinet. ez a kifejez€s azt jelenti: . Ebben a konyvben. Az€rt. €s minden szuflat a masodikba flijunk. how a kellemetlen szituaci6kra mindig emlakszik az emb€r. hogy azt hiszi.A/ plso sl6r. €s raformedni az et6tusiL6ra. EmDAv! Ihll ln|lldijl. amikor sznle_ t€snapjan gratulabz meg igy Jalakit. ha nem akarod.rnint t 50 . m€g k€pes vagy. Pontosan irgy. a 'tiogy van?" (ami u$/anaz.lt! .lle lr69qciki.a jelentese 49!q "kekszinU vaszonnadr6g". mintegy magyar5z6lag: "Levisz". a trr3t now Do roa Do?bAr )ldil. Ja.hogy "Farmer pl'z"-O Attal6ban a niiveltiurista m€S ilyenkor segit6k€szen hozzateszi. hanem -sajat gazdasagaban 6nall6an dolgoz6 gazdalkod6". lvlost megmutaikozih az igazi 6nnnk. az ansoloknal ez a szokas.5z6val a ta. €s abba a hitbe ringatod magad. Xb. de lt€zddbbek is hamar meg fogjak tanuhi.j6ljegy€zd meg.. hory etre flow Do voa Do?-vall\ell vahszolni.{rs [d?sin?].ry$tu-tiJsonzl rz val6ban halad6s.. llerthogy ha mj mindig ilyen banitsagosak vagyunk. ltt csak olyan dolgokr6l fogsz olvasni. kivel tal'ilkozol. A buksi akkor van. amit iti olvasol. kibtjik a tsarkasb6rb6t a farany. De mivel n€m mondjak. pedis llirij?l'nakejtjnk. hogy ilyenkor azi kell mondani: II^nv sziniileg tudtad. hogy .r'ihrpii-T0R Ez kb artrtrvir tesz. hoS/ lehet dolgokat elv€zertel is m€gtanulni. addig amig valakinek gratuhlsz valami teljesiin€nyhez.flagyon Orlilok!" VagJis amikor valakivel el6szor tal6lkozol. how a kitvetkez6 tanfolyamon lehLily€zzenek. csak akkor mondd. azaz . ami sok az sok! l4ost ki leszel osztva rendesen. igy mondanak azt. fta mondanah az angolszaszok.farmer". ez€rt nem mondj6k. amikor talalkozol valakivel. a modern m6dszertani elveknek megfelel5en roppan! baratsagosan kozelitjiik meg a nyelvtanulast. EzAIt is nem adtuk m€g a kiejt€stcoda^atuL^nodsr ll. ahow most csinaliadEs az lsten szerelmere. De ne felejts nevet mondani. nyeljnk. Tehat leszel szives nem bes€t5lni Londonban egy Aru hazba.. Es ki tagadhaUa. Ezen az oldalon vegre visszat€r az iskohban megszokoit st g'ts €s frusztra€i6. Tehai elkOsz6nesnel !e hasznard ezt a sz6t! Akkor azi mondd: GooD'lzlgrt-S(ll \tasy BrE-BrcltEhril. €s ropppant ciki hibak.

amelvek szerinted iUenek az angolokra: + ForrlEh0-tA. \ r i l t t a n y l e g s d k d d i o h e r t \ o l l ' 7 p n h i \ u l b d c n \ J n tr'77 . ltnveg hogv arr6l : bizonvos szisetr6l jitn.J htiilosil gJaru.niltiill rirf. r n i . ami . o h a > g J s d o h e l h r n g o s r n ' s o s 5 7 q ' / d t r r J q i d ' eUGI6n:.. amihez senkinek s€mmi koze Ahol a titkainkat tarthatj h Talan legin EoDEtu till' .L"E.s s t o r . hadd magyarazzuh meg a lecke cimeii . sz6lnak bele n . o.[diinglis TEE nn sE aREvERv nem Ha valakire azt mon juk.. ut6na q.rDrlft ro.n e m s z 6 l h a t h o z z a n k . po rE. se nem lvalesi.rArn Eneusn sraftD{FFtstt Pnvac' ':l'l5l .. dildn 0vsottildnl El6szdr is. iueive mit tudtal meg ebben a lechebcn az angololir6l .o".Ytrl&nila vicccs. h d n ) h u l . "n" nincs sro. \rn .nek l LI^E MY Pmucz liilijt a mag6neleiembe. nJgyon lonros dolog. Pa'del\: TEEE ts or nudr PRIvAcr ttt rEEsE a indiz n0di {atsz] Ezekb€n a modern lakasokban nenr sor nra' Fr{rs [d{ iznotn|0. ez a sor egv angol cnbcrtol szes angolt ap6leon v€l€m€nye: boltosok nemzete' Akkor mosi milyen€k is az angolok? Orultek vagy boltosok? Esetl€g: 6rult boltosok 13 Az alcim pedis Valogasd ki az a16bbijelz6k kt'zlil azokat.mr. akkor azt igy teheted meg: irvtriPo-An o Az angoloh nas]/on udvariasah' P. " t " a 7 o B / t g r o l a n r P l v n p ha n t P \ c l r f ..." q i " q y . csrh kornlirnilehel 'raun m'n mJqa-ryfenscg is sokkrl ievesb€ jellemz6 az €teti\nke).Allah 6riiltnek teremt'ttc az dsz igy a iiiseges forditas.ad] [!ldlii-EJfid avaw. ha nem.n e m s z 6 l h a t b e l € n k ' € l € t n n k "ruin i€t. hanem angol. ^ c " J r n l J n u l o d r ' l r c r n a dolsoknak.rrs''hztmi0lisl tJdozkodo na szeretn€d hangoztatni is a v€lem6nyedei.si (berd). nrulalsiicos a .h a l l h a ib e n n i i n k e t .Tl ud!Jrirs rr.arnr nak. sk6t. snoixeenr.uganet.. Ea hiszed.€t hivhatj u k jogosan Ansliinak (e 'etar"'D lrighnd])az cs€ 1<' szet iflik E//rrrArenek[bddn](+ Britannia) hi\ni $sv Grear Bn'ra"nek lgdjt h'itd'r] rrrg N r q y B r i l d n n r J / .t t m . 'angol" (1 Eteustt akkot azzat azt auitjuk' hogv se ra: .t. Ha azt rnondjuk joj'iiai meg rchet a. Priiyis'i 'iijPnltszil 4 szcretenr' ha ncn] sanareie reher az embe.sah a/ dngolbJn lete/ih: ?/(rvr. mit qondolsz.g. rval. En. a Ana"t or snoPt{EEEBs [./6n a sziv6s. rlnftr' rotmd BRI sn.mod Olloh creoted oll the Cnglish 6ldiingli.henrcny ftdl c srrdD-ol.gor. A PRtvAcvaza nagvon hivAnatos illapot' amihor s€n k i n € m b t h a t . ami.ek csah esy res.brit'(o E/vzst pitis])' :kkor sk6t. intimszf€ra".'aDJnldl 6rnlr rilil + bareisagos o uzleties surlvtrserrrrEJbi.

foqadtatas 'tavE.rr'f{inil1 o htzetq6s o t/re"Jroftrl meleq . Eszre fogod venni.I H a l a l o s a n n o m L o r d 6 u n b u r y t . . r r rr " y n q r a i " J .x'dit. r a d t v a q v o kt o l e . r u l j a r m t t . hogy hany mondatot forditotiel le. (A szavak melletti kihagyott helyre fordithaisz.{^/r. E Lord 6unburynak foltos lett a pizsananadregia. how ez meg mi a ren€ lehet.) Lord 6unbury meles fosadtatresbanreszesitett minket. hogy van. Szerinted hoovan? Lord Bunbury f.dl a \an ne\i + arvE.q6l. r | 52 . akkor a rendhagy6 milt id6kkel egyntt). mashol meg .h. ird ide azt a mondatot angolul.lord Bunbury Ihdhnbi' l Az alabbi angol mondatokban a kihagyott helyekre ird be.a m r n e d ! c s e s m e l p g . amelyik a legjobban tetszett. Szerintlink igy kell tbrditani.'/val&b nqlo barmi t*ELcot"Ehilhnl. s r . ahol hii a forditas. r l J s . E ninonran \ E t u .L o r d t s u n b u r y . szoh. B EAVE US A NAfrlI' WLCOII'E. 6s hanynel haborogal. i . Van amelyiket kdnnyebb.magyaritjuk" a dolgot. eAvE.b e t e q e s f . cryEftl\iN. I aE srct{ A D 1RDD oF B Art/mna uErA Dwa t.dt vott €s erzelg6s. J i r F r r ' ' . (5z6 szerint: nedves alma volt. €s amikbr ett6l ngy €rzed.ai tas! Rblidn " " ^. akkor tedd azt. t aD naDlkr. de a titbbit is olvasd el meg h6romszor (igy. qiN'ttl ad De j6 lenne tudnj.) o rifDJr{iodl faradt ffiono aLli. Elkezdnnk neked szavakat sorolni (ha keu. hory LoN BTNBRL WAS NRED A]ID ENONO AL.' '. lvlind€nes€tre most mi js lerorditjuk 5ket.!r1 . hogy most mar pontosan 6ned dket). 5 2 6 s z e r i n t . nd\t 6zl€s. ezeke! a mondatokat nem e$/forman neh€z leforditani. hogy valamelyik mondatot mAr le tudod forditani..lti .

€rdek€s. szagba. ho$/ Torn. Tudod. k€runh. Egy id5 utAn felszoEaltak az eb€det. n c g J m p g l e h p l d s c nm a g d b i / r o sf n n .grr .janah. z . t a h rd r j la S T p n tP r t f l h n a p j a . es persze ir (a InE liii$. "Iimm . mely szerint Tomnak e$/ alkalommal pont az ir nemzeti !innepen (srnt P r n n t ' s D r r l . voltah lrcBziLgban.reped6s" jeleni€sii sz6hoz.) FATLEI llihsri) a Isten hozottl c/rrrc lh0ll: Bar enn€k a ar& sz6nak az angolos helyesirAsa c. h .9zi.lrish Cn lish minimum liids insli!ninindml Az itt kdvetk€26 kis tbrt€netet baiitom. utena biztosan €lmondhatod: YoUTfioI4/.c hdilikl nyelvbSljonnek.rrtlFn6ncldl Eg6szs6gedrel(csak ivaskor hasznalatos. ha egyszer t€ged is irorsz6gba vet j6sorsod. r u l r S akivel besz€lget€sbe ele$/ed€tt. az a helyzet. Tom ir. akii6l a fenti sztori szarmazik. l l . 4 . Knlitnben Sz€nt Patrik napjen az Air Lingus ezz€l a fisj/€lmess€ggel szokta meglepni az utasokat.. Az ir ansolban ez valami olyasnrit jelent. €s csak azut'in R€kordok K6nyve.D ['ijt]). vissza a tort€nethez. 6s neki a aunrrss lginiszl els6sorban nemzetj ital.es fannsztikusanjolerczrem N. tia ewszer t€nyleg eljutsz lror. ne edd meg a a sEAt"aocr. maghozzi a szonak mindket enelm€ben.ijtb*] E . semmi koze a brit angolban hasznilt ." Es ezzel." . u e r l P i r i l \ b J u l J z n i a . €s a francia Lir derehasan mindent befalt. Az 6rdekess€g kedv€€rt eml'tem.orIs.m i r c i u s I 7 . Tom.. a66an az 6nelemben is. dl . hogy Dublinban lakik.Val6ban .mondta . melyet csak 5k hasznAlnak. .j6 buli.::: t ll . kellemes idStolt€s". mini mindenki mas a g€pen.a. es ez nem lapos sz6vicc. tanulj meg €gy-k€t specii lisan ir kifejezest. Tellesen kezd6k kedveeft a fordilis. Hosy pedis az 'r€k mas napokon is szivilkbe ziirjanak (amii egy€bk€nt kdnnyen megteszn€k). . de iudja.srcrr.. i r n r m .ntokl \'6her€) szent Patrik napjan.. €s m6g a mai napig is elag sokan b€sz€lik az angol mellett.rc* [nlingdrd. hogy a l6here neknnh irehnek nemzeti szimb6lum. how. hogy az nj francia konyha mennyire megh6diioita a vili' goi. AzelStt nem gondoltah volna arra. Tom mes€lt€. amely eredetileg irors?6g nyelve. k' eW nagyon komoly cign6l egj/ na$/on vidam emb€r.Ezek a szavak mind a c. Kedves Olvas6. j6l besz6l gaelnl. hogy eb€dhez l6h€r€t is f€lszolgal. k . T'vDBEEfim IREL^ lnd [( n6iir bi'rt'i ii6'land il vrr g'.bolinoti Tom . l1€g miel6tt v€gleg €lkalandozn6nk. A / i r l e g i r a r s a s a s o e p . sz6rakozas. beletiizte a 16her€t a gomblyukaba. v€rseket ir (+ r . meg a talcaja sz€l€n gondosan elhelyezett l6herct is.

hogynrinden dolgok'n€gedes€igeljlnrrss akarsz) sl.' n sh. jutalmul elaruljuk a boldog (tehAt hosszn) €let titkat. rn'GodJ hulorbvs E c ntur 'r.tcn NEss.ocr l0tl o t6. tla vizujalis t'pus vagy.4'dD [bhndi!]..:h\.n"r" "^".ami ahhoz kell.minimum longuoge ScottirhCnglish lszkottingli!minifim hngvid8] Itt most nagyon sk6tok leszrink. I *r.s h'nna. hog. tl'tl. ki lsl*]. oo. .int 6 kellahhoz. ho$/ t€nyleg€rts€l is e$/ csbpp€ta vi6gb6l. J'rig rPrt ko>rolr' | 34 . ahol a roppanr EolrsE* el a BE /YElr. Dohl.'pedig naluk a l€gmagasabb hegy- r'Iondd n€hanyszor: tbrl.Jr. how vicc.skti A/ p'ibe' ne'n.ins0l r{ F' . o. ". hogy or6'Ya yolgyrt/Y a b9qyek ko' zott a LocElal:llha!' Ahogyig€dnk. tla ezeket megtanuttad. A OLENCoE ahol eW nagy csata voli. h.. kepzeld el.rr3 . sst lhnla hegy.J. a L.16 i dt n qr riszli]d kb esr stampedll/kupicinvi ^ *" *' -sokskot sz.. amit mindenkePpen €rdemes tudni. *l I viszkirnrt\rtrritrt "6rF 'rr t hn jot * *. KivArasztottunk neked harom igazan lontos Scornsn EsaLIsEszot.8. (Ne hidd..) A harom sz6r c4ed kl n] a vbby. halha Osszefutsza t€maval.*. ime a s€c/rEllsIfifil(a titok): .

ak alatta als6nadrrgot igv szabalvos Le is rcnvkepeztnk.tadarm") lvlega crrtl is (eleve ismer6s volt) A megiegyezted . . Cl Amikor a crrr tagiai kiitltbznek.y €rzed./alatt nlNs semmi llhrve €ppen az hin's tehit csak az van sz6val: nem h. akkor sajat i€Uegzetes ranrad-iuKb6t kesznlt xtLr' be atltitznek be (!itl o sk6tszoknya) a Pnrs hijF4 (6 duda) is..iutalmul megtudodl) fellebbentjrik. mert a zit{.minimum Gulturc Cnglish Scottish .nvoriientqjGl Uyenkor $/akran el6kernl nah (es az6d van a v€g€n -t mert a pipe azt jelenti...vik de sz6tar szerint . sziv€seb hegmutatjuk.hhtdt] [s olkinglhmirinom a TovSbb'fontos dolgok sh6t-n$/ben-Ha mar megiegyezled leck€ szavait. lvlostmagold be a k€t tanuland6sz6t Az€rt kett6t. az Ha ig.{-t szerencs're mar (annyirahasonlit a ./-j€ alatt oydnvdr( keP Ha bejdssz a EDnsnafl kiadoba. a src$ll. hosv mi nin's az casr:"El. akkor v€gre megn€zheted apr6betiist. ho$i mar tudod 5ket. hogy mi is van alatta 'me.sk6tmintas cl^tr raRran:la mis-mes m!nt4i'n.ahol fellebbentiuka rt r-et. hogv "c6" Cs egi/ dudbhoz mindig tt. het €ppen az a l€nveg how mindeg. amit tanyleggv. a Ct VAgiil:a sk6Loka tttst Et (hziedl] bogancs)valaszioitaknemz€tijelkapuknek. ami gyitnyorri.lt snr't pedig ligysemsikerliln€.'tu"t] (a tok): a ^..rda.how milyen titok van a sk6t szoknyaalatt (T€nyleg szarmazik It Altit6lasminden igazisk6t valamelyikkHnb6l (+ czrr[ldan) \|an sajat t{rt t-ja {iidinl.bb cs6 tartozik)..ami a Country ansol-ma$/arnagv@ llindegyik cLArr-nak gyapjnszbvet'.:jr 155 .azt hagyiukki P'/ijsllElsl rehai hangosan:'{rrr0ilti.lfihtilln6l] el6tt felsalafeszit<i poszt x.

Fordiisdle angolraa kt'vetkez6k€pzeleibeliindi6nok nevet..t NaS/ Seb: !r__ -----r I v6r6s tlere: s__ Szilajrarok --r Potty6s L6: .{#neh mondjak.Hiresindi6nok angolul /dDr. bennsznlirlt Az indianoknak mindig gyonybriineviik van.Csak na$. ho$/ amikor az a l6kbtt Kolumbuszsajnalaiosm6don felredezte6ket. mondjak rpedisazoknak.A fenti n6vsorbanmind€n szlks€Sessz6t me$ahlsz Foltos Bika: . toErn AltERtor I DIA indidn] lnonlif-UErildn a eszak'amerikai indian vagy.r ikl + Poitvits Kis'6 ql4 roltos Farok sPorED I'alLlszDril stnnED ?Esnclcslc4otlh& ldlt]a Foltos Here REDcLoaDk Ai|J4a v6r?tsFelh" 4 aIG a/. hogy mostant6legJ/meu€kn€v€t egy fSnev€iUgyis meg tudsz 6s Nyugt6zd indiannevelkerekiteszbelSle: ianulni. az e$iszeriis€g kedve€n vaS/ azt mondjuk.indi6n". Ismer jnk a sztoril.liill. lindidn] az "indiait" js iql.r Ul5 lledve: . azt hitte.€s ez€rt gyoFan elnevezte6\et hDt t*[ek.Ami elv€greisaz is. akit na' gyonszeretsz.indian . hoqysondolatbanvillam$/orcan ?aBIEcLom lslniiF tiibdlo34) a szi. mert Art. vagyakit csak kev€sb€nagyon j6les6€n. E ^. ho$/ . amikor tenyleg azt akarjuk mondani. how .AntfErIloilblti|rkll Nary Tahar6 nvE worNDsIW rtt'14a ot seb Masas.q.. hogy. lndiaba €rkez€tt.Ezt a csorb6t az6ta sem kbszitriilEk ki.or[dot]van a homrokuhkorepanur. P€ldaul: ut6 stnie BaLLlszltrtgbul)4 Bika c9Azr noisfli+ilnt z)a szitaiL'lt s6cttraD StiA]rEl.mEEEADI\4k'idll+ Iocrna BE Rllilitlgbul. csikos rerit5 (4sn'ED w RnoflIs wnill).Hou (=Uff) .on kcll vi$.r .r ----------- ' T€ is gyartsaltovabbi indian neveket.ini.i.i harcos (+ grorx Pl.z-.Nevezd€l indianulmagadates barkit.fter is szinftjnbknev€thaq/onritryosan L61nakforditjuk "Szilaj | 55 1. vas/ m€g szebb€n a^: mnvE ArrEuctr \balit 6-ilElldr'] amerikai). ezeft az6n..ttomlok tueE F. R'ig6 I'ledve catro [arncl{ik6 rinat)a cojk6 lv]itics(hmm!) 6k mind val6di indianokvoltak. sot n AraENcatIInDt lt?xtc']i-NlEdkiit' a o indiinl d€famerikai indian.

.ek i.eddigakar indianokis 26 oldal indi6n neveivel.. kesemy.jl] a rere a kis.E lridl. I . de az angol pubohat na$/on. (tia mir foglalkozt6l az cloeml€keznedk€ll.kijz.fesiett lej fd 6ak az uiuk eztaceqeft.{r < Lnrodi. Ha m€g lvlinde A pubneveknek van eg. sz6nyes van mag a rorrrr-ben lt0jliii] is.s. az segit. milyen telj€sen egyszer( magyar6zaia van annah. szep. val6di az dO.E Fejtsd meg a k6pzel€tbeli ..s. €hany sz€p nev( pubot id€ziink most ide: (4 liciing0t"1!il I!!t Inas) dogl lelpotid (+ lelles Kutya) . .n. ho$/ ilyen lura neveket adjanak ilyen alapvet5en vidam helyehn€k: BunnR's flE^Dlh itzt dl.V.n eg.az indianokon kivnl . szemotdbk + EyE6 ow liihti!|. 6.r[g knALya.z.nsor sbn. I ebben a l€ckebena felsorolt E B.apa. a prUorrcege'enn"gyonglahr.aa... piispbka.rtalnn . amire m€g sznks€g€d rehet: Eb a zralhg]. P.. de sz6 sincs r6la. amnw a megold6s.:l.Habzik a auinn€ss. Talald ki.pneh.y !.nyelvtanul6s" pubok nev6t..t | 5? .r sz6. tti4elenj€b€n ez is elag skalpol6snak tiinhet.i!ia'le tehfla nev.yfurcsa iipusa.hd4 Xev6s dolgot lehet szeretni a vilagban . biro o rurcEldrsr&s].gj .10 arkohol. A komornyik leje vasy eseiles cak Komornyikfej OLD fiuu's nE Dl6llt'rft\adl a Az oreg ap6ca feje vagy es€tleg csah Or€g apa€a fej a6Eop's FnaEnlhisiiltzlngirl 4 A pnspitk ujja (nem falaUa) fla rapillantasz a kbvetkez6 feladatm.

brudri tidiruIl Teied nalunk is a Belnl'napi iiz€n5sdi(kedvesdolog) ho$/ ezek a hidesverubritek odaat mii nem memek (DAREnek Bemutatand6. v. dsszehoztunk velogata$ajavab6l. 2.hasi I ltl (mes)mutath6l 6t FRII|CDSS T.lJ 6 lh"rcegno illdlrh o n o v i n e c r i u r r s . popsilbrtir] maiomtnrcnlil lvl€Se$/ lds s€gits6g.tc aND sExr JrFAllEsE nnf yaselt.?od] r6zsaszin hinkl fen€k.l n6 -.lr"r . lkl egy ki€sit tExi [3r. TrrAt'tKs ro rEE lrtttEs.g. tehat a tanuhsi megkitnnyit6 kozbena jobb oldalrakiwlij' c. wmJ roa I'Er 70 rE s on/ fou. BWA\A lledve m. + knlonleqes krr$iill a laedle [b. JI{S xrxrxxxxx 5) PLEASE PLEASE rEc<teMzE ttE t mE srnEEr.sott medvet a(2 osszeborzolt) a Forditas: Az x-ek mindehhol Puszit/cs6kot jelenienek l) ATolllC Olvan na$/on nagvon kul'rble qe) \lqv. roo. lasd a 126. . r m r S z c r e r n e h ' o k r e J h r t j a i d b i n l e n n D W 7 { \ J \ o r l J n g o l k i 5 l i ns o i 5 t e I J r".A sz6rakozas lbtt szavak atapjan pr6bald m€g megleiieni az izeneteket! (Az apr6beliis r€szben szAnjuktanulnival6nak. I utvE voa. lnnE LovE.Doq(Februorgl4) SointUolentine's dii dii le. IavE. talan igy konnyebben megjegvezhetSka szavak: TNE PINfi 6O'AOMED EO]'II'E EEAR RY IE (^AFfLED' TUR' o A tozsaszin popsijn majom telismene do [d0likbdoid nlntiruli.jrnvddnlijnr f.q mindig s/clati a nyrloh.l mrr ol eve hostonet a rimesnak J) i i z e r " r i e m m r e i s r a k : o s s z e b o r T o l na b u n d i d r t V i r l t h h F s o b b! m e d v c b i r l a n g b d n B 6 4 r irs rua"a. kedves s2eretlek.d ismen meqcz urrrn is sok s/prclettel Srllimbo. ?oftas:a IEE tulEsldiiliim4 sajl6term€k. or'anyszor csak latlak? lgen.rlA BEAA snu LovEs LoLLtPoP F vE vE^Rs on.4 a osszeborzor[ffil] a bunda.kl. lriberz [i6ti] kiird [.snijzd n6tibn bij ilz lid0ldllt4 sz6rerdl.il.vozli r nJqton rzep orjos "s sze\i ro/\rsz:n Popsiiu trpJn nr no' |50 t- .I'D LrraE BEuf foafr aR tS 7) TIID auarrLa unLE Ettcusd BoY sE Ds IAIS OF LOW 'O ME YERI REAANFUL' cda&ttttl. megtabloda kbriilbelrlliforditasL)Az e!6h!zqt! szavaka! t) ATt MIC You'flE so vEaY vEflY sPEcIAt2) BWA.sz6r(me)[$r] a bhlkozik lnil roufr Rn rduettrl 3\ I'D LovE ro RUFFLE IIEE| roa L rEE 6EARctvE LArEn B'8. SALrfitsoccA + (mes)n5kdl a rerismer li*oeniir] ensed. JKs s) KERLEKKerlek' nem 'nqPdn. oldalrl) Va&nfl$'s D^r ilriigy€n. 4) JFS lfxow t*nAr a ows E cE nnE I sE rou? yEs DAELtte.

rrc lbirinal Unalmas Kepzeld el a t6rtenetet: Unalmasb6l BOfOg6bemen€t megPihentem Pinikban.' | 59 . hog..b6fbg". o "@e. De ne le BaLD nEADIb6llt dl <' $oDaszt.furcsov6rosok 0merik6bon hv {vi sttizl 6rosnevek loqnak kovetkezn'.-tzllle*e*'. K6sd Ossze izl€sed szerint az esem6nyeket a varosohkal. m e g l a l .y.i BErcrrf.b! + Bof.lolo o Bbfbqo rArrclofiiin 4 F..inrh f. ha -dr = 6? ird ide: '.. Ho$/an mondod azt.onffDfuoftl a dohoztam /rrrrJdiiJl + meshaltam forditsd is le a mondataidat- nl EALD flE^D. lb... tft WAR. r' CI E @ EI (ha t Xeresztl(€rdes n j ' a o l v a s o da z o l d d l l . Olvasd is fel6ket! o / trri dofrrlir{u boml szulettem I cREwuPlqtnDl. €ltem /|. l o dr v i l d s z r r 5 ' .t @ llletve szerinted.. fetn6trem r aor NAs t9Dlii got naid]a /rvrDllivdl + laktam.

!.$/arjetent6st! Aztan ne felejtsd el tobbszbr lelotvasni a durva angol €s magyar szavakat! A ALCOEOLrc eszi6tikailas arintett .a ptusfltuE lltotdt]ill (+ prostituelt) helyett a sEx woEt{ER4 kb. . *rrflor'r t.rsrrr. A nyelvnjitasszeni kif€jez€st. ldbt.hosy sikernlt meqjegyezni? van ilven. d t a j z i o b b o l d a l a n p e d i q d s e n e g e l o s r l d n u l a n d o r r e d e r r h e l ird mellejnk a m.Aztbeszefik. |furnhodl | 60 . A sok j6pofa Otlet kOzoitakadt n€hanyolyan is.j vapJn'm u(litnifil(s t€jjel). / l!{. 'rzr([vi-DiUT'iilk](a ne:t]rtt). hogy . s u k k a l "e g y i t l l . A rejz brl oldalan megadiuk a PC kiteje?eseket a e . szexmunkas)hasznaljuk. l1€g mi€f6tt vagyis igazeb6lunalmas)talalnad ezt az egeszet munkaral Az eddigiek kitzul tettla szett-evalamiannyim.minden sertest ([szavd dd o kernlend6 . Azt iavasoljak.Hogyv€letlen'il se c€lozzunka fekete va$/ feh€r b6rszinre.6k1 .jbildl rokkant) h.l.{ lind_ Erik!] A senkit nem s€rt6 szapetmond5s mozgalomszeretne kiirtani a nyelvb6l minden olyan htalt6k k'.ll6-H0likl z .PoliticollgGorrectlonguogePClonguoge 4 helyesnyelv hng{id?!linil.hogya PC Lrnc'aaaE naavar talalmany?!) is munkakep€ss€gii"! "megvaltozoft DrFrtnflrtLr nrxnelllrto$nek (lditintlii frjlding]4 kb mask€ppen 6rdekes. amelyik komolyanelgondolkodtatoll (+ a a benntinket-Nem barats6sosabb . l o r d i l .n0ids] kb. rlost ion a s/6tanulas.ir .etven D||ERENTLT sz6 szerint "mask€pess€g(" lehetne? lYint a magvar aNED ldil't'tli ijbildt. politikailag ko-RtK ho-thildi ezt technikeja. fiziol6giailag tf'tl 4 saonE Il'. ami (Leh€t. srtcr conmelhlakk]hlvagtanrD cordE\ljt hfi! helye$ a kav€t rendetjnv. ill helil ldool . is rt Ar€tr c.ami el6it€letek melega$/a lehel.ird ide.

hogti a feminist6k vasr€ €szrevett€k. de valahogy ez a lelfosas n€gsem terjedt el). hogy [r9rrrnrn] "n6" lawo'Atrl. Ez iigyben azten tenyles l€pni kefl: mostant6f mindenki (aki PC akar lenni) has?x.fi.n) a attamfarti ez a mag. Frauf.ya tOrtenelem a f€rfiak sztorija..tmnnl) is benne van az atkos n ^. \Et'lar'lin ill + nit.rrr{n.ra alrh. ami angolul leginkabb "l€rfit"jelent.rin /y + etntlx . hoqJieddig az vott.. il€rve milyen sok angot sz6ban szerepel a n rsz6 (iobbes szanat nEdln nll. eserteg sE oE te lrasban picivel rovidebb a megoldas: s/t6.l.rorkrt it rtii rdn Et r"atr t D lhtnndt'liinll 'Ensnatmlhnszlnirll conmlssailkiuti. Ami \iszont 0gy amngy . tla visssza akarunk utalnia mondatban olyasmire.. €s amia legszebb: . Mert nem el€g. akkor hasznalhatjuk a tdbbes szdm harma. es pe6ze vannak olyan elnOkn6k. hosJ a/ottty Utn. hogy "ember" (aki ak6r lehetne n6 is.5z6val a fem'nistak ezt €szrevett€k €s sz6v6 tett€k. Cs ez a EsmEr sz6 esefben mintha azt sugallna.nkijnd] d emberiseg. Egyik l€he!6s€g lenn€ e$/sz€rn€n lehagyni a Ar+t. A jolly joker mesold6s p6 say{e hd ?6nl szem€ly) cserClni a rr^.. Letl het a cflatatt ^tr{)6l c t^. hogy milyen sok ansol sz6 v€Sz5dik . ahol problema van. d€ m€g abban a sz6ban. ott hamarosan megold6sok is lesznek. rrM. Lehet. amikor nem kifejezetten n6r6l volt sz6. c'.iit]. A bizton$g kedve€rt ird oda melleink. hogy esys€gesen "sz€kn€k" hivjak 6ket. de ennek v€se. akik annak sem 6rnlnek igazrin. most a zritmeyveszi Kezdekt (a EER[hdd n6nemii birtokos n€vmas)a A pounatLLr coERDcrllasd et6z6 lecke) n6 f€rfi.tag.a'lia a sz6t. (De m6S hajjajl) Kezdjnk azzal.illetve vicces megoldasi javaslatot. barki. hogj/ "mindenki. n6i) (eror o h6. !. hog.lhc herstorq of hirtorg hfBrori hisztodl !e ldd A s lfnl az angofban a himnemii birtokos n€vm6s.t (+ N€zznnk most ewpar PC.yr€ lflrn] (lrisd te is az Emberek c. AryBoDy ottt Do tr tF ntEv rxv.nD{s'rrrrrlmms|t . dik szemelyii n€vmast is. hogy: snnswr lsttlpza. €s illik ki'rni'kimondani: EE o sEE. vagyis inkabb ferfin6 viszonytatban is fetezik. Ez a nyelvhasznafat lealdoz6ban van.jt]. ha mespr6balja. senki". Termeszetes€n. mi a M -rC irA zDinef. teck€t). bar udvariasan hozza szoktsk tenni azt is. figura) Persze a szemelyes nevm5sokkal is baj van. ':r l5l . azt Ja. a PC el6tti angol szerette a himnemii rFt Ihil hasznalni minden olyan esetben.sz€ket" jelent.arbanis el€g diszkriminativ.mi'n] sryqF auEEItzftfrqiil 6' ltl. lriibrdihndi it ifdriiij] + 6arki meg tudja csinalni.ez is.

va$/is "dupla kereset. akik automa' tikusan tiltakoznakaz ellen. aki Orbkli a sziilei Ptrpv: PERson Es te mivagtP ftogyan hivnad magyarul a NtttBYl a Dmfl+. rapprf. fiatal. a u4sa.l/fflEhtlil a anE YwnElgdx'lvawis az itkoa €rintett (lascl Perrta.ta..kik 6k: Nr.rrEf.hoS/ yrlPv ill.'f linh|'|la kereset r^oPERvltftfiir'. ittdrdli biill varosi /ralfelfelesen mozg6 profi oEsstotrA hfi -f Esdtlll L PR vasett a !.?raE c.zttld vuppie. S/er€k nincs"' tlqERmic P BE/t'g PRoEsft.3t .s6r" id"!!gq9!4!9]-.d i6 hangziis ut6tagamo_ A A n€v nagyonn€pszeriilett.iedom IOidom] olvasd el ezt a lis6t. amit ideirtal.ras. Az angolbanez egJ riividites. akkor + . | 5! .^ c. leck6t). tagyis"re az en hits6udvarombal" 6k azok.meneklilft Dmxr: DouRE mcoiE or. As ha van a szavak kbzott 6t. tt osllElitbin. ami miatt elolvastad ezt a feiezetet? Ird ide 6ket €s olvasd rel h6romszor."[lin3i0r] o kkalvsas Vagvisa /'PPE bkoIyan "kirarysagkepz6"! oarma.zrze [dr*pi]a iaPtu yuppie.l a wgyon flallottadm6r valakir€azt mondani.o.Jcli.. \aa\t u"warDt. (s ns'^r'edekre t menedzserekre rfirrarr [m. es€szs€ses > LAILaEltdql)szoMs mondani. az6rt lassunktovabbip6ld6kat' Lessuk€sak. a . a nEr't? I"li volt az az bt sz6. hpil?sz6p. ha Ponr az 6 kornvektikreteflezik az ii szem€t€get5t' abort. €r5miivet. ifjn Y vo|.rq!. erre utal a lecke cime is . vagis "olyan szemely.YUPPEDoE 'Dottt fno 4 vlaty /r. l6giailag de C$nya dolog a skatulyezas.rco.'d?ci't]).!Br: ltor m Er sAcKY ^D.tiidl a harso udvar o .Eisa'vlDdBrdnl sz€m6lv l/trrrrliiftdil 4 varosi BAct{vA&Dlb.rrlin-HEitl brohbl rA&E^'hadftl a szi:tt6 . amit szeretn€l megtanulni.

fl€g egy gyonyttr( r6vidit€st is kerekitett€k. $n]. de ez i'i teljesen el van avulva. Ezr hivdk korabban EEcnet.it.Iiel. angolul nem . "ri&ll a hatpia. EUEoFEA| Dcodonrc conFtuvn fim-Hnt. A nyelvtanul6k sz€mpontj6b6l azonban naglion hasznos volr €z az etnevezes. ho$/ a . nALEsld. hogy kiknek a kultndjat kell tanulni az iskol6 ban: Dl. mert tt aRt(Er ratoba\ azt jelenti "piac".. . Az angolok is. Ragaszkodnakhozza. Ett6t f€ltik a ftr.gyakori.a sz6haszn6lat kis€rtetiesen ismerds. lagos" odaig. .dhaqjd-. Enrnst CoENotrtEALm ll. 6A'ada a4. hogy "markecol". azaz az Eur6pai Kbzitss€g: trClhri] a EK. vawis a fontot.. E Re. nagat ezt az EC-h€z tijrt€n6 csailakozasi folyamatot angolul ligy mondjAk. utro e$/s€S). Az angolok ha$/om6nyosan szereinek szigetorszag lenni. hanem pou\D.Cur6po+ Curopc lii'6pl lvlionnan oda megynnk.al te meo v hozzatanulnival6kat: aeaia'zz.dyijtjuo-ntn nrjhl o rialou Feher Eur6pai tiimek.. a magl. A cotuttw meg szAmtalan mindentjelent. Azt ritviditi.font". A m€qi€gyzest segitend5 jtrsson €szedbe az a sz€p.lJ-llonil komJunirilo Eur6pai oazdas6si Kozoss€g... addig 6k az eur6pai kultUn egyeduralm6t kifosasoljak. (Magyarul: ttFDti . roviditend6.. r€si ma.cap knl6nlolyatasa n$/€ben sem engednek €vrizedek Bajban is vannak most.ru2] o j6zan esz. hogy. Fontos tudni. vasyis: EwoEAti ctr.ar sz6 valamennyi €rrelmeben.a x@. mint ami. szokisos. *" l6t . hogy: EuRorEA cot"nrNn I)lr!-?liitt lonJunii] a Eur6pai hozossag. (Lasdl a melegviz-csap €s a hidegviz. cot''r'a\ sEnselonin !2./rlot lpiundl. lon6nrds4 + arit N€mzetk6zoss6g. att6l kezdve. Ecu[llji] o ek!i. mar cak az€rt is. Ejtstnk par sz6t Amerikar6l.font" b6rmilyen angolosan hanszik is.y "kozos". lyenekrSl hallani leh€t. l1€g sokkal kor6bban .) uk n€ked az cttct6it cllci(.KozosPiacnak" ta co6$on tqaaritr'rlkondn ill.. mi'li4 gyar szo.kimondva el€g gusztustalan..REicy urrrl{ru-Plon kd'B?iju'rir] (cun1Etrcy 4 vatura. lli lesz ott. lvfaga EUROPA. No de vissza Eur6#hoz. Ennek a tem6nak a kulcsszavai kbv€rkezneh most. mert am'g mi amerikanizel6dasr6l besz€lllnk. coflvonPzAcElkonontllszl 4 kitzhety. + y!d.rL d6. BLidt nAarErlbht 'ii'lit] a teketepiac. N€hany p6lda: cot o aurD 80ran grdl a hozj6. vagyis. hogy az €ur6pai egyesnt€s ilyen mar€teker Otoit. flousE or conqols lhirst w kliind Als6h6z (a brit Parlamentben). hogy: ao nm tuRopElgttldltiliill\coE a menni .) A Hrsult tagorszagokat pedig rlgy nevezik oaR EaaoEA| paa7'vEns juld-Pltn liiir drrtnl a eu16paiparten€reink.Erltiti a hazai piac. hog. o@ [96.ME MAfl. E..rEtql&anl = DDAD ttlHrE Ea^ofta.6!. rrst rrffrrti.

a R c u R IY M 'sM 3rs T o N z.l 8.lu30 Pi.lloholl. 11.ki.bi o.rn27.ftn li lidi 2E.tt.9 li 31. &rnl'l l5c 4 l(omonvil l{tt.l(ltcst .lt6sor 22 10. corrrrttr t0rr0tlki{boj]o hdrnatat oldal0|| 161.4 ttn 35 n ll 3!to ii 6.n .: [f.s0 sndhen:. Il.ii.i tur't fNEa-o ADtc.h.losro3. ii2g. p.0. 6jij 17firDlS ii 19.. 'resc!: 3rU a bk 3.p. 5.. kulya.lt 19. lli).uB . A!.li .llla. o.fi rd2t E$ 2t ii lzi 26. lztif 5.. *0vb0i(rold leliattmrgblilod.nllclln 160.1. tr' viEdnt!.k9. lcs6r6). Jrtrll f'I ror 4 Sirii:ramildalo t6Y6r.'i tetifil 2t trr 24.b-Mtih d t6ni Pitoil . 29. 12.lom hoil 6sun l6li'15.s o ''o c t4 E K . &srotl .l i 6lo hlt 14dd'i 16.negoldis 108.rE | 64 .ttr o Pftp[l ftl. .T 7c L K o N o L o Ii R T T "N n o c 2rD o M . lalltbt csinta. 20 n'/.jj-' . .

neked ez mitjelent Eqyszeriien nem talalunk szavakat. vastag. nem? Ezt senki sem fogia elhinni I m'nute-3words ttasznos sapkas o Handicapped phrases I'li a trir6?l Zbld t'reskor Bodybuilding a test€Pites Fjguntively speaking .:.r s/o Nem tudom.| 0.xuctuosszcHnsoruro Kifele! ErKiljut esznnkbe Pir per(.one sentence t66 t67 l6a 169 170 l7t t72 t72 t73 t74 t76 t?? l7a t79 lao tal la2 la5 184 185 la6 la7 laa .. Elklbitja a lovat verseny el5ti. siirii. + [€pl€t€sen sz6lva Oxymorons o oximoronok Szomorn. p.. hogy tumajan alul lusson Plusz minusz Egyperces Lista lnteresting a €rdekes Logikus..'! t 6t .. €l€s es sz€les lvlintakii hason lSttek ABBRakadabra CIA tlubbytellyvegadXmas One $/ord .

liihn 166 dr . sz6rakozik" stb. E is. kerdezed Te.gE. amit hall/olvas Hires p€lda ene a ea ourlft tttl. cme. gyakan 6rti is meg nem is. TehaL co olro Xl-. Lasssunk eS/ peldai. ha mar hnultal eg/ kicsit angof ul.K/Klele/ktnt". Ennek alapjan tiPpeld meg.|n.. Dtanr [dz!o[ofitn iut !t n{jt] a John s/akran mes/ ki €jszaka. u$/e. gonl. JoEr oFEt! c.-. ildn]. n iut Jo tt rs aona. 'le 'Blijt. mit jelenienek a kitvetke26 mondalok. mondod. ttLrRr oFEd EArs our.tur oF lttD ioon ldls0n f6ing ovdi'rinl 4 John Kmegy a szob6b6lNode hol iit a baj. E Rendhasy6nnr idi'. sr . 06? persze.rt. Ha egyszer kell n€ki. l'lost azonban bizonyj€Sre Ezzel sincs semmi baj viftnnk.kh- uM.eszi Lurzi srays ourErEBl trlcm.elmegy hazulr6t. I|erthos/ itt a co ournem azl jelenti. f. No. A ao uS/e "meq. han€m hogy .'r-r bzinmrlo a E A rend kedv.vflrllmil o minden) rtKE rE our ro rnE cuErrat lr $Eltqll viszE. EnnCl e$Ezeriibb nincs is..*: a @@bor a oo .ht. \EArlitl .endhaqMa nult idejer aa *-.llifela! Amikor az €mber egy nyelvet tanul. 6jt. igen. --"[it. Kedv€s Ofvas6." az o|'r-meg . -relg6.. Sehol. ho$/ "kime$/". (snvlsdai] d marad.Es our A.

mint a -bolt". Arr6l meg meqint valami.iut mAr semmiaz eszUnl$e.bar6ii besz€lgetas soran. mintha neh tud' nank. 6s innen jOn a Tv-Programok neve is.-.. hogy a p€ntek este k€sznlt anyagok olyan f urcs6n megszakadnak.ielenti.show" sz6ra! a nE YoaxEuPEAnt 1. tuwo E R"..megmutat". m6r akkor sem nyitottad votna ki a woaDtuter hi6ba.. mert izmosan €s rend'theietleniil t6kugyanazt . XUa'nben a. Ekkor csendben kell maradni. munkir6l beszel"ll? TALI{ SEOP. A . Worsan nrcgoszljuk veled azokat.de6l a mutass a . ho$/ a v€g€re szerettnnk volna valami csaitan6s kis fruszi-puszit neked.l *m €rdekel. mAg a l€W sem hilmmbghei.i€lent. Inn€n van azut6n. lvliel6tt ez a n6lunk szokatlan sorozat megszakadna. hogy te talan n€m is tudod. Nem akarunk ngy t€nni. Pedis na$/on tanubasos. !dnhdd]. r o ' r q J r J ' \ J ' ' q b . E r / " b . 1or ri llitdntl mutasd meg nek€m az el€fantodatl Ekkor jott a Tv-shop.rt t 6? . r d D e J . ([{i is csak emberek vagyunk. az angolban pr. hogy a sflou/ f5navk€nt olyanohat . Ajjaj! Ne tedd! A stot{csak azt jel€nti.Crriil jut csziinkltc [szrinkbe jutott valami.dhaslo eow/nowDlsi sdd.r6mutat.visszabeszel".. D / e l n i ' n i n l r ' r . hogy te meg most biztosan azt fogod hinni. e.. hogJ mondan.sy . valamilyen iranyba mutat" ansolutpor thoinll.d? ru*druil4 a r L'rhsh!: !. Arr6l meg. fuss el vele. Ds akkorjbttnnk ra.? ?ersze mi is mindig ezt k€rdezznk.) l?0. B o c s .ya Pottr mindig egy pg!1!n vaqy bizonyos pont ir6nyaba mutat.) Sz6val.ekkor ara gondollunk.troL besz€lnek.RettegiUnk.. Az alabbiak k6znl melyik aAgol hifeje z€sjelentiazt. honnan jbn a plajbekk.bemutai6. hogy . Ez€rt van.. a masikb6l a t'ornrhtAnyzik. cgyiknnk m€g a Dallasi is n€zi." mondat angol megfel€l6j€ben a Itdp ig6t kell hasznalni..lt)d. Ezt onnan rogod mesjewezni. lvlert talen azt sem tudod. De most igy keriil ide.r' iao *or. . lnnen mar nem volt m€g6llas. aki roppant b€nin tatogott. o g j a smtr 0 eredetileg egy igp a/ angolbdn es a7l rclrnli.latt vaqiq. Sz6val az ngt/ volt.r. e ? u t o b b i l b i z l o s a nl u d r . hoq! kell szavakat tanitrhi. hogy ezt a sz6t vagy mit a masyar njs6gokban is naha irjak az eredeti rormsban. mint . bulin stb. A snor sz6t azeft szereulik. valami €n€kes volt a taveben..re. ho$/ mi van. Na de hogy jbn . ho$/ a razi{ [t6l] a beszdl h 6 s d s r o t r h d l a s h o w . ncr[b*] + vissza. (Mostj6n a vegza:) Az egyik mondatb6r a srtr". '41]IT SEOP s€m. ki6llit6s" meg ilyesmi. hoqJ Ludlad. u q t k F l l r l k . hogy "megmutat". / r m i r n p m b i z L o s . 6s azt akarod mondani. es megint te jutott6l az esziinkbe (mi mAr csak ilyenek va gyunk). PLAY SEO?. hogy a . ami persz€ a kuty.rv hlrjl + jatszih.. amik eddig €sziinkbe jutottah. ErrSl esznnkbe jutott valami mas. azaz pl€jbekkrSl €nekelt. ro rEE woxD 'svow1 L. amikor a Tv't nezzilk. hogy .De ekkorj6tt a t6ks6. h. imigt/en: raLK suow. hog.n \ ' 1 d . ha elkezdesz kombinatni. ria ma csak ennyit tanutta! votna. hogy €ppen TVt n€zttink.z id. hogy ez meg onnan jitn. t l J P h r d nn akik a fasora .Tenyl€9.Peter ramubtott a TV.

azt ird ide.' es INAMExIcr.GrcrPor szo Azt mar biztosansokan tudjak.t]. eryesnlet lvl€gmiel6tt az a be_ i|ct e0-Sziiitli].la-kes". amit itt €s most abb6l lalilhatsz K. rszonah van e$/ masikjelen' Lese is.trA.ho$/ fl{rtr^sm SoeIEftVld olyan €gyesiilet. hog) ennek a lapos liguranak itt melletttnr ngy hivjak a hpos trizurajaL how tuTaoP F.v rf.hrl. szor angolul€s ket-szer t68 *r1 . akik azt hirdetik. slz'ctErre ta6asag.d ebben a leck€b€n. hos/ a "lakas"sz6t angoluligJ/ mondjuk. ez egy . el.. ho$. hoS' fl. hogy "le$/€n hkasunk a Ftld".ival6 szav. va$/ e$i j6t€konysagi eS/let. €s ut6na mondd K harom' magyarul. .rul' juk.hory a Fbld . De arrol mar tahn kevesebben haltoitak. nlomasod #Lmadna.mondju^ kbrnyezetv€d6 tarsasag..Lg sz€bben ma$/arra? ez "la-pos"(m€rt term€szetesen a tlLrr masikielent€se).ma$/a' V€gtAreisr .Iit' [fi.a tt-. Tehata helyesvahsz: A nat E^am SoQEn raqiaimind d mai nap'g azt hirdetik. amelyik azt szeretnc. ha a foldon mindenhinek lenne laki6a. hogJ. amelyet!iS/ hivnak. hoS/ .{intrlis f6tezik.tlft btitijn].gy Dbb6l rr^rn 4 rotd. a rul sem all olyan tavol €gymest6l kat sz6 Ha van tanul. vaw|s nevel d leg' tlogjan forditanad le a tarsas.

ahogy azt illik. nem a h6z) ronr l6rll 6r. €s pr6balj meg €ml6kezni az angol szavakra.r. t?5. ami a falon van.:. utana takard le a baloldali k€t oszlopot. .rslolilzl nveg Masodik jelent€sekl csepp. futballkOzijnseg. h6ts6 fedalY vaqvis fen€k.y. hosy a .valt hideg lom€g blr6zik. p o h . { s e b e t )h o t o z . s5t neha harmadik jclentase is a negy€dikr5l stb.oltoztet €lejt villa (ev5eszktz. €s ird be Persze. visszajar6 (aPr6P€nz) 6. kupak (tolle).neked ez mit ielent [Sy tiinik. nem is besz61ve. megfazas. r . 4atui kdalt cser€j.. Pl. ntehgazas.llem tudom. az e$/iket megcsinaltuk mar a kilen€b6l maqvar els6 iel€ntes maqvar masodik ielent€s reznapirlitlrol ctplhtl cntiat ltsi'ndzgl cotDlkildl vmi m6g6tt. hlald mega sz6 masodik jelent€sat a 6bl6zat alatti listaban.0.k€P" sz6 els5 jel€ntese az.* t og . es csak a m6sodik az.BEEITD r41E t ^n urcrrltithtnl a a Tarta- kait. Ha kesz vag. Valahonnan tudni v€link. hogy a szavaknak van elsd €s misodik.olvasd el a list6t haromszor. azut6n n€zd meg mitjelent Amikor ezzel m6r megbaratkoz tel. amir5l mindig lesnl a b6r' Az ahbb' tabHzatban megadtuk 9 angol sz6 mind€gyikenek ets6 j€lentCset El6szbr mondd ki az angol sz6t.

.o{ . aki npm lud magyarulr az a sz6. Es/ . ami valami otyasmitjelenr. hogy . Az ansolohnak mas €s/eb rurca szoKdsdik is vannak.n | 70 . hosy ot| Iilll. amikor megkerdezznk t6le.D wotr lilf yulldnl(azazhogy "ores r€rfi" €s "6res n6". sz6r AI]GOL olll6ldl MAqYAR. Azazhogy szavakat m€g csak-csak. peldaul arra angolban. Olyan is van.. llostan olyan szavakat mutatunk be neked. azaz oa Boon l6llt&1. szop.is emlAksTel. milyen volt a tegnapi kirandulas..) Persze van am visszav6gtt. hogy "r€gi". ho$. aki ppft. hogy . amiknek k€t tetjesen azonos €rr€kiijelent6se van magyarul. kj nem tud ma$/arut. mondd is ki hansosan. ani ma$/arul !a$/ azr jefenti.i padl6 mowt lnd aurlhntl uve llitl norlltl haj sziv (ig€) llost probald meg csak a m6sodik magyar oszlopot n€zni."€}i kbny\" ezzel szemben usl. €s eml€kezni az angol s26'a.. pl. hogy "hanyadik". merthos/ az ansoloknak ara meg. paprika)..arul. igy azut6n eS.Cgjszcr0enncm tolSlunlrszcvokot. !igi.k egy sz6t nem.rsr..mondana egy angot. Az egyikjelent6si megadruk. -Ir kts futi.. vagy azi. eml€k. . yapjJ or.IIow srn cEl. amire angolul €sak eS/.e \9n tud ma$.es/szeriien nincs neki szava) _.ember"..angotut. irt van az a sz6. llyen p€tdaul (d -.I IIACYAR.2 it4.tla mar ngl. Cnow snAncEr .i. mawarut het sz6 van ara.-noE isttncE" .[ku *ind*i {a Milyen furcsa!) . hely (elegend6 hely valami re). cs.rrcs'Jf6r ircddnel mondana a lenri ansol.mondanA a mi bdrirunk. e$/altaEn nincs szavuk).stb. ismer.ancsak o@t. Oreg ember az elrJ oLD t ^EI6ld n tl. ercjs (€tel. hos/ .t . I sendhas]6mnlr id6: irca ffiL MwlttNl.. mintho$/ "sz6rakoz6s. de prrol majd kesobb.j6 buti.ember. Ezen mondja ansotul. a masikat neked kell meqral6tni a hOvelkeTd ratakb6l: s emelet. hanem. hosy flnilkr).mondanA tus nsrtrcE a mi baratunk. lakik.^ondane a/ pglszeri dnsol nanyagy uutAtr \meftho$/ arm.6re9".

i6rion uta' naE.. hosy "felesegnlvesz" azi is.tAE* wAc roo coLD ANDsrllr . viccelni retszit':? A noEsLE lnobdl] .l a Plarlboron6l l ..rDihd-mRl . akkor azt mondia: ?|' lmigven: / tu FREE* A rror Doc ro a EAnEascEB.merthogyansolulezt nem lehet alko' I'linta t6bbitsem€rulat bonrani. hosy mit min€|.dtdP loid] Az arban benne van egy kirandutas Kair6ba TEEr..ton bennp va.'ird onmfl ijl P€terfelesesnlveszi Marith€tf6n x e . Jobbans/eretem a s/ardini.t vagy egy 'ra A kulcsban mindent ion. \ l Pad6ul eqy igazi Longman-sz6tijLrban. Jobban P/r.€gymasik". mely€t nem lehei €gv sz6valleforditani a ez cak bemelegit€s.nds. i o b b r n l P l s z i k n P k i .. r[ r rD crrf.ti [iin]a "egli €s ott ttftddil + "masik".'rf . t?0. hogy "m€g e$/" tla p€ldaul nasz_ ajandekba most kapjatok a k'lencedik olvas6lampAt. hosv nem is egy sz6? US/e.norrrr [r-llAdor] ugyanis aztjelenti. ha a kihagyott helyek vegen van itt-oti megmagl/a16zunk!) Masl on no DAv. Ottl az all: /@- D tuEM la M63M) nd dw'a Es tl t7r .. De az€rt 6k ezt esi/be is irj6k.Ifrtr''FoR a hotdog 0 h.... t'i. [di'IriF .Ililit lil . van benne egj/ kis csalas Az a orEER . hogy .o.1 bdt fiodr fiorce ldidiftjni . lly€n egYszeruen (Ne zavar A magj/ar fordibs alapjan egeszitsd ki az ansol mondatot a hianyz6 szoval egt/ -. ez mat igazi. ezen az oldalon ossz€gyujtottiinh egt/p6r olyan angolsz6t.telesaqtil 4 magaban foglal... amib6l lett.t-hideg volt..----Ja ldijl6njr{r?li k6li. Csakhogy a ket szo.. s6t mondj6k: [d-flAdd4. dh mFd Az el€lantvett egt/mesik RollsRoyce'ot lu stnoh* to ManLaoros lil .szl6 n€gykotetes sz6taranak ewik gl/itnsvszeme HoSv ez bizonv azt jelenti.etkabitja a tovat verseny el6tt. €s Sally belefulladt A viz tlil IrrE EEPrraNr Boucttr .il nc.az oss/ehasonlilas is tlJ Jzl is megmondid azlmber. hogy fomajan alul fusson" Aki nem hiszi. szn'Dlnz nidh0d?l ft. hogv meqy .Clk6bftjo o louot uertcnY el6tt' g form 6n olul fusson A cimbeli sz6 Orszagh L.um lm-xIiDl 6s + ez bizonyazr isjelenti. hogJi. nvugod' tan sliad oda a masiknak AfiorEEx^EA nc LAEF! Dsohn ldtitnl a \rizbeful. pont az.li .nbd{64e szeretem a hot doqoi a hamburgern€1. e g i /s / o b d n rc.. loetemeire 4 i o b b a n s z e r e l .T e n v l e gi g ) .. N6ha azt isjel€nti magyarul..

er'n iere E Az.'*t i$/ va. hos/ ^ Enms! AuroEoNrE Assocrano lLnit itonoin asr6ei-Ejidnl Brit Automobir Eglieslilet). kereki. bsavat .Al A EOAD WIMOTJ| A WIIEEL PluszminuszC erces Lirt6 2t 5 Tvncs IVEREAREttT flarrEs nn drr Ilijv s?ing' i'tt n6jmlSrl 5 o l v a n d o l o o n e v e . ami barmifAlejArmii vezet5j€realkalmazhar6 lenn€. ho$/ melyik sz6t melylk masik insphalh mert azok naryon is l€tez6szavak.jF .esetles z*r lt. Vagyisa fantaziaaul: autonauta. dki flEl lrG{3rl.rsr [n6hdd] csak arra hasznalhat6 mororol a .A Khagyott helyekrelrd oda.'€. dt I t2 . (Mi€rt. ime n€hany btleL AU|oEAULRoaDrsT.mrr MoE Mwldfift.w rcusr. rlr@Eusn Ezek kitziil eS/ikb5l sem lett v€giil angol sz6./rryrr li'ijrdr] iillit6lagr. ut6r. magliar6n a brir aut6{a klub l96l-ben kiirt egy palyazatotbarmilyenj6rmii vezetdjaneketn€vez€sere. [kid.s e 5) 5) .a m i n e k n i n c s n e v F ( s c a n o o l u l . i$/ho$/ meg ne tanuld 5k€t.hri]vezet 'o "orrA U. vagy sem.ra robbes dt6!.nulr I RendhasJo :do. aki ma$tngepjarmuvet mes csaharra. szamunkra a l€nyeg az. a magyarban van? Egy sofSr v€zeth€t motort?) A rorof.itiitl a iirhai6s 4 ^orDliddl tt vr'rcrr lditill o iarmri Mostalaposanmegkavarjuk neked ezeketa szava\a| A *rrnourli-D{Utlnindenholazt elenti "nelhiil" forditsd le t cqn wntour wneetsU A VDITICIE UMOUT A DB]VEA + aata 6z.zZe6 aZl4. teh.Outonout6k Az angolbannincs olyan sz6.afta. aki barmif€lejerm(vet vezet (akar Trabanto! isl. Azt viszoni €rdemesmegkeresni.ntufi. iarmiivesz asno a. irl. milyen fanLiziasz6i $/adanal magyarul az eS/esszavakfelhaszna.r mororosokra c. mindegy.ylt.

osv O Mi fog legkozelebb Gl ttogy mondod azt.h-llfj!dn] . amikor saccolva becsllnk meg valamit: Meg egy utols6 6rdel€s Osszet€tel. Eslrru E.r{7Dh. hogy "sac@lva beciil"? it .. b. tokftlt.teh6t k6nnyenmegje$/zia nyelvtanu16.to10& h6-[LmGEU lndhr.li'r. Esz.Interesting d 6rdekes Iinntiti'{] .y arra.{tot[|3.tuaEaa !^n&ijd4p€ld6ul osszeteszi az ember a EAtR-b6l [h'r](+ haj) €s a . ill. arEssnna no.hanemannalsokkal inkabb..Kicit norE -b6l [hd-lEL] $/nrtak az olyan ez. ami mer nem reggeli6s m€g nem ebed.v461 [d j] (4 szarii).'.mint a ma$/arban).ha a varosbaniawAn tapasztalod. Az angolbansziil€tett eg.jtl + felbe€sll.. lrt'rs] llait urE aEnulFAsL EoEL EARLV LWCH B8ritfcn . hogy "motelban elfogyasztott eb6d"? !t Cl Es a "motoron elfogyasztott regg€li"? !t n azl eszedbejutni. ara.szmog" "fUstkbdhi!2" !$/ar terjenga varos folitltl. Ami teh6t sz6 (o t"rE BEEAKFA1T bnlfurtl (o k6s6i reggeli) vasv EABL|u]rcfl l6ilihn!c] korai eb€d). @ Bi! ityen sz6 meg npm letezik az angolban.Ncrt.f.s^-fi . l6tl a Osszeraktak k€t sz6t.] sltoiEb6l ls!'idk] ftis0 €s a rrcb6t [qt (4 k6d) keletkezett a maa sz6t hasznaljukaffa. BnE ttF{sr.. becsl€s.! 'osl !sdiriiil..ndkfo!. aflIrt'tct . saccol. saccolasj aez.:x | 7t . ha l€tezne mi lenne az.dil. a as ^ t orDLI[6-IELI sz6t (ielentese usyanaz. ami hasonl6an(bar mi is inkabb a . iii hft!.talalgatas.roEL . mintha magJiarban ist6ll6t"lotelnek"hivnank. ahow a na. most k6vetkez6szavakn€m egyszerii€n A rlgy osszetettek. c]rcx6i ll Rakd id6rendi sorrendbe a kovetkez6 esemenyeket L. lett bel6leBflldctlbl|nrt].azart [g!el 4 tahlgat. (4 A snocltrnt4. crEstn"tarron Ig.mint a magyarban) noros'b6t In6tdtl a (ezekneka jelent€se is usyanaz. q!lzti-MEhdnl Jq!s4 owss.

(ral + papir) hkesf eliift askor szohtiih venni (riad6/riaszt6 + li-tARMUoU 6ra) ttiiz + brigad.tac lcngilzs)) kapcsolatban is e$/ik f6 krit€rium.logikus. nem? + Valami€rt az emberek szeretik. t4ost metyik LA oa eE r. mig ez angotut sro"n p.tnoa. majd n€zd meg. es taHld K. ho$/ a €somagol6papir -csomagol6papir".ootcaL<bb? Az ahbbi osszetett szavak jelenl6se e$/ angol anyanyelv(nek te\esen LocrcaL El6sz6r olvasd fel 6ket. mitjel€nt€n€k az bsszel€tel tagjai. Minden€setre neknnk teljes€n rrarcrr.vag/is csapat) (otlhon + beteg) ha sokaiq vaqv tavol otihonro (tu| + S/firii) nak van ilven. ho$/ mi tocrcAL es mi nem. ha a dolgok logikusak (rocrd{z lodreildl] logikus).1ER [bn!n jtid (a barna paptr). ez€rt a nyelvv€f l+ t. Zarojelben adtunk eS/ kis segits€get. mitjelentenek bsszet€ve. A masyart p€ldaut az angstok eg/ narorL ratieaAcE-nek tatjak.akinek behuztak r74 d: .

Ertt [ttrl. Ne felejtsd el kimon_ dani a szavakat €s kitolt€nia Hblazatoi.'a I t5 . wEL Mco.r"'i*zen. senki nem gondolja komolyan sze''|' + ugye. €s pers2€ e2 ignz a. vagyis azokra. hogy vannak dolgok.'l ':.tl hajtiikanyar hndl lh.ldirtl aLooD4 \ter. bevarljuk. 'endben van.Cztsenkisem fogio elhinni Ugyebar T€ is belatod. Te'm"s7e(esen eleg ross/ul res/i nrerlhog] " "rr"iroq" ungorur t'rr""r"tr.ttn€k rendhasy6 nitiia u^r. hosj/ a "szemfog" sz6t egyszeriien leforditsa.. amiket f€nntartas nelkul nem hiszel el. Oszd fel a kOvetkez6 teljesen val6szeriitlen megfel€lesek€t k€t r€szre: hihetetlenekre es mea annal is hihetetlenebbekre.. . amelyeket csak f€nniadassal nem hiszel el. I. lvli6n €ppen . rtuftrlhro9l foFoAT. . ^ revehai6^(61 nar n€n is beszalek ansolE is. hogy €szre sem vessznk. meft. a sz.szem"? Mieft nem p6ld6ul . -ED4 -u AI'JI'JAL IlITIETETLENEBBEX IS (a tosoryos). De mit tuqja €zt egy Ewm? E Nos.rl o loq LrDotn lbs7.lAGYARAZAT ANCOLUL IVIAqYAKUL foFoEfrin.ki r. ftt-oAtr.hegyesfog" vaw "v6lgyesfog"? De amikor angolul kezdnnk tanulni. k nn ar6zattar d 6s*6 ldtntrlzt] li oflGilas totalisan ttjkkelnt6tt tevehajc$Lrok. hosy a ror. hosy pe6ze tt-krt dD*et E MrLr halljuk.mfog azait "szemfog". amiknek nagyon rurqsa neve van. de mar annyira hozz6szoktunk.. illetve azokra. Itt van p6ldanak a "szemfog".0in hasfajas (6ivitt €rtelemb€n is) Ih'liiikl hidegv€rui It6tibhdidl lbl. igy: EYDftnnt Ev'ltll4 Doflr ltri.

0tlhonbete! hogyl?rr. ninden ftrl 167.t t$ 169. 4 st6r. ffrrr$rtr d t[roll6s.b-i cutka a . 0 Esyebk. o. Az is kesz aranyossaghogy . Bocr.r0r o criis. r {agyot" Deazt is €liirul' annyities!: . i$ n0ndaiirr: a srat|ii6stlt venda9l0-!. 6trcsdiinl.ftt trl{in h6filzil]sz6sro nti l0tdil. orr d dgl.n.)/ at'rLE a alma.. apt6lant.tupat.6arJso lohir 4 1?0. tloav az nem is Adam almajal nanem csar' iamcsutra[.xE [6r].az €n kis szem€m f€nye" h€lyett azt mondjak: "rot" . mill a angollan)..lrlii'I. nEauoE lar-tnlndsn|!nd.rrtr4w o nor at-t erl mordilr:.flxrsr o ionvdgy. o.o.rrvE lakik. ho$/ €rtik mes.rn .g. q selet k5t6!. leivdrdr]4 harom sz6 yt|r 6ii 'igy t'iu. o h!ly. Jrtr d sroplt ldel[ oltv at 171-o-''.0. lemezkiad6tis tl$/ neg azhn a Beatles-os hivjak.t. amiinem lehet oszszehasonlitani a vlacDonald's &a .d.rEE^pflE oF Er E 6"[diqil oririi ii] (o a szemem almaja). frof 4 isn€r. .honvigtamran". megint valami. c. . tt t4 isrom.t rdEo vk rai{d..L.rsu ilt aly kls csalfuvan. a vat is 16thatlya. hogy Dagyarulisy J6lsordoltad. .lallztpE 4 td'teb.i. lll t!..rrp 4 cretp. ADAM'| ^pp. t ?. hos APFLE. Lrrx drtr 4 vetter lia i6.oqcp I t6 .amit csak meg lehet a enni.?idl). tofr. 0l€i6. sNoP 4 r0r. ahosyur..I minute-luords o [tmnrinit] egy perc.crrur d tulballktuinliq. 171. magyarok mar req6tatudunh.rffott o cmlat.f. 6s sokak szerintazt se. Cyorsanolvasd ki nehanyszora d6ltbetiisoket. nindtr dl lg. *ieitas ldd{ndll. tf.. .. + noslizis. mert mindjert lejar a k€t perc! (lgen.jar. P|Ef fl itE v0n0'saou" sa't *E founELEPStll.ffsrfl ugyrnL 4t fiellakn6{.) xEo liiltevalii.nem?l) Lulta 66.\/cfprr i 5/an.Tom.(P.rp l0ll.r0.r. lgy at a mondal.l. t rr o rileliga&is. yissra!6!*f o rrtffl cr. vas/is: a nagyalma.lEttdlh angollq6r6ta idiiiele.scsy!5slin iinnrdit sren6lyiilolon lgev6g6n isy: rrdtxrr. . amit mi. lemtom. E lqr b"Le/ih a/ AppleYcL'r'o'n *wt . abb6l is tudhatod-ha szeretedlvaav szeretn€d)az Appt-El! cl|-eqqrtn ttl.hory harom sz6t is m€gtanulhattal. s.ishan . tudom. New Yorkot meg ngl/.rr. ata! iqyi0. hog.ffinlpdrszdndlk0m-PJutd'l .faoof4 efi. iut n6t..nr.ho j€vel (rrolbigl nagy). A l€nyeg..rrr{E lar -rr. Persze azl. hog} TrrEEra APE big ldd tdl].

. !.azt rbglbn tiibbes sz. hogy t6bb enber leiil.Otleiroham". az azerl !an. van vr$/ l€szik. hogy n \age€ csnk . hiszen j6val tobb minden tehet hosszri id6ben vagy t€rben. de arr6l mi nem tehetnnk). akkor te eseileg ha a aranstuMnG6l fogod magad. "jeser".k. .De a EousEor caaDs lhitszr! lirdczl. A Johnokr6l nem is rinek k€t szirr v.hendihep" sz6. crl"[hp] o sapka. mcrl igy n€v€zik azokai a (p1.rltird]aztjelenti. mei. lteresd ki az angol szavak..rc azt ietenri. + az -EDvegzt.des meg itt olyasmi lehetne. e. hogy . nbi'r]. roham = smRM (men te persze csinalhatsz ilyei.tagonk€nt" forditgatni. smwt a \ihat)..tagonkenti" forditasat.y.n.it'gn -? 4 visz. esy nenr el. csak annyit drulunk el.K6nya". crn 4 c^ERvnc EE|rBEr rcndes.m i a f e n e e r t e l m e v a n . a s a z l k € r d e z n € d . amibdl kert. ahol az €r6s€bb versenyz6k hiniinnyal indulnak. cipel.iLnrba E Ez olyan. hogy a Lo. Vajon kik lehetnek ezek a . EMER4 tag. Vagy azt hiszed. n a n e a d j ' i s t e n s z e m t e l e n f A j t a l e n n € l . hogy " as . A EAn capDD azt ielentl "to$/at€kos". Harom oszlopot fogsz magad el6tt litni (vagy hatot.mar nem .td az e$/ sokkal fontosabb sz6.akkor elmondanank.kiriyavar". ArRv[k ii] hlalkozunk azzal a kifejezesset. tagsagival rendelkez5 tag.. ll€g beljebb haladva a sz6osszetet€lek siiriij€be. pedig a EousE t$/ amngy . tia ismer6s a . mint amennyi j€g€r.. hogy ez Komolyra ford'tva a sz6t: orf.k6rtyahaz".tagonk€nt" leforditottuk: t a Drlhendil hasznos. barki barnilyen otletel telvethel. Bizony bizony. Sz6val fogtuk magunkai as .j van. hog/ cAnD-crnsvnc MEMBERUidl. hanem . nrSr mcg'nt hnly€skediink. viset.. otletrohrmE / | ll.. csnk. Den ansolul. visszaforditod: btlet = te.rt I t7 .rdo. majd rogLon uldna d rendcs magyat totditJsl is ho//i.. mint a . ha ekkora marhas6gok sirln€k ki bel61e.seszetlj€geralsoDak)..O hosznos sopk6s+ Hondicopped Phroses a firiziz] losyat€kos hirejez€sek l[dndihF U6r a cim is Syanns ren€ljiik na$/on.pedis n€m szabad.hasznos sapkast"r. k6rtya.. Akkor most leladat kov€tkezik.h62". Pedig a lo. Bel6thatod..kinyacipel6 tagoh E2 ut6bbi kisz6last surs6sen felejtsd el (ugyanig.f t'nirrl palda(l Azert a tobbes szrm (az -r)..tE c^sDll6n liril a Lelefon. 16-) versenyekei. as rbbai bizn. 6Mrr o aW.

tou wo .d] szerint leginkabb "tusk6t€j.scorDl?.* [sair.{ Anyu szabadnsz6.t t|@ . tdmbfej'l a EELL yoaDona?!!t dd ^RE hllrj{ d{iil] (tEr. tttE rs. d (ha ezt v€sz€lykant aftekeliik:) lt v lttftr ts tr I-tRaE. tiuit 6rtd F nindl kivUlvagyaz agyadon) (sz6 bklej q B/'ocrn0ADlbhll.|lsz a .n3rl ogyis mondhatjuk. asill lkotidts o tnro a sn.3* . Komolyan venni az alattuk olvashat6 sz6listrtt kell.s rnEELldcE."pzf. leckek egilk€b€n arr E Reddr"sro 'do .hor vo'lcr + FaEE-LAncE roaavALtsr.swtFtl'En: az anyu )6 Mr I/. ( t. K6retik 6ket kjz6r6lag tr€fanak venni./rr. Dlgrldrld] a por.Yu Isdinl nszik lfan. szopikE..dhr gddftnk] fril.nek [dr!?t!&li'r] a vacw"t cLEAnEEa In$ti $ini4 Tessznk ezt azon az atapon..akkor: forditottja.-r '. hogy nincs 'utonben ) lIv wE E FaEE. csak elmentotthonr6l:)zr I. komDletl ruDPxtfllr'l'ilinl a bk cortlaf.cla Lib . + pokol) liia lrir6l csinalsz? wE^r rEE Apu benigott. llost mutat6ba par percre leforditunk neked n€hanyat a dijnyertes maS/ar kifejz€s€k k6znl.. ha nem aruln6nk€l a rend€sansol megfelel6Eiztosnasyonnagy hianyerzeted j€t is ezekneka kifejz6seknek: (sz6 szer'nt: te re nem vaqy komplett. hogy "inv€rz"?Csakmert most az el5z5 lecke inverzekdvetkezik. amelvnek seqitseqevel a leladatot meqoldhatod: a cr.lUlio t0rr6?! lsmeredazi a sz6t.f.{riEA. srrn] | 78 . hosy.ncrrll{ill o rnq lenne. hogJi megtahld. 4 .mlr.Ettchen a raEE-srvLE l+ielijl A rel€s€S€mszabadEbon van. "gi/orsnszas".tfE ts 6 raEE LEc: a felesegem A s76lisla. amit az€rt adunk. nt@ . hol. 'a . Bebizonyitjukneked.. how a ma$/ar milyen es/ j6nosok'hak hivja a j€gerals6t.rD n . tla nem ismered.lrnk]a sziv. ho$/ az ansol "hosszn csa|K mit riszonr D6Eacr.rEIkoD-PUn telies. d voa aREot.ld.mi d€ idi6ta nyelv-llert isaz.r oF rcan Nr D. e lztdndlilztl szabadrisz6 njsagir6) azt jelenti. st/cf.t ttiort ['iiirijl h 6utl n iil (ha egyszeruen I Ezekritr a szavakr6r b6vebb etig zitAst !d|. lrt)$tl [n(j riif n d tr/6!'] (ha csak arr6t van sz6.E . melyik magJiar Klejezest foa.EE 1|oT colvFLEE: rc nem vaw AEE You Dond?t mi a DAD EAs '{rc|<ED M: ZZ API rcE E a taE.lttEE-LrncE roannaLlsrlt{. swh.

nn suu. azt gyakorolni kell (gyakorol a B-.cts" htrhb4 sok gyakorl6ssal (!{'rakodas4 rEAcz.El6szorpr6b6ld Leforditotlunkneked 6t angol kifejez€stsz6r6l-sz6ra. lii iiir iziils?ti niiiBrl 5.ToP 'Et'|.ho$/ mire vonatkozhatnak. rop pEopLEltrtthdll + a legfontosabb emberek egy cesn€I. o . akiting4zger? Na. zr.mondjuk a sl6gerlista etsii tiz sz6man. Ezt a k€t angol sz6t remeknl 6ssze lehet keverniHaMunk neked egy kis helyet arm. hogy rcE + kor' . hogy minden kideflilt.:lj: t lo . vagy a hrsadalmi €lel' ben.. + elegans kitrny€k. pwcncE a gyakones. PMcrrcE '7 glakorl:. hogy az angolban pont a masikban van az . t e<no no*esslgtt d-DREszl .rsn. hanem v€grehajiani. hogy itsszekev€rdt l*rcnsE a gyal\orot. inn€njegy€zd meg.ziitd ii El€gviccesek. Amikor valaki nagyon gusztustalan akart lenni. magyarra forditani. amig nem k€s6. aminek gliakorlati kovef kezmenye is van. az ansol kifejezes€k: ... ahot gazdag emb€rek laknak . PR c'rrsE louR End. Vicc. men€kiiljitn. akkor csak parosits L Ar mE aaEor 4I w s4 lft Iri diiidlsov {i t|r f6liia 6ldl 2. akkor vedd 6szre.vagyiskitalalni.!6ll 4. De m€s ennal is fontosabb. .s. haromig. caEEn on Af.A px cncaL roxE olyan refa.cEllrhi!{).{czriE 4 gyakorol.EIgfi 6lf rt&e]4 natabs oregkor (orBErr + zold) Milyen kori is az. amit nem elmes6lni kell. es mit is hivunk m. hogy "toP menedzse(.s" betit. $/orsan le tudod ford'tani a k6veikez6 mini-mondatokat ma$/arra. l'londhatni.Cyakorold tla nem akarod 6sszekeverni. hogy ami gyakorlati. !. / 188."IE. PAld6ul: taviratoi killdeni a varcs tiz leggazdagabb ilzlet€mber€nek. tla k€t h€te. akkor konnyen. IDrhi r iorinolhl lits?ioi d d...senek? A masodik sz6 e$/szer'I: "EoPLE 4 tla nem kAt hete kezdt€l angolultanulni. Ejf€lt6l kb. nousldi: czm6lidni a kon hajnali6rak. rnega magJiart a kicsi6rek a leqfelsS emberek ime. wlarJ rouR ADDfrEss? tultll iff6-DRtSZl ts) lli a cim€d? c) 4 €v€s koromban 4 6ves D) Gyakorold az angoll E) Egy dra hatvan pe'c. EoaE ts 60 EuturDs. .hecc". akkor mtr a magyarban is mondtak olyat egy f6nirkre. A. rucncn nrelpr ilnl ht6ll .

pr6bald meg segitseg n€lkul lefordiitt ni tani Sket! lNe keress atvitt arlelm Nagyi. E {fitla.E ll lbiitl harap uPllir a i a k ud{ltikl nyal Drrrldi. u"st is hogy hrlzza a tabat. ideges vagy. vagy haEgAmikor valami nagyon finomai Amikor izgulsz. hoS/ valamilyen testr€sztinkkel csinalunk valamit.'e amrfbiil.Bodqbuildingq' test6Pft6s lhdilildingl Ez az angol teljesen logikatlan."*.bitun]...pzcA vanatosdambokatakarszeltavoli(piszkelod orrodat) az taniaz orodb6l.rM. ha halad6sabb vagi/. hosy caBt3 Dona tr Mm tM ^t ltlg.. trt tv ARE voua s-s) WEy aRE fouR .tlr El | 80 .loaR Amikor lInNcMAtr sz6rar:) nemkiruxtt d-. Isaz. akkor l'1€g egy kis Wakorhsk€nt ird be a hianyz6 szavakai a k6vetkez6 kicsit morbid de sz6lanul6s mondatokba. tr.ibak! n. aho$/ mi. o^Bt's DRAcana s EErE 1g*i. akkor il ahelyett.il touB-foun _s- Amikor trirelmetlen va$/.. ill. mi€rt l6gnak az !rij4!d? Mialt olyan nagyokaz qi!4id a kk!e!!? Meqnvalhatom a kbrmbdet? ARAND A. akkor m Amihorsz€gt/elled agad ahkor rou ./_5J lrAiamG? CtnIz I voon u-? Pli€rt dobolsz az gqqdd4l? van? H6ny sZc!!!1&!OBqd is Eleket el6riqral0rlatban ellen6rlri0led! az E mrfutla.lh duing ridimtndi'ir] azt mondjak. akkor sem mindig tudiak rendesen mondani. dob rrra g lh.Amikor Gabi immel-ammal csinal valamit. akkor Amikor meglep6dsz. €s ird is be a megfelel6 kihagi/ot! helvre (eqvet meqoldottunk mu ull s..nl dobol. hogt/ az itt felsorol! szavak k6znl melyik hova illik.nclloqat.jr't . ennekat van vive az €rt€lme.De ha konkr€tan aft6l van sz'5..foa s-- folR .b. Talald ki.t44a) -o ".. ho$/ S1. bit. Rendhasy6 idor.loq /L srl'iizl emel /"rcrfDillDiszkal .*rgin3I'i.ou .. htng].r.nrt El Rendhasyo iddr '. "m [h|ng._ NAtLb.

tr nve wm sonesoolf6iii hv{idclrnhdil szerelm€s tesz valakibe.. A te feladatod az l€sz. lvlagyarulp€ld6u l a z . 2. tt6l. rajzol.+ ll6pletesansz6luo s.sD. parositsd az al6bbi szavahat bnnatnj elentesnkkel..ririq] lfisi'r'flili Egy k'sjat€k kovetkezik.tudomasul vesz". ELL. k e l l e t l e n r i l t u d o m a s u l v e s zd. .Ll. FALLE 16l. Tehat az alabbi feladatban negadjuk neg a kile' jez€s €gyik szavanak az "eredeti" jelent€s€t is. IrE ELL maM nE EoRsE 4 Leesen a 1616l. es mindis mindent mondj is ki! | . dtit']a l. TflE floRsEDREVmE cAtx 4 A 16 hizta a sz€keret. zarEelben mindenhol megadjuk az alakjait.figurotivcly spcoking. Ha j6ljatszod..|. d t. BnorE lrt4l. De nagyon komoly am.tE 4 Dobd ide l.. KezdhetjUk? Nehogy 'd6 el6tt bedobd a brnlkdz6t! o fl rtu.ALL. szerelembe esik..ztt. is m€s €lvezni is fogod.lost nagyon gyorsan. h o g y . Utena ellen6tizd..) r€borolunk n€gy angol kifejez€st. hosy fent n€gn€zn€d.zS) b) Ienyel Ehruljuk a helyes megoldasokat. t6rik lehellet) + szebben mondva (M. (Na$/on. an€lknl. . hogy a felk'n6lt leh€t6s€gek k6zril kivalaszd.llttz 2. raizol ':r:3l8t . bidldnld tor. ftli'nl 4 ellleesik. hogy. asc) DRAWDREL D om[/i6. mi lehet a kilejez€s masik szavanak j€lent€se. €s mert minden ebben a leck€b€n szerepl6 ige n]llt ideje rendhagy6. hliz 2.YD szel) Gt BaEaK wttD @ fllfrow n mE towL szriindd ( a a tlirtrlkiJz6t ror€z + tririilka. hogy a kif€j€z€sben szerepl6 szavak jel€nt€s€t is tudod. esil. n€gy-nyolc ansol sz6val €s h6rom-n€gy kifejez€ssel l€hetsz sazdasabb. l e n y e l i ab 6 k e t " a z t j e l e n t i . mftEv fllRo*nlt t6. De vigyazz. ssorE.e a . o c) mRow. EDDI| DREW rof. szt6t'la doh. . IttRow nE EaLL ro. €tt6l meg nem biztos. E a) wAr. Adunk vele e$/ monda_ al a) . zuhan (rovr o szerel€m) a) esik b) l(eriil c)sz€dul CD orAN snEAm + szelleni a fingik 4 a) tOr. @d A az vonalat hL'iz. Losikus. torir! Mv doRsE BRo'G tE LEo 4 A lovah eliitrte a kbat. l4egadjuk a jelentes'iket. b A k a "n e m " jelenti azt. o Edi! mjzolt eS/ lovat. nem? Akirajzol.

ha magyar p€ldakkal kezdjnk . hogy mit gondolunk a sz6itsszet€tel egyik ill.) ird ide az altalad felfedez€tt oximorcnt/oximoronokat: !< 0 Rendha$/o murl id. keser€des"? Eltalaliad: oximoronok. ezekben a p€ldakban az oximoron azon milott.Fdq l9l 18 .I Orrymorons orimoronok [olcr-Mtiron] Da vajon ez meg mifele 6llat-€mber lehet? liyelvtanul6s ez is? lgen. olyan sz6kapcsoIalotjelent amelynek egyih fele €s mdsih fele ellenkez6 dolgot allit.n't. 6"oa atra .ros a er€deti oxr6n rlo-Rldzlinoll o^"*'trlqAl o l) n6 2) vmive valbzik. v6lik 4 l) masol2) masoht J) peld / ll8.yis att6! lesz oximoron az oximoron.hiborUs o Alkoss oximoronokat a kOvetkez6 szavakb6l: I D Ei r d a z o x i m o r o n o h a t : . hogy mif€le v€lemenyt feltetelez az. h. Eqyszer bb. ha hangosan felolvasod az angolszavakat.il a haborn. Az oximoronnak l€tezik e$/ olyan valfaja is. Mint 6ihatod. A most kOvelkez6 egyetlen oxi mell€ ird oda. Bt rlE R-s t+E lhir Er 6.ie. hogJi egJi'eSJsz6nak tobb jelent€se js akad.'xihrl a nzlet' etika rj rijabb oximoronokatsyir Tudsz'€az oldalon szerepl6itsszesansol sz6 s€sits€s€vel tani? (Dzt 'lgy dOniheted el. !.milyen szokapcsolatok a k6vetkez6k: -ny'lt titok.rr l l a l/ beteq 2l rossz. masik hgier6l. ami e$/f6le v€lemenyt tnkroz vag. Bemelegit€siil olvasd v€gig a kov€tkez6 oximoronokat. amelyeket hal6los pontoss6ssallehet€tt mag.Direkt olyan oxikat vabsztottunk.) ehhez kulcsot sem adunk- o oEt sEcaErl6rdtens&1 nyilt titok r'/^R aarrEsfuai. €l6ha loit.i. €s utana v6logasd sz€t a ben nnk hasznalt szavakat. (llinden kihawott helyre csak egl/ sz6t irj be.t'.yarra forditani. ha valaki ezt oximoronnak tarlia: BasNDss E'trcslbir.

/Phzutl a reves .i] + erd6 flAnlh.rcr{s?fi | + Sondolat /rf.ro[srcdl nn<Iszill s'taBPlsi?l wDEltiirl c . hir ra"rrrlmdfl dft] a piranat roorftull a kitnyv '9 ul!6tl a tal io.rDlnijq + k€s o sn rE[et6n] k6.ro.k. Ennek a jelz6nek az oszlopa i$/ n€zett volna ki: r'. Szomor6. l o d J h o $ / melyik oszlophoz iartozilr a D.rzzal a j .snk . s z C l c s . a ntrca. szam. s"^RP TNE..gy iryenko.. veti' + txrtnonctl. kavics + . nin6 is nekilbbbesel *:: | 8t . . s6t.l tudes A n€gy kozril az egyik jelz6t nem kaphatta egyik oszlop sem.rose[n6r] or o nnrylton] ranyar rorcrrlhns] a ny€lv o|vassfelsz€Psorbanjelz6stnlmindenoszloPot:sADEfE'5ADfiftGstb TEICIT WALLSIb.. a sttarpilletve a MDE fEsu[iir]+ szemek a io.hosyEE[ij]a ron. Ami egy oszlopban van.ktz-Piaonszl t"pasztalat a nrowlDDaEttdlid. €s ird 0 en Az ansolokjobb szererikmindig labbes szAtrrban egetni.s z e l c s k b r t i Ezek itt fen!jelz6kEzek itt alant f6nevek. WIDE ROAD STb./sElryi?l. kivave ha ok(k \ntr |. az szivesen mukitdik uqyan.tl a haj sc'r6r{!*ial + kapernyci. hogy .sUrU. NIDE SE . i r . h6zheU.i6 [s?ong] dal rAdlt ill 4 mese r. Yosto 6les r6sszrdles s.k azr. Mindegyik oszlopb6l valassz ki kett6t. amit a legjobban meg szeretn€l ianulni.r2iE r[$d!. h o v e l r m i n l d h o g y :L s i n o s k i s l a n v r s i n o s r u h J L s i n o s k i s k r l a m r j h J . S'TARP STAE SIb.g.. "sz€mdr-b€s26rjen.

{sF?. reszes) ^s a as Ds' .srrsr. a annyittesz.rd. mint a csont cyrijtsd k€tfel€ a hasonlatokat (hasonlat o srr.rr Isinilil) aszerint. vagy magyarul mashoz szokas hasonlitani az illet6 tulajdonsdsot.rok most mar rendben lesznek (ez a fenri f€ladat megold'isa is ewben). ho$/ magyarul is u$/anigy l€tezn€k-e...s Drv as ^ BorEIud$ttzit6'"l otyan szAraz.silrl a hbnnyri) a .lUlint okit hosonliittek A l€nti cim arra szeretne utalni.ofyan.m i n t € q y l o r d sziraz. El6szitr n€m adunk meg semmit. n€ma. parosits: . Neked kell 6sszeraknod 6ket. hogy az a szerkezet. ANCOL= IIACYAs ANGOLULPIA5.rf rrs(hdilontl+csendes. most mar csak a magyar forditast keu hozz6juk rendelned.. mint a csont. elituar6bannekik annyit. hogy az angolok mii hasonlitanak mihez.|ss. som (lbdnl csontl q AEC llibisrit ah. mint a halottah honnyu. Az angol P.. mert mindent megadunk magj/arulis. hogli hasonlatok kOvetkeznek.I.m i n t a i e q r a s z e q . r uof.llos..-mint.s (JdEil sz...3r .most mar a k€zd6k is pr6balkozhatnah. (Jbnl lord) hE DE^DIlnkdlo a hatottak (Drrro halou) .hoq/ ff. {s (ldldl oreq) .raz) o . mint rz ABC breq.. ne-ullr rEE'/zzs[ddhih]4 a hesyek ('rr. AEC log Ug. Az angolt mindig olvasd is fel.mintr heqrek as EASYts 45 OLD AS AS SILEIfT AS AAC fl'E 'TILLS I'IE DEAD h i d e q .s or.{i corD rr llldldla hidea) as DRUnx \llnnll . hogy . Akik mar szinie tudnak angolul. akkor mjta. + hes/." Tehat:.yanez kijveikezni.]INTI'IACYARUL | 84 . azok pr6b'aljak meg igy osszehozni.

60 merfoldper A) as sooN As PossrBrE t. dnoorbun I'd eqlnpl robb L 'l"mrol ldn s/o 'nJ'F rooDPs \l.rt | 85 . kov.nrol t"snr'|"'h ' . ) r J r o g d a b b 1 6 lrd\rte. es a harmadik oszlopban hlald meg a magyar jeleniest. hogy "haszn6latban" lasd a rovidit€st b l. (Az els6 oszlop nem alahtzoit szo' igy talan kbny_ vegr€szei azCrt vannak ott. alblanos forgalmi 3.) vALtE ADDEDrAx F.Iszi'l 6. maa.wlripl -y' lll. nejbd megl VIUtrtv.{/ir orllff ovl(0116 a gonD) Cot'iPAYrllmtdnil oF E) ME|. 6rit ltiisorsz6r6 Tarsasag 4. !tu! or auDAEsr luni-V0Rldiil a) fiEirrra4cf.OBBllokodobro sok van bel6le:UsA. ^DD4 hozza- g.GE E T'UBLISEIEC@.' h . ordq A 'n'qJ-'brn A.BER FaRrrAttE r lnant'l o! tididntl (nrrrrr + tas) F) ttttrEsA ER flou| tk6l a. c€g n€m l6tez6 re. t J CLt€t(i8: In r J) YERY Ponr^ftftRsdl Jvriin-PoRtiint dEdnl k6DviselS 10.sritdll 2.< T n d t u n lh o b ' \ \ r .sinl h6dhezlina Ibdlis 2. LSD. n o r . nR J.v.b. uEbntl I|rszin h. l.kizar6las a te egzecirozh6sod kedveert.'ytt I'i44 to. Rtnc lttE 4s1! Ilir!?ilDfl 5.. lec.Smith q!!I1?4 l v l r J .bl-Szftdl.).Nagyon rBl.-ek. 60 arylniilrtit iitll 5.. r i o q n r . CIA 0. Nyugodj€k bCk€ t1. ho$/ m€lyik al6hlzotL rovidit€s mit rcvidit.NnElsit'l ldtr) ma$/arul:"r6viditas".IRAE E. EE Ii tfil a. [3r] [rusrtin Szemely (rov.\l rlidt'll lvalrE + eftek.O z n a k 7. vallalai.-e{yr'oiultr . c) c.4qqlbftkzl 6) ENnsE aRotDcas re kooo-Ra. tlr L. c/o BBc ePPezenni'rcs leszneg ilveneset csak i6sban l€tezrirovidites"k!16n"kiejtase ii\idiresek k6zl. Egyetem 5. Valogattunk neked egy paral ismer6st €s feltehet6leg kev€sbe ismer6st egyarant Keresd ki a m6sodik oszlopb6l. hivj felamilven hamar lehetseqes 6. ABBEEvrano lritv. oz qb rtR L st"rr).

I86 .hogy: MtltraRl Drcno1 n 'Eatqslnilitiih-lEEtid?riineir i' lont6. ELueE cE4 l. hogy hullanak kOriilOitrik az emberek.. katonai hkszerz€s o 4. n 1'y.l'lire tanil a clA? rjogy is szoktuk mondani? A szia€. Ha ehhez az kelr hogy r elolvasd a szoveaet. hogy e$/j6 po€nt igy elsz[runk.iniill kozponti..) .) Nyilvan ez ut6bbirol (Elnez€st. katonai hirszerzes 2.y de most Appen tanitunk. amire megtanit cE n^L HEAmta kz.tl ^68 /(+ titkos iiwnok. r4aga a szemely. *. kcmti'rtanct ben. ni. IY''L. lnrLrraEl rr.clFct. . in nogy a NrurAxy ttElrraEncE onellentmond6st iartalmaz6 hifej€26s. Olvasd hangosan a szoveget. hog.Cttc|. akkor DrrrsrE[drbll] .nn6ltilinfl+ kozporti tut6s. Nyilvan senki nem tudni mir felid€zni.tdaut 'f t4s .Dl(ddn roiri4.h. . hoqy azt 4 jelenti "inteuigencia". qn. A k€mre egyebkent cgyszetiibb sz6 az. Azt isjelenti.elent az €let€ben.lisynoksas . /|GE cy laidaiinsdl iigynoks€g. az eS/ rarr.aicure.r'litt-IElidzconcrl hirczerz€s.mindisesyes szam.t. k6m).rce. Csak arm cmlakszrinh.crdcr-nek dolsozik.6i! ird be mindenhova a megfelel6 ansol szavakat. reKamiiWnokseg 5. Hasonlit a New vorki CEnmALrAwra 6s a budapesti a Centrum Aruhazra. ha k€t tit kosnak is. a. ct{ = CEtirn L l rELuemcE AcE c/a KOzponti ttirszerz6 USynOkseg. Akkor most lassuk. CaYnfiALlsz|. a CIA b€n kozponti fiit€s van. Ha Ulkosngynitks€gnek. hogy ClA. Az angolban sokminden lehet il$/nbks€g. aki egy .rr 1o k€tt6s iisyn6k).. p. pl. ll€zzlik szavankent. J6ljegyezd meg.E [. keft6s ngynbk a lo. nem? Az emb€r azt hinn€. De a leghasznosabb dolog. + B^vELIn|4nll taE s a utazAsi ircda EEpnn"E rlin-PL(nniiir'. va$/is. mit is rbvidit {az ember€te ten kivnr). akkor sEcr.a popsijan lev6 'rellenare. hogy mikor is hallotta el6szor ezl a sz6t melyik krimiben.i4 ""r"f' .inij?iryl acrlc' a rekliimusj nok+g . katonai intell'gencia. akkor t€dd azt a l. ezan mondhatta Oroucho lvlarx. Ki volt az elsS szia€-ngyn6k.ili. aki meg. hirnsynbkses 2. 5.lcEt. Iijisrjntl. Ennyi mind€nt tud az €mb€rn€h mestanitaniaz a h6rom b€tii. munkakitzvetitd iigynoks6g + E tr# a hlr . hogy vr[s4ij].38 . gondolta. kbzpontif(t€s + 6 .]aarrcv+ munkakozvetit6 ligynoks€g ^Dr Bns'aol.rur€sa.

o. ho$/an szokis mondani ezeket "h€tkt znapiul". niSoDllt €tLCX6n: forditsd ansolm.. . .tiibbei tudni.o Plivan a ti\ubanma esle?) k'erdezi a t uBaY minden este. alapvet6 szavakat tanulhalnak meg. Cltcl. reKanl aDj Ennsn'EYrbl-VoP Jd. wEA.Hubbjtellqv 3. sneu.'sor ne ELu tollrom?Ftzntrtdilu-UAl4.6n: szerinted ansotut vEcDraRran lt6drsd-ftdtnl.toladl -Vrrs lkist|ioel I"liu6n parositottad 6ket. . (Raadasulez a feladat az€rt profi. ho$/ jarjon az awad. . leginkabbparolva. a halad6k pedig mestanulhatjak. mar teljesen rad van bizva. Dhhezsem k€ll. novenv o harecsonv crlrrs'ns lkirrmdsrl EasBArDlktl.ontl .+ . mint aFennyit €ddig elaruliunk.htoldldn zdds€o. |ERn. mert a kezd6k na$/on hasznos. Mi azCrt mondunk r6luk meg valamit.dl31(ahusesket-zoldi"r-ebb6lrllahivalalosansol eb6d: hni€s k€tfale ioldseg. ha nem eszik . apr6) szinte a csodaval haiaros m6don ez ma$iarul: ap16hirdet€s. hogy mar szinte mj is szes/elljiik.to lsntu. kiv€telesen igy -5tEknl. t(Msln.yarral VECrl Etff a ETERAI\D AtrD t*O DLEVtStOtr ADVEE1S MERBY CEersrNAs .bzn6ll o kicsi. n€ked annyira kOnynyii dolgod lesz..lil a vEcErABrrh.in. *r 187 . lgen. h[sreklam I l8l..) alald el.dt'll + tari rDrfvrsrorvhdiifizidnlo televizi6 o hirdetes.aift rordirsd mas. az aki HCimeDl[ cttc1. masyarut m'' csoda.ho$] lintibb odlmos lvlikozben mi bevezetiink teged a h€tkoznapi angol W6ny6reibe. rcv€ €s h€tf€rezt'ldseg karacsonyi l€rj !.!trrr'et? .nlnszrosrl BoldogKani6onytlr iriah a/ ansol kdraconyi lapokra.r>el vary a EasB.) In hh. hos a ErB6/-rt'l ie$/zed m€g a flasBA. mi mineh a meqlelelct EABEYl$bi] 'ELLrll. vas6rnapi .*tr"n"r*"rr"ni'frrndti{.!v>61 a naBarl.

5 .ldiny. csak 0gyelje' iek. { . E pt . as aD . potr'. figyelem! Ujabb Huron-varazslat.A.1..o.3. Ns 187.rijinosor jdge 77.all 4 ticsivii vilik lvagyis:i*rrefisgyl. 3 .4-E. etEfounxtns 5. 2 . 2 . ror. kis te6t? sottE EonE EA?I! lsnnr fl A Buc$Er?E Inl{kirl 4 Egl/ vddrot? hovetkezzek a fentiek hangos ism6telget€sel frE Dr? Akkot tessek. 4 .o. C.ll{m. n i s ' f P ' r d . smrc Jolind. p!. csak (.Stletroftan fitxtmrr. o. M.3* . roxcJrt..8 179. 0 .PLUs 185. hogy legalabb hivogai6 mosoUyal p6tolj'itok a szovegb6l hi6nyz6 udvariassagi toltel€kek€t: d 1169egy italt? AfloflEn Dnn$t t Id-NAlit dmkl + 1469egt. 8 1 1 0 5 .l .One urord . mind€nt legalibb OIt? ft1rsrrED? (SutrE?) GtnD. it rotst lx As NlEtaEt 'FPatLAI.r". 1 ' E 9 . mertho$/ h€tkbznap sz€reinnk o l y a n r o g h e q y k e l k e l lni. l-C. 1 0 . J .ntdne]+ egy sz6. ' n r i h .shr ndr.l .nr I.Lt founLDs4.. maximum ket) sr6val. c.sko'reseh h F.q qn. SEst fErcE s'o.uta Frx6F B sEfoL EfEaR'vs ot 102.8 .dil REALI. r tEtEJ$t0tttt tro v&.Woa..0. R6adasul igen gyakoriakat. 5 .T INII] 4 6 i z t o s ( v a g yb e n n e ? ) a Befejezted? K€sz(en vagy)? a K€szen vasy? (valamir€. ot{ar? I6-KHI 5LRET lgu$l aEADr? h.n 'ra' " ' E N e h e d/ : e m : / " m r l h " _ o ' n v J . indul6shoz) K'nalni meg majdnem mindent lehet egy (na j6.one renteoCe knrdri. " ' . 1 r 3 r | ' n .0 r 0 . 6 . VEr UNBrtrr Urwaam. .hD postakir9a liileslal.o. h0s. rrlrrr iiniil yasiil. J .[n e. rba"a. nEAf ll t. 7 .aaxEfounqEAD 180.. n\ . €s m o n d a t o k a t n y e r h e t tek.7 F 1 tE. t r. c.o. 3.H .3 .ut PE aout larar. 80ld0g [aiicsortl. Afiegleitendd0rim0ronok vollal: ?4 .a. fouE s2. e r6sr eg6szl6g. egy mondat Kezd6k s halad6k. G -.) szavakat kell megjegyezni.aA'rxtt E[tBf. 9 .rc agyvihanis 5. E. 6 .. .'atr.tE 0FgEC. 2'0.:au" t 00 .fIt crPt 4 crcdeiip.lari kalr6ldi.

..i sz6t Sir WinstonChurchillt6l Tanulj meg irl sz6i John Lennont6l *r 189 ..Kapd el duma l'm only here for the beer 190 l9l t92 193 194 t96 197 l9a 199 200 201 202 203 204 205 206 207 204 209 2to 2\| 2t2 rcez\z)er. cncDcililttl Not tonight. Nelson Catchphras€ . dress.t t.. Songs for. Josephin€ A quick brown foxjumps over lhe lazy dog. fly B€cause it is there Eoga( Livingstone. Boy aeorge mondja Keyword technique: A kulcsszavas m6dszer J6 kis mondasok Adjust. lvlalicein Wonderland Ol kicsi Agatha Christi€ Basic English ES/ k€t szemAlyes haiku Haiku2 Tanulj meg ijt sz6t WilliamShakespearel6l Tanulj meg i.k ldZz(z)etek 2 B€k€s oldal Down with.

rlir . Nap6leon relesege volt. egy olyat. med jol clrejtettnh. dd niji [dnd ndadru. az angolok ugj/anis b6F mikor szivesen alkalmazzAk a tyor ravaur. Volt a BBC-nek e$/ naponta jelentkez6 esti magazinmiisora azzal a cimnrel. I t0 . hogy n€m is volt m6snap csataja.i. rrr [n6t]+ szundi.lla este" holnap este lesz. hanem angolul mar az is to. talezen az oldalon. amit €ppens€ggel nenr all nr6dukban (kedvrikben) teljesiteni. a m i k o r a m a s n a p ic s a t a e l 6 L tn e n r a k a r t m a r t6bb ntkozete!. eooD wcEr 4 j6 a.a 1116 mllt ideje perszerogtonrendhagy6: ratrE. csak nagy val6szinlisasgel nem veited €szre. hnny ewet.IAeDnt{E.. hogy ed.ma €ste . Nor rof eHr. fontos szavak: rr. lrlor ronrcEn IL{RoLyott Nem felt€tleniil keu ilyen. Josephine. J6 6jszakdt.ntkbzei el6tti" alkalomra varnod. (Azan biztos el6fordult vel€.term6szet€sen angolul: nor ro rerrr.Jl'ilbitu-Mod guinijr] a A kbvetkez6 . l.yr i<..ma ajszaka' holnap €jszaka lesz. JosEmnE 4 Ma Cjszaka nen. Az isen sz6.llot ton d|!tu'ofin] lnoi -NiiJT. hogy ez mit jel€nt. ami nekilnk mdg . de a Todraflr: josephine-es to/renet azert biztos tetszett.lig is tu.6t. GooD dtcdr.isza\Al Ha leforditod angolra a kOv€lkez6 rijvid p6rbesz€det Nap6leon €s a ielesege hi)zOtt. JosEmnE sz6last.) Sz6val enn€k a miisornak a v6g6n a m(soFr'ezet6 mindig iW bncnzott el: AnD rnE Exr 'Totttonr' su E roqo aow Madr. Josephin€: fs a kovetkez6 . hogl ra" cHr nern csak ejszaka van.litifil). Allit6tas o l y a n k o r m o n d t a n e k i a c i m b e l i t a z u r a . Josephine Josephine a hires la rarcosllqnin)) francia csaszir. ho$/ 'te most mAr tudod.yratt. Cs erdemes megjegyezni. N a p 6 l e o n :M a € j s z a k an e m . J o s e p h i n € . (Lehet. roqoR tow 4 holnap. ha bizalmas ismer6seikt6lbarmilyen otyan felker6s (nyaggabs) €rkezik. tepihi trattEa rrp It jl d tud o l€pihen. €s a legkozelebb adand6 alkalommal haszn6ld Nap6leon szavait .. szundikal. csak azt filllentetle.ltad. akkor kesztilj fcl j6 el6re. akkor m€g eS/ angol sz6t megtanitunk neked.) fla biztosan meg akarod Ianulni a roMcEr sz.rvox. Kbvetkez6. J6 cjszakit.. amit mAr tbbbszor olvashat. ranEtrltrl.

or.t r. oore.barna r6ka 6rugorjaa lusla kulyil.sn.arlh' I Rendhas].I drc]trleit brl])k€ny€lmesen. in.r pedig rz i innrry. A quc. @. Nyjlvin fctmertil a 4. A nrrr"ban (ltijtdlo cim) szereplSmondat nagyon€rdekeskis mondat.d cotausracs cnDElrDDAs ij-Dldr firi&dil !d0 s'in lhldd.ddlj hatra (o s. hogy az E cLtsi alprlasErI.-o"r.p o.(A pewerzebbekfelhasznalhauak betiizesgyakorlAa a (mert furcsa) mondat pedig a ES. A 'nondar. hc{! a aM aEN rDus az alany €s benne az rdir a idnev.yilyen t srry lirili] (+ konnyen) megjegyezhet6 gliakorhsankivnl nj szavaktanulesera atkalmas. E ez E Ha .'dekel eqJ hF nyel'eszhedey . olvasdfel n€hanyszor monda6s a tunkat.. Dgy halad6bbaknakis alkalmas veltozatonbemutatju(. 6s mi€rt ugorja 6t tt a term€szetesen gyors roka? Az€rt.ldr a.r Bnonlr rox ruEE fok 6rdr l lii hikb'iun : dziomFr dd jzid00] Lgygyors. sendhaqyo m'rlt ido @. . mar kgalebb kezd6 szinrenvag!. tunltllt. dm:bpn a rue d/ igp..g Szintelen zold otletek alszanak dnhitdt€n. Im€ az eredetimondat halad6sabb valbzata (nyelvior5nek megteszi): is A uNELvBn vEe$ER EE DsA -.6szo..rd h.6 . hog).'*. vrtosziniiteg tla gyanitod. hason16 Megjeryz€s elismertnyelvhnarokszerintt€nylegrigy€rdem€s.. hogli egy kell6k€ppenfura mondattalakarmilyenszavakatm€g lehet tanulni. ha pl.nt].y!d.tptrzrto[s4!linf] is T€hat.sr .orm Chonr:hr nyelresz urnJh .:a I tt .rl koiron.l.hosy srr sacrlsrtkll 2r es Enyleg hangosanl (gy6nyOr[i) M€ge$/ haszn'ilhat6 mondat.nehrert"f Jhho. hogy vajon mi€rt lusta az illet5 kutya.ha letszetta dolog: ""*rE *t.Wdb ninden betiiie l szerepelhessen mondatban. hiir dd l0 l6nli b6ihlblndr h{it htdnl bator p€k meghajlitjaa fenyesgombot. is rritjpr -o $lszik.!rc!i'nl. m€gj€gyezd. Eglimasanyos.ilt id6..mi micoda" a mondatban. ho(yj6. a up Mro6.d.qj hd d/ eg.broun for jumps oycr the lozg dog. az hangzasri szavakat vabsztaszl I'tegjegJz€s: akkor kitnnyii. (6s rrsrr. @a eM.

amir€ va$/ol: a . LOVE.ftlrl + hosy Tnenn'S TIIIS ruLUSIONTruAT + homoszexuafisok.[koiFPdni]terjesen [n] + szererem. .s.lh. how mi micsoda)€s a kjejt€stj6 ma$/ar m6dra. + Id.nlo van. | 92 .[hrd] v€retve TO BE LOVED.8 .j: F. <.lildn E Rendha$t.yar szavak alapjan sem olyan k6nnyii magyar mondatot csinalni..lvrnh4 akar [.mondio Mostmi is azt €sinaljuk.amit t€ szokhl.l0v'ihdilo ANTRW.tll.) van neki.XAALS NAVE SEX + + [tl] Isndl €s. reszesiilbenne..li-t0uldnl iutzi6. esik. EVNNYNOOY WANTS + ltubil+ renni.[szakrr] szex + Ih6||lFSZflGdhl [hd] NOMOSE.) Tanuld is meg ezt a llrEaE's rdrs tllusotr ma ITAVE SEX AI|D IEEAOSEXUA lvar's coN?LEtELYmB@. Akkor most sziild meg a rendes magyar fordit6st.hivaialos" angolszbveg fbl6 odairjuk a leh€t5 leghiibb forditast (azt.Idi!4+ ez.a E!L FAorllil. EvE^raoDl mnit id.amit tudsz.Tanulj belSle. TNAT'S COIIFLETELY a + mindenki.linla b€le AND NETEROSEXUALS FALLI IN o [d!h4o ez van.n-lRli] nem isaz.tm-Sztlcudhlheteroszexualisok. illetve. !6vhit. hogy a mag. (lvlajd megEtod.

T€nyleghnzd ab..Nem is tudtam.. esy csoport ahogy tetszik r. how maguknak is lehet anyiuk. sur Ey tontE| van.Plire Croucho igy v6gott vissza: . ho$/ Pf. nek€d sz6l-eaz ut'tna amely€kete49EZ. mi volt az magJarul.' DtDftJ xfiow you car'c ttEEE aLIoItED Ha a pn4srllftdl sz6t nem hnztad ah. A negyedik emeleten beszallt egy csoport pnaet: Esyiknk lelismede qrouch6t €s igy sz6lt hozMr zat Eh]nazest. . de az edesanyam nagy mjons6ja volt 6nnek...' 193 . hogy A enowoFPnlEsrg/ Ezen szerkezet sesits€g€vel mes sokl€le csoportot csinAlhatsz. hulonbenn€m fogod tudni.llegruord terhnique: m6dszer 0 kulcsszovos h[-IlK] llilrmd szavahar. m€rthogy egyetlen sz6 kiv€tel€vel leforditottuk neked a szovegetl aroucho lvlarxment lefel€ a lifttel a velencei tlotel Danieliben. Marx. ala Olvasdet a kbvetkez6szovegel Hr1zd benne azol€t a szovegreszek€t.. Emlekszel-€. akkor neked kesziilt a k6vetkezS feladat ila ahhrlztad. akkor esyszenien ellendrizd magad. ?t. CiRoucno rlAax sAs aonG Dotm n |tE unar M ItoEL DaMEU m uE re. Ar de foaaT$ FLooR A asouP oF PfrEsrs aoT I'1. '6"""""' Egtietlen kerd€srink van: mitjelent az.rrsr?hi!?tl M€g e$/ k€rd€snnk van. a cRouPoF EoPLE Ii ov 0i!P PiFll+ esy csoport/csapat emb€r. kovetkez5rehdat. Ez itt most magyarul d€nk€ppen hnzd alal A$ wA lqAnx. ugyhogy min'DxcusE ttE MR oF 77tEMftEcootttsED G^o|rcHo at'tD sAtD ' To *ntcE CinoucHo nEroRED: 'I to ErvE tttttTrtERs.

CO facft ltlCOYl N€ keseredj el.f. lb{ lil. ha alighalad6 soADMApl.4 .l.rorr lddlo ti 2 ..rs {gu! ryizlc io hir 3 5 .7Enlt'ti)i4 iobb s '/onu'lviiN4 erdemes ha. ress€l\: ' . hol talalkozhatalmer eddig e$/ikt€s1(6ppen ismetlAskeppen €s vagy(olvasdam hangosan!): masik ij sz6valakkor is. 16ltil. ij+ 3 sag(olnival6) Nincssegilsag egt/el6re a z. |ALKs6ow ltil s6l(vagyisbesz€lget6s -r vagii. n€hanyutahs arra.4 M [dri.mt id6i . wELLIvll+i6] a nrA" EvEnlktt t'a/iil4 mint soha nonet[nnil+ penz Leveze N6m€lyiksz6 talan ismer6snektiint.l\4ha.] 3 nonEr r ris. rt i?v0Brdu A meqf€lel6 maqyar mondas: A tanuland6 szavak: 1 2 5 SCOiIS€OI El6sz6rcsak ennyii n€zz€l mes: 1 .shizl o h'r.lit tu inl 2 No trEws rs co.tl F ntiterk€p). Iif | lzhq L rdBl d{iit.rd. l. BBc NEwslbfti'ri 1.. de nelr tijbb€s sztm (nincs is neki)l n.tD p6 ny. "o ^r'r' lno 4 a nincs hir 3 rrrrr[i6k]] beszet 4 BEt.t4 {i: . E Rerdhasy6 E R..tn. n rt toflm Dona n6rl.dh6sy. In|ll'i tik2l 4 BE tE LA\E rrrA| tEvEa.It. lstotl s trA mtrc ts trosm Dot4c. .tr. mit tudjul( mi).i suany. . lepesenk€nt megadott Segits€g'ben.. k€s6n 5 ttndls:inCl dolog(itt + csinsl ese es.P [di] iylzlm€e sc@irsaet HJ naslon mus/aj: r rrx. a ryir) mnbntse hirel).6kis moncr6sok A feladat diet6san ewszerii: 1 Az angol mondas forditasat ird be az els6 oszlopba.r. o|Ev \akerhol. MezeiAnna budapestilnkosnaksem \ikprulr. Idlla nind"n valamennli 2 oooDrr.in r idi'.. A mojdasok ansolull 1 ALL EoaDs LEAD ro Roft.varami"). elssre pl.t. E I[d]a \erer . da 6a E llid. dti] did.E D'x li/drl(a vezet5. 2 kozben pedigjegyezd a masik oszlopban azokat a szavakat.lider).I'llijt]<. amely€kei meg kellett n€zned az alul aprank€nt. m€gsemiudtad ma$/arul megmondani.J.n "rt'F.

llttusr voaa DEEss EEroaE LEAvrjc. vegre csah meglett a helyes valasz a kezd6 k€rd€snnkre is. hogy . nMIAiit.igazit. Na labd.(ie: mi nlindent jelent masyarur: 2) 2) 3)z llelyik algolszbjut eszedbe az "adjusztal" szavunkrol?1Pe6ze.Odiust.csak ha isrEEd ) E lhenro . itt a f€rfiak viseletare €rtik .. egyszeriien arra.6 . szab6sagokban C. Frr minta . (Haromszorl) CItCl.r Fijl.. usyanisy. ruhazat" ertelemben. Mt.. ird idel o A fent idezett feliratban szerepl6 DREsssz..endhu$o J -' jlr ide? e. [o-DzSAS4 ficil Vaion hol olvashat6 a kOvethez6 felirat? ?rE rsa aDtasr yoafr DaEss J(r!? ftingl hlt d-DzSASn bi-RiR ior 4 T'tvoz'ts el6tt.ls6 j€lent€s€ .ropul"E. .bltitzek. orvosi rendel6kben --.fl dmr..l6sy" mesa . igazitsa A.dress. PIEASE .. €ttermi f€rfiv€c6kben B.m i c l6tt kil€p a v€nd€g€k koz€. Eszedbe jut-e e$/ magyarban hasznalatos idegen szo az ADr6r-rc1. Vegnl olvasd fel haromszor: PLEA'E aDrusr roaE Dress reFoaE rEAvrrc. ami olyasmitjelent.:lF t t5 . Szerinted eg€szen konkr€tan mire sz6l't fel eml€k€zt€t (Nyilvan eltalaltad. k€rjnk.a helyes v6lasz majd sz€p lassan kide(il a lecke soran. .n6i ruha". igazgat"? tla igen. hog.Slicc"angolul.y l€' q l e n h e d r p s m i n d e n h i t e l h n r n i i s l i L L e l .Ai.

Vawis: "lYertott volt. ott van bntin (o olyannyira kedves ez a mondas. ezt a kif€jez€st te is hasznalhatod. csak a riporter tahlla ki. hogy mi€rt akarsz valami na$/ot Pl : tn?. hogy az angolok egyik kedvenc mondasa lett. akkor eHruljuk a mesiejtest. Mallory (1426_1924). hogy az oit van S6t. ho$/ ezt 6 n€m is mondta. neked pedig kil(n6 alkalom. tlurDoyoat -bi-|(dzittd!4 o o€za. csak annvii (Na vajon mit? .rl .Berouseit is there lbi-rczhd.^ megKardezt€k. ha alel6l kivancsiskodik vataki.EnD. lehet. az angol hegym6_ sz6 arE a kerdesre. miCrt akarez te Nagy-Britanniaba menni? . ho$/ mi€rt vette reles€gul a kiralyn6t." iahlta ki.. hogy amikor a DuLE oF EDDru a'. es ez€rt nem iudtad kitalahi... hogti mi€ft akarja megmaszni a Mount Everestet De lehet.:il: .tq duju vlit tu 96ir ftrm(mmENt oEzA. hogy mi€rt vette feles6gnl a kir6lvn5t. te mar val6jaban iudsz is ansolul ) Ha 6ppen f6radt vol6l es rosszkedvii.Ha kitalalod. hogJimegjegyezd: EEctusE 4 Jbi-rca meri.r(E oF EDn&nG.. hogli amikor Sir Edmund Hillary is megkiserelte meg' maszni a lvlont everest€t.lvlei. kedvell l€tt a mondas. Amikor a .. 6 is afia h'vatkozott.vagyis: mert oti van vahszolta Oeorge L. Mind€neselre t€ny. csak ennyit mondott: EEcAasEsED was fl.BEoruse rriJ mene lglzt. hogi/ezt is csak a riporter marminl a kiralyn5 Persze I w' Pi-K{iz *. Annyi. I t6 .tlglk 01rdinbodl edinbursh tiercege) megk€rdezt€k.

. engem. . Livingstoneill. hogt/. csak igy kilogikiztad aaolgokat mondatot (tjumphr€v Bogari remehl€s€t) ha az a Yo E Hogyan forditanad le az [l olyasmit jelent. HArom.lF t ol .l[lnnitulil fiE k€ressal€s utan amikor hosszas Csaxennyirmonoott nenry Stanley. r pnEflnw? liokfiltuingld6n. t Dr v6ore meqtal6lta Livinqstone Afrikabana Tanganyika_t6n6l Humphrey Bogart egyetlen mondata €ls6 sz'nPadi szerepe alkalma botI o r a r i o N e t s o na n a o l h a d v e z e ru l o l s 6 s z a v a i Nos. mondatotis. b. Angliaban nagyon hires mondat k6vetkezik. lellesz .'ll Dfl Ltvticsm E... hogy mihor es ka mond ta? Az illet6 mondat betnielai 'rd be a szerinted hozza taftozo E E @ l+fra6 ^nvonE?lt nin.. (rssr 4 cs6k (meg)cs6kot. hogy m€g tudtad oldani a f€ladatot. rBEswE).llogort. Nelson kaPcsAn m€gl€gyeznr: Livingstone: . valahi"? tfogyan mondanad: AhaI locizni ralat i? z A fl 'lE E)i mondatot laqy szives k€t (csak picit knbnb6z6) v6ltozatban is leforditani Az€rta biztonsagkedva€rtforditsd ide a tl ME. r. akarki.E nasDv. liYingstone.t'int'l iiI'i-ZJUl. fogsz id ide azt a sz6l fehonclatot.ir taEn nem is ismert€l minden sz6t. ? 2ll. ll ndsrdn] li lbogrn ng!zt6n. feltessznk ( leltet€fez. A k€rd€s.barki. amit 6ogart. ItaRDr 4 tlady).

Ujsagokhoz stb. amelyben a boh6c azzala felkialtassal vette el5 ijabb €s njabb zeneszeFzama' it. DtD...Msr sLowL sL M^nalnriol I'M eone m ntrc r MAN otEn EE cA 'r aErusE.. $E LL CALL vou. hanem t6bbnyire nagyon is nyilvanval6. hogy: . Fiweld a madarkatl (Vagt/is:itt repnla kismadar. a h a r m a d i k m e n e t b e n mar a teljes forditas fog kbvetkezni.Ihid a komornvik c f.) 5. filmb6l szarmazik ) 3.Cotchphrose llopd el dumo It!lddjrl Az angolok imadjAk a crrcdpHR s'-eket. csinal dnl (a rendhaqv6 miltakkal eqvntt) n/rrrftvilztl 4 csavarodi\ solz/hrl6lil a bssan L tladd csavarodjon 6ak sz€p lassan a sz€lben.Vanmasik!" Pr6bard meg kibfalni. tlwhogy minden menet ut6n pr6bald [jn m€g njra megoldani a e1s6menet: ll6sodik or4lldl a hiv Brrzf.EPsE[ri-FJU4 visszautasit prrrrfur.rlk-Ioe$fr1 Da"tT CALL as. akkor a szau6ige. amit nem fog tudni visszautasitani. Hilas mondat pl.van masik". a ksz. hogy melyik c r.Az 6ltalunk tan u lasra javasolt szavah. "Eoroan P. Mawarul val6sziniileg azt mondanankl . A p a r o k a z o h .cinikus visszautasitas eredetileg producerek.f. majd mi hivjuk! (Vasyis: sohanapj6n . V6lassz ki bt sz6t. Olyan ajanlatot ieszek neki. (A mondes . 7EEA7trElszi*iitl CfltMESToKrEslk i.sl4 fiqvel srM.r1 .kapd el dumanak". Mi az6ft lord'tottuk a c'mben . ahow egy betegsegei elkapnak (o cArctt. DotvEldi. vagy a sz6las'mondas 6ll legkdzelebb hozza. hezd5knek: .EpERAsE melyik Emahoz kapcsolhat6! (A temakar azert csak anqolul adiul mpq men Uqyarpzltik. Eredetnk nem vesz homalyba. a m i k o t i v a n n a k . met1 ngt/ kapjak el az emberek.) IEr drM .. ha kolcsonadunk egy kri N e g y e d i km € n e t . N'alunk pont jlyen talan nincs is. aki mer nem €mlekszik ra: eZ egy ked€ly€s zeneboh6c-szAm volt. ha mindenaron heresni akarunk. hogy .[difodlidil] c. amit megtanulsz. reg€nyb6l ill.! arcn caLL ltialadoknak: I Bbttx& oFER /rfrutr + mdguh a mondJlo\ | 98 {. rendez5k szajab6l. (Vagyis: hadd l5jon a sajat lev€2..A magyarban hlan ilyen az. sninrl tja iW €ls6re nem sikernll akkor ellrezdrink neked szavakat megadni.majd mi jelentkeziink". (Az alllt6lagos 6s-krimimegoldas .n e m h e l l 6 k e t m e g k e v e r n i . e hivjon minket.. ki loqod ludni ldlalni ohel. Annak. €s €it6l elmirlik a kih'vasjellege a feladatnak.pedig szinte nincs olyan krimi.4 ketesztapa" IhE ooDFArErf. A komornyih telte. Vigy6zz. amiben a komornyih a tettes. reHemoknoz. A cArcdpnnAsE-ek kozvetlentl kapcsolddnak az €ppen aktualis filmekhez.Elhndila madarka 4 ofn JoS'l aienlat Do. rowlv wtrD .lid.) 4...m.

to .h.. hogy "Szavak reklimiron".metyik sz6 jelenti azt. .. 4 Dolr'r RE vacrE. hanem kedves. o rrrsxllvielki] whisky / zii.reEa. fsavmn o ermv rlntedl. ossz. hogy Etlrovas .kh.. ProbijLld meg re jobban lefo. r. CoLt. hosv: . A5r. in den Tank is! is nasJon napszelii vort. Ara gondoltunk.ker valamit) Ne izAli.5rrof. v{dbijvitrltt4). naioet k€ri E.r. rE aqlr nERE Lessunk akkor n€hany klasszikust teljes kiszobabssal: kiejt€s. sonELnDREw rs t t ctzza rxon vott. elentenek a mondatok magya I"ar rou NcEr Aen n .lite vrtior !m?ldrl <. E reneii'r.A macshjh [in-DZSoJ] €lvez).rasll.jg] t) Dotr'r sE vAarnE. vagt/: .dltani. 6 ezt igy h6ritotta €l: SonRv..'ou rat. jelentes. bizonytalan.nagy hasznat vehe' lili asx Fon l' 16. A szorsosabbak tanuljak meg 5ket hiv(116l.l'm onlg here for the beer jottem dd [ii'i 6nlihi6tr tir] 4 hb. C5ah d soromert Ennek a fejez€tnek eredetileg az lett volna a cime. {. Prnor hddll a benzrn dil 3) Ir's wEAr yow NcEr Aer3 rDn. FttR^ . ior + resy€r aK Posr oFflcE liki|$cn 5) soiqEoitE. . \vaaw 4 t€to\ta. Ez a mondat mar nem csak sorrcklamkent et az angolok k6zOtt. 2) EvEtr roan BEsr F EiD wotr'r ELL rca. Aztdn meggondol' Whiskast venn€nek" tuk magunkat. akkor az ln6r nem is olyan snassz. €s inkebb a "klasszikusokb6l" v6logattunk.[d0nt bivij9. Ere Mour\wAsnln sd$l4 val6 a iobb karod. ho$/ 6sszeszedtink n€hAny rekldmokb6l 'smer6s szlogent. cinikus kisz6l'tskent is.ilzl {tt h. in t'ntl 4Jrw A rrais B rouRrArn A hutdtiisd. milyen sokat lehet bel6lLik tanulni. de a rnegadott szav:k seg'lsaqavel Gak egygy€ngad Ez a fordltd temcszetesen dorog. Pack den iise. mint a cimbeli.Cl"rez"? Et1or Coc.tdnq b. Azokba szerettilnk bele Ha egy reklam sz€pen mesbregszik. Amikor rtlop hercegei komoly dolgokr6l faggatt6k egy fogadason. hogy a reklemszovegeket osszeperos'tsd a jobb oldalon f€lsorolt term€kekkel. ':il I tt .liul o A leqiobb bar6tod sem foq sz6lni-. li. (Az eddigiek' b6l az€rtjegyezd meg legal6bb azt a k€t sz6t. a It's Mtar YoaREEsr mEfiD C![CXOaZ6 |t€6DCl! a kovetkez6ansol mondatban.idrfromiql Valaki.d h|mlwtt l. rlint p€ldaul: Enror cocA coLA lError 4 6wtvs liltitlzl a mindig). ki*rl€t.tlttalg. A te feladatdd csupen az lesz. ALwAys cocA au ('1 c^E woaLDEur Wnts. 6s prezentiljuk neked. valahol level€t v6r i5led. nrinden. A hlasszikus reklam olyan.

(ChartesDance.mamdi DBw. a sEEls alwafs e AMA DRn s . I nLL ntEr FowD our ut ERc mc dotsE t!4s tofima r*ott. r i n . mindig benne hagltunk egy angol sz6t is a magyar sz6vegben. A hala_ d6k lordithatjak a ma$/ar mondatokat kapasb6l.. .4. A hala' d6bbak megpr6balhatj6k leforditani a marad€kot. l p r 5 0 ! i n y d F s o h z d j ( . honnanjon a (P. a kezd6knek minden segits€get Anna sokat iszik €s mindig r€szeg. amis ra nemj6ttek. l a j e g y .rls?inl4 A filncsillag nem mas. | -tt/trltEE -----------------J 6rfr\ Az ercdeli idezerek AvorD No yott Afi cAtl aE A sT R ts rusT an acftn nno sElr-s flct E''.a k€dvencszamom:. _ P . mint eS/ szinesz. 2OO dJ .d FEEnts. hogy. v e l .or a &rldlotl4 (WoodyAIen) (maqvarul eqv sz6 a meqfeites) ESy n6 sem lehei tlil gazdag va$/ tnl Ttrt (Windsor hercesndie) . az oldal aljan mesadjuk az eredeti- Keriild a masnapossagot.lcl6z(z)etek Az idezet az a dolog. 6s j6l kikacagtad magad (bar mi6rt is nevetg€lnel maga' don). Csak akkor n€zd meg a kulcsot. csinalj valami komolyat is.$ lnojz] \d 2!. A tanult 5 sz6t tedd be a megfelel6 helyre. de Gak addig. mii jelenthet az a sz6.t . Neked az a feladatod. njsegirc) (az -sa tbbbes szam iele az anqolban) Azel6tt €nekeltem a k6rusban. ha mar haliLrozott elkepzelessel rendelkezel. Jelen esetben sem teszink mesk€nt. A h€lyzetet azzal bonyolitjuk.'l. megvagt/ vele. rcrrltikitla aki etadiaa na{DE t. hogj/ megpr6bald Ktalalni. ber leforditottuk az eredetileg angol mondatokat. hogy az adoit gondolatol kit6l loptuk.( (Wffit' Dawnunnt)4 Nos. amikor odairjuk. Woodhouse) o /vo.

.nh4 wohr rs a forma oF trDRvouttEs' [vi* iz6 .csak a sz6ban forg6 sz6 kivAtel€velangolul vannak A hal a.2 A NaSy Sz6tanul6 imad vicceseket olvasni. n€m fingok.6tcrzt. sar I A1'r oPn tls.ri? [u Ir rou Do ? dohanyzot.LItt'.k ez segit 6 bar esik. (felirategy toront6i parkban) (aroucho llari) az hagytam ir6g€pemet.rw4o caRRtEs..o/frIsridkl nsr.txs latsz-IL!(t Es iu a beigert mAsodik adag. (gmlfiti) mo$ ird be oker.ror sondolod ^ MFrenriaz -edjr" J @' I kJbrtor tol . ij.. Van eqyEtrdLae?A masiknadragomban egy A munka az idegesses rtn"'ia (Dontierold) Optimisia vagyok.1 IIA1E roa aor A ceruza? I LEF| nt Taawmles n EY ornE| PAYI5.miel. j6l hegy€zd ki. d€ 6akis azArt 6s akko. o Probaldmeg kitalalni.. (ltt nem a sz€rz6t adtuk meg inkabb a kiejt€st ) FLET1DwaLn on rnE fii. lij.. van rajtad fltrcd. hogt ki fog dernhi. ii hft Dij fip'{tijr i'r i jrd }... hogy a kilejezettena Te kedved€rtlefordito( idezetekbena angotszavakmitjelenlenek.| ju 90td ._-l ceruza. l(. ij v6d&n] ddiu EvEEv DEc.ld6z(z)etek.6sabbak pf6balj6k meg letorditani a magyartobbs€sii mondatokat. hol z6ldell a .megn€zh€teda masodik adag idAzetet.-. Az is a tanulas egy Foa*ia Ha stwrEalsz. hogy ezek uryanazokaz id€zetek. hogv: es6kabat + !. es6kabat. $/!jts ri ha . tla zlvar a dolog.' r(tr rff hiba. mit j€lentenek az eddig besznd angol szav.setleq M. e$/ neztir€..srAnDet <sinalsz. IPlh16lot'lii . ol no & dst] bd atr IA An oFn4rsr.zill ntncotrk4tliiE s. v€gy eg. hogy eddig nem olvasiad lel e$/ben az dngol idezeLekel lrt az ideiP ts utena mar csai annyit kell megmondani.?e..y. r fiegi:qerjnk. as ne zavarjon ha . forma a /_ hiba + Ei----r dohanyzik + er-._ tll ti a a__ ...so ntar you ... (Sraffiti) Mindend6nt€sedtsrrtrE.. Lto'Y" rrrr [ifj{ dont.n ii oPti'iisd. de ofyan optimista.ott azt talblod maid. ha ezzet Svara' plthatja angoltudasat. aki magevalviszi a aancoaraAt.1 oFimirn. lsir t1arctd ila nem s'ror6olsz. ho$/ eml6kszele m€g arra. saiaUona da.rst n. es pe6ze ne feleitsd el a hiPjlest qvahorolnr: PEnc.ttt megn€zneka masodikadagot[6rjnk.. ".1 2'-'.r oh i'. [h. Amjkor ezzel kifej€zettena Te okulasodrabennehagyott megvagy..Ms.-. D6lj hat hatra.l Szinte Iuri.ldri di-SzLsdn m nii. gondolj E Pe.

lhAvEL ^EoUIID IIIERESzNa PEoPLE. varakihez. a Inavu AsornD ME '!oRb. 4 Tal6lkozz €rdekesemberekkell nu. ne olvasd el. ES/'k€t vari6ci6 gondolat€breszt5nek.B6krisoldol a Lepj be a hadseresbe.r hrtkorik Daviddel" es nreg ratanri: . (Adtunk forditasi is. a es old heq dke+l Ezert szeretjrik a graffitit. tia nem akarod. Old meq a hadsereqet. hogy ldlJlho/ih . liltn .. hogr/ ket jeLentase van: . Pr6bald cser€lgetni a sorok els6 szavat (esetleg a sorokat is lelcer6lhetedl.) ThAvEL AnoLND rEE ARLY. MEE| rnERDsnne EoFrE.nnl me nw.ralahivFI.) Es most m6r bizonyamtudod.E ^-*"n"" oo*it r' .t .kir" es nem.Lbbisbril anqoluD "talilkozol val. Tahlkozz a vilaggal. zetbesib..Ihdi'l i|muilD ddrdddl a Utazz viES karril.) (Utazz €rdekes embereh korillCsatlakozz hozzajuk.r rendhasy6 202 . Ezeket.sarrakozni !ara'nihez. rrf.ldzxig li in\ Vatahi azuHn kiea€szitette a szoveqei: TEAvELARouaDfi'E woRu'. (Utazz a hadsereg kOrUl. klubba stb " EAy.naz Ha iob.iin€kez esy as usy. Csatlakozz €rdekes emberekhez. eleg hasonlb a ketjerenl€s is €sy erdekes ige Angolul llegal. Jotfi nEREs fta PEoPE. es gondolkozz el azon.^Nt ^zt ttaj'I.. hosy mit jelent az igy kapott nj szitveg. Talelkozz veliik Old meq a vilaqot.ngor anyanyeh.valakiver Pl a nagyarur "Jennif. a csatlakozik tvmihez/vkihez). ennek szellem€ben megyrink iovabb.as seregbe.)+/ belep (egy szerve| E A tE Ni azr sondolnank.

gie|cid4 a nagyonfiatalok kedveen. nodd liftangosan: titrsr abuot ha a regolddsl' 193.ht nonl6rede*.juk.nt us ltcttr.3aEEtLtAfS .0.0.lrdl Do*l1 Mm TttEnn ^na\Iit. cl6t a i. soha. trr^rE? DtL. t a b u .f. hosy "f-tien.0k.at." f e a t i e d b e . m0gnarl€d ni r. ndnmslot.h!lrB todiu. 3 A!6nrb. o.td'. o. awlfto.gydlttldrn.l. find. c-sallitorlk 4 Jon..o..ital.lni. evekbena miniszterelnOke nyolcvanas de annalj ellegzetesebb poen. 0t F\urtLL.ttenftte ^2. sot. ahol ne' mire vigyazz Az az angol kifeje?€s.t it 194. h o q v a n n A t l a b u b b m . fiFumr o l leclit.PfEnE UsUr rEftlE tL0f0F roaE. tttf 4 sovdn!.l.ad li|6cme3 csinrlni.tsro prp.n. olazik4 tt vn. ALof.1. hosJ uF mE . Palda lsr.n 19a. 1..At tenisrezni ltady.g. otutr 4 ta.n.nit Erdonss cainilti.Pr. falfirka szntetett Az emberekiobbnaljobb A Do*n antlezesb6l aztanrengeteg t lletekkel allhk el6Peroztasdaz anqol es a maqvar levele Doutt utrv t tE covEBtrttE r. Et. r s T i n t e n e m i s l e h c t n e S T o s T e r i n t v d l a m i o l y a s m i tl e _ l e n t h o g J .Dorun urith. 1-u&nrf2-xouttttttaS-sE'.l.Ftdllliililr.5 yal.. de juqiinla Eljen ezt ma$/arurink6bb igy skandahank.:iF lol . Ist. t" ttP fltE lt'twr h dd A tenli lro&n wm kezdetii kiabatasohat nd et aF mE kezderiire. 'r Johbt6s6n.i.lgllfsr. t legali|in.tot4ruflisol ucrirt t hoBosrcruttisor . Le a miniszoknyaval! sriandataskor a Dowt wtm . i s a h h o r h e p T e l de l n e m s 7 o s T e r i n i l $. 1gg. .. {-PEror a-At Pdtf offEE 4 t .. .hosv vkontstcrElmBlt.4 gravitici6. 2lfla rifts hir. taliltozi* o fiEE. ld{onridl Trlntetasek.r.. tLofa. osEAr Bsna'ttl$$ bddt'l voria vaslady (4 lro" LADr.Angolulez iW hangzik:Dotw wnE.azzal. lis i6l yafalf? cs6k0lll0fl.w' rotsE ai 0tU ..llifl Kulcs: illtb!n.E': Estldvhlt srsrss.at i6 nir.zltotls2l oom wm nc un.o. ! n.forradalmak €s mas mozgalmasid6k soren az utcdra todulo €mberek Wakran skandafjak:"Le vele!" Le ezzel.. €s nevess.ll9tnnl Le a lifttel! D owd wrm enAr rA ndi.trti atl atatia.6 Do*N wrm flAcctE Tv^rcEE^lltiwtid ?eldAujt nem €PPenkdzkedvelt...IIll liil sz6szerint: "nel a !". laftl?tlucrnl Dowt um nt sn r5..hosv UF rouns$l irn] olvan Jutalomb6lel6rul.BlvE tti f 4lom6nlt. inden ndm6ba r. ncg6l4 'lra alfIo srrtd srotnya. Aul[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[tonrr .m. Hate i5tald.r.lnet' a h.

t€stilegvagt/lelKleg) tt Michal Jackson: t {. kbtbz 2.iui. E Rendhasydm id6.|roztatrsa amngy is cnnya dolog.'/n&oftIniil4 ti\Rbr) tfvrfruarfrf. te neghalsz.az 6$zes tartozakaimmal eglnll". sltsd aszerint. 16r. nrrn lo4 4Il .m../676 e 5611.dllanlsz6szennt kitelezast. A konlextus nesv. ahogy vaqyok. Peter Shelley szamot javasofju k a Sdrai Fox tzrvcnslczotg? lfi l6n/th?] kateg6riaba sorolnill.IE (A biztonst kedva€deg€szen apro betiivelidenjuk a dalcim€k fordit6s6t. flEtrE. fordiisd te Wolsan angolra a kbvetkez6 fantazia-dalcimeket: So EI. Itt.l.o s" aooo. hogt. ott.Y ?hf.va$/is a "Ha ensem szeretsz.'. aoy oeorge: Do yoa REALLT sert . A kateg6riak elnevez€set csak ansolul adjuk meg. ahogy lrLjj 7 kislrny a hdts6 0l€sen (nlve)j Tanyleq benhni akarsz?i FCrfi adkbrben. ?aldAul a LovE lrtE. hogj/ az altalunk megadoit dalcimeket csoporto. nyakkend6 .a. mt 6Acr(SE^rrers[3 r]a ul srcrr rf.6si (segiis6gtil e$k€t Qvee sz6t mindig megadunk . rm. rtm0ddl Rendhaqy6 idtj. ll TaEn mondanunk esJebkent annyi tesz.'dl.in] o mindenholr Beattes. Ir/ERE ArD EvERrrLnDRr o Rolf''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''ng YEsERDv (t ppttlhtPdnl tort€nik) Stones: . mindenntt..mellesleg ezeket szanjuk ta' lrE YoaE t lomEn Doptr (7'EltilJl a l. szeresd a kutyamat is" c. hogy kiknek sz6lhatnak az illet6 dalok.€sznnkdl €z . Valadl t6ft€nt velen tegnaP) Miu6n f€lolvastad.f6r] [srong Ebb€n a leck€ben az lesz a dolgod.'na fl^I+E]|ED To TEE I'IRRoE T1 Do rca E LLY warr m DrE? lrlr rlornDR EaaE E €gy ani ngy em kell.[|v..gy dt8s€g lefo. Yoa DE @Ellitl a meghat' o ta:' susan cadosan:nu. hosy -nsy sz€r€s. €z nem fog gondot So as roB lhrrc DEPtDsstvEs saqas tuR PEITvEREhotrz nil ?)rr so.ttftoi Ihe A\on! 7ttmEGnEsntna. 7. IavE fry ltoo [l1 mi kt mli dod. de n€ jjedj meg.$iiendben: K6i6zd le az anyadatj 6n meghaldk.amit meskbt6zunk) qary Numanr /Drf.er sr srlliit.5or€zrno fA'4enED To . ItIReox \. Olyan jo.irlhl sil a hats6 riles) w^tTTo Ilasr lrE lvAm[rrd] o axar.

lsilddnla gverek kedvelem a{crPrlil-szPfla kiveve boyFlil o rit.ft ftnd ciild'iin il-szEPlt0i'] kiveve a fitkat. a logihit €s a kislanvohal Hogv mennvire es hoqyan.a n6k e tt'o"e'Y 'r* ro5 . mindiart nedvet kapsz hozza. Mich.Durlbdrlt].el flofkes mi a az "Atice. fla nem iS/ lenne. tiz. nagyon bizunk benne. a reln6uek + rt /1Is [.!ki. I ^tt FotiD oF sc/sY4 im'dol.l.vmit/vkit. lfi ke el vmit/'. cr l'Dnflllatfitld. az matadjon az 5 titkuk CsodaorszSgban ff.. kisfin le fordltsd angolra: szavakat.j ' I Alt tto|D Of Cntonen -Excerr aofs. tizennegy.nh€t. BErodD oF sonEn we/sol'rEBoDr ftni ot ! 'rsliif/eflihiil a imad vmit/vkit' rqions €rte." irEar6l t€wis carrollrol sz6l. a Megadjuk sznks€ges n6 feln6ft a . ct rLD tbsz. tizenkeit6. tizenes/. €ves koraidban az Alic€ csodaorszagban-i. ho$/ !€ is olvastad tiz..drlLz] o tt/ottatr lvuidnl. Akir6l bizonv megle' her6s pletykakjeiitk. husz Cs stb...Iholice in llfonderlond o lndilr ii{mddtundl Maltcia csodaorszagban Nagyon. lm6dom a gerekeket w [{j. szere(e a szavakal.

ha mar igen gyakran igy kialtasz fel: ezt a cim€r de vacakul forditottek le! t06 .tBEn rEE Frrafl oF NovaItsDslti-ABlhir. €s annak is mesn€zed az angol cimat.O. nem is segits6gkeppen adjuk meg az alabbi szavakat. es uhna meo ketszer. illetvejobb helyeken saj'at kbn)rytaBzoba. hanem tanulniva16nak.lboliinAiihihnnl EIEPI'AI.inl or di Idd l'livet a f€ladat tenyleg nagyon kbnnyii volt.IE CAI. Az angol cimeker pedig mondogasd fennhangon eg€szen addig amig a ma$/art megtal6ltad hozza. 5. 6ar meg kell mondanunk. p€ldaul a rept€ren. flov.lbo'l rAssENcEn ro lh^tnFuRr lu hlsrindIsdr &. amit €pp olvasol (a bels5 cimlap hatoldalSn) €s k€tnaponta megallsz €gy-egj/konyvespult el6tt.l szetmaz6 k6nyv€t. egy h6nap alatt hany ansolsz6val l€sz€lgazdagabb. A feladat na$/on egyszerii. emlAkezt€t6ril: REt E sEfl.tar (k6zkonyvtar. A m6dszer alkalmaz6sakor a l€gnasyobb €lvezetet az fosja majd okozni. k€zbeveszel egy angol nern szeflt.lifdnlrI'n d.ll . amint €ppen tr€ningezik. hogy az ilyen esetekre lehet igazSn j6l eml€kezni.) CtlCX6i: c'meit. az tovAbbi angoltanulasod egyikalappillere Iehet. P6rositsd az angol es a magyar cimeket.) REffinBEE 4 embl€kszik. leck€t -. De vill6mgyorsan.BER Az elefantok n€m felejtenek A k€k vonat rejt€lye I. eD. ^ErEi. am€lyneh ha megerted a leglelket.I REIEII. az be€sap6s lehet... ha mostant6l kezdve mindiq megnazed a cimet angolul is a k6nyvnek.nk$dl IhE MrstDEY oF nE ALr. d€ ebbe most n€m megj/rink b€le. mint a Szab6 Ewin lasd a. sok hely€n l6thatod kiirva).. fon.Szerinted ki nyer ma" c.D thAu! N vagy M Holttest a kbnytarszobiiban milztid dd ft. lekezni.ti.n-MBlbord0fi& or no-VtMldd mondja ew angol rigmus. fle felejtsd el otthon sz66rb6l ellen6rizni a cim forditasat. oR4 \tagy \aEosEoEaMoml [ondr6ro l|9rla orvasy szaj) pAssE cEe4 utas (internacionalis helyeken. LrBa ay4 kony\.. mert ha "szabadon" forditotak. Ot Agatha Christie-krimi cim€b6l fogunk angol szavakat tanuhi. Anneljobban fogsz ra ern. bs datum arrafel€. forditsd angolra a kovetkezS teljesen posztumusz Agatha Christie-krimih Defant a kbnvvterszobaban Az utasok nem feleitenek SzAmold ki.Ot kicsi0 ho Christie Avagy sz6tanul6s az Ori€nt Expresszen Megint eW olyan feladat kbvetkezik. nem felejt el. TMrt + vonat (k€pzelj el egy vonatot. Komolyan. tn nE LrBt t.

ry. de az€rt faragatlansag lenne egj/ Nagj/ 5z6tanul6sb6l kihagyni. . !"syc t*tv iz a izzadsas *aErll!6t&]..BosicCnglish in0lirl [bajr?ik C . Minda. tftNAndlL A itt nrr El Rendhasy6 id6: .r r E esco. (m€lyebb)..r d"L a-lg. s76 az angolban? l7z-irr?irt I Eo/-k. oeemsrldip ldiydr) dipdlztl m€ly. AEEoE voae ^ndt w rurl as r{mc foe xuLEn wLL clutE WE EoE Yoa EAyE YouRtsAl IN ME PLACE AlE LIVE AS Ofi GI|. ahol Te knrrlykeni ualkodsz. J m i r e l i l l i r 6 l r a t rinvfes. tla megianulod dz els6 5 sorl kNuDSl.ra[king] a kiraly. m*.ft na"rlnaildnlnemzet.qy..ri liildr] uralkod6.vonalz6"? O A lisr. awcad. "4 (ozerer). 20.roEft6ll4 rcmel rcmeny.rda: !@' . V6lasztota sz6 szerinti (suta) magyar forditdsb6l tunk is egy sz6tanulasra alkalmas min6t nyilvan kideriil. l i O q d e n a J O . itt is.tisztel€t.. megvaldsula te akaratod ahogy ott fenn.asc EncusE 6tirasa ez itl.l. BAsrc esyebkcnl mozaiksz6:mn.. sd1mrc.orcz6g. melyik sz6 jelenti azt is. ^-' 1tar4o . (nem knlit4-kiili'na szavak.(r.t.rj€renzd p. Ere lhii vdtdd. ahogy mi is elnezzuk masol rossz cselekedeit irintunk. AIfD KEEP AS MO'' inkt6l €s tartsvissza. atla.."z.Ai hs.ll. rosszt6l.i terj€di el. vezess messzir€ minket CtvE us tooD ro& Iow. hD'diu'turrl vil vi+ldqo' ltarnir.vt ew E alapvet6. AND ovERroota wno crxn c as wE ovE^toox wRoucrnnc B PLEASD CATI'E US MO]'' DES'AE C"OESES (E BADI|ES. n +sceirs€c sznvn corcovz€t€lcz fD A tanuland6k kozll melyik k€t sz6t haszn6ljuk a magyarban idegen sz6k€nt (hasonl6 j€tent€sben?) @ l4it gondolsz. hogy mifyen naqvon ismert szbveg B. . Tied legmelyebb tiszteletnnk. hogy orszagod. FarnER ttF ALL w w mE st r Yoa aET orn DEEmsr REsEcr.Jint "lii. g. ahol mieunk. Adj nekunk tiipulekot most.ru.ovf. sny [!ztij] o es In*"y..rpd. Kerjnk. tnausnE.n szerepl5 melyih szoval megy jol pgj. ir-erfio' l'Doiltricr-Pf*t.n r.nyiunk apja az asben."ino"rr n. a kovctkezS szavakdt iegt/ezheted meg belole: a lsdp x. sze. /crs/"rc' l'isr-Pt(T|+ a a tisztel.a se v e k b e n O s s z e a l l i t o te q v a 5 O s z o b 6 l . lesm€lyebb.indenl ki feher feiezni ansotut. Remeljnk.hp. es nezd el a ross2 cselekedeteinket.nll a . vasyis *en. eljdn Remeljnk.hanema mondat kiolvasAsAhoz): Seg'ts6g magolashoz a ji'I nijldnvid ling tFRtild. 1 1 6l i s r i r .

FoREr. ezek itt felettem haikuk.sj erederires Jrp. A haiku mindig harom.d6 egy 5s6l J6l van. mint percAl]ra t"rit1xoor! vagJ a LEAF'tr. imp . magyafia.{n! lhtE: szeA kicsivel halad6bbaknak hadd kjnaljunk egy mesik valtozaiot: l\Exr ro nY sdADott I{Eo nnows FRotttkttERE- l'ubdtu ir{j s.(l.attpr. aliszelfrii.Eangoka.sb6l I hinelena holdran67 lA s/obd hiisin lotrhonoslelrem hamrr. nveo meg a Frc. akkor teheiiink bele kedvUnk szerint olyat. eS/ ismereilen A mP mD MrsERooM- !i-T0Pddmrs''jm ki tudja honnan dtifl A haikut valami€rt kbnnya By flE Rrlhqtitlmegtanulni.{rveselda4o-Nlzl "t vere.leri sz€p-) Tedd azt. Baadasul. Eliildoqeliem. n€zd. es ha a BDEI|D. A haiku (ered€tiles) r. i€nyleg nj szavak.a BortLE ( 4 palack. Hajkut omE 'hddr] nyelvekenis sokat irnak. szeretnitogodezt a lecket. tla tetszenek. olvasd l€l n€hanyszor.. E viqrrdr rdbb€s kkrek r08 . amit szeretnenk megtanulni.r dd hrsl lbi-HNlrD A palack mogOit - es/ arcr Ha tetszik (ha j6l "htod a kepet"). l€forVagy dii]jek JAFAi'tEsEnd AtrornDRIi-N dnl nyetwe.{ nEsE E^I^oansot. FoRExAnpl'9lfuq-ZAqlnllangolul. ngyes vagy 'a'na u 6llir4. ha ninGenek benne .nj" szavak.es hoiku A hernyo hatin felborzolodik szcjr a I Rizshenrol.s mast{ r1Ahsuno+telnnsz-Llst:fl 6s TandoriDezs6ill: feny6gombahoz.. lti egj/ tanulesra aiiri haiku maidnem kezd5knek: funnD rtrEBornE II/"O 'I'OT'E FROIq WIEEE - hi zfrom r.rrrn6l [iin]all.: . va$/is tanuld mes t/tr.

Hoiku
K€szitssajat sz6tanul6shaikui egy (eredetileg) ./,{prrf,sf, haiku ENcLtsE slArrott rna j€b61ngl/, hogj/ a mesadottsz6listAb6l tegy€lbele "nj" szavakat- megszlileiettaz na igazisajathaiku, srrMcr bdlblli k€nyelmesen olvasdlel n€hrtnyszot EtLiLtsfl D as rd A B EuMArrA !Szeintem n o '.'Etudni logid Br rrif,r es a szemelyes haikuj6t n€m szivesenfelejti el az ember (knbn6sen a nyelvtanut6). lelejts el li6nyelmesen Ne h6kad6lni.amikor felolvasod miiveill a Ebb6l a lishb6l vabssz kedvedremegtanuland6 szavakai: nj + + ,orr l66tl cs6nak, crrrrElllnddlla syertya,,ora lking] kiraty,q./rrr [bii] + kir6tyn6, o cmnrtane lsm-?dNla pezss6. sora hz0nrl dar. sr,f, lsdir] $ .sillas. co,our lhlii4 o szin, /sl/ctr ltnkl d teheraut6, rrrr lrijn] s bor, crp [hp] o cs€sze, rrrr [|irl o sbr, 6, E + ln6s./,',l.ilritl he$/. domb. k;jtl+ kapu,rors€lho 4 o 16,oo,tsodl4 Isten, t'ERoltftit]4 + ,rrff llijkl a to, vAuErltdil+ ubtsy, utstro,,lthdiii+ t tos t6, sowD [s:iund] nang

llo tttoon, No FLokDRs,

^no o" "nnur n*.

E

[n6n0n,'r6fidn n6 frundz
.ndhiidnb!3!{tfl

Nincs hold, nincsenek viregok, nincsenek bamtok -

A sajat sz6tanul6shaikud:

V€g0l harom tatal6k azokJrak az igen halad6knak, akikn€l j6l mrikodik a sz6tanul6s

2011.0. ilIattandAft mirdrnl'otTaAi yalamia liitii 0la hrls6iil6ssr; Tdrtleg alaE hrlni?;8l'nt neg anram;iitloda 205,n.I u Fqto0t rtuLts E cEprfdtEt, 206.o.ErE,tttr rtEI/,,Irf, PtstExsE seun EmE,|0,H03M0,I ,0.1l rosp0lttf, nacf6 2),rut 3l,ffProsr, d0polsla rol/F'yalni eni6lnegyt a L,wn wEsrr, Low

E--

.r* 2ot

lonulj me9 aitsz6t tUilliomShokespcore-tail
Tanulj a lcqjobbakt6l. Nc add a16bb. A holctkcz6 hiron lcclt6bcn h.ironr olvan rngol r h t r i € n r b e r s z e g 6 d i l ia n g o l t a n r i r o d u l , o g J a z m i r d o f i K . z d j n k S h a k c s P c a r . c l . A halott angollanir is angoltanrir, f.jlcg anr. ha itgl hi!j:ik. nigycljctck ide, cnberek. nhogy cnge|n: Willianr ShakcsPcarc. Nenr nrondhatnim. hogJ dircl't c!J/ trragvnr sz6;azdsir \czdd nyclvtanulonal{ irtanr renrel{rnii\rcinret,dc ha Ara!y Jinosnah sili.jgv.\ r u l t t 6 l e n r n r c g i a n u l n ' aa n g o l u l , m i t d n c s i k c r i l l n c n l r i s c n r b e r f i a n a l i s t " ] i i . 1 vilasztani, m€gha liicsii regicseh is. olvassitok cl olict closTor sz€m konnyri sorokat a n g o l u l .a z i i n a n g o l u la s n r a $ / a r u l . -Mr DArmoER! o ,/y ouc^E! o t',v DATHEtI 6 Jmiid6t0r mii drkdty6 nijd6ldd i hndfi [niidorboddrn0rij b4 it-SZtlFmdo frundl ftir l6nolt ldri?b6sz

a NEtrnER Boinows uo| Fos Lo^w on LosEs BorE

wtrEn rrE AsE BoR . wE cRr rEAr uE anE coME f$ndirbom,vikiii,itii'hm] ror s cEEArsraaE oF Foo.e [|udisl s?rdjdls gifi 0rfihl l S n y o n ) lA d u k i t j a i n l l A l a n y o m l " v e l e n c e i k a l m i r , I l . a . F o r d :V a s l s ! ! , i , n ) ,,Kolcsbnt nc vCE/. ne adj: nrc[ a hitcl NEITIIER A BT'RROILER lfOR i Foa Loatr oFr LosEs RorE trsELF alrD A E l v e s z t o n m a q i t , e l a b a r a t o t j " ( n a m l e i . 1 . 5 .f o r d : A r a n yJ i n o s ) sirunk, ho$/ a bolondoh WEEfi wE ARE BoRn, wE cRY TEA| w aBE ,,SzLilet€sunkkor E r o p p a n ts z i n p a d i r aI c l j i t \ , ( n \ . ' TO MIS EAEAT STACE OF FOOLS, (Lcar kiraly, 1v.6. Ford; Vorbsnrarty itlihily)
lttv DATGEE|I o Mr Ducarsl O MY DAUAEERI

l l o s i p e d i g , o h , i h l e , m f t t a n u l h a t t o l it i h i n d e b b o l l C s a l ( o v a t o s a n , n l c n a m a $ / a r m f o r d i t a s o \ i a n . h o l i n k i b b k o v e t i h s z e l l e n r e m , i n t s z a v a i m .l ' i o n c n r i g y a z e l s c js o r . . . . . a DAuadn Bld6lntl ^ tanya valakincli. "v D,ara'Er lmiii6t.tl + az 6n linvonr rcnnowlior6le, ki)lcsonktr. ,o/rionf,nlboddl]o sz6 szcrint: Iiblcsonl{ar6 cno llentl(rendhas.y6 nrult idi:t LEt\r' LE|fIIa\I) + kolcsonad. rr,'Y,r,c[l0iiir4< sz6 szerint: l{6lcsonado n a r r E ( e n m 6 s c s e l c s e nd F r n a h i r t a n r ) l o f o + ] s v a l r a n E z a s z 6 P a l d a u l n c n r h c r u l t bcle a ma$/ar fordiiasba. FooLlMl]< bolond (rcmelem nresszanlolia mir valalri hinv ezerszcr hasznalonr '2t

a sz6t miivcimben...) fcladatomnak 6rzem m€g, ho$/ ldagyaljak nehtcli valanrit, hogl/ ne l{c!crjet'li osszc a BoREot/t neg a ,E let (ciki lenn€, ha osszekevern6tek, cs nrondanito\, ho$/ n Shakespearet6l tanultdtok....) lvlondjul(jcgyezz€tek meg azt, hogva liblcsonl\a!" az. amibenangolul is van .,1' bet(. Bohadi egy dolog is az a zf,t -ha$/6, ha lidlcsbnad'

210 ri3

Tonulj mcg iit szr6tSir lfinston Churchilltiil
N o s , h o l g y e i m6 s u r a i D , v e g y e k € z d e t e ta z a n g o l 6 r a .1 4 i n t a n u l t k o l l a q i i n r n c l 6 L t c n r c maf mesjesyezie, a "E D EAcnEs oF EtcL'sdlded licsor inqlhlis csy EAcEEn oF E,cltsd. ov k i i l o n b s e n .h a ! $ / h i v j a h , a h o g y e n g e m : S i r W i n s t o nC h u r c h i u .A l c g l o D t o s a b b an c 2 l den€m €r egy alapvet6 szab6lyr6l iudok: ntindenkinck jog. ngy cjtcni az idcgcn neveliet. ahogy neki letszik. Angolul EvERraoDyHAs nanes as ne cnas*.lu'ibrdihs. d0dl rutn-NAUNsz najm. hi.rizhl Jcgyczzah lncs hi,ftinr: loiin & pio,.vorrcf,ho-{Auflszl 4 lde.ji (egy sz6t angolul). rontos tudni - a robbi ansoltan:ir u$,i. mindig r magur pnotu^cta noftiiv"Llploftnla-ijs0nl < ]'|.jr's log bJlno.odn. mignembelekekLil. K6vetk€26 sz6: FoRErc lhit'l4 idegen. kulfoldi. TudtAh'e, hogy anyai tlgon bcnncnr indian v€r is csijrg€d€z? Bizony, az any6m amerikai !olt, es felmenoi libzbl( ahadl cgy indiin. Innen, a szisetorszagr6l n€zve ci egy FoEEtcNEa lkn'il (+ idcgcn liiilloldi fcin€vk€nt ), odahaza nagyon is bennszulOti volf. A harmadih szo, amit onokn€k tanul6sra kivdlasztottam a cfloosEbckl < viilrszt. d,)nl valami mellett a ma$/ar fordiiasban ezt egy liicsii mask€pp heueti nrondani, de az€ri kovethet6 a dolos (hieba, j6 fordit6inr vannak). Ha j6l iudom. magulinril !an cgy ilyen b€tegs€g, de gondolom, azt senki nem vilasztja. Sajnos rendha$/6 a nrrilt idcjc (de h6t €n is egy rendhagy6 szem€lyises vagj/ok): .raosr. cdosE. cdosEn lrsia rs61, cs6.0nl. c c T e h i t e j t s 6 k a n € v e m e t n y u g o d t a nc s b r c s i l l n € k . s a r c s i l l n € k . s u r c s i l l n e h h a m t r nem eml€keznenek r5. hogy mien mondom ezt, olvassah €l nreg egysz.r a szovegem elejet -, csak tiszteljen€k kozben. Amligy term€sz€tesen az OnOk angoltanuldsa !iriigy€n sem mondhatoh tnisl, mint amit mir a masodik vilaghdbori kapcsan is €mlitcttem: akkor gycrnnh. haladjunh egyritt. egyesiilt er6vel. Angolul: Co E fltE:y.LEr us ru-Gtdoii! iortu-Iifurid d'rnqsrl otED sr?Enc u.llfl d.ilcl c!?gdloflod S E s h o g j /e b b 6 l h i t k e l l m € g t a n u l n i ? e m m i k e p p e hn e m a z i . a n i t n r z i re d d i g i s t t r d t a k . llert az perdaul, hogy roRn RD, ha r6vidilve is, de majd' rninden nragn6n njta van A,,jot1ni azon a sombon. amivelgyorsan eldref€l€ lchct tckcrni (rrsrl{i$rlrorwa\ot. lcond ..menni (60) is tril konny( ig€. Az. tlogy u tED, benne van abban, hogJ UftIED llaradjunk tchit a rocErEER\< cgyiltt) 6s n sztijln0vrj-lilEdkr]. SrAtEs oF AEERTC^U|-NLIid er6) szavaknal. Az €n idom mir nenr diiga, dc az bnblic nrag igcn. ngy. sraEncnt 14 hogy nem is szaporitom tov:ibb, ezeliet gyorsan tanuljali nreg. [erc|n ll€g egyszer a li6t mondas, mosi mar mint forditanival6:
EVER|BOD| EAS TEE RIGd

lvlagyarul:
CotttE TEE|, LET us ao FoR Plagyarul:

/ U$/e €ml€k€znek arra a kepemre, ahow l\6t uiial a $/dzelenr iclat rrrut.lLol)r'1 trrint gyakran haszn.iltanr czt a s26t. Jussotr .sztilibc. h.r wcroRr ltilidti).lstenem, milyen

ttl

Tonulj

iit sz6t John lennont6l
[u F,h]

tl€U6, meqtanitsak neked bt sz6t? Na j6, lehet r6la sz6. Van €qy dalom, ide irom. yoa cM sEmE rouR sEoEs AfiD nEAfr A sarL lnd [u hn siji jorsr:? vrri !,jdt] yorl cAn coEB fouR ttatR AnD Loor{ eutE cL|D. hn 16fl 'ndluthdjr liitl rol ca r DD rouE FACE aEEnD a s rE. lu I'n Iiidjorftjsz bi-HArxD 'tll o! OtrE ntna You cAN'r E|DE Ivo ,tirsju lrd'n hijdl Is wtEN YoIl'xE CRTFPLED trstDE. v!n hirdld in-Sr,{.1 ir Maqvarul ez valami olvasmi, hoqv. Kif€nyesitheted a cip6det, blt6nyt hordhatsz, lvlegf€suloda hajad €s nagyon frank6n n6zhetsz ki, Flrejrhcted a/ arcod egj mosolv mOg€ Az egyetlen dolog, amit nem tudhatsz elrejteni az, ha nyomor€k a lelked.

rim€lni. A forditas Gtod, angolulm€Srimel is... ljem v€letlennlazt irtam €n. Szeretek viszontjelenlegi nyelvtanari funkci6mmalftgg ossz€.Ilem tudom, te mityenszavakat €n neked: vahsdanal ki tanuhsra, mind€nesetre ezeketvalasztottam rrEArbll, salrls4ti. cot Blttnl. sntLclsznt!1. morllgdl. Eletembensoha nem taniioitam angolt, ri$/ho$/ el kell nezned nekem, ha a dolog doc6g eS/ ki6it. Megaian ezek nehez szavak am. A koz€ps5haromsz6 ige is, meg f6nev is: (ak6r az bltOny- mintha csak raolioryt€k r.'I 4 ld 6ltony 2. illik valakire/valakihez corr 4 l. f€sii 2. f€srilkbdik(kombineljaa frizunjet) rrrrr + L mosoly2. mosolyog- ez a legfontosabb sz6, ehhez nincshozzefnznivat6 gondolj most Sondolatban j6 breg Lennonraes sE tE A snLE! (Enne\ a mondatnak a persze angolul sincs tobb teteje, mint magyarulannak, ho$/ "mosolyogj e$/ mohogysttzr r rtzE ) solyt", ha maS/arulmondanalily€t, mondd angolulis nyugodtan, A fenti otb5l az eb5 es az utols6 ige mnli idejii alakjai rendhaw6ak(ha azi is nekem k€ne megtaniianom,hogji mi az a rendhagy6, akkor peched van, mert 6n nem fo' gom):

*un wone, womfufi,wnl
flrDD, nrD T DDENII,ni i,) A rarFrel kapcsolatban viszont mutatok neked eS/ peldamondatoi, amjt valahogy, ki tudja miArt, mindenki megjegyez, €s m€g hozzam is koze van a dotognak: I ALFosr aLways t E r rEArc.IE6ln6ed 6lv,j? dsinrl+ bn majdnem mindis farmert hordok. tlallot r.f tam egy maS/ar sracr6l, n$/ hiv6k, hogy Sanyk6, €s az angol €retts€gij€n egyetl€n m6s mondatot sem volt hajland6 kinyogni, csak azl, hogy I Affi6r ALa/ rs wE R EAtrs. Persze, ho$/ etment. Ak' ismer engem €s sz€ret, az tudja, hogy a zrDltsz6 €gy m6sik dalomban is sz€repel. nEy, rou'vE cor ro ELDErow nvE AulAllhEiw grfi! I'ijdjor|ct i-VEJIo n€, el hell rejt€ned a szerelmed- Azt meselik, ezi dalt a Brian Epsteinnek irtam gyens€dsegb5l, mert sokadjara is vissza kellett utasitanom a szerelmet. Hat, en mAr nem is eml€hszem... Sz6yal a EDE azt jelenti: elrejt, eldug valamit, vagy maga-maga elbnjik valahova.

2t2 .:ii

ROSZUNDUTII I 2. INCo|SCSRII

list'ik UsefulLists + Hasznos Itt mindena hely€nvan Intarzia Againand again Iminute-2words SinSSing A v€ry bloody exercis€ A RingekUra Tolkien utan t6k szabadon ralperc€sk€prejtv€ny Fejtsdmegl I Ealeseta fogorvosnri I minute l word Usetullists 4 tiasznoslistak Szalamitaktika I minute.lword egi/ hires z€nesz

2t4 2t6 2t7 2t7 2ta 2t9 220 220 221 221 222 223 225 224

.:a iI3

Usefullists 4 Hosznos list6lr liefullis.{uartfiDqlrtoos A listin szerepl6valamennyi sz6 tejjel tefe]re DottryIrtszE/ 6ll itt.fe.vagl'Atirod5kei. 2t4 . akhor €zek€t a szavakat mar csak err6l is megjegyzi. E$/€l6rc diunl) \upstDE ne ensedj a l(isert€sneK.. mint a novella..hanemigt/pr6balkozz.hepregeny 1 2 l t 5) ". hogy m€gforditoda kdnyvet. De most se forditsd meg a konyv€t.ovFot mir tudom. {iijv ri. 5) . 'l) 4. A ^av€z hosszabb. how ha csak egyszer tdrtenik az emberrel olyan. Olvasdfel haromszor szavakat Csali ez€k utan 'rhatod l€ 6ket norm6lisan(remeljlk. Komikus. hogy milyen kOnyvet olvasol. hogy melyik figura mit olvas fejjel-lerel€ Ugy valjUk.!n .hr] A Lrsr of 5 WoRDs WEtcH WE IIavE PRnED UpstDE DoL. akkorj€gyezd meg az nj szavakat az alabbi kulcsok segitsegcvell Kukk mindegy.trd: viirr tiftid rpi?ijd ot sz6. hogy negyven€vesen is csak k€pregenyeket olvasol.zf. meg nem k€s6). ird be az alabbi €jzocskak ala angolul. aDriti€jj€l lefe16 nyomtattun\ ide. aho$/ vannak.ijellelfel€". A . ho$/ bizonyos szavakat f€jjel lefele tanul meg. {De ho$/ nrin€k?) B^atsaurprazs!9t |ad! l!1e or (g xuaEard?\t Fqllql sctr{oc (t ^u36 iMou]1roN (t 69sln ldly'rt'lll]slJYr6l$or (z (r ^. a zf. xa t€vedtnnk volna. de mar bnulom. Az ujsag hirpapir.ls-t meg nem. a 'gy.s iaunl {ijlisrt0t/ v.

rlOST kezdd ell ^rmcas aoatm€t [gfi.jt] hni. hogv nrit kcll tc. olvasd cl azt a sod. cclsi|s foli) . hogj/ ilt ma$/ar ldrosolir6l van szo Kecskem€t.dl !m!ryivi'osl iYostn€zza vonal ala.rni Ilcj s z o r i s : n e n € z z a z e l s 6 v o n a l a l a l A z u t i n a v o n a l f € l e l t l C v 6 h c l y n e v c kh o z n l p r O b i l i meg min€l tobbe! megiesyezni 5 Perc alatl. A szavakat mindig trondcl l\i A hicjlesl odairtuk a szalak mOS€.H a n e n r n r e g J .:i.rel ishas scal Kiskunf Butbrecenlhttruclnl liskrnfi whatskorc szombatptace ldslold lslo'rbclPliir4 si6d€sree ar chairesfehan he. l4ondtam.l.von Itt minden o helgr6n Ne k€rdezz semmit. Pr6b6lj meg t o v a b b m e n n i € m l € k € z e t b 6 l .3f.. Amikor letelt az itt Perc. mindig mindenhol meg foqjuk mondani. de az €lsd sort ne olvasd m e n r z m r r n e m t o r r r t ( o z i h f l i d .."oa + ts persze mostjitn az igazi. anri nr.llcti a medve van. tse tudod kniaz angol szavakat a magl/arok nrelle? ( n r a r n r i nn r i c s o d a ) t folt (pl. Szombathely.'215 .hi|iil [si6digi] Naired Dunanewvaros Iniil. hogy nel Persze mar mindenki njOtt.

ot hiutl Ids*l hztikl Iriikl lYost m€g tess€k legal6bb h6romszor kimondani minden sz6r.) Ugyanisy rejtettiik el a n6W igar is a mondatokban (mindegyikben e$/elegyei)... ni az intania? Hat azr roppant bonyolult elma$/amzni.lya rizst fogunk €b€dehi. kiabat Ha mar nsyis majdnem k6sz ez az oldal. krilonbsen ha a kiejt€sre koncentrabz. Meg ilyenek. ho$/ me$ahld 6ket.. n A '.h i i s m o n d a ahdr A kutcsori|| messpor uk. Xulcs is van. Elvett€k az OsszesD€nzed? A . A Tehetaz els6. fordiisa meg a konyvet. Az €ls6 roppaniegysz€rai. marmint €z a megfejt6s. hoqv ez mit ielent. As ngy olvassa el.. ami. mert az sokat foa seqit e n i a m a s o d i h t e l a d a l b a n a m i r d l t u l a j d o n h a p p e ne z a 7 e q a s r s z o l t v l e n h o q im .ragaszt" ikes ige? sncx (.et\!etrxE) a yesz0 4 A . hogy Xq rlzst stb. az els6t u$/anis m€gGinattuk hetyetred. Akinek iS/ nem retszik.? Kulcshelyett: Elvett€kaz osszespAnzed? r^ttEl. Itt a n€gy mondati Mondat Azt k€rd€zi. a Szia. mnu id€j( arakj. hogy belen€znal k6n). Mari. Annyira.. mesodikviszontnem. Az€ri nem keu izgulni.sEour (kieltsro{rina) o ki6lt. melyik ige megiegyz€s€re melyik intarzias mondai a tegatkalmasabb. j6t€k az eg6sz. Szerinted melyik n€v van elrejtve abban a mondarban.L. Ott. mint az Grh. ragadE ezl kialba utanal . mjnt az a paldeb6l K fog denlilni. ben megtal5lod.l ) 42r/".lntorzio llost k€t feladatotadunk.raqas2t"ikes iae? Ezt ki'iltsa uHnal elreitett iqe Jelentes aat (. Ez ut6bbiban soksok segits€get fog nynihnj a mondat.be.ki6it rendhasyo rtrrbftk E A s'c'sejobb ry 216. prirminthogy ez a n€v van elrejtve. tijkin]. €s kitalald a jel€nt€stiket.tEnnak. ehelyett nem igy van.38 . S/orsan mondd el mind a n6gy mondaror anelku. hogy . de annal konnyebb bemuratni €$/ peldan. Neked csak annyit kell tenni.. Tessenparohi a bal oldalon szerept6 szavakat ajobb otdalonsrer€pl5 hipirase\\9lE!eqgyil:\LE_89!S!4!4sTdrn i a a s h a m € q v a n .da*irZea. g kell allapitani.ngasnd{es") tagaszt."? (ltt most a ha$/omAnyoknak megfetel6en tejiel lefel€ kell€ne lennj a megfejt€snek.i6 vorr. A feladar nem Disk6ta. @a urc'ltul.Enek.

. hogy .i. I minute-2urords + [v!nminit] esy perc. hogJ ... [triv6d?]4 ket sz6 irne a leglaposabb angol sz6vicc.4s".IANGABIAIyI6 hngdk'Fcfddn] + eS/ enes magyar *'217 . Neha azt: "m€S egyszer". az ArD azl.4s .. az a Dazr.OgoinOnd O !j-eU 'nid"oelNl II AIfD AGAM AND AAAI]I AfrD AGAI]1NlD AC'III ATD AAATN A D ACAM A'D AAAN A D AGATI| AI|D AGAN AND AAAN AND AGAI AND AAAN AftD ACAN AI|D AOAII| AftD AEAN A D AEAI]| AND AAAN A D AC'M M AND ACAN AftD AAAM A D AND ACA'N A]fD ACAIN AIfD AAAT]J A D AEAM AND A D AGAN AND megint€s megint€s megint6s megintas mesint €s AGAIII AIID ACAIII AIID ACAII'I AID AAAN AAAN A D AGATI'I AIID ACA M AND AAAN M A D ACATII A]ID D AGAIII AI|D AEAN A D AOAIN AI|D AGAM A D AGAN AfiD ACAI|I AftD AEAN AGAII| IND ACAN AdD AGA AND ACAII| AND ACA'|| AND AAAd AlfD AGAN AND AEAIIY AND T]I AlfD AOA'II AIID ACAM A'D AAAd AdD AAAN AfiD AAA Bocs.m€gint. hog. njra . amit minden angolul tanu16€gyszer hita16l: A nulatv . \Az AcAn azt ietenti . Es az ^r\D^zt..

hoqy a srtaflc[s?ingt] E a rcnlb.. t e r m € s z e t e s z e s i t € s s e lO l v a s d I e l ( t e h A t o RE^Dourlil i$l) a kerd€s€ket es a $/akran szellemes valaszokat €s syere 'i a megol.SingSing u llzingtlingj srlYc < enehel i .€nekes'? 6l Tudod-e.:lr .l i q t n e m e n e h e l n i .l hang) ne!€i 6s tobbszOr is his€rte rrank Sinatrat a koncertjein? Vagig hrily€skedtrink-e. tt. dasra (Vegnl trEjd szadon kerjrih.l. K ! i z j e l l e g i i s 2 6 r a k o z t a t t e r m e k k d v e i k e z i \ . nire cml€kszelaz €geszbiill) (a In van e esy h'res sna sna n vn PRIsolr[fizdn] biirton) New York-ban? ggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg e ott egl' l1i.Yr|l) magyaruI azt jelenti. 4 221. 2 ) T e b b r t o n e n e l e s .) Amerika rjanqia r.r:. hogy kesdbb az eqyirttes felvette a Srt na's volcE lvorcIt.i e ! f. O Rendhagyonnll id6: et4 str rffi 2t8 . hosy . vagy m€gis t€nyleg? Il{ $' (4 El 'Brlr.s g a 9Da BuEs nevii rabegyiities? el :E Netan err5la rabformaciorol nevezt€I1-e magat az intCzmCnytis? EE lgaz'e.it.(il ctt€rain: (raadas!l nz6s forditasi Lladat) l ) e n c l \ c l n i .

tr^f. ami angolul trot [bhd].6ppen ez6t m€gsem kelleit volna ennyire tejbe litni nem e e. I|ETCNAOUL vagy wLL ?lusz azr a sz6r. irgy erezted. ami az€rt k€rnlt oda.rt lod a feiafil a RLooD4t.rE rr hanem t\ErcflBouR lttEbiil. LeiitrI"lindenesetre folyik bel6le a v€r. RLOOD. csak olyan ellens€secske. hogy fejbe vagod a ltaMMER"r. ahkor €rdemes megtanulnod ezl a ne$/ sz6t ebben a sor_ ANMER. 6s fejezd be azzal a tbn€net€t.hahpacs" angolul rrznf/iihoi$d.:iF 219 .Nem feltetlennl homoly ellens€g.demli eg nEIaHBouR46l. Xezded megsajn6lni.. m. aki viszont nem f. ho$/ 6 a te f.vrraE [ri-VElDzq Vagy's a tOt€net vege: Egy NErcflBouRnem ezt {rdemli egy nErcEBouRl6l Ha har idaig eljutot6l. vagyis E DIrERctttEF . E'ENY.{nqER-ret. A rrnrff mawarul "kalapecs".O verg bloodg erercise cn udrcs gyokorlot bhdi Idvgd rbrdsrijrl a . mert te lejbe v6gtad a fl.lhtnliicsifl v€srendelet + Melvil] bosszn o rf. zsebkend6 4 rrtDrrictEl.rf. azzal a hmye EAMTEE-|Z| F...rrd. amellyel a tbrten€tet befeiezted.la hozzad legkitzelebb all6 ellens6gedet! lvlert 6 neked r. K€pzelj el egy kalap5csotl ltepzeld el.rv-cshe. Kozben pedig csak a szomsz6dod.'Yrtl [rni"ii].gJnEIGttRouR Vilasszal ki a kOvetkez6 szavak koznl egyet.

't . . a valrk munh6hoz latott.lzdtld-8/iut sxmlzinall munka. vud. ) g o n d o l k o d i k( v m i n ) uwe nem nr.gban elnek.a.hd {r ! D. Er6l sz6l az alabbi mese. erd6 mmr m<\tcnr. a norsz elment €szakra.k€rdezte a norsz. k e l l k u l c s o ta d n u n k ? N e m . olvasd el sz€pen. ftkez6s mondta a m'1. hogy megbeszalj6k kdzatsdolgaikat. mil.. a mil lerili az €tele mell€. amig n€g n€m €rkezett nagyapja. hzinl.Eszah?. Condolkodom mondta a szink. Eszak mondta a norcz. Ot n6p lakta a vilagot.Ob6ut .Fa? .llingek Tolkiantr ut6n tiik szobodon Szavahr6lahar (gy is besz€lhetnnk. Condolkodom . . A szinkek meg gondolkodtak helyettnk. A milel az atclt kerest€k. a vorkok a munk'it. A vudok f6b6l voltak. bolondos LY &lcd i!h$ id I'lri!. mint kis l€'ry€kr6l.mondta a szink. Szereposztas: (Csak dssz€k€vered€tt.. . A norszok €szakon €ltek.tLInll fa. dolgozik F6lperceskr6prejtvdng Feitsd mcg! sl L o ostoba. r4unka? k€rdezte a v6rk."rr. fi$/€lmesen. .Min szink? . Pedig cgy-egy norsz. 6s nltek tovabb a Biogref abtt. Fa hondta a vud.. Csal( n€m €rtett€k meg e$/m6st. lYiDd az oicn mAs-mas nyelvet beszeltek. lassan. Sz6t. rnoaan$ ttaon so.kerdezte Sz6t.@szd l s n dn* rendhag.q n"nr ohJstJdJ cli'ruh UrJl rh[or ne a rYdd. €s ncked kell ossz€pirositani.vo milt ideje StiNtrrt'/ E f l i v e l s z oJ z i l l e r o z i n h a 220 . llunha mondta a vork. a vud visszai€rt az erd6' be. Ethez€s? k€rdezte a mil. akik egy k€pzeletbcli vil.v6laszolta a szink Sz6tnak. Ez€n aztin nem ertetl€k meg egymast.l4 !4c lul @l!rl'l d !i!L Ll'd! folytasd haneD azzal O tlr m. A szinh meg csak gondolkodott tovAbb.herdezte a vud. dolog. l'likor m6r mindent megbesz€lt€k. v6rk €s szink gyakona Osszeult a nagJiSiograf abtt.

'Ex.rrl.l el soha. E n n € lt o b b e t n e m m o n d h a t u n k . lddl a sz6 R€mes hangok jdnnek ki Teribatl. Lehet talabatni. .) lminute-luord + lninitl p€rc. R€mes hansokjttnnek k' TEnRt ri. biztos. (Ami pereze igy nemjelent semmit." [trdb6l]d remes. hogy zsigerb6l n€m felejte.ccrDf.Bolcset o fogorvosn6l . borzaszt6 lvlostolvasd fel m€g egyszer.Rr&. ra. de ann'il rosszabb.vzsrldldisrt] 4 Ha elhat6rozod.btddnt] d baleset.:l:3tl t . hogy vajon milyen az accid€ntist. hog.yegj/iitt tanulod meg 6het.

gir.. oldalon (De ne hidd..xcr.tn6tiszl felirat.E [i' lirlt w lilv {j.bonyolult . irtesites e szuks€ges racr. ctlc|. ne mondhasd. mERE's a ftE PoLtcE4srED rrE ro o azd.r[[dtdl <. l.___r L4^auAcE.. med nenr €leg gyakoriak.trrlrv{ies?is?0'i] Nem akarunk am teljesen magadra hawni.5n errc hog/ ha itt €s most nem vagod b€ €zeket a szavakat. van e(ry. €rtesites + szilks€ges /vEcr. ExcEn o Thrs PaaE rllz bul... csak vi$/aztunk. on p6j/.r.pqm! ll..tl ts 4 .thezLoott.list6k Usefullists + Hosznor liefullirde] A Ltsr oF 5 WonDs you Wa"t'r tulD ArrwdERE EL'E n Ihts aoo.? A n r/cesa crrkrilonlrulon tdbbszoris sz€reDela konwben. how az€rt. 222 i: . az El. a m i s e h o l m a s h o l l e m s z e r e p e le b b e n a k O n y v b e nc s a l i e z e n a z . mert ez azt jelenti. Err€ talali ki te valami i6Dofit.. l dmaam? Sznhs€a€s a n€szesszer.ain! ird be a hi. m i y n h i a .. so. hogt/ csak o DrFcurrldifikoli] n€h€2.tsravln. A . crrlh!tut] a hajvagas a . ird odd a/t d s/or. amir iegir mcgegj/ezni.'yozcf. hajvasas oncEln6tist< felirat.mi ez a kiiras mar me' qint.legismeteljiik a fenti 6t sz6t.s.t. Fdct t. o A rend6rs€g arra k€rt.) * /[difikdh] nehaz.i! ju w't fijnl cntu!r indis? ik-SZtPf disz < O t o l y a n s z 6 . ? 2l!. kiir. ndatokba €s a fordiiasukba + Az angol ./r/f../r r.. adunk egy kis seg'ts6get a magolashoz.bonyolult ..'Fr.c. akko( a WoRDPLaS tbbbet m5r n€m l€sz alkalmad. ez No ti szemetek. kik6s. A D i f i n e h e z e nl \ b l t ( D i f i a n y . a Az ennival6 2.s?dsrijil Val6j6ban az€d volt fontos felhivni a figyelmedet erre a dologra. hogy a ket f€rfit.

[vrnvdrd] sz6 Az .Ne piszl€ld az orrodat!" 4 DoNT . A helyzer az.szed" ige ". iit c feladat... Ha ez is mcgvan.merges". h a n e m o r o t i s l e h e t s z e d n i . Rajta.try6jas" t* ell . e$/ kis iesztnek leszel kileszve.Dlhordl4 nyij). jutalonrbol ellrezdhctcd pisz... h i A n y z i k r i m .2" csak roppant abnormdlis esetben fordul el6 egymas ut6n.d.. h o g y .efi. Az egj/ perc ama kcll.| urord a a esy hn minitl esyperc. ) a Pick tlerz Turista Nos. hosy-re. I minute. d e s e m m i es€ire sem szabad az orrodat piszkiln'. ugyancsak gngye. rcmilcn clhis7. .Az ezt megel6z6 kb. Nyajas orvas6 (tt'R rE nE DERbiiliilijl. s z e d " ?1 A zu t o l s 6 m o n d a i b o l . Aj6l v€gzett munka tudahval most d6lj h6ka.e".a nregrejtisben ltil megis csak a tlerz 6s a Pick k6zbtt kellett donteni. ho$/ van egy angol ige. mindannyi!nhnak szivnwc S z e r i n t e dm e l y i k m a g y a rs z a l t m i f a j t an € v ej e l e n t i a z t . hogy a fcladato kat agyament r'mekben adjak ekt. nri'rthogy .i m .ly pereze usyanLlsyjelentiazt is. hosy nres ^ he. lYagyarLrl egyszcrn sz:limiiaita. m€S azzal is bosszanihairinali. kalniaz orrodat (+ prcr roan osEltiliotr6zl). rcm6tjnr. nyilv6nval6an a prcrr mell€tt dontittt€I. how nrondan6d angolul azt. nEf. lA Ansolul J . es pr6bild meg kihlalni. harom pcrc sorin a ktivetkez6ket lan ltad megl A A WoEDpLUs sz. Aratu16lunklrl J6l vAhsztotul.ydnlhng'ilansolul aztjelenti.rz6i. Azaz .d!ihos". Cl Ansolul nemcsakviregoi lehet o ?. va16bana prcr(szot kerestril{. jelentesileg 'szed". ha akarnak. lvlivelazonban angol sz6bar -r" es . hosj/ nenr a turistdra esett a valasztasod. m€ly m€glehet. Osszefoglalas. hogy.Szol6mitoktiko Mindened veszve.vimsot szed".. . Persze ebben az es€tben is teljesen igazad lenne.. m€ri hiszen a turisia ka'zismerten virasot szed \a ncn FLotuEBs Ai6al).. (ird ide). n g o l u l .

mi hozfik van ezeknek a szavaknak az illet6 rAnous Eascr t*hoz? qondolko. coFE.Er. lrof.Wordplus.'Jtllitptu ttp-Zllnlnev€t rosiek kiadni. t/atr a . ltulnng nol rr. 4-5 perc el€g lehet. t tu 2] *ingot . A kivAlasztott 4-5 sz6. so]|EDoDf'so]|EIEma szrnrzinql lsambrdi.30trE. Ddlj hatra kenyelmesen.jnl vidphsz. 4 N6zd. mindenhol n6rrd ln$. Sondolj a zen€szedre 6s kozben olvasd ki hangosan a nev' hez tartoz6 szavahat! (Vagyis:tanuld meg 6ket.barmi. sW llites a lalon.tEE ty| '. IortcEut nE r^LL. desi id6: 1 rflrrf.berhol tea. kave. WoRDPLat lraaofi hiu'.08 i. fvrn miniil 218..titrcvL 4 . s6gssar 6fsfier. mindenli. vagy a ma War oszlopb6l €s a megfelel6sorrendbene$/mAsal6 irod 6k€t.e At rd6E ! am kdd.I tI. a kezddb€trik e$/ rtnous runo.hogy ntE iian lEdkillatlil.Cgghires zen tla az alabbi szavahkozril n€gyetva$/ otot kivAlasztasz va$/ az angol. fttEPdLEE uan tsrE tE Io oEs'.|y.inq. Iri lofi.[4E rou!lJ!li'zon lrl3l v^EE Irlrrc.) Tudod e.E/GLBEB'X4SfL AUTAE. tiuron EA... 1l f0 sn60nt|fifxe. lvojs? a-MErih] 01 a ar o. 4 & ennival6 n srlt. o. argol kiniyffry. (minuturn). Fo@ fE fsslst fff rrff. A]'|yRoDy'AffiIme'AN|wEEaE berki.ng] t ur&s0x s.

I3. il|lilrcil ool|onBRl

Televan a ... Leveg6t ! (air-, aero ) AcF €s Akl: egyezesek €s elt€resek Mind Let there be light + Legj/en vil6goss6g Hivatalnak packazesai Joke6 l: make Jokers 2: get Jokers J: set Jokers 4: tahe Ugy €rzem magam, mini egy k6v€ Rosszkedvink iele Right or wrong of left First base, second bas€, third base Emberek Abel a rengetegben e r . . .e r . . . a o . - .b . . . ERr6l van sz6 Zsenialish: sok nj sz6 seperc alati Super less. sok frj sz6 seperc alatt Szuperfril: sok tj sz6 seperc alatt A Lo€h N€ss-i kepz6s€g over, under: sok nj sz6 seperc alatt UNTALAN:sok nj sz6 seperc alatt Wordplusqate - csinalj botranl,t!

226 227 22a 229 230 231 232 233 234 235 236 237 234 239 240 241 2+2 245 244 246 247 24a 249 250

*8 tl5

Iele von o...
hociDo - orE^rro6 ldroB t6k (mint f€rf' n€miszeru) a arzzs

De mi nenr ezen hozakodtunke16a,,t€le vannal"-ltanem mert: ielegram(vagyistav' irat).telelon,televizi6 angolul:

hnrd *,"d " ^rr"*,1"*t,hlos,rnl $ ,a\ iraror telj€senide nem v5s6 m6don ,,srammot.ielent. A af,rrlg 'r]amnw ansotulis
EEBodEltdilit) Angolul leggyakrabban inkabb csak ,,fon6lnak', vagyis nem azt mondjak, hogy / ELEmo ED JtM vE'ERDA/lijhlif6't drli'iF daiijl (+ Telefonaltam tegnap Jimnek). hanem csak annyit, hogy: /prol'/rrllii/,dl Jn' rEsrERDAy. U$/anez vonaikozik a telefonra, mint ftnevrc is. TnE ELEptto\E/pttorrE rs Rrdarn6. Idn (+ i, 'iigingl csbrbs a teflon). teli6in/l6n L S J . b l . h p d r a g e h d . f e l h i v a s r a ' f e l h r ! J se q t ; b l p h e r 6 s e q e h r e r : .*.,rp,r.d" l n " n d i u h 'r e r h i vr, 6 b r p l r i n g c j l o - m o 1 6 1 , 1 ' ' . 1 ' . o . o n A visszahivas ercr.'ker miikbdik: c4LLBAcx. Rtiet{cr.. (rrct [b!k]o vissza) ELE vtson l'|ld nsiinl, 7v ltitl '9arcr! ntEvsrorlt atl o tava nez mini ,,Etomas, vizi6". Az izgalmasabb, De ink6bb tanuljuk meg ^ wstot+t. Vtsrcnltizsiitl, sokkal e$/€nibb, mint tel€siteti v6ltozaia. CLL€tatn: mondd ansolul:

telefonal, felhiv valakit c, t . 2/

3,,

csak isy t6bbess,ambanjer€nti ezr. E Rddhagy6m,irrrd6,s,- sd wlefld,

sr.ntl.

r E n " 1 d , " 0 ) o , n ,d . j p { . e u , e a l , i ' r s ,

ns, nsl.r -,e

ra".".r.

'

226 ;:

Oir-, Oero-)
lnduljunk ki abb6l. hogy mind€nki ismer lega16bbegyet a kOr,€tkez6hirom ncmzet. kozijellegii sz6b6l, l) aerobic 2) aerosol J) airmail. Legel6szor is gyoban szosezzuh le hogj ,7 ..aerobi, a/ Jnsolul irao&cr l!-mb,krl ,r,E€lr.Fidrz.-Rohikll t4ondathan: 6EE NEs aEa fti!? d vill (+ Heienre keLszer aerobikol.) Az ,,aerosolra" csak az€rt volt sznks6g, hogy rogz'tsilli: az aEEo- k zdcrn szavaknak a leveg6hoz van kOziik. (Hogy az aerobicnak mi koze a levegcjhoz, azon gondou(odj el magadban...) A leghasznosabb ,.ft o kezd€tn (tehit lev€g6vel Kapcsotatos)sz6 az ^EEonAnE luotlEt) (+ repulSg€p), de ez et6l az rffat lestobbszor leha$/juk €s csak annyit mondunk, (lvlint ahogy magyarul is leggJakrabban csak annyit mondunh ,,repnl6". hogy pr{'' vagy annyit, hogy "g€p". Amikor nem hagyjuk el el6le az ,r/rat, olyankor mondhatunk ,'/rf,,/rf t [.0lijnJ usyanazt jerenti. is. Akkor most ratarhetiink a harmadih szavunkra: arRMNLbltl E\o l€siposta. Legipostai boritekokon lathattad mar. Az ArnMrrL sz6naK a MA|L resze is fontos. merihogy az €gJ6bk6ni is ,,postai" jelent. f6leg az amerikai angolban. Kiv€ve nlagdt a ,,postahivatalt", m€rt az mindenkAppen prarrh6!.t],illetv€ poir offrcEhdsztofisz]. Lagipostaval \,'lStll annatL) id€szallitunk most neked m€g e$/pir ,rf. hczdet!i sz6t. Ezek is mind a leveg5vel leszneh kapcsolatosah. (Ok€, ezt csak az6n fogalmaztuk iW, gy€nge po€n volt. de ho$/ megtanithassuk neked, hogy ,,1€giposhval' az6ri meg€fte, nem?) Az AIfr Kezdetl szavaKl

rrlriod('sek€ni)4 kiszell5ztet . reDulovel '',nftii. atscKAtrlu|rtifrl a reDuloaeDu
-Dlr lirl 4 l€akondicial6 atR-co DDronERIr*ff ^rzPoRrhqonl o rcputotel

,rirr rlliiml a teqitarsasia
^rR R^|DI idla l€qitiniadds

P l o s ta k l \ o r o s s z e q e z d z e d d i q t a n u l t r h r t ( i r d b c d 7 r n q o l s / J \ d l a a kiszellSztet 4

Ha sikerrilt,jutalomcsontot kapsz,va$/is b6nuszt.(ro,yrFirl + csont, b6nusz,tehAt Rofal AB FoscE. RAFl.iil rr ftBr . ii4dl + Kiralyi L€sier6 (pl/ri[.r](isek€nt) d megszell6ziet hirt)

Akrmilyen, de ugydn,2 a tdbb

227

OCI-6s Olll-: e
ACIIrktl
ACI

ezdsek ris eltdrdsek

(angol-magyar tabLizai) a,sszehasonlii6
5 betli r€pcsiin l4 szo: olvasd vagig n

ACT

,tc-rorhho . r cllrfsi hlhlrl AcltvEl i!1 Acnwftl.l-I],titl Acnall*tn^l AC"IuaLl.k ttdll Aclra'Lrhlc.liilil
|/,DEir',i)d

AKT'v AKTivitas
AKCiO tenyleges, val6sagos (tehat !9!q,,aktu6lis"!) val6jaban, tulajdonkeppen (tehat !9!q "aktu6lisan"!) AIIT AKTa, ligyirat AKTateska (kcsit na$/obb, mint a briftasni)

r,,Efiiill aruerctselb(&iigi
c.',&flwlllft'ir'.l

AKTualis, kurrrens

Kerr e$/ kicsit S/akorolni is. Keresd ki az! a n€Sl/ sz6t, amelvik angolul ACTlel, ma' S/arul pedis AKT-ial (va$/ Axc_cal) kezd6dik (kozben mondd K hangosan):

m6ssalkezd5viszontvalami eg6szen Azt a haloi, amelyik angolulACTrel, magyarul dik:

n€gyei, am€lyik maryarul AKT{at, ansolul viszont valami eg€szen massal kez' d5dik.

Pr6bald ki, hoq/ az els5 hosszi felsorohst, vagy ezt az altalad k€szitett csoportositast kOnnyebb megtanulni. Az ellen6r egy ijabb csoportosiiasi lehet6s€get kinal. tle ctissedj! €LLCtatnr csoportosiLsd a tanult szavakat aszerint, hogy mennyire sikeruli megtanulni6ket. SEERL^o,(IIoLltEs szavai (vagyis am'ket mar biztosan tudsz): wn\rE mE Poottltitilili) l+ l'licimack6) szavai (amiket m€g €l-elrontasz)l

vannak,mint 6): finc Ant tanllirfi1ztil\o Arttr kiraly)szavai(hom6lyban

tt8

.:rr

lmiindl
Meglep5dtel hogy kiejt€st is adtunk hozza, mi?t bizony, nem a magyar "mind'116l van itt most sz6, hanem egy na$/on titokzaios, nagyon 6al6ka angolsz6r6l. lme valami, aminek meg mi sem iudn6nkj6 sziwel egy-k€lharom sz6ban megadni a jelent€set. Val6sziniileg 0!]11eglaLat, aqvunkat, elm€nk€i, lelknnket, belvihqunkat (hm, ez Ot sz6 volt) k€llene jobban ismerni - angolul is €s magyarul is - ahhoz, hogy ezt megte' hessrik. vegyrink inkabb p€ldakat- lvlegadunknehany sz6t, s€gitsegnkkel hleld meg a jobboldali rrrr.s kifejezesek jelent€s6t a bal oldalon. (l'livel itt €s most nagyon szem€lyes dolgokr6l lesz sz6, mindenhol egyes szam eb5 szem€lyben mondjuk a dolgokat.) Ne feledjrik, hosi a szavak jelentese namileg eltorzulhat, Par5nyit elvaltozhat A felsorolt szavak sr D lsltaji 4 alhpot, cross lkos!] 4 ker€sztnlmegy, keresztez, cn /ydrhrndrl o \an vjllozik. \alloTrat, off ldtdrl4 n]ir ny I h nyitott. Mfltot]ltfid] +

ruitir,. ,zurr rr,ro El;4 - orva5an,oEprnalena'jrit.
A meqoldand6 leladai:

I)sr 7ror. rrrl,lsdril miindl or
2) ,'-cRo'sED n ,,nDlitlt.]gt niitnir'll

A) atlutoit az awamon c) lelkialapot
D) fejtbr6 E) meggondoltam magamat

t"v nii 5) I qrAnaED M,fDIdi$rrd?sd Drtindl
+) oE .ENDE l6$nrdit tifl D 5 ) nAn o k-En DEDltnin|tltdill

6l Mr1D ^EADEBIntitl ntl
:lLuDD BDNDE*niit'db.t'latl I

F) nyitoti awu C) sz(klat6kbrii

./ !30. o,
E;Ufuzt tanulsz meg a MnDon t<iv - a fenli szavakb6l, ami neked j az6n mi is kivalasztottunk a bizlonsag k€dveert hnulnival6kat. Megpedig: . $AE a t) a\apot (sraE oF ErrD l!li,6jt i'ii' l a lelki6llapot) 2) attam lsr E oF or r'.ts,l,|slsdijroI hlg|is?] e rexas alarn)

.

.

lmrl a Vbralskereszt)2) kercszlez lrEE noaD croes 4 I ) kereszl IBED Cxost lrud cnossEsm^r BoADIdiJn k03 drl i6d]o ez az it kercszrezi azt az utar, EE c*ossED nd rontaa karj5t) rrs r&rslhilfllsd ini4 a keresztbe [h ljdE dd op a t) nyir (EEopEtlED Doon[hi6Dnd iir] + kinyitoita az ajt6t) 2) nyiti,. lttE d6n] DooRopE"sldi d6t 6tinr)4 kinyilik az ajt6) 5) nyitt, nyirorr low NBs ldpdn 4 nyi-

. ,^Klos/4 sziik. keskeny, an&ow4 szfik, keskeny, ,rnxrl 4 sziik, keskeny a EIxD.lnu& nqnd] re Ha nek€d meg ez sem volna el6g, nesze:a ,|',, ige is-.. NEVE* ff I snorE?Idui! nE^t{q*it6l] a zavar. ha regynjiok? tItrD Youfl t6r6dj vele! Do rcu rwD y ot+r BtE"EJ.tlInii[,A 6t bhiisrl4 Titr6dj a sajat dolgoddall

nrlr t, t ll. d Rendhasy6 id6luia e, D *'Iit,t mrn E Rendhasy6 idijr Ba &D Mfton4 b.nt

*t lit

6 vihgit6torony o t JUtntom|2Gfl. LraEr suLE btlbl a \arre.t is€.:it:l .rliill. R-sJ Llron . r. BAB. L z u l : r nm a t k o n n y u l e s z l e l o r d r l J n r a q J l J h i l e t e z e s t s l e d d r s m Lradt*Etcttr (ltaitl o sn\) rRAmc uoEE (htfll + kozlekedes. viEgossag kitnnyt (sUlyra) m e o a v u i tD l .nE\Jhnonl. Nem is sejled.an kepezzLik: . aztin fti$/rijtiiskor nem talaljuk. lijtliuel.sj iqa'crrdrr. urllil. E Mi. nag}arul: . mennyi mindent tanultal meg feny.sbenna$/onwakran tdbbessz6n.aEER |qrdl. hasz. ho$/ TnECEAflcE ntE t or LtcEr Bt rcaDE.. b b i k i t e j a z e s e hm e l l € i r d o d d h o s j / e p p e n m e l \ i k j p l p n r i s a b e n \ / . kifeiez€seket fentrdl. az a LntN c lliikitgl. az a L. v dsJi.. uc.Akbnnyii lovasbrigad rohama"(Forditotta: Tell€rCyula). prE^sa ltuilg alii! nl A brit . Amit el szoktunk vesziteni.k. de cak mint €a5) / Z16.n.nit rlizet k6rniansolurisy tehea now flavE nueorA uaEr. 4EA. ua4r t'r r.ot [l{ihd rr r€sl.b"L . r c t . amelvekben a rtartellent€ie zrrr ldi'll. ' Kimeletlennl hasznosak a zratrb6l sz6k€pz€s ntj6n nyerhet6 szavak is. Amit az elcsig6zott haj6sok lesnek.lpkdpLsoll ofl o clm. lorealoml (llll 4 kek:) Lradr BLUE uadr fiEraL llll{ loll a f im) L'cEr rcAn tlll a . €s az a cime.let there be light $ Leggcnvil69oss69 Ihtdnbilijll Jegj/ezd mes ezt az e$/ sz6t. l m I u c H r . vill6ml6s c. / bngy'1jt6 <. Llldn ..rrendhasyi.Talpra magyar" Alfred Tennysonirta. Ami nem csap a csal6nba.bbsz.6r. '.i k.r/. ttF u ^ tu rM m.. qycrp lfriiid ru?... t u z c t E q z a l . dB n Ebbenajelent. Ito .61 i= td. sotet ttrfrrli&il4 nehaz.r) run| orr rnE uans. hogy'nnrt idejii arakjait lill.

lill al hivatalnok 5.... amire kivancsivagy. l. ha csak azt nezed meg. cJ kormanyhivatalnokok 4 oFncD RLtrLDulo ircdaaDnler 5 .cErllitit'ttliotst c' rermeszetesen. hol atvagunk..l 6-b) .FAcxtr 4 csomag 2-t>) o 3 a) PABCEL csomas . ldlan azetl.At. .irod6ban" vannak.Fr. PAcnErlr. aovEE. or./cffhfisrdrl 2. N€ agg6dj.. Lehet. drl I b). hol nem.(hlll'. c).Hiuotolnok pock6z6soi Na ezt kztpd ki! hivaiala oFrrcr lofiel.Prc.:jo it t ..jrofrtcE 4 Dosta(hivatal) 7 a) aox oFFrcE4 jegypen2]. 8-b) crEroas oFrrcEE 4 vamos. ho$/ kibogozzunh. /rrcrr lDiEdll a) tisztikaszin6 hlis bildinql a) hivatal uiani ID6!ztofisrl a)jegyp€nztiir IbohrofisJ L cusroqs oE cEE a) kosztLim6s hivatalnok oftrbi Ihsrtom 9. oF'. iroda [ofirrl o off'cr Az atabbi feladatban hrtrom jelent€s koznl kell kiv6lasztanod aj6t U6kat) Hagyatho2z az intu'ci6dra. hogy egi/szertibb. d€ ncha a) is . biztos nr. vamtiszt.a hivatalban" voltak.oFnctAL Anstt?x linsrdr] d hivatalos valasz. amikor ma m6r e$/szeriien csak az .P6holyt" is jelent. crstD"s + v6m I a) ^ P cttEr of fiREE 4 harom gumi6vszert tartalmaz6 csomag . PAcxEr oF flREE lt&it orsflil a) haromSumi6vszert csomag tartalmaz6 Ugye alig vdrod. €somasol Kicsit regiesen az emberek.crrrar"Ll.tmn orrrclArs [3oi'rtit] d' 4 a). meri a aox .

cRl.'i. ttAtaE LovE..jdl Egy wor.ldggggitslai.Jokers l: moke..tE ts rr?lr. utvElv) nArE uraEw Rltin). ha uav szottvantok) €s eqvat bevernf___ . vagyis azok a . hory pl..Ha kezded mer kedvelni a ronEn-ekeL folytathatod a kOveikez5 oldala- ttl *ll .. €s gondolj arra.onhat. menhogy annyijelentesiik van...' * *zel m.taIE IN nwcanrln[lin h4dril + MaItt van mindjart a . jutalom jar 6rte. ho$/ a MnEkel mi mindent miivelhetsz azon kivul. ez az alaposan mesjegj/ezhet6 hasznos mondat: Milyen term€jk (€rtsd. haha kesz egtl woflDruus 2 a ronEi'ekkel gj/5rthat6 valahanyszaz kilejez€sb5l. ho$/ a MAr(rkel lehet csudarinom m€glepi'lsliLkilzitE4i neki.. hogy megerkezett hozzad valakj. 1. m. lt gtaKE...Lttc sr cRr. k€sznlt?) Warorszagon Ha k€zd6 va$/.l n1l? tll Eg€szs€gedre.. f6leg te6t).. szinte mindent k€szithetsz vel€ (igen. ttltaE rEE BED.u Persze (enyleg csah bemurar6 hitverkezik..1.leqeqvszertibb alapszavak amelvek a sz6tarban tobb hasabra rugnah. Ha a kedvesedre gondoltal €ppen. mode li46tdn $i ..Drus remek..uxat.. .. jell€gii miibSl nem maradhatnak td a ronErPe\.. tia a kedvesedn€k mosolyogsz: ttataE trrE BED.EeKbol mespr6baljuk kOnnyen megjeryezhet6 sorrendben el6adni 6ket.. es ezzel Dg..ErrE EEDIddb6d). ttataE Osszefoglal6sk€ppen: .'. a aqvat meqvelni. EAI. Tenyleg csak k6stol6rak itt van neked e$/ valogatas a leg$/akoribb EAr.. akjt nagyon szeretsz.. trocv a .. Aztbn persze l e h e l h i b 6 l e l k o v e l n i :! a l a m i l v e n h n l v p -ssjeqyz4tle". K€pzeld el.J (tenyleg. nem ismer5s a . p?v. E nE sycny$ftll ErnE 7EAM anr st6'a*nlhatil M E ^ rEEMtrp r-'lr'r||f. szereikezni (meg p€rsze haboruzni.. (Vag vdd egy kicsit.&raE sr 5.vff. nAfiE rnE BED rLrttEsyLAwEt)rrl. ItaPfv.nijt..D. doqdddddddddddddddd tehetsz \ aav szomorLive lvlost mar t€nyleg add at magad 6s k€pzeld el tjm. amolyan artletadas ho$/ mit is tanulj a kivetkezd evekben.. mityen seftmany)? .q tenvec...ttunE sr cfYtm)l tla m€g ketszer felolvasod (mosolyogval!). kozben olvasd mosotyogva.'.-:i'1--... mode.el barkit meqne. te mejk taEn nem iudod.nEn atut.-. DA.wE r i"a.

mondjuh rigi/.E igtt 1l lt'. Jz hell hogy le$/en a ljbjesi/7elbPn u.belekap. J) E$/re jobb. getszerez. (arD sEnEn tfiffll ll ..: g4gd] Igazandib6l egJ/vanminitvanvbrdben is elint€zhetnk volna. r f l e r t a a r r r d l a l e n v e q e te z z e l e t i s a r u k u h : a 6 r .161llEEaEortf'u6Ettttar?171I E 0 MfiACtEtn nE tEoort orL tr ^ .121u'. caaErarE a hAzmester. pA*Rof a papag'j.) (!j.. Azt is jel€nri. ezt tanuld negt): I cor a .ne'.i. mozogi mar (lass mar neki..151tuttDor'r0Erfi. n e m c s a ha 7 t i s i e l e n l i h a n e m o l l d n s a is.5lctt fougtr tr nowt //trnE?6l l sft rxto.wa. fogj b€le)! l5) Becsiptem az ujjamat 14) rakarodj. DttLtto.nppEt.131I eoffi El. hogy . kedves.feEfrftotrttr. 9) Juj.11l LtrfroE ... Az ember gettel bArmit g€tkaP.nup besTeEeresben /inlc filpercenkanL et6 lehet keriteni.kaplafa Al E Csak egy-k6r r* i3t .. Iegyszives.i" @[q!t]. pelda kapasb6l:nikap. 'rfn! 0r. PeEAut lha kezd6 vdry. ll) lvlin€l €l6bb oda akaroh €rni 12) Ayeriink.FEf f.e lij $t i'r$i tsrdtt& nijb0|!ld..LE. szatkap. kapor.3llr's aEtfue fqu iiv car r tt'sEEflrxeot MnE. sz6llj le a biciglimr6l lo) esyszeriien nem tudom elinditani.ttr8s? Egvabt6nt d llr EEt tr l0l ut(r 91ovf/t.rL' uft r0tE rLfEa m nor M?21EEf 0f. ddt ltijt[n !?cu$t il ftu |lli] (a [lj papagjt kaptam a sznletCsnapomra.szerez"€s "v6lik valamiv€/valamilyenn€" ) De tanyleg: jegyezd meg a 6Dlleg€sgyakoribb . [dr6lirt. 4) lti sbtetedik. hogy mi mindent k€rdezgethetsz{elelgethebz ed€sgettesben Ez egy durva forditasi feladat halad6knak (az igen kivancsi €s straPab'r6 kev€sb€ halad6k a kulcsb6l okosodhatnak): | ) S?eretn€l t€nyleg megismerni? 2) K€szlilj.no nreg.. llost. hogy az alapjelenteseket mar magad€v6 getted.alapjeient€seit": El6bb-ut6bb minden gett€ valik. hogy lYindenki engem i/€lgg! (Ha a7 iz€lget mnlt ideje izge!.llaE carErArrEs's soi cor rr r1.. 5) At tudod itt dugni (magJiarul:fAreszteni)? 6) Belebnjhatok az ov€be? 7) Szallj ki bel6le. soorts P'ssI.lalPLEsEcErLdtt. minr a maqr/arban . t .tEw PARnor tuR Er atRt tD^r.rr id. A hazmester fia szerezte nekem ) Ahol egyebkent ftE!. dFF EtrE! I tusr Ax' t0!!81a''trE trotttE 0rE.lregkaP6. kappan. rou? Itah]71oErdut0rENt'. 16) Ezt hol szerezted? l7) A masodik utan mindig naon megfajdul a lejem.Ja.-.. n€hany kedves_malac p€lda halad6knak ara. BranDAy 4 sznletesnap.t. 15) Esyszer(en n€m 6rtem..Jokers 2: get' got. de rogv€su 8) Hozz (kerits) m6r egy masikat.haO"E "* nU'u'.

hogy v a n n e k i h e l " a l a p j e l e n l e s e .. redd N i \dijbe.$aba(a te((e \= k\s6bani\tot(a) a kdrjdr.2l frErDot'rrOa sErrltrrBIE'E thQ tl ttEsEr nEE. mit is jeleni a sz6 magyarul.srek '6 ll4 .t 1611 @YeIOnUiS: hnzd ale azokat a szavakat (kifejez€seket). hogy ennyijelent€se van a szerencs€tIennek. E EE 'EErE rxo-ro-tEsEr taE . tel fordithat6k. Nem an6l van am sz6. van: mestelt€K {6nsKneK.. lr/rsrr[snn3rd] a napnyusta) @ A sDr olyasmit is jelent.18 . E iS/ csak a k€t "alapjelent6si" kell megje$/ezned (hangosan olvasdl): CD srr a tenyugszik ( DrD sn scrc n . d€ j6 ritmusa van! AmnW. megis riw teszUnk.ztn !2. e g y e b k e n tp € d i g u g y a n o l y a n o k J e l e k e p p e n r i k b d i h .tesz.0. ahot r"rDDEE.r rrr? lEztmia rFr-t... nem resl enrmil ar csluvdl kedd'r t.bzepsz66t a ser igere 19 jelent€st ad. mintha tudnank.LEtui flBEE.. a spEE nEclr0.nani vele.?..t nlm t{dlut. .les7 szo rvagyis rengerpg kifejeresL lehet gJ. inkibb ennyi mindent lehet csinalni vele.. ldii . igazir" .HAk I tllrlAk hl.Buwuta nyelvtanul6s mondat. amelyek val6sziniites a sflr.. Nem lenne el€g azt mondani.. hogy az argotban egy sz6nak t (t) sok je\e$ese.) tr nt E csak hosJ boldogga Gqyrjl azokat..nE *Esr. (a halad6bbak lefordiihatjak irasban az €g€sz mondatot is).). rltEr$oMe at LEt'ssl:l 5l rxf uPrNE I9!Ltt4I]!!2-lI!0r Etf o0. O Allitsd be a vehherl naS/rel @ I'lierl nem engeded szabadon azl a mad.'r #utrf E EE ElnEa. s m mint a magyar . amikor uS/an kaptelens€g megmondani.1l SEfnE f..0.& in ddnertl a A nap nyugaton nyugszik. hogy . maJd t. akik mindig soprnkodnak.Jokers l: set. sct [dIs6k0nsd r.. (WtEn rou sEr mE LADDEE acat tsr rrE rrrrr. D Iza leend6 ura kitiizte mar az esknvS id6pontjat? @ Iti euitsuk fel a s6tnL i6? E) U$/e nektek sem all fel? Ir rl{hizad6krt lisd atulo$an:U36..rl] TetsetSs p€lda arra.. Tessak megn€zni: a Y. rct.rk6r. ftlnjd ert ddhddr d-eANSZIdd 4 Amikor a l€trat a falhoz allitod. A|odft8fiilyisji6:IISfr/rrrLtrcLocrtun Nn. Oezu? @ (j S/orsasasi rekordot allitoh fel [D Terirsd mpg a/ asllall herom fore.

!. Itiikdi srdrd on hil !?tit dd 2tG. vette a hnacsomat. Mit ielenl az a mondat. Ezek a forditasok termeszetesen turcsa eredm€nvt adnak. de legttbb esetben j6 es6llyel meg leh€t bel6liik saccolni. rlit i€lent ioazab6l? Jo r rooK lttr ltttrD.sd.alaPielentese": a r. Vettnnkegy s€tat.a. hosy. tudnod kell. 6onus tanulnival6 halad6knak. dr6tl tuirul T .{rrEltijk] vesz/elvesz. 6. illetve viszlelvisz E Termeszetesen a rA. naqya. 52616l sz6E forditas John vette a kezemet.TE soha nem v€szek gl/osy szertE...but t tqt honnil dddddddd'*" vigyrzrtl A rrtrsoha nemjelenliazt.tEszamratan idiomatikus kifejezasben is szerepel mi czek koznl egj/parai leforditottunk neked sz6r61 sz6:. narom 6r5t veszxaradra VeWea harmadikutcat rrFr. Iit tiiklz sri lon h qdtu k!(dl TAI. token f6r Jdzs6lin. hosv: rno| EE. dl ldzsontulmiih lrlanv roofi nr ADvtcE. tiikdn] Egj/ kisj6t€kra invit6tunk ezrittal. lvlary IhihrlddbrsIl vesj/ egy ulastl Ir. r:: lll . 'nig. Iiitul dioDorivmitil Vett€m a lehetSs€g€t.244t*zl.vesz" ige igen nE2d mes az elsd l. Ez lesz a te feladatod Az elsd mesfejt€st beirtuk segits€gh€nt.EvEa T^fiE .il dsIi I 100r{ TEDOFPOnnnnv.E fl.EDICIIJE- l Iiiror0r ikmrd. €s ebben aj6t€kban a rrf.v.rij[ t .bjewzetel.E mnD s'nEET O I. a.fokers 4: toke' took.ol". hogy a raffn€k van rend€s . hogv mit is jel€nt val6jaban a kifejezas..r a joker' lvlindeneket6tt.zinl Ir TaxEs3 Eoaas ro co 7o tfinir.d trk 'iii ddvdisd /aAa at4/tgta. ln.

h03lrrlre. Azaz a kezd6k p6rositsanak.Itr n { a.ll. ho$/ a rE& ise benne le$/en? @ o. val6jaban azt jelenti.:lF .8.r u nE $F . ha a EEL lfrl iset nS/amngy js tudod m6r rendesen hasznalni.n 4 M. faftsi .zii 6lh h'| dlotov F€ladat azoknak aKk a fenti feladatot leneztak. I Ddt'r EEL I+ELL..y.libd n.".g 5lhlfrd! 6)dllit$t l. ^ni sz6 szerinti forditasban .tDrrnfrrJ.t'r'6 f0 EEf t. Ez ut6bbit csak akkor javasouuk. fu l. akkor a wouLD you Lr. Err f![].. hogJ EEL u.4. 6. as ne n€zzek meg a rehjan lott magyar megfelet6ket. a halad6bbak forditsanak. 4..elaruljuk.d8l l{nl' o.ncglogadtritrndciofi.|!!i' a tlr..I rEvEn EmowrE.sfrr! loglalinnhelwll r0 nEoPPo.2. babi.ftIE nE nfn0 snE. IIOW DODS 'T EEL TO EAVE A LOT OF I|OI'IDI? m ho$/ ver a sz'vem.foorttfrovraE.l 3) 235. El5szor is tudod.r. ha viuogni akarsz a tanar el6tt.lii /. Es a szuperhatad6k.zimlar ias rliiil}. 7-D mrFrr crr 4 tiul.t. d.LtENt } 4 {dftafilan 16ryfi.mint e Ez is csak az anqolul tud6k kivdltsaga.nqed.l.. hog.-. Es igt/ bvabb.n$/ erzi magat. rE r4rrr 4 dldloalal. tekinl sak meg a nekik szant feladatot kicsivel lejjebb.rE a.sfit !s gt6gts.nd lilv.U9q 6rzem tnog6m.crurErro dldtislt6nrtii) ffir serr 4 kdnnrftflrlil.E a coflEE? lvnd lijl o 10fr'] Szeretnel egy kav€t?) he' lyett/mellett nyugodtan hasznald azt a kifejez€st. hogy mi ez a gyagyasAg. FEEL ELr. Hogy forditod az alabbi k€t mondatot iS/. how Do voa EEL unE a corEE? Iduju fil lijt 6 lofil Ez sima angol 6ren isj6l elslithet5. hogy angolul az a kifeiezes. Azu6n tudod azt. Na de inkabb paros'tsd a magyar fordilast az angol mondatokkal.sraqadtan altalnal.x{.. Ha igazan h€tkOznapi angolt szeretnel jd (o besz€lni.G. d r n ro fliron 6iilg tad ar if laiidEr?. mint egj/ szundi?". c'r't 3Br rE r rr.Irff. t4ilyen enes az.4B. o A hamadit utcdnloduljon laln drt fi/EL6xts.1}allibd 2l .4 sotr r. ptfAr o fagysliver. hogy .BE 4 gterE le o.F. ha az embernek sok Nem €rzen j6l masam.E.on. j6lesne egy--.€rrBnr4 yillanytad.o. akik ezt a feladatot len€zn€k. Lt'ttttE 4 76nntflen.d !e iuDadon illitottlela)t.. lotbrnbd 23{..szeretne valamit. iY6rmini az. 5.l. cola. kapcaold arillantl. ho$/ angolul barmikor barkitdl bnnteilenLil megk€rd€zheted: -Nem 6rzed ligy magad mint egy kev€?" Vagy esetleg: -Nem 6rzed r:rgymagad.fi srrdrt/y..o. 3.ont 6 T C']I EEL }'Y EEABT BEAM|A. . mint eS/.I. I rur.lakan lt6 . ho$/ ennek is rendha$/6 a mult ideje. rE t6!!e6.r -c.4. 4 s6t6ltunt ar eg'r. Pliel6tt Pedig sz€tvet a ki vancsisag.

Tal|an mag az a kifejez6s segif a legldbbet. hosy oti €ppen mii jelent a srr. legrosszabbul Szerintlink ezen igy lehet legk6nnyebben tilesni. wo*sr. on-ftfl] . vagyis tulajdonk6ppen el€gj6. mert ebb6l megtanulhatsz minden "rossz'sz6t.moralisan min6segiles ill././yfuijl rick6. a e{r[hd] f6 szem€ts€geit. BtD4 rossz eg€szs€Sil€g s.r.Eb. "csinyan" ird oda a kb\elkezS szokaplsoldlok mellF.tD to noflsEhi tun brdh vd64(+ sz6 szerin! rosszb6l m€g rosszabb lesz). Sz6val.Dbii[ 4 tizetett ryrrrhntl o akar.rD ldndidl sebesrirt J6 hir azonban. Sz6val rossz kedved van.Felsoroljuk neked egy isen $/akori angot sz6. erD. hogst ao rnon B.k€llemeilen r{ra rossz.ieqvezd meq maqadnak az oldabzamot. €s hogy riv'lAg'tsunk a vilag kihtastalansagara: €llent€te.lq a kjr^jes 'd'{rhi?l a hir a{cr(lblll 4 h6t (mint testr€sz) PA. woBtE. (4 voa aEEn ^ saD tt@D.v.stlyos "csLinya" r. tbbb szempontb6l is szem€t sz6. 6s mindei meg kell tanulnod.tahaaEm"rlnl/. mini a bad] magyarban: "nem rossz. zabb. a komoly. ha j6 EnEvmr6Md@ldivintdtottotiis rr. aooDkudl .1 I wanrrou B DLr r' ai6 a a. rosszrl.idztnifil a vezet€s. rrois€ft ii&l 4 rosszabb. a "j6" uwanilyen dbg. Azt m6r tudod. [u irh 6hd nid]) Akkor mi most m€s ra is hp6tolunk. hogy a tor t{Det [n0t uwanolyan f€lhanggal leh€t hasznilni. ha becsukod a szemed.ri!. A) szemetseg: tbbb mindent jelent. menedzsment nEAD cl. torera mi? rendhas/6 a fokozasa.{/rzl a silyosan. ill.r. 6sszeszori tod a fogad es vilEmsyoran Otszbr kipr€seled magadb6l: .. hogy a et. amikor 6ppen nagyon rossz k€dv€d van. csak. akkor ne olvass tovabb. Ehhez hozzacsapjuk m€S a t Drv-t lbdli]is. De ezt majd akkor.shahespedrc ftrrJ'4 fo'd \-( {rn . ha neked most nincs rossz kedved. a ME AAD GAYS AND ME GOOD EWS aaD tuuracEtrEtff . hivan a 'ro. uDLf 4 rossz. nem is rossz". rossz.:* e37 .llosszkcdviinkteletr Ezt a leck€t akkor kell el5venni.

rfFr!.Ugyanns/. de kev€s a (Don tlerold amerikai humonsb) Jutalmul itt van m€g eS/: IF I aurED rnD u/no c wMNR Llrl nD roa A sEEx n E nta:iE? Ha rossz szamot hivtam. V€letl€ns€gb5l egybeesik a zf. €mberekf€fs6bbrendiisegeL kifej€zesek angolnyelvszamunkra az talan legfontosabb Az €zz€lkap€solatos r€sz€t kepezikYov'flEncnrllw dA 4 tsazad !an.llight or urrong or left Tanuldm€g a k6vetkez6rbvid kis szi. 16l a Rendben. hogt.ftI).lrft. hft.gl Te\iedrem..m€gfelel6. hogy"a srorrangolul A /r/crrellent€t€ "het)telen" ill.moialisan nem helyes" €rtel€mben nem a . bal tetted.'{it. legfelj€bb ha e$/es szam els6 szem€lyben..I'hl 4 bal.LvL A n5knek fantasztikus drzakiik van a i6hoz es a rosszhoz. kirejezve term€sz€tes€n Rtallraztjetenti:"helyes. jobholdal En r. arra legyenelAgbizonyitak. .mint a magyarban . navr wno e.i 6ftd0 d. Dshogyez mennyireiS/ vanj6l.ybal. Ilittu .r\c I baloldal Pr6bald mes befej€zniaz abbbj id€zet forditasat. Wo@t AvE A rto!.eg€szs€Se rendben' stb.. tEFr.6Fr. bal. o Rosszul I An Doric tr mE nnarc wA/. bebizonyitjukneked. a arlis tobb minden sz€petjea ( ajobboldal €s a ecrr-rrrtrD['ijt-HE didl+ jobbkezes) Ient.jobb".y. mi€rt vette fel a telefont? Uames Thurber amerikai humorista) l!8 . rd^r's Rraflrltdtznitl a Os van. de ebb6l is csak az siil ki. . hanem tobbnyirc a eronclnngl. . A helyzet termeszet€sen polilikailag is €rtelmezhetSl M oltittgl a szerny.rendb€nl€v6". sem' mi ardemlegeset nemjelent. a I ntas LnoN.R6la ezek utan mar nem sok mondanival6nk lehet. elm€g. bal.vegef: InFr.ryr!to] (+ 6vozik. hog.!ob] a mesfel€16 ember az 6llas betolt6sare. EFr. ho$/ olyan kjs szerencs€tlen. de ilyet i$/sem mondhatunk egy ansolnak. mint Leonardo Da Vinci. €lhagy) ige rendhagy6 mnlt idejff alakjaival (8F. Paul Plccartney €s a tobbi zsenialis balkezes zseni.megtanultad. tla k€szvary. elhagj/atott. ALLsrcm. dfl ntE RtaEratisraEEldi erlrorl4 a helyes valasz ti]t rFI RE\EMBER Nc'nlil lii-l{tllbdr r{jrl + ha j6l emr€kszem 4 mE RtomnatrrnK mE 106lii 'ijt n.fFrlhfr.fiEr. jobb.x/..3* . A /vonl ezenKv'iIjelenti azt is. ErcE.n dditudd n csinalom.mily€n h€lyesen rranrlijt]..rrr (mag szerencse!). Azon kiviil. hogy"erk6lcsileg helyes.

.rrsro"eo" oo*' a $aa a\-ni um4 o etsoloxrt €sasi s€rnr€s. 6s akad n€hany apr6bb furcsasAs is. Ha vasarl6s vagy.!. akkor ezt togod szeretni: frlrir rr. €s ha kezd6f€le vaw. sEca\D co4nclez. de a T rnD cotu em* minek? Ha v€gezt€l els6seg€ly tanfolyamot. ha masra. tiizolt6..l.tD DEasEE BuRs. nem is olyan egyszerii.srrldnd i.dd] tfa 6rted. amin€k persz€ hogy semmi kbz€ az AIDlhez. Ha szereted a iOrt€nelmet. Drr4 nead.Wd (a loningl masodik eljovetet) vil6sos. pt.Nrlltliirl. xa szinhizba jarsz. meg az ipszilonosoki . nBENh ls|dr-liliszl. vagy nem vagy mar mai gyerek.. ha sai t woRDpr. nitlitz]. secondbose. ahhor jesyezd meg uW. persze a magyar jele n tesnkkel egyntt.wEtwy . lasy sEco. akkor a $co. l€djje is. SEcoND WostD WaR. akkor irdatlan sok ezer sz6t fogsz tudni! nigyeu: az im€nt gyakorolt elsS harom sorszamn6v kiv6tel6vel az bssz€s tiibbi (hiszt6l fOlfele is v6gio ngy k6sznl.lt WaE ls6t: rtiD fiErcrr.. mnrr rdrsnErll.niintzl. third borc .rln.r"mnEnt ltrrlnn. v'szont az ernbkneh illik azonnal lemondania. hogy az itsszes lehetseges vihghaborn sorrendbent nksr woRLD WaEIliRn Wonr. akkor arr6ljegyezd meg.rrt. .. [6sd iidl (a els6sesely). TETED ria sim6n kereszreny vagy. Boc. ha kidenlLl. vag\t nBI>DDGEEE BUE SHa Amerika'mAnias vagy. llon lvlosl m€g fel perc. 6s eteve rrrsr-carss fo&t3rt (4 elsdosztalyu) tanul6 lehetsz.. es Eradr Eradmlq\ iitszl. akkor a bar mar tudod.zdil. rr*ELvE. host.tla net'in mi akkor is sz€retrink..itdl. Ja. [ii6?ttiisz.ls szod ldi34 van. hogy i.EnrE IEl|r{.yFrf. titbb nincs is rilltit). lesz. t@ a lok selbo ]a cses.) P€ldaul: sr. + m6sodik.rd.jisten stb. ez auit6lasnem leh€t igaz. hogy a t5szamnevhez hozzAteszik a . ment6s. Ja. Akkor viszont neked kUlOn mondani kell. dnE BmbEn.tIh4$bill. vagji sznob vagy.rkEr..yrf Fitel.yr' (+ rrrD[3r!k6ndh!nd] hasznalt) nem lehet ismereuen. hogyanjabtssze]KBAsEBALr. vagy peches vagy. ave arralfijr. Affene. akkor m€g kbnnyebben megjegyzed. akkor neked sajnos csak kett6 jui. fi{szl.first bosc.rrxryro.tr+ els6. hogy a mindenkori elnitk mind€nkori feles6g6t F. . hogy van neki sEcaaD. (NAha neh€z kimondani./^rr lsrdrti ft'!r] stb.rr rrarFr6l l$uztnijl] rostirn a bemutat6 est€j€re logsz Sondolni. akkor a fri. hog. srcor. akkor konnyen meg fogod jegyezni. mrfrD4 harmadihHa oruos.rl. hogy a dSltbetGoket hangosan mondogatva is gyakorold m€9.. es ':a !3t .ssr LADrnek lli6n lElil (+ els5 h6l$) titulaljak.

€s hogy hivod?urye roszrr. a eposvan InnenlaDtanevatazinlazmeny is.) hozza?lrd idel . €z a csapos angolul.) De most nem errcjlvan sz6 ltl azt szer€henk Veled ho$/ valiban mily"n e$/szer( ez a nlelv ve$/iinh eg) p€ld.rsE.. TY-nEpArnirnr\ id-PtRn..'.aki a tejet (d rrzr{lnilkl) Es ho$. mint a ma$/a' dolsoziK mint csaposE?lrd es hogj/ htvodazt az embe( aki ew berban(a .h0-tls4'dolgozih? 6s hory kell Kimondani? I id. v€gtelenil A. aki repaat. 6rved el6g S/engehbakon 6ll. ken kimondani? [ (Tudom. Ezt bizonyitia az is. hos/ az "ansol" angolul e$/szeriien Encr..ra u$e.€sazt az embert. aki a tnzet (+ /. meg ez sem €l€S neked.q.t 4---t (Vi$/azat.r lnmlr atri hozzaa posr.l l'legteNT megosztani. Belathatod. amit ennyienbesz€lnek. a t leck€ufankotelezo olvasmany l6l -?J-rh oldalon: lltsroRr nEnsm# IrtE oF a E A Mr t6bb€s szema rendhagyoiahosy ezt eddls I lz.El.) lrd . hog! a M* t40 .tqtid'3].{r [bir]) kell kimondani? es hogy ide! It (lgen. pf. De a tzr sz6t is meg kelltanulni. ansol (a f..Cmberek egy mint ez m6r kid€rnltszemodra. nem?) . Ez crczt€tia hal6s6t lecke 6sszesti'bbi rrrv€g( szavera...Az kiilonben is ctt trsr ksii.t'i Tv'szerel6.rir liidD viszi. egszem LA caac.Cs azt az embert. ho$/ milyen lesz holnap az id6 \'t IIEAmEE btlijtl)? ird idel es hogy kell Kmondani? [d rox. hivod azt az emben. azaz iavit \+ nEPAn'ld-ftnl)? idel Es hos/ kelt kmondani?I" o (6 a szerel6..r re rmsrhdsal...es azt az embeft.+nek lpdlrtmlnP '6 Ird is akkor hos.. .szer lelduk):s[m.tl].. aK a renclors€sen tozrcf. Az angol iUelv€ az amerikai rend6rok n€m olyan viccesek. E Avicc az. nalunk nincs tejesember.lZI.nem lehet olyan bonyolult Most ne !$/erene' hoqv d kindi kunk a hinajval.es azr az embert. tr es/ emben r.{arst[in0lii]). hogy egv olvan nvelv Ua PLA aaac ... Eza meteorol6gus. azaz ottia? id idel as hosi kell kimondani? I . aki bemondja. akkor sondolj arra.

teru/' as... b b cuxaBLE ltjtttbdll EoNomaBLE lortitdtitl o $i6 . ilyen sz6 persze. igy.hononi .a:s egy rigynevezeit m€ll€kn€v€t kap eredm€nynel\ (tudod.. amit az cmbcr odacsap cgJ masill szo nroga:. d h h o r m p n i n n k e $ / k e m e n y l a p p s s p lr e l j . ezert adiuh meg a ma$/ar szo sz6t egy r€sz€t. tjelyesen gondolod..igd-RE MAR$Er$LElrr dbrdll a _ml.rro *ez.lyhcn. Jo sz6rakozistr Ahogy Pedig columbo mondanai flajd' elfelejtettem: az aBLE'r'ajdn...--'''.tele!i46").:8 241 . -q + h_ze-tcj zhat Ea s ac a BE lnmidzNiihtill vtstBr-E ltizittill EE EAs LE In|Jllidltill i. raf 4 E$al6 {!1.. A coMFoRr mindenki ismeri (persze inkdbb igj/: komfon).dhiill. r|stormr 4. Es most m6r t€nyleg bss.horo/' iEvakE). Ja.---..{E bn. hoqy nincs 4 pi..r'oRRt&Eltonbiill Fsoouwaau lldyndttill . El6szitr mindig mondd ki a szavakat. Hat liss hozzd a feladathoz. ha a "henyelmes re saccoltil.lBer itth. hogy ez cgy amolyan v€gz6das. ahany betii hianyzik. corms. Nem biz tos. Kuloskivat..Iost biztosan azt gondolod. 4 rE E sLElE'nn'. Nizzilnk cgy palddi. Ennch .isd' ls0ndolja . ho$/ figyelsz-e. un"}.--. az segit. Kedves Olvas6 az lit ddi'r].. hat o tiszt . remel - ottattojelhen amenoillil st scqilii egy.lr 6 {. ami -^BLE-r. tr8ffn4E 4 piacl€les l.mon6rla").Obelo rengctc Reng€teg olyan sz6 van az angolban.-.n olyan. mint az-rtzf. az oldal aljin van nhfl! "elt.nldke4les vut f|x|er.eze ez csah azen van itt. a fajta sz6. de Pont az a jo.p. rrrrrt .vagzddik.!ke H a e d d i q O K .n. €s annyi kreclit. amelyik a -milyen?" kardCsre felel). - .. hogj/ segiteni akanunk.upemadrct"licrrrtc 4 gy6gyllhat6 l. ne csak nezz...nadtsp/'). 116{.'o tdhtill c'aaEEn BLEIs.:gszctiicn az a? oha. hogy nagyon hamar vegzel vele. nod aioled hasznolra* sondoliut.s/f lkoffidobol]< k ny l.t!ftil"l.lh!ftil. maid etfelejtettem. PrrEtrr r4r o pr09ran0rftat6. .

P e r s z e . nra$/an'|.rl. hogy mit n l f l r r r 7 i o c . -tr^-rel.tanul6vezet6"?1rd E + 2. '. hogy: c. akkor li6pz6: igeb6l f6nelei liipcz.rh:qr6 nrrlr id6: wE. akkor hogyanmondod -!..rEu < rr. Mondanunli s€m kell. id6. bt is belef6r.. Ei.l. Talin az egyili l€ggyakoribb szo: tdltcldk. ) I r i b d l l i c D c r t r i h .r 'o[run. tsel6led n)eg sz6 milliomost. as ird oda a kihagyoti helyre. wm"Iiil.ir6'rt csinil.s1v6 1[111 autotvezet. cz i Dyckcgas ansolul. Rendhasyomnlr d.{R f.d.{Erllirrdnd hallaat6 rRA vEllEelnuilntl.t Dnva Mo@ DNwIlq. hogy az iB kapz6 ig€b5l az illetd cselekv6s elko' !et6j€t kapzi.n tijlteltli.i adunli meg. llosi f. lierl aftilior a2 ra D. amivel €rtelmesen kieq€szithct6 a mondat: qt FAvorRtE bJ$ahaat@ahah. hoqy . vagy -dc nef l{iil. da u". Att6l. tanito liiitl + < rrrprnthdorl lezer vezet6 o zrsrr.Ha ebben az es€tben is igaz az.Idrl Igcn.ln Jonarhan Jonalhan. l{agj/arul: . dxondszdn A lied\. nn]. nenj€l i'jb6l \. eaaDEtiEBlstditiil a keftesz O E E E E Retr..rii. hogJ a fenti szavak k6znl egyet s€ ism€rt€l volna. iri a liihaqyott helyrc n€qy olvan sz6t. EADllit. hogy valami nem tll €rtelmes. s€ndhaqlo nrnr idd.dl. Vnn. teh6t most a ki nem v6lasztott szitsd h' €zt a mondatot: j6u Loaihaiieladv6nvok: azt. m n 1 i h r n c m J z f / r orrcE ldiilrd q] tincos '.r ..l. dolgozz visszafele. €s j€lold meg azokat. run. akkor mivel haryar6zod azi.{ orflr llicsdrl tlnir.. Rendhasy6 mnLt tdd E 242 .j. amelyekkel most talalhozt6l e16szijr. I iz dzs0'riszin] Inijfijr6nl.n1b6l .' H@hL Aenlnt.t"irl. ulazo rr0 u llidl+ tna lEr ltt'Ittll a hiziirt dolog. Retrdhasyo id. ho$/ cgj/ nioDdatba Dcgy... mnlt R€idhag!6m.t6!. Moft. Csalihogy itt m€g nincs vage a torttnel ncli. csak a hangos vegigmen€s szam't v€gigmen€snek.r. drifitl.jnclcli.kirdinl+ kert. 's a rcmnE llanlc) ianul. t&t. m€g mondhato.6gig €jiuk.

.. rcp0rici6.....g.ealanit" a!.amimindig d..-6l-6". o E z a S u r a l h o d o j Je s J ! o n a l z o v a l kotmAnyoz. faldiulrEesvonalzo (Btrt 24' .anekes" esy srlraffhing. grttcs:lrstsejtesz.. tiogy cz igy van. deerncmtail.. n)indja( ki is pro' balhatod az aldbbi helyre kis feladatban..ir" ise ansolul NB|E bi)tl.rr lt. elte1.valakit" intalh trtfsarl.ztisjelenti..J. Kozeli rolrona a s'rmr [stl. negeliiria tfnsrat. i.6n: ira oe a m. vezet(nemautot!) aatexE E I i . aklror ellen6rizt€d a megold6st a hulcsban. pinctr . hogy a tAblazat alatt felsorolt j€l€niesek l(6znl melyik melyik ig€hez.r..loj.spalelta".t l a m a r j 6 l m e g y . a.dd dolog. / A . 3..diiliot: L Azang0l. l c t o n k d $ l o t o You wtLL tiEvEa /--------J dii. A rr.rangolhan igyneverett m0ndi .il ll rem a tndk. Talald meg... vdrjonl ...spaletia" oszloP l6tsszon... es haladhatrlnli.ki rrvalattqyat.eel" Arui0h6 ydgarc srm jele..Ez igy mind .ir]. ./Yalsind. Amiam.Eml6kezz vissza az alaP i g € r e€ s a j € l e n t e s € r e .z i' . Es ha jobban belegondolsz.szit.dsad tella megtll.griidds. nis az az.. sz€p €sj6.gfele16 sravakat a negfelelci h€lyre..sd. ngt hogy./s€s" alakjahoztadozili.liiria ott az EligaziLis teliesen ke.. alagy sz6p maS/ar sz6val a . [0vilnadr. sd [sot].sziieskorkeletk€zett E Rendhasy'imllr id6: 14.ise ''. ho$/ .rbb t!aod...aot b€inuk. mir6l is ruttml RULEIftII o kormanyoz. iuetve annah. legalabbis fordiLAsilag Vcgi/rinli p€ld6nah okaert eqy j6 kis igdti strlsrt] + becsuk.. k m e l y a f e n t i e h s z e r i n t .eal/.l.] rolyad€kijlvanszd. Ha mar itt tatasz. tiillclcksr6lnld!1. monda$an y esy.rrrval. Tahar.]PincAr.liislri iiggteszleni.L{.zsalugater". ho$/ csak a.. van ebben valami logika. Csugbe a spalethtl <. l g e n d m .r]. hogy .ned al a tiibb0s alid : kulDs 250. p6ld6ul igemildigm. b e c s u k 6 t " € n ej e l e n t s e n .mr hlrneing]..i] vid [. a | [.raszintha ezt l6qvestbevalljuk..€steljesenjososa!.^z. neg ink6btsrffn t6.\1 nzcrlltli-Szltt wa'rfui. vomki.Pl. Annal inkabb a .rrarlar r..r6rend egtturcsa valaminekralakijat a angolbar mlndjuk.r.az B.diikrdd.aszlndviccstl" angolulltilrt lJrrrwcr.hq.o..nkt)tai..tt6"t wflr'I.-os/-as/-es/bs'. a. lly modon az.Axut.e.j€syb€o egy vonalzo s. c s i n 6 l dm € g c z t a k i s e l l e n 6 d i t t a l u l ..f.] S o h a n e m f o g o d m p s h d p n ir r . 4 TrtE / l/id [di.l le a Hblazatot [Sy.f.nat lszcmbrdi] neg mi"{pels!. ahola|rrrra .z rl k'!rl.mint mas helyen €z megmutatkozik ebben a k.2.datrtrk rlosr rLSronl kevesbe tipihus. azt is jclenti...ttl telclotrkrqtlivagy a halitorury ddidrtte.lrl.)ny!ben.jdorkatper").. oda ajo kis fel. T o l i c l e k s z a v a k l \ rtlo l t s d m e g J m o n d a t o t rrnloner .a....oldrlor... hoqy lehessen latni pontosan. s5t.ycworszistrrnlho. de a dolog nem nrindig ilyen egyszer(. nlinden orsziqvezer.d e e z m a q / a r u l n c m j e l c n t semmit.cn-rail sz6 uon Az -ER..€n€k€l. aralany a! {llitnanyt.

+ /I Igen kakasszeriinek t':nik ez a tyuk. bar €zt m€s nem kell megjegyezni. te Karcil + Ihrr DoEsfi'rn. .dazt szot egyre ovatosabban hasznaljiiLk.fel6.{irev€gisolvasod ^z oldalt.) f4ondom: felolvasni. Jegyezd meg.kosz.. ezt mitr meg keujegyezni: €s o rzr vrrli-t&dnl tizeneqv urre ivkrddil o harminc cocr. Fon ExaMrLE lktrg-ZAqliil. -rsr legqyakoribb az olyan.r rarr ra rrxE. Tedd hozza az Er*t n€hany gyakoribbnak tiin5 sz6hoz! Nem baj. ne sajnalj m€g (ngy) ot percet raszenn' a dologra. (Szellemesen a c'mbe b€lesz6ttnk. Ha m6r (olyan) halad6sabb va$/. o S/rE Loor. liOsz.srfnek tem€rd€kjel€nt€se van.Lra magyar "kakasos". (olyan) kakasos cocKtsH (lasd m€q a hbieqvzetet) Ez az bt (vagt/istiz) sz6 a kezd6knek szant tanulnivalo. o lien6nan nagan.) vedd tudomasul. "' ungotszavakatl a$/ tizene$/ k6rnl jittt vissza.r r auivcm.er. 3E2 wtx.* .o. ro 238. mint keknek. ngy. minimum 6t. rfEt. yar? tf 235.o.ED z Inkibb sznrk€snek vaw zbldesnek tetszett. PalderliI Fm oEzr.tEMt.llol] <..'j''E mx a 6. Men mi zsenialjqbah f.t Elat. korlill-szerii.rrrx rrfa [ar. harmincas mnn. kak6[ DInvEtlIsE 4 lngy) rizenew 6E fel€. Sonsrdbln:rrrrffxrr. kbriil.sn 4 /JJgy) 4 kakassze(i. Enem.. fiihetetlen. NtLtfltt. fEr4iREE ttr oqisrlots. ha kicsit lurcsan hanszik (ak. Egy-ket 0'obban hangz6) p€lda.tE nwf vigyezalr A @ beugrjk. folyiasd a soltl €[et6nr i'a l. jelent6s€i: sas. de igazandib6l ezt 4&uIj4] rij sz6t fossz tudni (a m6r megl€v5sz6kincsedtSl fngg6en)mar Kiejt€semindig:_lii].. A.. lecketa l6 | oldalon 244 ..ioDlior& a lalhor.2seni6lish: 0i sz6 sepercolott sok vagyunk.0.a S/t Ed caFEEAc6 r' Br Olyan harmincasnak n€zetL ki. legahbb Wakorolod kozben a szavaidat. (BoG. IIaBc6r? ll0. de ha €gys2€rtCnylegazt isj€l€nti ) 6 . 240. mert mindenkinek r6gt6n egy hasik jelent€se is isj€lenti. k€s. (Tess€k n€hbnyszor hangosan felolvasni. v. t iogt l0l a s/M nsthenl'sd a . t0E5 Fffl m aAft r Lor0FnoxEr? 4 ililyen 6nils at. Brwn.hogy az .0. tizenegy koriil h^rminc Cv kdriili. hogy-r5r.halad6sabb"). . vagy a . hogy -tasz".P€lddul. akkor lesz 'Sazan €rtelme. haazenbanet sokn6n!.

l kivanni n€ki. El Legkozelebb.-a mi toPlistAnkb6ll .3d rrrrrtrir lhlpl33rl EomEREsr lf. pr6balj meg er6sen !9!! gondolni ntind az 6t r* tti . mint most.fsr ldsiiil. hogy yalalrllgts 4!!a!!1!Ol tla szerein€l a mi I'stankr6l megjegyezni .rELEss hotl|flrl o lels5reszn€lknli.@ Vabssz vete kapcsolaiban s sz6t a listar6l..rdit$rl rA. €s akirhany nj sz6val ti'bbet fogsz tudni. ncmi et€rz€ssel sorold fel az Ot lij 626t. de akit na$/on nem szeretsz (vagy nem na!ryon szeretsz. llvlinimalis c€l kezd5knek: 5 sz6. N€v (ha nem tiioh): !. he] elc olott lvl€gvagy I o p€rc. amij6l illik hozza.mondjuk .srl noEELEss lh6till|Ir1 .5 !j sz6t.sl o hajl€ktalan usrzaqr Ji'lel. vagJiamiv€l valami ataDosattudn. 5 Gt Id€zd masad el€ a kedvenced k6p€t €s hangosan. amikor klalkoztok. tedd ezt: Il Vabssz magadnak valakit.gri *o^mlEss kusrLszl EnDEst l|lldhszl Szinte rrDrrssrt folytathatnank.Super less: sok 0i szr6 [!4ifdr.) Ebben a cimsorban (szerfel€tt szellemesen) elhelyezett -rE$ segibegtinkre ltt van n€hany gyarori -l6st kedvcsinAhsnak. merthogy a -rtset irdatlan st|k f6n€vhez hozz6teh€_ sz6ted csak az legyen nyilvanval6.topElEss ll6il.rrEE55 Jt6isr{. akivel $akran tahlkozol.!d ntoucEflEss Isri'!/. legalabb haromszor..derekigmezt€len crrrDr.

lhftll + gondos./r-{alis lenne ertelmiik.Szuperfiil: sok 0i sz6 scpercolott 2 Figj/€lmeztet€s:€z a lecke csak az el6z6 utan"€rv€ny€sl frzz full angolul aztj€lenti "tele".. a -rur lfiill.Trlbrifil szeDs€o Prfibiinl a faidarom PLAYbliil a ieft]K a wotrDDRl$ndirl . hogy megnezznk'r€seszes szavainkat. nyugalmas zsrraz lirisdull tla hiszed.rf. €ttcl. Itt a megoldis. amelyekrSl tgy €rzed -r. hogy . r.€s te szinte mechanikusan megk€p?ed velnk a szint€n alhlunk megadott'rarvegii mell€knevet. eroteljes__ d Zr0. Ad6dik a Itladat.tele van vele". Az els6t meg fbntr6l is lesheted. lvleg adunk n€h6nyangol fSnevet. azt k€pzi. cyenink. vajon muki'dnek-e -uzlal is.soda romn. mit + segitdk6sz. Lett bel6le egy k€pz5 is.. hogyj6l gondoliad-€.P€ldaulmost is ezt fogod tenni. Konnyii aszr€v€nni. te mar iudsz sz6t k€p€zni.ha nem./rr u. ezeket kellett al6hUznod (azt js ellen6rizd. rop&a9e06&el 4 remeryteren. ________________ 245 i: . zoP€rur[[6dullo rem€n]teli Emlakeztet6nl ideid€zziik neked az e1626lecke szavait.Onsird a---------) atfD B I gybnydriies rajdalmas 4---------) AtrD z a---------) AlrD a I I C[Cr6nzti [CnDCs:hosJvanaz ansoturhoq] rprp"?ird ide: . c.ff fklrl e qondoskodiis o rE .jatszi hatalmas.JFoi d hatatom erci gyttnyitr( rajdalmas. €s t€ hlizd al6 kttzriliil azokat.rsrlh'1. hasznos canrruL llrfiull rasEFUL htir#un o Sondterhelt illetve fi$/ellnes EoEtuLlti$rn o pihentetS. Pr.lrl + gondatran. c.r. c. raj6 jai€kos. hogt/ ez valahol a -6ei k€pz6 ellentete.

o c r s z o k a p c s 6 nl a s d a S c o t t i s hE n s l i s hl l i n i m u m c . szavak faraba. ami hi6nyzik- a !169szuperebb:egyesitjuka zseni6lish-t.. l c c k a t a 1 5 4 . A -ttsr amn$/ pedig egyszcrtien egy h€p26. ahogy belekap a . Az el6z6 S lecke kitzehtrenek k6szonhet6en n€m k€ll sotatsagbcn tapo gat6znod akkor.a sz6hepzes16l...kedvesseg .!4 a sondo hi!*ulnlszlb€hc/e.Szuperfiil" cinrii seperccsehet. Syenge".Zsenialish". o l d a l o n .'247 . amikor r6la olvasol. r A Loch liess egt/sz€r(en egyj6 na$/ t6 Sk6ciiban. Az elsS sor mintdj6ra mindig ird be.0 loch lless-i k6pziisr6g ( A .s- "€s . . "ked!es" stb. K€pzeld el a Loch Ness-i szitrnyet. . "betegs€g". 6s igy lesz azokb6l. gyenses€g . illeive . val6jiban mel€gs€Sgel ajinljuk.. super lesst. a szuperfuleies a szupcr oqvcrel' bijldhnsstl [h'{a .. hogy fusd it mag egyszer a .beteg.5uper less . Ugj/anarr6lvan sz6 mes mindig .

r_) EEAR (^ cotrvErsano ) -- | srzED lnos) 148 . D Rune? lrndo'v6ldrl.. hidd'g'{undl. n of{lvii'rl 4 dolsozik. [6{d.-t nem€lyik mindketl6vel miid6dik. coon$lll a tijz.t vagy eppen . [dd'vi'l].tOvcr. Itt megintazjarj6l.l z Dott? z llind'g trilf6zitda krumplit-4 Ma este tril6rAzol.atapsz6r"ismered. (<. de nem art a sz6tarban is ellen6rizni!) DotiE (sEA K) z ----------J z----------J EXrosE (^ nLE) E ..yDIgf!tdl tbtd.J DresSED .r.vDf. Irnd0d6rl. nehanySj/akoribbsz6t. dragam? a A hangos gyakorhshoz: You^LwArs AaE voa woarha d---------------ro|cEr. unders solt 0 sz6 seperc ol6tt rnddr] {tudr.r. kital6lhatod a k€pz5dmenyjelent€s€t. aKo.i. ezekte gondoltunk: 4 a viz. Csabil4 . amely j6l m(kodik majd own-rc|vagy urDEElelis.!l .l... _JflEAD (PaatEcm&) oPn'nsrrc 4 ------------) 4 sE _-__-) s (EAR^ET) .. l6rddijir] fla halad6nak sejted magad. akinek maristrllm€retezeit ovERs. zrr Ifjml o wA7EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE id. FL@nlfid4o padl6 (az A fenti lista alaDianDr6baldel6allitaniakbvetkez6k€t elsStmeqoldottuk!): vizafatti kamem 4 aalAaaka aaa"aa 5-as m€trovonal a padl6fiit€s o lie dolgozd til magad.rEDleiilztirdl) sz6ldncse van akie viszont (e$/el6re!) alulm€r€tezett\4 TNDERstzED annak kivabsztunk lznhts:ij?dl). az atabbi szavakhoz is big$/eszthetsz oyEr.luk]. (tla az .

ul atafrAL (LAueE). amivel lgy gondolod.(4biztonsasos) . Feltatelezznk. hogy ismered a E^ppr lhqil 14 hotc. leckal a WoRDpLUeban l24t. aztan 5. kosd Ossze a megfel€16 sz6vala m6sodik oszlopban. tu. (crLrtE).seITn.E In -Rl ^ dalall ^ TAAI'ISN/EEABIE ) hn-lNed'bbdll mrllnhnlERl ITTEAPFYI'J. 2. j6l Osszeillik az adott sr6 ahow a pelda is mutatja.Ncou raBLE h"-&iuNtdbdll megszdmlilhatatlan) -rij" sz6t tanurhrrsz att6l fiigg6en.).did. ^z A swER 1+ [in. A helyenk€nt zAr6jelben emliieti ptusz sz6 gyakran fordul el6 ewiltt az adott unossal. ami annyit tesz. (EnvtRo1ttEflr). 'nnr E Ren. u1z. cs hogy olvastad az . adunk hit egy egyilhlin ncnl teljes $/njtem€nyt a magolhatnival6kb6l. ea Dm[dd. kikotoz" valamit. Innen niar togikus.rhJsyo ido. ha a7 t/+t ik biggyeszU h.n RE D$r.').](o v6raszor).rar Jid-VA[tidzel a hc. J6 valogahst €s sz6i6razdstl (DEu4.DRESZ] e. tnurc. !. old^lt.lo.11 "ruo. ehhez nreg kelljc$/ezni azi.lE{'lil a €16nv .] e 6ltozik.16] k6sd m€s ezt a Gom6t. a rD nFrED. o ". e.oE ldii ise szamtalan . . nyat a kezd6knek.dcs al/r. Egyszerii gyakorlask€ppen: lH ollasd fel.'rorlhA"sdnl xrrcorf.. u\orFtcrAL (nEEnne). dtftLy (DEAI. hogJ: A nyelvtanulok szoKak szeretni a hasznos listAkat.. hogy Do a aF nE xflorldltl dis. ulfscaE4 wsnavEtf. oribztet) r/yrrf. amia baloldalon van. .rvl'r. kosd ossze egy olyannal a harmadih osz. lvrlh'il o togadtitis "'sa'fl'J. wDE taBE..-szgn ' o' tt0. ri . wcatoRrAErE (srvnDnv.-AEil ( megvalaszolhatatlan /' olvashatatlan . n\nEcEssARy.s a BrEnDLv lfrordli] baritsrsos) szavakat. a rusr (DEcrsad)..p (vorB DREss) I Rendhasyo id6:sD mnlt *-. a sr$ [s?aifl. -l unfair le lonnven medfeithet6 iele n s € g j d t s z 6 d Ie rkkor. wwELL.levetk6zik. amit el6zetesen becsomagoltak.ki6omagol. wsr{tLLED (woRKER). LtttELY. Fedig a . drnl.ty.no es az anDolrt-Difl.." Itsrl(+ isazs6sos. wt/RrrEti (L^w). rnaEAuaLE (rEAn)./ banitsiigtalJn < nat\Dw4tnncltandni\insl kazir is' u\r tErDtI ltt'-rf.^tsuAL. U BEAMBLE (pa'ft).l1t.ciDarassar" kapcso latos jelenlese ezt nem indokolja el€gsegesen. lopban. udLo6/flrn-104 kinyit valamit (locrr a bezar valamit) ..). meg/bekotozteh. wwtlulc. wLoAD.a tr "O 1. levetk5ztet valakit (ritrir[dB!. ttrcodDtnodtl (tureNERL tncE. vasyis (+ tai(). arjPActc ulrPLE sAlrr (teEAntER).UlllllLOll: sok 0i 126 seperc olott (4 $tu az at*nat is . i'ztq . szabdlyos. . wfRuE.ag). hogy milyen j6 a sz6kincsed.rAtf. ebben a sepercesben is vilaszLunh nehd.Abel a rengetegben" c.(il].

€tkez€s zrrn bisd + itsv€ny. a a^E azr ielenti .wr. StufmEs UtfE! f//lfruLE' 0FnE c'ttfimnuEs ytn tnuLEa.prd4 na a scanDAL. Sonannbaai u. mijarhatoti a fejedben.Es ho$/ ez mind valamilyen botEny volt. hogy elaruljuk: a czrrrff azt jelenti. Sajnos. hll I kdryr t lisjtsnig. hoqy a . norditsd le 6kel magyarra. atnyrijtunk egy hangsz6r6t.dik.ny"? A) rc. firr. olyan eaE. llory: WaERa^E.{r na ne €aessle minket 212.urarrnr 4 olvasiatatlan. yEE 2'fif. h€pzeletbeli bok'iny'nevet.r r a bar.rv. I hinnrr6szarak sonlndben:{E rxE9.0iDEBFuL. how. hogy.fl.| fxfss o.rt€szt. nem pedig azt.kis nt + . E froLlr. Ha a crrEet vahsztottad.F*lt'diill B) a. de na qyon k'vancsiak lennenk ra. €s tudtad. ez e$/szer t€v€dtel.lUordplus@ote Csin6ljbotr6ngt! logy cir lnir csd hdod. <)unlair. tEtur$tlt. aBEEtBh.rD. c0r00rt0r.fejezet"..t. n En4 wndlz6. 0. .rrr.ec"{rr. hogy -botr.kedas*!dii". na a cnanER-t valaszlottad. Ez az egesz hosszli a bevezet6 volt.ls{gialan.... 6s beugrott.rrrfi {rfrrppr4 bot. rrrflfss d siit.lentheti hosy. trFvr.t ELEVEIBE.ilasztottad.ildll a benzin iu edrIsrrnsiinl a naDsutes. naDtenv . $ayat rEBnEN. .o. nEcE 6 EtEronlagtldvagta hi'li loronyridi6 tEsre. nosr 4 *iiret. Ha id6sebb vaw.rElgrjtl c) cffprErl!. i...1l LEAsrEt DrtvEEA E t flsr6 art is ielenli. az alabbi harom sz6 k6znl melyikjelentheti azt. KitaEltunk eked n€hany j6l hangz6. . 2l hogyvalalift.rfirr o nam biztonsAqos . 0. l/I. akkor fogalmunk sincs. c'c(Btl 216..rff 243.\iary szereted a sz6p ragi ideg€n szavakat. |. t. akkor nagyon vag az agyad. EBErtst. ha liatalabb.kapu" €s 6nk6ny€sen csipra\ le a ItlaEnaAErigy kapcsan a Vizikapu (zsilipkapu) ftotel nev€b6l (ebben a szallodnban zajlottak a je Watergate-rigy leni5s esem€nyei). hogy.botrany".o letlvoss6g. 2111. mi leh€tett a bobany targya. ilyen eaD. rraar. o. Es az erkolcsi gy6zelem is a tied. A beinndoooo6 yoflrl.rafrrrr&o meqvilaszoliataflal. akkor D6ra aj6nl neked valamit a kirahatb6l.'rar lnillo €ter. De azert nagyon megdics€rrink.skandallum".botranyt" j€lent. Jutalmul csak annyi. es gondolkodj €lazon. €s eszedbe jutott. 4 lifflolaksrii. 0.f0u vnL ftyB REcEtw EtEcEryEs.botr5ny" angolul sc^trDAL.o. ct|E m|EhFuL .jt] Condolkozz. parxFu. s. hisz€n a WAEBaATE a -caE sz6osszei€telekben 6ta val6ban. u f! fLL nE sE[tttcEvfih FtLLEhs . akkor vagy el€S j6 a sz6kincsed. t lyatrfn. A feladat m€g csak most kOvetk€zik. dogtalan. tef?ifa trrrfffr nyugodlan azt. Duna{ate.

t4. IUClUrnilOilC HCJTOCnTVOUCI L/ .$ baralsjgos nyel\ Wh-questions K6rd5szavak C a l l m e d l d\ i Rolling Sentences o A6rdnl6 mondatok A titok lvlagicsentences 4 tsiivOsmondatok Useful expressions a Hasznos kifej€z€sek Useful €xpressions 2 4 tlasznos kilejezesek ? Useful expressions 5 4 Hasznos kifejezesek 5 I minuie 2 words 252 253 254 255 256 254 259 260 260 ':r !5 | .

hogy minden leck€ben kell lennie megtanuland6 sz6nak. Dz egyaltalan nem n6ma. Pedig most kezdek belejonni. van a r-.toaEsr + . Iti van mindjart a f.varjaklt Aho$/ azt mir korabban emlitettuk. nol.hologrst \4 psvct 0r. 6s nem kapok toiiasos knockedlit Pedig szeret€m.v6rjuk.---------- re roskadj masadba. kopog. €s lk6i. OK A kep_ alairas azt. nrkdrdl. varod. !5!. betii.tla ezt nem tartanadrendesarvnek. tr6nitrbkbs". Ebben a kombinaci6ban' vagyis a szo v6g€n (de csakis a sz6 veg€nl az . ahonnan az osszes fenti szab Azt is mondjSk. m€gis van.jelenri: A becsiileles pszichol6gus felmaszik a kipurcant bombara Tanulni_ . mini pl.yez a kon).vartok. lgy teny deiilt aria a regi€jtClyre is. lnnen van az. xl.E EYcHot nclsr Vannak m€g n€ma betUk? Term€szet€sen.tod{ as tdAcKERED sza' vakbanE.var.vAEz. varjatok. cut'r6 srb. Pedig vannak szabalyok.v6rja. mert nem mondod kj: lniif. A beiiik u$/anis soha nem besz€lnek. amikor a sz6 elej€n van.s E r€lenlasnh 1 E \cm hpllLihunid ronorbhoi niarl "lpq od d/ n?huntr.) Teha! a tn€l tartottunk. ila megtanulsz h6rom szot. €s ulana egy /tiitn. lgen. sa€ntrlj rt nyelversoha nem ke nestanutnod.0o64 ledil@ldd?sisd]nekmondjak. llyen az 6 hejesirAsa..{E n Eoa .len€sn{ sorre d' b€n: "be6nletes. szokas elhall' gatni. hogy mie* hivjek az ahgol futbaxisr6k l\€ziJen6nek a magya! sporlri. ahol a x n€ma. hagyjam abba az eS€ szet. 6ra (oo perc). a szilvasgomb6cot is. akkor a tObbiben mind ki kell mondani. I'lost sz6lnak. itjelentenek. A sz6 elei€n az ember nem pissz€g az angolban Ezt nemcsak hosy nem illik. IVE fla$sl E.varnak varon. Kiv€v€.a . amii mindig Fl-nek kell ejteni Kivave az olyan szavakban. .is.Azaz te vaqY n€ma.------) cuEB 4 B---------------ItxaaaErED 4 .y bor6ts6 s n{clu N€m hellpeldiiul ig6t ragozni. hog.3.l ldiinl Namarmost._. amit6l ez nem deriil ki els6 l6tesra.ideirjuk nekedegv ig€j€nekjelenidejii ragoz6s6t: egzotikusnyelvegyiknem rendhagy6 varok. [ii{ €s let]g llyen eleje-dolog m€g a Ps. Kiejt6siih ped ig: hia?t]. pedig -bonba res0_ -msszik-. n€m is szoktak. ezedehondom. "kes. (M€g eW ilyen rossz vicc. . mint a sottB.ntt lml'nek ejijnk A harom sz6 kiejt€se iS/ [bom]. -. hogy az angol anyanvelviiek a pszi. az angol egy enn6l jelent6sen barar sagosabb nyelv.r' nem az angol helyesirasr6l sz6l. ami! mindig [t]nak mondunk. nEtR J. a rwnE. kipurcant" ('nellaknav). c(ng. vArunk. Az€rt m€g S/orsan leirok egy mondatot. A harom sz6: to. amiket ki tudja mi€rt.

(lvlinde$/ik mondatnak ugyanazt kell jelentenie.mi a kozosbenntil{? to""ftiul + hosyan? Van mag eW kerd5sz6. Tanuld *aolhil Ki lqhog? wnttlt*l lvli a !4!ta? wntrbttl ivlit lAttogsz? lvli€rt "nYtuall a yiljdlinsban? IvlikorW4d€gelsz meg? tlelyik vilqorgott rad? xnlasEltirl Ki€ hqza? biztos kivancsilenne 16. mintha nem tanulod meg az aliibbi mondatohat: liebbi mondatokat.tNeaRE 'EEy BEAmc Et"? lsEAllhil] + iit. + vkit vacsoraval megvendesel) i I " l e t v i h e r d 5 s z a v a h d r a d l a k k i a m o n d a r o h b o l ?r d i d c o h e r : h m -up sowL? lwas.Tany E4y pszichol6gus leg.^4. .lT nhd. melyik mondatt€tszik a legiobban? Ird ide: lvli? Ki? Mit? lli€rt? Hol? Mikor? Mely'k? wnollitl " Z5!.a "ki huhog" p€ldajira . ts Eoonrc? ldoorlhit] 4 huhog) a up Bou/Lltesingotb6ll vaidling) . de uott"Itill a irj olyan mondatot . melyik mondat tetszik a legjobban.IUH-questions ll6rdiiszouok h!3 ldcbdliriij's !6n4 Ha megtanulod az a16bbi mondatokat. sokkal kOnnyebben jegyezheted 'neg angolul a ki. r [n. mit. mikor. m€lvik. hogyan? es€szitsd ki az abbbi mondatokat a megfelel6 ansol k€rd6szavak SZ0n6C[CX6i: kal.Vii. tu dirod er !FR? t'av'n *'!53 . az nem r4rval kezdSdik. ki€ kerd6szavakat. ven 'oqsoDt m . t. hol. . mi6ri. mint a kezdetek hezdeten meg' tanult magt/ar mondatnak-) . mi. arni sesit mesiegyezni. lvlit Olvasdel njra az angol kard6szavakatl veszelaszre.

ktlld. mond.E A rAU!?o/.. i . r . ..'u oonasnat\'c^LL. iriLonj nehem eqv k€Deslapot. (Annak. mert enneknr€ssz€r€pe Ezaza l. nemcsak azt jelenti.. tu@.rrdn 254 r:r . w'*!itlt .) prryhlijl + jabzik (A p6kert lehet sLriiiel jatszan i. jatszik.EF ^nftn' ELL nD. nlDlltl.. mert ez a hatodik. ez€rt m€g legalabb k€tszer el kell neki mondanod. t9.Coll me o tori.) Eiziosan tudod mar mind az otitt. amisesit. E tla m€g mindig nem tetted le a k6nyvet..lildl. Ha mar m6st nem tanulsz m€g ebben a leck€ben. akkor meg I o g o d e n e n i e r r d s / o \ i . h a n e m a z r i s h o s / " e n g e m . H a m 6 r e$/ picit tanultal angolul.!$6lnii't. l v l o n d i o n rn e k e m e g J s z r o r i l ."fsal srildl*'a *. lessek leiorditan L K n l d i ( b n )n e h e m 2 O Of o r i n t o t .r.!nd]o kiild (A qzclde l€ny €lknldott meleg€bb €ghajlatra. how a .:. Cyorsan mondd angolul azt.r lbreD 5.l.tlivjon nekem e!0/ taxitl". !. E o. m i n d i g d d l u n k .li?rnd. . akkor is meg€rte. ald sz€reti. ttivi(on) nekemeqy buszt.) l40st Dedio vissza a crrr lr€.) llosi h€Pz€ld el.olldn us/es. 5 . ho$/ .. Alant talalsz is 5 Uj ig€t. amivel m(k6dni fog. a h h o r " l m a q v a r d r / u kN c k c d .endh. hos' mas a szelet is eladja. .r o 5 r D f .ll + elad . 2.es: st4. hogy ez egy nagyon termekeny szerkezet.ft'vj nekem e$/ taxitl" Vagyis angolul nincs kLilonbs€g a magazas €s a tegezes hozoit. h o q v i 5 m u h o d i k ( n e v e t c j'.tf. Es most itt a jutalom. .bjesyzet." .til 4 ttivjon nekem ew iaxit! (U$/anez a mondat azi is jelenti. " ' " n q " . Bizios emlekszel m€9. cyorean tanuld meg 6ket. oALLMEA rAx.) sar hr. lesz) E (En itrj6rjesyezdhes. ) a r*nt. \ H d p / n e m e l p q m e n s z o r g J l m d s d q ) .a c d h ! q \ i s m p q l d n u l o d d / i r i o . r e s h e . A d i ( o n )e l n e h e m e q v c o m p u t e r t .EDl'i]il t \ALL R'c'!4 'rok esy levelei. 'r. EL." . igy j6 kis mondatgyarad lesz. hogy ott ausz a Savoy flotel el6tt 6s odasz6lsz a portasnak (persze angolul). .^2 6t ise kbz neqyis. t l d n e m . a k k o r i s (A kulcsban az€rt van egy kis segits€g a t€ljesen kezd6knek. ez volt a €sel. o n " r . azutan tovabb megyiink. g y m d n h 6 t a m e g j e g t . *. " " S i .) \<Y Jfft. A podas eW kicsit snket. Jabsz(on) nekem rock and rollt. ho$/ n " k e m ' . locqy e r d m o n d a r :c { r r . A k i d r p n d h a g y o u l t i d o h e t r s s r e r e l ra n n a k d l a b j e g ] t " . m 'E r ltsllo mond (lvlondjaezt a leller Edanek. hiv (oK. i 6 d l ' 6 . h i \ r r f . E . " .' sE/rD [!. hogy: elad. .l. e l . r/xlhez. ladl NE Mon. rh . (a pair€rlrD hiir*idl/ 4..(o .. . akkor azt is elmondjuk.

Olvasd el herszer a kovetkczcj m o n d a t o k a t . a. columbo hadnasy megjegyz€se: Ja igen. amivel mi mosr nem foqtalkozunk Amikor J rfr npm s/orir lel sammir.) GiirdUliimondotolr ldlingelntonsrh] TaEn az egyik leghiresebb Rolting Stones[ szam ^ LEr's spEtrD hE rafir tueErdEnlhttl tzFnd nijt tu-Cfddd. lfi]it !v0hd- o sd. anqol prod.€ s u t a n a a n € l k n l . o.. nrE Praro . enged R€ndhawo mnlt ideju lRlfi::T-eqyutt LEa LEr. mint ma. L ui mrs roax meEmEa. mert m€g sok mindent tehet cser€tgetni a monda!. tanulmdnyoz ki16ttrl tblt id6i.sr".ocErttER Itr-s srvDy rED pRoBLEttrocErnEr If1's F. ban.. s+rnrl canRrU''nl nu lrylttiil tanul.rtrzq t6a<r4&.. De ez m6r nyelvtan. ffixrz. .z/. d0 llagyarul: "Tolbnk ewiiu az €jszakar!" (ha ez mosr hansos hbnyv l e n n e .qr"l /e4.ocETtE*. a m i k o r e z a s z a m s z r e i e r r .ar alzal t4z r. ... o haqytam.oaErEEB.z azad kell most n€knnk..llolling Sentencer.1 ':a t55 . 6s minden varjaci6 konnyen megjegJezhet6.u 'delu Jtakok E. A oirositando szavakl f^arrrrlrqlisl . &z. lolt penzt visz. a feladatr6lmajd elfet€jikezrqnk e tegui6bbi mondar minrai..rrEhOmd.ItjLt drn. I Ze..qFues never. hoqy eqyntt hnulianak anqotut.. f e l i d € z n 6 n kn e k e d a d a l t . f. LET'' 9END ntE MoMl . .. h o g y v i s s z a n a z n a t p A r o s j t s da z i g € k e ! a j e t e n t € A l e q n y i l v 6 n v a l o bs z a ! a k s e q i i s e a u l : b IET'' sEi. cipcl -^.tr r renotraqlo '.hhor g\ csinat r trr rttEvszri *. a rEr{htl azt jelenti . )A n n a k i d e j a n . hogj/ eglattt tousek az € jszak..ira at nehanyat a r€qiek kitzrll.s! r"'d'tharlrh cordutoko\eh E ll tzet ""tt. hogy azt keleit €neketnitik lvlick Jass€r€knek. Eztmar tudod. hogy tiibbes szam ets.tD mD Mcttr loaEnEn.lierd€s + ro^'[o l+ nyomtatviny IPEIID.1o tlagyiah. \ + llagj/iam. A fenti m6don arra haszniljut{. hoqy eqytiit viq\rali a zonoorit.TOltsrlk Mind. LEr's stuD. hogy LE 's spEtrD ouq LtE roeEnri lioi tij{ vagyis. o. vanr rceEMa. E aLEE . LErIlri. sPEtr srr.k tr.rr hnblonl probl6ma.. 6s ezed volt otyan. n r a ge S / ici-picit szigorrbbak voltak az erkblcsok. o nagytam. hogr/ egj/ntt az €letnnketl" Pedig 6h messze n€m err€ gondotrak €rederileg.j szenrelyLj felsz6litast k€pezzrlnk vel€. ' . rrrlYohiJhdla zonqorJ LEt-s cAfrn. !tt.ha$/.r. ho$/ €gyiltt koltsdk el a penzt.it columbo 2: Ja 'g€n..

tm vwa MotrEvEAcr? 4 nikor akarod visszakapni a P€nzedet? @) 156 3a . A l e l i P s e n k e z d d h n e h P e t s T er d u n k r o r d i t i s t segitsesi.in1 r. ho$/ "-bb"l Soha j6l Akkor most ird be az angolszavakat6ket.af"'b norl k€s6bb/ut6bb a r." E a:l Wtw oo vou w. vesd el magad. eg€sz j6l ment Akkor ucclr neki.De mi elmon juk Neked'.r'f lditl hamarab!.Y hr(nl o 1a56.d '. + d_ El5bb va$/ ut6bb.soha" sz6ban az 'E^ nem azt ielenti. ird be hi6nyz6 angol szavakat itt alant: Min€tel6bb. 4 rnE *Jobb k€s5n.z nl po vou n mx fttu wrLL cottE BAc.0 titok van akin€k van titkara.xrusbdnfoqiuh has/ndlni Pleltih hitPje_ z e s m € l y i i s z i t u a c i o b ai u i h ? i r d b e .bb = 'rr ezt USye. oRlil I'lost Dediqa io kis kileiP/eseinker igaTi hon(e. 6s mar h€t 6ra van' Szerinted felhiviam most? E.rtEf lliitijtl iob! + rrrrE . o. hogv vissza logsz jonni lvlagya El vrs. P€digez t€nylegigy van.t'1.. Amennyire innen halljuk.-------- ) mEldiil mAft l/. lll./etctbb 4 soo. rigyelj csak: hamaro roo. m€STe s€m veiad TSltink?6ocs.(ent.r 1o uINcaRY? 4 Azt gondolod. megje$iezted k€s6bb ( ".akivigy6za titkara.lbdijrl(Ezt is sikeriili eladni) llost jon a mesodiktitok: a A rrvrr [n!vdr] .mint soha.. ann6ljobb.A haladosabbahnak ezt nem hell leltettenut megnezni USJis meg fog' i5k_) unc a D tr I5 7 o'cloctt Do You rdnx I sEouLD E r r*owseo nt cul Tottt EEToRE carl EtE Now? + Megig€rtem Tomnak. hosi f€lhivom ebed el6tt. . Biztos? Remejnk.

Ha halad6bb vagy. ) I$ ot! osoDr tE wortt LttvEs" D) Senkit nem szeretek. IIlE notq r ntiows NraoDv I LovE. wwlr'6. akit senki nem szeret. E "inot"uon"*.qit.nvEs. q) lsmerem a n6t. 6) lYoaoDY. 4 wotran szo tetmeszetesen kicserelhero .fi. isJ/ alkalmasabb.. E lnd ro ism.-. hogj/ ebbdl is !p!q j6 mondat St6rthat6!--. a sz6rend m€gvaltodausaval roppant sokf€l€t je. F o s o D l . aki nem ismeri a WoEDnust. h. I LovE tioBoDY mE wotu| t xows. akit szer€teh. a v a k :. hogj. lde s6oes valtozatokat: mult I Rendhasyo ldo @. akit ismerek.al\itszeretel\... akit a n6 ismer. r f) Senki nem szeretia n6t. *ltiilnl** i: ztt . < n 6 . .. tl) A n6 nem ismer senkit.%. akit senki nem ismer. akkor nyilvan nem taHltAl megtanulhat6 [j sz6t a lgyhogy hadg ajanljuk ezt itt: I An oy rnD DrcEBdtR EvERyBoDrE^'Etrs-IiJa-N0J tEbitl &'ihdihiirszl ld + ldegesitem a szomsz€do!.. akit ismerek.r-reI .. ItxowmD *aq troEoDY r. nem biztos. csak ha tal6lsz kbztrik olyat.nl {o ferri. vigyezz. C) Senkit nem ismerek.r. o y r l h r l . tokat a meglel€16 magyar lorditassal: I I I LovE. .) A mondatunk att6l j6pora. akit mindenki utal. lndkdil(o senki. rep.lUlogic sentences+ B0viis mondotok srrntdneid lmrd4il l':egl€pnnk egy olyan mondaital. B) A n6 nem szeretsenkit. a s s ? o n y . E) Senkinem ismeri not.rE wotttatl oBoDr A) Szeret€m a n6t. n"o. a s z e r e t . a o n n l t u n o n ] .xttAtl I xfiou.-*. lrloBoDr LovEs nn w. akit a n5 szeret.tows rnE wonn I LovD7) 1VE wottt fl LovEs noEoDr I t uorl. ludr.. l e n r h e r . amellyel villoghatsz a paj6said el5tt.E. (Persze.A l a n u l h d l d s .non. LesJ szrves kosd ossze ar angot monda.t'6t'1.syou.

y I Melyik illik ide? . Az angolra jellemz6 ritmusokat. z mii|anulnivdlo: iqyner hi: l. dallamokat ugyanis epp isen qyah-ran elofordulo kifejezesekkel$/akorolrarja. E Rendhaqro 230 *a .akkor m€Segy kis $/akorszavera lonatkozikl les. de nem lly€n Stannard A:llentol a ltvna ntausE tPtEcnE Ajanljuk mindenkinek r€ndeltet€sszeri hasznalaha.. MDfif.Merthogy a "hangsnly_€s dauamgyakorhs" helyett hlan m€g alkalmasabb sz6tanuHsra.nemzetki'zisz'5? B 7 lvlelyik kifej€z€st haszmit jelent az. li iul6ml riddn] lv&adii i.aD lsrt ndddl(4 szokaGos) kinahtanak.. lnddr-SzlEliD4 ld'nen EvE*Yo'lE &DERSTAfiD& Mindenki 6rti. kife z6telr Hosznos ib.slti'run] [3!m6l t jlol l'iund 3r.K6rcey u. 2.!ro no 2 Melyik szerepelneaz "Ezt a Ki5ftan 3 l. roas audap.Ha kesz vagya magoEssal. valahol.tordilasaban? haszneljak ruham€ret jelz€s€re? 6 vajon a uetyix irgrnevezett. hogy BonED w scorLArD ? B.theTo p6ldak dallama -e Lqlelj r hangs vra isl olvasd hansosan. Minde$/ikk€rd€sa bemagoltels6 sor egy-€s.M London Nem 6sze a k6nyaesboltok sr.^"a .tetlihel lpgnehpzebb a kiotvasni fizetem.iml l6hairdo kombi-ilElsdn?] ltipildl lYPrcaLcoq EArron& TiDikus hombinaci6k..st. ha akkor a Lonsman k6nyvesbdltbah tudhaihak segit€ni. €s sz€p€nritmusosanel5 tudod adnia kis 6leik6pet (hm).------------a lvlelyiket hagytukki.Usefulerpressiont -..^"^^. nuLi do MD. azt kell meg tanulni. ----llelyiket 4 * rd€st kitararni? ' ffi''"t"t' lss4 ben jelent mes €l6sz6r..-.nEsdn?] [irj!?tu| A rahedli rijdonsag mertett lwora"Lat. mert nalta leggyakEbbantlumphrey 6ogari? magyarul? /.) tidi6 €rm€nyt jelent egy-egy a r€gi csoda. sri(oh.. d. I'idh0-edNl !d6'il ldnliid A legels5sort tobbsz6ris olvasdfel. A kitv. MD.

tirE a hol 14 tE 4. od [9i. 5. 3.l lhm l.3)ncng.hogy fu nerem . 7 8 . .l6jn.Pc|ste. A annyll tssr. fl o kilElt rm 255. lnd Cne.o. mGr kl.I/. WEtrE a P'srE nD. rrrn 6) palacloda st6ci6. rl iirr 2l len ls i6lr6la.." tlmln6ryou./S00rE.. yrr 4li."a Iiddqdl Ihnhhl ld6. 2) 258. ) I m e a k i v a n a i o sr i t m u : .!")5l lfrflrrrrr.ler '3ethen tarit!" lPcrsr! !!d. a. 257. hogy a megadott ritmus szerint tessek iobbszor is (szapenl felolvasni a kiejtes-sorokat./fttEs00tE.nt. 3 D .ijn".o.Ha ismered a sztorit..!ecsut'!!a" vaqrB: !. 256. SEfi rE 200 f'rnBrs. sntryc lanul.. / /soDEn on Lrft.l6lt !6nd. 1.I l|l egymegsr6litis. l l : 1 4 .0.. crrrl 4 vis!. de viwrzat.|.EEnErLtIl.tosy.qttari.mit rnc.x rEvEn.pEAcncE[F. hogy 2511. 6 E ..) rarcr5)remtudiuk. ..*n".nqor ta{nar!")Potii:. .han fttat's urE.cru azlis jel..Unn".3) sre ntiirkaz 7l rflrDr/-t.lilehb u6llorTlal lr|3 |[0rrr.. a lieil6s(a.Et anD rEDAtr?bi:t [dd melyik kett6t mondja a hansya.k6tember kozott a legrovidebb uvolseg egy mos..ftogytSE7r EeLAftrttAttrEwn. igr ani:.d0sgtdbt6nt minden.nti. .ty"? ird tde azI a szot.. Oo Vajon melyik sz6jelenti f6n€vk€nt azt is: tad. A lus6bbak hamarosan abbahagyhatjAk. [d6z]e n{slsrsrna tat sorl ll9rlla mmt E Rendhasy6 id6.0. I t t o n d a n u n l s e t .s hlhc ij|] Akkor mehettnk lov6bb.i" irm pdnri. s. 5. I LEt 'bEltanf 256. s9.stuorE cLrstl ElllEh.leg pl.o.rldld.@a d'a M'[hm. A k6ve!kez6 olvasasi-tanul6si gyakorlat l€nyege.. mnu E Rendhasyo id6: oo mM. 5 f .riirel'! E ra mondd rcl tenlszl.i!r 4 nift0r. 2 G . lvlegadjuk a forditast is.r* 25t .0.0. 2. hogy .zttjl4 maradiitt dk4 lt. t..ltf wrrr 1. nE n. srfl.yrro mlaii r.lril.1l30rt p03x0laz . 8 l i .Hivi0n . .'EtEnEE2 5 70 .a rr! ffr ledigi.ci!.ftfiazfgodoftuk. SE|L a c1taPutE tE . d tdlt ld6t.z. a magyar megfelelSk ritmusa n€m €gyezik az angollal! (Ezeket a kifejez€seket a Tricsok €s a : t u h . ha mar kiviilr5l el tudod mondanil Egy€bk€nt tanyl€g a Itf.o...Alauit tudod.0nuftn. j6 tD M€r fitldrengetSen tr€fa sltsslql az a mondai. PLrf tE ...c'ukl. ih.hilr](a Syahorlas)hovetkezik. ami a tr€fa alapja: o lvli @@ a knbnbs6g a crosE+ kozel es a cLosE b€csukkbzbtt? | vonal Hogyan lehet meg mondani .i.t amiadjelenti.. hogj/ ..0cx axo noLL. EaEnEa. hanava c. mesebctl v . EPuro foEErtEE LEftrrE'.+./.Usefulerprerrionr 2 Hosznos kifejez6rek 2 trj] [ilzf olilsFPRtsiinz H6dolattal varialiuk tovabb Allen ':rr Oileteit (lasd az e1626oldalt).magyarul" azt.t A ) .. iosy e!b6lis ryolorr6dhat6. CttL tE I tus.Uram.iga. rELL ^ annf. ldldt di.tiyralatil yalahogy". gon]. crll.* .( v a q y i s t A . 8l ta'lf glro n. nyilvan tudod. h"r]. a C . frEt'orEh.I f'E 255.nt] v6losattuk.pai!onal"? / ao'co tancosok^t co-co tancosoknak? mi.fliyion r . d n.6z{otns? 1.

mett az az r'tnRra r-nak a ki€jt€s€. hogy ..naldh..". az hrporEnrsz6 (lgen. ami aztjelenti./ cime).fontos". I minutc-2ruords E i lvrn nit]a esy p€rc.) Mi a sz6tanuhshoz eS/ e$/sz€riibbet valasztotiunk. a lfithl €k aUas b€cenpcszcs. limFrint]. hory.s]-etnem lehet megiLnni {tvna nrcLEE sEEcE 4 €16 angol besz€d: a Stannard Allen-kony.. vakard meo a halamai liijd-ou|ll Dr6baldnira lhodnli!!|nl Isr. igen fonbs ludnil de yigAzz. Eizta6sul a halad6bbaknak elmes€Urik. vas/' [im-P0Rtdnr].."*d.-... [tulyvord4 + xet szo Apr6sag. hogy "impotens"..-.xtD craaaETE AtD . nem lin-PoR$ntl. E Ar@ mull idqjii rlaurimeseq. E F€ndhasy6 mnrr id6 . [ih-l0Rl[ni]. melylk Kfejez€snincs a helyen. r.oot( (Kornlbelnl: + Szeretek lenlni cigizni €s olvasgatni. Megintokosabblettel (ha ez meg esyelhlanlehetseges).f€lre6rthetik.aztjelenti.. iem€srele*n [i'il.Usefulerpressions3 .'3 .r ulolit! l t{r. hosj/ kes6bb Tald u| I unE olyan ritmusk€plet€ket is S/akoroltat. pr6gai labgat6sa' (4 kor.-. . rrots'lalaikal Ez 'fi Fpppn hllt idpjii. oe ebben i kireie/e\ben mesi sy hd.. amelyhez m€g annak id€j€n.(teha! ta{i{e csak az ansol kir€jez€sekhez!)Olvasgasd a megadolt ritmusban a kiejt€s.*"d lnrii-Mrl lriihll I3rh&.reiryaro/s mawa. nen J6l van..londd sz€pen: [intot6d]. Mrn A c.amiviszontr){'a t60 .€s hova kell kernlnie? I rrr. 6 tr@mr szoros 4 tum... Az €rdekess€g kedv€ed: ezek a kifejez€sek abb6l a n6reb6l val6k.ur-tiz€n.-. h.k E ^ 2 rtrl rd€lt.vagyistucat. dDlhdd. ho$.ih?tugoi] .sorokat. "-.-.-...6 * *.rD ilma*lsr .) helyeskejl€se: liiDotdd]l Ha lgy mondod ki. meased€tl€m a hiivelvkui iamat Feladat(ho$' njra elolvashasda f€nliek€t): nincs minden r€ndben a sorrendd€|...nt rdosn ar els6. amig kivnlr6l el tudod mondani! it Il'dld liill . kefi6". E tsj"bh. Hoszoos kifcjezdsek3 ilt!?-Pntsdnz en] fiturfrrl ezt a lhirg irgfk srfi.s.-. FEEsrDEnr cutnon lPl|ziJdnt Uintirnl Clinton €ln6k) abban a s6roz6b€n szaxofono' lgy n€z ki a ritmus: -..zn.ld].

. Tanulj meg bt sz6t magadt6l Valassz egy sz6t magadnak m5n....csak ha van k€znclsiopper. ocltvcso csRlnDl L€arn 6ig Small ls Beautiful a A kicsi szep Hrm btii For+ a ! (we love tea) Szines oldal ld6 van flOnaP o month DaYsof the week Uselul Lists 4 tlasznos Lis6k Us€ful Lists 4 llasznos Listak Feladat .l|srntnilulos t 5. E4yszerre cak egyet! Random Word Technique 262 265 264 265 266 267 264 269 270 271 272 275 2?4 275 275 276 277 *t 16l .. Vahsszunk magunknak markanevet..

sE -b6l bz46s i/rr-b6l lslki] tev6dik ossze. EgJ marha nasy polon a z mel A sLAp n rnE r^cE E [d!ftt indi [iFr]. Ha ehruljuk.rrlvd'ld].M[i'mt} nurt .etcimetesy szlosen. amin landolniszoktunk. re. (tlm. 4 214. ho$/ t/of. amit kozben hangosan Tehit: ird be a mawar szavakmell€ az angol megf€l€l6jnket.a mnr Bra Isrinl higl nintajira gyaftottuk-ami annyir resz. €s a Il legnawobb6llat rqjta a pnar€[rijl]. ninkel amikoreztvalasztottuk cimnek "qondolkodj J.t . t Ialirn eleg is volna ennyil tvdni a *o1rD.) lvrinttu juk. hosy gondorjnagyot"Ta6n edhet6. igen az elelijrnt az Lcm. ja.=... €rzesetamad. hogya ranalE sE^-ber€1.leorn Bi9 o b(91 ldm Nyelvet tanulni tgy kell. ^ 't/oflD LA D-b6t ll. akkor vajon mi leh€t a .hogy tud mindent. Ereh* I 262 . hoqy-a. @e[dm] " t"*r Rendhaqy6 ideje..€s eml€keztetunk hogy a srr egy €gi csaa torna neve is.t6t.r.rrr? Csakisaz. F.trrleliXirtl.sm. hogy el6sz6r mindig a legnagyobb dolgok nevat bnuljuk m€s.6.aFs la '. feje.cI.ni vezaren na$/ban. Ezt.@an ieknt.. az embernekmaris olyan Masataz es€szvilagotngy nondjuk.... -arc.

hanem.. a LEARI| t/C c. ha az er6z6.szOget"is (az is el6g Pici tobbnyire).r'Ei[. Ez vaion melvik lehet? na hiszed.. vekonyabb.betii".rni a borha .clir'{ll).{bdlmPk0-u&d"l).dd.J .... mint a nudli) de az€rt n€ egytik m€g helyette. hoS/ . med szir. m€g azt is jelenti.tP[!zt!rip]+ b€lyeg . az m6rgyerekj6i6k lesz.h4 a b€tii srA.) Parositsd a rajzokal. akkor nem azt mondja. hogy .rr. lecke szavai is eszedbe jutnak O ezs esyrrogen. lesink6bb kinai.lev€|" (nem falev6l.r. ha csak az nem.Smoll ls BeoutifulE+ 0 kicsi szrip iz $zndl bjutltull Az el6z6 lecke ut5n a legkisebb dolgok nev€t kell megtanulni. ahogy eszedb€ jutnak l1€g hasznosabb a dolog. hogy . A trEEuEa6l semmi €rdekes nem jut eszlnkbe.. mindig abban a sorendben.v. ha nem..qP' corrDczo. azzalaz ansolsz6val.. . amit 6brazolnak! TEEDEI^Aiilla (i . .bolhaPiac". d korom lnijl r. vajon melyik. ird le hangosan a tanult szavakat. 0gy mondjak.r... (Ami a kett6 kOzott van.taEr{ErIAi ni'.kirrmitt" . hanem irott lev6l).ielent.6t . ' . hogy "megmutatom a r€zharcaimat (rezkrajc + DrcErvcl. azon kivnl. angotul is van olyan. hanem .Egt/ masik nemcsah .}.megmutatom a belyeg$/iijtem€nyemet" (b€lyeggyUjt€meny + s... Az apr6sagok koznl az egyik. hosv PLEA. tla valaki angolul akarja megmutatni a b€lyeggyiijtemenyet. hogy legalibb a v€gle tekkel tiszhban legyUnk. hogy . . hogj/ hasonlit a noootc-re lr'lltill (+ tesztaf€les€g..

PLIT..liil{t itl 3) nD sATtEdr r sLAE lhis. rurttul "----------------r stnsnttzatt --. ha leazt szamobd. D) Az 6lebe nltetett. A) Cs6kkentsik az iirakatl 2) now srulr t urrl....l\.ir . stiia] tendha$/6 a]ol . 'Iippeld me& melyik k6t-ket sz6 az koznliik. hanem csak 6t sz6t kellene bevagnod. ni. dtr' c|I7ltrtl B r fl'].. r..) d 216. hogy csak harom betiit kell hozzajukmegjegyez...Hf"" lk6jd}? 4---------------- cllcxon t) I sEE---lli'xtl kovetkezni..rnlt!t) tlo$/ egeszpontosanhany betilt kell megtanulnod.. CUf Olvasd el a kov€tkez6 maS/ar szavakal na mindet meg akarnad hnulni ansotul.. nak.'1 ctrylr.:i:1'. amelyekrg lat (le)nltet kiatt ril 4l)Et2) + l) iil2) (le)nltet a I) t€sz.csah a . sfi. rak 2) kifei€z. 164 . Dzek szerint melyik a nem sE /Y[!26. Ami na$ion kev€s.. akkoEem tiz. hoqymelvik iq6neka rendhaqy6 alakiair6lvan sz6. CEY. onnan tudhatod meg...Enn€ljobb bulit nem aj6nlhatunkA kOvetkez6 siavak kOznlhlzd aH a harcmbetusoket: clJ4htl L'si !ist6t) *"1...nD PBtcE& ll6t$ kr d0!'iicfti 5) t EL EE caED.lhtr !. hany knl6nb6z5b€tii van a Kv6lasztott szavakbanSED.Hnmbtiit A harom betiis szavakbanaz a j6. e) How is mondjam.. iry hat alis n6hanybetiit kell angolulm€gtanulnod ez €s legal6bbtiz mas/ar sz6ra leszj6 neked. Raadasulolyan harombetiisitketvalogattunk.Lan l"Jl"ij::.amelyeknek €gl/n€ltobbjelent€se is van.kjaltotta.mond va 4 ll sir 2) kielt 4 l) vag 2) csokkeni sz€ps€ghiba: harombetiisig€inknekne$/ esetbenrendha$'6 mnlt idejii alakjai van. talald meq a tordiEsukat A) Segits€g!..l riionh[ lt'l 4) IEr's dn ..{jl "EArInirl ''rrlehl EEAflftiI n.lj li k{id1 C) Ertem. (hogy fogalmazzah.Ird be mind€qviksorba.

szen6k (szerz6d AUt ronl6cr64) a lis6b6l dolgozunkl2?9.). FoBarvETrrE FoBE atEB. klilfbldi SzCp. Forditsdle a kbvetkez6mondatokat: Bocass meg az erd6nek. frr-GtJV.mRco. + Szerencs€re egy id€g€n.Bizony 6rbm a hrznAl. Bocsassmeg az idegennek.€ehat tanuld meg igli. FoEctvE) . misztikusmondatokatlathattunkbelejuk: FonaDr nE FoBEsr. kezdetil szavakat. .) magadnak egy masik "misztikus csoportot".:.7Enlhrctr. FoRflettE*. old. es is igyekezniinkkell minel t6bb sz6t .vEnlhFolv. frrGAToNl "xereil f.letudni". ftrch0nl o meqbocsal E d/yER[f in0d $ idesen. old. F€lejtsd el az erd6t. FoAeor..Naryjab6lmi. Szerencserevilla.i]llil szerencserc rrlfo*l4 villa (evSeszkitzl) atw fltxa w. ez tort€nt nahany I. amikor a lista megkonyoriilrajtunk €s miniegy "adja mag6l". 6s keress a listan (279. pLA-.x i6t .toR kezdeft sz6 o cEr.irlftro$l 4 erd6 FOR nh a /EDLvllii'fAiil. paE-.tAELya Fonta. Fo*tt. f0r-ClT. flt a. ero. + 4 (@Steitsdetavit'at Lzt a hal pici sz6t (flncEL t:oREsr.. FoRnr. ftr&rvttAELy. A tiedetl Figyelmedbe ajanljuk a cot".

TeqnaD ll6ricka lestett valamit de fajdalom volt ftneznie ana. amit festelt. amit kilestett. mely szavak is azok. Ez a tOnener Osszeloglal ja szamodra.rlp.es amit s6hait:sor r F/rrr + rEsr. ird oda mindegyik mondat mell€ annak a sz6p6rnak abban a mondatban szereDel . nOv€nyt.+o!(|||evteo) lt||sldti. terv n rrhknl a tervez. Vagj/: Tegnap M6ricka kitestette a hkast.rrro iILrEr. | Felsohaitott a litvanv letun. srar o s6r rr.a F^n es a srarr kivatelevela tbbbi mind olyan. hogy csak egy T betn valasztja el 6ket ewmast6l."t 266 . akkor elm€selrink eS/ szomorlr (?) tOrtenetet.jt .jnl rajdarom a s6haj srarls?iil feb6hajt. megtudod. TeW€l mind harom angol sz6 v€S€r€ €$/ T betiit.ri hvi] Olvasd felezi a harom sz6t: a P.€s amit tervezr rERv lvlondd fel a tanult hat sz6t! lvlondd fela tanult hat sz6tl Plondd f€la tanult hat sz6tl /r. l'la mat azt tervezi. va$/ segitsunk? Ha segitsnnk. test.6s amivel fest: rEsrE{ Pr-rr + lERvEz.) Tahn felliint. festehhaidla Prr. horw inkabb ullpl eS. de fAjdalom volt ran€znie arra. amelyeket arr6l leh€t megjegyezni. E ENanylcliir]a ir6r-E nltet. . ho$/ isekeni €s f6navlent is miikiidik. hogy azert is hasznosakezek a med. . nov€nyhlintlo P. Ha j6l ieszed hozza. €s amit 'iltet: NbvtNy *ed *" dt hosv tedda 'betuL oda B::le.r/Y---- Megtanulod ennyib6l ezeket a szavakat.r..L.

/"r. hogya szineket(szin 6 cororf. amit nem tudt6t: vELLoB/4 s1rya. + piros. o/utar 4 narancssarga 4 ErvJtEAled.h i'zct . aREv * sznt\e. a m P r i h d il ' " s .iPli4. ?-a. iti e$/ mem6riamank6-kviz Earl!q{-\lip99 ird be a fenti lista tiz szin€t a m€gfelel6 helyrei I a ansolul.t1illfurcsaszinii rajzfilm'p6rduc. t g o " I egy whisky neve.z van. aD.r/s h.4.l til Ivlost gyorsan kd be. aREEN + z1ld. [hlor]E)az ember mindig honnyen megtanulja egy ideg€n ny€lven? fiindj6rt mindenki kipr6b6lhatja. moz t'E^cE lti\z\ zbtd 66k€ €s€szj6 n€v egy kornyezetv€d6 @ E. .. w 1E o tuher.P ei1 Ha mar j6l nennek. Eb6 lep€s + .'/Er o/rElr!i{ vrn]llelyik szinr5l tudod az al6bbi listaban. s z o m o r n " .rarrllrus4: vtroskereszt a narancsot is igy hivjak. E[Aar 4 lekete.J . a 5 7 n r h e6 r g r 6 f L e d v e l l e m e g e r t a ! 6 l a e l n e 2 3 EaruIdtl csomasol6paptr \PAER4 papit). A cimken het hulya peoEa.Szinaroldol vajon mit6l van az. Fn14 t6zsaszin. crd [hh]:a new York-iiaxik (+ crt) tehat mind milyen szi' I e z a s z i n J z t i s j e l p n l i h o g J . BLaE 4 kek. C.owla barna.l.t Amerikiban . az €gyik feket€bb mint a masik. how mit jelent magyarul? 6tuE lttitl a I"l6sodik l€p6s a sEF no Isd. Br. r^nmE^ It|l|'.na[ nj.

D v 't nap. tto m 4 h6nap. az ilyenjellegii megj€ryZ€seink te €rdekedenkiviil semmi mest nem a szolgrlhatnak.1 ldi tv.. a-Gll + eSi 6raval ezel6ti LAEnl. de annal izgalmasabb. onr o.ttlliil one*rrrhfr1 ont mc. K6sd Ossze.ldii von A k6vetkez6 feladat arra szobel hogy te is. cEtniEy1 e\sz|zad lvlilyen$/akranjelenik meg eS' lap.1 d csak e$/ masodp€rc lvtit. hogy miben mennyi mi van.. ho$/ az alabbi sz6szedetb6l e$/szerremindig caak eS/ sz6t n€zz meg.n 4 perc. DEoIDE a a\ltized.j . tfittdl a €s| evtizeddel k6s5bb .ntios? 4 a huszadik szezad @ 160 gl . helyek-re pontosan azokat a szavakat... Eow c> 6ra. hogy: D^rLrlltilil I+EE/'. akkor n€zz a f€ladat ala.. meg mi is letudjuk az id6m€r6 egys€gek€t angolul.LrlflAil Beirtad a kihaqyott helyek€? Akkor most is ird be a kiha$iott hianyoznak... Mindenkeppen prcbald meg el6sza'r "sziizen" megcsinalni.) . ha az a nev€. amelyek onnan o ld8cad.toellaliill Arra k€rnnk..$'Ecan 4 masodperc.. nn.tal. hoS/ n€m meg.. rLEEra hal. €s ha mar biztos.. iEARQ Cv. Els6 Etasra tal6n neh€znek tunik. (USietudod. Sz€rint'lnk erre mind a n€gyen nagyon vagyunk.

oz ezt moid tonuljo h5nop <.mint varadi ts€laa szabadrngasl ns lehet i6 hangosankimondani a szavakat. amelyikben 3l nap van.ha l€het. na tetsziK akkor ismertesd meg barataiddal.Okinekmost nincskeduc.nnnldfinl. sitty-sutty meg l€het tanulni az aHbbi versik€t." [Arj]) IErBft DArs .ras SErtErttBDa [$ddidiir [|r eq-T$.5EPrrr6ff IsI'p-ft bdrl ocrosDR lrl-I0bdl NovEt$EnIn -\l fiiil Drca"Bei ldi-Szdlhdd Most pedig el6ruuuk neked. J^duaav lh.te m€g b€vegod. most azt is el tudod mondani angolul. ltt egy igen komoly €s felel6ssegtelj€s feladat 16l van sz6.tnttoil I.A m6dszerezuttal is roppant is: ljszer{. hog} a iEasaAflv 2Al29 napos. iaprjrisnak. marcius stb. j6 hangosan.ismer6seiddel ide leirjuk. Roppant egyszer(. akkor menj tovabb. Meg kell tanulni a h6napok nev€t angolul. JoM AfiD lyowt BER [iF d?3rin. illOlllH lD'mcrl tlagyjuka rosszsz6v'ccek€t. angolul. hogy "ttarminc (4 ')'. ho$/ az angol anyanyelvliek hogyan je(yzik meg.Es ha m€stanultad a versi' k€t. &Ltlfu!-lul Aut usrl6giisn'l . PeFze. ami azt mondja neked. hogy melyik az a mamd€k h€t h6nap.bBRuaRY lhtflttil tttABcrr lnhrg] A'nJLlEti\ M^ylril .llo4 ApBrL.lla mer mind a tizenkett6t tudod. hogy melyik h6napban hAny nap van. hory januar.'raltz6til) napia P DAv j van szeptembernek.nd [0-VEl. februar. nn iusnak €s novembernek. ** t69 .[dd Arra mindenki emlCkszik.

vasyis sz6 sz€rini: szamora. akkor itt most magadra haS/unk.ni ln.ndi tr:rdiv. 1YDD ESDA| A D TrrrtBsDAv.) em lehettudni. lnd lnd . sann. WLD\ESDAV. St'tlD /. hogy a het napjait be lehessen A D'yldiii a nap sz6 az aHbbiak kOziil barmelyiknek a v€g€re biggyeszthet6. tiidi. p€ntek €s szombat €s vasarnap. I Lehel. tuIDAr aND S^tuRDAr AED gnDAr. l'leglepi-jutalomk€nt pedis (akar e$/ KindertojAs) eS/ S/iinyitrii sz6t kapsz csak 'igy.n ns.ors/kbnnyen ha tM us tN w [n dij?6t nr tld] '..hkor ma. €s melyik a csiitbrt6k? 5 lvlega kedd? . SarvaDAr. akkor eS/ kicsit nazegesd ezek€tr no D r.tdrdi. tia annyiE olyan va$/.DsDAy.Dogsof the ueek ldijr!r idvil]o a n€t napiat Ki kelleti ialalnun'k valami Huronos csod'At arra is. €s ez€rt ezekr6l ig€n konnyii meste$/ezni: lrlot't. IlEs. napFid mes ' dnak szamlalva. amiben a Drr-en kivril az -alom.nrdi nindift{idi latddilnd!. Itl/cDtrEs. lto ':t8 . Il.hoqy. Ha pedig mondatban kitnnyebben je$/zel m€g nj szavakat. szerda es csltortbk. akkor S/akorlaskeppen otvasd fel leaalabb ketszer ezt a mondatot: MotrDAy ^trD TtEsDAy. mondogaLni ig] montyi:di.loa m€lyik csiitbrtokltr Na. men ahkor sosem fogod kap6sbol a tudni. de ne csak sorban s/ahorolj. srdi]. lut. almodik" is benne van: DAYDEEA lliilinl 4 atmo do zi}' n liezdd el ezt is mondogatni.ndi] + tl€tl6 6s k€dd. De \iglAzt. lr. nr. FhtDAr. minl mi. I|nrdledadi. dosasd: [Dm/i. akkor a sonendet a nagriMor|wEntaf6n6kbt mindenhova kOvet6 gyonyori frversw{61 is meqieqvezhel€d.BsDA. satr La a DAr-t mer meqi€$/ezted.

t' sr.. P€rsze a h€l napjait iig. Hogt/an hivhaftek volna lrratt IUtDAv-r (P€ntek€t).. hrl <.95561 . P€n\eket angolul ttlAtrFruDAv-nak hivjak.til . p€nteken tal6lt ra. akinek az a dolga.'saE [nrn]o ember. Az€rt ez a neve.n+iidi] (lvlajdmeg€rted.yisaz 6letb6l tanulod meg. kij'i.rrE [ijr] + k6s5. ha Robinson Crusoe nem p€ntehen tahlja meg? Egy kezed ngyebe es6 naptar segits6gavel ird be. mi€rt van ez az elnevetiogyan ford'tanad le: C ru lhtDAr ortE LAE o WEDtEsDAr. 6 Segitsag: cttttE crt E co Elklr.i. Robinson Crusoe rtltal felfedezett bennszUlOttel. nem innen..litdilI'Lrt! I. A Robinson Crusoe-titrt€net ism€ret€ben nem nehez elta|alni. hanem orulj. de ne fanyalogj. mert a sztori szerinl R. hogy melyik n€v es€t€' ben milyen napm esett Pentek megkhlasa. mir6lvan sz6. ftd ide.) A RoBnso Cntlsogban a f6h6s.z tt ^n ruEsDAtln. hogy mindent megcsinaUon. fe{i: r DAvlhiilil ( pentek. t ^n tqotrDA.. k€s6n. (arRL[0ii4 4 lany) hivhatjak a titkarn5t.n'J|lil. hogy itt is Syakorolhatsz e$/ kicsil. r* i?l .: MatrSAnnD rbt. illetve az olyan Az ircdaban GnL I.htDAy-naK kollegah6lgyet. jitn (€s a rendhasy6 mnlt id€jii alakok). amit mondanak neki.lil lt Ad swoa vlnrt' cnt'li) Man wEDttEsD^rlnat' !.Usefullists O Hosznos list6k liilzfullirlbd A Ltsr oF ALE AnvE NattrEs FoE lrt^d IttDAy lii liszt0v0l-IoRillir nii ?{ m.taflsDArln tt sznrl. C.1l|t'l.t \izlil.

hikl jelentCsr: sz6bana. annyic rnt hogy a counbtsz6ttban ninc is l7l .rldihi"oril.jl dd d?irsrtbij osindsing ldfd 5 sz6.n"'t.hill sz6ban "o betuhetyett A.h" betii helyettolvass"cat. (4 WaLr AtrD.. xt LK.nin6 k6ztnk olyan. hoS/ legalabb abban a durva sz6[irbanE {a Drcttaa{f...|3r] A L.loves"jelentesri jel€nt€sii sz6banaz "1"betii helyettolvass.. Ha meg akarodje$/ezni a szavakat. A "seta.3* .rcr lni srar l3dl l.wAEn Seta kozben.) IeMr IXdtuMaf e ArrMtf EMU* namelliV. [ik] A "trikk" jelent€sfi sz6bana "t" beiii helyettolvass"plt.Jatsr Br CE fiama O E IETEB vrn lbie [6lhn ov edft iu hn n.Useful lists 4 Hosznoslistrik lii?tullis. [bd] A "vadaszik" PI akkor foglald6viden mondatbaa sz6parokat.sr oF 5lgoNrs yoa Cr lrtlrE naDD . amlb6l 5 igen cslnya sz6 Syarthat6 egyetlen betd megvaltodaGsavat waL" h6n m.amit magadt6lis tudszPli perszenem 'rjuk Ie ezeket a sravakat (sTintesoha) de-az€rl eS/ his segits€Set adharunk ahhoz..€JT IhT 4 trirkk Rem€tjiik..s€t61" [tmk] A "szeren€se"jelenEs(sz6banaz "1"b€tfi helyettolvass-faet.Yr llfl rf.. megtalald 6ket: olvass az "i!.

ho$/ hogyankell mondania k6vetkez6szavakat angolul? llost mar biztos nagyon kivanci vagy ./brdl a rassn HoST eflitsdle l.a "stopper angolul: srerr.6s kezdd el marni az id6t. . lvlostmennyiid5 alatt olvastadel? .lennyiid5 alart olvasrad z_ elt Olvasdfel m€Segtiszer! lvlosT inditsd et: rorvlniul o most rtuffrlhrdl o siet flrrvlel6l + lassn 'ill'tsd Ie.. Fogda k€zedbea stoppert. mint az el6bb? A mi rekordunk:0..Csakl€galabb6t pr6balkozas ut6n szamita dologl Saiatrekordom: ..9 masodperc Allitsdrel sajat rekordodat. Kell-ekerdeznlink. MoSTinditsd el: .. €s mondd gyoEan: I Sik€rnftfeleannyiid5 alatt elmondanod.csok ho uon kdzndl rtoppcr.felodot . MOST F€lezdmeg ezt az id6t.//trylh'il a si€t s.{oplniule most r./rrE bdopftel. i:2r. amikor elkezdedolvasni5ket. riamarosanh'irom sz6t olvashatsz.

mogunknok m6rkonevet. L€av sz'ves el6v€nnia f szrves elov€nnr a tantazradatalnosr nE BFrl6ln6s. az etad6 titbbszOr rak€rdez (legalSbb 6 is tanul)..rr [mrdszi'.€s ily€n6ftknldtek le a boltba. de ko molyan.hsldll + benzin + rooLbiJtl szercz^n m. 274 is .owrldd lisn'i-$AUNtl o A leqkisebbmernviseq lsm€tl€sk€ppen minden eqyes Ejzocskira /r. gl tudod k€pzelni./cr[ink]+ teheraut6 PLEtwrlttunil flaaDLrltitdlil + Alidd n'E LEAsrA. Oszd sz€t ezen az alapon az els6 oszlop k€pzeletbeli "markaneveit" a m6sodik oszlop ierm€kei lrczott.how azt k€pzeled.t jelentesii trehez" [hird]"kemeny.el).Yrllnd8rla moior d I ' l a i d n e ma l e o i o b b + A" l EqEl. vagy a koz€rtben keresd nagy deffel-dlirral a PLEnftmerk iit rizsl."rrc. hogy az illet.s. as ketiet a THELEAsr Anor.hosysenmi kbze llesalabbis mi szemponlunkb6l) r..Nr ne\)n kohbs€scsillapit6b6l.ez egy nj mos6por.hogy ha barmi nj sz6t hallasz.crl'ijs4+ rizs ra. hogy mi fog tort€nni? Te ta'bbszbr elism€tled a sz6t (€z a .i iermeknek milyen Ha eg€szen biztos akarsz lenniabban...nirl . m€nj be a hozzad legkozelebb es5 gy6$iszederba. U6losszunk Remehegy nrodszer.] $/6s/szer + AliArhol vaqv Ah6rhova r'rE Lasr cEA1cE[ddlisn rsinsz] /Er o. Es az 6lm€ny €l a a O vedd €szre. ho$/ €zeket a szavakat nem lelejied el. akkor aj6nlhatunk e$/ nagyon duna 6s direkt m6dszert: t€nylegesen a val6segban.pr6bald ngy m€qj€$/ezni.t dijh.t) rra.

ril. vegy€l valahonnan magad el€ valanri iltalad irt szoveget. h6ny olyan nap volt moslaneban. de ha hinden_ gondolj csak t5l liggetle. akkor nem is olvan rossz bele. hogy stimmcl'e Ut6na hatirozd cl hogv. j6 szaga van. elmnlik. amely/amelyn€h/ Szempontok amelybe/amety16l stb. es annyi. r./-ben. tt'rt€nelmet. nzenetet.zt az Ot angolsz6t most megtanulod magadt6l Es tanuld meg cay U6lossz sz6t odnok m6ro. bejelentAst. folyton elfeledkezel r6la. hogy ie is irt6l mostan6ban valamit dramit. Ezt a feladatot folyamatosan. Nezd mcg ezckct a mawaFansol .) az els6 olyan ismeretlen sz6t. t6bb k6ne belSle. Ellen6rizd. amit nem tudsz angolul.. j6 kedvre derit. napr6fnapra csinalhatod. leginkabb sarga. old. gondolj erre a sz6ra €s mondd ki angolul €s nragya' valaszd ki a lisdr6l az €ls6 olyan ism€retlen sz6i. Va$/ vesigmehetsz a tistan m€g egyszer' A kilalasziAs utan ismeleld el magaduan laromszor a kivalasztott sz6t angolul is €s mawarul is Ahanyszor naphozb€n l€l€gzetv€telnyi sztinethez jutsz.i€lent€st. el akarod keriilni.r 175 . ebbe bel€ is r€r. amit ott tal6ltil. ..rczorvrnl-b€n lihiinddl. hogy a naP lolyaman t€tlen vagy 6Ppen nagyon is nvtizsgos Pillanalai'i ban Sondolj vatami et6re elhat6rozott dolosra NaPi eS/ sz6 nem soh.Utana azl a sz6t. mar nagyon unoo. nem tudod elkerlilni. megrikat. dalt csetlcg levelet. ehet6 vagy ihat6. hideg €s ragad.Tonu meg tit sz6t mogodt6l Szinte uiztos. Ha elfo$/tak a szempontok. nem f€rne el a lak6sodban. te magad is meg$/arthatod a kovetkczci havi ada' got. amelvre illik a soron ka'veikezo szenl pont. Valassz ki bt olyan sz6t. r5adask€nt tanulod meg. rossz szaga van. amikor €gvetlen lrj sz6t sem ianultil Adunk hozz6 €gy hosszli szempontlistat A teendS: minden reqgelvilaszd kja lishnh 161(2?9. bele lehettennivalamit. nozd mcg az angolnaryat Dtcflonar. R€ggel kb h€t Perc licll hoz' za. $/akran szoba hozod.

yllag4 vrflr. 0.tcfft' 4 6rE6dtla rcvx/wLrce cExnE4 Y6tn-ltdt!* 'I]nl eor|ErnuE 4 annyslalaty trfrr ff rrarssrEr. nEntr.. h€zdd el olvasniezt a lis6t..0.y hfto'rl + €v+ szak.akkor tenyleg csak annyitcsinalj. bavont naponta..4E ettentElit s!. ho$/ az alSbb kifejezes€k'll. tAIttu'/r'fE .r 4 . teng.v Af'sfttEpnteE nB oF ?a ltliat in snnslar autiinak? 265.. sr6raztdtd raru o o.la lifni. 3..4. a tl. 4 rrrrf. helenle. nE fonlntfELf a FahEEtEn.r 16. szezon.tliill o szabary K€r€sdki.. nEnwt En cErmnr 216.1 ldd WH r's flrE z Ivr& dd. lailn.. FonaEf 267. hogygyors... raponia.aE. #rso.iting .azonbanbizios.] Ifsa FrLn *trn a | li& d filmvidd -.rNouBrc|. odirdftl |oFm6cln? . tla ki akarodpr6balni.. o. '... mondatokkoz(l melyikbeillik bele az altalad 6ppenmost tanult egyszem sz6..1 o ldjl'ft hd."[t s] cavrnr [*nt{ ls6ldft.o. MEssaaElfl'izid?ll 0zenet.. f.CggszerreCsokcayet! A legeslegegyszeriibb m6dszer.rAl nErtfirc tE 5or4 teirislidtuh\ .nele y. '. Nem elitjuk.sr rEE /-.1 in ldjliv 6.. . o liagytln netiircnet€t.ha egyszerr€ mindigcsak eW sz6t akar m€gtanulni az ember.l. nrpilalytt{r/4 hoiente.. helilapt fflrny4 havo l0r. rrjsrsrc?r..t/. n. 2. I uvEn t rovxfiLrffE 4 Fat||nllarcbar talom. €s tanuld meg az glgi olyansz6i.1 dd libz FGEJISZI .1l BEr2103^rEE3lGrEr al sno. lr's tornsr EatLE.n.frSl rELLau6l EraE ELtclynnEglpttrlol EnEEr N..ac mtfuttt o.5-A havlla!l 268. pectr h'ijs?l a 6r (arue). ag c JIr. ndogasd ) es .a. vt]"/-AaEbilitul ralu.ttrrarirrDEa Enn. amelyetnem ismersz.laleokkal a nEt.E.l I. lr"rrfnf .&rltibtlil4 v^ros.0. l'G.am€nnyitmondunk. 7-al 268.{ o E n n e ha f i l m n e k Ir's Aca'.ntsE s s a anagt 6r."' Ittbd |! utlLo dl u ![ lintr !r!. ForEEf F0nEsr.r4 .d ldd n..8..

l. liji.{r[!zd]l vorat hasznos (a uiEru. az BIIjGOOO. €s azt a sz6t nem kell megtanulnod).Dzt cs'nald meg kilencszer (ka'zben lapozz nehanyszo. Van kbztrik olyan.pi] (4 boldos) szavakl szomornr+ s.l)Utana a megielolt szavakat ird ide.frtll) riorrs . amire rabbkt6l (ha pont a kiskockaba tal6ltal bele. Csukott sz€mmel b6kj ra e$/ sz6ra.srl (a haszontalan) szavakl Csoportositsd 6ket: ig€k: i' en . amit m6r ismersz? Htzd ki $/orsan! A titbbit rakd logikus (= ietsz6_ Csoportositsd 6kei: "rPPr[. llyisd ki a szemed es jei6ld meg.r6rar'[i!..llondom lUord lechnique szavakl'l6dszere Kiv6lasztott J ' im6idhl-tiin o v€letlenszeriien Lapozz a 2AO. oldalra.

rtl .oszd ki 6k€t sz6modrafontos szem€lyekkozott. Mondjuka kiraly kapja a "korona" sz6t. ahanyszorcsak akarcd. S€nki s€ kapja: ria ktszett a m6dszer. a nagyia "siel'rt.annyiszorism6telhetedmeg. lrhatsz €l6re ij sz€mpontokat/k€rd€s€k€t a kt'vetkez6adag veletl€nszeriien is kivalasztott l78. tn kapon: Rokon kapja: turat kapja. holl€ga kapja.

h a n e m c s o v € t i s ( s 6 t m i t i t b b . tlyenkor szokta az ember mcgtanulni. vagyis mindig az eldz6 sz6 utols6 bet(jevcl mondani cgv trrasih sz6t? Csak akkor er. flire nem j6 a lista? Nem j6 sz6t6rnak. amig gondolkodds n€lknl minden-nra gj/ir sz6nak meg tuood mondani az angol megfelel6jet Ha megakadsz.alod ezt a listdt (am're nem val6. va!l/ azart. amibcn minden angol sz6 benne van.. AzutAn meg lehei nezni hatha bcnnc vrn ':gv szo l a m i t € D D e nm o s t l 6 t t 6 l . most mindenki azt varja. (Most egt/ kics't mindannyian meghat6diunk ) . mert ad esy: ana az egasz kbnyv nem alkalm. j6.lokat A feladat hason16.car tt^r. amir a Wo^D?Lasranil lnlet llire is j6 e$/ ilyen lista? Hei el6szOr is.. esjegvezd fel a rekor.. lapoz'l fcl a .nulj b.rs. Nem baj.r. 6s most l6ssuk az egy k€t btletei: Csak a ma$/ar szavakat n€zd. mert az €gl/es szavaknah cs?k egv cgv (az is isaz. akir ily€n is leh€t: lt! van k€t crt Ejtlh hat t/.€ s a l { k o r m o s t m c g t a n t r l h a t o dA z u L i i n ' h c l e g v k i c s i t i s m e t e l n i . mert ne. ha az illet6 sz6nak egJ tovabbi. €s gl/akorolni aharod. ld teljebb) ad lietto: . A feladat: addig menni. a z t j e l e n t i i g a z 6 n ) Keress olyan sz6p6rokat. ho$/ a kt'nvv vag€n van eq/ Iista. how mitjelentenek a szaval\' rc tto't Jaissz lvli itt mar nem tudjuk folytatni. k i e j t e s i j e l e k . ad kctto: nincsenek v b e n n .. ccdr|. slraLL-ALL.o l v a s t a l s t b . ha bugyuta.ds r€u0r mccir. Bdkj r. amih rimelnek. folytasd a lista elejen. azulan 6t a masil oldalra fia a !'igare is elCrtel. hogy Aital6ban a lessl/akoribb) jelent€se van benne. men az oldalnak. hany szot tudial.2i a lislal szodrnak vagy azeri hasznalod.BosE EosE slb lriAl velnk k€tsoros vers€ket.O Listo aondoljuk.i6le.yis megn€z€d az adott leckct. hibrid angolmaS/arl.Amikor megakadsz. hogJihosyan lehet m€g egyszer megforgatni a szavakat. €s talalj egl/ neked teiszo masik jelentest. de csak akkor mehetsz iovSbb. as abban benne van a kieites-manko Het ennyi. 6s lassan nrAr a konyvnek is vcge A folytat6s rad marad. A v€g€n szamold m€9.litx€u0r HetiDolrnl nir$cs ctcrc-v€gc Ezt magyarul m6r m inden ki jibzotta. ha hezd6 vagy. E n n e k p e d a g 6 g i a i o k a iv a n n a k A d e g y : n e n r s z e r e t t ! i l \ o l n a .egadott lecket. Nem i6 arra hogv hieitist t. pl. hogy melyik sz6t tudod m6r' 6s melviket ncnr (crc valok azok a kis kockak a szavak elott). l E hasz. hogl/ a PrPr nemcsak PiPaL i e l e n t .csak egy kicsit nehezebb A 16b6k€sigmeg a ravagesigazonos. kaPj le egy sz6ian. 6s akkor lg. ha halad6sabb aH\or csak ansolt.. . ha tudod is. ho$/ van as cz nrir bnmngiban is val'ni Azut6n bc lehei jelolni. l4edd'g tudod tolytatni a sorr: . m€rt tudsz egy sz6t. a lisiiban nem szereplo jelentes€r is tudod. m i v e l i t t a l a n t t a l a l s z e g y ' k e t o t l e t e l a r r a n a z ! ' s t .a n n a t i s i n k a b b . es onnantol lezave menj folyamatosan lefele.i lalahely'k oldalon eW sz6ra.

212 lJ aqaar-rtcE ment6aut6 + 135 A A'o.teonas "j 22a E Acnot a]Kci6 ca 22a E AcnvE aktiy t 22a E AcflvtLa akri'vitas '. \ s 2 : 2 t 7 E /rafl m€rges. mag€syszer 2t?. k6z€lit ri 66 E APmL eli]Its t' 269 L J . 45 u ArarruDE hozza6ll6s n 29 E .:!rl .vcei.rrrolv.t (sr roDos6) k€r (vkit vmire) . 227 U aLAr.xffr miiv€sz r" I lo E ... 185 E irrrE e cim "j 179 E ADEcnvE melleUiav f \\6 E ^^rasr megigazir n rg5 U ^DnnAL admjle]-i.e 280.260 ftn tz7 tr ArsAtD(BEarnatD oF) tart t5l€.c6rr ti$/nbk 14186 u rafED ewet€rt !.r ttt. megengedh€ti mag6nak.^ Lor so! n 2oo dc abc "" la4 aBovE fer. 1 1 9 9 .36 E ADr.rx kiszellSztet. 274 E ^ttEAs megJelenik. l o l .I&toar rcpillijtet '^ 227 U An-aAn legi6madis a. bahova f 224. 2O5 D novnceo hatad6 'a t44 E ADvatir aE el6ny n 24s lJ tDv ltutrE kaland { 9l E aDE a haLarcz6sz.tsr majdr.237.c€ kor f 179 E .{r. r c € A s z| t 6 2 . 224 E ANroM at\Arki. 228 E_ aczvaL tanyleges. I 19 E arLArcD szabadl bon i nA D An osFttERE atmoszfera i' 29 [l. 174 E aL ^ncLoenve]Kket3174 E n cottot alXonot S tt D .6 \\6 ar ' E ADwEnsEEtv hirdetes f 87 ^ 4c! E tovennsma taetcv reklemns/noksag f ta6 E aExoscs aerclric 'e 227 E aEaoPLA E repi)bgep . seqitjseqits€a 55 .' 22A E ^o f. njra. m€gszetl5iet n ZZ7 u arR-crrNDt ioflEa l€qkondicionet6 x 227 E AncE n repnbK'sep 227 ..2 l s E aRny hadsercgn 3? . 22a n acroR szinesz .t riaszt6 t 45.o 227 LJ .e 176 E Apphoact kbzeledik. l o a ' l 0 9 acrrE rejls f t7s . diihirs ^! 225 lJ ANtrrAL allat . fel r' 91 E . la7 E ADtn's aPPtE bdlmcsutka f I ?6 E ADD hozzaad...tt2. telik E E E E U E E LJ E anLrnD tCgitlrsasag t 227 U Atntutl lagiposta .a 57 E asx keftez f 2t6 E asn (Fon se) k6r (vmit) rr I99 u As. 22? U ar*Pr. 194 U_ ALtt.t.l * r's E /drrr megint.tt2 E ^sn$Aur ilrhaj6s f 172 u ar troltlE otthon ^." 228 E . valaki i: ts7 E AnnEEe bltni '^ gl. 199.s ^.ts soo.nD detut. valamennyif 145. "j 260 E .91 LJ . val6segos ra 224 U acrutLLr yal6j ban. barhol.rr.l. fentj n D2 .cr aktus.{D hirdet€s }. | r r k a r ( m i n t t e s t r € s z ) 65 1 . 27 4 Ll .nr mennviseo'j 274 E a N De s * J 4 . valaki c. cselekedeti cselekszik ." ros E_ an tevel1 f 227 U .c 73 n_ atrnor idegesit .ccf. utan *. minder.rrll. ts rcssmLa amint tehets€ges ra la5 E Asn hamu .sod l.r 228 E act7sEss szineszn6 '. 16 E ^r7EKsEAvE afters.ronE egyednl$ 7a.f D .Pr elfogad !5 28 acctDEftr 6alesel{ 221 . tulajdonk€ppen . 2O2 U aRoBD kiirnl 'r 2o2 E AnRtvE(arskrrEnE) mese"lKeziK E .r.aM rcpn|osep + 227 L) .evn t6 E AFEM.i 257 U ArorEDR eqy masiK n 17l lJ ^nstrER vAhsz X 1)7 E ^ sttER vAhszol. 36 E ^unnE .aaer augusztus "c 269 E Md( het"' l)l. 152.r. 9l u ^LwAYs mirdig'^ 34. bsszead ^r 56.FrDf.r.l6tiinik:i 66 U APFTEalma ..onaromstt E anAct roham i 4s E anAcn ldmadas i 2s. 57. 224 B adntrrEsE akehol akarhova.r feln6n . .24g n aywoDy akAr|']..em n Z 12.

ae.aY. lO7 .59 E BoAxD tabta 'r 6a.oRtra unalmas. a2 E soAr csona!"' 127 E t/r denev€r los'tog ra E rorv test.rff bicikli"j 16 B\LL szimta ^' 47 Nxo mader n 39.. 2Oa L) Box otflcE jegypan?tirce 251 E BEEnD tunak.2s2 L) aEAn szepseg. lO4 E BEcn BEc^r.r 154 E s.?. "csnnyan" + 257 E Bro taska. l 1 4 .24o E .2O5 E 6E c. h a r a n g -c s e n g 6: r 5 1 . kanyar r' 175 U BREAD atrD BttrtEfr vaiaskeny€r r: 158 L) aE 4 BEtlr.E U D E E ttd{ hatuljavminek. 9s.r 95 U a E .r + to? U ein. tss.Et sitr *' I Cg LJ . l2 E BARtr6r. U ."' l7a U Br/nD ver S 45. BflEN haiap .sapos.lrYf.' 2O4 sact EAfiD fone]Kn€si 74 atcxvtno hats6 udvar*A| 62 E srRnDAY sztieftsnap .Ew Bra*N tlj a: sa U aLrE kek "] 267 U aasEerLl baseballal 2. 175. labda *.' 142 LI dorror fenek.2t4 U EED^ D 6r.' 246 E Bo B bombez "' lo7 lJ EEcausE zzeft meft ^e 196 E sorE csont "! 184 E BEDAgy'r a2.. l4O.' 46.fii hew (sk6tul!) .69 E rrslrdr kosar ^. 246 E ro. ls6 q Brocr.Lat 46.r-Ltsr fekete lista i 175 E fl/rtrrr takar6 *r 59. I 14 anm anmot szrilet€sszab6lyozas x* t8l . .Zl9 I atooo rneseune vcrnvom5s "r 4s l! tuow 6r.EEAD tokrej . ls9. 274 EErEn jobb 4 t94. 232 E BNn kbny! . tAO LJ 6. strandf 145 E EoDr hutta.I kekszleles€g r l55 U BtsExutL biszexuttlis " too 0 r6noP pnspitk rc ls7 LJ . snlyos.ra rE6 nagy labujj rq 4l .tr. is) . IOA-lOg E Bduna tonasban ttv6 'r l2l E saumru. 25A q EEerMwa vminek az eleje . BEcs ltezd s 55 E ror.. i4a E 'tzzs tok (ffi nemiszeru) 125 !.l 18 E sA*E puc. szuka x | 36 U arE Etr.or kitlcsitnk€r :r 2 I O n BEctMtEE kezd6. t6s U tol (kis)lii "" 17."csnnya". I ?5 E r/E{yE bator rr 19l Ll ..r. 156.rr darabka r'79 E_ Bncn szajha. bomba tt tO7. ZOA. t44 E BomE nves S 27.wuunc testepires. E sa atta banan. RE r megh4ilit { l9l E et.{t rud. lo0. megver.{ 122 U Bomn atja rminek f 74 U BEer Nnc kezdet. 16. 5 5 .55.r brifosf lsg E d&r rnelttart6 .! I 18. se. l5a g BoD. 237 tr rrrrv nasyonjsflyosan.?otrrnrrf kitnyvespolc *" l2O LJ .l l 2 E BELLYhas S t75 lJ Bruss rez ! t2s E BELLYA1EE hasfajes (atv.6 2Oo LJ drrr medve4. (foly6)part lo. $/6nyt rii r. 1 5 6 .kellemetlen { 237 B saDLYrosszulX | 16. ?55 LJ arsc{/. l2O.^ I l O .f.r s5. l4s !6 Ll d/rtr bankr" 10. l6 E aetr. 256 srcvcE bicikli:r a s r a n a g y. u.. tzo.zacsk6-'45 U era zs4k " 6A-69 E erdoroD csomagf t9 U urE si\t i: 126 E saffi pek n l9l lJ erD kopasz 'c 159 E es. 46.tm itt.t 92.rsD keny6r f 158 Ll .a tA.! tr ffir. l O 7 E EnAw ag/ n n? U B R Ac E a g e | | l . 24o E U LJ E U LJ E E E 6Esr legjobb r.t 16 B srrcn tengerpart/t6part. popsir. lsa E tsrrM vmi milqott rr 169.EAr.a 74 Md rissra 'r 167 BAcnsEAr hAtsi' mes. ugatas*' lo7 L) s Rt^. le$/62 U aotl lorral. l4l.8 keserii rr I n2 E 6LA6 tekete t 267 E ntcx aou Fekete Lyuk ** 7 I U EL ctuErE monoKli tt l?4 E BLAc.rAsr panzi6f l4O kb.' l 14 q .

r k6scjireggeli.re rizleties ir l5l susr elfoslall.1.r 21. cauaEr. kamera:l crt .E arean sRoxE. la2 ngnesq. tat E E E E E E E E tr E E E E E E E E E E E U t) E tr tr E E E E E E E E tr E U E u E E E u E E E E BrEAn n'tfiDszellent:t tal f 6rE ffrrsr reggeti l4o. lgl. atwET. lo7 c{/rf sritif 44 caLL hiv: hiv.' 22 lJ cEn?18 kozpont . t O 6 . 246 E c^RE aaBour/FoRsv/se) qondoskodik.' ?5 src'arc siia tt'i.' 2 2 1 sv EEAR| ki\!ni6l t! 2oa ar nennn on eosr postafordultaval i27 Bv sEtP hai6vat .: aao*np rrr csomasolopapir 174 rirly. 215 E cmnntr.r 186 a cEnlx L mAn"e kozpontifiiies r' la6 lJ CE BAL ITELLTGNCEAcEficv l\dzponti _ tliE2erzo Uwnbkseg -' lA6 lJ cE mE kozeppont . 175 snE{rr telegzet'" 18I sffcr t€sla:l I lo -^ rrlrr menyasszony 94-95 stuDcE hid: bridzs n 17 wEFcasE aktat6JAan 22A sRarr r€nves-' l9l aflrcnr nadvoni6 h€Desseqti:'lol s ne. 1 9 9 E c rcE.! ag'} 4a suasr our LAUerne (Eu&sr.267 .' to. epit f 16 BUDBa Cpftes ^e 16 BurDmc eDuter. lr szzz bika rc 156 srYc' csokor f 55 awcn orrevs kulccsom6 "'55. aolmm.sn c coaPot no Erit f'1iiso6z6r6 Tarsas6s /ttc. <tPet { t / /.{xrrf.korai ebed r. tbr6dik (vkivel/vm'vel) a 147 E ctRDruL 6vabs n 246 E c.FEE sE szetbiae .ss gondailan f 245 E crirrEse{f. kozponti. Bunsr) n€vet€sben tbr ki |' 39 rrrv (el)temel -" 40 fl1' busz!'l2 ra# bokor i l3o rusnEst biznisz. 2 1 5 sur hanem n t7o armf. nztet rc 9. 92 BuBaL R betor6 i 45 BrncEE rL4nn betbr6-riaszt6 r' 45 &ts. anonEtt tor.A las BRo D szebs + 49 cs6r6.! x 226 CALLur fethi\ " 226 c.{r'r h'ggadt rr lo I cat'rExA fanykaDez6s€p.' l5a tr csrrs.' 30.iarcs. I 2 a . forgalmas 'a JB E t " rd e ! t 7 O . 57 E o r r m a c s k a" " 6 0 .toll6) f 169 c^Pna. 253 E c trEr sz6n\eq 4 a2 u cA^w vtsz. rzz LJ CARD Kanya a' | / / c'nor Wenink "" I 15 . tdrik. tt7 caPrarr kaDit€fn\ '! 2l 26 E crff qondoskodas r* la5.r ts.. veftozik. beteceoetl:j 198 E c^"rc.{r cement 16 I o E cEvnl{.r/a€ cs€r€lr 169 E cEAncE veft.ester.sr oondatlansA'r 4 247 E ueeuxm ha. 150 E U E E E n n E E U E E Ll E n E i tr c. t69 E crr.alitka. a E k 1 v e h ^ z" 2 l c{a6 l. 107 E usnn kasftly . . clucHr elkap (pl. 12?.aownr \tesz * | lg.rr aut6 rca. tzz. \tsszataro p. csatorna "" 106 crrD6 s/ertya r'70 crP sapka ^r 169. 177 crP kuDak (Dl. nevez * 254 drl hiv (telefonon) n 198 caLL B cr( 'lisszahi.t canannnn elnok r! l6l E cEALt( wa3 f a3-a5 E dt nca esaty ^" 274 u cE aE aprcPenz.c 276 E entuar ersrerad 4 26n E cEflrArrLl tetmeszetesen + 122 E cEAr sze\ n 60. ariuanr. f6'. s ovom hozs +o Bvrarr Britannia-'l5t anms t'nt o' l5l anrns EnoADc. zrt LJ crre b5rond:'67. t73 rrctrr vbdbr ro 188 Buu..csuzaskor) n I 15. KomomvrK i r r/.8 .tzo. red BurER lai {' tsa azrro. 199 a v a t B f e g u t o v e t. A2.v qoho "" t g t suv.nz + 92.' 160 drorr D€nztelen. n snotrr'bama 174. ctuc r etkap s 44 U carctt. megv6ltoztat 202 .' tss E o{aer oki okoz ic AlE crvt barlanq.

l:--.xas a$a t' ?:.{s karicsony:t' Ia7 tr cEuncE lemplomr:31 tr CIA acEfir CIA nrynok " 72 tr tr crcrlffr"rr cigaretta r' 8 tr ctiEMA mozi '! 61. nyakbrv :r. AO.zik .' 24 crf. fasz . 166 tr tr c r r y v 6 r o s : .n :' t92 c co ruft kiszitiit : t3 E] cotqpuEB l\omput./ct kohog. \a\llalal \' 47. Koron :. tr CEEB alienez + 44 tr c cEtLD (ftsz.t:42 tr coudt kanapa : 4l O cr.rrc j6 buli (irnl!) cr l5J tr ciarsz karambolozik :i l5l tr c d z r t i r m t l 0 l . l a 2 tr c o P l h i s o l a i j p e l d a n yf I a 2 tr coRNEnsarcKit 7A. D h i d e g r ' 1 2 5 .a l4e agi E Itt .tr D D tr tr tr tr D cdarcE orE's nnrD mesgondoLjamagat :" 229 cnAPER feiezer f 25O CEEAP olcso !' I 17 cflEc't ellen6riz '.' 45 D coox laiz : 43.' 43 tr c o P y m A s o l r ' a a . meglelel6 ::' 26 tr cor'racE cnEEsE titr6 i 178 tr corIon pamrl. 24n tr coo szakics. 252 cor6 fesilkodik. 26? colouRttl szines .!| lO5 tr counsf.! 13.j.j 244 tr coc Roacd . kbha'ges lj a I tr coutt szamol.ezit\.-2 o . szdnrit6g€p .: 44.rr kontin€ns :! 140 tr co." 34. l o l tr c!rff szikla (mint sziklafall :r 47 tr cu E mAszil\ | 252 tr c l o c o r a .i: 24 cflEcft o0r K ielent\. 259 tr cLosEnEss Kozebeg.r. kozos Lr I63 tr Co non Ma^eEr 6iizi)s ?iac ! | 63 tr conPAnYcag.: t7 tr colnw cousn vidaki rcKon | 23 tr cowmrsDE \idaK.s.i'2|4 tr cornot gyakori. AZ tr colflrccr helyes. l40 tr cor. I 6 9 . 156 tr c L o L D vf e l h 6 s t l l l l t 2 D corst tengerpart:: I45 tr .ocf. tr covclrErE beion r" lO tr conDttotl ellapot .:. cErLDEEti) $/erek !' 2os o cnrlDtsH|Ess gJer.srr ropogos " :: :_: ir J :a!9 D cro55 her6-. l7a tr ca'rPEELr reli.. 80 tr c o r c A e u E K o l l a g a+ 2 0 tr D tr tr tr tr E colouR szin .Lnteibn :' 7a tr k € n y e l m e s' : 2 4 1 tr co cs Kepregany.!! 19 | cot"B fesfi \' lO?. 212. lA5 tr corrFLErcreljes \' 19.' lO7 159 :.tnwE falytat " 5Q tr cavfloL szabaltoz . 1 5 6 tr c/rE{n kr€mr tejszin :' 18 tr tr tr ctr. hakas. I I I. 24 crea. Atlagos. l 6 l tr cowrcv korboi t t6l tr cf. d.2a5 lgt D ft*<oct.vrct osszekapcsol .r.E itu--a:= tr lr=b. I 1 7 tr tr cz. 42 tr concaawLAtarsl qralulalokl r l50 tr cot. l a 4 tr tr hidegverii -' l7s tr cozrrf.cAtqE. nregszamol . tisztit ri I 16 tr c z € v E o k o s r ' 9 7 . 216 coloa6ss szintelen.' 78 tr cotrAn taflalrnaz a' | 3 tr co. n beieten|..' 247 tr cLouD fell$ i aZ. taniblyam J 20 tr c o r l t e h e n : r l 2 a . 212 cotttE.kessog r: 247 tr ctrrzffs $/€rmekt€len a 245 tr dtocoLAE csokobde t A tr tr Crn srr.ar-tar€.ris oszialy :: 62 tr cLAssnoon oszLalyterem t! 62 tr czf. I O 5 . l 7 4 tr tr cLosE kdzel )' 247. 246.t 29 tr cotiDov 6vsz. aa tr counno@ vtsszaszan|6]as : 4a o cout'tnr orczAg: 17.rr tiszta. ' 9 2 .vrrrrEr konlaner rr lJ tr corzrf.{z koniinentAlis -.l12 tr colnr?r \idalr .coEE jbn.. galler.crrP altaL:nos orvosi euen6rzes tr coEE Dor.Yzrrrr. 1 7 5 .s6tany ! 66 tr tr tr . o .

.a'z f 6a-69 rrcrro Ar..rr konnyli ^.fl/.oclp/r doktor *' I I E r o a k u t y af l 2 a .' dobol r^ lao D LM( ftszeg"' l84.ttanr nehez x 222 .. l 9 l L-JDoar ait6 !r J9.27o DAvM.llDr kett6s 'D..^ 7A orrrmenny n eo mask€pess€gii rr 160 Dtr.a 22 mcLAEE kiietent .! Bl DRAW anEAm (Da u. DnD'!..232. nizot.r (an. t2l DrREcmt igiazgaroj rcndez6 '^ ra .rsErr sivatag r' 75 DEsn ir6asztal ^r a2 DEEcnvE detektiv 'e 12 DEvrcD esz. 264 L) dtr./rr7 koszos r' 160 184 4.y sz6tar ^^ 275 nE me1hat + 2o4 D|FERE cD knl6nbseg r./r cs€sze$ 12 I cu'so RD szeweny { a2 qroorithalo f 241 cuxABLE d/r. DotE csinit S t94. DtD. l?3 .itl.c EK "" 165 E cur. DEovE. l 5 ? ." A8.rErf s t.r€ss n6i ruhai 6ltbz€k . a|E. Dborl. halo$ r! 165. 2a |EEP mely f 2O7 tEctrEE fok ac215 DDLrwa (h)szattit n 66 DDLrvEEyna szz. 47 DnM. D nK iszik{ zos DR'wGRiv6 .n etfrodozik.8 .A 221 DEseRtre leir c' 222 dseft elha$/ eS/ h€lyet.a 66 Ddmrr fogorvos . I lO Dn Ea r knlbnbbz6 .. DsAtir.. 12. cu cs6kkenr & 264 ! 4r. 2o5 DRAa hnz . iiltbztet { 169. _ lyes (aS/) .llit('.. \66 EAro.a{r kedves .ordr. IAO .€cDr dont ^" 6l DEcn fedetzet. 1 6 0 .s. I40 U Doa&2 acE.iat "' z+t LJ E E_ U E crv sir r' 131.^ 169 D*o&x vizbe tdlad.. crrr.rrrr napontainapilapf 26a U DAdcE|zlnc: tancot + 30 E DATCER r1n. cur. t?o D A't/. EA|E") eueremben eszik rr 166 .E E E E L) tr carr sya6. n r7 | Dsw dob '4 46. DEAaNhnz.rirl korAn rf I 16 rrf.|. DRow) leves6t v e s zr ^ 1 8 1 DEEAE atom. l7a Drlr frilr' lO5.a " 70 c.t 152 DEEAE atmodik.264 arcutwr. vamtiszt E U lJ D o&tsLED mozgassCrriltf 160 ustaREE nem €rt egyet f 9l Drscovl tetfed.ryYrr vacsora f I la DtsEcrLY egenesen .' 2?o . cur vagf aa. 174 EAn-Ntlc tnbevat6 " 174 EAruY kol ai '.$/nok rr 186 U Nhwn tAnk { 72 E DovE gatamb '.i 195 .a 142 f. 27o . 231 atsrons orncer vAmos. + | t7 Drsrrsr k6r rt 48 E us| tetf va-t2g E uvoncEDelvall+ \OO E Do. 2OO D r sz6tit.s. la4 .. keta$/as (szoba)..' 154 DEcaDE evLized { 26a DEoE sEs deEember 'a 269 .r 2lO D vnaD!26a.a t6n arsr kel€t .. EArw eszik. papaf loo LJ .lY p€nzi keres rc 90 EARW fttld.ltbzik.v valuta f 163 cr7f.{. k€tszem€.os S 242 E U E E ! U E D E E E E E E E U U E E E U E U U E E E E U U tr n E E LJ Ll DA"eEeoas veszetyes n e8 DAEE mer n 126 D RK s6t|t 't 247 DARKt1f. DRtvEtl att6tvezel f t72 Dtuwx sof6r n n2 DroP csepp d 169 rrnoF etejt.'173 DRr szeraz n B4 Drsr porla lO5. la4 EA. datolya A"aJ€5 b^uaEEx vKinek a lanya. E{. 34 E E E u E E D E E E E E E E E E I U E E E U E E U E E D E E E tr lJ tr E nw wm-le vele r.tnc iyeszat rr 23 DNVE.c s1ftlF'eg{ 247 DrtE datumj randevt. 6A'69 E DooR-itrDrt kitin s { s3 E .rwlr aktuiilis !'224 cwvE kanyar n t9 dtshvs v6m ^.' 75 .r. t98 E . 249 Dfest sebet kittbz r' 169 l' rffr( ital rf laa Dnuv.

EKU 163 El E E Ll tr E E A drn szerkeszt. 51. 2O7 U FAnrEE4n-t"rtt ap6s .yo6.06. lairrc 249 U FALL ELL. 4A U ravontE ke. ELr) Kedve van vmihez. 20...Dcoronrc CoEEwfl Eur6pai qazdasagi KozOssegr! 165 _ LJ trvarrd este rr 139 E EvEEy ninden n 166 E EvDRyBoDf minden|. l4o. rcO E EmToonr szemfog"' l?5 U racE ar.. 224 D F Rtt'a. 188 F R Et i i .c lO4.tteREmindenhol ! 2O4.tittamossaa4 20 ELEPna etefe "'a. tsl LJ t9r6u6nangol. 2 3 O . 255 nLL n kit6ft n 122..lvenc r'242 E FEBRUanr f.r l8l Ll rrrr fing i' s7 U zst g. 55 I EYE szem "t lO5.' t2l rrcff ujj r" ls7.t fisura. raLLEfi) s z e r e l m e sl e s z ( v k i b e )! J l a l l 9 2 E FALTE hamis. FEL| arcz :. 259 frrsrcrrsr els6 osztav n 62. 239 nE$rflr6 etst.rir f'nsik. 175 E DwB ow szembld6k. 224.tnnwe csaladteryez€s ::.224 E EXcEn kivave ^^ 2os E ercase nn eln€z€st (messz6litaskor) f I t5 D ExEEctsEfeladar. E D aLAnD Angt:ta t4o.ighaborn rr 259 E flsE (r tz. dii ^.szabalyos. Darcella. v€kony r€teg f I flLER filter . hadya.. film(szalag).sated.t42 E EMLEss vepJ.262 r n"ononaL erzelmes. sajar s zdasigaban on6ll6an qazdalkod6 farmer i lso 0 .rrrsr bef€jez rr lJ. tt'lt. gyorsan rr 1 16 U rrr kov€rf 9a. n6i f 16l E rEfxv komp -' 90 ! rErcn elme$/ erte.' 24o risr els6 .rcr teny r.. I I I I 12 nssr roEr premier ^.tE (fet)beculrc 175 tr esmunat becsles r' l?5 E E t cs etika. 2€i9 E EEL ELr.. ||. 9l tr aveay*. elektromos $ 25 etecnrc cam villamossz€k 2s ct ElEcmdry .:iFlal ..Aw (meget)magJarez + | | t.e]ren 245 ! U EtiErv ellense.lO4 E ExEcr A BABY Syereker vaha s u ExH.3 174 nREMn tlzolt6 .P la2 E EasoE eu. 236 E ErraLE n5.46.|i ."r tr trc. 255 nzzf^ t6ltel€ksz6 "] 24J frrr 0atek)film.r. 144 E EEL unE (ELr. 2 4 O nRDBn'caDE tiizotr<rsAg..rr. 124. megtirlt:: 245. 260 l) EI"'EE belAp .. mez6 r! s9 rralf.c pa. 257 tr *envmna minden ." 64. taves.brutu . f6ld. 45 D r Eous hires x tot..reQ 219 '.knzdelem I 16 r" D U LJ U E E _ U E L) E U U E I D E Ll U U E u U E IALL rl LovE (k'h sr) (ELL. nwo (neg)talalri I4J rrnE tinom.r l2l nno. los tr rtruy n.r 259 f:/rirrrD els6 seg€Iy. ruwo. 2ls E rrr illik valakire f 24 D nmas szerel\ienyek ! 24 . kiad6srael6k€szit^r 90 tr c EcK *o t6i Eoa tojas "" 60 ErE If. rg2. 9A U FArnEn apa f 146. z n 1 7 4 . alak rr 16l rrrr akta ugyirat :: 228 fr. )6J U Du^oEAn eri'pai ee 165 U EuaorEAn Cotqtttwttr Eur6pai KOzOss€g rAI6J E EURoPEA.. I 15 U rrz megbukik f 40 U PirrTE Isten hozott ('riill) !c r 55 ! rrrr igazsagos.^ 23. 174. l5l U E oLEE tEsso angol6rc ! 62 U Dftusfi rEAcEEa angoltanir f 62 B nlroY eleez { 199 E Enorn ekg. 45.t t2 U ExrBA LAEGEna$/on nagy f 52. TALLEEesiK . l8O /. t22 E FA'.SE EDn prctazis { 23 I FAttxLy. ee2On E .239 nRsr LAD| first lady t 259 nEsrdAtE keresztnev r* 96. rrs ) hal. 55. 160 E rr r vastag r.69. I 92 E rra fnse" i lo U frarr knzd. 4A ntler WoRLDwAn els6 vil. erzels6s:t 152 hunkav6llal6 rr IOO U EEMW E ennarer munkaad6:t IOO EEDveqi't6.' 22 LJ Eri{ korezak r' loa'log E rsz. 236...f l4o..r 125.. I A I . €s idehoz t: 44 U frDrrE heged( :' l2a U rrtr .e 157.

59.271 c.r lsa E rvuousLv dithbdren I l9l B nt vAEjbv6 a 96 E aaME ftir. r52 azrdcs pillant.vE ad n r43.ir loo . emelet n l70 Fr. aor) berrgrr l7a ctru hHn\+ loo.ttt tutball f 16 Foonun inas. . 20 tr tr 60rr k€cske f 215 tr GoD lsten .oon padt6 S r7O.{ r lak6s !" I 68 fl. 242 c^s B. l2O. l5o.ann 99 etnerous nagylelkii f 99. EEr) lab f 16. r<naoflEx .s6 i: . COL AOt Kap. 195 E E E E E E D FsrE barar. buli E rzr mulats6g.: orsz. 144. meqiavit .RrGE szedi.r szahadrtgis + 147 r EE-LAttcDszabadilsz6 f l?a nneez.' 82 i lf E E E E E E E ll E E E E L) E E E E E E E E E E E E h. . E tuf. 26s flrff ntehgazas "" 169 tuRd forma f 2Ol rffirwAELr szercnsare + 265 FoswAsDel6re I 2l I fpr r6ka F 30. pillantas r* I 15 a r " r s ep o h a r f l 5 a . cAvE e. E rrusn rriss.' 24 nrc iaszrc "1r+ rr.nL rhr.sc.. .' ZU|.muveg ^" 45 azf.E rf.r vitlgy (sk6tul!) *a ls4 alovE(s) kesztvii. ntaotve. SZereZ.EMarLi. 1 6 9 ar"rsr tivea -* 169 dr. k€ pvisel6vAlasztas 99 .v Atta]E|.Nt (cor. l 4 l .2o9 /. mozr. l5l.E E E E E fl E E E E E rrx roqzrt.. 199.99 eEnLLEt'rAft CEt. 2 5 6 tr cooD AnExdoo it.bornok f es dE|EE L ELEcna"t Attal6nos valaszhs. l4l a' 45 E nno rotsotna^ ::etmergezas E D E D E E E E tr E E E E E E E U E E E E E E E E ftnr (tzcz. l ? 9 . lol aemrws kiad6s ^r 99 osrrrE kedves r' l5 ir-f." l?5 nonauz. kedvel d 2O5 E flro..rr lapos. €tel r' 45.l ts? xnmon hbjeS/zet. l2l E fitDAl pente]Ki 2?o. .tfeteit i 265. 1 9 4 .' 168 n avorn izestt i l2l FL# bolha "^ 265 nEA nAflrEr bolhapiac n 263 noof. 209 n ffr:^rDrl bar6tsagos lol.tr villa "" l4l.32tl ronercrex idegen. 2 5 7 . raozzn fagy. t. mindenes r'271 ewE.rssss s. fas/aszt E ruLL t te i 246 j6 sz6Ehozas. roxeor. l9l rnat.r l05.rr repul-'..DGE rtizsider . eotve megy n 54. l70 Cl rvrEm. f€lbehajt "" 56 E roLLow kii\tet.. t Dj 6 . 169.242 anoraen keftesz t 94-95. eo"E) etmesy hazulr6l. t 26 a^RDEti]Keftn 0. 146. bunda. osszefon.24A + FLonER\liraq. krilfoldi (f6n€v) f 265 ronssrsr el6b5r fityma d 16 ronEsr erd6 f 265 noneer. nonarvrfi megbocset f 265 rDf. 259 ao olir (kENr.'99. lao nnm. l6J.' 15. 175 roncEr-rE-rar nefeleics . n^por @etut€n) f IJ9 E aooD EvEtwa i6 es€t .ar |jrkarn6. 27 | E F&. l5l n f'/]rrr mulatsagos. tem€t€s c" los vicc€slr 97.' 75 E rrl slicc r' 195 E FoLD(up) itsszehajt(ogat). zJJ cDrDnr. 276 tr c o . 6szinte 't 47 FsE szabad s 178 r EE. a5-a5 roa eunerc p€ldaul "i 2oa ron nstnce paldaul rr 170 ronenuo homlok rA 16.t 134 tr tr oorDElvarany (mell6kn€v) t 94-95.r 46 aa *rm. 156 rDlrE6r knfbldi. 139 . idegen {melekn€v) .embet { 15." 40 tr FoNDoF(retu DoF) rEjons 6rte. 249 r oo b€ka cr 66 noYr eleje vminekrr ?4 mutr'nat smrt cimlap-sztori f 74 tr{/rt gl/nmolcs.LL gazszemla r" 47 arlE kapu 'c 25o arv meleo {homoszexualis) .

nyarclis X 127 noEE oLthon S lO7. l2o rrr nt€s. HALvFa) f€t. fele vmin€k f 32.homosz€xualis lr lOO. l O 5 .t o l . lJg cooD-ByEviszontl t6sra. sikerszem.' l5l aRD EsrnrE eSNe!ryrittessikerszamai t 22 are z i t l df l ' Q .res kal^t. 267 GrEYrsE szuftes x 244 arocrf. t92 ) t s z i a ( n d v o z l € s k o rn l 1 5 n. nto. . h e g y .i' 57 . 175 data s76r 'e \7O D n^E ut6ln | 47. EAD. t92 E . hatalmas "l 22.ij 245 U MBE horras?t6 t 24 | E EoasE 16l? 156 E rosr locsol6cs6 r" 148 E nosPrrAL k6thaz . viszl6t.rs tehetetlen rr 245 /r'/EnE .i6. h. I l8 crowD fb|(j n 23.' ztg EANDE nyet t 93 EAtrDwRtrllc keziras cr 249 nena. 94-95 EAND. r g t . 169rr I aO namd ti ftenik i 2O4 E rPf botdogn tot. 150 eovERn Esr Kotmeny + 2o3 daq anmm S 226 enrci. fick6 n 237 EAB haj n l7O. E^D eltoryaszt: t3n I E E A D g i t 1 6 . r 7 g . lao E EEAD cflE relaias:237 U tterLm egeszsegt la2 U E E D LJ E U E U U LJ E E E tr tr E E U Ll Ll E E E E E U U I lJ flEAE.YEir be€siil€tes rr 252 E Eo a\RAELE tiszteletrem€lt6 F* 24I E roorr kamp6 -* J6 U E(nvEn potszi\i6. 93 EoElyukS7l ttouDAY !a\6.' 4s EEAR|DtsEAsE szivhai:: 4n rrri tr6nor6kos !'2s2 rDzz pokol. . hasznos i 246 drzPrr.! 146 aRAnDMomEE * naqvmama rr 146 eLAss fii t 2ot asavnanod gmvitacio s 2o3 aaE^r nagy. eldug:l 212 rrar magas f a9. 174 Eot"ELEss hajlakialan ir 24s Eot'Estcx (BEEotttEstd{) honv6qya van E I U U E E E E E U B U I U t AracrD hajveses + 222 EATaDRE* hajszant6 "* t73 rratRprr-BEtrD hajtukanyar. eeom) .246 U EoELEss remenyt€l€n.IELDraft. | 44 crolr csoport f I95 eEow caEw.n6 n 6a-69. t92 E EAvE.' 175 E rRr sz6r6s a 9A E LF (r&sz. | 16.69 U EoPDr. porsz'v6zik ri 6a.l6lndvozl€skorJ :: l5O rcr sesit r' a I t E P s e g ' t s e g : :a l .trEAaD.:8 t8? .' I lJ.a a2 eav tiit. koz€rtes . . t 5 9 .r 159.79 na.iERorEr zsebkend6. i6 napot ( d € l i g )4 1 5 9 c@D McEr i6 eiszakLiir" l9o.ntD. 1 4 4 ttELpFaL segif\esz.tuaana lanyunoka r" 146 c^^MrAmEa nagypapa. 3 4 ..mel r. f l7a.'260 EoLrEx 1. 144./n puska .sszemesy rr ta2 auffs saccolrr 175 aassnntnon saccolva becsles "" l7J aErr vend€g 615? 6zrzrr bunbs 14 I o I al.E _ U U E U E lJ U E E I U U E D E E E E E LJ U E D E D LJ D E E ll cooD fto na j6 reggelt.6cs "j 219 EANDkez 4 ?2.r" 22 E0LD. aRo* n6i v6ltozik |: |a2 enow st"aLL (e*Ew. tol EEAaranaor szi\iroham . t 5 7 . nwa l6gat.tr. l05 GREAr BRtratn nagy-tsritannia.o.r 36 . 2 6 7 arrrr lidvoz6l.r' I t6 cREr sznrke { 244. 2O7 D floPE remeny S 2O7 u EotEFuL remenyteli ". 156 . ls2.' 259 ide EE4E itt . DDE etbnjik.249 IIapFr EmDAvI Boldog sznlet€sna- tr E RD kemeny ^' 22 tr tr EARDwaaEhadver { tr 22 O nonosexu.232. EtL En nr tr 36. 257 E nAE ulatat + t47 tr mvc.qELD. mna.. 173.DE. 199 rrio h5s rr 94-9s neasroav noi€nel€m::' 16l nemnosexaer heteroszexualis r lOo. 33. dEA^D hall r' 4J. l A 4 rrsn rv tort6nelem rr 20. mo vannekir: l4J. l7a flELLo szia.24A cnoLND tataj n 23. 16l E r.lO5 EEAE| sztv \r6nav) " 45.d o m b n 5 1 .

274 EL$rtoljra"122 .6ra (60 perc)-' t79. gynmolcsl€ rr 9.rrY.naAtuAttmagyar 144.ryocr(Kopog(tal) :" le. iavut n 7a roslal " 17I .f l2a.na^r ahes.cr ieq r: 184 rcr-Znetaieskr€mf 12+ . r' l5O nou nrc meddig." n." 162 nconnem befejezetlen " 78 .Cz./rY' innius-*16e xee+ ren. 162 LJ /r/. allas"A| 33 *' rosrffe all6stalan 245 bel6p vkihez/vmihezi rorr csatlakozik rorE veh n t?9 rouR|Er *azAs n 142 JUrcE bir6 |' 15? Jrrcd dzsusz. ttttoltN t[d.260 -Eaxr. 133.' 147 E LADD ]€nall 234 E LABEt() .b6leviif I JuLY imius '4 269 .69 tsLAtrDsziget t 75 JAhaABr januat i 269 E E E D D E D E E E E E n E D E E E E .' rsj .ilis i 72 .Grrrul" ketchupt'52.^ t5 ror forr6. nurr megs€rt (testileg vIelkileo. rcssz. I I rulc/ szaftos.erSsn 170 rarEz hotel .l 12 E LAsr ltots6 t t43.i6{2o3 EFoRn naq informeci6 n tl ntusE aztk e \2\ tf rncEEDEnr osszetev6 32.Gn . landol.nr vadaszik f 272 EBar sier n 273 nunr.rDrt b€tesseg rr 247 n uustN i|J.25? E rflow rnEw.' I I l.247 /r.260 nro$trr imporens + 260 't"PEovEiavit.epapit-tztt6 .. vasalr' 6A-69 n r\Ec EoaEDvasatitdeszka"c 6a.eghiv .'loa-109 ttDrrt indian.fro $/ereh.?17 . 1A2. kblybh:r J6..lsE h6z e 67 roP hoqvan:: 25J nov ta ne Hogt/van?C lso floul M rou Do? ljawon 6riilok.252 LAvtmRY ve.'P ugrik.rrE rrcE r intelliq.r 2o4 ' assA D feri n t87 r +/--(lt t?r kunyh6.infts f 22 E xrow.Ir skotszoknya i 155 E /r/yD!r$ kedvesseg f 247 E r.rEn btr\vmit vhol) rr I 19 .33 nEE^n 1r1kbl f 162 n. 116 E unP r.indiai "At56 Enan&infl.' 16l r .barakkra 147 ! . foldet €r -' 14 E utnaates nvelv r' 144. I 9 I rFha{t94 LL beteg" A9.262 E . 174 E asr tart.nsf 15 nrcnesne ardekesf 202 utvtE 'r. l.r./.i6an wcot'E kereset .252 |-J ./Ycrurrmaq. ut6bb rc 256 rauav nevet a 12a.26a Ed.nziit rc2 bnoErArr fonbs n la5.r.r 173 ror..^ I 14.^I I I'l 12 duBBvkri lbe.207 E r(rse G6kol rr 19? E rnateaeo kipurcant. l7o ror csip5s. loi E t EE kCs{ 141.t 252 E rrDr t6rd i 56.rDn India.karosr" la2 rLtEoALilleg. 55 nrlror"r hulclyuk f 7l n rnsas 147 tr xrcr. EuKr fai. fluar./f.rrEr k6s6bb.{ae6rmer lnadms) l50.:ilr .nenese iaoan" 2oa Jrr boqre.Dr 6tlet r" 20.El E E D E E E E E E tr E E E E E D E E E E E E E E E E E E E E E D tr E E E E E E E E E E E E E E E lf E n A A -' noff h5zigazda lJ rosrE$ hostess.' nnutezncz intelliqencia la6 . .( tinta . r5r O t4ocxdn ki .e + 6a{9 ttvtmnv nrcr nounr va. nunr.252.n l7o E rrcr( vminek a hianya.rc Vir'ly f 9+95.' 3? nrcutaence hirszerz6s f lao .te) { ra7 emberi.meddiq.ror vas.r l16. r9r .. E .' 2a IRte n. ugr6l f l5O ranP ovEE etuaril. biint ac2O4. rrcw rnosn ismer { r7O.mpa + a2 E r^atlDbzAftz)t'td + 14. 2l? E.. ren lmes)tart "j l4J KEEP.suDor "' ?6 "' Jf..^ 6a-69 O LAw taNany { 48 E E E E t80. 212 Jo. (meqlitl :'202 E ^.

uvEs) €let 'r 9.VER mai s 66 Lo^r (tEsz. r r D f i )f € r l i 4 l o o .1 7 8 rEcaL |eaelis x 72 LEa^Lsv. ntoe csinal.E pia.' 46. 240. menedzsment tr tr n tr tr tr tr o tr tr tr I usE (ro sc) hallgat{vmitrr 242 lJ usEnEn hallgalo : 242 LJ .' la narr.zolsaltatas) rr 227 MA'tr tii a 94'95 uxe.LErr.6rrr hatv-Inv: viieqos " ?Jo r/6dr konnyrirsnly.vt al. t94 TEADEa vezetiS. l9l nne nossin i Do.vezet. posta (m int . nyom. 15l Mcrc bii\6s. 1 5 7 .t t2l rEAvD our (r-En LEF|) kihaqy i 122 LEn bat x 25a rcn wne politikai baloldat:" 2Ja E c l a b t l 0 l . ntoe.ocr t6 (sk6tull). jet { 47 nrEnEr piac { 163 MAntEraBr.. rEFr hagy . lelesegill mew ra 28t .) s 32. 33. l 5 o .t.r aiak -' l8o E E E E D E lf E D D A E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E tr tr L.udik r* 89 uE r-rr'.. kicsi ^" 128 E ..: ro I LwcttEotl voucnEn eb€dieov n 2s MA1ETE gep r" 20 rfir 5rnltJ 98.27 tr wx. LEAF 204 rcnx.LoAvEs)wkni:'54 . lbe)z6r. LEr..{raa menedzs€r. 2? t M A n ( r Ez ./r'.5a LosD tord :c ta4 zolriv leherauto.rlJo. rcn cm elmegy.tnD/Ean tnunD emberis€g :r 16 I M^ r EAPW REtuEfls or ntD DAv! Sok boldog sznletesnapotl i' I50 . Iakik.r felesesnl vesz. m6ly "" 52. sikerril neki :t l8 E MAn aEnE r veze€s. l2O .vezet ^r 242 (r&sz.25?.F/ felemel f 15.'250 rranr meoovnitrDl. t4O rrlrf.rzr lusta.LED. t?? Lorc ro ns jegerals6 s 177 Loo nazelitdik i' 5a Loor Ar sc/sr nez vmit/vkit ! 5a rcor ron sa/cv keres vmit/vkit r.kepes "' 24 | NAxatEDhazas { lOO. l8r.242 + utmex onven tanul6vezet6 242 u. 1 6 l .cr nval "" l8o zrE ha. utnnr.' l7o rr.t 23o uKD szerct.E/rEi' ('rott) lev€lr' 199. 255 urEnE eletta. uar l<.. 192 L.arlEr bnovnit6. Losr elvesztt: 55 LovE szerctem .EM jogrendszer " 72 rcta rcm.rff{ 6sszekot6kapo€sf 57.rn takat1s "a 61 LoarcAL togtc t { r74 LorELl maaanyos 4 lol. JJ r.' 61 Lo.' l9l rEAD. aa uFr litt t 13. rctmr tan { 242.TEDvezer.tausn angoltanul6 rr I oo rr ra{rr leqkeves€bb 274 . 249.23o uenraar.elhagyr! 254 rEAvD.rcrcte kezelhet6 n 241 E MAtaaE nAnylr.relmes lev6l f 2 14 nvna szeretij (mell€kn€v) i 154 zor aiacsony. 94-95 ttrRcH rnarcius f 269 tt EcE masirozik t l5l MAnt( tott. los.r kis. 262 LErflrE* ta ul6{ rro.tence + 272 .rt54 Locr. t20.a{rnE 15r (kik€szitett)f 16 utve.rc. LE nasy.2O3 uctn f'ny r' 94-95.rnAws) (fa)lev6l.rox sT.lcsonadf 2l o EoPA*D teopard 'r 134 zrserrrrleszbikus-^ loo zrssr kevesebb -* 57 LEr." 6a-69 . t42. 23o rranr vitaqossiai villanv.f 250 ucnflroasE"'tit:(iir6torony 'f 23o ua mnG \illim|3s . 249 Loct zAr tt6ne\) !'6l LocxEE ott'z6szekra. ensed " 2s5 . | t?o. L{tt tekszitr i' ag uE (rssz.k€dvel*A124 uM sor + 2oa . 23o ucflr vEAa fenya\t s 25o r. maqikus rr l2s 'r /.E D E E E E E E E E E E E E tr E E E E E E E E E E E E E E tr E E E E E tr tr tr E E E E E D E E E .y r.c lJ5 LosE Losr.(r sz€renc€s.xs.' 61. nDtu) ember rr 16.B villanyka'fte . 265 LEr'tEnherii *t 263 LErEB Box poslalAda.nner on e. keszit r* 2J2 n rE hiln "" 165 an (r tz..yE-LETEE sz.tuzeu "'230 .'|P t6rk6p f 76.r^m { r2o .

"eY.zts.EnDEDszii.atyEY LJ ttoryrer maiom " 125..rIrv mAjusr'269 rcAL etkezes ! 22O. ts4. t46 Eon EE-m-LAw any6s t 4A nom8 roreuE anyanyet! 4 45 . 1t87. 269 U tlEwshir.r. lJ tttoEL morel 'c 173 202 nEE ra hElkoz6. . rEAEr ietenr *t so nar hirs ..f 46 nEfisrnua E/EEsnaArE menstrual lr l6l E llE&sy CttusntLrs/Xntsl Boldog KaraU E E E u u I Ll B E trxsaaE iizener " 276 M|ALfem+23o MErtoD m6dszer .'Ett'otuBtE emlekezetes ^r 241 wt ony erdak { 17o rc oRY emiekezet S 29.263 E n r.probl€ma!t I 15 . korom ^^ l8O. 2 1 5 . hangulat . m€rfitld rr la5 MLnAnr karonai { r35 wnary nrctLrcerce katonai hirszer- D U u U lJ E U U u_ u U U E E U E E g rcrrEB anya.lek€. tej aa t2t. l9o Utonemrtlll-ll2 E osBLEelkAbiLiaa lovat verseny el5tt. tqELr olvad't lO7 MEnsExorFaRr.klat6kiiru !l229 E ana\ nemzet i: 2s. 166.r'$ hianyol.. kett neki E MEITLE tii i 263 E n aflsoun szomszed .r 173 Eoman hegy "j t6 fionrAut arrc mountdn bike r* 16 ttto. 48.rarr legtdbb 57 r.23? E ttEwsaaE\cy hirngnttks€g f la6 u trEUsPAPEn njses ^.^ la? rcucnrE p}6Elszer f 50 r. 2O7 E t uorz vasott. itsszejirvetel 14 |. t33. 255 E . 14.2Og tr roe.ho$. . 257 LJ rool hold "j ll4. l7O . 194. 245 Moron motor .r 257 E ro. lO7.7 t. zavarja.155 E MoDEtu1 moden .. belvirasi: 229 U MnD ban vmil. tst. formajenalul fussond l7l lJ tagoDr senki . l 4 a LJ 16r.r l5O n0a nama t l. 26J nAtLszbgn t48.E tr E E U U E U E E U E _ U E E tr U U ttEE|.rc zene f l\. 258 nusrcta.r ? 4 tt tDDtE-^aED kbz€pkoni rr lol n DDIE cLtss k6z€posztaly r" 74 MDNenr ajfet.I.Yna regset.r 1l\-l t2 z.. ttrc eger ^.EE (r6sz. csib€sz rr 158 E_ EcEssa sznksCses + 222 U n E c n n y a kt l o l . kedv.tlr. 21 4 u trExr k6vetkez6 + 122. lJs U .r 45. 229 I EnD l€€lek. lJg.t ttalrr orczagqyiilesi kepvisel6r^ 185 i..hianyzikilemarad. n nl.y d€l $ I 06 | r c wt i x t 2 7 .'r. 45. 2 3 3 2t0 . s6 ETDDLE kt'zepe vminek.25? U EVDRsoha '2 194. t'E r.YrYrvmi metletr. tl E6E*ooM gcmba n 2oa . 2Ol E . 2Oa E ErcEszap n | rc u Mcm ejszaka{ 105. 24o U MLrotai Leiesember { 24O E rrz szundikalas tj l9O E nAmrt szalv'ra S l4l E Mst oy sziik n 1rc.7 | t ousE.' 271.tomERtEss anyatlan t. 128. I tO E no D Y heft.r ? | nountw stt szAiviz "i 199 novE mozog. E nalmLr havonta: havilap 4 26a LJ too.s0.iJ . sik vmir6l . 158 u ttofloeAqoas monogem n IOO U nalnt h6nap n 26a. 25O MEAfi. l2o E MrsraKEhiba + 7A. kerdes.a 219. rtDlr nW. b6lint cc6l E norsEzaj { 2oo LJ trolr-^E rv*trtBrE nem visszavAlthat6 E ee27 roo. sExr rejftly S 206 U rLY (itssze)kever.. 27o penz t: s. del€l5$:. 22s E da^t ow..! 229 U tuv smRr miniszoFrryaf 2Os lJ mtsEB miniszter f 15 E_ Mnm p. szliks€ge van vmire. (m<s)javit.16 EusDuirt mnzeum . 26A u ttrnRo& tnkitr f 2o4 E .turE egetryuk. r9o E . 12. nEr ldtAtkozik tutsDR mestet i' 94-95 us|nun maszturb6l lO2 !c n rER szAmit ll5 { . 256 u nL v wn-Ieilr "'-34 u EmD agJ t I til. r 4 7 . zeftsz { 224 .6 43.

n.E E E E E E D D E D 22o oRm asza]Kx . l2O. fogamzassailo r. 260 .{dr nem . I85 Et ke. 162. l7O. t56. 2 I o o. n6'!er n 23 n Nn#Rv 6v6ata r2n t B nn*nv nnwn mond6karr l2a tr rur €sonrhejas bo$/6: hnlyealak :: 72 U oatEcr ta.rrY apaca-' ruo.{arr orr -' I8o rosrw. 2so PEonEtetefon n 67 . la4 oneaneieo f€llabri r" 16o otLY csak + t44. 226 PnorE tetelond n 226 PnorffiRAPfl rcnykep x 2 nA o zongoraf67. nvitott aAla2.r pisz\el t la]." .6 9 .' 231 D P REtrr sznft X 162 tr Prrur parki parkol.' lA2 tr onEa mAsik + 17 | tr u ovERcoon tnlftz x 244 tr ovE rrNE tttl6ra 'r 24A tr ovEEkont orEsDLFtitldolgozza magAt f 244 tr Prcr( pakol.ruza t 2ol pangotyeanyusdijas.! 114.hivatalnoh E oFFrcER katonalisz.iven.E emberck + t79.. odaad vmit E n E I U E E E E U I 4 t) E E n D B oca{r 6cean-^ loa-log E OcmEERo]Kt6ber+ 269 E arrDr ajanht n lga E otrEn tetaj nt* 41 L) offrcr hivaral. olaj !r 15. DED'nvitorL aqru L 229 tr on"n&'?13 lz't6s t *' i.' 2t4 novEt"B.{olm r6n€v-* I 16 novEl reaen'v.I 09. r99 o r d ( k i ) n v i tr ' 6 8 . lap f lO7 tr FAI| fijdalom " 246.' 267 E orontnr mindennipos.gy f 92 U d.96 PAsra res^a '" 43 P. tr P E R n i s a q . buli tt I Oa.'94-9s.rt syalosos r! 45 U pEDEsrRtatlcEosstfta qyalosatkel6hely Prr tolt .{tt osv€nyn 2s0 PAnmr pAciens+ 2l PrrcE b€ke. hivatalnok |4 2Jl oFrE gyakran -' I t6. 229 E oE .255 ree sre<lf 223 Pctvtr 6eDa'/). 231 tr PActucE . 2o2 rsffEcr t6k€l€tes "" lol ErroD idlsza\ + 29 Frrsor szemely i 12l. n.t f t9 E E tr E E E E E E ' YaE E E U U u E E E LJ E outvai naran<ssaroa.f 2tl .r lO. kisallat:r 106 Emo. €rtesit€s"" 222 . 6a-69.rf. orrlyuk r' 7l .iroda r" 251 E orncr aurctne irodaepuletd 251 rendcir. lAa orD tegt t | /u oLD orea.c 2l PEnctLc.' 90." lo4. 50 PtLor Dil6ta f 2l tsa. r)/ E nwst apolon6. altalanos tr ontcn\taL ercdeti.t iegyzetnzetr notebook (kism€retiiszAmit6g€p) 22 .ttz PEe daat] f 79 Pa malac:r I IO rrzz taltetta. l0l tr tr PAER papi( f l l.or nc senmi I st.' 2oo PAssrorraE sz. b€nzin r{ 199.46 OI{. onaY oke 4 | 13.oua tzlrsas'ilt t' 25 E nc.. ' t 2 o tr P tERwox^ paptrmunl\a i' l2O tr /"A/rc& csomag . 223 E Pnt( 6zsaszin i .:247 PFri kitde :" 66 E zt EsTRr. lO?. las reeceratnrssb€k€ss€g.r a D tr IOA-IO9 P Rft pafty . . 267 4 oE nyxii r zzs U oE n\ill.oEsoo. E r" 25t orFrcr& hivatalos.\tember + 26s E donttErEseholtt 224 n uDEakt ! 22a n MlEBDR szem x 73 |-J .nvedalyes l}l S Pr. I 63 Prsr elmesy vmi mellett.t7mnlt:. 266 tr PAntuL laidatmas ! 246 tr rrnr f€stj fest€k f 266 tr tr FAr"rcEpalor^ : 2l tr PAE sipadt . l0o Eotr. el6fordul f 5a tr PAcrrlr csomag l' 23 1 D PAaE oldal. csomagol*r 25. lO7 tr P REor papagai i: 233 tr F a T f t s z : 7 9 . 1 4 5 174 u P nnEE Paftn. 224 oncE felnaL kiims. 2 2 9 vkinekr' l8 ras*rcEE utas .

oLya fiolrs poligem t' IOO LJ PooE sz€g6ny r' 156 E n6rrr tolakod6.E E E E E E f tr z.:j 25 PstE dii "' 4A ntzE"t Nne dijnyeftes { 4a PEoBt t problema f 12 ProEssrolraL profi i t62 ProrEstotr professzor f I I Pfotr nyereseg r' 7A p*oe* MnAEt-Eprogmmozhat6. r iatsiikf tt6.lcr.e 34 E rnce ua tuceduta t 276 E sErD. l3a EmLhnznrc.' 29 E nnoti (nn fltr) f€lvesz vmi! magara L) rvsr posta f 227 . I 1 5 rrrcE helyez "" I 15 PLrlY€w: tewez i I06. 24.r 246 E a.r politika rr 15 U . p6nztarca. hatalmas.r I 17. 259 E PrE rt rcngej.' 241 PnoctEst hahdas r' 7a ProrrsE ig€ret.s "^ s\-ss E PrzasE kercm.M (n) (bete)trnt aa l2l LJ orrff csendes 126 .eD daeD! 227 E F L) I E U 4 Ll U lJ I E I E U U LJ E PRsar bitrtitn .bbban kedvel.'YirClf'+246 Ll ralv darab.{ 62 E ruase erszeny.€sn 274 U toeraEr zseb ^e 45. . 13O LJ rercr veF€ny f 75 | "flAc-rrcAL gakortari { 179 gakorlas f r79 lJ ucne lJ u^Db r6?ti6 ^' 12 ! ie{cziE S/akorol 6. l5l politika' . fetLesz 'e ts7 U t {y sug6r d 60 EnrcEar{276 lJ RE . 264 E rosmo| helyzet .r 37 E mr. n6i 6ska.69 U BEALLYtenyleg'..D. ridiknl{'J9 E fl/irE !6nztara !c I | 6 2t2 [. rosnnv) LJ ror (teas)kanna r' l2l U a. 179 E n rLwaY vastt 6' t7? U pxf. I8o E nEsrui nvomas * 45 E irl patkiny "17s E PREsutE feiel€lez. kttlt6 r* 29 E fl rM mutat (vmilyen iranyba) :: 167 E rcrcr rend6rseg ^'240 (r6sz" poLtcEt"E ) rend6r L) rolrcdar "rE oiDa { 21. 72 E Pocrcrrr.231 lJ aaaRaEL veszekedes.Br tr ru. ]KeftCs.'2ll Psorr. 2Ol E r €''€rr i€ten f 96 tr frrss emel. dmma r' I I l-l 12 E Pr. rue rur tesz.x.r A t\tttER haratom. 167. esik (az es6) rr s I szesiLr.e l1n E nncru L pontosf lol U nmL als6s dialk. rak f 199. 17 \ E RAncoar es6kabet. veszekszik r" 50 g eu^^rEft neged { 79 U t'osroBD k€peslap r. 249 E Pf.rEi. E erm es6.ryors ri l9l E P.ABaff nyul f 56.h e l y r ' 2 1 5 . 23 PrPtrs sk6tduda "' 155 P Z r c f . 24O LJ resr pos6ra ad f aa E HrAnas pizsamaf a U PosronrcE postahiyatal 'r 177. 134 l! Fosnt" (nsz. igazi!r lo5 U PBtnE MmtsER miniszterelnok ^^64.' 147.254 E. tegen szives rr l5a.' E rut"P ptumpa 70 { lJ nn n r6k.nvea Dul6ver 16 .rzc.' 2 18 pNvAct maganeka intimszfera "" l5l PRw^E privar. magan.*IDr zsebpCnz ^' 4s E . el6nvben r€.avtuL i ft]Kos f 246 n flasn.. fntyif" I lO E nuDv kesz. 266 t PLAM ./rcr. 177..er6szakos lJl ri U mnr kiki t6 .RErD olvas f lJJ. 2tl postas f 240 U qrEE kifrlyn6 + 133.rr novenyl rirtetrnov€n)4) 266 lJ Fr. megiger $ 8l P*orro&cE kieil. tnske.^s1c miianyagf 26 E Pr-rrE tanver " l4l E Pr.?r7E eg€szen. ^EAD. 249 E EnwD f onL ^a 163 ! c.tt erct. kettefr.ndtno kieias S 211 moE8rv \iason f 162 nosnnnx prosiitualt rr 160 Px@D biiszke rr I OI psrcnoloatsr Dszichol6qus rr 252 n 240 E &rIrE udvarias "j IOl. er6s cc246 U .' 15 tr_ rounut !! ro.' tea lJ P*Esr pap { 193 E fier.. teljesen"1 t26 tr rorcnru. er6 .rqErhibbanti homokosf 154 E fttr m wt mpti i 4l E auEstro.

nenfifiLw) . homok r' 68-69 tr srrDfla homokzsek rr 6a-69 tr sAnDrgcr. szezon i: 276 tr srrr iil6s. 264 E 'ELL.irlss visszautasit !' lga E rraR€r megban !" 6l n E nEunwra relati\l]]tes lll-l12 E nEnAntt megJ. nyugalmas f 246 E rrsrzrss nvuqtatan . sarD.aRAnr e]]. (meg)ment f 22 tr sar.. sENr. harsog. l7o X 243 tr auLE^ tr EUMrum 4 46.!onalz6 ruLE ifenyit. E arcrji iouu ("tout. awa) visszacs6roq.c 148 .E szobor S 72 tr sfl tengerr" 262 tr srrsrDr tengerpart f I45 tr sE^soft evszak.r riport -* 15 94-95 E rEruBLrc Kozr'Kasalt.. 1a E E E E REruM visszaad oo27 nE aflraBrE vissza\lAlthat6 . I 18 tr SATaDAY szomb^r " 21O.k tt 258 D + 94-95 tr nE szabary f 2?6 tr ruLEE tmlkod6 " 2O7. 144 E qEPARAE evehs^ x 2a E srPrE rrEr szeptember-'269 0 irirors komoly -' 2J i.s i' 8. 260 {rcr tr scrarr sikit.kken !' 2a E f. RosE. E xEstEcr tisztel rt 2a.' 27 RDVEcE bosszit { 2t9 REvotvE forog.' 2 58 E f.EcoD WoaLDWAR masodik vilAghabori rc 2J9 E srclrf. 182 E sEE. visit d 124 tr s LProR szobrasz r 72 tr sculnv. sENr knrc n 226.r IJ l.* 254 E s D.lrits + 226 E ntor t^zadiE { t26 E aEE.E tizspalinka 4 2O9 tr tr errE ugyanaz .na Sy(rii f 19 I74 U aha. masodik f 239 tr sEcolY.Ne) felhiv" fel€s. 242 D nmrnc fut6 (mell€knev) '! 157 tr tr D szomo|it. 1A3. etD mond + 60 tr Sc NDAL bolrany "j 25O tr scroo.roLL gorget !' 30 xoon terem. lOa-l09 tr Er. 245 + E nrtunv vtsizaler zt.rrcr csi.fD prros.ecR (m€g)vakar. 2? | tr rrv. sotD. 243 '. 232 tr srrE biztonsagos f 14. ls4. stsf. ?8 E ffPof. bomboli Llvolt€s E q U E U EocK szikla t 22 {ocrr rinsat !' 50 ao@ szerep . megfelel6.toEE nE^ kbftlllJan6 tr tr noLwD ker.E *EcE vE Kap { 243 E *tmmz felismer. csonget + I5l U nnc BAcx (R c.rtitok r'91. R.a 240 E r€rE{r (mes)ismAkl f 19.aqt .atszekftny ^' 14 tr sar.N. rLN fvt.' I I I I 12.lad. iskola rr I 16 tr tr sconsfl EiaLrsE sk6t angot (nyetu) tr ." 245 tr tr ." 232 D xet'nnaza eml€kszik. nem felejt "" 206 E BEPATB iavit { 24o szerel6 E nennntN (nsz. 238 E Rta r hetyes. masodperc f 264 tr masodoszi6lyi rr 239 tr hasznalt f 259 tr 6.da csdng.o 62.2o7 E rEs8cr tisztelel .sau 'EEN lAt 't I05. uralkodik. szendvi.syzes .) r' 199. visszatel€fonal d 226 tr tuNc ap (n ne. j6lj rendb€n f 2Ja E Rtadr jogi 23a E ruanr mna politikai jobboldal .. 254 E ''trrulrcs mondatn 122.ercm f 25a E EEsnuL pihentet6. soLD . szoba. hely rr lJ4 tr sEcolY.' 2O7 E nEsr. hely€sen.nt . felkel n 6l E aoaD t t72. 106. RAna.f. voros r 267 E nEDDtsfl pircsas f 244 E rf." 247 tr sar'EnEss azonossAg f 247 tr srlY.r l5a rJ f. I 14 E Rtctt giazdag'* 136 E nDr buszon/motoron/biciklin utazik. l2a. t94 0 iori UvOlt. 249 tr s E szef. pin.tr felemelkedik.Q l2A tr BwtrER tul6 lf6n€vJ . k€z stb.

.E mosoty t 2t2 U flnrE mosolyog. 9a Ll srarE sort r' 14 E sflouLDEB . 3J E so.r18^E valahol n lgg E 50{ fia vkinek f 99./Plev€s!A l4l r'J2.vf.E srr k€szletrszett oatszmateniszben) .' nP eles.ar.. l9l E slow tassn n 273 O izrr]rx lassan!r t9a E s. t'. 174 srDE oldal C 74. borotveiiozik r' 16 (rssz.' E sf' rf.i.o sMDLrnD/swLr 4 sttr. 156 U .p n me ntce pofon |r 262 D smr. st n]'tern 264 L) SEIP na'o 2' tJ. t?s. .1-**Qt aJ + E s on |"|'alt 216 E snow snopzo.r 42.. iqazit-F254 Ei sf.crtur 16tc 39 E $roP bo]|r. 167 E snopxeemnbottosa' l5l E snoffme bevasarhs r' 32.y) l4o q . 133 . s!!o"t'Et!) hi'embel f t6t E soaP sza?Dan.r nem -* 106 g sEx szexn t92.ff. 212.!32. s rn star becslk./r savanyn U soufl del e t42 E sprcf.264 sn s.. 2o5 u snYes{ t0/ zoz U srl menny . I J5 E sr.betiiE jPADEes6. iir hety k€t dolog kozbtt. sw( sillyed.!'Er.' to4 stq"Lr egszefiien f lO4 stnc.. 154 U E A 4 srrEEroFPAEfl papirlap d 95 s ELF(rgsz.tt srors.sm alszikat I JJ. srorer beszel.259 U_ s4oa szmog"3 173 U saot E . I67 f saw show ': 14.r 22 . sma €n€kelf 2la "' E snaEt enekes 2rc 2t4 . 2OA E sr'x.4 ia srr"€rr csendes *t 184 srrrv ostoba.' 2O7 (iriil!) rc 155 LJ SLirtE Egaszs6gedre E s.5l E sttauaw sekClyC 37 tr sunnoex l6here ^t l s5 E s. 249 E sqArnw atnyek { 2oA E $A. 33 E snorrno ano tteveserl.".' i?t rijvidi ala. apacan6v€rf 155 sn sar.'rrDi l6nytestv€r.EfisL rt t?3 E srrff kigy6n 6?.sony r: 14.r. sar i\l r' 2O4.i "' 72 E sor la$/ f 25a U soFr p\ha{ 22 lJ sotrwRE saofrver f 22 E soLDrEakarona. sEodE. 16l E o"r'! (rssz.tE. -. 55 E_ sEoREtenger-/t6paft f t4s. heqves"' 183 E s'.!.-snarEn Az.Er lesz."r. 255 E soor hamarIr 256 tr so{ar bocs(anat) I l5 f E so. tobb f so E sew sewto. uramr* lO5 . st oT. s6hajt r' 266 stc r lavany f 266 s'cn atait .' 135 D soLtD tbm6r ! 26 n satEBoDYvala\i t 224 E sornrwE yataki f tss E sot'nmno '\.bszatyor f 32. l0l sDEEnEcr mettbwtaLas 6'74 sar s6haj.r loo.r rngr' J/ rJ5 LJ srlr szar. se*n varr r' 154.fni(si d 52. t47 LJ 5.r bdr -* 16 E sranr szor'lNa .rr @ . LJ sflrf.atamit 224 E sorE !. 8f 2.e{rrr havazik!c al E sto? h6 rf al.n er 'h 32. sairc.25a B stno stnuo/su. 167 nl.\tall n 54 E sr. srELvEs) Dot n tzo '|EPEERDpasztor f 154 s "D. snllyeszt tr 75 E E U E rt ir.r sFr lenyugszih 254 LJ sEr.szarikf l9 E sn rs fosas $ 65 E rroc| sokk -' 12 O oE(s) cip6 f ae lJ snoor.sc . l4o -^ LJ sn( mosogat6 7s U srtL s tt.i. 55. 33. s oor. tr srlyaldesyagyas egyszemelyes !r _ (dg. 33 f E socnrr tarsasageS/esnlet l6a U socn(s) zo!.n5tlen.rrrard hajadon. vf..' 243 srclr beteg rr 152."t eJ . bolondos cc22O sE E egszerii.snown/snowno _ U D E U E ! L) E E E EU U (meg)mutat 14.raretl6zik tt zQl E snor. sEotiE sut (a nap) |' I 14 t5 (szoba).r. 'EEP) birka r" aJ'45 tr )EEEF E srrrr leped5s 95.

99. kezd rr loa-l 09 E E E E E E E El E E E tl E n E E E E E E E E E E E E E srtE allapot n 229 E sr.| loa'log srAnr kezdet.254 rTtrf. P6tiYos 156.l0 JZf. t2t.tn or nno lelkialhPot.a 156 s6Edt beszAdt 42 s'eu. 10. 46.' l4s s. s*nn ssarr s6Pbr** II l-I12 s$f'Er ades. leng€i r. IOO E E^c. stvoD all tt 17 srattD'omsE taft6zl\od6 r' l5l sralr csillag.7rt sk6tmin6s gyaPjnszitvet -' sro. tr ntcn urcm.sziv{ r7o. 33. saune. 194 D rrzz magas.indul.rur6 biztos!: laa lezetaknev i 96 suRtlAt"E i'al sorrrrse meglep.-szegez.rrEe p6rkolt . swu|. (njs6sos)stand l7 sra1D.1116 t56 lerccl-: I47 rAcr. swuna l6b6l.r 229 n srAtEsttatr(|Esz. litrt€net f 15 zett nn 245 D part . rcrc..indul6s.ytDnapnyugta 2J4 2so s. havJr -' Jr. loo E .ir s. dal : t42 tl szr marao.' l 05 E srcrc sntcx. tA2 su/tn sw ttt. sattr.53 . knloniis!' 156 snuno pbtlybs. ralan) elvisz (sz6rakoznti 166 E au{ beszel{a9.f.tztv tanul.E E E E E E E n E E D E E E E D tr E E E E . 155 srz1D. nor. sruDE r diA|r''. srooD. laa t€P.t.tDR tana\ :' 62. 30 swoxD kafi f 7o snqrnntn egYnti€rez:^ 26 f swP otrYszimf6r'ia lll'tl2 slsEt" rcndszer "' 29 T^BLEaszralt 25A "' ragEclom r. l7o E r n taxij. 24 suoi szop. sffir \el)tolt !r 9. €gve.Dt utca r* 94-95 laxisol6r i' lo E r xr DRtvEE srBE\ant er6 n 211 E EA tea '" tO. E EAt" csapat j.S32.9':orttDfoltos.ttiz D E E E E E E B E E E E E E E E E B r.r loa-l09 snr megau E rAsr{ feladat "' I I smn! rcE stoppet t 273 E rAsrE megk6stolr-4J swrn rihat i: r77 E r sEruL izLses i: 246 sronl sztori. 2s5 sFoottkan6l.EA$EB el6ad6 t 42 sEAn t|nd6a .rrdozr. | 14 234 SunDAluasanapi' 27o 21| .rtlon{ csapatmunka 24 rur beperelra47 E rsn konnyf 46 srcrlt cukorf 12l.meglePetas stLE r izzadi: 14 sr*EAEr szvetkr n 14 sseer.Yrv napos .rrct gyomor l0l r' 155 . sncx ragaszt.' 76 temistaf 62. r t<Envesz 't 216 235 E uxe. zt6 Ll slrr itllbny ^^Zl2 curcasE b6riand"' 43 s napS 45.g + 263 sr Er collEct'on helyeggJ/(item€nv f 263 r' szr.sztar. ragad .nsrfiE napsut€s.E EA BAc reafiller i: 45 fels6s.! 56 i suFrnntaxtr szupermarkct 52.tre. JJ D |rf.zJg E sal otr kimaftd leste sokais)r' 166 E sTrPlap. raxE \tiszs 166 E rArE our (too. tDnlY surr illik vkire!'212 .. szett6pr: 88 E ntn..sExr.. spar.' 148 E rirr( benzintank:' 199 E naP€sap"" 50 E raP topog.' lc'{r.50. t7A t E 7E .^ lza. roon. srarE5ttrE')/srAtEstExsotrAllamfefii f 16l E srAno./tD E zx ad6f las sn aE furcsa{ 9'7. t88 csikosr' 156 srxrtE tr IDr ozsonnaf l0 srro. ttszik i t7a tlsz6+ t?a swr"MEs sawe.es€snaPszemilveg"" 45 i sz. smtr betiiz ':' | | l'l12. l4l sPorr sport r'8 r' .vo er5s f 5l gimnazista. 157 srv k€m r* 186 seua*E ftt !' 94'95 srAtas bpcs6 4 a2 srai"P bety. 45. 242 f tanulmanyoz 2s5 . rArcEr tanir . 16?.r.tr tt' . sa$r (el)koltf 255 sE D.^ 5l rt'|tclr.

55.' 259 Dts tr^a i<l?n.226 rctemone tetetonal o' 22a ELEvtsd relevizi6n 12. r2o. ^.fordit. rnoensooo €rt f I la E U E E LJ E csatorna ^r 47. t22. 90 E nEAnE szinhez r" 94-95 E /rrorv elmAlet r' l l l-l 12 E zzeneott . texer. t52 zsr!. t75 roomP sE foakremf 52. ' l 8 l rrrr6 hiivelykujj $ 260 lttaas)ar csn|66ftaik n 27 |.r sdrii *: I a3 flr. 241 E rEsr teszt . xanyarogrAJo. megpr6bal 260 d U nEsDAr kedd !: 27O. mn. nnEw.ttoLtcEr gonttot " 22o mnn. l9o nom (|ssz.s k6sz r' I 15 E_ ntrs urr. Ino.E papirzs€bkend6 l| 92 toD^r na f 56. sovany "t 2oo urnc doloqra lO5..r 127 .son f 32.rvt€ve (bec€zve) 187 E rE rrs tenisz-* t97 E ERuBLEbonaszt6. 2OO rE kotoz " 2O4 zr nyakkend6 $ 204 Trarf tigris cc 199 ncHr szoros aa26r) ne nr szorosau . tLlor'') toa-r 23 n rceen ravtat .Ebogancs.n s7r.t lss morrcrrrwL gondterhelt. fordul.'5l LJ rrr. 24a E r DEntnE alahnz.!' tot. .cttss harmadosztalyi. mrlt mond.. ru 4 nousDR(s)nadrasf I19 l! n rD isaz ^' r22 u m'. llyen az €let. mnorw) b e d o b j aa t n r l i l k 6 z d t . 27O ncf pipa (mintjelz€s) !. m*or/N dob & l8l m*ou w nE mvEL (rnEEw.EaMPE rA\liro 'r lO5 ELEPEaEtetefon^' t2. remes+ 22t.r 79 E r*r$ csavar.rr. 33 E roqoaRow hotnap t tgo u Tdaw nyel\ (a szeiban) i: 45 U r0'\crD r*ls7E' nyelJrijtij i: lJs LJ ru.' 25 E rorMsrcLAss turisra oszt6ly *' 2s U rDraz tunllkOz6 Ial $ E m*n varcs .254 E L) E E D E E E l l IhF lv^cr.r ?60 nffi id6. 254 r* E rEr.a-Mrn.' I 04 E rEszclrs her€ -' 156 E nrrrr /o. 194 mnn mornnr.tf. 145 E rnavEL fiazil. elmond r' s l.27 | E rtel forgat.kem6nyf l5l U rotRtsr lurista .t 74 mPsrcirr sziqornan titkos i! 74 mnAss fels6ftsz nelklili. la5 dr.r guminyom '" 47 U .: zzd /€T. twocnsrooo.l arr ma este.nwe padl6fites !c 24a U a DEaaowDfatldalalli f 23.24a nRED feradr r. 122 rrcKEr iegJ n 29." | 9o E E E LJ Q U E E U E U E L) E _ U U E U U E tJ U E E E E u 9 U Mcr( vastao r' I 19.rsr ugrat piszhil szekal:' 147 'TEn'm tBsz. n nranr... utazis n 54 u aor ugeres.he E mMTo PAstDsiiriretr pandi.rsH Ait^EEL a l.a orF lekapcsol r. Mm) ros. tJ5 E_ ryRDatlt6sumi n 47 lJ t"ffrEM. 2JO L) IY teve f 226 E r*ri iker .rcran \itzleked€sidug6 t 85-a5 U rRAFnc uadr(s) kozleked€si lampa :: 230 E TEAW lorat & 2Oo tr ntnstnu forditas:.azr csnnyaae160 LJ LMBaELLA eserny5 f 67 U tNtDsulERABLE megvehszolhataUan { 249 E woennaor m../ koszonomf I 15 D Drrf.{rrl qondolkodik r2 150 mrRD harmadik a. ma 6jje1. 55 mP fels6 ^^ I ?-it rpP vminek a tet€je. ll8 ftrcEntDRegyntt rr 2l l..2z2 E tnlrrrr Szentharomsrts 94'9s "1 U nltP itt. figl/elmes mouanness meggondolatlan f 245 mflow. 2ss ro Er vece i to6 !96 {I . t22 E unoensnro.der€kis meztelenf 245 E_ roltcq meg' nt rr 259 U toncE sziv6s. r87. 226 nu. 239 mno.r zo2 E ntvet taerct utazesi iroda r' la6 E mveucr utazt> z4z "' A Btd( triJkk".e 276 E rov )aftk"i 73 lJ n t.

r 255 vrad ige !i I 16 E wEEnE hot t 253 vElry nagyon rt 135.lvitrtes | 152 vAcuanCLEAER porsziv6..' 249 E wennoveo munkanalkui.5 n E L) E tr tr tr u i'zqt . levetk6ztet. hans (emb€ri) r' 218 U tr. 234 v/r mikrobusz. 185 L) Lnloo( kinyit { 249 lJ UTaDABLE olvasharatlan 'r a49 n l. 65 E usmne-necnna mos6g€p :. 240 U wwA^DLY EoE rE telfeldsen mozq6 LJ ITYEDNESDAT szerda. 267 E k/flo ki i.' l 6J Ll ?t tE egy€slilt rr 2l I U AnrED SraEs oFArE^nr Amerikai _ Egyesiilt Alamok !J 2 | I U wrvEnsry egy.t 27O.' 249 U wDaEss levetk6zik.6/r Ozvewember f 100 D U /rrE feles€g rr 155 warER pin. E u/naLEhatna !' 262 VEaETABLE zbldsag^'52.hat.26a asE hasznal i: t2O E t|asE fElyD vihend r* 9. 6a-69 u t*ELcorE ti.. 33.Ysrft nem biztonsdgos lj 249 U Lrnut nem i. 246 E zEf.tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr alaLL fal e..trry hetentei hetilap ra 264 usELEss haszontalan i 245 L) tEcEr s]i ly . 2O4. l?2 E rrEly nrikor.! 36.. 2 1 5 .! t74 wA r akar ^" 192.24a E_ wAr n t: kanyt m6d i 4s U wax Wenge " 97.24O E ur rnE..rELc. e\en '" 2o3 u $EAmEM i (taez.: I 15. 178 E $ELL ji't n I 16. JJ. ne. t€tova .' 199 LJ rfz nos. woLvEs) tad\ s{ t+6 E wor. lo5 lJ M . 16 usEf& hasznos f 6a-69. l A 2 . I I I I 1 2 .F wA6 ser-an' 272 U woEA (rBsz.rrrrrEss pinc€rn6 :. kibo _ goz .253 vrsrELEl thato f 241 E w osE kie f 255 vlsro\ l6romis. 247 U uE ts. i::. 2 5 3 vEaErasta vegetAriAnts a |A7 E SEEELkeftk i t72 vEEtcLE jatmn .tEss gJenqesegi:247 U t+E^R. 154 UaBANvarcsi { 162 Ll ..kEAr..\az:: 192 E .^ 6a-69. vizi6 i: 226 yrsrr l6togat6s I: 2. 237 w A Rh t t b o t i ^ ' 1 5 9 .lves .tEMtE ) n]'eI uPsrDE DouT feljel letek i: 2t4 _ teorol6gus {. 174.r IOO E atrAn untalr x 249 E LnFarEtyDLy barAseglalan + 249 lJ_ uiEAPPr boldoqt^lan { 249 Ll . figyel:r 226 L) wAE* viz i| l2l.P lel.. 32... melyik "r 136. 185 D .249 vadnM poszivt)zik .sr mos "j J4. 232 ! r r n r m e l e g ( h 6 m € E e k l e t )d I 5 2 U wA^frtofr harcos . t87.s :: 152. lga f felebresz l02 E a/nDow abtak :: a2 wau( setal i 16.tem . woorc kicsomagol. v6kmen "] 16 tlo. watKtttA. 27 | f t62 E_ hLEE DruM kupi.rrcr figyel f lgs LJ wArc naz.) A w H A r m i i ' t 3 O . r|/o8 \isel.vrr egys€g .' 156 E p. woN wo../.. ufioto.rsrE veszteset n 55 LJ kardt lkarlt ra f 92 E . l3A. furgon n 142 L-l @. 2s5 wcmRY gy6zelem { 2l I U t"rrsrl whisky f 199 vtr. s6.tt'E togatlrat. hard:t 212 D kE^rflER idtilatls).1 E Mrr sz€les n I85 I//s/r meghtogat f 25 E l{aDory ozvegyasszonyn loo yorc.zYrc.er i: 245 U iTrz v€grcndelet '2l9 r .il2o.Anyi . 155.257 tr unmaunn ctnxne vizalatti kamera r" 248 E woo. 194 vAarr bizonyialan.23O usEn'rREtrDLr telhasznel6barAt f I 20 U . 2?2 (rstz. 234 wALLPtPEs tapeta.rDo&.92. nyer S 54 U rrrD szel ArlAl. Zla VALUD eftek i: lA5 E_ tLEsr nyusat:r t42. wofiEft) n6S lOO. woRE. 65 U ttl.LAeE lalu t 276 lJ /Em leher f t63. I52 yrc z6ldi (zolds€g bec€zve) r! Ia7. 16l.r€frf het r^ 16. 205.

22o E roo. lzo .uD sz<'3 1o4. t22.' 246 E vtoroearw csodahtos r* 246 E tL@D eA6 .E ronrn n6 (feministasz6alkoias) f l6t E wonoen csoaa . i 237 wonta ardemes f 194 wo?mLEssenektelen f 245 tr tr tr tr ffirsr csukl6 f lOl tr Il tE.! 22o. 1 2 7 . 143 n r@rn dolsoziks I lo. 24a E woRKmun\a. 2 6 4 e tr YELLowsAtga^' | 14. zoz rosszabbul.' kar6csony (k€peslapokon) ra 147 tr Y D L R v X l l l .d/r -dolsoz^6 l^l-0^ u woBlD vragE zoz. 162 tr EBBA cRosstic zebra.rof.' l0l.r.{n .' 257 tr rors€ rosszabb. 267 tr rDs igen !' I I l-l 12 tr rEs7E^DAr tegnap 'r l2O tr YouNc liatal . IrxtnEd ir r' | | l'l 12. legrosszabbul E ron r legrosszabb. gna|og1rkel6h€ly f 45 298 . 135. ra (mar kivagott) r{ 220 n r.t t 2 . wRoE.a | 16.3* . rossz f 258 tr . 254 tr tr wno o helytelen.' E .

angolmondat Kb. k6pzettalakok)ta almazza. 6000erederi esban.SOROZAT A HURON KONYVEI EDDIC MEGIELENT 150.lssal.ejez6sek.bbl ktjnyveket: az I uro'r Wo-u) Dr. Fotditdsigyakorlatok is szavakat nyelvtant tanit. 6s A HUCQ CROSS HURON' S QUOTES KozvFrtrNUt MEc RENDELIE A KoNYVIKET KEDVEzMfNNYEL! A KtADorot 2o'. 704. Megrendelenr al. aril6s a postak0hs6gel A kdnyvekkedveznr6nDyelcsiikkeflet BIOGRAF IADO K Pf.: 1439 Budapest. . 6s egyariint cim6. nyelvraniprobl6mekszerinticsoportosft '1000 id6zetalapjan. CHECKBOOK HURON'S magyar fordit.kezd6knek halad6knak m6donidrt6n6 hasznilatat angolige 1500 amelya 150leggyakoribb (ki1-.lror"N Huroni Checkbook Huron's Cross Qlrotes pPdin\L 4o8 ll-/db' p6ld:nyt(698FVdb) p6ldenl (898 Ft/db) k6zbesiteskor firetenr.1500 WORDYDICTIONARY HURON'S hasznos sz6ltr.

ssal. szakembereknek a tdmegkommunik6ci6ban dolgozd leheta maivelt magyarbesz6dben elfogadott akinek szuks6ge angoloskiejt6sismeret6re. de aiAnliuk m6rnokdknek. (lPA) jelekkel kiejt€se fonetikai KorrilbelLil 000 angolsz66stulajdonn6v 70 taneroknak tanu16knak. MAr mostel6jegyz6sbe vessztlkmegrendel6s6t. 704. 6s megjelen6s A postakitlts€get kiad6nk6tv6llalja. 6s 6s magyaros etir. A kitnyv(ek)5rar k6zbesft6skor p6ldiinyt. . Megrendelem al6bbi konyvetl az Huron's angol kieitesisz6tar fizetem. kereskeddknek.im Ft Arar Sooo kb.: 1439 Budapest. . utin akisara postezzuk. Nev: Cim: BIOGRAF KIADO Pf. N6lkul62hetelen k6zikdnyv oryosoknak.mindenkinek.A HURON SOROZAT KoTETE MEGIELEN6 SZEPTEMBERBEN ( HAKSZ) ANCOrKrElrESr SZOTAR HURON'S NG PRONOUNCI DICTIONARY Nddasdy Ad.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.