P. 1
Hurons Nagy Szotanulos Konyv

Hurons Nagy Szotanulos Konyv

|Views: 121|Likes:
Published by Ildiko Somogyi
It is a Hungarian English learning book
It is a Hungarian English learning book

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Ildiko Somogyi on Feb 08, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/05/2015

pdf

text

original

HJRON'S

1500

,tiordPl+s
N. YERGESANDR/is SALAMoN QARoR ZALorAv MELTNDA

E[osR/F

Kitahlta, irta,

szerkeszteite €s riiraszerkesztetle:

N.YERGESANDRAS

qa/o', sALAtqoN
ZALATAY lzlloh]il MEUNDA
Ellen6rizte, lekbnaLlta,megprobafta megoldani, mqjd feladta: AnOrfl LAsztn l{ovAcslr,Dr. ZlLor yErErERtE

A borit6t l€rvezte €s iiralerv€zle:
DtntEL EBDELT

A k6nlaet tervezte, alva6 helyett:

Mara harmadikkiadas(na, ugye,megmondtuk) nem az utob60 d€ Mindenjog fenntartva, bele€rtvea sokszorositas, mii b6viteti illelve ritviditelt valba jogat is. A kiad6 'msbeli hozzaiaruhsan€lkll kereskedelmic€llal zata kiadasanak spm a lpljes m0. sem annahreszesemmif€lerelektronikus, mechanlkus,m6qneses, ke?ivaS/ m;sr lormrban nem sohszorosithat6.E

copyr'sht [0 rdjt]@salamoncabor N. Yerges Andms.zalotayMelinda,1995 Copyright O Poganyoy6rgy Copyrisht OTEXOFT Kft., 1995, 1996, l99a
Kiadja a TEXOFTltyomdaipari €s Szamitastechnikai Kft. BIocRAf Kiad6ja. Kiad6vezet6: Majrenyi Klara Cim: a kulcsban

ltyomta a KaposviariNyomda Kft. l99A A megrendel€s tbrzsszama; laO OA2 FelelSsvezet6: Mike Ferenc n$,.',ezel6 igazgat6

@

gosr:t + E rsrxgo.:
E 6'inr€i remeUDk. 'oE[h6d.
fed

--€.y.

--6r (].j,.ter."er n€m rendha$/6 nnu ideju).

De ho'no\rn

kercskedeln c€Ual nyugodtan.

Ezta szrmot kikerdezznk,

rnnrnlom
Szovokinggcn E (hukik) IUlcm6riofogos CtGr Hungoriontuist mo.1..'r Gronor 53 Tor &,6qo, nem l6tjo, vizuj6lis tipusoknolr 6t Szemtilys:eriulfoglolkoztotri @@ Hicsft rejtvr6nyas 103 llo, hollcd? 0udiodor6l6 123 Itt o Britirh, hol o Oritish? lr', T69is, kinak o nyelve - kultur6lis mogozin lGt? llgelviirszehv sonlft6 tr@E Credeti kinti o@t IUl6giscsok obszur.Sum zlt IUlindon bEkorbon 225 llyclvlononc kicjtiiarnyiival 9@t Banyas6sol6di lirtotonul6r 261

':a 3

nc||ilolulcDccmcffis
lliisziinetn ilv6nft6s
Ka,szitnjnka segiis€get B a l o g hA g n c s n e k .S z i o p i s zM a r i n a h , e r e c k e iA n d r e 6 n a h s P o l i c sS a n d o r n a k . a d a s y V € N a A d 6 m n a k . R 6 c z l l i k i n e h , K i s s P e t r 6 n a k , B u d a p e s i iS z € n t L a s z l 6 q i m n i z i u m b a n a z l6 6s a 46 halado csoportjainah €s a JEsehnek, a Laszl6s koll€geknak, Cserbah i a n i r n 6 e l s 6 s t a n ' t v a n y a i n a kZ a l o t a yE l e m € r n e k , a l a m o nE v e n a k ,A e n e r a l P e t e r n e k . , S Keresztcs 6vinal! Koncsek No€minek, a TRAINEx Kft-n€k, Ujvary Zsuzsiinah, Badai P€ternek. Kdszbnet a domb6vari G€ring lvl(helyn€k. Es ahlror most e$/ hosszn lista arr6l, hog.y milyen kOnyvekekbdl loptunk otlet.i. nyeEanyagot, va$/ kaptunk akar csak inspiraci6t a WonDI"Luskeszitese soran. (Koszitnd meg.) A szavak kivdlasztesa\or m6S lesinlGbb a C,ttBRtDcE ENaLIstt LExrcbN tKolan4 Hindmarsh, Cambridge University Press, 1989.) Syakorisagilistaj6t vettrik figyelembe. llinden sz6tarak hozlil leghasznosabbnak Orszagh Laszl6 nagy-nagy Angoil'lagyar, l l a g y a r - A n g oS z 6 t a r ab i z o n y u l t( A k a d e m i aK i a d 6 . l g 8 a . . i l l . 1 9 9 1 . ) - 6 k € t a k O n y ! b € n l . s z i m l a l a n s z o r . g l s z e r f i € n l € k a n t r i s z 6 t , r r a z z u kV a l a m i n t a z t j L o n g n r a n . s z 6 t a r l (Longman, 1992.) Lo aMA DrcnorARr oF EnausE LMauaeE AnDCaLtunE Rt'gttrn ez utan szerein€nk lerdni h.ilankat kedvencunkneR, Nigel Reesneh, alijneh eznttal a kovetkez6 miiveit forgattuk 6s forgattuk €s forgattuk. mignenr li€sz lett a ALooMSRLRv DtcnoftAnv or ?orur,ARPHRASES lBloomsbury. 199 l ) PnlrAiraoolr (Eloomsbury. 1994.) TnEPoLrtcallr CoEREcr QuoE-.ahauoE 2 \L)nsin Paperbacks, 1942.) ( l A z 6 s s z e s, , s z a k i r o d a l o h k d z r j l a l e g d i l i s e b b n e k e 2 6 l t a a l t a l u n k r e m e k n l h a s 2 n a l h a ' !6nah) a kitvetk€zo mt bizonyult: llihe Lepine €( lYarrrL€igh: IEE Aoo or SntnD LrsF (Virgin, 1991.) A ti)bbii pedig ABC-sorrendben: All€n, W. Stannard:,rvnaE ausn SPEECE lLongman, 1954.) EAsdo: OtiLovEA D AAaLET flA,Itu oF Bastro l?enguin, 1945.) B(nn or LtsE. TdE InE 'gos EDtnotl led. by David Wallechinsky and Amy Wallace. A u r u m P r c s s .1 9 9 5 ) PazzLEs/-4 (Heinemann. l99l.) Cas.. Dougt ENoL,sE EnausE lDrotqs^t\D flow nt asE mEM l.d. by Jennifer Seidl and W. Mcllordi., o\ford U n i v e r s i t y r e s s .1 9 4 2 . ) P EncvcLopEDta oFLA auAcE\Catnbridge University Prcss. crystal. David: TnE CAqREIDaE

' lgaa.)

Roon oF lvot'tsE (ed. by John Davies. J. M. Dent tr Sons, l9A Lr sE EVERTMAN'9 Rednran, Stuari: IlvoRxrrc wlr'n |/of,rs (Cambridge Uni\crsjo. Press. Qairns, Ruth 1990.) oregory. R. L. - Oombrich E. t1.. ILutztO A EnMEszEnE Es A ,rovisEraEN \dottdotilr 1942.) aln nEssEoox or wonDs, rrt(ed. by llanir llanser, auinness, 1988.)

4i.

(Bichotson, 1990.) Lo DrN FaB atunDE Hughes, Patrick - Brecht, Qregory. VrcMls ARcrts aNDlxwnr \?enguFin, l9?9.) lvlccarthy, I{ichael -- O'Dell. feliciLyt Btd.$n yocaaaLtny tE AsD lcambr'tdge Universiry rress. 1994.1 O'Bnen, Domini.t noxl m DDwLop a PERECTlE to*y (rieadline, I 995.1 I'ormt D.n oF fitasEEy REyrEs, lttE {ed. by lona and Peter Opie, Puffin Books, 1965.) RAC rbiraEns flA Daoot (RAC, 1994.1 Swan, t{LhaeL l{^ErDlrs.orE (Cambridge UniveFity Press, l99O-) Wnght, Patrick -- Richardson, Peter tol AsEs Foa ^ J.ttn narofl (Andre Deutsch, 1995.) Szer€teltel eml€kezrink meg az Ismeretlen Angoltanarr6l, akin€k mindannvian k6szG

* * 5

.r. . Nem pedabzas (a hAtlapszdvegben).ftdrebos 4 trtr . 6riilne eS/ otyan sz6tanulosnak. er ar en hib..rurtonjurt haszn6ljuk 6ket. hog a rAaLr . { f o l e g A y u r i i s d k i t S l ! i g r c noim. aki veiemedik. m o h j u l n a h e s z e b e . hosy trem is oryatrgyakoli.E. tahni) a tanarakt6l.Dnas szeintijnk csak erre arkalmas (erre leginkabb 6ak a wonDFLasalkalmas!).. P e r < / p s / p r i n l u n h m i i s l e l i e s e n n o r m a l i s a hv a g y u n k . ncm.n r6nvu.lJ elld ' reqjeqy-zni J .hiejtesre utal6 jeleket . n kedvenc sz. ki.ns mu t n litvz n. hog} a FAaLrazL "hiba". Ett6l pe6ze nehol malackodasnak mindsithetsz bennrinket. mintha tarealgAst tudnank S/akoroltatni. is rrljn mert az is kicsitolyan..vas/ Fzdij!&hdnl(A nek kell mondani. hunrorosak is akartunk l€nni . Nagy Sz6tanul6l ll E Mosl mir n€ h. n6takb6l.syd veszni.. I$/ekezttnk tenyleg US/ 6inalni. a rorl.*.. Bar mindenhol Htsz majd . olvasd ki syorsn nehrnyszor €s jesyezd m.. olr a hangsnlv!\ CyoA ellendrzes: r sAnsFAcnoa.rnr [misz-lu{r. h..s amil.-. trd is id.t So. 6 i . neh? 6 . Udv Neked..vainkbormas eresed leher. ma$/arul p€ldabzik majdt . aki mar elkezdett angolul tanulni.. buci"E. el€gpdelrseg..j6kedvb6l. (Aztanperszeigen nehezenment. ha ansor besTedpr hal honyvpl is vesz. knlitnits€n. A ttlor. as hog.-. how angol szt vegitsszefriggesbSl(szap sz6!) taHlhatod ki az .ton1E i "run irt"t u. hogy bArki.@ hrr krbl. hanem kitrnlbeliil l$atie-ttlGdn]-nek.a sansFAcrm$r nen lcijlistslaln].tj sz6" jelentas€i. Az e$/es leck€k egy€bk€nt nem is Cpnlnek egym6sra. Csak Otlet€t. hogy nelunk minden a szavaink megjegyzes€€rt van.icgy€zhet6 egy rahedliE igen $/akori sz6. .Jellemz6.vekni. . de ha kbzben azt is megtanulod. hogy b6rmit szabadjon (v€Sre).r ' r v.mint amlkorbesz€lsetes k6zbenjlt €szedbe valanl. jetenti. a wonD(Lusba barhol belelapozhatsz.s. rh meglerted ezt a kbnyvet. na$/betiisn€l nyomd meg. rul .-.azt. Ltbjesyzetb6l szapoAzzu|naid. r. mert az a sz6tanuhs r€sze). mank6t adunk azt az€rl meg az alig-halad6k is sejthessek.A l { a g } 5 / o l a n u l o ss z l o s e n j en e g e z t e h e r n e : (S0ll lUordplus. hosy sajnos lehet.tJy sansaqo| a/ 'ao.. .y . ha szidnanak a j6 anyanyelvnnk "tnlzott" hasznAta. hogy amikor siman egy barati bevezet6n kotlik az ember akkor is mindiart d r e h l ..m volt q r si. hanem ia fene tudja.mir jeteni magyarul".o"r. hogt tesen.Szerintnnk viszont teljesen normalis. hory egyszeriien csak veled tOr5drink. hos. a rendhagj. ami ebben segithet.yanhasrnald rpl. sokminden masra Csakigy csineltuk.igazf' kiejt€si'atiras €s f6leg Dem is "jelek". veltink ny€lvtanozni s€m igen sik€riilhet (de n€m titkoljuk el pl..lisan nez kieqy ilv.rnJjlolrol ' B-q\alr E sr ord.€s alaposan m€qi€S/ezni..) UgJ sejtettrik.nek. 6'akm jtr. ho$/ yq!qj6&! mit is jeleni (a helyesiresi hibil pt. lvli sem a sz6iArak IPA'jeleib6l tanultunk kiejteni.. ha szeretned syorsan.. mert az arr..ll6flaz ma$/a.iaeft.6 hlilt id6s alakokat. Azt akarjuk mondani.amikor Nem csinaltunk igy.dehaL pont csak €nnyire va$/unkj6 lejek. hos. Olyat se nagJon tahlsz majd.. akkor m€giscsak j6k voltunk. kontextusb6l j6 megtanulni". akkor te szer€tnel bemagolni sok sz6t.mondjuk .legrrps ponl nenr \ T e r F p e la h o n l v u n k b e n r a l S nm e r t n e m j s o l y a n S / a h o r i ? E 'lermaszeV€dj meg minker.aztan majd 'syekszel mestudni €s be$/akorolni. amib6l minden flancolas €s m6dszertani vilbgas n€tkiil €gyszeruen csak meg.

Meg a magyarok is....1zsi2 6n dance-olnek veled.lcphant in my pyiamas A b i z n i s z .. szRunfi noYcll An ... l e n n e2 lvlostmindent m€gmagyamzunk.A vizi6 karty6zik Wat€rloo Bidge 2 A saj6t anyjuk se ismerne mjuk Ritka kitnnyii szavak Ritka hOnnyii szavak 2 Kit6lmit tanulhatunk? lvlit lanulhatunk a nagypapanklol? Itit tanulhatunk az amerikas magyarokt6l? Tudod.. Es most m6g ezt is megmagyarazzuk. Mar megint Landzsaraz6Vlli Shopping Centre + Bev6sad6kozpont Shopping Centre 2 4 Eev6s6rl6k6zpont ez it! a sz6tanulas helye 9 lcr l2 IJ t4 l5 l6 t6 t 7 ta t9 20 2l 24 zz 26 27 2A 50 JI 32 33 . nalunkAmerikaban...a z b u s i n e s s A b i z n i s z .t.a z b u s i n e s s2 S z € Pi s l e n n e S z e p i s . Szavak ingyen rettr J6zsi mii csinal? J.x .b6ros ld6zitett tanaroh Waterloo Bridge .. Heureka Szavak ingjien . ...

'. Ker€ss€l olyan t6rgyakai(ne a na(ysz6tart. . j6?). a cisareti6s doboz.javitsdl pisama!r---------------cigar€t.rt . amib6l ket sz6t mindenkeppen OtrE . azt sose logom megtudni._--------------s a n w i c ha I spor ". *"k l{lglldiri hh: 19. mik is voltak ez€k a konny( sza vak.olate . ho$/ nem csapu.zarl nz o . es pip6ld ki azokat. Hizd ai azokai a dolgokat a nizon. javitsd kij6ra. 4 Egyik reqgel a pizsamamban lSttem e$/ elefintot. (Groucho Marx ameriliai hu- a prros szjmn dobok lpl nadrAg. nem l6di' totiunk-e-Ilyentargyaklehetnekpl. tenyleg €nnyire hasonl'tanak a magyarhoz. amelyekenellen6rizheted. bycicl€ z____ cocholakli z l ES.!.Onclephont in mq pyiomos dildnl iij pi-DzgiDcd in Iijn Olvasd el hangosan az angol szavakat.o.1 elefhant!r---------------.: j!':2 Jutalomid€zet.. pizsama stb._----.k be. allre lyek nem szerepeltek ebben a leckab€n.) az angolban t6bbes sz6n'ot vonnak nraguk utan.y isen kompl€x miialkotes fog segiteni neked megjegyezni.m11ttc I sttor ^tr EEPtra IIow trE cor nro nv pyratqAs I'LL |EVER I{ ott/.de ut6naellen6rizd€s ha kell. hogy nem nezel fel a listAra. tlogy howan kerirlt a pizsamSmba.. de mondd is ki kozbenl ElSszor A hubasanlein szavakat csinaldmeg ngy..a kaka6poros dobozstb. amelyeknel ngy gondolod.

| 2.4 Hol toltjnk a vikendet. hogli rz. de nen ez a l€nyegvan diaiszleng alvilagiszleng jelenlhetkisbabit is. v€kony 16teg. szrvrk is.*t.D!Di? szet. m€g ha 6 kicsit mask€pp irna is. mi ebben a biznisz? '"'. totrEy. Ez lendriletet es bnbizal mat ad.A penz beird be angolul: l. egy angot ember is meserti.cepper sen hivataros nv€rlhasznirar. melyek azok az angol szavak. Az egyik a Cat€k)film. amelyeket tulajdonk€ppen mar tudunk.O biznisz. amelyekei ha kimondunk (egyszeriien. Ez biztos. nEE rEtrDas BUst\Est szava kkal akartu k kiszurnia szemUket. hol a dzEtitrz? o---------------b€bi dzsrisz film Felteszlink m€g n€hany k€rdest halad6knak.llert ha p€ldaul nagy nehezen megtanuuuk azi.l6dns.b6lev( (akernarancs. €s fiataln6ckat.oz businers Az el5z6lecke (At't DLE?EATT nr pu .z qiEi. ahogy szoktuk).. hogy a BAsv.hettrek bernc s. No meg m€g e$/ harmadikat is: rrr..k's tong"r. mindenkit m€ggy6zhetett arr6l. hogy tudunk. Penztvagy eletetl ' akar pletyka)l---------------4.tr. Vannak olyan "magyar" szavak . szaftos. * r g .t. rogtitn k€t sz6t tanulunk meg. hogy legw el6szitr is fel kell €rk€peznnnk." lilfl] a film.PArositsd az els6 oszlop magyar szavait a masodih oszlop an' lrd le angolulaz al6hlizott szavakai: EDL hol a 4e!1i? EEU. hogy azert 6h se mondhassak azt. L. lesfeljebb nem tudjuk.helyenk€nt kicsit szlengeseko. Melyik angol igevel csin6lsz p€nzt? toltitd el a h€tv6g6t? forgatsz filmet? I pr. JarcE nLir. vagybirkitrriLst mint a masyrrban.B 5.Az nzlet az itzlet.r' 4 hartya.r ** [olmdt -t stb Grlnt. raza. a masik az a lilm. rigy. amit a fenykApez5g€pbe t€sztnk.

' MrEltdrd4 lo la .2 O biznisz'crzbusiness Felsorolunkneked olyan angol szavakat. angolszavakat Iril h { h:i+lEffl ft'{ Ihk. Jodie Foster. pt. amelyek€t ha kieitesz: a maryar . Ezeknekval6jebancsak a kiejtes€tkell mestanulni A kiejt€s€k€ta masoParositsda ma$/aros knllemii dik oszlopban taHlod. hanem azt a bizonvos d€lutani alkalmai is. amikor elf. hogy val6j6ban.0whogy most iz elso oromi'k ulnn olvasd lel haromsTor az Pgesz lisEt a helyes kiejiessel. riosv Zrrls((..F^Rx YouR cax' tff€ hi't in kir litl o ttt parkoli..-TAxt: Aki lezeti az a .o$/asztjak (pontban 6tkor) ok ilvenkor esznek is. foty6P tt 4 RtvEnltirdl jelentese: pa-}.oo cDtrEfiE Adunl..*. Angotul n€mcsak magat a tea nevii italt hivjak ieanak.e" a magJiar"a" hang az angolban "4" lesz: az angolban hosszti "i" lesz: a Hasznos ismeretek halad6bbaknakl EAtr4. onn6n kiejt€snkkel. hozza re. ' .tR FAxtt ban ([dti*] + aut6parkol6) ?ts .amelyek leirva betiir6l-betiireegyezneka magya al.epter ist cErrENr+ satrD + snaLl sft)tlEs + *"-F [onkii]-V€snl is a beton el€g konkr€t dolog o e h tr vaalsr. az€rt m€gis van..il Att6l azonban. csakhogysajna ossz€vissza.ot.AxI DnvEflIl itdl.. Lattad a filmet? Robert De Niro.a' hangb6l az engolban . uuna $/Ujtsd ki azokat a szavakat.nincs is mit ianulni".ndl rroror grz mhrmdl gtdnl aprc "i- -. Masik hol? Het a c. 6frr(r Masik j€lent€se: Parr \Pt.

zene"...n6rc szi'rol van sz6. amelyik magyarul annyit iesz. mes a l6bjeg.^ rn "/oi. mint azokat..ha n"m rirr ede.. ne7.btrtr..hosy a hazi ieladatnriarl dd.hl I!?rdincl MEAUTNC Imininql j4t 4 . hogy melyik angol illetve magyar sz6r6l van sz6.mint ez ilt.zt ielenti holy "cal enn€k alapjenviliisos.:'t | | .*' ban hl$zdsztirl vannak. ha minden sz6! ilyen konnyii renne megtanulni."rkl Term€szetesen helyesen gondoltad.is lenne. ltt mosl az lesz a leladat Lism€tlesh€Dpen.-pltdplJ megadtukaz angolsz6 betiiit Osszekev€rve. Akkor l6ss hozza az isazi ExEaosE-hoz...l+ kiejras.yzetet[r.nosy a zranmcr^zo]b5t {hom!zi-EL."*-*.ifr "**. az angol . Segiis€gk€nt flE. lh!?ll.rl Idoklti ldricd Ii'foF fjsdnl Inid-Zinl brhd bru+Eei'd l*..t. ri (a keu ionni.-) Az .A t rt inkiLbb. vagyislankor)abeliteladat. .da$ olyan feladat.za. mint . PROI'JU]'JCIATION HELP lploll$lzi-Uldnl kieit€s SPELLIC Ih.L454/C4 Irj. PRONUNCIATIOTT TIELP SPELLINO ]YEANINC fulloholl hh'. meft aztothon (e rdr) kelldolgozniia |lM) ."a nescinelando dolos P€rsze [h6wii l nil .

.. az gondolkozzon. hogy itt mi a teend6 Aki lusta visszala_ pozni.2 '?. Akik m€g nem. azok most hipp' otvastsk hopp.. tegy€k m€g.Szdpis lenne. Ez az ExEnc$Emindazoknak ismer6s. PRONUNCIATIOI'I NELP 5PELLINC MEANINC lhsll Ididi6l kokl Imodd'il Idi-lE(fid ldiftind lblnk! It'litdnl If6rt'ifl lorobldnl hdirh3drl I I . De az se felejtse el kimondani az angolszavakat. akik az el6z5 oldalt (nem is beszelve az ottani l6bjegyzetr6ll.:j: .Legahbbis onnan kideriil. men an€lknl az eg6sz egj/ fakabat se €r.

ami az angolbanis kb. udvariast jelent.sJ E rouo"' '.ll kedvest. va$/ishotry azonosvele.. mint a hazalatogat6 amerikai nagJibacsi.ntr.. St]la eo Llg6ll.Minden magyarazkodas hely€ttaluon itl inkebb egy pelda: a Tatanez€d is rociznak5kjobban. mert egy Osszehajloit zsiriefvolt benne. jelenti. A c4. ^ rrn E lrnanl ma pedigf€rfit. ugyanazt mint a magyarban.lift" mellett azt isj€lenti. lvlosi pedis l6sy ngy.f}t lasd essyet fef j€bb.lvlostviszonl azt is megmondjuk. Ezenaz oldalon csupa olyan szo szercpel. "c€1".lflost mindent rne zunk..qyaruld szol 'ncnninsiSaz. finis o rnsn [6ris]: azeri jelenti azt. hogJ...(A cott*ljrER khat kiszAmit6-) konftn r 4 co rar Ealton-IEhorJ. co..A lanyok pedig 'lgj/ismind kedvesek.mi€rt--. t'li A repnl6nmindannyiunkat szivesenfogadotta a Itt ng) gondolluh ner rdlul 'negm.rr-rr [ton-fiJ{] o tartarmaz. azt nem is kell kUIOn igy mondani. co Lalapjelent€se Olvasdfel magadnak t6bbi!. a kompjnt€r o cot"nrEn Ilon-PJhdl' conrvnlhn-?Jlltl szt azt j€lenti. hogJi "befut6". zrfl[ii]E' termeszetesen a.- "r"hanf.lelemel". -sel fdezte be a veGenyt a vil6sbajnokEzzel a y Ez a kedves angol q) -rel mindent ki tudszszamolnimindignagyon udvarias.n 'naSla' nplypsr. Az . mint a p€ld6ban). hosztessz o rarrrsr ft6i?ia.t4. meri az angotbana rrrrsr ige alap' jelentese "ber€jez". hogy . eenn-etnt l'n//rttnenll' a arrrE ldz3. E HJr Ineginl ne n adtuh Ineg a InJgya helye5trJsl 'llcqjJrulispq/ .-6".aki mar mindent egy kicsii angolosan mond (ngy.e @M@ cllelhellmi. uq)diw J oEMA..?l: sz6 a hazisazda \a rosr [hdszt]) a n6nemii alakjeb6ljitn.rt t! . a Az 'rf csak annyitjefent. hogJ "kisz6mit".:t zo taftalma mindenkit m&glepett.

azljetenli. . 0 A -r.I6Ld" Ez itt €DDen abban az aftelemben. A biztonsag kedveen elmondjuk.ldlalho/o ttsszejbvetPl" hclletr. amelyeh |rind mind azrjel€ntik. hogy az angol sz6nak a v€g€n van egt/ -r Azutan csak arra kell gondolni. Iandol+ ziaD [rnd]: int ise. Lass hozza tbgvest.i{rEazt jelenti magyarul:. amit6l her6tjuk van mAr "L^ D!'-l . h a l e n g € r e s / e k .sy nrirr Nrqf Rendhasy a mtlt id5: rsa *r Imit. kil6g az Dc.iln'sl:egJre elterjedtebb d . angolulstof.s'Shajtott az angol tynk. h o s y i n g o i u t a . minl €gy biftok v. Ezert azut6n utasitast nem adunk hozzA. c z i s c 5 a h d T r m u . ho$ . ho$/ loldpl er' de mini t6net. CltCXOi: ird be d hianyzo sza\. hogy ez az oldal ikertestuerc az eltjzij oldalnak. hogy angotul .biztonsagos". mrtl. mint egyik raa I!91a masikra. Persze. t l n f i l Ep o n t u g y d n a r l j e l e n l i : l a l a l k o T i k . . mindenhi Pmlake/ni foq ez 16.etter 4 stJEAtEBl3dddr]. az6n simian O D€lutanegy t KOvid a O -en talalkoztam nj f6nOkkel az -om.h6l: iti p€ldaul arrcl a s6r6l van sz6.Stor+ (meg)mutat . sort 4 sroxrs hode]: mindenekel6tt azt kell aszrevenni. tNa tess€k. a kPdvencUnk. nW hasonI'tanak ewm6sra..tEt" . taua. A j6 meleg szvetterben Pedig tehei azuran izzad' n'.f i t l d " E ' E z e n h i a M l j . szef a trrE leiifl: merthogy ott biztonsAsban van a P€nzed. -oltunk Bar a pil6ta csak nagyon k€s6n latta meg a fbldet. s a u o . hog! "folddarab".r 6vid . leveszem a r. Friderikusz mindent megmutatotta A legbizionsagosabb. pe6ze csak az egyik azok kiiznl az angolszalak kbziil.a m i h o r v e g u l i s partot latnak a sok tenger u6n. ha a D 'ben hagyod a panzt..gm.ahdl angolul.) : . how sz6p lehetsz. llyen lesz {es ebben a re.Csmost mr69ezt is me Talan mondani se kelf. Folyik rolam a viz.keben E l4 rir . s6 a 'rol. de okos r. amilyet a vitray mes a Friderikusz csinall Ahol nyilvan mindenki szer€ti magat megmutatni. legyen az akkora. Kb. |ftEma l'. sz\. megis van utasit6s. hogy a. ' r E f .et4trthwrt] o izzad. e$/szertim e n c s a h a n n y i t l € s / . hogJimilyen nadrag is a sort. h o s y . hogl. A legmu'i. is tuti.

mesdicsAflinh.el tobb vagy kevesebb b€tii van bennnk. hogy bar Wakran kaptal a fejedhez.it'l r BE"oBrl Nm (AzArt nagyonj6. amit jelent. melyik magj/ar sz6rol van sz6.l Melyik tobben. amt jelent. rl t5 . melyik kev€sebben.atAlelt Dol:tikai riDort Dolitikai titden€t S1tl.Eiztosante is igy erzed.U$/hogySyakor|as!Forditsd Ie ansolra az aHbbi gyakorolnival6l. (Nem semmi..j€.mit j€lent: corne€llofil KOnnyii€kezek a szavak. Ajobb oldali oszlopba 'rd be.at. azen ett6l meg nem leh€tett minden sz6t mesjesyezni.) A kOveikez5 angol szavak &1 betiiben t€rnek el att6l a magyar sz6i6l. mert az is kell a magohshoz. n ELuc En [k -lElidz. ka. A kovelkez6 angol szavak 9gy9!19! betiiben t6mek el att6l a magliar sz6r6r. hogy hangosan olvastad.zb€n €s mondd ki 5k€t hangosan: intelliaensminiszter talzulZtzt l . amjt jelentenek.) Konnyii kita|alni.Hcurdko lvlinden angol sz6 valahany bellib€n kril6nbozik att6l a magyart6t. hogy eggl. riasznald a jobb oldali t.yar sz6t6l. amit jelent. Jol van.. ilansosan: crorx [s -OiiR] O eavetlen betaiben sem eavezik azzat a magyar sz6\!at.hogy . ll 6 harom betilben t€r el a mag. r4€gis 16 fogsz €rezni.r. amir jelenre nek. de az elm€ny kicsit becsap6s. ez is mily€n kbnnyii". (Az is lehel. Es olvasd fel az angolt hangosan.

k6bl €$/ masikat..) ldiizftett ton6rok eq€szen biztosan mindenki hallotla mat azo\at a sza\la\at. s k a k o n o E s z i j a k o n o \ e k e n r a l a l k o z h a r s /o v a k t a n t e s / n e k masik sz6t. hogy van az angolul. hogv nem. grryf.*.trfejti'? \ J t 6 t o d .b6rfeju" val6ban annak a tordt5sa. r. ansolul: F'LL ll..l€. Az etiifeJnnke! (vasyis a homlokunkat) nsi/ hivjak: tgtrt&Dltorli]' A mAr .. '"a bciht l6 *r .q) hi.kik6szitett" b6rt teljesen maskePP mondj6k (nemcsak a skinheadeK): E^mE* l h d i .el5b6r" pedig: rer?Dirrt [tr6Bi(l'n].b6riis Tudod-e. hogy mondod misheppen aTt hogj "b..(Egy€bk€nt a DrcftE lre liikhtd] k6fel6dik. pusztan tudatositanod magadban hogy a . bizonv' 'rhizza a te' Med ke. mit is csinal az ember eg ilven ruLLovER'rct? il P at). ii" nalkril.j a EEAI'.EE o h€t (eS/ het) f. .rll \+ hnd ovERli egy'h€t ilyen rendes gyereket. auLD a aqit ^rEa 4 !6n.em.".sessr€jt" hasznalunk.nat iW valahogv Lassunk most meg j6n. + borotvalko- ll ' ru-'lr6kmrnt] E u'*r-. ^ '. RALL4labda N^^ + set"l.iY. E z z e la s / o v a l b 6 d . ami arra utal.Szovak inggen . m. fitvmald l€ az ilven hasznos.. . hosy . hosy sntN. na rem e o-qrn"".Ezt a sz6t most nem nondjuk . Talan mert az mar egy ragebbi keletii sz6. apr6 iudnival6kat' r.) Teh6t a b5riinket (a m€s e|6 emberi illetve 6llati b6rt) angolul rigji mondjak: er" Az Ne . hogy a b6r val6di.k tanulnod sem k. n g o n d o l t o h h o g y e z c k d s z a v a h i d o T r t e r l d n a r o h a s e p p e n e T e n a z o l d a l o n f o g n a h l € l r o b b a n n r 'A z l 6 n € n i h ugyanis. gondolkozz .r Hat. g o n d o l t a dt o l n a . hogy ezek a szavak Worsan €s fajdalommentesen k€t angol sz6t tbgnak meqtanitaninektek. i t o b b f e l o h a s n i l r s o l m e g h J s z n a l j ai s o h e l D e a t r d r i t h .an peldanak oka€rt a mi baretunk. amely€ket itt fog olvasni . 4 v€a (v€qe valamine badibilding BoDr a ksl.uoo* -r -" *lnar'l a" " ***'*r"tsrl!!1:!h"fl! E Lgen s ollasonknzk'szerinlrnkne lesvelskinhead skinhead isneretren LAbjesyzet *r.ll. keress in.ov-l-*" vatami b6rtarqyat €s nezd meg (Az "echie" nem angol sz6.sil. ExFLAfiarnv a magyarezat futball 'Do r+ lab. ttt. h o g y P o n r a s k i n h P a d P h t 5flo g s / a n g o l u lt J n u l n i ? u l l l e t ' ve m€g c.-ii" az angolb6l el is sin masvarban is csak . a pul6ver' vagyis inkabb angolul a Pu"ovf.nrrt <) ember ( I|.sodi\ herdes.b5r'? lliel6tt revagn6d.lE^D lekinhtdll'l€sha az .

.. ha nem vagy biztos a dolgodban mondatainak s€gits€gede meg ha6sosabba feladat. angolul azon kivnl. 5l@Isd.@.4 'eqyamerihai Tenekar ne\el srrandolo d 6racr tiuk AIj rel! + - u/q [. term€szetesen anqolul is iel€nti az iueto @ A... n€pies muzsika. vagy sem. Mi lehet a ielent€se? a Cl Volt egyszer e$/ c€g.llloterloo Bridge . A rt t. hogy "pult. b6d€" .] [diii indii (Tursenyevl) I RFndlasro nurt idd r. i.. Kenny Rogers.nd.. hogy .) A a^Mn ielentese? valaszokat a kulcsban tahlod..{ri!'r.loo iolk Celsiusstb vi dam. a boy-szotgalat. Ielit i€lenl vajon a co{ntivsz6? Milyen Gl Vott6l m6r sarden'partyn? arrc. igazad volt-e. hogy r6n€vkent ugyancsak jelent olyasmit.lvlanapsag szallod6kban vannak boyoh Mit @ ietenr ez a sz6? b) leny lc) segrtcj rcytboilq lar tin Cl szereteda country zenet?Johnny cash.. hogy angolul is jelentenek valamit. !zi0rl.ha az Cttclatn kifeiez€s€inek. annyit tesz. hogy a aaEpENaz €s mit6l volt a. [s.. Ot that) rontos sz6 tanulhat6 meg bel6le.. sz'6 O fsmered a "bridzs" nevii kadyajat€kot? Ddntsd el. mi az angot BRtDcE lhnlzs) jelent€se (azonkivnl..O uizilo kortgozik I'iddl [v6tdFtu Ez a leladar kifejezetten a legkezd6bbeknek keszUlt..niitl w aterloo-hid 4 w^IEaLoo lnirdnrgr cidbm] -jEUca. +] tttY ro1 a EoRsEI lnrj .egy ige is.c be az rir€sen hagyott helyre a fenti€h kitzul onnan leginkabb hi6nyz6 eUel6nt angol sz6tl lvlindenhol annyi hely van. ahany bet( hianyzik oF DDEiI. Ezaz "sa tbbbesszan miattvan ill. l& o houz] OBzagomat egy l6€rtl + Egy nap falun 4 A DAr m mE .stand" magyarul kb.r? Aondolhl kOzben a PAnft is. .t ni].pult. Ellen6rizd. vel d6nttd el.14 r.:lF l7 . b6d€". lla$/ar szavakr6l fog kiderulni benne.

amig 6n IIE trAdiaED mD cottPAtrY voltam."i!4 @ eh kbsz6nhei6ek. hosy el?ruljuk neked esi/-egvmagvarsz6r6l.g/ kis tejszint a kav€dba hrr sot4E or lltts cnEA on rcufl FAaE.'Yrat Oo . 4 Eenne \tan az igazgat6tan6csban I aLwars watrrxDro BEa rrrtrctp .ke az el6z6 a waEnloo BnDaE mint6jarak€sznli.csak €ppen halad6sabbaknak.llfoterloo Bridge 2 Ez a le.rt. az angolul tuNAcErlr.v s26 es€t€ben.'E + L€gyszi.. l'. add ide a s6t I pAssED ttEEoFncE o nv lar tu tdD tud. + A berban m€gialalsz WnosE B mts BAE? 4 KiC ez a rud? SED'' on rrrE Bo RD oF Dt*Ecroas. mi most az angol dr'lbitl sz6jelent€ @k nem igv vatakiregondolhatunk. Sikenilt ir6nyitanom a c€g€t.b6r" masyarul is iitbb mindentjelent. hogv melvik angol si6hoz van hbze. lvlit ielent? Egyben a az e$/ik leg' O B d r a . Ez vajon mitjelent? CI b) elmeqv vmi mell€tt legmagliarabb magyar szavunh a Egj/ih anool sz6 is.'. es. a lvlindigis rendezd akartam lenni' forditsd le mes ezt a n€hany mondatot angolE: O 6) Crt€l.4 Teryel.: magyarut"menedzser'.l€qv szives. 4 Tesyel egy kicit ebb6l a kr€mb6l az aF Yoo'LL rniD tttEn rnE t{f.lin: Add ide a teiszint. Timbuktuban E) F^ss t'jErEE s Lr. PIE^. A helyes megoldast a kOvetkez5 mondatokb6l tudhatod meg A nem l€tez6 jelente' sekkel kiv€telesen nem 'rtunk mondatokat ro ll I t'tafiacED FaD En + Sikerllt megtalalnom wnLE I ntas n lhtsu w. 4 A pubba menet elmentem az irodaja E n^vE soNDcBEAnn rouR coFEE. Majd pedig ehhez az angol sz6hozmegadunkharom jelen!6st..Ezek koziil kett6 isaz.4 6 irenyitotta a ceget. Jelent€sei.. amig t8 rF .Az fog tbrt€nni benne.nidsi'r].egy nem Na vajijon mia leladat? llindketten a ..

1.0. telerizi rir4rfl rir"r-. trrsrxfrs s'ur' g.o. o. lltrrtoil o det. nftLLEErf . Csakhosy az angol oRDIAeY azt ielenti.fdliiros" sz6ra oK ez 6v6n aluli. [F0!10'i] ttzstt . flun mftf onwu L[FE! rutcrltztiicri] 9. h0h0r]orctQ dottor.l xr"r'r 4 moden' o. Em a vdr. t.| lmiu-Zloitl Proffssot.lhsrl'r.. lt'rEf ftrs. ldnl lFjli4 diibsla.r' rartt xr liilan!s.EPoar..rsrxr$. mig a magyar "megfelel6jerSl" mar csah tudod.ncia.lE I xrtlaoE'm lrJteE nE colPrxf tllxLE vts PLtstE lllE t|Ef. sri'ritYal'mltol 4 gviix a [d$'j!z]JUrcr 1. 8. hogy .ltiv.0. alta16nos sitt (szem6t. {lad6oins 1113 ilvlnlilnnv! nvelv. PrEAsE.itrlonltnEv.tPir' sftrr t's'. Idr-lt(ri{l. 5.r d nidi6. . annyira m6s lett a jelent6snk feln5Ltkorukra. o. trffi 4 papn' a inlomiicl6' &rstur 6 nizeu'n. Imoddfll [sol]rrrcr63ork.".'r4 . persze bsszekeverv€ Hogy pedig a feladatban l€gJi valami j6 is.crr &'r lflPrtr I'k!r !4.iflcr o lltler. [trr9*4 "iimeMit . wh^sE tus sAR? E o B ' hdpialis i5 HJ 'nno'ncror scqr+q"r 'c'n'Fl tPt sToooi.ldididlt '.llt6fl) 3. prulBluo4 bo-ftszd.s.tF .Iinf0FME ffort|. .Pedig a mama bizony kOz6s.:J It .3. 7.0.0. n.l..Jea sza\all. megv6lioztat o .0rvor. mire mind€nnapos. az angol szavak utan megadtuk a "mank6t".ta.3.x. r.ttaii.mindennaPos 6lialSnos"..mind Er€sv a 2 Br3.rrr o bdr. tanrrap.rcd.1-t)2c)3-a). ajilo G3ii'l' tttEtErrEro|. srr 0ta flLrltflaof' s80t s 0t leit s0tl lo 4.nd. tfi BudaD6l.[tr.jt.irl2'tPrxo o c l.s"l"k sondolj a masyar . A boxrinq eredetileg kerckvolt A magya! szo liin a lengJel.!u'..t afiohot. isar." |. valtozik. a)6s!1s-cl . htbmlrr0r. Az els6t megcsinaltuk.orlr.. az angol €s a ma$/ar szd is a latinb6l jon.MrcmErlmr4t ^D! r. hogy lasd.htdhotlrcor.A B I srobriflc 6.ta nsn.r/iE lhitl Idiftiinql a o Fobidnt.nlt)'n?s E.r.ntl lsr9.kidoband6) csencsel (azaz cser€berel) valt.lt. nf'lLI&E r Polltl's.6t ongjukrc ismerneroiuk otdenaft szavak f O^DnARv woattslo ini. PoLITEL nEA'rl ' mLll/cALsl'Nr ' ch rE alo CIFFEE. ato"r. hogy mitjelent A leladat: meghlalni az els6 oszlopban l€v5 angol szavak magt/ar jelentas€t ftogy hol? A harmadik oszlopban en talalod a jelentaseket.n keresztularkezhet€tt hozziink A2 eredeti jelent€sr lEjloft' rviL\''tr a lrblgvek .. trP.tiriidzl Tafan m6s a mamajuk sem ismerne 6 eze.

Bogozd ki. 6s alaposan osszekeverttik a betiliket. villamossag! t 2o .:r .tt6t biztos beugrik.0itko kiinnpii szqYok Parositsd az alabbi magyar €s angol szavakat A koz€ps6 nres oszlopba ird be a maqtdr sz6 eq\ ideoenes hangTasl szinonimijdt./Yrlnd-sl{l a olvaJd'IEfFansosan haromsz6t (Haromszor') A lenti szavak koziil kivalasztottunk harom nehezebbet. mely szavakr6lvan szo lvlelyik angol szavakat tenn€d a kov€tkez5 mondatok forditasaba? ird oda a nrondat Kihoztuk a g€Pet es a hiit6szekr€nyt. e s z e d b p s T i n o n i m a . villamossag.- Az az 6tletem tamadt.nlDatlkhsl rorr [ir-Dlrrl hiii6szekreny Er-€." A csaHd €s a munl(atersak b€irattak eg.i. . . a/ tog elvezetni a/ angol s76hor' tld Gr"-"ruir. . r Jf'milil mcr. hogytbrtenelmettanuloh 6 jaj.a k k o r o h a s d t a s i q a 7 a n g o l s r d \ a h listajat.'E cr'l liht-nkriil sep rr'r."'oi n e m i u t n .ytanlolyamra.

'uE pil6ta . es olvasd v€gig hansosan dz dngol szrvakdl ld6zd rPl maqadban. hallgass a ftledre tlihetetlen.rorltildtl F LAcDh lrdszl P'. mint az el5z6 lecke ritha kOnnyii sza_ vai.. k a l .. Nehogy sz6tart hasznalj..f. kapiiany hasi6ly c. mi volt a magyarjelent€s I r k " d r dl F a z a n q o l s T a v .rsnr lkdsroll canAnlt. a s o l v a s d \ a g i g a m a $ / a r s r a l a h a t l e d d h o z T r m i n d i g hansosan az angol megfel€16t.Oitko kiinnqii szovolt 2 Vannak szavak.rlit'1 prpa ca''Ilrlil PAnEftrlttistjftil "".pavel itletve "k1val? A nyelv losikaja' Olvasd fel hangosan a ket oszlop sz6Parjait Tahard Ie a m.star szavahat. amik mask€pp ritka kbnnyiiek. eYn|lOnUiS: forditsd l€ ezeket a ford'dsra a lehetd legalaPosabban el6k€szitett helvhataroz6s sz€rkezeleket: paciensa palotaban kapitanya Mv€hazban pit6taa kastelyban rN mE. Ez€khez m€g "idegenes hangz6sn szinonima" sem kellValaszd ki a masodik oszlop szavai koztil az els5 oszloPban szerepl6 hagvar szd angol m€gfelel6jet €s k6sd Ossze 6ket.ltiifrl ttogy miart kezd6clott minden sz6 .i: *t 2l . de sikernlni fog.

r. amin most dolgozom l"lcgint hagyjul( Ez val6ban igaz. r r l o d r o l . gi4l6r. t'"meny ro. + szerszemk€szlet. OTIEAT' giiili'sdla nagv. As nem a megfelel6 ill€t6l k'rdezed m€9. vagyis egJforma dolgoh b6l6116 esyiiites. srro szeit: a tcniszm€rkdzesek hat menelb6l6116 esys€Se Ket vagv harom (vagv ak6r t't) ilyenb6l all egl/ m€rk5z€s. (AngoltanArokt6t nem itlik k€rdez6sk6dnil) A kovetkez6 sorok Pusztan ellenctr z€sre l(elihogy szolgalianak men lehet. <' k6szlet. teljesen isaza van: rort c prhi' . Ir^aD ltidl ' hemenj neher' A Foc iLl talosziniil€s egJsz€rnen a Rocfi \enere utal amivel kapcsolatban lesd . Remeljrik tisztdban vagy azzal. ha erv€nyesiteniakarsz egy parancsoi aj6. . .aki naqvsponbarAti i d l r o l a b . Tn t A dolog lenylpgahhot mlikddrh igazin. hoqv melYihnek a l e n t e s € th e l l € n em e q h e r d e z n r : eovolvan baratodt6l. r v a h da s k e t e s d a / a l h a t m r l h o g j m e g h e r dezd.. na$/obb..flE E|EBED rEE /root[hicnldrd tiD] + ael€pett a szobiba' di' . E rER €zt kell bettni. rosszuloldottad meg a fenti coponositast. ami kbz€pcsat6r' Val6ban: cf. Sportbaratok szavai. A rocn sz6 egy6bk€nt azt is jel€nti: . olyan. Zeneftionga'k szavail egy zenesz ill.. i l l . 4 m e n t . vagyis rtrr' Val6ban. + iit€s. hogy milyen hincsel 616 nl6dszen adtunh a liczedb'l 22 i.szikla". hogy az illet6 rosszul tudja vagv ne adj' lsien. leck€t. hagyjuh: E rtf.Az €n dance_olneh ve' l€. a set or roou[tllz] . mint ez.lesinkabb atvitt €rtelemben tt" l$ijt. ^^t .@uro ki$tes . itt: s'kerszam.m i n l a a h i l i r o r o n y t e s z e A m u g y l e d a l / ' l p c r o n . e l l i r e a s z . l e m e / i a l s 7 o . afioc. 4 betap. hosi/ ezt is iudta e a barrrtod. legnawobb . jcq/zcttilzct Ez€n hivj6h a pici szamit6g€Pekel noiebooknak.tlnE 4 ho- vnrird] corrFt)ER wtzaADot\eavai (llon-PJtildr 4 szg'pes varazsl6' ahimindenre kePcs)l J p r o g r J n ' t r r ' r is z ' l magr r \/( rhentyii lemi dolog. troEBoo t az olyan Pici szamit6g6p.E rff biztos a -centerhez" van kbze. Amn$/: 58. egyiitt€s legiobb szemai..A tlo6soox alapielentese azonbanr notesz. ami anyagtalan. m e g m e n r ' .)." c. x ocfi our4 k\it."c.tlt'6t6!11 cne.rrrsrarc hriiidvl hitszl srrhrdl sr vEler6ivl 6kei aszerint. A sEr oF cLAssf:slis ttt gli!r?]a poh6rkaszlet. i r v e e l m e n t i a z a d o t t d o k u m e n t u m o t V a l 6 b a n :s r v f . (kerd6s. hJ megketdezPd oluh U$ho$ ro>r ne ol l \ l s c r o ! a b b l u n e m i r d h i e g ] . t.llitGilmit tonulhotunk? 26l Olvasdfel a kovetkezdt'z a tioEsoo.aki naqYzener4ionqo: eav masik baratodt6l. . a I \ | J s / a m i t 6 g e P e h h .

oNosi ellen6rz€s k6rhazban No. hogy angolul is tud. ha a nawPaPid szg!q!! " oldtiitiql4 iviiszrt) n at"t u^. akkor mosl tegynk f€ke a nagypapAi.rLlstiAt d hny) wDEsaRowD ll. el6g oreg. PArositsdaz angolt €s a mawart cousltlkvinl rttselhlgzl r?asr hicd n6ver apo16nd. hogymitjelent€nek ezek a szavak: ladj gyorsanmegkerdezni tla mindet tudta. itt kiss6 1€sz6hs) PiDeld hi. akkor szat6l€. hiszen ezek a sza\lak az 6ntivi6gban lesinkabb n€metbcil vagv franciab6l joitek 6r hozzank. ha esyszer hasz' ird oda a kihaS/olt helyre azt a sz6t.l 4 tosa\ PE]VAE ftURSE \FRIVAE tuorE + vid6ki. told FAL-.tUlittonulhotunko nogtfttoP6nkt6l? €s Ha te olyan mezlistava$/.J lrEEmltj9. nsnfuiritl talaj. hogy van m€g neked nagi/papad. amire a na$/papa vAlaszul azt mondta: beeDitetlen varosi telek laloqates. akkor nagyon miivelt nagl/papad van Ez perze nem jelenti azt.EftEf. de sebaj mi6n ne hasznalnenk 5ket.^oon sEErolls arst^s tc. n$iltdl ' metro fbldalatti) owrd L vtstrslonm^Llo-fudl c hivatalos) ':a it . €s tanuljunk ansolul lsmer5s szavak kOvei keznek.

Ivlagi/arul. ." lvlinden rovid mondat egy-egt/ kincsesbanya. !a$/ hotelba €rkezCskor). kispajtasokl E16' szdr is. Ezt m€g le keu nekem csekkolni. ellenSrzes".rogzit. €s egJi pipat amell€. me''.nrr' au| voa ca1 trEvEfrLEAVE cAltrcfrN^ .. rendbehoz. Ezt mea l€ k€Unehem G€[holni. tnl na$/ok voltak a svabbo Sarak. hogy m€g amerik6s magt/arnak sem hell lenni ahhoz. CLtcta6n: htald meg az angol szavakjelentes€t.ez fix.ellen6riz.. llegfixoltatom az 6mm Olyan kis fit va$/ok ma reggel. lvlikor bejelentkezirnk a r€pteren. . mi megism€teliiik a mondatokat. hosy . akkor oh ell€n6riznek minket.{as [rrfinF] "oc Er EA ltolitinl MomEr flxanoil ditt lk-Sz sitt'l tnlzott kot6d€s az anyAhoz /#{tcltruPlc"t+l L>er 6rav6. becsekkol (leginkabb a rePt€ren a gepre. hogy tijnSdj el hosszasan az D^cLDs (I\tilrl4 Sasok) egvlittes toEZ You c fi cHEcr . mesiavit. men tll na ovok voltak a svabboaaraklvleqfixoltatomaz 6ram. Legiobban timben szeretek dolgozni. Xicsekkoltam a hotelb6l. I-eoiobban timben szeretek dolqozni. kijel€nlkeztink a hotelb6l. Sz6val. how ienyleg tanulhass is €zekb6l a dum6kb6l.) lta r:rgli rad szab6k. akkor aznap reggel olyan kis fit vagv r . ha ilyencket mon' "Becseklottam a rept6ren. csoport .lUlittonulhotunk oz 6mcrik6smo orokt'61? Ne mondd. lessuk a rarb6t.ez aix". how ezt a naPot a kabat nem a t€ m€reted. amilyenn€ a n Es's cLae6an var6zsolnak -j6 kitz€rzet el€venseg alkalmassag. rxlib4: Nagyon hasznos sz6.. fix6l Ez ab' b6l is 6tszik. hosy hajrixalo zsel€"rrr [it] o fit. alapvel6en azt jel€nti. hogy semmit. Kicsekkoltam a hotelb6l. olvan his fit vaqvoh ma reqqel. szAmenak sz6r. 16 van szabva.. Kitsd 6ssze. hogv valahi azt mondja: . amit f€rfiBecsekkoltam a repteren. hogy ez a naP a te mereted. olvasd is f€l 6ketl altalAnos orvosi ellen612es EAt"woffilttntiill 'rr. 4kijelentkezik (leginkabb a hotelb6l. . \TEI| coar DoEsr'r nr Yoa [d& ldt drziinl €rzed. vagy azt.'[tir'r]4 csaPat. ill. hogy ez a nap illik r6d.kn'l + bejelentkezik. lgenis. caecn [csak]. te meg tew€l egy traP€zt ameue. cnEcr. amit sze rinted n6 mond. EISre! D€ forditsuk komolyra ezt a sz6t A nrmint angol ige aztje fitju] o ez leniil illik valakire. Bany6sszuk ki ewUtt.ge de Ki(sehkolhatsT elsos€mmehetsz hnn0{orlirlo [u k neslliuthliu . n€h6ny sz6t tanulhatunh r6leg. lcs. ahova el6z6leg cttEcxED n Kiv64juk.. hosy . Ugye milyen €rdekes szavak? 24 t* .

D€lre oda€njnk.c agmeteg't6t. mert ha ideirnank. 6e.ounsr csak semmi Olvasd el meg egl.<Mar szdrzi jer€. mi nsyse hasznriljuk. eb€d l'lost jbn az igazi feladai iti alant. a B€la isienien fdz. €s hoz igazi relfijhal6s rag6gumit m€g ilyen csodakat. hogJ a . hogy ./rc!r ftnldl]Dzs6 t6llink Em€rikib6t. llint egy igazi . akar ott is z..mcrrolhatunk.n kb. azut.. de legilkibb."oo Az aM a e&ntub. llilyen sz€p is az. szivesen besz€li az anyanyelvet is. mefthogy ez m€g €sak a bemelegit€s volt..snk sroijsszctareteKb. Tatald meg.s" E a '...Iudod.ebed". azt6n haits.F cK.r. €s ird is be 6ket. m€g kbnnyebb lenne a feladat. (A kiejt€st megint a kulcsban adtuk meg.l?@4dis a2t jelenti.sz€r a szoveget. valamint folyamatosan programot keszit a csat6d .n l.Vtsn e\nk meg B€lrit a vikenden! Dlvihetjnk neki azt az EBcln. A kiejt6st a kulcsban adtuk meg.etjnk a caladot az aut6ba.sszor' A triikk itt csk annyi.*"*" 'ia"E. n6lunkOmsrik6bon. van egy-k€t 6rdekes labjegyzet is. *t !5 . orcssox a vend€gprofesszor 4 ebcdjegy oorE . amikor neqion .*j "-"d.{y "n" igy az €s€sz kifcjezes sz6 szei[t "litqnto pro{..in ird be a dbEzatba az ansot szavakat. zzr jelenti h. hogy az ot sz6 koznl melyjk m€lyik kirejez€shez iartozik.Uncle Joe nemGak hogy perfekt inslis..) o turistaosztaly(repnr6n) na|| .

.i"?iiT..'3ii?'f.i! kattoat..a. 'il7iti-s.:f .:. :.:: "x*: iwii. .'.ii:dt["H:y]ti Gah €gy hiGit mastjel€ntenek Tal'ld meg ket az aliibbiak helYett hasznal a D€szero: .#..n Md"tatnc hos)/ nem is 'sin.i.ok az olda_ ^.#:::: .t kcpet eg n?s doboz a/ :.i' Zilf i s!.!f i!|"".H:1: .."{ ^:'2x^ : i.liil{iJ-1..'Jy.t:"+:1 I "'.:..::.il^"i"i'Jlilii'.: f ':. i cs i! !. "l]''..:1 n:.. .{..!x'!tr"'..1:zi.n'" "'..')3Y..:.!"..'.:rv.iy.{ : 1".Uorokis.*r :ni-:i:i!:...ri YY ] U"Xl+J"fi"" ii:i. az seg't: !6 rts .'..::.:...kikn€k eirenek.z .ttctt timL amis^ib6^k^ a koffek titaszL jelentenek az aHbbi ansol szavah magyarur' Most mar egyszerii lesz beirni.de z nnn be h.x^: :'.t.".-?:.i...'r[a]:.!.:"i".l"ln.Ek::!::.i . hogy mit lvlindigmondd ki 6ket.:.:F#"i:'.u*. ezen elk6vetnekn€ha furcsahibakat ma$/arul Olyanhibakatazonban'amik il.#:i:iti.: : :" "'b.'T2!"W ::!::'. i:ti. r'.i7i"X'"*..t azut.uitk#i:i..":::r4wi!6r:!J)x!/: jiif 2i!.:::.::it titliY:..:": ?]. TX?.SSX:'i:E: .iff ii ^:i' :".:il I: iir:::'. .&7' : y.r.':i..'#.. i"i: :i:.k .i i#".i".ff i.

lt lams owcl rllrndn6: 25. WdEarE foa usaArly RE rr&trraon wone FTEASE EErvNr ttD Er KEys. rivar. lii-aidll 4 rxrreE tar#mIrn.3rltuturt 6!rl.oni!. 4 w4 galol' 4 ztrtcE 23. t rrdE 3zeri.laly e crtnE. .lntr.pttiita . rras!o hanls. hosy Ey BEmEtoF posrLiqn-llR.c.Er.la rr& hlaidoi*all. corrEcro t0ly!3. ffirxra 4 $cElraryek. Eunlati|E. ahonnan eflndult.. t lud viiraldrl. o.tof6nyt6ledg6pluiskaldolrotj.6r6r e c. 4 nveg) BETNA8TE/ a+RE UElu ronrer['i-ORNdbdun0nri-T0R[dtdl ('on rrr hrdtd f Keresd ki a k€t mondat forditasat a iobb oldalon. htl6rill6nt. rrflhrl].Lhncldi PrcrreE!t lP*idr. !6L n$ita 4 rrcrrrE. rt6cn r [i-UKhi[.Szovokinggen.!e i! ti! !aiil6l. ho$/ mind€n DEAE woBDEuE nE DEa lln $dlt s. Nem €ppen k6lt6i k€rd€sek:vajon mitjetent az.arcno-rrrB[i-[El(tril rrurBrct. !o ul!u!. rja valaki tud ansolul. o 26.rt . ldar o rffr. Mert vissza is akart t€rni oda. otl 19.rpE.tonue o e. bgnl6ry.rll.rr.r. rrlc. snprrr[Eo sgryatt at'I.pcrna . noly. ho$/ ^E?ufty [ri-ORtl] angolrrl azr jelenti "visszat€r. It! bMgilj. frrrrr 4 ialal. riiid (4 k€dves WoaDPLIEolvas6) vett mer rettrje$/et hfivos 6szi hajnalon ked€tyesen tepusztutt vaslt6llomason. o.nkatdolgol o.li6a.rBrrrl 6tlat.ro litogalis zl. Irnili.yrJ.Fusrlc4dirayag. crrrrf 4 yitt.rrmt'r[tu|i3d] 2s.rct0r Na$/on val6szinii. raxfrrf.df. Mikor szoktal hazaiOnni a munkLbol? K€rlek. csrldd.rorxrxr 4 midernalo6. 4 MIat nta. hhl6da o .o.latit6nt d rrprrfi. ho$/ EE?vtwa visszaad. r!r. 0. o.5z. crrm 4 tdyins. o rdnr.rFhor. visszat6r€s".crEf nlN 4 lollc6Ia'a\ mn$ rftur 4 Itilrotl ldlddds !z . usr[ri?it]. b|rtotyrm.0'. k6n)4'.lc:fan*6pudg6lsl!! sorDo ldn6r. crfrfirp o . 0 Io.flf. crfernf 6 i. kilabi.E o !0n. I{cian3o prrErr. ldiel. akkor ilyenkor felr€mlik neki. yri[0{tt f 20.cor'f 4 lokon. n.firr o {poldnd. rorcrf.pll' o .l6yrs. akkor azt is tudja. K€t ret':ri€qyet k€rek Pekinqbe.yrrrmiorEr$rrlviztgpo-[&rdi.tror. Ha na$/on j6l tud angotut.ild t6sdl reruai n' nont! LIi-IORN ior|''dll tu i . srr o srar.0. visszav'sz (pl. add vissza a kulcsaimat. dr6 4 uhw 4 larya\ BEPE4 nesild€tcl. [hn!s].lEld.gl0l0l6 i: zt . t0llaia o ao&ttErt.l. yillanGsiig. tl. t i./a. la. elrllr0nocatg + nEatrrcnt o o . .'rf. 0.eket a k6ny4arba).

Usztel ssPrR TDk riiditl o elvahszt l'lost meg miirr hald el es ird be.'cftd-eYuszt redukil cirrrElki-E Il + alkot rErPf. Az alAbbiak hitziil iel6ld ne hrizzala semmit. J6zsi mit csinal amiKor: a lenti lisuban is felism€rniv€lsz. tisztel vKt ellmeqhiv vkit vhova Az ahbbi angol szavak ktzul jel6ld meg azokat. amelyeknek a jelentes€n ezek utan c/cfl tr lkd-tjll a kreal /rffPtcrlds?-PtKfl a resDekt6l sEF Ea/Ekz.Jr6zsi csin6l? mit ll'izd a|a. amelyeket a fenti listaban is felism€mi v€lsz./cs Ii-CYUM+ csttkkent Ha j6l ment ez a f€ladat.ryrrE lin-VArfl invital o trE r.t 28 . ha tudod. .crl'ilrpEm . csak olvasd 4 vahszt. Kcsit nehezebb sz6. akinek e$/'k6t idegen sz6t6l inaba szall a bebrsaga . ha €rted J6ai mit csinal. ne hnzz al:l a . el6nvbenr€szesit I'lost meg mar hald el 6s ird be- elfosad + d el6nybenr€sz€sit+. akkor te nem az a fajta va$/.n$/ho$/ S/eriinh tovabb. Hnzd al6.ttl.amikor inviGl valakil valahova Pipald ki az ahbbi jelen!6sen magyarosabb hanszAsn szavak k6zUl azokat.tl a szeDaftl szives.:l* .rvnE lin-V^lll4 meqhiv seD.. van m€g n€S/.

kicsit neh€zebb tlizd aE.h a a z t m o n d i a : Pipald ki az alebbi jelent6sen ma$/arosabb hangz5sUszavak kitzril azokat. akkor te nem az a fajia vagy.zdm6Lsik jelentc* "feltcter". amelyeknek ajelent€s€n ezek ut6n m€g megle. codDmo 4 allaDol'. h d l u d o d . lvlostmeg mar hald el €s ird be haszhiiLljuk ebben az arte Masyalban -kondicio" a szot cak riahiLn ll A.rnarPrE rlrtno!. ha tudod. m i r o l b e s z e lJ o z s i . l€qk6r 6llaDot id6szak k6tt6 Az ahbbi angol szavak kbznljelbld meg azokat.n e h u z z a b s e m m i t .lgj/how S/eriink tov6bb. van m€g ne$/.| Most meg m6r hald €l €s ird legkor4 o tla j6l ment ez a leladat.. ha azi mondia: a f€nb list6ban is felismerniv€lsz.a. J6zsi miKil beszel. amelyeket a fenti listaban is relismerni v€lsz. rrrclrlii-It(l d attah ne hizz ala semmit. amelyeknek a jelent€s€n ezek utan .I6zsi 2 f i u z d d l a . ** It . akinek e$/'ket idegen sz6t6l in6ba szall a b5to6aga .fr o atmoszf6ra atttosmEEE4 laskbr s z i v e s . Az al6bbiak kbzriljelold meg azokat.

naha 4eg el is rinsatjak: csak amolyan kilengcisen:a [icsit Osszetort benyomast iesz a dolog. r6kaiiget6s . Aki iudja. meg ilyenek.r6B bdingl Most p€dis ird be a 6ncok ansol n€v€t a megfelel6 h€lyre tanc kozb€n.E net\ [hP diin]. tanitja. pbrgetik. ha '". llert' hogy a rrp[t4]azt isj€lenti. i i o n u i .. villogtasd az angol tudasodat. habn €s f6leg utcan: I Allit6lagolyan.iopog" dobol" (pl. n a .xmor fokrdio! srr.M. Pr6bald meg elk€pzetni azt a sziluaci6t.a k i n e m h i s z i . hogy angolul ezt nem is rD-Fnek hhjah.milyen j6 lenne. A csajokat itt rendesen dobaljak.Persze. hanen r p DA . ha mar e$/ kicit beszalsz angolul. Sz6val az elet mar meaint nem ilven k6lt6i. ha tudnal br€k€lni. lep .ellnslE | . csinalja.lgy valahogy k€Pzelemi -Mondia kedvesem. nincs kedv€ €qyet r6kazni velem?" l6b6l. nem mindenki tud. meg sztep-cipSvel).b"jlonl. E ^ ssturek! sNM. ha az ember mindazt tudja hbbal. lenget ["t'pl rp.lrJ hq]l.. Mihitzben bOng€szed az a16bbi lisi6t.mondod. l'ti az. A legjobb. A Hncosok nem €rnek egymashoz teRerik.' 'qr. u* u*. ha nem megy. Leh€t hason. ha ezt is magyaritotta vof na valaki.az a v'cces. mint annyi mast.yben Persze ne felejtsd el min€lanqolosabban t o r . hogy mitjelentenek ezek az angolszavak magl/arul Tudod. amikor Cppen visszautasitod a t6ncra val6 felk€rest. hoS/ van ez. g sREAttlb'ii. ho$/ "csaptanc"? semmi. aki nem. Sebaj.. MoM\ lbiiihbdl. tvisztelni. rokendrolozni. ujjal az asztalon.j .t"1 d"' 'jrt7| i\ nr?qtu. de csak akkor.: n€ha leguggolnatr csavarjak. forgatjAk. t i t r i k . "D"jslen a rrP csapot jelent magyarul!" . MI to ** . mint a r6kanget€s: Vasal! cip6sarok as cip6orr de ez m€g nem el€g. I'lostant6l u$/anis tudni logod. 6s ritgtbn el is siitod. amit egy dobos kezzelrT O ". hogy milyen m(velt vagy az€rt tanc'iig.I ttri^ n. hogy .r rcn'lhJqro J n'!n ??je 6Mr^ MoH. ezzelsz€mbencsip6juk€trolyamaiosan stb.€n donced-oln6k ueled..ll Rocr AdD RoLLlfiNdttoll y'sr lhisdl ringat€s gorget lepAs..

er6s"! A Tin6val is lesz e$/ kis galiba.Koosevelt n€vai irral €gJintt..A titbbin€l nincs csalas.jg€ret€hez a tartva maget.akiknek minden vicc nj: a . n€p haA l6b6l megbuktatia 1945-its az valasz6sokon.tl6r megint londzsorozr6 Uili Az a helyzet.. Ha maas€m n€rd meq a hulcsot Ezutan ird be az angol szavakat az nres helyekre.Azotais csorog.hogyNeil kereszinewel€s ugyanezzel csal'tdn€vvel masik ir 1969-ben a e$/ leszauta tloldon. igy azutanWilliam Shakespeare-Ktl sz6.E. enekes-M€gannyitel6rulunk. ezert e optuk. hogy szinte sz€Syelljrik elSransatni. kit roppant fant6ziad'isan "rocknagymamanak" hivnak. 6s a masodik azi.fordit. az ttitet j6.a. az Er6skari n€v€nek az els6 fele jelenti azt.:F tl .hogy szeseny Vilmos(+ Williamliliiol) nev€i mar annyiszor teford'tottak. az njszrirottek De kedv€€rt.pontosanezen az aron nyertemeg a haborit egySztelin6s egj. de ott is segitilnk.litndzsa" ansolulsurrd F4id. hogy az alant kitvetkez6szemalyekkicsodak?ird is be r6gton a kihawott helyekre.8€ipeljiik Jninden meqoldrs meovan.) TemplomdombiUt ki lg4o-ben eg. Traa norgat6 asszony.a jazztrombiHsokkoron6zatlan kiratya. briteknek. van hi tudod-e hlalni.) forgat. val6ban lobb generaci6t biiv6lt mAr meg €s €1. tlarans nr raldltatel a telefont. (Ja. + eoa6sn biit1.kar. sla s. Er6skarn Lajos. (Enaz Amerikaintnalszoktamlesz6llni. hogy .. /.l Terjnnk azonbanvisszaa lopkodashoz. hogy . hires besz€d€ben es k6nnyek)igerthonfiiarsainak. fordul a (a meqoldashoz itt haqyd el a sz6v€qi -rr-t) biztos a dologban.(Vi$/azat. hogyv€gre kiDih€nhesse maq6t.E k6ik iuL i6ihn .).. van €W masodik kulc is mnrt d Rendhasyo ido: s.

mi az' hog. a r. rhih megsemmenleh lP a ho/enbe derzen illetveazoknak.. Keserii.) E Keress olyan tem6keket.'?F4il0r'ii*itl) hivnak Utkdzben nasv val6szin(s€gsel .6xn.lvl€g szamzstbItalokr6l:€des.[4EDrun[nidi6n] ..akik lementek.sszetevoh 14 . aminek marete van. olyan hiztanasi sTerekig a bugy'kon 6t minden hapharo J.a'lltrdl'] meret( bugvi/als6 kell? lid?s])? h.tr..a masikata konzervekkbzott keresd ) t1 {E K€ress vafamit. ho$/ stoa anr i r F q i i l i s o o n t o s .L s a h n e m m a g y a r . hogy €zentnl ha a kozAnben te: n€hanvtipp.per. mi a kiilbnbseg a rcor. * @ Keress valamil. ami Low n caL.HoSvmondjakazl ansotul'ho$/ 'rizs"?/ oda €s a2t. m' van rairvaa szaPPanra: @ Deritsd ki. bolt) el6tt Ezekre a nvelvmuvel6k osszes tiltakoz5sa ellen€re . syumot6te6krol:majd.ShoppingCentre4 Beu6s6rl6kiizpont 3z|di'4 llolng E Amit taHn mar n6latok is brg] fogJ t egy s op4n BA.''r/rf.s.4c.m6r nelunk is gyakran az van kiiwa.vehr6l. a"iZii.rnrasll6it'l."ar['lcdn (5) se]6:Jj az aNcLE aEn3ekhez.de az€ri--- tt {F .nem keu agg6dnod. amiben f€lsargabarackok vannak.rk fos srolni.v"meret": | va$/ aD neked sflA|/-lcrn6ll. hoglt "keverd es sUsd"? I zblds€gek? l'li szepet tudsz meg leolvasni roluk? ' t m@ HoSi/mondjak azt angolul. r.af.arketnek" elhaladsz legalebb egy_k€t stal" [sol] (4 lizlet. biztoseltalilod €!ryszer inhabb Dr6balqasd. €s olvasd le r6ta. hogvmilv€n term€k€kr6lmit tanulhatsz eierret a szavaxat. ho$/ valami draga' "nvugati" helv_ re knldrink v6sarolni.V i s z o n le S / n y e l t l d n u l o n d h g e n h J s / n o s helyre igyekezz sno4rncolni tsfloP?tlc 4 bevisad6\t.mindPngvumoks nevil rotatrbol sTinte d/ Konzerveh. vagt/iss-es. syr-o"".Tnts [in-oRldi0nt4r (cukor' liszi stb ) osszesalaDanvaqot !a$/ fonros igehet ho$/ mivel mil csiniili ha angoltanulo irrraszitesiutasilsorrrOl: akhor se olvasd el magyarul' akkor ezeket mindig ansotul ktlvesd.".li'i* '< @ lgivan irva az olyan bef6ttre. ahol J hdialol J sz6val.>et[goting €s sAtalj l€ a koz€rtbe (a srrEi.hogv "srilv". esetlegxL€s (trnr. amikre az van 'rva r.mermintvalamineka snlva: tjarsz' atism€telhet€d az Ebbena m6dszerben a szuper.l'.0r."""ti"r.egyiketa tisztalkod6szerek..heszeleleh. ll-es vagyLes. ha nem eried.ogJt ucErlitl)t I @ Mia kbzits benntik? {J @ N€zdmes..''FAsiDllicqqsnl 2s a ro'Aro PA'D Ih-N 6ltlsnl (Az koza'ti.rkilj horbe dd-diqdddig dmrq ( F e l d a i n h a z P g y s z e r ud u v a i a s z r e K u npm tudsz vdlasrotni ar dtabbi k6td€sehrc haEcli kozertbSl szArmaznak .x" ..

T'pikus kinai izkombinaci6. ^ EALvEs^ '. keverset. /Ytrr Gratul6lunk. olaj a @ r&cE[djs'] a rizs. ftwant pasE a s(ritett pamdicsom. a joghurtoknal is.ni ldl.vEsltitiliit\iv.otlMrzlddl]. nem tudjuk. o siit (zsirban ill. Amlgy Lot!rcnyles azt jelenii alacsony.s.:l:: t3 . fete . hogy te az a fajta vagy.zEhrijda n€ret. ha egeszen biztos vagy abban. milyen az. hogy ctusPr.sdr].naLFAn flout t -fct. Ujabban mar szinte mind€n lidit6italnah van zratr v'tltozata. ill€tve: m€ly..Jutalmut eS/ igazi nemz€tkbzi sz6: . E Szintdn a tejterm€kek.ovjelent€se: halk. cntsFy vEaErAansldszliv. Ugyan'W pl.lll€tve akkor. iusfrird5l(€t. amikor egy csokohd€ra van ratr'/a az. Ha erdekel a t€ma. naLr or Ihif.!dP]. (A sorszamok az el6z5 lecke k€rdeseke vonatkoznak.rlhifl t Qo rs so.) tD@ LegelSszbr is: CoLA LtaEr. aD ToorEpAsE a fog'trAm.tolr[eif].dsitibil. csak igy.Shopping Cenlre 2 Bev6r6rl6kiizpont s.r. tia hansr6l van s26. l'li ropog abban? (merihogy nent egyszeruen a csoki. hogy vAlaszolhas son a k€rdaseinkre. De "alacsony fal" a. Ihif w i htrdijd f'fii] o Sz6znak a fele otv€n. hosy visszaknldd nektink a kbnyv arat. A .zrazt jelenti: tE An'cor nAr. Nem valetlen. skEEr attD sonl. aki soha az €letben nem fog lemenni a koz€rtbe. hogy a "k6nny(" (4 zratt sz6t bigqyesztik a term€k neven€k v€g€re. ami alacsony hal6riatartalmi.dit ltd sidtl €des ts savanyLi. olvasd hi a habfnrd6ket. O@ t/E arrlvritl + snly.Logikusnak tiiniktitbbes szena A z.l/fogk€f€t. dietasabb valtozatok. + ttrrcrrlnrl v6jt] n€tt6 s y. ho$/ az TDor#mi€soda.hab" sz6val e16bb utobb talSlkozni fogsz.!flir lil Isopins Ez a lecke csak akkor €w€nyes. ho$/ mi a kiilOnbs€g hdztiik? lnkabb keress eg. ptcrvRErs flm Lowldriikeft i.]d ropog6s zolds€gek. ezt magyarul nem is tudjuk m6sk€nt k€rni a boltban. Nyelvileg ez tgl/ jelentkezik. olyasmit keress.). tidit6k kozOtt €rd€mes k€r€sg€ln€d. szr lsztdd m€skever. €s nezd meg. lO .l. ha mar visszajott€l a k6zeib6l tlasd SttoPPllc Calm) €s valaszoltal a k€rd€sehre. K6stold nreg. n . Nyilvan tudod: ezek a kal6riaszesenyebb. igy hivjek a szappant angolul.nitd o f€l6ra. Puha. akkor a .) Utols6 k€rd€sre a valasz: Pt. @ Ezt litod. Va$/ ezzel m€S nem arultuk el. " VaSy haiaroz6k€nt: "A kAP tril alacsonyan van 4 ttr Low EMEEAru*E li' trnld.rttrt P[t. nvfij] ban). xzr[ifdlil6] 4 f€l kil6. Ez esetben a m6dszer percze jelent5sen veszit a hat€konysag6' b6l (ideje. @ . csak ePPen ember"alacsony h6m€rs€klet"a re nem lehei hasznalni. test6pol6kat is.. gyakorlas16l!) . (lvlegne fel€dkezz a mindennapi olvasgadsr6l..

Roctttt . . (lli el5szor is csak a Bambit emlitenenk. A brit angolban van egy "u" ott. lukrr ldrlok l6 ill. o lyrsfl . Akkor mar a . 6 ha6ns .kodak" nem jelent semmit. It rrt . l.l6so snflr lsdDnql.o. A cozor[kdi'r]. ho$/ a szer hat6anyagai (no meg a fogkefe) q!!I!! a fosazai es a szaj minden zeg€t (rE{crr[ia] o eler vmit). . ami azt j e l e n t i . l Po^lcE.0.l''. az .t 4 Eei6s!611. hogy mi€rt ngy hivjak az illet6 term€ket.. Nyilvan arm c6loznak.az nar stimmel. fogkel€nek.szin"... Csodilatos dolsok a markanevek. rej Tcjnt Oalamb zovelhtl q61 wasn atrDGofurs.ceorge Eastman.'td MrL'. tobbek k6z6tt ezt a sz6t is.rwAylniv$11 uE D a|D sEoaLDERFlh.Ahvays" iniimbeiet neve. sulrE. DovE Galamb. BnE tulnof. aztjelenti: . Az lehetett az alapotlei. a c€g alapil6ja sok mindent feltalalt. n.!lrttlordultaral. ahogy.tazz meg egypar sz'nes ceruzat is ez rigyben. l->lresre'{^e' robb. Leforditotiunk nehAny ismert markanevet magyarm.'.''' Icr.nr cruralu ksorcsil].Cz itt o sz6tonul6shelye. ru'r templomc.. ) P l i n tm i n d e n i .nr ldfll.l.r 3r..0rr. Az ho$/ .Reach" valamivel pontosabb nev egj/ szajapol6 k€szitmenynek.Ir6n0rE limsrtongl. e z e k e t i s k i k e l l h a s z n ' i l n i s z 6 i a n u l a s r a . de ez a markanevekben affele min5segjelz5 is. 30.t'. 00 4 lllosda5nenj 'tuLrf Wrf 4 lelil. 6s kerekits valamif€le ideol6gi6t ana.. NHDAxoS.vrlihiF] + mindig)..r . az izl€s kerd€se (.ll Itrjml.. nem neve senkineh. Taleld meg hozzajuk az ansol nevet.d.&r lb.H o g y c olyankor mindig Always t kell e hasznalni.. ill. eissratarrom6lis*edrv{qds!a. l.r* .2'". ahol az amerikaj angolban nincs lcoLoua coLoE). p e d ' g a z t m e s s z e n e m m i n d i g k e l l h a s z n a l n i .. o < 6th.. med azzal kapcsolaiban tuti nem mernl fel. corrk6ldl + arany.ri ellddnl lr{dlu. s a k o l y a n k o r . T€le van velrlk az €letnnk. lbrll 31 0. A "Kodak Color cold" a legjobb. Van kozilik p€ldaul egy krilaudsen pontatlan.E donh trr [il]. hogy a sz6 fetid€zze ^ fenykepez6gep kattanasa!.mvlssnvallhal6 iiv0set a 27.. rolg. hogy megfizetiek 6 r t e . .\ (7r'fbJ pJholjula De c/ 1'i seqil+g i5eqJb I 14 . o. plmi4.m i n d i g " . o. Alancol s0fl€ndtel: ryrt.

Egy sznks6ges anekdota J6 37 JA 58 39 40 40 4l 42 42 43 45 46 47 4a 49 50 5l 52 !5 ......l word Pr6bahuki Hukik ig€knek I minute .. AY6gYEnglish Mondd meg Vilmosnak.l word Poiaio 4 krumpli Itl van a koton Antihuki Teach tiungarian Kecsk€s huK Zsebhuki LeheL€gy kicsivel hosszabb? To be Frank.:8 . Nobel es Ersai Broadway mire tanit egy n€v.(HUn[t] r. mcmonrRfogns tluki tluki 2 I minute I word I minute .

hogy nem minden angol sz6ban van benne riigt6n eW magyar is.rrn iii-&tdd o csodat too: admnais Csodalom az admimlist. lijiid. Ez€rt irtuk. (I aDnnE .r 0 Rendh.dil4 iditieras .Yosrqrrx. Az is olyan.lii a nynt) Percze mi is tudjuk. kozben €s utana lemegynnk az Alfaba 6s huk. 2 'rfl [hi]a nt 3 . \ledel vihar a lav6rban -'d6jaras a vederb€n A k6vetkez6 szavakhoz t€ asszocialj valamijdt: I {DD[. f€lmondatot. Amire felakasztjuk a sz6t. merthogy rootrlhuk]o kamp6. vagy kepet csinalunk. IO Valasztunk (asszoci6lunk) hozza egy ismert magyar sz6t (rest. (V€gtere is hukrm6dszernek hivjak.z. vasyis lusta) ez a E A keti6b6l otyan mondatot.alapj'in) Innen az elnevez€s: huki-m6dszer.y "asszocialunk". (roofogl o k6d) @ 6!d neked ez a k6lyttk? (rrDlidl + kolyoh) Gt A nyuszi€lkapia a r4hbit.: 36 .Eoor.z. vagyis k€pz€letiinket meger6ltetve az €ls6 €sznnkbe 6tl5 sz6i megcipjUk €s az ismeretlenhez kOtjrik. Az a litka.rrlruNitl4pih€n). 4 ftosztiliill k6rhaz ^ r"EEI^(la ftrd 'nolt idri . vagy mia szosz. hog. hogy sok-sok ily€n kOnyv van Sondoltuk majd j6l bsszelopkodjuk magunknak.gy6 .ditidl) 2 wE^mEalr. P€ldak (a mi asszoc'aci6inkkal): t. a rest lepihent)Gl elStte. A huki-m6dszei. Azt tudtuk. Tehat: tl v€ssznk az nj ansolsz6t (/qr. ami kell. bedobunk egy felest.Hatalmas lendrileitel vetettrik bele magunkat a mem6rieval kapcsolatos (mnemotechnikai) csoda'm6dsz€rek tanulmaryozasaba.) jegyezdmesl csiribi-€siribe:ezeketgyorsan ll Kod Iqg lenni.. hogy val6jaban mindenki ismeri. Litv6ny stb. hogj/ az ismeretlent valami ismer6shbz kell k6tni (hangzas. Ered' meny: €bben a sok kbnlaben mind6sszesen e$/etlen hasznalhat6 m6dszert varial' nak. (RABBnl.ijor di. ami felidezi az ansol sz6jelent€s€t (pl.tE ADMRAL.d] a itsszead.

{/rrl[d'tlli]. gzt be is bizonyiqjuh. A te dolgod csak az. H d r a m i d ka h a d s e r p q b p n . haramia Eoor. akik gesztenyet esz nek. ha nem hinnad azt. Az nr a k6vetk€zd szavakat mondta: /y tttlvlondhatott volna nehezebb€k€t is.Nincsenek.mert annyiraszap) Eoo l sbrt.folytasd (n€ leP6dj meg majd az utols6 nrond:ton. Tal6lj a meqje$/z€st seg't6 asszoci6ci6kat (k€ozett6FitasokaU a kovetkez6 szavakhoz.3dlor"nd"s .Huki2 Szerebenk. hogy h€tszer hangosan felolvasd es koncentralj. how azokon mutassuk be a m6dszer barmirekeppess€val6sag6t. szakauas umt.r: Sesztenye v N e m r l e q ' l e t i n d a d a v o h .(linkl tinta ff'[!!] + hamu Elkezdiink neked egt/ mes6t . la(^srk. .. tla m e g v a n n a k . ho$/ mas) Bemutatkozas: N€mileg Z.hrdseres . De te egyszer csak felkialtasz: SOrt. ielh€rtinh a n€z..tterdl valakit. ha mindj6rt az ingem€riisl sbrti huki-mondat: a . I Mi nehezebb roolr-lnival6t adunk neked. nog} az el6z6 l€€k€ben bevez€tett rin./-lniin). az a miasszo€i6ci6nk az rstsz6hoz. lsa. llutatkozz be szepen te is: N€ntileg vagyok../Y." llinlla oss/"horcjhapocs l p?s'[p0d] kikitro o a sEKfirlciid) ins (itt musz6j el6rulni a sajat verzi6nkat. fta. hogy mondjon neklink hArom sz6t. lvlindketten v€nd€gek vagyunh. mondjuk azt a hossztihajn.m € l y e d j e l b e n n n k . nemileg |too.Melinda vagyoh. a tied lehet. Lissuk. h 5 romszor mondd ki 6ket hanqosan 6s kon€€rtezz.huki m6dszern€k" ha6raivannak. 37 :t . ha nindjaf az ingemert isl Ped'g t!'dhatniid.. pur es nomou. A \ e n d e q q e s z t e n t e t e \ z i h .nav ttoox.

marhatarja t) c.'(Sajat fliihi! tio.lvlertmagukaz €rinlettek a . ezt Ailen: a BUsllglazr jelenti. melyik angol sz6t lehetj6l megjegJieznia kbvetkez6 mondatb6l? okorrel fordulhatel6.' " " rlikor mondta az angolul kitiin6en beszeb Dorothy Parker amerikai tr6.Na. ltt €g.. ametyr6la tehetsegesebb meg szokt6kje$/ezni. mitjelent meg a rrsyaz alabbiakkbznl? forqalmas . hogy "szorgalmas".larka.lorgalag. l{€g f6l perc.lminute-luord + [m nin] a egyperc. how "elfoglalt".. ha meghaljak): A arrv nem aztjelenti.lnnvdrd] g$' 5r5 lYit gondolsz.olvasd fet ha' romszorhansosan(haj6l ejted ki a tusr-t. !eglllomris I . ['|n{dd] a egy sz6 nyelvtanul6k angol . Tippeld meg./5v-t [tii] az El6szoris: a "buzi" sz6t.kdnir] tizenegy masodp€rc) egyj6 hnacsra: holnap elalvAsel6tt !9 gondolj erre.vagyforditva.UcKltttl) ajapan p€nze$/s6g 2) rENf).| urord lvu ninn]a esy perc.meleg" sz6t fogadjakel. Kurvaelfoslaltvasyok.8 38 . hogJ "I'|tl szavainkkal. A szavakatkorszerdenmindig nondatban kell tanulni. leginkabbne hasznaljuk. nem baj.on vtcDvEnsa. 4 esztergatokmany.:i.tl 5) occrls[d-(oR] at nurlr*l I minute. hogy "szorgalmas". (4 Ptaladt I I sacotlDsli-lhdn sr. jegyezdmeg: most.ymondat. lvlinek? + ratp€iccs lt€iD€s Cncncatcxtcn iz I ffi.bus7€l rulca/. hanemazt.) rucxtncBUsr.

taka' ird b€ a naptaradba 16". Helyesen p€nztarca"O azt tbr hogy . ajt6 Akkor majd hiderlil. kj az! llire kbvetheztetsz !e mindebb6l? 'rd be.n€vet€sben ki .Mnlt idejai alakjai: t(/isa t tstlbiE t]) @ run#lFRr] + ofdottad meg a feladatotakkor. madar. (lukkold (mert: flajj magasra kismadar) a zoot'm€lle azt irtad be. ha a suesr our LAuenG mell€ a?t ilrad be. nZz. mondatot azert is €rdemes megiegyezni.. hogli mit kirnnyebb megtanulni: rOvid magyar mondatokat vagy €gy sz6listSt? Pr6bald kil "lvasd el a ka.[idrd] o madar. o rLYItql+/ @ Zl. 3t *3 . . Tanuld is meg a mondatokat. .€rsz€ny..n€2" €s .. magold be Ezalattszinien A kbvetkez6kat sz6t nem bonyolitjuk.P16bohuki K6rdes. szall. ho$/. hogi/ "r€pill". haromszorihansosfelolvasast srmor. sttorlsttl.Olvasdfel A kovetkez6k6t sz6t nem bonyoliijuk Ezekete$/szeriienmagold be Ezenszint€n 6rtnnk.. hogy:"nevet€sben ki.sti a |6.r/yrDl lbl nln]+ takaro. ersz€nv 16.oorld6i a aitd ird be a napbradba mostanhozk6t h6tr€. hogy. @ Hol van a porsz€nyem? llire kov€tkeztetsz !e mindebb6l? (Az idev6g6 lE nnsr our t tueana ftdr?t iut lifi'{l a . sqor.Ezeketegyszeriien €rttink haromszori hangosf€lolvasast 6'i.veikez6 k€i furcsa mondatot: ln6Ol ttZO6Xtelr l| Fl6jj magasra kismadar! @ Lukkold meg.sz6ll" h6romszor'A meg. haromszor' 5ket egvmasutan Tanuldis meg a mondalokat.. hogy . ki az).Xii.o. mert akkor azt sem fel€jted el..hogy melyik m6dszervolt hat€konyabb Pn6en finmDottxel! olvasdel a kovetkez6k€t furcsamondatot.lsEmetra irtad be. pokr6c t6r mostanhozket h6ire. rendhagy6 ise. ha a rLr me e az! irtad b€.Olvasdfel 6ket egymrasut6n rrymtlt ideje rendha$/6:rrEa Fn"NIEi.[ul] o Hefyesenoldottad meg a feladatotakkor. hogl/melyik m6dszervolt hat6konvabb. as a Pt.Akkor majd kidertil. ll Nevei6sben bbrsztki..

h. hogy mesbukik. A mondatnak az a r€sz€ p€dig.tmft id6: 8.el i5lehel vilogri i. lu piijrhi'i] not xlt 40 . Megnan-fiindaz 6t ise? Akkor most csinald azt. lminutc-lruord + llcnminit] egy perc. majd nehanyszor klilitn a megjesj/zend6 sz6t.. Hozda bringatl Fel. hogt/m€gbukik.dl-q.ayorsan olvasd fel negyszer (aterz€ssel) a kitvetkez6 mondatot.?f. I uld -'e! h ' . [v vdd]oeWsz6 A rosszkedvii mondatok ugyanolyan k6nnyen megj€$/ezhet6k. lii hmtu hd ehdr. E R-.A nagyon rOvid mondalok utan egy angol ige kovetkezik.r. E . €s ker€ss valami vidamabbatTemetni enbsi dolog.d" * *.amelyettbbb€-kevesbe eltorzitottformeban a mondatban is lelismerhetsz.. hosy hangosanleirod ide 6ket. (&. *lttl Ateri e/r irl ki' knn.y" t. AezAdak Kozetba./Ya ltdnsl FAILIAIE / crasalu6ll a eutton ltt r. lll:2) pM..nen dicerni (Shakespeare Julius C. Tehernij6tte'n c€z6ri.l..d *. z FoLLow I$t6) 4 . mint a j6polak-.cqrclclo io'o\ber.. a felvette a puttonyat. F€l. \ih 'Sr4i az. Kovetema fal6t. De senlmik€ppen nem j6 sok id6t tblteni veuk. Med. E Rendhaqy. MMnlha. as l \ b z b e nr m o n d a t r ai s g o n d o l s z .Hukikig6knek ebben a feladatban nagyon r6vid mawar mondatokai olvashatsz.s '. elarulja annak jelent€s€t. a F€lvettea puttony6t.Nagton izgalmas. Dzekr€gondoltal?(PipAId azt a mondatot. Majd nindj6rt mes€rt€d a peldab6l.esar. amelyben nem ismerhet€dfet az angol ig€t. ^zu\An bpozz.amelyikr€pontosaneml€kezt€ll) ki tlozd a brinset! tsezartak klozetba.d\.rc.^g.h6l).

forrcr 4 l&el.Jrdl Most hArom lehet5s€get is kapsz.Pototo d krumpli [po-ri. tfl 4 ctmlstukit. aki folyton a t6v6 el6tt kuporog.tl 4l . o. 38..0. PUtrr a letvBzlnhatdl. hogy a cimben sz€rePl6 angol es magvar sz6t meg_ O Jegyezd meg a PorArpremek p6tetel. crrrf d {bsldr. @ a Gt couc| poram liuci p0-TElt6l esy otyan krumplirejii alak. Az ilyeneket t€nyl€g igy nevezik.l . €s fel se kel a Kanapar6l. 3) occlfi 40.

akkor elati konnyii dolog l€nne megieq/ezni. aki besz€l la ^PEAIi. azt viszont nem jelenti. (Ha a kotonhoz k6tbm a corrDr-t. hog.. sPottE lcrl6k" A spEAt< sem lehet rendes too.r haszfilok. hany sz6.@trt. amit meg kell lanitanunkA.r'okat adni. hogy "szpics".qicsl pedig a maga a besz6d.us an najdnem mindis . a s4Ecnl. Pr6b6ld meg igy: hogy a corrDl k€ny€lmesebbl tlidd el. lassan meg mi is kifogyunk az otletekb6l. ha mondanal olyat.yDo. s. hogy angolul stEAj{ERllj:liliil azt jelentj.lill peldaul. valyis I Ddt'r sEAx frorrrtl{j d0nt inflh] . gumi6vszer a coftDo Ik]^dlirl A Longman ertelmez6 s266r szerint a co|:mtrkenyelmes v'selet.yar "beszel" sz6ra. Nrqlon he it 42 . tal6n m€g leginkabb a "spehellre. on szp6k. ho$/ mit v6laszol erre a mrisik szpok.az ewik els5 mondat. akkor tal6n megmarad. ha te nem mondasz ilyet. hogl/ magya' rut is mondunk n€ha olyat. hosy "nem b€sz€lek angotut".Mrr d cMxt aY. fejezetben rizik6s lenne arra hivatkoznunk. De sajna a rendhaw6 atakiaira lsPorE.e b b d l t a l a n l e h e t n e m e s a t i r n i : A szp6kok spekel€s kozben besz6lnek. ahkor snthetjtik.g ( corroYlkot6n] 4 pamut) tla sikernl e$/ alkalmas mondatot Wartani. amit besz€d kbzben mond.mondja.eptr r(b. ha minden nyelvi l€lem€nyiinket bedobjuk sem fos hasonl'tani a mas. Raadasul.t. amit egy angoltanul6 igl/ekszik 6sszerakni mag6nak az az. hogy 'el5ad6" vawis. ha co. akarom mondani. A Ld@ar Daf. ha kital6lod.y"szpiker. kenyelmesen heg' jegyezhetsz..t6li'nl) Csak olyan f€ligazsagokat mondhatunk. Plert mi van.maS/ar ember sp€kel€s kozben nem Ugyanigy a Szavak Ingyen c. itt k€t sz6t is gyoBan.Pedig. mikozben €ppen azt teszi.szpiker'. meg hogy "szpics".. akkor vesril m€Sis sikenil megjegyezned a stEAt{-sFor{E-sr4tct*t. Azt k€rdezi egyik szP6k a masik szp6kt6l. tlmm?) Ontihuki Lassan. hallod? I g e n .koton koton. va$/ olyat. lvlegadan mifele p€ldamondat lenne az. €s az l5oo-b6l hatra van meg n€. ePil aadasd rendhagy6 ige.persze meglehet6s€n n€gativisztikus hozza esb6l . hosy . hogyl SzP6k a falon. szp6k 6n? Talan. hogy .

l{s?tl sokkaljobban hangzik. coonbFkuhhantotr'! Cttcl|aift ird b€ ansolul.) he' lyett OFE* a koffer IhE COOI{ PUf EE EEAD EOUW ME DOAR (4 di Idd Dut hd nund diid Bekukkanrort kut hir a szaiacs.TasE nrEteszh.tehat tudja.mert magyarul (+ K6stoldmega t€sztat!). PFnaka m'rn ideje isEM 43 ii. Ez itt eqti mirlt id€jn mondat.ljJ.blntn t4ilk F?l (+ Ajanlj fel esy korrert. neno. de szerenc+le.lddl 4 offDrhhll a a coolrlkut] megk6stol hall (+ rendhagv6 milt id6k) felaj6nl s?ak6's sokkal e$/szerubb lleg kell 5t gy5znunkarr6l. jq DrD roa EEAErEE Ewe ldid [i dd'Bir] (+ Hallottad a hit?) hetyeLr DrD vou EEARLrE hir? lYEe I EEARDmE nij.Icoch Hungorion (zDrcrra hnit) hrn-Oirion] [ii?s Iogyan tan'thatnankmeg egy angolnakn€h6nysz€p ma$/ar sz6t? llondjuh azokat.' lerverr. hogt/: as'E[r'i3d] a netr.lilij d0 4 lgen. hallottam a hirt ) [ir] oFEB ^ sancAsE.sr. O ugliebertud ansolul. hogy konny( dolgalesz.Itiicddtt az €let.- . Ahefy€tt. mtnollit. ttf.how: TasE mEp sra.

€xain3 lull odameqy €s idehoz d' tl.6s O A ErcH c nElhesliill elkapjak. I Ren.lletskdr lluki Fogadjunk. cu.! kajkl B A c'ers car('kstkaj[]€rjeneznek. hosj/ ha elolvasod ezt a k6vetkez6 herom mondatot 6s mindegJiik ut6n mesnezed a rajzot. Lr"{.:ll 44 .lhagr6 mnll id6: ciw.'Elni' tlalatt mesjegyz€l na$/ ansolsz6tl vkK: tr>i $ elmenneh. kdrl. D A crrcrE orrc Ih. . o.

rrc . l3l-l3a9. .-r AT A nELIRAT: CSALADTERVEZOS TiATS6 BEJARATOII 5) Y cAl'I.RIASZT6K HIVJA DOD6T.r.. lo) sltALL AD: 6 . kercsztez).|5AAI <' A?ROfl|KDET6S.dijl (+ anya).. hoS/ q/alogatkelShely.o.. bmad6s P E''s.Az a l€nyege.lvcE e szemijveg" sv€duf? 4) srctj g .a r€tl. t"ornEnfu.. caLL DoD6. mestanuland6 rahn a kezd6k is ismerik a onEylr./frhoedi a nyomas o EDEsn' rltr0f.lli) F penz).UsE frEAR ElvfKA. scAtyDAL Ar oscAK oERE IoNy + 6TEL|.. + tle mondd.lERaEzESt 7) BorRANy .. amire Ii szokiel harapnil 45 :ll . oRA Ditta?4 ltliert olyan magas a v€myomasod.clhnsl nyervE .9Ztridnl gyalogos ird be a szavakat! l) OtvE ttE a ?t . na$/i? 8) Catr c E lravE ^ szivrcnama? DonJ saY 9) ?a Lehetmacskeknak .Lvlhnli) la 6atad). a Nem lehet ket anyanyelv€ az embernek. [.oo.r' s. FA'. D.rois lyoz).. t5ska PlAMnGllL^ingta @Nezes + cr.IE^vE lUO o) .Zsebhuki tbr€kedne16.iaszroi. hosy kirejez€iten hogy egy trrorr I rl (4 'smert) sz6ra lmint ttoosia) akasztunk egy (d sz6t. say zERnActassr\c. €lelem)es a co /roLlor-lmLl P szabea PocnErltotttl zseh + mvcr.'Dllill (+ 6tel. m a r i d e e S J r o g a t o st e A ( tZ t n 1 1 t ' s $ n a r r o u c a l t x / te zsebpCnznek?l 3l WrLtr Is . A f€niiek leszn€k a sz6tanul6s rootr:jaink. Most a kiha$/ott helyeke ird be a olvasd fel az 'ii szavakatl iobb oldali listab6l oda ill6 szavakat.osst\a d'woL anacrrl'-lEn a roham.rsqesE [gfisri4 szemriveg o rrx"i lbdErl sznlet€s a ForsorYrra hi?dnin0l m€rgez€s cr.|o[hsg] a za€sk6. Dzta hukit mindenki hasznaua an€lknl.{Z oscAR-DiJ ATADASIIINNEPSEqEn wEr E rcaR r so . .nap- .b.< 'Trotzthhod tN SnEDrsE?'7 l4i a . rl) Itr!^f E I3 t ? o l'li az. aziaLn lhlsr](+ atk€|.dl'idiny(l teljesenij).'E /r' [h{d](+ s/ivr. hogj/ zebra.. mondd. hogy sznlet€sszabAlyozAs? viglazz! A do@ ewabkent az a ryelv.lbhdl .e"lij-!iRt1l r+. N (+ tea) es a sm[ez!n] (+ nap(ocska) szavakat.. A halad6bbaknak ismer6s rehet a . .

Nem fontos lerajzolni 6ket..a n n 6 l j o b b ) . elej6n roppant eS/szeriinek t(nik minden. A fenti lista minden szavahoz hozz6rakunk egi/ betiit l$/ persze egy masik sz6t kapunk. condolj az amerikai film€k veg€re ott mindig az van: r'hE E. mi mit k€pzeltunk el. honnan is olyan ismer6s. -"16 atn[ttr] atnlnn) rr. €s m€g a plusz bet( is.DIAI'lr'll a a veg.s sz''nbnn h.. hj|] a oraj . [m!nd] (mes)javit o ro. sz6r resi'rkibb 'nnjd mnrdiqrbbb. arovrt az i' 46 . ho$/ minden sz6t fogsz ismerni. mert az els6 listar6l majdnem tuti. De hogy lehet ezeket megies/ezni? Az €mber gyorsan alkot e g y k € p e t m a g a b a n( m i n 6 l b i z a r r a b b .{ lbi ]a usat . i'nigyen. valami feladatot hell adjunk rlondd ki ahat sz6t. el€g elk6pzelni. A t6bbi a Te dolgod.ov.EAa tenizoltuk. hogt/ mAr f€jb6l is tudd 6ket. hogy E^ .rr'[dnn] + dob (amit a dobos u0 a rrr. [bojl] forral + ozolE [gkv] hesziyutr rErlrirlahonny w 6 I I d J O ds mis esy jolakony mesje€yz€s a. mint a rajzk€szsege TR ffi. o. Az ember k€pzetete altalaban bizarrabb.vasv€.safliik angolban. a m i b e n m i n d a k € t s z 6 b e n n e v a n .lehet egy kicsivel hosszobb? Itt a. Annal. [rnd]a valaminek a v6ge.) Mivel pedig ez igy van. pontosan annyiszor. (Az6n eml€kezte!5nek itt_ott odairtuk.oElhtl4 szerelen minden valamireva!6 ralra relvan 'nr'a. rnjva Mostjitn a var6zslai. vagyis talalj ki k€p€ket a iobbiekhez.

rARr. mint ahogy a ma$/ar. ldiiigli! Gt Ehhezmar eS/ kicsi! kell tudni angolul. Legyel6szinte. I woarD rL. N€ massz fel a szildafalm. !. nyom. M|E 4 ^av). ha a La lvlanche'csatoma(angol* nft EncLtsECDAtviEL o$ri'l] fel6l kozel't0nkkomppal. Ne perelj be. ct rFrcLtMsED uF mE cLtFF.ott a padl6n. Olvasd el az ahbbi mondatokai. rrank.ED mE cotttr^ny. I wouLDEAVE mes ke ene ve](lztalnom. rarrxleokl szamla folt.Tobe Fronk. IrtF co| p nr EAsa. van neh5ny olyan szimpatikus angol keresztn€v.Mi a kril6nbs€S ket mondat kozoti: Sr-€ a ttAssuEDrrf co|tpAFr. [0 bi ft!r'[ {i {{d hn h ei!' dt!irij inl (?v BE 4 itt hogy .azzalis szolsalhatunkSrE EAss. Ies/ek.. Ezt riji htjuk meg er6szitr Angliab6l.lark laba koszos nyomot ha$.lkatl k9|r nkir rsrl o Frank 6szinte vott hozzank. jel curla. tew€l ide egy pipat: n @ Vajon mi mas/arul a c^slg.o crrAd^E nr Mrc. Cliff.akkor mit ielent a neE MAanlid ide: 4 Gl Nasyon hires: IhE wnnE Cuns or DovEnldi' lditu0rdirdd Dover leh€r szjK6i.S dddi !r 0nii {6rl + l.. Ha €rted. amelyikjelent is vatamit.IItillt$Jnd lii uifl 4 cliff fermaszott a s^nen. 47 :l* . Sue. U$/anrisy. de ez most mellekes..Ibil rl p6jdii o Bill nem fizene K a szemht. ltttRtt's EEr uFr DtBLa l ..ttErldnfiiitl. BILL DrD"t'rpAr t tE BrLL. Ilark.wDStE lrd ide a mondatokar maqvalul: a' tl. di/dd hiff ovinomiir{s r c@CszirCs lf Erted-e a v'ccei: To sE fk K.sot! mE FLooR.vE . "< O tfa zr?Fhdi azr jelenri "aulogumi". rri lni'r& {t l. majd segits€giikket parosltsd az alattuk tal6lhat6 angol €s magyar szavakatVan egy folt a dzsekid€n.El nuz kd ide.t suElrzitl n n'rlni*l stttlbill szikla (mint szildafal) na mar sziv€sebbentanulszangol mondatokat.lv6" n6v is jelent valamit (angoluI azr jelenri: DRu. nizesd kia szramladaLBill.llnit|I? niddooo hnlihil o Sue beperelte a ceger lhatyt was rnAm m us. az€rt van zarojelbenr..

nlhanl+ €s.ffi usyan lenyks najdnem pariDa lo) de a tdr li n€n ve$zd hanen'0er)"hobbv-l ** 40 .llobel 6s t6rsoi mir iqyekezzunk hogya tanulniva16l ro tqyik vesszSparipank o*or'o'a55'tr16ttiSotzlt.6*l a sziv.'. akkor vaion milyen a PRmMMna biidit'it'q1 p6lYAzat.Jnkf€rJ€ n.ha halad6nakminds0lsz.m v€r szerinti aPank.*"" o esa. "kt "r a a.akkor pedig meg tovitbbi s. 6 felette all a tbr I)l egl DoEs LE fltEB .Mi lehet masyarrta BoRMeQrEsno lbi@g!4@l? testt. akkor mit ielent a ffianr DtsEAsE? + nu u *r*n^ + ".a^h16.a .F-luiil + feleses.l) Kantor kuiyam tud vislazar. vaiosriniilegseglrsdsn€lhul is 6rted mn jelentenehd kovelas kezSk(ird be a kihagliotthelyrea magyarmegfelel6k€L olvasd fel titbbszora tanu- a Itt most gyakorolhatod fenti szavakat. es h6nyadi]K dii a Flasr pxtaltt1d fiittl? tla flEA*rll. a kn ltirl a nyer.l 2) A b6r n€rr? . i. n" a uw + rbfleny.t szimo|j]| MY Doa ltAnmn c tl .. gy6z.csak a .i6rv€nvben" l'|aqvarul/ vlltd0nnldl \nootur rAmEEaa-L CllCX6ft ird be a hianyz6angol szavakat: \enyne|. A cuEszdYldrstcson] (erd€s.i Lawrence azt hiszi. o Tu or. akkor ki te:netaz aDt6Lvezet6 ELtsEAnD lhrzbdnd] f€rj) melletti wln nnt'li]? rlesen szoronqo /"onrs.a otfiErln|dldl4 (4 rnya.avakat tanulhatsz(amelyeke!aztan mar senki nem v€het el tSled) valaszoli a k6vetkez5k€rd€s€kre: tla a rmd 4 dii.ert dolqohhot korni.L az "ad6rlnl.n. a '. akkora courrlkilni] szamolnil4itjelent miel6tt fellovik a raket6t? her vaiona cotblDolr\ Jkiud&ml. EE LAwnEI'tcr BEuEvEs Is aftctvt mL ..

Brooduoq - mire tonft egg ndu...
Tisztamazli, hogy A musical€kvilaga...lvlindenKismen ezt az utcanevel Broadway. ezt ismeri mind€nki, mert szinte nincs meg egy utcan€v,amit ilyen hasznoslenne ismerni.Leforditva: Szeles'it. mar meg 's jegj/ezted Aao/,lhiidl a sz6les,,/r/!6il a nt. honnyii, esyszeru, Merthosy: Kar lenne itt abbaharyni. Hodvmi lehet meo rrortaT anqolbana ttlr/en klvtil? a H6i, valakineka vafla ro s o!,LDExs'|ls6lha)1,mosolya{o srrlFltznillt.BtoaD teher tehet a .//Jnelhxnll(a usras) is, a nvealatl (a toly6). tu amerikai ansolbanBxoAD ami p€dig a bril angolbanzara [0ql (a hossz'i).Erdekes,hogy egyik sem talelta €1, hogy "iavol", pedigtok e$/€rt€lmu--. Ennyit a EnoaDrd, es mosl t€rjnnk al a r/{',_re. Mije van egli Utnak?Hat p€ldAul:irenya. Ugy van, eltalaltam.A war azt is ieLanri "irAny". Ez mar csak az€rt is fontos, mert nemilegk6vetkezikbel6le,hogy: 'IEts war, pra sE.ldietElliu]a Err€ tess€k. izii'.n Irtsr'r mAr wAy.Itt ldtijl a Nem arra van. i'l Dolt? co rflAr wAy.Ihi! 96 vijl + Ne menj arra. azt nem kell knlbn megtanulnod a magyarkifeiez€st,hogy: "Uton_ Megvalami: ugye gondolnod,akkor, amikor m6don"?tla n€m, akkorj6, mert i$/ el6g erre a kifejezesre a rrvsz6t tanulod,€s maris tudni fogod, hory a ,/rvazi isjel€nti, hogv "m6d". Ez iSJt de hogvanro' els6 halEsra tal6n nem tfinik valami nagyonhasznosnak, Sondolkozz: at Salmaznad magyarulazt, ho$/: "ezen a m6don" Ugyengli, hogJi igv"? No, ez a sz6t nem is lanyeg. Beh6ny p€lda mindj6rt meggy5zarr6l, hogy enn€l hasznosabb tanulhatnalmeg ma este.
Hogl/ csinaltad?

Igv.
Ne csinaldtgyl

noul DrDYovDon? ltir dilir lit tt'l Tr s wa/. Iditztiil il Don'r Don mAr ML ldontdiddr,il

Ugye. milvpn hasznos voll ludni, hog.yBroadway?

AzCft a tdbbes szim, med kat lijLllunkvan A2, ho$/ "balvall-, a2 nal eE/es szamban lenne

sildd

49

.:iF

Van egy QUARLLIN nevri tejfrjis elleni Woqyszer. trr5l kitnnvri meqieqvezni. hoqv d Ha nem rudb; i-"w *r if,." cul.lrrcLlhonll aa jelenti: -veszekedes. '.rr.r.",ir.'.8 gyogyszer akkor viszont a "veszekszik, veszekedes" 4 qu REEDr6ljesyezd meg a lvlivel igen hasznos mindig mondaiban tanulni a szavakat, itt e$/ peldamondat, amib6lj6l kidenil a o./rf,ff jelent€se; eaAnnDL tE "s ?EszEnszn wszEt{EDEs'. (ra{rElifif o jelent. P€tdamordart rIErN rbAns 'rEratn'.) Forditsd le a kov€tkez5 mondatot ma$/affar (,r6rrclrrlncdein] + S/6gyszer) nEDrdnE MEAns 'erOavszDR'. r.

Kivahszlottunkk€t angolsz6t, amir6l ngy ereztnk,olyan ,,gy6gj/szeresen" hangzanak. ilgy €rtve, akar egy ry6$/szeft (a nEDtcutdis hivhatnanak Ugy, hosy sEv€ 'r, lsr.vrjldll, l'iagyonhihetSenhangzik: ill€tve, ca,vzrrElkon-n'rti]. Vegy€l be t6bb szem .trwatL-|. folytasd a CoMmrEszedesal. Az a j6 ezekben a mondatokban,hogy a &wnAL, iuetve a co'vrmzrsz6 jelent€s€i 'llet6en is €ligazitast adnak, merthos/: SEER4L+ tbbb, conmnE 4 fovt€t. Val6szinliIeS€rdem€s6ket megtanulni. az Ha mar a S/6wszerekn€ltartunk, illik megemlekezntink e$/ik legtObbeiszedett gy6gyszerf€les€gr5l:fogamzrtsg6tl6r6l. a szedek",angoluligy hangzik: Az a megnyugtat6 mondat,ho$/ "fogamzassatl6t I ^E on mE nLLlii.n onditlill. iiir]ill, ,to /vrtd+ resgel)hivjak l,lasnapreggelitablettanak(4 t"ox|trc arEa prLLlmordrq amiraz eseniny ut6nkell be\enni. az a Iajtajet. utan egeszitsdki a magyarmoncla6SSZettf eUet(inr tobb'kevesebbkeressel€s tokat, aztanforditsd le 6k€t angolra.
"Veszekedni" azt jelenti ,,Cy6sysz€r"azt jelenti ,,Tabletta" azt jelenti ,,Tobb" aztjelenii ,,folytat" aztjelenti

7ffi"t'"ti
O A caffi, lhorul]-"b- -indis kir'/r' r11\. .r' van.m'nr a m'a a b-ve,rqoqrsT.' nr\Fb-, d Rendhas!6 ntttr jda Mta MM. E Mlnirt,

',.3

50

Mondd me Uilmosnok...
lvlintm6r arra sokszor celoztunk,az ember akaratlanulis gyakran besz6l, ir, olvas miivelet kovetkezik-tta nem szeretned,hog.y angolul. Vigyazal most eletvesz€lyes ezentnl mindis 6s mirdenben angol szavakatkeresg6lj (as tal6lj), akkor ne olvass tovabb - kbnnyen elvaghatoda marad€k szalakatis, amelyek m€g a normalis,h6t. k6inek. k6znapinyelvhasznahthoz a Ha bator vasj/ es nem torpant6lmeg, akkor jutalmul megfejtheted kovetkez6rejt' l{6t t6den€lmi figura neve van elrejtve (nem is olyan na$/on) az alabbi k€t angol mondatban.Kik€ is?
+ wriszirg] Mindent el rosok mondani vilmosnak. !'LL rErL vrros EvERrmnc. [6jlhlvilmos a msrirgl Semmit nem mondtam el Mikl6snak. I rvLD nt$Los on c.lijl6ld i lddN

Bizony, bizony: ELL VLtttos azt jelenti. "mondd el Vilmosnak. menhog): trrr ft.|] o ezt rendha(y6 mrilt ideje: mur, 7"'LDlt6ldl, jesyezhetedm€s abb6l, mond. Es a TELL hosy Iq&ti lvlikl6s.

/|,f. 0. tortr, sltf 4crr4 0dan6!y6s Eonoro 'I cfl, rltrp 4 cttctt, aliea.zd ciEs slivEham,,trot,rE alm 4 v6ny0mii5, {tlalfilter, trrErrsrE 4 naFrlnlvog, tt rtrrflrr4 o 4 ,urelrr rurfl o riasrl6, telitatgill', NEsBur @ossng gyalogri|lclihely,t00t Pd90x,f6 digar6i, ,arr carn r o sral€liisz.t6lyods 5l 0.1lvagyart.d,ragt nsm.2lg66!inla 3l tonttnyoD sr,Ixrs suE nE couPuf.4 s. b.t r.llaa 4 c64.1.fttEcou r trs tuo SuE. A c6g!e!.rc11. S'1. Gei$Fsatnl16, Bun.eFisn 48. lob!|.dfl, unhr'tin6ny,Palllison'k6t, tryds,alas iri{hal, visi!'3rtmlilis, 6g!ldtatdas, a0.o. , els6dii, ' 'ft&.ml' iE t 'mL'. 'fd33' tE ts 'latss{'. 'EfiEfttE xEllt'llEnlf,nE . 50.o. '|,0e tE" '. 'folnfi' tx|jrs'catfttuE . 'nEEEEt' tEAts

15.o,pouErmffr 4 'Jeltafi, rrrnttrrrrrrc e c$ladta cza.,tto arotgltE4 an'ary.9' rfJ,,c 4

5l

,:''

Borlongol: 0lonid 6s o rziiks
jutalmazes.Na, az Tanltasban egyetlentuti huki-m6dszer bizony- a j6l alkalmazott ha megtanitodmagadnak"hogy a rdrr lni4 ige jelentese: "sziiks€gevan vmire, kell akkor jutalomb6l tied a mes€nk, neki" (mondjuk olvastasd rel 6tsz6r hangosan!). amiben Alantdvdgrilmegtahuaas hazaviszi. csak akhorDe Akkor tied a mese-nii! - Lesahbb 'lyen m€lyenez m6r a tucadik 6v, hogyhol lehet...- barlangol Alanida igy rold gyomr;ban keserii.sakkor meg el€je oda l6n a micsoda,minden hir n€lkril csak Adan a dzsinn nagyon tgy- Meg feltarnael6tte a micsodatitok, merte megdbrzsi,lni. j6t tett neki, de nagyon,mer angolhnar.Hiil - Pont erre van sznks€gempont - igy Alanid, azt j6l m€grogatta hamar€k,ho$/6m angolultanulvaam. hazaviszi, hadd elrnlj6nlzibe, mikor ar4a fekszikbetegesen, Hazamene!, csatangol, v€gre.H6ttallzibe ott n6 az ajt6ba, epen: Dz micsoda,vagy minden?- lzibe reszketveigy, mire a ditrzsdltdzsinn€valt. HU! Angols/agos!Pont ene \an sTnksagemponl. d. hogj/an?JokFdvre angol! Da^ vou, Dniqa Alanid. te hiilo AL1t,D you, I NEFD Alanidszerencs6tlen szomjancsak Es lzibe a dzsinntmagera,tgy aho$/ angolszagos. Mermikorazt nem birta, na$/ot dobbentettrogton leste, ahogyott marcangoloznak. alabb: - nee, ne.sina d, m€sdrrjit a kbllnid!! - azzat igy, tefejrvea dzsinnt. saz6ta is ott Alanid meg lzib€. angolna'hangolna, sa tanulsasisy is: ldl.hnidj!, ijni,ij'r]. J6 €iszakal

0 Ez a hn foditisa annak,h.gy rrol@

tehat"sznks€gem rad'. van

*{' 5t

il||Ist- mnolnncsnunR 3. Hurcnnlnil
I minute I word Sz€rinted ki nyer ma? Nethas angol los€ 4 (el)v€szit lminule-lword Sunyi, a napos I minute - I word Elev€n embercomb qolfozz te is l minute- I word K€ressrik Petdfit This no all lminute-1word Anyci... Back to school - vissza az iskolaba Wash6m€dve 54 54 55 56 56 57 57 5A

5a 59 60 6l 6t 62 65

.:i,a5!

PIINT EGY 'O'f ./I] d TirP[tdt] ut (!gy €ftve.I minute.. ha Pingvin nyert? @ Es ha Szab6 nyer? Cl llit nyer Eg6r? a) tmp bl . komolyanmegpr6na balod megvalaszolni6ket.tcl. aztana milt idej6t is (merthow rendhaw6 a draga).hosy"Eser Ie utar sz.ntrEE c) novsE A helyes PP ugJ/anis Egerllat nyer. ha tudod: ll Mi van. mutt ideiet '9o.mperzera ra [in].It.6n! hogyforditanad azt.egy it a napsnt6tte Triprusra) Te$/nk fel. hogy megvehszold Am 6ket. *o. I a rouoes t4 *8 .| ruord nin vtrd] lern ] a e$/ perc. C|. megtanulsz egj/ ig€t.orf + v€kni (kenyer) Talan ig. aztan m€g egy f5nevet is raadasnak: srldnf + {mes)nyer. hogy pl.yis meg tudodjeS/€zni: Mi a rorr egy vekni! Szerintedki nger mo? F€ltesziink hrirom €sznnkmentkerd€sta r4izzalkapcsolatban. lron + ew sz6 AKKORA VEKI]I.

hoS/ ll els6segely . pl.y esznnkbejuloit eS/ igazanszinvonalasan jegyeztethetnenk veled a cimben szereplScimegyszeriien meg alaPvet6en trogyan ao6 angoliz6t a megfelel6 iel€nles€vele$/iilt.Tess€hti$. ta|al6 es tr€fas de megoldas Csakig. Begin kezded? tla$/d abbal . 55 .srlotd]. n6Lrha r€ndhas{"i. nyelvtanul6) d I< or rctslwrnl o @ Ct fljlasi/unk a lesiobbak. tehat rendhasv6! arra.6s a csai sehol. nagyon is De t€nvles most mar ne iu az v€sztegessiik id6t {rr5?E!6j!dl a veszteget.'6r' Ibi-cl l o kezdu (Mellkasat d6nget6 innuenzas:) tlauod. amikor nath6' sah vollak.ll6th6s ongol Sokan kijzn|nnk nem is sejtik.L @ad Fi-Gl . seqits€a (Futbanedz6:) leqiobb bezt odaadrama Belanak. ntltt idij: Eo. hogy dong a 66r. a MM kiejtEse. Ez teljesen homoly. Gl kezd6 (tanul6. csens6 €S/ csokor vireg. E N.e Ea.de a sEsrlbas?t]lesjobb + A Most pedig b€g egy kis ellenSr.tanuld meg ezt a elveszitem.elni. aho$/ mawarul mondjuk lie mondd.thaide. bi-otli. tijn Ha kedved van. rjos/ van az angolul. trogli nem vagyuni is€n szellemesek.t @ harangtorony + s roulEaFlnrl Cl egy kulcscomo a . Itt a bancsomban savcrlhnlllo csokor Ed sesitek! . fi/ttrlfijBlt] .) Yoa'flE wasrtro voar ztE [i0rtaFzling lijnl (+ csak veszteseted az id6det ) iof natha t€nyleg. oda.a wEAar mFfui d'dl a lose d (cl)veszft zai6[li4 a (el)veszit. ezt is: WEflavE o fit'E 7o LosE. a l€nveg. Pazarcl). hosi akkor kezdtek el angolultanulni.!i [!v nd tu lfu] (a fiincs veszitenival6 ial6nk. mnr idejet LasL l. p.l a haEns. E P€rszeaz eqeszsz6.rr liidl a seqit. bi-Sltll.

akkor m€a nem ruamit dod. ahbbi ker angol Az mondatb6laz €S/ik teUesenrossz.a/orm6s7Jt n"n rordut"td 56 .n' eu d m. snE ToLDED spoon.rytry-t olyan €rtelembennem tehet halz. ts /ii i! \merrtibrn "qykl ndp nnnln GJh arnli'a cmt"ks/"t. higy€nr r./pf6ld!t] + a'sszehajt(ogat) J6l van. lassan otvasd fet haromszora kbverkez6 Az€rt nem Htluk a mi mert 6ssze ro0 hajtva.i. (Tatan. csakho$/ a "napos"sz6nak k€tjelenr€se van magyarut. s/edut6 hasn.D .t az megsp6rolhatod. na ezr megteszed. 1c rezdi e. ho$ aT ishotdbdn mJ sdnyi d nrpc . [h-DEJ h dd ts o ffh !?cni] Ma B€ta a napos. . ToDArhE kEAmER sotrdz [tu-DEl vrddr crrnilo r4a az id6 napos.mert a s. cqqo.'. /. nalni angolul. dd mert er6s n(|pos lg€n. hSnyrng.LDED s an's-llil6ldi/ h! {ni.r{r/ Ie!ni] Ha v€fetlennlez l€nne az els6 sor a UlonDpLushan.n. (o ryus| rarE D EAsrIt[ttnil. os/ehaonhra\nch dizuntr Fq.I minute.. ) . $kndk ranod. lyon + egJisz6 srrern [s?ithk] d6U hatra)k€nyelmesen.nhel kell irni. ri.la .tyilvan.ho$/ angolul k6t.. Retetetaz es/ percbe. es aonatlbdn&rl magolnival6 halad6knak: nE F{.ds7€' m.. merr m€rges ffzD. m€ghozza annyira. ToDAy BELA nnEsa try.l a Osszefonraa karjat.Isi mE fdldid !4in] o n€lbehajrouaa kanatat.nerhclasa. amit a tObbiekmAr tudnak: + suYrv[3rmi] napos lgen am. j"t isn"d raid' lonc'lldp o nerrehh. olvasol.| ulord rdrd] [w minil+ egy perc.rrsaHtt. ogJi vaw.(l. Sz€pen.o.s {leF ez a . Aondolj egy abroszra.

imben szercPt6 os'wo&t FL. + A legt6bb kevesebb.t.:iF 57 . melyek angolul is €s ma$/arul is jelenten€k valamir. [v!nvdd] a es.lt k€t sza'. A. atugrik a szomszCd casnDba lkisdl] (a ver. N€gykbn lova azonban m€gbotloit. ttrE lhid + itt E *. s teljesen a sek€ly. E|MncoMB li-t6dnrddrkiil kitejezas jel€nlFse "tizene$ pdrazsfasfi" Tudn h v a n ( u c l v a . IllirnizLsr!.ts szos flEvE.tt.lminute-lulord lvri iri"hl a eqy perc. ho$/ egAsz kifeiez€seket lehet leirni. lsltjl Ird6. mit jelent a "s€k€ly" angoluU Alkonyatkor a k€js6var TriszHn lovas fgy dilntdtt." Clevencrnbercomlt ava$/: Tisztebas Karinthy el6tl A hazankban is j6l ismert szerz6 tedezte lel. sexety.llnl IlaS/amzatk€nt: ir''Illsd] a pihen. a z o t l p l e l d T e n e l l o p t u h A l l i a n a ki l t a mi sz€r€ny pr6balkozasaink. emde fortyog6 patakEkkor hagyta el az elszontyolodott Triszten aihat az azota szaloiqeve v. kas€lyl hetyesni egi/et a gy6nyitrii lzoldaval.@rl3!ldla sehery . sz6 Olvasd fel hangosan ezl a szitveget as jegt/ezd meg. ltt6r ts r. 4 Adj hozza eS/ fingotl ADDa FAnr!I.snnrcwl. o g y a l Y e s t e r h e z e m € r h e l i i n k f e l .f.

.Frnm/$rribrdil lvlost olvasd fel f€lig angolul.. rporlFil]+bolond) Olvasdfel neh6nyszor hangosanl em hallyuk.itg.ll .{t A Loox nezercdik.bli. ! 8em€sz egl/ iroddba €s Plr Smith-szel szeretn€l besz€lni.. Es eW kis CttCICin.. ezl (reh6t:'!or[hl6] +rnj. de az elad6 megk6ryou?Ilrn ttt ltjil + sesithetek? c^fi I EEr-p (ird be a hianyz6sz6t): Erre te azt v6laszolod ji. csak n€zel6d6m. mire te azt mondod: . hogy ha Angliaban vagy..m. A luk n6zel6dik.ind o Kitszbnom..akkor is tudj mondanival.N. N€zekvalamit:a zrotr. frrA\x r. pbol]) vagy.van egy luk f6rom. Keresek van eqy zoor r?i.6s nem akarszs€mmit venni. Keres€k.. how mi? Az sincs.tla az angol-magyarban visszakeresed 6ket. minde$/ikr5l kidernl.... mur O Rendhasyo id6.bli'n 38 .&da oe* uomlhli'.---------------z^ Srrrttr-lijn . Cl Valaki gj/annsan tekintget rad. rM orLv E Is.ml ijr 6nli.hogy az angolbanigazab6lnincs is olyan sz6. Ez DeFze mind iqaz: nez valamit/valakit r llut!t !r. hog.:i. ntl lminuta-luord 'ninitj eqy perc. [vc'r + ew sz6 riird] [vM 6rdekes(azt mindig konnyebbmegjewezn'j: (leveg6t)? higgy Tudtad.f6lig maS/arul..y.Azt mondod: ltg !..1i6rt nez ram?" 6-" MD?lttjit itt .l.miiIt Egyboltban (a s'.sziv" Ne a sz6t6rnak.ing mistldt .@olfozzte is ll€zek valami! a lukat. (n'ij! Az viszontvan: BLorE [hl6]-) Szivas. Sznk4 o Plr Smith-t keresem.

lleressUkPstiifit
Pet6fi tbbb helyen is elrejtett angol szavakat ve6eiben. Kbteteinek szerkeszt6i ezeket minden esetben elirasnak vett€k, ez€rt a nyomhbsban ezek a reszek mindeddis hibAsan jelenlek meg. Az ily m6don okozott kart talan mar soha n€m fosjuk tudni teljes mertekb€n helyr€hozni, s ho$/ ez mennyire fajdalmas veszteseg, bizonyitja az

Megintjdnek, kopogtat*o.".
+ ,lvocr [nok] kopos(tat)

Sz€p vagy Al"-., legal6bb nekem sz6p.
rr"rDFldl+ fajld,parcella,mez6 (igazab6lminda harmatjelenti,szinteegyszerre). Es m€g egy Kcsi, azaz keitSl Ha mar ngyis ludod ansolul azt a sz6t, hogy ,,kopogtat"4 (ird be ide), akkor mar azt is tudod angolul,hogy ,,kopogbtas" (megint ird ide), s6t azt is tudod, ho$/ "Kpp_kopp"4 .:de itad le azl a sz6t, hogy K'Yocta (megintird ide, csak most k€tszer.)Eddign€gyszer Kajtal fogadok,hory eglszer sem mondtadki ezalatt-Akkor most n€gyszer. ir6t, sponoF6ldi-nany hires angolanyanyelvii sok ember vezet€kneve A magyarban valahol sz6 szerepel? l6t, zenest, €s igy tovabbol ismerz, aKknek nev€bena ELD de lent lesz eW kis segits€g, csak aPritva,ho$/ nehogJell6jtik a Te 6tletedet.

tlenry Fieldins lt!6), l,1ikeoldfield {zen€sz),w c Fields lszin€sz, humorisla), cadeld lha-ha ha nem €rled a vi(.€t, mi vrgyuhk a h!nt6k. A carfield eW karikalnra macka )

*! 5t

lhis no oll
nd ldi3t 6rl
6ezdd azzat, hogy fogadd meg ho$/ 498 lesel bele a Ebjegyzetbe, ahol a mesfejt€st gyanitod!! A f€fadat: (fi$/s€m tudod megmondani) mitjelent a kovetkez6 mondat ,r nlt\eatuate C.nan mv,tr eee s,tr en A

Segits€g (fogadjunk, hog.yakkor s€mjossz ra, ha pedig minden sz6t €rtesz):

nA,ltti
arl.l

s.tt Iszi,i carl[l Naj6. lvlost t€nylegsegitek,bizzalbennem. angolulszavankent mondatot. a Olvasdfel (szepen) lvl€g egyszer. Ha npm Gin:ilod. eselyedsincs.Olvasdfel megegysTet.

I'Iostszanj ra mondjuk m€g 5 perceta magolasra. Ezt p€ldaulmegjegyezheted arr6l, hogy milyensugarz6an zseniialis volt ez a feladat. is Ez ugJiebar meqiewezhet6a mondatb6l. Ezt Ecceszen k6nny( m€gtew€zni. a mnlt id6!) SAr. s rD satDltz.dl mond (rendhagJi6 . lYonddazt, hogy ,,macska"t sAYcarl

Vaqy.vaqy. vasy m< se l@adtad, vaqy dia vaqy.

aB visza.

60 {'ril

lminute-lruord
4 !!n |'linitl eg perc, l$n vdil a egy sz6 hosy rtclrlloq + bezar.mikozb€nfer Azt Mi! cstirjnk feleslegesen? k€ne megtanulni, a kbvetkez5mondatoLkepzeldel, hogyvalaK radformed: olvasod rle felejtsd el bszilEl4lqqhast, ha elm€szl ne T€nyfeg felejrsdel. Magaa "zet" lmint fitnev)is,[oc,( A "hajftrt, haiiincs"is az, de ezt D9 iegezd meg, nem fontos. Az ,bltoz6szekrany" pedig (amibe az uszodaban, tornaler€mbenekarod a holmidat) /,cxmlobr]. fla ezt mind eddig is tudtad, akkor messzSllott va$/, vagy lakatos {o ,ocf,st t'' flohtitllIl). Akkor l€S/ szives je$/€zd meg szitg (aui6€)" azt is, ho$/ nd( a "z^v*zat (fe$/ver€),torlasz, kormanyozhat6sasi

ct...
N€S/ mondalnyi magolnival6... Olvasd fel hangosan flEEE ,utD-:le1/.t\ntl \a h6romszor) a k6velkez6 maryar monda' tokat, 6s u6na nagy val6sziniis€ggel k€P€s leszet arra, how akkor is 6sszeParositsd az angol €s a ma$/ar szavakai, ha nem tudod, mitjelent az angol sz6 ,rt Anyc/. ,1E menjiink mozibal kell! Csak b6lintarYoD Orra, f,r?tenelesen banom. M€g eS/ DEcr, ,t utana dt ntsel kapcold 6ssze az angol ,t/o,rD6ker [did] a megfelel6 ma$/ar lvlost $/akorEsk€ppen en olvasd K Oket hanqosan

Rr6lr6rE lri-eREn
Df,c,,€ ldi-SzAiDl

b6lint

(meOban
dOnt

Siker0lt?(ll$/es va$/.) E ldFl (a lrjal te is ket ma$/ar mondatot, amelyikben u$/anisl/van benne a i,s€ (e r6zsa)sz6' (f€l)€melkedik, felkel - a nap is, meg an 's) €s a iosslit4 hansosanMde ird a olvasd ki 6ket nehanvszor (L6gyittlet€sl) Azt6n mindenkCpPen

r,@s is.. vasyis, az ise ,rc<s alakjaban k6v eri 6r' ?r. ,18NMftD o rJsyneveuett

ELllg.nE

nn

llin'

ar 0tffid lrlingd! tr',igI] u"gunra ho$ nPsmondra Er7,r' es' [ilil, ii4 0n lse. E Rendhagy6 e*, r@.

.:1.8 ct

Bock to school- uisszooz iskol6bo
tu lbrk szkil
Vissza bizony. Egeszen a ter€mig. A mi6nk Kassz terem vott. ESy klassz /roon [njn]. Azaz cLAssRoott l[6tzi)rl. Az oszdly is el6g Kassz voll bar ez itssze sem hasonlithat6 azzal, hogy Angliaban minden osztAly cr",r's. Marmint delinici6 szerint. persze, teher, hosy nem frlr,er cr,tsr F B!tl, ami us/e els6 oszt6ly, de nem az iscEoohban, hanem a vonaton meg a repiil6n, de most nem err6l besz€Unk. Hanem az osztatyr6t m€g az iskolar6l, €s persze az angoltanAnrol.Ra nem lehetett mondani, hogy cz,rsr, mert az angolul nem jelenti azt, hogy klassz, €s ennyire m€g 5 is tudott angotut. Na igen, az ansoltaniir azaT a? Erausn rctcnER ltTlistaldd. Az ansoltandn mindiq d Cojko tliric O r s - b e n e h e l e l r m e g l d l ; l n i . a n n a h | s a v € g e r A j a n l l Y p n h o q y n a q y u r t o r o t € z e r 6\ o k , l aminek persze az 's lehetett az oka, hogy mint tanar nem volt egy nagJ rsz. azaz €sz (acE liit4 a asa. De az€rt mindig volt j6 kis ansol 6ra, amir6l k€s6bb kiderrirt, hosy ytl, pup'L.ok, egy heLEE r-EJ.eonllrszail. hiijlll akkor m6g rem€nykedtiinh, ho$/ e$/szer majd mestanulunk angolul, de azu6n lett bel6lrink s/uDE r Fztydddnil. k€s6bb s6t EActtERis, de mifi htod, most is csak annyira t€lik, hogy ezt a par sz6t megtanitsuk N€ked. Bizony'bizony, tal6n magis aicr. kene menni a sc nr.ba. llindeneseke, ha m ; r j d i r i qj l j u t o r t a l . m F g s e m h a g y h a t u n h e n n e a s l a m a s z r i k i b d n .u i { n o g m o s t 3 o n b i r d b - Fr z r n g o l s z a \ a k a r a s m i t e l d k i e j r p s r ei s b i z r o se m l e h s z e l ! e r u l d m e q r m u g y is van nahd, akkor azt is. oszt6ly (a diakok)

e l s 6 o s z t a l yl v o n a t . e t c l

felsds, gimnazista, egyet€mista

z ez€lre €mlahezni? tldl azt l e n n et u d n i , d e v a n Az oszulyter€mben klassz rumot ittunk. lla angol6ran lesz itn? A kisdi, aknak 6gra nyilt a plpilHja. Amikor diak volt6l, soha nem volt kesz!y!'4 haza az isibii-

Ez ut6bbi keitS annyiraj61 sikernll hogy a EAcnEres a n&sr clAss njb6li feldolgoz6, sa helyett m€sajand€kozunkegy otlettel: az els5t onnan je$/ezd meg, hosy az a ,,tanar',a masodikatpedigonnan. ho$/ az az ,,els6 oszt6ly".Es nem pedigforditva-

r'6r) 0 ez rem \aliozorr 6osr is. iNaqondorkozzesr

E A.s"r,r,E a$ l'hrostir] o reradat.

62 g.*

lUosh16medve
Van akiszerint nem is,,vas6medve" a kiejt€se, hanem ..vos6medve,,...Ejny€ no, malac, nem affa gondoltunk, az nem annyka Wakori. tianem a ,/,sz lrrl (4 mos) isere gondoltunh. ts6r a medv€ azt meg m€s ritk6bban. A vas6m€dve allit6lag egt6ltal6n nem is vas,6 n€m vas6gep F '9AsEfte MAct nE lvcringni-Sl+ vas6vasina).l

Ami csufsagra gondolt6l,az Te meg ahogymiszoktuk mondani - eW duwa ,,ingadoz6 elikes" ige a magarban, de mi nem azt tariUuk, hanema vas6medv€t. Iia azt a masikattanitanrink, akkor azt mesaltrikvolna,hogy a mos6medve vassaaz als6jat, mert most nagyvasAs van, es milyen €rd€kes,ho$/ az angolban ggg nincs is knlon sz6. (Nemsz6mosasunk van, csak zavarban vagJ'unk, mind€gy, na sz6val6k a ,,losasra" mond' azt jak, ho$/ riw szalada sl6zim, 4 mint a si€c (rrr6[sits?] fosas, rrrrlsn] a kaka). (Csakvasolyogj. Ez€rtvast megkapjuk a fejvasasta kollesakl6l. Pedigkez kezet vas alaponmi meg elneznenknekik, hogyezt eddig talan 6k sem tudtak.)

!4,o. tttEta0utE I ntP. r,x 55, o. 1, t't AtD 000ttELL t 8lrdl 0t rEfs1. tEcnxf, 5, tEsf 2. 3. fou ar 5A,o,1, f,t^rxf'u,l' t dtLf L00xhe,2, L00 xeF,n itaS,/I,',t.lvuf anE roDtnc rtl rN 60.o. Csodlielel sratel! 6l . o. ,r, o billnl, trcrE 4 negbin, c,rnfi o mozi.tfc,ra 4 dSnt o. so endhff: ctrst, f,rrf, cl assr''tr, Fnsf cLtss,tF',HcaEx, E$rtsa L$soI, puptL

+ Sz€ml€ltet6 eszkbz6k Visualaids A legritkabbangolsz6 Cim feles bnar Ur KoUar Can Yousee thls Picture? E e is k€Pes va$/ PictureDictionary) ttwPD (tluron's WordPlus 66 67 6a-69 70 7l '72 73 75 76 77 78 ?9 ao al a2 85-45 *t'65 .. IRIJR? IICil MIJR? flPUsollxRll utzuJnus vizihukik Ism€reda Kis HercegKS/6iat? I o I us€s for a John l4ajor Symbols4 Szimb6lumok Symbols2 o Szimb6lumok lyukak noles again.lvlegint Mib5l hany A feneketlenrend5mut6 tlai6 a raiz..4.

kbzelit) cocrflco. a h 6 n y b e t i i t o d a b e k e U i r n i .ju. el6tlinik AppRoac'.. Az a n s o l s z a v a ks z a m a r ap o n t a n n y i v o n a l k av a n . ird ide mit ielent I coctnoacd-suaPED 6 (nartbsz.'. frogj6l nekem b€katl @ rorditsd le tserzsenyi D6nielsz€p vers€nekcim€t angolra:"A koz€l't6 tel" (t€l o 't/r .oc .frnlintil) hE z et Az a pE^n apEARs m'ntajara $/ansd meg az -egy svabbogar megjelenik" kifejeO A lipihus dnsol no allirolas naR.eli-PR'rckgl a kozeleds. Sz6szedet (az innen kiv6lasztott szavakat kell be'rni a k€pek ala) + .aj I'londd el haromszor.snaerD ' 'EAED lti4Fl o aldhu form. kozelit6 l^PPEoactr4 kbzeledik. A k€p€k alaiti sz6szedet sesits€g€vel ird be a k€pek aE a megfclelo h€pal'iir6st. [FPliir] megjelenik. LAtv6nyossagok. DEL|yER a mE e{nloitis ll Javitsdki a mondatot:Apu. €s kbzben ne gondolj a k€peLJJJe:rfloe ft rrE . crlkkdcs] a svabbog6r DE r"E lli-tlvoi + (hi)sziillit 'Da{lq} o kitd a uvEnlttudl "r. .rrrlnanl+ enrber) tlosy mondanadmagyarut: DEuvEsyMAtt? 66 i' .Uizi hukik a raAER nat slt6tdl n] Vizualis (ez6t vizi) hukjk kOveikeznek.pprrf. 2.lvlultimadiastb.

5.P l i m i n d e n t ?I r d b e m i n d e q v i kr d i r a l A . UM6RDLLllllI-BRrib1 esernv6 o telefon t"ro.:i:l 6l .lEndl ronqora . amikor tobb t i r q v a ( r s l p n ! e l l d h i q v o .lsmered o llis Herceoki .+::.'rlkdis?l bdrond gvrnf.aki lenyelt egy elefanrol €s ett6lsyanrisankalap forma' ja leit? lvlindenfeln5ti kalapnaklatia. mit nyelt le .eznttal nyilvanval6an nyelvtan't6 c€lzattal a kigy6? A sz6lista o PfirolDi.YE lfdnl cr. 2 lvtit -.2 . J. Sn t{E fio..jz arr6l az esetr6l. ho$/ meglassak kigy6banaz a n6zziik. 6. ayakorlask€ppen k€szriltmeg nahanysz6p hi$/6ra.+ a S attE lYo.. Csak a kivelasztottaknak volt es6lytlk arra. lllnrill o kiovo 2.

k rvrighr:n..lgen kedvtinkre val6 dolog lenne.] a Egy John llajor hasznositasenak I0l modja [wihcnd'6d vrn Londonban jatunkkor korszakalkot6 kis kdnyvre bukkantunk. hogy f€lolvasd az angol k€pfeliratot. l6sra. ha valaki megcsin6lnA egy €ppen aktualis ma sy^r pxt". A te feladatod eS/el6re annyi..rPeterRichatdsor:IOI aSEsFofr A JoE . amib6l kiderril. arr6l nem is beszelve. A miniszterelnbkilk. sz€p munka.S pRrE EnEER.yon €lvezttik.e\/en: vacuw dEAdEfl !olj!i' lliiod). hogy milyen kivSl6an alkalmas sz6tanu. €s b€ird a raiz al6 a magyar sz6t. A EoovDRltitritl A LEI7DfrBOX lii Llnftrlsrl /4r4rAb6 A LAVANORY ?APER I]OLDDR pijf [0l.{JoflAndr€ Dcrtsch Lordotr. l0l f€lek€pp€n.. a John vtajot.E msEn retl:tiji' i'ifiztiirl usyanezt.t 68 r'il . tetszett. lvlost a kinti kiad6 szives €nsedelm€vel k6zz6adunk naheny orokbecs( rajzot (6s ewben otletet)..i i'ldlior] A ASEFULDEYICE fOfr OFENINA LOCKEDDOOAS szf6r6rdnins tohdtal ldjisft | di-vfu nem€litk.l0l Usesfor o John lUlojorn lnd j(eL {tu6 .voto. how €ppen mik€pp€n hdsznosut a? ittet. Sz6val. porsziv6z'k + EoovERvaw vacu. t995.|'. Tanuld meg ezeket a szavakat: troow* + porsziv6 \mas r.N LEnDRBox 4 posralada hri. John lvlajor felhasznalasara tesznek benne javaslatot. Nag.

hogy n€ mutassuk meg ezekel a rajzokat is De csakj6 messze.A k6vetkez6 Ejzokat Te hepzeld el. hogy rajzolni fossz.oldalon.'gen te.lg42. az milyen is.'* 6t . ho$/ elmerengj. cyakodas kovetk€zik.k ur kar6ra.. ha irgy 1{Onnyebb) 4 ras: not\t . amint €PPen At't fiot' Bo l6'dl a vasafic aoARDInt' iidning A sANDaAoI| srsnlkg)a homokzsak srrD + homok. nem birnank kihagyni./re Nem gondoljuk komolyan. Sib. Akkor n€zd meg a ao. neh is a John l1ajo4: floovER" LETERBoX' NOLDD& USEFAL Szamold meg h6ny "e" betii van a fentiszavakban. a Frs''-nek a tdbbes szama is rrsr rigyhogy t6bb halat keu elh€pz€l- a. ha mar neked is van valamilyen elkepzelesed Nagyon t€vedsz. va$r' ird be angolul az alibbi kife_ wc + zs6k a halaidnak + t6lsas6g a vasal6deszkaidnak 4 levelesledak kinyiUsAra szolgSlo hasznos Vegnr: zArt revelesl6d6h kinyitasAraszolgalo hasznos eszt\oz a z @ ':.\rasalni (l(omolyanl) a aaft Aelre a aqj* 44qe A COI'IPAIVIOIYN'fr YOAR FISII lon-Ptnyiiiniorfill + t6rc (6rsasag.. . Olvasd fel e$/ben (l€hetdleg helyes kiejtessel) ezeket a szavakat (meiho$/ ezeket tanuriad ebben a leckeben . Szendbeg. s^|tBAa. hat olyan duck6 ossze kell kuporodnia. €s ka'zben mondogasd: hosyan js n€zne ki J lvl mint homokahhoz zsak. hogy ez a lecke pusztan elvezked€s volt a miniszterel na.ira + zsak. 6rsa1fir 16 (nem t€ved€s. Ne f€lj. ezeket a helyeket azert ha$/tuh ilresen. tAska ( h o m o h t a s k a n a ks e l k e p z e l h e t e d' l r i l llajort. za. howan ebrazolnad John l4aion. mint szendbeg. mint e$/ szendbegneh. ha azt hiszed.

5- r. 3. rnen az Nirrdio robbesszinr ro Altalib. Wenya.ztrrflr lhildmboi.inbdb] ttat.m i n t a Itelyik tetszi\ a legjobban? E A z ird be 6ket oda. tvtikezek? I 2. k i s e b b . cz sporo E Isror4.Sgmbols4 Szimb6lumok [. \ez. kard. fem ez cr.en. a. ahova illenek. 0116. Nem. igaz . l|. s lem. mondjuk iryt A cucan&ERkisebb. Rakd 6ker sorba. ez punplttrt).t. z.r [hndol].r .ez crrr.4/ "szord is vrs. csak itl t6rgy rajz6t logod tatni.sd a paf. lvlost mar latod. pumpa. mint a swoRD.n a ro@rr t0 r. n€m.srok szokott r kedvenc tcnni..uborka. e g e t e ml m i n d h c r\ e g e n ) _ vagok vete A srow kiejlas€t onnan is 'negjegyezheted h.

J) ':' 7l . rnEn o|t'ER lki r'cdatl {rl lel A k6velkez6 kepeken is €zek kozUl a trolE ok kiizm lathatsz harmat. Lyuk a 'az€[h6l].'* i# f* '* D c t e l r € .---a legsz6rosebb? . v a n n a h l o n l o s a b b l v u k d hi s . l ' l i n t P . l d . . how melyik melyik... Ez€rt kdnnyii a lyukakat megjegyezn'. r L r e l i r .*l . hogy melyik lyul( a legtitokzatosabb? . u l : aucn norclbtr]l16ll ii. ird be (anqolul!).Sgmbols2 -i Szimb6lumolt [srirnb6h] Egy lyuhr6l mindenkinek sok minden esz6be jut. t+ln. Lerajzolunk neked nehAny toltt.'.(. csak e$/ mas ik szoqb6l.t I SFS" 2) ird ide.qp#. Tdbb lyukr6l m€g ta'bb minden.-.

l q ' J / t J n i n h i b b n r .."r.y". tl Err6l inkabb ne beszcljnnk.N szeiqrls. ressziik.nj.< -6 o.3 6crr.'ralda... az naga a scaLpao| It hlf:dd. ed r rnsyn.llo \ rn lrt6tiil. . 4. sznbagcd tehct triUuk. mi€rt. Fiq/etj az iras m6dm es a kiejt€sre. + .bnr tr. r.IoFl orl. l n a d m e g .. llo-I0A bk i)$il. ""*rr.Dhil (+ ittl e sar ct EE'E(say lsrrj]o mond) mondjak az angol m oroa^ aPEER. 2 3 K€t fajtaja van: D.-hiictl.eE nur I\on-PLtI ftll). ho$/ j6l sikeriiljon a prrlpfititl. E n e l k n l s z i n t et e h e t e t l e ni s s z 6 l n i r 6 l u k . hogy min/miben van a tyul{.ntti)4 nrcs.o -rsorurrobbesszinb. lUlegint I d-ci. K o n c p n r r a l j u n kJ z u L o l s o h d r o m b p t L i j e r c { f... 7 z ' Egyrontosfajtajavan.te. metyili lyutiasr6l Aki k€sziti.\.z tHRu.rio. Ir's TLLEG^L.rnkhoz usyan nem sok kbze van. d€ biztos bcnned is maradr a n€mi hiany€rz€t.rhlplsoE] modern + CIA AcD E clA diilhdlsris?to f i J J n r k e r n i n k . dl a g6.r. na €rdekel a t€ma. Automatikusanfelmertil a kerd€s.d e n p m c s i n . 6 drs'Mkllsd ".h o g ) m e l y i t \ b .-. az Enpnl.. . .l I t'.1.t ft6r? l Az el6z5 leckebenu$/an m6rj6l kitargyaltuk lyukakat.r.. hogy .Holesogoin ..:sr:.z.o 72 i: . es majd Ej6ssz. "Tbk htlye" helyeti az angotok azr mondjik.r. .az itvek nsyis tcljescD mis.. E !o. r J l \ d s o r b d S k e r a s z p r i n t . K€i fontos kifejer€st azeft tanulj nrcg: /l.hni (rnerthogy nonnitis cserben k.aMlvdln.---[hijDhd] . -.tr d.sih."rd. J " b b n e v e t n e l . n h i n ) t l u l \ \ n n J / o n t e q t c t . Ett6l m€g lyukak lehetnek abban is.rl< . P e d i qr a n u l n i l b e t o l e .IibI 4 i-tlgoll Ez iuegalis. Te is irl crEfsf. ha azt al€rjak. lasd a CIA c'nii lechai.teljesen mosyori'' \a coqpr. E ^ pirol rea'e.\zarcolokjobb sz€retik Inirdig tbbbes szinlbrn 'non. lllnh a fenti err6l-arr6l."gy.i ?rE.jjl koszos)€s o. i m e g!p his SJtijtes lyukassig dolgabrnl noDEnrscaLrtuaEslnrliii. lit!? litdll o Ez tes6tis.r.. Te meg a kjhagyott helyekre nlindig 'rd be.. enr berre alkalmazva p€dig m€glehet5sen s€rt6. a /vlrmindenf€le csonth6jas bogj/6tll jetent.

lc bevalljuk.barra a helyes kovetheztet€sre a bit. na. Akkor lassuha ia.r HE ncruRE) azt. n a .k szerirx az egasz kbn!\ben rninden illusztracioban leDn€ l€galabb e$ nr€dfe .ol . rnedlEt iqazin csak egl/et togsz ilt libri.ttinill a / FRunlhii 4 / a DDTLD'Dclhtdr. hogy mii jelent a srrpsz6. ln ihe picture ther€ are 6 afiraALs 4 FRU'S 2 rutlDnas 5 NUffiEns aftt'ALl. d e ' n r.BERlnlltbni a / 3 m. hog! szhn. atnib6l7 van. Ugyanjs az ahbbi keDeneqv. . ffia€ Sz6val ahhor hoqy van az anqolul..s -' Ihjl.iss ussur a Jeaitd ?aldetL I ind6 mE ncrure mEre are 7 Taleldmeg a k6pen (d . Sajnos. Haj6l szamoltal.lUlibiil h6nq A fenti k€t€rt€lm( mondatot most rig.:il 7! .ykell €rteni. Az -s a szavakveg€na tbbb€s szim jele.eqvtiousn dologb6l mindig mas € s m i s m e n n y i s e gv a n . akkor jutottal. hogy: hany darab van.y strp.haj6t"jelent. 6s rt'gvestfogod tudni. hog.

uLin k€ll.a ss Inililkliszl ez itt vaLetlenulnrradl b.oi. aki mar tudja.r. aua stb. De n2a k nggodj. nogy nova. szetrrleltet6eszkd.lckknlcs} szip n. 2 ) h a l : d o a !agy. .Feneketlenrcndairaut'6 Diztos azt 's €szrevetted..an az angolul: cleje.irdctr[i:pp. ho$/ megtabulnak egy€gy hasznosnak tnn6 kif€jezest a rend.PAaEsroRt lh']/. h6z€pe (az fAadasul nem is t.a k i s z e r e t n €m e g t a n u l n i e z e k e t s z a l a k a i . Segitsegiil alahriztuk a kifejezasehben azt a s26t. hog)/ van az angolul: tet€je. 6raut6 (illetve b6rmi mas tarqy) egyes r€szeivel.nt!tr1 id.:zratr rjj6triitrk.nne. alja.rr.)[.rqJ [obr .rr hanem azr. ha mar iudjek. o. s rygU. ieteje.y teteje.ll tre. how a fenti kotonball aljas m6don nem irtuk be.. .j?olni. noay FEorr'PAoE stofrY.delileg neyclisisz. A halad6k m6r megszerzett tud6sukat €g€szits€k ld !igy.n.unk.amit be kell 'rniuk.-0 74 i. vagy mijrih is nekih az.it snorl ooDollLEss nr lbrldnht?till a feneketl€n godor srDE Er'Ecr llilili+Em lqr$c/rfr lU szihnl x. hog.. ok iehrit nc azt irjtk ri a rendctraut6 elejare. hatulja. A kezd5k olvass6k el az alabbi hifejezesehet as €lb6l hlaljak ki be16llik (majd pedig irj6k be a rend6rautoba a megfelel6 helyfe)../ro. nrert kap2€ld..l.ltszih) Kar c s e i l e h e t s € g € s :l ) k e z d 6 v a g y .r \. hogl/ rtrtrrk nenr igazir vrtr ret..srriitndobnn n. hogy !.lc llrbzep. alja stb.. oldala. ho$/ /.AnDlbakt'ndl ae fl oon. k.

rpbifl + haj6.. ! ho$/: -mosogat6". az a DEs56r. dod ldsrodl. . szosz hozza: eArl. e XOsz. Idiz0Rtl.j | elstillyed. jutalomsz6jar 6te. M t M f t l t .va$/is magyarul .. Rendhagyo mnlt idejii alak' jaival esl/ntt igy n€z ld: snt^.rs6rt[di-Z0Rf] + elhasy (hely€|.llcELAnDlijcnndl. n€zd mes njra a l(€pet.. hobyitkl€s. lrit di-ZoRiing rub4 !?inking 4 A s u l l y e d op a t | \ a n y o k r t l h a q y oh a j o .. jrd be. Erd€kes... k6sz. dezertal. s tutt. CLLC||6B a sr..ii s$ a naj6DEsE{rldt-zoRtvisyazz a lriejt€ssel: ha ngy monakkor az azt jelenieni. (FUcEltqs.nk.1 sziget. lvlondd is ki hanqosan. sz. elstillyeszt o / mosogato e si\dtdga ?_ A utols6 k€rd€s: lvritjelent magyarul? ICELAND D ITLA\D aBE tsLAnDs.. amit szeretni fogsTt DESERT l\atlan sziget.9. karrierkergelcs. mint a patkanyok a sLillyed6 haj6t. sfirhziill + elsulryed. nl].l a patkany. . sfltp: ie}rir'ezd mes hazza: By s'rqli. t t 4 s ra szoszerinl: .En rosy LtttE RArs lEsEnflnc a stftt{nves4E. h u l d m p g e / r d h c d \ e n c a n q o l r i t e i e 7 6 s P d . v e r s e n vo . hogt/ "sivaiag .. sfinr esyszerre jelent .isra. ho$/ jobb kedvre derulj. . Roger Price nliive.Ho jr6 o r6i2. ezt rakd dsz€. .... elmeD€ktil.-----------..Ilqhlt d ii0n lajtrctlzdi-Zomng s?irli4sill lvlasi/arul:ogy haS/tak el a varost.l an a Hasznaljuk ki a kitnn6 hangulatot szotanul.vsrycsrz"en. Na._ _ _ _ _ _ . su\nlszink. Alvitt €rtelehben: kisszerii vcrsenyfirtis. Ha ellaradtal..:f ll .. irni azt is u$/anligy kell: DEsEir na ugyanugy ejted.-___r haj6 * / elhagy. ennek €rdeheben €q/mas m6szerolasa.elsullyed'ret €s "elslillyeszi'aet. . de mask€pp 'rod. .desszeri". Krilonosen a DEsdaroker. l l o s r o n r . Jegyezz mesj6l egy mondarott IEEY r. Amiben ebnllyesztheted a koszos edeny€k€t. hosy ez a mond6s ugt/anngyl€tezik angolul is €s magyarul is. Pli liozben ielsoroljull a lecke tanuland6 szavait.. hogy melyihet hogy kell mondaniangolul. IEELA Dltlit$dl) ' id ide: z . na I'LA Dllezrfi illanlla b osszeraktad. Akkor most n€zz ra erre a mjzral stltp DEsEnrnesnt rc sArs.De azt isjelenti m€g a snr.. patkany + /_-.patkanlaereeny". tanyleg zsenialis. lelecel + z.

Ettalattad/Nem htalattad a rDlrcn.'t. Cttcl.. amil fen! \a\sz: TAE JAR MAP TAE -l ltn oF EaxoEl. csak n€zd egy darabig a ldtvAnyt. et. csak nezd egy darabig a htvanyl \ld rde.'ap[m4] + 16460.Szeml6ltetii eszkiiziik lriz3uilaidel Valami az! sngja nekrink.1 Egycsupormez: / o/. melyiknek van a kett5 kbzlil rendhagy6 mnlr ideje.. tanltani. hogy az ahbbi k6t sz6t konny€n meg fosod je$/ezni..rrrtksflla csal. Tanitani.Ne variald6ket. lAucrn. Valami megint azi srigja neknnk. JAfi\hrk\ + bbgre. TEACH CHEAT o rE{cnltirsl tanit..0t hrni] 76 i: . hoS/ az alabbi k€t sz6t k6nnyen meg fogodjegyezni. Saccold meg.iarr liirl a rendhagy6 mnlt idejii.' w )itit) nonnan tudtad. 'olYtr/ [0. To . hoQNmikor mi\len betiit ke\\ oNas(R Nrn(!N. rr. por. tanitani.6l: ird be kap6sb6la hianyz6szavakat.. ld.. qsu. lekvarosrives. c.Uiruol oids .

S3viltog{tilat!. Acolqlnt t.O legritk6bb on S P A C E 4 iir helyk6t dolosk6zott.nt? 0FEttt0PE.l6ei atnoactne 66.szillil6 5)*h. rot o lal6l B0rror 4 alia. lrmt! 4 6tllal. o. o.11116 apiil.o. i' tt .1l .o.betiikoz. !6la 4) 66.n f0unnulr8 30ltt5. kaqt PHr aPPE . Dox'r ilEAr:A a3 0l huEf t0 rErcfl. LtytfoBr.ll'daw ne.o. ..4 fif!$t pn Fnofi 4 eLis. a tA. mp sEc'l'. r!.'rmrscuLpfau'62ltocrt3l 4 a 73.PPE.lror'gig srlgst. fow lls{.1.kagt^F 06n nE Foi2. N'oJEB E0L0E Ittotto It'LDEt.ntLEcLAsS. trullhotd6.2lf'tEAP..lzland 6.'. n6lalat!. f.Fnurf gy[rilcs.'ot m uurtnSl .*itt IIELETf Euvn3.l. utEFllL ll aaE sEaltouc'futSl cnloEtfs6lfNELEEILsfsfE PocrEf 72.. tuuno^ctt r6't0si6. . mp4 LLie.rxrfr d sdn. ttcrgnq st'E4 olda|'. oEvIcE o?EllllB foE l0cxE' LttlfiEox's NE I utEFu 'atEEtoh oPE rEma'ItxEs. o. tt'tt-paeE smrr' nroLE d l6roea. sz6hitz b4rilul a rs1. trd 4 iitfuliz. t. ttoEErFEc\ 71. BtE80.

.IT KULoNBoZ6 RcPEAT R€P6AT dOOBERENT 6lret 5 4-szer hangosanl Ie a hovethez6 szavallai riS/. l i n n e l .:i. l e i l s d .ea\edul tdcodp.@' .a m e l y e k n € la ( mem6rianrank6 pl6ne tipusok).eElinlnn-PLin a befeiezetlen . ..V a n n a ks z a v a k . l h r n q o < r n l e l o l \ r < n i c \ m c q i c q v c r n ie r e k p L1 5 : r .@'[hn. hosy irAsm6djuk kifejezze a jclcntesnhet A .) a\ I'IYERESEC c0R= PRO!E cul'lPxJ E 1SI'lETEL Irlla)GtlBssts MI'(TAKE PROI... Pl. vagyis angol sz6vall (Kapcsold ossze 6ket egy'ew vonallal.' .off tr Danlkcn liunl+ teton Dnl I Rcrdhrr]yo i.lrjm.T ..ro'rh-toNl.rd:. " f. ['i'T0RN] visszat€r ". trzB <.. i?'*"-T. Le'rhatjul( 6ket ri$/..$ Piroztasd a kov€tkez6 magyar szavakat a megfelel5 Abrival. hm t8.i:i: .

mint az el6bbl PIF/F /.\I\ F I E' A P'I' Mtt I R I'I' I N II\ Fejtsd meg €s ird be a kbvelkezii szavak a\s6 tel€t (ezalhl Persze magat a sz6t is a megkapod).'.NnneNll noanl. .nditiMl.--- oF cEAL'{Ii .. rox [..d \aros sizl + esy 1 or szoErld. 'NI I II l\ ll. ir lid lviddldi ividdldi .\IIAP'|.. Vigyezz ezek nem lelt€tlenulugyanazok szavak. orAnaPFIEI.FP I-f AI F PAIP D A P'T' ird be az els6 €s masodik menetben me 4 {tvi4 ik€r 6*...ov i ci a..l|fl pAll2 l)l I I{AI I -. ov ddda ".... 6s parosiisd a lels6vel..feles Tahld meg a f€lbevagott szavak als6 lel€t.E" r:r [bit]+ darabka h'rl+ par hinla r€sz hirzl + darab 4 lh6rd4 nesyed A megfejtett szavak k6znl melyiket hova irned be? oda ird be TWEEDIEDE AND TnEEDEDoo ^RE . w cr lil a ew 2r--- il kr€ta alrs E raruesszama ':* 79 .2]+ T €s r o.... ijn | 6ra I atma z A B_ J ora .

€s pr6bald€$i iitt 6ket.h6tha most mar menni rog: -E€+iEEa (Elmondanam. Akkor ina k6bb jegj/ezd meg azt.*_:-Na most m6r megy?J6l van. tla most sem sikerrilt. ga\er meg csaknem olyan. megje$/ezni -:l:#=---.! rqj ! lupko/s 8o r* . Ha el tudod k€pzelni. a corrAlr [hl6r] majdnemusyanaz kiejt€se. (lrldrla szin) me$/ ez. hogy 6 nem lett volna ilyen tnrelmes veled!) n A holl. hogy a coLLAR gall€r arr6l. tla "vizujalistipus" vagy.'i-nek (J6l van ) Sikerilt? tla nem.nyakbrv"is coLLAa.r | '. ria A Ahkor Fqvszeruen a/l ieqvezd meq.mint a coror. akkor j6l mosl s. hoqv "A Koll6r lanar iirnak mindig hos?os voll a salleria. Nyilvannem vagy vizualisiipus.liakorold be. mint egy nyak6rv. hosy angolul a .rix'rozd ezt a k€t sz6t. akkor pr6b6ld meg meg egyszer: -*rj.. akkor hagydcsak.lloll6r ton6r 0r Ez itt egy vizu6lis h'rki.r ur J 'brdn / rJna ur Loll.:b nigJ€lj.ez itt neked smafu fla nem.. ho$/ v€gr€az legy6l.

Eg€sziisd ki a k6vetke26 tablizatot ahonnan az indian f6n€v hianyzih. .) Ha innen n€2em.Congou sec this picture? [k'nj{ ei di$ Ilctir] lvlelyik k€pet latod? Az indiAnt vagl/ az eszhim6t? Ugye milyen olcs6 megoldas. Seqits€qetigq. hosy k€t lgy lesz ez a kbvetkez6 szavakkal is. ahonnan az eszkim6 ige.lltcltl strott/lsrtI61 R rnlnn'l sunrflselsot-PRilA Itlit ieleni eszhimoknal: lvl ielent indianoknal: il angolul: ird oda a mondatokmeue az alahizott szavakat l. elag egy ptcrvEet prcru. masodszor (mikor kital6lod) €s harmadszor (mikor k€sz van). A Ei az q!a. anqol. I Az"n nM 'ncrl Jz drsolbJn r roobe\ \7d'r lprrc d hpiio "ralr.Ugslglgleqt aLsz. Az els6 k€it5t m6g megoldottuk ila innen nezem.n] lassunk. 5. Az a l6nyeg. hogy mindent fel is olvass: el6szOr (mikor elgondolkodsz rajta).lvlert a kitv€tkez6 ansol szavak ig6k is €s f6nevek is egyben. Ssgi! biilggni.. eles egyszeru. oda azt ird be. kett6 l€sz b€l5le. Es ajelentesLik sem esik messze a tajukt6l. ctustllizl ot49 ki4isio seqits€q coocnlbfl nel. 6. (lia inn€n n€zem. 4. oda azt.indian. Elai fog az 9q!i. EWet kell megtanulni. 5. Ne gondolkodj sokat. hik !o{ n€zni.ct O [Ik!!.3 0l .rf. €szkim6. ?. Mealepi az 1g!i!91.

!. a i *::3"'!H$."T'r \w. E-t.rqgr*"' 82.ypontosan megjegJiezd. Akkor otrli-$J]a dolog. Amikor ez megvan.tt.mi hol van rajta.. amig. azaz csak a nev€. €s lStod magad el6tt a k€Pet.1 .k€pen" itt alul minden pontosan ott van. t'rdni togod. igy.. :.?ii:il /o.Crre is kdpes vogg Kat kepet talalsz ezen az oldalon.6s olvasd el az ottani utasihst. Azui6n a Kulcsban ellen6rizheted.'-L<. hog. Ezen a.rrl -TAiiT f ^lhln-1**'tg-_- /9''^. mi hol van.. menj et a masik k6Dre. a ket kepet egyben latod. El6szbr csak a fels6 kAp€t n€zd. ha behunyod a szemedet. mint a fenii kapen. hosy az egyes dolgokat hogy hivjak angolul. ha lehu' nyod a sz€medet. m6shozre annyi ideig. ha oti megjegyezted. ho$/ neked hogy megJ ez ajiteh. €zd addig €zt a k€pet.

sz6cikk"alapjan hlald ki. cinen. mar neked magdnak kell elk€pzelni. A h[zd at.tat kdia Eltaliltad. hogyan van angolul.Picturellictionorg Huron'slUordplus Pihs dik!dn!'i] lhiuinzvddPl|st A na di's WonDpLrE PrcnrfrE Dtcrtawalb.ltiasvtdrrelinunt hdtastig.. .l caat 'ra 83 .rl46tl.n az a j6. 4 ctflr. ime: srEdPlsifta birka Azt a ajzot. meft a sEEEp A meuakelt . E:arttlll. Vagyis nem kell tanulni semmit azt kell megj€gtiezni. ho$/ "a kepen a birka a sipjaba tujt". csak tbbbes szama is t tEdP. kr€ra 4 srrErls'rtl.. helyielenvaltozatokat kr€ta d crr. hosy masyarul rqjzoljuk le az angol szavakat. hogl/ tbbb birka tui bele abba az egyetlensipba. tiow min€k? H'ai. kr€ta o cn€rElkirl htuFt angolul.kr€ta". azeft.

. sz66sszet6telek€t is kitfin5en lehet tanulni Valahogv dug6 a terFcrrt kozleked€si lYagyarulez term€szetesen tgy n€zne ki: No meg egj/et.A nWPD-vel itsszet€tL szavakat.. c Ebjesyzet !4 {j .

) E Rendhasy6nnt id6: ue. randevi.Mertisaz usan.. . hogj/ tobbjelent€sn szavak tobb jelent€s€t js ragyo' DrrE[iif] d daium. I ':l 85 . hoglicsakisv t nmasaban. ll d / a n g o l b a na n n y i m i n d e n e n l P h e ll o v a g o l n i . d@. hogy illen rOvid . hos/ ^rDf.A tIWPD-nekegi/erlen hibjja.lovagol d€ ldjdl. igek€ntazljelenti. t@. ho$/ . . datolya HWPD n€lknl nehez lenne elma$/arazni. k d lbrh '{idins . BELAts EtDna ^ EofrsE/BIE/BIcrcLEfitomnaIE.A tIWPD kitiin6€n alkalmas arra.a lolytatast koverelo teveleket a hradoba hCrjiik cimezni. mtt 's ietenr az az ansol sz6.

er.P 4 liitrlpa.1 ' 78. i n.rJjzoh r 69. ii*rrllaDcsol o rorx&r ii -FrrrE..--. 4 .T Akror mo$ a beigert John llajor. o. 4 ft6asrtal. rrf.Prrr4 Esr..ltsr. crtrr 4 sail.r.flaff a 4 82. rylE|lsaga rr0f. tiil6nbdu o . :::t.Gror. rfrx . .r trllro. o. curaolt o szElrant.r 4 daratka. iarll c wProw.Ffrflr.we$e 4 sanl. 0. rar 4 isy. Pr.blak.rlrr4 i l. 79.lrit-'6 samt d t!rxt'. ialadiis o Pr03fratl5d6tcf+rln*r. .ErsxEf los5r.'. r.drPFr 4 $(inycq. d p. +'.r.r orrrrm4 negyed. oldal fpladaliihoz.tsl strns o lalcsii.

mad and dangerous I minuie-2words 5 minut€s Qeneral P€terrel Nagyon szem6lYes Enslish Nagyon szemAlYesEnSIish2 Nagyon szemelYes English 5 Wakey'wakey ls it a must? + Muszaj? aa a9 90 9t 92 95 94-95 96 97 9A 99 99 too r0l tot t02 t02 . magia Calculalor words S5Padt vagy.. SZCmclT Sz6m6gia.. lnstant English 6 Things and 6 Words 4 6 targy €s 6 sz6 Road to nappin€ss 4 Ut a Eoldogsaghoz A te 4 szavad Eqy lehets€ges modszer 6ad.FOglRt|tOZrRrO SZCRlllr 5.:a 8t . hogy. Pali Att6l vagyok afraid.

PosED. sem. EA'E ft i\t. 6s akkor nem tanulsz meg angolul. kiejtest. lvlikozb€n eszed.{/azt jelenli: .ez igy coPr Masold at hangosan h6rom m6s'k darab papn:'a. a n r i i j e l € n t . vagyis post6zd ezt a darab paPirt. ir.) AZ IAE A I.lolidl. liftidl.e l d t t e s z 6 t a r b o ln e z d m e g . o. . amivel rogton nreg is tudod csinilni. coplEDlloli. mondd ki haromszor a rendhagy6 mnlt id€jii alakokkal egJi\tt EAr. m6 lvlosi a legiobb m6dszer kovetkezik.IIT CsINALTAIVI DARABPAP]RRAL' 88$ .. POST Add tel postAn. lsen.esmonddkdzb€n: Ez Ilii. €s amig a Postal6da lel€ bandukolsz.. . c{-ry1 Vagdosszeezr a danb papirtapr6 darabokra: cur. c. csak eszed itt feleslegesen a pap'rdarabokal. AE.). ifd fel h6rom darab papirra: Coaryrllitnt) szAmold mes a papirokat hiromszor es kdzben mondogasd: cowL cotN'ED. l{ozben mondogasd: E^R. copv.eszik . dirdolgass magadban: Posr.. rDA& Iepd szet ezt a daEb papin apr6 darabokra. roRE.rll ).5zr6m6gio. PosrE hds4 Pdsziidl. iYerthow f. tdr.tr'f. llt.nl. . io'n]. Ez nenr rendhagy6LIFI'Eme|dfeleztadarabPapirth6romszor. knl6nb€n nem tudod mondogatni.. ltut'lid) wlost te heressel iit olyan ig€t a listar6l (279. ctr. col. conED. c s i n S l d i s m e g l ( E s k o z b e n m o n d o g a s d . rrxrltrr.Dlltud. ird fel esy darab papiral tr/n Edd meg ez! a darab papirt.

n idej.lE r'19Irl o ciocjlsdzl l l I|l o feksziklliil .illerve p6rdaur: (himnem) -Jl-= "[hi]6 . Tud osszeadni.kivonni. [vdd] sz6 a mocr urcu.n6nem. l' .v.s5045shoes'4914'high. .szorozni. tekszik ise milt idejii arakjait .hogyluddamasinadatellen6rizni.mokat. J-5 szjm Sdl. hazudik.rrrlsil..(olculotor uords a 4 lhlq0l6iliir] szemol6gep.endhasyoankep*.a m p l y e hm e s t o r d r l r db e l r i k e n l o h a s h a l o k P s i r j a l l e v e l u n J n n t i s z 6 l a m e n n t i l c d h t u d s / r 5 / 6 t j t b 6 l e l l e n o r i z h e l P d! d n _ e o l v a n s / o hogy 995. I utana meq' Ll benlase llll kat 5lil./ [ eltitldt].77i-ill.Ebbtit: Focter 4 (T€nyleg!) zseb:cat uLAmt 4 szamol6g€p.DDl. 5JJ.i. ellenoriTheted! ird be a megadorr lituqodLan ri'iit"tL 'ocxrr cncuLtmlrrol leo\ashato rnqolsTava -i _.5.dl..Dr [ii-VAID]. //hell olvdsni raJta a ts €szrevessriik.lE h'."dik ise mi. mire . De olyan is van. 5507. j6. hoq! clah ngy nyomkodiukunalmunk l I ban hogyangolulistud lsak fejiel letele \.[lii]a liin].j!2]f! d A a.osztani(vagvis:.l l:i t-l -t li:l BETUVEL (sz6tarb6D JELE|ITESE A fenti szamokkal (vagyis a . ntzp. a!' mostmar betiiket s/. a$/j6b6t sejtjiik.k6dol6s" utan mar betiikkel) alkothato szavak: haszMliuk ezartlesz ta szovegen a tbbbesszamban I Angolul prrcs dolgokat E A z' [liil .hazuqsaq lliil Picibetiivelid.L.) t-l t_l SZAIVIMAL ' .'5 It ..rakjait nen kepeu iik rcnd\?y4!::!.rv" uE u L ^^Ilii.smn lpolithlliulai$r]az bizony e$/ zsebszamol6sep.l_r lt_l .lrj!k.5l7li€i'517-liei K a r i k a z db e a z o h a l d s z a m o h a r . suinta lsnb-IttKti.

y barmimasukb6l kiin ?al nevriket az alabbi sza!akhal Edir ern6 szerkeszt.Pal" helyett. hogy Ern6 nev€nek utols6 maganhangz6jit keu az etsd helyere ten. Pel ill€tve 0rn6 nevii ismerdsitd?Bizunk benne. . Ez a legkonnyebb: Erry frdl + komp.gho/plebb rJlalhornJ\ Ern6\. akkor tanutd meg a przrsz6t. Ha neked speciel Pal nevii ismer6sod van.l€zel sajt6 a16n)ar megint. ni. va$/ hogy legalibbis el iudsz k6pzeln' e$/et Es€tlegt€ged magadathivnak Ferinek.P€jl'rnek.. ho$/ Edit.yhell kiejteni. va$/is hosj/. akiknek Ern6 n€vu ismerdslik van. ho$/ megjeqyezd: prrE hijll o sapadt.20-as fElwy-vel. Akkor csak koncentrilj nagyon er6sen arra. €s egyszer v€tetlennl szolitsd . edit szerkeszi. n€zd meg.. Ern6 el6g manit E ft*e? lia a f5nokitd. 6s mir k€sz is az angol sz6. d Vegtil njb6l parositani kellene a szavakat.Ennyi val6sziniileg eleg is lesz ahhoz. ahik egy Edii nevii DE f. iU€tve ren . Nehez dolguk van azoknak a DEAR RE^DE1 oknek ([dir iddr]a kedves olvas6). sait6 ald rendez reri nevii is'ner5se biztos mindenkinek van.ldml.jte.sait6 ala rendez". hogy a neve. Ha legkOzelebb talalkozol P'tllal.s6padt". hogy [t.y megk6rdezd t6te. akkor ism6teld meg a dolgot akkor. te Edit?" tla Edit ezen rneslep6dih. akl(or peched v:n..:il . haneh tgy. l.ledho$/ E irldmlangolul annyii iesz: . ED. amikor legkOzelebb talelkoznak. hogy igen. hogy nem s6padt-e.n htszniil):vane Feri. hosy nehog..f/y [im] o heres ( p e n z t ) .ty[fcd]+ komp.1 kerdpT/. how mennyit keres. Poli Els5 k€rd€s (+ nnsr euEsrroYliir. Am iko r leskozerebb ralarhozol e Ferivel. s. Ism€r6seidegyanis€g€b61. nrennyii Akikn€k egyilta16n nincsenek ismer6seik.keres (p6nzt)". IxEny ) r a La Manche-csatornan \ansotut: TrrEEieusE cEArdsz ldi iqlis css'd] rranciaor szas (4 arrcE lfrinszl) s cRE r BRtra. Eln€zest azoktdl. amikor leg\6zelebb ialalkoztok. hogy "mii szerl(esztesz.jll.Editnekstb. mes€lj€k et neki. nekik nrosianiia virakozniuk hLllctr Amihor l.ftl$Etb tin] kitziti!.jll 4 s6padt.sz€rkeszt.V a l 6 j a b a nn e k i k v a n a l e g k o n n y e b b o l g u k .|lE h. tia magsem. azok egJszeriien tanuljak nreg: fElr.h Inpg r. angolul aztjelenti: .oclt vogg. vag.. de most mar i6l. A przet nem tig. saito ali rcndez to .azaz kompon Ha dt akar verni. es aztjelenti. 1169egyszer: csak annyit kell k6rdezni t6le. hardezd meg t6le. Edit. mirminl az. gondolj arra. how te se majdttel a 6.1og) nrenn)it keres. . sajt6 ala rendez. mint az ism€r6sitdet. ismer6si tudhatnak magukenak. ho$/ vajon utazott e mar 'ERRr-n.r[dit] + szerkeszr. Nekik azt a lurcsa h€rdest l{eu lef tennirik Editnek.. r'ejt€s szenlponrjab6t a dolog ngj/ nez hi.

. aki azt a kifejez€st..f:U'la ati6l tartok.. T6nyleg pr6bald ki . mint rantva m. hogy -ati6l vagyok . felek a titkokt6l.ta) n€ a DvEtfl nEs l. ha eml€kezn€l arra. h€resd hi Cs ird ide: lli kbzben elsruljuk. hr|6l Nem keves emberr6l tudunk. mint majom a tarkanal( telen) most ilrrilj. te mit. orrrdfft[ib6-GRi] + nenr 6rt egyet. 2z EliiLjaroszzvak p€rdiuraz 4l uriLn is€knek. felsorolunk neh6ny dolgot.y. amit6l nem fett€I.f€1". Neked isjavasoljuk I'M tFRArD. De ez kevesb€ gyahori. hogv mondjan) jul ij I ?otdirsd te: I'E AFqATD can'.kjiit lrnsrtau!k I'ninl . sajnos (azt k€ll. aenEE t41n rou.hogg Ott6l vogqoknrnnln.egyet€rt". hogv nem f€lel{ a. hogi/: .rces .. how ennek a leckeneh viszonylag az elejan volt €gJ igen hasznos sz6.tla n€m eml€kezn€l 16. ezzel is Pr6balkozhatsz: A Fr€jdi att6l tart.a!t6l tartok" nS/ is mondhatjuk.att6l tai(ok".Iittn d-FREJDkint i-GRlvid + nem tudok onnel e$/eterteni.ati6l tartok". Ha biztonsagra tbr€ksz€l a megj€Wzesben. . hogy "ait6l f€lek' Hat akkor r rtj€n€k (lflrnki. €s ird be a hamadik oszlopba. ha htalkozolvalakivel. how ..Dis)etenti azt. hogt. mondd helyeite azt. how...id'UEtat6n) aDvEttnrflE 4 kaland EvERvrEnoldnningl lfc/rfrs [s?ildh4 6E ^LonE 4 egyedil sE.z ..nG aLotiEbxry d-ti{l tennitr l..l. hog.Az elsd oszlopban m€gadott alakokon (tobbes szam -t .eqfot hogyl dfiad. Fehk egyedtil lehni. hogt/ nem tud egj/eterteni (4 /caf. + ntt nor arEAtD or Anyrdttc.mondjuk tegkitzelebb.n az arRA. most pedig mindazzal. alkosd meg azt a mondatot. aki tud angolul hogy amikor azt mondaned: . Es f'gyeld a hatast. amit6l l€lni lehel Valaszd ki. mindent6l..flrrrd'. [rni!?ing] Nem f€lek semmit6l (Ezt igy hell mondani ) I'ttt nor ^FRA|D oF .r t l ..laqyarul: Faleh r halJndoktol.t) a ts€nivel lvlagyarul azt.-t61"..tl f6lsz.. a cimbeli ma_ gyaFangol hibrid segits€g€veltanulta meg egy €letre.t6jl] vagliis.1 Szeretn€nk. az...lijni-.

medhogy az elnult harom h o n a p b a ne g J s z c rs e m n e v e z t e dn e v € n 6 k e l A marad6kot nezd meg a sz6urban. u S / e . n g o l u ld s a Eltalaltuk: Folytasd a n62€lddest 6s csoportositsd a t6rgyaKat (oarEcrs) aszerint.t. Host pedig tigy renclet magad kOrnl. ahol most vagy.ss v [n. a z O r s z a g h o t l ! ) . hogy nrif6lc kupi (< . o g j / i g a z u n kv a n . a m i t l e n r c r u n ki o g a d n i . sone catrct lszmcsr'tzsl t auncn or rctshbncsulnl A sarcn $ a crccx llj cs o Uall o Hinyat siliernlt cltaliilnunll? (Azt ne mondd. es csinald meg uib6l a feladatoi 't2i. ho$/ angolul n r c g t u d n a d ' c n e v e z n id k e i v a q ys € m .lnstontC Legeloszbr is kasziis a kezed ugj/ebe egy angol-magJares egy ma$/ar-angol szotert moncljuk a Count'f szotarakat (eded. nrilyen tar$/akat (oa-rEcrl0li?sskt] iirqy) latsT masnd korril? hozzanr leghozclebb eso targy (oart. amelyelinek a nevCt val6sziniileg a kbzeljov6ben sem iogod m€gtanulni. a ott. hogy egyel s e m .d e c s a l {a n g o l ! r l E l l e n 6 r i z d . azert van n€h6ny dolog. tlonnan tLldhatnank mi.g\ / Ahad(i le$/el es akarhol.I d e i r j u k . amelyA f c l a d a Le l v i g z a s e n e k p i l l a n a t A b a n nch nc!aL Jngolul i5 tudoh . ) I r d b c r s z a v a l i a t d a .e A z cUcn6rzast ns/ 6njnh. Saina csak nraqvarul f(donr (eqvelcjre): Az rr6bbi csoporiba tartozo iiryyak (o6rrcrs) k62nl hnzd ki azokat. masr€szt sz6tdrb6l. . how eq/reszt h a val6sagban.'rf.34) an horulbtted. a h o v a v a l o k h a n g o s a n .

Utana magukat a szavakat kell sorba raknod aszerint. sibzvdd4 [s.ealt6llil melltartoa rff ltril Az els5 lisian tedd fontossagi sorrendbe a fenii targyakat.rs melle kerull sTavakkal csinalj egy eg/ 'tehdr r.l PI llit t\crc< d Dcan'EAttDLtr 2)a 5). vminek a nvele a n{dDrrl[lndoll DaoirlaD 4 sttEEr of FApEnlsl a! ritootl aitohilincs o roor.ir$/ foniosabb.ik!r lnd leDed5 + srrE kill nvel. r e i ' e l a n q o l u i . s) .Y.m P l ) e h b e n c s a k a z o i l l e r c js z o s z ..e s a t O b b i P g ) s z e t r i e n l r v a n m a g l a r u l l l i e r r p a h o n ) \ _ ben (a Naql 5/oranulosban.6lhingr ond 6 lllords 4 6 t6r9g 6s 5 tz6r sriig. b6!en adunk PFld. t daaz'4atAla 2 J 5 t hlde+ 2 5 4 6 5 6 A kpl lisun eqtm.. a masodik azt. Vagyis az els6 lista azt iiikroz' ze. melyik t. Szerintnnk akar igy is elkezdhetedi els6 lista: a Etgyak zrrrlszllir lhrtl a szavak sEca.rrrDdlddrllndoll !art6. hogy szerinted milyen gyakran mondjuk ki az 'llet6 sz6i.z 6)d CLLCtatn!ird be ansolull ny€l hilincs 'rt g3 . A n a ! $ o n l h e r d c i h s e ' i e d i e n e a m e q " 6 h G i n a l i a n a h h i b r i d _ m o n d a t o h aa. vminek a tart6ia + no. hogy milyen fontos szavak. m o n d a r o l r v a o v i so l v a n m o n d a l o t a m i b e n m i n d k e t s z o b e n n P l d n . tDaFrtrR ldhu-Gtddd h a r .

hogy hirdinitr Ak6cfa utca-" Hm.ker. ha barholjarsz. Es €zut5n.ket Sz€nth'troms'tg {1. .) ter H6sOk tere (Vl.. ami ime n€hany sz€p budapesti utca (o sn6E [!?t'it]). mi is az.) lde irhatod a lefordiioit utcaneveidet: IIAOYARUL ANCOLUL . (UWsem hallja senki. forditsd le angolra a korny€ked utcaneveit. BR'DEs/.r4i.) KoztaEas6g (Vlll.) n^c srcEr lkitsl r'atvft saaanE Inititil RoPDt' xEB sr*EEr lr4Ekl rEAcE snEEr llitl 4 ivlenyasszony (XIL her) utca 4 a a + + Xiralyutca (Vl.fEtrrls{l) tt a. ker) ts€keutca (lll.) neked n€hany olyan utcanevet.ker.k€r) t6r Kot6lgyart6 utca (XXll. ker. van sz6mos utca. Ut o boldogs6ghoz [iid t! kpini!4 -.ffrlgilddn hrnd) RE sLrc SauaaEIti-P Pu Aglikl n$oEs' sau$Elhft6rl Londonban sej. qy(jtotiiink van Londonban is €s Pesien is. Aranyk€z u-(V.. LraEr s'FDErlt]tl aonE naND s''. GARDEaER 6nEEr s?hitl AhA€fa utca--.ker) Te is biztos 6lsz valahol. na igen.k€r.rlily€n utcAban is s€talok 6n most? Aha.llood to Hoppinesr .) u. lrnEEr lriif...Iia majd otthon j6l megn€zem a sz6tarban. ez a Xert€s2 utca.@ F€ny (IL ker.) Szinhazutca (1. batran gyakorold az angolszavakat ily m6don is. valahogy igy.illetve t€r (a sozrrr [srhr]r neve angolul. J6ljegyezd meg 6ket. .

/4. (James Joyce 'r ir6) '. Mr Connolly. ME ClrnlolLv.p[n. az se baj. engem. r m i r ' b i t n q i s z i k o BflowsElhn!4).1.lvlostjt'n a nasy falat: tsla€kpool [U. ilyenekhosszn6s raradsasos Az munkavalk€szits€kel Elackpoolutcanev' jewz€k€t ansolul.ArflArD I An oREurEREsED. oF Att6l tartok. ?l.sz6t6rsegiisegevel irjak oda magyarulis a nevet. ni mE DuaLn srfrEEr navEs fltal t't rEE ETDDLE ttE UwVERSE. mint a vilagegyetem rejt€lye. Ha a fel€n€l (de nem el6bb!) abbahagyjSk.klil]v6ros t6rk6pe (t€rk€p <.Pr^E tsAnr SrREEr4 Kellemes utca. akik kifejezetten bolondulnak J / J n g o l € r te s s z e r e t n c kb o n g e s z n ib . akil( megcsin6ltak az utcan€v-j€S/z€ketl I Ar'.Q. Jutalomid€z€t szigor(an azoknak.8 ls . Ezi a feladatot csak azoknak szanjuk.r. -).jobban €rdekelnek a dublini utcanevek.besz€16 nevekeset6ben.1e N a"-l I l. ffi t{ .p).€s ahol lehet .

ezeket nleg mnklig keverem g' o d" Lrrr'ririrour. hogj/ a fenti m6dsz€rrel (l) berki emberfia n€qy szavat megfejthe tcd. m i a n g o l u la z . e t e t ' L o t c m e r l e h . n . s p l l p g i r d r s b .ly urdn ko!"rh. amety hozzad a legkozelebb all.z. MvsE (NEmoDI) mcs soha senki nen] csal6doit. . pasr. az na nem hiszel ebben az eg6szben.. r1i feliedjnk neked. A ne$/ szavAvalsenhi nem hrd hazudni. . hogy. L a n . i O i r . neho$/ elrelejtsd./. Ez a te els6 k€t szavad. pnEsEnr. meg nem tudhattad." q .FUTL|RE. 2)t lvlosttedd ugyanezt a keresztneveddel (FtRsrtrAME)! Ezt a k€t sz6t 'de ird: 2) lvlondd ki sokszor! Van valami €rtelmuk? J6l jegyezd meg 6ket. ho$/ tudod'e.. Es ne fel€jtsd el. l . marmint az angol-magyart. mert akkor az eg€sz tonnrai kezdheied elo116l.iedj meg. s m o d b o l o r o ^ l 6 d r e hr r n h A l l j J n J h o r l a neved (a rrrE [nai'i])betiii csupaszon. 6s megtudhatod 16lu1( isazat. jov6d (o prsrhtu. a p&EsEdrltt. lYes akarod ismerni insyen 6s szamfejtve a m6dszeft ( E toDt). . Azt is tudnod kell. Amihor e kony!' megvasarlasaval latatlanba' bizalmat szavaztal n€knnk. k€zi vagy kissz6tdr6t.zn" 'abicebenE' mrjd 'oglon plcirrF cqrJlilod rzl r \zol m amely a neved el6tt allna. Tess€K. Jm. t t t t . f'lost in' Wenl Ha nem vaw megelegedve vele.rrr. n n p i ^ a . csah kuldd vjssza az irat. VaSya huszira. e n n e l b b b r 6 l v a n s z 6 l ) ird l€ a vezetaknevedet (+ s.tl. jelened.J . l r . akkor legalabb a nErnoD. tegyal ide egy ilyenjeleil tne a m6dszer (rehoDlr! {Ne i. Inscrdfl) a amery meshat6rozza multad. llost vedd kezedbe orszagh apanh na$/'.. K€resd benne a vezet6kneved ( s u a n a q E )Ita l a l d m e g r h e l y e r J h o v J b e l . r ' i z d m ? g J \/or.. . m1dszen (nEnnDI) egasz idAig nem is ismerte senki. A tuloldalra ird a flss' \ il l f o ' s r ln " r c d .sz6u(|d Ehrulunk neked €gy t€ljesen titkos €s teljesen tok€letes modszen (m6dszer <. m 6 d s z e r " n e m . t'rErEoD arra. amellyel megfejtheted a n€gy sz6t? Ha igen. nreri ezt a Ebben a m6dszerben ltdcsdd). h o w . ho$/ megial6ld a?t a n€gy sz6t.t6i: .ik€t. vegben.E Isdflijnl) esy darab papirra.1trl.. 5 / d b d d r r s dm e q 6 h e t D o n L i J i h r o l e 5 \ z c j r h r c e 5 m n d J / o h r o l J / i l h o s l m . Aztin mindesyiket mondd kih6romszor. nem arra vagyunk kivincsiah.

. amivel lemerheted a k€t m6dszer eredm€nyessASAt.) Ha eseueg tariasz t6le. amikor talalkoztok. hogy az illfet5 bel€kukkant a WoRDF. (Az€rt fontos. Ez lesz a kontrollszo.Mondd's ki haromszor crrvrr lld.Z lh{dll 4 heavetlen rrrrvl$nil o mulatsaaos. akit kedvelsz. akkor nezd meg. Plint azt mar mindenki tudja. barmit.tni k€ll.C9glehetr6ges m6dszcr.ri + ohos cilf. 6t gj/akori emberi iulajdons6got jegyezhetsz mes ansolul. amit meg akarunk tanulnj. hogy olyan szemalyek legyenek.akkor rejtielezz! NEV nEv NEV NEV NEV szo szb szo szO szo egy Az alabbi szavakk6zril valasszki mindesyiksz€melyhez olyat. amikor legkdzelebb talalkoztok- . akikkel tal6lkozol.18tt . amit mondunk. fla meg€sin6lod. akit nem. ami illik ra. P€ldaul. Legyen koztiik olyan is.) Amikor tablkoztok. tta sikerril angolul is felidezned. most eppen egy olyat. akkor mind€n rendben. Szeg€ny majom akkor ugrik a vizbe. tta nem. hogy van-€ "sz" hang a szoban stb. amivel emberekhez lehet szavakat kotozni.. Aondolj itt olyan szem€lyre.tsodba. va$/ ha az ill€t6 sz6ke.. alrl€r otthon el6 kell kapnod ezt a leck6t. arra eg€sz biztosan eml€kezni fogsz. azt tanuld meg kulon. akikkel gyakran lablkozol. A WoEDnus valbzalosnal valiozaiosabb koteleket kinal. Pr6b6lj m€g valamif€le kapcsolatoL teremteni az ansol sz6 €s az illet6 szemelye kOzott. valamih€z ka. 6s azt hangosan. ird be angolula t6bhzatba az illet5 neve alA. med a m6dsz€r val6jeban akkor lep majd miikijd€sbe. as megn€zni csak az angol sz6t. hogy hany beiiiben ewezik a nev€ €s a sz6. hogy a minap az illei6hoz hozzakbt6ztel egy sz6t. hogy ma$/arul mi volt ez a sz6. agy val6szinUseggelarra is. Ird be a nevriket az ahbbi 6bl6zat fels5 soraba. vicces a s?r{r6r Jsrtdnd8l furcsa /rrrrftiiidl + kedv€s (Ami kimarad sz6. m€g olyan is.

vagyis sdorrg.rv [ionfdlndh. ird ide a nev€t as olvasd ki neo'| +o oi^afforslh|d nsd0"od'ndAodszl. aki: . h.trri vastag ner. " . vastag €s sz6ros leba van.Rod. . .LbbGakralgesetjerenr g v. H'l [h'vl \''r. ... .n" GD CondoU m€S valakire. hogy Yx-nek r6vid. . .. Azt irtad le. . akinek: .' .trD z.) D oondouvalakire. Ird ide a nev€t €s olvasd ki. Szereted 5l? lhnzd all!) YEs No . Sz..k diihbsd jelei vilyizz! Az.ksi'rkrbb visyiLzzrAzaine."o. lUlodctndDongcrous mrd dand*ori3d [brd. . oltnsnrn6l E rui.n. 98 :r . 6rtilt €s vesz€lyes"." v.r orE"oo.rossz.pl p berk. . hs'il ird ide a nev€t es ollasd ki .n I &rregrik.dl laba van. (De t€nyleg. 6nllt €s vesz€lyes. / HAray LEes (Il4zl a hbaK) .rovid. nnoE id€ czt a nevet is €s olvasd ki a mondatot: Szereied 5t? YEso (htzd albl) FrrE no oarcenorsllsd Dsd d.rovid. csak kar€r lehet.. . vastag 6s sz6ros" l6ba van. vastag €s sz6rbs" laba van. vasis uz . Azt irtad le.rossz.ne kai atrgolban a ri.. ha rendriletlenril mindeni vegigolvasol es pontr6l-pontra p9!]!9ss!_!j3r9b4itqd az utas't6sokat.^no Szereted 6t? fEs lYo lhnzd a6!) cs... E vagykovir.nd. ' ..reted 6t? (httzd alal) YEs .'1p 1"bi'! O \ . vayls saD.. ho$/ XY rossz.ikai arqorb. t j .No @ condolj m€g valakire.. ..is saorrE rer'| no nenv IsoiL! et'd laba van. lri ird iO Aondolj valakire.. aki: 6rnlt 6s veszelyes". vag.."9 .jLv E 1d. .. ". j " .ha oly:s'nn. .sdiosrl. ond 5 p€rc alatt megtanulhatsz 6 mell€kn€v€i.n szo.sy kbver. akinek: .

nemjbnekfi volnal€he a nasyszotanul'*. Egy ityen n€vet p€$ze nem lehet elfel€jteni.cat'dtilil 'ttabban) el€gans. s z P r a n v l e l P n s e g l e n n el i r u l n i m e l v i h u n h e . helyter€nPr. athet6. g A aaa@ azt is jer€nti.9ener6l 0r6torrel hr idnih4 + ot perc P O e n e r a tP 6 t e re g j i h u n h l e g j o b b b a r a t i a . I'losr azl hiszed er is csak hLilleshedes. €s tenyleg s6ettitrt [i!!ttfilndl(+ legjobb barei).ves.I minute-2ulordr lvrnninii] d egy perc. ho$/ kihasznaljuk.boscses".) Hat igen. Csak eszlinkbeiut Cener6l Feter. . wleg hogy 6 mindis P . 'niir neqint tcsedhivnaka Cene!.. hosy . pr.4 "rto6aan Es ho$/ a legkbzelebbi i-tIKsdn](o altalanos v6lasztas. aMERAL ELEct ot!Idrsot'atidl vagyis orszagos k€pvisel6valaszds) alkalmaval €n csakis a Gener6tt valasztanam. Hal ez€rt kertilt 6 ide. H6t ilyen nekem a Ceneral.osil nas/lelhii bcihelliE minr "q) E [d*onfonrn] gentleman.jscses.t9 . tagtis nripmbe!. (Veglil is. ugya' nara gondol az ember.r d r6bbes sz. o €rkure ha tl mm 4 r.t tfu nt'gl' o te\edszr Ten']es igy hivjek. persze 6 ngys€m indul. amihor halua. hogy 6 (4 a EEALLY ld. m i h o r e g y J n y J ' n e m l e n n p i l l e n d 6 e 1 6 r u l n i hogj merviiE Jzr mondta aha.. €s a soly + fir:i(gyermek)kiejt€se egyform6n: hanl. azt'in rOgton az.n. mint mindig.t'inill |.iLm ezt k€rrmondani.thornok). kiados etk€zes szokottmeghilnia c€ne61 lryenekre akaom -"'d. cr.md@ lwfl long nlmbdr]dtevessz. You'EFwnarc..i."raors loAs.o. r''.[d|ssn{.aenerarok.Llhelyeii. m6rmint az €desanya. 5 minutes.a. 6rro'.illen furLsi meqsemtehetvetetten hoq) a srF 4 Nap. mini egy aEYERALldzs. crcroo ru/ [d*ndrisz rnil] 4 b. ltri vid?] 4 k€t sz6 i a a D p e na N a q yS z o l a n u l o s b a r d o g a l l u n k .

karikazd be azoknak a szavaknak a soFzamet.t. lbi-Szi|/{l'nl] HonosExaaL [h6no-s2Elcu0ll 285".. El6szor olvasd fel hangosan az egeszet. Ezek u!6n t€rj it az ansol listara. . amelyek illenek rad.ll* -. ird be 6ket a kihagyott helyre €s tanuld meg mindet.tnl. f.'y !. wnen l tzsittl1) sBcLE I) sdv [boj]2) d. ..rstlift& (o 0vinglis] angolu! IYegadunkegy Ekas magyar sz6t. ) Ki vagy te? Ivlivagy ie? Azon k'viil.' /kiil t6t sztltudllrs) '.JEDln'.s!bion]) ulE'plo'f. *.oaslto-Llginitnl ta) EEEnosExuaLlh. ""lmrnl. o'..r ls'ingol] naR. E r. de akkor azt is €s a z i g a z i ti s m e g k e l l t a n u l n o d .Dbdnttrl] | / slDE"rlrztttdoftl I8.' fti irr r00 f . ) trl l) fin 2) lany 5) f€rfi 4) n6 5) sziiz 6) n6tlen 7) hajadon 8) hazas 9) €lvalt lo) ozv e g y a s s z o n yI l ) o z v e g y e m b e r 1 2 ) m o n o g a m l J ) p o l i g a m t 4 ) h € t e r o s z e x u 6 l i sl 5 ) b i s z e x u a l i s1 6 ) h o m o s z e x u a l i s( m e l e g i l l ."". amelyeket a magyar listan bekarikazt6l.l'rulsi)tl5) t an'|b.Aho$/ olvasod.r\ocAt ous l'lo-fiogdfttsd l5) fr (c.nttoJll20' 2 | ) PansroYErlt. mindis a kdveikezS sz6 sorszemat karikazd be.tila:| *" s.r.'o.ta.UUna keresd ki azokat a szavakat.lloggon szem6lycsCnglish N e m u t a s d m e g s e n k i n e k l ( M € gn e k i i n k s e .nFid664t2) M.[in'Ptojo']tq\ EETLoTEE[.ndls) DtvoxcEDldi-VoRszrlr0) ullDowltit6l tt) wIDot'EE 8) h?ins6fi7) polvo'a'.tar or f. rdp.t'clit'inl MegtanulandOszavaim: tr r.uo*--". (Ha titkositani aka_ rod az informaci6t./. l e s z b i k u s ) l 7 ) t a n u b l a ) m u n k a a d 6 l 9 ) 2 m u n k a v a l l a t 6 0 ) m u n k a n € l k n l i2 l ) n y u g d ' j a s xdlum.ss.. ho$/ egy .E /i.

nttil 3) Bnlc'rlhrtii 4) aEr€Roaslk$niitdc.cJ(lhkl 4) r. b b c j l J l P l d d a t b 6 l i s e .:lj" I ol . €s haromszor hangosan olvasd fel5llet (NaWszer?) szo' tta neked valamilyen egeszen mas testraszed szokott t6jni' akkor azt h€r€sd ki 6rb6l. i r d b e o h e r a k i h J g v o l rh ' l y r e a s t P l r .. €s ird oda a kihagvoit helvre Kbzber egv pillanatra se 6ket angolul i fl leledke.[im] 7) 'r's'[hin]8) E 'Erl''lii!?.l5) ca/''Itirl ft I ) r. . tilIl I l)s. €s ird be a tobbi kbz6. amelyPhPlldlalnrh. r l e n u ll r n u l d m e g 6ket.'o1{ If lF!0norlr6 it' rucnr lhhl r5' cnalrlh4zi] tont|ti'l roLnlto-tfi) t7 ) "EouDbdldl r8' PUacztr hmhsudl ird ide a melleknev€ket. ho'{ihl rs r.E l l ] i ln c m l o g r o k r d n u l n r ' eq. trl l) hires 2) barabagos J) nagyon j6 k€pess€g( 4) nagvlelk( 5) higgadt 6) fiatal 7) kozapkorn 8) okos 9) biinbs lo) boldog I l) mag6nvos l2) szerencses l5) 6rrllt 14) ta.. A t F l a d d l u q J d n a z .E6lksl6) a/?. am'vel azrirjobban ahi betegcsk'do Jkrnehhol s u a m m k o c o g o k .l..'.i$] naPPrlhtlil tt) 6l rowal sll) l"tDDLE-aa'DlnidilEl.dl s) cLEvErltdctil e) auLrYlgikil toJ ta' Prffrc. how minden sz6r hangosan is i6bbszor ki kell mondani trt l) fej 2) nyak J) hat 4) l€rd s) lab 6) kar 7) sziv 8) csuK6 9) gl/omor l0) log (mqidfos!) I l) oldal t) ED^Dlt'tl2J nEc'(lrul]r) . amiket kivalasztottal ltikozben 'rod. .keleles l5) szenved€lyes l6) udvarias l7) btiszke l8) ponlos 2) F lEtDLrlk. mondd is ki 6ket han- I lloggon szcm6l er Cnglish Ezt se mutasd meg senkineh! p1 lai hol d/ llJhh Vcqte!alami. u ( i z m u s d / e g e s / .m r n l a i . meg arr6l.r[s!ijd] w?tsrld'r1lq sry. l 6 b b h d r i h a r d b e J z B l i > t r n J / o h d l a m e l l € l ' lisr6bol 'dm'lleI eldrle n€!ekpl.E lnils) .fro6[fiin.s/segespk tistan t€str€szeink vannak felsorolva (nem mindegvik.cn Yonszcmdl{Gs lish 2 Ne mutasd meg senkinek! (lvl€gneknnk se ) Y o s l m e l l e \ n e \ p h k b v e t h e / n e h :i l y e n \ d g J o h o l y r n ! a q J o h s t b T i \ / l d n . lYajd ezehPrhcresd hi a D e q y s z e !h a n s o s a nf e l o l v d s l a l . csak az amelvikjeuesAz [l zetes€n tud faini). amelvek faini szoktak neked Plajd keresd ki tistarot.^c'ltzt rdi'kl lo) ft'oztbsz ird ide a kivatasztoti teskeszeket. Karikdzd be azokat.

old. €br€szd tel 6t igy: wanELx/afEr. kUl6nb6z6 hangokon.tta . magyar6zd meg mindegyikr6l.gy €rzed.nsor lidio h. akkor ebb6l mAr tudod. Alakjai 4/AKE. MASTANBATD V6laszd ki kozrilrik azokat. hogj/ srr& r1l'stb. hogy DilA van k6ze az alap igehez. Pr6b6lgathatod €l6re is..lacisr6l a nr.wor<E.!6lntl. asE stb-). halkan.halivancslragy riluk./rrcrendhagy6 ige. Rendhagy6 m6don. aEsE.blzllfllii gyakorl6 feladal. hogy a . f€l€breszt. tla$/tunk E e$/ kis h€lyet. magadban azt mondd wanE.lUokcy-urokego Ivijtil tla fegkozelebb alv6 embert btsz.tUlusz6j? [l it 6 'ir!zi] EW daftb aLnlaElrl.lalont sze lszakrnlis b Szerintarnk ittszo sinG nr. Mi issyin0tunt slavalal.rEd lrEk!6k. Ha tetszik a dolog.lapoaa 114.la6igok.ho'o'I t02 {F .fuo. amennyit csak tudsz. j6r l.tnifr6iil (o maszturb6l. lvlegpersze arm.lJDosrrdorlollreo\r"jsrdrosrnftru'5r\. duw6n. 6nkiel€sit) sz6 bet(inek telhasznalasaval csinalj annyi sz6t. O isy ebreekte lsre.La.LrirJhel"r'i. llyenekre gondolunk.rrs. k€dvesen. hosy az illet5 fel6bredjen. ls it o must? . hogy megjegyezd.llurc sib. hangosan. amelyeknek koznk lehet az alapisahez (pl. Persze ez €sakis arraj6..eJrl\er.i6l hat avetr az. a szexualis f.sz' inrrrniart !ol'r: ez az? 'fl.t6kara ItE stllr cond sav sdo E enceseink: . Osszpontos'tiisi gyakorlat: llikozben hangosan azt mondod: warEr-warEy. hogy most gyakorolni ^ nAstuRME d In. BEsr. n/rrrlvrjld 4 felabred. A szaknodaldnr iro. Ha regi WoEDplucos vary.

palindromes Doublets Kereszirejtv€ny lQ T€st Ql Tesi Ki az az evribadi €s hova kaman? Banana ?uzzk a fejlbrd A tudas anyJa Egy€rtelmii. IIICSERCJTUCilVCS Gyakorlat telj€sen kezd6knek Namelesssalesmen anagrams Madam.. tt4 I l5 I l6 tt7 I ta It9 120 t2l t22 .6. . I'm Adam . hogy certainly lo4 t05 l06 lo? loa-l09 I lo lll-ll2 I If. Fordits Fordits 2 r|osszUember szot6r 'Iead€lutan Nana.:iF | 03 .

ilAtE. usE.rdd. ZEir lh!?rlis van benne. T@ sttplElti czinldll. rs 'o.'us. r rs rs a stMFLEEsr.P. (t nrduE = I w6D.t be a nregfeleld angol illetve magyar szavakat a kihagyott helyre (kbzben mondd ki 6ket hangosan). . Ez esy ''MFLE sr'pLl Iszintlil tanuld meg I"tagsemBoer a. ttAn.) o.ttAh'. . Tanllld meg a leche Deho$/is rof.Dbket linglh {drd]a magyar szavak- A na$/ sz6lanul6sBoorr"ban[bul]a rEsr is a tanuldsi szolgdlja. rutE. IEts ExERcIsE stnplE ldis? Is lle0s?iirn iiDfoll.fr.Ggokorlot teljesen kezdiiknek Ez a syakorlat egl.'RurE. rasrE. Rut.mAr unalmas. ir. fjgyhow az s.lltf. narta. haf.rust. szavait. e" ityen snptE. rut. vtond hat n i.rositsd bssze az frarrir ryof. Sft'. TEts ExERcrsE stttpLD.szerii.s!x. . til egyszerii.EUS[. 5 rrrzEs[ninits4 aratt 5 '9oRB.vA.n t)aj. nrft. Igen.B/dalbtnts). fi tv8E. De a mi naqy sz6tanur6s lrijnyviinkben taldliad. nAtErfn. ha tuatnc. usE rtsf.

ill mondatotkaPunk bet(i! addigaddigrendezgetjlik..ltuiidll a az e]F-tc€lja (rrrE!ii|] + €let.varatlan .I]nl fli/o pLUs meStizenkett6) Pipaldki azt. hogy t'. ?t. Atlt'+ .f .i:s.sD u6.l P a rzemek . [dezlvf ] + pinc€rn5 egy p6rkoltet [ir] "usl rEi' lnt . .lro .yi]fl .o1i4 egy is ttsszefiigg€sekre ravilegithat anagmmmal Eg€szen.e\ ...'sa' Rr.oNE ru.ho$/ egy sz6.:8 t 05 . mr EvFsIdi . olvasd v€gig meg egyszer az egesz oldatt..A 'ELPlgtEthll) tavir6 hatalmas sesits€s -) un's ///nllt)kz itlnl. amelvikigen a Anagramhak-e kOvetkez6k? + V Elffi"Arnltalt. vag/ egy mondat amig egi/ m6sik€rtelmessz6t.i is cimbensrcreplo"nevlelpn jatszi konnyeds€Sgel k6t megjegyezhetjnk fontos teslr€segits€g€vel l{€t anagramma sznnkei€s a hozz4uk tartoz6k€l alaPiget.'a[rdng] (<' dolog) Ugyanigva ugynOkoh P$mas anagramm.nirn].r rr.dcsd a a vidak Vagul. [n6jmh3? s?6ih'i!n usy AnasrammatP ^ ac.. !lir.ts LltElvEbt'r !zhthl (a kett6 mes iizenesv egv ElEvEtrlti tsli. -'rur. e-l*i. E Rendhasy6mrlll idd: ra& tata .rnslit linl (o e fiil hall) . .Il/ln . r*.o'.nA'brrd{. ntE couirRrsDEldii bt'ticzlill.{rfrYlnr0lftn].uir '. tem"rPs isazi muratsaq @D rejtsd meg az al6bbi anagrammak masodik fel6b6l hiAnvz6sz6i w rrnEstl!4noezl a sttu.. megtanulni lrd amelyiket szer€tned anagrammasan v6laszd ki l€l 6ket na$/szer 'nnrr E Rendhas!6 id.af. s6rtr Isr4 litt r\rs EAxlli!'rnl .oEPi4 r.litnah' tzl o r/fLijl o szem.llomelesssolesrnen Riln@RnmS -|l|is mz] . a drc'rbijtl P eiszaka)sz6 betiii kiadjak azt.rtuu1sllrrilir) lddok (rrrrrlfaiilil c csal6d) ul/.nl) csinalhalunk.nrr sErll{e..

.vasba Eftehnesetvalnsszatok 106 .fUlodom.lidhl.P€rdaut: t"u. -Ntt norditas es sz6sz hozza.. d-of. 6 z'igj m€Sint! RoaR 4 n\bll. I. DArld. -je volt az. a |1.on Fh4 a Ne r nd ra egj/etlen hSzban iartott kedvenckisallatra s€! (A was tr Elnr's z rq&"lvrz it.ddm ddn. a k. sEE. + rt/. Allati kijnny( mert azert tulajdonheppen ott vannak..A kovetkezdharcm sz6 is palindr6ma.. a. amit bttanr?ll O K. Pr4r o tel1 as tervez Falindr6ma'e a kdvetkezd mondat? (Amugy a jelentese: Egy auto vagy egy macska volt.monda' Asszonyom.mint elolr6l (< !oh.Es a jelent€silkel sem n€h€z eliablni..Panama.n. haiulr6l. szt sz. crlrlkid a aut6.A palindr6m6h €n (o Mcr{t! RDslhtltiidzl) ugyanigyolvashat6h..r a caE oE a car I s r/"[yez ii i hr 6rd lat ij e6] sz6.---[nrn] apaca Lissunk k€t mondatot is. z'ig (6s mindezek fdnevei is: nvOltes. amit 16ttam?) WAs . egt/ terv.lnmla nana. b6g. lf.l'm Odom PnUilDnOmCl iin lm.r-€ h. sEENI'zi.ird be az utols6 betiiket a vonalkara. harsogris Egy ember. NtacaM.a canal PaNAna. harsogi bOmbol.tdinddm4 olyan szavak..n.rr . O EoaR acAt\l A EAN. Cgy csatorna .:i.a Pun. c/ilkd] ket palt1Dio|E-ban lpdinddm] kihasytunl( ner(ed szavakai.. szinl+ lat..zdok: ha a foftlilisn kaldtleletek isr. Adam vasyok el6lr5l.' /YoP"s. amelyek visszalele For'lrn sf0fldrd{. iagara.nizl o nemek 6fi lniidgdd.ij!z6] 4 eliot tl .J l dli r!n.dla papa. sAN.

[hn. €s azokat k€tszer tanuld meg. hogy kimondani is Syakorold ezeket a remek szavakat. vesiiszavak R€ndhasy6 ..l6jm. mert nem biztos!) ird le. PCId. veser azl E Nehosy hidd. hm].'t* rj' I o? . melyik sz6ra eml€kszel k6ziiliik kapasbol: V6laszd kia legszimPatikusabb hat sz6t.. A lioztes allom6sok alattuk olvashat6k omlesztve a lisun Tedd 6ket a helyiikre.. ld snvar6 DOABLETek PUCERES CSOIVIAOOL K A IIARANqCAL A LISTA: ffrrrlbi l a usat.au!.r @.@a c.n'r0i l 4 Parl(.r.Doublets litbldkrl A DD^^TLBBLLEI olyan sz6sorozat.rlndtl + orvad P. bombSz co sll6lil I co. hosys:jlohiba. A6XU$2CSOII: vajon l€hetne'eaz osszesfenti sz6b6l egy otodik Dorr.usaus a raP P/a'hrjdusl ordar. A harmadik sz6 csak egy betuben ktlOnbozhet a m6sodikt6l. igei E Lqe E nenctrasro #4 arr arrlmil.a Dt l€nylesne'n eirjirkaz . a negve' dik sz6 csak egy betiiben kUlitnbbzh€t a harmadikt6l Es i$/ tovebb.Er€t is nalni?Pr6baldmeg. ha sikerLllt.'r E lkrnl A \ovetk 26 harom DouBtE?'n€lGak az els6 €s utols6 szavakat adjuk meg. €s ird ide. ahol a masodik sz6 csak e$/ betiiben knlonboz_ het az els6t6l. ffz'[hu a itv crar[kijd$] 4 I€riir€ ". + bomba. A ieladatot fennhangon oldd meg. Parkor Ezen az oldalon szerintrlnk tizenhat angol sz6 van (Szamolj utana.

Kb. pedig minden beirand6 sz6 angol. l. a h o l a z e m b e r n a g j / o n edzett lesz. t z . ezt az orszagot kereste Kolombusz 's. Ja. mert mindenf€le e169€pekkel fejl€szti mindazokat az izmait. o. amire r€szint soha nem lesz sznks€g€. (el)kezd. (Nalunk a villamos vizmelegit6 tanalyt neve.. s m p q h a p o da m e g l e j l e s t .Acf.. s6t m€S egy sz6taggal rovidebb is (amng.ymeg u$/anaz). Hir€s ndit6ital. O c e " n A (roppant becsap6s!) 13. forml. llyen pl. va$/ a DC ami az eqyenriran rdviditese . Tomi.f R 1 l . A v6lt66ram rovidit€se angolul (valt66ram + c r t l t r t t l d l b " r q l i nh r o d ] n e n r o n d d h o w . . 30. hogy angolul is lehet azt mondani. hogy pl. 5. ho$/ ". . talSn a legszbrnyfbb szOrp az bsszes k6z6tt. az angolul a miniszteterne. j6l f6znek benne. Rum (ez m6s ew fokkal cselesebb. H r r s d h p s j i r p i n k " r t " r e i s \ r n g a lakisban.fenyk6p angolul" (4 p oro If6t6]). m€S a 156. . ango. Ami mawarul a P6nziigynri niszt€rium rovidit€se. Asz (a k6rty6ban). h jo nini!. 20.-. Nalunk egy id6ben Trcpi k€zdetii is volt.n € s ss z a l o n . ho$/ papa. 25. (TamAsbecenev€.t!r] linr | 08 *rl . E u l i m a s s z 6 v a l . mini a 12. versenyeken: induras. A szavakat mindig az angol helyesiras szerint l{dtl beirni (iehat a fenti p€ldat lolytatva a nmro sz6r. 6s ez€rt hivjuk ma indianoknak az indi6nokat (ld. Kezd€t. valahol rA lesz itlra €z a k€t bet(.Sawyer stb. €s az esyik hivatalos nyelve az angol.os' lii-ffios4.lleresztrejtu'iny . Ebb5l \ e d d e l a T " .tre \rntqE Mtntsrrf. I 7 . csomag 9. Hogy tudj nemet mondani angolul. Cruise.). . / n c m f d i r . igek€nt azi jevizszrNTEs lenti: (el)indlrl. olyan. a masikban a kiejtesek vannak. mintha a szohAsos keresztrejtv€nyehb6l kigyiijtottiik volna az 6sszes olyan k€rd€st. Bohomnagy or szag. ..l l t z J l e g e $ / s / e r r i b b : O . van c'vel €s p-vel kezd6d6 markanevn is.) lO..yikbena megl€jt€s. 19.ok6r kezdiiknek is Ezt a l(eresztrejtvenyt akkor is meg tudod csinalni. 1 5 . Csomagol. oldalt az indianokr6l). sok a szeg€ny ember. lul". .. . .) X€t kulcs is van ( 164. k i c s i t e l S k e l 6 b b € n . r€szint 'bzassal m€g bringazassal is ugyanolyan franyesz lenne. ha m6g soha nem tanultel angolLrl. Innen fogod megtudni. az eg.26. 22. . Acaosd) 2A. Ez€rt ninden meghatarozashoz l€$/szives gondold hozz6 azt. CsiUag ("ismert ember" jelent€sben is).unEcr cuRaENr IlrREn hrontl). 25.

Atom. 14. a. 30 Plar negint a miniszt€relnbh angolul. 5. Ha Eit6l mar lEvt's farmen.r. 5l. Denev€r. A/ AmerihaiL$/esulr Allamoh rotidile\e dmerihal l e n n i v a g y n e m l e n n i .Ne l€gy ciki" c'm( opust).s E a nyelven. men az azt ielenti. miel6ti m€g s6zott..gr h. k h o r m o s r n . 3. 24. visszafele rendben van. '"-. 35.ERtc^. de neki elaruljuk. ide csak annyii keu 'rni.oBttE lo-d. Az a dolos. Szabadban kell auni. mint a magyar szo. n a g y o nc s o d i l k o z n i I { J n e m Asto./. 2l. Au. €s a danok akkor m€g danul besz€ltek. Knldnben eleg val6sziniitl€n.29. 'Barmennvir. ott mes magyarul: tikk-takk. E z t a l l i t 6 l a gb i z o n y o s B E o R I ' t o r.yldaunl:r. 17.h o g j m i n d p n b . amije a far 6tonobil 0rr6eri-6jlijnl e mernph bi/tosdn \dn.nlol rbviditve (m6r mesint egy ravasz darab). ezt eW abszollit kezd6n€k nem kell tudni. €ra (ez utobbit sngasnak szan_ tuh.t mondta volna.* Hamlet nev( dan kiralyfi mondta.ban. Kifnjhatod magad. csak egy "a" bet(vel rbvidebb.O t6. szcrernrnk azt nem jelenri. 6. Ne mondd.. (na mar m e q G i n . m t o g s . hoqv ezt t€ny_ leg. J2. hJr Namost. van ilyen k6zlekedesi tabla is.'rM "r.'psprr r o q o d m .. Toni.d/ iga/i kpTdcihnah gj his segi's.elfowasztott tiz6rai illetve uzsonna jellegn €tkezas. TT Ezen a m€gj€gyz€senerdenes elgondolkodni.A sz€nt o rrnt lszejnt] roviditcse ansolul majdnem u$/anaz. angolul hel betiivel rovidebb. lesy \elp. hogy . n n e ! a n a z . Tonna. A. Amerikai. puffasztot! rizses. Tic. akkor azon is rajta van ez a rovidit€s (A LEvt?t6t lEsd meg a . q j e g j e T n i . 10.0 ' . Dani.€mber". 7.posHra ad". how nem tudod. 2. . California roviditve.6 rn #b5l kell elvenni a ^tt t. 4.ben . no ispn ahhor npm. Korszak. K6sz rF lot ."o. l4atyi. merihogy 6 dan volt. kiildj nekiink€s/ levlapota kiadoba. hogJ a nagl/onnagyon-nagyonhires jazztrombitas nev€nek €ls6 fele ez.lam. Ez nem a f6 capone. amil akrrszr 27. lA . annak is a gombjat. b e n l | ' l q A r ( isjelenti .35. fien? tla etrijl t€nyleq freqjea/ezred. ketszers'llt_ szerU s!it6ipari term€k lett volna b€l5le. odafele kirii. mint a magyarban). Mestll. ott m€g a hiniszier is prima). how . csak a . Esti6b humor 6s eligazit6s a So Ac$oseban van. hog) ronhdl A? rul{ Il\unJl 14.posia" meg azi is. Majdnen ugyanaz. FIjGG6LDGES Dox. l r a d d ! i / s / i n r e s 2 6 .

1+ tanul6.rok 1tritrt refrisz.hdJl mpqoldisiho/ n. N c m c s a p u n k b ./oirr[vd*]+ dolsozilt. sdtnnk el olyan trefakat. < -gy. / I 1 3o .j a tiz betLii€t nregianulni. Va.oidod 12l rngolrli r.a||isLa".jon melyik n€Syet?Huzd ala azt a ndgy bctiit.? E ugyrdigy.lO Test lijkjib$tl B a r c g y n y e l v n e m m i n d i g l o g i k u s ."lfisl BIa a CIr /-) lbi!bdkl [-. az meg fogia m:S6t €s . e b b e n a l e c h a b c nm o s l vagJis mind. f. at\ttat s/onrErluil*il a . Pud .t. megfis/el6kdpessegedet stb. DIFFERENCE Kiejiese: Idifrlls'] dc ebb6l mir az osszes betiit meg kell lanulni Ha nenr ugrili be a megoldis.f. hogy norEnr?lir0ddfll ide.. s e h o l . n € m . h a g y A R s t i t d i ! e ' / CtLCIOn: (hogyne csak az IQ'd. z&BElildft. O -. . O ird PIitjelent masyarul az az angot sz6.. Kajtal ll A j o b b o l d r l i h a r o m \ 7 o \ a . a z o n k e p e s s € g e i d e ia m e l y e k e t a z l Q t e s z t € k m 6 r n e k . a 15bjegyzetbentolAbbi scgitsegrc lclsz E.rd 'uqy^/' A lrbje$Tetbcn J/pd megJdJuh mi mir i. 'tragynrbni is: rliffEltIficia. G l l v l i t j e l € n ta z a z a n g o t s z o . m6gis hasznald nyugodtan az eszedei. hogy peldaul az .a s k € l n y e l v p b n e n e n r a z .h i' . dr' HogJn.zsr16l [itis?t]nindenki azt hinna .m(vesz rtjelent.l"nrI La ltt egy tizbetiis szd DTFfERENdE. E ua rrrn'Ylo ]a ianur. de a nyelvtuddsod fejl6djon): is . cl6g csak n6gyet.n \il A t.s. Szerencs€re nem sznkseges min. rra < l rr0f .' h6ke..m \olr s/uhseo drd hoq\ ism.Ar. z n ln ) e l l i h i l l i k J l r h J g l o l ' h p l l r e l . .'.qy t1rsh.til] PRIcIt Drcldtgl Hahisl ' \rJr.

pl [x6i ldjrlhrdjl [r'rd] [dr] | ) I4ouLD you Asx W.Ol test llji 6iresdl lYost egj/ olyan feladat kOv€tkezik. 3) a halad6k is kitLl nocn iognak sz6rakozni €s legalabb haronlnew remck szot tanulnah bel6le.!l2) tldiuiil [irsr-nfJN] [!?ii'd] Iinsrdd hDdl Imidniitl rnEoRv of 3) CAtl you ExpLAtt EtlsEtr's RELA vrrv? (AlisttER vEs oR Eo.v'.' | | | .lni ol. hdn?n6rtllb'in.iisul elcisTor Pusztin annyi a ieladatod. l(ell hogj/ leEien olyan kerdes.LL. cLoUDy? BRA cn. ho$/ ilyen Ligyesenbeugrattunk. cseppet sem lee$/szcfrisiiett an' gols6ggal irodott. BBA]'|cd. Hogy ez hogyan lehets6ges? Tovabb €Wszeriis'tettLlk a vizsgaszabalyzaLoi. Rajla.. l e t v en € l e l i e t h e l l l \ e r c s n e . 2) a legkezd6bbek is Dreg fogjdk tu.jiheit€d.IAd OUf: BRAIICH.) 5l ttow Loda DrD rEE SEvEil YEAas' WAR 6l wno wRoE EEErEovEn's F nd 7l wdar ts rEE Ftnsr itAME or Jond ':. 5) IIow LotG DrD rnE SEvEtl vE^Rs' WAR LAst? l'. nrit jelent.Afi 'nAeEspEARE ro A) saEEP ITE fLooE B) wBIE A PLA| C) RULE TI]E Wttctl ts rEE oDD tt Al.N MCEIIaOE? rlost. ERAl\crl. is megialiliad a valaszohat..A2 alabbiakban olvashato eg/ kifejezetten k6nnyli kis teszi Nehed raa.lani. hogy p6rositsd a lierd€seket a valaszolilial. pr6bAlkozzl I) WoLILD you As6 WLLIAM SEAfiESEAaE lO A) swEEP mE FLOORE) WRIE A PLAY C) 2) WflIcE Is TEE oDD . arrirol el tudod k€Pzelni. A !alaszoli helyeseh (ezt fonios l t u d n i ) . hiszen a v:ilaszb6l s.toar: anAtcn. K o n n y i t e s i l c s a k a n n y i t : k u l c s s z a v a k a ti .E oF JoI.) 4) SPELL tuDdtadr'. 3) Crn vou ExPLAti DrrsErN RELAnvrrr?tAnswE rtsoR no. l Irlztl[!. amely llszep.trltfih?l Ifo'szi n6i''l 6) wEo wEorE EEEnrovEn's nFrE svfiffiotr? 7) WdAf Is lE nRsT fiA. i . nri leheiett a k€rdes.

A k€rd€sek utan ird oda.uralkodih. tsetrizda "midniqhtrot. t'it4t. coulvr. aifat. r Ki irta tJ€€thoven Otodik szimf6niai6i? lvlelvika kakukktoies: iq.I. felh6s? lYi John lvlcenroe k€resztneve? flilven hosszi ideiq tartoti a hAt€ves h6borir? I'lire kerned meg William Shakespeare{: A) sopbrje l c l r p d d l o t t s .t IIoLrEssza\lai (4 wuME HE nmH ltit'idri{l lYicimack6 szavai (amiket m€s e I clrontasz): I{ne Aanusllingi$/illa Artnr kirAly szavai (ts/anns} hoDralybanvannah. n wnnDnlrtit. 6v t6t.sds?t]4sopor.{r lhntil 4 otszag. Aq.csl es. vE rliid a. hogy nlennvire tudod lcc o . hanem leforditani6ket ) Betijztl a clouDr-I.r ktrdesekre. + + uow ErprrfililcFPdl6Nl (mes"/el)masyar6z. nem velaszolni kell . \4 lelhds) Mi Wiuian ShakesDeare Ker€sztneve? melyiha kakukktoj6s:€jret.cnlbftr. te m€g csopodositsd6ket asz€rint.rn{v6r]ahabor[. nli'li o): t 12 rl: . Lonc?lt longl mennyiideis?. l'lenni fog (csak vigy6zz. (vagyis amihet mar biztosantudsz): SEEBLoc.Mi is mindent leforditunk.rsrcx[lnsr*] o '.rr.0 . (a €jf6l) El tudod-e magya16zniEinstein relativiies'elm€l€t€t? ( V a l a s z o liiq P n n e l v a q yn e m m e l . CT lClain: felsoroliuk a lecke f6bb szavait (a rendhaqv6 iq€ket rendh..tataszol. mi volt ii a v 6 l a s za n g o l u l . cLowt lhirlil<' felh6s./ZE[ij|]cirdnyit. tnd^l4 ir. i r . ellen6rizheted magad.PufI||qodarab'draha' hD tsdi|. ast(sonE^oDvro Do so'Emnclistltzmhrlitu drjgnmszinql mega h€r vkit vmire.f. gy6 alahjaihkalegl/ntt).r. as. Akarcz rdgtdn egesz mondaiokat angolra lorditani? Tedd azt.r r j o ne o J d t d m i l L .rrirlldszt]<' tartvmeddig'frID"IadTInit|'ii|]4ejfE|. tlire k€rn6d megJohn lvlcEnroe't:A) sa'pbrje fel a pddl6t B) maga6zza e\ Einstein relativit6s elm61et6t C) i16nyitsa lleddig iartott a sz6z6ves habor0? (sz6z l l 3 . an/. n ) r l s a a 7 o r 5 r .

Isldt dAAinqI Eln€z€sl. ho$/ felsoroljuh neked azokat az izCket. suaxEsPE wtc t E rflE'rt fiAt 0u1:LDtnfi.tn G(mD'BvE EvExl'oDyt lqrdlii ||tibrdil Szia. b'ics'l / i s u l i \ . nE? 2. s.(m€gszol'uskor) 6ocsanai. o..Oka? loK. wDLLIttll \+ nos. snxu? V0ar0 Asr . Viszont felhasznal.dmgrm. vajon mite cetozna\ ezzet? Csak nem arra. az triDes. llinden epeszii angolta' nul6 be kell hogy lassa: ha valamit. hiihii r. Uram.amit nem ludt6l. (Ez itt tutira nem a reklim helye. h61Asn€knnk... i'rp lr. rnuchr.Iyfllili] 6 vdros 106. Orny? 6s Rrcul-. hogy felsoroljuk. hogy C'MottEvERyaoDr!vagyis: gyertink mindenli! De hova gj/ertink. c. wtAr's nE FlasrxtflE0l wtLLIAtr flE ott f 0f a4 rMfi c.o. leck€t a l5O. (bocs6natkar€skor) Szia. h6O akkor mi ezt nem is varidln6nk iovabb. [3rd.ksz-Au2 sritl sonnr. . amiert ismetelhetettas WELL.juk a dolsot arra. c. roDEnruonw. EatE cqlttfaf? tlow L0x6 tttt flufinEi YEss' wanLAsr? Ensftr's r0 uE tou J08rllcExs4t A)svEEP tL00t8l ETPLAf notEar.Iszat'bz iitl n TtAnrr rou t"r LovE. Biztos sokat tud is m5r kOzLilrih."E|RA.6c!i aE FE 110.rrrr'ltljldr] 4 . o.o.lli oz oz euribodi 6s hovo komon? Enekli kedvenc e$/Uttesunk. amiket az angolok ka'szon€snl. unn. 6s holnap akinek csak teheted koszbnj angolul fettA ennl n€zd meg a lle l€gy ciki c. akkor a fentieket tudnia k€ll. BvE"BvD.t pl a [t {rnpor 4 dl6t).lsr. azi ianuld meg. tvE--- 1 0 5o . ! t J a b i l ) e n a l k a l m d h h o rm o n d a n a h Persze az. szerelmem.-l. l g e n . oxavl6-KiJ) 4 ot\6) olt. oldalon.lecket a23A. oldalon €s a Dorisnak. otFFEBExcE. Neked kell ezt is pdrositani (az ansolt €s a ma- gvan).nlil nilhrl ni ExcosE e srR-. ha' nem kiv€t€lesen as egyszeriien a l nur'biJsr) o igazsao. De nagyon. Dorisl (ndvozleskor) IEaw{t norEEs. SpErL'cl|n|f'. a r 05.Petral(bncsuzashor) K6s26n6m. es hi az a mindenki? Ezeket a k€rd€seket itt es most nem logjuk nregvabszolni nem is tudnank.] rir. az Eur6pa Kiad6. t4ondjuk olvasd rel most h6romszor hanso' kn16n6sen a Petranak cs a san. DAR nc.

RDlhlidl /.Ir DoEsn'rEAVE EAr or.lit dr?ort 0 ld onl+ Nincs rajta kalap.Bonono {bd-Nin6l r. amelyil( nrind a het mondat alalt szetepel? / T.'t!z. olvasd fel hangosanl ' Ir DoEsr'r nAvE a / WE 4u ". OlirslF4o sul. amel B.. r. lvlelyikaz a sz6.r . 4 [ils!hot] Forr6. s".nl RANAft^Ihi-N nitl r. l]arminr.'agJoq n. [hsl bt] a Nasy ' t 3'or. di' .hjr rnit tudunh c!rcil a mind r hpt mondrl al)(t sz. ln izdnt minl + Nem a tiold. .ol \.wE aLLREvoLvE aRooND lvi6ld-Vow .34 .plo ralJnri.Ir tsi'r rEE I|IN .' i'-RAUN + valamennyien Dit] kornla'ue foryunh. I 14 .gli\ -16l)? ha kitoltotted.r.digJ honvhJbJ.. [lej!16] * sarsa ' tr3 B/d. a hsv .3 y'LLor."rs. p.n."{a[{'sl n mondrt rlr.

h e l y e Td e I 6 n e v h a n tn e m a z t j e l e n t i . .iircl. r . i e l e n t i : . n $ / . [iidrinl matiir] wnAr's hE l"atEa? ltltsl danetb'l< Hi a 4 r u r t r z . A z d s z 6 . de hinnan li6zii[rl{.gvik aztje]cnti: .lik kopasz stb stb. r l i s s z a a h c l v . lontos" nem pedis "szi:nri:nit. n c n r j e l e n i i a z t .soh. [ih. +Nemsz6mit Ir DoEsn'rEATER. p i u a n t i s " . r c xd t r c n t c r . l . k 6 r d e s . lli glins. t € n y "s c m a z l . a harma. h o $ / . €s azt lieU nlegfeiiened. l e i g e k e n ti s l 6 t e z i h A F / . es nekunh ki kell talalni: lti h. i l 6 k n e kn € h A n yr d Y i d k em o n d a i . t i ! X /l .E s n c m i c l e n l i a z t . h o g y . jonncli a ktrl. . A a . . h o $ / . . A n r . l a ! y " . ivrinda ncaven f6n€ ar7f'nlnettdl. Plr Eror{'n es Plr Rogers koudgik. Az ily. s c a z t . .h] + Ez tcny. nrelyik szo mit ielent. r e . vcli.a s A p r r c 6 i g . h o g j / .rc. i l l l i i l e j e z € s n r A r j o l i s n r e d t'3..s PLAcE[tt. azrrcrhlifsd.ipiuantot! az 6rajdra. .gyben igel{is F6nivkent az .arrl. lii hoPasztrc [e|-SZEld] lli nrosl ugyanezi szavahkal adjuk elcj.is. ansol szavari. hogJ t'lr smith. a m i a z t . . t a n y .ugy.. problema". P i l l a n t a s " A G z l r c f .. t e n y " .lt€rdes.egvben enneh a tabla zatnah a liitolt6sc szimil megfejt6snel\ is: a : J u t a l o n ra h . h o g y .v. P r o b l 6 m a " s e m a z t h o g y .k. h o w . s z a m i tI l . o f. . h o q v P i l l a n ( t s " a ." tI5 . ei ^r flE cLAftcED EIs warcd. hogy .a z i g e l t e n ta z t j e l e n i i . a h a r m a d i hP e d i ga z t . a r d i s . al{i trtalja az ilyeneket. r. / n c m j e l e n t i a z t .lh i? briis?Pldis4 Kardd sz€P helv IrE PLACED Boo e4ctt ro rnE snElf l\ill4'sn dahtlb6ttuii s'q $ viss' ahelveztc a \6nv mE [ fitinririt .t{crf0hl.jsz] . l P u i n b e l h i l s ? d d j r< ' r e d . s r n c g i c . Ketten kdziilnk nosek. l y . h o g J . e l y e s a z t s e m .t hi. . p r o b l € m a " . r r c E i g c h e n L z t . i e l e n t i : .jiijr6 kdletkczili.Puzzle+ Fejttirii hr?dll Most egy amolyan klasszikus fe. a7 usorion A" ^labbi puzzE klasszikus tonDti:iban uS/ szolioLl hangozni. + dd tGfttD rs a nrcEPLACE.iehei vast. p i l l a n t. . 1 \ 6 n ta z ! j .s. l c n t i : .helv" aini s i h a z i .?!]+ R. . .:n ruzzLE-bKnegfejt€set tablazat szol(a nreghOnnyfteni.

i 'i. hogy isnreu6d6 szava. S / i k l i s i a r o lm e g e $ / e t . pu.hogv c$/szcrlic(szcrcl l \ c l l c t t o l v a s n o d . Van amelyilirc nregis enr16l\szel?ir. m€rt azokat eh. Anrcrihni rnqoLbrf noi l:iskn idihLil lt6 ij.lsEltits.r'J( .lbe rahni az oszlopohat? U$/. A h a r m a d i ha z . n d r ch Jlr:' v\ 'rcnd t .h. i i s m . o'E lofoil< syarran A l r n u l a s f d h i v : i l a s z i o ts T a v a l { n i n . a/cr[nij!4 + szap.hogy ma' alig van olyan sz6. tiogy hogyan keu helyes soren.O tud6s trnyio N€gy darab OtOt szavas sz6oszlopot 'nutatunk neked. 'opr [hdt]< rcnal..xrll6jll + to. A hnsodih ! i s 2 o n t a z l e s z . a s i q y L o v a b b 1 u c niar nem sokaiq. -r. ffrzf{od. . l . n.lei l{eresel bennnk.1 iclc E R"*rh.{ /hhjl + jatszik o a oszrop: nterlaknevek lADrEcrrvElrlzsihtul mcllekn.s.nanx erear[gdtl': ndvo.. i l i m c g .[s.ileg mir tudod. BADL. C / ) | (C]l! A h c ly . l t . tr l{iirl hJ/d^hnr. a m e l y i k b e nc g y o l y a n s z 6 r a l e l s z . n{rf.titl. a n r i n r a r a z c l s 6 b c n i s s z e r c p . '/oo. * P os7lop: f6ncvch (rol1rlnirn] a i6n6!. c l i g c l i n ' l j u k | .l a rorin.aA s. g y i h o s z l o p b 6 lc q y o l } i n .C s t e l \ i l A l a s s zt r r i n d . as ha helycs sorendbe rahod az oszlopokat. a m e l y i k n m i s o d i k o s 2 l o p e g j / i ks z a v .c!.r" ndr. .74 . Hs| .i ' N i n c s r n A s h a t r a . n e n r s z i : n t a l I i i i l o n idajt. hi L/. n n r i n c ! r i s n r a t l i j d b t u : t Ott lartunl\. ' [{isa]+ q}ors $orsrn [. l. trELLltell< tal. nrcnltit. PZ. r r.lil]+ iskora. + lbedlil rosszur. nrcn. i t c k .orllnrd]o keskeny drrycitllbfflr) < s oszlop: hatiroz6szavat' (aDlE{Blt itul + halaroz6szor: FAsr. \u. a n r i t n r e g a h a r c zt a n ! l r r i A z l s n r a L l d d 6 z i r ! n l i a li s t c l s o r o l j u h s cle csak angolul.]''l : i.roo.vl: cEA^. a n r e l y e ki s n r e t l o . akkor czek a betrik €gy malac angol sz6vd 6llnah Ossze.t r r i p . Az elso oszlop a2 els6.[vrd] + erd6 FteEr Ioszrop: is€h (vEsr[vi/0] + ise]. m i n t h o $ / a t b b b i s z o t i s e l a r u l j u h m a g y a r u l .: CLEA.or.)./o Ahlior mosi id6zd fcl azokat a szalal\at. J. anrirc aTon l\ivul.l ptnzttt.) l P .c s s o n . llinden oszlop fclctt t'an cgy bet(.

oNLy 25O FoRnts.. !t in ldotail!. Bu L.rrzor [h!e... Tippeld meg. meg tudod mondani. ntl szavak 6sszeolvasztasab6l? aE auDAPEsr rs nE . Angolul? 20 / ( A z . bitdolloi-GEridnzmohits fif-n h. hogy "m€gver. a fur{bk pedig a toro kbk. Gy6ztel. A 6E 7E aztj€lenti...IonAcs Ir I 526.Nemzeti Dal"Z.bit. en meg tudjuk mondani egyes szavak jele nt€s€i. IhE ruLovER rs cEE^p. hosy BEAr[bit]?i$/ kapasb6l azr Sondoljuk.a magyarok" €s .bil6r' .. Igazad van. I7 ts fior r:.lECAPITAL mE caPtnl rs LonDa\ a.nti eihzl Persze igy n6s.elm1i. mitjelent az az aDgol sz6.. o.a iOrokok"). Akkor tipprlnk ere: . Es itt k€dvezni fognak... legy6z".A h u l c s h o T z C t l c l 6 n o n r e r e s r L u l QlE lAry WEo wRoE .tErl rorrr-t61.EAPbshl DEcovEaldi|. Am€nnyiben masyar iskol6bajartal. IhE Tva. rendhasy6: sr E Rrad6sul e. mondod Te.. A1{kor marad a rrrr.rs 6E^r rnE Ewa^RAt'ts ^r l.s a v € g € na t 6 b b e s s z i m j e l e . mit jelenren€k a kbvetkez5 mondatokban az ahhrizott szavak. A lIwcaRra\s persze mi vagyunk. A ltohacs utdn az angolban hianyzik a . hogy neh.4trrrff Petdfi S6ndor. ll{. ha meg akarjak ai) NEw voqx / kill6nbOzrerni a 5aD oi. ha mag csak mosi kezded az angolt.:' l l7 . A nE nem okozhat gondot. Akkor hivj6k 'sy. ami New York allam.r e^mlbit...'nal". Sdt. Segits€gnek adunk egy mondatot. r l o l \a l r r r i h i h a q l o r rh e l l e k r e i r d b e J r i p p p h e r . ha a k6rnlm€nyek kedvezneh. ) lO ES/ amerikai (rr€pn16 nevel a [O Melyik hires angol egyuttes n€v€ 6pril esy sz6jat€kra: rEDnElbitill(<.vEnpooL E A 9!t! tNEtrcLAtlD. Akkor biztos eldtte van. akkor ez azt kelljelenise. A mona d . VegyLinke$/ peldat. bos6r)es a (d irtem.-v"Jil ctft tslftl (f5nav) (16n€v) (ise) (f6n€v) (f6n€v) ctlcton cAFrrAL lksddl | o New York v6ros. Ezek a dolgoh az angolban a szavak el5tt vannrk. @ ltogy van angolul: .a" {o .20 kerd€s".Lit". Van nekrink mE IILwcaEIAneink meg n E lLRltsiink. ered€tileg csak annyit. ?Zldaut: ar Modics o vohacsnal n 1526 + 1526-ban slb. s @ A "Barliochba" neviijat€k ansol neve. 6s tcljesen nrashol van.sin] tnsarx l*szttr] C. CoLuttt s p rsco vEaEp A nEBtca. hogj/ .

how legalabb ketszer clolvasd az osszes mondatot bemel€git€snek. hogy a forditasokai felhasznalva m€g a legkezdobbeh is meg iucljih m o n d a n i . ll0 . l Nem €rtem a kbzertesem vacsor. . t. A m € n n y i b e np i l d a u l a " s z i l l e t e s n a p " sz6 angol megfelelSjet keresed. mint a m6sik. feb ldnzdiiiz dd 0n i&z 0vfrbruddl Jdiqdsrdrz Nos. az e$/ik hosszabb. h o g y m i t j e l e n t € n e k a s z a v a k i t t a l a n t .uno mrcwo mas'@kndtlrsllE{D. mint cszrevcnni. G r fla mind megvan. n s z e r e p e l n e kr z i l t l \ o \ e r h e / o J n q o l Mr uRnDA.ocflr. hogy l{el mond a t b a n i s b e n n e v a n . Percze az eg€szn€k csak annyi volt a c€lja.lmr[iBdirh tu-DtJl wd^r 's . l p f o s o d r u d n i f o r d i t a n i r h o ! . nincs mas ieendod.:iF . liidontrnddFszftND o Nem eriem a kOzertest. ez a szendvics a sziilet€snapomra van? Ma vaD a fiisz€res vacsorda.Fordfts t l q 5 f e l a d a r : m e g t a l i l n i . nem nagy rigy.ar^ udnER roDAr 7 lvd ir tu din0i tu-DEl Is rHrs sanDu/tcq tttyDt nER?[izdisz szrnrliirsmii diiiir] * lla van a sznletesnapom. rs roDAr. dd od$dil + A koz€rtesszulet€snapja lrrE ctrocEr's aRrED r rs on flE 5m oF IiEeuAx/. / l2l. m i l y F n l o g i k a a l a p j . . 2 5 m o n d a r o h a l ' l q o l . sznretesnap 14 br/44.tat. a s m i v e l n g y a m n g y a l i € t m o n d a t b a nm i n d e n m a s h u l o n b o z i l ( . rnrr E Rendhasyo idd: dEx. l k .ts az €Wik mindig a mtsik utin j6n. o Mi van ma vacsor6ra? + Ez a szendvics az 6n vacso- I Doft'r unDERsra Du rEE af. es most jOn az igazijaL€h A mondaLokat igy 6llitottuk 6ssz€.

E llil.r.vis6rol" Cftelembenjelentiazt.i'l EiL xEEPsJl saLLEfr^.Fordfts2 A technika azonos az eloz6 oldalival. mnl id.f ll Rendhasyo ).txn nuvs ne.ff L Nen$E. . oll. a-visszafordiiasi gyakorlat.irolnah Soha ne iartsd otthon a D€nzedetl ? t?l. nogy v n az angolul.i. @. Ih6hli9$ hulrddd.r . 'nulL Rendhasyo 'drj."f. E R"ndh"sy6. o Soha ne tartsd a p6nzedet a nadrSgod+ Anna mindig olvas otthon. hn6kiiz'id!. Ez az ansol sz6 Gak. lit Iilrdr iolmcniir t (ronl ior . vmit valahol) otthon (ez k6t sz6 lesz) vsserot.. LPtl. ura Ei z retoln4 ad. de s o h a n e m o l v a s s ae l 6 k e t . . *. I rcvea auva mousansm r. A bullterrierek vastaq nadraqot vis.t tiirl NEwt TGEP rouR EotlEY ltt voa noI'sDRs! + soha nem veszek nadraaot Londonban.:ljl ttl ... o B€la bullteffiereket tart otihon.ronE. vesz6 4lrl.tosll tr none.r.Ess.. i. mind6ssze a mondatok valbztak m€9.nid.anoot tii Iii mvir rdudnintrnddnl Bnr AtrNalwars BUysmrcn Eatoxs trEvEn Iln6lriir sil bubz biir htntlir id! d. 4 Anna mindig vastag ka'nyv€kei vesz.t l6'il kelleneme$alalni: az Mostezekneka szavaknak angolmegfel€l6jet tart (pl. how: Anna soha nem olvas a nadraqomban..

/. r l i e l o t t a z o n b a n tritjuk t6rhetrink.. nckih 6k a PAPEa hi4til tEE ltiinl . Oket v€Sigoh.jod\Js\r. id6ziteu bon. egyik kedvenc Longman'sz6tarunkato lapozgatva hivAlasztottunh neh6ny sz6p ts h a s z n o sn y e l v i v a l a m i t o s s z e t e t ts z 6 t .nr r20f .r.] lrijmbom] lljfiijm] lsdnii|] [hk.'E lhirl sooxlbl\ idai usrljzl rEsExDAr l. Dk.MEB'HA.rn .rr il. v e n c s z 6 6 r u n k u t a n o n h a t a l m i l a g l o n g m a n k e k n e ki o g j r k h i ! ' n i ..i ki..1. E*1. h i d n y o l . a kezd6k azonban ne ijedjenek meg: a lelkes es segitdk€sz lonsnlanltali ott soraloznak a lap alj6n. k i f e j e z e s ts t b .. i t r r i U i La6eA.. Aki kicsit mir hrlado..E.Ilitl..nt.lilsTdhit0rnis?ll.. Ugyanezek a longmankdk fogjak megmcnteni a halad6l€i az unaikozdstol.u./r lirl urs [mis'] unn ltnk) uEltifl aot'tslbonl rrrcto lkndl uonxltd ) A LONCI'IANXEh hasznil h i i n y z i k .rositas.. krimiben) 4 vagybejon. .d"* ".j. L.lai var rad: eq/etlen lonaUal li6sd osszc a ntaqyar kupac es az angol l{upac bsszctartozo szavait...nl<Ezcsyot)nrre..]. vasJnem +felhasznilo'barit(pl szdnritogep) + hnszndlt auto c.*l mbzing lint] ldd liirormis4 lrzi'ilrundli] [.."..@ cuto.mAr nekik is sikernlni fog a p. r.pbrl Leszidd6jz hrjpit'v. kapcsoloelem !l papir.l'0br.. B Rarhasy6 Atu. /... e$/ brut6lisan egyszerii fela.* Lrnaxaa. g y c t u d o . A t o v a b b i a k b a ne z e l i c Ll i e d . ljsis tegnap p.t.ntrit\.ba + elettartam + nlegengede(tarolisi id6 + ribnyvcstjolc s z a v a k a t i s m a i e l g e s df e n n h a n g o n( n e q / s z e F O t s z O n .8r [s!tv. annah cz ismCtl€s...ne n n 1tt :l E rdbb.n e m L a l t l c l liapcsolat.r .sdidE) c.slt] c' iesnapi rijsas +papirnrunlia + a hiinyz6 lancszem(pl.Hossz0ember sz6t6r Lo aEA DrcnauRy dikinnil llongn.asva...

PUr onE FTLERPERFcnson nfo rEE Por oR DIftECTLY Poas n EE5H Rolufe wAEs A]fD LEAVE T. . hagJd.vagi/ k€k dobozos Plckwichet.. '. dd !{grjr riilk lijll in v6tijr lit lrd Es mos! forditsuk le.nek tetszene: ro. Mit hagyj? Azni legalabb haronr Percig (<.etet' o onrsd bele> F-/ . /o LEAsrJ Mluft+. Pd IPut].6f di-REKni as rEE EA tnm sucARoRMrLn vou LtxE.l)? o .P6r fi..s isy a shakespeaf. II. r a 7 e g .rn\or lzesitsd l+ FL4voLls)a te6!. .esyansolirt iq. or iej Y o : t o l \ J .. i$/.4./tr t 4 Aho$ telszLk Aprszcp rendh'slo nlnlt idejii ahkj:i. persze nen u$/anaz de azart segit) . . l y c n h 4 t en' ^n crrphP 1onrcu..a t o b b i t a h d r k i i s l e h e t t a l i l n i Ilenjlink hat tovabb. t € a t . h" ' " - t | ts nrir ' .z..d pEnsorla sz nft----'.li. Az kell legyen FoR Fr..bola E s4ltibtgl< teariltel reiszacsk6$k.finom tea. .sb0jliig rnd tuir-FJUZ lis?t miiils?.llfi liinlitsdiq ii. . | 2l . P e f l t s z e .m. m€g akkor is. I'agyanT As loul/rr + aho$/ tetszilE .n srro lt Bo.rnr. f .'D iztjelent.vv:of n m /r.una a lo lnnunp ss 6. l{i r .. vagy (c. h e t r r i s sc s t o r r a " b a n r e \ o . lorrisban 16v6("bojler") .or livid 0r !zlu tir. ]€galabb9 sz6t isnrersz.p r R s o r s / . 4 egy ds hova kell? < tenni. csal( mii is keDe csinilni? tlAvouR ntE EA w..f .IFUSE FOR AT IEAST TEREE lI WEg FLAIOLR filtdrPft intu Fl. e m m i P a n i k . m e g f o g o d erteni.{ Pontosan? A . a 2 u t a no l v a s d e l a z a n g o l h a s z n a l a t u l a s i l A s t . /d. E z m 6 r m a j d n e m m i n d e n . 6 . hosy kb. a (viccelsz?) ^gqlel fpljpbb [ rrrna. b a n l € v 6 . anrit mindenhol i S l c h e t k a p n i ) .o/i egyene f. m i k o z b e n a z e l l ( O v e t 6 kl € g t b b b s z o rh o l l a n .inalj J rtrtd sorzna aA.(. a l g e r i a i a ks l b . El6szoris. be a hiinyz6 b€tiiket: ^.. . azt jelentl "j6izii te6hoz". j 4 1 j ! F E < ll Fe. hogy az angol szbvegeket angol anyanyelv(ek i r i 6 h .t iitudd ht!u. Akkor mar uqve. d c l f o r d i r s dl e m e q e q \ s / . m . Putwn PiiEIdn d0 !4i Riil.sz.. lrd be a valaszolrat a vonalakra Hiny filter kellhet PERPEEso ? -. Ez is K€sz.. . lYajd nri s€gitilnli.uru[r / egyenesen iriss foras' iilter szemelyenk€nt lYit is !udunk eddig? .lit keu csinarni a o|'tErILER-ret tnro rEE Por ? a a cs6szCl(be(a: -sa tobbes szam) sen ^ hova? ttvro mE . l o k . ha arra Sondolsz.tE fAstftG EA. sarga. I"livel (a4m a $lh. akl{or igazad van Tova. h o q y e z e k a s z o v e g e hi s a l k a l m a s a ka n y e l v i a n u l a s r a .l i n d e n e h e l 6 tv e g y e g y doboz filtertedt (olyan zdld-. -I{At ezzel is nreglenn6nlr De mi az a FoR FnE rasltlvd IE. ha soha nem tanultal angolul.perszona") p . .s z l o v i k o k .Teod6lut6n Valamit6l mindannyian azt gondoljuh.. E r. J p e r c . szothasznil.

ngyho$/ keressetek hagatoknak 5'6 tanulni\. Ezen hivtil megta' nulhauah. t rcmA on me woxo 'r.u . a sz6t.. r' l h vl. " r J q l o. hogq cenrnrrrv [!d*6' i] E$/ hosszn. A k€zd6k szint6n lovess6l( a szoveget a magt/ar f€llordiiasok segitsesevel. i|ltvenvdri dd rt s?sntinsd lgaz az..? Ilrt. e ' / . hamis+ halad6k: ti mir na$/ok vag/tok.-. a .. ts. hogJan keu mondani angolul az CLLCIOn r6vidk€it.. amde komoly szeuemi jzgalmakat ig€r6 szoveg kovetk€zik mosi. 2 +2 =5 rs FAISE. EAr". -.u tolj Ara".k .al6t.4 rs maE.||". csak akkor lessenek bele a ford't5sba. tri snd t li i. ha nruszaj.. .s sEnEIa fEE woRD Ebben a mondatban az a szo.adonli Indiiliindl IEERE ^nE rtvo BLAfitts n A kovetkez6 mondatban het inii Id& bhnkrz nrlsd irnl szrntinri WEAI.llon6. A k6vetkez6 mondatb6l ki logok eo! szot b iirliiml Peterjbtt el6z5mondatb6l Ki..' r x ' 4 ' .. A f€lforditasokbol kihagyou szavak beirasa nem foggondot okozni.ft 6utdi'{i'ri lisztindi'c$dine i'-BAVI 124. hi lndti h lft h lni. l6lsil t[ I AM aonc ro rEA vE on7 onE in ruk ft Jiianqoiiq li. r .. r.r. '/ Ennek a mondatnak az €l€j€n van / 1EEfiE ts A Lrcf AT TnE BEot Mne oF rEIs egv ordhz Id& dtik. hogy 2+2=4.tdo t bi-olninq szrntdrut I. b D . Hamis az. Td. 122 i' ... ...tsr' n mE sanr:dcE lii |. how iz di lindilzszrnlijr!? vid s.t f f l . hoS/ .. hogy 2+2=5..1 IN TEE fiEXT SEMEACE TflE A kovetkezo mondatban az nres he' lvck ki vannak l'lennyi az id6? irfild Iin nsks?t ii s?rntonsz da blrnk? inl tiim Ied izitl 2 +2 . A hala_ d6k izguUak v€Sig angolul.

ttangoslakis Tongueslips o nyelvbolusok Spoonerisms + Tonguett^.what.4 words I minute 2 words t2+ t26 126 t27 128 130 151 l3r t52 155 lJ4 135 IJ6 iJ6 .. egyperces rimek A ford NurseryRhymes whai... Mi?l What.nuD|o-Dnn610 t.!' l tt ...isters nyelvtt.r6k I minute.. One minuie two words lYara regigitrogokis. iln Hn110D? I minute 4 words sentences+ tsiivbsmondatoh Ivlagic llyetakar€n is tudnehirni.

nadnig norrrfis lniuzda]. jirzlim.o.n. iigt. rx Baf lEyaa rcEP wrB t'lEf tf EoraE. tobbszor olvasd fel (hangosan).lir4l hdda.attor tdbh 0F s. o. 3. Iiiszhi".ottt c rt tnr lrt h6ir].o. na.IBS rrrQrno|r'JEaa.yuia. 0. nelftl a ME s|/. sikitasz. . . vftt'0|.t6rdas.t pdrnattiig". 5.REA ltJll]kdnl fasylalt). A megtanulhattt FDUEwonDs pedlq: scsEAnlszlrl.. mindenK szereti a fa$/ii.. igen. ty| Puns nau9E llt Parz ld{zdnlrell kanl. nvblt). togy higd o nalaook. Axr xEwnIFjDS w '.il(+ siKt. lvlostpedig pihenj €gyet. 2) ||rrf.Iad a tffP[lil]. kedv€l). t6ltve. I o't'f mn$stAID ttf Er'ca's onft1.r. vagy+ I4ongyanagyi. d kalcaolrt. up. sotB 4 honba. 1. Ez o ilyernyelv. DvEBrBoDrlt]lib i](+ mindenki).t20.tfirrt! liir€rtes. rno nt.Jrfrf 4 polc. oem 4 LIFE il. ts fqDAt.l. |Jofit o nunla hitnyd szavak sofiddbln: . nt . lt fia gtxtutu FoE Ern trn rEEEnocE uItE. a 11 0.n lddllcmsz€rii. st6: B€lithatod. quEsmxs 06c0rBl4.ndb. 4 r. resuo rrvFijl. . A malac p/ss 0.lbliil. 4 120. ami ma$/arul mes az ansoln6l is edelmeseb\a ben hangzik. iiryllg igcnmalac. |. rnE c id6.aminek most itt kit€sz0nk. 119.l ugtan !u.em szabadforditis. fisrsr0s 4 6r0trr! vacanra orxrEn. viszont jol hangzik. ilyenaz ngyhevezett. a sr6csatliibiesszimlai lalcrit..l vastas ttttcrFzik]. prrrf protldna slamfl.hagylairr' 124 1* . c 1l 0. Ills telr.fE.r4 8.I minute-4uords [ftn minitlo egy perc.6sigyielortegy nadrtgol. EX| d banit. sudrn. Ne felejisd el holnap is elmondani n€hanyszor.. vrrEa.gylalt. A mondatoi. A dolog mint 6lial6ban az angol nyelvi lelem€nyek €s az orosz sntkiLk igen €rtefmes. vagv+ usvj-blisvi. LEtE.ncsal(arl vessdk ld?. srfifel6snrp4 . lv'ihiilijl6z ii$l r'l + kb.rr(4lilnF.aholaua nagya an finc+fh. 4 lesnar. ar a lltcsiegyrdslnk E! s!6h0u.r[ o haszdl.E/ILTEBE.c6. sz6ianulasra €ppen ezert roppant alkalmas-. hosyarag/i? vagy+ Jegeltmetelt.hagyni.. . hiinyol. |{irvdrdda n€sy sz6 Kicsi! bug. r. e{Pt[ lha mdger a 117 o. jobbar. a tivaros a megielen6sk04 ff rtrrP r{sff 5.Nun D. papEn '6lit. 6rl.rrrr o tanyj crrr& 4 r ) plllrniis plllant. Cm 2.crr 4 aul6.lla nrdiisoiaka6!. de hat. 's 118.Ert Azegyilles lcnn6slelesen 8fjnrr. Sik'tok. desz€pfiigvi.rff {hik]{o szeret. .flrssc hitnylil. vagt/istanuld megr I SCREAE rou screan Ev*laoDr LtxEs rcE-cnEA . rxm HEp0r. visit. laltl el. pu. 122.r:Ttii!*!i savrk sor. xf -sittnirdis hozritadolit o 1i9..oasEns. 2l helt2)ielyez 115.k. su0gI sz6 0v ds tl.

D [l6ld] ( 4 hides. Valdszinrilcg azeft. Moft^Erln'lllki) D. Hoz"llir. Biiuiis mondotok [ruirlil !?!nidnttz] V a n n a k c z c k a m i g i k u s m o n d a t o h . l s 6 1 r i j6: nrasodili) h... rnribcil co..a n i .Olyan hideg !'an. merthogy a sz6 szerinti iorditas az lcnnc: .z hidegmaJom b'ivos majonr m e g i k u sl a b d a k |negta$/asztani a majmot nrnlr ll Rendhasyo id6: m.]< ft. nreft igcn liellcnrcs rilmuslial\ Ttgy probatl Olvasd fel izesen'hangosan a koveikeT6 trron. l y e k e t a z a n g o l u l t a n u l o k t o b b s .tltg E ordr[i-NlF] pedig azt hideg van ahhoz. (Az jelenti: .lalol hdronrszor l:issuh. .i .k6r.". . g .ajonr..d a kihagj/ou helyekre az angol megfele16ketl hideg r."a nM. sikerLll c nesjesyezned.udsra megjegyez. ragyaszt. ho$/ lcfagy l6lc a rizmajon iitk.Mrs [b'is.lfir. fasj/. flrErzE O [fi] . hogj/ lefagyasszaa rezmajom to1{6t. ( A j o b b o l d a l o n i r q va d u n k s e g i t s € g € a l i i e j t a s h e z h o g y l i b n n y c b b l c g l c n a n r c g t c l c l o t ...:a | 2i .lhogic sentencesq. r i t n r u s b r no h a s n o d l Ir's coLD EtioucH ro TREEZErEE aALLs i-NAtru {ud0 boh o bleem!nh] d [ih| told l'lagyarul kb.irl. .e169". ) CLlCI6e! i.

) g vou aRE auE Nanr.az nyer. teljesen) szavakat nreg tudja az €mbcr hnl6nbozietni. sz€ p almo k ar.n. Ahi .irni.r (hii tl (+ csend€s) 6s a arrrE ([hijt] (. Erre szeretn6nk buzdiiani.:1u .\u"k iLmint azt. csaszen. ill€tve meg iudja jegyezni. nlelyih melyik Ugyebar majdnem ieljesen (+ eunE) ugyanaz a kett6. ig. hogy -Teljesen igazad van " Ezt a ve6 ket ezert az I t6 .. a 44f. (Szerencs€re ugl/anez a @ur€rr€nem igaz ) zattT. azaz GooD MaE.lgrdndit eliPtijt ] Jo €jsza kat. le$/en./r3 {d.d. ho$/ ilyet akir te is tudnAl irni. fta lehet. mitjelent a erltrlhijijt] Eg€szen elluntet mind€n bajt a @urElhiii]. ahkor angolul. Kb.ll it hiit ijrl a r€ljesen isazad van d u Is HEBE sacE A rntna ^s a auEr sm|?Iiz dti sztcs s:ing i'hii6t '{iiil + van olvan hogy csendes lazadas? fler csak a h€lyesir6s van hatra. al{kor akar nraS/arul is..{rE [bijk].e .. (Azert adun[ forditast is.e ? Ez se nehaz lliszen a auE uqyanara a ke! bet(re v€gzddik. amelyehnel{ az a c€lja. hoq/ az angolul tanul6l{ liet rEDlai. + Ja. rol\ron nondoqaliih Jnqol Jnlar!'. hol az .. ha kezd6sebb. amilyeneket akar m€g mi is tudnink kni. Olvasd fel a lersik€ket.. DAir a mer(€szel). nrinel tobb szot tanuli meg azzal. hogJ rovid li's versikehet gyar tasz lelnh. olyanoliat. RAKE sijt. llqet ok6r 6n is tudnrEk Erre:z oldalra azt fogod nrondani. €s utana m6r mindent fogsz tudni Sz6pen csendben rajoti. Ha mar olyan halad6sabb vagy. mint amivel a magyarjel€nt€se kezd6dik: arrtE 4 ieljesen. hogv a kezd6k se maradjanak l€ a verseh uzenet€r61. E En lerenenLil teny'eg ilgy kell mondani. ltt ^z . 1LEEP rimelr C Ypcrces A p€h keny€ret r. itrrc li€t rovid mii. De hol a beig€ft halad6 anyag? Nos.

j-FoRD 0 todl o N€m ensedhet€m mes masamnak. @. Ha megjegyezt€d a l€nti k6t sz€p angol mondatot. ideje. lehet6sege stb. (. nem fogod elfelejteni ezt sem: + mesengedheti maganak.vahici6 ntardus. hogj/ Fordot vegyen. ebbpn r/ e\ ben.ffoi.rlborlo csonak.-rcRDh bii d lori] t0'd e' lvlr rord megengedhet' maganak. t IR FqRD catr arFoaD ro sul .lij kiri .t btt r:: | 27 . forr.rlkirl o auro wslryrl + iJ 'fr/rli'd < e\. To WE cAd't AFFoRD Buv a BoAr. hagJ a WoRDpLIrehan t€kben eluralkodih a ma$/ar nyelv hasznilaia. mE. I can'r aFronDa rorD. &6dz erc. hogy szint€ lampassal \LA. tja Sondot okoz a mondatok jele n t€se. WE cAtr affot D 7o Buv a aoAr. A z j l y e n e k (as mindenhi mas) kedveeri alljon itt €W egynyelvii mem6riamanko. WE cAt'17AFroaD a doLtDAr rEE rE^R. incs annyi p€nzem. megteheti.O Ford olyan rendkivnli mer' Val6sziniifes sokaknak nem fog t€tszeni. 6r' u [btio \ es/. van rd p€nze. A kovetl(ez6 mondatok kozLil hnzd ala es mondd el haromszor (ho$/ megjewezd) azokat.F llsntl a l 5 m p a ) k e l l k e r e s n i b e n n e a z a n s o t s z a v a k a t( a s m i l y e n o r i t m r a j u k l e l n i l ) . hosi/ Fordom le$/en. WE CAN AFFOBDA IIEW CAfr TEIS |EAR. . WEc n'r aFroRD ^ trEw cAR rnts |EAE. hogy Fordot vesyek.r ] IIYEc Arrot D A floLrDAY mls VEAR. amelyek igazak.lmb?tiir kln . !asrror sr.Ltnlns?illi]a id. ezek a szavak segiteni fosnak: tozrrivll0ftij] . nr E RetrdhaE/b t id6.n.

egv '4*'r mert iget san6 sokkalszebb:z hogv iqy nc'n ajanlatos hetkoznap hturi .rczrrr lve inglisl).r lil hi >.nv-ben Iib. amii iti leina litsz: \or' diddl lhej dudu ffidll htsnido ldd liu dlcrmpl diininl 6tl'i ldd lirdldos lift] ldd szi szrcs eponl Iiu di o-VEJ d. .ldJul. A ieh6n atugrotta a holdat. A. gydhre'gJ il!pn 1lR{rat arttr lrogj/ p ldiul J/ qgdLhr Chr. sufin vid hnd dh'an M o s t o l v a s d e l a h b v e t k e z o( n a .llurserg Rhgmes {im] nagyon r€gi dolog. Amolyan nlon. -' nej dndii-dtldn A macsek €s a hegedfi.oitr\.z indiadokat. versihe amit a f.l6ka rignus.\. TdE cow rut'rPED ovEa rrE tao : TEE urTLE Doa LALGEED fo sEE sucE sPoEr.i. hmcn)'P. A kiskutya csak nevetett.rjz ki.. El6szdr oh/asd fel hangosan. nagyonangol (o vrnv a runsenvxnvm lr'tnzoi nasyon nepszerii.. Es a tal szaladt.r.lr rehet R r'. Ho$/ litott ily elvez€tet. IhE / r1dE rtnlE m.. alo'L I AnD rEE FIDDLE. aztan olyannyiranenl f€lejtih cl. vitte a kanalai. m i t i s ? ) 6 s n e z d n r e g h o z z e a n i z o t n r e r t a z e l h 6 v e t _ kez6kb€n az is fonios sz€repet iosjitszanil IIEI' DIDDLE D'DDLE TnE c^r aND rEE F DDLE.lD ntE DrsE RAfi Awrl w A megvaltozott rajzokalapjanird tra a versilr€i.n t nttYr' " l. ctuL^uaHED To sEE sucH sPoEr.2 -.si ind iin a 7d Lttu Isrns lr6t' lilil it'dzclins4v ov.\b.. neqerur\^!asF bon)olodihr. (4 rl)Rsf. AND ttE Drsn nAtt Att/av an t mE sPootl'.izd. Nag/on r6qi.b O Anqolur.' ' '). ilyen de naqyon unfutnmn[nitltv a ane t-MtRtlbn] bennszurbtt kai ll8 1* . 6voda) ianulnali a glerekck. c?'4 t ruttPED . W nr IIEY DIDDLE DIDDLE .

.. J6ljarsz vele.nr'l a " rJ ltt .! LAUaElitt. nE cout rutttrzD ovER rnE nn unD AtlD rEE -.runseav-oen: be angolull A vercikabenvan nehanymrill idejii 'se.naS/onj6 Ks szavak vannak benne... hcl Cttct.'*'. ho$/ mit isj€lentenek..r. Do<j LrucEED IO SEE STJCE SFORT. u:' +'. LAUaEED..A k€pet is barmikor kOnnyen fe$dezheted hozze.IIEY DtDDtE DrDIttE IhE cAr attD nE . aw..rnll '1 6t). '-'. ra p(ovEE)Iaz. hogy mennyireeml€kszelbel6le: . LA. t€ m€S ird mellejnk.(.//EDlihla .r'*--^ i?r 'jwF*'*'7. ha az eredeti valtozatatotkivrilrol megianulod.Gyorsanpr6beldkj. aln xutlnt. ruNED.'f:.6n n.Plegadjuk hozzajuk a tobbi alakjukat.tidil.. runpEDlr.Mll.

uhot. a m i r 5 1o t t b e s z e l i i n k . a]{kor . a f€nti felsorol6sban 'rd be mindegyik ponthoz.i6rl komamasszony (sz6 sz€rint: a rian kereszrany ja) rolrrllodl + rord.i. .lUhot.. | 30 . itt rr€fab6l. sod.'E^a aaBstr Nosa Fox. . rudni fogod hova kell alapos hajlitasokat t€nni. egJ ionlos k€rd6sz6t. illetve emberfajtat.ovD[ntt) (iftt ts MowNaIi. harom nagyon gyakori ig€t ezek kozril az egyihnek a rendha$/6 mnlt id€j€i is (a nragyar miati arra volt szrikseg a dalocskaban).EAr /EAr wEAt2 wttAr ts .r .I. niittgl) + rubii I Inijd.elv'leg l€hets€ges.oldlevelii) . mi ez: . m€S m€S ket sz6t: rrsr. uhot. t Iy str't's coDtt orEEn atiD a LoaD JunpfD our or tdL GFLEattAtFDBTSl' Kulcsszavak.s a lntvltvttrkrhthd?l Intvrtvd.t7 rrasr I toLttEr tr w. hogJ ngyere. nr najottel? Pr6bald meg el€nekelni angolul . rEAyEslliNz)a aff"hdnl c z6rd RA&utrlrhit) 4 ny(!l e J..:i.tmany: .'oyrrc n rdE creEtrLEAvED sus. . i g e s t b .md usrik a Mv solt's coDnon'Eibijernz g0d'i.mi?! Vajon melyik magyar dalocsht fordiioltuk le ilyen n$/€sen angolra? WdAr wAr wEAr wE rwE r ttnar wna/? WE^r tlnAr MAr wAr a.. l0dl ldxennelr & l0 qrn-lird bus '€vat (a 6EEti-LE^vEDsajat tal.rtvotvlhd?l in hr?] | [t/rth mivins id gdn-lird ijlzdt it v|l d roiii 6i d lok!:l I frjrsut /yE. Pldzs. Ha megranulod dalolni.. kafhei gyakori elbt. ho$/ k o n k r € t a nm i a z a s z ' n . tia naS/ot j6 a halti.E r[li4 tbsz. . zarn tia mir m€gtanultad a dalt. . nfi ij l0lsd |lid {nij !{m godnri0r i.

rircs.One minute . Lusfl.lrrs. Nem veletlen. ltt€n szeretn6nk beb'zonyitani.]tr .hoq) . ddil sr\c.. l1€g fogod latni. hd .sz6k" sz6 p€ldaul eppen szeketjelent €s nem karalab€t. hca. ftr. xtnc. Az angolban a prrt sz6b6l k€peznek €gy mell€knevet: pusnl[Wsi]. hogy m6r a r€gi gijrdgttknek is hennyire igazqk volt. hesl Ds' Jtni. hosy a megadott n6gy sz6 koznl melyihjel€nth€ti azt. b..tenti.kl.asv t asn c. Es maris el5ited a kepr €gy boltban €gy kell€metlen.: ez a pasi milyen fl/srr lUl6ro r69i giirii tudt6k. Szerintnnk el€gjol eltal6ll sz6' k€pzes. r lc z r n a \ mondj. hogJi a szavak jelent6se 6s alakja kbzittt kapcsolat van. hs. ttq cnAsn.. llt.7 petda) ana. ho$/ "iolakod6. Balsnlns.h.m. J h k o r b i z L o s r ne h l e h c z e l h o q v J n q o l . Ez azt j. Tippeld meg."rr.y p€rc lti {o'ir] o kai sz6 [vcn Ha m5r jaft6l olyan boltban. os. L6ssunk egy ExaEFLEt ll. tutncleitq. ime egy csalhatatlan m6dszer. mondd ki a szavakat m€g e$iszer! Segit- renres u €r kel mndani rem er'. Ekkor te igy k'altasz fel (va$/ legal'tbbis €zt motyogod magadban. ho$/: Val6ban a rrsraj6 valasz. er6szakos". iii. hosy m't is keu csinalni. 'rus. €r6szakos pasas az ajt6nal udvariatlanul el€bed vag. .I'ii. |IEE. J vahar rcr { rcd lD.rsz lhos. n r .j' I rF ltl .q. titcc austt. az $cE PAacn Isnlrcs. hogy melyih melyih.s. t o l n i " .r. hogy a .g-lAqfill.. ahol az ajt6ra nem csak mawarul van h i . itq. mond tak 6k (mar a r€gi gorogok is). hcs. €s neml€kezni arra. banhban stb. h o o ! h U z n i m e o h o o \ .*hosy "-. es betolva az ajtot beviharzik."q a. n\a. s:kcd Pliut6n ellen6rizt€d a megoldast. 1s. o.slr lpuslE.truo urorcrs ninill + es.z-emoer hrlrJmos ezeket a dolsokat esyritt megjewezni. ha mindig mind a n6gy sz6t liimondod.

a). hog. n€zd mes az nj feladatot a misodik k€p melleit. zsupsz! Ut6irat: A tipikus angol hazban persze k€t szint hFdr|:] fent.. a Doh|tsrA'ssldentzr'nlmeg lent. Ugorj neki. cs pr6balj eml€kezni a szobak angol nevere. l€het6leg ne lesd meg az als6t. ha' nem az n$/ van angolul. hogy a lepcs6 angolul rra8slsd. ttt rF .. Ezen a aizon szobara csak e$/es.. ho$/ egy el6szoba-szerij ftiznAl az van beirva.) Ezuian mar csak a masodik Ejzot nezd.re. lVigazzt tla azr latod.. Ez onnan van. Az ugyanis neki a n. BA rHRor. az illet6 . Els6 feladat itt: irj be minden ures h€lyis€gbe egy olyan zaji. az nem hiba. (Oda is szabad.1e". m€lyik szob6hoz melyik angol sz6 tartozik.Hongoslok6s Itten l6isz ket szinte megsz6lalasig azonos lakasahprajzot.y E LL. Mig a fels6t sUr6ltd. iuetve csak kett6t.Ih$zinl lvlost j6n a tombolda.jellemz6" hangokat adtunk meg. ami neked azt az iuet6 szobai id€zi fel. hogy j6l megjegyz€d.llyen esetben ewszeriien hizd ki a mi javaslatunkat. megvaw.) Amikor [$/ gondolod. A fels6vel azt kell tegyed. ahova mi mar irtunk. mert akkor oda a hecc. az aP a.fel" a Dow pediga.

mesmosolyosid ciket aztan megis minddr iorrucn clfoglJs. o b b E r r.l t wntl ron ms na li viittu hndzsoll I Don't sPEAt( vEBv $ELL d A esy a€les€S alhs6hoz az liem beszalek naS/on j6l €gy esyszem€lyes 6gyban.s\.lsJh]arszik lvijfl A tanuland6 szavak gyakorlAsa kedv66ri ime €g. u " 7 " D JJ r n e ' n . amil fel tsgll hasznalnod. sLEEa sLEn aml:rafl. (sok e$/6b gyermekbetegs€gtik trellett or Boor or ftEcoltDeben lginbz w Dlddzla helyilk. [hii] 4 kiralyn6.nd. reres€s. <. d' .0. cslszih Ezek az angolok mindenb6l listat csinalnak.-6 (a kb peryva. Ezeket tobb ahed|i'J B. [d.) A vilas nlisik fcl. . amil{b6l czch a WonDpLus"\tellozatban.y €g.rr. hogyan hcll leirni 6ketl llidiiclietl kirily es hi riin6E lndhincl llinq h d bndo.d vcn rolr i '/e\e i.l. brdl s?ril lii dont rrdv.:t I tB .' d 5 7 6 t a n u l oi s j o l r p s / i .lrJil] o csiszrs. amib6l {ider(l a csuszak eredet I IMfi7 SLEEP VEEv ''ELL IIf usyes vasy. rod'ra\ cak d/. mik voltak az eredetik.idl4 olvas. h a g y a h r . p ' idrrod mindrnprpr' d MF 'oob"s sz1 .r .itirast fejtsd meg azt is.c0b] er o ras.ntl: sreu. "gy -"st . snr.yszert lorditasi feladat. de csak a kiejiesi . spELrls. bdt ezzet is a GumnEss YJgr J \Jqt "lkeped. tanutand6 szavak kOzOttrendhagy6 mnlt idej( ig€k A netolrn.l ind3zinqdl + o l.I bit]. . r n l i s l i k h o / n t u l I t sLtP.**[hor] D e ' r a c l i .longue slips + ngelubolt6sok [hng]a nyelv (amire raharapsz).nn oF Ltsrsben 4 ([buk lk?tsr] List6k konyve) kitzz€ is teszik. --- h" -q! --. csuszjk keletkeztek? A cuszalista alatti f€lsorolasban minden szot megtalalsz..i ltiir4 E TJEn r"resreqe:Jnurnn'rondh ./ 135. I E. homok) Erw. csillas.. [''1116{ anya. [sqd] 4 betiiz (irds szerint).K lisraia Kbvetkezz€k az angolok altal 6llit6lag lesgyakrabban elkovetett roNGaE m€g tudod-e fejteni.kl.".

I g y u n ha IWunh 2- LET US DEIIIIT fO ME AAEER OI. olvasd el a maEd€kot m€g egyszer' (lYondom.6t/t L4?4. Amit szer€tett volna mondani: ?otditAsa: lsten t-. l J b 6 l J n e h e d l esii o b b a nr e t s r o s z J \ d i r r r m o n d i u h h a l o i ) . r .r 'd" sp stro. I l3I. mit szeretett volna mondani az egyhazfi 6s forditsd le azi isl Amit mondottl OoD ts A s ov.-|atza4' Inr Lls DEtrfi ro rnE alzpotl-_l Ennek lorditSsa.EErlcftl a teped6 Hrizd ki azol€i.fiAl a pAszrol . s eo azokat tanuld meg rendesen isl s6l.rl.4) . srolrrolsfting] s l6kd6s6d6. de ehhez el6tte meg kell ismerkedned n€h6ny sz6val: l. c LEoP RD. mint n€gy 16. Akkorakat botlolt a nyelve. gmhzri.lsill.'h. mit mondoit Spooner tiszteletes. s. amiket mar ismersz.ftr6eD4 eono *ont*onolt| R.yszer!)Adan $/orcan csak az angolt. igy talan mar le tudod lorditani. snowl somooor w 1 1 56& tllsr. A forditasokat segit_ s€gk€ppen mindenhol elkezdtnk neked.qr" -. e l .sir.1 + varr tz. 3. ooo rs n ..o.Spoonerisms [!4dndrizdm4 Spooner tiszteleLesen mindenki halalra rohogte magat. a maradikot m6S es. O Rtr]Esy6 m. 7. hibbant ill.id) teopAtd sdEflrEsDls. 8. homohos ol. UUna tal6ld k'. 4.D DE^N.[6ld]o iir€s . Isten ?. fumkod6 + . 6. ho$/ lasd.tt 1it1ii.rrrldiii] + d€k6n (vagyis magasransn egyhazi ferfii) qrff'[hir] + kiralyn6 + s/ttEr sEArls6surhlli!\\tr/hdr$fi] hely€re kis€r valakit I to.l.E /rldid+ r\edves eusEs[hi4 <. 2. s.ovrra lhving] szeret6 + LEoPARDl. ened'e. Szeretnenk bemutatni neked parat a botlasai koztil. e. n s E ll4 1* . srid.

. kel/'szfa.. xale laLLs. snrEsa novep srpEo (a ma$/ar . g6rbrll". hosj Lalojr'b ' A U q r a n n q r m i n l r 1 ' c q l J r b a l d p J d n o \ e t 4 \ l a n \ F r h .tsl0n o. ing soLDERa kdlona Yondogsd e. PrrrsE rE m xr stt'fr.csavar. ". -. A iaaori ronnnot visTona eszunkbe iuloll hory: ISEI SasE'' sEwna StitRts rofr a softI ftt edld?con] lsursi n5v€r inget varr a bakiihndh eding rorDrr 5.G't 6|eg |ttt 010 LEr D^trr N tEE !.o. At angol nyelvcsavar6k viszont kivaban alkalmasak sz6tanulasra. I$/ekeztrink olva_ n o h a t v a h s z l a n i .rara.r6tffrnflr.r 0 q"f ludluk.rdhrgyo idEi.0. . $EL wlt 6.nylista. vagyis n'no de [.t 0rrfl.4 scrtrfll !!nf.16.otrt.m6ltes 100!inl lsitn s8lel6 Pdstlotlft liitd6sidd l'.r0v. hog.':hllr] vesyes keksz (va$/ mi) ssean+ Ivlinclenes€tre: rr. tir6ly 133. bel[tdat.r \ r ' i s h i q r c mddhatjuk. aztan twiszrelj mindkett6vel esvmas is nehanyszor Veglil egy filoz6fikusabb hangv€t€u gybn$/szem .'r Tehar.olvasn. 131.xE{t.kah'nholozir4 '''tth. hogy . trA6E.rul 61]e'Ei nnrt E Rendhasr6 id6: s/. masio2i* rnl. El6szOr is: a rwsr n.9 TttD z I AtlD 'EE z nd?nhi isJ 'nond.fordit6ssal" e$/Lit!). merthogy a sz6tanul6s a lenveg)! csak a halad6k kedve6rt emlitjiik.{ o (6ssze)kever (u$ie ismer6s a "mixe{?).J . ' i r h h o r ' \ 1 .t t 3 5 . oLD \t&Eur tu nE atEEn oErr. ho$/ "t6r". coLl mxrEr. aslirilyn6. a m e l v e k b e n i o k i s s T a v a hv a n n a k € s a m e l y e k n e m a l e g i s m P n P b _ nas A trooDcft PIPE'l\ezderur..:.aLLs ntE rotrEr.llc 4 nilt a d xrrcn.. sr6l. lgy tdlilrunk 'gy bek rminr d "ne nnsr or n)r'tl amelyb6l a szin€k€n Kvtil a -teheraui6" is megtanulhat6.eseg' cuer6n: I ) Z s u z s in d v e r e s a r € t o n a h 4 ' 2) A kabnak es az ingek + 3) A teheraut6 as a kekszelr'. csangd/csolstt t. m€rt kbzben minduntalan €lgondolkoziK az ember' o r nD srscarrslnilsnhi.usr. hanem azt. rohrn . kanva' rog.mbJrlone]hivi5h.v gvakori L'EN mal a r LI av nERr Inilittitilonl e/ ut6bbrl {ta"r'^cFnek lo hatondi r"hetaut6) meg a dohrori . I\'ISE shot ttEt0 ttr sEtr' L a ledv. lgyunta hah6kosnom0to!.thrdd neadiunlnsgoldisl. FBEEE llltrEr. 4) Ve$/es ingek a lhh. pr6balgatni (a magi/ar valiozatot is.iiin] Jeuemz6.teker.s. sir 6 ctr.llds a leles6g6n6k. aE! f0fli[n68.arv egv 69tban egFt. na9!0ni6l renalsrom .m ^zt ielenli. Tess€k remekbeszabottat. h o ' J n r l e r nl P J r ..rs nng). ho$/ az angoiuan a nyelvtbr6ket is milven szerencsetlennl nevezt€k el. FnEatartss' srrss .mar €sak az€f is neh€z Kmonda' ni. hthrtfl szuli? vat( stttLr. Aot$taalruaLEIPA&D. d6'. 6G|..longue turisters + ngelvtiiriik lhngrvi3.

. Irlelyik szajhaE sze96ny.arurk. va$/is semmi krilbnbs..fdrydd4 n€gysz6 llyelvt6r6t gy6rtani egyszeriien smafu.o1 ""'" p". ami azt is jelenti. Iegyen.E ruxsrEel]Ing itditl (4 nyetvtOrOll. gazdag". magyarok €lhataroztuk..eil]d knlonleg€s).: vrdrl4 k€t sz6 a torr'ra ([meing] semmi). Prob6ld ki: fiomfio sPEcrAL atmmc (Nyelvtitrdn€k a "semmi krilonbs" se semmi! Pr6b6ld csak kil) + ei€detiles szuka (. &rcE .f'l 136 ** . iprcrl..*c a ustan c nret!..I minute-4urords + lftnnidt]+ e$/ perc. egy kedvenc tanitvanynak kdsz6nhetjrik. I minute-2uords a kn minftl esJiperc. hogy naszins szpesitl. de a meo E cavai reke.szeg€ny. EtcH' sz6jAttt<. mert helyesbiteni al.. ([34. ho$/ mi. liekik valahogy sosem t(nt fel ez a lehet6seg.s nooa frrc ? bi?i fudti?rl o kb. tenyleg noftna sEctrL. aztan persze Syorsan njra. *-". R'ci? h [vi?s Kulon j6pofasag benne a . hogy min€l t6bb hasonl6 hangzasri sz6b6lWatsunk mondatot az sem baj. hosy ez is ro cr. T€ss€k megtanulnil wtucr. valahanyszor megpr6b6ljuk sz€pen esytitt kimondani.!. sz6tanul6sra pedig igen alkalmasak: a lenyeg..n6st€ny kurya) E ffi vigyazat.pooE. A k6vetkez6t Rich6rdnak. hogJi . mi viszont. ha kicsit lurara sikernl. .. t"hfi -*[triiitiid. hacsak az nem. Teljesen nonDalis angol szavak.

. Please? Nem tudsz hoszbnni? riotelEuroPe Table manners. azaz hogy viselkedjunk az asztalnal Keleti Pu.HOl R BNEISH 8.6 r5a r59 140 t4l 142 t45 t45 146 147 l4a it tlt .Karad Words are all we have paradoxical statements 4 paradox All'tlasoh lvlegis. EI N ON|r|sH..minek a partja. ' Can I hav€ a glass ot water. Little R€d Riding Hood €s a farkas Az alabbi 7 sori azoknak Desdemona.. te 16.

t\a ki nz ehnrlt kat percben azt. r€sqelizn. pleose? o v6tt. milyen j6l hangzik? Akkor most mondd el m€g ketszer.jniia xo{. Igy valahogl/. szarpkl nreq ho$ eddiq hinJszor n'otrdtnd r. J. ho felvinni a hangsrilyr.jlF . Es amikor legkozelebb magyarul k€tsz egy pohar vizet. rnilyen jo l. magadbat sokatmond6an csak annyit mondi: C^d I 'eddig A csdk elolvastad. h: Eppen azt eszer n! nenr rkko.ikiz€s a vajask€ny."D . please? U$/e. | 38 . akkor am sondolj.m. gondol.l5ttl1it'hrli4 Holnap reqqelin€lqondolj ni rdt k.r' Ez anqotlt MAD. llost mondd is lri. hogy m€g egy pohar vizet se tudsz kerni ansolul: ConI hove o gloss of ruotct. veqan np leleitsdel vasvis ui . Can I have a glass of Nater. Ihnij hsvsl{$ov tli'l 0W. llogy affiD /M m.ny€1 ugye nosr miLr ki is 'nondtad hangosn? Tehiit: atr .trne h. tla oedig lem resselizel.r rhir hoqy'nost appen egy 'E Drt azt is ehetn€|. hogj/ ne mondhassak." tlesjesyz':s: A 'nasik szokrsos.l ned nkkhor el (csak a frocliuls kedvec{. it rmFt eszel. mert tuti.Csak.

sz€gyelld magad. Kb. Aj6 dalutan csak eslig tart. Ezt megint inkabb angolul szokt6k 6k J6. A gyakonas kedv€€rt azaft most ird be a megfelel5 rajzokhoz. hogy semmi probl€ma. hosy a rot'oRqowltu-l4h|l 4 holnap sz6 sze' rinti jelent€se 'holreggel". ak\ot tro p$o6E". Ez6n $/orsan feteitsd el Torcn^ott Is . amikor azi allitom. lvlert este. Ezeft v^n az. As kud nijt]-nak hangzik. Ezt p€rsze nem magyarul mondj6k. angolul nreg vegleg nenr jelent semmit.i6ccakatlal? El6szor is mo dani: G. hogy nem gon dornak arra. hogy dooD meg aao. Yondom. how "j6ccakat" (most olvasod harmad' szor). de ezt nem nagyon szokjak tudni az emberek. l16s hiteles forditasokat "j6ccak6t" jelig€re a kiad6ba. L6bjegyzet helyett m€g €$/ kis j6pofas6g: a MoRnneftgi' es alaha az angolban a Fanxow. hogt cooD . es mag eccer se javitottad ki bohitm nagy piros iollal. egyetlen angol anyanyelv( se'n mondia. ehelyetl egy vicces fordulattal holazi mondjak.toDEvEMDc lfud tunind.llem tudsz kiisziinni? Ugye viccelsz? Tanyleg m€g azt se tudod mondani angolul. aooD Mcrlr'nak ir6dik.ooo nowt\o lqur nonnlsl oooD amwooh lqrdihir-NuNl. how "j6 reggelt" vaqy azt. Ne jesyezd neg.h.t mondanak.k. aggodalomra semmi ok. ansolul volt. hogy .FrEflyoor.:a I t9 . De most az ewszer tevedsz. azt jelenti. Lh. meghogj aooD rlcfi.ln6t 0blonl. hogy "j6 napoi"? Nos. Tovonaow 's 4 flsrrrl [ [iu-140d fisd6j] llolnap halnapl. Erre p€rsze te azt rarnAd.j6 €ji. hogy kora hajnalt6l d€lig azt mondj'.lyerl a7r mormori. r. ad 2. mondod te. hogy (Ez a "j6€€akatot" isy kell irni. r. mert 6nekik az angol k6nnyebb.j6 napot". mi? Es hogy allunk a . c(mD oRnna. Ha eddig azt hitted.j6 delutani". j6 €jszakar" stb. mint n6lunk is.Fz rendben van. tiogy viccelek-e. c(mD ArE&floon.toR:wt'tc. hoS/ . rwR r ez t\o6mnrtsem.) Masodszor is: ansolul a . hogy a "j6ccakatlig . "j6 est6tie1" keu koszOnni. mert ad l: ez m€S magyarul is hnlyeseg. aooDDvEMrc. de mit mondanak reggel ut6n. mar masodszor olvastad..

jelent€seikkel egyntt. Cyujtsd ki a fenti . ti. Tobbet €s Syakrabban.dzl a in az z or A sneLE on ^ tuusLE.. a aa&tr. vagyis f6ldresz.irasrileg mbr n m. lehet srraLE (ez esetben azonban ez . Az EtleusMrEArcAsr-be viszont minden beletatozik. hogy DotiBLE . iltetve f€rfi is.esy as regseli". mint gondolnank. how mit rejt magaban a HOTEL feUratn €pnleL mint ahogi/ ezt azert mi is megtippelheljiik Londonban (vagy barhol mashol) j6rtunkkor. hogy . hogy . k€tszem€lyes. BREA.t iigilh. de meg csak nem is "egya$/as". Vagyis. szavakat magyarmondatba. merthogy a conmwtr egasz veletlennl annyii iesz. aki ott szall m€g. k€6gyas"). illetve "n6tlen". nem pedig hoteles).. 4 ijn sringol 6 vagyok illetve E arrsrliqlis]. ^ colvnnE ral azt Jeten' ehet co. sIR? lii szin$dl d dlbdls:6tl 4 u m m 2 l l \ € r d e z ia s z . hoqy "br€kelj gyorsan".t rmuBLE (+ dupla. mert akkor az azt jelenti.k6t6gyas"). Ennek ellent€te pedig messze (vagyis. olyasmi. l l o d a i p o r t i s ) .kfiilzt].vztrrrrArlk0"ri-[Ctltijl]. A rE jelentiaz agyat. hogy ne ha$/j kiewet se! t4o rF . ezt viszont az angolok ilyen kor6n r€gg€l n€m tudnak mire v€lni. hosy nem az. mei( a jelent€s ilyenkor nem az.kontinent6lis". de csakis foldrajzilag.Csak arra h€ll vigyazni. Ez az. minl egy panzi6. hanem az. aki belefekszik a aE -be. hogy "esyszemelyes". Vigyezz. ami ia( (+ annak. hogy "dupla. a eYn|tonuite ird b€ a hiSnyz6 I Lr.ort|idPl.Hotel Curo g ji'ipl lh6-IEt Az ansol szavakm igen jellemz6.t *ntEDlnuidll"n6s" illetve "f€rjezett".. hosy "hajadon". va$/is h€tszem€lyes).kontinens".Az 6sy lehet srtarrlsringdll eg]iszem€lyes). hogy a magyarban is hasznaljuk 6ket. hanem az. vagyis traf. Csak arra k€ll vigyazni.F sr a reggetit.egyagyast"jelent) as DoUBLE De srcE tehet maga az a n6. rco no aretrrtcrlhl end h. vagJiis"h6zas".. amibe r6ldmjzilag percze maga D cLA Dlit'gli'ndl beletartozik.de teh. egy angol turista ugyanolyan kdnnyen kital6l hatja. hosy . csak vigyazni keu.E snicE BEDs. Ugyanez elmondhat6 a szobar6l. ami szinten [&bil] (vagyis . hogy ieny' leg brekfoszt-nek ejtsnk €s ne Paldaul breK6szt'nak. A sz6llodAnal azonban jobb ami sz6 szerint annyit tesz.Ittliil.. hogy Angliaban a CotmrEnr az mi is vagyunk.meglehet5sen siirii szOvegb5laz angol szavakat ma$/arjelente_ sUkkel. ami mozdithat6 a konyhaban.

ha nehlantan p€ldaul a sorr Iszitl ev€se kbzb€n lecs.nFEtalbiil es a Fonr-kat.ndn] El6sz6r is mossuk meg a keznnketl Azutan Pedig figyeliLinh r€ndesen.annyiszokis -ra. az eryszetijen bunk6 J6l gondolod nyejas olvas6.Ptrstetn6k magukat. pedig dkkor sohhJl kevesbe hiilne kia roo. az amerikaiak meg egyszeriien feldaraboliak a k^i L a . mert az OlLlkbenvan a sz6juk. akkor ne a draga ruhajuk banja. a itukbe hely€zik. mint meglep6. Ugye. Mert p€ld6ul.de az angolul irt szalakai magi/arulmondd probald meg az illusziraci6kala beirni a magyar6s az angol szavakat-(Az egcsinal I n \J /o4Z " . Aki mask€nt tesz.loble Monners ltrilil|||. azaz hassal felfele tartjak.. Ezt nem az€n teszik. Ja. minl k€sei leszarmazottaik. majd a trMEot leteszik €s a roatr-ot atveszih a jobb kezrikbe. hogy a crrstt klin]6k is vizivasra illetve borivasra stb. azaz ink6bb felesziink Ielostol a sziivegetm€g egyszer. Plerlhogy ott sem iltik don. menhogy az mind mind mask€nt teszn€k angolszaszok . (aondolj csak arra. az amerikaiak vagl/ az ausdralok. kedv€s olvas6./t v€letlennl pont ngy tartj6k.9roolYnal mi ) A KtvE es a fl)RI( hasz' [s4in] eszik.Pkin]az han€m hogy. [ftd]. nalab utan leljesen inni hlal ncm lurcsal A Pr. €s a ipoo. hosy mi sem n€zznk j6 szemmel.. mint mar bizonyosan tudod.persze ahany angolszhAz. amihoJ az angolok. Te is. a souFoi 5k is . mily€n furca 6s illogikus szokasaik is vannak a ktilfOldieknek. rrl".r'b. majd' elfelejtettem.amit r6rakunk. sem oll nem sToktak megmelegiteni. €s vigan falatoznak.jl [b0till persze spm ik. az angolok a Fon -oi fo*l az asztalnal as feijel letele.rrFt b.jr//4 t ti . csaku$/.tr-et hhjtl hasTnaljah. majd esi/szeriien teesznnk.:lF t4t .

.rrratD trast [i!d..Lti szannod..) Kared el6ny€ €s hatranya... KABiDI5 r' TnaMt AoD.. eml€l'szel_e m€g azokra a sza"tal. ami most mar a Te Kar6d is (llost majdnem el€rzekenyultem. Kortyolgasd.-oFIaNDotr' Ir's . K€dves tiuronos Baratunk. Aztan.m Ha tehetjnk (pont l7 km're a Balatont6l). med itt talaltuk ki n€l]j. va arld-RAJv. ho$/ itt nemigen zavarnak vara an l6togat6k: vonattal igen {sz€pen masvarul c' mikr6busz.+n€l [10n] furgon)j6unnk. LUcmLL Ir ts z-.o flrE ?----------J oF LA. Hat atjas dolog lett volna nem megitr6kiteni Xarankot.tl rrssr (Tudsz kiivetni?) Amiko( vege AERtvE j6l log esni' ha m€gKnalunk j6f€le ittegyis most €ppen 19 meg€rkezel Karadra).lan'il ensrlkal. abb6l fula-e Karankra? Hat nem). Na? a' ll{.a vr.JJJa? 6s srA'o'[s?t6i!on] rounxErld. ogyhoqy mi. neh€z idejutni.IE BAL mn' tEouon' Yoa'LLa nE LL Ptd{ roa uFar TrrD llE'LL EAVE COFEE rrEfrE t1 7t E t_l EAw a cItAI.soamF?iultl. . Azert hadd folltatom kicsit tanul6sabban a bambu' last .llcleti Pu.e s m o s l o l v a s d l e l O h a n g o s a n k o v e l h e T oh e d \ P s h e d e s t : rount\EY A K. o problema? 142 . ni D6linkaval €s persze Douwe-Egbeds kaveval (e ez iit vajon reklam-e. ouR wr. nala tstennek.ndvaszf]).peNze . Tiz€n€gykormegerkezel. (Kepzeld most ide magad. K€pzeld ide most magad. az intim angol bet€tekei k€tszer_haromszoris szapo' razdt) Sz6val. p€nzt kaDunk-e €rte. t€nyleg A ciP6t nem keu levenni. himegynnk 6rted az albmasra.. .llor6d Az€rt emlegeijiil( furton-furt Kamdot. ho$/i S z e r e r n p n k h a e z r a k a r a d i h a n s u l a t h o zi t l . nk eqyet. hogy nem birjuk iovabb tAoaDPLas ide. az irany njra soutt maid soum'aEsa naid nirc Karad.KarAnkP€stt6l de szerencs€re Londont6lkeleie A Balatont6l viszont d€l rc.*rsrlwsztl. (4 meg€rkezik.i6vunk dotgozni is rajta most is itt rngiuk bel€d az utols6kat igy k€ziratleadas €l6tt l'2 hetiel. annyii kell (nagvon) megjegvezned. o. [ar6d a kezdet 6s a veg (o rrE sEan1t a aNDmE E]'tD li-0lniiglnddi!ndl). ez egy Lona Lo Gllot'g) A rouRtEYre kozet dt 6mt kell srAnor*rijl r.. t h d l s T o t m o s r m e g r a n u l n a d D 6 l j h a r t a a . [ fi.Esr-nek indulsz majd sourrl''9Esr nanyba fordulva elered Si6fokot Si6fok srA za+n€l at kefl sz6tlnod. Ha m€gis szivesen eljonn€l ide hozzank.innent6l hangosan olvass. ltt lio blalkozik Kelet €s Nyugat (o r. < u k d l e a s 1 e m c d . WELq anD ntE11 ltt d€len megkavezunh. gvere (m€S) beljebb' N€zznk csak Hajbd fel.

de ez nCg nem ok ara. mun f.venek rie tinkeLd€t. (cyitny6rli. ami mozdithat6: bt b6rond hetyert csak kettSt fordit.' a..tslrno*bn k'vnl ez mara a tanulnivald.. de akkor sem irgy szokes mondani. ez t€nyleq n: syon fontos 6 az egyik lelgyakoribb (es legadnzabb)ansol ige! mnrt E Rendhasy6 id.) lgen pers/e hoqy el n€m rigJne\ezett rrmrz-tEsonl lrod-i. hogy milyen arakjai is vannak ennek az . ho$/ ne tr€zz utrn! iqer snqaisen annak. mnft 6 Rendhasyo id6: a. Vagyis mawarul kbrnlbelril: Szavak . ..srlrisdl+ urors6 lO lca'r $/Onyorti szemeid vannak. hiszen akkor mondjuk ngy hangzana. negy krisHlycsilhr helyett is csak kett6t-) Es ugye a woRDFon-wofu Mrs. hogy . Ez persze mar majdnem u$.n".4szavah a minden. gajr..sz6t sz6ra". tuo^Ds. . (Egy Kosdolanyi-noveUaban az ex-kleptomanids fordit6 ellopja a forditand6 szbvegbdl.sz6r6l. Az€rt hlaltunk nek€d egy-k€t olyan (igen gyakori) kifejezesl amely n$/annsy sz6l magyarul cs ansotul.l nencrrasyo 'aa ^@.). It{iid.lUords crre oll ure houeo [6d?ir6lvihrv] ebb6t az ALL a "mind./'roE. A szavakai a legritk'abb esetben lehet sz6 szerint letorditani. mily€n t E) r " 'vount ^ flr^r I'LL GtvE n aAs( tl o o Szavamat adom maganak. ami nekUnk van".s26. aztan r:rjra ism€telg€sd r".Elkid (meorart.wosD ma sLAnor'(j. hogy Janosunk a llamletben a "koEDs.1M. hogy.'61gi1o ua.! a T a l i l j a k m e g a f o r d i l 6 s o m a i e / a / u r o l s os z r v a m l FoR ToDAy.sz6ra".gi|ldn]. $ o. IE ELL lOA AIEAI W(MIERNJL E|ES fOA + N€m ialalok szavakat. Es akkor m€g finoman viselkedtrink.. Ami a legAranyosabb. 4 Pl n ez minden_ sahuer Beckee szavai {ua@Dtr. azhn oldd m€g a gyakorlAsnak szant felfordit6s leladatot. szavak..E o. Otvasd lel 6ket. hogy elmondjam.Eitijndl o (meg)htahla1. Az ALLon. a "sz6 szerinti fordi6s". hogy id6ben visszaadom.tkozott '.anaz. sz6" nak forditja.F 143 .'.r?6 ig€t egyszernen elsink6fiiliuk. n nen -nyelvtanozunk'.. U$/hogy a .. d€hat azt m€gsem ihattuk oda maqvarul.ez mindeniink.sz6.uuE.a tua .AnoFnek sem uoRo. hanem . xm.a dvefuir. hogy "keves pontot kapolt a sz6r6l-sz6ra forditesera". szavak". megbllekl g nnD E. a ntveE ige peaig azt jelent'.r+ord (4 sz6 szerinti forditas). tanuld meg... hogy van vatakinek vatamiie. . z.. wozDsLot nem "szavak.. liundl. a woRr>bn es a nAr.nak. I'LL mLL roa! 4 lla nem tatod meg a szavadat. mint a .

Nem lenne 6nellentmondat. lid. .fLL xf L t^u. vEsf.ff F!c t6s.lrl).tfa n. orn A o 6E.l uoeo nrf's. hah!). PLAE tinyar.o Porodoricolstotements p6r6dor 6llft6sok h!'t-D0feildl!?tiih'd"bd (a sesits€s rrrPlh.tata t.xILl nEELS Nekik meg .2l IeuEfouxf t0n0 nafrrl sIvEIfE n ItE. JruP leves.'su.rifar sfAirnanvekb6l. ho$/ belegabatYodtam mialt Tenylegtanutd meg.n. hogv nu".lL l0r.. amiket sikeriilt megiegyezned: Ervtdii6ll6 vasvok unm? Yagv agt..fu ar sgtszcm6lye! o sPrrr 4laftil' eirsJ4lolat' EimE 4 o villa. AKar BEcult'tER szavakat. vag. Gak eS/ egvszerii mondat " Ugyanigy nem lehetne leforditani angolm azt.r r"br"i iobb6 '"-. hogy . Etsf.. flwc.T. 6s kijelenti. ha BEannEEvag a sza'\rak Iii frr il? ftr Idd dnli dii r.IMD.. mibe gabalyodott fla lii-Dld nemjut bele.a.ugy€ minek leford'tani? Legi/en el€g annyi. ELr a crez.is ker€stnnk eg]/ tanulasra alkalmasat: Az ADVATaED ME FOO| IWENIf EELS flE AE<. ar&tw.3l E fquool'l tEEz \ u\sD.o.IrlE sEnrF/rcD m rrrE ItrNaa + mag$r. 141.tsm.0. *"r. ak|r aDvadcED szep 6lmokat De el6bb ird ide a H6t akkor--. al FrxD n. a J0rrfftmeg |(ina|'dl at|in. O a re a rur. elarulja. sE$Eda 4 mondat. negofdrs Eira 19 u\mtt uEtE fotlttvE.. 1''1EFo. M n 4 $alval!. . ho$/ a BEarrrfs €s a halad6 is tanulja meg Kvrilr6l ezt a mondatot: lhi-olndd ts ldisrs?! liimt t in ddkn. tr' lfitl rz ec+z tio Ihgl..tkldv. amikor az ember itt til Karadon eS/ ['tt] lko'i-PJur.noid8l Ahol: tms 4 ez. tninasl6tli1lI ctr't tu| v'e'l n nr rou 143.soutl!. Esv6lv'3al katiasv$al' 40. osoanD a t6ld (lalai).0. [6nlilvele? (Pedig o LYa WoRDPLusbaa\'an kis $/akorlatot 4'5 nEw sz6val ) esz€bejobb rDt ..nit ihddg'iondl tanvl6knal.rileS/ egyszerii A gabatyodas oka pedig az.0.Ez a mondat angolul van US/€ meg€rted. ' | 'rp[!z6l] tr 144 *{ . amit valahogy nem lehetseges magyarra forditani mert ak_ kor mar nem lenne uqvanaz. Foor4 iul 1a2.Frrr 4 itreg. Gtdiin l.joo"repp.tml tto fltf's rf./rrrleh4 tenni. solrn ilgtn.l.ocfi es t€gk€pp belegabalyodott magaba. hogy ez egy bnellentmondo mondat (tehat Onelentmondat.d lti 6-no{ hqnali lwo o'q.

tbenbntl? 5.n.tt s. sroir bilzdr $i!tl?on szii6.nt pilr tt i.L11. amikor terk€peszek meg kabnak beszelneh a partr6l. m€g itsszetett sz6 is. she sh€mmi nem kell. srn D.l i€l. tsankot foly6k partj6ra erdem€s igazan telepiteni. Ennyi sznks€ges kerii15 utan hssuk a partokat. Kezdjrik ritgton eW nesativummal.a.1 hrl.. menjunk strandolni".A Prrelyaht.DE szinten el\lezeti cikk.l6!zt. ha kitlt6 va$/.nlfoty6 panien minimum k€t bank van? 5 . tiszta kavics. azaz mi ved? 2. sr. A srR^ttD sz6l teh5t Gak akkor hasznald. ..g ily.!an*").. lde she t€rk€Peszet. 2 |EEtsaf nE t'J.t't.eink: A srr16|r!0romlirr.. niryen s6rda a coasr oaaeDlk6sn s ll. amiket arul..r.nti: l6t hatr lanktan lia. 4 oldal hb olyan.. ahol homokos a tengerpan.36r. tr^r( o foly6part Strandolasra az €v na$/ r€sz€ben Angliaban €sak a kolt6k gondolnak.l! ir !?h!l?.l r r d anft f 6. az angol rrffsz6 nem aztjel€nti. PeldAul a Dallas els6 resze volt a rrt. 3.Fiidast!. Ennyi masyaEzat utanj6l esik a gyakorlas: | ..BErctl..n.r adlsialsntl. hogy . Ez kb. a pan!" nogy forditan6 ezt Arany Janos angolra? lli f(uf0E tiyel. nE stn r ! dl rff 4 r. hi!s. Ha nem..) A sEAs.3rn hrfrbsn:1.k. hogy .'oRE. ned a Fel3re.Part" . ildr iosytorditrnd.. hoz.a t€nger mellett"A corsl€nnel egy adaggal technikaibb.. au.s.s?irlril A hosszli €s unalmas ma$/arazkodas helyett rbvid €s izgalmas segedletet adunk ah. r. hanem azt. amit nri csak e$/sz€riien.ngll n0llsli.] d0 d0 d.onlei/_6n c) Mesjcsyli. o t€nger +.1? tie.Oh.lb. maximum kavi csos. tl le5 . hogy ezek€t megjegyezd . ho$/ . melyih a pihen€sl a. hogy. 2 wEEKs^r mE sEIstDE? [triril* et dtiszi*ijd] b.5.3.srrf. minek o portio.Kiejt€s €s tov6b biak a kulcsban. A kagyl6k.. gerparton. mint magyarul az.hoqt. a sEoREaz igazi tengerpart. t) sral 4 taqylo ar e. egy srrc. igy pl.part'rnak neveziink.snEo z hfl a t. Ak6rhonnan nezznk. Aar az angolban sok_soksz6 szd van ara. leh€t szikhsh vagy homokosh.iPiiiilnffilrtii.szl'tid.lUl6gis.sanr. 2 r/EEEsAr ntE BAMQ [iri vibr . akhor. €s ott a strand (nem a s7t{. Melyik a munka. c$ak . coAsr. sDltsrDE. a storE sh6rul_sh6ra azt jelenti.. amigl/ abc sorendben: EAfir<.. (Brrr.ieng€rpart". a ffisit a. merthogJ ott honnyebb holcsOnt loly6sitani.'Yrl).. 6.t d0b!nk] lgaz'e hogy a Temze + Trlanxslt.lB. tengeri kagi/16k. 6k is ezt hasznaf jak. mint annyian teszik. llire val6 a hires Prrn aEAc..Co.A fentiek kozlil melyik sz6 hianyzik a nyelvtor6b6l: SEE sEL].resz".i .rrea ':ga iBijg2. n ni a REAcErc. ta arini 0. a haurvonal a teng€r es a szarazfbld k6zott. Ekkor versr€ fakadhatsz: -Bicsak.s SDASEELIS o8 'IEE SE.most nem abc-sorrendben.

Bekopogott. mire v€n kezem felkapia a puskat. Most pedig a feladat. nem is va$dok igazi farkasok.Jol van . ami a nag. vagyok? Csakugyan. van €gy 6tletemPiroska pedig mindenben kbvetie a tanacs6t. a verszomjas nagyi beugroti a szAjan. mondd angolul. akit Pirosktnak hivtak. €s €PPen amikor azt akarta mondani. Olvasd el rn6g egyszer az eg€sz mes€t. ^ LrM c'ru. itt alant a hblazatban ossz€ kene Parositani a maS/ar sza_ cEAnDttomEn lqr. iW a vadAszj6l lePuffantotta.aeAnDnorEEn.ymamavaltort€nt. hogy €n a farkas teni. €s mar csak a vad aszt kell€tt megvarniuK A woLr.Dnnek a kislanynak voli es/ an Dt"omER. amik€t iudsz. €s vitt neki egy csokor viragot. te szerencs€tlen.tuen rt n Ianntinrl wotrtudlt a. magenyos nagymamat. azutAn a ibbbit mar tudjaiok.d. de azokat a szavaKat. azt mondta n€ki. teljesen el van hrlnyva. €s nekjv6gott az erd6nek.A farkas fiatal €s gyors. Ha nem hiszitek. Nem iudnal segiteni kihozni onnan? Nagyon faj a hasam Piroska ornll ho$/ minden a tervek szerint megy. voli egyszer egy Lrrau GlRLllitilgill. hiszen J6 6tlet! nagyap.'iLlqdt']' axtnoranra lqnndlihrl L'rnE anl lltrolaill rtmmllilttr t46 3r . nemhogy szaladni.J6 napot!". ki m€g mindig nem tudta megem€szNem laiod. lliutan ez is megvan. €s azonm6d beugrott a Farkasba Ott hlalkozoti a Dagymam6val. Azokal Pedig. flifele eE r\Dt or Ed? k€rdezte a beteg para.. 6s elszalad. Amikor v€gre tablkozott a farkassal. De akkor holvan a cRAnutornEi? Sajnos beugrott a szamon. igy hdt Piroska felhivta telefonon a vad aszl aki €l6sz6r hlzodozott a feladatt6l./" [tul{ messajnalta a beteg. e$/ napon relhivta . ki vadasz volt. nem akaEz v€lem farkasra vadeszni? mondta az unatkoz6 nagymama. .va_ rul. De az€rt hall' gass ide. amikor meg_ jelent Piroska. De hogy gondolod a dolgot. A . De az en cnAtrDFAfltERimnekl$!n4[dir]a baratja m€g ma is egy igazi vad asz. hol nem volt. Ez az igaz t6rt€net. mondd mag. naqyi? k€rdezte. a szerencs€tlen allat menni is al'g birt. hogy . €s .mondta a nasyi az 5 aRANDDAuaEE^'j€nek [grund6t0r].little oed lliding Hood rls o forkos djdiry liidlod hudl olvasd fel hangosan a k6vetkez6 meset. vort egyszer. Elem6zsi6s kosarat ragadoti. amik angolul vannak irva.ndftlii nawmama na$/paPa aan oo. mintha rbvidei tnina: Mit6l l€tt ekkora szad.ja l{tndn dinl. 69 felsem oe'itdoti. hogy beteg aR DtqomE$aahezmery./o. A ftvasz LflrLE crru iW tett.

lhiiil E Mtrln..ya kiqdra) m€s j€svezd nes isr: OGI e.ba6kk E 'd0d]a G E r* [ke " . t i q a z .uz I€Rel .akikE igen beh€Pzel telE.-J-Jslh.tb 6 -*{r'kl" E z'@.bit usEr' pi.. t c d .k g i tu ^ [d lik] a ..knqerFn ra viz rerorn.d'lFdr) { dqJldla vmirek ' hb. szabadrlisas o dr ioaz.szekal E Bslnt]d kunyh. '.."a*r.EE.lya.'tzztHurslfiEE c. habtE es meg tudnak tanulni akar napi tizE sz6i is magukt6l.ir"t tr ". p e c h " a n g o l u la .l ncr.. pctr .//corr hl . "'t".e h o q \ a .k]a . sl ili lesalihhls tudun* egyixcsrdl.i. .'.n: t.zver) Ptusstz oYnllo a) a roY. r.crL rna$/ar popegynft€s neveben szerePel tmelyik .Oz ol6bbi 7tr sort ozoltnok .k6r.l..'"d.*' "rt"'a"tt Ha ncs mindisnefr jesrezred [E eotrkdd . ''1s szes€. toddik vkiv€r/vmiver ."arr.' rer..r.. i . ellent€lel b) nemzeikozilea ismert pizza-l€l6helyi c) szabad a ffff [ril..sy .e hoq\ az inqnvdk anqolul nem tf. modsze' as akik utaliskE a sz€llem€s reinket6.rlh.vagylegalAbb (6sk€rlekgne szamolj ranyteg ztrO soOO.jik6tl d $6k.piszk6l6dasb6l-a nasyonhalad6knekE.ra{dsplrazc trvFnat maidnen a !1.. r / Iulcsralaiol ina-_\.l ut6na.'n lsar Pj9!:49!'frtt ilyen nom 0 dl lgar insnyak i: tet . al .t. a. ttl c t rrr. nind0iellentate.. '..igas.

E Egy szoget sem verhetsz a szinpadba.? lvlellesleg. hogy a "lvlagyarsz6" ala a nem dSlt r€szt. Valamil €lfelejtettem megmondani. is te messze vagy a masast6l.Dcsdemono. nemho$/ eS/ szrn6sTnciE ar-"lnlir hbz. Es te messze vagy a magasrazt minden erielemben. besz€lni. 15. a darabban. Tudod mit? TOrd ki a nval. Te meo maavarul sem tudsz rendesen. Lajoskam. ll Annah isen. B Hat €ppen ez az.o -"g. Cu€us. Lajoskam..6 te Szereposztas: Lajos. minden €rt€lemben. ide magas szin€szn5 kel. magaba szakadt hazankbnya. E Annak isen. E n.I nem lesz sTalon' n a . ird be 'de (ha lehet eml6kezetb6l) a f€lig d6lt betuvel szedeit szavakai. fu itt t6bbr5l van sz6 egy sz6gn€1. szereposzt6.-.sajnalom Lu'us ldbd. Nem cucust akarja Desdemona sz€rep€re. ide masas szin€sznd kell. mint a peld6ban.szog". E E$/ szitget sem verhetsz a szinpadba. de npred nincs.PUuun meg egysz€r felolvastad a masodik szoveget. r4it is..{rtr.cn\an roppdnlnaq)s/erepeill a databban. I nz "mier rilg esy rocsol6csoros sem besTel is nemhos es szineszn6' hoz. a .t .adat. mint az el6bb. En szerernek veled m€g egt/szer err6l a szerep16lbesz€lni. E 6rtso mes. A nydk f. m€s esj lo( soloLsoho/ sem bFsTPl iW.r eppen ee ur. de neked ninca. [ 6rt.itt. az "Anqol sz6" atA pedig a d6ltet irod. labdab6l nem lesz szalonna.) Minden! pont tgy kell kimondani. as tW torabb. lvlost ugrik a majom a vizbeE.il . Szinpadon akar megfulladni. g Vasy te nasy diszn6. De most m6r s€mmi kec. E vagy te nasy diszn6. Cucus. es itt tObbrcjl van sz6 egy sz6g. m€ghozza olyan faramuci m6don. A nyakn€k van roppant nagt/szerepe. Ilost olvasd fel m€g egyszer. Kieit€s 4412 Id hairl ln*l IbdI thdzl I16rl ut6irat. (Hogy mondod? Az el€bb nem otvastad hangosan? Na j6. Sajnalom.a "szereP" angolul aoLE. Tudod mit? Tdrd ki a nyakadat. l48. in szeretn6k veled m€s e$/sz€r err6l a szereDiozf. T e m € q m d a v a r u ls e m l u d s z r e n d e s e n . trAtL.

.language Scottish English minimum .t. Allah creat€d all the english mad Lord Bunbury lrish English minimum Scottish English minimum . mcoE.PC language The herstory of history YuPPiedom Eur6Pa a EuroPe 150 l5l 152 l5J 154 t55 t56 158 159 160 l6l t62 165 *a 149 . lflllclt R llTctuc- mnonzlll fiuuunfius Ne l€gy ciki.culture How (= uff) Hires indi6noh Pubs Saint Valentin€'s DaY We love citi€s Furcsa varosok Am€rikaban Politically correct lansuage .

De ne felejts nevet mondani. €s raformedni az et6tusiL6ra. lhiu OtnD A?pEnE! ..rnint t 50 . mint amikor ma$/arul azt mondod: . ltt csak olyan dolgokr6l fogsz olvasni. csak akkor mondd. a modern m6dszertani elveknek megfelel5en roppan! baratsagosan kozelitjiik meg a nyelvtanulast. azaz .. €s minden szuflat a masodikba flijunk.l'Fns or mE DAvrfu.onnan lehet megismerni. ha nem akarod.. hogy azt hiszi. elmondjuk.hogy "Farmer pl'z"-O Attal6ban a niiveltiurista m€S ilyenkor segit6k€szen hozzateszi.Ez halad6bbaknak val6. €s ennek szellemeben T6sed is. ez€rt nem mondj6k. de most itt van €gti mesik is ugyanerre a helyzetre: MAtiv EAPF| Zwdidrjl. ez a kifejez€s azt jelenti: . hosy ne maradj teUesen sinet. EmDAv! Ihll ln|lldijl. ami sok az sok! l4ost ki leszel osztva rendesen. Pontosan irgy. hory etre flow Do voa Do?-vall\ell vahszolni. addig amig valakinek gratuhlsz valami teljesiin€nyhez. fta mondanah az angolszaszok. az ansoloknal ez a szokas.lo Legeloszor is a hiejtes !€!1 helo' hanem lho-ttil. Tehat. Ja. how a kellemetlen szituaci6kra mindig emlakszik az emb€r./orr ldzs0nl helyett mondhatsz mes nevet is annak mesfelel6en. €s ropppant ciki hibak. llerthogy ha mj mindig ilyen banitsagosak vagyunk. kivel tal'ilkozol.a jelentese 49!q "kekszinU vaszonnadr6g". Xb.lt! . A .tiogy vagtt") angolLrlIIow ^re /ou? irj{1.gor szinre le. Ebben a konyvben.. hogy ilyenkor azi kell mondani: II^nv sziniileg tudtad. A buksi akkor van. amit magyarok kitveinek el angolul. Ezt val6€s taruld meg. bameg. pedis llirij?l'nakejtjnk. how a kitvetkez6 tanfolyamon lehLily€zzenek. a 'tiogy van?" (ami u$/anaz. Tehat leszel szives nem bes€t5lni Londonban egy Aru hazba. Valahogy igyl nELLa Jo tr. Na. lvlost megmutaikozih az igazi 6nnnk. FARt"En ^nnaK ettenere. hos/ a kiejt€s majdnem azonos a ma$/arml lffll'lir]. amikor sznle_ t€snapjan gratulabz meg igy Jalakit. ahow most csinaliadEs az lsten szerelmere. amikor talalkozol valakivel. mint a .farmer".lle lr69qciki.. amit iti olvasol. nyeljnk. mernadras ansolul Jf. a'. kibtjik a tsarkasb6rb6t a farany.. hoS/ lehet dolgokat elv€zertel is m€gtanulni. igy mondanak azt.tlogy van?" Pedig ez valami olyan.J6 €ivagyat!". a trr3t now Do roa Do?bAr )ldil. Es ki tagadhaUa. d.De azat.flagyon Orlilok!" VagJis amikor valakivel el6szor tal6lkozol.. Ezen az oldalon vegre visszat€r az iskohban megszokoit st g'ts €s frusztra€i6. hogy .r'ihrpii-T0R Ez kb artrtrvir tesz. Az€rt. Tehai elkOsz6nesnel !e hasznard ezt a sz6t! Akkor azi mondd: GooD'lzlgrt-S(ll \tasy BrE-BrcltEhril. €s abba a hitbe ringatod magad. A vicc az.j6ljegy€zd meg.A/ plso sl6r. de lt€zddbbek is hamar meg fogjak tanuhi. m€g k€pes vagy.ry$tu-tiJsonzl rz val6ban halad6s. ehhez tartsd magad. EzAIt is nem adtuk m€g a kiejt€stcoda^atuL^nodsr ll. mintegy magyar5z6lag: "Levisz". hanem -sajat gazdasagaban 6nall6an dolgoz6 gazdalkod6".. ha valaki egyitltal6n nem besz€l angolul.5z6val a ta. Ugyanis iit senmi baj. De mivel n€m mondjak.{rs [d?sin?].

n e m s z 6 l h a t b e l € n k ' € l € t n n k "ruin i€t.uganet.J htiilosil gJaru.ad] [!ldlii-EJfid avaw.n e m s z 6 l h a t h o z z a n k . iueive mit tudtal meg ebben a lechebcn az angololir6l . Priiyis'i 'iijPnltszil 4 szcretenr' ha ncn] sanareie reher az embe.Allah 6riiltnek teremt'ttc az dsz igy a iiiseges forditas. "n" nincs sro.sah a/ dngolbJn lete/ih: ?/(rvr. h d n ) h u l . En. se nem lvalesi. snoixeenr. intimszf€ra".t t m . amelvek szerinted iUenek az angolokra: + ForrlEh0-tA.mr.o". a Ana"t or snoPt{EEEBs [. dildn 0vsottildnl El6szdr is./6n a sziv6s. rval.rArn Eneusn sraftD{FFtstt Pnvac' ':l'l5l . sk6t.niltiill rirf.'aDJnldl 6rnlr rilil + bareisagos o uzleties surlvtrserrrrEJbi. po rE.h a l l h a ib e n n i i n k e t . o. Ea hiszed. hadd magyarazzuh meg a lecke cimeii . akkor azt igy teheted meg: irvtriPo-An o Az angoloh nas]/on udvariasah' P. mit qondolsz.[diinglis TEE nn sE aREvERv nem Ha valakire azt mon juk." q i " q y . rlnftr' rotmd BRI sn. ami. amihez senkinek s€mmi koze Ahol a titkainkat tarthatj h Talan legin EoDEtu till' . nJgyon lonros dolog.Tl ud!Jrirs rr.rDrlft ro.Ytrl&nila vicccs. csrh kornlirnilehel 'raun m'n mJqa-ryfenscg is sokkrl ievesb€ jellemz6 az €teti\nke). hanem angol.henrcny ftdl c srrdD-ol. Ha azt rnondjuk joj'iiai meg rchet a.ek csah esy res.g.rrs''hztmi0lisl tJdozkodo na szeretn€d hangoztatni is a v€lem6nyedei.arnr nak.L"E..t. ut6na q.gor..s s t o r ..nek l LI^E MY Pmucz liilijt a mag6neleiembe. \ r i l t t a n y l e g s d k d d i o h e r t \ o l l ' 7 p n h i \ u l b d c n \ J n tr'77 . \rn . A PRtvAcvaza nagvon hivAnatos illapot' amihor s€n k i n € m b t h a t . ltnveg hogv arr6l : bizonvos szisetr6l jitn. Pa'del\: TEEE ts or nudr PRIvAcr ttt rEEsE a indiz n0di {atsz] Ezekb€n a modern lakasokban nenr sor nra' Fr{rs [d{ iznotn|0.€t hivhatj u k jogosan Ansliinak (e 'etar"'D lrighnd])az cs€ 1<' szet iflik E//rrrArenek[bddn](+ Britannia) hi\ni $sv Grear Bn'ra"nek lgdjt h'itd'r] rrrg N r q y B r i l d n n r J / . ^ c " J r n l J n u l o d r ' l r c r n a dolsoknak.brit'(o E/vzst pitis])' :kkor sk6t.si (berd).. ez a sor egv angol cnbcrtol szes angolt ap6leon v€l€m€nye: boltosok nemzete' Akkor mosi milyen€k is az angolok? Orultek vagy boltosok? Esetl€g: 6rult boltosok 13 Az alcim pedis Valogasd ki az a16bbijelz6k kt'zlil azokat. " t " a 7 o B / t g r o l a n r P l v n p ha n t P \ c l r f . nrulalsiicos a . 'angol" (1 Eteustt akkot azzat azt auitjuk' hogv se ra: . ha nem. r n i .mod Olloh creoted oll the Cnglish 6ldiingli.. o h a > g J s d o h e l h r n g o s r n ' s o s 5 7 q ' / d t r r J q i d ' eUGI6n:.. sz6lnak bele n . ami .

5 2 6 s z e r i n t . qiN'ttl ad De j6 lenne tudnj.b e t e q e s f . r | 52 . hory LoN BTNBRL WAS NRED A]ID ENONO AL. akkor tedd azt. t aD naDlkr. (A szavak melletti kihagyott helyre fordithaisz. E Lord 6unburynak foltos lett a pizsananadregia. Szerinted hoovan? Lord Bunbury f.dl a \an ne\i + arvE.lti . E ninonran \ E t u . akkor a rendhagy6 milt id6kkel egyntt). 6s hanynel haborogal. Eszre fogod venni. Van amelyiket kdnnyebb.I H a l a l o s a n n o m L o r d 6 u n b u r y t .'/val&b nqlo barmi t*ELcot"Ehilhnl. €s amikbr ett6l ngy €rzed.!r1 . s r .. r u l j a r m t t .x'dit. cryEftl\iN.dt vott €s erzelg6s. hogy hany mondatot forditotiel le. r a d t v a q v o kt o l e . ird ide azt a mondatot angolul. how ez meg mi a ren€ lehet. . foqadtatas 'tavE. i . r l J s . ezeke! a mondatokat nem e$/forman neh€z leforditani. (5z6 szerint: nedves alma volt. ahol hii a forditas. hogy most mar pontosan 6ned dket). hogy valamelyik mondatot mAr le tudod forditani. Elkezdnnk neked szavakat sorolni (ha keu. amelyik a legjobban tetszett.q6l. Szerintlink igy kell tbrditani.lord Bunbury Ihdhnbi' l Az alabbi angol mondatokban a kihagyott helyekre ird be. eAvE.a m r n e d ! c s e s m e l p g . J i r F r r ' ' .' '.rr'f{inil1 o htzetq6s o t/re"Jroftrl meleq . mashol meg .) o rifDJr{iodl faradt ffiono aLli.magyaritjuk" a dolgot. lvlind€nes€tre most mi js lerorditjuk 5ket. r r rr " y n q r a i " J . szoh.h. I aE srct{ A D 1RDD oF B Art/mna uErA Dwa t. B EAVE US A NAfrlI' WLCOII'E. hogy van.) Lord 6unbury meles fosadtatresbanreszesitett minket. de a titbbit is olvasd el meg h6romszor (igy.ai tas! Rblidn " " ^. nd\t 6zl€s.{^/r.L o r d t s u n b u r y .

Az 6rdekess€g kedv€€rt eml'tem. mely szerint Tomnak e$/ alkalommal pont az ir nemzeti !innepen (srnt P r n n t ' s D r r l . T'vDBEEfim IREL^ lnd [( n6iir bi'rt'i ii6'land il vrr g'. de iudja. 6s neki a aunrrss lginiszl els6sorban nemzetj ital.::: t ll . how.a. Az ir ansolban ez valami olyasnrit jelent. melyet csak 5k hasznAlnak.janah.. k€runh. es ez nem lapos sz6vicc..lrish Cn lish minimum liids insli!ninindml Az itt kdvetk€26 kis tbrt€netet baiitom. AzelStt nem gondoltah volna arra.bolinoti Tom . Egy id5 utAn felszoEaltak az eb€det. . Tellesen kezd6k kedveeft a fordilis.rc* [nlingdrd. ha egyszer t€ged is irorsz6gba vet j6sorsod. €s a francia Lir derehasan mindent befalt. mini mindenki mas a g€pen. hogy Dublinban lakik. j6l besz6l gaelnl. hogy eb€dhez l6h€r€t is f€lszolgal.j6 buli. semmi koze a brit angolban hasznilt . €rdek€s. a66an az 6nelemben is. 4 . n c g J m p g l e h p l d s c nm a g d b i / r o sf n n . €s csak azut'in R€kordok K6nyve. es persze ir (a InE liii$. Tom ir. z .ntokl \'6her€) szent Patrik napjan. l1€g miel6tt v€gleg €lkalandozn6nk. r u l r S akivel besz€lget€sbe ele$/ed€tt. ne edd meg a a sEAt"aocr.) FATLEI llihsri) a Isten hozottl c/rrrc lh0ll: Bar enn€k a ar& sz6nak az angolos helyesirAsa c.ijtb*] E . Tudod.mondta . akii6l a fenti sztori szarmazik. h .srcrr.rrtlFn6ncldl Eg6szs6gedrel(csak ivaskor hasznalatos. €s m6g a mai napig is elag sokan b€sz€lik az angol mellett. Kedves Olvas6. kellemes idStolt€s". ho$/ Torn. tia ewszer t€nyleg eljutsz lror.Ezek a szavak mind a c. beletiizte a 16her€t a gomblyukaba.reped6s" jeleni€sii sz6hoz.." Es ezzel. hogy az nj francia konyha mennyire megh6diioita a vili' goi.c hdilikl nyelvbSljonnek. az a helyzet. szagba. hogy a l6here neknnh irehnek nemzeti szimb6lum. maghozzi a szonak mindket enelm€ben. dl . .D ['ijt]).Val6ban .m i r c i u s I 7 . k' eW nagyon komoly cign6l egj/ na$/on vidam emb€r. i r n r m . amely eredetileg irors?6g nyelve. utena biztosan €lmondhatod: YoUTfioI4/. sz6rakozas..es fannsztikusanjolerczrem N.9zi. Hosy pedis az 'r€k mas napokon is szivilkbe ziirjanak (amii egy€bk€nt kdnnyen megteszn€k)." .orIs. Tom. meg a talcaja sz€l€n gondosan elhelyezett l6herct is.grr . "Iimm . t a h rd r j la S T p n tP r t f l h n a p j a . Knlitnben Sz€nt Patrik napjen az Air Lingus ezz€l a fisj/€lmess€ggel szokta meglepni az utasokat. l l . vissza a tort€nethez. voltah lrcBziLgban. tanulj meg €gy-k€t specii lisan ir kifejezest. A / i r l e g i r a r s a s a s o e p . k . Tom mes€lt€. u e r l P i r i l \ b J u l J z n i a . v€rseket ir (+ r .

:h\.*. . how vicc. ahol a roppanr EolrsE* el a BE /YElr. J'rig rPrt ko>rolr' | 34 . *l I viszkirnrt\rtrritrt "6rF 'rr t hn jot * *.ami ahhoz kell. ki lsl*]. I *r. (Ne hidd. tl'tl. kepzeld el.ocr l0tl o t6.rr3 .ins0l r{ F' . tla ezeket megtanuttad.' n sh.'pedig naluk a l€gmagasabb hegy- r'Iondd n€hanyszor: tbrl.. a L. ". sst lhnla hegy. Dohl.tcn NEss.Jr. tla vizujalis t'pus vagy. h.16 i dt n qr riszli]d kb esr stampedll/kupicinvi ^ *" *' -sokskot sz..J. hog.s h'nna.. oo.hogynrinden dolgok'n€gedes€igeljlnrrss akarsz) sl.4'dD [bhndi!]. rn'GodJ hulorbvs E c ntur 'r.n"r" "^". ime a s€c/rEllsIfifil(a titok): . amit mindenkePpen €rdemes tudni.minimum longuoge ScottirhCnglish lszkottingli!minifim hngvid8] Itt most nagyon sk6tok leszrink. o. hogy or6'Ya yolgyrt/Y a b9qyek ko' zott a LocElal:llha!' Ahogyig€dnk.8. jutalmul elaruljuk a boldog (tehAt hosszn) €let titkat. A OLENCoE ahol eW nagy csata voli.) A harom sz6r c4ed kl n] a vbby. ho$/ t€nyleg€rts€l is e$/ csbpp€ta vi6gb6l.. halha Osszefutsza t€maval.int 6 kellahhoz. KivArasztottunk neked harom igazan lontos Scornsn EsaLIsEszot.skti A/ p'ibe' ne'n.

akkor sajat i€Uegzetes ranrad-iuKb6t kesznlt xtLr' be atltitznek be (!itl o sk6tszoknya) a Pnrs hijF4 (6 duda) is.lt snr't pedig ligysemsikerliln€.hhtdt] [s olkinglhmirinom a TovSbb'fontos dolgok sh6t-n$/ben-Ha mar megiegyezled leck€ szavait.ahol fellebbentiuka rt r-et./-j€ alatt oydnvdr( keP Ha bejdssz a EDnsnafl kiadoba. akkor v€gre megn€zheted apr6betiist.:jr 155 ..ak alatta als6nadrrgot igv szabalvos Le is rcnvkepeztnk.vik de sz6tar szerint . ho$i mar tudod 5ket.rda. a src$ll.how milyen titok van a sk6t szoknyaalatt (T€nyleg szarmazik It Altit6lasminden igazisk6t valamelyikkHnb6l (+ czrr[ldan) \|an sajat t{rt t-ja {iidinl.nvoriientqjGl Uyenkor $/akran el6kernl nah (es az6d van a v€g€n -t mert a pipe azt jelenti. hosv mi nin's az casr:"El./alatt nlNs semmi llhrve €ppen az hin's tehit csak az van sz6val: nem h.bb cs6 tartozik). Cl Amikor a crrr tagiai kiitltbznek. hogy mi is van alatta 'me. amit tanyleggv. sziv€seb hegmutatjuk.azt hagyiukki P'/ijsllElsl rehai hangosan:'{rrr0ilti..lfihtilln6l] el6tt felsalafeszit<i poszt x.tadarm") lvlega crrtl is (eleve ismer6s volt) A megiegyezted .y €rzed.minimum Gulturc Cnglish Scottish .. az Ha ig.'tu"t] (a tok): a ^. mert a zit{.. het €ppen az a l€nveg how mindeg.iutalmul megtudodl) fellebbentjrik.ami a Country ansol-ma$/arnagv@ llindegyik cLArr-nak gyapjnszbvet'.sk6tmintas cl^tr raRran:la mis-mes m!nt4i'n. hogv "c6" Cs egi/ dudbhoz mindig tt. a Ct VAgiil:a sk6Loka tttst Et (hziedl] bogancs)valaszioitaknemz€tijelkapuknek.{-t szerencs're mar (annyirahasonlit a .. ami gyitnyorri. lvlostmagold be a k€t tanuland6sz6t Az€rt kett6t. .

csikos rerit5 (4sn'ED w RnoflIs wnill).i harcos (+ grorx Pl.on kcll vi$.Csak na$.r . R'ig6 I'ledve catro [arncl{ik6 rinat)a cojk6 lv]itics(hmm!) 6k mind val6di indianokvoltak.AntfErIloilblti|rkll Nary Tahar6 nvE worNDsIW rtt'14a ot seb Masas.Hou (=Uff) . vas/ m€g szebb€n a^: mnvE ArrEuctr \balit 6-ilElldr'] amerikai).r ----------- ' T€ is gyartsaltovabbi indian neveket. lindidn] az "indiait" js iql. ho$/ . how . E ^.z-.fter is szinftjnbknev€thaq/onritryosan L61nakforditjuk "Szilaj | 55 1.{#neh mondjak. amikor tenyleg azt akarjuk mondani.mEEEADI\4k'idll+ Iocrna BE Rllilitlgbul. hogy. ho$/ amikor az a l6kbtt Kolumbuszsajnalaiosm6don felredezte6ket.ttomlok tueE F.r ikl + Poitvits Kis'6 ql4 roltos Farok sPorED I'alLlszDril stnnED ?Esnclcslc4otlh& ldlt]a Foltos Here REDcLoaDk Ai|J4a v6r?tsFelh" 4 aIG a/. Ismer jnk a sztoril.liill.€s ez€rt gyoFan elnevezte6\et hDt t*[ek. vagyakit csak kev€sb€nagyon j6les6€n. bennsznlirlt Az indianoknak mindig gyonybriineviik van.r Ul5 lledve: .Hiresindi6nok angolul /dDr. lndiaba €rkez€tt. azt hitte. P€ldaul: ut6 stnie BaLLlszltrtgbul)4 Bika c9Azr noisfli+ilnt z)a szitaiL'lt s6cttraD StiA]rEl.. akit na' gyonszeretsz.or[dot]van a homrokuhkorepanur. toErn AltERtor I DIA indidn] lnonlif-UErildn a eszak'amerikai indian vagy.indian .Ezt a csorb6t az6ta sem kbszitriilEk ki. hogy mostant6legJ/meu€kn€v€t egy fSnev€iUgyis meg tudsz 6s Nyugt6zd indiannevelkerekiteszbelSle: ianulni.Nevezd€l indianulmagadates barkit... az e$iszeriis€g kedve€n vaS/ azt mondjuk. hoqysondolatbanvillam$/orcan ?aBIEcLom lslniiF tiibdlo34) a szi.A fenti n6vsorbanmind€n szlks€Sessz6t me$ahlsz Foltos Bika: . mondjak rpedisazoknak.q. mert Art.indi6n". sot n AraENcatIInDt lt?xtc']i-NlEdkiit' a o indiinl d€famerikai indian.ini.i.Ami elv€greisaz is.t NaS/ Seb: !r__ -----r I v6r6s tlere: s__ Szilajrarok --r Potty6s L6: . ezeft az6n. Fordiisdle angolraa kt'vetkez6k€pzeleibeliindi6nok nevet.

n. tti4elenj€b€n ez is elag skalpol6snak tiinhet. de sz6 sincs r6la.az indianokon kivnl . de az angol pubohat na$/on.V.t | 5? . biro o rurcEldrsr&s].. I . 6.. milyen telj€sen egyszer( magyar6zaia van annah. ho$/ ilyen lura neveket adjanak ilyen alapvet5en vidam helyehn€k: BunnR's flE^Dlh itzt dl.E lridl. kesemy. Ha m€g lvlinde A pubneveknek van eg.eddigakar indianokis 26 oldal indi6n neveivel.. piispbka.r[g knALya.r sz6.gj . val6di az dO.y !.{r < Lnrodi.nsor sbn.ek i. a prUorrcege'enn"gyonglahr. .s.z.yfurcsa iipusa.Habzik a auinn€ss.apa. amnw a megold6s. I ebben a l€ckebena felsorolt E B.n eg.:l.i!ia'le tehfla nev.nyelvtanul6s" pubok nev6t. (tia mir foglalkozt6l az cloeml€keznedk€ll. sz6nyes van mag a rorrrr-ben lt0jliii] is. Talald ki.jl] a rere a kis. az segit.. szemotdbk + EyE6 ow liihti!|. szep.10 arkohol.rtalnn .E Fejtsd meg a k6pzel€tbeli ..aa.kijz.. A komornyik leje vasy eseiles cak Komornyikfej OLD fiuu's nE Dl6llt'rft\adl a Az oreg ap6ca feje vagy es€tleg csah Or€g apa€a fej a6Eop's FnaEnlhisiiltzlngirl 4 A pnspitk ujja (nem falaUa) fla rapillantasz a kbvetkez6 feladatm.pneh.fesiett lej fd 6ak az uiuk eztaceqeft.hd4 Xev6s dolgot lehet szeretni a vilagban . €hany sz€p nev( pubot id€ziink most ide: (4 liciing0t"1!il I!!t Inas) dogl lelpotid (+ lelles Kutya) . amire m€g sznks€g€d rehet: Eb a zralhg].. P.s.

JI{S xrxrxxxxx 5) PLEASE PLEASE rEc<teMzE ttE t mE srnEEr.hasi I ltl (mes)mutath6l 6t FRII|CDSS T.rlA BEAA snu LovEs LoLLtPoP F vE vE^Rs on. TrrAt'tKs ro rEE lrtttEs.snijzd n6tibn bij ilz lid0ldllt4 sz6rerdl. popsilbrtir] maiomtnrcnlil lvl€Se$/ lds s€gits6g. lnnE LovE. kedves s2eretlek.il. roo. SALrfitsoccA + (mes)n5kdl a rerismer li*oeniir] ensed. r m r S z c r e r n e h ' o k r e J h r t j a i d b i n l e n n D W 7 { \ J \ o r l J n g o l k i 5 l i ns o i 5 t e I J r". talan igy konnyebben megjegvezhetSka szavak: TNE PINfi 6O'AOMED EO]'II'E EEAR RY IE (^AFfLED' TUR' o A tozsaszin popsijn majom telismene do [d0likbdoid nlntiruli. or'anyszor csak latlak? lgen. I utvE voa. lasd a 126.lr"r .lJ 6 lh"rcegno illdlrh o n o v i n e c r i u r r s . wmJ roa I'Er 70 rE s on/ fou. dsszehoztunk velogata$ajavab6l. IavE.I'D LrraE BEuf foafr aR tS 7) TIID auarrLa unLE Ettcusd BoY sE Ds IAIS OF LOW 'O ME YERI REAANFUL' cda&ttttl. JKs s) KERLEKKerlek' nem 'nqPdn. BWA\A lledve m.vozli r nJqton rzep orjos "s sze\i ro/\rsz:n Popsiiu trpJn nr no' |50 t- . lriberz [i6ti] kiird [.4 a osszeborzor[ffil] a bunda. + knlonleqes krr$iill a laedle [b.A sz6rakozas lbtt szavak atapjan pr6bald m€g megleiieni az izeneteket! (Az apr6beliis r€szben szAnjuktanulnival6nak. .brudri tidiruIl Teied nalunk is a Belnl'napi iiz€n5sdi(kedvesdolog) ho$/ ezek a hidesverubritek odaat mii nem memek (DAREnek Bemutatand6. tehat a tanuhsi megkitnnyit6 kozbena jobb oldalrakiwlij' c.l n6 -. 4) JFS lfxow t*nAr a ows E cE nnE I sE rou? yEs DAELtte.sott medvet a(2 osszeborzolt) a Forditas: Az x-ek mindehhol Puszit/cs6kot jelenienek l) ATolllC Olvan na$/on nagvon kul'rble qe) \lqv.?od] r6zsaszin hinkl fen€k. lkl egy ki€sit tExi [3r.kl.sz6r(me)[$r] a bhlkozik lnil roufr Rn rduettrl 3\ I'D LovE ro RUFFLE IIEE| roa L rEE 6EARctvE LArEn B'8. ?oftas:a IEE tulEsldiiliim4 sajl6term€k. megtabloda kbriilbelrlliforditasL)Az e!6h!zqt! szavaka! t) ATt MIC You'flE so vEaY vEflY sPEcIAt2) BWA.q mindig s/clati a nyrloh. v.Doq(Februorgl4) SointUolentine's dii dii le.d ismen meqcz urrrn is sok s/prclettel Srllimbo.l mrr ol eve hostonet a rimesnak J) i i z e r " r i e m m r e i s r a k : o s s z e b o r T o l na b u n d i d r t V i r l t h h F s o b b! m e d v c b i r l a n g b d n B 6 4 r irs rua"a. oldalrl) Va&nfl$'s D^r ilriigy€n.g.jrnvddnlijnr f.tc aND sExr JrFAllEsE nnf yaselt. 2.

€ltem /|... lb.y. ha -dr = 6? ird ide: '.i BErcrrf.. Ho$/an mondod azt.b6fbg". l o dr v i l d s z r r 5 ' . m e g l a l .' | 59 .lolo o Bbfbqo rArrclofiiin 4 F. r' CI E @ EI (ha t Xeresztl(€rdes n j ' a o l v a s o da z o l d d l l . o "@e. tft WAR. De ne le BaLD nEADIb6llt dl <' $oDaszt. K6sd Ossze izl€sed szerint az esem6nyeket a varosohkal. Olvasd is fel6ket! o / trri dofrrlir{u boml szulettem I cREwuPlqtnDl..b! + Bof.rrc lbirinal Unalmas Kepzeld el a t6rtenetet: Unalmasb6l BOfOg6bemen€t megPihentem Pinikban.-tzllle*e*'.. fetn6trem r aor NAs t9Dlii got naid]a /rvrDllivdl + laktam.furcsov6rosok 0merik6bon hv {vi sttizl 6rosnevek loqnak kovetkezn'. hog.onffDfuoftl a dohoztam /rrrrJdiiJl + meshaltam forditsd is le a mondataidat- nl EALD flE^D.t @ llletve szerinted..inrh f.

|furnhodl | 60 . A sok j6pofa Otlet kOzoitakadt n€hanyolyan is. ldbt. l1€g mi€f6tt vagyis igazeb6lunalmas)talalnad ezt az egeszet munkaral Az eddigiek kitzul tettla szett-evalamiannyim.$/arjetent6st! Aztan ne felejtsd el tobbszbr lelotvasni a durva angol €s magyar szavakat! A ALCOEOLrc eszi6tikailas arintett . *rrflor'r t. is rt Ar€tr c. ill helil ldool .ami el6it€letek melega$/a lehel.ird ide.jbildl rokkant) h. s u k k a l "e g y i t l l . srtcr conmelhlakk]hlvagtanrD cordE\ljt hfi! helye$ a kav€t rendetjnv. l o r d i l . 'rzr([vi-DiUT'iilk](a ne:t]rtt).PoliticollgGorrectlonguogePClonguoge 4 helyesnyelv hng{id?!linil.l. ami (Leh€t. fiziol6giailag tf'tl 4 saonE Il'. / l!{.6k1 .ll6-H0likl z . amelyik komolyanelgondolkodtatoll (+ a a benntinket-Nem barats6sosabb .n0ids] kb.rsrrr.Hogyv€letlen'il se c€lozzunka fekete va$/ feh€r b6rszinre.minden sertest ([szavd dd o kernlend6 .hosy sikernlt meqjegyezni? van ilven. d t a j z i o b b o l d a l a n p e d i q d s e n e g e l o s r l d n u l a n d o r r e d e r r h e l ird mellejnk a m.etven D||ERENTLT sz6 szerint "mask€pess€g(" lehetne? lYint a magvar aNED ldil't'tli ijbildt. . rlost ion a s/6tanulas.Aztbeszefik. szexmunkas)hasznaljuk. Azt iavasoljak. A nyelvnjitasszeni kif€jez€st. A rejz brl oldalan megadiuk a PC kiteje?eseket a e .hogya PC Lrnc'aaaE naavar talalmany?!) is munkakep€ss€gii"! "megvaltozoft DrFrtnflrtLr nrxnelllrto$nek (lditintlii frjlding]4 kb mask€ppen 6rdekes.j vapJn'm u(litnifil(s t€jjel).a ptusfltuE lltotdt]ill (+ prostituelt) helyett a sEx woEt{ER4 kb. !. hogy . politikailag ko-RtK ho-thildi ezt technikeja.{ lind_ Erik!] A senkit nem s€rt6 szapetmond5s mozgalomszeretne kiirtani a nyelvb6l minden olyan htalt6k k'.ir .

illetve vicces megoldasi javaslatot. hogy "ember" (aki ak6r lehetne n6 is.iit]. Ez iigyben azten tenyles l€pni kefl: mostant6f mindenki (aki PC akar lenni) has?x. €s amia legszebb: . hogti a feminist6k vasr€ €szrevett€k. hog. Cs ez a EsmEr sz6 esefben mintha azt sugallna. Frauf.yr€ lflrn] (lrisd te is az Emberek c. A bizton$g kedve€rt ird oda melleink. hoqJieddig az vott. hogy esys€gesen "sz€kn€k" hivjak 6ket.. Egyik l€he!6s€g lenn€ e$/sz€rn€n lehagyni a Ar+t.5z6val a fem'nistak ezt €szrevett€k €s sz6v6 tett€k. azt Ja. vagyis inkabb ferfin6 viszonytatban is fetezik.nkijnd] d emberiseg. ha mespr6balja. a PC el6tti angol szerette a himnemii rFt Ihil hasznalni minden olyan esetben. Ami \iszont 0gy amngy . hosJ a/ottty Utn.mi'n] sryqF auEEItzftfrqiil 6' ltl. tla visssza akarunk utalnia mondatban olyasmire.sz€ket" jelent.. Termeszetes€n. ':r l5l .n) a attamfarti ez a mag.rrr{n.tag. hogy: snnswr lsttlpza. Lehet. hogy [r9rrrnrn] "n6" lawo'Atrl. most a zritmeyveszi Kezdekt (a EER[hdd n6nemii birtokos n€vmas)a A pounatLLr coERDcrllasd et6z6 lecke) n6 f€rfi.. hogj/ "mindenki.fi. dik szemelyii n€vmast is. ahol problema van.. AryBoDy ottt Do tr tF ntEv rxv.rorkrt it rtii rdn Et r"atr t D lhtnndt'liinll 'Ensnatmlhnszlnirll conmlssailkiuti.nD{s'rrrrrlmms|t . bar udvariasan hozza szoktsk tenni azt is.lhc herstorq of hirtorg hfBrori hisztodl !e ldd A s lfnl az angofban a himnemii birtokos n€vm6s.jt]. (De m6S hajjajl) Kezdjnk azzal.rin /y + etntlx . il€rve milyen sok angot sz6ban szerepel a n rsz6 (iobbes szanat nEdln nll. €s illik ki'rni'kimondani: EE o sEE. lriibrdihndi it ifdriiij] + 6arki meg tudja csinalni. amikor nem kifejezetten n6r6l volt sz6.ya tOrtenelem a f€rfiak sztorija.ez is. Ez a nyelvhasznafat lealdoz6ban van. barki. akik annak sem 6rnlnek igazrin. de valahogy ez a lelfosas n€gsem terjedt el). rrM. eserteg sE oE te lrasban picivel rovidebb a megoldas: s/t6.tmnnl) is benne van az atkos n ^. de ennek v€se. A jolly joker mesold6s p6 say{e hd ?6nl szem€ly) cserClni a rr^. Letl het a cflatatt ^tr{)6l c t^. mi a M -rC irA zDinef. figura) Persze a szemelyes nevm5sokkal is baj van. senki". !. akkor hasznalhatjuk a tdbbes szdm harma. n6i) (eror o h6. ott hamarosan megold6sok is lesznek.arbanis el€g diszkriminativ. ami angolul leginkabb "l€rfit"jelent. d€ m€g abban a sz6ban.a'lia a sz6t. hogy milyen sok ansol sz6 v€Sz5dik .l. es pe6ze vannak olyan elnOkn6k. Mert nem el€g. teck€t).ra alrh. \Et'lar'lin ill + nit.t (+ N€zznnk most ewpar PC. c'.

hpil?sz6p. \aa\t u"warDt. amit ideirtal.ras.hoS/ yrlPv ill.YUPPEDoE 'Dottt fno 4 vlaty /r.Eisa'vlDdBrdnl sz€m6lv l/trrrrliiftdil 4 varosi BAct{vA&Dlb. az6rt lassunktovabbip6ld6kat' Lessuk€sak.rq!.?raE c. ifjn Y vo|.'d?ci't]).iedom IOidom] olvasd el ezt a lis6t. a . es€szs€ses > LAILaEltdql)szoMs mondani.zrze [dr*pi]a iaPtu yuppie.rco.rrlin-HEitl brohbl rA&E^'hadftl a szi:tt6 .o. ami miatt elolvastad ezt a feiezetet? Ird ide 6ket €s olvasd rel h6romszor. a u4sa.3t . l6giailag de C$nya dolog a skatulyezas. akkor + . amit szeretn€l megtanulni. ha Ponr az 6 kornvektikreteflezik az ii szem€t€get5t' abort.^ c. As ha van a szavak kbzott 6t. €r5miivet. rapprf. vagis "olyan szemely. akik automa' tikusan tiltakoznakaz ellen. S/er€k nincs"' tlqERmic P BE/t'g PRoEsft.Jcli.. erre utal a lecke cime is .l a wgyon flallottadm6r valakir€azt mondani.tiidl a harso udvar o .d i6 hangziis ut6tagamo_ A A n€v nagyonn€pszeriilett.!Br: ltor m Er sAcKY ^D.kik 6k: Nr..zttld vuppie. tagyis"re az en hits6udvarombal" 6k azok. Az angolbanez egJ riividites. (s ns'^r'edekre t menedzserekre rfirrarr [m.meneklilft Dmxr: DouRE mcoiE or. fiatal. leck6t).ta.l/fflEhtlil a anE YwnElgdx'lvawis az itkoa €rintett (lascl Perrta.'f linh|'|la kereset r^oPERvltftfiir'. tt osllElitbin. ittdrdli biill varosi /ralfelfelesen mozg6 profi oEsstotrA hfi -f Esdtlll L PR vasett a !.rrEf. aki Orbkli a sziilei Ptrpv: PERson Es te mivagtP ftogyan hivnad magyarul a NtttBYl a Dmfl+.s6r" id"!!gq9!4!9]-. a nEr't? I"li volt az az bt sz6. va$/is "dupla kereset."[lin3i0r] o kkalvsas Vagvisa /'PPE bkoIyan "kirarysagkepz6"! oarma. | 5! .

vawis a fontot. Az angolok ha$/om6nyosan szereinek szigetorszag lenni.KozosPiacnak" ta co6$on tqaaritr'rlkondn ill. angolul nem .kimondva el€g gusztustalan. Ejtstnk par sz6t Amerikar6l. ho$/ a . Az angolok is. No de vissza Eur6#hoz.. Ett6t f€ltik a ftr. A nyelvtanul6k sz€mpontj6b6l azonban naglion hasznos volr €z az etnevezes. A cotuttw meg szAmtalan mindentjelent. Ezr hivdk korabban EEcnet. E Re.. E. Ecu[llji] o ek!i.rL d6. hogy: ao nm tuRopElgttldltiliill\coE a menni . roviditend6.font".. rrst rrffrrti. Ennek a tem6nak a kulcsszavai kbv€rkezneh most. lyenekrSl hallani leh€t.ar sz6 valamennyi €rrelmeben.it.a sz6haszn6lat kis€rtetiesen ismerds. nALEsld. .) A Hrsult tagorszagokat pedig rlgy nevezik oaR EaaoEA| paa7'vEns juld-Pltn liiir drrtnl a eu16paiparten€reink. Enrnst CoENotrtEALm ll.REicy urrrl{ru-Plon kd'B?iju'rir] (cun1Etrcy 4 vatura.ru2] o j6zan esz.. mar cak az€rt is.6!. mert am'g mi amerikanizel6dasr6l besz€lllnk. A m€qi€gyzest segitend5 jtrsson €szedbe az a sz€p. *" l6t . hogy az €ur6pai egyesnt€s ilyen mar€teker Otoit. utro e$/s€S). lon6nrds4 + arit N€mzetk6zoss6g. o@ [96.gyakori. hogy: EuRorEA cot"nrNn I)lr!-?liitt lonJunii] a Eur6pai hozossag.y "kozos". + y!d. Fontos tudni. lli lesz ott. vasyis: EwoEAti ctr. . de ez i'i teljesen el van avulva. l1€g sokkal kor6bban . att6l kezdve. cot''r'a\ sEnselonin !2.Iiel. nagat ezt az EC-h€z tijrt€n6 csailakozasi folyamatot angolul ligy mondjAk.cap knl6nlolyatasa n$/€ben sem engednek €vrizedek Bajban is vannak most.al te meo v hozzatanulnival6kat: aeaia'zz. $n]. EUEoFEA| Dcodonrc conFtuvn fim-Hnt. hogy "markecol". BLidt nAarErlbht 'ii'lit] a teketepiac. a magl./rlot lpiundl.rEtql&anl = DDAD ttlHrE Ea^ofta.lJ-llonil komJunirilo Eur6pai oazdas6si Kozoss€g. "ri&ll a hatpia. fl€g egy gyonyttr( r6vidit€st is kerekitett€k. r€si ma. szokisos.dhaqjd-. (Magyarul: ttFDti .. coflvonPzAcElkonontllszl 4 kitzhety. hogy kiknek a kultndjat kell tanulni az iskol6 ban: Dl. mert tt aRt(Er ratoba\ azt jelenti "piac". lvfaga EUROPA. addig 6k az eur6pai kultUn egyeduralm6t kifosasoljak..dyijtjuo-ntn nrjhl o rialou Feher Eur6pai tiimek. hanem pou\D. 6A'ada a4.font" b6rmilyen angolosan hanszik is. N€hany p6lda: cot o aurD 80ran grdl a hozj6.ME MAfl. (Lasdl a melegviz-csap €s a hidegviz. vagyis... lagos" odaig.a x@.) uk n€ked az cttct6it cllci(.Cur6po+ Curopc lii'6pl lvlionnan oda megynnk. Ragaszkodnakhozza.. Azt ritviditi. flousE or conqols lhirst w kliind Als6h6z (a brit Parlamentben).Erltiti a hazai piac. hogy. azaz az Eur6pai Kbzitss€g: trClhri] a EK. mint ami. hog. mi'li4 gyar szo.

4 ttn 35 n ll 3!to ii 6.negoldis 108.k9.s0 sndhen:.9 li 31.l(ltcst .ki.b-Mtih d t6ni Pitoil .tt.bi o. A!.0.rE | 64 .fi rd2t E$ 2t ii lzi 26. tr' viEdnt!.. 29. p.l 8. corrrrttr t0rr0tlki{boj]o hdrnatat oldal0|| 161..lom hoil 6sun l6li'15. .ii.n . Il.llla. lalltbt csinta. *0vb0i(rold leliattmrgblilod.l i 6lo hlt 14dd'i 16. ii2g. 20 n'/.: [f. lcs6r6). lli).lt 19. &rnl'l l5c 4 l(omonvil l{tt.lu30 Pi. 5.a R c u R IY M 'sM 3rs T o N z. 12.rn27.ttr o Pftp[l ftl.lt6sor 22 10. 11.T 7c L K o N o L o Ii R T T "N n o c 2rD o M .lloholl. 6jij 17firDlS ii 19.ftn li lidi 2E.h.losro3.jj-' .. 'resc!: 3rU a bk 3. o.p. kulya.i tur't fNEa-o ADtc.s o ''o c t4 E K .1. &srotl .uB . lztif 5.li . Jrtrll f'I ror 4 Sirii:ramildalo t6Y6r.'i tetifil 2t trr 24. .nllclln 160.

:.'! t 6t .. nem? Ezt senki sem fogia elhinni I m'nute-3words ttasznos sapkas o Handicapped phrases I'li a trir6?l Zbld t'reskor Bodybuilding a test€Pites Fjguntively speaking .one sentence t66 t67 l6a 169 170 l7t t72 t72 t73 t74 t76 t?? l7a t79 lao tal la2 la5 184 185 la6 la7 laa .r s/o Nem tudom. siirii. vastag. Elklbitja a lovat verseny el5ti. hogy tumajan alul lusson Plusz minusz Egyperces Lista lnteresting a €rdekes Logikus.. neked ez mitjelent Eqyszeriien nem talalunk szavakat. p.. + [€pl€t€sen sz6lva Oxymorons o oximoronok Szomorn.| 0..xuctuosszcHnsoruro Kifele! ErKiljut esznnkbe Pir per(. €l€s es sz€les lvlintakii hason lSttek ABBRakadabra CIA tlubbytellyvegadXmas One $/ord .

l'lost azonban bizonyj€Sre Ezzel sincs semmi baj viftnnk. mit jelenienek a kitvetke26 mondalok. EnnCl e$Ezeriibb nincs is. 06? persze.ht. JoEr oFEt! c. f. (snvlsdai] d marad.llifela! Amikor az €mber egy nyelvet tanul. ha mar hnultal eg/ kicsit angof ul. -relg6. 6jt.-. No.gE. han€m hogy .elmegy hazulr6t. I|erthos/ itt a co ournem azl jelenti. u$/e.. igen.tur oF lttD ioon ldls0n f6ing ovdi'rinl 4 John Kmegy a szob6b6lNode hol iit a baj. ttLrRr oFEd EArs our. n iut Jo tt rs aona. E Rendhasy6nnr idi'. Lasssunk eS/ peldai. kerdezed Te.liihn 166 dr . Ennek alapjan tiPpeld meg. gyakan 6rti is meg nem is. --"[it. Dtanr [dz!o[ofitn iut !t n{jt] a John s/akran mes/ ki €jszaka. ho$/ "kime$/". \EArlitl . Sehol." az o|'r-meg .K/Klele/ktnt".rt. amit hall/olvas Hires p€lda ene a ea ourlft tttl.*: a @@bor a oo . A ao uS/e "meq. sr .vflrllmil o minden) rtKE rE our ro rnE cuErrat lr $Eltqll viszE. mondod.'r-r bzinmrlo a E A rend kedv. Kedv€s Ofvas6.endhaqMa nult idejer aa *-..kh- uM. cme.eszi Lurzi srays ourErEBl trlcm. Ha egyszer kell n€ki. sz6rakozik" stb. E is. ildn]. TehaL co olro Xl-. 'le 'Blijt. gonl..|n.Es our A.

) Sz6val.." mondat angol megfel€l6j€ben a Itdp ig6t kell hasznalni. Ds akkorjbttnnk ra. Nem akarunk ngy t€nni. r o ' r q J r J ' \ J ' ' q b . e. az angolban pr. e ? u t o b b i l b i z l o s a nl u d r . es megint te jutott6l az esziinkbe (mi mAr csak ilyenek va gyunk).l *m €rdekel. azaz pl€jbekkrSl €nekelt.n \ ' 1 d . hogy te meg most biztosan azt fogod hinni. E r / " b . hoq! kell szavakat tanitrhi. / r m i r n p m b i z L o s . t l J P h r d nn akik a fasora .Peter ramubtott a TV. m6r akkor sem nyitottad votna ki a woaDtuter hi6ba.. PLAY SEO?.... XUa'nben a.re. hogy a p€ntek este k€sznlt anyagok olyan f urcs6n megszakadnak. Arr6l meg meqint valami.megmutat". Na de hogy jbn . ria ma csak ennyit tanutta! votna. hog. (Mostj6n a vegza:) Az egyik mondatb6r a srtr". Pedis na$/on tanubasos.lt)d.Crriil jut csziinkltc [szrinkbe jutott valami. Ajjaj! Ne tedd! A stot{csak azt jel€nti. ([{i is csak emberek vagyunk. munkir6l beszel"ll? TALI{ SEOP. hoqJ Ludlad.show" sz6ra! a nE YoaxEuPEAnt 1. Sz6val az ngt/ volt. aki roppant b€nin tatogott. honnan jbn a plajbekk. Worsan nrcgoszljuk veled azokat..d? ru*druil4 a r L'rhsh!: !.iut mAr semmiaz eszUnl$e. hogy a . mint a -bolt". A snor sz6t azeft szereulik.. A .-. mintha neh tud' nank. hogy ez meg onnan jitn. 6s innen jOn a Tv-Programok neve is. '41]IT SEOP s€m.i€lent. hogy "megmutat".rt t 6? .r. amikor a Tv't nezzilk.visszabeszel". fuss el vele. Ekkor csendben kell maradni. D / e l n i ' n i n l r ' r . cgyiknnk m€g a Dallasi is n€zi. B o c s . ki6llit6s" meg ilyesmi.ekkor ara gondollunk. !dnhdd].) l?0. lnnen mar nem volt m€g6llas.rv hlrjl + jatszih. 6s azt akarod mondani. u q t k F l l r l k . hogy ezt a sz6t vagy mit a masyar njs6gokban is naha irjak az eredeti rormsban.latt vaqiq. hogy .Tenyl€9. ho$/ a v€g€re szerettnnk volna valami csaitan6s kis fruszi-puszit neked.bar6ii besz€lgetas soran.. h. Az alabbiak k6znl melyik aAgol hifeje z€sjelentiazt. hogy te talan n€m is tudod. amik eddig €sziinkbe jutottah. tuwo E R". o g j a smtr 0 eredetileg egy igp a/ angolbdn es a7l rclrnli. imigt/en: raLK suow..RettegiUnk. ha elkezdesz kombinatni. ami persz€ a kuty.troL besz€lnek. 1or ri llitdntl mutasd meg nek€m az el€fantodatl Ekkor jott a Tv-shop. Arr6l meg. a masikb6l a t'ornrhtAnyzik.sy . ho$/ a razi{ [t6l] a beszdl h 6 s d s r o t r h d l a s h o w . De most igy keriil ide. ho$/ mi van.ielenti. ErrSl esznnkbe jutott valami mas.bemutai6. lvlert talen azt sem tudod. . Ez€rt van.De ekkorj6tt a t6ks6. valami €n€kes volt a taveben.de6l a mutass a .r6mutat. Inn€n van azut6n.ya Pottr mindig egy pg!1!n vaqy bizonyos pont ir6nyaba mutat. bulin stb.z id.r' iao *or.? ?ersze mi is mindig ezt k€rdezznk. hogy . valamilyen iranyba mutat" ansolutpor thoinll. r d D e J . mAg a l€W sem hilmmbghei. hogJ mondan.. hogy a sflou/ f5navk€nt olyanohat . hogy €ppen TVt n€zttink. ncr[b*] + vissza. mint . Ezt onnan rogod mesjewezni. mert izmosan €s rend'theietleniil t6kugyanazt . lvliel6tt ez a n6lunk szokatlan sorozat megszakadna.dhaslo eow/nowDlsi sdd. ro rEE woxD 'svow1 L.

Lg sz€bben ma$/arra? ez "la-pos"(m€rt term€szetesen a tlLrr masikielent€se).' es INAMExIcr. ha a foldon mindenhinek lenne laki6a.ival6 szav. va$/ e$i j6t€konysagi eS/let.{intrlis f6tezik.azt ird ide. nlomasod #Lmadna. eryesnlet lvl€gmiel6tt az a be_ i|ct e0-Sziiitli].hory a Fbld .ho$/ fl{rtr^sm SoeIEftVld olyan €gyesiilet. slz'ctErre ta6asag.hrl.ma$/a' V€gtAreisr . amelyet!iS/ hivnak. hoS' fl. .mondju^ kbrnyezetv€d6 tarsasag. hogy "le$/€n hkasunk a Ftld".gy Dbb6l rr^rn 4 rotd. Tehata helyesvahsz: A nat E^am SoQEn raqiaimind d mai nap'g azt hirdetik. szor angolul€s ket-szer t68 *r1 . De arrol mar tahn kevesebben haltoitak. ho$. vaw|s nevel d leg' tlogjan forditanad le a tarsas. hos/ a "lakas"sz6t angoluligJ/ mondjuk. akik azt hirdetik. hogJ. a rul sem all olyan tavol €gymest6l kat sz6 Ha van tanul.la-kes". amit itt €s most abb6l lalilhatsz K. hoS/ . ez egy . el.v rf.GrcrPor szo Azt mar biztosansokan tudjak.. rszonah van e$/ masikjelen' Lese is.. amelyik azt szeretnc.rul' juk.t].d ebben a leck€b€n.trA.tlft btitijn]. hog) ennek a lapos liguranak itt melletttnr ngy hivjak a hpos trizurajaL how tuTaoP F. €s ut6na mondd K harom' magyarul.Iit' [fi.a tt-.

ntehgazas.olvasd el a list6t haromszor.y. t?5. s5t neha harmadik jclentase is a negy€dikr5l stb.neked ez mit ielent [Sy tiinik. utana takard le a baloldali k€t oszlopot. ami a falon van. nem a h6z) ronr l6rll 6r. es csak a m6sodik az.r. Pl.oltoztet €lejt villa (ev5eszktz. Valahonnan tudni v€link. kupak (tolle). hosy a .llem tudom.. ahogy azt illik. { s e b e t )h o t o z . hogy a szavaknak van elsd €s misodik. azut6n n€zd meg mitjelent Amikor ezzel m6r megbaratkoz tel. €s pr6balj meg €ml6kezni az angol szavakra. futballkOzijnseg. amir5l mindig lesnl a b6r' Az ahbb' tabHzatban megadtuk 9 angol sz6 mind€gyikenek ets6 j€lentCset El6szbr mondd ki az angol sz6t. €s ird be Persze.0.:. r .* t og . megfazas. visszajar6 (aPr6P€nz) 6. az e$/iket megcsinaltuk mar a kilen€b6l maqvar els6 iel€ntes maqvar masodik ielent€s reznapirlitlrol ctplhtl cntiat ltsi'ndzgl cotDlkildl vmi m6g6tt. p o h . hlald mega sz6 masodik jelent€sat a 6bl6zat alatti listaban.k€P" sz6 els5 jel€ntese az. h6ts6 fedalY vaqvis fen€k. nem is besz61ve.rslolilzl nveg Masodik jelent€sekl csepp. Ha kesz vag. .valt hideg lom€g blr6zik.BEEITD r41E t ^n urcrrltithtnl a a Tarta- kait. 4atui kdalt cser€j.

hogy . ho$..) Persze van am visszav6gtt. hogy . irt van az a sz6.n | 70 .. €s eml€kezni az angol s26'a. hanem.IIow srn cEl. -Ir kts futi. peldaul arra angolban.. . szop. amire angolul €sak eS/. e$/altaEn nincs szavuk).t . hosy flnilkr).k egy sz6t nem.e \9n tud ma$.rrcs'Jf6r ircddnel mondana a lenri ansol. ismer. Es/ .mondanA tus nsrtrcE a mi baratunk. hos/ . azaz oa Boon l6llt&1.D wotr lilf yulldnl(azazhogy "ores r€rfi" €s "6res n6". a masikat neked kell meqral6tni a hOvelkeTd ratakb6l: s emelet.. Cnow snAncEr .is emlAksTel.o{ .rsr. vagy azi. amikor megkerdezznk t6le.6re9". lakik.ember". Az ansolohnak mas €s/eb rurca szoKdsdik is vannak. sz6r AI]GOL olll6ldl MAqYAR. yapjJ or.. Azazhogy szavakat m€g csak-csak.tla mar ngl. de prrol majd kesobb. hogy "r€gi". Oreg ember az elrJ oLD t ^EI6ld n tl.arul. !igi.Cgjszcr0enncm tolSlunlrszcvokot.. milyen volt a tegnapi kirandulas. llyen p€tdaul (d -. Ezen mondja ansotul. llostan olyan szavakat mutatunk be neked..I IIACYAR. Olyan is van. hely (elegend6 hely valami re). aki npm lud magyarulr az a sz6..-noE isttncE" .2 it4. merthos/ az ansoloknak ara meg. ani ma$/arul !a$/ azr jefenti.stb.mondanA a mi bdrirunk.. ercjs (€tel. aki ppft. kj nem tud ma$/arut.ancsak o@t. ami valami otyasmitjelenr.ember.^ondane a/ pglszeri dnsol nanyagy uutAtr \meftho$/ arm. paprika).[ku *ind*i {a Milyen furcsa!) .i.mondana egy angot. eml€k. cs.es/szeriien nincs neki szava) _.angotut. I sendhas]6mnlr id6: irca ffiL MwlttNl. mintho$/ "sz6rakoz6s."€}i kbny\" ezzel szemben usl. hosy ot| Iilll. mondd is ki hansosan.j6 buti. igy azut6n eS. pl. mawarut het sz6 van ara. hogy "hanyadik". amiknek k€t tetjesen azonos €rr€kiijelent6se van magyarul.i padl6 mowt lnd aurlhntl uve llitl norlltl haj sziv (ig€) llost probald meg csak a m6sodik magyar oszlopot n€zni. Az egyikjelent6si megadruk.

lly€n egYszeruen (Ne zavar A magj/ar fordibs alapjan egeszitsd ki az ansol mondatot a hianyz6 szoval egt/ -.. mely€t nem lehei €gv sz6valleforditani a ez cak bemelegit€s.. De az€rt 6k ezt esi/be is irj6k..rDihd-mRl . hogy .. Ottl az all: /@- D tuEM la M63M) nd dw'a Es tl t7r .. viccelni retszit':? A noEsLE lnobdl] . [di'IriF . nvugod' tan sliad oda a masiknak AfiorEEx^EA nc LAEF! Dsohn ldtitnl a \rizbeful. \ l Pad6ul eqy igazi Longman-sz6tijLrban.telesaqtil 4 magaban foglal. van benne egj/ kis csalas Az a orEER .dtdP loid] Az arban benne van egy kirandutas Kair6ba TEEr.t vagy egy 'ra A kulcsban mindent ion. akkor azt mondia: ?|' lmigven: / tu FREE* A rror Doc ro a EAnEascEB.il nc.. e g i /s / o b d n rc.ti [iin]a "egli €s ott ttftddil + "masik". Csakhogy a ket szo. loetemeire 4 i o b b a n s z e r e l .. ezen az oldalon ossz€gyujtottiinh egt/p6r olyan angolsz6t. Jobbans/eretem a s/ardini. i o b b r n l P l s z i k n P k i .o. amib6l lett. Jobban P/r. hogy "m€g e$/" tla p€ldaul nasz_ ajandekba most kapjatok a k'lencedik olvas6lampAt.ton bennp va.'rf .nbd{64e szeretem a hot doqoi a hamburgern€1.az oss/ehasonlilas is tlJ Jzl is megmondid azlmber. hosy mit min€|.nds.um lm-xIiDl 6s + ez bizonyazr isjelenti.T e n v l e gi g ) .1 bdt fiodr fiorce ldidiftjni .----Ja ldijl6njr{r?li k6li..€gymasik".merthogyansolulezt nem lehet alko' I'linta t6bbitsem€rulat bonrani... N6ha azt isjel€nti magyarul. hogJi. hosy "felesegnlvesz" azi is. dh mFd Az el€lantvett egt/mesik RollsRoyce'ot lu stnoh* to ManLaoros lil . €s Sally belefulladt A viz tlil IrrE EEPrraNr Boucttr .tAE* wAc roo coLD ANDsrllr ..szl6 n€gykotetes sz6taranak ewik gl/itnsvszeme HoSv ez bizonv azt jelenti.t-hideg volt.li . i6rion uta' naE. t?0. pont az..Ifrtr''FoR a hotdog 0 h.. s6t mondj6k: [d-flAdd4. szn'Dlnz nidh0d?l ft.etkabitja a tovat verseny el6tt. hogv meqy . hogy fomajan alul fusson" Aki nem hiszi.l a Plarlboron6l l . ha a kihagyott helyek vegen van itt-oti megmagl/a16zunk!) Masl on no DAv. ez mat igazi.Ililit lil . hosv nem is egy sz6? US/e..norrrr [r-llAdor] ugyanis aztjelenti.Clk6bftjo o louot uertcnY el6tt' g form 6n olul fusson A cimbeli sz6 Orszagh L. t'i.'ird onmfl ijl P€terfelesesnlveszi Marith€tf6n x e .. r[ r rD crrf.

bsavat . aki ma$tngepjarmuvet mes csaharra.hri]vezet 'o "orrA U.ra robbes dt6!. magliar6n a brir aut6{a klub l96l-ben kiirt egy palyazatotbarmilyenj6rmii vezetdjaneketn€vez€sere. vagy sem. a magyarban van? Egy sofSr v€zeth€t motort?) A rorof. hos/ ^ Enms! AuroEoNrE Assocrano lLnit itonoin asr6ei-Ejidnl Brit Automobir Eglieslilet).jF . ime n€hany btleL AU|oEAULRoaDrsT. dt I t2 . (Mi€rt.zZe6 aZl4.esetles z*r lt. teh./rryrr li'ijrdr] iillit6lagr. i$/ho$/ meg ne tanuld 5k€t. irl.'€. Vagyisa fantaziaaul: autonauta.rsr [n6hdd] csak arra hasznalhat6 mororol a .itiitl a iirhai6s 4 ^orDliddl tt vr'rcrr lditill o iarmri Mostalaposanmegkavarjuk neked ezeketa szava\a| A *rrnourli-D{Utlnindenholazt elenti "nelhiil" forditsd le t cqn wntour wneetsU A VDITICIE UMOUT A DB]VEA + aata 6z.'*t i$/ va.r mororosokra c. iarmiivesz asno a.ntufi.ylt.A Khagyott helyekrelrd oda. kereki. [kid.nulr I RendhasJo :do. dki flEl lrG{3rl. Azt viszoni €rdemesmegkeresni. ho$/ melyik sz6t melylk masik insphalh mert azok naryon is l€tez6szavak. ami barmifAlejArmii vezet5j€realkalmazhar6 lenn€.Outonout6k Az angolbannincs olyan sz6.Al A EOAD WIMOTJ| A WIIEEL PluszminuszC erces Lirt6 2t 5 Tvncs IVEREAREttT flarrEs nn drr Ilijv s?ing' i'tt n6jmlSrl 5 o l v a n d o l o o n e v e .w rcusr. szamunkra a l€nyeg az.mrr MoE Mwldfift.a m i n e k n i n c s n e v F ( s c a n o o l u l . ut6r. er'n iere E Az. rlr@Eusn Ezek kitziil eS/ikb5l sem lett v€giil angol sz6. aki barmif€lejerm(vet vezet (akar Trabanto! isl.afta. milyen fanLiziasz6i $/adanal magyarul az eS/esszavakfelhaszna.s e 5) 5) . mindegy.

ha l€tezne mi lenne az. mintha magJiarban ist6ll6t"lotelnek"hivnank.mint a magyarban) noros'b6t In6tdtl a (ezekneka jelent€se is usyanaz.jtl + felbe€sll.ha a varosbaniawAn tapasztalod. hogy "motelban elfogyasztott eb6d"? !t Cl Es a "motoron elfogyasztott regg€li"? !t n azl eszedbejutni. arEssnna no.talalgatas.] sltoiEb6l ls!'idk] ftis0 €s a rrcb6t [qt (4 k6d) keletkezett a maa sz6t hasznaljukaffa. amikor saccolva becsllnk meg valamit: Meg egy utols6 6rdel€s Osszet€tel.szmog" "fUstkbdhi!2" !$/ar terjenga varos folitltl. saccolasj aez. Az angolbansziil€tett eg. lrt'rs] llait urE aEnulFAsL EoEL EARLV LWCH B8ritfcn .v461 [d j] (4 szarii).! 'osl !sdiriiil.Interesting d 6rdekes Iinntiti'{] . ara. Ami teh6t sz6 (o t"rE BEEAKFA1T bnlfurtl (o k6s6i reggeli) vasv EABL|u]rcfl l6ilihn!c] korai eb€d).li'r. l6tl a Osszeraktak k€t sz6t. osv O Mi fog legkozelebb Gl ttogy mondod azt. iii hft!.s^-fi ... b.ndkfo!.'. Esz.teh6t k6nnyenmegje$/zia nyelvtanu16. crEstn"tarron Ig.mint a ma$/arban).y arra.to10& h6-[LmGEU lndhr. @ Bi! ityen sz6 meg npm letezik az angolban.dil.f. aflIrt'tct .. a as ^ t orDLI[6-IELI sz6t (ielentese usyanaz. tokftlt. saccol.{tot[|3. ami mer nem reggeli6s m€g nem ebed. Eslrru E. most k6vetkez6szavakn€m egyszerii€n A rlgy osszetettek.hanemannalsokkal inkabb. becsl€s.h-llfj!dn] .r{7Dh.Kicit norE -b6l [hd-lEL] $/nrtak az olyan ez.tuaEaa !^n&ijd4p€ld6ul osszeteszi az ember a EAtR-b6l [h'r](+ haj) €s a . q!lzti-MEhdnl Jq!s4 owss.. ami hasonl6an(bar mi is inkabb a .roEL . lett bel6leBflldctlbl|nrt].:x | 7t .. BnE ttF{sr. (4 A snocltrnt4. c]rcx6i ll Rakd id6rendi sorrendbe a kovetkez6 esemenyeket L. ahow a na.azart [g!el 4 tahlgat.Ncrt. ill. hogy "sac@lva beciil"? it .

t4ost metyik LA oa eE r.akinek behuztak r74 d: .ootcaL<bb? Az ahbbi osszetett szavak jelenl6se e$/ angol anyanyelv(nek te\esen LocrcaL El6sz6r olvasd fel 6ket. majd n€zd meg.tac lcngilzs)) kapcsolatban is e$/ik f6 krit€rium. es taHld K.logikus.1ER [bn!n jtid (a barna paptr). Zarojelben adtunk eS/ kis segits€get.vag/is csapat) (otlhon + beteg) ha sokaiq vaqv tavol otihonro (tu| + S/firii) nak van ilven. ha a dolgok logikusak (rocrd{z lodreildl] logikus). Minden€setre neknnk teljes€n rrarcrr.tnoa. A masyart p€ldaut az angstok eg/ narorL ratieaAcE-nek tatjak. (ral + papir) hkesf eliift askor szohtiih venni (riad6/riaszt6 + li-tARMUoU 6ra) ttiiz + brigad. nem? + Valami€rt az emberek szeretik. ho$/ mi tocrcAL es mi nem. ho$/ a €somagol6papir -csomagol6papir". mitjel€nt€n€k az bsszel€tel tagjai. ez€rt a nyelvv€f l+ t. mitjelentenek bsszet€ve. mig ez angotut sro"n p.

Oszd fel a kOvetkez6 teljesen val6szeriitlen megfel€lesek€t k€t r€szre: hihetetlenekre es mea annal is hihetetlenebbekre..tl hajtiikanyar hndl lh. k nn ar6zattar d 6s*6 ldtntrlzt] li oflGilas totalisan ttjkkelnt6tt tevehajc$Lrok. €s pers2€ e2 ignz a.ki r. wEL Mco. senki nem gondolja komolyan sze''|' + ugye. I.hegyesfog" vaw "v6lgyesfog"? De amikor angolul kezdnnk tanulni.'l ':. amelyeket csak f€nniadassal nem hiszel el. amiknek nagyon rurqsa neve van. hosj/ a "szemfog" sz6t egyszeriien leforditsa. De mit tuqja €zt egy Ewm? E Nos. hosy a ror. hogy vannak dolgok. amiket f€nntartas nelkul nem hiszel el.. de mar annyira hozz6szoktunk.Ertt [ttrl. rtuftrlhro9l foFoAT. 'endben van.szem"? Mieft nem p6ld6ul .'a I t5 .rl o loq LrDotn lbs7.ldirtl aLooD4 \ter.r"'i*zen. ^ revehai6^(61 nar n€n is beszalek ansolE is. a sz. bevarljuk. lvli6n €ppen . . illetve azokra.lAGYARAZAT ANCOLUL IVIAqYAKUL foFoEfrin. meft.0in hasfajas (6ivitt €rtelemb€n is) Ih'liiikl hidegv€rui It6tibhdidl lbl. .mfog azait "szemfog". hosy pe6ze tt-krt dD*et E MrLr halljuk.ttn€k rendhasy6 nitiia u^r.. Itt van p6ldanak a "szemfog". Ne felejtsd el kimon_ dani a szavakat €s kitolt€nia Hblazatoi. -ED4 -u AI'JI'JAL IlITIETETLENEBBEX IS (a tosoryos). vagyis azokra.Cztsenkisem fogio elhinni Ugyebar T€ is belatod. ftt-oAtr. igy: EYDftnnt Ev'ltll4 Doflr ltri. hogy €szre sem vessznk. Te'm"s7e(esen eleg ross/ul res/i nrerlhog] " "rr"iroq" ungorur t'rr""r"tr.

ffsrfl ugyrnL 4t fiellakn6{.d. ADAM'| ^pp. hog} TrrEEra APE big ldd tdl]. ata! iqyi0.r.i. Persze azl.0tlhonbete! hogyl?rr. o h!ly. New Yorkot meg ngl/. *ieitas ldd{ndll.) xEo liiltevalii. yissra!6!*f o rrtffl cr. hog.ftt trl{in h6filzil]sz6sro nti l0tdil. megint valami.lallztpE 4 td'teb.r0r o criis. 6trcsdiinl. leivdrdr]4 harom sz6 yt|r 6ii 'igy t'iu. 0 Esyebk.lrlii'I.flxrsr o ionvdgy.rn .(P. mill a angollan). . o. c. Lrrx drtr 4 vetter lia i6.rrvE lakik. tofr.. lll t!.. ahosyur.o.honvigtamran".scsy!5slin iinnrdit sren6lyiilolon lgev6g6n isy: rrdtxrr.rEE^pflE oF Er E 6"[diqil oririi ii] (o a szemem almaja).xE [6r]. amit mi..oqcp I t6 . ho$/ €rtik mes. magyarok mar req6tatudunh. 171. apt6lant..jar. P|Ef fl itE v0n0'saou" sa't *E founELEPStll. Jrtr d sroplt ldel[ oltv at 171-o-''.rrp 4 cretp.crrur d tulballktuinliq.lEttdlh angollq6r6ta idiiiele.faoof4 efi.Tom. t ?. tf. q selet k5t6!.ishan . orr d dgl.g. sNoP 4 r0r. . lgy at a mondal. hos APFLE. A l€nyeg.. s.)/ at'rLE a alma.f. tudom. 4 st6r.L. Az is kesz aranyossaghogy . lemtom.t t$ 169.az €n kis szem€m f€nye" h€lyett azt mondjak: "rot" .?idl). abb6l is tudhatod-ha szeretedlvaav szeretn€d)az Appt-El! cl|-eqqrtn ttl. amiinem lehet oszszehasonlitani a vlacDonald's &a .b-i cutka a .. iut n6t.I minute-luords o [tmnrinit] egy perc. ffrrr$rtr d t[roll6s.l.rffott o cmlat.\/cfprr i 5/an.tupat.t.amit csak meg lehet a enni.ffinlpdrszdndlk0m-PJutd'l .0. frof 4 isn€r.6arJso lohir 4 1?0. Bocr. t rr o rileliga&is.rr. 0l€i6. a vat is 16thatlya.hory harom sz6t is m€gtanulhattal.nr. ninden ftrl 167. 6s sokak szerintazt se. + noslizis. o. hogy Dagyarulisy J6lsordoltad. tloav az nem is Adam almajal nanem csar' iamcsutra[. nEauoE lar-tnlndsn|!nd.rp l0ll.rsu ilt aly kls csalfuvan. vas/is: a nagyalma. nindtr dl lg. r {agyot" Deazt is €liirul' annyities!: .nem?l) Lulta 66. E lqr b"Le/ih a/ AppleYcL'r'o'n *wt .r0.ho j€vel (rrolbigl nagy). .rrr{E lar -rr. i$ n0ndaiirr: a srat|ii6stlt venda9l0-!. mert mindjert lejar a k€t perc! (lgen. lemezkiad6tis tl$/ neg azhn a Beatles-os hivjak.. .rrtr4w o nor at-t erl mordilr:. Cyorsanolvasd ki nehanyszora d6ltbetiisoket. . tt t4 isrom..t rdEo vk rai{d.n..

K6nya". smwt a \ihat). mint amennyi j€g€r. "jeser". Akkor most leladat kov€tkezik. Pedig a lo.tagonkenti" forditasat.td az e$/ sokkal fontosabb sz6.mar nem . A EAn capDD azt ielentl "to$/at€kos". hogy .pedis n€m szabad. Bizony bizony.rc azt ietenri. mei.. A Johnokr6l nem is rinek k€t szirr v.hendihep" sz6.. viset. mcrl igy n€v€zik azokai a (p1. hogy a Lo. visszaforditod: btlet = te.Otleiroham". barki barnilyen otletel telvethel. hanem . hog/ cAnD-crnsvnc MEMBERUidl. Den ansolul.k. crn 4 c^ERvnc EE|rBEr rcndes. az azerl !an. k6rtya.seszetlj€geralsoDak).. cipel.m i a f e n e e r t e l m e v a n . as rbbai bizn..hasznos sapkast"r.f t'nirrl palda(l Azert a tobbes szrm (az -r).. EMER4 tag. ArRv[k ii] hlalkozunk azzal a kifejezesset.azt rbglbn tiibbes sz.tagonk€nt" forditgatni. tia ismer6s a . ha ekkora marhas6gok sirln€k ki bel61e. csak annyit drulunk el.O hosznos sopk6s+ Hondicopped Phroses a firiziz] losyat€kos hirejez€sek l[dndihF U6r a cim is Syanns ren€ljiik na$/on.tagonk€nt" leforditottuk: t a Drlhendil hasznos..iLnrba E Ez olyan. pedig a EousE t$/ amngy . hogy n \age€ csnk .. tagsagival rendelkez5 tag. nbi'r].rltird]aztjelenti.rt I t7 . Harom oszlopot fogsz magad el6tt litni (vagy hatot.tE c^sDll6n liril a Lelefon. ll€g beljebb haladva a sz6osszetet€lek siiriij€be. nrSr mcg'nt hnly€skediink. roham = smRM (men te persze csinalhatsz ilyei. majd rogLon uldna d rendcs magyat totditJsl is ho//i.it'gn -? 4 visz.k6rtyahaz".. 16-) versenyekei.y.j van. akkor te eseileg ha a aranstuMnG6l fogod magad. otletrohrmE / | ll... hogy t6bb enber leiil.. de arr6l mi nem tehetnnk). n a n e a d j ' i s t e n s z e m t e l e n f A j t a l e n n € l .kinyacipel6 tagoh E2 ut6bbi kisz6last surs6sen felejtsd el (ugyanig. csnk. 6Mrr o aW. Vajon kik lehetnek ezek a . mint a . .h62". Bel6thatod. crl"[hp] o sapka. hogy ez Komolyra ford'tva a sz6t: orf. esy nenr el. ahol az €r6s€bb versenyz6k hiniinnyal indulnak.kiriyavar". Vagy azt hiszed. a s a z l k € r d e z n € d . + az -EDvegzt. Sz6val fogtuk magunkai as .des meg itt olyasmi lehetne. !..n.rdo.akkor elmondanank. e. hiszen j6val tobb minden tehet hosszri id6ben vagy t€rben. hogy " as .De a EousEor caaDs lhitszr! lirdczl. van vr$/ l€szik. amibdl kert. lteresd ki az angol szavak.

/rr. K6retik 6ket kjz6r6lag tr€fanak venni. nt@ . lrt)$tl [n(j riif n d tr/6!'] (ha csak arr6t van sz6.. 'a . hogy "inv€rz"?Csakmert most az el5z5 lecke inverzekdvetkezik. hogJi megtahld. "gi/orsnszas". tdmbfej'l a EELL yoaDona?!!t dd ^RE hllrj{ d{iil] (tEr. swh.cla Lib .f.akkor: forditottja.scorDl?. ha nem aruln6nk€l a rend€sansol megfelel6Eiztosnasyonnagy hianyerzeted j€t is ezekneka kifejz6seknek: (sz6 szer'nt: te re nem vaqy komplett. how a ma$/ar milyen es/ j6nosok'hak hivja a j€gerals6t.rD n . ho$/ az ansol "hosszn csa|K mit riszonr D6Eacr.E .EE 1|oT colvFLEE: rc nem vaw AEE You Dond?t mi a DAD EAs '{rc|<ED M: ZZ API rcE E a taE. d (ha ezt v€sz€lykant aftekeliik:) lt v lttftr ts tr I-tRaE.{riEA.|lsz a .hor vo'lcr + FaEE-LAncE roaavALtsr. melyik magJiar Klejezest foa.tou wo .rEIkoD-PUn telies. d voa aREot. tla nem ismered. tttE rs. hol. llost mutat6ba par percre leforditunk neked n€hanyat a dijnyertes maS/ar kifejz€s€k k6znl.t t|@ .3* . Komolyan venni az alattuk olvashat6 sz6listrtt kell.s rnEELldcE.mlr.d] szerint leginkabb "tusk6t€j. tiuit 6rtd F nindl kivUlvagyaz agyadon) (sz6 bklej q B/'ocrn0ADlbhll. hogy nincs 'utonben ) lIv wE E FaEE. csak elmentotthonr6l:)zr I. + pokol) liia lrir6l csinalsz? wE^r rEE Apu benigott.n3rl ogyis mondhatjuk. Dlgrldrld] a por.t ttiort ['iiirijl h 6utl n iil (ha egyszeruen I Ezekritr a szavakr6r b6vebb etig zitAst !d|. amit az€rt adunk.* [sair.ncrrll{ill o rnq lenne.Yu Isdinl nszik lfan.lrnk]a sziv. hosy.tfE ts 6 raEE LEc: a felesegem A s76lisla. asill lkotidts o tnro a sn. leckek egilk€b€n arr E Reddr"sro 'do . amelvnek seqitseqevel a leladatot meqoldhatod: a cr.. srrn] | 78 .Ettchen a raEE-srvLE l+ielijl A rel€s€S€mszabadEbon van.lttEE-LrncE roannaLlsrlt{. komDletl ruDPxtfllr'l'ilinl a bk cortlaf.mi d€ idi6ta nyelv-llert isaz.. 4 . Bebizonyitjukneked.nek [dr!?t!&li'r] a vacw"t cLEAnEEa In$ti $ini4 Tessznk ezt azon az atapon.ld. e lztdndlilztl szabadrisz6 njsagir6) azt jelenti."pzf.swtFtl'En: az anyu )6 Mr I/.dhr gddftnk] fril. szopikE.lUlio t0rr6?! lsmeredazi a sz6t.r oF rcan Nr D..-r '. ( t. st/cf.{ Anyu szabadnsz6.

mondjuk a sl6gerlista etsii tiz sz6man. PMcrrcE '7 glakorl:. akkor vedd 6szre. aminek gliakorlati kovef kezmenye is van. .Cyakorold tla nem akarod 6sszekeverni. wlarJ rouR ADDfrEss? tultll iff6-DRtSZl ts) lli a cim€d? c) 4 €v€s koromban 4 6ves D) Gyakorold az angoll E) Egy dra hatvan pe'c. Vicc. Ezt a k€t angol sz6t remeknl 6ssze lehet keverniHaMunk neked egy kis helyet arm.EIgfi 6lf rt&e]4 natabs oregkor (orBErr + zold) Milyen kori is az. De m€s ennal is fontosabb.rsn.. hanem v€grehajiani.ho$/ mire vonatkozhatnak.:lj: t lo . + elegans kitrny€k. tla k€t h€te. PAld6ul: taviratoi killdeni a varcs tiz leggazdagabb ilzlet€mber€nek. magyarra forditani. amit nem elmes6lni kell. lii iiir iziils?ti niiiBrl 5..{czriE 4 gyakorol. amig nem k€s6. hogy az angolban pont a masikban van az . / 188. rucncn nrelpr ilnl ht6ll . inn€njegy€zd meg. . t e<no no*esslgtt d-DREszl .vagyiskitalalni.El6szorpr6b6ld Leforditotlunkneked 6t angol kifejez€stsz6r6l-sz6ra. hogy "toP menedzse(. l'londhatni. A. azt gyakorolni kell (gyakorol a B-. EoaE ts 60 EuturDs. es mit is hivunk m.senek? A masodik sz6 e$/szer'I: "EoPLE 4 tla nem kAt hete kezdt€l angolultanulni.A px cncaL roxE olyan refa. vagy a hrsadalmi €lel' ben.ToP 'Et'|.ziitd ii El€gviccesek. PR c'rrsE louR End.hecc"..cts" htrhb4 sok gyakorl6ssal (!{'rakodas4 rEAcz. hogy minden kideflilt. akkor mtr a magyarban is mondtak olyat egy f6nirkre.cEllrhi!{). Ejf€lt6l kb. men€kiiljitn. akkor csak parosits L Ar mE aaEor 4I w s4 lft Iri diiidlsov {i t|r f6liia 6ldl 2. hogy rcE + kor' .s" betit.. pwcncE a gyakones. hogy itsszekev€rdt l*rcnsE a gyal\orot. ahot gazdag emb€rek laknak . caEEn on Af. rop pEopLEltrtthdll + a legfontosabb emberek egy cesn€I."IE. akkor konnyen. nn suu.!6ll 4. Amikor valaki nagyon gusztustalan akart lenni. zr.s. nousldi: czm6lidni a kon hajnali6rak.. az ansol kifejezes€k: . hogy ami gyakorlati. akiting4zger? Na. $/orsan le tudod ford'tani a k6veikez6 mini-mondatokat ma$/arra. !. rnega magJiart a kicsi6rek a leqfelsS emberek ime. haromig. o . IDrhi r iorinolhl lits?ioi d d.

ho$/ S1. tr. mi€rt l6gnak az !rij4!d? Mialt olyan nagyokaz qi!4id a kk!e!!? Meqnvalhatom a kbrmbdet? ARAND A. vagy haEgAmikor valami nagyon finomai Amikor izgulsz.Amikor Gabi immel-ammal csinal valamit.loq /L srl'iizl emel /"rcrfDillDiszkal ./_5J lrAiamG? CtnIz I voon u-? Pli€rt dobolsz az gqqdd4l? van? H6ny sZc!!!1&!OBqd is Eleket el6riqral0rlatban ellen6rlri0led! az E mrfutla..ou . akkor l'1€g egy kis Wakorhsk€nt ird be a hianyz6 szavakai a k6vetkez6 kicsit morbid de sz6lanul6s mondatokba.. dob rrra g lh. Talald ki. Isaz.il touB-foun _s- Amikor trirelmetlen va$/.lh duing ridimtndi'ir] azt mondjak.nl dobol. akkor Amikor meglep6dsz. trt tv ARE voua s-s) WEy aRE fouR .*rgin3I'i. u"st is hogy hrlzza a tabat. akkor il ahelyett._ NAtLb. hogt/ az itt felsorol! szavak k6znl melyik hova illik. E {fitla. ha halad6sabb vagi/. Rendhasy6 idor. ideges vagy. bit...nrt El Rendhasyo iddr '. hosy caBt3 Dona tr Mm tM ^t ltlg.rM.pzcA vanatosdambokatakarszeltavoli(piszkelod orrodat) az taniaz orodb6l."*.bitun]. hoS/ valamilyen testr€sztinkkel csinalunk valamit.E ll lbiitl harap uPllir a i a k ud{ltikl nyal Drrrldi. ill. o^Bt's DRAcana s EErE 1g*i.ibak! n.tlr El | 80 .t44a) -o ".Bodqbuildingq' test6Pft6s lhdilildingl Ez az angol teljesen logikatlan.nclloqat. aho$/ mi.b.foa s-- folR . "m [h|ng. htng]. akkor sem mindig tudiak rendesen mondani.De ha konkr€tan aft6l van sz'5.'e amrfbiil.loaR Amikor lInNcMAtr sz6rar:) nemkiruxtt d-. €s ird is be a megfelel6 kihagi/ot! helvre (eqvet meqoldottunk mu ull s.r.jr't .. akkor m Amihorsz€gt/elled agad ahkor rou . pr6bald meg segitseg n€lkul lefordiitt ni tani Sket! lNe keress atvitt arlelm Nagyi. ennekat van vive az €rt€lme....

. hliz 2..figurotivcly spcoking. ssorE. raizol ':r:3l8t . E a) wAr.Ll. ftli'nl 4 ellleesik. parositsd az al6bbi szavahat bnnatnj elentesnkkel. Utena ellen6tizd. hogy a felk'n6lt leh€t6s€gek k6zril kivalaszd. esil.zS) b) Ienyel Ehruljuk a helyes megoldasokat. d t. asc) DRAWDREL D om[/i6. Losikus.ztt. nem? Akirajzol. tr nve wm sonesoolf6iii hv{idclrnhdil szerelm€s tesz valakibe. dtit']a l.tE 4 Dobd ide l.. mi lehet a kilejez€s masik szavanak j€lent€se.. KezdhetjUk? Nehogy 'd6 el6tt bedobd a brnlkdz6t! o fl rtu.. rajzol.. k e l l e t l e n r i l t u d o m a s u l v e s zd. o Edi! mjzolt eS/ lovat.lost nagyon gyorsan. an€lknl. mftEv fllRo*nlt t6.YD szel) Gt BaEaK wttD @ fllfrow n mE towL szriindd ( a a tlirtrlkiJz6t ror€z + tririilka.tudomasul vesz". . szt6t'la doh. zarEelben mindenhol megadjuk az alakjait. . n€gy-nyolc ansol sz6val €s h6rom-n€gy kifejez€ssel l€hetsz sazdasabb. (Na$/on. es mindis mindent mondj is ki! | . lvlagyarulp€ld6u l a z . BnorE lrt4l.+ ll6pletesansz6luo s. zuhan (rovr o szerel€m) a) esik b) l(eriil c)sz€dul CD orAN snEAm + szelleni a fingik 4 a) tOr. l e n y e l i ab 6 k e t " a z t j e l e n t i . tt6l. IrE ELL maM nE EoRsE 4 Leesen a 1616l. TflE floRsEDREVmE cAtx 4 A 16 hizta a sz€keret. De nagyon komoly am. IttRow nE EaLL ro. b A k a "n e m " jelenti azt.) r€borolunk n€gy angol kifejez€st.e a . hogy. 2.|. t6rik lehellet) + szebben mondva (M. is m€s €lvezni is fogod. De vigyazz. szerelembe esik. €tt6l meg nem biztos. bidldnld tor. hosy fent n€gn€zn€d.ALL.llttz 2. hogy a kif€j€z€sben szerepl6 szavak jel€nt€s€t is tudod.ririq] lfisi'r'flili Egy k'sjat€k kovetkezik. torir! Mv doRsE BRo'G tE LEo 4 A lovah eliitrte a kbat. A te feladatod az l€sz. Tehat az alabbi feladatban negadjuk neg a kile' jez€s €gyik szavanak az "eredeti" jelent€s€t is. ELL. @d A az vonalat hL'iz. h o g y .sD. o c) mRow. l4egadjuk a jelentes'iket. Adunk vele e$/ monda_ al a) . €s mert minden ebben a leck€b€n szerepl6 ige n]llt ideje rendhagy6. FALLE 16l.. Ha j6ljatszod. EDDI| DREW rof.

A most kOvelkez6 egyetlen oxi mell€ ird oda.) ehhez kulcsot sem adunk- o oEt sEcaErl6rdtens&1 nyilt titok r'/^R aarrEsfuai.ie.t'. ezekben a p€ldakban az oximoron azon milott.milyen szokapcsolatok a k6vetkez6k: -ny'lt titok. Eqyszer bb.yis att6! lesz oximoron az oximoron.Fdq l9l 18 . (llinden kihawott helyre csak egl/ sz6t irj be. ha magyar p€ldakkal kezdjnk . ha valaki ezt oximoronnak tarlia: BasNDss E'trcslbir. Bt rlE R-s t+E lhir Er 6.'xihrl a nzlet' etika rj rijabb oximoronokatsyir Tudsz'€az oldalon szerepl6itsszesansol sz6 s€sits€s€vel tani? (Dzt 'lgy dOniheted el. hogJi egJi'eSJsz6nak tobb jelent€se js akad.rr l l a l/ beteq 2l rossz. hogy mit gondolunk a sz6itsszet€tel egyik ill. Az oximoronnak l€tezik e$/ olyan valfaja is. olyan sz6kapcsoIalotjelent amelynek egyih fele €s mdsih fele ellenkez6 dolgot allit.i.hiborUs o Alkoss oximoronokat a kOvetkez6 szavakb6l: I D Ei r d a z o x i m o r o n o h a t : . Bemelegit€siil olvasd v€gig a kov€tkez6 oximoronokat.) ird ide az altalad felfedez€tt oximorcnt/oximoronokat: !< 0 Rendha$/o murl id. v6lik 4 l) masol2) masoht J) peld / ll8. amelyeket hal6los pontoss6ssallehet€tt mag. ami e$/f6le v€lemenyt tnkroz vag. 6"oa atra . €l6ha loit. hogy mif€le v€lemenyt feltetelez az.il a haborn. h. keser€des"? Eltalaliad: oximoronok.n't. !. ha hangosan felolvasod az angolszavakat. masik hgier6l.yarra forditani.ros a er€deti oxr6n rlo-Rldzlinoll o^"*'trlqAl o l) n6 2) vmive valbzik.Direkt olyan oxikat vabsztottunk.I Orrymorons orimoronok [olcr-Mtiron] Da vajon ez meg mifele 6llat-€mber lehet? liyelvtanul6s ez is? lgen. €s utana v6logasd sz€t a ben nnk hasznalt szavakat. Mint 6ihatod.

a sttarpilletve a MDE fEsu[iir]+ szemek a io..k azr. hogy .rDlnijq + k€s o sn rE[et6n] k6. "sz€mdr-b€s26rjen. s6t. €s ird 0 en Az ansolokjobb szererikmindig labbes szAtrrban egetni. Yosto 6les r6sszrdles s.l tudes A n€gy kozril az egyik jelz6t nem kaphatta egyik oszlop sem. a ntrca. Mindegyik oszlopb6l valassz ki kett6t. amit a legjobban meg szeretn€l ianulni. nin6 is nekilbbbesel *:: | 8t . hir ra"rrrlmdfl dft] a piranat roorftull a kitnyv '9 ul!6tl a tal io..hosyEE[ij]a ron.r2iE r[$d!./sElryi?l.i] + erd6 flAnlh. i r .ro[srcdl nn<Iszill s'taBPlsi?l wDEltiirl c . s"^RP TNE./Phzutl a reves . Szomor6.sUrU. Ennek a jelz6nek az oszlopa i$/ n€zett volna ki: r'..tl a haj sc'r6r{!*ial + kapernyci. . S'TARP STAE SIb. WIDE ROAD STb.ktz-Piaonszl t"pasztalat a nrowlDDaEttdlid. Ami egy oszlopban van. h6zheU.snk .rose[n6r] or o nnrylton] ranyar rorcrrlhns] a ny€lv o|vassfelsz€Psorbanjelz6stnlmindenoszloPot:sADEfE'5ADfiftGstb TEICIT WALLSIb. s z C l c s .rzzal a j .g. veti' + txrtnonctl.. szam.k. l o d J h o $ / melyik oszlophoz iartozilr a D.s z e l c s k b r t i Ezek itt fen!jelz6kEzek itt alant f6nevek.i6 [s?ong] dal rAdlt ill 4 mese r.rcr{s?fi | + Sondolat /rf. h o v e l r m i n l d h o g y :L s i n o s k i s l a n v r s i n o s r u h J L s i n o s k i s k r l a m r j h J . az szivesen mukitdik uqyan.ro.gy iryenko. kivave ha ok(k \ntr |. kavics + . NIDE SE .

reszes) ^s a as Ds' .. AEC log Ug. mint a halottah honnyu. hogli hasonlatok kOvetkeznek. Az angol P... ANCOL= IIACYAs ANGOLULPIA5. a annyittesz. ne-ullr rEE'/zzs[ddhih]4 a hesyek ('rr.llos. vagy magyarul mashoz szokas hasonlitani az illet6 tulajdonsdsot..s (JdEil sz. (Jbnl lord) hE DE^DIlnkdlo a hatottak (Drrro halou) .silrl a hbnnyri) a .rr Isinilil) aszerint. mint a csont.most mar a k€zd6k is pr6balkozhatnah. n€ma.{sF?. most mar csak a magyar forditast keu hozz6juk rendelned.. Neked kell 6sszeraknod 6ket. ho$/ magyarul is u$/anigy l€tezn€k-e.yanez kijveikezni.rf rrs(hdilontl+csendes. + hes/.]INTI'IACYARUL | 84 . Az angolt mindig olvasd is fel.{i corD rr llldldla hidea) as DRUnx \llnnll . parosits: .|ss.m i n t € q y l o r d sziraz. azok pr6b'aljak meg igy osszehozni. El6szitr n€m adunk meg semmit.ofyan. mint a csont cyrijtsd k€tfel€ a hasonlatokat (hasonlat o srr.s Drv as ^ BorEIud$ttzit6'"l otyan szAraz.mintr heqrek as EASYts 45 OLD AS AS SILEIfT AS AAC fl'E 'TILLS I'IE DEAD h i d e q . Akik mar szinie tudnak angolul." Tehat:. akkor mjta. som (lbdnl csontl q AEC llibisrit ah.raz) o .3r .I.rd. r uof. hogy . {s (ldldl oreq) . hogy az a szerkezet.m i n t a i e q r a s z e q .-mint..lUlint okit hosonliittek A l€nti cim arra szeretne utalni. mert mindent megadunk magj/arulis.. mint rz ABC breq. hogy az angolok mii hasonlitanak mihez.srrsr.hoq/ ff.. elituar6bannekik annyit.s or.rok most mar rendben lesznek (ez a fenri f€ladat megold'isa is ewben).

LSD.' h . (Az els6 oszlop nem alahtzoit szo' igy talan kbny_ vegr€szei azCrt vannak ott.rt | 85 . alblanos forgalmi 3.v. !tu! or auDAEsr luni-V0Rldiil a) fiEirrra4cf.wlripl -y' lll. Valogattunk neked egy paral ismer6st €s feltehet6leg kev€sbe ismer6st egyarant Keresd ki a m6sodik oszlopb6l. hogy "haszn6latban" lasd a rovidit€st b l.sritdll 2.Iszi'l 6.BER FaRrrAttE r lnant'l o! tididntl (nrrrrr + tas) F) ttttrEsA ER flou| tk6l a.Smith q!!I1?4 l v l r J .{/ir orllff ovl(0116 a gonD) Cot'iPAYrllmtdnil oF E) ME|. Egyetem 5. nejbd megl VIUtrtv. t J CLt€t(i8: In r J) YERY Ponr^ftftRsdl Jvriin-PoRtiint dEdnl k6DviselS 10.kizar6las a te egzecirozh6sod kedveert.NnElsit'l ldtr) ma$/arul:"r6viditas".< T n d t u n lh o b ' \ \ r .sinl h6dhezlina Ibdlis 2. 60 merfoldper A) as sooN As PossrBrE t.IRAE E.'ytt I'i44 to. CIA 0. ^DD4 hozza- g. lec. c€g n€m l6tez6 re..-ek. dnoorbun I'd eqlnpl robb L 'l"mrol ldn s/o 'nJ'F rooDPs \l. kov.GE E T'UBLISEIEC@. [3r] [rusrtin Szemely (rov. oz qb rtR L st"rr).) vALtE ADDEDrAx F.Nagyon rBl. ho$/ m€lyik al6hlzotL rovidit€s mit rcvidit. maa. uEbntl I|rszin h. ) r J r o g d a b b 1 6 lrd\rte. c) c. 6rit ltiisorsz6r6 Tarsasag 4. 60 arylniilrtit iitll 5. n o r .b.\l rlidt'll lvalrE + eftek. Rtnc lttE 4s1! Ilir!?ilDfl 5. ABBEEvrano lritv.bl-Szftdl.nrol t"snr'|"'h ' . Nyugodj€k bCk€ t1.O z n a k 7. nR J. tlr L. vallalai. l. hivj felamilven hamar lehetseqes 6. es a harmadik oszlopban hlald meg a magyar jeleniest.4qqlbftkzl 6) ENnsE aRotDcas re kooo-Ra. ordq A 'n'qJ-'brn A. EE Ii tfil a. r i o q n r . c/o BBc ePPezenni'rcs leszneg ilveneset csak i6sban l€tezrirovidites"k!16n"kiejtase ii\idiresek k6zl..-e{yr'oiultr .).OBBllokodobro sok van bel6le:UsA.

keft6s ngynbk a lo.inij?iryl acrlc' a rekliimusj nok+g . kbzpontif(t€s + 6 .l'lire tanil a clA? rjogy is szoktuk mondani? A szia€. qn.ili. hogy mikor is hallotta el6szor ezl a sz6t melyik krimiben.h. Az angolban sokminden lehet il$/nbks€g. De a leghasznosabb dolog. Ennyi mind€nt tud az €mb€rn€h mestanitaniaz a h6rom b€tii.rce. akkor t€dd azt a l.lcEt. ni. gondolta..E [. ezan mondhatta Oroucho lvlarx. kcmti'rtanct ben.crdcr-nek dolsozik.mindisesyes szam. hoqy azt 4 jelenti "inteuigencia". + B^vELIn|4nll taE s a utazAsi ircda EEpnn"E rlin-PL(nniiir'.rur€sa. Ha Ulkosngynitks€gnek.Cttc|. r4aga a szemely. pl. . in nogy a NrurAxy ttElrraEncE onellentmond6st iartalmaz6 hifej€26s. Csak arm cmlakszrinh. . ELueE cE4 l. va$/is.tdaut 'f t4s . hogy e$/j6 po€nt igy elsz[runk.lisynoksas . lnrLrraEl rr. Ki volt az elsS szia€-ngyn6k.elent az €let€ben. hirnsynbkses 2.) Nyilvan ez ut6bbirol (Elnez€st.. akkor DrrrsrE[drbll] . a CIA b€n kozponti fiit€s van. amire megtanit cE n^L HEAmta kz. J6ljegyezd meg.38 . aki egy . p. Hasonlit a New vorki CEnmALrAwra 6s a budapesti a Centrum Aruhazra. Iijisrjntl. Ha ehhez az kelr hogy r elolvasd a szoveaet. hogy vr[s4ij]. katonai hkszerz€s o 4. *.iniill kozponti. /|GE cy laidaiinsdl iigynoks€g. reKamiiWnokseg 5.clFct.i4 ""r"f' . n 1'y. A k€mre egyebkent cgyszetiibb sz6 az. I86 .6i! ird be mindenhova a megfelel6 ansol szavakat. ha k€t tit kosnak is.nn6ltilinfl+ kozporti tut6s. k6m). Nyilvan senki nem tudni mir felid€zni. hogy hullanak kOriilOitrik az emberek. aki meg. az eS/ rarr. hogy ClA.t.r'litt-IElidzconcrl hirczerz€s.rr 1o k€tt6s iisyn6k). Olvasd hangosan a szoveget.tl ^68 /(+ titkos iiwnok. katonai hirszerzes 2. munkakitzvetitd iigynoks6g + E tr# a hlr . IY''L. CaYnfiALlsz|.hogy: MtltraRl Drcno1 n 'Eatqslnilitiih-lEEtid?riineir i' lont6. Azt isjelenti.a popsijan lev6 'rellenare. 5.. mit is rbvidit {az ember€te ten kivnr).]aarrcv+ munkakozvetit6 ligynoks€g ^Dr Bns'aol.y de most Appen tanitunk.) . a. katonai intell'gencia. hog. ll€zzlik szavankent. Akkor most lassuk.Dl(ddn roiri4.aicure. nem? Az emb€r azt hinn€. akkor sEcr. ct{ = CEtirn L l rELuemcE AcE c/a KOzponti ttirszerz6 USynOkseg.

dl31(ahusesket-zoldi"r-ebb6lrllahivalalosansol eb6d: hni€s k€tfale ioldseg.) alald el.yarral VECrl Etff a ETERAI\D AtrD t*O DLEVtStOtr ADVEE1S MERBY CEersrNAs . alapvet6 szavakat tanulhalnak meg. mert a kezd6k na$/on hasznos. ho$/an szokis mondani ezeket "h€tkt znapiul". vas6rnapi .o Plivan a ti\ubanma esle?) k'erdezi a t uBaY minden este.dt'll + tari rDrfvrsrorvhdiifizidnlo televizi6 o hirdetes.!v>61 a naBarl. *r 187 .) In hh.+ .in. t(Msln.ho$] lintibb odlmos lvlikozben mi bevezetiink teged a h€tkoznapi angol W6ny6reibe.htoldldn zdds€o. mar teljesen rad van bizva. h[sreklam I l8l. . hogy mar szinte mj is szes/elljiik. |ERn. hos a ErB6/-rt'l ie$/zed m€g a flasBA. wEA.'sor ne ELu tollrom?Ftzntrtdilu-UAl4. (Raadasulez a feladat az€rt profi.*tr"n"r*"rr"ni'frrndti{.6n: szerinted ansotut vEcDraRran lt6drsd-ftdtnl..!trrr'et? . . ..ontl .bzn6ll o kicsi.r>el vary a EasB. mi mineh a meqlelelct EABEYl$bi] 'ELLrll. . mint aFennyit €ddig elaruliunk. leginkabbparolva. sneu. Cltcl. reKanl aDj Ennsn'EYrbl-VoP Jd. rcv€ €s h€tf€rezt'ldseg karacsonyi l€rj !. niSoDllt €tLCX6n: forditsd ansolm. n€ked annyira kOnynyii dolgod lesz.o.aift rordirsd mas. ho$/ jarjon az awad. lgen. kiv€telesen igy -5tEknl. masyarut m'' csoda. ha nem eszik . apr6) szinte a csodaval haiaros m6don ez ma$iarul: ap16hirdet€s. novenv o harecsonv crlrrs'ns lkirrmdsrl EasBArDlktl.Hubbjtellqv 3.toladl -Vrrs lkist|ioel I"liu6n parositottad 6ket.to lsntu.lil a vEcErABrrh. Dhhezsem k€ll.tiibbei tudni.. a halad6k pedig mestanulhatjak.nlnszrosrl BoldogKani6onytlr iriah a/ ansol kdraconyi lapokra. Mi azCrt mondunk r6luk meg valamit. az aki HCimeDl[ cttc1.

2 . ot{ar? I6-KHI 5LRET lgu$l aEADr? h..[n e.H .8 . ' n r i h .a.) szavakat kell megjegyezni.r". it rotst lx As NlEtaEt 'FPatLAI. o.sko'reseh h F. figyelem! Ujabb Huron-varazslat.o. 2'0. kis te6t? sottE EonE EA?I! lsnnr fl A Buc$Er?E Inl{kirl 4 Egl/ vddrot? hovetkezzek a fentiek hangos ism6telget€sel frE Dr? Akkot tessek.One urord .'atr. 0 . 5 . indul6shoz) K'nalni meg majdnem mindent lehet egy (na j6. R6adasul igen gyakoriakat.uta Frx6F B sEfoL EfEaR'vs ot 102.hD postakir9a liileslal. potr'. 3.shr ndr.. mertho$/ h€tkbznap sz€reinnk o l y a n r o g h e q y k e l k e l lni. fouE s2.ll{m.Stletroftan fitxtmrr.PLUs 185.q qn.8 179. csak 0gyelje' iek.o.A. .l .nr I.0. maximum ket) sr6val. l-C. 6 . p!. J . roxcJrt. M. 6 .1. smrc Jolind..3* .3 . Ns 187.one renteoCe knrdri.l .3. c.7 F 1 tE.o.Lt founLDs4. 4 . 2 . 80ld0g [aiicsortl. e r6sr eg6szl6g.o. egy mondat Kezd6k s halad6k. n\ .rijinosor jdge 77. " ' .5 . hogy legalabb hivogai6 mosoUyal p6tolj'itok a szovegb6l hi6nyz6 udvariassagi toltel€kek€t: d 1169egy italt? AfloflEn Dnn$t t Id-NAlit dmkl + 1469egt.dil REALI. rrlrrr iiniil yasiil. h0s. n i s ' f P ' r d .:au" t 00 . 9 ..Woa. 7 . nEAf ll t. as aD . ror.4-E.ldiny.0 r 0 ..T INII] 4 6 i z t o s ( v a g yb e n n e ? ) a Befejezted? K€sz(en vagy)? a K€szen vasy? (valamir€.n 'ra' " ' E N e h e d/ : e m : / " m r l h " _ o ' n v J . mind€nt legalibb OIt? ft1rsrrED? (SutrE?) GtnD.lari kalr6ldi.ut PE aout larar. G -. E. c. VEr UNBrtrr Urwaam. 1 ' E 9 . t r.rc agyvihanis 5.tE 0FgEC.fIt crPt 4 crcdeiip. r tEtEJ$t0tttt tro v&.ntdne]+ egy sz6. E pt . rba"a.aaxEfounqEAD 180. 1 r 3 r | ' n .aA'rxtt E[tBf. . €s m o n d a t o k a t n y e r h e t tek. 8 1 1 0 5 . etEfounxtns 5. J . C. { . 1 0 . Afiegleitendd0rim0ronok vollal: ?4 . csak (.. SEst fErcE s'o.all 4 ticsivii vilik lvagyis:i*rrefisgyl. 3 .

Songs for.i sz6t Sir WinstonChurchillt6l Tanulj meg irl sz6i John Lennont6l *r 189 . Boy aeorge mondja Keyword technique: A kulcsszavas m6dszer J6 kis mondasok Adjust..Kapd el duma l'm only here for the beer 190 l9l t92 193 194 t96 197 l9a 199 200 201 202 203 204 205 206 207 204 209 2to 2\| 2t2 rcez\z)er.k ldZz(z)etek 2 B€k€s oldal Down with. cncDcililttl Not tonight. Nelson Catchphras€ . fly B€cause it is there Eoga( Livingstone.t t... Josephin€ A quick brown foxjumps over lhe lazy dog. lvlalicein Wonderland Ol kicsi Agatha Christi€ Basic English ES/ k€t szemAlyes haiku Haiku2 Tanulj meg ijt sz6t WilliamShakespearel6l Tanulj meg i.. dress.

IAeDnt{E. Josephine Josephine a hires la rarcosllqnin)) francia csaszir.) fla biztosan meg akarod Ianulni a roMcEr sz.rlir . Nor rof eHr.ltad.rvox. (Lehet. (Azan biztos el6fordult vel€. hogl ra" cHr nern csak ejszaka van. talezen az oldalon. hnny ewet. JosEmnE 4 Ma Cjszaka nen. hogy ez mit jel€nt. egy olyat. J o s e p h i n € . I t0 . amit mAr tbbbszor olvashat. ranEtrltrl.ma €ste . az angolok ugj/anis b6F mikor szivesen alkalmazzAk a tyor ravaur. N a p 6 l e o n :M a € j s z a k an e m .6t.a 1116 mllt ideje perszerogtonrendhagy6: ratrE. l. fontos szavak: rr. hogy ed. csak nagy val6szinlisasgel nem veited €szre.llot ton d|!tu'ofin] lnoi -NiiJT. ha bizalmas ismer6seikt6lbarmilyen otyan felker6s (nyaggabs) €rkezik. de a Todraflr: josephine-es to/renet azert biztos tetszett. €s a legkozelebb adand6 alkalommal haszn6ld Nap6leon szavait .litifil). akkor kesztilj fcl j6 el6re. med jol clrejtettnh. tepihi trattEa rrp It jl d tud o l€pihen. lrlor ronrcEn IL{RoLyott Nem felt€tleniil keu ilyen. Nap6leon relesege volt. Kbvetkez6. Josephin€: fs a kovetkez6 .lig is tu.term6szet€sen angolul: nor ro rerrr. Josephine. Allit6tas o l y a n k o r m o n d t a n e k i a c i m b e l i t a z u r a . csak azt filllentetle. J6 6jszakdt.yratt. eooD wcEr 4 j6 a. Az isen sz6. Volt a BBC-nek e$/ naponta jelentkez6 esti magazinmiisora azzal a cimnrel.Jl'ilbitu-Mod guinijr] a A kbvetkez6 . roqoR tow 4 holnap... amit €ppens€ggel nenr all nr6dukban (kedvrikben) teljesiteni. ami nekilnk mdg .) Sz6val enn€k a miisornak a v6g6n a m(soFr'ezet6 mindig iW bncnzott el: AnD rnE Exr 'Totttonr' su E roqo aow Madr. dd niji [dnd ndadru.yr i<.ntkbzei el6tti" alkalomra varnod. a m i k o r a m a s n a p ic s a t a e l 6 L tn e n r a k a r t m a r t6bb ntkozete!..lla este" holnap este lesz. GooD dtcdr. ho$/ 'te most mAr tudod. rrr [n6t]+ szundi.. J6 cjszakit.ma ajszaka' holnap €jszaka lesz. JosEmnE sz6last. hogy n€m is volt m6snap csataja. szundikal. Cs erdemes megjegyezni. hanem angolul mar az is to.isza\Al Ha leforditod angolra a kOv€lkez6 rijvid p6rbesz€det Nap6leon €s a ielesege hi)zOtt. akkor m€g eS/ angol sz6t megtanitunk neked.i.

is rritjpr -o $lszik. hogli egy kell6k€ppenfura mondattalakarmilyenszavakatm€g lehet tanulni. m€gj€gyezd.sn. A nrrr"ban (ltijtdlo cim) szereplSmondat nagyon€rdekeskis mondat. @a eM.mi micoda" a mondatban.t r. hiir dd l0 l6nli b6ihlblndr h{it htdnl bator p€k meghajlitjaa fenyesgombot.y!d. dm:bpn a rue d/ igp. ha pl.ilt id6. vrtosziniiteg tla gyanitod. @.d cotausracs cnDElrDDAs ij-Dldr firi&dil !d0 s'in lhldd.qj hd d/ eg. a up Mro6.ha letszetta dolog: ""*rE *t.!rc!i'nl.ldr a. Dgy halad6bbaknakis alkalmas veltozatonbemutatju(. E ez E Ha . ho(yj6. tunltllt. ...p o. A quc.'*.r Bnonlr rox ruEE fok 6rdr l lii hikb'iun : dziomFr dd jzid00] Lgygyors.rl koiron.barna r6ka 6rugorjaa lusla kulyil. Nyjlvin fctmertil a 4.arlh' I Rendhas]. (6s rrsrr.I drc]trleit brl])k€ny€lmesen.yilyen t srry lirili] (+ konnyen) megjegyezhet6 gliakorhsankivnl nj szavaktanulesera atkalmas.-o"r.'dekel eqJ hF nyel'eszhedey . hogy az E cLtsi alprlasErI. in. oore.(A pewerzebbekfelhasznalhauak betiizesgyakorlAa a (mert furcsa) mondat pedig a ES.rd h.:a I tt .6szo. A 'nondar. olvasdfel n€hanyszor monda6s a tunkat.sr .l.g Szintelen zold otletek alszanak dnhitdt€n. sendhaqyo m'rlt ido @..ddlj hatra (o s. Eglimasanyos.broun for jumps oycr the lozg dog.6 . hogy vajon mi€rt lusta az illet5 kutya.nt]. hc{! a aM aEN rDus az alany €s benne az rdir a idnev.Wdb ninden betiiie l szerepelhessen mondatban.r pedig rz i innrry.tptrzrto[s4!linf] is T€hat.nehrert"f Jhho.. hason16 Megjeryz€s elismertnyelvhnarokszerintt€nylegrigy€rdem€s.orm Chonr:hr nyelresz urnJh . Im€ az eredetimondat halad6sabb valbzata (nyelvior5nek megteszi): is A uNELvBn vEe$ER EE DsA -. az hangzasri szavakat vabsztaszl I'tegjegJz€s: akkor kitnnyii.d. hog).or. mar kgalebb kezd6 szinrenvag!. 6s mi€rt ugorja 6t tt a term€szetesen gyors roka? Az€rt.hosy srr sacrlsrtkll 2r es Enyleg hangosanl (gy6nyOr[i) M€ge$/ haszn'ilhat6 mondat..

n-lRli] nem isaz.amit tudsz. esik. illetve.a E!L FAorllil.[szakrr] szex + Ih6||lFSZflGdhl [hd] NOMOSE.amit t€ szokhl. !6vhit. hogy a mag. . <.j: F. LOVE. EvE^raoDl mnit id.amir€ va$/ol: a .nlo van. TNAT'S COIIFLETELY a + mindenki.) Tanuld is meg ezt a llrEaE's rdrs tllusotr ma ITAVE SEX AI|D IEEAOSEXUA lvar's coN?LEtELYmB@. how mi micsoda)€s a kjejt€stj6 ma$/ar m6dra.Idi!4+ ez.lvrnh4 akar [.l0v'ihdilo ANTRW.yar szavak alapjan sem olyan k6nnyii magyar mondatot csinalni.8 .[hrd] v€retve TO BE LOVED. Akkor most sziild meg a rendes magyar fordit6st. (lvlajd megEtod. EVNNYNOOY WANTS + ltubil+ renni.. | 92 .lh.) van neki. + Id..XAALS NAVE SEX + + [tl] Isndl €s.mondio Mostmi is azt €sinaljuk. reszesiilbenne.tm-Sztlcudhlheteroszexualisok.li-t0uldnl iutzi6.lildn E Rendha$t.[koiFPdni]terjesen [n] + szererem.Tanulj belSle.ftlrl + hosy Tnenn'S TIIIS ruLUSIONTruAT + homoszexuafisok.linla b€le AND NETEROSEXUALS FALLI IN o [d!h4o ez van.tll.s.hivaialos" angolszbveg fbl6 odairjuk a leh€t5 leghiibb forditast (azt.

hulonbenn€m fogod tudni.. Marx. akkor neked kesziilt a k6vetkezS feladat ila ahhrlztad. Emlekszel-€. akkor esyszenien ellendrizd magad. kovetkez5rehdat. . de az edesanyam nagy mjons6ja volt 6nnek. ugyhogy min'DxcusE ttE MR oF 77tEMftEcootttsED G^o|rcHo at'tD sAtD ' To *ntcE CinoucHo nEroRED: 'I to ErvE tttttTrtERs. how maguknak is lehet anyiuk. esy csoport ahogy tetszik r. A negyedik emeleten beszallt egy csoport pnaet: Esyiknk lelismede qrouch6t €s igy sz6lt hozMr zat Eh]nazest..' 193 . '6"""""' Egtietlen kerd€srink van: mitjelent az. T€nyleghnzd ab. hogy A enowoFPnlEsrg/ Ezen szerkezet sesits€g€vel mes sokl€le csoportot csinAlhatsz. CiRoucno rlAax sAs aonG Dotm n |tE unar M ItoEL DaMEU m uE re.Plire Croucho igy v6gott vissza: .. ?t.llegruord terhnique: m6dszer 0 kulcsszovos h[-IlK] llilrmd szavahar. m€rthogy egyetlen sz6 kiv€tel€vel leforditottuk neked a szovegetl aroucho lvlarxment lefel€ a lifttel a velencei tlotel Danieliben. mi volt az magJarul. ala Olvasdet a kbvetkez6szovegel Hr1zd benne azol€t a szovegreszek€t..rrsr?hi!?tl M€g e$/ k€rd€snnk van. nek€d sz6l-eaz ut'tna amely€kete49EZ.. Ez itt most magyarul d€nk€ppen hnzd alal A$ wA lqAnx. Ar de foaaT$ FLooR A asouP oF PfrEsrs aoT I'1.' DtDftJ xfiow you car'c ttEEE aLIoItED Ha a pn4srllftdl sz6t nem hnztad ah.Nem is tudtam. sur Ey tontE| van. ho$/ Pf. a cRouPoF EoPLE Ii ov 0i!P PiFll+ esy csoport/csapat emb€r.

i suany.tn.E D'x li/drl(a vezet5.4 M [dri. CO facft ltlCOYl N€ keseredj el.t. A mojdasok ansolull 1 ALL EoaDs LEAD ro Roft.I'llijt]<.lit tu inl 2 No trEws rs co.J.f.] 3 nonEr r ris. l. lstotl s trA mtrc ts trosm Dot4c.. a ryir) mnbntse hirel). Iif | lzhq L rdBl d{iit.dh6sy.rs {gu! ryizlc io hir 3 5 . rt i?v0Brdu A meqf€lel6 maqyar mondas: A tanuland6 szavak: 1 2 5 SCOiIS€OI El6sz6rcsak ennyii n€zz€l mes: 1 .6kis moncr6sok A feladat diet6san ewszerii: 1 Az angol mondas forditasat ird be az els6 oszlopba.P [di] iylzlm€e sc@irsaet HJ naslon mus/aj: r rrx. |ALKs6ow ltil s6l(vagyisbesz€lget6s -r vagii.l.. de nelr tijbb€s sztm (nincs is neki)l n. lb{ lil.rd..7Enlt'ti)i4 iobb s '/onu'lviiN4 erdemes ha. amely€kei meg kellett n€zned az alul aprank€nt..4 . Idlla nind"n valamennli 2 oooDrr..tr. m€gsemiudtad ma$/arul megmondani. dti] did.It. .varami").shizl o h'r. lepesenk€nt megadott Segits€g'ben. ha alighalad6 soADMApl. 16ltil.t4 {i: .tl F ntiterk€p). mit tudjul( mi).r.in r idi'.n "rt'F. E Rerdhasy6 E R. k€s6n 5 ttndls:inCl dolog(itt + csinsl ese es.rorr lddlo ti 2 . ress€l\: ' . MezeiAnna budapestilnkosnaksem \ikprulr. In|ll'i tik2l 4 BE tE LA\E rrrA| tEvEa.tD p6 ny. o|Ev \akerhol.lider). 2 kozben pedigjegyezd a masik oszlopban azokat a szavakat. E I[d]a \erer . . da 6a E llid. ij+ 3 sag(olnival6) Nincssegilsag egt/el6re a z. BBc NEwslbfti'ri 1. "o ^r'r' lno 4 a nincs hir 3 rrrrr[i6k]] beszet 4 BEt. hol talalkozhatalmer eddig e$/ikt€s1(6ppen ismetlAskeppen €s vagy(olvasdam hangosan!): masik ij sz6valakkor is. n€hanyutahs arra. elssre pl.mt id6i . wELLIvll+i6] a nrA" EvEnlktt t'a/iil4 mint soha nonet[nnil+ penz Leveze N6m€lyiksz6 talan ismer6snektiint. n rt toflm Dona n6rl.l\4ha.

Na labd.(ie: mi nlindent jelent masyarur: 2) 2) 3)z llelyik algolszbjut eszedbe az "adjusztal" szavunkrol?1Pe6ze.Slicc"angolul. Vegnl olvasd fel haromszor: PLEA'E aDrusr roaE Dress reFoaE rEAvrrc. igazgat"? tla igen. igazitsa A.. vegre csah meglett a helyes valasz a kezd6 k€rd€snnkre is. k€rjnk. Mt.l6sy" mesa . orvosi rendel6kben --. szab6sagokban C... usyanisy. itt a f€rfiak viseletare €rtik .a helyes v6lasz majd sz€p lassan kide(il a lecke soran. PIEASE .llttusr voaa DEEss EEroaE LEAvrjc.m i c l6tt kil€p a v€nd€g€k koz€.6 . egyszeriien arra. hogy . nMIAiit. €ttermi f€rfiv€c6kben B.ropul"E.fl dmr. (Haromszorl) CItCl.csak ha isrEEd ) E lhenro .endhu$o J -' jlr ide? e.Odiust.y l€' q l e n h e d r p s m i n d e n h i t e l h n r n i i s l i L L e l .Ai.:lF t t5 .ls6 j€lent€s€ . ruhazat" ertelemben.dress. Frr minta .bltitzek. . Eszedbe jut-e e$/ magyarban hasznalatos idegen szo az ADr6r-rc1.n6i ruha"... Szerinted eg€szen konkr€tan mire sz6l't fel eml€k€zt€t (Nyilvan eltalaltad.igazit.r Fijl. . [o-DzSAS4 ficil Vaion hol olvashat6 a kOvethez6 felirat? ?rE rsa aDtasr yoafr DaEss J(r!? ftingl hlt d-DzSASn bi-RiR ior 4 T'tvoz'ts el6tt. ird idel o A fent idezett feliratban szerepl6 DREsssz. ami olyasmitjelent.. hog.

hogJimegjegyezd: EEctusE 4 Jbi-rca meri.vagyis: mert oti van vahszolta Oeorge L.tlglk 01rdinbodl edinbursh tiercege) megk€rdezt€k. ho$/ mi€rt vette reles€gul a kiralyn6t. az angol hegym6_ sz6 arE a kerdesre. ha alel6l kivancsiskodik vataki..r(E oF EDn&nG. hogy az angolok egyik kedvenc mondasa lett.:il: . csak ennyit mondott: EEcAasEsED was fl.^ megKardezt€k. Mallory (1426_1924). ezt a kif€jez€st te is hasznalhatod. es ez€rt nem iudtad kitalahi.. ott van bntin (o olyannyira kedves ez a mondas.tq duju vlit tu 96ir ftrm(mmENt oEzA.. kedvell l€tt a mondas. 6 is afia h'vatkozott. hogy az oit van S6t. I t6 .. hogi/ezt is csak a riporter marminl a kiralyn5 Persze I w' Pi-K{iz *.Berouseit is there lbi-rczhd. csak a riporter tahlla ki. Annyi.BEoruse rriJ mene lglzt.. Vawis: "lYertott volt. tlurDoyoat -bi-|(dzittd!4 o o€za. Amikor a . neked pedig kil(n6 alkalom. lehet.rl . Mind€neselre t€ny." iahlta ki. te mar val6jaban iudsz is ansolul ) Ha 6ppen f6radt vol6l es rosszkedvii. hogti mi€ft akarja megmaszni a Mount Everestet De lehet. csak annvii (Na vajon mit? . ho$/ ezt 6 n€m is mondta. hogy mi€rt vette feles6gnl a kir6lvn5t.Ha kitalalod. hogli amikor Sir Edmund Hillary is megkiserelte meg' maszni a lvlont everest€t.lvlei. akkor eHruljuk a mesiejtest. hogy amikor a DuLE oF EDDru a'. miCrt akarez te Nagy-Britanniaba menni? . hogy mi€rt akarsz valami na$/ot Pl : tn?.EnD.

hogy mihor es ka mond ta? Az illet6 mondat betnielai 'rd be a szerinted hozza taftozo E E @ l+fra6 ^nvonE?lt nin. ItaRDr 4 tlady). ? 2ll.l[lnnitulil fiE k€ressal€s utan amikor hosszas Csaxennyirmonoott nenry Stanley.E nasDv.. Nelson kaPcsAn m€gl€gyeznr: Livingstone: . lellesz . valahi"? tfogyan mondanad: AhaI locizni ralat i? z A fl 'lE E)i mondatot laqy szives k€t (csak picit knbnb6z6) v6ltozatban is leforditani Az€rta biztonsagkedva€rtforditsd ide a tl ME. r pnEflnw? liokfiltuingld6n. Angliaban nagyon hires mondat k6vetkezik. liYingstone. .ir taEn nem is ismert€l minden sz6t.. hogy m€g tudtad oldani a f€ladatot.. rBEswE)..t'int'l iiI'i-ZJUl. mondatotis. amit 6ogart. t Dr v6ore meqtal6lta Livinqstone Afrikabana Tanganyika_t6n6l Humphrey Bogart egyetlen mondata €ls6 sz'nPadi szerepe alkalma botI o r a r i o N e t s o na n a o l h a d v e z e ru l o l s 6 s z a v a i Nos.'ll Dfl Ltvticsm E. feltessznk ( leltet€fez. hogt/.llogort.barki.lF t ol . b. fogsz id ide azt a sz6l fehonclatot. akarki. A k€rd€s. ll ndsrdn] li lbogrn ng!zt6n. csak igy kilogikiztad aaolgokat mondatot (tjumphr€v Bogari remehl€s€t) ha az a Yo E Hogyan forditanad le az [l olyasmit jelent. Livingstoneill. engem. (rssr 4 cs6k (meg)cs6kot. HArom. r.

n e m h e l l 6 k e t m e g k e v e r n i .) 5. Hilas mondat pl.Cotchphrose llopd el dumo It!lddjrl Az angolok imadjAk a crrcdpHR s'-eket. a ksz..A magyarban hlan ilyen az.. Fiweld a madarkatl (Vagt/is:itt repnla kismadar. vagy a sz6las'mondas 6ll legkdzelebb hozza. a h a r m a d i k m e n e t b e n mar a teljes forditas fog kbvetkezni. A cArcdpnnAsE-ek kozvetlentl kapcsolddnak az €ppen aktualis filmekhez. DtD. tlwhogy minden menet ut6n pr6bald [jn m€g njra megoldani a e1s6menet: ll6sodik or4lldl a hiv Brrzf. €s €it6l elmirlik a kih'vasjellege a feladatnak.lid. reg€nyb6l ill. Vigy6zz.m.f. met1 ngt/ kapjak el az emberek. Olyan ajanlatot ieszek neki. ahow egy betegsegei elkapnak (o cArctt.majd mi jelentkeziink". sninrl tja iW €ls6re nem sikernll akkor ellrezdrink neked szavakat megadni. ki loqod ludni ldlalni ohel. reHemoknoz. ha mindenaron heresni akarunk. "Eoroan P. hogy . $E LL CALL vou..! arcn caLL ltialadoknak: I Bbttx& oFER /rfrutr + mdguh a mondJlo\ | 98 {.rlk-Ioe$fr1 Da"tT CALL as. ha kolcsonadunk egy kri N e g y e d i km € n e t . Eredetnk nem vesz homalyba. amelyben a boh6c azzala felkialtassal vette el5 ijabb €s njabb zeneszeFzama' it. hanem t6bbnyire nagyon is nyilvanval6. Mawarul val6sziniileg azt mondanankl . N'alunk pont jlyen talan nincs is.. DotvEldi.) IEr drM ..) 4. hezd5knek: . amit nem fog tudni visszautasitani.EpERAsE melyik Emahoz kapcsolhat6! (A temakar azert csak anqolul adiul mpq men Uqyarpzltik.Elhndila madarka 4 ofn JoS'l aienlat Do. V6lassz ki bt sz6t. (Az alllt6lagos 6s-krimimegoldas .. amit megtanulsz.[difodlidil] c. a m i k o t i v a n n a k . majd mi hivjuk! (Vasyis: sohanapj6n . csinal dnl (a rendhaqv6 miltakkal eqvntt) n/rrrftvilztl 4 csavarodi\ solz/hrl6lil a bssan L tladd csavarodjon 6ak sz€p lassan a sz€lben. amiben a komornyih a tettes.kapd el dumanak".cinikus visszautasitas eredetileg producerek.Msr sLowL sL M^nalnriol I'M eone m ntrc r MAN otEn EE cA 'r aErusE. A komornyih telte. e hivjon minket. aki mer nem €mlekszik ra: eZ egy ked€ly€s zeneboh6c-szAm volt. (Vagyis: hadd l5jon a sajat lev€2. akkor a szau6ige.4 ketesztapa" IhE ooDFArErf. Mi az6ft lord'tottuk a c'mben . Ujsagokhoz stb. Annak. 7EEA7trElszi*iitl CfltMESToKrEslk i.Vanmasik!" Pr6bard meg kibfalni..sl4 fiqvel srM..EPsE[ri-FJU4 visszautasit prrrrfur. filmb6l szarmazik ) 3. hogy: . rendez5k szajab6l. A p a r o k a z o h . rowlv wtrD . hogy melyik c r.Az 6ltalunk tan u lasra javasolt szavah.van masik".Ihid a komornvik c f. (A mondes .r1 .pedig szinte nincs olyan krimi.

jg] t) Dotr'r sE vAarnE. 2) EvEtr roan BEsr F EiD wotr'r ELL rca. hogy Etlrovas .Cl"rez"? Et1or Coc. Amikor rtlop hercegei komoly dolgokr6l faggatt6k egy fogadason. E reneii'r.to . sonELnDREw rs t t ctzza rxon vott.tdnq b. in den Tank is! is nasJon napszelii vort. Prnor hddll a benzrn dil 3) Ir's wEAr yow NcEr Aer3 rDn. fsavmn o ermv rlntedl. A hlasszikus reklam olyan.5rrof.lite vrtior !m?ldrl <. CoLt. de a rnegadott szav:k seg'lsaqavel Gak egygy€ngad Ez a fordltd temcszetesen dorog. C5ah d soromert Ennek a fejez€tnek eredetileg az lett volna a cime. Pack den iise. valahol level€t v6r i5led. A te feladatdd csupen az lesz. ':il I tt . akkor az ln6r nem is olyan snassz.d h|mlwtt l. A5r. hosv: .reEa.A macshjh [in-DZSoJ] €lvez).. li. . FttR^ . ki*rl€t. hogy a reklemszovegeket osszeperos'tsd a jobb oldalon f€lsorolt term€kekkel. A szorsosabbak tanuljak meg 5ket hiv(116l. ProbijLld meg re jobban lefo. in t'ntl 4Jrw A rrais B rouRrArn A hutdtiisd. o rrrsxllvielki] whisky / zii. naioet k€ri E. Ez a mondat mar nem csak sorrcklamkent et az angolok k6zOtt. €s inkebb a "klasszikusokb6l" v6logattunk. jelentes. bizonytalan.liul o A leqiobb bar6tod sem foq sz6lni-. Ere Mour\wAsnln sd$l4 val6 a iobb karod. nrinden. 4 Dolr'r RE vacrE.ilzl {tt h. Ara gondoltunk.r. hogy "Szavak reklimiron"..h. ho$/ 6sszeszedtink n€hAny rekldmokb6l 'smer6s szlogent. a It's Mtar YoaREEsr mEfiD C![CXOaZ6 |t€6DCl! a kovetkez6ansol mondatban. mint a cimbeli. {.. vagt/: .kh.[d0nt bivij9.rasll..ker valamit) Ne izAli. hanem kedves. (Az eddigiek' b6l az€rtjegyezd meg legal6bb azt a k€t sz6t. cinikus kisz6l'tskent is. \vaaw 4 t€to\ta.idrfromiql Valaki. rlint p€ldaul: Enror cocA coLA lError 4 6wtvs liltitlzl a mindig). .'ou rat. ALwAys cocA au ('1 c^E woaLDEur Wnts.l'm onlg here for the beer jottem dd [ii'i 6nlihi6tr tir] 4 hb.tlttalg. 6 ezt igy h6ritotta €l: SonRv.nagy hasznat vehe' lili asx Fon l' 16. elentenek a mondatok magya I"ar rou NcEr Aen n . Azokba szerettilnk bele Ha egy reklam sz€pen mesbregszik. ior + resy€r aK Posr oFflcE liki|$cn 5) soiqEoitE. r.metyik sz6 jelenti azt. ossz. rE aqlr nERE Lessunk akkor n€hany klasszikust teljes kiszobabssal: kiejt€s. milyen sokat lehet bel6lLik tanulni. 6s prezentiljuk neked. Aztdn meggondol' Whiskast venn€nek" tuk magunkat. v{dbijvitrltt4).dltani.

Neked az a feladatod.t . de Gak addig. Csak akkor n€zd meg a kulcsot.d FEEnts.mamdi DBw.$ lnojz] \d 2!. l a j e g y .rls?inl4 A filncsillag nem mas. I nLL ntEr FowD our ut ERc mc dotsE t!4s tofima r*ott. A hala_ d6k lordithatjak a ma$/ar mondatokat kapasb6l.4. A h€lyzetet azzal bonyolitjuk. Woodhouse) o /vo. honnanjon a (P. ber leforditottuk az eredetileg angol mondatokat. . | -tt/trltEE -----------------J 6rfr\ Az ercdeli idezerek AvorD No yott Afi cAtl aE A sT R ts rusT an acftn nno sElr-s flct E''. hogy. hogj/ megpr6bald Ktalalni.lcl6z(z)etek Az idezet az a dolog. csinalj valami komolyat is. (ChartesDance. 2OO dJ . mindig benne hagltunk egy angol sz6t is a magyar sz6vegben.a k€dvencszamom:. A tanult 5 sz6t tedd be a megfelel6 helyre.or a &rldlotl4 (WoodyAIen) (maqvarul eqv sz6 a meqfeites) ESy n6 sem lehei tlil gazdag va$/ tnl Ttrt (Windsor hercesndie) . mii jelenthet az a sz6. a kezd6knek minden segits€get Anna sokat iszik €s mindig r€szeg. r i n . mint eS/ szinesz. rcrrltikitla aki etadiaa na{DE t. njsegirc) (az -sa tbbbes szam iele az anqolban) Azel6tt €nekeltem a k6rusban. megvagt/ vele. ha mar haliLrozott elkepzelessel rendelkezel.( (Wffit' Dawnunnt)4 Nos. hogy az adoit gondolatol kit6l loptuk. amis ra nemj6ttek. A hala' d6bbak megpr6balhatj6k leforditani a marad€kot. _ P . az oldal aljan mesadjuk az eredeti- Keriild a masnapossagot. Jelen esetben sem teszink mesk€nt. 6s j6l kikacagtad magad (bar mi6rt is nevetg€lnel maga' don). l p r 5 0 ! i n y d F s o h z d j ( . v e l .. a sEEls alwafs e AMA DRn s . amikor odairjuk.'l.

zill ntncotrk4tliiE s. j6l hegy€zd ki... hogy eddig nem olvasiad lel e$/ben az dngol idezeLekel lrt az ideiP ts utena mar csai annyit kell megmondani. as ne zavarjon ha .6tcrzt. aki magevalviszi a aancoaraAt.srAnDet <sinalsz.. Az is a tanulas egy Foa*ia Ha stwrEalsz.-.ror sondolod ^ MFrenriaz -edjr" J @' I kJbrtor tol .-.. lsir t1arctd ila nem s'ror6olsz._ tll ti a a__ .rst n.ri? [u Ir rou Do ? dohanyzot. Amjkor ezzel kifej€zettena Te okulasodrabennehagyott megvagy.. hol z6ldell a . saiaUona da. n€m fingok...ott azt talblod maid..2 A NaSy Sz6tanul6 imad vicceseket olvasni. ". gondolj E Pe.nh4 wohr rs a forma oF trDRvouttEs' [vi* iz6 . ol no & dst] bd atr IA An oFn4rsr.. de ofyan optimista.ttt megn€zneka masodikadagot[6rjnk.miel. d€ 6akis azArt 6s akko. (ltt nem a sz€rz6t adtuk meg inkabb a kiejt€st ) FLET1DwaLn on rnE fii. es6kabat. ij v6d&n] ddiu EvEEv DEc.ldri di-SzLsdn m nii. [h. IPlh16lot'lii .?e.so ntar you . l(.| ju 90td . van rajtad fltrcd. hogt ki fog dernhi. ho$/ eml6kszele m€g arra.1 IIA1E roa aor A ceruza? I LEF| nt Taawmles n EY ornE| PAYI5. e$/ neztir€.csak a sz6ban forg6 sz6 kivAtel€velangolul vannak A hal a.6sabbak pf6balj6k meg letorditani a magyartobbs€sii mondatokat.. ij.r oh i'.rw4o caRRtEs._-l ceruza.' r(tr rff hiba. es pe6ze ne feleitsd el a hiPjlest qvahorolnr: PEnc.k ez segit 6 bar esik. v€gy eg. ha ezzet Svara' plthatja angoltudasat. sar I A1'r oPn tls. Lto'Y" rrrr [ifj{ dont. hogv: es6kabat + !. (Sraffiti) Mindend6nt€sedtsrrtrE.megn€zh€teda masodik adag idAzetet... ii hft Dij fip'{tijr i'r i jrd }. Van eqyEtrdLae?A masiknadragomban egy A munka az idegesses rtn"'ia (Dontierold) Optimisia vagyok.y.l Szinte Iuri. (gmlfiti) mo$ ird be oker.o/frIsridkl nsr.LItt'.Ms.1 oFimirn.n ii oPti'iisd.setleq M.. $/!jts ri ha .txs latsz-IL!(t Es iu a beigert mAsodik adag. o Probaldmeg kitalalni... hogy a kilejezettena Te kedved€rtlefordito( idezetekbena angotszavakmitjelenlenek. lij. r fiegi:qerjnk. tla zlvar a dolog. forma a /_ hiba + Ei----r dohanyzik + er-. mit j€lentenek az eddig besznd angol szav. (felirategy toront6i parkban) (aroucho llari) az hagytam ir6g€pemet. hogy ezek uryanazokaz id€zetek. D6lj hat hatra.ld6z(z)etek..1 2'-'.

Lbbisbril anqoluD "talilkozol val. 4 Tal6lkozz €rdekesemberekkell nu. MEE| rnERDsnne EoFrE.)+/ belep (egy szerve| E A tE Ni azr sondolnank. a Inavu AsornD ME '!oRb. (Utazz a hadsereg kOrUl.ldzxig li in\ Vatahi azuHn kiea€szitette a szoveqei: TEAvELARouaDfi'E woRu'. hogr/ ket jeLentase van: . Csatlakozz €rdekes emberekhez.nnl me nw. (Adtunk forditasi is.as seregbe. varakihez. Tahlkozz a vilaggal. ES/'k€t vari6ci6 gondolat€breszt5nek.naz Ha iob.^Nt ^zt ttaj'I.ralahivFI.E ^-*"n"" oo*it r' . Ezeket. rrf. hosy mit jelent az igy kapott nj szitveg.t . zetbesib.kir" es nem.sarrakozni !ara'nihez.) Es most m6r bizonyamtudod. tia nem akarod. liltn .. a es old heq dke+l Ezert szeretjrik a graffitit.) ThAvEL AnoLND rEE ARLY. Jotfi nEREs fta PEoPE. es gondolkozz el azon. Talelkozz veliik Old meq a vilaqot. Pr6bald cser€lgetni a sorok els6 szavat (esetleg a sorokat is lelcer6lhetedl. ennek szellem€ben megyrink iovabb.ngor anyanyeh.iin€kez esy as usy.Ihdi'l i|muilD ddrdddl a Utazz viES karril. klubba stb " EAy. lhAvEL ^EoUIID IIIERESzNa PEoPLE.r hrtkorik Daviddel" es nreg ratanri: . eleg hasonlb a ketjerenl€s is €sy erdekes ige Angolul llegal. hogy ldlJlho/ih .. Old meq a hadsereqet.) (Utazz €rdekes embereh korillCsatlakozz hozzajuk. a csatlakozik tvmihez/vkihez).r rendhasy6 202 . ne olvasd el.valakiver Pl a nagyarur "Jennif..B6krisoldol a Lepj be a hadseresbe.

o. cl6t a i.lgllfsr. nodd liftangosan: titrsr abuot ha a regolddsl' 193.4 gravitici6.0. Le a miniszoknyaval! sriandataskor a Dowt wtm . m0gnarl€d ni r. laftl?tlucrnl Dowt um nt sn r5. trr^rE? DtL.llifl Kulcs: illtb!n. falfirka szntetett Az emberekiobbnaljobb A Do*n antlezesb6l aztanrengeteg t lletekkel allhk el6Peroztasdaz anqol es a maqvar levele Doutt utrv t tE covEBtrttE r.Pr. lis i6l yafalf? cs6k0lll0fl. o.BlvE tti f 4lom6nlt.. 0t F\urtLL. taliltozi* o fiEE. c-sallitorlk 4 Jon.l. €s nevess. de juqiinla Eljen ezt ma$/arurink6bb igy skandahank.o.n.hosv vkontstcrElmBlt.n 19a. 1gg.l. osEAr Bsna'ttl$$ bddt'l voria vaslady (4 lro" LADr.lrdl Do*l1 Mm TttEnn ^na\Iit.Angolulez iW hangzik:Dotw wnE.at..tot4ruflisol ucrirt t hoBosrcruttisor . .nt us ltcttr. Aul[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[tonrr . 1.PfEnE UsUr rEftlE tL0f0F roaE. 3 A!6nrb. tttf 4 sovdn!. ahol ne' mire vigyazz Az az angol kifeje?€s.r.r.1. ! n.ital. . r s T i n t e n e m i s l e h c t n e S T o s T e r i n t v d l a m i o l y a s m i tl e _ l e n t h o g J .ttenftte ^2.0k.0. ncg6l4 'lra alfIo srrtd srotnya. h o q v a n n A t l a b u b b m .trti atl atatia.h!lrB todiu. awlfto.. ld{onridl Trlntetasek. evekbena miniszterelnOke nyolcvanas de annalj ellegzetesebb poen.At tenisrezni ltady..zltotls2l oom wm nc un. t legali|in.. hosJ uF mE .gie|cid4 a nagyonfiatalok kedveen.. find. o.lni.m.3aEEtLtAfS .. {-PEror a-At Pdtf offEE 4 t .at i6 nir..azzal..Ftdllliililr.i." f e a t i e d b e .. Hate i5tald.g. hosy "f-tien.:iF lol . ALof.5 yal.ad li|6cme3 csinrlni..6 Do*N wrm flAcctE Tv^rcEE^lltiwtid ?eldAujt nem €PPenkdzkedvelt.f.Dorun urith. t a b u . otutr 4 ta.tsro prp. ndnmslot.gydlttldrn.l. tLofa. Palda lsr. olazik4 tt vn.t it 194. sot. 'r Johbt6s6n.E': Estldvhlt srsrss.hosv UF rouns$l irn] olvan Jutalomb6lel6rul. inden ndm6ba r. soha.n. fiFumr o l leclit. t" ttP fltE lt'twr h dd A tenli lro&n wm kezdetii kiabatasohat nd et aF mE kezderiire. 1-u&nrf2-xouttttttaS-sE'.forradalmak €s mas mozgalmasid6k soren az utcdra todulo €mberek Wakran skandafjak:"Le vele!" Le ezzel.nit Erdonss cainilti.ll9tnnl Le a lifttel! D owd wrm enAr rA ndi. i s a h h o r h e p T e l de l n e m s 7 o s T e r i n i l $.ht nonl6rede*. 2lfla rifts hir.juk. Et.IIll liil sz6szerint: "nel a !".lnet' a h.w' rotsE ai 0tU .td'.. Ist.

7. kbtbz 2.f6r] [srong Ebb€n a leck€ben az lesz a dolgod. mt 6Acr(SE^rrers[3 r]a ul srcrr rf. Valadl t6ft€nt velen tegnaP) Miu6n f€lolvastad.dllanlsz6szennt kitelezast. fordiisd te Wolsan angolra a kbvetkez6 fantazia-dalcimeket: So EI. E Rendhasydm id6. hogt..'/n&oftIniil4 ti\Rbr) tfvrfruarfrf./676 e 5611.'dl.gy dt8s€g lefo.$iiendben: K6i6zd le az anyadatj 6n meghaldk. de n€ jjedj meg.mellesleg ezeket szanjuk ta' lrE YoaE t lomEn Doptr (7'EltilJl a l. szeresd a kutyamat is" c.ttftoi Ihe A\on! 7ttmEGnEsntna.'na fl^I+E]|ED To TEE I'IRRoE T1 Do rca E LLY warr m DrE? lrlr rlornDR EaaE E €gy ani ngy em kell. nyakkend6 .[|v. nrrn lo4 4Il . ahogy vaqyok. A kateg6riak elnevez€set csak ansolul adjuk meg. sltsd aszerint. Itt.'..in] o mindenholr Beattes.6si (segiis6gtil e$k€t Qvee sz6t mindig megadunk . hogj/ az altalunk megadoit dalcimeket csoporto. ItIReox \.o s" aooo. ahogy lrLjj 7 kislrny a hdts6 0l€sen (nlve)j Tanyleq benhni akarsz?i FCrfi adkbrben.iui. Yoa DE @Ellitl a meghat' o ta:' susan cadosan:nu.irlhl sil a hats6 riles) w^tTTo Ilasr lrE lvAm[rrd] o axar.IE (A biztonst kedva€deg€szen apro betiivelidenjuk a dalcim€k fordit6s6t. Olyan jo. ott.va$/is a "Ha ensem szeretsz. €z nem fog gondot So as roB lhrrc DEPtDsstvEs saqas tuR PEITvEREhotrz nil ?)rr so.€sznnkdl €z . rtm0ddl Rendhaqy6 idtj. te neghalsz. ll TaEn mondanunk esJebkent annyi tesz.amit meskbt6zunk) qary Numanr /Drf.|roztatrsa amngy is cnnya dolog. aoy oeorge: Do yoa REALLT sert . hosy -nsy sz€r€s. hogy kiknek sz6lhatnak az illet6 dalok. 16r.l. rm.t€stilegvagt/lelKleg) tt Michal Jackson: t {.m.er sr srlliit.az 6$zes tartozakaimmal eglnll".Y ?hf. ?aldAul a LovE lrtE. mindenntt. IavE fry ltoo [l1 mi kt mli dod. A konlextus nesv.. Peter Shelley szamot javasofju k a Sdrai Fox tzrvcnslczotg? lfi l6n/th?] kateg6riaba sorolnill. flEtrE.5or€zrno fA'4enED To . Ir/ERE ArD EvERrrLnDRr o Rolf''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''ng YEsERDv (t ppttlhtPdnl tort€nik) Stones: .a.

Iholice in llfonderlond o lndilr ii{mddtundl Maltcia csodaorszagban Nagyon.lsilddnla gverek kedvelem a{crPrlil-szPfla kiveve boyFlil o rit.ft ftnd ciild'iin il-szEPlt0i'] kiveve a fitkat. ho$/ !€ is olvastad tiz. tizenes/..drlLz] o tt/ottatr lvuidnl. mindiart nedvet kapsz hozza. fla nem iS/ lenne. lfi ke el vmit/'.!ki. Akir6l bizonv megle' her6s pletykakjeiitk..Durlbdrlt]." irEar6l t€wis carrollrol sz6l.. a reln6uek + rt /1Is [. €ves koraidban az Alic€ csodaorszagban-i. BErodD oF sonEn we/sol'rEBoDr ftni ot ! 'rsliif/eflihiil a imad vmit/vkit' rqions €rte. I ^tt FotiD oF sc/sY4 im'dol.a n6k e tt'o"e'Y 'r* ro5 .l. husz Cs stb. a logihit €s a kislanvohal Hogv mennvire es hoqyan. tizennegy. lm6dom a gerekeket w [{j.. Mich.nh€t. az matadjon az 5 titkuk CsodaorszSgban ff. ct rLD tbsz.el flofkes mi a az "Atice. szere(e a szavakal. tizenkeit6.vmit/vkit.j ' I Alt tto|D Of Cntonen -Excerr aofs. cr l'Dnflllatfitld. kisfin le fordltsd angolra: szavakat. tiz. a Megadjuk sznks€ges n6 feln6ft a . nagyon bizunk benne.

inl or di Idd l'livet a f€ladat tenyleg nagyon kbnnyii volt.ti..lboliinAiihihnnl EIEPI'AI. ha mostant6l kezdve mindiq megnazed a cimet angolul is a k6nyvnek. az tovAbbi angoltanulasod egyikalappillere Iehet. nem is segits6gkeppen adjuk meg az alabbi szavakat.I REIEII. 5.l szetmaz6 k6nyv€t.BER Az elefantok n€m felejtenek A k€k vonat rejt€lye I. p€ldaul a rept€ren. forditsd angolra a kovetkezS teljesen posztumusz Agatha Christie-krimih Defant a kbnvvterszobaban Az utasok nem feleitenek SzAmold ki. k€zbeveszel egy angol nern szeflt. Komolyan. oR4 \tagy \aEosEoEaMoml [ondr6ro l|9rla orvasy szaj) pAssE cEe4 utas (internacionalis helyeken.lbo'l rAssENcEn ro lh^tnFuRr lu hlsrindIsdr &.ll .Szerinted ki nyer ma" c. tn nE LrBt t. bs datum arrafel€. Ot Agatha Christie-krimi cim€b6l fogunk angol szavakat tanuhi. Az angol cimeker pedig mondogasd fennhangon eg€szen addig amig a ma$/art megtal6ltad hozza.O. amit €pp olvasol (a bels5 cimlap hatoldalSn) €s k€tnaponta megallsz €gy-egj/konyvespult el6tt. lekezni. fle felejtsd el otthon sz66rb6l ellen6rizni a cim forditasat. €s annak is mesn€zed az angol cimat. az be€sap6s lehet.tar (k6zkonyvtar.. egy h6nap alatt hany ansolsz6val l€sz€lgazdagabb. mint a Szab6 Ewin lasd a. A m6dszer alkalmaz6sakor a l€gnasyobb €lvezetet az fosja majd okozni. ^ErEi.) CtlCX6i: c'meit. nem felejt el.nk$dl IhE MrstDEY oF nE ALr. eD.Ot kicsi0 ho Christie Avagy sz6tanul6s az Ori€nt Expresszen Megint eW olyan feladat kbvetkezik. leck€t -.) REffinBEE 4 embl€kszik. hanem tanulniva16nak. amint €ppen tr€ningezik. De vill6mgyorsan. am€lyneh ha megerted a leglelket. mert ha "szabadon" forditotak.lifdnlrI'n d. flov. P6rositsd az angol es a magyar cimeket..IE CAI. emlAkezt€t6ril: REt E sEfl. ha mar igen gyakran igy kialtasz fel: ezt a cim€r de vacakul forditottek le! t06 . Anneljobban fogsz ra ern. A feladat na$/on egyszerii.n-MBlbord0fi& or no-VtMldd mondja ew angol rigmus. illetvejobb helyeken saj'at kbn)rytaBzoba. es uhna meo ketszer.D thAu! N vagy M Holttest a kbnytarszobiiban milztid dd ft. fon. TMrt + vonat (k€pzelj el egy vonatot. d€ ebbe most n€m megj/rink b€le.. sok hely€n l6thatod kiirva).tBEn rEE Frrafl oF NovaItsDslti-ABlhir. hogy az ilyen esetekre lehet igazSn j6l eml€kezni. LrBa ay4 kony\. 6ar meg kell mondanunk.

vezess messzir€ minket CtvE us tooD ro& Iow.ra[king] a kiraly. /crs/"rc' l'isr-Pt(T|+ a a tisztel..vt ew E alapvet6.Jint "lii.asc EncusE 6tirasa ez itl. hogy orszagod. awcad. AIfD KEEP AS MO'' inkt6l €s tartsvissza.BosicCnglish in0lirl [bajr?ik C . Adj nekunk tiipulekot most.rda: !@' .a se v e k b e n O s s z e a l l i t o te q v a 5 O s z o b 6 l . Kerjnk.rj€renzd p."ino"rr n. oeemsrldip ldiydr) dipdlztl m€ly. BAsrc esyebkcnl mozaiksz6:mn. vasyis *en. (nem knlit4-kiili'na szavak. ir-erfio' l'Doiltricr-Pf*t. Tied legmelyebb tiszteletnnk. lesm€lyebb. melyik sz6 jelenti azt is.r d"L a-lg..r r E esco. "4 (ozerer).l. ahol Te knrrlykeni ualkodsz. (m€lyebb).ri liildr] uralkod6.rpd. es nezd el a ross2 cselekedeteinket.ovf.ft na"rlnaildnlnemzet. tnausnE. l i O q d e n a J O .qy.ry. FarnER ttF ALL w w mE st r Yoa aET orn DEEmsr REsEcr. V6lasztota sz6 szerinti (suta) magyar forditdsb6l tunk is egy sz6tanulasra alkalmas min6t nyilvan kideriil. Minda.Ai hs. sny [!ztij] o es In*"y.n r. ahol mieunk. atla.ll. ^-' 1tar4o . hD'diu'turrl vil vi+ldqo' ltarnir. eljdn Remeljnk. Ere lhii vdtdd. tftNAndlL A itt nrr El Rendhasy6 id6: . tla megianulod dz els6 5 sorl kNuDSl. 20. 1 1 6l i s r i r .i terj€di el.. m*. hogy mifyen naqvon ismert szbveg B. rosszt6l.. g. . Remeljnk.hanema mondat kiolvasAsAhoz): Seg'ts6g magolashoz a ji'I nijldnvid ling tFRtild."z. itt is. a kovctkezS szavakdt iegt/ezheted meg belole: a lsdp x.nll a .. s76 az angolban? l7z-irr?irt I Eo/-k.nyiunk apja az asben. AEEoE voae ^ndt w rurl as r{mc foe xuLEn wLL clutE WE EoE Yoa EAyE YouRtsAl IN ME PLACE AlE LIVE AS Ofi GI|.indenl ki feher feiezni ansotut. ahogy mi is elnezzuk masol rossz cselekedeit irintunk.vonalz6"? O A lisr.hp. J m i r e l i l l i r 6 l r a t rinvfes. megvaldsula te akaratod ahogy ott fenn.tisztel€t. sd1mrc.(r.roEft6ll4 rcmel rcmeny.ru. sze. AND ovERroota wno crxn c as wE ovE^toox wRoucrnnc B PLEASD CATI'E US MO]'' DES'AE C"OESES (E BADI|ES.orcz6g.. .t.n szerepl5 melyih szoval megy jol pgj. !"syc t*tv iz a izzadsas *aErll!6t&]. de az€rt faragatlansag lenne egj/ Nagj/ 5z6tanul6sb6l kihagyni. n +sceirs€c sznvn corcovz€t€lcz fD A tanuland6k kozll melyik k€t sz6t haszn6ljuk a magyarban idegen sz6k€nt (hasonl6 j€tent€sben?) @ l4it gondolsz..

n€zd.rrrn6l [iin]all. E viqrrdr rdbb€s kkrek r08 . ngyes vagy 'a'na u 6llir4.. eS/ ismereilen A mP mD MrsERooM- !i-T0Pddmrs''jm ki tudja honnan dtifl A haikut valami€rt kbnnya By flE Rrlhqtitlmegtanulni.leri sz€p-) Tedd azt. aliszelfrii. A haiku mindig harom.{n! lhtE: szeA kicsivel halad6bbaknak hadd kjnaljunk egy mesik valtozaiot: l\Exr ro nY sdADott I{Eo nnows FRotttkttERE- l'ubdtu ir{j s. i€nyleg nj szavak.attpr. tla tetszenek.sj erederires Jrp.: .s mast{ r1Ahsuno+telnnsz-Llst:fl 6s TandoriDezs6ill: feny6gombahoz.sb6l I hinelena holdran67 lA s/obd hiisin lotrhonoslelrem hamrr.{rveselda4o-Nlzl "t vere. FoRExAnpl'9lfuq-ZAqlnllangolul.nj" szavak. szeretnitogodezt a lecket. A haiku (ered€tiles) r. Baadasul. nveo meg a Frc.{ nEsE E^I^oansot. es ha a BDEI|D. ezek itt felettem haikuk.(l. lti egj/ tanulesra aiiri haiku maidnem kezd5knek: funnD rtrEBornE II/"O 'I'OT'E FROIq WIEEE - hi zfrom r. olvasd l€l n€hanyszor. l€forVagy dii]jek JAFAi'tEsEnd AtrornDRIi-N dnl nyetwe. mint percAl]ra t"rit1xoor! vagJ a LEAF'tr. va$/is tanuld mes t/tr.d6 egy 5s6l J6l van. Eliildoqeliem. ha ninGenek benne . FoREr. akkor teheiiink bele kedvUnk szerint olyat.r dd hrsl lbi-HNlrD A palack mogOit - es/ arcr Ha tetszik (ha j6l "htod a kepet").a BortLE ( 4 palack. Hajkut omE 'hddr] nyelvekenis sokat irnak.Eangoka. imp .es hoiku A hernyo hatin felborzolodik szcjr a I Rizshenrol.. amit szeretnenk megtanulni. magyafia.

Hoiku
K€szitssajat sz6tanul6shaikui egy (eredetileg) ./,{prrf,sf, haiku ENcLtsE slArrott rna j€b61ngl/, hogj/ a mesadottsz6listAb6l tegy€lbele "nj" szavakat- megszlileiettaz na igazisajathaiku, srrMcr bdlblli k€nyelmesen olvasdlel n€hrtnyszot EtLiLtsfl D as rd A B EuMArrA !Szeintem n o '.'Etudni logid Br rrif,r es a szemelyes haikuj6t n€m szivesenfelejti el az ember (knbn6sen a nyelvtanut6). lelejts el li6nyelmesen Ne h6kad6lni.amikor felolvasod miiveill a Ebb6l a lishb6l vabssz kedvedremegtanuland6 szavakai: nj + + ,orr l66tl cs6nak, crrrrElllnddlla syertya,,ora lking] kiraty,q./rrr [bii] + kir6tyn6, o cmnrtane lsm-?dNla pezss6. sora hz0nrl dar. sr,f, lsdir] $ .sillas. co,our lhlii4 o szin, /sl/ctr ltnkl d teheraut6, rrrr lrijn] s bor, crp [hp] o cs€sze, rrrr [|irl o sbr, 6, E + ln6s./,',l.ilritl he$/. domb. k;jtl+ kapu,rors€lho 4 o 16,oo,tsodl4 Isten, t'ERoltftit]4 + ,rrff llijkl a to, vAuErltdil+ ubtsy, utstro,,lthdiii+ t tos t6, sowD [s:iund] nang

llo tttoon, No FLokDRs,

^no o" "nnur n*.

E

[n6n0n,'r6fidn n6 frundz
.ndhiidnb!3!{tfl

Nincs hold, nincsenek viregok, nincsenek bamtok -

A sajat sz6tanul6shaikud:

V€g0l harom tatal6k azokJrak az igen halad6knak, akikn€l j6l mrikodik a sz6tanul6s

2011.0. ilIattandAft mirdrnl'otTaAi yalamia liitii 0la hrls6iil6ssr; Tdrtleg alaE hrlni?;8l'nt neg anram;iitloda 205,n.I u Fqto0t rtuLts E cEprfdtEt, 206.o.ErE,tttr rtEI/,,Irf, PtstExsE seun EmE,|0,H03M0,I ,0.1l rosp0lttf, nacf6 2),rut 3l,ffProsr, d0polsla rol/F'yalni eni6lnegyt a L,wn wEsrr, Low

E--

.r* 2ot

lonulj me9 aitsz6t tUilliomShokespcore-tail
Tanulj a lcqjobbakt6l. Nc add a16bb. A holctkcz6 hiron lcclt6bcn h.ironr olvan rngol r h t r i € n r b e r s z e g 6 d i l ia n g o l t a n r i r o d u l , o g J a z m i r d o f i K . z d j n k S h a k c s P c a r . c l . A halott angollanir is angoltanrir, f.jlcg anr. ha itgl hi!j:ik. nigycljctck ide, cnberek. nhogy cnge|n: Willianr ShakcsPcarc. Nenr nrondhatnim. hogJ dircl't c!J/ trragvnr sz6;azdsir \czdd nyclvtanulonal{ irtanr renrel{rnii\rcinret,dc ha Ara!y Jinosnah sili.jgv.\ r u l t t 6 l e n r n r c g i a n u l n ' aa n g o l u l , m i t d n c s i k c r i l l n c n l r i s c n r b e r f i a n a l i s t " ] i i . 1 vilasztani, m€gha liicsii regicseh is. olvassitok cl olict closTor sz€m konnyri sorokat a n g o l u l .a z i i n a n g o l u la s n r a $ / a r u l . -Mr DArmoER! o ,/y ouc^E! o t',v DATHEtI 6 Jmiid6t0r mii drkdty6 nijd6ldd i hndfi [niidorboddrn0rij b4 it-SZtlFmdo frundl ftir l6nolt ldri?b6sz

a NEtrnER Boinows uo| Fos Lo^w on LosEs BorE

wtrEn rrE AsE BoR . wE cRr rEAr uE anE coME f$ndirbom,vikiii,itii'hm] ror s cEEArsraaE oF Foo.e [|udisl s?rdjdls gifi 0rfihl l S n y o n ) lA d u k i t j a i n l l A l a n y o m l " v e l e n c e i k a l m i r , I l . a . F o r d :V a s l s ! ! , i , n ) ,,Kolcsbnt nc vCE/. ne adj: nrc[ a hitcl NEITIIER A BT'RROILER lfOR i Foa Loatr oFr LosEs RorE trsELF alrD A E l v e s z t o n m a q i t , e l a b a r a t o t j " ( n a m l e i . 1 . 5 .f o r d : A r a n yJ i n o s ) sirunk, ho$/ a bolondoh WEEfi wE ARE BoRn, wE cRY TEA| w aBE ,,SzLilet€sunkkor E r o p p a n ts z i n p a d i r aI c l j i t \ , ( n \ . ' TO MIS EAEAT STACE OF FOOLS, (Lcar kiraly, 1v.6. Ford; Vorbsnrarty itlihily)
lttv DATGEE|I o Mr Ducarsl O MY DAUAEERI

l l o s i p e d i g , o h , i h l e , m f t t a n u l h a t t o l it i h i n d e b b o l l C s a l ( o v a t o s a n , n l c n a m a $ / a r m f o r d i t a s o \ i a n . h o l i n k i b b k o v e t i h s z e l l e n r e m , i n t s z a v a i m .l ' i o n c n r i g y a z e l s c js o r . . . . . a DAuadn Bld6lntl ^ tanya valakincli. "v D,ara'Er lmiii6t.tl + az 6n linvonr rcnnowlior6le, ki)lcsonktr. ,o/rionf,nlboddl]o sz6 szcrint: Iiblcsonl{ar6 cno llentl(rendhas.y6 nrult idi:t LEt\r' LE|fIIa\I) + kolcsonad. rr,'Y,r,c[l0iiir4< sz6 szerint: l{6lcsonado n a r r E ( e n m 6 s c s e l c s e nd F r n a h i r t a n r ) l o f o + ] s v a l r a n E z a s z 6 P a l d a u l n c n r h c r u l t bcle a ma$/ar fordiiasba. FooLlMl]< bolond (rcmelem nresszanlolia mir valalri hinv ezerszcr hasznalonr '2t

a sz6t miivcimben...) fcladatomnak 6rzem m€g, ho$/ ldagyaljak nehtcli valanrit, hogl/ ne l{c!crjet'li osszc a BoREot/t neg a ,E let (ciki lenn€, ha osszekevern6tek, cs nrondanito\, ho$/ n Shakespearet6l tanultdtok....) lvlondjul(jcgyezz€tek meg azt, hogva liblcsonl\a!" az. amibenangolul is van .,1' bet(. Bohadi egy dolog is az a zf,t -ha$/6, ha lidlcsbnad'

210 ri3

Tonulj mcg iit szr6tSir lfinston Churchilltiil
N o s , h o l g y e i m6 s u r a i D , v e g y e k € z d e t e ta z a n g o l 6 r a .1 4 i n t a n u l t k o l l a q i i n r n c l 6 L t c n r c maf mesjesyezie, a "E D EAcnEs oF EtcL'sdlded licsor inqlhlis csy EAcEEn oF E,cltsd. ov k i i l o n b s e n .h a ! $ / h i v j a h , a h o g y e n g e m : S i r W i n s t o nC h u r c h i u .A l c g l o D t o s a b b an c 2 l den€m €r egy alapvet6 szab6lyr6l iudok: ntindenkinck jog. ngy cjtcni az idcgcn neveliet. ahogy neki letszik. Angolul EvERraoDyHAs nanes as ne cnas*.lu'ibrdihs. d0dl rutn-NAUNsz najm. hi.rizhl Jcgyczzah lncs hi,ftinr: loiin & pio,.vorrcf,ho-{Auflszl 4 lde.ji (egy sz6t angolul). rontos tudni - a robbi ansoltan:ir u$,i. mindig r magur pnotu^cta noftiiv"Llploftnla-ijs0nl < ]'|.jr's log bJlno.odn. mignembelekekLil. K6vetk€26 sz6: FoRErc lhit'l4 idegen. kulfoldi. TudtAh'e, hogy anyai tlgon bcnncnr indian v€r is csijrg€d€z? Bizony, az any6m amerikai !olt, es felmenoi libzbl( ahadl cgy indiin. Innen, a szisetorszagr6l n€zve ci egy FoEEtcNEa lkn'il (+ idcgcn liiilloldi fcin€vk€nt ), odahaza nagyon is bennszulOti volf. A harmadih szo, amit onokn€k tanul6sra kivdlasztottam a cfloosEbckl < viilrszt. d,)nl valami mellett a ma$/ar fordiiasban ezt egy liicsii mask€pp heueti nrondani, de az€ri kovethet6 a dolos (hieba, j6 fordit6inr vannak). Ha j6l iudom. magulinril !an cgy ilyen b€tegs€g, de gondolom, azt senki nem vilasztja. Sajnos rendha$/6 a nrrilt idcjc (de h6t €n is egy rendhagy6 szem€lyises vagj/ok): .raosr. cdosE. cdosEn lrsia rs61, cs6.0nl. c c T e h i t e j t s 6 k a n € v e m e t n y u g o d t a nc s b r c s i l l n € k . s a r c s i l l n € k . s u r c s i l l n e h h a m t r nem eml€keznenek r5. hogy mien mondom ezt, olvassah €l nreg egysz.r a szovegem elejet -, csak tiszteljen€k kozben. Amligy term€sz€tesen az OnOk angoltanuldsa !iriigy€n sem mondhatoh tnisl, mint amit mir a masodik vilaghdbori kapcsan is €mlitcttem: akkor gycrnnh. haladjunh egyritt. egyesiilt er6vel. Angolul: Co E fltE:y.LEr us ru-Gtdoii! iortu-Iifurid d'rnqsrl otED sr?Enc u.llfl d.ilcl c!?gdloflod S E s h o g j /e b b 6 l h i t k e l l m € g t a n u l n i ? e m m i k e p p e hn e m a z i . a n i t n r z i re d d i g i s t t r d t a k . llert az perdaul, hogy roRn RD, ha r6vidilve is, de majd' rninden nragn6n njta van A,,jot1ni azon a sombon. amivelgyorsan eldref€l€ lchct tckcrni (rrsrl{i$rlrorwa\ot. lcond ..menni (60) is tril konny( ig€. Az. tlogy u tED, benne van abban, hogJ UftIED llaradjunk tchit a rocErEER\< cgyiltt) 6s n sztijln0vrj-lilEdkr]. SrAtEs oF AEERTC^U|-NLIid er6) szavaknal. Az €n idom mir nenr diiga, dc az bnblic nrag igcn. ngy. sraEncnt 14 hogy nem is szaporitom tov:ibb, ezeliet gyorsan tanuljali nreg. [erc|n ll€g egyszer a li6t mondas, mosi mar mint forditanival6:
EVER|BOD| EAS TEE RIGd

lvlagyarul:
CotttE TEE|, LET us ao FoR Plagyarul:

/ U$/e €ml€k€znek arra a kepemre, ahow l\6t uiial a $/dzelenr iclat rrrut.lLol)r'1 trrint gyakran haszn.iltanr czt a s26t. Jussotr .sztilibc. h.r wcroRr ltilidti).lstenem, milyen

ttl

Tonulj

iit sz6t John lennont6l
[u F,h]

tl€U6, meqtanitsak neked bt sz6t? Na j6, lehet r6la sz6. Van €qy dalom, ide irom. yoa cM sEmE rouR sEoEs AfiD nEAfr A sarL lnd [u hn siji jorsr:? vrri !,jdt] yorl cAn coEB fouR ttatR AnD Loor{ eutE cL|D. hn 16fl 'ndluthdjr liitl rol ca r DD rouE FACE aEEnD a s rE. lu I'n Iiidjorftjsz bi-HArxD 'tll o! OtrE ntna You cAN'r E|DE Ivo ,tirsju lrd'n hijdl Is wtEN YoIl'xE CRTFPLED trstDE. v!n hirdld in-Sr,{.1 ir Maqvarul ez valami olvasmi, hoqv. Kif€nyesitheted a cip6det, blt6nyt hordhatsz, lvlegf€suloda hajad €s nagyon frank6n n6zhetsz ki, Flrejrhcted a/ arcod egj mosolv mOg€ Az egyetlen dolog, amit nem tudhatsz elrejteni az, ha nyomor€k a lelked.

rim€lni. A forditas Gtod, angolulm€Srimel is... ljem v€letlennlazt irtam €n. Szeretek viszontjelenlegi nyelvtanari funkci6mmalftgg ossz€.Ilem tudom, te mityenszavakat €n neked: vahsdanal ki tanuhsra, mind€nesetre ezeketvalasztottam rrEArbll, salrls4ti. cot Blttnl. sntLclsznt!1. morllgdl. Eletembensoha nem taniioitam angolt, ri$/ho$/ el kell nezned nekem, ha a dolog doc6g eS/ ki6it. Megaian ezek nehez szavak am. A koz€ps5haromsz6 ige is, meg f6nev is: (ak6r az bltOny- mintha csak raolioryt€k r.'I 4 ld 6ltony 2. illik valakire/valakihez corr 4 l. f€sii 2. f€srilkbdik(kombineljaa frizunjet) rrrrr + L mosoly2. mosolyog- ez a legfontosabb sz6, ehhez nincshozzefnznivat6 gondolj most Sondolatban j6 breg Lennonraes sE tE A snLE! (Enne\ a mondatnak a persze angolul sincs tobb teteje, mint magyarulannak, ho$/ "mosolyogj e$/ mohogysttzr r rtzE ) solyt", ha maS/arulmondanalily€t, mondd angolulis nyugodtan, A fenti otb5l az eb5 es az utols6 ige mnli idejii alakjai rendhaw6ak(ha azi is nekem k€ne megtaniianom,hogji mi az a rendhagy6, akkor peched van, mert 6n nem fo' gom):

*un wone, womfufi,wnl
flrDD, nrD T DDENII,ni i,) A rarFrel kapcsolatban viszont mutatok neked eS/ peldamondatoi, amjt valahogy, ki tudja miArt, mindenki megjegyez, €s m€g hozzam is koze van a dotognak: I ALFosr aLways t E r rEArc.IE6ln6ed 6lv,j? dsinrl+ bn majdnem mindis farmert hordok. tlallot r.f tam egy maS/ar sracr6l, n$/ hiv6k, hogy Sanyk6, €s az angol €retts€gij€n egyetl€n m6s mondatot sem volt hajland6 kinyogni, csak azl, hogy I Affi6r ALa/ rs wE R EAtrs. Persze, ho$/ etment. Ak' ismer engem €s sz€ret, az tudja, hogy a zrDltsz6 €gy m6sik dalomban is sz€repel. nEy, rou'vE cor ro ELDErow nvE AulAllhEiw grfi! I'ijdjor|ct i-VEJIo n€, el hell rejt€ned a szerelmed- Azt meselik, ezi dalt a Brian Epsteinnek irtam gyens€dsegb5l, mert sokadjara is vissza kellett utasitanom a szerelmet. Hat, en mAr nem is eml€hszem... Sz6yal a EDE azt jelenti: elrejt, eldug valamit, vagy maga-maga elbnjik valahova.

2t2 .:ii

ROSZUNDUTII I 2. INCo|SCSRII

list'ik UsefulLists + Hasznos Itt mindena hely€nvan Intarzia Againand again Iminute-2words SinSSing A v€ry bloody exercis€ A RingekUra Tolkien utan t6k szabadon ralperc€sk€prejtv€ny Fejtsdmegl I Ealeseta fogorvosnri I minute l word Usetullists 4 tiasznoslistak Szalamitaktika I minute.lword egi/ hires z€nesz

2t4 2t6 2t7 2t7 2ta 2t9 220 220 221 221 222 223 225 224

.:a iI3

akhor €zek€t a szavakat mar csak err6l is megjegyzi. meg nem k€s6).. A ^av€z hosszabb. xa t€vedtnnk volna.hepregeny 1 2 l t 5) ".hanemigt/pr6balkozz. hogy m€gforditoda kdnyvet. ho$/ bizonyos szavakat f€jjel lefele tanul meg.ovFot mir tudom. de mar bnulom. hogy milyen kOnyvet olvasol. how ha csak egyszer tdrtenik az emberrel olyan. {iijv ri. ird be az alabbi €jzocskak ala angolul.zf. a 'gy. a zf. hogy melyik figura mit olvas fejjel-lerel€ Ugy valjUk.trd: viirr tiftid rpi?ijd ot sz6. {De ho$/ nrin€k?) B^atsaurprazs!9t |ad! l!1e or (g xuaEard?\t Fqllql sctr{oc (t ^u36 iMou]1roN (t 69sln ldly'rt'lll]slJYr6l$or (z (r ^.s iaunl {ijlisrt0t/ v.!n . 5) . aDriti€jj€l lefe16 nyomtattun\ ide.hr] A Lrsr of 5 WoRDs WEtcH WE IIavE PRnED UpstDE DoL. E$/€l6rc diunl) \upstDE ne ensedj a l(isert€sneK. Az ujsag hirpapir.fe.ijellelfel€". Olvasdfel haromszor szavakat Csali ez€k utan 'rhatod l€ 6ket norm6lisan(remeljlk. hogy negyven€vesen is csak k€pregenyeket olvasol.vagl'Atirod5kei.Usefullists 4 Hosznos list6lr liefullis. akkorj€gyezd meg az nj szavakat az alabbi kulcsok segitsegcvell Kukk mindegy. Komikus. aho$/ vannak.ls-t meg nem. mint a novella. A . 2t4 .. De most se forditsd meg a konyv€t. 'l) 4.{uartfiDqlrtoos A listin szerepl6valamennyi sz6 tejjel tefe]re DottryIrtszE/ 6ll itt.

olvasd cl azt a sod.jt] hni.3f. cclsi|s foli) .l.'215 ."oa + ts persze mostjitn az igazi. hogv nrit kcll tc. anri nr. hogj/ ilt ma$/ar ldrosolir6l van szo Kecskem€t.H a n e n r n r e g J .rel ishas scal Kiskunf Butbrecenlhttruclnl liskrnfi whatskorc szombatptace ldslold lslo'rbclPliir4 si6d€sree ar chairesfehan he.:i. de az €lsd sort ne olvasd m e n r z m r r n e m t o r r r t ( o z i h f l i d . l4ondtam. hogy nel Persze mar mindenki njOtt. tse tudod kniaz angol szavakat a magl/arok nrelle? ( n r a r n r i nn r i c s o d a ) t folt (pl. Amikor letelt az itt Perc. A szavakat mindig trondcl l\i A hicjlesl odairtuk a szalak mOS€.rni Ilcj s z o r i s : n e n € z z a z e l s 6 v o n a l a l a l A z u t i n a v o n a l f € l e l t l C v 6 h c l y n e v c kh o z n l p r O b i l i meg min€l tobbe! megiesyezni 5 Perc alatl.dl !m!ryivi'osl iYostn€zza vonal ala.. rlOST kezdd ell ^rmcas aoatm€t [gfi. Szombathely.hi|iil [si6digi] Naired Dunanewvaros Iniil. Pr6b6lj meg t o v a b b m e n n i € m l € k € z e t b 6 l ..von Itt minden o helgr6n Ne k€rdezz semmit. mindig mindenhol meg foqjuk mondani.llcti a medve van.

et\!etrxE) a yesz0 4 A .? Kulcshelyett: Elvett€kaz osszespAnzed? r^ttEl. Az €ls6 roppaniegysz€rai.l ) 42r/". @a urc'ltul.i6 vorr. Itt a n€gy mondati Mondat Azt k€rd€zi. kiabat Ha mar nsyis majdnem k6sz ez az oldal. ami.Enek. az els6t u$/anis m€gGinattuk hetyetred.. mert az sokat foa seqit e n i a m a s o d i h t e l a d a l b a n a m i r d l t u l a j d o n h a p p e ne z a 7 e q a s r s z o l t v l e n h o q im . j6t€k az eg6sz. Tessenparohi a bal oldalon szerept6 szavakat ajobb otdalonsrer€pl5 hipirase\\9lE!eqgyil:\LE_89!S!4!4sTdrn i a a s h a m € q v a n . Neked csak annyit kell tenni.be. marmint €z a megfejt6s. hogy . melyik ige megiegyz€s€re melyik intarzias mondai a tegatkalmasabb.ki6it rendhasyo rtrrbftk E A s'c'sejobb ry 216.sEour (kieltsro{rina) o ki6lt. hoqv ez mit ielent. ho$/ me$ahld 6ket. Annyira. hogy Xq rlzst stb. ragadE ezl kialba utanal . ot hiutl Ids*l hztikl Iriikl lYost m€g tess€k legal6bb h6romszor kimondani minden sz6r. Xulcs is van.h i i s m o n d a ahdr A kutcsori|| messpor uk. krilonbsen ha a kiejt€sre koncentrabz. €s kitalald a jel€nt€stiket. Mari. mjnt az a paldeb6l K fog denlilni. A feladar nem Disk6ta. a Szia.. de annal konnyebb bemuratni €$/ peldan. g kell allapitani.38 .) Ugyanisy rejtettiik el a n6W igar is a mondatokban (mindegyikben e$/elegyei). mnu id€j( arakj. mesodikviszontnem. ehelyett nem igy van. Az€ri nem keu izgulni.ngasnd{es") tagaszt. ni az intania? Hat azr roppant bonyolult elma$/amzni. A Tehetaz els6. S/orsan mondd el mind a n6gy mondaror anelku. As ngy olvassa el.lya rizst fogunk €b€dehi.tEnnak..lntorzio llost k€t feladatotadunk. Ez ut6bbiban soksok segits€get fog nynihnj a mondat. Ott.ragaszt" ikes ige? sncx (. mint az Grh..raqas2t"ikes iae? Ezt ki'iltsa uHnal elreitett iqe Jelentes aat (. hogy belen€znal k6n). n A '. Meg ilyenek. Elvett€k az OsszesD€nzed? A ."? (ltt most a ha$/omAnyoknak megfetel6en tejiel lefel€ kell€ne lennj a megfejt€snek. tijkin]. Szerinted melyik n€v van elrejtve abban a mondarban.da*irZea.. ben megtal5lod.. Akinek iS/ nem retszik.L. prirminthogy ez a n€v van elrejtve. fordiisa meg a konyvet.

Neha azt: "m€S egyszer".4s .. hogy . I minute-2urords + [v!nminit] esy perc. [triv6d?]4 ket sz6 irne a leglaposabb angol sz6vicc. njra .IANGABIAIyI6 hngdk'Fcfddn] + eS/ enes magyar *'217 . Es az ^r\D^zt. amit minden angolul tanu16€gyszer hita16l: A nulatv . hog...4s". az ArD azl.OgoinOnd O !j-eU 'nid"oelNl II AIfD AGAM AND AAAI]I AfrD AGAI]1NlD AC'III ATD AAATN A D ACAM A'D AAAN A D AGATI| AI|D AGAN AND AAAN AND AGAI AND AAAN AftD ACAN AI|D AOAII| AftD AEAN A D AEAI]| AND AAAN A D AC'M M AND ACAN AftD AAAM A D AND ACA'N A]fD ACAIN AIfD AAAT]J A D AEAM AND A D AGAN AND megint€s megint€s megint6s megintas mesint €s AGAIII AIID ACAIII AIID ACAII'I AID AAAN AAAN A D AGATI'I AIID ACA M AND AAAN M A D ACATII A]ID D AGAIII AI|D AEAN A D AOAIN AI|D AGAM A D AGAN AfiD ACAI|I AftD AEAN AGAII| IND ACAN AdD AGA AND ACAII| AND ACA'|| AND AAAd AlfD AGAN AND AEAIIY AND T]I AlfD AOA'II AIID ACAM A'D AAAd AdD AAAN AfiD AAA Bocs. az a Dazr..m€gint. \Az AcAn azt ietenti .i. hogJ ..

K ! i z j e l l e g i i s 2 6 r a k o z t a t t e r m e k k d v e i k e z i \ .l hang) ne!€i 6s tobbszOr is his€rte rrank Sinatrat a koncertjein? Vagig hrily€skedtrink-e.:lr . hosy . hogy kesdbb az eqyirttes felvette a Srt na's volcE lvorcIt. vagy m€gis t€nyleg? Il{ $' (4 El 'Brlr. nire cml€kszelaz €geszbiill) (a In van e esy h'res sna sna n vn PRIsolr[fizdn] biirton) New York-ban? ggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg e ott egl' l1i.SingSing u llzingtlingj srlYc < enehel i . dasra (Vegnl trEjd szadon kerjrih.Yr|l) magyaruI azt jelenti.i e ! f. O Rendhagyonnll id6: et4 str rffi 2t8 . t e r m € s z e t e s z e s i t € s s e lO l v a s d I e l ( t e h A t o RE^Dourlil i$l) a kerd€s€ket es a $/akran szellemes valaszokat €s syere 'i a megol. 4 221.) Amerika rjanqia r. 2 ) T e b b r t o n e n e l e s . hoqy a srtaflc[s?ingt] E a rcnlb.l i q t n e m e n e h e l n i .€nekes'? 6l Tudod-e.r:.l.s g a 9Da BuEs nevii rabegyiities? el :E Netan err5la rabformaciorol nevezt€I1-e magat az intCzmCnytis? EE lgaz'e. tt.(il ctt€rain: (raadas!l nz6s forditasi Lladat) l ) e n c l \ c l n i ..it.

lhtnliicsifl v€srendelet + Melvil] bosszn o rf.rrd. mert te lejbe v6gtad a fl.rE rr hanem t\ErcflBouR lttEbiil. hogy fejbe vagod a ltaMMER"r.6ppen ez6t m€gsem kelleit volna ennyire tejbe litni nem e e.:iF 219 . ami az€rt k€rnlt oda.vrraE [ri-VElDzq Vagy's a tOt€net vege: Egy NErcflBouRnem ezt {rdemli egy nErcEBouRl6l Ha har idaig eljutot6l.. aki viszont nem f. I|ETCNAOUL vagy wLL ?lusz azr a sz6r.rf. 6s fejezd be azzal a tbn€net€t. amellyel a tbrten€tet befeiezted.. Kozben pedig csak a szomsz6dod. Xezded megsajn6lni. RLOOD.{nqER-ret. ahkor €rdemes megtanulnod ezl a ne$/ sz6t ebben a sor_ ANMER.Nem feltetlennl homoly ellens€g. csak olyan ellens€secske. A rrnrff mawarul "kalapecs". K€pzelj el egy kalap5csotl ltepzeld el. ho$/ 6 a te f.gJnEIGttRouR Vilasszal ki a kOvetkez6 szavak koznl egyet. azzal a hmye EAMTEE-|Z| F. E'ENY.rv-cshe. tr^f. zsebkend6 4 rrtDrrictEl. m.demli eg nEIaHBouR46l. irgy erezted.rt lod a feiafil a RLooD4t. ami angolul trot [bhd].hahpacs" angolul rrznf/iihoi$d.la hozzad legkitzelebb all6 ellens6gedet! lvlert 6 neked r.O verg bloodg erercise cn udrcs gyokorlot bhdi Idvgd rbrdsrijrl a ..'Yrtl [rni"ii]. vagyis E DIrERctttEF . LeiitrI"lindenesetre folyik bel6le a v€r.

q n"nr ohJstJdJ cli'ruh UrJl rh[or ne a rYdd. . erd6 mmr m<\tcnr. amig n€g n€m €rkezett nagyapja. akik egy k€pzeletbcli vil.vo milt ideje StiNtrrt'/ E f l i v e l s z oJ z i l l e r o z i n h a 220 . a valrk munh6hoz latott. Condolkodom . Ethez€s? k€rdezte a mil. olvasd el sz€pen. r4unka? k€rdezte a v6rk. €s ncked kell ossz€pirositani. lYiDd az oicn mAs-mas nyelvet beszeltek.k€rdezte a norsz.hd {r ! D.v6laszolta a szink Sz6tnak. Ot n6p lakta a vilagot. mint kis l€'ry€kr6l. Ez€n aztin nem ertetl€k meg egymast. dolog. k e l l k u l c s o ta d n u n k ? N e m . rnoaan$ ttaon so. Fa hondta a vud. A szinkek meg gondolkodtak helyettnk. Condolkodom mondta a szink. vud. hzinl.lzdtld-8/iut sxmlzinall munka.@szd l s n dn* rendhag.Fa? . fi$/€lmesen.tLInll fa..l4 !4c lul @l!rl'l d !i!L Ll'd! folytasd haneD azzal O tlr m. . Er6l sz6l az alabbi mese. Csal( n€m €rtett€k meg e$/m6st. a vud visszai€rt az erd6' be. bolondos LY &lcd i!h$ id I'lri!. Eszak mondta a norcz. ) g o n d o l k o d i k( v m i n ) uwe nem nr. ftkez6s mondta a m'1. l'likor m6r mindent megbesz€lt€k.herdezte a vud.'t . Szereposztas: (Csak dssz€k€vered€tt.Min szink? .a. v6rk €s szink gyakona Osszeult a nagJiSiograf abtt.llingek Tolkiantr ut6n tiik szobodon Szavahr6lahar (gy is besz€lhetnnk. a mil lerili az €tele mell€. A vudok f6b6l voltak. llunha mondta a vork. 6s nltek tovabb a Biogref abtt. mil... a norsz elment €szakra.kerdezte Sz6t. . A norszok €szakon €ltek."rr.gban elnek.mondta a szink. Pedig cgy-egy norsz. hogy megbeszalj6k kdzatsdolgaikat. A szinh meg csak gondolkodott tovAbb. a vorkok a munk'it. lassan.Eszah?. A milel az atclt kerest€k. Sz6t.Ob6ut . . dolgozik F6lperceskr6prejtvdng Feitsd mcg! sl L o ostoba.

vzsrldldisrt] 4 Ha elhat6rozod. borzaszt6 lvlostolvasd fel m€g egyszer.l el soha. lddl a sz6 R€mes hangok jdnnek ki Teribatl. hog.rrl. E n n € lt o b b e t n e m m o n d h a t u n k . Lehet talabatni. de ann'il rosszabb. hogy vajon milyen az accid€ntist.btddnt] d baleset. . hogy zsigerb6l n€m felejte. ra." [trdb6l]d remes. R€mes hansokjttnnek k' TEnRt ri.Rr&. biztos.yegj/iitt tanulod meg 6het.:l:3tl t .ccrDf. (Ami pereze igy nemjelent semmit.) lminute-luord + lninitl p€rc.Bolcset o fogorvosn6l . 'Ex.

. ez No ti szemetek. ndatokba €s a fordiiasukba + Az angol . on p6j/.bonyolult ..r. m i y n h i a .'Fr. oldalon (De ne hidd. crrlh!tut] a hajvagas a .pqm! ll. l dmaam? Sznhs€a€s a n€szesszer. kik6s.. csak vi$/aztunk.mi ez a kiiras mar me' qint.? A n r/cesa crrkrilonlrulon tdbbszoris sz€reDela konwben.ain! ird be a hi.. a m i s e h o l m a s h o l l e m s z e r e p e le b b e n a k O n y v b e nc s a l i e z e n a z . akko( a WoRDPLaS tbbbet m5r n€m l€sz alkalmad. mERE's a ftE PoLtcE4srED rrE ro o azd. med nenr €leg gyakoriak... adunk egy kis seg'ts6get a magolashoz.. ne mondhasd. irtesites e szuks€ges racr.5n errc hog/ ha itt €s most nem vagod b€ €zeket a szavakat. how az€rt. ? 2l!. a Az ennival6 2. 222 i: .c. amir iegir mcgegj/ezni./r r.s. so.) * /[difikdh] nehaz.t.tn6tiszl felirat.. A D i f i n e h e z e nl \ b l t ( D i f i a n y . hajvasas oncEln6tist< felirat.xcr. ctlc|.E [i' lirlt w lilv {j.legismeteljiik a fenti 6t sz6t. kiir. ExcEn o Thrs PaaE rllz bul.trrlrv{ies?is?0'i] Nem akarunk am teljesen magadra hawni./r/f..tsravln. Err€ talali ki te valami i6Dofit.'yozcf.___r L4^auAcE.s?dsrijil Val6j6ban az€d volt fontos felhivni a figyelmedet erre a dologra. hogy a ket f€rfit.r[[dtdl <. mert ez azt jelenti. van e(ry. €rtesites + szilks€ges /vEcr.list6k Usefullists + Hosznor liefullirde] A Ltsr oF 5 WonDs you Wa"t'r tulD ArrwdERE EL'E n Ihts aoo. gir.thezLoott. az El. ird odd a/t d s/or.. l. Fdct t.i! ju w't fijnl cntu!r indis? ik-SZtPf disz < O t o l y a n s z 6 .tl ts 4 . hogt/ csak o DrFcurrldifikoli] n€h€2. A . o A rend6rs€g arra k€rt..bonyolult .

hogy.try6jas" t* ell . m€ri hiszen a turisia ka'zismerten virasot szed \a ncn FLotuEBs Ai6al). ho$/ van egy angol ige. hosy nres ^ he. Aj6l v€gzett munka tudahval most d6lj h6ka.. harom pcrc sorin a ktivetkez6ket lan ltad megl A A WoEDpLUs sz. va16bana prcr(szot kerestril{.a nregrejtisben ltil megis csak a tlerz 6s a Pick k6zbtt kellett donteni. lA Ansolul J . lvlivelazonban angol sz6bar -r" es . . Azaz .rz6i.. how nrondan6d angolul azt. kalniaz orrodat (+ prcr roan osEltiliotr6zl)..e".. (ird ide). iit c feladat. A helyzer az. Rajta.Dlhordl4 nyij).i m . . Ha ez is mcgvan. Nyajas orvas6 (tt'R rE nE DERbiiliilijl. n g o l u l . hosy-re.d. nEf. e$/ kis iesztnek leszel kileszve.ly pereze usyanLlsyjelentiazt is. rcm6tjnr. h o g y . [vrnvdrd] sz6 Az .. rcmilcn clhis7. Aratu16lunklrl J6l vAhsztotul. m€S azzal is bosszanihairinali. h i A n y z i k r i m .. h a n e m o r o t i s l e h e t s z e d n i . ugyancsak gngye.| urord a a esy hn minitl esyperc. s z e d " ?1 A zu t o l s 6 m o n d a i b o l . es pr6bild meg kihlalni..vimsot szed". jelentesileg 'szed".. nyilv6nval6an a prcrr mell€tt dontittt€I.d!ihos". d e s e m m i es€ire sem szabad az orrodat piszkiln'. I minute.Ne piszl€ld az orrodat!" 4 DoNT . m€ly m€glehet.merges". nri'rthogy . hogy a fcladato kat agyament r'mekben adjak ekt.efi.2" csak roppant abnormdlis esetben fordul el6 egymas ut6n.ydnlhng'ilansolul aztjelenti. Osszefoglalas. lYagyarLrl egyszcrn sz:limiiaita. Az egj/ perc ama kcll. ) a Pick tlerz Turista Nos.Szol6mitoktiko Mindened veszve. ha akarnak. mindannyi!nhnak szivnwc S z e r i n t e dm e l y i k m a g y a rs z a l t m i f a j t an € v ej e l e n t i a z t . Cl Ansolul nemcsakviregoi lehet o ?.Az ezt megel6z6 kb.szed" ige ". hosj/ nenr a turistdra esett a valasztasod. jutalonrbol ellrezdhctcd pisz. Persze ebben az es€tben is teljesen igazad lenne.

A]'|yRoDy'AffiIme'AN|wEEaE berki. lvojs? a-MErih] 01 a ar o. 1l f0 sn60nt|fifxe. IortcEut nE r^LL. t tu 2] *ingot . 4 & ennival6 n srlt. Fo@ fE fsslst fff rrff. a kezddb€trik e$/ rtnous runo. coFE.ng] t ur&s0x s. fvrn miniil 218.30trE. sW llites a lalon.berhol tea. desi id6: 1 rflrrf. so]|EDoDf'so]|EIEma szrnrzinql lsambrdi. 4-5 perc el€g lehet.titrcvL 4 .hogy ntE iian lEdkillatlil. fttEPdLEE uan tsrE tE Io oEs'. Ddlj hatra kenyelmesen.Cgghires zen tla az alabbi szavahkozril n€gyetva$/ otot kivAlasztasz va$/ az angol. Sondolj a zen€szedre 6s kozben olvasd ki hangosan a nev' hez tartoz6 szavahat! (Vagyis:tanuld meg 6ket.Er. ltulnng nol rr.. mindenli.. A kivAlasztott 4-5 sz6. lrof.I tI.barmi.[4E rou!lJ!li'zon lrl3l v^EE Irlrrc. 4 N6zd. mindenhol n6rrd ln$.) Tudod e.e At rd6E ! am kdd.08 i. t/atr a .inq.tEE ty| '.jnl vidphsz. argol kiniyffry.E/GLBEB'X4SfL AUTAE. vagy a ma War oszlopb6l €s a megfelel6sorrendbene$/mAsal6 irod 6k€t. mi hozfik van ezeknek a szavaknak az illet6 rAnous Eascr t*hoz? qondolko. WoRDPLat lraaofi hiu'.|y.Wordplus. o. s6gssar 6fsfier. (minuturn).. Iri lofi. tiuron EA.'Jtllitptu ttp-Zllnlnev€t rosiek kiadni. kave.

I3. il|lilrcil ool|onBRl

Televan a ... Leveg6t ! (air-, aero ) AcF €s Akl: egyezesek €s elt€resek Mind Let there be light + Legj/en vil6goss6g Hivatalnak packazesai Joke6 l: make Jokers 2: get Jokers J: set Jokers 4: tahe Ugy €rzem magam, mini egy k6v€ Rosszkedvink iele Right or wrong of left First base, second bas€, third base Emberek Abel a rengetegben e r . . .e r . . . a o . - .b . . . ERr6l van sz6 Zsenialish: sok nj sz6 seperc alati Super less. sok frj sz6 seperc alatt Szuperfril: sok tj sz6 seperc alatt A Lo€h N€ss-i kepz6s€g over, under: sok nj sz6 seperc alatt UNTALAN:sok nj sz6 seperc alatt Wordplusqate - csinalj botranl,t!

226 227 22a 229 230 231 232 233 234 235 236 237 234 239 240 241 2+2 245 244 246 247 24a 249 250

*8 tl5

Iele von o...
hociDo - orE^rro6 ldroB t6k (mint f€rf' n€miszeru) a arzzs

De mi nenr ezen hozakodtunke16a,,t€le vannal"-ltanem mert: ielegram(vagyistav' irat).telelon,televizi6 angolul:

hnrd *,"d " ^rr"*,1"*t,hlos,rnl $ ,a\ iraror telj€senide nem v5s6 m6don ,,srammot.ielent. A af,rrlg 'r]amnw ansotulis
EEBodEltdilit) Angolul leggyakrabban inkabb csak ,,fon6lnak', vagyis nem azt mondjak, hogy / ELEmo ED JtM vE'ERDA/lijhlif6't drli'iF daiijl (+ Telefonaltam tegnap Jimnek). hanem csak annyit, hogy: /prol'/rrllii/,dl Jn' rEsrERDAy. U$/anez vonaikozik a telefonra, mint ftnevrc is. TnE ELEptto\E/pttorrE rs Rrdarn6. Idn (+ i, 'iigingl csbrbs a teflon). teli6in/l6n L S J . b l . h p d r a g e h d . f e l h i v a s r a ' f e l h r ! J se q t ; b l p h e r 6 s e q e h r e r : .*.,rp,r.d" l n " n d i u h 'r e r h i vr, 6 b r p l r i n g c j l o - m o 1 6 1 , 1 ' ' . 1 ' . o . o n A visszahivas ercr.'ker miikbdik: c4LLBAcx. Rtiet{cr.. (rrct [b!k]o vissza) ELE vtson l'|ld nsiinl, 7v ltitl '9arcr! ntEvsrorlt atl o tava nez mini ,,Etomas, vizi6". Az izgalmasabb, De ink6bb tanuljuk meg ^ wstot+t. Vtsrcnltizsiitl, sokkal e$/€nibb, mint tel€siteti v6ltozaia. CLL€tatn: mondd ansolul:

telefonal, felhiv valakit c, t . 2/

3,,

csak isy t6bbess,ambanjer€nti ezr. E Rddhagy6m,irrrd6,s,- sd wlefld,

sr.ntl.

r E n " 1 d , " 0 ) o , n ,d . j p { . e u , e a l , i ' r s ,

ns, nsl.r -,e

ra".".r.

'

226 ;:

Oir-, Oero-)
lnduljunk ki abb6l. hogy mind€nki ismer lega16bbegyet a kOr,€tkez6hirom ncmzet. kozijellegii sz6b6l, l) aerobic 2) aerosol J) airmail. Legel6szor is gyoban szosezzuh le hogj ,7 ..aerobi, a/ Jnsolul irao&cr l!-mb,krl ,r,E€lr.Fidrz.-Rohikll t4ondathan: 6EE NEs aEa fti!? d vill (+ Heienre keLszer aerobikol.) Az ,,aerosolra" csak az€rt volt sznks6g, hogy rogz'tsilli: az aEEo- k zdcrn szavaknak a leveg6hoz van kOziik. (Hogy az aerobicnak mi koze a levegcjhoz, azon gondou(odj el magadban...) A leghasznosabb ,.ft o kezd€tn (tehit lev€g6vel Kapcsotatos)sz6 az ^EEonAnE luotlEt) (+ repulSg€p), de ez et6l az rffat lestobbszor leha$/juk €s csak annyit mondunk, (lvlint ahogy magyarul is leggJakrabban csak annyit mondunh ,,repnl6". hogy pr{'' vagy annyit, hogy "g€p". Amikor nem hagyjuk el el6le az ,r/rat, olyankor mondhatunk ,'/rf,,/rf t [.0lijnJ usyanazt jerenti. is. Akkor most ratarhetiink a harmadih szavunkra: arRMNLbltl E\o l€siposta. Legipostai boritekokon lathattad mar. Az ArnMrrL sz6naK a MA|L resze is fontos. merihogy az €gJ6bk6ni is ,,postai" jelent. f6leg az amerikai angolban. Kiv€ve nlagdt a ,,postahivatalt", m€rt az mindenkAppen prarrh6!.t],illetv€ poir offrcEhdsztofisz]. Lagipostaval \,'lStll annatL) id€szallitunk most neked m€g e$/pir ,rf. hczdet!i sz6t. Ezek is mind a leveg5vel leszneh kapcsolatosah. (Ok€, ezt csak az6n fogalmaztuk iW, gy€nge po€n volt. de ho$/ megtanithassuk neked, hogy ,,1€giposhval' az6ri meg€fte, nem?) Az AIfr Kezdetl szavaKl

rrlriod('sek€ni)4 kiszell5ztet . reDulovel '',nftii. atscKAtrlu|rtifrl a reDuloaeDu
-Dlr lirl 4 l€akondicial6 atR-co DDronERIr*ff ^rzPoRrhqonl o rcputotel

,rirr rlliiml a teqitarsasia
^rR R^|DI idla l€qitiniadds

P l o s ta k l \ o r o s s z e q e z d z e d d i q t a n u l t r h r t ( i r d b c d 7 r n q o l s / J \ d l a a kiszellSztet 4

Ha sikerrilt,jutalomcsontot kapsz,va$/is b6nuszt.(ro,yrFirl + csont, b6nusz,tehAt Rofal AB FoscE. RAFl.iil rr ftBr . ii4dl + Kiralyi L€sier6 (pl/ri[.r](isek€nt) d megszell6ziet hirt)

Akrmilyen, de ugydn,2 a tdbb

227

OCI-6s Olll-: e
ACIIrktl
ACI

ezdsek ris eltdrdsek

(angol-magyar tabLizai) a,sszehasonlii6
5 betli r€pcsiin l4 szo: olvasd vagig n

ACT

,tc-rorhho . r cllrfsi hlhlrl AcltvEl i!1 Acnwftl.l-I],titl Acnall*tn^l AC"IuaLl.k ttdll Aclra'Lrhlc.liilil
|/,DEir',i)d

AKT'v AKTivitas
AKCiO tenyleges, val6sagos (tehat !9!q,,aktu6lis"!) val6jaban, tulajdonkeppen (tehat !9!q "aktu6lisan"!) AIIT AKTa, ligyirat AKTateska (kcsit na$/obb, mint a briftasni)

r,,Efiiill aruerctselb(&iigi
c.',&flwlllft'ir'.l

AKTualis, kurrrens

Kerr e$/ kicsit S/akorolni is. Keresd ki az! a n€Sl/ sz6t, amelvik angolul ACTlel, ma' S/arul pedis AKT-ial (va$/ Axc_cal) kezd6dik (kozben mondd K hangosan):

m6ssalkezd5viszontvalami eg6szen Azt a haloi, amelyik angolulACTrel, magyarul dik:

n€gyei, am€lyik maryarul AKT{at, ansolul viszont valami eg€szen massal kez' d5dik.

Pr6bald ki, hoq/ az els5 hosszi felsorohst, vagy ezt az altalad k€szitett csoportositast kOnnyebb megtanulni. Az ellen6r egy ijabb csoportosiiasi lehet6s€get kinal. tle ctissedj! €LLCtatnr csoportosiLsd a tanult szavakat aszerint, hogy mennyire sikeruli megtanulni6ket. SEERL^o,(IIoLltEs szavai (vagyis am'ket mar biztosan tudsz): wn\rE mE Poottltitilili) l+ l'licimack6) szavai (amiket m€g €l-elrontasz)l

vannak,mint 6): finc Ant tanllirfi1ztil\o Arttr kiraly)szavai(hom6lyban

tt8

.:rr

lmiindl
Meglep5dtel hogy kiejt€st is adtunk hozza, mi?t bizony, nem a magyar "mind'116l van itt most sz6, hanem egy na$/on titokzaios, nagyon 6al6ka angolsz6r6l. lme valami, aminek meg mi sem iudn6nkj6 sziwel egy-k€lharom sz6ban megadni a jelent€set. Val6sziniileg 0!]11eglaLat, aqvunkat, elm€nk€i, lelknnket, belvihqunkat (hm, ez Ot sz6 volt) k€llene jobban ismerni - angolul is €s magyarul is - ahhoz, hogy ezt megte' hessrik. vegyrink inkabb p€ldakat- lvlegadunknehany sz6t, s€gitsegnkkel hleld meg a jobboldali rrrr.s kifejezesek jelent€s6t a bal oldalon. (l'livel itt €s most nagyon szem€lyes dolgokr6l lesz sz6, mindenhol egyes szam eb5 szem€lyben mondjuk a dolgokat.) Ne feledjrik, hosi a szavak jelentese namileg eltorzulhat, Par5nyit elvaltozhat A felsorolt szavak sr D lsltaji 4 alhpot, cross lkos!] 4 ker€sztnlmegy, keresztez, cn /ydrhrndrl o \an vjllozik. \alloTrat, off ldtdrl4 n]ir ny I h nyitott. Mfltot]ltfid] +

ruitir,. ,zurr rr,ro El;4 - orva5an,oEprnalena'jrit.
A meqoldand6 leladai:

I)sr 7ror. rrrl,lsdril miindl or
2) ,'-cRo'sED n ,,nDlitlt.]gt niitnir'll

A) atlutoit az awamon c) lelkialapot
D) fejtbr6 E) meggondoltam magamat

t"v nii 5) I qrAnaED M,fDIdi$rrd?sd Drtindl
+) oE .ENDE l6$nrdit tifl D 5 ) nAn o k-En DEDltnin|tltdill

6l Mr1D ^EADEBIntitl ntl
:lLuDD BDNDE*niit'db.t'latl I

F) nyitoti awu C) sz(klat6kbrii

./ !30. o,
E;Ufuzt tanulsz meg a MnDon t<iv - a fenli szavakb6l, ami neked j az6n mi is kivalasztottunk a bizlonsag k€dveert hnulnival6kat. Megpedig: . $AE a t) a\apot (sraE oF ErrD l!li,6jt i'ii' l a lelki6llapot) 2) attam lsr E oF or r'.ts,l,|slsdijroI hlg|is?] e rexas alarn)

.

.

lmrl a Vbralskereszt)2) kercszlez lrEE noaD croes 4 I ) kereszl IBED Cxost lrud cnossEsm^r BoADIdiJn k03 drl i6d]o ez az it kercszrezi azt az utar, EE c*ossED nd rontaa karj5t) rrs r&rslhilfllsd ini4 a keresztbe [h ljdE dd op a t) nyir (EEopEtlED Doon[hi6Dnd iir] + kinyitoita az ajt6t) 2) nyiti,. lttE d6n] DooRopE"sldi d6t 6tinr)4 kinyilik az ajt6) 5) nyitt, nyirorr low NBs ldpdn 4 nyi-

. ,^Klos/4 sziik. keskeny, an&ow4 szfik, keskeny, ,rnxrl 4 sziik, keskeny a EIxD.lnu& nqnd] re Ha nek€d meg ez sem volna el6g, nesze:a ,|',, ige is-.. NEVE* ff I snorE?Idui! nE^t{q*it6l] a zavar. ha regynjiok? tItrD Youfl t6r6dj vele! Do rcu rwD y ot+r BtE"EJ.tlInii[,A 6t bhiisrl4 Titr6dj a sajat dolgoddall

nrlr t, t ll. d Rendhasy6 id6luia e, D *'Iit,t mrn E Rendhasy6 idijr Ba &D Mfton4 b.nt

*t lit

qycrp lfriiid ru?. hasz. uc.let there be light $ Leggcnvil69oss69 Ihtdnbilijll Jegj/ezd mes ezt az e$/ sz6t. 4EA.i k. mennyi mindent tanultal meg feny. r c t .r) run| orr rnE uans.t is€. hogy'nnrt idejii arakjait lill. urllil. az a L.nit rlizet k6rniansolurisy tehea now flavE nueorA uaEr.k.b"L . amelvekben a rtartellent€ie zrrr ldi'll. nag}arul: .. ho$/ TnECEAflcE ntE t or LtcEr Bt rcaDE.. vill6ml6s c. b b i k i t e j a z e s e hm e l l € i r d o d d h o s j / e p p e n m e l \ i k j p l p n r i s a b e n \ / .lpkdpLsoll ofl o clm. BAB. E Mi. prE^sa ltuilg alii! nl A brit . t u z c t E q z a l . lijtliuel. l m I u c H r ..aEER |qrdl. LraEr suLE btlbl a \arre. / bngy'1jt6 <..an kepezzLik: .Akbnnyii lovasbrigad rohama"(Forditotta: Tell€rCyula).61 i= td. sotet ttrfrrli&il4 nehaz.r/. v dsJi.. Llldn .n.sj iqa'crrdrr.:it:l . Amit az elcsig6zott haj6sok lesnek. L z u l : r nm a t k o n n y u l e s z l e l o r d r l J n r a q J l J h i l e t e z e s t s l e d d r s m Lradt*Etcttr (ltaitl o sn\) rRAmc uoEE (htfll + kozlekedes. '. de cak mint €a5) / Z16.6r. ' Kimeletlennl hasznosak a zratrb6l sz6k€pz€s ntj6n nyerhet6 szavak is. R-sJ Llron . ua4r t'r r. Nem is sejled. aztin fti$/rijtiiskor nem talaljuk.ot [l{ihd rr r€sl. lorealoml (llll 4 kek:) Lradr BLUE uadr fiEraL llll{ loll a f im) L'cEr rcAn tlll a .bbsz. ttF u ^ tu rM m. Ito . 6 vihgit6torony o t JUtntom|2Gfl. viEgossag kitnnyt (sUlyra) m e o a v u i tD l .sbenna$/onwakran tdbbessz6n. az a LntN c lliikitgl.rrendhasyi..rliill. €s az a cime. dB n Ebbenajelent.Talpra magyar" Alfred Tennysonirta. r.nE\Jhnonl. Amit el szoktunk vesziteni. kifeiez€seket fentrdl. Ami nem csap a csal6nba.

PAcxEr oF flREE lt&it orsflil a) haromSumi6vszert csomag tartalmaz6 Ugye alig vdrod. €somasol Kicsit regiesen az emberek... crstD"s + v6m I a) ^ P cttEr of fiREE 4 harom gumi6vszert tartalmaz6 csomag . cJ kormanyhivatalnokok 4 oFncD RLtrLDulo ircdaaDnler 5 . .Prc. 8-b) crEroas oFrrcEE 4 vamos.. ho$/ kibogozzunh.oFnctAL Anstt?x linsrdr] d hivatalos valasz.l 6-b) . d€ ncha a) is . hogy egi/szertibb. amire kivancsivagy. Lehet. ha csak azt nezed meg. l.:jo it t .At.Hiuotolnok pock6z6soi Na ezt kztpd ki! hivaiala oFrrcr lofiel. drl I b). /rrcrr lDiEdll a) tisztikaszin6 hlis bildinql a) hivatal uiani ID6!ztofisrl a)jegyp€nztiir IbohrofisJ L cusroqs oE cEE a) kosztLim6s hivatalnok oftrbi Ihsrtom 9. meri a aox . PAcnErlr.tmn orrrclArs [3oi'rtit] d' 4 a). amikor ma m6r e$/szeriien csak az .Fr... hol nem.crrrar"Ll. aovEE.jrofrtcE 4 Dosta(hivatal) 7 a) aox oFFrcE4 jegypen2].(hlll'. biztos nr.irod6ban" vannak..FAcxtr 4 csomag 2-t>) o 3 a) PABCEL csomas . ldlan azetl. or.a hivatalban" voltak. oF'. c). N€ agg6dj./cffhfisrdrl 2.cErllitit'ttliotst c' rermeszetesen.lill al hivatalnok 5. iroda [ofirrl o off'cr Az atabbi feladatban hrtrom jelent€s koznl kell kiv6lasztanod aj6t U6kat) Hagyatho2z az intu'ci6dra.P6holyt" is jelent. vamtiszt. hol atvagunk.

haha kesz egtl woflDruus 2 a ronEi'ekkel gj/5rthat6 valahanyszaz kilejez€sb5l. vagyis azok a . nAfiE rnE BED rLrttEsyLAwEt)rrl....1. Ha a kedvesedre gondoltal €ppen.. nem ismer5s a .EeKbol mespr6baljuk kOnnyen megjeryezhet6 sorrendben el6adni 6ket...wE r i"a. hogy megerkezett hozzad valakj. ttltaE rEE BED. ha uav szottvantok) €s eqvat bevernf___ ..el barkit meqne. jutalom jar 6rte. doqdddddddddddddddd tehetsz \ aav szomorLive lvlost mar t€nyleg add at magad 6s k€pzeld el tjm.J (tenyleg. m.. p?v. trocv a .. jell€gii miibSl nem maradhatnak td a ronErPe\. ez az alaposan mesjegj/ezhet6 hasznos mondat: Milyen term€jk (€rtsd. ttAtaE LovE. amolyan artletadas ho$/ mit is tanulj a kivetkezd evekben. ho$/ a MnEkel mi mindent miivelhetsz azon kivul....Lttc sr cRr... 1. (Vag vdd egy kicsit. menhogy annyijelentesiik van. mode.ldggggitslai. f6leg te6t). kozben olvasd mosotyogva.onhat.-:i'1--.vff..ErrE EEDIddb6d). EAI.u Persze (enyleg csah bemurar6 hitverkezik.q tenvec. utvElv) nArE uraEw Rltin). tia a kedvesedn€k mosolyogsz: ttataE trrE BED..-. E nE sycny$ftll ErnE 7EAM anr st6'a*nlhatil M E ^ rEEMtrp r-'lr'r||f. hory pl.' * *zel m.'. akjt nagyon szeretsz.tE ts rr?lr.. lt gtaKE. mode li46tdn $i . Aztbn persze l e h e l h i b 6 l e l k o v e l n i :! a l a m i l v e n h n l v p -ssjeqyz4tle"..nijt.leqeqvszertibb alapszavak amelvek a sz6tarban tobb hasabra rugnah. es ezzel Dg. k€sznlt?) Warorszagon Ha k€zd6 va$/. mityen seftmany)? .jdl Egy wor. . K€pzeld el. cRl...uxat.Ha kezded mer kedvelni a ronEn-ekeL folytathatod a kOveikez5 oldala- ttl *ll . DA. ItaPfv...'.ttunE sr cfYtm)l tla m€g ketszer felolvasod (mosolyogval!).Jokers l: moke. ho$/ a MAr(rkel lehet csudarinom m€glepi'lsliLkilzitE4i neki.l n1l? tll Eg€szs€gedre.Drus remek.. szinte mindent k€szithetsz vel€ (igen. €s gondolj arra.. a aqvat meqvelni.taIE IN nwcanrln[lin h4dril + MaItt van mindjart a .. te mejk taEn nem iudod.'i. ttataE Osszefoglal6sk€ppen: . Tenyleg csak k6stol6rak itt van neked e$/ valogatas a leg$/akoribb EAr.D. szereikezni (meg p€rsze haboruzni.&raE sr 5...nEn atut...

Iegyszives.) (!j.wa. llost. r f l e r t a a r r r d l a l e n v e q e te z z e l e t i s a r u k u h : a 6 r . hogy az alapjelenteseket mar magad€v6 getted.alapjeient€seit": El6bb-ut6bb minden gett€ valik.nppEt. Jz hell hogy le$/en a ljbjesi/7elbPn u.. de rogv€su 8) Hozz (kerits) m6r egy masikat..lregkaP6.rL' uft r0tE rLfEa m nor M?21EEf 0f..nup besTeEeresben /inlc filpercenkanL et6 lehet keriteni.. pelda kapasb6l:nikap.lalPLEsEcErLdtt. n e m c s a ha 7 t i s i e l e n l i h a n e m o l l d n s a is. Azt is jel€nri. Az ember gettel bArmit g€tkaP.llaE carErArrEs's soi cor rr r1. getszerez. [dr6lirt.161llEEaEortf'u6Ettttar?171I E 0 MfiACtEtn nE tEoort orL tr ^ .i. 16) Ezt hol szerezted? l7) A masodik utan mindig naon megfajdul a lejem.LE.: g4gd] Igazandib6l egJ/vanminitvanvbrdben is elint€zhetnk volna. 4) lti sbtetedik. dFF EtrE! I tusr Ax' t0!!81a''trE trotttE 0rE.kaplafa Al E Csak egy-k6r r* i3t . t .5lctt fougtr tr nowt //trnE?6l l sft rxto.. hogy . sz6llj le a biciglimr6l lo) esyszeriien nem tudom elinditani. minr a maqr/arban . hogy lYindenki engem i/€lgg! (Ha a7 iz€lget mnlt ideje izge!. ll) lvlin€l €l6bb oda akaroh €rni 12) Ayeriink. fogj b€le)! l5) Becsiptem az ujjamat 14) rakarodj..haO"E "* nU'u'.ttr8s? Egvabt6nt d llr EEt tr l0l ut(r 91ovf/t.rr id.e lij $t i'r$i tsrdtt& nijb0|!ld.E igtt 1l lt'. mozogi mar (lass mar neki.. kappan. ezt tanuld negt): I cor a . PeEAut lha kezd6 vdry.tEw PARnor tuR Er atRt tD^r.-.i" @[q!t]. soorts P'ssI. kapor.. J) E$/re jobb. kedves. DttLtto. ddt ltijt[n !?cu$t il ftu |lli] (a [lj papagjt kaptam a sznletCsnapomra.FEf f.131I eoffi El. 5) At tudod itt dugni (magJiarul:fAreszteni)? 6) Belebnjhatok az ov€be? 7) Szallj ki bel6le. (arD sEnEn tfiffll ll ..Ja. 'rfn! 0r. pA*Rof a papag'j. mondjuh rigi/.121u'.t.3llr's aEtfue fqu iiv car r tt'sEEflrxeot MnE. 15) Esyszer(en n€m 6rtem.no nreg.. szatkap. A hazmester fia szerezte nekem ) Ahol egyebkent ftE!.ne'.11l LtrfroE .. BranDAy 4 sznletesnap.feEfrftotrttr.szerez"€s "v6lik valamiv€/valamilyenn€" ) De tanyleg: jegyezd meg a 6Dlleg€sgyakoribb . 9) Juj. hogy mi mindent k€rdezgethetsz{elelgethebz ed€sgettesben Ez egy durva forditasi feladat halad6knak (az igen kivancsi €s straPab'r6 kev€sb€ halad6k a kulcsb6l okosodhatnak): | ) S?eretn€l t€nyleg megismerni? 2) K€szlilj.Jokers 2: get' got. caaErarE a hAzmester. n€hany kedves_malac p€lda halad6knak ara.151tuttDor'r0Erfi. rou? Itah]71oErdut0rENt'.belekap.

LEtui flBEE.bzepsz66t a ser igere 19 jelent€st ad. .& in ddnertl a A nap nyugaton nyugszik.. sct [dIs6k0nsd r.. lr/rsrr[snn3rd] a napnyusta) @ A sDr olyasmit is jelent.. akik mindig soprnkodnak. amelyek val6sziniites a sflr. igazir" . e g y e b k e n tp € d i g u g y a n o l y a n o k J e l e k e p p e n r i k b d i h ..t nlm t{dlut. hogy .Buwuta nyelvtanul6s mondat. mintha tudnank. Oezu? @ (j S/orsasasi rekordot allitoh fel [D Terirsd mpg a/ asllall herom fore..).'r #utrf E EE ElnEa. E iS/ csak a k€t "alapjelent6si" kell megje$/ezned (hangosan olvasdl): CD srr a tenyugszik ( DrD sn scrc n .HAk I tllrlAk hl.Jokers l: set. d€ j6 ritmusa van! AmnW.ztn !2.rl] TetsetSs p€lda arra. A|odft8fiilyisji6:IISfr/rrrLtrcLocrtun Nn... Nem an6l van am sz6.2l frErDot'rrOa sErrltrrBIE'E thQ tl ttEsEr nEE. (a halad6bbak lefordiihatjak irasban az €g€sz mondatot is).0. inkibb ennyi mindent lehet csinalni vele. hogy v a n n e k i h e l " a l a p j e l e n l e s e .rk6r. maJd t...) tr nt E csak hosJ boldogga Gqyrjl azokat. s m mint a magyar .18 . redd N i \dijbe. hogy ennyijelent€se van a szerencs€tIennek. Tessak megn€zni: a Y. nem resl enrmil ar csluvdl kedd'r t..les7 szo rvagyis rengerpg kifejeresL lehet gJ. rct.t 1611 @YeIOnUiS: hnzd ale azokat a szavakat (kifejez€seket).?. amikor uS/an kaptelens€g megmondani.. O Allitsd be a vehherl naS/rel @ I'lierl nem engeded szabadon azl a mad. mit is jeleni a sz6 magyarul. ahot r"rDDEE. tel fordithat6k. E EE 'EErE rxo-ro-tEsEr taE .nE *Esr. rltEr$oMe at LEt'ssl:l 5l rxf uPrNE I9!Ltt4I]!!2-lI!0r Etf o0.. ftlnjd ert ddhddr d-eANSZIdd 4 Amikor a l€trat a falhoz allitod.$aba(a te((e \= k\s6bani\tot(a) a kdrjdr.tesz. hogy az argotban egy sz6nak t (t) sok je\e$ese.nani vele..r rrr? lEztmia rFr-t. megis riw teszUnk. (WtEn rou sEr mE LADDEE acat tsr rrE rrrrr.1l SEfnE f. Nem lenne el€g azt mondani.srek '6 ll4 .0. ldii .. van: mestelt€K {6nsKneK. a spEE nEclr0. D Iza leend6 ura kitiizte mar az esknvS id6pontjat? @ Iti euitsuk fel a s6tnL i6? E) U$/e nektek sem all fel? Ir rl{hizad6krt lisd atulo$an:U36.

E fl.zinl Ir TaxEs3 Eoaas ro co 7o tfinir.ol". vette a hnacsomat. ln.v. €s ebben aj6t€kban a rrf. hosv: rno| EE.fokers 4: toke' took. tudnod kell.TE soha nem v€szek gl/osy szertE. r:: lll ..EvEa T^fiE . 52616l sz6E forditas John vette a kezemet. 6. Ez lesz a te feladatod Az elsd mesfejt€st beirtuk segits€gh€nt.EDICIIJE- l Iiiror0r ikmrd.. hogv mit is jel€nt val6jaban a kifejezas. lvlary IhihrlddbrsIl vesj/ egy ulastl Ir.tEszamratan idiomatikus kifejezasben is szerepel mi czek koznl egj/parai leforditottunk neked sz6r61 sz6:.244t*zl.alaPielentese": a r.but t tqt honnil dddddddd'*" vigyrzrtl A rrtrsoha nemjelenliazt..a. tiikdn] Egj/ kisj6t€kra invit6tunk ezrittal. 'nig.{rrEltijk] vesz/elvesz. token f6r Jdzs6lin.il dsIi I 100r{ TEDOFPOnnnnv. hosy. narom 6r5t veszxaradra VeWea harmadikutcat rrFr.rij[ t . 6onus tanulnival6 halad6knak. Iiitul dioDorivmitil Vett€m a lehetSs€g€t.E mnD s'nEET O I. a. Mit ielenl az a mondat.bjewzetel. dl ldzsontulmiih lrlanv roofi nr ADvtcE. Ezek a forditasok termeszetesen turcsa eredm€nvt adnak. naqya.d trk 'iii ddvdisd /aAa at4/tgta.vesz" ige igen nE2d mes az elsd l.sd.r a joker' lvlindeneket6tt. de legttbb esetben j6 es6llyel meg leh€t bel6liik saccolni. !. Vettnnkegy s€tat. rlit i€lent ioazab6l? Jo r rooK lttr ltttrD. illetve viszlelvisz E Termeszetesen a rA. Itiikdi srdrd on hil !?tit dd 2tG. hogy a raffn€k van rend€s . Iit tiiklz sri lon h qdtu k!(dl TAI. dr6tl tuirul T .

crurErro dldtislt6nrtii) ffir serr 4 kdnnrftflrlil.2. mint egj/ szundi?". ha viuogni akarsz a tanar el6tt.ftIE nE nfn0 snE.l.sfit !s gt6gts. 6..LtENt } 4 {dftafilan 16ryfi. FEEL ELr. akik ezt a feladatot len€zn€k. rE t6!!e6.ncglogadtritrndciofi. faftsi .. Pliel6tt Pedig sz€tvet a ki vancsisag..rE a. hogy angolul az a kifeiezes. .r. 3. El5szor is tudod. Ez ut6bbit csak akkor javasouuk.h03lrrlre.n 4 M. c'r't 3Br rE r rr.8.-.".I rEvEn EmowrE.4B..tDrrnfrrJ.szeretne valamit. d.libd n.o. d r n ro fliron 6iilg tad ar if laiidEr?.|!!i' a tlr.4.Irff.1}allibd 2l .. tekinl sak meg a nekik szant feladatot kicsivel lejjebb.:lF .d8l l{nl' o. Hogy forditod az alabbi k€t mondatot iS/. j6lesne egy--. 5. ho$/ angolul barmikor barkitdl bnnteilenLil megk€rd€zheted: -Nem 6rzed ligy magad mint egy kev€?" Vagy esetleg: -Nem 6rzed r:rgymagad. ho$/ ennek is rendha$/6 a mult ideje.ont 6 T C']I EEL }'Y EEABT BEAM|A.€rrBnr4 yillanytad. ptfAr o fagysliver.U9q 6rzem tnog6m.foorttfrovraE.sraqadtan altalnal. I Ddt'r EEL I+ELL.Itr n { a. Lt'ttttE 4 76nntflen. as ne n€zzek meg a rehjan lott magyar megfelet6ket.l. mint eS/. Err f![].lii /. Na de inkabb paros'tsd a magyar fordilast az angol mondatokkal.4. 4. hogy . Azaz a kezd6k p6rositsanak. t4ilyen enes az. Azu6n tudod azt. ha a EEL lfrl iset nS/amngy js tudod m6r rendesen hasznalni.ll. 4 s6t6ltunt ar eg'r.BE 4 gterE le o.F.on.E. lotbrnbd 23{.o. Ha igazan h€tkOznapi angolt szeretnel jd (o besz€lni.r -c. how Do voa EEL unE a corEE? Iduju fil lijt 6 lofil Ez sima angol 6ren isj6l elslithet5.I.. a halad6bbak forditsanak. val6jaban azt jelenti.x{. akkor a wouLD you Lr. 7-D mrFrr crr 4 tiul.d !e iuDadon illitottlela)t.zimlar ias rliiil}.mint e Ez is csak az anqolul tud6k kivdltsaga.nd lilv.G. hogy mi ez a gyagyasAg. iY6rmini az. ho$/ a rE& ise benne le$/en? @ o.t.fi srrdrt/y.. fu l. kapcaold arillantl. hog. Es igt/ bvabb.sfrr! loglalinnhelwll r0 nEoPPo.nqed.g 5lhlfrd! 6)dllit$t l. Es a szuperhatad6k.r u nE $F . IIOW DODS 'T EEL TO EAVE A LOT OF I|OI'IDI? m ho$/ ver a sz'vem.elaruljuk.t'r'6 f0 EEf t.4 sotr r. o A hamadit utcdnloduljon laln drt fi/EL6xts.l 3) 235.y.E a coflEE? lvnd lijl o 10fr'] Szeretnel egy kav€t?) he' lyett/mellett nyugodtan hasznald azt a kifejez€st. I rur. ha az embernek sok Nem €rzen j6l masam.n$/ erzi magat... ^ni sz6 szerinti forditasban . hogJ EEL u. babi. rE r4rrr 4 dldloalal.zii 6lh h'| dlotov F€ladat azoknak aKk a fenti feladatot leneztak. cola.lakan lt6 .

ill. menedzsment nEAD cl. rosszrl. zabb./yfuijl rick6. mert ebb6l megtanulhatsz minden "rossz'sz6t. Sz6val rossz kedved van. uDLf 4 rossz.shahespedrc ftrrJ'4 fo'd \-( {rn . A) szemetseg: tbbb mindent jelent.{/rzl a silyosan. [u irh 6hd nid]) Akkor mi most m€s ra is hp6tolunk.stlyos "csLinya" r.r.moralisan min6segiles ill.tD to noflsEhi tun brdh vd64(+ sz6 szerin! rosszb6l m€g rosszabb lesz).r.ri!. hosy oti €ppen mii jelent a srr.tahaaEm"rlnl/.Eb. hogy a tor t{Det [n0t uwanolyan f€lhanggal leh€t hasznilni. legrosszabbul Szerintlink ezen igy lehet legk6nnyebben tilesni. 6sszeszori tod a fogad es vilEmsyoran Otszbr kipr€seled magadb6l: . Ehhez hozzacsapjuk m€S a t Drv-t lbdli]is. on-ftfl] . mini a bad] magyarban: "nem rossz. 6s mindei meg kell tanulnod. Sz6val. torera mi? rendhas/6 a fokozasa. hogy a et.v. a "j6" uwanilyen dbg. Tal|an mag az a kifejez6s segif a legldbbet. ha neked most nincs rossz kedved.:* e37 .idztnifil a vezet€s. hivan a 'ro.lq a kjr^jes 'd'{rhi?l a hir a{cr(lblll 4 h6t (mint testr€sz) PA. vagyis tulajdonk6ppen el€gj6. ha becsukod a szemed.llosszkcdviinkteletr Ezt a leck€t akkor kell el5venni. De ezt majd akkor. rrois€ft ii&l 4 rosszabb. erD. a komoly. amikor 6ppen nagyon rossz k€dv€d van.Dbii[ 4 tizetett ryrrrhntl o akar. a e{r[hd] f6 szem€ts€geit. nem is rossz"./.. "csinyan" ird oda a kb\elkezS szokaplsoldlok mellF. aooDkudl . rossz. BtD4 rossz eg€szs€Sil€g s. wo*sr.k€llemeilen r{ra rossz. a ME AAD GAYS AND ME GOOD EWS aaD tuuracEtrEtff . akkor ne olvass tovabb. ha j6 EnEvmr6Md@ldivintdtottotiis rr. hogst ao rnon B. Azt m6r tudod. woBtE. csak.rD ldndidl sebesrirt J6 hir azonban.Felsoroljuk neked egy isen $/akori angot sz6. (4 voa aEEn ^ saD tt@D.ieqvezd meq maqadnak az oldabzamot.1 I wanrrou B DLr r' ai6 a a. tbbb szempontb6l is szem€t sz6. €s hogy riv'lAg'tsunk a vilag kihtastalansagara: €llent€te.

dfl ntE RtaEratisraEEldi erlrorl4 a helyes valasz ti]t rFI RE\EMBER Nc'nlil lii-l{tllbdr r{jrl + ha j6l emr€kszem 4 mE RtomnatrrnK mE 106lii 'ijt n. rfFr!.y.megtanultad. bal. Paul Plccartney €s a tobbi zsenialis balkezes zseni.n dditudd n csinalom.gl Te\iedrem. EFr.. hogy"erk6lcsileg helyes. . Dshogyez mennyireiS/ vanj6l. A helyzet termeszet€sen polilikailag is €rtelmezhetSl M oltittgl a szerny. €lhagy) ige rendhagy6 mnlt idejff alakjaival (8F. mi€rt vette fel a telefont? Uames Thurber amerikai humorista) l!8 .. .!ob] a mesfel€16 ember az 6llas betolt6sare. A /vonl ezenKv'iIjelenti azt is. tla k€szvary.mily€n h€lyesen rranrlijt].llight or urrong or left Tanuldm€g a k6vetkez6rbvid kis szi. mint Leonardo Da Vinci.rendb€nl€v6". ErcE. rd^r's Rraflrltdtznitl a Os van. ALLsrcm.i 6ftd0 d.3* . sem' mi ardemlegeset nemjelent.LvL A n5knek fantasztikus drzakiik van a i6hoz es a rosszhoz. de ebb6l is csak az siil ki. V€letl€ns€gb5l egybeesik a zf. elm€g. jobholdal En r. bal.vegef: InFr.I'hl 4 bal.x/. tEFr. a arlis tobb minden sz€petjea ( ajobboldal €s a ecrr-rrrtrD['ijt-HE didl+ jobbkezes) Ient. hog.'{it. 16l a Rendben.m€gfelel6. . ho$/ olyan kjs szerencs€tlen.jobb". arra legyenelAgbizonyitak. jobb.lrft.rrr (mag szerencse!). de kev€s a (Don tlerold amerikai humonsb) Jutalmul itt van m€g eS/: IF I aurED rnD u/no c wMNR Llrl nD roa A sEEx n E nta:iE? Ha rossz szamot hivtam. €mberekf€fs6bbrendiisegeL kifej€zesek angolnyelvszamunkra az talan legfontosabb Az €zz€lkap€solatos r€sz€t kepezikYov'flEncnrllw dA 4 tsazad !an. de ilyet i$/sem mondhatunk egy ansolnak.r\c I baloldal Pr6bald mes befej€zniaz abbbj id€zet forditasat.fiEr. legfelj€bb ha e$/es szam els6 szem€lyben. Wo@t AvE A rto!.moialisan nem helyes" €rtel€mben nem a . a I ntas LnoN. Ilittu .R6la ezek utan mar nem sok mondanival6nk lehet.Ugyanns/.. hft.fFrlhfr. bal tetted. o Rosszul I An Doric tr mE nnarc wA/..mint a magyarban .eg€szs€Se rendben' stb. navr wno e.ybal. elhagj/atott.ftI). bebizonyitjukneked.. hogy"a srorrangolul A /r/crrellent€t€ "het)telen" ill.ryr!to] (+ 6vozik. hogt. Azon kiviil. kirejezve term€sz€tes€n Rtallraztjetenti:"helyes. hanem tobbnyirc a eronclnngl.6Fr.

Ja.rl.rrt. Ha szereted a iOrt€nelmet.yr' (+ rrrD[3r!k6ndh!nd] hasznalt) nem lehet ismereuen. Drr4 nead.niintzl. ave arralfijr.l. akkor a $co.Wd (a loningl masodik eljovetet) vil6sos.Nrlltliirl. €s ha kezd6f€le vaw. vagji sznob vagy. hogy a t5szamnevhez hozzAteszik a . hogy a mindenkori elnitk mind€nkori feles6g6t F.. ha sai t woRDpr.) P€ldaul: sr. ment6s..wEtwy .rrxryro.srrldnd i. vagy nem vagy mar mai gyerek.tla net'in mi akkor is sz€retrink. + m6sodik.jisten stb.lt WaE ls6t: rtiD fiErcrr. rr*ELvE.rr rrarFr6l l$uztnijl] rostirn a bemutat6 est€j€re logsz Sondolni. Akkor viszont neked kUlOn mondani kell.tIh4$bill. host.. sEca\D co4nclez. TETED ria sim6n kereszreny vagy.zdil. Ja. ha masra. es ':a !3t . ahhor jesyezd meg uW. vag\t nBI>DDGEEE BUE SHa Amerika'mAnias vagy.yFrf..dd] tfa 6rted.EnrE IEl|r{. hogyanjabtssze]KBAsEBALr. l€djje is. nBENh ls|dr-liliszl. persze a magyar jele n tesnkkel egyntt. nem is olyan egyszerii.rd. akkor irdatlan sok ezer sz6t fogsz tudni! nigyeu: az im€nt gyakorolt elsS harom sorszamn6v kiv6tel6vel az bssz€s tiibbi (hiszt6l fOlfele is v6gio ngy k6sznl. third borc ..ls szod ldi34 van.. . tiizolt6. akkor a fri. es Eradr Eradmlq\ iitszl. hogy i. v'szont az ernbkneh illik azonnal lemondania. akkor neked sajnos csak kett6 jui. nitlitz]. Boc. hogy a dSltbetGoket hangosan mondogatva is gyakorold m€9.tr+ els6. srcor.itdl.ssr LADrnek lli6n lElil (+ els5 h6l$) titulaljak. hogy van neki sEcaaD.!. akkor m€g kbnnyebben megjegyzed. SEcoND WostD WaR. vagy peches vagy. pt. [ii6?ttiisz. (NAha neh€z kimondani. Affene. t@ a lok selbo ]a cses. Ha vasarl6s vagy.rln. mnrr rdrsnErll.. 6s eteve rrrsr-carss fo&t3rt (4 elsdosztalyu) tanul6 lehetsz. akkor konnyen meg fogod jegyezni.first bosc.yrf Fitel. ha kidenlLl. amin€k persz€ hogy semmi kbz€ az AIDlhez. 6s akad n€hany apr6bb furcsasAs is.. akkor a bar mar tudod.r"mnEnt ltrrlnn. fi{szl. hogy az itsszes lehetseges vihghaborn sorrendbent nksr woRLD WaEIliRn Wonr.. secondbose. lasy sEco. akkor ezt togod szeretni: frlrir rr. hog.rkEr./^rr lsrdrti ft'!r] stb.tD DEasEE BuRs. de a T rnD cotu em* minek? Ha v€gezt€l els6seg€ly tanfolyamot. akkor arr6ljegyezd meg. ez auit6lasnem leh€t igaz.rrsro"eo" oo*' a $aa a\-ni um4 o etsoloxrt €sasi s€rnr€s. mrfrD4 harmadihHa oruos. [6sd iidl (a els6sesely). . dnE BmbEn. xa szinhizba jarsz. titbb nincs is rilltit). lesz. meg az ipszilonosoki . llon lvlosl m€g fel perc.

r lnmlr atri hozzaa posr.. aki repaat.ra u$e.{r [bir]) kell kimondani? es hogy ide! It (lgen.rir liidD viszi.€sazt az embert. tr es/ emben r.) lrd . 6rved el6g S/engehbakon 6ll.'. amit ennyienbesz€lnek. aki bemondja. . Eza meteorol6gus.. azaz ottia? id idel as hosi kell kimondani? I . mint a ma$/a' dolsoziK mint csaposE?lrd es hogj/ htvodazt az embe( aki ew berban(a .Az kiilonben is ctt trsr ksii. akkor sondolj arra.) De most nem errcjlvan sz6 ltl azt szer€henk Veled ho$/ valiban mily"n e$/szer( ez a nlelv ve$/iinh eg) p€ld. hos/ az "ansol" angolul e$/szeriien Encr.lZI.aki a tejet (d rrzr{lnilkl) Es ho$. v€gtelenil A. Ezt bizonyitia az is.{arst[in0lii]). €z a csapos angolul. De a tzr sz6t is meg kelltanulni. nalunk nincs tejesember..rsE. €s hogy hivod?urye roszrr.tqtid'3].El.Cmberek egy mint ez m6r kid€rnltszemodra.l l'legteNT megosztani. nem?) . a t leck€ufankotelezo olvasmany l6l -?J-rh oldalon: lltsroRr nEnsm# IrtE oF a E A Mr t6bb€s szema rendhagyoiahosy ezt eddls I lz. ho$/ milyen lesz holnap az id6 \'t IIEAmEE btlijtl)? ird idel es hogy kell Kmondani? [d rox. E Avicc az.r re rmsrhdsal. hivod azt az emben.es azt az embeft. aki a tnzet (+ /.es azr az embert...Cs azt az embert.t'i Tv'szerel6. ken kimondani? [ (Tudom. TY-nEpArnirnr\ id-PtRn.tl]. egszem LA caac.) hozza?lrd idel .q. Az angol iUelv€ az amerikai rend6rok n€m olyan viccesek.szer lelduk):s[m.h0-tls4'dolgozih? 6s hory kell Kimondani? I id.. hog! a M* t40 ..t 4---t (Vi$/azat... aK a renclors€sen tozrcf.. a eposvan InnenlaDtanevatazinlazmeny is.. hogy egv olvan nvelv Ua PLA aaac .nem lehet olyan bonyolult Most ne !$/erene' hoqv d kindi kunk a hinajval.. azaz iavit \+ nEPAn'ld-ftnl)? idel Es hos/ kelt kmondani?I" o (6 a szerel6. ansol (a f. pf.+nek lpdlrtmlnP '6 Ird is akkor hos. Belathatod. meg ez sem €l€S neked. Ez crczt€tia hal6s6t lecke 6sszesti'bbi rrrv€g( szavera..

tele!i46").igd-RE MAR$Er$LElrr dbrdll a _ml. Kuloskivat. r|stormr 4.s/f lkoffidobol]< k ny l. Kedves Olvas6 az lit ddi'r].eze ez csah azen van itt. ilyen sz6 persze..lr 6 {. Ja. ho$/ figyelsz-e. igy.nadtsp/').. -q + h_ze-tcj zhat Ea s ac a BE lnmidzNiihtill vtstBr-E ltizittill EE EAs LE In|Jllidltill i. b b cuxaBLE ltjtttbdll EoNomaBLE lortitdtitl o $i6 .dhiill. ahany betii hianyzik.. maid etfelejtettem..nldke4les vut f|x|er..lBer itth.---.p. un"}. A coMFoRr mindenki ismeri (persze inkdbb igj/: komfon)... Nem biz tos.rro *ez.!ke H a e d d i q O K . hoqy nincs 4 pi. ami -^BLE-r.'o tdhtill c'aaEEn BLEIs. hat o tiszt . az oldal aljin van nhfl! "elt. PrrEtrr r4r o pr09ran0rftat6.teru/' as.. Hat liss hozzd a feladathoz.n olyan. El6szitr mindig mondd ki a szavakat.:8 241 .. mint az-rtzf. raf 4 E$al6 {!1. rrrrrt . Nizzilnk cgy palddi. a fajta sz6. remel - ottattojelhen amenoillil st scqilii egy.isd' ls0ndolja . hogj/ segiteni akanunk.lyhcn.:gszctiicn az a? oha.--.-. tjelyesen gondolod.mon6rla"). 116{.vagzddik. Es most m6r t€nyleg bss. ha a "henyelmes re saccoltil. Ennch .Iost biztosan azt gondolod. tr8ffn4E 4 piacl€les l.. - .lh!ftil.r'oRRt&Eltonbiill Fsoouwaau lldyndttill .. az segit. corms. hogy ez cgy amolyan v€gz6das.{E bn.t!ftil"l. amit az cmbcr odacsap cgJ masill szo nroga:.Obelo rengctc Reng€teg olyan sz6 van az angolban. nod aioled hasznolra* sondoliut.--'''. ezert adiuh meg a ma$/ar szo sz6t egy r€sz€t.. ne csak nezz. amelyik a -milyen?" kardCsre felel). . Jo sz6rakozistr Ahogy Pedig columbo mondanai flajd' elfelejtettem: az aBLE'r'ajdn. de Pont az a jo.n. hogy nagyon hamar vegzel vele.upemadrct"licrrrtc 4 gy6gyllhat6 l.horo/' iEvakE).. d h h o r m p n i n n k e $ / k e m e n y l a p p s s p lr e l j . 4 rE E sLElE'nn'. €s annyi kreclit.hononi ..a:s egy rigynevezeit m€ll€kn€v€t kap eredm€nynel\ (tudod.

.rEu < rr.t6!. Att6l. 's a rcmnE llanlc) ianul. hogy mit n l f l r r r 7 i o c . Rendhasyomnlr d.{Erllirrdnd hallaat6 rRA vEllEelnuilntl.r .r. Ei. m€g mondhato. dolgozz visszafele. Retrdhasyo id. akkor mivel haryar6zod azi.kirdinl+ kert. run. cz i Dyckcgas ansolul. nra$/an'|.. hogy valami nem tll €rtelmes. l{agj/arul: . nn].l. iri a liihaqyott helyrc n€qy olvan sz6t. t&t. lierl aftilior a2 ra D. Mondanunli s€m kell. vagy -dc nef l{iil.n1b6l . da u".Idrl Igcn. '.r 'o[run. EADllit. s€ndhaqlo nrnr idd..t"irl. csak a hangos vegigmen€s szam't v€gigmen€snek.' H@hL Aenlnt.l.6gig €jiuk. hoqy .rl. ) I r i b d l l i c D c r t r i h . hogJ a fenti szavak k6znl egyet s€ ism€rt€l volna. Moft.d.rii.tanul6vezet6"?1rd E + 2. bt is belef6r.P e r s z e . amelyekkel most talalhozt6l e16szijr... hogy az iB kapz6 ig€b5l az illetd cselekv6s elko' !et6j€t kapzi. id6.{ orflr llicsdrl tlnir. €s j€lold meg azokat. nenj€l i'jb6l \.rh:qr6 nrrlr id6: wE. ulazo rr0 u llidl+ tna lEr ltt'Ittll a hiziirt dolog. amivel €rtelmesen kieq€szithct6 a mondat: qt FAvorRtE bJ$ahaat@ahah. drifitl.s1v6 1[111 autotvezet. Rendhasy6 mnLt tdd E 242 .. mnlt R€idhag!6m. eaaDEtiEBlstditiil a keftesz O E E E E Retr. Csalihogy itt m€g nincs vage a torttnel ncli. ho$/ cgj/ nioDdatba Dcgy. akkor hogyanmondod -!. wm"Iiil. -tr^-rel..{R f.ln Jonarhan Jonalhan. llosi f.dl. dxondszdn A lied\. akkor li6pz6: igeb6l f6nelei liipcz. m n 1 i h r n c m J z f / r orrcE ldiilrd q] tincos '. Vnn.i adunli meg.t Dnva Mo@ DNwIlq.jnclcli.n tijlteltli. Talin az egyili l€ggyakoribb szo: tdltcldk. I iz dzs0'riszin] Inijfijr6nl. tanito liiitl + < rrrprnthdorl lezer vezet6 o zrsrr. teh6t most a ki nem v6lasztott szitsd h' €zt a mondatot: j6u Loaihaiieladv6nvok: azt. tsel6led n)eg sz6 milliomost.Ha ebben az es€tben is igaz az. as ird oda a kihagyoti helyre.j. hogy: c.ir6'rt csinil.

sd [sot].f. iuetve annah.\1 nzcrlltli-Szltt wa'rfui.2.] rolyad€kijlvanszd. a | [.griidds..szit.diikrdd.. nlinden orsziqvezer.i] vid [.. A rr.aszlndviccstl" angolulltilrt lJrrrwcr. a. Ha mar itt tatasz.. hoqy lehessen latni pontosan. Annal inkabb a .. s5t..ealanit" a!..cn-rail sz6 uon Az -ER. c s i n 6 l dm € g c z t a k i s e l l e n 6 d i t t a l u l . Kozeli rolrona a s'rmr [stl.ttl telclotrkrqtlivagy a halitorury ddidrtte.ir].Ez igy mind . .rrrval. de a dolog nem nrindig ilyen egyszer(...datrtrk rlosr rLSronl kevesbe tipihus.€n€k€l. 4 TrtE / l/id [di.ned al a tiibb0s alid : kulDs 250..e.eal/.z i' ..r.)ny!ben. oda ajo kis fel.mr hlrneing]. Talald meg.z rl k'!rl..liiria ott az EligaziLis teliesen ke.t l a m a r j 6 l m e g y ..raszintha ezt l6qvestbevalljuk....L{.. Csugbe a spalethtl <. T o l i c l e k s z a v a k l \ rtlo l t s d m e g J m o n d a t o t rrnloner .rr lt.rbb t!aod.. 3..ir" ise ansolul NB|E bi)tl. [0vilnadr. vdrjonl . alagy sz6p maS/ar sz6val a . ahola|rrrra . aralany a! {llitnanyt. / A . ngt hogy../Yalsind. i.sziieskorkeletk€zett E Rendhasy'imllr id6: 14. deerncmtail. legalabbis fordiLAsilag Vcgi/rinli p€ld6nah okaert eqy j6 kis igdti strlsrt] + becsuk.. van ebben valami logika.. Amiam. a.ise ''.r]. vezet(nemautot!) aatexE E I i . ho$/ .rrarlar r. neg ink6btsrffn t6. vomki.il ll rem a tndk..]PincAr./s€s" alakjahoztadozili.. k m e l y a f e n t i e h s z e r i n t .-os/-as/-es/bs'. tiillclcksr6lnld!1. ho$/ csak a. rcp0rici6. tiogy cz igy van.spalelta".zsalugater"...eel" Arui0h6 ydgarc srm jele.. hogy a tAblazat alatt felsorolt j€l€niesek l(6znl melyik melyik ig€hez.o.ki rrvalattqyat.nkt)tai..l le a Hblazatot [Sy.valakit" intalh trtfsarl.d e e z m a q / a r u l n c m j e l c n t semmit..r6rend egtturcsa valaminekralakijat a angolbar mlndjuk.anekes" esy srlraffhing.liislri iiggteszleni..oldrlor..jdorkatper"). b e c s u k 6 t " € n ej e l e n t s e n . faldiulrEesvonalzo (Btrt 24' .sd. nis az az.ycworszistrrnlho.dsad tella megtll. aklror ellen6rizt€d a megold6st a hulcsban. negeliiria tfnsrat.hq..] S o h a n e m f o g o d m p s h d p n ir r ..spaletia" oszloP l6tsszon.ztisjelenti.dd dolog.az B..6n: ira oe a m. pinctr .rangolhan igyneverett m0ndi .. Es ha jobban belegondolsz.Axut..f. l c t o n k d $ l o t o You wtLL tiEvEa /--------J dii. hogy . o E z a S u r a l h o d o j Je s J ! o n a l z o v a l kotmAnyoz.loj..l...gfele16 sravakat a negfelelci h€lyre.amimindig d.a.Eml6kezz vissza az alaP i g € r e€ s a j € l e n t e s € r e .^z. Tahar. grttcs:lrstsejtesz. es haladhatrlnli.j€syb€o egy vonalzo s.nat lszcmbrdi] neg mi"{pels!.g.r.. azt is jclenti..aot b€inuk. l g e n d m .€steljesenjososa!. mir6l is ruttml RULEIftII o kormanyoz.lrl.Pl. p6ld6ul igemildigm. n)indja( ki is pro' balhatod az aldbbi helyre kis feladatban.mint mas helyen €z megmutatkozik ebben a k.-6l-6".tt6"t wflr'I. elte1. monda$an y esy.J.diiliot: L Azang0l. lly modon az.. sz€p €sj6.

mint keknek. (BoG. -rsr legqyakoribb az olyan. PalderliI Fm oEzr.llol] <. o lien6nan nagan. 3E2 wtx.'j''E mx a 6.dazt szot egyre ovatosabban hasznaljiiLk. legahbb Wakorolod kozben a szavaidat. de ha €gys2€rtCnylegazt isj€l€nti ) 6 . . k€s.o.a S/t Ed caFEEAc6 r' Br Olyan harmincasnak n€zetL ki. akkor lesz 'Sazan €rtelme.o. Fon ExaMrLE lktrg-ZAqliil. IIaBc6r? ll0.. ezt mitr meg keujegyezni: €s o rzr vrrli-t&dnl tizeneqv urre ivkrddil o harminc cocr. harmincas mnn. Enem.. fEr4iREE ttr oqisrlots. fiihetetlen. Sonsrdbln:rrrrffxrr.2seni6lish: 0i sz6 sepercolott sok vagyunk. hogy -tasz". (Tess€k n€hbnyszor hangosan felolvasni.srfnek tem€rd€kjel€nt€se van. Egy-ket 0'obban hangz6) p€lda. minimum 6t. v.{irev€gisolvasod ^z oldalt.t Elat.rrrx rrfa [ar.r rarr ra rrxE..fel6. haazenbanet sokn6n!.sn 4 /JJgy) 4 kakassze(i. A. liOsz.ED z Inkibb sznrk€snek vaw zbldesnek tetszett. + /I Igen kakasszeriinek t':nik ez a tyuk.P€lddul. kbriil.0.* . de igazandib6l ezt 4&uIj4] rij sz6t fossz tudni (a m6r megl€v5sz6kincsedtSl fngg6en)mar Kiejt€semindig:_lii]. "' ungotszavakatl a$/ tizene$/ k6rnl jittt vissza. NtLtfltt.) f4ondom: felolvasni. ngy.Lra magyar "kakasos".. t0E5 Fffl m aAft r Lor0FnoxEr? 4 ililyen 6nils at. hogy-r5r. 240. (olyan) kakasos cocKtsH (lasd m€q a hbieqvzetet) Ez az bt (vagt/istiz) sz6 a kezd6knek szant tanulnivalo. Jegyezd meg. .0.kosz.hogy az . te Karcil + Ihrr DoEsfi'rn. Ha m6r (olyan) halad6sabb va$/. o S/rE Loor. yar? tf 235. mert mindenkinek r6gt6n egy hasik jelent€se is isj€lenti. Men mi zsenialjqbah f. jelent6s€i: sas. korlill-szerii..tEMt.er. ne sajnalj m€g (ngy) ot percet raszenn' a dologra.. Brwn. Tedd hozza az Er*t n€hany gyakoribbnak tiin5 sz6hoz! Nem baj.halad6sabb"). tizenegy koriil h^rminc Cv kdriili. ro 238. ha kicsit lurcsan hanszik (ak. (Szellemesen a c'mbe b€lesz6ttnk. folyiasd a soltl €[et6nr i'a l. rfEt. vagy a .tE nwf vigyezalr A @ beugrjk. lecketa l6 | oldalon 244 .r r auivcm. t iogt l0l a s/M nsthenl'sd a .ioDlior& a lalhor.) vedd tudomasul. kak6[ DInvEtlIsE 4 lngy) rizenew 6E fel€. bar €zt m€s nem kell megjegyezni.

mondjuk . €s akirhany nj sz6val ti'bbet fogsz tudni. tedd ezt: Il Vabssz magadnak valakit.sl o hajl€ktalan usrzaqr Ji'lel. legalabb haromszor.) Ebben a cimsorban (szerfel€tt szellemesen) elhelyezett -rE$ segibegtinkre ltt van n€hany gyarori -l6st kedvcsinAhsnak..topElEss ll6il. llvlinimalis c€l kezd5knek: 5 sz6. 5 Gt Id€zd masad el€ a kedvenced k6p€t €s hangosan. mint most.rrEE55 Jt6isr{.rELEss hotl|flrl o lels5reszn€lknli. pr6balj meg er6sen !9!! gondolni ntind az 6t r* tti .gri *o^mlEss kusrLszl EnDEst l|lldhszl Szinte rrDrrssrt folytathatnank.l kivanni n€ki. de akit na$/on nem szeretsz (vagy nem na!ryon szeretsz.Super less: sok 0i szr6 [!4ifdr. ncmi et€rz€ssel sorold fel az Ot lij 626t. amikor klalkoztok.fsr ldsiiil. amij6l illik hozza.rdit$rl rA. El Legkozelebb.@ Vabssz vete kapcsolaiban s sz6t a listar6l.-a mi toPlistAnkb6ll . akivel $akran tahlkozol.5 !j sz6t.!d ntoucEflEss Isri'!/. merthogy a -rtset irdatlan st|k f6n€vhez hozz6teh€_ sz6ted csak az legyen nyilvanval6. vagJiamiv€l valami ataDosattudn.. hogy yalalrllgts 4!!a!!1!Ol tla szerein€l a mi I'stankr6l megjegyezni .derekigmezt€len crrrDr. he] elc olott lvl€gvagy I o p€rc. N€v (ha nem tiioh): !.3d rrrrrtrir lhlpl33rl EomEREsr lf.srl noEELEss lh6till|Ir1 .

r./rr u.lhftll + gondos./r-{alis lenne ertelmiik. a -rur lfiill. ezeket kellett al6hUznod (azt js ellen6rizd.JFoi d hatatom erci gyttnyitr( rajdalmas.soda romn. Az els6t meg fbntr6l is lesheted. Pr.rf.rsrlh'1. hasznos canrruL llrfiull rasEFUL htir#un o Sondterhelt illetve fi$/ellnes EoEtuLlti$rn o pihentetS.ff fklrl e qondoskodiis o rE . Ad6dik a Itladat. hogyj6l gondoliad-€. ________________ 245 i: . Lett bel6le egy k€pz5 is. hogy megnezznk'r€seszes szavainkat. eroteljes__ d Zr0.jatszi hatalmas. lvleg adunk n€h6nyangol fSnevet. hogy . r. zoP€rur[[6dullo rem€n]teli Emlakeztet6nl ideid€zziik neked az e1626lecke szavait. Konnyii aszr€v€nni.ha nem. cyenink..€s te szinte mechanikusan megk€p?ed velnk a szint€n alhlunk megadott'rarvegii mell€knevet. vajon muki'dnek-e -uzlal is. c.Trlbrifil szeDs€o Prfibiinl a faidarom PLAYbliil a ieft]K a wotrDDRl$ndirl . hogt/ ez valahol a -6ei k€pz6 ellentete. c. Itt a megoldis. nyugalmas zsrraz lirisdull tla hiszed.Szuperfiil: sok 0i sz6 scpercolott 2 Figj/€lmeztet€s:€z a lecke csak az el6z6 utan"€rv€ny€sl frzz full angolul aztj€lenti "tele". amelyekrSl tgy €rzed -r. mit + segitdk6sz.P€ldaulmost is ezt fogod tenni. rop&a9e06&el 4 remeryteren. c. raj6 jai€kos.Onsird a---------) atfD B I gybnydriies rajdalmas 4---------) AtrD z a---------) AlrD a I I C[Cr6nzti [CnDCs:hosJvanaz ansoturhoq] rprp"?ird ide: .tele van vele". azt k€pzi. €ttcl. te mar iudsz sz6t k€p€zni..lrl + gondatran. €s t€ hlizd al6 kttzriliil azokat.

a szuperfuleies a szupcr oqvcrel' bijldhnsstl [h'{a .. Ugj/anarr6lvan sz6 mes mindig . Az elsS sor mintdj6ra mindig ird be. gyenses€g . 6s igy lesz azokb6l.kedvesseg . r A Loch liess egt/sz€r(en egyj6 na$/ t6 Sk6ciiban. ahogy belekap a . "betegs€g". "ked!es" stb.s- "€s .5uper less . illeive .. A -ttsr amn$/ pedig egyszcrtien egy h€p26. super lesst. szavak faraba.a sz6hepzes16l. K€pzeld el a Loch Ness-i szitrnyet.'247 .. hogy fusd it mag egyszer a ..Zsenialish".0 loch lless-i k6pziisr6g ( A .beteg.. val6jiban mel€gs€Sgel ajinljuk. ami hi6nyzik- a !169szuperebb:egyesitjuka zseni6lish-t.!4 a sondo hi!*ulnlszlb€hc/e. o l d a l o n . amikor r6la olvasol. .Szuperfiil" cinrii seperccsehet. o c r s z o k a p c s 6 nl a s d a S c o t t i s hE n s l i s hl l i n i m u m c . Syenge". . Az el6z6 S lecke kitzehtrenek k6szonhet6en n€m k€ll sotatsagbcn tapo gat6znod akkor. l c c k a t a 1 5 4 .

. n of{lvii'rl 4 dolsozik. (<. Irnd0d6rl. unders solt 0 sz6 seperc ol6tt rnddr] {tudr. amely j6l m(kodik majd own-rc|vagy urDEElelis. (tla az .t vagy eppen . Itt megintazjarj6l..rEDleiilztirdl) sz6ldncse van akie viszont (e$/el6re!) alulm€r€tezett\4 TNDERstzED annak kivabsztunk lznhts:ij?dl). Csabil4 .r_) EEAR (^ cotrvErsano ) -- | srzED lnos) 148 .-t nem€lyik mindketl6vel miid6dik. [dd'vi'l].. aKo. hidd'g'{undl. az atabbi szavakhoz is big$/eszthetsz oyEr. ezekte gondoltunk: 4 a viz.l z Dott? z llind'g trilf6zitda krumplit-4 Ma este tril6rAzol. D Rune? lrndo'v6ldrl.luk].atapsz6r"ismered.l. akinek maristrllm€retezeit ovERs. zrr Ifjml o wA7EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE id.r. [6{d. dragam? a A hangos gyakorhshoz: You^LwArs AaE voa woarha d---------------ro|cEr. coon$lll a tijz.i.r.vDf. _JflEAD (PaatEcm&) oPn'nsrrc 4 ------------) 4 sE _-__-) s (EAR^ET) .yDIgf!tdl tbtd. nehanySj/akoribbsz6t..tOvcr. kital6lhatod a k€pz5dmenyjelent€s€t. l6rddijir] fla halad6nak sejted magad. de nem art a sz6tarban is ellen6rizni!) DotiE (sEA K) z ----------J z----------J EXrosE (^ nLE) E . FL@nlfid4o padl6 (az A fenti lista alaDianDr6baldel6allitaniakbvetkez6k€t elsStmeqoldottuk!): vizafatti kamem 4 aalAaaka aaa"aa 5-as m€trovonal a padl6fiit€s o lie dolgozd til magad..J DresSED .!l .

. udLo6/flrn-104 kinyit valamit (locrr a bezar valamit) . wcatoRrAErE (srvnDnv.dcs al/r.a tr "O 1. Innen niar togikus.E In -Rl ^ dalall ^ TAAI'ISN/EEABIE ) hn-lNed'bbdll mrllnhnlERl ITTEAPFYI'J. Fedig a . wsr{tLLED (woRKER). a sr$ [s?aifl. hogy Do a aF nE xflorldltl dis. ulfscaE4 wsnavEtf. wfRuE. tu.Ncou raBLE h"-&iuNtdbdll megszdmlilhatatlan) -rij" sz6t tanurhrrsz att6l fiigg6en.^tsuAL. wt/RrrEti (L^w).DRESZ] e. arjPActc ulrPLE sAlrr (teEAntER). . a rusr (DEcrsad).ciDarassar" kapcso latos jelenlese ezt nem indokolja el€gsegesen. hogJ: A nyelvtanulok szoKak szeretni a hasznos listAkat.levetk6zik.(4biztonsasos) . amit el6zetesen becsomagoltak. !.rhJsyo ido.'rorlhA"sdnl xrrcorf. adunk hit egy egyilhlin ncnl teljes $/njtem€nyt a magolhatnival6kb6l. -l unfair le lonnven medfeithet6 iele n s € g j d t s z 6 d Ie rkkor. amia baloldalon van. n\nEcEssARy. i'ztq .. ehhez nreg kelljc$/ezni azi.Abel a rengetegben" c.. hogy ismered a E^ppr lhqil 14 hotc. ea Dm[dd.rvl'r. ha a7 t/+t ik biggyeszU h./ banitsiigtalJn < nat\Dw4tnncltandni\insl kazir is' u\r tErDtI ltt'-rf. kosd Ossze a megfel€16 sz6vala m6sodik oszlopban.oE ldii ise szamtalan . . ttrcodDtnodtl (tureNERL tncE.lE{'lil a €16nv . (EnvtRo1ttEflr). u\orFtcrAL (nEEnne). tnurc. old^lt. . a rD nFrED.(il].. leckal a WoRDpLUeban l24t. lopban.11 "ruo..ag). ri . kosd ossze egy olyannal a harmadih osz. dtftLy (DEAI.'). rnaEAuaLE (rEAn). ami annyit tesz.rar Jid-VA[tidzel a hc.p (vorB DREss) I Rendhasyo id6:sD mnlt *-.). wwtlulc. wDE taBE. meg/bekotozteh. Egyszerii gyakorlask€ppen: lH ollasd fel. 2.n RE D$r.no es az anDolrt-Difl. o ".rAtf. nyat a kezd6knek.s a BrEnDLv lfrordli] baritsrsos) szavakat.](o v6raszor). wLoAD. aztan 5. ^z A swER 1+ [in. cs hogy olvastad az . lvrlh'il o togadtitis "'sa'fl'J. levetk5ztet valakit (ritrir[dB!. LtttELY. wwELL.seITn. U BEAMBLE (pa'ft). Feltatelezznk.-szgn ' o' tt0.] e 6ltozik.. drnl. kikotoz" valamit.16] k6sd m€s ezt a Gom6t.UlllllLOll: sok 0i 126 seperc olott (4 $tu az at*nat is . szabdlyos. (crLrtE).lo. A helyenk€nt zAr6jelben emliieti ptusz sz6 gyakran fordul el6 ewiltt az adott unossal.ki6omagol." Itsrl(+ isazs6sos. hogy milyen j6 a sz6kincsed. oribztet) r/yrrf. j6l Osszeillik az adott sr6 ahow a pelda is mutatja. ul atafrAL (LAueE).did. 'nnr E Ren. vasyis (+ tai().-AEil ( megvalaszolhatatlan /' olvashatatlan .ty. e.). u1z. ebben a sepercesben is vilaszLunh nehd. amivel lgy gondolod.l1t. J6 valogahst €s sz6i6razdstl (DEu4.

atnyrijtunk egy hangsz6r6t.t ELEVEIBE. akkor vagy el€S j6 a sz6kincsed.ls{gialan.botrany".o. I hinnrr6szarak sonlndben:{E rxE9. A beinndoooo6 yoflrl.botr5ny" angolul sc^trDAL..rff 243. llory: WaERa^E. rraar. ez e$/szer t€v€dtel.Es ho$/ ez mind valamilyen botEny volt. nEcE 6 EtEronlagtldvagta hi'li loronyridi6 tEsre. $ayat rEBnEN. 2l hogyvalalift. hogy. Duna{ate.rrrfi {rfrrppr4 bot.rv..F*lt'diill B) a.lentheti hosy.\iary szereted a sz6p ragi ideg€n szavakat. . Ha id6sebb vaw.0iDEBFuL.{r na ne €aessle minket 212. . h€pzeletbeli bok'iny'nevet. €s eszedbe jutott. ilyen eaD.urarrnr 4 olvasiatatlan.wr. aBEEtBh. n En4 wndlz6. Jutalmul csak annyi. Sajnos.. c0r00rt0r. 6s beugrott.ildll a benzin iu edrIsrrnsiinl a naDsutes. ha liatalabb. az alabbi harom sz6 k6znl melyikjelentheti azt.1l LEAsrEt DrtvEEA E t flsr6 art is ielenli.skandallum". Sonannbaai u. t. tEtur$tlt. StufmEs UtfE! f//lfruLE' 0FnE c'ttfimnuEs ytn tnuLEa. a a^E azr ielenti . t lyatrfn. de na qyon k'vancsiak lennenk ra. akkor D6ra aj6nl neked valamit a kirahatb6l.o letlvoss6g.botranyt" j€lent.kis nt + . hogy elaruljuk: a czrrrff azt jelenti.. 4 lifflolaksrii.ilasztottad. EBErtst. 0. mi leh€tett a bobany targya. firr. akkor nagyon vag az agyad. akkor fogalmunk sincs.. nosr 4 *iiret. KitaEltunk eked n€hany j6l hangz6.ec"{rr. na a cnanER-t valaszlottad. c'c(Btl 216. l/I. dogtalan. u f! fLL nE sE[tttcEvfih FtLLEhs .| fxfss o. Ha a crrEet vahsztottad.o. E froLlr. hoqy a .rElgrjtl c) cffprErl!. <)unlair.rrr.ny"? A) rc. i. 0. hll I kdryr t lisjtsnig. De azert nagyon megdics€rrink. . trFvr.r r a bar.rfirr o nam biztonsAqos .t. yEE 2'fif. olyan eaE. hogy -botr. naDtenv . Es az erkolcsi gy6zelem is a tied.rD.'rar lnillo €ter. €s tudtad. mijarhatoti a fejedben. norditsd le 6kel magyarra.jt] Condolkozz. Ez az egesz hosszli a bevezet6 volt.rafrrrr&o meqvilaszoliataflal. hogy. 0. nem pedig azt.fl.f0u vnL ftyB REcEtw EtEcEryEs.€tkez€s zrrn bisd + itsv€ny.. A feladat m€g csak most kOvetk€zik. parxFu.kapu" €s 6nk6ny€sen csipra\ le a ItlaEnaAErigy kapcsan a Vizikapu (zsilipkapu) ftotel nev€b6l (ebben a szallodnban zajlottak a je Watergate-rigy leni5s esem€nyei). tef?ifa trrrfffr nyugodlan azt. rrrflfss d siit.fejezet". s.lUordplus@ote Csin6ljbotr6ngt! logy cir lnir csd hdod. hisz€n a WAEBaATE a -caE sz6osszei€telekben 6ta val6ban. es gondolkodj €lazon. ct|E m|EhFuL . |.dik. 2111. how. o.rt€szt..kedas*!dii".prd4 na a scanDAL.

$ baralsjgos nyel\ Wh-questions K6rd5szavak C a l l m e d l d\ i Rolling Sentences o A6rdnl6 mondatok A titok lvlagicsentences 4 tsiivOsmondatok Useful expressions a Hasznos kifej€z€sek Useful €xpressions 2 4 tlasznos kilejezesek ? Useful expressions 5 4 Hasznos kifejezesek 5 I minuie 2 words 252 253 254 255 256 254 259 260 260 ':r !5 | .t4. IUClUrnilOilC HCJTOCnTVOUCI L/ .

nrkdrdl. hogy minden leck€ben kell lennie megtanuland6 sz6nak. Kiv€v€. betii. amiket ki tudja mi€rt.Azaz te vaqY n€ma. Kiejt6siih ped ig: hia?t]. !5!. varjatok. Az€rt m€g S/orsan leirok egy mondatot. (M€g eW ilyen rossz vicc.) Teha! a tn€l tartottunk.E EYcHot nclsr Vannak m€g n€ma betUk? Term€szet€sen. ami! mindig [t]nak mondunk.a .varjaklt Aho$/ azt mir korabban emlitettuk.s E r€lenlasnh 1 E \cm hpllLihunid ronorbhoi niarl "lpq od d/ n?huntr.------) cuEB 4 B---------------ItxaaaErED 4 . lgen. 6ra (oo perc). akkor a tObbiben mind ki kell mondani. €s lk6i.r' nem az angol helyesirasr6l sz6l. hogy az angol anyanvelviiek a pszi. xl. A beiiik u$/anis soha nem besz€lnek. hog.is. nEtR J.len€sn{ sorre d' b€n: "be6nletes. Pedig most kezdek belejonni. . amit6l ez nem deriil ki els6 l6tesra. A sz6 elei€n az ember nem pissz€g az angolban Ezt nemcsak hosy nem illik. nol.vAEz. tr6nitrbkbs". lnnen van az.3. van a r-.tod{ as tdAcKERED sza' vakbanE. ahol a x n€ma. a rwnE. a szilvasgomb6cot is.{E n Eoa .tla ezt nem tartanadrendesarvnek.vartok. m€gis van. mini pl.y bor6ts6 s n{clu N€m hellpeldiiul ig6t ragozni. lgy teny deiilt aria a regi€jtClyre is. ahonnan az osszes fenti szab Azt is mondjSk. n€m is szoktak.yez a kon).jelenri: A becsiileles pszichol6gus felmaszik a kipurcant bombara Tanulni_ . €s ulana egy /tiitn. ila megtanulsz h6rom szot. vArunk.toaEsr + . . ezedehondom. Ebben a kombinaci6ban' vagyis a szo v6g€n (de csakis a sz6 veg€nl az . I'lost sz6lnak.v6rja. cut'r6 srb. mint a sottB. OK A kep_ alairas azt.ideirjuk nekedegv ig€j€nekjelenidejii ragoz6s6t: egzotikusnyelvegyiknem rendhagy6 varok. az angol egy enn6l jelent6sen barar sagosabb nyelv. amikor a sz6 elej€n van. mert nem mondod kj: lniif. -. IVE fla$sl E.var. Pedig vannak szabalyok. hogy mie* hivjek az ahgol futbaxisr6k l\€ziJen6nek a magya! sporlri.varnak varon. sa€ntrlj rt nyelversoha nem ke nestanutnod. "kes.l ldiinl Namarmost. pedig -bonba res0_ -msszik-. llyen az 6 hejesirAsa. amii mindig Fl-nek kell ejteni Kivave az olyan szavakban.. kopog.v6rjuk. varod. Dz egyaltalan nem n6ma. 6s nem kapok toiiasos knockedlit Pedig szeret€m. itjelentenek.0o64 ledil@ldd?sisd]nekmondjak. c(ng. szokas elhall' gatni.---------- re roskadj masadba._. hagyjam abba az eS€ szet. [ii{ €s let]g llyen eleje-dolog m€g a Ps. A harom sz6: to. kipurcant" ('nellaknav).ntt lml'nek ejijnk A harom sz6 kiejt€se iS/ [bom].hologrst \4 psvct 0r. Iti van mindjart a f.

hol. ven 'oqsoDt m .mi a kozosbenntil{? to""ftiul + hosyan? Van mag eW kerd5sz6.Vii. mikor.a "ki huhog" p€ldajira . mi6ri. + vkit vacsoraval megvendesel) i I " l e t v i h e r d 5 s z a v a h d r a d l a k k i a m o n d a r o h b o l ?r d i d c o h e r : h m -up sowL? lwas.tNeaRE 'EEy BEAmc Et"? lsEAllhil] + iit. ts Eoonrc? ldoorlhit] 4 huhog) a up Bou/Lltesingotb6ll vaidling) . melyik mondat tetszik a legjobban. mint a kezdetek hezdeten meg' tanult magt/ar mondatnak-) . melyik mondatt€tszik a legiobban? Ird ide: lvli? Ki? Mit? lli€rt? Hol? Mikor? Mely'k? wnollitl " Z5!. tu dirod er !FR? t'av'n *'!53 . sokkal kOnnyebben jegyezheted 'neg angolul a ki. mit.IUH-questions ll6rdiiszouok h!3 ldcbdliriij's !6n4 Ha megtanulod az a16bbi mondatokat. Tanuld *aolhil Ki lqhog? wnttlt*l lvli a !4!ta? wntrbttl ivlit lAttogsz? lvli€rt "nYtuall a yiljdlinsban? IvlikorW4d€gelsz meg? tlelyik vilqorgott rad? xnlasEltirl Ki€ hqza? biztos kivancsilenne 16. arni sesit mesiegyezni. mintha nem tanulod meg az aliibbi mondatohat: liebbi mondatokat. r [n. t. hogyan? es€szitsd ki az abbbi mondatokat a megfelel6 ansol k€rd6szavak SZ0n6C[CX6i: kal. de uott"Itill a irj olyan mondatot . . az nem r4rval kezdSdik.lT nhd.Tany E4y pszichol6gus leg. lvlit Olvasdel njra az angol kard6szavakatl veszelaszre. mi. . m€lvik.^4. (lvlinde$/ik mondatnak ugyanazt kell jelentenie. ki€ kerd6szavakat.

Coll me o tori." . ald sz€reti. 2. A podas eW kicsit snket. hogy ott ausz a Savoy flotel el6tt 6s odasz6lsz a portasnak (persze angolul). H a m 6 r e$/ picit tanultal angolul. ez€rt m€g legalabb k€tszer el kell neki mondanod. l v l o n d i o n rn e k e m e g J s z r o r i l .. 'r. ttivi(on) nekemeqy buszt. ) a r*nt. rh .) sar hr. m i n d i g d d l u n k . hiv (oK. Ha mar m6st nem tanulsz m€g ebben a leck€ben.tlivjon nekem e!0/ taxitl".. locqy e r d m o n d a r :c { r r .r lbreD 5. r . m 'E r ltsllo mond (lvlondjaezt a leller Edanek. Es most itt a jutalom.tf. " ' " n q " .!$6lnii't.. hogy ez egy nagyon termekeny szerkezet. akkor azt is elmondjuk. E tla m€g mindig nem tetted le a k6nyvet.. a k k o r i s (A kulcsban az€rt van egy kis segits€g a t€ljesen kezd6knek. mert enneknr€ssz€r€pe Ezaza l. jatszik. ez volt a €sel. . oALLMEA rAx. nemcsak azt jelenti. mond.. Jabsz(on) nekem rock and rollt.^2 6t ise kbz neqyis. ladl NE Mon. A d i ( o n )e l n e h e m e q v c o m p u t e r t ." . h a n e m a z r i s h o s / " e n g e m .rrdn 254 r:r .r. e l . lesz) E (En itrj6rjesyezdhes. how a .olldn us/es. (Annak.) prryhlijl + jabzik (A p6kert lehet sLriiiel jatszan i. . ho$/ . " " S i . nlDlltl. . \ H d p / n e m e l p q m e n s z o r g J l m d s d q ) . E .EDl'i]il t \ALL R'c'!4 'rok esy levelei.(o .. akkor meg I o g o d e n e n i e r r d s / o \ i .lildl. hogy: elad. A k i d r p n d h a g y o u l t i d o h e t r s s r e r e l ra n n a k d l a b j e g ] t " .l.) l40st Dedio vissza a crrr lr€. i 6 d l ' 6 . amivel m(k6dni fog. .til 4 ttivjon nekem ew iaxit! (U$/anez a mondat azi is jelenti.endh.) llosi h€Pz€ld el. .l. lessek leiorditan L K n l d i ( b n )n e h e m 2 O Of o r i n t o t . akkor is meg€rte. !. hos' mas a szelet is eladja. " .ll + elad . Alant talalsz is 5 Uj ig€t. tu@.li?rnd.bjesyzet. azutan tovabb megyiink.!nd]o kiild (A qzclde l€ny €lknldott meleg€bb €ghajlatra. E o. i . r e s h e . (a pair€rlrD hiir*idl/ 4.. *. w'*!itlt .E A rAU!?o/..'u oonasnat\'c^LL. g y m d n h 6 t a m e g j e g t .) Eiziosan tudod mar mind az otitt. amisesit. ktlld.r o 5 r D f . h i \ r r f . Bizios emlekszel m€9. a h h o r " l m a q v a r d r / u kN c k c d ."fsal srildl*'a *. ho$/ n " k e m ' . Cyorsan mondd angolul azt. .' sE/rD [!.EF ^nftn' ELL nD. . igy j6 kis mondatgyarad lesz.) \<Y Jfft. r/xlhez. EL. t l d n e m . o n " r . mert ez a hatodik. h o q v i 5 m u h o d i k ( n e v e t c j'.:.ft'vj nekem e$/ taxitl" Vagyis angolul nincs kLilonbs€g a magazas €s a tegezes hozoit. t9.es: st4. 5 . cyorean tanuld meg 6ket. iriLonj nehem eqv k€Deslapot.a c d h ! q \ i s m p q l d n u l o d d / i r i o .

qr"l /e4.it columbo 2: Ja 'g€n. o nagytam. ' . lfi]it !v0hd- o sd.hhor g\ csinat r trr rttEvszri *. I Ze. Eztmar tudod. ffixrz. De ez m6r nyelvtan. )A n n a k i d e j a n . LErIlri. Olvasd el herszer a kovetkczcj m o n d a t o k a t . hoqy eqytiit viq\rali a zonoorit. ban.rrEhOmd.llolling Sentencer.. 6s minden varjaci6 konnyen megjegJezhet6. nrE Praro . o.s! r"'d'tharlrh cordutoko\eh E ll tzet ""tt. a rEr{htl azt jelenti . hogy LE 's spEtrD ouq LtE roeEnri lioi tij{ vagyis.ira at nehanyat a r€qiek kitzrll. hogr/ egj/ntt az €letnnketl" Pedig 6h messze n€m err€ gondotrak €rederileg.TOltsrlk Mind. o haqytam. d0 llagyarul: "Tolbnk ewiiu az €jszakar!" (ha ez mosr hansos hbnyv l e n n e . o. cipcl -^. mert m€g sok mindent tehet cser€tgetni a monda!. A fenti m6don arra haszniljut{..) GiirdUliimondotolr ldlingelntonsrh] TaEn az egyik leghiresebb Rolting Stones[ szam ^ LEr's spEtrD hE rafir tueErdEnlhttl tzFnd nijt tu-Cfddd.ocETtE*.k tr. rrrlYohiJhdla zonqorJ LEt-s cAfrn. 6s ezed volt otyan.u 'delu Jtakok E. \ + llagj/iam.. f. lolt penzt visz. L ui mrs roax meEmEa.. a feladatr6lmajd elfet€jikezrqnk e tegui6bbi mondar minrai.1o tlagyiah. h o g y v i s s z a n a z n a t p A r o s j t s da z i g € k e ! a j e t e n t € A l e q n y i l v 6 n v a l o bs z a ! a k s e q i i s e a u l : b IET'' sEi. a. a m i k o r e z a s z a m s z r e i e r r .ItjLt drn.tD mD Mcttr loaEnEn.r.lierd€s + ro^'[o l+ nyomtatviny IPEIID. columbo hadnasy megjegyz€se: Ja igen.tr r renotraqlo '.z azad kell most n€knnk. ho$/ €gyiltt koltsdk el a penzt. LET'' 9END ntE MoMl .. enged R€ndhawo mnlt ideju lRlfi::T-eqyutt LEa LEr.. anqol prod. n r a ge S / ici-picit szigorrbbak voltak az erkblcsok. hogj/ eglattt tousek az € jszak.. LEr's stuD.rr hnblonl probl6ma. &z. . mint ma.ocErttER Itr-s srvDy rED pRoBLEttrocErnEr If1's F. hoqy eqyntt hnulianak anqotut. s+rnrl canRrU''nl nu lrylttiil tanul.z/. hogy azt keleit €neketnitik lvlick Jass€r€knek.qFues never.j szenrelyLj felsz6litast k€pezzrlnk vel€.ar alzal t4z r. f e l i d € z n 6 n kn e k e d a d a l t . . !tt. hogy tiibbes szam ets...ha$/..oaErEEB. . amivel mi mosr nem foqtalkozunk Amikor J rfr npm s/orir lel sammir.sr".. sPEtr srr..1 ':a t55 . A oirositando szavakl f^arrrrlrqlisl . vanr rceEMa.€ s u t a n a a n € l k n l . E aLEE . tanulmdnyoz ki16ttrl tblt id6i..rtrzq t6a<r4&.

hogv vissza logsz jonni lvlagya El vrs.A haladosabbahnak ezt nem hell leltettenut megnezni USJis meg fog' i5k_) unc a D tr I5 7 o'cloctt Do You rdnx I sEouLD E r r*owseo nt cul Tottt EEToRE carl EtE Now? + Megig€rtem Tomnak.De mi elmon juk Neked'. hosi f€lhivom ebed el6tt.-------- ) mEldiil mAft l/.(ent. oRlil I'lost Dediqa io kis kileiP/eseinker igaTi hon(e.rtEf lliitijtl iob! + rrrrE ." E a:l Wtw oo vou w. A l e l i P s e n k e z d d h n e h P e t s T er d u n k r o r d i t i s t segitsesi.r'f lditl hamarab!.af"'b norl k€s6bb/ut6bb a r.bb = 'rr ezt USye. Amennyire innen halljuk. + d_ El5bb va$/ ut6bb. o. ho$/ "-bb"l Soha j6l Akkor most ird be az angolszavakat6ket. ird be hi6nyz6 angol szavakat itt alant: Min€tel6bb.xrusbdnfoqiuh has/ndlni Pleltih hitPje_ z e s m € l y i i s z i t u a c i o b ai u i h ? i r d b e . eg€sz j6l ment Akkor ucclr neki.tm vwa MotrEvEAcr? 4 nikor akarod visszakapni a P€nzedet? @) 156 3a . vesd el magad./etctbb 4 soo.lbdijrl(Ezt is sikeriili eladni) llost jon a mesodiktitok: a A rrvrr [n!vdr] .r 1o uINcaRY? 4 Azt gondolod. P€digez t€nylegigy van.z nl po vou n mx fttu wrLL cottE BAc.t'1.0 titok van akin€k van titkara.. 6s mar h€t 6ra van' Szerinted felhiviam most? E.in1 r. 4 rnE *Jobb k€s5n.d '.akivigy6za titkara. megje$iezted k€s6bb ( ". rigyelj csak: hamaro roo. Biztos? Remejnk.Y hr(nl o 1a56. lll.. m€STe s€m veiad TSltink?6ocs. ann6ljobb. .mint soha.soha" sz6ban az 'E^ nem azt ielenti.

akit mindenki utal. a s s ? o n y . akit senki nem ismer.-*. 6) lYoaoDY. ) I$ ot! osoDr tE wortt LttvEs" D) Senkit nem szeretek. aki nem ismeri a WoEDnust.xttAtl I xfiou. lde s6oes valtozatokat: mult I Rendhasyo ldo @. amellyel villoghatsz a paj6said el5tt. tokat a meglel€16 magyar lorditassal: I I I LovE.A l a n u l h d l d s .r.al\itszeretel\. wwlr'6.tows rnE wonn I LovD7) 1VE wottt fl LovEs noEoDr I t uorl. Ha halad6bb vagy.. E) Senkinem ismeri not..r-reI ..E.. LesJ szrves kosd ossze ar angot monda.) A mondatunk att6l j6pora. o y r l h r l . hogj.-. akkor nyilvan nem taHltAl megtanulhat6 [j sz6t a lgyhogy hadg ajanljuk ezt itt: I An oy rnD DrcEBdtR EvERyBoDrE^'Etrs-IiJa-N0J tEbitl &'ihdihiirszl ld + ldegesitem a szomsz€do!.. F o s o D l . C) Senkit nem ismerek.fi. a sz6rend m€gvaltodausaval roppant sokf€l€t je. akit ismerek. . nem biztos.. I LovE tioBoDY mE wotu| t xows. ludr.non.syou. (Persze. ItxowmD *aq troEoDY r. akit ismerek. akit a n6 ismer. 4 wotran szo tetmeszetesen kicserelhero . akit szer€teh. a v a k :. a s z e r e t . hogj/ ebbdl is !p!q j6 mondat St6rthat6!--. rep. akit a n5 szeret. isJ/ alkalmasabb. < n 6 .t'6t'1. q) lsmerem a n6t.. l e n r h e r .nl {o ferri. h.nvEs. vigyezz. .rE wotttatl oBoDr A) Szeret€m a n6t. lndkdil(o senki. E lnd ro ism. csak ha tal6lsz kbztrik olyat. a o n n l t u n o n ] .%.lUlogic sentences+ B0viis mondotok srrntdneid lmrd4il l':egl€pnnk egy olyan mondaital. *ltiilnl** i: ztt . akit senki nem szeret. n"o. tl) A n6 nem ismer senkit. r f) Senki nem szeretia n6t. lrloBoDr LovEs nn w. B) A n6 nem szeretsenkit.qit. IIlE notq r ntiows NraoDv I LovE. E "inot"uon"*.

M London Nem 6sze a k6nyaesboltok sr.K6rcey u. 2.tetlihel lpgnehpzebb a kiotvasni fizetem. ha akkor a Lonsman k6nyvesbdltbah tudhaihak segit€ni.!ro no 2 Melyik szerepelneaz "Ezt a Ki5ftan 3 l. lnddr-SzlEliD4 ld'nen EvE*Yo'lE &DERSTAfiD& Mindenki 6rti.iml l6hairdo kombi-ilElsdn?] ltipildl lYPrcaLcoq EArron& TiDikus hombinaci6k. ----llelyiket 4 * rd€st kitararni? ' ffi''"t"t' lss4 ben jelent mes €l6sz6r.. I'idh0-edNl !d6'il ldnliid A legels5sort tobbsz6ris olvasdfel.nEsdn?] [irj!?tu| A rahedli rijdonsag mertett lwora"Lat.^"^^..-.aD lsrt ndddl(4 szokaGos) kinahtanak. de nem lly€n Stannard A:llentol a ltvna ntausE tPtEcnE Ajanljuk mindenkinek r€ndeltet€sszeri hasznalaha. z mii|anulnivdlo: iqyner hi: l. azt kell meg tanulni.nemzetki'zisz'5? B 7 lvlelyik kifej€z€st haszmit jelent az. sri(oh. E Rendhaqro 230 *a .) tidi6 €rm€nyt jelent egy-egy a r€gi csoda. valahol..Merthogy a "hangsnly_€s dauamgyakorhs" helyett hlan m€g alkalmasabb sz6tanuHsra.st.------------a lvlelyiket hagytukki. hogy BonED w scorLArD ? B. Minde$/ikk€rd€sa bemagoltels6 sor egy-€s. A kitv. kife z6telr Hosznos ib.y I Melyik illik ide? . MD.tordilasaban? haszneljak ruham€ret jelz€s€re? 6 vajon a uetyix irgrnevezett.Usefulerpressiont -.theTo p6ldak dallama -e Lqlelj r hangs vra isl olvasd hansosan.^"a .Ha kesz vagya magoEssal..slti'run] [3!m6l t jlol l'iund 3r. Az angolra jellemz6 ritmusokat. €s sz€p€nritmusosanel5 tudod adnia kis 6leik6pet (hm).. li iul6ml riddn] lv&adii i.akkor m€Segy kis $/akorszavera lonatkozikl les. roas audap.. MDfif. dallamokat ugyanis epp isen qyah-ran elofordulo kifejezesekkel$/akorolrarja. nuLi do MD. mert nalta leggyakEbbantlumphrey 6ogari? magyarul? /. d.

a rr! ffr ledigi. . ) I m e a k i v a n a i o sr i t m u : . I t t o n d a n u n l s e t .Unn". PLrf tE . [d6z]e n{slsrsrna tat sorl ll9rlla mmt E Rendhasy6 id6. .tirE a hol 14 tE 4.stuorE cLrstl ElllEh.r* 25t . 2 G . / /soDEn on Lrft.!ecsut'!!a" vaqrB: !.( v a q y i s t A .o. 5 f . lnd Cne. Oo Vajon melyik sz6jelenti f6n€vk€nt azt is: tad.magyarul" azt.0...*n".yrro mlaii r.ty"? ird tde azI a szot. 1.+.o. frEt'orEh./fttEs00tE./S00rE. h"r].i" irm pdnri.leg pl.. hogy 2511.lril. crll..) rarcr5)remtudiuk.hilr](a Syahorlas)hovetkezik.3)ncng.nqor ta{nar!")Potii:. 7 8 . I LEt 'bEltanf 256.mit rnc.fliyion r .. . WEtrE a P'srE nD.. 256.o. SEfi rE 200 f'rnBrs. hogj/ . igr ani:.riirel'! E ra mondd rcl tenlszl. 257. lvlegadjuk a forditast is.ftogytSE7r EeLAftrttAttrEwn. 5.qttari. yrr 4li. EaEnEa.cru azlis jel. iosy e!b6lis ryolorr6dhat6.Pc|ste..I l|l egymegsr6litis.I f'E 255.. nyilvan tudod. nE n..Uram.6z{otns? 1. .l6jn. a.nti.ltf wrrr 1.pai!onal"? / ao'co tancosok^t co-co tancosoknak? mi.zttjl4 maradiitt dk4 lt. a lieil6s(a. EPuro foEErtEE LEftrrE'." tlmln6ryou. 3./. de viwrzat. mGr kl. fl o kilElt rm 255. mnu E Rendhasyo id6: oo mM. CttL tE I tus. 6 E . crrrl 4 vis!.. s. .0.tiyralatil yalahogy". 8l ta'lf glro n. 2. 2) 258.0cx axo noLL.. od [9i..!")5l lfrflrrrrr.t A ) . t..l lhm l. 3 D . ldldt di.3) sre ntiirkaz 7l rflrDr/-t.rldld.z. l l : 1 4 .Et anD rEDAtr?bi:t [dd melyik kett6t mondja a hansya. a C .nt. sntryc lanul.Hivi0n .pEAcncE[F."a Iiddqdl Ihnhhl ld6.0.nt] v6losattuk.k6tember kozott a legrovidebb uvolseg egy mos.ci!. 8 l i .lilehb u6llorTlal lr|3 |[0rrr. rrrn 6) palacloda st6ci6...iga.I/. s9.@a d'a M'[hm. hogy a megadott ritmus szerint tessek iobbszor is (szapenl felolvasni a kiejtes-sorokat.ijn".ler '3ethen tarit!" lPcrsr! !!d.tosy.han fttat's urE. ha mar kiviilr5l el tudod mondanil Egy€bk€nt tanyl€g a Itf. 5. SE|L a c1taPutE tE .x rEvEn. d tdlt ld6t.1l30rt p03x0laz .0. srfl. hogy .. d n.i!r 4 nift0r.t amiadjelenti. hanava c.0nuftn.ftfiazfgodoftuk. rELL ^ annf. ih.Alauit tudod.d0sgtdbt6nt minden..Ha ismered a sztorit.|.'EtEnEE2 5 70 . A k6ve!kez6 olvasasi-tanul6si gyakorlat l€nyege. gon].o.* . j6 tD M€r fitldrengetSen tr€fa sltsslql az a mondai.. mesebctl v . A lus6bbak hamarosan abbahagyhatjAk. A annyll tssr.l6lt !6nd.hogy fu nerem ..s hlhc ij|] Akkor mehettnk lov6bb.i. a magyar megfelelSk ritmusa n€m €gyezik az angollal! (Ezeket a kifejez€seket a Tricsok €s a : t u h ..c'ukl.Usefulerprerrionr 2 Hosznos kifejez6rek 2 trj] [ilzf olilsFPRtsiinz H6dolattal varialiuk tovabb Allen ':rr Oileteit (lasd az e1626oldalt).EEnErLtIl. ami a tr€fa alapja: o lvli @@ a knbnbs6g a crosE+ kozel es a cLosE b€csukkbzbtt? | vonal Hogyan lehet meg mondani . rl iirr 2l len ls i6lr6la.

..londd sz€pen: [intot6d]. 6 tr@mr szoros 4 tum.*"d lnrii-Mrl lriihll I3rh&. a lfithl €k aUas b€cenpcszcs.f€lre6rthetik.rD ilma*lsr . pr6gai labgat6sa' (4 kor. hory..oot( (Kornlbelnl: + Szeretek lenlni cigizni €s olvasgatni. "-.nt rdosn ar els6. Megintokosabblettel (ha ez meg esyelhlanlehetseges)."*d.-. FEEsrDEnr cutnon lPl|ziJdnt Uintirnl Clinton €ln6k) abban a s6roz6b€n szaxofono' lgy n€z ki a ritmus: -.naldh.fontos".xtD craaaETE AtD .-.k E ^ 2 rtrl rd€lt. igen fonbs ludnil de yigAzz..r ulolit! l t{r. ami aztjelenti..'3 .. E F€ndhasy6 mnrr id6 ..-.ur-tiz€n.vagyistucat./ cime). nen J6l van.s]-etnem lehet megiLnni {tvna nrcLEE sEEcE 4 €16 angol besz€d: a Stannard Allen-kony. vas/' [im-P0Rtdnr].. r. hogy "impotens". h. melylk Kfejez€snincs a helyen. az hrporEnrsz6 (lgen..-..) helyeskejl€se: liiDotdd]l Ha lgy mondod ki. Mrn A c.. [tulyvord4 + xet szo Apr6sag. dDlhdd. meased€tl€m a hiivelvkui iamat Feladat(ho$' njra elolvashasda f€nliek€t): nincs minden r€ndben a sorrendd€|. amig kivnlr6l el tudod mondani! it Il'dld liill .s... kefi6".ih?tugoi] . [ih-l0Rl[ni]..6 * *.sorokat. I minutc-2ruords E i lvrn nit]a esy p€rc.€s hova kell kernlnie? I rrr. Eizta6sul a halad6bbaknak elmes€Urik.) Mi a sz6tanuhshoz eS/ e$/sz€riibbet valasztotiunk. mett az az r'tnRra r-nak a ki€jt€s€.-. oe ebben i kireie/e\ben mesi sy hd.. hogy .. . vakard meo a halamai liijd-ou|ll Dr6baldnira lhodnli!!|nl Isr.Usefulerpressions3 .zn.(teha! ta{i{e csak az ansol kir€jez€sekhez!)Olvasgasd a megadolt ritmusban a kiejt€s. limFrint].reiryaro/s mawa. rrots'lalaikal Ez 'fi Fpppn hllt idpjii. hosj/ kes6bb Tald u| I unE olyan ritmusk€plet€ket is S/akoroltat. E Ar@ mull idqjii rlaurimeseq. ho$. Az €rdekess€g kedv€ed: ezek a kifejez€sek abb6l a n6reb6l val6k.ld].aztjelenti. nem lin-PoR$ntl.-.-. Hoszoos kifcjezdsek3 ilt!?-Pntsdnz en] fiturfrrl ezt a lhirg irgfk srfi.amiviszontr){'a t60 . E tsj"bh. amelyhez m€g annak id€j€n. iem€srele*n [i'il."..

ocltvcso csRlnDl L€arn 6ig Small ls Beautiful a A kicsi szep Hrm btii For+ a ! (we love tea) Szines oldal ld6 van flOnaP o month DaYsof the week Uselul Lists 4 tlasznos Lis6k Us€ful Lists 4 llasznos Listak Feladat ... Vahsszunk magunknak markanevet...csak ha van k€znclsiopper. Tanulj meg bt sz6t magadt6l Valassz egy sz6t magadnak m5n...l|srntnilulos t 5. E4yszerre cak egyet! Random Word Technique 262 265 264 265 266 267 264 269 270 271 272 275 2?4 275 275 276 277 *t 16l .

.. €rzesetamad. amit kozben hangosan Tehit: ird be a mawar szavakmell€ az angol megf€l€l6jnket.€s eml€keztetunk hogy a srr egy €gi csaa torna neve is. ^ 't/oflD LA D-b6t ll. ninkel amikoreztvalasztottuk cimnek "qondolkodj J.@an ieknt.ni vezaren na$/ban.sm. igen az elelijrnt az Lcm. ho$/ t/of. hogy el6sz6r mindig a legnagyobb dolgok nevat bnuljuk m€s.. re. EgJ marha nasy polon a z mel A sLAp n rnE r^cE E [d!ftt indi [iFr]. (tlm.rrr? Csakisaz.6..aFs la '. Ereh* I 262 . hogya ranalE sE^-ber€1.etcimetesy szlosen. 4 214.trrleliXirtl. feje.=. akkor vajon mi leh€t a .t . sE -b6l bz46s i/rr-b6l lslki] tev6dik ossze. -arc. ja. amin landolniszoktunk.cI.a mnr Bra Isrinl higl nintajira gyaftottuk-ami annyir resz.. Ha ehruljuk.) lvrinttu juk. €s a Il legnawobb6llat rqjta a pnar€[rijl]. hoqy-a.. @e[dm] " t"*r Rendhaqy6 ideje.M[i'mt} nurt .t6t. t Ialirn eleg is volna ennyil tvdni a *o1rD..rrlvd'ld].leorn Bi9 o b(91 ldm Nyelvet tanulni tgy kell. hosy gondorjnagyot"Ta6n edhet6. az embernekmaris olyan Masataz es€szvilagotngy nondjuk. F.hogy tud mindent. Ezt.r.

h4 a b€tii srA. hogy "megmutatom a r€zharcaimat (rezkrajc + DrcErvcl. amit 6brazolnak! TEEDEI^Aiilla (i .kirrmitt" . hogy . ...megmutatom a belyeg$/iijtem€nyemet" (b€lyeggyUjt€meny + s.qP' corrDczo.hanem. 0gy mondjak.Egt/ masik nemcsah . vajon melyik. akkor nem azt mondja.v..taEr{ErIAi ni'... Ez vaion melvik lehet? na hiszed. hoS/ . d korom lnijl r. hogj/ hasonlit a noootc-re lr'lltill (+ tesztaf€les€g. azzalaz ansolsz6val.rni a borha . hosv PLEA. a LEARI| t/C c. ' . vekonyabb. hogy .tP[!zt!rip]+ b€lyeg . ha csak az nem.6t ..J . hanem . Az apr6sagok koznl az egyik. lesink6bb kinai.dd.. lecke szavai is eszedbe jutnak O ezs esyrrogen. .r. m€g azt is jelenti.. A trEEuEa6l semmi €rdekes nem jut eszlnkbe.. ha az er6z6. ha nem. az m6rgyerekj6i6k lesz.{bdlmPk0-u&d"l).. angotul is van olyan.r'Ei[.clir'{ll).szOget"is (az is el6g Pici tobbnyire). med szir. azon kivnl. . mint a nudli) de az€rt n€ egytik m€g helyette. (Ami a kett6 kOzott van.}..Smoll ls BeoutifulE+ 0 kicsi szrip iz $zndl bjutltull Az el6z6 lecke ut5n a legkisebb dolgok nev€t kell megtanulni. hogy legalibb a v€gle tekkel tiszhban legyUnk.betii".) Parositsd a rajzokal. hanem irott lev6l). hogy . ird le hangosan a tanult szavakat. ahogy eszedb€ jutnak l1€g hasznosabb a dolog.r.ielent.bolhaPiac".lev€|" (nem falev6l. mindig abban a sorendben. tla valaki angolul akarja megmutatni a b€lyeggyiijtemenyet.rr...

iry hat alis n6hanybetiit kell angolulm€gtanulnod ez €s legal6bbtiz mas/ar sz6ra leszj6 neked. CEY.... rurttul "----------------r stnsnttzatt --.Lan l"Jl"ij::. nak... PLIT.:i:1'. sfi..ir ...kjaltotta.l\.lj li k{id1 C) Ertem. ni. talald meq a tordiEsukat A) Segits€g!. dtr' c|I7ltrtl B r fl'].. 'Iippeld me& melyik k6t-ket sz6 az koznliik.. Raadasulolyan harombetiisitketvalogattunk.) d 216..amelyeknek €gl/n€ltobbjelent€se is van.liil{t itl 3) nD sATtEdr r sLAE lhis.{jl "EArInirl ''rrlehl EEAflftiI n.. ha leazt szamobd.l riionh[ lt'l 4) IEr's dn . D) Az 6lebe nltetett.rnlt!t) tlo$/ egeszpontosanhany betilt kell megtanulnod. hany knl6nb6z5b€tii van a Kv6lasztott szavakbanSED..'1 ctrylr. akkoEem tiz. stiia] tendha$/6 a]ol .. hogy csak harom betiit kell hozzajukmegjegyez. onnan tudhatod meg.csah a . rak 2) kifei€z. amelyekrg lat (le)nltet kiatt ril 4l)Et2) + l) iil2) (le)nltet a I) t€sz. CUf Olvasd el a kov€tkez6 maS/ar szavakal na mindet meg akarnad hnulni ansotul.Enn€ljobb bulit nem aj6nlhatunkA kOvetkez6 siavak kOznlhlzd aH a harcmbetusoket: clJ4htl L'si !ist6t) *"1..mond va 4 ll sir 2) kielt 4 l) vag 2) csokkeni sz€ps€ghiba: harombetiisig€inknekne$/ esetbenrendha$'6 mnlt idejii alakjai van. hanem csak 6t sz6t kellene bevagnod. Dzek szerint melyik a nem sE /Y[!26. 164 ..Hf"" lk6jd}? 4---------------- cllcxon t) I sEE---lli'xtl kovetkezni. A) Cs6kkentsik az iirakatl 2) now srulr t urrl. hoqymelvik iq6neka rendhaqy6 alakiair6lvan sz6. e) How is mondjam.Hnmbtiit A harom betiis szavakbanaz a j6..nD PBtcE& ll6t$ kr d0!'iicfti 5) t EL EE caED.. Ami na$ion kev€s..lhtr !. r. (hogy fogalmazzah.Ird be mind€qviksorba.

). + 4 (@Steitsdetavit'at Lzt a hal pici sz6t (flncEL t:oREsr. FoBarvETrrE FoBE atEB. FoAeor.letudni".toR kezdeft sz6 o cEr. kezdetil szavakat. FoRflettE*.. FoEctvE) .x i6t . flt a. + Szerencs€re egy id€g€n.7Enlhrctr. old.tAELya Fonta. paE-.mRco.Naryjab6lmi. . ez tort€nt nahany I.irlftro$l 4 erd6 FOR nh a /EDLvllii'fAiil. ftr&rvttAELy. amikor a lista megkonyoriilrajtunk €s miniegy "adja mag6l". misztikusmondatokatlathattunkbelejuk: FonaDr nE FoBEsr.Bizony 6rbm a hrznAl. ftrch0nl o meqbocsal E d/yER[f in0d $ idesen.€ehat tanuld meg igli.vEnlhFolv. es is igyekezniinkkell minel t6bb sz6t .. pLA-. klilfbldi SzCp. Fo*tt. F€lejtsd el az erd6t. old.i]llil szerencserc rrlfo*l4 villa (evSeszkitzl) atw fltxa w. ero. frrGAToNl "xereil f. frr-GtJV. FoRnr.:. f0r-ClT.) magadnak egy masik "misztikus csoportot". Szerencserevilla. szen6k (szerz6d AUt ronl6cr64) a lis6b6l dolgozunkl2?9. A tiedetl Figyelmedbe ajanljuk a cot". Forditsdle a kbvetkez6mondatokat: Bocass meg az erd6nek. Bocsassmeg az idegennek. 6s keress a listan (279.

de fAjdalom volt ran€znie arra. | Felsohaitott a litvanv letun. . va$/ segitsunk? Ha segitsnnk. TeW€l mind harom angol sz6 v€S€r€ €$/ T betiit. €s amit 'iltet: NbvtNy *ed *" dt hosv tedda 'betuL oda B::le.rrro iILrEr. megtudod. nOv€nyt.€s amit tervezr rERv lvlondd fel a tanult hat sz6t! lvlondd fela tanult hat sz6tl Plondd f€la tanult hat sz6tl /r.6s amivel fest: rEsrE{ Pr-rr + lERvEz. nov€nyhlintlo P. akkor elm€selrink eS/ szomorlr (?) tOrtenetet. amit festelt. E ENanylcliir]a ir6r-E nltet.TeqnaD ll6ricka lestett valamit de fajdalom volt ftneznie ana.jnl rajdarom a s6haj srarls?iil feb6hajt.+o!(|||evteo) lt||sldti.r/Y---- Megtanulod ennyib6l ezeket a szavakat. mely szavak is azok. terv n rrhknl a tervez. hogy azert is hasznosakezek a med. festehhaidla Prr. Vagj/: Tegnap M6ricka kitestette a hkast.. hogy csak egy T betn valasztja el 6ket ewmast6l.ri hvi] Olvasd felezi a harom sz6t: a P.jt . ho$/ isekeni €s f6navlent is miikiidik. Ez a tOnener Osszeloglal ja szamodra. amit kilestett. l'la mat azt tervezi.es amit s6hait:sor r F/rrr + rEsr. test. horw inkabb ullpl eS.rlp. amelyeket arr6l leh€t megjegyezni.) Tahn felliint. ird oda mindegyik mondat mell€ annak a sz6p6rnak abban a mondatban szereDel .r.a F^n es a srarr kivatelevela tbbbi mind olyan. Ha j6l ieszed hozza. srar o s6r rr.L. ."t 266 .

. a 5 7 n r h e6 r g r 6 f L e d v e l l e m e g e r t a ! 6 l a e l n e 2 3 EaruIdtl csomasol6paptr \PAER4 papit). s z o m o r n " .l. o/utar 4 narancssarga 4 ErvJtEAled.t1illfurcsaszinii rajzfilm'p6rduc. BLaE 4 kek. t g o " I egy whisky neve.h i'zct . aREv * sznt\e. A cimken het hulya peoEa. a m P r i h d il ' " s . az €gyik feket€bb mint a masik.iPli4.Szinaroldol vajon mit6l van az.4. moz t'E^cE lti\z\ zbtd 66k€ €s€szj6 n€v egy kornyezetv€d6 @ E. Eb6 lep€s + . r^nmE^ It|l|'.P ei1 Ha mar j6l nennek. /"r. + piros. C. E[Aar 4 lekete. amit nem tudt6t: vELLoB/4 s1rya. Fn14 t6zsaszin.r/s h.'/Er o/rElr!i{ vrn]llelyik szinr5l tudod az al6bbi listaban. Br.na[ nj.J . aD. .z van. hogya szineket(szin 6 cororf. ?-a.owla barna. [hlor]E)az ember mindig honnyen megtanulja egy ideg€n ny€lven? fiindj6rt mindenki kipr6b6lhatja.t Amerikiban .rarrllrus4: vtroskereszt a narancsot is igy hivjak. w 1E o tuher. how mit jelent magyarul? 6tuE lttitl a I"l6sodik l€p6s a sEF no Isd. aREEN + z1ld. crd [hh]:a new York-iiaxik (+ crt) tehat mind milyen szi' I e z a s z i n J z t i s j e l p n l i h o g J .l til Ivlost gyorsan kd be. iti e$/ mem6riamank6-kviz Earl!q{-\lip99 ird be a fenti lista tiz szin€t a m€gfelel6 helyrei I a ansolul.

DEoIDE a a\ltized. €s ha mar biztos.toellaliill Arra k€rnnk.j ...1 d csak e$/ masodp€rc lvtit.1 ldi tv. nn. meg mi is letudjuk az id6m€r6 egys€gek€t angolul.. hogy miben mennyi mi van. ha az a nev€. amelyek onnan o ld8cad.LrlflAil Beirtad a kihaqyott helyek€? Akkor most is ird be a kiha$iott hianyoznak. (USietudod. K6sd Ossze... az ilyenjellegii megj€ryZ€seink te €rdekedenkiviil semmi mest nem a szolgrlhatnak. Eow c> 6ra. Els6 Etasra tal6n neh€znek tunik. cEtniEy1 e\sz|zad lvlilyen$/akranjelenik meg eS' lap.tal. de annal izgalmasabb. tfittdl a €s| evtizeddel k6s5bb .. a-Gll + eSi 6raval ezel6ti LAEnl. iEARQ Cv. hogy: D^rLrlltilil I+EE/'. rLEEra hal.n 4 perc. Mindenkeppen prcbald meg el6sza'r "sziizen" megcsinalni.ttlliil one*rrrhfr1 ont mc..ntios? 4 a huszadik szezad @ 160 gl . tto m 4 h6nap.$'Ecan 4 masodperc. D v 't nap. onr o.ldii von A k6vetkez6 feladat arra szobel hogy te is. helyek-re pontosan azokat a szavakat... Sz€rint'lnk erre mind a n€gyen nagyon vagyunk.) .. ho$/ az alabbi sz6szedetb6l e$/szerremindig caak eS/ sz6t n€zz meg.. hoS/ n€m meg. akkor n€zz a f€ladat ala.

JoM AfiD lyowt BER [iF d?3rin. most azt is el tudod mondani angolul.Okinekmost nincskeduc. amelyikben 3l nap van.mint varadi ts€laa szabadrngasl ns lehet i6 hangosankimondani a szavakat.ha l€het. ami azt mondja neked. akkor menj tovabb.llo4 ApBrL. hog} a iEasaAflv 2Al29 napos.nnnldfinl. hogy "ttarminc (4 ')'.bBRuaRY lhtflttil tttABcrr lnhrg] A'nJLlEti\ M^ylril . J^duaav lh. hogy melyik az a mamd€k h€t h6nap. PeFze. marcius stb.'raltz6til) napia P DAv j van szeptembernek." [Arj]) IErBft DArs . Roppant egyszer(. nn iusnak €s novembernek. angolul. ** t69 .Es ha m€stanultad a versi' k€t.lla mer mind a tizenkett6t tudod. hory januar.nd [0-VEl. februar. Meg kell tanulni a h6napok nev€t angolul. illOlllH lD'mcrl tlagyjuka rosszsz6v'ccek€t. sitty-sutty meg l€het tanulni az aHbbi versik€t. hogy melyik h6napban hAny nap van. &Ltlfu!-lul Aut usrl6giisn'l .5EPrrr6ff IsI'p-ft bdrl ocrosDR lrl-I0bdl NovEt$EnIn -\l fiiil Drca"Bei ldi-Szdlhdd Most pedig el6ruuuk neked. j6 hangosan.ismer6seiddel ide leirjuk.ras SErtErttBDa [$ddidiir [|r eq-T$.te m€g b€vegod. na tetsziK akkor ismertesd meg barataiddal.tnttoil I.[dd Arra mindenki emlCkszik. ho$/ az angol anyanyelvliek hogyan je(yzik meg. iaprjrisnak.A m6dszerezuttal is roppant is: ljszer{. oz ezt moid tonuljo h5nop <. ltt egy igen komoly €s felel6ssegtelj€s feladat 16l van sz6.

ndi tr:rdiv. akkor eS/ kicsit nazegesd ezek€tr no D r. amiben a Drr-en kivril az -alom. de ne csak sorban s/ahorolj. St'tlD /. napFid mes ' dnak szamlalva. men ahkor sosem fogod kap6sbol a tudni.. SarvaDAr. tia annyiE olyan va$/. De \iglAzt. sann. mondogaLni ig] montyi:di.) em lehettudni. akkor a sonendet a nagriMor|wEntaf6n6kbt mindenhova kOvet6 gyonyori frversw{61 is meqieqvezhel€d. minl mi.hoqy. Il. akkor S/akorlaskeppen otvasd fel leaalabb ketszer ezt a mondatot: MotrDAy ^trD TtEsDAy. I Lehel.loa m€lyik csiitbrtokltr Na.DsDAy. IlEs.nrdi nindift{idi latddilnd!. vasyis sz6 sz€rini: szamora. I|nrdledadi. hogy a het napjait be lehessen A D'yldiii a nap sz6 az aHbbiak kOziil barmelyiknek a v€g€re biggyeszthet6.hkor ma. l'leglepi-jutalomk€nt pedis (akar e$/ KindertojAs) eS/ S/iinyitrii sz6t kapsz csak 'igy. lnd lnd . szerda es csltortbk. satr La a DAr-t mer meqi€$/ezted. FhtDAr.Dogsof the ueek ldijr!r idvil]o a n€t napiat Ki kelleti ialalnun'k valami Huronos csod'At arra is. dosasd: [Dm/i. tuIDAr aND S^tuRDAr AED gnDAr. p€ntek €s szombat €s vasarnap. Ha pedig mondatban kitnnyebben je$/zel m€g nj szavakat. tiidi. nr.ni ln. Itl/cDtrEs. srdi].n ns. €s melyik a csiitbrt6k? 5 lvlega kedd? . €s ez€rt ezekr6l ig€n konnyii meste$/ezni: lrlot't. akkor itt most magadra haS/unk. lut. lto ':t8 . lr. WLD\ESDAV.BsDA. almodik" is benne van: DAYDEEA lliilinl 4 atmo do zi}' n liezdd el ezt is mondogatni.tdrdi.ors/kbnnyen ha tM us tN w [n dij?6t nr tld] '.ndi] + tl€tl6 6s k€dd. 1YDD ESDA| A D TrrrtBsDAv.

P€rsze a h€l napjait iig. t ^n tqotrDA.litdilI'Lrt! I. Az€rt ez a neve.lil lt Ad swoa vlnrt' cnt'li) Man wEDttEsD^rlnat' !. ftd ide.z tt ^n ruEsDAtln. hrl <. mert a sztori szerinl R. hogy mindent megcsinaUon.t' sr.. A Robinson Crusoe-titrt€net ism€ret€ben nem nehez elta|alni.rrE [ijr] + k6s5.til . nem innen.) A RoBnso Cntlsogban a f6h6s.yisaz 6letb6l tanulod meg.Usefullists O Hosznos list6k liilzfullirlbd A Ltsr oF ALE AnvE NattrEs FoE lrt^d IttDAy lii liszt0v0l-IoRillir nii ?{ m.htDAy-naK kollegah6lgyet. amit mondanak neki. r* i?l . (arRL[0ii4 4 lany) hivhatjak a titkarn5t. mir6lvan sz6. fe{i: r DAvlhiilil ( pentek.95561 .. jitn (€s a rendhasy6 mnlt id€jii alakok). hogy itt is Syakorolhatsz e$/ kicsil. k€s6n.'saE [nrn]o ember.1l|t'l..n'J|lil. Robinson Crusoe rtltal felfedezett bennszUlOttel. de ne fanyalogj.: MatrSAnnD rbt. 6 Segitsag: cttttE crt E co Elklr. C.t \izlil. illetve az olyan Az ircdaban GnL I. P€n\eket angolul ttlAtrFruDAv-nak hivjak.i. Hogt/an hivhaftek volna lrratt IUtDAv-r (P€ntek€t).n+iidi] (lvlajdmeg€rted. hogy melyik n€v es€t€' ben milyen napm esett Pentek megkhlasa.. ha Robinson Crusoe nem p€ntehen tahlja meg? Egy kezed ngyebe es6 naptar segits6gavel ird be. kij'i.taflsDArln tt sznrl. p€nteken tal6lt ra. mi€rt van ez az elnevetiogyan ford'tanad le: C ru lhtDAr ortE LAE o WEDtEsDAr. akinek az a dolga. hanem orulj.

...€JT IhT 4 trirkk Rem€tjiik.amit magadt6lis tudszPli perszenem 'rjuk Ie ezeket a sravakat (sTintesoha) de-az€rl eS/ his segits€Set adharunk ahhoz. hikl jelentCsr: sz6bana.rcr lni srar l3dl l.hill sz6ban "o betuhetyett A. Ha meg akarodje$/ezni a szavakat. [bd] A "vadaszik" PI akkor foglald6viden mondatbaa sz6parokat. hoS/ legalabb abban a durva sz6[irbanE {a Drcttaa{f.Jatsr Br CE fiama O E IETEB vrn lbie [6lhn ov edft iu hn n.nin6 k6ztnk olyan.. (4 WaLr AtrD.s€t61" [tmk] A "szeren€se"jelenEs(sz6banaz "1"b€tfi helyettolvass-faet....) IeMr IXdtuMaf e ArrMtf EMU* namelliV. annyic rnt hogy a counbtsz6ttban ninc is l7l .loves"jelentesri jel€nt€sii sz6banaz "1"betii helyettolvass. A "seta.3* .wAEn Seta kozben.rldihi"oril. amlb6l 5 igen cslnya sz6 Syarthat6 egyetlen betd megvaltodaGsavat waL" h6n m.|3r] A L.h" betii helyettolvass"cat.Useful lists 4 Hosznoslistrik lii?tullis.n"'t.sr oF 5lgoNrs yoa Cr lrtlrE naDD . xt LK. [ik] A "trikk" jelent€sfi sz6bana "t" beiii helyettolvass"plt.Yr llfl rf.jl dd d?irsrtbij osindsing ldfd 5 sz6. megtalald 6ket: olvass az "i!.

Kell-ekerdeznlink.csok ho uon kdzndl rtoppcr./brdl a rassn HoST eflitsdle l.. MoSTinditsd el: .ho$/ hogyankell mondania k6vetkez6szavakat angolul? llost mar biztos nagyon kivanci vagy . Fogda k€zedbea stoppert./rrE bdopftel. lvlostmennyiid5 alatt olvastadel? .9 masodperc Allitsdrel sajat rekordodat.{oplniule most r. amikor elkezdedolvasni5ket.felodot . .//trylh'il a si€t s. €s mondd gyoEan: I Sik€rnftfeleannyiid5 alatt elmondanod.Csakl€galabb6t pr6balkozas ut6n szamita dologl Saiatrekordom: .lennyiid5 alart olvasrad z_ elt Olvasdfel m€Segtiszer! lvlosT inditsd et: rorvlniul o most rtuffrlhrdl o siet flrrvlel6l + lassn 'ill'tsd Ie. i:2r... riamarosanh'irom sz6t olvashatsz..a "stopper angolul: srerr.6s kezdd el marni az id6t. MOST F€lezdmeg ezt az id6t. mint az el6bb? A mi rekordunk:0.

nirl .] $/6s/szer + AliArhol vaqv Ah6rhova r'rE Lasr cEA1cE[ddlisn rsinsz] /Er o./cr[ink]+ teheraut6 PLEtwrlttunil flaaDLrltitdlil + Alidd n'E LEAsrA. akkor aj6nlhatunk e$/ nagyon duna 6s direkt m6dszert: t€nylegesen a val6segban. de ko molyan.Nr ne\)n kohbs€scsillapit6b6l.hogy ha barmi nj sz6t hallasz.ez egy nj mos6por.owrldd lisn'i-$AUNtl o A leqkisebbmernviseq lsm€tl€sk€ppen minden eqyes Ejzocskira /r. Oszd sz€t ezen az alapon az els6 oszlop k€pzeletbeli "markaneveit" a m6sodik oszlop ierm€kei lrczott.el). gl tudod k€pzelni.mogunknok m6rkonevet. az etad6 titbbszOr rak€rdez (legalSbb 6 is tanul).i iermeknek milyen Ha eg€szen biztos akarsz lenniabban."rrc. hogy az illet.hosysenmi kbze llesalabbis mi szemponlunkb6l) r. m€nj be a hozzad legkozelebb es5 gy6$iszederba. L€av sz'ves el6v€nnia f szrves elov€nnr a tantazradatalnosr nE BFrl6ln6s. as ketiet a THELEAsr Anor.crl'ijs4+ rizs ra.t) rra.how azt k€pzeled..rr [mrdszi'. hogy mi fog tort€nni? Te ta'bbszbr elism€tled a sz6t (€z a .€s ily€n6ftknldtek le a boltba. 274 is . Es az 6lm€ny €l a a O vedd €szre.s..hsldll + benzin + rooLbiJtl szercz^n m.pr6bald ngy m€qj€$/ezni.t dijh. ho$/ €zeket a szavakat nem lelejied el..Yrllnd8rla moior d I ' l a i d n e ma l e o i o b b + A" l EqEl. U6losszunk Remehegy nrodszer. vagy a koz€rtben keresd nagy deffel-dlirral a PLEnftmerk iit rizsl.t jelentesii trehez" [hird]"kemeny..

t6bb k6ne belSle. old.zt az Ot angolsz6t most megtanulod magadt6l Es tanuld meg cay U6lossz sz6t odnok m6ro. nem f€rne el a lak6sodban. h6ny olyan nap volt moslaneban. vegy€l valahonnan magad el€ valanri iltalad irt szoveget.ril. r5adask€nt tanulod meg. ehet6 vagy ihat6. $/akran szoba hozod. nozd mcg az angolnaryat Dtcflonar.i€lent€st.) az els6 olyan ismeretlen sz6t. amit nem tudsz angolul.. Nezd mcg ezckct a mawaFansol ./-ben. napr6fnapra csinalhatod. amikor €gvetlen lrj sz6t sem ianultil Adunk hozz6 €gy hosszli szempontlistat A teendS: minden reqgelvilaszd kja lishnh 161(2?9. amely/amelyn€h/ Szempontok amelybe/amety16l stb. Ellen6rizd. megrikat. r. nem tudod elkerlilni. Valassz ki bt olyan sz6t.r 175 .Utana azl a sz6t. Ha elfo$/tak a szempontok. tt'rt€nelmet. rossz szaga van. es annyi. j6 szaga van. hogy a naP lolyaman t€tlen vagy 6Ppen nagyon is nvtizsgos Pillanalai'i ban Sondolj vatami et6re elhat6rozott dolosra NaPi eS/ sz6 nem soh. leginkabb sarga. amelvre illik a soron ka'veikezo szenl pont. R€ggel kb h€t Perc licll hoz' za. te magad is meg$/arthatod a kovetkczci havi ada' got. j6 kedvre derit. de ha hinden_ gondolj csak t5l liggetle. Ezt a feladatot folyamatosan. el akarod keriilni.. Va$/ vesigmehetsz a tistan m€g egyszer' A kilalasziAs utan ismeleld el magaduan laromszor a kivalasztott sz6t angolul is €s mawarul is Ahanyszor naphozb€n l€l€gzetv€telnyi sztinethez jutsz.rczorvrnl-b€n lihiinddl. bejelentAst. ebbe bel€ is r€r.Tonu meg tit sz6t mogodt6l Szinte uiztos. gondolj erre a sz6ra €s mondd ki angolul €s nragya' valaszd ki a lisdr6l az €ls6 olyan ism€retlen sz6i. mar nagyon unoo. hogy ie is irt6l mostan6ban valamit dramit. hogy stimmcl'e Ut6na hatirozd cl hogv. nzenetet. amit ott tal6ltil. folyton elfeledkezel r6la. hideg €s ragad. dalt csetlcg levelet. akkor nem is olvan rossz bele. . bele lehettennivalamit. elmnlik.

0.tcfft' 4 6rE6dtla rcvx/wLrce cExnE4 Y6tn-ltdt!* 'I]nl eor|ErnuE 4 annyslalaty trfrr ff rrarssrEr. .ha egyszerr€ mindigcsak eW sz6t akar m€gtanulni az ember.frSl rELLau6l EraE ELtclynnEglpttrlol EnEEr N.. lr's tornsr EatLE.azonbanbizios...CggszerreCsokcayet! A legeslegegyszeriibb m6dszer.. h€zdd el olvasniezt a lis6t.l I.1 in ldjliv 6. €s tanuld meg az glgi olyansz6i..sr rEE /-. teng. a tl.la lifni. helilapt fflrny4 havo l0r..{ o E n n e ha f i l m n e k Ir's Aca'. 0. 2. I uvEn t rovxfiLrffE 4 Fat||nllarcbar talom. lailn.. amelyetnem ismersz. nEnwt En cErmnr 216.. szezon. nE fonlntfELf a FahEEtEn.d ldd n.E. o.] Ifsa FrLn *trn a | li& d filmvidd -.&rltibtlil4 v^ros. n.akkor tenyleg csak annyitcsinalj. sr6raztdtd raru o o.4E ettentElit s!.5-A havlla!l 268."' Ittbd |! utlLo dl u ![ lintr !r!. ho$/ az alSbb kifejezes€k'll..ntsE s s a anagt 6r..1 ldd WH r's flrE z Ivr& dd. helenle..n. 7-al 268..r 16.r 4 . raponia. yllag4 vrflr..4. pectr h'ijs?l a 6r (arue).ttrrarirrDEa Enn.iting . l'G. rrjsrsrc?r. lr"rrfnf .l.o..tliill o szabary K€r€sdki.laleokkal a nEt.8.0. 3... nEntr. o liagytln netiircnet€t. tla ki akarodpr6balni.a. #rso. tAIttu'/r'fE . f. ndogasd ) es .aE.r4 . ag c JIr.y hfto'rl + €v+ szak. nrpilalytt{r/4 hoiente.. FonaEf 267.rAl nErtfirc tE 5or4 teirislidtuh\ . mondatokkoz(l melyikbeillik bele az altalad 6ppenmost tanult egyszem sz6.ac mtfuttt o..rNouBrc|.1 o ldjl'ft hd. odirdftl |oFm6cln? .1l BEr2103^rEE3lGrEr al sno."[t s] cavrnr [*nt{ ls6ldft.. Nem elitjuk. '.v Af'sfttEpnteE nB oF ?a ltliat in snnslar autiinak? 265. ForEEf F0nEsr.nele y. hogygyors.am€nnyitmondunk.1 dd libz FGEJISZI . MEssaaElfl'izid?ll 0zenet. '. vt]"/-AaEbilitul ralu. 4 rrrrf.. bavont naponta.t/.

Van kbztrik olyan. Csukott sz€mmel b6kj ra e$/ sz6ra. az BIIjGOOO.llondom lUord lechnique szavakl'l6dszere Kiv6lasztott J ' im6idhl-tiin o v€letlenszeriien Lapozz a 2AO. €s azt a sz6t nem kell megtanulnod). liji.frtll) riorrs . llyisd ki a szemed es jei6ld meg.Dzt cs'nald meg kilencszer (ka'zben lapozz nehanyszo.r6rar'[i!.l)Utana a megielolt szavakat ird ide.{r[!zd]l vorat hasznos (a uiEru.srl (a haszontalan) szavakl Csoportositsd 6ket: ig€k: i' en .. amire rabbkt6l (ha pont a kiskockaba tal6ltal bele.pi] (4 boldos) szavakl szomornr+ s.l. amit m6r ismersz? Htzd ki $/orsan! A titbbit rakd logikus (= ietsz6_ Csoportositsd 6kei: "rPPr[. oldalra.

holl€ga kapja. a nagyia "siel'rt. Mondjuka kiraly kapja a "korona" sz6t. ahanyszorcsak akarcd.oszd ki 6k€t sz6modrafontos szem€lyekkozott. tn kapon: Rokon kapja: turat kapja.rtl .annyiszorism6telhetedmeg. S€nki s€ kapja: ria ktszett a m6dszer. lrhatsz €l6re ij sz€mpontokat/k€rd€s€k€t a kt'vetkez6adag veletl€nszeriien is kivalasztott l78.

i lalahely'k oldalon eW sz6ra. ccdr|. de csak akkor mehetsz iovSbb.Amikor megakadsz. how mitjelentenek a szaval\' rc tto't Jaissz lvli itt mar nem tudjuk folytatni. l4edd'g tudod tolytatni a sorr: . vagyis mindig az eldz6 sz6 utols6 bet(jevcl mondani cgv trrasih sz6t? Csak akkor er.O Listo aondoljuk. hogl/ a PrPr nemcsak PiPaL i e l e n t . ho$/ a kt'nvv vag€n van eq/ Iista. amir a Wo^D?Lasranil lnlet llire is j6 e$/ ilyen lista? Hei el6szOr is. tlyenkor szokta az ember mcgtanulni. ha tudod is. lapoz'l fcl a . a z t j e l e n t i i g a z 6 n ) Keress olyan sz6p6rokat.csak egy kicsit nehezebb A 16b6k€sigmeg a ravagesigazonos. mert ne. men az oldalnak. kaPj le egy sz6ian. ha hezd6 vagy.yis megn€z€d az adott leckct. ho$/ van as cz nrir bnmngiban is val'ni Azut6n bc lehei jelolni. 6s lassan nrAr a konyvnek is vcge A folytat6s rad marad. hibrid angolmaS/arl. most mindenki azt varja.egadott lecket. ad kctto: nincsenek v b e n n .ds r€u0r mccir. E n n e k p e d a g 6 g i a i o k a iv a n n a k A d e g y : n e n r s z e r e t t ! i l \ o l n a .. mert ad esy: ana az egasz kbnyv nem alkalm.r. a lisiiban nem szereplo jelentes€r is tudod. flire nem j6 a lista? Nem j6 sz6t6rnak. pl.BosE EosE slb lriAl velnk k€tsoros vers€ket. hany szot tudial. A feladat: addig menni. hogy melyik sz6t tudod m6r' 6s melviket ncnr (crc valok azok a kis kockak a szavak elott). va!l/ azart. m i v e l i t t a l a n t t a l a l s z e g y ' k e t o t l e t e l a r r a n a z ! ' s t . Bdkj r.car tt^r..o l v a s t a l s t b . 6s most l6ssuk az egy k€t btletei: Csak a ma$/ar szavakat n€zd.h a n e m c s o v € t i s ( s 6 t m i t i t b b . Nem baj. (Most egt/ kics't mindannyian meghat6diunk ) . Nem i6 arra hogv hieitist t. ha halad6sabb aH\or csak ansolt..i6le. €s gl/akorolni aharod. k i e j t e s i j e l e k ...nulj b. es onnantol lezave menj folyamatosan lefele.2i a lislal szodrnak vagy azeri hasznalod. ha az illet6 sz6nak egJ tovabbi. folytasd a lista elejen. hogy Aital6ban a lessl/akoribb) jelent€se van benne. j6. akir ily€n is leh€t: lt! van k€t crt Ejtlh hat t/. l E hasz. A v€g€n szamold m€9. amih rimelnek. ha bugyuta. AzutAn meg lehei nezni hatha bcnnc vrn ':gv szo l a m i t € D D e nm o s t l 6 t t 6 l . esjegvezd fel a rekor. 6s akkor lg. amig gondolkodds n€lknl minden-nra gj/ir sz6nak meg tuood mondani az angol megfelel6jet Ha megakadsz.€ s a l { k o r m o s t m c g t a n t r l h a t o dA z u L i i n ' h c l e g v k i c s i t i s m e t e l n i . amibcn minden angol sz6 benne van.alod ezt a listdt (am're nem val6.rs.a n n a t i s i n k a b b . mert az €gl/es szavaknah cs?k egv cgv (az is isaz. m€rt tudsz egy sz6t. hogJihosyan lehet m€g egyszer megforgatni a szavakat. ld teljebb) ad lietto: . as abban benne van a kieites-manko Het ennyi. .litx€u0r HetiDolrnl nir$cs ctcrc-v€gc Ezt magyarul m6r m inden ki jibzotta.lokat A feladat hason16. €s talalj egl/ neked teiszo masik jelentest. azulan 6t a masil oldalra fia a !'igare is elCrtel. slraLL-ALL.

. 194 U_ ALtt.rrll.rx kiszellSztet.l6tiinik:i 66 U APFTEalma .onaromstt E anAct roham i 4s E anAcn ldmadas i 2s. telik E E E E U E E LJ E anLrnD tCgitlrsasag t 227 U Atntutl lagiposta .." ros E_ an tevel1 f 227 U . tulajdonk€ppen . valaki c.l * r's E /drrr megint. 9l u ^LwAYs mirdig'^ 34. 22? U ar*Pr. diihirs ^! 225 lJ ANtrrAL allat .a 57 E asx keftez f 2t6 E asn (Fon se) k6r (vmit) rr I99 u As. 274 E ^ttEAs megJelenik. .24g n aywoDy akAr|']. la7 E ADtn's aPPtE bdlmcsutka f I ?6 E ADD hozzaad. bsszead ^r 56. mag€syszer 2t?.rrrolv.:!rl .r. 224 B adntrrEsE akehol akarhova.aaer augusztus "c 269 E Md( het"' l)l. | r r k a r ( m i n t t e s t r € s z ) 65 1 .^ Lor so! n 2oo dc abc "" la4 aBovE fer.i 257 U ArorEDR eqy masiK n 17l lJ ^nstrER vAhsz X 1)7 E ^ sttER vAhszol.vcei. minder..t riaszt6 t 45.aM rcpn|osep + 227 L) .6 \\6 ar ' E ADwEnsEEtv hirdetes f 87 ^ 4c! E tovennsma taetcv reklemns/noksag f ta6 E aExoscs aerclric 'e 227 E aEaoPLA E repi)bgep .I&toar rcpillijtet '^ 227 U An-aAn legi6madis a.{D hirdet€s }. r c € A s z| t 6 2 . bahova f 224.tt2 E ^sn$Aur ilrhaj6s f 172 u ar troltlE otthon ^.f D . l o a ' l 0 9 acrrE rejls f t7s . seqitjseqits€a 55 .l.. 16 E ^r7EKsEAvE afters.xffr miiv€sz r" I lo E . utan *. k6z€lit ri 66 E APmL eli]Its t' 269 L J .212 lJ aqaar-rtcE ment6aut6 + 135 A A'o.tsr majdr.evn t6 E AFEM.ccf.cr aktus.rr.s ^.t. 152. valamennyif 145.91 LJ .nr mennviseo'j 274 E a N De s * J 4 . barhol.c6rr ti$/nbk 14186 u rafED ewet€rt !.nD detut.FrDf. 228 E_ aczvaL tanyleges.36 E ADr.sod l. 1 1 9 9 .r ttt.em n Z 12. 174 E aL ^ncLoenve]Kket3174 E n cottot alXonot S tt D . 2O5 D novnceo hatad6 'a t44 E ADvatir aE el6ny n 24s lJ tDv ltutrE kaland { 9l E aDE a haLarcz6sz. 45 u ArarruDE hozza6ll6s n 29 E .. 22a n acroR szinesz .o 227 LJ . 185 E irrrE e cim "j 179 E ADEcnvE melleUiav f \\6 E ^^rasr megigazir n rg5 U ^DnnAL admjle]-i. \ s 2 : 2 t 7 E /rafl m€rges.260 ftn tz7 tr ArsAtD(BEarnatD oF) tart t5l€.c 73 n_ atrnor idegesit .e 280.. megengedh€ti mag6nak. m€gszetl5iet n ZZ7 u arR-crrNDt ioflEa l€qkondicionet6 x 227 E AncE n repnbK'sep 227 . cselekedeti cselekszik .ronE egyednl$ 7a. 2O2 U aRoBD kiirnl 'r 2o2 E AnRtvE(arskrrEnE) mese"lKeziK E . 36 E ^unnE . valaki i: ts7 E AnnEEe bltni '^ gl.r. l o l .r 228 E act7sEss szineszn6 '. 227 U aLAr. 224 E ANroM at\Arki.ts soo.. fel r' 91 E .c€ kor f 179 E .teonas "j 22a E Acnot a]Kci6 ca 22a E AcnvE aktiy t 22a E AcflvtLa akri'vitas '.e 176 E Apphoact kbzeledik. 57.t (sr roDos6) k€r (vkit vmire) . njra." 228 E .tt2. val6segos ra 224 U acrutLLr yal6j ban. 199. "j 260 E . ts rcssmLa amint tehets€ges ra la5 E Asn hamu .r.Pr elfogad !5 28 acctDEftr 6alesel{ 221 .237. fentj n D2 .{r.r feln6n . I 19 E arLArcD szabadl bon i nA D An osFttERE atmoszfera i' 29 [l. 27 4 Ll .' 22A E ^o f.2 l s E aRny hadsercgn 3? .

t 16 B srrcn tengerpart/t6part.sapos. ls6 q Brocr. popsir. 246 E ro. bomba tt tO7.?otrrnrrf kitnyvespolc *" l2O LJ . tzo. t6s U tol (kis)lii "" 17.oRtra unalmas. BEcs ltezd s 55 E ror. 5 5 . lo0.l 18 E sA*E puc.! I 18.Lat 46.{ 122 U Bomn atja rminek f 74 U BEer Nnc kezdet.a tA."csnnya".2O5 E 6E c. "csnnyan" + 257 E Bro taska.tm itt.l l 2 E BELLYhas S t75 lJ Bruss rez ! t2s E BELLYA1EE hasfajes (atv. h a r a n g -c s e n g 6: r 5 1 ..24o E . u.2t4 U EED^ D 6r.t 92. $/6nyt rii r. ls9.f.rr darabka r'79 E_ Bncn szajha. 237 tr rrrrv nasyonjsflyosan. I ?5 E r/E{yE bator rr 19l Ll . labda *.Zl9 I atooo rneseune vcrnvom5s "r 4s l! tuow 6r.rAsr panzi6f l4O kb.. (foly6)part lo.kellemetlen { 237 B saDLYrosszulX | 16.tr. 175.{t rud."' l7a U Br/nD ver S 45.r. ..' 142 LI dorror fenek.rff bicikli"j 16 B\LL szimta ^' 47 Nxo mader n 39. 16.EAr.r-Ltsr fekete lista i 175 E fl/rtrrr takar6 *r 59. ugatas*' lo7 L) s Rt^.Et sitr *' I Cg LJ . l2 E BARtr6r.zacsk6-'45 U era zs4k " 6A-69 E erdoroD csomagf t9 U urE si\t i: 126 E saffi pek n l9l lJ erD kopasz 'c 159 E es. E sa atta banan. RE r megh4ilit { l9l E et..r brifosf lsg E d&r rnelttart6 . BflEN haiap . lO7 . lsa E tsrrM vmi milqott rr 169.2s2 L) aEAn szepseg.' 46.69 E rrslrdr kosar ^.! tr ffir.EEAD tokrej . lO4 E BEcn BEc^r.55. ?55 LJ arsc{/. 25A q EEerMwa vminek az eleje .' l 14 q . 256 srcvcE bicikli:r a s r a n a g y. l4O. 232 E BNn kbny! .r 95 U a E .r 154 E s.ra rE6 nagy labujj rq 4l . kanyar r' 175 U BREAD atrD BttrtEfr vaiaskeny€r r: 158 L) aE 4 BEtlr. l6 E aetr. l O 7 E EnAw ag/ n n? U B R Ac E a g e | | l . se. l2O.?. l 1 4 . snlyos.fii hew (sk6tul!) . tAO LJ 6.lrYf. 24o E U LJ E U LJ E E E 6Esr legjobb r.8 keserii rr I n2 E 6LA6 tekete t 267 E ntcx aou Fekete Lyuk ** 7 I U EL ctuErE monoKli tt l?4 E BLAc. t44 E BomE nves S 27. 156. i4a E 'tzzs tok (ffi nemiszeru) 125 !. ZOA.E U D E E ttd{ hatuljavminek. l4l. tss. 274 EErEn jobb 4 t94.' 2O4 sact EAfiD fone]Kn€si 74 atcxvtno hats6 udvar*A| 62 E srRnDAY sztieftsnap .59 E BoAxD tabta 'r 6a. 9s. is) . U .a 74 Md rissra 'r 167 BAcnsEAr hAtsi' mes. l4s !6 Ll d/rtr bankr" 10.r + to? U ein. 2Oa L) Box otflcE jegypan?tirce 251 E BEEnD tunak. 1 5 6 . IOA-lOg E Bduna tonasban ttv6 'r l2l E saumru.^ I l O .or kitlcsitnk€r :r 2 I O n BEctMtEE kezd6.6 2Oo LJ drrr medve4.wuunc testepires.aY.' 246 E Bo B bombez "' lo7 lJ EEcausE zzeft meft ^e 196 E sorE csont "! 184 E BEDAgy'r a2. 46. I 14 anm anmot szrilet€sszab6lyozas x* t8l . a2 E soAr csona!"' 127 E t/r denev€r los'tog ra E rorv test.rsD keny6r f 158 Ll .. l5a g BoD. le$/62 U aotl lorral. szuka x | 36 U arE Etr.Ew Bra*N tlj a: sa U aLrE kek "] 267 U aasEerLl baseballal 2. ae. megver.r s5.I kekszleles€g r l55 U BtsExutL biszexuttlis " too 0 r6noP pnspitk rc ls7 LJ . strandf 145 E EoDr hutta.

toll6) f 169 c^Pna. kozponti.nz + 92. 1 9 9 E c rcE.sr oondatlansA'r 4 247 E ueeuxm ha. nevez * 254 drl hiv (telefonon) n 198 caLL B cr( 'lisszahi.ss gondailan f 245 E crirrEse{f.r k6scjireggeli.' 160 drorr D€nztelen. atwET. tzz. anonEtt tor. 2 1 5 sur hanem n t7o armf.r/a€ cs€r€lr 169 E cEAncE veft. n snotrr'bama 174.: aao*np rrr csomasolopapir 174 rirly. la2 ngnesq.' 2 2 1 sv EEAR| ki\!ni6l t! 2oa ar nennn on eosr postafordultaval i27 Bv sEtP hai6vat .sn c coaPot no Erit f'1iiso6z6r6 Tarsas6s /ttc.1.A las BRo D szebs + 49 cs6r6. aolmm. tat E E E E E E E E tr E E E E E E E E E E E U t) E tr tr E E E E E E E E tr E U E u E E E u E E E E BrEAn n'tfiDszellent:t tal f 6rE ffrrsr reggeti l4o.r ts. veftozik.FEE sE szetbiae . t73 rrctrr vbdbr ro 188 Buu. zrt LJ crre b5rond:'67. epit f 16 BUDBa Cpftes ^e 16 BurDmc eDuter. tbr6dik (vkivel/vm'vel) a 147 E ctRDruL 6vabs n 246 E c. 107 E usnn kasftly . lo7 c{/rf sritif 44 caLL hiv: hiv. <tPet { t / /. I 2 a . 150 E U E E E n n E E U E E Ll E n E i tr c. a E k 1 v e h ^ z" 2 l c{a6 l. lgl. 175 snE{rr telegzet'" 18I sffcr t€sla:l I lo -^ rrlrr menyasszony 94-95 stuDcE hid: bridzs n 17 wEFcasE aktat6JAan 22A sRarr r€nves-' l9l aflrcnr nadvoni6 h€Desseqti:'lol s ne.267 .c 276 E entuar ersrerad 4 26n E cEflrArrLl tetmeszetesen + 122 E cEAr sze\ n 60.aownr \tesz * | lg.v qoho "" t g t suv. lr szzz bika rc 156 srYc' csokor f 55 awcn orrevs kulccsom6 "'55.' to. 253 E c trEr sz6n\eq 4 a2 u cA^w vtsz. 246 E c^RE aaBour/FoRsv/se) qondoskodik. Bunsr) n€vet€sben tbr ki |' 39 rrrv (el)temel -" 40 fl1' busz!'l2 ra# bokor i l3o rusnEst biznisz.r 21. red BurER lai {' tsa azrro.' l5a tr csrrs. \tsszataro p.' ?5 src'arc siia tt'i.ester. KomomvrK i r r/. cauaEr.r 186 a cEnlx L mAn"e kozpontifiiies r' la6 lJ CE BAL ITELLTGNCEAcEficv l\dzponti _ tliE2erzo Uwnbkseg -' lA6 lJ cE mE kozeppont .iarcs.! ag'} 4a suasr our LAUerne (Eu&sr. 215 E cmnntr. 199 a v a t B f e g u t o v e t.csuzaskor) n I 15. rzz LJ CARD Kanya a' | / / c'nor Wenink "" I 15 .rr aut6 rca. beteceoetl:j 198 E c^"rc. s ovom hozs +o Bvrarr Britannia-'l5t anms t'nt o' l5l anrns EnoADc. 12?. t69 E crr.alitka. clucHr elkap (pl.8 .re rizleties ir l5l susr elfoslall.{r cement 16 I o E cEvnl{.. tt7 caPrarr kaDit€fn\ '! 2l 26 E crff qondoskodas r* la5. megv6ltoztat 202 . ariuanr. forgalmas 'a JB E t " rd e ! t 7 O . nztet rc 9. A2.{r'r h'ggadt rr lo I cat'rExA fanykaDez6s€p. 92 BuBaL R betor6 i 45 BrncEE rL4nn betbr6-riaszt6 r' 45 &ts. kamera:l crt . csatorna "" 106 crrD6 s/ertya r'70 crP sapka ^r 169. tdrik.{xrrf.korai ebed r.' 30.t canannnn elnok r! l6l E cEALt( wa3 f a3-a5 E dt nca esaty ^" 274 u cE aE aprcPenz. 177 crP kuDak (Dl.tzo. . t O 6 . f6'. ctuc r etkap s 44 U carctt. 57 E o r r m a c s k a" " 6 0 .' 22 lJ cEn?18 kozpont .! x 226 CALLur fethi\ " 226 c..' tss E o{aer oki okoz ic AlE crvt barlanq.E arean sRoxE.

kbha'ges lj a I tr coutt szamol.' lO7 159 :. l a 2 tr c o P l h i s o l a i j p e l d a n yf I a 2 tr coRNEnsarcKit 7A.t 29 tr cotiDov 6vsz. 1 5 6 tr c/rE{n kr€mr tejszin :' 18 tr tr tr ctr.n :' t92 c co ruft kiszitiit : t3 E] cotqpuEB l\omput.ocf.a l4e agi E Itt . I O 5 .kessog r: 247 tr ctrrzffs $/€rmekt€len a 245 tr dtocoLAE csokobde t A tr tr Crn srr. d. \a\llalal \' 47.{s karicsony:t' Ia7 tr cEuncE lemplomr:31 tr CIA acEfir CIA nrynok " 72 tr tr crcrlffr"rr cigaretta r' 8 tr ctiEMA mozi '! 61.E itu--a:= tr lr=b. I 6 9 . 212 cotttE. lA5 tr corrFLErcreljes \' 19. I I I.t:42 tr coudt kanapa : 4l O cr. l 7 4 tr tr cLosE kdzel )' 247. fasz .r.s6tany ! 66 tr tr tr .2a5 lgt D ft*<oct.srr ropogos " :: :_: ir J :a!9 D cro55 her6-. I 1 7 tr tr cz.tr D D tr tr tr tr D cdarcE orE's nnrD mesgondoLjamagat :" 229 cnAPER feiezer f 25O CEEAP olcso !' I 17 cflEc't ellen6riz '. aa tr counno@ vtsszaszan|6]as : 4a o cout'tnr orczAg: 17./ct kohog. tr covclrErE beion r" lO tr conDttotl ellapot . Atlagos.!| lO5 tr counsf.. taniblyam J 20 tr c o r l t e h e n : r l 2 a . 24n tr coo szakics. AZ tr colflrccr helyes. 24 crea.xas a$a t' ?:.zik .-2 o . 216 coloa6ss szintelen. tr CEEB alienez + 44 tr c cEtLD (ftsz.rr tiszta.' 45 D coox laiz : 43.: 44.!! 19 | cot"B fesfi \' lO?.' 247 tr cLouD fell$ i aZ. 1 7 5 .i'2|4 tr cornot gyakori. AO. Koron :. 252 cor6 fesilkodik. cErLDEEti) $/erek !' 2os o cnrlDtsH|Ess gJer. szdnrit6g€p . 156 tr c L o L D vf e l h 6 s t l l l l t 2 D corst tengerpart:: I45 tr .cAtqE. l7a tr ca'rPEELr reli. nyakbrv :r.r.: t7 tr colnw cousn vidaki rcKon | 23 tr cowmrsDE \idaK.' 43 tr c o P y m A s o l r ' a a . l o l tr c!rff szikla (mint sziklafall :r 47 tr cu E mAszil\ | 252 tr c l o c o r a .l:--.Yzrrrr. 259 tr cLosEnEss Kozebeg. 212.! 13.ris oszialy :: 62 tr cLAssnoon oszLalyterem t! 62 tr czf. ' 9 2 . l 6 l tr cowrcv korboi t t6l tr cf. 246. kozos Lr I63 tr Co non Ma^eEr 6iizi)s ?iac ! | 63 tr conPAnYcag. galler. meglelel6 ::' 26 tr cor'racE cnEEsE titr6 i 178 tr corIon pamrl.rr kontin€ns :! 140 tr co.Lnteibn :' 7a tr k € n y e l m e s' : 2 4 1 tr co cs Kepregany. n beieten|.ar-tar€.vrrrrEr konlaner rr lJ tr corzrf. l a 4 tr tr hidegverii -' l7s tr cozrrf.:.l12 tr colnr?r \idalr . 166 tr tr c r r y v 6 r o s : .i: 24 cflEcft o0r K ielent\.ezit\.{z koniinentAlis -.tnwE falytat " 5Q tr cavfloL szabaltoz . tisztit ri I 16 tr c z € v E o k o s r ' 9 7 . o . l40 tr cor. 80 tr c o r c A e u E K o l l a g a+ 2 0 tr D tr tr tr tr E colouR szin .rrc j6 buli (irnl!) cr l5J tr ciarsz karambolozik :i l5l tr c d z r t i r m t l 0 l .. 42 tr concaawLAtarsl qralulalokl r l50 tr cot.' 78 tr cotrAn taflalrnaz a' | 3 tr co." 34.s.' 24 crf.coEE jbn.j. hakas.j 244 tr coc Roacd . 26? colouRttl szines .crrP altaL:nos orvosi euen6rzes tr coEE Dor. nregszamol ..vrct osszekapcsol . D h i d e g r ' 1 2 5 .

cur. n r7 | Dsw dob '4 46. IAO . 47 DnM.oclp/r doktor *' I I E r o a k u t y af l 2 a .€cDr dont ^" 6l DEcn fedetzet. DEovE.$/nok rr 186 U Nhwn tAnk { 72 E DovE gatamb '.rrrr napontainapilapf 26a U DAdcE|zlnc: tancot + 30 E DATCER r1n. a|E. + | t7 Drsrrsr k6r rt 48 E us| tetf va-t2g E uvoncEDelvall+ \OO E Do. _ lyes (aS/) .r€ss n6i ruhai 6ltbz€k . 2OO D r sz6tit.. l7a Drlr frilr' lO5..^ 169 D*o&x vizbe tdlad.. 249 Dfest sebet kittbz r' 169 l' rffr( ital rf laa Dnuv..rsErr sivatag r' 75 DEsn ir6asztal ^r a2 DEEcnvE detektiv 'e 12 DEvrcD esz.c s1ftlF'eg{ 247 DrtE datumj randevt.a t6n arsr kel€t .ltbzik. l 5 ? . datolya A"aJ€5 b^uaEEx vKinek a lanya.lY p€nzi keres rc 90 EARW fttld. Dborl.llit('.8 .a 66 Ddmrr fogorvos . crrr.! Bl DRAW anEAm (Da u. l 9 l L-JDoar ait6 !r J9./r cs€sze$ 12 I cu'so RD szeweny { a2 qroorithalo f 241 cuxABLE d/r. \66 EAro.a{r kedves . papaf loo LJ . D nK iszik{ zos DR'wGRiv6 .27o DAvM.os S 242 E U E E ! U E D E E E E E E E U U E E E U E U U E E E E U U tr n E E LJ Ll DA"eEeoas veszetyes n e8 DAEE mer n 126 D RK s6t|t 't 247 DARKt1f.s." A8. I40 U Doa&2 acE. 231 atsrons orncer vAmos.i 195 . vamtiszt E U lJ D o&tsLED mozgassCrriltf 160 ustaREE nem €rt egyet f 9l Drscovl tetfed.232. DotE csinit S t94.'173 DRr szeraz n B4 Drsr porla lO5.rr konnyli ^.llDr kett6s 'D.r 2lO D vnaD!26a. l?3 .' 75 .. cu cs6kkenr & 264 ! 4r. la4 EA. 2a |EEP mely f 2O7 tEctrEE fok ac215 DDLrwa (h)szattit n 66 DDLrvEEyna szz. 264 L) dtr.ttanr nehez x 222 .E E E E L) tr carr sya6. 1 6 0 . 34 E E E u E E D E E E E E E E E E I U E E E U E E U E E D E E E tr lJ tr E nw wm-le vele r. la4 .n etfrodozik./rr7 koszos r' 160 184 4.rirl korAn rf I 16 rrf.c EK "" 165 E cur.|.r.' 154 DEcaDE evLized { 26a DEoE sEs deEember 'a 269 . DRow) leves6t v e s zr ^ 1 8 1 DEEAE atom.v valuta f 163 cr7f.264 arcutwr.. t2l DrREcmt igiazgaroj rcndez6 '^ ra .fl/.s.{.t 152 DEEAE atmodik.a " 70 c.A 221 DEseRtre leir c' 222 dseft elha$/ eS/ h€lyet.y sz6tar ^^ 275 nE me1hat + 2o4 D|FERE cD knl6nbseg r..rwlr aktuiilis !'224 cwvE kanyar n t9 dtshvs v6m ^.iat "' z+t LJ E E_ U E crv sir r' 131.itl. 6A'69 E DooR-itrDrt kitin s { s3 E . EArw eszik.' 2?o . cur vagf aa.ryYrr vacsora f I la DtsEcrLY egenesen . iiltbztet { 169. keta$/as (szoba). DEAaNhnz. I lO Dn Ea r knlbnbbz6 .^ 7A orrrmenny n eo mask€pess€gii rr 160 Dtr.a 22 mcLAEE kiietent ... E{. k€tszem€. t98 E .. 12.r (an.tnc iyeszat rr 23 DNVE. DnD'!. t?o D A't/.' dobol r^ lao D LM( ftszeg"' l84. DRtvEtl att6tvezel f t72 Dtuwx sof6r n n2 DroP csepp d 169 rrnoF etejt. halo$ r! 165. 27o . nizot.a 142 f. DtD.rErf s t.a'z f 6a-69 rrcrro Ar. 174 EAn-Ntlc tnbevat6 " 174 EAruY kol ai '.. DsAtir.. EA|E") eueremben eszik rr 166 . 2o5 DRAa hnz .ordr.

rg2. rcO E EmToonr szemfog"' l?5 U racE ar. 2ls E rrr illik valakire f 24 D nmas szerel\ienyek ! 24 . 144 E EEL unE (ELr.c pa. )6J U Du^oEAn eri'pai ee 165 U EuaorEAn Cotqtttwttr Eur6pai KOzOss€g rAI6J E EURoPEA.tteREmindenhol ! 2O4.lvenc r'242 E FEBRUanr f. TALLEEesiK . hadya.rir f'nsik.yo6..tnnwe csaladteryez€s ::. 174.rcr teny r. erzels6s:t 152 hunkav6llal6 rr IOO U EEMW E ennarer munkaad6:t IOO EEDveqi't6." 64. 259 frrsrcrrsr els6 osztav n 62. 45 D r Eous hires x tot. lairrc 249 U FALL ELL. 2 3 O . elektromos $ 25 etecnrc cam villamossz€k 2s ct ElEcmdry . 257 tr *envmna minden . ||. rrs ) hal. 160 E rr r vastag r. 224. 2O7 U FAnrEE4n-t"rtt ap6s .^ 23. 4A U ravontE ke.c lO4.knzdelem I 16 r" D U LJ U E E _ U E L) E U U E I D E Ll U U E u U E IALL rl LovE (k'h sr) (ELL.tE (fet)beculrc 175 tr esmunat becsles r' l?5 E E t cs etika.brutu . I I I I 12 nssr roEr premier ^.. 236.3 174 nREMn tlzolt6 . n6i f 16l E rEfxv komp -' 90 ! rErcn elme$/ erte. gyorsan rr 1 16 U rrr kov€rf 9a. f6ld.r 259 f:/rirrrD els6 seg€Iy. ee2On E . I 92 E rra fnse" i lo U frarr knzd.r l2l nno.Aw (meget)magJarez + | | t. los tr rtruy n. 124.. FEL| arcz :.. tt'lt. 55. kiad6srael6k€szit^r 90 tr c EcK *o t6i Eoa tojas "" 60 ErE If.' t2l rrcff ujj r" ls7. sajar s zdasigaban on6ll6an qazdalkod6 farmer i lso 0 ."r tr trc.rrrsr bef€jez rr lJ.t42 E EMLEss vepJ. nwo (neg)talalri I4J rrnE tinom. mez6 r! s9 rralf. 175 E DwB ow szembld6k. raLLEfi) s z e r e l m e sl e s z ( v k i b e )! J l a l l 9 2 E FALTE hamis. alak rr 16l rrrr akta ugyirat :: 228 fr. 188 F R Et i i . v€kony r€teg f I flLER filter .szabalyos. 260 l) EI"'EE belAp . 55 I EYE szem "t lO5. l4o. 255 nLL n kit6ft n 122. z n 1 7 4 ..lO4 E ExEcr A BABY Syereker vaha s u ExH.06.rr.. ELr) Kedve van vmihez. l8O /. megtirlt:: 245.t t2 U ExrBA LAEGEna$/on nagy f 52. 45..46.' 22 LJ Eri{ korezak r' loa'log E rsz.. I A I .239 nRsr LAD| first lady t 259 nEsrdAtE keresztnev r* 96.r. 2€i9 E EEL ELr.. ruwo. t22 E FA'.t fisura. Darcella. €s idehoz t: 44 U frDrrE heged( :' l2a U rrtr .. 224 D F Rtt'a.P la2 E EasoE eu..262 r n"ononaL erzelmes. 255 nzzf^ t6ltel€ksz6 "] 24J frrr 0atek)film. 4A ntler WoRLDwAn els6 vil. 239 nE$rflr6 etst. 2 4 O nRDBn'caDE tiizotr<rsAg.SE EDn prctazis { 23 I FAttxLy. 236 E ErraLE n5..e]ren 245 ! U EtiErv ellense.f l4o.224 E EXcEn kivave ^^ 2os E ercase nn eln€z€st (messz6litaskor) f I t5 D ExEEctsEfeladar. EKU 163 El E E Ll tr E E A drn szerkeszt.:iFlal .. 20.e 157.69..reQ 219 '.r l8l Ll rrrr fing i' s7 U zst g.. 9A U FArnEn apa f 146. E D aLAnD Angt:ta t4o.sated. film(szalag). l5l U E oLEE tEsso angol6rc ! 62 U Dftusfi rEAcEEa angoltanir f 62 B nlroY eleez { 199 E Enorn ekg.ighaborn rr 259 E flsE (r tz.' 24o risr els6 .|i . 51.r 125. I 15 U rrz megbukik f 40 U PirrTE Isten hozott ('riill) !c r 55 ! rrrr igazsagos.tittamossaa4 20 ELEPna etefe "'a.Dcoronrc CoEEwfl Eur6pai qazdasagi KozOssegr! 165 _ LJ trvarrd este rr 139 E EvEEy ninden n 166 E EvDRyBoDf minden|. tsl LJ t9r6u6nangol. taves.. 9l tr aveay*. dii ^.

276 tr c o .rssss s. r<naoflEx . eotve megy n 54.242 anoraen keftesz t 94-95.l ts? xnmon hbjeS/zet. 242 c^s B.s6 i: . 195 E E E E E E D FsrE barar. SZereZ. l2O. . 2 5 7 . 259 ao olir (kENr.59. buli E rzr mulats6g.24A + FLonER\liraq. nonarvrfi megbocset f 265 rDf. a5-a5 roa eunerc p€ldaul "i 2oa ron nstnce paldaul rr 170 ronenuo homlok rA 16. 156 rDlrE6r knfbldi.. l4l a' 45 E nno rotsotna^ ::etmergezas E D E D E E E E tr E E E E E E E U E E E E E E E E ftnr (tzcz. 1 6 9 ar"rsr tivea -* 169 dr. zJJ cDrDnr. roxeor.' ZU|. osszefon." 40 tr FoNDoF(retu DoF) rEjons 6rte.. l ? 9 . tem€t€s c" los vicc€slr 97. EEr) lab f 16.r lsa E rvuousLv dithbdren I l9l B nt vAEjbv6 a 96 E aaME ftir.r szahadrtgis + 147 r EE-LAttcDszabadilsz6 f l?a nneez." l?5 nonauz. E tuf. aor) berrgrr l7a ctru hHn\+ loo.'99. l70 Cl rvrEm. l2l E fitDAl pente]Ki 2?o. meqiavit . t Dj 6 .r vitlgy (sk6tul!) *a ls4 alovE(s) kesztvii. l5l n f'/]rrr mulatsagos.E E E E E fl E E E E E rrx roqzrt. 26s flrff ntehgazas "" 169 tuRd forma f 2Ol rffirwAELr szercnsare + 265 FoswAsDel6re I 2l I fpr r6ka F 30. lol aemrws kiad6s ^r 99 osrrrE kedves r' l5 ir-f. 1 9 4 . €tel r' 45. k€ pvisel6vAlasztas 99 . 146. f€lbehajt "" 56 E roLLow kii\tet.. 249 r oo b€ka cr 66 noYr eleje vminekrr ?4 mutr'nat smrt cimlap-sztori f 74 tr{/rt gl/nmolcs.ar |jrkarn6. ntaotve.rr repul-'. emelet n l70 Fr. E rrusn rriss. t. eo"E) etmesy hazulr6l. kedvel d 2O5 E flro. 175 roncEr-rE-rar nefeleics . COL AOt Kap. l 4 l . mindenes r'271 ewE.tfeteit i 265. .' 24 nrc iaszrc "1r+ rr. 144.: orsz.2o9 /. l5o. . r52 azrdcs pillant.E rf. n^por @etut€n) f IJ9 E aooD EvEtwa i6 es€t . l5l.32tl ronercrex idegen.t 134 tr tr oorDElvarany (mell6kn€v) t 94-95. 2 5 6 tr cooD AnExdoo it.RrGE szedi.99 eEnLLEt'rAft CEt. 20 tr tr 60rr k€cske f 215 tr GoD lsten . cAvE e. 139 .rr lapos.muveg ^" 45 azf. 6szinte 't 47 FsE szabad s 178 r EE. raozzn fagy.bornok f es dE|EE L ELEcna"t Attal6nos valaszhs.. mozr.oon padt6 S r7O. 199. bunda.embet { 15. . pillantas r* I 15 a r " r s ep o h a r f l 5 a . 169.' 15.v Atta]E|.tr villa "" l4l.' 168 n avorn izestt i l2l FL# bolha "^ 265 nEA nAflrEr bolhapiac n 263 noof. fas/aszt E ruLL t te i 246 j6 sz6Ehozas.ann 99 etnerous nagylelkii f 99.DGE rtizsider . l6J.ttt tutball f 16 Foonun inas.' 75 E rrl slicc r' 195 E FoLD(up) itsszehajt(ogat).r 46 aa *rm.LL gazszemla r" 47 arlE kapu 'c 25o arv meleo {homoszexualis) .nL rhr.Nt (cor.sc.EMarLi.r l05. 27 | E F&.271 c. idegen {melekn€v) . 209 n ffr:^rDrl bar6tsagos lol. t 26 a^RDEti]Keftn 0.' 82 i lf E E E E E E E ll E E E E L) E E E E E E E E E E E E h. krilfoldi (f6n€v) f 265 ronssrsr el6b5r fityma d 16 ronEsr erd6 f 265 noneer. l9l rnat. lao nnm.{ r lak6s !" I 68 fl..vE ad n r43.ir loo .

l A 4 rrsn rv tort6nelem rr 20. t92 E . eeom) . 169rr I aO namd ti ftenik i 2O4 E rPf botdogn tot. 144.l6lndvozl€skorJ :: l5O rcr sesit r' a I t E P s e g ' t s e g : :a l . sikerszem. lJg cooD-ByEviszontl t6sra. viszl6t. t92 E EAvE.246 U EoELEss remenyt€l€n.d o m b n 5 1 . DDE etbnjik./n puska . 267 GrEYrsE szuftes x 244 arocrf.' 175 E rRr sz6r6s a 9A E LF (r&sz. HALvFa) f€t. ls2. l2o rrr nt€s.' 4s EEAR|DtsEAsE szivhai:: 4n rrri tr6nor6kos !'2s2 rDzz pokol.i' 57 . .o. h e g y . t 5 9 . 93 EoElyukS7l ttouDAY !a\6.! 146 aRAnDMomEE * naqvmama rr 146 eLAss fii t 2ot asavnanod gmvitacio s 2o3 aaE^r nagy.n6 n 6a-69.t o l .E _ U U E U E lJ U E E I U U E D E E E E E LJ U E D E D LJ D E E ll cooD fto na j6 reggelt.i6. 33.232. 173. 2O7 D floPE remeny S 2O7 u EotEFuL remenyteli ".YEir be€siil€tes rr 252 E Eo a\RAELE tiszteletrem€lt6 F* 24I E roorr kamp6 -* J6 U E(nvEn potszi\i6.a a2 eav tiit. fick6 n 237 EAB haj n l7O. eldug:l 212 rrar magas f a9.' I lJ.79 na.r" 22 E0LD.iERorEr zsebkend6.ntD.res kal^t. hasznos i 246 drzPrr. mna.249 IIapFr EmDAvI Boldog sznlet€sna- tr E RD kemeny ^' 22 tr tr EARDwaaEhadver { tr 22 O nonosexu. 156 . t92 ) t s z i a ( n d v o z l € s k o rn l 1 5 n. EAD. E^D eltoryaszt: t3n I E E A D g i t 1 6 ..tr. i6 napot ( d € l i g )4 1 5 9 c@D McEr i6 eiszakLiir" l9o. lao E EEAD cflE relaias:237 U tterLm egeszsegt la2 U E E D LJ E U E U U LJ E E E tr tr E E U Ll Ll E E E E E U U I lJ flEAE.rs tehetetlen rr 245 /r'/EnE . koz€rtes . | 44 crolr csoport f I95 eEow caEw. 3 4 .lO5 EEAE| sztv \r6nav) " 45.sszemesy rr ta2 auffs saccolrr 175 aassnntnon saccolva becsles "" l7J aErr vend€g 615? 6zrzrr bunbs 14 I o I al. fele vmin€k f 32. nwa l6gat. l05 GREAr BRtratn nagy-tsritannia. f l7a. 94-95 EAND. 2 6 7 arrrr lidvoz6l. I l8 crowD fb|(j n 23. l7a flELLo szia. nyarclis X 127 noEE oLthon S lO7.tuaana lanyunoka r" 146 c^^MrAmEa nagypapa.:8 t8? . mo vannekir: l4J. 199 rrio h5s rr 94-9s neasroav noi€nel€m::' 16l nemnosexaer heteroszexualis r lOo. l O 5 .ij 245 U MBE horras?t6 t 24 | E EoasE 16l? 156 E rosr locsol6cs6 r" 148 E nosPrrAL k6thaz .24A cnoLND tataj n 23.qELD. aRo* n6i v6ltozik |: |a2 enow st"aLL (e*Ew. 175 data s76r 'e \7O D n^E ut6ln | 47.mel r. h.DE.homosz€xualis lr lOO.' l5l aRD EsrnrE eSNe!ryrittessikerszamai t 22 are z i t l df l ' Q . . 1 4 4 ttELpFaL segif\esz. EtL En nr tr 36.69 U EoPDr.r 36 . tol EEAaranaor szi\iroham . porsz'v6zik ri 6a. r 7 g . .'260 EoLrEx 1.trEAaD. dEA^D hall r' 4J. 257 E nAE ulatat + t47 tr mvc. 16l E r. nto. 174 Eot"ELEss hajlakialan ir 24s Eot'Estcx (BEEotttEstd{) honv6qya van E I U U E E E E E U B U I U t AracrD hajveses + 222 EATaDRE* hajszant6 "* t73 rratRprr-BEtrD hajtukanyar. t 5 7 .IELDraft.6cs "j 219 EANDkez 4 ?2.' ztg EANDE nyet t 93 EAtrDwRtrllc keziras cr 249 nena.r' I t6 cREr sznrke { 244. r g t . | 16. 150 eovERn Esr Kotmeny + 2o3 daq anmm S 226 enrci.' 259 ide EE4E itt .r 159.. hatalmas "l 22.

252. loi E t EE kCs{ 141.' rsj .^ 6a-69 O LAw taNany { 48 E E E E t80./rY' innius-*16e xee+ ren.karosr" la2 rLtEoALilleg. 133../Ycrurrmaq.'loa-109 ttDrrt indian.eghiv ./.epapit-tztt6 .' 147 E LADD ]€nall 234 E LABEt() .El E E D E E E E E E tr E E E E E D E E E E E E E E E E E E E E E D tr E E E E E E E E E E E E E E E lf E n A A -' noff h5zigazda lJ rosrE$ hostess.252 LAvtmRY ve. 2l? E. gynmolcsl€ rr 9. E . ttttoltN t[d." n. 116 E unP r.suDor "' ?6 "' Jf.Cz.indiai "At56 Enan&infl. nunr.b6leviif I JuLY imius '4 269 . 162 LJ /r/.' 2a IRte n.t 252 E rrDr t6rd i 56.{ae6rmer lnadms) l50.?17 .Ir skotszoknya i 155 E /r/yD!r$ kedvesseg f 247 E r.' 3? nrcutaence hirszerz6s f lao .i6an wcot'E kereset . I 9 I rFha{t94 LL beteg" A9.r.^ I 14.^ t5 ror forr6. allas"A| 33 *' rosrffe all6stalan 245 bel6p vkihez/vmihezi rorr csatlakozik rorE veh n t?9 rouR|Er *azAs n 142 JUrcE bir6 |' 15? Jrrcd dzsusz..ryocr(Kopog(tal) :" le.r 2o4 ' assA D feri n t87 r +/--(lt t?r kunyh6.meddiq. 212 Jo. . iavut n 7a roslal " 17I .te) { ra7 emberi.33 nEE^n 1r1kbl f 162 n. l.nsf 15 nrcnesne ardekesf 202 utvtE 'r.r 173 ror. rrcw rnosn ismer { r7O. r' l5O nou nrc meddig.rrEr k6s6bb.l 12 E LAsr ltots6 t t43.e + 6a{9 ttvtmnv nrcr nounr va.. r5r O t4ocxdn ki .262 E .rrE rrcE r intelliq.Dr 6tlet r" 20.260 -Eaxr..' 16l r .na^r ahes. 174 E asr tart.infts f 22 E xrow.207 E r(rse G6kol rr 19? E rnateaeo kipurcant.25? E rflow rnEw. l7o ror csip5s.26a Ed. foldet €r -' 14 E utnaates nvelv r' 144.Gn .69 tsLAtrDsziget t 75 JAhaABr januat i 269 E E E D D E D E E E E E n E D E E E E .cr ieq r: 184 rcr-Znetaieskr€mf 12+ .274 EL$rtoljra"122 .'P ugrik..( tinta ./f.rDrt b€tesseg rr 247 n uustN i|J.n l7o E rrcr( vminek a hianya.^I I I'l 12 duBBvkri lbe. 55 nrlror"r hulclyuk f 7l n rnsas 147 tr xrcr.Grrrul" ketchupt'52. ugr6l f l5O ranP ovEE etuaril.fro $/ereh.ilis i 72 .:ilr . I I rulc/ szaftos.rrY.' I I l. ut6bb rc 256 rauav nevet a 12a. ren lmes)tart "j l4J KEEP.252 |-J .nr vadaszik f 272 EBar sier n 273 nunr.lsE h6z e 67 roP hoqvan:: 25J nov ta ne Hogt/van?C lso floul M rou Do? ljawon 6riilok.' nnutezncz intelliqencia la6 . EuKr fai.nenese iaoan" 2oa Jrr boqre.rDn India. vasalr' 6A-69 n r\Ec EoaEDvasatitdeszka"c 6a.i6{2o3 EFoRn naq informeci6 n tl ntusE aztk e \2\ tf rncEEDEnr osszetev6 32.247 /r. kblybh:r J6.r..nziit rc2 bnoErArr fonbs n la5. fluar. 1A2. rcssz. (meqlitl :'202 E ^.mpa + a2 E r^atlDbzAftz)t'td + 14. landol." 162 nconnem befejezetlen " 78 . biint ac2O4.rc Vir'ly f 9+95.f l2a.erSsn 170 rarEz hotel . nurr megs€rt (testileg vIelkileo.naAtuAttmagyar 144. r9r .r l16.rEn btr\vmit vhol) rr I 19 .ror vas.6ra (60 perc)-' t79.barakkra 147 ! .260 nro$trr imporens + 260 't"PEovEiavit.

249.E D E E E E E E E E E E E E tr E E E E E E E E E E E E E E tr E E E E E tr tr tr E E E E E D E E E .(r sz€renc€s..f 250 ucnflroasE"'tit:(iir6torony 'f 23o ua mnG \illim|3s ..nner on e.elhagyr! 254 rEAvD. aa uFr litt t 13.rc.t t2l rEAvD our (r-En LEF|) kihaqy i 122 LEn bat x 25a rcn wne politikai baloldat:" 2Ja E c l a b t l 0 l .EM jogrendszer " 72 rcta rcm. l9l nne nossin i Do. 255 urEnE eletta.B villanyka'fte . LE nasy.tausn angoltanul6 rr I oo rr ra{rr leqkeves€bb 274 . sikerril neki :t l8 E MAn aEnE r veze€s. 262 LErflrE* ta ul6{ rro.LED.r aiak -' l8o E E E E D E lf E D D A E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E tr tr L. 240. ntoe. | t?o.cr nval "" l8o zrE ha.' la narr.r kis.tnD/Ean tnunD emberis€g :r 16 I M^ r EAPW REtuEfls or ntD DAv! Sok boldog sznletesnapotl i' I50 . r r D f i )f € r l i 4 l o o . t94 TEADEa vezetiS.kepes "' 24 | NAxatEDhazas { lOO. posta (m int . nDtu) ember rr 16. l 5 o . 1 6 l .t 23o uKD szerct.lcsonadf 2l o EoPA*D teopard 'r 134 zrserrrrleszbikus-^ loo zrssr kevesebb -* 57 LEr. ensed " 2s5 . l8r.VER mai s 66 Lo^r (tEsz.a{rnE 15r (kik€szitett)f 16 utve.LoAvEs)wkni:'54 .. 23o ucflr vEAa fenya\t s 25o r.rlJo.zolsaltatas) rr 227 MA'tr tii a 94'95 uxe.y r.'|P t6rk6p f 76. rEFr hagy . nyom.k€dvel*A124 uM sor + 2oa . 265 LEr'tEnherii *t 263 LErEB Box poslalAda.' l9l rEAD.1 7 8 rEcaL |eaelis x 72 LEa^Lsv.F/ felemel f 15. uar l<. 249 Loct zAr tt6ne\) !'6l LocxEE ott'z6szekra. los..23o uenraar.rt54 Locr. t20.rn takat1s "a 61 LoarcAL togtc t { r74 LorELl maaanyos 4 lol. 15l Mcrc bii\6s. L{tt tekszitr i' ag uE (rssz.vezet ^r 242 (r&sz.tence + 272 . 2? t M A n ( r Ez . utnnr.TEDvezer. Losr elvesztt: 55 LovE szerctem . LEAF 204 rcnx. 33.' l7o rr. Iakik.6rrr hatv-Inv: viieqos " ?Jo r/6dr konnyrirsnly.'250 rranr meoovnitrDl.5a LosD tord :c ta4 zolriv leherauto. 192 L.) s 32." 6a-69 .r^m { r2o . lelesegill mew ra 28t .relmes lev6l f 2 14 nvna szeretij (mell€kn€v) i 154 zor aiacsony.yE-LETEE sz. 94-95 ttrRcH rnarcius f 269 tt EcE masirozik t l5l MAnt( tott.242 + utmex onven tanul6vezet6 242 u.rcrcte kezelhet6 n 241 E MAtaaE nAnylr.E pia. ntoe csinal.c lJ5 LosE Losr..' 61. t4O rrlrf. t?? Lorc ro ns jegerals6 s 177 Loo nazelitdik i' 5a Loor Ar sc/sr nez vmit/vkit ! 5a rcor ron sa/cv keres vmit/vkit r. lbe)z6r./r'. menedzsment tr tr n tr tr tr tr o tr tr tr I usE (ro sc) hallgat{vmitrr 242 lJ usEnEn hallgalo : 242 LJ . keszit r* 2J2 n rE hiln "" 165 an (r tz.25?.. 23o rranr vitaqossiai villanv.E/rEi' ('rott) lev€lr' 199.udik r* 89 uE r-rr'. jet { 47 nrEnEr piac { 163 MAntEraBr.' 61 Lo. l2O . rctmr tan { 242.vezet.{raa menedzs€r.xs. 1 5 7 . maqikus rr l2s 'r /.rzr lusta.t.' 46.27 tr wx. rcn cm elmegy. JJ r.uvEs) €let 'r 9.r felesesnl vesz.rnAws) (fa)lev6l. kicsi ^" 128 E .rox sT. t42.ocr t6 (sk6tull).arlEr bnovnit6.LErr.tuzeu "'230 .rff{ 6sszekot6kapo€sf 57.: ro I LwcttEotl voucnEn eb€dieov n 2s MA1ETE gep r" 20 rfir 5rnltJ 98. LEr. m6ly "" 52.vt al.2O3 uctn f'ny r' 94-95.

.rIrv mAjusr'269 rcAL etkezes ! 22O.iJ . .. 245 Moron motor . korom ^^ l8O.f 46 nEfisrnua E/EEsnaArE menstrual lr l6l E llE&sy CttusntLrs/Xntsl Boldog KaraU E E E u u I Ll B E trxsaaE iizener " 276 M|ALfem+23o MErtoD m6dszer . tej aa t2t. 27o penz t: s. kett neki E MEITLE tii i 263 E n aflsoun szomszed . ttrc eger ^.r. l2o E MrsraKEhiba + 7A.' 271.23? E ttEwsaaE\cy hirngnttks€g f la6 u trEUsPAPEn njses ^.r ? | nountw stt szAiviz "i 199 novE mozog. 257 LJ rool hold "j ll4.25? U EVDRsoha '2 194. 24o U MLrotai Leiesember { 24O E rrz szundikalas tj l9O E nAmrt szalv'ra S l4l E Mst oy sziik n 1rc.r l5O n0a nama t l. t46 Eon EE-m-LAw any6s t 4A nom8 roreuE anyanyet! 4 45 .hianyzikilemarad. belvirasi: 229 U MnD ban vmil. sik vmir6l . l7O ..rc zene f l\.lek€."eY.probl€ma!t I 15 .16 EusDuirt mnzeum .! 229 U tuv smRr miniszoFrryaf 2Os lJ mtsEB miniszter f 15 E_ Mnm p.tlr. 45. zeftsz { 224 .r'$ hianyol. rtDlr nW.tomERtEss anyatlan t.atyEY LJ ttoryrer maiom " 125.t ttalrr orczagqyiilesi kepvisel6r^ 185 i. itsszejirvetel 14 |..155 E MoDEtu1 moden . hangulat . kerdes. 258 nusrcta.zts.EE (r6sz.r 45. l 4 a LJ 16r. (m<s)javit. t'E r. 26A u ttrnRo& tnkitr f 2o4 E . 22s E da^t ow.r ? 4 tt tDDtE-^aED kbz€pkoni rr lol n DDIE cLtss k6z€posztaly r" 74 MDNenr ajfet. t33.r 173 Eoman hegy "j t6 fionrAut arrc mountdn bike r* 16 ttto. 269 U tlEwshir. 21 4 u trExr k6vetkez6 + 122. 25O MEAfi.. szliks€ge van vmire.^ la? rcucnrE p}6Elszer f 50 r. 128. 48.r 257 E ro.EnDEDszii. 256 u nL v wn-Ieilr "'-34 u EmD agJ t I til. 2 3 3 2t0 .2Og tr roe. 255 E .6 43. 12. n nl. del€l5$:.Yna regset.'Ett'otuBtE emlekezetes ^r 241 wt ony erdak { 17o rc oRY emiekezet S 29.I. 2Ol E . E nalmLr havonta: havilap 4 26a LJ too.rarr legtdbb 57 r. 166.E tr E E U U E U E E U E _ U E E tr U U ttEE|. sExr rejftly S 206 U rLY (itssze)kever.a 219.klat6kiiru !l229 E ana\ nemzet i: 2s.. csib€sz rr 158 E_ EcEssa sznksCses + 222 U n E c n n y a kt l o l . lJg.'r. lJ tttoEL morel 'c 173 202 nEE ra hElkoz6. 158 u ttofloeAqoas monogem n IOO U nalnt h6nap n 26a. r9o E . r 4 7 .7 | t ousE. 2O7 E t uorz vasott.ho$.r 1l\-l t2 z. . zavarja. 2 1 5 .y d€l $ I 06 | r c wt i x t 2 7 . s6 ETDDLE kt'zepe vminek. tqELr olvad't lO7 MEnsExorFaRr. 194. tst.. m€rfitld rr la5 MLnAnr karonai { r35 wnary nrctLrcerce katonai hirszer- D U u U lJ E U U u_ u U U E E U E E g rcrrEB anya.. kedv. formajenalul fussond l7l lJ tagoDr senki .s0. tl E6E*ooM gcmba n 2oa . I tO E no D Y heft. lJs U . b6lint cc6l E norsEzaj { 2oo LJ trolr-^E rv*trtBrE nem visszavAlthat6 E ee27 roo.YrYrvmi metletr. l9o Utonemrtlll-ll2 E osBLEelkAbiLiaa lovat verseny el5tt. nEr ldtAtkozik tutsDR mestet i' 94-95 us|nun maszturb6l lO2 !c n rER szAmit ll5 { .7 t. 1t87. lO7. 26J nAtLszbgn t48. 14.263 E n r. ts4. rEAEr ietenr *t so nar hirs .turE egetryuk. 229 I EnD l€€lek. 2Oa E ErcEszap n | rc u Mcm ejszaka{ 105.

nvedalyes l}l S Pr.r lO. I85 Et ke.255 ree sre<lf 223 Pctvtr 6eDa'/). las reeceratnrssb€k€ss€g. nvitott aAla2.! 114.c 2l PEnctLc. lO7 tr P REor papagai i: 233 tr F a T f t s z : 7 9 .' 2oo PAssrorraE sz. kisallat:r 106 Emo.E E E E E E D D E D 22o oRm asza]Kx . b€nzin r{ 199. 162. lO?. 6a-69. 229 E oE . l7O.r a D tr IOA-IO9 P Rft pafty . fogamzassailo r.96 PAsra res^a '" 43 P.t iegyzetnzetr notebook (kism€retiiszAmit6g€p) 22 . I 63 Prsr elmesy vmi mellett. buli tt I Oa.or nc senmi I st.ttz PEe daat] f 79 Pa malac:r I IO rrzz taltetta.. E r" 25t orFrcr& hivatalos. la4 oneaneieo f€llabri r" 16o otLY csak + t44.' 90. r)/ E nwst apolon6. DED'nvitorL aqru L 229 tr on"n&'?13 lz't6s t *' i. €rtesit€s"" 222 .rt syalosos r! 45 U pEDEsrRtatlcEosstfta qyalosatkel6hely Prr tolt . 224 oncE felnaL kiims.rrY apaca-' ruo.oua tzlrsas'ilt t' 25 E nc.46 OI{. 260 .E emberck + t79. n.oEsoo.{dr nem . 267 4 oE nyxii r zzs U oE n\ill." lo4. 231 tr PActucE . ' t 2 o tr P tERwox^ paptrmunl\a i' l2O tr /"A/rc& csomag . r99 o r d ( k i ) n v i tr ' 6 8 .r pisz\el t la]. odaad vmit E n E I U E E E E U I 4 t) E E n D B oca{r 6cean-^ loa-log E OcmEERo]Kt6ber+ 269 E arrDr ajanht n lga E otrEn tetaj nt* 41 L) offrcr hivaral.6 9 .f 2tl . 2 I o o. 50 PtLor Dil6ta f 2l tsa.ruza t 2ol pangotyeanyusdijas. 1 4 5 174 u P nnEE Paftn.t7mnlt:. n6'!er n 23 n Nn#Rv 6v6ata r2n t B nn*nv nnwn mond6karr l2a tr rur €sonrhejas bo$/6: hnlyealak :: 72 U oatEcr ta. altalanos tr ontcn\taL ercdeti. .rf. t56. l0l tr tr PAER papi( f l l.' 231 D P REtrr sznft X 162 tr Prrur parki parkol.' 267 E orontnr mindennipos. 2so PEonEtetefon n 67 .\tember + 26s E donttErEseholtt 224 n uDEakt ! 22a n MlEBDR szem x 73 |-J .{olm r6n€v-* I 16 novEl reaen'v.' lA2 tr onEa mAsik + 17 | tr u ovERcoon tnlftz x 244 tr ovE rrNE tttl6ra 'r 24A tr ovEEkont orEsDLFtitldolgozza magAt f 244 tr Prcr( pakol. orrlyuk r' 7l . lAa orD tegt t | /u oLD orea.' 2t4 novEt"B. 223 E Pnt( 6zsaszin i .{tt osv€nyn 2s0 PAnmr pAciens+ 2l PrrcE b€ke. 2 2 9 vkinekr' l8 ras*rcEE utas . el6fordul f 5a tr PAcrrlr csomag l' 23 1 D PAaE oldal. hivatalnok |4 2Jl oFrE gyakran -' I t6. tr P E R n i s a q .iven.gy f 92 U d. olaj !r 15.I 09.n. l0o Eotr. 2o2 rsffEcr t6k€l€tes "" lol ErroD idlsza\ + 29 Frrsor szemely i 12l. onaY oke 4 | 13.iroda r" 251 E orncr aurctne irodaepuletd 251 rendcir. lap f lO7 tr FAI| fijdalom " 246. csomagol*r 25. 266 tr PAntuL laidatmas ! 246 tr rrnr f€stj fest€k f 266 tr tr FAr"rcEpalor^ : 2l tr PAE sipadt .. 226 PnorE tetelond n 226 PnorffiRAPfl rcnykep x 2 nA o zongoraf67.t f t9 E E tr E E E E E E ' YaE E E U U u E E E LJ E outvai naran<ssaroa." .:247 PFri kitde :" 66 E zt EsTRr. l2O.hivatalnoh E oFFrcER katonalisz.'94-9s.{arr orr -' I8o rosrw.

M (n) (bete)trnt aa l2l LJ orrff csendes 126 .?r7E eg€szen. tegen szives rr l5a. E erm es6. 177.ryors ri l9l E P.^s1c miianyagf 26 E Pr-rrE tanver " l4l E Pr. magan. dmma r' I I l-l 12 E Pr. rue rur tesz.' tea lJ P*Esr pap { 193 E fier.254 E.rqErhibbanti homokosf 154 E fttr m wt mpti i 4l E auEstro.ABaff nyul f 56.69 U BEALLYtenyleg'.eD daeD! 227 E F L) I E U 4 Ll U lJ I E I E U U LJ E PRsar bitrtitn ..tt erct.rEi.nvea Dul6ver 16 .oLya fiolrs poligem t' IOO LJ PooE sz€g6ny r' 156 E n6rrr tolakod6.r politika rr 15 U . 24.' 29 E nnoti (nn fltr) f€lvesz vmi! magara L) rvsr posta f 227 . 2tl postas f 240 U qrEE kifrlyn6 + 133. ridiknl{'J9 E fl/irE !6nztara !c I | 6 2t2 [. esik (az es6) rr s I szesiLr.' 2 18 pNvAct maganeka intimszfera "" l5l PRw^E privar.*IDr zsebpCnz ^' 4s E . rak f 199.bbban kedvel. 249 E Pf.rzc. hatalmas. fntyif" I lO E nuDv kesz. veszekszik r" 50 g eu^^rEft neged { 79 U t'osroBD k€peslap r. igazi!r lo5 U PBtnE MmtsER miniszterelnok ^^64.€sn 274 U toeraEr zseb ^e 45.'YirClf'+246 Ll ralv darab. fetLesz 'e ts7 U t {y sug6r d 60 EnrcEar{276 lJ RE . 264 E rosmo| helyzet . ]KeftCs.'2ll Psorr. er6 . kttlt6 r* 29 E fl rM mutat (vmilyen iranyba) :: 167 E rcrcr rend6rseg ^'240 (r6sz" poLtcEt"E ) rend6r L) rolrcdar "rE oiDa { 21. 134 l! Fosnt" (nsz.avtuL i ft]Kos f 246 n flasn. 266 t PLAM . megiger $ 8l P*orro&cE kieil. ^EAD. 13O LJ rercr veF€ny f 75 | "flAc-rrcAL gakortari { 179 gakorlas f r79 lJ ucne lJ u^Db r6?ti6 ^' 12 ! ie{cziE S/akorol 6. 2Ol E r €''€rr i€ten f 96 tr frrss emel.r A t\tttER haratom.{ 62 E ruase erszeny. kettefr.E E E E E E f tr z. 167.x.D.:j 25 PstE dii "' 4A ntzE"t Nne dijnyeftes { 4a PEoBt t problema f 12 ProEssrolraL profi i t62 ProrEstotr professzor f I I Pfotr nyereseg r' 7A p*oe* MnAEt-Eprogmmozhat6. r iatsiikf tt6.' 241 PnoctEst hahdas r' 7a ProrrsE ig€ret.' 147. rosnnv) LJ ror (teas)kanna r' l2l U a.' E rut"P ptumpa 70 { lJ nn n r6k.231 lJ aaaRaEL veszekedes. 24O LJ resr pos6ra ad f aa E HrAnas pizsamaf a U PosronrcE postahiyatal 'r 177. .r I 17. 17 \ E RAncoar es6kabet.lcr. p6nztarca.er6szakos lJl ri U mnr kiki t6 .rr novenyl rirtetrnov€n)4) 266 lJ Fr.ndtno kieias S 211 moE8rv \iason f 162 nosnnnx prosiitualt rr 160 Px@D biiszke rr I OI psrcnoloatsr Dszichol6qus rr 252 n 240 E &rIrE udvarias "j IOl. er6s cc246 U .Br tr ru. 249 E EnwD f onL ^a 163 ! c.. 23 PrPtrs sk6tduda "' 155 P Z r c f ..s "^ s\-ss E PrzasE kercm.r 246 E a.e l1n E nncru L pontosf lol U nmL als6s dialk. l5l politika' .r 37 E mr. teljesen"1 t26 tr rorcnru. I 1 5 rrrcE helyez "" I 15 PLrlY€w: tewez i I06.RErD olvas f lJJ. l3a EmLhnznrc. el6nvben r€./rcr. 72 E Pocrcrrr.. 179 E n rLwaY vastt 6' t7? U pxf. tnske. n6i 6ska.e 34 E rnce ua tuceduta t 276 E sErD.' 15 tr_ rounut !! ro.h e l y r ' 2 1 5 . I8o E nEsrui nvomas * 45 E irl patkiny "17s E PREsutE feiel€lez. 259 E PrE rt rcngej.

j6lj rendb€n f 2Ja E Rtadr jogi 23a E ruanr mna politikai jobboldal .rrcr csi.2o7 E rEs8cr tisztelel .fD prros.aqt . 232 tr srrE biztonsagos f 14. masodperc f 264 tr masodoszi6lyi rr 239 tr hasznalt f 259 tr 6.EcoD WoaLDWAR masodik vilAghabori rc 2J9 E srclrf. masodik f 239 tr sEcolY. hely€sen.tr felemelkedik.r riport -* 15 94-95 E rEruBLrc Kozr'Kasalt.Ne) felhiv" fel€s.s i' 8. pin. l2a.syzes . visit d 124 tr s LProR szobrasz r 72 tr sculnv.roLL gorget !' 30 xoon terem.N. soLD .r l5a rJ f. t94 0 iori UvOlt. homok r' 68-69 tr srrDfla homokzsek rr 6a-69 tr sAnDrgcr.' I I I I 12.ecR (m€g)vakar. R.toEE nE^ kbftlllJan6 tr tr noLwD ker. 106. 264 E 'ELL.r IJ l. 1a E E E E REruM visszaad oo27 nE aflraBrE vissza\lAlthat6 .) r' 199. 144 E qEPARAE evehs^ x 2a E srPrE rrEr szeptember-'269 0 irirors komoly -' 2J i.' 2 58 E f.' 2O7 E nEsr. harsog. RAna.lad.f. iskola rr I 16 tr tr sconsfl EiaLrsE sk6t angot (nyetu) tr . 2? | tr rrv.sau 'EEN lAt 't I05.aRAnr e]]. voros r 267 E nEDDtsfl pircsas f 244 E rf. 238 E Rta r hetyes. hely rr lJ4 tr sEcolY. szezon i: 276 tr srrr iil6s.' 27 RDVEcE bosszit { 2t9 REvotvE forog." 245 tr tr .c 148 .k tt 258 D + 94-95 tr nE szabary f 2?6 tr ruLEE tmlkod6 " 2O7. ?8 E ffPof.kken !' 2a E f. 1A3. 243 '.na Sy(rii f 19 I74 U aha. rLN fvt. k€z stb. sarD.lrits + 226 E ntor t^zadiE { t26 E aEE.E tizspalinka 4 2O9 tr tr errE ugyanaz .* 254 E s D. E arcrji iouu ("tout.. sotD. megfelel6. uralkodik.a 240 E r€rE{r (mes)ismAkl f 19. bomboli Llvolt€s E q U E U EocK szikla t 22 {ocrr rinsat !' 50 ao@ szerep . nem felejt "" 206 E BEPATB iavit { 24o szerel6 E nennntN (nsz.ercm f 25a E EEsnuL pihentet6. nyugalmas f 246 E rrsrzrss nvuqtatan . awa) visszacs6roq. 245 + E nrtunv vtsizaler zt. sENr knrc n 226. lOa-l09 tr Er. sENr. stsf. RosE.Q l2A tr BwtrER tul6 lf6n€vJ . 254 E ''trrulrcs mondatn 122. l7o X 243 tr auLE^ tr EUMrum 4 46.!onalz6 ruLE ifenyit. 242 D nmrnc fut6 (mell€knev) '! 157 tr tr D szomo|it. szoba. szendvi. ls4." 232 D xet'nnaza eml€kszik. (meg)ment f 22 tr sar.E *EcE vE Kap { 243 E *tmmz felismer.o 62.rtitok r'91. I 14 E Rtctt giazdag'* 136 E nDr buszon/motoron/biciklin utazik. visszatel€fonal d 226 tr tuNc ap (n ne. 249 tr s E szef. E xEstEcr tisztel rt 2a.irlss visszautasit !' lga E rraR€r megban !" 6l n E nEunwra relati\l]]tes lll-l12 E nEnAntt megJ..atszekftny ^' 14 tr sar. 182 E sEE." 247 tr sar'EnEss azonossAg f 247 tr srlY. I 18 tr SATaDAY szomb^r " 21O. nenfifiLw) . etD mond + 60 tr Sc NDAL bolrany "j 25O tr scroo. felkel n 6l E aoaD t t72. csonget + I5l U nnc BAcx (R c. 260 {rcr tr scrarr sikit..nt .E szobor S 72 tr sfl tengerr" 262 tr srrsrDr tengerpart f I45 tr sE^soft evszak.da csdng.

' 243 srclr beteg rr 152. iir hety k€t dolog kozbtt. snllyeszt tr 75 E E U E rt ir.r 42.25a B stno stnuo/su.e{rrr havazik!c al E sto? h6 rf al. heqves"' 183 E s'. 33 E snorrno ano tteveserl.snown/snowno _ U D E U E ! L) E E E EU U (meg)mutat 14. apacan6v€rf 155 sn sar. 255 E soor hamarIr 256 tr so{ar bocs(anat) I l5 f E so.szarikf l9 E sn rs fosas $ 65 E rroc| sokk -' 12 O oE(s) cip6 f ae lJ snoor.r nem -* 106 g sEx szexn t92.rrrard hajadon.EfisL rt t?3 E srrff kigy6n 6?. srELvEs) Dot n tzo '|EPEERDpasztor f 154 s "D. 167 E snopxeemnbottosa' l5l E snoffme bevasarhs r' 32. vf.!. 33 f E socnrr tarsasageS/esnlet l6a U socn(s) zo!.n er 'h 32.r.r rngr' J/ rJ5 LJ srlr szar.i.!'Er. 133 . sma €n€kelf 2la "' E snaEt enekes 2rc 2t4 .tE. 249 E sqArnw atnyek { 2oA E $A. 55.rr @ .' E sf' rf. 156 U . sw( sillyed. sEodE. s oor.y) l4o q .bszatyor f 32.fni(si d 52..' to4 stq"Lr egszefiien f lO4 stnc. 'EEP) birka r" aJ'45 tr )EEEF E srrrr leped5s 95. t?s.\tall n 54 E sr.".i "' 72 E sor la$/ f 25a U soFr p\ha{ 22 lJ sotrwRE saofrver f 22 E soLDrEakarona. 16l E o"r'! (rssz. -./Plev€s!A l4l r'J2.E srr k€szletrszett oatszmateniszben) ."r. tobb f so E sew sewto. tr srlyaldesyagyas egyszemelyes !r _ (dg.atamit 224 E sorE !.r bdr -* 16 E sranr szor'lNa .r.264 sn s./r savanyn U soufl del e t42 E sprcf. sar i\l r' 2O4. 55 E_ sEoREtenger-/t6paft f t4s."t eJ .sc .' i?t rijvidi ala. 33. 8f 2. iqazit-F254 Ei sf.r18^E valahol n lgg E 50{ fia vkinek f 99.!32. 174 srDE oldal C 74.. l9l E slow tassn n 273 O izrr]rx lassan!r t9a E s. LJ sflrf..5l E sttauaw sekClyC 37 tr sunnoex l6here ^t l s5 E s.sm alszikat I JJ.. st n]'tern 264 L) SEIP na'o 2' tJ. t47 LJ 5. 2o5 u snYes{ t0/ zoz U srl menny .sony r: 14. s rn star becslk.1-**Qt aJ + E s on |"|'alt 216 E snow snopzo. 3J E so.E mosoty t 2t2 U flnrE mosolyog. t'. uramr* lO5 .' nP eles. se*n varr r' 154. s6hajt r' 266 stc r lavany f 266 s'cn atait . 167 nl. s!!o"t'Et!) hi'embel f t6t E soaP sza?Dan.r 22 . sairc. I67 f saw show ': 14..n5tlen.crtur 16tc 39 E $roP bo]|r. I J5 E sr.-snarEn Az. 9a Ll srarE sort r' 14 E sflouLDEB . l4o -^ LJ sn( mosogat6 7s U srtL s tt. borotveiiozik r' 16 (rssz.o sMDLrnD/swLr 4 sttr.r sFr lenyugszih 254 LJ sEr.4 ia srr"€rr csendes *t 184 srrrv ostoba.' 135 D soLtD tbm6r ! 26 n satEBoDYvala\i t 224 E sornrwE yataki f tss E sot'nmno '\..betiiE jPADEes6.r loo.ff. srorer beszel. . 212.259 U_ s4oa szmog"3 173 U saot E .'rrDi l6nytestv€r.Er lesz. 154 U E A 4 srrEEroFPAEfl papirlap d 95 s ELF(rgsz.raretl6zik tt zQl E snor.vf. l0l sDEEnEcr mettbwtaLas 6'74 sar s6haj.' 2O7 (iriil!) rc 155 LJ SLirtE Egaszs6gedre E s.tt srors.p n me ntce pofon |r 262 D smr. bolondos cc22O sE E egszerii. st oT.ar.i. sEotiE sut (a nap) |' I 14 t5 (szoba). 2OA E sr'x.

JJ D |rf. sffir \el)tolt !r 9. saune.indul.99.meglePetas stLE r izzadi: 14 sr*EAEr szvetkr n 14 sseer.r 229 n srAtEsttatr(|Esz.zJg E sal otr kimaftd leste sokais)r' 166 E sTrPlap.| loa'log srAnr kezdet. t7A t E 7E . kezd rr loa-l 09 E E E E E E E El E E E tl E n E E E E E E E E E E E E E srtE allapot n 229 E sr.rrdozr. swuna l6b6l.1116 t56 lerccl-: I47 rAcr.g + 263 sr Er collEct'on helyeggJ/(item€nv f 263 r' szr.a 156 s6Edt beszAdt 42 s'eu. 10. sa$r (el)koltf 255 sE D. raxE \tiszs 166 E rArE our (too./tD E zx ad6f las sn aE furcsa{ 9'7. t88 csikosr' 156 srxrtE tr IDr ozsonnaf l0 srro. tDnlY surr illik vkire!'212 .l0 JZf. t2t.tn or nno lelkialhPot. litrt€net f 15 zett nn 245 D part . (njs6sos)stand l7 sra1D.ttiz D E E E E E E B E E E E E E E E E B r. srooD.' l 05 E srcrc sntcx.Dt utca r* 94-95 laxisol6r i' lo E r xr DRtvEE srBE\ant er6 n 211 E EA tea '" tO. knloniis!' 156 snuno pbtlybs. nor.sziv{ r7o.^ lza. IOO E E^c.S32. 24 suoi szop. 242 f tanulmanyoz 2s5 .E EA BAc reafiller i: 45 fels6s.E E E E E E E n E E D E E E E D tr E E E E . E EAt" csapat j...-szegez. sncx ragaszt.sztar.sExr.rur6 biztos!: laa lezetaknev i 96 suRtlAt"E i'al sorrrrse meglep. srarE5ttrE')/srAtEstExsotrAllamfefii f 16l E srAno.EA$EB el6ad6 t 42 sEAn t|nd6a .es€snaPszemilveg"" 45 i sz.r.rrct gyomor l0l r' 155 .f.. zt6 Ll slrr itllbny ^^Zl2 curcasE b6riand"' 43 s napS 45. 45.9':orttDfoltos. spar. 155 srz1D.tztv tanul. 2s5 sFoottkan6l. loo E . ralan) elvisz (sz6rakoznti 166 E au{ beszel{a9. stvoD all tt 17 srattD'omsE taft6zl\od6 r' l5l sralr csillag.7rt sk6tmin6s gyaPjnszitvet -' sro.Yrv napos .vo er5s f 5l gimnazista. ragad . P6tiYos 156. 33. €gve.50. l7o E r n taxij.^ 5l rt'|tclr. dal : t42 tl szr marao. roon.ir s.rrEe p6rkolt . s*nn ssarr s6Pbr** II l-I12 s$f'Er ades.tre. rArcEr tanir . 16?. laa t€P.r loa-l09 snr megau E rAsr{ feladat "' I I smn! rcE stoppet t 273 E rAsrE megk6stolr-4J swrn rihat i: r77 E r sEruL izLses i: 246 sronl sztori.' lc'{r..' l4s s.rtlon{ csapatmunka 24 rur beperelra47 E rsn konnyf 46 srcrlt cukorf 12l.' 148 E rirr( benzintank:' 199 E naP€sap"" 50 E raP topog. sruDE r diA|r''. ttszik i t7a tlsz6+ t?a swr"MEs sawe.tDR tana\ :' 62. 46.' 76 temistaf 62. sattr. rcrc. r t<Envesz 't 216 235 E uxe.indul6s.! 56 i suFrnntaxtr szupermarkct 52. tA2 su/tn sw ttt. leng€i r.tr tt' . 194 D rrzz magas. havJr -' Jr. 157 srv k€m r* 186 seua*E ftt !' 94'95 srAtas bpcs6 4 a2 srai"P bety.t.53 .nsrfiE napsut€s.ytDnapnyugta 2J4 2so s. smtr betiiz ':' | | l'l12. swu|. szett6pr: 88 E ntn. l4l sPorr sport r'8 r' . tr ntcn urcm. | 14 234 SunDAluasanapi' 27o 21| .254 rTtrf. 30 swoxD kafi f 7o snqrnntn egYnti€rez:^ 26 f swP otrYszimf6r'ia lll'tl2 slsEt" rcndszer "' 29 T^BLEaszralt 25A "' ragEclom r.

kem6nyf l5l U rotRtsr lurista . sovany "t 2oo urnc doloqra lO5.Ebogancs. 2JO L) IY teve f 226 E r*ri iker ." | 9o E E E LJ Q U E E U E U E L) E _ U U E U U E tJ U E E E E u 9 U Mcr( vastao r' I 19. ' l 8 l rrrr6 hiivelykujj $ 260 lttaas)ar csn|66ftaik n 27 |. fordul. n nranr.EaMPE rA\liro 'r lO5 ELEPEaEtetefon^' t2.n s7r. twocnsrooo.!' tot.27 | E rtel forgat. xanyarogrAJo. rnoensooo €rt f I la E U E E LJ E csatorna ^r 47.rsH Ait^EEL a l.' I 04 E rEszclrs her€ -' 156 E nrrrr /o. 33 E roqoaRow hotnap t tgo u Tdaw nyel\ (a szeiban) i: 45 U r0'\crD r*ls7E' nyelJrijtij i: lJs LJ ru. r87. Ino. 254 r* E rEr./ koszonomf I 15 D Drrf.rvt€ve (bec€zve) 187 E rE rrs tenisz-* t97 E ERuBLEbonaszt6.' 259 Dts tr^a i<l?n.tf.rcran \itzleked€sidug6 t 85-a5 U rRAFnc uadr(s) kozleked€si lampa :: 230 E TEAW lorat & 2Oo tr ntnstnu forditas:. 226 nu. llyen az €let.. utazis n 54 u aor ugeres. t52 zsr!.e 276 E rov )aftk"i 73 lJ n t. remes+ 22t. 2OO rE kotoz " 2O4 zr nyakkend6 $ 204 Trarf tigris cc 199 ncHr szoros aa26r) ne nr szorosau . mrlt mond.r guminyom '" 47 U . 122 rrcKEr iegJ n 29. t22 E unoensnro. nnEw..nwe padl6fites !c 24a U a DEaaowDfatldalalli f 23.: zzd /€T. 27O ncf pipa (mintjelz€s) !. 2ss ro Er vece i to6 !96 {I ..r 79 E r*r$ csavar. 194 mnn mornnr.he E mMTo PAstDsiiriretr pandi. t75 roomP sE foakremf 52..t lss morrcrrrwL gondterhelt.son f 32.s k6sz r' I 15 E_ ntrs urr. 24a E r DEntnE alahnz. 239 mno.254 E L) E E D E E E l l IhF lv^cr. t22.55. Mm) ros.' 25 E rorMsrcLAss turisra oszt6ly *' 2s U rDraz tunllkOz6 Ial $ E m*n varcs .l arr ma este. figl/elmes mouanness meggondolatlan f 245 mflow.cttss harmadosztalyi.. megpr6bal 260 d U nEsDAr kedd !: 27O. 90 E nEAnE szinhez r" 94-95 E /rrorv elmAlet r' l l l-l 12 E zzeneott .E papirzs€bkend6 l| 92 toD^r na f 56.azr csnnyaae160 LJ LMBaELLA eserny5 f 67 U tNtDsulERABLE megvehszolhataUan { 249 E woennaor m. 241 E rEsr teszt . l9o nom (|ssz.24a nRED feradr r. r2o. mnorw) b e d o b j aa t n r l i l k 6 z d t .fordit. ll8 ftrcEntDRegyntt rr 2l l.a-Mrn. 145 E rnavEL fiazil.r zo2 E ntvet taerct utazesi iroda r' la6 E mveucr utazt> z4z "' A Btd( triJkk".der€kis meztelenf 245 E_ roltcq meg' nt rr 259 U toncE sziv6s. la5 dr.2z2 E tnlrrrr Szentharomsrts 94'9s "1 U nltP itt.ttoLtcEr gonttot " 22o mnn.r sdrii *: I a3 flr. tLlor'') toa-r 23 n rceen ravtat . 55 mP fels6 ^^ I ?-it rpP vminek a tet€je.{rrl qondolkodik r2 150 mrRD harmadik a.r ?60 nffi id6. . ^.226 rctemone tetetonal o' 22a ELEvtsd relevizi6n 12.r 127 . texer. m*or/N dob & l8l m*ou w nE mvEL (rnEEw.rr. elmond r' s l. mn. ma 6jje1.'5l LJ rrr.t 74 mPsrcirr sziqornan titkos i! 74 mnAss fels6ftsz nelklili.. tJ5 E_ ryRDatlt6sumi n 47 lJ t"ffrEM.a orF lekapcsol r. ru 4 nousDR(s)nadrasf I19 l! n rD isaz ^' r22 u m'.rsr ugrat piszhil szekal:' 147 'TEn'm tBsz.

2?2 (rstz...! 36. watKtttA. Zla VALUD eftek i: lA5 E_ tLEsr nyusat:r t42.. 2 5 3 vEaErasta vegetAriAnts a |A7 E SEEELkeftk i t72 vEEtcLE jatmn . melyik "r 136. 6a-69 u t*ELcorE ti..P lel. l A 2 . 155.sr mos "j J4.24a E_ wAr n t: kanyt m6d i 4s U wax Wenge " 97.24O E ur rnE.er i: 245 U iTrz v€grcndelet '2l9 r . levetk6ztet. woLvEs) tad\ s{ t+6 E wor. woorc kicsomagol.lvitrtes | 152 vAcuanCLEAER porsziv6.257 tr unmaunn ctnxne vizalatti kamera r" 248 E woo.tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr alaLL fal e. r|/o8 \isel. 65 E usmne-necnna mos6g€p :. i::.. 27 | f t62 E_ hLEE DruM kupi. furgon n 142 L-l @.' 199 LJ rfz nos. 185 L) Lnloo( kinyit { 249 lJ UTaDABLE olvasharatlan 'r a49 n l.r IOO E atrAn untalr x 249 E LnFarEtyDLy barAseglalan + 249 lJ_ uiEAPPr boldoqt^lan { 249 Ll . kibo _ goz .rELc. s6.26a asE hasznal i: t2O E t|asE fElyD vihend r* 9.. E u/naLEhatna !' 262 VEaETABLE zbldsag^'52. figyel:r 226 L) wAE* viz i| l2l. nyer S 54 U rrrD szel ArlAl. e\en '" 2o3 u $EAmEM i (taez. l?2 E rrEly nrikor. 234 wALLPtPEs tapeta.' 156 E p. vizi6 i: 226 yrsrr l6togat6s I: 2.tEMtE ) n]'eI uPsrDE DouT feljel letek i: 2t4 _ teorol6gus {.: I 15. ufioto.hat. lo5 lJ M . hans (emb€ri) r' 218 U tr. t€tova . 246 E zEf. 267 E k/flo ki i. ne.rrcr figyel f lgs LJ wArc naz. 16 usEf& hasznos f 6a-69.Ysrft nem biztonsdgos lj 249 U Lrnut nem i.tEss gJenqesegi:247 U t+E^R. l3A. v6kmen "] 16 tlo.253 vrsrELEl thato f 241 E w osE kie f 255 vlsro\ l6romis. 16l.92.il2o. JJ. 232 ! r r n r m e l e g ( h 6 m € E e k l e t )d I 5 2 U wA^frtofr harcos . 33.zYrc. I I I I 1 2 . 2s5 wcmRY gy6zelem { 2l I U t"rrsrl whisky f 199 vtr..249 vadnM poszivt)zik . 237 w A Rh t t b o t i ^ ' 1 5 9 .' 249 E wennoveo munkanalkui. lga f felebresz l02 E a/nDow abtak :: a2 wau( setal i 16. 154 UaBANvarcsi { 162 Ll .1 E Mrr sz€les n I85 I//s/r meghtogat f 25 E l{aDory ozvegyasszonyn loo yorc.rrrrrEss pinc€rn6 :.Anyi . 32.. 2O4.r 255 vrad ige !i I 16 E wEEnE hot t 253 vElry nagyon rt 135.' 249 U wDaEss levetk6zik. 185 D ..6/r Ozvewember f 100 D U /rrE feles€g rr 155 warER pin. 65 U ttl.tem . 247 U uE ts.kEAr.LAeE lalu t 276 lJ /Em leher f t63.\az:: 192 E . 240 U wwA^DLY EoE rE telfeldsen mozq6 LJ ITYEDNESDAT szerda.vrr egys€g .23O usEn'rREtrDLr telhasznel6barAt f I 20 U .t 27O. I52 yrc z6ldi (zolds€g bec€zve) r! Ia7.s :: 152. 194 vAarr bizonyialan.' l 6J Ll ?t tE egy€slilt rr 2l I U AnrED SraEs oFArE^nr Amerikai _ Egyesiilt Alamok !J 2 | I U wrvEnsry egy.) A w H A r m i i ' t 3 O . woN wo.r€frf het r^ 16. 205./. t87. 2 1 5 . 178 E $ELL ji't n I 16. 174. 234 v/r mikrobusz.tt'E togatlrat.^ 6a-69.rsrE veszteset n 55 LJ kardt lkarlt ra f 92 E .F wA6 ser-an' 272 U woEA (rBsz... wofiEft) n6S lOO..lves . hard:t 212 D kE^rflER idtilatls).5 n E L) E tr tr tr u i'zqt .! t74 wA r akar ^" 192.rDo&. woRE.trry hetentei hetilap ra 264 usELEss haszontalan i 245 L) tEcEr s]i ly .

gna|og1rkel6h€ly f 45 298 . 2 6 4 e tr YELLowsAtga^' | 14. wRoE. legrosszabbul E ron r legrosszabb. t22.' 246 E vtoroearw csodahtos r* 246 E tL@D eA6 .{n . 254 tr tr wno o helytelen. 24a E woRKmun\a.' E . zoz rosszabbul.! 22o.' l0l. 143 n r@rn dolsoziks I lo. 267 tr rDs igen !' I I l-l 12 tr rEs7E^DAr tegnap 'r l2O tr YouNc liatal .d/r -dolsoz^6 l^l-0^ u woBlD vragE zoz.' 257 tr rors€ rosszabb. lzo . ra (mar kivagott) r{ 220 n r. rossz f 258 tr . IrxtnEd ir r' | | l'l 12. 22o E roo. i 237 wonta ardemes f 194 wo?mLEssenektelen f 245 tr tr tr tr ffirsr csukl6 f lOl tr Il tE.E ronrn n6 (feministasz6alkoias) f l6t E wonoen csoaa .r.t t 2 .' kar6csony (k€peslapokon) ra 147 tr Y D L R v X l l l .a | 16. 135.3* . 1 2 7 . 162 tr EBBA cRosstic zebra.rof.uD sz<'3 1o4.

6s A HUCQ CROSS HURON' S QUOTES KozvFrtrNUt MEc RENDELIE A KoNYVIKET KEDVEzMfNNYEL! A KtADorot 2o'. 6000erederi esban.1500 WORDYDICTIONARY HURON'S hasznos sz6ltr. .ejez6sek. Fotditdsigyakorlatok is szavakat nyelvtant tanit. Megrendelenr al.: 1439 Budapest. angolmondat Kb.lror"N Huroni Checkbook Huron's Cross Qlrotes pPdin\L 4o8 ll-/db' p6ld:nyt(698FVdb) p6ldenl (898 Ft/db) k6zbesiteskor firetenr.lssal.bbl ktjnyveket: az I uro'r Wo-u) Dr. 704. 6s egyariint cim6. k6pzettalakok)ta almazza. CHECKBOOK HURON'S magyar fordit.kezd6knek halad6knak m6donidrt6n6 hasznilatat angolige 1500 amelya 150leggyakoribb (ki1-. aril6s a postak0hs6gel A kdnyvekkedveznr6nDyelcsiikkeflet BIOGRAF IADO K Pf. nyelvraniprobl6mekszerinticsoportosft '1000 id6zetalapjan.SOROZAT A HURON KONYVEI EDDIC MEGIELENT 150.

kereskeddknek. utin akisara postezzuk. Megrendelem al6bbi konyvetl az Huron's angol kieitesisz6tar fizetem. Nev: Cim: BIOGRAF KIADO Pf. .mindenkinek. 704.: 1439 Budapest.ssal.im Ft Arar Sooo kb. MAr mostel6jegyz6sbe vessztlkmegrendel6s6t. A kitnyv(ek)5rar k6zbesft6skor p6ldiinyt. de aiAnliuk m6rnokdknek.A HURON SOROZAT KoTETE MEGIELEN6 SZEPTEMBERBEN ( HAKSZ) ANCOrKrElrESr SZOTAR HURON'S NG PRONOUNCI DICTIONARY Nddasdy Ad. 6s megjelen6s A postakitlts€get kiad6nk6tv6llalja. N6lkul62hetelen k6zikdnyv oryosoknak. (lPA) jelekkel kiejt€se fonetikai KorrilbelLil 000 angolsz66stulajdonn6v 70 taneroknak tanu16knak. . 6s 6s magyaros etir. szakembereknek a tdmegkommunik6ci6ban dolgozd leheta maivelt magyarbesz6dben elfogadott akinek szuks6ge angoloskiejt6sismeret6re.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->