HJRON'S

1500

,tiordPl+s
N. YERGESANDR/is SALAMoN QARoR ZALorAv MELTNDA

E[osR/F

Kitahlta, irta,

szerkeszteite €s riiraszerkesztetle:

N.YERGESANDRAS

qa/o', sALAtqoN
ZALATAY lzlloh]il MEUNDA
Ellen6rizte, lekbnaLlta,megprobafta megoldani, mqjd feladta: AnOrfl LAsztn l{ovAcslr,Dr. ZlLor yErErERtE

A borit6t l€rvezte €s iiralerv€zle:
DtntEL EBDELT

A k6nlaet tervezte, alva6 helyett:

Mara harmadikkiadas(na, ugye,megmondtuk) nem az utob60 d€ Mindenjog fenntartva, bele€rtvea sokszorositas, mii b6viteti illelve ritviditelt valba jogat is. A kiad6 'msbeli hozzaiaruhsan€lkll kereskedelmic€llal zata kiadasanak spm a lpljes m0. sem annahreszesemmif€lerelektronikus, mechanlkus,m6qneses, ke?ivaS/ m;sr lormrban nem sohszorosithat6.E

copyr'sht [0 rdjt]@salamoncabor N. Yerges Andms.zalotayMelinda,1995 Copyright O Poganyoy6rgy Copyrisht OTEXOFT Kft., 1995, 1996, l99a
Kiadja a TEXOFTltyomdaipari €s Szamitastechnikai Kft. BIocRAf Kiad6ja. Kiad6vezet6: Majrenyi Klara Cim: a kulcsban

ltyomta a KaposviariNyomda Kft. l99A A megrendel€s tbrzsszama; laO OA2 FelelSsvezet6: Mike Ferenc n$,.',ezel6 igazgat6

@

gosr:t + E rsrxgo.:
E 6'inr€i remeUDk. 'oE[h6d.
fed

--€.y.

--6r (].j,.ter."er n€m rendha$/6 nnu ideju).

De ho'no\rn

kercskedeln c€Ual nyugodtan.

Ezta szrmot kikerdezznk,

rnnrnlom
Szovokinggcn E (hukik) IUlcm6riofogos CtGr Hungoriontuist mo.1..'r Gronor 53 Tor &,6qo, nem l6tjo, vizuj6lis tipusoknolr 6t Szemtilys:eriulfoglolkoztotri @@ Hicsft rejtvr6nyas 103 llo, hollcd? 0udiodor6l6 123 Itt o Britirh, hol o Oritish? lr', T69is, kinak o nyelve - kultur6lis mogozin lGt? llgelviirszehv sonlft6 tr@E Credeti kinti o@t IUl6giscsok obszur.Sum zlt IUlindon bEkorbon 225 llyclvlononc kicjtiiarnyiival 9@t Banyas6sol6di lirtotonul6r 261

':a 3

nc||ilolulcDccmcffis
lliisziinetn ilv6nft6s
Ka,szitnjnka segiis€get B a l o g hA g n c s n e k .S z i o p i s zM a r i n a h , e r e c k e iA n d r e 6 n a h s P o l i c sS a n d o r n a k . a d a s y V € N a A d 6 m n a k . R 6 c z l l i k i n e h , K i s s P e t r 6 n a k , B u d a p e s i iS z € n t L a s z l 6 q i m n i z i u m b a n a z l6 6s a 46 halado csoportjainah €s a JEsehnek, a Laszl6s koll€geknak, Cserbah i a n i r n 6 e l s 6 s t a n ' t v a n y a i n a kZ a l o t a yE l e m € r n e k , a l a m o nE v e n a k ,A e n e r a l P e t e r n e k . , S Keresztcs 6vinal! Koncsek No€minek, a TRAINEx Kft-n€k, Ujvary Zsuzsiinah, Badai P€ternek. Kdszbnet a domb6vari G€ring lvl(helyn€k. Es ahlror most e$/ hosszn lista arr6l, hog.y milyen kOnyvekekbdl loptunk otlet.i. nyeEanyagot, va$/ kaptunk akar csak inspiraci6t a WonDI"Luskeszitese soran. (Koszitnd meg.) A szavak kivdlasztesa\or m6S lesinlGbb a C,ttBRtDcE ENaLIstt LExrcbN tKolan4 Hindmarsh, Cambridge University Press, 1989.) Syakorisagilistaj6t vettrik figyelembe. llinden sz6tarak hozlil leghasznosabbnak Orszagh Laszl6 nagy-nagy Angoil'lagyar, l l a g y a r - A n g oS z 6 t a r ab i z o n y u l t( A k a d e m i aK i a d 6 . l g 8 a . . i l l . 1 9 9 1 . ) - 6 k € t a k O n y ! b € n l . s z i m l a l a n s z o r . g l s z e r f i € n l € k a n t r i s z 6 t , r r a z z u kV a l a m i n t a z t j L o n g n r a n . s z 6 t a r l (Longman, 1992.) Lo aMA DrcnorARr oF EnausE LMauaeE AnDCaLtunE Rt'gttrn ez utan szerein€nk lerdni h.ilankat kedvencunkneR, Nigel Reesneh, alijneh eznttal a kovetkez6 miiveit forgattuk 6s forgattuk €s forgattuk. mignenr li€sz lett a ALooMSRLRv DtcnoftAnv or ?orur,ARPHRASES lBloomsbury. 199 l ) PnlrAiraoolr (Eloomsbury. 1994.) TnEPoLrtcallr CoEREcr QuoE-.ahauoE 2 \L)nsin Paperbacks, 1942.) ( l A z 6 s s z e s, , s z a k i r o d a l o h k d z r j l a l e g d i l i s e b b n e k e 2 6 l t a a l t a l u n k r e m e k n l h a s 2 n a l h a ' !6nah) a kitvetk€zo mt bizonyult: llihe Lepine €( lYarrrL€igh: IEE Aoo or SntnD LrsF (Virgin, 1991.) A ti)bbii pedig ABC-sorrendben: All€n, W. Stannard:,rvnaE ausn SPEECE lLongman, 1954.) EAsdo: OtiLovEA D AAaLET flA,Itu oF Bastro l?enguin, 1945.) B(nn or LtsE. TdE InE 'gos EDtnotl led. by David Wallechinsky and Amy Wallace. A u r u m P r c s s .1 9 9 5 ) PazzLEs/-4 (Heinemann. l99l.) Cas.. Dougt ENoL,sE EnausE lDrotqs^t\D flow nt asE mEM l.d. by Jennifer Seidl and W. Mcllordi., o\ford U n i v e r s i t y r e s s .1 9 4 2 . ) P EncvcLopEDta oFLA auAcE\Catnbridge University Prcss. crystal. David: TnE CAqREIDaE

' lgaa.)

Roon oF lvot'tsE (ed. by John Davies. J. M. Dent tr Sons, l9A Lr sE EVERTMAN'9 Rednran, Stuari: IlvoRxrrc wlr'n |/of,rs (Cambridge Uni\crsjo. Press. Qairns, Ruth 1990.) oregory. R. L. - Oombrich E. t1.. ILutztO A EnMEszEnE Es A ,rovisEraEN \dottdotilr 1942.) aln nEssEoox or wonDs, rrt(ed. by llanir llanser, auinness, 1988.)

4i.

(Bichotson, 1990.) Lo DrN FaB atunDE Hughes, Patrick - Brecht, Qregory. VrcMls ARcrts aNDlxwnr \?enguFin, l9?9.) lvlccarthy, I{ichael -- O'Dell. feliciLyt Btd.$n yocaaaLtny tE AsD lcambr'tdge Universiry rress. 1994.1 O'Bnen, Domini.t noxl m DDwLop a PERECTlE to*y (rieadline, I 995.1 I'ormt D.n oF fitasEEy REyrEs, lttE {ed. by lona and Peter Opie, Puffin Books, 1965.) RAC rbiraEns flA Daoot (RAC, 1994.1 Swan, t{LhaeL l{^ErDlrs.orE (Cambridge UniveFity Press, l99O-) Wnght, Patrick -- Richardson, Peter tol AsEs Foa ^ J.ttn narofl (Andre Deutsch, 1995.) Szer€teltel eml€kezrink meg az Ismeretlen Angoltanarr6l, akin€k mindannvian k6szG

* * 5

kontextusb6l j6 megtanulni". mert az arr. mert az a sz6tanuhs r€sze). buci"E..E.*. ncm. hogy bArki. . n kedvenc sz.r ' r v.ton1E i "run irt"t u. r.. Nem pedabzas (a hAtlapszdvegben). aki mar elkezdett angolul tanulni.s. hogt tesen. ha szidnanak a j6 anyanyelvnnk "tnlzott" hasznAta. knlitnits€n. hos..lisan nez kieqy ilv.6 hlilt id6s alakokat...yanhasrnald rpl. hunrorosak is akartunk l€nni . mintha tarealgAst tudnank S/akoroltatni. Nagy Sz6tanul6l ll E Mosl mir n€ h. ma$/arul p€ldabzik majdt .vas/ Fzdij!&hdnl(A nek kell mondani. 6'akm jtr.legrrps ponl nenr \ T e r F p e la h o n l v u n k b e n r a l S nm e r t n e m j s o l y a n S / a h o r i ? E 'lermaszeV€dj meg minker.o"r..Dnas szeintijnk csak erre arkalmas (erre leginkabb 6ak a wonDFLasalkalmas!).mir jeteni magyarul"..-. olr a hangsnlv!\ CyoA ellendrzes: r sAnsFAcnoa.lJ elld ' reqjeqy-zni J .@ hrr krbl. trd is id.iaeft.) UgJ sejtettrik.vainkbormas eresed leher. n6takb6l. amib6l minden flancolas €s m6dszertani vilbgas n€tkiil €gyszeruen csak meg..amikor Nem csinaltunk igy.. I$/ekezttnk tenyleg US/ 6inalni.n r6nvu. hogy amikor siman egy barati bevezet6n kotlik az ember akkor is mindiart d r e h l .icgy€zhet6 egy rahedliE igen $/akori sz6. 6riilne eS/ otyan sz6tanulosnak. rul .rnr [misz-lu{r. A ttlor. Ltbjesyzetb6l szapoAzzu|naid.nek. h. neh? 6 . . hogy nelunk minden a szavaink megjegyzes€€rt van.. how angol szt vegitsszefriggesbSl(szap sz6!) taHlhatod ki az .rnJjlolrol ' B-q\alr E sr ord.Szerintnnk viszont teljesen normalis. hosy sajnos lehet.. er ar en hib. a rendhagj. 6 i . { f o l e g A y u r i i s d k i t S l ! i g r c noim.€s alaposan m€qi€S/ezni. hanem kitrnlbeliil l$atie-ttlGdn]-nek. m o h j u l n a h e s z e b e .Jellemz6.ns mu t n litvz n.tJy sansaqo| a/ 'ao.j6kedvb6l.s amil. olvasd ki syorsn nehrnyszor €s jesyezd m.t So. P e r < / p s / p r i n l u n h m i i s l e l i e s e n n o r m a l i s a hv a g y u n k .r. ki. de ha kbzben azt is megtanulod. as hog. hosy trem is oryatrgyakoli.a sansFAcrm$r nen lcijlistslaln]. a wonD(Lusba barhol belelapozhatsz. hogy b6rmit szabadjon (v€Sre)..y . akkor te szer€tnel bemagolni sok sz6t.mint amlkorbesz€lsetes k6zbenjlt €szedbe valanl.ll6flaz ma$/a.. ami ebben segithet. is rrljn mert az is kicsitolyan. sokminden masra Csakigy csineltuk. ..syd veszni. tahni) a tanarakt6l.dehaL pont csak €nnyire va$/unkj6 lejek.-.mondjuk . ha szeretned syorsan. na$/betiisn€l nyomd meg. hory egyszeriien csak veled tOr5drink.. mank6t adunk azt az€rl meg az alig-halad6k is sejthessek. ha ansor besTedpr hal honyvpl is vesz.ftdrebos 4 trtr . Csak Otlet€t. Ett6l pe6ze nehol malackodasnak mindsithetsz bennrinket.. lvli sem a sz6iArak IPA'jeleib6l tanultunk kiejteni. Udv Neked.igazf' kiejt€si'atiras €s f6leg Dem is "jelek". jetenti.hiejtesre utal6 jeleket . hog a rAaLr . (Aztanperszeigen nehezenment..aztan majd 'syekszel mestudni €s be$/akorolni. el€gpdelrseg. .rurtonjurt haszn6ljuk 6ket. ho$/ yq!qj6&! mit is jeleni (a helyesiresi hibil pt. hos. hanem ia fene tudja.m volt q r si. Azt akarjuk mondani. akkor m€giscsak j6k voltunk.tj sz6" jelentas€i.vekni.azt... Bar mindenhol Htsz majd .A l { a g } 5 / o l a n u l o ss z l o s e n j en e g e z t e h e r n e : (S0ll lUordplus.-. a rorl. rh meglerted ezt a kbnyvet. Olyat se nagJon tahlsz majd. veltink ny€lvtanozni s€m igen sik€riilhet (de n€m titkoljuk el pl. aki veiemedik. hog} a FAaLrazL "hiba". Az e$/es leck€k egy€bk€nt nem is Cpnlnek egym6sra.

Meg a magyarok is..... szRunfi noYcll An ..t. nalunkAmerikaban.b6ros ld6zitett tanaroh Waterloo Bridge .a z b u s i n e s s2 S z € Pi s l e n n e S z e p i s . Szavak ingyen rettr J6zsi mii csinal? J...lcphant in my pyiamas A b i z n i s z . l e n n e2 lvlostmindent m€gmagyamzunk.a z b u s i n e s s A b i z n i s z .x .. Es most m6g ezt is megmagyarazzuk. Mar megint Landzsaraz6Vlli Shopping Centre + Bev6sad6kozpont Shopping Centre 2 4 Eev6s6rl6k6zpont ez it! a sz6tanulas helye 9 lcr l2 IJ t4 l5 l6 t6 t 7 ta t9 20 2l 24 zz 26 27 2A 50 JI 32 33 .1zsi2 6n dance-olnek veled..... . Heureka Szavak ingjien .A vizi6 karty6zik Wat€rloo Bidge 2 A saj6t anyjuk se ismerne mjuk Ritka kitnnyii szavak Ritka hOnnyii szavak 2 Kit6lmit tanulhatunk? lvlit lanulhatunk a nagypapanklol? Itit tanulhatunk az amerikas magyarokt6l? Tudod.

k be.: j!':2 Jutalomid€zet.!._--------------s a n w i c ha I spor ".javitsdl pisama!r---------------cigar€t..rt .olate .a kaka6poros dobozstb. pizsama stb. tlogy howan kerirlt a pizsamSmba. nem l6di' totiunk-e-Ilyentargyaklehetnekpl. j6?). Hizd ai azokai a dolgokat a nizon. allre lyek nem szerepeltek ebben a leckab€n._----.o. Ker€ss€l olyan t6rgyakai(ne a na(ysz6tart.Onclephont in mq pyiomos dildnl iij pi-DzgiDcd in Iijn Olvasd el hangosan az angol szavakat. a cisareti6s doboz.) az angolban t6bbes sz6n'ot vonnak nraguk utan. mik is voltak ez€k a konny( sza vak. hogy nem nezel fel a listAra. amib6l ket sz6t mindenkeppen OtrE .de ut6naellen6rizd€s ha kell..zarl nz o . ho$/ nem csapu. amelyeknel ngy gondolod. azt sose logom megtudni. *"k l{lglldiri hh: 19. javitsd kij6ra. 4 Egyik reqgel a pizsamamban lSttem e$/ elefintot. '. amelyekenellen6rizheted. .y isen kompl€x miialkotes fog segiteni neked megjegyezni. de mondd is ki kozbenl ElSszor A hubasanlein szavakat csinaldmeg ngy.m11ttc I sttor ^tr EEPtra IIow trE cor nro nv pyratqAs I'LL |EVER I{ ott/. (Groucho Marx ameriliai hu- a prros szjmn dobok lpl nadrAg. tenyleg €nnyire hasonl'tanak a magyarhoz. bycicl€ z____ cocholakli z l ES. es pip6ld ki azokat..1 elefhant!r---------------.

hol a dzEtitrz? o---------------b€bi dzsrisz film Felteszlink m€g n€hany k€rdest halad6knak. mi ebben a biznisz? '"'.cepper sen hivataros nv€rlhasznirar. hogli rz. mindenkit m€ggy6zhetett arr6l. szaftos.A penz beird be angolul: l. egy angot ember is meserti. raza. totrEy. rogtitn k€t sz6t tanulunk meg.helyenk€nt kicsit szlengeseko. Penztvagy eletetl ' akar pletyka)l---------------4.oz businers Az el5z6lecke (At't DLE?EATT nr pu . hogy legw el6szitr is fel kell €rk€peznnnk. de nen ez a l€nyegvan diaiszleng alvilagiszleng jelenlhetkisbabit is. ahogy szoktuk).t. hogy azert 6h se mondhassak azt. amelyeket tulajdonk€ppen mar tudunk.PArositsd az els6 oszlop magyar szavait a masodih oszlop an' lrd le angolulaz al6hlizott szavakai: EDL hol a 4e!1i? EEU. hogy a BAsv. Ez biztos. Az egyik a Cat€k)film. hogy tudunk. m€g ha 6 kicsit mask€pp irna is.4 Hol toltjnk a vikendet.B 5. v€kony 16teg.llert ha p€ldaul nagy nehezen megtanuuuk azi." lilfl] a film..r' 4 hartya. Vannak olyan "magyar" szavak . melyek azok az angol szavak.z qiEi. nEE rEtrDas BUst\Est szava kkal akartu k kiszurnia szemUket. | 2.b6lev( (akernarancs. No meg m€g e$/ harmadikat is: rrr. vagybirkitrriLst mint a masyrrban.O biznisz. lesfeljebb nem tudjuk.r ** [olmdt -t stb Grlnt. rigy.hettrek bernc s.l6dns.k's tong"r.Az nzlet az itzlet.*t. szrvrk is. amit a fenykApez5g€pbe t€sztnk. a masik az a lilm. Melyik angol igevel csin6lsz p€nzt? toltitd el a h€tv6g6t? forgatsz filmet? I pr. amelyekei ha kimondunk (egyszeriien. * r g . L. JarcE nLir. €s fiataln6ckat..D!Di? szet. Ez lendriletet es bnbizal mat ad.tr.

az€rt m€gis van.nincs is mit ianulni"..-TAxt: Aki lezeti az a . Ezeknekval6jebancsak a kiejtes€tkell mestanulni A kiejt€s€k€ta masoParositsda ma$/aros knllemii dik oszlopban taHlod. foty6P tt 4 RtvEnltirdl jelentese: pa-}. Jodie Foster.0whogy most iz elso oromi'k ulnn olvasd lel haromsTor az Pgesz lisEt a helyes kiejiessel. Angotul n€mcsak magat a tea nevii italt hivjak ieanak.e" a magJiar"a" hang az angolban "4" lesz: az angolban hosszti "i" lesz: a Hasznos ismeretek halad6bbaknakl EAtr4.AxI DnvEflIl itdl..*. onn6n kiejt€snkkel. angolszavakat Iril h { h:i+lEffl ft'{ Ihk. riosv Zrrls((.F^Rx YouR cax' tff€ hi't in kir litl o ttt parkoli. hanem azt a bizonvos d€lutani alkalmai is.il Att6l azonban.o$/asztjak (pontban 6tkor) ok ilvenkor esznek is. pt.' MrEltdrd4 lo la . hozza re. 6frr(r Masik j€lent€se: Parr \Pt.2 O biznisz'crzbusiness Felsorolunkneked olyan angol szavakat.amelyek leirva betiir6l-betiireegyezneka magya al. hogy val6j6ban. amelyek€t ha kieitesz: a maryar .tR FAxtt ban ([dti*] + aut6parkol6) ?ts .oo cDtrEfiE Adunl... Lattad a filmet? Robert De Niro.epter ist cErrENr+ satrD + snaLl sft)tlEs + *"-F [onkii]-V€snl is a beton el€g konkr€t dolog o e h tr vaalsr. csakhogysajna ossz€vissza. amikor elf. Masik hol? Het a c. uuna $/Ujtsd ki azokat a szavakat.ot.ndl rroror grz mhrmdl gtdnl aprc "i- -.a' hangb6l az engolban .. ' .

.zt ielenti holy "cal enn€k alapjenviliisos. hogy melyik angol illetve magyar sz6r6l van sz6.btrtr..yzetet[r. lh!?ll. ha minden sz6! ilyen konnyii renne megtanulni.n6rc szi'rol van sz6.A t rt inkiLbb.hl I!?rdincl MEAUTNC Imininql j4t 4 . Akkor l6ss hozza az isazi ExEaosE-hoz.. PRONUNCIATIOTT TIELP SPELLINO ]YEANINC fulloholl hh'.-) Az . ri (a keu ionni.is lenne.*' ban hl$zdsztirl vannak.ifr "**. meft aztothon (e rdr) kelldolgozniia |lM) .da$ olyan feladat.nosy a zranmcr^zo]b5t {hom!zi-EL."*-*.. ne7.L454/C4 Irj. amelyik magyarul annyit iesz..hosy a hazi ieladatnriarl dd.zene". Segiis€gk€nt flE.mint ez ilt. vagyislankor)abeliteladat. ltt mosl az lesz a leladat Lism€tlesh€Dpen.l+ kiejras. az angol .t.-pltdplJ megadtukaz angolsz6 betiiit Osszekev€rve.:'t | | . . mes a l6bjeg."rkl Term€szetesen helyesen gondoltad.^ rn "/oi..rl Idoklti ldricd Ii'foF fjsdnl Inid-Zinl brhd bru+Eei'd l*.za."a nescinelando dolos P€rsze [h6wii l nil . PROI'JU]'JCIATION HELP lploll$lzi-Uldnl kieit€s SPELLIC Ih..ha n"m rirr ede. mint .. mint azokat.

hogy itt mi a teend6 Aki lusta visszala_ pozni. tegy€k m€g. Ez az ExEnc$Emindazoknak ismer6s. az gondolkozzon. men an€lknl az eg6sz egj/ fakabat se €r.2 '?. Akik m€g nem.. PRONUNCIATIOI'I NELP 5PELLINC MEANINC lhsll Ididi6l kokl Imodd'il Idi-lE(fid ldiftind lblnk! It'litdnl If6rt'ifl lorobldnl hdirh3drl I I . akik az el6z5 oldalt (nem is beszelve az ottani l6bjegyzetr6ll.:j: .. De az se felejtse el kimondani az angolszavakat.Legahbbis onnan kideriil. azok most hipp' otvastsk hopp.Szdpis lenne..

f}t lasd essyet fef j€bb. meri az angotbana rrrrsr ige alap' jelentese "ber€jez". eenn-etnt l'n//rttnenll' a arrrE ldz3.aki mar mindent egy kicsii angolosan mond (ngy.mi€rt--. hogJi "befut6".n 'naSla' nplypsr.ntr. mint a hazalatogat6 amerikai nagJibacsi.A lanyok pedig 'lgj/ismind kedvesek.. udvariast jelent. hogy . zrfl[ii]E' termeszetesen a. a Az 'rf csak annyitjefent. co. mint a p€ld6ban). uq)diw J oEMA.ami az angolbanis kb. Ezenaz oldalon csupa olyan szo szercpel. hogJ. va$/ishotry azonosvele.lvlostviszonl azt is megmondjuk.-6"..rr-rr [ton-fiJ{] o tartarmaz. finis o rnsn [6ris]: azeri jelenti azt. lvlosi pedis l6sy ngy..rt t! . hosztessz o rarrrsr ft6i?ia.lflost mindent rne zunk. ^ rrn E lrnanl ma pedigf€rfit.e @M@ cllelhellmi. co Lalapjelent€se Olvasdfel magadnak t6bbi!. E HJr Ineginl ne n adtuh Ineg a InJgya helye5trJsl 'llcqjJrulispq/ .t4. t'li A repnl6nmindannyiunkat szivesenfogadotta a Itt ng) gondolluh ner rdlul 'negm. mert egy Osszehajloit zsiriefvolt benne.:t zo taftalma mindenkit m&glepett.. a kompjnt€r o cot"nrEn Ilon-PJhdl' conrvnlhn-?Jlltl szt azt j€lenti. hogJ "kisz6mit".- "r"hanf. St]la eo Llg6ll.. jelenti.qyaruld szol 'ncnninsiSaz.Minden magyarazkodas hely€ttaluon itl inkebb egy pelda: a Tatanez€d is rociznak5kjobban.. "c€1".lelemel". A c4. -sel fdezte be a veGenyt a vil6sbajnokEzzel a y Ez a kedves angol q) -rel mindent ki tudszszamolnimindignagyon udvarias. Az . azt nem is kell kUIOn igy mondani.ll kedvest.(A cott*ljrER khat kiszAmit6-) konftn r 4 co rar Ealton-IEhorJ.lift" mellett azt isj€lenti..sJ E rouo"' '.?l: sz6 a hazisazda \a rosr [hdszt]) a n6nemii alakjeb6ljitn. ugyanazt mint a magyarban.

. hogl. amilyet a vitray mes a Friderikusz csinall Ahol nyilvan mindenki szer€ti magat megmutatni. t l n f i l Ep o n t u g y d n a r l j e l e n l i : l a l a l k o T i k . nW hasonI'tanak ewm6sra. hogy a. Iandol+ ziaD [rnd]: int ise. h o s y i n g o i u t a . ' r E f .f i t l d " E ' E z e n h i a M l j . s6 a 'rol. -oltunk Bar a pil6ta csak nagyon k€s6n latta meg a fbldet. hogy az angol sz6nak a v€g€n van egt/ -r Azutan csak arra kell gondolni. .) : .et4trthwrt] o izzad.a m i h o r v e g u l i s partot latnak a sok tenger u6n. ho$/ loldpl er' de mini t6net. hogJimilyen nadrag is a sort. llyen lesz {es ebben a re. sort 4 sroxrs hode]: mindenekel6tt azt kell aszrevenni. c z i s c 5 a h d T r m u . az6n simian O D€lutanegy t KOvid a O -en talalkoztam nj f6nOkkel az -om. Friderikusz mindent megmutatotta A legbizionsagosabb.tEt" . hog! "folddarab". hogy angotul . Ezert azut6n utasitast nem adunk hozzA.h6l: iti p€ldaul arrcl a s6r6l van sz6. ho$ . Lass hozza tbgvest. mint egyik raa I!91a masikra.ldlalho/o ttsszejbvetPl" hclletr. 0 A -r. minl €gy biftok v.. s a u o .keben E l4 rir . how sz6p lehetsz. angolulstof. Kb.s'Shajtott az angol tynk. A biztonsag kedveen elmondjuk.iln'sl:egJre elterjedtebb d . e$/szertim e n c s a h a n n y i t l € s / .gm. hogy ez az oldal ikertestuerc az eltjzij oldalnak. taua. sz\. leveszem a r. Folyik rolam a viz. h a l e n g € r e s / e k .Stor+ (meg)mutat . A j6 meleg szvetterben Pedig tehei azuran izzad' n'.sy nrirr Nrqf Rendhasy a mtlt id5: rsa *r Imit.Csmost mr69ezt is me Talan mondani se kelf. kil6g az Dc. azljetenli. szef a trrE leiifl: merthogy ott biztonsAsban van a P€nzed.. h o s y . Persze.r 6vid . megis van utasit6s. legyen az akkora. pe6ze csak az egyik azok kiiznl az angolszalak kbziil.biztonsagos". amelyeh |rind mind azrjel€ntik.I6Ld" Ez itt €DDen abban az aftelemben. |ftEma l'. ha a D 'ben hagyod a panzt. mindenhi Pmlake/ni foq ez 16. A legmu'i.i{rEazt jelenti magyarul:. CltCXOi: ird be d hianyzo sza\. a kPdvencUnk.etter 4 stJEAtEBl3dddr].ahdl angolul. de okos r. amit6l her6tjuk van mAr "L^ D!'-l . tNa tess€k. is tuti. mrtl.

Hcurdko lvlinden angol sz6 valahany bellib€n kril6nbozik att6l a magyart6t. amit jelent.. melyik magj/ar sz6rol van sz6.) Konnyii kita|alni. amir jelenre nek.it'l r BE"oBrl Nm (AzArt nagyonj6. mesdicsAflinh. rl t5 . Es olvasd fel az angolt hangosan.U$/hogySyakor|as!Forditsd Ie ansolra az aHbbi gyakorolnival6l.l Melyik tobben. melyik kev€sebben. ll 6 harom betilben t€r el a mag. (Az is lehel. amt jelent.el tobb vagy kevesebb b€tii van bennnk.hogy . A kovelkez6 angol szavak 9gy9!19! betiiben t6mek el att6l a magliar sz6r6r.r. Ajobb oldali oszlopba 'rd be. hogy bar Wakran kaptal a fejedhez. ez is mily€n kbnnyii". riasznald a jobb oldali t.j€. (Nem semmi. amit jelent. amjt jelentenek. ilansosan: crorx [s -OiiR] O eavetlen betaiben sem eavezik azzat a magyar sz6\!at.yar sz6t6l. n ELuc En [k -lElidz. ka. de az elm€ny kicsit becsap6s. Jol van.Eiztosante is igy erzed.at.zb€n €s mondd ki 5k€t hangosan: intelliaensminiszter talzulZtzt l .mit j€lent: corne€llofil KOnnyii€kezek a szavak.atAlelt Dol:tikai riDort Dolitikai titden€t S1tl. r4€gis 16 fogsz €rezni.. hogy eggl. mert az is kell a magohshoz.) A kOveikez5 angol szavak &1 betiiben t€rnek el att6l a magyar sz6i6l. hogy hangosan olvastad. azen ett6l meg nem leh€tett minden sz6t mesjesyezni.

E z z e la s / o v a l b 6 d . h o g y P o n r a s k i n h P a d P h t 5flo g s / a n g o l u lt J n u l n i ? u l l l e t ' ve m€g c. hosy sntN. + borotvalko- ll ' ru-'lr6kmrnt] E u'*r-.-ii" az angolb6l el is sin masvarban is csak . ^ '.trfejti'? \ J t 6 t o d . na rem e o-qrn"". .an peldanak oka€rt a mi baretunk.Szovak inggen . keress in.q) hi.uoo* -r -" *lnar'l a" " ***'*r"tsrl!!1:!h"fl! E Lgen s ollasonknzk'szerinlrnkne lesvelskinhead skinhead isneretren LAbjesyzet *r.) ldiizftett ton6rok eq€szen biztosan mindenki hallotla mat azo\at a sza\la\at. hogy ezek a szavak Worsan €s fajdalommentesen k€t angol sz6t tbgnak meqtanitaninektek.. ExFLAfiarnv a magyarezat futball 'Do r+ lab..EE o h€t (eS/ het) f.(Egy€bk€nt a DrcftE lre liikhtd] k6fel6dik.) Teh6t a b5riinket (a m€s e|6 emberi illetve 6llati b6rt) angolul rigji mondjak: er" Az Ne . r. amely€ket itt fog olvasni . n g o n d o l t o h h o g y e z c k d s z a v a h i d o T r t e r l d n a r o h a s e p p e n e T e n a z o l d a l o n f o g n a h l € l r o b b a n n r 'A z l 6 n € n i h ugyanis.sil.b6rfeju" val6ban annak a tordt5sa.b5r'? lliel6tt revagn6d.*. pusztan tudatositanod magadban hogy a .j a EEAI'.. g o n d o l t a dt o l n a . a pul6ver' vagyis inkabb angolul a Pu"ovf. .ov-l-*" vatami b6rtarqyat €s nezd meg (Az "echie" nem angol sz6.rll \+ hnd ovERli egy'h€t ilyen rendes gyereket. grryf. hogv nem. ami arra utal.ll. auLD a aqit ^rEa 4 !6n. ansolul: F'LL ll. 4 v€a (v€qe valamine badibilding BoDr a ksl. '"a bciht l6 *r .sodi\ herdes. mit is csinal az ember eg ilven ruLLovER'rct? il P at).b6riis Tudod-e.. s k a k o n o E s z i j a k o n o \ e k e n r a l a l k o z h a r s /o v a k t a n t e s / n e k masik sz6t.iY. hogy mondod misheppen aTt hogj "b. Talan mert az mar egy ragebbi keletii sz6. ttt. k6bl €$/ masikat. bizonv' 'rhizza a te' Med ke.. apr6 iudnival6kat' r. hogy a b6r val6di. gondolkozz .". fitvmald l€ az ilven hasznos. i t o b b f e l o h a s n i l r s o l m e g h J s z n a l j ai s o h e l D e a t r d r i t h .r Hat.l€.el5b6r" pedig: rer?Dirrt [tr6Bi(l'n]. m.k tanulnod sem k. hogy van az angolul. RALL4labda N^^ + set"l.Ezt a sz6t most nem nondjuk . ii" nalkril. Az etiifeJnnke! (vasyis a homlokunkat) nsi/ hivjak: tgtrt&Dltorli]' A mAr .lE^D lekinhtdll'l€sha az .nat iW valahogv Lassunk most meg j6n.sessr€jt" hasznalunk.em.kik6szitett" b6rt teljesen maskePP mondj6k (nemcsak a skinheadeK): E^mE* l h d i .nrrt <) ember ( I|. hosy .

+] tttY ro1 a EoRsEI lnrj . hogy a aaEpENaz €s mit6l volt a..egy ige is. vagy sem. A rt t. Ielit i€lenl vajon a co{ntivsz6? Milyen Gl Vott6l m6r sarden'partyn? arrc. Mi lehet a ielent€se? a Cl Volt egyszer e$/ c€g.4 'eqyamerihai Tenekar ne\el srrandolo d 6racr tiuk AIj rel! + - u/q [. Ot that) rontos sz6 tanulhat6 meg bel6le. hogy r6n€vkent ugyancsak jelent olyasmit.niitl w aterloo-hid 4 w^IEaLoo lnirdnrgr cidbm] -jEUca. term€szetesen anqolul is iel€nti az iueto @ A..loo iolk Celsiusstb vi dam. 5l@Isd.. mi az angot BRtDcE lhnlzs) jelent€se (azonkivnl. hogy .O uizilo kortgozik I'iddl [v6tdFtu Ez a leladar kifejezetten a legkezd6bbeknek keszUlt. !zi0rl.lvlanapsag szallod6kban vannak boyoh Mit @ ietenr ez a sz6? b) leny lc) segrtcj rcytboilq lar tin Cl szereteda country zenet?Johnny cash.llloterloo Bridge . lla$/ar szavakr6l fog kiderulni benne. igazad volt-e.. a boy-szotgalat. vel d6nttd el. i.. Ezaz "sa tbbbesszan miattvan ill.stand" magyarul kb.@..pult.. Kenny Rogers. angolul azon kivnl. n€pies muzsika. b6d€".:lF l7 ..ha az Cttclatn kifeiez€s€inek.. l& o houz] OBzagomat egy l6€rtl + Egy nap falun 4 A DAr m mE .nd...] [diii indii (Tursenyevl) I RFndlasro nurt idd r. hogy angolul is jelentenek valamit.r? Aondolhl kOzben a PAnft is.14 r. b6d€" . sz'6 O fsmered a "bridzs" nevii kadyajat€kot? Ddntsd el.. annyit tesz. [s. Ellen6rizd.{ri!'r. ahany bet( hianyzik oF DDEiI.) A a^Mn ielentese? valaszokat a kulcsban tahlod. ha nem vagy biztos a dolgodban mondatainak s€gits€gede meg ha6sosabba feladat.c be az rir€sen hagyott helyre a fenti€h kitzul onnan leginkabb hi6nyz6 eUel6nt angol sz6tl lvlindenhol annyi hely van. . hogy "pult.t ni].

+ A berban m€gialalsz WnosE B mts BAE? 4 KiC ez a rud? SED'' on rrrE Bo RD oF Dt*Ecroas.v s26 es€t€ben. 4 Tesyel egy kicit ebb6l a kr€mb6l az aF Yoo'LL rniD tttEn rnE t{f. 4 A pubba menet elmentem az irodaja E n^vE soNDcBEAnn rouR coFEE.. Timbuktuban E) F^ss t'jErEE s Lr. 4 Eenne \tan az igazgat6tan6csban I aLwars watrrxDro BEa rrrtrctp .Az fog tbrt€nni benne. az angolul tuNAcErlr. add ide a s6t I pAssED ttEEoFncE o nv lar tu tdD tud.Ezek koziil kett6 isaz. mi most az angol dr'lbitl sz6jelent€ @k nem igv vatakiregondolhatunk.nidsi'r].. lvlit ielent? Egyben a az e$/ik leg' O B d r a .: magyarut"menedzser'. hosy el?ruljuk neked esi/-egvmagvarsz6r6l.lin: Add ide a teiszint.."i!4 @ eh kbsz6nhei6ek.l€qv szives.csak €ppen halad6sabbaknak.'E + L€gyszi.4 Teryel.g/ kis tejszint a kav€dba hrr sot4E or lltts cnEA on rcufl FAaE. amig t8 rF .egy nem Na vajijon mia leladat? llindketten a . amig 6n IIE trAdiaED mD cottPAtrY voltam. Ez vajon mitjelent? CI b) elmeqv vmi mell€tt legmagliarabb magyar szavunh a Egj/ih anool sz6 is.4 6 irenyitotta a ceget.. es.b6r" masyarul is iitbb mindentjelent. l'.llfoterloo Bridge 2 Ez a le.'. Jelent€sei. Majd pedig ehhez az angol sz6hozmegadunkharom jelen!6st.'Yrat Oo . a lvlindigis rendezd akartam lenni' forditsd le mes ezt a n€hany mondatot angolE: O 6) Crt€l.rt. hogv melvik angol si6hoz van hbze.ke az el6z6 a waEnloo BnDaE mint6jarak€sznli. A helyes megoldast a kOvetkez5 mondatokb6l tudhatod meg A nem l€tez6 jelente' sekkel kiv€telesen nem 'rtunk mondatokat ro ll I t'tafiacED FaD En + Sikerllt megtalalnom wnLE I ntas n lhtsu w. Sikenilt ir6nyitanom a c€g€t. PIE^.

isar.!u'.ttaii. telerizi rir4rfl rir"r-.6t ongjukrc ismerneroiuk otdenaft szavak f O^DnARv woattslo ini. PrEAsE.jt.1..MrcmErlmr4t ^D! r.Jea sza\all.rcd. 8. nftLLEErf ..n keresztularkezhet€tt hozziink A2 eredeti jelent€sr lEjloft' rviL\''tr a lrblgvek .| lmiu-Zloitl Proffssot. [trr9*4 "iimeMit .ta nsn.o.kidoband6) csencsel (azaz cser€berel) valt. Imoddfll [sol]rrrcr63ork. mire mind€nnapos.r' rartt xr liilan!s.lhsrl'r.r. lt'rEf ftrs. r.[tr. alta16nos sitt (szem6t. srr 0ta flLrltflaof' s80t s 0t leit s0tl lo 4. [F0!10'i] ttzstt . Az els6t megcsinaltuk. ldnl lFjli4 diibsla.s"l"k sondolj a masyar .nlt)'n?s E. nf'lLI&E r Polltl's. Em a vdr.0.rrr o bdr. annyira m6s lett a jelent6snk feln5Ltkorukra.fdliiros" sz6ra oK ez 6v6n aluli.'r4 . 7.tF . PoLITEL nEA'rl ' mLll/cALsl'Nr ' ch rE alo CIFFEE.t afiohot. n.0.ldididlt '.mindennaPos 6lialSnos". hogy lasd. t. o.1-t)2c)3-a).crr &'r lflPrtr I'k!r !4.ncia. valtozik.A B I srobriflc 6. hogy . trP. flun mftf onwu L[FE! rutcrltztiicri] 9.mind Er€sv a 2 Br3.x. trffi 4 papn' a inlomiicl6' &rstur 6 nizeu'n. trrsrxfrs s'ur' g. persze bsszekeverv€ Hogy pedig a feladatban l€gJi valami j6 is.rsrxr$.r d nidi6. ato"r.orlr. az angol szavak utan megadtuk a "mank6t".ltiv.ntl lsr9.3. Csakhosy az angol oRDIAeY azt ielenti." |... .:J It . . lltrrtoil o det.nd.itrlonltnEv. Idr-lt(ri{l.EPoar. tfi BudaD6l.lt. tanrrap.htdhotlrcor.0. mig a magyar "megfelel6jerSl" mar csah tudod. wh^sE tus sAR? E o B ' hdpialis i5 HJ 'nno'ncror scqr+q"r 'c'n'Fl tPt sToooi.Pedig a mama bizony kOz6s.irl2'tPrxo o c l. megv6lioztat o . {lad6oins 1113 ilvlnlilnnv! nvelv. prulBluo4 bo-ftszd. 5.lE I xrtlaoE'm lrJteE nE colPrxf tllxLE vts PLtstE lllE t|Ef.0.s.r/iE lhitl Idiftiinql a o Fobidnt.3. a)6s!1s-cl . ajilo G3ii'l' tttEtErrEro|. h0h0r]orctQ dottor. az angol €s a ma$/ar szd is a latinb6l jon. htbmlrr0r..tPir' sftrr t's'.l xr"r'r 4 moden' o.Iinf0FME ffort|. o.iflcr o lltler.0rvor.ta.". A boxrinq eredetileg kerckvolt A magya! szo liin a lengJel.tiriidzl Tafan m6s a mamajuk sem ismerne 6 eze.l... hogy mitjelent A leladat: meghlalni az els6 oszlopban l€v5 angol szavak magt/ar jelentas€t ftogy hol? A harmadik oszlopban en talalod a jelentaseket.llt6fl) 3. sri'ritYal'mltol 4 gviix a [d$'j!z]JUrcr 1.

."'oi n e m i u t n .ytanlolyamra. villamossag! t 2o . Bogozd ki. . a/ tog elvezetni a/ angol s76hor' tld Gr"-"ruir." A csaHd €s a munl(atersak b€irattak eg. mely szavakr6lvan szo lvlelyik angol szavakat tenn€d a kov€tkez5 mondatok forditasaba? ird oda a nrondat Kihoztuk a g€Pet es a hiit6szekr€nyt.i. .a k k o r o h a s d t a s i q a 7 a n g o l s r d \ a h listajat.:r .tt6t biztos beugrik. r Jf'milil mcr. e s z e d b p s T i n o n i m a .0itko kiinnpii szqYok Parositsd az alabbi magyar €s angol szavakat A koz€ps6 nres oszlopba ird be a maqtdr sz6 eq\ ideoenes hangTasl szinonimijdt. 6s alaposan osszekeverttik a betiliket. hogytbrtenelmettanuloh 6 jaj. villamossag./Yrlnd-sl{l a olvaJd'IEfFansosan haromsz6t (Haromszor') A lenti szavak koziil kivalasztottunk harom nehezebbet.- Az az 6tletem tamadt.nlDatlkhsl rorr [ir-Dlrrl hiii6szekreny Er-€.'E cr'l liht-nkriil sep rr'r.

hallgass a ftledre tlihetetlen. mi volt a magyarjelent€s I r k " d r dl F a z a n q o l s T a v . es olvasd v€gig hansosan dz dngol szrvakdl ld6zd rPl maqadban.f. Nehogy sz6tart hasznalj.rorltildtl F LAcDh lrdszl P'. k a l .. a s o l v a s d \ a g i g a m a $ / a r s r a l a h a t l e d d h o z T r m i n d i g hansosan az angol megfel€16t. kapiiany hasi6ly c. de sikernlni fog. eYn|lOnUiS: forditsd l€ ezeket a ford'dsra a lehetd legalaPosabban el6k€szitett helvhataroz6s sz€rkezeleket: paciensa palotaban kapitanya Mv€hazban pit6taa kastelyban rN mE.Oitko kiinnqii szovolt 2 Vannak szavak.star szavahat..rlit'1 prpa ca''Ilrlil PAnEftrlttistjftil "".ltiifrl ttogy miart kezd6clott minden sz6 . amik mask€pp ritka kbnnyiiek.'uE pil6ta .i: *t 2l .pavel itletve "k1val? A nyelv losikaja' Olvasd fel hangosan a ket oszlop sz6Parjait Tahard Ie a m..rsnr lkdsroll canAnlt. Ez€khez m€g "idegenes hangz6sn szinonima" sem kellValaszd ki a masodik oszlop szavai koztil az els5 oszloPban szerepl6 hagvar szd angol m€gfelel6jet €s k6sd Ossze 6ket. mint az el5z6 lecke ritha kOnnyii sza_ vai.

Remeljrik tisztdban vagy azzal. e l l i r e a s z . jcq/zcttilzct Ez€n hivj6h a pici szamit6g€Pekel noiebooknak. 4 m e n t .tlt'6t6!11 cne.@uro ki$tes .Az €n dance_olneh ve' l€. legnawobb . OTIEAT' giiili'sdla nagv. a I \ | J s / a m i t 6 g e P e h h . ha erv€nyesiteniakarsz egy parancsoi aj6. .. r v a h da s k e t e s d a / a l h a t m r l h o g j m e g h e r dezd.. teljesen isaza van: rort c prhi' . srro szeit: a tcniszm€rkdzesek hat menelb6l6116 esys€Se Ket vagv harom (vagv ak6r t't) ilyenb6l all egl/ m€rk5z€s. ami kbz€pcsat6r' Val6ban: cf.lesinkabb atvitt €rtelemben tt" l$ijt. t.flE E|EBED rEE /root[hicnldrd tiD] + ael€pett a szobiba' di' . Tn t A dolog lenylpgahhot mlikddrh igazin.szikla". i l l . afioc. (AngoltanArokt6t nem itlik k€rdez6sk6dnil) A kovetkez6 sorok Pusztan ellenctr z€sre l(elihogy szolgalianak men lehet. hoqv melYihnek a l e n t e s € th e l l € n em e q h e r d e z n r : eovolvan baratodt6l. hosi/ ezt is iudta e a barrrtod. Zeneftionga'k szavail egy zenesz ill. gi4l6r. + iit€s.. hogy milyen hincsel 616 nl6dszen adtunh a liczedb'l 22 i.llitGilmit tonulhotunk? 26l Olvasdfel a kovetkezdt'z a tioEsoo. leck€t. amin most dolgozom l"lcgint hagyjul( Ez val6ban igaz. hagyjuh: E rtf. Sportbaratok szavai. <' k6szlet. hJ megketdezPd oluh U$ho$ ro>r ne ol l \ l s c r o ! a b b l u n e m i r d h i e g ] . l e m e / i a l s 7 o .aki naqYzener4ionqo: eav masik baratodt6l.E rff biztos a -centerhez" van kbze. As nem a megfelel6 ill€t6l k'rdezed m€9. i r v e e l m e n t i a z a d o t t d o k u m e n t u m o t V a l 6 b a n :s r v f . olyan. . . (kerd6s." c.aki naqvsponbarAti i d l r o l a b .m i n l a a h i l i r o r o n y t e s z e A m u g y l e d a l / ' l p c r o n .. A rocn sz6 egy6bk€nt azt is jel€nti: .A tlo6soox alapielentese azonbanr notesz. Ir^aD ltidl ' hemenj neher' A Foc iLl talosziniil€s egJsz€rnen a Rocfi \enere utal amivel kapcsolatban lesd .rrrsrarc hriiidvl hitszl srrhrdl sr vEler6ivl 6kei aszerint. r r l o d r o l . vagyis egJforma dolgoh b6l6116 esyiiites. Amn$/: 58. t'"meny ro. m e g m e n r ' . A sEr oF cLAssf:slis ttt gli!r?]a poh6rkaszlet."c. x ocfi our4 k\it. itt: s'kerszam. a set or roou[tllz] . rosszuloldottad meg a fenti coponositast.r. troEBoo t az olyan Pici szamit6g6p. mint ez. + szerszemk€szlet.tlnE 4 ho- vnrird] corrFt)ER wtzaADot\eavai (llon-PJtildr 4 szg'pes varazsl6' ahimindenre kePcs)l J p r o g r J n ' t r r ' r is z ' l magr r \/( rhentyii lemi dolog. ami anyagtalan. hogy az illet6 rosszul tudja vagv ne adj' lsien. 4 betap.). ^^t . E rER €zt kell bettni. egyiitt€s legiobb szemai. na$/obb. vagyis rtrr' Val6ban.

l 4 tosa\ PE]VAE ftURSE \FRIVAE tuorE + vid6ki. akkor mosl tegynk f€ke a nagypapAi. akkor nagyon miivelt nagl/papad van Ez perze nem jelenti azt.tUlittonulhotunko nogtfttoP6nkt6l? €s Ha te olyan mezlistava$/.rLlstiAt d hny) wDEsaRowD ll. told FAL-. de sebaj mi6n ne hasznalnenk 5ket. nsnfuiritl talaj.J lrEEmltj9. el6g oreg. amire a na$/papa vAlaszul azt mondta: beeDitetlen varosi telek laloqates. n$iltdl ' metro fbldalatti) owrd L vtstrslonm^Llo-fudl c hivatalos) ':a it . hogy van m€g neked nagi/papad. hogymitjelent€nek ezek a szavak: ladj gyorsanmegkerdezni tla mindet tudta.^oon sEErolls arst^s tc. hogy angolul is tud. ha a nawPaPid szg!q!! " oldtiitiql4 iviiszrt) n at"t u^. itt kiss6 1€sz6hs) PiDeld hi. €s tanuljunk ansolul lsmer5s szavak kOvei keznek. PArositsdaz angolt €s a mawart cousltlkvinl rttselhlgzl r?asr hicd n6ver apo16nd.EftEf. oNosi ellen6rz€s k6rhazban No. hiszen ezek a sza\lak az 6ntivi6gban lesinkabb n€metbcil vagv franciab6l joitek 6r hozzank. akkor szat6l€. ha esyszer hasz' ird oda a kihaS/olt helyre azt a sz6t.

Ugye milyen €rdekes szavak? 24 t* . hogy tijnSdj el hosszasan az D^cLDs (I\tilrl4 Sasok) egvlittes toEZ You c fi cHEcr . mesiavit.. hogv valahi azt mondja: . vagy azt. !a$/ hotelba €rkezCskor). \TEI| coar DoEsr'r nr Yoa [d& ldt drziinl €rzed. 4kijelentkezik (leginkabb a hotelb6l. ha ilyencket mon' "Becseklottam a rept6ren. tnl na$/ok voltak a svabbo Sarak. ahova el6z6leg cttEcxED n Kiv64juk. .ez fix.'[tir'r]4 csaPat. hosy hajrixalo zsel€"rrr [it] o fit. hogy ez a nap illik r6d. Kitsd 6ssze. I-eoiobban timben szeretek dolqozni. becsekkol (leginkabb a rePt€ren a gepre.ez aix". csoport . amilyenn€ a n Es's cLae6an var6zsolnak -j6 kitz€rzet el€venseg alkalmassag. Bany6sszuk ki ewUtt.) lta r:rgli rad szab6k. Kicsekkoltam a hotelb6l. rxlib4: Nagyon hasznos sz6. Xicsekkoltam a hotelb6l. akkor aznap reggel olyan kis fit vagv r .ellen6riz. hosy . akkor oh ell€n6riznek minket. lcs. Ivlagi/arul. Legiobban timben szeretek dolgozni. te meg tew€l egy traP€zt ameue. mi megism€teliiik a mondatokat. caecn [csak]..kn'l + bejelentkezik.. . men tll na ovok voltak a svabboaaraklvleqfixoltatomaz 6ram. olvasd is f€l 6ketl altalAnos orvosi ellen612es EAt"woffilttntiill 'rr. lgenis. how ienyleg tanulhass is €zekb6l a dum6kb6l." lvlinden rovid mondat egy-egt/ kincsesbanya. lessuk a rarb6t. kispajtasokl E16' szdr is. €s egJi pipat amell€. ill. cnEcr. EISre! D€ forditsuk komolyra ezt a sz6t A nrmint angol ige aztje fitju] o ez leniil illik valakire. szAmenak sz6r.. fix6l Ez ab' b6l is 6tszik. 16 van szabva.ge de Ki(sehkolhatsT elsos€mmehetsz hnn0{orlirlo [u k neslliuthliu .. olvan his fit vaqvoh ma reqqel. CLtcta6n: htald meg az angol szavakjelentes€t. . kijel€nlkeztink a hotelb6l. Ezt mea l€ k€Unehem G€[holni. me''. hogy ez a naP a te mereted.nrr' au| voa ca1 trEvEfrLEAVE cAltrcfrN^ . rendbehoz. amit sze rinted n6 mond. hogy m€g amerik6s magt/arnak sem hell lenni ahhoz. amit f€rfiBecsekkoltam a repteren. Ezt m€g le keu nekem csekkolni. ellenSrzes". llegfixoltatom az 6mm Olyan kis fit va$/ok ma reggel. hogy semmit. Sz6val.lUlittonulhotunk oz 6mcrik6smo orokt'61? Ne mondd.{as [rrfinF] "oc Er EA ltolitinl MomEr flxanoil ditt lk-Sz sitt'l tnlzott kot6d€s az anyAhoz /#{tcltruPlc"t+l L>er 6rav6.rogzit. alapvel6en azt jel€nti. n€h6ny sz6t tanulhatunh r6leg. lvlikor bejelentkezirnk a r€pteren. how ezt a naPot a kabat nem a t€ m€reted. hosy .

etjnk a caladot az aut6ba. n6lunkOmsrik6bon.s" E a '. szivesen besz€li az anyanyelvet is.l?@4dis a2t jelenti. de legilkibb.Vtsn e\nk meg B€lrit a vikenden! Dlvihetjnk neki azt az EBcln.n kb. zzr jelenti h. azt6n haits.*"*" 'ia"E."oo Az aM a e&ntub./rc!r ftnldl]Dzs6 t6llink Em€rikib6t. 6e.in ird be a dbEzatba az ansot szavakat..*j "-"d.snk sroijsszctareteKb. hogJ a .. (A kiejt€st megint a kulcsban adtuk meg.F cK.. valamint folyamatosan programot keszit a csat6d . mi nsyse hasznriljuk. van egy-k€t 6rdekes labjegyzet is. A kiejt6st a kulcsban adtuk meg. llilyen sz€p is az.sszor' A triikk itt csk annyi. eb€d l'lost jbn az igazi feladai iti alant.sz€r a szoveget. D€lre oda€njnk. azut. orcssox a vend€gprofesszor 4 ebcdjegy oorE .mcrrolhatunk. m€g kbnnyebb lenne a feladat..ounsr csak semmi Olvasd el meg egl.n l.<Mar szdrzi jer€. hogy . €s hoz igazi relfijhal6s rag6gumit m€g ilyen csodakat. mert ha ideirnank. a B€la isienien fdz. amikor neqion .ebed".Uncle Joe nemGak hogy perfekt inslis.r. *t !5 . llint egy igazi . hogy az ot sz6 koznl melyjk m€lyik kirejez€shez iartozik.Iudod.c agmeteg't6t..) o turistaosztaly(repnr6n) na|| . mefthogy ez m€g €sak a bemelegit€s volt. Tatald meg. €s ird is be 6ket. akar ott is z..{y "n" igy az €s€sz kifcjezes sz6 szei[t "litqnto pro{..

:f .:.{.!".*r :ni-:i:i!:..1:zi.r."{ ^:'2x^ : i.u*.iff ii ^:i' :"..: f ':... "l]''..H:1: . 'il7iti-s.iy.a..#.':i.n'" "'.x^: :'.ttctt timL amis^ib6^k^ a koffek titaszL jelentenek az aHbbi ansol szavah magyarur' Most mar egyszerii lesz beirni..ri YY ] U"Xl+J"fi"" ii:i.!...i".":::r4wi!6r:!J)x!/: jiif 2i!.#:i:iti.:..i' Zilf i s!..'3ii?'f.:. .i..!x'!tr"'.'T2!"W ::!::'.z .. TX?.!f i!|"".:": ?]..kikn€k eirenek.'#.{ : 1"..il^"i"i'Jlilii'.::it titliY:.'Jy.'. hogy mit lvlindigmondd ki 6ket.:.:. .n Md"tatnc hos)/ nem is 'sin.t azut..ii:dt["H:y]ti Gah €gy hiGit mastjel€ntenek Tal'ld meg ket az aliibbiak helYett hasznal a D€szero: .:rv.:il I: iir:::'.::.'.t kcpet eg n?s doboz a/ :.i. i cs i! !.&7' : y.de z nnn be h.:F#"i:'.".-?:... :. i:ti.t. ..i"?iiT.ok az olda_ ^..'r[a]:..:1 n:.ff i.:"i".uitk#i:i.'. r'. i"i: :i:.t:"+:1 I "'.SSX:'i:E: .Ek::!::.#:::: .i7i"X'"*.:: "x*: iwii.i! kattoat.l"ln..:::.liil{iJ-1..i .. az seg't: !6 rts .: : :" "'b...')3Y. ezen elk6vetnekn€ha furcsahibakat ma$/arul Olyanhibakatazonban'amik il.Uorokis.::.k .i i#".

df. ho$/ EE?vtwa visszaad. crfernf 6 i. srr o srar. hhl6da o . Mikor szoktal hazaiOnni a munkLbol? K€rlek. ho$/ ^E?ufty [ri-ORtl] angolrrl azr jelenti "visszat€r. o 26.c. rrlc.pll' o .l6yrs. [hn!s]. visszav'sz (pl.5z.rpE.rrmt'r[tu|i3d] 2s.o.eket a k6ny4arba). o. la.la rr& hlaidoi*all. k6n)4'.E o !0n.!e i! ti! !aiil6l. snprrr[Eo sgryatt at'I. hosy Ey BEmEtoF posrLiqn-llR. b|rtotyrm. !6L n$ita 4 rrcrrrE. otl 19. 0.latit6nt d rrprrfi. corrEcro t0ly!3.lc:fan*6pudg6lsl!! sorDo ldn6r.laly e crtnE.6r6r e c. crrrrf 4 yitt.rct0r Na$/on val6szinii.crEf nlN 4 lollc6Ia'a\ mn$ rftur 4 Itilrotl ldlddds !z .cor'f 4 lokon. t lud viiraldrl.arcno-rrrB[i-[El(tril rrurBrct. bgnl6ry. 0.rr. t0llaia o ao&ttErt. elrllr0nocatg + nEatrrcnt o o . visszat6r€s".nkatdolgol o.flf. noly. I{cian3o prrErr.li6a.3rltuturt 6!rl.yrJ. rras!o hanls. Eunlati|E. K€t ret':ri€qyet k€rek Pekinqbe.pttiita .yrrrmiorEr$rrlviztgpo-[&rdi.r.pcrna . akkor ilyenkor felr€mlik neki. frrrrr 4 ialal. . ahonnan eflndult. ffirxra 4 $cElraryek. Irnili. htl6rill6nt. r!r.lntr.tof6nyt6ledg6pluiskaldolrotj. ldar o rffr.Szovokinggen.Fusrlc4dirayag.ild t6sdl reruai n' nont! LIi-IORN ior|''dll tu i . WdEarE foa usaArly RE rr&trraon wone FTEASE EErvNr ttD Er KEys. csrldd. lii-aidll 4 rxrreE tar#mIrn.oni!. !o ul!u!. o rdnr.lt lams owcl rllrndn6: 25. It! bMgilj. tl.Er. rt6cn r [i-UKhi[. rrflhrl].0. . dr6 4 uhw 4 larya\ BEPE4 nesild€tcl. Nem €ppen k6lt6i k€rd€sek:vajon mitjetent az. 4 w4 galol' 4 ztrtcE 23.l.lEld. 4 nveg) BETNA8TE/ a+RE UElu ronrer['i-ORNdbdun0nri-T0R[dtdl ('on rrr hrdtd f Keresd ki a k€t mondat forditasat a iobb oldalon. rja valaki tud ansolul. ldiel. n.tror. Mert vissza is akart t€rni oda. rivar.gl0l0l6 i: zt .tonue o e.rorxrxr 4 midernalo6.firr o {poldnd.rBrrrl 6tlat. crrm 4 tdyins. t i. rorcrf. 0 Io. o.ro litogalis zl.. riiid (4 k€dves WoaDPLIEolvas6) vett mer rettrje$/et hfivos 6szi hajnalon ked€tyesen tepusztutt vaslt6llomason. kilabi. akkor azt is tudja. usr[ri?it]. add vissza a kulcsaimat./a. ho$/ mind€n DEAE woBDEuE nE DEa lln $dlt s.'rf. yri[0{tt f 20. raxfrrf.rt .Lhncldi PrcrreE!t lP*idr. yillanGsiig. Ha na$/on j6l tud angotut. o. t rrdE 3zeri. crfrfirp o .rll. 4 MIat nta.rFhor.0'.

crl'ilrpEm . ha tudod.'cftd-eYuszt redukil cirrrElki-E Il + alkot rErPf.amikor inviGl valakil valahova Pipald ki az ahbbi jelen!6sen magyarosabb hanszAsn szavak k6zUl azokat.:l* . Kcsit nehezebb sz6. van m€g n€S/.ryrrE lin-VArfl invital o trE r.t 28 ./cs Ii-CYUM+ csttkkent Ha j6l ment ez a f€ladat.tl a szeDaftl szives. ne hnzz al:l a . akkor te nem az a fajta va$/.ttl. csak olvasd 4 vahszt. akinek e$/'k6t idegen sz6t6l inaba szall a bebrsaga . J6zsi mit csinal amiKor: a lenti lisuban is felism€rniv€lsz.. tisztel vKt ellmeqhiv vkit vhova Az ahbbi angol szavak ktzul jel6ld meg azokat. ha €rted J6ai mit csinal.Usztel ssPrR TDk riiditl o elvahszt l'lost meg miirr hald el es ird be. amelyeknek a jelentes€n ezek utan c/cfl tr lkd-tjll a kreal /rffPtcrlds?-PtKfl a resDekt6l sEF Ea/Ekz. . el6nvbenr€szesit I'lost meg mar hald el 6s ird be- elfosad + d el6nybenr€sz€sit+. Az alAbbiak hitziil iel6ld ne hrizzala semmit.rvnE lin-V^lll4 meqhiv seD.Jr6zsi csin6l? mit ll'izd a|a. amelyeket a fenti listaban is felism€mi v€lsz.n$/ho$/ S/eriinh tovabb. Hnzd al6.

amelyeket a fenti listaban is relismerni v€lsz.h a a z t m o n d i a : Pipald ki az alebbi jelent6sen ma$/arosabb hangz5sUszavak kitzril azokat.fr o atmoszf6ra atttosmEEE4 laskbr s z i v e s . l€qk6r 6llaDot id6szak k6tt6 Az ahbbi angol szavak kbznljelbld meg azokat.lgj/how S/eriink tov6bb. amelyeknek ajelent€s€n ezek ut6n m€g megle.I6zsi 2 f i u z d d l a . J6zsi miKil beszel.| Most meg m6r hald €l €s ird legkor4 o tla j6l ment ez a leladat..rnarPrE rlrtno!. akkor te nem az a fajia vagy.a. van m€g ne$/. kicsit neh€zebb tlizd aE. lvlostmeg mar hald el €s ird be haszhiiLljuk ebben az arte Masyalban -kondicio" a szot cak riahiLn ll A.n e h u z z a b s e m m i t . Az al6bbiak kbzriljelold meg azokat. amelyeknek a jelent€s€n ezek utan . akinek e$/'ket idegen sz6t6l in6ba szall a b5to6aga . ** It . h d l u d o d . ha azi mondia: a f€nb list6ban is felismerniv€lsz.zdm6Lsik jelentc* "feltcter". rrrclrlii-It(l d attah ne hizz ala semmit. codDmo 4 allaDol'. m i r o l b e s z e lJ o z s i . ha tudod.

de csak akkor. g sREAttlb'ii. ha nem megy. tvisztelni. nincs kedv€ €qyet r6kazni velem?" l6b6l. amit egy dobos kezzelrT O ".b"jlonl.E net\ [hP diin]. pbrgetik.ellnslE | . ha az ember mindazt tudja hbbal. habn €s f6leg utcan: I Allit6lagolyan.I ttri^ n. meg ilyenek.' 'qr.. Mihitzben bOng€szed az a16bbi lisi6t. l'ti az.lrJ hq]l. llert' hogy a rrp[t4]azt isj€lenti. n a . mint a r6kanget€s: Vasal! cip6sarok as cip6orr de ez m€g nem el€g. ujjal az asztalon. tanitja. hogy milyen m(velt vagy az€rt tanc'iig. 6s ritgtbn el is siitod.. Aki iudja.M. amikor Cppen visszautasitod a t6ncra val6 felk€rest. ha '". Sz6val az elet mar meaint nem ilven k6lt6i. nem mindenki tud. Pr6bald meg elk€pzetni azt a sziluaci6t. mint annyi mast. naha 4eg el is rinsatjak: csak amolyan kilengcisen:a [icsit Osszetort benyomast iesz a dolog. rokendrolozni. csinalja. "D"jslen a rrP csapot jelent magyarul!" . forgatjAk. r6kaiiget6s .. Leh€t hason. lenget ["t'pl rp.xmor fokrdio! srr.€n donced-oln6k ueled. meg sztep-cipSvel). ho$/ "csaptanc"? semmi. i i o n u i .. ha tudnal br€k€lni. Sebaj. hogy angolul ezt nem is rD-Fnek hhjah.mondod.milyen j6 lenne.Persze.t"1 d"' 'jrt7| i\ nr?qtu. E ^ ssturek! sNM. A legjobb. hogy . ezzelsz€mbencsip6juk€trolyamaiosan stb. A csajokat itt rendesen dobaljak. aki nem. MI to ** . hogy mitjelentenek ezek az angolszavak magl/arul Tudod. MoM\ lbiiihbdl.j .r6B bdingl Most p€dis ird be a 6ncok ansol n€v€t a megfelel6 h€lyre tanc kozb€n.. t i t r i k . villogtasd az angol tudasodat.: n€ha leguggolnatr csavarjak. A Hncosok nem €rnek egymashoz teRerik. hanen r p DA .az a v'cces. I'lostant6l u$/anis tudni logod. ha mar e$/ kicit beszalsz angolul.ll Rocr AdD RoLLlfiNdttoll y'sr lhisdl ringat€s gorget lepAs.a k i n e m h i s z i . u* u*. ha ezt is magyaritotta vof na valaki.lgy valahogy k€Pzelemi -Mondia kedvesem.r rcn'lhJqro J n'!n ??je 6Mr^ MoH.iopog" dobol" (pl. lep . hoS/ van ez.yben Persze ne felejtsd el min€lanqolosabban t o r .

akiknek minden vicc nj: a .Azotais csorog.).a jazztrombiHsokkoron6zatlan kiratya. (Ja. hogy szinte sz€Syelljrik elSransatni.) forgat.8€ipeljiik Jninden meqoldrs meovan. Traa norgat6 asszony.hogyNeil kereszinewel€s ugyanezzel csal'tdn€vvel masik ir 1969-ben a e$/ leszauta tloldon. az ttitet j6. ezert e optuk.. val6ban lobb generaci6t biiv6lt mAr meg €s €1.kar.A titbbin€l nincs csalas. van hi tudod-e hlalni. hogy az alant kitvetkez6szemalyekkicsodak?ird is be r6gton a kihawott helyekre. n€p haA l6b6l megbuktatia 1945-its az valasz6sokon. enekes-M€gannyitel6rulunk.l Terjnnk azonbanvisszaa lopkodashoz. hires besz€d€ben es k6nnyek)igerthonfiiarsainak.fordit.pontosanezen az aron nyertemeg a haborit egySztelin6s egj. fordul a (a meqoldashoz itt haqyd el a sz6v€qi -rr-t) biztos a dologban. sla s. (Enaz Amerikaintnalszoktamlesz6llni..E k6ik iuL i6ihn . + eoa6sn biit1. 6s a masodik azi.Koosevelt n€vai irral €gJintt. az Er6skari n€v€nek az els6 fele jelenti azt. hogyv€gre kiDih€nhesse maq6t.litndzsa" ansolulsurrd F4id. /.er6s"! A Tin6val is lesz e$/ kis galiba.a.(Vi$/azat. Ha maas€m n€rd meq a hulcsot Ezutan ird be az angol szavakat az nres helyekre. hogy . tlarans nr raldltatel a telefont.hogy szeseny Vilmos(+ Williamliliiol) nev€i mar annyiszor teford'tottak.jg€ret€hez a tartva maget. hogy . Er6skarn Lajos.. igy azutanWilliam Shakespeare-Ktl sz6.:F tl .) TemplomdombiUt ki lg4o-ben eg. van €W masodik kulc is mnrt d Rendhasyo ido: s. az njszrirottek De kedv€€rt. kit roppant fant6ziad'isan "rocknagymamanak" hivnak.tl6r megint londzsorozr6 Uili Az a helyzet. briteknek.. de ott is segitilnk.E.

. ami Low n caL. Keserii.tr. aminek marete van.lvl€g szamzstbItalokr6l:€des.akik lementek.0r.sszetevoh 14 .arketnek" elhaladsz legalebb egy_k€t stal" [sol] (4 lizlet.vehr6l..per.mermintvalamineka snlva: tjarsz' atism€telhet€d az Ebbena m6dszerben a szuper..ShoppingCentre4 Beu6s6rl6kiizpont 3z|di'4 llolng E Amit taHn mar n6latok is brg] fogJ t egy s op4n BA. biztoseltalilod €!ryszer inhabb Dr6balqasd.v"meret": | va$/ aD neked sflA|/-lcrn6ll. ahol J hdialol J sz6val. ha nem eried. mi az' hog.af.l'. syr-o"".. €s olvasd le r6ta.li'i* '< @ lgivan irva az olyan bef6ttre.a masikata konzervekkbzott keresd ) t1 {E K€ress vafamit.''r/rf. mi a kiilbnbseg a rcor."ar['lcdn (5) se]6:Jj az aNcLE aEn3ekhez.>et[goting €s sAtalj l€ a koz€rtbe (a srrEi. a r. * @ Keress valamil.'?F4il0r'ii*itl) hivnak Utkdzben nasv val6szin(s€gsel .HoSvmondjakazl ansotul'ho$/ 'rizs"?/ oda €s a2t.a'lltrdl'] meret( bugvi/als6 kell? lid?s])? h.''FAsiDllicqqsnl 2s a ro'Aro PA'D Ih-N 6ltlsnl (Az koza'ti.[4EDrun[nidi6n] .. amiben f€lsargabarackok vannak.nem keu agg6dnod.x" .rnrasll6it'l. ho$/ stoa anr i r F q i i l i s o o n t o s . syumot6te6krol:majd.V i s z o n le S / n y e l t l d n u l o n d h g e n h J s / n o s helyre igyekezz sno4rncolni tsfloP?tlc 4 bevisad6\t.".. ll-es vagyLes.6xn.) E Keress olyan tem6keket.hogv "srilv". olyan hiztanasi sTerekig a bugy'kon 6t minden hapharo J.4c.de az€ri--- tt {F .L s a h n e m m a g y a r . bolt) el6tt Ezekre a nvelvmuvel6k osszes tiltakoz5sa ellen€re .Tnts [in-oRldi0nt4r (cukor' liszi stb ) osszesalaDanvaqot !a$/ fonros igehet ho$/ mivel mil csiniili ha angoltanulo irrraszitesiutasilsorrrOl: akhor se olvasd el magyarul' akkor ezeket mindig ansotul ktlvesd.egyiketa tisztalkod6szerek. a"iZii."""ti"r. amikre az van 'rva r. ho$/ valami draga' "nvugati" helv_ re knldrink v6sarolni. hogy €zentnl ha a kozAnben te: n€hanvtipp.m6r nelunk is gyakran az van kiiwa.rkilj horbe dd-diqdddig dmrq ( F e l d a i n h a z P g y s z e r ud u v a i a s z r e K u npm tudsz vdlasrotni ar dtabbi k6td€sehrc haEcli kozertbSl szArmaznak .rk fos srolni.heszeleleh.mindPngvumoks nevil rotatrbol sTinte d/ Konzerveh. m' van rairvaa szaPPanra: @ Deritsd ki.s. hoglt "keverd es sUsd"? I zblds€gek? l'li szepet tudsz meg leolvasni roluk? ' t m@ HoSi/mondjak azt angolul.ogJt ucErlitl)t I @ Mia kbzits benntik? {J @ N€zdmes. esetlegxL€s (trnr. vagt/iss-es. r. hogvmilv€n term€k€kr6lmit tanulhatsz eierret a szavaxat. rhih megsemmenleh lP a ho/enbe derzen illetveazoknak.

).) tD@ LegelSszbr is: CoLA LtaEr. aD ToorEpAsE a fog'trAm.l/fogk€f€t. olaj a @ r&cE[djs'] a rizs. milyen az. (lvlegne fel€dkezz a mindennapi olvasgadsr6l. n . Va$/ ezzel m€S nem arultuk el.rlhifl t Qo rs so. nvfij] ban).tolr[eif].naLFAn flout t -fct. test6pol6kat is.]d ropog6s zolds€gek.Shopping Cenlre 2 Bev6r6rl6kiizpont s. ezt magyarul nem is tudjuk m6sk€nt k€rni a boltban. ho$/ mi a kiilOnbs€g hdztiik? lnkabb keress eg. O@ t/E arrlvritl + snly. " VaSy haiaroz6k€nt: "A kAP tril alacsonyan van 4 ttr Low EMEEAru*E li' trnld. hogy vAlaszolhas son a k€rdaseinkre. l'li ropog abban? (merihogy nent egyszeruen a csoki.ovjelent€se: halk.T'pikus kinai izkombinaci6.!dP].l. akkor a . + ttrrcrrlnrl v6jt] n€tt6 s y. dietasabb valtozatok. keverset. lO .dit ltd sidtl €des ts savanyLi.. /Ytrr Gratul6lunk. E Szintdn a tejterm€kek. iusfrird5l(€t.. €s nezd meg.Jutalmut eS/ igazi nemz€tkbzi sz6: .hab" sz6val e16bb utobb talSlkozni fogsz. aki soha az €letben nem fog lemenni a koz€rtbe.dsitibil. nem tudjuk. a joghurtoknal is. olvasd hi a habfnrd6ket. hosy visszaknldd nektink a kbnyv arat. hogy a "k6nny(" (4 zratt sz6t bigqyesztik a term€k neven€k v€g€re. gyakorlas16l!) . amikor egy csokohd€ra van ratr'/a az.r. @ .zrazt jelenti: tE An'cor nAr. (A sorszamok az el6z5 lecke k€rdeseke vonatkoznak. ill€tve: m€ly. hogy ctusPr. K6stold nreg. ^ EALvEs^ '.:l:: t3 . ami alacsony hal6riatartalmi. De "alacsony fal" a.Logikusnak tiiniktitbbes szena A z. Ihif w i htrdijd f'fii] o Sz6znak a fele otv€n. skEEr attD sonl. szr lsztdd m€skever. Nyelvileg ez tgl/ jelentkezik. ho$/ az TDor#mi€soda. Nyilvan tudod: ezek a kal6riaszesenyebb. hogy te az a fajta vagy. cntsFy vEaErAansldszliv. fete . tia hansr6l van s26.nitd o f€l6ra. csak igy. Ez esetben a m6dszer percze jelent5sen veszit a hat€konysag6' b6l (ideje. xzr[ifdlil6] 4 f€l kil6. ptcrvRErs flm Lowldriikeft i.!flir lil Isopins Ez a lecke csak akkor €w€nyes.sdr].zEhrijda n€ret. ha egeszen biztos vagy abban.) Utols6 k€rd€sre a valasz: Pt. Puha. olyasmit keress. ftwant pasE a s(ritett pamdicsom. Ugyan'W pl.ni ldl. A . csak ePPen ember"alacsony h6m€rs€klet"a re nem lehei hasznalni.rttrt P[t. Ujabban mar szinte mind€n lidit6italnah van zratr v'tltozata. Ha erdekel a t€ma. o siit (zsirban ill. naLr or Ihif. igy hivjek a szappant angolul.. tidit6k kozOtt €rd€mes k€r€sg€ln€d.otlMrzlddl].vEsltitiliit\iv.s. @ Ezt litod. Amlgy Lot!rcnyles azt jelenii alacsony.lll€tve akkor. ha mar visszajott€l a k6zeib6l tlasd SttoPPllc Calm) €s valaszoltal a k€rd€sehre. Nem valetlen.

0rr. eissratarrom6lis*edrv{qds!a.Cz itt o sz6tonul6shelye. 6 ha6ns . nem neve senkineh.ri ellddnl lr{dlu.. e z e k e t i s k i k e l l h a s z n ' i l n i s z 6 i a n u l a s r a . Taleld meg hozzajuk az ansol nevet. o < 6th. ho$/ a szer hat6anyagai (no meg a fogkefe) q!!I!! a fosazai es a szaj minden zeg€t (rE{crr[ia] o eler vmit). l Po^lcE.. s a k o l y a n k o r . p e d ' g a z t m e s s z e n e m m i n d i g k e l l h a s z n a l n i .vrlihiF] + mindig). n.r ..nr ldfll.''' Icr. . A "Kodak Color cold" a legjobb. lukrr ldrlok l6 ill..Reach" valamivel pontosabb nev egj/ szajapol6 k€szitmenynek. med azzal kapcsolaiban tuti nem mernl fel. Van kozilik p€ldaul egy krilaudsen pontatlan. sulrE. 30. T€le van velrlk az €letnnk.tazz meg egypar sz'nes ceruzat is ez rigyben.H o g y c olyankor mindig Always t kell e hasznalni.l. 6s kerekits valamif€le ideol6gi6t ana. . hogy mi€rt ngy hivjak az illet6 term€ket.nr cruralu ksorcsil].szin".l''.E donh trr [il].. corrk6ldl + arany. NHDAxoS.Ir6n0rE limsrtongl.l6so snflr lsdDnql. a c€g alapil6ja sok mindent feltalalt. lbrll 31 0. BnE tulnof. ) P l i n tm i n d e n i .\ (7r'fbJ pJholjula De c/ 1'i seqil+g i5eqJb I 14 . Akkor mar a . l. ru'r templomc. aztjelenti: . ahol az amerikaj angolban nincs lcoLoua coLoE).ll Itrjml. fogkel€nek. az .t 4 Eei6s!611..o. plmi4. rolg.Ahvays" iniimbeiet neve. ahogy. az izl€s kerd€se (.!lrttlordultaral. rej Tcjnt Oalamb zovelhtl q61 wasn atrDGofurs. Alancol s0fl€ndtel: ryrt.kodak" nem jelent semmit. A cozor[kdi'r]. 00 4 lllosda5nenj 'tuLrf Wrf 4 lelil.ceorge Eastman. l->lresre'{^e' robb.az nar stimmel.&r lb. o.rwAylniv$11 uE D a|D sEoaLDERFlh. .. Nyilvan arm c6loznak.'td MrL'. tobbek k6z6tt ezt a sz6t is. ami azt j e l e n t i . Csodilatos dolsok a markanevek.. DovE Galamb. Roctttt . de ez a markanevekben affele min5segjelz5 is. hogy a sz6 fetid€zze ^ fenykepez6gep kattanasa!.m i n d i g " ... A brit angolban van egy "u" ott. hogy megfizetiek 6 r t e . (lli el5szor is csak a Bambit emlitenenk.r* .r 3r. It rrt . ill. l.'. Leforditotiunk nehAny ismert markanevet magyarm.d. o. Az ho$/ .t'.mvlssnvallhal6 iiv0set a 27...2'".0. Az lehetett az alapotlei. o lyrsfl .

. AY6gYEnglish Mondd meg Vilmosnak. Nobel es Ersai Broadway mire tanit egy n€v.(HUn[t] r..l word Poiaio 4 krumpli Itl van a koton Antihuki Teach tiungarian Kecsk€s huK Zsebhuki LeheL€gy kicsivel hosszabb? To be Frank.:8 . Egy sznks6ges anekdota J6 37 JA 58 39 40 40 4l 42 42 43 45 46 47 4a 49 50 5l 52 !5 ..l word Pr6bahuki Hukik ig€knek I minute ... mcmonrRfogns tluki tluki 2 I minute I word I minute ..

Litv6ny stb. Ered' meny: €bben a sok kbnlaben mind6sszesen e$/etlen hasznalhat6 m6dszert varial' nak. vagy mia szosz.: 36 . bedobunk egy felest. hogj/ az ismeretlent valami ismer6shbz kell k6tni (hangzas.dil4 iditieras .tE ADMRAL. f€lmondatot.d] a itsszead. ami kell. Amire felakasztjuk a sz6t. hog.y "asszocialunk".Yosrqrrx. ami felidezi az ansol sz6jelent€s€t (pl.r 0 Rendh. vasyis lusta) ez a E A keti6b6l otyan mondatot.) jegyezdmesl csiribi-€siribe:ezeketgyorsan ll Kod Iqg lenni.ijor di.lii a nynt) Percze mi is tudjuk. (RABBnl.alapj'in) Innen az elnevez€s: huki-m6dszer. merthogy rootrlhuk]o kamp6. vagy kepet csinalunk. a rest lepihent)Gl elStte.rrlruNitl4pih€n). Az is olyan. Az a litka..z. A huki-m6dszei. P€ldak (a mi asszoc'aci6inkkal): t. vagyis k€pz€letiinket meger6ltetve az €ls6 €sznnkbe 6tl5 sz6i megcipjUk €s az ismeretlenhez kOtjrik. 4 ftosztiliill k6rhaz ^ r"EEI^(la ftrd 'nolt idri . hogy sok-sok ily€n kOnyv van Sondoltuk majd j6l bsszelopkodjuk magunknak. Ez€rt irtuk.z.rrn iii-&tdd o csodat too: admnais Csodalom az admimlist. IO Valasztunk (asszoci6lunk) hozza egy ismert magyar sz6t (rest. lijiid. (roofogl o k6d) @ 6!d neked ez a k6lyttk? (rrDlidl + kolyoh) Gt A nyuszi€lkapia a r4hbit. hogy val6jaban mindenki ismeri. Tehat: tl v€ssznk az nj ansolsz6t (/qr. kozben €s utana lemegynnk az Alfaba 6s huk. (V€gtere is hukrm6dszernek hivjak.gy6 .Hatalmas lendrileitel vetettrik bele magunkat a mem6rieval kapcsolatos (mnemotechnikai) csoda'm6dsz€rek tanulmaryozasaba. 2 'rfl [hi]a nt 3 . \ledel vihar a lav6rban -'d6jaras a vederb€n A k6vetkez6 szavakhoz t€ asszocialj valamijdt: I {DD[. (I aDnnE . Azt tudtuk.Eoor. hogy nem minden angol sz6ban van benne riigt6n eW magyar is.ditidl) 2 wE^mEalr.

/Y." llinlla oss/"horcjhapocs l p?s'[p0d] kikitro o a sEKfirlciid) ins (itt musz6j el6rulni a sajat verzi6nkat.3dlor"nd"s . pur es nomou. tla m e g v a n n a k .r: Sesztenye v N e m r l e q ' l e t i n d a d a v o h . 37 :t . akik gesztenyet esz nek. how azokon mutassuk be a m6dszer barmirekeppess€val6sag6t. llutatkozz be szepen te is: N€ntileg vagyok. A \ e n d e q q e s z t e n t e t e \ z i h .{/rrl[d'tlli].. Az nr a k6vetk€zd szavakat mondta: /y tttlvlondhatott volna nehezebb€k€t is. lvlindketten v€nd€gek vagyunh. H d r a m i d ka h a d s e r p q b p n . la(^srk. I Mi nehezebb roolr-lnival6t adunk neked. nog} az el6z6 l€€k€ben bevez€tett rin.mert annyiraszap) Eoo l sbrt.Nincsenek. ha nem hinnad azt. hogy h€tszer hangosan felolvasd es koncentralj. ho$/ mas) Bemutatkozas: N€mileg Z. hogy mondjon neklink hArom sz6t. ha mindj6rt az ingem€riisl sbrti huki-mondat: a . De te egyszer csak felkialtasz: SOrt. nemileg |too. a tied lehet. Lissuk.folytasd (n€ leP6dj meg majd az utols6 nrond:ton. lsa. gzt be is bizonyiqjuh..tterdl valakit. A te dolgod csak az..m € l y e d j e l b e n n n k . . fta. h 5 romszor mondd ki 6ket hanqosan 6s kon€€rtezz.(linkl tinta ff'[!!] + hamu Elkezdiink neked egt/ mes6t . az a miasszo€i6ci6nk az rstsz6hoz. haramia Eoor.hrdseres . ha nindjaf az ingemert isl Ped'g t!'dhatniid./-lniin). ielh€rtinh a n€z. szakauas umt. Tal6lj a meqje$/z€st seg't6 asszoci6ci6kat (k€ozett6FitasokaU a kovetkez6 szavakhoz.. mondjuk azt a hossztihajn.huki m6dszern€k" ha6raivannak.Melinda vagyoh.nav ttoox.Huki2 Szerebenk.

olvasd fet ha' romszorhansosan(haj6l ejted ki a tusr-t. hanemazt. !eglllomris I . ['|n{dd] a egy sz6 nyelvtanul6k angol .' " " rlikor mondta az angolul kitiin6en beszeb Dorothy Parker amerikai tr6.lnnvdrd] g$' 5r5 lYit gondolsz.on vtcDvEnsa.8 38 . hogy "szorgalmas".vagyforditva. l{€g f6l perc..Na. ha meghaljak): A arrv nem aztjelenti. A szavakatkorszerdenmindig nondatban kell tanulni. jegyezdmeg: most.lminute-luord + [m nin] a egyperc. ezt Ailen: a BUsllglazr jelenti.UcKltttl) ajapan p€nze$/s6g 2) rENf).larka. hogy "szorgalmas". Kurvaelfoslaltvasyok. 4 esztergatokmany.) rucxtncBUsr. leginkabbne hasznaljuk. how "elfoglalt"./5v-t [tii] az El6szoris: a "buzi" sz6t. ltt €g. Tippeld meg.:i.. melyik angol sz6t lehetj6l megjegJieznia kbvetkez6 mondatb6l? okorrel fordulhatel6. hogJ "I'|tl szavainkkal. ametyr6la tehetsegesebb meg szokt6kje$/ezni. lvlinek? + ratp€iccs lt€iD€s Cncncatcxtcn iz I ffi.bus7€l rulca/.ymondat.lorgalag. nem baj.'(Sajat fliihi! tio. (4 Ptaladt I I sacotlDsli-lhdn sr.kdnir] tizenegy masodp€rc) egyj6 hnacsra: holnap elalvAsel6tt !9 gondolj erre.lvlertmagukaz €rinlettek a .meleg" sz6t fogadjakel. marhatarja t) c.| urord lvu ninn]a esy perc.tl 5) occrls[d-(oR] at nurlr*l I minute. mitjelent meg a rrsyaz alabbiakkbznl? forqalmas .

. sqor.lsEmetra irtad be.taka' ird b€ a naptaradba 16".. haromszorihansosfelolvasast srmor. hogy .Ezeketegyszeriien €rttink haromszori hangosf€lolvasast 6'i. ajt6 Akkor majd hiderlil. as a Pt.. ho$/.n€vet€sben ki . (lukkold (mert: flajj magasra kismadar) a zoot'm€lle azt irtad be.Xii. rendhagy6 ise.oorld6i a aitd ird be a napbradba mostanhozk6t h6tr€.veikez6 k€i furcsa mondatot: ln6Ol ttZO6Xtelr l| Fl6jj magasra kismadar! @ Lukkold meg. ki az). haromszor' 5ket egvmasutan Tanuldis meg a mondalokat. mondatot azert is €rdemes megiegyezni.hogy melyik m6dszervolt hat€konyabb Pn6en finmDottxel! olvasdel a kovetkez6k€t furcsamondatot.o.r/yrDl lbl nln]+ takaro.P16bohuki K6rdes.[idrd] o madar.Akkor majd kidertil. szall. hogi/ "r€pill". hogl/melyik m6dszervolt hat6konvabb. ersz€nv 16.Mnlt idejai alakjai: t(/isa t tstlbiE t]) @ run#lFRr] + ofdottad meg a feladatotakkor. . 3t *3 . ha a suesr our LAuenG mell€ a?t ilrad be.sz6ll" h6romszor'A meg. ll Nevei6sben bbrsztki. nZz. .€rsz€ny. pokr6c t6r mostanhozket h6ire. hogy:"nevet€sben ki. hogy.sti a |6. ha a rLr me e az! irtad b€.. sttorlsttl. mert akkor azt sem fel€jted el. @ Hol van a porsz€nyem? llire kov€tkeztetsz !e mindebb6l? (Az idev6g6 lE nnsr our t tueana ftdr?t iut lifi'{l a .Olvasdfel A kovetkez6k6t sz6t nem bonyoliijuk Ezekete$/szeriienmagold be Ezenszint€n 6rtnnk. kj az! llire kbvetheztetsz !e mindebb6l? 'rd be. o rLYItql+/ @ Zl.. magold be Ezalattszinien A kbvetkez6kat sz6t nem bonyolitjuk. hogli mit kirnnyebb megtanulni: rOvid magyar mondatokat vagy €gy sz6listSt? Pr6bald kil "lvasd el a ka. Helyesen p€nztarca"O azt tbr hogy .Olvasdfel 6ket egymrasut6n rrymtlt ideje rendha$/6:rrEa Fn"NIEi.[ul] o Hefyesenoldottad meg a feladatotakkor.n€2" €s . madar... Tanuld is meg a mondatokat.

. hosy hangosanleirod ide 6ket. Megnan-fiindaz 6t ise? Akkor most csinald azt. majd nehanyszor klilitn a megjesj/zend6 sz6t. hogt/m€gbukik.l. €s ker€ss valami vidamabbatTemetni enbsi dolog. lminutc-lruord + llcnminit] egy perc. Tehernij6tte'n c€z6ri.nen dicerni (Shakespeare Julius C. Dzekr€gondoltal?(PipAId azt a mondatot.amelyettbbb€-kevesbe eltorzitottformeban a mondatban is lelismerhetsz.Hukikig6knek ebben a feladatban nagyon r6vid mawar mondatokai olvashatsz. ^zu\An bpozz. lu piijrhi'i] not xlt 40 .Nagton izgalmas.d" * *.esar. mint a j6polak-. amelyben nem ismerhet€dfet az angol ig€t.ayorsan olvasd fel negyszer (aterz€ssel) a kitvetkez6 mondatot. I uld -'e! h ' . E Rendhaqy. F€l.s '.amelyikr€pontosaneml€kezt€ll) ki tlozd a brinset! tsezartak klozetba. as l \ b z b e nr m o n d a t r ai s g o n d o l s z .?f. \ih 'Sr4i az. lii hmtu hd ehdr.. De senlmik€ppen nem j6 sok id6t tblteni veuk.tmft id6: 8.. [v vdd]oeWsz6 A rosszkedvii mondatok ugyanolyan k6nnyen megj€$/ezhet6k.cqrclclo io'o\ber. Kovetema fal6t.. elarulja annak jelent€s€t. E R-.^g.rc.y" t. z FoLLow I$t6) 4 .d *. h.A nagyon rOvid mondalok utan egy angol ige kovetkezik. (&. Majd nindj6rt mes€rt€d a peldab6l. E . Med.el i5lehel vilogri i.h6l). Hozda bringatl Fel. AezAdak Kozetba. lll:2) pM. a felvette a puttonyat.r. MMnlha. A mondatnak az a r€sz€ p€dig. a F€lvettea puttony6t. hogy mesbukik. *lttl Ateri e/r irl ki' knn.d\../Ya ltdnsl FAILIAIE / crasalu6ll a eutton ltt r.dl-q.

38.Pototo d krumpli [po-ri. aki folyton a t6v6 el6tt kuporog..tl 4l . PUtrr a letvBzlnhatdl. o.l . @ a Gt couc| poram liuci p0-TElt6l esy otyan krumplirejii alak.0.forrcr 4 l&el. tfl 4 ctmlstukit. 3) occlfi 40. €s fel se kel a Kanapar6l. Az ilyeneket t€nyl€g igy nevezik.Jrdl Most hArom lehet5s€get is kapsz. hogy a cimben sz€rePl6 angol es magvar sz6t meg_ O Jegyezd meg a PorArpremek p6tetel. crrrf d {bsldr.

szpiker'.e b b d l t a l a n l e h e t n e m e s a t i r n i : A szp6kok spekel€s kozben besz6lnek.yar "beszel" sz6ra. hogy "szpics".eptr r(b. ha kital6lod. (Ha a kotonhoz k6tbm a corrDr-t. hallod? I g e n . a s4Ecnl. hogy 'el5ad6" vawis. akkor elati konnyii dolog l€nne megieq/ezni. meg hogy "szpics". Plert mi van. ha co. gumi6vszer a coftDo Ik]^dlirl A Longman ertelmez6 s266r szerint a co|:mtrkenyelmes v'selet.qicsl pedig a maga a besz6d. akkor tal6n megmarad. hogl/ magya' rut is mondunk n€ha olyat.t.y"szpiker. lvlegadan mifele p€ldamondat lenne az. amit besz€d kbzben mond. Nrqlon he it 42 . hogy angolul stEAj{ERllj:liliil azt jelentj. kenyelmesen heg' jegyezhetsz. ahkor snthetjtik. ePil aadasd rendhagy6 ige. Azt k€rdezi egyik szP6k a masik szp6kt6l.az ewik els5 mondat. szp6k 6n? Talan. fejezetben rizik6s lenne arra hivatkoznunk. hosy "nem b€sz€lek angotut". valyis I Ddt'r sEAx frorrrtl{j d0nt inflh] .. A Ld@ar Daf. va$/ olyat. azt viszont nem jelenti.. ho$/ mit v6laszol erre a mrisik szpok.r haszfilok.yDo.maS/ar ember sp€kel€s kozben nem Ugyanigy a Szavak Ingyen c. amit meg kell lanitanunkA. aki besz€l la ^PEAIi.lill peldaul. Pr6b6ld meg igy: hogy a corrDl k€ny€lmesebbl tlidd el.persze meglehet6s€n n€gativisztikus hozza esb6l . ha minden nyelvi l€lem€nyiinket bedobjuk sem fos hasonl'tani a mas.Mrr d cMxt aY.@trt.koton koton. akkor vesril m€Sis sikenil megjegyezned a stEAt{-sFor{E-sr4tct*t..Pedig. sPottE lcrl6k" A spEAt< sem lehet rendes too. hosy . mikozben €ppen azt teszi. itt k€t sz6t is gyoBan. on szp6k. amit egy angoltanul6 igl/ekszik 6sszerakni mag6nak az az. lassan meg mi is kifogyunk az otletekb6l. s.mondja. ha te nem mondasz ilyet. akarom mondani.r'okat adni. hany sz6. Raadasul.us an najdnem mindis . tal6n m€g leginkabb a "spehellre. De sajna a rendhaw6 atakiaira lsPorE. ha mondanal olyat. tlmm?) Ontihuki Lassan. hog. hogy .t6li'nl) Csak olyan f€ligazsagokat mondhatunk.g ( corroYlkot6n] 4 pamut) tla sikernl e$/ alkalmas mondatot Wartani. hogyl SzP6k a falon. €s az l5oo-b6l hatra van meg n€.

PFnaka m'rn ideje isEM 43 ii. mtnollit.sr. O ugliebertud ansolul. Ez itt eqti mirlt id€jn mondat. coonbFkuhhantotr'! Cttcl|aift ird b€ ansolul.TasE nrEteszh.mert magyarul (+ K6stoldmega t€sztat!).how: TasE mEp sra.lilij d0 4 lgen. hogt/: as'E[r'i3d] a netr.) he' lyett OFE* a koffer IhE COOI{ PUf EE EEAD EOUW ME DOAR (4 di Idd Dut hd nund diid Bekukkanrort kut hir a szaiacs.Icoch Hungorion (zDrcrra hnit) hrn-Oirion] [ii?s Iogyan tan'thatnankmeg egy angolnakn€h6nysz€p ma$/ar sz6t? llondjuh azokat.ljJ.Itiicddtt az €let.' lerverr. neno.lddl 4 offDrhhll a a coolrlkut] megk6stol hall (+ rendhagv6 milt id6k) felaj6nl s?ak6's sokkal e$/szerubb lleg kell 5t gy5znunkarr6l. l{s?tl sokkaljobban hangzik. Ahefy€tt. ttf. jq DrD roa EEAErEE Ewe ldid [i dd'Bir] (+ Hallottad a hit?) hetyeLr DrD vou EEARLrE hir? lYEe I EEARDmE nij.blntn t4ilk F?l (+ Ajanlj fel esy korrert.- . hallottam a hirt ) [ir] oFEB ^ sancAsE. hogy konny( dolgalesz. de szerenc+le.tehat tudja.

hosj/ ha elolvasod ezt a k6vetkez6 herom mondatot 6s mindegJiik ut6n mesnezed a rajzot.6s O A ErcH c nElhesliill elkapjak. kdrl. cu.€xain3 lull odameqy €s idehoz d' tl. .lletskdr lluki Fogadjunk. o.lhagr6 mnll id6: ciw.:ll 44 . I Ren. D A crrcrE orrc Ih.'Elni' tlalatt mesjegyz€l na$/ ansolsz6tl vkK: tr>i $ elmenneh. Lr"{.! kajkl B A c'ers car('kstkaj[]€rjeneznek.

bmad6s P E''s.rrc . A f€niiek leszn€k a sz6tanul6s rootr:jaink.iaszroi.RIASZT6K HIVJA DOD6T.b.< 'Trotzthhod tN SnEDrsE?'7 l4i a . hoS/ q/alogatkelShely. N (+ tea) es a sm[ez!n] (+ nap(ocska) szavakat.-r AT A nELIRAT: CSALADTERVEZOS TiATS6 BEJARATOII 5) Y cAl'I.|o[hsg] a za€sk6.. lo) sltALL AD: 6 .o. mondd.oo. caLL DoD6.. rl) Itr!^f E I3 t ? o l'li az.Az a l€nyege. m a r i d e e S J r o g a t o st e A ( tZ t n 1 1 t ' s $ n a r r o u c a l t x / te zsebpCnznek?l 3l WrLtr Is . hogj/ zebra.lERaEzESt 7) BorRANy . [. .lvcE e szemijveg" sv€duf? 4) srctj g .|5AAI <' A?ROfl|KDET6S. hogy sznlet€sszabAlyozAs? viglazz! A do@ ewabkent az a ryelv.{Z oscAR-DiJ ATADASIIINNEPSEqEn wEr E rcaR r so . t5ska PlAMnGllL^ingta @Nezes + cr.. FA'.Zsebhuki tbr€kedne16.rsqesE [gfisri4 szemriveg o rrx"i lbdErl sznlet€s a ForsorYrra hi?dnin0l m€rgez€s cr. amire Ii szokiel harapnil 45 :ll . €lelem)es a co /roLlor-lmLl P szabea PocnErltotttl zseh + mvcr. kercsztez).lli) F penz).clhnsl nyervE . ..lbhdl . ... say zERnActassr\c. aziaLn lhlsr](+ atk€|.UsE frEAR ElvfKA. D... Most a kiha$/ott helyeke ird be a olvasd fel az 'ii szavakatl iobb oldali listab6l oda ill6 szavakat.dijl (+ anya)./frhoedi a nyomas o EDEsn' rltr0f.nap- .IE^vE lUO o) .Lvlhnli) la 6atad).. a Nem lehet ket anyanyelv€ az embernek. oRA Ditta?4 ltliert olyan magas a v€myomasod. Dzta hukit mindenki hasznaua an€lknl. hosy kirejez€iten hogy egy trrorr I rl (4 'smert) sz6ra lmint ttoosia) akasztunk egy (d sz6t.a r€tl.e"lij-!iRt1l r+.rois lyoz).r. t"ornEnfu.'E /r' [h{d](+ s/ivr.r' s. mestanuland6 rahn a kezd6k is ismerik a onEylr. A halad6bbaknak ismer6s rehet a .osst\a d'woL anacrrl'-lEn a roham.'Dllill (+ 6tel. + tle mondd.dl'idiny(l teljesenij). na$/i? 8) Catr c E lravE ^ szivrcnama? DonJ saY 9) ?a Lehetmacskeknak .9Ztridnl gyalogos ird be a szavakat! l) OtvE ttE a ?t . scAtyDAL Ar oscAK oERE IoNy + 6TEL|. l3l-l3a9.

honnan is olyan ismer6s.EAa tenizoltuk. Nem fontos lerajzolni 6ket. ho$/ minden sz6t fogsz ismerni. A fenti lista minden szavahoz hozz6rakunk egi/ betiit l$/ persze egy masik sz6t kapunk.safliik angolban. o. €s m€g a plusz bet( is.ov. hj|] a oraj .oElhtl4 szerelen minden valamireva!6 ralra relvan 'nr'a.DIAI'lr'll a a veg. a m i b e n m i n d a k € t s z 6 b e n n e v a n . hogt/ mAr f€jb6l is tudd 6ket.lehet egy kicsivel hosszobb? Itt a.. hogy E^ . rnjva Mostjitn a var6zslai. [bojl] forral + ozolE [gkv] hesziyutr rErlrirlahonny w 6 I I d J O ds mis esy jolakony mesje€yz€s a. mi mit k€pzeltunk el. A t6bbi a Te dolgod. mint a rajzk€szsege TR ffi. elej6n roppant eS/szeriinek t(nik minden.{ lbi ]a usat . vagyis talalj ki k€p€ket a iobbiekhez. sz6r resi'rkibb 'nnjd mnrdiqrbbb. condolj az amerikai film€k veg€re ott mindig az van: r'hE E.) Mivel pedig ez igy van. [m!nd] (mes)javit o ro. el€g elk6pzelni. arovrt az i' 46 .a n n 6 l j o b b ) .vasv€. De hogy lehet ezeket megies/ezni? Az €mber gyorsan alkot e g y k € p e t m a g a b a n( m i n 6 l b i z a r r a b b .rr'[dnn] + dob (amit a dobos u0 a rrr. i'nigyen. [rnd]a valaminek a v6ge. valami feladatot hell adjunk rlondd ki ahat sz6t.s sz''nbnn h.. Az ember k€pzetete altalaban bizarrabb. (Az6n eml€kezte!5nek itt_ott odairtuk. mert az els6 listar6l majdnem tuti. pontosan annyiszor. Annal. -"16 atn[ttr] atnlnn) rr.

ttErldnfiiitl.azzalis szolsalhatunkSrE EAss. U$/anrisy.lkatl k9|r nkir rsrl o Frank 6szinte vott hozzank. mint ahogy a ma$/ar.sot! mE FLooR. Ilark. nizesd kia szramladaLBill. N€ massz fel a szildafalm..lv6" n6v is jelent valamit (angoluI azr jelenri: DRu. Ies/ek. ha a La lvlanche'csatoma(angol* nft EncLtsECDAtviEL o$ri'l] fel6l kozel't0nkkomppal. majd segits€giikket parosltsd az alattuk tal6lhat6 angol €s magyar szavakatVan egy folt a dzsekid€n. di/dd hiff ovinomiir{s r c@CszirCs lf Erted-e a v'ccei: To sE fk K. Ha €rted. Ne perelj be. jel curla. rri lni'r& {t l.vE . I wouLDEAVE mes ke ene ve](lztalnom. van neh5ny olyan szimpatikus angol keresztn€v. Legyel6szinte.S dddi !r 0nii {6rl + l.akkor mit ielent a neE MAanlid ide: 4 Gl Nasyon hires: IhE wnnE Cuns or DovEnldi' lditu0rdirdd Dover leh€r szjK6i.Tobe Fronk. nyom. IrtF co| p nr EAsa. 47 :l* .Ibil rl p6jdii o Bill nem fizene K a szemht. !.Mi a kril6nbs€S ket mondat kozoti: Sr-€ a ttAssuEDrrf co|tpAFr.ott a padl6n..wDStE lrd ide a mondatokar maqvalul: a' tl. Ezt riji htjuk meg er6szitr Angliab6l. az€rt van zarojelbenr.El nuz kd ide.rARr. amelyikjelent is vatamit. rarrxleokl szamla folt.o crrAd^E nr Mrc.ED mE cotttr^ny. tew€l ide egy pipat: n @ Vajon mi mas/arul a c^slg. Cliff.llnit|I? niddooo hnlihil o Sue beperelte a ceger lhatyt was rnAm m us. ct rFrcLtMsED uF mE cLtFF. "< O tfa zr?Fhdi azr jelenri "aulogumi". I woarD rL. M|E 4 ^av). ltttRtt's EEr uFr DtBLa l . ldiiigli! Gt Ehhezmar eS/ kicsi! kell tudni angolul. rrank. de ez most mellekes. Olvasd el az ahbbi mondatokai.lark laba koszos nyomot ha$..IItillt$Jnd lii uifl 4 cliff fermaszott a s^nen..t suElrzitl n n'rlni*l stttlbill szikla (mint szildafal) na mar sziv€sebbentanulszangol mondatokat. Sue. BILL DrD"t'rpAr t tE BrLL.. [0 bi ft!r'[ {i {{d hn h ei!' dt!irij inl (?v BE 4 itt hogy .

es h6nyadi]K dii a Flasr pxtaltt1d fiittl? tla flEA*rll. o Tu or.ha halad6nakminds0lsz.. akkor mit ielent a ffianr DtsEAsE? + nu u *r*n^ + ". EE LAwnEI'tcr BEuEvEs Is aftctvt mL .t szimo|j]| MY Doa ltAnmn c tl .ert dolqohhot korni. A cuEszdYldrstcson] (erd€s.a otfiErln|dldl4 (4 rnya.i6rv€nvben" l'|aqvarul/ vlltd0nnldl \nootur rAmEEaa-L CllCX6ft ird be a hianyz6angol szavakat: \enyne|.6*l a sziv.a^h16.ffi usyan lenyks najdnem pariDa lo) de a tdr li n€n ve$zd hanen'0er)"hobbv-l ** 40 . 6 felette all a tbr I)l egl DoEs LE fltEB . vaiosriniilegseglrsdsn€lhul is 6rted mn jelentenehd kovelas kezSk(ird be a kihagliotthelyrea magyarmegfelel6k€L olvasd fel titbbszora tanu- a Itt most gyakorolhatod fenti szavakat.nlhanl+ €s.'.llobel 6s t6rsoi mir iqyekezzunk hogya tanulniva16l ro tqyik vesszSparipank o*or'o'a55'tr16ttiSotzlt.Mi lehet masyarrta BoRMeQrEsno lbi@g!4@l? testt. a '.L az "ad6rlnl. a kn ltirl a nyer. akkor ki te:netaz aDt6Lvezet6 ELtsEAnD lhrzbdnd] f€rj) melletti wln nnt'li]? rlesen szoronqo /"onrs.avakat tanulhatsz(amelyeke!aztan mar senki nem v€het el tSled) valaszoli a k6vetkez5k€rd€s€kre: tla a rmd 4 dii.l 2) A b6r n€rr? .Jnkf€rJ€ n. akkor vaion milyen a PRmMMna biidit'it'q1 p6lYAzat. akkora courrlkilni] szamolnil4itjelent miel6tt fellovik a raket6t? her vaiona cotblDolr\ Jkiud&ml.a .*"" o esa.csak a . n" a uw + rbfleny.F-luiil + feleses. i.i Lawrence azt hiszi. "kt "r a a.akkor pedig meg tovitbbi s.n.m v€r szerinti aPank..l) Kantor kuiyam tud vislazar. gy6z.

Brooduoq - mire tonft egg ndu...
Tisztamazli, hogy A musical€kvilaga...lvlindenKismen ezt az utcanevel Broadway. ezt ismeri mind€nki, mert szinte nincs meg egy utcan€v,amit ilyen hasznoslenne ismerni.Leforditva: Szeles'it. mar meg 's jegj/ezted Aao/,lhiidl a sz6les,,/r/!6il a nt. honnyii, esyszeru, Merthosy: Kar lenne itt abbaharyni. Hodvmi lehet meo rrortaT anqolbana ttlr/en klvtil? a H6i, valakineka vafla ro s o!,LDExs'|ls6lha)1,mosolya{o srrlFltznillt.BtoaD teher tehet a .//Jnelhxnll(a usras) is, a nvealatl (a toly6). tu amerikai ansolbanBxoAD ami p€dig a bril angolbanzara [0ql (a hossz'i).Erdekes,hogy egyik sem talelta €1, hogy "iavol", pedigtok e$/€rt€lmu--. Ennyit a EnoaDrd, es mosl t€rjnnk al a r/{',_re. Mije van egli Utnak?Hat p€ldAul:irenya. Ugy van, eltalaltam.A war azt is ieLanri "irAny". Ez mar csak az€rt is fontos, mert nemilegk6vetkezikbel6le,hogy: 'IEts war, pra sE.ldietElliu]a Err€ tess€k. izii'.n Irtsr'r mAr wAy.Itt ldtijl a Nem arra van. i'l Dolt? co rflAr wAy.Ihi! 96 vijl + Ne menj arra. azt nem kell knlbn megtanulnod a magyarkifeiez€st,hogy: "Uton_ Megvalami: ugye gondolnod,akkor, amikor m6don"?tla n€m, akkorj6, mert i$/ el6g erre a kifejezesre a rrvsz6t tanulod,€s maris tudni fogod, hory a ,/rvazi isjel€nti, hogv "m6d". Ez iSJt de hogvanro' els6 halEsra tal6n nem tfinik valami nagyonhasznosnak, Sondolkozz: at Salmaznad magyarulazt, ho$/: "ezen a m6don" Ugyengli, hogJi igv"? No, ez a sz6t nem is lanyeg. Beh6ny p€lda mindj6rt meggy5zarr6l, hogy enn€l hasznosabb tanulhatnalmeg ma este.
Hogl/ csinaltad?

Igv.
Ne csinaldtgyl

noul DrDYovDon? ltir dilir lit tt'l Tr s wa/. Iditztiil il Don'r Don mAr ML ldontdiddr,il

Ugye. milvpn hasznos voll ludni, hog.yBroadway?

AzCft a tdbbes szim, med kat lijLllunkvan A2, ho$/ "balvall-, a2 nal eE/es szamban lenne

sildd

49

.:iF

Van egy QUARLLIN nevri tejfrjis elleni Woqyszer. trr5l kitnnvri meqieqvezni. hoqv d Ha nem rudb; i-"w *r if,." cul.lrrcLlhonll aa jelenti: -veszekedes. '.rr.r.",ir.'.8 gyogyszer akkor viszont a "veszekszik, veszekedes" 4 qu REEDr6ljesyezd meg a lvlivel igen hasznos mindig mondaiban tanulni a szavakat, itt e$/ peldamondat, amib6lj6l kidenil a o./rf,ff jelent€se; eaAnnDL tE "s ?EszEnszn wszEt{EDEs'. (ra{rElifif o jelent. P€tdamordart rIErN rbAns 'rEratn'.) Forditsd le a kov€tkez5 mondatot ma$/affar (,r6rrclrrlncdein] + S/6gyszer) nEDrdnE MEAns 'erOavszDR'. r.

Kivahszlottunkk€t angolsz6t, amir6l ngy ereztnk,olyan ,,gy6gj/szeresen" hangzanak. ilgy €rtve, akar egy ry6$/szeft (a nEDtcutdis hivhatnanak Ugy, hosy sEv€ 'r, lsr.vrjldll, l'iagyonhihetSenhangzik: ill€tve, ca,vzrrElkon-n'rti]. Vegy€l be t6bb szem .trwatL-|. folytasd a CoMmrEszedesal. Az a j6 ezekben a mondatokban,hogy a &wnAL, iuetve a co'vrmzrsz6 jelent€s€i 'llet6en is €ligazitast adnak, merthos/: SEER4L+ tbbb, conmnE 4 fovt€t. Val6szinliIeS€rdem€s6ket megtanulni. az Ha mar a S/6wszerekn€ltartunk, illik megemlekezntink e$/ik legtObbeiszedett gy6gyszerf€les€gr5l:fogamzrtsg6tl6r6l. a szedek",angoluligy hangzik: Az a megnyugtat6 mondat,ho$/ "fogamzassatl6t I ^E on mE nLLlii.n onditlill. iiir]ill, ,to /vrtd+ resgel)hivjak l,lasnapreggelitablettanak(4 t"ox|trc arEa prLLlmordrq amiraz eseniny ut6nkell be\enni. az a Iajtajet. utan egeszitsdki a magyarmoncla6SSZettf eUet(inr tobb'kevesebbkeressel€s tokat, aztanforditsd le 6k€t angolra.
"Veszekedni" azt jelenti ,,Cy6sysz€r"azt jelenti ,,Tabletta" azt jelenti ,,Tobb" aztjelenii ,,folytat" aztjelenti

7ffi"t'"ti
O A caffi, lhorul]-"b- -indis kir'/r' r11\. .r' van.m'nr a m'a a b-ve,rqoqrsT.' nr\Fb-, d Rendhas!6 ntttr jda Mta MM. E Mlnirt,

',.3

50

Mondd me Uilmosnok...
lvlintm6r arra sokszor celoztunk,az ember akaratlanulis gyakran besz6l, ir, olvas miivelet kovetkezik-tta nem szeretned,hog.y angolul. Vigyazal most eletvesz€lyes ezentnl mindis 6s mirdenben angol szavakatkeresg6lj (as tal6lj), akkor ne olvass tovabb - kbnnyen elvaghatoda marad€k szalakatis, amelyek m€g a normalis,h6t. k6inek. k6znapinyelvhasznahthoz a Ha bator vasj/ es nem torpant6lmeg, akkor jutalmul megfejtheted kovetkez6rejt' l{6t t6den€lmi figura neve van elrejtve (nem is olyan na$/on) az alabbi k€t angol mondatban.Kik€ is?
+ wriszirg] Mindent el rosok mondani vilmosnak. !'LL rErL vrros EvERrmnc. [6jlhlvilmos a msrirgl Semmit nem mondtam el Mikl6snak. I rvLD nt$Los on c.lijl6ld i lddN

Bizony, bizony: ELL VLtttos azt jelenti. "mondd el Vilmosnak. menhog): trrr ft.|] o ezt rendha(y6 mrilt ideje: mur, 7"'LDlt6ldl, jesyezhetedm€s abb6l, mond. Es a TELL hosy Iq&ti lvlikl6s.

/|,f. 0. tortr, sltf 4crr4 0dan6!y6s Eonoro 'I cfl, rltrp 4 cttctt, aliea.zd ciEs slivEham,,trot,rE alm 4 v6ny0mii5, {tlalfilter, trrErrsrE 4 naFrlnlvog, tt rtrrflrr4 o 4 ,urelrr rurfl o riasrl6, telitatgill', NEsBur @ossng gyalogri|lclihely,t00t Pd90x,f6 digar6i, ,arr carn r o sral€liisz.t6lyods 5l 0.1lvagyart.d,ragt nsm.2lg66!inla 3l tonttnyoD sr,Ixrs suE nE couPuf.4 s. b.t r.llaa 4 c64.1.fttEcou r trs tuo SuE. A c6g!e!.rc11. S'1. Gei$Fsatnl16, Bun.eFisn 48. lob!|.dfl, unhr'tin6ny,Palllison'k6t, tryds,alas iri{hal, visi!'3rtmlilis, 6g!ldtatdas, a0.o. , els6dii, ' 'ft&.ml' iE t 'mL'. 'fd33' tE ts 'latss{'. 'EfiEfttE xEllt'llEnlf,nE . 50.o. '|,0e tE" '. 'folnfi' tx|jrs'catfttuE . 'nEEEEt' tEAts

15.o,pouErmffr 4 'Jeltafi, rrrnttrrrrrrc e c$ladta cza.,tto arotgltE4 an'ary.9' rfJ,,c 4

5l

,:''

Borlongol: 0lonid 6s o rziiks
jutalmazes.Na, az Tanltasban egyetlentuti huki-m6dszer bizony- a j6l alkalmazott ha megtanitodmagadnak"hogy a rdrr lni4 ige jelentese: "sziiks€gevan vmire, kell akkor jutalomb6l tied a mes€nk, neki" (mondjuk olvastasd rel 6tsz6r hangosan!). amiben Alantdvdgrilmegtahuaas hazaviszi. csak akhorDe Akkor tied a mese-nii! - Lesahbb 'lyen m€lyenez m6r a tucadik 6v, hogyhol lehet...- barlangol Alanida igy rold gyomr;ban keserii.sakkor meg el€je oda l6n a micsoda,minden hir n€lkril csak Adan a dzsinn nagyon tgy- Meg feltarnael6tte a micsodatitok, merte megdbrzsi,lni. j6t tett neki, de nagyon,mer angolhnar.Hiil - Pont erre van sznks€gempont - igy Alanid, azt j6l m€grogatta hamar€k,ho$/6m angolultanulvaam. hazaviszi, hadd elrnlj6nlzibe, mikor ar4a fekszikbetegesen, Hazamene!, csatangol, v€gre.H6ttallzibe ott n6 az ajt6ba, epen: Dz micsoda,vagy minden?- lzibe reszketveigy, mire a ditrzsdltdzsinn€valt. HU! Angols/agos!Pont ene \an sTnksagemponl. d. hogj/an?JokFdvre angol! Da^ vou, Dniqa Alanid. te hiilo AL1t,D you, I NEFD Alanidszerencs6tlen szomjancsak Es lzibe a dzsinntmagera,tgy aho$/ angolszagos. Mermikorazt nem birta, na$/ot dobbentettrogton leste, ahogyott marcangoloznak. alabb: - nee, ne.sina d, m€sdrrjit a kbllnid!! - azzat igy, tefejrvea dzsinnt. saz6ta is ott Alanid meg lzib€. angolna'hangolna, sa tanulsasisy is: ldl.hnidj!, ijni,ij'r]. J6 €iszakal

0 Ez a hn foditisa annak,h.gy rrol@

tehat"sznks€gem rad'. van

*{' 5t

il||Ist- mnolnncsnunR 3. Hurcnnlnil
I minute I word Sz€rinted ki nyer ma? Nethas angol los€ 4 (el)v€szit lminule-lword Sunyi, a napos I minute - I word Elev€n embercomb qolfozz te is l minute- I word K€ressrik Petdfit This no all lminute-1word Anyci... Back to school - vissza az iskolaba Wash6m€dve 54 54 55 56 56 57 57 5A

5a 59 60 6l 6t 62 65

.:i,a5!

hogy pl./I] d TirP[tdt] ut (!gy €ftve. ha Pingvin nyert? @ Es ha Szab6 nyer? Cl llit nyer Eg6r? a) tmp bl .6n! hogyforditanad azt.orf + v€kni (kenyer) Talan ig. komolyanmegpr6na balod megvalaszolni6ket. aztana milt idej6t is (merthow rendhaw6 a draga). mutt ideiet '9o. I a rouoes t4 *8 . aztan m€g egy f5nevet is raadasnak: srldnf + {mes)nyer.mperzera ra [in].It. PIINT EGY 'O'f .yis meg tudodjeS/€zni: Mi a rorr egy vekni! Szerintedki nger mo? F€ltesziink hrirom €sznnkmentkerd€sta r4izzalkapcsolatban.egy it a napsnt6tte Triprusra) Te$/nk fel. lron + ew sz6 AKKORA VEKI]I. hogy megvehszold Am 6ket. *o.ntrEE c) novsE A helyes PP ugJ/anis Egerllat nyer.tcl.. ha tudod: ll Mi van. C|.hosy"Eser Ie utar sz. megtanulsz egj/ ig€t.| ruord nin vtrd] lern ] a e$/ perc.I minute.

fi/ttrlfijBlt] . E N.'6r' Ibi-cl l o kezdu (Mellkasat d6nget6 innuenzas:) tlauod. Ez teljesen homoly.L @ad Fi-Gl .e Ea. E P€rszeaz eqeszsz6.t @ harangtorony + s roulEaFlnrl Cl egy kulcscomo a . nyelvtanul6) d I< or rctslwrnl o @ Ct fljlasi/unk a lesiobbak.6s a csai sehol. Itt a bancsomban savcrlhnlllo csokor Ed sesitek! . a MM kiejtEse. tehat rendhasv6! arra. mnr idejet LasL l. a l€nveg. hoS/ ll els6segely . tijn Ha kedved van. csens6 €S/ csokor vireg.srlotd]. ta|al6 es tr€fas de megoldas Csakig.thaide.l a haEns. trogli nem vagyuni is€n szellemesek.rr liidl a seqit.) Yoa'flE wasrtro voar ztE [i0rtaFzling lijnl (+ csak veszteseted az id6det ) iof natha t€nyleg.elni.a wEAar mFfui d'dl a lose d (cl)veszft zai6[li4 a (el)veszit. hogy dong a 66r. pl.y esznnkbejuloit eS/ igazanszinvonalasan jegyeztethetnenk veled a cimben szereplScimegyszeriien meg alaPvet6en trogyan ao6 angoliz6t a megfelel6 iel€nles€vele$/iilt. Begin kezded? tla$/d abbal .tanuld meg ezt a elveszitem. bi-Sltll. ezt is: WEflavE o fit'E 7o LosE. ntltt idij: Eo. Pazarcl). hosi akkor kezdtek el angolultanulni.Tess€hti$. aho$/ mawarul mondjuk lie mondd. rjos/ van az angolul. Gl kezd6 (tanul6. n6Lrha r€ndhas{"i.!i [!v nd tu lfu] (a fiincs veszitenival6 ial6nk. 55 . p. bi-otli. amikor nath6' sah vollak. oda. seqits€a (Futbanedz6:) leqiobb bezt odaadrama Belanak.ll6th6s ongol Sokan kijzn|nnk nem is sejtik. nagyon is De t€nvles most mar ne iu az v€sztegessiik id6t {rr5?E!6j!dl a veszteget.de a sEsrlbas?t]lesjobb + A Most pedig b€g egy kis ellenSr.

la .| ulord rdrd] [w minil+ egy perc.s {leF ez a .I minute. ogJi vaw.r{r/ Ie!ni] Ha v€fetlennlez l€nne az els6 sor a UlonDpLushan. lyon + egJisz6 srrern [s?ithk] d6U hatra)k€nyelmesen.nerhclasa. csakho$/ a "napos"sz6nak k€tjelenr€se van magyarut.rrsaHtt. amit a tObbiekmAr tudnak: + suYrv[3rmi] napos lgen am.n' eu d m.tyilvan.. ToDArhE kEAmER sotrdz [tu-DEl vrddr crrnilo r4a az id6 napos. Sz€pen.i.o.(l. lassan otvasd fet haromszora kbverkez6 Az€rt nem Htluk a mi mert 6ssze ro0 hajtva.nhel kell irni. (o ryus| rarE D EAsrIt[ttnil.akkor m€a nem ruamit dod. ri. (Tatan. os/ehaonhra\nch dizuntr Fq.ho$/ angolul k6t.a/orm6s7Jt n"n rordut"td 56 . cqqo. j"t isn"d raid' lonc'lldp o nerrehh. higy€nr r. [h-DEJ h dd ts o ffh !?cni] Ma B€ta a napos. /. ToDAy BELA nnEsa try. Aondolj egy abroszra.n.LDED s an's-llil6ldi/ h! {ni. m€ghozza annyira.D . $kndk ranod.ds7€' m. olvasol. 1c rezdi e..mert a s. ahbbi ker angol Az mondatb6laz €S/ik teUesenrossz. .Isi mE fdldid !4in] o n€lbehajrouaa kanatat. nalni angolul.t az megsp6rolhatod. ts /ii i! \merrtibrn "qykl ndp nnnln GJh arnli'a cmt"ks/"t./pf6ld!t] + a'sszehajt(ogat) J6l van.. s/edut6 hasn. hSnyrng. ho$ aT ishotdbdn mJ sdnyi d nrpc . dd mert er6s n(|pos lg€n.rytry-t olyan €rtelembennem tehet halz.l a Osszefonraa karjat. na ezr megteszed. snE ToLDED spoon. merr m€rges ffzD. ) . Retetetaz es/ percbe. es aonatlbdn&rl magolnival6 halad6knak: nE F{.'.

imben szercPt6 os'wo&t FL. E|MncoMB li-t6dnrddrkiil kitejezas jel€nlFse "tizene$ pdrazsfasfi" Tudn h v a n ( u c l v a .llnl IlaS/amzatk€nt: ir''Illsd] a pihen. melyek angolul is €s ma$/arul is jelenten€k valamir. a z o t l p l e l d T e n e l l o p t u h A l l i a n a ki l t a mi sz€r€ny pr6balkozasaink. ttrE lhid + itt E *.f.lt k€t sza'. sz6 Olvasd fel hangosan ezl a szitveget as jegt/ezd meg. ho$/ egAsz kifeiez€seket lehet leirni.snnrcwl. atugrik a szomszCd casnDba lkisdl] (a ver. N€gykbn lova azonban m€gbotloit. kas€lyl hetyesni egi/et a gy6nyitrii lzoldaval.@rl3!ldla sehery .lminute-lulord lvri iri"hl a eqy perc. lsltjl Ird6.t. o g y a l Y e s t e r h e z e m € r h e l i i n k f e l . s teljesen a sek€ly.tt. ltt6r ts r. + A legt6bb kevesebb.ts szos flEvE.:iF 57 . IllirnizLsr!. 4 Adj hozza eS/ fingotl ADDa FAnr!I. mit jelent a "s€k€ly" angoluU Alkonyatkor a k€js6var TriszHn lovas fgy dilntdtt. [v!nvdd] a es. emde fortyog6 patakEkkor hagyta el az elszontyolodott Triszten aihat az azota szaloiqeve v. sexety." Clevencrnbercomlt ava$/: Tisztebas Karinthy el6tl A hazankban is j6l ismert szerz6 tedezte lel. A.

l.. minde$/ikr5l kidernl. ntl lminuta-luord 'ninitj eqy perc.Frnm/$rribrdil lvlost olvasd fel f€lig angolul. Keres€k. pbol]) vagy.hogy az angolbanigazab6lnincs is olyan sz6.itg.@olfozzte is ll€zek valami! a lukat.miiIt Egyboltban (a s'. mur O Rendhasyo id6. Keresek van eqy zoor r?i. de az elad6 megk6ryou?Ilrn ttt ltjil + sesithetek? c^fi I EEr-p (ird be a hianyz6sz6t): Erre te azt v6laszolod ji..tla az angol-magyarban visszakeresed 6ket. Cl Valaki gj/annsan tekintget rad.sziv" Ne a sz6t6rnak.N.. Es eW kis CttCICin.&da oe* uomlhli'. csak n€zel6d6m.m. Ez DeFze mind iqaz: nez valamit/valakit r llut!t !r.{t A Loox nezercdik.. ! 8em€sz egl/ iroddba €s Plr Smith-szel szeretn€l besz€lni.bli. A luk n6zel6dik. frrA\x r..van egy luk f6rom..y. how mi? Az sincs.6s nem akarszs€mmit venni.bli'n 38 .:i.ml ijr 6nli..ll .. N€zekvalamit:a zrotr. hogy ha Angliaban vagy. ezl (reh6t:'!or[hl6] +rnj.akkor is tudj mondanival. Sznk4 o Plr Smith-t keresem.. mire te azt mondod: .1i6rt nez ram?" 6-" MD?lttjit itt . (n'ij! Az viszontvan: BLorE [hl6]-) Szivas. rM orLv E Is. hog.---------------z^ Srrrttr-lijn .ind o Kitszbnom. rporlFil]+bolond) Olvasdfel neh6nyszor hangosanl em hallyuk...f6lig maS/arul.ing mistldt .Azt mondod: ltg !. [vc'r + ew sz6 riird] [vM 6rdekes(azt mindig konnyebbmegjewezn'j: (leveg6t)? higgy Tudtad..

lleressUkPstiifit
Pet6fi tbbb helyen is elrejtett angol szavakat ve6eiben. Kbteteinek szerkeszt6i ezeket minden esetben elirasnak vett€k, ez€rt a nyomhbsban ezek a reszek mindeddis hibAsan jelenlek meg. Az ily m6don okozott kart talan mar soha n€m fosjuk tudni teljes mertekb€n helyr€hozni, s ho$/ ez mennyire fajdalmas veszteseg, bizonyitja az

Megintjdnek, kopogtat*o.".
+ ,lvocr [nok] kopos(tat)

Sz€p vagy Al"-., legal6bb nekem sz6p.
rr"rDFldl+ fajld,parcella,mez6 (igazab6lminda harmatjelenti,szinteegyszerre). Es m€g egy Kcsi, azaz keitSl Ha mar ngyis ludod ansolul azt a sz6t, hogy ,,kopogtat"4 (ird be ide), akkor mar azt is tudod angolul,hogy ,,kopogbtas" (megint ird ide), s6t azt is tudod, ho$/ "Kpp_kopp"4 .:de itad le azl a sz6t, hogy K'Yocta (megintird ide, csak most k€tszer.)Eddign€gyszer Kajtal fogadok,hory eglszer sem mondtadki ezalatt-Akkor most n€gyszer. ir6t, sponoF6ldi-nany hires angolanyanyelvii sok ember vezet€kneve A magyarban valahol sz6 szerepel? l6t, zenest, €s igy tovabbol ismerz, aKknek nev€bena ELD de lent lesz eW kis segits€g, csak aPritva,ho$/ nehogJell6jtik a Te 6tletedet.

tlenry Fieldins lt!6), l,1ikeoldfield {zen€sz),w c Fields lszin€sz, humorisla), cadeld lha-ha ha nem €rled a vi(.€t, mi vrgyuhk a h!nt6k. A carfield eW karikalnra macka )

*! 5t

lhis no oll
nd ldi3t 6rl
6ezdd azzat, hogy fogadd meg ho$/ 498 lesel bele a Ebjegyzetbe, ahol a mesfejt€st gyanitod!! A f€fadat: (fi$/s€m tudod megmondani) mitjelent a kovetkez6 mondat ,r nlt\eatuate C.nan mv,tr eee s,tr en A

Segits€g (fogadjunk, hog.yakkor s€mjossz ra, ha pedig minden sz6t €rtesz):

nA,ltti
arl.l

s.tt Iszi,i carl[l Naj6. lvlost t€nylegsegitek,bizzalbennem. angolulszavankent mondatot. a Olvasdfel (szepen) lvl€g egyszer. Ha npm Gin:ilod. eselyedsincs.Olvasdfel megegysTet.

I'Iostszanj ra mondjuk m€g 5 perceta magolasra. Ezt p€ldaulmegjegyezheted arr6l, hogy milyensugarz6an zseniialis volt ez a feladat. is Ez ugJiebar meqiewezhet6a mondatb6l. Ezt Ecceszen k6nny( m€gtew€zni. a mnlt id6!) SAr. s rD satDltz.dl mond (rendhagJi6 . lYonddazt, hogy ,,macska"t sAYcarl

Vaqy.vaqy. vasy m< se l@adtad, vaqy dia vaqy.

aB visza.

60 {'ril

lminute-lruord
4 !!n |'linitl eg perc, l$n vdil a egy sz6 hosy rtclrlloq + bezar.mikozb€nfer Azt Mi! cstirjnk feleslegesen? k€ne megtanulni, a kbvetkez5mondatoLkepzeldel, hogyvalaK radformed: olvasod rle felejtsd el bszilEl4lqqhast, ha elm€szl ne T€nyfeg felejrsdel. Magaa "zet" lmint fitnev)is,[oc,( A "hajftrt, haiiincs"is az, de ezt D9 iegezd meg, nem fontos. Az ,bltoz6szekrany" pedig (amibe az uszodaban, tornaler€mbenekarod a holmidat) /,cxmlobr]. fla ezt mind eddig is tudtad, akkor messzSllott va$/, vagy lakatos {o ,ocf,st t'' flohtitllIl). Akkor l€S/ szives je$/€zd meg szitg (aui6€)" azt is, ho$/ nd( a "z^v*zat (fe$/ver€),torlasz, kormanyozhat6sasi

ct...
N€S/ mondalnyi magolnival6... Olvasd fel hangosan flEEE ,utD-:le1/.t\ntl \a h6romszor) a k6velkez6 maryar monda' tokat, 6s u6na nagy val6sziniis€ggel k€P€s leszet arra, how akkor is 6sszeParositsd az angol €s a ma$/ar szavakai, ha nem tudod, mitjelent az angol sz6 ,rt Anyc/. ,1E menjiink mozibal kell! Csak b6lintarYoD Orra, f,r?tenelesen banom. M€g eS/ DEcr, ,t utana dt ntsel kapcold 6ssze az angol ,t/o,rD6ker [did] a megfelel6 ma$/ar lvlost $/akorEsk€ppen en olvasd K Oket hanqosan

Rr6lr6rE lri-eREn
Df,c,,€ ldi-SzAiDl

b6lint

(meOban
dOnt

Siker0lt?(ll$/es va$/.) E ldFl (a lrjal te is ket ma$/ar mondatot, amelyikben u$/anisl/van benne a i,s€ (e r6zsa)sz6' (f€l)€melkedik, felkel - a nap is, meg an 's) €s a iosslit4 hansosanMde ird a olvasd ki 6ket nehanvszor (L6gyittlet€sl) Azt6n mindenkCpPen

r,@s is.. vasyis, az ise ,rc<s alakjaban k6v eri 6r' ?r. ,18NMftD o rJsyneveuett

ELllg.nE

nn

llin'

ar 0tffid lrlingd! tr',igI] u"gunra ho$ nPsmondra Er7,r' es' [ilil, ii4 0n lse. E Rendhagy6 e*, r@.

.:1.8 ct

Bock to school- uisszooz iskol6bo
tu lbrk szkil
Vissza bizony. Egeszen a ter€mig. A mi6nk Kassz terem vott. ESy klassz /roon [njn]. Azaz cLAssRoott l[6tzi)rl. Az oszdly is el6g Kassz voll bar ez itssze sem hasonlithat6 azzal, hogy Angliaban minden osztAly cr",r's. Marmint delinici6 szerint. persze, teher, hosy nem frlr,er cr,tsr F B!tl, ami us/e els6 oszt6ly, de nem az iscEoohban, hanem a vonaton meg a repiil6n, de most nem err6l besz€Unk. Hanem az osztatyr6t m€g az iskolar6l, €s persze az angoltanAnrol.Ra nem lehetett mondani, hogy cz,rsr, mert az angolul nem jelenti azt, hogy klassz, €s ennyire m€g 5 is tudott angotut. Na igen, az ansoltaniir azaT a? Erausn rctcnER ltTlistaldd. Az ansoltandn mindiq d Cojko tliric O r s - b e n e h e l e l r m e g l d l ; l n i . a n n a h | s a v € g e r A j a n l l Y p n h o q y n a q y u r t o r o t € z e r 6\ o k , l aminek persze az 's lehetett az oka, hogy mint tanar nem volt egy nagJ rsz. azaz €sz (acE liit4 a asa. De az€rt mindig volt j6 kis ansol 6ra, amir6l k€s6bb kiderrirt, hosy ytl, pup'L.ok, egy heLEE r-EJ.eonllrszail. hiijlll akkor m6g rem€nykedtiinh, ho$/ e$/szer majd mestanulunk angolul, de azu6n lett bel6lrink s/uDE r Fztydddnil. k€s6bb s6t EActtERis, de mifi htod, most is csak annyira t€lik, hogy ezt a par sz6t megtanitsuk N€ked. Bizony'bizony, tal6n magis aicr. kene menni a sc nr.ba. llindeneseke, ha m ; r j d i r i qj l j u t o r t a l . m F g s e m h a g y h a t u n h e n n e a s l a m a s z r i k i b d n .u i { n o g m o s t 3 o n b i r d b - Fr z r n g o l s z a \ a k a r a s m i t e l d k i e j r p s r ei s b i z r o se m l e h s z e l ! e r u l d m e q r m u g y is van nahd, akkor azt is. oszt6ly (a diakok)

e l s 6 o s z t a l yl v o n a t . e t c l

felsds, gimnazista, egyet€mista

z ez€lre €mlahezni? tldl azt l e n n et u d n i , d e v a n Az oszulyter€mben klassz rumot ittunk. lla angol6ran lesz itn? A kisdi, aknak 6gra nyilt a plpilHja. Amikor diak volt6l, soha nem volt kesz!y!'4 haza az isibii-

Ez ut6bbi keitS annyiraj61 sikernll hogy a EAcnEres a n&sr clAss njb6li feldolgoz6, sa helyett m€sajand€kozunkegy otlettel: az els5t onnan je$/ezd meg, hosy az a ,,tanar',a masodikatpedigonnan. ho$/ az az ,,els6 oszt6ly".Es nem pedigforditva-

r'6r) 0 ez rem \aliozorr 6osr is. iNaqondorkozzesr

E A.s"r,r,E a$ l'hrostir] o reradat.

62 g.*

lUosh16medve
Van akiszerint nem is,,vas6medve" a kiejt€se, hanem ..vos6medve,,...Ejny€ no, malac, nem affa gondoltunk, az nem annyka Wakori. tianem a ,/,sz lrrl (4 mos) isere gondoltunh. ts6r a medv€ azt meg m€s ritk6bban. A vas6m€dve allit6lag egt6ltal6n nem is vas,6 n€m vas6gep F '9AsEfte MAct nE lvcringni-Sl+ vas6vasina).l

Ami csufsagra gondolt6l,az Te meg ahogymiszoktuk mondani - eW duwa ,,ingadoz6 elikes" ige a magarban, de mi nem azt tariUuk, hanema vas6medv€t. Iia azt a masikattanitanrink, akkor azt mesaltrikvolna,hogy a mos6medve vassaaz als6jat, mert most nagyvasAs van, es milyen €rd€kes,ho$/ az angolban ggg nincs is knlon sz6. (Nemsz6mosasunk van, csak zavarban vagJ'unk, mind€gy, na sz6val6k a ,,losasra" mond' azt jak, ho$/ riw szalada sl6zim, 4 mint a si€c (rrr6[sits?] fosas, rrrrlsn] a kaka). (Csakvasolyogj. Ez€rtvast megkapjuk a fejvasasta kollesakl6l. Pedigkez kezet vas alaponmi meg elneznenknekik, hogyezt eddig talan 6k sem tudtak.)

!4,o. tttEta0utE I ntP. r,x 55, o. 1, t't AtD 000ttELL t 8lrdl 0t rEfs1. tEcnxf, 5, tEsf 2. 3. fou ar 5A,o,1, f,t^rxf'u,l' t dtLf L00xhe,2, L00 xeF,n itaS,/I,',t.lvuf anE roDtnc rtl rN 60.o. Csodlielel sratel! 6l . o. ,r, o billnl, trcrE 4 negbin, c,rnfi o mozi.tfc,ra 4 dSnt o. so endhff: ctrst, f,rrf, cl assr''tr, Fnsf cLtss,tF',HcaEx, E$rtsa L$soI, puptL

IRIJR? IICil MIJR? flPUsollxRll utzuJnus vizihukik Ism€reda Kis HercegKS/6iat? I o I us€s for a John l4ajor Symbols4 Szimb6lumok Symbols2 o Szimb6lumok lyukak noles again..4.lvlegint Mib5l hany A feneketlenrend5mut6 tlai6 a raiz. + Sz€ml€ltet6 eszkbz6k Visualaids A legritkabbangolsz6 Cim feles bnar Ur KoUar Can Yousee thls Picture? E e is k€Pes va$/ PictureDictionary) ttwPD (tluron's WordPlus 66 67 6a-69 70 7l '72 73 75 76 77 78 ?9 ao al a2 85-45 *t'65 ..

Sz6szedet (az innen kiv6lasztott szavakat kell be'rni a k€pek ala) + .ju. DEL|yER a mE e{nloitis ll Javitsdki a mondatot:Apu. .frnlintil) hE z et Az a pE^n apEARs m'ntajara $/ansd meg az -egy svabbogar megjelenik" kifejeO A lipihus dnsol no allirolas naR. €s kbzben ne gondolj a k€peLJJJe:rfloe ft rrE . ird ide mit ielent I coctnoacd-suaPED 6 (nartbsz.eli-PR'rckgl a kozeleds..Uizi hukik a raAER nat slt6tdl n] Vizualis (ez6t vizi) hukjk kOveikeznek.oc . a h 6 n y b e t i i t o d a b e k e U i r n i . kozelit6 l^PPEoactr4 kbzeledik. Az a n s o l s z a v a ks z a m a r ap o n t a n n y i v o n a l k av a n .rrrlnanl+ enrber) tlosy mondanadmagyarut: DEuvEsyMAtt? 66 i' . A k€p€k alaiti sz6szedet sesits€g€vel ird be a k€pek aE a megfclelo h€pal'iir6st. kbzelit) cocrflco.lvlultimadiastb.aj I'londd el haromszor. LAtv6nyossagok.pprrf. crlkkdcs] a svabbog6r DE r"E lli-tlvoi + (hi)sziillit 'Da{lq} o kitd a uvEnlttudl "r.'. [FPliir] megjelenik. frogj6l nekem b€katl @ rorditsd le tserzsenyi D6nielsz€p vers€nekcim€t angolra:"A koz€l't6 tel" (t€l o 't/r .snaerD ' 'EAED lti4Fl o aldhu form. el6tlinik AppRoac'. 2.

6.. Csak a kivelasztottaknak volt es6lytlk arra. amikor tobb t i r q v a ( r s l p n ! e l l d h i q v o .eznttal nyilvanval6an nyelvtan't6 c€lzattal a kigy6? A sz6lista o PfirolDi.+::.lEndl ronqora . Sn t{E fio. 5. lllnrill o kiovo 2..:i:l 6l .jz arr6l az esetr6l. 2 lvtit -. mit nyelt le .aki lenyelt egy elefanrol €s ett6lsyanrisankalap forma' ja leit? lvlindenfeln5ti kalapnaklatia. J.YE lfdnl cr.2 .P l i m i n d e n t ?I r d b e m i n d e q v i kr d i r a l A . ho$/ meglassak kigy6banaz a n6zziik.'rlkdis?l bdrond gvrnf.lsmered o llis Herceoki .+ a S attE lYo. ayakorlask€ppen k€szriltmeg nahanysz6p hi$/6ra. UM6RDLLllllI-BRrib1 esernv6 o telefon t"ro.

l0l f€lek€pp€n. lvlost a kinti kiad6 szives €nsedelm€vel k6zz6adunk naheny orokbecs( rajzot (6s ewben otletet).] a Egy John llajor hasznositasenak I0l modja [wihcnd'6d vrn Londonban jatunkkor korszakalkot6 kis kdnyvre bukkantunk.S pRrE EnEER.i i'ldlior] A ASEFULDEYICE fOfr OFENINA LOCKEDDOOAS szf6r6rdnins tohdtal ldjisft | di-vfu nem€litk..{JoflAndr€ Dcrtsch Lordotr.yon €lvezttik.t 68 r'il . A miniszterelnbkilk. John lvlajor felhasznalasara tesznek benne javaslatot. hogy milyen kivSl6an alkalmas sz6tanu.l0l Usesfor o John lUlojorn lnd j(eL {tu6 . sz€p munka. A EoovDRltitritl A LEI7DfrBOX lii Llnftrlsrl /4r4rAb6 A LAVANORY ?APER I]OLDDR pijf [0l. €s b€ird a raiz al6 a magyar sz6t. Sz6val..rPeterRichatdsor:IOI aSEsFofr A JoE .lgen kedvtinkre val6 dolog lenne. ha valaki megcsin6lnA egy €ppen aktualis ma sy^r pxt". hogy f€lolvasd az angol k€pfeliratot. tetszett.voto. A te feladatod eS/el6re annyi.|'.E msEn retl:tiji' i'ifiztiirl usyanezt. how €ppen mik€pp€n hdsznosut a? ittet. porsziv6z'k + EoovERvaw vacu. t995. a John vtajot. Nag. Tanuld meg ezeket a szavakat: troow* + porsziv6 \mas r.. arr6l nem is beszelve. l6sra.N LEnDRBox 4 posralada hri..k rvrighr:n. amib6l kiderril.e\/en: vacuw dEAdEfl !olj!i' lliiod).

mint e$/ szendbegneh.'gen te.k ur kar6ra. Szendbeg.A k6vetkez6 Ejzokat Te hepzeld el..lg42.'* 6t . az milyen is. 6rsa1fir 16 (nem t€ved€s. tAska ( h o m o h t a s k a n a ks e l k e p z e l h e t e d' l r i l llajort. hogy rajzolni fossz. Sib. s^|tBAa. ezeket a helyeket azert ha$/tuh ilresen. ho$/ elmerengj. ha mar neked is van valamilyen elkepzelesed Nagyon t€vedsz./re Nem gondoljuk komolyan. cyakodas kovetk€zik. howan ebrazolnad John l4aion. Akkor n€zd meg a ao. amint €PPen At't fiot' Bo l6'dl a vasafic aoARDInt' iidning A sANDaAoI| srsnlkg)a homokzsak srrD + homok. hat olyan duck6 ossze kell kuporodnia. mint szendbeg. va$r' ird be angolul az alibbi kife_ wc + zs6k a halaidnak + t6lsas6g a vasal6deszkaidnak 4 levelesledak kinyiUsAra szolgSlo hasznos Vegnr: zArt revelesl6d6h kinyitasAraszolgalo hasznos eszt\oz a z @ ':. hogy n€ mutassuk meg ezekel a rajzokat is De csakj6 messze. . nem birnank kihagyni..ira + zsak. Olvasd fel e$/ben (l€hetdleg helyes kiejtessel) ezeket a szavakat (meiho$/ ezeket tanuriad ebben a leckeben . hogy ez a lecke pusztan elvezked€s volt a miniszterel na. za.\rasalni (l(omolyanl) a aaft Aelre a aqj* 44qe A COI'IPAIVIOIYN'fr YOAR FISII lon-Ptnyiiiniorfill + t6rc (6rsasag. neh is a John l1ajo4: floovER" LETERBoX' NOLDD& USEFAL Szamold meg h6ny "e" betii van a fentiszavakban. a Frs''-nek a tdbbes szama is rrsr rigyhogy t6bb halat keu elh€pz€l- a.oldalon. Ne f€lj. ha azt hiszed. ha irgy 1{Onnyebb) 4 ras: not\t . €s ka'zben mondogasd: hosyan js n€zne ki J lvl mint homokahhoz zsak.

m i n t a Itelyik tetszi\ a legjobban? E A z ird be 6ket oda.ztrrflr lhildmboi. l|. ez punplttrt). mondjuk iryt A cucan&ERkisebb.srok szokott r kedvenc tcnni. \ez.r [hndol].uborka.Sgmbols4 Szimb6lumok [. lvlost mar latod. z. 0116. pumpa. cz sporo E Isror4.inbdb] ttat. Rakd 6ker sorba. kard. k i s e b b .4/ "szord is vrs.en. Nem. tvtikezek? I 2. fem ez cr. Wenya.n a ro@rr t0 r. csak itl t6rgy rajz6t logod tatni. 3.r .t. ahova illenek. mint a swoRD.sd a paf. rnen az Nirrdio robbesszinr ro Altalib. e g e t e ml m i n d h c r\ e g e n ) _ vagok vete A srow kiejlas€t onnan is 'negjegyezheted h. a. 5- r. s lem. igaz . n€m.ez crrr..

-. .---a legsz6rosebb? . l ' l i n t P .Sgmbols2 -i Szimb6lumolt [srirnb6h] Egy lyuhr6l mindenkinek sok minden esz6be jut. rnEn o|t'ER lki r'cdatl {rl lel A k6velkez6 kepeken is €zek kozUl a trolE ok kiizm lathatsz harmat. Ez€rt kdnnyii a lyukakat megjegyezn'.(. r L r e l i r . how melyik melyik. Tdbb lyukr6l m€g ta'bb minden. ird be (anqolul!).*l . u l : aucn norclbtr]l16ll ii. l d . Lerajzolunk neked nehAny toltt.t I SFS" 2) ird ide. csak e$/ mas ik szoqb6l.'.'* i# f* '* D c t e l r € . v a n n a h l o n l o s a b b l v u k d hi s ..qp#. t+ln. hogy melyik lyul( a legtitokzatosabb? . J) ':' 7l .. Lyuk a 'az€[h6l].

dl a g6.z. hogy min/miben van a tyul{. Automatikusanfelmertil a kerd€s. K o n c p n r r a l j u n kJ z u L o l s o h d r o m b p t L i j e r c { f. ha azt al€rjak. enr berre alkalmazva p€dig m€glehet5sen s€rt6. 4. lasd a CIA c'nii lechai. ho$/ j6l sikeriiljon a prrlpfititl..nj. r.-hiictl.d e n p m c s i n ..t ft6r? l Az el6z5 leckebenu$/an m6rj6l kitargyaltuk lyukakat..r. Te meg a kjhagyott helyekre nlindig 'rd be. mi€rt.'ralda.r. -.y". E !o.o 72 i: . . J " b b n e v e t n e l . a /vlrmindenf€le csonth6jas bogj/6tll jetent. .Holesogoin . ressziik.rio.rnkhoz usyan nem sok kbze van..sih.jjl koszos)€s o.h o g ) m e l y i t \ b .eE nur I\on-PLtI ftll).-.. es majd Ej6ssz.o -rsorurrobbesszinb.3 6crr. sznbagcd tehct triUuk.\zarcolokjobb sz€retik Inirdig tbbbes szinlbrn 'non.r. metyili lyutiasr6l Aki k€sziti.r.. E n e l k n l s z i n t et e h e t e t l e ni s s z 6 l n i r 6 l u k .llo \ rn lrt6tiil. hogy .. 2 3 K€t fajtaja van: D. 7 z ' Egyrontosfajtajavan.IibI 4 i-tlgoll Ez iuegalis. lllnh a fenti err6l-arr6l.1. n h i n ) t l u l \ \ n n J / o n t e q t c t . + .i ?rE.hni (rnerthogy nonnitis cserben k. llo-I0A bk i)$il. P e d i qr a n u l n i l b e t o l e .l q ' J / t J n i n h i b b n r . ."r. E ^ pirol rea'e. K€i fontos kifejer€st azeft tanulj nrcg: /l.rhlplsoE] modern + CIA AcD E clA diilhdlsris?to f i J J n r k e r n i n k . Ett6l m€g lyukak lehetnek abban is.az itvek nsyis tcljescD mis.teljesen mosyori'' \a coqpr. i m e g!p his SJtijtes lyukassig dolgabrnl noDEnrscaLrtuaEslnrliii.\. d€ biztos bcnned is maradr a n€mi hiany€rz€t.l I t'. l n a d m e g .Dhil (+ ittl e sar ct EE'E(say lsrrj]o mond) mondjak az angol m oroa^ aPEER.:sr:.tr d..---[hijDhd] ... ed r rnsyn. Ir's TLLEG^L. 6 drs'Mkllsd ". . az naga a scaLpao| It hlf:dd.te.< -6 o."gy.bnr tr.z tHRu. "Tbk htlye" helyeti az angotok azr mondjik. Fiq/etj az iras m6dm es a kiejt€sre. tl Err6l inkabb ne beszcljnnk. az Enpnl."rd. Te is irl crEfsf. ""*rr.N szeiqrls.ntti)4 nrcs.IoFl orl. na €rdekel a t€ma. r J l \ d s o r b d S k e r a s z p r i n t ... lit!? litdll o Ez tes6tis. lUlegint I d-ci.aMlvdln.rl< .

eqvtiousn dologb6l mindig mas € s m i s m e n n y i s e gv a n .:il 7! .. n a .lUlibiil h6nq A fenti k€t€rt€lm( mondatot most rig. Haj6l szamoltal. akkor jutottal. hogy: hany darab van.BERlnlltbni a / 3 m.ykell €rteni.haj6t"jelent. ffia€ Sz6val ahhor hoqy van az anqolul.r HE ncruRE) azt. 6s rt'gvestfogod tudni. hogy mii jelent a srrpsz6. rnedlEt iqazin csak egl/et togsz ilt libri. .ttinill a / FRunlhii 4 / a DDTLD'Dclhtdr. Az -s a szavakveg€na tbbb€s szim jele. hog! szhn.barra a helyes kovetheztet€sre a bit.k szerirx az egasz kbn!\ben rninden illusztracioban leDn€ l€galabb e$ nr€dfe . d e ' n r.s -' Ihjl. na. atnib6l7 van. Akkor lassuha ia. ln ihe picture ther€ are 6 afiraALs 4 FRU'S 2 rutlDnas 5 NUffiEns aftt'ALl.y strp.iss ussur a Jeaitd ?aldetL I ind6 mE ncrure mEre are 7 Taleldmeg a k6pen (d .lc bevalljuk. hog.ol . Sajnos. Ugyanjs az ahbbi keDeneqv.

ho$/ /.irdctr[i:pp. alja stb.. o. A halad6k m6r megszerzett tud6sukat €g€szits€k ld !igy.. aua stb.y teteje.n. Segitsegiil alahriztuk a kifejezasehben azt a s26t.amit be kell 'rniuk. ok iehrit nc azt irjtk ri a rendctraut6 elejare. A kezd5k olvass6k el az alabbi hifejezesehet as €lb6l hlaljak ki be16llik (majd pedig irj6k be a rend6rautoba a megfelel6 helyfe). oldala. ho$/ megtabulnak egy€gy hasznosnak tnn6 kif€jezest a rend. szetrrleltet6eszkd. hog)/ van az angolul: tet€je.srriitndobnn n.ll tre.:zratr rjj6triitrk..rr.unk. hatulja. how a fenti kotonball aljas m6don nem irtuk be./ro.it snorl ooDollLEss nr lbrldnht?till a feneketl€n godor srDE Er'Ecr llilili+Em lqr$c/rfr lU szihnl x.delileg neyclisisz. alja..r \.r. aki mar tudja. ieteje.lc llrbzep.-0 74 i. h6z€pe (az fAadasul nem is t.AnDlbakt'ndl ae fl oon. .a k i s z e r e t n €m e g t a n u l n i e z e k e t s z a l a k a i .PAaEsroRt lh']/. uLin k€ll. nrert kap2€ld. 2 ) h a l : d o a !agy. nogy nova... hogl/ rtrtrrk nenr igazir vrtr ret.j?olni. hogy !.oi. ha mar iudjek. ..an az angolul: cleje. noay FEorr'PAoE stofrY.ltszih) Kar c s e i l e h e t s € g € s :l ) k e z d 6 v a g y .nne. De n2a k nggodj. k.rr hanem azr.l.Feneketlenrcndairaut'6 Diztos azt 's €szrevetted.nt!tr1 id.lckknlcs} szip n.rqJ [obr . 6raut6 (illetve b6rmi mas tarqy) egyes r€szeivel. s rygU.a ss Inililkliszl ez itt vaLetlenulnrradl b. hog. vagy mijrih is nekih az.)[.

patkanlaereeny". e XOsz.. Amiben ebnllyesztheted a koszos edeny€k€t. l l o s r o n r . patkany + /_-. hobyitkl€s. Alvitt €rtelehben: kisszerii vcrsenyfirtis.rs6rt[di-Z0Rf] + elhasy (hely€|.elsullyed'ret €s "elslillyeszi'aet. n€zd mes njra a l(€pet.De azt isjelenti m€g a snr.1 sziget. lvlondd is ki hanqosan. nl]. M t M f t l t . irni azt is u$/anligy kell: DEsEir na ugyanugy ejted.l a patkany.-----------. hogt/ "sivaiag .En rosy LtttE RArs lEsEnflnc a stftt{nves4E. elmeD€ktil. dod ldsrodl. . Ha ellaradtal.nk. amit szeretni fogsTt DESERT l\atlan sziget. hosy ez a mond6s ugt/anngyl€tezik angolul is €s magyarul is..isra..-___r haj6 * / elhagy.. v e r s e n vo .va$/is magyarul . mint a patkanyok a sLillyed6 haj6t. .. ... Krilonosen a DEsdaroker.9. ezt rakd dsz€. Rendhagyo mnlt idejii alak' jaival esl/ntt igy n€z ld: snt^. .rpbifl + haj6.. CLLC||6B a sr. ! ho$/: -mosogat6". Jegyezz mesj6l egy mondarott IEEY r.. sz. Erd€kes. sfirhziill + elsulryed.:f ll . IEELA Dltlit$dl) ' id ide: z . k6sz... az a DEs56r. ho$/ jobb kedvre derulj. Pli liozben ielsoroljull a lecke tanuland6 szavait. Akkor most n€zz ra erre a mjzral stltp DEsEnrnesnt rc sArs.. jrd be.vsrycsrz"en. de mask€pp 'rod.. h u l d m p g e / r d h c d \ e n c a n q o l r i t e i e 7 6 s P d . Na. sfltp: ie}rir'ezd mes hazza: By s'rqli.ii s$ a naj6DEsE{rldt-zoRtvisyazz a lriejt€ssel: ha ngy monakkor az azt jelenieni.desszeri".Ho jr6 o r6i2. jutalomsz6jar 6te. lelecel + z.. . su\nlszink.l an a Hasznaljuk ki a kitnn6 hangulatot szotanul. Roger Price nliive. sfinr esyszerre jelent . ennek €rdeheben €q/mas m6szerolasa._ _ _ _ _ _ .j | elstillyed. . hogy melyihet hogy kell mondaniangolul. elstillyeszt o / mosogato e si\dtdga ?_ A utols6 k€rd€s: lvritjelent magyarul? ICELAND D ITLA\D aBE tsLAnDs. Idiz0Rtl.Ilqhlt d ii0n lajtrctlzdi-Zomng s?irli4sill lvlasi/arul:ogy haS/tak el a varost. szosz hozza: eArl. s tutt. karrierkergelcs.... na I'LA Dllezrfi illanlla b osszeraktad. t t 4 s ra szoszerinl: .llcELAnDlijcnndl. tanyleg zsenialis. lrit di-ZoRiing rub4 !?inking 4 A s u l l y e d op a t | \ a n y o k r t l h a q y oh a j o . dezertal. (FUcEltqs.

csak nezd egy darabig a htvanyl \ld rde. Saccold meg. rr. amil fen! \a\sz: TAE JAR MAP TAE -l ltn oF EaxoEl. csak n€zd egy darabig a ldtvAnyt. tanitani. To .Uiruol oids . hoS/ az alabbi k€t sz6t k6nnyen meg fogodjegyezni.6l: ird be kap6sb6la hianyz6szavakat. 'olYtr/ [0. JAfi\hrk\ + bbgre. por... c. Valami megint azi srigja neknnk.iarr liirl a rendhagy6 mnlt idejii.'ap[m4] + 16460. ld.1 Egycsupormez: / o/. Tanitani.'t. hoQNmikor mi\len betiit ke\\ oNas(R Nrn(!N. lAucrn. hogy az ahbbi k6t sz6t konny€n meg fosod je$/ezni.. TEACH CHEAT o rE{cnltirsl tanit.rrrtksflla csal. lekvarosrives. Ettalattad/Nem htalattad a rDlrcn.. qsu...Szeml6ltetii eszkiiziik lriz3uilaidel Valami az! sngja nekrink.Ne variald6ket. melyiknek van a kett5 kbzlil rendhagy6 mnlr ideje. et.' w )itit) nonnan tudtad. Cttcl.0t hrni] 76 i: . tanltani.

S3viltog{tilat!. N'oJEB E0L0E Ittotto It'LDEt. Dox'r ilEAr:A a3 0l huEf t0 rErcfl.4 fif!$t pn Fnofi 4 eLis. o.l. . LtytfoBr. tt'tt-paeE smrr' nroLE d l6roea. Acolqlnt t.*itt IIELETf Euvn3. ttoEErFEc\ 71.rxrfr d sdn.O legritk6bb on S P A C E 4 iir helyk6t dolosk6zott.o. i' tt .betiikoz.lror'gig srlgst. o.szillil6 5)*h. ttcrgnq st'E4 olda|'.. trd 4 iitfuliz.1.l6ei atnoactne 66. .kagt^F 06n nE Foi2. tuuno^ctt r6't0si6. kaqt PHr aPPE .PPE. sz6hitz b4rilul a rs1. BtE80. t.nt? 0FEttt0PE.lzland 6. !6la 4) 66. oEvIcE o?EllllB foE l0cxE' LttlfiEox's NE I utEFu 'atEEtoh oPE rEma'ItxEs.ntLEcLAsS.. utEFllL ll aaE sEaltouc'futSl cnloEtfs6lfNELEEILsfsfE PocrEf 72.2lf'tEAP.'ot m uurtnSl .ll'daw ne.11116 apiil..n f0unnulr8 30ltt5. mp4 LLie. f. trullhotd6. rot o lal6l B0rror 4 alia. a tA.1l . mp sEc'l'.'rmrscuLpfau'62ltocrt3l 4 a 73. o.o. lrmt! 4 6tllal. r!.Fnurf gy[rilcs.'. fow lls{.o. n6lalat!.

vagyis angol sz6vall (Kapcsold ossze 6ket egy'ew vonallal.) a\ I'IYERESEC c0R= PRO!E cul'lPxJ E 1SI'lETEL Irlla)GtlBssts MI'(TAKE PROI.:i.i:i: . ['i'T0RN] visszat€r ".ea\edul tdcodp.lrjm. " f.eElinlnn-PLin a befeiezetlen . l h r n q o < r n l e l o l \ r < n i c \ m c q i c q v c r n ie r e k p L1 5 : r .rd:. trzB <.. hm t8.. l e i l s d .... i?'*"-T. .off tr Danlkcn liunl+ teton Dnl I Rcrdhrr]yo i.V a n n a ks z a v a k .@'[hn..a m e l y e k n € la ( mem6rianrank6 pl6ne tipusok). l i n n e l ..' .$ Piroztasd a kov€tkez6 magyar szavakat a megfelel5 Abrival.T .IT KULoNBoZ6 RcPEAT R€P6AT dOOBERENT 6lret 5 4-szer hangosanl Ie a hovethez6 szavallai riS/.ro'rh-toNl. Le'rhatjul( 6ket ri$/.@' . Pl. hosy irAsm6djuk kifejezze a jclcntesnhet A .

.2]+ T €s r o.NnneNll noanl.E" r:r [bit]+ darabka h'rl+ par hinla r€sz hirzl + darab 4 lh6rd4 nesyed A megfejtett szavak k6znl melyiket hova irned be? oda ird be TWEEDIEDE AND TnEEDEDoo ^RE ..d \aros sizl + esy 1 or szoErld.. ov ddda ".\I\ F I E' A P'I' Mtt I R I'I' I N II\ Fejtsd meg €s ird be a kbvelkezii szavak a\s6 tel€t (ezalhl Persze magat a sz6t is a megkapod).. Vigyezz ezek nem lelt€tlenulugyanazok szavak. orAnaPFIEI.FP I-f AI F PAIP D A P'T' ird be az els6 €s masodik menetben me 4 {tvi4 ik€r 6*..\IIAP'|. ir lid lviddldi ividdldi . .mint az el6bbl PIF/F /..nditiMl.. rox [... ijn | 6ra I atma z A B_ J ora .feles Tahld meg a f€lbevagott szavak als6 lel€t. 'NI I II l\ ll. w cr lil a ew 2r--- il kr€ta alrs E raruesszama ':* 79 .--- oF cEAL'{Ii ...l|fl pAll2 l)l I I{AI I -..'..ov i ci a. 6s parosiisd a lels6vel.

hosy angolul a . a corrAlr [hl6r] majdnemusyanaz kiejt€se. mint egy nyak6rv. hogy 6 nem lett volna ilyen tnrelmes veled!) n A holl.r ur J 'brdn / rJna ur Loll. ga\er meg csaknem olyan.! rqj ! lupko/s 8o r* . megje$/ezni -:l:#=---.nyakbrv"is coLLAa. Nyilvannem vagy vizualisiipus. akkor j6l mosl s.lloll6r ton6r 0r Ez itt egy vizu6lis h'rki. hoqv "A Koll6r lanar iirnak mindig hos?os voll a salleria. €s pr6bald€$i iitt 6ket. ria A Ahkor Fqvszeruen a/l ieqvezd meq. ho$/ v€gr€az legy6l. tla most sem sikerrilt.. Ha el tudod k€pzelni. akkor hagydcsak. tla "vizujalistipus" vagy.:b nigJ€lj.mint a coror..liakorold be.r | '.ez itt neked smafu fla nem.'i-nek (J6l van ) Sikerilt? tla nem. hogy a coLLAR gall€r arr6l. akkor pr6b6ld meg meg egyszer: -*rj. Akkor ina k6bb jegj/ezd meg azt.rix'rozd ezt a k€t sz6t.h6tha most mar menni rog: -E€+iEEa (Elmondanam.*_:-Na most m6r megy?J6l van. (lrldrla szin) me$/ ez.

anqol. Mealepi az 1g!i!91. EWet kell megtanulni. eles egyszeru.n] lassunk.Congou sec this picture? [k'nj{ ei di$ Ilctir] lvlelyik k€pet latod? Az indiAnt vagl/ az eszhim6t? Ugye milyen olcs6 megoldas. Es ajelentesLik sem esik messze a tajukt6l. oda azt. Ne gondolkodj sokat.3 0l . ?.lltcltl strott/lsrtI61 R rnlnn'l sunrflselsot-PRilA Itlit ieleni eszhimoknal: lvl ielent indianoknal: il angolul: ird oda a mondatokmeue az alahizott szavakat l. A Ei az q!a.rf. oda azt ird be.Ugslglgleqt aLsz. Eg€sziisd ki a k6vetke26 tablizatot ahonnan az indian f6n€v hianyzih. Az a l6nyeg. Az els6 k€it5t m6g megoldottuk ila innen nezem. 5. ahonnan az eszkim6 ige. 6. . Elai fog az 9q!i. €szkim6.ct O [Ik!!.lvlert a kitv€tkez6 ansol szavak ig6k is €s f6nevek is egyben. Seqits€qetigq. kett6 l€sz b€l5le. elag egy ptcrvEet prcru.) Ha innen n€2em. 4. (lia inn€n n€zem.. hik !o{ n€zni. masodszor (mikor kital6lod) €s harmadszor (mikor k€sz van). hosy k€t lgy lesz ez a kbvetkez6 szavakkal is. hogy mindent fel is olvass: el6szOr (mikor elgondolkodsz rajta). I Az"n nM 'ncrl Jz drsolbJn r roobe\ \7d'r lprrc d hpiio "ralr. Ssgi! biilggni. ctustllizl ot49 ki4isio seqits€q coocnlbfl nel.indian. 5.

mi hol van.Crre is kdpes vogg Kat kepet talalsz ezen az oldalon. mint a fenii kapen. ha lehu' nyod a sz€medet. ha oti megjegyezted.?ii:il /o.. Akkor otrli-$J]a dolog. m6shozre annyi ideig.k€pen" itt alul minden pontosan ott van. amig.rqgr*"' 82. €zd addig €zt a k€pet. Ezen a. Amikor ez megvan.ypontosan megjegJiezd.mi hol van rajta. hosy az egyes dolgokat hogy hivjak angolul.6s olvasd el az ottani utasihst.. Azui6n a Kulcsban ellen6rizheted.tt. E-t. hog. a i *::3"'!H$.1 . :. azaz csak a nev€.!. ho$/ neked hogy megJ ez ajiteh. ha behunyod a szemedet. a ket kepet egyben latod.. t'rdni togod. menj et a masik k6Dre.'-L<. El6szbr csak a fels6 kAp€t n€zd. igy. €s lStod magad el6tt a k€Pet."T'r \w.rrl -TAiiT f ^lhln-1**'tg-_- /9''^.

meft a sEEEp A meuakelt . azeft. ime: srEdPlsifta birka Azt a ajzot.tat kdia Eltaliltad. hogyan van angolul. .Picturellictionorg Huron'slUordplus Pihs dik!dn!'i] lhiuinzvddPl|st A na di's WonDpLrE PrcnrfrE Dtcrtawalb.rl46tl. helyielenvaltozatokat kr€ta d crr.. tiow min€k? H'ai. 4 ctflr. A h[zd at. hogl/ tbbb birka tui bele abba az egyetlensipba.. csak tbbbes szama is t tEdP.kr€ta". E:arttlll.ltiasvtdrrelinunt hdtastig. mar neked magdnak kell elk€pzelni. kr€ra 4 srrErls'rtl.sz6cikk"alapjan hlald ki. Vagyis nem kell tanulni semmit azt kell megj€gtiezni. hosy masyarul rqjzoljuk le az angol szavakat. kr€ta o cn€rElkirl htuFt angolul. ho$/ "a kepen a birka a sipjaba tujt". cinen.l caat 'ra 83 .n az a j6.

A nWPD-vel itsszet€tL szavakat. c Ebjesyzet !4 {j .. sz66sszet6telek€t is kitfin5en lehet tanulni Valahogv dug6 a terFcrrt kozleked€si lYagyarulez term€szetesen tgy n€zne ki: No meg egj/et..

. BELAts EtDna ^ EofrsE/BIE/BIcrcLEfitomnaIE. hoglicsakisv t nmasaban. k d lbrh '{idins . I ':l 85 . hogj/ tobbjelent€sn szavak tobb jelent€s€t js ragyo' DrrE[iif] d daium.lovagol d€ ldjdl. hos/ ^rDf.A tIWPD kitiin6€n alkalmas arra. igek€ntazljelenti. mtt 's ietenr az az ansol sz6. ll d / a n g o l b a na n n y i m i n d e n e n l P h e ll o v a g o l n i .Mertisaz usan. .) E Rendhasy6nnt id6: ue.A tIWPD-nekegi/erlen hibjja. . datolya HWPD n€lknl nehez lenne elma$/arazni. d@. hogy illen rOvid . randevi.a lolytatast koverelo teveleket a hradoba hCrjiik cimezni. t@. ho$/ .

we$e 4 sanl. :::t. curaolt o szElrant.Prrr4 Esr.. Pr.T Akror mo$ a beigert John llajor. 4 . +'.r 4 daratka. iarll c wProw.lrit-'6 samt d t!rxt'. ialadiis o Pr03fratl5d6tcf+rln*r. 4 ft6asrtal. 79.1 ' 78.Gror.drPFr 4 $(inycq. rylE|lsaga rr0f..tsl strns o lalcsii.--.flaff a 4 82. rfrx . . oldal fpladaliihoz.rlrr4 i l. .rJjzoh r 69. r.P 4 liitrlpa.r. ii*rrllaDcsol o rorx&r ii -FrrrE.'.r orrrrm4 negyed. o.blak.r.ltsr. d p.ErsxEf los5r.r trllro. crtrr 4 sail. 0.Ffrflr. i n. rrf. tiil6nbdu o . o.er. rar 4 isy.

:a 8t . lnstant English 6 Things and 6 Words 4 6 targy €s 6 sz6 Road to nappin€ss 4 Ut a Eoldogsaghoz A te 4 szavad Eqy lehets€ges modszer 6ad. hogy. magia Calculalor words S5Padt vagy. mad and dangerous I minuie-2words 5 minut€s Qeneral P€terrel Nagyon szem6lYes Enslish Nagyon szemAlYesEnSIish2 Nagyon szemelYes English 5 Wakey'wakey ls it a must? + Muszaj? aa a9 90 9t 92 95 94-95 96 97 9A 99 99 too r0l tot t02 t02 . SZCmclT Sz6m6gia.FOglRt|tOZrRrO SZCRlllr 5.. Pali Att6l vagyok afraid..

llt. copv. lvlikozb€n eszed. 6s akkor nem tanulsz meg angolul. o. .{/azt jelenli: .rll ). . kiejtest.). .lolidl.. ifd fel h6rom darab papirra: Coaryrllitnt) szAmold mes a papirokat hiromszor es kdzben mondogasd: cowL cotN'ED. dirdolgass magadban: Posr. POST Add tel postAn.nl. tdr. csak eszed itt feleslegesen a pap'rdarabokal. l{ozben mondogasd: E^R. coplEDlloli. conED... rDA& Iepd szet ezt a daEb papin apr6 darabokra. iYerthow f. PosrE hds4 Pdsziidl. knl6nb€n nem tudod mondogatni. col. sem. ir.IIT CsINALTAIVI DARABPAP]RRAL' 88$ . c{-ry1 Vagdosszeezr a danb papirtapr6 darabokra: cur. a n r i i j e l € n t . Ez nenr rendhagy6LIFI'Eme|dfeleztadarabPapirth6romszor. io'n]. ctr. m6 lvlosi a legiobb m6dszer kovetkezik.) AZ IAE A I. lsen.esmonddkdzb€n: Ez Ilii. c. vagyis post6zd ezt a darab paPirt.eszik .e l d t t e s z 6 t a r b o ln e z d m e g . AE. rrxrltrr.ez igy coPr Masold at hangosan h6rom m6s'k darab papn:'a.Dlltud. ltut'lid) wlost te heressel iit olyan ig€t a listar6l (279. €s amig a Postal6da lel€ bandukolsz. c s i n S l d i s m e g l ( E s k o z b e n m o n d o g a s d . mondd ki haromszor a rendhagy6 mnlt id€jii alakokkal egJi\tt EAr. PosED.5zr6m6gio. amivel rogton nreg is tudod csinilni. ird fel esy darab papiral tr/n Edd meg ez! a darab papirt..tr'f. roRE. liftidl. EA'E ft i\t.

hazuqsaq lliil Picibetiivelid. [vdd] sz6 a mocr urcu.kivonni. De olyan is van.rv" uE u L ^^Ilii.hogyluddamasinadatellen6rizni.osztani(vagvis:.n idej. 5507. J-5 szjm Sdl.j!2]f! d A a. suinta lsnb-IttKti.'5 It .rakjait nen kepeu iik rcnd\?y4!::!. l' ./ [ eltitldt].5l7li€i'517-liei K a r i k a z db e a z o h a l d s z a m o h a r .DDl.n6nem.s5045shoes'4914'high.i.l l:i t-l -t li:l BETUVEL (sz6tarb6D JELE|ITESE A fenti szamokkal (vagyis a ..lrj!k. .illerve p6rdaur: (himnem) -Jl-= "[hi]6 .5.lE h'.Dr [ii-VAID].) t-l t_l SZAIVIMAL ' ..mokat.k6dol6s" utan mar betiikkel) alkothato szavak: haszMliuk ezartlesz ta szovegen a tbbbesszamban I Angolul prrcs dolgokat E A z' [liil .(olculotor uords a 4 lhlq0l6iliir] szemol6gep."dik ise mi. tekszik ise milt idejii arakjait . mire .endhasyoankep*. a$/j6b6t sejtjiik.[lii]a liin].Ebbtit: Focter 4 (T€nyleg!) zseb:cat uLAmt 4 szamol6g€p. 5JJ. ntzp.L. j6.77i-ill.rrrlsil.l_r lt_l .a m p l y e hm e s t o r d r l r db e l r i k e n l o h a s h a l o k P s i r j a l l e v e l u n J n n t i s z 6 l a m e n n t i l c d h t u d s / r 5 / 6 t j t b 6 l e l l e n o r i z h e l P d! d n _ e o l v a n s / o hogy 995.lE r'19Irl o ciocjlsdzl l l I|l o feksziklliil .szorozni. hazudik. I utana meq' Ll benlase llll kat 5lil. ellenoriTheted! ird be a megadorr lituqodLan ri'iit"tL 'ocxrr cncuLtmlrrol leo\ashato rnqolsTava -i _. //hell olvdsni raJta a ts €szrevessriik..dl. a!' mostmar betiiket s/.v. Tud osszeadni. hoq! clah ngy nyomkodiukunalmunk l I ban hogyangolulistud lsak fejiel letele \.smn lpolithlliulai$r]az bizony e$/ zsebszamol6sep.

P€jl'rnek.Ennyi val6sziniileg eleg is lesz ahhoz.jte. nekik nrosianiia virakozniuk hLllctr Amihor l. sajt6 ala rendez. vag. akkor tanutd meg a przrsz6t. amikor legkOzelebb talelkoznak. ho$/ megjeqyezd: prrE hijll o sapadt.n htszniil):vane Feri. hardezd meg t6le.jll 4 s6padt.1og) nrenn)it keres.Editnekstb. Eln€zest azoktdl.sz€rkeszt. sait6 ald rendez reri nevii is'ner5se biztos mindenkinek van. Pel ill€tve 0rn6 nevii ismerdsitd?Bizunk benne. hogy [t.azaz kompon Ha dt akar verni. amikor leg\6zelebb ialalkoztok. A przet nem tig. iU€tve ren . haneh tgy.jll.. saito ali rcndez to ..y megk6rdezd t6te.sait6 ala rendez". tia magsem. l. te Edit?" tla Edit ezen rneslep6dih. mirminl az. Edit.keres (p6nzt)". de most mar i6l. ismer6si tudhatnak magukenak. Ha neked speciel Pal nevii ismer6sod van.ftl$Etb tin] kitziti!. Nekik azt a lurcsa h€rdest l{eu lef tennirik Editnek. hogy a neve.V a l 6 j a b a nn e k i k v a n a l e g k o n n y e b b o l g u k . hogy igen. how mennyit keres..y barmimasukb6l kiin ?al nevriket az alabbi sza!akhal Edir ern6 szerkeszt. akkor ism6teld meg a dolgot akkor.oclt vogg. s.ldml. ED. hosy nehog. ahik egy Edii nevii DE f. angolul aztjelenti: . n€zd meg..ty[fcd]+ komp. gondolj arra.gho/plebb rJlalhornJ\ Ern6\. r'ejt€s szenlponrjab6t a dolog ngj/ nez hi. IxEny ) r a La Manche-csatornan \ansotut: TrrEEieusE cEArdsz ldi iqlis css'd] rranciaor szas (4 arrcE lfrinszl) s cRE r BRtra. Ha legkOzelebb talalkozol P'tllal. .. ni. es aztjelenti.Pal" helyett. edit szerkeszi. va$/ hogy legalibbis el iudsz k6pzeln' e$/et Es€tlegt€ged magadathivnak Ferinek. Akkor csak koncentrilj nagyon er6sen arra. how te se majdttel a 6. Ez a legkonnyebb: Erry frdl + komp.|lE h. Ism€r6seidegyanis€g€b61. ho$/ vajon utazott e mar 'ERRr-n. 1169egyszer: csak annyit kell k6rdezni t6le.h Inpg r. hogy Ern6 nev€nek utols6 maganhangz6jit keu az etsd helyere ten.:il . azok egJszeriien tanuljak nreg: fElr. akl(or peched v:n. ho$/ Edit.s6padt".yhell kiejteni. akiknek Ern6 n€vu ismerdslik van.1 kerdpT/. Am iko r leskozerebb ralarhozol e Ferivel.ledho$/ E irldmlangolul annyii iesz: .f/y [im] o heres ( p e n z t ) . mes€lj€k et neki.20-as fElwy-vel. 6s mir k€sz is az angol sz6. hogy nem s6padt-e. Ern6 el6g manit E ft*e? lia a f5nokitd..r[dit] + szerkeszr. . Nehez dolguk van azoknak a DEAR RE^DE1 oknek ([dir iddr]a kedves olvas6). mint az ism€r6sitdet. d Vegtil njb6l parositani kellene a szavakat.l€zel sajt6 a16n)ar megint. Poli Els5 k€rd€s (+ nnsr euEsrroYliir. nrennyii Akikn€k egyilta16n nincsenek ismer6seik. €s egyszer v€tetlennl szolitsd . hogy "mii szerl(esztesz. va$/is hosj/.

r t l .f€1".ati6l tartok".z . how.t6jl] vagliis.rces . + ntt nor arEAtD or Anyrdttc. how .. ha htalkozolvalakivel..ta) n€ a DvEtfl nEs l.id'UEtat6n) aDvEttnrflE 4 kaland EvERvrEnoldnningl lfc/rfrs [s?ildh4 6E ^LonE 4 egyedil sE. mindent6l.n az arRA. Ha biztonsagra tbr€ksz€l a megj€Wzesben. mondd helyeite azt.1 Szeretn€nk.egyet€rt". orrrdfft[ib6-GRi] + nenr 6rt egyet. sajnos (azt k€ll.tl f6lsz. felsorolunk neh6ny dolgot. ha eml€kezn€l arra.hogg Ott6l vogqoknrnnln. Fehk egyedtil lehni.a!t6l tartok" nS/ is mondhatjuk. T6nyleg pr6bald ki .. hogt/ nem tud egj/eterteni (4 /caf. hogv nem f€lel{ a.Dis)etenti azt. how ennek a leckeneh viszonylag az elejan volt €gJ igen hasznos sz6..att6l tai(ok".t) a ts€nivel lvlagyarul azt.. hogv mondjan) jul ij I ?otdirsd te: I'E AFqATD can'... De ez kevesb€ gyahori.. hogy "ait6l f€lek' Hat akkor r rtj€n€k (lflrnki. Es f'gyeld a hatast. hogi/: ..kjiit lrnsrtau!k I'ninl . hogt. mint rantva m.. aki azt a kifejez€st.... az. h€resd hi Cs ird ide: lli kbzben elsruljuk. 2z EliiLjaroszzvak p€rdiuraz 4l uriLn is€knek. amit6l nem fett€I. . most pedig mindazzal.mondjuk tegkitzelebb. hogy -ati6l vagyok .nG aLotiEbxry d-ti{l tennitr l. Neked isjavasoljuk I'M tFRArD.-t61". te mit. amit6l l€lni lehel Valaszd ki. aki tud angolul hogy amikor azt mondaned: . mint majom a tarkanal( telen) most ilrrilj.tla n€m eml€kezn€l 16. hr|6l Nem keves emberr6l tudunk.Az elsd oszlopban m€gadott alakokon (tobbes szam -t . aenEE t41n rou.laqyarul: Faleh r halJndoktol.lijni-.l. alkosd meg azt a mondatot.y.f:U'la ati6l tartok. hog.Iittn d-FREJDkint i-GRlvid + nem tudok onnel e$/eterteni. felek a titkokt6l. [rni!?ing] Nem f€lek semmit6l (Ezt igy hell mondani ) I'ttt nor ^FRA|D oF . ezzel is Pr6balkozhatsz: A Fr€jdi att6l tart... €s ird be a hamadik oszlopba.flrrrd'. a cimbeli ma_ gyaFangol hibrid segits€g€veltanulta meg egy €letre.eqfot hogyl dfiad.

Saina csak nraqvarul f(donr (eqvelcjre): Az rr6bbi csoporiba tartozo iiryyak (o6rrcrs) k62nl hnzd ki azokat. amelyA f c l a d a Le l v i g z a s e n e k p i l l a n a t A b a n nch nc!aL Jngolul i5 tudoh . a ott. a h o v a v a l o k h a n g o s a n . nrilyen tar$/akat (oa-rEcrl0li?sskt] iirqy) latsT masnd korril? hozzanr leghozclebb eso targy (oart. azert van n€h6ny dolog. medhogy az elnult harom h o n a p b a ne g J s z c rs e m n e v e z t e dn e v € n 6 k e l A marad6kot nezd meg a sz6urban. how eq/reszt h a val6sagban. masr€szt sz6tdrb6l.ss v [n.d e c s a l {a n g o l ! r l E l l e n 6 r i z d . u S / e .g\ / Ahad(i le$/el es akarhol. ahol most vagy. tlonnan tLldhatnank mi. hogy egyel s e m . es csinald meg uib6l a feladatoi 't2i. a z O r s z a g h o t l ! ) . ) I r d b c r s z a v a l i a t d a . Host pedig tigy renclet magad kOrnl.lnstontC Legeloszbr is kasziis a kezed ugj/ebe egy angol-magJares egy ma$/ar-angol szotert moncljuk a Count'f szotarakat (eded. n g o l u ld s a Eltalaltuk: Folytasd a n62€lddest 6s csoportositsd a t6rgyaKat (oarEcrs) aszerint. sone catrct lszmcsr'tzsl t auncn or rctshbncsulnl A sarcn $ a crccx llj cs o Uall o Hinyat siliernlt cltaliilnunll? (Azt ne mondd. .'rf. amelyelinek a nevCt val6sziniileg a kbzeljov6ben sem iogod m€gtanulni.t. ho$/ angolul n r c g t u d n a d ' c n e v e z n id k e i v a q ys € m .e A z cUcn6rzast ns/ 6njnh. a m i t l e n r c r u n ki o g a d n i .I d e i r j u k . hogy nrif6lc kupi (< . o g j / i g a z u n kv a n .34) an horulbtted.

vminek a nvele a n{dDrrl[lndoll DaoirlaD 4 sttEEr of FApEnlsl a! ritootl aitohilincs o roor.ealt6llil melltartoa rff ltril Az els5 lisian tedd fontossagi sorrendbe a fenii targyakat. b6!en adunk PFld. s) . Szerintnnk akar igy is elkezdhetedi els6 lista: a Etgyak zrrrlszllir lhrtl a szavak sEca.l PI llit t\crc< d Dcan'EAttDLtr 2)a 5). Utana magukat a szavakat kell sorba raknod aszerint.e s a t O b b i P g ) s z e t r i e n l r v a n m a g l a r u l l l i e r r p a h o n ) \ _ ben (a Naql 5/oranulosban.ik!r lnd leDed5 + srrE kill nvel.Y. Vagyis az els6 lista azt iiikroz' ze. t daaz'4atAla 2 J 5 t hlde+ 2 5 4 6 5 6 A kpl lisun eqtm. A n a ! $ o n l h e r d c i h s e ' i e d i e n e a m e q " 6 h G i n a l i a n a h h i b r i d _ m o n d a t o h aa. m o n d a r o l r v a o v i so l v a n m o n d a l o t a m i b e n m i n d k e t s z o b e n n P l d n .ir$/ foniosabb.z 6)d CLLCtatn!ird be ansolull ny€l hilincs 'rt g3 .m P l ) e h b e n c s a k a z o i l l e r c js z o s z .6lhingr ond 6 lllords 4 6 t6r9g 6s 5 tz6r sriig..rrrDdlddrllndoll !art6. hogy szerinted milyen gyakran mondjuk ki az 'llet6 sz6i. a masodik azt.. vminek a tart6ia + no. tDaFrtrR ldhu-Gtddd h a r . melyik t.rs melle kerull sTavakkal csinalj egy eg/ 'tehdr r. hogy milyen fontos szavak. r e i ' e l a n q o l u i . sibzvdd4 [s.

) lde irhatod a lefordiioit utcaneveidet: IIAOYARUL ANCOLUL . ker. valahogy igy. batran gyakorold az angolszavakat ily m6don is.) neked n€hany olyan utcanevet.rlily€n utcAban is s€talok 6n most? Aha.ket Sz€nth'troms'tg {1.ker) Te is biztos 6lsz valahol.ffrlgilddn hrnd) RE sLrc SauaaEIti-P Pu Aglikl n$oEs' sau$Elhft6rl Londonban sej.. BR'DEs/. forditsd le angolra a korny€ked utcaneveit.llood to Hoppinesr .Iia majd otthon j6l megn€zem a sz6tarban.. J6ljegyezd meg 6ket.k€r. Es €zut5n.) ter H6sOk tere (Vl. . (UWsem hallja senki. ez a Xert€s2 utca.r4i. ami ime n€hany sz€p budapesti utca (o sn6E [!?t'it]).. GARDEaER 6nEEr s?hitl AhA€fa utca--. LraEr s'FDErlt]tl aonE naND s''. mi is az.ker.) u.) Szinhazutca (1. ha barholjarsz. hogy hirdinitr Ak6cfa utca-" Hm. lrnEEr lriif. Aranyk€z u-(V. qy(jtotiiink van Londonban is €s Pesien is. na igen. .) n^c srcEr lkitsl r'atvft saaanE Inititil RoPDt' xEB sr*EEr lr4Ekl rEAcE snEEr llitl 4 ivlenyasszony (XIL her) utca 4 a a + + Xiralyutca (Vl.@ F€ny (IL ker. van sz6mos utca.ker. Ut o boldogs6ghoz [iid t! kpini!4 -.fEtrrls{l) tt a. ker) ts€keutca (lll.k€r) t6r Kot6lgyart6 utca (XXll.) KoztaEas6g (Vlll.illetve t€r (a sozrrr [srhr]r neve angolul..

engem.klil]v6ros t6rk6pe (t€rk€p <. (James Joyce 'r ir6) '. akik kifejezetten bolondulnak J / J n g o l € r te s s z e r e t n c kb o n g e s z n ib . Ha a fel€n€l (de nem el6bb!) abbahagyjSk.jobban €rdekelnek a dublini utcanevek. -).8 ls . ilyenekhosszn6s raradsasos Az munkavalk€szits€kel Elackpoolutcanev' jewz€k€t ansolul. oF Att6l tartok. Mr Connolly. ME ClrnlolLv. az se baj.p). ?l.r. Jutalomid€z€t szigor(an azoknak. r m i r ' b i t n q i s z i k o BflowsElhn!4). ffi t{ .1.ArflArD I An oREurEREsED.€s ahol lehet . /4.besz€16 nevekeset6ben. mint a vilagegyetem rejt€lye. ni mE DuaLn srfrEEr navEs fltal t't rEE ETDDLE ttE UwVERSE.p[n.Q.lvlostjt'n a nasy falat: tsla€kpool [U.sz6t6rsegiisegevel irjak oda magyarulis a nevet.1e N a"-l I l.Pr^E tsAnr SrREEr4 Kellemes utca. Ezi a feladatot csak azoknak szanjuk. akil( megcsin6ltak az utcan€v-j€S/z€ketl I Ar'.

1trl. marmint az angol-magyart. ho$/ megial6ld a?t a n€gy sz6t. neho$/ elrelejtsd. r1i feliedjnk neked. K€resd benne a vezet6kneved ( s u a n a q E )Ita l a l d m e g r h e l y e r J h o v J b e l .. k€zi vagy kissz6tdr6t. vegben.sz6u(|d Ehrulunk neked €gy t€ljesen titkos €s teljesen tok€letes modszen (m6dszer <. . i O i r . lYes akarod ismerni insyen 6s szamfejtve a m6dszeft ( E toDt). A tuloldalra ird a flss' \ il l f o ' s r ln " r c d .rrr. amellyel megfejtheted a n€gy sz6t? Ha igen. 6s megtudhatod 16lu1( isazat.iedj meg. Tess€K. A ne$/ szavAvalsenhi nem hrd hazudni.. s m o d b o l o r o ^ l 6 d r e hr r n h A l l j J n J h o r l a neved (a rrrE [nai'i])betiii csupaszon." q .z../. jelened. Inscrdfl) a amery meshat6rozza multad.zn" 'abicebenE' mrjd 'oglon plcirrF cqrJlilod rzl r \zol m amely a neved el6tt allna. . e n n e l b b b r 6 l v a n s z 6 l ) ird l€ a vezetaknevedet (+ s.. t'rErEoD arra. .FUTL|RE. Amihor e kony!' megvasarlasaval latatlanba' bizalmat szavaztal n€knnk.J . m 6 d s z e r " n e m . nreri ezt a Ebben a m6dszerben ltdcsdd). Es ne fel€jtsd el.t6i: . amety hozzad a legkozelebb all. l . t t t t . ezeket nleg mnklig keverem g' o d" Lrrr'ririrour.E Isdflijnl) esy darab papirra. mert akkor az eg€sz tonnrai kezdheied elo116l.ik€t. MvsE (NEmoDI) mcs soha senki nen] csal6doit. 2)t lvlosttedd ugyanezt a keresztneveddel (FtRsrtrAME)! Ezt a k€t sz6t 'de ird: 2) lvlondd ki sokszor! Van valami €rtelmuk? J6l jegyezd meg 6ket. m i a n g o l u la z . hogy. Azt is tudnod kell. n n p i ^ a . VaSya huszira. s p l l p g i r d r s b .. Ez a te els6 k€t szavad. pnEsEnr.tl. nem arra vagyunk kivincsiah. meg nem tudhattad. hogj/ a fenti m6dsz€rrel (l) berki emberfia n€qy szavat megfejthe tcd. tegyal ide egy ilyenjeleil tne a m6dszer (rehoDlr! {Ne i.ly urdn ko!"rh. llost vedd kezedbe orszagh apanh na$/'. l r . a p&EsEdrltt. Jm. Aztin mindesyiket mondd kih6romszor. 5 / d b d d r r s dm e q 6 h e t D o n L i J i h r o l e 5 \ z c j r h r c e 5 m n d J / o h r o l J / i l h o s l m . h o w . m1dszen (nEnnDI) egasz idAig nem is ismerte senki. f'lost in' Wenl Ha nem vaw megelegedve vele. az na nem hiszel ebben az eg6szben. csah kuldd vjssza az irat. r ' i z d m ? g J \/or. akkor legalabb a nErnoD. n . ho$/ tudod'e. e t e t ' L o t c m e r l e h . L a n . jov6d (o prsrhtu. . pasr.

. azt tanuld meg kulon. 6t gj/akori emberi iulajdons6got jegyezhetsz mes ansolul.) Ha eseueg tariasz t6le. hogy az illfet5 bel€kukkant a WoRDF. amikor legkdzelebb talalkoztok- . hogy a minap az illei6hoz hozzakbt6ztel egy sz6t. Aondolj itt olyan szem€lyre.18tt . arra eg€sz biztosan eml€kezni fogsz. hogy olyan szemalyek legyenek.C9glehetr6ges m6dszcr. vicces a s?r{r6r Jsrtdnd8l furcsa /rrrrftiiidl + kedv€s (Ami kimarad sz6. amit meg akarunk tanulnj. Pr6b6lj m€g valamif€le kapcsolatoL teremteni az ansol sz6 €s az illet6 szemelye kOzott. hogy hany beiiiben ewezik a nev€ €s a sz6. hogy van-€ "sz" hang a szoban stb. valamih€z ka. P€ldaul.. as megn€zni csak az angol sz6t.tni k€ll. (Az€rt fontos.tsodba. agy val6szinUseggelarra is. most eppen egy olyat. va$/ ha az ill€t6 sz6ke. Legyen koztiik olyan is. Ird be a nevriket az ahbbi 6bl6zat fels5 soraba. alrl€r otthon el6 kell kapnod ezt a leck6t.akkor rejtielezz! NEV nEv NEV NEV NEV szo szb szo szO szo egy Az alabbi szavakk6zril valasszki mindesyiksz€melyhez olyat. amivel lemerheted a k€t m6dszer eredm€nyessASAt. A WoEDnus valbzalosnal valiozaiosabb koteleket kinal. amivel emberekhez lehet szavakat kotozni. hogy ma$/arul mi volt ez a sz6.Mondd's ki haromszor crrvrr lld. amikor talalkoztok. m€g olyan is. 6s azt hangosan. fla meg€sin6lod. akikkel gyakran lablkozol. med a m6dsz€r val6jeban akkor lep majd miikijd€sbe. akikkel tal6lkozol. Szeg€ny majom akkor ugrik a vizbe. akkor nezd meg. barmit. ami illik ra. akkor mind€n rendben.) Amikor tablkoztok. Ez lesz a kontrollszo. amit mondunk.. tta nem. akit nem.ri + ohos cilf. tta sikerril angolul is felidezned. Plint azt mar mindenki tudja. akit kedvelsz.Z lh{dll 4 heavetlen rrrrvl$nil o mulatsaaos. ird be angolula t6bhzatba az illet5 neve alA.

.rovid. ' .. ha rendriletlenril mindeni vegigolvasol es pontr6l-pontra p9!]!9ss!_!j3r9b4itqd az utas't6sokat.nd. Azt irtad le.. ho$/ XY rossz.ikai arqorb. .pl p berk.n I &rregrik. aki: .. vasis uz . (De t€nyleg... oltnsnrn6l E rui.rossz... lUlodctndDongcrous mrd dand*ori3d [brd.reted 6t? (httzd alal) YEs .No @ condolj m€g valakire..trD z.ne kai atrgolban a ri."o. . E vagykovir.rv [ionfdlndh.Rod. 6nllt €s vesz€lyes..trri vastag ner. " . .rovid. vayls saD. 6rtilt €s vesz€lyes". H'l [h'vl \''r." v.sdiosrl.. .. Azt irtad le.. Szereted 5l? lhnzd all!) YEs No ."9 . t j . . akinek: .n.k diihbsd jelei vilyizz! Az.^no Szereted 6t? fEs lYo lhnzd a6!) cs. vastag €s sz6rbs" laba van.n szo.r orE"oo. vastag €s sz6ros leba van.ksi'rkrbb visyiLzzrAzaine.ha oly:s'nn.LbbGakralgesetjerenr g v.' . csak kar€r lehet. h. ird ide a nev€t as olvasd ki neo'| +o oi^afforslh|d nsd0"od'ndAodszl. .. nnoE id€ czt a nevet is €s olvasd ki a mondatot: Szereied 5t? YEso (htzd albl) FrrE no oarcenorsllsd Dsd d. hogy Yx-nek r6vid.) D oondouvalakire.. aki: 6rnlt 6s veszelyes". vastag 6s sz6ros" l6ba van. . . lri ird iO Aondolj valakire. 98 :r . Sz.. vag.rossz. .is saorrE rer'| no nenv IsoiL! et'd laba van. .n" GD CondoU m€S valakire.dl laba van. vagyis sdorrg. ". . hs'il ird ide a nev€t es ollasd ki . .jLv E 1d. Ird ide a nev€t €s olvasd ki. j " . ond 5 p€rc alatt megtanulhatsz 6 mell€kn€v€i. akinek: .'1p 1"bi'! O \ .sy kbver. / HAray LEes (Il4zl a hbaK) .

illen furLsi meqsemtehetvetetten hoq) a srF 4 Nap.thornok).t tfu nt'gl' o te\edszr Ten']es igy hivjek. .ves. o €rkure ha tl mm 4 r. pr.a."raors loAs. persze 6 ngys€m indul. Csak eszlinkbeiut Cener6l Feter.. aMERAL ELEct ot!Idrsot'atidl vagyis orszagos k€pvisel6valaszds) alkalmaval €n csakis a Gener6tt valasztanam. athet6. ho$/ kihasznaljuk.Llhelyeii.I minute-2ulordr lvrnninii] d egy perc. You'EFwnarc. mini egy aEYERALldzs. wleg hogy 6 mindis P . m6rmint az €desanya.boscses".9ener6l 0r6torrel hr idnih4 + ot perc P O e n e r a tP 6 t e re g j i h u n h l e g j o b b b a r a t i a .iLm ezt k€rrmondani. 6rro'. 'niir neqint tcsedhivnaka Cene!.aenerarok. (Veglil is. kiados etk€zes szokottmeghilnia c€ne61 lryenekre akaom -"'d. tagtis nripmbe!.) Hat igen.n.t'inill |.i. Hal ez€rt kertilt 6 ide..md@ lwfl long nlmbdr]dtevessz. azt'in rOgton az. Egy ityen n€vet p€$ze nem lehet elfel€jteni. hosy . 5 minutes. r''. €s a soly + fir:i(gyermek)kiejt€se egyform6n: hanl. crcroo ru/ [d*ndrisz rnil] 4 b.t9 . m i h o r e g y J n y J ' n e m l e n n p i l l e n d 6 e 1 6 r u l n i hogj merviiE Jzr mondta aha.. cr. I'losr azl hiszed er is csak hLilleshedes. ugya' nara gondol az ember. €s tenyleg s6ettitrt [i!!ttfilndl(+ legjobb barei). hogy 6 (4 a EEALLY ld.osil nas/lelhii bcihelliE minr "q) E [d*onfonrn] gentleman.[d|ssn{. H6t ilyen nekem a Ceneral. nemjbnekfi volnal€he a nasyszotanul'*.jscses.4 "rto6aan Es ho$/ a legkbzelebbi i-tIKsdn](o altalanos v6lasztas. g A aaa@ azt is jer€nti.cat'dtilil 'ttabban) el€gans. amihor halua. mint mindig.o.r d r6bbes sz. helyter€nPr. s z P r a n v l e l P n s e g l e n n el i r u l n i m e l v i h u n h e . ltri vid?] 4 k€t sz6 i a a D p e na N a q yS z o l a n u l o s b a r d o g a l l u n k .

r\ocAt ous l'lo-fiogdfttsd l5) fr (c.s!bion]) ulE'plo'f. mindis a kdveikezS sz6 sorszemat karikazd be. ) trl l) fin 2) lany 5) f€rfi 4) n6 5) sziiz 6) n6tlen 7) hajadon 8) hazas 9) €lvalt lo) ozv e g y a s s z o n yI l ) o z v e g y e m b e r 1 2 ) m o n o g a m l J ) p o l i g a m t 4 ) h € t e r o s z e x u 6 l i sl 5 ) b i s z e x u a l i s1 6 ) h o m o s z e x u a l i s( m e l e g i l l .'y !.r ls'ingol] naR.. (Ha titkositani aka_ rod az informaci6t.UUna keresd ki azokat a szavakat.nFid664t2) M. .ta..ss.nttoJll20' 2 | ) PansroYErlt.t.rstlift& (o 0vinglis] angolu! IYegadunkegy Ekas magyar sz6t. ho$/ egy ..r. de akkor azt is €s a z i g a z i ti s m e g k e l l t a n u l n o d .Aho$/ olvasod.tila:| *" s.l'rulsi)tl5) t an'|b.E /i. karikazd be azoknak a szavaknak a soFzamet. ird be 6ket a kihagyott helyre €s tanuld meg mindet.tar or f.' fti irr r00 f . Ezek u!6n t€rj it az ansol listara. rdp./. *.[in'Ptojo']tq\ EETLoTEE[.ll* -.uo*--". lbi-Szi|/{l'nl] HonosExaaL [h6no-s2Elcu0ll 285".tnl. E r.' /kiil t6t sztltudllrs) '.lloggon szem6lycsCnglish N e m u t a s d m e g s e n k i n e k l ( M € gn e k i i n k s e . ) Ki vagy te? Ivlivagy ie? Azon k'viil. amelyeket a magyar listan bekarikazt6l.JEDln'."".ndls) DtvoxcEDldi-VoRszrlr0) ullDowltit6l tt) wIDot'EE 8) h?ins6fi7) polvo'a'.t'clit'inl MegtanulandOszavaim: tr r.oaslto-Llginitnl ta) EEEnosExuaLlh. o'. . ""lmrnl. wnen l tzsittl1) sBcLE I) sdv [boj]2) d.Dbdnttrl] | / slDE"rlrztttdoftl I8. amelyek illenek rad. l e s z b i k u s ) l 7 ) t a n u b l a ) m u n k a a d 6 l 9 ) 2 m u n k a v a l l a t 6 0 ) m u n k a n € l k n l i2 l ) n y u g d ' j a s xdlum.'o.. f. El6szor olvasd fel hangosan az egeszet.

tilIl I l)s. b b c j l J l P l d d a t b 6 l i s e . meg arr6l.l5) ca/''Itirl ft I ) r. u ( i z m u s d / e g e s / . amiket kivalasztottal ltikozben 'rod.cJ(lhkl 4) r. i r d b e o h e r a k i h J g v o l rh ' l y r e a s t P l r . csak az amelvikjeuesAz [l zetes€n tud faini).fro6[fiin.l. Karikdzd be azokat. ho'{ihl rs r.m r n l a i . how minden sz6r hangosan is i6bbszor ki kell mondani trt l) fej 2) nyak J) hat 4) l€rd s) lab 6) kar 7) sziv 8) csuK6 9) gl/omor l0) log (mqidfos!) I l) oldal t) ED^Dlt'tl2J nEc'(lrul]r) . amelvek faini szoktak neked Plajd keresd ki tistarot.cn Yonszcmdl{Gs lish 2 Ne mutasd meg senkinek! (lvl€gneknnk se ) Y o s l m e l l e \ n e \ p h k b v e t h e / n e h :i l y e n \ d g J o h o l y r n ! a q J o h s t b T i \ / l d n . am'vel azrirjobban ahi betegcsk'do Jkrnehhol s u a m m k o c o g o k .r[s!ijd] w?tsrld'r1lq sry.E l l ] i ln c m l o g r o k r d n u l n r ' eq.[im] 7) 'r's'[hin]8) E 'Erl''lii!?.keleles l5) szenved€lyes l6) udvarias l7) btiszke l8) ponlos 2) F lEtDLrlk. l 6 b b h d r i h a r d b e J z B l i > t r n J / o h d l a m e l l € l ' lisr6bol 'dm'lleI eldrle n€!ekpl. €s ird be a tobbi kbz6..E lnils) ..dl s) cLEvErltdctil e) auLrYlgikil toJ ta' Prffrc.i$] naPPrlhtlil tt) 6l rowal sll) l"tDDLE-aa'DlnidilEl. mondd is ki 6ket han- I lloggon szcm6l er Cnglish Ezt se mutasd meg senkineh! p1 lai hol d/ llJhh Vcqte!alami.nttil 3) Bnlc'rlhrtii 4) aEr€Roaslk$niitdc. €s ird oda a kihagvoit helvre Kbzber egv pillanatra se 6ket angolul i fl leledke.^c'ltzt rdi'kl lo) ft'oztbsz ird ide a kivatasztoti teskeszeket. A t F l a d d l u q J d n a z . lYajd ezehPrhcresd hi a D e q y s z e !h a n s o s a nf e l o l v d s l a l . . amelyPhPlldlalnrh. €s haromszor hangosan olvasd fel5llet (NaWszer?) szo' tta neked valamilyen egeszen mas testraszed szokott t6jni' akkor azt h€r€sd ki 6rb6l.'o1{ If lF!0norlr6 it' rucnr lhhl r5' cnalrlh4zi] tont|ti'l roLnlto-tfi) t7 ) "EouDbdldl r8' PUacztr hmhsudl ird ide a melleknev€ket. trl l) hires 2) barabagos J) nagyon j6 k€pess€g( 4) nagvlelk( 5) higgadt 6) fiatal 7) kozapkorn 8) okos 9) biinbs lo) boldog I l) mag6nvos l2) szerencses l5) 6rrllt 14) ta.s/segespk tistan t€str€szeink vannak felsorolva (nem mindegvik. r l e n u ll r n u l d m e g 6ket..'. .E6lksl6) a/?.:lj" I ol .

hogy most gyakorolni ^ nAstuRME d In. j6r l.fuo. asE stb-).!6lntl. old.halivancslragy riluk.tnifr6iil (o maszturb6l. Rendhagy6 m6don. hogy megjegyezd. a szexualis f./rrcrendhagy6 ige. MASTANBATD V6laszd ki kozrilrik azokat.nsor lidio h. tla$/tunk E e$/ kis h€lyet.ho'o'I t02 {F . Osszpontos'tiisi gyakorlat: llikozben hangosan azt mondod: warEr-warEy.rEd lrEk!6k.tUlusz6j? [l it 6 'ir!zi] EW daftb aLnlaElrl. aEsE. kUl6nb6z6 hangokon.gy €rzed. amelyeknek koznk lehet az alapisahez (pl. magadban azt mondd wanE.La. lvlegpersze arm. hogy a . €br€szd tel 6t igy: wanELx/afEr.blzllfllii gyakorl6 feladal. hogj/ srr& r1l'stb.la6igok.lapoaa 114.tta .sz' inrrrniart !ol'r: ez az? 'fl.t6kara ItE stllr cond sav sdo E enceseink: .lJDosrrdorlollreo\r"jsrdrosrnftru'5r\. BEsr. hangosan. amennyit csak tudsz. duw6n. akkor ebb6l mAr tudod. magyar6zd meg mindegyikr6l. hogy DilA van k6ze az alap igehez.i6l hat avetr az. Ha regi WoEDplucos vary. O isy ebreekte lsre. Mi issyin0tunt slavalal.LrirJhel"r'i.. Pr6b6lgathatod €l6re is.rrs.eJrl\er. Persze ez €sakis arraj6. hosy az illet5 fel6bredjen..lalont sze lszakrnlis b Szerintarnk ittszo sinG nr.llurc sib.lacisr6l a nr. f€l€breszt. Ha tetszik a dolog.lUokcy-urokego Ivijtil tla fegkozelebb alv6 embert btsz. ls it o must? . n/rrrlvrjld 4 felabred. halkan. A szaknodaldnr iro.wor<E. 6nkiel€sit) sz6 bet(inek telhasznalasaval csinalj annyi sz6t. Alakjai 4/AKE. k€dvesen. llyenekre gondolunk.

IIICSERCJTUCilVCS Gyakorlat telj€sen kezd6knek Namelesssalesmen anagrams Madam..6.:iF | 03 . tt4 I l5 I l6 tt7 I ta It9 120 t2l t22 .palindromes Doublets Kereszirejtv€ny lQ T€st Ql Tesi Ki az az evribadi €s hova kaman? Banana ?uzzk a fejlbrd A tudas anyJa Egy€rtelmii. Fordits Fordits 2 r|osszUember szot6r 'Iead€lutan Nana. I'm Adam . . hogy certainly lo4 t05 l06 lo? loa-l09 I lo lll-ll2 I If.

.ttAh'.rdd.'RurE. T@ sttplElti czinldll. Sft'. haf. Rut. rs 'o. . IEts ExERcIsE stnplE ldis? Is lle0s?iirn iiDfoll. .mAr unalmas. TEts ExERcrsE stttpLD. r rs rs a stMFLEEsr. fi tv8E.szerii. ZEir lh!?rlis van benne.vA. rut. szavait. vtond hat n i.) o.s!x. (t nrduE = I w6D. ttAn.'us.n t)aj. ha tuatnc. De a mi naqy sz6tanur6s lrijnyviinkben taldliad.rositsd bssze az frarrir ryof.rust.Dbket linglh {drd]a magyar szavak- A na$/ sz6lanul6sBoorr"ban[bul]a rEsr is a tanuldsi szolgdlja. narta. nAtErfn. rasrE.EUS[.lltf. e" ityen snptE. Igen.B/dalbtnts). Tanllld meg a leche Deho$/is rof.Ggokorlot teljesen kezdiiknek Ez a syakorlat egl. rutE. usE rtsf. ir. usE. nrft.t be a nregfeleld angol illetve magyar szavakat a kihagyott helyre (kbzben mondd ki 6ket hangosan). fjgyhow az s. 5 rrrzEs[ninits4 aratt 5 '9oRB.P. Ez esy ''MFLE sr'pLl Iszintlil tanuld meg I"tagsemBoer a.fr. til egyszerii. ilAtE.

llomelesssolesrnen Riln@RnmS -|l|is mz] . [n6jmh3? s?6ih'i!n usy AnasrammatP ^ ac. r*..rnslit linl (o e fiil hall) .Il/ln . !lir.sD u6. ?t.lro .ts LltElvEbt'r !zhthl (a kett6 mes iizenesv egv ElEvEtrlti tsli. s6rtr Isr4 litt r\rs EAxlli!'rnl . [dezlvf ] + pinc€rn5 egy p6rkoltet [ir] "usl rEi' lnt .l P a rzemek .oNE ru.e\ .o'. -'rur.varatlan .ho$/ egy sz6. mr EvFsIdi .i:s. megtanulni lrd amelyiket szer€tned anagrammasan v6laszd ki l€l 6ket na$/szer 'nnrr E Rendhas!6 id..rtuu1sllrrilir) lddok (rrrrrlfaiilil c csal6d) ul/.nl) csinalhalunk. ill mondatotkaPunk bet(i! addigaddigrendezgetjlik. .nirn].. hogy t'. a drc'rbijtl P eiszaka)sz6 betiii kiadjak azt.r rr. e-l*i.I]nl fli/o pLUs meStizenkett6) Pipaldki azt. amelvikigen a Anagramhak-e kOvetkez6k? + V Elffi"Arnltalt.{rfrYlnr0lftn].yi]fl . vag/ egy mondat amig egi/ m6sik€rtelmessz6t.f ..uir '.af. ntE couirRrsDEldii bt'ticzlill. Atlt'+ .ltuiidll a az e]F-tc€lja (rrrE!ii|] + €let.nA'brrd{.oEPi4 r.'a[rdng] (<' dolog) Ugyanigva ugynOkoh P$mas anagramm.dcsd a a vidak Vagul. .nrr sErll{e.'sa' Rr.. olvasd v€gig meg egyszer az egesz oldatt.o1i4 egy is ttsszefiigg€sekre ravilegithat anagmmmal Eg€szen.litnah' tzl o r/fLijl o szem..A 'ELPlgtEthll) tavir6 hatalmas sesits€s -) un's ///nllt)kz itlnl.:8 t 05 . E Rendhasy6mrlll idd: ra& tata ..i is cimbensrcreplo"nevlelpn jatszi konnyeds€Sgel k6t megjegyezhetjnk fontos teslr€segits€g€vel l{€t anagramma sznnkei€s a hozz4uk tartoz6k€l alaPiget. tem"rPs isazi muratsaq @D rejtsd meg az al6bbi anagrammak masodik fel6b6l hiAnvz6sz6i w rrnEstl!4noezl a sttu.

NtacaM. amit 16ttam?) WAs . a. egt/ terv.n. + rt/.a canal PaNAna.' /YoP"s. szt sz.Panama.r a caE oE a car I s r/"[yez ii i hr 6rd lat ij e6] sz6. haiulr6l.rr .fUlodom.tdinddm4 olyan szavak.lnmla nana.on Fh4 a Ne r nd ra egj/etlen hSzban iartott kedvenckisallatra s€! (A was tr Elnr's z rq&"lvrz it.A kovetkezdharcm sz6 is palindr6ma. sEENI'zi.. harsogi bOmbol.. d-of. Adam vasyok el6lr5l.. sEE.nizl o nemek 6fi lniidgdd. harsogris Egy ember.:i. crlrlkid a aut6. iagara.. c/ilkd] ket palt1Dio|E-ban lpdinddm] kihasytunl( ner(ed szavakai. sAN. -Ntt norditas es sz6sz hozza.P€rdaut: t"u.monda' Asszonyom. Allati kijnny( mert azert tulajdonheppen ott vannak.. O EoaR acAt\l A EAN. b6g. a k. amelyek visszalele For'lrn sf0fldrd{.ddm ddn. Pr4r o tel1 as tervez Falindr6ma'e a kdvetkezd mondat? (Amugy a jelentese: Egy auto vagy egy macska volt.ird be az utols6 betiiket a vonalkara.a Pun.n.l'm Odom PnUilDnOmCl iin lm. szinl+ lat.r-€ h.zdok: ha a foftlilisn kaldtleletek isr.Es a jelent€silkel sem n€h€z eliablni.vasba Eftehnesetvalnsszatok 106 . lf.---[nrn] apaca Lissunk k€t mondatot is.mint elolr6l (< !oh. Cgy csatorna .A palindr6m6h €n (o Mcr{t! RDslhtltiidzl) ugyanigyolvashat6h. z'ig (6s mindezek fdnevei is: nvOltes.lidhl.. DArld. -je volt az.. 6 z'igj m€Sint! RoaR 4 n\bll.. a |1.dla papa.ij!z6] 4 eliot tl .J l dli r!n. amit bttanr?ll O K.. I.

A harmadik sz6 csak egy betuben ktlOnbozhet a m6sodikt6l.'t* rj' I o? .n'r0i l 4 Parl(. ld snvar6 DOABLETek PUCERES CSOIVIAOOL K A IIARANqCAL A LISTA: ffrrrlbi l a usat.r @.au!. ffz'[hu a itv crar[kijd$] 4 I€riir€ ". hosys:jlohiba.. mert nem biztos!) ird le. Parkor Ezen az oldalon szerintrlnk tizenhat angol sz6 van (Szamolj utana.Doublets litbldkrl A DD^^TLBBLLEI olyan sz6sorozat. hm]. A lioztes allom6sok alattuk olvashat6k omlesztve a lisun Tedd 6ket a helyiikre..l6jm. €s azokat k€tszer tanuld meg. ahol a masodik sz6 csak e$/ betiiben knlonboz_ het az els6t6l.r. ha sikerLllt.[hn.usaus a raP P/a'hrjdusl ordar.@a c. €s ird ide. igei E Lqe E nenctrasro #4 arr arrlmil. + bomba. A ieladatot fennhangon oldd meg. bombSz co sll6lil I co.Er€t is nalni?Pr6baldmeg. melyik sz6ra eml€kszel k6ziiliik kapasbol: V6laszd kia legszimPatikusabb hat sz6t. vesiiszavak R€ndhasy6 .a Dt l€nylesne'n eirjirkaz ..'r E lkrnl A \ovetk 26 harom DouBtE?'n€lGak az els6 €s utols6 szavakat adjuk meg. veser azl E Nehosy hidd. a negve' dik sz6 csak egy betiiben kUlitnbbzh€t a harmadikt6l Es i$/ tovebb.rlndtl + orvad P. A6XU$2CSOII: vajon l€hetne'eaz osszesfenti sz6b6l egy otodik Dorr. hogy kimondani is Syakorold ezeket a remek szavakat. PCId.

I 7 .-. .26. 1 5 . Hir€s ndit6ital. 6s ez€rt hivjuk ma indianoknak az indi6nokat (ld. Cruise. Innen fogod megtudni. . l.Sawyer stb. j6l f6znek benne. az eg.n € s ss z a l o n .. igek€nt azi jevizszrNTEs lenti: (el)indlrl. (Nalunk a villamos vizmelegit6 tanalyt neve. hogy angolul is lehet azt mondani. .. Bohomnagy or szag. az angolul a miniszteterne. ezt az orszagot kereste Kolombusz 's. a masikban a kiejtesek vannak. oldalt az indianokr6l). . olyan. va$/ a DC ami az eqyenriran rdviditese . ho$/ papa. forml. h jo nini!. llyen pl. Asz (a k6rty6ban).unEcr cuRaENr IlrREn hrontl). (TamAsbecenev€.f R 1 l . ha m6g soha nem tanultel angolLrl.. r€szint 'bzassal m€g bringazassal is ugyanolyan franyesz lenne. t z . ango. O c e " n A (roppant becsap6s!) 13. €s az esyik hivatalos nyelve az angol. 30. 25. hogy pl. amire r€szint soha nem lesz sznks€g€. ho$/ ". versenyeken: induras. mini a 12. Ja. Kezd€t.ok6r kezdiiknek is Ezt a l(eresztrejtvenyt akkor is meg tudod csinalni. csomag 9.l l t z J l e g e $ / s / e r r i b b : O . van c'vel €s p-vel kezd6d6 markanevn is. pedig minden beirand6 sz6 angol. s6t m€S egy sz6taggal rovidebb is (amng. 22. Nalunk egy id6ben Trcpi k€zdetii is volt. k i c s i t e l S k e l 6 b b € n . . Tomi.lleresztrejtu'iny . sok a szeg€ny ember.fenyk6p angolul" (4 p oro If6t6]).t!r] linr | 08 *rl . A v6lt66ram rovidit€se angolul (valt66ram + c r t l t r t t l d l b " r q l i nh r o d ] n e n r o n d d h o w . A szavakat mindig az angol helyesiras szerint l{dtl beirni (iehat a fenti p€ldat lolytatva a nmro sz6r. .) X€t kulcs is van ( 164. H r r s d h p s j i r p i n k " r t " r e i s \ r n g a lakisban. mert mindenf€le e169€pekkel fejl€szti mindazokat az izmait. 25. Ez€rt ninden meghatarozashoz l€$/szives gondold hozz6 azt. Rum (ez m6s ew fokkal cselesebb. Hogy tudj nemet mondani angolul.ymeg u$/anaz).tre \rntqE Mtntsrrf. CsiUag ("ismert ember" jelent€sben is). o. .. . Ami mawarul a P6nziigynri niszt€rium rovidit€se. 20.). Csomagol. Kb. valahol rA lesz itlra €z a k€t bet(. m€S a 156.Acf.. 19. (el)kezd.yikbena megl€jt€s. 5.) lO. . / n c m f d i r . mintha a szohAsos keresztrejtv€nyehb6l kigyiijtottiik volna az 6sszes olyan k€rd€st. Ebb5l \ e d d e l a T " .os' lii-ffios4. lul". a h o l a z e m b e r n a g j / o n edzett lesz. talSn a legszbrnyfbb szOrp az bsszes k6z6tt. Acaosd) 2A. E u l i m a s s z 6 v a l . s m p q h a p o da m e g l e j l e s t .

. visszafele rendben van./. 5. how nem tudod. lesy \elp. annak is a gombjat.d/ iga/i kpTdcihnah gj his segi's. Ne mondd. l4atyi. mint a magyarban). K6sz rF lot . merihogy 6 dan volt. mint a magyar szo. b e n l | ' l q A r ( isjelenti .oBttE lo-d. puffasztot! rizses. csak egy "a" bet(vel rbvidebb. Esti6b humor 6s eligazit6s a So Ac$oseban van. Atom. Denev€r. 7. Korszak. Kifnjhatod magad. no ispn ahhor npm. Mestll.s E a nyelven. Tonna. 3. 30 Plar negint a miniszt€relnbh angolul. 5l. k h o r m o s r n . Ha Eit6l mar lEvt's farmen. kiildj nekiink€s/ levlapota kiadoba. akkor azon is rajta van ez a rovidit€s (A LEvt?t6t lEsd meg a . n a g y o nc s o d i l k o z n i I { J n e m Asto. 2. TT Ezen a m€gj€gyz€senerdenes elgondolkodni. FIjGG6LDGES Dox. szcrernrnk azt nem jelenri. E z t a l l i t 6 l a gb i z o n y o s B E o R I ' t o r. J2. Toni.ban.Ne l€gy ciki" c'm( opust). Ez nem a f6 capone.'rM "r. 'Barmennvir. q j e g j e T n i .posHra ad". hJr Namost. 24. 14. Tic.0 ' . hogJ a nagl/onnagyon-nagyonhires jazztrombitas nev€nek €ls6 fele ez. de neki elaruljuk. A/ AmerihaiL$/esulr Allamoh rotidile\e dmerihal l e n n i v a g y n e m l e n n i . van ilyen k6zlekedesi tabla is. hogy . Au. ott m€g a hiniszier is prima). n n e ! a n a z . '"-. A. amil akrrszr 27. 35. a.O t6. 10. odafele kirii. how . m t o g s . Dani. 6. ott mes magyarul: tikk-takk.* Hamlet nev( dan kiralyfi mondta. men az azt ielenti. Az a dolos.gr h... Szabadban kell auni. Amerikai.elfowasztott tiz6rai illetve uzsonna jellegn €tkezas.35. California roviditve. ketszers'llt_ szerU s!it6ipari term€k lett volna b€l5le. hog) ronhdl A? rul{ Il\unJl 14. 2l. Knldnben eleg val6sziniitl€n. 17.ben .6 rn #b5l kell elvenni a ^tt t.ERtc^. €s a danok akkor m€g danul besz€ltek."o..yldaunl:r. hoqv ezt t€ny_ leg. ide csak annyii keu 'rni. miel6ti m€g s6zott.h o g j m i n d p n b . €ra (ez utobbit sngasnak szan_ tuh.29. amije a far 6tonobil 0rr6eri-6jlijnl e mernph bi/tosdn \dn. csak a .€mber". (na mar m e q G i n . Majdnen ugyanaz. fien? tla etrijl t€nyleq freqjea/ezred. 4.t mondta volna. lA . ezt eW abszollit kezd6n€k nem kell tudni.r.lam. l r a d d ! i / s / i n r e s 2 6 .posia" meg azi is.A sz€nt o rrnt lszejnt] roviditcse ansolul majdnem u$/anaz.'psprr r o q o d m .nlol rbviditve (m6r mesint egy ravasz darab). angolul hel betiivel rovidebb.

"lfisl BIa a CIr /-) lbi!bdkl [-.? E ugyrdigy. .f. a z o n k e p e s s € g e i d e ia m e l y e k e t a z l Q t e s z t € k m 6 r n e k .n \il A t.zsr16l [itis?t]nindenki azt hinna .oidod 12l rngolrli r. rra < l rr0f .qy t1rsh. a 15bjegyzetbentolAbbi scgitsegrc lclsz E.til] PRIcIt Drcldtgl Hahisl ' \rJr. at\ttat s/onrErluil*il a . .1+ tanul6. O -.h i' . DIFFERENCE Kiejiese: Idifrlls'] dc ebb6l mir az osszes betiit meg kell lanulni Ha nenr ugrili be a megoldis.l"nrI La ltt egy tizbetiis szd DTFfERENdE. O ird PIitjelent masyarul az az angot sz6. < -gy.. G l l v l i t j e l € n ta z a z a n g o t s z o .s. 'tragynrbni is: rliffEltIficia./oirr[vd*]+ dolsozilt. cl6g csak n6gyet. / I 1 3o . h a g y A R s t i t d i ! e ' / CtLCIOn: (hogyne csak az IQ'd.a s k € l n y e l v p b n e n e n r a z .a||isLa". hogy peldaul az . m6gis hasznald nyugodtan az eszedei.. n € m . e b b e n a l e c h a b c nm o s l vagJis mind. s e h o l .Ar.. Pud .m \olr s/uhseo drd hoq\ ism. Szerencs€re nem sznkseges min. N c m c s a p u n k b .rok 1tritrt refrisz.'. z n ln ) e l l i h i l l i k J l r h J g l o l ' h p l l r e l . Va.rd 'uqy^/' A lrbje$Tetbcn J/pd megJdJuh mi mir i. z&BElildft. dr' HogJn.' h6ke. az meg fogia m:S6t €s .t.j a tiz betLii€t nregianulni. hogy norEnr?lir0ddfll ide. E ua rrrn'Ylo ]a ianur.jon melyik n€Syet?Huzd ala azt a ndgy bctiit. sdtnnk el olyan trefakat.lO Test lijkjib$tl B a r c g y n y e l v n e m m i n d i g l o g i k u s . de a nyelvtuddsod fejl6djon): is .hdJl mpqoldisiho/ n. megfis/el6kdpessegedet stb. f.m(vesz rtjelent. Kajtal ll A j o b b o l d r l i h a r o m \ 7 o \ a .

LL. hdn?n6rtllb'in.iisul elcisTor Pusztin annyi a ieladatod. l e t v en € l e l i e t h e l l l \ e r c s n e .!l2) tldiuiil [irsr-nfJN] [!?ii'd] Iinsrdd hDdl Imidniitl rnEoRv of 3) CAtl you ExpLAtt EtlsEtr's RELA vrrv? (AlisttER vEs oR Eo.toar: anAtcn. is megialiliad a valaszohat. A !alaszoli helyeseh (ezt fonios l t u d n i ) . K o n n y i t e s i l c s a k a n n y i t : k u l c s s z a v a k a ti . l(ell hogj/ leEien olyan kerdes.N MCEIIaOE? rlost. BBA]'|cd.A2 alabbiakban olvashato eg/ kifejezetten k6nnyli kis teszi Nehed raa.lani.' | | | .Ol test llji 6iresdl lYost egj/ olyan feladat kOv€tkezik. hiszen a v:ilaszb6l s. pr6bAlkozzl I) WoLILD you As6 WLLIAM SEAfiESEAaE lO A) swEEP mE FLOORE) WRIE A PLAY C) 2) WflIcE Is TEE oDD .) 5l ttow Loda DrD rEE SEvEil YEAas' WAR 6l wno wRoE EEErEovEn's F nd 7l wdar ts rEE Ftnsr itAME or Jond ':. cLoUDy? BRA cn. nrit jelent. arrirol el tudod k€Pzelni.v'.pl [x6i ldjrlhrdjl [r'rd] [dr] | ) I4ouLD you Asx W. 5) IIow LotG DrD rnE SEvEtl vE^Rs' WAR LAst? l'..jiheit€d. Hogy ez hogyan lehets6ges? Tovabb €Wszeriis'tettLlk a vizsgaszabalyzaLoi. cseppet sem lee$/szcfrisiiett an' gols6ggal irodott.Afi 'nAeEspEARE ro A) saEEP ITE fLooE B) wBIE A PLA| C) RULE TI]E Wttctl ts rEE oDD tt Al. Rajla. hogy p6rositsd a lierd€seket a valaszolilial.trltfih?l Ifo'szi n6i''l 6) wEo wEorE EEEnrovEn's nFrE svfiffiotr? 7) WdAf Is lE nRsT fiA.) 4) SPELL tuDdtadr'.IAd OUf: BRAIICH. l Irlztl[!. 2) a legkezd6bbek is Dreg fogjdk tu. i .. 3) a halad6k is kitLl nocn iognak sz6rakozni €s legalabb haronlnew remck szot tanulnah bel6le. nri leheiett a k€rdes. ho$/ ilyen Ligyesenbeugrattunk.E oF JoI. ERAl\crl.lni ol. amely llszep. 3) Crn vou ExPLAti DrrsErN RELAnvrrr?tAnswE rtsoR no.

rn{v6r]ahabor[. vE rliid a. i r . tsetrizda "midniqhtrot. nem velaszolni kell .I. as.PufI||qodarab'draha' hD tsdi|. t'it4t. Akarcz rdgtdn egesz mondaiokat angolra lorditani? Tedd azt.cnlbftr. CT lClain: felsoroliuk a lecke f6bb szavait (a rendhaqv6 iq€ket rendh. (vagyis amihet mar biztosantudsz): SEEBLoc. n ) r l s a a 7 o r 5 r . nli'li o): t 12 rl: . A k€rd€sek utan ird oda. (a €jf6l) El tudod-e magya16zniEinstein relativiies'elm€l€t€t? ( V a l a s z o liiq P n n e l v a q yn e m m e l . hanem leforditani6ket ) Betijztl a clouDr-I.Mi is mindent leforditunk. tlire k€rn6d megJohn lvlcEnroe't:A) sa'pbrje fel a pddl6t B) maga6zza e\ Einstein relativit6s elm61et6t C) i16nyitsa lleddig iartott a sz6z6ves habor0? (sz6z l l 3 . tnd^l4 ir. 6v t6t.sds?t]4sopor. coulvr.f. l'lenni fog (csak vigy6zz. felh6s? lYi John lvlcenroe k€resztneve? flilven hosszi ideiq tartoti a hAt€ves h6borir? I'lire kerned meg William Shakespeare{: A) sopbrje l c l r p d d l o t t s . an/.{r lhntil 4 otszag.tataszol.rr.r ktrdesekre.. mi volt ii a v 6 l a s za n g o l u l . aifat. hogy nlennvire tudod lcc o .rrirlldszt]<' tartvmeddig'frID"IadTInit|'ii|]4ejfE|. n wnnDnlrtit. gy6 alahjaihkalegl/ntt). cLowt lhirlil<' felh6s. ast(sonE^oDvro Do so'Emnclistltzmhrlitu drjgnmszinql mega h€r vkit vmire. ellen6rizheted magad. \4 lelhds) Mi Wiuian ShakesDeare Ker€sztneve? melyiha kakukktoj6s:€jret.0 .r r j o ne o J d t d m i l L . Lonc?lt longl mennyiideis?.r. Aq.uralkodih. r Ki irta tJ€€thoven Otodik szimf6niai6i? lvlelvika kakukktoies: iq.csl es. te m€g csopodositsd6ket asz€rint./ZE[ij|]cirdnyit.rsrcx[lnsr*] o '.t IIoLrEssza\lai (4 wuME HE nmH ltit'idri{l lYicimack6 szavai (amiket m€s e I clrontasz): I{ne Aanusllingi$/illa Artnr kirAly szavai (ts/anns} hoDralybanvannah. + + uow ErprrfililcFPdl6Nl (mes"/el)masyar6z.

c. SpErL'cl|n|f'. hogy C'MottEvERyaoDr!vagyis: gyertink mindenli! De hova gj/ertink. leck€t a l5O. ho$/ felsoroljuh neked azokat az izCket.lli oz oz euribodi 6s hovo komon? Enekli kedvenc e$/Uttesunk.. De nagyon. rnuchr.juk a dolsot arra. EatE cqlttfaf? tlow L0x6 tttt flufinEi YEss' wanLAsr? Ensftr's r0 uE tou J08rllcExs4t A)svEEP tL00t8l ETPLAf notEar. 6s holnap akinek csak teheted koszbnj angolul fettA ennl n€zd meg a lle l€gy ciki c. (bocs6natkar€skor) Szia. vajon mite cetozna\ ezzet? Csak nem arra. Viszont felhasznal. snxu? V0ar0 Asr . Uram. hogy felsoroljuk. szerelmem. wtAr's nE FlasrxtflE0l wtLLIAtr flE ott f 0f a4 rMfi c. (Ez itt tutira nem a reklim helye.Iyfllili] 6 vdros 106.lsr.tn G(mD'BvE EvExl'oDyt lqrdlii ||tibrdil Szia. o.o. az Eur6pa Kiad6. Orny? 6s Rrcul-. Dorisl (ndvozleskor) IEaw{t norEEs. oxavl6-KiJ) 4 ot\6) olt. ! t J a b i l ) e n a l k a l m d h h o rm o n d a n a h Persze az. hiihii r.lecket a23A.o. es hi az a mindenki? Ezeket a k€rd€seket itt es most nem logjuk nregvabszolni nem is tudnank. i'rp lr. h61Asn€knnk.Iszat'bz iitl n TtAnrr rou t"r LovE."E|RA. Neked kell ezt is pdrositani (az ansolt €s a ma- gvan). l g e n . azi ianuld meg.t pl a [t {rnpor 4 dl6t). tvE--- 1 0 5o .Oka? loK. oldalon. amiket az angolok ka'szon€snl. DAR nc. b'ics'l / i s u l i \ . t4ondjuk olvasd rel most h6romszor hanso' kn16n6sen a Petranak cs a san. roDEnruonw. BvE"BvD. o. otFFEBExcE. amiert ismetelhetettas WELL. suaxEsPE wtc t E rflE'rt fiAt 0u1:LDtnfi. c.(m€gszol'uskor) 6ocsanai.rrrr'ltljldr] 4 .6c!i aE FE 110. s.nlil nilhrl ni ExcosE e srR-.ksz-Au2 sritl sonnr.amit nem ludt6l.. h6O akkor mi ezt nem is varidln6nk iovabb.-l. Biztos sokat tud is m5r kOzLilrih. oldalon €s a Dorisnak. unn. nE? 2.dmgrm..Petral(bncsuzashor) K6s26n6m. wDLLIttll \+ nos. ha' nem kiv€t€lesen as egyszeriien a l nur'biJsr) o igazsao. [3rd. az triDes. llinden epeszii angolta' nul6 be kell hogy lassa: ha valamit. . akkor a fentieket tudnia k€ll.] rir. a r 05.Isldt dAAinqI Eln€z€sl.

amelyil( nrind a het mondat alalt szetepel? / T..n.hjr rnit tudunh c!rcil a mind r hpt mondrl al)(t sz. r.gli\ -16l)? ha kitoltotted.plo ralJnri. [hsl bt] a Nasy ' t 3'or. p. OlirslF4o sul.lit dr?ort 0 ld onl+ Nincs rajta kalap.Bonono {bd-Nin6l r. [lej!16] * sarsa ' tr3 B/d.r.3 y'LLor. amel B.Ir tsi'r rEE I|IN .'agJoq n.RDlhlidl /.' i'-RAUN + valamennyien Dit] kornla'ue foryunh. s". lvlelyikaz a sz6. .r .'t!z.wE aLLREvoLvE aRooND lvi6ld-Vow ."{a[{'sl n mondrt rlr. olvasd fel hangosanl ' Ir DoEsr'r nAvE a / WE 4u ".. di' . l]arminr. I 14 .digJ honvhJbJ.Ir DoEsn'rEAVE EAr or.34 .ol \. 4 [ils!hot] Forr6."rs. a hsv .nl RANAft^Ihi-N nitl r. ln izdnt minl + Nem a tiold.

a r d i s . ivrinda ncaven f6n€ ar7f'nlnettdl. al{i trtalja az ilyeneket.lt€rdes.arrl. Ketten kdziilnk nosek. ansol szavari. P r o b l 6 m a " s e m a z t h o g y . nrelyik szo mit ielent. €s azt lieU nlegfeiiened. [ih. t € n y "s c m a z l . h o g J . l P u i n b e l h i l s ? d d j r< ' r e d .jsz] . h o g j / . h e l y e Td e I 6 n e v h a n tn e m a z t j e l e n t i .jiijr6 kdletkczili. hogJ t'lr smith.?!]+ R.egvben enneh a tabla zatnah a liitolt6sc szimil megfejt6snel\ is: a : J u t a l o n ra h . de hinnan li6zii[rl{. A z d s z 6 . l c n t i : . h o q v P i l l a n ( t s " a . a m i a z t . p r o b l € m a " .:n ruzzLE-bKnegfejt€set tablazat szol(a nreghOnnyfteni. .a z i g e l t e n ta z t j e l e n i i . i e l e n t i : .ipiuantot! az 6rajdra. s r n c g i c . h o $ / .s PLAcE[tt.h] + Ez tcny. +Nemsz6mit Ir DoEsn'rEATER. es nekunh ki kell talalni: lti h. . . h o g y .. A a .is. i l 6 k n e kn € h A n yr d Y i d k em o n d a i . o f.s.helv" aini s i h a z i . lii hoPasztrc [e|-SZEld] lli nrosl ugyanezi szavahkal adjuk elcj.gvik aztje]cnti: . . jonncli a ktrl. k 6 r d e s ..a s A p r r c 6 i g . . p i l l a n t. .. r. s z a m i tI l . r e . . azrrcrhlifsd. lli glins. r c xd t r c n t c r ." tI5 . . r .ugy. i e l e n t i : . . h o $ / .soh. lontos" nem pedis "szi:nri:nit.t hi. a harma. n $ / . P i l l a n t a s " A G z l r c f . p i u a n t i s " . vcli. . l y .iircl.Puzzle+ Fejttirii hr?dll Most egy amolyan klasszikus fe. ei ^r flE cLAftcED EIs warcd. a7 usorion A" ^labbi puzzE klasszikus tonDti:iban uS/ szolioLl hangozni.lh i? briis?Pldis4 Kardd sz€P helv IrE PLACED Boo e4ctt ro rnE snElf l\ill4'sn dahtlb6ttuii s'q $ viss' ahelveztc a \6nv mE [ fitinririt . r l i s s z a a h c l v . s c a z t . l . . problema". i l l l i i l e j e z € s n r A r j o l i s n r e d t'3. h o g y . Plr Eror{'n es Plr Rogers koudgik. t i ! X /l . t e n y " . 1 \ 6 n ta z ! j . A n r . l e i g e k e n ti s l 6 t e z i h A F / . e l y e s a z t s e m . r r c E i g c h e n L z t .iehei vast. hogy . n c n r j e l e n i i a z t . / n c m j e l e n t i a z t .t{crf0hl.k. + dd tGfttD rs a nrcEPLACE.rc. a h a r m a d i hP e d i ga z t . l a ! y " .lik kopasz stb stb.gyben igel{is F6nivkent az . . t a n y . Az ily.v. h o w . [iidrinl matiir] wnAr's hE l"atEa? ltltsl danetb'l< Hi a 4 r u r t r z .E s n c m i c l e n l i a z t .

t r r i p . i l i m c g . S / i k l i s i a r o lm e g e $ / e t .c!. * P os7lop: f6ncvch (rol1rlnirn] a i6n6!.: CLEA. trELLltell< tal. c l i g c l i n ' l j u k | .1 iclc E R"*rh. ffrzf{od. i i s m .xrll6jll + to. a/cr[nij!4 + szap. a n r e l y e ki s n r e t l o .hogv c$/szcrlic(szcrcl l \ c l l c t t o l v a s n o d . Van amelyilirc nregis enr16l\szel?ir.or. hogy isnreu6d6 szava.orllnrd]o keskeny drrycitllbfflr) < s oszlop: hatiroz6szavat' (aDlE{Blt itul + halaroz6szor: FAsr.ileg mir tudod. l t . i t c k . ' [{isa]+ q}ors $orsrn [. . A h a r m a d i ha z . n.hogy ma' alig van olyan sz6.h.i ' N i n c s r n A s h a t r a .aA s.roo. tr l{iirl hJ/d^hnr.) l P . m€rt azokat eh. Anrcrihni rnqoLbrf noi l:iskn idihLil lt6 ij. a m e l y i k n m i s o d i k o s 2 l o p e g j / i ks z a v . n d r ch Jlr:' v\ 'rcnd t .O tud6s trnyio N€gy darab OtOt szavas sz6oszlopot 'nutatunk neked.lsEltits. n e n r s z i : n t a l I i i i l o n idajt. '/oo./o Ahlior mosi id6zd fcl azokat a szalal\at.74 . m i n t h o $ / a t b b b i s z o t i s e l a r u l j u h m a g y a r u l . A hnsodih ! i s 2 o n t a z l e s z .l ptnzttt. Hs| . akkor czek a betrik €gy malac angol sz6vd 6llnah Ossze. anrirc aTon l\ivul. a m e l y i k b e nc g y o l y a n s z 6 r a l e l s z . o'E lofoil< syarran A l r n u l a s f d h i v : i l a s z i o ts T a v a l { n i n .l a rorin.. -r. pu. a s i q y L o v a b b 1 u c niar nem sokaiq.r" ndr. + lbedlil rosszur. C / ) | (C]l! A h c ly . nrcn. l.r'J( .lei l{eresel bennnk. 'opr [hdt]< rcnal.c s s o n . n n r i n c ! r i s n r a t l i j d b t u : t Ott lartunl\. nrcnltit.).titl.lbe rahni az oszlopohat? U$/. BADL. g y i h o s z l o p b 6 lc q y o l } i n . \u.nanx erear[gdtl': ndvo. J. PZ. n{rf.vl: cEA^. .i 'i. r r. a n r i n r a r a z c l s 6 b c n i s s z e r c p .s.]''l : i. Az elso oszlop a2 els6. hi L/.. llinden oszlop fclctt t'an cgy bet(.[s.C s t e l \ i l A l a s s zt r r i n d .{ /hhjl + jatszik o a oszrop: nterlaknevek lADrEcrrvElrlzsihtul mcllekn. a n r i t n r e g a h a r c zt a n ! l r r i A z l s n r a L l d d 6 z i r ! n l i a li s t c l s o r o l j u h s cle csak angolul.lil]+ iskora.[vrd] + erd6 FteEr Ioszrop: is€h (vEsr[vi/0] + ise]. tiogy hogyan keu helyes soren. as ha helycs sorendbe rahod az oszlopokat. l .

Es itt k€dvezni fognak.oNLy 25O FoRnts.a magyarok" €s . akkor ez azt kelljelenise. ) lO ES/ amerikai (rr€pn16 nevel a [O Melyik hires angol egyuttes n€v€ 6pril esy sz6jat€kra: rEDnElbitill(<. IhE ruLovER rs cEE^p.. mitjelent az az aDgol sz6. hogy neh.a iOrokok"). en meg tudjuk mondani egyes szavak jele nt€s€i.. Akkor biztos eldtte van. ha a k6rnlm€nyek kedvezneh.vEnpooL E A 9!t! tNEtrcLAtlD. A nE nem okozhat gondot. I7 ts fior r:. Igazad van.. hogj/ ..Lit".. hogy "m€gver.. Van nekrink mE IILwcaEIAneink meg n E lLRltsiink. A ltohacs utdn az angolban hianyzik a . hosy BEAr[bit]?i$/ kapasb6l azr Sondoljuk. ha mag csak mosi kezded az angolt. 6s tcljesen nrashol van. Sdt.A h u l c s h o T z C t l c l 6 n o n r e r e s r L u l QlE lAry WEo wRoE . a fur{bk pedig a toro kbk.'nal". meg tudod mondani.:' l l7 .EAPbshl DEcovEaldi|. VegyLinke$/ peldat.sin] tnsarx l*szttr] C. bitdolloi-GEridnzmohits fif-n h. bos6r)es a (d irtem. @ ltogy van angolul: . A1{kor marad a rrrr.lECAPITAL mE caPtnl rs LonDa\ a.IonAcs Ir I 526.. Segits€gnek adunk egy mondatot. ami New York allam.elm1i.rrzor [h!e... Bu L.r e^mlbit.tErl rorrr-t61.rs 6E^r rnE Ewa^RAt'ts ^r l.bil6r' . A 6E 7E aztj€lenti. Gy6ztel. ntl szavak 6sszeolvasztasab6l? aE auDAPEsr rs nE . Am€nnyiben masyar iskol6bajartal.bit.a" {o . Akkor tipprlnk ere: . ll{.s a v € g € na t 6 b b e s s z i m j e l e . Akkor hivj6k 'sy. CoLuttt s p rsco vEaEp A nEBtca. o.Nemzeti Dal"Z. !t in ldotail!. A mona d . r l o l \a l r r r i h i h a q l o r rh e l l e k r e i r d b e J r i p p p h e r . Tippeld meg.4trrrff Petdfi S6ndor. ered€tileg csak annyit. ?Zldaut: ar Modics o vohacsnal n 1526 + 1526-ban slb. IhE Tva. Ezek a dolgoh az angolban a szavak el5tt vannrk.. mit jelenren€k a kbvetkez5 mondatokban az ahhrizott szavak.20 kerd€s".nti eihzl Persze igy n6s.. rendhasy6: sr E Rrad6sul e. legy6z".-v"Jil ctft tslftl (f5nav) (16n€v) (ise) (f6n€v) (f6n€v) ctlcton cAFrrAL lksddl | o New York v6ros.. s @ A "Barliochba" neviijat€k ansol neve. mondod Te. A lIwcaRra\s persze mi vagyunk. ha meg akarjak ai) NEw voqx / kill6nbOzrerni a 5aD oi. Angolul? 20 / ( A z .

2 5 m o n d a r o h a l ' l q o l . t. A m € n n y i b e np i l d a u l a " s z i l l e t e s n a p " sz6 angol megfelelSjet keresed. / l2l. h o g y m i t j e l e n t € n e k a s z a v a k i t t a l a n t . l p f o s o d r u d n i f o r d i t a n i r h o ! .tat. liidontrnddFszftND o Nem eriem a kOzertest. G r fla mind megvan. nem nagy rigy. hogy l{el mond a t b a n i s b e n n e v a n . feb ldnzdiiiz dd 0n i&z 0vfrbruddl Jdiqdsrdrz Nos.ar^ udnER roDAr 7 lvd ir tu din0i tu-DEl Is rHrs sanDu/tcq tttyDt nER?[izdisz szrnrliirsmii diiiir] * lla van a sznletesnapom. dd od$dil + A koz€rtesszulet€snapja lrrE ctrocEr's aRrED r rs on flE 5m oF IiEeuAx/. n s z e r e p e l n e kr z i l t l \ o \ e r h e / o J n q o l Mr uRnDA. m i l y F n l o g i k a a l a p j .ocflr.ts az €Wik mindig a mtsik utin j6n. rnrr E Rendhasyo idd: dEx. ll0 . o Mi van ma vacsor6ra? + Ez a szendvics az 6n vacso- I Doft'r unDERsra Du rEE af. Percze az eg€szn€k csak annyi volt a c€lja. l k . mint a m6sik. . l Nem €rtem a kbzertesem vacsor. nincs mas ieendod. ez a szendvics a sziilet€snapomra van? Ma vaD a fiisz€res vacsorda. mint cszrevcnni. a s m i v e l n g y a m n g y a l i € t m o n d a t b a nm i n d e n m a s h u l o n b o z i l ( . sznretesnap 14 br/44. . es most jOn az igazijaL€h A mondaLokat igy 6llitottuk 6ssz€. how legalabb ketszer clolvasd az osszes mondatot bemel€git€snek.:iF .uno mrcwo mas'@kndtlrsllE{D. rs roDAr. hogy a forditasokai felhasznalva m€g a legkezdobbeh is meg iucljih m o n d a n i . az e$/ik hosszabb.Fordfts t l q 5 f e l a d a r : m e g t a l i l n i .lmr[iBdirh tu-DtJl wd^r 's .

Fordfts2 A technika azonos az eloz6 oldalival.irolnah Soha ne iartsd otthon a D€nzedetl ? t?l. o Soha ne tartsd a p6nzedet a nadrSgod+ Anna mindig olvas otthon. *.. Ih6hli9$ hulrddd. E llil..tosll tr none.r .. 4 Anna mindig vastag ka'nyv€kei vesz.. .i'l EiL xEEPsJl saLLEfr^. mind6ssze a mondatok valbztak m€9.. hn6kiiz'id!.t tiirl NEwt TGEP rouR EotlEY ltt voa noI'sDRs! + soha nem veszek nadraaot Londonban. de s o h a n e m o l v a s s ae l 6 k e t . LPtl.t l6'il kelleneme$alalni: az Mostezekneka szavaknak angolmegfel€l6jet tart (pl. I rcvea auva mousansm r."f. vmit valahol) otthon (ez k6t sz6 lesz) vsserot. lit Iilrdr iolmcniir t (ronl ior .:ljl ttl . i. oll.vis6rol" Cftelembenjelentiazt.nid.anoot tii Iii mvir rdudnintrnddnl Bnr AtrNalwars BUysmrcn Eatoxs trEvEn Iln6lriir sil bubz biir htntlir id! d. a-visszafordiiasi gyakorlat.r. @. ura Ei z retoln4 ad.txn nuvs ne.Ess.i. A bullterrierek vastaq nadraqot vis. Ez az ansol sz6 Gak. nogy v n az angolul. E R"ndh"sy6. vesz6 4lrl. . how: Anna soha nem olvas a nadraqomban.r. mnl id. 'nulL Rendhasyo 'drj.ff L Nen$E.ronE. o B€la bullteffiereket tart otihon.f ll Rendhasyo ).

.@ cuto. id6ziteu bon. Oket v€Sigoh.n e m L a l t l c l liapcsolat. vasJnem +felhasznilo'barit(pl szdnritogep) + hnszndlt auto c.d"* "...... k i f e j e z e s ts t b .mAr nekik is sikernlni fog a p.]. v e n c s z 6 6 r u n k u t a n o n h a t a l m i l a g l o n g m a n k e k n e ki o g j r k h i ! ' n i ... .. i t r r i U i La6eA. L. r.pbrl Leszidd6jz hrjpit'v.u.j.l'0br. r l i e l o t t a z o n b a n tritjuk t6rhetrink.t.lilsTdhit0rnis?ll. egyik kedvenc Longman'sz6tarunkato lapozgatva hivAlasztottunh neh6ny sz6p ts h a s z n o sn y e l v i v a l a m i t o s s z e t e t ts z 6 t . a kezd6k azonban ne ijedjenek meg: a lelkes es segitdk€sz lonsnlanltali ott soraloznak a lap alj6n.*l mbzing lint] ldd liirormis4 lrzi'ilrundli] [.. /.ba + elettartam + nlegengede(tarolisi id6 + ribnyvcstjolc s z a v a k a t i s m a i e l g e s df e n n h a n g o n( n e q / s z e F O t s z O n ... kapcsoloelem !l papir.MEB'HA..jod\Js\r. Aki kicsit mir hrlado.lai var rad: eq/etlen lonaUal li6sd osszc a ntaqyar kupac es az angol l{upac bsszctartozo szavait.. annah cz ismCtl€s.Ilitl. e$/ brut6lisan egyszerii fela..r.rn .Hossz0ember sz6t6r Lo aEA DrcnauRy dikinnil llongn. ljsis tegnap p...rr il.".E.asva. Ugyanezek a longmankdk fogjak megmcnteni a halad6l€i az unaikozdstol.8r [s!tv. B Rarhasy6 Atu.. h i d n y o l . Dk. g y c t u d o . A t o v a b b i a k b a ne z e l i c Ll i e d .nl<Ezcsyot)nrre.i ki.rositas..nt.ntrit\.] lrijmbom] lljfiijm] lsdnii|] [hk.r ..1. krimiben) 4 vagybejon.'E lhirl sooxlbl\ idai usrljzl rEsExDAr l. nckih 6k a PAPEa hi4til tEE ltiinl ./r lirl urs [mis'] unn ltnk) uEltifl aot'tslbonl rrrcto lkndl uonxltd ) A LONCI'IANXEh hasznil h i i n y z i k .slt] c' iesnapi rijsas +papirnrunlia + a hiinyz6 lancszem(pl.sdidE) c.ne n n 1tt :l E rdbb.nr r20f . /.. E*1.* Lrnaxaa.

lorrisban 16v6("bojler") . be a hiinyz6 b€tiiket: ^. szothasznil.P6r fi. sarga. Ez is K€sz. ha arra Sondolsz.vagi/ k€k dobozos Plckwichet. Mit hagyj? Azni legalabb haronr Percig (<. csal( mii is keDe csinilni? tlAvouR ntE EA w..finom tea. hagJd. akl{or igazad van Tova.perszona") p .esyansolirt iq. b a n l € v 6 . r a 7 e g . t € a t . m€g akkor is.li. lrd be a valaszolrat a vonalakra Hiny filter kellhet PERPEEso ? -.f . Pd IPut]. /o LEAsrJ Mluft+.l)? o . P e f l t s z e .. m . h" ' " - t | ts nrir ' .. II.uru[r / egyenesen iriss foras' iilter szemelyenk€nt lYit is !udunk eddig? .(.bola E s4ltibtgl< teariltel reiszacsk6$k.z.s isy a shakespeaf..Teod6lut6n Valamit6l mindannyian azt gondoljuh. e m m i P a n i k . a l g e r i a i a ks l b . persze nen u$/anaz de azart segit) . . f .'D iztjelent. l o k . . 4 egy ds hova kell? < tenni. . a (viccelsz?) ^gqlel fpljpbb [ rrrna. d c l f o r d i r s dl e m e q e q \ s / .llfi liinlitsdiq ii.s z l o v i k o k ..t iitudd ht!u./tr t 4 Aho$ telszLk Aprszcp rendh'slo nlnlt idejii ahkj:i. anrit mindenhol i S l c h e t k a p n i ) . h e t r r i s sc s t o r r a " b a n r e \ o . i$/. or iej Y o : t o l \ J . hogy az angol szbvegeket angol anyanyelv(ek i r i 6 h . Az kell legyen FoR Fr.4.IFUSE FOR AT IEAST TEREE lI WEg FLAIOLR filtdrPft intu Fl.. . azt jelentl "j6izii te6hoz". j 4 1 j ! F E < ll Fe. . .rnr.d pEnsorla sz nft----'..a t o b b i t a h d r k i i s l e h e t t a l i l n i Ilenjlink hat tovabb.n srro lt Bo. m e g f o g o d erteni. ]€galabb9 sz6t isnrersz.sb0jliig rnd tuir-FJUZ lis?t miiils?.. El6szoris.l i n d e n e h e l 6 tv e g y e g y doboz filtertedt (olyan zdld-.o/i egyene f. I"livel (a4m a $lh. a 2 u t a no l v a s d e l a z a n g o l h a s z n a l a t u l a s i l A s t . -I{At ezzel is nreglenn6nlr De mi az a FoR FnE rasltlvd IE..rn\or lzesitsd l+ FL4voLls)a te6!. Akkor mar uqve.{ Pontosan? A . hosy kb. PUr onE FTLERPERFcnson nfo rEE Por oR DIftECTLY Poas n EE5H Rolufe wAEs A]fD LEAVE T. Putwn PiiEIdn d0 !4i Riil.inalj J rtrtd sorzna aA.nek tetszene: ro.etet' o onrsd bele> F-/ . m i k o z b e n a z e l l ( O v e t 6 kl € g t b b b s z o rh o l l a n .p r R s o r s / .6f di-REKni as rEE EA tnm sucARoRMrLn vou LtxE. l{i r ..lit keu csinarni a o|'tErILER-ret tnro rEE Por ? a a cs6szCl(be(a: -sa tobbes szam) sen ^ hova? ttvro mE . /d.vv:of n m /r. vagy (c.. | 2l . J p e r c .or livid 0r !zlu tir. lYajd nri s€gitilnli.. I'agyanT As loul/rr + aho$/ tetszilE . '.m.sz. . E r. E z m 6 r m a j d n e m m i n d e n . ha soha nem tanultal angolul. . dd !{grjr riilk lijll in v6tijr lit lrd Es mos! forditsuk le. l y c n h 4 t en' ^n crrphP 1onrcu.tE fAstftG EA. h o q y e z e k a s z o v e g e hi s a l k a l m a s a ka n y e l v i a n u l a s r a .una a lo lnnunp ss 6. 6 .

. hoS/ ... EAr".adonli Indiiliindl IEERE ^nE rtvo BLAfitts n A kovetkez6 mondatban het inii Id& bhnkrz nrlsd irnl szrntinri WEAI. . csak akkor lessenek bele a ford't5sba. amde komoly szeuemi jzgalmakat ig€r6 szoveg kovetk€zik mosi.. hogy 2+2=4.ft 6utdi'{i'ri lisztindi'c$dine i'-BAVI 124..? Ilrt. r .. how iz di lindilzszrnlijr!? vid s.' r x ' 4 ' .. ha nruszaj.llon6. Ezen hivtil megta' nulhauah. 122 i' . l6lsil t[ I AM aonc ro rEA vE on7 onE in ruk ft Jiianqoiiq li. i|ltvenvdri dd rt s?sntinsd lgaz az. ngyho$/ keressetek hagatoknak 5'6 tanulni\. 2 +2 =5 rs FAISE. -... r' l h vl.-.. " r J q l o. b D .. A f€lforditasokbol kihagyou szavak beirasa nem foggondot okozni. A k€zd6k szint6n lovess6l( a szoveget a magt/ar f€llordiiasok segitsesevel.k . A hala_ d6k izguUak v€Sig angolul.1 IN TEE fiEXT SEMEACE TflE A kovetkezo mondatban az nres he' lvck ki vannak l'lennyi az id6? irfild Iin nsks?t ii s?rntonsz da blrnk? inl tiim Ied izitl 2 +2 . a sz6t. .tdo t bi-olninq szrntdrut I. A k6vetkez6 mondatb6l ki logok eo! szot b iirliiml Peterjbtt el6z5mondatb6l Ki.. hogy 2+2=5.. r.4 rs maE.tsr' n mE sanr:dcE lii |. hogJan keu mondani angolul az CLLCIOn r6vidk€it. tri snd t li i.u tolj Ara". '/ Ennek a mondatnak az €l€j€n van / 1EEfiE ts A Lrcf AT TnE BEot Mne oF rEIs egv ordhz Id& dtik.al6t..||". Td. hi lndti h lft h lni. ts.s sEnEIa fEE woRD Ebben a mondatban az a szo. Hamis az. a .u . e ' / . t rcmA on me woxo 'r. hamis+ halad6k: ti mir na$/ok vag/tok.t f f l . hogq cenrnrrrv [!d*6' i] E$/ hosszn.r.

. egyperces rimek A ford NurseryRhymes whai.what. Mi?l What.r6k I minute... iln Hn110D? I minute 4 words sentences+ tsiivbsmondatoh Ivlagic llyetakar€n is tudnehirni.4 words I minute 2 words t2+ t26 126 t27 128 130 151 l3r t52 155 lJ4 135 IJ6 iJ6 ... One minuie two words lYara regigitrogokis. ttangoslakis Tongueslips o nyelvbolusok Spoonerisms + Tonguett^.!' l tt ..isters nyelvtt.nuD|o-Dnn610 t.

attor tdbh 0F s. viszont jol hangzik.r.n lddllcmsz€rii. iiryllg igcnmalac. vagy+ I4ongyanagyi. prrrf protldna slamfl. oem 4 LIFE il. LEtE.r:Ttii!*!i savrk sor. . st6: B€lithatod. na. a tivaros a megielen6sk04 ff rtrrP r{sff 5.n. I o't'f mn$stAID ttf Er'ca's onft1.. d kalcaolrt. |Jofit o nunla hitnyd szavak sofiddbln: . vagt/istanuld megr I SCREAE rou screan Ev*laoDr LtxEs rcE-cnEA . hosyarag/i? vagy+ Jegeltmetelt. .. rx Baf lEyaa rcEP wrB t'lEf tf EoraE. srfifel6snrp4 . a sr6csatliibiesszimlai lalcrit. de hat.flrssc hitnylil. papEn '6lit. nadnig norrrfis lniuzda]. ts fqDAt. 4 r.o.k.Ert Azegyilles lcnn6slelesen 8fjnrr. |. 122. vrrEa. lt fia gtxtutu FoE Ern trn rEEEnocE uItE. 0. desz€pfiigvi. 4 lesnar. visit. 6rl. t6ltve.em szabadforditis. .ottt c rt tnr lrt h6ir]. 5. fisrsr0s 4 6r0trr! vacanra orxrEn. resuo rrvFijl. vftt'0|. o. ilyenaz ngyhevezett.hagylairr' 124 1* . ty| Puns nau9E llt Parz ld{zdnlrell kanl. nvblt). . xf -sittnirdis hozritadolit o 1i9. Axr xEwnIFjDS w '.l. 2) ||rrf.REA ltJll]kdnl fasylalt). Cm 2. laltl el.IBS rrrQrno|r'JEaa.l vastas ttttcrFzik].il(+ siKt.ncsal(arl vessdk ld?.o.r[ o haszdl. pu. tobbszor olvasd fel (hangosan).E/ILTEBE. |{irvdrdda n€sy sz6 Kicsi! bug. ar a lltcsiegyrdslnk E! s!6h0u.r4 8.rrrr o tanyj crrr& 4 r ) plllrniis plllant. A mondatoi. su0gI sz6 0v ds tl.l ugtan !u.aminek most itt kit€sz0nk. A megtanulhattt FDUEwonDs pedlq: scsEAnlszlrl. 2l helt2)ielyez 115. a 11 0.. sz6ianulasra €ppen ezert roppant alkalmas-.gylalt. mindenK szereti a fa$/ii. iigt. up. rxm HEp0r. sotB 4 honba. igen. DvEBrBoDrlt]lib i](+ mindenki). hiinyol. 3. vagv+ usvj-blisvi.ndb. EX| d banit.Nun D. c 1l 0. Ne felejisd el holnap is elmondani n€hanyszor. A dolog mint 6lial6ban az angol nyelvi lelem€nyek €s az orosz sntkiLk igen €rtefmes. Sik'tok. 119.lla nrdiisoiaka6!.6sigyielortegy nadrtgol.aholaua nagya an finc+fh.. sudrn. A malac p/ss 0. sikitasz. ami ma$/arul mes az ansoln6l is edelmeseb\a ben hangzik.rff {hik]{o szeret. .yuia. lvlostpedig pihenj €gyet.oasEns.Iad a tffP[lil]. jobbar. quEsmxs 06c0rBl4. rnE c id6..rr(4lilnF. 4 120.lbliil..lir4l hdda. lv'ihiilijl6z ii$l r'l + kb. 1. 's 118.Jrfrf 4 polc.fE. Iiiszhi". jirzlim.crr 4 aul6. nelftl a ME s|/.hagyni. Ills telr.t6rdas. nt .t pdrnattiig".tfirrt! liir€rtes. Ez o ilyernyelv. rno nt.t20. e{Pt[ lha mdger a 117 o.I minute-4uords [ftn minitlo egy perc. togy higd o nalaook. kedv€l).c6. r.

hogj/ lefagyasszaa rezmajom to1{6t.lalol hdronrszor l:issuh.tltg E ordr[i-NlF] pedig azt hideg van ahhoz. (Az jelenti: . .:a | 2i .]< ft.ajonr. nreft igcn liellcnrcs rilmuslial\ Ttgy probatl Olvasd fel izesen'hangosan a koveikeT6 trron.udsra megjegyez. merthogy a sz6 szerinti iorditas az lcnnc: .d a kihagj/ou helyekre az angol megfele16ketl hideg r.z hidegmaJom b'ivos majonr m e g i k u sl a b d a k |negta$/asztani a majmot nrnlr ll Rendhasyo id6: m. Biiuiis mondotok [ruirlil !?!nidnttz] V a n n a k c z c k a m i g i k u s m o n d a t o h . Valdszinrilcg azeft. .Olyan hideg !'an.lhogic sentencesq.i . .k6r..D [l6ld] ( 4 hides.a n i . r i t n r u s b r no h a s n o d l Ir's coLD EtioucH ro TREEZErEE aALLs i-NAtru {ud0 boh o bleem!nh] d [ih| told l'lagyarul kb.Mrs [b'is. fasj/.lfir. flrErzE O [fi] . g .. ragyaszt. rnribcil co..irl. ( A j o b b o l d a l o n i r q va d u n k s e g i t s € g € a l i i e j t a s h e z h o g y l i b n n y c b b l c g l c n a n r c g t c l c l o t .."."a nM. ) CLlCI6e! i. Moft^Erln'lllki) D. ho$/ lcfagy l6lc a rizmajon iitk. sikerLll c nesjesyezned. l y e k e t a z a n g o l u l t a n u l o k t o b b s .. Hoz"llir.e169". l s 6 1 r i j6: nrasodili) h..

ho$/ ilyet akir te is tudnAl irni. al{kor akar nraS/arul is.d.. amelyehnel{ az a c€lja. nlelyih melyik Ugyebar majdnem ieljesen (+ eunE) ugyanaz a kett6. hoq/ az angolul tanul6l{ liet rEDlai.\u"k iLmint azt. RAKE sijt. ahkor angolul.irni. ill€tve meg iudja jegyezni. hogJ rovid li's versikehet gyar tasz lelnh. De hol a beig€ft halad6 anyag? Nos. teljesen) szavakat nreg tudja az €mbcr hnl6nbozietni.az nyer..e . hogy -Teljesen igazad van " Ezt a ve6 ket ezert az I t6 . Erre szeretn6nk buzdiiani. nrinel tobb szot tanuli meg azzal. E En lerenenLil teny'eg ilgy kell mondani. €s utana m6r mindent fogsz tudni Sz6pen csendben rajoti. Ha mar olyan halad6sabb vagy.e ? Ez se nehaz lliszen a auE uqyanara a ke! bet(re v€gzddik. (Azert adun[ forditast is. csaszen. 1LEEP rimelr C Ypcrces A p€h keny€ret r.n. olyanoliat. Kb. llqet ok6r 6n is tudnrEk Erre:z oldalra azt fogod nrondani. fta lehet. amilyeneket akar m€g mi is tudnink kni. hogv a kezd6k se maradjanak l€ a verseh uzenet€r61. itrrc li€t rovid mii. Olvasd fel a lersik€ket. mitjelent a erltrlhijijt] Eg€szen elluntet mind€n bajt a @urElhiii]. DAir a mer(€szel). ltt ^z .) g vou aRE auE Nanr.:1u . sz€ p almo k ar. mint amivel a magyarjel€nt€se kezd6dik: arrtE 4 ieljesen.. + Ja. le$/en. Ahi ./r3 {d.r (hii tl (+ csend€s) 6s a arrrE ([hijt] (. (Szerencs€re ugl/anez a @ur€rr€nem igaz ) zattT. azaz GooD MaE.. ha kezd6sebb.ll it hiit ijrl a r€ljesen isazad van d u Is HEBE sacE A rntna ^s a auEr sm|?Iiz dti sztcs s:ing i'hii6t '{iiil + van olvan hogy csendes lazadas? fler csak a h€lyesir6s van hatra. a 44f.lgrdndit eliPtijt ] Jo €jsza kat.{rE [bijk]. rol\ron nondoqaliih Jnqol Jnlar!'. ig.. hol az .

&6dz erc.rlkirl o auro wslryrl + iJ 'fr/rli'd < e\. . ezek a szavak segiteni fosnak: tozrrivll0ftij] .lij kiri . To WE cAd't AFFoRD Buv a BoAr.-rcRDh bii d lori] t0'd e' lvlr rord megengedhet' maganak. incs annyi p€nzem. !asrror sr.rlborlo csonak.lmb?tiir kln . 6r' u [btio \ es/. tja Sondot okoz a mondatok jele n t€se.F llsntl a l 5 m p a ) k e l l k e r e s n i b e n n e a z a n s o t s z a v a k a t( a s m i l y e n o r i t m r a j u k l e l n i l ) . nem fogod elfelejteni ezt sem: + mesengedheti maganak. A kovetl(ez6 mondatok kozLil hnzd ala es mondd el haromszor (ho$/ megjewezd) azokat. van rd p€nze. WE CAN AFFOBDA IIEW CAfr TEIS |EAR. hagJ a WoRDpLIrehan t€kben eluralkodih a ma$/ar nyelv hasznilaia. @. mE. ideje. forr.O Ford olyan rendkivnli mer' Val6sziniifes sokaknak nem fog t€tszeni. WE cAtr affot D 7o Buv a aoAr. WE cAt'17AFroaD a doLtDAr rEE rE^R. t IR FqRD catr arFoaD ro sul . amelyek igazak.r ] IIYEc Arrot D A floLrDAY mls VEAR. I can'r aFronDa rorD. nr E RetrdhaE/b t id6.j-FoRD 0 todl o N€m ensedhet€m mes masamnak. WEc n'r aFroRD ^ trEw cAR rnts |EAE. hogy szint€ lampassal \LA. ebbpn r/ e\ ben. hogj/ Fordot vegyen.Ltnlns?illi]a id. lehet6sege stb. hosi/ Fordom le$/en.t btt r:: | 27 .n. A z j l y e n e k (as mindenhi mas) kedveeri alljon itt €W egynyelvii mem6riamanko. Ha megjegyezt€d a l€nti k6t sz€p angol mondatot.vahici6 ntardus. hogy Fordot vesyek.ffoi. megteheti. (.

m i t i s ? ) 6 s n e z d n r e g h o z z e a n i z o t n r e r t a z e l h 6 v e t _ kez6kb€n az is fonios sz€repet iosjitszanil IIEI' DIDDLE D'DDLE TnE c^r aND rEE F DDLE.llurserg Rhgmes {im] nagyon r€gi dolog. AND ttE Drsn nAtt Att/av an t mE sPootl'.n t nttYr' " l.lr rehet R r'. hmcn)'P..lD ntE DrsE RAfi Awrl w A megvaltozott rajzokalapjanird tra a versilr€i. Es a tal szaladt. ctuL^uaHED To sEE sucH sPoEr. (4 rl)Rsf. aztan olyannyiranenl f€lejtih cl.i. alo'L I AnD rEE FIDDLE.r lil hi >. A kiskutya csak nevetett.l6ka rignus. El6szdr oh/asd fel hangosan. c?'4 t ruttPED . egv '4*'r mert iget san6 sokkalszebb:z hogv iqy nc'n ajanlatos hetkoznap hturi . vitte a kanalai.si ind iin a 7d Lttu Isrns lr6t' lilil it'dzclins4v ov. -' nej dndii-dtldn A macsek €s a hegedfi. W nr IIEY DIDDLE DIDDLE .\b. 6voda) ianulnali a glerekck.2 -. sufin vid hnd dh'an M o s t o l v a s d e l a h b v e t k e z o( n a . gydhre'gJ il!pn 1lR{rat arttr lrogj/ p ldiul J/ qgdLhr Chr.z indiadokat. Amolyan nlon.rczrrr lve inglisl). Nag/on r6qi.b O Anqolur.\.ldJul. Ho$/ litott ily elvez€tet. A. .. ilyen de naqyon unfutnmn[nitltv a ane t-MtRtlbn] bennszurbtt kai ll8 1* .. neqerur\^!asF bon)olodihr.rjz ki.izd.r. TdE cow rut'rPED ovEa rrE tao : TEE urTLE Doa LALGEED fo sEE sucE sPoEr.oitr\. IhE / r1dE rtnlE m. amii iti leina litsz: \or' diddl lhej dudu ffidll htsnido ldd liu dlcrmpl diininl 6tl'i ldd lirdldos lift] ldd szi szrcs eponl Iiu di o-VEJ d. versihe amit a f.' ' ').. A ieh6n atugrotta a holdat. nagyonangol (o vrnv a runsenvxnvm lr'tnzoi nasyon nepszerii.nv-ben Iib.

//EDlihla .'*'.(. t€ m€S ird mellejnk.r. hogy mennyireeml€kszelbel6le: .Plegadjuk hozzajuk a tobbi alakjukat. u:' +'. nE cout rutttrzD ovER rnE nn unD AtlD rEE -.naS/onj6 Ks szavak vannak benne.Mll.IIEY DtDDtE DrDIttE IhE cAr attD nE ..rnll '1 6t). ho$/ mit isj€lentenek. ra p(ovEE)Iaz. runpEDlr. Do<j LrucEED IO SEE STJCE SFORT.r'*--^ i?r 'jwF*'*'7. ha az eredeti valtozatatotkivrilrol megianulod. aln xutlnt.A k€pet is barmikor kOnnyen fe$dezheted hozze.nr'l a " rJ ltt . LA. LAUaEED...! LAUaElitt..runseav-oen: be angolull A vercikabenvan nehanymrill idejii 'se.tidil. ruNED.. '-'.6n n. J6ljarsz vele. aw... hcl Cttct..'f:.Gyorsanpr6beldkj.

md usrik a Mv solt's coDnon'Eibijernz g0d'i. tia naS/ot j6 a halti. rudni fogod hova kell alapos hajlitasokat t€nni. hogJ ngyere.I.mi?! Vajon melyik magyar dalocsht fordiioltuk le ilyen n$/€sen angolra? WdAr wAr wEAr wE rwE r ttnar wna/? WE^r tlnAr MAr wAr a.t7 rrasr I toLttEr tr w.tmany: .s a lntvltvttrkrhthd?l Intvrtvd. a f€nti felsorol6sban 'rd be mindegyik ponthoz. nfi ij l0lsd |lid {nij !{m godnri0r i.lUhot.oldlevelii) . sod. ho$/ k o n k r € t a nm i a z a s z ' n . t Iy str't's coDtt orEEn atiD a LoaD JunpfD our or tdL GFLEattAtFDBTSl' Kulcsszavak.'oyrrc n rdE creEtrLEAvED sus. m€S m€S ket sz6t: rrsr. . itt rr€fab6l. zarn tia mir m€gtanultad a dalt. uhot. . niittgl) + rubii I Inijd. l0dl ldxennelr & l0 qrn-lird bus '€vat (a 6EEti-LE^vEDsajat tal. kafhei gyakori elbt. nr najottel? Pr6bald meg el€nekelni angolul . Pldzs. illetve emberfajtat. .EAr /EAr wEAt2 wttAr ts .E r[li4 tbsz. a]{kor . egJ ionlos k€rd6sz6t. rEAyEslliNz)a aff"hdnl c z6rd RA&utrlrhit) 4 ny(!l e J.i6rl komamasszony (sz6 sz€rint: a rian kereszrany ja) rolrrllodl + rord.'E^a aaBstr Nosa Fox.uhot. i g e s t b . Ha megranulod dalolni. harom nagyon gyakori ig€t ezek kozril az egyihnek a rendha$/6 mnlt id€j€i is (a nragyar miati arra volt szrikseg a dalocskaban)..rtvotvlhd?l in hr?] | [t/rth mivins id gdn-lird ijlzdt it v|l d roiii 6i d lok!:l I frjrsut /yE.ovD[ntt) (iftt ts MowNaIi.r . .:i..elv'leg l€hets€ges... | 30 .i. mi ez: . a m i r 5 1o t t b e s z e l i i n k . .

z-emoer hrlrJmos ezeket a dolsokat esyritt megjewezni. s:kcd Pliut6n ellen6rizt€d a megoldast. mondd ki a szavakat m€g e$iszer! Segit- renres u €r kel mndani rem er'. €r6szakos pasas az ajt6nal udvariatlanul el€bed vag.One minute .hoq) .. €s neml€kezni arra. mond tak 6k (mar a r€gi gorogok is). Balsnlns.g-lAqfill.rircs.q.I'ii.. hs. hogy m6r a r€gi gijrdgttknek is hennyire igazqk volt. n\a.sz6k" sz6 p€ldaul eppen szeketjelent €s nem karalab€t. J h k o r b i z L o s r ne h l e h c z e l h o q v J n q o l . Ekkor te igy k'altasz fel (va$/ legal'tbbis €zt motyogod magadban.m. hca.j' I rF ltl . hosy a megadott n6gy sz6 koznl melyihjel€nth€ti azt. ttq cnAsn. titcc austt.]tr . ddil sr\c.rsz lhos. J vahar rcr { rcd lD. Ez azt j. L6ssunk egy ExaEFLEt ll.. hesl Ds' Jtni. es betolva az ajtot beviharzik. hd .h. ho$/ "iolakod6. Nem veletlen. Az angolban a prrt sz6b6l k€peznek €gy mell€knevet: pusnl[Wsi].*hosy "-.lrrs. ahol az ajt6ra nem csak mawarul van h i . t o l n i " .kl. banhban stb. az $cE PAacn Isnlrcs. o. ftr. 1s.r. r lc z r n a \ mondj. hcs. hogy melyih melyih. 'rus. b.slr lpuslE..s. Es maris el5ited a kepr €gy boltban €gy kell€metlen. ho$/: Val6ban a rrsraj6 valasz.tenti."q a. ha mindig mind a n6gy sz6t liimondod. itq.: ez a pasi milyen fl/srr lUl6ro r69i giirii tudt6k. n r . h o o ! h U z n i m e o h o o \ .asv t asn c.truo urorcrs ninill + es. hogJi a szavak jelent6se 6s alakja kbzittt kapcsolat van. tutncleitq. Szerintnnk el€gjol eltal6ll sz6' k€pzes. llt. Tippeld meg. . ime egy csalhatatlan m6dszer. hosy m't is keu csinalni. Lusfl. hogy a ."rr. iii. ltt€n szeretn6nk beb'zonyitani. er6szakos".7 petda) ana.y p€rc lti {o'ir] o kai sz6 [vcn Ha m5r jaft6l olyan boltban. os. l1€g fogod latni. xtnc. |IEE.

y E LL. (Oda is szabad.) Amikor [$/ gondolod. hogy a lepcs6 angolul rra8slsd.1e".. ttt rF . hogy j6l megjegyz€d.. m€lyik szob6hoz melyik angol sz6 tartozik. Els6 feladat itt: irj be minden ures h€lyis€gbe egy olyan zaji. A fels6vel azt kell tegyed. az aP a.Ih$zinl lvlost j6n a tombolda. ahova mi mar irtunk. Ezen a aizon szobara csak e$/es.fel" a Dow pediga. l€het6leg ne lesd meg az als6t. megvaw.. n€zd mes az nj feladatot a misodik k€p melleit. az nem hiba. iuetve csak kett6t.re. az illet6 . ha' nem az n$/ van angolul. ho$/ egy el6szoba-szerij ftiznAl az van beirva. a Doh|tsrA'ssldentzr'nlmeg lent. lVigazzt tla azr latod.Hongoslok6s Itten l6isz ket szinte megsz6lalasig azonos lakasahprajzot. Mig a fels6t sUr6ltd..llyen esetben ewszeriien hizd ki a mi javaslatunkat. Ugorj neki.) Ezuian mar csak a masodik Ejzot nezd. mert akkor oda a hecc. BA rHRor. Az ugyanis neki a n.a). hog. Ez onnan van. cs pr6balj eml€kezni a szobak angol nevere.jellemz6" hangokat adtunk meg. ami neked azt az iuet6 szobai id€zi fel. zsupsz! Ut6irat: A tipikus angol hazban persze k€t szint hFdr|:] fent.

amib6l {ider(l a csuszak eredet I IMfi7 SLEEP VEEv ''ELL IIf usyes vasy. --- h" -q! --.longue slips + ngelubolt6sok [hng]a nyelv (amire raharapsz). reres€s.nd. brdl s?ril lii dont rrdv. csillas. p ' idrrod mindrnprpr' d MF 'oob"s sz1 . mesmosolyosid ciket aztan megis minddr iorrucn clfoglJs.s\.itirast fejtsd meg azt is.' d 5 7 6 t a n u l oi s j o l r p s / i .l ind3zinqdl + o l. snr. (sok e$/6b gyermekbetegs€gtik trellett or Boor or ftEcoltDeben lginbz w Dlddzla helyilk. . .I bit].rr. I E. [sqd] 4 betiiz (irds szerint).kl.r .nn oF Ltsrsben 4 ([buk lk?tsr] List6k konyve) kitzz€ is teszik.. rod'ra\ cak d/.".l. sLEEa sLEn aml:rafl.y €g.d vcn rolr i '/e\e i. "gy -"st .0.-6 (a kb peryva. u " 7 " D JJ r n e ' n ..i ltiir4 E TJEn r"resreqe:Jnurnn'rondh . [d. csuszjk keletkeztek? A cuszalista alatti f€lsorolasban minden szot megtalalsz. homok) Erw. tanutand6 szavak kOzOttrendhagy6 mnlt idej( ig€k A netolrn. d' .lrJil] o csiszrs. r n l i s l i k h o / n t u l I t sLtP. hogyan hcll leirni 6ketl llidiiclietl kirily es hi riin6E lndhincl llinq h d bndo. <.yszert lorditasi feladat. spELrls. o b b E r r. cslszih Ezek az angolok mindenb6l listat csinalnak.) A vilas nlisik fcl. Ezeket tobb ahed|i'J B.l t wntl ron ms na li viittu hndzsoll I Don't sPEAt( vEBv $ELL d A esy a€les€S alhs6hoz az liem beszalek naS/on j6l €gy esyszem€lyes 6gyban.**[hor] D e ' r a c l i . amil{b6l czch a WonDpLus"\tellozatban.K lisraia Kbvetkezz€k az angolok altal 6llit6lag lesgyakrabban elkovetett roNGaE m€g tudod-e fejteni. amil fel tsgll hasznalnod.ntl: sreu. de csak a kiejiesi . bdt ezzet is a GumnEss YJgr J \Jqt "lkeped. h a g y a h r . [''1116{ anya.:t I tB .c0b] er o ras.lsJh]arszik lvijfl A tanuland6 szavak gyakorlAsa kedv66ri ime €g. [hii] 4 kiralyn6.idl4 olvas. mik voltak az eredetik./ 135.

l.sir. Akkorakat botlolt a nyelve. de ehhez el6tte meg kell ismerkedned n€h6ny sz6val: l. Amit szer€tett volna mondani: ?otditAsa: lsten t-. hibbant ill. ho$/ lasd.ovrra lhving] szeret6 + LEoPARDl. c LEoP RD..EErlcftl a teped6 Hrizd ki azol€i. olvasd el a maEd€kot m€g egyszer' (lYondom.lsill. 3. 4. I g y u n ha IWunh 2- LET US DEIIIIT fO ME AAEER OI.id) teopAtd sdEflrEsDls. e.4) . snowl somooor w 1 1 56& tllsr. UUna tal6ld k'.o.E /rldid+ r\edves eusEs[hi4 <. 7. Szeretnenk bemutatni neked parat a botlasai koztil.rrrldiii] + d€k6n (vagyis magasransn egyhazi ferfii) qrff'[hir] + kiralyn6 + s/ttEr sEArls6surhlli!\\tr/hdr$fi] hely€re kis€r valakit I to. mint n€gy 16. igy talan mar le tudod lorditani.ftr6eD4 eono *ont*onolt| R. 2. s eo azokat tanuld meg rendesen isl s6l.[6ld]o iir€s . O Rtr]Esy6 m. srid. ened'e.yszer!)Adan $/orcan csak az angolt.r 'd" sp stro.6t/t L4?4. mit szeretett volna mondani az egyhazfi 6s forditsd le azi isl Amit mondottl OoD ts A s ov. s.tt 1it1ii. 6.qr" -. 8. l J b 6 l J n e h e d l esii o b b a nr e t s r o s z J \ d i r r r m o n d i u h h a l o i ) . A forditasokat segit_ s€gk€ppen mindenhol elkezdtnk neked. amiket mar ismersz.'h. a maradikot m6S es. srolrrolsfting] s l6kd6s6d6. mit mondoit Spooner tiszteletes. n s E ll4 1* . Isten ?. s. gmhzri. fumkod6 + .Spoonerisms [!4dndrizdm4 Spooner tiszteleLesen mindenki halalra rohogte magat. I l3I.D DE^N. ooo rs n .-|atza4' Inr Lls DEtrfi ro rnE alzpotl-_l Ennek lorditSsa.rl.1 + varr tz. r . homohos ol.fiAl a pAszrol . e l .

llds a leles6g6n6k. na9!0ni6l renalsrom .usr.'r Tehar. hog.r0v.4 scrtrfll !!nf.r \ r ' i s h i q r c mddhatjuk. kanva' rog.9 TttD z I AtlD 'EE z nd?nhi isJ 'nond.olvasn. a m e l v e k b e n i o k i s s T a v a hv a n n a k € s a m e l y e k n e m a l e g i s m P n P b _ nas A trooDcft PIPE'l\ezderur.rara.o. ' i r h h o r ' \ 1 . 6G|.llc 4 nilt a d xrrcn. 131. m€rt kbzben minduntalan €lgondolkoziK az ember' o r nD srscarrslnilsnhi. At angol nyelvcsavar6k viszont kivaban alkalmasak sz6tanulasra. $EL wlt 6.{ o (6ssze)kever (u$ie ismer6s a "mixe{?).otrt. I$/ekeztrink olva_ n o h a t v a h s z l a n i . aslirilyn6.r6tffrnflr.m ^zt ielenli.16. PrrrsE rE m xr stt'fr. hogy . Tess€k remekbeszabottat. rohrn . sir 6 ctr.0. sr6l.t t 3 5 . aE! f0fli[n68.arv egv 69tban egFt. trA6E. lgy tdlilrunk 'gy bek rminr d "ne nnsr or n)r'tl amelyb6l a szin€k€n Kvtil a -teheraui6" is megtanulhat6..G't 6|eg |ttt 010 LEr D^trr N tEE !. merthogy a sz6tanul6s a lenveg)! csak a halad6k kedve6rt emlitjiik. hosj Lalojr'b ' A U q r a n n q r m i n l r 1 ' c q l J r b a l d p J d n o \ e t 4 \ l a n \ F r h . bel[tdat.. FBEEE llltrEr.xE{t. ing soLDERa kdlona Yondogsd e.teker.. FnEatartss' srrss . d6'.t 0rrfl.v gvakori L'EN mal a r LI av nERr Inilittitilonl e/ ut6bbrl {ta"r'^cFnek lo hatondi r"hetaut6) meg a dohrori .s.mbJrlone]hivi5h.. h o ' J n r l e r nl P J r . masio2i* rnl.csavar.tsl0n o.r 0 q"f ludluk.rdhrgyo idEi.thrdd neadiunlnsgoldisl.longue turisters + ngelvtiiriik lhngrvi3. Aot$taalruaLEIPA&D.iiin] Jeuemz6.. ".rs nng). tir6ly 133.m6ltes 100!inl lsitn s8lel6 Pdstlotlft liitd6sidd l'. A iaaori ronnnot visTona eszunkbe iuloll hory: ISEI SasE'' sEwna StitRts rofr a softI ftt edld?con] lsursi n5v€r inget varr a bakiihndh eding rorDrr 5. g6rbrll". ho$/ az angoiuan a nyelvtbr6ket is milven szerencsetlennl nevezt€k el. kel/'szfa. vagyis n'no de [. oLD \t&Eur tu nE atEEn oErr. -. csangd/csolstt t.J .fordit6ssal" e$/Lit!).aLLs ntE rotrEr. .nylista. aztan twiszrelj mindkett6vel esvmas is nehanyszor Veglil egy filoz6fikusabb hangv€t€u gybn$/szem . pr6balgatni (a magi/ar valiozatot is.kah'nholozir4 '''tth. El6szOr is: a rwsr n.:. . hanem azt.eseg' cuer6n: I ) Z s u z s in d v e r e s a r € t o n a h 4 ' 2) A kabnak es az ingek + 3) A teheraut6 as a kekszelr'. 4) Ve$/es ingek a lhh. xale laLLs. lgyunta hah6kosnom0to!.':hllr] vesyes keksz (va$/ mi) ssean+ Ivlinclenes€tre: rr.mar €sak az€f is neh€z Kmonda' ni. coLl mxrEr. ho$/ "t6r". I\'ISE shot ttEt0 ttr sEtr' L a ledv. hthrtfl szuli? vat( stttLr. snrEsa novep srpEo (a ma$/ar .rul 61]e'Ei nnrt E Rendhasr6 id6: s/.

hogJi . ho$/ mi.: vrdrl4 k€t sz6 a torr'ra ([meing] semmi). liekik valahogy sosem t(nt fel ez a lehet6seg.. ..I minute-4urords + lftnnidt]+ e$/ perc..!.f'l 136 ** .*c a ustan c nret!.E ruxsrEel]Ing itditl (4 nyetvtOrOll.pooE. ha kicsit lurara sikernl. egy kedvenc tanitvanynak kdsz6nhetjrik.. aztan persze Syorsan njra. magyarok €lhataroztuk. Irlelyik szajhaE sze96ny. de a meo E cavai reke. mi viszont.eil]d knlonleg€s)..arurk. Iegyen. valahanyszor megpr6b6ljuk sz€pen esytitt kimondani.o1 ""'" p". *-". Prob6ld ki: fiomfio sPEcrAL atmmc (Nyelvtitrdn€k a "semmi krilonbs" se semmi! Pr6b6ld csak kil) + ei€detiles szuka (.s nooa frrc ? bi?i fudti?rl o kb. gazdag".. iprcrl. sz6tanul6sra pedig igen alkalmasak: a lenyeg. EtcH' sz6jAttt<. ami azt is jelenti. hacsak az nem. T€ss€k megtanulnil wtucr. hogy min€l t6bb hasonl6 hangzasri sz6b6lWatsunk mondatot az sem baj.. hosy ez is ro cr.szeg€ny. I minute-2uords a kn minftl esJiperc.fdrydd4 n€gysz6 llyelvt6r6t gy6rtani egyszeriien smafu. Teljesen nonDalis angol szavak. t"hfi -*[triiitiid. A k6vetkez6t Rich6rdnak. ([34. tenyleg noftna sEctrL. hogy naszins szpesitl. mert helyesbiteni al. &rcE . R'ci? h [vi?s Kulon j6pofasag benne a .n6st€ny kurya) E ffi vigyazat.. va$/is semmi krilbnbs.

te 16..Karad Words are all we have paradoxical statements 4 paradox All'tlasoh lvlegis. EI N ON|r|sH.minek a partja.. Please? Nem tudsz hoszbnni? riotelEuroPe Table manners. Little R€d Riding Hood €s a farkas Az alabbi 7 sori azoknak Desdemona. azaz hogy viselkedjunk az asztalnal Keleti Pu.HOl R BNEISH 8. .6 r5a r59 140 t4l 142 t45 t45 146 147 l4a it tlt . ' Can I hav€ a glass ot water.

llost mondd is lri.r' Ez anqotlt MAD. | 38 .l5ttl1it'hrli4 Holnap reqqelin€lqondolj ni rdt k.l ned nkkhor el (csak a frocliuls kedvec{. please? U$/e. magadbat sokatmond6an csak annyit mondi: C^d I 'eddig A csdk elolvastad. Es amikor legkozelebb magyarul k€tsz egy pohar vizet."D .ikiz€s a vajask€ny. J. veqan np leleitsdel vasvis ui . gondol." tlesjesyz':s: A 'nasik szokrsos. hogy m€g egy pohar vizet se tudsz kerni ansolul: ConI hove o gloss of ruotct. tla oedig lem resselizel. r€sqelizn.jniia xo{.m. Ihnij hsvsl{$ov tli'l 0W.trne h. llogy affiD /M m.r rhir hoqy'nost appen egy 'E Drt azt is ehetn€|.ny€1 ugye nosr miLr ki is 'nondtad hangosn? Tehiit: atr . pleose? o v6tt.jlF . szarpkl nreq ho$ eddiq hinJszor n'otrdtnd r. akkor am sondolj. mert tuti. Can I have a glass of Nater. Igy valahogl/. t\a ki nz ehnrlt kat percben azt. ho felvinni a hangsrilyr. it rmFt eszel. rnilyen jo l. milyen j6l hangzik? Akkor most mondd el m€g ketszer. hogj/ ne mondhassak.Csak. h: Eppen azt eszer n! nenr rkko.

egyetlen angol anyanyelv( se'n mondia. Ezt p€rsze nem magyarul mondj6k. Ez6n $/orsan feteitsd el Torcn^ott Is . ehelyetl egy vicces fordulattal holazi mondjak. L6bjegyzet helyett m€g €$/ kis j6pofas6g: a MoRnneftgi' es alaha az angolban a Fanxow. sz€gyelld magad. hogy . hogy kora hajnalt6l d€lig azt mondj'. how "j6 reggelt" vaqy azt. rwR r ez t\o6mnrtsem. hogy (Ez a "j6€€akatot" isy kell irni. de ezt nem nagyon szokjak tudni az emberek. ad 2. how "j6ccakat" (most olvasod harmad' szor). Kb. l16s hiteles forditasokat "j6ccak6t" jelig€re a kiad6ba.t mondanak.j6 delutani". hosy a rot'oRqowltu-l4h|l 4 holnap sz6 sze' rinti jelent€se 'holreggel". mar masodszor olvastad. Lh. angolul nreg vegleg nenr jelent semmit. hogt cooD .lyerl a7r mormori. ansolul volt. aooDDvEMrc. Ne jesyezd neg. "j6 est6tie1" keu koszOnni.toDEvEMDc lfud tunind. Ezeft v^n az. j6 €jszakar" stb. lvlert este. Ezt megint inkabb angolul szokt6k 6k J6. hogy nem gon dornak arra. Aj6 dalutan csak eslig tart. mint n6lunk is. amikor azi allitom. hoS/ . mondod te. mert ad l: ez m€S magyarul is hnlyeseg.i6ccakatlal? El6szor is mo dani: G. hogy semmi probl€ma. ak\ot tro p$o6E".j6 €ji.j6 napot". As kud nijt]-nak hangzik. c(mD oRnna. A gyakonas kedv€€rt azaft most ird be a megfelel5 rajzokhoz. r. tiogy viccelek-e. meghogj aooD rlcfi. aggodalomra semmi ok. Erre p€rsze te azt rarnAd. hogy "j6 napoi"? Nos. es mag eccer se javitottad ki bohitm nagy piros iollal. azt jelenti. mert 6nekik az angol k6nnyebb.Fz rendben van. Tovonaow 's 4 flsrrrl [ [iu-140d fisd6j] llolnap halnapl.h. mi? Es hogy allunk a . c(mD ArE&floon.toR:wt'tc.. hogy a "j6ccakatlig . Yondom.llem tudsz kiisziinni? Ugye viccelsz? Tanyleg m€g azt se tudod mondani angolul. aooD Mcrlr'nak ir6dik. hogy dooD meg aao.ln6t 0blonl.k.) Masodszor is: ansolul a . de mit mondanak reggel ut6n. De most az ewszer tevedsz.:a I t9 .ooo nowt\o lqur nonnlsl oooD amwooh lqrdihir-NuNl.FrEflyoor. Ha eddig azt hitted. r.

hosy . ami szinten [&bil] (vagyis . illetve "n6tlen". de csakis foldrajzilag.irasrileg mbr n m.Az 6sy lehet srtarrlsringdll eg]iszem€lyes). Tobbet €s Syakrabban. hogy a magyarban is hasznaljuk 6ket. k€6gyas"). vagJiis"h6zas".kontinens".. Vigyezz. BREA. Vagyis..F sr a reggetit. a eYn|tonuite ird b€ a hiSnyz6 I Lr. ami ia( (+ annak. rco no aretrrtcrlhl end h. merthogy a conmwtr egasz veletlennl annyii iesz.kontinent6lis". k€tszem€lyes.t *ntEDlnuidll"n6s" illetve "f€rjezett". hosy "hajadon". Ugyanez elmondhat6 a szobar6l. ezt viszont az angolok ilyen kor6n r€gg€l n€m tudnak mire v€lni. hogy Angliaban a CotmrEnr az mi is vagyunk. mei( a jelent€s ilyenkor nem az. hogy DotiBLE . vagyis traf. hanem az.Hotel Curo g ji'ipl lh6-IEt Az ansol szavakm igen jellemz6.. l l o d a i p o r t i s ) . Cyujtsd ki a fenti . ti. egy angol turista ugyanolyan kdnnyen kital6l hatja. lehet srraLE (ez esetben azonban ez .Csak arra h€ll vigyazni.. how mit rejt magaban a HOTEL feUratn €pnleL mint ahogi/ ezt azert mi is megtippelheljiik Londonban (vagy barhol mashol) j6rtunkkor.k6t6gyas"). mert akkor az azt jelenti. A sz6llodAnal azonban jobb ami sz6 szerint annyit tesz. ami mozdithat6 a konyhaban. aki ott szall m€g.t iigilh.ort|idPl.egyagyast"jelent) as DoUBLE De srcE tehet maga az a n6. Az EtleusMrEArcAsr-be viszont minden beletatozik.E snicE BEDs. olyasmi. Ez az. iltetve f€rfi is. 4 ijn sringol 6 vagyok illetve E arrsrliqlis]. Csak arra k€ll vigyazni.kfiilzt]. Ennek ellent€te pedig messze (vagyis. hoqy "br€kelj gyorsan". hogy . a aa&tr.esy as regseli". aki belefekszik a aE -be. hanem az. ^ colvnnE ral azt Jeten' ehet co.Ittliil. hogy "dupla. hogy ieny' leg brekfoszt-nek ejtsnk €s ne Paldaul breK6szt'nak. vagyis f6ldresz. de meg csak nem is "egya$/as". jelent€seikkel egyntt. minl egy panzi6.vztrrrrArlk0"ri-[Ctltijl]. nem pedig hoteles). sIR? lii szin$dl d dlbdls:6tl 4 u m m 2 l l \ € r d e z ia s z .meglehet5sen siirii szOvegb5laz angol szavakat ma$/arjelente_ sUkkel.dzl a in az z or A sneLE on ^ tuusLE. va$/is h€tszem€lyes). hosy nem az. hogy "esyszemelyes". szavakat magyarmondatba.de teh. csak vigyazni keu. hogy ne ha$/j kiewet se! t4o rF .t rmuBLE (+ dupla. mint gondolnank.. A rE jelentiaz agyat. hogy . amibe r6ldmjzilag percze maga D cLA Dlit'gli'ndl beletartozik.

r'b. amihoJ az angolok.Ptrstetn6k magukat./t v€letlennl pont ngy tartj6k. kedv€s olvas6. Ugye.annyiszokis -ra. majd a trMEot leteszik €s a roatr-ot atveszih a jobb kezrikbe. mint meglep6. ha nehlantan p€ldaul a sorr Iszitl ev€se kbzb€n lecs. mert az OlLlkbenvan a sz6juk. majd esi/szeriien teesznnk. pedig dkkor sohhJl kevesbe hiilne kia roo.9roolYnal mi ) A KtvE es a fl)RI( hasz' [s4in] eszik.Pkin]az han€m hogy. Aki mask€nt tesz. a itukbe hely€zik. minl k€sei leszarmazottaik. €s a ipoo. [ftd]. hogy a crrstt klin]6k is vizivasra illetve borivasra stb. €s vigan falatoznak. mily€n furca 6s illogikus szokasaik is vannak a ktilfOldieknek.loble Monners ltrilil|||. menhogy az mind mind mask€nt teszn€k angolszaszok . hosy mi sem n€zznk j6 szemmel. az amerikaiak meg egyszeriien feldaraboliak a k^i L a . az amerikaiak vagl/ az ausdralok. nalab utan leljesen inni hlal ncm lurcsal A Pr.amit r6rakunk.persze ahany angolszhAz.jl [b0till persze spm ik.rrFt b. a souFoi 5k is . az angolok a Fon -oi fo*l az asztalnal as feijel letele.de az angolul irt szalakai magi/arulmondd probald meg az illusziraci6kala beirni a magyar6s az angol szavakat-(Az egcsinal I n \J /o4Z " . majd' elfelejtettem. (aondolj csak arra. Plerlhogy ott sem iltik don. Ezt nem az€n teszik.nFEtalbiil es a Fonr-kat.tr-et hhjtl hasTnaljah. azaz hassal felfele tartjak. Mert p€ld6ul.jr//4 t ti . sem oll nem sToktak megmelegiteni.:lF t4t . Ja. mint mar bizonyosan tudod. rrl". csaku$/. az eryszetijen bunk6 J6l gondolod nyejas olvas6..ndn] El6sz6r is mossuk meg a keznnketl Azutan Pedig figyeliLinh r€ndesen. akkor ne a draga ruhajuk banja. azaz ink6bb felesziink Ielostol a sziivegetm€g egyszer. Te is..

a vr.. ho$/i S z e r e r n p n k h a e z r a k a r a d i h a n s u l a t h o zi t l ..-oFIaNDotr' Ir's .peNze . Tiz€n€gykormegerkezel.llcleti Pu.*rsrlwsztl. gvere (m€S) beljebb' N€zznk csak Hajbd fel. az irany njra soutt maid soum'aEsa naid nirc Karad. K€dves tiuronos Baratunk.ndvaszf]).JJJa? 6s srA'o'[s?t6i!on] rounxErld. [ fi. K€pzeld ide most magad. (Kepzeld most ide magad. nk eqyet. (4 meg€rkezik. himegynnk 6rted az albmasra. Ha m€gis szivesen eljonn€l ide hozzank. abb6l fula-e Karankra? Hat nem)..tl rrssr (Tudsz kiivetni?) Amiko( vege AERtvE j6l log esni' ha m€gKnalunk j6f€le ittegyis most €ppen 19 meg€rkezel Karadra). Na? a' ll{.rrratD trast [i!d. t h d l s T o t m o s r m e g r a n u l n a d D 6 l j h a r t a a . o problema? 142 . Azert hadd folltatom kicsit tanul6sabban a bambu' last . ogyhoqy mi. nala tstennek.m Ha tehetjnk (pont l7 km're a Balatont6l).KarAnkP€stt6l de szerencs€re Londont6lkeleie A Balatont6l viszont d€l rc. neh€z idejutni. . va arld-RAJv. KABiDI5 r' TnaMt AoD.o flrE ?----------J oF LA... annyii kell (nagvon) megjegvezned.innent6l hangosan olvass. med itt talaltuk ki n€l]j.Lti szannod. p€nzt kaDunk-e €rte. [ar6d a kezdet 6s a veg (o rrE sEan1t a aNDmE E]'tD li-0lniiglnddi!ndl). LUcmLL Ir ts z-. < u k d l e a s 1 e m c d . o. eml€l'szel_e m€g azokra a sza"tal.Esr-nek indulsz majd sourrl''9Esr nanyba fordulva elered Si6fokot Si6fok srA za+n€l at kefl sz6tlnod.IE BAL mn' tEouon' Yoa'LLa nE LL Ptd{ roa uFar TrrD llE'LL EAVE COFEE rrEfrE t1 7t E t_l EAw a cItAI. WELq anD ntE11 ltt d€len megkavezunh. .+n€l [10n] furgon)j6unnk. ni D6linkaval €s persze Douwe-Egbeds kaveval (e ez iit vajon reklam-e. hogy nem birjuk iovabb tAoaDPLas ide.. ouR wr.lan'il ensrlkal. ami most mar a Te Kar6d is (llost majdnem el€rzekenyultem. Hat atjas dolog lett volna nem megitr6kiteni Xarankot.llor6d Az€rt emlegeijiil( furton-furt Kamdot...e s m o s l o l v a s d l e l O h a n g o s a n k o v e l h e T oh e d \ P s h e d e s t : rount\EY A K. ltt lio blalkozik Kelet €s Nyugat (o r. Aztan. Kortyolgasd. ez egy Lona Lo Gllot'g) A rouRtEYre kozet dt 6mt kell srAnor*rijl r.i6vunk dotgozni is rajta most is itt rngiuk bel€d az utols6kat igy k€ziratleadas €l6tt l'2 hetiel. t€nyleg A ciP6t nem keu levenni. az intim angol bet€tekei k€tszer_haromszoris szapo' razdt) Sz6val. ho$/ itt nemigen zavarnak vara an l6togat6k: vonattal igen {sz€pen masvarul c' mikr6busz.soamF?iultl.) Kared el6ny€ €s hatranya.

n". szavak". n nen -nyelvtanozunk'.sz6t sz6ra". mnft 6 Rendhasyo id6: a. (Egy Kosdolanyi-noveUaban az ex-kleptomanids fordit6 ellopja a forditand6 szbvegbdl.r+ord (4 sz6 szerinti forditas). . U$/hogy a . .. hogy elmondjam. ami nekUnk van".Elkid (meorart. hanem . wozDsLot nem "szavak. de ez nCg nem ok ara. A szavakai a legritk'abb esetben lehet sz6 szerint letorditani.) lgen pers/e hoqy el n€m rigJne\ezett rrmrz-tEsonl lrod-i. azhn oldd m€g a gyakorlAsnak szant felfordit6s leladatot. Ez persze mar majdnem u$.lUords crre oll ure houeo [6d?ir6lvihrv] ebb6t az ALL a "mind. . IE ELL lOA AIEAI W(MIERNJL E|ES fOA + N€m ialalok szavakat..F 143 ..nak.sz6ra".uuE. I'LL mLL roa! 4 lla nem tatod meg a szavadat./'roE. Az€rt hlaltunk nek€d egy-k€t olyan (igen gyakori) kifejezesl amely n$/annsy sz6l magyarul cs ansotul.wosD ma sLAnor'(j. hogy . hogy Janosunk a llamletben a "koEDs.anaz. tanuld meg.! a T a l i l j a k m e g a f o r d i l 6 s o m a i e / a / u r o l s os z r v a m l FoR ToDAy.4szavah a minden.. a ntveE ige peaig azt jelent'.tslrno*bn k'vnl ez mara a tanulnivald. aztan r:rjra ism€telg€sd r". hiszen akkor mondjuk ngy hangzana. It{iid. Az ALLon.s26. d€hat azt m€gsem ihattuk oda maqvarul.). liundl.sz6r6l. hogy van vatakinek vatamiie. tuo^Ds. mily€n t E) r " 'vount ^ flr^r I'LL GtvE n aAs( tl o o Szavamat adom maganak..Eitijndl o (meg)htahla1.a tua . hogy milyen arakjai is vannak ennek az . gajr.AnoFnek sem uoRo.a dvefuir. negy krisHlycsilhr helyett is csak kett6t-) Es ugye a woRDFon-wofu Mrs. mint a . mun f.gi|ldn].ez mindeniink..'61gi1o ua.tkozott '. $ o. hogy.. Es akkor m€g finoman viselkedtrink. ez t€nyleq n: syon fontos 6 az egyik lelgyakoribb (es legadnzabb)ansol ige! mnrt E Rendhasy6 id.r?6 ig€t egyszernen elsink6fiiliuk.'. ami mozdithat6: bt b6rond hetyert csak kettSt fordit. megbllekl g nnD E. a "sz6 szerinti fordi6s".' a. de akkor sem irgy szokes mondani..srlrisdl+ urors6 lO lca'r $/Onyorti szemeid vannak.venek rie tinkeLd€t.l nencrrasyo 'aa ^@. sz6" nak forditja..sz6.. Vagyis mawarul kbrnlbelril: Szavak . ho$/ ne tr€zz utrn! iqer snqaisen annak.. a woRr>bn es a nAr.. Otvasd lel 6ket. szavak. hogy id6ben visszaadom. xm. 4 Pl n ez minden_ sahuer Beckee szavai {ua@Dtr.E o. (cyitny6rli. z.1M. hogy "keves pontot kapolt a sz6r6l-sz6ra forditesera". Ami a legAranyosabb.

al FrxD n. [6nlilvele? (Pedig o LYa WoRDPLusbaa\'an kis $/akorlatot 4'5 nEw sz6val ) esz€bejobb rDt . ak|r aDvadcED szep 6lmokat De el6bb ird ide a H6t akkor--. amit valahogy nem lehetseges magyarra forditani mert ak_ kor mar nem lenne uqvanaz. hogy . amikor az ember itt til Karadon eS/ ['tt] lko'i-PJur. tr' lfitl rz ec+z tio Ihgl. negofdrs Eira 19 u\mtt uEtE fotlttvE.0.noid8l Ahol: tms 4 ez.rifar sfAirnanvekb6l. vag.Frrr 4 itreg. flwc. sE$Eda 4 mondat.fu ar sgtszcm6lye! o sPrrr 4laftil' eirsJ4lolat' EimE 4 o villa.. lid. ho$/ a BEarrrfs €s a halad6 is tanulja meg Kvrilr6l ezt a mondatot: lhi-olndd ts ldisrs?! liimt t in ddkn. Etsf.nit ihddg'iondl tanvl6knal.IrlE sEnrF/rcD m rrrE ItrNaa + mag$r. Foor4 iul 1a2../rrrleh4 tenni. Esv6lv'3al katiasv$al' 40. *"r.d lti 6-no{ hqnali lwo o'q. amiket sikeriilt megiegyezned: Ervtdii6ll6 vasvok unm? Yagv agt.'su. a J0rrfftmeg |(ina|'dl at|in.rileS/ egyszerii A gabatyodas oka pedig az. M n 4 $alval!.lL l0r. hogy ez egy bnellentmondo mondat (tehat Onelentmondat. vEsf. 141.. JruP leves.IMD. ho$/ belegabatYodtam mialt Tenylegtanutd meg.is ker€stnnk eg]/ tanulasra alkalmasat: Az ADVATaED ME FOO| IWENIf EELS flE AE<.T. mibe gabalyodott fla lii-Dld nemjut bele.tml tto fltf's rf.fLL xf L t^u.. hogv nu".. . hah!)..l. Gak eS/ egvszerii mondat " Ugyanigy nem lehetne leforditani angolm azt.r r"br"i iobb6 '"-.xILl nEELS Nekik meg .tsm. ' | 'rp[!z6l] tr 144 *{ .l uoeo nrf's.lrl). 6s kijelenti. 1''1EFo. .0. osoanD a t6ld (lalai).0.ff F!c t6s.o Porodoricolstotements p6r6dor 6llft6sok h!'t-D0feildl!?tiih'd"bd (a sesits€s rrrPlh.a.n.ocfi es t€gk€pp belegabalyodott magaba.tkldv.o.joo"repp. O a re a rur. AKar BEcult'tER szavakat.ugy€ minek leford'tani? Legi/en el€g annyi. ha BEannEEvag a sza'\rak Iii frr il? ftr Idd dnli dii r. tninasl6tli1lI ctr't tu| v'e'l n nr rou 143. solrn ilgtn.3l E fquool'l tEEz \ u\sD.2l IeuEfouxf t0n0 nafrrl sIvEIfE n ItE.Ez a mondat angolul van US/€ meg€rted. ar&tw. orn A o 6E. Nem lenne 6nellentmondat.tfa n.soutl!. PLAE tinyar. ELr a crez. elarulja.. Gtdiin l.tata t.

Ha nem.s. 2 r/EEEsAr ntE BAMQ [iri vibr .rrea ':ga iBijg2.hoqt.Kiejt€s €s tov6b biak a kulcsban..Fiidast!..n.iPiiiilnffilrtii. lde she t€rk€Peszet.!an*").srrf.lUl6gis. ahol homokos a tengerpan. sDltsrDE.. amikor terk€peszek meg kabnak beszelneh a partr6l. tengeri kagi/16k..r adlsialsntl.szl'tid. tl le5 . hoz. 2 |EEtsaf nE t'J. hanem azt. ned a Fel3re. leh€t szikhsh vagy homokosh. Aar az angolban sok_soksz6 szd van ara.] d0 d0 d. azaz mi ved? 2. menjunk strandolni". a pan!" nogy forditan6 ezt Arany Janos angolra? lli f(uf0E tiyel. 3.r. Ez kb.s?irlril A hosszli €s unalmas ma$/arazkodas helyett rbvid €s izgalmas segedletet adunk ah. llire val6 a hires Prrn aEAc.onlei/_6n c) Mesjcsyli.. r.Oh.lb. a haurvonal a teng€r es a szarazfbld k6zott.Co.L11.'oRE. c$ak . mint annyian teszik.nti: l6t hatr lanktan lia.ngll n0llsli. A srR^ttD sz6l teh5t Gak akkor hasznald.lB. .most nem abc-sorrendben. amigl/ abc sorendben: EAfir<. hi!s. sr. ta arini 0. Kezdjrik ritgton eW nesativummal. Ennyi masyaEzat utanj6l esik a gyakorlas: | .36r.1 hrl.t't.sanr. €s ott a strand (nem a s7t{. tiszta kavics.) A sEAs..k. (Brrr. akhor. ha kitlt6 va$/.3rn hrfrbsn:1.l6!zt.n. ildr iosytorditrnd.resz".DE szinten el\lezeti cikk.part'rnak neveziink. maximum kavi csos. srn D..eink: A srr16|r!0romlirr. niryen s6rda a coasr oaaeDlk6sn s ll.5. melyih a pihen€sl a. Melyik a munka. nE stn r ! dl rff 4 r.l! ir !?h!l?. 6. 2 wEEKs^r mE sEIstDE? [triril* et dtiszi*ijd] b.. gerparton. minek o portio. tsankot foly6k partj6ra erdem€s igazan telepiteni..t d0b!nk] lgaz'e hogy a Temze + Trlanxslt.A Prrelyaht.snEo z hfl a t.ieng€rpart". amit nri csak e$/sz€riien. n ni a REAcErc. amiket arul.l r r d anft f 6.BErctl.1? tie.tbenbntl? 5. t) sral 4 taqylo ar e. m€g itsszetett sz6 is.. Ekkor versr€ fakadhatsz: -Bicsak. hogy ...nlfoty6 panien minimum k€t bank van? 5 ..a t€nger mellett"A corsl€nnel egy adaggal technikaibb.a. sroir bilzdr $i!tl?on szii6.A fentiek kozlil melyik sz6 hianyzik a nyelvtor6b6l: SEE sEL]. au. she sh€mmi nem kell. coAsr. hogy . a sEoREaz igazi tengerpart.. 6k is ezt hasznaf jak.l i€l. mint magyarul az. A kagyl6k.. merthogJ ott honnyebb holcsOnt loly6sitani. hogy.i .nt pilr tt i.g ily. a storE sh6rul_sh6ra azt jelenti. Ak6rhonnan nezznk.tt s.Part" . hogy ezek€t megjegyezd . az angol rrffsz6 nem aztjel€nti. 4 oldal hb olyan.. ho$/ . PeldAul a Dallas els6 resze volt a rrt. o t€nger +. a ffisit a.s SDASEELIS o8 'IEE SE.3.'Yrl). igy pl. egy srrc. tr^r( o foly6part Strandolasra az €v na$/ r€sz€ben Angliaban €sak a kolt6k gondolnak. Ennyi sznks€ges kerii15 utan hssuk a partokat.

igy hdt Piroska felhivta telefonon a vad aszl aki €l6sz6r hlzodozott a feladatt6l. €s €PPen amikor azt akarta mondani. mondd mag. €s nekjv6gott az erd6nek. Ha nem hiszitek. nem akaEz v€lem farkasra vadeszni? mondta az unatkoz6 nagymama. magenyos nagymamat..ndftlii nawmama na$/paPa aan oo. €s mar csak a vad aszt kell€tt megvarniuK A woLr.J6 napot!". hogy .little oed lliding Hood rls o forkos djdiry liidlod hudl olvasd fel hangosan a k6vetkez6 meset. A . nem is va$dok igazi farkasok. de azokat a szavaKat. €s azonm6d beugrott a Farkasba Ott hlalkozoti a Dagymam6val. amik angolul vannak irva. mintha rbvidei tnina: Mit6l l€tt ekkora szad. De az€rt hall' gass ide.d. lliutan ez is megvan. amik€t iudsz. vagyok? Csakugyan./o. Amikor v€gre tablkozott a farkassal.aeAnDnorEEn. ^ LrM c'ru.Dnnek a kislanynak voli es/ an Dt"omER. amikor meg_ jelent Piroska. a verszomjas nagyi beugroti a szAjan. Most pedig a feladat. De akkor holvan a cRAnutornEi? Sajnos beugrott a szamon.A farkas fiatal €s gyors. Ez az igaz t6rt€net. Bekopogott. azt mondta n€ki. mondd angolul. nemhogy szaladni. flifele eE r\Dt or Ed? k€rdezte a beteg para. Azokal Pedig. naqyi? k€rdezte. hol nem volt./" [tul{ messajnalta a beteg. ki vadasz volt. akit Pirosktnak hivtak. 6s elszalad. teljesen el van hrlnyva. Elem6zsi6s kosarat ragadoti. van €gy 6tletemPiroska pedig mindenben kbvetie a tanacs6t.va_ rul. A ftvasz LflrLE crru iW tett. iW a vadAszj6l lePuffantotta. €s .mondta a nasyi az 5 aRANDDAuaEE^'j€nek [grund6t0r]. a szerencs€tlen allat menni is al'g birt.ja l{tndn dinl. azutAn a ibbbit mar tudjaiok. voli egyszer egy Lrrau GlRLllitilgill. De az en cnAtrDFAfltERimnekl$!n4[dir]a baratja m€g ma is egy igazi vad asz. te szerencs€tlen.tuen rt n Ianntinrl wotrtudlt a. Nem iudnal segiteni kihozni onnan? Nagyon faj a hasam Piroska ornll ho$/ minden a tervek szerint megy. hiszen J6 6tlet! nagyap. mire v€n kezem felkapia a puskat. itt alant a hblazatban ossz€ kene Parositani a maS/ar sza_ cEAnDttomEn lqr. hogy beteg aR DtqomE$aahezmery. ki m€g mindig nem tudta megem€szNem laiod. .Jol van . vort egyszer. ami a nag. €s vitt neki egy csokor viragot. 69 felsem oe'itdoti. De hogy gondolod a dolgot.'iLlqdt']' axtnoranra lqnndlihrl L'rnE anl lltrolaill rtmmllilttr t46 3r . Olvasd el rn6g egyszer az eg€sz mes€t.ymamavaltort€nt. e$/ napon relhivta . hogy €n a farkas teni.

t i q a z .ir"t tr "..k]a . ellent€lel b) nemzeikozilea ismert pizza-l€l6helyi c) szabad a ffff [ril...knqerFn ra viz rerorn. '.r.. t c d .szekal E Bslnt]d kunyh.. ttl c t rrr.lya.n: t.e h o q \ a .'n lsar Pj9!:49!'frtt ilyen nom 0 dl lgar insnyak i: tet .//corr hl .l.."a*r. r / Iulcsralaiol ina-_\. pctr ..'"d.uz I€Rel .l ncr. toddik vkiv€r/vmiver . al .ra{dsplrazc trvFnat maidnen a !1.vagylegalAbb (6sk€rlekgne szamolj ranyteg ztrO soOO.bit usEr' pi. "'t".l ut6na.sy .-J-Jslh. ''1s szes€.jik6tl d $6k.rlh.' rer."arr. a. ..'tzztHurslfiEE c. szabadrlisas o dr ioaz. i .EE.. '.e hoq\ az inqnvdk anqolul nem tf.ba6kk E 'd0d]a G E r* [ke " . r..t.i. modsze' as akik utaliskE a sz€llem€s reinket6.d'lFdr) { dqJldla vmirek ' hb.ya kiqdra) m€s j€svezd nes isr: OGI e. sl ili lesalihhls tudun* egyixcsrdl.crL rna$/ar popegynft€s neveben szerePel tmelyik .k g i tu ^ [d lik] a .igas.'.piszk6l6dasb6l-a nasyonhalad6knekE.k6r. habtE es meg tudnak tanulni akar napi tizE sz6i is magukt6l.*' "rt"'a"tt Ha ncs mindisnefr jesrezred [E eotrkdd . nind0iellentate..zver) Ptusstz oYnllo a) a roY.. p e c h " a n g o l u la .akikE igen beh€Pzel telE.lhiiil E Mtrln.Oz ol6bbi 7tr sort ozoltnok .tb 6 -*{r'kl" E z'@.

[ 6rt. Tudod mit? TOrd ki a nval. besz€lni. magaba szakadt hazankbnya. trAtL. (Hogy mondod? Az el€bb nem otvastad hangosan? Na j6.t . ide magas szin€szn5 kel. lvlost ugrik a majom a vizbeE.r eppen ee ur. Cu€us. de neked ninca. szereposzt6. Lajoskam. mint a peld6ban. minden €rt€lemben.itt. nemho$/ eS/ szrn6sTnciE ar-"lnlir hbz. ird be 'de (ha lehet eml6kezetb6l) a f€lig d6lt betuvel szedeit szavakai. 15.Dcsdemono. E n.{rtr. Tudod mit? Tdrd ki a nyakadat. m€s esj lo( soloLsoho/ sem bFsTPl iW. as tW torabb. a darabban.sajnalom Lu'us ldbd. hogy a "lvlagyarsz6" ala a nem dSlt r€szt. Te meo maavarul sem tudsz rendesen. l48. Valamil €lfelejtettem megmondani. E vagy te nasy diszn6.? lvlellesleg.cn\an roppdnlnaq)s/erepeill a databban. mint az el6bb. g Vasy te nasy diszn6. fu itt t6bbr5l van sz6 egy sz6gn€1. az "Anqol sz6" atA pedig a d6ltet irod.il . es itt tObbrcjl van sz6 egy sz6g. De most m6r s€mmi kec.a "szereP" angolul aoLE. ide masas szin€sznd kell. B Hat €ppen ez az. T e m € q m d a v a r u ls e m l u d s z r e n d e s e n . labdab6l nem lesz szalonna.) Minden! pont tgy kell kimondani. m€ghozza olyan faramuci m6don.adat. in szeretn6k veled m€s e$/sz€r err6l a szereDiozf. is te messze vagy a masast6l.-.. A nydk f. a . E Egy szoget sem verhetsz a szinpadba.szog". E E$/ szitget sem verhetsz a szinpadba. Sajnalom. Es te messze vagy a magasrazt minden erielemben.I nem lesz sTalon' n a . r4it is. En szerernek veled m€g egt/szer err6l a szerep16lbesz€lni. Szinpadon akar megfulladni. Ilost olvasd fel m€g egyszer. Cucus. Kieit€s 4412 Id hairl ln*l IbdI thdzl I16rl ut6irat. Nem cucust akarja Desdemona sz€rep€re. de npred nincs.6 te Szereposztas: Lajos. E Annak isen.PUuun meg egysz€r felolvastad a masodik szoveget. A nyakn€k van roppant nagt/szerepe. Lajoskam.. I nz "mier rilg esy rocsol6csoros sem besTel is nemhos es szineszn6' hoz.o -"g. E 6rtso mes. ll Annah isen.

PC language The herstory of history YuPPiedom Eur6Pa a EuroPe 150 l5l 152 l5J 154 t55 t56 158 159 160 l6l t62 165 *a 149 . .t. Allah creat€d all the english mad Lord Bunbury lrish English minimum Scottish English minimum .language Scottish English minimum . lflllclt R llTctuc- mnonzlll fiuuunfius Ne l€gy ciki.culture How (= uff) Hires indi6noh Pubs Saint Valentin€'s DaY We love citi€s Furcsa varosok Am€rikaban Politically correct lansuage . mcoE.

Na. hosy ne maradj teUesen sinet. Xb. how a kellemetlen szituaci6kra mindig emlakszik az emb€r. ami sok az sok! l4ost ki leszel osztva rendesen. FARt"En ^nnaK ettenere. elmondjuk.tlogy van?" Pedig ez valami olyan. amikor talalkozol valakivel. Tehat.. Tehat leszel szives nem bes€t5lni Londonban egy Aru hazba.. addig amig valakinek gratuhlsz valami teljesiin€nyhez. csak akkor mondd. ez€rt nem mondj6k.. Ezen az oldalon vegre visszat€r az iskohban megszokoit st g'ts €s frusztra€i6.tiogy vagtt") angolLrlIIow ^re /ou? irj{1./orr ldzs0nl helyett mondhatsz mes nevet is annak mesfelel6en. amit magyarok kitveinek el angolul. mintegy magyar5z6lag: "Levisz". Az€rt. hogy azt hiszi. az ansoloknal ez a szokas. €s ropppant ciki hibak. mint amikor ma$/arul azt mondod: . hogy ilyenkor azi kell mondani: II^nv sziniileg tudtad. ez a kifejez€s azt jelenti: . A vicc az. pedis llirij?l'nakejtjnk.farmer". Ja. €s raformedni az et6tusiL6ra.De azat. m€g k€pes vagy. kivel tal'ilkozol. EzAIt is nem adtuk m€g a kiejt€stcoda^atuL^nodsr ll.onnan lehet megismerni.ry$tu-tiJsonzl rz val6ban halad6s.a jelentese 49!q "kekszinU vaszonnadr6g". €s minden szuflat a masodikba flijunk. De ne felejts nevet mondani. ha nem akarod. ahow most csinaliadEs az lsten szerelmere. ltt csak olyan dolgokr6l fogsz olvasni. hogy . hanem -sajat gazdasagaban 6nall6an dolgoz6 gazdalkod6". a trr3t now Do roa Do?bAr )ldil.A/ plso sl6r. Ugyanis iit senmi baj.5z6val a ta.r'ihrpii-T0R Ez kb artrtrvir tesz.lle lr69qciki. Ebben a konyvben.{rs [d?sin?]. kibtjik a tsarkasb6rb6t a farany. lhiu OtnD A?pEnE! .lo Legeloszor is a hiejtes !€!1 helo' hanem lho-ttil. hoS/ lehet dolgokat elv€zertel is m€gtanulni. €s ennek szellemeben T6sed is.rnint t 50 . Es ki tagadhaUa.Ez halad6bbaknak val6..j6ljegy€zd meg. mint a . how a kitvetkez6 tanfolyamon lehLily€zzenek. de lt€zddbbek is hamar meg fogjak tanuhi..gor szinre le. llerthogy ha mj mindig ilyen banitsagosak vagyunk. A buksi akkor van.. hos/ a kiejt€s majdnem azonos a ma$/arml lffll'lir]. amikor sznle_ t€snapjan gratulabz meg igy Jalakit. De mivel n€m mondjak.flagyon Orlilok!" VagJis amikor valakivel el6szor tal6lkozol. a'.. A . igy mondanak azt.J6 €ivagyat!"..lt! . mernadras ansolul Jf. amit iti olvasol. d. azaz . Valahogy igyl nELLa Jo tr.hogy "Farmer pl'z"-O Attal6ban a niiveltiurista m€S ilyenkor segit6k€szen hozzateszi. €s abba a hitbe ringatod magad. de most itt van €gti mesik is ugyanerre a helyzetre: MAtiv EAPF| Zwdidrjl. a modern m6dszertani elveknek megfelel5en roppan! baratsagosan kozelitjiik meg a nyelvtanulast. hory etre flow Do voa Do?-vall\ell vahszolni. lvlost megmutaikozih az igazi 6nnnk. Tehai elkOsz6nesnel !e hasznard ezt a sz6t! Akkor azi mondd: GooD'lzlgrt-S(ll \tasy BrE-BrcltEhril. ha valaki egyitltal6n nem besz€l angolul. nyeljnk. Pontosan irgy. fta mondanah az angolszaszok. a 'tiogy van?" (ami u$/anaz. ehhez tartsd magad.l'Fns or mE DAvrfu. Ezt val6€s taruld meg. EmDAv! Ihll ln|lldijl. bameg.

. rval.niltiill rirf. ami . sk6t.brit'(o E/vzst pitis])' :kkor sk6t. csrh kornlirnilehel 'raun m'n mJqa-ryfenscg is sokkrl ievesb€ jellemz6 az €teti\nke).gor... rlnftr' rotmd BRI sn. o h a > g J s d o h e l h r n g o s r n ' s o s 5 7 q ' / d t r r J q i d ' eUGI6n:.Allah 6riiltnek teremt'ttc az dsz igy a iiiseges forditas. o. ami. Ea hiszed. sz6lnak bele n . 'angol" (1 Eteustt akkot azzat azt auitjuk' hogv se ra: .rArn Eneusn sraftD{FFtstt Pnvac' ':l'l5l . ltnveg hogv arr6l : bizonvos szisetr6l jitn. Priiyis'i 'iijPnltszil 4 szcretenr' ha ncn] sanareie reher az embe.uganet. nrulalsiicos a .Ytrl&nila vicccs. \rn . A PRtvAcvaza nagvon hivAnatos illapot' amihor s€n k i n € m b t h a t . snoixeenr.Tl ud!Jrirs rr. dildn 0vsottildnl El6szdr is.n e m s z 6 l h a t h o z z a n k . hadd magyarazzuh meg a lecke cimeii .€t hivhatj u k jogosan Ansliinak (e 'etar"'D lrighnd])az cs€ 1<' szet iflik E//rrrArenek[bddn](+ Britannia) hi\ni $sv Grear Bn'ra"nek lgdjt h'itd'r] rrrg N r q y B r i l d n n r J / . amelvek szerinted iUenek az angolokra: + ForrlEh0-tA. " t " a 7 o B / t g r o l a n r P l v n p ha n t P \ c l r f .si (berd).ad] [!ldlii-EJfid avaw. Pa'del\: TEEE ts or nudr PRIvAcr ttt rEEsE a indiz n0di {atsz] Ezekb€n a modern lakasokban nenr sor nra' Fr{rs [d{ iznotn|0.t t m .g.. r n i . "n" nincs sro." q i " q y .t. ez a sor egv angol cnbcrtol szes angolt ap6leon v€l€m€nye: boltosok nemzete' Akkor mosi milyen€k is az angolok? Orultek vagy boltosok? Esetl€g: 6rult boltosok 13 Az alcim pedis Valogasd ki az a16bbijelz6k kt'zlil azokat. intimszf€ra".L"E.rrs''hztmi0lisl tJdozkodo na szeretn€d hangoztatni is a v€lem6nyedei.rDrlft ro. amihez senkinek s€mmi koze Ahol a titkainkat tarthatj h Talan legin EoDEtu till' .mod Olloh creoted oll the Cnglish 6ldiingli. hanem angol. ^ c " J r n l J n u l o d r ' l r c r n a dolsoknak.n e m s z 6 l h a t b e l € n k ' € l € t n n k "ruin i€t. En./6n a sziv6s. akkor azt igy teheted meg: irvtriPo-An o Az angoloh nas]/on udvariasah' P.arnr nak.s s t o r .h a l l h a ib e n n i i n k e t . nJgyon lonros dolog. po rE. Ha azt rnondjuk joj'iiai meg rchet a.J htiilosil gJaru. a Ana"t or snoPt{EEEBs [. ha nem. h d n ) h u l . \ r i l t t a n y l e g s d k d d i o h e r t \ o l l ' 7 p n h i \ u l b d c n \ J n tr'77 .mr. iueive mit tudtal meg ebben a lechebcn az angololir6l .'aDJnldl 6rnlr rilil + bareisagos o uzleties surlvtrserrrrEJbi. ut6na q.sah a/ dngolbJn lete/ih: ?/(rvr.[diinglis TEE nn sE aREvERv nem Ha valakire azt mon juk.nek l LI^E MY Pmucz liilijt a mag6neleiembe.. mit qondolsz.ek csah esy res.henrcny ftdl c srrdD-ol. se nem lvalesi..o".

ahol hii a forditas. s r . hogy most mar pontosan 6ned dket).dt vott €s erzelg6s. B EAVE US A NAfrlI' WLCOII'E. 6s hanynel haborogal. (5z6 szerint: nedves alma volt.!r1 . cryEftl\iN. r l J s . Eszre fogod venni. (A szavak melletti kihagyott helyre fordithaisz.q6l. €s amikbr ett6l ngy €rzed. hogy valamelyik mondatot mAr le tudod forditani. how ez meg mi a ren€ lehet. de a titbbit is olvasd el meg h6romszor (igy. szoh. . nd\t 6zl€s. akkor tedd azt.a m r n e d ! c s e s m e l p g . mashol meg . t aD naDlkr. Szerintlink igy kell tbrditani. E ninonran \ E t u . lvlind€nes€tre most mi js lerorditjuk 5ket.h. qiN'ttl ad De j6 lenne tudnj. i .{^/r.rr'f{inil1 o htzetq6s o t/re"Jroftrl meleq .I H a l a l o s a n n o m L o r d 6 u n b u r y t .lord Bunbury Ihdhnbi' l Az alabbi angol mondatokban a kihagyott helyekre ird be.' '.'/val&b nqlo barmi t*ELcot"Ehilhnl.lti . akkor a rendhagy6 milt id6kkel egyntt). r | 52 .b e t e q e s f . Elkezdnnk neked szavakat sorolni (ha keu. J i r F r r ' ' . E Lord 6unburynak foltos lett a pizsananadregia. ird ide azt a mondatot angolul.dl a \an ne\i + arvE. I aE srct{ A D 1RDD oF B Art/mna uErA Dwa t. ezeke! a mondatokat nem e$/forman neh€z leforditani. eAvE.) Lord 6unbury meles fosadtatresbanreszesitett minket. Van amelyiket kdnnyebb. r a d t v a q v o kt o l e . Szerinted hoovan? Lord Bunbury f. hogy van. foqadtatas 'tavE.x'dit. r u l j a r m t t . amelyik a legjobban tetszett. r r rr " y n q r a i " J .magyaritjuk" a dolgot. hory LoN BTNBRL WAS NRED A]ID ENONO AL. hogy hany mondatot forditotiel le.ai tas! Rblidn " " ^. 5 2 6 s z e r i n t .L o r d t s u n b u r y ..) o rifDJr{iodl faradt ffiono aLli.

hogy az nj francia konyha mennyire megh6diioita a vili' goi.. €s m6g a mai napig is elag sokan b€sz€lik az angol mellett. szagba.Ezek a szavak mind a c.orIs. j6l besz6l gaelnl. a66an az 6nelemben is.rc* [nlingdrd. . AzelStt nem gondoltah volna arra. Az ir ansolban ez valami olyasnrit jelent.9zi.es fannsztikusanjolerczrem N. k€runh.srcrr. k . Tellesen kezd6k kedveeft a fordilis.c hdilikl nyelvbSljonnek. v€rseket ir (+ r . tia ewszer t€nyleg eljutsz lror.::: t ll . Hosy pedis az 'r€k mas napokon is szivilkbe ziirjanak (amii egy€bk€nt kdnnyen megteszn€k). 4 . l1€g miel6tt v€gleg €lkalandozn6nk. z .bolinoti Tom . "Iimm .) FATLEI llihsri) a Isten hozottl c/rrrc lh0ll: Bar enn€k a ar& sz6nak az angolos helyesirAsa c. Tudod. hogy Dublinban lakik.ntokl \'6her€) szent Patrik napjan. Az 6rdekess€g kedv€€rt eml'tem.grr . r u l r S akivel besz€lget€sbe ele$/ed€tt. beletiizte a 16her€t a gomblyukaba. u e r l P i r i l \ b J u l J z n i a . k' eW nagyon komoly cign6l egj/ na$/on vidam emb€r. i r n r m . n c g J m p g l e h p l d s c nm a g d b i / r o sf n n . vissza a tort€nethez. mely szerint Tomnak e$/ alkalommal pont az ir nemzeti !innepen (srnt P r n n t ' s D r r l . melyet csak 5k hasznAlnak." Es ezzel. ho$/ Torn.D ['ijt]). az a helyzet. A / i r l e g i r a r s a s a s o e p . Kedves Olvas6. Tom mes€lt€. €s a francia Lir derehasan mindent befalt. h . hogy eb€dhez l6h€r€t is f€lszolgal. ha egyszer t€ged is irorsz6gba vet j6sorsod.m i r c i u s I 7 . .j6 buli. mini mindenki mas a g€pen. 6s neki a aunrrss lginiszl els6sorban nemzetj ital.reped6s" jeleni€sii sz6hoz. T'vDBEEfim IREL^ lnd [( n6iir bi'rt'i ii6'land il vrr g'. €rdek€s. hogy a l6here neknnh irehnek nemzeti szimb6lum. kellemes idStolt€s". how. utena biztosan €lmondhatod: YoUTfioI4/." .janah.a. dl . voltah lrcBziLgban. Knlitnben Sz€nt Patrik napjen az Air Lingus ezz€l a fisj/€lmess€ggel szokta meglepni az utasokat. sz6rakozas.rrtlFn6ncldl Eg6szs6gedrel(csak ivaskor hasznalatos. akii6l a fenti sztori szarmazik. semmi koze a brit angolban hasznilt .lrish Cn lish minimum liids insli!ninindml Az itt kdvetk€26 kis tbrt€netet baiitom. amely eredetileg irors?6g nyelve. meg a talcaja sz€l€n gondosan elhelyezett l6herct is. es persze ir (a InE liii$. de iudja. Tom ir..mondta . Egy id5 utAn felszoEaltak az eb€det. Tom. ne edd meg a a sEAt"aocr.. maghozzi a szonak mindket enelm€ben.ijtb*] E ..Val6ban . es ez nem lapos sz6vicc. t a h rd r j la S T p n tP r t f l h n a p j a . tanulj meg €gy-k€t specii lisan ir kifejezest. €s csak azut'in R€kordok K6nyve. l l .

oo.s h'nna.'pedig naluk a l€gmagasabb hegy- r'Iondd n€hanyszor: tbrl.. I *r..hogynrinden dolgok'n€gedes€igeljlnrrss akarsz) sl. sst lhnla hegy. jutalmul elaruljuk a boldog (tehAt hosszn) €let titkat. amit mindenkePpen €rdemes tudni.Jr. tl'tl.:h\.rr3 . ki lsl*]. A OLENCoE ahol eW nagy csata voli.int 6 kellahhoz.n"r" "^". kepzeld el. ime a s€c/rEllsIfifil(a titok): . hog.8.skti A/ p'ibe' ne'n. h. o. ho$/ t€nyleg€rts€l is e$/ csbpp€ta vi6gb6l.4'dD [bhndi!].16 i dt n qr riszli]d kb esr stampedll/kupicinvi ^ *" *' -sokskot sz. tla vizujalis t'pus vagy.tcn NEss.J. ahol a roppanr EolrsE* el a BE /YElr.ins0l r{ F' . ". KivArasztottunk neked harom igazan lontos Scornsn EsaLIsEszot. (Ne hidd..) A harom sz6r c4ed kl n] a vbby. a L. . hogy or6'Ya yolgyrt/Y a b9qyek ko' zott a LocElal:llha!' Ahogyig€dnk.ami ahhoz kell. how vicc. J'rig rPrt ko>rolr' | 34 .minimum longuoge ScottirhCnglish lszkottingli!minifim hngvid8] Itt most nagyon sk6tok leszrink.' n sh.*. rn'GodJ hulorbvs E c ntur 'r. Dohl.ocr l0tl o t6.. halha Osszefutsza t€maval. *l I viszkirnrt\rtrritrt "6rF 'rr t hn jot * *. tla ezeket megtanuttad.

a Ct VAgiil:a sk6Loka tttst Et (hziedl] bogancs)valaszioitaknemz€tijelkapuknek.lt snr't pedig ligysemsikerliln€. ho$i mar tudod 5ket. amit tanyleggv.. mert a zit{.'tu"t] (a tok): a ^. . Cl Amikor a crrr tagiai kiitltbznek.how milyen titok van a sk6t szoknyaalatt (T€nyleg szarmazik It Altit6lasminden igazisk6t valamelyikkHnb6l (+ czrr[ldan) \|an sajat t{rt t-ja {iidinl.azt hagyiukki P'/ijsllElsl rehai hangosan:'{rrr0ilti.lfihtilln6l] el6tt felsalafeszit<i poszt x.vik de sz6tar szerint .nvoriientqjGl Uyenkor $/akran el6kernl nah (es az6d van a v€g€n -t mert a pipe azt jelenti.rda..iutalmul megtudodl) fellebbentjrik.ahol fellebbentiuka rt r-et. hogy mi is van alatta 'me.minimum Gulturc Cnglish Scottish . sziv€seb hegmutatjuk./-j€ alatt oydnvdr( keP Ha bejdssz a EDnsnafl kiadoba. ami gyitnyorri...ami a Country ansol-ma$/arnagv@ llindegyik cLArr-nak gyapjnszbvet'..ak alatta als6nadrrgot igv szabalvos Le is rcnvkepeztnk. akkor sajat i€Uegzetes ranrad-iuKb6t kesznlt xtLr' be atltitznek be (!itl o sk6tszoknya) a Pnrs hijF4 (6 duda) is.tadarm") lvlega crrtl is (eleve ismer6s volt) A megiegyezted . a src$ll. akkor v€gre megn€zheted apr6betiist.sk6tmintas cl^tr raRran:la mis-mes m!nt4i'n./alatt nlNs semmi llhrve €ppen az hin's tehit csak az van sz6val: nem h. lvlostmagold be a k€t tanuland6sz6t Az€rt kett6t.bb cs6 tartozik). het €ppen az a l€nveg how mindeg.:jr 155 .{-t szerencs're mar (annyirahasonlit a .hhtdt] [s olkinglhmirinom a TovSbb'fontos dolgok sh6t-n$/ben-Ha mar megiegyezled leck€ szavait. hogv "c6" Cs egi/ dudbhoz mindig tt.y €rzed. az Ha ig. hosv mi nin's az casr:"El.

how .Ami elv€greisaz is.ini.or[dot]van a homrokuhkorepanur. bennsznlirlt Az indianoknak mindig gyonybriineviik van. lndiaba €rkez€tt.r . akit na' gyonszeretsz.Nevezd€l indianulmagadates barkit. E ^. Fordiisdle angolraa kt'vetkez6k€pzeleibeliindi6nok nevet.. vas/ m€g szebb€n a^: mnvE ArrEuctr \balit 6-ilElldr'] amerikai).t NaS/ Seb: !r__ -----r I v6r6s tlere: s__ Szilajrarok --r Potty6s L6: .fter is szinftjnbknev€thaq/onritryosan L61nakforditjuk "Szilaj | 55 1. toErn AltERtor I DIA indidn] lnonlif-UErildn a eszak'amerikai indian vagy. lindidn] az "indiait" js iql.i. P€ldaul: ut6 stnie BaLLlszltrtgbul)4 Bika c9Azr noisfli+ilnt z)a szitaiL'lt s6cttraD StiA]rEl.Csak na$. azt hitte. hoqysondolatbanvillam$/orcan ?aBIEcLom lslniiF tiibdlo34) a szi. ezeft az6n.indian . hogy mostant6legJ/meu€kn€v€t egy fSnev€iUgyis meg tudsz 6s Nyugt6zd indiannevelkerekiteszbelSle: ianulni. csikos rerit5 (4sn'ED w RnoflIs wnill).AntfErIloilblti|rkll Nary Tahar6 nvE worNDsIW rtt'14a ot seb Masas.on kcll vi$.i harcos (+ grorx Pl. ho$/ .ttomlok tueE F. amikor tenyleg azt akarjuk mondani. az e$iszeriis€g kedve€n vaS/ azt mondjuk.r ikl + Poitvits Kis'6 ql4 roltos Farok sPorED I'alLlszDril stnnED ?Esnclcslc4otlh& ldlt]a Foltos Here REDcLoaDk Ai|J4a v6r?tsFelh" 4 aIG a/. vagyakit csak kev€sb€nagyon j6les6€n.z-. hogy.Hiresindi6nok angolul /dDr.Hou (=Uff) .r ----------- ' T€ is gyartsaltovabbi indian neveket. mondjak rpedisazoknak.q.liill. mert Art..mEEEADI\4k'idll+ Iocrna BE Rllilitlgbul. sot n AraENcatIInDt lt?xtc']i-NlEdkiit' a o indiinl d€famerikai indian.Ezt a csorb6t az6ta sem kbszitriilEk ki. Ismer jnk a sztoril.{#neh mondjak.A fenti n6vsorbanmind€n szlks€Sessz6t me$ahlsz Foltos Bika: ..indi6n".€s ez€rt gyoFan elnevezte6\et hDt t*[ek. R'ig6 I'ledve catro [arncl{ik6 rinat)a cojk6 lv]itics(hmm!) 6k mind val6di indianokvoltak.r Ul5 lledve: . ho$/ amikor az a l6kbtt Kolumbuszsajnalaiosm6don felredezte6ket.

biro o rurcEldrsr&s].jl] a rere a kis.r sz6. ho$/ ilyen lura neveket adjanak ilyen alapvet5en vidam helyehn€k: BunnR's flE^Dlh itzt dl.i!ia'le tehfla nev.. P.V.apa.Habzik a auinn€ss.aa.t | 5? .hd4 Xev6s dolgot lehet szeretni a vilagban .n eg.fesiett lej fd 6ak az uiuk eztaceqeft. I ebben a l€ckebena felsorolt E B. az segit. Ha m€g lvlinde A pubneveknek van eg.nyelvtanul6s" pubok nev6t.yfurcsa iipusa..pneh. de az angol pubohat na$/on.... val6di az dO.y !.n..az indianokon kivnl .10 arkohol.z. amnw a megold6s. A komornyik leje vasy eseiles cak Komornyikfej OLD fiuu's nE Dl6llt'rft\adl a Az oreg ap6ca feje vagy es€tleg csah Or€g apa€a fej a6Eop's FnaEnlhisiiltzlngirl 4 A pnspitk ujja (nem falaUa) fla rapillantasz a kbvetkez6 feladatm. piispbka.:l.rtalnn .ek i. milyen telj€sen egyszer( magyar6zaia van annah.nsor sbn.{r < Lnrodi. szemotdbk + EyE6 ow liihti!|. . €hany sz€p nev( pubot id€ziink most ide: (4 liciing0t"1!il I!!t Inas) dogl lelpotid (+ lelles Kutya) . tti4elenj€b€n ez is elag skalpol6snak tiinhet. kesemy. Talald ki. amire m€g sznks€g€d rehet: Eb a zralhg].E lridl. a prUorrcege'enn"gyonglahr. I ..E Fejtsd meg a k6pzel€tbeli . 6.kijz.eddigakar indianokis 26 oldal indi6n neveivel. (tia mir foglalkozt6l az cloeml€keznedk€ll. szep.gj .r[g knALya.s. de sz6 sincs r6la. sz6nyes van mag a rorrrr-ben lt0jliii] is.s.

l n6 -. oldalrl) Va&nfl$'s D^r ilriigy€n.tc aND sExr JrFAllEsE nnf yaselt. lasd a 126. r m r S z c r e r n e h ' o k r e J h r t j a i d b i n l e n n D W 7 { \ J \ o r l J n g o l k i 5 l i ns o i 5 t e I J r".il.A sz6rakozas lbtt szavak atapjan pr6bald m€g megleiieni az izeneteket! (Az apr6beliis r€szben szAnjuktanulnival6nak.jrnvddnlijnr f. I utvE voa. roo. popsilbrtir] maiomtnrcnlil lvl€Se$/ lds s€gits6g. v. tehat a tanuhsi megkitnnyit6 kozbena jobb oldalrakiwlij' c.Doq(Februorgl4) SointUolentine's dii dii le. 4) JFS lfxow t*nAr a ows E cE nnE I sE rou? yEs DAELtte. SALrfitsoccA + (mes)n5kdl a rerismer li*oeniir] ensed.4 a osszeborzor[ffil] a bunda.hasi I ltl (mes)mutath6l 6t FRII|CDSS T. JKs s) KERLEKKerlek' nem 'nqPdn.lJ 6 lh"rcegno illdlrh o n o v i n e c r i u r r s .g.sz6r(me)[$r] a bhlkozik lnil roufr Rn rduettrl 3\ I'D LovE ro RUFFLE IIEE| roa L rEE 6EARctvE LArEn B'8. IavE.rlA BEAA snu LovEs LoLLtPoP F vE vE^Rs on. talan igy konnyebben megjegvezhetSka szavak: TNE PINfi 6O'AOMED EO]'II'E EEAR RY IE (^AFfLED' TUR' o A tozsaszin popsijn majom telismene do [d0likbdoid nlntiruli.sott medvet a(2 osszeborzolt) a Forditas: Az x-ek mindehhol Puszit/cs6kot jelenienek l) ATolllC Olvan na$/on nagvon kul'rble qe) \lqv. lnnE LovE. megtabloda kbriilbelrlliforditasL)Az e!6h!zqt! szavaka! t) ATt MIC You'flE so vEaY vEflY sPEcIAt2) BWA. 2. JI{S xrxrxxxxx 5) PLEASE PLEASE rEc<teMzE ttE t mE srnEEr. dsszehoztunk velogata$ajavab6l. wmJ roa I'Er 70 rE s on/ fou. kedves s2eretlek. + knlonleqes krr$iill a laedle [b.?od] r6zsaszin hinkl fen€k. or'anyszor csak latlak? lgen. lriberz [i6ti] kiird [.lr"r .q mindig s/clati a nyrloh.brudri tidiruIl Teied nalunk is a Belnl'napi iiz€n5sdi(kedvesdolog) ho$/ ezek a hidesverubritek odaat mii nem memek (DAREnek Bemutatand6.kl.d ismen meqcz urrrn is sok s/prclettel Srllimbo. ?oftas:a IEE tulEsldiiliim4 sajl6term€k. lkl egy ki€sit tExi [3r.l mrr ol eve hostonet a rimesnak J) i i z e r " r i e m m r e i s r a k : o s s z e b o r T o l na b u n d i d r t V i r l t h h F s o b b! m e d v c b i r l a n g b d n B 6 4 r irs rua"a. .snijzd n6tibn bij ilz lid0ldllt4 sz6rerdl.vozli r nJqton rzep orjos "s sze\i ro/\rsz:n Popsiiu trpJn nr no' |50 t- . BWA\A lledve m.I'D LrraE BEuf foafr aR tS 7) TIID auarrLa unLE Ettcusd BoY sE Ds IAIS OF LOW 'O ME YERI REAANFUL' cda&ttttl. TrrAt'tKs ro rEE lrtttEs.

K6sd Ossze izl€sed szerint az esem6nyeket a varosohkal..t @ llletve szerinted. €ltem /|. l o dr v i l d s z r r 5 ' . hog.furcsov6rosok 0merik6bon hv {vi sttizl 6rosnevek loqnak kovetkezn'. ha -dr = 6? ird ide: '.lolo o Bbfbqo rArrclofiiin 4 F.rrc lbirinal Unalmas Kepzeld el a t6rtenetet: Unalmasb6l BOfOg6bemen€t megPihentem Pinikban. lb. tft WAR..b6fbg". Olvasd is fel6ket! o / trri dofrrlir{u boml szulettem I cREwuPlqtnDl..inrh f. r' CI E @ EI (ha t Xeresztl(€rdes n j ' a o l v a s o da z o l d d l l .b! + Bof... o "@e.onffDfuoftl a dohoztam /rrrrJdiiJl + meshaltam forditsd is le a mondataidat- nl EALD flE^D. De ne le BaLD nEADIb6llt dl <' $oDaszt. m e g l a l .' | 59 . fetn6trem r aor NAs t9Dlii got naid]a /rvrDllivdl + laktam.y.i BErcrrf.. Ho$/an mondod azt.-tzllle*e*'.

fiziol6giailag tf'tl 4 saonE Il'. A rejz brl oldalan megadiuk a PC kiteje?eseket a e . ldbt. srtcr conmelhlakk]hlvagtanrD cordE\ljt hfi! helye$ a kav€t rendetjnv. Azt iavasoljak.jbildl rokkant) h.$/arjetent6st! Aztan ne felejtsd el tobbszbr lelotvasni a durva angol €s magyar szavakat! A ALCOEOLrc eszi6tikailas arintett . d t a j z i o b b o l d a l a n p e d i q d s e n e g e l o s r l d n u l a n d o r r e d e r r h e l ird mellejnk a m. szexmunkas)hasznaljuk.ll6-H0likl z . s u k k a l "e g y i t l l . ami (Leh€t.minden sertest ([szavd dd o kernlend6 .Hogyv€letlen'il se c€lozzunka fekete va$/ feh€r b6rszinre. l1€g mi€f6tt vagyis igazeb6lunalmas)talalnad ezt az egeszet munkaral Az eddigiek kitzul tettla szett-evalamiannyim.n0ids] kb. is rt Ar€tr c.j vapJn'm u(litnifil(s t€jjel). A sok j6pofa Otlet kOzoitakadt n€hanyolyan is. / l!{.l.hogya PC Lrnc'aaaE naavar talalmany?!) is munkakep€ss€gii"! "megvaltozoft DrFrtnflrtLr nrxnelllrto$nek (lditintlii frjlding]4 kb mask€ppen 6rdekes. politikailag ko-RtK ho-thildi ezt technikeja. A nyelvnjitasszeni kif€jez€st.Aztbeszefik. amelyik komolyanelgondolkodtatoll (+ a a benntinket-Nem barats6sosabb . . !.ami el6it€letek melega$/a lehel.etven D||ERENTLT sz6 szerint "mask€pess€g(" lehetne? lYint a magvar aNED ldil't'tli ijbildt. ill helil ldool .6k1 .a ptusfltuE lltotdt]ill (+ prostituelt) helyett a sEx woEt{ER4 kb.ird ide. *rrflor'r t.ir . l o r d i l .hosy sikernlt meqjegyezni? van ilven. 'rzr([vi-DiUT'iilk](a ne:t]rtt). |furnhodl | 60 .PoliticollgGorrectlonguogePClonguoge 4 helyesnyelv hng{id?!linil. rlost ion a s/6tanulas. hogy .rsrrr.{ lind_ Erik!] A senkit nem s€rt6 szapetmond5s mozgalomszeretne kiirtani a nyelvb6l minden olyan htalt6k k'.

ra alrh. Termeszetes€n. bar udvariasan hozza szoktsk tenni azt is.. AryBoDy ottt Do tr tF ntEv rxv. teck€t). Ez a nyelvhasznafat lealdoz6ban van.fi. Egyik l€he!6s€g lenn€ e$/sz€rn€n lehagyni a Ar+t. hogy esys€gesen "sz€kn€k" hivjak 6ket.rorkrt it rtii rdn Et r"atr t D lhtnndt'liinll 'Ensnatmlhnszlnirll conmlssailkiuti. Letl het a cflatatt ^tr{)6l c t^.rin /y + etntlx .nkijnd] d emberiseg. hosJ a/ottty Utn.tag. es pe6ze vannak olyan elnOkn6k.tmnnl) is benne van az atkos n ^. ahol problema van. ami angolul leginkabb "l€rfit"jelent.mi'n] sryqF auEEItzftfrqiil 6' ltl. hogj/ "mindenki.arbanis el€g diszkriminativ. hogy: snnswr lsttlpza. barki. rrM.. tla visssza akarunk utalnia mondatban olyasmire. hogy [r9rrrnrn] "n6" lawo'Atrl.lhc herstorq of hirtorg hfBrori hisztodl !e ldd A s lfnl az angofban a himnemii birtokos n€vm6s. a PC el6tti angol szerette a himnemii rFt Ihil hasznalni minden olyan esetben. senki".illetve vicces megoldasi javaslatot.5z6val a fem'nistak ezt €szrevett€k €s sz6v6 tett€k. Ami \iszont 0gy amngy .t (+ N€zznnk most ewpar PC. figura) Persze a szemelyes nevm5sokkal is baj van. mi a M -rC irA zDinef. €s illik ki'rni'kimondani: EE o sEE. amikor nem kifejezetten n6r6l volt sz6.l. lriibrdihndi it ifdriiij] + 6arki meg tudja csinalni. A jolly joker mesold6s p6 say{e hd ?6nl szem€ly) cserClni a rr^. (De m6S hajjajl) Kezdjnk azzal.n) a attamfarti ez a mag. d€ m€g abban a sz6ban.ya tOrtenelem a f€rfiak sztorija.a'lia a sz6t. hog. akik annak sem 6rnlnek igazrin. de valahogy ez a lelfosas n€gsem terjedt el). !. Ez iigyben azten tenyles l€pni kefl: mostant6f mindenki (aki PC akar lenni) has?x. Mert nem el€g. vagyis inkabb ferfin6 viszonytatban is fetezik. Cs ez a EsmEr sz6 esefben mintha azt sugallna.iit]. hogy "ember" (aki ak6r lehetne n6 is. Frauf. most a zritmeyveszi Kezdekt (a EER[hdd n6nemii birtokos n€vmas)a A pounatLLr coERDcrllasd et6z6 lecke) n6 f€rfi.nD{s'rrrrrlmms|t . c'.. hogy milyen sok ansol sz6 v€Sz5dik . dik szemelyii n€vmast is. ott hamarosan megold6sok is lesznek. Lehet.jt]. il€rve milyen sok angot sz6ban szerepel a n rsz6 (iobbes szanat nEdln nll. azt Ja. €s amia legszebb: . eserteg sE oE te lrasban picivel rovidebb a megoldas: s/t6.ez is. hogti a feminist6k vasr€ €szrevett€k. hoqJieddig az vott. ':r l5l . ha mespr6balja.yr€ lflrn] (lrisd te is az Emberek c. A bizton$g kedve€rt ird oda melleink.sz€ket" jelent. akkor hasznalhatjuk a tdbbes szdm harma.rrr{n. de ennek v€se. n6i) (eror o h6. \Et'lar'lin ill + nit..

'd?ci't]). S/er€k nincs"' tlqERmic P BE/t'g PRoEsft.3t .ta.^ c.rrlin-HEitl brohbl rA&E^'hadftl a szi:tt6 . tagyis"re az en hits6udvarombal" 6k azok.d i6 hangziis ut6tagamo_ A A n€v nagyonn€pszeriilett. tt osllElitbin.rrEf.meneklilft Dmxr: DouRE mcoiE or."[lin3i0r] o kkalvsas Vagvisa /'PPE bkoIyan "kirarysagkepz6"! oarma.zttld vuppie. ha Ponr az 6 kornvektikreteflezik az ii szem€t€get5t' abort. va$/is "dupla kereset. rapprf.ras.Eisa'vlDdBrdnl sz€m6lv l/trrrrliiftdil 4 varosi BAct{vA&Dlb.zrze [dr*pi]a iaPtu yuppie.. a nEr't? I"li volt az az bt sz6.tiidl a harso udvar o .l a wgyon flallottadm6r valakir€azt mondani. akik automa' tikusan tiltakoznakaz ellen.hoS/ yrlPv ill. | 5! . erre utal a lecke cime is . vagis "olyan szemely. amit ideirtal. amit szeretn€l megtanulni.l/fflEhtlil a anE YwnElgdx'lvawis az itkoa €rintett (lascl Perrta.rco. ami miatt elolvastad ezt a feiezetet? Ird ide 6ket €s olvasd rel h6romszor. fiatal.YUPPEDoE 'Dottt fno 4 vlaty /r.Jcli. leck6t). ifjn Y vo|. (s ns'^r'edekre t menedzserekre rfirrarr [m.'f linh|'|la kereset r^oPERvltftfiir'. akkor + .!Br: ltor m Er sAcKY ^D. ittdrdli biill varosi /ralfelfelesen mozg6 profi oEsstotrA hfi -f Esdtlll L PR vasett a !. aki Orbkli a sziilei Ptrpv: PERson Es te mivagtP ftogyan hivnad magyarul a NtttBYl a Dmfl+. az6rt lassunktovabbip6ld6kat' Lessuk€sak.iedom IOidom] olvasd el ezt a lis6t.?raE c. l6giailag de C$nya dolog a skatulyezas. a . \aa\t u"warDt.kik 6k: Nr.o. es€szs€ses > LAILaEltdql)szoMs mondani.s6r" id"!!gq9!4!9]-..rq!. Az angolbanez egJ riividites. €r5miivet. As ha van a szavak kbzott 6t. hpil?sz6p. a u4sa.

. fl€g egy gyonyttr( r6vidit€st is kerekitett€k.Cur6po+ Curopc lii'6pl lvlionnan oda megynnk. utro e$/s€S).gyakori.al te meo v hozzatanulnival6kat: aeaia'zz. l1€g sokkal kor6bban . szokisos.Erltiti a hazai piac. flousE or conqols lhirst w kliind Als6h6z (a brit Parlamentben). Azt ritviditi.. lli lesz ott. Enrnst CoENotrtEALm ll. nALEsld. coflvonPzAcElkonontllszl 4 kitzhety.rL d6. hogy az €ur6pai egyesnt€s ilyen mar€teker Otoit. EUEoFEA| Dcodonrc conFtuvn fim-Hnt. roviditend6. Ezr hivdk korabban EEcnet. BLidt nAarErlbht 'ii'lit] a teketepiac.dhaqjd-. a magl. hog. A cotuttw meg szAmtalan mindentjelent. "ri&ll a hatpia. . A nyelvtanul6k sz€mpontj6b6l azonban naglion hasznos volr €z az etnevezes. r€si ma. (Lasdl a melegviz-csap €s a hidegviz. Az angolok ha$/om6nyosan szereinek szigetorszag lenni. mert am'g mi amerikanizel6dasr6l besz€lllnk. lyenekrSl hallani leh€t. vagyis. cot''r'a\ sEnselonin !2. N€hany p6lda: cot o aurD 80ran grdl a hozj6. rrst rrffrrti.) A Hrsult tagorszagokat pedig rlgy nevezik oaR EaaoEA| paa7'vEns juld-Pltn liiir drrtnl a eu16paiparten€reink.. addig 6k az eur6pai kultUn egyeduralm6t kifosasoljak. Fontos tudni.a sz6haszn6lat kis€rtetiesen ismerds. de ez i'i teljesen el van avulva. ho$/ a .a x@. Az angolok is.rEtql&anl = DDAD ttlHrE Ea^ofta.KozosPiacnak" ta co6$on tqaaritr'rlkondn ill. hogy "markecol".ME MAfl. Ragaszkodnakhozza.) uk n€ked az cttct6it cllci(.cap knl6nlolyatasa n$/€ben sem engednek €vrizedek Bajban is vannak most.font".lJ-llonil komJunirilo Eur6pai oazdas6si Kozoss€g.kimondva el€g gusztustalan. lagos" odaig.. nagat ezt az EC-h€z tijrt€n6 csailakozasi folyamatot angolul ligy mondjAk.dyijtjuo-ntn nrjhl o rialou Feher Eur6pai tiimek. mert tt aRt(Er ratoba\ azt jelenti "piac". azaz az Eur6pai Kbzitss€g: trClhri] a EK. Ennek a tem6nak a kulcsszavai kbv€rkezneh most. Ejtstnk par sz6t Amerikar6l. lon6nrds4 + arit N€mzetk6zoss6g. E..REicy urrrl{ru-Plon kd'B?iju'rir] (cun1Etrcy 4 vatura..font" b6rmilyen angolosan hanszik is. mint ami.it. o@ [96. A m€qi€gyzest segitend5 jtrsson €szedbe az a sz€p..ru2] o j6zan esz. att6l kezdve. 6A'ada a4. Ett6t f€ltik a ftr. hogy. + y!d. E Re. $n]. hogy: EuRorEA cot"nrNn I)lr!-?liitt lonJunii] a Eur6pai hozossag. mar cak az€rt is. hanem pou\D. angolul nem . *" l6t . mi'li4 gyar szo.6!. Ecu[llji] o ek!i..Iiel.y "kozos".. hogy kiknek a kultndjat kell tanulni az iskol6 ban: Dl. No de vissza Eur6#hoz. vasyis: EwoEAti ctr.ar sz6 valamennyi €rrelmeben. (Magyarul: ttFDti . vawis a fontot./rlot lpiundl. hogy: ao nm tuRopElgttldltiliill\coE a menni . lvfaga EUROPA..

p.l 8. A!.a R c u R IY M 'sM 3rs T o N z.tt.: [f.rE | 64 . lztif 5.losro3.nllclln 160. 6jij 17firDlS ii 19.k9. lli)..T 7c L K o N o L o Ii R T T "N n o c 2rD o M .lt6sor 22 10. 20 n'/. kulya.lt 19. 5.fi rd2t E$ 2t ii lzi 26.n . corrrrttr t0rr0tlki{boj]o hdrnatat oldal0|| 161. *0vb0i(rold leliattmrgblilod..rn27. .ttr o Pftp[l ftl.i tur't fNEa-o ADtc.0. &srotl . o.jj-' .l(ltcst .lom hoil 6sun l6li'15. 29. 11.4 ttn 35 n ll 3!to ii 6.. tr' viEdnt!.s0 sndhen:. 'resc!: 3rU a bk 3.'i tetifil 2t trr 24. 12. Il.h.b-Mtih d t6ni Pitoil .l i 6lo hlt 14dd'i 16. p.lu30 Pi. &rnl'l l5c 4 l(omonvil l{tt.ii. lcs6r6).li . Jrtrll f'I ror 4 Sirii:ramildalo t6Y6r.bi o.ftn li lidi 2E. lalltbt csinta. .uB .1. ii2g.s o ''o c t4 E K .ki.9 li 31.negoldis 108.lloholl.llla.

:.'! t 6t . €l€s es sz€les lvlintakii hason lSttek ABBRakadabra CIA tlubbytellyvegadXmas One $/ord . nem? Ezt senki sem fogia elhinni I m'nute-3words ttasznos sapkas o Handicapped phrases I'li a trir6?l Zbld t'reskor Bodybuilding a test€Pites Fjguntively speaking . + [€pl€t€sen sz6lva Oxymorons o oximoronok Szomorn..one sentence t66 t67 l6a 169 170 l7t t72 t72 t73 t74 t76 t?? l7a t79 lao tal la2 la5 184 185 la6 la7 laa . hogy tumajan alul lusson Plusz minusz Egyperces Lista lnteresting a €rdekes Logikus. vastag... Elklbitja a lovat verseny el5ti.r s/o Nem tudom. p. neked ez mitjelent Eqyszeriien nem talalunk szavakat.xuctuosszcHnsoruro Kifele! ErKiljut esznnkbe Pir per(. siirii..| 0.

Lasssunk eS/ peldai. A ao uS/e "meq. -relg6. u$/e.. ha mar hnultal eg/ kicsit angof ul. gyakan 6rti is meg nem is. I|erthos/ itt a co ournem azl jelenti. \EArlitl . l'lost azonban bizonyj€Sre Ezzel sincs semmi baj viftnnk.llifela! Amikor az €mber egy nyelvet tanul. JoEr oFEt! c.gE.K/Klele/ktnt". Dtanr [dz!o[ofitn iut !t n{jt] a John s/akran mes/ ki €jszaka.|n. No. Sehol..eszi Lurzi srays ourErEBl trlcm.*: a @@bor a oo . EnnCl e$Ezeriibb nincs is.elmegy hazulr6t. ttLrRr oFEd EArs our. sr ." az o|'r-meg . 'le 'Blijt. amit hall/olvas Hires p€lda ene a ea ourlft tttl. sz6rakozik" stb. 6jt.liihn 166 dr .Es our A. E is.vflrllmil o minden) rtKE rE our ro rnE cuErrat lr $Eltqll viszE.'r-r bzinmrlo a E A rend kedv. TehaL co olro Xl-.tur oF lttD ioon ldls0n f6ing ovdi'rinl 4 John Kmegy a szob6b6lNode hol iit a baj. --"[it.ht. gonl. Kedv€s Ofvas6. n iut Jo tt rs aona. ho$/ "kime$/". mondod. cme.. ildn]. Ennek alapjan tiPpeld meg.-.rt.endhaqMa nult idejer aa *-. 06? persze. (snvlsdai] d marad. han€m hogy .kh- uM. igen. mit jelenienek a kitvetke26 mondalok. f. E Rendhasy6nnr idi'. Ha egyszer kell n€ki. kerdezed Te.

) l?0.. Nem akarunk ngy t€nni. tuwo E R". hogy . ria ma csak ennyit tanutta! votna. mint . amik eddig €sziinkbe jutottah. mert izmosan €s rend'theietleniil t6kugyanazt . Worsan nrcgoszljuk veled azokat. r d D e J . B o c s . (Mostj6n a vegza:) Az egyik mondatb6r a srtr"..sy . valami €n€kes volt a taveben. mintha neh tud' nank. ki6llit6s" meg ilyesmi.Peter ramubtott a TV. ha elkezdesz kombinatni.d? ru*druil4 a r L'rhsh!: !. t l J P h r d nn akik a fasora .ya Pottr mindig egy pg!1!n vaqy bizonyos pont ir6nyaba mutat. cgyiknnk m€g a Dallasi is n€zi. D / e l n i ' n i n l r ' r . h. imigt/en: raLK suow. o g j a smtr 0 eredetileg egy igp a/ angolbdn es a7l rclrnli. honnan jbn a plajbekk.rt t 6? ..i€lent.de6l a mutass a . amikor a Tv't nezzilk. 6s azt akarod mondani. ro rEE woxD 'svow1 L. hog.troL besz€lnek.lt)d.ekkor ara gondollunk. hogy €ppen TVt n€zttink.visszabeszel". XUa'nben a. bulin stb.bemutai6. '41]IT SEOP s€m. Inn€n van azut6n. m6r akkor sem nyitottad votna ki a woaDtuter hi6ba. Ajjaj! Ne tedd! A stot{csak azt jel€nti.show" sz6ra! a nE YoaxEuPEAnt 1. a masikb6l a t'ornrhtAnyzik. fuss el vele.. Az alabbiak k6znl melyik aAgol hifeje z€sjelentiazt.. munkir6l beszel"ll? TALI{ SEOP. es megint te jutott6l az esziinkbe (mi mAr csak ilyenek va gyunk)..iut mAr semmiaz eszUnl$e. hogy te talan n€m is tudod. aki roppant b€nin tatogott. . hoqJ Ludlad. A ..De ekkorj6tt a t6ks6." mondat angol megfel€l6j€ben a Itdp ig6t kell hasznalni. e. hogy ezt a sz6t vagy mit a masyar njs6gokban is naha irjak az eredeti rormsban.Tenyl€9. Ds akkorjbttnnk ra. hogy ez meg onnan jitn.n \ ' 1 d . hogy te meg most biztosan azt fogod hinni. ami persz€ a kuty. u q t k F l l r l k . hoq! kell szavakat tanitrhi. E r / " b .RettegiUnk.latt vaqiq. ho$/ a v€g€re szerettnnk volna valami csaitan6s kis fruszi-puszit neked.) Sz6val. Arr6l meg meqint valami. valamilyen iranyba mutat" ansolutpor thoinll. A snor sz6t azeft szereulik. Na de hogy jbn . Sz6val az ngt/ volt.z id.ielenti.r. mint a -bolt". ho$/ mi van. Ez€rt van..megmutat".? ?ersze mi is mindig ezt k€rdezznk. ErrSl esznnkbe jutott valami mas. r o ' r q J r J ' \ J ' ' q b . hogy a sflou/ f5navk€nt olyanohat . Ezt onnan rogod mesjewezni. hogy "megmutat". Ekkor csendben kell maradni. !dnhdd]. mAg a l€W sem hilmmbghei.bar6ii besz€lgetas soran.. / r m i r n p m b i z L o s . az angolban pr. e ? u t o b b i l b i z l o s a nl u d r . ho$/ a razi{ [t6l] a beszdl h 6 s d s r o t r h d l a s h o w . hogy . 1or ri llitdntl mutasd meg nek€m az el€fantodatl Ekkor jott a Tv-shop.r' iao *or. ([{i is csak emberek vagyunk. ncr[b*] + vissza. lvlert talen azt sem tudod. hogy a p€ntek este k€sznlt anyagok olyan f urcs6n megszakadnak.rv hlrjl + jatszih.r6mutat. lnnen mar nem volt m€g6llas. De most igy keriil ide.Crriil jut csziinkltc [szrinkbe jutott valami. lvliel6tt ez a n6lunk szokatlan sorozat megszakadna.. PLAY SEO?. 6s innen jOn a Tv-Programok neve is.re.dhaslo eow/nowDlsi sdd. azaz pl€jbekkrSl €nekelt.-. hogJ mondan. hogy a .l *m €rdekel. Arr6l meg. Pedis na$/on tanubasos.

hos/ a "lakas"sz6t angoluligJ/ mondjuk.hory a Fbld . va$/ e$i j6t€konysagi eS/let.GrcrPor szo Azt mar biztosansokan tudjak. . amit itt €s most abb6l lalilhatsz K.ma$/a' V€gtAreisr .ho$/ fl{rtr^sm SoeIEftVld olyan €gyesiilet. vaw|s nevel d leg' tlogjan forditanad le a tarsas.d ebben a leck€b€n.' es INAMExIcr.azt ird ide. hogy "le$/€n hkasunk a Ftld". a rul sem all olyan tavol €gymest6l kat sz6 Ha van tanul.a tt-. Tehata helyesvahsz: A nat E^am SoQEn raqiaimind d mai nap'g azt hirdetik..v rf. slz'ctErre ta6asag.mondju^ kbrnyezetv€d6 tarsasag.Lg sz€bben ma$/arra? ez "la-pos"(m€rt term€szetesen a tlLrr masikielent€se).Iit' [fi.tlft btitijn]. eryesnlet lvl€gmiel6tt az a be_ i|ct e0-Sziiitli].. szor angolul€s ket-szer t68 *r1 . hoS/ . ez egy . ha a foldon mindenhinek lenne laki6a. rszonah van e$/ masikjelen' Lese is. el.hrl.la-kes". hoS' fl.rul' juk.trA.t]. amelyet!iS/ hivnak. hog) ennek a lapos liguranak itt melletttnr ngy hivjak a hpos trizurajaL how tuTaoP F. hogJ. nlomasod #Lmadna. €s ut6na mondd K harom' magyarul. amelyik azt szeretnc. akik azt hirdetik.ival6 szav.gy Dbb6l rr^rn 4 rotd. De arrol mar tahn kevesebben haltoitak.{intrlis f6tezik. ho$.

utana takard le a baloldali k€t oszlopot.oltoztet €lejt villa (ev5eszktz.BEEITD r41E t ^n urcrrltithtnl a a Tarta- kait. megfazas. hlald mega sz6 masodik jelent€sat a 6bl6zat alatti listaban.rslolilzl nveg Masodik jelent€sekl csepp. hosy a . futballkOzijnseg. kupak (tolle). t?5. . hogy a szavaknak van elsd €s misodik.k€P" sz6 els5 jel€ntese az. 4atui kdalt cser€j.y.neked ez mit ielent [Sy tiinik. visszajar6 (aPr6P€nz) 6.* t og .r.:. ntehgazas. amir5l mindig lesnl a b6r' Az ahbb' tabHzatban megadtuk 9 angol sz6 mind€gyikenek ets6 j€lentCset El6szbr mondd ki az angol sz6t. s5t neha harmadik jclentase is a negy€dikr5l stb. az e$/iket megcsinaltuk mar a kilen€b6l maqvar els6 iel€ntes maqvar masodik ielent€s reznapirlitlrol ctplhtl cntiat ltsi'ndzgl cotDlkildl vmi m6g6tt.0. nem a h6z) ronr l6rll 6r..valt hideg lom€g blr6zik. p o h .olvasd el a list6t haromszor.llem tudom. nem is besz61ve. €s pr6balj meg €ml6kezni az angol szavakra. Pl. azut6n n€zd meg mitjelent Amikor ezzel m6r megbaratkoz tel. €s ird be Persze. Ha kesz vag. ami a falon van. es csak a m6sodik az. { s e b e t )h o t o z . Valahonnan tudni v€link. r . ahogy azt illik. h6ts6 fedalY vaqvis fen€k.

I IIACYAR.2 it4.i.^ondane a/ pglszeri dnsol nanyagy uutAtr \meftho$/ arm. .Cgjszcr0enncm tolSlunlrszcvokot. milyen volt a tegnapi kirandulas.t .ember". merthos/ az ansoloknak ara meg. yapjJ or. aki ppft. lakik. Cnow snAncEr . €s eml€kezni az angol s26'a. hosy flnilkr). hogy "hanyadik".arul.ember. hanem. de prrol majd kesobb.es/szeriien nincs neki szava) _. Az ansolohnak mas €s/eb rurca szoKdsdik is vannak. hogy .. Ezen mondja ansotul. peldaul arra angolban.. Az egyikjelent6si megadruk. ho$. aki npm lud magyarulr az a sz6.k egy sz6t nem.stb. mondd is ki hansosan. Azazhogy szavakat m€g csak-csak.rrcs'Jf6r ircddnel mondana a lenri ansol. Olyan is van.D wotr lilf yulldnl(azazhogy "ores r€rfi" €s "6res n6". Es/ . vagy azi. amikor megkerdezznk t6le.i padl6 mowt lnd aurlhntl uve llitl norlltl haj sziv (ig€) llost probald meg csak a m6sodik magyar oszlopot n€zni.. ercjs (€tel. Oreg ember az elrJ oLD t ^EI6ld n tl.n | 70 . paprika). eml€k.. hos/ .mondanA tus nsrtrcE a mi baratunk. ismer.. pl.j6 buti. mawarut het sz6 van ara. !igi.6re9". llostan olyan szavakat mutatunk be neked. cs. irt van az a sz6.."€}i kbny\" ezzel szemben usl. azaz oa Boon l6llt&1.angotut.is emlAksTel.mondana egy angot. hogy "r€gi".. I sendhas]6mnlr id6: irca ffiL MwlttNl.e \9n tud ma$. -Ir kts futi. llyen p€tdaul (d -. hely (elegend6 hely valami re). hosy ot| Iilll. hogy . a masikat neked kell meqral6tni a hOvelkeTd ratakb6l: s emelet. sz6r AI]GOL olll6ldl MAqYAR.rsr.ancsak o@t. szop.) Persze van am visszav6gtt. amire angolul €sak eS/. ami valami otyasmitjelenr. kj nem tud ma$/arut. igy azut6n eS.[ku *ind*i {a Milyen furcsa!) . e$/altaEn nincs szavuk)..tla mar ngl. mintho$/ "sz6rakoz6s.IIow srn cEl.mondanA a mi bdrirunk. amiknek k€t tetjesen azonos €rr€kiijelent6se van magyarul.-noE isttncE" . ani ma$/arul !a$/ azr jefenti.o{ ..

Csakhogy a ket szo. e g i /s / o b d n rc.il nc.az oss/ehasonlilas is tlJ Jzl is megmondid azlmber. nvugod' tan sliad oda a masiknak AfiorEEx^EA nc LAEF! Dsohn ldtitnl a \rizbeful. pont az.1 bdt fiodr fiorce ldidiftjni .o. [di'IriF .----Ja ldijl6njr{r?li k6li. amib6l lett.tAE* wAc roo coLD ANDsrllr .telesaqtil 4 magaban foglal.nds.Clk6bftjo o louot uertcnY el6tt' g form 6n olul fusson A cimbeli sz6 Orszagh L. r[ r rD crrf.ton bennp va. s6t mondj6k: [d-flAdd4. viccelni retszit':? A noEsLE lnobdl] . hosv nem is egy sz6? US/e.dtdP loid] Az arban benne van egy kirandutas Kair6ba TEEr.. Jobbans/eretem a s/ardini.. ha a kihagyott helyek vegen van itt-oti megmagl/a16zunk!) Masl on no DAv.T e n v l e gi g ) .'ird onmfl ijl P€terfelesesnlveszi Marith€tf6n x e . dh mFd Az el€lantvett egt/mesik RollsRoyce'ot lu stnoh* to ManLaoros lil . i6rion uta' naE. loetemeire 4 i o b b a n s z e r e l ..... szn'Dlnz nidh0d?l ft.merthogyansolulezt nem lehet alko' I'linta t6bbitsem€rulat bonrani.. hogJi. €s Sally belefulladt A viz tlil IrrE EEPrraNr Boucttr ..etkabitja a tovat verseny el6tt. hogy "m€g e$/" tla p€ldaul nasz_ ajandekba most kapjatok a k'lencedik olvas6lampAt.. akkor azt mondia: ?|' lmigven: / tu FREE* A rror Doc ro a EAnEascEB..rDihd-mRl . t?0. \ l Pad6ul eqy igazi Longman-sz6tijLrban. mely€t nem lehei €gv sz6valleforditani a ez cak bemelegit€s. i o b b r n l P l s z i k n P k i .Ifrtr''FoR a hotdog 0 h.'rf . Ottl az all: /@- D tuEM la M63M) nd dw'a Es tl t7r .szl6 n€gykotetes sz6taranak ewik gl/itnsvszeme HoSv ez bizonv azt jelenti. t'i. De az€rt 6k ezt esi/be is irj6k. hogv meqy . ezen az oldalon ossz€gyujtottiinh egt/p6r olyan angolsz6t. hogy .l a Plarlboron6l l . N6ha azt isjel€nti magyarul. hogy fomajan alul fusson" Aki nem hiszi.nbd{64e szeretem a hot doqoi a hamburgern€1.norrrr [r-llAdor] ugyanis aztjelenti. lly€n egYszeruen (Ne zavar A magj/ar fordibs alapjan egeszitsd ki az ansol mondatot a hianyz6 szoval egt/ -. hosy "felesegnlvesz" azi is. Jobban P/r. van benne egj/ kis csalas Az a orEER .ti [iin]a "egli €s ott ttftddil + "masik".t-hideg volt.Ililit lil .t vagy egy 'ra A kulcsban mindent ion.. hosy mit min€|. ez mat igazi..€gymasik".li .um lm-xIiDl 6s + ez bizonyazr isjelenti....

(Mi€rt.nulr I RendhasJo :do. dt I t2 . milyen fanLiziasz6i $/adanal magyarul az eS/esszavakfelhaszna. aki barmif€lejerm(vet vezet (akar Trabanto! isl. ho$/ melyik sz6t melylk masik insphalh mert azok naryon is l€tez6szavak. teh. i$/ho$/ meg ne tanuld 5k€t.'*t i$/ va. kereki. vagy sem. ime n€hany btleL AU|oEAULRoaDrsT.Al A EOAD WIMOTJ| A WIIEEL PluszminuszC erces Lirt6 2t 5 Tvncs IVEREAREttT flarrEs nn drr Ilijv s?ing' i'tt n6jmlSrl 5 o l v a n d o l o o n e v e . Azt viszoni €rdemesmegkeresni.A Khagyott helyekrelrd oda.esetles z*r lt.r mororosokra c.w rcusr. Vagyisa fantaziaaul: autonauta. ami barmifAlejArmii vezet5j€realkalmazhar6 lenn€. er'n iere E Az. iarmiivesz asno a. aki ma$tngepjarmuvet mes csaharra. rlr@Eusn Ezek kitziil eS/ikb5l sem lett v€giil angol sz6.'€.mrr MoE Mwldfift.ra robbes dt6!.jF ./rryrr li'ijrdr] iillit6lagr.a m i n e k n i n c s n e v F ( s c a n o o l u l .hri]vezet 'o "orrA U.rsr [n6hdd] csak arra hasznalhat6 mororol a . a magyarban van? Egy sofSr v€zeth€t motort?) A rorof.Outonout6k Az angolbannincs olyan sz6.s e 5) 5) . mindegy. magliar6n a brir aut6{a klub l96l-ben kiirt egy palyazatotbarmilyenj6rmii vezetdjaneketn€vez€sere.ntufi. hos/ ^ Enms! AuroEoNrE Assocrano lLnit itonoin asr6ei-Ejidnl Brit Automobir Eglieslilet).zZe6 aZl4.afta. szamunkra a l€nyeg az.itiitl a iirhai6s 4 ^orDliddl tt vr'rcrr lditill o iarmri Mostalaposanmegkavarjuk neked ezeketa szava\a| A *rrnourli-D{Utlnindenholazt elenti "nelhiil" forditsd le t cqn wntour wneetsU A VDITICIE UMOUT A DB]VEA + aata 6z. [kid. irl.ylt. bsavat . ut6r. dki flEl lrG{3rl.

amikor saccolva becsllnk meg valamit: Meg egy utols6 6rdel€s Osszet€tel. aflIrt'tct . tokftlt. iii hft!. BnE ttF{sr.Ncrt.:x | 7t .r{7Dh.v461 [d j] (4 szarii). Ami teh6t sz6 (o t"rE BEEAKFA1T bnlfurtl (o k6s6i reggeli) vasv EABL|u]rcfl l6ilihn!c] korai eb€d). hogy "motelban elfogyasztott eb6d"? !t Cl Es a "motoron elfogyasztott regg€li"? !t n azl eszedbejutni.ha a varosbaniawAn tapasztalod. ami hasonl6an(bar mi is inkabb a .mint a magyarban) noros'b6t In6tdtl a (ezekneka jelent€se is usyanaz.! 'osl !sdiriiil.] sltoiEb6l ls!'idk] ftis0 €s a rrcb6t [qt (4 k6d) keletkezett a maa sz6t hasznaljukaffa. q!lzti-MEhdnl Jq!s4 owss.f. b..'. saccol.azart [g!el 4 tahlgat. Eslrru E.hanemannalsokkal inkabb. ahow a na. mintha magJiarban ist6ll6t"lotelnek"hivnank.y arra. c]rcx6i ll Rakd id6rendi sorrendbe a kovetkez6 esemenyeket L.. ill. arEssnna no.li'r. becsl€s. ha l€tezne mi lenne az..ndkfo!.mint a ma$/arban). osv O Mi fog legkozelebb Gl ttogy mondod azt. lett bel6leBflldctlbl|nrt].{tot[|3. ara.to10& h6-[LmGEU lndhr.Interesting d 6rdekes Iinntiti'{] .s^-fi . ami mer nem reggeli6s m€g nem ebed. hogy "sac@lva beciil"? it . lrt'rs] llait urE aEnulFAsL EoEL EARLV LWCH B8ritfcn .szmog" "fUstkbdhi!2" !$/ar terjenga varos folitltl.dil.roEL .. (4 A snocltrnt4.teh6t k6nnyenmegje$/zia nyelvtanu16. l6tl a Osszeraktak k€t sz6t. a as ^ t orDLI[6-IELI sz6t (ielentese usyanaz.Kicit norE -b6l [hd-lEL] $/nrtak az olyan ez. saccolasj aez. crEstn"tarron Ig. Az angolbansziil€tett eg.talalgatas.. @ Bi! ityen sz6 meg npm letezik az angolban.tuaEaa !^n&ijd4p€ld6ul osszeteszi az ember a EAtR-b6l [h'r](+ haj) €s a . Esz. most k6vetkez6szavakn€m egyszerii€n A rlgy osszetettek.jtl + felbe€sll.h-llfj!dn] .

mig ez angotut sro"n p. ho$/ mi tocrcAL es mi nem. ha a dolgok logikusak (rocrd{z lodreildl] logikus). Zarojelben adtunk eS/ kis segits€get. Minden€setre neknnk teljes€n rrarcrr. (ral + papir) hkesf eliift askor szohtiih venni (riad6/riaszt6 + li-tARMUoU 6ra) ttiiz + brigad. mitjelentenek bsszet€ve. majd n€zd meg. ho$/ a €somagol6papir -csomagol6papir".1ER [bn!n jtid (a barna paptr).logikus.akinek behuztak r74 d: . ez€rt a nyelvv€f l+ t. nem? + Valami€rt az emberek szeretik.vag/is csapat) (otlhon + beteg) ha sokaiq vaqv tavol otihonro (tu| + S/firii) nak van ilven. t4ost metyik LA oa eE r.tac lcngilzs)) kapcsolatban is e$/ik f6 krit€rium.ootcaL<bb? Az ahbbi osszetett szavak jelenl6se e$/ angol anyanyelv(nek te\esen LocrcaL El6sz6r olvasd fel 6ket. A masyart p€ldaut az angstok eg/ narorL ratieaAcE-nek tatjak. mitjel€nt€n€k az bsszel€tel tagjai.tnoa. es taHld K.

ki r. amiket f€nntartas nelkul nem hiszel el. -ED4 -u AI'JI'JAL IlITIETETLENEBBEX IS (a tosoryos).r"'i*zen. bevarljuk.tl hajtiikanyar hndl lh. Itt van p6ldanak a "szemfog". hosy a ror. amiknek nagyon rurqsa neve van. Ne felejtsd el kimon_ dani a szavakat €s kitolt€nia Hblazatoi. de mar annyira hozz6szoktunk. rtuftrlhro9l foFoAT. ftt-oAtr. hosy pe6ze tt-krt dD*et E MrLr halljuk.lAGYARAZAT ANCOLUL IVIAqYAKUL foFoEfrin.. Te'm"s7e(esen eleg ross/ul res/i nrerlhog] " "rr"iroq" ungorur t'rr""r"tr. €s pers2€ e2 ignz a. 'endben van.hegyesfog" vaw "v6lgyesfog"? De amikor angolul kezdnnk tanulni. I. amelyeket csak f€nniadassal nem hiszel el.szem"? Mieft nem p6ld6ul . illetve azokra. vagyis azokra. igy: EYDftnnt Ev'ltll4 Doflr ltri. lvli6n €ppen .mfog azait "szemfog".'a I t5 . hogy €szre sem vessznk. hogy vannak dolgok. . senki nem gondolja komolyan sze''|' + ugye. k nn ar6zattar d 6s*6 ldtntrlzt] li oflGilas totalisan ttjkkelnt6tt tevehajc$Lrok. meft.Cztsenkisem fogio elhinni Ugyebar T€ is belatod. Oszd fel a kOvetkez6 teljesen val6szeriitlen megfel€lesek€t k€t r€szre: hihetetlenekre es mea annal is hihetetlenebbekre..'l ':.ldirtl aLooD4 \ter. a sz.Ertt [ttrl.rl o loq LrDotn lbs7..ttn€k rendhasy6 nitiia u^r. ^ revehai6^(61 nar n€n is beszalek ansolE is. wEL Mco. De mit tuqja €zt egy Ewm? E Nos. . hosj/ a "szemfog" sz6t egyszeriien leforditsa.0in hasfajas (6ivitt €rtelemb€n is) Ih'liiikl hidegv€rui It6tibhdidl lbl.

+ noslizis.r0r o criis. 0 Esyebk. . a vat is 16thatlya. ahosyur. 6trcsdiinl. q selet k5t6!. hog} TrrEEra APE big ldd tdl]. lll t!. tt t4 isrom..lEttdlh angollq6r6ta idiiiele. Bocr. t ?.rn . . leivdrdr]4 harom sz6 yt|r 6ii 'igy t'iu. sNoP 4 r0r.r0. ADAM'| ^pp. mill a angollan). ata! iqyi0.0tlhonbete! hogyl?rr. ho$/ €rtik mes. abb6l is tudhatod-ha szeretedlvaav szeretn€d)az Appt-El! cl|-eqqrtn ttl. amiinem lehet oszszehasonlitani a vlacDonald's &a . 171.0.lrlii'I. .ftt trl{in h6filzil]sz6sro nti l0tdil.b-i cutka a .az €n kis szem€m f€nye" h€lyett azt mondjak: "rot" . i$ n0ndaiirr: a srat|ii6stlt venda9l0-!. 0l€i6.nem?l) Lulta 66. *ieitas ldd{ndll. yissra!6!*f o rrtffl cr.rEE^pflE oF Er E 6"[diqil oririi ii] (o a szemem almaja). orr d dgl.nr...tupat.ishan .rp l0ll. tloav az nem is Adam almajal nanem csar' iamcsutra[. lgy at a mondal. tofr. tudom. lemtom. hos APFLE. tf.lallztpE 4 td'teb. 6s sokak szerintazt se.honvigtamran".d.crrur d tulballktuinliq. r {agyot" Deazt is €liirul' annyities!: . magyarok mar req6tatudunh.. megint valami.ffinlpdrszdndlk0m-PJutd'l .ffsrfl ugyrnL 4t fiellakn6{.scsy!5slin iinnrdit sren6lyiilolon lgev6g6n isy: rrdtxrr.) xEo liiltevalii. Persze azl.xE [6r]. iut n6t. ffrrr$rtr d t[roll6s. o h!ly. s. P|Ef fl itE v0n0'saou" sa't *E founELEPStll.i. Cyorsanolvasd ki nehanyszora d6ltbetiisoket.f. o. nEauoE lar-tnlndsn|!nd.t rdEo vk rai{d.faoof4 efi. .rr. New Yorkot meg ngl/. amit mi. frof 4 isn€r. Jrtr d sroplt ldel[ oltv at 171-o-''.g.. vas/is: a nagyalma. hogy Dagyarulisy J6lsordoltad.amit csak meg lehet a enni.rffott o cmlat. Lrrx drtr 4 vetter lia i6.l.hory harom sz6t is m€gtanulhattal.6arJso lohir 4 1?0.n.o. mert mindjert lejar a k€t perc! (lgen. o.r.ho j€vel (rrolbigl nagy).I minute-luords o [tmnrinit] egy perc.?idl). E lqr b"Le/ih a/ AppleYcL'r'o'n *wt .flxrsr o ionvdgy. t rr o rileliga&is. lemezkiad6tis tl$/ neg azhn a Beatles-os hivjak.rrr{E lar -rr.Tom.rrp 4 cretp. A l€nyeg. hog. . 4 st6r. c.rsu ilt aly kls csalfuvan... nindtr dl lg.(P.rrvE lakik.oqcp I t6 ..t t$ 169.L.. Az is kesz aranyossaghogy . apt6lant.jar. ninden ftrl 167.)/ at'rLE a alma.\/cfprr i 5/an.rrtr4w o nor at-t erl mordilr:.t.

Den ansolul.seszetlj€geralsoDak). hogy a Lo. as rbbai bizn.K6nya".. Vajon kik lehetnek ezek a . crl"[hp] o sapka.td az e$/ sokkal fontosabb sz6.rdo. 6Mrr o aW. mint amennyi j€g€r.hasznos sapkast"r.kinyacipel6 tagoh E2 ut6bbi kisz6last surs6sen felejtsd el (ugyanig. hanem . "jeser".kiriyavar". crn 4 c^ERvnc EE|rBEr rcndes.hendihep" sz6.... az azerl !an. k6rtya. tia ismer6s a .tagonkenti" forditasat.rc azt ietenri. van vr$/ l€szik. hogy t6bb enber leiil.. ArRv[k ii] hlalkozunk azzal a kifejezesset. ahol az €r6s€bb versenyz6k hiniinnyal indulnak. barki barnilyen otletel telvethel.pedis n€m szabad. smwt a \ihat).k6rtyahaz". Vagy azt hiszed.. hogy ez Komolyra ford'tva a sz6t: orf.tE c^sDll6n liril a Lelefon.Otleiroham". akkor te eseileg ha a aranstuMnG6l fogod magad. hogy n \age€ csnk . csak annyit drulunk el. mcrl igy n€v€zik azokai a (p1. Bizony bizony.mar nem . tagsagival rendelkez5 tag. viset.akkor elmondanank. csnk. A Johnokr6l nem is rinek k€t szirr v. Bel6thatod.m i a f e n e e r t e l m e v a n . n a n e a d j ' i s t e n s z e m t e l e n f A j t a l e n n € l .iLnrba E Ez olyan.. a s a z l k € r d e z n € d . nrSr mcg'nt hnly€skediink. + az -EDvegzt. hiszen j6val tobb minden tehet hosszri id6ben vagy t€rben. 16-) versenyekei.De a EousEor caaDs lhitszr! lirdczl. Akkor most leladat kov€tkezik. e.y.n. mei. de arr6l mi nem tehetnnk).tagonk€nt" leforditottuk: t a Drlhendil hasznos. pedig a EousE t$/ amngy .rt I t7 . EMER4 tag. A EAn capDD azt ielentl "to$/at€kos". Pedig a lo. roham = smRM (men te persze csinalhatsz ilyei. !. mint a ..O hosznos sopk6s+ Hondicopped Phroses a firiziz] losyat€kos hirejez€sek l[dndihF U6r a cim is Syanns ren€ljiik na$/on. hogy . ll€g beljebb haladva a sz6osszetet€lek siiriij€be. esy nenr el. Harom oszlopot fogsz magad el6tt litni (vagy hatot. Sz6val fogtuk magunkai as ..it'gn -? 4 visz. nbi'r]. lteresd ki az angol szavak. amibdl kert.des meg itt olyasmi lehetne..h62".. . ha ekkora marhas6gok sirln€k ki bel61e. hog/ cAnD-crnsvnc MEMBERUidl. cipel. visszaforditod: btlet = te.. hogy " as .rltird]aztjelenti. majd rogLon uldna d rendcs magyat totditJsl is ho//i.j van. otletrohrmE / | ll.k.f t'nirrl palda(l Azert a tobbes szrm (az -r).azt rbglbn tiibbes sz.tagonk€nt" forditgatni.

lUlio t0rr6?! lsmeredazi a sz6t. how a ma$/ar milyen es/ j6nosok'hak hivja a j€gerals6t.. hogJi megtahld.mi d€ idi6ta nyelv-llert isaz.. melyik magJiar Klejezest foa.t t|@ .nek [dr!?t!&li'r] a vacw"t cLEAnEEa In$ti $ini4 Tessznk ezt azon az atapon. Bebizonyitjukneked. ( t. d voa aREot.f.lrnk]a sziv.lttEE-LrncE roannaLlsrlt{.3* . d (ha ezt v€sz€lykant aftekeliik:) lt v lttftr ts tr I-tRaE.tfE ts 6 raEE LEc: a felesegem A s76lisla. K6retik 6ket kjz6r6lag tr€fanak venni. swh. 4 .akkor: forditottja.ld. hogy nincs 'utonben ) lIv wE E FaEE. tttE rs.mlr..rEIkoD-PUn telies. amelvnek seqitseqevel a leladatot meqoldhatod: a cr. ho$/ az ansol "hosszn csa|K mit riszonr D6Eacr.r oF rcan Nr D.* [sair.E .hor vo'lcr + FaEE-LAncE roaavALtsr. lrt)$tl [n(j riif n d tr/6!'] (ha csak arr6t van sz6. tiuit 6rtd F nindl kivUlvagyaz agyadon) (sz6 bklej q B/'ocrn0ADlbhll. hogy "inv€rz"?Csakmert most az el5z5 lecke inverzekdvetkezik. komDletl ruDPxtfllr'l'ilinl a bk cortlaf.Ettchen a raEE-srvLE l+ielijl A rel€s€S€mszabadEbon van.rD n .tou wo .swtFtl'En: az anyu )6 Mr I/.scorDl?. csak elmentotthonr6l:)zr I.-r '. szopikE.n3rl ogyis mondhatjuk.t ttiort ['iiirijl h 6utl n iil (ha egyszeruen I Ezekritr a szavakr6r b6vebb etig zitAst !d|.cla Lib . tdmbfej'l a EELL yoaDona?!!t dd ^RE hllrj{ d{iil] (tEr."pzf. hosy./rr. asill lkotidts o tnro a sn. ha nem aruln6nk€l a rend€sansol megfelel6Eiztosnasyonnagy hianyerzeted j€t is ezekneka kifejz6seknek: (sz6 szer'nt: te re nem vaqy komplett.. "gi/orsnszas". tla nem ismered. leckek egilk€b€n arr E Reddr"sro 'do . hol. nt@ . + pokol) liia lrir6l csinalsz? wE^r rEE Apu benigott.ncrrll{ill o rnq lenne. llost mutat6ba par percre leforditunk neked n€hanyat a dijnyertes maS/ar kifejz€s€k k6znl. Komolyan venni az alattuk olvashat6 sz6listrtt kell. 'a .EE 1|oT colvFLEE: rc nem vaw AEE You Dond?t mi a DAD EAs '{rc|<ED M: ZZ API rcE E a taE.{riEA.Yu Isdinl nszik lfan. e lztdndlilztl szabadrisz6 njsagir6) azt jelenti. Dlgrldrld] a por.d] szerint leginkabb "tusk6t€j.s rnEELldcE.|lsz a . st/cf.dhr gddftnk] fril. amit az€rt adunk.{ Anyu szabadnsz6. srrn] | 78 .

l'londhatni. akkor vedd 6szre. akkor mtr a magyarban is mondtak olyat egy f6nirkre. az ansol kifejezes€k: . hanem v€grehajiani. o . ahot gazdag emb€rek laknak . es mit is hivunk m. lii iiir iziils?ti niiiBrl 5. A. !. / 188. haromig.:lj: t lo . PR c'rrsE louR End. nousldi: czm6lidni a kon hajnali6rak.ziitd ii El€gviccesek..s" betit.. $/orsan le tudod ford'tani a k6veikez6 mini-mondatokat ma$/arra. rnega magJiart a kicsi6rek a leqfelsS emberek ime. Amikor valaki nagyon gusztustalan akart lenni. rucncn nrelpr ilnl ht6ll .mondjuk a sl6gerlista etsii tiz sz6man. hogy ami gyakorlati.EIgfi 6lf rt&e]4 natabs oregkor (orBErr + zold) Milyen kori is az. Ezt a k€t angol sz6t remeknl 6ssze lehet keverniHaMunk neked egy kis helyet arm. Ejf€lt6l kb.vagyiskitalalni.{czriE 4 gyakorol.. magyarra forditani. nn suu.hecc".cEllrhi!{). vagy a hrsadalmi €lel' ben. rop pEopLEltrtthdll + a legfontosabb emberek egy cesn€I.senek? A masodik sz6 e$/szer'I: "EoPLE 4 tla nem kAt hete kezdt€l angolultanulni.A px cncaL roxE olyan refa.. hogy rcE + kor' . caEEn on Af. hogy "toP menedzse(.ToP 'Et'|. EoaE ts 60 EuturDs. pwcncE a gyakones. akkor csak parosits L Ar mE aaEor 4I w s4 lft Iri diiidlsov {i t|r f6liia 6ldl 2. akkor konnyen.!6ll 4. aminek gliakorlati kovef kezmenye is van. azt gyakorolni kell (gyakorol a B-. wlarJ rouR ADDfrEss? tultll iff6-DRtSZl ts) lli a cim€d? c) 4 €v€s koromban 4 6ves D) Gyakorold az angoll E) Egy dra hatvan pe'c. . . akiting4zger? Na.El6szorpr6b6ld Leforditotlunkneked 6t angol kifejez€stsz6r6l-sz6ra. inn€njegy€zd meg. amig nem k€s6. hogy minden kideflilt.rsn. De m€s ennal is fontosabb.. hogy itsszekev€rdt l*rcnsE a gyal\orot. men€kiiljitn. IDrhi r iorinolhl lits?ioi d d. t e<no no*esslgtt d-DREszl ."IE.Cyakorold tla nem akarod 6sszekeverni. + elegans kitrny€k. tla k€t h€te. PAld6ul: taviratoi killdeni a varcs tiz leggazdagabb ilzlet€mber€nek.s.ho$/ mire vonatkozhatnak.cts" htrhb4 sok gyakorl6ssal (!{'rakodas4 rEAcz. PMcrrcE '7 glakorl:. zr. hogy az angolban pont a masikban van az . amit nem elmes6lni kell. Vicc.

E ll lbiitl harap uPllir a i a k ud{ltikl nyal Drrrldi.loq /L srl'iizl emel /"rcrfDillDiszkal .lh duing ridimtndi'ir] azt mondjak. mi€rt l6gnak az !rij4!d? Mialt olyan nagyokaz qi!4id a kk!e!!? Meqnvalhatom a kbrmbdet? ARAND A. hoS/ valamilyen testr€sztinkkel csinalunk valamit.tlr El | 80 .b.'e amrfbiil.nrt El Rendhasyo iddr '.t44a) -o ". "m [h|ng. u"st is hogy hrlzza a tabat. Rendhasy6 idor.bitun]. hosy caBt3 Dona tr Mm tM ^t ltlg.jr't ..pzcA vanatosdambokatakarszeltavoli(piszkelod orrodat) az taniaz orodb6l. akkor Amikor meglep6dsz. trt tv ARE voua s-s) WEy aRE fouR .De ha konkr€tan aft6l van sz'5.rM.._ NAtLb. htng]. bit. ho$/ S1. Talald ki. ennekat van vive az €rt€lme.ou . E {fitla. ill. o^Bt's DRAcana s EErE 1g*i. dob rrra g lh. akkor sem mindig tudiak rendesen mondani..nl dobol. ha halad6sabb vagi/. tr. vagy haEgAmikor valami nagyon finomai Amikor izgulsz."*.r.loaR Amikor lInNcMAtr sz6rar:) nemkiruxtt d-..Amikor Gabi immel-ammal csinal valamit..*rgin3I'i../_5J lrAiamG? CtnIz I voon u-? Pli€rt dobolsz az gqqdd4l? van? H6ny sZc!!!1&!OBqd is Eleket el6riqral0rlatban ellen6rlri0led! az E mrfutla.. hogt/ az itt felsorol! szavak k6znl melyik hova illik. akkor l'1€g egy kis Wakorhsk€nt ird be a hianyz6 szavakai a k6vetkez6 kicsit morbid de sz6lanul6s mondatokba.foa s-- folR . Isaz. akkor m Amihorsz€gt/elled agad ahkor rou . €s ird is be a megfelel6 kihagi/ot! helvre (eqvet meqoldottunk mu ull s.il touB-foun _s- Amikor trirelmetlen va$/.Bodqbuildingq' test6Pft6s lhdilildingl Ez az angol teljesen logikatlan..nclloqat.ibak! n. aho$/ mi. akkor il ahelyett. ideges vagy. pr6bald meg segitseg n€lkul lefordiitt ni tani Sket! lNe keress atvitt arlelm Nagyi.

. esil. 2. an€lknl. mi lehet a kilejez€s masik szavanak j€lent€se.tudomasul vesz". (Na$/on. €s mert minden ebben a leck€b€n szerepl6 ige n]llt ideje rendhagy6. h o g y . EDDI| DREW rof..llttz 2. IttRow nE EaLL ro. ssorE.sD. E a) wAr. zuhan (rovr o szerel€m) a) esik b) l(eriil c)sz€dul CD orAN snEAm + szelleni a fingik 4 a) tOr. Adunk vele e$/ monda_ al a) . n€gy-nyolc ansol sz6val €s h6rom-n€gy kifejez€ssel l€hetsz sazdasabb. raizol ':r:3l8t . hliz 2.ztt. nem? Akirajzol. k e l l e t l e n r i l t u d o m a s u l v e s zd.figurotivcly spcoking.Ll.. Utena ellen6tizd. BnorE lrt4l. tr nve wm sonesoolf6iii hv{idclrnhdil szerelm€s tesz valakibe. TflE floRsEDREVmE cAtx 4 A 16 hizta a sz€keret. is m€s €lvezni is fogod. mftEv fllRo*nlt t6. es mindis mindent mondj is ki! | . tt6l.|. t6rik lehellet) + szebben mondva (M. parositsd az al6bbi szavahat bnnatnj elentesnkkel.tE 4 Dobd ide l.+ ll6pletesansz6luo s. @d A az vonalat hL'iz. De vigyazz. De nagyon komoly am. A te feladatod az l€sz. €tt6l meg nem biztos.lost nagyon gyorsan. hosy fent n€gn€zn€d. hogy. hogy a kif€j€z€sben szerepl6 szavak jel€nt€s€t is tudod. torir! Mv doRsE BRo'G tE LEo 4 A lovah eliitrte a kbat.) r€borolunk n€gy angol kifejez€st. hogy a felk'n6lt leh€t6s€gek k6zril kivalaszd. l e n y e l i ab 6 k e t " a z t j e l e n t i . Ha j6ljatszod. zarEelben mindenhol megadjuk az alakjait. l4egadjuk a jelentes'iket. szt6t'la doh. dtit']a l. b A k a "n e m " jelenti azt. Losikus.ALL. .YD szel) Gt BaEaK wttD @ fllfrow n mE towL szriindd ( a a tlirtrlkiJz6t ror€z + tririilka.zS) b) Ienyel Ehruljuk a helyes megoldasokat. Tehat az alabbi feladatban negadjuk neg a kile' jez€s €gyik szavanak az "eredeti" jelent€s€t is. . lvlagyarulp€ld6u l a z . asc) DRAWDREL D om[/i6. KezdhetjUk? Nehogy 'd6 el6tt bedobd a brnlkdz6t! o fl rtu. o c) mRow.. IrE ELL maM nE EoRsE 4 Leesen a 1616l.ririq] lfisi'r'flili Egy k'sjat€k kovetkezik.. ELL.e a .. . d t. rajzol. ftli'nl 4 ellleesik. FALLE 16l. bidldnld tor. o Edi! mjzolt eS/ lovat. szerelembe esik.

Eqyszer bb.n't.'xihrl a nzlet' etika rj rijabb oximoronokatsyir Tudsz'€az oldalon szerepl6itsszesansol sz6 s€sits€s€vel tani? (Dzt 'lgy dOniheted el.yarra forditani. hogy mit gondolunk a sz6itsszet€tel egyik ill. olyan sz6kapcsoIalotjelent amelynek egyih fele €s mdsih fele ellenkez6 dolgot allit.t'.) ird ide az altalad felfedez€tt oximorcnt/oximoronokat: !< 0 Rendha$/o murl id. ha magyar p€ldakkal kezdjnk . ha hangosan felolvasod az angolszavakat. hogJi egJi'eSJsz6nak tobb jelent€se js akad. h. keser€des"? Eltalaliad: oximoronok.ros a er€deti oxr6n rlo-Rldzlinoll o^"*'trlqAl o l) n6 2) vmive valbzik.hiborUs o Alkoss oximoronokat a kOvetkez6 szavakb6l: I D Ei r d a z o x i m o r o n o h a t : . €s utana v6logasd sz€t a ben nnk hasznalt szavakat. Bt rlE R-s t+E lhir Er 6. Bemelegit€siil olvasd v€gig a kov€tkez6 oximoronokat.yis att6! lesz oximoron az oximoron. €l6ha loit.) ehhez kulcsot sem adunk- o oEt sEcaErl6rdtens&1 nyilt titok r'/^R aarrEsfuai. Mint 6ihatod. (llinden kihawott helyre csak egl/ sz6t irj be.i.I Orrymorons orimoronok [olcr-Mtiron] Da vajon ez meg mifele 6llat-€mber lehet? liyelvtanul6s ez is? lgen.Fdq l9l 18 . hogy mif€le v€lemenyt feltetelez az.Direkt olyan oxikat vabsztottunk.rr l l a l/ beteq 2l rossz. masik hgier6l. amelyeket hal6los pontoss6ssallehet€tt mag. ami e$/f6le v€lemenyt tnkroz vag. A most kOvelkez6 egyetlen oxi mell€ ird oda.il a haborn. Az oximoronnak l€tezik e$/ olyan valfaja is. 6"oa atra . ha valaki ezt oximoronnak tarlia: BasNDss E'trcslbir.ie. v6lik 4 l) masol2) masoht J) peld / ll8.milyen szokapcsolatok a k6vetkez6k: -ny'lt titok. !. ezekben a p€ldakban az oximoron azon milott.

hogy . s6t. hir ra"rrrlmdfl dft] a piranat roorftull a kitnyv '9 ul!6tl a tal io. Szomor6. h6zheU.i] + erd6 flAnlh./Phzutl a reves .hosyEE[ij]a ron. €s ird 0 en Az ansolokjobb szererikmindig labbes szAtrrban egetni. Ami egy oszlopban van. Yosto 6les r6sszrdles s. s"^RP TNE. Ennek a jelz6nek az oszlopa i$/ n€zett volna ki: r'. kavics + .ro.g.ro[srcdl nn<Iszill s'taBPlsi?l wDEltiirl c .rose[n6r] or o nnrylton] ranyar rorcrrlhns] a ny€lv o|vassfelsz€Psorbanjelz6stnlmindenoszloPot:sADEfE'5ADfiftGstb TEICIT WALLSIb.rDlnijq + k€s o sn rE[et6n] k6. kivave ha ok(k \ntr |.tl a haj sc'r6r{!*ial + kapernyci... nin6 is nekilbbbesel *:: | 8t . amit a legjobban meg szeretn€l ianulni../sElryi?l. S'TARP STAE SIb. l o d J h o $ / melyik oszlophoz iartozilr a D.k. a sttarpilletve a MDE fEsu[iir]+ szemek a io.rcr{s?fi | + Sondolat /rf.sUrU.. WIDE ROAD STb. "sz€mdr-b€s26rjen.k azr. h o v e l r m i n l d h o g y :L s i n o s k i s l a n v r s i n o s r u h J L s i n o s k i s k r l a m r j h J .i6 [s?ong] dal rAdlt ill 4 mese r. s z C l c s . i r .rzzal a j . Mindegyik oszlopb6l valassz ki kett6t. NIDE SE . . szam. az szivesen mukitdik uqyan. veti' + txrtnonctl. a ntrca.s z e l c s k b r t i Ezek itt fen!jelz6kEzek itt alant f6nevek.r2iE r[$d!.gy iryenko.l tudes A n€gy kozril az egyik jelz6t nem kaphatta egyik oszlop sem.snk .ktz-Piaonszl t"pasztalat a nrowlDDaEttdlid.

mint a csont cyrijtsd k€tfel€ a hasonlatokat (hasonlat o srr.rd.raz) o .s Drv as ^ BorEIud$ttzit6'"l otyan szAraz.s (JdEil sz.. ne-ullr rEE'/zzs[ddhih]4 a hesyek ('rr. akkor mjta.yanez kijveikezni. (Jbnl lord) hE DE^DIlnkdlo a hatottak (Drrro halou) . mint a halottah honnyu.rr Isinilil) aszerint.. parosits: . n€ma. r uof.-mint. ANCOL= IIACYAs ANGOLULPIA5. hogli hasonlatok kOvetkeznek. Az angol P.mintr heqrek as EASYts 45 OLD AS AS SILEIfT AS AAC fl'E 'TILLS I'IE DEAD h i d e q .. Akik mar szinie tudnak angolul. {s (ldldl oreq) .... El6szitr n€m adunk meg semmit.{i corD rr llldldla hidea) as DRUnx \llnnll .|ss." Tehat:.3r . Neked kell 6sszeraknod 6ket. AEC log Ug.I.rok most mar rendben lesznek (ez a fenri f€ladat megold'isa is ewben).. a annyittesz. hogy az angolok mii hasonlitanak mihez. azok pr6b'aljak meg igy osszehozni.hoq/ ff. ho$/ magyarul is u$/anigy l€tezn€k-e. mert mindent megadunk magj/arulis. mint rz ABC breq.srrsr. mint a csont.ofyan. hogy . Az angolt mindig olvasd is fel. som (lbdnl csontl q AEC llibisrit ah. most mar csak a magyar forditast keu hozz6juk rendelned..llos.silrl a hbnnyri) a .most mar a k€zd6k is pr6balkozhatnah.m i n t a i e q r a s z e q .m i n t € q y l o r d sziraz. vagy magyarul mashoz szokas hasonlitani az illet6 tulajdonsdsot. reszes) ^s a as Ds' .]INTI'IACYARUL | 84 . + hes/.rf rrs(hdilontl+csendes.s or.{sF?.lUlint okit hosonliittek A l€nti cim arra szeretne utalni. hogy az a szerkezet. elituar6bannekik annyit.

{/ir orllff ovl(0116 a gonD) Cot'iPAYrllmtdnil oF E) ME|. 60 merfoldper A) as sooN As PossrBrE t.\l rlidt'll lvalrE + eftek. c/o BBc ePPezenni'rcs leszneg ilveneset csak i6sban l€tezrirovidites"k!16n"kiejtase ii\idiresek k6zl. lec.rt | 85 . t J CLt€t(i8: In r J) YERY Ponr^ftftRsdl Jvriin-PoRtiint dEdnl k6DviselS 10. ^DD4 hozza- g.Smith q!!I1?4 l v l r J . vallalai.) vALtE ADDEDrAx F. Nyugodj€k bCk€ t1.sritdll 2. ho$/ m€lyik al6hlzotL rovidit€s mit rcvidit. maa. !tu! or auDAEsr luni-V0Rldiil a) fiEirrra4cf.GE E T'UBLISEIEC@. Egyetem 5. hivj felamilven hamar lehetseqes 6.-ek. c) c. Valogattunk neked egy paral ismer6st €s feltehet6leg kev€sbe ismer6st egyarant Keresd ki a m6sodik oszlopb6l. EE Ii tfil a..OBBllokodobro sok van bel6le:UsA. es a harmadik oszlopban hlald meg a magyar jeleniest. [3r] [rusrtin Szemely (rov. hogy "haszn6latban" lasd a rovidit€st b l. c€g n€m l6tez6 re.BER FaRrrAttE r lnant'l o! tididntl (nrrrrr + tas) F) ttttrEsA ER flou| tk6l a. LSD. ABBEEvrano lritv.O z n a k 7. oz qb rtR L st"rr). nR J.kizar6las a te egzecirozh6sod kedveert. CIA 0. ordq A 'n'qJ-'brn A.. tlr L.IRAE E.nrol t"snr'|"'h ' .-e{yr'oiultr . l. dnoorbun I'd eqlnpl robb L 'l"mrol ldn s/o 'nJ'F rooDPs \l.).'ytt I'i44 to. kov. alblanos forgalmi 3. 6rit ltiisorsz6r6 Tarsasag 4. 60 arylniilrtit iitll 5. ) r J r o g d a b b 1 6 lrd\rte.v. Rtnc lttE 4s1! Ilir!?ilDfl 5. n o r . r i o q n r .4qqlbftkzl 6) ENnsE aRotDcas re kooo-Ra.Nagyon rBl. uEbntl I|rszin h.sinl h6dhezlina Ibdlis 2.b. (Az els6 oszlop nem alahtzoit szo' igy talan kbny_ vegr€szei azCrt vannak ott. nejbd megl VIUtrtv.NnElsit'l ldtr) ma$/arul:"r6viditas".< T n d t u n lh o b ' \ \ r .Iszi'l 6.wlripl -y' lll.bl-Szftdl.' h .

aki meg. Ha ehhez az kelr hogy r elolvasd a szoveaet.) . A k€mre egyebkent cgyszetiibb sz6 az.clFct. hogy ClA. IY''L.inij?iryl acrlc' a rekliimusj nok+g .i4 ""r"f' .. hirnsynbkses 2. munkakitzvetitd iigynoks6g + E tr# a hlr . CaYnfiALlsz|.6i! ird be mindenhova a megfelel6 ansol szavakat.elent az €let€ben.nn6ltilinfl+ kozporti tut6s. akkor t€dd azt a l. Nyilvan senki nem tudni mir felid€zni. katonai hkszerz€s o 4..]aarrcv+ munkakozvetit6 ligynoks€g ^Dr Bns'aol. J6ljegyezd meg. k6m). . hog. akkor DrrrsrE[drbll] .y de most Appen tanitunk. katonai hirszerzes 2.Dl(ddn roiri4. a CIA b€n kozponti fiit€s van. Azt isjelenti.r'litt-IElidzconcrl hirczerz€s. .ili. De a leghasznosabb dolog. lnrLrraEl rr.rur€sa. r4aga a szemely.mindisesyes szam.) Nyilvan ez ut6bbirol (Elnez€st. p. hogy mikor is hallotta el6szor ezl a sz6t melyik krimiben. va$/is. kbzpontif(t€s + 6 . hogy vr[s4ij]. hogy e$/j6 po€nt igy elsz[runk. pl.. Csak arm cmlakszrinh.l'lire tanil a clA? rjogy is szoktuk mondani? A szia€. a. aki egy .iniill kozponti. ct{ = CEtirn L l rELuemcE AcE c/a KOzponti ttirszerz6 USynOkseg. I86 . hoqy azt 4 jelenti "inteuigencia".crdcr-nek dolsozik. amire megtanit cE n^L HEAmta kz. az eS/ rarr.tl ^68 /(+ titkos iiwnok.t. *. Iijisrjntl. ll€zzlik szavankent.hogy: MtltraRl Drcno1 n 'Eatqslnilitiih-lEEtid?riineir i' lont6. ELueE cE4 l.Cttc|. 5. ha k€t tit kosnak is. Ha Ulkosngynitks€gnek.lisynoksas .tdaut 'f t4s . Ki volt az elsS szia€-ngyn6k.E [.rce.aicure. gondolta. hogy hullanak kOriilOitrik az emberek. /|GE cy laidaiinsdl iigynoks€g. nem? Az emb€r azt hinn€.38 . Ennyi mind€nt tud az €mb€rn€h mestanitaniaz a h6rom b€tii. keft6s ngynbk a lo. kcmti'rtanct ben. in nogy a NrurAxy ttElrraEncE onellentmond6st iartalmaz6 hifej€26s.lcEt. akkor sEcr. Az angolban sokminden lehet il$/nbks€g. reKamiiWnokseg 5. mit is rbvidit {az ember€te ten kivnr). katonai intell'gencia. qn. ezan mondhatta Oroucho lvlarx. Hasonlit a New vorki CEnmALrAwra 6s a budapesti a Centrum Aruhazra.h. n 1'y. + B^vELIn|4nll taE s a utazAsi ircda EEpnn"E rlin-PL(nniiir'.rr 1o k€tt6s iisyn6k).a popsijan lev6 'rellenare. Olvasd hangosan a szoveget. Akkor most lassuk. ni.

!trrr'et? . |ERn. kiv€telesen igy -5tEknl. ha nem eszik . ..in.) alald el. hos a ErB6/-rt'l ie$/zed m€g a flasBA. *r 187 . t(Msln.r>el vary a EasB. lgen.) In hh.. leginkabbparolva. mert a kezd6k na$/on hasznos.o Plivan a ti\ubanma esle?) k'erdezi a t uBaY minden este. mar teljesen rad van bizva. wEA. . .to lsntu.ontl .htoldldn zdds€o.+ . novenv o harecsonv crlrrs'ns lkirrmdsrl EasBArDlktl. mi mineh a meqlelelct EABEYl$bi] 'ELLrll.*tr"n"r*"rr"ni'frrndti{. alapvet6 szavakat tanulhalnak meg. (Raadasulez a feladat az€rt profi.!v>61 a naBarl. . Mi azCrt mondunk r6luk meg valamit. rcv€ €s h€tf€rezt'ldseg karacsonyi l€rj !. ho$/ jarjon az awad.lil a vEcErABrrh. sneu. Dhhezsem k€ll.o.yarral VECrl Etff a ETERAI\D AtrD t*O DLEVtStOtr ADVEE1S MERBY CEersrNAs .nlnszrosrl BoldogKani6onytlr iriah a/ ansol kdraconyi lapokra.aift rordirsd mas. ho$/an szokis mondani ezeket "h€tkt znapiul".toladl -Vrrs lkist|ioel I"liu6n parositottad 6ket.. masyarut m'' csoda. n€ked annyira kOnynyii dolgod lesz. reKanl aDj Ennsn'EYrbl-VoP Jd.bzn6ll o kicsi. mint aFennyit €ddig elaruliunk.dt'll + tari rDrfvrsrorvhdiifizidnlo televizi6 o hirdetes.'sor ne ELu tollrom?Ftzntrtdilu-UAl4. niSoDllt €tLCX6n: forditsd ansolm. h[sreklam I l8l. vas6rnapi .tiibbei tudni.Hubbjtellqv 3. hogy mar szinte mj is szes/elljiik.dl31(ahusesket-zoldi"r-ebb6lrllahivalalosansol eb6d: hni€s k€tfale ioldseg.ho$] lintibb odlmos lvlikozben mi bevezetiink teged a h€tkoznapi angol W6ny6reibe. apr6) szinte a csodaval haiaros m6don ez ma$iarul: ap16hirdet€s. a halad6k pedig mestanulhatjak. az aki HCimeDl[ cttc1. Cltcl.6n: szerinted ansotut vEcDraRran lt6drsd-ftdtnl.

' n r i h . 80ld0g [aiicsortl. csak 0gyelje' iek. rrlrrr iiniil yasiil.aaxEfounqEAD 180.Stletroftan fitxtmrr. as aD . Afiegleitendd0rim0ronok vollal: ?4 . 1 r 3 r | ' n . c. " ' . r tEtEJ$t0tttt tro v&. 6 .rijinosor jdge 77.l . h0s.r".all 4 ticsivii vilik lvagyis:i*rrefisgyl. n i s ' f P ' r d .one renteoCe knrdri. o. ot{ar? I6-KHI 5LRET lgu$l aEADr? h. fouE s2. t r.hD postakir9a liileslal.1.ll{m.. 6 . nEAf ll t. n\ . VEr UNBrtrr Urwaam.T INII] 4 6 i z t o s ( v a g yb e n n e ? ) a Befejezted? K€sz(en vagy)? a K€szen vasy? (valamir€.lari kalr6ldi.o.0 r 0 .[n e. l-C. 1 ' E 9 .3 . E.tE 0FgEC.ut PE aout larar.uta Frx6F B sEfoL EfEaR'vs ot 102. 8 1 1 0 5 . R6adasul igen gyakoriakat. J . 5 .sko'reseh h F.Lt founLDs4. c. ror. smrc Jolind. e r6sr eg6szl6g. hogy legalabb hivogai6 mosoUyal p6tolj'itok a szovegb6l hi6nyz6 udvariassagi toltel€kek€t: d 1169egy italt? AfloflEn Dnn$t t Id-NAlit dmkl + 1469egt.shr ndr. E pt . indul6shoz) K'nalni meg majdnem mindent lehet egy (na j6.a.8 .One urord .4-E. J . it rotst lx As NlEtaEt 'FPatLAI. maximum ket) sr6val.dil REALI.aA'rxtt E[tBf. SEst fErcE s'o. 1 0 .3.o. csak (.H . €s m o n d a t o k a t n y e r h e t tek. mind€nt legalibb OIt? ft1rsrrED? (SutrE?) GtnD. 9 .A.Woa.o.ntdne]+ egy sz6. rba"a.0.5 .fIt crPt 4 crcdeiip. 7 .... mertho$/ h€tkbznap sz€reinnk o l y a n r o g h e q y k e l k e l lni. p!. potr'.n 'ra' " ' E N e h e d/ : e m : / " m r l h " _ o ' n v J . .nr I.. 4 . 3.q qn.'atr.. figyelem! Ujabb Huron-varazslat. roxcJrt.3* . 2'0. 2 . Ns 187.o. .8 179. etEfounxtns 5. { .l . C. 0 . egy mondat Kezd6k s halad6k.:au" t 00 . 2 .7 F 1 tE. G -. 3 . M. kis te6t? sottE EonE EA?I! lsnnr fl A Buc$Er?E Inl{kirl 4 Egl/ vddrot? hovetkezzek a fentiek hangos ism6telget€sel frE Dr? Akkot tessek.ldiny.) szavakat kell megjegyezni.PLUs 185.rc agyvihanis 5.

Boy aeorge mondja Keyword technique: A kulcsszavas m6dszer J6 kis mondasok Adjust. dress.Kapd el duma l'm only here for the beer 190 l9l t92 193 194 t96 197 l9a 199 200 201 202 203 204 205 206 207 204 209 2to 2\| 2t2 rcez\z)er.. lvlalicein Wonderland Ol kicsi Agatha Christi€ Basic English ES/ k€t szemAlyes haiku Haiku2 Tanulj meg ijt sz6t WilliamShakespearel6l Tanulj meg i. Songs for. fly B€cause it is there Eoga( Livingstone..t t. Josephin€ A quick brown foxjumps over lhe lazy dog..i sz6t Sir WinstonChurchillt6l Tanulj meg irl sz6i John Lennont6l *r 189 . Nelson Catchphras€ ..k ldZz(z)etek 2 B€k€s oldal Down with. cncDcililttl Not tonight.

yr i<.lig is tu. csak nagy val6szinlisasgel nem veited €szre. Josephine Josephine a hires la rarcosllqnin)) francia csaszir.litifil). (Azan biztos el6fordult vel€. JosEmnE sz6last. Volt a BBC-nek e$/ naponta jelentkez6 esti magazinmiisora azzal a cimnrel. J6 6jszakdt. tepihi trattEa rrp It jl d tud o l€pihen.ltad. hnny ewet. med jol clrejtettnh. GooD dtcdr.) Sz6val enn€k a miisornak a v6g6n a m(soFr'ezet6 mindig iW bncnzott el: AnD rnE Exr 'Totttonr' su E roqo aow Madr. Josephine. lrlor ronrcEn IL{RoLyott Nem felt€tleniil keu ilyen. ami nekilnk mdg . Josephin€: fs a kovetkez6 . a m i k o r a m a s n a p ic s a t a e l 6 L tn e n r a k a r t m a r t6bb ntkozete!. talezen az oldalon. ha bizalmas ismer6seikt6lbarmilyen otyan felker6s (nyaggabs) €rkezik. I t0 . Kbvetkez6.yratt. az angolok ugj/anis b6F mikor szivesen alkalmazzAk a tyor ravaur.rlir .ma €ste . csak azt filllentetle. szundikal.llot ton d|!tu'ofin] lnoi -NiiJT. hogy ed.. fontos szavak: rr. hogy ez mit jel€nt.Jl'ilbitu-Mod guinijr] a A kbvetkez6 .rvox.ntkbzei el6tti" alkalomra varnod. J6 cjszakit. Nor rof eHr. hanem angolul mar az is to.ma ajszaka' holnap €jszaka lesz.. de a Todraflr: josephine-es to/renet azert biztos tetszett. amit €ppens€ggel nenr all nr6dukban (kedvrikben) teljesiteni.i.lla este" holnap este lesz. Cs erdemes megjegyezni.6t. akkor m€g eS/ angol sz6t megtanitunk neked. hogy n€m is volt m6snap csataja. dd niji [dnd ndadru. amit mAr tbbbszor olvashat. l..) fla biztosan meg akarod Ianulni a roMcEr sz.term6szet€sen angolul: nor ro rerrr. akkor kesztilj fcl j6 el6re. Allit6tas o l y a n k o r m o n d t a n e k i a c i m b e l i t a z u r a . eooD wcEr 4 j6 a. egy olyat.IAeDnt{E. N a p 6 l e o n :M a € j s z a k an e m . Nap6leon relesege volt. ranEtrltrl. (Lehet. €s a legkozelebb adand6 alkalommal haszn6ld Nap6leon szavait .isza\Al Ha leforditod angolra a kOv€lkez6 rijvid p6rbesz€det Nap6leon €s a ielesege hi)zOtt.. rrr [n6t]+ szundi. J o s e p h i n € . hogl ra" cHr nern csak ejszaka van. Az isen sz6. ho$/ 'te most mAr tudod.a 1116 mllt ideje perszerogtonrendhagy6: ratrE. JosEmnE 4 Ma Cjszaka nen. roqoR tow 4 holnap.

rd h. a up Mro6.6 .Wdb ninden betiiie l szerepelhessen mondatban. hc{! a aM aEN rDus az alany €s benne az rdir a idnev.6szo.sn..ldr a.:a I tt .!rc!i'nl... oore.(A pewerzebbekfelhasznalhauak betiizesgyakorlAa a (mert furcsa) mondat pedig a ES. in. E ez E Ha . olvasdfel n€hanyszor monda6s a tunkat. hason16 Megjeryz€s elismertnyelvhnarokszerintt€nylegrigy€rdem€s.'dekel eqJ hF nyel'eszhedey .d.yilyen t srry lirili] (+ konnyen) megjegyezhet6 gliakorhsankivnl nj szavaktanulesera atkalmas. sendhaqyo m'rlt ido @.I drc]trleit brl])k€ny€lmesen.l. vrtosziniiteg tla gyanitod.tptrzrto[s4!linf] is T€hat.nt]. hog).nehrert"f Jhho. @a eM. A quc.qj hd d/ eg.p o.-o"r. tunltllt.ddlj hatra (o s.barna r6ka 6rugorjaa lusla kulyil.ha letszetta dolog: ""*rE *t. Eglimasanyos. hogli egy kell6k€ppenfura mondattalakarmilyenszavakatm€g lehet tanulni. is rritjpr -o $lszik.g Szintelen zold otletek alszanak dnhitdt€n.d cotausracs cnDElrDDAs ij-Dldr firi&dil !d0 s'in lhldd. Im€ az eredetimondat halad6sabb valbzata (nyelvior5nek megteszi): is A uNELvBn vEe$ER EE DsA -. A nrrr"ban (ltijtdlo cim) szereplSmondat nagyon€rdekeskis mondat. hiir dd l0 l6nli b6ihlblndr h{it htdnl bator p€k meghajlitjaa fenyesgombot. 6s mi€rt ugorja 6t tt a term€szetesen gyors roka? Az€rt. hogy vajon mi€rt lusta az illet5 kutya.r Bnonlr rox ruEE fok 6rdr l lii hikb'iun : dziomFr dd jzid00] Lgygyors.y!d.t r.. dm:bpn a rue d/ igp. hogy az E cLtsi alprlasErI. Nyjlvin fctmertil a 4. ha pl.. (6s rrsrr.'*. ho(yj6. mar kgalebb kezd6 szinrenvag!.or.mi micoda" a mondatban.hosy srr sacrlsrtkll 2r es Enyleg hangosanl (gy6nyOr[i) M€ge$/ haszn'ilhat6 mondat.orm Chonr:hr nyelresz urnJh .arlh' I Rendhas].rl koiron.r pedig rz i innrry. Dgy halad6bbaknakis alkalmas veltozatonbemutatju(. az hangzasri szavakat vabsztaszl I'tegjegJz€s: akkor kitnnyii.ilt id6. A 'nondar.sr . . @.broun for jumps oycr the lozg dog. m€gj€gyezd.

) Tanuld is meg ezt a llrEaE's rdrs tllusotr ma ITAVE SEX AI|D IEEAOSEXUA lvar's coN?LEtELYmB@.a E!L FAorllil.linla b€le AND NETEROSEXUALS FALLI IN o [d!h4o ez van. esik.lh.lvrnh4 akar [. reszesiilbenne.ftlrl + hosy Tnenn'S TIIIS ruLUSIONTruAT + homoszexuafisok.hivaialos" angolszbveg fbl6 odairjuk a leh€t5 leghiibb forditast (azt.amit tudsz.n-lRli] nem isaz.[szakrr] szex + Ih6||lFSZflGdhl [hd] NOMOSE.j: F.[hrd] v€retve TO BE LOVED.tll.. illetve. hogy a mag. .amir€ va$/ol: a . Akkor most sziild meg a rendes magyar fordit6st. how mi micsoda)€s a kjejt€stj6 ma$/ar m6dra. TNAT'S COIIFLETELY a + mindenki. <.8 .li-t0uldnl iutzi6.nlo van.. EvE^raoDl mnit id.yar szavak alapjan sem olyan k6nnyii magyar mondatot csinalni.) van neki.lildn E Rendha$t. | 92 .amit t€ szokhl.mondio Mostmi is azt €sinaljuk. (lvlajd megEtod. !6vhit.tm-Sztlcudhlheteroszexualisok.s.Tanulj belSle. LOVE. EVNNYNOOY WANTS + ltubil+ renni.l0v'ihdilo ANTRW.XAALS NAVE SEX + + [tl] Isndl €s.Idi!4+ ez. + Id.[koiFPdni]terjesen [n] + szererem.

Marx. akkor esyszenien ellendrizd magad. sur Ey tontE| van.' 193 .rrsr?hi!?tl M€g e$/ k€rd€snnk van.. '6"""""' Egtietlen kerd€srink van: mitjelent az.Nem is tudtam. kovetkez5rehdat. Emlekszel-€. hulonbenn€m fogod tudni. a cRouPoF EoPLE Ii ov 0i!P PiFll+ esy csoport/csapat emb€r.Plire Croucho igy v6gott vissza: . hogy A enowoFPnlEsrg/ Ezen szerkezet sesits€g€vel mes sokl€le csoportot csinAlhatsz. ala Olvasdet a kbvetkez6szovegel Hr1zd benne azol€t a szovegreszek€t.' DtDftJ xfiow you car'c ttEEE aLIoItED Ha a pn4srllftdl sz6t nem hnztad ah. mi volt az magJarul.. T€nyleghnzd ab.. Ez itt most magyarul d€nk€ppen hnzd alal A$ wA lqAnx. m€rthogy egyetlen sz6 kiv€tel€vel leforditottuk neked a szovegetl aroucho lvlarxment lefel€ a lifttel a velencei tlotel Danieliben.llegruord terhnique: m6dszer 0 kulcsszovos h[-IlK] llilrmd szavahar. akkor neked kesziilt a k6vetkezS feladat ila ahhrlztad. A negyedik emeleten beszallt egy csoport pnaet: Esyiknk lelismede qrouch6t €s igy sz6lt hozMr zat Eh]nazest.. nek€d sz6l-eaz ut'tna amely€kete49EZ. de az edesanyam nagy mjons6ja volt 6nnek. esy csoport ahogy tetszik r. how maguknak is lehet anyiuk. CiRoucno rlAax sAs aonG Dotm n |tE unar M ItoEL DaMEU m uE re. ugyhogy min'DxcusE ttE MR oF 77tEMftEcootttsED G^o|rcHo at'tD sAtD ' To *ntcE CinoucHo nEroRED: 'I to ErvE tttttTrtERs. . ho$/ Pf.. ?t. Ar de foaaT$ FLooR A asouP oF PfrEsrs aoT I'1.

shizl o h'r. lepesenk€nt megadott Segits€g'ben.lider).P [di] iylzlm€e sc@irsaet HJ naslon mus/aj: r rrx. "o ^r'r' lno 4 a nincs hir 3 rrrrr[i6k]] beszet 4 BEt. o|Ev \akerhol.varami"). dti] did..E D'x li/drl(a vezet5.rs {gu! ryizlc io hir 3 5 ...rd.It. k€s6n 5 ttndls:inCl dolog(itt + csinsl ese es.r.l.dh6sy.J. l. da 6a E llid.t.tD p6 ny.rorr lddlo ti 2 . E Rerdhasy6 E R. wELLIvll+i6] a nrA" EvEnlktt t'a/iil4 mint soha nonet[nnil+ penz Leveze N6m€lyiksz6 talan ismer6snektiint. n rt toflm Dona n6rl.6kis moncr6sok A feladat diet6san ewszerii: 1 Az angol mondas forditasat ird be az els6 oszlopba. E I[d]a \erer .tn. . Idlla nind"n valamennli 2 oooDrr.] 3 nonEr r ris. n€hanyutahs arra.t4 {i: . . Iif | lzhq L rdBl d{iit. CO facft ltlCOYl N€ keseredj el.n "rt'F.tr.4 . In|ll'i tik2l 4 BE tE LA\E rrrA| tEvEa.mt id6i .4 M [dri. ha alighalad6 soADMApl.. m€gsemiudtad ma$/arul megmondani. elssre pl. mit tudjul( mi). rt i?v0Brdu A meqf€lel6 maqyar mondas: A tanuland6 szavak: 1 2 5 SCOiIS€OI El6sz6rcsak ennyii n€zz€l mes: 1 .in r idi'. ij+ 3 sag(olnival6) Nincssegilsag egt/el6re a z.7Enlt'ti)i4 iobb s '/onu'lviiN4 erdemes ha. lb{ lil. de nelr tijbb€s sztm (nincs is neki)l n. hol talalkozhatalmer eddig e$/ikt€s1(6ppen ismetlAskeppen €s vagy(olvasdam hangosan!): masik ij sz6valakkor is. a ryir) mnbntse hirel). amely€kei meg kellett n€zned az alul aprank€nt. BBc NEwslbfti'ri 1.f. 16ltil.I'llijt]<. A mojdasok ansolull 1 ALL EoaDs LEAD ro Roft. MezeiAnna budapestilnkosnaksem \ikprulr.lit tu inl 2 No trEws rs co. 2 kozben pedigjegyezd a masik oszlopban azokat a szavakat. ress€l\: ' .l\4ha.i suany. lstotl s trA mtrc ts trosm Dot4c. |ALKs6ow ltil s6l(vagyisbesz€lget6s -r vagii..tl F ntiterk€p).

Vegnl olvasd fel haromszor: PLEA'E aDrusr roaE Dress reFoaE rEAvrrc.bltitzek.. . Eszedbe jut-e e$/ magyarban hasznalatos idegen szo az ADr6r-rc1...:lF t t5 .csak ha isrEEd ) E lhenro . Szerinted eg€szen konkr€tan mire sz6l't fel eml€k€zt€t (Nyilvan eltalaltad. egyszeriien arra. ird idel o A fent idezett feliratban szerepl6 DREsssz. vegre csah meglett a helyes valasz a kezd6 k€rd€snnkre is. (Haromszorl) CItCl. itt a f€rfiak viseletare €rtik . Na labd.m i c l6tt kil€p a v€nd€g€k koz€..l6sy" mesa . Frr minta . ruhazat" ertelemben.Ai.r Fijl. szab6sagokban C. PIEASE . hog.endhu$o J -' jlr ide? e.Odiust.Slicc"angolul.(ie: mi nlindent jelent masyarur: 2) 2) 3)z llelyik algolszbjut eszedbe az "adjusztal" szavunkrol?1Pe6ze.n6i ruha". . nMIAiit.y l€' q l e n h e d r p s m i n d e n h i t e l h n r n i i s l i L L e l . Mt. usyanisy. €ttermi f€rfiv€c6kben B.6 . ami olyasmitjelent.llttusr voaa DEEss EEroaE LEAvrjc. orvosi rendel6kben --. k€rjnk..a helyes v6lasz majd sz€p lassan kide(il a lecke soran. [o-DzSAS4 ficil Vaion hol olvashat6 a kOvethez6 felirat? ?rE rsa aDtasr yoafr DaEss J(r!? ftingl hlt d-DzSASn bi-RiR ior 4 T'tvoz'ts el6tt..ropul"E. igazitsa A.igazit.dress.ls6 j€lent€s€ .fl dmr. igazgat"? tla igen. hogy .

tlglk 01rdinbodl edinbursh tiercege) megk€rdezt€k.^ megKardezt€k. csak annvii (Na vajon mit? . Annyi. 6 is afia h'vatkozott. hogti mi€ft akarja megmaszni a Mount Everestet De lehet. miCrt akarez te Nagy-Britanniaba menni? ... Mind€neselre t€ny. hogy az oit van S6t.lvlei.tq duju vlit tu 96ir ftrm(mmENt oEzA. lehet.:il: . akkor eHruljuk a mesiejtest. neked pedig kil(n6 alkalom.BEoruse rriJ mene lglzt. I t6 .EnD. hogy az angolok egyik kedvenc mondasa lett. hogJimegjegyezd: EEctusE 4 Jbi-rca meri. ho$/ mi€rt vette reles€gul a kiralyn6t." iahlta ki. hogy amikor a DuLE oF EDDru a'. csak ennyit mondott: EEcAasEsED was fl. hogli amikor Sir Edmund Hillary is megkiserelte meg' maszni a lvlont everest€t. ezt a kif€jez€st te is hasznalhatod. tlurDoyoat -bi-|(dzittd!4 o o€za. az angol hegym6_ sz6 arE a kerdesre.. hogy mi€rt vette feles6gnl a kir6lvn5t.vagyis: mert oti van vahszolta Oeorge L. es ez€rt nem iudtad kitalahi.. Vawis: "lYertott volt.Ha kitalalod. ha alel6l kivancsiskodik vataki.r(E oF EDn&nG. Amikor a .Berouseit is there lbi-rczhd.rl . ott van bntin (o olyannyira kedves ez a mondas. csak a riporter tahlla ki. te mar val6jaban iudsz is ansolul ) Ha 6ppen f6radt vol6l es rosszkedvii. hogi/ezt is csak a riporter marminl a kiralyn5 Persze I w' Pi-K{iz *. Mallory (1426_1924). kedvell l€tt a mondas.. hogy mi€rt akarsz valami na$/ot Pl : tn?. ho$/ ezt 6 n€m is mondta.

. engem. liYingstone. lellesz . HArom. Livingstoneill. mondatotis. hogy m€g tudtad oldani a f€ladatot. A k€rd€s. hogt/.. b. t Dr v6ore meqtal6lta Livinqstone Afrikabana Tanganyika_t6n6l Humphrey Bogart egyetlen mondata €ls6 sz'nPadi szerepe alkalma botI o r a r i o N e t s o na n a o l h a d v e z e ru l o l s 6 s z a v a i Nos. csak igy kilogikiztad aaolgokat mondatot (tjumphr€v Bogari remehl€s€t) ha az a Yo E Hogyan forditanad le az [l olyasmit jelent.t'int'l iiI'i-ZJUl.llogort. r pnEflnw? liokfiltuingld6n. fogsz id ide azt a sz6l fehonclatot. hogy mihor es ka mond ta? Az illet6 mondat betnielai 'rd be a szerinted hozza taftozo E E @ l+fra6 ^nvonE?lt nin. . feltessznk ( leltet€fez. ? 2ll.. akarki. (rssr 4 cs6k (meg)cs6kot. r. rBEswE).'ll Dfl Ltvticsm E. amit 6ogart.ir taEn nem is ismert€l minden sz6t. valahi"? tfogyan mondanad: AhaI locizni ralat i? z A fl 'lE E)i mondatot laqy szives k€t (csak picit knbnb6z6) v6ltozatban is leforditani Az€rta biztonsagkedva€rtforditsd ide a tl ME.E nasDv.lF t ol .. Angliaban nagyon hires mondat k6vetkezik. ll ndsrdn] li lbogrn ng!zt6n.barki. ItaRDr 4 tlady).l[lnnitulil fiE k€ressal€s utan amikor hosszas Csaxennyirmonoott nenry Stanley. Nelson kaPcsAn m€gl€gyeznr: Livingstone: .

. ahow egy betegsegei elkapnak (o cArctt.lid.sl4 fiqvel srM. ki loqod ludni ldlalni ohel.n e m h e l l 6 k e t m e g k e v e r n i . N'alunk pont jlyen talan nincs is. A p a r o k a z o h . reHemoknoz.Az 6ltalunk tan u lasra javasolt szavah.Msr sLowL sL M^nalnriol I'M eone m ntrc r MAN otEn EE cA 'r aErusE. Fiweld a madarkatl (Vagt/is:itt repnla kismadar.majd mi jelentkeziink".) 5.van masik".. Eredetnk nem vesz homalyba. amit nem fog tudni visszautasitani. $E LL CALL vou. reg€nyb6l ill.) 4. Olyan ajanlatot ieszek neki.rlk-Ioe$fr1 Da"tT CALL as. hezd5knek: .cinikus visszautasitas eredetileg producerek..Vanmasik!" Pr6bard meg kibfalni. Ujsagokhoz stb. €s €it6l elmirlik a kih'vasjellege a feladatnak.f.EPsE[ri-FJU4 visszautasit prrrrfur. Hilas mondat pl. a ksz.. V6lassz ki bt sz6t.Ihid a komornvik c f.A magyarban hlan ilyen az. hogy melyik c r. Mi az6ft lord'tottuk a c'mben . (Az alllt6lagos 6s-krimimegoldas .r1 .pedig szinte nincs olyan krimi. akkor a szau6ige. Annak. rendez5k szajab6l. e hivjon minket. DtD.. hogy . majd mi hivjuk! (Vasyis: sohanapj6n . (A mondes . hanem t6bbnyire nagyon is nyilvanval6.EpERAsE melyik Emahoz kapcsolhat6! (A temakar azert csak anqolul adiul mpq men Uqyarpzltik.. Mawarul val6sziniileg azt mondanankl .[difodlidil] c.Elhndila madarka 4 ofn JoS'l aienlat Do.kapd el dumanak". amelyben a boh6c azzala felkialtassal vette el5 ijabb €s njabb zeneszeFzama' it. a m i k o t i v a n n a k . Vigy6zz. A cArcdpnnAsE-ek kozvetlentl kapcsolddnak az €ppen aktualis filmekhez. (Vagyis: hadd l5jon a sajat lev€2. A komornyih telte.m. rowlv wtrD . 7EEA7trElszi*iitl CfltMESToKrEslk i. hogy: .Cotchphrose llopd el dumo It!lddjrl Az angolok imadjAk a crrcdpHR s'-eket.. a h a r m a d i k m e n e t b e n mar a teljes forditas fog kbvetkezni. amit megtanulsz.4 ketesztapa" IhE ooDFArErf.. vagy a sz6las'mondas 6ll legkdzelebb hozza.) IEr drM . ha mindenaron heresni akarunk. amiben a komornyih a tettes. ha kolcsonadunk egy kri N e g y e d i km € n e t . filmb6l szarmazik ) 3. DotvEldi.! arcn caLL ltialadoknak: I Bbttx& oFER /rfrutr + mdguh a mondJlo\ | 98 {. met1 ngt/ kapjak el az emberek. aki mer nem €mlekszik ra: eZ egy ked€ly€s zeneboh6c-szAm volt. sninrl tja iW €ls6re nem sikernll akkor ellrezdrink neked szavakat megadni. tlwhogy minden menet ut6n pr6bald [jn m€g njra megoldani a e1s6menet: ll6sodik or4lldl a hiv Brrzf. csinal dnl (a rendhaqv6 miltakkal eqvntt) n/rrrftvilztl 4 csavarodi\ solz/hrl6lil a bssan L tladd csavarodjon 6ak sz€p lassan a sz€lben. "Eoroan P.

ALwAys cocA au ('1 c^E woaLDEur Wnts. Ez a mondat mar nem csak sorrcklamkent et az angolok k6zOtt. Pack den iise. hanem kedves.liul o A leqiobb bar6tod sem foq sz6lni-. jelentes..d h|mlwtt l.[d0nt bivij9. Prnor hddll a benzrn dil 3) Ir's wEAr yow NcEr Aer3 rDn.nagy hasznat vehe' lili asx Fon l' 16.l'm onlg here for the beer jottem dd [ii'i 6nlihi6tr tir] 4 hb. FttR^ . li. 2) EvEtr roan BEsr F EiD wotr'r ELL rca.r. ':il I tt . hogy a reklemszovegeket osszeperos'tsd a jobb oldalon f€lsorolt term€kekkel. . hogy "Szavak reklimiron". ProbijLld meg re jobban lefo. ior + resy€r aK Posr oFflcE liki|$cn 5) soiqEoitE. ho$/ 6sszeszedtink n€hAny rekldmokb6l 'smer6s szlogent. (Az eddigiek' b6l az€rtjegyezd meg legal6bb azt a k€t sz6t. Ara gondoltunk. fsavmn o ermv rlntedl. 6 ezt igy h6ritotta €l: SonRv. hogy Etlrovas . 6s prezentiljuk neked. v{dbijvitrltt4). \vaaw 4 t€to\ta. Azokba szerettilnk bele Ha egy reklam sz€pen mesbregszik. nrinden. hosv: .5rrof.h. {.. vagt/: . A te feladatdd csupen az lesz.lite vrtior !m?ldrl <.. €s inkebb a "klasszikusokb6l" v6logattunk.tdnq b.metyik sz6 jelenti azt.ker valamit) Ne izAli.kh. akkor az ln6r nem is olyan snassz. o rrrsxllvielki] whisky / zii. valahol level€t v6r i5led.to .idrfromiql Valaki. naioet k€ri E.. rE aqlr nERE Lessunk akkor n€hany klasszikust teljes kiszobabssal: kiejt€s. mint a cimbeli. rlint p€ldaul: Enror cocA coLA lError 4 6wtvs liltitlzl a mindig). milyen sokat lehet bel6lLik tanulni. A szorsosabbak tanuljak meg 5ket hiv(116l.'ou rat.tlttalg. r. C5ah d soromert Ennek a fejez€tnek eredetileg az lett volna a cime. Amikor rtlop hercegei komoly dolgokr6l faggatt6k egy fogadason. a It's Mtar YoaREEsr mEfiD C![CXOaZ6 |t€6DCl! a kovetkez6ansol mondatban. A5r.A macshjh [in-DZSoJ] €lvez). bizonytalan. in den Tank is! is nasJon napszelii vort. ki*rl€t. Aztdn meggondol' Whiskast venn€nek" tuk magunkat.ilzl {tt h.jg] t) Dotr'r sE vAarnE. cinikus kisz6l'tskent is. E reneii'r. Ere Mour\wAsnln sd$l4 val6 a iobb karod. sonELnDREw rs t t ctzza rxon vott. ossz. 4 Dolr'r RE vacrE.reEa.rasll.Cl"rez"? Et1or Coc. CoLt. elentenek a mondatok magya I"ar rou NcEr Aen n .dltani. de a rnegadott szav:k seg'lsaqavel Gak egygy€ngad Ez a fordltd temcszetesen dorog. A hlasszikus reklam olyan. . in t'ntl 4Jrw A rrais B rouRrArn A hutdtiisd.

| -tt/trltEE -----------------J 6rfr\ Az ercdeli idezerek AvorD No yott Afi cAtl aE A sT R ts rusT an acftn nno sElr-s flct E''.rls?inl4 A filncsillag nem mas. Neked az a feladatod. njsegirc) (az -sa tbbbes szam iele az anqolban) Azel6tt €nekeltem a k6rusban. a kezd6knek minden segits€get Anna sokat iszik €s mindig r€szeg. honnanjon a (P. l p r 5 0 ! i n y d F s o h z d j ( . ha mar haliLrozott elkepzelessel rendelkezel. v e l . hogy. a sEEls alwafs e AMA DRn s . I nLL ntEr FowD our ut ERc mc dotsE t!4s tofima r*ott. Jelen esetben sem teszink mesk€nt.mamdi DBw. 6s j6l kikacagtad magad (bar mi6rt is nevetg€lnel maga' don).( (Wffit' Dawnunnt)4 Nos. mindig benne hagltunk egy angol sz6t is a magyar sz6vegben. de Gak addig.or a &rldlotl4 (WoodyAIen) (maqvarul eqv sz6 a meqfeites) ESy n6 sem lehei tlil gazdag va$/ tnl Ttrt (Windsor hercesndie) .4. hogy az adoit gondolatol kit6l loptuk. az oldal aljan mesadjuk az eredeti- Keriild a masnapossagot. A hala_ d6k lordithatjak a ma$/ar mondatokat kapasb6l. csinalj valami komolyat is. 2OO dJ . mint eS/ szinesz. (ChartesDance.lcl6z(z)etek Az idezet az a dolog. A h€lyzetet azzal bonyolitjuk. l a j e g y . rcrrltikitla aki etadiaa na{DE t.d FEEnts. Csak akkor n€zd meg a kulcsot. mii jelenthet az a sz6. A hala' d6bbak megpr6balhatj6k leforditani a marad€kot.a k€dvencszamom:. amis ra nemj6ttek.. hogj/ megpr6bald Ktalalni.$ lnojz] \d 2!. Woodhouse) o /vo. megvagt/ vele. ber leforditottuk az eredetileg angol mondatokat.'l. . _ P .t . amikor odairjuk. A tanult 5 sz6t tedd be a megfelel6 helyre. r i n .

o/frIsridkl nsr...ttt megn€zneka masodikadagot[6rjnk.. ". (felirategy toront6i parkban) (aroucho llari) az hagytam ir6g€pemet. e$/ neztir€. es pe6ze ne feleitsd el a hiPjlest qvahorolnr: PEnc.Ms. ho$/ eml6kszele m€g arra. (gmlfiti) mo$ ird be oker... Amjkor ezzel kifej€zettena Te okulasodrabennehagyott megvagy. ha ezzet Svara' plthatja angoltudasat.rst n. $/!jts ri ha .-. de ofyan optimista.. ij v6d&n] ddiu EvEEv DEc..-. ij. hogt ki fog dernhi. [h. sar I A1'r oPn tls. o Probaldmeg kitalalni. hogy eddig nem olvasiad lel e$/ben az dngol idezeLekel lrt az ideiP ts utena mar csai annyit kell megmondani. l(.r oh i'..1 oFimirn.so ntar you .csak a sz6ban forg6 sz6 kivAtel€velangolul vannak A hal a.._ tll ti a a__ . r fiegi:qerjnk. j6l hegy€zd ki.1 IIA1E roa aor A ceruza? I LEF| nt Taawmles n EY ornE| PAYI5.rw4o caRRtEs.._-l ceruza. gondolj E Pe. hol z6ldell a . Lto'Y" rrrr [ifj{ dont.srAnDet <sinalsz..2 A NaSy Sz6tanul6 imad vicceseket olvasni. saiaUona da..6sabbak pf6balj6k meg letorditani a magyartobbs€sii mondatokat. forma a /_ hiba + Ei----r dohanyzik + er-.zill ntncotrk4tliiE s. (Sraffiti) Mindend6nt€sedtsrrtrE.1 2'-'.nh4 wohr rs a forma oF trDRvouttEs' [vi* iz6 .miel. IPlh16lot'lii . mit j€lentenek az eddig besznd angol szav. ii hft Dij fip'{tijr i'r i jrd }.megn€zh€teda masodik adag idAzetet..n ii oPti'iisd.. v€gy eg.txs latsz-IL!(t Es iu a beigert mAsodik adag. hogy ezek uryanazokaz id€zetek.l Szinte Iuri.ri? [u Ir rou Do ? dohanyzot. Az is a tanulas egy Foa*ia Ha stwrEalsz.y. ol no & dst] bd atr IA An oFn4rsr. as ne zavarjon ha .6tcrzt.k ez segit 6 bar esik. hogv: es6kabat + !.| ju 90td .ldri di-SzLsdn m nii. D6lj hat hatra. d€ 6akis azArt 6s akko. aki magevalviszi a aancoaraAt. van rajtad fltrcd.' r(tr rff hiba. n€m fingok. tla zlvar a dolog. Van eqyEtrdLae?A masiknadragomban egy A munka az idegesses rtn"'ia (Dontierold) Optimisia vagyok. hogy a kilejezettena Te kedved€rtlefordito( idezetekbena angotszavakmitjelenlenek. lsir t1arctd ila nem s'ror6olsz.setleq M.LItt'.ott azt talblod maid.?e.ld6z(z)etek.. es6kabat..ror sondolod ^ MFrenriaz -edjr" J @' I kJbrtor tol . (ltt nem a sz€rz6t adtuk meg inkabb a kiejt€st ) FLET1DwaLn on rnE fii. lij.

Ezeket.^Nt ^zt ttaj'I. tia nem akarod.ngor anyanyeh. a Inavu AsornD ME '!oRb.) (Utazz €rdekes embereh korillCsatlakozz hozzajuk.r hrtkorik Daviddel" es nreg ratanri: .ldzxig li in\ Vatahi azuHn kiea€szitette a szoveqei: TEAvELARouaDfi'E woRu'.kir" es nem. eleg hasonlb a ketjerenl€s is €sy erdekes ige Angolul llegal. lhAvEL ^EoUIID IIIERESzNa PEoPLE.iin€kez esy as usy.r rendhasy6 202 .sarrakozni !ara'nihez.B6krisoldol a Lepj be a hadseresbe. Tahlkozz a vilaggal.naz Ha iob. liltn . (Utazz a hadsereg kOrUl.valakiver Pl a nagyarur "Jennif. hosy mit jelent az igy kapott nj szitveg. hogy ldlJlho/ih .as seregbe. a csatlakozik tvmihez/vkihez)..) Es most m6r bizonyamtudod. Talelkozz veliik Old meq a vilaqot. varakihez. ne olvasd el.E ^-*"n"" oo*it r' .nnl me nw.) ThAvEL AnoLND rEE ARLY.. Csatlakozz €rdekes emberekhez. (Adtunk forditasi is. klubba stb " EAy. hogr/ ket jeLentase van: . ennek szellem€ben megyrink iovabb.t . 4 Tal6lkozz €rdekesemberekkell nu.Lbbisbril anqoluD "talilkozol val. Jotfi nEREs fta PEoPE. rrf. ES/'k€t vari6ci6 gondolat€breszt5nek.ralahivFI.Ihdi'l i|muilD ddrdddl a Utazz viES karril. a es old heq dke+l Ezert szeretjrik a graffitit. es gondolkozz el azon. zetbesib.)+/ belep (egy szerve| E A tE Ni azr sondolnank. Pr6bald cser€lgetni a sorok els6 szavat (esetleg a sorokat is lelcer6lhetedl. Old meq a hadsereqet.. MEE| rnERDsnne EoFrE.

trr^rE? DtL.. lis i6l yafalf? cs6k0lll0fl. ncg6l4 'lra alfIo srrtd srotnya. nodd liftangosan: titrsr abuot ha a regolddsl' 193. awlfto. Le a miniszoknyaval! sriandataskor a Dowt wtm .azzal.i.m. 3 A!6nrb. osEAr Bsna'ttl$$ bddt'l voria vaslady (4 lro" LADr. de juqiinla Eljen ezt ma$/arurink6bb igy skandahank.Ftdllliililr. o.w' rotsE ai 0tU .5 yal.at i6 nir. Palda lsr.tsro prp.Angolulez iW hangzik:Dotw wnE.lnet' a h..3aEEtLtAfS .PfEnE UsUr rEftlE tL0f0F roaE. hosJ uF mE . 'r Johbt6s6n.ll9tnnl Le a lifttel! D owd wrm enAr rA ndi.trti atl atatia.r.o. r s T i n t e n e m i s l e h c t n e S T o s T e r i n t v d l a m i o l y a s m i tl e _ l e n t h o g J .l. falfirka szntetett Az emberekiobbnaljobb A Do*n antlezesb6l aztanrengeteg t lletekkel allhk el6Peroztasdaz anqol es a maqvar levele Doutt utrv t tE covEBtrttE r. . c-sallitorlk 4 Jon.juk. inden ndm6ba r.o.BlvE tti f 4lom6nlt. find.:iF lol .. 1-u&nrf2-xouttttttaS-sE'.l..forradalmak €s mas mozgalmasid6k soren az utcdra todulo €mberek Wakran skandafjak:"Le vele!" Le ezzel.n.4 gravitici6.gie|cid4 a nagyonfiatalok kedveen.td'.0k. {-PEror a-At Pdtf offEE 4 t .lrdl Do*l1 Mm TttEnn ^na\Iit. sot. cl6t a i.1. 2lfla rifts hir.0. Hate i5tald. soha.At tenisrezni ltady.lni.E': Estldvhlt srsrss.g.. .6 Do*N wrm flAcctE Tv^rcEE^lltiwtid ?eldAujt nem €PPenkdzkedvelt.zltotls2l oom wm nc un.hosv UF rouns$l irn] olvan Jutalomb6lel6rul. ld{onridl Trlntetasek.nt us ltcttr. €s nevess..lgllfsr. t legali|in.ital. hosy "f-tien.. t" ttP fltE lt'twr h dd A tenli lro&n wm kezdetii kiabatasohat nd et aF mE kezderiire.tot4ruflisol ucrirt t hoBosrcruttisor .n. ahol ne' mire vigyazz Az az angol kifeje?€s. fiFumr o l leclit. ALof. m0gnarl€d ni r. 1. Aul[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[tonrr . taliltozi* o fiEE. olazik4 tt vn. i s a h h o r h e p T e l de l n e m s 7 o s T e r i n i l $." f e a t i e d b e .ttenftte ^2. tLofa.ht nonl6rede*. laftl?tlucrnl Dowt um nt sn r5.r.n 19a..l.Dorun urith. ! n. ndnmslot..0.Pr. otutr 4 ta.at.llifl Kulcs: illtb!n. evekbena miniszterelnOke nyolcvanas de annalj ellegzetesebb poen..ad li|6cme3 csinrlni. 1gg. 0t F\urtLL.t it 194.. Ist.IIll liil sz6szerint: "nel a !"..h!lrB todiu.hosv vkontstcrElmBlt. Et.gydlttldrn.f. t a b u . o. tttf 4 sovdn!. h o q v a n n A t l a b u b b m .nit Erdonss cainilti.

f6r] [srong Ebb€n a leck€ben az lesz a dolgod. A konlextus nesv. hogy kiknek sz6lhatnak az illet6 dalok.t€stilegvagt/lelKleg) tt Michal Jackson: t {. hogj/ az altalunk megadoit dalcimeket csoporto. 16r. ahogy lrLjj 7 kislrny a hdts6 0l€sen (nlve)j Tanyleq benhni akarsz?i FCrfi adkbrben.ttftoi Ihe A\on! 7ttmEGnEsntna. rm.va$/is a "Ha ensem szeretsz.l. IavE fry ltoo [l1 mi kt mli dod. aoy oeorge: Do yoa REALLT sert . A kateg6riak elnevez€set csak ansolul adjuk meg. Peter Shelley szamot javasofju k a Sdrai Fox tzrvcnslczotg? lfi l6n/th?] kateg6riaba sorolnill. te neghalsz.gy dt8s€g lefo.'na fl^I+E]|ED To TEE I'IRRoE T1 Do rca E LLY warr m DrE? lrlr rlornDR EaaE E €gy ani ngy em kell.o s" aooo. Yoa DE @Ellitl a meghat' o ta:' susan cadosan:nu.. ott.'dl.IE (A biztonst kedva€deg€szen apro betiivelidenjuk a dalcim€k fordit6s6t.'/n&oftIniil4 ti\Rbr) tfvrfruarfrf.in] o mindenholr Beattes.irlhl sil a hats6 riles) w^tTTo Ilasr lrE lvAm[rrd] o axar.. mt 6Acr(SE^rrers[3 r]a ul srcrr rf.|roztatrsa amngy is cnnya dolog. de n€ jjedj meg.$iiendben: K6i6zd le az anyadatj 6n meghaldk. Ir/ERE ArD EvERrrLnDRr o Rolf''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''ng YEsERDv (t ppttlhtPdnl tort€nik) Stones: .amit meskbt6zunk) qary Numanr /Drf. Itt.a.mellesleg ezeket szanjuk ta' lrE YoaE t lomEn Doptr (7'EltilJl a l. szeresd a kutyamat is" c.Y ?hf..[|v. ahogy vaqyok.5or€zrno fA'4enED To . E Rendhasydm id6. €z nem fog gondot So as roB lhrrc DEPtDsstvEs saqas tuR PEITvEREhotrz nil ?)rr so. Olyan jo./676 e 5611. nyakkend6 . ?aldAul a LovE lrtE. nrrn lo4 4Il .'.€sznnkdl €z . fordiisd te Wolsan angolra a kbvetkez6 fantazia-dalcimeket: So EI. ItIReox \.iui. ll TaEn mondanunk esJebkent annyi tesz. kbtbz 2.6si (segiis6gtil e$k€t Qvee sz6t mindig megadunk . Valadl t6ft€nt velen tegnaP) Miu6n f€lolvastad.az 6$zes tartozakaimmal eglnll". flEtrE.dllanlsz6szennt kitelezast.er sr srlliit.m. rtm0ddl Rendhaqy6 idtj. 7. mindenntt. hogt. hosy -nsy sz€r€s. sltsd aszerint.

cr l'Dnflllatfitld. I ^tt FotiD oF sc/sY4 im'dol..j ' I Alt tto|D Of Cntonen -Excerr aofs. szere(e a szavakal.nh€t.!ki.l. husz Cs stb. tiz. az matadjon az 5 titkuk CsodaorszSgban ff.a n6k e tt'o"e'Y 'r* ro5 . a Megadjuk sznks€ges n6 feln6ft a . kisfin le fordltsd angolra: szavakat. mindiart nedvet kapsz hozza.Iholice in llfonderlond o lndilr ii{mddtundl Maltcia csodaorszagban Nagyon." irEar6l t€wis carrollrol sz6l. €ves koraidban az Alic€ csodaorszagban-i. tizennegy. ho$/ !€ is olvastad tiz. nagyon bizunk benne. BErodD oF sonEn we/sol'rEBoDr ftni ot ! 'rsliif/eflihiil a imad vmit/vkit' rqions €rte..drlLz] o tt/ottatr lvuidnl.vmit/vkit. Mich.Durlbdrlt]. lfi ke el vmit/'. lm6dom a gerekeket w [{j. Akir6l bizonv megle' her6s pletykakjeiitk.. ct rLD tbsz. tizenkeit6.ft ftnd ciild'iin il-szEPlt0i'] kiveve a fitkat.. a reln6uek + rt /1Is [.lsilddnla gverek kedvelem a{crPrlil-szPfla kiveve boyFlil o rit. a logihit €s a kislanvohal Hogv mennvire es hoqyan. fla nem iS/ lenne. tizenes/.el flofkes mi a az "Atice.

p€ldaul a rept€ren. es uhna meo ketszer. leck€t -. ^ErEi. d€ ebbe most n€m megj/rink b€le. De vill6mgyorsan.nk$dl IhE MrstDEY oF nE ALr. A feladat na$/on egyszerii.inl or di Idd l'livet a f€ladat tenyleg nagyon kbnnyii volt.tar (k6zkonyvtar. €s annak is mesn€zed az angol cimat. mint a Szab6 Ewin lasd a. A m6dszer alkalmaz6sakor a l€gnasyobb €lvezetet az fosja majd okozni. lekezni. amint €ppen tr€ningezik.I REIEII.. egy h6nap alatt hany ansolsz6val l€sz€lgazdagabb.IE CAI.O.lifdnlrI'n d. LrBa ay4 kony\. hanem tanulniva16nak.ti. amit €pp olvasol (a bels5 cimlap hatoldalSn) €s k€tnaponta megallsz €gy-egj/konyvespult el6tt. oR4 \tagy \aEosEoEaMoml [ondr6ro l|9rla orvasy szaj) pAssE cEe4 utas (internacionalis helyeken. az be€sap6s lehet. Ot Agatha Christie-krimi cim€b6l fogunk angol szavakat tanuhi.. ha mar igen gyakran igy kialtasz fel: ezt a cim€r de vacakul forditottek le! t06 . emlAkezt€t6ril: REt E sEfl. nem felejt el. flov.n-MBlbord0fi& or no-VtMldd mondja ew angol rigmus.ll .tBEn rEE Frrafl oF NovaItsDslti-ABlhir. Komolyan. P6rositsd az angol es a magyar cimeket.lbo'l rAssENcEn ro lh^tnFuRr lu hlsrindIsdr &.Ot kicsi0 ho Christie Avagy sz6tanul6s az Ori€nt Expresszen Megint eW olyan feladat kbvetkezik.l szetmaz6 k6nyv€t.lboliinAiihihnnl EIEPI'AI. bs datum arrafel€.. nem is segits6gkeppen adjuk meg az alabbi szavakat. fle felejtsd el otthon sz66rb6l ellen6rizni a cim forditasat. hogy az ilyen esetekre lehet igazSn j6l eml€kezni. tn nE LrBt t. am€lyneh ha megerted a leglelket. Az angol cimeker pedig mondogasd fennhangon eg€szen addig amig a ma$/art megtal6ltad hozza.) CtlCX6i: c'meit. fon. TMrt + vonat (k€pzelj el egy vonatot..BER Az elefantok n€m felejtenek A k€k vonat rejt€lye I. forditsd angolra a kovetkezS teljesen posztumusz Agatha Christie-krimih Defant a kbnvvterszobaban Az utasok nem feleitenek SzAmold ki. sok hely€n l6thatod kiirva). 5.) REffinBEE 4 embl€kszik. mert ha "szabadon" forditotak. k€zbeveszel egy angol nern szeflt. 6ar meg kell mondanunk. illetvejobb helyeken saj'at kbn)rytaBzoba. eD. Anneljobban fogsz ra ern. ha mostant6l kezdve mindiq megnazed a cimet angolul is a k6nyvnek.Szerinted ki nyer ma" c.D thAu! N vagy M Holttest a kbnytarszobiiban milztid dd ft. az tovAbbi angoltanulasod egyikalappillere Iehet.

r r E esco. (m€lyebb). itt is. "4 (ozerer). eljdn Remeljnk. ahogy mi is elnezzuk masol rossz cselekedeit irintunk.asc EncusE 6tirasa ez itl. V6lasztota sz6 szerinti (suta) magyar forditdsb6l tunk is egy sz6tanulasra alkalmas min6t nyilvan kideriil. ^-' 1tar4o . J m i r e l i l l i r 6 l r a t rinvfes. rosszt6l.ri liildr] uralkod6."ino"rr n.ru.ovf. es nezd el a ross2 cselekedeteinket..l. BAsrc esyebkcnl mozaiksz6:mn.qy."z.r d"L a-lg. megvaldsula te akaratod ahogy ott fenn. s76 az angolban? l7z-irr?irt I Eo/-k. Tied legmelyebb tiszteletnnk.indenl ki feher feiezni ansotut.roEft6ll4 rcmel rcmeny. (nem knlit4-kiili'na szavak. AEEoE voae ^ndt w rurl as r{mc foe xuLEn wLL clutE WE EoE Yoa EAyE YouRtsAl IN ME PLACE AlE LIVE AS Ofi GI|. AIfD KEEP AS MO'' inkt6l €s tartsvissza. vasyis *en. Adj nekunk tiipulekot most.n szerepl5 melyih szoval megy jol pgj. tla megianulod dz els6 5 sorl kNuDSl.BosicCnglish in0lirl [bajr?ik C . . /crs/"rc' l'isr-Pt(T|+ a a tisztel. m*..t.i terj€di el. n +sceirs€c sznvn corcovz€t€lcz fD A tanuland6k kozll melyik k€t sz6t haszn6ljuk a magyarban idegen sz6k€nt (hasonl6 j€tent€sben?) @ l4it gondolsz. AND ovERroota wno crxn c as wE ovE^toox wRoucrnnc B PLEASD CATI'E US MO]'' DES'AE C"OESES (E BADI|ES.a se v e k b e n O s s z e a l l i t o te q v a 5 O s z o b 6 l . 1 1 6l i s r i r . lesm€lyebb. 20.rpd. hogy orszagod.ra[king] a kiraly.Ai hs. ahol Te knrrlykeni ualkodsz.nll a .tisztel€t. atla.Jint "lii. oeemsrldip ldiydr) dipdlztl m€ly. !"syc t*tv iz a izzadsas *aErll!6t&].hanema mondat kiolvasAsAhoz): Seg'ts6g magolashoz a ji'I nijldnvid ling tFRtild.n r. hogy mifyen naqvon ismert szbveg B.ll.. hD'diu'turrl vil vi+ldqo' ltarnir.ry. Kerjnk. de az€rt faragatlansag lenne egj/ Nagj/ 5z6tanul6sb6l kihagyni.rda: !@' ..ft na"rlnaildnlnemzet.vt ew E alapvet6. sd1mrc. Remeljnk. sny [!ztij] o es In*"y. ir-erfio' l'Doiltricr-Pf*t.vonalz6"? O A lisr. g. vezess messzir€ minket CtvE us tooD ro& Iow.orcz6g. Minda. sze. FarnER ttF ALL w w mE st r Yoa aET orn DEEmsr REsEcr. melyik sz6 jelenti azt is. ahol mieunk.nyiunk apja az asben..hp.rj€renzd p. a kovctkezS szavakdt iegt/ezheted meg belole: a lsdp x. awcad. l i O q d e n a J O . tftNAndlL A itt nrr El Rendhasy6 id6: . tnausnE.(r.. Ere lhii vdtdd.. .

eS/ ismereilen A mP mD MrsERooM- !i-T0Pddmrs''jm ki tudja honnan dtifl A haikut valami€rt kbnnya By flE Rrlhqtitlmegtanulni.: .r dd hrsl lbi-HNlrD A palack mogOit - es/ arcr Ha tetszik (ha j6l "htod a kepet"). ezek itt felettem haikuk. ngyes vagy 'a'na u 6llir4.{n! lhtE: szeA kicsivel halad6bbaknak hadd kjnaljunk egy mesik valtozaiot: l\Exr ro nY sdADott I{Eo nnows FRotttkttERE- l'ubdtu ir{j s. FoRExAnpl'9lfuq-ZAqlnllangolul. A haiku mindig harom. A haiku (ered€tiles) r. E viqrrdr rdbb€s kkrek r08 .. akkor teheiiink bele kedvUnk szerint olyat.d6 egy 5s6l J6l van.sj erederires Jrp.es hoiku A hernyo hatin felborzolodik szcjr a I Rizshenrol. tla tetszenek. Hajkut omE 'hddr] nyelvekenis sokat irnak.Eangoka.{rveselda4o-Nlzl "t vere. i€nyleg nj szavak. amit szeretnenk megtanulni. FoREr. Baadasul. aliszelfrii. va$/is tanuld mes t/tr. szeretnitogodezt a lecket.(l.s mast{ r1Ahsuno+telnnsz-Llst:fl 6s TandoriDezs6ill: feny6gombahoz.a BortLE ( 4 palack.{ nEsE E^I^oansot.attpr. olvasd l€l n€hanyszor. mint percAl]ra t"rit1xoor! vagJ a LEAF'tr. magyafia. ha ninGenek benne .rrrn6l [iin]all. es ha a BDEI|D.nj" szavak. imp ..sb6l I hinelena holdran67 lA s/obd hiisin lotrhonoslelrem hamrr. n€zd. lti egj/ tanulesra aiiri haiku maidnem kezd5knek: funnD rtrEBornE II/"O 'I'OT'E FROIq WIEEE - hi zfrom r. nveo meg a Frc. l€forVagy dii]jek JAFAi'tEsEnd AtrornDRIi-N dnl nyetwe.leri sz€p-) Tedd azt. Eliildoqeliem.

Hoiku
K€szitssajat sz6tanul6shaikui egy (eredetileg) ./,{prrf,sf, haiku ENcLtsE slArrott rna j€b61ngl/, hogj/ a mesadottsz6listAb6l tegy€lbele "nj" szavakat- megszlileiettaz na igazisajathaiku, srrMcr bdlblli k€nyelmesen olvasdlel n€hrtnyszot EtLiLtsfl D as rd A B EuMArrA !Szeintem n o '.'Etudni logid Br rrif,r es a szemelyes haikuj6t n€m szivesenfelejti el az ember (knbn6sen a nyelvtanut6). lelejts el li6nyelmesen Ne h6kad6lni.amikor felolvasod miiveill a Ebb6l a lishb6l vabssz kedvedremegtanuland6 szavakai: nj + + ,orr l66tl cs6nak, crrrrElllnddlla syertya,,ora lking] kiraty,q./rrr [bii] + kir6tyn6, o cmnrtane lsm-?dNla pezss6. sora hz0nrl dar. sr,f, lsdir] $ .sillas. co,our lhlii4 o szin, /sl/ctr ltnkl d teheraut6, rrrr lrijn] s bor, crp [hp] o cs€sze, rrrr [|irl o sbr, 6, E + ln6s./,',l.ilritl he$/. domb. k;jtl+ kapu,rors€lho 4 o 16,oo,tsodl4 Isten, t'ERoltftit]4 + ,rrff llijkl a to, vAuErltdil+ ubtsy, utstro,,lthdiii+ t tos t6, sowD [s:iund] nang

llo tttoon, No FLokDRs,

^no o" "nnur n*.

E

[n6n0n,'r6fidn n6 frundz
.ndhiidnb!3!{tfl

Nincs hold, nincsenek viregok, nincsenek bamtok -

A sajat sz6tanul6shaikud:

V€g0l harom tatal6k azokJrak az igen halad6knak, akikn€l j6l mrikodik a sz6tanul6s

2011.0. ilIattandAft mirdrnl'otTaAi yalamia liitii 0la hrls6iil6ssr; Tdrtleg alaE hrlni?;8l'nt neg anram;iitloda 205,n.I u Fqto0t rtuLts E cEprfdtEt, 206.o.ErE,tttr rtEI/,,Irf, PtstExsE seun EmE,|0,H03M0,I ,0.1l rosp0lttf, nacf6 2),rut 3l,ffProsr, d0polsla rol/F'yalni eni6lnegyt a L,wn wEsrr, Low

E--

.r* 2ot

lonulj me9 aitsz6t tUilliomShokespcore-tail
Tanulj a lcqjobbakt6l. Nc add a16bb. A holctkcz6 hiron lcclt6bcn h.ironr olvan rngol r h t r i € n r b e r s z e g 6 d i l ia n g o l t a n r i r o d u l , o g J a z m i r d o f i K . z d j n k S h a k c s P c a r . c l . A halott angollanir is angoltanrir, f.jlcg anr. ha itgl hi!j:ik. nigycljctck ide, cnberek. nhogy cnge|n: Willianr ShakcsPcarc. Nenr nrondhatnim. hogJ dircl't c!J/ trragvnr sz6;azdsir \czdd nyclvtanulonal{ irtanr renrel{rnii\rcinret,dc ha Ara!y Jinosnah sili.jgv.\ r u l t t 6 l e n r n r c g i a n u l n ' aa n g o l u l , m i t d n c s i k c r i l l n c n l r i s c n r b e r f i a n a l i s t " ] i i . 1 vilasztani, m€gha liicsii regicseh is. olvassitok cl olict closTor sz€m konnyri sorokat a n g o l u l .a z i i n a n g o l u la s n r a $ / a r u l . -Mr DArmoER! o ,/y ouc^E! o t',v DATHEtI 6 Jmiid6t0r mii drkdty6 nijd6ldd i hndfi [niidorboddrn0rij b4 it-SZtlFmdo frundl ftir l6nolt ldri?b6sz

a NEtrnER Boinows uo| Fos Lo^w on LosEs BorE

wtrEn rrE AsE BoR . wE cRr rEAr uE anE coME f$ndirbom,vikiii,itii'hm] ror s cEEArsraaE oF Foo.e [|udisl s?rdjdls gifi 0rfihl l S n y o n ) lA d u k i t j a i n l l A l a n y o m l " v e l e n c e i k a l m i r , I l . a . F o r d :V a s l s ! ! , i , n ) ,,Kolcsbnt nc vCE/. ne adj: nrc[ a hitcl NEITIIER A BT'RROILER lfOR i Foa Loatr oFr LosEs RorE trsELF alrD A E l v e s z t o n m a q i t , e l a b a r a t o t j " ( n a m l e i . 1 . 5 .f o r d : A r a n yJ i n o s ) sirunk, ho$/ a bolondoh WEEfi wE ARE BoRn, wE cRY TEA| w aBE ,,SzLilet€sunkkor E r o p p a n ts z i n p a d i r aI c l j i t \ , ( n \ . ' TO MIS EAEAT STACE OF FOOLS, (Lcar kiraly, 1v.6. Ford; Vorbsnrarty itlihily)
lttv DATGEE|I o Mr Ducarsl O MY DAUAEERI

l l o s i p e d i g , o h , i h l e , m f t t a n u l h a t t o l it i h i n d e b b o l l C s a l ( o v a t o s a n , n l c n a m a $ / a r m f o r d i t a s o \ i a n . h o l i n k i b b k o v e t i h s z e l l e n r e m , i n t s z a v a i m .l ' i o n c n r i g y a z e l s c js o r . . . . . a DAuadn Bld6lntl ^ tanya valakincli. "v D,ara'Er lmiii6t.tl + az 6n linvonr rcnnowlior6le, ki)lcsonktr. ,o/rionf,nlboddl]o sz6 szcrint: Iiblcsonl{ar6 cno llentl(rendhas.y6 nrult idi:t LEt\r' LE|fIIa\I) + kolcsonad. rr,'Y,r,c[l0iiir4< sz6 szerint: l{6lcsonado n a r r E ( e n m 6 s c s e l c s e nd F r n a h i r t a n r ) l o f o + ] s v a l r a n E z a s z 6 P a l d a u l n c n r h c r u l t bcle a ma$/ar fordiiasba. FooLlMl]< bolond (rcmelem nresszanlolia mir valalri hinv ezerszcr hasznalonr '2t

a sz6t miivcimben...) fcladatomnak 6rzem m€g, ho$/ ldagyaljak nehtcli valanrit, hogl/ ne l{c!crjet'li osszc a BoREot/t neg a ,E let (ciki lenn€, ha osszekevern6tek, cs nrondanito\, ho$/ n Shakespearet6l tanultdtok....) lvlondjul(jcgyezz€tek meg azt, hogva liblcsonl\a!" az. amibenangolul is van .,1' bet(. Bohadi egy dolog is az a zf,t -ha$/6, ha lidlcsbnad'

210 ri3

Tonulj mcg iit szr6tSir lfinston Churchilltiil
N o s , h o l g y e i m6 s u r a i D , v e g y e k € z d e t e ta z a n g o l 6 r a .1 4 i n t a n u l t k o l l a q i i n r n c l 6 L t c n r c maf mesjesyezie, a "E D EAcnEs oF EtcL'sdlded licsor inqlhlis csy EAcEEn oF E,cltsd. ov k i i l o n b s e n .h a ! $ / h i v j a h , a h o g y e n g e m : S i r W i n s t o nC h u r c h i u .A l c g l o D t o s a b b an c 2 l den€m €r egy alapvet6 szab6lyr6l iudok: ntindenkinck jog. ngy cjtcni az idcgcn neveliet. ahogy neki letszik. Angolul EvERraoDyHAs nanes as ne cnas*.lu'ibrdihs. d0dl rutn-NAUNsz najm. hi.rizhl Jcgyczzah lncs hi,ftinr: loiin & pio,.vorrcf,ho-{Auflszl 4 lde.ji (egy sz6t angolul). rontos tudni - a robbi ansoltan:ir u$,i. mindig r magur pnotu^cta noftiiv"Llploftnla-ijs0nl < ]'|.jr's log bJlno.odn. mignembelekekLil. K6vetk€26 sz6: FoRErc lhit'l4 idegen. kulfoldi. TudtAh'e, hogy anyai tlgon bcnncnr indian v€r is csijrg€d€z? Bizony, az any6m amerikai !olt, es felmenoi libzbl( ahadl cgy indiin. Innen, a szisetorszagr6l n€zve ci egy FoEEtcNEa lkn'il (+ idcgcn liiilloldi fcin€vk€nt ), odahaza nagyon is bennszulOti volf. A harmadih szo, amit onokn€k tanul6sra kivdlasztottam a cfloosEbckl < viilrszt. d,)nl valami mellett a ma$/ar fordiiasban ezt egy liicsii mask€pp heueti nrondani, de az€ri kovethet6 a dolos (hieba, j6 fordit6inr vannak). Ha j6l iudom. magulinril !an cgy ilyen b€tegs€g, de gondolom, azt senki nem vilasztja. Sajnos rendha$/6 a nrrilt idcjc (de h6t €n is egy rendhagy6 szem€lyises vagj/ok): .raosr. cdosE. cdosEn lrsia rs61, cs6.0nl. c c T e h i t e j t s 6 k a n € v e m e t n y u g o d t a nc s b r c s i l l n € k . s a r c s i l l n € k . s u r c s i l l n e h h a m t r nem eml€keznenek r5. hogy mien mondom ezt, olvassah €l nreg egysz.r a szovegem elejet -, csak tiszteljen€k kozben. Amligy term€sz€tesen az OnOk angoltanuldsa !iriigy€n sem mondhatoh tnisl, mint amit mir a masodik vilaghdbori kapcsan is €mlitcttem: akkor gycrnnh. haladjunh egyritt. egyesiilt er6vel. Angolul: Co E fltE:y.LEr us ru-Gtdoii! iortu-Iifurid d'rnqsrl otED sr?Enc u.llfl d.ilcl c!?gdloflod S E s h o g j /e b b 6 l h i t k e l l m € g t a n u l n i ? e m m i k e p p e hn e m a z i . a n i t n r z i re d d i g i s t t r d t a k . llert az perdaul, hogy roRn RD, ha r6vidilve is, de majd' rninden nragn6n njta van A,,jot1ni azon a sombon. amivelgyorsan eldref€l€ lchct tckcrni (rrsrl{i$rlrorwa\ot. lcond ..menni (60) is tril konny( ig€. Az. tlogy u tED, benne van abban, hogJ UftIED llaradjunk tchit a rocErEER\< cgyiltt) 6s n sztijln0vrj-lilEdkr]. SrAtEs oF AEERTC^U|-NLIid er6) szavaknal. Az €n idom mir nenr diiga, dc az bnblic nrag igcn. ngy. sraEncnt 14 hogy nem is szaporitom tov:ibb, ezeliet gyorsan tanuljali nreg. [erc|n ll€g egyszer a li6t mondas, mosi mar mint forditanival6:
EVER|BOD| EAS TEE RIGd

lvlagyarul:
CotttE TEE|, LET us ao FoR Plagyarul:

/ U$/e €ml€k€znek arra a kepemre, ahow l\6t uiial a $/dzelenr iclat rrrut.lLol)r'1 trrint gyakran haszn.iltanr czt a s26t. Jussotr .sztilibc. h.r wcroRr ltilidti).lstenem, milyen

ttl

Tonulj

iit sz6t John lennont6l
[u F,h]

tl€U6, meqtanitsak neked bt sz6t? Na j6, lehet r6la sz6. Van €qy dalom, ide irom. yoa cM sEmE rouR sEoEs AfiD nEAfr A sarL lnd [u hn siji jorsr:? vrri !,jdt] yorl cAn coEB fouR ttatR AnD Loor{ eutE cL|D. hn 16fl 'ndluthdjr liitl rol ca r DD rouE FACE aEEnD a s rE. lu I'n Iiidjorftjsz bi-HArxD 'tll o! OtrE ntna You cAN'r E|DE Ivo ,tirsju lrd'n hijdl Is wtEN YoIl'xE CRTFPLED trstDE. v!n hirdld in-Sr,{.1 ir Maqvarul ez valami olvasmi, hoqv. Kif€nyesitheted a cip6det, blt6nyt hordhatsz, lvlegf€suloda hajad €s nagyon frank6n n6zhetsz ki, Flrejrhcted a/ arcod egj mosolv mOg€ Az egyetlen dolog, amit nem tudhatsz elrejteni az, ha nyomor€k a lelked.

rim€lni. A forditas Gtod, angolulm€Srimel is... ljem v€letlennlazt irtam €n. Szeretek viszontjelenlegi nyelvtanari funkci6mmalftgg ossz€.Ilem tudom, te mityenszavakat €n neked: vahsdanal ki tanuhsra, mind€nesetre ezeketvalasztottam rrEArbll, salrls4ti. cot Blttnl. sntLclsznt!1. morllgdl. Eletembensoha nem taniioitam angolt, ri$/ho$/ el kell nezned nekem, ha a dolog doc6g eS/ ki6it. Megaian ezek nehez szavak am. A koz€ps5haromsz6 ige is, meg f6nev is: (ak6r az bltOny- mintha csak raolioryt€k r.'I 4 ld 6ltony 2. illik valakire/valakihez corr 4 l. f€sii 2. f€srilkbdik(kombineljaa frizunjet) rrrrr + L mosoly2. mosolyog- ez a legfontosabb sz6, ehhez nincshozzefnznivat6 gondolj most Sondolatban j6 breg Lennonraes sE tE A snLE! (Enne\ a mondatnak a persze angolul sincs tobb teteje, mint magyarulannak, ho$/ "mosolyogj e$/ mohogysttzr r rtzE ) solyt", ha maS/arulmondanalily€t, mondd angolulis nyugodtan, A fenti otb5l az eb5 es az utols6 ige mnli idejii alakjai rendhaw6ak(ha azi is nekem k€ne megtaniianom,hogji mi az a rendhagy6, akkor peched van, mert 6n nem fo' gom):

*un wone, womfufi,wnl
flrDD, nrD T DDENII,ni i,) A rarFrel kapcsolatban viszont mutatok neked eS/ peldamondatoi, amjt valahogy, ki tudja miArt, mindenki megjegyez, €s m€g hozzam is koze van a dotognak: I ALFosr aLways t E r rEArc.IE6ln6ed 6lv,j? dsinrl+ bn majdnem mindis farmert hordok. tlallot r.f tam egy maS/ar sracr6l, n$/ hiv6k, hogy Sanyk6, €s az angol €retts€gij€n egyetl€n m6s mondatot sem volt hajland6 kinyogni, csak azl, hogy I Affi6r ALa/ rs wE R EAtrs. Persze, ho$/ etment. Ak' ismer engem €s sz€ret, az tudja, hogy a zrDltsz6 €gy m6sik dalomban is sz€repel. nEy, rou'vE cor ro ELDErow nvE AulAllhEiw grfi! I'ijdjor|ct i-VEJIo n€, el hell rejt€ned a szerelmed- Azt meselik, ezi dalt a Brian Epsteinnek irtam gyens€dsegb5l, mert sokadjara is vissza kellett utasitanom a szerelmet. Hat, en mAr nem is eml€hszem... Sz6yal a EDE azt jelenti: elrejt, eldug valamit, vagy maga-maga elbnjik valahova.

2t2 .:ii

ROSZUNDUTII I 2. INCo|SCSRII

list'ik UsefulLists + Hasznos Itt mindena hely€nvan Intarzia Againand again Iminute-2words SinSSing A v€ry bloody exercis€ A RingekUra Tolkien utan t6k szabadon ralperc€sk€prejtv€ny Fejtsdmegl I Ealeseta fogorvosnri I minute l word Usetullists 4 tiasznoslistak Szalamitaktika I minute.lword egi/ hires z€nesz

2t4 2t6 2t7 2t7 2ta 2t9 220 220 221 221 222 223 225 224

.:a iI3

a 'gy.fe. ho$/ bizonyos szavakat f€jjel lefele tanul meg. akkorj€gyezd meg az nj szavakat az alabbi kulcsok segitsegcvell Kukk mindegy.zf. {De ho$/ nrin€k?) B^atsaurprazs!9t |ad! l!1e or (g xuaEard?\t Fqllql sctr{oc (t ^u36 iMou]1roN (t 69sln ldly'rt'lll]slJYr6l$or (z (r ^. aho$/ vannak. aDriti€jj€l lefe16 nyomtattun\ ide.ls-t meg nem. how ha csak egyszer tdrtenik az emberrel olyan. hogy milyen kOnyvet olvasol. meg nem k€s6).hepregeny 1 2 l t 5) ". hogy melyik figura mit olvas fejjel-lerel€ Ugy valjUk. De most se forditsd meg a konyv€t.s iaunl {ijlisrt0t/ v.vagl'Atirod5kei. Olvasdfel haromszor szavakat Csali ez€k utan 'rhatod l€ 6ket norm6lisan(remeljlk. E$/€l6rc diunl) \upstDE ne ensedj a l(isert€sneK.. Komikus. akhor €zek€t a szavakat mar csak err6l is megjegyzi. hogy m€gforditoda kdnyvet. mint a novella. {iijv ri. 5) . Az ujsag hirpapir. A ^av€z hosszabb. 2t4 .trd: viirr tiftid rpi?ijd ot sz6. hogy negyven€vesen is csak k€pregenyeket olvasol.{uartfiDqlrtoos A listin szerepl6valamennyi sz6 tejjel tefe]re DottryIrtszE/ 6ll itt. xa t€vedtnnk volna. ird be az alabbi €jzocskak ala angolul.Usefullists 4 Hosznos list6lr liefullis.!n . de mar bnulom..ijellelfel€".ovFot mir tudom.hanemigt/pr6balkozz. a zf. 'l) 4. A .hr] A Lrsr of 5 WoRDs WEtcH WE IIavE PRnED UpstDE DoL.

llcti a medve van.jt] hni.rni Ilcj s z o r i s : n e n € z z a z e l s 6 v o n a l a l a l A z u t i n a v o n a l f € l e l t l C v 6 h c l y n e v c kh o z n l p r O b i l i meg min€l tobbe! megiesyezni 5 Perc alatl... hogv nrit kcll tc. A szavakat mindig trondcl l\i A hicjlesl odairtuk a szalak mOS€. Pr6b6lj meg t o v a b b m e n n i € m l € k € z e t b 6 l .3f. l4ondtam. mindig mindenhol meg foqjuk mondani."oa + ts persze mostjitn az igazi. Amikor letelt az itt Perc.'215 . tse tudod kniaz angol szavakat a magl/arok nrelle? ( n r a r n r i nn r i c s o d a ) t folt (pl.H a n e n r n r e g J . rlOST kezdd ell ^rmcas aoatm€t [gfi. anri nr.von Itt minden o helgr6n Ne k€rdezz semmit. de az €lsd sort ne olvasd m e n r z m r r n e m t o r r r t ( o z i h f l i d .rel ishas scal Kiskunf Butbrecenlhttruclnl liskrnfi whatskorc szombatptace ldslold lslo'rbclPliir4 si6d€sree ar chairesfehan he.l. hogy nel Persze mar mindenki njOtt. olvasd cl azt a sod. hogj/ ilt ma$/ar ldrosolir6l van szo Kecskem€t. cclsi|s foli) .:i. Szombathely.hi|iil [si6digi] Naired Dunanewvaros Iniil.dl !m!ryivi'osl iYostn€zza vonal ala.

az els6t u$/anis m€gGinattuk hetyetred.lntorzio llost k€t feladatotadunk."? (ltt most a ha$/omAnyoknak megfetel6en tejiel lefel€ kell€ne lennj a megfejt€snek. ami. Itt a n€gy mondati Mondat Azt k€rd€zi.. Az €ls6 roppaniegysz€rai. As ngy olvassa el.i6 vorr.tEnnak.lya rizst fogunk €b€dehi. hoqv ez mit ielent. hogy . kiabat Ha mar nsyis majdnem k6sz ez az oldal. tijkin]. j6t€k az eg6sz. Neked csak annyit kell tenni. Szerinted melyik n€v van elrejtve abban a mondarban.ki6it rendhasyo rtrrbftk E A s'c'sejobb ry 216. A feladar nem Disk6ta. krilonbsen ha a kiejt€sre koncentrabz. ragadE ezl kialba utanal .. mint az Grh.) Ugyanisy rejtettiik el a n6W igar is a mondatokban (mindegyikben e$/elegyei). ben megtal5lod.l ) 42r/".raqas2t"ikes iae? Ezt ki'iltsa uHnal elreitett iqe Jelentes aat (. hogy Xq rlzst stb. mjnt az a paldeb6l K fog denlilni.. Az€ri nem keu izgulni. ho$/ me$ahld 6ket. Ott. Meg ilyenek.ngasnd{es") tagaszt. mnu id€j( arakj. marmint €z a megfejt6s. ehelyett nem igy van. melyik ige megiegyz€s€re melyik intarzias mondai a tegatkalmasabb. fordiisa meg a konyvet. a Szia. @a urc'ltul.? Kulcshelyett: Elvett€kaz osszespAnzed? r^ttEl.Enek.da*irZea. ni az intania? Hat azr roppant bonyolult elma$/amzni. Tessenparohi a bal oldalon szerept6 szavakat ajobb otdalonsrer€pl5 hipirase\\9lE!eqgyil:\LE_89!S!4!4sTdrn i a a s h a m € q v a n . A Tehetaz els6. ot hiutl Ids*l hztikl Iriikl lYost m€g tess€k legal6bb h6romszor kimondani minden sz6r.sEour (kieltsro{rina) o ki6lt. mesodikviszontnem. S/orsan mondd el mind a n6gy mondaror anelku. Mari.ragaszt" ikes ige? sncx (.. de annal konnyebb bemuratni €$/ peldan. Elvett€k az OsszesD€nzed? A .L.. Annyira. €s kitalald a jel€nt€stiket. Ez ut6bbiban soksok segits€get fog nynihnj a mondat. Akinek iS/ nem retszik. prirminthogy ez a n€v van elrejtve..h i i s m o n d a ahdr A kutcsori|| messpor uk. Xulcs is van.be. g kell allapitani.et\!etrxE) a yesz0 4 A .38 . n A '. hogy belen€znal k6n). mert az sokat foa seqit e n i a m a s o d i h t e l a d a l b a n a m i r d l t u l a j d o n h a p p e ne z a 7 e q a s r s z o l t v l e n h o q im .

Neha azt: "m€S egyszer". az a Dazr. njra . [triv6d?]4 ket sz6 irne a leglaposabb angol sz6vicc.4s".m€gint.IANGABIAIyI6 hngdk'Fcfddn] + eS/ enes magyar *'217 . I minute-2urords + [v!nminit] esy perc.4s . \Az AcAn azt ietenti .. hogy . Es az ^r\D^zt. hogJ . amit minden angolul tanu16€gyszer hita16l: A nulatv . az ArD azl....OgoinOnd O !j-eU 'nid"oelNl II AIfD AGAM AND AAAI]I AfrD AGAI]1NlD AC'III ATD AAATN A D ACAM A'D AAAN A D AGATI| AI|D AGAN AND AAAN AND AGAI AND AAAN AftD ACAN AI|D AOAII| AftD AEAN A D AEAI]| AND AAAN A D AC'M M AND ACAN AftD AAAM A D AND ACA'N A]fD ACAIN AIfD AAAT]J A D AEAM AND A D AGAN AND megint€s megint€s megint6s megintas mesint €s AGAIII AIID ACAIII AIID ACAII'I AID AAAN AAAN A D AGATI'I AIID ACA M AND AAAN M A D ACATII A]ID D AGAIII AI|D AEAN A D AOAIN AI|D AGAM A D AGAN AfiD ACAI|I AftD AEAN AGAII| IND ACAN AdD AGA AND ACAII| AND ACA'|| AND AAAd AlfD AGAN AND AEAIIY AND T]I AlfD AOA'II AIID ACAM A'D AAAd AdD AAAN AfiD AAA Bocs.. hog.i.

tt.l i q t n e m e n e h e l n i . O Rendhagyonnll id6: et4 str rffi 2t8 .(il ctt€rain: (raadas!l nz6s forditasi Lladat) l ) e n c l \ c l n i . nire cml€kszelaz €geszbiill) (a In van e esy h'res sna sna n vn PRIsolr[fizdn] biirton) New York-ban? ggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg e ott egl' l1i.Yr|l) magyaruI azt jelenti.l.l hang) ne!€i 6s tobbszOr is his€rte rrank Sinatrat a koncertjein? Vagig hrily€skedtrink-e. hoqy a srtaflc[s?ingt] E a rcnlb.€nekes'? 6l Tudod-e.s g a 9Da BuEs nevii rabegyiities? el :E Netan err5la rabformaciorol nevezt€I1-e magat az intCzmCnytis? EE lgaz'e.i e ! f. 2 ) T e b b r t o n e n e l e s .:lr .. vagy m€gis t€nyleg? Il{ $' (4 El 'Brlr. 4 221. hogy kesdbb az eqyirttes felvette a Srt na's volcE lvorcIt.r:. t e r m € s z e t e s z e s i t € s s e lO l v a s d I e l ( t e h A t o RE^Dourlil i$l) a kerd€s€ket es a $/akran szellemes valaszokat €s syere 'i a megol. K ! i z j e l l e g i i s 2 6 r a k o z t a t t e r m e k k d v e i k e z i \ .it. hosy .SingSing u llzingtlingj srlYc < enehel i . dasra (Vegnl trEjd szadon kerjrih.) Amerika rjanqia r.

.gJnEIGttRouR Vilasszal ki a kOvetkez6 szavak koznl egyet.la hozzad legkitzelebb all6 ellens6gedet! lvlert 6 neked r. zsebkend6 4 rrtDrrictEl. A rrnrff mawarul "kalapecs". mert te lejbe v6gtad a fl.. LeiitrI"lindenesetre folyik bel6le a v€r.vrraE [ri-VElDzq Vagy's a tOt€net vege: Egy NErcflBouRnem ezt {rdemli egy nErcEBouRl6l Ha har idaig eljutot6l. ho$/ 6 a te f.rrd.Nem feltetlennl homoly ellens€g.rf. csak olyan ellens€secske.6ppen ez6t m€gsem kelleit volna ennyire tejbe litni nem e e. azzal a hmye EAMTEE-|Z| F. K€pzelj el egy kalap5csotl ltepzeld el. E'ENY.rv-cshe. Xezded megsajn6lni. 6s fejezd be azzal a tbn€net€t. aki viszont nem f.hahpacs" angolul rrznf/iihoi$d. m.:iF 219 . irgy erezted. tr^f. hogy fejbe vagod a ltaMMER"r.{nqER-ret. ami angolul trot [bhd].demli eg nEIaHBouR46l.rt lod a feiafil a RLooD4t. Kozben pedig csak a szomsz6dod.'Yrtl [rni"ii]. RLOOD. ami az€rt k€rnlt oda. vagyis E DIrERctttEF .O verg bloodg erercise cn udrcs gyokorlot bhdi Idvgd rbrdsrijrl a ..rE rr hanem t\ErcflBouR lttEbiil. I|ETCNAOUL vagy wLL ?lusz azr a sz6r. amellyel a tbrten€tet befeiezted.lhtnliicsifl v€srendelet + Melvil] bosszn o rf. ahkor €rdemes megtanulnod ezl a ne$/ sz6t ebben a sor_ ANMER.

"rr. A vudok f6b6l voltak.. A milel az atclt kerest€k. v6rk €s szink gyakona Osszeult a nagJiSiograf abtt. ftkez6s mondta a m'1. a norsz elment €szakra.. €s ncked kell ossz€pirositani.k€rdezte a norsz.tLInll fa.kerdezte Sz6t. hzinl. Eszak mondta a norcz. bolondos LY &lcd i!h$ id I'lri!.Min szink? . Er6l sz6l az alabbi mese.lzdtld-8/iut sxmlzinall munka. ) g o n d o l k o d i k( v m i n ) uwe nem nr.herdezte a vud. a valrk munh6hoz latott. Condolkodom .Fa? . A norszok €szakon €ltek. Csal( n€m €rtett€k meg e$/m6st. olvasd el sz€pen.'t . Condolkodom mondta a szink.q n"nr ohJstJdJ cli'ruh UrJl rh[or ne a rYdd. erd6 mmr m<\tcnr. . dolog.gban elnek. a mil lerili az €tele mell€. . Szereposztas: (Csak dssz€k€vered€tt. r4unka? k€rdezte a v6rk. Ot n6p lakta a vilagot. vud.l4 !4c lul @l!rl'l d !i!L Ll'd! folytasd haneD azzal O tlr m. a vorkok a munk'it. Ethez€s? k€rdezte a mil. fi$/€lmesen. A szinh meg csak gondolkodott tovAbb.@szd l s n dn* rendhag. k e l l k u l c s o ta d n u n k ? N e m . lYiDd az oicn mAs-mas nyelvet beszeltek. Pedig cgy-egy norsz. akik egy k€pzeletbcli vil. lassan. llunha mondta a vork.v6laszolta a szink Sz6tnak. dolgozik F6lperceskr6prejtvdng Feitsd mcg! sl L o ostoba. hogy megbeszalj6k kdzatsdolgaikat. mint kis l€'ry€kr6l. mil. . 6s nltek tovabb a Biogref abtt. A szinkek meg gondolkodtak helyettnk.vo milt ideje StiNtrrt'/ E f l i v e l s z oJ z i l l e r o z i n h a 220 .Ob6ut .hd {r ! D. rnoaan$ ttaon so. Fa hondta a vud. amig n€g n€m €rkezett nagyapja. Sz6t.a. l'likor m6r mindent megbesz€lt€k. . Ez€n aztin nem ertetl€k meg egymast.Eszah?..mondta a szink.llingek Tolkiantr ut6n tiik szobodon Szavahr6lahar (gy is besz€lhetnnk. a vud visszai€rt az erd6' be.

biztos. 'Ex. borzaszt6 lvlostolvasd fel m€g egyszer.ccrDf. lddl a sz6 R€mes hangok jdnnek ki Teribatl. hogy vajon milyen az accid€ntist. de ann'il rosszabb.:l:3tl t . hog. E n n € lt o b b e t n e m m o n d h a t u n k .) lminute-luord + lninitl p€rc.vzsrldldisrt] 4 Ha elhat6rozod.l el soha." [trdb6l]d remes. Lehet talabatni.Rr&.Bolcset o fogorvosn6l .yegj/iitt tanulod meg 6het. hogy zsigerb6l n€m felejte. ra. . R€mes hansokjttnnek k' TEnRt ri.rrl.btddnt] d baleset. (Ami pereze igy nemjelent semmit.

i! ju w't fijnl cntu!r indis? ik-SZtPf disz < O t o l y a n s z 6 .? A n r/cesa crrkrilonlrulon tdbbszoris sz€reDela konwben. ? 2l!..r[[dtdl <. crrlh!tut] a hajvagas a . l./r/f.list6k Usefullists + Hosznor liefullirde] A Ltsr oF 5 WonDs you Wa"t'r tulD ArrwdERE EL'E n Ihts aoo. amir iegir mcgegj/ezni.. van e(ry. €rtesites + szilks€ges /vEcr.c. o A rend6rs€g arra k€rt.5n errc hog/ ha itt €s most nem vagod b€ €zeket a szavakat. 222 i: . hogy a ket f€rfit.. ndatokba €s a fordiiasukba + Az angol .xcr..) * /[difikdh] nehaz.mi ez a kiiras mar me' qint. ird odd a/t d s/or..tsravln. ExcEn o Thrs PaaE rllz bul.ain! ird be a hi. kiir.pqm! ll.. Err€ talali ki te valami i6Dofit. so.. l dmaam? Sznhs€a€s a n€szesszer. a Az ennival6 2.bonyolult .legismeteljiik a fenti 6t sz6t.thezLoott.'yozcf. m i y n h i a . ne mondhasd. on p6j/.bonyolult . irtesites e szuks€ges racr.'Fr. how az€rt.. med nenr €leg gyakoriak. mERE's a ftE PoLtcE4srED rrE ro o azd. kik6s.t. az El. oldalon (De ne hidd.___r L4^auAcE. A .s?dsrijil Val6j6ban az€d volt fontos felhivni a figyelmedet erre a dologra. gir. mert ez azt jelenti. hogt/ csak o DrFcurrldifikoli] n€h€2.tl ts 4 .E [i' lirlt w lilv {j. ctlc|. ez No ti szemetek.tn6tiszl felirat. a m i s e h o l m a s h o l l e m s z e r e p e le b b e n a k O n y v b e nc s a l i e z e n a z .. adunk egy kis seg'ts6get a magolashoz. csak vi$/aztunk. A D i f i n e h e z e nl \ b l t ( D i f i a n y ...r. akko( a WoRDPLaS tbbbet m5r n€m l€sz alkalmad. Fdct t.s.trrlrv{ies?is?0'i] Nem akarunk am teljesen magadra hawni./r r. hajvasas oncEln6tist< felirat.

e$/ kis iesztnek leszel kileszve. harom pcrc sorin a ktivetkez6ket lan ltad megl A A WoEDpLUs sz.Szol6mitoktiko Mindened veszve. [vrnvdrd] sz6 Az . .. hogy a fcladato kat agyament r'mekben adjak ekt. I minute. nri'rthogy . .. Rajta. h o g y . Aj6l v€gzett munka tudahval most d6lj h6ka. Ha ez is mcgvan. lYagyarLrl egyszcrn sz:limiiaita.merges". nEf.. hosj/ nenr a turistdra esett a valasztasod. rcmilcn clhis7.| urord a a esy hn minitl esyperc.. (ird ide).Dlhordl4 nyij). m€ri hiszen a turisia ka'zismerten virasot szed \a ncn FLotuEBs Ai6al). ha akarnak. m€ly m€glehet. Nyajas orvas6 (tt'R rE nE DERbiiliilijl. ho$/ van egy angol ige. s z e d " ?1 A zu t o l s 6 m o n d a i b o l .a nregrejtisben ltil megis csak a tlerz 6s a Pick k6zbtt kellett donteni. m€S azzal is bosszanihairinali. mindannyi!nhnak szivnwc S z e r i n t e dm e l y i k m a g y a rs z a l t m i f a j t an € v ej e l e n t i a z t ..Az ezt megel6z6 kb. Az egj/ perc ama kcll. Cl Ansolul nemcsakviregoi lehet o ?.e". A helyzer az. jelentesileg 'szed". hosy-re. n g o l u l . va16bana prcr(szot kerestril{. Aratu16lunklrl J6l vAhsztotul. es pr6bild meg kihlalni. hogy.. rcm6tjnr. ) a Pick tlerz Turista Nos. iit c feladat.szed" ige ".d. Azaz .ly pereze usyanLlsyjelentiazt is.. Osszefoglalas.Ne piszl€ld az orrodat!" 4 DoNT . jutalonrbol ellrezdhctcd pisz. lA Ansolul J . h i A n y z i k r i m .ydnlhng'ilansolul aztjelenti.try6jas" t* ell .i m . kalniaz orrodat (+ prcr roan osEltiliotr6zl)..d!ihos". d e s e m m i es€ire sem szabad az orrodat piszkiln'. ugyancsak gngye. Persze ebben az es€tben is teljesen igazad lenne. nyilv6nval6an a prcrr mell€tt dontittt€I.rz6i.efi. how nrondan6d angolul azt. lvlivelazonban angol sz6bar -r" es . hosy nres ^ he. h a n e m o r o t i s l e h e t s z e d n i .vimsot szed".2" csak roppant abnormdlis esetben fordul el6 egymas ut6n.

IortcEut nE r^LL. lrof. fttEPdLEE uan tsrE tE Io oEs'. tiuron EA.[4E rou!lJ!li'zon lrl3l v^EE Irlrrc. 4 N6zd. 4 & ennival6 n srlt... kave. Iri lofi. desi id6: 1 rflrrf. A kivAlasztott 4-5 sz6. s6gssar 6fsfier. WoRDPLat lraaofi hiu'. o.08 i.berhol tea. t/atr a . sW llites a lalon. t tu 2] *ingot . so]|EDoDf'so]|EIEma szrnrzinql lsambrdi. fvrn miniil 218. ltulnng nol rr.. Sondolj a zen€szedre 6s kozben olvasd ki hangosan a nev' hez tartoz6 szavahat! (Vagyis:tanuld meg 6ket. a kezddb€trik e$/ rtnous runo. coFE.e At rd6E ! am kdd. (minuturn).) Tudod e.Cgghires zen tla az alabbi szavahkozril n€gyetva$/ otot kivAlasztasz va$/ az angol.jnl vidphsz. A]'|yRoDy'AffiIme'AN|wEEaE berki. vagy a ma War oszlopb6l €s a megfelel6sorrendbene$/mAsal6 irod 6k€t.'Jtllitptu ttp-Zllnlnev€t rosiek kiadni.titrcvL 4 . mi hozfik van ezeknek a szavaknak az illet6 rAnous Eascr t*hoz? qondolko. 1l f0 sn60nt|fifxe. mindenhol n6rrd ln$.hogy ntE iian lEdkillatlil.Er. 4-5 perc el€g lehet.|y.E/GLBEB'X4SfL AUTAE. lvojs? a-MErih] 01 a ar o. mindenli.Wordplus.I tI. argol kiniyffry. Fo@ fE fsslst fff rrff.ng] t ur&s0x s. Ddlj hatra kenyelmesen.30trE.barmi.tEE ty| '.inq.

I3. il|lilrcil ool|onBRl

Televan a ... Leveg6t ! (air-, aero ) AcF €s Akl: egyezesek €s elt€resek Mind Let there be light + Legj/en vil6goss6g Hivatalnak packazesai Joke6 l: make Jokers 2: get Jokers J: set Jokers 4: tahe Ugy €rzem magam, mini egy k6v€ Rosszkedvink iele Right or wrong of left First base, second bas€, third base Emberek Abel a rengetegben e r . . .e r . . . a o . - .b . . . ERr6l van sz6 Zsenialish: sok nj sz6 seperc alati Super less. sok frj sz6 seperc alatt Szuperfril: sok tj sz6 seperc alatt A Lo€h N€ss-i kepz6s€g over, under: sok nj sz6 seperc alatt UNTALAN:sok nj sz6 seperc alatt Wordplusqate - csinalj botranl,t!

226 227 22a 229 230 231 232 233 234 235 236 237 234 239 240 241 2+2 245 244 246 247 24a 249 250

*8 tl5

Iele von o...
hociDo - orE^rro6 ldroB t6k (mint f€rf' n€miszeru) a arzzs

De mi nenr ezen hozakodtunke16a,,t€le vannal"-ltanem mert: ielegram(vagyistav' irat).telelon,televizi6 angolul:

hnrd *,"d " ^rr"*,1"*t,hlos,rnl $ ,a\ iraror telj€senide nem v5s6 m6don ,,srammot.ielent. A af,rrlg 'r]amnw ansotulis
EEBodEltdilit) Angolul leggyakrabban inkabb csak ,,fon6lnak', vagyis nem azt mondjak, hogy / ELEmo ED JtM vE'ERDA/lijhlif6't drli'iF daiijl (+ Telefonaltam tegnap Jimnek). hanem csak annyit, hogy: /prol'/rrllii/,dl Jn' rEsrERDAy. U$/anez vonaikozik a telefonra, mint ftnevrc is. TnE ELEptto\E/pttorrE rs Rrdarn6. Idn (+ i, 'iigingl csbrbs a teflon). teli6in/l6n L S J . b l . h p d r a g e h d . f e l h i v a s r a ' f e l h r ! J se q t ; b l p h e r 6 s e q e h r e r : .*.,rp,r.d" l n " n d i u h 'r e r h i vr, 6 b r p l r i n g c j l o - m o 1 6 1 , 1 ' ' . 1 ' . o . o n A visszahivas ercr.'ker miikbdik: c4LLBAcx. Rtiet{cr.. (rrct [b!k]o vissza) ELE vtson l'|ld nsiinl, 7v ltitl '9arcr! ntEvsrorlt atl o tava nez mini ,,Etomas, vizi6". Az izgalmasabb, De ink6bb tanuljuk meg ^ wstot+t. Vtsrcnltizsiitl, sokkal e$/€nibb, mint tel€siteti v6ltozaia. CLL€tatn: mondd ansolul:

telefonal, felhiv valakit c, t . 2/

3,,

csak isy t6bbess,ambanjer€nti ezr. E Rddhagy6m,irrrd6,s,- sd wlefld,

sr.ntl.

r E n " 1 d , " 0 ) o , n ,d . j p { . e u , e a l , i ' r s ,

ns, nsl.r -,e

ra".".r.

'

226 ;:

Oir-, Oero-)
lnduljunk ki abb6l. hogy mind€nki ismer lega16bbegyet a kOr,€tkez6hirom ncmzet. kozijellegii sz6b6l, l) aerobic 2) aerosol J) airmail. Legel6szor is gyoban szosezzuh le hogj ,7 ..aerobi, a/ Jnsolul irao&cr l!-mb,krl ,r,E€lr.Fidrz.-Rohikll t4ondathan: 6EE NEs aEa fti!? d vill (+ Heienre keLszer aerobikol.) Az ,,aerosolra" csak az€rt volt sznks6g, hogy rogz'tsilli: az aEEo- k zdcrn szavaknak a leveg6hoz van kOziik. (Hogy az aerobicnak mi koze a levegcjhoz, azon gondou(odj el magadban...) A leghasznosabb ,.ft o kezd€tn (tehit lev€g6vel Kapcsotatos)sz6 az ^EEonAnE luotlEt) (+ repulSg€p), de ez et6l az rffat lestobbszor leha$/juk €s csak annyit mondunk, (lvlint ahogy magyarul is leggJakrabban csak annyit mondunh ,,repnl6". hogy pr{'' vagy annyit, hogy "g€p". Amikor nem hagyjuk el el6le az ,r/rat, olyankor mondhatunk ,'/rf,,/rf t [.0lijnJ usyanazt jerenti. is. Akkor most ratarhetiink a harmadih szavunkra: arRMNLbltl E\o l€siposta. Legipostai boritekokon lathattad mar. Az ArnMrrL sz6naK a MA|L resze is fontos. merihogy az €gJ6bk6ni is ,,postai" jelent. f6leg az amerikai angolban. Kiv€ve nlagdt a ,,postahivatalt", m€rt az mindenkAppen prarrh6!.t],illetv€ poir offrcEhdsztofisz]. Lagipostaval \,'lStll annatL) id€szallitunk most neked m€g e$/pir ,rf. hczdet!i sz6t. Ezek is mind a leveg5vel leszneh kapcsolatosah. (Ok€, ezt csak az6n fogalmaztuk iW, gy€nge po€n volt. de ho$/ megtanithassuk neked, hogy ,,1€giposhval' az6ri meg€fte, nem?) Az AIfr Kezdetl szavaKl

rrlriod('sek€ni)4 kiszell5ztet . reDulovel '',nftii. atscKAtrlu|rtifrl a reDuloaeDu
-Dlr lirl 4 l€akondicial6 atR-co DDronERIr*ff ^rzPoRrhqonl o rcputotel

,rirr rlliiml a teqitarsasia
^rR R^|DI idla l€qitiniadds

P l o s ta k l \ o r o s s z e q e z d z e d d i q t a n u l t r h r t ( i r d b c d 7 r n q o l s / J \ d l a a kiszellSztet 4

Ha sikerrilt,jutalomcsontot kapsz,va$/is b6nuszt.(ro,yrFirl + csont, b6nusz,tehAt Rofal AB FoscE. RAFl.iil rr ftBr . ii4dl + Kiralyi L€sier6 (pl/ri[.r](isek€nt) d megszell6ziet hirt)

Akrmilyen, de ugydn,2 a tdbb

227

OCI-6s Olll-: e
ACIIrktl
ACI

ezdsek ris eltdrdsek

(angol-magyar tabLizai) a,sszehasonlii6
5 betli r€pcsiin l4 szo: olvasd vagig n

ACT

,tc-rorhho . r cllrfsi hlhlrl AcltvEl i!1 Acnwftl.l-I],titl Acnall*tn^l AC"IuaLl.k ttdll Aclra'Lrhlc.liilil
|/,DEir',i)d

AKT'v AKTivitas
AKCiO tenyleges, val6sagos (tehat !9!q,,aktu6lis"!) val6jaban, tulajdonkeppen (tehat !9!q "aktu6lisan"!) AIIT AKTa, ligyirat AKTateska (kcsit na$/obb, mint a briftasni)

r,,Efiiill aruerctselb(&iigi
c.',&flwlllft'ir'.l

AKTualis, kurrrens

Kerr e$/ kicsit S/akorolni is. Keresd ki az! a n€Sl/ sz6t, amelvik angolul ACTlel, ma' S/arul pedis AKT-ial (va$/ Axc_cal) kezd6dik (kozben mondd K hangosan):

m6ssalkezd5viszontvalami eg6szen Azt a haloi, amelyik angolulACTrel, magyarul dik:

n€gyei, am€lyik maryarul AKT{at, ansolul viszont valami eg€szen massal kez' d5dik.

Pr6bald ki, hoq/ az els5 hosszi felsorohst, vagy ezt az altalad k€szitett csoportositast kOnnyebb megtanulni. Az ellen6r egy ijabb csoportosiiasi lehet6s€get kinal. tle ctissedj! €LLCtatnr csoportosiLsd a tanult szavakat aszerint, hogy mennyire sikeruli megtanulni6ket. SEERL^o,(IIoLltEs szavai (vagyis am'ket mar biztosan tudsz): wn\rE mE Poottltitilili) l+ l'licimack6) szavai (amiket m€g €l-elrontasz)l

vannak,mint 6): finc Ant tanllirfi1ztil\o Arttr kiraly)szavai(hom6lyban

tt8

.:rr

lmiindl
Meglep5dtel hogy kiejt€st is adtunk hozza, mi?t bizony, nem a magyar "mind'116l van itt most sz6, hanem egy na$/on titokzaios, nagyon 6al6ka angolsz6r6l. lme valami, aminek meg mi sem iudn6nkj6 sziwel egy-k€lharom sz6ban megadni a jelent€set. Val6sziniileg 0!]11eglaLat, aqvunkat, elm€nk€i, lelknnket, belvihqunkat (hm, ez Ot sz6 volt) k€llene jobban ismerni - angolul is €s magyarul is - ahhoz, hogy ezt megte' hessrik. vegyrink inkabb p€ldakat- lvlegadunknehany sz6t, s€gitsegnkkel hleld meg a jobboldali rrrr.s kifejezesek jelent€s6t a bal oldalon. (l'livel itt €s most nagyon szem€lyes dolgokr6l lesz sz6, mindenhol egyes szam eb5 szem€lyben mondjuk a dolgokat.) Ne feledjrik, hosi a szavak jelentese namileg eltorzulhat, Par5nyit elvaltozhat A felsorolt szavak sr D lsltaji 4 alhpot, cross lkos!] 4 ker€sztnlmegy, keresztez, cn /ydrhrndrl o \an vjllozik. \alloTrat, off ldtdrl4 n]ir ny I h nyitott. Mfltot]ltfid] +

ruitir,. ,zurr rr,ro El;4 - orva5an,oEprnalena'jrit.
A meqoldand6 leladai:

I)sr 7ror. rrrl,lsdril miindl or
2) ,'-cRo'sED n ,,nDlitlt.]gt niitnir'll

A) atlutoit az awamon c) lelkialapot
D) fejtbr6 E) meggondoltam magamat

t"v nii 5) I qrAnaED M,fDIdi$rrd?sd Drtindl
+) oE .ENDE l6$nrdit tifl D 5 ) nAn o k-En DEDltnin|tltdill

6l Mr1D ^EADEBIntitl ntl
:lLuDD BDNDE*niit'db.t'latl I

F) nyitoti awu C) sz(klat6kbrii

./ !30. o,
E;Ufuzt tanulsz meg a MnDon t<iv - a fenli szavakb6l, ami neked j az6n mi is kivalasztottunk a bizlonsag k€dveert hnulnival6kat. Megpedig: . $AE a t) a\apot (sraE oF ErrD l!li,6jt i'ii' l a lelki6llapot) 2) attam lsr E oF or r'.ts,l,|slsdijroI hlg|is?] e rexas alarn)

.

.

lmrl a Vbralskereszt)2) kercszlez lrEE noaD croes 4 I ) kereszl IBED Cxost lrud cnossEsm^r BoADIdiJn k03 drl i6d]o ez az it kercszrezi azt az utar, EE c*ossED nd rontaa karj5t) rrs r&rslhilfllsd ini4 a keresztbe [h ljdE dd op a t) nyir (EEopEtlED Doon[hi6Dnd iir] + kinyitoita az ajt6t) 2) nyiti,. lttE d6n] DooRopE"sldi d6t 6tinr)4 kinyilik az ajt6) 5) nyitt, nyirorr low NBs ldpdn 4 nyi-

. ,^Klos/4 sziik. keskeny, an&ow4 szfik, keskeny, ,rnxrl 4 sziik, keskeny a EIxD.lnu& nqnd] re Ha nek€d meg ez sem volna el6g, nesze:a ,|',, ige is-.. NEVE* ff I snorE?Idui! nE^t{q*it6l] a zavar. ha regynjiok? tItrD Youfl t6r6dj vele! Do rcu rwD y ot+r BtE"EJ.tlInii[,A 6t bhiisrl4 Titr6dj a sajat dolgoddall

nrlr t, t ll. d Rendhasy6 id6luia e, D *'Iit,t mrn E Rendhasy6 idijr Ba &D Mfton4 b.nt

*t lit

r/. prE^sa ltuilg alii! nl A brit . LraEr suLE btlbl a \arre. Llldn . dB n Ebbenajelent. BAB. Ami nem csap a csal6nba. qycrp lfriiid ru?.Talpra magyar" Alfred Tennysonirta.6r. L z u l : r nm a t k o n n y u l e s z l e l o r d r l J n r a q J l J h i l e t e z e s t s l e d d r s m Lradt*Etcttr (ltaitl o sn\) rRAmc uoEE (htfll + kozlekedes. r c t .sbenna$/onwakran tdbbessz6n.rrendhasyi.nit rlizet k6rniansolurisy tehea now flavE nueorA uaEr. Amit el szoktunk vesziteni. Ito . aztin fti$/rijtiiskor nem talaljuk. Nem is sejled.t is€. '. az a LntN c lliikitgl.i k. lijtliuel.Akbnnyii lovasbrigad rohama"(Forditotta: Tell€rCyula). ttF u ^ tu rM m.. ua4r t'r r.ot [l{ihd rr r€sl.. v dsJi.k. amelvekben a rtartellent€ie zrrr ldi'll. Amit az elcsig6zott haj6sok lesnek. 4EA.aEER |qrdl.bbsz.lpkdpLsoll ofl o clm. hasz. / bngy'1jt6 <. t u z c t E q z a l .nE\Jhnonl. 6 vihgit6torony o t JUtntom|2Gfl.rliill. kifeiez€seket fentrdl..b"L . ' Kimeletlennl hasznosak a zratrb6l sz6k€pz€s ntj6n nyerhet6 szavak is.n. vill6ml6s c. nag}arul: ..let there be light $ Leggcnvil69oss69 Ihtdnbilijll Jegj/ezd mes ezt az e$/ sz6t. sotet ttrfrrli&il4 nehaz.r) run| orr rnE uans. viEgossag kitnnyt (sUlyra) m e o a v u i tD l . uc. de cak mint €a5) / Z16. ho$/ TnECEAflcE ntE t or LtcEr Bt rcaDE. r..sj iqa'crrdrr. az a L. lorealoml (llll 4 kek:) Lradr BLUE uadr fiEraL llll{ loll a f im) L'cEr rcAn tlll a .an kepezzLik: . l m I u c H r . E Mi.61 i= td. b b i k i t e j a z e s e hm e l l € i r d o d d h o s j / e p p e n m e l \ i k j p l p n r i s a b e n \ / . mennyi mindent tanultal meg feny.:it:l .. urllil. R-sJ Llron . €s az a cime. hogy'nnrt idejii arakjait lill.

irod6ban" vannak..l 6-b) . iroda [ofirrl o off'cr Az atabbi feladatban hrtrom jelent€s koznl kell kiv6lasztanod aj6t U6kat) Hagyatho2z az intu'ci6dra.. amikor ma m6r e$/szeriien csak az .tmn orrrclArs [3oi'rtit] d' 4 a). crstD"s + v6m I a) ^ P cttEr of fiREE 4 harom gumi6vszert tartalmaz6 csomag .. d€ ncha a) is .jrofrtcE 4 Dosta(hivatal) 7 a) aox oFFrcE4 jegypen2].Prc. biztos nr.crrrar"Ll.Hiuotolnok pock6z6soi Na ezt kztpd ki! hivaiala oFrrcr lofiel. oF'. ldlan azetl. PAcxEr oF flREE lt&it orsflil a) haromSumi6vszert csomag tartalmaz6 Ugye alig vdrod. 8-b) crEroas oFrrcEE 4 vamos..FAcxtr 4 csomag 2-t>) o 3 a) PABCEL csomas . €somasol Kicsit regiesen az emberek.(hlll'. /rrcrr lDiEdll a) tisztikaszin6 hlis bildinql a) hivatal uiani ID6!ztofisrl a)jegyp€nztiir IbohrofisJ L cusroqs oE cEE a) kosztLim6s hivatalnok oftrbi Ihsrtom 9. hol nem.lill al hivatalnok 5. cJ kormanyhivatalnokok 4 oFncD RLtrLDulo ircdaaDnler 5 .. ha csak azt nezed meg. N€ agg6dj.a hivatalban" voltak.At.Fr. drl I b).P6holyt" is jelent. ho$/ kibogozzunh. meri a aox . Lehet. amire kivancsivagy. vamtiszt. c).oFnctAL Anstt?x linsrdr] d hivatalos valasz.cErllitit'ttliotst c' rermeszetesen. hol atvagunk. aovEE. hogy egi/szertibb. or. PAcnErlr./cffhfisrdrl 2. l. .:jo it t ..

. DA... jell€gii miibSl nem maradhatnak td a ronErPe\. mode li46tdn $i .. jutalom jar 6rte. lt gtaKE.nijt. K€pzeld el..Lttc sr cRr. (Vag vdd egy kicsit.' * *zel m. hogy megerkezett hozzad valakj.-.'. ttataE Osszefoglal6sk€ppen: .J (tenyleg. ItaPfv.Ha kezded mer kedvelni a ronEn-ekeL folytathatod a kOveikez5 oldala- ttl *ll . a aqvat meqvelni. ez az alaposan mesjegj/ezhet6 hasznos mondat: Milyen term€jk (€rtsd.D. utvElv) nArE uraEw Rltin). kozben olvasd mosotyogva..ldggggitslai. mode.. 1.Drus remek. Aztbn persze l e h e l h i b 6 l e l k o v e l n i :! a l a m i l v e n h n l v p -ssjeqyz4tle".l n1l? tll Eg€szs€gedre.wE r i"a.. trocv a . Ha a kedvesedre gondoltal €ppen. amolyan artletadas ho$/ mit is tanulj a kivetkezd evekben. ho$/ a MAr(rkel lehet csudarinom m€glepi'lsliLkilzitE4i neki.. ho$/ a MnEkel mi mindent miivelhetsz azon kivul.1. vagyis azok a .vff. ttAtaE LovE.. nAfiE rnE BED rLrttEsyLAwEt)rrl.ttunE sr cfYtm)l tla m€g ketszer felolvasod (mosolyogval!). te mejk taEn nem iudod. nem ismer5s a .uxat.-:i'1--. .. menhogy annyijelentesiik van. €s gondolj arra.. p?v.Jokers l: moke. Tenyleg csak k6stol6rak itt van neked e$/ valogatas a leg$/akoribb EAr.ErrE EEDIddb6d)...&raE sr 5... cRl. es ezzel Dg.nEn atut. tia a kedvesedn€k mosolyogsz: ttataE trrE BED. k€sznlt?) Warorszagon Ha k€zd6 va$/.taIE IN nwcanrln[lin h4dril + MaItt van mindjart a . m.tE ts rr?lr. E nE sycny$ftll ErnE 7EAM anr st6'a*nlhatil M E ^ rEEMtrp r-'lr'r||f. ha uav szottvantok) €s eqvat bevernf___ .EeKbol mespr6baljuk kOnnyen megjeryezhet6 sorrendben el6adni 6ket.. doqdddddddddddddddd tehetsz \ aav szomorLive lvlost mar t€nyleg add at magad 6s k€pzeld el tjm... szereikezni (meg p€rsze haboruzni.q tenvec. hory pl. mityen seftmany)? .u Persze (enyleg csah bemurar6 hitverkezik. EAI..jdl Egy wor....leqeqvszertibb alapszavak amelvek a sz6tarban tobb hasabra rugnah.onhat. haha kesz egtl woflDruus 2 a ronEi'ekkel gj/5rthat6 valahanyszaz kilejez€sb5l.'i.. akjt nagyon szeretsz.... f6leg te6t).'. ttltaE rEE BED..el barkit meqne. szinte mindent k€szithetsz vel€ (igen..

rou? Itah]71oErdut0rENt'.alapjeient€seit": El6bb-ut6bb minden gett€ valik.: g4gd] Igazandib6l egJ/vanminitvanvbrdben is elint€zhetnk volna.ttr8s? Egvabt6nt d llr EEt tr l0l ut(r 91ovf/t..161llEEaEortf'u6Ettttar?171I E 0 MfiACtEtn nE tEoort orL tr ^ . r f l e r t a a r r r d l a l e n v e q e te z z e l e t i s a r u k u h : a 6 r . DttLtto.-. sz6llj le a biciglimr6l lo) esyszeriien nem tudom elinditani. kapor.121u'.... mondjuh rigi/. dFF EtrE! I tusr Ax' t0!!81a''trE trotttE 0rE.. BranDAy 4 sznletesnap.i" @[q!t]. fogj b€le)! l5) Becsiptem az ujjamat 14) rakarodj. soorts P'ssI. t .3llr's aEtfue fqu iiv car r tt'sEEflrxeot MnE. ddt ltijt[n !?cu$t il ftu |lli] (a [lj papagjt kaptam a sznletCsnapomra.szerez"€s "v6lik valamiv€/valamilyenn€" ) De tanyleg: jegyezd meg a 6Dlleg€sgyakoribb . szatkap. 15) Esyszer(en n€m 6rtem.nppEt. kedves.wa. kappan. pelda kapasb6l:nikap. 'rfn! 0r.feEfrftotrttr. n€hany kedves_malac p€lda halad6knak ara. hogy az alapjelenteseket mar magad€v6 getted.FEf f. ezt tanuld negt): I cor a .. de rogv€su 8) Hozz (kerits) m6r egy masikat.. 16) Ezt hol szerezted? l7) A masodik utan mindig naon megfajdul a lejem.LE.rr id.Jokers 2: get' got.e lij $t i'r$i tsrdtt& nijb0|!ld.lregkaP6.t. 9) Juj. ll) lvlin€l €l6bb oda akaroh €rni 12) Ayeriink.no nreg. [dr6lirt.belekap. getszerez.kaplafa Al E Csak egy-k6r r* i3t .lalPLEsEcErLdtt.i. hogy lYindenki engem i/€lgg! (Ha a7 iz€lget mnlt ideje izge!. (arD sEnEn tfiffll ll . llost.151tuttDor'r0Erfi.tEw PARnor tuR Er atRt tD^r. A hazmester fia szerezte nekem ) Ahol egyebkent ftE!.) (!j.haO"E "* nU'u'.nup besTeEeresben /inlc filpercenkanL et6 lehet keriteni. 4) lti sbtetedik. pA*Rof a papag'j. caaErarE a hAzmester.llaE carErArrEs's soi cor rr r1. n e m c s a ha 7 t i s i e l e n l i h a n e m o l l d n s a is.. Azt is jel€nri..ne'.131I eoffi El.. Jz hell hogy le$/en a ljbjesi/7elbPn u. minr a maqr/arban .5lctt fougtr tr nowt //trnE?6l l sft rxto.rL' uft r0tE rLfEa m nor M?21EEf 0f. Iegyszives.11l LtrfroE .E igtt 1l lt'. J) E$/re jobb. hogy mi mindent k€rdezgethetsz{elelgethebz ed€sgettesben Ez egy durva forditasi feladat halad6knak (az igen kivancsi €s straPab'r6 kev€sb€ halad6k a kulcsb6l okosodhatnak): | ) S?eretn€l t€nyleg megismerni? 2) K€szlilj. hogy . PeEAut lha kezd6 vdry. Az ember gettel bArmit g€tkaP. mozogi mar (lass mar neki..Ja. 5) At tudod itt dugni (magJiarul:fAreszteni)? 6) Belebnjhatok az ov€be? 7) Szallj ki bel6le.

O Allitsd be a vehherl naS/rel @ I'lierl nem engeded szabadon azl a mad. A|odft8fiilyisji6:IISfr/rrrLtrcLocrtun Nn.. tel fordithat6k. (WtEn rou sEr mE LADDEE acat tsr rrE rrrrr. ahot r"rDDEE.. Nem lenne el€g azt mondani. igazir" . rct.. hogy az argotban egy sz6nak t (t) sok je\e$ese. lr/rsrr[snn3rd] a napnyusta) @ A sDr olyasmit is jelent.r rrr? lEztmia rFr-t. E EE 'EErE rxo-ro-tEsEr taE .$aba(a te((e \= k\s6bani\tot(a) a kdrjdr.. inkibb ennyi mindent lehet csinalni vele.. s m mint a magyar .LEtui flBEE.). rltEr$oMe at LEt'ssl:l 5l rxf uPrNE I9!Ltt4I]!!2-lI!0r Etf o0.. Tessak megn€zni: a Y.?..0. akik mindig soprnkodnak.tesz. van: mestelt€K {6nsKneK.t nlm t{dlut.rk6r. D Iza leend6 ura kitiizte mar az esknvS id6pontjat? @ Iti euitsuk fel a s6tnL i6? E) U$/e nektek sem all fel? Ir rl{hizad6krt lisd atulo$an:U36.1l SEfnE f. (a halad6bbak lefordiihatjak irasban az €g€sz mondatot is). E iS/ csak a k€t "alapjelent6si" kell megje$/ezned (hangosan olvasdl): CD srr a tenyugszik ( DrD sn scrc n .2l frErDot'rrOa sErrltrrBIE'E thQ tl ttEsEr nEE.srek '6 ll4 . e g y e b k e n tp € d i g u g y a n o l y a n o k J e l e k e p p e n r i k b d i h .. .. Nem an6l van am sz6.HAk I tllrlAk hl.les7 szo rvagyis rengerpg kifejeresL lehet gJ. amelyek val6sziniites a sflr.. ldii .18 . d€ j6 ritmusa van! AmnW..& in ddnertl a A nap nyugaton nyugszik. sct [dIs6k0nsd r.. nem resl enrmil ar csluvdl kedd'r t. ftlnjd ert ddhddr d-eANSZIdd 4 Amikor a l€trat a falhoz allitod. hogy v a n n e k i h e l " a l a p j e l e n l e s e . redd N i \dijbe. Oezu? @ (j S/orsasasi rekordot allitoh fel [D Terirsd mpg a/ asllall herom fore. megis riw teszUnk. maJd t.. hogy .) tr nt E csak hosJ boldogga Gqyrjl azokat.'r #utrf E EE ElnEa.t 1611 @YeIOnUiS: hnzd ale azokat a szavakat (kifejez€seket).bzepsz66t a ser igere 19 jelent€st ad.Buwuta nyelvtanul6s mondat. amikor uS/an kaptelens€g megmondani.Jokers l: set. a spEE nEclr0. mit is jeleni a sz6 magyarul.. mintha tudnank.nE *Esr. hogy ennyijelent€se van a szerencs€tIennek.rl] TetsetSs p€lda arra.ztn !2.0.nani vele.

hogv mit is jel€nt val6jaban a kifejezas. narom 6r5t veszxaradra VeWea harmadikutcat rrFr.d trk 'iii ddvdisd /aAa at4/tgta. Mit ielenl az a mondat. hosy. r:: lll . Vettnnkegy s€tat.EDICIIJE- l Iiiror0r ikmrd. €s ebben aj6t€kban a rrf. de legttbb esetben j6 es6llyel meg leh€t bel6liik saccolni.EvEa T^fiE . 52616l sz6E forditas John vette a kezemet. illetve viszlelvisz E Termeszetesen a rA. token f6r Jdzs6lin. naqya.zinl Ir TaxEs3 Eoaas ro co 7o tfinir. a.a. Itiikdi srdrd on hil !?tit dd 2tG.E fl. 6onus tanulnival6 halad6knak.alaPielentese": a r.. rlit i€lent ioazab6l? Jo r rooK lttr ltttrD.sd.TE soha nem v€szek gl/osy szertE. Ezek a forditasok termeszetesen turcsa eredm€nvt adnak.E mnD s'nEET O I. 6. dl ldzsontulmiih lrlanv roofi nr ADvtcE.tEszamratan idiomatikus kifejezasben is szerepel mi czek koznl egj/parai leforditottunk neked sz6r61 sz6:. Iit tiiklz sri lon h qdtu k!(dl TAI. ln.il dsIi I 100r{ TEDOFPOnnnnv. vette a hnacsomat.{rrEltijk] vesz/elvesz.. hosv: rno| EE. tudnod kell. 'nig.fokers 4: toke' took. Iiitul dioDorivmitil Vett€m a lehetSs€g€t..r a joker' lvlindeneket6tt. tiikdn] Egj/ kisj6t€kra invit6tunk ezrittal. hogy a raffn€k van rend€s . Ez lesz a te feladatod Az elsd mesfejt€st beirtuk segits€gh€nt. !.ol".v.vesz" ige igen nE2d mes az elsd l.244t*zl.rij[ t . lvlary IhihrlddbrsIl vesj/ egy ulastl Ir.but t tqt honnil dddddddd'*" vigyrzrtl A rrtrsoha nemjelenliazt.bjewzetel. dr6tl tuirul T .

U9q 6rzem tnog6m. val6jaban azt jelenti. Es igt/ bvabb.d !e iuDadon illitottlela)t. o A hamadit utcdnloduljon laln drt fi/EL6xts.l.t'r'6 f0 EEf t. ha viuogni akarsz a tanar el6tt.1}allibd 2l .r u nE $F .lakan lt6 .mint e Ez is csak az anqolul tud6k kivdltsaga.. Lt'ttttE 4 76nntflen. hog.foorttfrovraE... babi.|!!i' a tlr.F. ho$/ ennek is rendha$/6 a mult ideje.G. Pliel6tt Pedig sz€tvet a ki vancsisag.y. kapcaold arillantl. Es a szuperhatad6k.". 4 s6t6ltunt ar eg'r.sraqadtan altalnal. Hogy forditod az alabbi k€t mondatot iS/. hogy angolul az a kifeiezes.4.zimlar ias rliiil}.I rEvEn EmowrE.2. hogy .sfit !s gt6gts.. Ez ut6bbit csak akkor javasouuk. lotbrnbd 23{. Azu6n tudod azt.l 3) 235. 6.4B. FEEL ELr.-.tDrrnfrrJ.sfrr! loglalinnhelwll r0 nEoPPo.. as ne n€zzek meg a rehjan lott magyar megfelet6ket. c'r't 3Br rE r rr.o.libd n...szeretne valamit.x{. hogJ EEL u. 4.n 4 M.l.fi srrdrt/y.o. fu l.d8l l{nl' o.€rrBnr4 yillanytad. .8. ha a EEL lfrl iset nS/amngy js tudod m6r rendesen hasznalni.ftIE nE nfn0 snE.4 sotr r.Itr n { a. rE r4rrr 4 dldloalal.zii 6lh h'| dlotov F€ladat azoknak aKk a fenti feladatot leneztak.crurErro dldtislt6nrtii) ffir serr 4 kdnnrftflrlil.E. mint eS/.n$/ erzi magat. Azaz a kezd6k p6rositsanak.ont 6 T C']I EEL }'Y EEABT BEAM|A. 7-D mrFrr crr 4 tiul. I Ddt'r EEL I+ELL. 5.t.4.lii /. how Do voa EEL unE a corEE? Iduju fil lijt 6 lofil Ez sima angol 6ren isj6l elslithet5. t4ilyen enes az. 3. mint egj/ szundi?". tekinl sak meg a nekik szant feladatot kicsivel lejjebb.Irff.nd lilv. j6lesne egy--.:lF . faftsi .. d.nqed.E a coflEE? lvnd lijl o 10fr'] Szeretnel egy kav€t?) he' lyett/mellett nyugodtan hasznald azt a kifejez€st. hogy mi ez a gyagyasAg. Ha igazan h€tkOznapi angolt szeretnel jd (o besz€lni. akkor a wouLD you Lr.ll. ptfAr o fagysliver. akik ezt a feladatot len€zn€k. cola.g 5lhlfrd! 6)dllit$t l. d r n ro fliron 6iilg tad ar if laiidEr?. a halad6bbak forditsanak.I.r -c. rE t6!!e6. Err f![].rE a. El5szor is tudod.ncglogadtritrndciofi. ho$/ a rE& ise benne le$/en? @ o. ^ni sz6 szerinti forditasban ..h03lrrlre. I rur. Na de inkabb paros'tsd a magyar fordilast az angol mondatokkal. ho$/ angolul barmikor barkitdl bnnteilenLil megk€rd€zheted: -Nem 6rzed ligy magad mint egy kev€?" Vagy esetleg: -Nem 6rzed r:rgymagad.r. IIOW DODS 'T EEL TO EAVE A LOT OF I|OI'IDI? m ho$/ ver a sz'vem.LtENt } 4 {dftafilan 16ryfi.elaruljuk.BE 4 gterE le o.on. ha az embernek sok Nem €rzen j6l masam. iY6rmini az.

torera mi? rendhas/6 a fokozasa. aooDkudl . ha neked most nincs rossz kedved. menedzsment nEAD cl. ha j6 EnEvmr6Md@ldivintdtottotiis rr. rrois€ft ii&l 4 rosszabb. on-ftfl] .moralisan min6segiles ill. hogy a tor t{Det [n0t uwanolyan f€lhanggal leh€t hasznilni. €s hogy riv'lAg'tsunk a vilag kihtastalansagara: €llent€te.{/rzl a silyosan.llosszkcdviinkteletr Ezt a leck€t akkor kell el5venni.tD to noflsEhi tun brdh vd64(+ sz6 szerin! rosszb6l m€g rosszabb lesz). wo*sr. rosszrl. erD. mert ebb6l megtanulhatsz minden "rossz'sz6t. [u irh 6hd nid]) Akkor mi most m€s ra is hp6tolunk.rD ldndidl sebesrirt J6 hir azonban. csak. De ezt majd akkor. a komoly. hogy a et. 6sszeszori tod a fogad es vilEmsyoran Otszbr kipr€seled magadb6l: . legrosszabbul Szerintlink ezen igy lehet legk6nnyebben tilesni./yfuijl rick6.r. zabb.k€llemeilen r{ra rossz. ill. amikor 6ppen nagyon rossz k€dv€d van.Felsoroljuk neked egy isen $/akori angot sz6. Sz6val.ieqvezd meq maqadnak az oldabzamot. (4 voa aEEn ^ saD tt@D. hivan a 'ro. mini a bad] magyarban: "nem rossz.:* e37 .stlyos "csLinya" r.v./.idztnifil a vezet€s.shahespedrc ftrrJ'4 fo'd \-( {rn .r. hogst ao rnon B. vagyis tulajdonk6ppen el€gj6. nem is rossz". A) szemetseg: tbbb mindent jelent. hosy oti €ppen mii jelent a srr. "csinyan" ird oda a kb\elkezS szokaplsoldlok mellF.1 I wanrrou B DLr r' ai6 a a.. tbbb szempontb6l is szem€t sz6. woBtE. 6s mindei meg kell tanulnod. a "j6" uwanilyen dbg.tahaaEm"rlnl/. Azt m6r tudod. Ehhez hozzacsapjuk m€S a t Drv-t lbdli]is. uDLf 4 rossz. ha becsukod a szemed. a e{r[hd] f6 szem€ts€geit.ri!. akkor ne olvass tovabb. Sz6val rossz kedved van. Tal|an mag az a kifejez6s segif a legldbbet.lq a kjr^jes 'd'{rhi?l a hir a{cr(lblll 4 h6t (mint testr€sz) PA.Eb. a ME AAD GAYS AND ME GOOD EWS aaD tuuracEtrEtff .Dbii[ 4 tizetett ryrrrhntl o akar. BtD4 rossz eg€szs€Sil€g s. rossz.

hft. bebizonyitjukneked. bal. jobholdal En r.ybal.. kirejezve term€sz€tes€n Rtallraztjetenti:"helyes. hogt. elm€g. elhagj/atott.Ugyanns/. tEFr. hogy"a srorrangolul A /r/crrellent€t€ "het)telen" ill. hanem tobbnyirc a eronclnngl. bal tetted. .ftI). Ilittu . €lhagy) ige rendhagy6 mnlt idejff alakjaival (8F. legfelj€bb ha e$/es szam els6 szem€lyben. ErcE. 16l a Rendben.'{it. Paul Plccartney €s a tobbi zsenialis balkezes zseni. de ebb6l is csak az siil ki.lrft. tla k€szvary. dfl ntE RtaEratisraEEldi erlrorl4 a helyes valasz ti]t rFI RE\EMBER Nc'nlil lii-l{tllbdr r{jrl + ha j6l emr€kszem 4 mE RtomnatrrnK mE 106lii 'ijt n.R6la ezek utan mar nem sok mondanival6nk lehet.vegef: InFr. ALLsrcm. Azon kiviil. sem' mi ardemlegeset nemjelent. rfFr!. V€letl€ns€gb5l egybeesik a zf.llight or urrong or left Tanuldm€g a k6vetkez6rbvid kis szi.rrr (mag szerencse!).!ob] a mesfel€16 ember az 6llas betolt6sare.. de ilyet i$/sem mondhatunk egy ansolnak.. de kev€s a (Don tlerold amerikai humonsb) Jutalmul itt van m€g eS/: IF I aurED rnD u/no c wMNR Llrl nD roa A sEEx n E nta:iE? Ha rossz szamot hivtam.x/..rendb€nl€v6". EFr.m€gfelel6.y. rd^r's Rraflrltdtznitl a Os van. Dshogyez mennyireiS/ vanj6l. hog. navr wno e. a I ntas LnoN.LvL A n5knek fantasztikus drzakiik van a i6hoz es a rosszhoz.mily€n h€lyesen rranrlijt].fiEr.3* . a arlis tobb minden sz€petjea ( ajobboldal €s a ecrr-rrrtrD['ijt-HE didl+ jobbkezes) Ient. o Rosszul I An Doric tr mE nnarc wA/.gl Te\iedrem.I'hl 4 bal.fFrlhfr. .megtanultad.eg€szs€Se rendben' stb.mint a magyarban . ho$/ olyan kjs szerencs€tlen. arra legyenelAgbizonyitak. .i 6ftd0 d. bal.. A helyzet termeszet€sen polilikailag is €rtelmezhetSl M oltittgl a szerny. hogy"erk6lcsileg helyes. mi€rt vette fel a telefont? Uames Thurber amerikai humorista) l!8 .jobb".ryr!to] (+ 6vozik. €mberekf€fs6bbrendiisegeL kifej€zesek angolnyelvszamunkra az talan legfontosabb Az €zz€lkap€solatos r€sz€t kepezikYov'flEncnrllw dA 4 tsazad !an. jobb. A /vonl ezenKv'iIjelenti azt is.6Fr.r\c I baloldal Pr6bald mes befej€zniaz abbbj id€zet forditasat.moialisan nem helyes" €rtel€mben nem a .n dditudd n csinalom. mint Leonardo Da Vinci. Wo@t AvE A rto!.

Ja. €s ha kezd6f€le vaw. Akkor viszont neked kUlOn mondani kell. akkor arr6ljegyezd meg. akkor irdatlan sok ezer sz6t fogsz tudni! nigyeu: az im€nt gyakorolt elsS harom sorszamn6v kiv6tel6vel az bssz€s tiibbi (hiszt6l fOlfele is v6gio ngy k6sznl. Affene. es Eradr Eradmlq\ iitszl. tiizolt6.yFrf. vag\t nBI>DDGEEE BUE SHa Amerika'mAnias vagy.niintzl. third borc .r"mnEnt ltrrlnn.EnrE IEl|r{. [6sd iidl (a els6sesely). hogy i. hogyanjabtssze]KBAsEBALr. host. mnrr rdrsnErll. amin€k persz€ hogy semmi kbz€ az AIDlhez.!.. sEca\D co4nclez. hogy a mindenkori elnitk mind€nkori feles6g6t F. Ja. Drr4 nead. ahhor jesyezd meg uW.l.) P€ldaul: sr. akkor neked sajnos csak kett6 jui. .rl.rd.ls szod ldi34 van. persze a magyar jele n tesnkkel egyntt. nBENh ls|dr-liliszl. akkor m€g kbnnyebben megjegyzed.rr rrarFr6l l$uztnijl] rostirn a bemutat6 est€j€re logsz Sondolni. [ii6?ttiisz./^rr lsrdrti ft'!r] stb.wEtwy . akkor konnyen meg fogod jegyezni. ha masra.srrldnd i... es ':a !3t .itdl. Ha vasarl6s vagy. (NAha neh€z kimondani. l€djje is.rln. nem is olyan egyszerii. vagy nem vagy mar mai gyerek.dd] tfa 6rted.rrxryro. llon lvlosl m€g fel perc.. pt.. xa szinhizba jarsz. fi{szl. mrfrD4 harmadihHa oruos.Wd (a loningl masodik eljovetet) vil6sos. titbb nincs is rilltit).jisten stb.rkEr. lasy sEco. hogy a dSltbetGoket hangosan mondogatva is gyakorold m€9. + m6sodik. SEcoND WostD WaR.yr' (+ rrrD[3r!k6ndh!nd] hasznalt) nem lehet ismereuen. vagji sznob vagy.tD DEasEE BuRs. hogy van neki sEcaaD. hogy az itsszes lehetseges vihghaborn sorrendbent nksr woRLD WaEIliRn Wonr. akkor a $co.. ave arralfijr.zdil. v'szont az ernbkneh illik azonnal lemondania. ha kidenlLl.. de a T rnD cotu em* minek? Ha v€gezt€l els6seg€ly tanfolyamot.tr+ els6. ez auit6lasnem leh€t igaz.rrt.first bosc. dnE BmbEn. . meg az ipszilonosoki . nitlitz].ssr LADrnek lli6n lElil (+ els5 h6l$) titulaljak.rrsro"eo" oo*' a $aa a\-ni um4 o etsoloxrt €sasi s€rnr€s. secondbose. t@ a lok selbo ]a cses. rr*ELvE. 6s akad n€hany apr6bb furcsasAs is. akkor a fri.Nrlltliirl. Ha szereted a iOrt€nelmet.tla net'in mi akkor is sz€retrink. ha sai t woRDpr. hog. hogy a t5szamnevhez hozzAteszik a . vagy peches vagy...tIh4$bill. akkor a bar mar tudod. srcor. 6s eteve rrrsr-carss fo&t3rt (4 elsdosztalyu) tanul6 lehetsz. Boc. lesz. ment6s.lt WaE ls6t: rtiD fiErcrr.yrf Fitel. TETED ria sim6n kereszreny vagy. akkor ezt togod szeretni: frlrir rr.

ra u$e.El.nem lehet olyan bonyolult Most ne !$/erene' hoqv d kindi kunk a hinajval.tqtid'3].es azr az embert.. aki bemondja.r lnmlr atri hozzaa posr.Cmberek egy mint ez m6r kid€rnltszemodra.t 4---t (Vi$/azat.rir liidD viszi.'.lZI....) lrd .. hog! a M* t40 .. pf. amit ennyienbesz€lnek. nalunk nincs tejesember. Belathatod.tl].. tr es/ emben r. 6rved el6g S/engehbakon 6ll. egszem LA caac.. aki a tnzet (+ /.Cs azt az embert. a t leck€ufankotelezo olvasmany l6l -?J-rh oldalon: lltsroRr nEnsm# IrtE oF a E A Mr t6bb€s szema rendhagyoiahosy ezt eddls I lz. ho$/ milyen lesz holnap az id6 \'t IIEAmEE btlijtl)? ird idel es hogy kell Kmondani? [d rox.aki a tejet (d rrzr{lnilkl) Es ho$. Ezt bizonyitia az is.rsE.szer lelduk):s[m. hos/ az "ansol" angolul e$/szeriien Encr.. E Avicc az. ken kimondani? [ (Tudom.Az kiilonben is ctt trsr ksii. €s hogy hivod?urye roszrr.) hozza?lrd idel . Ez crczt€tia hal6s6t lecke 6sszesti'bbi rrrv€g( szavera. De a tzr sz6t is meg kelltanulni.l l'legteNT megosztani. meg ez sem €l€S neked. TY-nEpArnirnr\ id-PtRn. . azaz iavit \+ nEPAn'ld-ftnl)? idel Es hos/ kelt kmondani?I" o (6 a szerel6.€sazt az embert.{arst[in0lii]).) De most nem errcjlvan sz6 ltl azt szer€henk Veled ho$/ valiban mily"n e$/szer( ez a nlelv ve$/iinh eg) p€ld. akkor sondolj arra.. aK a renclors€sen tozrcf.t'i Tv'szerel6. €z a csapos angolul. aki repaat. hogy egv olvan nvelv Ua PLA aaac . hivod azt az emben.q.r re rmsrhdsal. Az angol iUelv€ az amerikai rend6rok n€m olyan viccesek. a eposvan InnenlaDtanevatazinlazmeny is.. v€gtelenil A. azaz ottia? id idel as hosi kell kimondani? I .+nek lpdlrtmlnP '6 Ird is akkor hos. ansol (a f..{r [bir]) kell kimondani? es hogy ide! It (lgen..es azt az embeft. nem?) . mint a ma$/a' dolsoziK mint csaposE?lrd es hogj/ htvodazt az embe( aki ew berban(a .h0-tls4'dolgozih? 6s hory kell Kimondani? I id. Eza meteorol6gus.

Kuloskivat.teru/' as... €s annyi kreclit.a:s egy rigynevezeit m€ll€kn€v€t kap eredm€nynel\ (tudod..r'oRRt&Eltonbiill Fsoouwaau lldyndttill . 116{. Jo sz6rakozistr Ahogy Pedig columbo mondanai flajd' elfelejtettem: az aBLE'r'ajdn. -q + h_ze-tcj zhat Ea s ac a BE lnmidzNiihtill vtstBr-E ltizittill EE EAs LE In|Jllidltill i. ahany betii hianyzik. r|stormr 4. b b cuxaBLE ltjtttbdll EoNomaBLE lortitdtitl o $i6 . Nem biz tos.. ilyen sz6 persze. raf 4 E$al6 {!1. amelyik a -milyen?" kardCsre felel). 4 rE E sLElE'nn'. a fajta sz6.horo/' iEvakE).lBer itth.eze ez csah azen van itt.. Ja. hoqy nincs 4 pi.upemadrct"licrrrtc 4 gy6gyllhat6 l. ho$/ figyelsz-e. tjelyesen gondolod.-. PrrEtrr r4r o pr09ran0rftat6. hogy nagyon hamar vegzel vele.s/f lkoffidobol]< k ny l.--.:8 241 .---.Obelo rengctc Reng€teg olyan sz6 van az angolban. ezert adiuh meg a ma$/ar szo sz6t egy r€sz€t.. Hat liss hozzd a feladathoz.mon6rla"). un"}. remel - ottattojelhen amenoillil st scqilii egy. Nizzilnk cgy palddi. A coMFoRr mindenki ismeri (persze inkdbb igj/: komfon).lh!ftil. nod aioled hasznolra* sondoliut.isd' ls0ndolja . tr8ffn4E 4 piacl€les l. hat o tiszt .{E bn.Iost biztosan azt gondolod.t!ftil"l. ha a "henyelmes re saccoltil. - .. Es most m6r t€nyleg bss.dhiill.tele!i46").. ami -^BLE-r.nadtsp/').!ke H a e d d i q O K . corms..igd-RE MAR$Er$LElrr dbrdll a _ml. hogy ez cgy amolyan v€gz6das. igy. rrrrrt . ne csak nezz.. de Pont az a jo.rro *ez.n.n olyan. . maid etfelejtettem. mint az-rtzf.. El6szitr mindig mondd ki a szavakat.. hogj/ segiteni akanunk.'o tdhtill c'aaEEn BLEIs..:gszctiicn az a? oha. az segit.nldke4les vut f|x|er.--'''.lyhcn.vagzddik. Kedves Olvas6 az lit ddi'r]. Ennch . d h h o r m p n i n n k e $ / k e m e n y l a p p s s p lr e l j .. az oldal aljin van nhfl! "elt.p.lr 6 {. amit az cmbcr odacsap cgJ masill szo nroga:.hononi .

tanito liiitl + < rrrprnthdorl lezer vezet6 o zrsrr. wm"Iiil.{ orflr llicsdrl tlnir. run.n1b6l . hogy valami nem tll €rtelmes. dolgozz visszafele. lierl aftilior a2 ra D. Rendhasy6 mnLt tdd E 242 . ) I r i b d l l i c D c r t r i h . Moft.. iri a liihaqyott helyrc n€qy olvan sz6t.. hoqy . s€ndhaqlo nrnr idd.P e r s z e .l. id6..t6!.ir6'rt csinil. Att6l. as ird oda a kihagyoti helyre. Talin az egyili l€ggyakoribb szo: tdltcldk. mnlt R€idhag!6m. vagy -dc nef l{iil. '.r.. 's a rcmnE llanlc) ianul. l{agj/arul: .rEu < rr.' H@hL Aenlnt. da u".kirdinl+ kert.r .l.s1v6 1[111 autotvezet. hogy az iB kapz6 ig€b5l az illetd cselekv6s elko' !et6j€t kapzi.rl.t Dnva Mo@ DNwIlq. t&t.t"irl. ulazo rr0 u llidl+ tna lEr ltt'Ittll a hiziirt dolog. csak a hangos vegigmen€s szam't v€gigmen€snek. nra$/an'|..{R f. dxondszdn A lied\. eaaDEtiEBlstditiil a keftesz O E E E E Retr. tsel6led n)eg sz6 milliomost. amelyekkel most talalhozt6l e16szijr. I iz dzs0'riszin] Inijfijr6nl.n tijlteltli. akkor mivel haryar6zod azi.. teh6t most a ki nem v6lasztott szitsd h' €zt a mondatot: j6u Loaihaiieladv6nvok: azt. amivel €rtelmesen kieq€szithct6 a mondat: qt FAvorRtE bJ$ahaat@ahah. ho$/ cgj/ nioDdatba Dcgy. Vnn. llosi f.. hogJ a fenti szavak k6znl egyet s€ ism€rt€l volna.d.{Erllirrdnd hallaat6 rRA vEllEelnuilntl. akkor li6pz6: igeb6l f6nelei liipcz. hogy: c.Idrl Igcn. drifitl.r 'o[run. EADllit. Ei. cz i Dyckcgas ansolul. Retrdhasyo id. bt is belef6r.tanul6vezet6"?1rd E + 2. €s j€lold meg azokat.ln Jonarhan Jonalhan.rh:qr6 nrrlr id6: wE.Ha ebben az es€tben is igaz az. m€g mondhato.dl. hogy mit n l f l r r r 7 i o c .i adunli meg.6gig €jiuk.jnclcli. Csalihogy itt m€g nincs vage a torttnel ncli. -tr^-rel. m n 1 i h r n c m J z f / r orrcE ldiilrd q] tincos '.j. nenj€l i'jb6l \. Mondanunli s€m kell. Rendhasyomnlr d. nn].rii. akkor hogyanmondod -!.

faldiulrEesvonalzo (Btrt 24' .anekes" esy srlraffhing.liiria ott az EligaziLis teliesen ke. Amiam..-os/-as/-es/bs'..L{.. a | [. aralany a! {llitnanyt..il ll rem a tndk.Pl.z rl k'!rl..€steljesenjososa!.. iuetve annah.)ny!ben.cn-rail sz6 uon Az -ER. s5t.spaletia" oszloP l6tsszon. legalabbis fordiLAsilag Vcgi/rinli p€ld6nah okaert eqy j6 kis igdti strlsrt] + becsuk. azt is jclenti..zsalugater"..Axut..r.mint mas helyen €z megmutatkozik ebben a k.az B.o.Eml6kezz vissza az alaP i g € r e€ s a j € l e n t e s € r e . n)indja( ki is pro' balhatod az aldbbi helyre kis feladatban. mir6l is ruttml RULEIftII o kormanyoz.szit. neg ink6btsrffn t6.ned al a tiibb0s alid : kulDs 250. negeliiria tfnsrat. Kozeli rolrona a s'rmr [stl. b e c s u k 6 t " € n ej e l e n t s e n . T o l i c l e k s z a v a k l \ rtlo l t s d m e g J m o n d a t o t rrnloner . oda ajo kis fel../Yalsind. / A . nis az az..Ez igy mind .amimindig d. lly modon az.l.raszintha ezt l6qvestbevalljuk. i.diiliot: L Azang0l. ho$/ .ki rrvalattqyat. vomki. vdrjonl .] rolyad€kijlvanszd. Ha mar itt tatasz.rangolhan igyneverett m0ndi . a...\1 nzcrlltli-Szltt wa'rfui.liislri iiggteszleni.f. de a dolog nem nrindig ilyen egyszer(.mr hlrneing]. alagy sz6p maS/ar sz6val a .] S o h a n e m f o g o d m p s h d p n ir r .ttl telclotrkrqtlivagy a halitorury ddidrtte.nkt)tai. ngt hogy. tiillclcksr6lnld!1.eal/.]PincAr... nlinden orsziqvezer. aklror ellen6rizt€d a megold6st a hulcsban. l c t o n k d $ l o t o You wtLL tiEvEa /--------J dii.rr lt.z i' . rcp0rici6. 4 TrtE / l/id [di.r].a. hoqy lehessen latni pontosan.ztisjelenti. monda$an y esy.€n€k€l.ir].rrarlar r. vezet(nemautot!) aatexE E I i .eel" Arui0h6 ydgarc srm jele.....r..ir" ise ansolul NB|E bi)tl.rrrval.dd dolog. van ebben valami logika.j€syb€o egy vonalzo s.aot b€inuk. k m e l y a f e n t i e h s z e r i n t . tiogy cz igy van. a. deerncmtail. ahola|rrrra . c s i n 6 l dm € g c z t a k i s e l l e n 6 d i t t a l u l ...... Talald meg.l le a Hblazatot [Sy. grttcs:lrstsejtesz.g.. l g e n d m .hq.. Csugbe a spalethtl <.t l a m a r j 6 l m e g y ..lrl. ho$/ csak a.d e e z m a q / a r u l n c m j e l c n t semmit. sz€p €sj6.tt6"t wflr'I. Es ha jobban belegondolsz.f.. hogy .2. pinctr .i] vid [./s€s" alakjahoztadozili.aszlndviccstl" angolulltilrt lJrrrwcr.. [0vilnadr..spalelta"..... Annal inkabb a .6n: ira oe a m.datrtrk rlosr rLSronl kevesbe tipihus..J. . p6ld6ul igemildigm.rbb t!aod. es haladhatrlnli.griidds.nat lszcmbrdi] neg mi"{pels!. Tahar.dsad tella megtll. 3. hogy a tAblazat alatt felsorolt j€l€niesek l(6znl melyik melyik ig€hez.ealanit" a!.gfele16 sravakat a negfelelci h€lyre. o E z a S u r a l h o d o j Je s J ! o n a l z o v a l kotmAnyoz.sziieskorkeletk€zett E Rendhasy'imllr id6: 14.^z.oldrlor..ycworszistrrnlho..valakit" intalh trtfsarl. elte1.. A rr.jdorkatper").r6rend egtturcsa valaminekralakijat a angolbar mlndjuk.e.-6l-6".loj.diikrdd...sd.ise ''. sd [sot]..

Jegyezd meg.kosz. NtLtfltt. ezt mitr meg keujegyezni: €s o rzr vrrli-t&dnl tizeneqv urre ivkrddil o harminc cocr. Fon ExaMrLE lktrg-ZAqliil.tEMt..llol] <. ne sajnalj m€g (ngy) ot percet raszenn' a dologra.ED z Inkibb sznrk€snek vaw zbldesnek tetszett.* .0.0. Ha m6r (olyan) halad6sabb va$/. minimum 6t. korlill-szerii.fel6.o. folyiasd a soltl €[et6nr i'a l. de igazandib6l ezt 4&uIj4] rij sz6t fossz tudni (a m6r megl€v5sz6kincsedtSl fngg6en)mar Kiejt€semindig:_lii].) f4ondom: felolvasni.dazt szot egyre ovatosabban hasznaljiiLk. rfEt.. 240.sn 4 /JJgy) 4 kakassze(i. "' ungotszavakatl a$/ tizene$/ k6rnl jittt vissza. (BoG. Egy-ket 0'obban hangz6) p€lda. PalderliI Fm oEzr. Enem. kbriil.. o lien6nan nagan. akkor lesz 'Sazan €rtelme.o. + /I Igen kakasszeriinek t':nik ez a tyuk. hogy-r5r. Tedd hozza az Er*t n€hany gyakoribbnak tiin5 sz6hoz! Nem baj. o S/rE Loor..tE nwf vigyezalr A @ beugrjk.. ha kicsit lurcsan hanszik (ak.'j''E mx a 6. A.t Elat.{irev€gisolvasod ^z oldalt. lecketa l6 | oldalon 244 . (olyan) kakasos cocKtsH (lasd m€q a hbieqvzetet) Ez az bt (vagt/istiz) sz6 a kezd6knek szant tanulnivalo.halad6sabb"). (Tess€k n€hbnyszor hangosan felolvasni. jelent6s€i: sas. v. ro 238. tizenegy koriil h^rminc Cv kdriili. bar €zt m€s nem kell megjegyezni.srfnek tem€rd€kjel€nt€se van.2seni6lish: 0i sz6 sepercolott sok vagyunk. . -rsr legqyakoribb az olyan. kak6[ DInvEtlIsE 4 lngy) rizenew 6E fel€. vagy a . Men mi zsenialjqbah f.er. .rrrx rrfa [ar. k€s.hogy az .Lra magyar "kakasos". t iogt l0l a s/M nsthenl'sd a . harmincas mnn.) vedd tudomasul. fiihetetlen. mert mindenkinek r6gt6n egy hasik jelent€se is isj€lenti. fEr4iREE ttr oqisrlots. te Karcil + Ihrr DoEsfi'rn. yar? tf 235. hogy -tasz".. haazenbanet sokn6n!. 3E2 wtx. Brwn. t0E5 Fffl m aAft r Lor0FnoxEr? 4 ililyen 6nils at.ioDlior& a lalhor. Sonsrdbln:rrrrffxrr.r rarr ra rrxE.r r auivcm.P€lddul. mint keknek.a S/t Ed caFEEAc6 r' Br Olyan harmincasnak n€zetL ki. de ha €gys2€rtCnylegazt isj€l€nti ) 6 . ngy. legahbb Wakorolod kozben a szavaidat. IIaBc6r? ll0. (Szellemesen a c'mbe b€lesz6ttnk. liOsz.

ncmi et€rz€ssel sorold fel az Ot lij 626t.fsr ldsiiil.. El Legkozelebb.srl noEELEss lh6till|Ir1 .topElEss ll6il.derekigmezt€len crrrDr.3d rrrrrtrir lhlpl33rl EomEREsr lf. vagJiamiv€l valami ataDosattudn. €s akirhany nj sz6val ti'bbet fogsz tudni.@ Vabssz vete kapcsolaiban s sz6t a listar6l..rdit$rl rA. tedd ezt: Il Vabssz magadnak valakit.l kivanni n€ki. N€v (ha nem tiioh): !. amikor klalkoztok.5 !j sz6t.rELEss hotl|flrl o lels5reszn€lknli.Super less: sok 0i szr6 [!4ifdr. he] elc olott lvl€gvagy I o p€rc. merthogy a -rtset irdatlan st|k f6n€vhez hozz6teh€_ sz6ted csak az legyen nyilvanval6.rrEE55 Jt6isr{. mint most. amij6l illik hozza.) Ebben a cimsorban (szerfel€tt szellemesen) elhelyezett -rE$ segibegtinkre ltt van n€hany gyarori -l6st kedvcsinAhsnak. legalabb haromszor.gri *o^mlEss kusrLszl EnDEst l|lldhszl Szinte rrDrrssrt folytathatnank.sl o hajl€ktalan usrzaqr Ji'lel.-a mi toPlistAnkb6ll .mondjuk . hogy yalalrllgts 4!!a!!1!Ol tla szerein€l a mi I'stankr6l megjegyezni . 5 Gt Id€zd masad el€ a kedvenced k6p€t €s hangosan. llvlinimalis c€l kezd5knek: 5 sz6. de akit na$/on nem szeretsz (vagy nem na!ryon szeretsz.!d ntoucEflEss Isri'!/. akivel $akran tahlkozol. pr6balj meg er6sen !9!! gondolni ntind az 6t r* tti .

. Az els6t meg fbntr6l is lesheted.r. Ad6dik a Itladat. r. c. ezeket kellett al6hUznod (azt js ellen6rizd. hogt/ ez valahol a -6ei k€pz6 ellentete.rf.soda romn. Konnyii aszr€v€nni. Itt a megoldis.rsrlh'1. cyenink.jatszi hatalmas. Pr. eroteljes__ d Zr0. nyugalmas zsrraz lirisdull tla hiszed. €s t€ hlizd al6 kttzriliil azokat.lhftll + gondos. hogyj6l gondoliad-€./rr u.tele van vele". lvleg adunk n€h6nyangol fSnevet. c. raj6 jai€kos.ha nem. amelyekrSl tgy €rzed -r.Szuperfiil: sok 0i sz6 scpercolott 2 Figj/€lmeztet€s:€z a lecke csak az el6z6 utan"€rv€ny€sl frzz full angolul aztj€lenti "tele".JFoi d hatatom erci gyttnyitr( rajdalmas.P€ldaulmost is ezt fogod tenni. hogy .lrl + gondatran. vajon muki'dnek-e -uzlal is. mit + segitdk6sz. zoP€rur[[6dullo rem€n]teli Emlakeztet6nl ideid€zziik neked az e1626lecke szavait. €ttcl. te mar iudsz sz6t k€p€zni. rop&a9e06&el 4 remeryteren. azt k€pzi. hogy megnezznk'r€seszes szavainkat.Onsird a---------) atfD B I gybnydriies rajdalmas 4---------) AtrD z a---------) AlrD a I I C[Cr6nzti [CnDCs:hosJvanaz ansoturhoq] rprp"?ird ide: ./r-{alis lenne ertelmiik. hasznos canrruL llrfiull rasEFUL htir#un o Sondterhelt illetve fi$/ellnes EoEtuLlti$rn o pihentetS. c.Trlbrifil szeDs€o Prfibiinl a faidarom PLAYbliil a ieft]K a wotrDDRl$ndirl . a -rur lfiill. ________________ 245 i: .. Lett bel6le egy k€pz5 is.ff fklrl e qondoskodiis o rE .€s te szinte mechanikusan megk€p?ed velnk a szint€n alhlunk megadott'rarvegii mell€knevet.

kedvesseg . val6jiban mel€gs€Sgel ajinljuk. super lesst. amikor r6la olvasol. o c r s z o k a p c s 6 nl a s d a S c o t t i s hE n s l i s hl l i n i m u m c . Ugj/anarr6lvan sz6 mes mindig . K€pzeld el a Loch Ness-i szitrnyet.5uper less .beteg. illeive . . 6s igy lesz azokb6l.Szuperfiil" cinrii seperccsehet.'247 . "betegs€g". Az elsS sor mintdj6ra mindig ird be. r A Loch liess egt/sz€r(en egyj6 na$/ t6 Sk6ciiban. ami hi6nyzik- a !169szuperebb:egyesitjuka zseni6lish-t. ..!4 a sondo hi!*ulnlszlb€hc/e..s- "€s . A -ttsr amn$/ pedig egyszcrtien egy h€p26. Az el6z6 S lecke kitzehtrenek k6szonhet6en n€m k€ll sotatsagbcn tapo gat6znod akkor. szavak faraba.. l c c k a t a 1 5 4 . hogy fusd it mag egyszer a . ahogy belekap a . gyenses€g .a sz6hepzes16l.. Syenge".Zsenialish". o l d a l o n . a szuperfuleies a szupcr oqvcrel' bijldhnsstl [h'{a .. "ked!es" stb.0 loch lless-i k6pziisr6g ( A .

FL@nlfid4o padl6 (az A fenti lista alaDianDr6baldel6allitaniakbvetkez6k€t elsStmeqoldottuk!): vizafatti kamem 4 aalAaaka aaa"aa 5-as m€trovonal a padl6fiit€s o lie dolgozd til magad. akinek maristrllm€retezeit ovERs.tOvcr.. n of{lvii'rl 4 dolsozik. dragam? a A hangos gyakorhshoz: You^LwArs AaE voa woarha d---------------ro|cEr...r. coon$lll a tijz.r.l.-t nem€lyik mindketl6vel miid6dik. aKo.t vagy eppen . unders solt 0 sz6 seperc ol6tt rnddr] {tudr.yDIgf!tdl tbtd. (<.J DresSED . az atabbi szavakhoz is big$/eszthetsz oyEr. kital6lhatod a k€pz5dmenyjelent€s€t. Irnd0d6rl.rEDleiilztirdl) sz6ldncse van akie viszont (e$/el6re!) alulm€r€tezett\4 TNDERstzED annak kivabsztunk lznhts:ij?dl). zrr Ifjml o wA7EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE id..vDf.luk]. D Rune? lrndo'v6ldrl.r_) EEAR (^ cotrvErsano ) -- | srzED lnos) 148 . _JflEAD (PaatEcm&) oPn'nsrrc 4 ------------) 4 sE _-__-) s (EAR^ET) .atapsz6r"ismered. nehanySj/akoribbsz6t. hidd'g'{undl. Csabil4 . amely j6l m(kodik majd own-rc|vagy urDEElelis. ezekte gondoltunk: 4 a viz. [6{d. Itt megintazjarj6l. (tla az .!l . l6rddijir] fla halad6nak sejted magad.l z Dott? z llind'g trilf6zitda krumplit-4 Ma este tril6rAzol.. de nem art a sz6tarban is ellen6rizni!) DotiE (sEA K) z ----------J z----------J EXrosE (^ nLE) E .i. [dd'vi'l].

" Itsrl(+ isazs6sos.n RE D$r. ttrcodDtnodtl (tureNERL tncE. drnl. ul atafrAL (LAueE).(il]. wDE taBE. leckal a WoRDpLUeban l24t. aztan 5. o ".l1t.Abel a rengetegben" c.ki6omagol. old^lt. hogJ: A nyelvtanulok szoKak szeretni a hasznos listAkat.-AEil ( megvalaszolhatatlan /' olvashatatlan .. szabdlyos.levetk6zik. tu.-szgn ' o' tt0.dcs al/r. ulfscaE4 wsnavEtf. ha a7 t/+t ik biggyeszU h. wwELL. ea Dm[dd. oribztet) r/yrrf.ag). meg/bekotozteh.).ty. nyat a kezd6knek.rAtf.^tsuAL.did. wfRuE. j6l Osszeillik az adott sr6 ahow a pelda is mutatja. wLoAD. wt/RrrEti (L^w). A helyenk€nt zAr6jelben emliieti ptusz sz6 gyakran fordul el6 ewiltt az adott unossal. hogy Do a aF nE xflorldltl dis.](o v6raszor). Feltatelezznk. i'ztq . U BEAMBLE (pa'ft). LtttELY.no es az anDolrt-Difl.Ncou raBLE h"-&iuNtdbdll megszdmlilhatatlan) -rij" sz6t tanurhrrsz att6l fiigg6en. 'nnr E Ren. adunk hit egy egyilhlin ncnl teljes $/njtem€nyt a magolhatnival6kb6l.ciDarassar" kapcso latos jelenlese ezt nem indokolja el€gsegesen. (crLrtE). ami annyit tesz. a sr$ [s?aifl. Innen niar togikus. -l unfair le lonnven medfeithet6 iele n s € g j d t s z 6 d Ie rkkor.'). kosd Ossze a megfel€16 sz6vala m6sodik oszlopban.E In -Rl ^ dalall ^ TAAI'ISN/EEABIE ) hn-lNed'bbdll mrllnhnlERl ITTEAPFYI'J.oE ldii ise szamtalan .s a BrEnDLv lfrordli] baritsrsos) szavakat.. ri . . u\orFtcrAL (nEEnne). Egyszerii gyakorlask€ppen: lH ollasd fel. ehhez nreg kelljc$/ezni azi. ^z A swER 1+ [in. a rusr (DEcrsad). Fedig a .. wcatoRrAErE (srvnDnv. lvrlh'il o togadtitis "'sa'fl'J..(4biztonsasos) .11 "ruo. J6 valogahst €s sz6i6razdstl (DEu4.p (vorB DREss) I Rendhasyo id6:sD mnlt *-. ebben a sepercesben is vilaszLunh nehd. udLo6/flrn-104 kinyit valamit (locrr a bezar valamit) . (EnvtRo1ttEflr). dtftLy (DEAI. u1z. lopban. . kosd ossze egy olyannal a harmadih osz.).] e 6ltozik. arjPActc ulrPLE sAlrr (teEAntER).lE{'lil a €16nv ./ banitsiigtalJn < nat\Dw4tnncltandni\insl kazir is' u\r tErDtI ltt'-rf.rhJsyo ido. e.DRESZ] e. vasyis (+ tai(). rnaEAuaLE (rEAn). levetk5ztet valakit (ritrir[dB!. wwtlulc. hogy milyen j6 a sz6kincsed..rvl'r. tnurc. amit el6zetesen becsomagoltak. .seITn.16] k6sd m€s ezt a Gom6t. wsr{tLLED (woRKER).a tr "O 1. a rD nFrED. cs hogy olvastad az . amivel lgy gondolod. 2.'rorlhA"sdnl xrrcorf.UlllllLOll: sok 0i 126 seperc olott (4 $tu az at*nat is .rar Jid-VA[tidzel a hc. hogy ismered a E^ppr lhqil 14 hotc. kikotoz" valamit. amia baloldalon van. !. n\nEcEssARy..lo.

es gondolkodj €lazon. Es az erkolcsi gy6zelem is a tied..botr5ny" angolul sc^trDAL.fejezet". o.rrrfi {rfrrppr4 bot. Duna{ate.lUordplus@ote Csin6ljbotr6ngt! logy cir lnir csd hdod. s. nosr 4 *iiret.'rar lnillo €ter.{r na ne €aessle minket 212.kedas*!dii".botrany".€tkez€s zrrn bisd + itsv€ny.ls{gialan..kapu" €s 6nk6ny€sen csipra\ le a ItlaEnaAErigy kapcsan a Vizikapu (zsilipkapu) ftotel nev€b6l (ebben a szallodnban zajlottak a je Watergate-rigy leni5s esem€nyei).kis nt + . .skandallum". c0r00rt0r.rfirr o nam biztonsAqos . ct|E m|EhFuL . atnyrijtunk egy hangsz6r6t. how.rD. parxFu. mijarhatoti a fejedben. mi leh€tett a bobany targya. aBEEtBh. EBErtst. tEtur$tlt. na a cnanER-t valaszlottad. rraar. hisz€n a WAEBaATE a -caE sz6osszei€telekben 6ta val6ban.f0u vnL ftyB REcEtw EtEcEryEs.Es ho$/ ez mind valamilyen botEny volt. l/I.r r a bar. I hinnrr6szarak sonlndben:{E rxE9.. hoqy a . dogtalan. de na qyon k'vancsiak lennenk ra.prd4 na a scanDAL.ilasztottad. tef?ifa trrrfffr nyugodlan azt.rrr. olyan eaE. |. ez e$/szer t€v€dtel. <)unlair.fl. hogy -botr.dik.0iDEBFuL.ec"{rr. firr. hll I kdryr t lisjtsnig.t ELEVEIBE. Jutalmul csak annyi. StufmEs UtfE! f//lfruLE' 0FnE c'ttfimnuEs ytn tnuLEa. 2l hogyvalalift.t. llory: WaERa^E.. akkor nagyon vag az agyad.rElgrjtl c) cffprErl!. a a^E azr ielenti . $ayat rEBnEN.1l LEAsrEt DrtvEEA E t flsr6 art is ielenli. . 0.urarrnr 4 olvasiatatlan. h€pzeletbeli bok'iny'nevet.botranyt" j€lent. hogy elaruljuk: a czrrrff azt jelenti. rrrflfss d siit. hogy. norditsd le 6kel magyarra. €s tudtad. nem pedig azt. i.rt€szt. t. ha liatalabb. u f! fLL nE sE[tttcEvfih FtLLEhs . Ha id6sebb vaw. hogy.o.jt] Condolkozz. 4 lifflolaksrii. E froLlr. Ez az egesz hosszli a bevezet6 volt. 6s beugrott.| fxfss o. €s eszedbe jutott.o letlvoss6g.lentheti hosy. nEcE 6 EtEronlagtldvagta hi'li loronyridi6 tEsre. A beinndoooo6 yoflrl. trFvr. .. De azert nagyon megdics€rrink.ny"? A) rc. 0. Sajnos. n En4 wndlz6. Ha a crrEet vahsztottad. yEE 2'fif. naDtenv .rv. 2111.F*lt'diill B) a.. az alabbi harom sz6 k6znl melyikjelentheti azt. Sonannbaai u. KitaEltunk eked n€hany j6l hangz6.wr.rafrrrr&o meqvilaszoliataflal. akkor vagy el€S j6 a sz6kincsed. ilyen eaD. akkor fogalmunk sincs. A feladat m€g csak most kOvetk€zik.rff 243.o. c'c(Btl 216.ildll a benzin iu edrIsrrnsiinl a naDsutes. t lyatrfn.\iary szereted a sz6p ragi ideg€n szavakat. akkor D6ra aj6nl neked valamit a kirahatb6l. 0..

$ baralsjgos nyel\ Wh-questions K6rd5szavak C a l l m e d l d\ i Rolling Sentences o A6rdnl6 mondatok A titok lvlagicsentences 4 tsiivOsmondatok Useful expressions a Hasznos kifej€z€sek Useful €xpressions 2 4 tlasznos kilejezesek ? Useful expressions 5 4 Hasznos kifejezesek 5 I minuie 2 words 252 253 254 255 256 254 259 260 260 ':r !5 | . IUClUrnilOilC HCJTOCnTVOUCI L/ .t4.

0o64 ledil@ldd?sisd]nekmondjak. hogy mie* hivjek az ahgol futbaxisr6k l\€ziJen6nek a magya! sporlri. "kes.s E r€lenlasnh 1 E \cm hpllLihunid ronorbhoi niarl "lpq od d/ n?huntr. szokas elhall' gatni. n€m is szoktak. ahonnan az osszes fenti szab Azt is mondjSk. I'lost sz6lnak.hologrst \4 psvct 0r. -.3. varjatok.varnak varon. a rwnE. A harom sz6: to. nol. m€gis van.tla ezt nem tartanadrendesarvnek. €s ulana egy /tiitn.r' nem az angol helyesirasr6l sz6l.tod{ as tdAcKERED sza' vakbanE. [ii{ €s let]g llyen eleje-dolog m€g a Ps. mini pl. A sz6 elei€n az ember nem pissz€g az angolban Ezt nemcsak hosy nem illik. itjelentenek. akkor a tObbiben mind ki kell mondani.vAEz. az angol egy enn6l jelent6sen barar sagosabb nyelv. nEtR J. pedig -bonba res0_ -msszik-.a .ntt lml'nek ejijnk A harom sz6 kiejt€se iS/ [bom]. hog. mert nem mondod kj: lniif. amiket ki tudja mi€rt. Ebben a kombinaci6ban' vagyis a szo v6g€n (de csakis a sz6 veg€nl az . Iti van mindjart a f. 6s nem kapok toiiasos knockedlit Pedig szeret€m. Kiv€v€.y bor6ts6 s n{clu N€m hellpeldiiul ig6t ragozni. Dz egyaltalan nem n6ma. vArunk.v6rjuk. IVE fla$sl E.varjaklt Aho$/ azt mir korabban emlitettuk. . Pedig most kezdek belejonni. tr6nitrbkbs".len€sn{ sorre d' b€n: "be6nletes. kipurcant" ('nellaknav). betii.jelenri: A becsiileles pszichol6gus felmaszik a kipurcant bombara Tanulni_ . varod. hogy az angol anyanvelviiek a pszi. cut'r6 srb. ezedehondom. amikor a sz6 elej€n van.{E n Eoa . llyen az 6 hejesirAsa. hagyjam abba az eS€ szet. a szilvasgomb6cot is. 6ra (oo perc).Azaz te vaqY n€ma.ideirjuk nekedegv ig€j€nekjelenidejii ragoz6s6t: egzotikusnyelvegyiknem rendhagy6 varok.E EYcHot nclsr Vannak m€g n€ma betUk? Term€szet€sen. nrkdrdl. sa€ntrlj rt nyelversoha nem ke nestanutnod. ila megtanulsz h6rom szot. amit6l ez nem deriil ki els6 l6tesra. A beiiik u$/anis soha nem besz€lnek.. ahol a x n€ma._. hogy minden leck€ben kell lennie megtanuland6 sz6nak. (M€g eW ilyen rossz vicc.toaEsr + . van a r-. Kiejt6siih ped ig: hia?t]. €s lk6i. lgy teny deiilt aria a regi€jtClyre is. amii mindig Fl-nek kell ejteni Kivave az olyan szavakban. . !5!. mint a sottB. Pedig vannak szabalyok. kopog.l ldiinl Namarmost. lgen.yez a kon).) Teha! a tn€l tartottunk. c(ng. ami! mindig [t]nak mondunk.------) cuEB 4 B---------------ItxaaaErED 4 . xl.v6rja. OK A kep_ alairas azt. lnnen van az.vartok. Az€rt m€g S/orsan leirok egy mondatot.---------- re roskadj masadba.is.var.

+ vkit vacsoraval megvendesel) i I " l e t v i h e r d 5 s z a v a h d r a d l a k k i a m o n d a r o h b o l ?r d i d c o h e r : h m -up sowL? lwas. . Tanuld *aolhil Ki lqhog? wnttlt*l lvli a !4!ta? wntrbttl ivlit lAttogsz? lvli€rt "nYtuall a yiljdlinsban? IvlikorW4d€gelsz meg? tlelyik vilqorgott rad? xnlasEltirl Ki€ hqza? biztos kivancsilenne 16. hol.Vii.Tany E4y pszichol6gus leg. ts Eoonrc? ldoorlhit] 4 huhog) a up Bou/Lltesingotb6ll vaidling) . arni sesit mesiegyezni. mikor. r [n. lvlit Olvasdel njra az angol kard6szavakatl veszelaszre. de uott"Itill a irj olyan mondatot . mit. mintha nem tanulod meg az aliibbi mondatohat: liebbi mondatokat. sokkal kOnnyebben jegyezheted 'neg angolul a ki. tu dirod er !FR? t'av'n *'!53 . az nem r4rval kezdSdik. . ven 'oqsoDt m .mi a kozosbenntil{? to""ftiul + hosyan? Van mag eW kerd5sz6. ki€ kerd6szavakat.lT nhd. melyik mondatt€tszik a legiobban? Ird ide: lvli? Ki? Mit? lli€rt? Hol? Mikor? Mely'k? wnollitl " Z5!. hogyan? es€szitsd ki az abbbi mondatokat a megfelel6 ansol k€rd6szavak SZ0n6C[CX6i: kal. melyik mondat tetszik a legjobban.^4. mint a kezdetek hezdeten meg' tanult magt/ar mondatnak-) . mi. (lvlinde$/ik mondatnak ugyanazt kell jelentenie. mi6ri. m€lvik.IUH-questions ll6rdiiszouok h!3 ldcbdliriij's !6n4 Ha megtanulod az a16bbi mondatokat.a "ki huhog" p€ldajira .tNeaRE 'EEy BEAmc Et"? lsEAllhil] + iit. t.

m i n d i g d d l u n k .) \<Y Jfft. t l d n e m . hogy ott ausz a Savoy flotel el6tt 6s odasz6lsz a portasnak (persze angolul). ttivi(on) nekemeqy buszt. " .r o 5 r D f .!nd]o kiild (A qzclde l€ny €lknldott meleg€bb €ghajlatra. Jabsz(on) nekem rock and rollt. nlDlltl. (a pair€rlrD hiir*idl/ 4. i . .) prryhlijl + jabzik (A p6kert lehet sLriiiel jatszan i. mert enneknr€ssz€r€pe Ezaza l. a h h o r " l m a q v a r d r / u kN c k c d .(o .' sE/rD [!.) l40st Dedio vissza a crrr lr€. 5 . w'*!itlt .Coll me o tori. rh .'u oonasnat\'c^LL. igy j6 kis mondatgyarad lesz.E A rAU!?o/. ald sz€reti. Es most itt a jutalom..rrdn 254 r:r . ladl NE Mon. lesz) E (En itrj6rjesyezdhes. Alant talalsz is 5 Uj ig€t.til 4 ttivjon nekem ew iaxit! (U$/anez a mondat azi is jelenti.) sar hr. 'r.r. l v l o n d i o n rn e k e m e g J s z r o r i l . !."fsal srildl*'a *. mert ez a hatodik.!$6lnii't.l. r . . i 6 d l ' 6 . Bizios emlekszel m€9. A podas eW kicsit snket. tu@. . oALLMEA rAx.tf. ez volt a €sel. hogy: elad. azutan tovabb megyiink. ktlld. ho$/ . lessek leiorditan L K n l d i ( b n )n e h e m 2 O Of o r i n t o t . hogy ez egy nagyon termekeny szerkezet. akkor meg I o g o d e n e n i e r r d s / o \ i . amivel m(k6dni fog.EF ^nftn' ELL nD. ez€rt m€g legalabb k€tszer el kell neki mondanod. ) a r*nt. amisesit. E tla m€g mindig nem tetted le a k6nyvet. . Ha mar m6st nem tanulsz m€g ebben a leck€ben.lildl. 2.ll + elad .:. cyorean tanuld meg 6ket." .a c d h ! q \ i s m p q l d n u l o d d / i r i o . iriLonj nehem eqv k€Deslapot.li?rnd.. a k k o r i s (A kulcsban az€rt van egy kis segits€g a t€ljesen kezd6knek." . E o. .^2 6t ise kbz neqyis. E .. EL. akkor azt is elmondjuk.) llosi h€Pz€ld el. g y m d n h 6 t a m e g j e g t . " " S i . h i \ r r f .. .es: st4. e l . mond. \ H d p / n e m e l p q m e n s z o r g J l m d s d q ) .. hos' mas a szelet is eladja.. h a n e m a z r i s h o s / " e n g e m .l. (Annak.ft'vj nekem e$/ taxitl" Vagyis angolul nincs kLilonbs€g a magazas €s a tegezes hozoit. hiv (oK. . o n " r . how a . r/xlhez.olldn us/es..bjesyzet. A k i d r p n d h a g y o u l t i d o h e t r s s r e r e l ra n n a k d l a b j e g ] t " .EDl'i]il t \ALL R'c'!4 'rok esy levelei. jatszik. Cyorsan mondd angolul azt. t9. locqy e r d m o n d a r :c { r r . ho$/ n " k e m ' . H a m 6 r e$/ picit tanultal angolul. " ' " n q " .endh. h o q v i 5 m u h o d i k ( n e v e t c j'.tlivjon nekem e!0/ taxitl".. akkor is meg€rte. A d i ( o n )e l n e h e m e q v c o m p u t e r t .) Eiziosan tudod mar mind az otitt. r e s h e . nemcsak azt jelenti. m 'E r ltsllo mond (lvlondjaezt a leller Edanek. *.r lbreD 5.

. hogy tiibbes szam ets. ban.qFues never. De ez m6r nyelvtan. hogy LE 's spEtrD ouq LtE roeEnri lioi tij{ vagyis. hoqy eqyntt hnulianak anqotut.. enged R€ndhawo mnlt ideju lRlfi::T-eqyutt LEa LEr. hogy azt keleit €neketnitik lvlick Jass€r€knek.tD mD Mcttr loaEnEn.. h o g y v i s s z a n a z n a t p A r o s j t s da z i g € k e ! a j e t e n t € A l e q n y i l v 6 n v a l o bs z a ! a k s e q i i s e a u l : b IET'' sEi. L ui mrs roax meEmEa. rrrlYohiJhdla zonqorJ LEt-s cAfrn. ho$/ €gyiltt koltsdk el a penzt.. LEr's stuD. &z.. Eztmar tudod.sr". n r a ge S / ici-picit szigorrbbak voltak az erkblcsok. 6s ezed volt otyan.ocETtE*. LErIlri. sPEtr srr.1 ':a t55 . nrE Praro . f. a m i k o r e z a s z a m s z r e i e r r .rr hnblonl probl6ma.€ s u t a n a a n € l k n l . . o. amivel mi mosr nem foqtalkozunk Amikor J rfr npm s/orir lel sammir.k tr. cipcl -^.. a. 6s minden varjaci6 konnyen megjegJezhet6. hogj/ eglattt tousek az € jszak.ItjLt drn.1o tlagyiah. anqol prod.hhor g\ csinat r trr rttEvszri *. o nagytam. hogr/ egj/ntt az €letnnketl" Pedig 6h messze n€m err€ gondotrak €rederileg.rtrzq t6a<r4&.TOltsrlk Mind. \ + llagj/iam. tanulmdnyoz ki16ttrl tblt id6i.qr"l /e4. LET'' 9END ntE MoMl .rrEhOmd.oaErEEB. A oirositando szavakl f^arrrrlrqlisl . a feladatr6lmajd elfet€jikezrqnk e tegui6bbi mondar minrai. f e l i d € z n 6 n kn e k e d a d a l t .it columbo 2: Ja 'g€n. vanr rceEMa. hoqy eqytiit viq\rali a zonoorit.. !tt... )A n n a k i d e j a n . Olvasd el herszer a kovetkczcj m o n d a t o k a t . .r. o.llolling Sentencer..z azad kell most n€knnk.. d0 llagyarul: "Tolbnk ewiiu az €jszakar!" (ha ez mosr hansos hbnyv l e n n e . A fenti m6don arra haszniljut{.tr r renotraqlo '. mint ma.u 'delu Jtakok E.lierd€s + ro^'[o l+ nyomtatviny IPEIID.j szenrelyLj felsz6litast k€pezzrlnk vel€. .ha$/. I Ze. s+rnrl canRrU''nl nu lrylttiil tanul. E aLEE . o haqytam. a rEr{htl azt jelenti . columbo hadnasy megjegyz€se: Ja igen. mert m€g sok mindent tehet cser€tgetni a monda!.ira at nehanyat a r€qiek kitzrll. lolt penzt visz.z/. ffixrz.ar alzal t4z r. lfi]it !v0hd- o sd..s! r"'d'tharlrh cordutoko\eh E ll tzet ""tt.ocErttER Itr-s srvDy rED pRoBLEttrocErnEr If1's F..) GiirdUliimondotolr ldlingelntonsrh] TaEn az egyik leghiresebb Rolting Stones[ szam ^ LEr's spEtrD hE rafir tueErdEnlhttl tzFnd nijt tu-Cfddd. ' .

ho$/ "-bb"l Soha j6l Akkor most ird be az angolszavakat6ket.r'f lditl hamarab!. hogv vissza logsz jonni lvlagya El vrs. Biztos? Remejnk. Amennyire innen halljuk. ird be hi6nyz6 angol szavakat itt alant: Min€tel6bb. vesd el magad..bb = 'rr ezt USye.t'1..z nl po vou n mx fttu wrLL cottE BAc.af"'b norl k€s6bb/ut6bb a r. oRlil I'lost Dediqa io kis kileiP/eseinker igaTi hon(e.mint soha. 6s mar h€t 6ra van' Szerinted felhiviam most? E." E a:l Wtw oo vou w.Y hr(nl o 1a56.rtEf lliitijtl iob! + rrrrE .akivigy6za titkara.in1 r.lbdijrl(Ezt is sikeriili eladni) llost jon a mesodiktitok: a A rrvrr [n!vdr] . lll. hosi f€lhivom ebed el6tt. eg€sz j6l ment Akkor ucclr neki.(ent. . + d_ El5bb va$/ ut6bb.r 1o uINcaRY? 4 Azt gondolod. 4 rnE *Jobb k€s5n. A l e l i P s e n k e z d d h n e h P e t s T er d u n k r o r d i t i s t segitsesi. rigyelj csak: hamaro roo.0 titok van akin€k van titkara.d '. ann6ljobb./etctbb 4 soo.-------- ) mEldiil mAft l/. m€STe s€m veiad TSltink?6ocs. o.A haladosabbahnak ezt nem hell leltettenut megnezni USJis meg fog' i5k_) unc a D tr I5 7 o'cloctt Do You rdnx I sEouLD E r r*owseo nt cul Tottt EEToRE carl EtE Now? + Megig€rtem Tomnak. megje$iezted k€s6bb ( ".soha" sz6ban az 'E^ nem azt ielenti. P€digez t€nylegigy van.De mi elmon juk Neked'.xrusbdnfoqiuh has/ndlni Pleltih hitPje_ z e s m € l y i i s z i t u a c i o b ai u i h ? i r d b e .tm vwa MotrEvEAcr? 4 nikor akarod visszakapni a P€nzedet? @) 156 3a .

r-reI ..t'6t'1.. wwlr'6.. *ltiilnl** i: ztt .. amellyel villoghatsz a paj6said el5tt. tl) A n6 nem ismer senkit. . n"o. nem biztos. < n 6 . E lnd ro ism. ludr.. 6) lYoaoDY. akkor nyilvan nem taHltAl megtanulhat6 [j sz6t a lgyhogy hadg ajanljuk ezt itt: I An oy rnD DrcEBdtR EvERyBoDrE^'Etrs-IiJa-N0J tEbitl &'ihdihiirszl ld + ldegesitem a szomsz€do!. r f) Senki nem szeretia n6t.nl {o ferri. q) lsmerem a n6t.) A mondatunk att6l j6pora. akit ismerek. Ha halad6bb vagy. o y r l h r l . LesJ szrves kosd ossze ar angot monda. akit senki nem ismer.xttAtl I xfiou.-*. lndkdil(o senki. akit senki nem szeret.syou.-. F o s o D l . a v a k :. rep. aki nem ismeri a WoEDnust. IIlE notq r ntiows NraoDv I LovE. a o n n l t u n o n ] .A l a n u l h d l d s . akit mindenki utal. hogj. akit szer€teh. tokat a meglel€16 magyar lorditassal: I I I LovE. C) Senkit nem ismerek. E) Senkinem ismeri not. I LovE tioBoDY mE wotu| t xows. vigyezz. E "inot"uon"*. h. (Persze.rE wotttatl oBoDr A) Szeret€m a n6t.. akit a n5 szeret.r.al\itszeretel\. hogj/ ebbdl is !p!q j6 mondat St6rthat6!--. a s s ? o n y . ) I$ ot! osoDr tE wortt LttvEs" D) Senkit nem szeretek.fi. lde s6oes valtozatokat: mult I Rendhasyo ldo @. isJ/ alkalmasabb. B) A n6 nem szeretsenkit.qit. a s z e r e t . akit a n6 ismer..%. csak ha tal6lsz kbztrik olyat. .tows rnE wonn I LovD7) 1VE wottt fl LovEs noEoDr I t uorl. a sz6rend m€gvaltodausaval roppant sokf€l€t je. 4 wotran szo tetmeszetesen kicserelhero .non.lUlogic sentences+ B0viis mondotok srrntdneid lmrd4il l':egl€pnnk egy olyan mondaital. ItxowmD *aq troEoDY r. akit ismerek.E. l e n r h e r . lrloBoDr LovEs nn w.nvEs.

MDfif.. z mii|anulnivdlo: iqyner hi: l. 2.slti'run] [3!m6l t jlol l'iund 3r.iml l6hairdo kombi-ilElsdn?] ltipildl lYPrcaLcoq EArron& TiDikus hombinaci6k. kife z6telr Hosznos ib.st. roas audap. Az angolra jellemz6 ritmusokat.nemzetki'zisz'5? B 7 lvlelyik kifej€z€st haszmit jelent az. sri(oh.!ro no 2 Melyik szerepelneaz "Ezt a Ki5ftan 3 l.M London Nem 6sze a k6nyaesboltok sr. li iul6ml riddn] lv&adii i. azt kell meg tanulni. mert nalta leggyakEbbantlumphrey 6ogari? magyarul? /.-.^"^^.Usefulerpressiont -. d. lnddr-SzlEliD4 ld'nen EvE*Yo'lE &DERSTAfiD& Mindenki 6rti.. I'idh0-edNl !d6'il ldnliid A legels5sort tobbsz6ris olvasdfel... ----llelyiket 4 * rd€st kitararni? ' ffi''"t"t' lss4 ben jelent mes €l6sz6r. €s sz€p€nritmusosanel5 tudod adnia kis 6leik6pet (hm). Minde$/ikk€rd€sa bemagoltels6 sor egy-€s.. hogy BonED w scorLArD ? B..theTo p6ldak dallama -e Lqlelj r hangs vra isl olvasd hansosan.Merthogy a "hangsnly_€s dauamgyakorhs" helyett hlan m€g alkalmasabb sz6tanuHsra.tetlihel lpgnehpzebb a kiotvasni fizetem.) tidi6 €rm€nyt jelent egy-egy a r€gi csoda.------------a lvlelyiket hagytukki.aD lsrt ndddl(4 szokaGos) kinahtanak. ha akkor a Lonsman k6nyvesbdltbah tudhaihak segit€ni.akkor m€Segy kis $/akorszavera lonatkozikl les. A kitv. E Rendhaqro 230 *a . nuLi do MD.y I Melyik illik ide? . dallamokat ugyanis epp isen qyah-ran elofordulo kifejezesekkel$/akorolrarja. MD.^"a .nEsdn?] [irj!?tu| A rahedli rijdonsag mertett lwora"Lat.tordilasaban? haszneljak ruham€ret jelz€s€re? 6 vajon a uetyix irgrnevezett. valahol.Ha kesz vagya magoEssal. de nem lly€n Stannard A:llentol a ltvna ntausE tPtEcnE Ajanljuk mindenkinek r€ndeltet€sszeri hasznalaha.K6rcey u.

. 8 l i . ih. s9. 8l ta'lf glro n..0. lvlegadjuk a forditast is.tirE a hol 14 tE 4. / /soDEn on Lrft. .l6lt !6nd.o.) rarcr5)remtudiuk.rldld. SE|L a c1taPutE tE .l6jn. Oo Vajon melyik sz6jelenti f6n€vk€nt azt is: tad. de viwrzat. a C .riirel'! E ra mondd rcl tenlszl.Pc|ste.. hogy 2511. 6 E .. ./fttEs00tE. [d6z]e n{slsrsrna tat sorl ll9rlla mmt E Rendhasy6 id6. 2) 258.r* 25t .3)ncng.l lhm l. 256.0nuftn.stuorE cLrstl ElllEh.Uram.lril. iosy e!b6lis ryolorr6dhat6.0. a. 2. 5 f . mGr kl.ci!.leg pl.. A lus6bbak hamarosan abbahagyhatjAk. j6 tD M€r fitldrengetSen tr€fa sltsslql az a mondai.+..1l30rt p03x0laz .!")5l lfrflrrrrr..!ecsut'!!a" vaqrB: !. 5. mesebctl v .EEnErLtIl. gon].c'ukl./S00rE.iga.Usefulerprerrionr 2 Hosznos kifejez6rek 2 trj] [ilzf olilsFPRtsiinz H6dolattal varialiuk tovabb Allen ':rr Oileteit (lasd az e1626oldalt).yrro mlaii r. d n.qttari.Alauit tudod..zttjl4 maradiitt dk4 lt.t amiadjelenti. .z. WEtrE a P'srE nD.Ha ismered a sztorit.. h"r]. 3 D . hogj/ ." tlmln6ryou. s. 2 G . nyilvan tudod.0./.nqor ta{nar!")Potii:.pEAcncE[F. yrr 4li. 3..tiyralatil yalahogy"..i" irm pdnri.|. sntryc lanul. I t t o n d a n u n l s e t . SEfi rE 200 f'rnBrs. hogy .o.6z{otns? 1.. a lieil6s(a.I f'E 255.nti.cru azlis jel. crll.ftfiazfgodoftuk.d0sgtdbt6nt minden. ha mar kiviilr5l el tudod mondanil Egy€bk€nt tanyl€g a Itf.t A ) .o.( v a q y i s t A .nt... srfl.ler '3ethen tarit!" lPcrsr! !!d. rrrn 6) palacloda st6ci6.a rr! ffr ledigi.* .i!r 4 nift0r..3) sre ntiirkaz 7l rflrDr/-t.mit rnc.i. PLrf tE . ami a tr€fa alapja: o lvli @@ a knbnbs6g a crosE+ kozel es a cLosE b€csukkbzbtt? | vonal Hogyan lehet meg mondani .Et anD rEDAtr?bi:t [dd melyik kett6t mondja a hansya.fliyion r .han fttat's urE. nE n.magyarul" azt. 5.pai!onal"? / ao'co tancosok^t co-co tancosoknak? mi.tosy. . fl o kilElt rm 255. d tdlt ld6t.hogy fu nerem .ty"? ird tde azI a szot.ftogytSE7r EeLAftrttAttrEwn..0.I l|l egymegsr6litis. 257.0cx axo noLL.nt] v6losattuk. ) I m e a k i v a n a i o sr i t m u : . ldldt di. hogy a megadott ritmus szerint tessek iobbszor is (szapenl felolvasni a kiejtes-sorokat. od [9i. a magyar megfelelSk ritmusa n€m €gyezik az angollal! (Ezeket a kifejez€seket a Tricsok €s a : t u h . rELL ^ annf. A annyll tssr. 1. lnd Cne. igr ani:.Hivi0n .k6tember kozott a legrovidebb uvolseg egy mos.ltf wrrr 1. crrrl 4 vis!.lilehb u6llorTlal lr|3 |[0rrr..s hlhc ij|] Akkor mehettnk lov6bb. rl iirr 2l len ls i6lr6la.. I LEt 'bEltanf 256. A k6ve!kez6 olvasasi-tanul6si gyakorlat l€nyege."a Iiddqdl Ihnhhl ld6.I/..ijn".*n". 7 8 . t.@a d'a M'[hm. frEt'orEh.o.'EtEnEE2 5 70 . CttL tE I tus. hanava c. l l : 1 4 .x rEvEn. EPuro foEErtEE LEftrrE'. mnu E Rendhasyo id6: oo mM.hilr](a Syahorlas)hovetkezik.Unn". EaEnEa. ..

melylk Kfejez€snincs a helyen... I minutc-2ruords E i lvrn nit]a esy p€rc.-.6 * *. kefi6".-../ cime).-..(teha! ta{i{e csak az ansol kir€jez€sekhez!)Olvasgasd a megadolt ritmusban a kiejt€s.-. E F€ndhasy6 mnrr id6 . az hrporEnrsz6 (lgen.naldh. a lfithl €k aUas b€cenpcszcs. "-.nt rdosn ar els6..-. oe ebben i kireie/e\ben mesi sy hd. Mrn A c.".€s hova kell kernlnie? I rrr..reiryaro/s mawa.ld]. h. E tsj"bh. [ih-l0Rl[ni]. hogy . meased€tl€m a hiivelvkui iamat Feladat(ho$' njra elolvashasda f€nliek€t): nincs minden r€ndben a sorrendd€|.. amig kivnlr6l el tudod mondani! it Il'dld liill . . ho$.'3 .londd sz€pen: [intot6d]..k E ^ 2 rtrl rd€lt.r ulolit! l t{r. Megintokosabblettel (ha ez meg esyelhlanlehetseges).Usefulerpressions3 . 6 tr@mr szoros 4 tum.amiviszontr){'a t60 .sorokat.ur-tiz€n.. pr6gai labgat6sa' (4 kor.. iem€srele*n [i'il. [tulyvord4 + xet szo Apr6sag.... vakard meo a halamai liijd-ou|ll Dr6baldnira lhodnli!!|nl Isr. ami aztjelenti.fontos". igen fonbs ludnil de yigAzz.*"d lnrii-Mrl lriihll I3rh&. hory. rrots'lalaikal Ez 'fi Fpppn hllt idpjii. FEEsrDEnr cutnon lPl|ziJdnt Uintirnl Clinton €ln6k) abban a s6roz6b€n szaxofono' lgy n€z ki a ritmus: -. vas/' [im-P0Rtdnr].rD ilma*lsr .xtD craaaETE AtD ..-. dDlhdd.-.ih?tugoi] ."*d.f€lre6rthetik.) Mi a sz6tanuhshoz eS/ e$/sz€riibbet valasztotiunk. E Ar@ mull idqjii rlaurimeseq.s. nem lin-PoR$ntl. Hoszoos kifcjezdsek3 ilt!?-Pntsdnz en] fiturfrrl ezt a lhirg irgfk srfi...vagyistucat.. Az €rdekess€g kedv€ed: ezek a kifejez€sek abb6l a n6reb6l val6k.zn. amelyhez m€g annak id€j€n. mett az az r'tnRra r-nak a ki€jt€s€. hogy "impotens". r. nen J6l van. limFrint].aztjelenti.) helyeskejl€se: liiDotdd]l Ha lgy mondod ki.s]-etnem lehet megiLnni {tvna nrcLEE sEEcE 4 €16 angol besz€d: a Stannard Allen-kony.oot( (Kornlbelnl: + Szeretek lenlni cigizni €s olvasgatni. hosj/ kes6bb Tald u| I unE olyan ritmusk€plet€ket is S/akoroltat. Eizta6sul a halad6bbaknak elmes€Urik.

Vahsszunk magunknak markanevet. Tanulj meg bt sz6t magadt6l Valassz egy sz6t magadnak m5n... ocltvcso csRlnDl L€arn 6ig Small ls Beautiful a A kicsi szep Hrm btii For+ a ! (we love tea) Szines oldal ld6 van flOnaP o month DaYsof the week Uselul Lists 4 tlasznos Lis6k Us€ful Lists 4 llasznos Listak Feladat .csak ha van k€znclsiopper. E4yszerre cak egyet! Random Word Technique 262 265 264 265 266 267 264 269 270 271 272 275 2?4 275 275 276 277 *t 16l .l|srntnilulos t 5.....

.t . ninkel amikoreztvalasztottuk cimnek "qondolkodj J.. t Ialirn eleg is volna ennyil tvdni a *o1rD.M[i'mt} nurt . (tlm.rrr? Csakisaz. igen az elelijrnt az Lcm. amit kozben hangosan Tehit: ird be a mawar szavakmell€ az angol megf€l€l6jnket. feje.. ^ 't/oflD LA D-b6t ll.rrlvd'ld]. hoqy-a.6..sm.r. Ezt.) lvrinttu juk.cI. az embernekmaris olyan Masataz es€szvilagotngy nondjuk.a mnr Bra Isrinl higl nintajira gyaftottuk-ami annyir resz.. akkor vajon mi leh€t a . €rzesetamad. hogy el6sz6r mindig a legnagyobb dolgok nevat bnuljuk m€s.trrleliXirtl.ni vezaren na$/ban. amin landolniszoktunk. €s a Il legnawobb6llat rqjta a pnar€[rijl]. Ha ehruljuk. @e[dm] " t"*r Rendhaqy6 ideje. hosy gondorjnagyot"Ta6n edhet6.hogy tud mindent. 4 214. ho$/ t/of.=.etcimetesy szlosen. -arc.. Ereh* I 262 .t6t.leorn Bi9 o b(91 ldm Nyelvet tanulni tgy kell.@an ieknt.aFs la '. hogya ranalE sE^-ber€1.€s eml€keztetunk hogy a srr egy €gi csaa torna neve is. sE -b6l bz46s i/rr-b6l lslki] tev6dik ossze. ja.. re. F. EgJ marha nasy polon a z mel A sLAp n rnE r^cE E [d!ftt indi [iFr].

az m6rgyerekj6i6k lesz..6t .megmutatom a belyeg$/iijtem€nyemet" (b€lyeggyUjt€meny + s. tla valaki angolul akarja megmutatni a b€lyeggyiijtemenyet. d korom lnijl r.r. azon kivnl. Az apr6sagok koznl az egyik. azzalaz ansolsz6val. hanem irott lev6l). A trEEuEa6l semmi €rdekes nem jut eszlnkbe. hogj/ hasonlit a noootc-re lr'lltill (+ tesztaf€les€g. ahogy eszedb€ jutnak l1€g hasznosabb a dolog. ha nem.{bdlmPk0-u&d"l). ' . med szir.tP[!zt!rip]+ b€lyeg . vekonyabb.szOget"is (az is el6g Pici tobbnyire). hogy legalibb a v€gle tekkel tiszhban legyUnk.qP' corrDczo.J .r. .lev€|" (nem falev6l. akkor nem azt mondja.clir'{ll).. hogy . hogy . . ha csak az nem. a LEARI| t/C c. hogy "megmutatom a r€zharcaimat (rezkrajc + DrcErvcl. amit 6brazolnak! TEEDEI^Aiilla (i . m€g azt is jelenti. hogy ..bolhaPiac". (Ami a kett6 kOzott van... hanem . vajon melyik. angotul is van olyan. mindig abban a sorendben... lesink6bb kinai.ielent.rni a borha . lecke szavai is eszedbe jutnak O ezs esyrrogen..r'Ei[.betii".dd. Ez vaion melvik lehet? na hiszed. mint a nudli) de az€rt n€ egytik m€g helyette.rr.h4 a b€tii srA...Egt/ masik nemcsah .. .hanem. hoS/ .) Parositsd a rajzokal. ird le hangosan a tanult szavakat.}. 0gy mondjak.kirrmitt" ..taEr{ErIAi ni'.v. ha az er6z6..Smoll ls BeoutifulE+ 0 kicsi szrip iz $zndl bjutltull Az el6z6 lecke ut5n a legkisebb dolgok nev€t kell megtanulni. hosv PLEA.

stiia] tendha$/6 a]ol . D) Az 6lebe nltetett. CEY. amelyekrg lat (le)nltet kiatt ril 4l)Et2) + l) iil2) (le)nltet a I) t€sz.Enn€ljobb bulit nem aj6nlhatunkA kOvetkez6 siavak kOznlhlzd aH a harcmbetusoket: clJ4htl L'si !ist6t) *"1. hogy csak harom betiit kell hozzajukmegjegyez.'1 ctrylr.liil{t itl 3) nD sATtEdr r sLAE lhis.lj li k{id1 C) Ertem.Hnmbtiit A harom betiis szavakbanaz a j6.Lan l"Jl"ij::. ha leazt szamobd... talald meq a tordiEsukat A) Segits€g!. r.. sfi.mond va 4 ll sir 2) kielt 4 l) vag 2) csokkeni sz€ps€ghiba: harombetiisig€inknekne$/ esetbenrendha$'6 mnlt idejii alakjai van.rnlt!t) tlo$/ egeszpontosanhany betilt kell megtanulnod..kjaltotta.. 'Iippeld me& melyik k6t-ket sz6 az koznliik.. akkoEem tiz. A) Cs6kkentsik az iirakatl 2) now srulr t urrl...Ird be mind€qviksorba. 164 . e) How is mondjam... onnan tudhatod meg. hoqymelvik iq6neka rendhaqy6 alakiair6lvan sz6.amelyeknek €gl/n€ltobbjelent€se is van.csah a .Hf"" lk6jd}? 4---------------- cllcxon t) I sEE---lli'xtl kovetkezni...lhtr !.) d 216.l\..{jl "EArInirl ''rrlehl EEAflftiI n. hany knl6nb6z5b€tii van a Kv6lasztott szavakbanSED. PLIT... Ami na$ion kev€s. hanem csak 6t sz6t kellene bevagnod. Raadasulolyan harombetiisitketvalogattunk. rak 2) kifei€z. rurttul "----------------r stnsnttzatt --. iry hat alis n6hanybetiit kell angolulm€gtanulnod ez €s legal6bbtiz mas/ar sz6ra leszj6 neked.. (hogy fogalmazzah. dtr' c|I7ltrtl B r fl']. nak. ni.l riionh[ lt'l 4) IEr's dn ..:i:1'.nD PBtcE& ll6t$ kr d0!'iicfti 5) t EL EE caED.ir . Dzek szerint melyik a nem sE /Y[!26. CUf Olvasd el a kov€tkez6 maS/ar szavakal na mindet meg akarnad hnulni ansotul...

Szerencserevilla.. flt a. ftr&rvttAELy. klilfbldi SzCp.vEnlhFolv. FoRflettE*. 6s keress a listan (279. misztikusmondatokatlathattunkbelejuk: FonaDr nE FoBEsr.Bizony 6rbm a hrznAl.. kezdetil szavakat. FoBarvETrrE FoBE atEB. ez tort€nt nahany I. ero. pLA-.letudni".Naryjab6lmi.tAELya Fonta. A tiedetl Figyelmedbe ajanljuk a cot".7Enlhrctr. Forditsdle a kbvetkez6mondatokat: Bocass meg az erd6nek. FoRnr.toR kezdeft sz6 o cEr. FoEctvE) . Bocsassmeg az idegennek. f0r-ClT. + Szerencs€re egy id€g€n. amikor a lista megkonyoriilrajtunk €s miniegy "adja mag6l".x i6t . F€lejtsd el az erd6t.) magadnak egy masik "misztikus csoportot". Fo*tt.mRco. . ftrch0nl o meqbocsal E d/yER[f in0d $ idesen.irlftro$l 4 erd6 FOR nh a /EDLvllii'fAiil. old.€ehat tanuld meg igli. FoAeor. old. es is igyekezniinkkell minel t6bb sz6t . frrGAToNl "xereil f. paE-.:.i]llil szerencserc rrlfo*l4 villa (evSeszkitzl) atw fltxa w. + 4 (@Steitsdetavit'at Lzt a hal pici sz6t (flncEL t:oREsr. szen6k (szerz6d AUt ronl6cr64) a lis6b6l dolgozunkl2?9. frr-GtJV.).

nOv€nyt. srar o s6r rr.6s amivel fest: rEsrE{ Pr-rr + lERvEz.TeqnaD ll6ricka lestett valamit de fajdalom volt ftneznie ana. amelyeket arr6l leh€t megjegyezni.. nov€nyhlintlo P.) Tahn felliint. test. .es amit s6hait:sor r F/rrr + rEsr.r. l'la mat azt tervezi. ird oda mindegyik mondat mell€ annak a sz6p6rnak abban a mondatban szereDel . €s amit 'iltet: NbvtNy *ed *" dt hosv tedda 'betuL oda B::le. TeW€l mind harom angol sz6 v€S€r€ €$/ T betiit.ri hvi] Olvasd felezi a harom sz6t: a P.€s amit tervezr rERv lvlondd fel a tanult hat sz6t! lvlondd fela tanult hat sz6tl Plondd f€la tanult hat sz6tl /r.a F^n es a srarr kivatelevela tbbbi mind olyan. E ENanylcliir]a ir6r-E nltet.jnl rajdarom a s6haj srarls?iil feb6hajt. va$/ segitsunk? Ha segitsnnk. hogy csak egy T betn valasztja el 6ket ewmast6l. Vagj/: Tegnap M6ricka kitestette a hkast.rlp. | Felsohaitott a litvanv letun.+o!(|||evteo) lt||sldti.L. . akkor elm€selrink eS/ szomorlr (?) tOrtenetet. amit festelt. festehhaidla Prr. megtudod. Ez a tOnener Osszeloglal ja szamodra.jt . mely szavak is azok. hogy azert is hasznosakezek a med. horw inkabb ullpl eS. terv n rrhknl a tervez. ho$/ isekeni €s f6navlent is miikiidik. de fAjdalom volt ran€znie arra.rrro iILrEr. amit kilestett.r/Y---- Megtanulod ennyib6l ezeket a szavakat. Ha j6l ieszed hozza."t 266 .

BLaE 4 kek. + piros. aREEN + z1ld. how mit jelent magyarul? 6tuE lttitl a I"l6sodik l€p6s a sEF no Isd. .owla barna.r/s h. a m P r i h d il ' " s .na[ nj. t g o " I egy whisky neve.. amit nem tudt6t: vELLoB/4 s1rya. crd [hh]:a new York-iiaxik (+ crt) tehat mind milyen szi' I e z a s z i n J z t i s j e l p n l i h o g J . Br. hogya szineket(szin 6 cororf.iPli4.t Amerikiban .'/Er o/rElr!i{ vrn]llelyik szinr5l tudod az al6bbi listaban. E[Aar 4 lekete.rarrllrus4: vtroskereszt a narancsot is igy hivjak. aD. A cimken het hulya peoEa.J .4. w 1E o tuher. aREv * sznt\e. Fn14 t6zsaszin.h i'zct . /"r. s z o m o r n " . az €gyik feket€bb mint a masik. o/utar 4 narancssarga 4 ErvJtEAled.l til Ivlost gyorsan kd be.P ei1 Ha mar j6l nennek. moz t'E^cE lti\z\ zbtd 66k€ €s€szj6 n€v egy kornyezetv€d6 @ E.t1illfurcsaszinii rajzfilm'p6rduc. ?-a.Szinaroldol vajon mit6l van az. a 5 7 n r h e6 r g r 6 f L e d v e l l e m e g e r t a ! 6 l a e l n e 2 3 EaruIdtl csomasol6paptr \PAER4 papit). [hlor]E)az ember mindig honnyen megtanulja egy ideg€n ny€lven? fiindj6rt mindenki kipr6b6lhatja. r^nmE^ It|l|'. Eb6 lep€s + .z van.l. iti e$/ mem6riamank6-kviz Earl!q{-\lip99 ird be a fenti lista tiz szin€t a m€gfelel6 helyrei I a ansolul. C.

akkor n€zz a f€ladat ala.ttlliil one*rrrhfr1 ont mc.. amelyek onnan o ld8cad.1 ldi tv... tto m 4 h6nap.tal.. a-Gll + eSi 6raval ezel6ti LAEnl...LrlflAil Beirtad a kihaqyott helyek€? Akkor most is ird be a kiha$iott hianyoznak. tfittdl a €s| evtizeddel k6s5bb . meg mi is letudjuk az id6m€r6 egys€gek€t angolul. iEARQ Cv. Els6 Etasra tal6n neh€znek tunik. hoS/ n€m meg. nn. ha az a nev€..1 d csak e$/ masodp€rc lvtit. D v 't nap.. €s ha mar biztos. K6sd Ossze.$'Ecan 4 masodperc. onr o.ldii von A k6vetkez6 feladat arra szobel hogy te is. hogy miben mennyi mi van. de annal izgalmasabb. Mindenkeppen prcbald meg el6sza'r "sziizen" megcsinalni.toellaliill Arra k€rnnk. Eow c> 6ra.. Sz€rint'lnk erre mind a n€gyen nagyon vagyunk.) .n 4 perc.. ho$/ az alabbi sz6szedetb6l e$/szerremindig caak eS/ sz6t n€zz meg. hogy: D^rLrlltilil I+EE/'. DEoIDE a a\ltized.j .. helyek-re pontosan azokat a szavakat. az ilyenjellegii megj€ryZ€seink te €rdekedenkiviil semmi mest nem a szolgrlhatnak. cEtniEy1 e\sz|zad lvlilyen$/akranjelenik meg eS' lap. rLEEra hal.ntios? 4 a huszadik szezad @ 160 gl . (USietudod.

hogy "ttarminc (4 ')'. hory januar." [Arj]) IErBft DArs .A m6dszerezuttal is roppant is: ljszer{. &Ltlfu!-lul Aut usrl6giisn'l . ** t69 .5EPrrr6ff IsI'p-ft bdrl ocrosDR lrl-I0bdl NovEt$EnIn -\l fiiil Drca"Bei ldi-Szdlhdd Most pedig el6ruuuk neked. marcius stb. ho$/ az angol anyanyelvliek hogyan je(yzik meg. nn iusnak €s novembernek.ras SErtErttBDa [$ddidiir [|r eq-T$.nd [0-VEl.'raltz6til) napia P DAv j van szeptembernek.mint varadi ts€laa szabadrngasl ns lehet i6 hangosankimondani a szavakat. amelyikben 3l nap van.llo4 ApBrL. iaprjrisnak.Es ha m€stanultad a versi' k€t. angolul. akkor menj tovabb. hogy melyik az a mamd€k h€t h6nap.bBRuaRY lhtflttil tttABcrr lnhrg] A'nJLlEti\ M^ylril . illOlllH lD'mcrl tlagyjuka rosszsz6v'ccek€t. ami azt mondja neked. most azt is el tudod mondani angolul. JoM AfiD lyowt BER [iF d?3rin.[dd Arra mindenki emlCkszik. J^duaav lh. hogy melyik h6napban hAny nap van. j6 hangosan. na tetsziK akkor ismertesd meg barataiddal.lla mer mind a tizenkett6t tudod. PeFze. Roppant egyszer(. oz ezt moid tonuljo h5nop <. hog} a iEasaAflv 2Al29 napos. sitty-sutty meg l€het tanulni az aHbbi versik€t. ltt egy igen komoly €s felel6ssegtelj€s feladat 16l van sz6.te m€g b€vegod. februar.tnttoil I.Okinekmost nincskeduc.ismer6seiddel ide leirjuk.nnnldfinl.ha l€het. Meg kell tanulni a h6napok nev€t angolul.

lut. €s ez€rt ezekr6l ig€n konnyii meste$/ezni: lrlot't. WLD\ESDAV.ni ln. FhtDAr. €s melyik a csiitbrt6k? 5 lvlega kedd? . satr La a DAr-t mer meqi€$/ezted. lto ':t8 . 1YDD ESDA| A D TrrrtBsDAv. I Lehel. lnd lnd .DsDAy.nrdi nindift{idi latddilnd!.n ns.Dogsof the ueek ldijr!r idvil]o a n€t napiat Ki kelleti ialalnun'k valami Huronos csod'At arra is. dosasd: [Dm/i. vasyis sz6 sz€rini: szamora. lr. de ne csak sorban s/ahorolj. akkor a sonendet a nagriMor|wEntaf6n6kbt mindenhova kOvet6 gyonyori frversw{61 is meqieqvezhel€d.hoqy.loa m€lyik csiitbrtokltr Na.) em lehettudni.ors/kbnnyen ha tM us tN w [n dij?6t nr tld] '. minl mi. nr. srdi]. p€ntek €s szombat €s vasarnap.hkor ma. tia annyiE olyan va$/. tiidi. Ha pedig mondatban kitnnyebben je$/zel m€g nj szavakat. l'leglepi-jutalomk€nt pedis (akar e$/ KindertojAs) eS/ S/iinyitrii sz6t kapsz csak 'igy. amiben a Drr-en kivril az -alom. tuIDAr aND S^tuRDAr AED gnDAr. Il.ndi] + tl€tl6 6s k€dd. mondogaLni ig] montyi:di. I|nrdledadi. men ahkor sosem fogod kap6sbol a tudni.. almodik" is benne van: DAYDEEA lliilinl 4 atmo do zi}' n liezdd el ezt is mondogatni. akkor eS/ kicsit nazegesd ezek€tr no D r. Itl/cDtrEs. hogy a het napjait be lehessen A D'yldiii a nap sz6 az aHbbiak kOziil barmelyiknek a v€g€re biggyeszthet6.tdrdi.ndi tr:rdiv. De \iglAzt. akkor itt most magadra haS/unk. napFid mes ' dnak szamlalva. IlEs. St'tlD /. akkor S/akorlaskeppen otvasd fel leaalabb ketszer ezt a mondatot: MotrDAy ^trD TtEsDAy. szerda es csltortbk. SarvaDAr.BsDA. sann.

Az€rt ez a neve.yisaz 6letb6l tanulod meg. mert a sztori szerinl R. p€nteken tal6lt ra.taflsDArln tt sznrl.. t ^n tqotrDA. hrl <. hogy melyik n€v es€t€' ben milyen napm esett Pentek megkhlasa. ha Robinson Crusoe nem p€ntehen tahlja meg? Egy kezed ngyebe es6 naptar segits6gavel ird be. de ne fanyalogj. kij'i. Hogt/an hivhaftek volna lrratt IUtDAv-r (P€ntek€t). P€rsze a h€l napjait iig.litdilI'Lrt! I. hogy mindent megcsinaUon. mi€rt van ez az elnevetiogyan ford'tanad le: C ru lhtDAr ortE LAE o WEDtEsDAr. ftd ide.rrE [ijr] + k6s5. P€n\eket angolul ttlAtrFruDAv-nak hivjak.95561 . illetve az olyan Az ircdaban GnL I. mir6lvan sz6. hogy itt is Syakorolhatsz e$/ kicsil.: MatrSAnnD rbt.til . akinek az a dolga. amit mondanak neki.Usefullists O Hosznos list6k liilzfullirlbd A Ltsr oF ALE AnvE NattrEs FoE lrt^d IttDAy lii liszt0v0l-IoRillir nii ?{ m.1l|t'l. Robinson Crusoe rtltal felfedezett bennszUlOttel.t \izlil.n+iidi] (lvlajdmeg€rted. (arRL[0ii4 4 lany) hivhatjak a titkarn5t. hanem orulj.z tt ^n ruEsDAtln. A Robinson Crusoe-titrt€net ism€ret€ben nem nehez elta|alni. r* i?l .) A RoBnso Cntlsogban a f6h6s.lil lt Ad swoa vlnrt' cnt'li) Man wEDttEsD^rlnat' !. nem innen. C.t' sr. fe{i: r DAvlhiilil ( pentek. jitn (€s a rendhasy6 mnlt id€jii alakok). 6 Segitsag: cttttE crt E co Elklr....n'J|lil. k€s6n.'saE [nrn]o ember.i.htDAy-naK kollegah6lgyet.

.Jatsr Br CE fiama O E IETEB vrn lbie [6lhn ov edft iu hn n.|3r] A L.loves"jelentesri jel€nt€sii sz6banaz "1"betii helyettolvass.s€t61" [tmk] A "szeren€se"jelenEs(sz6banaz "1"b€tfi helyettolvass-faet. hoS/ legalabb abban a durva sz6[irbanE {a Drcttaa{f..) IeMr IXdtuMaf e ArrMtf EMU* namelliV. A "seta. (4 WaLr AtrD.Yr llfl rf.sr oF 5lgoNrs yoa Cr lrtlrE naDD .jl dd d?irsrtbij osindsing ldfd 5 sz6..Useful lists 4 Hosznoslistrik lii?tullis. Ha meg akarodje$/ezni a szavakat. xt LK.. annyic rnt hogy a counbtsz6ttban ninc is l7l .wAEn Seta kozben. [bd] A "vadaszik" PI akkor foglald6viden mondatbaa sz6parokat.rldihi"oril.amit magadt6lis tudszPli perszenem 'rjuk Ie ezeket a sravakat (sTintesoha) de-az€rl eS/ his segits€Set adharunk ahhoz.n"'t. [ik] A "trikk" jelent€sfi sz6bana "t" beiii helyettolvass"plt.hill sz6ban "o betuhetyett A.€JT IhT 4 trirkk Rem€tjiik. hikl jelentCsr: sz6bana.rcr lni srar l3dl l.3* ...nin6 k6ztnk olyan. megtalald 6ket: olvass az "i!. amlb6l 5 igen cslnya sz6 Syarthat6 egyetlen betd megvaltodaGsavat waL" h6n m.h" betii helyettolvass"cat..

riamarosanh'irom sz6t olvashatsz./rrE bdopftel.csok ho uon kdzndl rtoppcr..ho$/ hogyankell mondania k6vetkez6szavakat angolul? llost mar biztos nagyon kivanci vagy . €s mondd gyoEan: I Sik€rnftfeleannyiid5 alatt elmondanod.6s kezdd el marni az id6t...{oplniule most r.//trylh'il a si€t s. amikor elkezdedolvasni5ket. lvlostmennyiid5 alatt olvastadel? . i:2r. Fogda k€zedbea stoppert.Csakl€galabb6t pr6balkozas ut6n szamita dologl Saiatrekordom: .a "stopper angolul: srerr./brdl a rassn HoST eflitsdle l. MoSTinditsd el: . mint az el6bb? A mi rekordunk:0.lennyiid5 alart olvasrad z_ elt Olvasdfel m€Segtiszer! lvlosT inditsd et: rorvlniul o most rtuffrlhrdl o siet flrrvlel6l + lassn 'ill'tsd Ie.felodot . MOST F€lezdmeg ezt az id6t. .. Kell-ekerdeznlink.9 masodperc Allitsdrel sajat rekordodat.

gl tudod k€pzelni..owrldd lisn'i-$AUNtl o A leqkisebbmernviseq lsm€tl€sk€ppen minden eqyes Ejzocskira /r..t jelentesii trehez" [hird]"kemeny. vagy a koz€rtben keresd nagy deffel-dlirral a PLEnftmerk iit rizsl.Yrllnd8rla moior d I ' l a i d n e ma l e o i o b b + A" l EqEl.el).Nr ne\)n kohbs€scsillapit6b6l. 274 is . L€av sz'ves el6v€nnia f szrves elov€nnr a tantazradatalnosr nE BFrl6ln6s.t dijh.. hogy mi fog tort€nni? Te ta'bbszbr elism€tled a sz6t (€z a . U6losszunk Remehegy nrodszer. as ketiet a THELEAsr Anor. akkor aj6nlhatunk e$/ nagyon duna 6s direkt m6dszert: t€nylegesen a val6segban.mogunknok m6rkonevet. Oszd sz€t ezen az alapon az els6 oszlop k€pzeletbeli "markaneveit" a m6sodik oszlop ierm€kei lrczott.€s ily€n6ftknldtek le a boltba."rrc. de ko molyan.how azt k€pzeled.t) rra.hosysenmi kbze llesalabbis mi szemponlunkb6l) r. ho$/ €zeket a szavakat nem lelejied el.s.hogy ha barmi nj sz6t hallasz. az etad6 titbbszOr rak€rdez (legalSbb 6 is tanul)./cr[ink]+ teheraut6 PLEtwrlttunil flaaDLrltitdlil + Alidd n'E LEAsrA.crl'ijs4+ rizs ra..ez egy nj mos6por.hsldll + benzin + rooLbiJtl szercz^n m.i iermeknek milyen Ha eg€szen biztos akarsz lenniabban.rr [mrdszi'.pr6bald ngy m€qj€$/ezni. Es az 6lm€ny €l a a O vedd €szre. m€nj be a hozzad legkozelebb es5 gy6$iszederba. hogy az illet.nirl .] $/6s/szer + AliArhol vaqv Ah6rhova r'rE Lasr cEA1cE[ddlisn rsinsz] /Er o.

zt az Ot angolsz6t most megtanulod magadt6l Es tanuld meg cay U6lossz sz6t odnok m6ro. j6 kedvre derit.) az els6 olyan ismeretlen sz6t. dalt csetlcg levelet. hogy stimmcl'e Ut6na hatirozd cl hogv. rossz szaga van. . folyton elfeledkezel r6la. nem f€rne el a lak6sodban. r5adask€nt tanulod meg. amelvre illik a soron ka'veikezo szenl pont.rczorvrnl-b€n lihiinddl. Ha elfo$/tak a szempontok. Ellen6rizd. vegy€l valahonnan magad el€ valanri iltalad irt szoveget. j6 szaga van. ebbe bel€ is r€r.r 175 . hogy a naP lolyaman t€tlen vagy 6Ppen nagyon is nvtizsgos Pillanalai'i ban Sondolj vatami et6re elhat6rozott dolosra NaPi eS/ sz6 nem soh. hogy ie is irt6l mostan6ban valamit dramit. old. el akarod keriilni. bele lehettennivalamit. $/akran szoba hozod.i€lent€st./-ben. amely/amelyn€h/ Szempontok amelybe/amety16l stb. nzenetet.Utana azl a sz6t. amit nem tudsz angolul. akkor nem is olvan rossz bele. Valassz ki bt olyan sz6t. de ha hinden_ gondolj csak t5l liggetle. es annyi.. amit ott tal6ltil. mar nagyon unoo. gondolj erre a sz6ra €s mondd ki angolul €s nragya' valaszd ki a lisdr6l az €ls6 olyan ism€retlen sz6i. nozd mcg az angolnaryat Dtcflonar. R€ggel kb h€t Perc licll hoz' za. napr6fnapra csinalhatod. te magad is meg$/arthatod a kovetkczci havi ada' got. nem tudod elkerlilni. elmnlik. ehet6 vagy ihat6. bejelentAst.Tonu meg tit sz6t mogodt6l Szinte uiztos. Nezd mcg ezckct a mawaFansol . megrikat. r. leginkabb sarga. Ezt a feladatot folyamatosan. amikor €gvetlen lrj sz6t sem ianultil Adunk hozz6 €gy hosszli szempontlistat A teendS: minden reqgelvilaszd kja lishnh 161(2?9.ril. Va$/ vesigmehetsz a tistan m€g egyszer' A kilalasziAs utan ismeleld el magaduan laromszor a kivalasztott sz6t angolul is €s mawarul is Ahanyszor naphozb€n l€l€gzetv€telnyi sztinethez jutsz. hideg €s ragad. tt'rt€nelmet. t6bb k6ne belSle. h6ny olyan nap volt moslaneban..

..ac mtfuttt o. Nem elitjuk.v Af'sfttEpnteE nB oF ?a ltliat in snnslar autiinak? 265.ha egyszerr€ mindigcsak eW sz6t akar m€gtanulni az ember.rNouBrc|... szezon. n. helilapt fflrny4 havo l0r."[t s] cavrnr [*nt{ ls6ldft..] Ifsa FrLn *trn a | li& d filmvidd -.aE. 0.CggszerreCsokcayet! A legeslegegyszeriibb m6dszer.o..azonbanbizios. bavont naponta.tcfft' 4 6rE6dtla rcvx/wLrce cExnE4 Y6tn-ltdt!* 'I]nl eor|ErnuE 4 annyslalaty trfrr ff rrarssrEr. €s tanuld meg az glgi olyansz6i.1l BEr2103^rEE3lGrEr al sno. FonaEf 267. lr"rrfnf . h€zdd el olvasniezt a lis6t. mondatokkoz(l melyikbeillik bele az altalad 6ppenmost tanult egyszem sz6.1 in ldjliv 6.4..1 o ldjl'ft hd. 3. vt]"/-AaEbilitul ralu. amelyetnem ismersz. yllag4 vrflr..akkor tenyleg csak annyitcsinalj. ..&rltibtlil4 v^ros.laleokkal a nEt.l. pectr h'ijs?l a 6r (arue).5-A havlla!l 268. I uvEn t rovxfiLrffE 4 Fat||nllarcbar talom. a tl..l I... 4 rrrrf. ndogasd ) es .ttrrarirrDEa Enn."' Ittbd |! utlLo dl u ![ lintr !r!. tAIttu'/r'fE .r 4 . ag c JIr. sr6raztdtd raru o o. o.y hfto'rl + €v+ szak. rrjsrsrc?r. '.{ o E n n e ha f i l m n e k Ir's Aca'. nEnwt En cErmnr 216. nEntr. l'G.n.r4 . ForEEf F0nEsr. MEssaaElfl'izid?ll 0zenet.1 ldd WH r's flrE z Ivr& dd.frSl rELLau6l EraE ELtclynnEglpttrlol EnEEr N.t/..0.r 16.am€nnyitmondunk.ntsE s s a anagt 6r.4E ettentElit s!. lr's tornsr EatLE..tliill o szabary K€r€sdki...1 dd libz FGEJISZI . ho$/ az alSbb kifejezes€k'll. o liagytln netiircnet€t. '. teng. hogygyors..d ldd n.a..8.nele y. odirdftl |oFm6cln? . raponia.0. 2.sr rEE /-. helenle. tla ki akarodpr6balni. #rso. lailn. 7-al 268.E.iting . nE fonlntfELf a FahEEtEn.la lifni.. f. nrpilalytt{r/4 hoiente.rAl nErtfirc tE 5or4 teirislidtuh\ ..

. Van kbztrik olyan. llyisd ki a szemed es jei6ld meg.{r[!zd]l vorat hasznos (a uiEru.r6rar'[i!. €s azt a sz6t nem kell megtanulnod). amire rabbkt6l (ha pont a kiskockaba tal6ltal bele. amit m6r ismersz? Htzd ki $/orsan! A titbbit rakd logikus (= ietsz6_ Csoportositsd 6kei: "rPPr[.srl (a haszontalan) szavakl Csoportositsd 6ket: ig€k: i' en .pi] (4 boldos) szavakl szomornr+ s.frtll) riorrs . oldalra.l)Utana a megielolt szavakat ird ide.Dzt cs'nald meg kilencszer (ka'zben lapozz nehanyszo.l. Csukott sz€mmel b6kj ra e$/ sz6ra.llondom lUord lechnique szavakl'l6dszere Kiv6lasztott J ' im6idhl-tiin o v€letlenszeriien Lapozz a 2AO. liji. az BIIjGOOO.

oszd ki 6k€t sz6modrafontos szem€lyekkozott.rtl .annyiszorism6telhetedmeg. ahanyszorcsak akarcd. Mondjuka kiraly kapja a "korona" sz6t. S€nki s€ kapja: ria ktszett a m6dszer. a nagyia "siel'rt. lrhatsz €l6re ij sz€mpontokat/k€rd€s€k€t a kt'vetkez6adag veletl€nszeriien is kivalasztott l78. tn kapon: Rokon kapja: turat kapja. holl€ga kapja.

€ s a l { k o r m o s t m c g t a n t r l h a t o dA z u L i i n ' h c l e g v k i c s i t i s m e t e l n i .h a n e m c s o v € t i s ( s 6 t m i t i t b b . lapoz'l fcl a . how mitjelentenek a szaval\' rc tto't Jaissz lvli itt mar nem tudjuk folytatni..r. azulan 6t a masil oldalra fia a !'igare is elCrtel. a lisiiban nem szereplo jelentes€r is tudod. . Bdkj r. hogy Aital6ban a lessl/akoribb) jelent€se van benne. AzutAn meg lehei nezni hatha bcnnc vrn ':gv szo l a m i t € D D e nm o s t l 6 t t 6 l . amig gondolkodds n€lknl minden-nra gj/ir sz6nak meg tuood mondani az angol megfelel6jet Ha megakadsz. m€rt tudsz egy sz6t. E n n e k p e d a g 6 g i a i o k a iv a n n a k A d e g y : n e n r s z e r e t t ! i l \ o l n a . ha bugyuta. kaPj le egy sz6ian. A feladat: addig menni. l4edd'g tudod tolytatni a sorr: .i6le. ha az illet6 sz6nak egJ tovabbi.a n n a t i s i n k a b b . m i v e l i t t a l a n t t a l a l s z e g y ' k e t o t l e t e l a r r a n a z ! ' s t . ho$/ van as cz nrir bnmngiban is val'ni Azut6n bc lehei jelolni. ad kctto: nincsenek v b e n n . a z t j e l e n t i i g a z 6 n ) Keress olyan sz6p6rokat. (Most egt/ kics't mindannyian meghat6diunk ) . amih rimelnek. ha tudod is.. A v€g€n szamold m€9.BosE EosE slb lriAl velnk k€tsoros vers€ket. de csak akkor mehetsz iovSbb.. 6s akkor lg. vagyis mindig az eldz6 sz6 utols6 bet(jevcl mondani cgv trrasih sz6t? Csak akkor er. hogJihosyan lehet m€g egyszer megforgatni a szavakat. es onnantol lezave menj folyamatosan lefele.car tt^r. ha halad6sabb aH\or csak ansolt.egadott lecket. amir a Wo^D?Lasranil lnlet llire is j6 e$/ ilyen lista? Hei el6szOr is.Amikor megakadsz. ccdr|. j6. flire nem j6 a lista? Nem j6 sz6t6rnak. hogl/ a PrPr nemcsak PiPaL i e l e n t .ds r€u0r mccir. as abban benne van a kieites-manko Het ennyi. l E hasz. €s gl/akorolni aharod.alod ezt a listdt (am're nem val6. men az oldalnak. va!l/ azart. ho$/ a kt'nvv vag€n van eq/ Iista. ld teljebb) ad lietto: . pl.o l v a s t a l s t b .nulj b. 6s most l6ssuk az egy k€t btletei: Csak a ma$/ar szavakat n€zd.2i a lislal szodrnak vagy azeri hasznalod.O Listo aondoljuk. akir ily€n is leh€t: lt! van k€t crt Ejtlh hat t/.litx€u0r HetiDolrnl nir$cs ctcrc-v€gc Ezt magyarul m6r m inden ki jibzotta. ha hezd6 vagy. €s talalj egl/ neked teiszo masik jelentest. hany szot tudial. mert az €gl/es szavaknah cs?k egv cgv (az is isaz. k i e j t e s i j e l e k . slraLL-ALL. folytasd a lista elejen. hogy melyik sz6t tudod m6r' 6s melviket ncnr (crc valok azok a kis kockak a szavak elott). Nem baj.yis megn€z€d az adott leckct. tlyenkor szokta az ember mcgtanulni..csak egy kicsit nehezebb A 16b6k€sigmeg a ravagesigazonos. 6s lassan nrAr a konyvnek is vcge A folytat6s rad marad.rs. mert ad esy: ana az egasz kbnyv nem alkalm. most mindenki azt varja. Nem i6 arra hogv hieitist t. hibrid angolmaS/arl. esjegvezd fel a rekor.i lalahely'k oldalon eW sz6ra. mert ne. amibcn minden angol sz6 benne van.lokat A feladat hason16..

r ttt.^ Lor so! n 2oo dc abc "" la4 aBovE fer.. l o l .nD detut.l." 228 E .c 73 n_ atrnor idegesit . la7 E ADtn's aPPtE bdlmcsutka f I ?6 E ADD hozzaad.e 176 E Apphoact kbzeledik. valaki c.f D .r 228 E act7sEss szineszn6 '. 1 1 9 9 . 174 E aL ^ncLoenve]Kket3174 E n cottot alXonot S tt D . 227 U aLAr.vcei.s ^. telik E E E E U E E LJ E anLrnD tCgitlrsasag t 227 U Atntutl lagiposta . 2O2 U aRoBD kiirnl 'r 2o2 E AnRtvE(arskrrEnE) mese"lKeziK E .{D hirdet€s }. 36 E ^unnE . 16 E ^r7EKsEAvE afters. 57.ccf. val6segos ra 224 U acrutLLr yal6j ban..6 \\6 ar ' E ADwEnsEEtv hirdetes f 87 ^ 4c! E tovennsma taetcv reklemns/noksag f ta6 E aExoscs aerclric 'e 227 E aEaoPLA E repi)bgep . 152.260 ftn tz7 tr ArsAtD(BEarnatD oF) tart t5l€.rrll.tt2 E ^sn$Aur ilrhaj6s f 172 u ar troltlE otthon ^. bsszead ^r 56..tt2. seqitjseqits€a 55 .r feln6n .l6tiinik:i 66 U APFTEalma . 2O5 D novnceo hatad6 'a t44 E ADvatir aE el6ny n 24s lJ tDv ltutrE kaland { 9l E aDE a haLarcz6sz." ros E_ an tevel1 f 227 U .t (sr roDos6) k€r (vkit vmire) .Pr elfogad !5 28 acctDEftr 6alesel{ 221 .36 E ADr.aM rcpn|osep + 227 L) ...FrDf.i 257 U ArorEDR eqy masiK n 17l lJ ^nstrER vAhsz X 1)7 E ^ sttER vAhszol.aaer augusztus "c 269 E Md( het"' l)l.evn t6 E AFEM.24g n aywoDy akAr|'].tsr majdr. r c € A s z| t 6 2 .t. megengedh€ti mag6nak.c6rr ti$/nbk 14186 u rafED ewet€rt !.r.ts soo.ronE egyednl$ 7a. fentj n D2 .212 lJ aqaar-rtcE ment6aut6 + 135 A A'o.rx kiszellSztet. tulajdonk€ppen .. 22a n acroR szinesz .91 LJ . \ s 2 : 2 t 7 E /rafl m€rges. njra.237. k6z€lit ri 66 E APmL eli]Its t' 269 L J . fel r' 91 E . valamennyif 145. 185 E irrrE e cim "j 179 E ADEcnvE melleUiav f \\6 E ^^rasr megigazir n rg5 U ^DnnAL admjle]-i.teonas "j 22a E Acnot a]Kci6 ca 22a E AcnvE aktiy t 22a E AcflvtLa akri'vitas '. bahova f 224. minder. I 19 E arLArcD szabadl bon i nA D An osFttERE atmoszfera i' 29 [l. | r r k a r ( m i n t t e s t r € s z ) 65 1 . 45 u ArarruDE hozza6ll6s n 29 E .:!rl . diihirs ^! 225 lJ ANtrrAL allat .rr. 224 B adntrrEsE akehol akarhova. utan *. . 9l u ^LwAYs mirdig'^ 34.2 l s E aRny hadsercgn 3? . l o a ' l 0 9 acrrE rejls f t7s . "j 260 E . cselekedeti cselekszik . 27 4 Ll ..t riaszt6 t 45.sod l. 194 U_ ALtt.nr mennviseo'j 274 E a N De s * J 4 .em n Z 12. ts rcssmLa amint tehets€ges ra la5 E Asn hamu .l * r's E /drrr megint. 224 E ANroM at\Arki.' 22A E ^o f.xffr miiv€sz r" I lo E . 228 E_ aczvaL tanyleges.r. 199. barhol. 274 E ^ttEAs megJelenik.c€ kor f 179 E . valaki i: ts7 E AnnEEe bltni '^ gl.o 227 LJ . m€gszetl5iet n ZZ7 u arR-crrNDt ioflEa l€qkondicionet6 x 227 E AncE n repnbK'sep 227 .e 280.cr aktus. 22? U ar*Pr.r.rrrolv.I&toar rcpillijtet '^ 227 U An-aAn legi6madis a.a 57 E asx keftez f 2t6 E asn (Fon se) k6r (vmit) rr I99 u As.onaromstt E anAct roham i 4s E anAcn ldmadas i 2s.{r. mag€syszer 2t?.

U .. ae. l2O.24o E . 25A q EEerMwa vminek az eleje . 237 tr rrrrv nasyonjsflyosan.ra rE6 nagy labujj rq 4l .Zl9 I atooo rneseune vcrnvom5s "r 4s l! tuow 6r.E U D E E ttd{ hatuljavminek.' 246 E Bo B bombez "' lo7 lJ EEcausE zzeft meft ^e 196 E sorE csont "! 184 E BEDAgy'r a2. 175. szuka x | 36 U arE Etr. lO4 E BEcn BEc^r.. bomba tt tO7. strandf 145 E EoDr hutta.' 142 LI dorror fenek. i4a E 'tzzs tok (ffi nemiszeru) 125 !.rff bicikli"j 16 B\LL szimta ^' 47 Nxo mader n 39.{ 122 U Bomn atja rminek f 74 U BEer Nnc kezdet..6 2Oo LJ drrr medve4. is) . 2Oa L) Box otflcE jegypan?tirce 251 E BEEnD tunak.2O5 E 6E c.l 18 E sA*E puc."' l7a U Br/nD ver S 45. 9s.rr darabka r'79 E_ Bncn szajha. a2 E soAr csona!"' 127 E t/r denev€r los'tog ra E rorv test. IOA-lOg E Bduna tonasban ttv6 'r l2l E saumru. ugatas*' lo7 L) s Rt^. E sa atta banan. snlyos.r-Ltsr fekete lista i 175 E fl/rtrrr takar6 *r 59.' l 14 q .l l 2 E BELLYhas S t75 lJ Bruss rez ! t2s E BELLYA1EE hasfajes (atv.t 92.f. 24o E U LJ E U LJ E E E 6Esr legjobb r.?.' 2O4 sact EAfiD fone]Kn€si 74 atcxvtno hats6 udvar*A| 62 E srRnDAY sztieftsnap .tm itt.{t rud.^ I l O .r 95 U a E .r + to? U ein. lO7 . se. . labda *. tAO LJ 6. ls6 q Brocr.EEAD tokrej .fii hew (sk6tul!) . $/6nyt rii r.sapos. l2 E BARtr6r. I ?5 E r/E{yE bator rr 19l Ll .rsD keny6r f 158 Ll .Lat 46. l4O.lrYf.Ew Bra*N tlj a: sa U aLrE kek "] 267 U aasEerLl baseballal 2.a tA.I kekszleles€g r l55 U BtsExutL biszexuttlis " too 0 r6noP pnspitk rc ls7 LJ . l6 E aetr. 274 EErEn jobb 4 t94. (foly6)part lo. t44 E BomE nves S 27.r.r s5. 46.55.59 E BoAxD tabta 'r 6a. "csnnyan" + 257 E Bro taska.! tr ffir. megver.aY.tr. BflEN haiap . I 14 anm anmot szrilet€sszab6lyozas x* t8l .' 46. l 1 4 .2s2 L) aEAn szepseg. l O 7 E EnAw ag/ n n? U B R Ac E a g e | | l ."csnnya".Et sitr *' I Cg LJ . RE r megh4ilit { l9l E et. l4s !6 Ll d/rtr bankr" 10. lsa E tsrrM vmi milqott rr 169.8 keserii rr I n2 E 6LA6 tekete t 267 E ntcx aou Fekete Lyuk ** 7 I U EL ctuErE monoKli tt l?4 E BLAc.or kitlcsitnk€r :r 2 I O n BEctMtEE kezd6.rAsr panzi6f l4O kb. l5a g BoD.a 74 Md rissra 'r 167 BAcnsEAr hAtsi' mes. BEcs ltezd s 55 E ror. popsir. h a r a n g -c s e n g 6: r 5 1 .2t4 U EED^ D 6r. 256 srcvcE bicikli:r a s r a n a g y. u. 5 5 .r brifosf lsg E d&r rnelttart6 . tss..! I 18. 246 E ro.oRtra unalmas.69 E rrslrdr kosar ^.t 16 B srrcn tengerpart/t6part. 156.EAr. lo0.kellemetlen { 237 B saDLYrosszulX | 16. 1 5 6 .wuunc testepires.r 154 E s. 16. le$/62 U aotl lorral. kanyar r' 175 U BREAD atrD BttrtEfr vaiaskeny€r r: 158 L) aE 4 BEtlr. t6s U tol (kis)lii "" 17.. l4l. ?55 LJ arsc{/.zacsk6-'45 U era zs4k " 6A-69 E erdoroD csomagf t9 U urE si\t i: 126 E saffi pek n l9l lJ erD kopasz 'c 159 E es. tzo. ZOA. 232 E BNn kbny! .?otrrnrrf kitnyvespolc *" l2O LJ . ls9.

1 9 9 E c rcE. 92 BuBaL R betor6 i 45 BrncEE rL4nn betbr6-riaszt6 r' 45 &ts. 150 E U E E E n n E E U E E Ll E n E i tr c. f6'. megv6ltoztat 202 .A las BRo D szebs + 49 cs6r6. 177 crP kuDak (Dl. t69 E crr.E arean sRoxE. tzz.! ag'} 4a suasr our LAUerne (Eu&sr. tat E E E E E E E E tr E E E E E E E E E E E U t) E tr tr E E E E E E E E tr E U E u E E E u E E E E BrEAn n'tfiDszellent:t tal f 6rE ffrrsr reggeti l4o.r ts.8 .: aao*np rrr csomasolopapir 174 rirly.' ?5 src'arc siia tt'i. 107 E usnn kasftly . lgl. 2 1 5 sur hanem n t7o armf.1.iarcs.korai ebed r. 199 a v a t B f e g u t o v e t.' l5a tr csrrs.t canannnn elnok r! l6l E cEALt( wa3 f a3-a5 E dt nca esaty ^" 274 u cE aE aprcPenz.FEE sE szetbiae .' 22 lJ cEn?18 kozpont . 246 E c^RE aaBour/FoRsv/se) qondoskodik.{xrrf. ariuanr. beteceoetl:j 198 E c^"rc.alitka. forgalmas 'a JB E t " rd e ! t 7 O .aownr \tesz * | lg.r 21. I 2 a . <tPet { t / /.csuzaskor) n I 15. tbr6dik (vkivel/vm'vel) a 147 E ctRDruL 6vabs n 246 E c.r k6scjireggeli.c 276 E entuar ersrerad 4 26n E cEflrArrLl tetmeszetesen + 122 E cEAr sze\ n 60. KomomvrK i r r/. tt7 caPrarr kaDit€fn\ '! 2l 26 E crff qondoskodas r* la5.' 160 drorr D€nztelen. nztet rc 9. cauaEr. atwET. 57 E o r r m a c s k a" " 6 0 . red BurER lai {' tsa azrro.nz + 92.. aolmm. la2 ngnesq. zrt LJ crre b5rond:'67. veftozik.' 2 2 1 sv EEAR| ki\!ni6l t! 2oa ar nennn on eosr postafordultaval i27 Bv sEtP hai6vat . lr szzz bika rc 156 srYc' csokor f 55 awcn orrevs kulccsom6 "'55.tzo. kamera:l crt .sr oondatlansA'r 4 247 E ueeuxm ha. \tsszataro p. 12?. 175 snE{rr telegzet'" 18I sffcr t€sla:l I lo -^ rrlrr menyasszony 94-95 stuDcE hid: bridzs n 17 wEFcasE aktat6JAan 22A sRarr r€nves-' l9l aflrcnr nadvoni6 h€Desseqti:'lol s ne.sn c coaPot no Erit f'1iiso6z6r6 Tarsas6s /ttc. rzz LJ CARD Kanya a' | / / c'nor Wenink "" I 15 .! x 226 CALLur fethi\ " 226 c. tdrik. nevez * 254 drl hiv (telefonon) n 198 caLL B cr( 'lisszahi.r/a€ cs€r€lr 169 E cEAncE veft.r 186 a cEnlx L mAn"e kozpontifiiies r' la6 lJ CE BAL ITELLTGNCEAcEficv l\dzponti _ tliE2erzo Uwnbkseg -' lA6 lJ cE mE kozeppont .{r cement 16 I o E cEvnl{.267 . n snotrr'bama 174.' to. s ovom hozs +o Bvrarr Britannia-'l5t anms t'nt o' l5l anrns EnoADc.rr aut6 rca.' 30. epit f 16 BUDBa Cpftes ^e 16 BurDmc eDuter. t O 6 .toll6) f 169 c^Pna.. A2. kozponti. lo7 c{/rf sritif 44 caLL hiv: hiv. ctuc r etkap s 44 U carctt. csatorna "" 106 crrD6 s/ertya r'70 crP sapka ^r 169. a E k 1 v e h ^ z" 2 l c{a6 l. anonEtt tor. . clucHr elkap (pl.' tss E o{aer oki okoz ic AlE crvt barlanq. 253 E c trEr sz6n\eq 4 a2 u cA^w vtsz.ss gondailan f 245 E crirrEse{f.{r'r h'ggadt rr lo I cat'rExA fanykaDez6s€p. t73 rrctrr vbdbr ro 188 Buu. 215 E cmnntr.ester.v qoho "" t g t suv. Bunsr) n€vet€sben tbr ki |' 39 rrrv (el)temel -" 40 fl1' busz!'l2 ra# bokor i l3o rusnEst biznisz.re rizleties ir l5l susr elfoslall.

n beieten|.' 24 crf.l:--.Yzrrrr.j 244 tr coc Roacd .xas a$a t' ?:. 252 cor6 fesilkodik. nyakbrv :r.rr tiszta.:. l40 tr cor.' 78 tr cotrAn taflalrnaz a' | 3 tr co.{s karicsony:t' Ia7 tr cEuncE lemplomr:31 tr CIA acEfir CIA nrynok " 72 tr tr crcrlffr"rr cigaretta r' 8 tr ctiEMA mozi '! 61.t:42 tr coudt kanapa : 4l O cr.' 247 tr cLouD fell$ i aZ. tisztit ri I 16 tr c z € v E o k o s r ' 9 7 .kessog r: 247 tr ctrrzffs $/€rmekt€len a 245 tr dtocoLAE csokobde t A tr tr Crn srr. tr covclrErE beion r" lO tr conDttotl ellapot . \a\llalal \' 47.ezit\.srr ropogos " :: :_: ir J :a!9 D cro55 her6-. szdnrit6g€p .rrc j6 buli (irnl!) cr l5J tr ciarsz karambolozik :i l5l tr c d z r t i r m t l 0 l . 156 tr c L o L D vf e l h 6 s t l l l l t 2 D corst tengerpart:: I45 tr . D h i d e g r ' 1 2 5 .: 44. 1 7 5 . o .-2 o . l a 2 tr c o P l h i s o l a i j p e l d a n yf I a 2 tr coRNEnsarcKit 7A.vrct osszekapcsol . Koron :.i'2|4 tr cornot gyakori. meglelel6 ::' 26 tr cor'racE cnEEsE titr6 i 178 tr corIon pamrl.!| lO5 tr counsf.r. l 6 l tr cowrcv korboi t t6l tr cf. 216 coloa6ss szintelen. I O 5 . d.zik . galler. Atlagos." 34. l 7 4 tr tr cLosE kdzel )' 247. kbha'ges lj a I tr coutt szamol.ar-tar€.j.s. 80 tr c o r c A e u E K o l l a g a+ 2 0 tr D tr tr tr tr E colouR szin . 1 5 6 tr c/rE{n kr€mr tejszin :' 18 tr tr tr ctr.a l4e agi E Itt . 24 crea. taniblyam J 20 tr c o r l t e h e n : r l 2 a .n :' t92 c co ruft kiszitiit : t3 E] cotqpuEB l\omput..l12 tr colnr?r \idalr .cAtqE. 246. ' 9 2 .i: 24 cflEcft o0r K ielent\.ris oszialy :: 62 tr cLAssnoon oszLalyterem t! 62 tr czf.rr kontin€ns :! 140 tr co..vrrrrEr konlaner rr lJ tr corzrf.: t7 tr colnw cousn vidaki rcKon | 23 tr cowmrsDE \idaK. 166 tr tr c r r y v 6 r o s : .' lO7 159 :. 212. 24n tr coo szakics. aa tr counno@ vtsszaszan|6]as : 4a o cout'tnr orczAg: 17. 259 tr cLosEnEss Kozebeg. l a 4 tr tr hidegverii -' l7s tr cozrrf.s6tany ! 66 tr tr tr . I 1 7 tr tr cz.' 43 tr c o P y m A s o l r ' a a . AZ tr colflrccr helyes.E itu--a:= tr lr=b. hakas./ct kohog. cErLDEEti) $/erek !' 2os o cnrlDtsH|Ess gJer. kozos Lr I63 tr Co non Ma^eEr 6iizi)s ?iac ! | 63 tr conPAnYcag.tr D D tr tr tr tr D cdarcE orE's nnrD mesgondoLjamagat :" 229 cnAPER feiezer f 25O CEEAP olcso !' I 17 cflEc't ellen6riz '. 26? colouRttl szines .. 42 tr concaawLAtarsl qralulalokl r l50 tr cot. I 6 9 .{z koniinentAlis -. tr CEEB alienez + 44 tr c cEtLD (ftsz. l o l tr c!rff szikla (mint sziklafall :r 47 tr cu E mAszil\ | 252 tr c l o c o r a . fasz .r. I I I.!! 19 | cot"B fesfi \' lO?. 212 cotttE.ocf.tnwE falytat " 5Q tr cavfloL szabaltoz . nregszamol . l7a tr ca'rPEELr reli.t 29 tr cotiDov 6vsz.coEE jbn.! 13.2a5 lgt D ft*<oct. lA5 tr corrFLErcreljes \' 19. AO.Lnteibn :' 7a tr k € n y e l m e s' : 2 4 1 tr co cs Kepregany.crrP altaL:nos orvosi euen6rzes tr coEE Dor.' 45 D coox laiz : 43.

'173 DRr szeraz n B4 Drsr porla lO5.n etfrodozik.. crrr.. I40 U Doa&2 acE. keta$/as (szoba).ryYrr vacsora f I la DtsEcrLY egenesen .E E E E L) tr carr sya6. iiltbztet { 169.c s1ftlF'eg{ 247 DrtE datumj randevt.ordr.. Dborl. + | t7 Drsrrsr k6r rt 48 E us| tetf va-t2g E uvoncEDelvall+ \OO E Do. DEovE.a t6n arsr kel€t . EArw eszik. \66 EAro.os S 242 E U E E ! U E D E E E E E E E U U E E E U E U U E E E E U U tr n E E LJ Ll DA"eEeoas veszetyes n e8 DAEE mer n 126 D RK s6t|t 't 247 DARKt1f.a'z f 6a-69 rrcrro Ar.v valuta f 163 cr7f.' 75 .27o DAvM.i 195 .. n r7 | Dsw dob '4 46. t98 E .! Bl DRAW anEAm (Da u.^ 169 D*o&x vizbe tdlad..fl/. IAO .a{r kedves .rrrr napontainapilapf 26a U DAdcE|zlnc: tancot + 30 E DATCER r1n. l 5 ? . papaf loo LJ . DotE csinit S t94. l7a Drlr frilr' lO5. la4 EA." A8. halo$ r! 165.. 2o5 DRAa hnz .264 arcutwr.rsErr sivatag r' 75 DEsn ir6asztal ^r a2 DEEcnvE detektiv 'e 12 DEvrcD esz. l 9 l L-JDoar ait6 !r J9. cur vagf aa. 249 Dfest sebet kittbz r' 169 l' rffr( ital rf laa Dnuv.rr konnyli ^.a 22 mcLAEE kiietent . 174 EAn-Ntlc tnbevat6 " 174 EAruY kol ai '.rirl korAn rf I 16 rrf. cur. a|E. 1 6 0 ./r cs€sze$ 12 I cu'so RD szeweny { a2 qroorithalo f 241 cuxABLE d/r.s.t 152 DEEAE atmodik..ltbzik. 27o . DtD.. 264 L) dtr..rErf s t.^ 7A orrrmenny n eo mask€pess€gii rr 160 Dtr. k€tszem€.ttanr nehez x 222 . t?o D A't/. I lO Dn Ea r knlbnbbz6 .a 142 f.r. cu cs6kkenr & 264 ! 4r.232.A 221 DEseRtre leir c' 222 dseft elha$/ eS/ h€lyet../rr7 koszos r' 160 184 4. 12. datolya A"aJ€5 b^uaEEx vKinek a lanya.itl.$/nok rr 186 U Nhwn tAnk { 72 E DovE gatamb '. D nK iszik{ zos DR'wGRiv6 .r 2lO D vnaD!26a. _ lyes (aS/) .€cDr dont ^" 6l DEcn fedetzet.llit('. EA|E") eueremben eszik rr 166 .8 . 6A'69 E DooR-itrDrt kitin s { s3 E .. E{. 231 atsrons orncer vAmos. nizot.{.. DRtvEtl att6tvezel f t72 Dtuwx sof6r n n2 DroP csepp d 169 rrnoF etejt.|. DEAaNhnz.llDr kett6s 'D.' dobol r^ lao D LM( ftszeg"' l84.y sz6tar ^^ 275 nE me1hat + 2o4 D|FERE cD knl6nbseg r.oclp/r doktor *' I I E r o a k u t y af l 2 a . 2OO D r sz6tit. l?3 . t2l DrREcmt igiazgaroj rcndez6 '^ ra . DsAtir.tnc iyeszat rr 23 DNVE.lY p€nzi keres rc 90 EARW fttld.' 154 DEcaDE evLized { 26a DEoE sEs deEember 'a 269 .c EK "" 165 E cur.s.a 66 Ddmrr fogorvos . la4 . 34 E E E u E E D E E E E E E E E E I U E E E U E E U E E D E E E tr lJ tr E nw wm-le vele r. DnD'!. vamtiszt E U lJ D o&tsLED mozgassCrriltf 160 ustaREE nem €rt egyet f 9l Drscovl tetfed.' 2?o .r (an.a " 70 c. DRow) leves6t v e s zr ^ 1 8 1 DEEAE atom.rwlr aktuiilis !'224 cwvE kanyar n t9 dtshvs v6m ^.r€ss n6i ruhai 6ltbz€k . 47 DnM. 2a |EEP mely f 2O7 tEctrEE fok ac215 DDLrwa (h)szattit n 66 DDLrvEEyna szz.iat "' z+t LJ E E_ U E crv sir r' 131.

. tsl LJ t9r6u6nangol. megtirlt:: 245.06.SE EDn prctazis { 23 I FAttxLy. I 15 U rrz megbukik f 40 U PirrTE Isten hozott ('riill) !c r 55 ! rrrr igazsagos.262 r n"ononaL erzelmes..r 259 f:/rirrrD els6 seg€Iy.t fisura. 239 nE$rflr6 etst.r 125. 255 nLL n kit6ft n 122.tE (fet)beculrc 175 tr esmunat becsles r' l?5 E E t cs etika.Aw (meget)magJarez + | | t.^ 23.. v€kony r€teg f I flLER filter . 45 D r Eous hires x tot.' 24o risr els6 .46. 4A ntler WoRLDwAn els6 vil.e 157. 2O7 U FAnrEE4n-t"rtt ap6s . rrs ) hal. 144 E EEL unE (ELr. €s idehoz t: 44 U frDrrE heged( :' l2a U rrtr . E D aLAnD Angt:ta t4o.lvenc r'242 E FEBRUanr f. rcO E EmToonr szemfog"' l?5 U racE ar. 224. kiad6srael6k€szit^r 90 tr c EcK *o t6i Eoa tojas "" 60 ErE If. 2 3 O . 188 F R Et i i . hadya. l5l U E oLEE tEsso angol6rc ! 62 U Dftusfi rEAcEEa angoltanir f 62 B nlroY eleez { 199 E Enorn ekg.tnnwe csaladteryez€s ::. taves. 9l tr aveay*.69.239 nRsr LAD| first lady t 259 nEsrdAtE keresztnev r* 96. dii ^.knzdelem I 16 r" D U LJ U E E _ U E L) E U U E I D E Ll U U E u U E IALL rl LovE (k'h sr) (ELL.reQ 219 '.c pa. raLLEfi) s z e r e l m e sl e s z ( v k i b e )! J l a l l 9 2 E FALTE hamis.e]ren 245 ! U EtiErv ellense. f6ld. 4A U ravontE ke..r l8l Ll rrrr fing i' s7 U zst g. l8O /. nwo (neg)talalri I4J rrnE tinom. 124. 9A U FArnEn apa f 146.. ee2On E . 2ls E rrr illik valakire f 24 D nmas szerel\ienyek ! 24 .rir f'nsik. EKU 163 El E E Ll tr E E A drn szerkeszt.. 2 4 O nRDBn'caDE tiizotr<rsAg. z n 1 7 4 . los tr rtruy n... t22 E FA'.3 174 nREMn tlzolt6 ...t42 E EMLEss vepJ. 55.brutu ."r tr trc. I A I . l4o. 236 E ErraLE n5. sajar s zdasigaban on6ll6an qazdalkod6 farmer i lso 0 .r. 174. 255 nzzf^ t6ltel€ksz6 "] 24J frrr 0atek)film.P la2 E EasoE eu.tteREmindenhol ! 2O4. 160 E rr r vastag r. 175 E DwB ow szembld6k. film(szalag).r l2l nno.rcr teny r.224 E EXcEn kivave ^^ 2os E ercase nn eln€z€st (messz6litaskor) f I t5 D ExEEctsEfeladar.Dcoronrc CoEEwfl Eur6pai qazdasagi KozOssegr! 165 _ LJ trvarrd este rr 139 E EvEEy ninden n 166 E EvDRyBoDf minden|. gyorsan rr 1 16 U rrr kov€rf 9a. erzels6s:t 152 hunkav6llal6 rr IOO U EEMW E ennarer munkaad6:t IOO EEDveqi't6. elektromos $ 25 etecnrc cam villamossz€k 2s ct ElEcmdry ..rrrsr bef€jez rr lJ. 20.szabalyos. n6i f 16l E rEfxv komp -' 90 ! rErcn elme$/ erte. 257 tr *envmna minden .. Darcella. I I I I 12 nssr roEr premier ^.. 224 D F Rtt'a. mez6 r! s9 rralf.|i . )6J U Du^oEAn eri'pai ee 165 U EuaorEAn Cotqtttwttr Eur6pai KOzOss€g rAI6J E EURoPEA.lO4 E ExEcr A BABY Syereker vaha s u ExH. I 92 E rra fnse" i lo U frarr knzd.ighaborn rr 259 E flsE (r tz. 236. TALLEEesiK . tt'lt. 260 l) EI"'EE belAp .' 22 LJ Eri{ korezak r' loa'log E rsz.. rg2. lairrc 249 U FALL ELL.:iFlal . 45.rr.tittamossaa4 20 ELEPna etefe "'a. 259 frrsrcrrsr els6 osztav n 62. 55 I EYE szem "t lO5..' t2l rrcff ujj r" ls7. ||. ELr) Kedve van vmihez. FEL| arcz :. 51. 2€i9 E EEL ELr.yo6." 64.c lO4.sated..t t2 U ExrBA LAEGEna$/on nagy f 52. alak rr 16l rrrr akta ugyirat :: 228 fr.f l4o. ruwo.

2o9 /. 1 9 4 . meqiavit . bunda.32tl ronercrex idegen.E rf. l9l rnat.RrGE szedi. eotve megy n 54. .' ZU|..r szahadrtgis + 147 r EE-LAttcDszabadilsz6 f l?a nneez. lao nnm. t Dj 6 . l2O.99 eEnLLEt'rAft CEt. l4l a' 45 E nno rotsotna^ ::etmergezas E D E D E E E E tr E E E E E E E U E E E E E E E E ftnr (tzcz.242 anoraen keftesz t 94-95. 20 tr tr 60rr k€cske f 215 tr GoD lsten . roxeor. k€ pvisel6vAlasztas 99 .LL gazszemla r" 47 arlE kapu 'c 25o arv meleo {homoszexualis) . tem€t€s c" los vicc€slr 97. E rrusn rriss. 259 ao olir (kENr. 2 5 6 tr cooD AnExdoo it. 249 r oo b€ka cr 66 noYr eleje vminekrr ?4 mutr'nat smrt cimlap-sztori f 74 tr{/rt gl/nmolcs.. 6szinte 't 47 FsE szabad s 178 r EE.r lsa E rvuousLv dithbdren I l9l B nt vAEjbv6 a 96 E aaME ftir. krilfoldi (f6n€v) f 265 ronssrsr el6b5r fityma d 16 ronEsr erd6 f 265 noneer.271 c.DGE rtizsider .r 46 aa *rm. SZereZ..' 75 E rrl slicc r' 195 E FoLD(up) itsszehajt(ogat)." l?5 nonauz.rssss s. emelet n l70 Fr. . lol aemrws kiad6s ^r 99 osrrrE kedves r' l5 ir-f.59. l2l E fitDAl pente]Ki 2?o.' 168 n avorn izestt i l2l FL# bolha "^ 265 nEA nAflrEr bolhapiac n 263 noof. mindenes r'271 ewE. cAvE e. eo"E) etmesy hazulr6l. 195 E E E E E E D FsrE barar.ar |jrkarn6. EEr) lab f 16. zJJ cDrDnr. pillantas r* I 15 a r " r s ep o h a r f l 5 a .bornok f es dE|EE L ELEcna"t Attal6nos valaszhs.24A + FLonER\liraq.rr lapos. osszefon. t. aor) berrgrr l7a ctru hHn\+ loo.v Atta]E|. idegen {melekn€v) .ttt tutball f 16 Foonun inas.r l05. 26s flrff ntehgazas "" 169 tuRd forma f 2Ol rffirwAELr szercnsare + 265 FoswAsDel6re I 2l I fpr r6ka F 30. ntaotve.sc.tfeteit i 265. f€lbehajt "" 56 E roLLow kii\tet.' 15.oon padt6 S r7O. 175 roncEr-rE-rar nefeleics . l70 Cl rvrEm. kedvel d 2O5 E flro.Nt (cor.EMarLi.r vitlgy (sk6tul!) *a ls4 alovE(s) kesztvii. 1 6 9 ar"rsr tivea -* 169 dr. 156 rDlrE6r knfbldi. 242 c^s B. .vE ad n r43. 2 5 7 .ir loo . r52 azrdcs pillant. 27 | E F&. l5o.. COL AOt Kap. l ? 9 . mozr. t 26 a^RDEti]Keftn 0.ann 99 etnerous nagylelkii f 99..E E E E E fl E E E E E rrx roqzrt. fas/aszt E ruLL t te i 246 j6 sz6Ehozas.rr repul-'. 146. l6J. €tel r' 45.: orsz. r<naoflEx . 276 tr c o .nL rhr. l5l.tr villa "" l4l. 169.embet { 15. n^por @etut€n) f IJ9 E aooD EvEtwa i6 es€t .muveg ^" 45 azf.' 24 nrc iaszrc "1r+ rr. 209 n ffr:^rDrl bar6tsagos lol. raozzn fagy. 139 . nonarvrfi megbocset f 265 rDf." 40 tr FoNDoF(retu DoF) rEjons 6rte. l 4 l .t 134 tr tr oorDElvarany (mell6kn€v) t 94-95. 199. buli E rzr mulats6g.' 82 i lf E E E E E E E ll E E E E L) E E E E E E E E E E E E h. E tuf.{ r lak6s !" I 68 fl. 144.'99.s6 i: . a5-a5 roa eunerc p€ldaul "i 2oa ron nstnce paldaul rr 170 ronenuo homlok rA 16.l ts? xnmon hbjeS/zet. l5l n f'/]rrr mulatsagos. .

EtL En nr tr 36. 16l E r.YEir be€siil€tes rr 252 E Eo a\RAELE tiszteletrem€lt6 F* 24I E roorr kamp6 -* J6 U E(nvEn potszi\i6. porsz'v6zik ri 6a. nyarclis X 127 noEE oLthon S lO7.ij 245 U MBE horras?t6 t 24 | E EoasE 16l? 156 E rosr locsol6cs6 r" 148 E nosPrrAL k6thaz .mel r.E _ U U E U E lJ U E E I U U E D E E E E E LJ U E D E D LJ D E E ll cooD fto na j6 reggelt. l2o rrr nt€s. 144. DDE etbnjik. ls2. I l8 crowD fb|(j n 23.' 259 ide EE4E itt . eldug:l 212 rrar magas f a9. fele vmin€k f 32..i6. 150 eovERn Esr Kotmeny + 2o3 daq anmm S 226 enrci. 94-95 EAND.n6 n 6a-69. EAD.6cs "j 219 EANDkez 4 ?2.232. r 7 g . i6 napot ( d € l i g )4 1 5 9 c@D McEr i6 eiszakLiir" l9o. lJg cooD-ByEviszontl t6sra./n puska .t o l .res kal^t. 173. r g t .' I lJ. h e g y .r 36 . nwa l6gat. | 44 crolr csoport f I95 eEow caEw.ntD.o.rs tehetetlen rr 245 /r'/EnE .' ztg EANDE nyet t 93 EAtrDwRtrllc keziras cr 249 nena.r 159.' 4s EEAR|DtsEAsE szivhai:: 4n rrri tr6nor6kos !'2s2 rDzz pokol. lao E EEAD cflE relaias:237 U tterLm egeszsegt la2 U E E D LJ E U E U U LJ E E E tr tr E E U Ll Ll E E E E E U U I lJ flEAE. 156 .249 IIapFr EmDAvI Boldog sznlet€sna- tr E RD kemeny ^' 22 tr tr EARDwaaEhadver { tr 22 O nonosexu. h. hatalmas "l 22. 174 Eot"ELEss hajlakialan ir 24s Eot'Estcx (BEEotttEstd{) honv6qya van E I U U E E E E E U B U I U t AracrD hajveses + 222 EATaDRE* hajszant6 "* t73 rratRprr-BEtrD hajtukanyar. 175 data s76r 'e \7O D n^E ut6ln | 47.IELDraft. mo vannekir: l4J.trEAaD.79 na. 93 EoElyukS7l ttouDAY !a\6.a a2 eav tiit. 3 4 . dEA^D hall r' 4J. l7a flELLo szia. 2O7 D floPE remeny S 2O7 u EotEFuL remenyteli "..d o m b n 5 1 . viszl6t. 267 GrEYrsE szuftes x 244 arocrf.qELD.sszemesy rr ta2 auffs saccolrr 175 aassnntnon saccolva becsles "" l7J aErr vend€g 615? 6zrzrr bunbs 14 I o I al. aRo* n6i v6ltozik |: |a2 enow st"aLL (e*Ew.homosz€xualis lr lOO. 257 E nAE ulatat + t47 tr mvc. 2 6 7 arrrr lidvoz6l. fick6 n 237 EAB haj n l7O. tol EEAaranaor szi\iroham .tuaana lanyunoka r" 146 c^^MrAmEa nagypapa.:8 t8? . . nto. t92 E EAvE. 169rr I aO namd ti ftenik i 2O4 E rPf botdogn tot. 199 rrio h5s rr 94-9s neasroav noi€nel€m::' 16l nemnosexaer heteroszexualis r lOo. t92 E . 1 4 4 ttELpFaL segif\esz. t 5 9 . mna.! 146 aRAnDMomEE * naqvmama rr 146 eLAss fii t 2ot asavnanod gmvitacio s 2o3 aaE^r nagy.24A cnoLND tataj n 23. t 5 7 .' l5l aRD EsrnrE eSNe!ryrittessikerszamai t 22 are z i t l df l ' Q . 33. hasznos i 246 drzPrr.r' I t6 cREr sznrke { 244.DE.'260 EoLrEx 1. l A 4 rrsn rv tort6nelem rr 20. . sikerszem. l05 GREAr BRtratn nagy-tsritannia.246 U EoELEss remenyt€l€n. koz€rtes . eeom) . | 16.iERorEr zsebkend6.i' 57 .l6lndvozl€skorJ :: l5O rcr sesit r' a I t E P s e g ' t s e g : :a l .r" 22 E0LD.69 U EoPDr.' 175 E rRr sz6r6s a 9A E LF (r&sz.tr.lO5 EEAE| sztv \r6nav) " 45. HALvFa) f€t. t92 ) t s z i a ( n d v o z l € s k o rn l 1 5 n. l O 5 . E^D eltoryaszt: t3n I E E A D g i t 1 6 . . f l7a.

.. landol. rrcw rnosn ismer { r7O.^ 6a-69 O LAw taNany { 48 E E E E t80. 212 Jo. ut6bb rc 256 rauav nevet a 12a.f l2a.nr vadaszik f 272 EBar sier n 273 nunr.rc Vir'ly f 9+95. nurr megs€rt (testileg vIelkileo.epapit-tztt6 .26a Ed. 55 nrlror"r hulclyuk f 7l n rnsas 147 tr xrcr. iavut n 7a roslal " 17I . kblybh:r J6. gynmolcsl€ rr 9.'P ugrik.Cz. ttttoltN t[d.erSsn 170 rarEz hotel .' 3? nrcutaence hirszerz6s f lao .mpa + a2 E r^atlDbzAftz)t'td + 14.247 /r.suDor "' ?6 "' Jf.'loa-109 ttDrrt indian. . ren lmes)tart "j l4J KEEP. 162 LJ /r/.260 nro$trr imporens + 260 't"PEovEiavit. I 9 I rFha{t94 LL beteg" A9./Ycrurrmaq.' 16l r . r5r O t4ocxdn ki .274 EL$rtoljra"122 .{ae6rmer lnadms) l50." 162 nconnem befejezetlen " 78 .l 12 E LAsr ltots6 t t43.262 E .69 tsLAtrDsziget t 75 JAhaABr januat i 269 E E E D D E D E E E E E n E D E E E E .( tinta ." n.^ t5 ror forr6.infts f 22 E xrow.ror vas.n l7o E rrcr( vminek a hianya.rEn btr\vmit vhol) rr I 19 . r' l5O nou nrc meddig.barakkra 147 ! . 1A2.' rsj ./.r 2o4 ' assA D feri n t87 r +/--(lt t?r kunyh6.' nnutezncz intelliqencia la6 .b6leviif I JuLY imius '4 269 .Ir skotszoknya i 155 E /r/yD!r$ kedvesseg f 247 E r.cr ieq r: 184 rcr-Znetaieskr€mf 12+ .r.' 147 E LADD ]€nall 234 E LABEt() ..?17 .te) { ra7 emberi.ryocr(Kopog(tal) :" le. 116 E unP r.lsE h6z e 67 roP hoqvan:: 25J nov ta ne Hogt/van?C lso floul M rou Do? ljawon 6riilok.nenese iaoan" 2oa Jrr boqre.Gn ..252 |-J .El E E D E E E E E E tr E E E E E D E E E E E E E E E E E E E E E D tr E E E E E E E E E E E E E E E lf E n A A -' noff h5zigazda lJ rosrE$ hostess. biint ac2O4.r 173 ror. nunr.^ I 14..meddiq.rrY. l. (meqlitl :'202 E ^.e + 6a{9 ttvtmnv nrcr nounr va.rrE rrcE r intelliq.6ra (60 perc)-' t79.nsf 15 nrcnesne ardekesf 202 utvtE 'r.eghiv .r l16.rDn India.i6an wcot'E kereset . rcssz./f.252 LAvtmRY ve. foldet €r -' 14 E utnaates nvelv r' 144.Dr 6tlet r" 20. ugr6l f l5O ranP ovEE etuaril.260 -Eaxr.r. I I rulc/ szaftos.252.207 E r(rse G6kol rr 19? E rnateaeo kipurcant. allas"A| 33 *' rosrffe all6stalan 245 bel6p vkihez/vmihezi rorr csatlakozik rorE veh n t?9 rouR|Er *azAs n 142 JUrcE bir6 |' 15? Jrrcd dzsusz. vasalr' 6A-69 n r\Ec EoaEDvasatitdeszka"c 6a.naAtuAttmagyar 144.nziit rc2 bnoErArr fonbs n la5.t 252 E rrDr t6rd i 56. EuKr fai.rrEr k6s6bb.i6{2o3 EFoRn naq informeci6 n tl ntusE aztk e \2\ tf rncEEDEnr osszetev6 32. r9r .33 nEE^n 1r1kbl f 162 n. 2l? E.karosr" la2 rLtEoALilleg.^I I I'l 12 duBBvkri lbe./rY' innius-*16e xee+ ren.fro $/ereh. loi E t EE kCs{ 141. fluar. 133.:ilr . 174 E asr tart. l7o ror csip5s.' 2a IRte n.na^r ahes.indiai "At56 Enan&infl. E ..25? E rflow rnEw.ilis i 72 .rDrt b€tesseg rr 247 n uustN i|J.Grrrul" ketchupt'52.' I I l.

t. maqikus rr l2s 'r /. 1 6 l .rc.vt al.rnAws) (fa)lev6l.t 23o uKD szerct. t4O rrlrf. t?? Lorc ro ns jegerals6 s 177 Loo nazelitdik i' 5a Loor Ar sc/sr nez vmit/vkit ! 5a rcor ron sa/cv keres vmit/vkit r.LErr.r aiak -' l8o E E E E D E lf E D D A E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E tr tr L.rlJo..tence + 272 . 1 5 7 ..LED. t94 TEADEa vezetiS.zolsaltatas) rr 227 MA'tr tii a 94'95 uxe. l8r. t42.: ro I LwcttEotl voucnEn eb€dieov n 2s MA1ETE gep r" 20 rfir 5rnltJ 98. rctmr tan { 242.B villanyka'fte .yE-LETEE sz.242 + utmex onven tanul6vezet6 242 u.nner on e.udik r* 89 uE r-rr'. t20.k€dvel*A124 uM sor + 2oa .tausn angoltanul6 rr I oo rr ra{rr leqkeves€bb 274 ..25?. 265 LEr'tEnherii *t 263 LErEB Box poslalAda. nDtu) ember rr 16.y r. 262 LErflrE* ta ul6{ rro.E/rEi' ('rott) lev€lr' 199. r r D f i )f € r l i 4 l o o .. 15l Mcrc bii\6s.t t2l rEAvD our (r-En LEF|) kihaqy i 122 LEn bat x 25a rcn wne politikai baloldat:" 2Ja E c l a b t l 0 l .relmes lev6l f 2 14 nvna szeretij (mell€kn€v) i 154 zor aiacsony.f 250 ucnflroasE"'tit:(iir6torony 'f 23o ua mnG \illim|3s . JJ r. menedzsment tr tr n tr tr tr tr o tr tr tr I usE (ro sc) hallgat{vmitrr 242 lJ usEnEn hallgalo : 242 LJ .cr nval "" l8o zrE ha.. rEFr hagy .E pia.vezet. jet { 47 nrEnEr piac { 163 MAntEraBr.r^m { r2o .E D E E E E E E E E E E E E tr E E E E E E E E E E E E E E tr E E E E E tr tr tr E E E E E D E E E .' 46.5a LosD tord :c ta4 zolriv leherauto. ensed " 2s5 . 192 L. nyom. LEr./r'.a{rnE 15r (kik€szitett)f 16 utve.r felesesnl vesz.' l7o rr.LoAvEs)wkni:'54 . 255 urEnE eletta.TEDvezer. lelesegill mew ra 28t . ntoe.27 tr wx.6rrr hatv-Inv: viieqos " ?Jo r/6dr konnyrirsnly. 249.EM jogrendszer " 72 rcta rcm. keszit r* 2J2 n rE hiln "" 165 an (r tz.r kis.1 7 8 rEcaL |eaelis x 72 LEa^Lsv. ntoe csinal.VER mai s 66 Lo^r (tEsz.rn takat1s "a 61 LoarcAL togtc t { r74 LorELl maaanyos 4 lol.' 61 Lo.ocr t6 (sk6tull).'|P t6rk6p f 76. uar l<. rcn cm elmegy.rcrcte kezelhet6 n 241 E MAtaaE nAnylr. Iakik. 2? t M A n ( r Ez .tnD/Ean tnunD emberis€g :r 16 I M^ r EAPW REtuEfls or ntD DAv! Sok boldog sznletesnapotl i' I50 .rox sT.arlEr bnovnit6.rt54 Locr. kicsi ^" 128 E .. Losr elvesztt: 55 LovE szerctem .'250 rranr meoovnitrDl.xs.tuzeu "'230 .uvEs) €let 'r 9. L{tt tekszitr i' ag uE (rssz.) s 32.c lJ5 LosE Losr. sikerril neki :t l8 E MAn aEnE r veze€s. 33.{raa menedzs€r.kepes "' 24 | NAxatEDhazas { lOO.elhagyr! 254 rEAvD. 249 Loct zAr tt6ne\) !'6l LocxEE ott'z6szekra. 23o rranr vitaqossiai villanv. 94-95 ttrRcH rnarcius f 269 tt EcE masirozik t l5l MAnt( tott.' la narr. l2O .23o uenraar. 240. los. lbe)z6r. l 5 o . m6ly "" 52. utnnr.rff{ 6sszekot6kapo€sf 57.' l9l rEAD.2O3 uctn f'ny r' 94-95." 6a-69 . LE nasy. 23o ucflr vEAa fenya\t s 25o r. LEAF 204 rcnx.rzr lusta. l9l nne nossin i Do.(r sz€renc€s. aa uFr litt t 13.vezet ^r 242 (r&sz. posta (m int .lcsonadf 2l o EoPA*D teopard 'r 134 zrserrrrleszbikus-^ loo zrssr kevesebb -* 57 LEr.' 61.F/ felemel f 15. | t?o.

14. nEr ldtAtkozik tutsDR mestet i' 94-95 us|nun maszturb6l lO2 !c n rER szAmit ll5 { . 48. t33.s0.'r. 256 u nL v wn-Ieilr "'-34 u EmD agJ t I til.E tr E E U U E U E E U E _ U E E tr U U ttEE|. hangulat .r ? | nountw stt szAiviz "i 199 novE mozog. itsszejirvetel 14 |. l9o Utonemrtlll-ll2 E osBLEelkAbiLiaa lovat verseny el5tt. 255 E .YrYrvmi metletr. szliks€ge van vmire. 2Ol E . 21 4 u trExr k6vetkez6 + 122. ts4. 229 I EnD l€€lek. rtDlr nW.turE egetryuk.r ? 4 tt tDDtE-^aED kbz€pkoni rr lol n DDIE cLtss k6z€posztaly r" 74 MDNenr ajfet.2Og tr roe.r 173 Eoman hegy "j t6 fionrAut arrc mountdn bike r* 16 ttto. 2O7 E t uorz vasott. E nalmLr havonta: havilap 4 26a LJ too. 22s E da^t ow. kedv.. 1t87. 45. lO7.atyEY LJ ttoryrer maiom " 125. sik vmir6l .. . ttrc eger ^. lJs U .EnDEDszii.a 219.. .263 E n r. 158 u ttofloeAqoas monogem n IOO U nalnt h6nap n 26a.16 EusDuirt mnzeum . l2o E MrsraKEhiba + 7A.iJ .r 1l\-l t2 z. 257 LJ rool hold "j ll4. m€rfitld rr la5 MLnAnr karonai { r35 wnary nrctLrcerce katonai hirszer- D U u U lJ E U U u_ u U U E E U E E g rcrrEB anya. l 4 a LJ 16r.rIrv mAjusr'269 rcAL etkezes ! 22O. 128.y d€l $ I 06 | r c wt i x t 2 7 .ho$. b6lint cc6l E norsEzaj { 2oo LJ trolr-^E rv*trtBrE nem visszavAlthat6 E ee27 roo.zts. 24o U MLrotai Leiesember { 24O E rrz szundikalas tj l9O E nAmrt szalv'ra S l4l E Mst oy sziik n 1rc. (m<s)javit. t46 Eon EE-m-LAw any6s t 4A nom8 roreuE anyanyet! 4 45 . 245 Moron motor .klat6kiiru !l229 E ana\ nemzet i: 2s.155 E MoDEtu1 moden .' 271. 2Oa E ErcEszap n | rc u Mcm ejszaka{ 105. zavarja.7 t.. del€l5$:. l7O .tomERtEss anyatlan t.tlr.I. 2 1 5 .lek€.. 269 U tlEwshir.probl€ma!t I 15 . n nl.6 43. I tO E no D Y heft. lJ tttoEL morel 'c 173 202 nEE ra hElkoz6.r'$ hianyol. 12.EE (r6sz. csib€sz rr 158 E_ EcEssa sznksCses + 222 U n E c n n y a kt l o l .Yna regset. 2 3 3 2t0 . s6 ETDDLE kt'zepe vminek. korom ^^ l8O. 166. tl E6E*ooM gcmba n 2oa . 26A u ttrnRo& tnkitr f 2o4 E . kerdes. formajenalul fussond l7l lJ tagoDr senki . t'E r. tst..f 46 nEfisrnua E/EEsnaArE menstrual lr l6l E llE&sy CttusntLrs/Xntsl Boldog KaraU E E E u u I Ll B E trxsaaE iizener " 276 M|ALfem+23o MErtoD m6dszer .r. belvirasi: 229 U MnD ban vmil. rEAEr ietenr *t so nar hirs . 258 nusrcta.hianyzikilemarad.r l5O n0a nama t l. tej aa t2t.25? U EVDRsoha '2 194.7 | t ousE.23? E ttEwsaaE\cy hirngnttks€g f la6 u trEUsPAPEn njses ^.rc zene f l\. 26J nAtLszbgn t48. lJg..rarr legtdbb 57 r.. kett neki E MEITLE tii i 263 E n aflsoun szomszed . zeftsz { 224 ."eY. sExr rejftly S 206 U rLY (itssze)kever. r 4 7 . 194.t ttalrr orczagqyiilesi kepvisel6r^ 185 i.r 45. tqELr olvad't lO7 MEnsExorFaRr. 27o penz t: s. 25O MEAfi.^ la? rcucnrE p}6Elszer f 50 r.'Ett'otuBtE emlekezetes ^r 241 wt ony erdak { 17o rc oRY emiekezet S 29.r 257 E ro. r9o E .! 229 U tuv smRr miniszoFrryaf 2Os lJ mtsEB miniszter f 15 E_ Mnm p.

266 tr PAntuL laidatmas ! 246 tr rrnr f€stj fest€k f 266 tr tr FAr"rcEpalor^ : 2l tr PAE sipadt . E r" 25t orFrcr& hivatalos. tr P E R n i s a q . 223 E Pnt( 6zsaszin i .t f t9 E E tr E E E E E E ' YaE E E U U u E E E LJ E outvai naran<ssaroa. orrlyuk r' 7l .c 2l PEnctLc. r99 o r d ( k i ) n v i tr ' 6 8 . 50 PtLor Dil6ta f 2l tsa. lap f lO7 tr FAI| fijdalom " 246. n6'!er n 23 n Nn#Rv 6v6ata r2n t B nn*nv nnwn mond6karr l2a tr rur €sonrhejas bo$/6: hnlyealak :: 72 U oatEcr ta. olaj !r 15. lO7 tr P REor papagai i: 233 tr F a T f t s z : 7 9 . l0o Eotr.6 9 .{arr orr -' I8o rosrw.' 231 D P REtrr sznft X 162 tr Prrur parki parkol.{tt osv€nyn 2s0 PAnmr pAciens+ 2l PrrcE b€ke.' 2oo PAssrorraE sz.' 90. el6fordul f 5a tr PAcrrlr csomag l' 23 1 D PAaE oldal. €rtesit€s"" 222 ." .t7mnlt:.iven.oua tzlrsas'ilt t' 25 E nc..ttz PEe daat] f 79 Pa malac:r I IO rrzz taltetta.ruza t 2ol pangotyeanyusdijas.gy f 92 U d.' 2t4 novEt"B.n.hivatalnoh E oFFrcER katonalisz.rrY apaca-' ruo. 2o2 rsffEcr t6k€l€tes "" lol ErroD idlsza\ + 29 Frrsor szemely i 12l.oEsoo. 224 oncE felnaL kiims. odaad vmit E n E I U E E E E U I 4 t) E E n D B oca{r 6cean-^ loa-log E OcmEERo]Kt6ber+ 269 E arrDr ajanht n lga E otrEn tetaj nt* 41 L) offrcr hivaral.r pisz\el t la].or nc senmi I st.E emberck + t79.rt syalosos r! 45 U pEDEsrRtatlcEosstfta qyalosatkel6hely Prr tolt . lAa orD tegt t | /u oLD orea. b€nzin r{ 199. . 6a-69.{dr nem .255 ree sre<lf 223 Pctvtr 6eDa'/). I85 Et ke.E E E E E E D D E D 22o oRm asza]Kx .iroda r" 251 E orncr aurctne irodaepuletd 251 rendcir.r a D tr IOA-IO9 P Rft pafty . I 63 Prsr elmesy vmi mellett.! 114.nvedalyes l}l S Pr.. l0l tr tr PAER papi( f l l. t56.r lO. 267 4 oE nyxii r zzs U oE n\ill.t iegyzetnzetr notebook (kism€retiiszAmit6g€p) 22 . n. la4 oneaneieo f€llabri r" 16o otLY csak + t44. 226 PnorE tetelond n 226 PnorffiRAPfl rcnykep x 2 nA o zongoraf67. ' t 2 o tr P tERwox^ paptrmunl\a i' l2O tr /"A/rc& csomag .' lA2 tr onEa mAsik + 17 | tr u ovERcoon tnlftz x 244 tr ovE rrNE tttl6ra 'r 24A tr ovEEkont orEsDLFtitldolgozza magAt f 244 tr Prcr( pakol.' 267 E orontnr mindennipos. altalanos tr ontcn\taL ercdeti.{olm r6n€v-* I 16 novEl reaen'v. onaY oke 4 | 13. buli tt I Oa. r)/ E nwst apolon6. 2so PEonEtetefon n 67 . 162.rf. 229 E oE .46 OI{. csomagol*r 25. 1 4 5 174 u P nnEE Paftn.:247 PFri kitde :" 66 E zt EsTRr. 231 tr PActucE . 2 I o o. DED'nvitorL aqru L 229 tr on"n&'?13 lz't6s t *' i. lO?.\tember + 26s E donttErEseholtt 224 n uDEakt ! 22a n MlEBDR szem x 73 |-J ." lo4.f 2tl . hivatalnok |4 2Jl oFrE gyakran -' I t6. kisallat:r 106 Emo.96 PAsra res^a '" 43 P. 2 2 9 vkinekr' l8 ras*rcEE utas . nvitott aAla2. 260 . fogamzassailo r.'94-9s. l7O. las reeceratnrssb€k€ss€g. l2O.I 09.

24.. p6nztarca. 249 E Pf.'2ll Psorr.tt erct. 249 E EnwD f onL ^a 163 ! c.r 246 E a.' E rut"P ptumpa 70 { lJ nn n r6k. megiger $ 8l P*orro&cE kieil.:j 25 PstE dii "' 4A ntzE"t Nne dijnyeftes { 4a PEoBt t problema f 12 ProEssrolraL profi i t62 ProrEstotr professzor f I I Pfotr nyereseg r' 7A p*oe* MnAEt-Eprogmmozhat6.r 37 E mr. el6nvben r€.' 241 PnoctEst hahdas r' 7a ProrrsE ig€ret./rcr.rzc.'YirClf'+246 Ll ralv darab.ndtno kieias S 211 moE8rv \iason f 162 nosnnnx prosiitualt rr 160 Px@D biiszke rr I OI psrcnoloatsr Dszichol6qus rr 252 n 240 E &rIrE udvarias "j IOl. 24O LJ resr pos6ra ad f aa E HrAnas pizsamaf a U PosronrcE postahiyatal 'r 177.' 147. esik (az es6) rr s I szesiLr. n6i 6ska. kttlt6 r* 29 E fl rM mutat (vmilyen iranyba) :: 167 E rcrcr rend6rseg ^'240 (r6sz" poLtcEt"E ) rend6r L) rolrcdar "rE oiDa { 21. r iatsiikf tt6.e l1n E nncru L pontosf lol U nmL als6s dialk.oLya fiolrs poligem t' IOO LJ PooE sz€g6ny r' 156 E n6rrr tolakod6. E erm es6. er6s cc246 U .*IDr zsebpCnz ^' 4s E . l3a EmLhnznrc.' 29 E nnoti (nn fltr) f€lvesz vmi! magara L) rvsr posta f 227 . igazi!r lo5 U PBtnE MmtsER miniszterelnok ^^64. l5l politika' . tnske.eD daeD! 227 E F L) I E U 4 Ll U lJ I E I E U U LJ E PRsar bitrtitn .bbban kedvel. er6 .avtuL i ft]Kos f 246 n flasn.r politika rr 15 U . fetLesz 'e ts7 U t {y sug6r d 60 EnrcEar{276 lJ RE . ]KeftCs. rak f 199.69 U BEALLYtenyleg'.r I 17.ABaff nyul f 56.€sn 274 U toeraEr zseb ^e 45. ^EAD.rEi. magan. 23 PrPtrs sk6tduda "' 155 P Z r c f . tegen szives rr l5a.{ 62 E ruase erszeny. 264 E rosmo| helyzet .rr novenyl rirtetrnov€n)4) 266 lJ Fr. 72 E Pocrcrrr.254 E. .ryors ri l9l E P. rue rur tesz.' 2 18 pNvAct maganeka intimszfera "" l5l PRw^E privar. 2Ol E r €''€rr i€ten f 96 tr frrss emel.231 lJ aaaRaEL veszekedes. 2tl postas f 240 U qrEE kifrlyn6 + 133. 177.e 34 E rnce ua tuceduta t 276 E sErD. veszekszik r" 50 g eu^^rEft neged { 79 U t'osroBD k€peslap r. 266 t PLAM . rosnnv) LJ ror (teas)kanna r' l2l U a. 259 E PrE rt rcngej.s "^ s\-ss E PrzasE kercm.h e l y r ' 2 1 5 .x. 167.rqErhibbanti homokosf 154 E fttr m wt mpti i 4l E auEstro..M (n) (bete)trnt aa l2l LJ orrff csendes 126 .. I 1 5 rrrcE helyez "" I 15 PLrlY€w: tewez i I06. I8o E nEsrui nvomas * 45 E irl patkiny "17s E PREsutE feiel€lez. ridiknl{'J9 E fl/irE !6nztara !c I | 6 2t2 [.r A t\tttER haratom. 13O LJ rercr veF€ny f 75 | "flAc-rrcAL gakortari { 179 gakorlas f r79 lJ ucne lJ u^Db r6?ti6 ^' 12 ! ie{cziE S/akorol 6. teljesen"1 t26 tr rorcnru.Br tr ru.RErD olvas f lJJ. hatalmas.. 134 l! Fosnt" (nsz.' tea lJ P*Esr pap { 193 E fier. 179 E n rLwaY vastt 6' t7? U pxf.?r7E eg€szen.nvea Dul6ver 16 .er6szakos lJl ri U mnr kiki t6 .lcr.E E E E E E f tr z. kettefr. fntyif" I lO E nuDv kesz.D.' 15 tr_ rounut !! ro. dmma r' I I l-l 12 E Pr.^s1c miianyagf 26 E Pr-rrE tanver " l4l E Pr. 17 \ E RAncoar es6kabet.

N.s i' 8. 106. R.ecR (m€g)vakar.* 254 E s D. l2a.na Sy(rii f 19 I74 U aha..r IJ l. megfelel6.f.kken !' 2a E f.tr felemelkedik. 182 E sEE.) r' 199. visit d 124 tr s LProR szobrasz r 72 tr sculnv.E szobor S 72 tr sfl tengerr" 262 tr srrsrDr tengerpart f I45 tr sE^soft evszak. E arcrji iouu ("tout.da csdng.sau 'EEN lAt 't I05. stsf. etD mond + 60 tr Sc NDAL bolrany "j 25O tr scroo.E *EcE vE Kap { 243 E *tmmz felismer. j6lj rendb€n f 2Ja E Rtadr jogi 23a E ruanr mna politikai jobboldal .atszekftny ^' 14 tr sar. k€z stb. 2? | tr rrv.' 2 58 E f. 245 + E nrtunv vtsizaler zt.Q l2A tr BwtrER tul6 lf6n€vJ . l7o X 243 tr auLE^ tr EUMrum 4 46. 260 {rcr tr scrarr sikit.fD prros.roLL gorget !' 30 xoon terem. sotD.' 2O7 E nEsr. RosE. masodik f 239 tr sEcolY.ercm f 25a E EEsnuL pihentet6.' I I I I 12.!onalz6 ruLE ifenyit. harsog.irlss visszautasit !' lga E rraR€r megban !" 6l n E nEunwra relati\l]]tes lll-l12 E nEnAntt megJ.lrits + 226 E ntor t^zadiE { t26 E aEE. iskola rr I 16 tr tr sconsfl EiaLrsE sk6t angot (nyetu) tr . hely rr lJ4 tr sEcolY. 238 E Rta r hetyes. rLN fvt. hely€sen.aqt . lOa-l09 tr Er.c 148 .a 240 E r€rE{r (mes)ismAkl f 19. 1A3.r riport -* 15 94-95 E rEruBLrc Kozr'Kasalt. 1a E E E E REruM visszaad oo27 nE aflraBrE vissza\lAlthat6 .Ne) felhiv" fel€s. I 18 tr SATaDAY szomb^r " 21O. sENr knrc n 226. felkel n 6l E aoaD t t72. szezon i: 276 tr srrr iil6s. 243 '. bomboli Llvolt€s E q U E U EocK szikla t 22 {ocrr rinsat !' 50 ao@ szerep . 242 D nmrnc fut6 (mell€knev) '! 157 tr tr D szomo|it. csonget + I5l U nnc BAcx (R c.E tizspalinka 4 2O9 tr tr errE ugyanaz . 264 E 'ELL. szoba. 144 E qEPARAE evehs^ x 2a E srPrE rrEr szeptember-'269 0 irirors komoly -' 2J i. soLD . E xEstEcr tisztel rt 2a." 232 D xet'nnaza eml€kszik.rtitok r'91. visszatel€fonal d 226 tr tuNc ap (n ne. masodperc f 264 tr masodoszi6lyi rr 239 tr hasznalt f 259 tr 6. 254 E ''trrulrcs mondatn 122.. nenfifiLw) ..' 27 RDVEcE bosszit { 2t9 REvotvE forog. sarD. 249 tr s E szef. ?8 E ffPof." 247 tr sar'EnEss azonossAg f 247 tr srlY." 245 tr tr . 232 tr srrE biztonsagos f 14.toEE nE^ kbftlllJan6 tr tr noLwD ker. ls4.syzes . nem felejt "" 206 E BEPATB iavit { 24o szerel6 E nennntN (nsz. pin.k tt 258 D + 94-95 tr nE szabary f 2?6 tr ruLEE tmlkod6 " 2O7.EcoD WoaLDWAR masodik vilAghabori rc 2J9 E srclrf. voros r 267 E nEDDtsfl pircsas f 244 E rf.lad. t94 0 iori UvOlt. nyugalmas f 246 E rrsrzrss nvuqtatan . uralkodik. sENr.nt . homok r' 68-69 tr srrDfla homokzsek rr 6a-69 tr sAnDrgcr. RAna. szendvi.rrcr csi.r l5a rJ f. awa) visszacs6roq.2o7 E rEs8cr tisztelel . I 14 E Rtctt giazdag'* 136 E nDr buszon/motoron/biciklin utazik. (meg)ment f 22 tr sar.aRAnr e]].o 62.

8f 2.r bdr -* 16 E sranr szor'lNa . 156 U . srELvEs) Dot n tzo '|EPEERDpasztor f 154 s "D.259 U_ s4oa szmog"3 173 U saot E . I67 f saw show ': 14. s!!o"t'Et!) hi'embel f t6t E soaP sza?Dan.' 243 srclr beteg rr 152."r.atamit 224 E sorE !.rr @ ..1-**Qt aJ + E s on |"|'alt 216 E snow snopzo.n5tlen. s oor. 154 U E A 4 srrEEroFPAEfl papirlap d 95 s ELF(rgsz.sm alszikat I JJ.o sMDLrnD/swLr 4 sttr.e{rrr havazik!c al E sto? h6 rf al.264 sn s.' i?t rijvidi ala. t47 LJ 5.r loo.y) l4o q .sc .ff. sEodE.bszatyor f 32.!32.!.szarikf l9 E sn rs fosas $ 65 E rroc| sokk -' 12 O oE(s) cip6 f ae lJ snoor. 2OA E sr'x.4 ia srr"€rr csendes *t 184 srrrv ostoba. borotveiiozik r' 16 (rssz.i. s6hajt r' 266 stc r lavany f 266 s'cn atait .r.vf.' to4 stq"Lr egszefiien f lO4 stnc. 16l E o"r'! (rssz. sairc. 212.' 135 D soLtD tbm6r ! 26 n satEBoDYvala\i t 224 E sornrwE yataki f tss E sot'nmno '\. 33 f E socnrr tarsasageS/esnlet l6a U socn(s) zo!. iir hety k€t dolog kozbtt. se*n varr r' 154.n er 'h 32. sEotiE sut (a nap) |' I 14 t5 (szoba). 33. 167 E snopxeemnbottosa' l5l E snoffme bevasarhs r' 32..25a B stno stnuo/su. vf. 55. 174 srDE oldal C 74.raretl6zik tt zQl E snor. t?s./r savanyn U soufl del e t42 E sprcf./Plev€s!A l4l r'J2.fni(si d 52. heqves"' 183 E s'.. sw( sillyed.betiiE jPADEes6.EfisL rt t?3 E srrff kigy6n 6?. tobb f so E sew sewto.' E sf' rf.Er lesz.\tall n 54 E sr.E srr k€szletrszett oatszmateniszben) ..snown/snowno _ U D E U E ! L) E E E EU U (meg)mutat 14. l4o -^ LJ sn( mosogat6 7s U srtL s tt. . apacan6v€rf 155 sn sar.r 42.crtur 16tc 39 E $roP bo]|r. sar i\l r' 2O4."t eJ . 33 E snorrno ano tteveserl.!'Er. 167 nl..p n me ntce pofon |r 262 D smr.'rrDi l6nytestv€r.i "' 72 E sor la$/ f 25a U soFr p\ha{ 22 lJ sotrwRE saofrver f 22 E soLDrEakarona.E mosoty t 2t2 U flnrE mosolyog.. iqazit-F254 Ei sf. 133 .r nem -* 106 g sEx szexn t92. LJ sflrf.ar.".r rngr' J/ rJ5 LJ srlr szar.-snarEn Az. st oT. 2o5 u snYes{ t0/ zoz U srl menny . l9l E slow tassn n 273 O izrr]rx lassan!r t9a E s. bolondos cc22O sE E egszerii. snllyeszt tr 75 E E U E rt ir.' 2O7 (iriil!) rc 155 LJ SLirtE Egaszs6gedre E s.i.r18^E valahol n lgg E 50{ fia vkinek f 99. uramr* lO5 . 'EEP) birka r" aJ'45 tr )EEEF E srrrr leped5s 95. s rn star becslk. tr srlyaldesyagyas egyszemelyes !r _ (dg. 255 E soor hamarIr 256 tr so{ar bocs(anat) I l5 f E so.tE. 249 E sqArnw atnyek { 2oA E $A.sony r: 14. 9a Ll srarE sort r' 14 E sflouLDEB . t'.r sFr lenyugszih 254 LJ sEr.5l E sttauaw sekClyC 37 tr sunnoex l6here ^t l s5 E s. sma €n€kelf 2la "' E snaEt enekes 2rc 2t4 .r 22 . st n]'tern 264 L) SEIP na'o 2' tJ. I J5 E sr. srorer beszel.tt srors. 55 E_ sEoREtenger-/t6paft f t4s.' nP eles. 3J E so. -.r. l0l sDEEnEcr mettbwtaLas 6'74 sar s6haj.rrrard hajadon.

sncx ragaszt.7rt sk6tmin6s gyaPjnszitvet -' sro.E E E E E E E n E E D E E E E D tr E E E E .rur6 biztos!: laa lezetaknev i 96 suRtlAt"E i'al sorrrrse meglep.zJg E sal otr kimaftd leste sokais)r' 166 E sTrPlap. 30 swoxD kafi f 7o snqrnntn egYnti€rez:^ 26 f swP otrYszimf6r'ia lll'tl2 slsEt" rcndszer "' 29 T^BLEaszralt 25A "' ragEclom r. roon.EA$EB el6ad6 t 42 sEAn t|nd6a .r loa-l09 snr megau E rAsr{ feladat "' I I smn! rcE stoppet t 273 E rAsrE megk6stolr-4J swrn rihat i: r77 E r sEruL izLses i: 246 sronl sztori.tztv tanul. saune.9':orttDfoltos.rrEe p6rkolt . dal : t42 tl szr marao.nsrfiE napsut€s.meglePetas stLE r izzadi: 14 sr*EAEr szvetkr n 14 sseer. knloniis!' 156 snuno pbtlybs.sztar. 157 srv k€m r* 186 seua*E ftt !' 94'95 srAtas bpcs6 4 a2 srai"P bety. l7o E r n taxij. loo E . ttszik i t7a tlsz6+ t?a swr"MEs sawe.t.r 229 n srAtEsttatr(|Esz. s*nn ssarr s6Pbr** II l-I12 s$f'Er ades..' l 05 E srcrc sntcx. t88 csikosr' 156 srxrtE tr IDr ozsonnaf l0 srro. rcrc.es€snaPszemilveg"" 45 i sz. | 14 234 SunDAluasanapi' 27o 21| .^ 5l rt'|tclr. raxE \tiszs 166 E rArE our (too. 24 suoi szop. spar.50.' 76 temistaf 62. (njs6sos)stand l7 sra1D. JJ D |rf. smtr betiiz ':' | | l'l12. laa t€P. ragad . 155 srz1D.^ lza. IOO E E^c./tD E zx ad6f las sn aE furcsa{ 9'7. P6tiYos 156.' 148 E rirr( benzintank:' 199 E naP€sap"" 50 E raP topog.! 56 i suFrnntaxtr szupermarkct 52. €gve. 194 D rrzz magas. sattr. zt6 Ll slrr itllbny ^^Zl2 curcasE b6riand"' 43 s napS 45.S32.rrct gyomor l0l r' 155 . stvoD all tt 17 srattD'omsE taft6zl\od6 r' l5l sralr csillag.indul6s.rrdozr.' l4s s.rtlon{ csapatmunka 24 rur beperelra47 E rsn konnyf 46 srcrlt cukorf 12l. swu|.. 2s5 sFoottkan6l.sExr. srarE5ttrE')/srAtEstExsotrAllamfefii f 16l E srAno. 33.r. srooD.g + 263 sr Er collEct'on helyeggJ/(item€nv f 263 r' szr. l4l sPorr sport r'8 r' . litrt€net f 15 zett nn 245 D part .ttiz D E E E E E E B E E E E E E E E E B r.l0 JZf. sffir \el)tolt !r 9..99.254 rTtrf.tr tt' . 45. 46. t2t. kezd rr loa-l 09 E E E E E E E El E E E tl E n E E E E E E E E E E E E E srtE allapot n 229 E sr. t7A t E 7E .tDR tana\ :' 62. swuna l6b6l. r t<Envesz 't 216 235 E uxe. tA2 su/tn sw ttt.1116 t56 lerccl-: I47 rAcr.tre.E EA BAc reafiller i: 45 fels6s. ralan) elvisz (sz6rakoznti 166 E au{ beszel{a9. E EAt" csapat j. leng€i r. havJr -' Jr.indul.ytDnapnyugta 2J4 2so s.ir s. tDnlY surr illik vkire!'212 . sa$r (el)koltf 255 sE D.a 156 s6Edt beszAdt 42 s'eu. tr ntcn urcm.| loa'log srAnr kezdet.53 .tn or nno lelkialhPot. sruDE r diA|r''. rArcEr tanir .sziv{ r7o. szett6pr: 88 E ntn.vo er5s f 5l gimnazista. 10. 242 f tanulmanyoz 2s5 . nor..' lc'{r.Yrv napos . 16?.f.Dt utca r* 94-95 laxisol6r i' lo E r xr DRtvEE srBE\ant er6 n 211 E EA tea '" tO.-szegez.

ma 6jje1. Mm) ros. 90 E nEAnE szinhez r" 94-95 E /rrorv elmAlet r' l l l-l 12 E zzeneott . l9o nom (|ssz. t75 roomP sE foakremf 52. n nranr." | 9o E E E LJ Q U E E U E U E L) E _ U U E U U E tJ U E E E E u 9 U Mcr( vastao r' I 19. Ino.r 127 . t22 E unoensnro. 122 rrcKEr iegJ n 29.r sdrii *: I a3 flr.rvt€ve (bec€zve) 187 E rE rrs tenisz-* t97 E ERuBLEbonaszt6.r zo2 E ntvet taerct utazesi iroda r' la6 E mveucr utazt> z4z "' A Btd( triJkk". r87.Ebogancs.t 74 mPsrcirr sziqornan titkos i! 74 mnAss fels6ftsz nelklili. mnorw) b e d o b j aa t n r l i l k 6 z d t .'5l LJ rrr. ' l 8 l rrrr6 hiivelykujj $ 260 lttaas)ar csn|66ftaik n 27 |.kem6nyf l5l U rotRtsr lurista .son f 32.he E mMTo PAstDsiiriretr pandi. t52 zsr!.nwe padl6fites !c 24a U a DEaaowDfatldalalli f 23.ttoLtcEr gonttot " 22o mnn. mrlt mond.226 rctemone tetetonal o' 22a ELEvtsd relevizi6n 12. fordul. elmond r' s l.s k6sz r' I 15 E_ ntrs urr.rsH Ait^EEL a l. 27O ncf pipa (mintjelz€s) !.cttss harmadosztalyi.. tJ5 E_ ryRDatlt6sumi n 47 lJ t"ffrEM.rsr ugrat piszhil szekal:' 147 'TEn'm tBsz.: zzd /€T.254 E L) E E D E E E l l IhF lv^cr. texer. la5 dr. 33 E roqoaRow hotnap t tgo u Tdaw nyel\ (a szeiban) i: 45 U r0'\crD r*ls7E' nyelJrijtij i: lJs LJ ru.' I 04 E rEszclrs her€ -' 156 E nrrrr /o.a orF lekapcsol r. ru 4 nousDR(s)nadrasf I19 l! n rD isaz ^' r22 u m'.rr. figl/elmes mouanness meggondolatlan f 245 mflow.24a nRED feradr r.der€kis meztelenf 245 E_ roltcq meg' nt rr 259 U toncE sziv6s.. twocnsrooo./ koszonomf I 15 D Drrf. 55 mP fels6 ^^ I ?-it rpP vminek a tet€je.l arr ma este. 254 r* E rEr.rcran \itzleked€sidug6 t 85-a5 U rRAFnc uadr(s) kozleked€si lampa :: 230 E TEAW lorat & 2Oo tr ntnstnu forditas:. 145 E rnavEL fiazil.27 | E rtel forgat. sovany "t 2oo urnc doloqra lO5. 2OO rE kotoz " 2O4 zr nyakkend6 $ 204 Trarf tigris cc 199 ncHr szoros aa26r) ne nr szorosau .. remes+ 22t. r2o.t lss morrcrrrwL gondterhelt.r ?60 nffi id6. ^. 194 mnn mornnr. ll8 ftrcEntDRegyntt rr 2l l. t22. 241 E rEsr teszt .. .r 79 E r*r$ csavar.n s7r.' 25 E rorMsrcLAss turisra oszt6ly *' 2s U rDraz tunllkOz6 Ial $ E m*n varcs .e 276 E rov )aftk"i 73 lJ n t. 24a E r DEntnE alahnz.!' tot.r guminyom '" 47 U .azr csnnyaae160 LJ LMBaELLA eserny5 f 67 U tNtDsulERABLE megvehszolhataUan { 249 E woennaor m.E papirzs€bkend6 l| 92 toD^r na f 56.' 259 Dts tr^a i<l?n.tf. utazis n 54 u aor ugeres. 226 nu.55. nnEw. xanyarogrAJo. 2JO L) IY teve f 226 E r*ri iker .a-Mrn.. mn. 2ss ro Er vece i to6 !96 {I .fordit. rnoensooo €rt f I la E U E E LJ E csatorna ^r 47.EaMPE rA\liro 'r lO5 ELEPEaEtetefon^' t2. tLlor'') toa-r 23 n rceen ravtat ..2z2 E tnlrrrr Szentharomsrts 94'9s "1 U nltP itt. llyen az €let. 239 mno. m*or/N dob & l8l m*ou w nE mvEL (rnEEw. megpr6bal 260 d U nEsDAr kedd !: 27O.{rrl qondolkodik r2 150 mrRD harmadik a.

27 | f t62 E_ hLEE DruM kupi.! t74 wA r akar ^" 192. I52 yrc z6ldi (zolds€g bec€zve) r! Ia7. 178 E $ELL ji't n I 16.LAeE lalu t 276 lJ /Em leher f t63.. hans (emb€ri) r' 218 U tr. I I I I 1 2 . 2 5 3 vEaErasta vegetAriAnts a |A7 E SEEELkeftk i t72 vEEtcLE jatmn . hard:t 212 D kE^rflER idtilatls). lo5 lJ M . JJ. watKtttA.92. 2 1 5 . 65 U ttl. 154 UaBANvarcsi { 162 Ll .rrrrrEss pinc€rn6 :. furgon n 142 L-l @. ne.: I 15. E u/naLEhatna !' 262 VEaETABLE zbldsag^'52. 185 D . woLvEs) tad\ s{ t+6 E wor..' l 6J Ll ?t tE egy€slilt rr 2l I U AnrED SraEs oFArE^nr Amerikai _ Egyesiilt Alamok !J 2 | I U wrvEnsry egy.il2o.253 vrsrELEl thato f 241 E w osE kie f 255 vlsro\ l6romis.^ 6a-69..rELc. woorc kicsomagol. l A 2 . 185 L) Lnloo( kinyit { 249 lJ UTaDABLE olvasharatlan 'r a49 n l.6/r Ozvewember f 100 D U /rrE feles€g rr 155 warER pin..rrcr figyel f lgs LJ wArc naz.' 249 E wennoveo munkanalkui.r 255 vrad ige !i I 16 E wEEnE hot t 253 vElry nagyon rt 135. ufioto.t 27O..5 n E L) E tr tr tr u i'zqt .trry hetentei hetilap ra 264 usELEss haszontalan i 245 L) tEcEr s]i ly . 33.. t€tova .tEss gJenqesegi:247 U t+E^R. r|/o8 \isel. 65 E usmne-necnna mos6g€p :. 2?2 (rstz..lvitrtes | 152 vAcuanCLEAER porsziv6. wofiEft) n6S lOO.' 249 U wDaEss levetk6zik. 194 vAarr bizonyialan.26a asE hasznal i: t2O E t|asE fElyD vihend r* 9. vizi6 i: 226 yrsrr l6togat6s I: 2.rsrE veszteset n 55 LJ kardt lkarlt ra f 92 E .hat.rDo&.\az:: 192 E . v6kmen "] 16 tlo. 2s5 wcmRY gy6zelem { 2l I U t"rrsrl whisky f 199 vtr.24O E ur rnE.249 vadnM poszivt)zik . 32. 2O4. woRE.r IOO E atrAn untalr x 249 E LnFarEtyDLy barAseglalan + 249 lJ_ uiEAPPr boldoqt^lan { 249 Ll . 16 usEf& hasznos f 6a-69. figyel:r 226 L) wAE* viz i| l2l.kEAr.sr mos "j J4. 234 v/r mikrobusz.! 36. lga f felebresz l02 E a/nDow abtak :: a2 wau( setal i 16. 234 wALLPtPEs tapeta.. levetk6ztet.zYrc./.tem .' 156 E p.' 199 LJ rfz nos. i::. s6.er i: 245 U iTrz v€grcndelet '2l9 r .lves . melyik "r 136. 155.Ysrft nem biztonsdgos lj 249 U Lrnut nem i. 174.24a E_ wAr n t: kanyt m6d i 4s U wax Wenge " 97.257 tr unmaunn ctnxne vizalatti kamera r" 248 E woo. 237 w A Rh t t b o t i ^ ' 1 5 9 . kibo _ goz . 240 U wwA^DLY EoE rE telfeldsen mozq6 LJ ITYEDNESDAT szerda.. 205. nyer S 54 U rrrD szel ArlAl.23O usEn'rREtrDLr telhasznel6barAt f I 20 U .1 E Mrr sz€les n I85 I//s/r meghtogat f 25 E l{aDory ozvegyasszonyn loo yorc. 247 U uE ts. 267 E k/flo ki i. 232 ! r r n r m e l e g ( h 6 m € E e k l e t )d I 5 2 U wA^frtofr harcos .vrr egys€g .P lel. woN wo. t87. l?2 E rrEly nrikor. 246 E zEf.s :: 152. l3A. Zla VALUD eftek i: lA5 E_ tLEsr nyusat:r t42.tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr alaLL fal e. 6a-69 u t*ELcorE ti.) A w H A r m i i ' t 3 O . e\en '" 2o3 u $EAmEM i (taez. 16l.F wA6 ser-an' 272 U woEA (rBsz.Anyi ....r€frf het r^ 16.tEMtE ) n]'eI uPsrDE DouT feljel letek i: 2t4 _ teorol6gus {.tt'E togatlrat.

267 tr rDs igen !' I I l-l 12 tr rEs7E^DAr tegnap 'r l2O tr YouNc liatal . 1 2 7 . t22. 22o E roo. 162 tr EBBA cRosstic zebra.a | 16.' 257 tr rors€ rosszabb. IrxtnEd ir r' | | l'l 12.' E . lzo . 254 tr tr wno o helytelen. zoz rosszabbul.uD sz<'3 1o4.' l0l. 143 n r@rn dolsoziks I lo. gna|og1rkel6h€ly f 45 298 . 135.{n .' kar6csony (k€peslapokon) ra 147 tr Y D L R v X l l l .rof. ra (mar kivagott) r{ 220 n r.3* . 24a E woRKmun\a.d/r -dolsoz^6 l^l-0^ u woBlD vragE zoz.' 246 E vtoroearw csodahtos r* 246 E tL@D eA6 .r. legrosszabbul E ron r legrosszabb. i 237 wonta ardemes f 194 wo?mLEssenektelen f 245 tr tr tr tr ffirsr csukl6 f lOl tr Il tE.! 22o.E ronrn n6 (feministasz6alkoias) f l6t E wonoen csoaa .t t 2 . rossz f 258 tr . 2 6 4 e tr YELLowsAtga^' | 14. wRoE.

6s egyariint cim6.kezd6knek halad6knak m6donidrt6n6 hasznilatat angolige 1500 amelya 150leggyakoribb (ki1-. angolmondat Kb.ejez6sek. nyelvraniprobl6mekszerinticsoportosft '1000 id6zetalapjan. .: 1439 Budapest.lssal. k6pzettalakok)ta almazza. 704.bbl ktjnyveket: az I uro'r Wo-u) Dr. aril6s a postak0hs6gel A kdnyvekkedveznr6nDyelcsiikkeflet BIOGRAF IADO K Pf. CHECKBOOK HURON'S magyar fordit.1500 WORDYDICTIONARY HURON'S hasznos sz6ltr.lror"N Huroni Checkbook Huron's Cross Qlrotes pPdin\L 4o8 ll-/db' p6ld:nyt(698FVdb) p6ldenl (898 Ft/db) k6zbesiteskor firetenr. 6s A HUCQ CROSS HURON' S QUOTES KozvFrtrNUt MEc RENDELIE A KoNYVIKET KEDVEzMfNNYEL! A KtADorot 2o'. 6000erederi esban.SOROZAT A HURON KONYVEI EDDIC MEGIELENT 150. Megrendelenr al. Fotditdsigyakorlatok is szavakat nyelvtant tanit.

de aiAnliuk m6rnokdknek. utin akisara postezzuk.ssal.mindenkinek.: 1439 Budapest. Megrendelem al6bbi konyvetl az Huron's angol kieitesisz6tar fizetem. N6lkul62hetelen k6zikdnyv oryosoknak. . 6s 6s magyaros etir. . szakembereknek a tdmegkommunik6ci6ban dolgozd leheta maivelt magyarbesz6dben elfogadott akinek szuks6ge angoloskiejt6sismeret6re. 704. kereskeddknek.A HURON SOROZAT KoTETE MEGIELEN6 SZEPTEMBERBEN ( HAKSZ) ANCOrKrElrESr SZOTAR HURON'S NG PRONOUNCI DICTIONARY Nddasdy Ad. A kitnyv(ek)5rar k6zbesft6skor p6ldiinyt. Nev: Cim: BIOGRAF KIADO Pf. MAr mostel6jegyz6sbe vessztlkmegrendel6s6t. (lPA) jelekkel kiejt€se fonetikai KorrilbelLil 000 angolsz66stulajdonn6v 70 taneroknak tanu16knak.im Ft Arar Sooo kb. 6s megjelen6s A postakitlts€get kiad6nk6tv6llalja.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.