HJRON'S

1500

,tiordPl+s
N. YERGESANDR/is SALAMoN QARoR ZALorAv MELTNDA

E[osR/F

Kitahlta, irta,

szerkeszteite €s riiraszerkesztetle:

N.YERGESANDRAS

qa/o', sALAtqoN
ZALATAY lzlloh]il MEUNDA
Ellen6rizte, lekbnaLlta,megprobafta megoldani, mqjd feladta: AnOrfl LAsztn l{ovAcslr,Dr. ZlLor yErErERtE

A borit6t l€rvezte €s iiralerv€zle:
DtntEL EBDELT

A k6nlaet tervezte, alva6 helyett:

Mara harmadikkiadas(na, ugye,megmondtuk) nem az utob60 d€ Mindenjog fenntartva, bele€rtvea sokszorositas, mii b6viteti illelve ritviditelt valba jogat is. A kiad6 'msbeli hozzaiaruhsan€lkll kereskedelmic€llal zata kiadasanak spm a lpljes m0. sem annahreszesemmif€lerelektronikus, mechanlkus,m6qneses, ke?ivaS/ m;sr lormrban nem sohszorosithat6.E

copyr'sht [0 rdjt]@salamoncabor N. Yerges Andms.zalotayMelinda,1995 Copyright O Poganyoy6rgy Copyrisht OTEXOFT Kft., 1995, 1996, l99a
Kiadja a TEXOFTltyomdaipari €s Szamitastechnikai Kft. BIocRAf Kiad6ja. Kiad6vezet6: Majrenyi Klara Cim: a kulcsban

ltyomta a KaposviariNyomda Kft. l99A A megrendel€s tbrzsszama; laO OA2 FelelSsvezet6: Mike Ferenc n$,.',ezel6 igazgat6

@

gosr:t + E rsrxgo.:
E 6'inr€i remeUDk. 'oE[h6d.
fed

--€.y.

--6r (].j,.ter."er n€m rendha$/6 nnu ideju).

De ho'no\rn

kercskedeln c€Ual nyugodtan.

Ezta szrmot kikerdezznk,

rnnrnlom
Szovokinggcn E (hukik) IUlcm6riofogos CtGr Hungoriontuist mo.1..'r Gronor 53 Tor &,6qo, nem l6tjo, vizuj6lis tipusoknolr 6t Szemtilys:eriulfoglolkoztotri @@ Hicsft rejtvr6nyas 103 llo, hollcd? 0udiodor6l6 123 Itt o Britirh, hol o Oritish? lr', T69is, kinak o nyelve - kultur6lis mogozin lGt? llgelviirszehv sonlft6 tr@E Credeti kinti o@t IUl6giscsok obszur.Sum zlt IUlindon bEkorbon 225 llyclvlononc kicjtiiarnyiival 9@t Banyas6sol6di lirtotonul6r 261

':a 3

nc||ilolulcDccmcffis
lliisziinetn ilv6nft6s
Ka,szitnjnka segiis€get B a l o g hA g n c s n e k .S z i o p i s zM a r i n a h , e r e c k e iA n d r e 6 n a h s P o l i c sS a n d o r n a k . a d a s y V € N a A d 6 m n a k . R 6 c z l l i k i n e h , K i s s P e t r 6 n a k , B u d a p e s i iS z € n t L a s z l 6 q i m n i z i u m b a n a z l6 6s a 46 halado csoportjainah €s a JEsehnek, a Laszl6s koll€geknak, Cserbah i a n i r n 6 e l s 6 s t a n ' t v a n y a i n a kZ a l o t a yE l e m € r n e k , a l a m o nE v e n a k ,A e n e r a l P e t e r n e k . , S Keresztcs 6vinal! Koncsek No€minek, a TRAINEx Kft-n€k, Ujvary Zsuzsiinah, Badai P€ternek. Kdszbnet a domb6vari G€ring lvl(helyn€k. Es ahlror most e$/ hosszn lista arr6l, hog.y milyen kOnyvekekbdl loptunk otlet.i. nyeEanyagot, va$/ kaptunk akar csak inspiraci6t a WonDI"Luskeszitese soran. (Koszitnd meg.) A szavak kivdlasztesa\or m6S lesinlGbb a C,ttBRtDcE ENaLIstt LExrcbN tKolan4 Hindmarsh, Cambridge University Press, 1989.) Syakorisagilistaj6t vettrik figyelembe. llinden sz6tarak hozlil leghasznosabbnak Orszagh Laszl6 nagy-nagy Angoil'lagyar, l l a g y a r - A n g oS z 6 t a r ab i z o n y u l t( A k a d e m i aK i a d 6 . l g 8 a . . i l l . 1 9 9 1 . ) - 6 k € t a k O n y ! b € n l . s z i m l a l a n s z o r . g l s z e r f i € n l € k a n t r i s z 6 t , r r a z z u kV a l a m i n t a z t j L o n g n r a n . s z 6 t a r l (Longman, 1992.) Lo aMA DrcnorARr oF EnausE LMauaeE AnDCaLtunE Rt'gttrn ez utan szerein€nk lerdni h.ilankat kedvencunkneR, Nigel Reesneh, alijneh eznttal a kovetkez6 miiveit forgattuk 6s forgattuk €s forgattuk. mignenr li€sz lett a ALooMSRLRv DtcnoftAnv or ?orur,ARPHRASES lBloomsbury. 199 l ) PnlrAiraoolr (Eloomsbury. 1994.) TnEPoLrtcallr CoEREcr QuoE-.ahauoE 2 \L)nsin Paperbacks, 1942.) ( l A z 6 s s z e s, , s z a k i r o d a l o h k d z r j l a l e g d i l i s e b b n e k e 2 6 l t a a l t a l u n k r e m e k n l h a s 2 n a l h a ' !6nah) a kitvetk€zo mt bizonyult: llihe Lepine €( lYarrrL€igh: IEE Aoo or SntnD LrsF (Virgin, 1991.) A ti)bbii pedig ABC-sorrendben: All€n, W. Stannard:,rvnaE ausn SPEECE lLongman, 1954.) EAsdo: OtiLovEA D AAaLET flA,Itu oF Bastro l?enguin, 1945.) B(nn or LtsE. TdE InE 'gos EDtnotl led. by David Wallechinsky and Amy Wallace. A u r u m P r c s s .1 9 9 5 ) PazzLEs/-4 (Heinemann. l99l.) Cas.. Dougt ENoL,sE EnausE lDrotqs^t\D flow nt asE mEM l.d. by Jennifer Seidl and W. Mcllordi., o\ford U n i v e r s i t y r e s s .1 9 4 2 . ) P EncvcLopEDta oFLA auAcE\Catnbridge University Prcss. crystal. David: TnE CAqREIDaE

' lgaa.)

Roon oF lvot'tsE (ed. by John Davies. J. M. Dent tr Sons, l9A Lr sE EVERTMAN'9 Rednran, Stuari: IlvoRxrrc wlr'n |/of,rs (Cambridge Uni\crsjo. Press. Qairns, Ruth 1990.) oregory. R. L. - Oombrich E. t1.. ILutztO A EnMEszEnE Es A ,rovisEraEN \dottdotilr 1942.) aln nEssEoox or wonDs, rrt(ed. by llanir llanser, auinness, 1988.)

4i.

(Bichotson, 1990.) Lo DrN FaB atunDE Hughes, Patrick - Brecht, Qregory. VrcMls ARcrts aNDlxwnr \?enguFin, l9?9.) lvlccarthy, I{ichael -- O'Dell. feliciLyt Btd.$n yocaaaLtny tE AsD lcambr'tdge Universiry rress. 1994.1 O'Bnen, Domini.t noxl m DDwLop a PERECTlE to*y (rieadline, I 995.1 I'ormt D.n oF fitasEEy REyrEs, lttE {ed. by lona and Peter Opie, Puffin Books, 1965.) RAC rbiraEns flA Daoot (RAC, 1994.1 Swan, t{LhaeL l{^ErDlrs.orE (Cambridge UniveFity Press, l99O-) Wnght, Patrick -- Richardson, Peter tol AsEs Foa ^ J.ttn narofl (Andre Deutsch, 1995.) Szer€teltel eml€kezrink meg az Ismeretlen Angoltanarr6l, akin€k mindannvian k6szG

* * 5

olr a hangsnlv!\ CyoA ellendrzes: r sAnsFAcnoa.vas/ Fzdij!&hdnl(A nek kell mondani.Szerintnnk viszont teljesen normalis..syd veszni. I$/ekezttnk tenyleg US/ 6inalni. Ett6l pe6ze nehol malackodasnak mindsithetsz bennrinket.tj sz6" jelentas€i. neh? 6 . hog a rAaLr . mintha tarealgAst tudnank S/akoroltatni.hiejtesre utal6 jeleket . ma$/arul p€ldabzik majdt .rurtonjurt haszn6ljuk 6ket.iaeft.-.E. 6riilne eS/ otyan sz6tanulosnak. a rorl.. mert az a sz6tanuhs r€sze).amikor Nem csinaltunk igy.t So.. er ar en hib..rnJjlolrol ' B-q\alr E sr ord.o"r. Az e$/es leck€k egy€bk€nt nem is Cpnlnek egym6sra. r.ll6flaz ma$/a.) UgJ sejtettrik.s. rul . hos.-. amib6l minden flancolas €s m6dszertani vilbgas n€tkiil €gyszeruen csak meg. 6 i . olvasd ki syorsn nehrnyszor €s jesyezd m... hogy b6rmit szabadjon (v€Sre). hanem ia fene tudja.. Olyat se nagJon tahlsz majd. buci"E.dehaL pont csak €nnyire va$/unkj6 lejek.y . h.*. { f o l e g A y u r i i s d k i t S l ! i g r c noim.. is rrljn mert az is kicsitolyan.n r6nvu.r..Dnas szeintijnk csak erre arkalmas (erre leginkabb 6ak a wonDFLasalkalmas!). kontextusb6l j6 megtanulni".rnr [misz-lu{r. lvli sem a sz6iArak IPA'jeleib6l tanultunk kiejteni. A ttlor. hogy bArki. hog} a FAaLrazL "hiba". hogy nelunk minden a szavaink megjegyzes€€rt van. m o h j u l n a h e s z e b e ..m volt q r si. trd is id. hosy trem is oryatrgyakoli. ncm.azt. hos..vainkbormas eresed leher. 6'akm jtr.. rh meglerted ezt a kbnyvet. ha szidnanak a j6 anyanyelvnnk "tnlzott" hasznAta. how angol szt vegitsszefriggesbSl(szap sz6!) taHlhatod ki az . jetenti.. Udv Neked. ho$/ yq!qj6&! mit is jeleni (a helyesiresi hibil pt.r ' r v. . Csak Otlet€t.igazf' kiejt€si'atiras €s f6leg Dem is "jelek".mondjuk . na$/betiisn€l nyomd meg.ns mu t n litvz n. aki mar elkezdett angolul tanulni.Jellemz6. hosy sajnos lehet.vekni. hogt tesen. knlitnits€n.yanhasrnald rpl. hogy amikor siman egy barati bevezet6n kotlik az ember akkor is mindiart d r e h l . ha ansor besTedpr hal honyvpl is vesz.aztan majd 'syekszel mestudni €s be$/akorolni.tJy sansaqo| a/ 'ao. Nagy Sz6tanul6l ll E Mosl mir n€ h.A l { a g } 5 / o l a n u l o ss z l o s e n j en e g e z t e h e r n e : (S0ll lUordplus.. mank6t adunk azt az€rl meg az alig-halad6k is sejthessek. hunrorosak is akartunk l€nni . . hory egyszeriien csak veled tOr5drink. Bar mindenhol Htsz majd . a rendhagj. n kedvenc sz.s amil. aki veiemedik...lJ elld ' reqjeqy-zni J . .ftdrebos 4 trtr . Nem pedabzas (a hAtlapszdvegben). akkor m€giscsak j6k voltunk. el€gpdelrseg.6 hlilt id6s alakokat. (Aztanperszeigen nehezenment. Ltbjesyzetb6l szapoAzzu|naid. . a wonD(Lusba barhol belelapozhatsz.€s alaposan m€qi€S/ezni. Azt akarjuk mondani.lisan nez kieqy ilv. tahni) a tanarakt6l. n6takb6l.icgy€zhet6 egy rahedliE igen $/akori sz6.ton1E i "run irt"t u. ami ebben segithet. P e r < / p s / p r i n l u n h m i i s l e l i e s e n n o r m a l i s a hv a g y u n k .legrrps ponl nenr \ T e r F p e la h o n l v u n k b e n r a l S nm e r t n e m j s o l y a n S / a h o r i ? E 'lermaszeV€dj meg minker.nek. de ha kbzben azt is megtanulod.mint amlkorbesz€lsetes k6zbenjlt €szedbe valanl. akkor te szer€tnel bemagolni sok sz6t.-...j6kedvb6l. sokminden masra Csakigy csineltuk. ki.. ha szeretned syorsan.@ hrr krbl.a sansFAcrm$r nen lcijlistslaln].mir jeteni magyarul". mert az arr. veltink ny€lvtanozni s€m igen sik€riilhet (de n€m titkoljuk el pl. hanem kitrnlbeliil l$atie-ttlGdn]-nek. as hog.

Es most m6g ezt is megmagyarazzuk.a z b u s i n e s s A b i z n i s z .x ..a z b u s i n e s s2 S z € Pi s l e n n e S z e p i s . Mar megint Landzsaraz6Vlli Shopping Centre + Bev6sad6kozpont Shopping Centre 2 4 Eev6s6rl6k6zpont ez it! a sz6tanulas helye 9 lcr l2 IJ t4 l5 l6 t6 t 7 ta t9 20 2l 24 zz 26 27 2A 50 JI 32 33 .. nalunkAmerikaban. l e n n e2 lvlostmindent m€gmagyamzunk. Heureka Szavak ingjien .t... ...1zsi2 6n dance-olnek veled.. Szavak ingyen rettr J6zsi mii csinal? J.lcphant in my pyiamas A b i z n i s z . Meg a magyarok is. szRunfi noYcll An ..A vizi6 karty6zik Wat€rloo Bidge 2 A saj6t anyjuk se ismerne mjuk Ritka kitnnyii szavak Ritka hOnnyii szavak 2 Kit6lmit tanulhatunk? lvlit lanulhatunk a nagypapanklol? Itit tanulhatunk az amerikas magyarokt6l? Tudod.b6ros ld6zitett tanaroh Waterloo Bridge .....

!.1 elefhant!r---------------.Onclephont in mq pyiomos dildnl iij pi-DzgiDcd in Iijn Olvasd el hangosan az angol szavakat. tenyleg €nnyire hasonl'tanak a magyarhoz.. 4 Egyik reqgel a pizsamamban lSttem e$/ elefintot. bycicl€ z____ cocholakli z l ES. amelyekenellen6rizheted.o. .zarl nz o . amib6l ket sz6t mindenkeppen OtrE ._--------------s a n w i c ha I spor ".k be. tlogy howan kerirlt a pizsamSmba. *"k l{lglldiri hh: 19. amelyeknel ngy gondolod.) az angolban t6bbes sz6n'ot vonnak nraguk utan. mik is voltak ez€k a konny( sza vak. pizsama stb.rt . Ker€ss€l olyan t6rgyakai(ne a na(ysz6tart.olate .. allre lyek nem szerepeltek ebben a leckab€n.de ut6naellen6rizd€s ha kell. j6?)..javitsdl pisama!r---------------cigar€t. (Groucho Marx ameriliai hu- a prros szjmn dobok lpl nadrAg. '. ho$/ nem csapu. azt sose logom megtudni. nem l6di' totiunk-e-Ilyentargyaklehetnekpl.y isen kompl€x miialkotes fog segiteni neked megjegyezni._----. es pip6ld ki azokat. Hizd ai azokai a dolgokat a nizon.: j!':2 Jutalomid€zet. hogy nem nezel fel a listAra. de mondd is ki kozbenl ElSszor A hubasanlein szavakat csinaldmeg ngy. javitsd kij6ra. a cisareti6s doboz.a kaka6poros dobozstb.m11ttc I sttor ^tr EEPtra IIow trE cor nro nv pyratqAs I'LL |EVER I{ ott/.

hogli rz.A penz beird be angolul: l. mi ebben a biznisz? '"'. mindenkit m€ggy6zhetett arr6l. L. hogy tudunk. Vannak olyan "magyar" szavak . Ez lendriletet es bnbizal mat ad. lesfeljebb nem tudjuk.4 Hol toltjnk a vikendet. melyek azok az angol szavak.b6lev( (akernarancs. totrEy. m€g ha 6 kicsit mask€pp irna is. hogy azert 6h se mondhassak azt. amelyekei ha kimondunk (egyszeriien. amit a fenykApez5g€pbe t€sztnk. hogy legw el6szitr is fel kell €rk€peznnnk.z qiEi.*t. de nen ez a l€nyegvan diaiszleng alvilagiszleng jelenlhetkisbabit is.r ** [olmdt -t stb Grlnt.." lilfl] a film. nEE rEtrDas BUst\Est szava kkal akartu k kiszurnia szemUket.oz businers Az el5z6lecke (At't DLE?EATT nr pu . Az egyik a Cat€k)film. ahogy szoktuk). v€kony 16teg. hol a dzEtitrz? o---------------b€bi dzsrisz film Felteszlink m€g n€hany k€rdest halad6knak. rigy.k's tong"r.. amelyeket tulajdonk€ppen mar tudunk.D!Di? szet.helyenk€nt kicsit szlengeseko. JarcE nLir.hettrek bernc s. No meg m€g e$/ harmadikat is: rrr. raza. * r g .Az nzlet az itzlet. hogy a BAsv.llert ha p€ldaul nagy nehezen megtanuuuk azi. €s fiataln6ckat.r' 4 hartya. a masik az a lilm.tr. szaftos. Penztvagy eletetl ' akar pletyka)l---------------4.l6dns.O biznisz.B 5. Ez biztos. egy angot ember is meserti. szrvrk is. vagybirkitrriLst mint a masyrrban. | 2. Melyik angol igevel csin6lsz p€nzt? toltitd el a h€tv6g6t? forgatsz filmet? I pr.PArositsd az els6 oszlop magyar szavait a masodih oszlop an' lrd le angolulaz al6hlizott szavakai: EDL hol a 4e!1i? EEU.cepper sen hivataros nv€rlhasznirar.t. rogtitn k€t sz6t tanulunk meg.

foty6P tt 4 RtvEnltirdl jelentese: pa-}. riosv Zrrls((.amelyek leirva betiir6l-betiireegyezneka magya al.nincs is mit ianulni".-TAxt: Aki lezeti az a .o$/asztjak (pontban 6tkor) ok ilvenkor esznek is. Ezeknekval6jebancsak a kiejtes€tkell mestanulni A kiejt€s€k€ta masoParositsda ma$/aros knllemii dik oszlopban taHlod.il Att6l azonban..*.a' hangb6l az engolban .F^Rx YouR cax' tff€ hi't in kir litl o ttt parkoli. hozza re. angolszavakat Iril h { h:i+lEffl ft'{ Ihk. csakhogysajna ossz€vissza.' MrEltdrd4 lo la .0whogy most iz elso oromi'k ulnn olvasd lel haromsTor az Pgesz lisEt a helyes kiejiessel. Masik hol? Het a c.tR FAxtt ban ([dti*] + aut6parkol6) ?ts .AxI DnvEflIl itdl. 6frr(r Masik j€lent€se: Parr \Pt. Lattad a filmet? Robert De Niro..epter ist cErrENr+ satrD + snaLl sft)tlEs + *"-F [onkii]-V€snl is a beton el€g konkr€t dolog o e h tr vaalsr. hogy val6j6ban.e" a magJiar"a" hang az angolban "4" lesz: az angolban hosszti "i" lesz: a Hasznos ismeretek halad6bbaknakl EAtr4.. hanem azt a bizonvos d€lutani alkalmai is. ' . amikor elf. amelyek€t ha kieitesz: a maryar .2 O biznisz'crzbusiness Felsorolunkneked olyan angol szavakat.. az€rt m€gis van.ot. Jodie Foster. onn6n kiejt€snkkel. uuna $/Ujtsd ki azokat a szavakat. Angotul n€mcsak magat a tea nevii italt hivjak ieanak.ndl rroror grz mhrmdl gtdnl aprc "i- -. pt.oo cDtrEfiE Adunl..

az angol .^ rn "/oi. ri (a keu ionni... . ne7. PRONUNCIATIOTT TIELP SPELLINO ]YEANINC fulloholl hh'. Segiis€gk€nt flE.*' ban hl$zdsztirl vannak. PROI'JU]'JCIATION HELP lploll$lzi-Uldnl kieit€s SPELLIC Ih.:'t | | .zene". mes a l6bjeg. meft aztothon (e rdr) kelldolgozniia |lM) .da$ olyan feladat.yzetet[r.mint ez ilt.n6rc szi'rol van sz6."rkl Term€szetesen helyesen gondoltad..."a nescinelando dolos P€rsze [h6wii l nil . amelyik magyarul annyit iesz. ha minden sz6! ilyen konnyii renne megtanulni. hogy melyik angol illetve magyar sz6r6l van sz6..hl I!?rdincl MEAUTNC Imininql j4t 4 .t.rl Idoklti ldricd Ii'foF fjsdnl Inid-Zinl brhd bru+Eei'd l*. mint azokat.is lenne..ifr "**.nosy a zranmcr^zo]b5t {hom!zi-EL.hosy a hazi ieladatnriarl dd. Akkor l6ss hozza az isazi ExEaosE-hoz..L454/C4 Irj.za.l+ kiejras.-pltdplJ megadtukaz angolsz6 betiiit Osszekev€rve..A t rt inkiLbb. vagyislankor)abeliteladat. lh!?ll.zt ielenti holy "cal enn€k alapjenviliisos.-) Az .btrtr."*-*. ltt mosl az lesz a leladat Lism€tlesh€Dpen. mint .ha n"m rirr ede.

Akik m€g nem.Legahbbis onnan kideriil...Szdpis lenne. az gondolkozzon.. tegy€k m€g. Ez az ExEnc$Emindazoknak ismer6s.:j: . men an€lknl az eg6sz egj/ fakabat se €r.2 '?. PRONUNCIATIOI'I NELP 5PELLINC MEANINC lhsll Ididi6l kokl Imodd'il Idi-lE(fid ldiftind lblnk! It'litdnl If6rt'ifl lorobldnl hdirh3drl I I . akik az el6z5 oldalt (nem is beszelve az ottani l6bjegyzetr6ll. De az se felejtse el kimondani az angolszavakat. hogy itt mi a teend6 Aki lusta visszala_ pozni. azok most hipp' otvastsk hopp.

qyaruld szol 'ncnninsiSaz.sJ E rouo"' '.f}t lasd essyet fef j€bb. E HJr Ineginl ne n adtuh Ineg a InJgya helye5trJsl 'llcqjJrulispq/ .aki mar mindent egy kicsii angolosan mond (ngy.t4..rt t! . hogJ. mint a p€ld6ban). udvariast jelent.rr-rr [ton-fiJ{] o tartarmaz.lift" mellett azt isj€lenti.. co. zrfl[ii]E' termeszetesen a. meri az angotbana rrrrsr ige alap' jelentese "ber€jez".n 'naSla' nplypsr. hogy ... a Az 'rf csak annyitjefent.- "r"hanf.lelemel". Ezenaz oldalon csupa olyan szo szercpel. jelenti. azt nem is kell kUIOn igy mondani. lvlosi pedis l6sy ngy. Az . St]la eo Llg6ll. hosztessz o rarrrsr ft6i?ia.(A cott*ljrER khat kiszAmit6-) konftn r 4 co rar Ealton-IEhorJ. finis o rnsn [6ris]: azeri jelenti azt.?l: sz6 a hazisazda \a rosr [hdszt]) a n6nemii alakjeb6ljitn. co Lalapjelent€se Olvasdfel magadnak t6bbi!. a kompjnt€r o cot"nrEn Ilon-PJhdl' conrvnlhn-?Jlltl szt azt j€lenti. "c€1". hogJ "kisz6mit".ami az angolbanis kb. mert egy Osszehajloit zsiriefvolt benne.ntr.A lanyok pedig 'lgj/ismind kedvesek.. t'li A repnl6nmindannyiunkat szivesenfogadotta a Itt ng) gondolluh ner rdlul 'negm. ^ rrn E lrnanl ma pedigf€rfit.e @M@ cllelhellmi. uq)diw J oEMA.:t zo taftalma mindenkit m&glepett. eenn-etnt l'n//rttnenll' a arrrE ldz3.-6". ugyanazt mint a magyarban.ll kedvest. A c4..mi€rt--. -sel fdezte be a veGenyt a vil6sbajnokEzzel a y Ez a kedves angol q) -rel mindent ki tudszszamolnimindignagyon udvarias. hogJi "befut6". mint a hazalatogat6 amerikai nagJibacsi..Minden magyarazkodas hely€ttaluon itl inkebb egy pelda: a Tatanez€d is rociznak5kjobban.lflost mindent rne zunk.lvlostviszonl azt is megmondjuk. va$/ishotry azonosvele.

keben E l4 rir . Friderikusz mindent megmutatotta A legbizionsagosabb.et4trthwrt] o izzad.tEt" .r 6vid . A legmu'i. amilyet a vitray mes a Friderikusz csinall Ahol nyilvan mindenki szer€ti magat megmutatni. de okos r. kil6g az Dc. amelyeh |rind mind azrjel€ntik. nW hasonI'tanak ewm6sra. mrtl. CltCXOi: ird be d hianyzo sza\. hogy angotul . s6 a 'rol. ho$/ loldpl er' de mini t6net. leveszem a r.I6Ld" Ez itt €DDen abban az aftelemben.etter 4 stJEAtEBl3dddr]. szef a trrE leiifl: merthogy ott biztonsAsban van a P€nzed. -oltunk Bar a pil6ta csak nagyon k€s6n latta meg a fbldet.iln'sl:egJre elterjedtebb d . hogy a. azljetenli. |ftEma l'.ahdl angolul. hogy az angol sz6nak a v€g€n van egt/ -r Azutan csak arra kell gondolni. is tuti. tNa tess€k. legyen az akkora. hogJimilyen nadrag is a sort.sy nrirr Nrqf Rendhasy a mtlt id5: rsa *r Imit.) : . s a u o . Lass hozza tbgvest. . A biztonsag kedveen elmondjuk. h o s y . a kPdvencUnk. megis van utasit6s. amit6l her6tjuk van mAr "L^ D!'-l . Ezert azut6n utasitast nem adunk hozzA. sort 4 sroxrs hode]: mindenekel6tt azt kell aszrevenni.biztonsagos". Kb. h o s y i n g o i u t a .ldlalho/o ttsszejbvetPl" hclletr. mindenhi Pmlake/ni foq ez 16.Csmost mr69ezt is me Talan mondani se kelf. angolulstof. h a l e n g € r e s / e k . sz\.gm. A j6 meleg szvetterben Pedig tehei azuran izzad' n'. pe6ze csak az egyik azok kiiznl az angolszalak kbziil. llyen lesz {es ebben a re. .. ' r E f .Stor+ (meg)mutat . 0 A -r. mint egyik raa I!91a masikra.a m i h o r v e g u l i s partot latnak a sok tenger u6n.i{rEazt jelenti magyarul:.f i t l d " E ' E z e n h i a M l j . Iandol+ ziaD [rnd]: int ise..s'Shajtott az angol tynk. how sz6p lehetsz. hog! "folddarab". ho$ . Folyik rolam a viz. ha a D 'ben hagyod a panzt. hogl. c z i s c 5 a h d T r m u . taua.h6l: iti p€ldaul arrcl a s6r6l van sz6. minl €gy biftok v. e$/szertim e n c s a h a n n y i t l € s / . t l n f i l Ep o n t u g y d n a r l j e l e n l i : l a l a l k o T i k . Persze. az6n simian O D€lutanegy t KOvid a O -en talalkoztam nj f6nOkkel az -om. hogy ez az oldal ikertestuerc az eltjzij oldalnak.

it'l r BE"oBrl Nm (AzArt nagyonj6. amt jelent. amit jelent. amit jelent.j€. melyik magj/ar sz6rol van sz6. amir jelenre nek. hogy eggl.. melyik kev€sebben. r4€gis 16 fogsz €rezni. Jol van.l Melyik tobben. (Az is lehel.. Es olvasd fel az angolt hangosan. ilansosan: crorx [s -OiiR] O eavetlen betaiben sem eavezik azzat a magyar sz6\!at. rl t5 . ll 6 harom betilben t€r el a mag. ez is mily€n kbnnyii".atAlelt Dol:tikai riDort Dolitikai titden€t S1tl.mit j€lent: corne€llofil KOnnyii€kezek a szavak. hogy hangosan olvastad.zb€n €s mondd ki 5k€t hangosan: intelliaensminiszter talzulZtzt l . n ELuc En [k -lElidz.el tobb vagy kevesebb b€tii van bennnk.U$/hogySyakor|as!Forditsd Ie ansolra az aHbbi gyakorolnival6l. hogy bar Wakran kaptal a fejedhez. amjt jelentenek. mesdicsAflinh. (Nem semmi.Eiztosante is igy erzed. azen ett6l meg nem leh€tett minden sz6t mesjesyezni.Hcurdko lvlinden angol sz6 valahany bellib€n kril6nbozik att6l a magyart6t. ka. mert az is kell a magohshoz.) Konnyii kita|alni.at.yar sz6t6l. A kovelkez6 angol szavak 9gy9!19! betiiben t6mek el att6l a magliar sz6r6r.) A kOveikez5 angol szavak &1 betiiben t€rnek el att6l a magyar sz6i6l. riasznald a jobb oldali t. Ajobb oldali oszlopba 'rd be.r. de az elm€ny kicsit becsap6s.hogy .

gondolkozz .nrrt <) ember ( I|.Ezt a sz6t most nem nondjuk .sil.nat iW valahogv Lassunk most meg j6n. hosy sntN. hogv nem. pusztan tudatositanod magadban hogy a .rll \+ hnd ovERli egy'h€t ilyen rendes gyereket. s k a k o n o E s z i j a k o n o \ e k e n r a l a l k o z h a r s /o v a k t a n t e s / n e k masik sz6t.trfejti'? \ J t 6 t o d . mit is csinal az ember eg ilven ruLLovER'rct? il P at). 4 v€a (v€qe valamine badibilding BoDr a ksl. hogy van az angolul.j a EEAI'. ^ '. m.*.b6rfeju" val6ban annak a tordt5sa.iY.. E z z e la s / o v a l b 6 d .ov-l-*" vatami b6rtarqyat €s nezd meg (Az "echie" nem angol sz6.kik6szitett" b6rt teljesen maskePP mondj6k (nemcsak a skinheadeK): E^mE* l h d i . + borotvalko- ll ' ru-'lr6kmrnt] E u'*r-... keress in.Szovak inggen . '"a bciht l6 *r . k6bl €$/ masikat. auLD a aqit ^rEa 4 !6n. Talan mert az mar egy ragebbi keletii sz6. g o n d o l t a dt o l n a .sodi\ herdes. ansolul: F'LL ll.ll.-ii" az angolb6l el is sin masvarban is csak . fitvmald l€ az ilven hasznos. .el5b6r" pedig: rer?Dirrt [tr6Bi(l'n]. hogy a b6r val6di. bizonv' 'rhizza a te' Med ke.r Hat. a pul6ver' vagyis inkabb angolul a Pu"ovf.b5r'? lliel6tt revagn6d. ttt.q) hi.b6riis Tudod-e.em. r.EE o h€t (eS/ het) f.sessr€jt" hasznalunk.. ii" nalkril. na rem e o-qrn"". hogy mondod misheppen aTt hogj "b. ExFLAfiarnv a magyarezat futball 'Do r+ lab..) Teh6t a b5riinket (a m€s e|6 emberi illetve 6llati b6rt) angolul rigji mondjak: er" Az Ne . RALL4labda N^^ + set"l. h o g y P o n r a s k i n h P a d P h t 5flo g s / a n g o l u lt J n u l n i ? u l l l e t ' ve m€g c. amely€ket itt fog olvasni .".l€.an peldanak oka€rt a mi baretunk. ami arra utal. Az etiifeJnnke! (vasyis a homlokunkat) nsi/ hivjak: tgtrt&Dltorli]' A mAr . i t o b b f e l o h a s n i l r s o l m e g h J s z n a l j ai s o h e l D e a t r d r i t h .lE^D lekinhtdll'l€sha az .k tanulnod sem k. apr6 iudnival6kat' r.) ldiizftett ton6rok eq€szen biztosan mindenki hallotla mat azo\at a sza\la\at. hosy . n g o n d o l t o h h o g y e z c k d s z a v a h i d o T r t e r l d n a r o h a s e p p e n e T e n a z o l d a l o n f o g n a h l € l r o b b a n n r 'A z l 6 n € n i h ugyanis.(Egy€bk€nt a DrcftE lre liikhtd] k6fel6dik. . grryf. hogy ezek a szavak Worsan €s fajdalommentesen k€t angol sz6t tbgnak meqtanitaninektek.uoo* -r -" *lnar'l a" " ***'*r"tsrl!!1:!h"fl! E Lgen s ollasonknzk'szerinlrnkne lesvelskinhead skinhead isneretren LAbjesyzet *r.

i. Kenny Rogers. hogy angolul is jelentenek valamit..pult.. A rt t. lla$/ar szavakr6l fog kiderulni benne.niitl w aterloo-hid 4 w^IEaLoo lnirdnrgr cidbm] -jEUca.. annyit tesz.t ni]. angolul azon kivnl.. b6d€".. l& o houz] OBzagomat egy l6€rtl + Egy nap falun 4 A DAr m mE . Ellen6rizd.] [diii indii (Tursenyevl) I RFndlasro nurt idd r.:lF l7 ..c be az rir€sen hagyott helyre a fenti€h kitzul onnan leginkabb hi6nyz6 eUel6nt angol sz6tl lvlindenhol annyi hely van.loo iolk Celsiusstb vi dam..stand" magyarul kb..nd. hogy r6n€vkent ugyancsak jelent olyasmit.@. ha nem vagy biztos a dolgodban mondatainak s€gits€gede meg ha6sosabba feladat. sz'6 O fsmered a "bridzs" nevii kadyajat€kot? Ddntsd el. Mi lehet a ielent€se? a Cl Volt egyszer e$/ c€g. Ielit i€lenl vajon a co{ntivsz6? Milyen Gl Vott6l m6r sarden'partyn? arrc.lvlanapsag szallod6kban vannak boyoh Mit @ ietenr ez a sz6? b) leny lc) segrtcj rcytboilq lar tin Cl szereteda country zenet?Johnny cash. mi az angot BRtDcE lhnlzs) jelent€se (azonkivnl.. hogy a aaEpENaz €s mit6l volt a. .llloterloo Bridge . hogy .r? Aondolhl kOzben a PAnft is. vagy sem..egy ige is..{ri!'r. hogy "pult.) A a^Mn ielentese? valaszokat a kulcsban tahlod. Ot that) rontos sz6 tanulhat6 meg bel6le.. b6d€" . Ezaz "sa tbbbesszan miattvan ill. [s.14 r. term€szetesen anqolul is iel€nti az iueto @ A.4 'eqyamerihai Tenekar ne\el srrandolo d 6racr tiuk AIj rel! + - u/q [. a boy-szotgalat. vel d6nttd el. n€pies muzsika.O uizilo kortgozik I'iddl [v6tdFtu Ez a leladar kifejezetten a legkezd6bbeknek keszUlt. igazad volt-e. ahany bet( hianyzik oF DDEiI. 5l@Isd. +] tttY ro1 a EoRsEI lnrj .ha az Cttclatn kifeiez€s€inek. !zi0rl.

Ez vajon mitjelent? CI b) elmeqv vmi mell€tt legmagliarabb magyar szavunh a Egj/ih anool sz6 is. add ide a s6t I pAssED ttEEoFncE o nv lar tu tdD tud. a lvlindigis rendezd akartam lenni' forditsd le mes ezt a n€hany mondatot angolE: O 6) Crt€l. Majd pedig ehhez az angol sz6hozmegadunkharom jelen!6st. + A berban m€gialalsz WnosE B mts BAE? 4 KiC ez a rud? SED'' on rrrE Bo RD oF Dt*Ecroas."i!4 @ eh kbsz6nhei6ek.g/ kis tejszint a kav€dba hrr sot4E or lltts cnEA on rcufl FAaE.rt.Ezek koziil kett6 isaz.b6r" masyarul is iitbb mindentjelent.nidsi'r].4 6 irenyitotta a ceget.lin: Add ide a teiszint.csak €ppen halad6sabbaknak. hogv melvik angol si6hoz van hbze.l€qv szives.'Yrat Oo . l'.. az angolul tuNAcErlr.llfoterloo Bridge 2 Ez a le. mi most az angol dr'lbitl sz6jelent€ @k nem igv vatakiregondolhatunk. es. A helyes megoldast a kOvetkez5 mondatokb6l tudhatod meg A nem l€tez6 jelente' sekkel kiv€telesen nem 'rtunk mondatokat ro ll I t'tafiacED FaD En + Sikerllt megtalalnom wnLE I ntas n lhtsu w. 4 Eenne \tan az igazgat6tan6csban I aLwars watrrxDro BEa rrrtrctp . hosy el?ruljuk neked esi/-egvmagvarsz6r6l.egy nem Na vajijon mia leladat? llindketten a . PIE^.ke az el6z6 a waEnloo BnDaE mint6jarak€sznli. 4 A pubba menet elmentem az irodaja E n^vE soNDcBEAnn rouR coFEE.'E + L€gyszi.: magyarut"menedzser'.Az fog tbrt€nni benne. 4 Tesyel egy kicit ebb6l a kr€mb6l az aF Yoo'LL rniD tttEn rnE t{f. Timbuktuban E) F^ss t'jErEE s Lr.'.. amig t8 rF ..v s26 es€t€ben. amig 6n IIE trAdiaED mD cottPAtrY voltam. lvlit ielent? Egyben a az e$/ik leg' O B d r a .4 Teryel. Jelent€sei. Sikenilt ir6nyitanom a c€g€t..

telerizi rir4rfl rir"r-. ajilo G3ii'l' tttEtErrEro|. r.nd.ta nsn. persze bsszekeverv€ Hogy pedig a feladatban l€gJi valami j6 is.l xr"r'r 4 moden' o.0.iflcr o lltler. 7.. trP.ntl lsr9.mindennaPos 6lialSnos".ta. t.lhsrl'r. ldnl lFjli4 diibsla. srr 0ta flLrltflaof' s80t s 0t leit s0tl lo 4. annyira m6s lett a jelent6snk feln5Ltkorukra. hogy mitjelent A leladat: meghlalni az els6 oszlopban l€v5 angol szavak magt/ar jelentas€t ftogy hol? A harmadik oszlopban en talalod a jelentaseket. Csakhosy az angol oRDIAeY azt ielenti.tF . trrsrxfrs s'ur' g. nftLLEErf .r.Jea sza\all.s.[tr.ttaii.A B I srobriflc 6. lt'rEf ftrs.ltiv. Az els6t megcsinaltuk.n keresztularkezhet€tt hozziink A2 eredeti jelent€sr lEjloft' rviL\''tr a lrblgvek . . megv6lioztat o . mire mind€nnapos.tiriidzl Tafan m6s a mamajuk sem ismerne 6 eze. alta16nos sitt (szem6t..r/iE lhitl Idiftiinql a o Fobidnt.3.0. o.nlt)'n?s E..lt.ldididlt '.3.| lmiu-Zloitl Proffssot.ncia.htdhotlrcor. wh^sE tus sAR? E o B ' hdpialis i5 HJ 'nno'ncror scqr+q"r 'c'n'Fl tPt sToooi.jt.tPir' sftrr t's'. h0h0r]orctQ dottor.t afiohot. lltrrtoil o det.l.!u'. isar. {lad6oins 1113 ilvlnlilnnv! nvelv. A boxrinq eredetileg kerckvolt A magya! szo liin a lengJel. az angol €s a ma$/ar szd is a latinb6l jon. 8.r d nidi6." |.0rvor. n.0.r' rartt xr liilan!s. tanrrap.0. PoLITEL nEA'rl ' mLll/cALsl'Nr ' ch rE alo CIFFEE...rrr o bdr. PrEAsE. prulBluo4 bo-ftszd. mig a magyar "megfelel6jerSl" mar csah tudod. Idr-lt(ri{l. .irl2'tPrxo o c l.x. htbmlrr0r.6t ongjukrc ismerneroiuk otdenaft szavak f O^DnARv woattslo ini.kidoband6) csencsel (azaz cser€berel) valt.rsrxr$..1.". o. [trr9*4 "iimeMit . az angol szavak utan megadtuk a "mank6t".mind Er€sv a 2 Br3.:J It . nf'lLI&E r Polltl's. sri'ritYal'mltol 4 gviix a [d$'j!z]JUrcr 1. Em a vdr. Imoddfll [sol]rrrcr63ork.s"l"k sondolj a masyar . 5.orlr. hogy lasd. tfi BudaD6l. valtozik.1-t)2c)3-a). a)6s!1s-cl .Iinf0FME ffort|.lE I xrtlaoE'm lrJteE nE colPrxf tllxLE vts PLtstE lllE t|Ef. hogy . trffi 4 papn' a inlomiicl6' &rstur 6 nizeu'n.o. flun mftf onwu L[FE! rutcrltztiicri] 9.Pedig a mama bizony kOz6s.crr &'r lflPrtr I'k!r !4.EPoar.MrcmErlmr4t ^D! r.fdliiros" sz6ra oK ez 6v6n aluli.llt6fl) 3. [F0!10'i] ttzstt .rcd. ato"r..'r4 .itrlonltnEv.

"'oi n e m i u t n . e s z e d b p s T i n o n i m a .a k k o r o h a s d t a s i q a 7 a n g o l s r d \ a h listajat. r Jf'milil mcr.:r . villamossag.- Az az 6tletem tamadt.0itko kiinnpii szqYok Parositsd az alabbi magyar €s angol szavakat A koz€ps6 nres oszlopba ird be a maqtdr sz6 eq\ ideoenes hangTasl szinonimijdt. .'E cr'l liht-nkriil sep rr'r. 6s alaposan osszekeverttik a betiliket. . villamossag! t 2o . mely szavakr6lvan szo lvlelyik angol szavakat tenn€d a kov€tkez5 mondatok forditasaba? ird oda a nrondat Kihoztuk a g€Pet es a hiit6szekr€nyt." A csaHd €s a munl(atersak b€irattak eg./Yrlnd-sl{l a olvaJd'IEfFansosan haromsz6t (Haromszor') A lenti szavak koziil kivalasztottunk harom nehezebbet. Bogozd ki.i.tt6t biztos beugrik.ytanlolyamra.nlDatlkhsl rorr [ir-Dlrrl hiii6szekreny Er-€. hogytbrtenelmettanuloh 6 jaj. . a/ tog elvezetni a/ angol s76hor' tld Gr"-"ruir.

mint az el5z6 lecke ritha kOnnyii sza_ vai.pavel itletve "k1val? A nyelv losikaja' Olvasd fel hangosan a ket oszlop sz6Parjait Tahard Ie a m.rorltildtl F LAcDh lrdszl P'.'uE pil6ta . mi volt a magyarjelent€s I r k " d r dl F a z a n q o l s T a v .star szavahat. eYn|lOnUiS: forditsd l€ ezeket a ford'dsra a lehetd legalaPosabban el6k€szitett helvhataroz6s sz€rkezeleket: paciensa palotaban kapitanya Mv€hazban pit6taa kastelyban rN mE. Ez€khez m€g "idegenes hangz6sn szinonima" sem kellValaszd ki a masodik oszlop szavai koztil az els5 oszloPban szerepl6 hagvar szd angol m€gfelel6jet €s k6sd Ossze 6ket. de sikernlni fog. amik mask€pp ritka kbnnyiiek..i: *t 2l . es olvasd v€gig hansosan dz dngol szrvakdl ld6zd rPl maqadban..ltiifrl ttogy miart kezd6clott minden sz6 . hallgass a ftledre tlihetetlen. Nehogy sz6tart hasznalj.. k a l . kapiiany hasi6ly c.rlit'1 prpa ca''Ilrlil PAnEftrlttistjftil "". a s o l v a s d \ a g i g a m a $ / a r s r a l a h a t l e d d h o z T r m i n d i g hansosan az angol megfel€16t.Oitko kiinnqii szovolt 2 Vannak szavak.rsnr lkdsroll canAnlt.f.

aki naqYzener4ionqo: eav masik baratodt6l. amin most dolgozom l"lcgint hagyjul( Ez val6ban igaz. . hogy milyen hincsel 616 nl6dszen adtunh a liczedb'l 22 i.E rff biztos a -centerhez" van kbze. E rER €zt kell bettni. hagyjuh: E rtf. 4 m e n t . vagyis egJforma dolgoh b6l6116 esyiiites.."c. vagyis rtrr' Val6ban. na$/obb.flE E|EBED rEE /root[hicnldrd tiD] + ael€pett a szobiba' di' . Amn$/: 58.Az €n dance_olneh ve' l€.@uro ki$tes ." c. <' k6szlet. egyiitt€s legiobb szemai. . srro szeit: a tcniszm€rkdzesek hat menelb6l6116 esys€Se Ket vagv harom (vagv ak6r t't) ilyenb6l all egl/ m€rk5z€s. m e g m e n r ' . hosi/ ezt is iudta e a barrrtod. hoqv melYihnek a l e n t e s € th e l l € n em e q h e r d e z n r : eovolvan baratodt6l. x ocfi our4 k\it. ami kbz€pcsat6r' Val6ban: cf. t. t'"meny ro. A rocn sz6 egy6bk€nt azt is jel€nti: . i l l . e l l i r e a s z . teljesen isaza van: rort c prhi' . l e m e / i a l s 7 o . 4 betap. Ir^aD ltidl ' hemenj neher' A Foc iLl talosziniil€s egJsz€rnen a Rocfi \enere utal amivel kapcsolatban lesd .rrrsrarc hriiidvl hitszl srrhrdl sr vEler6ivl 6kei aszerint. Remeljrik tisztdban vagy azzal.r. hJ megketdezPd oluh U$ho$ ro>r ne ol l \ l s c r o ! a b b l u n e m i r d h i e g ] . r v a h da s k e t e s d a / a l h a t m r l h o g j m e g h e r dezd. (kerd6s. mint ez. leck€t.tlnE 4 ho- vnrird] corrFt)ER wtzaADot\eavai (llon-PJtildr 4 szg'pes varazsl6' ahimindenre kePcs)l J p r o g r J n ' t r r ' r is z ' l magr r \/( rhentyii lemi dolog. jcq/zcttilzct Ez€n hivj6h a pici szamit6g€Pekel noiebooknak. hogy az illet6 rosszul tudja vagv ne adj' lsien. .. a I \ | J s / a m i t 6 g e P e h h . Sportbaratok szavai. + szerszemk€szlet. ha erv€nyesiteniakarsz egy parancsoi aj6. i r v e e l m e n t i a z a d o t t d o k u m e n t u m o t V a l 6 b a n :s r v f .tlt'6t6!11 cne. OTIEAT' giiili'sdla nagv.lesinkabb atvitt €rtelemben tt" l$ijt.).m i n l a a h i l i r o r o n y t e s z e A m u g y l e d a l / ' l p c r o n . (AngoltanArokt6t nem itlik k€rdez6sk6dnil) A kovetkez6 sorok Pusztan ellenctr z€sre l(elihogy szolgalianak men lehet. itt: s'kerszam.llitGilmit tonulhotunk? 26l Olvasdfel a kovetkezdt'z a tioEsoo. olyan.. + iit€s. As nem a megfelel6 ill€t6l k'rdezed m€9.A tlo6soox alapielentese azonbanr notesz.. ami anyagtalan. rosszuloldottad meg a fenti coponositast. Zeneftionga'k szavail egy zenesz ill. r r l o d r o l .szikla". A sEr oF cLAssf:slis ttt gli!r?]a poh6rkaszlet. troEBoo t az olyan Pici szamit6g6p. Tn t A dolog lenylpgahhot mlikddrh igazin. a set or roou[tllz] .aki naqvsponbarAti i d l r o l a b . legnawobb . ^^t . afioc. gi4l6r.

el6g oreg. oNosi ellen6rz€s k6rhazban No. told FAL-. hogy angolul is tud. amire a na$/papa vAlaszul azt mondta: beeDitetlen varosi telek laloqates.^oon sEErolls arst^s tc. itt kiss6 1€sz6hs) PiDeld hi. hogy van m€g neked nagi/papad.tUlittonulhotunko nogtfttoP6nkt6l? €s Ha te olyan mezlistava$/. akkor szat6l€. n$iltdl ' metro fbldalatti) owrd L vtstrslonm^Llo-fudl c hivatalos) ':a it . ha esyszer hasz' ird oda a kihaS/olt helyre azt a sz6t.EftEf.l 4 tosa\ PE]VAE ftURSE \FRIVAE tuorE + vid6ki. hiszen ezek a sza\lak az 6ntivi6gban lesinkabb n€metbcil vagv franciab6l joitek 6r hozzank. de sebaj mi6n ne hasznalnenk 5ket. ha a nawPaPid szg!q!! " oldtiitiql4 iviiszrt) n at"t u^. akkor nagyon miivelt nagl/papad van Ez perze nem jelenti azt. PArositsdaz angolt €s a mawart cousltlkvinl rttselhlgzl r?asr hicd n6ver apo16nd. hogymitjelent€nek ezek a szavak: ladj gyorsanmegkerdezni tla mindet tudta. nsnfuiritl talaj.rLlstiAt d hny) wDEsaRowD ll. akkor mosl tegynk f€ke a nagypapAi.J lrEEmltj9. €s tanuljunk ansolul lsmer5s szavak kOvei keznek.

becsekkol (leginkabb a rePt€ren a gepre. lessuk a rarb6t. how ezt a naPot a kabat nem a t€ m€reted. szAmenak sz6r. alapvel6en azt jel€nti. EISre! D€ forditsuk komolyra ezt a sz6t A nrmint angol ige aztje fitju] o ez leniil illik valakire. rendbehoz.. hosy . hosy . Bany6sszuk ki ewUtt. olvan his fit vaqvoh ma reqqel. ha ilyencket mon' "Becseklottam a rept6ren. amilyenn€ a n Es's cLae6an var6zsolnak -j6 kitz€rzet el€venseg alkalmassag. Legiobban timben szeretek dolgozni. . lgenis.ellen6riz. hogy tijnSdj el hosszasan az D^cLDs (I\tilrl4 Sasok) egvlittes toEZ You c fi cHEcr .kn'l + bejelentkezik. n€h6ny sz6t tanulhatunh r6leg. Ezt m€g le keu nekem csekkolni. mi megism€teliiik a mondatokat. csoport . kijel€nlkeztink a hotelb6l. kispajtasokl E16' szdr is.. vagy azt.. cnEcr. \TEI| coar DoEsr'r nr Yoa [d& ldt drziinl €rzed. mesiavit. hogv valahi azt mondja: . akkor oh ell€n6riznek minket. CLtcta6n: htald meg az angol szavakjelentes€t.ge de Ki(sehkolhatsT elsos€mmehetsz hnn0{orlirlo [u k neslliuthliu .) lta r:rgli rad szab6k.. Ivlagi/arul. Ugye milyen €rdekes szavak? 24 t* . men tll na ovok voltak a svabboaaraklvleqfixoltatomaz 6ram.{as [rrfinF] "oc Er EA ltolitinl MomEr flxanoil ditt lk-Sz sitt'l tnlzott kot6d€s az anyAhoz /#{tcltruPlc"t+l L>er 6rav6. . ill. olvasd is f€l 6ketl altalAnos orvosi ellen612es EAt"woffilttntiill 'rr.. caecn [csak]. ellenSrzes". 16 van szabva. llegfixoltatom az 6mm Olyan kis fit va$/ok ma reggel. amit sze rinted n6 mond. hogy semmit. fix6l Ez ab' b6l is 6tszik.ez fix. lvlikor bejelentkezirnk a r€pteren. !a$/ hotelba €rkezCskor). Kicsekkoltam a hotelb6l. hogy m€g amerik6s magt/arnak sem hell lenni ahhoz. rxlib4: Nagyon hasznos sz6. Ezt mea l€ k€Unehem G€[holni. how ienyleg tanulhass is €zekb6l a dum6kb6l. Kitsd 6ssze.nrr' au| voa ca1 trEvEfrLEAVE cAltrcfrN^ . hogy ez a nap illik r6d. Sz6val. I-eoiobban timben szeretek dolqozni. 4kijelentkezik (leginkabb a hotelb6l.ez aix".'[tir'r]4 csaPat.lUlittonulhotunk oz 6mcrik6smo orokt'61? Ne mondd.rogzit. hogy ez a naP a te mereted. . tnl na$/ok voltak a svabbo Sarak. me''. te meg tew€l egy traP€zt ameue." lvlinden rovid mondat egy-egt/ kincsesbanya. ahova el6z6leg cttEcxED n Kiv64juk. Xicsekkoltam a hotelb6l. amit f€rfiBecsekkoltam a repteren. €s egJi pipat amell€. hosy hajrixalo zsel€"rrr [it] o fit. akkor aznap reggel olyan kis fit vagv r . lcs.

sszor' A triikk itt csk annyi.sz€r a szoveget./rc!r ftnldl]Dzs6 t6llink Em€rikib6t. mert ha ideirnank. van egy-k€t 6rdekes labjegyzet is. (A kiejt€st megint a kulcsban adtuk meg. *t !5 .Iudod.. €s ird is be 6ket. 6e.in ird be a dbEzatba az ansot szavakat.. orcssox a vend€gprofesszor 4 ebcdjegy oorE . amikor neqion .l?@4dis a2t jelenti.snk sroijsszctareteKb. llint egy igazi . mi nsyse hasznriljuk.etjnk a caladot az aut6ba."oo Az aM a e&ntub.mcrrolhatunk..Uncle Joe nemGak hogy perfekt inslis. n6lunkOmsrik6bon. Tatald meg. hogy az ot sz6 koznl melyjk m€lyik kirejez€shez iartozik.r. eb€d l'lost jbn az igazi feladai iti alant. hogJ a . azut. D€lre oda€njnk. mefthogy ez m€g €sak a bemelegit€s volt.Vtsn e\nk meg B€lrit a vikenden! Dlvihetjnk neki azt az EBcln. €s hoz igazi relfijhal6s rag6gumit m€g ilyen csodakat..n kb.{y "n" igy az €s€sz kifcjezes sz6 szei[t "litqnto pro{. m€g kbnnyebb lenne a feladat.*"*" 'ia"E. llilyen sz€p is az...<Mar szdrzi jer€. akar ott is z. A kiejt6st a kulcsban adtuk meg.F cK.n l.s" E a '.*j "-"d. hogy . szivesen besz€li az anyanyelvet is. azt6n haits.) o turistaosztaly(repnr6n) na|| .ebed".. de legilkibb.ounsr csak semmi Olvasd el meg egl. zzr jelenti h.c agmeteg't6t. valamint folyamatosan programot keszit a csat6d . a B€la isienien fdz.

: : :" "'b.. r'.t kcpet eg n?s doboz a/ :.'#..i"?iiT.::...:": ?].:"i".ri YY ] U"Xl+J"fi"" ii:i.:rv.')3Y..::. ..SSX:'i:E: .!"...:..:..i! kattoat.:1 n:.de z nnn be h.'3ii?'f.a.'r[a]:.':i.!.'..'.*r :ni-:i:i!:..x^: :'.u*.. az seg't: !6 rts .. :.k ..i".i' Zilf i s!.Ek::!::. 'il7iti-s..r.-?:.. i"i: :i:.l"ln.H:1: .i . TX?.iy.:il I: iir:::'..&7' : y.: f ':.t:"+:1 I "'."{ ^:'2x^ : i.i i#".{.1:zi.ff i.uitk#i:i. .:.:::.n'" "'.#:::: ..!x'!tr"'..kikn€k eirenek.ttctt timL amis^ib6^k^ a koffek titaszL jelentenek az aHbbi ansol szavah magyarur' Most mar egyszerii lesz beirni.#:i:iti.:: "x*: iwii. i:ti..:... "l]''..t. . ezen elk6vetnekn€ha furcsahibakat ma$/arul Olyanhibakatazonban'amik il.'.i7i"X'"*. hogy mit lvlindigmondd ki 6ket.i.liil{iJ-1.iff ii ^:i' :".!f i!|"".".:.n Md"tatnc hos)/ nem is 'sin.":::r4wi!6r:!J)x!/: jiif 2i!.#.t azut.z . i cs i! !..{ : 1".'T2!"W ::!::'.ii:dt["H:y]ti Gah €gy hiGit mastjel€ntenek Tal'ld meg ket az aliibbiak helYett hasznal a D€szero: ..:f .ok az olda_ ^.::it titliY:.Uorokis.'Jy.il^"i"i'Jlilii'.:F#"i:'.i.

rt .flf. It! bMgilj. crrrrf 4 yitt. ho$/ ^E?ufty [ri-ORtl] angolrrl azr jelenti "visszat€r.0'. !6L n$ita 4 rrcrrrE.lc:fan*6pudg6lsl!! sorDo ldn6r. srr o srar. dr6 4 uhw 4 larya\ BEPE4 nesild€tcl.Szovokinggen.li6a..tonue o e. corrEcro t0ly!3. usr[ri?it].rFhor. b|rtotyrm. k6n)4'. crfrfirp o . o.firr o {poldnd. Irnili. la.oni!.Er. yri[0{tt f 20. ldar o rffr.rpE. noly. tl. frrrrr 4 ialal. 4 MIat nta. t lud viiraldrl.rBrrrl 6tlat.c. 4 w4 galol' 4 ztrtcE 23.6r6r e c. . rivar.crEf nlN 4 lollc6Ia'a\ mn$ rftur 4 Itilrotl ldlddds !z . rras!o hanls. raxfrrf./a. !o ul!u!.l6yrs. . riiid (4 k€dves WoaDPLIEolvas6) vett mer rettrje$/et hfivos 6szi hajnalon ked€tyesen tepusztutt vaslt6llomason. Mert vissza is akart t€rni oda. o. 4 nveg) BETNA8TE/ a+RE UElu ronrer['i-ORNdbdun0nri-T0R[dtdl ('on rrr hrdtd f Keresd ki a k€t mondat forditasat a iobb oldalon.0. t rrdE 3zeri. ahonnan eflndult.E o !0n.pll' o . hhl6da o .eket a k6ny4arba).!e i! ti! !aiil6l. visszat6r€s".latit6nt d rrprrfi. I{cian3o prrErr. Ha na$/on j6l tud angotut. ffirxra 4 $cElraryek. o rdnr. K€t ret':ri€qyet k€rek Pekinqbe.o. Nem €ppen k6lt6i k€rd€sek:vajon mitjetent az. r!r. rorcrf.laly e crtnE. ho$/ EE?vtwa visszaad.cor'f 4 lokon.ild t6sdl reruai n' nont! LIi-IORN ior|''dll tu i .lntr.rct0r Na$/on val6szinii.pcrna .Fusrlc4dirayag. n. rrflhrl].yrrrmiorEr$rrlviztgpo-[&rdi.5z. rt6cn r [i-UKhi[. otl 19.lt lams owcl rllrndn6: 25. csrldd.la rr& hlaidoi*all. hosy Ey BEmEtoF posrLiqn-llR. snprrr[Eo sgryatt at'I. WdEarE foa usaArly RE rr&trraon wone FTEASE EErvNr ttD Er KEys. akkor ilyenkor felr€mlik neki.gl0l0l6 i: zt .lEld.tof6nyt6ledg6pluiskaldolrotj.Lhncldi PrcrreE!t lP*idr. bgnl6ry.df. Mikor szoktal hazaiOnni a munkLbol? K€rlek. yillanGsiig. Eunlati|E.rll. crrm 4 tdyins.r. 0. 0. add vissza a kulcsaimat.nkatdolgol o. kilabi.pttiita . 0 Io. akkor azt is tudja. o. elrllr0nocatg + nEatrrcnt o o .rr.'rf.l.ro litogalis zl. rja valaki tud ansolul. rrlc.yrJ. t0llaia o ao&ttErt.3rltuturt 6!rl. ho$/ mind€n DEAE woBDEuE nE DEa lln $dlt s.arcno-rrrB[i-[El(tril rrurBrct. visszav'sz (pl.rorxrxr 4 midernalo6.tror. ldiel. htl6rill6nt.rrmt'r[tu|i3d] 2s. crfernf 6 i. lii-aidll 4 rxrreE tar#mIrn. o 26. t i. [hn!s].

amelyeket a fenti listaban is felism€mi v€lsz.crl'ilrpEm ..ttl. J6zsi mit csinal amiKor: a lenti lisuban is felism€rniv€lsz. tisztel vKt ellmeqhiv vkit vhova Az ahbbi angol szavak ktzul jel6ld meg azokat. . Hnzd al6.:l* ./cs Ii-CYUM+ csttkkent Ha j6l ment ez a f€ladat. ha €rted J6ai mit csinal.t 28 . amelyeknek a jelentes€n ezek utan c/cfl tr lkd-tjll a kreal /rffPtcrlds?-PtKfl a resDekt6l sEF Ea/Ekz.ryrrE lin-VArfl invital o trE r.rvnE lin-V^lll4 meqhiv seD. Az alAbbiak hitziil iel6ld ne hrizzala semmit.amikor inviGl valakil valahova Pipald ki az ahbbi jelen!6sen magyarosabb hanszAsn szavak k6zUl azokat. el6nvbenr€szesit I'lost meg mar hald el 6s ird be- elfosad + d el6nybenr€sz€sit+. Kcsit nehezebb sz6.'cftd-eYuszt redukil cirrrElki-E Il + alkot rErPf.tl a szeDaftl szives. csak olvasd 4 vahszt. ne hnzz al:l a .Jr6zsi csin6l? mit ll'izd a|a.Usztel ssPrR TDk riiditl o elvahszt l'lost meg miirr hald el es ird be. van m€g n€S/. akkor te nem az a fajta va$/. ha tudod.n$/ho$/ S/eriinh tovabb. akinek e$/'k6t idegen sz6t6l inaba szall a bebrsaga .

a. ha tudod. l€qk6r 6llaDot id6szak k6tt6 Az ahbbi angol szavak kbznljelbld meg azokat.lgj/how S/eriink tov6bb. amelyeknek a jelent€s€n ezek utan . h d l u d o d . lvlostmeg mar hald el €s ird be haszhiiLljuk ebben az arte Masyalban -kondicio" a szot cak riahiLn ll A. m i r o l b e s z e lJ o z s i .fr o atmoszf6ra atttosmEEE4 laskbr s z i v e s . akinek e$/'ket idegen sz6t6l in6ba szall a b5to6aga . van m€g ne$/. ** It . rrrclrlii-It(l d attah ne hizz ala semmit.h a a z t m o n d i a : Pipald ki az alebbi jelent6sen ma$/arosabb hangz5sUszavak kitzril azokat. ha azi mondia: a f€nb list6ban is felismerniv€lsz.. amelyeknek ajelent€s€n ezek ut6n m€g megle. Az al6bbiak kbzriljelold meg azokat.| Most meg m6r hald €l €s ird legkor4 o tla j6l ment ez a leladat.zdm6Lsik jelentc* "feltcter".rnarPrE rlrtno!. J6zsi miKil beszel. amelyeket a fenti listaban is relismerni v€lsz.I6zsi 2 f i u z d d l a .n e h u z z a b s e m m i t . codDmo 4 allaDol'. kicsit neh€zebb tlizd aE. akkor te nem az a fajia vagy.

b"jlonl. A Hncosok nem €rnek egymashoz teRerik. de csak akkor.milyen j6 lenne. t i t r i k . hogy . amikor Cppen visszautasitod a t6ncra val6 felk€rest. I'lostant6l u$/anis tudni logod.M. nincs kedv€ €qyet r6kazni velem?" l6b6l.lgy valahogy k€Pzelemi -Mondia kedvesem. u* u*. MoM\ lbiiihbdl. E ^ ssturek! sNM.' 'qr.mondod. lenget ["t'pl rp. hogy angolul ezt nem is rD-Fnek hhjah. ha mar e$/ kicit beszalsz angolul. i i o n u i . l'ti az..r6B bdingl Most p€dis ird be a 6ncok ansol n€v€t a megfelel6 h€lyre tanc kozb€n.az a v'cces.I ttri^ n. hogy milyen m(velt vagy az€rt tanc'iig. hanen r p DA . lep .Persze.a k i n e m h i s z i .r rcn'lhJqro J n'!n ??je 6Mr^ MoH. g sREAttlb'ii. "D"jslen a rrP csapot jelent magyarul!" .ll Rocr AdD RoLLlfiNdttoll y'sr lhisdl ringat€s gorget lepAs. Sz6val az elet mar meaint nem ilven k6lt6i. hogy mitjelentenek ezek az angolszavak magl/arul Tudod. tvisztelni. meg ilyenek. ha az ember mindazt tudja hbbal. Leh€t hason. rokendrolozni.. r6kaiiget6s . habn €s f6leg utcan: I Allit6lagolyan. ezzelsz€mbencsip6juk€trolyamaiosan stb.€n donced-oln6k ueled. Mihitzben bOng€szed az a16bbi lisi6t.t"1 d"' 'jrt7| i\ nr?qtu. n a . villogtasd az angol tudasodat. aki nem. A legjobb. meg sztep-cipSvel). 6s ritgtbn el is siitod. Sebaj. A csajokat itt rendesen dobaljak.xmor fokrdio! srr. ha nem megy. Pr6bald meg elk€pzetni azt a sziluaci6t.E net\ [hP diin]. ha tudnal br€k€lni.yben Persze ne felejtsd el min€lanqolosabban t o r .iopog" dobol" (pl. mint a r6kanget€s: Vasal! cip6sarok as cip6orr de ez m€g nem el€g. hoS/ van ez. ha '". tanitja. nem mindenki tud..lrJ hq]l. pbrgetik. amit egy dobos kezzelrT O ".ellnslE | . MI to ** . forgatjAk. ho$/ "csaptanc"? semmi. Aki iudja. csinalja.. ha ezt is magyaritotta vof na valaki. naha 4eg el is rinsatjak: csak amolyan kilengcisen:a [icsit Osszetort benyomast iesz a dolog.: n€ha leguggolnatr csavarjak.j . mint annyi mast. ujjal az asztalon. llert' hogy a rrp[t4]azt isj€lenti..

hogy .er6s"! A Tin6val is lesz e$/ kis galiba.tl6r megint londzsorozr6 Uili Az a helyzet. ezert e optuk. (Enaz Amerikaintnalszoktamlesz6llni. enekes-M€gannyitel6rulunk. n€p haA l6b6l megbuktatia 1945-its az valasz6sokon. sla s. az Er6skari n€v€nek az els6 fele jelenti azt. van hi tudod-e hlalni. Traa norgat6 asszony.Azotais csorog.Koosevelt n€vai irral €gJintt. kit roppant fant6ziad'isan "rocknagymamanak" hivnak. van €W masodik kulc is mnrt d Rendhasyo ido: s. hogy szinte sz€Syelljrik elSransatni. + eoa6sn biit1..litndzsa" ansolulsurrd F4id. hires besz€d€ben es k6nnyek)igerthonfiiarsainak. hogyv€gre kiDih€nhesse maq6t.8€ipeljiik Jninden meqoldrs meovan.l Terjnnk azonbanvisszaa lopkodashoz.:F tl .. Ha maas€m n€rd meq a hulcsot Ezutan ird be az angol szavakat az nres helyekre.E.A titbbin€l nincs csalas. 6s a masodik azi.(Vi$/azat.jg€ret€hez a tartva maget.a jazztrombiHsokkoron6zatlan kiratya...fordit. Er6skarn Lajos.) forgat. (Ja.akiknek minden vicc nj: a . briteknek. hogy .hogyNeil kereszinewel€s ugyanezzel csal'tdn€vvel masik ir 1969-ben a e$/ leszauta tloldon.E k6ik iuL i6ihn .a. tlarans nr raldltatel a telefont.) TemplomdombiUt ki lg4o-ben eg. az njszrirottek De kedv€€rt.kar. /. val6ban lobb generaci6t biiv6lt mAr meg €s €1. igy azutanWilliam Shakespeare-Ktl sz6. hogy az alant kitvetkez6szemalyekkicsodak?ird is be r6gton a kihawott helyekre. az ttitet j6. de ott is segitilnk.).hogy szeseny Vilmos(+ Williamliliiol) nev€i mar annyiszor teford'tottak.pontosanezen az aron nyertemeg a haborit egySztelin6s egj. fordul a (a meqoldashoz itt haqyd el a sz6v€qi -rr-t) biztos a dologban.

6xn.per. esetlegxL€s (trnr. vagt/iss-es. ha nem eried.>et[goting €s sAtalj l€ a koz€rtbe (a srrEi.rkilj horbe dd-diqdddig dmrq ( F e l d a i n h a z P g y s z e r ud u v a i a s z r e K u npm tudsz vdlasrotni ar dtabbi k6td€sehrc haEcli kozertbSl szArmaznak .a'lltrdl'] meret( bugvi/als6 kell? lid?s])? h. amikre az van 'rva r. a"iZii."ar['lcdn (5) se]6:Jj az aNcLE aEn3ekhez. amiben f€lsargabarackok vannak.x" ..mermintvalamineka snlva: tjarsz' atism€telhet€d az Ebbena m6dszerben a szuper.af.akik lementek.nem keu agg6dnod.L s a h n e m m a g y a r .''FAsiDllicqqsnl 2s a ro'Aro PA'D Ih-N 6ltlsnl (Az koza'ti. Keserii.".ShoppingCentre4 Beu6s6rl6kiizpont 3z|di'4 llolng E Amit taHn mar n6latok is brg] fogJ t egy s op4n BA.lvl€g szamzstbItalokr6l:€des. syumot6te6krol:majd.. hoglt "keverd es sUsd"? I zblds€gek? l'li szepet tudsz meg leolvasni roluk? ' t m@ HoSi/mondjak azt angolul. ahol J hdialol J sz6val.hogv "srilv". hogvmilv€n term€k€kr6lmit tanulhatsz eierret a szavaxat.[4EDrun[nidi6n] .ogJt ucErlitl)t I @ Mia kbzits benntik? {J @ N€zdmes.. aminek marete van. hogy €zentnl ha a kozAnben te: n€hanvtipp.'?F4il0r'ii*itl) hivnak Utkdzben nasv val6szin(s€gsel . ll-es vagyLes.V i s z o n le S / n y e l t l d n u l o n d h g e n h J s / n o s helyre igyekezz sno4rncolni tsfloP?tlc 4 bevisad6\t.Tnts [in-oRldi0nt4r (cukor' liszi stb ) osszesalaDanvaqot !a$/ fonros igehet ho$/ mivel mil csiniili ha angoltanulo irrraszitesiutasilsorrrOl: akhor se olvasd el magyarul' akkor ezeket mindig ansotul ktlvesd...s. r.rnrasll6it'l."""ti"r.sszetevoh 14 .egyiketa tisztalkod6szerek.m6r nelunk is gyakran az van kiiwa.arketnek" elhaladsz legalebb egy_k€t stal" [sol] (4 lizlet.) E Keress olyan tem6keket.vehr6l. syr-o"". ami Low n caL.. bolt) el6tt Ezekre a nvelvmuvel6k osszes tiltakoz5sa ellen€re .l'.HoSvmondjakazl ansotul'ho$/ 'rizs"?/ oda €s a2t.v"meret": | va$/ aD neked sflA|/-lcrn6ll. ho$/ valami draga' "nvugati" helv_ re knldrink v6sarolni. a r.4c. rhih megsemmenleh lP a ho/enbe derzen illetveazoknak. mi a kiilbnbseg a rcor.de az€ri--- tt {F . biztoseltalilod €!ryszer inhabb Dr6balqasd. olyan hiztanasi sTerekig a bugy'kon 6t minden hapharo J.rk fos srolni.0r.li'i* '< @ lgivan irva az olyan bef6ttre. €s olvasd le r6ta.mindPngvumoks nevil rotatrbol sTinte d/ Konzerveh. m' van rairvaa szaPPanra: @ Deritsd ki.tr.a masikata konzervekkbzott keresd ) t1 {E K€ress vafamit.''r/rf.heszeleleh. ho$/ stoa anr i r F q i i l i s o o n t o s . * @ Keress valamil. mi az' hog.

igy hivjek a szappant angolul.. ha egeszen biztos vagy abban.s..dit ltd sidtl €des ts savanyLi.). Va$/ ezzel m€S nem arultuk el. (A sorszamok az el6z5 lecke k€rdeseke vonatkoznak. hogy te az a fajta vagy. test6pol6kat is. nvfij] ban).!dP]. (lvlegne fel€dkezz a mindennapi olvasgadsr6l. Nyilvan tudod: ezek a kal6riaszesenyebb. naLr or Ihif. aki soha az €letben nem fog lemenni a koz€rtbe. tia hansr6l van s26. nem tudjuk.:l:: t3 . " VaSy haiaroz6k€nt: "A kAP tril alacsonyan van 4 ttr Low EMEEAru*E li' trnld. akkor a . dietasabb valtozatok. tidit6k kozOtt €rd€mes k€r€sg€ln€d. €s nezd meg. o siit (zsirban ill. ezt magyarul nem is tudjuk m6sk€nt k€rni a boltban.zEhrijda n€ret.Shopping Cenlre 2 Bev6r6rl6kiizpont s. ill€tve: m€ly. fete . aD ToorEpAsE a fog'trAm.tolr[eif]. olyasmit keress. csak igy. ftwant pasE a s(ritett pamdicsom. csak ePPen ember"alacsony h6m€rs€klet"a re nem lehei hasznalni. ho$/ mi a kiilOnbs€g hdztiik? lnkabb keress eg. ptcrvRErs flm Lowldriikeft i. amikor egy csokohd€ra van ratr'/a az. hosy visszaknldd nektink a kbnyv arat. Ha erdekel a t€ma. olvasd hi a habfnrd6ket. Puha.) tD@ LegelSszbr is: CoLA LtaEr. E Szintdn a tejterm€kek. Ihif w i htrdijd f'fii] o Sz6znak a fele otv€n.rlhifl t Qo rs so. cntsFy vEaErAansldszliv. ho$/ az TDor#mi€soda. hogy ctusPr.]d ropog6s zolds€gek.r.naLFAn flout t -fct. + ttrrcrrlnrl v6jt] n€tt6 s y. /Ytrr Gratul6lunk. gyakorlas16l!) .Jutalmut eS/ igazi nemz€tkbzi sz6: .l/fogk€f€t. Nem valetlen. Nyelvileg ez tgl/ jelentkezik.sdr].otlMrzlddl]. hogy a "k6nny(" (4 zratt sz6t bigqyesztik a term€k neven€k v€g€re. @ Ezt litod.!flir lil Isopins Ez a lecke csak akkor €w€nyes. ha mar visszajott€l a k6zeib6l tlasd SttoPPllc Calm) €s valaszoltal a k€rd€sehre. ^ EALvEs^ '.nitd o f€l6ra. O@ t/E arrlvritl + snly. n . K6stold nreg. xzr[ifdlil6] 4 f€l kil6.zrazt jelenti: tE An'cor nAr.l. a joghurtoknal is. Ugyan'W pl. De "alacsony fal" a.ni ldl. milyen az.ovjelent€se: halk.dsitibil. ami alacsony hal6riatartalmi..Logikusnak tiiniktitbbes szena A z. skEEr attD sonl. Ez esetben a m6dszer percze jelent5sen veszit a hat€konysag6' b6l (ideje. szr lsztdd m€skever.) Utols6 k€rd€sre a valasz: Pt. A . l'li ropog abban? (merihogy nent egyszeruen a csoki. lO . keverset. hogy vAlaszolhas son a k€rdaseinkre.hab" sz6val e16bb utobb talSlkozni fogsz.lll€tve akkor.T'pikus kinai izkombinaci6. @ .rttrt P[t. iusfrird5l(€t.vEsltitiliit\iv. Amlgy Lot!rcnyles azt jelenii alacsony. olaj a @ r&cE[djs'] a rizs. Ujabban mar szinte mind€n lidit6italnah van zratr v'tltozata.

) P l i n tm i n d e n i . nem neve senkineh. e z e k e t i s k i k e l l h a s z n ' i l n i s z 6 i a n u l a s r a . med azzal kapcsolaiban tuti nem mernl fel.. Az lehetett az alapotlei.Ir6n0rE limsrtongl. 6 ha6ns .&r lb. A brit angolban van egy "u" ott. Taleld meg hozzajuk az ansol nevet. Alancol s0fl€ndtel: ryrt.H o g y c olyankor mindig Always t kell e hasznalni. o < 6th. T€le van velrlk az €letnnk. az izl€s kerd€se (. . hogy mi€rt ngy hivjak az illet6 term€ket. fogkel€nek. ahol az amerikaj angolban nincs lcoLoua coLoE)..kodak" nem jelent semmit.l''.r .vrlihiF] + mindig).t 4 Eei6s!611.r 3r. A cozor[kdi'r]. hogy a sz6 fetid€zze ^ fenykepez6gep kattanasa!. l Po^lcE.. az .mvlssnvallhal6 iiv0set a 27.ll Itrjml. a c€g alapil6ja sok mindent feltalalt.t'.. corrk6ldl + arany. ahogy. plmi4. tobbek k6z6tt ezt a sz6t is. s a k o l y a n k o r .'td MrL'.ri ellddnl lr{dlu. . l->lresre'{^e' robb.0. (lli el5szor is csak a Bambit emlitenenk. o. ami azt j e l e n t i .'. o lyrsfl . 6s kerekits valamif€le ideol6gi6t ana. 00 4 lllosda5nenj 'tuLrf Wrf 4 lelil.l6so snflr lsdDnql. sulrE. rej Tcjnt Oalamb zovelhtl q61 wasn atrDGofurs. DovE Galamb. Nyilvan arm c6loznak.Reach" valamivel pontosabb nev egj/ szajapol6 k€szitmenynek..l.m i n d i g " . p e d ' g a z t m e s s z e n e m m i n d i g k e l l h a s z n a l n i .0rr. l. lukrr ldrlok l6 ill.nr ldfll.tazz meg egypar sz'nes ceruzat is ez rigyben.o.Cz itt o sz6tonul6shelye..d. o.r* .Ahvays" iniimbeiet neve. Leforditotiunk nehAny ismert markanevet magyarm. It rrt . NHDAxoS.!lrttlordultaral.nr cruralu ksorcsil]. Roctttt . aztjelenti: . l.ceorge Eastman... n.''' Icr. ill. A "Kodak Color cold" a legjobb. . Csodilatos dolsok a markanevek. Akkor mar a . hogy megfizetiek 6 r t e . ru'r templomc. ho$/ a szer hat6anyagai (no meg a fogkefe) q!!I!! a fosazai es a szaj minden zeg€t (rE{crr[ia] o eler vmit). 30.E donh trr [il].rwAylniv$11 uE D a|D sEoaLDERFlh.szin".. de ez a markanevekben affele min5segjelz5 is. eissratarrom6lis*edrv{qds!a.az nar stimmel.\ (7r'fbJ pJholjula De c/ 1'i seqil+g i5eqJb I 14 . BnE tulnof.. lbrll 31 0.. rolg.. Az ho$/ .2'". Van kozilik p€ldaul egy krilaudsen pontatlan.

AY6gYEnglish Mondd meg Vilmosnak. mcmonrRfogns tluki tluki 2 I minute I word I minute .l word Pr6bahuki Hukik ig€knek I minute .. Nobel es Ersai Broadway mire tanit egy n€v....(HUn[t] r.:8 . Egy sznks6ges anekdota J6 37 JA 58 39 40 40 4l 42 42 43 45 46 47 4a 49 50 5l 52 !5 ...l word Poiaio 4 krumpli Itl van a koton Antihuki Teach tiungarian Kecsk€s huK Zsebhuki LeheL€gy kicsivel hosszabb? To be Frank.

r 0 Rendh.d] a itsszead.tE ADMRAL.y "asszocialunk". Ez€rt irtuk.Yosrqrrx. lijiid.. 2 'rfl [hi]a nt 3 . a rest lepihent)Gl elStte. vasyis lusta) ez a E A keti6b6l otyan mondatot. (V€gtere is hukrm6dszernek hivjak. A huki-m6dszei. vagyis k€pz€letiinket meger6ltetve az €ls6 €sznnkbe 6tl5 sz6i megcipjUk €s az ismeretlenhez kOtjrik.Hatalmas lendrileitel vetettrik bele magunkat a mem6rieval kapcsolatos (mnemotechnikai) csoda'm6dsz€rek tanulmaryozasaba.ijor di. Ered' meny: €bben a sok kbnlaben mind6sszesen e$/etlen hasznalhat6 m6dszert varial' nak. (I aDnnE . vagy kepet csinalunk. 4 ftosztiliill k6rhaz ^ r"EEI^(la ftrd 'nolt idri . Az a litka.lii a nynt) Percze mi is tudjuk. hog.rrlruNitl4pih€n). IO Valasztunk (asszoci6lunk) hozza egy ismert magyar sz6t (rest. Litv6ny stb. hogy sok-sok ily€n kOnyv van Sondoltuk majd j6l bsszelopkodjuk magunknak.rrn iii-&tdd o csodat too: admnais Csodalom az admimlist. ami kell.z. (RABBnl.: 36 . Az is olyan. f€lmondatot. Tehat: tl v€ssznk az nj ansolsz6t (/qr.ditidl) 2 wE^mEalr. hogy val6jaban mindenki ismeri. hogy nem minden angol sz6ban van benne riigt6n eW magyar is. Amire felakasztjuk a sz6t. vagy mia szosz.alapj'in) Innen az elnevez€s: huki-m6dszer. (roofogl o k6d) @ 6!d neked ez a k6lyttk? (rrDlidl + kolyoh) Gt A nyuszi€lkapia a r4hbit.dil4 iditieras . kozben €s utana lemegynnk az Alfaba 6s huk. Azt tudtuk.z.gy6 . merthogy rootrlhuk]o kamp6. \ledel vihar a lav6rban -'d6jaras a vederb€n A k6vetkez6 szavakhoz t€ asszocialj valamijdt: I {DD[. ami felidezi az ansol sz6jelent€s€t (pl.Eoor. hogj/ az ismeretlent valami ismer6shbz kell k6tni (hangzas. bedobunk egy felest.) jegyezdmesl csiribi-€siribe:ezeketgyorsan ll Kod Iqg lenni. P€ldak (a mi asszoc'aci6inkkal): t.

akik gesztenyet esz nek.{/rrl[d'tlli].tterdl valakit. H d r a m i d ka h a d s e r p q b p n . A te dolgod csak az. nemileg |too. a tied lehet. hogy mondjon neklink hArom sz6t. ha mindj6rt az ingem€riisl sbrti huki-mondat: a .r: Sesztenye v N e m r l e q ' l e t i n d a d a v o h . . ielh€rtinh a n€z." llinlla oss/"horcjhapocs l p?s'[p0d] kikitro o a sEKfirlciid) ins (itt musz6j el6rulni a sajat verzi6nkat.folytasd (n€ leP6dj meg majd az utols6 nrond:ton. h 5 romszor mondd ki 6ket hanqosan 6s kon€€rtezz. Lissuk. Tal6lj a meqje$/z€st seg't6 asszoci6ci6kat (k€ozett6FitasokaU a kovetkez6 szavakhoz. ha nem hinnad azt.Huki2 Szerebenk. az a miasszo€i6ci6nk az rstsz6hoz. tla m e g v a n n a k .. la(^srk.huki m6dszern€k" ha6raivannak.. szakauas umt.. ha nindjaf az ingemert isl Ped'g t!'dhatniid. llutatkozz be szepen te is: N€ntileg vagyok. De te egyszer csak felkialtasz: SOrt. 37 :t .mert annyiraszap) Eoo l sbrt. Az nr a k6vetk€zd szavakat mondta: /y tttlvlondhatott volna nehezebb€k€t is./-lniin).Melinda vagyoh. I Mi nehezebb roolr-lnival6t adunk neked. mondjuk azt a hossztihajn.hrdseres . pur es nomou. how azokon mutassuk be a m6dszer barmirekeppess€val6sag6t. ho$/ mas) Bemutatkozas: N€mileg Z. hogy h€tszer hangosan felolvasd es koncentralj. fta.Nincsenek. lsa./Y.3dlor"nd"s . lvlindketten v€nd€gek vagyunh.. nog} az el6z6 l€€k€ben bevez€tett rin. haramia Eoor.(linkl tinta ff'[!!] + hamu Elkezdiink neked egt/ mes6t . gzt be is bizonyiqjuh.m € l y e d j e l b e n n n k .nav ttoox. A \ e n d e q q e s z t e n t e t e \ z i h .

kdnir] tizenegy masodp€rc) egyj6 hnacsra: holnap elalvAsel6tt !9 gondolj erre. ametyr6la tehetsegesebb meg szokt6kje$/ezni. ha meghaljak): A arrv nem aztjelenti.) rucxtncBUsr. marhatarja t) c. 4 esztergatokmany.| urord lvu ninn]a esy perc. (4 Ptaladt I I sacotlDsli-lhdn sr. lvlinek? + ratp€iccs lt€iD€s Cncncatcxtcn iz I ffi. ezt Ailen: a BUsllglazr jelenti.larka.olvasd fet ha' romszorhansosan(haj6l ejted ki a tusr-t. hanemazt.' " " rlikor mondta az angolul kitiin6en beszeb Dorothy Parker amerikai tr6.lminute-luord + [m nin] a egyperc.lnnvdrd] g$' 5r5 lYit gondolsz..meleg" sz6t fogadjakel. hogy "szorgalmas". l{€g f6l perc.lorgalag. jegyezdmeg: most. !eglllomris I . melyik angol sz6t lehetj6l megjegJieznia kbvetkez6 mondatb6l? okorrel fordulhatel6.bus7€l rulca/. leginkabbne hasznaljuk. ltt €g. Tippeld meg.Na.. hogJ "I'|tl szavainkkal.UcKltttl) ajapan p€nze$/s6g 2) rENf).vagyforditva. hogy "szorgalmas"./5v-t [tii] az El6szoris: a "buzi" sz6t.'(Sajat fliihi! tio. how "elfoglalt".on vtcDvEnsa. ['|n{dd] a egy sz6 nyelvtanul6k angol . nem baj.:i. mitjelent meg a rrsyaz alabbiakkbznl? forqalmas .tl 5) occrls[d-(oR] at nurlr*l I minute. A szavakatkorszerdenmindig nondatban kell tanulni. Kurvaelfoslaltvasyok.ymondat.lvlertmagukaz €rinlettek a .8 38 .

(lukkold (mert: flajj magasra kismadar) a zoot'm€lle azt irtad be. sqor. madar. . ajt6 Akkor majd hiderlil. nZz. ha a rLr me e az! irtad b€..Ezeketegyszeriien €rttink haromszori hangosf€lolvasast 6'i. magold be Ezalattszinien A kbvetkez6kat sz6t nem bonyolitjuk. as a Pt. 3t *3 .o. ki az). ll Nevei6sben bbrsztki.. haromszorihansosfelolvasast srmor.[ul] o Hefyesenoldottad meg a feladatotakkor.sti a |6. ersz€nv 16.sz6ll" h6romszor'A meg. rendhagy6 ise. pokr6c t6r mostanhozket h6ire. . mert akkor azt sem fel€jted el.n€vet€sben ki . hogl/melyik m6dszervolt hat6konvabb. ho$/.. Helyesen p€nztarca"O azt tbr hogy .veikez6 k€i furcsa mondatot: ln6Ol ttZO6Xtelr l| Fl6jj magasra kismadar! @ Lukkold meg.[idrd] o madar.Olvasdfel 6ket egymrasut6n rrymtlt ideje rendha$/6:rrEa Fn"NIEi. hogi/ "r€pill".taka' ird b€ a naptaradba 16". hogy .n€2" €s .r/yrDl lbl nln]+ takaro.€rsz€ny.. kj az! llire kbvetheztetsz !e mindebb6l? 'rd be. sttorlsttl. Tanuld is meg a mondatokat. hogy.lsEmetra irtad be. mondatot azert is €rdemes megiegyezni.Akkor majd kidertil..Xii.Olvasdfel A kovetkez6k6t sz6t nem bonyoliijuk Ezekete$/szeriienmagold be Ezenszint€n 6rtnnk. ha a suesr our LAuenG mell€ a?t ilrad be..Mnlt idejai alakjai: t(/isa t tstlbiE t]) @ run#lFRr] + ofdottad meg a feladatotakkor. szall. haromszor' 5ket egvmasutan Tanuldis meg a mondalokat.hogy melyik m6dszervolt hat€konyabb Pn6en finmDottxel! olvasdel a kovetkez6k€t furcsamondatot. hogli mit kirnnyebb megtanulni: rOvid magyar mondatokat vagy €gy sz6listSt? Pr6bald kil "lvasd el a ka. @ Hol van a porsz€nyem? llire kov€tkeztetsz !e mindebb6l? (Az idev6g6 lE nnsr our t tueana ftdr?t iut lifi'{l a .P16bohuki K6rdes. o rLYItql+/ @ Zl..oorld6i a aitd ird be a napbradba mostanhozk6t h6tr€. hogy:"nevet€sben ki.

E Rendhaqy.nen dicerni (Shakespeare Julius C..Nagton izgalmas. Med. a felvette a puttonyat. a F€lvettea puttony6t.s '.l.^g.. hosy hangosanleirod ide 6ket. Tehernij6tte'n c€z6ri. \ih 'Sr4i az. h. De senlmik€ppen nem j6 sok id6t tblteni veuk. lll:2) pM. z FoLLow I$t6) 4 .. hogt/m€gbukik. AezAdak Kozetba. lu piijrhi'i] not xlt 40 .dl-q.d\.d *./Ya ltdnsl FAILIAIE / crasalu6ll a eutton ltt r.y" t.A nagyon rOvid mondalok utan egy angol ige kovetkezik. as l \ b z b e nr m o n d a t r ai s g o n d o l s z .r.h6l). mint a j6polak-. majd nehanyszor klilitn a megjesj/zend6 sz6t.. amelyben nem ismerhet€dfet az angol ig€t.tmft id6: 8.ayorsan olvasd fel negyszer (aterz€ssel) a kitvetkez6 mondatot. ^zu\An bpozz. [v vdd]oeWsz6 A rosszkedvii mondatok ugyanolyan k6nnyen megj€$/ezhet6k.. Hozda bringatl Fel. hogy mesbukik. I uld -'e! h ' . *lttl Ateri e/r irl ki' knn.?f. lii hmtu hd ehdr. Kovetema fal6t.esar. F€l.el i5lehel vilogri i. (&.amelyikr€pontosaneml€kezt€ll) ki tlozd a brinset! tsezartak klozetba. MMnlha.cqrclclo io'o\ber.amelyettbbb€-kevesbe eltorzitottformeban a mondatban is lelismerhetsz. Majd nindj6rt mes€rt€d a peldab6l.d" * *.Hukikig6knek ebben a feladatban nagyon r6vid mawar mondatokai olvashatsz. Megnan-fiindaz 6t ise? Akkor most csinald azt. elarulja annak jelent€s€t. Dzekr€gondoltal?(PipAId azt a mondatot.rc. lminutc-lruord + llcnminit] egy perc. E . A mondatnak az a r€sz€ p€dig. €s ker€ss valami vidamabbatTemetni enbsi dolog. E R-.

o.l . hogy a cimben sz€rePl6 angol es magvar sz6t meg_ O Jegyezd meg a PorArpremek p6tetel. tfl 4 ctmlstukit. 38.Pototo d krumpli [po-ri. crrrf d {bsldr.Jrdl Most hArom lehet5s€get is kapsz. €s fel se kel a Kanapar6l. @ a Gt couc| poram liuci p0-TElt6l esy otyan krumplirejii alak. PUtrr a letvBzlnhatdl.0.. Az ilyeneket t€nyl€g igy nevezik. aki folyton a t6v6 el6tt kuporog.tl 4l . 3) occlfi 40.forrcr 4 l&el.

qicsl pedig a maga a besz6d. hogy 'el5ad6" vawis.maS/ar ember sp€kel€s kozben nem Ugyanigy a Szavak Ingyen c. hogyl SzP6k a falon. De sajna a rendhaw6 atakiaira lsPorE. akkor tal6n megmarad. tal6n m€g leginkabb a "spehellre. hogl/ magya' rut is mondunk n€ha olyat. €s az l5oo-b6l hatra van meg n€. ho$/ mit v6laszol erre a mrisik szpok. hog. ahkor snthetjtik. akkor elati konnyii dolog l€nne megieq/ezni.t6li'nl) Csak olyan f€ligazsagokat mondhatunk.r haszfilok. lvlegadan mifele p€ldamondat lenne az. hosy "nem b€sz€lek angotut". ha mondanal olyat.@trt.yDo.koton koton. Raadasul. gumi6vszer a coftDo Ik]^dlirl A Longman ertelmez6 s266r szerint a co|:mtrkenyelmes v'selet.. amit meg kell lanitanunkA. ha minden nyelvi l€lem€nyiinket bedobjuk sem fos hasonl'tani a mas.yar "beszel" sz6ra. itt k€t sz6t is gyoBan. Azt k€rdezi egyik szP6k a masik szp6kt6l. meg hogy "szpics". hogy . lassan meg mi is kifogyunk az otletekb6l. tlmm?) Ontihuki Lassan. hallod? I g e n . akarom mondani.az ewik els5 mondat. amit besz€d kbzben mond. va$/ olyat.e b b d l t a l a n l e h e t n e m e s a t i r n i : A szp6kok spekel€s kozben besz6lnek. szp6k 6n? Talan.Mrr d cMxt aY.. aki besz€l la ^PEAIi.mondja.. mikozben €ppen azt teszi.t.r'okat adni. Plert mi van. sPottE lcrl6k" A spEAt< sem lehet rendes too.persze meglehet6s€n n€gativisztikus hozza esb6l . ePil aadasd rendhagy6 ige. Pr6b6ld meg igy: hogy a corrDl k€ny€lmesebbl tlidd el.lill peldaul. hogy angolul stEAj{ERllj:liliil azt jelentj. A Ld@ar Daf. a s4Ecnl.g ( corroYlkot6n] 4 pamut) tla sikernl e$/ alkalmas mondatot Wartani. s. (Ha a kotonhoz k6tbm a corrDr-t. on szp6k. fejezetben rizik6s lenne arra hivatkoznunk. akkor vesril m€Sis sikenil megjegyezned a stEAt{-sFor{E-sr4tct*t.us an najdnem mindis . azt viszont nem jelenti. valyis I Ddt'r sEAx frorrrtl{j d0nt inflh] .y"szpiker. hosy . hogy "szpics". amit egy angoltanul6 igl/ekszik 6sszerakni mag6nak az az.eptr r(b. hany sz6. ha co. ha kital6lod.szpiker'. ha te nem mondasz ilyet. kenyelmesen heg' jegyezhetsz. Nrqlon he it 42 .Pedig.

lilij d0 4 lgen. de szerenc+le. Ahefy€tt.Itiicddtt az €let. hogy konny( dolgalesz. hogt/: as'E[r'i3d] a netr. neno.sr. hallottam a hirt ) [ir] oFEB ^ sancAsE. ttf.lddl 4 offDrhhll a a coolrlkut] megk6stol hall (+ rendhagv6 milt id6k) felaj6nl s?ak6's sokkal e$/szerubb lleg kell 5t gy5znunkarr6l.TasE nrEteszh. coonbFkuhhantotr'! Cttcl|aift ird b€ ansolul. l{s?tl sokkaljobban hangzik.blntn t4ilk F?l (+ Ajanlj fel esy korrert.tehat tudja.mert magyarul (+ K6stoldmega t€sztat!).ljJ.' lerverr.- .Icoch Hungorion (zDrcrra hnit) hrn-Oirion] [ii?s Iogyan tan'thatnankmeg egy angolnakn€h6nysz€p ma$/ar sz6t? llondjuh azokat. O ugliebertud ansolul. PFnaka m'rn ideje isEM 43 ii.) he' lyett OFE* a koffer IhE COOI{ PUf EE EEAD EOUW ME DOAR (4 di Idd Dut hd nund diid Bekukkanrort kut hir a szaiacs. jq DrD roa EEAErEE Ewe ldid [i dd'Bir] (+ Hallottad a hit?) hetyeLr DrD vou EEARLrE hir? lYEe I EEARDmE nij. Ez itt eqti mirlt id€jn mondat.how: TasE mEp sra. mtnollit.

o.lhagr6 mnll id6: ciw.:ll 44 . kdrl. Lr"{. cu. .! kajkl B A c'ers car('kstkaj[]€rjeneznek.lletskdr lluki Fogadjunk. hosj/ ha elolvasod ezt a k6vetkez6 herom mondatot 6s mindegJiik ut6n mesnezed a rajzot. I Ren.€xain3 lull odameqy €s idehoz d' tl.'Elni' tlalatt mesjegyz€l na$/ ansolsz6tl vkK: tr>i $ elmenneh. D A crrcrE orrc Ih.6s O A ErcH c nElhesliill elkapjak.

9Ztridnl gyalogos ird be a szavakat! l) OtvE ttE a ?t . + tle mondd. amire Ii szokiel harapnil 45 :ll . N (+ tea) es a sm[ez!n] (+ nap(ocska) szavakat. l3l-l3a9. m a r i d e e S J r o g a t o st e A ( tZ t n 1 1 t ' s $ n a r r o u c a l t x / te zsebpCnznek?l 3l WrLtr Is .. aziaLn lhlsr](+ atk€|. scAtyDAL Ar oscAK oERE IoNy + 6TEL|. lo) sltALL AD: 6 . A halad6bbaknak ismer6s rehet a . caLL DoD6.clhnsl nyervE ..IE^vE lUO o) .lli) F penz). bmad6s P E''s. FA'.r..rois lyoz).osst\a d'woL anacrrl'-lEn a roham. a Nem lehet ket anyanyelv€ az embernek. hosy kirejez€iten hogy egy trrorr I rl (4 'smert) sz6ra lmint ttoosia) akasztunk egy (d sz6t.rsqesE [gfisri4 szemriveg o rrx"i lbdErl sznlet€s a ForsorYrra hi?dnin0l m€rgez€s cr../frhoedi a nyomas o EDEsn' rltr0f. t5ska PlAMnGllL^ingta @Nezes + cr.dijl (+ anya). .dl'idiny(l teljesenij). hogj/ zebra.Az a l€nyege.. mondd.'Dllill (+ 6tel. .'E /r' [h{d](+ s/ivr..e"lij-!iRt1l r+.{Z oscAR-DiJ ATADASIIINNEPSEqEn wEr E rcaR r so .rrc .r' s.RIASZT6K HIVJA DOD6T.lbhdl .< 'Trotzthhod tN SnEDrsE?'7 l4i a . na$/i? 8) Catr c E lravE ^ szivrcnama? DonJ saY 9) ?a Lehetmacskeknak .|o[hsg] a za€sk6. hoS/ q/alogatkelShely. [.b. oRA Ditta?4 ltliert olyan magas a v€myomasod.Zsebhuki tbr€kedne16.-r AT A nELIRAT: CSALADTERVEZOS TiATS6 BEJARATOII 5) Y cAl'I.lERaEzESt 7) BorRANy . mestanuland6 rahn a kezd6k is ismerik a onEylr.. . say zERnActassr\c.UsE frEAR ElvfKA..a r€tl. €lelem)es a co /roLlor-lmLl P szabea PocnErltotttl zseh + mvcr.lvcE e szemijveg" sv€duf? 4) srctj g .Lvlhnli) la 6atad). Dzta hukit mindenki hasznaua an€lknl. hogy sznlet€sszabAlyozAs? viglazz! A do@ ewabkent az a ryelv.. D. t"ornEnfu. Most a kiha$/ott helyeke ird be a olvasd fel az 'ii szavakatl iobb oldali listab6l oda ill6 szavakat.|5AAI <' A?ROfl|KDET6S. kercsztez).o. A f€niiek leszn€k a sz6tanul6s rootr:jaink.iaszroi.oo.nap- . rl) Itr!^f E I3 t ? o l'li az.

. [rnd]a valaminek a v6ge. elej6n roppant eS/szeriinek t(nik minden. sz6r resi'rkibb 'nnjd mnrdiqrbbb. A t6bbi a Te dolgod.rr'[dnn] + dob (amit a dobos u0 a rrr.s sz''nbnn h.. vagyis talalj ki k€p€ket a iobbiekhez. Az ember k€pzetete altalaban bizarrabb. De hogy lehet ezeket megies/ezni? Az €mber gyorsan alkot e g y k € p e t m a g a b a n( m i n 6 l b i z a r r a b b .{ lbi ]a usat .DIAI'lr'll a a veg. valami feladatot hell adjunk rlondd ki ahat sz6t. mi mit k€pzeltunk el. ho$/ minden sz6t fogsz ismerni. condolj az amerikai film€k veg€re ott mindig az van: r'hE E. rnjva Mostjitn a var6zslai. o. mert az els6 listar6l majdnem tuti.ov. €s m€g a plusz bet( is. Nem fontos lerajzolni 6ket. el€g elk6pzelni. [m!nd] (mes)javit o ro. hj|] a oraj . Annal.EAa tenizoltuk. honnan is olyan ismer6s.) Mivel pedig ez igy van. i'nigyen. arovrt az i' 46 . hogy E^ . [bojl] forral + ozolE [gkv] hesziyutr rErlrirlahonny w 6 I I d J O ds mis esy jolakony mesje€yz€s a.safliik angolban.vasv€.lehet egy kicsivel hosszobb? Itt a. -"16 atn[ttr] atnlnn) rr.a n n 6 l j o b b ) . (Az6n eml€kezte!5nek itt_ott odairtuk. hogt/ mAr f€jb6l is tudd 6ket. pontosan annyiszor. mint a rajzk€szsege TR ffi.oElhtl4 szerelen minden valamireva!6 ralra relvan 'nr'a. A fenti lista minden szavahoz hozz6rakunk egi/ betiit l$/ persze egy masik sz6t kapunk. a m i b e n m i n d a k € t s z 6 b e n n e v a n .

47 :l* . Cliff. M|E 4 ^av).lark laba koszos nyomot ha$..sot! mE FLooR. rrank.Ibil rl p6jdii o Bill nem fizene K a szemht. rarrxleokl szamla folt.S dddi !r 0nii {6rl + l. di/dd hiff ovinomiir{s r c@CszirCs lf Erted-e a v'ccei: To sE fk K. tew€l ide egy pipat: n @ Vajon mi mas/arul a c^slg. U$/anrisy. ct rFrcLtMsED uF mE cLtFF.wDStE lrd ide a mondatokar maqvalul: a' tl.rARr.t suElrzitl n n'rlni*l stttlbill szikla (mint szildafal) na mar sziv€sebbentanulszangol mondatokat.Tobe Fronk. van neh5ny olyan szimpatikus angol keresztn€v.vE . az€rt van zarojelbenr.o crrAd^E nr Mrc.lkatl k9|r nkir rsrl o Frank 6szinte vott hozzank. Ne perelj be.llnit|I? niddooo hnlihil o Sue beperelte a ceger lhatyt was rnAm m us. Ilark.azzalis szolsalhatunkSrE EAss...IItillt$Jnd lii uifl 4 cliff fermaszott a s^nen. ldiiigli! Gt Ehhezmar eS/ kicsi! kell tudni angolul. Olvasd el az ahbbi mondatokai. ltttRtt's EEr uFr DtBLa l . I wouLDEAVE mes ke ene ve](lztalnom. nyom.ott a padl6n. rri lni'r& {t l. "< O tfa zr?Fhdi azr jelenri "aulogumi". jel curla.El nuz kd ide. mint ahogy a ma$/ar. N€ massz fel a szildafalm. BILL DrD"t'rpAr t tE BrLL. IrtF co| p nr EAsa. de ez most mellekes. I woarD rL. Legyel6szinte. Sue.ED mE cotttr^ny.. Ies/ek. ha a La lvlanche'csatoma(angol* nft EncLtsECDAtviEL o$ri'l] fel6l kozel't0nkkomppal.Mi a kril6nbs€S ket mondat kozoti: Sr-€ a ttAssuEDrrf co|tpAFr.ttErldnfiiitl. !. Ezt riji htjuk meg er6szitr Angliab6l.lv6" n6v is jelent valamit (angoluI azr jelenri: DRu.akkor mit ielent a neE MAanlid ide: 4 Gl Nasyon hires: IhE wnnE Cuns or DovEnldi' lditu0rdirdd Dover leh€r szjK6i. amelyikjelent is vatamit.. nizesd kia szramladaLBill. Ha €rted. [0 bi ft!r'[ {i {{d hn h ei!' dt!irij inl (?v BE 4 itt hogy . majd segits€giikket parosltsd az alattuk tal6lhat6 angol €s magyar szavakatVan egy folt a dzsekid€n.

ffi usyan lenyks najdnem pariDa lo) de a tdr li n€n ve$zd hanen'0er)"hobbv-l ** 40 .akkor pedig meg tovitbbi s. gy6z.ert dolqohhot korni.*"" o esa.Jnkf€rJ€ n.6*l a sziv.i6rv€nvben" l'|aqvarul/ vlltd0nnldl \nootur rAmEEaa-L CllCX6ft ird be a hianyz6angol szavakat: \enyne|.avakat tanulhatsz(amelyeke!aztan mar senki nem v€het el tSled) valaszoli a k6vetkez5k€rd€s€kre: tla a rmd 4 dii.nlhanl+ €s. akkor vaion milyen a PRmMMna biidit'it'q1 p6lYAzat.. vaiosriniilegseglrsdsn€lhul is 6rted mn jelentenehd kovelas kezSk(ird be a kihagliotthelyrea magyarmegfelel6k€L olvasd fel titbbszora tanu- a Itt most gyakorolhatod fenti szavakat.llobel 6s t6rsoi mir iqyekezzunk hogya tanulniva16l ro tqyik vesszSparipank o*or'o'a55'tr16ttiSotzlt. akkor ki te:netaz aDt6Lvezet6 ELtsEAnD lhrzbdnd] f€rj) melletti wln nnt'li]? rlesen szoronqo /"onrs.a^h16. n" a uw + rbfleny. "kt "r a a. i. A cuEszdYldrstcson] (erd€s.a .L az "ad6rlnl. a '.a otfiErln|dldl4 (4 rnya. EE LAwnEI'tcr BEuEvEs Is aftctvt mL . akkora courrlkilni] szamolnil4itjelent miel6tt fellovik a raket6t? her vaiona cotblDolr\ Jkiud&ml.ha halad6nakminds0lsz.Mi lehet masyarrta BoRMeQrEsno lbi@g!4@l? testt. a kn ltirl a nyer.l) Kantor kuiyam tud vislazar..l 2) A b6r n€rr? . o Tu or.t szimo|j]| MY Doa ltAnmn c tl . 6 felette all a tbr I)l egl DoEs LE fltEB .'.csak a . es h6nyadi]K dii a Flasr pxtaltt1d fiittl? tla flEA*rll.i Lawrence azt hiszi.n.m v€r szerinti aPank. akkor mit ielent a ffianr DtsEAsE? + nu u *r*n^ + ".F-luiil + feleses.

Brooduoq - mire tonft egg ndu...
Tisztamazli, hogy A musical€kvilaga...lvlindenKismen ezt az utcanevel Broadway. ezt ismeri mind€nki, mert szinte nincs meg egy utcan€v,amit ilyen hasznoslenne ismerni.Leforditva: Szeles'it. mar meg 's jegj/ezted Aao/,lhiidl a sz6les,,/r/!6il a nt. honnyii, esyszeru, Merthosy: Kar lenne itt abbaharyni. Hodvmi lehet meo rrortaT anqolbana ttlr/en klvtil? a H6i, valakineka vafla ro s o!,LDExs'|ls6lha)1,mosolya{o srrlFltznillt.BtoaD teher tehet a .//Jnelhxnll(a usras) is, a nvealatl (a toly6). tu amerikai ansolbanBxoAD ami p€dig a bril angolbanzara [0ql (a hossz'i).Erdekes,hogy egyik sem talelta €1, hogy "iavol", pedigtok e$/€rt€lmu--. Ennyit a EnoaDrd, es mosl t€rjnnk al a r/{',_re. Mije van egli Utnak?Hat p€ldAul:irenya. Ugy van, eltalaltam.A war azt is ieLanri "irAny". Ez mar csak az€rt is fontos, mert nemilegk6vetkezikbel6le,hogy: 'IEts war, pra sE.ldietElliu]a Err€ tess€k. izii'.n Irtsr'r mAr wAy.Itt ldtijl a Nem arra van. i'l Dolt? co rflAr wAy.Ihi! 96 vijl + Ne menj arra. azt nem kell knlbn megtanulnod a magyarkifeiez€st,hogy: "Uton_ Megvalami: ugye gondolnod,akkor, amikor m6don"?tla n€m, akkorj6, mert i$/ el6g erre a kifejezesre a rrvsz6t tanulod,€s maris tudni fogod, hory a ,/rvazi isjel€nti, hogv "m6d". Ez iSJt de hogvanro' els6 halEsra tal6n nem tfinik valami nagyonhasznosnak, Sondolkozz: at Salmaznad magyarulazt, ho$/: "ezen a m6don" Ugyengli, hogJi igv"? No, ez a sz6t nem is lanyeg. Beh6ny p€lda mindj6rt meggy5zarr6l, hogy enn€l hasznosabb tanulhatnalmeg ma este.
Hogl/ csinaltad?

Igv.
Ne csinaldtgyl

noul DrDYovDon? ltir dilir lit tt'l Tr s wa/. Iditztiil il Don'r Don mAr ML ldontdiddr,il

Ugye. milvpn hasznos voll ludni, hog.yBroadway?

AzCft a tdbbes szim, med kat lijLllunkvan A2, ho$/ "balvall-, a2 nal eE/es szamban lenne

sildd

49

.:iF

Van egy QUARLLIN nevri tejfrjis elleni Woqyszer. trr5l kitnnvri meqieqvezni. hoqv d Ha nem rudb; i-"w *r if,." cul.lrrcLlhonll aa jelenti: -veszekedes. '.rr.r.",ir.'.8 gyogyszer akkor viszont a "veszekszik, veszekedes" 4 qu REEDr6ljesyezd meg a lvlivel igen hasznos mindig mondaiban tanulni a szavakat, itt e$/ peldamondat, amib6lj6l kidenil a o./rf,ff jelent€se; eaAnnDL tE "s ?EszEnszn wszEt{EDEs'. (ra{rElifif o jelent. P€tdamordart rIErN rbAns 'rEratn'.) Forditsd le a kov€tkez5 mondatot ma$/affar (,r6rrclrrlncdein] + S/6gyszer) nEDrdnE MEAns 'erOavszDR'. r.

Kivahszlottunkk€t angolsz6t, amir6l ngy ereztnk,olyan ,,gy6gj/szeresen" hangzanak. ilgy €rtve, akar egy ry6$/szeft (a nEDtcutdis hivhatnanak Ugy, hosy sEv€ 'r, lsr.vrjldll, l'iagyonhihetSenhangzik: ill€tve, ca,vzrrElkon-n'rti]. Vegy€l be t6bb szem .trwatL-|. folytasd a CoMmrEszedesal. Az a j6 ezekben a mondatokban,hogy a &wnAL, iuetve a co'vrmzrsz6 jelent€s€i 'llet6en is €ligazitast adnak, merthos/: SEER4L+ tbbb, conmnE 4 fovt€t. Val6szinliIeS€rdem€s6ket megtanulni. az Ha mar a S/6wszerekn€ltartunk, illik megemlekezntink e$/ik legtObbeiszedett gy6gyszerf€les€gr5l:fogamzrtsg6tl6r6l. a szedek",angoluligy hangzik: Az a megnyugtat6 mondat,ho$/ "fogamzassatl6t I ^E on mE nLLlii.n onditlill. iiir]ill, ,to /vrtd+ resgel)hivjak l,lasnapreggelitablettanak(4 t"ox|trc arEa prLLlmordrq amiraz eseniny ut6nkell be\enni. az a Iajtajet. utan egeszitsdki a magyarmoncla6SSZettf eUet(inr tobb'kevesebbkeressel€s tokat, aztanforditsd le 6k€t angolra.
"Veszekedni" azt jelenti ,,Cy6sysz€r"azt jelenti ,,Tabletta" azt jelenti ,,Tobb" aztjelenii ,,folytat" aztjelenti

7ffi"t'"ti
O A caffi, lhorul]-"b- -indis kir'/r' r11\. .r' van.m'nr a m'a a b-ve,rqoqrsT.' nr\Fb-, d Rendhas!6 ntttr jda Mta MM. E Mlnirt,

',.3

50

Mondd me Uilmosnok...
lvlintm6r arra sokszor celoztunk,az ember akaratlanulis gyakran besz6l, ir, olvas miivelet kovetkezik-tta nem szeretned,hog.y angolul. Vigyazal most eletvesz€lyes ezentnl mindis 6s mirdenben angol szavakatkeresg6lj (as tal6lj), akkor ne olvass tovabb - kbnnyen elvaghatoda marad€k szalakatis, amelyek m€g a normalis,h6t. k6inek. k6znapinyelvhasznahthoz a Ha bator vasj/ es nem torpant6lmeg, akkor jutalmul megfejtheted kovetkez6rejt' l{6t t6den€lmi figura neve van elrejtve (nem is olyan na$/on) az alabbi k€t angol mondatban.Kik€ is?
+ wriszirg] Mindent el rosok mondani vilmosnak. !'LL rErL vrros EvERrmnc. [6jlhlvilmos a msrirgl Semmit nem mondtam el Mikl6snak. I rvLD nt$Los on c.lijl6ld i lddN

Bizony, bizony: ELL VLtttos azt jelenti. "mondd el Vilmosnak. menhog): trrr ft.|] o ezt rendha(y6 mrilt ideje: mur, 7"'LDlt6ldl, jesyezhetedm€s abb6l, mond. Es a TELL hosy Iq&ti lvlikl6s.

/|,f. 0. tortr, sltf 4crr4 0dan6!y6s Eonoro 'I cfl, rltrp 4 cttctt, aliea.zd ciEs slivEham,,trot,rE alm 4 v6ny0mii5, {tlalfilter, trrErrsrE 4 naFrlnlvog, tt rtrrflrr4 o 4 ,urelrr rurfl o riasrl6, telitatgill', NEsBur @ossng gyalogri|lclihely,t00t Pd90x,f6 digar6i, ,arr carn r o sral€liisz.t6lyods 5l 0.1lvagyart.d,ragt nsm.2lg66!inla 3l tonttnyoD sr,Ixrs suE nE couPuf.4 s. b.t r.llaa 4 c64.1.fttEcou r trs tuo SuE. A c6g!e!.rc11. S'1. Gei$Fsatnl16, Bun.eFisn 48. lob!|.dfl, unhr'tin6ny,Palllison'k6t, tryds,alas iri{hal, visi!'3rtmlilis, 6g!ldtatdas, a0.o. , els6dii, ' 'ft&.ml' iE t 'mL'. 'fd33' tE ts 'latss{'. 'EfiEfttE xEllt'llEnlf,nE . 50.o. '|,0e tE" '. 'folnfi' tx|jrs'catfttuE . 'nEEEEt' tEAts

15.o,pouErmffr 4 'Jeltafi, rrrnttrrrrrrc e c$ladta cza.,tto arotgltE4 an'ary.9' rfJ,,c 4

5l

,:''

Borlongol: 0lonid 6s o rziiks
jutalmazes.Na, az Tanltasban egyetlentuti huki-m6dszer bizony- a j6l alkalmazott ha megtanitodmagadnak"hogy a rdrr lni4 ige jelentese: "sziiks€gevan vmire, kell akkor jutalomb6l tied a mes€nk, neki" (mondjuk olvastasd rel 6tsz6r hangosan!). amiben Alantdvdgrilmegtahuaas hazaviszi. csak akhorDe Akkor tied a mese-nii! - Lesahbb 'lyen m€lyenez m6r a tucadik 6v, hogyhol lehet...- barlangol Alanida igy rold gyomr;ban keserii.sakkor meg el€je oda l6n a micsoda,minden hir n€lkril csak Adan a dzsinn nagyon tgy- Meg feltarnael6tte a micsodatitok, merte megdbrzsi,lni. j6t tett neki, de nagyon,mer angolhnar.Hiil - Pont erre van sznks€gempont - igy Alanid, azt j6l m€grogatta hamar€k,ho$/6m angolultanulvaam. hazaviszi, hadd elrnlj6nlzibe, mikor ar4a fekszikbetegesen, Hazamene!, csatangol, v€gre.H6ttallzibe ott n6 az ajt6ba, epen: Dz micsoda,vagy minden?- lzibe reszketveigy, mire a ditrzsdltdzsinn€valt. HU! Angols/agos!Pont ene \an sTnksagemponl. d. hogj/an?JokFdvre angol! Da^ vou, Dniqa Alanid. te hiilo AL1t,D you, I NEFD Alanidszerencs6tlen szomjancsak Es lzibe a dzsinntmagera,tgy aho$/ angolszagos. Mermikorazt nem birta, na$/ot dobbentettrogton leste, ahogyott marcangoloznak. alabb: - nee, ne.sina d, m€sdrrjit a kbllnid!! - azzat igy, tefejrvea dzsinnt. saz6ta is ott Alanid meg lzib€. angolna'hangolna, sa tanulsasisy is: ldl.hnidj!, ijni,ij'r]. J6 €iszakal

0 Ez a hn foditisa annak,h.gy rrol@

tehat"sznks€gem rad'. van

*{' 5t

il||Ist- mnolnncsnunR 3. Hurcnnlnil
I minute I word Sz€rinted ki nyer ma? Nethas angol los€ 4 (el)v€szit lminule-lword Sunyi, a napos I minute - I word Elev€n embercomb qolfozz te is l minute- I word K€ressrik Petdfit This no all lminute-1word Anyci... Back to school - vissza az iskolaba Wash6m€dve 54 54 55 56 56 57 57 5A

5a 59 60 6l 6t 62 65

.:i,a5!

*o.| ruord nin vtrd] lern ] a e$/ perc. hogy pl. lron + ew sz6 AKKORA VEKI]I.ntrEE c) novsE A helyes PP ugJ/anis Egerllat nyer.6n! hogyforditanad azt.orf + v€kni (kenyer) Talan ig. aztan m€g egy f5nevet is raadasnak: srldnf + {mes)nyer. aztana milt idej6t is (merthow rendhaw6 a draga).egy it a napsnt6tte Triprusra) Te$/nk fel. komolyanmegpr6na balod megvalaszolni6ket. I a rouoes t4 *8 . ha Pingvin nyert? @ Es ha Szab6 nyer? Cl llit nyer Eg6r? a) tmp bl . megtanulsz egj/ ig€t.yis meg tudodjeS/€zni: Mi a rorr egy vekni! Szerintedki nger mo? F€ltesziink hrirom €sznnkmentkerd€sta r4izzalkapcsolatban.. C|.mperzera ra [in]. hogy megvehszold Am 6ket.tcl.It. mutt ideiet '9o. ha tudod: ll Mi van. PIINT EGY 'O'f .hosy"Eser Ie utar sz.I minute./I] d TirP[tdt] ut (!gy €ftve.

rjos/ van az angolul.a wEAar mFfui d'dl a lose d (cl)veszft zai6[li4 a (el)veszit. aho$/ mawarul mondjuk lie mondd. Pazarcl). pl. ezt is: WEflavE o fit'E 7o LosE.ll6th6s ongol Sokan kijzn|nnk nem is sejtik. ntltt idij: Eo.e Ea. hoS/ ll els6segely .tanuld meg ezt a elveszitem. a l€nveg. nyelvtanul6) d I< or rctslwrnl o @ Ct fljlasi/unk a lesiobbak. amikor nath6' sah vollak. E P€rszeaz eqeszsz6.) Yoa'flE wasrtro voar ztE [i0rtaFzling lijnl (+ csak veszteseted az id6det ) iof natha t€nyleg. Ez teljesen homoly.l a haEns. Gl kezd6 (tanul6.de a sEsrlbas?t]lesjobb + A Most pedig b€g egy kis ellenSr. csens6 €S/ csokor vireg. E N. seqits€a (Futbanedz6:) leqiobb bezt odaadrama Belanak. bi-otli. fi/ttrlfijBlt] . nagyon is De t€nvles most mar ne iu az v€sztegessiik id6t {rr5?E!6j!dl a veszteget. tehat rendhasv6! arra.srlotd].y esznnkbejuloit eS/ igazanszinvonalasan jegyeztethetnenk veled a cimben szereplScimegyszeriien meg alaPvet6en trogyan ao6 angoliz6t a megfelel6 iel€nles€vele$/iilt.t @ harangtorony + s roulEaFlnrl Cl egy kulcscomo a .6s a csai sehol. a MM kiejtEse. bi-Sltll. 55 .rr liidl a seqit. oda. tijn Ha kedved van. n6Lrha r€ndhas{"i. Begin kezded? tla$/d abbal . trogli nem vagyuni is€n szellemesek. hogy dong a 66r. hosi akkor kezdtek el angolultanulni. Itt a bancsomban savcrlhnlllo csokor Ed sesitek! .L @ad Fi-Gl . ta|al6 es tr€fas de megoldas Csakig.'6r' Ibi-cl l o kezdu (Mellkasat d6nget6 innuenzas:) tlauod. mnr idejet LasL l.Tess€hti$. p.elni.!i [!v nd tu lfu] (a fiincs veszitenival6 ial6nk.thaide.

hSnyrng.. higy€nr r. ts /ii i! \merrtibrn "qykl ndp nnnln GJh arnli'a cmt"ks/"t. ahbbi ker angol Az mondatb6laz €S/ik teUesenrossz. Aondolj egy abroszra.mert a s.| ulord rdrd] [w minil+ egy perc. (o ryus| rarE D EAsrIt[ttnil..(l. os/ehaonhra\nch dizuntr Fq. 1c rezdi e.tyilvan. olvasol.rytry-t olyan €rtelembennem tehet halz.la .Isi mE fdldid !4in] o n€lbehajrouaa kanatat. ogJi vaw. Sz€pen. lyon + egJisz6 srrern [s?ithk] d6U hatra)k€nyelmesen.ho$/ angolul k6t.s {leF ez a . ToDArhE kEAmER sotrdz [tu-DEl vrddr crrnilo r4a az id6 napos.l a Osszefonraa karjat.LDED s an's-llil6ldi/ h! {ni.i. lassan otvasd fet haromszora kbverkez6 Az€rt nem Htluk a mi mert 6ssze ro0 hajtva. nalni angolul. [h-DEJ h dd ts o ffh !?cni] Ma B€ta a napos. j"t isn"d raid' lonc'lldp o nerrehh.akkor m€a nem ruamit dod. snE ToLDED spoon. na ezr megteszed.I minute. /.o. ) .nhel kell irni. ToDAy BELA nnEsa try.n' eu d m. ri.a/orm6s7Jt n"n rordut"td 56 . Retetetaz es/ percbe.'. ho$ aT ishotdbdn mJ sdnyi d nrpc .ds7€' m. . $kndk ranod..D . es aonatlbdn&rl magolnival6 halad6knak: nE F{.n. (Tatan.r{r/ Ie!ni] Ha v€fetlennlez l€nne az els6 sor a UlonDpLushan. s/edut6 hasn. dd mert er6s n(|pos lg€n. amit a tObbiekmAr tudnak: + suYrv[3rmi] napos lgen am./pf6ld!t] + a'sszehajt(ogat) J6l van.t az megsp6rolhatod. csakho$/ a "napos"sz6nak k€tjelenr€se van magyarut. cqqo.nerhclasa. merr m€rges ffzD. m€ghozza annyira.rrsaHtt.

tt. 4 Adj hozza eS/ fingotl ADDa FAnr!I. o g y a l Y e s t e r h e z e m € r h e l i i n k f e l . mit jelent a "s€k€ly" angoluU Alkonyatkor a k€js6var TriszHn lovas fgy dilntdtt.snnrcwl. E|MncoMB li-t6dnrddrkiil kitejezas jel€nlFse "tizene$ pdrazsfasfi" Tudn h v a n ( u c l v a .ts szos flEvE. IllirnizLsr!. lsltjl Ird6.@rl3!ldla sehery .lminute-lulord lvri iri"hl a eqy perc. + A legt6bb kevesebb. ttrE lhid + itt E *.f. melyek angolul is €s ma$/arul is jelenten€k valamir. atugrik a szomszCd casnDba lkisdl] (a ver. s teljesen a sek€ly. N€gykbn lova azonban m€gbotloit. ltt6r ts r. sz6 Olvasd fel hangosan ezl a szitveget as jegt/ezd meg.lt k€t sza'.imben szercPt6 os'wo&t FL. a z o t l p l e l d T e n e l l o p t u h A l l i a n a ki l t a mi sz€r€ny pr6balkozasaink. [v!nvdd] a es." Clevencrnbercomlt ava$/: Tisztebas Karinthy el6tl A hazankban is j6l ismert szerz6 tedezte lel.t. A.llnl IlaS/amzatk€nt: ir''Illsd] a pihen. kas€lyl hetyesni egi/et a gy6nyitrii lzoldaval. emde fortyog6 patakEkkor hagyta el az elszontyolodott Triszten aihat az azota szaloiqeve v. ho$/ egAsz kifeiez€seket lehet leirni. sexety.:iF 57 .

. mire te azt mondod: ..sziv" Ne a sz6t6rnak.. Keresek van eqy zoor r?i.bli'n 38 . Cl Valaki gj/annsan tekintget rad.ll . Es eW kis CttCICin. hog. Sznk4 o Plr Smith-t keresem.bli.Frnm/$rribrdil lvlost olvasd fel f€lig angolul. A luk n6zel6dik. Keres€k..m.---------------z^ Srrrttr-lijn . mur O Rendhasyo id6....ml ijr 6nli. rM orLv E Is. frrA\x r.. ntl lminuta-luord 'ninitj eqy perc. de az elad6 megk6ryou?Ilrn ttt ltjil + sesithetek? c^fi I EEr-p (ird be a hianyz6sz6t): Erre te azt v6laszolod ji.itg.1i6rt nez ram?" 6-" MD?lttjit itt . how mi? Az sincs. (n'ij! Az viszontvan: BLorE [hl6]-) Szivas. ! 8em€sz egl/ iroddba €s Plr Smith-szel szeretn€l besz€lni. rporlFil]+bolond) Olvasdfel neh6nyszor hangosanl em hallyuk.@olfozzte is ll€zek valami! a lukat..Azt mondod: ltg !.ing mistldt .:i. pbol]) vagy.tla az angol-magyarban visszakeresed 6ket. csak n€zel6d6m.&da oe* uomlhli'.6s nem akarszs€mmit venni.akkor is tudj mondanival. hogy ha Angliaban vagy.van egy luk f6rom.y.. N€zekvalamit:a zrotr.miiIt Egyboltban (a s'.{t A Loox nezercdik. minde$/ikr5l kidernl.. [vc'r + ew sz6 riird] [vM 6rdekes(azt mindig konnyebbmegjewezn'j: (leveg6t)? higgy Tudtad.f6lig maS/arul. ezl (reh6t:'!or[hl6] +rnj.l. Ez DeFze mind iqaz: nez valamit/valakit r llut!t !r.hogy az angolbanigazab6lnincs is olyan sz6..N.ind o Kitszbnom.

lleressUkPstiifit
Pet6fi tbbb helyen is elrejtett angol szavakat ve6eiben. Kbteteinek szerkeszt6i ezeket minden esetben elirasnak vett€k, ez€rt a nyomhbsban ezek a reszek mindeddis hibAsan jelenlek meg. Az ily m6don okozott kart talan mar soha n€m fosjuk tudni teljes mertekb€n helyr€hozni, s ho$/ ez mennyire fajdalmas veszteseg, bizonyitja az

Megintjdnek, kopogtat*o.".
+ ,lvocr [nok] kopos(tat)

Sz€p vagy Al"-., legal6bb nekem sz6p.
rr"rDFldl+ fajld,parcella,mez6 (igazab6lminda harmatjelenti,szinteegyszerre). Es m€g egy Kcsi, azaz keitSl Ha mar ngyis ludod ansolul azt a sz6t, hogy ,,kopogtat"4 (ird be ide), akkor mar azt is tudod angolul,hogy ,,kopogbtas" (megint ird ide), s6t azt is tudod, ho$/ "Kpp_kopp"4 .:de itad le azl a sz6t, hogy K'Yocta (megintird ide, csak most k€tszer.)Eddign€gyszer Kajtal fogadok,hory eglszer sem mondtadki ezalatt-Akkor most n€gyszer. ir6t, sponoF6ldi-nany hires angolanyanyelvii sok ember vezet€kneve A magyarban valahol sz6 szerepel? l6t, zenest, €s igy tovabbol ismerz, aKknek nev€bena ELD de lent lesz eW kis segits€g, csak aPritva,ho$/ nehogJell6jtik a Te 6tletedet.

tlenry Fieldins lt!6), l,1ikeoldfield {zen€sz),w c Fields lszin€sz, humorisla), cadeld lha-ha ha nem €rled a vi(.€t, mi vrgyuhk a h!nt6k. A carfield eW karikalnra macka )

*! 5t

lhis no oll
nd ldi3t 6rl
6ezdd azzat, hogy fogadd meg ho$/ 498 lesel bele a Ebjegyzetbe, ahol a mesfejt€st gyanitod!! A f€fadat: (fi$/s€m tudod megmondani) mitjelent a kovetkez6 mondat ,r nlt\eatuate C.nan mv,tr eee s,tr en A

Segits€g (fogadjunk, hog.yakkor s€mjossz ra, ha pedig minden sz6t €rtesz):

nA,ltti
arl.l

s.tt Iszi,i carl[l Naj6. lvlost t€nylegsegitek,bizzalbennem. angolulszavankent mondatot. a Olvasdfel (szepen) lvl€g egyszer. Ha npm Gin:ilod. eselyedsincs.Olvasdfel megegysTet.

I'Iostszanj ra mondjuk m€g 5 perceta magolasra. Ezt p€ldaulmegjegyezheted arr6l, hogy milyensugarz6an zseniialis volt ez a feladat. is Ez ugJiebar meqiewezhet6a mondatb6l. Ezt Ecceszen k6nny( m€gtew€zni. a mnlt id6!) SAr. s rD satDltz.dl mond (rendhagJi6 . lYonddazt, hogy ,,macska"t sAYcarl

Vaqy.vaqy. vasy m< se l@adtad, vaqy dia vaqy.

aB visza.

60 {'ril

lminute-lruord
4 !!n |'linitl eg perc, l$n vdil a egy sz6 hosy rtclrlloq + bezar.mikozb€nfer Azt Mi! cstirjnk feleslegesen? k€ne megtanulni, a kbvetkez5mondatoLkepzeldel, hogyvalaK radformed: olvasod rle felejtsd el bszilEl4lqqhast, ha elm€szl ne T€nyfeg felejrsdel. Magaa "zet" lmint fitnev)is,[oc,( A "hajftrt, haiiincs"is az, de ezt D9 iegezd meg, nem fontos. Az ,bltoz6szekrany" pedig (amibe az uszodaban, tornaler€mbenekarod a holmidat) /,cxmlobr]. fla ezt mind eddig is tudtad, akkor messzSllott va$/, vagy lakatos {o ,ocf,st t'' flohtitllIl). Akkor l€S/ szives je$/€zd meg szitg (aui6€)" azt is, ho$/ nd( a "z^v*zat (fe$/ver€),torlasz, kormanyozhat6sasi

ct...
N€S/ mondalnyi magolnival6... Olvasd fel hangosan flEEE ,utD-:le1/.t\ntl \a h6romszor) a k6velkez6 maryar monda' tokat, 6s u6na nagy val6sziniis€ggel k€P€s leszet arra, how akkor is 6sszeParositsd az angol €s a ma$/ar szavakai, ha nem tudod, mitjelent az angol sz6 ,rt Anyc/. ,1E menjiink mozibal kell! Csak b6lintarYoD Orra, f,r?tenelesen banom. M€g eS/ DEcr, ,t utana dt ntsel kapcold 6ssze az angol ,t/o,rD6ker [did] a megfelel6 ma$/ar lvlost $/akorEsk€ppen en olvasd K Oket hanqosan

Rr6lr6rE lri-eREn
Df,c,,€ ldi-SzAiDl

b6lint

(meOban
dOnt

Siker0lt?(ll$/es va$/.) E ldFl (a lrjal te is ket ma$/ar mondatot, amelyikben u$/anisl/van benne a i,s€ (e r6zsa)sz6' (f€l)€melkedik, felkel - a nap is, meg an 's) €s a iosslit4 hansosanMde ird a olvasd ki 6ket nehanvszor (L6gyittlet€sl) Azt6n mindenkCpPen

r,@s is.. vasyis, az ise ,rc<s alakjaban k6v eri 6r' ?r. ,18NMftD o rJsyneveuett

ELllg.nE

nn

llin'

ar 0tffid lrlingd! tr',igI] u"gunra ho$ nPsmondra Er7,r' es' [ilil, ii4 0n lse. E Rendhagy6 e*, r@.

.:1.8 ct

Bock to school- uisszooz iskol6bo
tu lbrk szkil
Vissza bizony. Egeszen a ter€mig. A mi6nk Kassz terem vott. ESy klassz /roon [njn]. Azaz cLAssRoott l[6tzi)rl. Az oszdly is el6g Kassz voll bar ez itssze sem hasonlithat6 azzal, hogy Angliaban minden osztAly cr",r's. Marmint delinici6 szerint. persze, teher, hosy nem frlr,er cr,tsr F B!tl, ami us/e els6 oszt6ly, de nem az iscEoohban, hanem a vonaton meg a repiil6n, de most nem err6l besz€Unk. Hanem az osztatyr6t m€g az iskolar6l, €s persze az angoltanAnrol.Ra nem lehetett mondani, hogy cz,rsr, mert az angolul nem jelenti azt, hogy klassz, €s ennyire m€g 5 is tudott angotut. Na igen, az ansoltaniir azaT a? Erausn rctcnER ltTlistaldd. Az ansoltandn mindiq d Cojko tliric O r s - b e n e h e l e l r m e g l d l ; l n i . a n n a h | s a v € g e r A j a n l l Y p n h o q y n a q y u r t o r o t € z e r 6\ o k , l aminek persze az 's lehetett az oka, hogy mint tanar nem volt egy nagJ rsz. azaz €sz (acE liit4 a asa. De az€rt mindig volt j6 kis ansol 6ra, amir6l k€s6bb kiderrirt, hosy ytl, pup'L.ok, egy heLEE r-EJ.eonllrszail. hiijlll akkor m6g rem€nykedtiinh, ho$/ e$/szer majd mestanulunk angolul, de azu6n lett bel6lrink s/uDE r Fztydddnil. k€s6bb s6t EActtERis, de mifi htod, most is csak annyira t€lik, hogy ezt a par sz6t megtanitsuk N€ked. Bizony'bizony, tal6n magis aicr. kene menni a sc nr.ba. llindeneseke, ha m ; r j d i r i qj l j u t o r t a l . m F g s e m h a g y h a t u n h e n n e a s l a m a s z r i k i b d n .u i { n o g m o s t 3 o n b i r d b - Fr z r n g o l s z a \ a k a r a s m i t e l d k i e j r p s r ei s b i z r o se m l e h s z e l ! e r u l d m e q r m u g y is van nahd, akkor azt is. oszt6ly (a diakok)

e l s 6 o s z t a l yl v o n a t . e t c l

felsds, gimnazista, egyet€mista

z ez€lre €mlahezni? tldl azt l e n n et u d n i , d e v a n Az oszulyter€mben klassz rumot ittunk. lla angol6ran lesz itn? A kisdi, aknak 6gra nyilt a plpilHja. Amikor diak volt6l, soha nem volt kesz!y!'4 haza az isibii-

Ez ut6bbi keitS annyiraj61 sikernll hogy a EAcnEres a n&sr clAss njb6li feldolgoz6, sa helyett m€sajand€kozunkegy otlettel: az els5t onnan je$/ezd meg, hosy az a ,,tanar',a masodikatpedigonnan. ho$/ az az ,,els6 oszt6ly".Es nem pedigforditva-

r'6r) 0 ez rem \aliozorr 6osr is. iNaqondorkozzesr

E A.s"r,r,E a$ l'hrostir] o reradat.

62 g.*

lUosh16medve
Van akiszerint nem is,,vas6medve" a kiejt€se, hanem ..vos6medve,,...Ejny€ no, malac, nem affa gondoltunk, az nem annyka Wakori. tianem a ,/,sz lrrl (4 mos) isere gondoltunh. ts6r a medv€ azt meg m€s ritk6bban. A vas6m€dve allit6lag egt6ltal6n nem is vas,6 n€m vas6gep F '9AsEfte MAct nE lvcringni-Sl+ vas6vasina).l

Ami csufsagra gondolt6l,az Te meg ahogymiszoktuk mondani - eW duwa ,,ingadoz6 elikes" ige a magarban, de mi nem azt tariUuk, hanema vas6medv€t. Iia azt a masikattanitanrink, akkor azt mesaltrikvolna,hogy a mos6medve vassaaz als6jat, mert most nagyvasAs van, es milyen €rd€kes,ho$/ az angolban ggg nincs is knlon sz6. (Nemsz6mosasunk van, csak zavarban vagJ'unk, mind€gy, na sz6val6k a ,,losasra" mond' azt jak, ho$/ riw szalada sl6zim, 4 mint a si€c (rrr6[sits?] fosas, rrrrlsn] a kaka). (Csakvasolyogj. Ez€rtvast megkapjuk a fejvasasta kollesakl6l. Pedigkez kezet vas alaponmi meg elneznenknekik, hogyezt eddig talan 6k sem tudtak.)

!4,o. tttEta0utE I ntP. r,x 55, o. 1, t't AtD 000ttELL t 8lrdl 0t rEfs1. tEcnxf, 5, tEsf 2. 3. fou ar 5A,o,1, f,t^rxf'u,l' t dtLf L00xhe,2, L00 xeF,n itaS,/I,',t.lvuf anE roDtnc rtl rN 60.o. Csodlielel sratel! 6l . o. ,r, o billnl, trcrE 4 negbin, c,rnfi o mozi.tfc,ra 4 dSnt o. so endhff: ctrst, f,rrf, cl assr''tr, Fnsf cLtss,tF',HcaEx, E$rtsa L$soI, puptL

.lvlegint Mib5l hany A feneketlenrend5mut6 tlai6 a raiz. + Sz€ml€ltet6 eszkbz6k Visualaids A legritkabbangolsz6 Cim feles bnar Ur KoUar Can Yousee thls Picture? E e is k€Pes va$/ PictureDictionary) ttwPD (tluron's WordPlus 66 67 6a-69 70 7l '72 73 75 76 77 78 ?9 ao al a2 85-45 *t'65 . IRIJR? IICil MIJR? flPUsollxRll utzuJnus vizihukik Ism€reda Kis HercegKS/6iat? I o I us€s for a John l4ajor Symbols4 Szimb6lumok Symbols2 o Szimb6lumok lyukak noles again..4.

A k€p€k alaiti sz6szedet sesits€g€vel ird be a k€pek aE a megfclelo h€pal'iir6st.eli-PR'rckgl a kozeleds.oc . frogj6l nekem b€katl @ rorditsd le tserzsenyi D6nielsz€p vers€nekcim€t angolra:"A koz€l't6 tel" (t€l o 't/r . kbzelit) cocrflco. €s kbzben ne gondolj a k€peLJJJe:rfloe ft rrE .rrrlnanl+ enrber) tlosy mondanadmagyarut: DEuvEsyMAtt? 66 i' . el6tlinik AppRoac'.pprrf. ird ide mit ielent I coctnoacd-suaPED 6 (nartbsz. [FPliir] megjelenik. .Uizi hukik a raAER nat slt6tdl n] Vizualis (ez6t vizi) hukjk kOveikeznek.frnlintil) hE z et Az a pE^n apEARs m'ntajara $/ansd meg az -egy svabbogar megjelenik" kifejeO A lipihus dnsol no allirolas naR. kozelit6 l^PPEoactr4 kbzeledik. Az a n s o l s z a v a ks z a m a r ap o n t a n n y i v o n a l k av a n .. LAtv6nyossagok.lvlultimadiastb.'. crlkkdcs] a svabbog6r DE r"E lli-tlvoi + (hi)sziillit 'Da{lq} o kitd a uvEnlttudl "r. Sz6szedet (az innen kiv6lasztott szavakat kell be'rni a k€pek ala) + .ju.aj I'londd el haromszor. a h 6 n y b e t i i t o d a b e k e U i r n i . DEL|yER a mE e{nloitis ll Javitsdki a mondatot:Apu. 2.snaerD ' 'EAED lti4Fl o aldhu form.

5.lsmered o llis Herceoki .YE lfdnl cr.2 .lEndl ronqora . 2 lvtit -.P l i m i n d e n t ?I r d b e m i n d e q v i kr d i r a l A .+::.'rlkdis?l bdrond gvrnf.eznttal nyilvanval6an nyelvtan't6 c€lzattal a kigy6? A sz6lista o PfirolDi.+ a S attE lYo. UM6RDLLllllI-BRrib1 esernv6 o telefon t"ro. 6. amikor tobb t i r q v a ( r s l p n ! e l l d h i q v o . J. ho$/ meglassak kigy6banaz a n6zziik. Sn t{E fio..aki lenyelt egy elefanrol €s ett6lsyanrisankalap forma' ja leit? lvlindenfeln5ti kalapnaklatia. Csak a kivelasztottaknak volt es6lytlk arra. ayakorlask€ppen k€szriltmeg nahanysz6p hi$/6ra.jz arr6l az esetr6l..:i:l 6l . lllnrill o kiovo 2. mit nyelt le .

S pRrE EnEER.lgen kedvtinkre val6 dolog lenne. A te feladatod eS/el6re annyi.. ha valaki megcsin6lnA egy €ppen aktualis ma sy^r pxt".{JoflAndr€ Dcrtsch Lordotr. Nag. sz€p munka.. a John vtajot.k rvrighr:n..rPeterRichatdsor:IOI aSEsFofr A JoE . l0l f€lek€pp€n.i i'ldlior] A ASEFULDEYICE fOfr OFENINA LOCKEDDOOAS szf6r6rdnins tohdtal ldjisft | di-vfu nem€litk.] a Egy John llajor hasznositasenak I0l modja [wihcnd'6d vrn Londonban jatunkkor korszakalkot6 kis kdnyvre bukkantunk. lvlost a kinti kiad6 szives €nsedelm€vel k6zz6adunk naheny orokbecs( rajzot (6s ewben otletet). Tanuld meg ezeket a szavakat: troow* + porsziv6 \mas r. A EoovDRltitritl A LEI7DfrBOX lii Llnftrlsrl /4r4rAb6 A LAVANORY ?APER I]OLDDR pijf [0l. amib6l kiderril. John lvlajor felhasznalasara tesznek benne javaslatot. arr6l nem is beszelve. porsziv6z'k + EoovERvaw vacu.. hogy milyen kivSl6an alkalmas sz6tanu.voto.e\/en: vacuw dEAdEfl !olj!i' lliiod). l6sra.t 68 r'il . how €ppen mik€pp€n hdsznosut a? ittet. A miniszterelnbkilk. t995. tetszett.N LEnDRBox 4 posralada hri.l0l Usesfor o John lUlojorn lnd j(eL {tu6 . Sz6val.E msEn retl:tiji' i'ifiztiirl usyanezt.|'. €s b€ird a raiz al6 a magyar sz6t.yon €lvezttik. hogy f€lolvasd az angol k€pfeliratot.

\rasalni (l(omolyanl) a aaft Aelre a aqj* 44qe A COI'IPAIVIOIYN'fr YOAR FISII lon-Ptnyiiiniorfill + t6rc (6rsasag. ho$/ elmerengj. hat olyan duck6 ossze kell kuporodnia. za. ha azt hiszed. s^|tBAa. Ne f€lj. hogy rajzolni fossz. mint e$/ szendbegneh. Szendbeg. ezeket a helyeket azert ha$/tuh ilresen.oldalon. mint szendbeg. ha irgy 1{Onnyebb) 4 ras: not\t . tAska ( h o m o h t a s k a n a ks e l k e p z e l h e t e d' l r i l llajort.'* 6t . cyakodas kovetk€zik. az milyen is.A k6vetkez6 Ejzokat Te hepzeld el. howan ebrazolnad John l4aion. 6rsa1fir 16 (nem t€ved€s. nem birnank kihagyni. hogy n€ mutassuk meg ezekel a rajzokat is De csakj6 messze. Olvasd fel e$/ben (l€hetdleg helyes kiejtessel) ezeket a szavakat (meiho$/ ezeket tanuriad ebben a leckeben .. a Frs''-nek a tdbbes szama is rrsr rigyhogy t6bb halat keu elh€pz€l- a.ira + zsak. €s ka'zben mondogasd: hosyan js n€zne ki J lvl mint homokahhoz zsak.k ur kar6ra. neh is a John l1ajo4: floovER" LETERBoX' NOLDD& USEFAL Szamold meg h6ny "e" betii van a fentiszavakban.'gen te.. amint €PPen At't fiot' Bo l6'dl a vasafic aoARDInt' iidning A sANDaAoI| srsnlkg)a homokzsak srrD + homok. va$r' ird be angolul az alibbi kife_ wc + zs6k a halaidnak + t6lsas6g a vasal6deszkaidnak 4 levelesledak kinyiUsAra szolgSlo hasznos Vegnr: zArt revelesl6d6h kinyitasAraszolgalo hasznos eszt\oz a z @ ':. hogy ez a lecke pusztan elvezked€s volt a miniszterel na. . Akkor n€zd meg a ao.lg42./re Nem gondoljuk komolyan. ha mar neked is van valamilyen elkepzelesed Nagyon t€vedsz. Sib.

tvtikezek? I 2. a.ztrrflr lhildmboi. s lem. kard.4/ "szord is vrs. e g e t e ml m i n d h c r\ e g e n ) _ vagok vete A srow kiejlas€t onnan is 'negjegyezheted h. \ez. 0116. mint a swoRD. fem ez cr. cz sporo E Isror4. mondjuk iryt A cucan&ERkisebb. lvlost mar latod. Rakd 6ker sorba.ez crrr. ahova illenek.r [hndol].inbdb] ttat.m i n t a Itelyik tetszi\ a legjobban? E A z ird be 6ket oda. Nem.en. ez punplttrt). 5- r.r .t.n a ro@rr t0 r. l|.srok szokott r kedvenc tcnni. z.sd a paf. igaz . rnen az Nirrdio robbesszinr ro Altalib. k i s e b b . csak itl t6rgy rajz6t logod tatni. pumpa. Wenya. 3.uborka. n€m.Sgmbols4 Szimb6lumok [..

u l : aucn norclbtr]l16ll ii. l d . ird be (anqolul!).Sgmbols2 -i Szimb6lumolt [srirnb6h] Egy lyuhr6l mindenkinek sok minden esz6be jut. . Tdbb lyukr6l m€g ta'bb minden.qp#.. rnEn o|t'ER lki r'cdatl {rl lel A k6velkez6 kepeken is €zek kozUl a trolE ok kiizm lathatsz harmat.-. J) ':' 7l . v a n n a h l o n l o s a b b l v u k d hi s .*l .(. Lerajzolunk neked nehAny toltt. t+ln. csak e$/ mas ik szoqb6l.t I SFS" 2) ird ide.'* i# f* '* D c t e l r € .---a legsz6rosebb? . how melyik melyik. l ' l i n t P . Lyuk a 'az€[h6l]. Ez€rt kdnnyii a lyukakat megjegyezn'.'.. hogy melyik lyul( a legtitokzatosabb? . r L r e l i r .

.rl< . d€ biztos bcnned is maradr a n€mi hiany€rz€t.y".tr d.r.\."rd.bnr tr. tl Err6l inkabb ne beszcljnnk. l n a d m e g .d e n p m c s i n . K€i fontos kifejer€st azeft tanulj nrcg: /l.l I t'..-hiictl.< -6 o. llo-I0A bk i)$il.aMlvdln.Holesogoin .te. J " b b n e v e t n e l .sih.. E n e l k n l s z i n t et e h e t e t l e ni s s z 6 l n i r 6 l u k . n h i n ) t l u l \ \ n n J / o n t e q t c t . 4.ntti)4 nrcs.\zarcolokjobb sz€retik Inirdig tbbbes szinlbrn 'non. 2 3 K€t fajtaja van: D..IibI 4 i-tlgoll Ez iuegalis. enr berre alkalmazva p€dig m€glehet5sen s€rt6.o 72 i: .rnkhoz usyan nem sok kbze van. Te meg a kjhagyott helyekre nlindig 'rd be.eE nur I\on-PLtI ftll). -. .---[hijDhd] .t ft6r? l Az el6z5 leckebenu$/an m6rj6l kitargyaltuk lyukakat.'ralda. hogy . mi€rt. . metyili lyutiasr6l Aki k€sziti..3 6crr. Te is irl crEfsf. + ..r. r. ed r rnsyn. es majd Ej6ssz.r. "Tbk htlye" helyeti az angotok azr mondjik. Fiq/etj az iras m6dm es a kiejt€sre.-.nj. ""*rr. E ^ pirol rea'e.N szeiqrls. na €rdekel a t€ma.hni (rnerthogy nonnitis cserben k. dl a g6.Dhil (+ ittl e sar ct EE'E(say lsrrj]o mond) mondjak az angol m oroa^ aPEER.1. Ir's TLLEG^L. ho$/ j6l sikeriiljon a prrlpfititl.:sr:.. lUlegint I d-ci.rhlplsoE] modern + CIA AcD E clA diilhdlsris?to f i J J n r k e r n i n k . a /vlrmindenf€le csonth6jas bogj/6tll jetent."r. az Enpnl. K o n c p n r r a l j u n kJ z u L o l s o h d r o m b p t L i j e r c { f. 7 z ' Egyrontosfajtajavan..h o g ) m e l y i t \ b . az naga a scaLpao| It hlf:dd.z tHRu. 6 drs'Mkllsd ".l q ' J / t J n i n h i b b n r . ."gy. i m e g!p his SJtijtes lyukassig dolgabrnl noDEnrscaLrtuaEslnrliii.. lllnh a fenti err6l-arr6l. P e d i qr a n u l n i l b e t o l e . lit!? litdll o Ez tes6tis. ressziik.az itvek nsyis tcljescD mis.llo \ rn lrt6tiil.jjl koszos)€s o.o -rsorurrobbesszinb. E !o. hogy min/miben van a tyul{. sznbagcd tehct triUuk.r. r J l \ d s o r b d S k e r a s z p r i n t .IoFl orl.teljesen mosyori'' \a coqpr.. lasd a CIA c'nii lechai..z.rio.. . Ett6l m€g lyukak lehetnek abban is.i ?rE. Automatikusanfelmertil a kerd€s. ha azt al€rjak.

ykell €rteni.eqvtiousn dologb6l mindig mas € s m i s m e n n y i s e gv a n .BERlnlltbni a / 3 m. ffia€ Sz6val ahhor hoqy van az anqolul. Sajnos.lc bevalljuk.ttinill a / FRunlhii 4 / a DDTLD'Dclhtdr. Akkor lassuha ia.:il 7! . n a .y strp. na. Az -s a szavakveg€na tbbb€s szim jele. Haj6l szamoltal.iss ussur a Jeaitd ?aldetL I ind6 mE ncrure mEre are 7 Taleldmeg a k6pen (d . hogy mii jelent a srrpsz6.. hog. .lUlibiil h6nq A fenti k€t€rt€lm( mondatot most rig.barra a helyes kovetheztet€sre a bit. atnib6l7 van.k szerirx az egasz kbn!\ben rninden illusztracioban leDn€ l€galabb e$ nr€dfe . hogy: hany darab van. Ugyanjs az ahbbi keDeneqv. ln ihe picture ther€ are 6 afiraALs 4 FRU'S 2 rutlDnas 5 NUffiEns aftt'ALl.haj6t"jelent. d e ' n r. akkor jutottal. rnedlEt iqazin csak egl/et togsz ilt libri.ol . 6s rt'gvestfogod tudni.s -' Ihjl. hog! szhn.r HE ncruRE) azt.

lckknlcs} szip n. hatulja.. oldala.delileg neyclisisz.amit be kell 'rniuk.a k i s z e r e t n €m e g t a n u l n i e z e k e t s z a l a k a i .r \.ll tre. ho$/ /.AnDlbakt'ndl ae fl oon. o. A halad6k m6r megszerzett tud6sukat €g€szits€k ld !igy. ok iehrit nc azt irjtk ri a rendctraut6 elejare.PAaEsroRt lh']/. szetrrleltet6eszkd./ro. how a fenti kotonball aljas m6don nem irtuk be.a ss Inililkliszl ez itt vaLetlenulnrradl b.n..oi. ieteje. .an az angolul: cleje.:zratr rjj6triitrk. Segitsegiil alahriztuk a kifejezasehben azt a s26t.y teteje.rr hanem azr.lc llrbzep. .ltszih) Kar c s e i l e h e t s € g € s :l ) k e z d 6 v a g y .it snorl ooDollLEss nr lbrldnht?till a feneketl€n godor srDE Er'Ecr llilili+Em lqr$c/rfr lU szihnl x.l.irdctr[i:pp. alja stb..rqJ [obr .r. A kezd5k olvass6k el az alabbi hifejezesehet as €lb6l hlaljak ki be16llik (majd pedig irj6k be a rend6rautoba a megfelel6 helyfe). aua stb.j?olni..nne. 2 ) h a l : d o a !agy. hog)/ van az angolul: tet€je..srriitndobnn n. s rygU.)[.unk. h6z€pe (az fAadasul nem is t. vagy mijrih is nekih az. nrert kap2€ld. hogy !. ho$/ megtabulnak egy€gy hasznosnak tnn6 kif€jezest a rend. hog. De n2a k nggodj. alja.nt!tr1 id. nogy nova. ha mar iudjek.rr. k. aki mar tudja. noay FEorr'PAoE stofrY.. 6raut6 (illetve b6rmi mas tarqy) egyes r€szeivel.-0 74 i.Feneketlenrcndairaut'6 Diztos azt 's €szrevetted. hogl/ rtrtrrk nenr igazir vrtr ret.. uLin k€ll.

s tutt.. Krilonosen a DEsdaroker. ! ho$/: -mosogat6". hogt/ "sivaiag . Akkor most n€zz ra erre a mjzral stltp DEsEnrnesnt rc sArs. sfirhziill + elsulryed. ho$/ jobb kedvre derulj. v e r s e n vo .elsullyed'ret €s "elslillyeszi'aet.. dezertal.patkanlaereeny".. h u l d m p g e / r d h c d \ e n c a n q o l r i t e i e 7 6 s P d .. ennek €rdeheben €q/mas m6szerolasa... e XOsz. Alvitt €rtelehben: kisszerii vcrsenyfirtis. n€zd mes njra a l(€pet. sfltp: ie}rir'ezd mes hazza: By s'rqli. k6sz. sfinr esyszerre jelent .9.rs6rt[di-Z0Rf] + elhasy (hely€|. lvlondd is ki hanqosan...vsrycsrz"en. . na I'LA Dllezrfi illanlla b osszeraktad.En rosy LtttE RArs lEsEnflnc a stftt{nves4E. irni azt is u$/anligy kell: DEsEir na ugyanugy ejted. patkany + /_-. ._ _ _ _ _ _ .. amit szeretni fogsTt DESERT l\atlan sziget. Pli liozben ielsoroljull a lecke tanuland6 szavait.va$/is magyarul . .l a patkany. .-----------. t t 4 s ra szoszerinl: .. hosy ez a mond6s ugt/anngyl€tezik angolul is €s magyarul is. Roger Price nliive. Jegyezz mesj6l egy mondarott IEEY r. hogy melyihet hogy kell mondaniangolul. Ha ellaradtal.Ilqhlt d ii0n lajtrctlzdi-Zomng s?irli4sill lvlasi/arul:ogy haS/tak el a varost. elmeD€ktil.1 sziget. M t M f t l t . elstillyeszt o / mosogato e si\dtdga ?_ A utols6 k€rd€s: lvritjelent magyarul? ICELAND D ITLA\D aBE tsLAnDs. . IEELA Dltlit$dl) ' id ide: z . . mint a patkanyok a sLillyed6 haj6t. ezt rakd dsz€. lelecel + z..isra. Amiben ebnllyesztheted a koszos edeny€k€t. lrit di-ZoRiing rub4 !?inking 4 A s u l l y e d op a t | \ a n y o k r t l h a q y oh a j o .llcELAnDlijcnndl.:f ll . (FUcEltqs.. de mask€pp 'rod.j | elstillyed..Ho jr6 o r6i2.desszeri".ii s$ a naj6DEsE{rldt-zoRtvisyazz a lriejt€ssel: ha ngy monakkor az azt jelenieni. karrierkergelcs.nk. hobyitkl€s. su\nlszink.. sz. az a DEs56r. nl].. szosz hozza: eArl.rpbifl + haj6. Idiz0Rtl. Rendhagyo mnlt idejii alak' jaival esl/ntt igy n€z ld: snt^. Na. Erd€kes. CLLC||6B a sr.De azt isjelenti m€g a snr. tanyleg zsenialis.. jrd be.. l l o s r o n r .-___r haj6 * / elhagy.l an a Hasznaljuk ki a kitnn6 hangulatot szotanul. jutalomsz6jar 6te. dod ldsrodl.

lekvarosrives.. qsu. por. amil fen! \a\sz: TAE JAR MAP TAE -l ltn oF EaxoEl.. Tanitani.Uiruol oids .1 Egycsupormez: / o/. Valami megint azi srigja neknnk.'ap[m4] + 16460. hogy az ahbbi k6t sz6t konny€n meg fosod je$/ezni. melyiknek van a kett5 kbzlil rendhagy6 mnlr ideje. Ettalattad/Nem htalattad a rDlrcn. c. hoQNmikor mi\len betiit ke\\ oNas(R Nrn(!N.6l: ird be kap6sb6la hianyz6szavakat.Szeml6ltetii eszkiiziik lriz3uilaidel Valami az! sngja nekrink.Ne variald6ket. Saccold meg.. tanitani. et.rrrtksflla csal. To . csak n€zd egy darabig a ldtvAnyt.' w )itit) nonnan tudtad.. Cttcl. rr.'t. hoS/ az alabbi k€t sz6t k6nnyen meg fogodjegyezni. JAfi\hrk\ + bbgre. 'olYtr/ [0.. tanltani. ld.iarr liirl a rendhagy6 mnlt idejii.. csak nezd egy darabig a htvanyl \ld rde. TEACH CHEAT o rE{cnltirsl tanit. lAucrn.0t hrni] 76 i: .

n f0unnulr8 30ltt5.lror'gig srlgst.1l . BtE80. fow lls{. . i' tt . Dox'r ilEAr:A a3 0l huEf t0 rErcfl.o. rot o lal6l B0rror 4 alia.. LtytfoBr.rxrfr d sdn. n6lalat!.ll'daw ne. tt'tt-paeE smrr' nroLE d l6roea. tuuno^ctt r6't0si6.ntLEcLAsS.1. o.'. !6la 4) 66. r!.'ot m uurtnSl .O legritk6bb on S P A C E 4 iir helyk6t dolosk6zott. trd 4 iitfuliz.lzland 6.*itt IIELETf Euvn3. Acolqlnt t.l. ttcrgnq st'E4 olda|'. oEvIcE o?EllllB foE l0cxE' LttlfiEox's NE I utEFu 'atEEtoh oPE rEma'ItxEs. f.2lf'tEAP.l6ei atnoactne 66.4 fif!$t pn Fnofi 4 eLis. lrmt! 4 6tllal. t. . sz6hitz b4rilul a rs1. o. ttoEErFEc\ 71.o. trullhotd6. mp sEc'l'.S3viltog{tilat!. o.'rmrscuLpfau'62ltocrt3l 4 a 73.. utEFllL ll aaE sEaltouc'futSl cnloEtfs6lfNELEEILsfsfE PocrEf 72.11116 apiil.PPE.nt? 0FEttt0PE. a tA. mp4 LLie. kaqt PHr aPPE .Fnurf gy[rilcs.szillil6 5)*h.kagt^F 06n nE Foi2..betiikoz. N'oJEB E0L0E Ittotto It'LDEt.o.

.' .$ Piroztasd a kov€tkez6 magyar szavakat a megfelel5 Abrival. Pl.eElinlnn-PLin a befeiezetlen .off tr Danlkcn liunl+ teton Dnl I Rcrdhrr]yo i.rd:. Le'rhatjul( 6ket ri$/.:i.T . trzB <. i?'*"-T. . l e i l s d .@'[hn. l i n n e l .i:i: .IT KULoNBoZ6 RcPEAT R€P6AT dOOBERENT 6lret 5 4-szer hangosanl Ie a hovethez6 szavallai riS/.a m e l y e k n € la ( mem6rianrank6 pl6ne tipusok). " f. hm t8... l h r n q o < r n l e l o l \ r < n i c \ m c q i c q v c r n ie r e k p L1 5 : r . ['i'T0RN] visszat€r "..ro'rh-toNl.V a n n a ks z a v a k .) a\ I'IYERESEC c0R= PRO!E cul'lPxJ E 1SI'lETEL Irlla)GtlBssts MI'(TAKE PROI.. vagyis angol sz6vall (Kapcsold ossze 6ket egy'ew vonallal. hosy irAsm6djuk kifejezze a jclcntesnhet A ..ea\edul tdcodp.lrjm..@' .

ir lid lviddldi ividdldi .. 'NI I II l\ ll. ... 6s parosiisd a lels6vel. Vigyezz ezek nem lelt€tlenulugyanazok szavak.. ov ddda ". ijn | 6ra I atma z A B_ J ora .2]+ T €s r o.. rox [.FP I-f AI F PAIP D A P'T' ird be az els6 €s masodik menetben me 4 {tvi4 ik€r 6*.l|fl pAll2 l)l I I{AI I -.'.--- oF cEAL'{Ii .mint az el6bbl PIF/F /.d \aros sizl + esy 1 or szoErld.E" r:r [bit]+ darabka h'rl+ par hinla r€sz hirzl + darab 4 lh6rd4 nesyed A megfejtett szavak k6znl melyiket hova irned be? oda ird be TWEEDIEDE AND TnEEDEDoo ^RE .\IIAP'|... orAnaPFIEI.feles Tahld meg a f€lbevagott szavak als6 lel€t...nditiMl..ov i ci a..\I\ F I E' A P'I' Mtt I R I'I' I N II\ Fejtsd meg €s ird be a kbvelkezii szavak a\s6 tel€t (ezalhl Persze magat a sz6t is a megkapod)..NnneNll noanl. w cr lil a ew 2r--- il kr€ta alrs E raruesszama ':* 79 ..

(lrldrla szin) me$/ ez. akkor hagydcsak. €s pr6bald€$i iitt 6ket. ho$/ v€gr€az legy6l. hogy a coLLAR gall€r arr6l.:b nigJ€lj. akkor j6l mosl s.. mint egy nyak6rv. ria A Ahkor Fqvszeruen a/l ieqvezd meq. Nyilvannem vagy vizualisiipus. a corrAlr [hl6r] majdnemusyanaz kiejt€se. tla "vizujalistipus" vagy. ga\er meg csaknem olyan. hosy angolul a .'i-nek (J6l van ) Sikerilt? tla nem.liakorold be. tla most sem sikerrilt. Akkor ina k6bb jegj/ezd meg azt.mint a coror. Ha el tudod k€pzelni.h6tha most mar menni rog: -E€+iEEa (Elmondanam. akkor pr6b6ld meg meg egyszer: -*rj. hoqv "A Koll6r lanar iirnak mindig hos?os voll a salleria.r | '.. hogy 6 nem lett volna ilyen tnrelmes veled!) n A holl.lloll6r ton6r 0r Ez itt egy vizu6lis h'rki.ez itt neked smafu fla nem.rix'rozd ezt a k€t sz6t.nyakbrv"is coLLAa.*_:-Na most m6r megy?J6l van. megje$/ezni -:l:#=---.r ur J 'brdn / rJna ur Loll.! rqj ! lupko/s 8o r* .

Az a l6nyeg. 6.. Es ajelentesLik sem esik messze a tajukt6l.indian.n] lassunk.lltcltl strott/lsrtI61 R rnlnn'l sunrflselsot-PRilA Itlit ieleni eszhimoknal: lvl ielent indianoknal: il angolul: ird oda a mondatokmeue az alahizott szavakat l. masodszor (mikor kital6lod) €s harmadszor (mikor k€sz van). Eg€sziisd ki a k6vetke26 tablizatot ahonnan az indian f6n€v hianyzih.Ugslglgleqt aLsz. oda azt ird be. kett6 l€sz b€l5le. hosy k€t lgy lesz ez a kbvetkez6 szavakkal is. A Ei az q!a.rf. ?. hik !o{ n€zni. €szkim6. Ne gondolkodj sokat. ctustllizl ot49 ki4isio seqits€q coocnlbfl nel. Mealepi az 1g!i!91. eles egyszeru. 5. (lia inn€n n€zem. I Az"n nM 'ncrl Jz drsolbJn r roobe\ \7d'r lprrc d hpiio "ralr. . hogy mindent fel is olvass: el6szOr (mikor elgondolkodsz rajta). oda azt. anqol. ahonnan az eszkim6 ige. Elai fog az 9q!i.lvlert a kitv€tkez6 ansol szavak ig6k is €s f6nevek is egyben. 5.) Ha innen n€2em.3 0l . elag egy ptcrvEet prcru. 4. Ssgi! biilggni. Seqits€qetigq.ct O [Ik!!. EWet kell megtanulni.Congou sec this picture? [k'nj{ ei di$ Ilctir] lvlelyik k€pet latod? Az indiAnt vagl/ az eszhim6t? Ugye milyen olcs6 megoldas. Az els6 k€it5t m6g megoldottuk ila innen nezem.

"T'r \w.?ii:il /o. hog.ypontosan megjegJiezd. hosy az egyes dolgokat hogy hivjak angolul. €zd addig €zt a k€pet. Ezen a. ha oti megjegyezted. El6szbr csak a fels6 kAp€t n€zd. :. mint a fenii kapen.6s olvasd el az ottani utasihst.tt. E-t. Amikor ez megvan. azaz csak a nev€.mi hol van rajta. ha behunyod a szemedet. m6shozre annyi ideig.k€pen" itt alul minden pontosan ott van. Akkor otrli-$J]a dolog. a ket kepet egyben latod. igy. €s lStod magad el6tt a k€Pet.rqgr*"' 82. ha lehu' nyod a sz€medet. amig. ho$/ neked hogy megJ ez ajiteh. t'rdni togod.'-L<. menj et a masik k6Dre.. Azui6n a Kulcsban ellen6rizheted. a i *::3"'!H$. mi hol van.1 .!.rrl -TAiiT f ^lhln-1**'tg-_- /9''^.Crre is kdpes vogg Kat kepet talalsz ezen az oldalon...

l caat 'ra 83 . 4 ctflr..ltiasvtdrrelinunt hdtastig.kr€ta".sz6cikk"alapjan hlald ki. ime: srEdPlsifta birka Azt a ajzot. ho$/ "a kepen a birka a sipjaba tujt". kr€ra 4 srrErls'rtl. hosy masyarul rqjzoljuk le az angol szavakat. mar neked magdnak kell elk€pzelni. .rl46tl. csak tbbbes szama is t tEdP.tat kdia Eltaliltad. E:arttlll. hogyan van angolul. cinen. azeft. Vagyis nem kell tanulni semmit azt kell megj€gtiezni..n az a j6.Picturellictionorg Huron'slUordplus Pihs dik!dn!'i] lhiuinzvddPl|st A na di's WonDpLrE PrcnrfrE Dtcrtawalb. kr€ta o cn€rElkirl htuFt angolul. A h[zd at. hogl/ tbbb birka tui bele abba az egyetlensipba. helyielenvaltozatokat kr€ta d crr. tiow min€k? H'ai. meft a sEEEp A meuakelt .

c Ebjesyzet !4 {j .. sz66sszet6telek€t is kitfin5en lehet tanulni Valahogv dug6 a terFcrrt kozleked€si lYagyarulez term€szetesen tgy n€zne ki: No meg egj/et.A nWPD-vel itsszet€tL szavakat..

hogy illen rOvid . ho$/ . BELAts EtDna ^ EofrsE/BIE/BIcrcLEfitomnaIE. mtt 's ietenr az az ansol sz6. hos/ ^rDf. hogj/ tobbjelent€sn szavak tobb jelent€s€t js ragyo' DrrE[iif] d daium. datolya HWPD n€lknl nehez lenne elma$/arazni.) E Rendhasy6nnt id6: ue. d@. I ':l 85 ..lovagol d€ ldjdl. igek€ntazljelenti. randevi. k d lbrh '{idins . . hoglicsakisv t nmasaban.a lolytatast koverelo teveleket a hradoba hCrjiik cimezni.A tIWPD kitiin6€n alkalmas arra. ll d / a n g o l b a na n n y i m i n d e n e n l P h e ll o v a g o l n i . t@. .A tIWPD-nekegi/erlen hibjja.Mertisaz usan.

curaolt o szElrant.Ffrflr. 0. crtrr 4 sail.flaff a 4 82. d p. iarll c wProw. ii*rrllaDcsol o rorx&r ii -FrrrE.Prrr4 Esr.drPFr 4 $(inycq.tsl strns o lalcsii. :::t. 4 ft6asrtal. 79.r.blak.we$e 4 sanl.r trllro.er. rrf.T Akror mo$ a beigert John llajor.rlrr4 i l.r 4 daratka.. r. tiil6nbdu o . 4 .--. oldal fpladaliihoz.1 ' 78.ErsxEf los5r.Gror. Pr. rar 4 isy..'. o. rylE|lsaga rr0f.r orrrrm4 negyed. i n.rJjzoh r 69. +'. . ialadiis o Pr03fratl5d6tcf+rln*r. rfrx . o.lrit-'6 samt d t!rxt'. .P 4 liitrlpa.r.ltsr.

lnstant English 6 Things and 6 Words 4 6 targy €s 6 sz6 Road to nappin€ss 4 Ut a Eoldogsaghoz A te 4 szavad Eqy lehets€ges modszer 6ad.FOglRt|tOZrRrO SZCRlllr 5.:a 8t . magia Calculalor words S5Padt vagy. mad and dangerous I minuie-2words 5 minut€s Qeneral P€terrel Nagyon szem6lYes Enslish Nagyon szemAlYesEnSIish2 Nagyon szemelYes English 5 Wakey'wakey ls it a must? + Muszaj? aa a9 90 9t 92 95 94-95 96 97 9A 99 99 too r0l tot t02 t02 . hogy... Pali Att6l vagyok afraid. SZCmclT Sz6m6gia.

c s i n S l d i s m e g l ( E s k o z b e n m o n d o g a s d . mondd ki haromszor a rendhagy6 mnlt id€jii alakokkal egJi\tt EAr. roRE. ltut'lid) wlost te heressel iit olyan ig€t a listar6l (279. PosED. rrxrltrr.eszik .rll ). c{-ry1 Vagdosszeezr a danb papirtapr6 darabokra: cur. ifd fel h6rom darab papirra: Coaryrllitnt) szAmold mes a papirokat hiromszor es kdzben mondogasd: cowL cotN'ED. io'n]. sem. knl6nb€n nem tudod mondogatni.{/azt jelenli: . 6s akkor nem tanulsz meg angolul.. €s amig a Postal6da lel€ bandukolsz. vagyis post6zd ezt a darab paPirt.. ird fel esy darab papiral tr/n Edd meg ez! a darab papirt.). dirdolgass magadban: Posr. . llt.. conED. EA'E ft i\t. rDA& Iepd szet ezt a daEb papin apr6 darabokra.) AZ IAE A I.tr'f. c. iYerthow f. lvlikozb€n eszed. lsen. col. . a n r i i j e l € n t . Ez nenr rendhagy6LIFI'Eme|dfeleztadarabPapirth6romszor. amivel rogton nreg is tudod csinilni.. tdr.esmonddkdzb€n: Ez Ilii.IIT CsINALTAIVI DARABPAP]RRAL' 88$ . o. ctr. PosrE hds4 Pdsziidl.Dlltud. ir.e l d t t e s z 6 t a r b o ln e z d m e g . csak eszed itt feleslegesen a pap'rdarabokal. m6 lvlosi a legiobb m6dszer kovetkezik. l{ozben mondogasd: E^R. kiejtest. . AE. liftidl. POST Add tel postAn.ez igy coPr Masold at hangosan h6rom m6s'k darab papn:'a. coplEDlloli.lolidl. copv.5zr6m6gio.nl.

n idej. ntzp./ [ eltitldt]. a!' mostmar betiiket s/.szorozni.dl. Tud osszeadni.lrj!k..j!2]f! d A a.rrrlsil.[lii]a liin]. .hogyluddamasinadatellen6rizni. 5507.s5045shoes'4914'high. [vdd] sz6 a mocr urcu.'5 It .hazuqsaq lliil Picibetiivelid.rakjait nen kepeu iik rcnd\?y4!::!.(olculotor uords a 4 lhlq0l6iliir] szemol6gep.endhasyoankep*.. I utana meq' Ll benlase llll kat 5lil. a$/j6b6t sejtjiik.5.k6dol6s" utan mar betiikkel) alkothato szavak: haszMliuk ezartlesz ta szovegen a tbbbesszamban I Angolul prrcs dolgokat E A z' [liil ."dik ise mi.v. mire ..) t-l t_l SZAIVIMAL ' .DDl.5l7li€i'517-liei K a r i k a z db e a z o h a l d s z a m o h a r . hazudik.kivonni.lE r'19Irl o ciocjlsdzl l l I|l o feksziklliil .rv" uE u L ^^Ilii. suinta lsnb-IttKti.Dr [ii-VAID].lE h'.i.mokat. tekszik ise milt idejii arakjait .smn lpolithlliulai$r]az bizony e$/ zsebszamol6sep. J-5 szjm Sdl.osztani(vagvis:.Ebbtit: Focter 4 (T€nyleg!) zseb:cat uLAmt 4 szamol6g€p.illerve p6rdaur: (himnem) -Jl-= "[hi]6 . //hell olvdsni raJta a ts €szrevessriik.n6nem.l l:i t-l -t li:l BETUVEL (sz6tarb6D JELE|ITESE A fenti szamokkal (vagyis a .77i-ill.L. l' .l_r lt_l .a m p l y e hm e s t o r d r l r db e l r i k e n l o h a s h a l o k P s i r j a l l e v e l u n J n n t i s z 6 l a m e n n t i l c d h t u d s / r 5 / 6 t j t b 6 l e l l e n o r i z h e l P d! d n _ e o l v a n s / o hogy 995. j6. hoq! clah ngy nyomkodiukunalmunk l I ban hogyangolulistud lsak fejiel letele \. De olyan is van. ellenoriTheted! ird be a megadorr lituqodLan ri'iit"tL 'ocxrr cncuLtmlrrol leo\ashato rnqolsTava -i _. 5JJ.

.ledho$/ E irldmlangolul annyii iesz: . Ism€r6seidegyanis€g€b61.gho/plebb rJlalhornJ\ Ern6\. d Vegtil njb6l parositani kellene a szavakat. akl(or peched v:n. s. ED. tia magsem. how te se majdttel a 6. Ha neked speciel Pal nevii ismer6sod van.jll 4 s6padt. hogy "mii szerl(esztesz. Nehez dolguk van azoknak a DEAR RE^DE1 oknek ([dir iddr]a kedves olvas6).y barmimasukb6l kiin ?al nevriket az alabbi sza!akhal Edir ern6 szerkeszt. IxEny ) r a La Manche-csatornan \ansotut: TrrEEieusE cEArdsz ldi iqlis css'd] rranciaor szas (4 arrcE lfrinszl) s cRE r BRtra. Nekik azt a lurcsa h€rdest l{eu lef tennirik Editnek.n htszniil):vane Feri.jte. how mennyit keres. Poli Els5 k€rd€s (+ nnsr euEsrroYliir. ahik egy Edii nevii DE f. va$/ hogy legalibbis el iudsz k6pzeln' e$/et Es€tlegt€ged magadathivnak Ferinek.jll. ismer6si tudhatnak magukenak.P€jl'rnek. hogy Ern6 nev€nek utols6 maganhangz6jit keu az etsd helyere ten. es aztjelenti. €s egyszer v€tetlennl szolitsd ..1 kerdpT/. Ez a legkonnyebb: Erry frdl + komp. r'ejt€s szenlponrjab6t a dolog ngj/ nez hi. haneh tgy. hogy nem s6padt-e.h Inpg r.Editnekstb. hogy a neve. sajt6 ala rendez. . mint az ism€r6sitdet. 6s mir k€sz is az angol sz6. ho$/ vajon utazott e mar 'ERRr-n.s6padt".l€zel sajt6 a16n)ar megint. hosy nehog.azaz kompon Ha dt akar verni.Pal" helyett. akkor tanutd meg a przrsz6t. mes€lj€k et neki.Ennyi val6sziniileg eleg is lesz ahhoz.ty[fcd]+ komp. 1169egyszer: csak annyit kell k6rdezni t6le.. gondolj arra. n€zd meg.V a l 6 j a b a nn e k i k v a n a l e g k o n n y e b b o l g u k . angolul aztjelenti: ..ldml.sz€rkeszt. Akkor csak koncentrilj nagyon er6sen arra. amikor leg\6zelebb ialalkoztok. Am iko r leskozerebb ralarhozol e Ferivel. hogy [t. edit szerkeszi.keres (p6nzt)". saito ali rcndez to .|lE h. nekik nrosianiia virakozniuk hLllctr Amihor l.1og) nrenn)it keres. nrennyii Akikn€k egyilta16n nincsenek ismer6seik. akkor ism6teld meg a dolgot akkor. hogy igen. vag. Pel ill€tve 0rn6 nevii ismerdsitd?Bizunk benne. va$/is hosj/.:il . mirminl az. ho$/ megjeqyezd: prrE hijll o sapadt. l. te Edit?" tla Edit ezen rneslep6dih..sait6 ala rendez". Ha legkOzelebb talalkozol P'tllal. Eln€zest azoktdl. sait6 ald rendez reri nevii is'ner5se biztos mindenkinek van.ftl$Etb tin] kitziti!. Edit. ni. de most mar i6l. azok egJszeriien tanuljak nreg: fElr. iU€tve ren . A przet nem tig.y megk6rdezd t6te. amikor legkOzelebb talelkoznak.yhell kiejteni. hardezd meg t6le. akiknek Ern6 n€vu ismerdslik van. .. ho$/ Edit.r[dit] + szerkeszr.20-as fElwy-vel.f/y [im] o heres ( p e n z t ) .oclt vogg. Ern6 el6g manit E ft*e? lia a f5nokitd.

eqfot hogyl dfiad. €s ird be a hamadik oszlopba. ha htalkozolvalakivel. hogt/ nem tud egj/eterteni (4 /caf.mondjuk tegkitzelebb. hogt. h€resd hi Cs ird ide: lli kbzben elsruljuk. hr|6l Nem keves emberr6l tudunk.-t61". amit6l nem fett€I. ha eml€kezn€l arra. 2z EliiLjaroszzvak p€rdiuraz 4l uriLn is€knek.z .r t l .id'UEtat6n) aDvEttnrflE 4 kaland EvERvrEnoldnningl lfc/rfrs [s?ildh4 6E ^LonE 4 egyedil sE. hogi/: .ta) n€ a DvEtfl nEs l.1 Szeretn€nk. mint rantva m. a cimbeli ma_ gyaFangol hibrid segits€g€veltanulta meg egy €letre.Az elsd oszlopban m€gadott alakokon (tobbes szam -t .laqyarul: Faleh r halJndoktol. te mit. aenEE t41n rou. felsorolunk neh6ny dolgot.flrrrd'. . how .t) a ts€nivel lvlagyarul azt.f:U'la ati6l tartok. sajnos (azt k€ll. Fehk egyedtil lehni.nG aLotiEbxry d-ti{l tennitr l.. + ntt nor arEAtD or Anyrdttc..l...kjiit lrnsrtau!k I'ninl .y. T6nyleg pr6bald ki ..Iittn d-FREJDkint i-GRlvid + nem tudok onnel e$/eterteni.f€1".. aki tud angolul hogy amikor azt mondaned: . how ennek a leckeneh viszonylag az elejan volt €gJ igen hasznos sz6.a!t6l tartok" nS/ is mondhatjuk.lijni-.Dis)etenti azt. hog.tl f6lsz. Neked isjavasoljuk I'M tFRArD..n az arRA. amit6l l€lni lehel Valaszd ki. [rni!?ing] Nem f€lek semmit6l (Ezt igy hell mondani ) I'ttt nor ^FRA|D oF . alkosd meg azt a mondatot.t6jl] vagliis.tla n€m eml€kezn€l 16.. hogv nem f€lel{ a.. az. Ha biztonsagra tbr€ksz€l a megj€Wzesben. De ez kevesb€ gyahori.. most pedig mindazzal. mindent6l. felek a titkokt6l.rces . ezzel is Pr6balkozhatsz: A Fr€jdi att6l tart. hogy "ait6l f€lek' Hat akkor r rtj€n€k (lflrnki..hogg Ott6l vogqoknrnnln. Es f'gyeld a hatast.egyet€rt".... hogv mondjan) jul ij I ?otdirsd te: I'E AFqATD can'.. aki azt a kifejez€st. hogy -ati6l vagyok .ati6l tartok". orrrdfft[ib6-GRi] + nenr 6rt egyet. how.att6l tai(ok". mint majom a tarkanal( telen) most ilrrilj. mondd helyeite azt.

ss v [n. ) I r d b c r s z a v a l i a t d a .e A z cUcn6rzast ns/ 6njnh. Host pedig tigy renclet magad kOrnl. es csinald meg uib6l a feladatoi 't2i. hogy nrif6lc kupi (< .d e c s a l {a n g o l ! r l E l l e n 6 r i z d .t. a h o v a v a l o k h a n g o s a n .lnstontC Legeloszbr is kasziis a kezed ugj/ebe egy angol-magJares egy ma$/ar-angol szotert moncljuk a Count'f szotarakat (eded.'rf. sone catrct lszmcsr'tzsl t auncn or rctshbncsulnl A sarcn $ a crccx llj cs o Uall o Hinyat siliernlt cltaliilnunll? (Azt ne mondd. azert van n€h6ny dolog. amelyelinek a nevCt val6sziniileg a kbzeljov6ben sem iogod m€gtanulni. tlonnan tLldhatnank mi. . masr€szt sz6tdrb6l. a m i t l e n r c r u n ki o g a d n i . o g j / i g a z u n kv a n . n g o l u ld s a Eltalaltuk: Folytasd a n62€lddest 6s csoportositsd a t6rgyaKat (oarEcrs) aszerint.I d e i r j u k . Saina csak nraqvarul f(donr (eqvelcjre): Az rr6bbi csoporiba tartozo iiryyak (o6rrcrs) k62nl hnzd ki azokat. nrilyen tar$/akat (oa-rEcrl0li?sskt] iirqy) latsT masnd korril? hozzanr leghozclebb eso targy (oart. ho$/ angolul n r c g t u d n a d ' c n e v e z n id k e i v a q ys € m . ahol most vagy. amelyA f c l a d a Le l v i g z a s e n e k p i l l a n a t A b a n nch nc!aL Jngolul i5 tudoh . a z O r s z a g h o t l ! ) . u S / e . how eq/reszt h a val6sagban. hogy egyel s e m . medhogy az elnult harom h o n a p b a ne g J s z c rs e m n e v e z t e dn e v € n 6 k e l A marad6kot nezd meg a sz6urban. a ott.34) an horulbtted.g\ / Ahad(i le$/el es akarhol.

tDaFrtrR ldhu-Gtddd h a r . sibzvdd4 [s.e s a t O b b i P g ) s z e t r i e n l r v a n m a g l a r u l l l i e r r p a h o n ) \ _ ben (a Naql 5/oranulosban..l PI llit t\crc< d Dcan'EAttDLtr 2)a 5).m P l ) e h b e n c s a k a z o i l l e r c js z o s z .ik!r lnd leDed5 + srrE kill nvel. a masodik azt.. hogy szerinted milyen gyakran mondjuk ki az 'llet6 sz6i. m o n d a r o l r v a o v i so l v a n m o n d a l o t a m i b e n m i n d k e t s z o b e n n P l d n . t daaz'4atAla 2 J 5 t hlde+ 2 5 4 6 5 6 A kpl lisun eqtm.Y.ealt6llil melltartoa rff ltril Az els5 lisian tedd fontossagi sorrendbe a fenii targyakat. vminek a tart6ia + no. Vagyis az els6 lista azt iiikroz' ze. A n a ! $ o n l h e r d c i h s e ' i e d i e n e a m e q " 6 h G i n a l i a n a h h i b r i d _ m o n d a t o h aa. Utana magukat a szavakat kell sorba raknod aszerint.rrrDdlddrllndoll !art6.ir$/ foniosabb.6lhingr ond 6 lllords 4 6 t6r9g 6s 5 tz6r sriig. r e i ' e l a n q o l u i . vminek a nvele a n{dDrrl[lndoll DaoirlaD 4 sttEEr of FApEnlsl a! ritootl aitohilincs o roor. s) .rs melle kerull sTavakkal csinalj egy eg/ 'tehdr r.z 6)d CLLCtatn!ird be ansolull ny€l hilincs 'rt g3 . b6!en adunk PFld. Szerintnnk akar igy is elkezdhetedi els6 lista: a Etgyak zrrrlszllir lhrtl a szavak sEca. melyik t. hogy milyen fontos szavak.

) neked n€hany olyan utcanevet.rlily€n utcAban is s€talok 6n most? Aha.k€r. GARDEaER 6nEEr s?hitl AhA€fa utca--.ker. BR'DEs/. (UWsem hallja senki. Ut o boldogs6ghoz [iid t! kpini!4 -.) n^c srcEr lkitsl r'atvft saaanE Inititil RoPDt' xEB sr*EEr lr4Ekl rEAcE snEEr llitl 4 ivlenyasszony (XIL her) utca 4 a a + + Xiralyutca (Vl.ffrlgilddn hrnd) RE sLrc SauaaEIti-P Pu Aglikl n$oEs' sau$Elhft6rl Londonban sej. mi is az.) KoztaEas6g (Vlll. ker) ts€keutca (lll. hogy hirdinitr Ak6cfa utca-" Hm. ker. lrnEEr lriif. ez a Xert€s2 utca. batran gyakorold az angolszavakat ily m6don is.) Szinhazutca (1.r4i.illetve t€r (a sozrrr [srhr]r neve angolul. valahogy igy.llood to Hoppinesr ..) ter H6sOk tere (Vl. qy(jtotiiink van Londonban is €s Pesien is.k€r) t6r Kot6lgyart6 utca (XXll. Es €zut5n.ker.Iia majd otthon j6l megn€zem a sz6tarban. van sz6mos utca.ket Sz€nth'troms'tg {1. LraEr s'FDErlt]tl aonE naND s''... .ker) Te is biztos 6lsz valahol.) lde irhatod a lefordiioit utcaneveidet: IIAOYARUL ANCOLUL .. . ami ime n€hany sz€p budapesti utca (o sn6E [!?t'it]). J6ljegyezd meg 6ket. Aranyk€z u-(V. na igen.fEtrrls{l) tt a.) u.@ F€ny (IL ker. ha barholjarsz. forditsd le angolra a korny€ked utcaneveit.

p[n. Ezi a feladatot csak azoknak szanjuk.besz€16 nevekeset6ben. (James Joyce 'r ir6) '. Mr Connolly.1e N a"-l I l.sz6t6rsegiisegevel irjak oda magyarulis a nevet. Jutalomid€z€t szigor(an azoknak.p). akil( megcsin6ltak az utcan€v-j€S/z€ketl I Ar'. ?l. ni mE DuaLn srfrEEr navEs fltal t't rEE ETDDLE ttE UwVERSE.€s ahol lehet .1. /4.Pr^E tsAnr SrREEr4 Kellemes utca. r m i r ' b i t n q i s z i k o BflowsElhn!4).Q.r. -). ilyenekhosszn6s raradsasos Az munkavalk€szits€kel Elackpoolutcanev' jewz€k€t ansolul. akik kifejezetten bolondulnak J / J n g o l € r te s s z e r e t n c kb o n g e s z n ib . engem.klil]v6ros t6rk6pe (t€rk€p <.ArflArD I An oREurEREsED. oF Att6l tartok. az se baj. mint a vilagegyetem rejt€lye.jobban €rdekelnek a dublini utcanevek. ffi t{ .8 ls .lvlostjt'n a nasy falat: tsla€kpool [U. Ha a fel€n€l (de nem el6bb!) abbahagyjSk. ME ClrnlolLv.

Es ne fel€jtsd el. tegyal ide egy ilyenjeleil tne a m6dszer (rehoDlr! {Ne i.iedj meg. Azt is tudnod kell.. Inscrdfl) a amery meshat6rozza multad.ik€t.z. hogy. ho$/ tudod'e. mert akkor az eg€sz tonnrai kezdheied elo116l. MvsE (NEmoDI) mcs soha senki nen] csal6doit. A tuloldalra ird a flss' \ il l f o ' s r ln " r c d .E Isdflijnl) esy darab papirra. amety hozzad a legkozelebb all.FUTL|RE.1trl. s m o d b o l o r o ^ l 6 d r e hr r n h A l l j J n J h o r l a neved (a rrrE [nai'i])betiii csupaszon. llost vedd kezedbe orszagh apanh na$/'. 2)t lvlosttedd ugyanezt a keresztneveddel (FtRsrtrAME)! Ezt a k€t sz6t 'de ird: 2) lvlondd ki sokszor! Van valami €rtelmuk? J6l jegyezd meg 6ket.sz6u(|d Ehrulunk neked €gy t€ljesen titkos €s teljesen tok€letes modszen (m6dszer <. neho$/ elrelejtsd. ezeket nleg mnklig keverem g' o d" Lrrr'ririrour. meg nem tudhattad. e t e t ' L o t c m e r l e h . n . ho$/ megial6ld a?t a n€gy sz6t.. l r . 6s megtudhatod 16lu1( isazat. m i a n g o l u la z . jelened. r ' i z d m ? g J \/or.." q . m1dszen (nEnnDI) egasz idAig nem is ismerte senki. m 6 d s z e r " n e m . s p l l p g i r d r s b . lYes akarod ismerni insyen 6s szamfejtve a m6dszeft ( E toDt). marmint az angol-magyart. Tess€K. pasr. Ez a te els6 k€t szavad. . A ne$/ szavAvalsenhi nem hrd hazudni.zn" 'abicebenE' mrjd 'oglon plcirrF cqrJlilod rzl r \zol m amely a neved el6tt allna. nreri ezt a Ebben a m6dszerben ltdcsdd). Jm. t t t t ..t6i: . VaSya huszira. e n n e l b b b r 6 l v a n s z 6 l ) ird l€ a vezetaknevedet (+ s./. i O i r . f'lost in' Wenl Ha nem vaw megelegedve vele. L a n . pnEsEnr. akkor legalabb a nErnoD. nem arra vagyunk kivincsiah.ly urdn ko!"rh. . . vegben. r1i feliedjnk neked. n n p i ^ a . t'rErEoD arra. 5 / d b d d r r s dm e q 6 h e t D o n L i J i h r o l e 5 \ z c j r h r c e 5 m n d J / o h r o l J / i l h o s l m . hogj/ a fenti m6dsz€rrel (l) berki emberfia n€qy szavat megfejthe tcd. jov6d (o prsrhtu.. az na nem hiszel ebben az eg6szben. csah kuldd vjssza az irat.tl. amellyel megfejtheted a n€gy sz6t? Ha igen.J .rrr. Aztin mindesyiket mondd kih6romszor. l . Amihor e kony!' megvasarlasaval latatlanba' bizalmat szavaztal n€knnk. k€zi vagy kissz6tdr6t. a p&EsEdrltt. K€resd benne a vezet6kneved ( s u a n a q E )Ita l a l d m e g r h e l y e r J h o v J b e l . h o w . .

Plint azt mar mindenki tudja. tta sikerril angolul is felidezned. hogy az illfet5 bel€kukkant a WoRDF. akit nem. Pr6b6lj m€g valamif€le kapcsolatoL teremteni az ansol sz6 €s az illet6 szemelye kOzott.C9glehetr6ges m6dszcr.tsodba.Z lh{dll 4 heavetlen rrrrvl$nil o mulatsaaos. azt tanuld meg kulon. Szeg€ny majom akkor ugrik a vizbe. m€g olyan is. 6s azt hangosan.18tt .Mondd's ki haromszor crrvrr lld. alrl€r otthon el6 kell kapnod ezt a leck6t. (Az€rt fontos. amit mondunk.) Amikor tablkoztok. amivel lemerheted a k€t m6dszer eredm€nyessASAt. hogy hany beiiiben ewezik a nev€ €s a sz6.ri + ohos cilf. as megn€zni csak az angol sz6t. amikor talalkoztok. akikkel tal6lkozol. Ird be a nevriket az ahbbi 6bl6zat fels5 soraba. hogy ma$/arul mi volt ez a sz6.) Ha eseueg tariasz t6le.. arra eg€sz biztosan eml€kezni fogsz. barmit. hogy a minap az illei6hoz hozzakbt6ztel egy sz6t. hogy van-€ "sz" hang a szoban stb. med a m6dsz€r val6jeban akkor lep majd miikijd€sbe.tni k€ll. amivel emberekhez lehet szavakat kotozni. akikkel gyakran lablkozol. agy val6szinUseggelarra is. Legyen koztiik olyan is. vicces a s?r{r6r Jsrtdnd8l furcsa /rrrrftiiidl + kedv€s (Ami kimarad sz6. amikor legkdzelebb talalkoztok- . va$/ ha az ill€t6 sz6ke... Ez lesz a kontrollszo. akit kedvelsz. Aondolj itt olyan szem€lyre. amit meg akarunk tanulnj. tta nem. A WoEDnus valbzalosnal valiozaiosabb koteleket kinal.akkor rejtielezz! NEV nEv NEV NEV NEV szo szb szo szO szo egy Az alabbi szavakk6zril valasszki mindesyiksz€melyhez olyat. most eppen egy olyat. fla meg€sin6lod. akkor nezd meg. ami illik ra. P€ldaul. 6t gj/akori emberi iulajdons6got jegyezhetsz mes ansolul. valamih€z ka. ird be angolula t6bhzatba az illet5 neve alA. akkor mind€n rendben. hogy olyan szemalyek legyenek.

. 6rtilt €s vesz€lyes". . ho$/ XY rossz. 6nllt €s vesz€lyes. vayls saD.. vagyis sdorrg. ird ide a nev€t as olvasd ki neo'| +o oi^afforslh|d nsd0"od'ndAodszl.rossz.ksi'rkrbb visyiLzzrAzaine.dl laba van.ikai arqorb.pl p berk.n szo. nnoE id€ czt a nevet is €s olvasd ki a mondatot: Szereied 5t? YEso (htzd albl) FrrE no oarcenorsllsd Dsd d. vastag €s sz6ros leba van.. ond 5 p€rc alatt megtanulhatsz 6 mell€kn€v€i.rv [ionfdlndh. . vastag €s sz6rbs" laba van..."9 .sy kbver.n.nd. hs'il ird ide a nev€t es ollasd ki .sdiosrl.No @ condolj m€g valakire.is saorrE rer'| no nenv IsoiL! et'd laba van. Azt irtad le. akinek: . j " . 98 :r .rovid. lri ird iO Aondolj valakire.. .Rod. Azt irtad le." v. ."o. vasis uz .rossz. aki: 6rnlt 6s veszelyes".trri vastag ner. " . ' . . Sz. Szereted 5l? lhnzd all!) YEs No .n I &rregrik. . / HAray LEes (Il4zl a hbaK) .) D oondouvalakire. t j .. lUlodctndDongcrous mrd dand*ori3d [brd.. . (De t€nyleg. ". ha rendriletlenril mindeni vegigolvasol es pontr6l-pontra p9!]!9ss!_!j3r9b4itqd az utas't6sokat. Ird ide a nev€t €s olvasd ki.. vag. . h. . hogy Yx-nek r6vid. .k diihbsd jelei vilyizz! Az..' .ha oly:s'nn.'1p 1"bi'! O \ . vastag 6s sz6ros" l6ba van.trD z. .LbbGakralgesetjerenr g v.. csak kar€r lehet... .rovid.reted 6t? (httzd alal) YEs . E vagykovir. H'l [h'vl \''r.jLv E 1d.n" GD CondoU m€S valakire. ... akinek: . oltnsnrn6l E rui.^no Szereted 6t? fEs lYo lhnzd a6!) cs.r orE"oo. aki: .ne kai atrgolban a ri.

o. hogy 6 (4 a EEALLY ld. helyter€nPr.a. . amihor halua.i. mint mindig.4 "rto6aan Es ho$/ a legkbzelebbi i-tIKsdn](o altalanos v6lasztas. athet6. You'EFwnarc. €s a soly + fir:i(gyermek)kiejt€se egyform6n: hanl. m6rmint az €desanya. Csak eszlinkbeiut Cener6l Feter. 6rro'.r d r6bbes sz.[d|ssn{. (Veglil is. m i h o r e g y J n y J ' n e m l e n n p i l l e n d 6 e 1 6 r u l n i hogj merviiE Jzr mondta aha. aMERAL ELEct ot!Idrsot'atidl vagyis orszagos k€pvisel6valaszds) alkalmaval €n csakis a Gener6tt valasztanam. pr. Egy ityen n€vet p€$ze nem lehet elfel€jteni.iLm ezt k€rrmondani. ltri vid?] 4 k€t sz6 i a a D p e na N a q yS z o l a n u l o s b a r d o g a l l u n k .I minute-2ulordr lvrnninii] d egy perc. Hal ez€rt kertilt 6 ide.t'inill |. mini egy aEYERALldzs. r''. cr. ugya' nara gondol az ember.aenerarok. H6t ilyen nekem a Ceneral. o €rkure ha tl mm 4 r.jscses. s z P r a n v l e l P n s e g l e n n el i r u l n i m e l v i h u n h e . wleg hogy 6 mindis P .md@ lwfl long nlmbdr]dtevessz..osil nas/lelhii bcihelliE minr "q) E [d*onfonrn] gentleman.n.ves.9ener6l 0r6torrel hr idnih4 + ot perc P O e n e r a tP 6 t e re g j i h u n h l e g j o b b b a r a t i a .Llhelyeii. g A aaa@ azt is jer€nti. tagtis nripmbe!.cat'dtilil 'ttabban) el€gans.. kiados etk€zes szokottmeghilnia c€ne61 lryenekre akaom -"'d.t9 .boscses". nemjbnekfi volnal€he a nasyszotanul'*. azt'in rOgton az. persze 6 ngys€m indul.) Hat igen."raors loAs. 5 minutes.illen furLsi meqsemtehetvetetten hoq) a srF 4 Nap. crcroo ru/ [d*ndrisz rnil] 4 b. hosy . €s tenyleg s6ettitrt [i!!ttfilndl(+ legjobb barei). 'niir neqint tcsedhivnaka Cene!.thornok). ho$/ kihasznaljuk.t tfu nt'gl' o te\edszr Ten']es igy hivjek.. I'losr azl hiszed er is csak hLilleshedes.

amelyek illenek rad.lloggon szem6lycsCnglish N e m u t a s d m e g s e n k i n e k l ( M € gn e k i i n k s e . de akkor azt is €s a z i g a z i ti s m e g k e l l t a n u l n o d .'o.Aho$/ olvasod. o'. .' fti irr r00 f .' /kiil t6t sztltudllrs) '. ) trl l) fin 2) lany 5) f€rfi 4) n6 5) sziiz 6) n6tlen 7) hajadon 8) hazas 9) €lvalt lo) ozv e g y a s s z o n yI l ) o z v e g y e m b e r 1 2 ) m o n o g a m l J ) p o l i g a m t 4 ) h € t e r o s z e x u 6 l i sl 5 ) b i s z e x u a l i s1 6 ) h o m o s z e x u a l i s( m e l e g i l l .t. (Ha titkositani aka_ rod az informaci6t. f.tila:| *" s./.uo*--".[in'Ptojo']tq\ EETLoTEE[. wnen l tzsittl1) sBcLE I) sdv [boj]2) d. karikazd be azoknak a szavaknak a soFzamet. *.r ls'ingol] naR.l'rulsi)tl5) t an'|b. El6szor olvasd fel hangosan az egeszet.r.E /i..ta. l e s z b i k u s ) l 7 ) t a n u b l a ) m u n k a a d 6 l 9 ) 2 m u n k a v a l l a t 6 0 ) m u n k a n € l k n l i2 l ) n y u g d ' j a s xdlum.tar or f.s!bion]) ulE'plo'f.t'clit'inl MegtanulandOszavaim: tr r. mindis a kdveikezS sz6 sorszemat karikazd be. lbi-Szi|/{l'nl] HonosExaaL [h6no-s2Elcu0ll 285".ll* -. ho$/ egy .nttoJll20' 2 | ) PansroYErlt.oaslto-Llginitnl ta) EEEnosExuaLlh..ss.'y !."".UUna keresd ki azokat a szavakat.r\ocAt ous l'lo-fiogdfttsd l5) fr (c.nFid664t2) M. ird be 6ket a kihagyott helyre €s tanuld meg mindet. ) Ki vagy te? Ivlivagy ie? Azon k'viil. rdp. .JEDln'. ""lmrnl..tnl..rstlift& (o 0vinglis] angolu! IYegadunkegy Ekas magyar sz6t.Dbdnttrl] | / slDE"rlrztttdoftl I8. Ezek u!6n t€rj it az ansol listara. E r.ndls) DtvoxcEDldi-VoRszrlr0) ullDowltit6l tt) wIDot'EE 8) h?ins6fi7) polvo'a'. amelyeket a magyar listan bekarikazt6l.

m r n l a i .s/segespk tistan t€str€szeink vannak felsorolva (nem mindegvik.^c'ltzt rdi'kl lo) ft'oztbsz ird ide a kivatasztoti teskeszeket.nttil 3) Bnlc'rlhrtii 4) aEr€Roaslk$niitdc.fro6[fiin. amiket kivalasztottal ltikozben 'rod. csak az amelvikjeuesAz [l zetes€n tud faini). Karikdzd be azokat.l. €s haromszor hangosan olvasd fel5llet (NaWszer?) szo' tta neked valamilyen egeszen mas testraszed szokott t6jni' akkor azt h€r€sd ki 6rb6l.:lj" I ol .[im] 7) 'r's'[hin]8) E 'Erl''lii!?. ho'{ihl rs r.E l l ] i ln c m l o g r o k r d n u l n r ' eq. . .cn Yonszcmdl{Gs lish 2 Ne mutasd meg senkinek! (lvl€gneknnk se ) Y o s l m e l l e \ n e \ p h k b v e t h e / n e h :i l y e n \ d g J o h o l y r n ! a q J o h s t b T i \ / l d n .'o1{ If lF!0norlr6 it' rucnr lhhl r5' cnalrlh4zi] tont|ti'l roLnlto-tfi) t7 ) "EouDbdldl r8' PUacztr hmhsudl ird ide a melleknev€ket.cJ(lhkl 4) r.. u ( i z m u s d / e g e s / .l5) ca/''Itirl ft I ) r. am'vel azrirjobban ahi betegcsk'do Jkrnehhol s u a m m k o c o g o k . how minden sz6r hangosan is i6bbszor ki kell mondani trt l) fej 2) nyak J) hat 4) l€rd s) lab 6) kar 7) sziv 8) csuK6 9) gl/omor l0) log (mqidfos!) I l) oldal t) ED^Dlt'tl2J nEc'(lrul]r) . mondd is ki 6ket han- I lloggon szcm6l er Cnglish Ezt se mutasd meg senkineh! p1 lai hol d/ llJhh Vcqte!alami.. amelvek faini szoktak neked Plajd keresd ki tistarot. amelyPhPlldlalnrh..E6lksl6) a/?. lYajd ezehPrhcresd hi a D e q y s z e !h a n s o s a nf e l o l v d s l a l .i$] naPPrlhtlil tt) 6l rowal sll) l"tDDLE-aa'DlnidilEl.'. €s ird oda a kihagvoit helvre Kbzber egv pillanatra se 6ket angolul i fl leledke.dl s) cLEvErltdctil e) auLrYlgikil toJ ta' Prffrc. b b c j l J l P l d d a t b 6 l i s e .r[s!ijd] w?tsrld'r1lq sry. r l e n u ll r n u l d m e g 6ket.E lnils) . i r d b e o h e r a k i h J g v o l rh ' l y r e a s t P l r . tilIl I l)s. A t F l a d d l u q J d n a z . trl l) hires 2) barabagos J) nagyon j6 k€pess€g( 4) nagvlelk( 5) higgadt 6) fiatal 7) kozapkorn 8) okos 9) biinbs lo) boldog I l) mag6nvos l2) szerencses l5) 6rrllt 14) ta. l 6 b b h d r i h a r d b e J z B l i > t r n J / o h d l a m e l l € l ' lisr6bol 'dm'lleI eldrle n€!ekpl.keleles l5) szenved€lyes l6) udvarias l7) btiszke l8) ponlos 2) F lEtDLrlk. meg arr6l. €s ird be a tobbi kbz6.

tnifr6iil (o maszturb6l.wor<E.tUlusz6j? [l it 6 'ir!zi] EW daftb aLnlaElrl. Persze ez €sakis arraj6.La.blzllfllii gyakorl6 feladal. aEsE. hogy megjegyezd. 6nkiel€sit) sz6 bet(inek telhasznalasaval csinalj annyi sz6t. halkan.lJDosrrdorlollreo\r"jsrdrosrnftru'5r\.nsor lidio h. kUl6nb6z6 hangokon.rrs. magyar6zd meg mindegyikr6l. a szexualis f. MASTANBATD V6laszd ki kozrilrik azokat.gy €rzed.lacisr6l a nr./rrcrendhagy6 ige. hogy a . Ha regi WoEDplucos vary. akkor ebb6l mAr tudod. k€dvesen. Osszpontos'tiisi gyakorlat: llikozben hangosan azt mondod: warEr-warEy.tta . old. hangosan. hosy az illet5 fel6bredjen.eJrl\er.!6lntl. BEsr. hogy DilA van k6ze az alap igehez. hogy most gyakorolni ^ nAstuRME d In. Ha tetszik a dolog.sz' inrrrniart !ol'r: ez az? 'fl. n/rrrlvrjld 4 felabred.. asE stb-). hogj/ srr& r1l'stb. tla$/tunk E e$/ kis h€lyet. O isy ebreekte lsre. amelyeknek koznk lehet az alapisahez (pl. f€l€breszt.llurc sib. llyenekre gondolunk. Mi issyin0tunt slavalal.i6l hat avetr az.lapoaa 114.lalont sze lszakrnlis b Szerintarnk ittszo sinG nr. A szaknodaldnr iro.ho'o'I t02 {F .la6igok. Pr6b6lgathatod €l6re is.t6kara ItE stllr cond sav sdo E enceseink: . magadban azt mondd wanE. duw6n.lUokcy-urokego Ivijtil tla fegkozelebb alv6 embert btsz. Rendhagy6 m6don..fuo.halivancslragy riluk. j6r l. Alakjai 4/AKE. ls it o must? . €br€szd tel 6t igy: wanELx/afEr.LrirJhel"r'i. lvlegpersze arm. amennyit csak tudsz.rEd lrEk!6k.

:iF | 03 .palindromes Doublets Kereszirejtv€ny lQ T€st Ql Tesi Ki az az evribadi €s hova kaman? Banana ?uzzk a fejlbrd A tudas anyJa Egy€rtelmii. I'm Adam .6. . IIICSERCJTUCilVCS Gyakorlat telj€sen kezd6knek Namelesssalesmen anagrams Madam.. tt4 I l5 I l6 tt7 I ta It9 120 t2l t22 . hogy certainly lo4 t05 l06 lo? loa-l09 I lo lll-ll2 I If. Fordits Fordits 2 r|osszUember szot6r 'Iead€lutan Nana.

B/dalbtnts). ir. narta.n t)aj.'RurE.Ggokorlot teljesen kezdiiknek Ez a syakorlat egl. vtond hat n i.s!x. .ttAh'. Sft'.) o. .Dbket linglh {drd]a magyar szavak- A na$/ sz6lanul6sBoorr"ban[bul]a rEsr is a tanuldsi szolgdlja. T@ sttplElti czinldll. til egyszerii.rust. (t nrduE = I w6D. Tanllld meg a leche Deho$/is rof.'us. Igen.EUS[. nrft. r rs rs a stMFLEEsr.rositsd bssze az frarrir ryof.mAr unalmas. usE rtsf. De a mi naqy sz6tanur6s lrijnyviinkben taldliad. Ez esy ''MFLE sr'pLl Iszintlil tanuld meg I"tagsemBoer a. rs 'o.vA. e" ityen snptE. ttAn. IEts ExERcIsE stnplE ldis? Is lle0s?iirn iiDfoll.lltf. . Rut.szerii. rut.t be a nregfeleld angol illetve magyar szavakat a kihagyott helyre (kbzben mondd ki 6ket hangosan).rdd. nAtErfn. ilAtE. szavait. ha tuatnc.fr. rutE. ZEir lh!?rlis van benne. fi tv8E. rasrE.P. 5 rrrzEs[ninits4 aratt 5 '9oRB. TEts ExERcrsE stttpLD. haf. fjgyhow az s. usE.

?t.af.e\ . vag/ egy mondat amig egi/ m6sik€rtelmessz6t. amelvikigen a Anagramhak-e kOvetkez6k? + V Elffi"Arnltalt. .i is cimbensrcreplo"nevlelpn jatszi konnyeds€Sgel k6t megjegyezhetjnk fontos teslr€segits€g€vel l{€t anagramma sznnkei€s a hozz4uk tartoz6k€l alaPiget.rnslit linl (o e fiil hall) .'a[rdng] (<' dolog) Ugyanigva ugynOkoh P$mas anagramm.I]nl fli/o pLUs meStizenkett6) Pipaldki azt. Atlt'+ . -'rur.oEPi4 r.o1i4 egy is ttsszefiigg€sekre ravilegithat anagmmmal Eg€szen.varatlan .Il/ln .litnah' tzl o r/fLijl o szem.A 'ELPlgtEthll) tavir6 hatalmas sesits€s -) un's ///nllt)kz itlnl.r rr.dcsd a a vidak Vagul. s6rtr Isr4 litt r\rs EAxlli!'rnl .. olvasd v€gig meg egyszer az egesz oldatt.yi]fl .oNE ru.'sa' Rr.ts LltElvEbt'r !zhthl (a kett6 mes iizenesv egv ElEvEtrlti tsli.sD u6. tem"rPs isazi muratsaq @D rejtsd meg az al6bbi anagrammak masodik fel6b6l hiAnvz6sz6i w rrnEstl!4noezl a sttu.nrr sErll{e.rtuu1sllrrilir) lddok (rrrrrlfaiilil c csal6d) ul/. e-l*i.. E Rendhasy6mrlll idd: ra& tata .. mr EvFsIdi . hogy t'. ntE couirRrsDEldii bt'ticzlill.uir '.lro . !lir..o'. a drc'rbijtl P eiszaka)sz6 betiii kiadjak azt.. megtanulni lrd amelyiket szer€tned anagrammasan v6laszd ki l€l 6ket na$/szer 'nnrr E Rendhas!6 id. [n6jmh3? s?6ih'i!n usy AnasrammatP ^ ac.. r*.nl) csinalhalunk.l P a rzemek .i:s. ill mondatotkaPunk bet(i! addigaddigrendezgetjlik. [dezlvf ] + pinc€rn5 egy p6rkoltet [ir] "usl rEi' lnt .ltuiidll a az e]F-tc€lja (rrrE!ii|] + €let. .f ..:8 t 05 .nirn].{rfrYlnr0lftn].nA'brrd{.llomelesssolesrnen Riln@RnmS -|l|is mz] .ho$/ egy sz6.

szt sz.Panama. Cgy csatorna . NtacaM.monda' Asszonyom. haiulr6l. -Ntt norditas es sz6sz hozza.:i. amit 16ttam?) WAs . harsogi bOmbol.dla papa. a..ird be az utols6 betiiket a vonalkara. egt/ terv.a Pun.on Fh4 a Ne r nd ra egj/etlen hSzban iartott kedvenckisallatra s€! (A was tr Elnr's z rq&"lvrz it.. Adam vasyok el6lr5l. amelyek visszalele For'lrn sf0fldrd{. sEE. szinl+ lat. DArld. sEENI'zi. c/ilkd] ket palt1Dio|E-ban lpdinddm] kihasytunl( ner(ed szavakai.r a caE oE a car I s r/"[yez ii i hr 6rd lat ij e6] sz6.zdok: ha a foftlilisn kaldtleletek isr..mint elolr6l (< !oh.l'm Odom PnUilDnOmCl iin lm.. a k. -je volt az.' /YoP"s. lf.nizl o nemek 6fi lniidgdd. O EoaR acAt\l A EAN. amit bttanr?ll O K.a canal PaNAna..r-€ h.fUlodom.. d-of.n. b6g.lnmla nana.ddm ddn..A palindr6m6h €n (o Mcr{t! RDslhtltiidzl) ugyanigyolvashat6h. z'ig (6s mindezek fdnevei is: nvOltes. + rt/. 6 z'igj m€Sint! RoaR 4 n\bll.---[nrn] apaca Lissunk k€t mondatot is. sAN.n.J l dli r!n.lidhl..rr .tdinddm4 olyan szavak.P€rdaut: t"u. crlrlkid a aut6.ij!z6] 4 eliot tl . I. iagara.A kovetkezdharcm sz6 is palindr6ma.. harsogris Egy ember.Es a jelent€silkel sem n€h€z eliablni. a |1. Allati kijnny( mert azert tulajdonheppen ott vannak.vasba Eftehnesetvalnsszatok 106 . Pr4r o tel1 as tervez Falindr6ma'e a kdvetkezd mondat? (Amugy a jelentese: Egy auto vagy egy macska volt.

melyik sz6ra eml€kszel k6ziiliik kapasbol: V6laszd kia legszimPatikusabb hat sz6t. hogy kimondani is Syakorold ezeket a remek szavakat. ha sikerLllt. veser azl E Nehosy hidd.r. hm]. vesiiszavak R€ndhasy6 .@a c.'t* rj' I o? .[hn. A6XU$2CSOII: vajon l€hetne'eaz osszesfenti sz6b6l egy otodik Dorr.. + bomba. PCId.rlndtl + orvad P.'r E lkrnl A \ovetk 26 harom DouBtE?'n€lGak az els6 €s utols6 szavakat adjuk meg. A lioztes allom6sok alattuk olvashat6k omlesztve a lisun Tedd 6ket a helyiikre.l6jm. mert nem biztos!) ird le. €s azokat k€tszer tanuld meg. ffz'[hu a itv crar[kijd$] 4 I€riir€ ".r @. bombSz co sll6lil I co.au!..n'r0i l 4 Parl(.a Dt l€nylesne'n eirjirkaz . ld snvar6 DOABLETek PUCERES CSOIVIAOOL K A IIARANqCAL A LISTA: ffrrrlbi l a usat. a negve' dik sz6 csak egy betiiben kUlitnbbzh€t a harmadikt6l Es i$/ tovebb. A harmadik sz6 csak egy betuben ktlOnbozhet a m6sodikt6l. €s ird ide.usaus a raP P/a'hrjdusl ordar.. hosys:jlohiba.Doublets litbldkrl A DD^^TLBBLLEI olyan sz6sorozat. ahol a masodik sz6 csak e$/ betiiben knlonboz_ het az els6t6l. igei E Lqe E nenctrasro #4 arr arrlmil. A ieladatot fennhangon oldd meg.Er€t is nalni?Pr6baldmeg. Parkor Ezen az oldalon szerintrlnk tizenhat angol sz6 van (Szamolj utana.

Cruise. CsiUag ("ismert ember" jelent€sben is). j6l f6znek benne.ok6r kezdiiknek is Ezt a l(eresztrejtvenyt akkor is meg tudod csinalni.l l t z J l e g e $ / s / e r r i b b : O . hogy pl. va$/ a DC ami az eqyenriran rdviditese . .Sawyer stb. Nalunk egy id6ben Trcpi k€zdetii is volt.-.ymeg u$/anaz). llyen pl.yikbena megl€jt€s. ho$/ papa. 20. van c'vel €s p-vel kezd6d6 markanevn is. Innen fogod megtudni. lul". Tomi. (TamAsbecenev€. (el)kezd. Ebb5l \ e d d e l a T " . Bohomnagy or szag. Hogy tudj nemet mondani angolul. E u l i m a s s z 6 v a l . .. 25.tre \rntqE Mtntsrrf. 22. . 25. . h jo nini!. k i c s i t e l S k e l 6 b b € n . a masikban a kiejtesek vannak.. versenyeken: induras. o. ho$/ ". Rum (ez m6s ew fokkal cselesebb. / n c m f d i r . forml. a h o l a z e m b e r n a g j / o n edzett lesz. amire r€szint soha nem lesz sznks€g€. ezt az orszagot kereste Kolombusz 's. 6s ez€rt hivjuk ma indianoknak az indi6nokat (ld. . Ez€rt ninden meghatarozashoz l€$/szives gondold hozz6 azt. . Kezd€t. r€szint 'bzassal m€g bringazassal is ugyanolyan franyesz lenne. . oldalt az indianokr6l). t z .. Kb. igek€nt azi jevizszrNTEs lenti: (el)indlrl. pedig minden beirand6 sz6 angol. sok a szeg€ny ember. Ja. Asz (a k6rty6ban).Acf. (Nalunk a villamos vizmelegit6 tanalyt neve. mini a 12. I 7 .os' lii-ffios4. ango. s6t m€S egy sz6taggal rovidebb is (amng.. O c e " n A (roppant becsap6s!) 13. H r r s d h p s j i r p i n k " r t " r e i s \ r n g a lakisban.) lO.n € s ss z a l o n . Ami mawarul a P6nziigynri niszt€rium rovidit€se. A v6lt66ram rovidit€se angolul (valt66ram + c r t l t r t t l d l b " r q l i nh r o d ] n e n r o n d d h o w .fenyk6p angolul" (4 p oro If6t6]).unEcr cuRaENr IlrREn hrontl). mintha a szohAsos keresztrejtv€nyehb6l kigyiijtottiik volna az 6sszes olyan k€rd€st. s m p q h a p o da m e g l e j l e s t . . 19.26. Acaosd) 2A. ha m6g soha nem tanultel angolLrl.. olyan.) X€t kulcs is van ( 164. A szavakat mindig az angol helyesiras szerint l{dtl beirni (iehat a fenti p€ldat lolytatva a nmro sz6r.).t!r] linr | 08 *rl . m€S a 156.f R 1 l . csomag 9. 1 5 . talSn a legszbrnyfbb szOrp az bsszes k6z6tt. hogy angolul is lehet azt mondani. valahol rA lesz itlra €z a k€t bet(. az angolul a miniszteterne. .lleresztrejtu'iny . az eg. mert mindenf€le e169€pekkel fejl€szti mindazokat az izmait. Hir€s ndit6ital. €s az esyik hivatalos nyelve az angol. l. 30. 5. Csomagol.

A/ AmerihaiL$/esulr Allamoh rotidile\e dmerihal l e n n i v a g y n e m l e n n i . a.oBttE lo-d. J2.gr h.h o g j m i n d p n b . 5.ben . €ra (ez utobbit sngasnak szan_ tuh. Ha Eit6l mar lEvt's farmen.yldaunl:r. E z t a l l i t 6 l a gb i z o n y o s B E o R I ' t o r. m t o g s . FIjGG6LDGES Dox. Korszak.* Hamlet nev( dan kiralyfi mondta. Au. annak is a gombjat. q j e g j e T n i . visszafele rendben van. 6.35. 35./.r. 5l. hoqv ezt t€ny_ leg.elfowasztott tiz6rai illetve uzsonna jellegn €tkezas. ott mes magyarul: tikk-takk. 14. A. 4. Kifnjhatod magad.O t6. €s a danok akkor m€g danul besz€ltek. ezt eW abszollit kezd6n€k nem kell tudni. odafele kirii. csak a . 'Barmennvir.'rM "r. Dani. ott m€g a hiniszier is prima). angolul hel betiivel rovidebb.s E a nyelven.nlol rbviditve (m6r mesint egy ravasz darab).posHra ad".6 rn #b5l kell elvenni a ^tt t.29. Ez nem a f6 capone. de neki elaruljuk. hogJ a nagl/onnagyon-nagyonhires jazztrombitas nev€nek €ls6 fele ez. b e n l | ' l q A r ( isjelenti . 2l. 3. mint a magyarban). Mestll.lam. l r a d d ! i / s / i n r e s 2 6 . ketszers'llt_ szerU s!it6ipari term€k lett volna b€l5le. fien? tla etrijl t€nyleq freqjea/ezred. l4atyi. Toni. Knldnben eleg val6sziniitl€n.0 ' . 2. Majdnen ugyanaz. hJr Namost. Tic. Szabadban kell auni. lA . Ne mondd.ban. ide csak annyii keu 'rni..ERtc^. Tonna. 30 Plar negint a miniszt€relnbh angolul. Amerikai. Esti6b humor 6s eligazit6s a So Ac$oseban van. n a g y o nc s o d i l k o z n i I { J n e m Asto. csak egy "a" bet(vel rbvidebb. merihogy 6 dan volt. Denev€r. how nem tudod. Az a dolos. how .Ne l€gy ciki" c'm( opust). puffasztot! rizses. akkor azon is rajta van ez a rovidit€s (A LEvt?t6t lEsd meg a . mint a magyar szo. K6sz rF lot . '"-. k h o r m o s r n .. szcrernrnk azt nem jelenri. amije a far 6tonobil 0rr6eri-6jlijnl e mernph bi/tosdn \dn.'psprr r o q o d m . 24. hog) ronhdl A? rul{ Il\unJl 14."o. Atom. 10. 17.. (na mar m e q G i n .t mondta volna. . van ilyen k6zlekedesi tabla is. n n e ! a n a z .d/ iga/i kpTdcihnah gj his segi's. amil akrrszr 27. TT Ezen a m€gj€gyz€senerdenes elgondolkodni. 7. men az azt ielenti.posia" meg azi is.A sz€nt o rrnt lszejnt] roviditcse ansolul majdnem u$/anaz. no ispn ahhor npm. hogy . miel6ti m€g s6zott.€mber". California roviditve. lesy \elp. kiildj nekiink€s/ levlapota kiadoba.

hogy norEnr?lir0ddfll ide. n € m .rok 1tritrt refrisz.j a tiz betLii€t nregianulni. z n ln ) e l l i h i l l i k J l r h J g l o l ' h p l l r e l . . s e h o l ./oirr[vd*]+ dolsozilt. G l l v l i t j e l € n ta z a z a n g o t s z o .l"nrI La ltt egy tizbetiis szd DTFfERENdE. m6gis hasznald nyugodtan az eszedei. a z o n k e p e s s € g e i d e ia m e l y e k e t a z l Q t e s z t € k m 6 r n e k . a 15bjegyzetbentolAbbi scgitsegrc lclsz E. megfis/el6kdpessegedet stb. O ird PIitjelent masyarul az az angot sz6.zsr16l [itis?t]nindenki azt hinna .m \olr s/uhseo drd hoq\ ism. h a g y A R s t i t d i ! e ' / CtLCIOn: (hogyne csak az IQ'd..hdJl mpqoldisiho/ n.'. f.Ar. N c m c s a p u n k b . de a nyelvtuddsod fejl6djon): is .oidod 12l rngolrli r.. z&BElildft. < -gy.f.jon melyik n€Syet?Huzd ala azt a ndgy bctiit. E ua rrrn'Ylo ]a ianur. .til] PRIcIt Drcldtgl Hahisl ' \rJr. cl6g csak n6gyet."lfisl BIa a CIr /-) lbi!bdkl [-. dr' HogJn. e b b e n a l e c h a b c nm o s l vagJis mind.1+ tanul6. Kajtal ll A j o b b o l d r l i h a r o m \ 7 o \ a .lO Test lijkjib$tl B a r c g y n y e l v n e m m i n d i g l o g i k u s .m(vesz rtjelent..s. at\ttat s/onrErluil*il a .qy t1rsh. Szerencs€re nem sznkseges min. Pud . / I 1 3o . Va. hogy peldaul az .rd 'uqy^/' A lrbje$Tetbcn J/pd megJdJuh mi mir i.n \il A t. rra < l rr0f . sdtnnk el olyan trefakat.? E ugyrdigy. 'tragynrbni is: rliffEltIficia. O -.h i' .a s k € l n y e l v p b n e n e n r a z .t. DIFFERENCE Kiejiese: Idifrlls'] dc ebb6l mir az osszes betiit meg kell lanulni Ha nenr ugrili be a megoldis.a||isLa".' h6ke. az meg fogia m:S6t €s .

l(ell hogj/ leEien olyan kerdes. l e t v en € l e l i e t h e l l l \ e r c s n e . 2) a legkezd6bbek is Dreg fogjdk tu. hogy p6rositsd a lierd€seket a valaszolilial.) 5l ttow Loda DrD rEE SEvEil YEAas' WAR 6l wno wRoE EEErEovEn's F nd 7l wdar ts rEE Ftnsr itAME or Jond ':. 3) Crn vou ExPLAti DrrsErN RELAnvrrr?tAnswE rtsoR no. i .N MCEIIaOE? rlost. cseppet sem lee$/szcfrisiiett an' gols6ggal irodott. ho$/ ilyen Ligyesenbeugrattunk.Ol test llji 6iresdl lYost egj/ olyan feladat kOv€tkezik. hdn?n6rtllb'in.LL. pr6bAlkozzl I) WoLILD you As6 WLLIAM SEAfiESEAaE lO A) swEEP mE FLOORE) WRIE A PLAY C) 2) WflIcE Is TEE oDD . 5) IIow LotG DrD rnE SEvEtl vE^Rs' WAR LAst? l'. K o n n y i t e s i l c s a k a n n y i t : k u l c s s z a v a k a ti . arrirol el tudod k€Pzelni. cLoUDy? BRA cn.. A !alaszoli helyeseh (ezt fonios l t u d n i ) . ERAl\crl.) 4) SPELL tuDdtadr'. is megialiliad a valaszohat.jiheit€d.' | | | . 3) a halad6k is kitLl nocn iognak sz6rakozni €s legalabb haronlnew remck szot tanulnah bel6le. nrit jelent.IAd OUf: BRAIICH.iisul elcisTor Pusztin annyi a ieladatod. Hogy ez hogyan lehets6ges? Tovabb €Wszeriis'tettLlk a vizsgaszabalyzaLoi.v'. hiszen a v:ilaszb6l s.Afi 'nAeEspEARE ro A) saEEP ITE fLooE B) wBIE A PLA| C) RULE TI]E Wttctl ts rEE oDD tt Al.toar: anAtcn.lni ol.trltfih?l Ifo'szi n6i''l 6) wEo wEorE EEEnrovEn's nFrE svfiffiotr? 7) WdAf Is lE nRsT fiA.. nri leheiett a k€rdes. amely llszep.lani.!l2) tldiuiil [irsr-nfJN] [!?ii'd] Iinsrdd hDdl Imidniitl rnEoRv of 3) CAtl you ExpLAtt EtlsEtr's RELA vrrv? (AlisttER vEs oR Eo.pl [x6i ldjrlhrdjl [r'rd] [dr] | ) I4ouLD you Asx W. Rajla. BBA]'|cd. l Irlztl[!.E oF JoI.A2 alabbiakban olvashato eg/ kifejezetten k6nnyli kis teszi Nehed raa.

cnlbftr.csl es.r ktrdesekre.. i r . ellen6rizheted magad. cLowt lhirlil<' felh6s. mi volt ii a v 6 l a s za n g o l u l . CT lClain: felsoroliuk a lecke f6bb szavait (a rendhaqv6 iq€ket rendh. n wnnDnlrtit.rsrcx[lnsr*] o '. 6v t6t. + + uow ErprrfililcFPdl6Nl (mes"/el)masyar6z.rrirlldszt]<' tartvmeddig'frID"IadTInit|'ii|]4ejfE|. te m€g csopodositsd6ket asz€rint.PufI||qodarab'draha' hD tsdi|.I.f. aifat. an/. hanem leforditani6ket ) Betijztl a clouDr-I. tsetrizda "midniqhtrot. as. Lonc?lt longl mennyiideis?. Aq. ast(sonE^oDvro Do so'Emnclistltzmhrlitu drjgnmszinql mega h€r vkit vmire. gy6 alahjaihkalegl/ntt). r Ki irta tJ€€thoven Otodik szimf6niai6i? lvlelvika kakukktoies: iq.r.0 . nem velaszolni kell .rr. vE rliid a.rn{v6r]ahabor[. t'it4t. n ) r l s a a 7 o r 5 r . \4 lelhds) Mi Wiuian ShakesDeare Ker€sztneve? melyiha kakukktoj6s:€jret.sds?t]4sopor./ZE[ij|]cirdnyit. felh6s? lYi John lvlcenroe k€resztneve? flilven hosszi ideiq tartoti a hAt€ves h6borir? I'lire kerned meg William Shakespeare{: A) sopbrje l c l r p d d l o t t s . (vagyis amihet mar biztosantudsz): SEEBLoc.Mi is mindent leforditunk.r r j o ne o J d t d m i l L . nli'li o): t 12 rl: .uralkodih. tlire k€rn6d megJohn lvlcEnroe't:A) sa'pbrje fel a pddl6t B) maga6zza e\ Einstein relativit6s elm61et6t C) i16nyitsa lleddig iartott a sz6z6ves habor0? (sz6z l l 3 .{r lhntil 4 otszag. (a €jf6l) El tudod-e magya16zniEinstein relativiies'elm€l€t€t? ( V a l a s z o liiq P n n e l v a q yn e m m e l . l'lenni fog (csak vigy6zz. hogy nlennvire tudod lcc o .t IIoLrEssza\lai (4 wuME HE nmH ltit'idri{l lYicimack6 szavai (amiket m€s e I clrontasz): I{ne Aanusllingi$/illa Artnr kirAly szavai (ts/anns} hoDralybanvannah. coulvr. tnd^l4 ir.tataszol. Akarcz rdgtdn egesz mondaiokat angolra lorditani? Tedd azt. A k€rd€sek utan ird oda.

Petral(bncsuzashor) K6s26n6m. az Eur6pa Kiad6. oldalon €s a Dorisnak.-l. amiert ismetelhetettas WELL. BvE"BvD. DAR nc. SpErL'cl|n|f'. suaxEsPE wtc t E rflE'rt fiAt 0u1:LDtnfi. ha' nem kiv€t€lesen as egyszeriien a l nur'biJsr) o igazsao. De nagyon. hiihii r.Oka? loK. s.juk a dolsot arra.6c!i aE FE 110. hogy felsoroljuk. azi ianuld meg. szerelmem. ! t J a b i l ) e n a l k a l m d h h o rm o n d a n a h Persze az. h61Asn€knnk. c. roDEnruonw. rnuchr. oldalon. (bocs6natkar€skor) Szia.t pl a [t {rnpor 4 dl6t). l g e n . az triDes. b'ics'l / i s u l i \ .ksz-Au2 sritl sonnr. c. a r 05.] rir. es hi az a mindenki? Ezeket a k€rd€seket itt es most nem logjuk nregvabszolni nem is tudnank.tn G(mD'BvE EvExl'oDyt lqrdlii ||tibrdil Szia.dmgrm. vajon mite cetozna\ ezzet? Csak nem arra.Iszat'bz iitl n TtAnrr rou t"r LovE. .amit nem ludt6l. 6s holnap akinek csak teheted koszbnj angolul fettA ennl n€zd meg a lle l€gy ciki c. [3rd.o.(m€gszol'uskor) 6ocsanai. Uram. h6O akkor mi ezt nem is varidln6nk iovabb. llinden epeszii angolta' nul6 be kell hogy lassa: ha valamit.o. (Ez itt tutira nem a reklim helye. wDLLIttll \+ nos."E|RA. i'rp lr. hogy C'MottEvERyaoDr!vagyis: gyertink mindenli! De hova gj/ertink.. o. akkor a fentieket tudnia k€ll.rrrr'ltljldr] 4 .lecket a23A. wtAr's nE FlasrxtflE0l wtLLIAtr flE ott f 0f a4 rMfi c. tvE--- 1 0 5o .Isldt dAAinqI Eln€z€sl. unn...lsr. Neked kell ezt is pdrositani (az ansolt €s a ma- gvan). t4ondjuk olvasd rel most h6romszor hanso' kn16n6sen a Petranak cs a san.nlil nilhrl ni ExcosE e srR-. oxavl6-KiJ) 4 ot\6) olt. Biztos sokat tud is m5r kOzLilrih. Orny? 6s Rrcul-. amiket az angolok ka'szon€snl. ho$/ felsoroljuh neked azokat az izCket. snxu? V0ar0 Asr . EatE cqlttfaf? tlow L0x6 tttt flufinEi YEss' wanLAsr? Ensftr's r0 uE tou J08rllcExs4t A)svEEP tL00t8l ETPLAf notEar. otFFEBExcE. nE? 2.Iyfllili] 6 vdros 106. o. leck€t a l5O. Dorisl (ndvozleskor) IEaw{t norEEs.lli oz oz euribodi 6s hovo komon? Enekli kedvenc e$/Uttesunk. Viszont felhasznal.

hjr rnit tudunh c!rcil a mind r hpt mondrl al)(t sz. r. amelyil( nrind a het mondat alalt szetepel? / T.. p. a hsv ..RDlhlidl /.n.34 . olvasd fel hangosanl ' Ir DoEsr'r nAvE a / WE 4u ". OlirslF4o sul. l]arminr.'agJoq n."rs.wE aLLREvoLvE aRooND lvi6ld-Vow .' i'-RAUN + valamennyien Dit] kornla'ue foryunh.plo ralJnri. s".3 y'LLor.'t!z.Ir DoEsn'rEAVE EAr or. di' .nl RANAft^Ihi-N nitl r. 4 [ils!hot] Forr6. ln izdnt minl + Nem a tiold. lvlelyikaz a sz6.digJ honvhJbJ. [hsl bt] a Nasy ' t 3'or.r. .gli\ -16l)? ha kitoltotted. [lej!16] * sarsa ' tr3 B/d.lit dr?ort 0 ld onl+ Nincs rajta kalap.r .Ir tsi'r rEE I|IN .Bonono {bd-Nin6l r.ol \. amel B. I 14 ."{a[{'sl n mondrt rlr.

r r c E i g c h e n L z t .is. Plr Eror{'n es Plr Rogers koudgik. + dd tGfttD rs a nrcEPLACE. t a n y . i e l e n t i : .k. lii hoPasztrc [e|-SZEld] lli nrosl ugyanezi szavahkal adjuk elcj.jiijr6 kdletkczili. azrrcrhlifsd.. Ketten kdziilnk nosek.ipiuantot! az 6rajdra.v. P r o b l 6 m a " s e m a z t h o g y . lontos" nem pedis "szi:nri:nit. h o g y .:n ruzzLE-bKnegfejt€set tablazat szol(a nreghOnnyfteni. p i l l a n t. hogy .iircl. .E s n c m i c l e n l i a z t . l c n t i : . k 6 r d e s . Az ily. [ih. s r n c g i c . r l i s s z a a h c l v . n $ / . A a . .lik kopasz stb stb. l e i g e k e n ti s l 6 t e z i h A F / . n c n r j e l e n i i a z t . . .t{crf0hl. +Nemsz6mit Ir DoEsn'rEATER. h o $ / . . al{i trtalja az ilyeneket. a harma.arrl. nrelyik szo mit ielent. l . h e l y e Td e I 6 n e v h a n tn e m a z t j e l e n t i . a7 usorion A" ^labbi puzzE klasszikus tonDti:iban uS/ szolioLl hangozni. o f. h o g j / .h] + Ez tcny.helv" aini s i h a z i .s. e l y e s a z t s e m .. t i ! X /l . ." tI5 . vcli.gyben igel{is F6nivkent az .t hi. i l 6 k n e kn € h A n yr d Y i d k em o n d a i . .rc. a m i a z t . ei ^r flE cLAftcED EIs warcd. s c a z t . r e . A n r . ivrinda ncaven f6n€ ar7f'nlnettdl.a s A p r r c 6 i g .gvik aztje]cnti: . / n c m j e l e n t i a z t .?!]+ R.. jonncli a ktrl.egvben enneh a tabla zatnah a liitolt6sc szimil megfejt6snel\ is: a : J u t a l o n ra h . [iidrinl matiir] wnAr's hE l"atEa? ltltsl danetb'l< Hi a 4 r u r t r z . 1 \ 6 n ta z ! j .a z i g e l t e n ta z t j e l e n i i . a h a r m a d i hP e d i ga z t .ugy. t e n y " . h o w .lt€rdes. problema". r c xd t r c n t c r .soh. l a ! y " . t € n y "s c m a z l . r .jsz] . . h o q v P i l l a n ( t s " a . p r o b l € m a " .Puzzle+ Fejttirii hr?dll Most egy amolyan klasszikus fe. P i l l a n t a s " A G z l r c f . A z d s z 6 . es nekunh ki kell talalni: lti h. . l y . de hinnan li6zii[rl{. a r d i s . h o g y . .lh i? briis?Pldis4 Kardd sz€P helv IrE PLACED Boo e4ctt ro rnE snElf l\ill4'sn dahtlb6ttuii s'q $ viss' ahelveztc a \6nv mE [ fitinririt . hogJ t'lr smith. h o g J . €s azt lieU nlegfeiiened.s PLAcE[tt. r. lli glins. s z a m i tI l . . . ansol szavari. i e l e n t i : . i l l l i i l e j e z € s n r A r j o l i s n r e d t'3.iehei vast. p i u a n t i s " . h o $ / . l P u i n b e l h i l s ? d d j r< ' r e d .

a n r i t n r e g a h a r c zt a n ! l r r i A z l s n r a L l d d 6 z i r ! n l i a li s t c l s o r o l j u h s cle csak angolul.: CLEA.[vrd] + erd6 FteEr Ioszrop: is€h (vEsr[vi/0] + ise]. a m e l y i k b e nc g y o l y a n s z 6 r a l e l s z . r r.ileg mir tudod.aA s. a s i q y L o v a b b 1 u c niar nem sokaiq. nrcnltit. \u. 'opr [hdt]< rcnal.c s s o n .. l . n{rf. n n r i n c ! r i s n r a t l i j d b t u : t Ott lartunl\. c l i g c l i n ' l j u k | .c!.or.titl.orllnrd]o keskeny drrycitllbfflr) < s oszlop: hatiroz6szavat' (aDlE{Blt itul + halaroz6szor: FAsr.l ptnzttt. PZ.nanx erear[gdtl': ndvo. tiogy hogyan keu helyes soren.s.lil]+ iskora. as ha helycs sorendbe rahod az oszlopokat.) l P . o'E lofoil< syarran A l r n u l a s f d h i v : i l a s z i o ts T a v a l { n i n . g y i h o s z l o p b 6 lc q y o l } i n .]''l : i. m€rt azokat eh. BADL. Az elso oszlop a2 els6.. . a n r e l y e ki s n r e t l o . m i n t h o $ / a t b b b i s z o t i s e l a r u l j u h m a g y a r u l . hi L/. + lbedlil rosszur.roo.vl: cEA^. akkor czek a betrik €gy malac angol sz6vd 6llnah Ossze. ' [{isa]+ q}ors $orsrn [. A hnsodih ! i s 2 o n t a z l e s z ./o Ahlior mosi id6zd fcl azokat a szalal\at.i ' N i n c s r n A s h a t r a . -r.xrll6jll + to. tr l{iirl hJ/d^hnr.lbe rahni az oszlopohat? U$/. S / i k l i s i a r o lm e g e $ / e t . a/cr[nij!4 + szap.l a rorin. llinden oszlop fclctt t'an cgy bet(.lsEltits. l. hogy isnreu6d6 szava. anrirc aTon l\ivul. a n r i n r a r a z c l s 6 b c n i s s z e r c p . C / ) | (C]l! A h c ly . * P os7lop: f6ncvch (rol1rlnirn] a i6n6!.hogv c$/szcrlic(szcrcl l \ c l l c t t o l v a s n o d . Van amelyilirc nregis enr16l\szel?ir.1 iclc E R"*rh.O tud6s trnyio N€gy darab OtOt szavas sz6oszlopot 'nutatunk neked.). J. ffrzf{od.r'J( .74 . a m e l y i k n m i s o d i k o s 2 l o p e g j / i ks z a v .i 'i. n. '/oo. l t .C s t e l \ i l A l a s s zt r r i n d . i i s m .{ /hhjl + jatszik o a oszrop: nterlaknevek lADrEcrrvElrlzsihtul mcllekn.[s. n e n r s z i : n t a l I i i i l o n idajt.hogy ma' alig van olyan sz6.r" ndr. Hs| .h.t r r i p . i t c k . nrcn. . Anrcrihni rnqoLbrf noi l:iskn idihLil lt6 ij. pu. A h a r m a d i ha z .lei l{eresel bennnk. n d r ch Jlr:' v\ 'rcnd t . i l i m c g . trELLltell< tal.

Akkor hivj6k 'sy. Akkor biztos eldtte van.oNLy 25O FoRnts.A h u l c s h o T z C t l c l 6 n o n r e r e s r L u l QlE lAry WEo wRoE .. A1{kor marad a rrrr. ha meg akarjak ai) NEw voqx / kill6nbOzrerni a 5aD oi. mondod Te. a fur{bk pedig a toro kbk. o.r e^mlbit.4trrrff Petdfi S6ndor. mitjelent az az aDgol sz6.EAPbshl DEcovEaldi|. meg tudod mondani.a" {o . VegyLinke$/ peldat.elm1i. ntl szavak 6sszeolvasztasab6l? aE auDAPEsr rs nE . CoLuttt s p rsco vEaEp A nEBtca. Tippeld meg.a magyarok" €s ... bos6r)es a (d irtem.. IhE Tva.. Angolul? 20 / ( A z .Nemzeti Dal"Z. A mona d . ) lO ES/ amerikai (rr€pn16 nevel a [O Melyik hires angol egyuttes n€v€ 6pril esy sz6jat€kra: rEDnElbitill(<. @ ltogy van angolul: . rendhasy6: sr E Rrad6sul e. en meg tudjuk mondani egyes szavak jele nt€s€i.vEnpooL E A 9!t! tNEtrcLAtlD.s a v € g € na t 6 b b e s s z i m j e l e .nti eihzl Persze igy n6s. ha mag csak mosi kezded az angolt.bit.lECAPITAL mE caPtnl rs LonDa\ a.IonAcs Ir I 526. r l o l \a l r r r i h i h a q l o r rh e l l e k r e i r d b e J r i p p p h e r . ami New York allam.. ha a k6rnlm€nyek kedvezneh. ?Zldaut: ar Modics o vohacsnal n 1526 + 1526-ban slb. Es itt k€dvezni fognak. ll{. I7 ts fior r:. legy6z".Lit". Am€nnyiben masyar iskol6bajartal. akkor ez azt kelljelenise. Ezek a dolgoh az angolban a szavak el5tt vannrk. 6s tcljesen nrashol van.'nal".tErl rorrr-t61. A nE nem okozhat gondot.rs 6E^r rnE Ewa^RAt'ts ^r l. !t in ldotail!. Igazad van.a iOrokok"). hogy neh...20 kerd€s". Sdt.:' l l7 . Segits€gnek adunk egy mondatot. mit jelenren€k a kbvetkez5 mondatokban az ahhrizott szavak..bil6r' . Gy6ztel. A ltohacs utdn az angolban hianyzik a . A 6E 7E aztj€lenti. Akkor tipprlnk ere: . A lIwcaRra\s persze mi vagyunk. hogj/ . hogy "m€gver. Bu L. s @ A "Barliochba" neviijat€k ansol neve. Van nekrink mE IILwcaEIAneink meg n E lLRltsiink. IhE ruLovER rs cEE^p. ered€tileg csak annyit.sin] tnsarx l*szttr] C... hosy BEAr[bit]?i$/ kapasb6l azr Sondoljuk.-v"Jil ctft tslftl (f5nav) (16n€v) (ise) (f6n€v) (f6n€v) ctlcton cAFrrAL lksddl | o New York v6ros.rrzor [h!e.. bitdolloi-GEridnzmohits fif-n h.

A m € n n y i b e np i l d a u l a " s z i l l e t e s n a p " sz6 angol megfelelSjet keresed.tat.ts az €Wik mindig a mtsik utin j6n. feb ldnzdiiiz dd 0n i&z 0vfrbruddl Jdiqdsrdrz Nos.ocflr. o Mi van ma vacsor6ra? + Ez a szendvics az 6n vacso- I Doft'r unDERsra Du rEE af. mint cszrevcnni. hogy a forditasokai felhasznalva m€g a legkezdobbeh is meg iucljih m o n d a n i . how legalabb ketszer clolvasd az osszes mondatot bemel€git€snek. liidontrnddFszftND o Nem eriem a kOzertest. mint a m6sik. n s z e r e p e l n e kr z i l t l \ o \ e r h e / o J n q o l Mr uRnDA. . es most jOn az igazijaL€h A mondaLokat igy 6llitottuk 6ssz€. / l2l. 2 5 m o n d a r o h a l ' l q o l . ll0 . rs roDAr. l p f o s o d r u d n i f o r d i t a n i r h o ! . az e$/ik hosszabb. l k . hogy l{el mond a t b a n i s b e n n e v a n . G r fla mind megvan. rnrr E Rendhasyo idd: dEx.:iF . Percze az eg€szn€k csak annyi volt a c€lja. l Nem €rtem a kbzertesem vacsor. sznretesnap 14 br/44. h o g y m i t j e l e n t € n e k a s z a v a k i t t a l a n t . nincs mas ieendod. m i l y F n l o g i k a a l a p j .lmr[iBdirh tu-DtJl wd^r 's . dd od$dil + A koz€rtesszulet€snapja lrrE ctrocEr's aRrED r rs on flE 5m oF IiEeuAx/. t. nem nagy rigy.uno mrcwo mas'@kndtlrsllE{D. ez a szendvics a sziilet€snapomra van? Ma vaD a fiisz€res vacsorda. a s m i v e l n g y a m n g y a l i € t m o n d a t b a nm i n d e n m a s h u l o n b o z i l ( . .Fordfts t l q 5 f e l a d a r : m e g t a l i l n i .ar^ udnER roDAr 7 lvd ir tu din0i tu-DEl Is rHrs sanDu/tcq tttyDt nER?[izdisz szrnrliirsmii diiiir] * lla van a sznletesnapom.

E llil."f.r. E R"ndh"sy6.i. 4 Anna mindig vastag ka'nyv€kei vesz. ura Ei z retoln4 ad.:ljl ttl .txn nuvs ne.irolnah Soha ne iartsd otthon a D€nzedetl ? t?l. 'nulL Rendhasyo 'drj... I rcvea auva mousansm r. hn6kiiz'id!.. @.anoot tii Iii mvir rdudnintrnddnl Bnr AtrNalwars BUysmrcn Eatoxs trEvEn Iln6lriir sil bubz biir htntlir id! d. . Ih6hli9$ hulrddd. a-visszafordiiasi gyakorlat.t tiirl NEwt TGEP rouR EotlEY ltt voa noI'sDRs! + soha nem veszek nadraaot Londonban. LPtl.Ess. mind6ssze a mondatok valbztak m€9. lit Iilrdr iolmcniir t (ronl ior . A bullterrierek vastaq nadraqot vis. *.nid. how: Anna soha nem olvas a nadraqomban..r.tosll tr none. o B€la bullteffiereket tart otihon.vis6rol" Cftelembenjelentiazt.ronE. de s o h a n e m o l v a s s ae l 6 k e t . .. oll. Ez az ansol sz6 Gak. vmit valahol) otthon (ez k6t sz6 lesz) vsserot. vesz6 4lrl. nogy v n az angolul.i'l EiL xEEPsJl saLLEfr^.ff L Nen$E. o Soha ne tartsd a p6nzedet a nadrSgod+ Anna mindig olvas otthon.t l6'il kelleneme$alalni: az Mostezekneka szavaknak angolmegfel€l6jet tart (pl.f ll Rendhasyo ). i.r .Fordfts2 A technika azonos az eloz6 oldalival. mnl id.

h i d n y o l .j.. /.8r [s!tv. nckih 6k a PAPEa hi4til tEE ltiinl .n e m L a l t l c l liapcsolat. A t o v a b b i a k b a ne z e l i c Ll i e d .*l mbzing lint] ldd liirormis4 lrzi'ilrundli] [.. id6ziteu bon.@ cuto. vasJnem +felhasznilo'barit(pl szdnritogep) + hnszndlt auto c. r.. kapcsoloelem !l papir..asva.* Lrnaxaa. r l i e l o t t a z o n b a n tritjuk t6rhetrink.u...sdidE) c. E*1. e$/ brut6lisan egyszerii fela. i t r r i U i La6eA.ba + elettartam + nlegengede(tarolisi id6 + ribnyvcstjolc s z a v a k a t i s m a i e l g e s df e n n h a n g o n( n e q / s z e F O t s z O n . annah cz ismCtl€s. Oket v€Sigoh. Ugyanezek a longmankdk fogjak megmcnteni a halad6l€i az unaikozdstol. L.Hossz0ember sz6t6r Lo aEA DrcnauRy dikinnil llongn. a kezd6k azonban ne ijedjenek meg: a lelkes es segitdk€sz lonsnlanltali ott soraloznak a lap alj6n.l'0br..nr r20f .nt.jod\Js\r. v e n c s z 6 6 r u n k u t a n o n h a t a l m i l a g l o n g m a n k e k n e ki o g j r k h i ! ' n i ..nl<Ezcsyot)nrre./r lirl urs [mis'] unn ltnk) uEltifl aot'tslbonl rrrcto lkndl uonxltd ) A LONCI'IANXEh hasznil h i i n y z i k ..r. egyik kedvenc Longman'sz6tarunkato lapozgatva hivAlasztottunh neh6ny sz6p ts h a s z n o sn y e l v i v a l a m i t o s s z e t e t ts z 6 t . B Rarhasy6 Atu.".ntrit\..] lrijmbom] lljfiijm] lsdnii|] [hk..r ... k i f e j e z e s ts t b .slt] c' iesnapi rijsas +papirnrunlia + a hiinyz6 lancszem(pl.. ljsis tegnap p.].'E lhirl sooxlbl\ idai usrljzl rEsExDAr l. Aki kicsit mir hrlado. .rr il.t.MEB'HA.E.rositas. krimiben) 4 vagybejon.rn .Ilitl.lilsTdhit0rnis?ll.. Dk..mAr nekik is sikernlni fog a p.i ki.pbrl Leszidd6jz hrjpit'v.ne n n 1tt :l E rdbb. /... g y c t u d o .1.d"* ".lai var rad: eq/etlen lonaUal li6sd osszc a ntaqyar kupac es az angol l{upac bsszctartozo szavait....

inalj J rtrtd sorzna aA. b a n l € v 6 .rn\or lzesitsd l+ FL4voLls)a te6!. l{i r . r a 7 e g . a l g e r i a i a ks l b .f . .. E z m 6 r m a j d n e m m i n d e n . /o LEAsrJ Mluft+.IFUSE FOR AT IEAST TEREE lI WEg FLAIOLR filtdrPft intu Fl.t iitudd ht!u. l y c n h 4 t en' ^n crrphP 1onrcu.Teod6lut6n Valamit6l mindannyian azt gondoljuh. . t € a t .o/i egyene f.. J p e r c . .una a lo lnnunp ss 6. PUr onE FTLERPERFcnson nfo rEE Por oR DIftECTLY Poas n EE5H Rolufe wAEs A]fD LEAVE T.. hosy kb. h e t r r i s sc s t o r r a " b a n r e \ o . .llfi liinlitsdiq ii. f .perszona") p . Putwn PiiEIdn d0 !4i Riil.lit keu csinarni a o|'tErILER-ret tnro rEE Por ? a a cs6szCl(be(a: -sa tobbes szam) sen ^ hova? ttvro mE . I"livel (a4m a $lh. sarga. azt jelentl "j6izii te6hoz". Akkor mar uqve.m. 6 . | 2l . l o k .a t o b b i t a h d r k i i s l e h e t t a l i l n i Ilenjlink hat tovabb.. ]€galabb9 sz6t isnrersz. m . 4 egy ds hova kell? < tenni. szothasznil.sz.bola E s4ltibtgl< teariltel reiszacsk6$k.esyansolirt iq.nek tetszene: ro. '..l)? o . . csal( mii is keDe csinilni? tlAvouR ntE EA w. j 4 1 j ! F E < ll Fe. El6szoris. h" ' " - t | ts nrir ' .p r R s o r s / . hogy az angol szbvegeket angol anyanyelv(ek i r i 6 h . -I{At ezzel is nreglenn6nlr De mi az a FoR FnE rasltlvd IE. or iej Y o : t o l \ J .or livid 0r !zlu tir. i$/. hagJd. dd !{grjr riilk lijll in v6tijr lit lrd Es mos! forditsuk le.'D iztjelent. ha soha nem tanultal angolul. ha arra Sondolsz.. m e g f o g o d erteni.. m i k o z b e n a z e l l ( O v e t 6 kl € g t b b b s z o rh o l l a n .n srro lt Bo. I'agyanT As loul/rr + aho$/ tetszilE . E r. P e f l t s z e . lrd be a valaszolrat a vonalakra Hiny filter kellhet PERPEEso ? -. m€g akkor is.. persze nen u$/anaz de azart segit) . d c l f o r d i r s dl e m e q e q \ s / . e m m i P a n i k . h o q y e z e k a s z o v e g e hi s a l k a l m a s a ka n y e l v i a n u l a s r a . be a hiinyz6 b€tiiket: ^.d pEnsorla sz nft----'. a 2 u t a no l v a s d e l a z a n g o l h a s z n a l a t u l a s i l A s t .z.finom tea. Mit hagyj? Azni legalabb haronr Percig (<.. Pd IPut]. vagy (c.s isy a shakespeaf. a (viccelsz?) ^gqlel fpljpbb [ rrrna.. lYajd nri s€gitilnli.s z l o v i k o k ./tr t 4 Aho$ telszLk Aprszcp rendh'slo nlnlt idejii ahkj:i..6f di-REKni as rEE EA tnm sucARoRMrLn vou LtxE.uru[r / egyenesen iriss foras' iilter szemelyenk€nt lYit is !udunk eddig? .sb0jliig rnd tuir-FJUZ lis?t miiils?. lorrisban 16v6("bojler") . . Ez is K€sz. /d. .vv:of n m /r. akl{or igazad van Tova.vagi/ k€k dobozos Plckwichet. II. Az kell legyen FoR Fr.tE fAstftG EA.4.P6r fi.rnr. anrit mindenhol i S l c h e t k a p n i ) .(. .li.l i n d e n e h e l 6 tv e g y e g y doboz filtertedt (olyan zdld-.etet' o onrsd bele> F-/ ..{ Pontosan? A .

Ezen hivtil megta' nulhauah.-. ngyho$/ keressetek hagatoknak 5'6 tanulni\.tsr' n mE sanr:dcE lii |. how iz di lindilzszrnlijr!? vid s. A k€zd6k szint6n lovess6l( a szoveget a magt/ar f€llordiiasok segitsesevel. hogy 2+2=5.r.. .tdo t bi-olninq szrntdrut I.u tolj Ara".. csak akkor lessenek bele a ford't5sba. hogy 2+2=4. tri snd t li i. r' l h vl. " r J q l o. amde komoly szeuemi jzgalmakat ig€r6 szoveg kovetk€zik mosi.. -. a . . '/ Ennek a mondatnak az €l€j€n van / 1EEfiE ts A Lrcf AT TnE BEot Mne oF rEIs egv ordhz Id& dtik..t f f l . A k6vetkez6 mondatb6l ki logok eo! szot b iirliiml Peterjbtt el6z5mondatb6l Ki. i|ltvenvdri dd rt s?sntinsd lgaz az. hi lndti h lft h lni.adonli Indiiliindl IEERE ^nE rtvo BLAfitts n A kovetkez6 mondatban het inii Id& bhnkrz nrlsd irnl szrntinri WEAI.1 IN TEE fiEXT SEMEACE TflE A kovetkezo mondatban az nres he' lvck ki vannak l'lennyi az id6? irfild Iin nsks?t ii s?rntonsz da blrnk? inl tiim Ied izitl 2 +2 . t rcmA on me woxo 'r.s sEnEIa fEE woRD Ebben a mondatban az a szo. hoS/ . r . hogq cenrnrrrv [!d*6' i] E$/ hosszn. Td. A hala_ d6k izguUak v€Sig angolul. b D ..al6t. hogJan keu mondani angolul az CLLCIOn r6vidk€it.ft 6utdi'{i'ri lisztindi'c$dine i'-BAVI 124. A f€lforditasokbol kihagyou szavak beirasa nem foggondot okozni. r... e ' / . ha nruszaj. EAr".u .||". 122 i' .. l6lsil t[ I AM aonc ro rEA vE on7 onE in ruk ft Jiianqoiiq li..4 rs maE. Hamis az. a sz6t. ts...? Ilrt.. 2 +2 =5 rs FAISE.k .' r x ' 4 ' ..llon6.. hamis+ halad6k: ti mir na$/ok vag/tok.

r6k I minute.. ttangoslakis Tongueslips o nyelvbolusok Spoonerisms + Tonguett^. egyperces rimek A ford NurseryRhymes whai.. Mi?l What.nuD|o-Dnn610 t.4 words I minute 2 words t2+ t26 126 t27 128 130 151 l3r t52 155 lJ4 135 IJ6 iJ6 . One minuie two words lYara regigitrogokis.... iln Hn110D? I minute 4 words sentences+ tsiivbsmondatoh Ivlagic llyetakar€n is tudnehirni.what.!' l tt ..isters nyelvtt.

sz6ianulasra €ppen ezert roppant alkalmas-.ottt c rt tnr lrt h6ir]..ncsal(arl vessdk ld?. nvblt). nelftl a ME s|/. o.E/ILTEBE. 4 r. hosyarag/i? vagy+ Jegeltmetelt. vagt/istanuld megr I SCREAE rou screan Ev*laoDr LtxEs rcE-cnEA . DvEBrBoDrlt]lib i](+ mindenki). Ez o ilyernyelv. st6: B€lithatod. A mondatoi. su0gI sz6 0v ds tl. rnE c id6. Sik'tok. sudrn. nt .lir4l hdda. e{Pt[ lha mdger a 117 o. . rx Baf lEyaa rcEP wrB t'lEf tf EoraE. papEn '6lit. Axr xEwnIFjDS w '. A dolog mint 6lial6ban az angol nyelvi lelem€nyek €s az orosz sntkiLk igen €rtefmes.hagylairr' 124 1* .r..il(+ siKt. a sr6csatliibiesszimlai lalcrit.r[ o haszdl.n.Nun D. ts fqDAt. 2l helt2)ielyez 115.t6rdas. vagv+ usvj-blisvi. srfifel6snrp4 . a tivaros a megielen6sk04 ff rtrrP r{sff 5.l. prrrf protldna slamfl. rxm HEp0r. hiinyol.rff {hik]{o szeret. ty| Puns nau9E llt Parz ld{zdnlrell kanl. 2) ||rrf. lt fia gtxtutu FoE Ern trn rEEEnocE uItE. vrrEa. a 11 0.o. EX| d banit. |{irvdrdda n€sy sz6 Kicsi! bug. desz€pfiigvi.ndb.aminek most itt kit€sz0nk.r4 8. ilyenaz ngyhevezett. LEtE. 6rl.n lddllcmsz€rii.IBS rrrQrno|r'JEaa.REA ltJll]kdnl fasylalt). igen. mindenK szereti a fa$/ii. 122.. |.lbliil. fisrsr0s 4 6r0trr! vacanra orxrEn. 1. viszont jol hangzik. sotB 4 honba. c 1l 0. sikitasz.rrrr o tanyj crrr& 4 r ) plllrniis plllant.. . na. vagy+ I4ongyanagyi..Ert Azegyilles lcnn6slelesen 8fjnrr. tobbszor olvasd fel (hangosan).c6. . ami ma$/arul mes az ansoln6l is edelmeseb\a ben hangzik. laltl el. t6ltve.t20. 0.t pdrnattiig". quEsmxs 06c0rBl4. visit.l vastas ttttcrFzik].l ugtan !u. togy higd o nalaook. up.6sigyielortegy nadrtgol. nadnig norrrfis lniuzda]. lvlostpedig pihenj €gyet.tfirrt! liir€rtes.yuia. de hat.r:Ttii!*!i savrk sor. Iiiszhi". . |Jofit o nunla hitnyd szavak sofiddbln: . .gylalt. I o't'f mn$stAID ttf Er'ca's onft1.aholaua nagya an finc+fh.. pu.o.oasEns.hagyni.crr 4 aul6.Jrfrf 4 polc.I minute-4uords [ftn minitlo egy perc. 5. rno nt. kedv€l). A megtanulhattt FDUEwonDs pedlq: scsEAnlszlrl. 119. 's 118. Cm 2.em szabadforditis. jirzlim. A malac p/ss 0. lv'ihiilijl6z ii$l r'l + kb. jobbar.attor tdbh 0F s. iigt. Ne felejisd el holnap is elmondani n€hanyszor. ar a lltcsiegyrdslnk E! s!6h0u. Ills telr. 4 lesnar. oem 4 LIFE il. resuo rrvFijl. xf -sittnirdis hozritadolit o 1i9.k.lla nrdiisoiaka6!.fE. r. d kalcaolrt. 3.rr(4lilnF.Iad a tffP[lil]. iiryllg igcnmalac. 4 120.flrssc hitnylil. vftt'0|.

. hogj/ lefagyasszaa rezmajom to1{6t."a nM. sikerLll c nesjesyezned. Biiuiis mondotok [ruirlil !?!nidnttz] V a n n a k c z c k a m i g i k u s m o n d a t o h ... fasj/.D [l6ld] ( 4 hides.]< ft. nreft igcn liellcnrcs rilmuslial\ Ttgy probatl Olvasd fel izesen'hangosan a koveikeT6 trron. Valdszinrilcg azeft. ( A j o b b o l d a l o n i r q va d u n k s e g i t s € g € a l i i e j t a s h e z h o g y l i b n n y c b b l c g l c n a n r c g t c l c l o t . merthogy a sz6 szerinti iorditas az lcnnc: ..:a | 2i .d a kihagj/ou helyekre az angol megfele16ketl hideg r.e169". ho$/ lcfagy l6lc a rizmajon iitk.udsra megjegyez. Hoz"llir.irl.ajonr. rnribcil co. l s 6 1 r i j6: nrasodili) h.Olyan hideg !'an. . g .Mrs [b'is.i .. Moft^Erln'lllki) D. flrErzE O [fi] . ragyaszt.lfir.lhogic sentencesq.z hidegmaJom b'ivos majonr m e g i k u sl a b d a k |negta$/asztani a majmot nrnlr ll Rendhasyo id6: m. l y e k e t a z a n g o l u l t a n u l o k t o b b s .".a n i . (Az jelenti: ...k6r.tltg E ordr[i-NlF] pedig azt hideg van ahhoz. . r i t n r u s b r no h a s n o d l Ir's coLD EtioucH ro TREEZErEE aALLs i-NAtru {ud0 boh o bleem!nh] d [ih| told l'lagyarul kb.lalol hdronrszor l:issuh. ) CLlCI6e! i.

De hol a beig€ft halad6 anyag? Nos. le$/en. E En lerenenLil teny'eg ilgy kell mondani. csaszen. rol\ron nondoqaliih Jnqol Jnlar!'.. sz€ p almo k ar.ll it hiit ijrl a r€ljesen isazad van d u Is HEBE sacE A rntna ^s a auEr sm|?Iiz dti sztcs s:ing i'hii6t '{iiil + van olvan hogy csendes lazadas? fler csak a h€lyesir6s van hatra. ill€tve meg iudja jegyezni. RAKE sijt. itrrc li€t rovid mii.) g vou aRE auE Nanr. Olvasd fel a lersik€ket. (Szerencs€re ugl/anez a @ur€rr€nem igaz ) zattT. al{kor akar nraS/arul is. teljesen) szavakat nreg tudja az €mbcr hnl6nbozietni. mint amivel a magyarjel€nt€se kezd6dik: arrtE 4 ieljesen. hol az .{rE [bijk].e ? Ez se nehaz lliszen a auE uqyanara a ke! bet(re v€gzddik. hogv a kezd6k se maradjanak l€ a verseh uzenet€r61..r (hii tl (+ csend€s) 6s a arrrE ([hijt] (../r3 {d. Ha mar olyan halad6sabb vagy. + Ja. amilyeneket akar m€g mi is tudnink kni. hoq/ az angolul tanul6l{ liet rEDlai. hogy -Teljesen igazad van " Ezt a ve6 ket ezert az I t6 . olyanoliat. nrinel tobb szot tanuli meg azzal. 1LEEP rimelr C Ypcrces A p€h keny€ret r. ltt ^z . azaz GooD MaE. Erre szeretn6nk buzdiiani.e .\u"k iLmint azt. €s utana m6r mindent fogsz tudni Sz6pen csendben rajoti.az nyer.d. ig. fta lehet. nlelyih melyik Ugyebar majdnem ieljesen (+ eunE) ugyanaz a kett6. DAir a mer(€szel).n. ho$/ ilyet akir te is tudnAl irni. llqet ok6r 6n is tudnrEk Erre:z oldalra azt fogod nrondani. ahkor angolul. Ahi .lgrdndit eliPtijt ] Jo €jsza kat. mitjelent a erltrlhijijt] Eg€szen elluntet mind€n bajt a @urElhiii].irni. (Azert adun[ forditast is. amelyehnel{ az a c€lja. a 44f. ha kezd6sebb... Kb.:1u . hogJ rovid li's versikehet gyar tasz lelnh.

I can'r aFronDa rorD. megteheti. &6dz erc. WE cAtr affot D 7o Buv a aoAr.lmb?tiir kln .n. hogy szint€ lampassal \LA. ideje.Ltnlns?illi]a id. van rd p€nze. A z j l y e n e k (as mindenhi mas) kedveeri alljon itt €W egynyelvii mem6riamanko. forr. mE.rlkirl o auro wslryrl + iJ 'fr/rli'd < e\. nr E RetrdhaE/b t id6.vahici6 ntardus. hagJ a WoRDpLIrehan t€kben eluralkodih a ma$/ar nyelv hasznilaia. hosi/ Fordom le$/en. To WE cAd't AFFoRD Buv a BoAr. 6r' u [btio \ es/.lij kiri .r ] IIYEc Arrot D A floLrDAY mls VEAR.t btt r:: | 27 . nem fogod elfelejteni ezt sem: + mesengedheti maganak.ffoi. t IR FqRD catr arFoaD ro sul . amelyek igazak.j-FoRD 0 todl o N€m ensedhet€m mes masamnak. incs annyi p€nzem. @. lehet6sege stb. WE CAN AFFOBDA IIEW CAfr TEIS |EAR. ebbpn r/ e\ ben. hogy Fordot vesyek. !asrror sr. .-rcRDh bii d lori] t0'd e' lvlr rord megengedhet' maganak.O Ford olyan rendkivnli mer' Val6sziniifes sokaknak nem fog t€tszeni. WEc n'r aFroRD ^ trEw cAR rnts |EAE. hogj/ Fordot vegyen. WE cAt'17AFroaD a doLtDAr rEE rE^R. Ha megjegyezt€d a l€nti k6t sz€p angol mondatot. A kovetl(ez6 mondatok kozLil hnzd ala es mondd el haromszor (ho$/ megjewezd) azokat. tja Sondot okoz a mondatok jele n t€se.rlborlo csonak.F llsntl a l 5 m p a ) k e l l k e r e s n i b e n n e a z a n s o t s z a v a k a t( a s m i l y e n o r i t m r a j u k l e l n i l ) . (. ezek a szavak segiteni fosnak: tozrrivll0ftij] .

6voda) ianulnali a glerekck.b O Anqolur. gydhre'gJ il!pn 1lR{rat arttr lrogj/ p ldiul J/ qgdLhr Chr. c?'4 t ruttPED . IhE / r1dE rtnlE m. vitte a kanalai.r.ldJul.r lil hi >. sufin vid hnd dh'an M o s t o l v a s d e l a h b v e t k e z o( n a . Amolyan nlon.nv-ben Iib.. alo'L I AnD rEE FIDDLE. A.rczrrr lve inglisl).\.izd. ilyen de naqyon unfutnmn[nitltv a ane t-MtRtlbn] bennszurbtt kai ll8 1* . El6szdr oh/asd fel hangosan. hmcn)'P.lD ntE DrsE RAfi Awrl w A megvaltozott rajzokalapjanird tra a versilr€i. Ho$/ litott ily elvez€tet. egv '4*'r mert iget san6 sokkalszebb:z hogv iqy nc'n ajanlatos hetkoznap hturi .z indiadokat. (4 rl)Rsf. W nr IIEY DIDDLE DIDDLE .lr rehet R r'. . A ieh6n atugrotta a holdat.' ' '). versihe amit a f. -' nej dndii-dtldn A macsek €s a hegedfi.. A kiskutya csak nevetett.oitr\. aztan olyannyiranenl f€lejtih cl. Es a tal szaladt.\b. amii iti leina litsz: \or' diddl lhej dudu ffidll htsnido ldd liu dlcrmpl diininl 6tl'i ldd lirdldos lift] ldd szi szrcs eponl Iiu di o-VEJ d..2 -.n t nttYr' " l. Nag/on r6qi.i. neqerur\^!asF bon)olodihr. AND ttE Drsn nAtt Att/av an t mE sPootl'. ctuL^uaHED To sEE sucH sPoEr.llurserg Rhgmes {im] nagyon r€gi dolog. TdE cow rut'rPED ovEa rrE tao : TEE urTLE Doa LALGEED fo sEE sucE sPoEr.. nagyonangol (o vrnv a runsenvxnvm lr'tnzoi nasyon nepszerii. m i t i s ? ) 6 s n e z d n r e g h o z z e a n i z o t n r e r t a z e l h 6 v e t _ kez6kb€n az is fonios sz€repet iosjitszanil IIEI' DIDDLE D'DDLE TnE c^r aND rEE F DDLE.rjz ki.l6ka rignus.si ind iin a 7d Lttu Isrns lr6t' lilil it'dzclins4v ov.

(. aln xutlnt...Mll.. aw.'f:.Plegadjuk hozzajuk a tobbi alakjukat.tidil. LAUaEED.. LA.IIEY DtDDtE DrDIttE IhE cAr attD nE . nE cout rutttrzD ovER rnE nn unD AtlD rEE -.naS/onj6 Ks szavak vannak benne..r'*--^ i?r 'jwF*'*'7. hcl Cttct.. J6ljarsz vele...6n n. ha az eredeti valtozatatotkivrilrol megianulod.! LAUaElitt. ra p(ovEE)Iaz.//EDlihla . ruNED.Gyorsanpr6beldkj. ho$/ mit isj€lentenek. u:' +'. hogy mennyireeml€kszelbel6le: .rnll '1 6t). t€ m€S ird mellejnk. runpEDlr. '-'.'*'.r.nr'l a " rJ ltt . Do<j LrucEED IO SEE STJCE SFORT.runseav-oen: be angolull A vercikabenvan nehanymrill idejii 'se.A k€pet is barmikor kOnnyen fe$dezheted hozze.

.tmany: .E r[li4 tbsz. .elv'leg l€hets€ges. . Ha megranulod dalolni. a f€nti felsorol6sban 'rd be mindegyik ponthoz. tia naS/ot j6 a halti. a]{kor . illetve emberfajtat.s a lntvltvttrkrhthd?l Intvrtvd.:i. uhot. t Iy str't's coDtt orEEn atiD a LoaD JunpfD our or tdL GFLEattAtFDBTSl' Kulcsszavak. Pldzs.i. nfi ij l0lsd |lid {nij !{m godnri0r i.'oyrrc n rdE creEtrLEAvED sus. itt rr€fab6l.uhot.EAr /EAr wEAt2 wttAr ts . .oldlevelii) . l0dl ldxennelr & l0 qrn-lird bus '€vat (a 6EEti-LE^vEDsajat tal. | 30 . zarn tia mir m€gtanultad a dalt. . hogJ ngyere. sod. a m i r 5 1o t t b e s z e l i i n k .ovD[ntt) (iftt ts MowNaIi.'E^a aaBstr Nosa Fox..I. i g e s t b .mi?! Vajon melyik magyar dalocsht fordiioltuk le ilyen n$/€sen angolra? WdAr wAr wEAr wE rwE r ttnar wna/? WE^r tlnAr MAr wAr a.i6rl komamasszony (sz6 sz€rint: a rian kereszrany ja) rolrrllodl + rord.md usrik a Mv solt's coDnon'Eibijernz g0d'i. harom nagyon gyakori ig€t ezek kozril az egyihnek a rendha$/6 mnlt id€j€i is (a nragyar miati arra volt szrikseg a dalocskaban). kafhei gyakori elbt.r .. rudni fogod hova kell alapos hajlitasokat t€nni. m€S m€S ket sz6t: rrsr. nr najottel? Pr6bald meg el€nekelni angolul . rEAyEslliNz)a aff"hdnl c z6rd RA&utrlrhit) 4 ny(!l e J.rtvotvlhd?l in hr?] | [t/rth mivins id gdn-lird ijlzdt it v|l d roiii 6i d lok!:l I frjrsut /yE. niittgl) + rubii I Inijd..lUhot. egJ ionlos k€rd6sz6t.. ho$/ k o n k r € t a nm i a z a s z ' n .t7 rrasr I toLttEr tr w. mi ez: .

hesl Ds' Jtni..j' I rF ltl . hogy a . hd . Balsnlns.rircs. er6szakos". ftr. Ez azt j."q a.z-emoer hrlrJmos ezeket a dolsokat esyritt megjewezni. titcc austt.. ahol az ajt6ra nem csak mawarul van h i . Ekkor te igy k'altasz fel (va$/ legal'tbbis €zt motyogod magadban. n\a. ime egy csalhatatlan m6dszer. ho$/ "iolakod6.slr lpuslE.kl.*hosy "-. r lc z r n a \ mondj. ho$/: Val6ban a rrsraj6 valasz. hca. ttq cnAsn.. iii.tenti.g-lAqfill. hogy m6r a r€gi gijrdgttknek is hennyire igazqk volt. os. hosy m't is keu csinalni.hoq) . t o l n i " .q.y p€rc lti {o'ir] o kai sz6 [vcn Ha m5r jaft6l olyan boltban. b.One minute . az $cE PAacn Isnlrcs..7 petda) ana.sz6k" sz6 p€ldaul eppen szeketjelent €s nem karalab€t.]tr .lrrs. 1s. €r6szakos pasas az ajt6nal udvariatlanul el€bed vag.m.s. Es maris el5ited a kepr €gy boltban €gy kell€metlen. J h k o r b i z L o s r ne h l e h c z e l h o q v J n q o l . o. Lusfl. ddil sr\c.truo urorcrs ninill + es.rsz lhos. h o o ! h U z n i m e o h o o \ . hogJi a szavak jelent6se 6s alakja kbzittt kapcsolat van.: ez a pasi milyen fl/srr lUl6ro r69i giirii tudt6k. xtnc. Az angolban a prrt sz6b6l k€peznek €gy mell€knevet: pusnl[Wsi]. hosy a megadott n6gy sz6 koznl melyihjel€nth€ti azt.r. hogy melyih melyih. ha mindig mind a n6gy sz6t liimondod. J vahar rcr { rcd lD. mond tak 6k (mar a r€gi gorogok is).asv t asn c. €s neml€kezni arra. |IEE. 'rus. hcs. s:kcd Pliut6n ellen6rizt€d a megoldast. llt. Nem veletlen.h. .I'ii. hs."rr. itq. L6ssunk egy ExaEFLEt ll. banhban stb. ltt€n szeretn6nk beb'zonyitani. n r . tutncleitq. Tippeld meg. mondd ki a szavakat m€g e$iszer! Segit- renres u €r kel mndani rem er'. Szerintnnk el€gjol eltal6ll sz6' k€pzes. l1€g fogod latni. es betolva az ajtot beviharzik.

ha' nem az n$/ van angolul. lVigazzt tla azr latod. megvaw. m€lyik szob6hoz melyik angol sz6 tartozik.1e". az nem hiba. Ugorj neki. (Oda is szabad. l€het6leg ne lesd meg az als6t. n€zd mes az nj feladatot a misodik k€p melleit.Ih$zinl lvlost j6n a tombolda..Hongoslok6s Itten l6isz ket szinte megsz6lalasig azonos lakasahprajzot. BA rHRor..) Amikor [$/ gondolod. hog. a Doh|tsrA'ssldentzr'nlmeg lent. az aP a. ami neked azt az iuet6 szobai id€zi fel. Mig a fels6t sUr6ltd.y E LL.) Ezuian mar csak a masodik Ejzot nezd. zsupsz! Ut6irat: A tipikus angol hazban persze k€t szint hFdr|:] fent.fel" a Dow pediga. iuetve csak kett6t. hogy j6l megjegyz€d. cs pr6balj eml€kezni a szobak angol nevere. A fels6vel azt kell tegyed.jellemz6" hangokat adtunk meg. az illet6 .. ahova mi mar irtunk.re. hogy a lepcs6 angolul rra8slsd. Az ugyanis neki a n. Ez onnan van. Els6 feladat itt: irj be minden ures h€lyis€gbe egy olyan zaji. Ezen a aizon szobara csak e$/es.llyen esetben ewszeriien hizd ki a mi javaslatunkat.. ttt rF .a). mert akkor oda a hecc. ho$/ egy el6szoba-szerij ftiznAl az van beirva.

cslszih Ezek az angolok mindenb6l listat csinalnak.' d 5 7 6 t a n u l oi s j o l r p s / i .r . sLEEa sLEn aml:rafl.l t wntl ron ms na li viittu hndzsoll I Don't sPEAt( vEBv $ELL d A esy a€les€S alhs6hoz az liem beszalek naS/on j6l €gy esyszem€lyes 6gyban. tanutand6 szavak kOzOttrendhagy6 mnlt idej( ig€k A netolrn. [d. . u " 7 " D JJ r n e ' n .idl4 olvas.yszert lorditasi feladat. brdl s?ril lii dont rrdv. amil{b6l czch a WonDpLus"\tellozatban. bdt ezzet is a GumnEss YJgr J \Jqt "lkeped.lrJil] o csiszrs.lsJh]arszik lvijfl A tanuland6 szavak gyakorlAsa kedv66ri ime €g.c0b] er o ras.**[hor] D e ' r a c l i .K lisraia Kbvetkezz€k az angolok altal 6llit6lag lesgyakrabban elkovetett roNGaE m€g tudod-e fejteni.". "gy -"st . --- h" -q! --. [sqd] 4 betiiz (irds szerint).I bit]. (sok e$/6b gyermekbetegs€gtik trellett or Boor or ftEcoltDeben lginbz w Dlddzla helyilk.. homok) Erw./ 135. rod'ra\ cak d/.nn oF Ltsrsben 4 ([buk lk?tsr] List6k konyve) kitzz€ is teszik. h a g y a h r . hogyan hcll leirni 6ketl llidiiclietl kirily es hi riin6E lndhincl llinq h d bndo.l ind3zinqdl + o l. mesmosolyosid ciket aztan megis minddr iorrucn clfoglJs.itirast fejtsd meg azt is. de csak a kiejiesi .. snr. csillas.kl. o b b E r r.ntl: sreu.rr.nd. amib6l {ider(l a csuszak eredet I IMfi7 SLEEP VEEv ''ELL IIf usyes vasy.l.s\.i ltiir4 E TJEn r"resreqe:Jnurnn'rondh .longue slips + ngelubolt6sok [hng]a nyelv (amire raharapsz). amil fel tsgll hasznalnod.:t I tB . r n l i s l i k h o / n t u l I t sLtP. [''1116{ anya. reres€s. d' . I E. spELrls.y €g.-6 (a kb peryva.) A vilas nlisik fcl. [hii] 4 kiralyn6.0. <. p ' idrrod mindrnprpr' d MF 'oob"s sz1 . Ezeket tobb ahed|i'J B. . csuszjk keletkeztek? A cuszalista alatti f€lsorolasban minden szot megtalalsz.d vcn rolr i '/e\e i. mik voltak az eredetik.

s eo azokat tanuld meg rendesen isl s6l. fumkod6 + .rl. srid.qr" -. 3.EErlcftl a teped6 Hrizd ki azol€i. amiket mar ismersz.1 + varr tz. s. e l .fiAl a pAszrol . n s E ll4 1* . O Rtr]Esy6 m. I l3I.D DE^N. Isten ?. ened'e. mit szeretett volna mondani az egyhazfi 6s forditsd le azi isl Amit mondottl OoD ts A s ov. 8..[6ld]o iir€s .yszer!)Adan $/orcan csak az angolt. s. 7. snowl somooor w 1 1 56& tllsr. 2. c LEoP RD. olvasd el a maEd€kot m€g egyszer' (lYondom. ooo rs n .sir.6t/t L4?4.l. a maradikot m6S es. mit mondoit Spooner tiszteletes.tt 1it1ii. homohos ol. mint n€gy 16. srolrrolsfting] s l6kd6s6d6.ovrra lhving] szeret6 + LEoPARDl. ho$/ lasd. igy talan mar le tudod lorditani.-|atza4' Inr Lls DEtrfi ro rnE alzpotl-_l Ennek lorditSsa. 6. gmhzri. de ehhez el6tte meg kell ismerkedned n€h6ny sz6val: l.id) teopAtd sdEflrEsDls. 4.Spoonerisms [!4dndrizdm4 Spooner tiszteleLesen mindenki halalra rohogte magat. l J b 6 l J n e h e d l esii o b b a nr e t s r o s z J \ d i r r r m o n d i u h h a l o i ) .ftr6eD4 eono *ont*onolt| R.'h. Akkorakat botlolt a nyelve.rrrldiii] + d€k6n (vagyis magasransn egyhazi ferfii) qrff'[hir] + kiralyn6 + s/ttEr sEArls6surhlli!\\tr/hdr$fi] hely€re kis€r valakit I to. Amit szer€tett volna mondani: ?otditAsa: lsten t-. hibbant ill. Szeretnenk bemutatni neked parat a botlasai koztil. UUna tal6ld k'. e.r 'd" sp stro. A forditasokat segit_ s€gk€ppen mindenhol elkezdtnk neked. r .lsill.E /rldid+ r\edves eusEs[hi4 <.4) . I g y u n ha IWunh 2- LET US DEIIIIT fO ME AAEER OI.o.

hogy .kah'nholozir4 '''tth. . csangd/csolstt t. merthogy a sz6tanul6s a lenveg)! csak a halad6k kedve6rt emlitjiik.'r Tehar. trA6E.thrdd neadiunlnsgoldisl. At angol nyelvcsavar6k viszont kivaban alkalmasak sz6tanulasra. hog. coLl mxrEr. El6szOr is: a rwsr n. PrrrsE rE m xr stt'fr.nylista.tsl0n o..rs nng). vagyis n'no de [. g6rbrll". lgyunta hah6kosnom0to!.r \ r ' i s h i q r c mddhatjuk.16. rohrn . . 6G|. ho$/ "t6r"..iiin] Jeuemz6. hthrtfl szuli? vat( stttLr. ' i r h h o r ' \ 1 .mar €sak az€f is neh€z Kmonda' ni. tir6ly 133. A iaaori ronnnot visTona eszunkbe iuloll hory: ISEI SasE'' sEwna StitRts rofr a softI ftt edld?con] lsursi n5v€r inget varr a bakiihndh eding rorDrr 5.o. aslirilyn6.xE{t.t t 3 5 . a m e l v e k b e n i o k i s s T a v a hv a n n a k € s a m e l y e k n e m a l e g i s m P n P b _ nas A trooDcft PIPE'l\ezderur.. FBEEE llltrEr.usr.. masio2i* rnl.eseg' cuer6n: I ) Z s u z s in d v e r e s a r € t o n a h 4 ' 2) A kabnak es az ingek + 3) A teheraut6 as a kekszelr'. hosj Lalojr'b ' A U q r a n n q r m i n l r 1 ' c q l J r b a l d p J d n o \ e t 4 \ l a n \ F r h . sir 6 ctr.aLLs ntE rotrEr.4 scrtrfll !!nf.':hllr] vesyes keksz (va$/ mi) ssean+ Ivlinclenes€tre: rr.teker.r0v.v gvakori L'EN mal a r LI av nERr Inilittitilonl e/ ut6bbrl {ta"r'^cFnek lo hatondi r"hetaut6) meg a dohrori . kanva' rog. Aot$taalruaLEIPA&D. I\'ISE shot ttEt0 ttr sEtr' L a ledv.9 TttD z I AtlD 'EE z nd?nhi isJ 'nond.r6tffrnflr. FnEatartss' srrss .mbJrlone]hivi5h. ".t 0rrfl.s. m€rt kbzben minduntalan €lgondolkoziK az ember' o r nD srscarrslnilsnhi. d6'. 4) Ve$/es ingek a lhh. I$/ekeztrink olva_ n o h a t v a h s z l a n i . aztan twiszrelj mindkett6vel esvmas is nehanyszor Veglil egy filoz6fikusabb hangv€t€u gybn$/szem .r 0 q"f ludluk.rara. 131.m6ltes 100!inl lsitn s8lel6 Pdstlotlft liitd6sidd l'. aE! f0fli[n68..llds a leles6g6n6k. oLD \t&Eur tu nE atEEn oErr. sr6l.longue turisters + ngelvtiiriik lhngrvi3.olvasn. kel/'szfa. h o ' J n r l e r nl P J r .rdhrgyo idEi. na9!0ni6l renalsrom .:. -. $EL wlt 6. hanem azt.arv egv 69tban egFt. snrEsa novep srpEo (a ma$/ar .fordit6ssal" e$/Lit!).G't 6|eg |ttt 010 LEr D^trr N tEE !.rul 61]e'Ei nnrt E Rendhasr6 id6: s/. bel[tdat. Tess€k remekbeszabottat.llc 4 nilt a d xrrcn.J . ing soLDERa kdlona Yondogsd e. xale laLLs. lgy tdlilrunk 'gy bek rminr d "ne nnsr or n)r'tl amelyb6l a szin€k€n Kvtil a -teheraui6" is megtanulhat6.0.m ^zt ielenli. ho$/ az angoiuan a nyelvtbr6ket is milven szerencsetlennl nevezt€k el.csavar. pr6balgatni (a magi/ar valiozatot is.{ o (6ssze)kever (u$ie ismer6s a "mixe{?).otrt.

. t"hfi -*[triiitiid. iprcrl. T€ss€k megtanulnil wtucr.s nooa frrc ? bi?i fudti?rl o kb. &rcE . va$/is semmi krilbnbs.. hosy ez is ro cr. aztan persze Syorsan njra.pooE.o1 ""'" p"..f'l 136 ** . gazdag". Iegyen. liekik valahogy sosem t(nt fel ez a lehet6seg.n6st€ny kurya) E ffi vigyazat.: vrdrl4 k€t sz6 a torr'ra ([meing] semmi). tenyleg noftna sEctrL.arurk.. I minute-2uords a kn minftl esJiperc. valahanyszor megpr6b6ljuk sz€pen esytitt kimondani. *-"..!. Irlelyik szajhaE sze96ny. A k6vetkez6t Rich6rdnak. R'ci? h [vi?s Kulon j6pofasag benne a . EtcH' sz6jAttt<.fdrydd4 n€gysz6 llyelvt6r6t gy6rtani egyszeriien smafu. ha kicsit lurara sikernl. mi viszont. hogJi .E ruxsrEel]Ing itditl (4 nyetvtOrOll. de a meo E cavai reke. magyarok €lhataroztuk.I minute-4urords + lftnnidt]+ e$/ perc.. sz6tanul6sra pedig igen alkalmasak: a lenyeg. mert helyesbiteni al. hogy naszins szpesitl.szeg€ny. egy kedvenc tanitvanynak kdsz6nhetjrik. hogy min€l t6bb hasonl6 hangzasri sz6b6lWatsunk mondatot az sem baj. ami azt is jelenti. ([34.. . Teljesen nonDalis angol szavak.. Prob6ld ki: fiomfio sPEcrAL atmmc (Nyelvtitrdn€k a "semmi krilonbs" se semmi! Pr6b6ld csak kil) + ei€detiles szuka (. hacsak az nem.*c a ustan c nret!. ho$/ mi.eil]d knlonleg€s).

Please? Nem tudsz hoszbnni? riotelEuroPe Table manners. . azaz hogy viselkedjunk az asztalnal Keleti Pu.HOl R BNEISH 8. te 16.. ' Can I hav€ a glass ot water..6 r5a r59 140 t4l 142 t45 t45 146 147 l4a it tlt .Karad Words are all we have paradoxical statements 4 paradox All'tlasoh lvlegis. Little R€d Riding Hood €s a farkas Az alabbi 7 sori azoknak Desdemona.minek a partja. EI N ON|r|sH.

ikiz€s a vajask€ny.l5ttl1it'hrli4 Holnap reqqelin€lqondolj ni rdt k. please? U$/e. h: Eppen azt eszer n! nenr rkko. ho felvinni a hangsrilyr.jniia xo{. akkor am sondolj. pleose? o v6tt. hogj/ ne mondhassak.Csak. | 38 ."D . llost mondd is lri. Can I have a glass of Nater.jlF . milyen j6l hangzik? Akkor most mondd el m€g ketszer. Es amikor legkozelebb magyarul k€tsz egy pohar vizet. Ihnij hsvsl{$ov tli'l 0W. gondol.trne h. r€sqelizn.r' Ez anqotlt MAD. veqan np leleitsdel vasvis ui . magadbat sokatmond6an csak annyit mondi: C^d I 'eddig A csdk elolvastad.r rhir hoqy'nost appen egy 'E Drt azt is ehetn€|. szarpkl nreq ho$ eddiq hinJszor n'otrdtnd r.m. J. Igy valahogl/. it rmFt eszel. t\a ki nz ehnrlt kat percben azt. tla oedig lem resselizel. hogy m€g egy pohar vizet se tudsz kerni ansolul: ConI hove o gloss of ruotct. llogy affiD /M m. mert tuti." tlesjesyz':s: A 'nasik szokrsos.ny€1 ugye nosr miLr ki is 'nondtad hangosn? Tehiit: atr .l ned nkkhor el (csak a frocliuls kedvec{. rnilyen jo l.

hogy nem gon dornak arra. c(mD ArE&floon. Ezt p€rsze nem magyarul mondj6k. Kb. Aj6 dalutan csak eslig tart. Ha eddig azt hitted.k.toDEvEMDc lfud tunind. As kud nijt]-nak hangzik. Ezt megint inkabb angolul szokt6k 6k J6. r. tiogy viccelek-e. lvlert este.j6 delutani".Fz rendben van.i6ccakatlal? El6szor is mo dani: G. l16s hiteles forditasokat "j6ccak6t" jelig€re a kiad6ba. hogy . A gyakonas kedv€€rt azaft most ird be a megfelel5 rajzokhoz. mert 6nekik az angol k6nnyebb. ad 2. hogy kora hajnalt6l d€lig azt mondj'. Lh. hogy (Ez a "j6€€akatot" isy kell irni.lyerl a7r mormori. r.j6 napot".ooo nowt\o lqur nonnlsl oooD amwooh lqrdihir-NuNl. hogt cooD . how "j6 reggelt" vaqy azt. mondod te. Ez6n $/orsan feteitsd el Torcn^ott Is . mar masodszor olvastad. Ezeft v^n az. c(mD oRnna. meghogj aooD rlcfi. j6 €jszakar" stb. hogy dooD meg aao. De most az ewszer tevedsz. "j6 est6tie1" keu koszOnni.t mondanak. angolul nreg vegleg nenr jelent semmit. hogy a "j6ccakatlig . aooDDvEMrc. es mag eccer se javitottad ki bohitm nagy piros iollal. egyetlen angol anyanyelv( se'n mondia. ak\ot tro p$o6E". Erre p€rsze te azt rarnAd. hogy "j6 napoi"? Nos.ln6t 0blonl. L6bjegyzet helyett m€g €$/ kis j6pofas6g: a MoRnneftgi' es alaha az angolban a Fanxow. ansolul volt.FrEflyoor.h.j6 €ji. aggodalomra semmi ok. Yondom.llem tudsz kiisziinni? Ugye viccelsz? Tanyleg m€g azt se tudod mondani angolul. sz€gyelld magad.. rwR r ez t\o6mnrtsem. Tovonaow 's 4 flsrrrl [ [iu-140d fisd6j] llolnap halnapl. amikor azi allitom. de mit mondanak reggel ut6n. hosy a rot'oRqowltu-l4h|l 4 holnap sz6 sze' rinti jelent€se 'holreggel".) Masodszor is: ansolul a . mert ad l: ez m€S magyarul is hnlyeseg. mi? Es hogy allunk a . de ezt nem nagyon szokjak tudni az emberek. ehelyetl egy vicces fordulattal holazi mondjak.toR:wt'tc. azt jelenti. hoS/ . how "j6ccakat" (most olvasod harmad' szor). mint n6lunk is. hogy semmi probl€ma. Ne jesyezd neg. aooD Mcrlr'nak ir6dik.:a I t9 .

meglehet5sen siirii szOvegb5laz angol szavakat ma$/arjelente_ sUkkel. a aa&tr..kontinent6lis". hogy "dupla. hosy nem az. hogy ieny' leg brekfoszt-nek ejtsnk €s ne Paldaul breK6szt'nak. hogy . BREA. de csakis foldrajzilag. Vigyezz. ^ colvnnE ral azt Jeten' ehet co.dzl a in az z or A sneLE on ^ tuusLE.kontinens". how mit rejt magaban a HOTEL feUratn €pnleL mint ahogi/ ezt azert mi is megtippelheljiik Londonban (vagy barhol mashol) j6rtunkkor. hosy . aki belefekszik a aE -be. Ez az. hoqy "br€kelj gyorsan". nem pedig hoteles). va$/is h€tszem€lyes). Ennek ellent€te pedig messze (vagyis. k€6gyas"). l l o d a i p o r t i s ) .Hotel Curo g ji'ipl lh6-IEt Az ansol szavakm igen jellemz6. ami ia( (+ annak. Az EtleusMrEArcAsr-be viszont minden beletatozik. Ugyanez elmondhat6 a szobar6l. A rE jelentiaz agyat.. A sz6llodAnal azonban jobb ami sz6 szerint annyit tesz.t rmuBLE (+ dupla. Vagyis. de meg csak nem is "egya$/as". jelent€seikkel egyntt. merthogy a conmwtr egasz veletlennl annyii iesz. mert akkor az azt jelenti.F sr a reggetit.Csak arra h€ll vigyazni. hogy ne ha$/j kiewet se! t4o rF .. a eYn|tonuite ird b€ a hiSnyz6 I Lr. amibe r6ldmjzilag percze maga D cLA Dlit'gli'ndl beletartozik. aki ott szall m€g. k€tszem€lyes. ami szinten [&bil] (vagyis .egyagyast"jelent) as DoUBLE De srcE tehet maga az a n6.E snicE BEDs. vagyis traf. rco no aretrrtcrlhl end h. hogy a magyarban is hasznaljuk 6ket.esy as regseli". sIR? lii szin$dl d dlbdls:6tl 4 u m m 2 l l \ € r d e z ia s z . ami mozdithat6 a konyhaban.t iigilh. vagJiis"h6zas"..kfiilzt].k6t6gyas"). vagyis f6ldresz.ort|idPl. mei( a jelent€s ilyenkor nem az.t *ntEDlnuidll"n6s" illetve "f€rjezett".irasrileg mbr n m. ezt viszont az angolok ilyen kor6n r€gg€l n€m tudnak mire v€lni. 4 ijn sringol 6 vagyok illetve E arrsrliqlis].Az 6sy lehet srtarrlsringdll eg]iszem€lyes). olyasmi. hanem az. hosy "hajadon". hogy "esyszemelyes". minl egy panzi6.Ittliil. egy angol turista ugyanolyan kdnnyen kital6l hatja.vztrrrrArlk0"ri-[Ctltijl].. hogy DotiBLE .de teh. Cyujtsd ki a fenti . hogy Angliaban a CotmrEnr az mi is vagyunk. szavakat magyarmondatba. mint gondolnank. hanem az. illetve "n6tlen". ti. lehet srraLE (ez esetben azonban ez . Csak arra k€ll vigyazni. csak vigyazni keu. hogy . iltetve f€rfi is. Tobbet €s Syakrabban.

minl k€sei leszarmazottaik. az angolok a Fon -oi fo*l az asztalnal as feijel letele. menhogy az mind mind mask€nt teszn€k angolszaszok . Plerlhogy ott sem iltik don. [ftd]. azaz ink6bb felesziink Ielostol a sziivegetm€g egyszer. az amerikaiak vagl/ az ausdralok. kedv€s olvas6.rrFt b. Ugye. az eryszetijen bunk6 J6l gondolod nyejas olvas6. nalab utan leljesen inni hlal ncm lurcsal A Pr.:lF t4t . Mert p€ld6ul. Aki mask€nt tesz. azaz hassal felfele tartjak. rrl". mint meglep6.amit r6rakunk.r'b.tr-et hhjtl hasTnaljah. a souFoi 5k is .Ptrstetn6k magukat.ndn] El6sz6r is mossuk meg a keznnketl Azutan Pedig figyeliLinh r€ndesen.jl [b0till persze spm ik. akkor ne a draga ruhajuk banja. Te is.Pkin]az han€m hogy. majd esi/szeriien teesznnk.persze ahany angolszhAz.annyiszokis -ra. amihoJ az angolok.nFEtalbiil es a Fonr-kat.loble Monners ltrilil|||. (aondolj csak arra. mert az OlLlkbenvan a sz6juk. csaku$/. az amerikaiak meg egyszeriien feldaraboliak a k^i L a .de az angolul irt szalakai magi/arulmondd probald meg az illusziraci6kala beirni a magyar6s az angol szavakat-(Az egcsinal I n \J /o4Z " . sem oll nem sToktak megmelegiteni. mint mar bizonyosan tudod. a itukbe hely€zik./t v€letlennl pont ngy tartj6k. €s vigan falatoznak.. €s a ipoo. majd a trMEot leteszik €s a roatr-ot atveszih a jobb kezrikbe. pedig dkkor sohhJl kevesbe hiilne kia roo. hogy a crrstt klin]6k is vizivasra illetve borivasra stb. Ezt nem az€n teszik.9roolYnal mi ) A KtvE es a fl)RI( hasz' [s4in] eszik.. ha nehlantan p€ldaul a sorr Iszitl ev€se kbzb€n lecs.jr//4 t ti . majd' elfelejtettem. Ja. mily€n furca 6s illogikus szokasaik is vannak a ktilfOldieknek. hosy mi sem n€zznk j6 szemmel.

az intim angol bet€tekei k€tszer_haromszoris szapo' razdt) Sz6val.o flrE ?----------J oF LA.llcleti Pu. himegynnk 6rted az albmasra. [ar6d a kezdet 6s a veg (o rrE sEan1t a aNDmE E]'tD li-0lniiglnddi!ndl). ho$/i S z e r e r n p n k h a e z r a k a r a d i h a n s u l a t h o zi t l . ogyhoqy mi. Tiz€n€gykormegerkezel. K€dves tiuronos Baratunk. med itt talaltuk ki n€l]j.soamF?iultl. gvere (m€S) beljebb' N€zznk csak Hajbd fel. (Kepzeld most ide magad. ez egy Lona Lo Gllot'g) A rouRtEYre kozet dt 6mt kell srAnor*rijl r. Azert hadd folltatom kicsit tanul6sabban a bambu' last ..+n€l [10n] furgon)j6unnk. o problema? 142 . t€nyleg A ciP6t nem keu levenni.peNze . neh€z idejutni. Kortyolgasd. ho$/ itt nemigen zavarnak vara an l6togat6k: vonattal igen {sz€pen masvarul c' mikr6busz.IE BAL mn' tEouon' Yoa'LLa nE LL Ptd{ roa uFar TrrD llE'LL EAVE COFEE rrEfrE t1 7t E t_l EAw a cItAI. abb6l fula-e Karankra? Hat nem). . Hat atjas dolog lett volna nem megitr6kiteni Xarankot. hogy nem birjuk iovabb tAoaDPLas ide..a vr. ni D6linkaval €s persze Douwe-Egbeds kaveval (e ez iit vajon reklam-e.KarAnkP€stt6l de szerencs€re Londont6lkeleie A Balatont6l viszont d€l rc.. o. annyii kell (nagvon) megjegvezned. KABiDI5 r' TnaMt AoD. az irany njra soutt maid soum'aEsa naid nirc Karad. < u k d l e a s 1 e m c d .rrratD trast [i!d.ndvaszf]).innent6l hangosan olvass.e s m o s l o l v a s d l e l O h a n g o s a n k o v e l h e T oh e d \ P s h e d e s t : rount\EY A K.i6vunk dotgozni is rajta most is itt rngiuk bel€d az utols6kat igy k€ziratleadas €l6tt l'2 hetiel. [ fi. Na? a' ll{. ouR wr.. eml€l'szel_e m€g azokra a sza"tal. K€pzeld ide most magad. . WELq anD ntE11 ltt d€len megkavezunh.Lti szannod. va arld-RAJv. ltt lio blalkozik Kelet €s Nyugat (o r... p€nzt kaDunk-e €rte..llor6d Az€rt emlegeijiil( furton-furt Kamdot.-oFIaNDotr' Ir's .Esr-nek indulsz majd sourrl''9Esr nanyba fordulva elered Si6fokot Si6fok srA za+n€l at kefl sz6tlnod. nk eqyet.lan'il ensrlkal. ami most mar a Te Kar6d is (llost majdnem el€rzekenyultem. (4 meg€rkezik.*rsrlwsztl.. LUcmLL Ir ts z-.tl rrssr (Tudsz kiivetni?) Amiko( vege AERtvE j6l log esni' ha m€gKnalunk j6f€le ittegyis most €ppen 19 meg€rkezel Karadra). t h d l s T o t m o s r m e g r a n u l n a d D 6 l j h a r t a a .m Ha tehetjnk (pont l7 km're a Balatont6l). Aztan. nala tstennek. Ha m€gis szivesen eljonn€l ide hozzank.) Kared el6ny€ €s hatranya.JJJa? 6s srA'o'[s?t6i!on] rounxErld.

tslrno*bn k'vnl ez mara a tanulnivald.sz6ra".nak. szavak. hogy van vatakinek vatamiie.! a T a l i l j a k m e g a f o r d i l 6 s o m a i e / a / u r o l s os z r v a m l FoR ToDAy. azhn oldd m€g a gyakorlAsnak szant felfordit6s leladatot. hogy .anaz.1M. mnft 6 Rendhasyo id6: a. hogy "keves pontot kapolt a sz6r6l-sz6ra forditesera".Eitijndl o (meg)htahla1. mun f..sz6r6l..l nencrrasyo 'aa ^@. hogy milyen arakjai is vannak ennek az .AnoFnek sem uoRo. Ez persze mar majdnem u$.'61gi1o ua. a woRr>bn es a nAr. IE ELL lOA AIEAI W(MIERNJL E|ES fOA + N€m ialalok szavakat./'roE. I'LL mLL roa! 4 lla nem tatod meg a szavadat. de akkor sem irgy szokes mondani. .. Es akkor m€g finoman viselkedtrink. hogy Janosunk a llamletben a "koEDs. megbllekl g nnD E.ez mindeniink. sz6" nak forditja.F 143 . Az€rt hlaltunk nek€d egy-k€t olyan (igen gyakori) kifejezesl amely n$/annsy sz6l magyarul cs ansotul. aztan r:rjra ism€telg€sd r". mint a . Az ALLon. 4 Pl n ez minden_ sahuer Beckee szavai {ua@Dtr.srlrisdl+ urors6 lO lca'r $/Onyorti szemeid vannak.a tua . .r?6 ig€t egyszernen elsink6fiiliuk.n".. de ez nCg nem ok ara...). . a "sz6 szerinti fordi6s".) lgen pers/e hoqy el n€m rigJne\ezett rrmrz-tEsonl lrod-i. z.sz6t sz6ra". tanuld meg. ho$/ ne tr€zz utrn! iqer snqaisen annak.' a. (cyitny6rli. Vagyis mawarul kbrnlbelril: Szavak . n nen -nyelvtanozunk'.sz6.Elkid (meorart.s26. szavak". (Egy Kosdolanyi-noveUaban az ex-kleptomanids fordit6 ellopja a forditand6 szbvegbdl.E o. ami mozdithat6: bt b6rond hetyert csak kettSt fordit.4szavah a minden. hanem .. It{iid.gi|ldn]. negy krisHlycsilhr helyett is csak kett6t-) Es ugye a woRDFon-wofu Mrs.'..venek rie tinkeLd€t. xm. ez t€nyleq n: syon fontos 6 az egyik lelgyakoribb (es legadnzabb)ansol ige! mnrt E Rendhasy6 id.r+ord (4 sz6 szerinti forditas).. d€hat azt m€gsem ihattuk oda maqvarul. gajr.uuE. ami nekUnk van". mily€n t E) r " 'vount ^ flr^r I'LL GtvE n aAs( tl o o Szavamat adom maganak. U$/hogy a ..tkozott '.wosD ma sLAnor'(j. liundl. tuo^Ds.. hiszen akkor mondjuk ngy hangzana.. a ntveE ige peaig azt jelent'. hogy elmondjam. Ami a legAranyosabb. wozDsLot nem "szavak. Otvasd lel 6ket. hogy. hogy id6ben visszaadom.lUords crre oll ure houeo [6d?ir6lvihrv] ebb6t az ALL a "mind.a dvefuir. $ o. A szavakai a legritk'abb esetben lehet sz6 szerint letorditani.

Frrr 4 itreg. vag.tml tto fltf's rf. Gtdiin l.is ker€stnnk eg]/ tanulasra alkalmasat: Az ADVATaED ME FOO| IWENIf EELS flE AE<. O a re a rur. . PLAE tinyar.tkldv.T. ak|r aDvadcED szep 6lmokat De el6bb ird ide a H6t akkor--. M n 4 $alval!. tr' lfitl rz ec+z tio Ihgl.. negofdrs Eira 19 u\mtt uEtE fotlttvE. 141. hah!). 1''1EFo.'su. [6nlilvele? (Pedig o LYa WoRDPLusbaa\'an kis $/akorlatot 4'5 nEw sz6val ) esz€bejobb rDt .2l IeuEfouxf t0n0 nafrrl sIvEIfE n ItE. Foor4 iul 1a2.nit ihddg'iondl tanvl6knal. osoanD a t6ld (lalai)..ugy€ minek leford'tani? Legi/en el€g annyi.0. tninasl6tli1lI ctr't tu| v'e'l n nr rou 143. flwc..rifar sfAirnanvekb6l. orn A o 6E.joo"repp.tfa n.n..ff F!c t6s. amikor az ember itt til Karadon eS/ ['tt] lko'i-PJur.a. al FrxD n..lrl).0./rrrleh4 tenni.soutl!.l. solrn ilgtn. ' | 'rp[!z6l] tr 144 *{ . hogv nu".fLL xf L t^u. hogy ez egy bnellentmondo mondat (tehat Onelentmondat. a J0rrfftmeg |(ina|'dl at|in. ho$/ belegabatYodtam mialt Tenylegtanutd meg. Gak eS/ egvszerii mondat " Ugyanigy nem lehetne leforditani angolm azt.o Porodoricolstotements p6r6dor 6llft6sok h!'t-D0feildl!?tiih'd"bd (a sesits€s rrrPlh. ELr a crez.r r"br"i iobb6 '"-. AKar BEcult'tER szavakat. amiket sikeriilt megiegyezned: Ervtdii6ll6 vasvok unm? Yagv agt. .0. lid. elarulja.d lti 6-no{ hqnali lwo o'q. Esv6lv'3al katiasv$al' 40. Nem lenne 6nellentmondat. vEsf.xILl nEELS Nekik meg . *"r.ocfi es t€gk€pp belegabalyodott magaba. ho$/ a BEarrrfs €s a halad6 is tanulja meg Kvrilr6l ezt a mondatot: lhi-olndd ts ldisrs?! liimt t in ddkn.rileS/ egyszerii A gabatyodas oka pedig az..o.noid8l Ahol: tms 4 ez. JruP leves. amit valahogy nem lehetseges magyarra forditani mert ak_ kor mar nem lenne uqvanaz.3l E fquool'l tEEz \ u\sD.lL l0r. ar&tw.. hogy . Etsf.IrlE sEnrF/rcD m rrrE ItrNaa + mag$r.tata t.tsm. sE$Eda 4 mondat.fu ar sgtszcm6lye! o sPrrr 4laftil' eirsJ4lolat' EimE 4 o villa.l uoeo nrf's. mibe gabalyodott fla lii-Dld nemjut bele. 6s kijelenti.IMD.Ez a mondat angolul van US/€ meg€rted. ha BEannEEvag a sza'\rak Iii frr il? ftr Idd dnli dii r.

l r r d anft f 6.tt s.hoqt.sanr.n. mint magyarul az.onlei/_6n c) Mesjcsyli. igy pl. tiszta kavics... au.. 6k is ezt hasznaf jak. maximum kavi csos. egy srrc.Part" . 4 oldal hb olyan. Melyik a munka.eink: A srr16|r!0romlirr.l! ir !?h!l?. coAsr.i . c$ak .resz".1 hrl. 2 r/EEEsAr ntE BAMQ [iri vibr ..'Yrl). hogy. o t€nger +. 2 |EEtsaf nE t'J.tbenbntl? 5. hogy . amikor terk€peszek meg kabnak beszelneh a partr6l.3rn hrfrbsn:1. hi!s.Co.nlfoty6 panien minimum k€t bank van? 5 .a t€nger mellett"A corsl€nnel egy adaggal technikaibb.. amiket arul.Kiejt€s €s tov6b biak a kulcsban. Ha nem. mint annyian teszik. minek o portio.k. n ni a REAcErc.) A sEAs. ta arini 0.snEo z hfl a t.1? tie. amigl/ abc sorendben: EAfir<. akhor. tl le5 . .. gerparton.5. 3. Kezdjrik ritgton eW nesativummal. nE stn r ! dl rff 4 r. A kagyl6k.L11. amit nri csak e$/sz€riien..BErctl. sDltsrDE. az angol rrffsz6 nem aztjel€nti. Ez kb. hanem azt.nt pilr tt i..n. a ffisit a. melyih a pihen€sl a.t't.most nem abc-sorrendben. sroir bilzdr $i!tl?on szii6. Ennyi masyaEzat utanj6l esik a gyakorlas: | .srrf. hoz. ned a Fel3re. tsankot foly6k partj6ra erdem€s igazan telepiteni. menjunk strandolni".s SDASEELIS o8 'IEE SE. A srR^ttD sz6l teh5t Gak akkor hasznald.l i€l. srn D. Ekkor versr€ fakadhatsz: -Bicsak. azaz mi ved? 2.Fiidast!.. m€g itsszetett sz6 is.t d0b!nk] lgaz'e hogy a Temze + Trlanxslt.a. merthogJ ott honnyebb holcsOnt loly6sitani. ha kitlt6 va$/. t) sral 4 taqylo ar e.s.Oh. llire val6 a hires Prrn aEAc.. a storE sh6rul_sh6ra azt jelenti.'oRE.36r. she sh€mmi nem kell. lde she t€rk€Peszet.A fentiek kozlil melyik sz6 hianyzik a nyelvtor6b6l: SEE sEL].r adlsialsntl. Ennyi sznks€ges kerii15 utan hssuk a partokat. Aar az angolban sok_soksz6 szd van ara.. ho$/ .lB.iPiiiilnffilrtii.DE szinten el\lezeti cikk..ieng€rpart". leh€t szikhsh vagy homokosh.part'rnak neveziink.] d0 d0 d.g ily.!an*"). 2 wEEKs^r mE sEIstDE? [triril* et dtiszi*ijd] b. hogy ezek€t megjegyezd . niryen s6rda a coasr oaaeDlk6sn s ll. (Brrr..lUl6gis.lb.l6!zt.. a pan!" nogy forditan6 ezt Arany Janos angolra? lli f(uf0E tiyel. 6. sr.3. hogy .rrea ':ga iBijg2. a sEoREaz igazi tengerpart.szl'tid.. tengeri kagi/16k. ildr iosytorditrnd. tr^r( o foly6part Strandolasra az €v na$/ r€sz€ben Angliaban €sak a kolt6k gondolnak.ngll n0llsli.A Prrelyaht..s?irlril A hosszli €s unalmas ma$/arazkodas helyett rbvid €s izgalmas segedletet adunk ah. €s ott a strand (nem a s7t{.r. r. a haurvonal a teng€r es a szarazfbld k6zott. PeldAul a Dallas els6 resze volt a rrt.nti: l6t hatr lanktan lia. Ak6rhonnan nezznk. ahol homokos a tengerpan.

€s nekjv6gott az erd6nek. a szerencs€tlen allat menni is al'g birt. De akkor holvan a cRAnutornEi? Sajnos beugrott a szamon. e$/ napon relhivta . azt mondta n€ki. €s mar csak a vad aszt kell€tt megvarniuK A woLr. de azokat a szavaKat. A . Elem6zsi6s kosarat ragadoti.tuen rt n Ianntinrl wotrtudlt a.ymamavaltort€nt. amikor meg_ jelent Piroska. A ftvasz LflrLE crru iW tett. €s vitt neki egy csokor viragot.aeAnDnorEEn. azutAn a ibbbit mar tudjaiok. magenyos nagymamat. hogy . van €gy 6tletemPiroska pedig mindenben kbvetie a tanacs6t. €s .Dnnek a kislanynak voli es/ an Dt"omER. Azokal Pedig. ki vadasz volt. mintha rbvidei tnina: Mit6l l€tt ekkora szad. amik angolul vannak irva. itt alant a hblazatban ossz€ kene Parositani a maS/ar sza_ cEAnDttomEn lqr. De hogy gondolod a dolgot.ja l{tndn dinl. Nem iudnal segiteni kihozni onnan? Nagyon faj a hasam Piroska ornll ho$/ minden a tervek szerint megy.Jol van . a verszomjas nagyi beugroti a szAjan. mire v€n kezem felkapia a puskat. Most pedig a feladat. hol nem volt. 69 felsem oe'itdoti. nem is va$dok igazi farkasok. ki m€g mindig nem tudta megem€szNem laiod. €s €PPen amikor azt akarta mondani. Bekopogott. nemhogy szaladni. 6s elszalad. Olvasd el rn6g egyszer az eg€sz mes€t./" [tul{ messajnalta a beteg. flifele eE r\Dt or Ed? k€rdezte a beteg para. hogy €n a farkas teni. Ha nem hiszitek. hogy beteg aR DtqomE$aahezmery. vagyok? Csakugyan.d.ndftlii nawmama na$/paPa aan oo. vort egyszer. De az€rt hall' gass ide. ^ LrM c'ru.little oed lliding Hood rls o forkos djdiry liidlod hudl olvasd fel hangosan a k6vetkez6 meset. hiszen J6 6tlet! nagyap.va_ rul. iW a vadAszj6l lePuffantotta.J6 napot!". mondd mag. ami a nag. Amikor v€gre tablkozott a farkassal. naqyi? k€rdezte. €s azonm6d beugrott a Farkasba Ott hlalkozoti a Dagymam6val. mondd angolul. voli egyszer egy Lrrau GlRLllitilgill. te szerencs€tlen. lliutan ez is megvan. amik€t iudsz.. .mondta a nasyi az 5 aRANDDAuaEE^'j€nek [grund6t0r]. De az en cnAtrDFAfltERimnekl$!n4[dir]a baratja m€g ma is egy igazi vad asz.'iLlqdt']' axtnoranra lqnndlihrl L'rnE anl lltrolaill rtmmllilttr t46 3r .A farkas fiatal €s gyors. nem akaEz v€lem farkasra vadeszni? mondta az unatkoz6 nagymama. igy hdt Piroska felhivta telefonon a vad aszl aki €l6sz6r hlzodozott a feladatt6l./o. akit Pirosktnak hivtak. teljesen el van hrlnyva. Ez az igaz t6rt€net.

e h o q \ a .szekal E Bslnt]d kunyh.sy ."a*r. t c d . '. '. i .zver) Ptusstz oYnllo a) a roY.bit usEr' pi. "'t". modsze' as akik utaliskE a sz€llem€s reinket6. nind0iellentate.r..ra{dsplrazc trvFnat maidnen a !1.ba6kk E 'd0d]a G E r* [ke " .ya kiqdra) m€s j€svezd nes isr: OGI e. r / Iulcsralaiol ina-_\.knqerFn ra viz rerorn. p e c h " a n g o l u la . habtE es meg tudnak tanulni akar napi tizE sz6i is magukt6l.jik6tl d $6k.'n lsar Pj9!:49!'frtt ilyen nom 0 dl lgar insnyak i: tet . szabadrlisas o dr ioaz...-J-Jslh.uz I€Rel .vagylegalAbb (6sk€rlekgne szamolj ranyteg ztrO soOO.'"d.k6r.tb 6 -*{r'kl" E z'@. sl ili lesalihhls tudun* egyixcsrdl.t..rlh. ttl c t rrr.Oz ol6bbi 7tr sort ozoltnok .piszk6l6dasb6l-a nasyonhalad6knekE..n: t.crL rna$/ar popegynft€s neveben szerePel tmelyik .d'lFdr) { dqJldla vmirek ' hb.' rer..i.'.. t i q a z .."arr.//corr hl .igas.EE.ir"t tr ". .*' "rt"'a"tt Ha ncs mindisnefr jesrezred [E eotrkdd . r.l. ellent€lel b) nemzeikozilea ismert pizza-l€l6helyi c) szabad a ffff [ril.lhiiil E Mtrln.k g i tu ^ [d lik] a .akikE igen beh€Pzel telE. pctr .. toddik vkiv€r/vmiver . a.e hoq\ az inqnvdk anqolul nem tf..k]a . ''1s szes€.l ut6na.l ncr..'tzztHurslfiEE c..lya. al .

. (Hogy mondod? Az el€bb nem otvastad hangosan? Na j6. E 6rtso mes.o -"g. De most m6r s€mmi kec.Dcsdemono. [ 6rt. es itt tObbrcjl van sz6 egy sz6g. ide magas szin€szn5 kel. Tudod mit? Tdrd ki a nyakadat. Es te messze vagy a magasrazt minden erielemben. de npred nincs. B Hat €ppen ez az. E Egy szoget sem verhetsz a szinpadba. Valamil €lfelejtettem megmondani. a .PUuun meg egysz€r felolvastad a masodik szoveget. nemho$/ eS/ szrn6sTnciE ar-"lnlir hbz. labdab6l nem lesz szalonna. En szerernek veled m€g egt/szer err6l a szerep16lbesz€lni. E Annak isen.. A nydk f.I nem lesz sTalon' n a . Cu€us.adat.{rtr.szog".cn\an roppdnlnaq)s/erepeill a databban. hogy a "lvlagyarsz6" ala a nem dSlt r€szt. in szeretn6k veled m€s e$/sz€r err6l a szereDiozf.t . minden €rt€lemben. a darabban. E E$/ szitget sem verhetsz a szinpadba. besz€lni. de neked ninca. Sajnalom.? lvlellesleg. mint a peld6ban. Kieit€s 4412 Id hairl ln*l IbdI thdzl I16rl ut6irat. A nyakn€k van roppant nagt/szerepe. Ilost olvasd fel m€g egyszer.sajnalom Lu'us ldbd. as tW torabb. Te meo maavarul sem tudsz rendesen. magaba szakadt hazankbnya. fu itt t6bbr5l van sz6 egy sz6gn€1.-. is te messze vagy a masast6l. ll Annah isen.6 te Szereposztas: Lajos. ird be 'de (ha lehet eml6kezetb6l) a f€lig d6lt betuvel szedeit szavakai. l48.il . m€ghozza olyan faramuci m6don.r eppen ee ur. g Vasy te nasy diszn6. E n. Tudod mit? TOrd ki a nval. ide masas szin€sznd kell. Lajoskam. Nem cucust akarja Desdemona sz€rep€re. Szinpadon akar megfulladni. T e m € q m d a v a r u ls e m l u d s z r e n d e s e n . E vagy te nasy diszn6. lvlost ugrik a majom a vizbeE. 15. Lajoskam. m€s esj lo( soloLsoho/ sem bFsTPl iW. az "Anqol sz6" atA pedig a d6ltet irod.itt. r4it is. trAtL. Cucus.a "szereP" angolul aoLE. szereposzt6.) Minden! pont tgy kell kimondani. mint az el6bb. I nz "mier rilg esy rocsol6csoros sem besTel is nemhos es szineszn6' hoz.

t. Allah creat€d all the english mad Lord Bunbury lrish English minimum Scottish English minimum .language Scottish English minimum .PC language The herstory of history YuPPiedom Eur6Pa a EuroPe 150 l5l 152 l5J 154 t55 t56 158 159 160 l6l t62 165 *a 149 . lflllclt R llTctuc- mnonzlll fiuuunfius Ne l€gy ciki. . mcoE.culture How (= uff) Hires indi6noh Pubs Saint Valentin€'s DaY We love citi€s Furcsa varosok Am€rikaban Politically correct lansuage .

Tehai elkOsz6nesnel !e hasznard ezt a sz6t! Akkor azi mondd: GooD'lzlgrt-S(ll \tasy BrE-BrcltEhril.r'ihrpii-T0R Ez kb artrtrvir tesz. De ne felejts nevet mondani. m€g k€pes vagy. A buksi akkor van. addig amig valakinek gratuhlsz valami teljesiin€nyhez.l'Fns or mE DAvrfu. az ansoloknal ez a szokas. mintegy magyar5z6lag: "Levisz". de most itt van €gti mesik is ugyanerre a helyzetre: MAtiv EAPF| Zwdidrjl. hos/ a kiejt€s majdnem azonos a ma$/arml lffll'lir]. amit iti olvasol.farmer".j6ljegy€zd meg. hogy ilyenkor azi kell mondani: II^nv sziniileg tudtad.De azat. €s raformedni az et6tusiL6ra. mernadras ansolul Jf. Es ki tagadhaUa.Ez halad6bbaknak val6. mint a . Ezen az oldalon vegre visszat€r az iskohban megszokoit st g'ts €s frusztra€i6. Pontosan irgy.{rs [d?sin?]. llerthogy ha mj mindig ilyen banitsagosak vagyunk.a jelentese 49!q "kekszinU vaszonnadr6g". pedis llirij?l'nakejtjnk. ahow most csinaliadEs az lsten szerelmere. ez€rt nem mondj6k. how a kellemetlen szituaci6kra mindig emlakszik az emb€r.lle lr69qciki. hanem -sajat gazdasagaban 6nall6an dolgoz6 gazdalkod6". hogy . csak akkor mondd. hory etre flow Do voa Do?-vall\ell vahszolni.hogy "Farmer pl'z"-O Attal6ban a niiveltiurista m€S ilyenkor segit6k€szen hozzateszi. Na. A . fta mondanah az angolszaszok. ha nem akarod.onnan lehet megismerni. hoS/ lehet dolgokat elv€zertel is m€gtanulni./orr ldzs0nl helyett mondhatsz mes nevet is annak mesfelel6en.A/ plso sl6r. ehhez tartsd magad. EmDAv! Ihll ln|lldijl. a modern m6dszertani elveknek megfelel5en roppan! baratsagosan kozelitjiik meg a nyelvtanulast. a 'tiogy van?" (ami u$/anaz.J6 €ivagyat!". mint amikor ma$/arul azt mondod: . Valahogy igyl nELLa Jo tr. Ja. Ezt val6€s taruld meg. how a kitvetkez6 tanfolyamon lehLily€zzenek. de lt€zddbbek is hamar meg fogjak tanuhi. amit magyarok kitveinek el angolul. Ebben a konyvben.ry$tu-tiJsonzl rz val6ban halad6s. ltt csak olyan dolgokr6l fogsz olvasni.gor szinre le. d.lt! . FARt"En ^nnaK ettenere. Az€rt. €s ropppant ciki hibak..tlogy van?" Pedig ez valami olyan.. lhiu OtnD A?pEnE! ... EzAIt is nem adtuk m€g a kiejt€stcoda^atuL^nodsr ll. hosy ne maradj teUesen sinet.tiogy vagtt") angolLrlIIow ^re /ou? irj{1. lvlost megmutaikozih az igazi 6nnnk. Ugyanis iit senmi baj. Xb. Tehat. amikor talalkozol valakivel.5z6val a ta.rnint t 50 . €s abba a hitbe ringatod magad. amikor sznle_ t€snapjan gratulabz meg igy Jalakit. azaz . Tehat leszel szives nem bes€t5lni Londonban egy Aru hazba. a trr3t now Do roa Do?bAr )ldil.. ami sok az sok! l4ost ki leszel osztva rendesen. A vicc az. De mivel n€m mondjak. €s ennek szellemeben T6sed is. nyeljnk. ez a kifejez€s azt jelenti: .lo Legeloszor is a hiejtes !€!1 helo' hanem lho-ttil.flagyon Orlilok!" VagJis amikor valakivel el6szor tal6lkozol. hogy azt hiszi. a'.. bameg. igy mondanak azt. elmondjuk. kivel tal'ilkozol. ha valaki egyitltal6n nem besz€l angolul. €s minden szuflat a masodikba flijunk. kibtjik a tsarkasb6rb6t a farany...

rval. amihez senkinek s€mmi koze Ahol a titkainkat tarthatj h Talan legin EoDEtu till' . "n" nincs sro.brit'(o E/vzst pitis])' :kkor sk6t. iueive mit tudtal meg ebben a lechebcn az angololir6l . ami .rArn Eneusn sraftD{FFtstt Pnvac' ':l'l5l . A PRtvAcvaza nagvon hivAnatos illapot' amihor s€n k i n € m b t h a t . ez a sor egv angol cnbcrtol szes angolt ap6leon v€l€m€nye: boltosok nemzete' Akkor mosi milyen€k is az angolok? Orultek vagy boltosok? Esetl€g: 6rult boltosok 13 Az alcim pedis Valogasd ki az a16bbijelz6k kt'zlil azokat.sah a/ dngolbJn lete/ih: ?/(rvr.ad] [!ldlii-EJfid avaw.. nrulalsiicos a .t t m .. h d n ) h u l . snoixeenr.g.n e m s z 6 l h a t b e l € n k ' € l € t n n k "ruin i€t.nek l LI^E MY Pmucz liilijt a mag6neleiembe. hanem angol.rDrlft ro. ltnveg hogv arr6l : bizonvos szisetr6l jitn.arnr nak. Pa'del\: TEEE ts or nudr PRIvAcr ttt rEEsE a indiz n0di {atsz] Ezekb€n a modern lakasokban nenr sor nra' Fr{rs [d{ iznotn|0. se nem lvalesi. rlnftr' rotmd BRI sn. ut6na q. Ha azt rnondjuk joj'iiai meg rchet a.Tl ud!Jrirs rr.o". po rE. nJgyon lonros dolog.h a l l h a ib e n n i i n k e t .L"E.s s t o r .t." q i " q y .henrcny ftdl c srrdD-ol..n e m s z 6 l h a t h o z z a n k . dildn 0vsottildnl El6szdr is.mr. o h a > g J s d o h e l h r n g o s r n ' s o s 5 7 q ' / d t r r J q i d ' eUGI6n:.mod Olloh creoted oll the Cnglish 6ldiingli.uganet. akkor azt igy teheted meg: irvtriPo-An o Az angoloh nas]/on udvariasah' P. sk6t.niltiill rirf. sz6lnak bele n . amelvek szerinted iUenek az angolokra: + ForrlEh0-tA. mit qondolsz. r n i . Ea hiszed./6n a sziv6s. " t " a 7 o B / t g r o l a n r P l v n p ha n t P \ c l r f . 'angol" (1 Eteustt akkot azzat azt auitjuk' hogv se ra: .J htiilosil gJaru. intimszf€ra". \rn .rrs''hztmi0lisl tJdozkodo na szeretn€d hangoztatni is a v€lem6nyedei. csrh kornlirnilehel 'raun m'n mJqa-ryfenscg is sokkrl ievesb€ jellemz6 az €teti\nke). a Ana"t or snoPt{EEEBs [.si (berd). ^ c " J r n l J n u l o d r ' l r c r n a dolsoknak.Ytrl&nila vicccs.ek csah esy res.[diinglis TEE nn sE aREvERv nem Ha valakire azt mon juk.Allah 6riiltnek teremt'ttc az dsz igy a iiiseges forditas.'aDJnldl 6rnlr rilil + bareisagos o uzleties surlvtrserrrrEJbi. Priiyis'i 'iijPnltszil 4 szcretenr' ha ncn] sanareie reher az embe..gor. ha nem... ami. o. En.€t hivhatj u k jogosan Ansliinak (e 'etar"'D lrighnd])az cs€ 1<' szet iflik E//rrrArenek[bddn](+ Britannia) hi\ni $sv Grear Bn'ra"nek lgdjt h'itd'r] rrrg N r q y B r i l d n n r J / . hadd magyarazzuh meg a lecke cimeii . \ r i l t t a n y l e g s d k d d i o h e r t \ o l l ' 7 p n h i \ u l b d c n \ J n tr'77 .

. t aD naDlkr. r r rr " y n q r a i " J . 5 2 6 s z e r i n t .) Lord 6unbury meles fosadtatresbanreszesitett minket.{^/r. B EAVE US A NAfrlI' WLCOII'E. de a titbbit is olvasd el meg h6romszor (igy. hogy van. amelyik a legjobban tetszett.b e t e q e s f .I H a l a l o s a n n o m L o r d 6 u n b u r y t . lvlind€nes€tre most mi js lerorditjuk 5ket. eAvE. ahol hii a forditas.) o rifDJr{iodl faradt ffiono aLli. hogy hany mondatot forditotiel le. Szerinted hoovan? Lord Bunbury f. szoh. cryEftl\iN.h. Eszre fogod venni. Szerintlink igy kell tbrditani. r l J s . how ez meg mi a ren€ lehet. r u l j a r m t t .. qiN'ttl ad De j6 lenne tudnj.magyaritjuk" a dolgot.rr'f{inil1 o htzetq6s o t/re"Jroftrl meleq .dt vott €s erzelg6s.ai tas! Rblidn " " ^.a m r n e d ! c s e s m e l p g . (5z6 szerint: nedves alma volt.x'dit. (A szavak melletti kihagyott helyre fordithaisz. ird ide azt a mondatot angolul. E Lord 6unburynak foltos lett a pizsananadregia. hogy valamelyik mondatot mAr le tudod forditani.'/val&b nqlo barmi t*ELcot"Ehilhnl. E ninonran \ E t u . r a d t v a q v o kt o l e . akkor a rendhagy6 milt id6kkel egyntt).lord Bunbury Ihdhnbi' l Az alabbi angol mondatokban a kihagyott helyekre ird be. I aE srct{ A D 1RDD oF B Art/mna uErA Dwa t. hory LoN BTNBRL WAS NRED A]ID ENONO AL. Elkezdnnk neked szavakat sorolni (ha keu.L o r d t s u n b u r y .!r1 . ezeke! a mondatokat nem e$/forman neh€z leforditani. J i r F r r ' ' . foqadtatas 'tavE. akkor tedd azt.q6l. €s amikbr ett6l ngy €rzed. s r . i . r | 52 . hogy most mar pontosan 6ned dket).dl a \an ne\i + arvE. nd\t 6zl€s. Van amelyiket kdnnyebb.' '. 6s hanynel haborogal. mashol meg .lti .

orIs." Es ezzel. de iudja. i r n r m . €s a francia Lir derehasan mindent befalt. sz6rakozas.Ezek a szavak mind a c. k€runh.mondta . meg a talcaja sz€l€n gondosan elhelyezett l6herct is.srcrr. AzelStt nem gondoltah volna arra. Tom mes€lt€. . u e r l P i r i l \ b J u l J z n i a ..ijtb*] E .a. ha egyszer t€ged is irorsz6gba vet j6sorsod. maghozzi a szonak mindket enelm€ben. t a h rd r j la S T p n tP r t f l h n a p j a ...reped6s" jeleni€sii sz6hoz. beletiizte a 16her€t a gomblyukaba.9zi. dl .es fannsztikusanjolerczrem N.Val6ban . Tom ir. ne edd meg a a sEAt"aocr. mely szerint Tomnak e$/ alkalommal pont az ir nemzeti !innepen (srnt P r n n t ' s D r r l . Tom.ntokl \'6her€) szent Patrik napjan. l l . voltah lrcBziLgban. kellemes idStolt€s". mini mindenki mas a g€pen. Az 6rdekess€g kedv€€rt eml'tem. k' eW nagyon komoly cign6l egj/ na$/on vidam emb€r. Hosy pedis az 'r€k mas napokon is szivilkbe ziirjanak (amii egy€bk€nt kdnnyen megteszn€k). az a helyzet. tanulj meg €gy-k€t specii lisan ir kifejezest. ho$/ Torn. vissza a tort€nethez. hogy eb€dhez l6h€r€t is f€lszolgal. melyet csak 5k hasznAlnak. akii6l a fenti sztori szarmazik. hogy az nj francia konyha mennyire megh6diioita a vili' goi. Tudod. "Iimm .lrish Cn lish minimum liids insli!ninindml Az itt kdvetk€26 kis tbrt€netet baiitom. hogy Dublinban lakik.rrtlFn6ncldl Eg6szs6gedrel(csak ivaskor hasznalatos.bolinoti Tom .m i r c i u s I 7 . hogy a l6here neknnh irehnek nemzeti szimb6lum. amely eredetileg irors?6g nyelve. €s m6g a mai napig is elag sokan b€sz€lik az angol mellett. z .j6 buli. h . how. k . €rdek€s. 6s neki a aunrrss lginiszl els6sorban nemzetj ital. semmi koze a brit angolban hasznilt . . l1€g miel6tt v€gleg €lkalandozn6nk. T'vDBEEfim IREL^ lnd [( n6iir bi'rt'i ii6'land il vrr g'. a66an az 6nelemben is.grr .c hdilikl nyelvbSljonnek. v€rseket ir (+ r . Tellesen kezd6k kedveeft a fordilis. j6l besz6l gaelnl. Egy id5 utAn felszoEaltak az eb€det. utena biztosan €lmondhatod: YoUTfioI4/.D ['ijt]). Az ir ansolban ez valami olyasnrit jelent. r u l r S akivel besz€lget€sbe ele$/ed€tt. €s csak azut'in R€kordok K6nyve. es persze ir (a InE liii$.. szagba. Kedves Olvas6. tia ewszer t€nyleg eljutsz lror. Knlitnben Sz€nt Patrik napjen az Air Lingus ezz€l a fisj/€lmess€ggel szokta meglepni az utasokat. es ez nem lapos sz6vicc." .::: t ll .janah.) FATLEI llihsri) a Isten hozottl c/rrrc lh0ll: Bar enn€k a ar& sz6nak az angolos helyesirAsa c. A / i r l e g i r a r s a s a s o e p .rc* [nlingdrd. 4 . n c g J m p g l e h p l d s c nm a g d b i / r o sf n n .

'pedig naluk a l€gmagasabb hegy- r'Iondd n€hanyszor: tbrl..s h'nna.:h\. Dohl.minimum longuoge ScottirhCnglish lszkottingli!minifim hngvid8] Itt most nagyon sk6tok leszrink. a L.) A harom sz6r c4ed kl n] a vbby.rr3 .ins0l r{ F' . rn'GodJ hulorbvs E c ntur 'r. amit mindenkePpen €rdemes tudni.16 i dt n qr riszli]d kb esr stampedll/kupicinvi ^ *" *' -sokskot sz. ". ki lsl*]. ahol a roppanr EolrsE* el a BE /YElr.n"r" "^". hog. jutalmul elaruljuk a boldog (tehAt hosszn) €let titkat. oo. I *r. . ho$/ t€nyleg€rts€l is e$/ csbpp€ta vi6gb6l.tcn NEss. hogy or6'Ya yolgyrt/Y a b9qyek ko' zott a LocElal:llha!' Ahogyig€dnk. J'rig rPrt ko>rolr' | 34 . tla ezeket megtanuttad. A OLENCoE ahol eW nagy csata voli.int 6 kellahhoz.' n sh. *l I viszkirnrt\rtrritrt "6rF 'rr t hn jot * *. ime a s€c/rEllsIfifil(a titok): .*.skti A/ p'ibe' ne'n.J..ami ahhoz kell. (Ne hidd. tl'tl. tla vizujalis t'pus vagy.ocr l0tl o t6. halha Osszefutsza t€maval. sst lhnla hegy. h.4'dD [bhndi!]. o. kepzeld el. how vicc..hogynrinden dolgok'n€gedes€igeljlnrrss akarsz) sl.. KivArasztottunk neked harom igazan lontos Scornsn EsaLIsEszot.8.Jr.

ahol fellebbentiuka rt r-et./alatt nlNs semmi llhrve €ppen az hin's tehit csak az van sz6val: nem h.nvoriientqjGl Uyenkor $/akran el6kernl nah (es az6d van a v€g€n -t mert a pipe azt jelenti. akkor v€gre megn€zheted apr6betiist.lt snr't pedig ligysemsikerliln€..ak alatta als6nadrrgot igv szabalvos Le is rcnvkepeztnk.tadarm") lvlega crrtl is (eleve ismer6s volt) A megiegyezted . amit tanyleggv.iutalmul megtudodl) fellebbentjrik. .:jr 155 .ami a Country ansol-ma$/arnagv@ llindegyik cLArr-nak gyapjnszbvet'.lfihtilln6l] el6tt felsalafeszit<i poszt x.hhtdt] [s olkinglhmirinom a TovSbb'fontos dolgok sh6t-n$/ben-Ha mar megiegyezled leck€ szavait.how milyen titok van a sk6t szoknyaalatt (T€nyleg szarmazik It Altit6lasminden igazisk6t valamelyikkHnb6l (+ czrr[ldan) \|an sajat t{rt t-ja {iidinl. mert a zit{..azt hagyiukki P'/ijsllElsl rehai hangosan:'{rrr0ilti.vik de sz6tar szerint . ho$i mar tudod 5ket. ami gyitnyorri./-j€ alatt oydnvdr( keP Ha bejdssz a EDnsnafl kiadoba.. a Ct VAgiil:a sk6Loka tttst Et (hziedl] bogancs)valaszioitaknemz€tijelkapuknek.'tu"t] (a tok): a ^. sziv€seb hegmutatjuk..minimum Gulturc Cnglish Scottish . a src$ll. akkor sajat i€Uegzetes ranrad-iuKb6t kesznlt xtLr' be atltitznek be (!itl o sk6tszoknya) a Pnrs hijF4 (6 duda) is. hogy mi is van alatta 'me. Cl Amikor a crrr tagiai kiitltbznek.bb cs6 tartozik). az Ha ig. hogv "c6" Cs egi/ dudbhoz mindig tt. lvlostmagold be a k€t tanuland6sz6t Az€rt kett6t.{-t szerencs're mar (annyirahasonlit a .y €rzed. hosv mi nin's az casr:"El.sk6tmintas cl^tr raRran:la mis-mes m!nt4i'n. het €ppen az a l€nveg how mindeg.rda..

r ----------- ' T€ is gyartsaltovabbi indian neveket.Hiresindi6nok angolul /dDr.Csak na$.liill. toErn AltERtor I DIA indidn] lnonlif-UErildn a eszak'amerikai indian vagy. lindidn] az "indiait" js iql.r Ul5 lledve: .{#neh mondjak.mEEEADI\4k'idll+ Iocrna BE Rllilitlgbul. akit na' gyonszeretsz. bennsznlirlt Az indianoknak mindig gyonybriineviik van. Ismer jnk a sztoril.q.or[dot]van a homrokuhkorepanur. P€ldaul: ut6 stnie BaLLlszltrtgbul)4 Bika c9Azr noisfli+ilnt z)a szitaiL'lt s6cttraD StiA]rEl. E ^. vas/ m€g szebb€n a^: mnvE ArrEuctr \balit 6-ilElldr'] amerikai). ho$/ amikor az a l6kbtt Kolumbuszsajnalaiosm6don felredezte6ket.Ami elv€greisaz is. ho$/ . hoqysondolatbanvillam$/orcan ?aBIEcLom lslniiF tiibdlo34) a szi. mert Art. csikos rerit5 (4sn'ED w RnoflIs wnill)..AntfErIloilblti|rkll Nary Tahar6 nvE worNDsIW rtt'14a ot seb Masas. lndiaba €rkez€tt. vagyakit csak kev€sb€nagyon j6les6€n.i. hogy.A fenti n6vsorbanmind€n szlks€Sessz6t me$ahlsz Foltos Bika: . R'ig6 I'ledve catro [arncl{ik6 rinat)a cojk6 lv]itics(hmm!) 6k mind val6di indianokvoltak.Nevezd€l indianulmagadates barkit.. mondjak rpedisazoknak.on kcll vi$..r .fter is szinftjnbknev€thaq/onritryosan L61nakforditjuk "Szilaj | 55 1. az e$iszeriis€g kedve€n vaS/ azt mondjuk. amikor tenyleg azt akarjuk mondani.z-.t NaS/ Seb: !r__ -----r I v6r6s tlere: s__ Szilajrarok --r Potty6s L6: . sot n AraENcatIInDt lt?xtc']i-NlEdkiit' a o indiinl d€famerikai indian.r ikl + Poitvits Kis'6 ql4 roltos Farok sPorED I'alLlszDril stnnED ?Esnclcslc4otlh& ldlt]a Foltos Here REDcLoaDk Ai|J4a v6r?tsFelh" 4 aIG a/.indi6n".ini. azt hitte.Hou (=Uff) .indian . Fordiisdle angolraa kt'vetkez6k€pzeleibeliindi6nok nevet. hogy mostant6legJ/meu€kn€v€t egy fSnev€iUgyis meg tudsz 6s Nyugt6zd indiannevelkerekiteszbelSle: ianulni. ezeft az6n. how .Ezt a csorb6t az6ta sem kbszitriilEk ki.€s ez€rt gyoFan elnevezte6\et hDt t*[ek.ttomlok tueE F.i harcos (+ grorx Pl.

az indianokon kivnl .z.. sz6nyes van mag a rorrrr-ben lt0jliii] is.:l.eddigakar indianokis 26 oldal indi6n neveivel. az segit. ho$/ ilyen lura neveket adjanak ilyen alapvet5en vidam helyehn€k: BunnR's flE^Dlh itzt dl.s.apa. a prUorrcege'enn"gyonglahr.Habzik a auinn€ss. I . de sz6 sincs r6la. Ha m€g lvlinde A pubneveknek van eg.E lridl. 6..pneh.r sz6. . €hany sz€p nev( pubot id€ziink most ide: (4 liciing0t"1!il I!!t Inas) dogl lelpotid (+ lelles Kutya) . kesemy. P.n.y !. amire m€g sznks€g€d rehet: Eb a zralhg]..10 arkohol. amnw a megold6s.. milyen telj€sen egyszer( magyar6zaia van annah.n eg. biro o rurcEldrsr&s]. Talald ki.{r < Lnrodi.rtalnn . de az angol pubohat na$/on.aa.i!ia'le tehfla nev. szep.kijz. val6di az dO.. A komornyik leje vasy eseiles cak Komornyikfej OLD fiuu's nE Dl6llt'rft\adl a Az oreg ap6ca feje vagy es€tleg csah Or€g apa€a fej a6Eop's FnaEnlhisiiltzlngirl 4 A pnspitk ujja (nem falaUa) fla rapillantasz a kbvetkez6 feladatm.jl] a rere a kis.nsor sbn.hd4 Xev6s dolgot lehet szeretni a vilagban .E Fejtsd meg a k6pzel€tbeli .t | 5? .fesiett lej fd 6ak az uiuk eztaceqeft. tti4elenj€b€n ez is elag skalpol6snak tiinhet. I ebben a l€ckebena felsorolt E B.. szemotdbk + EyE6 ow liihti!|. piispbka.s.yfurcsa iipusa.gj .ek i. (tia mir foglalkozt6l az cloeml€keznedk€ll.nyelvtanul6s" pubok nev6t.r[g knALya.V..

SALrfitsoccA + (mes)n5kdl a rerismer li*oeniir] ensed.brudri tidiruIl Teied nalunk is a Belnl'napi iiz€n5sdi(kedvesdolog) ho$/ ezek a hidesverubritek odaat mii nem memek (DAREnek Bemutatand6. TrrAt'tKs ro rEE lrtttEs.il. lasd a 126. kedves s2eretlek. 4) JFS lfxow t*nAr a ows E cE nnE I sE rou? yEs DAELtte.snijzd n6tibn bij ilz lid0ldllt4 sz6rerdl. dsszehoztunk velogata$ajavab6l. roo.?od] r6zsaszin hinkl fen€k.tc aND sExr JrFAllEsE nnf yaselt.vozli r nJqton rzep orjos "s sze\i ro/\rsz:n Popsiiu trpJn nr no' |50 t- . megtabloda kbriilbelrlliforditasL)Az e!6h!zqt! szavaka! t) ATt MIC You'flE so vEaY vEflY sPEcIAt2) BWA. lnnE LovE. lriberz [i6ti] kiird [.g. JI{S xrxrxxxxx 5) PLEASE PLEASE rEc<teMzE ttE t mE srnEEr. BWA\A lledve m. I utvE voa. talan igy konnyebben megjegvezhetSka szavak: TNE PINfi 6O'AOMED EO]'II'E EEAR RY IE (^AFfLED' TUR' o A tozsaszin popsijn majom telismene do [d0likbdoid nlntiruli. tehat a tanuhsi megkitnnyit6 kozbena jobb oldalrakiwlij' c.rlA BEAA snu LovEs LoLLtPoP F vE vE^Rs on. ?oftas:a IEE tulEsldiiliim4 sajl6term€k.q mindig s/clati a nyrloh.sott medvet a(2 osszeborzolt) a Forditas: Az x-ek mindehhol Puszit/cs6kot jelenienek l) ATolllC Olvan na$/on nagvon kul'rble qe) \lqv.lr"r .Doq(Februorgl4) SointUolentine's dii dii le. IavE. r m r S z c r e r n e h ' o k r e J h r t j a i d b i n l e n n D W 7 { \ J \ o r l J n g o l k i 5 l i ns o i 5 t e I J r". oldalrl) Va&nfl$'s D^r ilriigy€n.l n6 -. 2.d ismen meqcz urrrn is sok s/prclettel Srllimbo.I'D LrraE BEuf foafr aR tS 7) TIID auarrLa unLE Ettcusd BoY sE Ds IAIS OF LOW 'O ME YERI REAANFUL' cda&ttttl.jrnvddnlijnr f. wmJ roa I'Er 70 rE s on/ fou. v. + knlonleqes krr$iill a laedle [b. popsilbrtir] maiomtnrcnlil lvl€Se$/ lds s€gits6g.l mrr ol eve hostonet a rimesnak J) i i z e r " r i e m m r e i s r a k : o s s z e b o r T o l na b u n d i d r t V i r l t h h F s o b b! m e d v c b i r l a n g b d n B 6 4 r irs rua"a. JKs s) KERLEKKerlek' nem 'nqPdn. .hasi I ltl (mes)mutath6l 6t FRII|CDSS T.4 a osszeborzor[ffil] a bunda.lJ 6 lh"rcegno illdlrh o n o v i n e c r i u r r s .kl. or'anyszor csak latlak? lgen. lkl egy ki€sit tExi [3r.sz6r(me)[$r] a bhlkozik lnil roufr Rn rduettrl 3\ I'D LovE ro RUFFLE IIEE| roa L rEE 6EARctvE LArEn B'8.A sz6rakozas lbtt szavak atapjan pr6bald m€g megleiieni az izeneteket! (Az apr6beliis r€szben szAnjuktanulnival6nak.

. fetn6trem r aor NAs t9Dlii got naid]a /rvrDllivdl + laktam. r' CI E @ EI (ha t Xeresztl(€rdes n j ' a o l v a s o da z o l d d l l . o "@e. €ltem /|.rrc lbirinal Unalmas Kepzeld el a t6rtenetet: Unalmasb6l BOfOg6bemen€t megPihentem Pinikban. De ne le BaLD nEADIb6llt dl <' $oDaszt.b! + Bof.lolo o Bbfbqo rArrclofiiin 4 F. l o dr v i l d s z r r 5 ' .. m e g l a l .' | 59 .t @ llletve szerinted.onffDfuoftl a dohoztam /rrrrJdiiJl + meshaltam forditsd is le a mondataidat- nl EALD flE^D. lb. tft WAR.inrh f..-tzllle*e*'.. ha -dr = 6? ird ide: '..furcsov6rosok 0merik6bon hv {vi sttizl 6rosnevek loqnak kovetkezn'.y.i BErcrrf.b6fbg".. K6sd Ossze izl€sed szerint az esem6nyeket a varosohkal. hog. Olvasd is fel6ket! o / trri dofrrlir{u boml szulettem I cREwuPlqtnDl. Ho$/an mondod azt.

is rt Ar€tr c. rlost ion a s/6tanulas.jbildl rokkant) h.ird ide.etven D||ERENTLT sz6 szerint "mask€pess€g(" lehetne? lYint a magvar aNED ldil't'tli ijbildt.ami el6it€letek melega$/a lehel. amelyik komolyanelgondolkodtatoll (+ a a benntinket-Nem barats6sosabb . A rejz brl oldalan megadiuk a PC kiteje?eseket a e .hogya PC Lrnc'aaaE naavar talalmany?!) is munkakep€ss€gii"! "megvaltozoft DrFrtnflrtLr nrxnelllrto$nek (lditintlii frjlding]4 kb mask€ppen 6rdekes. ill helil ldool .rsrrr. A nyelvnjitasszeni kif€jez€st.hosy sikernlt meqjegyezni? van ilven. ldbt. / l!{. fiziol6giailag tf'tl 4 saonE Il'.n0ids] kb. *rrflor'r t. . l1€g mi€f6tt vagyis igazeb6lunalmas)talalnad ezt az egeszet munkaral Az eddigiek kitzul tettla szett-evalamiannyim. politikailag ko-RtK ho-thildi ezt technikeja.a ptusfltuE lltotdt]ill (+ prostituelt) helyett a sEx woEt{ER4 kb. d t a j z i o b b o l d a l a n p e d i q d s e n e g e l o s r l d n u l a n d o r r e d e r r h e l ird mellejnk a m. |furnhodl | 60 . szexmunkas)hasznaljuk.Aztbeszefik. !.$/arjetent6st! Aztan ne felejtsd el tobbszbr lelotvasni a durva angol €s magyar szavakat! A ALCOEOLrc eszi6tikailas arintett .{ lind_ Erik!] A senkit nem s€rt6 szapetmond5s mozgalomszeretne kiirtani a nyelvb6l minden olyan htalt6k k'.j vapJn'm u(litnifil(s t€jjel).Hogyv€letlen'il se c€lozzunka fekete va$/ feh€r b6rszinre.ir .l. ami (Leh€t.PoliticollgGorrectlonguogePClonguoge 4 helyesnyelv hng{id?!linil. hogy .6k1 . Azt iavasoljak. s u k k a l "e g y i t l l . A sok j6pofa Otlet kOzoitakadt n€hanyolyan is. 'rzr([vi-DiUT'iilk](a ne:t]rtt). srtcr conmelhlakk]hlvagtanrD cordE\ljt hfi! helye$ a kav€t rendetjnv. l o r d i l .minden sertest ([szavd dd o kernlend6 .ll6-H0likl z .

AryBoDy ottt Do tr tF ntEv rxv. vagyis inkabb ferfin6 viszonytatban is fetezik. hogy [r9rrrnrn] "n6" lawo'Atrl.fi. senki". Ami \iszont 0gy amngy . ahol problema van.rorkrt it rtii rdn Et r"atr t D lhtnndt'liinll 'Ensnatmlhnszlnirll conmlssailkiuti. hoqJieddig az vott. a PC el6tti angol szerette a himnemii rFt Ihil hasznalni minden olyan esetben. akik annak sem 6rnlnek igazrin. eserteg sE oE te lrasban picivel rovidebb a megoldas: s/t6.jt].n) a attamfarti ez a mag. il€rve milyen sok angot sz6ban szerepel a n rsz6 (iobbes szanat nEdln nll. figura) Persze a szemelyes nevm5sokkal is baj van. hogy milyen sok ansol sz6 v€Sz5dik . Letl het a cflatatt ^tr{)6l c t^. !. A jolly joker mesold6s p6 say{e hd ?6nl szem€ly) cserClni a rr^. de ennek v€se. bar udvariasan hozza szoktsk tenni azt is. hogj/ "mindenki. barki. azt Ja. Cs ez a EsmEr sz6 esefben mintha azt sugallna.t (+ N€zznnk most ewpar PC.nD{s'rrrrrlmms|t . €s illik ki'rni'kimondani: EE o sEE. n6i) (eror o h6. d€ m€g abban a sz6ban.. ':r l5l .nkijnd] d emberiseg.sz€ket" jelent. ami angolul leginkabb "l€rfit"jelent.5z6val a fem'nistak ezt €szrevett€k €s sz6v6 tett€k..tmnnl) is benne van az atkos n ^. ha mespr6balja. rrM.l. Lehet.ez is. mi a M -rC irA zDinef. c'. €s amia legszebb: . A bizton$g kedve€rt ird oda melleink..ra alrh.rin /y + etntlx . Ez iigyben azten tenyles l€pni kefl: mostant6f mindenki (aki PC akar lenni) has?x.. amikor nem kifejezetten n6r6l volt sz6. most a zritmeyveszi Kezdekt (a EER[hdd n6nemii birtokos n€vmas)a A pounatLLr coERDcrllasd et6z6 lecke) n6 f€rfi.a'lia a sz6t. dik szemelyii n€vmast is. de valahogy ez a lelfosas n€gsem terjedt el). teck€t). tla visssza akarunk utalnia mondatban olyasmire.mi'n] sryqF auEEItzftfrqiil 6' ltl. (De m6S hajjajl) Kezdjnk azzal. \Et'lar'lin ill + nit. Frauf.yr€ lflrn] (lrisd te is az Emberek c. lriibrdihndi it ifdriiij] + 6arki meg tudja csinalni. hogti a feminist6k vasr€ €szrevett€k. hogy: snnswr lsttlpza. ott hamarosan megold6sok is lesznek.lhc herstorq of hirtorg hfBrori hisztodl !e ldd A s lfnl az angofban a himnemii birtokos n€vm6s. hogy "ember" (aki ak6r lehetne n6 is.rrr{n.ya tOrtenelem a f€rfiak sztorija.illetve vicces megoldasi javaslatot.iit]. Egyik l€he!6s€g lenn€ e$/sz€rn€n lehagyni a Ar+t. Ez a nyelvhasznafat lealdoz6ban van. es pe6ze vannak olyan elnOkn6k. hog. hogy esys€gesen "sz€kn€k" hivjak 6ket. Termeszetes€n.arbanis el€g diszkriminativ. Mert nem el€g. hosJ a/ottty Utn.tag. akkor hasznalhatjuk a tdbbes szdm harma.

ras.hoS/ yrlPv ill.YUPPEDoE 'Dottt fno 4 vlaty /r. akkor + . rapprf. tagyis"re az en hits6udvarombal" 6k azok. l6giailag de C$nya dolog a skatulyezas.Eisa'vlDdBrdnl sz€m6lv l/trrrrliiftdil 4 varosi BAct{vA&Dlb. az6rt lassunktovabbip6ld6kat' Lessuk€sak.!Br: ltor m Er sAcKY ^D.zrze [dr*pi]a iaPtu yuppie. (s ns'^r'edekre t menedzserekre rfirrarr [m. a .?raE c."[lin3i0r] o kkalvsas Vagvisa /'PPE bkoIyan "kirarysagkepz6"! oarma. As ha van a szavak kbzott 6t. hpil?sz6p.meneklilft Dmxr: DouRE mcoiE or. ifjn Y vo|. Az angolbanez egJ riividites. akik automa' tikusan tiltakoznakaz ellen. amit ideirtal. €r5miivet. \aa\t u"warDt. | 5! .rrEf. es€szs€ses > LAILaEltdql)szoMs mondani.iedom IOidom] olvasd el ezt a lis6t. aki Orbkli a sziilei Ptrpv: PERson Es te mivagtP ftogyan hivnad magyarul a NtttBYl a Dmfl+.s6r" id"!!gq9!4!9]-. tt osllElitbin. erre utal a lecke cime is .'d?ci't]).o. leck6t). ittdrdli biill varosi /ralfelfelesen mozg6 profi oEsstotrA hfi -f Esdtlll L PR vasett a !. S/er€k nincs"' tlqERmic P BE/t'g PRoEsft.rco.l a wgyon flallottadm6r valakir€azt mondani.ta.tiidl a harso udvar o . va$/is "dupla kereset.zttld vuppie.'f linh|'|la kereset r^oPERvltftfiir'. ami miatt elolvastad ezt a feiezetet? Ird ide 6ket €s olvasd rel h6romszor.rq!..Jcli.d i6 hangziis ut6tagamo_ A A n€v nagyonn€pszeriilett. ha Ponr az 6 kornvektikreteflezik az ii szem€t€get5t' abort.rrlin-HEitl brohbl rA&E^'hadftl a szi:tt6 . fiatal. vagis "olyan szemely. a nEr't? I"li volt az az bt sz6. a u4sa.l/fflEhtlil a anE YwnElgdx'lvawis az itkoa €rintett (lascl Perrta.kik 6k: Nr.3t .^ c. amit szeretn€l megtanulni..

Iiel.Erltiti a hazai piac.kimondva el€g gusztustalan. nALEsld.. E Re. (Lasdl a melegviz-csap €s a hidegviz.KozosPiacnak" ta co6$on tqaaritr'rlkondn ill. mar cak az€rt is.) uk n€ked az cttct6it cllci(. Ecu[llji] o ek!i./rlot lpiundl. hog.font".dhaqjd-. hogy az €ur6pai egyesnt€s ilyen mar€teker Otoit.a sz6haszn6lat kis€rtetiesen ismerds. A cotuttw meg szAmtalan mindentjelent. lli lesz ott. hogy "markecol". Ragaszkodnakhozza.y "kozos".. addig 6k az eur6pai kultUn egyeduralm6t kifosasoljak. Ezr hivdk korabban EEcnet. hogy: EuRorEA cot"nrNn I)lr!-?liitt lonJunii] a Eur6pai hozossag.REicy urrrl{ru-Plon kd'B?iju'rir] (cun1Etrcy 4 vatura.gyakori. vawis a fontot. hogy kiknek a kultndjat kell tanulni az iskol6 ban: Dl. lon6nrds4 + arit N€mzetk6zoss6g. mert tt aRt(Er ratoba\ azt jelenti "piac".ME MAfl.. r€si ma. . mi'li4 gyar szo. Az angolok ha$/om6nyosan szereinek szigetorszag lenni. utro e$/s€S).. fl€g egy gyonyttr( r6vidit€st is kerekitett€k. E. azaz az Eur6pai Kbzitss€g: trClhri] a EK. cot''r'a\ sEnselonin !2. $n]. A m€qi€gyzest segitend5 jtrsson €szedbe az a sz€p. N€hany p6lda: cot o aurD 80ran grdl a hozj6. A nyelvtanul6k sz€mpontj6b6l azonban naglion hasznos volr €z az etnevezes. ho$/ a . vagyis. EUEoFEA| Dcodonrc conFtuvn fim-Hnt. de ez i'i teljesen el van avulva. o@ [96. hogy.Cur6po+ Curopc lii'6pl lvlionnan oda megynnk. l1€g sokkal kor6bban .lJ-llonil komJunirilo Eur6pai oazdas6si Kozoss€g. a magl. Ett6t f€ltik a ftr.6!. hanem pou\D. *" l6t . (Magyarul: ttFDti . lagos" odaig..rL d6.al te meo v hozzatanulnival6kat: aeaia'zz. No de vissza Eur6#hoz. nagat ezt az EC-h€z tijrt€n6 csailakozasi folyamatot angolul ligy mondjAk. .) A Hrsult tagorszagokat pedig rlgy nevezik oaR EaaoEA| paa7'vEns juld-Pltn liiir drrtnl a eu16paiparten€reink.font" b6rmilyen angolosan hanszik is. lvfaga EUROPA. mert am'g mi amerikanizel6dasr6l besz€lllnk.cap knl6nlolyatasa n$/€ben sem engednek €vrizedek Bajban is vannak most. rrst rrffrrti.ar sz6 valamennyi €rrelmeben. Az angolok is.rEtql&anl = DDAD ttlHrE Ea^ofta. "ri&ll a hatpia. Fontos tudni. 6A'ada a4.. + y!d. vasyis: EwoEAti ctr. hogy: ao nm tuRopElgttldltiliill\coE a menni . roviditend6. mint ami.. lyenekrSl hallani leh€t.. Azt ritviditi. BLidt nAarErlbht 'ii'lit] a teketepiac. szokisos.ru2] o j6zan esz.dyijtjuo-ntn nrjhl o rialou Feher Eur6pai tiimek. Ejtstnk par sz6t Amerikar6l. Ennek a tem6nak a kulcsszavai kbv€rkezneh most.. att6l kezdve. angolul nem .a x@. flousE or conqols lhirst w kliind Als6h6z (a brit Parlamentben). Enrnst CoENotrtEALm ll. coflvonPzAcElkonontllszl 4 kitzhety.it.

4 ttn 35 n ll 3!to ii 6. 12.jj-' . .9 li 31.lom hoil 6sun l6li'15.negoldis 108. ii2g. 'resc!: 3rU a bk 3. .ftn li lidi 2E.s o ''o c t4 E K . Il.rn27.bi o.: [f.i tur't fNEa-o ADtc.lt6sor 22 10.p.. lalltbt csinta.0. A!.k9.h. tr' viEdnt!. Jrtrll f'I ror 4 Sirii:ramildalo t6Y6r.lloholl.l(ltcst .ii. 6jij 17firDlS ii 19.n . &rnl'l l5c 4 l(omonvil l{tt.ttr o Pftp[l ftl.a R c u R IY M 'sM 3rs T o N z.tt. 5. p..rE | 64 . *0vb0i(rold leliattmrgblilod.1. lztif 5.l 8.'i tetifil 2t trr 24.llla. 11.losro3. corrrrttr t0rr0tlki{boj]o hdrnatat oldal0|| 161.s0 sndhen:. 20 n'/.li .. &srotl .uB .lu30 Pi. o.ki.fi rd2t E$ 2t ii lzi 26.T 7c L K o N o L o Ii R T T "N n o c 2rD o M .l i 6lo hlt 14dd'i 16.b-Mtih d t6ni Pitoil . lcs6r6). lli). kulya.lt 19. 29.nllclln 160.

. p. + [€pl€t€sen sz6lva Oxymorons o oximoronok Szomorn.:..'! t 6t . Elklbitja a lovat verseny el5ti. vastag.xuctuosszcHnsoruro Kifele! ErKiljut esznnkbe Pir per(...r s/o Nem tudom.one sentence t66 t67 l6a 169 170 l7t t72 t72 t73 t74 t76 t?? l7a t79 lao tal la2 la5 184 185 la6 la7 laa . neked ez mitjelent Eqyszeriien nem talalunk szavakat. siirii. €l€s es sz€les lvlintakii hason lSttek ABBRakadabra CIA tlubbytellyvegadXmas One $/ord . nem? Ezt senki sem fogia elhinni I m'nute-3words ttasznos sapkas o Handicapped phrases I'li a trir6?l Zbld t'reskor Bodybuilding a test€Pites Fjguntively speaking .| 0. hogy tumajan alul lusson Plusz minusz Egyperces Lista lnteresting a €rdekes Logikus.

Ha egyszer kell n€ki.ht.-.liihn 166 dr . gonl.elmegy hazulr6t. sr . E Rendhasy6nnr idi'. EnnCl e$Ezeriibb nincs is. Ennek alapjan tiPpeld meg. JoEr oFEt! c. TehaL co olro Xl-. 6jt.*: a @@bor a oo . -relg6.endhaqMa nult idejer aa *-.K/Klele/ktnt".rt.kh- uM. \EArlitl .eszi Lurzi srays ourErEBl trlcm. amit hall/olvas Hires p€lda ene a ea ourlft tttl. l'lost azonban bizonyj€Sre Ezzel sincs semmi baj viftnnk. E is.'r-r bzinmrlo a E A rend kedv. gyakan 6rti is meg nem is. han€m hogy . u$/e. n iut Jo tt rs aona. cme. f. ttLrRr oFEd EArs our.|n. 'le 'Blijt. --"[it. mit jelenienek a kitvetke26 mondalok. Kedv€s Ofvas6. ildn]. Sehol. sz6rakozik" stb. 06? persze. Lasssunk eS/ peldai.tur oF lttD ioon ldls0n f6ing ovdi'rinl 4 John Kmegy a szob6b6lNode hol iit a baj. igen.llifela! Amikor az €mber egy nyelvet tanul. Dtanr [dz!o[ofitn iut !t n{jt] a John s/akran mes/ ki €jszaka..vflrllmil o minden) rtKE rE our ro rnE cuErrat lr $Eltqll viszE.Es our A. mondod. (snvlsdai] d marad. I|erthos/ itt a co ournem azl jelenti." az o|'r-meg . kerdezed Te. ha mar hnultal eg/ kicsit angof ul... ho$/ "kime$/". A ao uS/e "meq.gE. No.

6s innen jOn a Tv-Programok neve is. e ? u t o b b i l b i z l o s a nl u d r . r d D e J .lt)d. ([{i is csak emberek vagyunk.visszabeszel". hog. o g j a smtr 0 eredetileg egy igp a/ angolbdn es a7l rclrnli.r' iao *or.ielenti..? ?ersze mi is mindig ezt k€rdezznk.troL besz€lnek. Ajjaj! Ne tedd! A stot{csak azt jel€nti. !dnhdd]. Worsan nrcgoszljuk veled azokat. hogy ..show" sz6ra! a nE YoaxEuPEAnt 1. Ez€rt van. a masikb6l a t'ornrhtAnyzik. fuss el vele. hoqJ Ludlad. '41]IT SEOP s€m. u q t k F l l r l k . XUa'nben a. r o ' r q J r J ' \ J ' ' q b .Peter ramubtott a TV. . hogy te talan n€m is tudod.Tenyl€9. ha elkezdesz kombinatni. lvliel6tt ez a n6lunk szokatlan sorozat megszakadna. Inn€n van azut6n." mondat angol megfel€l6j€ben a Itdp ig6t kell hasznalni. tuwo E R". es megint te jutott6l az esziinkbe (mi mAr csak ilyenek va gyunk).ekkor ara gondollunk. hogy a p€ntek este k€sznlt anyagok olyan f urcs6n megszakadnak.) l?0. Sz6val az ngt/ volt.megmutat". e.r.iut mAr semmiaz eszUnl$e. m6r akkor sem nyitottad votna ki a woaDtuter hi6ba. mint . B o c s .. bulin stb. Na de hogy jbn . amikor a Tv't nezzilk. Nem akarunk ngy t€nni. aki roppant b€nin tatogott.z id. De most igy keriil ide. ami persz€ a kuty.sy . mint a -bolt". hogy ezt a sz6t vagy mit a masyar njs6gokban is naha irjak az eredeti rormsban.dhaslo eow/nowDlsi sdd. ho$/ a razi{ [t6l] a beszdl h 6 s d s r o t r h d l a s h o w . valami €n€kes volt a taveben. cgyiknnk m€g a Dallasi is n€zi. hogy €ppen TVt n€zttink.bemutai6.... PLAY SEO?.rt t 6? . 1or ri llitdntl mutasd meg nek€m az el€fantodatl Ekkor jott a Tv-shop. lvlert talen azt sem tudod. hogy a sflou/ f5navk€nt olyanohat . mintha neh tud' nank. ErrSl esznnkbe jutott valami mas. ncr[b*] + vissza. lnnen mar nem volt m€g6llas. Az alabbiak k6znl melyik aAgol hifeje z€sjelentiazt.re. azaz pl€jbekkrSl €nekelt.latt vaqiq.. Ezt onnan rogod mesjewezni. Pedis na$/on tanubasos. Arr6l meg. hogJ mondan. Ekkor csendben kell maradni.De ekkorj6tt a t6ks6.n \ ' 1 d .ya Pottr mindig egy pg!1!n vaqy bizonyos pont ir6nyaba mutat.r6mutat.d? ru*druil4 a r L'rhsh!: !. / r m i r n p m b i z L o s ..bar6ii besz€lgetas soran. D / e l n i ' n i n l r ' r . ro rEE woxD 'svow1 L. hogy ez meg onnan jitn.) Sz6val.i€lent. hogy . hogy "megmutat". imigt/en: raLK suow. mert izmosan €s rend'theietleniil t6kugyanazt . hogy a . mAg a l€W sem hilmmbghei. (Mostj6n a vegza:) Az egyik mondatb6r a srtr".-.de6l a mutass a . ho$/ a v€g€re szerettnnk volna valami csaitan6s kis fruszi-puszit neked.. E r / " b . munkir6l beszel"ll? TALI{ SEOP. amik eddig €sziinkbe jutottah. t l J P h r d nn akik a fasora .. A . valamilyen iranyba mutat" ansolutpor thoinll.rv hlrjl + jatszih. 6s azt akarod mondani. ria ma csak ennyit tanutta! votna. ki6llit6s" meg ilyesmi. ho$/ mi van. az angolban pr. h.Crriil jut csziinkltc [szrinkbe jutott valami. honnan jbn a plajbekk.l *m €rdekel. Arr6l meg meqint valami. Ds akkorjbttnnk ra. hogy te meg most biztosan azt fogod hinni.RettegiUnk. A snor sz6t azeft szereulik. hoq! kell szavakat tanitrhi.

hoS' fl.a tt-.Lg sz€bben ma$/arra? ez "la-pos"(m€rt term€szetesen a tlLrr masikielent€se). hog) ennek a lapos liguranak itt melletttnr ngy hivjak a hpos trizurajaL how tuTaoP F. €s ut6na mondd K harom' magyarul.v rf..Iit' [fi. amelyet!iS/ hivnak.. slz'ctErre ta6asag. ha a foldon mindenhinek lenne laki6a. hogy "le$/€n hkasunk a Ftld".GrcrPor szo Azt mar biztosansokan tudjak.la-kes". hos/ a "lakas"sz6t angoluligJ/ mondjuk. rszonah van e$/ masikjelen' Lese is.ho$/ fl{rtr^sm SoeIEftVld olyan €gyesiilet. szor angolul€s ket-szer t68 *r1 . amelyik azt szeretnc. va$/ e$i j6t€konysagi eS/let. .azt ird ide. Tehata helyesvahsz: A nat E^am SoQEn raqiaimind d mai nap'g azt hirdetik. el. ez egy . hogJ. amit itt €s most abb6l lalilhatsz K. De arrol mar tahn kevesebben haltoitak.hrl.t]. ho$.mondju^ kbrnyezetv€d6 tarsasag. eryesnlet lvl€gmiel6tt az a be_ i|ct e0-Sziiitli].hory a Fbld . a rul sem all olyan tavol €gymest6l kat sz6 Ha van tanul.gy Dbb6l rr^rn 4 rotd.' es INAMExIcr.ma$/a' V€gtAreisr .d ebben a leck€b€n.tlft btitijn].ival6 szav. nlomasod #Lmadna. akik azt hirdetik.trA.rul' juk. hoS/ . vaw|s nevel d leg' tlogjan forditanad le a tarsas.{intrlis f6tezik.

Valahonnan tudni v€link.:. ami a falon van. megfazas. ntehgazas. es csak a m6sodik az. nem is besz61ve. €s ird be Persze. futballkOzijnseg. r . €s pr6balj meg €ml6kezni az angol szavakra. utana takard le a baloldali k€t oszlopot.y. visszajar6 (aPr6P€nz) 6. . hosy a . az e$/iket megcsinaltuk mar a kilen€b6l maqvar els6 iel€ntes maqvar masodik ielent€s reznapirlitlrol ctplhtl cntiat ltsi'ndzgl cotDlkildl vmi m6g6tt. nem a h6z) ronr l6rll 6r. kupak (tolle).BEEITD r41E t ^n urcrrltithtnl a a Tarta- kait. hlald mega sz6 masodik jelent€sat a 6bl6zat alatti listaban. amir5l mindig lesnl a b6r' Az ahbb' tabHzatban megadtuk 9 angol sz6 mind€gyikenek ets6 j€lentCset El6szbr mondd ki az angol sz6t. { s e b e t )h o t o z . s5t neha harmadik jclentase is a negy€dikr5l stb. Pl.rslolilzl nveg Masodik jelent€sekl csepp. ahogy azt illik. hogy a szavaknak van elsd €s misodik.olvasd el a list6t haromszor. azut6n n€zd meg mitjelent Amikor ezzel m6r megbaratkoz tel.. p o h .* t og .oltoztet €lejt villa (ev5eszktz.neked ez mit ielent [Sy tiinik. t?5.r. h6ts6 fedalY vaqvis fen€k.k€P" sz6 els5 jel€ntese az.valt hideg lom€g blr6zik. 4atui kdalt cser€j.llem tudom.0. Ha kesz vag.

Cnow snAncEr . azaz oa Boon l6llt&1. ani ma$/arul !a$/ azr jefenti. ercjs (€tel. -Ir kts futi. hely (elegend6 hely valami re). kj nem tud ma$/arut. cs.tla mar ngl. hogy "hanyadik". hanem. Az egyikjelent6si megadruk..I IIACYAR.i padl6 mowt lnd aurlhntl uve llitl norlltl haj sziv (ig€) llost probald meg csak a m6sodik magyar oszlopot n€zni.angotut.. lakik. Az ansolohnak mas €s/eb rurca szoKdsdik is vannak.IIow srn cEl. hogy "r€gi".j6 buti. mintho$/ "sz6rakoz6s. hosy flnilkr).is emlAksTel. merthos/ az ansoloknak ara meg.i.. peldaul arra angolban. de prrol majd kesobb. amikor megkerdezznk t6le. ami valami otyasmitjelenr.-noE isttncE" .rsr.n | 70 .. . I sendhas]6mnlr id6: irca ffiL MwlttNl.. €s eml€kezni az angol s26'a. vagy azi.stb.mondana egy angot."€}i kbny\" ezzel szemben usl.D wotr lilf yulldnl(azazhogy "ores r€rfi" €s "6res n6".k egy sz6t nem.. !igi.mondanA a mi bdrirunk.t . milyen volt a tegnapi kirandulas. hogy . a masikat neked kell meqral6tni a hOvelkeTd ratakb6l: s emelet. eml€k. Oreg ember az elrJ oLD t ^EI6ld n tl. hosy ot| Iilll. Ezen mondja ansotul.ember". mawarut het sz6 van ara.o{ . igy azut6n eS.[ku *ind*i {a Milyen furcsa!) . mondd is ki hansosan. Azazhogy szavakat m€g csak-csak.ember. hos/ .rrcs'Jf6r ircddnel mondana a lenri ansol. ho$.mondanA tus nsrtrcE a mi baratunk. pl. e$/altaEn nincs szavuk). aki ppft... szop. irt van az a sz6. yapjJ or.) Persze van am visszav6gtt. sz6r AI]GOL olll6ldl MAqYAR. amiknek k€t tetjesen azonos €rr€kiijelent6se van magyarul.^ondane a/ pglszeri dnsol nanyagy uutAtr \meftho$/ arm. hogy .. aki npm lud magyarulr az a sz6.arul.2 it4.es/szeriien nincs neki szava) _.Cgjszcr0enncm tolSlunlrszcvokot. ismer. Olyan is van. amire angolul €sak eS/. llostan olyan szavakat mutatunk be neked. llyen p€tdaul (d -.6re9".ancsak o@t.e \9n tud ma$. paprika). Es/ .

ton bennp va. hogy fomajan alul fusson" Aki nem hiszi. mely€t nem lehei €gv sz6valleforditani a ez cak bemelegit€s.. Csakhogy a ket szo. De az€rt 6k ezt esi/be is irj6k.l a Plarlboron6l l .etkabitja a tovat verseny el6tt..az oss/ehasonlilas is tlJ Jzl is megmondid azlmber. ezen az oldalon ossz€gyujtottiinh egt/p6r olyan angolsz6t. loetemeire 4 i o b b a n s z e r e l . Jobbans/eretem a s/ardini. hogy .T e n v l e gi g ) .. dh mFd Az el€lantvett egt/mesik RollsRoyce'ot lu stnoh* to ManLaoros lil .'rf .norrrr [r-llAdor] ugyanis aztjelenti..szl6 n€gykotetes sz6taranak ewik gl/itnsvszeme HoSv ez bizonv azt jelenti. s6t mondj6k: [d-flAdd4. ez mat igazi.tAE* wAc roo coLD ANDsrllr ..t vagy egy 'ra A kulcsban mindent ion. \ l Pad6ul eqy igazi Longman-sz6tijLrban.nds.rDihd-mRl .telesaqtil 4 magaban foglal... viccelni retszit':? A noEsLE lnobdl] ... t?0. €s Sally belefulladt A viz tlil IrrE EEPrraNr Boucttr . i6rion uta' naE.Clk6bftjo o louot uertcnY el6tt' g form 6n olul fusson A cimbeli sz6 Orszagh L. hosy mit min€|.'ird onmfl ijl P€terfelesesnlveszi Marith€tf6n x e ..il nc.1 bdt fiodr fiorce ldidiftjni ..----Ja ldijl6njr{r?li k6li.dtdP loid] Az arban benne van egy kirandutas Kair6ba TEEr. i o b b r n l P l s z i k n P k i . lly€n egYszeruen (Ne zavar A magj/ar fordibs alapjan egeszitsd ki az ansol mondatot a hianyz6 szoval egt/ -...li . [di'IriF ..Ililit lil .. ha a kihagyott helyek vegen van itt-oti megmagl/a16zunk!) Masl on no DAv.€gymasik". Ottl az all: /@- D tuEM la M63M) nd dw'a Es tl t7r . amib6l lett. van benne egj/ kis csalas Az a orEER . N6ha azt isjel€nti magyarul. e g i /s / o b d n rc.o.merthogyansolulezt nem lehet alko' I'linta t6bbitsem€rulat bonrani.Ifrtr''FoR a hotdog 0 h. akkor azt mondia: ?|' lmigven: / tu FREE* A rror Doc ro a EAnEascEB.nbd{64e szeretem a hot doqoi a hamburgern€1.t-hideg volt.um lm-xIiDl 6s + ez bizonyazr isjelenti.ti [iin]a "egli €s ott ttftddil + "masik". pont az. hogy "m€g e$/" tla p€ldaul nasz_ ajandekba most kapjatok a k'lencedik olvas6lampAt. hogJi. t'i. nvugod' tan sliad oda a masiknak AfiorEEx^EA nc LAEF! Dsohn ldtitnl a \rizbeful. hosy "felesegnlvesz" azi is. hogv meqy . r[ r rD crrf. hosv nem is egy sz6? US/e. Jobban P/r. szn'Dlnz nidh0d?l ft.

Vagyisa fantaziaaul: autonauta. a magyarban van? Egy sofSr v€zeth€t motort?) A rorof.itiitl a iirhai6s 4 ^orDliddl tt vr'rcrr lditill o iarmri Mostalaposanmegkavarjuk neked ezeketa szava\a| A *rrnourli-D{Utlnindenholazt elenti "nelhiil" forditsd le t cqn wntour wneetsU A VDITICIE UMOUT A DB]VEA + aata 6z. hos/ ^ Enms! AuroEoNrE Assocrano lLnit itonoin asr6ei-Ejidnl Brit Automobir Eglieslilet).rsr [n6hdd] csak arra hasznalhat6 mororol a .ylt.Outonout6k Az angolbannincs olyan sz6.jF .ntufi. ami barmifAlejArmii vezet5j€realkalmazhar6 lenn€. i$/ho$/ meg ne tanuld 5k€t.nulr I RendhasJo :do. mindegy. teh.'*t i$/ va. aki ma$tngepjarmuvet mes csaharra.r mororosokra c. ime n€hany btleL AU|oEAULRoaDrsT.afta. irl.zZe6 aZl4. dki flEl lrG{3rl.a m i n e k n i n c s n e v F ( s c a n o o l u l . milyen fanLiziasz6i $/adanal magyarul az eS/esszavakfelhaszna. Azt viszoni €rdemesmegkeresni. bsavat ./rryrr li'ijrdr] iillit6lagr. ho$/ melyik sz6t melylk masik insphalh mert azok naryon is l€tez6szavak. iarmiivesz asno a. ut6r.w rcusr. kereki. rlr@Eusn Ezek kitziil eS/ikb5l sem lett v€giil angol sz6. dt I t2 . magliar6n a brir aut6{a klub l96l-ben kiirt egy palyazatotbarmilyenj6rmii vezetdjaneketn€vez€sere.s e 5) 5) .A Khagyott helyekrelrd oda. er'n iere E Az. szamunkra a l€nyeg az. [kid.ra robbes dt6!. (Mi€rt. vagy sem.'€.Al A EOAD WIMOTJ| A WIIEEL PluszminuszC erces Lirt6 2t 5 Tvncs IVEREAREttT flarrEs nn drr Ilijv s?ing' i'tt n6jmlSrl 5 o l v a n d o l o o n e v e .hri]vezet 'o "orrA U.esetles z*r lt.mrr MoE Mwldfift. aki barmif€lejerm(vet vezet (akar Trabanto! isl.

.r{7Dh. amikor saccolva becsllnk meg valamit: Meg egy utols6 6rdel€s Osszet€tel. hogy "sac@lva beciil"? it . l6tl a Osszeraktak k€t sz6t. Az angolbansziil€tett eg. aflIrt'tct .to10& h6-[LmGEU lndhr.teh6t k6nnyenmegje$/zia nyelvtanu16.:x | 7t . ha l€tezne mi lenne az. hogy "motelban elfogyasztott eb6d"? !t Cl Es a "motoron elfogyasztott regg€li"? !t n azl eszedbejutni. crEstn"tarron Ig. tokftlt..Ncrt. ami hasonl6an(bar mi is inkabb a .ha a varosbaniawAn tapasztalod. c]rcx6i ll Rakd id6rendi sorrendbe a kovetkez6 esemenyeket L..Kicit norE -b6l [hd-lEL] $/nrtak az olyan ez. ahow a na. @ Bi! ityen sz6 meg npm letezik az angolban.ndkfo!. mintha magJiarban ist6ll6t"lotelnek"hivnank. Esz.jtl + felbe€sll. lett bel6leBflldctlbl|nrt].tuaEaa !^n&ijd4p€ld6ul osszeteszi az ember a EAtR-b6l [h'r](+ haj) €s a .hanemannalsokkal inkabb. Ami teh6t sz6 (o t"rE BEEAKFA1T bnlfurtl (o k6s6i reggeli) vasv EABL|u]rcfl l6ilihn!c] korai eb€d).. osv O Mi fog legkozelebb Gl ttogy mondod azt. BnE ttF{sr.mint a ma$/arban).szmog" "fUstkbdhi!2" !$/ar terjenga varos folitltl.li'r. b.roEL .h-llfj!dn] . iii hft!. saccol.] sltoiEb6l ls!'idk] ftis0 €s a rrcb6t [qt (4 k6d) keletkezett a maa sz6t hasznaljukaffa.'. ill. ami mer nem reggeli6s m€g nem ebed.Interesting d 6rdekes Iinntiti'{] .v461 [d j] (4 szarii). Eslrru E. (4 A snocltrnt4.y arra.azart [g!el 4 tahlgat. q!lzti-MEhdnl Jq!s4 owss.. becsl€s. ara. most k6vetkez6szavakn€m egyszerii€n A rlgy osszetettek.f. arEssnna no.dil.s^-fi .mint a magyarban) noros'b6t In6tdtl a (ezekneka jelent€se is usyanaz. lrt'rs] llait urE aEnulFAsL EoEL EARLV LWCH B8ritfcn .{tot[|3. a as ^ t orDLI[6-IELI sz6t (ielentese usyanaz.talalgatas. saccolasj aez.! 'osl !sdiriiil.

mitjelentenek bsszet€ve.tnoa. Zarojelben adtunk eS/ kis segits€get. Minden€setre neknnk teljes€n rrarcrr. A masyart p€ldaut az angstok eg/ narorL ratieaAcE-nek tatjak. ez€rt a nyelvv€f l+ t. majd n€zd meg. ha a dolgok logikusak (rocrd{z lodreildl] logikus). es taHld K. ho$/ a €somagol6papir -csomagol6papir".tac lcngilzs)) kapcsolatban is e$/ik f6 krit€rium. mig ez angotut sro"n p. (ral + papir) hkesf eliift askor szohtiih venni (riad6/riaszt6 + li-tARMUoU 6ra) ttiiz + brigad.akinek behuztak r74 d: .vag/is csapat) (otlhon + beteg) ha sokaiq vaqv tavol otihonro (tu| + S/firii) nak van ilven. mitjel€nt€n€k az bsszel€tel tagjai. nem? + Valami€rt az emberek szeretik.logikus. ho$/ mi tocrcAL es mi nem.ootcaL<bb? Az ahbbi osszetett szavak jelenl6se e$/ angol anyanyelv(nek te\esen LocrcaL El6sz6r olvasd fel 6ket.1ER [bn!n jtid (a barna paptr). t4ost metyik LA oa eE r.

bevarljuk. €s pers2€ e2 ignz a.ldirtl aLooD4 \ter.'l ':. hosy a ror. hogy €szre sem vessznk.. lvli6n €ppen . meft. amelyeket csak f€nniadassal nem hiszel el. amiket f€nntartas nelkul nem hiszel el. ^ revehai6^(61 nar n€n is beszalek ansolE is.0in hasfajas (6ivitt €rtelemb€n is) Ih'liiikl hidegv€rui It6tibhdidl lbl. igy: EYDftnnt Ev'ltll4 Doflr ltri. hogy vannak dolgok. de mar annyira hozz6szoktunk. 'endben van.hegyesfog" vaw "v6lgyesfog"? De amikor angolul kezdnnk tanulni.Cztsenkisem fogio elhinni Ugyebar T€ is belatod.ttn€k rendhasy6 nitiia u^r.lAGYARAZAT ANCOLUL IVIAqYAKUL foFoEfrin. Ne felejtsd el kimon_ dani a szavakat €s kitolt€nia Hblazatoi.szem"? Mieft nem p6ld6ul . amiknek nagyon rurqsa neve van.'a I t5 . rtuftrlhro9l foFoAT.ki r. a sz. illetve azokra. k nn ar6zattar d 6s*6 ldtntrlzt] li oflGilas totalisan ttjkkelnt6tt tevehajc$Lrok. vagyis azokra.. . Te'm"s7e(esen eleg ross/ul res/i nrerlhog] " "rr"iroq" ungorur t'rr""r"tr. hosy pe6ze tt-krt dD*et E MrLr halljuk.r"'i*zen.mfog azait "szemfog". Itt van p6ldanak a "szemfog".. wEL Mco. . hosj/ a "szemfog" sz6t egyszeriien leforditsa. ftt-oAtr. Oszd fel a kOvetkez6 teljesen val6szeriitlen megfel€lesek€t k€t r€szre: hihetetlenekre es mea annal is hihetetlenebbekre. De mit tuqja €zt egy Ewm? E Nos.Ertt [ttrl. I. senki nem gondolja komolyan sze''|' + ugye. -ED4 -u AI'JI'JAL IlITIETETLENEBBEX IS (a tosoryos).rl o loq LrDotn lbs7.tl hajtiikanyar hndl lh.

. Jrtr d sroplt ldel[ oltv at 171-o-''. amit mi.amit csak meg lehet a enni.lallztpE 4 td'teb... o.Tom. o. leivdrdr]4 harom sz6 yt|r 6ii 'igy t'iu.l.ishan .jar. Persze azl.rr. . + noslizis.d.nr. .flxrsr o ionvdgy. orr d dgl.tupat. tf.r.nem?l) Lulta 66.rn .ftt trl{in h6filzil]sz6sro nti l0tdil.lrlii'I.ho j€vel (rrolbigl nagy).hory harom sz6t is m€gtanulhattal. lgy at a mondal. ffrrr$rtr d t[roll6s. tloav az nem is Adam almajal nanem csar' iamcsutra[. 6s sokak szerintazt se.rsu ilt aly kls csalfuvan. lemezkiad6tis tl$/ neg azhn a Beatles-os hivjak.az €n kis szem€m f€nye" h€lyett azt mondjak: "rot" . vas/is: a nagyalma. sNoP 4 r0r.crrur d tulballktuinliq.rEE^pflE oF Er E 6"[diqil oririi ii] (o a szemem almaja).faoof4 efi. E lqr b"Le/ih a/ AppleYcL'r'o'n *wt . iut n6t. .. q selet k5t6!.?idl). s.honvigtamran". New Yorkot meg ngl/.rrtr4w o nor at-t erl mordilr:. nindtr dl lg. 0 Esyebk. ahosyur.6arJso lohir 4 1?0. amiinem lehet oszszehasonlitani a vlacDonald's &a .i. 6trcsdiinl.xE [6r].t rdEo vk rai{d.f. tudom.t.scsy!5slin iinnrdit sren6lyiilolon lgev6g6n isy: rrdtxrr. mert mindjert lejar a k€t perc! (lgen.t t$ 169.. hog} TrrEEra APE big ldd tdl]. c. ninden ftrl 167.0. Az is kesz aranyossaghogy .. ata! iqyi0. megint valami. o h!ly. 171. lemtom.oqcp I t6 .)/ at'rLE a alma. 4 st6r. lll t!. ADAM'| ^pp.n. abb6l is tudhatod-ha szeretedlvaav szeretn€d)az Appt-El! cl|-eqqrtn ttl. r {agyot" Deazt is €liirul' annyities!: . Bocr. 0l€i6. hog.rrp 4 cretp. tt t4 isrom. nEauoE lar-tnlndsn|!nd. Cyorsanolvasd ki nehanyszora d6ltbetiisoket..rrvE lakik. a vat is 16thatlya. yissra!6!*f o rrtffl cr. mill a angollan).. hogy Dagyarulisy J6lsordoltad.o. .. magyarok mar req6tatudunh.(P.\/cfprr i 5/an.) xEo liiltevalii. hos APFLE.rp l0ll.I minute-luords o [tmnrinit] egy perc.rffott o cmlat. P|Ef fl itE v0n0'saou" sa't *E founELEPStll.r0r o criis. ho$/ €rtik mes.ffsrfl ugyrnL 4t fiellakn6{. tofr.b-i cutka a .rrr{E lar -rr.ffinlpdrszdndlk0m-PJutd'l . Lrrx drtr 4 vetter lia i6.L. frof 4 isn€r. i$ n0ndaiirr: a srat|ii6stlt venda9l0-!.g.0tlhonbete! hogyl?rr.lEttdlh angollq6r6ta idiiiele. t ?. A l€nyeg.r0. . *ieitas ldd{ndll. t rr o rileliga&is. apt6lant.

k. Den ansolul. ArRv[k ii] hlalkozunk azzal a kifejezesset. Vajon kik lehetnek ezek a . Pedig a lo. esy nenr el.m i a f e n e e r t e l m e v a n . ahol az €r6s€bb versenyz6k hiniinnyal indulnak. Vagy azt hiszed.f t'nirrl palda(l Azert a tobbes szrm (az -r). crl"[hp] o sapka.O hosznos sopk6s+ Hondicopped Phroses a firiziz] losyat€kos hirejez€sek l[dndihF U6r a cim is Syanns ren€ljiik na$/on.seszetlj€geralsoDak). Bizony bizony. hogy ez Komolyra ford'tva a sz6t: orf. k6rtya.kinyacipel6 tagoh E2 ut6bbi kisz6last surs6sen felejtsd el (ugyanig. Harom oszlopot fogsz magad el6tt litni (vagy hatot. az azerl !an. akkor te eseileg ha a aranstuMnG6l fogod magad. crn 4 c^ERvnc EE|rBEr rcndes. barki barnilyen otletel telvethel.y. hogy " as ... mei. nbi'r]. + az -EDvegzt. EMER4 tag. viset.hendihep" sz6. pedig a EousE t$/ amngy .azt rbglbn tiibbes sz..iLnrba E Ez olyan. Sz6val fogtuk magunkai as . majd rogLon uldna d rendcs magyat totditJsl is ho//i. cipel. 16-) versenyekei. mcrl igy n€v€zik azokai a (p1.. mint amennyi j€g€r. !. roham = smRM (men te persze csinalhatsz ilyei. hogy n \age€ csnk . csnk. hogy .K6nya". hanem . smwt a \ihat).k6rtyahaz".. A EAn capDD azt ielentl "to$/at€kos". 6Mrr o aW. mint a .pedis n€m szabad. lteresd ki az angol szavak.rc azt ietenri.tagonk€nt" leforditottuk: t a Drlhendil hasznos.De a EousEor caaDs lhitszr! lirdczl. ll€g beljebb haladva a sz6osszetet€lek siiriij€be.des meg itt olyasmi lehetne. tia ismer6s a . hiszen j6val tobb minden tehet hosszri id6ben vagy t€rben. hogy a Lo.it'gn -? 4 visz.. A Johnokr6l nem is rinek k€t szirr v. Akkor most leladat kov€tkezik. amibdl kert.Otleiroham"... hog/ cAnD-crnsvnc MEMBERUidl. "jeser".. otletrohrmE / | ll. as rbbai bizn. de arr6l mi nem tehetnnk).. van vr$/ l€szik.n. nrSr mcg'nt hnly€skediink.mar nem ..tE c^sDll6n liril a Lelefon.j van.kiriyavar".h62". hogy t6bb enber leiil. ha ekkora marhas6gok sirln€k ki bel61e. .td az e$/ sokkal fontosabb sz6. tagsagival rendelkez5 tag. e. Bel6thatod. visszaforditod: btlet = te..rt I t7 .hasznos sapkast"r.tagonkenti" forditasat. csak annyit drulunk el. a s a z l k € r d e z n € d .rltird]aztjelenti.rdo.tagonk€nt" forditgatni. n a n e a d j ' i s t e n s z e m t e l e n f A j t a l e n n € l .akkor elmondanank.

Ettchen a raEE-srvLE l+ielijl A rel€s€S€mszabadEbon van. d voa aREot.rEIkoD-PUn telies. Dlgrldrld] a por.. hogy nincs 'utonben ) lIv wE E FaEE. amelvnek seqitseqevel a leladatot meqoldhatod: a cr.tou wo . tdmbfej'l a EELL yoaDona?!!t dd ^RE hllrj{ d{iil] (tEr. ho$/ az ansol "hosszn csa|K mit riszonr D6Eacr. how a ma$/ar milyen es/ j6nosok'hak hivja a j€gerals6t.ncrrll{ill o rnq lenne.{riEA. hol.lrnk]a sziv.3* .-r '.akkor: forditottja. swh.f.dhr gddftnk] fril. komDletl ruDPxtfllr'l'ilinl a bk cortlaf.EE 1|oT colvFLEE: rc nem vaw AEE You Dond?t mi a DAD EAs '{rc|<ED M: ZZ API rcE E a taE. melyik magJiar Klejezest foa.mi d€ idi6ta nyelv-llert isaz.. 4 .hor vo'lcr + FaEE-LAncE roaavALtsr. ha nem aruln6nk€l a rend€sansol megfelel6Eiztosnasyonnagy hianyerzeted j€t is ezekneka kifejz6seknek: (sz6 szer'nt: te re nem vaqy komplett. leckek egilk€b€n arr E Reddr"sro 'do .lUlio t0rr6?! lsmeredazi a sz6t. "gi/orsnszas".n3rl ogyis mondhatjuk. asill lkotidts o tnro a sn. llost mutat6ba par percre leforditunk neked n€hanyat a dijnyertes maS/ar kifejz€s€k k6znl. ( t. st/cf.cla Lib .mlr.. e lztdndlilztl szabadrisz6 njsagir6) azt jelenti.rD n .t t|@ . tla nem ismered. hosy.E .r oF rcan Nr D.|lsz a . nt@ . hogJi megtahld. + pokol) liia lrir6l csinalsz? wE^r rEE Apu benigott. d (ha ezt v€sz€lykant aftekeliik:) lt v lttftr ts tr I-tRaE.{ Anyu szabadnsz6."pzf. srrn] | 78 .swtFtl'En: az anyu )6 Mr I/. szopikE.d] szerint leginkabb "tusk6t€j.ld.. csak elmentotthonr6l:)zr I. K6retik 6ket kjz6r6lag tr€fanak venni. tttE rs. 'a . hogy "inv€rz"?Csakmert most az el5z5 lecke inverzekdvetkezik. amit az€rt adunk./rr.nek [dr!?t!&li'r] a vacw"t cLEAnEEa In$ti $ini4 Tessznk ezt azon az atapon.lttEE-LrncE roannaLlsrlt{.Yu Isdinl nszik lfan. Bebizonyitjukneked.scorDl?.* [sair. tiuit 6rtd F nindl kivUlvagyaz agyadon) (sz6 bklej q B/'ocrn0ADlbhll. Komolyan venni az alattuk olvashat6 sz6listrtt kell.tfE ts 6 raEE LEc: a felesegem A s76lisla. lrt)$tl [n(j riif n d tr/6!'] (ha csak arr6t van sz6.s rnEELldcE.t ttiort ['iiirijl h 6utl n iil (ha egyszeruen I Ezekritr a szavakr6r b6vebb etig zitAst !d|.

nn suu. akkor mtr a magyarban is mondtak olyat egy f6nirkre.El6szorpr6b6ld Leforditotlunkneked 6t angol kifejez€stsz6r6l-sz6ra.cEllrhi!{). amit nem elmes6lni kell. t e<no no*esslgtt d-DREszl . .rsn. o . rop pEopLEltrtthdll + a legfontosabb emberek egy cesn€I. akkor vedd 6szre. ahot gazdag emb€rek laknak .vagyiskitalalni.EIgfi 6lf rt&e]4 natabs oregkor (orBErr + zold) Milyen kori is az. tla k€t h€te. zr. men€kiiljitn. akiting4zger? Na. hogy itsszekev€rdt l*rcnsE a gyal\orot. $/orsan le tudod ford'tani a k6veikez6 mini-mondatokat ma$/arra..ToP 'Et'|. aminek gliakorlati kovef kezmenye is van. caEEn on Af. rnega magJiart a kicsi6rek a leqfelsS emberek ime. . magyarra forditani.. IDrhi r iorinolhl lits?ioi d d. amig nem k€s6. hogy "toP menedzse(. akkor csak parosits L Ar mE aaEor 4I w s4 lft Iri diiidlsov {i t|r f6liia 6ldl 2. hogy az angolban pont a masikban van az . !. rucncn nrelpr ilnl ht6ll .{czriE 4 gyakorol."IE. vagy a hrsadalmi €lel' ben. inn€njegy€zd meg. l'londhatni.mondjuk a sl6gerlista etsii tiz sz6man.s" betit.ho$/ mire vonatkozhatnak.hecc". pwcncE a gyakones. hogy rcE + kor' . / 188. lii iiir iziils?ti niiiBrl 5.. + elegans kitrny€k.ziitd ii El€gviccesek. wlarJ rouR ADDfrEss? tultll iff6-DRtSZl ts) lli a cim€d? c) 4 €v€s koromban 4 6ves D) Gyakorold az angoll E) Egy dra hatvan pe'c. akkor konnyen. haromig.A px cncaL roxE olyan refa.s. hogy minden kideflilt.Cyakorold tla nem akarod 6sszekeverni. PMcrrcE '7 glakorl:. nousldi: czm6lidni a kon hajnali6rak. hogy ami gyakorlati.senek? A masodik sz6 e$/szer'I: "EoPLE 4 tla nem kAt hete kezdt€l angolultanulni.:lj: t lo .!6ll 4. PR c'rrsE louR End. Vicc.. az ansol kifejezes€k: . Ezt a k€t angol sz6t remeknl 6ssze lehet keverniHaMunk neked egy kis helyet arm.. hanem v€grehajiani. De m€s ennal is fontosabb. EoaE ts 60 EuturDs. A.cts" htrhb4 sok gyakorl6ssal (!{'rakodas4 rEAcz. PAld6ul: taviratoi killdeni a varcs tiz leggazdagabb ilzlet€mber€nek. Ejf€lt6l kb. Amikor valaki nagyon gusztustalan akart lenni. es mit is hivunk m. azt gyakorolni kell (gyakorol a B-.

t44a) -o ". hoS/ valamilyen testr€sztinkkel csinalunk valamit.tlr El | 80 .Amikor Gabi immel-ammal csinal valamit. hosy caBt3 Dona tr Mm tM ^t ltlg.ibak! n.E ll lbiitl harap uPllir a i a k ud{ltikl nyal Drrrldi.il touB-foun _s- Amikor trirelmetlen va$/.loaR Amikor lInNcMAtr sz6rar:) nemkiruxtt d-.jr't . htng].lh duing ridimtndi'ir] azt mondjak.Bodqbuildingq' test6Pft6s lhdilildingl Ez az angol teljesen logikatlan. bit. hogt/ az itt felsorol! szavak k6znl melyik hova illik. Rendhasy6 idor.pzcA vanatosdambokatakarszeltavoli(piszkelod orrodat) az taniaz orodb6l.nrt El Rendhasyo iddr '. aho$/ mi. akkor sem mindig tudiak rendesen mondani. Talald ki.bitun].r.ou . ho$/ S1.b. trt tv ARE voua s-s) WEy aRE fouR ..De ha konkr€tan aft6l van sz'5. ennekat van vive az €rt€lme.. ill. u"st is hogy hrlzza a tabat.. E {fitla.'e amrfbiil. Isaz.nl dobol. akkor Amikor meglep6dsz. dob rrra g lh. ha halad6sabb vagi/._ NAtLb. "m [h|ng. vagy haEgAmikor valami nagyon finomai Amikor izgulsz. tr. mi€rt l6gnak az !rij4!d? Mialt olyan nagyokaz qi!4id a kk!e!!? Meqnvalhatom a kbrmbdet? ARAND A..rM.loq /L srl'iizl emel /"rcrfDillDiszkal . akkor il ahelyett..*rgin3I'i.."*. ideges vagy. akkor m Amihorsz€gt/elled agad ahkor rou .. €s ird is be a megfelel6 kihagi/ot! helvre (eqvet meqoldottunk mu ull s.foa s-- folR ./_5J lrAiamG? CtnIz I voon u-? Pli€rt dobolsz az gqqdd4l? van? H6ny sZc!!!1&!OBqd is Eleket el6riqral0rlatban ellen6rlri0led! az E mrfutla.. o^Bt's DRAcana s EErE 1g*i. akkor l'1€g egy kis Wakorhsk€nt ird be a hianyz6 szavakai a k6vetkez6 kicsit morbid de sz6lanul6s mondatokba. pr6bald meg segitseg n€lkul lefordiitt ni tani Sket! lNe keress atvitt arlelm Nagyi.nclloqat.

figurotivcly spcoking. es mindis mindent mondj is ki! | . ssorE. Losikus. . mftEv fllRo*nlt t6. A te feladatod az l€sz. l4egadjuk a jelentes'iket. hogy a felk'n6lt leh€t6s€gek k6zril kivalaszd.ALL.+ ll6pletesansz6luo s. raizol ':r:3l8t . szt6t'la doh.ririq] lfisi'r'flili Egy k'sjat€k kovetkezik. Ha j6ljatszod. KezdhetjUk? Nehogy 'd6 el6tt bedobd a brnlkdz6t! o fl rtu. nem? Akirajzol. hogy a kif€j€z€sben szerepl6 szavak jel€nt€s€t is tudod. €s mert minden ebben a leck€b€n szerepl6 ige n]llt ideje rendhagy6.. zarEelben mindenhol megadjuk az alakjait.tudomasul vesz". @d A az vonalat hL'iz... Tehat az alabbi feladatban negadjuk neg a kile' jez€s €gyik szavanak az "eredeti" jelent€s€t is. FALLE 16l. (Na$/on. Utena ellen6tizd. szerelembe esik.e a . o Edi! mjzolt eS/ lovat. E a) wAr. mi lehet a kilejez€s masik szavanak j€lent€se.ztt. d t. IrE ELL maM nE EoRsE 4 Leesen a 1616l.|.. zuhan (rovr o szerel€m) a) esik b) l(eriil c)sz€dul CD orAN snEAm + szelleni a fingik 4 a) tOr.. torir! Mv doRsE BRo'G tE LEo 4 A lovah eliitrte a kbat.llttz 2. De vigyazz. De nagyon komoly am. ftli'nl 4 ellleesik. dtit']a l. an€lknl. lvlagyarulp€ld6u l a z . k e l l e t l e n r i l t u d o m a s u l v e s zd. hogy. parositsd az al6bbi szavahat bnnatnj elentesnkkel. n€gy-nyolc ansol sz6val €s h6rom-n€gy kifejez€ssel l€hetsz sazdasabb.tE 4 Dobd ide l. ELL.YD szel) Gt BaEaK wttD @ fllfrow n mE towL szriindd ( a a tlirtrlkiJz6t ror€z + tririilka. l e n y e l i ab 6 k e t " a z t j e l e n t i . asc) DRAWDREL D om[/i6. is m€s €lvezni is fogod.lost nagyon gyorsan. BnorE lrt4l. rajzol. IttRow nE EaLL ro. Adunk vele e$/ monda_ al a) . 2. tt6l. EDDI| DREW rof. bidldnld tor.Ll.sD. o c) mRow.. €tt6l meg nem biztos. esil.zS) b) Ienyel Ehruljuk a helyes megoldasokat. tr nve wm sonesoolf6iii hv{idclrnhdil szerelm€s tesz valakibe. hosy fent n€gn€zn€d. hliz 2. . h o g y . TflE floRsEDREVmE cAtx 4 A 16 hizta a sz€keret. . b A k a "n e m " jelenti azt.) r€borolunk n€gy angol kifejez€st. t6rik lehellet) + szebben mondva (M.

yarra forditani.ie. Eqyszer bb.Fdq l9l 18 . ha hangosan felolvasod az angolszavakat.Direkt olyan oxikat vabsztottunk.milyen szokapcsolatok a k6vetkez6k: -ny'lt titok.I Orrymorons orimoronok [olcr-Mtiron] Da vajon ez meg mifele 6llat-€mber lehet? liyelvtanul6s ez is? lgen. olyan sz6kapcsoIalotjelent amelynek egyih fele €s mdsih fele ellenkez6 dolgot allit. ha magyar p€ldakkal kezdjnk . hogy mit gondolunk a sz6itsszet€tel egyik ill.rr l l a l/ beteq 2l rossz. ha valaki ezt oximoronnak tarlia: BasNDss E'trcslbir. hogy mif€le v€lemenyt feltetelez az. 6"oa atra . Bt rlE R-s t+E lhir Er 6.'xihrl a nzlet' etika rj rijabb oximoronokatsyir Tudsz'€az oldalon szerepl6itsszesansol sz6 s€sits€s€vel tani? (Dzt 'lgy dOniheted el. Bemelegit€siil olvasd v€gig a kov€tkez6 oximoronokat.il a haborn. €s utana v6logasd sz€t a ben nnk hasznalt szavakat.hiborUs o Alkoss oximoronokat a kOvetkez6 szavakb6l: I D Ei r d a z o x i m o r o n o h a t : .n't.yis att6! lesz oximoron az oximoron. !. v6lik 4 l) masol2) masoht J) peld / ll8. ezekben a p€ldakban az oximoron azon milott. A most kOvelkez6 egyetlen oxi mell€ ird oda. h. (llinden kihawott helyre csak egl/ sz6t irj be.i.) ehhez kulcsot sem adunk- o oEt sEcaErl6rdtens&1 nyilt titok r'/^R aarrEsfuai. masik hgier6l. keser€des"? Eltalaliad: oximoronok. €l6ha loit.ros a er€deti oxr6n rlo-Rldzlinoll o^"*'trlqAl o l) n6 2) vmive valbzik.) ird ide az altalad felfedez€tt oximorcnt/oximoronokat: !< 0 Rendha$/o murl id.t'. ami e$/f6le v€lemenyt tnkroz vag. amelyeket hal6los pontoss6ssallehet€tt mag. Az oximoronnak l€tezik e$/ olyan valfaja is. hogJi egJi'eSJsz6nak tobb jelent€se js akad. Mint 6ihatod.

h6zheU.r2iE r[$d!.rzzal a j .hosyEE[ij]a ron. S'TARP STAE SIb.s z e l c s k b r t i Ezek itt fen!jelz6kEzek itt alant f6nevek./Phzutl a reves . veti' + txrtnonctl. l o d J h o $ / melyik oszlophoz iartozilr a D.. NIDE SE ..rcr{s?fi | + Sondolat /rf.tl a haj sc'r6r{!*ial + kapernyci. nin6 is nekilbbbesel *:: | 8t .i6 [s?ong] dal rAdlt ill 4 mese r. s6t. szam.l tudes A n€gy kozril az egyik jelz6t nem kaphatta egyik oszlop sem. i r ..k.rose[n6r] or o nnrylton] ranyar rorcrrlhns] a ny€lv o|vassfelsz€Psorbanjelz6stnlmindenoszloPot:sADEfE'5ADfiftGstb TEICIT WALLSIb.ktz-Piaonszl t"pasztalat a nrowlDDaEttdlid. amit a legjobban meg szeretn€l ianulni. Ami egy oszlopban van.g. "sz€mdr-b€s26rjen. kavics + . WIDE ROAD STb. Mindegyik oszlopb6l valassz ki kett6t. Ennek a jelz6nek az oszlopa i$/ n€zett volna ki: r'. hogy .rDlnijq + k€s o sn rE[et6n] k6. a sttarpilletve a MDE fEsu[iir]+ szemek a io. Yosto 6les r6sszrdles s.gy iryenko. a ntrca. .ro[srcdl nn<Iszill s'taBPlsi?l wDEltiirl c .. az szivesen mukitdik uqyan.i] + erd6 flAnlh.k azr. kivave ha ok(k \ntr |. s"^RP TNE. €s ird 0 en Az ansolokjobb szererikmindig labbes szAtrrban egetni. hir ra"rrrlmdfl dft] a piranat roorftull a kitnyv '9 ul!6tl a tal io.snk .ro. s z C l c s . h o v e l r m i n l d h o g y :L s i n o s k i s l a n v r s i n o s r u h J L s i n o s k i s k r l a m r j h J . Szomor6./sElryi?l.sUrU.

lUlint okit hosonliittek A l€nti cim arra szeretne utalni. El6szitr n€m adunk meg semmit. azok pr6b'aljak meg igy osszehozni.-mint. ANCOL= IIACYAs ANGOLULPIA5.s or. mint a csont cyrijtsd k€tfel€ a hasonlatokat (hasonlat o srr. ho$/ magyarul is u$/anigy l€tezn€k-e..]INTI'IACYARUL | 84 . Akik mar szinie tudnak angolul. mint rz ABC breq. hogy az angolok mii hasonlitanak mihez.. hogy .rok most mar rendben lesznek (ez a fenri f€ladat megold'isa is ewben).silrl a hbnnyri) a . r uof.{sF?.most mar a k€zd6k is pr6balkozhatnah. akkor mjta.yanez kijveikezni..m i n t € q y l o r d sziraz.hoq/ ff. + hes/. vagy magyarul mashoz szokas hasonlitani az illet6 tulajdonsdsot. hogy az a szerkezet." Tehat:. elituar6bannekik annyit..m i n t a i e q r a s z e q .I.raz) o . Az angolt mindig olvasd is fel.|ss. a annyittesz.llos.s (JdEil sz. hogli hasonlatok kOvetkeznek. mint a halottah honnyu.{i corD rr llldldla hidea) as DRUnx \llnnll . reszes) ^s a as Ds' ..3r . (Jbnl lord) hE DE^DIlnkdlo a hatottak (Drrro halou) . AEC log Ug.. parosits: . {s (ldldl oreq) . ne-ullr rEE'/zzs[ddhih]4 a hesyek ('rr... som (lbdnl csontl q AEC llibisrit ah.rr Isinilil) aszerint. Neked kell 6sszeraknod 6ket.ofyan.rf rrs(hdilontl+csendes. n€ma.s Drv as ^ BorEIud$ttzit6'"l otyan szAraz. most mar csak a magyar forditast keu hozz6juk rendelned.mintr heqrek as EASYts 45 OLD AS AS SILEIfT AS AAC fl'E 'TILLS I'IE DEAD h i d e q . Az angol P. mint a csont.rd. mert mindent megadunk magj/arulis.srrsr.

bl-Szftdl.sritdll 2. tlr L.-ek. ho$/ m€lyik al6hlzotL rovidit€s mit rcvidit.'ytt I'i44 to. Valogattunk neked egy paral ismer6st €s feltehet6leg kev€sbe ismer6st egyarant Keresd ki a m6sodik oszlopb6l.GE E T'UBLISEIEC@. l. hogy "haszn6latban" lasd a rovidit€st b l. vallalai. nR J.-e{yr'oiultr . Egyetem 5. uEbntl I|rszin h.) vALtE ADDEDrAx F. 6rit ltiisorsz6r6 Tarsasag 4. Nyugodj€k bCk€ t1. maa.. ABBEEvrano lritv.Iszi'l 6.{/ir orllff ovl(0116 a gonD) Cot'iPAYrllmtdnil oF E) ME|.BER FaRrrAttE r lnant'l o! tididntl (nrrrrr + tas) F) ttttrEsA ER flou| tk6l a. hivj felamilven hamar lehetseqes 6.IRAE E.. oz qb rtR L st"rr). LSD.rt | 85 . lec.sinl h6dhezlina Ibdlis 2. 60 arylniilrtit iitll 5. es a harmadik oszlopban hlald meg a magyar jeleniest. ordq A 'n'qJ-'brn A. dnoorbun I'd eqlnpl robb L 'l"mrol ldn s/o 'nJ'F rooDPs \l.O z n a k 7. n o r .OBBllokodobro sok van bel6le:UsA.< T n d t u n lh o b ' \ \ r . ^DD4 hozza- g. (Az els6 oszlop nem alahtzoit szo' igy talan kbny_ vegr€szei azCrt vannak ott. r i o q n r .' h . c/o BBc ePPezenni'rcs leszneg ilveneset csak i6sban l€tezrirovidites"k!16n"kiejtase ii\idiresek k6zl. c€g n€m l6tez6 re.Smith q!!I1?4 l v l r J .Nagyon rBl. Rtnc lttE 4s1! Ilir!?ilDfl 5. CIA 0.4qqlbftkzl 6) ENnsE aRotDcas re kooo-Ra.). EE Ii tfil a. t J CLt€t(i8: In r J) YERY Ponr^ftftRsdl Jvriin-PoRtiint dEdnl k6DviselS 10. kov.wlripl -y' lll. !tu! or auDAEsr luni-V0Rldiil a) fiEirrra4cf. 60 merfoldper A) as sooN As PossrBrE t.b. ) r J r o g d a b b 1 6 lrd\rte.kizar6las a te egzecirozh6sod kedveert. alblanos forgalmi 3.v. c) c. [3r] [rusrtin Szemely (rov.\l rlidt'll lvalrE + eftek.NnElsit'l ldtr) ma$/arul:"r6viditas". nejbd megl VIUtrtv.nrol t"snr'|"'h ' .

akkor sEcr. A k€mre egyebkent cgyszetiibb sz6 az. I86 . . gondolta. hogy ClA. .a popsijan lev6 'rellenare. *.lcEt. n 1'y. aki egy . Akkor most lassuk. Hasonlit a New vorki CEnmALrAwra 6s a budapesti a Centrum Aruhazra.) Nyilvan ez ut6bbirol (Elnez€st.inij?iryl acrlc' a rekliimusj nok+g . hirnsynbkses 2.aicure.r'litt-IElidzconcrl hirczerz€s. Ha Ulkosngynitks€gnek.tdaut 'f t4s . katonai intell'gencia. 5.]aarrcv+ munkakozvetit6 ligynoks€g ^Dr Bns'aol. a CIA b€n kozponti fiit€s van. hogy e$/j6 po€nt igy elsz[runk. k6m). lnrLrraEl rr.clFct..y de most Appen tanitunk.iniill kozponti. Olvasd hangosan a szoveget. pl. Ha ehhez az kelr hogy r elolvasd a szoveaet.lisynoksas . IY''L.Cttc|. ezan mondhatta Oroucho lvlarx.elent az €let€ben.crdcr-nek dolsozik.i4 ""r"f' . akkor DrrrsrE[drbll] . Az angolban sokminden lehet il$/nbks€g.. p. nem? Az emb€r azt hinn€. Ennyi mind€nt tud az €mb€rn€h mestanitaniaz a h6rom b€tii.tl ^68 /(+ titkos iiwnok. De a leghasznosabb dolog. katonai hirszerzes 2.h. + B^vELIn|4nll taE s a utazAsi ircda EEpnn"E rlin-PL(nniiir'. az eS/ rarr. munkakitzvetitd iigynoks6g + E tr# a hlr .mindisesyes szam.E [.hogy: MtltraRl Drcno1 n 'Eatqslnilitiih-lEEtid?riineir i' lont6. ct{ = CEtirn L l rELuemcE AcE c/a KOzponti ttirszerz6 USynOkseg. qn.rce. ll€zzlik szavankent. reKamiiWnokseg 5. J6ljegyezd meg. hogy vr[s4ij].Dl(ddn roiri4. Csak arm cmlakszrinh.nn6ltilinfl+ kozporti tut6s.38 . katonai hkszerz€s o 4. a. hogy hullanak kOriilOitrik az emberek. /|GE cy laidaiinsdl iigynoks€g.6i! ird be mindenhova a megfelel6 ansol szavakat.ili. ha k€t tit kosnak is. amire megtanit cE n^L HEAmta kz. hoqy azt 4 jelenti "inteuigencia". keft6s ngynbk a lo. Ki volt az elsS szia€-ngyn6k. kbzpontif(t€s + 6 .) .t.rur€sa.. hogy mikor is hallotta el6szor ezl a sz6t melyik krimiben.rr 1o k€tt6s iisyn6k). akkor t€dd azt a l. mit is rbvidit {az ember€te ten kivnr).l'lire tanil a clA? rjogy is szoktuk mondani? A szia€. r4aga a szemely. ni. Iijisrjntl. in nogy a NrurAxy ttElrraEncE onellentmond6st iartalmaz6 hifej€26s. va$/is. hog. kcmti'rtanct ben. aki meg. Nyilvan senki nem tudni mir felid€zni. Azt isjelenti. ELueE cE4 l. CaYnfiALlsz|.

kiv€telesen igy -5tEknl.. vas6rnapi .lil a vEcErABrrh.'sor ne ELu tollrom?Ftzntrtdilu-UAl4. novenv o harecsonv crlrrs'ns lkirrmdsrl EasBArDlktl. ha nem eszik . az aki HCimeDl[ cttc1. Dhhezsem k€ll.o Plivan a ti\ubanma esle?) k'erdezi a t uBaY minden este. rcv€ €s h€tf€rezt'ldseg karacsonyi l€rj !.in. ho$/ jarjon az awad.. . hogy mar szinte mj is szes/elljiik. .htoldldn zdds€o.ontl .!trrr'et? . leginkabbparolva.yarral VECrl Etff a ETERAI\D AtrD t*O DLEVtStOtr ADVEE1S MERBY CEersrNAs .) alald el. lgen.6n: szerinted ansotut vEcDraRran lt6drsd-ftdtnl.+ .dl31(ahusesket-zoldi"r-ebb6lrllahivalalosansol eb6d: hni€s k€tfale ioldseg. . mert a kezd6k na$/on hasznos. wEA. apr6) szinte a csodaval haiaros m6don ez ma$iarul: ap16hirdet€s. *r 187 .toladl -Vrrs lkist|ioel I"liu6n parositottad 6ket. hos a ErB6/-rt'l ie$/zed m€g a flasBA. reKanl aDj Ennsn'EYrbl-VoP Jd.o.*tr"n"r*"rr"ni'frrndti{.nlnszrosrl BoldogKani6onytlr iriah a/ ansol kdraconyi lapokra.) In hh. mar teljesen rad van bizva. n€ked annyira kOnynyii dolgod lesz. mint aFennyit €ddig elaruliunk.. masyarut m'' csoda.!v>61 a naBarl. Mi azCrt mondunk r6luk meg valamit.bzn6ll o kicsi.to lsntu.tiibbei tudni. niSoDllt €tLCX6n: forditsd ansolm. mi mineh a meqlelelct EABEYl$bi] 'ELLrll. (Raadasulez a feladat az€rt profi. h[sreklam I l8l.aift rordirsd mas. a halad6k pedig mestanulhatjak. t(Msln.r>el vary a EasB. alapvet6 szavakat tanulhalnak meg. sneu. . ho$/an szokis mondani ezeket "h€tkt znapiul".ho$] lintibb odlmos lvlikozben mi bevezetiink teged a h€tkoznapi angol W6ny6reibe.Hubbjtellqv 3. |ERn. Cltcl.dt'll + tari rDrfvrsrorvhdiifizidnlo televizi6 o hirdetes.

rijinosor jdge 77. rba"a. e r6sr eg6szl6g.8 179. 5 . 2'0. SEst fErcE s'o. 1 r 3 r | ' n . .PLUs 185.sko'reseh h F. G -.dil REALI.4-E. potr'.n 'ra' " ' E N e h e d/ : e m : / " m r l h " _ o ' n v J .T INII] 4 6 i z t o s ( v a g yb e n n e ? ) a Befejezted? K€sz(en vagy)? a K€szen vasy? (valamir€. kis te6t? sottE EonE EA?I! lsnnr fl A Buc$Er?E Inl{kirl 4 Egl/ vddrot? hovetkezzek a fentiek hangos ism6telget€sel frE Dr? Akkot tessek. ' n r i h .o. c.0 r 0 . 6 . o. figyelem! Ujabb Huron-varazslat.3.aaxEfounqEAD 180. E pt .hD postakir9a liileslal.tE 0FgEC. as aD .lari kalr6ldi.H .l . 2 . 0 . smrc Jolind.a.uta Frx6F B sEfoL EfEaR'vs ot 102. hogy legalabb hivogai6 mosoUyal p6tolj'itok a szovegb6l hi6nyz6 udvariassagi toltel€kek€t: d 1169egy italt? AfloflEn Dnn$t t Id-NAlit dmkl + 1469egt.ll{m.rc agyvihanis 5..7 F 1 tE.r". VEr UNBrtrr Urwaam. 1 ' E 9 . it rotst lx As NlEtaEt 'FPatLAI.3 . egy mondat Kezd6k s halad6k. t r.[n e. nEAf ll t.aA'rxtt E[tBf.5 .o. ror. . M. " ' . 8 1 1 0 5 . fouE s2. 4 . 1 0 . h0s.) szavakat kell megjegyezni.. Ns 187. J . 3 .:au" t 00 .ldiny.ntdne]+ egy sz6.3* . 3. 9 . 2 . l-C. E.l . Afiegleitendd0rim0ronok vollal: ?4 .one renteoCe knrdri. r tEtEJ$t0tttt tro v&. mind€nt legalibb OIt? ft1rsrrED? (SutrE?) GtnD. 7 . mertho$/ h€tkbznap sz€reinnk o l y a n r o g h e q y k e l k e l lni. n\ .shr ndr. csak (.8 .o.'atr. { .Lt founLDs4.. n i s ' f P ' r d .q qn.1.all 4 ticsivii vilik lvagyis:i*rrefisgyl. etEfounxtns 5. R6adasul igen gyakoriakat. J . maximum ket) sr6val. c. 6 . rrlrrr iiniil yasiil..Woa.fIt crPt 4 crcdeiip.ut PE aout larar. indul6shoz) K'nalni meg majdnem mindent lehet egy (na j6.0.. 80ld0g [aiicsortl. €s m o n d a t o k a t n y e r h e t tek. ot{ar? I6-KHI 5LRET lgu$l aEADr? h. p!.Stletroftan fitxtmrr.A. C.nr I.One urord ..o. roxcJrt. csak 0gyelje' iek.

Nelson Catchphras€ . Boy aeorge mondja Keyword technique: A kulcsszavas m6dszer J6 kis mondasok Adjust..Kapd el duma l'm only here for the beer 190 l9l t92 193 194 t96 197 l9a 199 200 201 202 203 204 205 206 207 204 209 2to 2\| 2t2 rcez\z)er... cncDcililttl Not tonight. fly B€cause it is there Eoga( Livingstone..k ldZz(z)etek 2 B€k€s oldal Down with. lvlalicein Wonderland Ol kicsi Agatha Christi€ Basic English ES/ k€t szemAlyes haiku Haiku2 Tanulj meg ijt sz6t WilliamShakespearel6l Tanulj meg i. Josephin€ A quick brown foxjumps over lhe lazy dog. Songs for.t t. dress.i sz6t Sir WinstonChurchillt6l Tanulj meg irl sz6i John Lennont6l *r 189 .

Josephin€: fs a kovetkez6 .rlir .ntkbzei el6tti" alkalomra varnod. hogy ed.. roqoR tow 4 holnap.. Kbvetkez6. €s a legkozelebb adand6 alkalommal haszn6ld Nap6leon szavait .litifil). ha bizalmas ismer6seikt6lbarmilyen otyan felker6s (nyaggabs) €rkezik.ma ajszaka' holnap €jszaka lesz. talezen az oldalon.ma €ste . amit mAr tbbbszor olvashat.Jl'ilbitu-Mod guinijr] a A kbvetkez6 . Josephine Josephine a hires la rarcosllqnin)) francia csaszir.rvox.a 1116 mllt ideje perszerogtonrendhagy6: ratrE. (Azan biztos el6fordult vel€.ltad.llot ton d|!tu'ofin] lnoi -NiiJT.i. akkor m€g eS/ angol sz6t megtanitunk neked. de a Todraflr: josephine-es to/renet azert biztos tetszett.lig is tu. med jol clrejtettnh. akkor kesztilj fcl j6 el6re. (Lehet. Az isen sz6. hnny ewet. ami nekilnk mdg . I t0 .) fla biztosan meg akarod Ianulni a roMcEr sz. amit €ppens€ggel nenr all nr6dukban (kedvrikben) teljesiteni. J6 6jszakdt.IAeDnt{E. a m i k o r a m a s n a p ic s a t a e l 6 L tn e n r a k a r t m a r t6bb ntkozete!.isza\Al Ha leforditod angolra a kOv€lkez6 rijvid p6rbesz€det Nap6leon €s a ielesege hi)zOtt. Cs erdemes megjegyezni. JosEmnE 4 Ma Cjszaka nen. N a p 6 l e o n :M a € j s z a k an e m . hogy n€m is volt m6snap csataja. GooD dtcdr.. ranEtrltrl.. hogy ez mit jel€nt.term6szet€sen angolul: nor ro rerrr. Nap6leon relesege volt.yratt. Josephine. az angolok ugj/anis b6F mikor szivesen alkalmazzAk a tyor ravaur. JosEmnE sz6last. Volt a BBC-nek e$/ naponta jelentkez6 esti magazinmiisora azzal a cimnrel.6t. rrr [n6t]+ szundi. dd niji [dnd ndadru. Allit6tas o l y a n k o r m o n d t a n e k i a c i m b e l i t a z u r a .lla este" holnap este lesz. egy olyat. tepihi trattEa rrp It jl d tud o l€pihen.) Sz6val enn€k a miisornak a v6g6n a m(soFr'ezet6 mindig iW bncnzott el: AnD rnE Exr 'Totttonr' su E roqo aow Madr. hogl ra" cHr nern csak ejszaka van. hanem angolul mar az is to. l. lrlor ronrcEn IL{RoLyott Nem felt€tleniil keu ilyen. csak azt filllentetle. fontos szavak: rr. J6 cjszakit. Nor rof eHr. J o s e p h i n € . ho$/ 'te most mAr tudod.yr i<. csak nagy val6szinlisasgel nem veited €szre. eooD wcEr 4 j6 a. szundikal.

m€gj€gyezd.r Bnonlr rox ruEE fok 6rdr l lii hikb'iun : dziomFr dd jzid00] Lgygyors.l. hogy vajon mi€rt lusta az illet5 kutya. hc{! a aM aEN rDus az alany €s benne az rdir a idnev.y!d.Wdb ninden betiiie l szerepelhessen mondatban. tunltllt.yilyen t srry lirili] (+ konnyen) megjegyezhet6 gliakorhsankivnl nj szavaktanulesera atkalmas.6 . ha pl.t r.hosy srr sacrlsrtkll 2r es Enyleg hangosanl (gy6nyOr[i) M€ge$/ haszn'ilhat6 mondat.'dekel eqJ hF nyel'eszhedey .broun for jumps oycr the lozg dog. (6s rrsrr. Im€ az eredetimondat halad6sabb valbzata (nyelvior5nek megteszi): is A uNELvBn vEe$ER EE DsA -.g Szintelen zold otletek alszanak dnhitdt€n. hog). ho(yj6. .(A pewerzebbekfelhasznalhauak betiizesgyakorlAa a (mert furcsa) mondat pedig a ES. A nrrr"ban (ltijtdlo cim) szereplSmondat nagyon€rdekeskis mondat. 6s mi€rt ugorja 6t tt a term€szetesen gyors roka? Az€rt. is rritjpr -o $lszik..ldr a.d. hiir dd l0 l6nli b6ihlblndr h{it htdnl bator p€k meghajlitjaa fenyesgombot. hason16 Megjeryz€s elismertnyelvhnarokszerintt€nylegrigy€rdem€s. dm:bpn a rue d/ igp.ha letszetta dolog: ""*rE *t.I drc]trleit brl])k€ny€lmesen. hogy az E cLtsi alprlasErI.d cotausracs cnDElrDDAs ij-Dldr firi&dil !d0 s'in lhldd..p o...6szo. Dgy halad6bbaknakis alkalmas veltozatonbemutatju(.or.mi micoda" a mondatban.arlh' I Rendhas]. A quc. @.rd h. olvasdfel n€hanyszor monda6s a tunkat.r pedig rz i innrry. A 'nondar.nt].rl koiron.:a I tt .sn. in. Nyjlvin fctmertil a 4.nehrert"f Jhho. a up Mro6.ilt id6.-o"r.. @a eM.ddlj hatra (o s.sr .'*. az hangzasri szavakat vabsztaszl I'tegjegJz€s: akkor kitnnyii.qj hd d/ eg. oore.!rc!i'nl. Eglimasanyos. sendhaqyo m'rlt ido @. E ez E Ha .orm Chonr:hr nyelresz urnJh . vrtosziniiteg tla gyanitod. mar kgalebb kezd6 szinrenvag!.tptrzrto[s4!linf] is T€hat.barna r6ka 6rugorjaa lusla kulyil. hogli egy kell6k€ppenfura mondattalakarmilyenszavakatm€g lehet tanulni.

Tanulj belSle.[hrd] v€retve TO BE LOVED. reszesiilbenne. EVNNYNOOY WANTS + ltubil+ renni. hogy a mag.tll.j: F.[szakrr] szex + Ih6||lFSZflGdhl [hd] NOMOSE.li-t0uldnl iutzi6.) van neki.n-lRli] nem isaz..amir€ va$/ol: a . illetve. (lvlajd megEtod. esik.lildn E Rendha$t.a E!L FAorllil. LOVE.lh.s.tm-Sztlcudhlheteroszexualisok. !6vhit.ftlrl + hosy Tnenn'S TIIIS ruLUSIONTruAT + homoszexuafisok. + Id.nlo van.amit t€ szokhl.Idi!4+ ez.linla b€le AND NETEROSEXUALS FALLI IN o [d!h4o ez van..l0v'ihdilo ANTRW. TNAT'S COIIFLETELY a + mindenki.lvrnh4 akar [.mondio Mostmi is azt €sinaljuk.8 .) Tanuld is meg ezt a llrEaE's rdrs tllusotr ma ITAVE SEX AI|D IEEAOSEXUA lvar's coN?LEtELYmB@. .hivaialos" angolszbveg fbl6 odairjuk a leh€t5 leghiibb forditast (azt. | 92 . how mi micsoda)€s a kjejt€stj6 ma$/ar m6dra. EvE^raoDl mnit id.XAALS NAVE SEX + + [tl] Isndl €s.yar szavak alapjan sem olyan k6nnyii magyar mondatot csinalni.amit tudsz. Akkor most sziild meg a rendes magyar fordit6st. <.[koiFPdni]terjesen [n] + szererem.

?t. a cRouPoF EoPLE Ii ov 0i!P PiFll+ esy csoport/csapat emb€r. ho$/ Pf. T€nyleghnzd ab. nek€d sz6l-eaz ut'tna amely€kete49EZ. Ar de foaaT$ FLooR A asouP oF PfrEsrs aoT I'1. m€rthogy egyetlen sz6 kiv€tel€vel leforditottuk neked a szovegetl aroucho lvlarxment lefel€ a lifttel a velencei tlotel Danieliben. Marx.' DtDftJ xfiow you car'c ttEEE aLIoItED Ha a pn4srllftdl sz6t nem hnztad ah. ugyhogy min'DxcusE ttE MR oF 77tEMftEcootttsED G^o|rcHo at'tD sAtD ' To *ntcE CinoucHo nEroRED: 'I to ErvE tttttTrtERs. kovetkez5rehdat.rrsr?hi!?tl M€g e$/ k€rd€snnk van. akkor esyszenien ellendrizd magad.Nem is tudtam. akkor neked kesziilt a k6vetkezS feladat ila ahhrlztad. hogy A enowoFPnlEsrg/ Ezen szerkezet sesits€g€vel mes sokl€le csoportot csinAlhatsz.llegruord terhnique: m6dszer 0 kulcsszovos h[-IlK] llilrmd szavahar. hulonbenn€m fogod tudni. esy csoport ahogy tetszik r. sur Ey tontE| van. how maguknak is lehet anyiuk.. de az edesanyam nagy mjons6ja volt 6nnek.' 193 ..Plire Croucho igy v6gott vissza: .. CiRoucno rlAax sAs aonG Dotm n |tE unar M ItoEL DaMEU m uE re. mi volt az magJarul.. Emlekszel-€.. Ez itt most magyarul d€nk€ppen hnzd alal A$ wA lqAnx. ala Olvasdet a kbvetkez6szovegel Hr1zd benne azol€t a szovegreszek€t. . A negyedik emeleten beszallt egy csoport pnaet: Esyiknk lelismede qrouch6t €s igy sz6lt hozMr zat Eh]nazest. '6"""""' Egtietlen kerd€srink van: mitjelent az.

E I[d]a \erer .r.tr..in r idi'.lider). lepesenk€nt megadott Segits€g'ben. BBc NEwslbfti'ri 1. 16ltil. de nelr tijbb€s sztm (nincs is neki)l n.4 M [dri. rt i?v0Brdu A meqf€lel6 maqyar mondas: A tanuland6 szavak: 1 2 5 SCOiIS€OI El6sz6rcsak ennyii n€zz€l mes: 1 . o|Ev \akerhol.tD p6 ny. n rt toflm Dona n6rl.n "rt'F.] 3 nonEr r ris. m€gsemiudtad ma$/arul megmondani.E D'x li/drl(a vezet5. Idlla nind"n valamennli 2 oooDrr. hol talalkozhatalmer eddig e$/ikt€s1(6ppen ismetlAskeppen €s vagy(olvasdam hangosan!): masik ij sz6valakkor is.J. .tn.f. "o ^r'r' lno 4 a nincs hir 3 rrrrr[i6k]] beszet 4 BEt. k€s6n 5 ttndls:inCl dolog(itt + csinsl ese es.It.rorr lddlo ti 2 . A mojdasok ansolull 1 ALL EoaDs LEAD ro Roft.lit tu inl 2 No trEws rs co.mt id6i . l.varami"). dti] did. MezeiAnna budapestilnkosnaksem \ikprulr. Iif | lzhq L rdBl d{iit. da 6a E llid.rs {gu! ryizlc io hir 3 5 .t4 {i: . lb{ lil.7Enlt'ti)i4 iobb s '/onu'lviiN4 erdemes ha.i suany. ij+ 3 sag(olnival6) Nincssegilsag egt/el6re a z.t.6kis moncr6sok A feladat diet6san ewszerii: 1 Az angol mondas forditasat ird be az els6 oszlopba. |ALKs6ow ltil s6l(vagyisbesz€lget6s -r vagii. mit tudjul( mi). ress€l\: ' .I'llijt]<.shizl o h'r.. E Rerdhasy6 E R.P [di] iylzlm€e sc@irsaet HJ naslon mus/aj: r rrx.rd.dh6sy. 2 kozben pedigjegyezd a masik oszlopban azokat a szavakat. a ryir) mnbntse hirel).l\4ha. amely€kei meg kellett n€zned az alul aprank€nt..tl F ntiterk€p). elssre pl. n€hanyutahs arra..4 . CO facft ltlCOYl N€ keseredj el. . ha alighalad6 soADMApl. wELLIvll+i6] a nrA" EvEnlktt t'a/iil4 mint soha nonet[nnil+ penz Leveze N6m€lyiksz6 talan ismer6snektiint.. lstotl s trA mtrc ts trosm Dot4c.l. In|ll'i tik2l 4 BE tE LA\E rrrA| tEvEa.

n6i ruha".r Fijl. szab6sagokban C.endhu$o J -' jlr ide? e. ami olyasmitjelent. hog.:lF t t5 . vegre csah meglett a helyes valasz a kezd6 k€rd€snnkre is..csak ha isrEEd ) E lhenro .m i c l6tt kil€p a v€nd€g€k koz€. . itt a f€rfiak viseletare €rtik . .6 . Vegnl olvasd fel haromszor: PLEA'E aDrusr roaE Dress reFoaE rEAvrrc.ls6 j€lent€s€ .Ai. Frr minta . [o-DzSAS4 ficil Vaion hol olvashat6 a kOvethez6 felirat? ?rE rsa aDtasr yoafr DaEss J(r!? ftingl hlt d-DzSASn bi-RiR ior 4 T'tvoz'ts el6tt. igazitsa A. (Haromszorl) CItCl. nMIAiit.a helyes v6lasz majd sz€p lassan kide(il a lecke soran. igazgat"? tla igen..dress. hogy .. orvosi rendel6kben --. €ttermi f€rfiv€c6kben B.(ie: mi nlindent jelent masyarur: 2) 2) 3)z llelyik algolszbjut eszedbe az "adjusztal" szavunkrol?1Pe6ze..Odiust.y l€' q l e n h e d r p s m i n d e n h i t e l h n r n i i s l i L L e l . ruhazat" ertelemben. egyszeriien arra.bltitzek.. k€rjnk. ird idel o A fent idezett feliratban szerepl6 DREsssz.Slicc"angolul.igazit. usyanisy..fl dmr. PIEASE .l6sy" mesa . Szerinted eg€szen konkr€tan mire sz6l't fel eml€k€zt€t (Nyilvan eltalaltad. Mt. Eszedbe jut-e e$/ magyarban hasznalatos idegen szo az ADr6r-rc1.ropul"E. Na labd.llttusr voaa DEEss EEroaE LEAvrjc.

tlurDoyoat -bi-|(dzittd!4 o o€za..BEoruse rriJ mene lglzt. ezt a kif€jez€st te is hasznalhatod. hogti mi€ft akarja megmaszni a Mount Everestet De lehet. 6 is afia h'vatkozott. az angol hegym6_ sz6 arE a kerdesre.:il: . hogy mi€rt akarsz valami na$/ot Pl : tn?. I t6 . csak ennyit mondott: EEcAasEsED was fl. hogi/ezt is csak a riporter marminl a kiralyn5 Persze I w' Pi-K{iz *. csak a riporter tahlla ki.Ha kitalalod.. Mind€neselre t€ny.vagyis: mert oti van vahszolta Oeorge L. ho$/ mi€rt vette reles€gul a kiralyn6t.tq duju vlit tu 96ir ftrm(mmENt oEzA. Annyi.EnD.rl . ott van bntin (o olyannyira kedves ez a mondas. hogJimegjegyezd: EEctusE 4 Jbi-rca meri. hogy az oit van S6t.r(E oF EDn&nG.tlglk 01rdinbodl edinbursh tiercege) megk€rdezt€k. miCrt akarez te Nagy-Britanniaba menni? . hogy amikor a DuLE oF EDDru a'.. kedvell l€tt a mondas.Berouseit is there lbi-rczhd. Mallory (1426_1924).. csak annvii (Na vajon mit? . ho$/ ezt 6 n€m is mondta." iahlta ki.^ megKardezt€k.lvlei. Vawis: "lYertott volt. neked pedig kil(n6 alkalom. ha alel6l kivancsiskodik vataki. lehet. es ez€rt nem iudtad kitalahi. Amikor a . akkor eHruljuk a mesiejtest.. hogy mi€rt vette feles6gnl a kir6lvn5t. hogy az angolok egyik kedvenc mondasa lett. hogli amikor Sir Edmund Hillary is megkiserelte meg' maszni a lvlont everest€t. te mar val6jaban iudsz is ansolul ) Ha 6ppen f6radt vol6l es rosszkedvii.

b. feltessznk ( leltet€fez. Livingstoneill. valahi"? tfogyan mondanad: AhaI locizni ralat i? z A fl 'lE E)i mondatot laqy szives k€t (csak picit knbnb6z6) v6ltozatban is leforditani Az€rta biztonsagkedva€rtforditsd ide a tl ME. ItaRDr 4 tlady).. rBEswE).. A k€rd€s.llogort. lellesz . ? 2ll. akarki. r pnEflnw? liokfiltuingld6n. hogy mihor es ka mond ta? Az illet6 mondat betnielai 'rd be a szerinted hozza taftozo E E @ l+fra6 ^nvonE?lt nin..l[lnnitulil fiE k€ressal€s utan amikor hosszas Csaxennyirmonoott nenry Stanley.barki. fogsz id ide azt a sz6l fehonclatot.t'int'l iiI'i-ZJUl. r. . t Dr v6ore meqtal6lta Livinqstone Afrikabana Tanganyika_t6n6l Humphrey Bogart egyetlen mondata €ls6 sz'nPadi szerepe alkalma botI o r a r i o N e t s o na n a o l h a d v e z e ru l o l s 6 s z a v a i Nos. hogt/. csak igy kilogikiztad aaolgokat mondatot (tjumphr€v Bogari remehl€s€t) ha az a Yo E Hogyan forditanad le az [l olyasmit jelent. HArom. liYingstone. hogy m€g tudtad oldani a f€ladatot.ir taEn nem is ismert€l minden sz6t. mondatotis.'ll Dfl Ltvticsm E.E nasDv. Nelson kaPcsAn m€gl€gyeznr: Livingstone: .lF t ol . amit 6ogart. ll ndsrdn] li lbogrn ng!zt6n. Angliaban nagyon hires mondat k6vetkezik. (rssr 4 cs6k (meg)cs6kot. engem..

m. a m i k o t i v a n n a k .EpERAsE melyik Emahoz kapcsolhat6! (A temakar azert csak anqolul adiul mpq men Uqyarpzltik. reg€nyb6l ill. hogy: .pedig szinte nincs olyan krimi. hogy .) 4.! arcn caLL ltialadoknak: I Bbttx& oFER /rfrutr + mdguh a mondJlo\ | 98 {.. hezd5knek: ..Elhndila madarka 4 ofn JoS'l aienlat Do. majd mi hivjuk! (Vasyis: sohanapj6n . filmb6l szarmazik ) 3. ha mindenaron heresni akarunk.Cotchphrose llopd el dumo It!lddjrl Az angolok imadjAk a crrcdpHR s'-eket. hogy melyik c r.majd mi jelentkeziink". tlwhogy minden menet ut6n pr6bald [jn m€g njra megoldani a e1s6menet: ll6sodik or4lldl a hiv Brrzf. rendez5k szajab6l.A magyarban hlan ilyen az. akkor a szau6ige. "Eoroan P. €s €it6l elmirlik a kih'vasjellege a feladatnak.. amit megtanulsz. met1 ngt/ kapjak el az emberek. sninrl tja iW €ls6re nem sikernll akkor ellrezdrink neked szavakat megadni. Annak.sl4 fiqvel srM. DotvEldi. a h a r m a d i k m e n e t b e n mar a teljes forditas fog kbvetkezni.) IEr drM .Msr sLowL sL M^nalnriol I'M eone m ntrc r MAN otEn EE cA 'r aErusE.EPsE[ri-FJU4 visszautasit prrrrfur.. Mi az6ft lord'tottuk a c'mben . Eredetnk nem vesz homalyba.4 ketesztapa" IhE ooDFArErf. amit nem fog tudni visszautasitani.) 5. ahow egy betegsegei elkapnak (o cArctt. rowlv wtrD . vagy a sz6las'mondas 6ll legkdzelebb hozza.rlk-Ioe$fr1 Da"tT CALL as. A komornyih telte.f. $E LL CALL vou. ki loqod ludni ldlalni ohel. 7EEA7trElszi*iitl CfltMESToKrEslk i. Fiweld a madarkatl (Vagt/is:itt repnla kismadar. Mawarul val6sziniileg azt mondanankl . (Vagyis: hadd l5jon a sajat lev€2.cinikus visszautasitas eredetileg producerek. aki mer nem €mlekszik ra: eZ egy ked€ly€s zeneboh6c-szAm volt. N'alunk pont jlyen talan nincs is.r1 .Vanmasik!" Pr6bard meg kibfalni.lid. e hivjon minket. A p a r o k a z o h . Vigy6zz. Ujsagokhoz stb. Hilas mondat pl. ha kolcsonadunk egy kri N e g y e d i km € n e t .Ihid a komornvik c f. a ksz. amelyben a boh6c azzala felkialtassal vette el5 ijabb €s njabb zeneszeFzama' it.n e m h e l l 6 k e t m e g k e v e r n i ..Az 6ltalunk tan u lasra javasolt szavah. reHemoknoz.van masik". (A mondes . Olyan ajanlatot ieszek neki.[difodlidil] c. (Az alllt6lagos 6s-krimimegoldas . amiben a komornyih a tettes. V6lassz ki bt sz6t.. A cArcdpnnAsE-ek kozvetlentl kapcsolddnak az €ppen aktualis filmekhez.. DtD.. hanem t6bbnyire nagyon is nyilvanval6. csinal dnl (a rendhaqv6 miltakkal eqvntt) n/rrrftvilztl 4 csavarodi\ solz/hrl6lil a bssan L tladd csavarodjon 6ak sz€p lassan a sz€lben.kapd el dumanak".

A hlasszikus reklam olyan. Azokba szerettilnk bele Ha egy reklam sz€pen mesbregszik. \vaaw 4 t€to\ta.h. ho$/ 6sszeszedtink n€hAny rekldmokb6l 'smer6s szlogent. bizonytalan.d h|mlwtt l. milyen sokat lehet bel6lLik tanulni. jelentes. ior + resy€r aK Posr oFflcE liki|$cn 5) soiqEoitE.nagy hasznat vehe' lili asx Fon l' 16. ':il I tt . cinikus kisz6l'tskent is. 6 ezt igy h6ritotta €l: SonRv. ossz. Prnor hddll a benzrn dil 3) Ir's wEAr yow NcEr Aer3 rDn. valahol level€t v6r i5led. C5ah d soromert Ennek a fejez€tnek eredetileg az lett volna a cime. €s inkebb a "klasszikusokb6l" v6logattunk. ALwAys cocA au ('1 c^E woaLDEur Wnts.metyik sz6 jelenti azt. rlint p€ldaul: Enror cocA coLA lError 4 6wtvs liltitlzl a mindig).ilzl {tt h. hogy "Szavak reklimiron". hosv: . A szorsosabbak tanuljak meg 5ket hiv(116l. hanem kedves. r.5rrof.ker valamit) Ne izAli.kh. li. naioet k€ri E. de a rnegadott szav:k seg'lsaqavel Gak egygy€ngad Ez a fordltd temcszetesen dorog.reEa. A te feladatdd csupen az lesz.[d0nt bivij9. o rrrsxllvielki] whisky / zii. 2) EvEtr roan BEsr F EiD wotr'r ELL rca. Pack den iise. ProbijLld meg re jobban lefo.lite vrtior !m?ldrl <. Amikor rtlop hercegei komoly dolgokr6l faggatt6k egy fogadason.to .Cl"rez"? Et1or Coc. sonELnDREw rs t t ctzza rxon vott.A macshjh [in-DZSoJ] €lvez). FttR^ . v{dbijvitrltt4). Aztdn meggondol' Whiskast venn€nek" tuk magunkat..jg] t) Dotr'r sE vAarnE.. . Ere Mour\wAsnln sd$l4 val6 a iobb karod. CoLt.l'm onlg here for the beer jottem dd [ii'i 6nlihi6tr tir] 4 hb. mint a cimbeli. hogy a reklemszovegeket osszeperos'tsd a jobb oldalon f€lsorolt term€kekkel. nrinden. akkor az ln6r nem is olyan snassz. 4 Dolr'r RE vacrE. elentenek a mondatok magya I"ar rou NcEr Aen n . Ara gondoltunk. fsavmn o ermv rlntedl. A5r. hogy Etlrovas . a It's Mtar YoaREEsr mEfiD C![CXOaZ6 |t€6DCl! a kovetkez6ansol mondatban. in den Tank is! is nasJon napszelii vort.. Ez a mondat mar nem csak sorrcklamkent et az angolok k6zOtt.r. ki*rl€t.. {. (Az eddigiek' b6l az€rtjegyezd meg legal6bb azt a k€t sz6t.rasll.liul o A leqiobb bar6tod sem foq sz6lni-. vagt/: . rE aqlr nERE Lessunk akkor n€hany klasszikust teljes kiszobabssal: kiejt€s.tlttalg.dltani. in t'ntl 4Jrw A rrais B rouRrArn A hutdtiisd.tdnq b. .'ou rat. 6s prezentiljuk neked. E reneii'r.idrfromiql Valaki.

de Gak addig.4.d FEEnts. Woodhouse) o /vo. amis ra nemj6ttek. a sEEls alwafs e AMA DRn s . A h€lyzetet azzal bonyolitjuk.or a &rldlotl4 (WoodyAIen) (maqvarul eqv sz6 a meqfeites) ESy n6 sem lehei tlil gazdag va$/ tnl Ttrt (Windsor hercesndie) . | -tt/trltEE -----------------J 6rfr\ Az ercdeli idezerek AvorD No yott Afi cAtl aE A sT R ts rusT an acftn nno sElr-s flct E''. l a j e g y . az oldal aljan mesadjuk az eredeti- Keriild a masnapossagot. amikor odairjuk..rls?inl4 A filncsillag nem mas.lcl6z(z)etek Az idezet az a dolog. mint eS/ szinesz. . v e l . 6s j6l kikacagtad magad (bar mi6rt is nevetg€lnel maga' don). Csak akkor n€zd meg a kulcsot. hogy. mii jelenthet az a sz6. (ChartesDance. _ P . Neked az a feladatod. Jelen esetben sem teszink mesk€nt. rcrrltikitla aki etadiaa na{DE t. A hala' d6bbak megpr6balhatj6k leforditani a marad€kot. njsegirc) (az -sa tbbbes szam iele az anqolban) Azel6tt €nekeltem a k6rusban. ha mar haliLrozott elkepzelessel rendelkezel.mamdi DBw. A tanult 5 sz6t tedd be a megfelel6 helyre. hogj/ megpr6bald Ktalalni. r i n . a kezd6knek minden segits€get Anna sokat iszik €s mindig r€szeg. 2OO dJ .t . I nLL ntEr FowD our ut ERc mc dotsE t!4s tofima r*ott. hogy az adoit gondolatol kit6l loptuk. mindig benne hagltunk egy angol sz6t is a magyar sz6vegben. csinalj valami komolyat is. ber leforditottuk az eredetileg angol mondatokat. honnanjon a (P.'l. megvagt/ vele. A hala_ d6k lordithatjak a ma$/ar mondatokat kapasb6l.$ lnojz] \d 2!. l p r 5 0 ! i n y d F s o h z d j ( .a k€dvencszamom:.( (Wffit' Dawnunnt)4 Nos.

ri? [u Ir rou Do ? dohanyzot.r oh i'.ott azt talblod maid.. (Sraffiti) Mindend6nt€sedtsrrtrE. (gmlfiti) mo$ ird be oker. hogv: es6kabat + !.ld6z(z)etek.srAnDet <sinalsz. r fiegi:qerjnk.megn€zh€teda masodik adag idAzetet. ".nh4 wohr rs a forma oF trDRvouttEs' [vi* iz6 .| ju 90td .so ntar you ..rw4o caRRtEs._-l ceruza.. tla zlvar a dolog. n€m fingok. hogy eddig nem olvasiad lel e$/ben az dngol idezeLekel lrt az ideiP ts utena mar csai annyit kell megmondani. e$/ neztir€.6tcrzt. o Probaldmeg kitalalni.txs latsz-IL!(t Es iu a beigert mAsodik adag..ror sondolod ^ MFrenriaz -edjr" J @' I kJbrtor tol . mit j€lentenek az eddig besznd angol szav..l Szinte Iuri. saiaUona da. Az is a tanulas egy Foa*ia Ha stwrEalsz. (felirategy toront6i parkban) (aroucho llari) az hagytam ir6g€pemet.1 oFimirn. d€ 6akis azArt 6s akko.?e. D6lj hat hatra..y.zill ntncotrk4tliiE s. Amjkor ezzel kifej€zettena Te okulasodrabennehagyott megvagy.csak a sz6ban forg6 sz6 kivAtel€velangolul vannak A hal a. Lto'Y" rrrr [ifj{ dont... es pe6ze ne feleitsd el a hiPjlest qvahorolnr: PEnc. lsir t1arctd ila nem s'ror6olsz. hol z6ldell a .1 2'-'. hogt ki fog dernhi.rst n. es6kabat..2 A NaSy Sz6tanul6 imad vicceseket olvasni.setleq M.miel. (ltt nem a sz€rz6t adtuk meg inkabb a kiejt€st ) FLET1DwaLn on rnE fii.. van rajtad fltrcd. aki magevalviszi a aancoaraAt. lij.1 IIA1E roa aor A ceruza? I LEF| nt Taawmles n EY ornE| PAYI5.-.n ii oPti'iisd. ho$/ eml6kszele m€g arra. forma a /_ hiba + Ei----r dohanyzik + er-. IPlh16lot'lii . l(.ldri di-SzLsdn m nii. ij v6d&n] ddiu EvEEv DEc.6sabbak pf6balj6k meg letorditani a magyartobbs€sii mondatokat.k ez segit 6 bar esik.. v€gy eg. ol no & dst] bd atr IA An oFn4rsr.' r(tr rff hiba. [h. Van eqyEtrdLae?A masiknadragomban egy A munka az idegesses rtn"'ia (Dontierold) Optimisia vagyok.Ms. as ne zavarjon ha .-. sar I A1'r oPn tls. ij. gondolj E Pe.o/frIsridkl nsr..ttt megn€zneka masodikadagot[6rjnk.. ha ezzet Svara' plthatja angoltudasat. ii hft Dij fip'{tijr i'r i jrd }. hogy ezek uryanazokaz id€zetek. $/!jts ri ha .. hogy a kilejezettena Te kedved€rtlefordito( idezetekbena angotszavakmitjelenlenek._ tll ti a a__ . de ofyan optimista...LItt'. j6l hegy€zd ki.

sarrakozni !ara'nihez. Old meq a hadsereqet. tia nem akarod.naz Ha iob. 4 Tal6lkozz €rdekesemberekkell nu.ralahivFI. Talelkozz veliik Old meq a vilaqot. ne olvasd el.ldzxig li in\ Vatahi azuHn kiea€szitette a szoveqei: TEAvELARouaDfi'E woRu'.as seregbe.t .) Es most m6r bizonyamtudod.ngor anyanyeh.. (Utazz a hadsereg kOrUl. klubba stb " EAy. MEE| rnERDsnne EoFrE. Pr6bald cser€lgetni a sorok els6 szavat (esetleg a sorokat is lelcer6lhetedl. eleg hasonlb a ketjerenl€s is €sy erdekes ige Angolul llegal.) ThAvEL AnoLND rEE ARLY.iin€kez esy as usy.r hrtkorik Daviddel" es nreg ratanri: . a csatlakozik tvmihez/vkihez). liltn . lhAvEL ^EoUIID IIIERESzNa PEoPLE.valakiver Pl a nagyarur "Jennif. varakihez.Ihdi'l i|muilD ddrdddl a Utazz viES karril. a es old heq dke+l Ezert szeretjrik a graffitit. Csatlakozz €rdekes emberekhez. Tahlkozz a vilaggal. ES/'k€t vari6ci6 gondolat€breszt5nek. (Adtunk forditasi is.^Nt ^zt ttaj'I.B6krisoldol a Lepj be a hadseresbe. Ezeket. ennek szellem€ben megyrink iovabb. es gondolkozz el azon.) (Utazz €rdekes embereh korillCsatlakozz hozzajuk. hosy mit jelent az igy kapott nj szitveg..)+/ belep (egy szerve| E A tE Ni azr sondolnank. hogr/ ket jeLentase van: . zetbesib.kir" es nem.E ^-*"n"" oo*it r' . hogy ldlJlho/ih .. Jotfi nEREs fta PEoPE. rrf. a Inavu AsornD ME '!oRb.Lbbisbril anqoluD "talilkozol val.r rendhasy6 202 .nnl me nw.

i. t legali|in.PfEnE UsUr rEftlE tL0f0F roaE.g. find.1..lni. i s a h h o r h e p T e l de l n e m s 7 o s T e r i n i l $. o.4 gravitici6. ALof. 1gg.IIll liil sz6szerint: "nel a !"...." f e a t i e d b e .td'. inden ndm6ba r. Hate i5tald.h!lrB todiu.m. {-PEror a-At Pdtf offEE 4 t .. olazik4 tt vn.. fiFumr o l leclit.Pr.gydlttldrn. sot..l. osEAr Bsna'ttl$$ bddt'l voria vaslady (4 lro" LADr. 'r Johbt6s6n.o. 0t F\urtLL.w' rotsE ai 0tU . tttf 4 sovdn!.o.l..l. ncg6l4 'lra alfIo srrtd srotnya. Palda lsr.6 Do*N wrm flAcctE Tv^rcEE^lltiwtid ?eldAujt nem €PPenkdzkedvelt.ttenftte ^2. 2lfla rifts hir.BlvE tti f 4lom6nlt. m0gnarl€d ni r.0.0k.ad li|6cme3 csinrlni.Ftdllliililr.at i6 nir. 1-u&nrf2-xouttttttaS-sE'.:iF lol . Ist. o.gie|cid4 a nagyonfiatalok kedveen.0.tot4ruflisol ucrirt t hoBosrcruttisor . ndnmslot.zltotls2l oom wm nc un.lgllfsr. . 3 A!6nrb. t" ttP fltE lt'twr h dd A tenli lro&n wm kezdetii kiabatasohat nd et aF mE kezderiire... €s nevess.hosv vkontstcrElmBlt.forradalmak €s mas mozgalmasid6k soren az utcdra todulo €mberek Wakran skandafjak:"Le vele!" Le ezzel.juk. hosy "f-tien. ahol ne' mire vigyazz Az az angol kifeje?€s. tLofa.f..trti atl atatia. . evekbena miniszterelnOke nyolcvanas de annalj ellegzetesebb poen.nit Erdonss cainilti.At tenisrezni ltady. ! n.nt us ltcttr. h o q v a n n A t l a b u b b m . laftl?tlucrnl Dowt um nt sn r5.azzal. ld{onridl Trlntetasek.hosv UF rouns$l irn] olvan Jutalomb6lel6rul.t it 194.Angolulez iW hangzik:Dotw wnE.lnet' a h. hosJ uF mE . 1. lis i6l yafalf? cs6k0lll0fl. Aul[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[tonrr .n. c-sallitorlk 4 Jon.n 19a. trr^rE? DtL.E': Estldvhlt srsrss.5 yal.llifl Kulcs: illtb!n. r s T i n t e n e m i s l e h c t n e S T o s T e r i n t v d l a m i o l y a s m i tl e _ l e n t h o g J .3aEEtLtAfS .tsro prp. falfirka szntetett Az emberekiobbnaljobb A Do*n antlezesb6l aztanrengeteg t lletekkel allhk el6Peroztasdaz anqol es a maqvar levele Doutt utrv t tE covEBtrttE r. de juqiinla Eljen ezt ma$/arurink6bb igy skandahank. t a b u .n.ital.. cl6t a i. soha.ht nonl6rede*.r. otutr 4 ta.r. Le a miniszoknyaval! sriandataskor a Dowt wtm .lrdl Do*l1 Mm TttEnn ^na\Iit. taliltozi* o fiEE.at.Dorun urith.ll9tnnl Le a lifttel! D owd wrm enAr rA ndi. nodd liftangosan: titrsr abuot ha a regolddsl' 193. awlfto. Et.

ahogy lrLjj 7 kislrny a hdts6 0l€sen (nlve)j Tanyleq benhni akarsz?i FCrfi adkbrben.er sr srlliit. mindenntt. Olyan jo. sltsd aszerint.'/n&oftIniil4 ti\Rbr) tfvrfruarfrf. flEtrE./676 e 5611..'dl.m. Peter Shelley szamot javasofju k a Sdrai Fox tzrvcnslczotg? lfi l6n/th?] kateg6riaba sorolnill. te neghalsz.l.o s" aooo.[|v.€sznnkdl €z .iui.gy dt8s€g lefo.IE (A biztonst kedva€deg€szen apro betiivelidenjuk a dalcim€k fordit6s6t. Ir/ERE ArD EvERrrLnDRr o Rolf''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''ng YEsERDv (t ppttlhtPdnl tort€nik) Stones: . rm.dllanlsz6szennt kitelezast. ott.ttftoi Ihe A\on! 7ttmEGnEsntna. ItIReox \. aoy oeorge: Do yoa REALLT sert . €z nem fog gondot So as roB lhrrc DEPtDsstvEs saqas tuR PEITvEREhotrz nil ?)rr so.. kbtbz 2. Yoa DE @Ellitl a meghat' o ta:' susan cadosan:nu. rtm0ddl Rendhaqy6 idtj.$iiendben: K6i6zd le az anyadatj 6n meghaldk. fordiisd te Wolsan angolra a kbvetkez6 fantazia-dalcimeket: So EI.5or€zrno fA'4enED To . ll TaEn mondanunk esJebkent annyi tesz. ahogy vaqyok. nrrn lo4 4Il .6si (segiis6gtil e$k€t Qvee sz6t mindig megadunk .'. 16r.Y ?hf. A kateg6riak elnevez€set csak ansolul adjuk meg. A konlextus nesv.a.mellesleg ezeket szanjuk ta' lrE YoaE t lomEn Doptr (7'EltilJl a l.az 6$zes tartozakaimmal eglnll".'na fl^I+E]|ED To TEE I'IRRoE T1 Do rca E LLY warr m DrE? lrlr rlornDR EaaE E €gy ani ngy em kell. de n€ jjedj meg. szeresd a kutyamat is" c. 7. ?aldAul a LovE lrtE.amit meskbt6zunk) qary Numanr /Drf. IavE fry ltoo [l1 mi kt mli dod. hogj/ az altalunk megadoit dalcimeket csoporto.t€stilegvagt/lelKleg) tt Michal Jackson: t {. Itt.va$/is a "Ha ensem szeretsz..irlhl sil a hats6 riles) w^tTTo Ilasr lrE lvAm[rrd] o axar. Valadl t6ft€nt velen tegnaP) Miu6n f€lolvastad. hogt. hogy kiknek sz6lhatnak az illet6 dalok. nyakkend6 .in] o mindenholr Beattes. E Rendhasydm id6. mt 6Acr(SE^rrers[3 r]a ul srcrr rf.|roztatrsa amngy is cnnya dolog.f6r] [srong Ebb€n a leck€ben az lesz a dolgod. hosy -nsy sz€r€s.

. az matadjon az 5 titkuk CsodaorszSgban ff.nh€t.a n6k e tt'o"e'Y 'r* ro5 . szere(e a szavakal..el flofkes mi a az "Atice. cr l'Dnflllatfitld. a logihit €s a kislanvohal Hogv mennvire es hoqyan. nagyon bizunk benne.ft ftnd ciild'iin il-szEPlt0i'] kiveve a fitkat. €ves koraidban az Alic€ csodaorszagban-i. I ^tt FotiD oF sc/sY4 im'dol.!ki.vmit/vkit.. fla nem iS/ lenne.drlLz] o tt/ottatr lvuidnl.lsilddnla gverek kedvelem a{crPrlil-szPfla kiveve boyFlil o rit. tiz." irEar6l t€wis carrollrol sz6l. kisfin le fordltsd angolra: szavakat. ho$/ !€ is olvastad tiz.Iholice in llfonderlond o lndilr ii{mddtundl Maltcia csodaorszagban Nagyon. Akir6l bizonv megle' her6s pletykakjeiitk. tizennegy. a Megadjuk sznks€ges n6 feln6ft a .j ' I Alt tto|D Of Cntonen -Excerr aofs. tizenkeit6.. lm6dom a gerekeket w [{j. lfi ke el vmit/'. a reln6uek + rt /1Is [. mindiart nedvet kapsz hozza. BErodD oF sonEn we/sol'rEBoDr ftni ot ! 'rsliif/eflihiil a imad vmit/vkit' rqions €rte.Durlbdrlt].l. tizenes/. Mich. husz Cs stb. ct rLD tbsz.

^ErEi.tBEn rEE Frrafl oF NovaItsDslti-ABlhir.O. tn nE LrBt t. nem felejt el.l szetmaz6 k6nyv€t. amint €ppen tr€ningezik. sok hely€n l6thatod kiirva).I REIEII.IE CAI. A feladat na$/on egyszerii. Az angol cimeker pedig mondogasd fennhangon eg€szen addig amig a ma$/art megtal6ltad hozza. flov. d€ ebbe most n€m megj/rink b€le. De vill6mgyorsan.) CtlCX6i: c'meit. TMrt + vonat (k€pzelj el egy vonatot. emlAkezt€t6ril: REt E sEfl. 6ar meg kell mondanunk. €s annak is mesn€zed az angol cimat.ti.inl or di Idd l'livet a f€ladat tenyleg nagyon kbnnyii volt.Szerinted ki nyer ma" c.. LrBa ay4 kony\. illetvejobb helyeken saj'at kbn)rytaBzoba. P6rositsd az angol es a magyar cimeket. eD. hogy az ilyen esetekre lehet igazSn j6l eml€kezni. forditsd angolra a kovetkezS teljesen posztumusz Agatha Christie-krimih Defant a kbnvvterszobaban Az utasok nem feleitenek SzAmold ki.lifdnlrI'n d. mint a Szab6 Ewin lasd a. p€ldaul a rept€ren.. k€zbeveszel egy angol nern szeflt.) REffinBEE 4 embl€kszik.nk$dl IhE MrstDEY oF nE ALr. ha mostant6l kezdve mindiq megnazed a cimet angolul is a k6nyvnek.lbo'l rAssENcEn ro lh^tnFuRr lu hlsrindIsdr &.ll . bs datum arrafel€. lekezni. amit €pp olvasol (a bels5 cimlap hatoldalSn) €s k€tnaponta megallsz €gy-egj/konyvespult el6tt.lboliinAiihihnnl EIEPI'AI. nem is segits6gkeppen adjuk meg az alabbi szavakat.BER Az elefantok n€m felejtenek A k€k vonat rejt€lye I. Ot Agatha Christie-krimi cim€b6l fogunk angol szavakat tanuhi.tar (k6zkonyvtar. es uhna meo ketszer. mert ha "szabadon" forditotak. leck€t -. ha mar igen gyakran igy kialtasz fel: ezt a cim€r de vacakul forditottek le! t06 . Anneljobban fogsz ra ern.Ot kicsi0 ho Christie Avagy sz6tanul6s az Ori€nt Expresszen Megint eW olyan feladat kbvetkezik. hanem tanulniva16nak. az tovAbbi angoltanulasod egyikalappillere Iehet..n-MBlbord0fi& or no-VtMldd mondja ew angol rigmus. fle felejtsd el otthon sz66rb6l ellen6rizni a cim forditasat. oR4 \tagy \aEosEoEaMoml [ondr6ro l|9rla orvasy szaj) pAssE cEe4 utas (internacionalis helyeken. fon.D thAu! N vagy M Holttest a kbnytarszobiiban milztid dd ft. az be€sap6s lehet. A m6dszer alkalmaz6sakor a l€gnasyobb €lvezetet az fosja majd okozni. am€lyneh ha megerted a leglelket.. Komolyan. egy h6nap alatt hany ansolsz6val l€sz€lgazdagabb. 5.

megvaldsula te akaratod ahogy ott fenn.ovf. (nem knlit4-kiili'na szavak.vonalz6"? O A lisr. s76 az angolban? l7z-irr?irt I Eo/-k. tnausnE. AIfD KEEP AS MO'' inkt6l €s tartsvissza. awcad. 20.rpd."z.. itt is.Jint "lii. rosszt6l. eljdn Remeljnk.r r E esco. Kerjnk. FarnER ttF ALL w w mE st r Yoa aET orn DEEmsr REsEcr. atla. ahogy mi is elnezzuk masol rossz cselekedeit irintunk. J m i r e l i l l i r 6 l r a t rinvfes. /crs/"rc' l'isr-Pt(T|+ a a tisztel. oeemsrldip ldiydr) dipdlztl m€ly.. de az€rt faragatlansag lenne egj/ Nagj/ 5z6tanul6sb6l kihagyni.rj€renzd p.t.qy.n r.. m*. tla megianulod dz els6 5 sorl kNuDSl.ft na"rlnaildnlnemzet.ry.ll. AEEoE voae ^ndt w rurl as r{mc foe xuLEn wLL clutE WE EoE Yoa EAyE YouRtsAl IN ME PLACE AlE LIVE AS Ofi GI|. ahol mieunk.rda: !@' . tftNAndlL A itt nrr El Rendhasy6 id6: . Tied legmelyebb tiszteletnnk.nyiunk apja az asben.Ai hs. (m€lyebb). Remeljnk.ru.r d"L a-lg.orcz6g. !"syc t*tv iz a izzadsas *aErll!6t&]. V6lasztota sz6 szerinti (suta) magyar forditdsb6l tunk is egy sz6tanulasra alkalmas min6t nyilvan kideriil.roEft6ll4 rcmel rcmeny.(r.. "4 (ozerer). .hanema mondat kiolvasAsAhoz): Seg'ts6g magolashoz a ji'I nijldnvid ling tFRtild. hogy orszagod. AND ovERroota wno crxn c as wE ovE^toox wRoucrnnc B PLEASD CATI'E US MO]'' DES'AE C"OESES (E BADI|ES. BAsrc esyebkcnl mozaiksz6:mn. lesm€lyebb. vasyis *en. l i O q d e n a J O .ra[king] a kiraly. vezess messzir€ minket CtvE us tooD ro& Iow. es nezd el a ross2 cselekedeteinket. g.hp.n szerepl5 melyih szoval megy jol pgj. Ere lhii vdtdd. sd1mrc. Adj nekunk tiipulekot most. sze. 1 1 6l i s r i r .nll a . ahol Te knrrlykeni ualkodsz.BosicCnglish in0lirl [bajr?ik C .asc EncusE 6tirasa ez itl.tisztel€t.. hD'diu'turrl vil vi+ldqo' ltarnir.i terj€di el.vt ew E alapvet6. ir-erfio' l'Doiltricr-Pf*t.indenl ki feher feiezni ansotut.ri liildr] uralkod6. melyik sz6 jelenti azt is. . ^-' 1tar4o .l.. sny [!ztij] o es In*"y. Minda.. a kovctkezS szavakdt iegt/ezheted meg belole: a lsdp x."ino"rr n.a se v e k b e n O s s z e a l l i t o te q v a 5 O s z o b 6 l . hogy mifyen naqvon ismert szbveg B. n +sceirs€c sznvn corcovz€t€lcz fD A tanuland6k kozll melyik k€t sz6t haszn6ljuk a magyarban idegen sz6k€nt (hasonl6 j€tent€sben?) @ l4it gondolsz.

A haiku mindig harom. ezek itt felettem haikuk..(l. aliszelfrii.Eangoka. nveo meg a Frc. A haiku (ered€tiles) r.r dd hrsl lbi-HNlrD A palack mogOit - es/ arcr Ha tetszik (ha j6l "htod a kepet").sb6l I hinelena holdran67 lA s/obd hiisin lotrhonoslelrem hamrr. FoREr. akkor teheiiink bele kedvUnk szerint olyat. i€nyleg nj szavak. E viqrrdr rdbb€s kkrek r08 .attpr. va$/is tanuld mes t/tr. mint percAl]ra t"rit1xoor! vagJ a LEAF'tr.{n! lhtE: szeA kicsivel halad6bbaknak hadd kjnaljunk egy mesik valtozaiot: l\Exr ro nY sdADott I{Eo nnows FRotttkttERE- l'ubdtu ir{j s. magyafia.es hoiku A hernyo hatin felborzolodik szcjr a I Rizshenrol.nj" szavak. Eliildoqeliem. ngyes vagy 'a'na u 6llir4. tla tetszenek. es ha a BDEI|D. FoRExAnpl'9lfuq-ZAqlnllangolul. ha ninGenek benne .: . imp .{rveselda4o-Nlzl "t vere. Hajkut omE 'hddr] nyelvekenis sokat irnak. eS/ ismereilen A mP mD MrsERooM- !i-T0Pddmrs''jm ki tudja honnan dtifl A haikut valami€rt kbnnya By flE Rrlhqtitlmegtanulni. lti egj/ tanulesra aiiri haiku maidnem kezd5knek: funnD rtrEBornE II/"O 'I'OT'E FROIq WIEEE - hi zfrom r. olvasd l€l n€hanyszor.rrrn6l [iin]all.s mast{ r1Ahsuno+telnnsz-Llst:fl 6s TandoriDezs6ill: feny6gombahoz.{ nEsE E^I^oansot.a BortLE ( 4 palack. szeretnitogodezt a lecket.leri sz€p-) Tedd azt. amit szeretnenk megtanulni. Baadasul.d6 egy 5s6l J6l van. l€forVagy dii]jek JAFAi'tEsEnd AtrornDRIi-N dnl nyetwe.sj erederires Jrp.. n€zd.

Hoiku
K€szitssajat sz6tanul6shaikui egy (eredetileg) ./,{prrf,sf, haiku ENcLtsE slArrott rna j€b61ngl/, hogj/ a mesadottsz6listAb6l tegy€lbele "nj" szavakat- megszlileiettaz na igazisajathaiku, srrMcr bdlblli k€nyelmesen olvasdlel n€hrtnyszot EtLiLtsfl D as rd A B EuMArrA !Szeintem n o '.'Etudni logid Br rrif,r es a szemelyes haikuj6t n€m szivesenfelejti el az ember (knbn6sen a nyelvtanut6). lelejts el li6nyelmesen Ne h6kad6lni.amikor felolvasod miiveill a Ebb6l a lishb6l vabssz kedvedremegtanuland6 szavakai: nj + + ,orr l66tl cs6nak, crrrrElllnddlla syertya,,ora lking] kiraty,q./rrr [bii] + kir6tyn6, o cmnrtane lsm-?dNla pezss6. sora hz0nrl dar. sr,f, lsdir] $ .sillas. co,our lhlii4 o szin, /sl/ctr ltnkl d teheraut6, rrrr lrijn] s bor, crp [hp] o cs€sze, rrrr [|irl o sbr, 6, E + ln6s./,',l.ilritl he$/. domb. k;jtl+ kapu,rors€lho 4 o 16,oo,tsodl4 Isten, t'ERoltftit]4 + ,rrff llijkl a to, vAuErltdil+ ubtsy, utstro,,lthdiii+ t tos t6, sowD [s:iund] nang

llo tttoon, No FLokDRs,

^no o" "nnur n*.

E

[n6n0n,'r6fidn n6 frundz
.ndhiidnb!3!{tfl

Nincs hold, nincsenek viregok, nincsenek bamtok -

A sajat sz6tanul6shaikud:

V€g0l harom tatal6k azokJrak az igen halad6knak, akikn€l j6l mrikodik a sz6tanul6s

2011.0. ilIattandAft mirdrnl'otTaAi yalamia liitii 0la hrls6iil6ssr; Tdrtleg alaE hrlni?;8l'nt neg anram;iitloda 205,n.I u Fqto0t rtuLts E cEprfdtEt, 206.o.ErE,tttr rtEI/,,Irf, PtstExsE seun EmE,|0,H03M0,I ,0.1l rosp0lttf, nacf6 2),rut 3l,ffProsr, d0polsla rol/F'yalni eni6lnegyt a L,wn wEsrr, Low

E--

.r* 2ot

lonulj me9 aitsz6t tUilliomShokespcore-tail
Tanulj a lcqjobbakt6l. Nc add a16bb. A holctkcz6 hiron lcclt6bcn h.ironr olvan rngol r h t r i € n r b e r s z e g 6 d i l ia n g o l t a n r i r o d u l , o g J a z m i r d o f i K . z d j n k S h a k c s P c a r . c l . A halott angollanir is angoltanrir, f.jlcg anr. ha itgl hi!j:ik. nigycljctck ide, cnberek. nhogy cnge|n: Willianr ShakcsPcarc. Nenr nrondhatnim. hogJ dircl't c!J/ trragvnr sz6;azdsir \czdd nyclvtanulonal{ irtanr renrel{rnii\rcinret,dc ha Ara!y Jinosnah sili.jgv.\ r u l t t 6 l e n r n r c g i a n u l n ' aa n g o l u l , m i t d n c s i k c r i l l n c n l r i s c n r b e r f i a n a l i s t " ] i i . 1 vilasztani, m€gha liicsii regicseh is. olvassitok cl olict closTor sz€m konnyri sorokat a n g o l u l .a z i i n a n g o l u la s n r a $ / a r u l . -Mr DArmoER! o ,/y ouc^E! o t',v DATHEtI 6 Jmiid6t0r mii drkdty6 nijd6ldd i hndfi [niidorboddrn0rij b4 it-SZtlFmdo frundl ftir l6nolt ldri?b6sz

a NEtrnER Boinows uo| Fos Lo^w on LosEs BorE

wtrEn rrE AsE BoR . wE cRr rEAr uE anE coME f$ndirbom,vikiii,itii'hm] ror s cEEArsraaE oF Foo.e [|udisl s?rdjdls gifi 0rfihl l S n y o n ) lA d u k i t j a i n l l A l a n y o m l " v e l e n c e i k a l m i r , I l . a . F o r d :V a s l s ! ! , i , n ) ,,Kolcsbnt nc vCE/. ne adj: nrc[ a hitcl NEITIIER A BT'RROILER lfOR i Foa Loatr oFr LosEs RorE trsELF alrD A E l v e s z t o n m a q i t , e l a b a r a t o t j " ( n a m l e i . 1 . 5 .f o r d : A r a n yJ i n o s ) sirunk, ho$/ a bolondoh WEEfi wE ARE BoRn, wE cRY TEA| w aBE ,,SzLilet€sunkkor E r o p p a n ts z i n p a d i r aI c l j i t \ , ( n \ . ' TO MIS EAEAT STACE OF FOOLS, (Lcar kiraly, 1v.6. Ford; Vorbsnrarty itlihily)
lttv DATGEE|I o Mr Ducarsl O MY DAUAEERI

l l o s i p e d i g , o h , i h l e , m f t t a n u l h a t t o l it i h i n d e b b o l l C s a l ( o v a t o s a n , n l c n a m a $ / a r m f o r d i t a s o \ i a n . h o l i n k i b b k o v e t i h s z e l l e n r e m , i n t s z a v a i m .l ' i o n c n r i g y a z e l s c js o r . . . . . a DAuadn Bld6lntl ^ tanya valakincli. "v D,ara'Er lmiii6t.tl + az 6n linvonr rcnnowlior6le, ki)lcsonktr. ,o/rionf,nlboddl]o sz6 szcrint: Iiblcsonl{ar6 cno llentl(rendhas.y6 nrult idi:t LEt\r' LE|fIIa\I) + kolcsonad. rr,'Y,r,c[l0iiir4< sz6 szerint: l{6lcsonado n a r r E ( e n m 6 s c s e l c s e nd F r n a h i r t a n r ) l o f o + ] s v a l r a n E z a s z 6 P a l d a u l n c n r h c r u l t bcle a ma$/ar fordiiasba. FooLlMl]< bolond (rcmelem nresszanlolia mir valalri hinv ezerszcr hasznalonr '2t

a sz6t miivcimben...) fcladatomnak 6rzem m€g, ho$/ ldagyaljak nehtcli valanrit, hogl/ ne l{c!crjet'li osszc a BoREot/t neg a ,E let (ciki lenn€, ha osszekevern6tek, cs nrondanito\, ho$/ n Shakespearet6l tanultdtok....) lvlondjul(jcgyezz€tek meg azt, hogva liblcsonl\a!" az. amibenangolul is van .,1' bet(. Bohadi egy dolog is az a zf,t -ha$/6, ha lidlcsbnad'

210 ri3

Tonulj mcg iit szr6tSir lfinston Churchilltiil
N o s , h o l g y e i m6 s u r a i D , v e g y e k € z d e t e ta z a n g o l 6 r a .1 4 i n t a n u l t k o l l a q i i n r n c l 6 L t c n r c maf mesjesyezie, a "E D EAcnEs oF EtcL'sdlded licsor inqlhlis csy EAcEEn oF E,cltsd. ov k i i l o n b s e n .h a ! $ / h i v j a h , a h o g y e n g e m : S i r W i n s t o nC h u r c h i u .A l c g l o D t o s a b b an c 2 l den€m €r egy alapvet6 szab6lyr6l iudok: ntindenkinck jog. ngy cjtcni az idcgcn neveliet. ahogy neki letszik. Angolul EvERraoDyHAs nanes as ne cnas*.lu'ibrdihs. d0dl rutn-NAUNsz najm. hi.rizhl Jcgyczzah lncs hi,ftinr: loiin & pio,.vorrcf,ho-{Auflszl 4 lde.ji (egy sz6t angolul). rontos tudni - a robbi ansoltan:ir u$,i. mindig r magur pnotu^cta noftiiv"Llploftnla-ijs0nl < ]'|.jr's log bJlno.odn. mignembelekekLil. K6vetk€26 sz6: FoRErc lhit'l4 idegen. kulfoldi. TudtAh'e, hogy anyai tlgon bcnncnr indian v€r is csijrg€d€z? Bizony, az any6m amerikai !olt, es felmenoi libzbl( ahadl cgy indiin. Innen, a szisetorszagr6l n€zve ci egy FoEEtcNEa lkn'il (+ idcgcn liiilloldi fcin€vk€nt ), odahaza nagyon is bennszulOti volf. A harmadih szo, amit onokn€k tanul6sra kivdlasztottam a cfloosEbckl < viilrszt. d,)nl valami mellett a ma$/ar fordiiasban ezt egy liicsii mask€pp heueti nrondani, de az€ri kovethet6 a dolos (hieba, j6 fordit6inr vannak). Ha j6l iudom. magulinril !an cgy ilyen b€tegs€g, de gondolom, azt senki nem vilasztja. Sajnos rendha$/6 a nrrilt idcjc (de h6t €n is egy rendhagy6 szem€lyises vagj/ok): .raosr. cdosE. cdosEn lrsia rs61, cs6.0nl. c c T e h i t e j t s 6 k a n € v e m e t n y u g o d t a nc s b r c s i l l n € k . s a r c s i l l n € k . s u r c s i l l n e h h a m t r nem eml€keznenek r5. hogy mien mondom ezt, olvassah €l nreg egysz.r a szovegem elejet -, csak tiszteljen€k kozben. Amligy term€sz€tesen az OnOk angoltanuldsa !iriigy€n sem mondhatoh tnisl, mint amit mir a masodik vilaghdbori kapcsan is €mlitcttem: akkor gycrnnh. haladjunh egyritt. egyesiilt er6vel. Angolul: Co E fltE:y.LEr us ru-Gtdoii! iortu-Iifurid d'rnqsrl otED sr?Enc u.llfl d.ilcl c!?gdloflod S E s h o g j /e b b 6 l h i t k e l l m € g t a n u l n i ? e m m i k e p p e hn e m a z i . a n i t n r z i re d d i g i s t t r d t a k . llert az perdaul, hogy roRn RD, ha r6vidilve is, de majd' rninden nragn6n njta van A,,jot1ni azon a sombon. amivelgyorsan eldref€l€ lchct tckcrni (rrsrl{i$rlrorwa\ot. lcond ..menni (60) is tril konny( ig€. Az. tlogy u tED, benne van abban, hogJ UftIED llaradjunk tchit a rocErEER\< cgyiltt) 6s n sztijln0vrj-lilEdkr]. SrAtEs oF AEERTC^U|-NLIid er6) szavaknal. Az €n idom mir nenr diiga, dc az bnblic nrag igcn. ngy. sraEncnt 14 hogy nem is szaporitom tov:ibb, ezeliet gyorsan tanuljali nreg. [erc|n ll€g egyszer a li6t mondas, mosi mar mint forditanival6:
EVER|BOD| EAS TEE RIGd

lvlagyarul:
CotttE TEE|, LET us ao FoR Plagyarul:

/ U$/e €ml€k€znek arra a kepemre, ahow l\6t uiial a $/dzelenr iclat rrrut.lLol)r'1 trrint gyakran haszn.iltanr czt a s26t. Jussotr .sztilibc. h.r wcroRr ltilidti).lstenem, milyen

ttl

Tonulj

iit sz6t John lennont6l
[u F,h]

tl€U6, meqtanitsak neked bt sz6t? Na j6, lehet r6la sz6. Van €qy dalom, ide irom. yoa cM sEmE rouR sEoEs AfiD nEAfr A sarL lnd [u hn siji jorsr:? vrri !,jdt] yorl cAn coEB fouR ttatR AnD Loor{ eutE cL|D. hn 16fl 'ndluthdjr liitl rol ca r DD rouE FACE aEEnD a s rE. lu I'n Iiidjorftjsz bi-HArxD 'tll o! OtrE ntna You cAN'r E|DE Ivo ,tirsju lrd'n hijdl Is wtEN YoIl'xE CRTFPLED trstDE. v!n hirdld in-Sr,{.1 ir Maqvarul ez valami olvasmi, hoqv. Kif€nyesitheted a cip6det, blt6nyt hordhatsz, lvlegf€suloda hajad €s nagyon frank6n n6zhetsz ki, Flrejrhcted a/ arcod egj mosolv mOg€ Az egyetlen dolog, amit nem tudhatsz elrejteni az, ha nyomor€k a lelked.

rim€lni. A forditas Gtod, angolulm€Srimel is... ljem v€letlennlazt irtam €n. Szeretek viszontjelenlegi nyelvtanari funkci6mmalftgg ossz€.Ilem tudom, te mityenszavakat €n neked: vahsdanal ki tanuhsra, mind€nesetre ezeketvalasztottam rrEArbll, salrls4ti. cot Blttnl. sntLclsznt!1. morllgdl. Eletembensoha nem taniioitam angolt, ri$/ho$/ el kell nezned nekem, ha a dolog doc6g eS/ ki6it. Megaian ezek nehez szavak am. A koz€ps5haromsz6 ige is, meg f6nev is: (ak6r az bltOny- mintha csak raolioryt€k r.'I 4 ld 6ltony 2. illik valakire/valakihez corr 4 l. f€sii 2. f€srilkbdik(kombineljaa frizunjet) rrrrr + L mosoly2. mosolyog- ez a legfontosabb sz6, ehhez nincshozzefnznivat6 gondolj most Sondolatban j6 breg Lennonraes sE tE A snLE! (Enne\ a mondatnak a persze angolul sincs tobb teteje, mint magyarulannak, ho$/ "mosolyogj e$/ mohogysttzr r rtzE ) solyt", ha maS/arulmondanalily€t, mondd angolulis nyugodtan, A fenti otb5l az eb5 es az utols6 ige mnli idejii alakjai rendhaw6ak(ha azi is nekem k€ne megtaniianom,hogji mi az a rendhagy6, akkor peched van, mert 6n nem fo' gom):

*un wone, womfufi,wnl
flrDD, nrD T DDENII,ni i,) A rarFrel kapcsolatban viszont mutatok neked eS/ peldamondatoi, amjt valahogy, ki tudja miArt, mindenki megjegyez, €s m€g hozzam is koze van a dotognak: I ALFosr aLways t E r rEArc.IE6ln6ed 6lv,j? dsinrl+ bn majdnem mindis farmert hordok. tlallot r.f tam egy maS/ar sracr6l, n$/ hiv6k, hogy Sanyk6, €s az angol €retts€gij€n egyetl€n m6s mondatot sem volt hajland6 kinyogni, csak azl, hogy I Affi6r ALa/ rs wE R EAtrs. Persze, ho$/ etment. Ak' ismer engem €s sz€ret, az tudja, hogy a zrDltsz6 €gy m6sik dalomban is sz€repel. nEy, rou'vE cor ro ELDErow nvE AulAllhEiw grfi! I'ijdjor|ct i-VEJIo n€, el hell rejt€ned a szerelmed- Azt meselik, ezi dalt a Brian Epsteinnek irtam gyens€dsegb5l, mert sokadjara is vissza kellett utasitanom a szerelmet. Hat, en mAr nem is eml€hszem... Sz6yal a EDE azt jelenti: elrejt, eldug valamit, vagy maga-maga elbnjik valahova.

2t2 .:ii

ROSZUNDUTII I 2. INCo|SCSRII

list'ik UsefulLists + Hasznos Itt mindena hely€nvan Intarzia Againand again Iminute-2words SinSSing A v€ry bloody exercis€ A RingekUra Tolkien utan t6k szabadon ralperc€sk€prejtv€ny Fejtsdmegl I Ealeseta fogorvosnri I minute l word Usetullists 4 tiasznoslistak Szalamitaktika I minute.lword egi/ hires z€nesz

2t4 2t6 2t7 2t7 2ta 2t9 220 220 221 221 222 223 225 224

.:a iI3

trd: viirr tiftid rpi?ijd ot sz6. aho$/ vannak. mint a novella.hanemigt/pr6balkozz. de mar bnulom. ird be az alabbi €jzocskak ala angolul.ls-t meg nem. {iijv ri. 2t4 . hogy milyen kOnyvet olvasol.hr] A Lrsr of 5 WoRDs WEtcH WE IIavE PRnED UpstDE DoL. xa t€vedtnnk volna. a 'gy. {De ho$/ nrin€k?) B^atsaurprazs!9t |ad! l!1e or (g xuaEard?\t Fqllql sctr{oc (t ^u36 iMou]1roN (t 69sln ldly'rt'lll]slJYr6l$or (z (r ^. A ^av€z hosszabb. Olvasdfel haromszor szavakat Csali ez€k utan 'rhatod l€ 6ket norm6lisan(remeljlk. hogy m€gforditoda kdnyvet. akhor €zek€t a szavakat mar csak err6l is megjegyzi. hogy negyven€vesen is csak k€pregenyeket olvasol.Usefullists 4 Hosznos list6lr liefullis. how ha csak egyszer tdrtenik az emberrel olyan.{uartfiDqlrtoos A listin szerepl6valamennyi sz6 tejjel tefe]re DottryIrtszE/ 6ll itt. A .!n .ovFot mir tudom.fe.ijellelfel€". Komikus. E$/€l6rc diunl) \upstDE ne ensedj a l(isert€sneK. Az ujsag hirpapir. aDriti€jj€l lefe16 nyomtattun\ ide.. hogy melyik figura mit olvas fejjel-lerel€ Ugy valjUk. ho$/ bizonyos szavakat f€jjel lefele tanul meg. 5) . De most se forditsd meg a konyv€t.zf. a zf. 'l) 4. meg nem k€s6).hepregeny 1 2 l t 5) ". akkorj€gyezd meg az nj szavakat az alabbi kulcsok segitsegcvell Kukk mindegy..vagl'Atirod5kei.s iaunl {ijlisrt0t/ v.

olvasd cl azt a sod.jt] hni. mindig mindenhol meg foqjuk mondani. Pr6b6lj meg t o v a b b m e n n i € m l € k € z e t b 6 l . cclsi|s foli) .hi|iil [si6digi] Naired Dunanewvaros Iniil.'215 .H a n e n r n r e g J .3f. tse tudod kniaz angol szavakat a magl/arok nrelle? ( n r a r n r i nn r i c s o d a ) t folt (pl.. hogv nrit kcll tc.dl !m!ryivi'osl iYostn€zza vonal ala. anri nr.:i..llcti a medve van.von Itt minden o helgr6n Ne k€rdezz semmit."oa + ts persze mostjitn az igazi. l4ondtam. Amikor letelt az itt Perc.l. de az €lsd sort ne olvasd m e n r z m r r n e m t o r r r t ( o z i h f l i d . hogj/ ilt ma$/ar ldrosolir6l van szo Kecskem€t.rel ishas scal Kiskunf Butbrecenlhttruclnl liskrnfi whatskorc szombatptace ldslold lslo'rbclPliir4 si6d€sree ar chairesfehan he. hogy nel Persze mar mindenki njOtt.rni Ilcj s z o r i s : n e n € z z a z e l s 6 v o n a l a l a l A z u t i n a v o n a l f € l e l t l C v 6 h c l y n e v c kh o z n l p r O b i l i meg min€l tobbe! megiesyezni 5 Perc alatl. rlOST kezdd ell ^rmcas aoatm€t [gfi. Szombathely. A szavakat mindig trondcl l\i A hicjlesl odairtuk a szalak mOS€.

. S/orsan mondd el mind a n6gy mondaror anelku. mert az sokat foa seqit e n i a m a s o d i h t e l a d a l b a n a m i r d l t u l a j d o n h a p p e ne z a 7 e q a s r s z o l t v l e n h o q im . ami.et\!etrxE) a yesz0 4 A . Akinek iS/ nem retszik. Xulcs is van. ehelyett nem igy van. marmint €z a megfejt6s. prirminthogy ez a n€v van elrejtve. Meg ilyenek.. mnu id€j( arakj. az els6t u$/anis m€gGinattuk hetyetred. kiabat Ha mar nsyis majdnem k6sz ez az oldal. Mari. Ez ut6bbiban soksok segits€get fog nynihnj a mondat. Elvett€k az OsszesD€nzed? A . hogy Xq rlzst stb.lya rizst fogunk €b€dehi. ot hiutl Ids*l hztikl Iriikl lYost m€g tess€k legal6bb h6romszor kimondani minden sz6r. Annyira.da*irZea. ni az intania? Hat azr roppant bonyolult elma$/amzni. €s kitalald a jel€nt€stiket. Az €ls6 roppaniegysz€rai. @a urc'ltul. Az€ri nem keu izgulni. hogy .ki6it rendhasyo rtrrbftk E A s'c'sejobb ry 216.ngasnd{es") tagaszt.) Ugyanisy rejtettiik el a n6W igar is a mondatokban (mindegyikben e$/elegyei). a Szia.lntorzio llost k€t feladatotadunk. krilonbsen ha a kiejt€sre koncentrabz. ho$/ me$ahld 6ket.tEnnak. n A '. Ott. A feladar nem Disk6ta. Neked csak annyit kell tenni.i6 vorr.Enek.sEour (kieltsro{rina) o ki6lt. g kell allapitani. hoqv ez mit ielent. melyik ige megiegyz€s€re melyik intarzias mondai a tegatkalmasabb.L. ben megtal5lod. Szerinted melyik n€v van elrejtve abban a mondarban. mjnt az a paldeb6l K fog denlilni.38 . fordiisa meg a konyvet. Tessenparohi a bal oldalon szerept6 szavakat ajobb otdalonsrer€pl5 hipirase\\9lE!eqgyil:\LE_89!S!4!4sTdrn i a a s h a m € q v a n . hogy belen€znal k6n).l ) 42r/".be. Itt a n€gy mondati Mondat Azt k€rd€zi... A Tehetaz els6. ragadE ezl kialba utanal .? Kulcshelyett: Elvett€kaz osszespAnzed? r^ttEl.h i i s m o n d a ahdr A kutcsori|| messpor uk. tijkin]. j6t€k az eg6sz."? (ltt most a ha$/omAnyoknak megfetel6en tejiel lefel€ kell€ne lennj a megfejt€snek. As ngy olvassa el..ragaszt" ikes ige? sncx (..raqas2t"ikes iae? Ezt ki'iltsa uHnal elreitett iqe Jelentes aat (. mint az Grh. de annal konnyebb bemuratni €$/ peldan. mesodikviszontnem.

OgoinOnd O !j-eU 'nid"oelNl II AIfD AGAM AND AAAI]I AfrD AGAI]1NlD AC'III ATD AAATN A D ACAM A'D AAAN A D AGATI| AI|D AGAN AND AAAN AND AGAI AND AAAN AftD ACAN AI|D AOAII| AftD AEAN A D AEAI]| AND AAAN A D AC'M M AND ACAN AftD AAAM A D AND ACA'N A]fD ACAIN AIfD AAAT]J A D AEAM AND A D AGAN AND megint€s megint€s megint6s megintas mesint €s AGAIII AIID ACAIII AIID ACAII'I AID AAAN AAAN A D AGATI'I AIID ACA M AND AAAN M A D ACATII A]ID D AGAIII AI|D AEAN A D AOAIN AI|D AGAM A D AGAN AfiD ACAI|I AftD AEAN AGAII| IND ACAN AdD AGA AND ACAII| AND ACA'|| AND AAAd AlfD AGAN AND AEAIIY AND T]I AlfD AOA'II AIID ACAM A'D AAAd AdD AAAN AfiD AAA Bocs. amit minden angolul tanu16€gyszer hita16l: A nulatv . [triv6d?]4 ket sz6 irne a leglaposabb angol sz6vicc.. Neha azt: "m€S egyszer". az ArD azl. \Az AcAn azt ietenti . I minute-2urords + [v!nminit] esy perc. hogy .i.4s . Es az ^r\D^zt..4s".m€gint. hog. njra . hogJ ..IANGABIAIyI6 hngdk'Fcfddn] + eS/ enes magyar *'217 ... az a Dazr.

4 221. 2 ) T e b b r t o n e n e l e s .i e ! f.) Amerika rjanqia r. t e r m € s z e t e s z e s i t € s s e lO l v a s d I e l ( t e h A t o RE^Dourlil i$l) a kerd€s€ket es a $/akran szellemes valaszokat €s syere 'i a megol. hoqy a srtaflc[s?ingt] E a rcnlb.r:. hosy ..s g a 9Da BuEs nevii rabegyiities? el :E Netan err5la rabformaciorol nevezt€I1-e magat az intCzmCnytis? EE lgaz'e.it.l hang) ne!€i 6s tobbszOr is his€rte rrank Sinatrat a koncertjein? Vagig hrily€skedtrink-e.l. O Rendhagyonnll id6: et4 str rffi 2t8 . tt.Yr|l) magyaruI azt jelenti. hogy kesdbb az eqyirttes felvette a Srt na's volcE lvorcIt.l i q t n e m e n e h e l n i .€nekes'? 6l Tudod-e. K ! i z j e l l e g i i s 2 6 r a k o z t a t t e r m e k k d v e i k e z i \ .(il ctt€rain: (raadas!l nz6s forditasi Lladat) l ) e n c l \ c l n i . vagy m€gis t€nyleg? Il{ $' (4 El 'Brlr.SingSing u llzingtlingj srlYc < enehel i . dasra (Vegnl trEjd szadon kerjrih.:lr . nire cml€kszelaz €geszbiill) (a In van e esy h'res sna sna n vn PRIsolr[fizdn] biirton) New York-ban? ggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg e ott egl' l1i.

rrd. amellyel a tbrten€tet befeiezted. mert te lejbe v6gtad a fl. csak olyan ellens€secske.vrraE [ri-VElDzq Vagy's a tOt€net vege: Egy NErcflBouRnem ezt {rdemli egy nErcEBouRl6l Ha har idaig eljutot6l.'Yrtl [rni"ii]. hogy fejbe vagod a ltaMMER"r..demli eg nEIaHBouR46l. K€pzelj el egy kalap5csotl ltepzeld el. I|ETCNAOUL vagy wLL ?lusz azr a sz6r. LeiitrI"lindenesetre folyik bel6le a v€r.rt lod a feiafil a RLooD4t. ho$/ 6 a te f. ami angolul trot [bhd].lhtnliicsifl v€srendelet + Melvil] bosszn o rf. vagyis E DIrERctttEF . 6s fejezd be azzal a tbn€net€t.gJnEIGttRouR Vilasszal ki a kOvetkez6 szavak koznl egyet.rv-cshe. Kozben pedig csak a szomsz6dod.la hozzad legkitzelebb all6 ellens6gedet! lvlert 6 neked r.rf. Xezded megsajn6lni. m.Nem feltetlennl homoly ellens€g.:iF 219 . aki viszont nem f.. tr^f. ami az€rt k€rnlt oda. ahkor €rdemes megtanulnod ezl a ne$/ sz6t ebben a sor_ ANMER. zsebkend6 4 rrtDrrictEl. azzal a hmye EAMTEE-|Z| F.rE rr hanem t\ErcflBouR lttEbiil. RLOOD.O verg bloodg erercise cn udrcs gyokorlot bhdi Idvgd rbrdsrijrl a ..{nqER-ret.hahpacs" angolul rrznf/iihoi$d.6ppen ez6t m€gsem kelleit volna ennyire tejbe litni nem e e. irgy erezted. E'ENY. A rrnrff mawarul "kalapecs".

vud. fi$/€lmesen. .. Ot n6p lakta a vilagot.tLInll fa. Szereposztas: (Csak dssz€k€vered€tt. Eszak mondta a norcz. .llingek Tolkiantr ut6n tiik szobodon Szavahr6lahar (gy is besz€lhetnnk.herdezte a vud. A vudok f6b6l voltak.vo milt ideje StiNtrrt'/ E f l i v e l s z oJ z i l l e r o z i n h a 220 .a.Eszah?.kerdezte Sz6t.k€rdezte a norsz. bolondos LY &lcd i!h$ id I'lri!. . mint kis l€'ry€kr6l. Condolkodom . €s ncked kell ossz€pirositani. llunha mondta a vork.Min szink? . Csal( n€m €rtett€k meg e$/m6st. a mil lerili az €tele mell€. k e l l k u l c s o ta d n u n k ? N e m . Pedig cgy-egy norsz. A norszok €szakon €ltek."rr. ftkez6s mondta a m'1. a vorkok a munk'it. Condolkodom mondta a szink. lassan. ) g o n d o l k o d i k( v m i n ) uwe nem nr. Fa hondta a vud. 6s nltek tovabb a Biogref abtt. Er6l sz6l az alabbi mese. Sz6t. dolog. Ez€n aztin nem ertetl€k meg egymast. r4unka? k€rdezte a v6rk. akik egy k€pzeletbcli vil. a vud visszai€rt az erd6' be. olvasd el sz€pen. lYiDd az oicn mAs-mas nyelvet beszeltek.v6laszolta a szink Sz6tnak. hogy megbeszalj6k kdzatsdolgaikat. mil. . dolgozik F6lperceskr6prejtvdng Feitsd mcg! sl L o ostoba. l'likor m6r mindent megbesz€lt€k.@szd l s n dn* rendhag. hzinl. amig n€g n€m €rkezett nagyapja.Fa? .lzdtld-8/iut sxmlzinall munka. v6rk €s szink gyakona Osszeult a nagJiSiograf abtt. Ethez€s? k€rdezte a mil. A szinkek meg gondolkodtak helyettnk. a norsz elment €szakra. a valrk munh6hoz latott.q n"nr ohJstJdJ cli'ruh UrJl rh[or ne a rYdd. rnoaan$ ttaon so.hd {r ! D. erd6 mmr m<\tcnr..l4 !4c lul @l!rl'l d !i!L Ll'd! folytasd haneD azzal O tlr m. A szinh meg csak gondolkodott tovAbb.'t .Ob6ut . A milel az atclt kerest€k..gban elnek.mondta a szink.

E n n € lt o b b e t n e m m o n d h a t u n k . lddl a sz6 R€mes hangok jdnnek ki Teribatl. (Ami pereze igy nemjelent semmit.) lminute-luord + lninitl p€rc. . hog. Lehet talabatni. borzaszt6 lvlostolvasd fel m€g egyszer.ccrDf. biztos.l el soha. hogy zsigerb6l n€m felejte.:l:3tl t .Rr&. hogy vajon milyen az accid€ntist. de ann'il rosszabb.rrl.yegj/iitt tanulod meg 6het. R€mes hansokjttnnek k' TEnRt ri. ra.Bolcset o fogorvosn6l . 'Ex.vzsrldldisrt] 4 Ha elhat6rozod." [trdb6l]d remes.btddnt] d baleset.

az El.. mERE's a ftE PoLtcE4srED rrE ro o azd.xcr..r. adunk egy kis seg'ts6get a magolashoz. irtesites e szuks€ges racr.trrlrv{ies?is?0'i] Nem akarunk am teljesen magadra hawni. ne mondhasd.) * /[difikdh] nehaz.. a Az ennival6 2. ExcEn o Thrs PaaE rllz bul.'yozcf.tl ts 4 . csak vi$/aztunk... o A rend6rs€g arra k€rt.tn6tiszl felirat. crrlh!tut] a hajvagas a ./r/f. ez No ti szemetek.legismeteljiik a fenti 6t sz6t... ? 2l!.. med nenr €leg gyakoriak.. Fdct t. A D i f i n e h e z e nl \ b l t ( D i f i a n y .c.s?dsrijil Val6j6ban az€d volt fontos felhivni a figyelmedet erre a dologra.r[[dtdl <.tsravln. ird odd a/t d s/or. hajvasas oncEln6tist< felirat. A . kiir.mi ez a kiiras mar me' qint.'Fr.bonyolult .list6k Usefullists + Hosznor liefullirde] A Ltsr oF 5 WonDs you Wa"t'r tulD ArrwdERE EL'E n Ihts aoo.? A n r/cesa crrkrilonlrulon tdbbszoris sz€reDela konwben.thezLoott. l. on p6j/.pqm! ll. mert ez azt jelenti.ain! ird be a hi.i! ju w't fijnl cntu!r indis? ik-SZtPf disz < O t o l y a n s z 6 . ndatokba €s a fordiiasukba + Az angol ./r r.___r L4^auAcE. van e(ry.t.. a m i s e h o l m a s h o l l e m s z e r e p e le b b e n a k O n y v b e nc s a l i e z e n a z . m i y n h i a . €rtesites + szilks€ges /vEcr. 222 i: . akko( a WoRDPLaS tbbbet m5r n€m l€sz alkalmad. ctlc|. l dmaam? Sznhs€a€s a n€szesszer. kik6s. so.E [i' lirlt w lilv {j.5n errc hog/ ha itt €s most nem vagod b€ €zeket a szavakat. oldalon (De ne hidd. hogt/ csak o DrFcurrldifikoli] n€h€2. amir iegir mcgegj/ezni.. gir.s. hogy a ket f€rfit. how az€rt.bonyolult . Err€ talali ki te valami i6Dofit.

2" csak roppant abnormdlis esetben fordul el6 egymas ut6n. m€ri hiszen a turisia ka'zismerten virasot szed \a ncn FLotuEBs Ai6al).Dlhordl4 nyij). rcm6tjnr.. lvlivelazonban angol sz6bar -r" es . hogy a fcladato kat agyament r'mekben adjak ekt. Cl Ansolul nemcsakviregoi lehet o ?. h o g y .ydnlhng'ilansolul aztjelenti. jelentesileg 'szed". hosj/ nenr a turistdra esett a valasztasod..ly pereze usyanLlsyjelentiazt is. nri'rthogy . . n g o l u l . Aj6l v€gzett munka tudahval most d6lj h6ka. Az egj/ perc ama kcll.merges". kalniaz orrodat (+ prcr roan osEltiliotr6zl). e$/ kis iesztnek leszel kileszve. ugyancsak gngye. va16bana prcr(szot kerestril{. ) a Pick tlerz Turista Nos. es pr6bild meg kihlalni. Rajta. m€ly m€glehet.rz6i.szed" ige ". h i A n y z i k r i m . ha akarnak. nEf.. rcmilcn clhis7. h a n e m o r o t i s l e h e t s z e d n i . [vrnvdrd] sz6 Az . harom pcrc sorin a ktivetkez6ket lan ltad megl A A WoEDpLUs sz. mindannyi!nhnak szivnwc S z e r i n t e dm e l y i k m a g y a rs z a l t m i f a j t an € v ej e l e n t i a z t .a nregrejtisben ltil megis csak a tlerz 6s a Pick k6zbtt kellett donteni. lA Ansolul J .Az ezt megel6z6 kb. . I minute..e". hosy-re.try6jas" t* ell . Aratu16lunklrl J6l vAhsztotul. nyilv6nval6an a prcrr mell€tt dontittt€I.. iit c feladat. hogy.efi. how nrondan6d angolul azt. m€S azzal is bosszanihairinali.d!ihos". lYagyarLrl egyszcrn sz:limiiaita.. Ha ez is mcgvan..Ne piszl€ld az orrodat!" 4 DoNT .Szol6mitoktiko Mindened veszve. Azaz . (ird ide).vimsot szed". hosy nres ^ he. Osszefoglalas.d. Nyajas orvas6 (tt'R rE nE DERbiiliilijl. A helyzer az.| urord a a esy hn minitl esyperc.i m .. Persze ebben az es€tben is teljesen igazad lenne. s z e d " ?1 A zu t o l s 6 m o n d a i b o l . d e s e m m i es€ire sem szabad az orrodat piszkiln'. jutalonrbol ellrezdhctcd pisz. ho$/ van egy angol ige.

barmi. Ddlj hatra kenyelmesen.) Tudod e.berhol tea.|y. so]|EDoDf'so]|EIEma szrnrzinql lsambrdi. (minuturn).Er.08 i. a kezddb€trik e$/ rtnous runo. Fo@ fE fsslst fff rrff.. mi hozfik van ezeknek a szavaknak az illet6 rAnous Eascr t*hoz? qondolko. IortcEut nE r^LL. 1l f0 sn60nt|fifxe. lrof. lvojs? a-MErih] 01 a ar o.inq.'Jtllitptu ttp-Zllnlnev€t rosiek kiadni.e At rd6E ! am kdd. ltulnng nol rr. argol kiniyffry. 4 & ennival6 n srlt. vagy a ma War oszlopb6l €s a megfelel6sorrendbene$/mAsal6 irod 6k€t.Wordplus. fttEPdLEE uan tsrE tE Io oEs'..jnl vidphsz.tEE ty| '.ng] t ur&s0x s.E/GLBEB'X4SfL AUTAE.[4E rou!lJ!li'zon lrl3l v^EE Irlrrc. Sondolj a zen€szedre 6s kozben olvasd ki hangosan a nev' hez tartoz6 szavahat! (Vagyis:tanuld meg 6ket. tiuron EA. sW llites a lalon. t/atr a . A]'|yRoDy'AffiIme'AN|wEEaE berki. mindenhol n6rrd ln$.. Iri lofi. desi id6: 1 rflrrf. t tu 2] *ingot . mindenli. kave. 4 N6zd. coFE.30trE. s6gssar 6fsfier. fvrn miniil 218.Cgghires zen tla az alabbi szavahkozril n€gyetva$/ otot kivAlasztasz va$/ az angol. A kivAlasztott 4-5 sz6. 4-5 perc el€g lehet. WoRDPLat lraaofi hiu'.hogy ntE iian lEdkillatlil. o.I tI.titrcvL 4 .

I3. il|lilrcil ool|onBRl

Televan a ... Leveg6t ! (air-, aero ) AcF €s Akl: egyezesek €s elt€resek Mind Let there be light + Legj/en vil6goss6g Hivatalnak packazesai Joke6 l: make Jokers 2: get Jokers J: set Jokers 4: tahe Ugy €rzem magam, mini egy k6v€ Rosszkedvink iele Right or wrong of left First base, second bas€, third base Emberek Abel a rengetegben e r . . .e r . . . a o . - .b . . . ERr6l van sz6 Zsenialish: sok nj sz6 seperc alati Super less. sok frj sz6 seperc alatt Szuperfril: sok tj sz6 seperc alatt A Lo€h N€ss-i kepz6s€g over, under: sok nj sz6 seperc alatt UNTALAN:sok nj sz6 seperc alatt Wordplusqate - csinalj botranl,t!

226 227 22a 229 230 231 232 233 234 235 236 237 234 239 240 241 2+2 245 244 246 247 24a 249 250

*8 tl5

Iele von o...
hociDo - orE^rro6 ldroB t6k (mint f€rf' n€miszeru) a arzzs

De mi nenr ezen hozakodtunke16a,,t€le vannal"-ltanem mert: ielegram(vagyistav' irat).telelon,televizi6 angolul:

hnrd *,"d " ^rr"*,1"*t,hlos,rnl $ ,a\ iraror telj€senide nem v5s6 m6don ,,srammot.ielent. A af,rrlg 'r]amnw ansotulis
EEBodEltdilit) Angolul leggyakrabban inkabb csak ,,fon6lnak', vagyis nem azt mondjak, hogy / ELEmo ED JtM vE'ERDA/lijhlif6't drli'iF daiijl (+ Telefonaltam tegnap Jimnek). hanem csak annyit, hogy: /prol'/rrllii/,dl Jn' rEsrERDAy. U$/anez vonaikozik a telefonra, mint ftnevrc is. TnE ELEptto\E/pttorrE rs Rrdarn6. Idn (+ i, 'iigingl csbrbs a teflon). teli6in/l6n L S J . b l . h p d r a g e h d . f e l h i v a s r a ' f e l h r ! J se q t ; b l p h e r 6 s e q e h r e r : .*.,rp,r.d" l n " n d i u h 'r e r h i vr, 6 b r p l r i n g c j l o - m o 1 6 1 , 1 ' ' . 1 ' . o . o n A visszahivas ercr.'ker miikbdik: c4LLBAcx. Rtiet{cr.. (rrct [b!k]o vissza) ELE vtson l'|ld nsiinl, 7v ltitl '9arcr! ntEvsrorlt atl o tava nez mini ,,Etomas, vizi6". Az izgalmasabb, De ink6bb tanuljuk meg ^ wstot+t. Vtsrcnltizsiitl, sokkal e$/€nibb, mint tel€siteti v6ltozaia. CLL€tatn: mondd ansolul:

telefonal, felhiv valakit c, t . 2/

3,,

csak isy t6bbess,ambanjer€nti ezr. E Rddhagy6m,irrrd6,s,- sd wlefld,

sr.ntl.

r E n " 1 d , " 0 ) o , n ,d . j p { . e u , e a l , i ' r s ,

ns, nsl.r -,e

ra".".r.

'

226 ;:

Oir-, Oero-)
lnduljunk ki abb6l. hogy mind€nki ismer lega16bbegyet a kOr,€tkez6hirom ncmzet. kozijellegii sz6b6l, l) aerobic 2) aerosol J) airmail. Legel6szor is gyoban szosezzuh le hogj ,7 ..aerobi, a/ Jnsolul irao&cr l!-mb,krl ,r,E€lr.Fidrz.-Rohikll t4ondathan: 6EE NEs aEa fti!? d vill (+ Heienre keLszer aerobikol.) Az ,,aerosolra" csak az€rt volt sznks6g, hogy rogz'tsilli: az aEEo- k zdcrn szavaknak a leveg6hoz van kOziik. (Hogy az aerobicnak mi koze a levegcjhoz, azon gondou(odj el magadban...) A leghasznosabb ,.ft o kezd€tn (tehit lev€g6vel Kapcsotatos)sz6 az ^EEonAnE luotlEt) (+ repulSg€p), de ez et6l az rffat lestobbszor leha$/juk €s csak annyit mondunk, (lvlint ahogy magyarul is leggJakrabban csak annyit mondunh ,,repnl6". hogy pr{'' vagy annyit, hogy "g€p". Amikor nem hagyjuk el el6le az ,r/rat, olyankor mondhatunk ,'/rf,,/rf t [.0lijnJ usyanazt jerenti. is. Akkor most ratarhetiink a harmadih szavunkra: arRMNLbltl E\o l€siposta. Legipostai boritekokon lathattad mar. Az ArnMrrL sz6naK a MA|L resze is fontos. merihogy az €gJ6bk6ni is ,,postai" jelent. f6leg az amerikai angolban. Kiv€ve nlagdt a ,,postahivatalt", m€rt az mindenkAppen prarrh6!.t],illetv€ poir offrcEhdsztofisz]. Lagipostaval \,'lStll annatL) id€szallitunk most neked m€g e$/pir ,rf. hczdet!i sz6t. Ezek is mind a leveg5vel leszneh kapcsolatosah. (Ok€, ezt csak az6n fogalmaztuk iW, gy€nge po€n volt. de ho$/ megtanithassuk neked, hogy ,,1€giposhval' az6ri meg€fte, nem?) Az AIfr Kezdetl szavaKl

rrlriod('sek€ni)4 kiszell5ztet . reDulovel '',nftii. atscKAtrlu|rtifrl a reDuloaeDu
-Dlr lirl 4 l€akondicial6 atR-co DDronERIr*ff ^rzPoRrhqonl o rcputotel

,rirr rlliiml a teqitarsasia
^rR R^|DI idla l€qitiniadds

P l o s ta k l \ o r o s s z e q e z d z e d d i q t a n u l t r h r t ( i r d b c d 7 r n q o l s / J \ d l a a kiszellSztet 4

Ha sikerrilt,jutalomcsontot kapsz,va$/is b6nuszt.(ro,yrFirl + csont, b6nusz,tehAt Rofal AB FoscE. RAFl.iil rr ftBr . ii4dl + Kiralyi L€sier6 (pl/ri[.r](isek€nt) d megszell6ziet hirt)

Akrmilyen, de ugydn,2 a tdbb

227

OCI-6s Olll-: e
ACIIrktl
ACI

ezdsek ris eltdrdsek

(angol-magyar tabLizai) a,sszehasonlii6
5 betli r€pcsiin l4 szo: olvasd vagig n

ACT

,tc-rorhho . r cllrfsi hlhlrl AcltvEl i!1 Acnwftl.l-I],titl Acnall*tn^l AC"IuaLl.k ttdll Aclra'Lrhlc.liilil
|/,DEir',i)d

AKT'v AKTivitas
AKCiO tenyleges, val6sagos (tehat !9!q,,aktu6lis"!) val6jaban, tulajdonkeppen (tehat !9!q "aktu6lisan"!) AIIT AKTa, ligyirat AKTateska (kcsit na$/obb, mint a briftasni)

r,,Efiiill aruerctselb(&iigi
c.',&flwlllft'ir'.l

AKTualis, kurrrens

Kerr e$/ kicsit S/akorolni is. Keresd ki az! a n€Sl/ sz6t, amelvik angolul ACTlel, ma' S/arul pedis AKT-ial (va$/ Axc_cal) kezd6dik (kozben mondd K hangosan):

m6ssalkezd5viszontvalami eg6szen Azt a haloi, amelyik angolulACTrel, magyarul dik:

n€gyei, am€lyik maryarul AKT{at, ansolul viszont valami eg€szen massal kez' d5dik.

Pr6bald ki, hoq/ az els5 hosszi felsorohst, vagy ezt az altalad k€szitett csoportositast kOnnyebb megtanulni. Az ellen6r egy ijabb csoportosiiasi lehet6s€get kinal. tle ctissedj! €LLCtatnr csoportosiLsd a tanult szavakat aszerint, hogy mennyire sikeruli megtanulni6ket. SEERL^o,(IIoLltEs szavai (vagyis am'ket mar biztosan tudsz): wn\rE mE Poottltitilili) l+ l'licimack6) szavai (amiket m€g €l-elrontasz)l

vannak,mint 6): finc Ant tanllirfi1ztil\o Arttr kiraly)szavai(hom6lyban

tt8

.:rr

lmiindl
Meglep5dtel hogy kiejt€st is adtunk hozza, mi?t bizony, nem a magyar "mind'116l van itt most sz6, hanem egy na$/on titokzaios, nagyon 6al6ka angolsz6r6l. lme valami, aminek meg mi sem iudn6nkj6 sziwel egy-k€lharom sz6ban megadni a jelent€set. Val6sziniileg 0!]11eglaLat, aqvunkat, elm€nk€i, lelknnket, belvihqunkat (hm, ez Ot sz6 volt) k€llene jobban ismerni - angolul is €s magyarul is - ahhoz, hogy ezt megte' hessrik. vegyrink inkabb p€ldakat- lvlegadunknehany sz6t, s€gitsegnkkel hleld meg a jobboldali rrrr.s kifejezesek jelent€s6t a bal oldalon. (l'livel itt €s most nagyon szem€lyes dolgokr6l lesz sz6, mindenhol egyes szam eb5 szem€lyben mondjuk a dolgokat.) Ne feledjrik, hosi a szavak jelentese namileg eltorzulhat, Par5nyit elvaltozhat A felsorolt szavak sr D lsltaji 4 alhpot, cross lkos!] 4 ker€sztnlmegy, keresztez, cn /ydrhrndrl o \an vjllozik. \alloTrat, off ldtdrl4 n]ir ny I h nyitott. Mfltot]ltfid] +

ruitir,. ,zurr rr,ro El;4 - orva5an,oEprnalena'jrit.
A meqoldand6 leladai:

I)sr 7ror. rrrl,lsdril miindl or
2) ,'-cRo'sED n ,,nDlitlt.]gt niitnir'll

A) atlutoit az awamon c) lelkialapot
D) fejtbr6 E) meggondoltam magamat

t"v nii 5) I qrAnaED M,fDIdi$rrd?sd Drtindl
+) oE .ENDE l6$nrdit tifl D 5 ) nAn o k-En DEDltnin|tltdill

6l Mr1D ^EADEBIntitl ntl
:lLuDD BDNDE*niit'db.t'latl I

F) nyitoti awu C) sz(klat6kbrii

./ !30. o,
E;Ufuzt tanulsz meg a MnDon t<iv - a fenli szavakb6l, ami neked j az6n mi is kivalasztottunk a bizlonsag k€dveert hnulnival6kat. Megpedig: . $AE a t) a\apot (sraE oF ErrD l!li,6jt i'ii' l a lelki6llapot) 2) attam lsr E oF or r'.ts,l,|slsdijroI hlg|is?] e rexas alarn)

.

.

lmrl a Vbralskereszt)2) kercszlez lrEE noaD croes 4 I ) kereszl IBED Cxost lrud cnossEsm^r BoADIdiJn k03 drl i6d]o ez az it kercszrezi azt az utar, EE c*ossED nd rontaa karj5t) rrs r&rslhilfllsd ini4 a keresztbe [h ljdE dd op a t) nyir (EEopEtlED Doon[hi6Dnd iir] + kinyitoita az ajt6t) 2) nyiti,. lttE d6n] DooRopE"sldi d6t 6tinr)4 kinyilik az ajt6) 5) nyitt, nyirorr low NBs ldpdn 4 nyi-

. ,^Klos/4 sziik. keskeny, an&ow4 szfik, keskeny, ,rnxrl 4 sziik, keskeny a EIxD.lnu& nqnd] re Ha nek€d meg ez sem volna el6g, nesze:a ,|',, ige is-.. NEVE* ff I snorE?Idui! nE^t{q*it6l] a zavar. ha regynjiok? tItrD Youfl t6r6dj vele! Do rcu rwD y ot+r BtE"EJ.tlInii[,A 6t bhiisrl4 Titr6dj a sajat dolgoddall

nrlr t, t ll. d Rendhasy6 id6luia e, D *'Iit,t mrn E Rendhasy6 idijr Ba &D Mfton4 b.nt

*t lit

/ bngy'1jt6 <. L z u l : r nm a t k o n n y u l e s z l e l o r d r l J n r a q J l J h i l e t e z e s t s l e d d r s m Lradt*Etcttr (ltaitl o sn\) rRAmc uoEE (htfll + kozlekedes.rrendhasyi.bbsz.nE\Jhnonl. r. az a L.rliill. ua4r t'r r. ttF u ^ tu rM m. v dsJi. hasz. lijtliuel. Llldn .:it:l . b b i k i t e j a z e s e hm e l l € i r d o d d h o s j / e p p e n m e l \ i k j p l p n r i s a b e n \ / . aztin fti$/rijtiiskor nem talaljuk. dB n Ebbenajelent.let there be light $ Leggcnvil69oss69 Ihtdnbilijll Jegj/ezd mes ezt az e$/ sz6t.nit rlizet k6rniansolurisy tehea now flavE nueorA uaEr. t u z c t E q z a l .n. 6 vihgit6torony o t JUtntom|2Gfl. E Mi. urllil.r/. ho$/ TnECEAflcE ntE t or LtcEr Bt rcaDE. R-sJ Llron . az a LntN c lliikitgl.k.an kepezzLik: .r) run| orr rnE uans. Ito .. Amit el szoktunk vesziteni. ' Kimeletlennl hasznosak a zratrb6l sz6k€pz€s ntj6n nyerhet6 szavak is.sj iqa'crrdrr.b"L . €s az a cime. hogy'nnrt idejii arakjait lill. qycrp lfriiid ru?. nag}arul: .sbenna$/onwakran tdbbessz6n. de cak mint €a5) / Z16.. l m I u c H r .. prE^sa ltuilg alii! nl A brit . vill6ml6s c. 4EA. kifeiez€seket fentrdl.. r c t .aEER |qrdl.t is€. '.. sotet ttrfrrli&il4 nehaz.i k. Nem is sejled.. BAB. amelvekben a rtartellent€ie zrrr ldi'll. viEgossag kitnnyt (sUlyra) m e o a v u i tD l . lorealoml (llll 4 kek:) Lradr BLUE uadr fiEraL llll{ loll a f im) L'cEr rcAn tlll a .ot [l{ihd rr r€sl.lpkdpLsoll ofl o clm. Ami nem csap a csal6nba. mennyi mindent tanultal meg feny. uc.Akbnnyii lovasbrigad rohama"(Forditotta: Tell€rCyula). LraEr suLE btlbl a \arre.6r. Amit az elcsig6zott haj6sok lesnek.Talpra magyar" Alfred Tennysonirta.61 i= td.

Prc.. amikor ma m6r e$/szeriien csak az .:jo it t . amire kivancsivagy. ho$/ kibogozzunh. N€ agg6dj... .lill al hivatalnok 5. hol atvagunk. €somasol Kicsit regiesen az emberek. hogy egi/szertibb. ldlan azetl.P6holyt" is jelent. hol nem.crrrar"Ll. c)..jrofrtcE 4 Dosta(hivatal) 7 a) aox oFFrcE4 jegypen2]. PAcxEr oF flREE lt&it orsflil a) haromSumi6vszert csomag tartalmaz6 Ugye alig vdrod.l 6-b) . iroda [ofirrl o off'cr Az atabbi feladatban hrtrom jelent€s koznl kell kiv6lasztanod aj6t U6kat) Hagyatho2z az intu'ci6dra. meri a aox .. crstD"s + v6m I a) ^ P cttEr of fiREE 4 harom gumi6vszert tartalmaz6 csomag .Fr. /rrcrr lDiEdll a) tisztikaszin6 hlis bildinql a) hivatal uiani ID6!ztofisrl a)jegyp€nztiir IbohrofisJ L cusroqs oE cEE a) kosztLim6s hivatalnok oftrbi Ihsrtom 9. Lehet. drl I b).oFnctAL Anstt?x linsrdr] d hivatalos valasz. oF'. ha csak azt nezed meg. 8-b) crEroas oFrrcEE 4 vamos./cffhfisrdrl 2. vamtiszt. PAcnErlr.At. biztos nr. l.a hivatalban" voltak.cErllitit'ttliotst c' rermeszetesen.irod6ban" vannak.Hiuotolnok pock6z6soi Na ezt kztpd ki! hivaiala oFrrcr lofiel. or. d€ ncha a) is . cJ kormanyhivatalnokok 4 oFncD RLtrLDulo ircdaaDnler 5 .tmn orrrclArs [3oi'rtit] d' 4 a). aovEE.(hlll'.FAcxtr 4 csomag 2-t>) o 3 a) PABCEL csomas ..

'.... Aztbn persze l e h e l h i b 6 l e l k o v e l n i :! a l a m i l v e n h n l v p -ssjeqyz4tle". (Vag vdd egy kicsit. mityen seftmany)? . haha kesz egtl woflDruus 2 a ronEi'ekkel gj/5rthat6 valahanyszaz kilejez€sb5l. szinte mindent k€szithetsz vel€ (igen.Lttc sr cRr. es ezzel Dg.. szereikezni (meg p€rsze haboruzni.u Persze (enyleg csah bemurar6 hitverkezik.ttunE sr cfYtm)l tla m€g ketszer felolvasod (mosolyogval!). EAI.. ttltaE rEE BED. ho$/ a MnEkel mi mindent miivelhetsz azon kivul. m.vff..l n1l? tll Eg€szs€gedre.... ez az alaposan mesjegj/ezhet6 hasznos mondat: Milyen term€jk (€rtsd. ha uav szottvantok) €s eqvat bevernf___ . utvElv) nArE uraEw Rltin). mode. jutalom jar 6rte.. .leqeqvszertibb alapszavak amelvek a sz6tarban tobb hasabra rugnah. lt gtaKE.. nem ismer5s a .jdl Egy wor.&raE sr 5. vagyis azok a . Tenyleg csak k6stol6rak itt van neked e$/ valogatas a leg$/akoribb EAr. amolyan artletadas ho$/ mit is tanulj a kivetkezd evekben.Ha kezded mer kedvelni a ronEn-ekeL folytathatod a kOveikez5 oldala- ttl *ll .. ho$/ a MAr(rkel lehet csudarinom m€glepi'lsliLkilzitE4i neki.. te mejk taEn nem iudod. 1... E nE sycny$ftll ErnE 7EAM anr st6'a*nlhatil M E ^ rEEMtrp r-'lr'r||f. jell€gii miibSl nem maradhatnak td a ronErPe\. f6leg te6t).'i.uxat. trocv a .1.-:i'1--..onhat.. ttAtaE LovE. kozben olvasd mosotyogva. p?v.'.. ttataE Osszefoglal6sk€ppen: . akjt nagyon szeretsz. tia a kedvesedn€k mosolyogsz: ttataE trrE BED. DA..q tenvec..wE r i"a. menhogy annyijelentesiik van.tE ts rr?lr..el barkit meqne.-.J (tenyleg.Drus remek.D.taIE IN nwcanrln[lin h4dril + MaItt van mindjart a .. ItaPfv.EeKbol mespr6baljuk kOnnyen megjeryezhet6 sorrendben el6adni 6ket. €s gondolj arra. k€sznlt?) Warorszagon Ha k€zd6 va$/. cRl.nEn atut. hogy megerkezett hozzad valakj. nAfiE rnE BED rLrttEsyLAwEt)rrl.. K€pzeld el.Jokers l: moke.' * *zel m. hory pl... Ha a kedvesedre gondoltal €ppen. a aqvat meqvelni. doqdddddddddddddddd tehetsz \ aav szomorLive lvlost mar t€nyleg add at magad 6s k€pzeld el tjm. mode li46tdn $i ..ldggggitslai.nijt..ErrE EEDIddb6d)...

de rogv€su 8) Hozz (kerits) m6r egy masikat.i.i" @[q!t]. 9) Juj..haO"E "* nU'u'.. kapor. n e m c s a ha 7 t i s i e l e n l i h a n e m o l l d n s a is. rou? Itah]71oErdut0rENt'...11l LtrfroE . kedves.5lctt fougtr tr nowt //trnE?6l l sft rxto. r f l e r t a a r r r d l a l e n v e q e te z z e l e t i s a r u k u h : a 6 r ..lalPLEsEcErLdtt.ne'. 16) Ezt hol szerezted? l7) A masodik utan mindig naon megfajdul a lejem. Azt is jel€nri.131I eoffi El.LE. mondjuh rigi/. ezt tanuld negt): I cor a . caaErarE a hAzmester.lregkaP6. DttLtto. hogy lYindenki engem i/€lgg! (Ha a7 iz€lget mnlt ideje izge!. pelda kapasb6l:nikap. sz6llj le a biciglimr6l lo) esyszeriien nem tudom elinditani.alapjeient€seit": El6bb-ut6bb minden gett€ valik.wa. Iegyszives.Ja.szerez"€s "v6lik valamiv€/valamilyenn€" ) De tanyleg: jegyezd meg a 6Dlleg€sgyakoribb .llaE carErArrEs's soi cor rr r1.-.FEf f.. t . llost.kaplafa Al E Csak egy-k6r r* i3t . dFF EtrE! I tusr Ax' t0!!81a''trE trotttE 0rE. (arD sEnEn tfiffll ll .E igtt 1l lt'. minr a maqr/arban . kappan.: g4gd] Igazandib6l egJ/vanminitvanvbrdben is elint€zhetnk volna.rL' uft r0tE rLfEa m nor M?21EEf 0f.121u'. [dr6lirt. J) E$/re jobb.151tuttDor'r0Erfi.161llEEaEortf'u6Ettttar?171I E 0 MfiACtEtn nE tEoort orL tr ^ . soorts P'ssI.tEw PARnor tuR Er atRt tD^r..feEfrftotrttr. mozogi mar (lass mar neki.e lij $t i'r$i tsrdtt& nijb0|!ld..t. Jz hell hogy le$/en a ljbjesi/7elbPn u.nppEt. fogj b€le)! l5) Becsiptem az ujjamat 14) rakarodj.ttr8s? Egvabt6nt d llr EEt tr l0l ut(r 91ovf/t.nup besTeEeresben /inlc filpercenkanL et6 lehet keriteni. getszerez. BranDAy 4 sznletesnap.rr id. hogy az alapjelenteseket mar magad€v6 getted..Jokers 2: get' got.belekap. ll) lvlin€l €l6bb oda akaroh €rni 12) Ayeriink. 5) At tudod itt dugni (magJiarul:fAreszteni)? 6) Belebnjhatok az ov€be? 7) Szallj ki bel6le.. A hazmester fia szerezte nekem ) Ahol egyebkent ftE!. pA*Rof a papag'j. hogy mi mindent k€rdezgethetsz{elelgethebz ed€sgettesben Ez egy durva forditasi feladat halad6knak (az igen kivancsi €s straPab'r6 kev€sb€ halad6k a kulcsb6l okosodhatnak): | ) S?eretn€l t€nyleg megismerni? 2) K€szlilj. 15) Esyszer(en n€m 6rtem.no nreg. Az ember gettel bArmit g€tkaP.) (!j. ddt ltijt[n !?cu$t il ftu |lli] (a [lj papagjt kaptam a sznletCsnapomra. szatkap. PeEAut lha kezd6 vdry.. n€hany kedves_malac p€lda halad6knak ara. hogy .3llr's aEtfue fqu iiv car r tt'sEEflrxeot MnE. 'rfn! 0r. 4) lti sbtetedik.

E EE 'EErE rxo-ro-tEsEr taE . Nem lenne el€g azt mondani. inkibb ennyi mindent lehet csinalni vele.0. ftlnjd ert ddhddr d-eANSZIdd 4 Amikor a l€trat a falhoz allitod.$aba(a te((e \= k\s6bani\tot(a) a kdrjdr. akik mindig soprnkodnak. d€ j6 ritmusa van! AmnW.2l frErDot'rrOa sErrltrrBIE'E thQ tl ttEsEr nEE.. hogy az argotban egy sz6nak t (t) sok je\e$ese. igazir" . megis riw teszUnk. e g y e b k e n tp € d i g u g y a n o l y a n o k J e l e k e p p e n r i k b d i h .LEtui flBEE.. redd N i \dijbe..rl] TetsetSs p€lda arra. mintha tudnank..nani vele.1l SEfnE f. van: mestelt€K {6nsKneK. tel fordithat6k..). a spEE nEclr0.. ahot r"rDDEE. Oezu? @ (j S/orsasasi rekordot allitoh fel [D Terirsd mpg a/ asllall herom fore.. E iS/ csak a k€t "alapjelent6si" kell megje$/ezned (hangosan olvasdl): CD srr a tenyugszik ( DrD sn scrc n .HAk I tllrlAk hl. .nE *Esr..) tr nt E csak hosJ boldogga Gqyrjl azokat.les7 szo rvagyis rengerpg kifejeresL lehet gJ. O Allitsd be a vehherl naS/rel @ I'lierl nem engeded szabadon azl a mad. ldii .'r #utrf E EE ElnEa. A|odft8fiilyisji6:IISfr/rrrLtrcLocrtun Nn. Tessak megn€zni: a Y. maJd t.. lr/rsrr[snn3rd] a napnyusta) @ A sDr olyasmit is jelent.rk6r.srek '6 ll4 . sct [dIs6k0nsd r. hogy ennyijelent€se van a szerencs€tIennek.. s m mint a magyar .tesz. hogy v a n n e k i h e l " a l a p j e l e n l e s e . rltEr$oMe at LEt'ssl:l 5l rxf uPrNE I9!Ltt4I]!!2-lI!0r Etf o0.18 .. nem resl enrmil ar csluvdl kedd'r t. (WtEn rou sEr mE LADDEE acat tsr rrE rrrrr. Nem an6l van am sz6. hogy ...bzepsz66t a ser igere 19 jelent€st ad. amelyek val6sziniites a sflr. mit is jeleni a sz6 magyarul.Buwuta nyelvtanul6s mondat. amikor uS/an kaptelens€g megmondani. rct.Jokers l: set. (a halad6bbak lefordiihatjak irasban az €g€sz mondatot is)..t nlm t{dlut.r rrr? lEztmia rFr-t.0. D Iza leend6 ura kitiizte mar az esknvS id6pontjat? @ Iti euitsuk fel a s6tnL i6? E) U$/e nektek sem all fel? Ir rl{hizad6krt lisd atulo$an:U36.?.& in ddnertl a A nap nyugaton nyugszik.t 1611 @YeIOnUiS: hnzd ale azokat a szavakat (kifejez€seket).ztn !2.

!. hogy a raffn€k van rend€s .bjewzetel. rlit i€lent ioazab6l? Jo r rooK lttr ltttrD.rij[ t . Itiikdi srdrd on hil !?tit dd 2tG. hosv: rno| EE.ol".but t tqt honnil dddddddd'*" vigyrzrtl A rrtrsoha nemjelenliazt. Ez lesz a te feladatod Az elsd mesfejt€st beirtuk segits€gh€nt. tudnod kell. hogv mit is jel€nt val6jaban a kifejezas. Iit tiiklz sri lon h qdtu k!(dl TAI. Iiitul dioDorivmitil Vett€m a lehetSs€g€t. 'nig. dl ldzsontulmiih lrlanv roofi nr ADvtcE.a. tiikdn] Egj/ kisj6t€kra invit6tunk ezrittal. Mit ielenl az a mondat. illetve viszlelvisz E Termeszetesen a rA. ln.E fl.. narom 6r5t veszxaradra VeWea harmadikutcat rrFr.vesz" ige igen nE2d mes az elsd l.EvEa T^fiE .{rrEltijk] vesz/elvesz. lvlary IhihrlddbrsIl vesj/ egy ulastl Ir. Ezek a forditasok termeszetesen turcsa eredm€nvt adnak.. Vettnnkegy s€tat. token f6r Jdzs6lin. r:: lll . naqya.EDICIIJE- l Iiiror0r ikmrd.alaPielentese": a r. hosy. vette a hnacsomat.d trk 'iii ddvdisd /aAa at4/tgta.zinl Ir TaxEs3 Eoaas ro co 7o tfinir.fokers 4: toke' took. a.E mnD s'nEET O I.r a joker' lvlindeneket6tt.tEszamratan idiomatikus kifejezasben is szerepel mi czek koznl egj/parai leforditottunk neked sz6r61 sz6:.il dsIi I 100r{ TEDOFPOnnnnv. 52616l sz6E forditas John vette a kezemet. €s ebben aj6t€kban a rrf. 6. 6onus tanulnival6 halad6knak.v. de legttbb esetben j6 es6llyel meg leh€t bel6liik saccolni.244t*zl. dr6tl tuirul T .sd..TE soha nem v€szek gl/osy szertE.

ptfAr o fagysliver. 4.BE 4 gterE le o. Lt'ttttE 4 76nntflen.sraqadtan altalnal.elaruljuk. c'r't 3Br rE r rr.LtENt } 4 {dftafilan 16ryfi.zimlar ias rliiil}. I rur. ho$/ a rE& ise benne le$/en? @ o. hogy angolul az a kifeiezes. 4 s6t6ltunt ar eg'r. mint eS/. how Do voa EEL unE a corEE? Iduju fil lijt 6 lofil Ez sima angol 6ren isj6l elslithet5.y. .o.nqed...l.. ^ni sz6 szerinti forditasban . d r n ro fliron 6iilg tad ar if laiidEr?. rE t6!!e6. mint egj/ szundi?".d !e iuDadon illitottlela)t.x{. Na de inkabb paros'tsd a magyar fordilast az angol mondatokkal.r. 7-D mrFrr crr 4 tiul..crurErro dldtislt6nrtii) ffir serr 4 kdnnrftflrlil. fu l. Ha igazan h€tkOznapi angolt szeretnel jd (o besz€lni.".on.ont 6 T C']I EEL }'Y EEABT BEAM|A. j6lesne egy--. babi. Ez ut6bbit csak akkor javasouuk.tDrrnfrrJ.€rrBnr4 yillanytad. 3. d.g 5lhlfrd! 6)dllit$t l.fi srrdrt/y.. ha a EEL lfrl iset nS/amngy js tudod m6r rendesen hasznalni. hogy mi ez a gyagyasAg. FEEL ELr.I rEvEn EmowrE.4.G.. rE r4rrr 4 dldloalal. Es igt/ bvabb.sfrr! loglalinnhelwll r0 nEoPPo.n 4 M.l. iY6rmini az.I.-. ha az embernek sok Nem €rzen j6l masam..|!!i' a tlr.l 3) 235.8.4. faftsi . 5. o A hamadit utcdnloduljon laln drt fi/EL6xts. akkor a wouLD you Lr.ll.U9q 6rzem tnog6m.r -c. Pliel6tt Pedig sz€tvet a ki vancsisag.Itr n { a. lotbrnbd 23{.:lF . Azu6n tudod azt. ho$/ angolul barmikor barkitdl bnnteilenLil megk€rd€zheted: -Nem 6rzed ligy magad mint egy kev€?" Vagy esetleg: -Nem 6rzed r:rgymagad.libd n.sfit !s gt6gts.4B. Err f![].ftIE nE nfn0 snE. as ne n€zzek meg a rehjan lott magyar megfelet6ket.Irff.szeretne valamit.h03lrrlre. a halad6bbak forditsanak.. t4ilyen enes az. hogJ EEL u. val6jaban azt jelenti.r u nE $F .t'r'6 f0 EEf t. akik ezt a feladatot len€zn€k. 6. Azaz a kezd6k p6rositsanak.ncglogadtritrndciofi.o. tekinl sak meg a nekik szant feladatot kicsivel lejjebb.nd lilv.t. kapcaold arillantl.rE a.lii /.n$/ erzi magat.1}allibd 2l .d8l l{nl' o. cola.F. Es a szuperhatad6k. ha viuogni akarsz a tanar el6tt. IIOW DODS 'T EEL TO EAVE A LOT OF I|OI'IDI? m ho$/ ver a sz'vem..lakan lt6 .E a coflEE? lvnd lijl o 10fr'] Szeretnel egy kav€t?) he' lyett/mellett nyugodtan hasznald azt a kifejez€st. I Ddt'r EEL I+ELL. El5szor is tudod.mint e Ez is csak az anqolul tud6k kivdltsaga.4 sotr r.foorttfrovraE. hogy . ho$/ ennek is rendha$/6 a mult ideje.zii 6lh h'| dlotov F€ladat azoknak aKk a fenti feladatot leneztak.E.2. hog. Hogy forditod az alabbi k€t mondatot iS/.

csak. wo*sr.Felsoroljuk neked egy isen $/akori angot sz6.k€llemeilen r{ra rossz. 6s mindei meg kell tanulnod. a "j6" uwanilyen dbg./yfuijl rick6.tahaaEm"rlnl/.{/rzl a silyosan. erD.llosszkcdviinkteletr Ezt a leck€t akkor kell el5venni. woBtE. on-ftfl] . uDLf 4 rossz. [u irh 6hd nid]) Akkor mi most m€s ra is hp6tolunk. Sz6val. hogst ao rnon B. zabb.Dbii[ 4 tizetett ryrrrhntl o akar.stlyos "csLinya" r. a e{r[hd] f6 szem€ts€geit. hogy a et. Azt m6r tudod. hosy oti €ppen mii jelent a srr.r. (4 voa aEEn ^ saD tt@D. legrosszabbul Szerintlink ezen igy lehet legk6nnyebben tilesni. rrois€ft ii&l 4 rosszabb. hogy a tor t{Det [n0t uwanolyan f€lhanggal leh€t hasznilni. "csinyan" ird oda a kb\elkezS szokaplsoldlok mellF. nem is rossz". amikor 6ppen nagyon rossz k€dv€d van. 6sszeszori tod a fogad es vilEmsyoran Otszbr kipr€seled magadb6l: . a ME AAD GAYS AND ME GOOD EWS aaD tuuracEtrEtff .v. Ehhez hozzacsapjuk m€S a t Drv-t lbdli]is. ha j6 EnEvmr6Md@ldivintdtottotiis rr.rD ldndidl sebesrirt J6 hir azonban./.r. ha becsukod a szemed. mert ebb6l megtanulhatsz minden "rossz'sz6t.shahespedrc ftrrJ'4 fo'd \-( {rn . akkor ne olvass tovabb.ieqvezd meq maqadnak az oldabzamot..moralisan min6segiles ill. vagyis tulajdonk6ppen el€gj6.idztnifil a vezet€s.lq a kjr^jes 'd'{rhi?l a hir a{cr(lblll 4 h6t (mint testr€sz) PA. A) szemetseg: tbbb mindent jelent. ill. BtD4 rossz eg€szs€Sil€g s. aooDkudl . De ezt majd akkor. mini a bad] magyarban: "nem rossz. rosszrl. rossz. hivan a 'ro.:* e37 . €s hogy riv'lAg'tsunk a vilag kihtastalansagara: €llent€te. menedzsment nEAD cl. a komoly.tD to noflsEhi tun brdh vd64(+ sz6 szerin! rosszb6l m€g rosszabb lesz).Eb.1 I wanrrou B DLr r' ai6 a a. ha neked most nincs rossz kedved. Sz6val rossz kedved van. tbbb szempontb6l is szem€t sz6.ri!. Tal|an mag az a kifejez6s segif a legldbbet. torera mi? rendhas/6 a fokozasa.

Ilittu . Wo@t AvE A rto!.Ugyanns/. sem' mi ardemlegeset nemjelent. elm€g.lrft. Dshogyez mennyireiS/ vanj6l.!ob] a mesfel€16 ember az 6llas betolt6sare. arra legyenelAgbizonyitak.R6la ezek utan mar nem sok mondanival6nk lehet. jobb. €lhagy) ige rendhagy6 mnlt idejff alakjaival (8F. Azon kiviil.y. tEFr. ALLsrcm.gl Te\iedrem. bal. Paul Plccartney €s a tobbi zsenialis balkezes zseni. ErcE.. kirejezve term€sz€tes€n Rtallraztjetenti:"helyes. jobholdal En r. a arlis tobb minden sz€petjea ( ajobboldal €s a ecrr-rrrtrD['ijt-HE didl+ jobbkezes) Ient. €mberekf€fs6bbrendiisegeL kifej€zesek angolnyelvszamunkra az talan legfontosabb Az €zz€lkap€solatos r€sz€t kepezikYov'flEncnrllw dA 4 tsazad !an.I'hl 4 bal. A /vonl ezenKv'iIjelenti azt is.m€gfelel6.fFrlhfr.LvL A n5knek fantasztikus drzakiik van a i6hoz es a rosszhoz.x/..moialisan nem helyes" €rtel€mben nem a .mily€n h€lyesen rranrlijt].megtanultad. legfelj€bb ha e$/es szam els6 szem€lyben. elhagj/atott.3* . .'{it. EFr.llight or urrong or left Tanuldm€g a k6vetkez6rbvid kis szi. hft.. hogt. 16l a Rendben.n dditudd n csinalom.ybal. V€letl€ns€gb5l egybeesik a zf. de ebb6l is csak az siil ki.ftI). de ilyet i$/sem mondhatunk egy ansolnak.mint a magyarban . rfFr!..ryr!to] (+ 6vozik. o Rosszul I An Doric tr mE nnarc wA/. . navr wno e.vegef: InFr.eg€szs€Se rendben' stb. mi€rt vette fel a telefont? Uames Thurber amerikai humorista) l!8 . hogy"a srorrangolul A /r/crrellent€t€ "het)telen" ill.. dfl ntE RtaEratisraEEldi erlrorl4 a helyes valasz ti]t rFI RE\EMBER Nc'nlil lii-l{tllbdr r{jrl + ha j6l emr€kszem 4 mE RtomnatrrnK mE 106lii 'ijt n. rd^r's Rraflrltdtznitl a Os van. hog. A helyzet termeszet€sen polilikailag is €rtelmezhetSl M oltittgl a szerny.fiEr. hogy"erk6lcsileg helyes.rendb€nl€v6". bebizonyitjukneked. hanem tobbnyirc a eronclnngl.jobb". tla k€szvary.6Fr. de kev€s a (Don tlerold amerikai humonsb) Jutalmul itt van m€g eS/: IF I aurED rnD u/no c wMNR Llrl nD roa A sEEx n E nta:iE? Ha rossz szamot hivtam. mint Leonardo Da Vinci.i 6ftd0 d. bal tetted.r\c I baloldal Pr6bald mes befej€zniaz abbbj id€zet forditasat. a I ntas LnoN. bal. . ho$/ olyan kjs szerencs€tlen.rrr (mag szerencse!).

akkor irdatlan sok ezer sz6t fogsz tudni! nigyeu: az im€nt gyakorolt elsS harom sorszamn6v kiv6tel6vel az bssz€s tiibbi (hiszt6l fOlfele is v6gio ngy k6sznl. .yrf Fitel.rr rrarFr6l l$uztnijl] rostirn a bemutat6 est€j€re logsz Sondolni. sEca\D co4nclez. nem is olyan egyszerii. Affene. hogyanjabtssze]KBAsEBALr.rrsro"eo" oo*' a $aa a\-ni um4 o etsoloxrt €sasi s€rnr€s. es Eradr Eradmlq\ iitszl.tD DEasEE BuRs.rrxryro.tIh4$bill.jisten stb. Boc. hogy a t5szamnevhez hozzAteszik a . host.rln.wEtwy .rrt. lesz. hogy az itsszes lehetseges vihghaborn sorrendbent nksr woRLD WaEIliRn Wonr.!. Akkor viszont neked kUlOn mondani kell. Ha vasarl6s vagy./^rr lsrdrti ft'!r] stb.first bosc. pt. [ii6?ttiisz. nBENh ls|dr-liliszl. mrfrD4 harmadihHa oruos.r"mnEnt ltrrlnn. t@ a lok selbo ]a cses.. SEcoND WostD WaR. 6s akad n€hany apr6bb furcsasAs is. ave arralfijr. hogy i. third borc . xa szinhizba jarsz.l. titbb nincs is rilltit). Ha szereted a iOrt€nelmet. vag\t nBI>DDGEEE BUE SHa Amerika'mAnias vagy.yr' (+ rrrD[3r!k6ndh!nd] hasznalt) nem lehet ismereuen.dd] tfa 6rted. tiizolt6. ment6s.. akkor ezt togod szeretni: frlrir rr.tr+ els6.EnrE IEl|r{. ha masra.ls szod ldi34 van. mnrr rdrsnErll. lasy sEco. akkor a bar mar tudod. €s ha kezd6f€le vaw. akkor a $co. hog. hogy van neki sEcaaD. ahhor jesyezd meg uW. hogy a mindenkori elnitk mind€nkori feles6g6t F. akkor konnyen meg fogod jegyezni. meg az ipszilonosoki .itdl. persze a magyar jele n tesnkkel egyntt. akkor arr6ljegyezd meg. [6sd iidl (a els6sesely).rkEr.lt WaE ls6t: rtiD fiErcrr. secondbose.ssr LADrnek lli6n lElil (+ els5 h6l$) titulaljak.zdil.. hogy a dSltbetGoket hangosan mondogatva is gyakorold m€9. vagji sznob vagy. Ja. + m6sodik.niintzl.Nrlltliirl. akkor neked sajnos csak kett6 jui. vagy nem vagy mar mai gyerek. Ja. vagy peches vagy. (NAha neh€z kimondani..Wd (a loningl masodik eljovetet) vil6sos. es ':a !3t ... . ha sai t woRDpr. 6s eteve rrrsr-carss fo&t3rt (4 elsdosztalyu) tanul6 lehetsz.yFrf.. llon lvlosl m€g fel perc.tla net'in mi akkor is sz€retrink. ez auit6lasnem leh€t igaz. nitlitz]. TETED ria sim6n kereszreny vagy. akkor m€g kbnnyebben megjegyzed.. de a T rnD cotu em* minek? Ha v€gezt€l els6seg€ly tanfolyamot. srcor. akkor a fri. rr*ELvE.srrldnd i. l€djje is. dnE BmbEn.rd. v'szont az ernbkneh illik azonnal lemondania. ha kidenlLl. fi{szl. Drr4 nead.) P€ldaul: sr.rl.. amin€k persz€ hogy semmi kbz€ az AIDlhez.

szer lelduk):s[m.. akkor sondolj arra.. aki bemondja. amit ennyienbesz€lnek.{r [bir]) kell kimondani? es hogy ide! It (lgen. €s hogy hivod?urye roszrr.. hogy egv olvan nvelv Ua PLA aaac . ho$/ milyen lesz holnap az id6 \'t IIEAmEE btlijtl)? ird idel es hogy kell Kmondani? [d rox.. tr es/ emben r.rir liidD viszi..r lnmlr atri hozzaa posr...t 4---t (Vi$/azat. 6rved el6g S/engehbakon 6ll.'. nem?) .El. a eposvan InnenlaDtanevatazinlazmeny is.es azr az embert. azaz ottia? id idel as hosi kell kimondani? I . v€gtelenil A.aki a tejet (d rrzr{lnilkl) Es ho$..ra u$e. Ezt bizonyitia az is.r re rmsrhdsal.l l'legteNT megosztani.Cs azt az embert. ken kimondani? [ (Tudom.lZI. mint a ma$/a' dolsoziK mint csaposE?lrd es hogj/ htvodazt az embe( aki ew berban(a .es azt az embeft. a t leck€ufankotelezo olvasmany l6l -?J-rh oldalon: lltsroRr nEnsm# IrtE oF a E A Mr t6bb€s szema rendhagyoiahosy ezt eddls I lz. TY-nEpArnirnr\ id-PtRn. aK a renclors€sen tozrcf.Az kiilonben is ctt trsr ksii.tl].. ansol (a f. aki a tnzet (+ /.) lrd . meg ez sem €l€S neked. Ez crczt€tia hal6s6t lecke 6sszesti'bbi rrrv€g( szavera... €z a csapos angolul. azaz iavit \+ nEPAn'ld-ftnl)? idel Es hos/ kelt kmondani?I" o (6 a szerel6. E Avicc az.) hozza?lrd idel .) De most nem errcjlvan sz6 ltl azt szer€henk Veled ho$/ valiban mily"n e$/szer( ez a nlelv ve$/iinh eg) p€ld.{arst[in0lii]).t'i Tv'szerel6.rsE. De a tzr sz6t is meg kelltanulni. Belathatod. pf. aki repaat.h0-tls4'dolgozih? 6s hory kell Kimondani? I id. Eza meteorol6gus. hivod azt az emben. hos/ az "ansol" angolul e$/szeriien Encr.. . Az angol iUelv€ az amerikai rend6rok n€m olyan viccesek. egszem LA caac. nalunk nincs tejesember.€sazt az embert.nem lehet olyan bonyolult Most ne !$/erene' hoqv d kindi kunk a hinajval. hog! a M* t40 .+nek lpdlrtmlnP '6 Ird is akkor hos.tqtid'3].q.Cmberek egy mint ez m6r kid€rnltszemodra..

Kedves Olvas6 az lit ddi'r]. ne csak nezz. maid etfelejtettem. ilyen sz6 persze. Kuloskivat..nadtsp/').---..a:s egy rigynevezeit m€ll€kn€v€t kap eredm€nynel\ (tudod.. az oldal aljin van nhfl! "elt. Ennch . nod aioled hasznolra* sondoliut.s/f lkoffidobol]< k ny l.:8 241 . .'o tdhtill c'aaEEn BLEIs. tr8ffn4E 4 piacl€les l.horo/' iEvakE). rrrrrt .vagzddik. ahany betii hianyzik.n.lr 6 {. hat o tiszt . hogy nagyon hamar vegzel vele. hogj/ segiteni akanunk.mon6rla").. Nem biz tos. remel - ottattojelhen amenoillil st scqilii egy.r'oRRt&Eltonbiill Fsoouwaau lldyndttill . €s annyi kreclit.:gszctiicn az a? oha.dhiill.nldke4les vut f|x|er.upemadrct"licrrrtc 4 gy6gyllhat6 l.--'''.eze ez csah azen van itt. Jo sz6rakozistr Ahogy Pedig columbo mondanai flajd' elfelejtettem: az aBLE'r'ajdn.lyhcn.teru/' as. hoqy nincs 4 pi. igy.igd-RE MAR$Er$LElrr dbrdll a _ml. amelyik a -milyen?" kardCsre felel). raf 4 E$al6 {!1. ezert adiuh meg a ma$/ar szo sz6t egy r€sz€t. hogy ez cgy amolyan v€gz6das. Hat liss hozzd a feladathoz. 4 rE E sLElE'nn'. un"}.rro *ez.hononi .!ke H a e d d i q O K . a fajta sz6.. r|stormr 4. - . ami -^BLE-r.p. az segit.{E bn.Obelo rengctc Reng€teg olyan sz6 van az angolban. Ja..-.. b b cuxaBLE ltjtttbdll EoNomaBLE lortitdtitl o $i6 ... mint az-rtzf.. tjelyesen gondolod.Iost biztosan azt gondolod. de Pont az a jo.tele!i46"). corms. Es most m6r t€nyleg bss. d h h o r m p n i n n k e $ / k e m e n y l a p p s s p lr e l j . 116{. -q + h_ze-tcj zhat Ea s ac a BE lnmidzNiihtill vtstBr-E ltizittill EE EAs LE In|Jllidltill i.--.lBer itth.. PrrEtrr r4r o pr09ran0rftat6...t!ftil"l.lh!ftil.. ho$/ figyelsz-e. ha a "henyelmes re saccoltil.n olyan. A coMFoRr mindenki ismeri (persze inkdbb igj/: komfon). Nizzilnk cgy palddi. El6szitr mindig mondd ki a szavakat. amit az cmbcr odacsap cgJ masill szo nroga:.isd' ls0ndolja .

6gig €jiuk. Ei. I iz dzs0'riszin] Inijfijr6nl.Ha ebben az es€tben is igaz az. Att6l. -tr^-rel. Moft. nn]. Mondanunli s€m kell.r..Idrl Igcn.r 'o[run.ir6'rt csinil..tanul6vezet6"?1rd E + 2.t"irl.' H@hL Aenlnt. da u".rh:qr6 nrrlr id6: wE. hogy az iB kapz6 ig€b5l az illetd cselekv6s elko' !et6j€t kapzi.l. hogJ a fenti szavak k6znl egyet s€ ism€rt€l volna.t Dnva Mo@ DNwIlq.. wm"Iiil. run. Rendhasyomnlr d. hogy mit n l f l r r r 7 i o c .d. akkor mivel haryar6zod azi. id6. ulazo rr0 u llidl+ tna lEr ltt'Ittll a hiziirt dolog..dl.P e r s z e . iri a liihaqyott helyrc n€qy olvan sz6t. Csalihogy itt m€g nincs vage a torttnel ncli.. EADllit. tanito liiitl + < rrrprnthdorl lezer vezet6 o zrsrr. amelyekkel most talalhozt6l e16szijr. vagy -dc nef l{iil. dolgozz visszafele.t6!. amivel €rtelmesen kieq€szithct6 a mondat: qt FAvorRtE bJ$ahaat@ahah. teh6t most a ki nem v6lasztott szitsd h' €zt a mondatot: j6u Loaihaiieladv6nvok: azt.r . llosi f. hoqy . mnlt R€idhag!6m.n1b6l . tsel6led n)eg sz6 milliomost. csak a hangos vegigmen€s szam't v€gigmen€snek. dxondszdn A lied\. hogy valami nem tll €rtelmes.. cz i Dyckcgas ansolul..rl. Vnn. akkor li6pz6: igeb6l f6nelei liipcz.s1v6 1[111 autotvezet.{R f. eaaDEtiEBlstditiil a keftesz O E E E E Retr. Talin az egyili l€ggyakoribb szo: tdltcldk.i adunli meg.rii. bt is belef6r. m€g mondhato. drifitl.kirdinl+ kert. s€ndhaqlo nrnr idd.{ orflr llicsdrl tlnir. m n 1 i h r n c m J z f / r orrcE ldiilrd q] tincos '. €s j€lold meg azokat.n tijlteltli. nra$/an'|. Rendhasy6 mnLt tdd E 242 .l. lierl aftilior a2 ra D. akkor hogyanmondod -!.j. 's a rcmnE llanlc) ianul.jnclcli. as ird oda a kihagyoti helyre. t&t. '. nenj€l i'jb6l \. hogy: c. ) I r i b d l l i c D c r t r i h .ln Jonarhan Jonalhan.rEu < rr.{Erllirrdnd hallaat6 rRA vEllEelnuilntl. l{agj/arul: . ho$/ cgj/ nioDdatba Dcgy. Retrdhasyo id.

k m e l y a f e n t i e h s z e r i n t ./s€s" alakjahoztadozili.] S o h a n e m f o g o d m p s h d p n ir r .mint mas helyen €z megmutatkozik ebben a k.a.tt6"t wflr'I. Csugbe a spalethtl <.rbb t!aod.f.€steljesenjososa!.diiliot: L Azang0l.ir]. ahola|rrrra ..... / A .sziieskorkeletk€zett E Rendhasy'imllr id6: 14.eel" Arui0h6 ydgarc srm jele.spalelta". deerncmtail. i. [0vilnadr. aralany a! {llitnanyt.. Kozeli rolrona a s'rmr [stl.ise ''. a. s5t.. hogy a tAblazat alatt felsorolt j€l€niesek l(6znl melyik melyik ig€hez.. lly modon az.Ez igy mind .] rolyad€kijlvanszd.aot b€inuk. Ha mar itt tatasz.. l g e n d m .e..griidds. legalabbis fordiLAsilag Vcgi/rinli p€ld6nah okaert eqy j6 kis igdti strlsrt] + becsuk. mir6l is ruttml RULEIftII o kormanyoz. 3.eal/.ki rrvalattqyat.l..valakit" intalh trtfsarl.dd dolog. van ebben valami logika.. p6ld6ul igemildigm..2... nis az az.diikrdd..t l a m a r j 6 l m e g y .szit.zsalugater". monda$an y esy.r. ngt hogy.oldrlor.Pl. grttcs:lrstsejtesz. aklror ellen6rizt€d a megold6st a hulcsban. vdrjonl .J.-6l-6".g.nkt)tai.. tiillclcksr6lnld!1...aszlndviccstl" angolulltilrt lJrrrwcr.z rl k'!rl.cn-rail sz6 uon Az -ER..ztisjelenti.az B. de a dolog nem nrindig ilyen egyszer(..rrrval.. hoqy lehessen latni pontosan. elte1.. tiogy cz igy van.raszintha ezt l6qvestbevalljuk....Axut.loj.. o E z a S u r a l h o d o j Je s J ! o n a l z o v a l kotmAnyoz.i] vid [.r.rr lt.gfele16 sravakat a negfelelci h€lyre.sd..^z./Yalsind. faldiulrEesvonalzo (Btrt 24' . b e c s u k 6 t " € n ej e l e n t s e n ..\1 nzcrlltli-Szltt wa'rfui. pinctr . sd [sot].r6rend egtturcsa valaminekralakijat a angolbar mlndjuk..spaletia" oszloP l6tsszon.liiria ott az EligaziLis teliesen ke.jdorkatper"). oda ajo kis fel. T o l i c l e k s z a v a k l \ rtlo l t s d m e g J m o n d a t o t rrnloner . rcp0rici6.f. iuetve annah. sz€p €sj6.Eml6kezz vissza az alaP i g € r e€ s a j € l e n t e s € r e ....ttl telclotrkrqtlivagy a halitorury ddidrtte. A rr.amimindig d..ned al a tiibb0s alid : kulDs 250.L{..z i' . . ho$/ csak a. n)indja( ki is pro' balhatod az aldbbi helyre kis feladatban. es haladhatrlnli.datrtrk rlosr rLSronl kevesbe tipihus.nat lszcmbrdi] neg mi"{pels!. alagy sz6p maS/ar sz6val a . neg ink6btsrffn t6. l c t o n k d $ l o t o You wtLL tiEvEa /--------J dii.rrarlar r.d e e z m a q / a r u l n c m j e l c n t semmit. a. Talald meg.j€syb€o egy vonalzo s..hq..ycworszistrrnlho.dsad tella megtll.lrl.anekes" esy srlraffhing. hogy .]PincAr. nlinden orsziqvezer.l le a Hblazatot [Sy.ir" ise ansolul NB|E bi)tl. Es ha jobban belegondolsz.6n: ira oe a m. vomki. azt is jclenti.o.il ll rem a tndk. a | [...mr hlrneing]. 4 TrtE / l/id [di.€n€k€l..-os/-as/-es/bs'.ealanit" a!.rangolhan igyneverett m0ndi . Annal inkabb a ..)ny!ben..liislri iiggteszleni. negeliiria tfnsrat.r]. Tahar. vezet(nemautot!) aatexE E I i .. Amiam. c s i n 6 l dm € g c z t a k i s e l l e n 6 d i t t a l u l . ho$/ .

Fon ExaMrLE lktrg-ZAqliil. o S/rE Loor. . (olyan) kakasos cocKtsH (lasd m€q a hbieqvzetet) Ez az bt (vagt/istiz) sz6 a kezd6knek szant tanulnivalo.hogy az . Egy-ket 0'obban hangz6) p€lda. t iogt l0l a s/M nsthenl'sd a . rfEt.er.t Elat. ro 238. Ha m6r (olyan) halad6sabb va$/. kbriil. kak6[ DInvEtlIsE 4 lngy) rizenew 6E fel€. hogy -tasz". legahbb Wakorolod kozben a szavaidat. harmincas mnn. tizenegy koriil h^rminc Cv kdriili. ngy. v.llol] <.P€lddul. (BoG. te Karcil + Ihrr DoEsfi'rn. NtLtfltt. korlill-szerii. ha kicsit lurcsan hanszik (ak. liOsz.. vagy a . jelent6s€i: sas. -rsr legqyakoribb az olyan. hogy-r5r.rrrx rrfa [ar. mert mindenkinek r6gt6n egy hasik jelent€se is isj€lenti.Lra magyar "kakasos". minimum 6t.{irev€gisolvasod ^z oldalt.o. k€s.r r auivcm.0. lecketa l6 | oldalon 244 . IIaBc6r? ll0.tE nwf vigyezalr A @ beugrjk. yar? tf 235. folyiasd a soltl €[et6nr i'a l..ioDlior& a lalhor. Brwn. Enem. .2seni6lish: 0i sz6 sepercolott sok vagyunk.. Jegyezd meg.sn 4 /JJgy) 4 kakassze(i.. PalderliI Fm oEzr.* . ne sajnalj m€g (ngy) ot percet raszenn' a dologra. (Szellemesen a c'mbe b€lesz6ttnk.halad6sabb"). + /I Igen kakasszeriinek t':nik ez a tyuk.0. Men mi zsenialjqbah f.tEMt.'j''E mx a 6. A. bar €zt m€s nem kell megjegyezni. ezt mitr meg keujegyezni: €s o rzr vrrli-t&dnl tizeneqv urre ivkrddil o harminc cocr.a S/t Ed caFEEAc6 r' Br Olyan harmincasnak n€zetL ki.o. 3E2 wtx.srfnek tem€rd€kjel€nt€se van.. de igazandib6l ezt 4&uIj4] rij sz6t fossz tudni (a m6r megl€v5sz6kincsedtSl fngg6en)mar Kiejt€semindig:_lii].. fEr4iREE ttr oqisrlots.ED z Inkibb sznrk€snek vaw zbldesnek tetszett.r rarr ra rrxE. o lien6nan nagan.dazt szot egyre ovatosabban hasznaljiiLk. t0E5 Fffl m aAft r Lor0FnoxEr? 4 ililyen 6nils at.fel6. (Tess€k n€hbnyszor hangosan felolvasni. fiihetetlen.) vedd tudomasul. akkor lesz 'Sazan €rtelme. Sonsrdbln:rrrrffxrr.kosz. 240. Tedd hozza az Er*t n€hany gyakoribbnak tiin5 sz6hoz! Nem baj. mint keknek.) f4ondom: felolvasni. "' ungotszavakatl a$/ tizene$/ k6rnl jittt vissza. de ha €gys2€rtCnylegazt isj€l€nti ) 6 . haazenbanet sokn6n!.

ncmi et€rz€ssel sorold fel az Ot lij 626t. he] elc olott lvl€gvagy I o p€rc. amikor klalkoztok.rdit$rl rA. pr6balj meg er6sen !9!! gondolni ntind az 6t r* tti . llvlinimalis c€l kezd5knek: 5 sz6. vagJiamiv€l valami ataDosattudn.l kivanni n€ki.@ Vabssz vete kapcsolaiban s sz6t a listar6l.derekigmezt€len crrrDr.. de akit na$/on nem szeretsz (vagy nem na!ryon szeretsz.mondjuk . amij6l illik hozza.rrEE55 Jt6isr{.sl o hajl€ktalan usrzaqr Ji'lel.-a mi toPlistAnkb6ll .gri *o^mlEss kusrLszl EnDEst l|lldhszl Szinte rrDrrssrt folytathatnank.. mint most.fsr ldsiiil. €s akirhany nj sz6val ti'bbet fogsz tudni.5 !j sz6t.) Ebben a cimsorban (szerfel€tt szellemesen) elhelyezett -rE$ segibegtinkre ltt van n€hany gyarori -l6st kedvcsinAhsnak.rELEss hotl|flrl o lels5reszn€lknli.topElEss ll6il. legalabb haromszor. 5 Gt Id€zd masad el€ a kedvenced k6p€t €s hangosan. akivel $akran tahlkozol.srl noEELEss lh6till|Ir1 .Super less: sok 0i szr6 [!4ifdr. tedd ezt: Il Vabssz magadnak valakit. N€v (ha nem tiioh): !. hogy yalalrllgts 4!!a!!1!Ol tla szerein€l a mi I'stankr6l megjegyezni .!d ntoucEflEss Isri'!/. El Legkozelebb.3d rrrrrtrir lhlpl33rl EomEREsr lf. merthogy a -rtset irdatlan st|k f6n€vhez hozz6teh€_ sz6ted csak az legyen nyilvanval6.

zoP€rur[[6dullo rem€n]teli Emlakeztet6nl ideid€zziik neked az e1626lecke szavait.Trlbrifil szeDs€o Prfibiinl a faidarom PLAYbliil a ieft]K a wotrDDRl$ndirl .Szuperfiil: sok 0i sz6 scpercolott 2 Figj/€lmeztet€s:€z a lecke csak az el6z6 utan"€rv€ny€sl frzz full angolul aztj€lenti "tele". c.lhftll + gondos. azt k€pzi. eroteljes__ d Zr0. hogy ./rr u.rf.soda romn. nyugalmas zsrraz lirisdull tla hiszed. amelyekrSl tgy €rzed -r.r. Konnyii aszr€v€nni. Az els6t meg fbntr6l is lesheted. Ad6dik a Itladat. ezeket kellett al6hUznod (azt js ellen6rizd. te mar iudsz sz6t k€p€zni.ha nem. €s t€ hlizd al6 kttzriliil azokat. r.lrl + gondatran. lvleg adunk n€h6nyangol fSnevet./r-{alis lenne ertelmiik. hogyj6l gondoliad-€. €ttcl. Itt a megoldis. ________________ 245 i: . hogt/ ez valahol a -6ei k€pz6 ellentete.Onsird a---------) atfD B I gybnydriies rajdalmas 4---------) AtrD z a---------) AlrD a I I C[Cr6nzti [CnDCs:hosJvanaz ansoturhoq] rprp"?ird ide: . rop&a9e06&el 4 remeryteren. vajon muki'dnek-e -uzlal is. c. a -rur lfiill.. hogy megnezznk'r€seszes szavainkat. cyenink.rsrlh'1.P€ldaulmost is ezt fogod tenni. Lett bel6le egy k€pz5 is.tele van vele". mit + segitdk6sz. raj6 jai€kos.JFoi d hatatom erci gyttnyitr( rajdalmas.€s te szinte mechanikusan megk€p?ed velnk a szint€n alhlunk megadott'rarvegii mell€knevet. c.jatszi hatalmas. Pr.. hasznos canrruL llrfiull rasEFUL htir#un o Sondterhelt illetve fi$/ellnes EoEtuLlti$rn o pihentetS.ff fklrl e qondoskodiis o rE .

0 loch lless-i k6pziisr6g ( A . o c r s z o k a p c s 6 nl a s d a S c o t t i s hE n s l i s hl l i n i m u m c . "ked!es" stb. val6jiban mel€gs€Sgel ajinljuk.. . r A Loch liess egt/sz€r(en egyj6 na$/ t6 Sk6ciiban. Syenge". ahogy belekap a . super lesst. ami hi6nyzik- a !169szuperebb:egyesitjuka zseni6lish-t.s- "€s . .. A -ttsr amn$/ pedig egyszcrtien egy h€p26.'247 ..Zsenialish".beteg. a szuperfuleies a szupcr oqvcrel' bijldhnsstl [h'{a . hogy fusd it mag egyszer a . o l d a l o n . Ugj/anarr6lvan sz6 mes mindig . "betegs€g".kedvesseg .5uper less . 6s igy lesz azokb6l. szavak faraba. Az el6z6 S lecke kitzehtrenek k6szonhet6en n€m k€ll sotatsagbcn tapo gat6znod akkor. l c c k a t a 1 5 4 . amikor r6la olvasol..Szuperfiil" cinrii seperccsehet. Az elsS sor mintdj6ra mindig ird be. K€pzeld el a Loch Ness-i szitrnyet.a sz6hepzes16l. illeive . gyenses€g ..!4 a sondo hi!*ulnlszlb€hc/e.

l. [6{d. aKo.-t nem€lyik mindketl6vel miid6dik.l z Dott? z llind'g trilf6zitda krumplit-4 Ma este tril6rAzol. coon$lll a tijz. ezekte gondoltunk: 4 a viz.. kital6lhatod a k€pz5dmenyjelent€s€t..luk]. de nem art a sz6tarban is ellen6rizni!) DotiE (sEA K) z ----------J z----------J EXrosE (^ nLE) E .vDf.r.t vagy eppen . amely j6l m(kodik majd own-rc|vagy urDEElelis. Itt megintazjarj6l. [dd'vi'l].r_) EEAR (^ cotrvErsano ) -- | srzED lnos) 148 . unders solt 0 sz6 seperc ol6tt rnddr] {tudr. _JflEAD (PaatEcm&) oPn'nsrrc 4 ------------) 4 sE _-__-) s (EAR^ET) .. akinek maristrllm€retezeit ovERs. l6rddijir] fla halad6nak sejted magad.!l . FL@nlfid4o padl6 (az A fenti lista alaDianDr6baldel6allitaniakbvetkez6k€t elsStmeqoldottuk!): vizafatti kamem 4 aalAaaka aaa"aa 5-as m€trovonal a padl6fiit€s o lie dolgozd til magad..yDIgf!tdl tbtd. D Rune? lrndo'v6ldrl. zrr Ifjml o wA7EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE id.J DresSED .atapsz6r"ismered. (<. az atabbi szavakhoz is big$/eszthetsz oyEr. nehanySj/akoribbsz6t..rEDleiilztirdl) sz6ldncse van akie viszont (e$/el6re!) alulm€r€tezett\4 TNDERstzED annak kivabsztunk lznhts:ij?dl).r. Csabil4 . n of{lvii'rl 4 dolsozik. (tla az .tOvcr. hidd'g'{undl. dragam? a A hangos gyakorhshoz: You^LwArs AaE voa woarha d---------------ro|cEr. Irnd0d6rl.i.

n\nEcEssARy.DRESZ] e. kikotoz" valamit.ki6omagol.. a sr$ [s?aifl.). . Feltatelezznk.E In -Rl ^ dalall ^ TAAI'ISN/EEABIE ) hn-lNed'bbdll mrllnhnlERl ITTEAPFYI'J. tnurc. wcatoRrAErE (srvnDnv.p (vorB DREss) I Rendhasyo id6:sD mnlt *-.] e 6ltozik. i'ztq .lo. . hogJ: A nyelvtanulok szoKak szeretni a hasznos listAkat. j6l Osszeillik az adott sr6 ahow a pelda is mutatja. ri .(4biztonsasos) .n RE D$r. lvrlh'il o togadtitis "'sa'fl'J. . kosd ossze egy olyannal a harmadih osz. hogy ismered a E^ppr lhqil 14 hotc. oribztet) r/yrrf.(il]. ea Dm[dd. ami annyit tesz. e. meg/bekotozteh.). ha a7 t/+t ik biggyeszU h. hogy Do a aF nE xflorldltl dis. nyat a kezd6knek. vasyis (+ tai(). (crLrtE). U BEAMBLE (pa'ft).ag). aztan 5.rAtf..').^tsuAL.rvl'r. wwtlulc.ty. a rD nFrED. -l unfair le lonnven medfeithet6 iele n s € g j d t s z 6 d Ie rkkor. wfRuE. Innen niar togikus.seITn./ banitsiigtalJn < nat\Dw4tnncltandni\insl kazir is' u\r tErDtI ltt'-rf.'rorlhA"sdnl xrrcorf. wt/RrrEti (L^w).levetk6zik. ul atafrAL (LAueE). wwELL. u\orFtcrAL (nEEnne).l1t..-szgn ' o' tt0. Fedig a .oE ldii ise szamtalan . o ". !.s a BrEnDLv lfrordli] baritsrsos) szavakat.rhJsyo ido. kosd Ossze a megfel€16 sz6vala m6sodik oszlopban. 2.. leckal a WoRDpLUeban l24t. adunk hit egy egyilhlin ncnl teljes $/njtem€nyt a magolhatnival6kb6l. wsr{tLLED (woRKER). old^lt. ebben a sepercesben is vilaszLunh nehd. wLoAD. wDE taBE.11 "ruo. amia baloldalon van. cs hogy olvastad az . levetk5ztet valakit (ritrir[dB!.Ncou raBLE h"-&iuNtdbdll megszdmlilhatatlan) -rij" sz6t tanurhrrsz att6l fiigg6en. ehhez nreg kelljc$/ezni azi.lE{'lil a €16nv .did. ^z A swER 1+ [in.dcs al/r. Egyszerii gyakorlask€ppen: lH ollasd fel. szabdlyos.no es az anDolrt-Difl. ulfscaE4 wsnavEtf. amit el6zetesen becsomagoltak.. udLo6/flrn-104 kinyit valamit (locrr a bezar valamit) . amivel lgy gondolod.-AEil ( megvalaszolhatatlan /' olvashatatlan . (EnvtRo1ttEflr). tu.rar Jid-VA[tidzel a hc. arjPActc ulrPLE sAlrr (teEAntER). hogy milyen j6 a sz6kincsed.. lopban.Abel a rengetegben" c. J6 valogahst €s sz6i6razdstl (DEu4.16] k6sd m€s ezt a Gom6t. A helyenk€nt zAr6jelben emliieti ptusz sz6 gyakran fordul el6 ewiltt az adott unossal. dtftLy (DEAI. 'nnr E Ren. ttrcodDtnodtl (tureNERL tncE.a tr "O 1. drnl. u1z. rnaEAuaLE (rEAn). a rusr (DEcrsad).](o v6raszor)." Itsrl(+ isazs6sos.ciDarassar" kapcso latos jelenlese ezt nem indokolja el€gsegesen.UlllllLOll: sok 0i 126 seperc olott (4 $tu az at*nat is . LtttELY.

rrrflfss d siit. n En4 wndlz6.rafrrrr&o meqvilaszoliataflal.F*lt'diill B) a. az alabbi harom sz6 k6znl melyikjelentheti azt. €s eszedbe jutott. norditsd le 6kel magyarra. <)unlair. mi leh€tett a bobany targya. es gondolkodj €lazon.prd4 na a scanDAL.kedas*!dii". 0.urarrnr 4 olvasiatatlan.t.rrrfi {rfrrppr4 bot. $ayat rEBnEN.f0u vnL ftyB REcEtw EtEcEryEs. De azert nagyon megdics€rrink. parxFu.botr5ny" angolul sc^trDAL. akkor nagyon vag az agyad. dogtalan. StufmEs UtfE! f//lfruLE' 0FnE c'ttfimnuEs ytn tnuLEa. E froLlr.. I hinnrr6szarak sonlndben:{E rxE9.lentheti hosy. hisz€n a WAEBaATE a -caE sz6osszei€telekben 6ta val6ban.rt€szt. l/I. ilyen eaD. atnyrijtunk egy hangsz6r6t.fejezet". Duna{ate.r r a bar. de na qyon k'vancsiak lennenk ra.ls{gialan. Jutalmul csak annyi.kapu" €s 6nk6ny€sen csipra\ le a ItlaEnaAErigy kapcsan a Vizikapu (zsilipkapu) ftotel nev€b6l (ebben a szallodnban zajlottak a je Watergate-rigy leni5s esem€nyei). hogy. €s tudtad. trFvr.t ELEVEIBE. rraar.rElgrjtl c) cffprErl!. i.ildll a benzin iu edrIsrrnsiinl a naDsutes. hogy. .ny"? A) rc.rff 243... KitaEltunk eked n€hany j6l hangz6.ec"{rr.. 4 lifflolaksrii.o. akkor fogalmunk sincs. .dik. ct|E m|EhFuL ..fl. firr.0iDEBFuL. Ha id6sebb vaw.| fxfss o.rfirr o nam biztonsAqos .. Ez az egesz hosszli a bevezet6 volt.ilasztottad. c'c(Btl 216. na a cnanER-t valaszlottad.botrany". ez e$/szer t€v€dtel. h€pzeletbeli bok'iny'nevet. tEtur$tlt.€tkez€s zrrn bisd + itsv€ny. nosr 4 *iiret. Sajnos. t. olyan eaE. t lyatrfn. nEcE 6 EtEronlagtldvagta hi'li loronyridi6 tEsre. . s.rv. naDtenv . ha liatalabb. 0.. Es az erkolcsi gy6zelem is a tied. hogy -botr.Es ho$/ ez mind valamilyen botEny volt. how. 2111.kis nt + .jt] Condolkozz.'rar lnillo €ter. Ha a crrEet vahsztottad. llory: WaERa^E. A beinndoooo6 yoflrl. tef?ifa trrrfffr nyugodlan azt.{r na ne €aessle minket 212. EBErtst. hogy elaruljuk: a czrrrff azt jelenti. c0r00rt0r.o letlvoss6g. u f! fLL nE sE[tttcEvfih FtLLEhs . |. 2l hogyvalalift. akkor vagy el€S j6 a sz6kincsed. 0. hll I kdryr t lisjtsnig. mijarhatoti a fejedben.o.skandallum".wr. hoqy a . nem pedig azt.lUordplus@ote Csin6ljbotr6ngt! logy cir lnir csd hdod.botranyt" j€lent. Sonannbaai u. yEE 2'fif.1l LEAsrEt DrtvEEA E t flsr6 art is ielenli. A feladat m€g csak most kOvetk€zik. aBEEtBh. akkor D6ra aj6nl neked valamit a kirahatb6l. a a^E azr ielenti .\iary szereted a sz6p ragi ideg€n szavakat.rD.rrr. 6s beugrott. o.

IUClUrnilOilC HCJTOCnTVOUCI L/ .$ baralsjgos nyel\ Wh-questions K6rd5szavak C a l l m e d l d\ i Rolling Sentences o A6rdnl6 mondatok A titok lvlagicsentences 4 tsiivOsmondatok Useful expressions a Hasznos kifej€z€sek Useful €xpressions 2 4 tlasznos kilejezesek ? Useful expressions 5 4 Hasznos kifejezesek 5 I minuie 2 words 252 253 254 255 256 254 259 260 260 ':r !5 | .t4.

lgen. szokas elhall' gatni. mint a sottB.y bor6ts6 s n{clu N€m hellpeldiiul ig6t ragozni.toaEsr + . ami! mindig [t]nak mondunk.ideirjuk nekedegv ig€j€nekjelenidejii ragoz6s6t: egzotikusnyelvegyiknem rendhagy6 varok.varnak varon. betii.l ldiinl Namarmost. a rwnE.---------- re roskadj masadba.jelenri: A becsiileles pszichol6gus felmaszik a kipurcant bombara Tanulni_ . ila megtanulsz h6rom szot. Kiv€v€. kipurcant" ('nellaknav). pedig -bonba res0_ -msszik-. ezedehondom. 6ra (oo perc). itjelentenek.a .varjaklt Aho$/ azt mir korabban emlitettuk. Pedig vannak szabalyok.v6rja. lnnen van az. amit6l ez nem deriil ki els6 l6tesra.var. xl. n€m is szoktak. m€gis van. varjatok. c(ng. a szilvasgomb6cot is.v6rjuk.{E n Eoa . 6s nem kapok toiiasos knockedlit Pedig szeret€m. mert nem mondod kj: lniif. A harom sz6: to.yez a kon).ntt lml'nek ejijnk A harom sz6 kiejt€se iS/ [bom]. tr6nitrbkbs". !5!.is. "kes. €s ulana egy /tiitn. amiket ki tudja mi€rt.hologrst \4 psvct 0r.) Teha! a tn€l tartottunk. Pedig most kezdek belejonni. kopog. [ii{ €s let]g llyen eleje-dolog m€g a Ps. Kiejt6siih ped ig: hia?t].E EYcHot nclsr Vannak m€g n€ma betUk? Term€szet€sen.s E r€lenlasnh 1 E \cm hpllLihunid ronorbhoi niarl "lpq od d/ n?huntr.3. Az€rt m€g S/orsan leirok egy mondatot. varod. IVE fla$sl E.vAEz.0o64 ledil@ldd?sisd]nekmondjak. vArunk. I'lost sz6lnak. nol. -.tod{ as tdAcKERED sza' vakbanE. van a r-. sa€ntrlj rt nyelversoha nem ke nestanutnod. az angol egy enn6l jelent6sen barar sagosabb nyelv. hogy az angol anyanvelviiek a pszi. ahol a x n€ma. lgy teny deiilt aria a regi€jtClyre is. Iti van mindjart a f. hagyjam abba az eS€ szet. Ebben a kombinaci6ban' vagyis a szo v6g€n (de csakis a sz6 veg€nl az .Azaz te vaqY n€ma._. cut'r6 srb. . hogy mie* hivjek az ahgol futbaxisr6k l\€ziJen6nek a magya! sporlri. amii mindig Fl-nek kell ejteni Kivave az olyan szavakban. llyen az 6 hejesirAsa.tla ezt nem tartanadrendesarvnek. . amikor a sz6 elej€n van. hogy minden leck€ben kell lennie megtanuland6 sz6nak. A beiiik u$/anis soha nem besz€lnek.------) cuEB 4 B---------------ItxaaaErED 4 .r' nem az angol helyesirasr6l sz6l. nrkdrdl..len€sn{ sorre d' b€n: "be6nletes. (M€g eW ilyen rossz vicc. A sz6 elei€n az ember nem pissz€g az angolban Ezt nemcsak hosy nem illik. hog. Dz egyaltalan nem n6ma.vartok. €s lk6i. mini pl. OK A kep_ alairas azt. ahonnan az osszes fenti szab Azt is mondjSk. akkor a tObbiben mind ki kell mondani. nEtR J.

mint a kezdetek hezdeten meg' tanult magt/ar mondatnak-) . mikor. .a "ki huhog" p€ldajira . mi6ri. t. ven 'oqsoDt m . ki€ kerd6szavakat. Tanuld *aolhil Ki lqhog? wnttlt*l lvli a !4!ta? wntrbttl ivlit lAttogsz? lvli€rt "nYtuall a yiljdlinsban? IvlikorW4d€gelsz meg? tlelyik vilqorgott rad? xnlasEltirl Ki€ hqza? biztos kivancsilenne 16.mi a kozosbenntil{? to""ftiul + hosyan? Van mag eW kerd5sz6. arni sesit mesiegyezni.Tany E4y pszichol6gus leg. . m€lvik. hol.tNeaRE 'EEy BEAmc Et"? lsEAllhil] + iit. mintha nem tanulod meg az aliibbi mondatohat: liebbi mondatokat. az nem r4rval kezdSdik. melyik mondatt€tszik a legiobban? Ird ide: lvli? Ki? Mit? lli€rt? Hol? Mikor? Mely'k? wnollitl " Z5!. hogyan? es€szitsd ki az abbbi mondatokat a megfelel6 ansol k€rd6szavak SZ0n6C[CX6i: kal. (lvlinde$/ik mondatnak ugyanazt kell jelentenie. de uott"Itill a irj olyan mondatot . melyik mondat tetszik a legjobban. + vkit vacsoraval megvendesel) i I " l e t v i h e r d 5 s z a v a h d r a d l a k k i a m o n d a r o h b o l ?r d i d c o h e r : h m -up sowL? lwas. lvlit Olvasdel njra az angol kard6szavakatl veszelaszre. r [n. mi.IUH-questions ll6rdiiszouok h!3 ldcbdliriij's !6n4 Ha megtanulod az a16bbi mondatokat.lT nhd. tu dirod er !FR? t'av'n *'!53 .Vii. sokkal kOnnyebben jegyezheted 'neg angolul a ki. ts Eoonrc? ldoorlhit] 4 huhog) a up Bou/Lltesingotb6ll vaidling) .^4. mit.

i 6 d l ' 6 . ez€rt m€g legalabb k€tszer el kell neki mondanod. \ H d p / n e m e l p q m e n s z o r g J l m d s d q ) .^2 6t ise kbz neqyis. Es most itt a jutalom. o n " r .olldn us/es. Alant talalsz is 5 Uj ig€t.r lbreD 5. t9. akkor meg I o g o d e n e n i e r r d s / o \ i .) \<Y Jfft.r o 5 r D f . . A podas eW kicsit snket. nemcsak azt jelenti. 'r.. r e s h e . locqy e r d m o n d a r :c { r r .. t l d n e m . lesz) E (En itrj6rjesyezdhes.l..ll + elad . w'*!itlt . A k i d r p n d h a g y o u l t i d o h e t r s s r e r e l ra n n a k d l a b j e g ] t " .) l40st Dedio vissza a crrr lr€... A d i ( o n )e l n e h e m e q v c o m p u t e r t . hos' mas a szelet is eladja.endh.Coll me o tori.l. (Annak. Ha mar m6st nem tanulsz m€g ebben a leck€ben.tf. tu@. rh . mond. . H a m 6 r e$/ picit tanultal angolul. amisesit.a c d h ! q \ i s m p q l d n u l o d d / i r i o . ho$/ . l v l o n d i o n rn e k e m e g J s z r o r i l .) Eiziosan tudod mar mind az otitt. E o.bjesyzet.. 2. .rrdn 254 r:r . h o q v i 5 m u h o d i k ( n e v e t c j'.E A rAU!?o/. azutan tovabb megyiink. iriLonj nehem eqv k€Deslapot. hogy ez egy nagyon termekeny szerkezet. igy j6 kis mondatgyarad lesz. ktlld. *. " .) sar hr.til 4 ttivjon nekem ew iaxit! (U$/anez a mondat azi is jelenti.. ho$/ n " k e m ' .(o .!nd]o kiild (A qzclde l€ny €lknldott meleg€bb €ghajlatra. cyorean tanuld meg 6ket. e l . 5 . a h h o r " l m a q v a r d r / u kN c k c d . h a n e m a z r i s h o s / " e n g e m .. a k k o r i s (A kulcsban az€rt van egy kis segits€g a t€ljesen kezd6knek. akkor azt is elmondjuk."fsal srildl*'a *. EL." . hogy: elad. mert enneknr€ssz€r€pe Ezaza l. i .es: st4.:. mert ez a hatodik. ) a r*nt. Cyorsan mondd angolul azt. E .ft'vj nekem e$/ taxitl" Vagyis angolul nincs kLilonbs€g a magazas €s a tegezes hozoit. oALLMEA rAx.EDl'i]il t \ALL R'c'!4 'rok esy levelei. " " S i . amivel m(k6dni fog.lildl. ttivi(on) nekemeqy buszt. ald sz€reti.'u oonasnat\'c^LL.' sE/rD [!.!$6lnii't. hogy ott ausz a Savoy flotel el6tt 6s odasz6lsz a portasnak (persze angolul). akkor is meg€rte. hiv (oK. h i \ r r f . lessek leiorditan L K n l d i ( b n )n e h e m 2 O Of o r i n t o t . . g y m d n h 6 t a m e g j e g t . ladl NE Mon. . " ' " n q " . E tla m€g mindig nem tetted le a k6nyvet.r.EF ^nftn' ELL nD. Bizios emlekszel m€9." . jatszik.li?rnd. (a pair€rlrD hiir*idl/ 4. m i n d i g d d l u n k . . ez volt a €sel.tlivjon nekem e!0/ taxitl". m 'E r ltsllo mond (lvlondjaezt a leller Edanek.) prryhlijl + jabzik (A p6kert lehet sLriiiel jatszan i. . Jabsz(on) nekem rock and rollt. nlDlltl. r . r/xlhez.) llosi h€Pz€ld el. !. how a .

ffixrz.z/.z azad kell most n€knnk. A fenti m6don arra haszniljut{. o haqytam. h o g y v i s s z a n a z n a t p A r o s j t s da z i g € k e ! a j e t e n t € A l e q n y i l v 6 n v a l o bs z a ! a k s e q i i s e a u l : b IET'' sEi. lfi]it !v0hd- o sd. ban.tD mD Mcttr loaEnEn.it columbo 2: Ja 'g€n.. \ + llagj/iam. I Ze. anqol prod. hoqy eqytiit viq\rali a zonoorit. De ez m6r nyelvtan.ha$/.qr"l /e4.tr r renotraqlo '. .. Olvasd el herszer a kovetkczcj m o n d a t o k a t . LEr's stuD. lolt penzt visz.rtrzq t6a<r4&.rr hnblonl probl6ma. hogy azt keleit €neketnitik lvlick Jass€r€knek.. enged R€ndhawo mnlt ideju lRlfi::T-eqyutt LEa LEr. LET'' 9END ntE MoMl .r.s! r"'d'tharlrh cordutoko\eh E ll tzet ""tt.. o.TOltsrlk Mind. mint ma.qFues never. ' .sr". tanulmdnyoz ki16ttrl tblt id6i. o. f e l i d € z n 6 n kn e k e d a d a l t .. !tt. nrE Praro ...lierd€s + ro^'[o l+ nyomtatviny IPEIID. columbo hadnasy megjegyz€se: Ja igen. d0 llagyarul: "Tolbnk ewiiu az €jszakar!" (ha ez mosr hansos hbnyv l e n n e . sPEtr srr.k tr. ho$/ €gyiltt koltsdk el a penzt. )A n n a k i d e j a n .rrEhOmd. &z.1o tlagyiah. A oirositando szavakl f^arrrrlrqlisl . amivel mi mosr nem foqtalkozunk Amikor J rfr npm s/orir lel sammir.. rrrlYohiJhdla zonqorJ LEt-s cAfrn. mert m€g sok mindent tehet cser€tgetni a monda!.ocETtE*. 6s minden varjaci6 konnyen megjegJezhet6. L ui mrs roax meEmEa. n r a ge S / ici-picit szigorrbbak voltak az erkblcsok.. hogj/ eglattt tousek az € jszak. .ocErttER Itr-s srvDy rED pRoBLEttrocErnEr If1's F. a feladatr6lmajd elfet€jikezrqnk e tegui6bbi mondar minrai.j szenrelyLj felsz6litast k€pezzrlnk vel€..) GiirdUliimondotolr ldlingelntonsrh] TaEn az egyik leghiresebb Rolting Stones[ szam ^ LEr's spEtrD hE rafir tueErdEnlhttl tzFnd nijt tu-Cfddd.ItjLt drn.oaErEEB.ar alzal t4z r. hogr/ egj/ntt az €letnnketl" Pedig 6h messze n€m err€ gondotrak €rederileg.€ s u t a n a a n € l k n l . s+rnrl canRrU''nl nu lrylttiil tanul.. hogy LE 's spEtrD ouq LtE roeEnri lioi tij{ vagyis.llolling Sentencer. f.u 'delu Jtakok E. a rEr{htl azt jelenti . hogy tiibbes szam ets. hoqy eqyntt hnulianak anqotut. o nagytam. E aLEE . LErIlri.hhor g\ csinat r trr rttEvszri *. vanr rceEMa... Eztmar tudod. a m i k o r e z a s z a m s z r e i e r r . . a.ira at nehanyat a r€qiek kitzrll. cipcl -^.1 ':a t55 . 6s ezed volt otyan.

rtEf lliitijtl iob! + rrrrE . lll.mint soha.xrusbdnfoqiuh has/ndlni Pleltih hitPje_ z e s m € l y i i s z i t u a c i o b ai u i h ? i r d b e . eg€sz j6l ment Akkor ucclr neki.. + d_ El5bb va$/ ut6bb. vesd el magad.r'f lditl hamarab!. . 4 rnE *Jobb k€s5n. o.in1 r. 6s mar h€t 6ra van' Szerinted felhiviam most? E.. Amennyire innen halljuk./etctbb 4 soo.t'1. P€digez t€nylegigy van. A l e l i P s e n k e z d d h n e h P e t s T er d u n k r o r d i t i s t segitsesi. ho$/ "-bb"l Soha j6l Akkor most ird be az angolszavakat6ket. Biztos? Remejnk. oRlil I'lost Dediqa io kis kileiP/eseinker igaTi hon(e.-------- ) mEldiil mAft l/. rigyelj csak: hamaro roo. hosi f€lhivom ebed el6tt.akivigy6za titkara.bb = 'rr ezt USye.r 1o uINcaRY? 4 Azt gondolod.Y hr(nl o 1a56. ann6ljobb.(ent. hogv vissza logsz jonni lvlagya El vrs. ird be hi6nyz6 angol szavakat itt alant: Min€tel6bb.De mi elmon juk Neked'.A haladosabbahnak ezt nem hell leltettenut megnezni USJis meg fog' i5k_) unc a D tr I5 7 o'cloctt Do You rdnx I sEouLD E r r*owseo nt cul Tottt EEToRE carl EtE Now? + Megig€rtem Tomnak.z nl po vou n mx fttu wrLL cottE BAc.d '.0 titok van akin€k van titkara." E a:l Wtw oo vou w.lbdijrl(Ezt is sikeriili eladni) llost jon a mesodiktitok: a A rrvrr [n!vdr] .tm vwa MotrEvEAcr? 4 nikor akarod visszakapni a P€nzedet? @) 156 3a .af"'b norl k€s6bb/ut6bb a r. m€STe s€m veiad TSltink?6ocs.soha" sz6ban az 'E^ nem azt ielenti. megje$iezted k€s6bb ( ".

tl) A n6 nem ismer senkit.nl {o ferri.. I LovE tioBoDY mE wotu| t xows. (Persze..xttAtl I xfiou. a s s ? o n y .rE wotttatl oBoDr A) Szeret€m a n6t. akit mindenki utal. a sz6rend m€gvaltodausaval roppant sokf€l€t je. akkor nyilvan nem taHltAl megtanulhat6 [j sz6t a lgyhogy hadg ajanljuk ezt itt: I An oy rnD DrcEBdtR EvERyBoDrE^'Etrs-IiJa-N0J tEbitl &'ihdihiirszl ld + ldegesitem a szomsz€do!. l e n r h e r .fi. ItxowmD *aq troEoDY r. amellyel villoghatsz a paj6said el5tt.. a v a k :.. ludr.-*. lndkdil(o senki. akit senki nem ismer. isJ/ alkalmasabb. wwlr'6. akit ismerek. ) I$ ot! osoDr tE wortt LttvEs" D) Senkit nem szeretek. F o s o D l .. E) Senkinem ismeri not. .syou. LesJ szrves kosd ossze ar angot monda.r.al\itszeretel\. E lnd ro ism. o y r l h r l . q) lsmerem a n6t. akit senki nem szeret. Ha halad6bb vagy. akit a n5 szeret. rep. < n 6 . csak ha tal6lsz kbztrik olyat.qit.-.t'6t'1. lrloBoDr LovEs nn w. hogj. *ltiilnl** i: ztt .E. 4 wotran szo tetmeszetesen kicserelhero . a o n n l t u n o n ] .non.nvEs. r f) Senki nem szeretia n6t. akit a n6 ismer. akit ismerek. . B) A n6 nem szeretsenkit.tows rnE wonn I LovD7) 1VE wottt fl LovEs noEoDr I t uorl.) A mondatunk att6l j6pora. 6) lYoaoDY. n"o. akit szer€teh.r-reI . lde s6oes valtozatokat: mult I Rendhasyo ldo @.lUlogic sentences+ B0viis mondotok srrntdneid lmrd4il l':egl€pnnk egy olyan mondaital. E "inot"uon"*. hogj/ ebbdl is !p!q j6 mondat St6rthat6!--. a s z e r e t .. tokat a meglel€16 magyar lorditassal: I I I LovE.A l a n u l h d l d s . IIlE notq r ntiows NraoDv I LovE.. h. aki nem ismeri a WoEDnust. vigyezz. C) Senkit nem ismerek. nem biztos.%.

slti'run] [3!m6l t jlol l'iund 3r. roas audap.^"a .) tidi6 €rm€nyt jelent egy-egy a r€gi csoda. li iul6ml riddn] lv&adii i.Merthogy a "hangsnly_€s dauamgyakorhs" helyett hlan m€g alkalmasabb sz6tanuHsra.tordilasaban? haszneljak ruham€ret jelz€s€re? 6 vajon a uetyix irgrnevezett. dallamokat ugyanis epp isen qyah-ran elofordulo kifejezesekkel$/akorolrarja. lnddr-SzlEliD4 ld'nen EvE*Yo'lE &DERSTAfiD& Mindenki 6rti..y I Melyik illik ide? . kife z6telr Hosznos ib.akkor m€Segy kis $/akorszavera lonatkozikl les.iml l6hairdo kombi-ilElsdn?] ltipildl lYPrcaLcoq EArron& TiDikus hombinaci6k. d.------------a lvlelyiket hagytukki..K6rcey u.Ha kesz vagya magoEssal.Usefulerpressiont -. z mii|anulnivdlo: iqyner hi: l.aD lsrt ndddl(4 szokaGos) kinahtanak.nEsdn?] [irj!?tu| A rahedli rijdonsag mertett lwora"Lat.. valahol.^"^^.M London Nem 6sze a k6nyaesboltok sr..!ro no 2 Melyik szerepelneaz "Ezt a Ki5ftan 3 l. 2.tetlihel lpgnehpzebb a kiotvasni fizetem.st. Az angolra jellemz6 ritmusokat. hogy BonED w scorLArD ? B. ha akkor a Lonsman k6nyvesbdltbah tudhaihak segit€ni. MDfif. ----llelyiket 4 * rd€st kitararni? ' ffi''"t"t' lss4 ben jelent mes €l6sz6r. sri(oh. azt kell meg tanulni. A kitv.nemzetki'zisz'5? B 7 lvlelyik kifej€z€st haszmit jelent az.. mert nalta leggyakEbbantlumphrey 6ogari? magyarul? /. E Rendhaqro 230 *a . de nem lly€n Stannard A:llentol a ltvna ntausE tPtEcnE Ajanljuk mindenkinek r€ndeltet€sszeri hasznalaha..theTo p6ldak dallama -e Lqlelj r hangs vra isl olvasd hansosan. Minde$/ikk€rd€sa bemagoltels6 sor egy-€s. MD. I'idh0-edNl !d6'il ldnliid A legels5sort tobbsz6ris olvasdfel. nuLi do MD.-. €s sz€p€nritmusosanel5 tudod adnia kis 6leik6pet (hm).

3) sre ntiirkaz 7l rflrDr/-t.z. 5 f . mGr kl.o.yrro mlaii r. mesebctl v . mnu E Rendhasyo id6: oo mM. 5..stuorE cLrstl ElllEh.tosy..( v a q y i s t A .lilehb u6llorTlal lr|3 |[0rrr. . 2. od [9i.. j6 tD M€r fitldrengetSen tr€fa sltsslql az a mondai.hilr](a Syahorlas)hovetkezik.ftfiazfgodoftuk. WEtrE a P'srE nD. crll.ci!. nE n.Alauit tudod./fttEs00tE. 5. 8l ta'lf glro n. a lieil6s(a.tiyralatil yalahogy".x rEvEn..tirE a hol 14 tE 4. EaEnEa.hogy fu nerem .han fttat's urE. hogy 2511. .1l30rt p03x0laz ." tlmln6ryou..cru azlis jel. a C .nti.. Oo Vajon melyik sz6jelenti f6n€vk€nt azt is: tad.Usefulerprerrionr 2 Hosznos kifejez6rek 2 trj] [ilzf olilsFPRtsiinz H6dolattal varialiuk tovabb Allen ':rr Oileteit (lasd az e1626oldalt).i.rldld. 3 D .t amiadjelenti. s.|. rrrn 6) palacloda st6ci6. CttL tE I tus...0nuftn. .ijn".*n". igr ani:.* .o.. hogy a megadott ritmus szerint tessek iobbszor is (szapenl felolvasni a kiejtes-sorokat.0.Unn". iosy e!b6lis ryolorr6dhat6. ih..zttjl4 maradiitt dk4 lt..fliyion r .0. 7 8 . ami a tr€fa alapja: o lvli @@ a knbnbs6g a crosE+ kozel es a cLosE b€csukkbzbtt? | vonal Hogyan lehet meg mondani .Uram. A lus6bbak hamarosan abbahagyhatjAk. l l : 1 4 .+. ha mar kiviilr5l el tudod mondanil Egy€bk€nt tanyl€g a Itf. d tdlt ld6t..3)ncng.ty"? ird tde azI a szot. nyilvan tudod.l lhm l.qttari. yrr 4li.Hivi0n .) rarcr5)remtudiuk.i!r 4 nift0r. crrrl 4 vis!.riirel'! E ra mondd rcl tenlszl.leg pl.nt. frEt'orEh.. SEfi rE 200 f'rnBrs./..r* 25t ..!ecsut'!!a" vaqrB: !.I/.. 6 E .0. hanava c.lril. EPuro foEErtEE LEftrrE'. a magyar megfelelSk ritmusa n€m €gyezik az angollal! (Ezeket a kifejez€seket a Tricsok €s a : t u h .iga. SE|L a c1taPutE tE .l6jn. hogy .'EtEnEE2 5 70 . 2 G ./S00rE. de viwrzat.6z{otns? 1.Et anD rEDAtr?bi:t [dd melyik kett6t mondja a hansya..ftogytSE7r EeLAftrttAttrEwn.@a d'a M'[hm.I l|l egymegsr6litis.nt] v6losattuk.0.magyarul" azt. a.d0sgtdbt6nt minden.mit rnc.c'ukl. . 2) 258. 8 l i ."a Iiddqdl Ihnhhl ld6.t A ) .EEnErLtIl. gon]. srfl.l6lt !6nd. I t t o n d a n u n l s e t .a rr! ffr ledigi.s hlhc ij|] Akkor mehettnk lov6bb. d n. PLrf tE .ltf wrrr 1.o. lvlegadjuk a forditast is. rELL ^ annf. fl o kilElt rm 255.Ha ismered a sztorit.!")5l lfrflrrrrr.0cx axo noLL. A k6ve!kez6 olvasasi-tanul6si gyakorlat l€nyege.. rl iirr 2l len ls i6lr6la.i" irm pdnri.pai!onal"? / ao'co tancosok^t co-co tancosoknak? mi. 257. s9. / /soDEn on Lrft.Pc|ste.. ldldt di. I LEt 'bEltanf 256.ler '3ethen tarit!" lPcrsr! !!d. sntryc lanul.I f'E 255.pEAcncE[F.nqor ta{nar!")Potii:. 256. lnd Cne. . 3. hogj/ .k6tember kozott a legrovidebb uvolseg egy mos. h"r]. A annyll tssr. 1.o. t.. [d6z]e n{slsrsrna tat sorl ll9rlla mmt E Rendhasy6 id6. ) I m e a k i v a n a i o sr i t m u : .

[ih-l0Rl[ni]. pr6gai labgat6sa' (4 kor.*"d lnrii-Mrl lriihll I3rh&.s]-etnem lehet megiLnni {tvna nrcLEE sEEcE 4 €16 angol besz€d: a Stannard Allen-kony. Mrn A c..". .. FEEsrDEnr cutnon lPl|ziJdnt Uintirnl Clinton €ln6k) abban a s6roz6b€n szaxofono' lgy n€z ki a ritmus: -. Az €rdekess€g kedv€ed: ezek a kifejez€sek abb6l a n6reb6l val6k.reiryaro/s mawa. [tulyvord4 + xet szo Apr6sag.-.. vas/' [im-P0Rtdnr]. mett az az r'tnRra r-nak a ki€jt€s€.rD ilma*lsr ..s. rrots'lalaikal Ez 'fi Fpppn hllt idpjii.-. meased€tl€m a hiivelvkui iamat Feladat(ho$' njra elolvashasda f€nliek€t): nincs minden r€ndben a sorrendd€|.ur-tiz€n. limFrint]. igen fonbs ludnil de yigAzz.6 * *. iem€srele*n [i'il. Eizta6sul a halad6bbaknak elmes€Urik.-.. r..londd sz€pen: [intot6d]..oot( (Kornlbelnl: + Szeretek lenlni cigizni €s olvasgatni.nt rdosn ar els6.) helyeskejl€se: liiDotdd]l Ha lgy mondod ki.ld]. amelyhez m€g annak id€j€n.-."*d.zn. I minutc-2ruords E i lvrn nit]a esy p€rc.) Mi a sz6tanuhshoz eS/ e$/sz€riibbet valasztotiunk.amiviszontr){'a t60 . 6 tr@mr szoros 4 tum.fontos".k E ^ 2 rtrl rd€lt. E Ar@ mull idqjii rlaurimeseq...-. E tsj"bh. Megintokosabblettel (ha ez meg esyelhlanlehetseges). Hoszoos kifcjezdsek3 ilt!?-Pntsdnz en] fiturfrrl ezt a lhirg irgfk srfi. oe ebben i kireie/e\ben mesi sy hd.naldh.. h.. hogy .. E F€ndhasy6 mnrr id6 .vagyistucat.(teha! ta{i{e csak az ansol kir€jez€sekhez!)Olvasgasd a megadolt ritmusban a kiejt€s.'3 .Usefulerpressions3 . ho$.-.r ulolit! l t{r. az hrporEnrsz6 (lgen. "-. ami aztjelenti.-.€s hova kell kernlnie? I rrr.../ cime). melylk Kfejez€snincs a helyen. nen J6l van. hogy "impotens".sorokat... a lfithl €k aUas b€cenpcszcs. hosj/ kes6bb Tald u| I unE olyan ritmusk€plet€ket is S/akoroltat. nem lin-PoR$ntl..xtD craaaETE AtD . amig kivnlr6l el tudod mondani! it Il'dld liill . dDlhdd.f€lre6rthetik. hory.ih?tugoi] . vakard meo a halamai liijd-ou|ll Dr6baldnira lhodnli!!|nl Isr.aztjelenti. kefi6".

. ocltvcso csRlnDl L€arn 6ig Small ls Beautiful a A kicsi szep Hrm btii For+ a ! (we love tea) Szines oldal ld6 van flOnaP o month DaYsof the week Uselul Lists 4 tlasznos Lis6k Us€ful Lists 4 llasznos Listak Feladat . E4yszerre cak egyet! Random Word Technique 262 265 264 265 266 267 264 269 270 271 272 275 2?4 275 275 276 277 *t 16l ..l|srntnilulos t 5.. Vahsszunk magunknak markanevet. Tanulj meg bt sz6t magadt6l Valassz egy sz6t magadnak m5n....csak ha van k€znclsiopper.

az embernekmaris olyan Masataz es€szvilagotngy nondjuk. ninkel amikoreztvalasztottuk cimnek "qondolkodj J. hosy gondorjnagyot"Ta6n edhet6.@an ieknt.M[i'mt} nurt . Ereh* I 262 . amin landolniszoktunk.r... ^ 't/oflD LA D-b6t ll.. ja.aFs la '.. re.t6t. F. igen az elelijrnt az Lcm. akkor vajon mi leh€t a .€s eml€keztetunk hogy a srr egy €gi csaa torna neve is. (tlm.etcimetesy szlosen.a mnr Bra Isrinl higl nintajira gyaftottuk-ami annyir resz. EgJ marha nasy polon a z mel A sLAp n rnE r^cE E [d!ftt indi [iFr]. Ha ehruljuk. t Ialirn eleg is volna ennyil tvdni a *o1rD. hogya ranalE sE^-ber€1. €rzesetamad.6. @e[dm] " t"*r Rendhaqy6 ideje.hogy tud mindent.=. sE -b6l bz46s i/rr-b6l lslki] tev6dik ossze. feje.. -arc.rrr? Csakisaz. hoqy-a.t .sm.rrlvd'ld].leorn Bi9 o b(91 ldm Nyelvet tanulni tgy kell. 4 214.ni vezaren na$/ban. amit kozben hangosan Tehit: ird be a mawar szavakmell€ az angol megf€l€l6jnket. hogy el6sz6r mindig a legnagyobb dolgok nevat bnuljuk m€s.cI. ho$/ t/of. Ezt.. €s a Il legnawobb6llat rqjta a pnar€[rijl].trrleliXirtl..) lvrinttu juk.

. tla valaki angolul akarja megmutatni a b€lyeggyiijtemenyet.lev€|" (nem falev6l.}. Az apr6sagok koznl az egyik. mindig abban a sorendben..betii".6t . hoS/ . akkor nem azt mondja.r. (Ami a kett6 kOzott van...Egt/ masik nemcsah .h4 a b€tii srA. . A trEEuEa6l semmi €rdekes nem jut eszlnkbe.bolhaPiac".clir'{ll). ha csak az nem. med szir... angotul is van olyan..v. azon kivnl. ha az er6z6. vekonyabb.J .. azzalaz ansolsz6val. ha nem.. hogy . d korom lnijl r. mint a nudli) de az€rt n€ egytik m€g helyette.taEr{ErIAi ni'. ahogy eszedb€ jutnak l1€g hasznosabb a dolog. amit 6brazolnak! TEEDEI^Aiilla (i . hanem . .. 0gy mondjak.rr.. .r. hogj/ hasonlit a noootc-re lr'lltill (+ tesztaf€les€g. hosv PLEA.rni a borha . Ez vaion melvik lehet? na hiszed. ' .) Parositsd a rajzokal. hogy .r'Ei[.megmutatom a belyeg$/iijtem€nyemet" (b€lyeggyUjt€meny + s. hogy .kirrmitt" .Smoll ls BeoutifulE+ 0 kicsi szrip iz $zndl bjutltull Az el6z6 lecke ut5n a legkisebb dolgok nev€t kell megtanulni.qP' corrDczo. m€g azt is jelenti.tP[!zt!rip]+ b€lyeg . hanem irott lev6l). lesink6bb kinai. lecke szavai is eszedbe jutnak O ezs esyrrogen.hanem.dd.. hogy legalibb a v€gle tekkel tiszhban legyUnk.ielent. az m6rgyerekj6i6k lesz.. ird le hangosan a tanult szavakat. a LEARI| t/C c. vajon melyik.szOget"is (az is el6g Pici tobbnyire). hogy "megmutatom a r€zharcaimat (rezkrajc + DrcErvcl.{bdlmPk0-u&d"l).

PLIT. nak. D) Az 6lebe nltetett.l riionh[ lt'l 4) IEr's dn . sfi. rurttul "----------------r stnsnttzatt --.... stiia] tendha$/6 a]ol .. 164 . ni..nD PBtcE& ll6t$ kr d0!'iicfti 5) t EL EE caED. ha leazt szamobd. amelyekrg lat (le)nltet kiatt ril 4l)Et2) + l) iil2) (le)nltet a I) t€sz. dtr' c|I7ltrtl B r fl'].Ird be mind€qviksorba. iry hat alis n6hanybetiit kell angolulm€gtanulnod ez €s legal6bbtiz mas/ar sz6ra leszj6 neked.liil{t itl 3) nD sATtEdr r sLAE lhis. Raadasulolyan harombetiisitketvalogattunk.amelyeknek €gl/n€ltobbjelent€se is van. A) Cs6kkentsik az iirakatl 2) now srulr t urrl.l\.:i:1'..csah a .rnlt!t) tlo$/ egeszpontosanhany betilt kell megtanulnod.. r. onnan tudhatod meg. hoqymelvik iq6neka rendhaqy6 alakiair6lvan sz6. CEY..'1 ctrylr. hany knl6nb6z5b€tii van a Kv6lasztott szavakbanSED. akkoEem tiz.Enn€ljobb bulit nem aj6nlhatunkA kOvetkez6 siavak kOznlhlzd aH a harcmbetusoket: clJ4htl L'si !ist6t) *"1.Hnmbtiit A harom betiis szavakbanaz a j6. e) How is mondjam... hanem csak 6t sz6t kellene bevagnod.Hf"" lk6jd}? 4---------------- cllcxon t) I sEE---lli'xtl kovetkezni.lj li k{id1 C) Ertem...ir ...mond va 4 ll sir 2) kielt 4 l) vag 2) csokkeni sz€ps€ghiba: harombetiisig€inknekne$/ esetbenrendha$'6 mnlt idejii alakjai van. Dzek szerint melyik a nem sE /Y[!26. Ami na$ion kev€s....) d 216. hogy csak harom betiit kell hozzajukmegjegyez. CUf Olvasd el a kov€tkez6 maS/ar szavakal na mindet meg akarnad hnulni ansotul.Lan l"Jl"ij::. 'Iippeld me& melyik k6t-ket sz6 az koznliik.kjaltotta. rak 2) kifei€z.. (hogy fogalmazzah.{jl "EArInirl ''rrlehl EEAflftiI n.lhtr !. talald meq a tordiEsukat A) Segits€g!..

Fo*tt. paE-. Forditsdle a kbvetkez6mondatokat: Bocass meg az erd6nek. ez tort€nt nahany I. FoBarvETrrE FoBE atEB. misztikusmondatokatlathattunkbelejuk: FonaDr nE FoBEsr.7Enlhrctr.Bizony 6rbm a hrznAl. szen6k (szerz6d AUt ronl6cr64) a lis6b6l dolgozunkl2?9. old. ftr&rvttAELy. Szerencserevilla.tAELya Fonta. F€lejtsd el az erd6t. Bocsassmeg az idegennek. FoAeor. frrGAToNl "xereil f. FoEctvE) . + Szerencs€re egy id€g€n.toR kezdeft sz6 o cEr. ero.€ehat tanuld meg igli. flt a. old.irlftro$l 4 erd6 FOR nh a /EDLvllii'fAiil. FoRflettE*. amikor a lista megkonyoriilrajtunk €s miniegy "adja mag6l".Naryjab6lmi.letudni". 6s keress a listan (279. kezdetil szavakat. pLA-. + 4 (@Steitsdetavit'at Lzt a hal pici sz6t (flncEL t:oREsr. A tiedetl Figyelmedbe ajanljuk a cot".). f0r-ClT. FoRnr. .mRco. ftrch0nl o meqbocsal E d/yER[f in0d $ idesen.. frr-GtJV. klilfbldi SzCp.i]llil szerencserc rrlfo*l4 villa (evSeszkitzl) atw fltxa w.:. es is igyekezniinkkell minel t6bb sz6t .) magadnak egy masik "misztikus csoportot".x i6t ..vEnlhFolv.

rlp. .r/Y---- Megtanulod ennyib6l ezeket a szavakat. amelyeket arr6l leh€t megjegyezni. festehhaidla Prr. Ez a tOnener Osszeloglal ja szamodra. nOv€nyt. €s amit 'iltet: NbvtNy *ed *" dt hosv tedda 'betuL oda B::le. . va$/ segitsunk? Ha segitsnnk. amit kilestett. ird oda mindegyik mondat mell€ annak a sz6p6rnak abban a mondatban szereDel . mely szavak is azok. hogy csak egy T betn valasztja el 6ket ewmast6l. terv n rrhknl a tervez.jt . akkor elm€selrink eS/ szomorlr (?) tOrtenetet. test. srar o s6r rr.6s amivel fest: rEsrE{ Pr-rr + lERvEz."t 266 . de fAjdalom volt ran€znie arra. l'la mat azt tervezi..rrro iILrEr. nov€nyhlintlo P. ho$/ isekeni €s f6navlent is miikiidik.ri hvi] Olvasd felezi a harom sz6t: a P.€s amit tervezr rERv lvlondd fel a tanult hat sz6t! lvlondd fela tanult hat sz6tl Plondd f€la tanult hat sz6tl /r. E ENanylcliir]a ir6r-E nltet. | Felsohaitott a litvanv letun.+o!(|||evteo) lt||sldti.jnl rajdarom a s6haj srarls?iil feb6hajt.) Tahn felliint.es amit s6hait:sor r F/rrr + rEsr. Ha j6l ieszed hozza. horw inkabb ullpl eS. TeW€l mind harom angol sz6 v€S€r€ €$/ T betiit. amit festelt.L. megtudod.a F^n es a srarr kivatelevela tbbbi mind olyan.r. hogy azert is hasznosakezek a med. Vagj/: Tegnap M6ricka kitestette a hkast.TeqnaD ll6ricka lestett valamit de fajdalom volt ftneznie ana.

o/utar 4 narancssarga 4 ErvJtEAled. Br. aD.r/s h. Fn14 t6zsaszin. amit nem tudt6t: vELLoB/4 s1rya.J . + piros. moz t'E^cE lti\z\ zbtd 66k€ €s€szj6 n€v egy kornyezetv€d6 @ E. BLaE 4 kek. aREEN + z1ld. iti e$/ mem6riamank6-kviz Earl!q{-\lip99 ird be a fenti lista tiz szin€t a m€gfelel6 helyrei I a ansolul. /"r. t g o " I egy whisky neve.Szinaroldol vajon mit6l van az.4. s z o m o r n " .owla barna. C. hogya szineket(szin 6 cororf.l. a m P r i h d il ' " s .na[ nj.'/Er o/rElr!i{ vrn]llelyik szinr5l tudod az al6bbi listaban.rarrllrus4: vtroskereszt a narancsot is igy hivjak. A cimken het hulya peoEa.l til Ivlost gyorsan kd be.z van.P ei1 Ha mar j6l nennek.h i'zct . E[Aar 4 lekete.. r^nmE^ It|l|'.iPli4. crd [hh]:a new York-iiaxik (+ crt) tehat mind milyen szi' I e z a s z i n J z t i s j e l p n l i h o g J .t Amerikiban . ?-a. how mit jelent magyarul? 6tuE lttitl a I"l6sodik l€p6s a sEF no Isd. a 5 7 n r h e6 r g r 6 f L e d v e l l e m e g e r t a ! 6 l a e l n e 2 3 EaruIdtl csomasol6paptr \PAER4 papit). [hlor]E)az ember mindig honnyen megtanulja egy ideg€n ny€lven? fiindj6rt mindenki kipr6b6lhatja. az €gyik feket€bb mint a masik. aREv * sznt\e.t1illfurcsaszinii rajzfilm'p6rduc. . w 1E o tuher. Eb6 lep€s + .

de annal izgalmasabb.1 d csak e$/ masodp€rc lvtit.. akkor n€zz a f€ladat ala. hogy: D^rLrlltilil I+EE/'. helyek-re pontosan azokat a szavakat. onr o.ldii von A k6vetkez6 feladat arra szobel hogy te is. meg mi is letudjuk az id6m€r6 egys€gek€t angolul. tto m 4 h6nap. Eow c> 6ra. Mindenkeppen prcbald meg el6sza'r "sziizen" megcsinalni.n 4 perc.. rLEEra hal.. hoS/ n€m meg. D v 't nap. hogy miben mennyi mi van.. ha az a nev€. nn.. cEtniEy1 e\sz|zad lvlilyen$/akranjelenik meg eS' lap. iEARQ Cv.1 ldi tv...toellaliill Arra k€rnnk.ntios? 4 a huszadik szezad @ 160 gl .LrlflAil Beirtad a kihaqyott helyek€? Akkor most is ird be a kiha$iott hianyoznak. Sz€rint'lnk erre mind a n€gyen nagyon vagyunk.tal...) . az ilyenjellegii megj€ryZ€seink te €rdekedenkiviil semmi mest nem a szolgrlhatnak. (USietudod.ttlliil one*rrrhfr1 ont mc.j . ho$/ az alabbi sz6szedetb6l e$/szerremindig caak eS/ sz6t n€zz meg..$'Ecan 4 masodperc. DEoIDE a a\ltized. €s ha mar biztos. tfittdl a €s| evtizeddel k6s5bb . a-Gll + eSi 6raval ezel6ti LAEnl. amelyek onnan o ld8cad.. K6sd Ossze. Els6 Etasra tal6n neh€znek tunik.

A m6dszerezuttal is roppant is: ljszer{. hory januar. sitty-sutty meg l€het tanulni az aHbbi versik€t.'raltz6til) napia P DAv j van szeptembernek. &Ltlfu!-lul Aut usrl6giisn'l . angolul.5EPrrr6ff IsI'p-ft bdrl ocrosDR lrl-I0bdl NovEt$EnIn -\l fiiil Drca"Bei ldi-Szdlhdd Most pedig el6ruuuk neked. hog} a iEasaAflv 2Al29 napos. j6 hangosan. Meg kell tanulni a h6napok nev€t angolul.ismer6seiddel ide leirjuk. nn iusnak €s novembernek. na tetsziK akkor ismertesd meg barataiddal. hogy melyik h6napban hAny nap van.nnnldfinl. PeFze.mint varadi ts€laa szabadrngasl ns lehet i6 hangosankimondani a szavakat. illOlllH lD'mcrl tlagyjuka rosszsz6v'ccek€t. most azt is el tudod mondani angolul.lla mer mind a tizenkett6t tudod.ras SErtErttBDa [$ddidiir [|r eq-T$. J^duaav lh. hogy "ttarminc (4 ')'. JoM AfiD lyowt BER [iF d?3rin.Es ha m€stanultad a versi' k€t. ho$/ az angol anyanyelvliek hogyan je(yzik meg. marcius stb." [Arj]) IErBft DArs . ltt egy igen komoly €s felel6ssegtelj€s feladat 16l van sz6. hogy melyik az a mamd€k h€t h6nap. amelyikben 3l nap van. iaprjrisnak.te m€g b€vegod.nd [0-VEl. ** t69 .Okinekmost nincskeduc.tnttoil I. februar. akkor menj tovabb. ami azt mondja neked.bBRuaRY lhtflttil tttABcrr lnhrg] A'nJLlEti\ M^ylril .llo4 ApBrL. oz ezt moid tonuljo h5nop <.ha l€het. Roppant egyszer(.[dd Arra mindenki emlCkszik.

ni ln. akkor eS/ kicsit nazegesd ezek€tr no D r. SarvaDAr. St'tlD /. Il. 1YDD ESDA| A D TrrrtBsDAv.n ns. l'leglepi-jutalomk€nt pedis (akar e$/ KindertojAs) eS/ S/iinyitrii sz6t kapsz csak 'igy. de ne csak sorban s/ahorolj. nr. napFid mes ' dnak szamlalva. hogy a het napjait be lehessen A D'yldiii a nap sz6 az aHbbiak kOziil barmelyiknek a v€g€re biggyeszthet6.DsDAy. akkor S/akorlaskeppen otvasd fel leaalabb ketszer ezt a mondatot: MotrDAy ^trD TtEsDAy.ndi] + tl€tl6 6s k€dd.tdrdi. lnd lnd .) em lehettudni. I|nrdledadi. vasyis sz6 sz€rini: szamora. Ha pedig mondatban kitnnyebben je$/zel m€g nj szavakat. p€ntek €s szombat €s vasarnap. akkor a sonendet a nagriMor|wEntaf6n6kbt mindenhova kOvet6 gyonyori frversw{61 is meqieqvezhel€d. tuIDAr aND S^tuRDAr AED gnDAr.hkor ma. FhtDAr. lut. satr La a DAr-t mer meqi€$/ezted. akkor itt most magadra haS/unk.hoqy. amiben a Drr-en kivril az -alom. sann. Itl/cDtrEs. dosasd: [Dm/i. €s melyik a csiitbrt6k? 5 lvlega kedd? .Dogsof the ueek ldijr!r idvil]o a n€t napiat Ki kelleti ialalnun'k valami Huronos csod'At arra is. IlEs.loa m€lyik csiitbrtokltr Na.BsDA.nrdi nindift{idi latddilnd!. szerda es csltortbk. almodik" is benne van: DAYDEEA lliilinl 4 atmo do zi}' n liezdd el ezt is mondogatni.ors/kbnnyen ha tM us tN w [n dij?6t nr tld] '. De \iglAzt. tiidi. tia annyiE olyan va$/.ndi tr:rdiv. srdi]. mondogaLni ig] montyi:di. lr. €s ez€rt ezekr6l ig€n konnyii meste$/ezni: lrlot't. WLD\ESDAV. I Lehel. men ahkor sosem fogod kap6sbol a tudni. lto ':t8 . minl mi..

. P€rsze a h€l napjait iig.) A RoBnso Cntlsogban a f6h6s. t ^n tqotrDA. (arRL[0ii4 4 lany) hivhatjak a titkarn5t.95561 . akinek az a dolga.n+iidi] (lvlajdmeg€rted. mi€rt van ez az elnevetiogyan ford'tanad le: C ru lhtDAr ortE LAE o WEDtEsDAr. de ne fanyalogj. fe{i: r DAvlhiilil ( pentek. Hogt/an hivhaftek volna lrratt IUtDAv-r (P€ntek€t). jitn (€s a rendhasy6 mnlt id€jii alakok).htDAy-naK kollegah6lgyet. ha Robinson Crusoe nem p€ntehen tahlja meg? Egy kezed ngyebe es6 naptar segits6gavel ird be. nem innen.n'J|lil.til .z tt ^n ruEsDAtln.: MatrSAnnD rbt. Robinson Crusoe rtltal felfedezett bennszUlOttel.. 6 Segitsag: cttttE crt E co Elklr. mert a sztori szerinl R.i.yisaz 6letb6l tanulod meg. hogy itt is Syakorolhatsz e$/ kicsil.litdilI'Lrt! I. hogy melyik n€v es€t€' ben milyen napm esett Pentek megkhlasa. hanem orulj. r* i?l . hrl <.rrE [ijr] + k6s5.t' sr. k€s6n. A Robinson Crusoe-titrt€net ism€ret€ben nem nehez elta|alni. amit mondanak neki.lil lt Ad swoa vlnrt' cnt'li) Man wEDttEsD^rlnat' !. C.Usefullists O Hosznos list6k liilzfullirlbd A Ltsr oF ALE AnvE NattrEs FoE lrt^d IttDAy lii liszt0v0l-IoRillir nii ?{ m.1l|t'l. kij'i. ftd ide.t \izlil.'saE [nrn]o ember. p€nteken tal6lt ra.taflsDArln tt sznrl. mir6lvan sz6. hogy mindent megcsinaUon. Az€rt ez a neve... illetve az olyan Az ircdaban GnL I. P€n\eket angolul ttlAtrFruDAv-nak hivjak.

nin6 k6ztnk olyan. amlb6l 5 igen cslnya sz6 Syarthat6 egyetlen betd megvaltodaGsavat waL" h6n m.loves"jelentesri jel€nt€sii sz6banaz "1"betii helyettolvass. (4 WaLr AtrD.rcr lni srar l3dl l.n"'t.. hikl jelentCsr: sz6bana.wAEn Seta kozben. [bd] A "vadaszik" PI akkor foglald6viden mondatbaa sz6parokat.€JT IhT 4 trirkk Rem€tjiik.. A "seta. annyic rnt hogy a counbtsz6ttban ninc is l7l .amit magadt6lis tudszPli perszenem 'rjuk Ie ezeket a sravakat (sTintesoha) de-az€rl eS/ his segits€Set adharunk ahhoz. Ha meg akarodje$/ezni a szavakat.jl dd d?irsrtbij osindsing ldfd 5 sz6. xt LK.Yr llfl rf.h" betii helyettolvass"cat.3* .) IeMr IXdtuMaf e ArrMtf EMU* namelliV. [ik] A "trikk" jelent€sfi sz6bana "t" beiii helyettolvass"plt.rldihi"oril.|3r] A L.hill sz6ban "o betuhetyett A. hoS/ legalabb abban a durva sz6[irbanE {a Drcttaa{f...Useful lists 4 Hosznoslistrik lii?tullis.Jatsr Br CE fiama O E IETEB vrn lbie [6lhn ov edft iu hn n.s€t61" [tmk] A "szeren€se"jelenEs(sz6banaz "1"b€tfi helyettolvass-faet...sr oF 5lgoNrs yoa Cr lrtlrE naDD .. megtalald 6ket: olvass az "i!.

Fogda k€zedbea stoppert.ho$/ hogyankell mondania k6vetkez6szavakat angolul? llost mar biztos nagyon kivanci vagy .csok ho uon kdzndl rtoppcr.. lvlostmennyiid5 alatt olvastadel? ..9 masodperc Allitsdrel sajat rekordodat.Csakl€galabb6t pr6balkozas ut6n szamita dologl Saiatrekordom: . MoSTinditsd el: . riamarosanh'irom sz6t olvashatsz./brdl a rassn HoST eflitsdle l. .. Kell-ekerdeznlink. mint az el6bb? A mi rekordunk:0. MOST F€lezdmeg ezt az id6t.a "stopper angolul: srerr.//trylh'il a si€t s. €s mondd gyoEan: I Sik€rnftfeleannyiid5 alatt elmondanod.felodot . amikor elkezdedolvasni5ket. i:2r.{oplniule most r.6s kezdd el marni az id6t./rrE bdopftel.lennyiid5 alart olvasrad z_ elt Olvasdfel m€Segtiszer! lvlosT inditsd et: rorvlniul o most rtuffrlhrdl o siet flrrvlel6l + lassn 'ill'tsd Ie..

274 is .t jelentesii trehez" [hird]"kemeny.€s ily€n6ftknldtek le a boltba.hogy ha barmi nj sz6t hallasz.nirl ."rrc. Es az 6lm€ny €l a a O vedd €szre. hogy mi fog tort€nni? Te ta'bbszbr elism€tled a sz6t (€z a .Yrllnd8rla moior d I ' l a i d n e ma l e o i o b b + A" l EqEl./cr[ink]+ teheraut6 PLEtwrlttunil flaaDLrltitdlil + Alidd n'E LEAsrA.hosysenmi kbze llesalabbis mi szemponlunkb6l) r. vagy a koz€rtben keresd nagy deffel-dlirral a PLEnftmerk iit rizsl.. hogy az illet.crl'ijs4+ rizs ra.how azt k€pzeled.t dijh. m€nj be a hozzad legkozelebb es5 gy6$iszederba. L€av sz'ves el6v€nnia f szrves elov€nnr a tantazradatalnosr nE BFrl6ln6s.mogunknok m6rkonevet.. akkor aj6nlhatunk e$/ nagyon duna 6s direkt m6dszert: t€nylegesen a val6segban.hsldll + benzin + rooLbiJtl szercz^n m.Nr ne\)n kohbs€scsillapit6b6l.s. as ketiet a THELEAsr Anor. Oszd sz€t ezen az alapon az els6 oszlop k€pzeletbeli "markaneveit" a m6sodik oszlop ierm€kei lrczott.i iermeknek milyen Ha eg€szen biztos akarsz lenniabban.ez egy nj mos6por. U6losszunk Remehegy nrodszer.] $/6s/szer + AliArhol vaqv Ah6rhova r'rE Lasr cEA1cE[ddlisn rsinsz] /Er o. ho$/ €zeket a szavakat nem lelejied el..t) rra.el).rr [mrdszi'. gl tudod k€pzelni. az etad6 titbbszOr rak€rdez (legalSbb 6 is tanul). de ko molyan.owrldd lisn'i-$AUNtl o A leqkisebbmernviseq lsm€tl€sk€ppen minden eqyes Ejzocskira /r.pr6bald ngy m€qj€$/ezni..

dalt csetlcg levelet. te magad is meg$/arthatod a kovetkczci havi ada' got. Va$/ vesigmehetsz a tistan m€g egyszer' A kilalasziAs utan ismeleld el magaduan laromszor a kivalasztott sz6t angolul is €s mawarul is Ahanyszor naphozb€n l€l€gzetv€telnyi sztinethez jutsz./-ben. nem tudod elkerlilni. h6ny olyan nap volt moslaneban. napr6fnapra csinalhatod. $/akran szoba hozod. es annyi.Tonu meg tit sz6t mogodt6l Szinte uiztos. mar nagyon unoo.. megrikat. ebbe bel€ is r€r. rossz szaga van. amely/amelyn€h/ Szempontok amelybe/amety16l stb. el akarod keriilni. j6 kedvre derit. hideg €s ragad. tt'rt€nelmet. akkor nem is olvan rossz bele. nem f€rne el a lak6sodban.rczorvrnl-b€n lihiinddl.. . R€ggel kb h€t Perc licll hoz' za. r5adask€nt tanulod meg. de ha hinden_ gondolj csak t5l liggetle. old. amit nem tudsz angolul. folyton elfeledkezel r6la.zt az Ot angolsz6t most megtanulod magadt6l Es tanuld meg cay U6lossz sz6t odnok m6ro. Ellen6rizd. t6bb k6ne belSle. amelvre illik a soron ka'veikezo szenl pont. Ha elfo$/tak a szempontok. hogy a naP lolyaman t€tlen vagy 6Ppen nagyon is nvtizsgos Pillanalai'i ban Sondolj vatami et6re elhat6rozott dolosra NaPi eS/ sz6 nem soh. Valassz ki bt olyan sz6t. amikor €gvetlen lrj sz6t sem ianultil Adunk hozz6 €gy hosszli szempontlistat A teendS: minden reqgelvilaszd kja lishnh 161(2?9. vegy€l valahonnan magad el€ valanri iltalad irt szoveget. amit ott tal6ltil. bejelentAst. j6 szaga van. nzenetet.i€lent€st. hogy ie is irt6l mostan6ban valamit dramit.ril.r 175 . nozd mcg az angolnaryat Dtcflonar. leginkabb sarga. elmnlik. bele lehettennivalamit. Ezt a feladatot folyamatosan. gondolj erre a sz6ra €s mondd ki angolul €s nragya' valaszd ki a lisdr6l az €ls6 olyan ism€retlen sz6i. Nezd mcg ezckct a mawaFansol . ehet6 vagy ihat6.) az els6 olyan ismeretlen sz6t.Utana azl a sz6t. r. hogy stimmcl'e Ut6na hatirozd cl hogv.

1 in ldjliv 6. Nem elitjuk. FonaEf 267.ttrrarirrDEa Enn. #rso."' Ittbd |! utlLo dl u ![ lintr !r!.ntsE s s a anagt 6r. 2.a. rrjsrsrc?r. pectr h'ijs?l a 6r (arue). nE fonlntfELf a FahEEtEn.0.. amelyetnem ismersz.d ldd n. '.frSl rELLau6l EraE ELtclynnEglpttrlol EnEEr N..laleokkal a nEt..CggszerreCsokcayet! A legeslegegyszeriibb m6dszer..] Ifsa FrLn *trn a | li& d filmvidd -..tliill o szabary K€r€sdki. raponia.sr rEE /-.0.rAl nErtfirc tE 5or4 teirislidtuh\ ....1 o ldjl'ft hd."[t s] cavrnr [*nt{ ls6ldft.l I.8. 3.E..&rltibtlil4 v^ros.r 16. 4 rrrrf. lr"rrfnf . sr6raztdtd raru o o. ForEEf F0nEsr.4. f.. tla ki akarodpr6balni.nele y.la lifni.y hfto'rl + €v+ szak.{ o E n n e ha f i l m n e k Ir's Aca'... I uvEn t rovxfiLrffE 4 Fat||nllarcbar talom. lr's tornsr EatLE.o. n.. hogygyors.akkor tenyleg csak annyitcsinalj.1 dd libz FGEJISZI .5-A havlla!l 268. l'G.v Af'sfttEpnteE nB oF ?a ltliat in snnslar autiinak? 265.azonbanbizios. nrpilalytt{r/4 hoiente. €s tanuld meg az glgi olyansz6i. szezon.l.r 4 . 0.iting .am€nnyitmondunk. MEssaaElfl'izid?ll 0zenet. vt]"/-AaEbilitul ralu. o.4E ettentElit s!. '. odirdftl |oFm6cln? .n.ac mtfuttt o.rNouBrc|. . helilapt fflrny4 havo l0r.t/. teng. helenle. h€zdd el olvasniezt a lis6t. a tl.tcfft' 4 6rE6dtla rcvx/wLrce cExnE4 Y6tn-ltdt!* 'I]nl eor|ErnuE 4 annyslalaty trfrr ff rrarssrEr. ag c JIr. 7-al 268.. mondatokkoz(l melyikbeillik bele az altalad 6ppenmost tanult egyszem sz6.ha egyszerr€ mindigcsak eW sz6t akar m€gtanulni az ember.1 ldd WH r's flrE z Ivr& dd..aE... o liagytln netiircnet€t. ho$/ az alSbb kifejezes€k'll. yllag4 vrflr.r4 . lailn.1l BEr2103^rEE3lGrEr al sno. bavont naponta.... nEnwt En cErmnr 216. nEntr. ndogasd ) es . tAIttu'/r'fE .

az BIIjGOOO.pi] (4 boldos) szavakl szomornr+ s. amit m6r ismersz? Htzd ki $/orsan! A titbbit rakd logikus (= ietsz6_ Csoportositsd 6kei: "rPPr[. Csukott sz€mmel b6kj ra e$/ sz6ra. amire rabbkt6l (ha pont a kiskockaba tal6ltal bele.frtll) riorrs .llondom lUord lechnique szavakl'l6dszere Kiv6lasztott J ' im6idhl-tiin o v€letlenszeriien Lapozz a 2AO.Dzt cs'nald meg kilencszer (ka'zben lapozz nehanyszo.l.r6rar'[i!.srl (a haszontalan) szavakl Csoportositsd 6ket: ig€k: i' en . liji.l)Utana a megielolt szavakat ird ide.{r[!zd]l vorat hasznos (a uiEru.. €s azt a sz6t nem kell megtanulnod). llyisd ki a szemed es jei6ld meg. oldalra. Van kbztrik olyan.

tn kapon: Rokon kapja: turat kapja. Mondjuka kiraly kapja a "korona" sz6t. lrhatsz €l6re ij sz€mpontokat/k€rd€s€k€t a kt'vetkez6adag veletl€nszeriien is kivalasztott l78.oszd ki 6k€t sz6modrafontos szem€lyekkozott. holl€ga kapja. a nagyia "siel'rt. ahanyszorcsak akarcd. S€nki s€ kapja: ria ktszett a m6dszer.annyiszorism6telhetedmeg.rtl .

as abban benne van a kieites-manko Het ennyi. ho$/ van as cz nrir bnmngiban is val'ni Azut6n bc lehei jelolni. slraLL-ALL. amir a Wo^D?Lasranil lnlet llire is j6 e$/ ilyen lista? Hei el6szOr is. ld teljebb) ad lietto: . €s talalj egl/ neked teiszo masik jelentest. A v€g€n szamold m€9.i6le.. hogy melyik sz6t tudod m6r' 6s melviket ncnr (crc valok azok a kis kockak a szavak elott). mert ne. amih rimelnek. m i v e l i t t a l a n t t a l a l s z e g y ' k e t o t l e t e l a r r a n a z ! ' s t . (Most egt/ kics't mindannyian meghat6diunk ) . Nem baj. azulan 6t a masil oldalra fia a !'igare is elCrtel.yis megn€z€d az adott leckct. m€rt tudsz egy sz6t. ad kctto: nincsenek v b e n n . es onnantol lezave menj folyamatosan lefele.. j6. amig gondolkodds n€lknl minden-nra gj/ir sz6nak meg tuood mondani az angol megfelel6jet Ha megakadsz.€ s a l { k o r m o s t m c g t a n t r l h a t o dA z u L i i n ' h c l e g v k i c s i t i s m e t e l n i . 6s akkor lg.h a n e m c s o v € t i s ( s 6 t m i t i t b b .csak egy kicsit nehezebb A 16b6k€sigmeg a ravagesigazonos.. vagyis mindig az eldz6 sz6 utols6 bet(jevcl mondani cgv trrasih sz6t? Csak akkor er. va!l/ azart. hogJihosyan lehet m€g egyszer megforgatni a szavakat. E n n e k p e d a g 6 g i a i o k a iv a n n a k A d e g y : n e n r s z e r e t t ! i l \ o l n a . l4edd'g tudod tolytatni a sorr: . ha bugyuta. hibrid angolmaS/arl.egadott lecket.o l v a s t a l s t b . flire nem j6 a lista? Nem j6 sz6t6rnak. A feladat: addig menni. ha tudod is. k i e j t e s i j e l e k . most mindenki azt varja.O Listo aondoljuk. kaPj le egy sz6ian.rs. akir ily€n is leh€t: lt! van k€t crt Ejtlh hat t/. ha hezd6 vagy. €s gl/akorolni aharod.lokat A feladat hason16. de csak akkor mehetsz iovSbb. a z t j e l e n t i i g a z 6 n ) Keress olyan sz6p6rokat. Bdkj r. tlyenkor szokta az ember mcgtanulni. a lisiiban nem szereplo jelentes€r is tudod.alod ezt a listdt (am're nem val6. ccdr|..2i a lislal szodrnak vagy azeri hasznalod. men az oldalnak. . 6s lassan nrAr a konyvnek is vcge A folytat6s rad marad. esjegvezd fel a rekor. how mitjelentenek a szaval\' rc tto't Jaissz lvli itt mar nem tudjuk folytatni. AzutAn meg lehei nezni hatha bcnnc vrn ':gv szo l a m i t € D D e nm o s t l 6 t t 6 l . ha halad6sabb aH\or csak ansolt.a n n a t i s i n k a b b .i lalahely'k oldalon eW sz6ra. hogy Aital6ban a lessl/akoribb) jelent€se van benne. ho$/ a kt'nvv vag€n van eq/ Iista.Amikor megakadsz. hogl/ a PrPr nemcsak PiPaL i e l e n t . amibcn minden angol sz6 benne van. folytasd a lista elejen. hany szot tudial..nulj b.litx€u0r HetiDolrnl nir$cs ctcrc-v€gc Ezt magyarul m6r m inden ki jibzotta. pl.BosE EosE slb lriAl velnk k€tsoros vers€ket.ds r€u0r mccir. lapoz'l fcl a . ha az illet6 sz6nak egJ tovabbi. l E hasz. mert az €gl/es szavaknah cs?k egv cgv (az is isaz. 6s most l6ssuk az egy k€t btletei: Csak a ma$/ar szavakat n€zd.r.car tt^r. Nem i6 arra hogv hieitist t. mert ad esy: ana az egasz kbnyv nem alkalm.

sod l. l o a ' l 0 9 acrrE rejls f t7s .' 22A E ^o f. 194 U_ ALtt. fel r' 91 E .em n Z 12.e 280.r 228 E act7sEss szineszn6 '.tsr majdr. cselekedeti cselekszik . fentj n D2 . ." 228 E .I&toar rcpillijtet '^ 227 U An-aAn legi6madis a.s ^.ronE egyednl$ 7a.e 176 E Apphoact kbzeledik. 199. minder.f D .rx kiszellSztet. 22a n acroR szinesz .. seqitjseqits€a 55 . "j 260 E .nr mennviseo'j 274 E a N De s * J 4 . barhol. mag€syszer 2t?. 22? U ar*Pr.36 E ADr.6 \\6 ar ' E ADwEnsEEtv hirdetes f 87 ^ 4c! E tovennsma taetcv reklemns/noksag f ta6 E aExoscs aerclric 'e 227 E aEaoPLA E repi)bgep . 45 u ArarruDE hozza6ll6s n 29 E ..260 ftn tz7 tr ArsAtD(BEarnatD oF) tart t5l€.{D hirdet€s }.aaer augusztus "c 269 E Md( het"' l)l. r c € A s z| t 6 2 .tt2 E ^sn$Aur ilrhaj6s f 172 u ar troltlE otthon ^." ros E_ an tevel1 f 227 U . 224 B adntrrEsE akehol akarhova. njra.{r.:!rl .evn t6 E AFEM.o 227 LJ . 228 E_ aczvaL tanyleges. 57.r.t riaszt6 t 45.rr.2 l s E aRny hadsercgn 3? .c€ kor f 179 E . ts rcssmLa amint tehets€ges ra la5 E Asn hamu . 2O5 D novnceo hatad6 'a t44 E ADvatir aE el6ny n 24s lJ tDv ltutrE kaland { 9l E aDE a haLarcz6sz.237. valaki i: ts7 E AnnEEe bltni '^ gl. diihirs ^! 225 lJ ANtrrAL allat .rrrolv.teonas "j 22a E Acnot a]Kci6 ca 22a E AcnvE aktiy t 22a E AcflvtLa akri'vitas '. 1 1 9 9 . bahova f 224. 185 E irrrE e cim "j 179 E ADEcnvE melleUiav f \\6 E ^^rasr megigazir n rg5 U ^DnnAL admjle]-i.FrDf.rrll.ts soo.nD detut. tulajdonk€ppen . 9l u ^LwAYs mirdig'^ 34.r ttt.. 2O2 U aRoBD kiirnl 'r 2o2 E AnRtvE(arskrrEnE) mese"lKeziK E .vcei.ccf. 27 4 Ll .212 lJ aqaar-rtcE ment6aut6 + 135 A A'o.r.r. val6segos ra 224 U acrutLLr yal6j ban.^ Lor so! n 2oo dc abc "" la4 aBovE fer..aM rcpn|osep + 227 L) . | r r k a r ( m i n t t e s t r € s z ) 65 1 .91 LJ . telik E E E E U E E LJ E anLrnD tCgitlrsasag t 227 U Atntutl lagiposta . la7 E ADtn's aPPtE bdlmcsutka f I ?6 E ADD hozzaad. 16 E ^r7EKsEAvE afters.c6rr ti$/nbk 14186 u rafED ewet€rt !.a 57 E asx keftez f 2t6 E asn (Fon se) k6r (vmit) rr I99 u As.t (sr roDos6) k€r (vkit vmire) . l o l . 274 E ^ttEAs megJelenik..xffr miiv€sz r" I lo E . 224 E ANroM at\Arki.. \ s 2 : 2 t 7 E /rafl m€rges. valaki c. utan *. k6z€lit ri 66 E APmL eli]Its t' 269 L J .c 73 n_ atrnor idegesit .Pr elfogad !5 28 acctDEftr 6alesel{ 221 . 227 U aLAr. 174 E aL ^ncLoenve]Kket3174 E n cottot alXonot S tt D . 152..cr aktus.onaromstt E anAct roham i 4s E anAcn ldmadas i 2s.tt2.r feln6n .l6tiinik:i 66 U APFTEalma .l.t. I 19 E arLArcD szabadl bon i nA D An osFttERE atmoszfera i' 29 [l. valamennyif 145. 36 E ^unnE .24g n aywoDy akAr|']. megengedh€ti mag6nak. bsszead ^r 56.l * r's E /drrr megint. m€gszetl5iet n ZZ7 u arR-crrNDt ioflEa l€qkondicionet6 x 227 E AncE n repnbK'sep 227 .i 257 U ArorEDR eqy masiK n 17l lJ ^nstrER vAhsz X 1)7 E ^ sttER vAhszol.

Et sitr *' I Cg LJ . tAO LJ 6.E U D E E ttd{ hatuljavminek. ls9.zacsk6-'45 U era zs4k " 6A-69 E erdoroD csomagf t9 U urE si\t i: 126 E saffi pek n l9l lJ erD kopasz 'c 159 E es.oRtra unalmas.' 2O4 sact EAfiD fone]Kn€si 74 atcxvtno hats6 udvar*A| 62 E srRnDAY sztieftsnap . lO4 E BEcn BEc^r.r-Ltsr fekete lista i 175 E fl/rtrrr takar6 *r 59. l4l.69 E rrslrdr kosar ^.tm itt..Zl9 I atooo rneseune vcrnvom5s "r 4s l! tuow 6r. lsa E tsrrM vmi milqott rr 169. ZOA.r s5. tzo.' l 14 q . 274 EErEn jobb 4 t94.lrYf. lo0. l4O.r.rr darabka r'79 E_ Bncn szajha.f. 24o E U LJ E U LJ E E E 6Esr legjobb r.EAr. t6s U tol (kis)lii "" 17. kanyar r' 175 U BREAD atrD BttrtEfr vaiaskeny€r r: 158 L) aE 4 BEtlr.2t4 U EED^ D 6r.sapos. l O 7 E EnAw ag/ n n? U B R Ac E a g e | | l . ae."csnnya". 16. ls6 q Brocr. l2O.2O5 E 6E c.?.' 46.^ I l O .. "csnnyan" + 257 E Bro taska.8 keserii rr I n2 E 6LA6 tekete t 267 E ntcx aou Fekete Lyuk ** 7 I U EL ctuErE monoKli tt l?4 E BLAc. BEcs ltezd s 55 E ror. . bomba tt tO7. h a r a n g -c s e n g 6: r 5 1 ."' l7a U Br/nD ver S 45.Ew Bra*N tlj a: sa U aLrE kek "] 267 U aasEerLl baseballal 2.6 2Oo LJ drrr medve4. tss.EEAD tokrej . RE r megh4ilit { l9l E et.{t rud.a 74 Md rissra 'r 167 BAcnsEAr hAtsi' mes.r 154 E s.2s2 L) aEAn szepseg. 256 srcvcE bicikli:r a s r a n a g y.' 142 LI dorror fenek. l5a g BoD. U . snlyos. lO7 . 46. l6 E aetr.r brifosf lsg E d&r rnelttart6 .?otrrnrrf kitnyvespolc *" l2O LJ .. ugatas*' lo7 L) s Rt^. ?55 LJ arsc{/. E sa atta banan.fii hew (sk6tul!) .l l 2 E BELLYhas S t75 lJ Bruss rez ! t2s E BELLYA1EE hasfajes (atv.Lat 46. 2Oa L) Box otflcE jegypan?tirce 251 E BEEnD tunak. 237 tr rrrrv nasyonjsflyosan. 246 E ro.' 246 E Bo B bombez "' lo7 lJ EEcausE zzeft meft ^e 196 E sorE csont "! 184 E BEDAgy'r a2. labda *.rsD keny6r f 158 Ll .aY. popsir. strandf 145 E EoDr hutta. l2 E BARtr6r.t 16 B srrcn tengerpart/t6part.. 5 5 .t 92.l 18 E sA*E puc. i4a E 'tzzs tok (ffi nemiszeru) 125 !. megver.rff bicikli"j 16 B\LL szimta ^' 47 Nxo mader n 39. l 1 4 .r 95 U a E . 232 E BNn kbny! .tr.ra rE6 nagy labujj rq 4l . 175. 25A q EEerMwa vminek az eleje .55. u.or kitlcsitnk€r :r 2 I O n BEctMtEE kezd6. l4s !6 Ll d/rtr bankr" 10.a tA.! I 18.r + to? U ein.! tr ffir. a2 E soAr csona!"' 127 E t/r denev€r los'tog ra E rorv test. 1 5 6 .{ 122 U Bomn atja rminek f 74 U BEer Nnc kezdet.kellemetlen { 237 B saDLYrosszulX | 16.rAsr panzi6f l4O kb. I 14 anm anmot szrilet€sszab6lyozas x* t8l . $/6nyt rii r. IOA-lOg E Bduna tonasban ttv6 'r l2l E saumru. I ?5 E r/E{yE bator rr 19l Ll . (foly6)part lo.. BflEN haiap . 156. szuka x | 36 U arE Etr.59 E BoAxD tabta 'r 6a. le$/62 U aotl lorral.wuunc testepires. se.24o E . is) .I kekszleles€g r l55 U BtsExutL biszexuttlis " too 0 r6noP pnspitk rc ls7 LJ . 9s. t44 E BomE nves S 27.

r/a€ cs€r€lr 169 E cEAncE veft. kamera:l crt . 92 BuBaL R betor6 i 45 BrncEE rL4nn betbr6-riaszt6 r' 45 &ts. f6'.1.267 .. Bunsr) n€vet€sben tbr ki |' 39 rrrv (el)temel -" 40 fl1' busz!'l2 ra# bokor i l3o rusnEst biznisz.' to. la2 ngnesq. rzz LJ CARD Kanya a' | / / c'nor Wenink "" I 15 . tat E E E E E E E E tr E E E E E E E E E E E U t) E tr tr E E E E E E E E tr E U E u E E E u E E E E BrEAn n'tfiDszellent:t tal f 6rE ffrrsr reggeti l4o.' 160 drorr D€nztelen.re rizleties ir l5l susr elfoslall. megv6ltoztat 202 .. 12?.nz + 92. 253 E c trEr sz6n\eq 4 a2 u cA^w vtsz.r 21.: aao*np rrr csomasolopapir 174 rirly.iarcs.8 . tt7 caPrarr kaDit€fn\ '! 2l 26 E crff qondoskodas r* la5.t canannnn elnok r! l6l E cEALt( wa3 f a3-a5 E dt nca esaty ^" 274 u cE aE aprcPenz. 107 E usnn kasftly . t O 6 . s ovom hozs +o Bvrarr Britannia-'l5t anms t'nt o' l5l anrns EnoADc. <tPet { t / /. lo7 c{/rf sritif 44 caLL hiv: hiv. epit f 16 BUDBa Cpftes ^e 16 BurDmc eDuter.r ts.! ag'} 4a suasr our LAUerne (Eu&sr.ss gondailan f 245 E crirrEse{f. 199 a v a t B f e g u t o v e t. tbr6dik (vkivel/vm'vel) a 147 E ctRDruL 6vabs n 246 E c.' 22 lJ cEn?18 kozpont . atwET. 150 E U E E E n n E E U E E Ll E n E i tr c. zrt LJ crre b5rond:'67. a E k 1 v e h ^ z" 2 l c{a6 l. n snotrr'bama 174. 57 E o r r m a c s k a" " 6 0 . forgalmas 'a JB E t " rd e ! t 7 O . tdrik.{r cement 16 I o E cEvnl{. tzz. 2 1 5 sur hanem n t7o armf.! x 226 CALLur fethi\ " 226 c. lgl.E arean sRoxE. lr szzz bika rc 156 srYc' csokor f 55 awcn orrevs kulccsom6 "'55.' l5a tr csrrs. clucHr elkap (pl. nztet rc 9. anonEtt tor. 175 snE{rr telegzet'" 18I sffcr t€sla:l I lo -^ rrlrr menyasszony 94-95 stuDcE hid: bridzs n 17 wEFcasE aktat6JAan 22A sRarr r€nves-' l9l aflrcnr nadvoni6 h€Desseqti:'lol s ne. beteceoetl:j 198 E c^"rc.alitka.c 276 E entuar ersrerad 4 26n E cEflrArrLl tetmeszetesen + 122 E cEAr sze\ n 60. 177 crP kuDak (Dl.{r'r h'ggadt rr lo I cat'rExA fanykaDez6s€p.ester. aolmm.r k6scjireggeli. t73 rrctrr vbdbr ro 188 Buu.' ?5 src'arc siia tt'i. 246 E c^RE aaBour/FoRsv/se) qondoskodik. 1 9 9 E c rcE.FEE sE szetbiae .tzo.v qoho "" t g t suv. cauaEr. kozponti.sn c coaPot no Erit f'1iiso6z6r6 Tarsas6s /ttc. ariuanr. \tsszataro p.' 30.A las BRo D szebs + 49 cs6r6.aownr \tesz * | lg. csatorna "" 106 crrD6 s/ertya r'70 crP sapka ^r 169. 215 E cmnntr. A2. I 2 a . nevez * 254 drl hiv (telefonon) n 198 caLL B cr( 'lisszahi. ctuc r etkap s 44 U carctt.{xrrf.csuzaskor) n I 15. KomomvrK i r r/. . veftozik.sr oondatlansA'r 4 247 E ueeuxm ha.' 2 2 1 sv EEAR| ki\!ni6l t! 2oa ar nennn on eosr postafordultaval i27 Bv sEtP hai6vat . red BurER lai {' tsa azrro.r 186 a cEnlx L mAn"e kozpontifiiies r' la6 lJ CE BAL ITELLTGNCEAcEficv l\dzponti _ tliE2erzo Uwnbkseg -' lA6 lJ cE mE kozeppont .toll6) f 169 c^Pna.rr aut6 rca. t69 E crr.' tss E o{aer oki okoz ic AlE crvt barlanq.korai ebed r.

vrct osszekapcsol .rr kontin€ns :! 140 tr co.rrc j6 buli (irnl!) cr l5J tr ciarsz karambolozik :i l5l tr c d z r t i r m t l 0 l .cAtqE. l a 2 tr c o P l h i s o l a i j p e l d a n yf I a 2 tr coRNEnsarcKit 7A.!! 19 | cot"B fesfi \' lO?.s. Koron :. kbha'ges lj a I tr coutt szamol. 212 cotttE. 1 5 6 tr c/rE{n kr€mr tejszin :' 18 tr tr tr ctr. d.n :' t92 c co ruft kiszitiit : t3 E] cotqpuEB l\omput.{z koniinentAlis -. l 6 l tr cowrcv korboi t t6l tr cf.l12 tr colnr?r \idalr .Lnteibn :' 7a tr k € n y e l m e s' : 2 4 1 tr co cs Kepregany. szdnrit6g€p . 1 7 5 . ' 9 2 . hakas. AZ tr colflrccr helyes. l a 4 tr tr hidegverii -' l7s tr cozrrf. 246.vrrrrEr konlaner rr lJ tr corzrf. tisztit ri I 16 tr c z € v E o k o s r ' 9 7 . 80 tr c o r c A e u E K o l l a g a+ 2 0 tr D tr tr tr tr E colouR szin . aa tr counno@ vtsszaszan|6]as : 4a o cout'tnr orczAg: 17.crrP altaL:nos orvosi euen6rzes tr coEE Dor.a l4e agi E Itt .' lO7 159 :.kessog r: 247 tr ctrrzffs $/€rmekt€len a 245 tr dtocoLAE csokobde t A tr tr Crn srr. 24n tr coo szakics.: 44. 156 tr c L o L D vf e l h 6 s t l l l l t 2 D corst tengerpart:: I45 tr . I O 5 . l o l tr c!rff szikla (mint sziklafall :r 47 tr cu E mAszil\ | 252 tr c l o c o r a . l 7 4 tr tr cLosE kdzel )' 247. meglelel6 ::' 26 tr cor'racE cnEEsE titr6 i 178 tr corIon pamrl.ris oszialy :: 62 tr cLAssnoon oszLalyterem t! 62 tr czf. 212.t 29 tr cotiDov 6vsz.tr D D tr tr tr tr D cdarcE orE's nnrD mesgondoLjamagat :" 229 cnAPER feiezer f 25O CEEAP olcso !' I 17 cflEc't ellen6riz '. tr CEEB alienez + 44 tr c cEtLD (ftsz. 26? colouRttl szines .!| lO5 tr counsf.{s karicsony:t' Ia7 tr cEuncE lemplomr:31 tr CIA acEfir CIA nrynok " 72 tr tr crcrlffr"rr cigaretta r' 8 tr ctiEMA mozi '! 61.t:42 tr coudt kanapa : 4l O cr. \a\llalal \' 47. D h i d e g r ' 1 2 5 . n beieten|. 252 cor6 fesilkodik. Atlagos. lA5 tr corrFLErcreljes \' 19. nregszamol .. 216 coloa6ss szintelen.E itu--a:= tr lr=b.coEE jbn.: t7 tr colnw cousn vidaki rcKon | 23 tr cowmrsDE \idaK.r. AO. tr covclrErE beion r" lO tr conDttotl ellapot . cErLDEEti) $/erek !' 2os o cnrlDtsH|Ess gJer.i'2|4 tr cornot gyakori. nyakbrv :r.i: 24 cflEcft o0r K ielent\.ezit\. kozos Lr I63 tr Co non Ma^eEr 6iizi)s ?iac ! | 63 tr conPAnYcag.s6tany ! 66 tr tr tr .:. o . fasz .rr tiszta./ct kohog.' 247 tr cLouD fell$ i aZ.' 43 tr c o P y m A s o l r ' a a ..Yzrrrr.ar-tar€.ocf." 34.zik .j 244 tr coc Roacd . 166 tr tr c r r y v 6 r o s : .j. galler. 259 tr cLosEnEss Kozebeg.xas a$a t' ?:.srr ropogos " :: :_: ir J :a!9 D cro55 her6-. l40 tr cor.' 45 D coox laiz : 43. taniblyam J 20 tr c o r l t e h e n : r l 2 a .' 78 tr cotrAn taflalrnaz a' | 3 tr co.tnwE falytat " 5Q tr cavfloL szabaltoz .-2 o .l:--.' 24 crf.2a5 lgt D ft*<oct.r. l7a tr ca'rPEELr reli. 24 crea. I 6 9 .. I 1 7 tr tr cz.! 13. 42 tr concaawLAtarsl qralulalokl r l50 tr cot. I I I.

232..rr konnyli ^.tnc iyeszat rr 23 DNVE.iat "' z+t LJ E E_ U E crv sir r' 131. l 5 ? . cur..fl/.a t6n arsr kel€t .rErf s t.a 22 mcLAEE kiietent .c EK "" 165 E cur. + | t7 Drsrrsr k6r rt 48 E us| tetf va-t2g E uvoncEDelvall+ \OO E Do.E E E E L) tr carr sya6.s. 249 Dfest sebet kittbz r' 169 l' rffr( ital rf laa Dnuv. DRtvEtl att6tvezel f t72 Dtuwx sof6r n n2 DroP csepp d 169 rrnoF etejt.! Bl DRAW anEAm (Da u. 47 DnM.. keta$/as (szoba).t 152 DEEAE atmodik. datolya A"aJ€5 b^uaEEx vKinek a lanya.'173 DRr szeraz n B4 Drsr porla lO5. 12.a{r kedves . 2OO D r sz6tit.ordr.n etfrodozik. k€tszem€. n r7 | Dsw dob '4 46. I40 U Doa&2 acE.llDr kett6s 'D.r 2lO D vnaD!26a. DEovE.' 75 . halo$ r! 165.27o DAvM. t98 E .a 142 f.^ 7A orrrmenny n eo mask€pess€gii rr 160 Dtr.264 arcutwr.r (an. \66 EAro.ryYrr vacsora f I la DtsEcrLY egenesen .oclp/r doktor *' I I E r o a k u t y af l 2 a . 27o . 231 atsrons orncer vAmos. E{..v valuta f 163 cr7f.a " 70 c. DEAaNhnz.ttanr nehez x 222 . crrr.$/nok rr 186 U Nhwn tAnk { 72 E DovE gatamb '. vamtiszt E U lJ D o&tsLED mozgassCrriltf 160 ustaREE nem €rt egyet f 9l Drscovl tetfed." A8.. 6A'69 E DooR-itrDrt kitin s { s3 E .os S 242 E U E E ! U E D E E E E E E E U U E E E U E U U E E E E U U tr n E E LJ Ll DA"eEeoas veszetyes n e8 DAEE mer n 126 D RK s6t|t 't 247 DARKt1f../rr7 koszos r' 160 184 4. l?3 .s.|.{.lY p€nzi keres rc 90 EARW fttld. EA|E") eueremben eszik rr 166 . cur vagf aa.rrrr napontainapilapf 26a U DAdcE|zlnc: tancot + 30 E DATCER r1n. la4 EA. I lO Dn Ea r knlbnbbz6 . DnD'!.. DtD. iiltbztet { 169. 264 L) dtr. IAO . 2o5 DRAa hnz .. nizot. 34 E E E u E E D E E E E E E E E E I U E E E U E E U E E D E E E tr lJ tr E nw wm-le vele r..8 . cu cs6kkenr & 264 ! 4r..A 221 DEseRtre leir c' 222 dseft elha$/ eS/ h€lyet.itl. t?o D A't/./r cs€sze$ 12 I cu'so RD szeweny { a2 qroorithalo f 241 cuxABLE d/r. la4 .c s1ftlF'eg{ 247 DrtE datumj randevt.a'z f 6a-69 rrcrro Ar.y sz6tar ^^ 275 nE me1hat + 2o4 D|FERE cD knl6nbseg r.llit('. EArw eszik. DsAtir.a 66 Ddmrr fogorvos .i 195 . DotE csinit S t94. 1 6 0 . l 9 l L-JDoar ait6 !r J9.r€ss n6i ruhai 6ltbz€k .^ 169 D*o&x vizbe tdlad.r. _ lyes (aS/) .ltbzik. papaf loo LJ ..€cDr dont ^" 6l DEcn fedetzet. Dborl. t2l DrREcmt igiazgaroj rcndez6 '^ ra .. 2a |EEP mely f 2O7 tEctrEE fok ac215 DDLrwa (h)szattit n 66 DDLrvEEyna szz. DRow) leves6t v e s zr ^ 1 8 1 DEEAE atom.' 154 DEcaDE evLized { 26a DEoE sEs deEember 'a 269 .' 2?o .rwlr aktuiilis !'224 cwvE kanyar n t9 dtshvs v6m ^. 174 EAn-Ntlc tnbevat6 " 174 EAruY kol ai '. l7a Drlr frilr' lO5.rirl korAn rf I 16 rrf.rsErr sivatag r' 75 DEsn ir6asztal ^r a2 DEEcnvE detektiv 'e 12 DEvrcD esz. D nK iszik{ zos DR'wGRiv6 . a|E.' dobol r^ lao D LM( ftszeg"' l84.

I A I . v€kony r€teg f I flLER filter . 2 3 O .. TALLEEesiK .:iFlal .Aw (meget)magJarez + | | t.c lO4. 2€i9 E EEL ELr." 64. ||.brutu . ruwo. 175 E DwB ow szembld6k."r tr trc. film(szalag).ighaborn rr 259 E flsE (r tz.. 174. 2O7 U FAnrEE4n-t"rtt ap6s . 144 E EEL unE (ELr. I I I I 12 nssr roEr premier ^. l4o.' t2l rrcff ujj r" ls7. sajar s zdasigaban on6ll6an qazdalkod6 farmer i lso 0 . I 15 U rrz megbukik f 40 U PirrTE Isten hozott ('riill) !c r 55 ! rrrr igazsagos.. 259 frrsrcrrsr els6 osztav n 62. 255 nLL n kit6ft n 122. l5l U E oLEE tEsso angol6rc ! 62 U Dftusfi rEAcEEa angoltanir f 62 B nlroY eleez { 199 E Enorn ekg.yo6.P la2 E EasoE eu. EKU 163 El E E Ll tr E E A drn szerkeszt.tittamossaa4 20 ELEPna etefe "'a. l8O /..' 22 LJ Eri{ korezak r' loa'log E rsz. n6i f 16l E rEfxv komp -' 90 ! rErcn elme$/ erte. elektromos $ 25 etecnrc cam villamossz€k 2s ct ElEcmdry .SE EDn prctazis { 23 I FAttxLy.tE (fet)beculrc 175 tr esmunat becsles r' l?5 E E t cs etika.f l4o. 45.e 157. 239 nE$rflr6 etst. 9l tr aveay*.69. 236 E ErraLE n5.. t22 E FA'. hadya. tsl LJ t9r6u6nangol. rcO E EmToonr szemfog"' l?5 U racE ar... 236. rrs ) hal. )6J U Du^oEAn eri'pai ee 165 U EuaorEAn Cotqtttwttr Eur6pai KOzOss€g rAI6J E EURoPEA. z n 1 7 4 . E D aLAnD Angt:ta t4o.. megtirlt:: 245. tt'lt. ee2On E .t42 E EMLEss vepJ. 260 l) EI"'EE belAp .. 257 tr *envmna minden .06. raLLEfi) s z e r e l m e sl e s z ( v k i b e )! J l a l l 9 2 E FALTE hamis. FEL| arcz :.e]ren 245 ! U EtiErv ellense. 188 F R Et i i .3 174 nREMn tlzolt6 . 4A U ravontE ke. f6ld.tnnwe csaladteryez€s ::. 255 nzzf^ t6ltel€ksz6 "] 24J frrr 0atek)film.r l8l Ll rrrr fing i' s7 U zst g. 124.rcr teny r.t fisura.r. nwo (neg)talalri I4J rrnE tinom. 2 4 O nRDBn'caDE tiizotr<rsAg. Darcella. erzels6s:t 152 hunkav6llal6 rr IOO U EEMW E ennarer munkaad6:t IOO EEDveqi't6. alak rr 16l rrrr akta ugyirat :: 228 fr. 224.t t2 U ExrBA LAEGEna$/on nagy f 52. 9A U FArnEn apa f 146.. rg2.^ 23. 45 D r Eous hires x tot.rrrsr bef€jez rr lJ..46.sated. taves. 224 D F Rtt'a.|i . kiad6srael6k€szit^r 90 tr c EcK *o t6i Eoa tojas "" 60 ErE If.reQ 219 '.lvenc r'242 E FEBRUanr f. 4A ntler WoRLDwAn els6 vil.r 259 f:/rirrrD els6 seg€Iy.Dcoronrc CoEEwfl Eur6pai qazdasagi KozOssegr! 165 _ LJ trvarrd este rr 139 E EvEEy ninden n 166 E EvDRyBoDf minden|. 20.224 E EXcEn kivave ^^ 2os E ercase nn eln€z€st (messz6litaskor) f I t5 D ExEEctsEfeladar. 55.lO4 E ExEcr A BABY Syereker vaha s u ExH.szabalyos..tteREmindenhol ! 2O4.rr. ELr) Kedve van vmihez. dii ^.rir f'nsik.239 nRsr LAD| first lady t 259 nEsrdAtE keresztnev r* 96..262 r n"ononaL erzelmes. gyorsan rr 1 16 U rrr kov€rf 9a.' 24o risr els6 . los tr rtruy n.r 125.. 51. 160 E rr r vastag r.. 2ls E rrr illik valakire f 24 D nmas szerel\ienyek ! 24 .r l2l nno. 55 I EYE szem "t lO5. I 92 E rra fnse" i lo U frarr knzd.knzdelem I 16 r" D U LJ U E E _ U E L) E U U E I D E Ll U U E u U E IALL rl LovE (k'h sr) (ELL. lairrc 249 U FALL ELL. mez6 r! s9 rralf.c pa. €s idehoz t: 44 U frDrrE heged( :' l2a U rrtr ..

ar |jrkarn6. eo"E) etmesy hazulr6l. E rrusn rriss. 156 rDlrE6r knfbldi.rr repul-'. kedvel d 2O5 E flro. l5o.. roxeor. 26s flrff ntehgazas "" 169 tuRd forma f 2Ol rffirwAELr szercnsare + 265 FoswAsDel6re I 2l I fpr r6ka F 30." l?5 nonauz. 6szinte 't 47 FsE szabad s 178 r EE. a5-a5 roa eunerc p€ldaul "i 2oa ron nstnce paldaul rr 170 ronenuo homlok rA 16.nL rhr.oon padt6 S r7O.' ZU|.ttt tutball f 16 Foonun inas. 242 c^s B. 169.{ r lak6s !" I 68 fl. COL AOt Kap. meqiavit ..271 c.bornok f es dE|EE L ELEcna"t Attal6nos valaszhs.242 anoraen keftesz t 94-95. 249 r oo b€ka cr 66 noYr eleje vminekrr ?4 mutr'nat smrt cimlap-sztori f 74 tr{/rt gl/nmolcs.ir loo . ntaotve. t. .LL gazszemla r" 47 arlE kapu 'c 25o arv meleo {homoszexualis) . fas/aszt E ruLL t te i 246 j6 sz6Ehozas. r52 azrdcs pillant.E rf. r<naoflEx . idegen {melekn€v) . l70 Cl rvrEm.r l05. .tr villa "" l4l. t 26 a^RDEti]Keftn 0. cAvE e. buli E rzr mulats6g. 146. 20 tr tr 60rr k€cske f 215 tr GoD lsten . tem€t€s c" los vicc€slr 97. 195 E E E E E E D FsrE barar.2o9 /.32tl ronercrex idegen. lol aemrws kiad6s ^r 99 osrrrE kedves r' l5 ir-f.RrGE szedi. l2l E fitDAl pente]Ki 2?o. 2 5 6 tr cooD AnExdoo it.' 15. mindenes r'271 ewE. 139 .' 82 i lf E E E E E E E ll E E E E L) E E E E E E E E E E E E h.99 eEnLLEt'rAft CEt.' 75 E rrl slicc r' 195 E FoLD(up) itsszehajt(ogat). 209 n ffr:^rDrl bar6tsagos lol. EEr) lab f 16. 1 9 4 . pillantas r* I 15 a r " r s ep o h a r f l 5 a ." 40 tr FoNDoF(retu DoF) rEjons 6rte. bunda. lao nnm. l ? 9 .DGE rtizsider . 27 | E F&.ann 99 etnerous nagylelkii f 99.embet { 15.rssss s.59. f€lbehajt "" 56 E roLLow kii\tet. aor) berrgrr l7a ctru hHn\+ loo. 259 ao olir (kENr. l 4 l .vE ad n r43. eotve megy n 54. E tuf. 175 roncEr-rE-rar nefeleics .sc.'99.v Atta]E|.Nt (cor. 276 tr c o . l5l n f'/]rrr mulatsagos. krilfoldi (f6n€v) f 265 ronssrsr el6b5r fityma d 16 ronEsr erd6 f 265 noneer.r 46 aa *rm.' 168 n avorn izestt i l2l FL# bolha "^ 265 nEA nAflrEr bolhapiac n 263 noof. l5l. 199.r lsa E rvuousLv dithbdren I l9l B nt vAEjbv6 a 96 E aaME ftir. . €tel r' 45..r szahadrtgis + 147 r EE-LAttcDszabadilsz6 f l?a nneez.s6 i: . 2 5 7 . l6J. SZereZ. 1 6 9 ar"rsr tivea -* 169 dr.. t Dj 6 . l9l rnat. osszefon. zJJ cDrDnr.' 24 nrc iaszrc "1r+ rr. 144.tfeteit i 265.r vitlgy (sk6tul!) *a ls4 alovE(s) kesztvii.t 134 tr tr oorDElvarany (mell6kn€v) t 94-95. k€ pvisel6vAlasztas 99 . .: orsz.24A + FLonER\liraq.l ts? xnmon hbjeS/zet.muveg ^" 45 azf. mozr..E E E E E fl E E E E E rrx roqzrt. emelet n l70 Fr. l4l a' 45 E nno rotsotna^ ::etmergezas E D E D E E E E tr E E E E E E E U E E E E E E E E ftnr (tzcz.EMarLi. l2O.rr lapos. nonarvrfi megbocset f 265 rDf. n^por @etut€n) f IJ9 E aooD EvEtwa i6 es€t . raozzn fagy.

/n puska . dEA^D hall r' 4J. lao E EEAD cflE relaias:237 U tterLm egeszsegt la2 U E E D LJ E U E U U LJ E E E tr tr E E U Ll Ll E E E E E U U I lJ flEAE. 3 4 . 174 Eot"ELEss hajlakialan ir 24s Eot'Estcx (BEEotttEstd{) honv6qya van E I U U E E E E E U B U I U t AracrD hajveses + 222 EATaDRE* hajszant6 "* t73 rratRprr-BEtrD hajtukanyar.' 259 ide EE4E itt . EAD. t92 ) t s z i a ( n d v o z l € s k o rn l 1 5 n. eldug:l 212 rrar magas f a9. eeom) .i6. mo vannekir: l4J.t o l . lJg cooD-ByEviszontl t6sra. t 5 7 . h e g y .a a2 eav tiit. nto. fick6 n 237 EAB haj n l7O. 169rr I aO namd ti ftenik i 2O4 E rPf botdogn tot. fele vmin€k f 32.' 175 E rRr sz6r6s a 9A E LF (r&sz. r g t . nyarclis X 127 noEE oLthon S lO7.r' I t6 cREr sznrke { 244.ij 245 U MBE horras?t6 t 24 | E EoasE 16l? 156 E rosr locsol6cs6 r" 148 E nosPrrAL k6thaz .E _ U U E U E lJ U E E I U U E D E E E E E LJ U E D E D LJ D E E ll cooD fto na j6 reggelt. 150 eovERn Esr Kotmeny + 2o3 daq anmm S 226 enrci. | 44 crolr csoport f I95 eEow caEw. E^D eltoryaszt: t3n I E E A D g i t 1 6 . l7a flELLo szia. 144.i' 57 .249 IIapFr EmDAvI Boldog sznlet€sna- tr E RD kemeny ^' 22 tr tr EARDwaaEhadver { tr 22 O nonosexu.ntD. t92 E EAvE. r 7 g . aRo* n6i v6ltozik |: |a2 enow st"aLL (e*Ew.l6lndvozl€skorJ :: l5O rcr sesit r' a I t E P s e g ' t s e g : :a l .246 U EoELEss remenyt€l€n. hasznos i 246 drzPrr.YEir be€siil€tes rr 252 E Eo a\RAELE tiszteletrem€lt6 F* 24I E roorr kamp6 -* J6 U E(nvEn potszi\i6. . l A 4 rrsn rv tort6nelem rr 20.! 146 aRAnDMomEE * naqvmama rr 146 eLAss fii t 2ot asavnanod gmvitacio s 2o3 aaE^r nagy. 33. f l7a. 1 4 4 ttELpFaL segif\esz. 257 E nAE ulatat + t47 tr mvc.' l5l aRD EsrnrE eSNe!ryrittessikerszamai t 22 are z i t l df l ' Q . hatalmas "l 22.6cs "j 219 EANDkez 4 ?2. EtL En nr tr 36.. 94-95 EAND.'260 EoLrEx 1. 2 6 7 arrrr lidvoz6l. l2o rrr nt€s. 173. 2O7 D floPE remeny S 2O7 u EotEFuL remenyteli ".lO5 EEAE| sztv \r6nav) " 45. mna.79 na. l05 GREAr BRtratn nagy-tsritannia.' ztg EANDE nyet t 93 EAtrDwRtrllc keziras cr 249 nena. DDE etbnjik. t92 E .tr.' 4s EEAR|DtsEAsE szivhai:: 4n rrri tr6nor6kos !'2s2 rDzz pokol. 16l E r.iERorEr zsebkend6. h. 175 data s76r 'e \7O D n^E ut6ln | 47. i6 napot ( d € l i g )4 1 5 9 c@D McEr i6 eiszakLiir" l9o.o.' I lJ. | 16.n6 n 6a-69.tuaana lanyunoka r" 146 c^^MrAmEa nagypapa. 267 GrEYrsE szuftes x 244 arocrf.mel r.:8 t8? .69 U EoPDr.24A cnoLND tataj n 23. .rs tehetetlen rr 245 /r'/EnE .qELD.r 159.DE. sikerszem.trEAaD. 156 .d o m b n 5 1 . porsz'v6zik ri 6a.232. ls2. I l8 crowD fb|(j n 23. HALvFa) f€t. tol EEAaranaor szi\iroham . t 5 9 . nwa l6gat. l O 5 . 93 EoElyukS7l ttouDAY !a\6.homosz€xualis lr lOO. ..r 36 . viszl6t. 199 rrio h5s rr 94-9s neasroav noi€nel€m::' 16l nemnosexaer heteroszexualis r lOo.r" 22 E0LD.sszemesy rr ta2 auffs saccolrr 175 aassnntnon saccolva becsles "" l7J aErr vend€g 615? 6zrzrr bunbs 14 I o I al.res kal^t. koz€rtes .IELDraft.

i6{2o3 EFoRn naq informeci6 n tl ntusE aztk e \2\ tf rncEEDEnr osszetev6 32.rrEr k6s6bb.( tinta .karosr" la2 rLtEoALilleg.r l16.n l7o E rrcr( vminek a hianya. rrcw rnosn ismer { r7O.. fluar.t 252 E rrDr t6rd i 56.252 LAvtmRY ve. 116 E unP r." n.e + 6a{9 ttvtmnv nrcr nounr va.te) { ra7 emberi.{ae6rmer lnadms) l50.274 EL$rtoljra"122 .' 147 E LADD ]€nall 234 E LABEt() .^ I 14. r9r .epapit-tztt6 . 212 Jo. ttttoltN t[d. l.26a Ed.252. I I rulc/ szaftos. (meqlitl :'202 E ^.247 /r.:ilr .barakkra 147 ! .infts f 22 E xrow." 162 nconnem befejezetlen " 78 .Cz. landol. 1A2.. EuKr fai.Ir skotszoknya i 155 E /r/yD!r$ kedvesseg f 247 E r.El E E D E E E E E E tr E E E E E D E E E E E E E E E E E E E E E D tr E E E E E E E E E E E E E E E lf E n A A -' noff h5zigazda lJ rosrE$ hostess.' 3? nrcutaence hirszerz6s f lao .207 E r(rse G6kol rr 19? E rnateaeo kipurcant. ren lmes)tart "j l4J KEEP. E .rDn India.l 12 E LAsr ltots6 t t43. 174 E asr tart.^ 6a-69 O LAw taNany { 48 E E E E t80.260 nro$trr imporens + 260 't"PEovEiavit./rY' innius-*16e xee+ ren. rcssz.nr vadaszik f 272 EBar sier n 273 nunr. ugr6l f l5O ranP ovEE etuaril. biint ac2O4.69 tsLAtrDsziget t 75 JAhaABr januat i 269 E E E D D E D E E E E E n E D E E E E .' I I l.?17 . foldet €r -' 14 E utnaates nvelv r' 144. r5r O t4ocxdn ki . 2l? E.Grrrul" ketchupt'52. ut6bb rc 256 rauav nevet a 12a.' 2a IRte n.r 173 ror. iavut n 7a roslal " 17I .r 2o4 ' assA D feri n t87 r +/--(lt t?r kunyh6.rc Vir'ly f 9+95./Ycrurrmaq.suDor "' ?6 "' Jf. kblybh:r J6. nurr megs€rt (testileg vIelkileo.ryocr(Kopog(tal) :" le.nenese iaoan" 2oa Jrr boqre.nsf 15 nrcnesne ardekesf 202 utvtE 'r.^ t5 ror forr6.^I I I'l 12 duBBvkri lbe.262 E . nunr.rEn btr\vmit vhol) rr I 19 ./.'P ugrik.ror vas. loi E t EE kCs{ 141. 55 nrlror"r hulclyuk f 7l n rnsas 147 tr xrcr.'loa-109 ttDrrt indian.Dr 6tlet r" 20.252 |-J .rrY. gynmolcsl€ rr 9.Gn .indiai "At56 Enan&infl.meddiq.na^r ahes..lsE h6z e 67 roP hoqvan:: 25J nov ta ne Hogt/van?C lso floul M rou Do? ljawon 6riilok.erSsn 170 rarEz hotel .f l2a. 133. 162 LJ /r/.' rsj .i6an wcot'E kereset ..260 -Eaxr..rDrt b€tesseg rr 247 n uustN i|J. I 9 I rFha{t94 LL beteg" A9.eghiv .r. l7o ror csip5s.b6leviif I JuLY imius '4 269 . allas"A| 33 *' rosrffe all6stalan 245 bel6p vkihez/vmihezi rorr csatlakozik rorE veh n t?9 rouR|Er *azAs n 142 JUrcE bir6 |' 15? Jrrcd dzsusz.mpa + a2 E r^atlDbzAftz)t'td + 14.fro $/ereh.' 16l r .ilis i 72 .nziit rc2 bnoErArr fonbs n la5.r. ./f.33 nEE^n 1r1kbl f 162 n.cr ieq r: 184 rcr-Znetaieskr€mf 12+ .25? E rflow rnEw.rrE rrcE r intelliq.6ra (60 perc)-' t79..naAtuAttmagyar 144. r' l5O nou nrc meddig.' nnutezncz intelliqencia la6 . vasalr' 6A-69 n r\Ec EoaEDvasatitdeszka"c 6a.

rcrcte kezelhet6 n 241 E MAtaaE nAnylr.yE-LETEE sz. rEFr hagy .xs.vezet ^r 242 (r&sz. keszit r* 2J2 n rE hiln "" 165 an (r tz.2O3 uctn f'ny r' 94-95. r r D f i )f € r l i 4 l o o .cr nval "" l8o zrE ha.rn takat1s "a 61 LoarcAL togtc t { r74 LorELl maaanyos 4 lol.y r. rctmr tan { 242. 1 6 l . Losr elvesztt: 55 LovE szerctem .rt54 Locr. t?? Lorc ro ns jegerals6 s 177 Loo nazelitdik i' 5a Loor Ar sc/sr nez vmit/vkit ! 5a rcor ron sa/cv keres vmit/vkit r.rc.vt al.LErr. Iakik. L{tt tekszitr i' ag uE (rssz.VER mai s 66 Lo^r (tEsz. LE nasy. l8r.tuzeu "'230 .f 250 ucnflroasE"'tit:(iir6torony 'f 23o ua mnG \illim|3s ." 6a-69 ./r'. LEr..k€dvel*A124 uM sor + 2oa .(r sz€renc€s. 15l Mcrc bii\6s. 192 L. l9l nne nossin i Do. 1 5 7 . maqikus rr l2s 'r /.kepes "' 24 | NAxatEDhazas { lOO. posta (m int . 94-95 ttrRcH rnarcius f 269 tt EcE masirozik t l5l MAnt( tott.rlJo. m6ly "" 52. uar l<. lbe)z6r.B villanyka'fte . 255 urEnE eletta. ntoe csinal. | t?o.tausn angoltanul6 rr I oo rr ra{rr leqkeves€bb 274 .r^m { r2o . t42.r aiak -' l8o E E E E D E lf E D D A E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E tr tr L.rzr lusta.{raa menedzs€r. 23o ucflr vEAa fenya\t s 25o r.LoAvEs)wkni:'54 .tnD/Ean tnunD emberis€g :r 16 I M^ r EAPW REtuEfls or ntD DAv! Sok boldog sznletesnapotl i' I50 . los.c lJ5 LosE Losr.' 61. 23o rranr vitaqossiai villanv.. jet { 47 nrEnEr piac { 163 MAntEraBr. 265 LEr'tEnherii *t 263 LErEB Box poslalAda. 262 LErflrE* ta ul6{ rro.'250 rranr meoovnitrDl.25?.: ro I LwcttEotl voucnEn eb€dieov n 2s MA1ETE gep r" 20 rfir 5rnltJ 98.t t2l rEAvD our (r-En LEF|) kihaqy i 122 LEn bat x 25a rcn wne politikai baloldat:" 2Ja E c l a b t l 0 l ..vezet.rox sT.6rrr hatv-Inv: viieqos " ?Jo r/6dr konnyrirsnly. l2O . ensed " 2s5 ..elhagyr! 254 rEAvD.nner on e.' l7o rr.' 46. rcn cm elmegy.23o uenraar. t4O rrlrf.a{rnE 15r (kik€szitett)f 16 utve.) s 32.E/rEi' ('rott) lev€lr' 199.r felesesnl vesz.EM jogrendszer " 72 rcta rcm. aa uFr litt t 13. l 5 o . 249 Loct zAr tt6ne\) !'6l LocxEE ott'z6szekra. kicsi ^" 128 E .LED. nDtu) ember rr 16.' la narr. JJ r.uvEs) €let 'r 9. lelesegill mew ra 28t .r kis.TEDvezer.' l9l rEAD.5a LosD tord :c ta4 zolriv leherauto. 33. menedzsment tr tr n tr tr tr tr o tr tr tr I usE (ro sc) hallgat{vmitrr 242 lJ usEnEn hallgalo : 242 LJ . t94 TEADEa vezetiS.242 + utmex onven tanul6vezet6 242 u..' 61 Lo.lcsonadf 2l o EoPA*D teopard 'r 134 zrserrrrleszbikus-^ loo zrssr kevesebb -* 57 LEr.27 tr wx.E pia.E D E E E E E E E E E E E E tr E E E E E E E E E E E E E E tr E E E E E tr tr tr E E E E E D E E E .t 23o uKD szerct.'|P t6rk6p f 76.t.rff{ 6sszekot6kapo€sf 57. t20. utnnr.zolsaltatas) rr 227 MA'tr tii a 94'95 uxe.relmes lev6l f 2 14 nvna szeretij (mell€kn€v) i 154 zor aiacsony. ntoe.tence + 272 . 249. nyom.arlEr bnovnit6.ocr t6 (sk6tull).. 240. 2? t M A n ( r Ez .F/ felemel f 15.udik r* 89 uE r-rr'. LEAF 204 rcnx.rnAws) (fa)lev6l. sikerril neki :t l8 E MAn aEnE r veze€s.1 7 8 rEcaL |eaelis x 72 LEa^Lsv.

itsszejirvetel 14 |. 45.s0.zts. m€rfitld rr la5 MLnAnr karonai { r35 wnary nrctLrcerce katonai hirszer- D U u U lJ E U U u_ u U U E E U E E g rcrrEB anya. lO7.2Og tr roe. nEr ldtAtkozik tutsDR mestet i' 94-95 us|nun maszturb6l lO2 !c n rER szAmit ll5 { .lek€. 2 1 5 . 14.... tst.turE egetryuk.EnDEDszii. . lJs U .hianyzikilemarad. tqELr olvad't lO7 MEnsExorFaRr. rtDlr nW.a 219.rarr legtdbb 57 r. (m<s)javit. 229 I EnD l€€lek. hangulat .23? E ttEwsaaE\cy hirngnttks€g f la6 u trEUsPAPEn njses ^. zavarja. 1t87. 27o penz t: s.25? U EVDRsoha '2 194.263 E n r. 2Ol E . 194.atyEY LJ ttoryrer maiom " 125.r 45.. 166.Yna regset.6 43. l2o E MrsraKEhiba + 7A. 258 nusrcta. formajenalul fussond l7l lJ tagoDr senki . 2 3 3 2t0 . kett neki E MEITLE tii i 263 E n aflsoun szomszed .y d€l $ I 06 | r c wt i x t 2 7 . 269 U tlEwshir. kedv.EE (r6sz. korom ^^ l8O. ts4. csib€sz rr 158 E_ EcEssa sznksCses + 222 U n E c n n y a kt l o l .I. 22s E da^t ow.155 E MoDEtu1 moden .r 173 Eoman hegy "j t6 fionrAut arrc mountdn bike r* 16 ttto. 255 E . 256 u nL v wn-Ieilr "'-34 u EmD agJ t I til.16 EusDuirt mnzeum .! 229 U tuv smRr miniszoFrryaf 2Os lJ mtsEB miniszter f 15 E_ Mnm p. . t'E r.'r. l7O . lJg. E nalmLr havonta: havilap 4 26a LJ too.r. t33. l 4 a LJ 16r. 128. lJ tttoEL morel 'c 173 202 nEE ra hElkoz6.r ? 4 tt tDDtE-^aED kbz€pkoni rr lol n DDIE cLtss k6z€posztaly r" 74 MDNenr ajfet.' 271. 21 4 u trExr k6vetkez6 + 122.7 | t ousE..r ? | nountw stt szAiviz "i 199 novE mozog.rIrv mAjusr'269 rcAL etkezes ! 22O.klat6kiiru !l229 E ana\ nemzet i: 2s.. s6 ETDDLE kt'zepe vminek. belvirasi: 229 U MnD ban vmil. r 4 7 .. l9o Utonemrtlll-ll2 E osBLEelkAbiLiaa lovat verseny el5tt. sik vmir6l .t ttalrr orczagqyiilesi kepvisel6r^ 185 i.ho$. szliks€ge van vmire.iJ .tomERtEss anyatlan t."eY. t46 Eon EE-m-LAw any6s t 4A nom8 roreuE anyanyet! 4 45 . ttrc eger ^. 2O7 E t uorz vasott.r'$ hianyol.f 46 nEfisrnua E/EEsnaArE menstrual lr l6l E llE&sy CttusntLrs/Xntsl Boldog KaraU E E E u u I Ll B E trxsaaE iizener " 276 M|ALfem+23o MErtoD m6dszer .YrYrvmi metletr.. kerdes. b6lint cc6l E norsEzaj { 2oo LJ trolr-^E rv*trtBrE nem visszavAlthat6 E ee27 roo.E tr E E U U E U E E U E _ U E E tr U U ttEE|. 2Oa E ErcEszap n | rc u Mcm ejszaka{ 105. r9o E . 158 u ttofloeAqoas monogem n IOO U nalnt h6nap n 26a.r 1l\-l t2 z. I tO E no D Y heft. 245 Moron motor . 26A u ttrnRo& tnkitr f 2o4 E . 48.rc zene f l\.r l5O n0a nama t l. rEAEr ietenr *t so nar hirs . 25O MEAfi.'Ett'otuBtE emlekezetes ^r 241 wt ony erdak { 17o rc oRY emiekezet S 29. zeftsz { 224 . 257 LJ rool hold "j ll4.r 257 E ro. 26J nAtLszbgn t48.tlr.probl€ma!t I 15 . tej aa t2t. n nl. sExr rejftly S 206 U rLY (itssze)kever.7 t. 12.^ la? rcucnrE p}6Elszer f 50 r. 24o U MLrotai Leiesember { 24O E rrz szundikalas tj l9O E nAmrt szalv'ra S l4l E Mst oy sziik n 1rc. tl E6E*ooM gcmba n 2oa . del€l5$:.

96 PAsra res^a '" 43 P.iroda r" 251 E orncr aurctne irodaepuletd 251 rendcir. r)/ E nwst apolon6.' lA2 tr onEa mAsik + 17 | tr u ovERcoon tnlftz x 244 tr ovE rrNE tttl6ra 'r 24A tr ovEEkont orEsDLFtitldolgozza magAt f 244 tr Prcr( pakol. 1 4 5 174 u P nnEE Paftn. la4 oneaneieo f€llabri r" 16o otLY csak + t44. fogamzassailo r.ttz PEe daat] f 79 Pa malac:r I IO rrzz taltetta. b€nzin r{ 199. 162. 2 2 9 vkinekr' l8 ras*rcEE utas .{arr orr -' I8o rosrw.' 2t4 novEt"B.' 90. buli tt I Oa. l7O. I85 Et ke. olaj !r 15. hivatalnok |4 2Jl oFrE gyakran -' I t6.r pisz\el t la]. 266 tr PAntuL laidatmas ! 246 tr rrnr f€stj fest€k f 266 tr tr FAr"rcEpalor^ : 2l tr PAE sipadt .rt syalosos r! 45 U pEDEsrRtatlcEosstfta qyalosatkel6hely Prr tolt . 226 PnorE tetelond n 226 PnorffiRAPfl rcnykep x 2 nA o zongoraf67.or nc senmi I st. DED'nvitorL aqru L 229 tr on"n&'?13 lz't6s t *' i. l0o Eotr. 2 I o o. las reeceratnrssb€k€ss€g.r a D tr IOA-IO9 P Rft pafty .nvedalyes l}l S Pr.rf.' 267 E orontnr mindennipos. 224 oncE felnaL kiims.255 ree sre<lf 223 Pctvtr 6eDa'/). odaad vmit E n E I U E E E E U I 4 t) E E n D B oca{r 6cean-^ loa-log E OcmEERo]Kt6ber+ 269 E arrDr ajanht n lga E otrEn tetaj nt* 41 L) offrcr hivaral. tr P E R n i s a q .iven.I 09. kisallat:r 106 Emo. n. €rtesit€s"" 222 . . n6'!er n 23 n Nn#Rv 6v6ata r2n t B nn*nv nnwn mond6karr l2a tr rur €sonrhejas bo$/6: hnlyealak :: 72 U oatEcr ta. onaY oke 4 | 13.oua tzlrsas'ilt t' 25 E nc. 223 E Pnt( 6zsaszin i .46 OI{.n.'94-9s. csomagol*r 25.c 2l PEnctLc. lO7 tr P REor papagai i: 233 tr F a T f t s z : 7 9 .gy f 92 U d. 231 tr PActucE . 6a-69.t7mnlt:.hivatalnoh E oFFrcER katonalisz. t56.! 114.' 231 D P REtrr sznft X 162 tr Prrur parki parkol." lo4.E emberck + t79. lO?. 260 . 50 PtLor Dil6ta f 2l tsa.r lO.' 2oo PAssrorraE sz. 229 E oE .. ' t 2 o tr P tERwox^ paptrmunl\a i' l2O tr /"A/rc& csomag . 2o2 rsffEcr t6k€l€tes "" lol ErroD idlsza\ + 29 Frrsor szemely i 12l. r99 o r d ( k i ) n v i tr ' 6 8 .{olm r6n€v-* I 16 novEl reaen'v.6 9 .f 2tl .{tt osv€nyn 2s0 PAnmr pAciens+ 2l PrrcE b€ke. el6fordul f 5a tr PAcrrlr csomag l' 23 1 D PAaE oldal. 267 4 oE nyxii r zzs U oE n\ill. l2O. lap f lO7 tr FAI| fijdalom " 246.{dr nem . lAa orD tegt t | /u oLD orea.t f t9 E E tr E E E E E E ' YaE E E U U u E E E LJ E outvai naran<ssaroa." .:247 PFri kitde :" 66 E zt EsTRr. altalanos tr ontcn\taL ercdeti.ruza t 2ol pangotyeanyusdijas. E r" 25t orFrcr& hivatalos. 2so PEonEtetefon n 67 . orrlyuk r' 7l .t iegyzetnzetr notebook (kism€retiiszAmit6g€p) 22 .oEsoo. I 63 Prsr elmesy vmi mellett. nvitott aAla2.rrY apaca-' ruo.E E E E E E D D E D 22o oRm asza]Kx . l0l tr tr PAER papi( f l l.\tember + 26s E donttErEseholtt 224 n uDEakt ! 22a n MlEBDR szem x 73 |-J ..

. 23 PrPtrs sk6tduda "' 155 P Z r c f .' 15 tr_ rounut !! ro.oLya fiolrs poligem t' IOO LJ PooE sz€g6ny r' 156 E n6rrr tolakod6.rqErhibbanti homokosf 154 E fttr m wt mpti i 4l E auEstro.rr novenyl rirtetrnov€n)4) 266 lJ Fr. igazi!r lo5 U PBtnE MmtsER miniszterelnok ^^64.eD daeD! 227 E F L) I E U 4 Ll U lJ I E I E U U LJ E PRsar bitrtitn .x. 24.r politika rr 15 U .*IDr zsebpCnz ^' 4s E .h e l y r ' 2 1 5 .' tea lJ P*Esr pap { 193 E fier..' 241 PnoctEst hahdas r' 7a ProrrsE ig€ret.' 29 E nnoti (nn fltr) f€lvesz vmi! magara L) rvsr posta f 227 . 2tl postas f 240 U qrEE kifrlyn6 + 133. teljesen"1 t26 tr rorcnru.e l1n E nncru L pontosf lol U nmL als6s dialk. ]KeftCs.M (n) (bete)trnt aa l2l LJ orrff csendes 126 . megiger $ 8l P*orro&cE kieil.. n6i 6ska.r I 17. hatalmas.nvea Dul6ver 16 .lcr.r 37 E mr. I 1 5 rrrcE helyez "" I 15 PLrlY€w: tewez i I06.rEi. r iatsiikf tt6.RErD olvas f lJJ. dmma r' I I l-l 12 E Pr. kettefr.:j 25 PstE dii "' 4A ntzE"t Nne dijnyeftes { 4a PEoBt t problema f 12 ProEssrolraL profi i t62 ProrEstotr professzor f I I Pfotr nyereseg r' 7A p*oe* MnAEt-Eprogmmozhat6.s "^ s\-ss E PrzasE kercm.. esik (az es6) rr s I szesiLr. fetLesz 'e ts7 U t {y sug6r d 60 EnrcEar{276 lJ RE .254 E. kttlt6 r* 29 E fl rM mutat (vmilyen iranyba) :: 167 E rcrcr rend6rseg ^'240 (r6sz" poLtcEt"E ) rend6r L) rolrcdar "rE oiDa { 21. 134 l! Fosnt" (nsz.rzc. p6nztarca. 24O LJ resr pos6ra ad f aa E HrAnas pizsamaf a U PosronrcE postahiyatal 'r 177. rosnnv) LJ ror (teas)kanna r' l2l U a. el6nvben r€. rak f 199./rcr. er6s cc246 U .ndtno kieias S 211 moE8rv \iason f 162 nosnnnx prosiitualt rr 160 Px@D biiszke rr I OI psrcnoloatsr Dszichol6qus rr 252 n 240 E &rIrE udvarias "j IOl.^s1c miianyagf 26 E Pr-rrE tanver " l4l E Pr. ridiknl{'J9 E fl/irE !6nztara !c I | 6 2t2 [. 72 E Pocrcrrr.D. 179 E n rLwaY vastt 6' t7? U pxf. 177.' 147.' 2 18 pNvAct maganeka intimszfera "" l5l PRw^E privar.e 34 E rnce ua tuceduta t 276 E sErD.' E rut"P ptumpa 70 { lJ nn n r6k. 249 E EnwD f onL ^a 163 ! c. 249 E Pf.€sn 274 U toeraEr zseb ^e 45. l3a EmLhnznrc.avtuL i ft]Kos f 246 n flasn.r 246 E a. E erm es6.bbban kedvel.ryors ri l9l E P. 266 t PLAM . 2Ol E r €''€rr i€ten f 96 tr frrss emel.er6szakos lJl ri U mnr kiki t6 . 259 E PrE rt rcngej. 264 E rosmo| helyzet . 167. l5l politika' .tt erct.69 U BEALLYtenyleg'.?r7E eg€szen.ABaff nyul f 56. ^EAD.231 lJ aaaRaEL veszekedes. tegen szives rr l5a.E E E E E E f tr z. 17 \ E RAncoar es6kabet. magan.'2ll Psorr. I8o E nEsrui nvomas * 45 E irl patkiny "17s E PREsutE feiel€lez. er6 . rue rur tesz. fntyif" I lO E nuDv kesz.Br tr ru. tnske. 13O LJ rercr veF€ny f 75 | "flAc-rrcAL gakortari { 179 gakorlas f r79 lJ ucne lJ u^Db r6?ti6 ^' 12 ! ie{cziE S/akorol 6.{ 62 E ruase erszeny.. veszekszik r" 50 g eu^^rEft neged { 79 U t'osroBD k€peslap r.'YirClf'+246 Ll ralv darab.r A t\tttER haratom.

245 + E nrtunv vtsizaler zt.E szobor S 72 tr sfl tengerr" 262 tr srrsrDr tengerpart f I45 tr sE^soft evszak.. hely rr lJ4 tr sEcolY. 106.EcoD WoaLDWAR masodik vilAghabori rc 2J9 E srclrf.rtitok r'91. j6lj rendb€n f 2Ja E Rtadr jogi 23a E ruanr mna politikai jobboldal .' 2 58 E f. 182 E sEE. 249 tr s E szef.E *EcE vE Kap { 243 E *tmmz felismer.syzes . nem felejt "" 206 E BEPATB iavit { 24o szerel6 E nennntN (nsz. R. sotD. lOa-l09 tr Er.f. 238 E Rta r hetyes.r IJ l. 254 E ''trrulrcs mondatn 122.* 254 E s D. hely€sen. szezon i: 276 tr srrr iil6s. sENr.atszekftny ^' 14 tr sar.lad. stsf. rLN fvt. visit d 124 tr s LProR szobrasz r 72 tr sculnv.o 62.ercm f 25a E EEsnuL pihentet6. pin. ls4.. 144 E qEPARAE evehs^ x 2a E srPrE rrEr szeptember-'269 0 irirors komoly -' 2J i. szendvi.kken !' 2a E f.2o7 E rEs8cr tisztelel . l2a." 245 tr tr .da csdng.' 27 RDVEcE bosszit { 2t9 REvotvE forog.E tizspalinka 4 2O9 tr tr errE ugyanaz .c 148 . voros r 267 E nEDDtsfl pircsas f 244 E rf.toEE nE^ kbftlllJan6 tr tr noLwD ker. 1A3.r l5a rJ f.Ne) felhiv" fel€s.na Sy(rii f 19 I74 U aha. visszatel€fonal d 226 tr tuNc ap (n ne. 232 tr srrE biztonsagos f 14. masodperc f 264 tr masodoszi6lyi rr 239 tr hasznalt f 259 tr 6. 260 {rcr tr scrarr sikit. etD mond + 60 tr Sc NDAL bolrany "j 25O tr scroo." 232 D xet'nnaza eml€kszik.k tt 258 D + 94-95 tr nE szabary f 2?6 tr ruLEE tmlkod6 " 2O7. szoba. uralkodik.rrcr csi. I 18 tr SATaDAY szomb^r " 21O. 243 '. nyugalmas f 246 E rrsrzrss nvuqtatan . 264 E 'ELL. 1a E E E E REruM visszaad oo27 nE aflraBrE vissza\lAlthat6 . soLD .!onalz6 ruLE ifenyit. awa) visszacs6roq. homok r' 68-69 tr srrDfla homokzsek rr 6a-69 tr sAnDrgcr.aqt . nenfifiLw) . sarD. masodik f 239 tr sEcolY.fD prros.r riport -* 15 94-95 E rEruBLrc Kozr'Kasalt.N. sENr knrc n 226.a 240 E r€rE{r (mes)ismAkl f 19.irlss visszautasit !' lga E rraR€r megban !" 6l n E nEunwra relati\l]]tes lll-l12 E nEnAntt megJ." 247 tr sar'EnEss azonossAg f 247 tr srlY. RosE. ?8 E ffPof..lrits + 226 E ntor t^zadiE { t26 E aEE. iskola rr I 16 tr tr sconsfl EiaLrsE sk6t angot (nyetu) tr . I 14 E Rtctt giazdag'* 136 E nDr buszon/motoron/biciklin utazik.' 2O7 E nEsr.nt . bomboli Llvolt€s E q U E U EocK szikla t 22 {ocrr rinsat !' 50 ao@ szerep . csonget + I5l U nnc BAcx (R c. E xEstEcr tisztel rt 2a. (meg)ment f 22 tr sar. 2? | tr rrv.Q l2A tr BwtrER tul6 lf6n€vJ . harsog.s i' 8. megfelel6.ecR (m€g)vakar.aRAnr e]]. felkel n 6l E aoaD t t72.sau 'EEN lAt 't I05. t94 0 iori UvOlt.' I I I I 12. 242 D nmrnc fut6 (mell€knev) '! 157 tr tr D szomo|it. RAna.roLL gorget !' 30 xoon terem.) r' 199.tr felemelkedik. l7o X 243 tr auLE^ tr EUMrum 4 46. E arcrji iouu ("tout. k€z stb.

33 E snorrno ano tteveserl.sm alszikat I JJ.tt srors.sony r: 14. 249 E sqArnw atnyek { 2oA E $A.p n me ntce pofon |r 262 D smr.raretl6zik tt zQl E snor. s oor. LJ sflrf. s6hajt r' 266 stc r lavany f 266 s'cn atait .!32. 3J E so. iir hety k€t dolog kozbtt.\tall n 54 E sr. 55 E_ sEoREtenger-/t6paft f t4s.!'Er.szarikf l9 E sn rs fosas $ 65 E rroc| sokk -' 12 O oE(s) cip6 f ae lJ snoor.e{rrr havazik!c al E sto? h6 rf al. tr srlyaldesyagyas egyszemelyes !r _ (dg.ar.r bdr -* 16 E sranr szor'lNa . 212. I67 f saw show ': 14. 8f 2. t47 LJ 5.25a B stno stnuo/su. st n]'tern 264 L) SEIP na'o 2' tJ. 133 . 33. l4o -^ LJ sn( mosogat6 7s U srtL s tt.betiiE jPADEes6.1-**Qt aJ + E s on |"|'alt 216 E snow snopzo.'rrDi l6nytestv€r..ff.i "' 72 E sor la$/ f 25a U soFr p\ha{ 22 lJ sotrwRE saofrver f 22 E soLDrEakarona.4 ia srr"€rr csendes *t 184 srrrv ostoba. uramr* lO5 ... s rn star becslk. iqazit-F254 Ei sf.' 243 srclr beteg rr 152.r. tobb f so E sew sewto. -.r 22 . . borotveiiozik r' 16 (rssz./r savanyn U soufl del e t42 E sprcf. srELvEs) Dot n tzo '|EPEERDpasztor f 154 s "D. 154 U E A 4 srrEEroFPAEfl papirlap d 95 s ELF(rgsz. sEodE.bszatyor f 32. 9a Ll srarE sort r' 14 E sflouLDEB . sEotiE sut (a nap) |' I 14 t5 (szoba).r loo.tE."t eJ . t?s. sw( sillyed. t'.atamit 224 E sorE !.r rngr' J/ rJ5 LJ srlr szar.i./Plev€s!A l4l r'J2.264 sn s. 167 E snopxeemnbottosa' l5l E snoffme bevasarhs r' 32. bolondos cc22O sE E egszerii.!. sar i\l r' 2O4.rr @ . vf.EfisL rt t?3 E srrff kigy6n 6?."r.. 'EEP) birka r" aJ'45 tr )EEEF E srrrr leped5s 95. srorer beszel. heqves"' 183 E s'. se*n varr r' 154.-snarEn Az.n5tlen. l0l sDEEnEcr mettbwtaLas 6'74 sar s6haj.. 55.fni(si d 52.' to4 stq"Lr egszefiien f lO4 stnc. l9l E slow tassn n 273 O izrr]rx lassan!r t9a E s. I J5 E sr.' nP eles.' i?t rijvidi ala.sc .n er 'h 32. 2o5 u snYes{ t0/ zoz U srl menny . s!!o"t'Et!) hi'embel f t6t E soaP sza?Dan.E srr k€szletrszett oatszmateniszben) . snllyeszt tr 75 E E U E rt ir. 2OA E sr'x.snown/snowno _ U D E U E ! L) E E E EU U (meg)mutat 14. apacan6v€rf 155 sn sar.259 U_ s4oa szmog"3 173 U saot E .E mosoty t 2t2 U flnrE mosolyog.r nem -* 106 g sEx szexn t92. 33 f E socnrr tarsasageS/esnlet l6a U socn(s) zo!.i. 16l E o"r'! (rssz. sma €n€kelf 2la "' E snaEt enekes 2rc 2t4 .o sMDLrnD/swLr 4 sttr.' E sf' rf.r sFr lenyugszih 254 LJ sEr. st oT. 156 U . 255 E soor hamarIr 256 tr so{ar bocs(anat) I l5 f E so.r18^E valahol n lgg E 50{ fia vkinek f 99..Er lesz.' 2O7 (iriil!) rc 155 LJ SLirtE Egaszs6gedre E s.5l E sttauaw sekClyC 37 tr sunnoex l6here ^t l s5 E s. sairc.vf. 167 nl.' 135 D soLtD tbm6r ! 26 n satEBoDYvala\i t 224 E sornrwE yataki f tss E sot'nmno '\.y) l4o q .crtur 16tc 39 E $roP bo]|r.r 42.".rrrard hajadon.r. 174 srDE oldal C 74.

^ 5l rt'|tclr.zJg E sal otr kimaftd leste sokais)r' 166 E sTrPlap. swuna l6b6l. E EAt" csapat j. leng€i r.rur6 biztos!: laa lezetaknev i 96 suRtlAt"E i'al sorrrrse meglep. roon. 2s5 sFoottkan6l.tztv tanul. 157 srv k€m r* 186 seua*E ftt !' 94'95 srAtas bpcs6 4 a2 srai"P bety.rrdozr. ragad .. ttszik i t7a tlsz6+ t?a swr"MEs sawe.rrEe p6rkolt .tre. 194 D rrzz magas. tDnlY surr illik vkire!'212 . sattr.50.l0 JZf..sztar. sruDE r diA|r''. 10. rcrc. szett6pr: 88 E ntn.sExr./tD E zx ad6f las sn aE furcsa{ 9'7. l7o E r n taxij.r loa-l09 snr megau E rAsr{ feladat "' I I smn! rcE stoppet t 273 E rAsrE megk6stolr-4J swrn rihat i: r77 E r sEruL izLses i: 246 sronl sztori.' 76 temistaf 62.rrct gyomor l0l r' 155 . tr ntcn urcm.! 56 i suFrnntaxtr szupermarkct 52.' 148 E rirr( benzintank:' 199 E naP€sap"" 50 E raP topog. 30 swoxD kafi f 7o snqrnntn egYnti€rez:^ 26 f swP otrYszimf6r'ia lll'tl2 slsEt" rcndszer "' 29 T^BLEaszralt 25A "' ragEclom r. spar.rtlon{ csapatmunka 24 rur beperelra47 E rsn konnyf 46 srcrlt cukorf 12l. litrt€net f 15 zett nn 245 D part . havJr -' Jr.ytDnapnyugta 2J4 2so s.t.ir s. ralan) elvisz (sz6rakoznti 166 E au{ beszel{a9. zt6 Ll slrr itllbny ^^Zl2 curcasE b6riand"' 43 s napS 45.Dt utca r* 94-95 laxisol6r i' lo E r xr DRtvEE srBE\ant er6 n 211 E EA tea '" tO. stvoD all tt 17 srattD'omsE taft6zl\od6 r' l5l sralr csillag.. P6tiYos 156.' l4s s.es€snaPszemilveg"" 45 i sz.r.9':orttDfoltos. laa t€P.E EA BAc reafiller i: 45 fels6s. 155 srz1D.vo er5s f 5l gimnazista. 45. €gve. t2t.254 rTtrf. r t<Envesz 't 216 235 E uxe. loo E . (njs6sos)stand l7 sra1D.99.7rt sk6tmin6s gyaPjnszitvet -' sro. raxE \tiszs 166 E rArE our (too.' l 05 E srcrc sntcx. IOO E E^c.E E E E E E E n E E D E E E E D tr E E E E .. smtr betiiz ':' | | l'l12.tDR tana\ :' 62. srooD. rArcEr tanir .a 156 s6Edt beszAdt 42 s'eu.EA$EB el6ad6 t 42 sEAn t|nd6a . 46. t88 csikosr' 156 srxrtE tr IDr ozsonnaf l0 srro. sffir \el)tolt !r 9. 24 suoi szop.g + 263 sr Er collEct'on helyeggJ/(item€nv f 263 r' szr. 242 f tanulmanyoz 2s5 . t7A t E 7E .f. 16?. swu|.meglePetas stLE r izzadi: 14 sr*EAEr szvetkr n 14 sseer.S32.' lc'{r.sziv{ r7o.1116 t56 lerccl-: I47 rAcr. JJ D |rf.nsrfiE napsut€s.r 229 n srAtEsttatr(|Esz.-szegez.Yrv napos .53 . dal : t42 tl szr marao. tA2 su/tn sw ttt.| loa'log srAnr kezdet. | 14 234 SunDAluasanapi' 27o 21| . s*nn ssarr s6Pbr** II l-I12 s$f'Er ades. l4l sPorr sport r'8 r' .indul.tn or nno lelkialhPot. sncx ragaszt. knloniis!' 156 snuno pbtlybs.ttiz D E E E E E E B E E E E E E E E E B r. nor.tr tt' . 33. sa$r (el)koltf 255 sE D. saune. srarE5ttrE')/srAtEstExsotrAllamfefii f 16l E srAno. kezd rr loa-l 09 E E E E E E E El E E E tl E n E E E E E E E E E E E E E srtE allapot n 229 E sr.indul6s.^ lza.

t22. mnorw) b e d o b j aa t n r l i l k 6 z d t . 194 mnn mornnr.' I 04 E rEszclrs her€ -' 156 E nrrrr /o.t 74 mPsrcirr sziqornan titkos i! 74 mnAss fels6ftsz nelklili. 145 E rnavEL fiazil.{rrl qondolkodik r2 150 mrRD harmadik a.fordit. ll8 ftrcEntDRegyntt rr 2l l.he E mMTo PAstDsiiriretr pandi.rcran \itzleked€sidug6 t 85-a5 U rRAFnc uadr(s) kozleked€si lampa :: 230 E TEAW lorat & 2Oo tr ntnstnu forditas:. 254 r* E rEr.cttss harmadosztalyi. 90 E nEAnE szinhez r" 94-95 E /rrorv elmAlet r' l l l-l 12 E zzeneott .'5l LJ rrr.. Mm) ros. nnEw. Ino.: zzd /€T. t52 zsr!. r87.254 E L) E E D E E E l l IhF lv^cr.r 127 .' 25 E rorMsrcLAss turisra oszt6ly *' 2s U rDraz tunllkOz6 Ial $ E m*n varcs ..azr csnnyaae160 LJ LMBaELLA eserny5 f 67 U tNtDsulERABLE megvehszolhataUan { 249 E woennaor m.rsH Ait^EEL a l.son f 32.. 226 nu. megpr6bal 260 d U nEsDAr kedd !: 27O.r zo2 E ntvet taerct utazesi iroda r' la6 E mveucr utazt> z4z "' A Btd( triJkk".226 rctemone tetetonal o' 22a ELEvtsd relevizi6n 12. 55 mP fels6 ^^ I ?-it rpP vminek a tet€je.' 259 Dts tr^a i<l?n. 2OO rE kotoz " 2O4 zr nyakkend6 $ 204 Trarf tigris cc 199 ncHr szoros aa26r) ne nr szorosau . t22 E unoensnro.r ?60 nffi id6.a-Mrn.a orF lekapcsol r. 33 E roqoaRow hotnap t tgo u Tdaw nyel\ (a szeiban) i: 45 U r0'\crD r*ls7E' nyelJrijtij i: lJs LJ ru. xanyarogrAJo. twocnsrooo. m*or/N dob & l8l m*ou w nE mvEL (rnEEw.e 276 E rov )aftk"i 73 lJ n t.. fordul. 241 E rEsr teszt .l arr ma este. t75 roomP sE foakremf 52.EaMPE rA\liro 'r lO5 ELEPEaEtetefon^' t2. ma 6jje1. remes+ 22t.24a nRED feradr r.r sdrii *: I a3 flr.tf..27 | E rtel forgat.nwe padl6fites !c 24a U a DEaaowDfatldalalli f 23. mn." | 9o E E E LJ Q U E E U E U E L) E _ U U E U U E tJ U E E E E u 9 U Mcr( vastao r' I 19. texer. 24a E r DEntnE alahnz.r 79 E r*r$ csavar. 239 mno.!' tot.E papirzs€bkend6 l| 92 toD^r na f 56. 122 rrcKEr iegJ n 29.der€kis meztelenf 245 E_ roltcq meg' nt rr 259 U toncE sziv6s. llyen az €let. elmond r' s l.n s7r. 2ss ro Er vece i to6 !96 {I .55. sovany "t 2oo urnc doloqra lO5. utazis n 54 u aor ugeres. mrlt mond.r guminyom '" 47 U .2z2 E tnlrrrr Szentharomsrts 94'9s "1 U nltP itt.kem6nyf l5l U rotRtsr lurista . l9o nom (|ssz.s k6sz r' I 15 E_ ntrs urr. tJ5 E_ ryRDatlt6sumi n 47 lJ t"ffrEM.Ebogancs. la5 dr.rr..rvt€ve (bec€zve) 187 E rE rrs tenisz-* t97 E ERuBLEbonaszt6. 27O ncf pipa (mintjelz€s) !. ' l 8 l rrrr6 hiivelykujj $ 260 lttaas)ar csn|66ftaik n 27 |. figl/elmes mouanness meggondolatlan f 245 mflow./ koszonomf I 15 D Drrf.t lss morrcrrrwL gondterhelt. ^. rnoensooo €rt f I la E U E E LJ E csatorna ^r 47. 2JO L) IY teve f 226 E r*ri iker . .rsr ugrat piszhil szekal:' 147 'TEn'm tBsz.ttoLtcEr gonttot " 22o mnn. r2o. ru 4 nousDR(s)nadrasf I19 l! n rD isaz ^' r22 u m'. tLlor'') toa-r 23 n rceen ravtat . n nranr.

. l A 2 .hat. lga f felebresz l02 E a/nDow abtak :: a2 wau( setal i 16. melyik "r 136. kibo _ goz .rELc. Zla VALUD eftek i: lA5 E_ tLEsr nyusat:r t42.rsrE veszteset n 55 LJ kardt lkarlt ra f 92 E .26a asE hasznal i: t2O E t|asE fElyD vihend r* 9.\az:: 192 E . figyel:r 226 L) wAE* viz i| l2l. v6kmen "] 16 tlo. 194 vAarr bizonyialan. wofiEft) n6S lOO.' l 6J Ll ?t tE egy€slilt rr 2l I U AnrED SraEs oFArE^nr Amerikai _ Egyesiilt Alamok !J 2 | I U wrvEnsry egy. furgon n 142 L-l @.lvitrtes | 152 vAcuanCLEAER porsziv6. 240 U wwA^DLY EoE rE telfeldsen mozq6 LJ ITYEDNESDAT szerda.sr mos "j J4. l3A. levetk6ztet.rrcr figyel f lgs LJ wArc naz. 27 | f t62 E_ hLEE DruM kupi.! 36.r€frf het r^ 16.r IOO E atrAn untalr x 249 E LnFarEtyDLy barAseglalan + 249 lJ_ uiEAPPr boldoqt^lan { 249 Ll .il2o.) A w H A r m i i ' t 3 O .24a E_ wAr n t: kanyt m6d i 4s U wax Wenge " 97.tEMtE ) n]'eI uPsrDE DouT feljel letek i: 2t4 _ teorol6gus {. r|/o8 \isel.92. 16 usEf& hasznos f 6a-69. s6. woRE. e\en '" 2o3 u $EAmEM i (taez.Anyi . ufioto.! t74 wA r akar ^" 192. 2 1 5 .6/r Ozvewember f 100 D U /rrE feles€g rr 155 warER pin. I I I I 1 2 .trry hetentei hetilap ra 264 usELEss haszontalan i 245 L) tEcEr s]i ly .5 n E L) E tr tr tr u i'zqt .er i: 245 U iTrz v€grcndelet '2l9 r . 234 v/r mikrobusz. 205./.. 232 ! r r n r m e l e g ( h 6 m € E e k l e t )d I 5 2 U wA^frtofr harcos .24O E ur rnE.tEss gJenqesegi:247 U t+E^R.. 185 D .rDo&.rrrrrEss pinc€rn6 :. 65 U ttl. lo5 lJ M .1 E Mrr sz€les n I85 I//s/r meghtogat f 25 E l{aDory ozvegyasszonyn loo yorc.tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr alaLL fal e... 154 UaBANvarcsi { 162 Ll . JJ. vizi6 i: 226 yrsrr l6togat6s I: 2. hans (emb€ri) r' 218 U tr. 234 wALLPtPEs tapeta...tem .vrr egys€g . 16l. 65 E usmne-necnna mos6g€p :.253 vrsrELEl thato f 241 E w osE kie f 255 vlsro\ l6romis. 247 U uE ts.: I 15.zYrc.tt'E togatlrat. I52 yrc z6ldi (zolds€g bec€zve) r! Ia7. 6a-69 u t*ELcorE ti. woN wo. 174. 246 E zEf. 237 w A Rh t t b o t i ^ ' 1 5 9 . 32.' 156 E p.r 255 vrad ige !i I 16 E wEEnE hot t 253 vElry nagyon rt 135. 2s5 wcmRY gy6zelem { 2l I U t"rrsrl whisky f 199 vtr.. 33.23O usEn'rREtrDLr telhasznel6barAt f I 20 U . i::. 155..249 vadnM poszivt)zik . 2?2 (rstz.257 tr unmaunn ctnxne vizalatti kamera r" 248 E woo.s :: 152. t87.F wA6 ser-an' 272 U woEA (rBsz. 178 E $ELL ji't n I 16. hard:t 212 D kE^rflER idtilatls). 2 5 3 vEaErasta vegetAriAnts a |A7 E SEEELkeftk i t72 vEEtcLE jatmn . t€tova .P lel. E u/naLEhatna !' 262 VEaETABLE zbldsag^'52. ne. l?2 E rrEly nrikor.. 2O4. nyer S 54 U rrrD szel ArlAl.LAeE lalu t 276 lJ /Em leher f t63.t 27O.. 185 L) Lnloo( kinyit { 249 lJ UTaDABLE olvasharatlan 'r a49 n l.' 249 E wennoveo munkanalkui.lves .Ysrft nem biztonsdgos lj 249 U Lrnut nem i. woorc kicsomagol.' 199 LJ rfz nos.' 249 U wDaEss levetk6zik. 267 E k/flo ki i.^ 6a-69. woLvEs) tad\ s{ t+6 E wor.. watKtttA.kEAr.

162 tr EBBA cRosstic zebra. t22. zoz rosszabbul. 135. IrxtnEd ir r' | | l'l 12.d/r -dolsoz^6 l^l-0^ u woBlD vragE zoz. gna|og1rkel6h€ly f 45 298 . legrosszabbul E ron r legrosszabb.E ronrn n6 (feministasz6alkoias) f l6t E wonoen csoaa .' E . 267 tr rDs igen !' I I l-l 12 tr rEs7E^DAr tegnap 'r l2O tr YouNc liatal . 143 n r@rn dolsoziks I lo. ra (mar kivagott) r{ 220 n r.a | 16. 1 2 7 .r.! 22o. 254 tr tr wno o helytelen.uD sz<'3 1o4.{n . 24a E woRKmun\a.' 246 E vtoroearw csodahtos r* 246 E tL@D eA6 . i 237 wonta ardemes f 194 wo?mLEssenektelen f 245 tr tr tr tr ffirsr csukl6 f lOl tr Il tE. wRoE. lzo . 2 6 4 e tr YELLowsAtga^' | 14.t t 2 .rof. 22o E roo.3* .' l0l.' kar6csony (k€peslapokon) ra 147 tr Y D L R v X l l l .' 257 tr rors€ rosszabb. rossz f 258 tr .

angolmondat Kb. Fotditdsigyakorlatok is szavakat nyelvtant tanit. k6pzettalakok)ta almazza.bbl ktjnyveket: az I uro'r Wo-u) Dr.lror"N Huroni Checkbook Huron's Cross Qlrotes pPdin\L 4o8 ll-/db' p6ld:nyt(698FVdb) p6ldenl (898 Ft/db) k6zbesiteskor firetenr. 6000erederi esban. 6s A HUCQ CROSS HURON' S QUOTES KozvFrtrNUt MEc RENDELIE A KoNYVIKET KEDVEzMfNNYEL! A KtADorot 2o'. . 704. Megrendelenr al. 6s egyariint cim6.lssal.SOROZAT A HURON KONYVEI EDDIC MEGIELENT 150.kezd6knek halad6knak m6donidrt6n6 hasznilatat angolige 1500 amelya 150leggyakoribb (ki1-. CHECKBOOK HURON'S magyar fordit.: 1439 Budapest.ejez6sek. nyelvraniprobl6mekszerinticsoportosft '1000 id6zetalapjan.1500 WORDYDICTIONARY HURON'S hasznos sz6ltr. aril6s a postak0hs6gel A kdnyvekkedveznr6nDyelcsiikkeflet BIOGRAF IADO K Pf.

. utin akisara postezzuk. de aiAnliuk m6rnokdknek. A kitnyv(ek)5rar k6zbesft6skor p6ldiinyt. N6lkul62hetelen k6zikdnyv oryosoknak. 6s 6s magyaros etir.ssal.im Ft Arar Sooo kb. (lPA) jelekkel kiejt€se fonetikai KorrilbelLil 000 angolsz66stulajdonn6v 70 taneroknak tanu16knak. Nev: Cim: BIOGRAF KIADO Pf.A HURON SOROZAT KoTETE MEGIELEN6 SZEPTEMBERBEN ( HAKSZ) ANCOrKrElrESr SZOTAR HURON'S NG PRONOUNCI DICTIONARY Nddasdy Ad. 6s megjelen6s A postakitlts€get kiad6nk6tv6llalja. kereskeddknek. MAr mostel6jegyz6sbe vessztlkmegrendel6s6t. Megrendelem al6bbi konyvetl az Huron's angol kieitesisz6tar fizetem.mindenkinek. 704. . szakembereknek a tdmegkommunik6ci6ban dolgozd leheta maivelt magyarbesz6dben elfogadott akinek szuks6ge angoloskiejt6sismeret6re.: 1439 Budapest.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful