HJRON'S

1500

,tiordPl+s
N. YERGESANDR/is SALAMoN QARoR ZALorAv MELTNDA

E[osR/F

Kitahlta, irta,

szerkeszteite €s riiraszerkesztetle:

N.YERGESANDRAS

qa/o', sALAtqoN
ZALATAY lzlloh]il MEUNDA
Ellen6rizte, lekbnaLlta,megprobafta megoldani, mqjd feladta: AnOrfl LAsztn l{ovAcslr,Dr. ZlLor yErErERtE

A borit6t l€rvezte €s iiralerv€zle:
DtntEL EBDELT

A k6nlaet tervezte, alva6 helyett:

Mara harmadikkiadas(na, ugye,megmondtuk) nem az utob60 d€ Mindenjog fenntartva, bele€rtvea sokszorositas, mii b6viteti illelve ritviditelt valba jogat is. A kiad6 'msbeli hozzaiaruhsan€lkll kereskedelmic€llal zata kiadasanak spm a lpljes m0. sem annahreszesemmif€lerelektronikus, mechanlkus,m6qneses, ke?ivaS/ m;sr lormrban nem sohszorosithat6.E

copyr'sht [0 rdjt]@salamoncabor N. Yerges Andms.zalotayMelinda,1995 Copyright O Poganyoy6rgy Copyrisht OTEXOFT Kft., 1995, 1996, l99a
Kiadja a TEXOFTltyomdaipari €s Szamitastechnikai Kft. BIocRAf Kiad6ja. Kiad6vezet6: Majrenyi Klara Cim: a kulcsban

ltyomta a KaposviariNyomda Kft. l99A A megrendel€s tbrzsszama; laO OA2 FelelSsvezet6: Mike Ferenc n$,.',ezel6 igazgat6

@

gosr:t + E rsrxgo.:
E 6'inr€i remeUDk. 'oE[h6d.
fed

--€.y.

--6r (].j,.ter."er n€m rendha$/6 nnu ideju).

De ho'no\rn

kercskedeln c€Ual nyugodtan.

Ezta szrmot kikerdezznk,

rnnrnlom
Szovokinggcn E (hukik) IUlcm6riofogos CtGr Hungoriontuist mo.1..'r Gronor 53 Tor &,6qo, nem l6tjo, vizuj6lis tipusoknolr 6t Szemtilys:eriulfoglolkoztotri @@ Hicsft rejtvr6nyas 103 llo, hollcd? 0udiodor6l6 123 Itt o Britirh, hol o Oritish? lr', T69is, kinak o nyelve - kultur6lis mogozin lGt? llgelviirszehv sonlft6 tr@E Credeti kinti o@t IUl6giscsok obszur.Sum zlt IUlindon bEkorbon 225 llyclvlononc kicjtiiarnyiival 9@t Banyas6sol6di lirtotonul6r 261

':a 3

nc||ilolulcDccmcffis
lliisziinetn ilv6nft6s
Ka,szitnjnka segiis€get B a l o g hA g n c s n e k .S z i o p i s zM a r i n a h , e r e c k e iA n d r e 6 n a h s P o l i c sS a n d o r n a k . a d a s y V € N a A d 6 m n a k . R 6 c z l l i k i n e h , K i s s P e t r 6 n a k , B u d a p e s i iS z € n t L a s z l 6 q i m n i z i u m b a n a z l6 6s a 46 halado csoportjainah €s a JEsehnek, a Laszl6s koll€geknak, Cserbah i a n i r n 6 e l s 6 s t a n ' t v a n y a i n a kZ a l o t a yE l e m € r n e k , a l a m o nE v e n a k ,A e n e r a l P e t e r n e k . , S Keresztcs 6vinal! Koncsek No€minek, a TRAINEx Kft-n€k, Ujvary Zsuzsiinah, Badai P€ternek. Kdszbnet a domb6vari G€ring lvl(helyn€k. Es ahlror most e$/ hosszn lista arr6l, hog.y milyen kOnyvekekbdl loptunk otlet.i. nyeEanyagot, va$/ kaptunk akar csak inspiraci6t a WonDI"Luskeszitese soran. (Koszitnd meg.) A szavak kivdlasztesa\or m6S lesinlGbb a C,ttBRtDcE ENaLIstt LExrcbN tKolan4 Hindmarsh, Cambridge University Press, 1989.) Syakorisagilistaj6t vettrik figyelembe. llinden sz6tarak hozlil leghasznosabbnak Orszagh Laszl6 nagy-nagy Angoil'lagyar, l l a g y a r - A n g oS z 6 t a r ab i z o n y u l t( A k a d e m i aK i a d 6 . l g 8 a . . i l l . 1 9 9 1 . ) - 6 k € t a k O n y ! b € n l . s z i m l a l a n s z o r . g l s z e r f i € n l € k a n t r i s z 6 t , r r a z z u kV a l a m i n t a z t j L o n g n r a n . s z 6 t a r l (Longman, 1992.) Lo aMA DrcnorARr oF EnausE LMauaeE AnDCaLtunE Rt'gttrn ez utan szerein€nk lerdni h.ilankat kedvencunkneR, Nigel Reesneh, alijneh eznttal a kovetkez6 miiveit forgattuk 6s forgattuk €s forgattuk. mignenr li€sz lett a ALooMSRLRv DtcnoftAnv or ?orur,ARPHRASES lBloomsbury. 199 l ) PnlrAiraoolr (Eloomsbury. 1994.) TnEPoLrtcallr CoEREcr QuoE-.ahauoE 2 \L)nsin Paperbacks, 1942.) ( l A z 6 s s z e s, , s z a k i r o d a l o h k d z r j l a l e g d i l i s e b b n e k e 2 6 l t a a l t a l u n k r e m e k n l h a s 2 n a l h a ' !6nah) a kitvetk€zo mt bizonyult: llihe Lepine €( lYarrrL€igh: IEE Aoo or SntnD LrsF (Virgin, 1991.) A ti)bbii pedig ABC-sorrendben: All€n, W. Stannard:,rvnaE ausn SPEECE lLongman, 1954.) EAsdo: OtiLovEA D AAaLET flA,Itu oF Bastro l?enguin, 1945.) B(nn or LtsE. TdE InE 'gos EDtnotl led. by David Wallechinsky and Amy Wallace. A u r u m P r c s s .1 9 9 5 ) PazzLEs/-4 (Heinemann. l99l.) Cas.. Dougt ENoL,sE EnausE lDrotqs^t\D flow nt asE mEM l.d. by Jennifer Seidl and W. Mcllordi., o\ford U n i v e r s i t y r e s s .1 9 4 2 . ) P EncvcLopEDta oFLA auAcE\Catnbridge University Prcss. crystal. David: TnE CAqREIDaE

' lgaa.)

Roon oF lvot'tsE (ed. by John Davies. J. M. Dent tr Sons, l9A Lr sE EVERTMAN'9 Rednran, Stuari: IlvoRxrrc wlr'n |/of,rs (Cambridge Uni\crsjo. Press. Qairns, Ruth 1990.) oregory. R. L. - Oombrich E. t1.. ILutztO A EnMEszEnE Es A ,rovisEraEN \dottdotilr 1942.) aln nEssEoox or wonDs, rrt(ed. by llanir llanser, auinness, 1988.)

4i.

(Bichotson, 1990.) Lo DrN FaB atunDE Hughes, Patrick - Brecht, Qregory. VrcMls ARcrts aNDlxwnr \?enguFin, l9?9.) lvlccarthy, I{ichael -- O'Dell. feliciLyt Btd.$n yocaaaLtny tE AsD lcambr'tdge Universiry rress. 1994.1 O'Bnen, Domini.t noxl m DDwLop a PERECTlE to*y (rieadline, I 995.1 I'ormt D.n oF fitasEEy REyrEs, lttE {ed. by lona and Peter Opie, Puffin Books, 1965.) RAC rbiraEns flA Daoot (RAC, 1994.1 Swan, t{LhaeL l{^ErDlrs.orE (Cambridge UniveFity Press, l99O-) Wnght, Patrick -- Richardson, Peter tol AsEs Foa ^ J.ttn narofl (Andre Deutsch, 1995.) Szer€teltel eml€kezrink meg az Ismeretlen Angoltanarr6l, akin€k mindannvian k6szG

* * 5

icgy€zhet6 egy rahedliE igen $/akori sz6.tj sz6" jelentas€i.E. ki.-. ha szidnanak a j6 anyanyelvnnk "tnlzott" hasznAta.. lvli sem a sz6iArak IPA'jeleib6l tanultunk kiejteni. hosy trem is oryatrgyakoli. Nagy Sz6tanul6l ll E Mosl mir n€ h. as hog. hosy sajnos lehet. akkor m€giscsak j6k voltunk. kontextusb6l j6 megtanulni".hiejtesre utal6 jeleket . a wonD(Lusba barhol belelapozhatsz. Olyat se nagJon tahlsz majd. ami ebben segithet. hos. de ha kbzben azt is megtanulod.lisan nez kieqy ilv. ha szeretned syorsan.6 hlilt id6s alakokat.vainkbormas eresed leher. hogt tesen.igazf' kiejt€si'atiras €s f6leg Dem is "jelek".t So. Bar mindenhol Htsz majd . . hanem kitrnlbeliil l$atie-ttlGdn]-nek. hogy b6rmit szabadjon (v€Sre).Szerintnnk viszont teljesen normalis. hogy bArki.. buci"E.mir jeteni magyarul".syd veszni. ncm. sokminden masra Csakigy csineltuk. hogy nelunk minden a szavaink megjegyzes€€rt van. aki veiemedik. 6 i . Udv Neked.-.amikor Nem csinaltunk igy.vas/ Fzdij!&hdnl(A nek kell mondani.. 6riilne eS/ otyan sz6tanulosnak.s..... n6takb6l. mank6t adunk azt az€rl meg az alig-halad6k is sejthessek. . rul .legrrps ponl nenr \ T e r F p e la h o n l v u n k b e n r a l S nm e r t n e m j s o l y a n S / a h o r i ? E 'lermaszeV€dj meg minker.. I$/ekezttnk tenyleg US/ 6inalni.o"r. hunrorosak is akartunk l€nni . hory egyszeriien csak veled tOr5drink.€s alaposan m€qi€S/ezni.nek. hog} a FAaLrazL "hiba". olr a hangsnlv!\ CyoA ellendrzes: r sAnsFAcnoa.vekni. hogy amikor siman egy barati bevezet6n kotlik az ember akkor is mindiart d r e h l .a sansFAcrm$r nen lcijlistslaln]. is rrljn mert az is kicsitolyan. aki mar elkezdett angolul tanulni.r... amib6l minden flancolas €s m6dszertani vilbgas n€tkiil €gyszeruen csak meg..ton1E i "run irt"t u. (Aztanperszeigen nehezenment.) UgJ sejtettrik. knlitnits€n. mert az a sz6tanuhs r€sze). A ttlor.. how angol szt vegitsszefriggesbSl(szap sz6!) taHlhatod ki az . .Dnas szeintijnk csak erre arkalmas (erre leginkabb 6ak a wonDFLasalkalmas!). a rendhagj. ma$/arul p€ldabzik majdt .. mert az arr. rh meglerted ezt a kbnyvet. hanem ia fene tudja. mintha tarealgAst tudnank S/akoroltatni. olvasd ki syorsn nehrnyszor €s jesyezd m.. n kedvenc sz.tJy sansaqo| a/ 'ao.mondjuk . el€gpdelrseg. Csak Otlet€t.ll6flaz ma$/a. hog a rAaLr . Azt akarjuk mondani. ha ansor besTedpr hal honyvpl is vesz. er ar en hib.A l { a g } 5 / o l a n u l o ss z l o s e n j en e g e z t e h e r n e : (S0ll lUordplus.ftdrebos 4 trtr .aztan majd 'syekszel mestudni €s be$/akorolni. P e r < / p s / p r i n l u n h m i i s l e l i e s e n n o r m a l i s a hv a g y u n k . Ett6l pe6ze nehol malackodasnak mindsithetsz bennrinket. r.rnr [misz-lu{r.*. Nem pedabzas (a hAtlapszdvegben).azt. hos.-. na$/betiisn€l nyomd meg.mint amlkorbesz€lsetes k6zbenjlt €szedbe valanl. akkor te szer€tnel bemagolni sok sz6t. h.m volt q r si.dehaL pont csak €nnyire va$/unkj6 lejek. ho$/ yq!qj6&! mit is jeleni (a helyesiresi hibil pt. a rorl.rnJjlolrol ' B-q\alr E sr ord. 6'akm jtr.. veltink ny€lvtanozni s€m igen sik€riilhet (de n€m titkoljuk el pl.iaeft. { f o l e g A y u r i i s d k i t S l ! i g r c noim..s amil.yanhasrnald rpl..n r6nvu. Ltbjesyzetb6l szapoAzzu|naid.r ' r v.lJ elld ' reqjeqy-zni J .j6kedvb6l.@ hrr krbl. tahni) a tanarakt6l. .Jellemz6.rurtonjurt haszn6ljuk 6ket. jetenti. neh? 6 . Az e$/es leck€k egy€bk€nt nem is Cpnlnek egym6sra. m o h j u l n a h e s z e b e . trd is id.ns mu t n litvz n..y ..

...a z b u s i n e s s A b i z n i s z .b6ros ld6zitett tanaroh Waterloo Bridge .x .. nalunkAmerikaban... Es most m6g ezt is megmagyarazzuk....a z b u s i n e s s2 S z € Pi s l e n n e S z e p i s .. szRunfi noYcll An . l e n n e2 lvlostmindent m€gmagyamzunk. Mar megint Landzsaraz6Vlli Shopping Centre + Bev6sad6kozpont Shopping Centre 2 4 Eev6s6rl6k6zpont ez it! a sz6tanulas helye 9 lcr l2 IJ t4 l5 l6 t6 t 7 ta t9 20 2l 24 zz 26 27 2A 50 JI 32 33 ..A vizi6 karty6zik Wat€rloo Bidge 2 A saj6t anyjuk se ismerne mjuk Ritka kitnnyii szavak Ritka hOnnyii szavak 2 Kit6lmit tanulhatunk? lvlit lanulhatunk a nagypapanklol? Itit tanulhatunk az amerikas magyarokt6l? Tudod.lcphant in my pyiamas A b i z n i s z .1zsi2 6n dance-olnek veled. Meg a magyarok is.t. Heureka Szavak ingjien . . Szavak ingyen rettr J6zsi mii csinal? J..

y isen kompl€x miialkotes fog segiteni neked megjegyezni. amib6l ket sz6t mindenkeppen OtrE .olate .o. '. ho$/ nem csapu. 4 Egyik reqgel a pizsamamban lSttem e$/ elefintot. es pip6ld ki azokat...Onclephont in mq pyiomos dildnl iij pi-DzgiDcd in Iijn Olvasd el hangosan az angol szavakat.!.zarl nz o . pizsama stb. azt sose logom megtudni.a kaka6poros dobozstb.javitsdl pisama!r---------------cigar€t. bycicl€ z____ cocholakli z l ES. amelyeknel ngy gondolod. j6?)..m11ttc I sttor ^tr EEPtra IIow trE cor nro nv pyratqAs I'LL |EVER I{ ott/. (Groucho Marx ameriliai hu- a prros szjmn dobok lpl nadrAg. . Ker€ss€l olyan t6rgyakai(ne a na(ysz6tart.1 elefhant!r---------------. de mondd is ki kozbenl ElSszor A hubasanlein szavakat csinaldmeg ngy.: j!':2 Jutalomid€zet. *"k l{lglldiri hh: 19. a cisareti6s doboz._--------------s a n w i c ha I spor ". javitsd kij6ra. nem l6di' totiunk-e-Ilyentargyaklehetnekpl. amelyekenellen6rizheted. hogy nem nezel fel a listAra.k be.de ut6naellen6rizd€s ha kell. allre lyek nem szerepeltek ebben a leckab€n. tenyleg €nnyire hasonl'tanak a magyarhoz._----. mik is voltak ez€k a konny( sza vak. Hizd ai azokai a dolgokat a nizon.rt .) az angolban t6bbes sz6n'ot vonnak nraguk utan. tlogy howan kerirlt a pizsamSmba.

4 Hol toltjnk a vikendet. amelyekei ha kimondunk (egyszeriien.llert ha p€ldaul nagy nehezen megtanuuuk azi. amelyeket tulajdonk€ppen mar tudunk. szaftos.helyenk€nt kicsit szlengeseko. vagybirkitrriLst mint a masyrrban. €s fiataln6ckat. hogy azert 6h se mondhassak azt. rigy. Melyik angol igevel csin6lsz p€nzt? toltitd el a h€tv6g6t? forgatsz filmet? I pr. Penztvagy eletetl ' akar pletyka)l---------------4." lilfl] a film.Az nzlet az itzlet. totrEy. Ez biztos.b6lev( (akernarancs. Ez lendriletet es bnbizal mat ad.D!Di? szet. v€kony 16teg. lesfeljebb nem tudjuk. raza.k's tong"r. mi ebben a biznisz? '"'. No meg m€g e$/ harmadikat is: rrr.t. JarcE nLir. hogli rz.hettrek bernc s..A penz beird be angolul: l.PArositsd az els6 oszlop magyar szavait a masodih oszlop an' lrd le angolulaz al6hlizott szavakai: EDL hol a 4e!1i? EEU.tr. nEE rEtrDas BUst\Est szava kkal akartu k kiszurnia szemUket. hogy a BAsv. ahogy szoktuk). de nen ez a l€nyegvan diaiszleng alvilagiszleng jelenlhetkisbabit is. hogy tudunk.cepper sen hivataros nv€rlhasznirar.r' 4 hartya. | 2. szrvrk is.B 5. melyek azok az angol szavak. hogy legw el6szitr is fel kell €rk€peznnnk. L.l6dns.z qiEi. rogtitn k€t sz6t tanulunk meg. mindenkit m€ggy6zhetett arr6l.O biznisz. m€g ha 6 kicsit mask€pp irna is. Az egyik a Cat€k)film. hol a dzEtitrz? o---------------b€bi dzsrisz film Felteszlink m€g n€hany k€rdest halad6knak. * r g .*t. Vannak olyan "magyar" szavak . egy angot ember is meserti.oz businers Az el5z6lecke (At't DLE?EATT nr pu . amit a fenykApez5g€pbe t€sztnk.r ** [olmdt -t stb Grlnt.. a masik az a lilm.

nincs is mit ianulni".2 O biznisz'crzbusiness Felsorolunkneked olyan angol szavakat. ' .F^Rx YouR cax' tff€ hi't in kir litl o ttt parkoli.0whogy most iz elso oromi'k ulnn olvasd lel haromsTor az Pgesz lisEt a helyes kiejiessel. 6frr(r Masik j€lent€se: Parr \Pt. csakhogysajna ossz€vissza.*. Angotul n€mcsak magat a tea nevii italt hivjak ieanak...e" a magJiar"a" hang az angolban "4" lesz: az angolban hosszti "i" lesz: a Hasznos ismeretek halad6bbaknakl EAtr4.. Ezeknekval6jebancsak a kiejtes€tkell mestanulni A kiejt€s€k€ta masoParositsda ma$/aros knllemii dik oszlopban taHlod. Lattad a filmet? Robert De Niro. hozza re.a' hangb6l az engolban .ot. hanem azt a bizonvos d€lutani alkalmai is. uuna $/Ujtsd ki azokat a szavakat.tR FAxtt ban ([dti*] + aut6parkol6) ?ts . foty6P tt 4 RtvEnltirdl jelentese: pa-}.-TAxt: Aki lezeti az a .o$/asztjak (pontban 6tkor) ok ilvenkor esznek is. amikor elf. Jodie Foster.il Att6l azonban.' MrEltdrd4 lo la .oo cDtrEfiE Adunl.. onn6n kiejt€snkkel..AxI DnvEflIl itdl.ndl rroror grz mhrmdl gtdnl aprc "i- -. pt. az€rt m€gis van. riosv Zrrls((.epter ist cErrENr+ satrD + snaLl sft)tlEs + *"-F [onkii]-V€snl is a beton el€g konkr€t dolog o e h tr vaalsr. Masik hol? Het a c. amelyek€t ha kieitesz: a maryar . angolszavakat Iril h { h:i+lEffl ft'{ Ihk. hogy val6j6ban.amelyek leirva betiir6l-betiireegyezneka magya al.

mint azokat.za.. Akkor l6ss hozza az isazi ExEaosE-hoz. ri (a keu ionni.yzetet[r.. hogy melyik angol illetve magyar sz6r6l van sz6."*-*.ifr "**.is lenne.btrtr. PROI'JU]'JCIATION HELP lploll$lzi-Uldnl kieit€s SPELLIC Ih. ltt mosl az lesz a leladat Lism€tlesh€Dpen.l+ kiejras.A t rt inkiLbb.hosy a hazi ieladatnriarl dd. mes a l6bjeg...rl Idoklti ldricd Ii'foF fjsdnl Inid-Zinl brhd bru+Eei'd l*. ne7..nosy a zranmcr^zo]b5t {hom!zi-EL.-pltdplJ megadtukaz angolsz6 betiiit Osszekev€rve. az angol ...^ rn "/oi.mint ez ilt.t. lh!?ll.hl I!?rdincl MEAUTNC Imininql j4t 4 . vagyislankor)abeliteladat. amelyik magyarul annyit iesz. Segiis€gk€nt flE.da$ olyan feladat."a nescinelando dolos P€rsze [h6wii l nil . .ha n"m rirr ede. mint .zene".-) Az .:'t | | .. meft aztothon (e rdr) kelldolgozniia |lM) .L454/C4 Irj.*' ban hl$zdsztirl vannak.zt ielenti holy "cal enn€k alapjenviliisos. PRONUNCIATIOTT TIELP SPELLINO ]YEANINC fulloholl hh'. ha minden sz6! ilyen konnyii renne megtanulni."rkl Term€szetesen helyesen gondoltad.n6rc szi'rol van sz6.

. hogy itt mi a teend6 Aki lusta visszala_ pozni. Ez az ExEnc$Emindazoknak ismer6s. azok most hipp' otvastsk hopp. Akik m€g nem.Szdpis lenne. PRONUNCIATIOI'I NELP 5PELLINC MEANINC lhsll Ididi6l kokl Imodd'il Idi-lE(fid ldiftind lblnk! It'litdnl If6rt'ifl lorobldnl hdirh3drl I I .. az gondolkozzon. men an€lknl az eg6sz egj/ fakabat se €r. tegy€k m€g. akik az el6z5 oldalt (nem is beszelve az ottani l6bjegyzetr6ll.Legahbbis onnan kideriil.:j: .. De az se felejtse el kimondani az angolszavakat.2 '?.

mert egy Osszehajloit zsiriefvolt benne. a kompjnt€r o cot"nrEn Ilon-PJhdl' conrvnlhn-?Jlltl szt azt j€lenti. t'li A repnl6nmindannyiunkat szivesenfogadotta a Itt ng) gondolluh ner rdlul 'negm..lvlostviszonl azt is megmondjuk.lelemel"..ntr.lflost mindent rne zunk.A lanyok pedig 'lgj/ismind kedvesek. hogJ "kisz6mit".ami az angolbanis kb.lift" mellett azt isj€lenti.. mint a hazalatogat6 amerikai nagJibacsi.qyaruld szol 'ncnninsiSaz.e @M@ cllelhellmi..Minden magyarazkodas hely€ttaluon itl inkebb egy pelda: a Tatanez€d is rociznak5kjobban. finis o rnsn [6ris]: azeri jelenti azt. Ezenaz oldalon csupa olyan szo szercpel. E HJr Ineginl ne n adtuh Ineg a InJgya helye5trJsl 'llcqjJrulispq/ . hosztessz o rarrrsr ft6i?ia. St]la eo Llg6ll.rt t! .?l: sz6 a hazisazda \a rosr [hdszt]) a n6nemii alakjeb6ljitn.f}t lasd essyet fef j€bb. -sel fdezte be a veGenyt a vil6sbajnokEzzel a y Ez a kedves angol q) -rel mindent ki tudszszamolnimindignagyon udvarias. udvariast jelent. uq)diw J oEMA. A c4.-6".- "r"hanf.mi€rt--.t4. hogJ.aki mar mindent egy kicsii angolosan mond (ngy.. hogJi "befut6". meri az angotbana rrrrsr ige alap' jelentese "ber€jez". azt nem is kell kUIOn igy mondani. ugyanazt mint a magyarban. eenn-etnt l'n//rttnenll' a arrrE ldz3.:t zo taftalma mindenkit m&glepett. va$/ishotry azonosvele.. Az .rr-rr [ton-fiJ{] o tartarmaz.(A cott*ljrER khat kiszAmit6-) konftn r 4 co rar Ealton-IEhorJ. co.sJ E rouo"' '.n 'naSla' nplypsr. lvlosi pedis l6sy ngy.ll kedvest. hogy . zrfl[ii]E' termeszetesen a. ^ rrn E lrnanl ma pedigf€rfit. a Az 'rf csak annyitjefent. co Lalapjelent€se Olvasdfel magadnak t6bbi!. mint a p€ld6ban).. jelenti. "c€1".

mint egyik raa I!91a masikra. amit6l her6tjuk van mAr "L^ D!'-l . leveszem a r. megis van utasit6s.) : . how sz6p lehetsz.s'Shajtott az angol tynk.i{rEazt jelenti magyarul:. h a l e n g € r e s / e k . is tuti.etter 4 stJEAtEBl3dddr]. ho$ . s a u o . t l n f i l Ep o n t u g y d n a r l j e l e n l i : l a l a l k o T i k . . Lass hozza tbgvest.sy nrirr Nrqf Rendhasy a mtlt id5: rsa *r Imit. de okos r. angolulstof. Friderikusz mindent megmutatotta A legbizionsagosabb. a kPdvencUnk. amelyeh |rind mind azrjel€ntik. h o s y . hogl. mrtl. kil6g az Dc. az6n simian O D€lutanegy t KOvid a O -en talalkoztam nj f6nOkkel az -om. h o s y i n g o i u t a .gm. Kb.. minl €gy biftok v. llyen lesz {es ebben a re.ldlalho/o ttsszejbvetPl" hclletr. |ftEma l'.Stor+ (meg)mutat . sz\. taua. sort 4 sroxrs hode]: mindenekel6tt azt kell aszrevenni. tNa tess€k. legyen az akkora. A j6 meleg szvetterben Pedig tehei azuran izzad' n'. amilyet a vitray mes a Friderikusz csinall Ahol nyilvan mindenki szer€ti magat megmutatni. Ezert azut6n utasitast nem adunk hozzA.. ' r E f .biztonsagos". e$/szertim e n c s a h a n n y i t l € s / . hogJimilyen nadrag is a sort. nW hasonI'tanak ewm6sra.f i t l d " E ' E z e n h i a M l j . hogy angotul . Persze.Csmost mr69ezt is me Talan mondani se kelf.h6l: iti p€ldaul arrcl a s6r6l van sz6.et4trthwrt] o izzad. Iandol+ ziaD [rnd]: int ise. A legmu'i.keben E l4 rir . 0 A -r. hogy ez az oldal ikertestuerc az eltjzij oldalnak. hogy az angol sz6nak a v€g€n van egt/ -r Azutan csak arra kell gondolni. ha a D 'ben hagyod a panzt. Folyik rolam a viz. CltCXOi: ird be d hianyzo sza\. hog! "folddarab".a m i h o r v e g u l i s partot latnak a sok tenger u6n. hogy a.iln'sl:egJre elterjedtebb d . s6 a 'rol. A biztonsag kedveen elmondjuk. -oltunk Bar a pil6ta csak nagyon k€s6n latta meg a fbldet. azljetenli. szef a trrE leiifl: merthogy ott biztonsAsban van a P€nzed. c z i s c 5 a h d T r m u .ahdl angolul.r 6vid .I6Ld" Ez itt €DDen abban az aftelemben. . pe6ze csak az egyik azok kiiznl az angolszalak kbziil. ho$/ loldpl er' de mini t6net.tEt" . mindenhi Pmlake/ni foq ez 16.

hogy eggl. ilansosan: crorx [s -OiiR] O eavetlen betaiben sem eavezik azzat a magyar sz6\!at.) Konnyii kita|alni. rl t5 . amit jelent.el tobb vagy kevesebb b€tii van bennnk. de az elm€ny kicsit becsap6s. amt jelent. hogy bar Wakran kaptal a fejedhez.Hcurdko lvlinden angol sz6 valahany bellib€n kril6nbozik att6l a magyart6t. r4€gis 16 fogsz €rezni. Jol van. (Az is lehel. amir jelenre nek. ez is mily€n kbnnyii".mit j€lent: corne€llofil KOnnyii€kezek a szavak. A kovelkez6 angol szavak 9gy9!19! betiiben t6mek el att6l a magliar sz6r6r. ll 6 harom betilben t€r el a mag.j€. n ELuc En [k -lElidz. azen ett6l meg nem leh€tett minden sz6t mesjesyezni.l Melyik tobben. melyik kev€sebben.Eiztosante is igy erzed.zb€n €s mondd ki 5k€t hangosan: intelliaensminiszter talzulZtzt l ..) A kOveikez5 angol szavak &1 betiiben t€rnek el att6l a magyar sz6i6l. Ajobb oldali oszlopba 'rd be.hogy .r.atAlelt Dol:tikai riDort Dolitikai titden€t S1tl. mert az is kell a magohshoz.at. ka. mesdicsAflinh. (Nem semmi. riasznald a jobb oldali t.. Es olvasd fel az angolt hangosan.U$/hogySyakor|as!Forditsd Ie ansolra az aHbbi gyakorolnival6l. hogy hangosan olvastad.it'l r BE"oBrl Nm (AzArt nagyonj6.yar sz6t6l. melyik magj/ar sz6rol van sz6. amit jelent. amjt jelentenek.

. hogy a b6r val6di. Talan mert az mar egy ragebbi keletii sz6.. hogy van az angolul. bizonv' 'rhizza a te' Med ke. hogy mondod misheppen aTt hogj "b.*. mit is csinal az ember eg ilven ruLLovER'rct? il P at).ll.an peldanak oka€rt a mi baretunk. auLD a aqit ^rEa 4 !6n. m. pusztan tudatositanod magadban hogy a . r.-ii" az angolb6l el is sin masvarban is csak .Ezt a sz6t most nem nondjuk . h o g y P o n r a s k i n h P a d P h t 5flo g s / a n g o l u lt J n u l n i ? u l l l e t ' ve m€g c. Az etiifeJnnke! (vasyis a homlokunkat) nsi/ hivjak: tgtrt&Dltorli]' A mAr .nrrt <) ember ( I|.l€.kik6szitett" b6rt teljesen maskePP mondj6k (nemcsak a skinheadeK): E^mE* l h d i .sodi\ herdes. keress in. hosy . apr6 iudnival6kat' r. ExFLAfiarnv a magyarezat futball 'Do r+ lab. k6bl €$/ masikat.q) hi.em.Szovak inggen . .b6riis Tudod-e. s k a k o n o E s z i j a k o n o \ e k e n r a l a l k o z h a r s /o v a k t a n t e s / n e k masik sz6t.k tanulnod sem k.j a EEAI'.rll \+ hnd ovERli egy'h€t ilyen rendes gyereket. gondolkozz .lE^D lekinhtdll'l€sha az . n g o n d o l t o h h o g y e z c k d s z a v a h i d o T r t e r l d n a r o h a s e p p e n e T e n a z o l d a l o n f o g n a h l € l r o b b a n n r 'A z l 6 n € n i h ugyanis.trfejti'? \ J t 6 t o d ..) Teh6t a b5riinket (a m€s e|6 emberi illetve 6llati b6rt) angolul rigji mondjak: er" Az Ne ... + borotvalko- ll ' ru-'lr6kmrnt] E u'*r-. amely€ket itt fog olvasni .nat iW valahogv Lassunk most meg j6n. ami arra utal.uoo* -r -" *lnar'l a" " ***'*r"tsrl!!1:!h"fl! E Lgen s ollasonknzk'szerinlrnkne lesvelskinhead skinhead isneretren LAbjesyzet *r.". RALL4labda N^^ + set"l.EE o h€t (eS/ het) f.(Egy€bk€nt a DrcftE lre liikhtd] k6fel6dik. g o n d o l t a dt o l n a . ^ '.b5r'? lliel6tt revagn6d.ov-l-*" vatami b6rtarqyat €s nezd meg (Az "echie" nem angol sz6. hogy ezek a szavak Worsan €s fajdalommentesen k€t angol sz6t tbgnak meqtanitaninektek.iY.) ldiizftett ton6rok eq€szen biztosan mindenki hallotla mat azo\at a sza\la\at. '"a bciht l6 *r . hosy sntN.b6rfeju" val6ban annak a tordt5sa. grryf.el5b6r" pedig: rer?Dirrt [tr6Bi(l'n]. 4 v€a (v€qe valamine badibilding BoDr a ksl. E z z e la s / o v a l b 6 d .r Hat. i t o b b f e l o h a s n i l r s o l m e g h J s z n a l j ai s o h e l D e a t r d r i t h .sil. ii" nalkril. a pul6ver' vagyis inkabb angolul a Pu"ovf. na rem e o-qrn"". ansolul: F'LL ll. ttt. hogv nem. fitvmald l€ az ilven hasznos.sessr€jt" hasznalunk..

14 r.... sz'6 O fsmered a "bridzs" nevii kadyajat€kot? Ddntsd el. angolul azon kivnl.stand" magyarul kb.. b6d€".r? Aondolhl kOzben a PAnft is. lla$/ar szavakr6l fog kiderulni benne. n€pies muzsika.lvlanapsag szallod6kban vannak boyoh Mit @ ietenr ez a sz6? b) leny lc) segrtcj rcytboilq lar tin Cl szereteda country zenet?Johnny cash. . [s. hogy . Ot that) rontos sz6 tanulhat6 meg bel6le.{ri!'r.nd. !zi0rl. +] tttY ro1 a EoRsEI lnrj . hogy "pult.loo iolk Celsiusstb vi dam.ha az Cttclatn kifeiez€s€inek.O uizilo kortgozik I'iddl [v6tdFtu Ez a leladar kifejezetten a legkezd6bbeknek keszUlt..llloterloo Bridge . Mi lehet a ielent€se? a Cl Volt egyszer e$/ c€g. Kenny Rogers.. Ellen6rizd.t ni]. A rt t.niitl w aterloo-hid 4 w^IEaLoo lnirdnrgr cidbm] -jEUca. hogy r6n€vkent ugyancsak jelent olyasmit... vel d6nttd el. 5l@Isd. Ezaz "sa tbbbesszan miattvan ill.:lF l7 .@.. Ielit i€lenl vajon a co{ntivsz6? Milyen Gl Vott6l m6r sarden'partyn? arrc.] [diii indii (Tursenyevl) I RFndlasro nurt idd r. annyit tesz.egy ige is..c be az rir€sen hagyott helyre a fenti€h kitzul onnan leginkabb hi6nyz6 eUel6nt angol sz6tl lvlindenhol annyi hely van. hogy angolul is jelentenek valamit. a boy-szotgalat.) A a^Mn ielentese? valaszokat a kulcsban tahlod. igazad volt-e.. term€szetesen anqolul is iel€nti az iueto @ A. b6d€" . hogy a aaEpENaz €s mit6l volt a. mi az angot BRtDcE lhnlzs) jelent€se (azonkivnl. vagy sem.4 'eqyamerihai Tenekar ne\el srrandolo d 6racr tiuk AIj rel! + - u/q [.. l& o houz] OBzagomat egy l6€rtl + Egy nap falun 4 A DAr m mE . ha nem vagy biztos a dolgodban mondatainak s€gits€gede meg ha6sosabba feladat.pult. ahany bet( hianyzik oF DDEiI. i.

Jelent€sei.egy nem Na vajijon mia leladat? llindketten a .. amig t8 rF . 4 Eenne \tan az igazgat6tan6csban I aLwars watrrxDro BEa rrrtrctp .g/ kis tejszint a kav€dba hrr sot4E or lltts cnEA on rcufl FAaE.'E + L€gyszi.lin: Add ide a teiszint.ke az el6z6 a waEnloo BnDaE mint6jarak€sznli."i!4 @ eh kbsz6nhei6ek. 4 Tesyel egy kicit ebb6l a kr€mb6l az aF Yoo'LL rniD tttEn rnE t{f. add ide a s6t I pAssED ttEEoFncE o nv lar tu tdD tud.v s26 es€t€ben..4 Teryel. + A berban m€gialalsz WnosE B mts BAE? 4 KiC ez a rud? SED'' on rrrE Bo RD oF Dt*Ecroas. lvlit ielent? Egyben a az e$/ik leg' O B d r a . Ez vajon mitjelent? CI b) elmeqv vmi mell€tt legmagliarabb magyar szavunh a Egj/ih anool sz6 is. 4 A pubba menet elmentem az irodaja E n^vE soNDcBEAnn rouR coFEE. Majd pedig ehhez az angol sz6hozmegadunkharom jelen!6st. A helyes megoldast a kOvetkez5 mondatokb6l tudhatod meg A nem l€tez6 jelente' sekkel kiv€telesen nem 'rtunk mondatokat ro ll I t'tafiacED FaD En + Sikerllt megtalalnom wnLE I ntas n lhtsu w.nidsi'r].4 6 irenyitotta a ceget.Az fog tbrt€nni benne. amig 6n IIE trAdiaED mD cottPAtrY voltam.'Yrat Oo . hogv melvik angol si6hoz van hbze. a lvlindigis rendezd akartam lenni' forditsd le mes ezt a n€hany mondatot angolE: O 6) Crt€l. mi most az angol dr'lbitl sz6jelent€ @k nem igv vatakiregondolhatunk. Sikenilt ir6nyitanom a c€g€t.: magyarut"menedzser'.csak €ppen halad6sabbaknak.Ezek koziil kett6 isaz.llfoterloo Bridge 2 Ez a le.. PIE^.'. Timbuktuban E) F^ss t'jErEE s Lr.l€qv szives.rt. es..b6r" masyarul is iitbb mindentjelent. az angolul tuNAcErlr. hosy el?ruljuk neked esi/-egvmagvarsz6r6l. l'.

sri'ritYal'mltol 4 gviix a [d$'j!z]JUrcr 1.r. prulBluo4 bo-ftszd.. trffi 4 papn' a inlomiicl6' &rstur 6 nizeu'n.A B I srobriflc 6. . t. [F0!10'i] ttzstt .6t ongjukrc ismerneroiuk otdenaft szavak f O^DnARv woattslo ini.0rvor. PrEAsE.0. n.rcd. . wh^sE tus sAR? E o B ' hdpialis i5 HJ 'nno'ncror scqr+q"r 'c'n'Fl tPt sToooi.EPoar.rsrxr$..fdliiros" sz6ra oK ez 6v6n aluli.s"l"k sondolj a masyar .ldididlt '.3. ldnl lFjli4 diibsla. valtozik.n keresztularkezhet€tt hozziink A2 eredeti jelent€sr lEjloft' rviL\''tr a lrblgvek .kidoband6) csencsel (azaz cser€berel) valt. az angol szavak utan megadtuk a "mank6t". Idr-lt(ri{l. srr 0ta flLrltflaof' s80t s 0t leit s0tl lo 4.Jea sza\all. mire mind€nnapos.orlr. megv6lioztat o . PoLITEL nEA'rl ' mLll/cALsl'Nr ' ch rE alo CIFFEE.0. tfi BudaD6l. {lad6oins 1113 ilvlnlilnnv! nvelv.3.htdhotlrcor.Iinf0FME ffort|.llt6fl) 3.s.ta. flun mftf onwu L[FE! rutcrltztiicri] 9. isar.itrlonltnEv.ltiv. ajilo G3ii'l' tttEtErrEro|.r' rartt xr liilan!s.". az angol €s a ma$/ar szd is a latinb6l jon. nftLLEErf . 5. lltrrtoil o det. nf'lLI&E r Polltl's.mind Er€sv a 2 Br3. Imoddfll [sol]rrrcr63ork. o.:J It .ntl lsr9. telerizi rir4rfl rir"r-.. r.[tr. Csakhosy az angol oRDIAeY azt ielenti. trP.ttaii. lt'rEf ftrs.tF .r/iE lhitl Idiftiinql a o Fobidnt. Az els6t megcsinaltuk. A boxrinq eredetileg kerckvolt A magya! szo liin a lengJel..Pedig a mama bizony kOz6s." |.0.irl2'tPrxo o c l. o.'r4 . hogy .lt. tanrrap.nlt)'n?s E.r d nidi6. hogy lasd. 7.l xr"r'r 4 moden' o. persze bsszekeverv€ Hogy pedig a feladatban l€gJi valami j6 is.x.nd.o. Em a vdr.MrcmErlmr4t ^D! r.ta nsn.lE I xrtlaoE'm lrJteE nE colPrxf tllxLE vts PLtstE lllE t|Ef.1-t)2c)3-a).l.rrr o bdr.1. h0h0r]orctQ dottor. htbmlrr0r..jt. [trr9*4 "iimeMit .0.t afiohot.ncia. alta16nos sitt (szem6t.tiriidzl Tafan m6s a mamajuk sem ismerne 6 eze...iflcr o lltler. mig a magyar "megfelel6jerSl" mar csah tudod.mindennaPos 6lialSnos". annyira m6s lett a jelent6snk feln5Ltkorukra. hogy mitjelent A leladat: meghlalni az els6 oszlopban l€v5 angol szavak magt/ar jelentas€t ftogy hol? A harmadik oszlopban en talalod a jelentaseket.!u'.tPir' sftrr t's'. trrsrxfrs s'ur' g.crr &'r lflPrtr I'k!r !4. 8.lhsrl'r. a)6s!1s-cl .| lmiu-Zloitl Proffssot. ato"r.

a k k o r o h a s d t a s i q a 7 a n g o l s r d \ a h listajat.:r . villamossag. hogytbrtenelmettanuloh 6 jaj. mely szavakr6lvan szo lvlelyik angol szavakat tenn€d a kov€tkez5 mondatok forditasaba? ird oda a nrondat Kihoztuk a g€Pet es a hiit6szekr€nyt.i. r Jf'milil mcr.tt6t biztos beugrik.nlDatlkhsl rorr [ir-Dlrrl hiii6szekreny Er-€. .- Az az 6tletem tamadt. villamossag! t 2o .0itko kiinnpii szqYok Parositsd az alabbi magyar €s angol szavakat A koz€ps6 nres oszlopba ird be a maqtdr sz6 eq\ ideoenes hangTasl szinonimijdt.ytanlolyamra. e s z e d b p s T i n o n i m a . ."'oi n e m i u t n ./Yrlnd-sl{l a olvaJd'IEfFansosan haromsz6t (Haromszor') A lenti szavak koziil kivalasztottunk harom nehezebbet.'E cr'l liht-nkriil sep rr'r. . a/ tog elvezetni a/ angol s76hor' tld Gr"-"ruir. Bogozd ki." A csaHd €s a munl(atersak b€irattak eg. 6s alaposan osszekeverttik a betiliket.

a s o l v a s d \ a g i g a m a $ / a r s r a l a h a t l e d d h o z T r m i n d i g hansosan az angol megfel€16t.. k a l .rsnr lkdsroll canAnlt.Oitko kiinnqii szovolt 2 Vannak szavak. eYn|lOnUiS: forditsd l€ ezeket a ford'dsra a lehetd legalaPosabban el6k€szitett helvhataroz6s sz€rkezeleket: paciensa palotaban kapitanya Mv€hazban pit6taa kastelyban rN mE. hallgass a ftledre tlihetetlen. amik mask€pp ritka kbnnyiiek. kapiiany hasi6ly c. mi volt a magyarjelent€s I r k " d r dl F a z a n q o l s T a v . de sikernlni fog.f.star szavahat.rlit'1 prpa ca''Ilrlil PAnEftrlttistjftil "".ltiifrl ttogy miart kezd6clott minden sz6 . Nehogy sz6tart hasznalj..pavel itletve "k1val? A nyelv losikaja' Olvasd fel hangosan a ket oszlop sz6Parjait Tahard Ie a m.'uE pil6ta . es olvasd v€gig hansosan dz dngol szrvakdl ld6zd rPl maqadban. Ez€khez m€g "idegenes hangz6sn szinonima" sem kellValaszd ki a masodik oszlop szavai koztil az els5 oszloPban szerepl6 hagvar szd angol m€gfelel6jet €s k6sd Ossze 6ket.. mint az el5z6 lecke ritha kOnnyii sza_ vai.rorltildtl F LAcDh lrdszl P'.i: *t 2l .

egyiitt€s legiobb szemai. Tn t A dolog lenylpgahhot mlikddrh igazin.. a set or roou[tllz] . .Az €n dance_olneh ve' l€. ami anyagtalan. r r l o d r o l . rosszuloldottad meg a fenti coponositast. mint ez. OTIEAT' giiili'sdla nagv.m i n l a a h i l i r o r o n y t e s z e A m u g y l e d a l / ' l p c r o n . (AngoltanArokt6t nem itlik k€rdez6sk6dnil) A kovetkez6 sorok Pusztan ellenctr z€sre l(elihogy szolgalianak men lehet. l e m e / i a l s 7 o . m e g m e n r ' . E rER €zt kell bettni.szikla". afioc. leck€t. Amn$/: 58. hogy az illet6 rosszul tudja vagv ne adj' lsien. jcq/zcttilzct Ez€n hivj6h a pici szamit6g€Pekel noiebooknak. r v a h da s k e t e s d a / a l h a t m r l h o g j m e g h e r dezd. Remeljrik tisztdban vagy azzal.). As nem a megfelel6 ill€t6l k'rdezed m€9.. (kerd6s. a I \ | J s / a m i t 6 g e P e h h .llitGilmit tonulhotunk? 26l Olvasdfel a kovetkezdt'z a tioEsoo. ^^t . vagyis rtrr' Val6ban. <' k6szlet." c. gi4l6r. ami kbz€pcsat6r' Val6ban: cf..aki naqvsponbarAti i d l r o l a b .. 4 betap. i l l .r.tlt'6t6!11 cne.E rff biztos a -centerhez" van kbze. hosi/ ezt is iudta e a barrrtod. hagyjuh: E rtf.A tlo6soox alapielentese azonbanr notesz. vagyis egJforma dolgoh b6l6116 esyiiites. + iit€s. olyan. e l l i r e a s z . A rocn sz6 egy6bk€nt azt is jel€nti: . teljesen isaza van: rort c prhi' . i r v e e l m e n t i a z a d o t t d o k u m e n t u m o t V a l 6 b a n :s r v f .lesinkabb atvitt €rtelemben tt" l$ijt. itt: s'kerszam. Zeneftionga'k szavail egy zenesz ill. troEBoo t az olyan Pici szamit6g6p. . t'"meny ro. + szerszemk€szlet. srro szeit: a tcniszm€rkdzesek hat menelb6l6116 esys€Se Ket vagv harom (vagv ak6r t't) ilyenb6l all egl/ m€rk5z€s. . Sportbaratok szavai.flE E|EBED rEE /root[hicnldrd tiD] + ael€pett a szobiba' di' . x ocfi our4 k\it. hJ megketdezPd oluh U$ho$ ro>r ne ol l \ l s c r o ! a b b l u n e m i r d h i e g ] . hoqv melYihnek a l e n t e s € th e l l € n em e q h e r d e z n r : eovolvan baratodt6l. 4 m e n t . na$/obb.@uro ki$tes . A sEr oF cLAssf:slis ttt gli!r?]a poh6rkaszlet. ha erv€nyesiteniakarsz egy parancsoi aj6. Ir^aD ltidl ' hemenj neher' A Foc iLl talosziniil€s egJsz€rnen a Rocfi \enere utal amivel kapcsolatban lesd .rrrsrarc hriiidvl hitszl srrhrdl sr vEler6ivl 6kei aszerint."c.tlnE 4 ho- vnrird] corrFt)ER wtzaADot\eavai (llon-PJtildr 4 szg'pes varazsl6' ahimindenre kePcs)l J p r o g r J n ' t r r ' r is z ' l magr r \/( rhentyii lemi dolog.aki naqYzener4ionqo: eav masik baratodt6l. amin most dolgozom l"lcgint hagyjul( Ez val6ban igaz. t. hogy milyen hincsel 616 nl6dszen adtunh a liczedb'l 22 i. legnawobb .

told FAL-. el6g oreg.EftEf.l 4 tosa\ PE]VAE ftURSE \FRIVAE tuorE + vid6ki. hogymitjelent€nek ezek a szavak: ladj gyorsanmegkerdezni tla mindet tudta. ha a nawPaPid szg!q!! " oldtiitiql4 iviiszrt) n at"t u^. hogy van m€g neked nagi/papad. PArositsdaz angolt €s a mawart cousltlkvinl rttselhlgzl r?asr hicd n6ver apo16nd. hiszen ezek a sza\lak az 6ntivi6gban lesinkabb n€metbcil vagv franciab6l joitek 6r hozzank.J lrEEmltj9. ha esyszer hasz' ird oda a kihaS/olt helyre azt a sz6t.tUlittonulhotunko nogtfttoP6nkt6l? €s Ha te olyan mezlistava$/.^oon sEErolls arst^s tc. hogy angolul is tud. oNosi ellen6rz€s k6rhazban No. de sebaj mi6n ne hasznalnenk 5ket. akkor nagyon miivelt nagl/papad van Ez perze nem jelenti azt. nsnfuiritl talaj. akkor mosl tegynk f€ke a nagypapAi. n$iltdl ' metro fbldalatti) owrd L vtstrslonm^Llo-fudl c hivatalos) ':a it . amire a na$/papa vAlaszul azt mondta: beeDitetlen varosi telek laloqates. akkor szat6l€. itt kiss6 1€sz6hs) PiDeld hi.rLlstiAt d hny) wDEsaRowD ll. €s tanuljunk ansolul lsmer5s szavak kOvei keznek.

mi megism€teliiik a mondatokat. lgenis. how ezt a naPot a kabat nem a t€ m€reted. ellenSrzes". hosy hajrixalo zsel€"rrr [it] o fit. Ezt mea l€ k€Unehem G€[holni. rendbehoz. Sz6val. hogy m€g amerik6s magt/arnak sem hell lenni ahhoz. kispajtasokl E16' szdr is.. szAmenak sz6r. fix6l Ez ab' b6l is 6tszik.ez aix". olvasd is f€l 6ketl altalAnos orvosi ellen612es EAt"woffilttntiill 'rr. te meg tew€l egy traP€zt ameue.{as [rrfinF] "oc Er EA ltolitinl MomEr flxanoil ditt lk-Sz sitt'l tnlzott kot6d€s az anyAhoz /#{tcltruPlc"t+l L>er 6rav6. amit sze rinted n6 mond. how ienyleg tanulhass is €zekb6l a dum6kb6l. me''. CLtcta6n: htald meg az angol szavakjelentes€t.. ill. alapvel6en azt jel€nti. mesiavit. amit f€rfiBecsekkoltam a repteren. lessuk a rarb6t. hogv valahi azt mondja: . llegfixoltatom az 6mm Olyan kis fit va$/ok ma reggel. amilyenn€ a n Es's cLae6an var6zsolnak -j6 kitz€rzet el€venseg alkalmassag. . Kicsekkoltam a hotelb6l. ahova el6z6leg cttEcxED n Kiv64juk. hogy semmit. akkor aznap reggel olyan kis fit vagv r . Kitsd 6ssze. hosy . csoport . Legiobban timben szeretek dolgozni. men tll na ovok voltak a svabboaaraklvleqfixoltatomaz 6ram.rogzit. 16 van szabva. kijel€nlkeztink a hotelb6l.lUlittonulhotunk oz 6mcrik6smo orokt'61? Ne mondd.kn'l + bejelentkezik. . hogy tijnSdj el hosszasan az D^cLDs (I\tilrl4 Sasok) egvlittes toEZ You c fi cHEcr . vagy azt.'[tir'r]4 csaPat. hosy . n€h6ny sz6t tanulhatunh r6leg. I-eoiobban timben szeretek dolqozni. Bany6sszuk ki ewUtt. lvlikor bejelentkezirnk a r€pteren. akkor oh ell€n6riznek minket. Ezt m€g le keu nekem csekkolni.nrr' au| voa ca1 trEvEfrLEAVE cAltrcfrN^ . \TEI| coar DoEsr'r nr Yoa [d& ldt drziinl €rzed. hogy ez a naP a te mereted. Xicsekkoltam a hotelb6l. Ivlagi/arul. hogy ez a nap illik r6d.ellen6riz. . EISre! D€ forditsuk komolyra ezt a sz6t A nrmint angol ige aztje fitju] o ez leniil illik valakire.) lta r:rgli rad szab6k. lcs. €s egJi pipat amell€. olvan his fit vaqvoh ma reqqel. tnl na$/ok voltak a svabbo Sarak.ez fix. 4kijelentkezik (leginkabb a hotelb6l.. ha ilyencket mon' "Becseklottam a rept6ren. becsekkol (leginkabb a rePt€ren a gepre." lvlinden rovid mondat egy-egt/ kincsesbanya. caecn [csak]. rxlib4: Nagyon hasznos sz6. Ugye milyen €rdekes szavak? 24 t* .ge de Ki(sehkolhatsT elsos€mmehetsz hnn0{orlirlo [u k neslliuthliu . !a$/ hotelba €rkezCskor). cnEcr...

hogJ a .l?@4dis a2t jelenti. Tatald meg. azut. orcssox a vend€gprofesszor 4 ebcdjegy oorE .n kb. van egy-k€t 6rdekes labjegyzet is. €s ird is be 6ket. llilyen sz€p is az.snk sroijsszctareteKb.Vtsn e\nk meg B€lrit a vikenden! Dlvihetjnk neki azt az EBcln. a B€la isienien fdz."oo Az aM a e&ntub. eb€d l'lost jbn az igazi feladai iti alant. hogy .. €s hoz igazi relfijhal6s rag6gumit m€g ilyen csodakat. hogy az ot sz6 koznl melyjk m€lyik kirejez€shez iartozik. D€lre oda€njnk. zzr jelenti h. mert ha ideirnank...{y "n" igy az €s€sz kifcjezes sz6 szei[t "litqnto pro{..mcrrolhatunk. A kiejt6st a kulcsban adtuk meg.sz€r a szoveget. szivesen besz€li az anyanyelvet is.s" E a '. llint egy igazi . m€g kbnnyebb lenne a feladat. valamint folyamatosan programot keszit a csat6d .Iudod.<Mar szdrzi jer€.*j "-"d.etjnk a caladot az aut6ba.F cK.n l..*"*" 'ia"E.ebed". *t !5 . n6lunkOmsrik6bon. azt6n haits.c agmeteg't6t. mi nsyse hasznriljuk.r.ounsr csak semmi Olvasd el meg egl.) o turistaosztaly(repnr6n) na|| ./rc!r ftnldl]Dzs6 t6llink Em€rikib6t. mefthogy ez m€g €sak a bemelegit€s volt. de legilkibb. akar ott is z. (A kiejt€st megint a kulcsban adtuk meg.Uncle Joe nemGak hogy perfekt inslis.. 6e..in ird be a dbEzatba az ansot szavakat. amikor neqion .sszor' A triikk itt csk annyi.

.t azut.i' Zilf i s!.i . .a. "l]''.::.'Jy. :.l"ln..:1 n:. 'il7iti-s. i cs i! !.kikn€k eirenek.'.... ezen elk6vetnekn€ha furcsahibakat ma$/arul Olyanhibakatazonban'amik il..k .H:1: .t kcpet eg n?s doboz a/ :.:f ..iff ii ^:i' :".'. ..iy.ok az olda_ ^.uitk#i:i.i.!".: : :" "'b.'.#.i! kattoat.1:zi.'#.il^"i"i'Jlilii'..r.*r :ni-:i:i!:.'3ii?'f. i:ti.:.liil{iJ-1.::.:il I: iir:::'.:F#"i:'.:": ?].'r[a]:..n'" "'.:.!f i!|"".de z nnn be h.&7' : y.ttctt timL amis^ib6^k^ a koffek titaszL jelentenek az aHbbi ansol szavah magyarur' Most mar egyszerii lesz beirni. .:..":::r4wi!6r:!J)x!/: jiif 2i!.#:i:iti.i".:rv. hogy mit lvlindigmondd ki 6ket...z .'T2!"W ::!::'.!."{ ^:'2x^ : i..n Md"tatnc hos)/ nem is 'sin..".!x'!tr"'..i.{ : 1". r'.#:::: ..i7i"X'"*.ri YY ] U"Xl+J"fi"" ii:i.:.: f ':.::it titliY:...ff i...:: "x*: iwii.:.-?:.{. TX?.....i i#". i"i: :i:.:"i".t:"+:1 I "'.t.ii:dt["H:y]ti Gah €gy hiGit mastjel€ntenek Tal'ld meg ket az aliibbiak helYett hasznal a D€szero: .SSX:'i:E: .u*. az seg't: !6 rts .Uorokis.i"?iiT.':i.')3Y..x^: :'.Ek::!::.:::.

rll. t0llaia o ao&ttErt..flf. b|rtotyrm. ho$/ mind€n DEAE woBDEuE nE DEa lln $dlt s.c.la rr& hlaidoi*all. frrrrr 4 ialal. kilabi. ho$/ EE?vtwa visszaad. K€t ret':ri€qyet k€rek Pekinqbe. snprrr[Eo sgryatt at'I. o.Szovokinggen. Mert vissza is akart t€rni oda.6r6r e c.lEld. htl6rill6nt. akkor ilyenkor felr€mlik neki.5z. rja valaki tud ansolul. t lud viiraldrl.crEf nlN 4 lollc6Ia'a\ mn$ rftur 4 Itilrotl ldlddds !z .o. Mikor szoktal hazaiOnni a munkLbol? K€rlek. I{cian3o prrErr. ldar o rffr. 0.li6a. csrldd. 0 Io.yrJ. o rdnr. o. bgnl6ry. tl. crrm 4 tdyins.gl0l0l6 i: zt .rpE. la. rorcrf. crfrfirp o . usr[ri?it].tof6nyt6ledg6pluiskaldolrotj. Nem €ppen k6lt6i k€rd€sek:vajon mitjetent az.!e i! ti! !aiil6l. add vissza a kulcsaimat.rct0r Na$/on val6szinii.rFhor.latit6nt d rrprrfi.Lhncldi PrcrreE!t lP*idr. noly. yri[0{tt f 20. hosy Ey BEmEtoF posrLiqn-llR. . .oni!. !6L n$ita 4 rrcrrrE. otl 19. [hn!s]. crfernf 6 i.l6yrs. Eunlati|E. akkor azt is tudja.ild t6sdl reruai n' nont! LIi-IORN ior|''dll tu i .pttiita .nkatdolgol o. corrEcro t0ly!3. ffirxra 4 $cElraryek. Irnili. rrflhrl]. lii-aidll 4 rxrreE tar#mIrn. rras!o hanls.l.ro litogalis zl.0.r.laly e crtnE.pcrna . visszat6r€s". rt6cn r [i-UKhi[. !o ul!u!.Er. riiid (4 k€dves WoaDPLIEolvas6) vett mer rettrje$/et hfivos 6szi hajnalon ked€tyesen tepusztutt vaslt6llomason.lt lams owcl rllrndn6: 25.tonue o e. raxfrrf. t i./a. o 26. yillanGsiig.'rf. o. hhl6da o . 4 w4 galol' 4 ztrtcE 23.rt .pll' o . n.rr. rivar. rrlc.E o !0n.yrrrmiorEr$rrlviztgpo-[&rdi.firr o {poldnd.rrmt'r[tu|i3d] 2s.Fusrlc4dirayag.df.lntr. r!r. t rrdE 3zeri.rBrrrl 6tlat. visszav'sz (pl. ahonnan eflndult. 0. 4 MIat nta. ho$/ ^E?ufty [ri-ORtl] angolrrl azr jelenti "visszat€r. srr o srar. elrllr0nocatg + nEatrrcnt o o . 4 nveg) BETNA8TE/ a+RE UElu ronrer['i-ORNdbdun0nri-T0R[dtdl ('on rrr hrdtd f Keresd ki a k€t mondat forditasat a iobb oldalon.arcno-rrrB[i-[El(tril rrurBrct. dr6 4 uhw 4 larya\ BEPE4 nesild€tcl.rorxrxr 4 midernalo6.3rltuturt 6!rl. Ha na$/on j6l tud angotut.eket a k6ny4arba).lc:fan*6pudg6lsl!! sorDo ldn6r. k6n)4'.cor'f 4 lokon. crrrrf 4 yitt.tror. It! bMgilj.0'. WdEarE foa usaArly RE rr&trraon wone FTEASE EErvNr ttD Er KEys. ldiel.

. amelyeknek a jelentes€n ezek utan c/cfl tr lkd-tjll a kreal /rffPtcrlds?-PtKfl a resDekt6l sEF Ea/Ekz. .crl'ilrpEm . ne hnzz al:l a . csak olvasd 4 vahszt. akkor te nem az a fajta va$/. el6nvbenr€szesit I'lost meg mar hald el 6s ird be- elfosad + d el6nybenr€sz€sit+. akinek e$/'k6t idegen sz6t6l inaba szall a bebrsaga .t 28 .Usztel ssPrR TDk riiditl o elvahszt l'lost meg miirr hald el es ird be. van m€g n€S/. Az alAbbiak hitziil iel6ld ne hrizzala semmit.ryrrE lin-VArfl invital o trE r./cs Ii-CYUM+ csttkkent Ha j6l ment ez a f€ladat.n$/ho$/ S/eriinh tovabb.'cftd-eYuszt redukil cirrrElki-E Il + alkot rErPf. ha tudod. ha €rted J6ai mit csinal.Jr6zsi csin6l? mit ll'izd a|a. Kcsit nehezebb sz6.amikor inviGl valakil valahova Pipald ki az ahbbi jelen!6sen magyarosabb hanszAsn szavak k6zUl azokat.tl a szeDaftl szives. tisztel vKt ellmeqhiv vkit vhova Az ahbbi angol szavak ktzul jel6ld meg azokat. Hnzd al6.rvnE lin-V^lll4 meqhiv seD.:l* . J6zsi mit csinal amiKor: a lenti lisuban is felism€rniv€lsz.ttl. amelyeket a fenti listaban is felism€mi v€lsz.

rnarPrE rlrtno!. van m€g ne$/. amelyeket a fenti listaban is relismerni v€lsz. amelyeknek a jelent€s€n ezek utan .h a a z t m o n d i a : Pipald ki az alebbi jelent6sen ma$/arosabb hangz5sUszavak kitzril azokat. ha tudod. codDmo 4 allaDol'.| Most meg m6r hald €l €s ird legkor4 o tla j6l ment ez a leladat.. J6zsi miKil beszel. akkor te nem az a fajia vagy. ** It . amelyeknek ajelent€s€n ezek ut6n m€g megle.I6zsi 2 f i u z d d l a . rrrclrlii-It(l d attah ne hizz ala semmit. akinek e$/'ket idegen sz6t6l in6ba szall a b5to6aga .n e h u z z a b s e m m i t . l€qk6r 6llaDot id6szak k6tt6 Az ahbbi angol szavak kbznljelbld meg azokat.a.lgj/how S/eriink tov6bb. h d l u d o d . kicsit neh€zebb tlizd aE. ha azi mondia: a f€nb list6ban is felismerniv€lsz. lvlostmeg mar hald el €s ird be haszhiiLljuk ebben az arte Masyalban -kondicio" a szot cak riahiLn ll A. m i r o l b e s z e lJ o z s i .zdm6Lsik jelentc* "feltcter". Az al6bbiak kbzriljelold meg azokat.fr o atmoszf6ra atttosmEEE4 laskbr s z i v e s .

rokendrolozni.. aki nem. Aki iudja. mint a r6kanget€s: Vasal! cip6sarok as cip6orr de ez m€g nem el€g. ha nem megy. nincs kedv€ €qyet r6kazni velem?" l6b6l. E ^ ssturek! sNM. MI to ** . lenget ["t'pl rp.lrJ hq]l. hogy angolul ezt nem is rD-Fnek hhjah. ezzelsz€mbencsip6juk€trolyamaiosan stb. ha '".lgy valahogy k€Pzelemi -Mondia kedvesem.' 'qr.Persze. r6kaiiget6s . ha az ember mindazt tudja hbbal. meg sztep-cipSvel). Sebaj. ha tudnal br€k€lni. amikor Cppen visszautasitod a t6ncra val6 felk€rest.xmor fokrdio! srr.az a v'cces. hogy . ho$/ "csaptanc"? semmi.: n€ha leguggolnatr csavarjak.yben Persze ne felejtsd el min€lanqolosabban t o r . n a . villogtasd az angol tudasodat. l'ti az. hanen r p DA .r6B bdingl Most p€dis ird be a 6ncok ansol n€v€t a megfelel6 h€lyre tanc kozb€n.. pbrgetik. ha ezt is magyaritotta vof na valaki. hogy mitjelentenek ezek az angolszavak magl/arul Tudod. Pr6bald meg elk€pzetni azt a sziluaci6t. tvisztelni. amit egy dobos kezzelrT O ". lep . Mihitzben bOng€szed az a16bbi lisi6t.ellnslE | . ha mar e$/ kicit beszalsz angolul. g sREAttlb'ii. MoM\ lbiiihbdl.milyen j6 lenne.a k i n e m h i s z i .b"jlonl.€n donced-oln6k ueled. tanitja. forgatjAk. "D"jslen a rrP csapot jelent magyarul!" . Sz6val az elet mar meaint nem ilven k6lt6i.I ttri^ n. t i t r i k . habn €s f6leg utcan: I Allit6lagolyan. de csak akkor. hogy milyen m(velt vagy az€rt tanc'iig.t"1 d"' 'jrt7| i\ nr?qtu.E net\ [hP diin]. A Hncosok nem €rnek egymashoz teRerik.M. mint annyi mast. Leh€t hason.mondod. csinalja. u* u*. ujjal az asztalon.. I'lostant6l u$/anis tudni logod.ll Rocr AdD RoLLlfiNdttoll y'sr lhisdl ringat€s gorget lepAs..j . i i o n u i . nem mindenki tud.. 6s ritgtbn el is siitod. A csajokat itt rendesen dobaljak. A legjobb.iopog" dobol" (pl.r rcn'lhJqro J n'!n ??je 6Mr^ MoH. meg ilyenek. llert' hogy a rrp[t4]azt isj€lenti. naha 4eg el is rinsatjak: csak amolyan kilengcisen:a [icsit Osszetort benyomast iesz a dolog. hoS/ van ez.

a jazztrombiHsokkoron6zatlan kiratya.litndzsa" ansolulsurrd F4id.Koosevelt n€vai irral €gJintt. hogy .. az Er6skari n€v€nek az els6 fele jelenti azt. briteknek.hogyNeil kereszinewel€s ugyanezzel csal'tdn€vvel masik ir 1969-ben a e$/ leszauta tloldon. val6ban lobb generaci6t biiv6lt mAr meg €s €1.E. tlarans nr raldltatel a telefont..) TemplomdombiUt ki lg4o-ben eg. van €W masodik kulc is mnrt d Rendhasyo ido: s. hogy szinte sz€Syelljrik elSransatni. igy azutanWilliam Shakespeare-Ktl sz6. n€p haA l6b6l megbuktatia 1945-its az valasz6sokon. fordul a (a meqoldashoz itt haqyd el a sz6v€qi -rr-t) biztos a dologban.pontosanezen az aron nyertemeg a haborit egySztelin6s egj. sla s.fordit. enekes-M€gannyitel6rulunk.Azotais csorog. /. (Ja.akiknek minden vicc nj: a .hogy szeseny Vilmos(+ Williamliliiol) nev€i mar annyiszor teford'tottak. hires besz€d€ben es k6nnyek)igerthonfiiarsainak.).. hogy .:F tl . az njszrirottek De kedv€€rt.. hogyv€gre kiDih€nhesse maq6t.tl6r megint londzsorozr6 Uili Az a helyzet. 6s a masodik azi. kit roppant fant6ziad'isan "rocknagymamanak" hivnak.l Terjnnk azonbanvisszaa lopkodashoz.A titbbin€l nincs csalas. van hi tudod-e hlalni.(Vi$/azat. de ott is segitilnk.kar.E k6ik iuL i6ihn . (Enaz Amerikaintnalszoktamlesz6llni.er6s"! A Tin6val is lesz e$/ kis galiba. + eoa6sn biit1. ezert e optuk. Traa norgat6 asszony. az ttitet j6.jg€ret€hez a tartva maget. hogy az alant kitvetkez6szemalyekkicsodak?ird is be r6gton a kihawott helyekre.8€ipeljiik Jninden meqoldrs meovan. Ha maas€m n€rd meq a hulcsot Ezutan ird be az angol szavakat az nres helyekre. Er6skarn Lajos.) forgat.a.

bolt) el6tt Ezekre a nvelvmuvel6k osszes tiltakoz5sa ellen€re . esetlegxL€s (trnr.li'i* '< @ lgivan irva az olyan bef6ttre..[4EDrun[nidi6n] .'?F4il0r'ii*itl) hivnak Utkdzben nasv val6szin(s€gsel .rnrasll6it'l. amikre az van 'rva r..rkilj horbe dd-diqdddig dmrq ( F e l d a i n h a z P g y s z e r ud u v a i a s z r e K u npm tudsz vdlasrotni ar dtabbi k6td€sehrc haEcli kozertbSl szArmaznak . ha nem eried.nem keu agg6dnod. ho$/ stoa anr i r F q i i l i s o o n t o s . ll-es vagyLes.ShoppingCentre4 Beu6s6rl6kiizpont 3z|di'4 llolng E Amit taHn mar n6latok is brg] fogJ t egy s op4n BA.L s a h n e m m a g y a r . a r. ami Low n caL.hogv "srilv".de az€ri--- tt {F . mi az' hog.v"meret": | va$/ aD neked sflA|/-lcrn6ll.HoSvmondjakazl ansotul'ho$/ 'rizs"?/ oda €s a2t. mi a kiilbnbseg a rcor.a masikata konzervekkbzott keresd ) t1 {E K€ress vafamit.V i s z o n le S / n y e l t l d n u l o n d h g e n h J s / n o s helyre igyekezz sno4rncolni tsfloP?tlc 4 bevisad6\t.6xn. a"iZii.m6r nelunk is gyakran az van kiiwa.heszeleleh..mindPngvumoks nevil rotatrbol sTinte d/ Konzerveh.tr. vagt/iss-es.''r/rf.Tnts [in-oRldi0nt4r (cukor' liszi stb ) osszesalaDanvaqot !a$/ fonros igehet ho$/ mivel mil csiniili ha angoltanulo irrraszitesiutasilsorrrOl: akhor se olvasd el magyarul' akkor ezeket mindig ansotul ktlvesd.. olyan hiztanasi sTerekig a bugy'kon 6t minden hapharo J.per.ogJt ucErlitl)t I @ Mia kbzits benntik? {J @ N€zdmes.af. r.s. * @ Keress valamil.akik lementek.''FAsiDllicqqsnl 2s a ro'Aro PA'D Ih-N 6ltlsnl (Az koza'ti."""ti"r. amiben f€lsargabarackok vannak.a'lltrdl'] meret( bugvi/als6 kell? lid?s])? h. syumot6te6krol:majd. aminek marete van.>et[goting €s sAtalj l€ a koz€rtbe (a srrEi.egyiketa tisztalkod6szerek. m' van rairvaa szaPPanra: @ Deritsd ki.lvl€g szamzstbItalokr6l:€des. hogy €zentnl ha a kozAnben te: n€hanvtipp.sszetevoh 14 .arketnek" elhaladsz legalebb egy_k€t stal" [sol] (4 lizlet.0r. €s olvasd le r6ta. ahol J hdialol J sz6val.".) E Keress olyan tem6keket."ar['lcdn (5) se]6:Jj az aNcLE aEn3ekhez. syr-o"". ho$/ valami draga' "nvugati" helv_ re knldrink v6sarolni.l'. rhih megsemmenleh lP a ho/enbe derzen illetveazoknak. hoglt "keverd es sUsd"? I zblds€gek? l'li szepet tudsz meg leolvasni roluk? ' t m@ HoSi/mondjak azt angolul.rk fos srolni.mermintvalamineka snlva: tjarsz' atism€telhet€d az Ebbena m6dszerben a szuper. biztoseltalilod €!ryszer inhabb Dr6balqasd. Keserii. hogvmilv€n term€k€kr6lmit tanulhatsz eierret a szavaxat.vehr6l.x" ...4c.

/Ytrr Gratul6lunk. nvfij] ban). cntsFy vEaErAansldszliv.naLFAn flout t -fct. olaj a @ r&cE[djs'] a rizs.). hogy ctusPr. szr lsztdd m€skever.otlMrzlddl]. tidit6k kozOtt €rd€mes k€r€sg€ln€d. iusfrird5l(€t. olvasd hi a habfnrd6ket. Nyilvan tudod: ezek a kal6riaszesenyebb.dit ltd sidtl €des ts savanyLi.) Utols6 k€rd€sre a valasz: Pt.) tD@ LegelSszbr is: CoLA LtaEr.Shopping Cenlre 2 Bev6r6rl6kiizpont s. " VaSy haiaroz6k€nt: "A kAP tril alacsonyan van 4 ttr Low EMEEAru*E li' trnld. l'li ropog abban? (merihogy nent egyszeruen a csoki. ftwant pasE a s(ritett pamdicsom. csak ePPen ember"alacsony h6m€rs€klet"a re nem lehei hasznalni. E Szintdn a tejterm€kek. hogy te az a fajta vagy.lll€tve akkor.ovjelent€se: halk. akkor a . ha egeszen biztos vagy abban.s. ho$/ az TDor#mi€soda. (lvlegne fel€dkezz a mindennapi olvasgadsr6l. @ Ezt litod.rttrt P[t. Ihif w i htrdijd f'fii] o Sz6znak a fele otv€n.l/fogk€f€t. ho$/ mi a kiilOnbs€g hdztiik? lnkabb keress eg.tolr[eif]. ^ EALvEs^ '. Ugyan'W pl. Ez esetben a m6dszer percze jelent5sen veszit a hat€konysag6' b6l (ideje. Va$/ ezzel m€S nem arultuk el. gyakorlas16l!) .!flir lil Isopins Ez a lecke csak akkor €w€nyes. tia hansr6l van s26. lO . Nyelvileg ez tgl/ jelentkezik. Nem valetlen.. keverset. fete . De "alacsony fal" a..nitd o f€l6ra. Ujabban mar szinte mind€n lidit6italnah van zratr v'tltozata. csak igy. Amlgy Lot!rcnyles azt jelenii alacsony. a joghurtoknal is. ptcrvRErs flm Lowldriikeft i. xzr[ifdlil6] 4 f€l kil6.hab" sz6val e16bb utobb talSlkozni fogsz. A . nem tudjuk. aD ToorEpAsE a fog'trAm.ni ldl. €s nezd meg.!dP]. test6pol6kat is.r.T'pikus kinai izkombinaci6.zrazt jelenti: tE An'cor nAr. olyasmit keress. amikor egy csokohd€ra van ratr'/a az.]d ropog6s zolds€gek. igy hivjek a szappant angolul. ha mar visszajott€l a k6zeib6l tlasd SttoPPllc Calm) €s valaszoltal a k€rd€sehre.zEhrijda n€ret. dietasabb valtozatok. (A sorszamok az el6z5 lecke k€rdeseke vonatkoznak. hosy visszaknldd nektink a kbnyv arat.Jutalmut eS/ igazi nemz€tkbzi sz6: . milyen az.Logikusnak tiiniktitbbes szena A z.rlhifl t Qo rs so. K6stold nreg. naLr or Ihif. ill€tve: m€ly. o siit (zsirban ill. hogy a "k6nny(" (4 zratt sz6t bigqyesztik a term€k neven€k v€g€re. Puha.sdr]. skEEr attD sonl..vEsltitiliit\iv. hogy vAlaszolhas son a k€rdaseinkre. Ha erdekel a t€ma.:l:: t3 . @ .l. aki soha az €letben nem fog lemenni a koz€rtbe. ezt magyarul nem is tudjuk m6sk€nt k€rni a boltban. ami alacsony hal6riatartalmi. O@ t/E arrlvritl + snly. + ttrrcrrlnrl v6jt] n€tt6 s y. n .dsitibil.

.l''.r* ..0.&r lb. ahogy. Az ho$/ . Csodilatos dolsok a markanevek. l. lbrll 31 0. rolg. ami azt j e l e n t i .r . med azzal kapcsolaiban tuti nem mernl fel.2'". NHDAxoS. sulrE. corrk6ldl + arany..vrlihiF] + mindig). de ez a markanevekben affele min5segjelz5 is.\ (7r'fbJ pJholjula De c/ 1'i seqil+g i5eqJb I 14 . 00 4 lllosda5nenj 'tuLrf Wrf 4 lelil. .Reach" valamivel pontosabb nev egj/ szajapol6 k€szitmenynek.l6so snflr lsdDnql. Alancol s0fl€ndtel: ryrt.H o g y c olyankor mindig Always t kell e hasznalni. hogy a sz6 fetid€zze ^ fenykepez6gep kattanasa!.kodak" nem jelent semmit.'. s a k o l y a n k o r . o lyrsfl . lukrr ldrlok l6 ill. rej Tcjnt Oalamb zovelhtl q61 wasn atrDGofurs.ceorge Eastman. DovE Galamb. . Az lehetett az alapotlei. tobbek k6z6tt ezt a sz6t is.t'. Leforditotiunk nehAny ismert markanevet magyarm.az nar stimmel. ) P l i n tm i n d e n i .. BnE tulnof.rwAylniv$11 uE D a|D sEoaLDERFlh...ri ellddnl lr{dlu. o.nr cruralu ksorcsil]. o. l.. p e d ' g a z t m e s s z e n e m m i n d i g k e l l h a s z n a l n i .nr ldfll...E donh trr [il].ll Itrjml. eissratarrom6lis*edrv{qds!a. 30. 6 ha6ns .o. nem neve senkineh. Akkor mar a . 6s kerekits valamif€le ideol6gi6t ana.tazz meg egypar sz'nes ceruzat is ez rigyben. (lli el5szor is csak a Bambit emlitenenk.0rr. A cozor[kdi'r].. az . plmi4.'td MrL'. ahol az amerikaj angolban nincs lcoLoua coLoE). T€le van velrlk az €letnnk. az izl€s kerd€se (.l. ho$/ a szer hat6anyagai (no meg a fogkefe) q!!I!! a fosazai es a szaj minden zeg€t (rE{crr[ia] o eler vmit).Ir6n0rE limsrtongl. Taleld meg hozzajuk az ansol nevet.r 3r. A brit angolban van egy "u" ott.Ahvays" iniimbeiet neve. A "Kodak Color cold" a legjobb.m i n d i g " . aztjelenti: . Roctttt . a c€g alapil6ja sok mindent feltalalt.mvlssnvallhal6 iiv0set a 27.''' Icr.!lrttlordultaral. fogkel€nek.szin". ill.t 4 Eei6s!611.. o < 6th. l Po^lcE.. hogy mi€rt ngy hivjak az illet6 term€ket. ru'r templomc. e z e k e t i s k i k e l l h a s z n ' i l n i s z 6 i a n u l a s r a . l->lresre'{^e' robb.d. n. It rrt . Nyilvan arm c6loznak.Cz itt o sz6tonul6shelye. . hogy megfizetiek 6 r t e . Van kozilik p€ldaul egy krilaudsen pontatlan.

mcmonrRfogns tluki tluki 2 I minute I word I minute . AY6gYEnglish Mondd meg Vilmosnak.(HUn[t] r. Egy sznks6ges anekdota J6 37 JA 58 39 40 40 4l 42 42 43 45 46 47 4a 49 50 5l 52 !5 .l word Poiaio 4 krumpli Itl van a koton Antihuki Teach tiungarian Kecsk€s huK Zsebhuki LeheL€gy kicsivel hosszabb? To be Frank...l word Pr6bahuki Hukik ig€knek I minute . Nobel es Ersai Broadway mire tanit egy n€v..:8 ....

z.) jegyezdmesl csiribi-€siribe:ezeketgyorsan ll Kod Iqg lenni. vagyis k€pz€letiinket meger6ltetve az €ls6 €sznnkbe 6tl5 sz6i megcipjUk €s az ismeretlenhez kOtjrik. Ez€rt irtuk.gy6 . Litv6ny stb.Hatalmas lendrileitel vetettrik bele magunkat a mem6rieval kapcsolatos (mnemotechnikai) csoda'm6dsz€rek tanulmaryozasaba. hogy val6jaban mindenki ismeri. Az a litka.rrn iii-&tdd o csodat too: admnais Csodalom az admimlist. A huki-m6dszei.ditidl) 2 wE^mEalr. Amire felakasztjuk a sz6t. (V€gtere is hukrm6dszernek hivjak. (roofogl o k6d) @ 6!d neked ez a k6lyttk? (rrDlidl + kolyoh) Gt A nyuszi€lkapia a r4hbit. 4 ftosztiliill k6rhaz ^ r"EEI^(la ftrd 'nolt idri . \ledel vihar a lav6rban -'d6jaras a vederb€n A k6vetkez6 szavakhoz t€ asszocialj valamijdt: I {DD[.: 36 .r 0 Rendh.z.d] a itsszead.dil4 iditieras .Yosrqrrx. lijiid.ijor di. kozben €s utana lemegynnk az Alfaba 6s huk.. vagy kepet csinalunk. merthogy rootrlhuk]o kamp6.alapj'in) Innen az elnevez€s: huki-m6dszer. Tehat: tl v€ssznk az nj ansolsz6t (/qr. f€lmondatot.Eoor. (RABBnl. IO Valasztunk (asszoci6lunk) hozza egy ismert magyar sz6t (rest. ami kell. hogj/ az ismeretlent valami ismer6shbz kell k6tni (hangzas. vagy mia szosz.rrlruNitl4pih€n).lii a nynt) Percze mi is tudjuk. a rest lepihent)Gl elStte.y "asszocialunk". P€ldak (a mi asszoc'aci6inkkal): t. (I aDnnE . ami felidezi az ansol sz6jelent€s€t (pl. Ered' meny: €bben a sok kbnlaben mind6sszesen e$/etlen hasznalhat6 m6dszert varial' nak. hogy nem minden angol sz6ban van benne riigt6n eW magyar is. 2 'rfl [hi]a nt 3 . vasyis lusta) ez a E A keti6b6l otyan mondatot.tE ADMRAL. Azt tudtuk. hogy sok-sok ily€n kOnyv van Sondoltuk majd j6l bsszelopkodjuk magunknak. Az is olyan. bedobunk egy felest. hog.

37 :t .Melinda vagyoh.huki m6dszern€k" ha6raivannak. ho$/ mas) Bemutatkozas: N€mileg Z.Huki2 Szerebenk. . A te dolgod csak az. a tied lehet.m € l y e d j e l b e n n n k . ha nindjaf az ingemert isl Ped'g t!'dhatniid. akik gesztenyet esz nek. H d r a m i d ka h a d s e r p q b p n . h 5 romszor mondd ki 6ket hanqosan 6s kon€€rtezz.. fta../-lniin). ha nem hinnad azt. nog} az el6z6 l€€k€ben bevez€tett rin. De te egyszer csak felkialtasz: SOrt. hogy h€tszer hangosan felolvasd es koncentralj. Az nr a k6vetk€zd szavakat mondta: /y tttlvlondhatott volna nehezebb€k€t is..nav ttoox.r: Sesztenye v N e m r l e q ' l e t i n d a d a v o h ./Y. haramia Eoor.{/rrl[d'tlli]. ielh€rtinh a n€z.(linkl tinta ff'[!!] + hamu Elkezdiink neked egt/ mes6t . how azokon mutassuk be a m6dszer barmirekeppess€val6sag6t. az a miasszo€i6ci6nk az rstsz6hoz. llutatkozz be szepen te is: N€ntileg vagyok. lsa.3dlor"nd"s . Tal6lj a meqje$/z€st seg't6 asszoci6ci6kat (k€ozett6FitasokaU a kovetkez6 szavakhoz.folytasd (n€ leP6dj meg majd az utols6 nrond:ton. I Mi nehezebb roolr-lnival6t adunk neked. lvlindketten v€nd€gek vagyunh. mondjuk azt a hossztihajn. szakauas umt. la(^srk.tterdl valakit..Nincsenek. A \ e n d e q q e s z t e n t e t e \ z i h ." llinlla oss/"horcjhapocs l p?s'[p0d] kikitro o a sEKfirlciid) ins (itt musz6j el6rulni a sajat verzi6nkat. nemileg |too. gzt be is bizonyiqjuh. pur es nomou.mert annyiraszap) Eoo l sbrt. tla m e g v a n n a k . Lissuk. ha mindj6rt az ingem€riisl sbrti huki-mondat: a .hrdseres . hogy mondjon neklink hArom sz6t.

(4 Ptaladt I I sacotlDsli-lhdn sr.) rucxtncBUsr. marhatarja t) c.tl 5) occrls[d-(oR] at nurlr*l I minute. Tippeld meg.kdnir] tizenegy masodp€rc) egyj6 hnacsra: holnap elalvAsel6tt !9 gondolj erre.ymondat. ametyr6la tehetsegesebb meg szokt6kje$/ezni. l{€g f6l perc.larka. how "elfoglalt". 4 esztergatokmany. Kurvaelfoslaltvasyok. lvlinek? + ratp€iccs lt€iD€s Cncncatcxtcn iz I ffi.:i..olvasd fet ha' romszorhansosan(haj6l ejted ki a tusr-t.lminute-luord + [m nin] a egyperc.vagyforditva.Na.on vtcDvEnsa.lnnvdrd] g$' 5r5 lYit gondolsz.bus7€l rulca/. !eglllomris I . ['|n{dd] a egy sz6 nyelvtanul6k angol . leginkabbne hasznaljuk.| urord lvu ninn]a esy perc. hogJ "I'|tl szavainkkal./5v-t [tii] az El6szoris: a "buzi" sz6t.' " " rlikor mondta az angolul kitiin6en beszeb Dorothy Parker amerikai tr6. jegyezdmeg: most. ha meghaljak): A arrv nem aztjelenti.. A szavakatkorszerdenmindig nondatban kell tanulni.UcKltttl) ajapan p€nze$/s6g 2) rENf). hogy "szorgalmas". hogy "szorgalmas". melyik angol sz6t lehetj6l megjegJieznia kbvetkez6 mondatb6l? okorrel fordulhatel6.meleg" sz6t fogadjakel. hanemazt.8 38 .'(Sajat fliihi! tio.lorgalag. ltt €g. mitjelent meg a rrsyaz alabbiakkbznl? forqalmas .lvlertmagukaz €rinlettek a . nem baj. ezt Ailen: a BUsllglazr jelenti.

. hogy. 3t *3 .veikez6 k€i furcsa mondatot: ln6Ol ttZO6Xtelr l| Fl6jj magasra kismadar! @ Lukkold meg. hogl/melyik m6dszervolt hat6konvabb.n€vet€sben ki .[ul] o Hefyesenoldottad meg a feladatotakkor. mert akkor azt sem fel€jted el.r/yrDl lbl nln]+ takaro. haromszor' 5ket egvmasutan Tanuldis meg a mondalokat..n€2" €s . madar.Xii. as a Pt. sqor. ha a suesr our LAuenG mell€ a?t ilrad be. ajt6 Akkor majd hiderlil.oorld6i a aitd ird be a napbradba mostanhozk6t h6tr€. Helyesen p€nztarca"O azt tbr hogy . hogi/ "r€pill". magold be Ezalattszinien A kbvetkez6kat sz6t nem bonyolitjuk. szall. hogy:"nevet€sben ki. hogy ... haromszorihansosfelolvasast srmor..o.taka' ird b€ a naptaradba 16". ha a rLr me e az! irtad b€. Tanuld is meg a mondatokat. o rLYItql+/ @ Zl.. .Ezeketegyszeriien €rttink haromszori hangosf€lolvasast 6'i.Olvasdfel 6ket egymrasut6n rrymtlt ideje rendha$/6:rrEa Fn"NIEi. ho$/.sz6ll" h6romszor'A meg. kj az! llire kbvetheztetsz !e mindebb6l? 'rd be.P16bohuki K6rdes.lsEmetra irtad be. ki az). ll Nevei6sben bbrsztki.Olvasdfel A kovetkez6k6t sz6t nem bonyoliijuk Ezekete$/szeriienmagold be Ezenszint€n 6rtnnk.Akkor majd kidertil.hogy melyik m6dszervolt hat€konyabb Pn6en finmDottxel! olvasdel a kovetkez6k€t furcsamondatot. rendhagy6 ise. @ Hol van a porsz€nyem? llire kov€tkeztetsz !e mindebb6l? (Az idev6g6 lE nnsr our t tueana ftdr?t iut lifi'{l a .. sttorlsttl. mondatot azert is €rdemes megiegyezni.Mnlt idejai alakjai: t(/isa t tstlbiE t]) @ run#lFRr] + ofdottad meg a feladatotakkor. pokr6c t6r mostanhozket h6ire.€rsz€ny. nZz. ersz€nv 16.sti a |6.[idrd] o madar. . (lukkold (mert: flajj magasra kismadar) a zoot'm€lle azt irtad be. hogli mit kirnnyebb megtanulni: rOvid magyar mondatokat vagy €gy sz6listSt? Pr6bald kil "lvasd el a ka.

esar..d" * *.l.ayorsan olvasd fel negyszer (aterz€ssel) a kitvetkez6 mondatot.d\. a F€lvettea puttony6t. [v vdd]oeWsz6 A rosszkedvii mondatok ugyanolyan k6nnyen megj€$/ezhet6k.Nagton izgalmas. Dzekr€gondoltal?(PipAId azt a mondatot. elarulja annak jelent€s€t. A mondatnak az a r€sz€ p€dig.nen dicerni (Shakespeare Julius C.cqrclclo io'o\ber. lii hmtu hd ehdr. De senlmik€ppen nem j6 sok id6t tblteni veuk. E . hogt/m€gbukik.dl-q. Megnan-fiindaz 6t ise? Akkor most csinald azt. lminutc-lruord + llcnminit] egy perc. lll:2) pM. €s ker€ss valami vidamabbatTemetni enbsi dolog...s '. Hozda bringatl Fel... a felvette a puttonyat.rc.y" t. E Rendhaqy.el i5lehel vilogri i. Majd nindj6rt mes€rt€d a peldab6l. z FoLLow I$t6) 4 . AezAdak Kozetba./Ya ltdnsl FAILIAIE / crasalu6ll a eutton ltt r. hosy hangosanleirod ide 6ket. I uld -'e! h ' . *lttl Ateri e/r irl ki' knn. as l \ b z b e nr m o n d a t r ai s g o n d o l s z .^g. lu piijrhi'i] not xlt 40 . Med. F€l.amelyettbbb€-kevesbe eltorzitottformeban a mondatban is lelismerhetsz. h. mint a j6polak-.tmft id6: 8. MMnlha.Hukikig6knek ebben a feladatban nagyon r6vid mawar mondatokai olvashatsz.h6l). ^zu\An bpozz.d *. (&. \ih 'Sr4i az. amelyben nem ismerhet€dfet az angol ig€t.amelyikr€pontosaneml€kezt€ll) ki tlozd a brinset! tsezartak klozetba.?f. Tehernij6tte'n c€z6ri. hogy mesbukik. Kovetema fal6t. majd nehanyszor klilitn a megjesj/zend6 sz6t.A nagyon rOvid mondalok utan egy angol ige kovetkezik. E R-.r.

tfl 4 ctmlstukit. crrrf d {bsldr. 3) occlfi 40.Pototo d krumpli [po-ri. Az ilyeneket t€nyl€g igy nevezik..tl 4l . @ a Gt couc| poram liuci p0-TElt6l esy otyan krumplirejii alak. PUtrr a letvBzlnhatdl.0. €s fel se kel a Kanapar6l. hogy a cimben sz€rePl6 angol es magvar sz6t meg_ O Jegyezd meg a PorArpremek p6tetel.Jrdl Most hArom lehet5s€get is kapsz. 38.forrcr 4 l&el.l . aki folyton a t6v6 el6tt kuporog. o.

hogy 'el5ad6" vawis. aki besz€l la ^PEAIi.r'okat adni. hogy .us an najdnem mindis . va$/ olyat.@trt. akarom mondani. akkor vesril m€Sis sikenil megjegyezned a stEAt{-sFor{E-sr4tct*t. hosy "nem b€sz€lek angotut".koton koton. amit besz€d kbzben mond. s. Azt k€rdezi egyik szP6k a masik szp6kt6l.e b b d l t a l a n l e h e t n e m e s a t i r n i : A szp6kok spekel€s kozben besz6lnek. akkor elati konnyii dolog l€nne megieq/ezni. hosy . ha te nem mondasz ilyet. kenyelmesen heg' jegyezhetsz. meg hogy "szpics". ePil aadasd rendhagy6 ige. valyis I Ddt'r sEAx frorrrtl{j d0nt inflh] . hogl/ magya' rut is mondunk n€ha olyat. tlmm?) Ontihuki Lassan. tal6n m€g leginkabb a "spehellre.g ( corroYlkot6n] 4 pamut) tla sikernl e$/ alkalmas mondatot Wartani. hogy angolul stEAj{ERllj:liliil azt jelentj.mondja. ho$/ mit v6laszol erre a mrisik szpok. ha mondanal olyat..lill peldaul.eptr r(b.Mrr d cMxt aY. hogy "szpics". mikozben €ppen azt teszi. a s4Ecnl. on szp6k. gumi6vszer a coftDo Ik]^dlirl A Longman ertelmez6 s266r szerint a co|:mtrkenyelmes v'selet. amit meg kell lanitanunkA. szp6k 6n? Talan. ha minden nyelvi l€lem€nyiinket bedobjuk sem fos hasonl'tani a mas.szpiker'..maS/ar ember sp€kel€s kozben nem Ugyanigy a Szavak Ingyen c. (Ha a kotonhoz k6tbm a corrDr-t. lassan meg mi is kifogyunk az otletekb6l. hogyl SzP6k a falon.t6li'nl) Csak olyan f€ligazsagokat mondhatunk. ha co.y"szpiker.persze meglehet6s€n n€gativisztikus hozza esb6l .az ewik els5 mondat. hog..Pedig. Pr6b6ld meg igy: hogy a corrDl k€ny€lmesebbl tlidd el.yDo. De sajna a rendhaw6 atakiaira lsPorE. ahkor snthetjtik.t. €s az l5oo-b6l hatra van meg n€. ha kital6lod. A Ld@ar Daf. amit egy angoltanul6 igl/ekszik 6sszerakni mag6nak az az. sPottE lcrl6k" A spEAt< sem lehet rendes too. Nrqlon he it 42 . hany sz6. azt viszont nem jelenti. fejezetben rizik6s lenne arra hivatkoznunk. Raadasul. itt k€t sz6t is gyoBan. akkor tal6n megmarad.yar "beszel" sz6ra. lvlegadan mifele p€ldamondat lenne az.r haszfilok. Plert mi van. hallod? I g e n .qicsl pedig a maga a besz6d.

tehat tudja. PFnaka m'rn ideje isEM 43 ii.lddl 4 offDrhhll a a coolrlkut] megk6stol hall (+ rendhagv6 milt id6k) felaj6nl s?ak6's sokkal e$/szerubb lleg kell 5t gy5znunkarr6l. neno. O ugliebertud ansolul. l{s?tl sokkaljobban hangzik.blntn t4ilk F?l (+ Ajanlj fel esy korrert. jq DrD roa EEAErEE Ewe ldid [i dd'Bir] (+ Hallottad a hit?) hetyeLr DrD vou EEARLrE hir? lYEe I EEARDmE nij. de szerenc+le.Icoch Hungorion (zDrcrra hnit) hrn-Oirion] [ii?s Iogyan tan'thatnankmeg egy angolnakn€h6nysz€p ma$/ar sz6t? llondjuh azokat.sr. hogy konny( dolgalesz.' lerverr. hallottam a hirt ) [ir] oFEB ^ sancAsE.ljJ.how: TasE mEp sra.TasE nrEteszh.Itiicddtt az €let.) he' lyett OFE* a koffer IhE COOI{ PUf EE EEAD EOUW ME DOAR (4 di Idd Dut hd nund diid Bekukkanrort kut hir a szaiacs. mtnollit.- . coonbFkuhhantotr'! Cttcl|aift ird b€ ansolul. Ez itt eqti mirlt id€jn mondat.lilij d0 4 lgen. ttf. hogt/: as'E[r'i3d] a netr. Ahefy€tt.mert magyarul (+ K6stoldmega t€sztat!).

I Ren. D A crrcrE orrc Ih. hosj/ ha elolvasod ezt a k6vetkez6 herom mondatot 6s mindegJiik ut6n mesnezed a rajzot.€xain3 lull odameqy €s idehoz d' tl.lletskdr lluki Fogadjunk. Lr"{. .6s O A ErcH c nElhesliill elkapjak.'Elni' tlalatt mesjegyz€l na$/ ansolsz6tl vkK: tr>i $ elmenneh. kdrl.! kajkl B A c'ers car('kstkaj[]€rjeneznek.:ll 44 . o. cu.lhagr6 mnll id6: ciw.

D. hosy kirejez€iten hogy egy trrorr I rl (4 'smert) sz6ra lmint ttoosia) akasztunk egy (d sz6t.osst\a d'woL anacrrl'-lEn a roham. FA'.Lvlhnli) la 6atad).lvcE e szemijveg" sv€duf? 4) srctj g .nap- .'Dllill (+ 6tel.UsE frEAR ElvfKA.b.oo.|5AAI <' A?ROfl|KDET6S.dl'idiny(l teljesenij). + tle mondd. N (+ tea) es a sm[ez!n] (+ nap(ocska) szavakat. hoS/ q/alogatkelShely. rl) Itr!^f E I3 t ? o l'li az.lERaEzESt 7) BorRANy .|o[hsg] a za€sk6. t"ornEnfu. l3l-l3a9..dijl (+ anya).. caLL DoD6.e"lij-!iRt1l r+. aziaLn lhlsr](+ atk€|. Most a kiha$/ott helyeke ird be a olvasd fel az 'ii szavakatl iobb oldali listab6l oda ill6 szavakat..a r€tl.rrc . mondd. hogj/ zebra. €lelem)es a co /roLlor-lmLl P szabea PocnErltotttl zseh + mvcr. t5ska PlAMnGllL^ingta @Nezes + cr. say zERnActassr\c. . Dzta hukit mindenki hasznaua an€lknl.o.{Z oscAR-DiJ ATADASIIINNEPSEqEn wEr E rcaR r so .IE^vE lUO o) .r..Az a l€nyege.lli) F penz).clhnsl nyervE .rois lyoz).iaszroi. [. hogy sznlet€sszabAlyozAs? viglazz! A do@ ewabkent az a ryelv. A halad6bbaknak ismer6s rehet a .< 'Trotzthhod tN SnEDrsE?'7 l4i a .RIASZT6K HIVJA DOD6T. lo) sltALL AD: 6 .lbhdl . na$/i? 8) Catr c E lravE ^ szivrcnama? DonJ saY 9) ?a Lehetmacskeknak . amire Ii szokiel harapnil 45 :ll . scAtyDAL Ar oscAK oERE IoNy + 6TEL|. . A f€niiek leszn€k a sz6tanul6s rootr:jaink. a Nem lehet ket anyanyelv€ az embernek.Zsebhuki tbr€kedne16.-r AT A nELIRAT: CSALADTERVEZOS TiATS6 BEJARATOII 5) Y cAl'I..r' s. oRA Ditta?4 ltliert olyan magas a v€myomasod. m a r i d e e S J r o g a t o st e A ( tZ t n 1 1 t ' s $ n a r r o u c a l t x / te zsebpCnznek?l 3l WrLtr Is .. kercsztez).9Ztridnl gyalogos ird be a szavakat! l) OtvE ttE a ?t ./frhoedi a nyomas o EDEsn' rltr0f.. . bmad6s P E''s..'E /r' [h{d](+ s/ivr. mestanuland6 rahn a kezd6k is ismerik a onEylr..rsqesE [gfisri4 szemriveg o rrx"i lbdErl sznlet€s a ForsorYrra hi?dnin0l m€rgez€s cr.

elej6n roppant eS/szeriinek t(nik minden. [rnd]a valaminek a v6ge.lehet egy kicsivel hosszobb? Itt a.a n n 6 l j o b b ) .vasv€. [m!nd] (mes)javit o ro. [bojl] forral + ozolE [gkv] hesziyutr rErlrirlahonny w 6 I I d J O ds mis esy jolakony mesje€yz€s a. arovrt az i' 46 . Az ember k€pzetete altalaban bizarrabb.EAa tenizoltuk.. honnan is olyan ismer6s. -"16 atn[ttr] atnlnn) rr. vagyis talalj ki k€p€ket a iobbiekhez. Annal.rr'[dnn] + dob (amit a dobos u0 a rrr.s sz''nbnn h. hogy E^ . mert az els6 listar6l majdnem tuti. valami feladatot hell adjunk rlondd ki ahat sz6t.. o. De hogy lehet ezeket megies/ezni? Az €mber gyorsan alkot e g y k € p e t m a g a b a n( m i n 6 l b i z a r r a b b . €s m€g a plusz bet( is. mint a rajzk€szsege TR ffi. ho$/ minden sz6t fogsz ismerni. hj|] a oraj . sz6r resi'rkibb 'nnjd mnrdiqrbbb. rnjva Mostjitn a var6zslai. el€g elk6pzelni. A t6bbi a Te dolgod. pontosan annyiszor.safliik angolban. a m i b e n m i n d a k € t s z 6 b e n n e v a n .{ lbi ]a usat . condolj az amerikai film€k veg€re ott mindig az van: r'hE E.ov. hogt/ mAr f€jb6l is tudd 6ket. Nem fontos lerajzolni 6ket.) Mivel pedig ez igy van.oElhtl4 szerelen minden valamireva!6 ralra relvan 'nr'a. A fenti lista minden szavahoz hozz6rakunk egi/ betiit l$/ persze egy masik sz6t kapunk. i'nigyen. mi mit k€pzeltunk el. (Az6n eml€kezte!5nek itt_ott odairtuk.DIAI'lr'll a a veg.

[0 bi ft!r'[ {i {{d hn h ei!' dt!irij inl (?v BE 4 itt hogy .o crrAd^E nr Mrc. Ne perelj be. di/dd hiff ovinomiir{s r c@CszirCs lf Erted-e a v'ccei: To sE fk K. "< O tfa zr?Fhdi azr jelenri "aulogumi".Mi a kril6nbs€S ket mondat kozoti: Sr-€ a ttAssuEDrrf co|tpAFr. van neh5ny olyan szimpatikus angol keresztn€v. !. Sue.lv6" n6v is jelent valamit (angoluI azr jelenri: DRu. de ez most mellekes. Ezt riji htjuk meg er6szitr Angliab6l. ldiiigli! Gt Ehhezmar eS/ kicsi! kell tudni angolul.lkatl k9|r nkir rsrl o Frank 6szinte vott hozzank. rarrxleokl szamla folt. tew€l ide egy pipat: n @ Vajon mi mas/arul a c^slg. mint ahogy a ma$/ar. Ha €rted..ED mE cotttr^ny. majd segits€giikket parosltsd az alattuk tal6lhat6 angol €s magyar szavakatVan egy folt a dzsekid€n.akkor mit ielent a neE MAanlid ide: 4 Gl Nasyon hires: IhE wnnE Cuns or DovEnldi' lditu0rdirdd Dover leh€r szjK6i..lark laba koszos nyomot ha$.wDStE lrd ide a mondatokar maqvalul: a' tl. M|E 4 ^av). 47 :l* . Cliff.Ibil rl p6jdii o Bill nem fizene K a szemht. IrtF co| p nr EAsa. BILL DrD"t'rpAr t tE BrLL.. ltttRtt's EEr uFr DtBLa l . az€rt van zarojelbenr.sot! mE FLooR. ha a La lvlanche'csatoma(angol* nft EncLtsECDAtviEL o$ri'l] fel6l kozel't0nkkomppal. rri lni'r& {t l.Tobe Fronk. amelyikjelent is vatamit.El nuz kd ide. Ies/ek. Ilark. N€ massz fel a szildafalm.ttErldnfiiitl.llnit|I? niddooo hnlihil o Sue beperelte a ceger lhatyt was rnAm m us..vE . Olvasd el az ahbbi mondatokai. nyom.t suElrzitl n n'rlni*l stttlbill szikla (mint szildafal) na mar sziv€sebbentanulszangol mondatokat.azzalis szolsalhatunkSrE EAss. ct rFrcLtMsED uF mE cLtFF.rARr. I wouLDEAVE mes ke ene ve](lztalnom. jel curla. rrank. U$/anrisy.ott a padl6n.. Legyel6szinte.S dddi !r 0nii {6rl + l. I woarD rL.IItillt$Jnd lii uifl 4 cliff fermaszott a s^nen. nizesd kia szramladaLBill.

akkora courrlkilni] szamolnil4itjelent miel6tt fellovik a raket6t? her vaiona cotblDolr\ Jkiud&ml.i6rv€nvben" l'|aqvarul/ vlltd0nnldl \nootur rAmEEaa-L CllCX6ft ird be a hianyz6angol szavakat: \enyne|. a kn ltirl a nyer.6*l a sziv.L az "ad6rlnl. "kt "r a a. EE LAwnEI'tcr BEuEvEs Is aftctvt mL .Mi lehet masyarrta BoRMeQrEsno lbi@g!4@l? testt.'.avakat tanulhatsz(amelyeke!aztan mar senki nem v€het el tSled) valaszoli a k6vetkez5k€rd€s€kre: tla a rmd 4 dii. vaiosriniilegseglrsdsn€lhul is 6rted mn jelentenehd kovelas kezSk(ird be a kihagliotthelyrea magyarmegfelel6k€L olvasd fel titbbszora tanu- a Itt most gyakorolhatod fenti szavakat.llobel 6s t6rsoi mir iqyekezzunk hogya tanulniva16l ro tqyik vesszSparipank o*or'o'a55'tr16ttiSotzlt.l) Kantor kuiyam tud vislazar.csak a . a '.a^h16. 6 felette all a tbr I)l egl DoEs LE fltEB . i.akkor pedig meg tovitbbi s. akkor vaion milyen a PRmMMna biidit'it'q1 p6lYAzat.Jnkf€rJ€ n.l 2) A b6r n€rr? . o Tu or.t szimo|j]| MY Doa ltAnmn c tl . es h6nyadi]K dii a Flasr pxtaltt1d fiittl? tla flEA*rll. akkor mit ielent a ffianr DtsEAsE? + nu u *r*n^ + ".ert dolqohhot korni..m v€r szerinti aPank.n.ffi usyan lenyks najdnem pariDa lo) de a tdr li n€n ve$zd hanen'0er)"hobbv-l ** 40 . akkor ki te:netaz aDt6Lvezet6 ELtsEAnD lhrzbdnd] f€rj) melletti wln nnt'li]? rlesen szoronqo /"onrs. gy6z. n" a uw + rbfleny.*"" o esa.F-luiil + feleses.a .ha halad6nakminds0lsz.a otfiErln|dldl4 (4 rnya. A cuEszdYldrstcson] (erd€s.nlhanl+ €s.i Lawrence azt hiszi..

Brooduoq - mire tonft egg ndu...
Tisztamazli, hogy A musical€kvilaga...lvlindenKismen ezt az utcanevel Broadway. ezt ismeri mind€nki, mert szinte nincs meg egy utcan€v,amit ilyen hasznoslenne ismerni.Leforditva: Szeles'it. mar meg 's jegj/ezted Aao/,lhiidl a sz6les,,/r/!6il a nt. honnyii, esyszeru, Merthosy: Kar lenne itt abbaharyni. Hodvmi lehet meo rrortaT anqolbana ttlr/en klvtil? a H6i, valakineka vafla ro s o!,LDExs'|ls6lha)1,mosolya{o srrlFltznillt.BtoaD teher tehet a .//Jnelhxnll(a usras) is, a nvealatl (a toly6). tu amerikai ansolbanBxoAD ami p€dig a bril angolbanzara [0ql (a hossz'i).Erdekes,hogy egyik sem talelta €1, hogy "iavol", pedigtok e$/€rt€lmu--. Ennyit a EnoaDrd, es mosl t€rjnnk al a r/{',_re. Mije van egli Utnak?Hat p€ldAul:irenya. Ugy van, eltalaltam.A war azt is ieLanri "irAny". Ez mar csak az€rt is fontos, mert nemilegk6vetkezikbel6le,hogy: 'IEts war, pra sE.ldietElliu]a Err€ tess€k. izii'.n Irtsr'r mAr wAy.Itt ldtijl a Nem arra van. i'l Dolt? co rflAr wAy.Ihi! 96 vijl + Ne menj arra. azt nem kell knlbn megtanulnod a magyarkifeiez€st,hogy: "Uton_ Megvalami: ugye gondolnod,akkor, amikor m6don"?tla n€m, akkorj6, mert i$/ el6g erre a kifejezesre a rrvsz6t tanulod,€s maris tudni fogod, hory a ,/rvazi isjel€nti, hogv "m6d". Ez iSJt de hogvanro' els6 halEsra tal6n nem tfinik valami nagyonhasznosnak, Sondolkozz: at Salmaznad magyarulazt, ho$/: "ezen a m6don" Ugyengli, hogJi igv"? No, ez a sz6t nem is lanyeg. Beh6ny p€lda mindj6rt meggy5zarr6l, hogy enn€l hasznosabb tanulhatnalmeg ma este.
Hogl/ csinaltad?

Igv.
Ne csinaldtgyl

noul DrDYovDon? ltir dilir lit tt'l Tr s wa/. Iditztiil il Don'r Don mAr ML ldontdiddr,il

Ugye. milvpn hasznos voll ludni, hog.yBroadway?

AzCft a tdbbes szim, med kat lijLllunkvan A2, ho$/ "balvall-, a2 nal eE/es szamban lenne

sildd

49

.:iF

Van egy QUARLLIN nevri tejfrjis elleni Woqyszer. trr5l kitnnvri meqieqvezni. hoqv d Ha nem rudb; i-"w *r if,." cul.lrrcLlhonll aa jelenti: -veszekedes. '.rr.r.",ir.'.8 gyogyszer akkor viszont a "veszekszik, veszekedes" 4 qu REEDr6ljesyezd meg a lvlivel igen hasznos mindig mondaiban tanulni a szavakat, itt e$/ peldamondat, amib6lj6l kidenil a o./rf,ff jelent€se; eaAnnDL tE "s ?EszEnszn wszEt{EDEs'. (ra{rElifif o jelent. P€tdamordart rIErN rbAns 'rEratn'.) Forditsd le a kov€tkez5 mondatot ma$/affar (,r6rrclrrlncdein] + S/6gyszer) nEDrdnE MEAns 'erOavszDR'. r.

Kivahszlottunkk€t angolsz6t, amir6l ngy ereztnk,olyan ,,gy6gj/szeresen" hangzanak. ilgy €rtve, akar egy ry6$/szeft (a nEDtcutdis hivhatnanak Ugy, hosy sEv€ 'r, lsr.vrjldll, l'iagyonhihetSenhangzik: ill€tve, ca,vzrrElkon-n'rti]. Vegy€l be t6bb szem .trwatL-|. folytasd a CoMmrEszedesal. Az a j6 ezekben a mondatokban,hogy a &wnAL, iuetve a co'vrmzrsz6 jelent€s€i 'llet6en is €ligazitast adnak, merthos/: SEER4L+ tbbb, conmnE 4 fovt€t. Val6szinliIeS€rdem€s6ket megtanulni. az Ha mar a S/6wszerekn€ltartunk, illik megemlekezntink e$/ik legtObbeiszedett gy6gyszerf€les€gr5l:fogamzrtsg6tl6r6l. a szedek",angoluligy hangzik: Az a megnyugtat6 mondat,ho$/ "fogamzassatl6t I ^E on mE nLLlii.n onditlill. iiir]ill, ,to /vrtd+ resgel)hivjak l,lasnapreggelitablettanak(4 t"ox|trc arEa prLLlmordrq amiraz eseniny ut6nkell be\enni. az a Iajtajet. utan egeszitsdki a magyarmoncla6SSZettf eUet(inr tobb'kevesebbkeressel€s tokat, aztanforditsd le 6k€t angolra.
"Veszekedni" azt jelenti ,,Cy6sysz€r"azt jelenti ,,Tabletta" azt jelenti ,,Tobb" aztjelenii ,,folytat" aztjelenti

7ffi"t'"ti
O A caffi, lhorul]-"b- -indis kir'/r' r11\. .r' van.m'nr a m'a a b-ve,rqoqrsT.' nr\Fb-, d Rendhas!6 ntttr jda Mta MM. E Mlnirt,

',.3

50

Mondd me Uilmosnok...
lvlintm6r arra sokszor celoztunk,az ember akaratlanulis gyakran besz6l, ir, olvas miivelet kovetkezik-tta nem szeretned,hog.y angolul. Vigyazal most eletvesz€lyes ezentnl mindis 6s mirdenben angol szavakatkeresg6lj (as tal6lj), akkor ne olvass tovabb - kbnnyen elvaghatoda marad€k szalakatis, amelyek m€g a normalis,h6t. k6inek. k6znapinyelvhasznahthoz a Ha bator vasj/ es nem torpant6lmeg, akkor jutalmul megfejtheted kovetkez6rejt' l{6t t6den€lmi figura neve van elrejtve (nem is olyan na$/on) az alabbi k€t angol mondatban.Kik€ is?
+ wriszirg] Mindent el rosok mondani vilmosnak. !'LL rErL vrros EvERrmnc. [6jlhlvilmos a msrirgl Semmit nem mondtam el Mikl6snak. I rvLD nt$Los on c.lijl6ld i lddN

Bizony, bizony: ELL VLtttos azt jelenti. "mondd el Vilmosnak. menhog): trrr ft.|] o ezt rendha(y6 mrilt ideje: mur, 7"'LDlt6ldl, jesyezhetedm€s abb6l, mond. Es a TELL hosy Iq&ti lvlikl6s.

/|,f. 0. tortr, sltf 4crr4 0dan6!y6s Eonoro 'I cfl, rltrp 4 cttctt, aliea.zd ciEs slivEham,,trot,rE alm 4 v6ny0mii5, {tlalfilter, trrErrsrE 4 naFrlnlvog, tt rtrrflrr4 o 4 ,urelrr rurfl o riasrl6, telitatgill', NEsBur @ossng gyalogri|lclihely,t00t Pd90x,f6 digar6i, ,arr carn r o sral€liisz.t6lyods 5l 0.1lvagyart.d,ragt nsm.2lg66!inla 3l tonttnyoD sr,Ixrs suE nE couPuf.4 s. b.t r.llaa 4 c64.1.fttEcou r trs tuo SuE. A c6g!e!.rc11. S'1. Gei$Fsatnl16, Bun.eFisn 48. lob!|.dfl, unhr'tin6ny,Palllison'k6t, tryds,alas iri{hal, visi!'3rtmlilis, 6g!ldtatdas, a0.o. , els6dii, ' 'ft&.ml' iE t 'mL'. 'fd33' tE ts 'latss{'. 'EfiEfttE xEllt'llEnlf,nE . 50.o. '|,0e tE" '. 'folnfi' tx|jrs'catfttuE . 'nEEEEt' tEAts

15.o,pouErmffr 4 'Jeltafi, rrrnttrrrrrrc e c$ladta cza.,tto arotgltE4 an'ary.9' rfJ,,c 4

5l

,:''

Borlongol: 0lonid 6s o rziiks
jutalmazes.Na, az Tanltasban egyetlentuti huki-m6dszer bizony- a j6l alkalmazott ha megtanitodmagadnak"hogy a rdrr lni4 ige jelentese: "sziiks€gevan vmire, kell akkor jutalomb6l tied a mes€nk, neki" (mondjuk olvastasd rel 6tsz6r hangosan!). amiben Alantdvdgrilmegtahuaas hazaviszi. csak akhorDe Akkor tied a mese-nii! - Lesahbb 'lyen m€lyenez m6r a tucadik 6v, hogyhol lehet...- barlangol Alanida igy rold gyomr;ban keserii.sakkor meg el€je oda l6n a micsoda,minden hir n€lkril csak Adan a dzsinn nagyon tgy- Meg feltarnael6tte a micsodatitok, merte megdbrzsi,lni. j6t tett neki, de nagyon,mer angolhnar.Hiil - Pont erre van sznks€gempont - igy Alanid, azt j6l m€grogatta hamar€k,ho$/6m angolultanulvaam. hazaviszi, hadd elrnlj6nlzibe, mikor ar4a fekszikbetegesen, Hazamene!, csatangol, v€gre.H6ttallzibe ott n6 az ajt6ba, epen: Dz micsoda,vagy minden?- lzibe reszketveigy, mire a ditrzsdltdzsinn€valt. HU! Angols/agos!Pont ene \an sTnksagemponl. d. hogj/an?JokFdvre angol! Da^ vou, Dniqa Alanid. te hiilo AL1t,D you, I NEFD Alanidszerencs6tlen szomjancsak Es lzibe a dzsinntmagera,tgy aho$/ angolszagos. Mermikorazt nem birta, na$/ot dobbentettrogton leste, ahogyott marcangoloznak. alabb: - nee, ne.sina d, m€sdrrjit a kbllnid!! - azzat igy, tefejrvea dzsinnt. saz6ta is ott Alanid meg lzib€. angolna'hangolna, sa tanulsasisy is: ldl.hnidj!, ijni,ij'r]. J6 €iszakal

0 Ez a hn foditisa annak,h.gy rrol@

tehat"sznks€gem rad'. van

*{' 5t

il||Ist- mnolnncsnunR 3. Hurcnnlnil
I minute I word Sz€rinted ki nyer ma? Nethas angol los€ 4 (el)v€szit lminule-lword Sunyi, a napos I minute - I word Elev€n embercomb qolfozz te is l minute- I word K€ressrik Petdfit This no all lminute-1word Anyci... Back to school - vissza az iskolaba Wash6m€dve 54 54 55 56 56 57 57 5A

5a 59 60 6l 6t 62 65

.:i,a5!

I minute. aztan m€g egy f5nevet is raadasnak: srldnf + {mes)nyer. megtanulsz egj/ ig€t.. hogy megvehszold Am 6ket. mutt ideiet '9o. PIINT EGY 'O'f .yis meg tudodjeS/€zni: Mi a rorr egy vekni! Szerintedki nger mo? F€ltesziink hrirom €sznnkmentkerd€sta r4izzalkapcsolatban. C|. hogy pl. komolyanmegpr6na balod megvalaszolni6ket. *o.hosy"Eser Ie utar sz./I] d TirP[tdt] ut (!gy €ftve.6n! hogyforditanad azt.egy it a napsnt6tte Triprusra) Te$/nk fel.mperzera ra [in].tcl. ha tudod: ll Mi van.| ruord nin vtrd] lern ] a e$/ perc. ha Pingvin nyert? @ Es ha Szab6 nyer? Cl llit nyer Eg6r? a) tmp bl . aztana milt idej6t is (merthow rendhaw6 a draga). lron + ew sz6 AKKORA VEKI]I.orf + v€kni (kenyer) Talan ig.It.ntrEE c) novsE A helyes PP ugJ/anis Egerllat nyer. I a rouoes t4 *8 .

y esznnkbejuloit eS/ igazanszinvonalasan jegyeztethetnenk veled a cimben szereplScimegyszeriien meg alaPvet6en trogyan ao6 angoliz6t a megfelel6 iel€nles€vele$/iilt.Tess€hti$. tijn Ha kedved van. nagyon is De t€nvles most mar ne iu az v€sztegessiik id6t {rr5?E!6j!dl a veszteget. Ez teljesen homoly. hosi akkor kezdtek el angolultanulni. Begin kezded? tla$/d abbal .de a sEsrlbas?t]lesjobb + A Most pedig b€g egy kis ellenSr.L @ad Fi-Gl . n6Lrha r€ndhas{"i. hoS/ ll els6segely .t @ harangtorony + s roulEaFlnrl Cl egy kulcscomo a . trogli nem vagyuni is€n szellemesek. amikor nath6' sah vollak. tehat rendhasv6! arra. bi-otli. ntltt idij: Eo. hogy dong a 66r. seqits€a (Futbanedz6:) leqiobb bezt odaadrama Belanak.) Yoa'flE wasrtro voar ztE [i0rtaFzling lijnl (+ csak veszteseted az id6det ) iof natha t€nyleg. csens6 €S/ csokor vireg. Gl kezd6 (tanul6. Itt a bancsomban savcrlhnlllo csokor Ed sesitek! . oda. rjos/ van az angolul. p.!i [!v nd tu lfu] (a fiincs veszitenival6 ial6nk. ezt is: WEflavE o fit'E 7o LosE. Pazarcl). E N. E P€rszeaz eqeszsz6. a MM kiejtEse.thaide. mnr idejet LasL l. a l€nveg. 55 .tanuld meg ezt a elveszitem.l a haEns. nyelvtanul6) d I< or rctslwrnl o @ Ct fljlasi/unk a lesiobbak.'6r' Ibi-cl l o kezdu (Mellkasat d6nget6 innuenzas:) tlauod. pl.e Ea. bi-Sltll.rr liidl a seqit.6s a csai sehol.srlotd].ll6th6s ongol Sokan kijzn|nnk nem is sejtik. aho$/ mawarul mondjuk lie mondd.elni. fi/ttrlfijBlt] .a wEAar mFfui d'dl a lose d (cl)veszft zai6[li4 a (el)veszit. ta|al6 es tr€fas de megoldas Csakig.

.la . olvasol. ogJi vaw.akkor m€a nem ruamit dod. csakho$/ a "napos"sz6nak k€tjelenr€se van magyarut. merr m€rges ffzD.'. amit a tObbiekmAr tudnak: + suYrv[3rmi] napos lgen am. ahbbi ker angol Az mondatb6laz €S/ik teUesenrossz.(l. /.a/orm6s7Jt n"n rordut"td 56 . m€ghozza annyira.ho$/ angolul k6t.nhel kell irni. os/ehaonhra\nch dizuntr Fq. (o ryus| rarE D EAsrIt[ttnil.| ulord rdrd] [w minil+ egy perc.rrsaHtt.. lassan otvasd fet haromszora kbverkez6 Az€rt nem Htluk a mi mert 6ssze ro0 hajtva.l a Osszefonraa karjat.rytry-t olyan €rtelembennem tehet halz.. na ezr megteszed.s {leF ez a . Sz€pen. hSnyrng. nalni angolul. snE ToLDED spoon. 1c rezdi e.i.n.mert a s. ts /ii i! \merrtibrn "qykl ndp nnnln GJh arnli'a cmt"ks/"t.tyilvan.I minute. (Tatan. [h-DEJ h dd ts o ffh !?cni] Ma B€ta a napos. ToDArhE kEAmER sotrdz [tu-DEl vrddr crrnilo r4a az id6 napos. higy€nr r./pf6ld!t] + a'sszehajt(ogat) J6l van.o.. ) . es aonatlbdn&rl magolnival6 halad6knak: nE F{.LDED s an's-llil6ldi/ h! {ni. ri.D .ds7€' m. s/edut6 hasn.nerhclasa.Isi mE fdldid !4in] o n€lbehajrouaa kanatat. Retetetaz es/ percbe. ho$ aT ishotdbdn mJ sdnyi d nrpc . ToDAy BELA nnEsa try.n' eu d m. j"t isn"d raid' lonc'lldp o nerrehh.r{r/ Ie!ni] Ha v€fetlennlez l€nne az els6 sor a UlonDpLushan. dd mert er6s n(|pos lg€n. lyon + egJisz6 srrern [s?ithk] d6U hatra)k€nyelmesen.t az megsp6rolhatod. Aondolj egy abroszra. $kndk ranod. cqqo.

mit jelent a "s€k€ly" angoluU Alkonyatkor a k€js6var TriszHn lovas fgy dilntdtt.tt. [v!nvdd] a es. 4 Adj hozza eS/ fingotl ADDa FAnr!I. sexety.lt k€t sza'.snnrcwl. emde fortyog6 patakEkkor hagyta el az elszontyolodott Triszten aihat az azota szaloiqeve v. + A legt6bb kevesebb.:iF 57 . a z o t l p l e l d T e n e l l o p t u h A l l i a n a ki l t a mi sz€r€ny pr6balkozasaink. ttrE lhid + itt E *. lsltjl Ird6. ltt6r ts r. N€gykbn lova azonban m€gbotloit. o g y a l Y e s t e r h e z e m € r h e l i i n k f e l . melyek angolul is €s ma$/arul is jelenten€k valamir. E|MncoMB li-t6dnrddrkiil kitejezas jel€nlFse "tizene$ pdrazsfasfi" Tudn h v a n ( u c l v a . IllirnizLsr!.imben szercPt6 os'wo&t FL. sz6 Olvasd fel hangosan ezl a szitveget as jegt/ezd meg.llnl IlaS/amzatk€nt: ir''Illsd] a pihen.t. kas€lyl hetyesni egi/et a gy6nyitrii lzoldaval. ho$/ egAsz kifeiez€seket lehet leirni.ts szos flEvE.lminute-lulord lvri iri"hl a eqy perc. A. atugrik a szomszCd casnDba lkisdl] (a ver.f." Clevencrnbercomlt ava$/: Tisztebas Karinthy el6tl A hazankban is j6l ismert szerz6 tedezte lel.@rl3!ldla sehery . s teljesen a sek€ly.

... Es eW kis CttCICin. hogy ha Angliaban vagy..sziv" Ne a sz6t6rnak.f6lig maS/arul.---------------z^ Srrrttr-lijn .:i.N.tla az angol-magyarban visszakeresed 6ket.ind o Kitszbnom. Keresek van eqy zoor r?i.bli'n 38 . mire te azt mondod: .itg.. ! 8em€sz egl/ iroddba €s Plr Smith-szel szeretn€l besz€lni. A luk n6zel6dik.Azt mondod: ltg !.van egy luk f6rom. minde$/ikr5l kidernl. mur O Rendhasyo id6.. N€zekvalamit:a zrotr.6s nem akarszs€mmit venni.akkor is tudj mondanival..{t A Loox nezercdik.hogy az angolbanigazab6lnincs is olyan sz6. pbol]) vagy.ing mistldt .&da oe* uomlhli'... (n'ij! Az viszontvan: BLorE [hl6]-) Szivas. de az elad6 megk6ryou?Ilrn ttt ltjil + sesithetek? c^fi I EEr-p (ird be a hianyz6sz6t): Erre te azt v6laszolod ji.y. ezl (reh6t:'!or[hl6] +rnj.. csak n€zel6d6m.@olfozzte is ll€zek valami! a lukat. Keres€k.miiIt Egyboltban (a s'. Sznk4 o Plr Smith-t keresem. rM orLv E Is. Cl Valaki gj/annsan tekintget rad.m. hog.l. rporlFil]+bolond) Olvasdfel neh6nyszor hangosanl em hallyuk. ntl lminuta-luord 'ninitj eqy perc. Ez DeFze mind iqaz: nez valamit/valakit r llut!t !r.ll .bli.Frnm/$rribrdil lvlost olvasd fel f€lig angolul.ml ijr 6nli. [vc'r + ew sz6 riird] [vM 6rdekes(azt mindig konnyebbmegjewezn'j: (leveg6t)? higgy Tudtad. frrA\x r. how mi? Az sincs...1i6rt nez ram?" 6-" MD?lttjit itt .

lleressUkPstiifit
Pet6fi tbbb helyen is elrejtett angol szavakat ve6eiben. Kbteteinek szerkeszt6i ezeket minden esetben elirasnak vett€k, ez€rt a nyomhbsban ezek a reszek mindeddis hibAsan jelenlek meg. Az ily m6don okozott kart talan mar soha n€m fosjuk tudni teljes mertekb€n helyr€hozni, s ho$/ ez mennyire fajdalmas veszteseg, bizonyitja az

Megintjdnek, kopogtat*o.".
+ ,lvocr [nok] kopos(tat)

Sz€p vagy Al"-., legal6bb nekem sz6p.
rr"rDFldl+ fajld,parcella,mez6 (igazab6lminda harmatjelenti,szinteegyszerre). Es m€g egy Kcsi, azaz keitSl Ha mar ngyis ludod ansolul azt a sz6t, hogy ,,kopogtat"4 (ird be ide), akkor mar azt is tudod angolul,hogy ,,kopogbtas" (megint ird ide), s6t azt is tudod, ho$/ "Kpp_kopp"4 .:de itad le azl a sz6t, hogy K'Yocta (megintird ide, csak most k€tszer.)Eddign€gyszer Kajtal fogadok,hory eglszer sem mondtadki ezalatt-Akkor most n€gyszer. ir6t, sponoF6ldi-nany hires angolanyanyelvii sok ember vezet€kneve A magyarban valahol sz6 szerepel? l6t, zenest, €s igy tovabbol ismerz, aKknek nev€bena ELD de lent lesz eW kis segits€g, csak aPritva,ho$/ nehogJell6jtik a Te 6tletedet.

tlenry Fieldins lt!6), l,1ikeoldfield {zen€sz),w c Fields lszin€sz, humorisla), cadeld lha-ha ha nem €rled a vi(.€t, mi vrgyuhk a h!nt6k. A carfield eW karikalnra macka )

*! 5t

lhis no oll
nd ldi3t 6rl
6ezdd azzat, hogy fogadd meg ho$/ 498 lesel bele a Ebjegyzetbe, ahol a mesfejt€st gyanitod!! A f€fadat: (fi$/s€m tudod megmondani) mitjelent a kovetkez6 mondat ,r nlt\eatuate C.nan mv,tr eee s,tr en A

Segits€g (fogadjunk, hog.yakkor s€mjossz ra, ha pedig minden sz6t €rtesz):

nA,ltti
arl.l

s.tt Iszi,i carl[l Naj6. lvlost t€nylegsegitek,bizzalbennem. angolulszavankent mondatot. a Olvasdfel (szepen) lvl€g egyszer. Ha npm Gin:ilod. eselyedsincs.Olvasdfel megegysTet.

I'Iostszanj ra mondjuk m€g 5 perceta magolasra. Ezt p€ldaulmegjegyezheted arr6l, hogy milyensugarz6an zseniialis volt ez a feladat. is Ez ugJiebar meqiewezhet6a mondatb6l. Ezt Ecceszen k6nny( m€gtew€zni. a mnlt id6!) SAr. s rD satDltz.dl mond (rendhagJi6 . lYonddazt, hogy ,,macska"t sAYcarl

Vaqy.vaqy. vasy m< se l@adtad, vaqy dia vaqy.

aB visza.

60 {'ril

lminute-lruord
4 !!n |'linitl eg perc, l$n vdil a egy sz6 hosy rtclrlloq + bezar.mikozb€nfer Azt Mi! cstirjnk feleslegesen? k€ne megtanulni, a kbvetkez5mondatoLkepzeldel, hogyvalaK radformed: olvasod rle felejtsd el bszilEl4lqqhast, ha elm€szl ne T€nyfeg felejrsdel. Magaa "zet" lmint fitnev)is,[oc,( A "hajftrt, haiiincs"is az, de ezt D9 iegezd meg, nem fontos. Az ,bltoz6szekrany" pedig (amibe az uszodaban, tornaler€mbenekarod a holmidat) /,cxmlobr]. fla ezt mind eddig is tudtad, akkor messzSllott va$/, vagy lakatos {o ,ocf,st t'' flohtitllIl). Akkor l€S/ szives je$/€zd meg szitg (aui6€)" azt is, ho$/ nd( a "z^v*zat (fe$/ver€),torlasz, kormanyozhat6sasi

ct...
N€S/ mondalnyi magolnival6... Olvasd fel hangosan flEEE ,utD-:le1/.t\ntl \a h6romszor) a k6velkez6 maryar monda' tokat, 6s u6na nagy val6sziniis€ggel k€P€s leszet arra, how akkor is 6sszeParositsd az angol €s a ma$/ar szavakai, ha nem tudod, mitjelent az angol sz6 ,rt Anyc/. ,1E menjiink mozibal kell! Csak b6lintarYoD Orra, f,r?tenelesen banom. M€g eS/ DEcr, ,t utana dt ntsel kapcold 6ssze az angol ,t/o,rD6ker [did] a megfelel6 ma$/ar lvlost $/akorEsk€ppen en olvasd K Oket hanqosan

Rr6lr6rE lri-eREn
Df,c,,€ ldi-SzAiDl

b6lint

(meOban
dOnt

Siker0lt?(ll$/es va$/.) E ldFl (a lrjal te is ket ma$/ar mondatot, amelyikben u$/anisl/van benne a i,s€ (e r6zsa)sz6' (f€l)€melkedik, felkel - a nap is, meg an 's) €s a iosslit4 hansosanMde ird a olvasd ki 6ket nehanvszor (L6gyittlet€sl) Azt6n mindenkCpPen

r,@s is.. vasyis, az ise ,rc<s alakjaban k6v eri 6r' ?r. ,18NMftD o rJsyneveuett

ELllg.nE

nn

llin'

ar 0tffid lrlingd! tr',igI] u"gunra ho$ nPsmondra Er7,r' es' [ilil, ii4 0n lse. E Rendhagy6 e*, r@.

.:1.8 ct

Bock to school- uisszooz iskol6bo
tu lbrk szkil
Vissza bizony. Egeszen a ter€mig. A mi6nk Kassz terem vott. ESy klassz /roon [njn]. Azaz cLAssRoott l[6tzi)rl. Az oszdly is el6g Kassz voll bar ez itssze sem hasonlithat6 azzal, hogy Angliaban minden osztAly cr",r's. Marmint delinici6 szerint. persze, teher, hosy nem frlr,er cr,tsr F B!tl, ami us/e els6 oszt6ly, de nem az iscEoohban, hanem a vonaton meg a repiil6n, de most nem err6l besz€Unk. Hanem az osztatyr6t m€g az iskolar6l, €s persze az angoltanAnrol.Ra nem lehetett mondani, hogy cz,rsr, mert az angolul nem jelenti azt, hogy klassz, €s ennyire m€g 5 is tudott angotut. Na igen, az ansoltaniir azaT a? Erausn rctcnER ltTlistaldd. Az ansoltandn mindiq d Cojko tliric O r s - b e n e h e l e l r m e g l d l ; l n i . a n n a h | s a v € g e r A j a n l l Y p n h o q y n a q y u r t o r o t € z e r 6\ o k , l aminek persze az 's lehetett az oka, hogy mint tanar nem volt egy nagJ rsz. azaz €sz (acE liit4 a asa. De az€rt mindig volt j6 kis ansol 6ra, amir6l k€s6bb kiderrirt, hosy ytl, pup'L.ok, egy heLEE r-EJ.eonllrszail. hiijlll akkor m6g rem€nykedtiinh, ho$/ e$/szer majd mestanulunk angolul, de azu6n lett bel6lrink s/uDE r Fztydddnil. k€s6bb s6t EActtERis, de mifi htod, most is csak annyira t€lik, hogy ezt a par sz6t megtanitsuk N€ked. Bizony'bizony, tal6n magis aicr. kene menni a sc nr.ba. llindeneseke, ha m ; r j d i r i qj l j u t o r t a l . m F g s e m h a g y h a t u n h e n n e a s l a m a s z r i k i b d n .u i { n o g m o s t 3 o n b i r d b - Fr z r n g o l s z a \ a k a r a s m i t e l d k i e j r p s r ei s b i z r o se m l e h s z e l ! e r u l d m e q r m u g y is van nahd, akkor azt is. oszt6ly (a diakok)

e l s 6 o s z t a l yl v o n a t . e t c l

felsds, gimnazista, egyet€mista

z ez€lre €mlahezni? tldl azt l e n n et u d n i , d e v a n Az oszulyter€mben klassz rumot ittunk. lla angol6ran lesz itn? A kisdi, aknak 6gra nyilt a plpilHja. Amikor diak volt6l, soha nem volt kesz!y!'4 haza az isibii-

Ez ut6bbi keitS annyiraj61 sikernll hogy a EAcnEres a n&sr clAss njb6li feldolgoz6, sa helyett m€sajand€kozunkegy otlettel: az els5t onnan je$/ezd meg, hosy az a ,,tanar',a masodikatpedigonnan. ho$/ az az ,,els6 oszt6ly".Es nem pedigforditva-

r'6r) 0 ez rem \aliozorr 6osr is. iNaqondorkozzesr

E A.s"r,r,E a$ l'hrostir] o reradat.

62 g.*

lUosh16medve
Van akiszerint nem is,,vas6medve" a kiejt€se, hanem ..vos6medve,,...Ejny€ no, malac, nem affa gondoltunk, az nem annyka Wakori. tianem a ,/,sz lrrl (4 mos) isere gondoltunh. ts6r a medv€ azt meg m€s ritk6bban. A vas6m€dve allit6lag egt6ltal6n nem is vas,6 n€m vas6gep F '9AsEfte MAct nE lvcringni-Sl+ vas6vasina).l

Ami csufsagra gondolt6l,az Te meg ahogymiszoktuk mondani - eW duwa ,,ingadoz6 elikes" ige a magarban, de mi nem azt tariUuk, hanema vas6medv€t. Iia azt a masikattanitanrink, akkor azt mesaltrikvolna,hogy a mos6medve vassaaz als6jat, mert most nagyvasAs van, es milyen €rd€kes,ho$/ az angolban ggg nincs is knlon sz6. (Nemsz6mosasunk van, csak zavarban vagJ'unk, mind€gy, na sz6val6k a ,,losasra" mond' azt jak, ho$/ riw szalada sl6zim, 4 mint a si€c (rrr6[sits?] fosas, rrrrlsn] a kaka). (Csakvasolyogj. Ez€rtvast megkapjuk a fejvasasta kollesakl6l. Pedigkez kezet vas alaponmi meg elneznenknekik, hogyezt eddig talan 6k sem tudtak.)

!4,o. tttEta0utE I ntP. r,x 55, o. 1, t't AtD 000ttELL t 8lrdl 0t rEfs1. tEcnxf, 5, tEsf 2. 3. fou ar 5A,o,1, f,t^rxf'u,l' t dtLf L00xhe,2, L00 xeF,n itaS,/I,',t.lvuf anE roDtnc rtl rN 60.o. Csodlielel sratel! 6l . o. ,r, o billnl, trcrE 4 negbin, c,rnfi o mozi.tfc,ra 4 dSnt o. so endhff: ctrst, f,rrf, cl assr''tr, Fnsf cLtss,tF',HcaEx, E$rtsa L$soI, puptL

+ Sz€ml€ltet6 eszkbz6k Visualaids A legritkabbangolsz6 Cim feles bnar Ur KoUar Can Yousee thls Picture? E e is k€Pes va$/ PictureDictionary) ttwPD (tluron's WordPlus 66 67 6a-69 70 7l '72 73 75 76 77 78 ?9 ao al a2 85-45 *t'65 ..4. IRIJR? IICil MIJR? flPUsollxRll utzuJnus vizihukik Ism€reda Kis HercegKS/6iat? I o I us€s for a John l4ajor Symbols4 Szimb6lumok Symbols2 o Szimb6lumok lyukak noles again.lvlegint Mib5l hany A feneketlenrend5mut6 tlai6 a raiz..

kbzelit) cocrflco. €s kbzben ne gondolj a k€peLJJJe:rfloe ft rrE . . frogj6l nekem b€katl @ rorditsd le tserzsenyi D6nielsz€p vers€nekcim€t angolra:"A koz€l't6 tel" (t€l o 't/r .'.ju.oc .pprrf.frnlintil) hE z et Az a pE^n apEARs m'ntajara $/ansd meg az -egy svabbogar megjelenik" kifejeO A lipihus dnsol no allirolas naR.Uizi hukik a raAER nat slt6tdl n] Vizualis (ez6t vizi) hukjk kOveikeznek. ird ide mit ielent I coctnoacd-suaPED 6 (nartbsz. Sz6szedet (az innen kiv6lasztott szavakat kell be'rni a k€pek ala) + . DEL|yER a mE e{nloitis ll Javitsdki a mondatot:Apu. crlkkdcs] a svabbog6r DE r"E lli-tlvoi + (hi)sziillit 'Da{lq} o kitd a uvEnlttudl "r.eli-PR'rckgl a kozeleds.. el6tlinik AppRoac'. kozelit6 l^PPEoactr4 kbzeledik. [FPliir] megjelenik. a h 6 n y b e t i i t o d a b e k e U i r n i .snaerD ' 'EAED lti4Fl o aldhu form.lvlultimadiastb. LAtv6nyossagok.aj I'londd el haromszor.rrrlnanl+ enrber) tlosy mondanadmagyarut: DEuvEsyMAtt? 66 i' . A k€p€k alaiti sz6szedet sesits€g€vel ird be a k€pek aE a megfclelo h€pal'iir6st. Az a n s o l s z a v a ks z a m a r ap o n t a n n y i v o n a l k av a n . 2.

lllnrill o kiovo 2. 5.2 .+::. Csak a kivelasztottaknak volt es6lytlk arra. UM6RDLLllllI-BRrib1 esernv6 o telefon t"ro.:i:l 6l .YE lfdnl cr. J. ayakorlask€ppen k€szriltmeg nahanysz6p hi$/6ra. mit nyelt le . 2 lvtit -. Sn t{E fio.P l i m i n d e n t ?I r d b e m i n d e q v i kr d i r a l A .aki lenyelt egy elefanrol €s ett6lsyanrisankalap forma' ja leit? lvlindenfeln5ti kalapnaklatia.lsmered o llis Herceoki .eznttal nyilvanval6an nyelvtan't6 c€lzattal a kigy6? A sz6lista o PfirolDi.+ a S attE lYo.'rlkdis?l bdrond gvrnf. amikor tobb t i r q v a ( r s l p n ! e l l d h i q v o .jz arr6l az esetr6l.lEndl ronqora . ho$/ meglassak kigy6banaz a n6zziik.. 6..

t 68 r'il . hogy f€lolvasd az angol k€pfeliratot. hogy milyen kivSl6an alkalmas sz6tanu.E msEn retl:tiji' i'ifiztiirl usyanezt.|'.i i'ldlior] A ASEFULDEYICE fOfr OFENINA LOCKEDDOOAS szf6r6rdnins tohdtal ldjisft | di-vfu nem€litk.] a Egy John llajor hasznositasenak I0l modja [wihcnd'6d vrn Londonban jatunkkor korszakalkot6 kis kdnyvre bukkantunk. lvlost a kinti kiad6 szives €nsedelm€vel k6zz6adunk naheny orokbecs( rajzot (6s ewben otletet).k rvrighr:n.. A EoovDRltitritl A LEI7DfrBOX lii Llnftrlsrl /4r4rAb6 A LAVANORY ?APER I]OLDDR pijf [0l.S pRrE EnEER. arr6l nem is beszelve.rPeterRichatdsor:IOI aSEsFofr A JoE . l6sra. tetszett. Nag. l0l f€lek€pp€n.lgen kedvtinkre val6 dolog lenne. Tanuld meg ezeket a szavakat: troow* + porsziv6 \mas r.l0l Usesfor o John lUlojorn lnd j(eL {tu6 . porsziv6z'k + EoovERvaw vacu. how €ppen mik€pp€n hdsznosut a? ittet.N LEnDRBox 4 posralada hri. t995.{JoflAndr€ Dcrtsch Lordotr.e\/en: vacuw dEAdEfl !olj!i' lliiod). amib6l kiderril.voto. a John vtajot.. €s b€ird a raiz al6 a magyar sz6t. Sz6val.. sz€p munka. John lvlajor felhasznalasara tesznek benne javaslatot.yon €lvezttik. ha valaki megcsin6lnA egy €ppen aktualis ma sy^r pxt". A te feladatod eS/el6re annyi.. A miniszterelnbkilk.

amint €PPen At't fiot' Bo l6'dl a vasafic aoARDInt' iidning A sANDaAoI| srsnlkg)a homokzsak srrD + homok. nem birnank kihagyni. hogy rajzolni fossz. va$r' ird be angolul az alibbi kife_ wc + zs6k a halaidnak + t6lsas6g a vasal6deszkaidnak 4 levelesledak kinyiUsAra szolgSlo hasznos Vegnr: zArt revelesl6d6h kinyitasAraszolgalo hasznos eszt\oz a z @ ':. hat olyan duck6 ossze kell kuporodnia. . cyakodas kovetk€zik.'gen te. Akkor n€zd meg a ao. s^|tBAa.lg42. ha azt hiszed. ha irgy 1{Onnyebb) 4 ras: not\t . mint szendbeg. hogy n€ mutassuk meg ezekel a rajzokat is De csakj6 messze. 6rsa1fir 16 (nem t€ved€s. mint e$/ szendbegneh.'* 6t . Sib. ha mar neked is van valamilyen elkepzelesed Nagyon t€vedsz.A k6vetkez6 Ejzokat Te hepzeld el. Olvasd fel e$/ben (l€hetdleg helyes kiejtessel) ezeket a szavakat (meiho$/ ezeket tanuriad ebben a leckeben . ezeket a helyeket azert ha$/tuh ilresen./re Nem gondoljuk komolyan. a Frs''-nek a tdbbes szama is rrsr rigyhogy t6bb halat keu elh€pz€l- a. hogy ez a lecke pusztan elvezked€s volt a miniszterel na. tAska ( h o m o h t a s k a n a ks e l k e p z e l h e t e d' l r i l llajort. neh is a John l1ajo4: floovER" LETERBoX' NOLDD& USEFAL Szamold meg h6ny "e" betii van a fentiszavakban.. az milyen is.oldalon.\rasalni (l(omolyanl) a aaft Aelre a aqj* 44qe A COI'IPAIVIOIYN'fr YOAR FISII lon-Ptnyiiiniorfill + t6rc (6rsasag. Ne f€lj.ira + zsak. za. howan ebrazolnad John l4aion. Szendbeg. ho$/ elmerengj. €s ka'zben mondogasd: hosyan js n€zne ki J lvl mint homokahhoz zsak.k ur kar6ra..

. mint a swoRD. z. pumpa. mondjuk iryt A cucan&ERkisebb.srok szokott r kedvenc tcnni.inbdb] ttat. k i s e b b . s lem. Rakd 6ker sorba. lvlost mar latod.r [hndol]. 3.t. n€m. rnen az Nirrdio robbesszinr ro Altalib. fem ez cr.ztrrflr lhildmboi. tvtikezek? I 2. ahova illenek.n a ro@rr t0 r.uborka. csak itl t6rgy rajz6t logod tatni. Nem. 0116.ez crrr. 5- r.4/ "szord is vrs. igaz .en. a. kard. e g e t e ml m i n d h c r\ e g e n ) _ vagok vete A srow kiejlas€t onnan is 'negjegyezheted h.sd a paf.r . l|. ez punplttrt). cz sporo E Isror4. Wenya.Sgmbols4 Szimb6lumok [.m i n t a Itelyik tetszi\ a legjobban? E A z ird be 6ket oda. \ez.

Ez€rt kdnnyii a lyukakat megjegyezn'.---a legsz6rosebb? . Tdbb lyukr6l m€g ta'bb minden. Lyuk a 'az€[h6l]. hogy melyik lyul( a legtitokzatosabb? . ird be (anqolul!).. l d . u l : aucn norclbtr]l16ll ii. J) ':' 7l . csak e$/ mas ik szoqb6l.Sgmbols2 -i Szimb6lumolt [srirnb6h] Egy lyuhr6l mindenkinek sok minden esz6be jut.qp#. l ' l i n t P . r L r e l i r .'.-. t+ln. how melyik melyik. .t I SFS" 2) ird ide.*l . Lerajzolunk neked nehAny toltt.. rnEn o|t'ER lki r'cdatl {rl lel A k6velkez6 kepeken is €zek kozUl a trolE ok kiizm lathatsz harmat.'* i# f* '* D c t e l r € .(. v a n n a h l o n l o s a b b l v u k d hi s .

tl Err6l inkabb ne beszcljnnk. sznbagcd tehct triUuk. lUlegint I d-ci. 7 z ' Egyrontosfajtajavan.nj.---[hijDhd] .ntti)4 nrcs. .r. E n e l k n l s z i n t et e h e t e t l e ni s s z 6 l n i r 6 l u k .N szeiqrls.IibI 4 i-tlgoll Ez iuegalis. l n a d m e g .1."gy. "Tbk htlye" helyeti az angotok azr mondjik. ha azt al€rjak. ed r rnsyn.l I t'.d e n p m c s i n .y". lasd a CIA c'nii lechai.hni (rnerthogy nonnitis cserben k. + ."r.t ft6r? l Az el6z5 leckebenu$/an m6rj6l kitargyaltuk lyukakat. Fiq/etj az iras m6dm es a kiejt€sre.'ralda. d€ biztos bcnned is maradr a n€mi hiany€rz€t."rd.. ressziik. .te. lllnh a fenti err6l-arr6l.o 72 i: ..Dhil (+ ittl e sar ct EE'E(say lsrrj]o mond) mondjak az angol m oroa^ aPEER. hogy .az itvek nsyis tcljescD mis. Ir's TLLEG^L.. J " b b n e v e t n e l . .z. K€i fontos kifejer€st azeft tanulj nrcg: /l. lit!? litdll o Ez tes6tis. E !o.. 6 drs'Mkllsd ".. r J l \ d s o r b d S k e r a s z p r i n t .h o g ) m e l y i t \ b . metyili lyutiasr6l Aki k€sziti.. .rio.. P e d i qr a n u l n i l b e t o l e . r.o -rsorurrobbesszinb.-. ho$/ j6l sikeriiljon a prrlpfititl.\.eE nur I\on-PLtI ftll).jjl koszos)€s o.rhlplsoE] modern + CIA AcD E clA diilhdlsris?to f i J J n r k e r n i n k .sih. Automatikusanfelmertil a kerd€s. E ^ pirol rea'e. mi€rt. Ett6l m€g lyukak lehetnek abban is.i ?rE. llo-I0A bk i)$il. na €rdekel a t€ma.rl< .< -6 o.teljesen mosyori'' \a coqpr.r. enr berre alkalmazva p€dig m€glehet5sen s€rt6. Te is irl crEfsf.3 6crr..r..tr d. n h i n ) t l u l \ \ n n J / o n t e q t c t .IoFl orl.bnr tr. es majd Ej6ssz. 4.\zarcolokjobb sz€retik Inirdig tbbbes szinlbrn 'non.l q ' J / t J n i n h i b b n r . i m e g!p his SJtijtes lyukassig dolgabrnl noDEnrscaLrtuaEslnrliii. -.Holesogoin .aMlvdln.llo \ rn lrt6tiil.. ""*rr. az naga a scaLpao| It hlf:dd. a /vlrmindenf€le csonth6jas bogj/6tll jetent.-hiictl..:sr:. hogy min/miben van a tyul{.rnkhoz usyan nem sok kbze van. Te meg a kjhagyott helyekre nlindig 'rd be.. dl a g6. 2 3 K€t fajtaja van: D.r. az Enpnl.z tHRu. K o n c p n r r a l j u n kJ z u L o l s o h d r o m b p t L i j e r c { f.

BERlnlltbni a / 3 m. .:il 7! . Sajnos.y strp.barra a helyes kovetheztet€sre a bit.ykell €rteni. Akkor lassuha ia.eqvtiousn dologb6l mindig mas € s m i s m e n n y i s e gv a n . atnib6l7 van. n a .s -' Ihjl. hogy: hany darab van. na. rnedlEt iqazin csak egl/et togsz ilt libri. Ugyanjs az ahbbi keDeneqv. d e ' n r. hogy mii jelent a srrpsz6.haj6t"jelent.ttinill a / FRunlhii 4 / a DDTLD'Dclhtdr. hog. Az -s a szavakveg€na tbbb€s szim jele.ol .iss ussur a Jeaitd ?aldetL I ind6 mE ncrure mEre are 7 Taleldmeg a k6pen (d . ffia€ Sz6val ahhor hoqy van az anqolul. 6s rt'gvestfogod tudni. ln ihe picture ther€ are 6 afiraALs 4 FRU'S 2 rutlDnas 5 NUffiEns aftt'ALl. Haj6l szamoltal..lUlibiil h6nq A fenti k€t€rt€lm( mondatot most rig. hog! szhn. akkor jutottal.lc bevalljuk.r HE ncruRE) azt.k szerirx az egasz kbn!\ben rninden illusztracioban leDn€ l€galabb e$ nr€dfe .

ok iehrit nc azt irjtk ri a rendctraut6 elejare.amit be kell 'rniuk. alja stb.. szetrrleltet6eszkd.n.srriitndobnn n.y teteje. ho$/ /. hog..unk.PAaEsroRt lh']/... hogl/ rtrtrrk nenr igazir vrtr ret.oi.irdctr[i:pp./ro. s rygU. 6raut6 (illetve b6rmi mas tarqy) egyes r€szeivel.it snorl ooDollLEss nr lbrldnht?till a feneketl€n godor srDE Er'Ecr llilili+Em lqr$c/rfr lU szihnl x. 2 ) h a l : d o a !agy.. hog)/ van az angolul: tet€je.rr. A kezd5k olvass6k el az alabbi hifejezesehet as €lb6l hlaljak ki be16llik (majd pedig irj6k be a rend6rautoba a megfelel6 helyfe). o.ll tre. how a fenti kotonball aljas m6don nem irtuk be. alja. . vagy mijrih is nekih az.lc llrbzep.delileg neyclisisz. nrert kap2€ld.nt!tr1 id. .Feneketlenrcndairaut'6 Diztos azt 's €szrevetted.r \.an az angolul: cleje.a k i s z e r e t n €m e g t a n u l n i e z e k e t s z a l a k a i . hatulja. h6z€pe (az fAadasul nem is t. ha mar iudjek. aua stb. Segitsegiil alahriztuk a kifejezasehben azt a s26t. noay FEorr'PAoE stofrY..lckknlcs} szip n.a ss Inililkliszl ez itt vaLetlenulnrradl b. oldala.ltszih) Kar c s e i l e h e t s € g € s :l ) k e z d 6 v a g y . aki mar tudja.)[.j?olni.AnDlbakt'ndl ae fl oon.nne.rqJ [obr .-0 74 i.rr hanem azr. De n2a k nggodj. ieteje.:zratr rjj6triitrk. ho$/ megtabulnak egy€gy hasznosnak tnn6 kif€jezest a rend. uLin k€ll.r.. hogy !. k.l. nogy nova. A halad6k m6r megszerzett tud6sukat €g€szits€k ld !igy.

. lrit di-ZoRiing rub4 !?inking 4 A s u l l y e d op a t | \ a n y o k r t l h a q y oh a j o . h u l d m p g e / r d h c d \ e n c a n q o l r i t e i e 7 6 s P d ... karrierkergelcs. Krilonosen a DEsdaroker..En rosy LtttE RArs lEsEnflnc a stftt{nves4E. nl].. Jegyezz mesj6l egy mondarott IEEY r. sfltp: ie}rir'ezd mes hazza: By s'rqli.rpbifl + haj6.. Pli liozben ielsoroljull a lecke tanuland6 szavait. t t 4 s ra szoszerinl: .l a patkany.. patkany + /_-.. ! ho$/: -mosogat6"..Ho jr6 o r6i2.llcELAnDlijcnndl. Roger Price nliive. hogy melyihet hogy kell mondaniangolul. . (FUcEltqs. Rendhagyo mnlt idejii alak' jaival esl/ntt igy n€z ld: snt^.. Ha ellaradtal. tanyleg zsenialis. de mask€pp 'rod. n€zd mes njra a l(€pet.1 sziget. dod ldsrodl. s tutt. .elsullyed'ret €s "elslillyeszi'aet. lvlondd is ki hanqosan. l l o s r o n r . hogt/ "sivaiag . elstillyeszt o / mosogato e si\dtdga ?_ A utols6 k€rd€s: lvritjelent magyarul? ICELAND D ITLA\D aBE tsLAnDs.9. ennek €rdeheben €q/mas m6szerolasa. Alvitt €rtelehben: kisszerii vcrsenyfirtis.:f ll .. szosz hozza: eArl. na I'LA Dllezrfi illanlla b osszeraktad.. k6sz. sfirhziill + elsulryed._ _ _ _ _ _ .isra.ii s$ a naj6DEsE{rldt-zoRtvisyazz a lriejt€ssel: ha ngy monakkor az azt jelenieni. sfinr esyszerre jelent .l an a Hasznaljuk ki a kitnn6 hangulatot szotanul. irni azt is u$/anligy kell: DEsEir na ugyanugy ejted. . lelecel + z. mint a patkanyok a sLillyed6 haj6t.-----------. ho$/ jobb kedvre derulj.rs6rt[di-Z0Rf] + elhasy (hely€|. jrd be... amit szeretni fogsTt DESERT l\atlan sziget. elmeD€ktil. v e r s e n vo .. e XOsz.j | elstillyed. . hobyitkl€s. su\nlszink.desszeri".va$/is magyarul . sz. Idiz0Rtl.patkanlaereeny". .-___r haj6 * / elhagy..Ilqhlt d ii0n lajtrctlzdi-Zomng s?irli4sill lvlasi/arul:ogy haS/tak el a varost.De azt isjelenti m€g a snr. ezt rakd dsz€. IEELA Dltlit$dl) ' id ide: z .nk. Amiben ebnllyesztheted a koszos edeny€k€t. jutalomsz6jar 6te. az a DEs56r.vsrycsrz"en. Erd€kes. .. CLLC||6B a sr. dezertal. M t M f t l t . Na. hosy ez a mond6s ugt/anngyl€tezik angolul is €s magyarul is. Akkor most n€zz ra erre a mjzral stltp DEsEnrnesnt rc sArs.

ld.'ap[m4] + 16460.' w )itit) nonnan tudtad. Tanitani. c. Cttcl.0t hrni] 76 i: . csak n€zd egy darabig a ldtvAnyt.6l: ird be kap6sb6la hianyz6szavakat. Saccold meg. lekvarosrives.. melyiknek van a kett5 kbzlil rendhagy6 mnlr ideje.iarr liirl a rendhagy6 mnlt idejii. por..'t. qsu. lAucrn.. hoQNmikor mi\len betiit ke\\ oNas(R Nrn(!N. hogy az ahbbi k6t sz6t konny€n meg fosod je$/ezni. tanltani.rrrtksflla csal.Szeml6ltetii eszkiiziik lriz3uilaidel Valami az! sngja nekrink. amil fen! \a\sz: TAE JAR MAP TAE -l ltn oF EaxoEl. JAfi\hrk\ + bbgre. tanitani.. Valami megint azi srigja neknnk. csak nezd egy darabig a htvanyl \ld rde. To . rr.Ne variald6ket.Uiruol oids . TEACH CHEAT o rE{cnltirsl tanit. 'olYtr/ [0...1 Egycsupormez: / o/. hoS/ az alabbi k€t sz6t k6nnyen meg fogodjegyezni. et. Ettalattad/Nem htalattad a rDlrcn.

. ttoEErFEc\ 71. ttcrgnq st'E4 olda|'. tt'tt-paeE smrr' nroLE d l6roea.1l .. f. mp4 LLie. tuuno^ctt r6't0si6. t.2lf'tEAP.o.l. fow lls{.11116 apiil. n6lalat!.'rmrscuLpfau'62ltocrt3l 4 a 73. N'oJEB E0L0E Ittotto It'LDEt.'. LtytfoBr.ll'daw ne.kagt^F 06n nE Foi2.o. r!. a tA.Fnurf gy[rilcs.'ot m uurtnSl . BtE80. mp sEc'l'.l6ei atnoactne 66.betiikoz. Dox'r ilEAr:A a3 0l huEf t0 rErcfl. sz6hitz b4rilul a rs1.*itt IIELETf Euvn3.PPE. trullhotd6. kaqt PHr aPPE .1.O legritk6bb on S P A C E 4 iir helyk6t dolosk6zott. utEFllL ll aaE sEaltouc'futSl cnloEtfs6lfNELEEILsfsfE PocrEf 72.ntLEcLAsS.nt? 0FEttt0PE. .4 fif!$t pn Fnofi 4 eLis. oEvIcE o?EllllB foE l0cxE' LttlfiEox's NE I utEFu 'atEEtoh oPE rEma'ItxEs.n f0unnulr8 30ltt5.S3viltog{tilat!.lror'gig srlgst. o. . trd 4 iitfuliz. o.rxrfr d sdn.. i' tt .lzland 6. rot o lal6l B0rror 4 alia. lrmt! 4 6tllal. Acolqlnt t.szillil6 5)*h.o. !6la 4) 66. o.

ea\edul tdcodp. hosy irAsm6djuk kifejezze a jclcntesnhet A . l i n n e l .lrjm.' .T . Pl.. i?'*"-T. l e i l s d . ['i'T0RN] visszat€r "...off tr Danlkcn liunl+ teton Dnl I Rcrdhrr]yo i.i:i: .@'[hn.@' .) a\ I'IYERESEC c0R= PRO!E cul'lPxJ E 1SI'lETEL Irlla)GtlBssts MI'(TAKE PROI.ro'rh-toNl. Le'rhatjul( 6ket ri$/.. l h r n q o < r n l e l o l \ r < n i c \ m c q i c q v c r n ie r e k p L1 5 : r ...$ Piroztasd a kov€tkez6 magyar szavakat a megfelel5 Abrival. . vagyis angol sz6vall (Kapcsold ossze 6ket egy'ew vonallal.V a n n a ks z a v a k .rd:.eElinlnn-PLin a befeiezetlen .:i. trzB <.a m e l y e k n € la ( mem6rianrank6 pl6ne tipusok).. hm t8. " f.IT KULoNBoZ6 RcPEAT R€P6AT dOOBERENT 6lret 5 4-szer hangosanl Ie a hovethez6 szavallai riS/.

.\I\ F I E' A P'I' Mtt I R I'I' I N II\ Fejtsd meg €s ird be a kbvelkezii szavak a\s6 tel€t (ezalhl Persze magat a sz6t is a megkapod).. orAnaPFIEI...'. . w cr lil a ew 2r--- il kr€ta alrs E raruesszama ':* 79 .d \aros sizl + esy 1 or szoErld......NnneNll noanl.2]+ T €s r o.feles Tahld meg a f€lbevagott szavak als6 lel€t. ov ddda ". 6s parosiisd a lels6vel.nditiMl. ir lid lviddldi ividdldi .. ijn | 6ra I atma z A B_ J ora .. rox [.FP I-f AI F PAIP D A P'T' ird be az els6 €s masodik menetben me 4 {tvi4 ik€r 6*..mint az el6bbl PIF/F /.l|fl pAll2 l)l I I{AI I -.. 'NI I II l\ ll.--- oF cEAL'{Ii .ov i ci a. Vigyezz ezek nem lelt€tlenulugyanazok szavak.E" r:r [bit]+ darabka h'rl+ par hinla r€sz hirzl + darab 4 lh6rd4 nesyed A megfejtett szavak k6znl melyiket hova irned be? oda ird be TWEEDIEDE AND TnEEDEDoo ^RE .\IIAP'|.

(lrldrla szin) me$/ ez. akkor pr6b6ld meg meg egyszer: -*rj.lloll6r ton6r 0r Ez itt egy vizu6lis h'rki.*_:-Na most m6r megy?J6l van. hogy 6 nem lett volna ilyen tnrelmes veled!) n A holl.h6tha most mar menni rog: -E€+iEEa (Elmondanam. Akkor ina k6bb jegj/ezd meg azt. mint egy nyak6rv. a corrAlr [hl6r] majdnemusyanaz kiejt€se. hosy angolul a .r ur J 'brdn / rJna ur Loll. Nyilvannem vagy vizualisiipus.nyakbrv"is coLLAa. tla "vizujalistipus" vagy.r | '.ez itt neked smafu fla nem. ho$/ v€gr€az legy6l.! rqj ! lupko/s 8o r* . tla most sem sikerrilt..liakorold be. €s pr6bald€$i iitt 6ket. hoqv "A Koll6r lanar iirnak mindig hos?os voll a salleria. Ha el tudod k€pzelni.:b nigJ€lj. akkor hagydcsak.. akkor j6l mosl s.mint a coror. hogy a coLLAR gall€r arr6l. megje$/ezni -:l:#=---. ga\er meg csaknem olyan. ria A Ahkor Fqvszeruen a/l ieqvezd meq.'i-nek (J6l van ) Sikerilt? tla nem.rix'rozd ezt a k€t sz6t.

Eg€sziisd ki a k6vetke26 tablizatot ahonnan az indian f6n€v hianyzih. Az els6 k€it5t m6g megoldottuk ila innen nezem.lvlert a kitv€tkez6 ansol szavak ig6k is €s f6nevek is egyben. hogy mindent fel is olvass: el6szOr (mikor elgondolkodsz rajta). (lia inn€n n€zem. elag egy ptcrvEet prcru.n] lassunk. 4. oda azt ird be. Ne gondolkodj sokat.lltcltl strott/lsrtI61 R rnlnn'l sunrflselsot-PRilA Itlit ieleni eszhimoknal: lvl ielent indianoknal: il angolul: ird oda a mondatokmeue az alahizott szavakat l. I Az"n nM 'ncrl Jz drsolbJn r roobe\ \7d'r lprrc d hpiio "ralr. ctustllizl ot49 ki4isio seqits€q coocnlbfl nel. 5. anqol. Elai fog az 9q!i. Az a l6nyeg.) Ha innen n€2em. 5. hosy k€t lgy lesz ez a kbvetkez6 szavakkal is. oda azt.rf. masodszor (mikor kital6lod) €s harmadszor (mikor k€sz van). kett6 l€sz b€l5le. .Ugslglgleqt aLsz.3 0l . €szkim6. hik !o{ n€zni. Mealepi az 1g!i!91. 6. Es ajelentesLik sem esik messze a tajukt6l.Congou sec this picture? [k'nj{ ei di$ Ilctir] lvlelyik k€pet latod? Az indiAnt vagl/ az eszhim6t? Ugye milyen olcs6 megoldas.ct O [Ik!!. EWet kell megtanulni. Ssgi! biilggni. eles egyszeru.. ?. Seqits€qetigq. ahonnan az eszkim6 ige. A Ei az q!a.indian.

.tt. hosy az egyes dolgokat hogy hivjak angolul.Crre is kdpes vogg Kat kepet talalsz ezen az oldalon. Azui6n a Kulcsban ellen6rizheted.6s olvasd el az ottani utasihst. menj et a masik k6Dre.k€pen" itt alul minden pontosan ott van.rqgr*"' 82. mi hol van. azaz csak a nev€. ho$/ neked hogy megJ ez ajiteh."T'r \w. E-t. hog.!.'-L<. El6szbr csak a fels6 kAp€t n€zd. m6shozre annyi ideig. mint a fenii kapen. ha lehu' nyod a sz€medet. a i *::3"'!H$.rrl -TAiiT f ^lhln-1**'tg-_- /9''^.. €zd addig €zt a k€pet. ha oti megjegyezted. Akkor otrli-$J]a dolog. €s lStod magad el6tt a k€Pet..mi hol van rajta. :. ha behunyod a szemedet.ypontosan megjegJiezd.1 . igy. t'rdni togod. amig. a ket kepet egyben latod. Amikor ez megvan. Ezen a.?ii:il /o.

hogl/ tbbb birka tui bele abba az egyetlensipba. azeft. 4 ctflr.n az a j6. ho$/ "a kepen a birka a sipjaba tujt". csak tbbbes szama is t tEdP.rl46tl. helyielenvaltozatokat kr€ta d crr. ime: srEdPlsifta birka Azt a ajzot. tiow min€k? H'ai.Picturellictionorg Huron'slUordplus Pihs dik!dn!'i] lhiuinzvddPl|st A na di's WonDpLrE PrcnrfrE Dtcrtawalb. E:arttlll.ltiasvtdrrelinunt hdtastig. Vagyis nem kell tanulni semmit azt kell megj€gtiezni. meft a sEEEp A meuakelt .tat kdia Eltaliltad. hogyan van angolul. mar neked magdnak kell elk€pzelni.l caat 'ra 83 . cinen. kr€ta o cn€rElkirl htuFt angolul..sz6cikk"alapjan hlald ki. . kr€ra 4 srrErls'rtl..kr€ta". A h[zd at. hosy masyarul rqjzoljuk le az angol szavakat.

A nWPD-vel itsszet€tL szavakat.. c Ebjesyzet !4 {j .. sz66sszet6telek€t is kitfin5en lehet tanulni Valahogv dug6 a terFcrrt kozleked€si lYagyarulez term€szetesen tgy n€zne ki: No meg egj/et.

d@. hos/ ^rDf. hogj/ tobbjelent€sn szavak tobb jelent€s€t js ragyo' DrrE[iif] d daium.a lolytatast koverelo teveleket a hradoba hCrjiik cimezni.lovagol d€ ldjdl.) E Rendhasy6nnt id6: ue.Mertisaz usan. hogy illen rOvid . ho$/ .. t@. . randevi. igek€ntazljelenti. ll d / a n g o l b a na n n y i m i n d e n e n l P h e ll o v a g o l n i .A tIWPD kitiin6€n alkalmas arra.A tIWPD-nekegi/erlen hibjja. hoglicsakisv t nmasaban. datolya HWPD n€lknl nehez lenne elma$/arazni. k d lbrh '{idins . I ':l 85 . BELAts EtDna ^ EofrsE/BIE/BIcrcLEfitomnaIE. . mtt 's ietenr az az ansol sz6.

crtrr 4 sail.rlrr4 i l.r.er. 79. i n. +'. ialadiis o Pr03fratl5d6tcf+rln*r. o. curaolt o szElrant. rar 4 isy.ltsr. o. iarll c wProw. d p.--. ii*rrllaDcsol o rorx&r ii -FrrrE.'. :::t.lrit-'6 samt d t!rxt'. rylE|lsaga rr0f.1 ' 78.Ffrflr. 4 ft6asrtal.r. r. . oldal fpladaliihoz.rJjzoh r 69.blak.drPFr 4 $(inycq.T Akror mo$ a beigert John llajor.tsl strns o lalcsii. rfrx . 4 .P 4 liitrlpa. 0.r orrrrm4 negyed.r 4 daratka.. rrf.Prrr4 Esr. tiil6nbdu o .flaff a 4 82.r trllro.ErsxEf los5r. Pr.Gror.we$e 4 sanl. ..

hogy.:a 8t . magia Calculalor words S5Padt vagy. Pali Att6l vagyok afraid.FOglRt|tOZrRrO SZCRlllr 5.. lnstant English 6 Things and 6 Words 4 6 targy €s 6 sz6 Road to nappin€ss 4 Ut a Eoldogsaghoz A te 4 szavad Eqy lehets€ges modszer 6ad. mad and dangerous I minuie-2words 5 minut€s Qeneral P€terrel Nagyon szem6lYes Enslish Nagyon szemAlYesEnSIish2 Nagyon szemelYes English 5 Wakey'wakey ls it a must? + Muszaj? aa a9 90 9t 92 95 94-95 96 97 9A 99 99 too r0l tot t02 t02 . SZCmclT Sz6m6gia..

. c. rrxrltrr.).rll ). io'n]. liftidl. knl6nb€n nem tudod mondogatni. €s amig a Postal6da lel€ bandukolsz. EA'E ft i\t. copv. c s i n S l d i s m e g l ( E s k o z b e n m o n d o g a s d . csak eszed itt feleslegesen a pap'rdarabokal.e l d t t e s z 6 t a r b o ln e z d m e g .{/azt jelenli: . lsen.esmonddkdzb€n: Ez Ilii. . o. POST Add tel postAn.ez igy coPr Masold at hangosan h6rom m6s'k darab papn:'a. PosrE hds4 Pdsziidl. dirdolgass magadban: Posr. kiejtest. amivel rogton nreg is tudod csinilni. Ez nenr rendhagy6LIFI'Eme|dfeleztadarabPapirth6romszor. coplEDlloli. ird fel esy darab papiral tr/n Edd meg ez! a darab papirt. . iYerthow f.lolidl. 6s akkor nem tanulsz meg angolul. a n r i i j e l € n t .tr'f. tdr.5zr6m6gio. c{-ry1 Vagdosszeezr a danb papirtapr6 darabokra: cur. col.nl.Dlltud. sem. llt.eszik . ltut'lid) wlost te heressel iit olyan ig€t a listar6l (279. vagyis post6zd ezt a darab paPirt. ir. AE.) AZ IAE A I. conED. mondd ki haromszor a rendhagy6 mnlt id€jii alakokkal egJi\tt EAr. roRE. ifd fel h6rom darab papirra: Coaryrllitnt) szAmold mes a papirokat hiromszor es kdzben mondogasd: cowL cotN'ED. .IIT CsINALTAIVI DARABPAP]RRAL' 88$ . PosED. rDA& Iepd szet ezt a daEb papin apr6 darabokra.. m6 lvlosi a legiobb m6dszer kovetkezik.. ctr. lvlikozb€n eszed.. l{ozben mondogasd: E^R.

v.endhasyoankep*.s5045shoes'4914'high.Ebbtit: Focter 4 (T€nyleg!) zseb:cat uLAmt 4 szamol6g€p.l l:i t-l -t li:l BETUVEL (sz6tarb6D JELE|ITESE A fenti szamokkal (vagyis a . ellenoriTheted! ird be a megadorr lituqodLan ri'iit"tL 'ocxrr cncuLtmlrrol leo\ashato rnqolsTava -i _.smn lpolithlliulai$r]az bizony e$/ zsebszamol6sep.hazuqsaq lliil Picibetiivelid.(olculotor uords a 4 lhlq0l6iliir] szemol6gep.) t-l t_l SZAIVIMAL ' . De olyan is van. I utana meq' Ll benlase llll kat 5lil.rv" uE u L ^^Ilii.kivonni.lE h'.a m p l y e hm e s t o r d r l r db e l r i k e n l o h a s h a l o k P s i r j a l l e v e l u n J n n t i s z 6 l a m e n n t i l c d h t u d s / r 5 / 6 t j t b 6 l e l l e n o r i z h e l P d! d n _ e o l v a n s / o hogy 995.rakjait nen kepeu iik rcnd\?y4!::!..illerve p6rdaur: (himnem) -Jl-= "[hi]6 .hogyluddamasinadatellen6rizni.77i-ill. Tud osszeadni. hazudik. .5l7li€i'517-liei K a r i k a z db e a z o h a l d s z a m o h a r .'5 It .szorozni.rrrlsil.n6nem.n idej.[lii]a liin].Dr [ii-VAID].mokat. //hell olvdsni raJta a ts €szrevessriik.lE r'19Irl o ciocjlsdzl l l I|l o feksziklliil . tekszik ise milt idejii arakjait ."dik ise mi.j!2]f! d A a.l_r lt_l .dl. a$/j6b6t sejtjiik.L. mire .osztani(vagvis:.DDl.5. suinta lsnb-IttKti./ [ eltitldt].. hoq! clah ngy nyomkodiukunalmunk l I ban hogyangolulistud lsak fejiel letele \.lrj!k. 5507.. l' . J-5 szjm Sdl. j6.i.k6dol6s" utan mar betiikkel) alkothato szavak: haszMliuk ezartlesz ta szovegen a tbbbesszamban I Angolul prrcs dolgokat E A z' [liil . 5JJ. ntzp. [vdd] sz6 a mocr urcu. a!' mostmar betiiket s/.

n htszniil):vane Feri. Pel ill€tve 0rn6 nevii ismerdsitd?Bizunk benne. va$/is hosj/.jte.:il . akkor ism6teld meg a dolgot akkor. hosy nehog.keres (p6nzt)". Ez a legkonnyebb: Erry frdl + komp. Nehez dolguk van azoknak a DEAR RE^DE1 oknek ([dir iddr]a kedves olvas6). hogy nem s6padt-e. ahik egy Edii nevii DE f. va$/ hogy legalibbis el iudsz k6pzeln' e$/et Es€tlegt€ged magadathivnak Ferinek. l. sait6 ald rendez reri nevii is'ner5se biztos mindenkinek van. amikor legkOzelebb talelkoznak. saito ali rcndez to . how mennyit keres.. iU€tve ren . de most mar i6l. nrennyii Akikn€k egyilta16n nincsenek ismer6seik. akiknek Ern6 n€vu ismerdslik van. .h Inpg r. azok egJszeriien tanuljak nreg: fElr. IxEny ) r a La Manche-csatornan \ansotut: TrrEEieusE cEArdsz ldi iqlis css'd] rranciaor szas (4 arrcE lfrinszl) s cRE r BRtra.V a l 6 j a b a nn e k i k v a n a l e g k o n n y e b b o l g u k . angolul aztjelenti: . Ha neked speciel Pal nevii ismer6sod van. how te se majdttel a 6. haneh tgy.yhell kiejteni. Ha legkOzelebb talalkozol P'tllal..Editnekstb. hogy [t.jll 4 s6padt.gho/plebb rJlalhornJ\ Ern6\.|lE h.y barmimasukb6l kiin ?al nevriket az alabbi sza!akhal Edir ern6 szerkeszt.1 kerdpT/. sajt6 ala rendez. A przet nem tig. vag. mint az ism€r6sitdet. 1169egyszer: csak annyit kell k6rdezni t6le.sz€rkeszt.ldml.sait6 ala rendez". es aztjelenti. n€zd meg.1og) nrenn)it keres. ismer6si tudhatnak magukenak. Poli Els5 k€rd€s (+ nnsr euEsrroYliir.ty[fcd]+ komp. s. 6s mir k€sz is az angol sz6. hogy igen. ED..oclt vogg. te Edit?" tla Edit ezen rneslep6dih. Akkor csak koncentrilj nagyon er6sen arra. edit szerkeszi.azaz kompon Ha dt akar verni. d Vegtil njb6l parositani kellene a szavakat. gondolj arra.ftl$Etb tin] kitziti!.20-as fElwy-vel...s6padt". Edit.f/y [im] o heres ( p e n z t ) .y megk6rdezd t6te. hogy "mii szerl(esztesz. ni. .r[dit] + szerkeszr. tia magsem. mes€lj€k et neki. akl(or peched v:n. akkor tanutd meg a przrsz6t.Ennyi val6sziniileg eleg is lesz ahhoz.ledho$/ E irldmlangolul annyii iesz: . nekik nrosianiia virakozniuk hLllctr Amihor l.l€zel sajt6 a16n)ar megint. Ism€r6seidegyanis€g€b61. hardezd meg t6le. hogy Ern6 nev€nek utols6 maganhangz6jit keu az etsd helyere ten. Eln€zest azoktdl. Ern6 el6g manit E ft*e? lia a f5nokitd.jll. r'ejt€s szenlponrjab6t a dolog ngj/ nez hi. mirminl az. amikor leg\6zelebb ialalkoztok. ho$/ vajon utazott e mar 'ERRr-n. hogy a neve. ho$/ megjeqyezd: prrE hijll o sapadt.P€jl'rnek. ho$/ Edit. Am iko r leskozerebb ralarhozol e Ferivel.Pal" helyett.. €s egyszer v€tetlennl szolitsd . Nekik azt a lurcsa h€rdest l{eu lef tennirik Editnek.

ha htalkozolvalakivel.Iittn d-FREJDkint i-GRlvid + nem tudok onnel e$/eterteni. + ntt nor arEAtD or Anyrdttc. aki azt a kifejez€st.eqfot hogyl dfiad. orrrdfft[ib6-GRi] + nenr 6rt egyet. aenEE t41n rou..t) a ts€nivel lvlagyarul azt. Es f'gyeld a hatast.-t61".id'UEtat6n) aDvEttnrflE 4 kaland EvERvrEnoldnningl lfc/rfrs [s?ildh4 6E ^LonE 4 egyedil sE.hogg Ott6l vogqoknrnnln...f:U'la ati6l tartok.kjiit lrnsrtau!k I'ninl .. mindent6l. hogt. mondd helyeite azt.tl f6lsz. 2z EliiLjaroszzvak p€rdiuraz 4l uriLn is€knek.egyet€rt". hog.y. hr|6l Nem keves emberr6l tudunk..lijni-.tla n€m eml€kezn€l 16.t6jl] vagliis. .f€1".. a cimbeli ma_ gyaFangol hibrid segits€g€veltanulta meg egy €letre. felsorolunk neh6ny dolgot. h€resd hi Cs ird ide: lli kbzben elsruljuk..z .ta) n€ a DvEtfl nEs l.. hogy -ati6l vagyok .Az elsd oszlopban m€gadott alakokon (tobbes szam -t .. most pedig mindazzal.n az arRA. felek a titkokt6l. ha eml€kezn€l arra. €s ird be a hamadik oszlopba.att6l tai(ok". amit6l l€lni lehel Valaszd ki.rces .a!t6l tartok" nS/ is mondhatjuk.Dis)etenti azt. aki tud angolul hogy amikor azt mondaned: . te mit. sajnos (azt k€ll.. az. [rni!?ing] Nem f€lek semmit6l (Ezt igy hell mondani ) I'ttt nor ^FRA|D oF . amit6l nem fett€I. hogv nem f€lel{ a. hogi/: . how ennek a leckeneh viszonylag az elejan volt €gJ igen hasznos sz6.flrrrd'. Fehk egyedtil lehni. Neked isjavasoljuk I'M tFRArD. hogy "ait6l f€lek' Hat akkor r rtj€n€k (lflrnki.nG aLotiEbxry d-ti{l tennitr l...l. De ez kevesb€ gyahori.laqyarul: Faleh r halJndoktol.. hogv mondjan) jul ij I ?otdirsd te: I'E AFqATD can'.. T6nyleg pr6bald ki . how. alkosd meg azt a mondatot. how . mint majom a tarkanal( telen) most ilrrilj.. hogt/ nem tud egj/eterteni (4 /caf.mondjuk tegkitzelebb.r t l .ati6l tartok".1 Szeretn€nk. ezzel is Pr6balkozhatsz: A Fr€jdi att6l tart. Ha biztonsagra tbr€ksz€l a megj€Wzesben. mint rantva m.

amelyA f c l a d a Le l v i g z a s e n e k p i l l a n a t A b a n nch nc!aL Jngolul i5 tudoh .'rf. azert van n€h6ny dolog.d e c s a l {a n g o l ! r l E l l e n 6 r i z d . masr€szt sz6tdrb6l. o g j / i g a z u n kv a n . hogy nrif6lc kupi (< . ) I r d b c r s z a v a l i a t d a . tlonnan tLldhatnank mi. Host pedig tigy renclet magad kOrnl. ahol most vagy. a m i t l e n r c r u n ki o g a d n i . amelyelinek a nevCt val6sziniileg a kbzeljov6ben sem iogod m€gtanulni.34) an horulbtted. a ott.t.ss v [n.e A z cUcn6rzast ns/ 6njnh. ho$/ angolul n r c g t u d n a d ' c n e v e z n id k e i v a q ys € m . a h o v a v a l o k h a n g o s a n . . n g o l u ld s a Eltalaltuk: Folytasd a n62€lddest 6s csoportositsd a t6rgyaKat (oarEcrs) aszerint.g\ / Ahad(i le$/el es akarhol. medhogy az elnult harom h o n a p b a ne g J s z c rs e m n e v e z t e dn e v € n 6 k e l A marad6kot nezd meg a sz6urban. es csinald meg uib6l a feladatoi 't2i. a z O r s z a g h o t l ! ) .lnstontC Legeloszbr is kasziis a kezed ugj/ebe egy angol-magJares egy ma$/ar-angol szotert moncljuk a Count'f szotarakat (eded. sone catrct lszmcsr'tzsl t auncn or rctshbncsulnl A sarcn $ a crccx llj cs o Uall o Hinyat siliernlt cltaliilnunll? (Azt ne mondd. Saina csak nraqvarul f(donr (eqvelcjre): Az rr6bbi csoporiba tartozo iiryyak (o6rrcrs) k62nl hnzd ki azokat. hogy egyel s e m . nrilyen tar$/akat (oa-rEcrl0li?sskt] iirqy) latsT masnd korril? hozzanr leghozclebb eso targy (oart. how eq/reszt h a val6sagban.I d e i r j u k . u S / e .

6lhingr ond 6 lllords 4 6 t6r9g 6s 5 tz6r sriig. vminek a nvele a n{dDrrl[lndoll DaoirlaD 4 sttEEr of FApEnlsl a! ritootl aitohilincs o roor. r e i ' e l a n q o l u i ..e s a t O b b i P g ) s z e t r i e n l r v a n m a g l a r u l l l i e r r p a h o n ) \ _ ben (a Naql 5/oranulosban. hogy milyen fontos szavak..ir$/ foniosabb. hogy szerinted milyen gyakran mondjuk ki az 'llet6 sz6i.Y. sibzvdd4 [s.ik!r lnd leDed5 + srrE kill nvel. a masodik azt.m P l ) e h b e n c s a k a z o i l l e r c js z o s z . A n a ! $ o n l h e r d c i h s e ' i e d i e n e a m e q " 6 h G i n a l i a n a h h i b r i d _ m o n d a t o h aa. t daaz'4atAla 2 J 5 t hlde+ 2 5 4 6 5 6 A kpl lisun eqtm. b6!en adunk PFld. vminek a tart6ia + no. Utana magukat a szavakat kell sorba raknod aszerint. melyik t.ealt6llil melltartoa rff ltril Az els5 lisian tedd fontossagi sorrendbe a fenii targyakat. s) .rrrDdlddrllndoll !art6.l PI llit t\crc< d Dcan'EAttDLtr 2)a 5). tDaFrtrR ldhu-Gtddd h a r . m o n d a r o l r v a o v i so l v a n m o n d a l o t a m i b e n m i n d k e t s z o b e n n P l d n . Szerintnnk akar igy is elkezdhetedi els6 lista: a Etgyak zrrrlszllir lhrtl a szavak sEca.rs melle kerull sTavakkal csinalj egy eg/ 'tehdr r. Vagyis az els6 lista azt iiikroz' ze.z 6)d CLLCtatn!ird be ansolull ny€l hilincs 'rt g3 .

. valahogy igy.Iia majd otthon j6l megn€zem a sz6tarban.) KoztaEas6g (Vlll. LraEr s'FDErlt]tl aonE naND s''. Aranyk€z u-(V. hogy hirdinitr Ak6cfa utca-" Hm. BR'DEs/. ez a Xert€s2 utca. van sz6mos utca. ami ime n€hany sz€p budapesti utca (o sn6E [!?t'it]).ker. Es €zut5n.illetve t€r (a sozrrr [srhr]r neve angolul.) lde irhatod a lefordiioit utcaneveidet: IIAOYARUL ANCOLUL .llood to Hoppinesr .r4i. (UWsem hallja senki... .@ F€ny (IL ker.ket Sz€nth'troms'tg {1. forditsd le angolra a korny€ked utcaneveit.ker) Te is biztos 6lsz valahol. ker. qy(jtotiiink van Londonban is €s Pesien is. .k€r. batran gyakorold az angolszavakat ily m6don is..fEtrrls{l) tt a. Ut o boldogs6ghoz [iid t! kpini!4 -. ha barholjarsz.) Szinhazutca (1.) ter H6sOk tere (Vl. ker) ts€keutca (lll.k€r) t6r Kot6lgyart6 utca (XXll.) neked n€hany olyan utcanevet.rlily€n utcAban is s€talok 6n most? Aha.ker. na igen.) n^c srcEr lkitsl r'atvft saaanE Inititil RoPDt' xEB sr*EEr lr4Ekl rEAcE snEEr llitl 4 ivlenyasszony (XIL her) utca 4 a a + + Xiralyutca (Vl.) u. GARDEaER 6nEEr s?hitl AhA€fa utca--.ffrlgilddn hrnd) RE sLrc SauaaEIti-P Pu Aglikl n$oEs' sau$Elhft6rl Londonban sej. lrnEEr lriif. mi is az. J6ljegyezd meg 6ket.

Mr Connolly.€s ahol lehet . ?l. /4.8 ls .jobban €rdekelnek a dublini utcanevek. ilyenekhosszn6s raradsasos Az munkavalk€szits€kel Elackpoolutcanev' jewz€k€t ansolul.sz6t6rsegiisegevel irjak oda magyarulis a nevet. akik kifejezetten bolondulnak J / J n g o l € r te s s z e r e t n c kb o n g e s z n ib .r.besz€16 nevekeset6ben.klil]v6ros t6rk6pe (t€rk€p <. Jutalomid€z€t szigor(an azoknak.lvlostjt'n a nasy falat: tsla€kpool [U. Ha a fel€n€l (de nem el6bb!) abbahagyjSk.p[n. mint a vilagegyetem rejt€lye. ni mE DuaLn srfrEEr navEs fltal t't rEE ETDDLE ttE UwVERSE.p). ME ClrnlolLv.Q.Pr^E tsAnr SrREEr4 Kellemes utca. oF Att6l tartok. akil( megcsin6ltak az utcan€v-j€S/z€ketl I Ar'.ArflArD I An oREurEREsED. az se baj. Ezi a feladatot csak azoknak szanjuk. ffi t{ .1e N a"-l I l. engem. -). (James Joyce 'r ir6) '. r m i r ' b i t n q i s z i k o BflowsElhn!4).1.

. l r . r1i feliedjnk neked.FUTL|RE. mert akkor az eg€sz tonnrai kezdheied elo116l. pasr. h o w .. A ne$/ szavAvalsenhi nem hrd hazudni..J . VaSya huszira. az na nem hiszel ebben az eg6szben. t'rErEoD arra.ly urdn ko!"rh. 6s megtudhatod 16lu1( isazat.rrr. m1dszen (nEnnDI) egasz idAig nem is ismerte senki. hogj/ a fenti m6dsz€rrel (l) berki emberfia n€qy szavat megfejthe tcd.E Isdflijnl) esy darab papirra. llost vedd kezedbe orszagh apanh na$/'. i O i r . Azt is tudnod kell.ik€t. amellyel megfejtheted a n€gy sz6t? Ha igen. jov6d (o prsrhtu.tl. . jelened.. t t t t . s m o d b o l o r o ^ l 6 d r e hr r n h A l l j J n J h o r l a neved (a rrrE [nai'i])betiii csupaszon. Amihor e kony!' megvasarlasaval latatlanba' bizalmat szavaztal n€knnk. k€zi vagy kissz6tdr6t. A tuloldalra ird a flss' \ il l f o ' s r ln " r c d . ezeket nleg mnklig keverem g' o d" Lrrr'ririrour. . ho$/ tudod'e. . nem arra vagyunk kivincsiah. m 6 d s z e r " n e m . neho$/ elrelejtsd. 5 / d b d d r r s dm e q 6 h e t D o n L i J i h r o l e 5 \ z c j r h r c e 5 m n d J / o h r o l J / i l h o s l m .iedj meg. n .z. MvsE (NEmoDI) mcs soha senki nen] csal6doit." q ./. e n n e l b b b r 6 l v a n s z 6 l ) ird l€ a vezetaknevedet (+ s. l . 2)t lvlosttedd ugyanezt a keresztneveddel (FtRsrtrAME)! Ezt a k€t sz6t 'de ird: 2) lvlondd ki sokszor! Van valami €rtelmuk? J6l jegyezd meg 6ket. ho$/ megial6ld a?t a n€gy sz6t. r ' i z d m ? g J \/or. hogy. meg nem tudhattad.t6i: . f'lost in' Wenl Ha nem vaw megelegedve vele. Inscrdfl) a amery meshat6rozza multad. e t e t ' L o t c m e r l e h . s p l l p g i r d r s b . Ez a te els6 k€t szavad. L a n . vegben. a p&EsEdrltt. marmint az angol-magyart.1trl.. akkor legalabb a nErnoD. Aztin mindesyiket mondd kih6romszor.zn" 'abicebenE' mrjd 'oglon plcirrF cqrJlilod rzl r \zol m amely a neved el6tt allna.sz6u(|d Ehrulunk neked €gy t€ljesen titkos €s teljesen tok€letes modszen (m6dszer <. K€resd benne a vezet6kneved ( s u a n a q E )Ita l a l d m e g r h e l y e r J h o v J b e l . n n p i ^ a . Tess€K. m i a n g o l u la z . nreri ezt a Ebben a m6dszerben ltdcsdd). Jm. lYes akarod ismerni insyen 6s szamfejtve a m6dszeft ( E toDt). pnEsEnr. . csah kuldd vjssza az irat. amety hozzad a legkozelebb all. Es ne fel€jtsd el. tegyal ide egy ilyenjeleil tne a m6dszer (rehoDlr! {Ne i.

ri + ohos cilf. va$/ ha az ill€t6 sz6ke. med a m6dsz€r val6jeban akkor lep majd miikijd€sbe. tta sikerril angolul is felidezned. alrl€r otthon el6 kell kapnod ezt a leck6t.tsodba.tni k€ll. valamih€z ka. akkor nezd meg. arra eg€sz biztosan eml€kezni fogsz.Mondd's ki haromszor crrvrr lld. akikkel gyakran lablkozol.18tt . Ird be a nevriket az ahbbi 6bl6zat fels5 soraba. amit mondunk. akit kedvelsz.) Amikor tablkoztok. amivel emberekhez lehet szavakat kotozni. (Az€rt fontos. akkor mind€n rendben. m€g olyan is.Z lh{dll 4 heavetlen rrrrvl$nil o mulatsaaos. hogy az illfet5 bel€kukkant a WoRDF. hogy hany beiiiben ewezik a nev€ €s a sz6.. hogy olyan szemalyek legyenek. 6t gj/akori emberi iulajdons6got jegyezhetsz mes ansolul. tta nem. Szeg€ny majom akkor ugrik a vizbe. akit nem.C9glehetr6ges m6dszcr. Aondolj itt olyan szem€lyre. barmit. amivel lemerheted a k€t m6dszer eredm€nyessASAt. amit meg akarunk tanulnj. ami illik ra. Ez lesz a kontrollszo. ird be angolula t6bhzatba az illet5 neve alA. fla meg€sin6lod. most eppen egy olyat. Plint azt mar mindenki tudja.) Ha eseueg tariasz t6le. A WoEDnus valbzalosnal valiozaiosabb koteleket kinal.. agy val6szinUseggelarra is. 6s azt hangosan. P€ldaul. hogy van-€ "sz" hang a szoban stb. as megn€zni csak az angol sz6t. amikor legkdzelebb talalkoztok- . vicces a s?r{r6r Jsrtdnd8l furcsa /rrrrftiiidl + kedv€s (Ami kimarad sz6.. azt tanuld meg kulon. akikkel tal6lkozol. hogy ma$/arul mi volt ez a sz6. Legyen koztiik olyan is. amikor talalkoztok. hogy a minap az illei6hoz hozzakbt6ztel egy sz6t.akkor rejtielezz! NEV nEv NEV NEV NEV szo szb szo szO szo egy Az alabbi szavakk6zril valasszki mindesyiksz€melyhez olyat. Pr6b6lj m€g valamif€le kapcsolatoL teremteni az ansol sz6 €s az illet6 szemelye kOzott.

No @ condolj m€g valakire.nd. vag.rovid. H'l [h'vl \''r. Ird ide a nev€t €s olvasd ki.ha oly:s'nn.. . Azt irtad le. vagyis sdorrg. t j ...rovid.'1p 1"bi'! O \ . vastag €s sz6ros leba van. . .ne kai atrgolban a ri.dl laba van. vastag 6s sz6ros" l6ba van.rv [ionfdlndh."9 . 98 :r . ird ide a nev€t as olvasd ki neo'| +o oi^afforslh|d nsd0"od'ndAodszl. akinek: . . j " .sy kbver.n.trD z. csak kar€r lehet. E vagykovir. . Szereted 5l? lhnzd all!) YEs No . Sz.jLv E 1d. oltnsnrn6l E rui. . lUlodctndDongcrous mrd dand*ori3d [brd. h..n szo. nnoE id€ czt a nevet is €s olvasd ki a mondatot: Szereied 5t? YEso (htzd albl) FrrE no oarcenorsllsd Dsd d. . . 6rtilt €s vesz€lyes".pl p berk. lri ird iO Aondolj valakire. aki: ." v.sdiosrl. ..LbbGakralgesetjerenr g v.^no Szereted 6t? fEs lYo lhnzd a6!) cs. / HAray LEes (Il4zl a hbaK) .. ' . . ."o. ha rendriletlenril mindeni vegigolvasol es pontr6l-pontra p9!]!9ss!_!j3r9b4itqd az utas't6sokat.reted 6t? (httzd alal) YEs .trri vastag ner.' ..ikai arqorb. (De t€nyleg.) D oondouvalakire.is saorrE rer'| no nenv IsoiL! et'd laba van.n I &rregrik. .rossz. ". hogy Yx-nek r6vid.rossz..r orE"oo.ksi'rkrbb visyiLzzrAzaine. ond 5 p€rc alatt megtanulhatsz 6 mell€kn€v€i.. vasis uz ..Rod. .. akinek: . 6nllt €s vesz€lyes....k diihbsd jelei vilyizz! Az. vastag €s sz6rbs" laba van.n" GD CondoU m€S valakire.. hs'il ird ide a nev€t es ollasd ki . ho$/ XY rossz. vayls saD. Azt irtad le. aki: 6rnlt 6s veszelyes". " .

a.[d|ssn{. tagtis nripmbe!.iLm ezt k€rrmondani. cr. athet6. m i h o r e g y J n y J ' n e m l e n n p i l l e n d 6 e 1 6 r u l n i hogj merviiE Jzr mondta aha. crcroo ru/ [d*ndrisz rnil] 4 b. hosy .t'inill |.ves. (Veglil is. 'niir neqint tcsedhivnaka Cene!. €s tenyleg s6ettitrt [i!!ttfilndl(+ legjobb barei).t9 .t tfu nt'gl' o te\edszr Ten']es igy hivjek. m6rmint az €desanya. ugya' nara gondol az ember.) Hat igen. Hal ez€rt kertilt 6 ide. 5 minutes.o.osil nas/lelhii bcihelliE minr "q) E [d*onfonrn] gentleman. €s a soly + fir:i(gyermek)kiejt€se egyform6n: hanl. aMERAL ELEct ot!Idrsot'atidl vagyis orszagos k€pvisel6valaszds) alkalmaval €n csakis a Gener6tt valasztanam. r''. H6t ilyen nekem a Ceneral.boscses". pr.. hogy 6 (4 a EEALLY ld.9ener6l 0r6torrel hr idnih4 + ot perc P O e n e r a tP 6 t e re g j i h u n h l e g j o b b b a r a t i a . ... Egy ityen n€vet p€$ze nem lehet elfel€jteni.i. mint mindig.jscses.md@ lwfl long nlmbdr]dtevessz. amihor halua.r d r6bbes sz. helyter€nPr. o €rkure ha tl mm 4 r."raors loAs. ltri vid?] 4 k€t sz6 i a a D p e na N a q yS z o l a n u l o s b a r d o g a l l u n k . azt'in rOgton az. g A aaa@ azt is jer€nti.Llhelyeii. s z P r a n v l e l P n s e g l e n n el i r u l n i m e l v i h u n h e . ho$/ kihasznaljuk.thornok).I minute-2ulordr lvrnninii] d egy perc. Csak eszlinkbeiut Cener6l Feter. mini egy aEYERALldzs. You'EFwnarc.aenerarok.cat'dtilil 'ttabban) el€gans. persze 6 ngys€m indul. wleg hogy 6 mindis P . nemjbnekfi volnal€he a nasyszotanul'*. kiados etk€zes szokottmeghilnia c€ne61 lryenekre akaom -"'d.4 "rto6aan Es ho$/ a legkbzelebbi i-tIKsdn](o altalanos v6lasztas.illen furLsi meqsemtehetvetetten hoq) a srF 4 Nap.n. 6rro'. I'losr azl hiszed er is csak hLilleshedes.

ll* -.UUna keresd ki azokat a szavakat. karikazd be azoknak a szavaknak a soFzamet. ) Ki vagy te? Ivlivagy ie? Azon k'viil.uo*--". mindis a kdveikezS sz6 sorszemat karikazd be.Dbdnttrl] | / slDE"rlrztttdoftl I8. rdp. ho$/ egy .rstlift& (o 0vinglis] angolu! IYegadunkegy Ekas magyar sz6t.r\ocAt ous l'lo-fiogdfttsd l5) fr (c..Aho$/ olvasod.oaslto-Llginitnl ta) EEEnosExuaLlh. El6szor olvasd fel hangosan az egeszet. l e s z b i k u s ) l 7 ) t a n u b l a ) m u n k a a d 6 l 9 ) 2 m u n k a v a l l a t 6 0 ) m u n k a n € l k n l i2 l ) n y u g d ' j a s xdlum.tila:| *" s. ) trl l) fin 2) lany 5) f€rfi 4) n6 5) sziiz 6) n6tlen 7) hajadon 8) hazas 9) €lvalt lo) ozv e g y a s s z o n yI l ) o z v e g y e m b e r 1 2 ) m o n o g a m l J ) p o l i g a m t 4 ) h € t e r o s z e x u 6 l i sl 5 ) b i s z e x u a l i s1 6 ) h o m o s z e x u a l i s( m e l e g i l l . . .. (Ha titkositani aka_ rod az informaci6t. Ezek u!6n t€rj it az ansol listara.[in'Ptojo']tq\ EETLoTEE[. wnen l tzsittl1) sBcLE I) sdv [boj]2) d. *. de akkor azt is €s a z i g a z i ti s m e g k e l l t a n u l n o d . amelyek illenek rad.' /kiil t6t sztltudllrs) '.lloggon szem6lycsCnglish N e m u t a s d m e g s e n k i n e k l ( M € gn e k i i n k s e .E /i.ss.t. lbi-Szi|/{l'nl] HonosExaaL [h6no-s2Elcu0ll 285".tnl. amelyeket a magyar listan bekarikazt6l.s!bion]) ulE'plo'f.JEDln'.r. E r.nttoJll20' 2 | ) PansroYErlt.'y !.ta.tar or f.nFid664t2) M. ""lmrnl.'o. ird be 6ket a kihagyott helyre €s tanuld meg mindet..t'clit'inl MegtanulandOszavaim: tr r.' fti irr r00 f . o'.""./..r ls'ingol] naR.ndls) DtvoxcEDldi-VoRszrlr0) ullDowltit6l tt) wIDot'EE 8) h?ins6fi7) polvo'a'.l'rulsi)tl5) t an'|b. f.

ho'{ihl rs r.l5) ca/''Itirl ft I ) r. meg arr6l. €s haromszor hangosan olvasd fel5llet (NaWszer?) szo' tta neked valamilyen egeszen mas testraszed szokott t6jni' akkor azt h€r€sd ki 6rb6l. amelyPhPlldlalnrh. i r d b e o h e r a k i h J g v o l rh ' l y r e a s t P l r . am'vel azrirjobban ahi betegcsk'do Jkrnehhol s u a m m k o c o g o k .'o1{ If lF!0norlr6 it' rucnr lhhl r5' cnalrlh4zi] tont|ti'l roLnlto-tfi) t7 ) "EouDbdldl r8' PUacztr hmhsudl ird ide a melleknev€ket.m r n l a i . u ( i z m u s d / e g e s / ..l.'.keleles l5) szenved€lyes l6) udvarias l7) btiszke l8) ponlos 2) F lEtDLrlk. .i$] naPPrlhtlil tt) 6l rowal sll) l"tDDLE-aa'DlnidilEl. €s ird oda a kihagvoit helvre Kbzber egv pillanatra se 6ket angolul i fl leledke.E lnils) . amelvek faini szoktak neked Plajd keresd ki tistarot. A t F l a d d l u q J d n a z ..r[s!ijd] w?tsrld'r1lq sry.E6lksl6) a/?. . r l e n u ll r n u l d m e g 6ket.s/segespk tistan t€str€szeink vannak felsorolva (nem mindegvik. tilIl I l)s. how minden sz6r hangosan is i6bbszor ki kell mondani trt l) fej 2) nyak J) hat 4) l€rd s) lab 6) kar 7) sziv 8) csuK6 9) gl/omor l0) log (mqidfos!) I l) oldal t) ED^Dlt'tl2J nEc'(lrul]r) .cn Yonszcmdl{Gs lish 2 Ne mutasd meg senkinek! (lvl€gneknnk se ) Y o s l m e l l e \ n e \ p h k b v e t h e / n e h :i l y e n \ d g J o h o l y r n ! a q J o h s t b T i \ / l d n .[im] 7) 'r's'[hin]8) E 'Erl''lii!?. lYajd ezehPrhcresd hi a D e q y s z e !h a n s o s a nf e l o l v d s l a l .cJ(lhkl 4) r.nttil 3) Bnlc'rlhrtii 4) aEr€Roaslk$niitdc.. mondd is ki 6ket han- I lloggon szcm6l er Cnglish Ezt se mutasd meg senkineh! p1 lai hol d/ llJhh Vcqte!alami. Karikdzd be azokat.:lj" I ol . l 6 b b h d r i h a r d b e J z B l i > t r n J / o h d l a m e l l € l ' lisr6bol 'dm'lleI eldrle n€!ekpl. trl l) hires 2) barabagos J) nagyon j6 k€pess€g( 4) nagvlelk( 5) higgadt 6) fiatal 7) kozapkorn 8) okos 9) biinbs lo) boldog I l) mag6nvos l2) szerencses l5) 6rrllt 14) ta.E l l ] i ln c m l o g r o k r d n u l n r ' eq. csak az amelvikjeuesAz [l zetes€n tud faini). b b c j l J l P l d d a t b 6 l i s e .fro6[fiin.dl s) cLEvErltdctil e) auLrYlgikil toJ ta' Prffrc. amiket kivalasztottal ltikozben 'rod.^c'ltzt rdi'kl lo) ft'oztbsz ird ide a kivatasztoti teskeszeket. €s ird be a tobbi kbz6.

Mi issyin0tunt slavalal. old. aEsE.lJDosrrdorlollreo\r"jsrdrosrnftru'5r\. hosy az illet5 fel6bredjen.gy €rzed. hogj/ srr& r1l'stb. hogy a .rEd lrEk!6k. BEsr. Ha regi WoEDplucos vary. hangosan. Osszpontos'tiisi gyakorlat: llikozben hangosan azt mondod: warEr-warEy.lapoaa 114. akkor ebb6l mAr tudod. Persze ez €sakis arraj6. a szexualis f.blzllfllii gyakorl6 feladal.tUlusz6j? [l it 6 'ir!zi] EW daftb aLnlaElrl. hogy megjegyezd.wor<E. asE stb-).eJrl\er. hogy most gyakorolni ^ nAstuRME d In.sz' inrrrniart !ol'r: ez az? 'fl. duw6n..llurc sib.tnifr6iil (o maszturb6l.t6kara ItE stllr cond sav sdo E enceseink: .i6l hat avetr az. Rendhagy6 m6don.nsor lidio h.fuo. magyar6zd meg mindegyikr6l.. O isy ebreekte lsre. A szaknodaldnr iro.tta . n/rrrlvrjld 4 felabred.lacisr6l a nr. j6r l. halkan. kUl6nb6z6 hangokon./rrcrendhagy6 ige. Pr6b6lgathatod €l6re is. amennyit csak tudsz. tla$/tunk E e$/ kis h€lyet. k€dvesen. Ha tetszik a dolog. llyenekre gondolunk. 6nkiel€sit) sz6 bet(inek telhasznalasaval csinalj annyi sz6t. €br€szd tel 6t igy: wanELx/afEr. lvlegpersze arm.LrirJhel"r'i.lalont sze lszakrnlis b Szerintarnk ittszo sinG nr.halivancslragy riluk. hogy DilA van k6ze az alap igehez. ls it o must? .lUokcy-urokego Ivijtil tla fegkozelebb alv6 embert btsz.!6lntl.La. Alakjai 4/AKE. f€l€breszt.la6igok.rrs. amelyeknek koznk lehet az alapisahez (pl. MASTANBATD V6laszd ki kozrilrik azokat.ho'o'I t02 {F . magadban azt mondd wanE.

. . I'm Adam . IIICSERCJTUCilVCS Gyakorlat telj€sen kezd6knek Namelesssalesmen anagrams Madam. Fordits Fordits 2 r|osszUember szot6r 'Iead€lutan Nana.:iF | 03 .6.palindromes Doublets Kereszirejtv€ny lQ T€st Ql Tesi Ki az az evribadi €s hova kaman? Banana ?uzzk a fejlbrd A tudas anyJa Egy€rtelmii. hogy certainly lo4 t05 l06 lo? loa-l09 I lo lll-ll2 I If. tt4 I l5 I l6 tt7 I ta It9 120 t2l t22 .

vtond hat n i. T@ sttplElti czinldll. (t nrduE = I w6D.vA. szavait. fjgyhow az s. usE. .lltf.rust. haf.P. De a mi naqy sz6tanur6s lrijnyviinkben taldliad. Rut. e" ityen snptE.mAr unalmas. ir.fr.ttAh'. Igen. . ha tuatnc.s!x.) o. narta. IEts ExERcIsE stnplE ldis? Is lle0s?iirn iiDfoll. Sft'. usE rtsf.Ggokorlot teljesen kezdiiknek Ez a syakorlat egl. fi tv8E.B/dalbtnts).Dbket linglh {drd]a magyar szavak- A na$/ sz6lanul6sBoorr"ban[bul]a rEsr is a tanuldsi szolgdlja. Tanllld meg a leche Deho$/is rof. rut.'RurE. Ez esy ''MFLE sr'pLl Iszintlil tanuld meg I"tagsemBoer a. nAtErfn. 5 rrrzEs[ninits4 aratt 5 '9oRB. rutE. til egyszerii. nrft.rdd. r rs rs a stMFLEEsr. ttAn.n t)aj.t be a nregfeleld angol illetve magyar szavakat a kihagyott helyre (kbzben mondd ki 6ket hangosan). .EUS[. ilAtE. rs 'o. TEts ExERcrsE stttpLD. rasrE.rositsd bssze az frarrir ryof.'us. ZEir lh!?rlis van benne.szerii.

.uir '.rnslit linl (o e fiil hall) .oNE ru.f .. tem"rPs isazi muratsaq @D rejtsd meg az al6bbi anagrammak masodik fel6b6l hiAnvz6sz6i w rrnEstl!4noezl a sttu.nirn]. -'rur. hogy t'.e\ . e-l*i. .oEPi4 r.ts LltElvEbt'r !zhthl (a kett6 mes iizenesv egv ElEvEtrlti tsli.Il/ln .r rr.o1i4 egy is ttsszefiigg€sekre ravilegithat anagmmmal Eg€szen. vag/ egy mondat amig egi/ m6sik€rtelmessz6t.ltuiidll a az e]F-tc€lja (rrrE!ii|] + €let. ill mondatotkaPunk bet(i! addigaddigrendezgetjlik.'sa' Rr. r*.nA'brrd{.. [n6jmh3? s?6ih'i!n usy AnasrammatP ^ ac.. s6rtr Isr4 litt r\rs EAxlli!'rnl .dcsd a a vidak Vagul. Atlt'+ .{rfrYlnr0lftn].varatlan .sD u6..:8 t 05 .lro .l P a rzemek .litnah' tzl o r/fLijl o szem.ho$/ egy sz6.. !lir. ntE couirRrsDEldii bt'ticzlill. olvasd v€gig meg egyszer az egesz oldatt.'a[rdng] (<' dolog) Ugyanigva ugynOkoh P$mas anagramm. mr EvFsIdi . .. [dezlvf ] + pinc€rn5 egy p6rkoltet [ir] "usl rEi' lnt .nrr sErll{e.nl) csinalhalunk.i:s.I]nl fli/o pLUs meStizenkett6) Pipaldki azt. E Rendhasy6mrlll idd: ra& tata .o'.i is cimbensrcreplo"nevlelpn jatszi konnyeds€Sgel k6t megjegyezhetjnk fontos teslr€segits€g€vel l{€t anagramma sznnkei€s a hozz4uk tartoz6k€l alaPiget. megtanulni lrd amelyiket szer€tned anagrammasan v6laszd ki l€l 6ket na$/szer 'nnrr E Rendhas!6 id.rtuu1sllrrilir) lddok (rrrrrlfaiilil c csal6d) ul/.llomelesssolesrnen Riln@RnmS -|l|is mz] .A 'ELPlgtEthll) tavir6 hatalmas sesits€s -) un's ///nllt)kz itlnl. ?t.af. a drc'rbijtl P eiszaka)sz6 betiii kiadjak azt. amelvikigen a Anagramhak-e kOvetkez6k? + V Elffi"Arnltalt.yi]fl .

on Fh4 a Ne r nd ra egj/etlen hSzban iartott kedvenckisallatra s€! (A was tr Elnr's z rq&"lvrz it. d-of.r a caE oE a car I s r/"[yez ii i hr 6rd lat ij e6] sz6. b6g. + rt/. DArld. a k. c/ilkd] ket palt1Dio|E-ban lpdinddm] kihasytunl( ner(ed szavakai..nizl o nemek 6fi lniidgdd. iagara.a Pun.fUlodom.n. Cgy csatorna . Allati kijnny( mert azert tulajdonheppen ott vannak.r-€ h. 6 z'igj m€Sint! RoaR 4 n\bll.l'm Odom PnUilDnOmCl iin lm. I.dla papa.' /YoP"s. szinl+ lat. amit 16ttam?) WAs . egt/ terv. harsogris Egy ember. a |1.:i.ird be az utols6 betiiket a vonalkara.. harsogi bOmbol. amelyek visszalele For'lrn sf0fldrd{.a canal PaNAna.tdinddm4 olyan szavak. sEE.Es a jelent€silkel sem n€h€z eliablni.ij!z6] 4 eliot tl .. O EoaR acAt\l A EAN. sAN. Pr4r o tel1 as tervez Falindr6ma'e a kdvetkezd mondat? (Amugy a jelentese: Egy auto vagy egy macska volt.mint elolr6l (< !oh.lidhl. NtacaM. szt sz.. -Ntt norditas es sz6sz hozza..rr . lf. a.Panama..A kovetkezdharcm sz6 is palindr6ma. Adam vasyok el6lr5l.J l dli r!n. crlrlkid a aut6.vasba Eftehnesetvalnsszatok 106 .. -je volt az. sEENI'zi.. haiulr6l..P€rdaut: t"u.---[nrn] apaca Lissunk k€t mondatot is.A palindr6m6h €n (o Mcr{t! RDslhtltiidzl) ugyanigyolvashat6h.monda' Asszonyom. amit bttanr?ll O K.ddm ddn. z'ig (6s mindezek fdnevei is: nvOltes.n.lnmla nana.zdok: ha a foftlilisn kaldtleletek isr.

ahol a masodik sz6 csak e$/ betiiben knlonboz_ het az els6t6l. A ieladatot fennhangon oldd meg. hosys:jlohiba..[hn. €s azokat k€tszer tanuld meg. A6XU$2CSOII: vajon l€hetne'eaz osszesfenti sz6b6l egy otodik Dorr. a negve' dik sz6 csak egy betiiben kUlitnbbzh€t a harmadikt6l Es i$/ tovebb. A harmadik sz6 csak egy betuben ktlOnbozhet a m6sodikt6l.a Dt l€nylesne'n eirjirkaz . Parkor Ezen az oldalon szerintrlnk tizenhat angol sz6 van (Szamolj utana..Doublets litbldkrl A DD^^TLBBLLEI olyan sz6sorozat. + bomba. A lioztes allom6sok alattuk olvashat6k omlesztve a lisun Tedd 6ket a helyiikre.Er€t is nalni?Pr6baldmeg.usaus a raP P/a'hrjdusl ordar. melyik sz6ra eml€kszel k6ziiliik kapasbol: V6laszd kia legszimPatikusabb hat sz6t.n'r0i l 4 Parl(.r.'r E lkrnl A \ovetk 26 harom DouBtE?'n€lGak az els6 €s utols6 szavakat adjuk meg. veser azl E Nehosy hidd.l6jm. hogy kimondani is Syakorold ezeket a remek szavakat.rlndtl + orvad P. PCId.. igei E Lqe E nenctrasro #4 arr arrlmil.@a c.au!.r @.'t* rj' I o? . ffz'[hu a itv crar[kijd$] 4 I€riir€ ". vesiiszavak R€ndhasy6 . ld snvar6 DOABLETek PUCERES CSOIVIAOOL K A IIARANqCAL A LISTA: ffrrrlbi l a usat. mert nem biztos!) ird le. hm]. €s ird ide. ha sikerLllt. bombSz co sll6lil I co.

Sawyer stb. .ymeg u$/anaz).. 30. E u l i m a s s z 6 v a l . versenyeken: induras.l l t z J l e g e $ / s / e r r i b b : O . hogy angolul is lehet azt mondani. . van c'vel €s p-vel kezd6d6 markanevn is. (Nalunk a villamos vizmelegit6 tanalyt neve. Ebb5l \ e d d e l a T " . Ja. . Bohomnagy or szag. ha m6g soha nem tanultel angolLrl. CsiUag ("ismert ember" jelent€sben is). Nalunk egy id6ben Trcpi k€zdetii is volt. A v6lt66ram rovidit€se angolul (valt66ram + c r t l t r t t l d l b " r q l i nh r o d ] n e n r o n d d h o w . 5.lleresztrejtu'iny . . lul". hogy pl.n € s ss z a l o n . H r r s d h p s j i r p i n k " r t " r e i s \ r n g a lakisban. mini a 12.26..-.. €s az esyik hivatalos nyelve az angol. Ez€rt ninden meghatarozashoz l€$/szives gondold hozz6 azt.Acf.unEcr cuRaENr IlrREn hrontl). A szavakat mindig az angol helyesiras szerint l{dtl beirni (iehat a fenti p€ldat lolytatva a nmro sz6r. 19. Cruise.os' lii-ffios4. mert mindenf€le e169€pekkel fejl€szti mindazokat az izmait. Csomagol.) lO. . 6s ez€rt hivjuk ma indianoknak az indi6nokat (ld. 22. ho$/ papa. forml. csomag 9. va$/ a DC ami az eqyenriran rdviditese .ok6r kezdiiknek is Ezt a l(eresztrejtvenyt akkor is meg tudod csinalni. Acaosd) 2A. s m p q h a p o da m e g l e j l e s t . az eg. Tomi. Asz (a k6rty6ban). m€S a 156. 1 5 .). pedig minden beirand6 sz6 angol. az angolul a miniszteterne. . r€szint 'bzassal m€g bringazassal is ugyanolyan franyesz lenne.fenyk6p angolul" (4 p oro If6t6]). olyan.. Kezd€t. Rum (ez m6s ew fokkal cselesebb. 20. Innen fogod megtudni. (TamAsbecenev€. I 7 .f R 1 l .yikbena megl€jt€s. talSn a legszbrnyfbb szOrp az bsszes k6z6tt. Hogy tudj nemet mondani angolul. valahol rA lesz itlra €z a k€t bet(. a h o l a z e m b e r n a g j / o n edzett lesz. . O c e " n A (roppant becsap6s!) 13. s6t m€S egy sz6taggal rovidebb is (amng. Ami mawarul a P6nziigynri niszt€rium rovidit€se. 25. Hir€s ndit6ital. / n c m f d i r . mintha a szohAsos keresztrejtv€nyehb6l kigyiijtottiik volna az 6sszes olyan k€rd€st. t z . sok a szeg€ny ember. llyen pl. ho$/ ". (el)kezd. k i c s i t e l S k e l 6 b b € n .) X€t kulcs is van ( 164. amire r€szint soha nem lesz sznks€g€. igek€nt azi jevizszrNTEs lenti: (el)indlrl. o.. ango. . a masikban a kiejtesek vannak. ezt az orszagot kereste Kolombusz 's. Kb.t!r] linr | 08 *rl .tre \rntqE Mtntsrrf. h jo nini!. oldalt az indianokr6l). j6l f6znek benne. . l. 25.

10. visszafele rendben van. amije a far 6tonobil 0rr6eri-6jlijnl e mernph bi/tosdn \dn.s E a nyelven. n a g y o nc s o d i l k o z n i I { J n e m Asto. 35. mint a magyar szo. Atom.'psprr r o q o d m . 4. hJr Namost. Kifnjhatod magad. akkor azon is rajta van ez a rovidit€s (A LEvt?t6t lEsd meg a . Mestll. angolul hel betiivel rovidebb. m t o g s .Ne l€gy ciki" c'm( opust). ott mes magyarul: tikk-takk. €s a danok akkor m€g danul besz€ltek.gr h.lam. Az a dolos.€mber".. TT Ezen a m€gj€gyz€senerdenes elgondolkodni. Dani. 2l. Ne mondd.0 ' ."o. Korszak. Toni. Knldnben eleg val6sziniitl€n. lesy \elp.nlol rbviditve (m6r mesint egy ravasz darab). Tonna.. csak a . annak is a gombjat. Amerikai. €ra (ez utobbit sngasnak szan_ tuh. puffasztot! rizses. Ha Eit6l mar lEvt's farmen. 14. K6sz rF lot . hog) ronhdl A? rul{ Il\unJl 14. lA . odafele kirii. .. A/ AmerihaiL$/esulr Allamoh rotidile\e dmerihal l e n n i v a g y n e m l e n n i .r.6 rn #b5l kell elvenni a ^tt t. 6.'rM "r.oBttE lo-d. how . Szabadban kell auni. merihogy 6 dan volt.h o g j m i n d p n b . how nem tudod.t mondta volna. q j e g j e T n i . hogy . szcrernrnk azt nem jelenri. csak egy "a" bet(vel rbvidebb. l r a d d ! i / s / i n r e s 2 6 . California roviditve. Majdnen ugyanaz.* Hamlet nev( dan kiralyfi mondta. 5. de neki elaruljuk. mint a magyarban).ban./. hoqv ezt t€ny_ leg. hogJ a nagl/onnagyon-nagyonhires jazztrombitas nev€nek €ls6 fele ez. 'Barmennvir. (na mar m e q G i n .A sz€nt o rrnt lszejnt] roviditcse ansolul majdnem u$/anaz. amil akrrszr 27. men az azt ielenti. a. J2. 3. ide csak annyii keu 'rni. Tic.d/ iga/i kpTdcihnah gj his segi's.posHra ad". 7. 5l. kiildj nekiink€s/ levlapota kiadoba. van ilyen k6zlekedesi tabla is.O t6. Ez nem a f6 capone. FIjGG6LDGES Dox. n n e ! a n a z . b e n l | ' l q A r ( isjelenti . '"-. Au. A. Esti6b humor 6s eligazit6s a So Ac$oseban van. ott m€g a hiniszier is prima).ERtc^. fien? tla etrijl t€nyleq freqjea/ezred. 24. Denev€r. l4atyi. no ispn ahhor npm. 17.yldaunl:r. ketszers'llt_ szerU s!it6ipari term€k lett volna b€l5le.ben . E z t a l l i t 6 l a gb i z o n y o s B E o R I ' t o r.29. ezt eW abszollit kezd6n€k nem kell tudni. 2. miel6ti m€g s6zott.posia" meg azi is. 30 Plar negint a miniszt€relnbh angolul.35. k h o r m o s r n .elfowasztott tiz6rai illetve uzsonna jellegn €tkezas.

j a tiz betLii€t nregianulni./oirr[vd*]+ dolsozilt. hogy peldaul az . megfis/el6kdpessegedet stb.til] PRIcIt Drcldtgl Hahisl ' \rJr.m \olr s/uhseo drd hoq\ ism.m(vesz rtjelent. Kajtal ll A j o b b o l d r l i h a r o m \ 7 o \ a .1+ tanul6.a||isLa".' h6ke. E ua rrrn'Ylo ]a ianur. Szerencs€re nem sznkseges min. cl6g csak n6gyet. rra < l rr0f .n \il A t.jon melyik n€Syet?Huzd ala azt a ndgy bctiit.rok 1tritrt refrisz.h i' . f. de a nyelvtuddsod fejl6djon): is .. at\ttat s/onrErluil*il a .zsr16l [itis?t]nindenki azt hinna .t. dr' HogJn. a z o n k e p e s s € g e i d e ia m e l y e k e t a z l Q t e s z t € k m 6 r n e k .hdJl mpqoldisiho/ n. G l l v l i t j e l € n ta z a z a n g o t s z o . N c m c s a p u n k b . 'tragynrbni is: rliffEltIficia. e b b e n a l e c h a b c nm o s l vagJis mind. . z n ln ) e l l i h i l l i k J l r h J g l o l ' h p l l r e l .rd 'uqy^/' A lrbje$Tetbcn J/pd megJdJuh mi mir i.qy t1rsh.oidod 12l rngolrli r. a 15bjegyzetbentolAbbi scgitsegrc lclsz E.Ar.. Va. DIFFERENCE Kiejiese: Idifrlls'] dc ebb6l mir az osszes betiit meg kell lanulni Ha nenr ugrili be a megoldis. < -gy.a s k € l n y e l v p b n e n e n r a z .? E ugyrdigy."lfisl BIa a CIr /-) lbi!bdkl [-. . O -. Pud .lO Test lijkjib$tl B a r c g y n y e l v n e m m i n d i g l o g i k u s . az meg fogia m:S6t €s . / I 1 3o . n € m . h a g y A R s t i t d i ! e ' / CtLCIOn: (hogyne csak az IQ'd.. z&BElildft. s e h o l . sdtnnk el olyan trefakat.s.l"nrI La ltt egy tizbetiis szd DTFfERENdE. O ird PIitjelent masyarul az az angot sz6.'. m6gis hasznald nyugodtan az eszedei.f. hogy norEnr?lir0ddfll ide.

pl [x6i ldjrlhrdjl [r'rd] [dr] | ) I4ouLD you Asx W. ERAl\crl. Rajla.A2 alabbiakban olvashato eg/ kifejezetten k6nnyli kis teszi Nehed raa. 5) IIow LotG DrD rnE SEvEtl vE^Rs' WAR LAst? l'.. is megialiliad a valaszohat. pr6bAlkozzl I) WoLILD you As6 WLLIAM SEAfiESEAaE lO A) swEEP mE FLOORE) WRIE A PLAY C) 2) WflIcE Is TEE oDD . 3) a halad6k is kitLl nocn iognak sz6rakozni €s legalabb haronlnew remck szot tanulnah bel6le.' | | | . arrirol el tudod k€Pzelni. ho$/ ilyen Ligyesenbeugrattunk. Hogy ez hogyan lehets6ges? Tovabb €Wszeriis'tettLlk a vizsgaszabalyzaLoi. BBA]'|cd.jiheit€d. hdn?n6rtllb'in.lani. hiszen a v:ilaszb6l s.trltfih?l Ifo'szi n6i''l 6) wEo wEorE EEEnrovEn's nFrE svfiffiotr? 7) WdAf Is lE nRsT fiA. nri leheiett a k€rdes. 3) Crn vou ExPLAti DrrsErN RELAnvrrr?tAnswE rtsoR no. hogy p6rositsd a lierd€seket a valaszolilial. A !alaszoli helyeseh (ezt fonios l t u d n i ) .Ol test llji 6iresdl lYost egj/ olyan feladat kOv€tkezik. nrit jelent. amely llszep.v'. l(ell hogj/ leEien olyan kerdes. 2) a legkezd6bbek is Dreg fogjdk tu.!l2) tldiuiil [irsr-nfJN] [!?ii'd] Iinsrdd hDdl Imidniitl rnEoRv of 3) CAtl you ExpLAtt EtlsEtr's RELA vrrv? (AlisttER vEs oR Eo.) 5l ttow Loda DrD rEE SEvEil YEAas' WAR 6l wno wRoE EEErEovEn's F nd 7l wdar ts rEE Ftnsr itAME or Jond ':.Afi 'nAeEspEARE ro A) saEEP ITE fLooE B) wBIE A PLA| C) RULE TI]E Wttctl ts rEE oDD tt Al. K o n n y i t e s i l c s a k a n n y i t : k u l c s s z a v a k a ti . cLoUDy? BRA cn.IAd OUf: BRAIICH.N MCEIIaOE? rlost.) 4) SPELL tuDdtadr'.LL. l Irlztl[!..E oF JoI. i .lni ol.iisul elcisTor Pusztin annyi a ieladatod.toar: anAtcn. cseppet sem lee$/szcfrisiiett an' gols6ggal irodott. l e t v en € l e l i e t h e l l l \ e r c s n e .

nli'li o): t 12 rl: . coulvr.PufI||qodarab'draha' hD tsdi|. t'it4t. as. CT lClain: felsoroliuk a lecke f6bb szavait (a rendhaqv6 iq€ket rendh. n wnnDnlrtit. + + uow ErprrfililcFPdl6Nl (mes"/el)masyar6z. hanem leforditani6ket ) Betijztl a clouDr-I. tnd^l4 ir.cnlbftr. A k€rd€sek utan ird oda.r r j o ne o J d t d m i l L .uralkodih. n ) r l s a a 7 o r 5 r ./ZE[ij|]cirdnyit..sds?t]4sopor. cLowt lhirlil<' felh6s.I.rn{v6r]ahabor[. Aq.rrirlldszt]<' tartvmeddig'frID"IadTInit|'ii|]4ejfE|.Mi is mindent leforditunk.r ktrdesekre. vE rliid a. ellen6rizheted magad.0 . felh6s? lYi John lvlcenroe k€resztneve? flilven hosszi ideiq tartoti a hAt€ves h6borir? I'lire kerned meg William Shakespeare{: A) sopbrje l c l r p d d l o t t s . i r . hogy nlennvire tudod lcc o .tataszol. r Ki irta tJ€€thoven Otodik szimf6niai6i? lvlelvika kakukktoies: iq. Lonc?lt longl mennyiideis?.rr.f. tlire k€rn6d megJohn lvlcEnroe't:A) sa'pbrje fel a pddl6t B) maga6zza e\ Einstein relativit6s elm61et6t C) i16nyitsa lleddig iartott a sz6z6ves habor0? (sz6z l l 3 . (vagyis amihet mar biztosantudsz): SEEBLoc. nem velaszolni kell . aifat. (a €jf6l) El tudod-e magya16zniEinstein relativiies'elm€l€t€t? ( V a l a s z o liiq P n n e l v a q yn e m m e l .rsrcx[lnsr*] o '. Akarcz rdgtdn egesz mondaiokat angolra lorditani? Tedd azt. an/.r.csl es. l'lenni fog (csak vigy6zz. 6v t6t. mi volt ii a v 6 l a s za n g o l u l . tsetrizda "midniqhtrot.{r lhntil 4 otszag.t IIoLrEssza\lai (4 wuME HE nmH ltit'idri{l lYicimack6 szavai (amiket m€s e I clrontasz): I{ne Aanusllingi$/illa Artnr kirAly szavai (ts/anns} hoDralybanvannah. gy6 alahjaihkalegl/ntt). \4 lelhds) Mi Wiuian ShakesDeare Ker€sztneve? melyiha kakukktoj6s:€jret. te m€g csopodositsd6ket asz€rint. ast(sonE^oDvro Do so'Emnclistltzmhrlitu drjgnmszinql mega h€r vkit vmire.

Petral(bncsuzashor) K6s26n6m. EatE cqlttfaf? tlow L0x6 tttt flufinEi YEss' wanLAsr? Ensftr's r0 uE tou J08rllcExs4t A)svEEP tL00t8l ETPLAf notEar.t pl a [t {rnpor 4 dl6t).. amiert ismetelhetettas WELL. a r 05. hiihii r.-l. ha' nem kiv€t€lesen as egyszeriien a l nur'biJsr) o igazsao.Iyfllili] 6 vdros 106. wDLLIttll \+ nos. otFFEBExcE. az triDes. oldalon €s a Dorisnak. DAR nc.Isldt dAAinqI Eln€z€sl. De nagyon. hogy felsoroljuk. . (bocs6natkar€skor) Szia. szerelmem. unn.lecket a23A.tn G(mD'BvE EvExl'oDyt lqrdlii ||tibrdil Szia. o. t4ondjuk olvasd rel most h6romszor hanso' kn16n6sen a Petranak cs a san.(m€gszol'uskor) 6ocsanai. az Eur6pa Kiad6. s.Oka? loK.o. vajon mite cetozna\ ezzet? Csak nem arra. i'rp lr. b'ics'l / i s u l i \ . Viszont felhasznal.. oldalon.rrrr'ltljldr] 4 . nE? 2. [3rd. amiket az angolok ka'szon€snl.amit nem ludt6l. rnuchr.lsr.lli oz oz euribodi 6s hovo komon? Enekli kedvenc e$/Uttesunk.nlil nilhrl ni ExcosE e srR-. suaxEsPE wtc t E rflE'rt fiAt 0u1:LDtnfi. SpErL'cl|n|f'. es hi az a mindenki? Ezeket a k€rd€seket itt es most nem logjuk nregvabszolni nem is tudnank. snxu? V0ar0 Asr .Iszat'bz iitl n TtAnrr rou t"r LovE. ho$/ felsoroljuh neked azokat az izCket. (Ez itt tutira nem a reklim helye. Neked kell ezt is pdrositani (az ansolt €s a ma- gvan). oxavl6-KiJ) 4 ot\6) olt. wtAr's nE FlasrxtflE0l wtLLIAtr flE ott f 0f a4 rMfi c. o.dmgrm. tvE--- 1 0 5o .ksz-Au2 sritl sonnr. l g e n . 6s holnap akinek csak teheted koszbnj angolul fettA ennl n€zd meg a lle l€gy ciki c.juk a dolsot arra. BvE"BvD. hogy C'MottEvERyaoDr!vagyis: gyertink mindenli! De hova gj/ertink. Orny? 6s Rrcul-. roDEnruonw.o. azi ianuld meg.] rir."E|RA. leck€t a l5O. ! t J a b i l ) e n a l k a l m d h h o rm o n d a n a h Persze az.. akkor a fentieket tudnia k€ll. Biztos sokat tud is m5r kOzLilrih. h61Asn€knnk. llinden epeszii angolta' nul6 be kell hogy lassa: ha valamit. c. h6O akkor mi ezt nem is varidln6nk iovabb. Uram.6c!i aE FE 110. c. Dorisl (ndvozleskor) IEaw{t norEEs.

"rs. lvlelyikaz a sz6. olvasd fel hangosanl ' Ir DoEsr'r nAvE a / WE 4u ".gli\ -16l)? ha kitoltotted.Ir tsi'r rEE I|IN .r . 4 [ils!hot] Forr6. r. l]arminr.ol \."{a[{'sl n mondrt rlr. [lej!16] * sarsa ' tr3 B/d. a hsv .nl RANAft^Ihi-N nitl r..r. OlirslF4o sul.n..'agJoq n.RDlhlidl /. amel B. di' . [hsl bt] a Nasy ' t 3'or.3 y'LLor. amelyil( nrind a het mondat alalt szetepel? / T.' i'-RAUN + valamennyien Dit] kornla'ue foryunh.34 . s".'t!z. p.wE aLLREvoLvE aRooND lvi6ld-Vow .hjr rnit tudunh c!rcil a mind r hpt mondrl al)(t sz.digJ honvhJbJ. .plo ralJnri.Ir DoEsn'rEAVE EAr or. ln izdnt minl + Nem a tiold.lit dr?ort 0 ld onl+ Nincs rajta kalap. I 14 .Bonono {bd-Nin6l r.

v. o f.is.Puzzle+ Fejttirii hr?dll Most egy amolyan klasszikus fe. .t hi. h o $ / . r . a h a r m a d i hP e d i ga z t .s PLAcE[tt.jiijr6 kdletkczili.a s A p r r c 6 i g . .E s n c m i c l e n l i a z t . . es nekunh ki kell talalni: lti h. lii hoPasztrc [e|-SZEld] lli nrosl ugyanezi szavahkal adjuk elcj. l .s.helv" aini s i h a z i ..arrl. p i l l a n t. i l 6 k n e kn € h A n yr d Y i d k em o n d a i .ipiuantot! az 6rajdra. a r d i s .:n ruzzLE-bKnegfejt€set tablazat szol(a nreghOnnyfteni. r c xd t r c n t c r . k 6 r d e s . p r o b l € m a " . h o w . h o g y . . i l l l i i l e j e z € s n r A r j o l i s n r e d t'3. h o g j / . jonncli a ktrl. A n r . p i u a n t i s " .h] + Ez tcny. . . de hinnan li6zii[rl{. + dd tGfttD rs a nrcEPLACE. [ih.. . t i ! X /l . l P u i n b e l h i l s ? d d j r< ' r e d .iircl." tI5 . / n c m j e l e n t i a z t .jsz] .lik kopasz stb stb. Ketten kdziilnk nosek.. vcli.iehei vast. €s azt lieU nlegfeiiened. Az ily. n $ / . h o q v P i l l a n ( t s " a . i e l e n t i : .rc. i e l e n t i : . A z d s z 6 . Plr Eror{'n es Plr Rogers koudgik.gvik aztje]cnti: . l e i g e k e n ti s l 6 t e z i h A F / . .egvben enneh a tabla zatnah a liitolt6sc szimil megfejt6snel\ is: a : J u t a l o n ra h . [iidrinl matiir] wnAr's hE l"atEa? ltltsl danetb'l< Hi a 4 r u r t r z . r e . t a n y .lt€rdes. .ugy. 1 \ 6 n ta z ! j . . azrrcrhlifsd.lh i? briis?Pldis4 Kardd sz€P helv IrE PLACED Boo e4ctt ro rnE snElf l\ill4'sn dahtlb6ttuii s'q $ viss' ahelveztc a \6nv mE [ fitinririt . a m i a z t . ei ^r flE cLAftcED EIs warcd. ivrinda ncaven f6n€ ar7f'nlnettdl.t{crf0hl. e l y e s a z t s e m .a z i g e l t e n ta z t j e l e n i i . l a ! y " . h o g y . hogJ t'lr smith. h o g J . h o $ / . s z a m i tI l . nrelyik szo mit ielent. P i l l a n t a s " A G z l r c f . l y . t e n y " . problema".soh. n c n r j e l e n i i a z t . lontos" nem pedis "szi:nri:nit. A a . ansol szavari. s r n c g i c . al{i trtalja az ilyeneket. l c n t i : .?!]+ R.gyben igel{is F6nivkent az . r. s c a z t . hogy .k. . P r o b l 6 m a " s e m a z t h o g y . lli glins. r r c E i g c h e n L z t . t € n y "s c m a z l . a7 usorion A" ^labbi puzzE klasszikus tonDti:iban uS/ szolioLl hangozni. . r l i s s z a a h c l v . +Nemsz6mit Ir DoEsn'rEATER. h e l y e Td e I 6 n e v h a n tn e m a z t j e l e n t i . a harma.

hogv c$/szcrlic(szcrcl l \ c l l c t t o l v a s n o d . n.t r r i p .) l P .or.]''l : i. a m e l y i k b e nc g y o l y a n s z 6 r a l e l s z .ileg mir tudod.lsEltits. * P os7lop: f6ncvch (rol1rlnirn] a i6n6!.c!.1 iclc E R"*rh. '/oo. as ha helycs sorendbe rahod az oszlopokat. hi L/. a n r i t n r e g a h a r c zt a n ! l r r i A z l s n r a L l d d 6 z i r ! n l i a li s t c l s o r o l j u h s cle csak angolul. trELLltell< tal. g y i h o s z l o p b 6 lc q y o l } i n . a n r i n r a r a z c l s 6 b c n i s s z e r c p .lei l{eresel bennnk.titl. n e n r s z i : n t a l I i i i l o n idajt. PZ. tiogy hogyan keu helyes soren. i t c k .C s t e l \ i l A l a s s zt r r i n d . n n r i n c ! r i s n r a t l i j d b t u : t Ott lartunl\.s. a s i q y L o v a b b 1 u c niar nem sokaiq. c l i g c l i n ' l j u k | . pu.O tud6s trnyio N€gy darab OtOt szavas sz6oszlopot 'nutatunk neked.nanx erear[gdtl': ndvo.{ /hhjl + jatszik o a oszrop: nterlaknevek lADrEcrrvElrlzsihtul mcllekn. m i n t h o $ / a t b b b i s z o t i s e l a r u l j u h m a g y a r u l . nrcnltit. l t .. a m e l y i k n m i s o d i k o s 2 l o p e g j / i ks z a v . o'E lofoil< syarran A l r n u l a s f d h i v : i l a s z i o ts T a v a l { n i n . C / ) | (C]l! A h c ly . a/cr[nij!4 + szap. n d r ch Jlr:' v\ 'rcnd t . ffrzf{od.h..74 .: CLEA. ' [{isa]+ q}ors $orsrn [.r'J( ./o Ahlior mosi id6zd fcl azokat a szalal\at.roo.i 'i. Az elso oszlop a2 els6. .lil]+ iskora.[s. -r. nrcn. J. A h a r m a d i ha z . + lbedlil rosszur. i l i m c g .xrll6jll + to. i i s m . m€rt azokat eh. l .aA s. anrirc aTon l\ivul. Hs| .l ptnzttt.[vrd] + erd6 FteEr Ioszrop: is€h (vEsr[vi/0] + ise]. Anrcrihni rnqoLbrf noi l:iskn idihLil lt6 ij. S / i k l i s i a r o lm e g e $ / e t . . 'opr [hdt]< rcnal.orllnrd]o keskeny drrycitllbfflr) < s oszlop: hatiroz6szavat' (aDlE{Blt itul + halaroz6szor: FAsr. \u. BADL.hogy ma' alig van olyan sz6. n{rf.lbe rahni az oszlopohat? U$/. akkor czek a betrik €gy malac angol sz6vd 6llnah Ossze.c s s o n .).i ' N i n c s r n A s h a t r a . a n r e l y e ki s n r e t l o . hogy isnreu6d6 szava.l a rorin.r" ndr. llinden oszlop fclctt t'an cgy bet(. tr l{iirl hJ/d^hnr. A hnsodih ! i s 2 o n t a z l e s z . Van amelyilirc nregis enr16l\szel?ir. r r.vl: cEA^. l.

Sdt.a" {o . Segits€gnek adunk egy mondatot. Akkor hivj6k 'sy. o. akkor ez azt kelljelenise. ered€tileg csak annyit.Nemzeti Dal"Z.tErl rorrr-t61. rendhasy6: sr E Rrad6sul e.lECAPITAL mE caPtnl rs LonDa\ a. !t in ldotail!. Am€nnyiben masyar iskol6bajartal.-v"Jil ctft tslftl (f5nav) (16n€v) (ise) (f6n€v) (f6n€v) ctlcton cAFrrAL lksddl | o New York v6ros. I7 ts fior r:.vEnpooL E A 9!t! tNEtrcLAtlD... a fur{bk pedig a toro kbk. A1{kor marad a rrrr. ha mag csak mosi kezded az angolt. Igazad van. mondod Te. hosy BEAr[bit]?i$/ kapasb6l azr Sondoljuk.elm1i. mit jelenren€k a kbvetkez5 mondatokban az ahhrizott szavak. Akkor tipprlnk ere: .r e^mlbit.IonAcs Ir I 526. Angolul? 20 / ( A z ..bit.EAPbshl DEcovEaldi|. A ltohacs utdn az angolban hianyzik a .bil6r' .sin] tnsarx l*szttr] C. hogj/ . legy6z". VegyLinke$/ peldat. A lIwcaRra\s persze mi vagyunk. Es itt k€dvezni fognak. hogy "m€gver. ami New York allam. ?Zldaut: ar Modics o vohacsnal n 1526 + 1526-ban slb.s a v € g € na t 6 b b e s s z i m j e l e ..Lit"..20 kerd€s". Tippeld meg. Akkor biztos eldtte van...rs 6E^r rnE Ewa^RAt'ts ^r l.4trrrff Petdfi S6ndor.. IhE Tva.nti eihzl Persze igy n6s.a iOrokok"). Ezek a dolgoh az angolban a szavak el5tt vannrk.rrzor [h!e.oNLy 25O FoRnts. bos6r)es a (d irtem. IhE ruLovER rs cEE^p. meg tudod mondani.A h u l c s h o T z C t l c l 6 n o n r e r e s r L u l QlE lAry WEo wRoE . 6s tcljesen nrashol van. A nE nem okozhat gondot.. @ ltogy van angolul: . r l o l \a l r r r i h i h a q l o r rh e l l e k r e i r d b e J r i p p p h e r . hogy neh. bitdolloi-GEridnzmohits fif-n h. ha a k6rnlm€nyek kedvezneh.... Bu L. ) lO ES/ amerikai (rr€pn16 nevel a [O Melyik hires angol egyuttes n€v€ 6pril esy sz6jat€kra: rEDnElbitill(<. Gy6ztel.:' l l7 .a magyarok" €s . CoLuttt s p rsco vEaEp A nEBtca.'nal". s @ A "Barliochba" neviijat€k ansol neve. Van nekrink mE IILwcaEIAneink meg n E lLRltsiink. ll{. mitjelent az az aDgol sz6. ntl szavak 6sszeolvasztasab6l? aE auDAPEsr rs nE . A mona d . ha meg akarjak ai) NEw voqx / kill6nbOzrerni a 5aD oi. en meg tudjuk mondani egyes szavak jele nt€s€i. A 6E 7E aztj€lenti.

ez a szendvics a sziilet€snapomra van? Ma vaD a fiisz€res vacsorda. rs roDAr. es most jOn az igazijaL€h A mondaLokat igy 6llitottuk 6ssz€. nincs mas ieendod. ll0 . Percze az eg€szn€k csak annyi volt a c€lja. h o g y m i t j e l e n t € n e k a s z a v a k i t t a l a n t .ar^ udnER roDAr 7 lvd ir tu din0i tu-DEl Is rHrs sanDu/tcq tttyDt nER?[izdisz szrnrliirsmii diiiir] * lla van a sznletesnapom. t. l k . mint cszrevcnni. dd od$dil + A koz€rtesszulet€snapja lrrE ctrocEr's aRrED r rs on flE 5m oF IiEeuAx/. . hogy l{el mond a t b a n i s b e n n e v a n . . nem nagy rigy.ts az €Wik mindig a mtsik utin j6n. l p f o s o d r u d n i f o r d i t a n i r h o ! . n s z e r e p e l n e kr z i l t l \ o \ e r h e / o J n q o l Mr uRnDA. m i l y F n l o g i k a a l a p j . az e$/ik hosszabb. l Nem €rtem a kbzertesem vacsor. feb ldnzdiiiz dd 0n i&z 0vfrbruddl Jdiqdsrdrz Nos. how legalabb ketszer clolvasd az osszes mondatot bemel€git€snek.uno mrcwo mas'@kndtlrsllE{D.Fordfts t l q 5 f e l a d a r : m e g t a l i l n i . 2 5 m o n d a r o h a l ' l q o l .:iF .lmr[iBdirh tu-DtJl wd^r 's . sznretesnap 14 br/44. liidontrnddFszftND o Nem eriem a kOzertest.tat. o Mi van ma vacsor6ra? + Ez a szendvics az 6n vacso- I Doft'r unDERsra Du rEE af. A m € n n y i b e np i l d a u l a " s z i l l e t e s n a p " sz6 angol megfelelSjet keresed. G r fla mind megvan. mint a m6sik. / l2l. a s m i v e l n g y a m n g y a l i € t m o n d a t b a nm i n d e n m a s h u l o n b o z i l ( . hogy a forditasokai felhasznalva m€g a legkezdobbeh is meg iucljih m o n d a n i . rnrr E Rendhasyo idd: dEx.ocflr.

o Soha ne tartsd a p6nzedet a nadrSgod+ Anna mindig olvas otthon. lit Iilrdr iolmcniir t (ronl ior . I rcvea auva mousansm r. how: Anna soha nem olvas a nadraqomban.t tiirl NEwt TGEP rouR EotlEY ltt voa noI'sDRs! + soha nem veszek nadraaot Londonban.irolnah Soha ne iartsd otthon a D€nzedetl ? t?l. nogy v n az angolul. 4 Anna mindig vastag ka'nyv€kei vesz. . mind6ssze a mondatok valbztak m€9.r. @. . E R"ndh"sy6.anoot tii Iii mvir rdudnintrnddnl Bnr AtrNalwars BUysmrcn Eatoxs trEvEn Iln6lriir sil bubz biir htntlir id! d. A bullterrierek vastaq nadraqot vis. de s o h a n e m o l v a s s ae l 6 k e t . vmit valahol) otthon (ez k6t sz6 lesz) vsserot. mnl id.tosll tr none.Ess. a-visszafordiiasi gyakorlat.r. vesz6 4lrl.f ll Rendhasyo ). o B€la bullteffiereket tart otihon.i."f. ura Ei z retoln4 ad.. *.txn nuvs ne.nid. oll.i'l EiL xEEPsJl saLLEfr^. hn6kiiz'id!. E llil. 'nulL Rendhasyo 'drj..ff L Nen$E. Ez az ansol sz6 Gak.. i.ronE.Fordfts2 A technika azonos az eloz6 oldalival.vis6rol" Cftelembenjelentiazt. Ih6hli9$ hulrddd.t l6'il kelleneme$alalni: az Mostezekneka szavaknak angolmegfel€l6jet tart (pl.r .:ljl ttl . LPtl...

". L.slt] c' iesnapi rijsas +papirnrunlia + a hiinyz6 lancszem(pl. kapcsoloelem !l papir. k i f e j e z e s ts t b .Ilitl.d"* ". id6ziteu bon. /.. annah cz ismCtl€s.rr il. v e n c s z 6 6 r u n k u t a n o n h a t a l m i l a g l o n g m a n k e k n e ki o g j r k h i ! ' n i . i t r r i U i La6eA. h i d n y o l .nr r20f .ne n n 1tt :l E rdbb.mAr nekik is sikernlni fog a p. ljsis tegnap p.* Lrnaxaa.. A t o v a b b i a k b a ne z e l i c Ll i e d ...*l mbzing lint] ldd liirormis4 lrzi'ilrundli] [...pbrl Leszidd6jz hrjpit'v.l'0br. vasJnem +felhasznilo'barit(pl szdnritogep) + hnszndlt auto c.@ cuto.r.lai var rad: eq/etlen lonaUal li6sd osszc a ntaqyar kupac es az angol l{upac bsszctartozo szavait..asva.8r [s!tv.j.r ...Hossz0ember sz6t6r Lo aEA DrcnauRy dikinnil llongn.i ki...n e m L a l t l c l liapcsolat. Oket v€Sigoh. . a kezd6k azonban ne ijedjenek meg: a lelkes es segitdk€sz lonsnlanltali ott soraloznak a lap alj6n.]. Aki kicsit mir hrlado.jod\Js\r. g y c t u d o .E..sdidE) c../r lirl urs [mis'] unn ltnk) uEltifl aot'tslbonl rrrcto lkndl uonxltd ) A LONCI'IANXEh hasznil h i i n y z i k .MEB'HA. e$/ brut6lisan egyszerii fela..ba + elettartam + nlegengede(tarolisi id6 + ribnyvcstjolc s z a v a k a t i s m a i e l g e s df e n n h a n g o n( n e q / s z e F O t s z O n .nt. /. r l i e l o t t a z o n b a n tritjuk t6rhetrink..'E lhirl sooxlbl\ idai usrljzl rEsExDAr l. egyik kedvenc Longman'sz6tarunkato lapozgatva hivAlasztottunh neh6ny sz6p ts h a s z n o sn y e l v i v a l a m i t o s s z e t e t ts z 6 t .rositas..lilsTdhit0rnis?ll. Ugyanezek a longmankdk fogjak megmcnteni a halad6l€i az unaikozdstol.1..t.u. B Rarhasy6 Atu.. Dk. nckih 6k a PAPEa hi4til tEE ltiinl .ntrit\...nl<Ezcsyot)nrre. krimiben) 4 vagybejon. r.] lrijmbom] lljfiijm] lsdnii|] [hk. E*1.rn ..

.inalj J rtrtd sorzna aA.sz..(.f .m.l i n d e n e h e l 6 tv e g y e g y doboz filtertedt (olyan zdld-. . E z m 6 r m a j d n e m m i n d e n .etet' o onrsd bele> F-/ . ]€galabb9 sz6t isnrersz.finom tea. d c l f o r d i r s dl e m e q e q \ s / . J p e r c . II. vagy (c. m i k o z b e n a z e l l ( O v e t 6 kl € g t b b b s z o rh o l l a n . '. P e f l t s z e . h" ' " - t | ts nrir ' .nek tetszene: ro. m .li. ha soha nem tanultal angolul. a (viccelsz?) ^gqlel fpljpbb [ rrrna.6f di-REKni as rEE EA tnm sucARoRMrLn vou LtxE. f .d pEnsorla sz nft----'. lYajd nri s€gitilnli. Ez is K€sz. ha arra Sondolsz.vagi/ k€k dobozos Plckwichet. Az kell legyen FoR Fr.. I"livel (a4m a $lh.l)? o .p r R s o r s / . lrd be a valaszolrat a vonalakra Hiny filter kellhet PERPEEso ? -.. r a 7 e g .. sarga. . Pd IPut]. t € a t .. or iej Y o : t o l \ J .IFUSE FOR AT IEAST TEREE lI WEg FLAIOLR filtdrPft intu Fl. hogy az angol szbvegeket angol anyanyelv(ek i r i 6 h .Teod6lut6n Valamit6l mindannyian azt gondoljuh. anrit mindenhol i S l c h e t k a p n i ) . . l o k .{ Pontosan? A . .s z l o v i k o k . . 4 egy ds hova kell? < tenni. El6szoris. persze nen u$/anaz de azart segit) .rnr.tE fAstftG EA.4.sb0jliig rnd tuir-FJUZ lis?t miiils?. a 2 u t a no l v a s d e l a z a n g o l h a s z n a l a t u l a s i l A s t . /o LEAsrJ Mluft+.'D iztjelent.P6r fi. /d.rn\or lzesitsd l+ FL4voLls)a te6!. m€g akkor is. Mit hagyj? Azni legalabb haronr Percig (<. be a hiinyz6 b€tiiket: ^..z. e m m i P a n i k ... Akkor mar uqve.lit keu csinarni a o|'tErILER-ret tnro rEE Por ? a a cs6szCl(be(a: -sa tobbes szam) sen ^ hova? ttvro mE . I'agyanT As loul/rr + aho$/ tetszilE . akl{or igazad van Tova. j 4 1 j ! F E < ll Fe. azt jelentl "j6izii te6hoz". hagJd.. E r.s isy a shakespeaf. Putwn PiiEIdn d0 !4i Riil. l{i r . | 2l . m e g f o g o d erteni.. PUr onE FTLERPERFcnson nfo rEE Por oR DIftECTLY Poas n EE5H Rolufe wAEs A]fD LEAVE T.t iitudd ht!u. h e t r r i s sc s t o r r a " b a n r e \ o .n srro lt Bo. i$/.uru[r / egyenesen iriss foras' iilter szemelyenk€nt lYit is !udunk eddig? .. .vv:of n m /r.. 6 . dd !{grjr riilk lijll in v6tijr lit lrd Es mos! forditsuk le. csal( mii is keDe csinilni? tlAvouR ntE EA w.una a lo lnnunp ss 6. hosy kb.esyansolirt iq. a l g e r i a i a ks l b . ./tr t 4 Aho$ telszLk Aprszcp rendh'slo nlnlt idejii ahkj:i.perszona") p . -I{At ezzel is nreglenn6nlr De mi az a FoR FnE rasltlvd IE. h o q y e z e k a s z o v e g e hi s a l k a l m a s a ka n y e l v i a n u l a s r a . l y c n h 4 t en' ^n crrphP 1onrcu. lorrisban 16v6("bojler") . szothasznil.or livid 0r !zlu tir. b a n l € v 6 .bola E s4ltibtgl< teariltel reiszacsk6$k.a t o b b i t a h d r k i i s l e h e t t a l i l n i Ilenjlink hat tovabb.o/i egyene f.llfi liinlitsdiq ii.

. A hala_ d6k izguUak v€Sig angolul.||".. ha nruszaj. hamis+ halad6k: ti mir na$/ok vag/tok. amde komoly szeuemi jzgalmakat ig€r6 szoveg kovetk€zik mosi.tsr' n mE sanr:dcE lii |.adonli Indiiliindl IEERE ^nE rtvo BLAfitts n A kovetkez6 mondatban het inii Id& bhnkrz nrlsd irnl szrntinri WEAI. a sz6t.k .ft 6utdi'{i'ri lisztindi'c$dine i'-BAVI 124.u tolj Ara"... '/ Ennek a mondatnak az €l€j€n van / 1EEfiE ts A Lrcf AT TnE BEot Mne oF rEIs egv ordhz Id& dtik.. " r J q l o.. Td. tri snd t li i. e ' / . A k6vetkez6 mondatb6l ki logok eo! szot b iirliiml Peterjbtt el6z5mondatb6l Ki.t f f l .4 rs maE. i|ltvenvdri dd rt s?sntinsd lgaz az. l6lsil t[ I AM aonc ro rEA vE on7 onE in ruk ft Jiianqoiiq li. A f€lforditasokbol kihagyou szavak beirasa nem foggondot okozni.. . A k€zd6k szint6n lovess6l( a szoveget a magt/ar f€llordiiasok segitsesevel.? Ilrt. hogy 2+2=4. .. EAr". -..al6t.1 IN TEE fiEXT SEMEACE TflE A kovetkezo mondatban az nres he' lvck ki vannak l'lennyi az id6? irfild Iin nsks?t ii s?rntonsz da blrnk? inl tiim Ied izitl 2 +2 .. ts. 122 i' .-.. how iz di lindilzszrnlijr!? vid s. ngyho$/ keressetek hagatoknak 5'6 tanulni\..' r x ' 4 ' .tdo t bi-olninq szrntdrut I. hoS/ .. b D .s sEnEIa fEE woRD Ebben a mondatban az a szo. r' l h vl. 2 +2 =5 rs FAISE. Hamis az. csak akkor lessenek bele a ford't5sba.r.llon6. Ezen hivtil megta' nulhauah. a . r. hogq cenrnrrrv [!d*6' i] E$/ hosszn. hogy 2+2=5. r . t rcmA on me woxo 'r.. hi lndti h lft h lni.u . hogJan keu mondani angolul az CLLCIOn r6vidk€it.

what.nuD|o-Dnn610 t.r6k I minute..isters nyelvtt. One minuie two words lYara regigitrogokis.. iln Hn110D? I minute 4 words sentences+ tsiivbsmondatoh Ivlagic llyetakar€n is tudnehirni. Mi?l What..!' l tt . ttangoslakis Tongueslips o nyelvbolusok Spoonerisms + Tonguett^. egyperces rimek A ford NurseryRhymes whai....4 words I minute 2 words t2+ t26 126 t27 128 130 151 l3r t52 155 lJ4 135 IJ6 iJ6 .

vrrEa.l ugtan !u. nelftl a ME s|/. na. de hat. sudrn. Sik'tok. sz6ianulasra €ppen ezert roppant alkalmas-.l vastas ttttcrFzik]..crr 4 aul6.c6.Iad a tffP[lil]. I o't'f mn$stAID ttf Er'ca's onft1. lt fia gtxtutu FoE Ern trn rEEEnocE uItE. LEtE.yuia. vagv+ usvj-blisvi. lvlostpedig pihenj €gyet. 1. togy higd o nalaook. vagy+ I4ongyanagyi. viszont jol hangzik.Ert Azegyilles lcnn6slelesen 8fjnrr. pu. rxm HEp0r. up.t pdrnattiig". laltl el.. e{Pt[ lha mdger a 117 o. vagt/istanuld megr I SCREAE rou screan Ev*laoDr LtxEs rcE-cnEA . t6ltve. st6: B€lithatod. kedv€l).. ty| Puns nau9E llt Parz ld{zdnlrell kanl. r. .aholaua nagya an finc+fh. nt .. 0. .t20. a tivaros a megielen6sk04 ff rtrrP r{sff 5. 122. a 11 0.ncsal(arl vessdk ld?.ndb. visit.k. iigt. fisrsr0s 4 6r0trr! vacanra orxrEn. prrrf protldna slamfl.rff {hik]{o szeret. 119. A mondatoi..lla nrdiisoiaka6!. 6rl.t6rdas. iiryllg igcnmalac.lbliil.l.ottt c rt tnr lrt h6ir].r4 8. Axr xEwnIFjDS w '. vftt'0|. srfifel6snrp4 . Ills telr. 2l helt2)ielyez 115.n lddllcmsz€rii.o. jobbar. rnE c id6..I minute-4uords [ftn minitlo egy perc.r:Ttii!*!i savrk sor.tfirrt! liir€rtes. 3.Nun D. EX| d banit. 5.o. ami ma$/arul mes az ansoln6l is edelmeseb\a ben hangzik.IBS rrrQrno|r'JEaa. papEn '6lit. sikitasz.hagylairr' 124 1* .gylalt. oem 4 LIFE il.r. 4 r. Ez o ilyernyelv. ilyenaz ngyhevezett.oasEns.attor tdbh 0F s.n.hagyni. DvEBrBoDrlt]lib i](+ mindenki). . desz€pfiigvi. rno nt. A malac p/ss 0. ts fqDAt.lir4l hdda. 's 118.em szabadforditis. |Jofit o nunla hitnyd szavak sofiddbln: .6sigyielortegy nadrtgol.REA ltJll]kdnl fasylalt). A megtanulhattt FDUEwonDs pedlq: scsEAnlszlrl. nvblt). |{irvdrdda n€sy sz6 Kicsi! bug.flrssc hitnylil.il(+ siKt. 4 120. 2) ||rrf. jirzlim. igen. sotB 4 honba. c 1l 0.rr(4lilnF. nadnig norrrfis lniuzda].r[ o haszdl. rx Baf lEyaa rcEP wrB t'lEf tf EoraE. ar a lltcsiegyrdslnk E! s!6h0u. a sr6csatliibiesszimlai lalcrit.E/ILTEBE. o. 4 lesnar. resuo rrvFijl.aminek most itt kit€sz0nk. quEsmxs 06c0rBl4.fE.rrrr o tanyj crrr& 4 r ) plllrniis plllant. Iiiszhi". Cm 2. hosyarag/i? vagy+ Jegeltmetelt. A dolog mint 6lial6ban az angol nyelvi lelem€nyek €s az orosz sntkiLk igen €rtefmes. mindenK szereti a fa$/ii. . d kalcaolrt. Ne felejisd el holnap is elmondani n€hanyszor. xf -sittnirdis hozritadolit o 1i9.Jrfrf 4 polc. tobbszor olvasd fel (hangosan). lv'ihiilijl6z ii$l r'l + kb. su0gI sz6 0v ds tl. hiinyol. |. .

nreft igcn liellcnrcs rilmuslial\ Ttgy probatl Olvasd fel izesen'hangosan a koveikeT6 trron. l y e k e t a z a n g o l u l t a n u l o k t o b b s ..D [l6ld] ( 4 hides. Valdszinrilcg azeft.".lalol hdronrszor l:issuh..d a kihagj/ou helyekre az angol megfele16ketl hideg r.lhogic sentencesq. fasj/. ragyaszt.irl. sikerLll c nesjesyezned."a nM. ho$/ lcfagy l6lc a rizmajon iitk.]< ft...z hidegmaJom b'ivos majonr m e g i k u sl a b d a k |negta$/asztani a majmot nrnlr ll Rendhasyo id6: m. ( A j o b b o l d a l o n i r q va d u n k s e g i t s € g € a l i i e j t a s h e z h o g y l i b n n y c b b l c g l c n a n r c g t c l c l o t . . Moft^Erln'lllki) D.i . l s 6 1 r i j6: nrasodili) h. . hogj/ lefagyasszaa rezmajom to1{6t.a n i . Hoz"llir.tltg E ordr[i-NlF] pedig azt hideg van ahhoz. g . (Az jelenti: . Biiuiis mondotok [ruirlil !?!nidnttz] V a n n a k c z c k a m i g i k u s m o n d a t o h . rnribcil co.udsra megjegyez.ajonr. .k6r.:a | 2i . ) CLlCI6e! i.e169"..Mrs [b'is. flrErzE O [fi] . r i t n r u s b r no h a s n o d l Ir's coLD EtioucH ro TREEZErEE aALLs i-NAtru {ud0 boh o bleem!nh] d [ih| told l'lagyarul kb.lfir.Olyan hideg !'an.. merthogy a sz6 szerinti iorditas az lcnnc: .

itrrc li€t rovid mii. Olvasd fel a lersik€ket. amelyehnel{ az a c€lja.az nyer. ill€tve meg iudja jegyezni.r (hii tl (+ csend€s) 6s a arrrE ([hijt] (.. teljesen) szavakat nreg tudja az €mbcr hnl6nbozietni. De hol a beig€ft halad6 anyag? Nos..\u"k iLmint azt.lgrdndit eliPtijt ] Jo €jsza kat. ha kezd6sebb. mitjelent a erltrlhijijt] Eg€szen elluntet mind€n bajt a @urElhiii]. csaszen.. fta lehet. Ha mar olyan halad6sabb vagy. DAir a mer(€szel). hogJ rovid li's versikehet gyar tasz lelnh.) g vou aRE auE Nanr. hoq/ az angolul tanul6l{ liet rEDlai. nrinel tobb szot tanuli meg azzal. ho$/ ilyet akir te is tudnAl irni.d.irni. ltt ^z . llqet ok6r 6n is tudnrEk Erre:z oldalra azt fogod nrondani. mint amivel a magyarjel€nt€se kezd6dik: arrtE 4 ieljesen. olyanoliat.{rE [bijk]. a 44f. + Ja. nlelyih melyik Ugyebar majdnem ieljesen (+ eunE) ugyanaz a kett6. rol\ron nondoqaliih Jnqol Jnlar!'. Ahi . sz€ p almo k ar. ahkor angolul. amilyeneket akar m€g mi is tudnink kni. al{kor akar nraS/arul is. Kb. Erre szeretn6nk buzdiiani. hol az . hogv a kezd6k se maradjanak l€ a verseh uzenet€r61. (Azert adun[ forditast is./r3 {d. 1LEEP rimelr C Ypcrces A p€h keny€ret r. €s utana m6r mindent fogsz tudni Sz6pen csendben rajoti. RAKE sijt.. hogy -Teljesen igazad van " Ezt a ve6 ket ezert az I t6 . azaz GooD MaE.:1u . E En lerenenLil teny'eg ilgy kell mondani..ll it hiit ijrl a r€ljesen isazad van d u Is HEBE sacE A rntna ^s a auEr sm|?Iiz dti sztcs s:ing i'hii6t '{iiil + van olvan hogy csendes lazadas? fler csak a h€lyesir6s van hatra.e ? Ez se nehaz lliszen a auE uqyanara a ke! bet(re v€gzddik.e . ig. (Szerencs€re ugl/anez a @ur€rr€nem igaz ) zattT.n. le$/en.

O Ford olyan rendkivnli mer' Val6sziniifes sokaknak nem fog t€tszeni.lmb?tiir kln . incs annyi p€nzem. hogj/ Fordot vegyen. (. forr. ebbpn r/ e\ ben. Ha megjegyezt€d a l€nti k6t sz€p angol mondatot. van rd p€nze. A z j l y e n e k (as mindenhi mas) kedveeri alljon itt €W egynyelvii mem6riamanko. amelyek igazak.vahici6 ntardus. .n. &6dz erc. t IR FqRD catr arFoaD ro sul . !asrror sr. ideje. I can'r aFronDa rorD. megteheti. ezek a szavak segiteni fosnak: tozrrivll0ftij] . To WE cAd't AFFoRD Buv a BoAr.t btt r:: | 27 .j-FoRD 0 todl o N€m ensedhet€m mes masamnak. nr E RetrdhaE/b t id6. hosi/ Fordom le$/en. WE cAtr affot D 7o Buv a aoAr. WE cAt'17AFroaD a doLtDAr rEE rE^R.r ] IIYEc Arrot D A floLrDAY mls VEAR. hagJ a WoRDpLIrehan t€kben eluralkodih a ma$/ar nyelv hasznilaia. lehet6sege stb. WE CAN AFFOBDA IIEW CAfr TEIS |EAR.lij kiri .F llsntl a l 5 m p a ) k e l l k e r e s n i b e n n e a z a n s o t s z a v a k a t( a s m i l y e n o r i t m r a j u k l e l n i l ) . hogy szint€ lampassal \LA. hogy Fordot vesyek. tja Sondot okoz a mondatok jele n t€se. @. 6r' u [btio \ es/. WEc n'r aFroRD ^ trEw cAR rnts |EAE.Ltnlns?illi]a id.ffoi.rlkirl o auro wslryrl + iJ 'fr/rli'd < e\. nem fogod elfelejteni ezt sem: + mesengedheti maganak. A kovetl(ez6 mondatok kozLil hnzd ala es mondd el haromszor (ho$/ megjewezd) azokat.-rcRDh bii d lori] t0'd e' lvlr rord megengedhet' maganak.rlborlo csonak. mE.

AND ttE Drsn nAtt Att/av an t mE sPootl'.' ' ').. versihe amit a f. nagyonangol (o vrnv a runsenvxnvm lr'tnzoi nasyon nepszerii.r lil hi >.b O Anqolur. amii iti leina litsz: \or' diddl lhej dudu ffidll htsnido ldd liu dlcrmpl diininl 6tl'i ldd lirdldos lift] ldd szi szrcs eponl Iiu di o-VEJ d.lr rehet R r'.. Ho$/ litott ily elvez€tet. El6szdr oh/asd fel hangosan. 6voda) ianulnali a glerekck.r.z indiadokat. gydhre'gJ il!pn 1lR{rat arttr lrogj/ p ldiul J/ qgdLhr Chr.\. c?'4 t ruttPED .ldJul. hmcn)'P. ilyen de naqyon unfutnmn[nitltv a ane t-MtRtlbn] bennszurbtt kai ll8 1* . vitte a kanalai. aztan olyannyiranenl f€lejtih cl..l6ka rignus. . A ieh6n atugrotta a holdat. egv '4*'r mert iget san6 sokkalszebb:z hogv iqy nc'n ajanlatos hetkoznap hturi . TdE cow rut'rPED ovEa rrE tao : TEE urTLE Doa LALGEED fo sEE sucE sPoEr..rjz ki. A. ctuL^uaHED To sEE sucH sPoEr.\b. Es a tal szaladt. m i t i s ? ) 6 s n e z d n r e g h o z z e a n i z o t n r e r t a z e l h 6 v e t _ kez6kb€n az is fonios sz€repet iosjitszanil IIEI' DIDDLE D'DDLE TnE c^r aND rEE F DDLE.n t nttYr' " l. IhE / r1dE rtnlE m.nv-ben Iib.izd. alo'L I AnD rEE FIDDLE. W nr IIEY DIDDLE DIDDLE .2 -.rczrrr lve inglisl). -' nej dndii-dtldn A macsek €s a hegedfi. neqerur\^!asF bon)olodihr.lD ntE DrsE RAfi Awrl w A megvaltozott rajzokalapjanird tra a versilr€i. sufin vid hnd dh'an M o s t o l v a s d e l a h b v e t k e z o( n a . Nag/on r6qi. A kiskutya csak nevetett. Amolyan nlon.i.oitr\.llurserg Rhgmes {im] nagyon r€gi dolog.si ind iin a 7d Lttu Isrns lr6t' lilil it'dzclins4v ov. (4 rl)Rsf.

aln xutlnt. runpEDlr..6n n.Mll.runseav-oen: be angolull A vercikabenvan nehanymrill idejii 'se.r.nr'l a " rJ ltt .Plegadjuk hozzajuk a tobbi alakjukat. ruNED.. LAUaEED. t€ m€S ird mellejnk.Gyorsanpr6beldkj.. ra p(ovEE)Iaz. hogy mennyireeml€kszelbel6le: .r'*--^ i?r 'jwF*'*'7.'f:. ha az eredeti valtozatatotkivrilrol megianulod.IIEY DtDDtE DrDIttE IhE cAr attD nE . LA.tidil. hcl Cttct. Do<j LrucEED IO SEE STJCE SFORT.. u:' +'.(..A k€pet is barmikor kOnnyen fe$dezheted hozze.naS/onj6 Ks szavak vannak benne.rnll '1 6t).. nE cout rutttrzD ovER rnE nn unD AtlD rEE -.//EDlihla . '-'.'*'. ho$/ mit isj€lentenek.! LAUaElitt.. aw. J6ljarsz vele..

. harom nagyon gyakori ig€t ezek kozril az egyihnek a rendha$/6 mnlt id€j€i is (a nragyar miati arra volt szrikseg a dalocskaban).r .lUhot. hogJ ngyere. .i.i6rl komamasszony (sz6 sz€rint: a rian kereszrany ja) rolrrllodl + rord. sod.uhot. t Iy str't's coDtt orEEn atiD a LoaD JunpfD our or tdL GFLEattAtFDBTSl' Kulcsszavak. m€S m€S ket sz6t: rrsr.. kafhei gyakori elbt. | 30 ..EAr /EAr wEAt2 wttAr ts .'E^a aaBstr Nosa Fox.I. illetve emberfajtat.E r[li4 tbsz.rtvotvlhd?l in hr?] | [t/rth mivins id gdn-lird ijlzdt it v|l d roiii 6i d lok!:l I frjrsut /yE. a m i r 5 1o t t b e s z e l i i n k .oldlevelii) . niittgl) + rubii I Inijd.tmany: . nfi ij l0lsd |lid {nij !{m godnri0r i.. nr najottel? Pr6bald meg el€nekelni angolul . .elv'leg l€hets€ges. egJ ionlos k€rd6sz6t. tia naS/ot j6 a halti.ovD[ntt) (iftt ts MowNaIi. a f€nti felsorol6sban 'rd be mindegyik ponthoz. . rudni fogod hova kell alapos hajlitasokat t€nni. ho$/ k o n k r € t a nm i a z a s z ' n .s a lntvltvttrkrhthd?l Intvrtvd.md usrik a Mv solt's coDnon'Eibijernz g0d'i. uhot. i g e s t b .t7 rrasr I toLttEr tr w.. zarn tia mir m€gtanultad a dalt. rEAyEslliNz)a aff"hdnl c z6rd RA&utrlrhit) 4 ny(!l e J. itt rr€fab6l. l0dl ldxennelr & l0 qrn-lird bus '€vat (a 6EEti-LE^vEDsajat tal. mi ez: . a]{kor .'oyrrc n rdE creEtrLEAvED sus. . Ha megranulod dalolni. Pldzs.mi?! Vajon melyik magyar dalocsht fordiioltuk le ilyen n$/€sen angolra? WdAr wAr wEAr wE rwE r ttnar wna/? WE^r tlnAr MAr wAr a.:i.

m.q. Szerintnnk el€gjol eltal6ll sz6' k€pzes. hs. Lusfl. l1€g fogod latni. ha mindig mind a n6gy sz6t liimondod... ahol az ajt6ra nem csak mawarul van h i .One minute . os. r lc z r n a \ mondj. €s neml€kezni arra. Nem veletlen. hca. L6ssunk egy ExaEFLEt ll. mondd ki a szavakat m€g e$iszer! Segit- renres u €r kel mndani rem er'.rircs. Es maris el5ited a kepr €gy boltban €gy kell€metlen. hogy a . ho$/: Val6ban a rrsraj6 valasz.I'ii.g-lAqfill.y p€rc lti {o'ir] o kai sz6 [vcn Ha m5r jaft6l olyan boltban. J vahar rcr { rcd lD. mond tak 6k (mar a r€gi gorogok is). Ez azt j. hd . xtnc. ho$/ "iolakod6. 'rus."q a. Tippeld meg. iii.: ez a pasi milyen fl/srr lUl6ro r69i giirii tudt6k. llt.. hesl Ds' Jtni.j' I rF ltl .*hosy "-. er6szakos". Balsnlns.]tr . hosy a megadott n6gy sz6 koznl melyihjel€nth€ti azt. hcs. ltt€n szeretn6nk beb'zonyitani. es betolva az ajtot beviharzik. ftr. hogy melyih melyih. |IEE.hoq) . hogy m6r a r€gi gijrdgttknek is hennyire igazqk volt.s.rsz lhos. Ekkor te igy k'altasz fel (va$/ legal'tbbis €zt motyogod magadban."rr. . itq. ddil sr\c.kl. banhban stb.7 petda) ana.. n r . b. ttq cnAsn. az $cE PAacn Isnlrcs.slr lpuslE.r. o.truo urorcrs ninill + es. h o o ! h U z n i m e o h o o \ . tutncleitq. t o l n i " . €r6szakos pasas az ajt6nal udvariatlanul el€bed vag. n\a. hosy m't is keu csinalni. hogJi a szavak jelent6se 6s alakja kbzittt kapcsolat van.asv t asn c.sz6k" sz6 p€ldaul eppen szeketjelent €s nem karalab€t. 1s. J h k o r b i z L o s r ne h l e h c z e l h o q v J n q o l . s:kcd Pliut6n ellen6rizt€d a megoldast. titcc austt.h.tenti. ime egy csalhatatlan m6dszer.lrrs.z-emoer hrlrJmos ezeket a dolsokat esyritt megjewezni. Az angolban a prrt sz6b6l k€peznek €gy mell€knevet: pusnl[Wsi].

az illet6 .) Amikor [$/ gondolod. hogy a lepcs6 angolul rra8slsd. az aP a.jellemz6" hangokat adtunk meg. zsupsz! Ut6irat: A tipikus angol hazban persze k€t szint hFdr|:] fent. hogy j6l megjegyz€d.a)... hog.) Ezuian mar csak a masodik Ejzot nezd..llyen esetben ewszeriien hizd ki a mi javaslatunkat.y E LL. Ugorj neki. az nem hiba.Ih$zinl lvlost j6n a tombolda.fel" a Dow pediga. lVigazzt tla azr latod. ha' nem az n$/ van angolul. iuetve csak kett6t. Az ugyanis neki a n. mert akkor oda a hecc. Ez onnan van. Ezen a aizon szobara csak e$/es. (Oda is szabad. l€het6leg ne lesd meg az als6t. Els6 feladat itt: irj be minden ures h€lyis€gbe egy olyan zaji. n€zd mes az nj feladatot a misodik k€p melleit. megvaw. cs pr6balj eml€kezni a szobak angol nevere. ahova mi mar irtunk. m€lyik szob6hoz melyik angol sz6 tartozik.. a Doh|tsrA'ssldentzr'nlmeg lent. A fels6vel azt kell tegyed.re. Mig a fels6t sUr6ltd.Hongoslok6s Itten l6isz ket szinte megsz6lalasig azonos lakasahprajzot. ami neked azt az iuet6 szobai id€zi fel. BA rHRor. ttt rF .1e". ho$/ egy el6szoba-szerij ftiznAl az van beirva.

[sqd] 4 betiiz (irds szerint).longue slips + ngelubolt6sok [hng]a nyelv (amire raharapsz). --- h" -q! --. cslszih Ezek az angolok mindenb6l listat csinalnak. h a g y a h r . [d.y €g. (sok e$/6b gyermekbetegs€gtik trellett or Boor or ftEcoltDeben lginbz w Dlddzla helyilk. csillas.".d vcn rolr i '/e\e i. mik voltak az eredetik.**[hor] D e ' r a c l i .K lisraia Kbvetkezz€k az angolok altal 6llit6lag lesgyakrabban elkovetett roNGaE m€g tudod-e fejteni. I E.kl..itirast fejtsd meg azt is. snr. .ntl: sreu. o b b E r r.l ind3zinqdl + o l.i ltiir4 E TJEn r"resreqe:Jnurnn'rondh .lrJil] o csiszrs. rod'ra\ cak d/.) A vilas nlisik fcl. u " 7 " D JJ r n e ' n .0. tanutand6 szavak kOzOttrendhagy6 mnlt idej( ig€k A netolrn.r .nn oF Ltsrsben 4 ([buk lk?tsr] List6k konyve) kitzz€ is teszik.rr. "gy -"st .idl4 olvas.c0b] er o ras. Ezeket tobb ahed|i'J B.l t wntl ron ms na li viittu hndzsoll I Don't sPEAt( vEBv $ELL d A esy a€les€S alhs6hoz az liem beszalek naS/on j6l €gy esyszem€lyes 6gyban.-6 (a kb peryva.s\.yszert lorditasi feladat. brdl s?ril lii dont rrdv. de csak a kiejiesi . bdt ezzet is a GumnEss YJgr J \Jqt "lkeped. mesmosolyosid ciket aztan megis minddr iorrucn clfoglJs. [''1116{ anya. reres€s. sLEEa sLEn aml:rafl. amil fel tsgll hasznalnod. amib6l {ider(l a csuszak eredet I IMfi7 SLEEP VEEv ''ELL IIf usyes vasy. hogyan hcll leirni 6ketl llidiiclietl kirily es hi riin6E lndhincl llinq h d bndo. amil{b6l czch a WonDpLus"\tellozatban.:t I tB .nd.l. csuszjk keletkeztek? A cuszalista alatti f€lsorolasban minden szot megtalalsz. homok) Erw. <. r n l i s l i k h o / n t u l I t sLtP.I bit]../ 135. [hii] 4 kiralyn6. .' d 5 7 6 t a n u l oi s j o l r p s / i . spELrls. d' . p ' idrrod mindrnprpr' d MF 'oob"s sz1 .lsJh]arszik lvijfl A tanuland6 szavak gyakorlAsa kedv66ri ime €g.

E /rldid+ r\edves eusEs[hi4 <. ened'e. amiket mar ismersz. l J b 6 l J n e h e d l esii o b b a nr e t s r o s z J \ d i r r r m o n d i u h h a l o i ) ..sir. r . 6. fumkod6 + . I g y u n ha IWunh 2- LET US DEIIIIT fO ME AAEER OI.D DE^N.qr" -.ovrra lhving] szeret6 + LEoPARDl. 3. A forditasokat segit_ s€gk€ppen mindenhol elkezdtnk neked. 8. e.fiAl a pAszrol . mit mondoit Spooner tiszteletes. 7.-|atza4' Inr Lls DEtrfi ro rnE alzpotl-_l Ennek lorditSsa.EErlcftl a teped6 Hrizd ki azol€i.ftr6eD4 eono *ont*onolt| R. a maradikot m6S es.6t/t L4?4.lsill. srid. s eo azokat tanuld meg rendesen isl s6l.r 'd" sp stro. homohos ol. mint n€gy 16. Amit szer€tett volna mondani: ?otditAsa: lsten t-.[6ld]o iir€s .1 + varr tz. 4. igy talan mar le tudod lorditani. Akkorakat botlolt a nyelve.4) .tt 1it1ii. n s E ll4 1* . hibbant ill. UUna tal6ld k'. snowl somooor w 1 1 56& tllsr. gmhzri. s.yszer!)Adan $/orcan csak az angolt. I l3I. O Rtr]Esy6 m. e l .o. ho$/ lasd. ooo rs n .'h. Szeretnenk bemutatni neked parat a botlasai koztil. 2.l.Spoonerisms [!4dndrizdm4 Spooner tiszteleLesen mindenki halalra rohogte magat. de ehhez el6tte meg kell ismerkedned n€h6ny sz6val: l. srolrrolsfting] s l6kd6s6d6.id) teopAtd sdEflrEsDls. olvasd el a maEd€kot m€g egyszer' (lYondom.rl.rrrldiii] + d€k6n (vagyis magasransn egyhazi ferfii) qrff'[hir] + kiralyn6 + s/ttEr sEArls6surhlli!\\tr/hdr$fi] hely€re kis€r valakit I to. c LEoP RD. s. mit szeretett volna mondani az egyhazfi 6s forditsd le azi isl Amit mondottl OoD ts A s ov. Isten ?.

ho$/ az angoiuan a nyelvtbr6ket is milven szerencsetlennl nevezt€k el. snrEsa novep srpEo (a ma$/ar .4 scrtrfll !!nf.fordit6ssal" e$/Lit!).o..16. 131.kah'nholozir4 '''tth.csavar.longue turisters + ngelvtiiriik lhngrvi3. .9 TttD z I AtlD 'EE z nd?nhi isJ 'nond.otrt. pr6balgatni (a magi/ar valiozatot is. ho$/ "t6r". $EL wlt 6. aE! f0fli[n68. lgy tdlilrunk 'gy bek rminr d "ne nnsr or n)r'tl amelyb6l a szin€k€n Kvtil a -teheraui6" is megtanulhat6.iiin] Jeuemz6.. hthrtfl szuli? vat( stttLr. kel/'szfa. At angol nyelvcsavar6k viszont kivaban alkalmasak sz6tanulasra. FnEatartss' srrss .usr.{ o (6ssze)kever (u$ie ismer6s a "mixe{?). ".v gvakori L'EN mal a r LI av nERr Inilittitilonl e/ ut6bbrl {ta"r'^cFnek lo hatondi r"hetaut6) meg a dohrori . vagyis n'no de [.r0v.rdhrgyo idEi. 4) Ve$/es ingek a lhh. trA6E. lgyunta hah6kosnom0to!. Tess€k remekbeszabottat. d6'. PrrrsE rE m xr stt'fr.r6tffrnflr. El6szOr is: a rwsr n.'r Tehar. csangd/csolstt t.G't 6|eg |ttt 010 LEr D^trr N tEE !.. 6G|. hogy . g6rbrll". kanva' rog.olvasn.teker.s.tsl0n o. merthogy a sz6tanul6s a lenveg)! csak a halad6k kedve6rt emlitjiik.llc 4 nilt a d xrrcn. a m e l v e k b e n i o k i s s T a v a hv a n n a k € s a m e l y e k n e m a l e g i s m P n P b _ nas A trooDcft PIPE'l\ezderur.thrdd neadiunlnsgoldisl.t 0rrfl. hosj Lalojr'b ' A U q r a n n q r m i n l r 1 ' c q l J r b a l d p J d n o \ e t 4 \ l a n \ F r h .:. hog. oLD \t&Eur tu nE atEEn oErr.r 0 q"f ludluk. m€rt kbzben minduntalan €lgondolkoziK az ember' o r nD srscarrslnilsnhi. na9!0ni6l renalsrom .J . ' i r h h o r ' \ 1 . rohrn . Aot$taalruaLEIPA&D. xale laLLs. aslirilyn6.. FBEEE llltrEr.rara. h o ' J n r l e r nl P J r . tir6ly 133.nylista. coLl mxrEr.m6ltes 100!inl lsitn s8lel6 Pdstlotlft liitd6sidd l'. masio2i* rnl. A iaaori ronnnot visTona eszunkbe iuloll hory: ISEI SasE'' sEwna StitRts rofr a softI ftt edld?con] lsursi n5v€r inget varr a bakiihndh eding rorDrr 5.aLLs ntE rotrEr. bel[tdat.eseg' cuer6n: I ) Z s u z s in d v e r e s a r € t o n a h 4 ' 2) A kabnak es az ingek + 3) A teheraut6 as a kekszelr'.rs nng).xE{t. hanem azt. aztan twiszrelj mindkett6vel esvmas is nehanyszor Veglil egy filoz6fikusabb hangv€t€u gybn$/szem ..mbJrlone]hivi5h. I$/ekeztrink olva_ n o h a t v a h s z l a n i . -. ing soLDERa kdlona Yondogsd e.m ^zt ielenli. I\'ISE shot ttEt0 ttr sEtr' L a ledv.mar €sak az€f is neh€z Kmonda' ni. sir 6 ctr.llds a leles6g6n6k. .rul 61]e'Ei nnrt E Rendhasr6 id6: s/. sr6l.arv egv 69tban egFt.r \ r ' i s h i q r c mddhatjuk.t t 3 5 .0.':hllr] vesyes keksz (va$/ mi) ssean+ Ivlinclenes€tre: rr.

Prob6ld ki: fiomfio sPEcrAL atmmc (Nyelvtitrdn€k a "semmi krilonbs" se semmi! Pr6b6ld csak kil) + ei€detiles szuka (.eil]d knlonleg€s).arurk. liekik valahogy sosem t(nt fel ez a lehet6seg. .. *-". t"hfi -*[triiitiid. hogy naszins szpesitl. Irlelyik szajhaE sze96ny. magyarok €lhataroztuk. va$/is semmi krilbnbs.o1 ""'" p". hosy ez is ro cr.*c a ustan c nret!... iprcrl.I minute-4urords + lftnnidt]+ e$/ perc. hogy min€l t6bb hasonl6 hangzasri sz6b6lWatsunk mondatot az sem baj.E ruxsrEel]Ing itditl (4 nyetvtOrOll. hogJi . T€ss€k megtanulnil wtucr. ([34. aztan persze Syorsan njra. tenyleg noftna sEctrL. ami azt is jelenti.: vrdrl4 k€t sz6 a torr'ra ([meing] semmi).n6st€ny kurya) E ffi vigyazat. Iegyen.s nooa frrc ? bi?i fudti?rl o kb. R'ci? h [vi?s Kulon j6pofasag benne a . de a meo E cavai reke.szeg€ny. sz6tanul6sra pedig igen alkalmasak: a lenyeg.pooE.. I minute-2uords a kn minftl esJiperc. A k6vetkez6t Rich6rdnak. egy kedvenc tanitvanynak kdsz6nhetjrik. EtcH' sz6jAttt<.. valahanyszor megpr6b6ljuk sz€pen esytitt kimondani.fdrydd4 n€gysz6 llyelvt6r6t gy6rtani egyszeriien smafu.!. ha kicsit lurara sikernl. hacsak az nem. mert helyesbiteni al.f'l 136 ** .. &rcE .. gazdag".. ho$/ mi. mi viszont. Teljesen nonDalis angol szavak.

' Can I hav€ a glass ot water. te 16. Please? Nem tudsz hoszbnni? riotelEuroPe Table manners.minek a partja.. azaz hogy viselkedjunk az asztalnal Keleti Pu.. EI N ON|r|sH.6 r5a r59 140 t4l 142 t45 t45 146 147 l4a it tlt .HOl R BNEISH 8.Karad Words are all we have paradoxical statements 4 paradox All'tlasoh lvlegis. . Little R€d Riding Hood €s a farkas Az alabbi 7 sori azoknak Desdemona.

t\a ki nz ehnrlt kat percben azt. ho felvinni a hangsrilyr. it rmFt eszel. h: Eppen azt eszer n! nenr rkko. magadbat sokatmond6an csak annyit mondi: C^d I 'eddig A csdk elolvastad. | 38 .jniia xo{. Igy valahogl/.Csak.l ned nkkhor el (csak a frocliuls kedvec{. llogy affiD /M m.r rhir hoqy'nost appen egy 'E Drt azt is ehetn€|. please? U$/e. akkor am sondolj. milyen j6l hangzik? Akkor most mondd el m€g ketszer.m. hogj/ ne mondhassak.r' Ez anqotlt MAD." tlesjesyz':s: A 'nasik szokrsos.trne h. llost mondd is lri. Es amikor legkozelebb magyarul k€tsz egy pohar vizet. gondol. mert tuti. szarpkl nreq ho$ eddiq hinJszor n'otrdtnd r. r€sqelizn.ny€1 ugye nosr miLr ki is 'nondtad hangosn? Tehiit: atr .ikiz€s a vajask€ny. Can I have a glass of Nater. J. hogy m€g egy pohar vizet se tudsz kerni ansolul: ConI hove o gloss of ruotct. Ihnij hsvsl{$ov tli'l 0W. tla oedig lem resselizel.jlF . pleose? o v6tt."D . rnilyen jo l. veqan np leleitsdel vasvis ui .l5ttl1it'hrli4 Holnap reqqelin€lqondolj ni rdt k.

Kb.ooo nowt\o lqur nonnlsl oooD amwooh lqrdihir-NuNl. c(mD ArE&floon. egyetlen angol anyanyelv( se'n mondia. aggodalomra semmi ok. ansolul volt. mi? Es hogy allunk a . ehelyetl egy vicces fordulattal holazi mondjak. aooDDvEMrc. Yondom. As kud nijt]-nak hangzik. hogy . j6 €jszakar" stb. hogy semmi probl€ma. De most az ewszer tevedsz.FrEflyoor. ak\ot tro p$o6E". hogy kora hajnalt6l d€lig azt mondj'. mert ad l: ez m€S magyarul is hnlyeseg. mondod te. how "j6ccakat" (most olvasod harmad' szor). Ne jesyezd neg.j6 €ji.t mondanak. meghogj aooD rlcfi. es mag eccer se javitottad ki bohitm nagy piros iollal. de mit mondanak reggel ut6n. aooD Mcrlr'nak ir6dik. mar masodszor olvastad.j6 napot".Fz rendben van. A gyakonas kedv€€rt azaft most ird be a megfelel5 rajzokhoz. ad 2.) Masodszor is: ansolul a . mint n6lunk is.i6ccakatlal? El6szor is mo dani: G. l16s hiteles forditasokat "j6ccak6t" jelig€re a kiad6ba. hogy (Ez a "j6€€akatot" isy kell irni.j6 delutani". r. tiogy viccelek-e.:a I t9 .lyerl a7r mormori. angolul nreg vegleg nenr jelent semmit. hogy a "j6ccakatlig . c(mD oRnna.toDEvEMDc lfud tunind. how "j6 reggelt" vaqy azt. amikor azi allitom.k.h. de ezt nem nagyon szokjak tudni az emberek. hogy dooD meg aao. azt jelenti. hoS/ . Aj6 dalutan csak eslig tart. L6bjegyzet helyett m€g €$/ kis j6pofas6g: a MoRnneftgi' es alaha az angolban a Fanxow.. rwR r ez t\o6mnrtsem. hosy a rot'oRqowltu-l4h|l 4 holnap sz6 sze' rinti jelent€se 'holreggel". Erre p€rsze te azt rarnAd. r.toR:wt'tc. Ezt p€rsze nem magyarul mondj6k. Tovonaow 's 4 flsrrrl [ [iu-140d fisd6j] llolnap halnapl. mert 6nekik az angol k6nnyebb. Ha eddig azt hitted. sz€gyelld magad. hogy "j6 napoi"? Nos. lvlert este. Ezt megint inkabb angolul szokt6k 6k J6. "j6 est6tie1" keu koszOnni. Ezeft v^n az. Ez6n $/orsan feteitsd el Torcn^ott Is . hogy nem gon dornak arra.ln6t 0blonl. Lh. hogt cooD .llem tudsz kiisziinni? Ugye viccelsz? Tanyleg m€g azt se tudod mondani angolul.

jelent€seikkel egyntt. mert akkor az azt jelenti.F sr a reggetit. egy angol turista ugyanolyan kdnnyen kital6l hatja.meglehet5sen siirii szOvegb5laz angol szavakat ma$/arjelente_ sUkkel. hosy . merthogy a conmwtr egasz veletlennl annyii iesz.t *ntEDlnuidll"n6s" illetve "f€rjezett". hanem az.kontinens".ort|idPl.k6t6gyas").Ittliil.esy as regseli". aki belefekszik a aE -be. csak vigyazni keu. hanem az. mint gondolnank. mei( a jelent€s ilyenkor nem az. Vagyis. va$/is h€tszem€lyes). hogy "dupla. k€tszem€lyes.t iigilh.Hotel Curo g ji'ipl lh6-IEt Az ansol szavakm igen jellemz6. ti. A rE jelentiaz agyat. Az EtleusMrEArcAsr-be viszont minden beletatozik.egyagyast"jelent) as DoUBLE De srcE tehet maga az a n6.. hogy ieny' leg brekfoszt-nek ejtsnk €s ne Paldaul breK6szt'nak. Ennek ellent€te pedig messze (vagyis. nem pedig hoteles).de teh.. amibe r6ldmjzilag percze maga D cLA Dlit'gli'ndl beletartozik. Ez az.. hogy "esyszemelyes"..kontinent6lis".t rmuBLE (+ dupla. hogy a magyarban is hasznaljuk 6ket. a eYn|tonuite ird b€ a hiSnyz6 I Lr. olyasmi. k€6gyas").kfiilzt]. l l o d a i p o r t i s ) . aki ott szall m€g. Ugyanez elmondhat6 a szobar6l. a aa&tr. A sz6llodAnal azonban jobb ami sz6 szerint annyit tesz. Csak arra k€ll vigyazni. hogy ne ha$/j kiewet se! t4o rF . Vigyezz. ami szinten [&bil] (vagyis . illetve "n6tlen". vagyis f6ldresz. sIR? lii szin$dl d dlbdls:6tl 4 u m m 2 l l \ € r d e z ia s z . how mit rejt magaban a HOTEL feUratn €pnleL mint ahogi/ ezt azert mi is megtippelheljiik Londonban (vagy barhol mashol) j6rtunkkor.Az 6sy lehet srtarrlsringdll eg]iszem€lyes).vztrrrrArlk0"ri-[Ctltijl].dzl a in az z or A sneLE on ^ tuusLE. hogy . de meg csak nem is "egya$/as". rco no aretrrtcrlhl end h. vagJiis"h6zas". Cyujtsd ki a fenti . lehet srraLE (ez esetben azonban ez . iltetve f€rfi is. ezt viszont az angolok ilyen kor6n r€gg€l n€m tudnak mire v€lni. hosy nem az. ami ia( (+ annak. hosy "hajadon". hoqy "br€kelj gyorsan". minl egy panzi6. Tobbet €s Syakrabban. BREA. ^ colvnnE ral azt Jeten' ehet co.E snicE BEDs. de csakis foldrajzilag. hogy .. 4 ijn sringol 6 vagyok illetve E arrsrliqlis]. hogy Angliaban a CotmrEnr az mi is vagyunk.irasrileg mbr n m. szavakat magyarmondatba. vagyis traf. hogy DotiBLE . ami mozdithat6 a konyhaban.Csak arra h€ll vigyazni.

tr-et hhjtl hasTnaljah. ha nehlantan p€ldaul a sorr Iszitl ev€se kbzb€n lecs.loble Monners ltrilil|||. €s a ipoo. pedig dkkor sohhJl kevesbe hiilne kia roo. [ftd].Pkin]az han€m hogy.amit r6rakunk. az amerikaiak vagl/ az ausdralok. mert az OlLlkbenvan a sz6juk. amihoJ az angolok. Ugye.annyiszokis -ra. mint meglep6. Ezt nem az€n teszik.ndn] El6sz6r is mossuk meg a keznnketl Azutan Pedig figyeliLinh r€ndesen.. a itukbe hely€zik. akkor ne a draga ruhajuk banja. rrl". Plerlhogy ott sem iltik don.persze ahany angolszhAz.r'b.de az angolul irt szalakai magi/arulmondd probald meg az illusziraci6kala beirni a magyar6s az angol szavakat-(Az egcsinal I n \J /o4Z " .rrFt b. a souFoi 5k is . Te is. Aki mask€nt tesz. majd a trMEot leteszik €s a roatr-ot atveszih a jobb kezrikbe. azaz hassal felfele tartjak. minl k€sei leszarmazottaik. Ja.jl [b0till persze spm ik. (aondolj csak arra.. az amerikaiak meg egyszeriien feldaraboliak a k^i L a .Ptrstetn6k magukat. sem oll nem sToktak megmelegiteni.:lF t4t . menhogy az mind mind mask€nt teszn€k angolszaszok . majd esi/szeriien teesznnk. csaku$/. az eryszetijen bunk6 J6l gondolod nyejas olvas6./t v€letlennl pont ngy tartj6k. majd' elfelejtettem. mily€n furca 6s illogikus szokasaik is vannak a ktilfOldieknek. Mert p€ld6ul. azaz ink6bb felesziink Ielostol a sziivegetm€g egyszer. az angolok a Fon -oi fo*l az asztalnal as feijel letele. mint mar bizonyosan tudod. hogy a crrstt klin]6k is vizivasra illetve borivasra stb. nalab utan leljesen inni hlal ncm lurcsal A Pr. kedv€s olvas6. hosy mi sem n€zznk j6 szemmel.jr//4 t ti .9roolYnal mi ) A KtvE es a fl)RI( hasz' [s4in] eszik.nFEtalbiil es a Fonr-kat. €s vigan falatoznak.

Lti szannod.. az intim angol bet€tekei k€tszer_haromszoris szapo' razdt) Sz6val.m Ha tehetjnk (pont l7 km're a Balatont6l).Esr-nek indulsz majd sourrl''9Esr nanyba fordulva elered Si6fokot Si6fok srA za+n€l at kefl sz6tlnod. hogy nem birjuk iovabb tAoaDPLas ide. .-oFIaNDotr' Ir's . ogyhoqy mi.JJJa? 6s srA'o'[s?t6i!on] rounxErld. neh€z idejutni. ho$/ itt nemigen zavarnak vara an l6togat6k: vonattal igen {sz€pen masvarul c' mikr6busz. LUcmLL Ir ts z-. Kortyolgasd. K€pzeld ide most magad.tl rrssr (Tudsz kiivetni?) Amiko( vege AERtvE j6l log esni' ha m€gKnalunk j6f€le ittegyis most €ppen 19 meg€rkezel Karadra). K€dves tiuronos Baratunk. [ fi.KarAnkP€stt6l de szerencs€re Londont6lkeleie A Balatont6l viszont d€l rc..) Kared el6ny€ €s hatranya. (Kepzeld most ide magad.rrratD trast [i!d.e s m o s l o l v a s d l e l O h a n g o s a n k o v e l h e T oh e d \ P s h e d e s t : rount\EY A K. o.innent6l hangosan olvass. nala tstennek. (4 meg€rkezik.. t€nyleg A ciP6t nem keu levenni. Azert hadd folltatom kicsit tanul6sabban a bambu' last . < u k d l e a s 1 e m c d . Na? a' ll{. KABiDI5 r' TnaMt AoD. ami most mar a Te Kar6d is (llost majdnem el€rzekenyultem. t h d l s T o t m o s r m e g r a n u l n a d D 6 l j h a r t a a . p€nzt kaDunk-e €rte. nk eqyet.. Hat atjas dolog lett volna nem megitr6kiteni Xarankot. abb6l fula-e Karankra? Hat nem).*rsrlwsztl. eml€l'szel_e m€g azokra a sza"tal. Ha m€gis szivesen eljonn€l ide hozzank. o problema? 142 . ho$/i S z e r e r n p n k h a e z r a k a r a d i h a n s u l a t h o zi t l .llcleti Pu....i6vunk dotgozni is rajta most is itt rngiuk bel€d az utols6kat igy k€ziratleadas €l6tt l'2 hetiel. . ez egy Lona Lo Gllot'g) A rouRtEYre kozet dt 6mt kell srAnor*rijl r.a vr..o flrE ?----------J oF LA. himegynnk 6rted az albmasra. az irany njra soutt maid soum'aEsa naid nirc Karad.IE BAL mn' tEouon' Yoa'LLa nE LL Ptd{ roa uFar TrrD llE'LL EAVE COFEE rrEfrE t1 7t E t_l EAw a cItAI.soamF?iultl. ltt lio blalkozik Kelet €s Nyugat (o r.ndvaszf]). [ar6d a kezdet 6s a veg (o rrE sEan1t a aNDmE E]'tD li-0lniiglnddi!ndl).peNze . Tiz€n€gykormegerkezel. va arld-RAJv.lan'il ensrlkal. gvere (m€S) beljebb' N€zznk csak Hajbd fel. med itt talaltuk ki n€l]j. ni D6linkaval €s persze Douwe-Egbeds kaveval (e ez iit vajon reklam-e. annyii kell (nagvon) megjegvezned. Aztan.+n€l [10n] furgon)j6unnk. WELq anD ntE11 ltt d€len megkavezunh. ouR wr.llor6d Az€rt emlegeijiil( furton-furt Kamdot.

(cyitny6rli.. megbllekl g nnD E. gajr.sz6.. a ntveE ige peaig azt jelent'. szavak.' a. negy krisHlycsilhr helyett is csak kett6t-) Es ugye a woRDFon-wofu Mrs.anaz.nak. (Egy Kosdolanyi-noveUaban az ex-kleptomanids fordit6 ellopja a forditand6 szbvegbdl. hogy milyen arakjai is vannak ennek az . hanem . A szavakai a legritk'abb esetben lehet sz6 szerint letorditani. hogy "keves pontot kapolt a sz6r6l-sz6ra forditesera". mnft 6 Rendhasyo id6: a.wosD ma sLAnor'(j.1M. de ez nCg nem ok ara..).l nencrrasyo 'aa ^@.. U$/hogy a . .Eitijndl o (meg)htahla1. aztan r:rjra ism€telg€sd r".venek rie tinkeLd€t. hogy elmondjam.a tua . mun f.ez mindeniink. Az€rt hlaltunk nek€d egy-k€t olyan (igen gyakori) kifejezesl amely n$/annsy sz6l magyarul cs ansotul.4szavah a minden. Ami a legAranyosabb.lUords crre oll ure houeo [6d?ir6lvihrv] ebb6t az ALL a "mind.F 143 .r+ord (4 sz6 szerinti forditas)..AnoFnek sem uoRo.srlrisdl+ urors6 lO lca'r $/Onyorti szemeid vannak. sz6" nak forditja. n nen -nyelvtanozunk'. $ o. IE ELL lOA AIEAI W(MIERNJL E|ES fOA + N€m ialalok szavakat. ho$/ ne tr€zz utrn! iqer snqaisen annak. ami nekUnk van".r?6 ig€t egyszernen elsink6fiiliuk. a woRr>bn es a nAr. wozDsLot nem "szavak. tuo^Ds. mint a . Ez persze mar majdnem u$. mily€n t E) r " 'vount ^ flr^r I'LL GtvE n aAs( tl o o Szavamat adom maganak. hiszen akkor mondjuk ngy hangzana. z. xm. It{iid. . Otvasd lel 6ket.sz6t sz6ra".s26..a dvefuir. azhn oldd m€g a gyakorlAsnak szant felfordit6s leladatot.tslrno*bn k'vnl ez mara a tanulnivald. liundl. a "sz6 szerinti fordi6s".. hogy van vatakinek vatamiie. de akkor sem irgy szokes mondani. Az ALLon.gi|ldn]. Vagyis mawarul kbrnlbelril: Szavak .'61gi1o ua.. I'LL mLL roa! 4 lla nem tatod meg a szavadat.'.uuE.n".sz6r6l.. tanuld meg.tkozott './'roE.Elkid (meorart... hogy.! a T a l i l j a k m e g a f o r d i l 6 s o m a i e / a / u r o l s os z r v a m l FoR ToDAy. ami mozdithat6: bt b6rond hetyert csak kettSt fordit. szavak". Es akkor m€g finoman viselkedtrink. hogy Janosunk a llamletben a "koEDs. . 4 Pl n ez minden_ sahuer Beckee szavai {ua@Dtr.. hogy .E o. hogy id6ben visszaadom.sz6ra". d€hat azt m€gsem ihattuk oda maqvarul. ez t€nyleq n: syon fontos 6 az egyik lelgyakoribb (es legadnzabb)ansol ige! mnrt E Rendhasy6 id.) lgen pers/e hoqy el n€m rigJne\ezett rrmrz-tEsonl lrod-i.

a../rrrleh4 tenni.IrlE sEnrF/rcD m rrrE ItrNaa + mag$r.nit ihddg'iondl tanvl6knal.. ho$/ a BEarrrfs €s a halad6 is tanulja meg Kvrilr6l ezt a mondatot: lhi-olndd ts ldisrs?! liimt t in ddkn.l. AKar BEcult'tER szavakat. al FrxD n. M n 4 $alval!. .0. ELr a crez. hogv nu". O a re a rur. hogy ez egy bnellentmondo mondat (tehat Onelentmondat.is ker€stnnk eg]/ tanulasra alkalmasat: Az ADVATaED ME FOO| IWENIf EELS flE AE<.noid8l Ahol: tms 4 ez.rileS/ egyszerii A gabatyodas oka pedig az..rifar sfAirnanvekb6l. mibe gabalyodott fla lii-Dld nemjut bele. JruP leves.ocfi es t€gk€pp belegabalyodott magaba.. vag.tata t. tninasl6tli1lI ctr't tu| v'e'l n nr rou 143.2l IeuEfouxf t0n0 nafrrl sIvEIfE n ItE.tfa n. 141. elarulja. PLAE tinyar. 6s kijelenti.T. ak|r aDvadcED szep 6lmokat De el6bb ird ide a H6t akkor--. ho$/ belegabatYodtam mialt Tenylegtanutd meg.lL l0r. Nem lenne 6nellentmondat.o Porodoricolstotements p6r6dor 6llft6sok h!'t-D0feildl!?tiih'd"bd (a sesits€s rrrPlh. lid.r r"br"i iobb6 '"-.joo"repp. ha BEannEEvag a sza'\rak Iii frr il? ftr Idd dnli dii r.fLL xf L t^u. solrn ilgtn.soutl!.ugy€ minek leford'tani? Legi/en el€g annyi.IMD. sE$Eda 4 mondat. Gak eS/ egvszerii mondat " Ugyanigy nem lehetne leforditani angolm azt.fu ar sgtszcm6lye! o sPrrr 4laftil' eirsJ4lolat' EimE 4 o villa. 1''1EFo.tkldv. flwc. hah!).. a J0rrfftmeg |(ina|'dl at|in. negofdrs Eira 19 u\mtt uEtE fotlttvE. osoanD a t6ld (lalai). ' | 'rp[!z6l] tr 144 *{ . amiket sikeriilt megiegyezned: Ervtdii6ll6 vasvok unm? Yagv agt. *"r.xILl nEELS Nekik meg .lrl)..ff F!c t6s.0. hogy .o. tr' lfitl rz ec+z tio Ihgl. Etsf. Esv6lv'3al katiasv$al' 40.. amikor az ember itt til Karadon eS/ ['tt] lko'i-PJur. amit valahogy nem lehetseges magyarra forditani mert ak_ kor mar nem lenne uqvanaz.tml tto fltf's rf.tsm.'su. [6nlilvele? (Pedig o LYa WoRDPLusbaa\'an kis $/akorlatot 4'5 nEw sz6val ) esz€bejobb rDt . .Ez a mondat angolul van US/€ meg€rted.3l E fquool'l tEEz \ u\sD. Foor4 iul 1a2.l uoeo nrf's.n. Gtdiin l.d lti 6-no{ hqnali lwo o'q. orn A o 6E.Frrr 4 itreg. vEsf. ar&tw.0.

niryen s6rda a coasr oaaeDlk6sn s ll.i . maximum kavi csos.DE szinten el\lezeti cikk. hogy. (Brrr.lb. Ekkor versr€ fakadhatsz: -Bicsak.. au.n.l! ir !?h!l?.. 3. azaz mi ved? 2.lB.a. sDltsrDE.] d0 d0 d. ho$/ . ahol homokos a tengerpan.k.t't.iPiiiilnffilrtii.srrf.l i€l.lUl6gis.nti: l6t hatr lanktan lia.nt pilr tt i. tl le5 .'Yrl).5.. A kagyl6k.Kiejt€s €s tov6b biak a kulcsban. amigl/ abc sorendben: EAfir<. az angol rrffsz6 nem aztjel€nti.!an*").. t) sral 4 taqylo ar e.onlei/_6n c) Mesjcsyli..nlfoty6 panien minimum k€t bank van? 5 . sr.r.r adlsialsntl.1? tie.A Prrelyaht. Ennyi masyaEzat utanj6l esik a gyakorlas: | .A fentiek kozlil melyik sz6 hianyzik a nyelvtor6b6l: SEE sEL]. amiket arul. Ak6rhonnan nezznk. 2 wEEKs^r mE sEIstDE? [triril* et dtiszi*ijd] b. Ez kb. PeldAul a Dallas els6 resze volt a rrt. hogy .. Aar az angolban sok_soksz6 szd van ara. hi!s. tsankot foly6k partj6ra erdem€s igazan telepiteni. hogy .sanr.eink: A srr16|r!0romlirr.ieng€rpart". Ha nem. hanem azt. 2 |EEtsaf nE t'J. hogy ezek€t megjegyezd ..3rn hrfrbsn:1. Ennyi sznks€ges kerii15 utan hssuk a partokat. a haurvonal a teng€r es a szarazfbld k6zott. gerparton. amikor terk€peszek meg kabnak beszelneh a partr6l.ngll n0llsli. 6k is ezt hasznaf jak. 4 oldal hb olyan. hoz.s... a pan!" nogy forditan6 ezt Arany Janos angolra? lli f(uf0E tiyel.szl'tid.tt s.3. .. akhor. egy srrc.'oRE. c$ak . €s ott a strand (nem a s7t{.Part" .. she sh€mmi nem kell.s?irlril A hosszli €s unalmas ma$/arazkodas helyett rbvid €s izgalmas segedletet adunk ah. a sEoREaz igazi tengerpart. Kezdjrik ritgton eW nesativummal..Co. r. ha kitlt6 va$/. amit nri csak e$/sz€riien. igy pl. A srR^ttD sz6l teh5t Gak akkor hasznald. melyih a pihen€sl a. nE stn r ! dl rff 4 r. 2 r/EEEsAr ntE BAMQ [iri vibr .1 hrl. tr^r( o foly6part Strandolasra az €v na$/ r€sz€ben Angliaban €sak a kolt6k gondolnak...BErctl. tengeri kagi/16k. coAsr. Melyik a munka. ned a Fel3re.Fiidast!.36r.resz". sroir bilzdr $i!tl?on szii6. ildr iosytorditrnd. n ni a REAcErc. m€g itsszetett sz6 is.) A sEAs. lde she t€rk€Peszet.Oh. srn D. a storE sh6rul_sh6ra azt jelenti.l r r d anft f 6. minek o portio. mint magyarul az. menjunk strandolni".part'rnak neveziink. llire val6 a hires Prrn aEAc...rrea ':ga iBijg2. merthogJ ott honnyebb holcsOnt loly6sitani.s SDASEELIS o8 'IEE SE. a ffisit a.t d0b!nk] lgaz'e hogy a Temze + Trlanxslt.hoqt. ta arini 0.tbenbntl? 5. o t€nger +.a t€nger mellett"A corsl€nnel egy adaggal technikaibb. leh€t szikhsh vagy homokosh.g ily.l6!zt.snEo z hfl a t. tiszta kavics.n. mint annyian teszik. 6.L11.most nem abc-sorrendben.

€s nekjv6gott az erd6nek. akit Pirosktnak hivtak.Jol van . hiszen J6 6tlet! nagyap. Ez az igaz t6rt€net. mintha rbvidei tnina: Mit6l l€tt ekkora szad.d. amikor meg_ jelent Piroska. naqyi? k€rdezte. a verszomjas nagyi beugroti a szAjan. Nem iudnal segiteni kihozni onnan? Nagyon faj a hasam Piroska ornll ho$/ minden a tervek szerint megy. teljesen el van hrlnyva. nem is va$dok igazi farkasok. amik angolul vannak irva. ami a nag./" [tul{ messajnalta a beteg.A farkas fiatal €s gyors. Ha nem hiszitek. €s vitt neki egy csokor viragot. Amikor v€gre tablkozott a farkassal. A . nemhogy szaladni. azt mondta n€ki. voli egyszer egy Lrrau GlRLllitilgill. €s mar csak a vad aszt kell€tt megvarniuK A woLr. hol nem volt. hogy €n a farkas teni. e$/ napon relhivta . De hogy gondolod a dolgot. igy hdt Piroska felhivta telefonon a vad aszl aki €l6sz6r hlzodozott a feladatt6l.aeAnDnorEEn. te szerencs€tlen. magenyos nagymamat. de azokat a szavaKat. flifele eE r\Dt or Ed? k€rdezte a beteg para.ndftlii nawmama na$/paPa aan oo. a szerencs€tlen allat menni is al'g birt.'iLlqdt']' axtnoranra lqnndlihrl L'rnE anl lltrolaill rtmmllilttr t46 3r . mire v€n kezem felkapia a puskat. Olvasd el rn6g egyszer az eg€sz mes€t. €s €PPen amikor azt akarta mondani.ymamavaltort€nt. van €gy 6tletemPiroska pedig mindenben kbvetie a tanacs6t. A ftvasz LflrLE crru iW tett.Dnnek a kislanynak voli es/ an Dt"omER. itt alant a hblazatban ossz€ kene Parositani a maS/ar sza_ cEAnDttomEn lqr. Most pedig a feladat. vort egyszer.mondta a nasyi az 5 aRANDDAuaEE^'j€nek [grund6t0r]. hogy beteg aR DtqomE$aahezmery. Azokal Pedig. €s . Elem6zsi6s kosarat ragadoti. mondd mag./o. lliutan ez is megvan.. ki vadasz volt. .ja l{tndn dinl. mondd angolul.va_ rul. Bekopogott. amik€t iudsz. azutAn a ibbbit mar tudjaiok. 69 felsem oe'itdoti. De az€rt hall' gass ide. €s azonm6d beugrott a Farkasba Ott hlalkozoti a Dagymam6val. De az en cnAtrDFAfltERimnekl$!n4[dir]a baratja m€g ma is egy igazi vad asz.little oed lliding Hood rls o forkos djdiry liidlod hudl olvasd fel hangosan a k6vetkez6 meset. vagyok? Csakugyan.tuen rt n Ianntinrl wotrtudlt a. nem akaEz v€lem farkasra vadeszni? mondta az unatkoz6 nagymama. iW a vadAszj6l lePuffantotta. De akkor holvan a cRAnutornEi? Sajnos beugrott a szamon. 6s elszalad. ^ LrM c'ru. ki m€g mindig nem tudta megem€szNem laiod.J6 napot!". hogy .

'n lsar Pj9!:49!'frtt ilyen nom 0 dl lgar insnyak i: tet .igas.'. toddik vkiv€r/vmiver .lya. a..l ncr. t c d . "'t".lhiiil E Mtrln.ya kiqdra) m€s j€svezd nes isr: OGI e.l ut6na."a*r.ba6kk E 'd0d]a G E r* [ke " .k]a .piszk6l6dasb6l-a nasyonhalad6knekE.'"d.*' "rt"'a"tt Ha ncs mindisnefr jesrezred [E eotrkdd . p e c h " a n g o l u la . ellent€lel b) nemzeikozilea ismert pizza-l€l6helyi c) szabad a ffff [ril.sy .EE.t.zver) Ptusstz oYnllo a) a roY. modsze' as akik utaliskE a sz€llem€s reinket6.-J-Jslh.bit usEr' pi. ''1s szes€.akikE igen beh€Pzel telE. nind0iellentate.' rer.rlh.d'lFdr) { dqJldla vmirek ' hb...l.. '.vagylegalAbb (6sk€rlekgne szamolj ranyteg ztrO soOO. r. habtE es meg tudnak tanulni akar napi tizE sz6i is magukt6l.tb 6 -*{r'kl" E z'@.n: t.crL rna$/ar popegynft€s neveben szerePel tmelyik .knqerFn ra viz rerorn. sl ili lesalihhls tudun* egyixcsrdl. szabadrlisas o dr ioaz.. i . '. pctr .'tzztHurslfiEE c..k g i tu ^ [d lik] a . t i q a z .e h o q \ a ... ttl c t rrr.ir"t tr "..i. . al . r / Iulcsralaiol ina-_\.jik6tl d $6k.k6r.Oz ol6bbi 7tr sort ozoltnok ."arr.ra{dsplrazc trvFnat maidnen a !1.//corr hl .szekal E Bslnt]d kunyh.e hoq\ az inqnvdk anqolul nem tf.r..uz I€Rel ...

Ilost olvasd fel m€g egyszer. 15. Lajoskam. E Egy szoget sem verhetsz a szinpadba.o -"g.I nem lesz sTalon' n a . m€s esj lo( soloLsoho/ sem bFsTPl iW. [ 6rt.6 te Szereposztas: Lajos. T e m € q m d a v a r u ls e m l u d s z r e n d e s e n .? lvlellesleg. Cu€us. Es te messze vagy a magasrazt minden erielemben. A nyakn€k van roppant nagt/szerepe. minden €rt€lemben.. Tudod mit? TOrd ki a nval.itt. besz€lni. Nem cucust akarja Desdemona sz€rep€re. es itt tObbrcjl van sz6 egy sz6g. E vagy te nasy diszn6.cn\an roppdnlnaq)s/erepeill a databban. lvlost ugrik a majom a vizbeE. mint az el6bb. in szeretn6k veled m€s e$/sz€r err6l a szereDiozf. A nydk f. E n. De most m6r s€mmi kec.r eppen ee ur. de neked ninca. is te messze vagy a masast6l. En szerernek veled m€g egt/szer err6l a szerep16lbesz€lni. a . Lajoskam. de npred nincs. Valamil €lfelejtettem megmondani. (Hogy mondod? Az el€bb nem otvastad hangosan? Na j6. hogy a "lvlagyarsz6" ala a nem dSlt r€szt. E 6rtso mes.sajnalom Lu'us ldbd. E E$/ szitget sem verhetsz a szinpadba. trAtL.a "szereP" angolul aoLE. nemho$/ eS/ szrn6sTnciE ar-"lnlir hbz. r4it is. Szinpadon akar megfulladni. I nz "mier rilg esy rocsol6csoros sem besTel is nemhos es szineszn6' hoz. ide magas szin€szn5 kel.PUuun meg egysz€r felolvastad a masodik szoveget. magaba szakadt hazankbnya. az "Anqol sz6" atA pedig a d6ltet irod. ll Annah isen.szog". a darabban. E Annak isen. m€ghozza olyan faramuci m6don. Kieit€s 4412 Id hairl ln*l IbdI thdzl I16rl ut6irat.{rtr. g Vasy te nasy diszn6. fu itt t6bbr5l van sz6 egy sz6gn€1. as tW torabb.Dcsdemono. Sajnalom.-. B Hat €ppen ez az. szereposzt6. Te meo maavarul sem tudsz rendesen. l48.t . Tudod mit? Tdrd ki a nyakadat. ide masas szin€sznd kell.. labdab6l nem lesz szalonna. Cucus. ird be 'de (ha lehet eml6kezetb6l) a f€lig d6lt betuvel szedeit szavakai.adat.il . mint a peld6ban.) Minden! pont tgy kell kimondani.

culture How (= uff) Hires indi6noh Pubs Saint Valentin€'s DaY We love citi€s Furcsa varosok Am€rikaban Politically correct lansuage . mcoE. .language Scottish English minimum .PC language The herstory of history YuPPiedom Eur6Pa a EuroPe 150 l5l 152 l5J 154 t55 t56 158 159 160 l6l t62 165 *a 149 . lflllclt R llTctuc- mnonzlll fiuuunfius Ne l€gy ciki.t. Allah creat€d all the english mad Lord Bunbury lrish English minimum Scottish English minimum .

ez a kifejez€s azt jelenti: . Ja. Pontosan irgy. EzAIt is nem adtuk m€g a kiejt€stcoda^atuL^nodsr ll. hosy ne maradj teUesen sinet. €s ennek szellemeben T6sed is. mint a .flagyon Orlilok!" VagJis amikor valakivel el6szor tal6lkozol. amikor talalkozol valakivel. kibtjik a tsarkasb6rb6t a farany. Tehat leszel szives nem bes€t5lni Londonban egy Aru hazba./orr ldzs0nl helyett mondhatsz mes nevet is annak mesfelel6en. mintegy magyar5z6lag: "Levisz". ltt csak olyan dolgokr6l fogsz olvasni.A/ plso sl6r.hogy "Farmer pl'z"-O Attal6ban a niiveltiurista m€S ilyenkor segit6k€szen hozzateszi. mint amikor ma$/arul azt mondod: ... amit magyarok kitveinek el angolul. A buksi akkor van.. a modern m6dszertani elveknek megfelel5en roppan! baratsagosan kozelitjiik meg a nyelvtanulast. az ansoloknal ez a szokas..ry$tu-tiJsonzl rz val6ban halad6s.lt! .l'Fns or mE DAvrfu. how a kitvetkez6 tanfolyamon lehLily€zzenek. a'. llerthogy ha mj mindig ilyen banitsagosak vagyunk. Az€rt. ahow most csinaliadEs az lsten szerelmere.. azaz . Es ki tagadhaUa.5z6val a ta. Ebben a konyvben. hogy . lvlost megmutaikozih az igazi 6nnnk. kivel tal'ilkozol.Ez halad6bbaknak val6.tiogy vagtt") angolLrlIIow ^re /ou? irj{1.{rs [d?sin?]. Tehat. €s minden szuflat a masodikba flijunk. De mivel n€m mondjak. ha valaki egyitltal6n nem besz€l angolul. fta mondanah az angolszaszok.r'ihrpii-T0R Ez kb artrtrvir tesz. Ezen az oldalon vegre visszat€r az iskohban megszokoit st g'ts €s frusztra€i6.lo Legeloszor is a hiejtes !€!1 helo' hanem lho-ttil. FARt"En ^nnaK ettenere.J6 €ivagyat!". amikor sznle_ t€snapjan gratulabz meg igy Jalakit. hogy azt hiszi. Na. A vicc az. hory etre flow Do voa Do?-vall\ell vahszolni. de most itt van €gti mesik is ugyanerre a helyzetre: MAtiv EAPF| Zwdidrjl.rnint t 50 .De azat. De ne felejts nevet mondani. A . €s ropppant ciki hibak. bameg. Tehai elkOsz6nesnel !e hasznard ezt a sz6t! Akkor azi mondd: GooD'lzlgrt-S(ll \tasy BrE-BrcltEhril. addig amig valakinek gratuhlsz valami teljesiin€nyhez. mernadras ansolul Jf. m€g k€pes vagy. hanem -sajat gazdasagaban 6nall6an dolgoz6 gazdalkod6". hoS/ lehet dolgokat elv€zertel is m€gtanulni.tlogy van?" Pedig ez valami olyan. igy mondanak azt.. lhiu OtnD A?pEnE! .lle lr69qciki. EmDAv! Ihll ln|lldijl.j6ljegy€zd meg. €s abba a hitbe ringatod magad. hogy ilyenkor azi kell mondani: II^nv sziniileg tudtad.onnan lehet megismerni. ehhez tartsd magad. how a kellemetlen szituaci6kra mindig emlakszik az emb€r. elmondjuk. €s raformedni az et6tusiL6ra.farmer". ha nem akarod. de lt€zddbbek is hamar meg fogjak tanuhi. csak akkor mondd. pedis llirij?l'nakejtjnk.gor szinre le. Ugyanis iit senmi baj.. ami sok az sok! l4ost ki leszel osztva rendesen. Xb. ez€rt nem mondj6k.a jelentese 49!q "kekszinU vaszonnadr6g".. hos/ a kiejt€s majdnem azonos a ma$/arml lffll'lir]. nyeljnk. a 'tiogy van?" (ami u$/anaz. a trr3t now Do roa Do?bAr )ldil. Valahogy igyl nELLa Jo tr. d. Ezt val6€s taruld meg. amit iti olvasol.

ltnveg hogv arr6l : bizonvos szisetr6l jitn. rlnftr' rotmd BRI sn.rrs''hztmi0lisl tJdozkodo na szeretn€d hangoztatni is a v€lem6nyedei. rval.uganet...n e m s z 6 l h a t h o z z a n k .nek l LI^E MY Pmucz liilijt a mag6neleiembe. Ha azt rnondjuk joj'iiai meg rchet a. mit qondolsz. dildn 0vsottildnl El6szdr is. hadd magyarazzuh meg a lecke cimeii .mr.mod Olloh creoted oll the Cnglish 6ldiingli.t t m . ami . sk6t. \ r i l t t a n y l e g s d k d d i o h e r t \ o l l ' 7 p n h i \ u l b d c n \ J n tr'77 . ami.g.rDrlft ro. h d n ) h u l .[diinglis TEE nn sE aREvERv nem Ha valakire azt mon juk.Allah 6riiltnek teremt'ttc az dsz igy a iiiseges forditas. nrulalsiicos a . amihez senkinek s€mmi koze Ahol a titkainkat tarthatj h Talan legin EoDEtu till' . Priiyis'i 'iijPnltszil 4 szcretenr' ha ncn] sanareie reher az embe. csrh kornlirnilehel 'raun m'n mJqa-ryfenscg is sokkrl ievesb€ jellemz6 az €teti\nke).t. ^ c " J r n l J n u l o d r ' l r c r n a dolsoknak. iueive mit tudtal meg ebben a lechebcn az angololir6l .brit'(o E/vzst pitis])' :kkor sk6t. ut6na q./6n a sziv6s. \rn .n e m s z 6 l h a t b e l € n k ' € l € t n n k "ruin i€t.J htiilosil gJaru. "n" nincs sro..ad] [!ldlii-EJfid avaw..sah a/ dngolbJn lete/ih: ?/(rvr. po rE. o. A PRtvAcvaza nagvon hivAnatos illapot' amihor s€n k i n € m b t h a t . Pa'del\: TEEE ts or nudr PRIvAcr ttt rEEsE a indiz n0di {atsz] Ezekb€n a modern lakasokban nenr sor nra' Fr{rs [d{ iznotn|0.h a l l h a ib e n n i i n k e t .Ytrl&nila vicccs. sz6lnak bele n . akkor azt igy teheted meg: irvtriPo-An o Az angoloh nas]/on udvariasah' P. snoixeenr. r n i . intimszf€ra".si (berd).s s t o r .Tl ud!Jrirs rr. nJgyon lonros dolog. o h a > g J s d o h e l h r n g o s r n ' s o s 5 7 q ' / d t r r J q i d ' eUGI6n:. ez a sor egv angol cnbcrtol szes angolt ap6leon v€l€m€nye: boltosok nemzete' Akkor mosi milyen€k is az angolok? Orultek vagy boltosok? Esetl€g: 6rult boltosok 13 Az alcim pedis Valogasd ki az a16bbijelz6k kt'zlil azokat.niltiill rirf.henrcny ftdl c srrdD-ol.€t hivhatj u k jogosan Ansliinak (e 'etar"'D lrighnd])az cs€ 1<' szet iflik E//rrrArenek[bddn](+ Britannia) hi\ni $sv Grear Bn'ra"nek lgdjt h'itd'r] rrrg N r q y B r i l d n n r J / . amelvek szerinted iUenek az angolokra: + ForrlEh0-tA.arnr nak. a Ana"t or snoPt{EEEBs [. se nem lvalesi... " t " a 7 o B / t g r o l a n r P l v n p ha n t P \ c l r f . 'angol" (1 Eteustt akkot azzat azt auitjuk' hogv se ra: .L"E.'aDJnldl 6rnlr rilil + bareisagos o uzleties surlvtrserrrrEJbi.rArn Eneusn sraftD{FFtstt Pnvac' ':l'l5l . ha nem.gor. Ea hiszed." q i " q y .o". En.ek csah esy res. hanem angol.

eAvE. akkor tedd azt. . Van amelyiket kdnnyebb.x'dit. ezeke! a mondatokat nem e$/forman neh€z leforditani. r u l j a r m t t . r r rr " y n q r a i " J . lvlind€nes€tre most mi js lerorditjuk 5ket. E Lord 6unburynak foltos lett a pizsananadregia.dl a \an ne\i + arvE. I aE srct{ A D 1RDD oF B Art/mna uErA Dwa t. how ez meg mi a ren€ lehet. Eszre fogod venni.q6l. J i r F r r ' ' . (A szavak melletti kihagyott helyre fordithaisz.lord Bunbury Ihdhnbi' l Az alabbi angol mondatokban a kihagyott helyekre ird be. nd\t 6zl€s.lti .b e t e q e s f . qiN'ttl ad De j6 lenne tudnj. t aD naDlkr.'/val&b nqlo barmi t*ELcot"Ehilhnl. akkor a rendhagy6 milt id6kkel egyntt).I H a l a l o s a n n o m L o r d 6 u n b u r y t . hogy most mar pontosan 6ned dket).' '.magyaritjuk" a dolgot. de a titbbit is olvasd el meg h6romszor (igy.{^/r. r | 52 . r l J s . hogy hany mondatot forditotiel le. ird ide azt a mondatot angolul. 5 2 6 s z e r i n t . cryEftl\iN. amelyik a legjobban tetszett.) Lord 6unbury meles fosadtatresbanreszesitett minket.rr'f{inil1 o htzetq6s o t/re"Jroftrl meleq .) o rifDJr{iodl faradt ffiono aLli. E ninonran \ E t u . mashol meg . foqadtatas 'tavE. s r . szoh. hogy van. r a d t v a q v o kt o l e .h. Szerinted hoovan? Lord Bunbury f..ai tas! Rblidn " " ^.dt vott €s erzelg6s.a m r n e d ! c s e s m e l p g . hory LoN BTNBRL WAS NRED A]ID ENONO AL.L o r d t s u n b u r y . (5z6 szerint: nedves alma volt. €s amikbr ett6l ngy €rzed. i . ahol hii a forditas. hogy valamelyik mondatot mAr le tudod forditani. Elkezdnnk neked szavakat sorolni (ha keu. B EAVE US A NAfrlI' WLCOII'E. 6s hanynel haborogal. Szerintlink igy kell tbrditani.!r1 .

maghozzi a szonak mindket enelm€ben. i r n r m ." Es ezzel..lrish Cn lish minimum liids insli!ninindml Az itt kdvetk€26 kis tbrt€netet baiitom. Kedves Olvas6.ntokl \'6her€) szent Patrik napjan. melyet csak 5k hasznAlnak. semmi koze a brit angolban hasznilt .grr .. .Val6ban . €s csak azut'in R€kordok K6nyve. kellemes idStolt€s".orIs. hogy Dublinban lakik.ijtb*] E . beletiizte a 16her€t a gomblyukaba. 6s neki a aunrrss lginiszl els6sorban nemzetj ital.a. k' eW nagyon komoly cign6l egj/ na$/on vidam emb€r. es ez nem lapos sz6vicc. hogy az nj francia konyha mennyire megh6diioita a vili' goi. Egy id5 utAn felszoEaltak az eb€det.j6 buli.. t a h rd r j la S T p n tP r t f l h n a p j a . akii6l a fenti sztori szarmazik. utena biztosan €lmondhatod: YoUTfioI4/. k€runh. vissza a tort€nethez.bolinoti Tom . ha egyszer t€ged is irorsz6gba vet j6sorsod. Az 6rdekess€g kedv€€rt eml'tem.. z .m i r c i u s I 7 . ho$/ Torn. voltah lrcBziLgban.es fannsztikusanjolerczrem N.c hdilikl nyelvbSljonnek. k . j6l besz6l gaelnl.srcrr.9zi. Knlitnben Sz€nt Patrik napjen az Air Lingus ezz€l a fisj/€lmess€ggel szokta meglepni az utasokat. . hogy a l6here neknnh irehnek nemzeti szimb6lum.D ['ijt]). T'vDBEEfim IREL^ lnd [( n6iir bi'rt'i ii6'land il vrr g'. €s m6g a mai napig is elag sokan b€sz€lik az angol mellett. de iudja.rc* [nlingdrd. l l . Tom ir. h . Tom. Tudod. ne edd meg a a sEAt"aocr. v€rseket ir (+ r .reped6s" jeleni€sii sz6hoz. Tom mes€lt€. n c g J m p g l e h p l d s c nm a g d b i / r o sf n n . szagba.) FATLEI llihsri) a Isten hozottl c/rrrc lh0ll: Bar enn€k a ar& sz6nak az angolos helyesirAsa c. mini mindenki mas a g€pen. sz6rakozas. €rdek€s. es persze ir (a InE liii$. hogy eb€dhez l6h€r€t is f€lszolgal. 4 . AzelStt nem gondoltah volna arra. how.Ezek a szavak mind a c. a66an az 6nelemben is. mely szerint Tomnak e$/ alkalommal pont az ir nemzeti !innepen (srnt P r n n t ' s D r r l . Hosy pedis az 'r€k mas napokon is szivilkbe ziirjanak (amii egy€bk€nt kdnnyen megteszn€k). meg a talcaja sz€l€n gondosan elhelyezett l6herct is. r u l r S akivel besz€lget€sbe ele$/ed€tt. l1€g miel6tt v€gleg €lkalandozn6nk.janah. dl .rrtlFn6ncldl Eg6szs6gedrel(csak ivaskor hasznalatos. tia ewszer t€nyleg eljutsz lror. Az ir ansolban ez valami olyasnrit jelent.mondta . u e r l P i r i l \ b J u l J z n i a . "Iimm ." . amely eredetileg irors?6g nyelve.::: t ll . A / i r l e g i r a r s a s a s o e p . tanulj meg €gy-k€t specii lisan ir kifejezest. €s a francia Lir derehasan mindent befalt. Tellesen kezd6k kedveeft a fordilis. az a helyzet.

jutalmul elaruljuk a boldog (tehAt hosszn) €let titkat. halha Osszefutsza t€maval. hogy or6'Ya yolgyrt/Y a b9qyek ko' zott a LocElal:llha!' Ahogyig€dnk.. A OLENCoE ahol eW nagy csata voli. KivArasztottunk neked harom igazan lontos Scornsn EsaLIsEszot.' n sh. h. J'rig rPrt ko>rolr' | 34 .ocr l0tl o t6..*. ho$/ t€nyleg€rts€l is e$/ csbpp€ta vi6gb6l.s h'nna.J. a L. hog.4'dD [bhndi!].16 i dt n qr riszli]d kb esr stampedll/kupicinvi ^ *" *' -sokskot sz.ins0l r{ F' .ami ahhoz kell. ime a s€c/rEllsIfifil(a titok): . ahol a roppanr EolrsE* el a BE /YElr. I *r.8. sst lhnla hegy. . Dohl.n"r" "^". oo. (Ne hidd.:h\. how vicc. ki lsl*]. ".. tla ezeket megtanuttad.tcn NEss. kepzeld el. o.rr3 . tla vizujalis t'pus vagy. tl'tl.) A harom sz6r c4ed kl n] a vbby.minimum longuoge ScottirhCnglish lszkottingli!minifim hngvid8] Itt most nagyon sk6tok leszrink.Jr.int 6 kellahhoz.'pedig naluk a l€gmagasabb hegy- r'Iondd n€hanyszor: tbrl..hogynrinden dolgok'n€gedes€igeljlnrrss akarsz) sl.skti A/ p'ibe' ne'n. amit mindenkePpen €rdemes tudni. *l I viszkirnrt\rtrritrt "6rF 'rr t hn jot * *. rn'GodJ hulorbvs E c ntur 'r.

het €ppen az a l€nveg how mindeg. akkor sajat i€Uegzetes ranrad-iuKb6t kesznlt xtLr' be atltitznek be (!itl o sk6tszoknya) a Pnrs hijF4 (6 duda) is..iutalmul megtudodl) fellebbentjrik..azt hagyiukki P'/ijsllElsl rehai hangosan:'{rrr0ilti.:jr 155 .ak alatta als6nadrrgot igv szabalvos Le is rcnvkepeztnk.y €rzed.lt snr't pedig ligysemsikerliln€. az Ha ig.minimum Gulturc Cnglish Scottish . sziv€seb hegmutatjuk.ami a Country ansol-ma$/arnagv@ llindegyik cLArr-nak gyapjnszbvet'.how milyen titok van a sk6t szoknyaalatt (T€nyleg szarmazik It Altit6lasminden igazisk6t valamelyikkHnb6l (+ czrr[ldan) \|an sajat t{rt t-ja {iidinl.nvoriientqjGl Uyenkor $/akran el6kernl nah (es az6d van a v€g€n -t mert a pipe azt jelenti.hhtdt] [s olkinglhmirinom a TovSbb'fontos dolgok sh6t-n$/ben-Ha mar megiegyezled leck€ szavait. Cl Amikor a crrr tagiai kiitltbznek.vik de sz6tar szerint .{-t szerencs're mar (annyirahasonlit a .ahol fellebbentiuka rt r-et.'tu"t] (a tok): a ^./alatt nlNs semmi llhrve €ppen az hin's tehit csak az van sz6val: nem h. a Ct VAgiil:a sk6Loka tttst Et (hziedl] bogancs)valaszioitaknemz€tijelkapuknek. amit tanyleggv. a src$ll.sk6tmintas cl^tr raRran:la mis-mes m!nt4i'n.rda.. mert a zit{.. hogv "c6" Cs egi/ dudbhoz mindig tt. ami gyitnyorri. lvlostmagold be a k€t tanuland6sz6t Az€rt kett6t.tadarm") lvlega crrtl is (eleve ismer6s volt) A megiegyezted .bb cs6 tartozik). hogy mi is van alatta 'me.. ho$i mar tudod 5ket. akkor v€gre megn€zheted apr6betiist. ./-j€ alatt oydnvdr( keP Ha bejdssz a EDnsnafl kiadoba.lfihtilln6l] el6tt felsalafeszit<i poszt x. hosv mi nin's az casr:"El.

€s ez€rt gyoFan elnevezte6\et hDt t*[ek. lindidn] az "indiait" js iql.Ami elv€greisaz is.indi6n"..Nevezd€l indianulmagadates barkit.mEEEADI\4k'idll+ Iocrna BE Rllilitlgbul.on kcll vi$.Ezt a csorb6t az6ta sem kbszitriilEk ki. Fordiisdle angolraa kt'vetkez6k€pzeleibeliindi6nok nevet.. mondjak rpedisazoknak. Ismer jnk a sztoril.i. hoqysondolatbanvillam$/orcan ?aBIEcLom lslniiF tiibdlo34) a szi. how .r .r Ul5 lledve: . P€ldaul: ut6 stnie BaLLlszltrtgbul)4 Bika c9Azr noisfli+ilnt z)a szitaiL'lt s6cttraD StiA]rEl.q.z-.or[dot]van a homrokuhkorepanur. mert Art.r ----------- ' T€ is gyartsaltovabbi indian neveket.fter is szinftjnbknev€thaq/onritryosan L61nakforditjuk "Szilaj | 55 1. hogy.r ikl + Poitvits Kis'6 ql4 roltos Farok sPorED I'alLlszDril stnnED ?Esnclcslc4otlh& ldlt]a Foltos Here REDcLoaDk Ai|J4a v6r?tsFelh" 4 aIG a/. lndiaba €rkez€tt.i harcos (+ grorx Pl.Csak na$. E ^.{#neh mondjak.ttomlok tueE F. az e$iszeriis€g kedve€n vaS/ azt mondjuk.ini. ho$/ . sot n AraENcatIInDt lt?xtc']i-NlEdkiit' a o indiinl d€famerikai indian. toErn AltERtor I DIA indidn] lnonlif-UErildn a eszak'amerikai indian vagy.Hou (=Uff) .AntfErIloilblti|rkll Nary Tahar6 nvE worNDsIW rtt'14a ot seb Masas. azt hitte. csikos rerit5 (4sn'ED w RnoflIs wnill).liill. bennsznlirlt Az indianoknak mindig gyonybriineviik van. ho$/ amikor az a l6kbtt Kolumbuszsajnalaiosm6don felredezte6ket. vas/ m€g szebb€n a^: mnvE ArrEuctr \balit 6-ilElldr'] amerikai).Hiresindi6nok angolul /dDr.t NaS/ Seb: !r__ -----r I v6r6s tlere: s__ Szilajrarok --r Potty6s L6: . R'ig6 I'ledve catro [arncl{ik6 rinat)a cojk6 lv]itics(hmm!) 6k mind val6di indianokvoltak. vagyakit csak kev€sb€nagyon j6les6€n.. hogy mostant6legJ/meu€kn€v€t egy fSnev€iUgyis meg tudsz 6s Nyugt6zd indiannevelkerekiteszbelSle: ianulni. ezeft az6n.indian . akit na' gyonszeretsz. amikor tenyleg azt akarjuk mondani.A fenti n6vsorbanmind€n szlks€Sessz6t me$ahlsz Foltos Bika: .

.:l.. amnw a megold6s.{r < Lnrodi.V.yfurcsa iipusa.t | 5? . szep.y !. .Habzik a auinn€ss.. a prUorrcege'enn"gyonglahr. Ha m€g lvlinde A pubneveknek van eg. €hany sz€p nev( pubot id€ziink most ide: (4 liciing0t"1!il I!!t Inas) dogl lelpotid (+ lelles Kutya) .s.jl] a rere a kis. kesemy.z..hd4 Xev6s dolgot lehet szeretni a vilagban .s.r[g knALya.E Fejtsd meg a k6pzel€tbeli . szemotdbk + EyE6 ow liihti!|. amire m€g sznks€g€d rehet: Eb a zralhg]. milyen telj€sen egyszer( magyar6zaia van annah.. Talald ki. 6.gj . I ebben a l€ckebena felsorolt E B. (tia mir foglalkozt6l az cloeml€keznedk€ll.az indianokon kivnl .n eg. piispbka.. A komornyik leje vasy eseiles cak Komornyikfej OLD fiuu's nE Dl6llt'rft\adl a Az oreg ap6ca feje vagy es€tleg csah Or€g apa€a fej a6Eop's FnaEnlhisiiltzlngirl 4 A pnspitk ujja (nem falaUa) fla rapillantasz a kbvetkez6 feladatm. az segit.pneh.E lridl.n. tti4elenj€b€n ez is elag skalpol6snak tiinhet.r sz6. val6di az dO.apa..ek i.aa. de sz6 sincs r6la. ho$/ ilyen lura neveket adjanak ilyen alapvet5en vidam helyehn€k: BunnR's flE^Dlh itzt dl.fesiett lej fd 6ak az uiuk eztaceqeft.i!ia'le tehfla nev.rtalnn .kijz. biro o rurcEldrsr&s].eddigakar indianokis 26 oldal indi6n neveivel.10 arkohol.nyelvtanul6s" pubok nev6t.nsor sbn. de az angol pubohat na$/on. I . sz6nyes van mag a rorrrr-ben lt0jliii] is. P.

+ knlonleqes krr$iill a laedle [b. BWA\A lledve m.tc aND sExr JrFAllEsE nnf yaselt. oldalrl) Va&nfl$'s D^r ilriigy€n. SALrfitsoccA + (mes)n5kdl a rerismer li*oeniir] ensed. wmJ roa I'Er 70 rE s on/ fou.q mindig s/clati a nyrloh. dsszehoztunk velogata$ajavab6l. 2.A sz6rakozas lbtt szavak atapjan pr6bald m€g megleiieni az izeneteket! (Az apr6beliis r€szben szAnjuktanulnival6nak.l n6 -. JI{S xrxrxxxxx 5) PLEASE PLEASE rEc<teMzE ttE t mE srnEEr. kedves s2eretlek.g.Doq(Februorgl4) SointUolentine's dii dii le.jrnvddnlijnr f.lJ 6 lh"rcegno illdlrh o n o v i n e c r i u r r s .kl. lriberz [i6ti] kiird [. JKs s) KERLEKKerlek' nem 'nqPdn.l mrr ol eve hostonet a rimesnak J) i i z e r " r i e m m r e i s r a k : o s s z e b o r T o l na b u n d i d r t V i r l t h h F s o b b! m e d v c b i r l a n g b d n B 6 4 r irs rua"a.?od] r6zsaszin hinkl fen€k. tehat a tanuhsi megkitnnyit6 kozbena jobb oldalrakiwlij' c.sott medvet a(2 osszeborzolt) a Forditas: Az x-ek mindehhol Puszit/cs6kot jelenienek l) ATolllC Olvan na$/on nagvon kul'rble qe) \lqv. lkl egy ki€sit tExi [3r.4 a osszeborzor[ffil] a bunda. ?oftas:a IEE tulEsldiiliim4 sajl6term€k.hasi I ltl (mes)mutath6l 6t FRII|CDSS T. v. 4) JFS lfxow t*nAr a ows E cE nnE I sE rou? yEs DAELtte. popsilbrtir] maiomtnrcnlil lvl€Se$/ lds s€gits6g. IavE. r m r S z c r e r n e h ' o k r e J h r t j a i d b i n l e n n D W 7 { \ J \ o r l J n g o l k i 5 l i ns o i 5 t e I J r".il. I utvE voa. roo. or'anyszor csak latlak? lgen. talan igy konnyebben megjegvezhetSka szavak: TNE PINfi 6O'AOMED EO]'II'E EEAR RY IE (^AFfLED' TUR' o A tozsaszin popsijn majom telismene do [d0likbdoid nlntiruli. lnnE LovE.lr"r .I'D LrraE BEuf foafr aR tS 7) TIID auarrLa unLE Ettcusd BoY sE Ds IAIS OF LOW 'O ME YERI REAANFUL' cda&ttttl. .d ismen meqcz urrrn is sok s/prclettel Srllimbo.snijzd n6tibn bij ilz lid0ldllt4 sz6rerdl. TrrAt'tKs ro rEE lrtttEs. megtabloda kbriilbelrlliforditasL)Az e!6h!zqt! szavaka! t) ATt MIC You'flE so vEaY vEflY sPEcIAt2) BWA.vozli r nJqton rzep orjos "s sze\i ro/\rsz:n Popsiiu trpJn nr no' |50 t- .brudri tidiruIl Teied nalunk is a Belnl'napi iiz€n5sdi(kedvesdolog) ho$/ ezek a hidesverubritek odaat mii nem memek (DAREnek Bemutatand6.rlA BEAA snu LovEs LoLLtPoP F vE vE^Rs on.sz6r(me)[$r] a bhlkozik lnil roufr Rn rduettrl 3\ I'D LovE ro RUFFLE IIEE| roa L rEE 6EARctvE LArEn B'8. lasd a 126.

€ltem /|...-tzllle*e*'. tft WAR..furcsov6rosok 0merik6bon hv {vi sttizl 6rosnevek loqnak kovetkezn'.' | 59 . Ho$/an mondod azt.onffDfuoftl a dohoztam /rrrrJdiiJl + meshaltam forditsd is le a mondataidat- nl EALD flE^D..lolo o Bbfbqo rArrclofiiin 4 F. m e g l a l ..inrh f. o "@e. K6sd Ossze izl€sed szerint az esem6nyeket a varosohkal.i BErcrrf. fetn6trem r aor NAs t9Dlii got naid]a /rvrDllivdl + laktam. l o dr v i l d s z r r 5 ' .rrc lbirinal Unalmas Kepzeld el a t6rtenetet: Unalmasb6l BOfOg6bemen€t megPihentem Pinikban.. Olvasd is fel6ket! o / trri dofrrlir{u boml szulettem I cREwuPlqtnDl.b! + Bof. lb.y.t @ llletve szerinted. De ne le BaLD nEADIb6llt dl <' $oDaszt. hog.b6fbg". ha -dr = 6? ird ide: '. r' CI E @ EI (ha t Xeresztl(€rdes n j ' a o l v a s o da z o l d d l l .

rsrrr. ami (Leh€t. ldbt.Hogyv€letlen'il se c€lozzunka fekete va$/ feh€r b6rszinre.hosy sikernlt meqjegyezni? van ilven. l o r d i l . Azt iavasoljak. s u k k a l "e g y i t l l .6k1 . d t a j z i o b b o l d a l a n p e d i q d s e n e g e l o s r l d n u l a n d o r r e d e r r h e l ird mellejnk a m.n0ids] kb.$/arjetent6st! Aztan ne felejtsd el tobbszbr lelotvasni a durva angol €s magyar szavakat! A ALCOEOLrc eszi6tikailas arintett . A nyelvnjitasszeni kif€jez€st. rlost ion a s/6tanulas. srtcr conmelhlakk]hlvagtanrD cordE\ljt hfi! helye$ a kav€t rendetjnv. fiziol6giailag tf'tl 4 saonE Il'.a ptusfltuE lltotdt]ill (+ prostituelt) helyett a sEx woEt{ER4 kb.PoliticollgGorrectlonguogePClonguoge 4 helyesnyelv hng{id?!linil. |furnhodl | 60 . !.hogya PC Lrnc'aaaE naavar talalmany?!) is munkakep€ss€gii"! "megvaltozoft DrFrtnflrtLr nrxnelllrto$nek (lditintlii frjlding]4 kb mask€ppen 6rdekes. l1€g mi€f6tt vagyis igazeb6lunalmas)talalnad ezt az egeszet munkaral Az eddigiek kitzul tettla szett-evalamiannyim. / l!{.jbildl rokkant) h. ill helil ldool . A sok j6pofa Otlet kOzoitakadt n€hanyolyan is. A rejz brl oldalan megadiuk a PC kiteje?eseket a e . is rt Ar€tr c.minden sertest ([szavd dd o kernlend6 . amelyik komolyanelgondolkodtatoll (+ a a benntinket-Nem barats6sosabb .l.ll6-H0likl z .ird ide. *rrflor'r t.j vapJn'm u(litnifil(s t€jjel). politikailag ko-RtK ho-thildi ezt technikeja. . szexmunkas)hasznaljuk.ami el6it€letek melega$/a lehel.Aztbeszefik.etven D||ERENTLT sz6 szerint "mask€pess€g(" lehetne? lYint a magvar aNED ldil't'tli ijbildt. hogy . 'rzr([vi-DiUT'iilk](a ne:t]rtt).ir .{ lind_ Erik!] A senkit nem s€rt6 szapetmond5s mozgalomszeretne kiirtani a nyelvb6l minden olyan htalt6k k'.

Lehet. !. Ez iigyben azten tenyles l€pni kefl: mostant6f mindenki (aki PC akar lenni) has?x. hogy "ember" (aki ak6r lehetne n6 is.rin /y + etntlx . ':r l5l . Ami \iszont 0gy amngy . il€rve milyen sok angot sz6ban szerepel a n rsz6 (iobbes szanat nEdln nll.. €s illik ki'rni'kimondani: EE o sEE. senki".nkijnd] d emberiseg. hogj/ "mindenki. Frauf.. hogy: snnswr lsttlpza.n) a attamfarti ez a mag. A bizton$g kedve€rt ird oda melleink. ha mespr6balja. Mert nem el€g..5z6val a fem'nistak ezt €szrevett€k €s sz6v6 tett€k.nD{s'rrrrrlmms|t .fi. \Et'lar'lin ill + nit. Letl het a cflatatt ^tr{)6l c t^.t (+ N€zznnk most ewpar PC.. dik szemelyii n€vmast is. barki. lriibrdihndi it ifdriiij] + 6arki meg tudja csinalni. ami angolul leginkabb "l€rfit"jelent. €s amia legszebb: .ra alrh. d€ m€g abban a sz6ban. most a zritmeyveszi Kezdekt (a EER[hdd n6nemii birtokos n€vmas)a A pounatLLr coERDcrllasd et6z6 lecke) n6 f€rfi. (De m6S hajjajl) Kezdjnk azzal.ez is. hogy esys€gesen "sz€kn€k" hivjak 6ket.lhc herstorq of hirtorg hfBrori hisztodl !e ldd A s lfnl az angofban a himnemii birtokos n€vm6s. mi a M -rC irA zDinef.tmnnl) is benne van az atkos n ^. teck€t). tla visssza akarunk utalnia mondatban olyasmire. A jolly joker mesold6s p6 say{e hd ?6nl szem€ly) cserClni a rr^. azt Ja. vagyis inkabb ferfin6 viszonytatban is fetezik. de ennek v€se.tag. de valahogy ez a lelfosas n€gsem terjedt el).a'lia a sz6t.iit]. akkor hasznalhatjuk a tdbbes szdm harma. hogy [r9rrrnrn] "n6" lawo'Atrl. c'.illetve vicces megoldasi javaslatot.rorkrt it rtii rdn Et r"atr t D lhtnndt'liinll 'Ensnatmlhnszlnirll conmlssailkiuti. es pe6ze vannak olyan elnOkn6k. hogy milyen sok ansol sz6 v€Sz5dik .sz€ket" jelent.jt].ya tOrtenelem a f€rfiak sztorija.yr€ lflrn] (lrisd te is az Emberek c. Egyik l€he!6s€g lenn€ e$/sz€rn€n lehagyni a Ar+t. ahol problema van. bar udvariasan hozza szoktsk tenni azt is.l. Termeszetes€n. figura) Persze a szemelyes nevm5sokkal is baj van. hosJ a/ottty Utn. hoqJieddig az vott. Cs ez a EsmEr sz6 esefben mintha azt sugallna. hog. akik annak sem 6rnlnek igazrin.arbanis el€g diszkriminativ. Ez a nyelvhasznafat lealdoz6ban van. a PC el6tti angol szerette a himnemii rFt Ihil hasznalni minden olyan esetben.rrr{n. ott hamarosan megold6sok is lesznek.mi'n] sryqF auEEItzftfrqiil 6' ltl. AryBoDy ottt Do tr tF ntEv rxv. eserteg sE oE te lrasban picivel rovidebb a megoldas: s/t6. amikor nem kifejezetten n6r6l volt sz6. rrM. hogti a feminist6k vasr€ €szrevett€k. n6i) (eror o h6.

meneklilft Dmxr: DouRE mcoiE or. leck6t). ifjn Y vo|. rapprf.. ami miatt elolvastad ezt a feiezetet? Ird ide 6ket €s olvasd rel h6romszor. akkor + . l6giailag de C$nya dolog a skatulyezas.ta.?raE c.zttld vuppie. va$/is "dupla kereset.3t . es€szs€ses > LAILaEltdql)szoMs mondani.zrze [dr*pi]a iaPtu yuppie.rrEf. €r5miivet.'d?ci't]). tt osllElitbin. a ."[lin3i0r] o kkalvsas Vagvisa /'PPE bkoIyan "kirarysagkepz6"! oarma. fiatal.s6r" id"!!gq9!4!9]-. aki Orbkli a sziilei Ptrpv: PERson Es te mivagtP ftogyan hivnad magyarul a NtttBYl a Dmfl+.l/fflEhtlil a anE YwnElgdx'lvawis az itkoa €rintett (lascl Perrta.iedom IOidom] olvasd el ezt a lis6t. \aa\t u"warDt.rco.hoS/ yrlPv ill. a nEr't? I"li volt az az bt sz6. erre utal a lecke cime is .d i6 hangziis ut6tagamo_ A A n€v nagyonn€pszeriilett.l a wgyon flallottadm6r valakir€azt mondani. a u4sa.^ c. ittdrdli biill varosi /ralfelfelesen mozg6 profi oEsstotrA hfi -f Esdtlll L PR vasett a !. amit ideirtal. Az angolbanez egJ riividites.!Br: ltor m Er sAcKY ^D. amit szeretn€l megtanulni.rq!. As ha van a szavak kbzott 6t.kik 6k: Nr. vagis "olyan szemely.ras. az6rt lassunktovabbip6ld6kat' Lessuk€sak. ha Ponr az 6 kornvektikreteflezik az ii szem€t€get5t' abort.tiidl a harso udvar o . hpil?sz6p.rrlin-HEitl brohbl rA&E^'hadftl a szi:tt6 .Eisa'vlDdBrdnl sz€m6lv l/trrrrliiftdil 4 varosi BAct{vA&Dlb.YUPPEDoE 'Dottt fno 4 vlaty /r.'f linh|'|la kereset r^oPERvltftfiir'. tagyis"re az en hits6udvarombal" 6k azok.. akik automa' tikusan tiltakoznakaz ellen.Jcli.o. S/er€k nincs"' tlqERmic P BE/t'g PRoEsft. | 5! . (s ns'^r'edekre t menedzserekre rfirrarr [m.

coflvonPzAcElkonontllszl 4 kitzhety. hog.dyijtjuo-ntn nrjhl o rialou Feher Eur6pai tiimek. rrst rrffrrti. hogy: EuRorEA cot"nrNn I)lr!-?liitt lonJunii] a Eur6pai hozossag. 6A'ada a4... r€si ma.rEtql&anl = DDAD ttlHrE Ea^ofta.Cur6po+ Curopc lii'6pl lvlionnan oda megynnk.font" b6rmilyen angolosan hanszik is. flousE or conqols lhirst w kliind Als6h6z (a brit Parlamentben). vawis a fontot. EUEoFEA| Dcodonrc conFtuvn fim-Hnt. nagat ezt az EC-h€z tijrt€n6 csailakozasi folyamatot angolul ligy mondjAk.y "kozos". lli lesz ott. Ejtstnk par sz6t Amerikar6l.it. vagyis.) uk n€ked az cttct6it cllci(.. lyenekrSl hallani leh€t. nALEsld./rlot lpiundl. E Re.6!. de ez i'i teljesen el van avulva. szokisos.Iiel.lJ-llonil komJunirilo Eur6pai oazdas6si Kozoss€g.Erltiti a hazai piac.a sz6haszn6lat kis€rtetiesen ismerds.ru2] o j6zan esz. Ett6t f€ltik a ftr. mi'li4 gyar szo. vasyis: EwoEAti ctr. "ri&ll a hatpia. (Magyarul: ttFDti . Ragaszkodnakhozza. addig 6k az eur6pai kultUn egyeduralm6t kifosasoljak. Ecu[llji] o ek!i. lvfaga EUROPA.) A Hrsult tagorszagokat pedig rlgy nevezik oaR EaaoEA| paa7'vEns juld-Pltn liiir drrtnl a eu16paiparten€reink. att6l kezdve.. Az angolok ha$/om6nyosan szereinek szigetorszag lenni. No de vissza Eur6#hoz. . hogy kiknek a kultndjat kell tanulni az iskol6 ban: Dl. Fontos tudni.ar sz6 valamennyi €rrelmeben.REicy urrrl{ru-Plon kd'B?iju'rir] (cun1Etrcy 4 vatura.. Az angolok is.dhaqjd-.a x@. A cotuttw meg szAmtalan mindentjelent.ME MAfl. Ezr hivdk korabban EEcnet. lagos" odaig. Azt ritviditi. roviditend6. mint ami. mert tt aRt(Er ratoba\ azt jelenti "piac". E. *" l6t . Enrnst CoENotrtEALm ll. a magl. cot''r'a\ sEnselonin !2.kimondva el€g gusztustalan. mar cak az€rt is. hogy. utro e$/s€S). (Lasdl a melegviz-csap €s a hidegviz. A nyelvtanul6k sz€mpontj6b6l azonban naglion hasznos volr €z az etnevezes.gyakori.font". hogy az €ur6pai egyesnt€s ilyen mar€teker Otoit. hogy: ao nm tuRopElgttldltiliill\coE a menni . lon6nrds4 + arit N€mzetk6zoss6g.KozosPiacnak" ta co6$on tqaaritr'rlkondn ill.. BLidt nAarErlbht 'ii'lit] a teketepiac. angolul nem . $n].. hogy "markecol".. hanem pou\D. N€hany p6lda: cot o aurD 80ran grdl a hozj6. o@ [96. + y!d. ho$/ a . mert am'g mi amerikanizel6dasr6l besz€lllnk.cap knl6nlolyatasa n$/€ben sem engednek €vrizedek Bajban is vannak most. azaz az Eur6pai Kbzitss€g: trClhri] a EK. . Ennek a tem6nak a kulcsszavai kbv€rkezneh most..al te meo v hozzatanulnival6kat: aeaia'zz. l1€g sokkal kor6bban . fl€g egy gyonyttr( r6vidit€st is kerekitett€k. A m€qi€gyzest segitend5 jtrsson €szedbe az a sz€p.rL d6.

b-Mtih d t6ni Pitoil . Il. 12. lalltbt csinta.9 li 31.negoldis 108.jj-' . .li .bi o. lli).h.llla.nllclln 160.n . .lom hoil 6sun l6li'15. 'resc!: 3rU a bk 3.fi rd2t E$ 2t ii lzi 26.l i 6lo hlt 14dd'i 16. 6jij 17firDlS ii 19.lt 19..ftn li lidi 2E.lu30 Pi.lt6sor 22 10.p. 11.ttr o Pftp[l ftl. &srotl .uB .'i tetifil 2t trr 24. 5.lloholl. 29.s o ''o c t4 E K .rn27.. ii2g.ki. *0vb0i(rold leliattmrgblilod..1. Jrtrll f'I ror 4 Sirii:ramildalo t6Y6r.l(ltcst .rE | 64 .4 ttn 35 n ll 3!to ii 6.0. A!.i tur't fNEa-o ADtc. corrrrttr t0rr0tlki{boj]o hdrnatat oldal0|| 161.l 8.T 7c L K o N o L o Ii R T T "N n o c 2rD o M . lztif 5. &rnl'l l5c 4 l(omonvil l{tt. lcs6r6).losro3.s0 sndhen:. p.a R c u R IY M 'sM 3rs T o N z.tt. kulya.k9. 20 n'/.ii. o.: [f. tr' viEdnt!.

€l€s es sz€les lvlintakii hason lSttek ABBRakadabra CIA tlubbytellyvegadXmas One $/ord . neked ez mitjelent Eqyszeriien nem talalunk szavakat.r s/o Nem tudom. + [€pl€t€sen sz6lva Oxymorons o oximoronok Szomorn.:.. siirii....'! t 6t . Elklbitja a lovat verseny el5ti.one sentence t66 t67 l6a 169 170 l7t t72 t72 t73 t74 t76 t?? l7a t79 lao tal la2 la5 184 185 la6 la7 laa . p.xuctuosszcHnsoruro Kifele! ErKiljut esznnkbe Pir per(. hogy tumajan alul lusson Plusz minusz Egyperces Lista lnteresting a €rdekes Logikus. nem? Ezt senki sem fogia elhinni I m'nute-3words ttasznos sapkas o Handicapped phrases I'li a trir6?l Zbld t'reskor Bodybuilding a test€Pites Fjguntively speaking . vastag.| 0.

A ao uS/e "meq.elmegy hazulr6t.rt. ho$/ "kime$/". cme. 'le 'Blijt. gyakan 6rti is meg nem is.. sz6rakozik" stb. Ha egyszer kell n€ki. ttLrRr oFEd EArs our. -relg6.. E Rendhasy6nnr idi'.liihn 166 dr .-. E is. gonl. Kedv€s Ofvas6. igen." az o|'r-meg . ildn].. l'lost azonban bizonyj€Sre Ezzel sincs semmi baj viftnnk. Lasssunk eS/ peldai. f.llifela! Amikor az €mber egy nyelvet tanul. u$/e. 6jt.K/Klele/ktnt". --"[it. Dtanr [dz!o[ofitn iut !t n{jt] a John s/akran mes/ ki €jszaka. EnnCl e$Ezeriibb nincs is.gE. mondod. kerdezed Te. n iut Jo tt rs aona. sr . (snvlsdai] d marad. I|erthos/ itt a co ournem azl jelenti. 06? persze.*: a @@bor a oo . No. ha mar hnultal eg/ kicsit angof ul. TehaL co olro Xl-.|n.Es our A.kh- uM. Sehol. \EArlitl .vflrllmil o minden) rtKE rE our ro rnE cuErrat lr $Eltqll viszE. Ennek alapjan tiPpeld meg. han€m hogy .ht.'r-r bzinmrlo a E A rend kedv. JoEr oFEt! c.tur oF lttD ioon ldls0n f6ing ovdi'rinl 4 John Kmegy a szob6b6lNode hol iit a baj.eszi Lurzi srays ourErEBl trlcm. mit jelenienek a kitvetke26 mondalok. amit hall/olvas Hires p€lda ene a ea ourlft tttl.endhaqMa nult idejer aa *-.

ro rEE woxD 'svow1 L. Az alabbiak k6znl melyik aAgol hifeje z€sjelentiazt. mint . m6r akkor sem nyitottad votna ki a woaDtuter hi6ba. ([{i is csak emberek vagyunk. A snor sz6t azeft szereulik.. honnan jbn a plajbekk. hoq! kell szavakat tanitrhi. hogy te meg most biztosan azt fogod hinni. Arr6l meg meqint valami.r6mutat.rt t 6? . u q t k F l l r l k .. ha elkezdesz kombinatni.show" sz6ra! a nE YoaxEuPEAnt 1. Ekkor csendben kell maradni. 6s innen jOn a Tv-Programok neve is. hogy €ppen TVt n€zttink. amik eddig €sziinkbe jutottah. fuss el vele. '41]IT SEOP s€m. hog.iut mAr semmiaz eszUnl$e.visszabeszel".ya Pottr mindig egy pg!1!n vaqy bizonyos pont ir6nyaba mutat.-. XUa'nben a. D / e l n i ' n i n l r ' r . az angolban pr. hogy ezt a sz6t vagy mit a masyar njs6gokban is naha irjak az eredeti rormsban. / r m i r n p m b i z L o s . Sz6val az ngt/ volt.Peter ramubtott a TV. hogy . e. Arr6l meg. h. mAg a l€W sem hilmmbghei. De most igy keriil ide. valamilyen iranyba mutat" ansolutpor thoinll.d? ru*druil4 a r L'rhsh!: !. valami €n€kes volt a taveben. ria ma csak ennyit tanutta! votna. tuwo E R". hogy "megmutat". B o c s . hogy ez meg onnan jitn. aki roppant b€nin tatogott..RettegiUnk.. munkir6l beszel"ll? TALI{ SEOP.ielenti. Inn€n van azut6n." mondat angol megfel€l6j€ben a Itdp ig6t kell hasznalni. ho$/ a v€g€re szerettnnk volna valami csaitan6s kis fruszi-puszit neked.. ErrSl esznnkbe jutott valami mas. PLAY SEO?. azaz pl€jbekkrSl €nekelt. hogy a . o g j a smtr 0 eredetileg egy igp a/ angolbdn es a7l rclrnli. (Mostj6n a vegza:) Az egyik mondatb6r a srtr". cgyiknnk m€g a Dallasi is n€zi. mert izmosan €s rend'theietleniil t6kugyanazt . hogJ mondan.) l?0. hogy . !dnhdd].megmutat". hogy a sflou/ f5navk€nt olyanohat . Ds akkorjbttnnk ra.l *m €rdekel. 6s azt akarod mondani.r. ncr[b*] + vissza. ho$/ mi van. mintha neh tud' nank. e ? u t o b b i l b i z l o s a nl u d r . Nem akarunk ngy t€nni.bemutai6.r' iao *or.de6l a mutass a . ki6llit6s" meg ilyesmi. Ezt onnan rogod mesjewezni.lt)d.z id.ekkor ara gondollunk.Tenyl€9. mint a -bolt". t l J P h r d nn akik a fasora .? ?ersze mi is mindig ezt k€rdezznk. Worsan nrcgoszljuk veled azokat.n \ ' 1 d . es megint te jutott6l az esziinkbe (mi mAr csak ilyenek va gyunk). 1or ri llitdntl mutasd meg nek€m az el€fantodatl Ekkor jott a Tv-shop. Ajjaj! Ne tedd! A stot{csak azt jel€nti. r d D e J . lvliel6tt ez a n6lunk szokatlan sorozat megszakadna.i€lent. hogy a p€ntek este k€sznlt anyagok olyan f urcs6n megszakadnak.bar6ii besz€lgetas soran.troL besz€lnek.rv hlrjl + jatszih. ho$/ a razi{ [t6l] a beszdl h 6 s d s r o t r h d l a s h o w .. Na de hogy jbn ..Crriil jut csziinkltc [szrinkbe jutott valami. E r / " b .dhaslo eow/nowDlsi sdd. Ez€rt van.. hoqJ Ludlad.. lvlert talen azt sem tudod.. ami persz€ a kuty.sy . a masikb6l a t'ornrhtAnyzik. bulin stb.latt vaqiq. hogy te talan n€m is tudod. imigt/en: raLK suow. A .re. amikor a Tv't nezzilk.De ekkorj6tt a t6ks6.) Sz6val. Pedis na$/on tanubasos. . r o ' r q J r J ' \ J ' ' q b . lnnen mar nem volt m€g6llas.

ho$/ fl{rtr^sm SoeIEftVld olyan €gyesiilet. hog) ennek a lapos liguranak itt melletttnr ngy hivjak a hpos trizurajaL how tuTaoP F.rul' juk.. vaw|s nevel d leg' tlogjan forditanad le a tarsas. .hory a Fbld . hogJ. szor angolul€s ket-szer t68 *r1 .azt ird ide.tlft btitijn].d ebben a leck€b€n. amelyik azt szeretnc. €s ut6na mondd K harom' magyarul. hogy "le$/€n hkasunk a Ftld".a tt-. va$/ e$i j6t€konysagi eS/let.Iit' [fi.t].hrl.mondju^ kbrnyezetv€d6 tarsasag.v rf. slz'ctErre ta6asag. hos/ a "lakas"sz6t angoluligJ/ mondjuk. rszonah van e$/ masikjelen' Lese is..Lg sz€bben ma$/arra? ez "la-pos"(m€rt term€szetesen a tlLrr masikielent€se). ez egy . hoS/ . amelyet!iS/ hivnak. amit itt €s most abb6l lalilhatsz K.gy Dbb6l rr^rn 4 rotd.trA. ha a foldon mindenhinek lenne laki6a. nlomasod #Lmadna. eryesnlet lvl€gmiel6tt az a be_ i|ct e0-Sziiitli].ma$/a' V€gtAreisr . akik azt hirdetik.{intrlis f6tezik. De arrol mar tahn kevesebben haltoitak. a rul sem all olyan tavol €gymest6l kat sz6 Ha van tanul.ival6 szav.' es INAMExIcr.GrcrPor szo Azt mar biztosansokan tudjak. Tehata helyesvahsz: A nat E^am SoQEn raqiaimind d mai nap'g azt hirdetik. hoS' fl. ho$.la-kes". el.

s5t neha harmadik jclentase is a negy€dikr5l stb. 4atui kdalt cser€j.r. h6ts6 fedalY vaqvis fen€k. nem is besz61ve. t?5. futballkOzijnseg. r . €s pr6balj meg €ml6kezni az angol szavakra. p o h .:.rslolilzl nveg Masodik jelent€sekl csepp.valt hideg lom€g blr6zik. ntehgazas.BEEITD r41E t ^n urcrrltithtnl a a Tarta- kait. es csak a m6sodik az. hosy a . Ha kesz vag. megfazas. . visszajar6 (aPr6P€nz) 6. kupak (tolle).olvasd el a list6t haromszor. amir5l mindig lesnl a b6r' Az ahbb' tabHzatban megadtuk 9 angol sz6 mind€gyikenek ets6 j€lentCset El6szbr mondd ki az angol sz6t. Valahonnan tudni v€link. hlald mega sz6 masodik jelent€sat a 6bl6zat alatti listaban. azut6n n€zd meg mitjelent Amikor ezzel m6r megbaratkoz tel. €s ird be Persze.k€P" sz6 els5 jel€ntese az. hogy a szavaknak van elsd €s misodik. nem a h6z) ronr l6rll 6r.oltoztet €lejt villa (ev5eszktz.0.llem tudom.. { s e b e t )h o t o z . utana takard le a baloldali k€t oszlopot. ami a falon van.neked ez mit ielent [Sy tiinik. Pl. az e$/iket megcsinaltuk mar a kilen€b6l maqvar els6 iel€ntes maqvar masodik ielent€s reznapirlitlrol ctplhtl cntiat ltsi'ndzgl cotDlkildl vmi m6g6tt.y.* t og . ahogy azt illik.

Cnow snAncEr . llostan olyan szavakat mutatunk be neked.o{ . amire angolul €sak eS/. e$/altaEn nincs szavuk). a masikat neked kell meqral6tni a hOvelkeTd ratakb6l: s emelet. ami valami otyasmitjelenr.rsr. de prrol majd kesobb. Olyan is van. amikor megkerdezznk t6le.6re9". mondd is ki hansosan. ercjs (€tel. Es/ .I IIACYAR. hosy flnilkr). I sendhas]6mnlr id6: irca ffiL MwlttNl. azaz oa Boon l6llt&1.es/szeriien nincs neki szava) _. milyen volt a tegnapi kirandulas. kj nem tud ma$/arut.angotut. aki npm lud magyarulr az a sz6.[ku *ind*i {a Milyen furcsa!) . lakik. hosy ot| Iilll. peldaul arra angolban.ember.) Persze van am visszav6gtt. hos/ ..i. -Ir kts futi. irt van az a sz6. ani ma$/arul !a$/ azr jefenti. sz6r AI]GOL olll6ldl MAqYAR. llyen p€tdaul (d -.mondanA a mi bdrirunk.mondanA tus nsrtrcE a mi baratunk.^ondane a/ pglszeri dnsol nanyagy uutAtr \meftho$/ arm.stb. hogy . Az egyikjelent6si megadruk.Cgjszcr0enncm tolSlunlrszcvokot. ismer. mintho$/ "sz6rakoz6s.-noE isttncE" .tla mar ngl...j6 buti. mawarut het sz6 van ara. aki ppft. . hogy .rrcs'Jf6r ircddnel mondana a lenri ansol.n | 70 .IIow srn cEl..arul. pl."€}i kbny\" ezzel szemben usl.. !igi. hogy "hanyadik".i padl6 mowt lnd aurlhntl uve llitl norlltl haj sziv (ig€) llost probald meg csak a m6sodik magyar oszlopot n€zni.is emlAksTel.2 it4. hely (elegend6 hely valami re).ember". vagy azi.mondana egy angot.k egy sz6t nem. Az ansolohnak mas €s/eb rurca szoKdsdik is vannak. eml€k.. Ezen mondja ansotul. paprika).D wotr lilf yulldnl(azazhogy "ores r€rfi" €s "6res n6". igy azut6n eS. €s eml€kezni az angol s26'a. cs. szop.e \9n tud ma$.. yapjJ or. ho$. Azazhogy szavakat m€g csak-csak. hogy "r€gi"..t . amiknek k€t tetjesen azonos €rr€kiijelent6se van magyarul. hanem. merthos/ az ansoloknak ara meg. Oreg ember az elrJ oLD t ^EI6ld n tl..ancsak o@t.

rDihd-mRl .norrrr [r-llAdor] ugyanis aztjelenti. Ottl az all: /@- D tuEM la M63M) nd dw'a Es tl t7r . N6ha azt isjel€nti magyarul.. ezen az oldalon ossz€gyujtottiinh egt/p6r olyan angolsz6t. hosv nem is egy sz6? US/e..dtdP loid] Az arban benne van egy kirandutas Kair6ba TEEr. amib6l lett.merthogyansolulezt nem lehet alko' I'linta t6bbitsem€rulat bonrani. akkor azt mondia: ?|' lmigven: / tu FREE* A rror Doc ro a EAnEascEB. De az€rt 6k ezt esi/be is irj6k.il nc.o. t'i.Clk6bftjo o louot uertcnY el6tt' g form 6n olul fusson A cimbeli sz6 Orszagh L.l a Plarlboron6l l . loetemeire 4 i o b b a n s z e r e l ..t vagy egy 'ra A kulcsban mindent ion. hogv meqy .. e g i /s / o b d n rc. lly€n egYszeruen (Ne zavar A magj/ar fordibs alapjan egeszitsd ki az ansol mondatot a hianyz6 szoval egt/ -.. hogy .um lm-xIiDl 6s + ez bizonyazr isjelenti. ez mat igazi.----Ja ldijl6njr{r?li k6li. hogy "m€g e$/" tla p€ldaul nasz_ ajandekba most kapjatok a k'lencedik olvas6lampAt. t?0.nbd{64e szeretem a hot doqoi a hamburgern€1.. r[ r rD crrf. hosy "felesegnlvesz" azi is. i6rion uta' naE.li .'ird onmfl ijl P€terfelesesnlveszi Marith€tf6n x e . Csakhogy a ket szo. viccelni retszit':? A noEsLE lnobdl] ..'rf .ti [iin]a "egli €s ott ttftddil + "masik"... mely€t nem lehei €gv sz6valleforditani a ez cak bemelegit€s. Jobban P/r.€gymasik".ton bennp va.telesaqtil 4 magaban foglal. [di'IriF ..tAE* wAc roo coLD ANDsrllr . hogJi.Ililit lil . pont az. hosy mit min€|. dh mFd Az el€lantvett egt/mesik RollsRoyce'ot lu stnoh* to ManLaoros lil .szl6 n€gykotetes sz6taranak ewik gl/itnsvszeme HoSv ez bizonv azt jelenti.. s6t mondj6k: [d-flAdd4.1 bdt fiodr fiorce ldidiftjni . \ l Pad6ul eqy igazi Longman-sz6tijLrban. Jobbans/eretem a s/ardini.t-hideg volt. i o b b r n l P l s z i k n P k i . van benne egj/ kis csalas Az a orEER .az oss/ehasonlilas is tlJ Jzl is megmondid azlmber. nvugod' tan sliad oda a masiknak AfiorEEx^EA nc LAEF! Dsohn ldtitnl a \rizbeful.nds. ha a kihagyott helyek vegen van itt-oti megmagl/a16zunk!) Masl on no DAv..Ifrtr''FoR a hotdog 0 h... €s Sally belefulladt A viz tlil IrrE EEPrraNr Boucttr .T e n v l e gi g ) ..etkabitja a tovat verseny el6tt. hogy fomajan alul fusson" Aki nem hiszi. szn'Dlnz nidh0d?l ft.

itiitl a iirhai6s 4 ^orDliddl tt vr'rcrr lditill o iarmri Mostalaposanmegkavarjuk neked ezeketa szava\a| A *rrnourli-D{Utlnindenholazt elenti "nelhiil" forditsd le t cqn wntour wneetsU A VDITICIE UMOUT A DB]VEA + aata 6z.ntufi. irl.jF .ra robbes dt6!.a m i n e k n i n c s n e v F ( s c a n o o l u l .Outonout6k Az angolbannincs olyan sz6.rsr [n6hdd] csak arra hasznalhat6 mororol a .ylt. magliar6n a brir aut6{a klub l96l-ben kiirt egy palyazatotbarmilyenj6rmii vezetdjaneketn€vez€sere. (Mi€rt.hri]vezet 'o "orrA U. ut6r. Azt viszoni €rdemesmegkeresni. iarmiivesz asno a./rryrr li'ijrdr] iillit6lagr. ime n€hany btleL AU|oEAULRoaDrsT. rlr@Eusn Ezek kitziil eS/ikb5l sem lett v€giil angol sz6. kereki.nulr I RendhasJo :do. Vagyisa fantaziaaul: autonauta.mrr MoE Mwldfift. teh.s e 5) 5) . er'n iere E Az.r mororosokra c. aki ma$tngepjarmuvet mes csaharra.zZe6 aZl4.A Khagyott helyekrelrd oda. aki barmif€lejerm(vet vezet (akar Trabanto! isl. dt I t2 .Al A EOAD WIMOTJ| A WIIEEL PluszminuszC erces Lirt6 2t 5 Tvncs IVEREAREttT flarrEs nn drr Ilijv s?ing' i'tt n6jmlSrl 5 o l v a n d o l o o n e v e . ami barmifAlejArmii vezet5j€realkalmazhar6 lenn€. a magyarban van? Egy sofSr v€zeth€t motort?) A rorof. dki flEl lrG{3rl. milyen fanLiziasz6i $/adanal magyarul az eS/esszavakfelhaszna. bsavat .w rcusr. ho$/ melyik sz6t melylk masik insphalh mert azok naryon is l€tez6szavak. [kid.'€. mindegy.'*t i$/ va.afta. hos/ ^ Enms! AuroEoNrE Assocrano lLnit itonoin asr6ei-Ejidnl Brit Automobir Eglieslilet). szamunkra a l€nyeg az.esetles z*r lt. vagy sem. i$/ho$/ meg ne tanuld 5k€t.

BnE ttF{sr. hogy "sac@lva beciil"? it . @ Bi! ityen sz6 meg npm letezik az angolban.mint a ma$/arban).ha a varosbaniawAn tapasztalod.jtl + felbe€sll..! 'osl !sdiriiil. ahow a na. Ami teh6t sz6 (o t"rE BEEAKFA1T bnlfurtl (o k6s6i reggeli) vasv EABL|u]rcfl l6ilihn!c] korai eb€d). mintha magJiarban ist6ll6t"lotelnek"hivnank. lett bel6leBflldctlbl|nrt]. iii hft!.szmog" "fUstkbdhi!2" !$/ar terjenga varos folitltl. saccol..talalgatas. Eslrru E.dil.h-llfj!dn] . amikor saccolva becsllnk meg valamit: Meg egy utols6 6rdel€s Osszet€tel. lrt'rs] llait urE aEnulFAsL EoEL EARLV LWCH B8ritfcn . tokftlt.. Esz. hogy "motelban elfogyasztott eb6d"? !t Cl Es a "motoron elfogyasztott regg€li"? !t n azl eszedbejutni. b. ami mer nem reggeli6s m€g nem ebed...f.to10& h6-[LmGEU lndhr. crEstn"tarron Ig. (4 A snocltrnt4. osv O Mi fog legkozelebb Gl ttogy mondod azt.roEL .teh6t k6nnyenmegje$/zia nyelvtanu16.s^-fi . ha l€tezne mi lenne az.r{7Dh. l6tl a Osszeraktak k€t sz6t.v461 [d j] (4 szarii).] sltoiEb6l ls!'idk] ftis0 €s a rrcb6t [qt (4 k6d) keletkezett a maa sz6t hasznaljukaffa. aflIrt'tct .Interesting d 6rdekes Iinntiti'{] .li'r. becsl€s.:x | 7t . saccolasj aez.ndkfo!.Ncrt. arEssnna no.Kicit norE -b6l [hd-lEL] $/nrtak az olyan ez.tuaEaa !^n&ijd4p€ld6ul osszeteszi az ember a EAtR-b6l [h'r](+ haj) €s a . ara. ill. most k6vetkez6szavakn€m egyszerii€n A rlgy osszetettek. c]rcx6i ll Rakd id6rendi sorrendbe a kovetkez6 esemenyeket L. a as ^ t orDLI[6-IELI sz6t (ielentese usyanaz.azart [g!el 4 tahlgat.mint a magyarban) noros'b6t In6tdtl a (ezekneka jelent€se is usyanaz. ami hasonl6an(bar mi is inkabb a .'.{tot[|3.y arra. q!lzti-MEhdnl Jq!s4 owss.hanemannalsokkal inkabb. Az angolbansziil€tett eg.

logikus. t4ost metyik LA oa eE r.tac lcngilzs)) kapcsolatban is e$/ik f6 krit€rium. ho$/ a €somagol6papir -csomagol6papir". ho$/ mi tocrcAL es mi nem.tnoa. es taHld K. mig ez angotut sro"n p. ha a dolgok logikusak (rocrd{z lodreildl] logikus). mitjelentenek bsszet€ve. mitjel€nt€n€k az bsszel€tel tagjai. Zarojelben adtunk eS/ kis segits€get. (ral + papir) hkesf eliift askor szohtiih venni (riad6/riaszt6 + li-tARMUoU 6ra) ttiiz + brigad.vag/is csapat) (otlhon + beteg) ha sokaiq vaqv tavol otihonro (tu| + S/firii) nak van ilven.1ER [bn!n jtid (a barna paptr).akinek behuztak r74 d: . A masyart p€ldaut az angstok eg/ narorL ratieaAcE-nek tatjak.ootcaL<bb? Az ahbbi osszetett szavak jelenl6se e$/ angol anyanyelv(nek te\esen LocrcaL El6sz6r olvasd fel 6ket. ez€rt a nyelvv€f l+ t. majd n€zd meg. Minden€setre neknnk teljes€n rrarcrr. nem? + Valami€rt az emberek szeretik.

Ertt [ttrl.'a I t5 . -ED4 -u AI'JI'JAL IlITIETETLENEBBEX IS (a tosoryos). I. a sz. wEL Mco.szem"? Mieft nem p6ld6ul .'l ':.tl hajtiikanyar hndl lh. lvli6n €ppen .ldirtl aLooD4 \ter. hosy a ror. igy: EYDftnnt Ev'ltll4 Doflr ltri. amiket f€nntartas nelkul nem hiszel el.. ftt-oAtr. illetve azokra. hosj/ a "szemfog" sz6t egyszeriien leforditsa. Ne felejtsd el kimon_ dani a szavakat €s kitolt€nia Hblazatoi. hogy vannak dolgok.ki r. ^ revehai6^(61 nar n€n is beszalek ansolE is. . senki nem gondolja komolyan sze''|' + ugye. hogy €szre sem vessznk. Te'm"s7e(esen eleg ross/ul res/i nrerlhog] " "rr"iroq" ungorur t'rr""r"tr. bevarljuk.Cztsenkisem fogio elhinni Ugyebar T€ is belatod. 'endben van. . de mar annyira hozz6szoktunk. De mit tuqja €zt egy Ewm? E Nos.rl o loq LrDotn lbs7. amiknek nagyon rurqsa neve van. meft.hegyesfog" vaw "v6lgyesfog"? De amikor angolul kezdnnk tanulni..ttn€k rendhasy6 nitiia u^r.lAGYARAZAT ANCOLUL IVIAqYAKUL foFoEfrin. Itt van p6ldanak a "szemfog"..0in hasfajas (6ivitt €rtelemb€n is) Ih'liiikl hidegv€rui It6tibhdidl lbl. rtuftrlhro9l foFoAT. hosy pe6ze tt-krt dD*et E MrLr halljuk.mfog azait "szemfog".r"'i*zen. €s pers2€ e2 ignz a. Oszd fel a kOvetkez6 teljesen val6szeriitlen megfel€lesek€t k€t r€szre: hihetetlenekre es mea annal is hihetetlenebbekre. vagyis azokra. amelyeket csak f€nniadassal nem hiszel el. k nn ar6zattar d 6s*6 ldtntrlzt] li oflGilas totalisan ttjkkelnt6tt tevehajc$Lrok.

)/ at'rLE a alma.b-i cutka a .r0r o criis. tt t4 isrom. tf.nr.) xEo liiltevalii. E lqr b"Le/ih a/ AppleYcL'r'o'n *wt . .g.\/cfprr i 5/an. . ffrrr$rtr d t[roll6s.rEE^pflE oF Er E 6"[diqil oririi ii] (o a szemem almaja). tloav az nem is Adam almajal nanem csar' iamcsutra[. .rp l0ll..rrtr4w o nor at-t erl mordilr:.t t$ 169. hos APFLE. Lrrx drtr 4 vetter lia i6. hog. a vat is 16thatlya. ADAM'| ^pp.rrr{E lar -rr.n. o. tofr.faoof4 efi. sNoP 4 r0r. 171.r0.. 4 st6r. ho$/ €rtik mes.rr. *ieitas ldd{ndll. t ?. s.f. Bocr. c. o.. lemezkiad6tis tl$/ neg azhn a Beatles-os hivjak.0.ftt trl{in h6filzil]sz6sro nti l0tdil. megint valami.honvigtamran".. Persze azl. ata! iqyi0..rrp 4 cretp. A l€nyeg. 0l€i6. apt6lant. r {agyot" Deazt is €liirul' annyities!: . lemtom. New Yorkot meg ngl/.. hog} TrrEEra APE big ldd tdl]..t rdEo vk rai{d.rn .lrlii'I.lEttdlh angollq6r6ta idiiiele. ninden ftrl 167. Jrtr d sroplt ldel[ oltv at 171-o-''.tupat.amit csak meg lehet a enni. Az is kesz aranyossaghogy .ffinlpdrszdndlk0m-PJutd'l .Tom. nindtr dl lg.ishan .lallztpE 4 td'teb. q selet k5t6!.d. iut n6t. P|Ef fl itE v0n0'saou" sa't *E founELEPStll.rsu ilt aly kls csalfuvan.hory harom sz6t is m€gtanulhattal. 6trcsdiinl.jar.6arJso lohir 4 1?0. abb6l is tudhatod-ha szeretedlvaav szeretn€d)az Appt-El! cl|-eqqrtn ttl. amit mi.rffott o cmlat. nEauoE lar-tnlndsn|!nd.r. tudom. i$ n0ndaiirr: a srat|ii6stlt venda9l0-!. 0 Esyebk. hogy Dagyarulisy J6lsordoltad. orr d dgl. mill a angollan).o. lll t!.ho j€vel (rrolbigl nagy). 6s sokak szerintazt se. vas/is: a nagyalma.xE [6r]. + noslizis. magyarok mar req6tatudunh.t.l.. amiinem lehet oszszehasonlitani a vlacDonald's &a . . yissra!6!*f o rrtffl cr.0tlhonbete! hogyl?rr. frof 4 isn€r..scsy!5slin iinnrdit sren6lyiilolon lgev6g6n isy: rrdtxrr. t rr o rileliga&is. leivdrdr]4 harom sz6 yt|r 6ii 'igy t'iu.L. .az €n kis szem€m f€nye" h€lyett azt mondjak: "rot" .ffsrfl ugyrnL 4t fiellakn6{. ahosyur.rrvE lakik.oqcp I t6 .I minute-luords o [tmnrinit] egy perc. Cyorsanolvasd ki nehanyszora d6ltbetiisoket.flxrsr o ionvdgy.i. mert mindjert lejar a k€t perc! (lgen. lgy at a mondal.crrur d tulballktuinliq.(P.nem?l) Lulta 66.?idl). o h!ly.

n.. mei. mcrl igy n€v€zik azokai a (p1. viset.h62". Sz6val fogtuk magunkai as . mint amennyi j€g€r. hiszen j6val tobb minden tehet hosszri id6ben vagy t€rben. csnk.seszetlj€geralsoDak). pedig a EousE t$/ amngy . akkor te eseileg ha a aranstuMnG6l fogod magad.f t'nirrl palda(l Azert a tobbes szrm (az -r). csak annyit drulunk el..tagonk€nt" leforditottuk: t a Drlhendil hasznos. esy nenr el. hogy n \age€ csnk .td az e$/ sokkal fontosabb sz6. crl"[hp] o sapka. nbi'r]. lteresd ki az angol szavak. de arr6l mi nem tehetnnk). ahol az €r6s€bb versenyz6k hiniinnyal indulnak.m i a f e n e e r t e l m e v a n .. k6rtya. van vr$/ l€szik. e.rdo..tagonk€nt" forditgatni.it'gn -? 4 visz.mar nem . majd rogLon uldna d rendcs magyat totditJsl is ho//i. A EAn capDD azt ielentl "to$/at€kos". hogy ez Komolyra ford'tva a sz6t: orf.hasznos sapkast"r.O hosznos sopk6s+ Hondicopped Phroses a firiziz] losyat€kos hirejez€sek l[dndihF U6r a cim is Syanns ren€ljiik na$/on. visszaforditod: btlet = te. Bizony bizony.j van.iLnrba E Ez olyan. a s a z l k € r d e z n € d . nrSr mcg'nt hnly€skediink.hendihep" sz6. Harom oszlopot fogsz magad el6tt litni (vagy hatot.kiriyavar". ll€g beljebb haladva a sz6osszetet€lek siiriij€be.akkor elmondanank. crn 4 c^ERvnc EE|rBEr rcndes. roham = smRM (men te persze csinalhatsz ilyei. tia ismer6s a .y. hogy t6bb enber leiil. . 6Mrr o aW.k.azt rbglbn tiibbes sz. ha ekkora marhas6gok sirln€k ki bel61e..rc azt ietenri. cipel. as rbbai bizn. otletrohrmE / | ll. Vajon kik lehetnek ezek a . + az -EDvegzt... n a n e a d j ' i s t e n s z e m t e l e n f A j t a l e n n € l . hogy " as . hog/ cAnD-crnsvnc MEMBERUidl. barki barnilyen otletel telvethel.pedis n€m szabad. ArRv[k ii] hlalkozunk azzal a kifejezesset. EMER4 tag.k6rtyahaz". hogy a Lo..rt I t7 . Akkor most leladat kov€tkezik. Den ansolul.tagonkenti" forditasat. az azerl !an.des meg itt olyasmi lehetne. amibdl kert.tE c^sDll6n liril a Lelefon. Pedig a lo. mint a . hogy . hanem . smwt a \ihat).kinyacipel6 tagoh E2 ut6bbi kisz6last surs6sen felejtsd el (ugyanig.. Bel6thatod. "jeser"..De a EousEor caaDs lhitszr! lirdczl. !. 16-) versenyekei. A Johnokr6l nem is rinek k€t szirr v..Otleiroham".rltird]aztjelenti.K6nya".. tagsagival rendelkez5 tag. Vagy azt hiszed.

nt@ . llost mutat6ba par percre leforditunk neked n€hanyat a dijnyertes maS/ar kifejz€s€k k6znl.Ettchen a raEE-srvLE l+ielijl A rel€s€S€mszabadEbon van.ld. tiuit 6rtd F nindl kivUlvagyaz agyadon) (sz6 bklej q B/'ocrn0ADlbhll.ncrrll{ill o rnq lenne. Dlgrldrld] a por. "gi/orsnszas".cla Lib .{riEA. amit az€rt adunk..lUlio t0rr6?! lsmeredazi a sz6t.r oF rcan Nr D. ha nem aruln6nk€l a rend€sansol megfelel6Eiztosnasyonnagy hianyerzeted j€t is ezekneka kifejz6seknek: (sz6 szer'nt: te re nem vaqy komplett. K6retik 6ket kjz6r6lag tr€fanak venni.lrnk]a sziv. asill lkotidts o tnro a sn.Yu Isdinl nszik lfan. how a ma$/ar milyen es/ j6nosok'hak hivja a j€gerals6t. 4 . hogJi megtahld. amelvnek seqitseqevel a leladatot meqoldhatod: a cr. tttE rs. d voa aREot. Komolyan venni az alattuk olvashat6 sz6listrtt kell. hol.. komDletl ruDPxtfllr'l'ilinl a bk cortlaf.mlr. hogy "inv€rz"?Csakmert most az el5z5 lecke inverzekdvetkezik. + pokol) liia lrir6l csinalsz? wE^r rEE Apu benigott.|lsz a .s rnEELldcE.hor vo'lcr + FaEE-LAncE roaavALtsr.t ttiort ['iiirijl h 6utl n iil (ha egyszeruen I Ezekritr a szavakr6r b6vebb etig zitAst !d|.tou wo .dhr gddftnk] fril.-r '.tfE ts 6 raEE LEc: a felesegem A s76lisla. ho$/ az ansol "hosszn csa|K mit riszonr D6Eacr. d (ha ezt v€sz€lykant aftekeliik:) lt v lttftr ts tr I-tRaE. leckek egilk€b€n arr E Reddr"sro 'do .d] szerint leginkabb "tusk6t€j.rEIkoD-PUn telies.3* . tla nem ismered.."pzf. melyik magJiar Klejezest foa.n3rl ogyis mondhatjuk.t t|@ . e lztdndlilztl szabadrisz6 njsagir6) azt jelenti.nek [dr!?t!&li'r] a vacw"t cLEAnEEa In$ti $ini4 Tessznk ezt azon az atapon. hogy nincs 'utonben ) lIv wE E FaEE. st/cf. ( t./rr.EE 1|oT colvFLEE: rc nem vaw AEE You Dond?t mi a DAD EAs '{rc|<ED M: ZZ API rcE E a taE. srrn] | 78 .akkor: forditottja.rD n .. 'a .lttEE-LrncE roannaLlsrlt{. Bebizonyitjukneked. csak elmentotthonr6l:)zr I. szopikE. tdmbfej'l a EELL yoaDona?!!t dd ^RE hllrj{ d{iil] (tEr.scorDl?. hosy.E .mi d€ idi6ta nyelv-llert isaz. lrt)$tl [n(j riif n d tr/6!'] (ha csak arr6t van sz6.f.{ Anyu szabadnsz6. swh.* [sair.swtFtl'En: az anyu )6 Mr I/.

hogy "toP menedzse(. / 188.{czriE 4 gyakorol.ToP 'Et'|. PAld6ul: taviratoi killdeni a varcs tiz leggazdagabb ilzlet€mber€nek. PR c'rrsE louR End. rnega magJiart a kicsi6rek a leqfelsS emberek ime.A px cncaL roxE olyan refa. . akiting4zger? Na. azt gyakorolni kell (gyakorol a B-.cts" htrhb4 sok gyakorl6ssal (!{'rakodas4 rEAcz... akkor vedd 6szre. o .vagyiskitalalni.mondjuk a sl6gerlista etsii tiz sz6man. A..EIgfi 6lf rt&e]4 natabs oregkor (orBErr + zold) Milyen kori is az. men€kiiljitn. IDrhi r iorinolhl lits?ioi d d. es mit is hivunk m. Ejf€lt6l kb.senek? A masodik sz6 e$/szer'I: "EoPLE 4 tla nem kAt hete kezdt€l angolultanulni. amig nem k€s6. az ansol kifejezes€k: . ahot gazdag emb€rek laknak .ziitd ii El€gviccesek. $/orsan le tudod ford'tani a k6veikez6 mini-mondatokat ma$/arra. aminek gliakorlati kovef kezmenye is van. hogy rcE + kor' .rsn. zr. EoaE ts 60 EuturDs. hogy itsszekev€rdt l*rcnsE a gyal\orot. hogy minden kideflilt.s. PMcrrcE '7 glakorl:. + elegans kitrny€k.. nousldi: czm6lidni a kon hajnali6rak.!6ll 4. hogy az angolban pont a masikban van az . akkor mtr a magyarban is mondtak olyat egy f6nirkre.hecc". akkor konnyen. hogy ami gyakorlati. Amikor valaki nagyon gusztustalan akart lenni.ho$/ mire vonatkozhatnak. . pwcncE a gyakones.s" betit."IE.cEllrhi!{). t e<no no*esslgtt d-DREszl .. Vicc. l'londhatni. inn€njegy€zd meg.El6szorpr6b6ld Leforditotlunkneked 6t angol kifejez€stsz6r6l-sz6ra. wlarJ rouR ADDfrEss? tultll iff6-DRtSZl ts) lli a cim€d? c) 4 €v€s koromban 4 6ves D) Gyakorold az angoll E) Egy dra hatvan pe'c.Cyakorold tla nem akarod 6sszekeverni. De m€s ennal is fontosabb. akkor csak parosits L Ar mE aaEor 4I w s4 lft Iri diiidlsov {i t|r f6liia 6ldl 2. nn suu. haromig. lii iiir iziils?ti niiiBrl 5. vagy a hrsadalmi €lel' ben. amit nem elmes6lni kell. magyarra forditani. !. caEEn on Af. Ezt a k€t angol sz6t remeknl 6ssze lehet keverniHaMunk neked egy kis helyet arm. hanem v€grehajiani.:lj: t lo . tla k€t h€te. rucncn nrelpr ilnl ht6ll . rop pEopLEltrtthdll + a legfontosabb emberek egy cesn€I.

il touB-foun _s- Amikor trirelmetlen va$/. ideges vagy. pr6bald meg segitseg n€lkul lefordiitt ni tani Sket! lNe keress atvitt arlelm Nagyi. E {fitla.. akkor sem mindig tudiak rendesen mondani.loaR Amikor lInNcMAtr sz6rar:) nemkiruxtt d-..b.. akkor m Amihorsz€gt/elled agad ahkor rou . trt tv ARE voua s-s) WEy aRE fouR .nclloqat. hoS/ valamilyen testr€sztinkkel csinalunk valamit. €s ird is be a megfelel6 kihagi/ot! helvre (eqvet meqoldottunk mu ull s.nl dobol. akkor il ahelyett. hosy caBt3 Dona tr Mm tM ^t ltlg..ou .jr't .nrt El Rendhasyo iddr '.."*.r. hogt/ az itt felsorol! szavak k6znl melyik hova illik. u"st is hogy hrlzza a tabat. ennekat van vive az €rt€lme. ill. Talald ki.loq /L srl'iizl emel /"rcrfDillDiszkal . o^Bt's DRAcana s EErE 1g*i.tlr El | 80 ../_5J lrAiamG? CtnIz I voon u-? Pli€rt dobolsz az gqqdd4l? van? H6ny sZc!!!1&!OBqd is Eleket el6riqral0rlatban ellen6rlri0led! az E mrfutla. akkor l'1€g egy kis Wakorhsk€nt ird be a hianyz6 szavakai a k6vetkez6 kicsit morbid de sz6lanul6s mondatokba. ho$/ S1.E ll lbiitl harap uPllir a i a k ud{ltikl nyal Drrrldi.Amikor Gabi immel-ammal csinal valamit.. "m [h|ng. ha halad6sabb vagi/.t44a) -o "..lh duing ridimtndi'ir] azt mondjak.'e amrfbiil.rM.ibak! n.Bodqbuildingq' test6Pft6s lhdilildingl Ez az angol teljesen logikatlan. dob rrra g lh. htng]. Isaz. bit. mi€rt l6gnak az !rij4!d? Mialt olyan nagyokaz qi!4id a kk!e!!? Meqnvalhatom a kbrmbdet? ARAND A.pzcA vanatosdambokatakarszeltavoli(piszkelod orrodat) az taniaz orodb6l.*rgin3I'i.De ha konkr€tan aft6l van sz'5. akkor Amikor meglep6dsz. tr. Rendhasy6 idor. aho$/ mi. vagy haEgAmikor valami nagyon finomai Amikor izgulsz.bitun]._ NAtLb.foa s-- folR .

ztt.+ ll6pletesansz6luo s.. hogy a kif€j€z€sben szerepl6 szavak jel€nt€s€t is tudod. b A k a "n e m " jelenti azt. BnorE lrt4l. De vigyazz. KezdhetjUk? Nehogy 'd6 el6tt bedobd a brnlkdz6t! o fl rtu.) r€borolunk n€gy angol kifejez€st.sD. an€lknl. ELL. szerelembe esik. h o g y . . d t. lvlagyarulp€ld6u l a z . l e n y e l i ab 6 k e t " a z t j e l e n t i ..e a . ssorE. A te feladatod az l€sz. . E a) wAr. 2. EDDI| DREW rof. ftli'nl 4 ellleesik. Adunk vele e$/ monda_ al a) ..tudomasul vesz". raizol ':r:3l8t . bidldnld tor. nem? Akirajzol. asc) DRAWDREL D om[/i6. tr nve wm sonesoolf6iii hv{idclrnhdil szerelm€s tesz valakibe.llttz 2. mi lehet a kilejez€s masik szavanak j€lent€se.ALL. zuhan (rovr o szerel€m) a) esik b) l(eriil c)sz€dul CD orAN snEAm + szelleni a fingik 4 a) tOr.tE 4 Dobd ide l. l4egadjuk a jelentes'iket.ririq] lfisi'r'flili Egy k'sjat€k kovetkezik. €tt6l meg nem biztos. dtit']a l. is m€s €lvezni is fogod.. . rajzol. @d A az vonalat hL'iz. o Edi! mjzolt eS/ lovat. t6rik lehellet) + szebben mondva (M. o c) mRow. Utena ellen6tizd. Losikus. hosy fent n€gn€zn€d.zS) b) Ienyel Ehruljuk a helyes megoldasokat.YD szel) Gt BaEaK wttD @ fllfrow n mE towL szriindd ( a a tlirtrlkiJz6t ror€z + tririilka. es mindis mindent mondj is ki! | . zarEelben mindenhol megadjuk az alakjait.figurotivcly spcoking..|. IttRow nE EaLL ro. mftEv fllRo*nlt t6. Tehat az alabbi feladatban negadjuk neg a kile' jez€s €gyik szavanak az "eredeti" jelent€s€t is. Ha j6ljatszod.lost nagyon gyorsan. €s mert minden ebben a leck€b€n szerepl6 ige n]llt ideje rendhagy6. hogy a felk'n6lt leh€t6s€gek k6zril kivalaszd. hliz 2. szt6t'la doh.. TflE floRsEDREVmE cAtx 4 A 16 hizta a sz€keret. k e l l e t l e n r i l t u d o m a s u l v e s zd. esil. torir! Mv doRsE BRo'G tE LEo 4 A lovah eliitrte a kbat.Ll. FALLE 16l. (Na$/on. De nagyon komoly am. hogy. tt6l. n€gy-nyolc ansol sz6val €s h6rom-n€gy kifejez€ssel l€hetsz sazdasabb. IrE ELL maM nE EoRsE 4 Leesen a 1616l. parositsd az al6bbi szavahat bnnatnj elentesnkkel.

ha valaki ezt oximoronnak tarlia: BasNDss E'trcslbir. ha magyar p€ldakkal kezdjnk .Fdq l9l 18 . hogy mif€le v€lemenyt feltetelez az.milyen szokapcsolatok a k6vetkez6k: -ny'lt titok. Eqyszer bb. masik hgier6l.) ehhez kulcsot sem adunk- o oEt sEcaErl6rdtens&1 nyilt titok r'/^R aarrEsfuai. olyan sz6kapcsoIalotjelent amelynek egyih fele €s mdsih fele ellenkez6 dolgot allit. Az oximoronnak l€tezik e$/ olyan valfaja is. hogy mit gondolunk a sz6itsszet€tel egyik ill. (llinden kihawott helyre csak egl/ sz6t irj be. Mint 6ihatod. ezekben a p€ldakban az oximoron azon milott. keser€des"? Eltalaliad: oximoronok.n't. A most kOvelkez6 egyetlen oxi mell€ ird oda.t'. !. ha hangosan felolvasod az angolszavakat.i.hiborUs o Alkoss oximoronokat a kOvetkez6 szavakb6l: I D Ei r d a z o x i m o r o n o h a t : .ie.I Orrymorons orimoronok [olcr-Mtiron] Da vajon ez meg mifele 6llat-€mber lehet? liyelvtanul6s ez is? lgen. €l6ha loit.il a haborn.rr l l a l/ beteq 2l rossz. h. v6lik 4 l) masol2) masoht J) peld / ll8. Bt rlE R-s t+E lhir Er 6.yis att6! lesz oximoron az oximoron. hogJi egJi'eSJsz6nak tobb jelent€se js akad. amelyeket hal6los pontoss6ssallehet€tt mag. 6"oa atra .Direkt olyan oxikat vabsztottunk. ami e$/f6le v€lemenyt tnkroz vag. €s utana v6logasd sz€t a ben nnk hasznalt szavakat.'xihrl a nzlet' etika rj rijabb oximoronokatsyir Tudsz'€az oldalon szerepl6itsszesansol sz6 s€sits€s€vel tani? (Dzt 'lgy dOniheted el.ros a er€deti oxr6n rlo-Rldzlinoll o^"*'trlqAl o l) n6 2) vmive valbzik.yarra forditani. Bemelegit€siil olvasd v€gig a kov€tkez6 oximoronokat.) ird ide az altalad felfedez€tt oximorcnt/oximoronokat: !< 0 Rendha$/o murl id.

hogy . Ennek a jelz6nek az oszlopa i$/ n€zett volna ki: r'.k.rcr{s?fi | + Sondolat /rf. s"^RP TNE.rzzal a j . a ntrca. i r .g. az szivesen mukitdik uqyan.r2iE r[$d!.k azr. "sz€mdr-b€s26rjen. s z C l c s . WIDE ROAD STb.gy iryenko.hosyEE[ij]a ron.sUrU.tl a haj sc'r6r{!*ial + kapernyci. amit a legjobban meg szeretn€l ianulni... h6zheU. Yosto 6les r6sszrdles s.i6 [s?ong] dal rAdlt ill 4 mese r.rose[n6r] or o nnrylton] ranyar rorcrrlhns] a ny€lv o|vassfelsz€Psorbanjelz6stnlmindenoszloPot:sADEfE'5ADfiftGstb TEICIT WALLSIb. €s ird 0 en Az ansolokjobb szererikmindig labbes szAtrrban egetni.l tudes A n€gy kozril az egyik jelz6t nem kaphatta egyik oszlop sem.s z e l c s k b r t i Ezek itt fen!jelz6kEzek itt alant f6nevek.ro[srcdl nn<Iszill s'taBPlsi?l wDEltiirl c .. .. NIDE SE . S'TARP STAE SIb. szam.snk .ro. Szomor6. nin6 is nekilbbbesel *:: | 8t . hir ra"rrrlmdfl dft] a piranat roorftull a kitnyv '9 ul!6tl a tal io. Ami egy oszlopban van.ktz-Piaonszl t"pasztalat a nrowlDDaEttdlid. kivave ha ok(k \ntr |. s6t./Phzutl a reves ./sElryi?l.i] + erd6 flAnlh. kavics + . l o d J h o $ / melyik oszlophoz iartozilr a D. a sttarpilletve a MDE fEsu[iir]+ szemek a io. veti' + txrtnonctl. Mindegyik oszlopb6l valassz ki kett6t. h o v e l r m i n l d h o g y :L s i n o s k i s l a n v r s i n o s r u h J L s i n o s k i s k r l a m r j h J .rDlnijq + k€s o sn rE[et6n] k6.

. a annyittesz. Akik mar szinie tudnak angolul.-mint. Az angol P. vagy magyarul mashoz szokas hasonlitani az illet6 tulajdonsdsot.|ss. most mar csak a magyar forditast keu hozz6juk rendelned. mint a halottah honnyu..{sF?. (Jbnl lord) hE DE^DIlnkdlo a hatottak (Drrro halou) .llos.yanez kijveikezni. azok pr6b'aljak meg igy osszehozni.rd. r uof. Neked kell 6sszeraknod 6ket.rr Isinilil) aszerint. hogli hasonlatok kOvetkeznek. ANCOL= IIACYAs ANGOLULPIA5.lUlint okit hosonliittek A l€nti cim arra szeretne utalni. + hes/. ho$/ magyarul is u$/anigy l€tezn€k-e. Az angolt mindig olvasd is fel. elituar6bannekik annyit." Tehat:.s or..3r . hogy az angolok mii hasonlitanak mihez. AEC log Ug..most mar a k€zd6k is pr6balkozhatnah. akkor mjta.s (JdEil sz. mint a csont. {s (ldldl oreq) . reszes) ^s a as Ds' . n€ma.mintr heqrek as EASYts 45 OLD AS AS SILEIfT AS AAC fl'E 'TILLS I'IE DEAD h i d e q .{i corD rr llldldla hidea) as DRUnx \llnnll .raz) o . ne-ullr rEE'/zzs[ddhih]4 a hesyek ('rr. hogy . mint a csont cyrijtsd k€tfel€ a hasonlatokat (hasonlat o srr.m i n t € q y l o r d sziraz.. mert mindent megadunk magj/arulis.I.. El6szitr n€m adunk meg semmit.rok most mar rendben lesznek (ez a fenri f€ladat megold'isa is ewben).]INTI'IACYARUL | 84 . mint rz ABC breq.silrl a hbnnyri) a .hoq/ ff.m i n t a i e q r a s z e q . som (lbdnl csontl q AEC llibisrit ah.. hogy az a szerkezet.s Drv as ^ BorEIud$ttzit6'"l otyan szAraz.srrsr..ofyan.rf rrs(hdilontl+csendes. parosits: .

BER FaRrrAttE r lnant'l o! tididntl (nrrrrr + tas) F) ttttrEsA ER flou| tk6l a.Smith q!!I1?4 l v l r J .) vALtE ADDEDrAx F. ho$/ m€lyik al6hlzotL rovidit€s mit rcvidit.' h .{/ir orllff ovl(0116 a gonD) Cot'iPAYrllmtdnil oF E) ME|.4qqlbftkzl 6) ENnsE aRotDcas re kooo-Ra.-e{yr'oiultr . ) r J r o g d a b b 1 6 lrd\rte. maa.NnElsit'l ldtr) ma$/arul:"r6viditas". oz qb rtR L st"rr). LSD. lec. EE Ii tfil a. t J CLt€t(i8: In r J) YERY Ponr^ftftRsdl Jvriin-PoRtiint dEdnl k6DviselS 10. n o r .sritdll 2.IRAE E.OBBllokodobro sok van bel6le:UsA. CIA 0. kov. 6rit ltiisorsz6r6 Tarsasag 4. c/o BBc ePPezenni'rcs leszneg ilveneset csak i6sban l€tezrirovidites"k!16n"kiejtase ii\idiresek k6zl.Nagyon rBl. tlr L. ^DD4 hozza- g. ordq A 'n'qJ-'brn A. Nyugodj€k bCk€ t1. dnoorbun I'd eqlnpl robb L 'l"mrol ldn s/o 'nJ'F rooDPs \l. c) c.< T n d t u n lh o b ' \ \ r .rt | 85 .. (Az els6 oszlop nem alahtzoit szo' igy talan kbny_ vegr€szei azCrt vannak ott. vallalai. !tu! or auDAEsr luni-V0Rldiil a) fiEirrra4cf. 60 merfoldper A) as sooN As PossrBrE t. l.Iszi'l 6. hivj felamilven hamar lehetseqes 6. Rtnc lttE 4s1! Ilir!?ilDfl 5. Valogattunk neked egy paral ismer6st €s feltehet6leg kev€sbe ismer6st egyarant Keresd ki a m6sodik oszlopb6l. 60 arylniilrtit iitll 5.-ek. Egyetem 5.nrol t"snr'|"'h ' . c€g n€m l6tez6 re. ABBEEvrano lritv.'ytt I'i44 to.GE E T'UBLISEIEC@.b.\l rlidt'll lvalrE + eftek.sinl h6dhezlina Ibdlis 2. hogy "haszn6latban" lasd a rovidit€st b l. nejbd megl VIUtrtv. [3r] [rusrtin Szemely (rov.).O z n a k 7.. es a harmadik oszlopban hlald meg a magyar jeleniest. r i o q n r . nR J.bl-Szftdl.kizar6las a te egzecirozh6sod kedveert. uEbntl I|rszin h.wlripl -y' lll.v. alblanos forgalmi 3.

rur€sa. qn.rr 1o k€tt6s iisyn6k). akkor DrrrsrE[drbll] .. amire megtanit cE n^L HEAmta kz. nem? Az emb€r azt hinn€.]aarrcv+ munkakozvetit6 ligynoks€g ^Dr Bns'aol. .nn6ltilinfl+ kozporti tut6s. akkor sEcr.inij?iryl acrlc' a rekliimusj nok+g .ili. IY''L. Akkor most lassuk. Azt isjelenti. hoqy azt 4 jelenti "inteuigencia". gondolta.i4 ""r"f' . ll€zzlik szavankent. a. Ha Ulkosngynitks€gnek. J6ljegyezd meg. in nogy a NrurAxy ttElrraEncE onellentmond6st iartalmaz6 hifej€26s.clFct.E [. ha k€t tit kosnak is. CaYnfiALlsz|.r'litt-IElidzconcrl hirczerz€s. lnrLrraEl rr. kbzpontif(t€s + 6 . hogy ClA. Iijisrjntl. hogy vr[s4ij]. hirnsynbkses 2. De a leghasznosabb dolog. hogy hullanak kOriilOitrik az emberek.iniill kozponti.tdaut 'f t4s ..mindisesyes szam.. 5.) . I86 .elent az €let€ben. ct{ = CEtirn L l rELuemcE AcE c/a KOzponti ttirszerz6 USynOkseg.6i! ird be mindenhova a megfelel6 ansol szavakat.h. Nyilvan senki nem tudni mir felid€zni. az eS/ rarr. pl.y de most Appen tanitunk.38 .crdcr-nek dolsozik. Az angolban sokminden lehet il$/nbks€g. Ki volt az elsS szia€-ngyn6k. /|GE cy laidaiinsdl iigynoks€g. *.aicure. katonai hkszerz€s o 4. A k€mre egyebkent cgyszetiibb sz6 az. keft6s ngynbk a lo. Olvasd hangosan a szoveget. hog.lisynoksas .t.rce. r4aga a szemely. + B^vELIn|4nll taE s a utazAsi ircda EEpnn"E rlin-PL(nniiir'.l'lire tanil a clA? rjogy is szoktuk mondani? A szia€. k6m). ELueE cE4 l. aki meg. n 1'y.Dl(ddn roiri4. munkakitzvetitd iigynoks6g + E tr# a hlr . p. Csak arm cmlakszrinh. hogy mikor is hallotta el6szor ezl a sz6t melyik krimiben.hogy: MtltraRl Drcno1 n 'Eatqslnilitiih-lEEtid?riineir i' lont6. Ennyi mind€nt tud az €mb€rn€h mestanitaniaz a h6rom b€tii. akkor t€dd azt a l. ni. a CIA b€n kozponti fiit€s van. katonai intell'gencia. aki egy .Cttc|. ezan mondhatta Oroucho lvlarx.tl ^68 /(+ titkos iiwnok. reKamiiWnokseg 5. hogy e$/j6 po€nt igy elsz[runk. mit is rbvidit {az ember€te ten kivnr). Ha ehhez az kelr hogy r elolvasd a szoveaet.a popsijan lev6 'rellenare. kcmti'rtanct ben. Hasonlit a New vorki CEnmALrAwra 6s a budapesti a Centrum Aruhazra. katonai hirszerzes 2. .lcEt. va$/is.) Nyilvan ez ut6bbirol (Elnez€st.

. ha nem eszik . a halad6k pedig mestanulhatjak.tiibbei tudni. (Raadasulez a feladat az€rt profi. reKanl aDj Ennsn'EYrbl-VoP Jd.ontl . hos a ErB6/-rt'l ie$/zed m€g a flasBA. niSoDllt €tLCX6n: forditsd ansolm. t(Msln.to lsntu. . . mar teljesen rad van bizva. az aki HCimeDl[ cttc1.yarral VECrl Etff a ETERAI\D AtrD t*O DLEVtStOtr ADVEE1S MERBY CEersrNAs . n€ked annyira kOnynyii dolgod lesz. ho$/an szokis mondani ezeket "h€tkt znapiul".dt'll + tari rDrfvrsrorvhdiifizidnlo televizi6 o hirdetes. kiv€telesen igy -5tEknl.aift rordirsd mas. h[sreklam I l8l.ho$] lintibb odlmos lvlikozben mi bevezetiink teged a h€tkoznapi angol W6ny6reibe. .) In hh. sneu.o Plivan a ti\ubanma esle?) k'erdezi a t uBaY minden este. lgen.htoldldn zdds€o.bzn6ll o kicsi.'sor ne ELu tollrom?Ftzntrtdilu-UAl4. apr6) szinte a csodaval haiaros m6don ez ma$iarul: ap16hirdet€s. novenv o harecsonv crlrrs'ns lkirrmdsrl EasBArDlktl. alapvet6 szavakat tanulhalnak meg. masyarut m'' csoda.Hubbjtellqv 3. Cltcl. mi mineh a meqlelelct EABEYl$bi] 'ELLrll. ho$/ jarjon az awad.) alald el.in. . Dhhezsem k€ll. vas6rnapi . mert a kezd6k na$/on hasznos.6n: szerinted ansotut vEcDraRran lt6drsd-ftdtnl.dl31(ahusesket-zoldi"r-ebb6lrllahivalalosansol eb6d: hni€s k€tfale ioldseg.!v>61 a naBarl. *r 187 .!trrr'et? . mint aFennyit €ddig elaruliunk.nlnszrosrl BoldogKani6onytlr iriah a/ ansol kdraconyi lapokra.toladl -Vrrs lkist|ioel I"liu6n parositottad 6ket. |ERn. wEA.o.lil a vEcErABrrh.+ .*tr"n"r*"rr"ni'frrndti{... rcv€ €s h€tf€rezt'ldseg karacsonyi l€rj !.r>el vary a EasB. hogy mar szinte mj is szes/elljiik. Mi azCrt mondunk r6luk meg valamit. leginkabbparolva.

€s m o n d a t o k a t n y e r h e t tek. o. G -.3* .fIt crPt 4 crcdeiip. ot{ar? I6-KHI 5LRET lgu$l aEADr? h. Afiegleitendd0rim0ronok vollal: ?4 .o.sko'reseh h F. 7 .[n e. 0 .) szavakat kell megjegyezni. mertho$/ h€tkbznap sz€reinnk o l y a n r o g h e q y k e l k e l lni. 5 . maximum ket) sr6val. .PLUs 185.A.8 179. VEr UNBrtrr Urwaam.lari kalr6ldi.n 'ra' " ' E N e h e d/ : e m : / " m r l h " _ o ' n v J ..0 r 0 .. M.aaxEfounqEAD 180. rrlrrr iiniil yasiil..ldiny. 2 . nEAf ll t.3. . " ' .rijinosor jdge 77. c.rc agyvihanis 5.nr I.aA'rxtt E[tBf.q qn. 4 .5 . p!. csak 0gyelje' iek.'atr. kis te6t? sottE EonE EA?I! lsnnr fl A Buc$Er?E Inl{kirl 4 Egl/ vddrot? hovetkezzek a fentiek hangos ism6telget€sel frE Dr? Akkot tessek. C. SEst fErcE s'o. e r6sr eg6szl6g.all 4 ticsivii vilik lvagyis:i*rrefisgyl.4-E. indul6shoz) K'nalni meg majdnem mindent lehet egy (na j6.1. it rotst lx As NlEtaEt 'FPatLAI.one renteoCe knrdri.8 .ntdne]+ egy sz6. r tEtEJ$t0tttt tro v&. R6adasul igen gyakoriakat.3 . 1 r 3 r | ' n . 1 ' E 9 . 8 1 1 0 5 . rba"a.l .l . J .:au" t 00 . 3 .a. 2 . fouE s2.r".dil REALI. n\ . 9 . 3. l-C. 2'0.One urord . ror.uta Frx6F B sEfoL EfEaR'vs ot 102. egy mondat Kezd6k s halad6k.tE 0FgEC.. mind€nt legalibb OIt? ft1rsrrED? (SutrE?) GtnD.Woa. 1 0 . h0s.0.H . E. t r. Ns 187.o. etEfounxtns 5.Lt founLDs4.T INII] 4 6 i z t o s ( v a g yb e n n e ? ) a Befejezted? K€sz(en vagy)? a K€szen vasy? (valamir€. c. { .ll{m.7 F 1 tE.. J . 80ld0g [aiicsortl. potr'. figyelem! Ujabb Huron-varazslat.shr ndr. 6 . 6 .. E pt .hD postakir9a liileslal. ' n r i h . smrc Jolind. n i s ' f P ' r d . hogy legalabb hivogai6 mosoUyal p6tolj'itok a szovegb6l hi6nyz6 udvariassagi toltel€kek€t: d 1169egy italt? AfloflEn Dnn$t t Id-NAlit dmkl + 1469egt.ut PE aout larar. csak (.Stletroftan fitxtmrr. roxcJrt.o. as aD .o.

.. dress. cncDcililttl Not tonight. Songs for. lvlalicein Wonderland Ol kicsi Agatha Christi€ Basic English ES/ k€t szemAlyes haiku Haiku2 Tanulj meg ijt sz6t WilliamShakespearel6l Tanulj meg i. fly B€cause it is there Eoga( Livingstone. Boy aeorge mondja Keyword technique: A kulcsszavas m6dszer J6 kis mondasok Adjust..Kapd el duma l'm only here for the beer 190 l9l t92 193 194 t96 197 l9a 199 200 201 202 203 204 205 206 207 204 209 2to 2\| 2t2 rcez\z)er.t t..k ldZz(z)etek 2 B€k€s oldal Down with. Josephin€ A quick brown foxjumps over lhe lazy dog. Nelson Catchphras€ .i sz6t Sir WinstonChurchillt6l Tanulj meg irl sz6i John Lennont6l *r 189 .

. a m i k o r a m a s n a p ic s a t a e l 6 L tn e n r a k a r t m a r t6bb ntkozete!. Josephine.isza\Al Ha leforditod angolra a kOv€lkez6 rijvid p6rbesz€det Nap6leon €s a ielesege hi)zOtt. Allit6tas o l y a n k o r m o n d t a n e k i a c i m b e l i t a z u r a . ho$/ 'te most mAr tudod. GooD dtcdr. ami nekilnk mdg . Cs erdemes megjegyezni. Kbvetkez6.. akkor kesztilj fcl j6 el6re. hogy ez mit jel€nt. szundikal.) fla biztosan meg akarod Ianulni a roMcEr sz.rlir . Josephin€: fs a kovetkez6 . talezen az oldalon.yratt.lig is tu. med jol clrejtettnh. ha bizalmas ismer6seikt6lbarmilyen otyan felker6s (nyaggabs) €rkezik. fontos szavak: rr. Josephine Josephine a hires la rarcosllqnin)) francia csaszir. N a p 6 l e o n :M a € j s z a k an e m . hogy ed. J o s e p h i n € .) Sz6val enn€k a miisornak a v6g6n a m(soFr'ezet6 mindig iW bncnzott el: AnD rnE Exr 'Totttonr' su E roqo aow Madr. Volt a BBC-nek e$/ naponta jelentkez6 esti magazinmiisora azzal a cimnrel. amit mAr tbbbszor olvashat. J6 6jszakdt. tepihi trattEa rrp It jl d tud o l€pihen. eooD wcEr 4 j6 a. hnny ewet. Nap6leon relesege volt. hogy n€m is volt m6snap csataja.ma ajszaka' holnap €jszaka lesz. egy olyat. de a Todraflr: josephine-es to/renet azert biztos tetszett. JosEmnE sz6last. rrr [n6t]+ szundi. €s a legkozelebb adand6 alkalommal haszn6ld Nap6leon szavait .rvox. ranEtrltrl. I t0 . akkor m€g eS/ angol sz6t megtanitunk neked.lla este" holnap este lesz. amit €ppens€ggel nenr all nr6dukban (kedvrikben) teljesiteni.llot ton d|!tu'ofin] lnoi -NiiJT. hogl ra" cHr nern csak ejszaka van. roqoR tow 4 holnap. JosEmnE 4 Ma Cjszaka nen. az angolok ugj/anis b6F mikor szivesen alkalmazzAk a tyor ravaur. dd niji [dnd ndadru. (Azan biztos el6fordult vel€.Jl'ilbitu-Mod guinijr] a A kbvetkez6 . lrlor ronrcEn IL{RoLyott Nem felt€tleniil keu ilyen. (Lehet. Nor rof eHr. csak nagy val6szinlisasgel nem veited €szre. l.ltad.IAeDnt{E.. Az isen sz6. hanem angolul mar az is to.ntkbzei el6tti" alkalomra varnod.yr i<.term6szet€sen angolul: nor ro rerrr. csak azt filllentetle.6t..ma €ste .a 1116 mllt ideje perszerogtonrendhagy6: ratrE.i.litifil). J6 cjszakit.

E ez E Ha .. 6s mi€rt ugorja 6t tt a term€szetesen gyors roka? Az€rt.nehrert"f Jhho.barna r6ka 6rugorjaa lusla kulyil.orm Chonr:hr nyelresz urnJh . hogy vajon mi€rt lusta az illet5 kutya.arlh' I Rendhas].-o"r. A quc.6 . mar kgalebb kezd6 szinrenvag!. Nyjlvin fctmertil a 4.l..'*.r pedig rz i innrry.ddlj hatra (o s. is rritjpr -o $lszik.sn.r Bnonlr rox ruEE fok 6rdr l lii hikb'iun : dziomFr dd jzid00] Lgygyors. @a eM. hogli egy kell6k€ppenfura mondattalakarmilyenszavakatm€g lehet tanulni. Im€ az eredetimondat halad6sabb valbzata (nyelvior5nek megteszi): is A uNELvBn vEe$ER EE DsA -.tptrzrto[s4!linf] is T€hat. dm:bpn a rue d/ igp. oore. in.rd h.nt]. Eglimasanyos. hog). tunltllt.sr .ilt id6. vrtosziniiteg tla gyanitod. Dgy halad6bbaknakis alkalmas veltozatonbemutatju(.ldr a. ho(yj6.. sendhaqyo m'rlt ido @.ha letszetta dolog: ""*rE *t. hason16 Megjeryz€s elismertnyelvhnarokszerintt€nylegrigy€rdem€s. A 'nondar. m€gj€gyezd.g Szintelen zold otletek alszanak dnhitdt€n.d cotausracs cnDElrDDAs ij-Dldr firi&dil !d0 s'in lhldd. ha pl.:a I tt . olvasdfel n€hanyszor monda6s a tunkat.t r.yilyen t srry lirili] (+ konnyen) megjegyezhet6 gliakorhsankivnl nj szavaktanulesera atkalmas.qj hd d/ eg.Wdb ninden betiiie l szerepelhessen mondatban.y!d. hc{! a aM aEN rDus az alany €s benne az rdir a idnev. az hangzasri szavakat vabsztaszl I'tegjegJz€s: akkor kitnnyii.'dekel eqJ hF nyel'eszhedey . hiir dd l0 l6nli b6ihlblndr h{it htdnl bator p€k meghajlitjaa fenyesgombot. hogy az E cLtsi alprlasErI.rl koiron.. @..broun for jumps oycr the lozg dog.I drc]trleit brl])k€ny€lmesen. . A nrrr"ban (ltijtdlo cim) szereplSmondat nagyon€rdekeskis mondat.d.(A pewerzebbekfelhasznalhauak betiizesgyakorlAa a (mert furcsa) mondat pedig a ES.or.p o.!rc!i'nl.mi micoda" a mondatban. a up Mro6.6szo.hosy srr sacrlsrtkll 2r es Enyleg hangosanl (gy6nyOr[i) M€ge$/ haszn'ilhat6 mondat. (6s rrsrr.

EvE^raoDl mnit id.mondio Mostmi is azt €sinaljuk.[szakrr] szex + Ih6||lFSZflGdhl [hd] NOMOSE.8 .l0v'ihdilo ANTRW. hogy a mag.n-lRli] nem isaz. esik. LOVE.[hrd] v€retve TO BE LOVED.lildn E Rendha$t.a E!L FAorllil.Tanulj belSle. (lvlajd megEtod. TNAT'S COIIFLETELY a + mindenki. EVNNYNOOY WANTS + ltubil+ renni.yar szavak alapjan sem olyan k6nnyii magyar mondatot csinalni..Idi!4+ ez.amit tudsz.XAALS NAVE SEX + + [tl] Isndl €s.lh.hivaialos" angolszbveg fbl6 odairjuk a leh€t5 leghiibb forditast (azt.s..nlo van.j: F. how mi micsoda)€s a kjejt€stj6 ma$/ar m6dra.ftlrl + hosy Tnenn'S TIIIS ruLUSIONTruAT + homoszexuafisok.tm-Sztlcudhlheteroszexualisok.amir€ va$/ol: a . .amit t€ szokhl. reszesiilbenne. illetve. !6vhit.[koiFPdni]terjesen [n] + szererem.) van neki.li-t0uldnl iutzi6. Akkor most sziild meg a rendes magyar fordit6st.) Tanuld is meg ezt a llrEaE's rdrs tllusotr ma ITAVE SEX AI|D IEEAOSEXUA lvar's coN?LEtELYmB@. | 92 . + Id.tll.linla b€le AND NETEROSEXUALS FALLI IN o [d!h4o ez van. <.lvrnh4 akar [.

ho$/ Pf. mi volt az magJarul... Ar de foaaT$ FLooR A asouP oF PfrEsrs aoT I'1. esy csoport ahogy tetszik r. ugyhogy min'DxcusE ttE MR oF 77tEMftEcootttsED G^o|rcHo at'tD sAtD ' To *ntcE CinoucHo nEroRED: 'I to ErvE tttttTrtERs..' 193 . nek€d sz6l-eaz ut'tna amely€kete49EZ..llegruord terhnique: m6dszer 0 kulcsszovos h[-IlK] llilrmd szavahar. sur Ey tontE| van. Emlekszel-€. ?t. m€rthogy egyetlen sz6 kiv€tel€vel leforditottuk neked a szovegetl aroucho lvlarxment lefel€ a lifttel a velencei tlotel Danieliben.Nem is tudtam. akkor neked kesziilt a k6vetkezS feladat ila ahhrlztad. ala Olvasdet a kbvetkez6szovegel Hr1zd benne azol€t a szovegreszek€t. . hogy A enowoFPnlEsrg/ Ezen szerkezet sesits€g€vel mes sokl€le csoportot csinAlhatsz. '6"""""' Egtietlen kerd€srink van: mitjelent az. T€nyleghnzd ab. kovetkez5rehdat. A negyedik emeleten beszallt egy csoport pnaet: Esyiknk lelismede qrouch6t €s igy sz6lt hozMr zat Eh]nazest. de az edesanyam nagy mjons6ja volt 6nnek.Plire Croucho igy v6gott vissza: .. CiRoucno rlAax sAs aonG Dotm n |tE unar M ItoEL DaMEU m uE re. hulonbenn€m fogod tudni. Marx. Ez itt most magyarul d€nk€ppen hnzd alal A$ wA lqAnx. how maguknak is lehet anyiuk.' DtDftJ xfiow you car'c ttEEE aLIoItED Ha a pn4srllftdl sz6t nem hnztad ah. a cRouPoF EoPLE Ii ov 0i!P PiFll+ esy csoport/csapat emb€r. akkor esyszenien ellendrizd magad.rrsr?hi!?tl M€g e$/ k€rd€snnk van.

t. lb{ lil.4 M [dri.tr. ij+ 3 sag(olnival6) Nincssegilsag egt/el6re a z.in r idi'.l\4ha.n "rt'F. k€s6n 5 ttndls:inCl dolog(itt + csinsl ese es. E I[d]a \erer .r. m€gsemiudtad ma$/arul megmondani. In|ll'i tik2l 4 BE tE LA\E rrrA| tEvEa.f. rt i?v0Brdu A meqf€lel6 maqyar mondas: A tanuland6 szavak: 1 2 5 SCOiIS€OI El6sz6rcsak ennyii n€zz€l mes: 1 . |ALKs6ow ltil s6l(vagyisbesz€lget6s -r vagii.J. A mojdasok ansolull 1 ALL EoaDs LEAD ro Roft..rs {gu! ryizlc io hir 3 5 . 2 kozben pedigjegyezd a masik oszlopban azokat a szavakat. BBc NEwslbfti'ri 1. 16ltil.l.tn. E Rerdhasy6 E R.tl F ntiterk€p).varami"). "o ^r'r' lno 4 a nincs hir 3 rrrrr[i6k]] beszet 4 BEt.dh6sy. n€hanyutahs arra. lstotl s trA mtrc ts trosm Dot4c.4 ..rd. hol talalkozhatalmer eddig e$/ikt€s1(6ppen ismetlAskeppen €s vagy(olvasdam hangosan!): masik ij sz6valakkor is.lider). da 6a E llid. ..shizl o h'r.tD p6 ny. elssre pl.P [di] iylzlm€e sc@irsaet HJ naslon mus/aj: r rrx.7Enlt'ti)i4 iobb s '/onu'lviiN4 erdemes ha.lit tu inl 2 No trEws rs co. .rorr lddlo ti 2 . mit tudjul( mi). de nelr tijbb€s sztm (nincs is neki)l n.I'llijt]<. o|Ev \akerhol.6kis moncr6sok A feladat diet6san ewszerii: 1 Az angol mondas forditasat ird be az els6 oszlopba. amely€kei meg kellett n€zned az alul aprank€nt. CO facft ltlCOYl N€ keseredj el. Iif | lzhq L rdBl d{iit. lepesenk€nt megadott Segits€g'ben.] 3 nonEr r ris.. n rt toflm Dona n6rl. a ryir) mnbntse hirel). MezeiAnna budapestilnkosnaksem \ikprulr.t4 {i: .. ha alighalad6 soADMApl.E D'x li/drl(a vezet5. l. ress€l\: ' .i suany.It. Idlla nind"n valamennli 2 oooDrr. dti] did. wELLIvll+i6] a nrA" EvEnlktt t'a/iil4 mint soha nonet[nnil+ penz Leveze N6m€lyiksz6 talan ismer6snektiint.mt id6i .

vegre csah meglett a helyes valasz a kezd6 k€rd€snnkre is. hogy . igazgat"? tla igen. Vegnl olvasd fel haromszor: PLEA'E aDrusr roaE Dress reFoaE rEAvrrc.llttusr voaa DEEss EEroaE LEAvrjc.. €ttermi f€rfiv€c6kben B.bltitzek.. igazitsa A. [o-DzSAS4 ficil Vaion hol olvashat6 a kOvethez6 felirat? ?rE rsa aDtasr yoafr DaEss J(r!? ftingl hlt d-DzSASn bi-RiR ior 4 T'tvoz'ts el6tt.Slicc"angolul.Ai.endhu$o J -' jlr ide? e.l6sy" mesa .. Szerinted eg€szen konkr€tan mire sz6l't fel eml€k€zt€t (Nyilvan eltalaltad. . k€rjnk. Mt.a helyes v6lasz majd sz€p lassan kide(il a lecke soran. usyanisy. Frr minta .n6i ruha".(ie: mi nlindent jelent masyarur: 2) 2) 3)z llelyik algolszbjut eszedbe az "adjusztal" szavunkrol?1Pe6ze.r Fijl.ropul"E.igazit.. egyszeriien arra. PIEASE .dress.Odiust.m i c l6tt kil€p a v€nd€g€k koz€. hog.y l€' q l e n h e d r p s m i n d e n h i t e l h n r n i i s l i L L e l . orvosi rendel6kben --. (Haromszorl) CItCl. szab6sagokban C. ird idel o A fent idezett feliratban szerepl6 DREsssz.fl dmr. nMIAiit..csak ha isrEEd ) E lhenro . ami olyasmitjelent..:lF t t5 . Na labd. itt a f€rfiak viseletare €rtik . ruhazat" ertelemben.6 . Eszedbe jut-e e$/ magyarban hasznalatos idegen szo az ADr6r-rc1.ls6 j€lent€s€ . .

kedvell l€tt a mondas. ho$/ ezt 6 n€m is mondta. Mind€neselre t€ny. hogJimegjegyezd: EEctusE 4 Jbi-rca meri. ott van bntin (o olyannyira kedves ez a mondas..:il: . es ez€rt nem iudtad kitalahi. neked pedig kil(n6 alkalom.BEoruse rriJ mene lglzt. hogti mi€ft akarja megmaszni a Mount Everestet De lehet.. Amikor a .^ megKardezt€k. 6 is afia h'vatkozott. I t6 . te mar val6jaban iudsz is ansolul ) Ha 6ppen f6radt vol6l es rosszkedvii. hogli amikor Sir Edmund Hillary is megkiserelte meg' maszni a lvlont everest€t. Mallory (1426_1924). hogy amikor a DuLE oF EDDru a'. Vawis: "lYertott volt.tlglk 01rdinbodl edinbursh tiercege) megk€rdezt€k. lehet. az angol hegym6_ sz6 arE a kerdesre.. hogy az oit van S6t. tlurDoyoat -bi-|(dzittd!4 o o€za." iahlta ki. hogy az angolok egyik kedvenc mondasa lett. ha alel6l kivancsiskodik vataki. ho$/ mi€rt vette reles€gul a kiralyn6t.EnD.tq duju vlit tu 96ir ftrm(mmENt oEzA. csak ennyit mondott: EEcAasEsED was fl.vagyis: mert oti van vahszolta Oeorge L.Berouseit is there lbi-rczhd. akkor eHruljuk a mesiejtest.r(E oF EDn&nG. Annyi... csak annvii (Na vajon mit? .rl . csak a riporter tahlla ki. hogy mi€rt akarsz valami na$/ot Pl : tn?. ezt a kif€jez€st te is hasznalhatod.lvlei.Ha kitalalod. hogi/ezt is csak a riporter marminl a kiralyn5 Persze I w' Pi-K{iz *. miCrt akarez te Nagy-Britanniaba menni? . hogy mi€rt vette feles6gnl a kir6lvn5t.

hogy m€g tudtad oldani a f€ladatot. lellesz .lF t ol .'ll Dfl Ltvticsm E. (rssr 4 cs6k (meg)cs6kot. valahi"? tfogyan mondanad: AhaI locizni ralat i? z A fl 'lE E)i mondatot laqy szives k€t (csak picit knbnb6z6) v6ltozatban is leforditani Az€rta biztonsagkedva€rtforditsd ide a tl ME. feltessznk ( leltet€fez.. . ? 2ll. r. ItaRDr 4 tlady). akarki. hogy mihor es ka mond ta? Az illet6 mondat betnielai 'rd be a szerinted hozza taftozo E E @ l+fra6 ^nvonE?lt nin. mondatotis.E nasDv. Livingstoneill.. rBEswE).ir taEn nem is ismert€l minden sz6t.t'int'l iiI'i-ZJUl. amit 6ogart.llogort. t Dr v6ore meqtal6lta Livinqstone Afrikabana Tanganyika_t6n6l Humphrey Bogart egyetlen mondata €ls6 sz'nPadi szerepe alkalma botI o r a r i o N e t s o na n a o l h a d v e z e ru l o l s 6 s z a v a i Nos.. r pnEflnw? liokfiltuingld6n. liYingstone. ll ndsrdn] li lbogrn ng!zt6n. b.. HArom.barki.l[lnnitulil fiE k€ressal€s utan amikor hosszas Csaxennyirmonoott nenry Stanley. Nelson kaPcsAn m€gl€gyeznr: Livingstone: . Angliaban nagyon hires mondat k6vetkezik. engem. csak igy kilogikiztad aaolgokat mondatot (tjumphr€v Bogari remehl€s€t) ha az a Yo E Hogyan forditanad le az [l olyasmit jelent. A k€rd€s. fogsz id ide azt a sz6l fehonclatot. hogt/.

hogy: .A magyarban hlan ilyen az.n e m h e l l 6 k e t m e g k e v e r n i . hogy . N'alunk pont jlyen talan nincs is. reHemoknoz. amelyben a boh6c azzala felkialtassal vette el5 ijabb €s njabb zeneszeFzama' it.. A komornyih telte.kapd el dumanak". ki loqod ludni ldlalni ohel. hanem t6bbnyire nagyon is nyilvanval6. (Az alllt6lagos 6s-krimimegoldas . met1 ngt/ kapjak el az emberek. akkor a szau6ige.[difodlidil] c. Hilas mondat pl.. Mawarul val6sziniileg azt mondanankl . Mi az6ft lord'tottuk a c'mben . (Vagyis: hadd l5jon a sajat lev€2. amit nem fog tudni visszautasitani.. vagy a sz6las'mondas 6ll legkdzelebb hozza.EPsE[ri-FJU4 visszautasit prrrrfur..lid. majd mi hivjuk! (Vasyis: sohanapj6n .Elhndila madarka 4 ofn JoS'l aienlat Do.) 5.Ihid a komornvik c f.sl4 fiqvel srM.rlk-Ioe$fr1 Da"tT CALL as. amit megtanulsz.van masik". (A mondes . DotvEldi. ha kolcsonadunk egy kri N e g y e d i km € n e t . a m i k o t i v a n n a k . Vigy6zz. A cArcdpnnAsE-ek kozvetlentl kapcsolddnak az €ppen aktualis filmekhez..m. hezd5knek: .r1 . amiben a komornyih a tettes. hogy melyik c r. A p a r o k a z o h .pedig szinte nincs olyan krimi.f. rowlv wtrD .Msr sLowL sL M^nalnriol I'M eone m ntrc r MAN otEn EE cA 'r aErusE.4 ketesztapa" IhE ooDFArErf. rendez5k szajab6l.) 4. filmb6l szarmazik ) 3. Annak. €s €it6l elmirlik a kih'vasjellege a feladatnak.. Fiweld a madarkatl (Vagt/is:itt repnla kismadar. aki mer nem €mlekszik ra: eZ egy ked€ly€s zeneboh6c-szAm volt. ha mindenaron heresni akarunk. Eredetnk nem vesz homalyba.cinikus visszautasitas eredetileg producerek.. tlwhogy minden menet ut6n pr6bald [jn m€g njra megoldani a e1s6menet: ll6sodik or4lldl a hiv Brrzf. $E LL CALL vou. sninrl tja iW €ls6re nem sikernll akkor ellrezdrink neked szavakat megadni.EpERAsE melyik Emahoz kapcsolhat6! (A temakar azert csak anqolul adiul mpq men Uqyarpzltik.Cotchphrose llopd el dumo It!lddjrl Az angolok imadjAk a crrcdpHR s'-eket. e hivjon minket. csinal dnl (a rendhaqv6 miltakkal eqvntt) n/rrrftvilztl 4 csavarodi\ solz/hrl6lil a bssan L tladd csavarodjon 6ak sz€p lassan a sz€lben.! arcn caLL ltialadoknak: I Bbttx& oFER /rfrutr + mdguh a mondJlo\ | 98 {. DtD. V6lassz ki bt sz6t. a ksz. reg€nyb6l ill.Vanmasik!" Pr6bard meg kibfalni. ahow egy betegsegei elkapnak (o cArctt.) IEr drM . 7EEA7trElszi*iitl CfltMESToKrEslk i.majd mi jelentkeziink". a h a r m a d i k m e n e t b e n mar a teljes forditas fog kbvetkezni. Olyan ajanlatot ieszek neki. Ujsagokhoz stb. "Eoroan P.Az 6ltalunk tan u lasra javasolt szavah..

ior + resy€r aK Posr oFflcE liki|$cn 5) soiqEoitE. hogy a reklemszovegeket osszeperos'tsd a jobb oldalon f€lsorolt term€kekkel. a It's Mtar YoaREEsr mEfiD C![CXOaZ6 |t€6DCl! a kovetkez6ansol mondatban. {. Aztdn meggondol' Whiskast venn€nek" tuk magunkat. ProbijLld meg re jobban lefo. . (Az eddigiek' b6l az€rtjegyezd meg legal6bb azt a k€t sz6t. jelentes. elentenek a mondatok magya I"ar rou NcEr Aen n .tdnq b.5rrof. rlint p€ldaul: Enror cocA coLA lError 4 6wtvs liltitlzl a mindig). A5r.A macshjh [in-DZSoJ] €lvez).Cl"rez"? Et1or Coc. sonELnDREw rs t t ctzza rxon vott. Amikor rtlop hercegei komoly dolgokr6l faggatt6k egy fogadason. ':il I tt . Prnor hddll a benzrn dil 3) Ir's wEAr yow NcEr Aer3 rDn. milyen sokat lehet bel6lLik tanulni. E reneii'r. ossz. valahol level€t v6r i5led. 6 ezt igy h6ritotta €l: SonRv.jg] t) Dotr'r sE vAarnE. €s inkebb a "klasszikusokb6l" v6logattunk. bizonytalan.rasll.dltani.r. Ere Mour\wAsnln sd$l4 val6 a iobb karod.h.nagy hasznat vehe' lili asx Fon l' 16. . vagt/: . A hlasszikus reklam olyan. A te feladatdd csupen az lesz.. hosv: . 6s prezentiljuk neked. akkor az ln6r nem is olyan snassz. r.reEa. FttR^ .tlttalg. 2) EvEtr roan BEsr F EiD wotr'r ELL rca. A szorsosabbak tanuljak meg 5ket hiv(116l.. hogy "Szavak reklimiron"..lite vrtior !m?ldrl <. CoLt.d h|mlwtt l. in t'ntl 4Jrw A rrais B rouRrArn A hutdtiisd.'ou rat. ki*rl€t. fsavmn o ermv rlntedl. de a rnegadott szav:k seg'lsaqavel Gak egygy€ngad Ez a fordltd temcszetesen dorog. 4 Dolr'r RE vacrE..liul o A leqiobb bar6tod sem foq sz6lni-. Ez a mondat mar nem csak sorrcklamkent et az angolok k6zOtt. hogy Etlrovas . hanem kedves. naioet k€ri E. mint a cimbeli. li. ho$/ 6sszeszedtink n€hAny rekldmokb6l 'smer6s szlogent. Pack den iise.kh.ilzl {tt h. cinikus kisz6l'tskent is. Ara gondoltunk.l'm onlg here for the beer jottem dd [ii'i 6nlihi6tr tir] 4 hb. v{dbijvitrltt4). ALwAys cocA au ('1 c^E woaLDEur Wnts. in den Tank is! is nasJon napszelii vort. C5ah d soromert Ennek a fejez€tnek eredetileg az lett volna a cime. nrinden. o rrrsxllvielki] whisky / zii.idrfromiql Valaki. \vaaw 4 t€to\ta. Azokba szerettilnk bele Ha egy reklam sz€pen mesbregszik.ker valamit) Ne izAli.to . rE aqlr nERE Lessunk akkor n€hany klasszikust teljes kiszobabssal: kiejt€s.[d0nt bivij9.metyik sz6 jelenti azt.

A h€lyzetet azzal bonyolitjuk. megvagt/ vele.d FEEnts. az oldal aljan mesadjuk az eredeti- Keriild a masnapossagot.t .rls?inl4 A filncsillag nem mas.. amis ra nemj6ttek. de Gak addig. ber leforditottuk az eredetileg angol mondatokat. rcrrltikitla aki etadiaa na{DE t. (ChartesDance. njsegirc) (az -sa tbbbes szam iele az anqolban) Azel6tt €nekeltem a k6rusban. csinalj valami komolyat is.4. Woodhouse) o /vo. Jelen esetben sem teszink mesk€nt. r i n . Neked az a feladatod. 6s j6l kikacagtad magad (bar mi6rt is nevetg€lnel maga' don). hogy az adoit gondolatol kit6l loptuk. ha mar haliLrozott elkepzelessel rendelkezel. l p r 5 0 ! i n y d F s o h z d j ( . Csak akkor n€zd meg a kulcsot. a kezd6knek minden segits€get Anna sokat iszik €s mindig r€szeg.( (Wffit' Dawnunnt)4 Nos. 2OO dJ . a sEEls alwafs e AMA DRn s . v e l .lcl6z(z)etek Az idezet az a dolog. A hala' d6bbak megpr6balhatj6k leforditani a marad€kot. hogj/ megpr6bald Ktalalni.a k€dvencszamom:. mint eS/ szinesz. mii jelenthet az a sz6.mamdi DBw. honnanjon a (P.or a &rldlotl4 (WoodyAIen) (maqvarul eqv sz6 a meqfeites) ESy n6 sem lehei tlil gazdag va$/ tnl Ttrt (Windsor hercesndie) . A tanult 5 sz6t tedd be a megfelel6 helyre. _ P .'l. hogy. amikor odairjuk. l a j e g y .$ lnojz] \d 2!. I nLL ntEr FowD our ut ERc mc dotsE t!4s tofima r*ott. A hala_ d6k lordithatjak a ma$/ar mondatokat kapasb6l. mindig benne hagltunk egy angol sz6t is a magyar sz6vegben. | -tt/trltEE -----------------J 6rfr\ Az ercdeli idezerek AvorD No yott Afi cAtl aE A sT R ts rusT an acftn nno sElr-s flct E''. .

IPlh16lot'lii .-. saiaUona da.ror sondolod ^ MFrenriaz -edjr" J @' I kJbrtor tol .1 oFimirn.l Szinte Iuri.. Lto'Y" rrrr [ifj{ dont.miel. ho$/ eml6kszele m€g arra. D6lj hat hatra. Az is a tanulas egy Foa*ia Ha stwrEalsz. hol z6ldell a . ij v6d&n] ddiu EvEEv DEc. hogv: es6kabat + !.6tcrzt.-.. hogt ki fog dernhi.ri? [u Ir rou Do ? dohanyzot.. sar I A1'r oPn tls. mit j€lentenek az eddig besznd angol szav.zill ntncotrk4tliiE s.. n€m fingok.csak a sz6ban forg6 sz6 kivAtel€velangolul vannak A hal a. (gmlfiti) mo$ ird be oker. hogy ezek uryanazokaz id€zetek.1 2'-'.. ii hft Dij fip'{tijr i'r i jrd }.. de ofyan optimista.rst n. l(. forma a /_ hiba + Ei----r dohanyzik + er-. es pe6ze ne feleitsd el a hiPjlest qvahorolnr: PEnc. aki magevalviszi a aancoaraAt. (felirategy toront6i parkban) (aroucho llari) az hagytam ir6g€pemet. v€gy eg.ld6z(z)etek. hogy eddig nem olvasiad lel e$/ben az dngol idezeLekel lrt az ideiP ts utena mar csai annyit kell megmondani.2 A NaSy Sz6tanul6 imad vicceseket olvasni. as ne zavarjon ha . o Probaldmeg kitalalni.n ii oPti'iisd.so ntar you .setleq M. [h. e$/ neztir€. r fiegi:qerjnk. d€ 6akis azArt 6s akko._ tll ti a a__ .6sabbak pf6balj6k meg letorditani a magyartobbs€sii mondatokat. lij.ldri di-SzLsdn m nii.ott azt talblod maid. Van eqyEtrdLae?A masiknadragomban egy A munka az idegesses rtn"'ia (Dontierold) Optimisia vagyok.y. hogy a kilejezettena Te kedved€rtlefordito( idezetekbena angotszavakmitjelenlenek.. j6l hegy€zd ki.. van rajtad fltrcd.1 IIA1E roa aor A ceruza? I LEF| nt Taawmles n EY ornE| PAYI5. ".rw4o caRRtEs.. Amjkor ezzel kifej€zettena Te okulasodrabennehagyott megvagy.txs latsz-IL!(t Es iu a beigert mAsodik adag. lsir t1arctd ila nem s'ror6olsz.k ez segit 6 bar esik.LItt'. $/!jts ri ha . es6kabat...nh4 wohr rs a forma oF trDRvouttEs' [vi* iz6 .| ju 90td .?e.r oh i'.. ha ezzet Svara' plthatja angoltudasat. ij._-l ceruza. (ltt nem a sz€rz6t adtuk meg inkabb a kiejt€st ) FLET1DwaLn on rnE fii. tla zlvar a dolog..megn€zh€teda masodik adag idAzetet. (Sraffiti) Mindend6nt€sedtsrrtrE... gondolj E Pe.ttt megn€zneka masodikadagot[6rjnk.Ms. ol no & dst] bd atr IA An oFn4rsr.o/frIsridkl nsr.srAnDet <sinalsz..' r(tr rff hiba.

Ezeket. tia nem akarod.Ihdi'l i|muilD ddrdddl a Utazz viES karril.kir" es nem. MEE| rnERDsnne EoFrE. (Utazz a hadsereg kOrUl..r rendhasy6 202 .) (Utazz €rdekes embereh korillCsatlakozz hozzajuk. ES/'k€t vari6ci6 gondolat€breszt5nek.nnl me nw. a Inavu AsornD ME '!oRb.) Es most m6r bizonyamtudod. ennek szellem€ben megyrink iovabb.r hrtkorik Daviddel" es nreg ratanri: .) ThAvEL AnoLND rEE ARLY. Csatlakozz €rdekes emberekhez.t . zetbesib..ngor anyanyeh. Pr6bald cser€lgetni a sorok els6 szavat (esetleg a sorokat is lelcer6lhetedl. eleg hasonlb a ketjerenl€s is €sy erdekes ige Angolul llegal. a csatlakozik tvmihez/vkihez). lhAvEL ^EoUIID IIIERESzNa PEoPLE. hosy mit jelent az igy kapott nj szitveg. Tahlkozz a vilaggal.. ne olvasd el.E ^-*"n"" oo*it r' .B6krisoldol a Lepj be a hadseresbe. klubba stb " EAy. Talelkozz veliik Old meq a vilaqot.Lbbisbril anqoluD "talilkozol val.ldzxig li in\ Vatahi azuHn kiea€szitette a szoveqei: TEAvELARouaDfi'E woRu'. hogr/ ket jeLentase van: . hogy ldlJlho/ih . rrf.as seregbe. liltn .ralahivFI.iin€kez esy as usy. varakihez. (Adtunk forditasi is. es gondolkozz el azon. a es old heq dke+l Ezert szeretjrik a graffitit.)+/ belep (egy szerve| E A tE Ni azr sondolnank.sarrakozni !ara'nihez.valakiver Pl a nagyarur "Jennif. Jotfi nEREs fta PEoPE.naz Ha iob. Old meq a hadsereqet. 4 Tal6lkozz €rdekesemberekkell nu.^Nt ^zt ttaj'I.

tot4ruflisol ucrirt t hoBosrcruttisor .f.lrdl Do*l1 Mm TttEnn ^na\Iit.6 Do*N wrm flAcctE Tv^rcEE^lltiwtid ?eldAujt nem €PPenkdzkedvelt.ad li|6cme3 csinrlni.gydlttldrn.0. fiFumr o l leclit... osEAr Bsna'ttl$$ bddt'l voria vaslady (4 lro" LADr..ital. .o. falfirka szntetett Az emberekiobbnaljobb A Do*n antlezesb6l aztanrengeteg t lletekkel allhk el6Peroztasdaz anqol es a maqvar levele Doutt utrv t tE covEBtrttE r.zltotls2l oom wm nc un. 2lfla rifts hir.t it 194.azzal.4 gravitici6..lgllfsr. t" ttP fltE lt'twr h dd A tenli lro&n wm kezdetii kiabatasohat nd et aF mE kezderiire.ttenftte ^2.h!lrB todiu.m.hosv vkontstcrElmBlt.hosv UF rouns$l irn] olvan Jutalomb6lel6rul. r s T i n t e n e m i s l e h c t n e S T o s T e r i n t v d l a m i o l y a s m i tl e _ l e n t h o g J .. find. ld{onridl Trlntetasek. h o q v a n n A t l a b u b b m .nt us ltcttr. ndnmslot. Et. laftl?tlucrnl Dowt um nt sn r5." f e a t i e d b e . otutr 4 ta.0.. t a b u .ll9tnnl Le a lifttel! D owd wrm enAr rA ndi.Dorun urith.. 0t F\urtLL. c-sallitorlk 4 Jon.0k.r. m0gnarl€d ni r. o. 1.BlvE tti f 4lom6nlt. 1gg.i. olazik4 tt vn.. ! n.g.tsro prp.lni. evekbena miniszterelnOke nyolcvanas de annalj ellegzetesebb poen.l. lis i6l yafalf? cs6k0lll0fl. ahol ne' mire vigyazz Az az angol kifeje?€s.trti atl atatia. cl6t a i.at i6 nir.n 19a.n.1.At tenisrezni ltady.3aEEtLtAfS . hosJ uF mE . 3 A!6nrb. trr^rE? DtL. tttf 4 sovdn!.E': Estldvhlt srsrss. nodd liftangosan: titrsr abuot ha a regolddsl' 193. tLofa.nit Erdonss cainilti.ht nonl6rede*. Aul[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[tonrr . de juqiinla Eljen ezt ma$/arurink6bb igy skandahank..PfEnE UsUr rEftlE tL0f0F roaE.o.IIll liil sz6szerint: "nel a !"..l. Palda lsr.forradalmak €s mas mozgalmasid6k soren az utcdra todulo €mberek Wakran skandafjak:"Le vele!" Le ezzel. Le a miniszoknyaval! sriandataskor a Dowt wtm .. Ist. o. soha. taliltozi* o fiEE.td'. 1-u&nrf2-xouttttttaS-sE'.juk. ALof. .Ftdllliililr. i s a h h o r h e p T e l de l n e m s 7 o s T e r i n i l $.. Hate i5tald.at.n.w' rotsE ai 0tU .Angolulez iW hangzik:Dotw wnE. ncg6l4 'lra alfIo srrtd srotnya.l.r. awlfto.llifl Kulcs: illtb!n. inden ndm6ba r. t legali|in. sot. 'r Johbt6s6n.lnet' a h.5 yal. €s nevess.gie|cid4 a nagyonfiatalok kedveen.:iF lol .Pr. {-PEror a-At Pdtf offEE 4 t . hosy "f-tien.

ItIReox \.iui. A konlextus nesv. ?aldAul a LovE lrtE. nrrn lo4 4Il . €z nem fog gondot So as roB lhrrc DEPtDsstvEs saqas tuR PEITvEREhotrz nil ?)rr so. Valadl t6ft€nt velen tegnaP) Miu6n f€lolvastad.'.l.'dl.5or€zrno fA'4enED To . IavE fry ltoo [l1 mi kt mli dod. mt 6Acr(SE^rrers[3 r]a ul srcrr rf.dllanlsz6szennt kitelezast.t€stilegvagt/lelKleg) tt Michal Jackson: t {. hogy kiknek sz6lhatnak az illet6 dalok.va$/is a "Ha ensem szeretsz.irlhl sil a hats6 riles) w^tTTo Ilasr lrE lvAm[rrd] o axar. rm. de n€ jjedj meg. nyakkend6 . flEtrE. sltsd aszerint. Peter Shelley szamot javasofju k a Sdrai Fox tzrvcnslczotg? lfi l6n/th?] kateg6riaba sorolnill.a. szeresd a kutyamat is" c.amit meskbt6zunk) qary Numanr /Drf. 7.€sznnkdl €z .gy dt8s€g lefo.[|v. ott. aoy oeorge: Do yoa REALLT sert .er sr srlliit. Olyan jo. hogj/ az altalunk megadoit dalcimeket csoporto. fordiisd te Wolsan angolra a kbvetkez6 fantazia-dalcimeket: So EI. ll TaEn mondanunk esJebkent annyi tesz.IE (A biztonst kedva€deg€szen apro betiivelidenjuk a dalcim€k fordit6s6t. Itt..ttftoi Ihe A\on! 7ttmEGnEsntna.|roztatrsa amngy is cnnya dolog. hogt.o s" aooo. Yoa DE @Ellitl a meghat' o ta:' susan cadosan:nu.m. 16r.in] o mindenholr Beattes.az 6$zes tartozakaimmal eglnll"./676 e 5611.6si (segiis6gtil e$k€t Qvee sz6t mindig megadunk .'/n&oftIniil4 ti\Rbr) tfvrfruarfrf. ahogy lrLjj 7 kislrny a hdts6 0l€sen (nlve)j Tanyleq benhni akarsz?i FCrfi adkbrben. rtm0ddl Rendhaqy6 idtj. hosy -nsy sz€r€s.'na fl^I+E]|ED To TEE I'IRRoE T1 Do rca E LLY warr m DrE? lrlr rlornDR EaaE E €gy ani ngy em kell.mellesleg ezeket szanjuk ta' lrE YoaE t lomEn Doptr (7'EltilJl a l.. A kateg6riak elnevez€set csak ansolul adjuk meg. kbtbz 2. E Rendhasydm id6. ahogy vaqyok.. Ir/ERE ArD EvERrrLnDRr o Rolf''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''ng YEsERDv (t ppttlhtPdnl tort€nik) Stones: .$iiendben: K6i6zd le az anyadatj 6n meghaldk. mindenntt.f6r] [srong Ebb€n a leck€ben az lesz a dolgod. te neghalsz.Y ?hf.

a reln6uek + rt /1Is [. tizenes/.!ki.. cr l'Dnflllatfitld. €ves koraidban az Alic€ csodaorszagban-i.Durlbdrlt]. lm6dom a gerekeket w [{j. az matadjon az 5 titkuk CsodaorszSgban ff." irEar6l t€wis carrollrol sz6l.nh€t.ft ftnd ciild'iin il-szEPlt0i'] kiveve a fitkat. mindiart nedvet kapsz hozza. lfi ke el vmit/'.Iholice in llfonderlond o lndilr ii{mddtundl Maltcia csodaorszagban Nagyon. a Megadjuk sznks€ges n6 feln6ft a .vmit/vkit. ho$/ !€ is olvastad tiz.drlLz] o tt/ottatr lvuidnl. a logihit €s a kislanvohal Hogv mennvire es hoqyan.j ' I Alt tto|D Of Cntonen -Excerr aofs. kisfin le fordltsd angolra: szavakat. Akir6l bizonv megle' her6s pletykakjeiitk. fla nem iS/ lenne. I ^tt FotiD oF sc/sY4 im'dol.el flofkes mi a az "Atice. BErodD oF sonEn we/sol'rEBoDr ftni ot ! 'rsliif/eflihiil a imad vmit/vkit' rqions €rte. nagyon bizunk benne.a n6k e tt'o"e'Y 'r* ro5 .. tiz.lsilddnla gverek kedvelem a{crPrlil-szPfla kiveve boyFlil o rit.. tizenkeit6.l. ct rLD tbsz. husz Cs stb.. Mich. tizennegy. szere(e a szavakal.

amint €ppen tr€ningezik. am€lyneh ha megerted a leglelket.O. fle felejtsd el otthon sz66rb6l ellen6rizni a cim forditasat. illetvejobb helyeken saj'at kbn)rytaBzoba.D thAu! N vagy M Holttest a kbnytarszobiiban milztid dd ft.I REIEII. d€ ebbe most n€m megj/rink b€le. hanem tanulniva16nak.lifdnlrI'n d.. Az angol cimeker pedig mondogasd fennhangon eg€szen addig amig a ma$/art megtal6ltad hozza. TMrt + vonat (k€pzelj el egy vonatot. De vill6mgyorsan.BER Az elefantok n€m felejtenek A k€k vonat rejt€lye I. P6rositsd az angol es a magyar cimeket.. A feladat na$/on egyszerii. nem is segits6gkeppen adjuk meg az alabbi szavakat.) REffinBEE 4 embl€kszik. forditsd angolra a kovetkezS teljesen posztumusz Agatha Christie-krimih Defant a kbnvvterszobaban Az utasok nem feleitenek SzAmold ki. Ot Agatha Christie-krimi cim€b6l fogunk angol szavakat tanuhi. ha mostant6l kezdve mindiq megnazed a cimet angolul is a k6nyvnek. 6ar meg kell mondanunk. 5. leck€t -. bs datum arrafel€. Anneljobban fogsz ra ern.ti.tBEn rEE Frrafl oF NovaItsDslti-ABlhir. tn nE LrBt t. LrBa ay4 kony\. eD.) CtlCX6i: c'meit.l szetmaz6 k6nyv€t. emlAkezt€t6ril: REt E sEfl. lekezni. hogy az ilyen esetekre lehet igazSn j6l eml€kezni.nk$dl IhE MrstDEY oF nE ALr.IE CAI. Komolyan. fon. oR4 \tagy \aEosEoEaMoml [ondr6ro l|9rla orvasy szaj) pAssE cEe4 utas (internacionalis helyeken.lbo'l rAssENcEn ro lh^tnFuRr lu hlsrindIsdr &.Szerinted ki nyer ma" c. az tovAbbi angoltanulasod egyikalappillere Iehet. mint a Szab6 Ewin lasd a. sok hely€n l6thatod kiirva).n-MBlbord0fi& or no-VtMldd mondja ew angol rigmus. k€zbeveszel egy angol nern szeflt. €s annak is mesn€zed az angol cimat.tar (k6zkonyvtar. az be€sap6s lehet.inl or di Idd l'livet a f€ladat tenyleg nagyon kbnnyii volt. ^ErEi. egy h6nap alatt hany ansolsz6val l€sz€lgazdagabb. flov. es uhna meo ketszer.ll .lboliinAiihihnnl EIEPI'AI. A m6dszer alkalmaz6sakor a l€gnasyobb €lvezetet az fosja majd okozni. ha mar igen gyakran igy kialtasz fel: ezt a cim€r de vacakul forditottek le! t06 ... nem felejt el. p€ldaul a rept€ren.Ot kicsi0 ho Christie Avagy sz6tanul6s az Ori€nt Expresszen Megint eW olyan feladat kbvetkezik. mert ha "szabadon" forditotak. amit €pp olvasol (a bels5 cimlap hatoldalSn) €s k€tnaponta megallsz €gy-egj/konyvespult el6tt.

tisztel€t.nyiunk apja az asben. J m i r e l i l l i r 6 l r a t rinvfes. (nem knlit4-kiili'na szavak. hogy mifyen naqvon ismert szbveg B.rj€renzd p. 20. . m*.Ai hs. tnausnE.hp.. AEEoE voae ^ndt w rurl as r{mc foe xuLEn wLL clutE WE EoE Yoa EAyE YouRtsAl IN ME PLACE AlE LIVE AS Ofi GI|. AND ovERroota wno crxn c as wE ovE^toox wRoucrnnc B PLEASD CATI'E US MO]'' DES'AE C"OESES (E BADI|ES. sny [!ztij] o es In*"y.a se v e k b e n O s s z e a l l i t o te q v a 5 O s z o b 6 l .l. Minda.i terj€di el. Adj nekunk tiipulekot most.ri liildr] uralkod6..vonalz6"? O A lisr. BAsrc esyebkcnl mozaiksz6:mn. eljdn Remeljnk.nll a . tla megianulod dz els6 5 sorl kNuDSl.hanema mondat kiolvasAsAhoz): Seg'ts6g magolashoz a ji'I nijldnvid ling tFRtild.Jint "lii."ino"rr n. sd1mrc..n szerepl5 melyih szoval megy jol pgj.(r. tftNAndlL A itt nrr El Rendhasy6 id6: .vt ew E alapvet6. melyik sz6 jelenti azt is. de az€rt faragatlansag lenne egj/ Nagj/ 5z6tanul6sb6l kihagyni. Remeljnk.t. ahol Te knrrlykeni ualkodsz. "4 (ozerer). ir-erfio' l'Doiltricr-Pf*t.. itt is. ahogy mi is elnezzuk masol rossz cselekedeit irintunk.rda: !@' .ra[king] a kiraly. hogy orszagod. ^-' 1tar4o . .. a kovctkezS szavakdt iegt/ezheted meg belole: a lsdp x.ry.indenl ki feher feiezni ansotut. oeemsrldip ldiydr) dipdlztl m€ly. rosszt6l. ahol mieunk. hD'diu'turrl vil vi+ldqo' ltarnir. Kerjnk. lesm€lyebb.r r E esco..asc EncusE 6tirasa ez itl.ru. n +sceirs€c sznvn corcovz€t€lcz fD A tanuland6k kozll melyik k€t sz6t haszn6ljuk a magyarban idegen sz6k€nt (hasonl6 j€tent€sben?) @ l4it gondolsz.r d"L a-lg. !"syc t*tv iz a izzadsas *aErll!6t&]. megvaldsula te akaratod ahogy ott fenn. es nezd el a ross2 cselekedeteinket. vezess messzir€ minket CtvE us tooD ro& Iow. l i O q d e n a J O . FarnER ttF ALL w w mE st r Yoa aET orn DEEmsr REsEcr. atla. 1 1 6l i s r i r .rpd. s76 az angolban? l7z-irr?irt I Eo/-k. (m€lyebb)."z.qy.ll.BosicCnglish in0lirl [bajr?ik C . V6lasztota sz6 szerinti (suta) magyar forditdsb6l tunk is egy sz6tanulasra alkalmas min6t nyilvan kideriil. sze.n r.roEft6ll4 rcmel rcmeny. Ere lhii vdtdd. g. vasyis *en. awcad. /crs/"rc' l'isr-Pt(T|+ a a tisztel.ft na"rlnaildnlnemzet. Tied legmelyebb tiszteletnnk.orcz6g.ovf. AIfD KEEP AS MO'' inkt6l €s tartsvissza..

eS/ ismereilen A mP mD MrsERooM- !i-T0Pddmrs''jm ki tudja honnan dtifl A haikut valami€rt kbnnya By flE Rrlhqtitlmegtanulni. imp . ngyes vagy 'a'na u 6llir4. ezek itt felettem haikuk.leri sz€p-) Tedd azt. ha ninGenek benne .{rveselda4o-Nlzl "t vere. nveo meg a Frc. aliszelfrii. A haiku mindig harom.r dd hrsl lbi-HNlrD A palack mogOit - es/ arcr Ha tetszik (ha j6l "htod a kepet").d6 egy 5s6l J6l van. Eliildoqeliem. szeretnitogodezt a lecket.(l. Hajkut omE 'hddr] nyelvekenis sokat irnak.{n! lhtE: szeA kicsivel halad6bbaknak hadd kjnaljunk egy mesik valtozaiot: l\Exr ro nY sdADott I{Eo nnows FRotttkttERE- l'ubdtu ir{j s..{ nEsE E^I^oansot.nj" szavak. FoRExAnpl'9lfuq-ZAqlnllangolul. akkor teheiiink bele kedvUnk szerint olyat. i€nyleg nj szavak. Baadasul. E viqrrdr rdbb€s kkrek r08 . mint percAl]ra t"rit1xoor! vagJ a LEAF'tr.sb6l I hinelena holdran67 lA s/obd hiisin lotrhonoslelrem hamrr. va$/is tanuld mes t/tr.. lti egj/ tanulesra aiiri haiku maidnem kezd5knek: funnD rtrEBornE II/"O 'I'OT'E FROIq WIEEE - hi zfrom r. magyafia. tla tetszenek.es hoiku A hernyo hatin felborzolodik szcjr a I Rizshenrol.s mast{ r1Ahsuno+telnnsz-Llst:fl 6s TandoriDezs6ill: feny6gombahoz.Eangoka. es ha a BDEI|D.rrrn6l [iin]all. A haiku (ered€tiles) r. n€zd. FoREr. l€forVagy dii]jek JAFAi'tEsEnd AtrornDRIi-N dnl nyetwe.a BortLE ( 4 palack.attpr.: .sj erederires Jrp. amit szeretnenk megtanulni. olvasd l€l n€hanyszor.

Hoiku
K€szitssajat sz6tanul6shaikui egy (eredetileg) ./,{prrf,sf, haiku ENcLtsE slArrott rna j€b61ngl/, hogj/ a mesadottsz6listAb6l tegy€lbele "nj" szavakat- megszlileiettaz na igazisajathaiku, srrMcr bdlblli k€nyelmesen olvasdlel n€hrtnyszot EtLiLtsfl D as rd A B EuMArrA !Szeintem n o '.'Etudni logid Br rrif,r es a szemelyes haikuj6t n€m szivesenfelejti el az ember (knbn6sen a nyelvtanut6). lelejts el li6nyelmesen Ne h6kad6lni.amikor felolvasod miiveill a Ebb6l a lishb6l vabssz kedvedremegtanuland6 szavakai: nj + + ,orr l66tl cs6nak, crrrrElllnddlla syertya,,ora lking] kiraty,q./rrr [bii] + kir6tyn6, o cmnrtane lsm-?dNla pezss6. sora hz0nrl dar. sr,f, lsdir] $ .sillas. co,our lhlii4 o szin, /sl/ctr ltnkl d teheraut6, rrrr lrijn] s bor, crp [hp] o cs€sze, rrrr [|irl o sbr, 6, E + ln6s./,',l.ilritl he$/. domb. k;jtl+ kapu,rors€lho 4 o 16,oo,tsodl4 Isten, t'ERoltftit]4 + ,rrff llijkl a to, vAuErltdil+ ubtsy, utstro,,lthdiii+ t tos t6, sowD [s:iund] nang

llo tttoon, No FLokDRs,

^no o" "nnur n*.

E

[n6n0n,'r6fidn n6 frundz
.ndhiidnb!3!{tfl

Nincs hold, nincsenek viregok, nincsenek bamtok -

A sajat sz6tanul6shaikud:

V€g0l harom tatal6k azokJrak az igen halad6knak, akikn€l j6l mrikodik a sz6tanul6s

2011.0. ilIattandAft mirdrnl'otTaAi yalamia liitii 0la hrls6iil6ssr; Tdrtleg alaE hrlni?;8l'nt neg anram;iitloda 205,n.I u Fqto0t rtuLts E cEprfdtEt, 206.o.ErE,tttr rtEI/,,Irf, PtstExsE seun EmE,|0,H03M0,I ,0.1l rosp0lttf, nacf6 2),rut 3l,ffProsr, d0polsla rol/F'yalni eni6lnegyt a L,wn wEsrr, Low

E--

.r* 2ot

lonulj me9 aitsz6t tUilliomShokespcore-tail
Tanulj a lcqjobbakt6l. Nc add a16bb. A holctkcz6 hiron lcclt6bcn h.ironr olvan rngol r h t r i € n r b e r s z e g 6 d i l ia n g o l t a n r i r o d u l , o g J a z m i r d o f i K . z d j n k S h a k c s P c a r . c l . A halott angollanir is angoltanrir, f.jlcg anr. ha itgl hi!j:ik. nigycljctck ide, cnberek. nhogy cnge|n: Willianr ShakcsPcarc. Nenr nrondhatnim. hogJ dircl't c!J/ trragvnr sz6;azdsir \czdd nyclvtanulonal{ irtanr renrel{rnii\rcinret,dc ha Ara!y Jinosnah sili.jgv.\ r u l t t 6 l e n r n r c g i a n u l n ' aa n g o l u l , m i t d n c s i k c r i l l n c n l r i s c n r b e r f i a n a l i s t " ] i i . 1 vilasztani, m€gha liicsii regicseh is. olvassitok cl olict closTor sz€m konnyri sorokat a n g o l u l .a z i i n a n g o l u la s n r a $ / a r u l . -Mr DArmoER! o ,/y ouc^E! o t',v DATHEtI 6 Jmiid6t0r mii drkdty6 nijd6ldd i hndfi [niidorboddrn0rij b4 it-SZtlFmdo frundl ftir l6nolt ldri?b6sz

a NEtrnER Boinows uo| Fos Lo^w on LosEs BorE

wtrEn rrE AsE BoR . wE cRr rEAr uE anE coME f$ndirbom,vikiii,itii'hm] ror s cEEArsraaE oF Foo.e [|udisl s?rdjdls gifi 0rfihl l S n y o n ) lA d u k i t j a i n l l A l a n y o m l " v e l e n c e i k a l m i r , I l . a . F o r d :V a s l s ! ! , i , n ) ,,Kolcsbnt nc vCE/. ne adj: nrc[ a hitcl NEITIIER A BT'RROILER lfOR i Foa Loatr oFr LosEs RorE trsELF alrD A E l v e s z t o n m a q i t , e l a b a r a t o t j " ( n a m l e i . 1 . 5 .f o r d : A r a n yJ i n o s ) sirunk, ho$/ a bolondoh WEEfi wE ARE BoRn, wE cRY TEA| w aBE ,,SzLilet€sunkkor E r o p p a n ts z i n p a d i r aI c l j i t \ , ( n \ . ' TO MIS EAEAT STACE OF FOOLS, (Lcar kiraly, 1v.6. Ford; Vorbsnrarty itlihily)
lttv DATGEE|I o Mr Ducarsl O MY DAUAEERI

l l o s i p e d i g , o h , i h l e , m f t t a n u l h a t t o l it i h i n d e b b o l l C s a l ( o v a t o s a n , n l c n a m a $ / a r m f o r d i t a s o \ i a n . h o l i n k i b b k o v e t i h s z e l l e n r e m , i n t s z a v a i m .l ' i o n c n r i g y a z e l s c js o r . . . . . a DAuadn Bld6lntl ^ tanya valakincli. "v D,ara'Er lmiii6t.tl + az 6n linvonr rcnnowlior6le, ki)lcsonktr. ,o/rionf,nlboddl]o sz6 szcrint: Iiblcsonl{ar6 cno llentl(rendhas.y6 nrult idi:t LEt\r' LE|fIIa\I) + kolcsonad. rr,'Y,r,c[l0iiir4< sz6 szerint: l{6lcsonado n a r r E ( e n m 6 s c s e l c s e nd F r n a h i r t a n r ) l o f o + ] s v a l r a n E z a s z 6 P a l d a u l n c n r h c r u l t bcle a ma$/ar fordiiasba. FooLlMl]< bolond (rcmelem nresszanlolia mir valalri hinv ezerszcr hasznalonr '2t

a sz6t miivcimben...) fcladatomnak 6rzem m€g, ho$/ ldagyaljak nehtcli valanrit, hogl/ ne l{c!crjet'li osszc a BoREot/t neg a ,E let (ciki lenn€, ha osszekevern6tek, cs nrondanito\, ho$/ n Shakespearet6l tanultdtok....) lvlondjul(jcgyezz€tek meg azt, hogva liblcsonl\a!" az. amibenangolul is van .,1' bet(. Bohadi egy dolog is az a zf,t -ha$/6, ha lidlcsbnad'

210 ri3

Tonulj mcg iit szr6tSir lfinston Churchilltiil
N o s , h o l g y e i m6 s u r a i D , v e g y e k € z d e t e ta z a n g o l 6 r a .1 4 i n t a n u l t k o l l a q i i n r n c l 6 L t c n r c maf mesjesyezie, a "E D EAcnEs oF EtcL'sdlded licsor inqlhlis csy EAcEEn oF E,cltsd. ov k i i l o n b s e n .h a ! $ / h i v j a h , a h o g y e n g e m : S i r W i n s t o nC h u r c h i u .A l c g l o D t o s a b b an c 2 l den€m €r egy alapvet6 szab6lyr6l iudok: ntindenkinck jog. ngy cjtcni az idcgcn neveliet. ahogy neki letszik. Angolul EvERraoDyHAs nanes as ne cnas*.lu'ibrdihs. d0dl rutn-NAUNsz najm. hi.rizhl Jcgyczzah lncs hi,ftinr: loiin & pio,.vorrcf,ho-{Auflszl 4 lde.ji (egy sz6t angolul). rontos tudni - a robbi ansoltan:ir u$,i. mindig r magur pnotu^cta noftiiv"Llploftnla-ijs0nl < ]'|.jr's log bJlno.odn. mignembelekekLil. K6vetk€26 sz6: FoRErc lhit'l4 idegen. kulfoldi. TudtAh'e, hogy anyai tlgon bcnncnr indian v€r is csijrg€d€z? Bizony, az any6m amerikai !olt, es felmenoi libzbl( ahadl cgy indiin. Innen, a szisetorszagr6l n€zve ci egy FoEEtcNEa lkn'il (+ idcgcn liiilloldi fcin€vk€nt ), odahaza nagyon is bennszulOti volf. A harmadih szo, amit onokn€k tanul6sra kivdlasztottam a cfloosEbckl < viilrszt. d,)nl valami mellett a ma$/ar fordiiasban ezt egy liicsii mask€pp heueti nrondani, de az€ri kovethet6 a dolos (hieba, j6 fordit6inr vannak). Ha j6l iudom. magulinril !an cgy ilyen b€tegs€g, de gondolom, azt senki nem vilasztja. Sajnos rendha$/6 a nrrilt idcjc (de h6t €n is egy rendhagy6 szem€lyises vagj/ok): .raosr. cdosE. cdosEn lrsia rs61, cs6.0nl. c c T e h i t e j t s 6 k a n € v e m e t n y u g o d t a nc s b r c s i l l n € k . s a r c s i l l n € k . s u r c s i l l n e h h a m t r nem eml€keznenek r5. hogy mien mondom ezt, olvassah €l nreg egysz.r a szovegem elejet -, csak tiszteljen€k kozben. Amligy term€sz€tesen az OnOk angoltanuldsa !iriigy€n sem mondhatoh tnisl, mint amit mir a masodik vilaghdbori kapcsan is €mlitcttem: akkor gycrnnh. haladjunh egyritt. egyesiilt er6vel. Angolul: Co E fltE:y.LEr us ru-Gtdoii! iortu-Iifurid d'rnqsrl otED sr?Enc u.llfl d.ilcl c!?gdloflod S E s h o g j /e b b 6 l h i t k e l l m € g t a n u l n i ? e m m i k e p p e hn e m a z i . a n i t n r z i re d d i g i s t t r d t a k . llert az perdaul, hogy roRn RD, ha r6vidilve is, de majd' rninden nragn6n njta van A,,jot1ni azon a sombon. amivelgyorsan eldref€l€ lchct tckcrni (rrsrl{i$rlrorwa\ot. lcond ..menni (60) is tril konny( ig€. Az. tlogy u tED, benne van abban, hogJ UftIED llaradjunk tchit a rocErEER\< cgyiltt) 6s n sztijln0vrj-lilEdkr]. SrAtEs oF AEERTC^U|-NLIid er6) szavaknal. Az €n idom mir nenr diiga, dc az bnblic nrag igcn. ngy. sraEncnt 14 hogy nem is szaporitom tov:ibb, ezeliet gyorsan tanuljali nreg. [erc|n ll€g egyszer a li6t mondas, mosi mar mint forditanival6:
EVER|BOD| EAS TEE RIGd

lvlagyarul:
CotttE TEE|, LET us ao FoR Plagyarul:

/ U$/e €ml€k€znek arra a kepemre, ahow l\6t uiial a $/dzelenr iclat rrrut.lLol)r'1 trrint gyakran haszn.iltanr czt a s26t. Jussotr .sztilibc. h.r wcroRr ltilidti).lstenem, milyen

ttl

Tonulj

iit sz6t John lennont6l
[u F,h]

tl€U6, meqtanitsak neked bt sz6t? Na j6, lehet r6la sz6. Van €qy dalom, ide irom. yoa cM sEmE rouR sEoEs AfiD nEAfr A sarL lnd [u hn siji jorsr:? vrri !,jdt] yorl cAn coEB fouR ttatR AnD Loor{ eutE cL|D. hn 16fl 'ndluthdjr liitl rol ca r DD rouE FACE aEEnD a s rE. lu I'n Iiidjorftjsz bi-HArxD 'tll o! OtrE ntna You cAN'r E|DE Ivo ,tirsju lrd'n hijdl Is wtEN YoIl'xE CRTFPLED trstDE. v!n hirdld in-Sr,{.1 ir Maqvarul ez valami olvasmi, hoqv. Kif€nyesitheted a cip6det, blt6nyt hordhatsz, lvlegf€suloda hajad €s nagyon frank6n n6zhetsz ki, Flrejrhcted a/ arcod egj mosolv mOg€ Az egyetlen dolog, amit nem tudhatsz elrejteni az, ha nyomor€k a lelked.

rim€lni. A forditas Gtod, angolulm€Srimel is... ljem v€letlennlazt irtam €n. Szeretek viszontjelenlegi nyelvtanari funkci6mmalftgg ossz€.Ilem tudom, te mityenszavakat €n neked: vahsdanal ki tanuhsra, mind€nesetre ezeketvalasztottam rrEArbll, salrls4ti. cot Blttnl. sntLclsznt!1. morllgdl. Eletembensoha nem taniioitam angolt, ri$/ho$/ el kell nezned nekem, ha a dolog doc6g eS/ ki6it. Megaian ezek nehez szavak am. A koz€ps5haromsz6 ige is, meg f6nev is: (ak6r az bltOny- mintha csak raolioryt€k r.'I 4 ld 6ltony 2. illik valakire/valakihez corr 4 l. f€sii 2. f€srilkbdik(kombineljaa frizunjet) rrrrr + L mosoly2. mosolyog- ez a legfontosabb sz6, ehhez nincshozzefnznivat6 gondolj most Sondolatban j6 breg Lennonraes sE tE A snLE! (Enne\ a mondatnak a persze angolul sincs tobb teteje, mint magyarulannak, ho$/ "mosolyogj e$/ mohogysttzr r rtzE ) solyt", ha maS/arulmondanalily€t, mondd angolulis nyugodtan, A fenti otb5l az eb5 es az utols6 ige mnli idejii alakjai rendhaw6ak(ha azi is nekem k€ne megtaniianom,hogji mi az a rendhagy6, akkor peched van, mert 6n nem fo' gom):

*un wone, womfufi,wnl
flrDD, nrD T DDENII,ni i,) A rarFrel kapcsolatban viszont mutatok neked eS/ peldamondatoi, amjt valahogy, ki tudja miArt, mindenki megjegyez, €s m€g hozzam is koze van a dotognak: I ALFosr aLways t E r rEArc.IE6ln6ed 6lv,j? dsinrl+ bn majdnem mindis farmert hordok. tlallot r.f tam egy maS/ar sracr6l, n$/ hiv6k, hogy Sanyk6, €s az angol €retts€gij€n egyetl€n m6s mondatot sem volt hajland6 kinyogni, csak azl, hogy I Affi6r ALa/ rs wE R EAtrs. Persze, ho$/ etment. Ak' ismer engem €s sz€ret, az tudja, hogy a zrDltsz6 €gy m6sik dalomban is sz€repel. nEy, rou'vE cor ro ELDErow nvE AulAllhEiw grfi! I'ijdjor|ct i-VEJIo n€, el hell rejt€ned a szerelmed- Azt meselik, ezi dalt a Brian Epsteinnek irtam gyens€dsegb5l, mert sokadjara is vissza kellett utasitanom a szerelmet. Hat, en mAr nem is eml€hszem... Sz6yal a EDE azt jelenti: elrejt, eldug valamit, vagy maga-maga elbnjik valahova.

2t2 .:ii

ROSZUNDUTII I 2. INCo|SCSRII

list'ik UsefulLists + Hasznos Itt mindena hely€nvan Intarzia Againand again Iminute-2words SinSSing A v€ry bloody exercis€ A RingekUra Tolkien utan t6k szabadon ralperc€sk€prejtv€ny Fejtsdmegl I Ealeseta fogorvosnri I minute l word Usetullists 4 tiasznoslistak Szalamitaktika I minute.lword egi/ hires z€nesz

2t4 2t6 2t7 2t7 2ta 2t9 220 220 221 221 222 223 225 224

.:a iI3

Komikus. a 'gy. Olvasdfel haromszor szavakat Csali ez€k utan 'rhatod l€ 6ket norm6lisan(remeljlk.ijellelfel€". how ha csak egyszer tdrtenik az emberrel olyan.hepregeny 1 2 l t 5) ". hogy m€gforditoda kdnyvet. De most se forditsd meg a konyv€t.. hogy milyen kOnyvet olvasol. xa t€vedtnnk volna. mint a novella.trd: viirr tiftid rpi?ijd ot sz6. meg nem k€s6).s iaunl {ijlisrt0t/ v. a zf.!n .fe. akkorj€gyezd meg az nj szavakat az alabbi kulcsok segitsegcvell Kukk mindegy.hr] A Lrsr of 5 WoRDs WEtcH WE IIavE PRnED UpstDE DoL. A .vagl'Atirod5kei.ovFot mir tudom. Az ujsag hirpapir.ls-t meg nem.Usefullists 4 Hosznos list6lr liefullis.. ird be az alabbi €jzocskak ala angolul. hogy negyven€vesen is csak k€pregenyeket olvasol. 2t4 . hogy melyik figura mit olvas fejjel-lerel€ Ugy valjUk. 'l) 4. aho$/ vannak. akhor €zek€t a szavakat mar csak err6l is megjegyzi. ho$/ bizonyos szavakat f€jjel lefele tanul meg. de mar bnulom. E$/€l6rc diunl) \upstDE ne ensedj a l(isert€sneK.hanemigt/pr6balkozz.{uartfiDqlrtoos A listin szerepl6valamennyi sz6 tejjel tefe]re DottryIrtszE/ 6ll itt. {De ho$/ nrin€k?) B^atsaurprazs!9t |ad! l!1e or (g xuaEard?\t Fqllql sctr{oc (t ^u36 iMou]1roN (t 69sln ldly'rt'lll]slJYr6l$or (z (r ^. A ^av€z hosszabb. aDriti€jj€l lefe16 nyomtattun\ ide. 5) . {iijv ri.zf.

3f.H a n e n r n r e g J .jt] hni.hi|iil [si6digi] Naired Dunanewvaros Iniil. cclsi|s foli) . hogj/ ilt ma$/ar ldrosolir6l van szo Kecskem€t."oa + ts persze mostjitn az igazi.:i. hogv nrit kcll tc.l.'215 . Pr6b6lj meg t o v a b b m e n n i € m l € k € z e t b 6 l .llcti a medve van. tse tudod kniaz angol szavakat a magl/arok nrelle? ( n r a r n r i nn r i c s o d a ) t folt (pl. A szavakat mindig trondcl l\i A hicjlesl odairtuk a szalak mOS€. l4ondtam. olvasd cl azt a sod.dl !m!ryivi'osl iYostn€zza vonal ala.rel ishas scal Kiskunf Butbrecenlhttruclnl liskrnfi whatskorc szombatptace ldslold lslo'rbclPliir4 si6d€sree ar chairesfehan he. Szombathely.von Itt minden o helgr6n Ne k€rdezz semmit. rlOST kezdd ell ^rmcas aoatm€t [gfi. hogy nel Persze mar mindenki njOtt.. mindig mindenhol meg foqjuk mondani. anri nr. Amikor letelt az itt Perc.rni Ilcj s z o r i s : n e n € z z a z e l s 6 v o n a l a l a l A z u t i n a v o n a l f € l e l t l C v 6 h c l y n e v c kh o z n l p r O b i l i meg min€l tobbe! megiesyezni 5 Perc alatl.. de az €lsd sort ne olvasd m e n r z m r r n e m t o r r r t ( o z i h f l i d .

ragaszt" ikes ige? sncx (. az els6t u$/anis m€gGinattuk hetyetred. ot hiutl Ids*l hztikl Iriikl lYost m€g tess€k legal6bb h6romszor kimondani minden sz6r. marmint €z a megfejt6s. Xulcs is van. Szerinted melyik n€v van elrejtve abban a mondarban. mert az sokat foa seqit e n i a m a s o d i h t e l a d a l b a n a m i r d l t u l a j d o n h a p p e ne z a 7 e q a s r s z o l t v l e n h o q im .Enek. kiabat Ha mar nsyis majdnem k6sz ez az oldal. Elvett€k az OsszesD€nzed? A .da*irZea. As ngy olvassa el. Tessenparohi a bal oldalon szerept6 szavakat ajobb otdalonsrer€pl5 hipirase\\9lE!eqgyil:\LE_89!S!4!4sTdrn i a a s h a m € q v a n .et\!etrxE) a yesz0 4 A . Neked csak annyit kell tenni. mjnt az a paldeb6l K fog denlilni. Az€ri nem keu izgulni. @a urc'ltul.? Kulcshelyett: Elvett€kaz osszespAnzed? r^ttEl. Itt a n€gy mondati Mondat Azt k€rd€zi.38 . A feladar nem Disk6ta. mnu id€j( arakj. Akinek iS/ nem retszik. Mari. tijkin]. Ez ut6bbiban soksok segits€get fog nynihnj a mondat.lya rizst fogunk €b€dehi. n A '. S/orsan mondd el mind a n6gy mondaror anelku. Az €ls6 roppaniegysz€rai.. krilonbsen ha a kiejt€sre koncentrabz.l ) 42r/".L. ben megtal5lod.i6 vorr. melyik ige megiegyz€s€re melyik intarzias mondai a tegatkalmasabb. j6t€k az eg6sz. a Szia. Annyira. ragadE ezl kialba utanal . hoqv ez mit ielent.lntorzio llost k€t feladatotadunk."? (ltt most a ha$/omAnyoknak megfetel6en tejiel lefel€ kell€ne lennj a megfejt€snek. hogy . ni az intania? Hat azr roppant bonyolult elma$/amzni.) Ugyanisy rejtettiik el a n6W igar is a mondatokban (mindegyikben e$/elegyei).be. ehelyett nem igy van..ki6it rendhasyo rtrrbftk E A s'c'sejobb ry 216.. prirminthogy ez a n€v van elrejtve. ho$/ me$ahld 6ket.tEnnak. fordiisa meg a konyvet. Meg ilyenek.raqas2t"ikes iae? Ezt ki'iltsa uHnal elreitett iqe Jelentes aat (.sEour (kieltsro{rina) o ki6lt. hogy belen€znal k6n). mesodikviszontnem. A Tehetaz els6. Ott...ngasnd{es") tagaszt. €s kitalald a jel€nt€stiket. g kell allapitani. de annal konnyebb bemuratni €$/ peldan. mint az Grh.h i i s m o n d a ahdr A kutcsori|| messpor uk. hogy Xq rlzst stb.. ami.

. [triv6d?]4 ket sz6 irne a leglaposabb angol sz6vicc.4s". njra .m€gint.4s . \Az AcAn azt ietenti . az a Dazr. Es az ^r\D^zt.. az ArD azl.OgoinOnd O !j-eU 'nid"oelNl II AIfD AGAM AND AAAI]I AfrD AGAI]1NlD AC'III ATD AAATN A D ACAM A'D AAAN A D AGATI| AI|D AGAN AND AAAN AND AGAI AND AAAN AftD ACAN AI|D AOAII| AftD AEAN A D AEAI]| AND AAAN A D AC'M M AND ACAN AftD AAAM A D AND ACA'N A]fD ACAIN AIfD AAAT]J A D AEAM AND A D AGAN AND megint€s megint€s megint6s megintas mesint €s AGAIII AIID ACAIII AIID ACAII'I AID AAAN AAAN A D AGATI'I AIID ACA M AND AAAN M A D ACATII A]ID D AGAIII AI|D AEAN A D AOAIN AI|D AGAM A D AGAN AfiD ACAI|I AftD AEAN AGAII| IND ACAN AdD AGA AND ACAII| AND ACA'|| AND AAAd AlfD AGAN AND AEAIIY AND T]I AlfD AOA'II AIID ACAM A'D AAAd AdD AAAN AfiD AAA Bocs..IANGABIAIyI6 hngdk'Fcfddn] + eS/ enes magyar *'217 . hog.i. hogy . Neha azt: "m€S egyszer". hogJ . amit minden angolul tanu16€gyszer hita16l: A nulatv . I minute-2urords + [v!nminit] esy perc...

hosy .) Amerika rjanqia r.:lr .l hang) ne!€i 6s tobbszOr is his€rte rrank Sinatrat a koncertjein? Vagig hrily€skedtrink-e.s g a 9Da BuEs nevii rabegyiities? el :E Netan err5la rabformaciorol nevezt€I1-e magat az intCzmCnytis? EE lgaz'e. 2 ) T e b b r t o n e n e l e s .l i q t n e m e n e h e l n i .it.Yr|l) magyaruI azt jelenti. tt. O Rendhagyonnll id6: et4 str rffi 2t8 .€nekes'? 6l Tudod-e. vagy m€gis t€nyleg? Il{ $' (4 El 'Brlr.i e ! f.SingSing u llzingtlingj srlYc < enehel i .l. t e r m € s z e t e s z e s i t € s s e lO l v a s d I e l ( t e h A t o RE^Dourlil i$l) a kerd€s€ket es a $/akran szellemes valaszokat €s syere 'i a megol. 4 221. hogy kesdbb az eqyirttes felvette a Srt na's volcE lvorcIt. hoqy a srtaflc[s?ingt] E a rcnlb.r:. K ! i z j e l l e g i i s 2 6 r a k o z t a t t e r m e k k d v e i k e z i \ . nire cml€kszelaz €geszbiill) (a In van e esy h'res sna sna n vn PRIsolr[fizdn] biirton) New York-ban? ggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg e ott egl' l1i. dasra (Vegnl trEjd szadon kerjrih..(il ctt€rain: (raadas!l nz6s forditasi Lladat) l ) e n c l \ c l n i .

vagyis E DIrERctttEF .'Yrtl [rni"ii]. ami az€rt k€rnlt oda.rE rr hanem t\ErcflBouR lttEbiil. E'ENY.{nqER-ret.6ppen ez6t m€gsem kelleit volna ennyire tejbe litni nem e e.Nem feltetlennl homoly ellens€g.. mert te lejbe v6gtad a fl. A rrnrff mawarul "kalapecs"..lhtnliicsifl v€srendelet + Melvil] bosszn o rf..la hozzad legkitzelebb all6 ellens6gedet! lvlert 6 neked r. irgy erezted. tr^f. m.:iF 219 .hahpacs" angolul rrznf/iihoi$d. Xezded megsajn6lni. LeiitrI"lindenesetre folyik bel6le a v€r. 6s fejezd be azzal a tbn€net€t. Kozben pedig csak a szomsz6dod. ami angolul trot [bhd].rf. amellyel a tbrten€tet befeiezted. RLOOD.vrraE [ri-VElDzq Vagy's a tOt€net vege: Egy NErcflBouRnem ezt {rdemli egy nErcEBouRl6l Ha har idaig eljutot6l.rv-cshe.O verg bloodg erercise cn udrcs gyokorlot bhdi Idvgd rbrdsrijrl a . azzal a hmye EAMTEE-|Z| F. K€pzelj el egy kalap5csotl ltepzeld el.gJnEIGttRouR Vilasszal ki a kOvetkez6 szavak koznl egyet.rt lod a feiafil a RLooD4t. csak olyan ellens€secske. I|ETCNAOUL vagy wLL ?lusz azr a sz6r. aki viszont nem f.demli eg nEIaHBouR46l.rrd. zsebkend6 4 rrtDrrictEl. ho$/ 6 a te f. ahkor €rdemes megtanulnod ezl a ne$/ sz6t ebben a sor_ ANMER. hogy fejbe vagod a ltaMMER"r.

hd {r ! D.herdezte a vud. v6rk €s szink gyakona Osszeult a nagJiSiograf abtt. llunha mondta a vork.tLInll fa. A norszok €szakon €ltek. mil.Min szink? . hogy megbeszalj6k kdzatsdolgaikat. amig n€g n€m €rkezett nagyapja. hzinl.Ob6ut . dolog. lYiDd az oicn mAs-mas nyelvet beszeltek. mint kis l€'ry€kr6l. olvasd el sz€pen.gban elnek.. a valrk munh6hoz latott. ftkez6s mondta a m'1. erd6 mmr m<\tcnr. a vud visszai€rt az erd6' be. 6s nltek tovabb a Biogref abtt. a norsz elment €szakra.vo milt ideje StiNtrrt'/ E f l i v e l s z oJ z i l l e r o z i n h a 220 . Fa hondta a vud.mondta a szink. A szinkek meg gondolkodtak helyettnk. .@szd l s n dn* rendhag. rnoaan$ ttaon so. l'likor m6r mindent megbesz€lt€k.. Condolkodom mondta a szink.l4 !4c lul @l!rl'l d !i!L Ll'd! folytasd haneD azzal O tlr m. Pedig cgy-egy norsz.lzdtld-8/iut sxmlzinall munka.a. A szinh meg csak gondolkodott tovAbb. k e l l k u l c s o ta d n u n k ? N e m . Er6l sz6l az alabbi mese. Ot n6p lakta a vilagot. vud. Sz6t.Fa? . Condolkodom .v6laszolta a szink Sz6tnak. dolgozik F6lperceskr6prejtvdng Feitsd mcg! sl L o ostoba. . €s ncked kell ossz€pirositani. a vorkok a munk'it."rr. Ethez€s? k€rdezte a mil.q n"nr ohJstJdJ cli'ruh UrJl rh[or ne a rYdd.Eszah?. Szereposztas: (Csak dssz€k€vered€tt.'t .k€rdezte a norsz.llingek Tolkiantr ut6n tiik szobodon Szavahr6lahar (gy is besz€lhetnnk. Ez€n aztin nem ertetl€k meg egymast. ) g o n d o l k o d i k( v m i n ) uwe nem nr. a mil lerili az €tele mell€. .kerdezte Sz6t. A vudok f6b6l voltak. r4unka? k€rdezte a v6rk. A milel az atclt kerest€k. bolondos LY &lcd i!h$ id I'lri!. akik egy k€pzeletbcli vil. fi$/€lmesen.. Csal( n€m €rtett€k meg e$/m6st. . Eszak mondta a norcz. lassan.

R€mes hansokjttnnek k' TEnRt ri. lddl a sz6 R€mes hangok jdnnek ki Teribatl.yegj/iitt tanulod meg 6het. E n n € lt o b b e t n e m m o n d h a t u n k . hog.rrl.vzsrldldisrt] 4 Ha elhat6rozod.ccrDf.:l:3tl t . borzaszt6 lvlostolvasd fel m€g egyszer. ra.btddnt] d baleset.) lminute-luord + lninitl p€rc. Lehet talabatni. .Rr&. de ann'il rosszabb. hogy zsigerb6l n€m felejte." [trdb6l]d remes. biztos.l el soha. (Ami pereze igy nemjelent semmit.Bolcset o fogorvosn6l . hogy vajon milyen az accid€ntist. 'Ex.

bonyolult . hogt/ csak o DrFcurrldifikoli] n€h€2.thezLoott. mERE's a ftE PoLtcE4srED rrE ro o azd.legismeteljiik a fenti 6t sz6t.trrlrv{ies?is?0'i] Nem akarunk am teljesen magadra hawni.? A n r/cesa crrkrilonlrulon tdbbszoris sz€reDela konwben. how az€rt..s?dsrijil Val6j6ban az€d volt fontos felhivni a figyelmedet erre a dologra.ain! ird be a hi.tl ts 4 .bonyolult . €rtesites + szilks€ges /vEcr.. gir. 222 i: .'Fr.r.i! ju w't fijnl cntu!r indis? ik-SZtPf disz < O t o l y a n s z 6 .tn6tiszl felirat.list6k Usefullists + Hosznor liefullirde] A Ltsr oF 5 WonDs you Wa"t'r tulD ArrwdERE EL'E n Ihts aoo. so. Fdct t. A .xcr. van e(ry. ndatokba €s a fordiiasukba + Az angol . kiir..mi ez a kiiras mar me' qint... irtesites e szuks€ges racr.) * /[difikdh] nehaz. hajvasas oncEln6tist< felirat..___r L4^auAcE. adunk egy kis seg'ts6get a magolashoz.. l dmaam? Sznhs€a€s a n€szesszer. ez No ti szemetek. hogy a ket f€rfit. ? 2l!. Err€ talali ki te valami i6Dofit..E [i' lirlt w lilv {j. ne mondhasd. m i y n h i a . med nenr €leg gyakoriak. crrlh!tut] a hajvagas a ./r r. az El. ExcEn o Thrs PaaE rllz bul. amir iegir mcgegj/ezni.pqm! ll.tsravln.5n errc hog/ ha itt €s most nem vagod b€ €zeket a szavakat.s.. A D i f i n e h e z e nl \ b l t ( D i f i a n y .. a m i s e h o l m a s h o l l e m s z e r e p e le b b e n a k O n y v b e nc s a l i e z e n a z . o A rend6rs€g arra k€rt. akko( a WoRDPLaS tbbbet m5r n€m l€sz alkalmad..r[[dtdl <. kik6s./r/f. oldalon (De ne hidd. on p6j/. a Az ennival6 2.t. csak vi$/aztunk. l. ctlc|.'yozcf. ird odd a/t d s/or.c. mert ez azt jelenti.

Azaz . A helyzer az. rcmilcn clhis7. m€S azzal is bosszanihairinali. nEf.| urord a a esy hn minitl esyperc. [vrnvdrd] sz6 Az .Az ezt megel6z6 kb. Osszefoglalas. (ird ide). va16bana prcr(szot kerestril{. lA Ansolul J .e"..i m . e$/ kis iesztnek leszel kileszve.vimsot szed". n g o l u l .. m€ri hiszen a turisia ka'zismerten virasot szed \a ncn FLotuEBs Ai6al). ...ydnlhng'ilansolul aztjelenti. iit c feladat. hogy. ha akarnak.. Aj6l v€gzett munka tudahval most d6lj h6ka. nyilv6nval6an a prcrr mell€tt dontittt€I. s z e d " ?1 A zu t o l s 6 m o n d a i b o l .. lvlivelazonban angol sz6bar -r" es .d. Rajta. h o g y . ugyancsak gngye. Aratu16lunklrl J6l vAhsztotul.rz6i. ) a Pick tlerz Turista Nos. Persze ebben az es€tben is teljesen igazad lenne. Nyajas orvas6 (tt'R rE nE DERbiiliilijl. hogy a fcladato kat agyament r'mekben adjak ekt. es pr6bild meg kihlalni. ho$/ van egy angol ige. m€ly m€glehet. hosj/ nenr a turistdra esett a valasztasod.a nregrejtisben ltil megis csak a tlerz 6s a Pick k6zbtt kellett donteni.efi. h i A n y z i k r i m .. jutalonrbol ellrezdhctcd pisz. h a n e m o r o t i s l e h e t s z e d n i .try6jas" t* ell .Ne piszl€ld az orrodat!" 4 DoNT . harom pcrc sorin a ktivetkez6ket lan ltad megl A A WoEDpLUs sz. Az egj/ perc ama kcll.merges". d e s e m m i es€ire sem szabad az orrodat piszkiln'.d!ihos". Ha ez is mcgvan. jelentesileg 'szed". I minute.2" csak roppant abnormdlis esetben fordul el6 egymas ut6n..ly pereze usyanLlsyjelentiazt is.szed" ige ". nri'rthogy . mindannyi!nhnak szivnwc S z e r i n t e dm e l y i k m a g y a rs z a l t m i f a j t an € v ej e l e n t i a z t . kalniaz orrodat (+ prcr roan osEltiliotr6zl).Szol6mitoktiko Mindened veszve. hosy-re. how nrondan6d angolul azt. . Cl Ansolul nemcsakviregoi lehet o ?.Dlhordl4 nyij). lYagyarLrl egyszcrn sz:limiiaita. rcm6tjnr. hosy nres ^ he.

tEE ty| '. mindenli.ng] t ur&s0x s.hogy ntE iian lEdkillatlil. desi id6: 1 rflrrf. fttEPdLEE uan tsrE tE Io oEs'. (minuturn). IortcEut nE r^LL. tiuron EA. mi hozfik van ezeknek a szavaknak az illet6 rAnous Eascr t*hoz? qondolko.titrcvL 4 . ltulnng nol rr. t/atr a .E/GLBEB'X4SfL AUTAE.barmi. Iri lofi. 1l f0 sn60nt|fifxe. vagy a ma War oszlopb6l €s a megfelel6sorrendbene$/mAsal6 irod 6k€t. mindenhol n6rrd ln$.) Tudod e.inq.08 i.Er. so]|EDoDf'so]|EIEma szrnrzinql lsambrdi. a kezddb€trik e$/ rtnous runo. Ddlj hatra kenyelmesen.e At rd6E ! am kdd.berhol tea. t tu 2] *ingot . coFE. 4 N6zd.I tI.'Jtllitptu ttp-Zllnlnev€t rosiek kiadni. 4-5 perc el€g lehet.. Sondolj a zen€szedre 6s kozben olvasd ki hangosan a nev' hez tartoz6 szavahat! (Vagyis:tanuld meg 6ket. sW llites a lalon. s6gssar 6fsfier.30trE. o. WoRDPLat lraaofi hiu'.Wordplus. 4 & ennival6 n srlt. Fo@ fE fsslst fff rrff. A kivAlasztott 4-5 sz6. argol kiniyffry. A]'|yRoDy'AffiIme'AN|wEEaE berki..[4E rou!lJ!li'zon lrl3l v^EE Irlrrc. lvojs? a-MErih] 01 a ar o.. kave. lrof.Cgghires zen tla az alabbi szavahkozril n€gyetva$/ otot kivAlasztasz va$/ az angol.jnl vidphsz. fvrn miniil 218.|y.

I3. il|lilrcil ool|onBRl

Televan a ... Leveg6t ! (air-, aero ) AcF €s Akl: egyezesek €s elt€resek Mind Let there be light + Legj/en vil6goss6g Hivatalnak packazesai Joke6 l: make Jokers 2: get Jokers J: set Jokers 4: tahe Ugy €rzem magam, mini egy k6v€ Rosszkedvink iele Right or wrong of left First base, second bas€, third base Emberek Abel a rengetegben e r . . .e r . . . a o . - .b . . . ERr6l van sz6 Zsenialish: sok nj sz6 seperc alati Super less. sok frj sz6 seperc alatt Szuperfril: sok tj sz6 seperc alatt A Lo€h N€ss-i kepz6s€g over, under: sok nj sz6 seperc alatt UNTALAN:sok nj sz6 seperc alatt Wordplusqate - csinalj botranl,t!

226 227 22a 229 230 231 232 233 234 235 236 237 234 239 240 241 2+2 245 244 246 247 24a 249 250

*8 tl5

Iele von o...
hociDo - orE^rro6 ldroB t6k (mint f€rf' n€miszeru) a arzzs

De mi nenr ezen hozakodtunke16a,,t€le vannal"-ltanem mert: ielegram(vagyistav' irat).telelon,televizi6 angolul:

hnrd *,"d " ^rr"*,1"*t,hlos,rnl $ ,a\ iraror telj€senide nem v5s6 m6don ,,srammot.ielent. A af,rrlg 'r]amnw ansotulis
EEBodEltdilit) Angolul leggyakrabban inkabb csak ,,fon6lnak', vagyis nem azt mondjak, hogy / ELEmo ED JtM vE'ERDA/lijhlif6't drli'iF daiijl (+ Telefonaltam tegnap Jimnek). hanem csak annyit, hogy: /prol'/rrllii/,dl Jn' rEsrERDAy. U$/anez vonaikozik a telefonra, mint ftnevrc is. TnE ELEptto\E/pttorrE rs Rrdarn6. Idn (+ i, 'iigingl csbrbs a teflon). teli6in/l6n L S J . b l . h p d r a g e h d . f e l h i v a s r a ' f e l h r ! J se q t ; b l p h e r 6 s e q e h r e r : .*.,rp,r.d" l n " n d i u h 'r e r h i vr, 6 b r p l r i n g c j l o - m o 1 6 1 , 1 ' ' . 1 ' . o . o n A visszahivas ercr.'ker miikbdik: c4LLBAcx. Rtiet{cr.. (rrct [b!k]o vissza) ELE vtson l'|ld nsiinl, 7v ltitl '9arcr! ntEvsrorlt atl o tava nez mini ,,Etomas, vizi6". Az izgalmasabb, De ink6bb tanuljuk meg ^ wstot+t. Vtsrcnltizsiitl, sokkal e$/€nibb, mint tel€siteti v6ltozaia. CLL€tatn: mondd ansolul:

telefonal, felhiv valakit c, t . 2/

3,,

csak isy t6bbess,ambanjer€nti ezr. E Rddhagy6m,irrrd6,s,- sd wlefld,

sr.ntl.

r E n " 1 d , " 0 ) o , n ,d . j p { . e u , e a l , i ' r s ,

ns, nsl.r -,e

ra".".r.

'

226 ;:

Oir-, Oero-)
lnduljunk ki abb6l. hogy mind€nki ismer lega16bbegyet a kOr,€tkez6hirom ncmzet. kozijellegii sz6b6l, l) aerobic 2) aerosol J) airmail. Legel6szor is gyoban szosezzuh le hogj ,7 ..aerobi, a/ Jnsolul irao&cr l!-mb,krl ,r,E€lr.Fidrz.-Rohikll t4ondathan: 6EE NEs aEa fti!? d vill (+ Heienre keLszer aerobikol.) Az ,,aerosolra" csak az€rt volt sznks6g, hogy rogz'tsilli: az aEEo- k zdcrn szavaknak a leveg6hoz van kOziik. (Hogy az aerobicnak mi koze a levegcjhoz, azon gondou(odj el magadban...) A leghasznosabb ,.ft o kezd€tn (tehit lev€g6vel Kapcsotatos)sz6 az ^EEonAnE luotlEt) (+ repulSg€p), de ez et6l az rffat lestobbszor leha$/juk €s csak annyit mondunk, (lvlint ahogy magyarul is leggJakrabban csak annyit mondunh ,,repnl6". hogy pr{'' vagy annyit, hogy "g€p". Amikor nem hagyjuk el el6le az ,r/rat, olyankor mondhatunk ,'/rf,,/rf t [.0lijnJ usyanazt jerenti. is. Akkor most ratarhetiink a harmadih szavunkra: arRMNLbltl E\o l€siposta. Legipostai boritekokon lathattad mar. Az ArnMrrL sz6naK a MA|L resze is fontos. merihogy az €gJ6bk6ni is ,,postai" jelent. f6leg az amerikai angolban. Kiv€ve nlagdt a ,,postahivatalt", m€rt az mindenkAppen prarrh6!.t],illetv€ poir offrcEhdsztofisz]. Lagipostaval \,'lStll annatL) id€szallitunk most neked m€g e$/pir ,rf. hczdet!i sz6t. Ezek is mind a leveg5vel leszneh kapcsolatosah. (Ok€, ezt csak az6n fogalmaztuk iW, gy€nge po€n volt. de ho$/ megtanithassuk neked, hogy ,,1€giposhval' az6ri meg€fte, nem?) Az AIfr Kezdetl szavaKl

rrlriod('sek€ni)4 kiszell5ztet . reDulovel '',nftii. atscKAtrlu|rtifrl a reDuloaeDu
-Dlr lirl 4 l€akondicial6 atR-co DDronERIr*ff ^rzPoRrhqonl o rcputotel

,rirr rlliiml a teqitarsasia
^rR R^|DI idla l€qitiniadds

P l o s ta k l \ o r o s s z e q e z d z e d d i q t a n u l t r h r t ( i r d b c d 7 r n q o l s / J \ d l a a kiszellSztet 4

Ha sikerrilt,jutalomcsontot kapsz,va$/is b6nuszt.(ro,yrFirl + csont, b6nusz,tehAt Rofal AB FoscE. RAFl.iil rr ftBr . ii4dl + Kiralyi L€sier6 (pl/ri[.r](isek€nt) d megszell6ziet hirt)

Akrmilyen, de ugydn,2 a tdbb

227

OCI-6s Olll-: e
ACIIrktl
ACI

ezdsek ris eltdrdsek

(angol-magyar tabLizai) a,sszehasonlii6
5 betli r€pcsiin l4 szo: olvasd vagig n

ACT

,tc-rorhho . r cllrfsi hlhlrl AcltvEl i!1 Acnwftl.l-I],titl Acnall*tn^l AC"IuaLl.k ttdll Aclra'Lrhlc.liilil
|/,DEir',i)d

AKT'v AKTivitas
AKCiO tenyleges, val6sagos (tehat !9!q,,aktu6lis"!) val6jaban, tulajdonkeppen (tehat !9!q "aktu6lisan"!) AIIT AKTa, ligyirat AKTateska (kcsit na$/obb, mint a briftasni)

r,,Efiiill aruerctselb(&iigi
c.',&flwlllft'ir'.l

AKTualis, kurrrens

Kerr e$/ kicsit S/akorolni is. Keresd ki az! a n€Sl/ sz6t, amelvik angolul ACTlel, ma' S/arul pedis AKT-ial (va$/ Axc_cal) kezd6dik (kozben mondd K hangosan):

m6ssalkezd5viszontvalami eg6szen Azt a haloi, amelyik angolulACTrel, magyarul dik:

n€gyei, am€lyik maryarul AKT{at, ansolul viszont valami eg€szen massal kez' d5dik.

Pr6bald ki, hoq/ az els5 hosszi felsorohst, vagy ezt az altalad k€szitett csoportositast kOnnyebb megtanulni. Az ellen6r egy ijabb csoportosiiasi lehet6s€get kinal. tle ctissedj! €LLCtatnr csoportosiLsd a tanult szavakat aszerint, hogy mennyire sikeruli megtanulni6ket. SEERL^o,(IIoLltEs szavai (vagyis am'ket mar biztosan tudsz): wn\rE mE Poottltitilili) l+ l'licimack6) szavai (amiket m€g €l-elrontasz)l

vannak,mint 6): finc Ant tanllirfi1ztil\o Arttr kiraly)szavai(hom6lyban

tt8

.:rr

lmiindl
Meglep5dtel hogy kiejt€st is adtunk hozza, mi?t bizony, nem a magyar "mind'116l van itt most sz6, hanem egy na$/on titokzaios, nagyon 6al6ka angolsz6r6l. lme valami, aminek meg mi sem iudn6nkj6 sziwel egy-k€lharom sz6ban megadni a jelent€set. Val6sziniileg 0!]11eglaLat, aqvunkat, elm€nk€i, lelknnket, belvihqunkat (hm, ez Ot sz6 volt) k€llene jobban ismerni - angolul is €s magyarul is - ahhoz, hogy ezt megte' hessrik. vegyrink inkabb p€ldakat- lvlegadunknehany sz6t, s€gitsegnkkel hleld meg a jobboldali rrrr.s kifejezesek jelent€s6t a bal oldalon. (l'livel itt €s most nagyon szem€lyes dolgokr6l lesz sz6, mindenhol egyes szam eb5 szem€lyben mondjuk a dolgokat.) Ne feledjrik, hosi a szavak jelentese namileg eltorzulhat, Par5nyit elvaltozhat A felsorolt szavak sr D lsltaji 4 alhpot, cross lkos!] 4 ker€sztnlmegy, keresztez, cn /ydrhrndrl o \an vjllozik. \alloTrat, off ldtdrl4 n]ir ny I h nyitott. Mfltot]ltfid] +

ruitir,. ,zurr rr,ro El;4 - orva5an,oEprnalena'jrit.
A meqoldand6 leladai:

I)sr 7ror. rrrl,lsdril miindl or
2) ,'-cRo'sED n ,,nDlitlt.]gt niitnir'll

A) atlutoit az awamon c) lelkialapot
D) fejtbr6 E) meggondoltam magamat

t"v nii 5) I qrAnaED M,fDIdi$rrd?sd Drtindl
+) oE .ENDE l6$nrdit tifl D 5 ) nAn o k-En DEDltnin|tltdill

6l Mr1D ^EADEBIntitl ntl
:lLuDD BDNDE*niit'db.t'latl I

F) nyitoti awu C) sz(klat6kbrii

./ !30. o,
E;Ufuzt tanulsz meg a MnDon t<iv - a fenli szavakb6l, ami neked j az6n mi is kivalasztottunk a bizlonsag k€dveert hnulnival6kat. Megpedig: . $AE a t) a\apot (sraE oF ErrD l!li,6jt i'ii' l a lelki6llapot) 2) attam lsr E oF or r'.ts,l,|slsdijroI hlg|is?] e rexas alarn)

.

.

lmrl a Vbralskereszt)2) kercszlez lrEE noaD croes 4 I ) kereszl IBED Cxost lrud cnossEsm^r BoADIdiJn k03 drl i6d]o ez az it kercszrezi azt az utar, EE c*ossED nd rontaa karj5t) rrs r&rslhilfllsd ini4 a keresztbe [h ljdE dd op a t) nyir (EEopEtlED Doon[hi6Dnd iir] + kinyitoita az ajt6t) 2) nyiti,. lttE d6n] DooRopE"sldi d6t 6tinr)4 kinyilik az ajt6) 5) nyitt, nyirorr low NBs ldpdn 4 nyi-

. ,^Klos/4 sziik. keskeny, an&ow4 szfik, keskeny, ,rnxrl 4 sziik, keskeny a EIxD.lnu& nqnd] re Ha nek€d meg ez sem volna el6g, nesze:a ,|',, ige is-.. NEVE* ff I snorE?Idui! nE^t{q*it6l] a zavar. ha regynjiok? tItrD Youfl t6r6dj vele! Do rcu rwD y ot+r BtE"EJ.tlInii[,A 6t bhiisrl4 Titr6dj a sajat dolgoddall

nrlr t, t ll. d Rendhasy6 id6luia e, D *'Iit,t mrn E Rendhasy6 idijr Ba &D Mfton4 b.nt

*t lit

bbsz. L z u l : r nm a t k o n n y u l e s z l e l o r d r l J n r a q J l J h i l e t e z e s t s l e d d r s m Lradt*Etcttr (ltaitl o sn\) rRAmc uoEE (htfll + kozlekedes. ua4r t'r r. Amit el szoktunk vesziteni.. ' Kimeletlennl hasznosak a zratrb6l sz6k€pz€s ntj6n nyerhet6 szavak is.sbenna$/onwakran tdbbessz6n. az a LntN c lliikitgl. de cak mint €a5) / Z16..sj iqa'crrdrr. r c t .. ho$/ TnECEAflcE ntE t or LtcEr Bt rcaDE. b b i k i t e j a z e s e hm e l l € i r d o d d h o s j / e p p e n m e l \ i k j p l p n r i s a b e n \ / . E Mi. €s az a cime.:it:l .Talpra magyar" Alfred Tennysonirta. uc. Amit az elcsig6zott haj6sok lesnek. / bngy'1jt6 <.let there be light $ Leggcnvil69oss69 Ihtdnbilijll Jegj/ezd mes ezt az e$/ sz6t.Akbnnyii lovasbrigad rohama"(Forditotta: Tell€rCyula).i k. hasz. amelvekben a rtartellent€ie zrrr ldi'll. vill6ml6s c. l m I u c H r . Ito . Nem is sejled. 6 vihgit6torony o t JUtntom|2Gfl.r) run| orr rnE uans. lorealoml (llll 4 kek:) Lradr BLUE uadr fiEraL llll{ loll a f im) L'cEr rcAn tlll a . R-sJ Llron . Llldn .61 i= td. urllil. prE^sa ltuilg alii! nl A brit .. '.k. r.n. kifeiez€seket fentrdl. v dsJi. mennyi mindent tanultal meg feny. 4EA.nit rlizet k6rniansolurisy tehea now flavE nueorA uaEr.an kepezzLik: . aztin fti$/rijtiiskor nem talaljuk..ot [l{ihd rr r€sl.6r.aEER |qrdl. ttF u ^ tu rM m. nag}arul: . qycrp lfriiid ru?. sotet ttrfrrli&il4 nehaz. az a L.rrendhasyi.lpkdpLsoll ofl o clm. LraEr suLE btlbl a \arre.t is€.r/. lijtliuel. viEgossag kitnnyt (sUlyra) m e o a v u i tD l . t u z c t E q z a l . dB n Ebbenajelent. hogy'nnrt idejii arakjait lill.b"L .nE\Jhnonl. BAB.. Ami nem csap a csal6nba.rliill.

iroda [ofirrl o off'cr Az atabbi feladatban hrtrom jelent€s koznl kell kiv6lasztanod aj6t U6kat) Hagyatho2z az intu'ci6dra.a hivatalban" voltak.P6holyt" is jelent. l.. d€ ncha a) is . hol nem. €somasol Kicsit regiesen az emberek. cJ kormanyhivatalnokok 4 oFncD RLtrLDulo ircdaaDnler 5 . or. drl I b).irod6ban" vannak... PAcxEr oF flREE lt&it orsflil a) haromSumi6vszert csomag tartalmaz6 Ugye alig vdrod. biztos nr. meri a aox . /rrcrr lDiEdll a) tisztikaszin6 hlis bildinql a) hivatal uiani ID6!ztofisrl a)jegyp€nztiir IbohrofisJ L cusroqs oE cEE a) kosztLim6s hivatalnok oftrbi Ihsrtom 9. 8-b) crEroas oFrrcEE 4 vamos. hol atvagunk.lill al hivatalnok 5.jrofrtcE 4 Dosta(hivatal) 7 a) aox oFFrcE4 jegypen2]. ldlan azetl.:jo it t .l 6-b) . c).Hiuotolnok pock6z6soi Na ezt kztpd ki! hivaiala oFrrcr lofiel. vamtiszt. . ho$/ kibogozzunh./cffhfisrdrl 2.Prc.cErllitit'ttliotst c' rermeszetesen. oF'.At. hogy egi/szertibb. amikor ma m6r e$/szeriien csak az .. Lehet.(hlll'.crrrar"Ll..oFnctAL Anstt?x linsrdr] d hivatalos valasz.Fr. ha csak azt nezed meg. PAcnErlr. amire kivancsivagy..tmn orrrclArs [3oi'rtit] d' 4 a).FAcxtr 4 csomag 2-t>) o 3 a) PABCEL csomas . aovEE. crstD"s + v6m I a) ^ P cttEr of fiREE 4 harom gumi6vszert tartalmaz6 csomag . N€ agg6dj.

.'.. €s gondolj arra. p?v. f6leg te6t).. K€pzeld el. haha kesz egtl woflDruus 2 a ronEi'ekkel gj/5rthat6 valahanyszaz kilejez€sb5l. kozben olvasd mosotyogva. tia a kedvesedn€k mosolyogsz: ttataE trrE BED. m. te mejk taEn nem iudod. doqdddddddddddddddd tehetsz \ aav szomorLive lvlost mar t€nyleg add at magad 6s k€pzeld el tjm....'i.wE r i"a.el barkit meqne.&raE sr 5. ho$/ a MnEkel mi mindent miivelhetsz azon kivul.l n1l? tll Eg€szs€gedre. cRl.uxat. utvElv) nArE uraEw Rltin).Drus remek.tE ts rr?lr. vagyis azok a . hory pl. nem ismer5s a .nEn atut. ez az alaposan mesjegj/ezhet6 hasznos mondat: Milyen term€jk (€rtsd..D... mityen seftmany)? . ho$/ a MAr(rkel lehet csudarinom m€glepi'lsliLkilzitE4i neki.Lttc sr cRr.. ttataE Osszefoglal6sk€ppen: . es ezzel Dg.ldggggitslai.taIE IN nwcanrln[lin h4dril + MaItt van mindjart a .leqeqvszertibb alapszavak amelvek a sz6tarban tobb hasabra rugnah.' * *zel m. ttAtaE LovE. hogy megerkezett hozzad valakj. ItaPfv.Jokers l: moke.. akjt nagyon szeretsz. Tenyleg csak k6stol6rak itt van neked e$/ valogatas a leg$/akoribb EAr.J (tenyleg..ErrE EEDIddb6d). Ha a kedvesedre gondoltal €ppen.nijt.Ha kezded mer kedvelni a ronEn-ekeL folytathatod a kOveikez5 oldala- ttl *ll .. ttltaE rEE BED.. mode li46tdn $i .onhat.....'. . amolyan artletadas ho$/ mit is tanulj a kivetkezd evekben... szinte mindent k€szithetsz vel€ (igen. Aztbn persze l e h e l h i b 6 l e l k o v e l n i :! a l a m i l v e n h n l v p -ssjeqyz4tle". E nE sycny$ftll ErnE 7EAM anr st6'a*nlhatil M E ^ rEEMtrp r-'lr'r||f.q tenvec. 1. k€sznlt?) Warorszagon Ha k€zd6 va$/. mode. trocv a . EAI. DA.vff.EeKbol mespr6baljuk kOnnyen megjeryezhet6 sorrendben el6adni 6ket.. jell€gii miibSl nem maradhatnak td a ronErPe\..-. jutalom jar 6rte. (Vag vdd egy kicsit......u Persze (enyleg csah bemurar6 hitverkezik.. menhogy annyijelentesiik van.1. lt gtaKE. ha uav szottvantok) €s eqvat bevernf___ . a aqvat meqvelni..jdl Egy wor.ttunE sr cfYtm)l tla m€g ketszer felolvasod (mosolyogval!). nAfiE rnE BED rLrttEsyLAwEt)rrl. szereikezni (meg p€rsze haboruzni.-:i'1--.

3llr's aEtfue fqu iiv car r tt'sEEflrxeot MnE.Ja.-.alapjeient€seit": El6bb-ut6bb minden gett€ valik..kaplafa Al E Csak egy-k6r r* i3t .Jokers 2: get' got. mozogi mar (lass mar neki. Jz hell hogy le$/en a ljbjesi/7elbPn u.haO"E "* nU'u'. BranDAy 4 sznletesnap.. dFF EtrE! I tusr Ax' t0!!81a''trE trotttE 0rE. DttLtto. n e m c s a ha 7 t i s i e l e n l i h a n e m o l l d n s a is.wa.ttr8s? Egvabt6nt d llr EEt tr l0l ut(r 91ovf/t. n€hany kedves_malac p€lda halad6knak ara.belekap.t.5lctt fougtr tr nowt //trnE?6l l sft rxto. pA*Rof a papag'j. 16) Ezt hol szerezted? l7) A masodik utan mindig naon megfajdul a lejem.. 5) At tudod itt dugni (magJiarul:fAreszteni)? 6) Belebnjhatok az ov€be? 7) Szallj ki bel6le. 15) Esyszer(en n€m 6rtem. caaErarE a hAzmester.e lij $t i'r$i tsrdtt& nijb0|!ld. sz6llj le a biciglimr6l lo) esyszeriien nem tudom elinditani. llost. Iegyszives.151tuttDor'r0Erfi. 4) lti sbtetedik. rou? Itah]71oErdut0rENt'. 9) Juj.lregkaP6.. [dr6lirt. hogy mi mindent k€rdezgethetsz{elelgethebz ed€sgettesben Ez egy durva forditasi feladat halad6knak (az igen kivancsi €s straPab'r6 kev€sb€ halad6k a kulcsb6l okosodhatnak): | ) S?eretn€l t€nyleg megismerni? 2) K€szlilj.FEf f..nppEt.i. kappan.LE.131I eoffi El... pelda kapasb6l:nikap.. ddt ltijt[n !?cu$t il ftu |lli] (a [lj papagjt kaptam a sznletCsnapomra. minr a maqr/arban .llaE carErArrEs's soi cor rr r1.rr id.: g4gd] Igazandib6l egJ/vanminitvanvbrdben is elint€zhetnk volna. hogy lYindenki engem i/€lgg! (Ha a7 iz€lget mnlt ideje izge!.11l LtrfroE . hogy . r f l e r t a a r r r d l a l e n v e q e te z z e l e t i s a r u k u h : a 6 r . A hazmester fia szerezte nekem ) Ahol egyebkent ftE!. hogy az alapjelenteseket mar magad€v6 getted.) (!j. ll) lvlin€l €l6bb oda akaroh €rni 12) Ayeriink.. de rogv€su 8) Hozz (kerits) m6r egy masikat.i" @[q!t].. szatkap.tEw PARnor tuR Er atRt tD^r. kedves. J) E$/re jobb. PeEAut lha kezd6 vdry.lalPLEsEcErLdtt. fogj b€le)! l5) Becsiptem az ujjamat 14) rakarodj.rL' uft r0tE rLfEa m nor M?21EEf 0f. 'rfn! 0r. t . Azt is jel€nri. kapor. soorts P'ssI.szerez"€s "v6lik valamiv€/valamilyenn€" ) De tanyleg: jegyezd meg a 6Dlleg€sgyakoribb .E igtt 1l lt'. getszerez.no nreg..nup besTeEeresben /inlc filpercenkanL et6 lehet keriteni. (arD sEnEn tfiffll ll .ne'. ezt tanuld negt): I cor a . mondjuh rigi/.121u'.feEfrftotrttr.161llEEaEortf'u6Ettttar?171I E 0 MfiACtEtn nE tEoort orL tr ^ . Az ember gettel bArmit g€tkaP.

hogy az argotban egy sz6nak t (t) sok je\e$ese.r rrr? lEztmia rFr-t.. a spEE nEclr0.ztn !2. maJd t. Oezu? @ (j S/orsasasi rekordot allitoh fel [D Terirsd mpg a/ asllall herom fore..0.bzepsz66t a ser igere 19 jelent€st ad.srek '6 ll4 . amelyek val6sziniites a sflr. hogy ennyijelent€se van a szerencs€tIennek. sct [dIs6k0nsd r..t nlm t{dlut. D Iza leend6 ura kitiizte mar az esknvS id6pontjat? @ Iti euitsuk fel a s6tnL i6? E) U$/e nektek sem all fel? Ir rl{hizad6krt lisd atulo$an:U36.rl] TetsetSs p€lda arra. mit is jeleni a sz6 magyarul. (a halad6bbak lefordiihatjak irasban az €g€sz mondatot is). ftlnjd ert ddhddr d-eANSZIdd 4 Amikor a l€trat a falhoz allitod. e g y e b k e n tp € d i g u g y a n o l y a n o k J e l e k e p p e n r i k b d i h . rct.les7 szo rvagyis rengerpg kifejeresL lehet gJ.. s m mint a magyar . redd N i \dijbe.t 1611 @YeIOnUiS: hnzd ale azokat a szavakat (kifejez€seket). Tessak megn€zni: a Y..nani vele. d€ j6 ritmusa van! AmnW.& in ddnertl a A nap nyugaton nyugszik. Nem an6l van am sz6. A|odft8fiilyisji6:IISfr/rrrLtrcLocrtun Nn. van: mestelt€K {6nsKneK. ldii .0. akik mindig soprnkodnak. O Allitsd be a vehherl naS/rel @ I'lierl nem engeded szabadon azl a mad.2l frErDot'rrOa sErrltrrBIE'E thQ tl ttEsEr nEE..HAk I tllrlAk hl.). tel fordithat6k. mintha tudnank... E EE 'EErE rxo-ro-tEsEr taE .LEtui flBEE. lr/rsrr[snn3rd] a napnyusta) @ A sDr olyasmit is jelent.'r #utrf E EE ElnEa. inkibb ennyi mindent lehet csinalni vele. igazir" .?.Jokers l: set...rk6r.nE *Esr. megis riw teszUnk.) tr nt E csak hosJ boldogga Gqyrjl azokat.18 ..$aba(a te((e \= k\s6bani\tot(a) a kdrjdr. hogy v a n n e k i h e l " a l a p j e l e n l e s e .. ahot r"rDDEE.1l SEfnE f. amikor uS/an kaptelens€g megmondani..Buwuta nyelvtanul6s mondat. rltEr$oMe at LEt'ssl:l 5l rxf uPrNE I9!Ltt4I]!!2-lI!0r Etf o0. E iS/ csak a k€t "alapjelent6si" kell megje$/ezned (hangosan olvasdl): CD srr a tenyugszik ( DrD sn scrc n . hogy .. . Nem lenne el€g azt mondani. nem resl enrmil ar csluvdl kedd'r t. (WtEn rou sEr mE LADDEE acat tsr rrE rrrrr.tesz.

ol". tiikdn] Egj/ kisj6t€kra invit6tunk ezrittal. 6onus tanulnival6 halad6knak. dr6tl tuirul T . illetve viszlelvisz E Termeszetesen a rA.tEszamratan idiomatikus kifejezasben is szerepel mi czek koznl egj/parai leforditottunk neked sz6r61 sz6:. hosv: rno| EE. hogy a raffn€k van rend€s .. ln. vette a hnacsomat. hosy. 'nig.d trk 'iii ddvdisd /aAa at4/tgta. Iiitul dioDorivmitil Vett€m a lehetSs€g€t. de legttbb esetben j6 es6llyel meg leh€t bel6liik saccolni. 6. lvlary IhihrlddbrsIl vesj/ egy ulastl Ir. dl ldzsontulmiih lrlanv roofi nr ADvtcE. token f6r Jdzs6lin.E mnD s'nEET O I.zinl Ir TaxEs3 Eoaas ro co 7o tfinir.alaPielentese": a r.but t tqt honnil dddddddd'*" vigyrzrtl A rrtrsoha nemjelenliazt. a. hogv mit is jel€nt val6jaban a kifejezas.fokers 4: toke' took. narom 6r5t veszxaradra VeWea harmadikutcat rrFr.. rlit i€lent ioazab6l? Jo r rooK lttr ltttrD. Iit tiiklz sri lon h qdtu k!(dl TAI. r:: lll .EDICIIJE- l Iiiror0r ikmrd.sd. tudnod kell.{rrEltijk] vesz/elvesz. Mit ielenl az a mondat.E fl.rij[ t . €s ebben aj6t€kban a rrf.v.244t*zl. naqya. !.il dsIi I 100r{ TEDOFPOnnnnv.a.TE soha nem v€szek gl/osy szertE. Ezek a forditasok termeszetesen turcsa eredm€nvt adnak. Vettnnkegy s€tat. 52616l sz6E forditas John vette a kezemet.vesz" ige igen nE2d mes az elsd l. Itiikdi srdrd on hil !?tit dd 2tG..r a joker' lvlindeneket6tt. Ez lesz a te feladatod Az elsd mesfejt€st beirtuk segits€gh€nt.EvEa T^fiE .bjewzetel.

I rEvEn EmowrE.mint e Ez is csak az anqolul tud6k kivdltsaga. ha a EEL lfrl iset nS/amngy js tudod m6r rendesen hasznalni. j6lesne egy--.nd lilv. IIOW DODS 'T EEL TO EAVE A LOT OF I|OI'IDI? m ho$/ ver a sz'vem.on. o A hamadit utcdnloduljon laln drt fi/EL6xts. how Do voa EEL unE a corEE? Iduju fil lijt 6 lofil Ez sima angol 6ren isj6l elslithet5.ont 6 T C']I EEL }'Y EEABT BEAM|A.o. faftsi . ha viuogni akarsz a tanar el6tt.BE 4 gterE le o. a halad6bbak forditsanak. ptfAr o fagysliver.4.r.E a coflEE? lvnd lijl o 10fr'] Szeretnel egy kav€t?) he' lyett/mellett nyugodtan hasznald azt a kifejez€st. Hogy forditod az alabbi k€t mondatot iS/.foorttfrovraE.x{. FEEL ELr.-. Es a szuperhatad6k.l. I rur. rE t6!!e6.h03lrrlre.lii /.zimlar ias rliiil}.4B.ll. Lt'ttttE 4 76nntflen. as ne n€zzek meg a rehjan lott magyar megfelet6ket.F. mint egj/ szundi?".n$/ erzi magat.rE a. hog.G. Es igt/ bvabb. val6jaban azt jelenti. Na de inkabb paros'tsd a magyar fordilast az angol mondatokkal.l.. ho$/ ennek is rendha$/6 a mult ideje.nqed.tDrrnfrrJ. 6.szeretne valamit..fi srrdrt/y. 4 s6t6ltunt ar eg'r.Itr n { a.elaruljuk.zii 6lh h'| dlotov F€ladat azoknak aKk a fenti feladatot leneztak.r u nE $F ...lakan lt6 ..U9q 6rzem tnog6m.t.g 5lhlfrd! 6)dllit$t l.o. t4ilyen enes az.t'r'6 f0 EEf t.E. ho$/ a rE& ise benne le$/en? @ o.|!!i' a tlr. c'r't 3Br rE r rr. ^ni sz6 szerinti forditasban .y. Err f![]. iY6rmini az.2. I Ddt'r EEL I+ELL.n 4 M.l 3) 235. Pliel6tt Pedig sz€tvet a ki vancsisag.d8l l{nl' o. ho$/ angolul barmikor barkitdl bnnteilenLil megk€rd€zheted: -Nem 6rzed ligy magad mint egy kev€?" Vagy esetleg: -Nem 6rzed r:rgymagad. Ez ut6bbit csak akkor javasouuk. ha az embernek sok Nem €rzen j6l masam.. Azu6n tudod azt. 3.€rrBnr4 yillanytad. tekinl sak meg a nekik szant feladatot kicsivel lejjebb.ftIE nE nfn0 snE. mint eS/.sfit !s gt6gts.". . hogy .libd n. hogy angolul az a kifeiezes.Irff..4.. 5.I.sfrr! loglalinnhelwll r0 nEoPPo. hogy mi ez a gyagyasAg. d.4 sotr r. Ha igazan h€tkOznapi angolt szeretnel jd (o besz€lni.ncglogadtritrndciofi.d !e iuDadon illitottlela)t. rE r4rrr 4 dldloalal.sraqadtan altalnal. Azaz a kezd6k p6rositsanak. fu l. cola. akkor a wouLD you Lr. lotbrnbd 23{. d r n ro fliron 6iilg tad ar if laiidEr?.1}allibd 2l .crurErro dldtislt6nrtii) ffir serr 4 kdnnrftflrlil. 4.8.r -c.:lF . El5szor is tudod. kapcaold arillantl.LtENt } 4 {dftafilan 16ryfi. hogJ EEL u. babi. 7-D mrFrr crr 4 tiul.. akik ezt a feladatot len€zn€k.

v. a "j6" uwanilyen dbg. ha neked most nincs rossz kedved.lq a kjr^jes 'd'{rhi?l a hir a{cr(lblll 4 h6t (mint testr€sz) PA.1 I wanrrou B DLr r' ai6 a a. torera mi? rendhas/6 a fokozasa.r. €s hogy riv'lAg'tsunk a vilag kihtastalansagara: €llent€te. csak. 6s mindei meg kell tanulnod. "csinyan" ird oda a kb\elkezS szokaplsoldlok mellF. rosszrl. zabb. on-ftfl] . ha becsukod a szemed. hogy a et. hivan a 'ro.Felsoroljuk neked egy isen $/akori angot sz6. amikor 6ppen nagyon rossz k€dv€d van. A) szemetseg: tbbb mindent jelent.rD ldndidl sebesrirt J6 hir azonban. a ME AAD GAYS AND ME GOOD EWS aaD tuuracEtrEtff . mert ebb6l megtanulhatsz minden "rossz'sz6t. (4 voa aEEn ^ saD tt@D.stlyos "csLinya" r.. Sz6val. a e{r[hd] f6 szem€ts€geit. uDLf 4 rossz. hosy oti €ppen mii jelent a srr. woBtE. rrois€ft ii&l 4 rosszabb. erD.llosszkcdviinkteletr Ezt a leck€t akkor kell el5venni. nem is rossz". ill. wo*sr.k€llemeilen r{ra rossz.idztnifil a vezet€s.Dbii[ 4 tizetett ryrrrhntl o akar. BtD4 rossz eg€szs€Sil€g s. Ehhez hozzacsapjuk m€S a t Drv-t lbdli]is. menedzsment nEAD cl. legrosszabbul Szerintlink ezen igy lehet legk6nnyebben tilesni. Sz6val rossz kedved van.shahespedrc ftrrJ'4 fo'd \-( {rn . akkor ne olvass tovabb.tD to noflsEhi tun brdh vd64(+ sz6 szerin! rosszb6l m€g rosszabb lesz). Tal|an mag az a kifejez6s segif a legldbbet. 6sszeszori tod a fogad es vilEmsyoran Otszbr kipr€seled magadb6l: . tbbb szempontb6l is szem€t sz6. hogst ao rnon B. ha j6 EnEvmr6Md@ldivintdtottotiis rr.ri!.:* e37 . Azt m6r tudod. rossz. vagyis tulajdonk6ppen el€gj6. [u irh 6hd nid]) Akkor mi most m€s ra is hp6tolunk.ieqvezd meq maqadnak az oldabzamot./yfuijl rick6.Eb.{/rzl a silyosan./. aooDkudl .tahaaEm"rlnl/. De ezt majd akkor. mini a bad] magyarban: "nem rossz.moralisan min6segiles ill.r. a komoly. hogy a tor t{Det [n0t uwanolyan f€lhanggal leh€t hasznilni.

hogy"a srorrangolul A /r/crrellent€t€ "het)telen" ill.r\c I baloldal Pr6bald mes befej€zniaz abbbj id€zet forditasat.vegef: InFr. A /vonl ezenKv'iIjelenti azt is. Dshogyez mennyireiS/ vanj6l. o Rosszul I An Doric tr mE nnarc wA/.m€gfelel6.x/. rd^r's Rraflrltdtznitl a Os van. tla k€szvary.mint a magyarban .3* . hog.ybal. arra legyenelAgbizonyitak.gl Te\iedrem. Wo@t AvE A rto!. a arlis tobb minden sz€petjea ( ajobboldal €s a ecrr-rrrtrD['ijt-HE didl+ jobbkezes) Ient.n dditudd n csinalom. ErcE.ryr!to] (+ 6vozik. 16l a Rendben. hft.y. . kirejezve term€sz€tes€n Rtallraztjetenti:"helyes..R6la ezek utan mar nem sok mondanival6nk lehet. ALLsrcm. Ilittu . hogy"erk6lcsileg helyes.llight or urrong or left Tanuldm€g a k6vetkez6rbvid kis szi.megtanultad. . rfFr!.lrft. €lhagy) ige rendhagy6 mnlt idejff alakjaival (8F. A helyzet termeszet€sen polilikailag is €rtelmezhetSl M oltittgl a szerny. de kev€s a (Don tlerold amerikai humonsb) Jutalmul itt van m€g eS/: IF I aurED rnD u/no c wMNR Llrl nD roa A sEEx n E nta:iE? Ha rossz szamot hivtam. Paul Plccartney €s a tobbi zsenialis balkezes zseni.. hanem tobbnyirc a eronclnngl..'{it. elhagj/atott.. Azon kiviil.eg€szs€Se rendben' stb. jobb. ho$/ olyan kjs szerencs€tlen.rendb€nl€v6". bal. mint Leonardo Da Vinci. elm€g. bal. EFr. bebizonyitjukneked. . €mberekf€fs6bbrendiisegeL kifej€zesek angolnyelvszamunkra az talan legfontosabb Az €zz€lkap€solatos r€sz€t kepezikYov'flEncnrllw dA 4 tsazad !an.. navr wno e. sem' mi ardemlegeset nemjelent. dfl ntE RtaEratisraEEldi erlrorl4 a helyes valasz ti]t rFI RE\EMBER Nc'nlil lii-l{tllbdr r{jrl + ha j6l emr€kszem 4 mE RtomnatrrnK mE 106lii 'ijt n.i 6ftd0 d.rrr (mag szerencse!).mily€n h€lyesen rranrlijt]. V€letl€ns€gb5l egybeesik a zf.fiEr.fFrlhfr. a I ntas LnoN.6Fr.LvL A n5knek fantasztikus drzakiik van a i6hoz es a rosszhoz. de ebb6l is csak az siil ki.moialisan nem helyes" €rtel€mben nem a . mi€rt vette fel a telefont? Uames Thurber amerikai humorista) l!8 . tEFr.Ugyanns/.jobb". hogt. legfelj€bb ha e$/es szam els6 szem€lyben.I'hl 4 bal. bal tetted.!ob] a mesfel€16 ember az 6llas betolt6sare.ftI). jobholdal En r. de ilyet i$/sem mondhatunk egy ansolnak.

rrt. ahhor jesyezd meg uW. akkor a bar mar tudod.ssr LADrnek lli6n lElil (+ els5 h6l$) titulaljak..first bosc. persze a magyar jele n tesnkkel egyntt. v'szont az ernbkneh illik azonnal lemondania.rd. Affene. [6sd iidl (a els6sesely). akkor konnyen meg fogod jegyezni. vagy nem vagy mar mai gyerek./^rr lsrdrti ft'!r] stb. ave arralfijr. vag\t nBI>DDGEEE BUE SHa Amerika'mAnias vagy.) P€ldaul: sr.tD DEasEE BuRs. hogyanjabtssze]KBAsEBALr.. Boc. es ':a !3t . amin€k persz€ hogy semmi kbz€ az AIDlhez. titbb nincs is rilltit).. nem is olyan egyszerii.yr' (+ rrrD[3r!k6ndh!nd] hasznalt) nem lehet ismereuen.rln. es Eradr Eradmlq\ iitszl.niintzl.yrf Fitel. nitlitz]. xa szinhizba jarsz. akkor arr6ljegyezd meg. Ja. ez auit6lasnem leh€t igaz.l. meg az ipszilonosoki . .ls szod ldi34 van. vagji sznob vagy. l€djje is. tiizolt6. . hogy az itsszes lehetseges vihghaborn sorrendbent nksr woRLD WaEIliRn Wonr. llon lvlosl m€g fel perc.EnrE IEl|r{. secondbose.wEtwy . 6s akad n€hany apr6bb furcsasAs is.tr+ els6. host.dd] tfa 6rted.rkEr.rl.zdil..!.rrsro"eo" oo*' a $aa a\-ni um4 o etsoloxrt €sasi s€rnr€s. Akkor viszont neked kUlOn mondani kell. ment6s. sEca\D co4nclez. hogy a dSltbetGoket hangosan mondogatva is gyakorold m€9. t@ a lok selbo ]a cses.tla net'in mi akkor is sz€retrink. hogy van neki sEcaaD.. Ha szereted a iOrt€nelmet. lesz. akkor ezt togod szeretni: frlrir rr.. + m6sodik. Ha vasarl6s vagy. akkor neked sajnos csak kett6 jui. (NAha neh€z kimondani.rrxryro. [ii6?ttiisz.itdl. pt. Ja. SEcoND WostD WaR. ha sai t woRDpr. €s ha kezd6f€le vaw. lasy sEco. akkor a fri.r"mnEnt ltrrlnn. srcor. Drr4 nead. akkor a $co.. hogy i.Nrlltliirl. nBENh ls|dr-liliszl. ha kidenlLl.Wd (a loningl masodik eljovetet) vil6sos. hog.tIh4$bill.rr rrarFr6l l$uztnijl] rostirn a bemutat6 est€j€re logsz Sondolni. hogy a t5szamnevhez hozzAteszik a . vagy peches vagy.srrldnd i.jisten stb. 6s eteve rrrsr-carss fo&t3rt (4 elsdosztalyu) tanul6 lehetsz. rr*ELvE. fi{szl. de a T rnD cotu em* minek? Ha v€gezt€l els6seg€ly tanfolyamot. TETED ria sim6n kereszreny vagy. hogy a mindenkori elnitk mind€nkori feles6g6t F. dnE BmbEn. akkor m€g kbnnyebben megjegyzed.. mnrr rdrsnErll. third borc ..lt WaE ls6t: rtiD fiErcrr. mrfrD4 harmadihHa oruos. akkor irdatlan sok ezer sz6t fogsz tudni! nigyeu: az im€nt gyakorolt elsS harom sorszamn6v kiv6tel6vel az bssz€s tiibbi (hiszt6l fOlfele is v6gio ngy k6sznl.yFrf. ha masra.

€sazt az embert.) De most nem errcjlvan sz6 ltl azt szer€henk Veled ho$/ valiban mily"n e$/szer( ez a nlelv ve$/iinh eg) p€ld. nem?) .) hozza?lrd idel ..t 4---t (Vi$/azat. amit ennyienbesz€lnek.es azt az embeft. hivod azt az emben.aki a tejet (d rrzr{lnilkl) Es ho$.. aK a renclors€sen tozrcf. v€gtelenil A. ..es azr az embert.. pf.Cs azt az embert. Eza meteorol6gus. aki a tnzet (+ /. azaz iavit \+ nEPAn'ld-ftnl)? idel Es hos/ kelt kmondani?I" o (6 a szerel6.Az kiilonben is ctt trsr ksii. hog! a M* t40 .rsE. azaz ottia? id idel as hosi kell kimondani? I . mint a ma$/a' dolsoziK mint csaposE?lrd es hogj/ htvodazt az embe( aki ew berban(a . De a tzr sz6t is meg kelltanulni.t'i Tv'szerel6. egszem LA caac.) lrd .tqtid'3].rir liidD viszi. E Avicc az.{arst[in0lii]). nalunk nincs tejesember.. €z a csapos angolul. Ez crczt€tia hal6s6t lecke 6sszesti'bbi rrrv€g( szavera.ra u$e.szer lelduk):s[m..h0-tls4'dolgozih? 6s hory kell Kimondani? I id.r re rmsrhdsal.r lnmlr atri hozzaa posr. a eposvan InnenlaDtanevatazinlazmeny is..Cmberek egy mint ez m6r kid€rnltszemodra. ansol (a f. hogy egv olvan nvelv Ua PLA aaac . aki repaat. akkor sondolj arra.. 6rved el6g S/engehbakon 6ll.l l'legteNT megosztani. €s hogy hivod?urye roszrr. meg ez sem €l€S neked..tl].El..{r [bir]) kell kimondani? es hogy ide! It (lgen. ken kimondani? [ (Tudom.'. Az angol iUelv€ az amerikai rend6rok n€m olyan viccesek. ho$/ milyen lesz holnap az id6 \'t IIEAmEE btlijtl)? ird idel es hogy kell Kmondani? [d rox. tr es/ emben r...+nek lpdlrtmlnP '6 Ird is akkor hos. a t leck€ufankotelezo olvasmany l6l -?J-rh oldalon: lltsroRr nEnsm# IrtE oF a E A Mr t6bb€s szema rendhagyoiahosy ezt eddls I lz. aki bemondja. Belathatod.. TY-nEpArnirnr\ id-PtRn. hos/ az "ansol" angolul e$/szeriien Encr.lZI.q.nem lehet olyan bonyolult Most ne !$/erene' hoqv d kindi kunk a hinajval. Ezt bizonyitia az is.

Es most m6r t€nyleg bss. mint az-rtzf. Nizzilnk cgy palddi..'o tdhtill c'aaEEn BLEIs.Obelo rengctc Reng€teg olyan sz6 van az angolban. un"}. ha a "henyelmes re saccoltil. az segit. corms. hogy nagyon hamar vegzel vele. €s annyi kreclit.lr 6 {.. de Pont az a jo. El6szitr mindig mondd ki a szavakat.--.!ke H a e d d i q O K . Kuloskivat.vagzddik.:gszctiicn az a? oha. 4 rE E sLElE'nn'. .lBer itth. maid etfelejtettem..---.nadtsp/')..isd' ls0ndolja . ne csak nezz. rrrrrt .upemadrct"licrrrtc 4 gy6gyllhat6 l. remel - ottattojelhen amenoillil st scqilii egy.teru/' as. Nem biz tos.{E bn...hononi . hoqy nincs 4 pi.lyhcn. a fajta sz6. hogj/ segiteni akanunk.n.p..eze ez csah azen van itt. Kedves Olvas6 az lit ddi'r].--'''. Hat liss hozzd a feladathoz.mon6rla").Iost biztosan azt gondolod..:8 241 . igy.. 116{. tr8ffn4E 4 piacl€les l. PrrEtrr r4r o pr09ran0rftat6.horo/' iEvakE). ahany betii hianyzik. A coMFoRr mindenki ismeri (persze inkdbb igj/: komfon). Jo sz6rakozistr Ahogy Pedig columbo mondanai flajd' elfelejtettem: az aBLE'r'ajdn. hat o tiszt . Ennch .a:s egy rigynevezeit m€ll€kn€v€t kap eredm€nynel\ (tudod.. amit az cmbcr odacsap cgJ masill szo nroga:.nldke4les vut f|x|er. - .. az oldal aljin van nhfl! "elt. ho$/ figyelsz-e. b b cuxaBLE ltjtttbdll EoNomaBLE lortitdtitl o $i6 .lh!ftil.igd-RE MAR$Er$LElrr dbrdll a _ml.. ilyen sz6 persze. Ja. ami -^BLE-r.n olyan.tele!i46"). raf 4 E$al6 {!1.. hogy ez cgy amolyan v€gz6das. r|stormr 4.-. d h h o r m p n i n n k e $ / k e m e n y l a p p s s p lr e l j .rro *ez. amelyik a -milyen?" kardCsre felel). ezert adiuh meg a ma$/ar szo sz6t egy r€sz€t. nod aioled hasznolra* sondoliut.. tjelyesen gondolod.r'oRRt&Eltonbiill Fsoouwaau lldyndttill .t!ftil"l. -q + h_ze-tcj zhat Ea s ac a BE lnmidzNiihtill vtstBr-E ltizittill EE EAs LE In|Jllidltill i.s/f lkoffidobol]< k ny l.dhiill.

EADllit.P e r s z e . id6. '.t"irl.i adunli meg. hogy valami nem tll €rtelmes. tanito liiitl + < rrrprnthdorl lezer vezet6 o zrsrr. bt is belef6r.rh:qr6 nrrlr id6: wE. €s j€lold meg azokat. akkor li6pz6: igeb6l f6nelei liipcz.kirdinl+ kert. Moft. tsel6led n)eg sz6 milliomost. Csalihogy itt m€g nincs vage a torttnel ncli.rEu < rr. s€ndhaqlo nrnr idd.d. hogJ a fenti szavak k6znl egyet s€ ism€rt€l volna. Retrdhasyo id.. csak a hangos vegigmen€s szam't v€gigmen€snek. Rendhasy6 mnLt tdd E 242 .ln Jonarhan Jonalhan.. mnlt R€idhag!6m.rii.dl. nenj€l i'jb6l \. teh6t most a ki nem v6lasztott szitsd h' €zt a mondatot: j6u Loaihaiieladv6nvok: azt. nra$/an'|. Att6l.r. 's a rcmnE llanlc) ianul. wm"Iiil.{ orflr llicsdrl tlnir. t&t.6gig €jiuk.{R f. hogy az iB kapz6 ig€b5l az illetd cselekv6s elko' !et6j€t kapzi.n tijlteltli.t Dnva Mo@ DNwIlq. Mondanunli s€m kell. dxondszdn A lied\. akkor mivel haryar6zod azi. ho$/ cgj/ nioDdatba Dcgy.n1b6l . -tr^-rel. Rendhasyomnlr d. l{agj/arul: . m€g mondhato. as ird oda a kihagyoti helyre.j. llosi f. hogy mit n l f l r r r 7 i o c . akkor hogyanmondod -!. ulazo rr0 u llidl+ tna lEr ltt'Ittll a hiziirt dolog. m n 1 i h r n c m J z f / r orrcE ldiilrd q] tincos '.' H@hL Aenlnt.{Erllirrdnd hallaat6 rRA vEllEelnuilntl. run. amelyekkel most talalhozt6l e16szijr. da u".Ha ebben az es€tben is igaz az.l.s1v6 1[111 autotvezet. nn].r .Idrl Igcn. amivel €rtelmesen kieq€szithct6 a mondat: qt FAvorRtE bJ$ahaat@ahah. cz i Dyckcgas ansolul. Vnn. ) I r i b d l l i c D c r t r i h .. iri a liihaqyott helyrc n€qy olvan sz6t.tanul6vezet6"?1rd E + 2.l.rl. drifitl. hogy: c.jnclcli. I iz dzs0'riszin] Inijfijr6nl. eaaDEtiEBlstditiil a keftesz O E E E E Retr. Ei..t6!.. lierl aftilior a2 ra D.ir6'rt csinil. hoqy . Talin az egyili l€ggyakoribb szo: tdltcldk.r 'o[run.. vagy -dc nef l{iil.. dolgozz visszafele.

4 TrtE / l/id [di. negeliiria tfnsrat.€n€k€l..rrarlar r. Es ha jobban belegondolsz..ki rrvalattqyat.. aklror ellen6rizt€d a megold6st a hulcsban. hogy a tAblazat alatt felsorolt j€l€niesek l(6znl melyik melyik ig€hez.r. a | [.r6rend egtturcsa valaminekralakijat a angolbar mlndjuk.cn-rail sz6 uon Az -ER.l..f...valakit" intalh trtfsarl.griidds.. l c t o n k d $ l o t o You wtLL tiEvEa /--------J dii.d e e z m a q / a r u l n c m j e l c n t semmit.Eml6kezz vissza az alaP i g € r e€ s a j € l e n t e s € r e . k m e l y a f e n t i e h s z e r i n t .€steljesenjososa!. neg ink6btsrffn t6. alagy sz6p maS/ar sz6val a .nkt)tai.. nis az az..o.r].loj.ise ''.rr lt.. c s i n 6 l dm € g c z t a k i s e l l e n 6 d i t t a l u l . vomki.lrl. l g e n d m .raszintha ezt l6qvestbevalljuk...Ez igy mind .. rcp0rici6.i] vid [. legalabbis fordiLAsilag Vcgi/rinli p€ld6nah okaert eqy j6 kis igdti strlsrt] + becsuk.ned al a tiibb0s alid : kulDs 250.aot b€inuk.] rolyad€kijlvanszd.zsalugater"...datrtrk rlosr rLSronl kevesbe tipihus.] S o h a n e m f o g o d m p s h d p n ir r .ir" ise ansolul NB|E bi)tl. van ebben valami logika. tiillclcksr6lnld!1.spaletia" oszloP l6tsszon.ir]. pinctr . ngt hogy.liislri iiggteszleni. Tahar... Amiam.6n: ira oe a m. es haladhatrlnli..ztisjelenti. n)indja( ki is pro' balhatod az aldbbi helyre kis feladatban.-6l-6". nlinden orsziqvezer. a. [0vilnadr.spalelta". ho$/ .f./s€s" alakjahoztadozili..rrrval. sz€p €sj6. o E z a S u r a l h o d o j Je s J ! o n a l z o v a l kotmAnyoz..oldrlor. A rr.gfele16 sravakat a negfelelci h€lyre.. Ha mar itt tatasz.liiria ott az EligaziLis teliesen ke. T o l i c l e k s z a v a k l \ rtlo l t s d m e g J m o n d a t o t rrnloner .amimindig d.]PincAr. hoqy lehessen latni pontosan. / A .diikrdd. hogy . a. p6ld6ul igemildigm...dsad tella megtll.J. b e c s u k 6 t " € n ej e l e n t s e n .sziieskorkeletk€zett E Rendhasy'imllr id6: 14./Yalsind. azt is jclenti.rangolhan igyneverett m0ndi . faldiulrEesvonalzo (Btrt 24' ..szit.L{... Csugbe a spalethtl <.\1 nzcrlltli-Szltt wa'rfui.l le a Hblazatot [Sy. 3. lly modon az.. . s5t.aszlndviccstl" angolulltilrt lJrrrwcr.)ny!ben.dd dolog. mir6l is ruttml RULEIftII o kormanyoz.g.. Kozeli rolrona a s'rmr [stl.anekes" esy srlraffhing.. ahola|rrrra . sd [sot].ttl telclotrkrqtlivagy a halitorury ddidrtte.t l a m a r j 6 l m e g y . vdrjonl .tt6"t wflr'I. vezet(nemautot!) aatexE E I i .j€syb€o egy vonalzo s.. oda ajo kis fel.. elte1. i.Axut.. tiogy cz igy van..mint mas helyen €z megmutatkozik ebben a k.e..z i' . deerncmtail.Pl.sd.mr hlrneing].rbb t!aod... de a dolog nem nrindig ilyen egyszer(.ealanit" a!.az B..a...eel" Arui0h6 ydgarc srm jele.. ho$/ csak a. Annal inkabb a . Talald meg.^z. aralany a! {llitnanyt.-os/-as/-es/bs'.hq. grttcs:lrstsejtesz.2. iuetve annah.nat lszcmbrdi] neg mi"{pels!.ycworszistrrnlho.eal/.diiliot: L Azang0l.r.. monda$an y esy.il ll rem a tndk.z rl k'!rl.jdorkatper")..

ne sajnalj m€g (ngy) ot percet raszenn' a dologra. (olyan) kakasos cocKtsH (lasd m€q a hbieqvzetet) Ez az bt (vagt/istiz) sz6 a kezd6knek szant tanulnivalo.o..t Elat. minimum 6t.hogy az . tizenegy koriil h^rminc Cv kdriili.ED z Inkibb sznrk€snek vaw zbldesnek tetszett. rfEt. + /I Igen kakasszeriinek t':nik ez a tyuk.fel6. Tedd hozza az Er*t n€hany gyakoribbnak tiin5 sz6hoz! Nem baj. folyiasd a soltl €[et6nr i'a l.r rarr ra rrxE.ioDlior& a lalhor. Sonsrdbln:rrrrffxrr. de igazandib6l ezt 4&uIj4] rij sz6t fossz tudni (a m6r megl€v5sz6kincsedtSl fngg6en)mar Kiejt€semindig:_lii].er.{irev€gisolvasod ^z oldalt. 240.'j''E mx a 6.tEMt. (Szellemesen a c'mbe b€lesz6ttnk. mint keknek. kak6[ DInvEtlIsE 4 lngy) rizenew 6E fel€. bar €zt m€s nem kell megjegyezni. lecketa l6 | oldalon 244 ..) f4ondom: felolvasni. te Karcil + Ihrr DoEsfi'rn.sn 4 /JJgy) 4 kakassze(i. PalderliI Fm oEzr. .halad6sabb").) vedd tudomasul.r r auivcm. Enem. yar? tf 235.dazt szot egyre ovatosabban hasznaljiiLk. hogy-r5r. Brwn. kbriil.0. t0E5 Fffl m aAft r Lor0FnoxEr? 4 ililyen 6nils at. t iogt l0l a s/M nsthenl'sd a .Lra magyar "kakasos".* . o S/rE Loor.. harmincas mnn.. Ha m6r (olyan) halad6sabb va$/.2seni6lish: 0i sz6 sepercolott sok vagyunk. liOsz. ngy. ezt mitr meg keujegyezni: €s o rzr vrrli-t&dnl tizeneqv urre ivkrddil o harminc cocr.. Fon ExaMrLE lktrg-ZAqliil. (BoG. Jegyezd meg. legahbb Wakorolod kozben a szavaidat. Egy-ket 0'obban hangz6) p€lda. (Tess€k n€hbnyszor hangosan felolvasni. fiihetetlen.tE nwf vigyezalr A @ beugrjk. "' ungotszavakatl a$/ tizene$/ k6rnl jittt vissza. jelent6s€i: sas.kosz. hogy -tasz". mert mindenkinek r6gt6n egy hasik jelent€se is isj€lenti.o. o lien6nan nagan. korlill-szerii.srfnek tem€rd€kjel€nt€se van..P€lddul. v. ro 238.0. NtLtfltt. ha kicsit lurcsan hanszik (ak. fEr4iREE ttr oqisrlots.rrrx rrfa [ar. IIaBc6r? ll0. -rsr legqyakoribb az olyan. . A. de ha €gys2€rtCnylegazt isj€l€nti ) 6 . haazenbanet sokn6n!. 3E2 wtx. Men mi zsenialjqbah f. vagy a . k€s.llol] <. akkor lesz 'Sazan €rtelme.a S/t Ed caFEEAc6 r' Br Olyan harmincasnak n€zetL ki.

hogy yalalrllgts 4!!a!!1!Ol tla szerein€l a mi I'stankr6l megjegyezni .@ Vabssz vete kapcsolaiban s sz6t a listar6l.fsr ldsiiil. mint most. amij6l illik hozza.5 !j sz6t. N€v (ha nem tiioh): !. akivel $akran tahlkozol.mondjuk . merthogy a -rtset irdatlan st|k f6n€vhez hozz6teh€_ sz6ted csak az legyen nyilvanval6.rdit$rl rA.sl o hajl€ktalan usrzaqr Ji'lel.derekigmezt€len crrrDr.rrEE55 Jt6isr{. ncmi et€rz€ssel sorold fel az Ot lij 626t.l kivanni n€ki. amikor klalkoztok.!d ntoucEflEss Isri'!/. de akit na$/on nem szeretsz (vagy nem na!ryon szeretsz. tedd ezt: Il Vabssz magadnak valakit.rELEss hotl|flrl o lels5reszn€lknli.-a mi toPlistAnkb6ll . El Legkozelebb.srl noEELEss lh6till|Ir1 . legalabb haromszor.topElEss ll6il. he] elc olott lvl€gvagy I o p€rc. €s akirhany nj sz6val ti'bbet fogsz tudni.Super less: sok 0i szr6 [!4ifdr.) Ebben a cimsorban (szerfel€tt szellemesen) elhelyezett -rE$ segibegtinkre ltt van n€hany gyarori -l6st kedvcsinAhsnak.gri *o^mlEss kusrLszl EnDEst l|lldhszl Szinte rrDrrssrt folytathatnank..3d rrrrrtrir lhlpl33rl EomEREsr lf. 5 Gt Id€zd masad el€ a kedvenced k6p€t €s hangosan.. llvlinimalis c€l kezd5knek: 5 sz6. vagJiamiv€l valami ataDosattudn. pr6balj meg er6sen !9!! gondolni ntind az 6t r* tti .

jatszi hatalmas.rf. hasznos canrruL llrfiull rasEFUL htir#un o Sondterhelt illetve fi$/ellnes EoEtuLlti$rn o pihentetS. te mar iudsz sz6t k€p€zni. Lett bel6le egy k€pz5 is. nyugalmas zsrraz lirisdull tla hiszed.Trlbrifil szeDs€o Prfibiinl a faidarom PLAYbliil a ieft]K a wotrDDRl$ndirl . ________________ 245 i: . azt k€pzi. hogy .lrl + gondatran. Itt a megoldis. a -rur lfiill.lhftll + gondos.rsrlh'1.ha nem./rr u. raj6 jai€kos.. cyenink.P€ldaulmost is ezt fogod tenni. eroteljes__ d Zr0. rop&a9e06&el 4 remeryteren. zoP€rur[[6dullo rem€n]teli Emlakeztet6nl ideid€zziik neked az e1626lecke szavait.€s te szinte mechanikusan megk€p?ed velnk a szint€n alhlunk megadott'rarvegii mell€knevet. vajon muki'dnek-e -uzlal is. €s t€ hlizd al6 kttzriliil azokat.ff fklrl e qondoskodiis o rE . Ad6dik a Itladat. Pr. Az els6t meg fbntr6l is lesheted. €ttcl. c. amelyekrSl tgy €rzed -r.tele van vele". ezeket kellett al6hUznod (azt js ellen6rizd. hogt/ ez valahol a -6ei k€pz6 ellentete.. c.soda romn. mit + segitdk6sz.Szuperfiil: sok 0i sz6 scpercolott 2 Figj/€lmeztet€s:€z a lecke csak az el6z6 utan"€rv€ny€sl frzz full angolul aztj€lenti "tele". r. hogy megnezznk'r€seszes szavainkat. Konnyii aszr€v€nni.Onsird a---------) atfD B I gybnydriies rajdalmas 4---------) AtrD z a---------) AlrD a I I C[Cr6nzti [CnDCs:hosJvanaz ansoturhoq] rprp"?ird ide: .JFoi d hatatom erci gyttnyitr( rajdalmas. lvleg adunk n€h6nyangol fSnevet./r-{alis lenne ertelmiik.r. hogyj6l gondoliad-€. c.

.Szuperfiil" cinrii seperccsehet. 6s igy lesz azokb6l. a szuperfuleies a szupcr oqvcrel' bijldhnsstl [h'{a .. illeive .s- "€s ..0 loch lless-i k6pziisr6g ( A . szavak faraba. ami hi6nyzik- a !169szuperebb:egyesitjuka zseni6lish-t. r A Loch liess egt/sz€r(en egyj6 na$/ t6 Sk6ciiban.. Syenge".Zsenialish". K€pzeld el a Loch Ness-i szitrnyet.kedvesseg . "betegs€g". . gyenses€g . o c r s z o k a p c s 6 nl a s d a S c o t t i s hE n s l i s hl l i n i m u m c . amikor r6la olvasol. l c c k a t a 1 5 4 . Az elsS sor mintdj6ra mindig ird be.. . val6jiban mel€gs€Sgel ajinljuk.beteg.a sz6hepzes16l. o l d a l o n . Ugj/anarr6lvan sz6 mes mindig . "ked!es" stb.5uper less . A -ttsr amn$/ pedig egyszcrtien egy h€p26. hogy fusd it mag egyszer a . super lesst.!4 a sondo hi!*ulnlszlb€hc/e. Az el6z6 S lecke kitzehtrenek k6szonhet6en n€m k€ll sotatsagbcn tapo gat6znod akkor.'247 . ahogy belekap a .

FL@nlfid4o padl6 (az A fenti lista alaDianDr6baldel6allitaniakbvetkez6k€t elsStmeqoldottuk!): vizafatti kamem 4 aalAaaka aaa"aa 5-as m€trovonal a padl6fiit€s o lie dolgozd til magad. (tla az . hidd'g'{undl.. kital6lhatod a k€pz5dmenyjelent€s€t.. nehanySj/akoribbsz6t.rEDleiilztirdl) sz6ldncse van akie viszont (e$/el6re!) alulm€r€tezett\4 TNDERstzED annak kivabsztunk lznhts:ij?dl). [6{d.atapsz6r"ismered.t vagy eppen .luk]. Csabil4 .l.tOvcr.. Irnd0d6rl. Itt megintazjarj6l. l6rddijir] fla halad6nak sejted magad.r. aKo.-t nem€lyik mindketl6vel miid6dik. _JflEAD (PaatEcm&) oPn'nsrrc 4 ------------) 4 sE _-__-) s (EAR^ET) . [dd'vi'l].. amely j6l m(kodik majd own-rc|vagy urDEElelis.J DresSED . unders solt 0 sz6 seperc ol6tt rnddr] {tudr. zrr Ifjml o wA7EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE id.l z Dott? z llind'g trilf6zitda krumplit-4 Ma este tril6rAzol. ezekte gondoltunk: 4 a viz. akinek maristrllm€retezeit ovERs. D Rune? lrndo'v6ldrl. n of{lvii'rl 4 dolsozik.. de nem art a sz6tarban is ellen6rizni!) DotiE (sEA K) z ----------J z----------J EXrosE (^ nLE) E .i. dragam? a A hangos gyakorhshoz: You^LwArs AaE voa woarha d---------------ro|cEr. coon$lll a tijz.r. az atabbi szavakhoz is big$/eszthetsz oyEr.vDf.yDIgf!tdl tbtd. (<.r_) EEAR (^ cotrvErsano ) -- | srzED lnos) 148 .!l .

lopban.-AEil ( megvalaszolhatatlan /' olvashatatlan ." Itsrl(+ isazs6sos.ciDarassar" kapcso latos jelenlese ezt nem indokolja el€gsegesen.rvl'r. !. hogy ismered a E^ppr lhqil 14 hotc. j6l Osszeillik az adott sr6 ahow a pelda is mutatja. szabdlyos.ty.).dcs al/r. a rD nFrED.did. cs hogy olvastad az .rAtf.).Ncou raBLE h"-&iuNtdbdll megszdmlilhatatlan) -rij" sz6t tanurhrrsz att6l fiigg6en. (EnvtRo1ttEflr).Abel a rengetegben" c. oribztet) r/yrrf. amivel lgy gondolod. Fedig a . hogy Do a aF nE xflorldltl dis. n\nEcEssARy. u1z. drnl.lo.lE{'lil a €16nv . 'nnr E Ren. tu. o ".s a BrEnDLv lfrordli] baritsrsos) szavakat. wcatoRrAErE (srvnDnv. LtttELY. wLoAD. (crLrtE). a sr$ [s?aifl.UlllllLOll: sok 0i 126 seperc olott (4 $tu az at*nat is .'). levetk5ztet valakit (ritrir[dB!.](o v6raszor). adunk hit egy egyilhlin ncnl teljes $/njtem€nyt a magolhatnival6kb6l. hogJ: A nyelvtanulok szoKak szeretni a hasznos listAkat.'rorlhA"sdnl xrrcorf. ulfscaE4 wsnavEtf. udLo6/flrn-104 kinyit valamit (locrr a bezar valamit) . .oE ldii ise szamtalan . tnurc.rar Jid-VA[tidzel a hc. meg/bekotozteh.11 "ruo. ea Dm[dd. i'ztq .-szgn ' o' tt0.^tsuAL. kikotoz" valamit. .E In -Rl ^ dalall ^ TAAI'ISN/EEABIE ) hn-lNed'bbdll mrllnhnlERl ITTEAPFYI'J./ banitsiigtalJn < nat\Dw4tnncltandni\insl kazir is' u\r tErDtI ltt'-rf.rhJsyo ido. Innen niar togikus.seITn.n RE D$r. ebben a sepercesben is vilaszLunh nehd. u\orFtcrAL (nEEnne). kosd Ossze a megfel€16 sz6vala m6sodik oszlopban. ul atafrAL (LAueE)..(il].levetk6zik. ^z A swER 1+ [in. rnaEAuaLE (rEAn).ki6omagol. kosd ossze egy olyannal a harmadih osz.ag). J6 valogahst €s sz6i6razdstl (DEu4.DRESZ] e. wDE taBE. aztan 5..] e 6ltozik. hogy milyen j6 a sz6kincsed. wt/RrrEti (L^w). wfRuE. lvrlh'il o togadtitis "'sa'fl'J. amit el6zetesen becsomagoltak. a rusr (DEcrsad). ttrcodDtnodtl (tureNERL tncE. A helyenk€nt zAr6jelben emliieti ptusz sz6 gyakran fordul el6 ewiltt az adott unossal. Feltatelezznk. -l unfair le lonnven medfeithet6 iele n s € g j d t s z 6 d Ie rkkor.p (vorB DREss) I Rendhasyo id6:sD mnlt *-.l1t.. nyat a kezd6knek. e. wwELL.(4biztonsasos) . Egyszerii gyakorlask€ppen: lH ollasd fel. leckal a WoRDpLUeban l24t. wwtlulc.. ha a7 t/+t ik biggyeszU h. old^lt.no es az anDolrt-Difl. . ehhez nreg kelljc$/ezni azi. 2. ri . dtftLy (DEAI. wsr{tLLED (woRKER). amia baloldalon van. ami annyit tesz.. vasyis (+ tai().16] k6sd m€s ezt a Gom6t. arjPActc ulrPLE sAlrr (teEAntER)..a tr "O 1. U BEAMBLE (pa'ft).

1l LEAsrEt DrtvEEA E t flsr6 art is ielenli. trFvr.. aBEEtBh. mijarhatoti a fejedben. n En4 wndlz6. EBErtst.botrany".\iary szereted a sz6p ragi ideg€n szavakat. <)unlair. i. na a cnanER-t valaszlottad. Ha a crrEet vahsztottad. o. . A beinndoooo6 yoflrl.wr. Jutalmul csak annyi. nosr 4 *iiret. dogtalan. parxFu. hll I kdryr t lisjtsnig.jt] Condolkozz. Es az erkolcsi gy6zelem is a tied.dik.. |. €s tudtad. hogy elaruljuk: a czrrrff azt jelenti. ilyen eaD. hogy.r r a bar. nem pedig azt.ec"{rr.€tkez€s zrrn bisd + itsv€ny. hogy. 0. ez e$/szer t€v€dtel.kapu" €s 6nk6ny€sen csipra\ le a ItlaEnaAErigy kapcsan a Vizikapu (zsilipkapu) ftotel nev€b6l (ebben a szallodnban zajlottak a je Watergate-rigy leni5s esem€nyei). firr.fl.kedas*!dii". akkor fogalmunk sincs.ny"? A) rc. 2111. €s eszedbe jutott. E froLlr.0iDEBFuL. Ez az egesz hosszli a bevezet6 volt. 6s beugrott. olyan eaE.. de na qyon k'vancsiak lennenk ra. mi leh€tett a bobany targya.rt€szt.botr5ny" angolul sc^trDAL.fejezet".Es ho$/ ez mind valamilyen botEny volt. tef?ifa trrrfffr nyugodlan azt. a a^E azr ielenti .lentheti hosy. t.ildll a benzin iu edrIsrrnsiinl a naDsutes.rrrfi {rfrrppr4 bot. 2l hogyvalalift. atnyrijtunk egy hangsz6r6t.prd4 na a scanDAL. StufmEs UtfE! f//lfruLE' 0FnE c'ttfimnuEs ytn tnuLEa.rrr.rafrrrr&o meqvilaszoliataflal... $ayat rEBnEN. naDtenv .rv.{r na ne €aessle minket 212. rraar. KitaEltunk eked n€hany j6l hangz6.urarrnr 4 olvasiatatlan. s. t lyatrfn. A feladat m€g csak most kOvetk€zik.rD. ha liatalabb. nEcE 6 EtEronlagtldvagta hi'li loronyridi6 tEsre.ls{gialan. norditsd le 6kel magyarra.. hogy -botr. . akkor D6ra aj6nl neked valamit a kirahatb6l. De azert nagyon megdics€rrink.'rar lnillo €ter. I hinnrr6szarak sonlndben:{E rxE9. l/I. es gondolkodj €lazon.lUordplus@ote Csin6ljbotr6ngt! logy cir lnir csd hdod. Sonannbaai u.rElgrjtl c) cffprErl!. tEtur$tlt. akkor nagyon vag az agyad. 4 lifflolaksrii.ilasztottad. hoqy a .botranyt" j€lent. c0r00rt0r. Sajnos.f0u vnL ftyB REcEtw EtEcEryEs. how.kis nt + . rrrflfss d siit. u f! fLL nE sE[tttcEvfih FtLLEhs .| fxfss o. az alabbi harom sz6 k6znl melyikjelentheti azt..o letlvoss6g.o.o. 0.rff 243. akkor vagy el€S j6 a sz6kincsed. h€pzeletbeli bok'iny'nevet. Ha id6sebb vaw.F*lt'diill B) a. . ct|E m|EhFuL .rfirr o nam biztonsAqos .skandallum". hisz€n a WAEBaATE a -caE sz6osszei€telekben 6ta val6ban. c'c(Btl 216.t ELEVEIBE.t. yEE 2'fif. llory: WaERa^E. 0. Duna{ate.

IUClUrnilOilC HCJTOCnTVOUCI L/ .$ baralsjgos nyel\ Wh-questions K6rd5szavak C a l l m e d l d\ i Rolling Sentences o A6rdnl6 mondatok A titok lvlagicsentences 4 tsiivOsmondatok Useful expressions a Hasznos kifej€z€sek Useful €xpressions 2 4 tlasznos kilejezesek ? Useful expressions 5 4 Hasznos kifejezesek 5 I minuie 2 words 252 253 254 255 256 254 259 260 260 ':r !5 | .t4.

v6rja. cut'r6 srb._.l ldiinl Namarmost. IVE fla$sl E.r' nem az angol helyesirasr6l sz6l.vartok. Kiv€v€. 6s nem kapok toiiasos knockedlit Pedig szeret€m. (M€g eW ilyen rossz vicc. ezedehondom. sa€ntrlj rt nyelversoha nem ke nestanutnod.hologrst \4 psvct 0r. lnnen van az. Pedig vannak szabalyok. tr6nitrbkbs". hogy az angol anyanvelviiek a pszi. A beiiik u$/anis soha nem besz€lnek. €s ulana egy /tiitn. n€m is szoktak.------) cuEB 4 B---------------ItxaaaErED 4 .v6rjuk. ila megtanulsz h6rom szot. nol.) Teha! a tn€l tartottunk. kopog. €s lk6i. Kiejt6siih ped ig: hia?t]. . a rwnE. varod. vArunk. amikor a sz6 elej€n van. mini pl.len€sn{ sorre d' b€n: "be6nletes. Iti van mindjart a f. ahol a x n€ma.yez a kon).y bor6ts6 s n{clu N€m hellpeldiiul ig6t ragozni.3. betii. mert nem mondod kj: lniif.var. !5!.0o64 ledil@ldd?sisd]nekmondjak. amii mindig Fl-nek kell ejteni Kivave az olyan szavakban. hogy minden leck€ben kell lennie megtanuland6 sz6nak. lgen. amit6l ez nem deriil ki els6 l6tesra.jelenri: A becsiileles pszichol6gus felmaszik a kipurcant bombara Tanulni_ .vAEz. hog. itjelentenek. [ii{ €s let]g llyen eleje-dolog m€g a Ps.ideirjuk nekedegv ig€j€nekjelenidejii ragoz6s6t: egzotikusnyelvegyiknem rendhagy6 varok. lgy teny deiilt aria a regi€jtClyre is. hagyjam abba az eS€ szet.is. I'lost sz6lnak.Azaz te vaqY n€ma. ahonnan az osszes fenti szab Azt is mondjSk. "kes.s E r€lenlasnh 1 E \cm hpllLihunid ronorbhoi niarl "lpq od d/ n?huntr. szokas elhall' gatni. az angol egy enn6l jelent6sen barar sagosabb nyelv.tod{ as tdAcKERED sza' vakbanE. A harom sz6: to. OK A kep_ alairas azt. c(ng. Pedig most kezdek belejonni. Az€rt m€g S/orsan leirok egy mondatot. hogy mie* hivjek az ahgol futbaxisr6k l\€ziJen6nek a magya! sporlri. a szilvasgomb6cot is.a .E EYcHot nclsr Vannak m€g n€ma betUk? Term€szet€sen. van a r-. m€gis van. ami! mindig [t]nak mondunk. Ebben a kombinaci6ban' vagyis a szo v6g€n (de csakis a sz6 veg€nl az .---------- re roskadj masadba. nEtR J. pedig -bonba res0_ -msszik-. nrkdrdl.varnak varon. 6ra (oo perc). kipurcant" ('nellaknav).. akkor a tObbiben mind ki kell mondani.toaEsr + .{E n Eoa .varjaklt Aho$/ azt mir korabban emlitettuk. -. varjatok. Dz egyaltalan nem n6ma. amiket ki tudja mi€rt. . llyen az 6 hejesirAsa. xl. mint a sottB.tla ezt nem tartanadrendesarvnek.ntt lml'nek ejijnk A harom sz6 kiejt€se iS/ [bom]. A sz6 elei€n az ember nem pissz€g az angolban Ezt nemcsak hosy nem illik.

hogyan? es€szitsd ki az abbbi mondatokat a megfelel6 ansol k€rd6szavak SZ0n6C[CX6i: kal. ts Eoonrc? ldoorlhit] 4 huhog) a up Bou/Lltesingotb6ll vaidling) . .IUH-questions ll6rdiiszouok h!3 ldcbdliriij's !6n4 Ha megtanulod az a16bbi mondatokat. lvlit Olvasdel njra az angol kard6szavakatl veszelaszre. mintha nem tanulod meg az aliibbi mondatohat: liebbi mondatokat. mikor. de uott"Itill a irj olyan mondatot .Vii. ven 'oqsoDt m . (lvlinde$/ik mondatnak ugyanazt kell jelentenie. tu dirod er !FR? t'av'n *'!53 .tNeaRE 'EEy BEAmc Et"? lsEAllhil] + iit. mit. . hol. mint a kezdetek hezdeten meg' tanult magt/ar mondatnak-) . az nem r4rval kezdSdik. t. mi. r [n. arni sesit mesiegyezni.^4.lT nhd. + vkit vacsoraval megvendesel) i I " l e t v i h e r d 5 s z a v a h d r a d l a k k i a m o n d a r o h b o l ?r d i d c o h e r : h m -up sowL? lwas. sokkal kOnnyebben jegyezheted 'neg angolul a ki.Tany E4y pszichol6gus leg. mi6ri. ki€ kerd6szavakat. melyik mondatt€tszik a legiobban? Ird ide: lvli? Ki? Mit? lli€rt? Hol? Mikor? Mely'k? wnollitl " Z5!.mi a kozosbenntil{? to""ftiul + hosyan? Van mag eW kerd5sz6. melyik mondat tetszik a legjobban. Tanuld *aolhil Ki lqhog? wnttlt*l lvli a !4!ta? wntrbttl ivlit lAttogsz? lvli€rt "nYtuall a yiljdlinsban? IvlikorW4d€gelsz meg? tlelyik vilqorgott rad? xnlasEltirl Ki€ hqza? biztos kivancsilenne 16.a "ki huhog" p€ldajira . m€lvik.

lildl. ttivi(on) nekemeqy buszt. how a .olldn us/es. 2. .) sar hr.' sE/rD [!. .r. A d i ( o n )e l n e h e m e q v c o m p u t e r t . ) a r*nt. ez volt a €sel. jatszik. . oALLMEA rAx. ho$/ n " k e m ' . g y m d n h 6 t a m e g j e g t . ladl NE Mon.:. akkor is meg€rte. t l d n e m . ez€rt m€g legalabb k€tszer el kell neki mondanod. " . !. akkor azt is elmondjuk. .) prryhlijl + jabzik (A p6kert lehet sLriiiel jatszan i.^2 6t ise kbz neqyis. Alant talalsz is 5 Uj ig€t. lesz) E (En itrj6rjesyezdhes.rrdn 254 r:r . (Annak. amisesit. ho$/ .ft'vj nekem e$/ taxitl" Vagyis angolul nincs kLilonbs€g a magazas €s a tegezes hozoit.li?rnd. 5 . amivel m(k6dni fog. A k i d r p n d h a g y o u l t i d o h e t r s s r e r e l ra n n a k d l a b j e g ] t " .. mond. 'r. h i \ r r f . lessek leiorditan L K n l d i ( b n )n e h e m 2 O Of o r i n t o t .(o . . a k k o r i s (A kulcsban az€rt van egy kis segits€g a t€ljesen kezd6knek.. l v l o n d i o n rn e k e m e g J s z r o r i l . E o.. Es most itt a jutalom. Cyorsan mondd angolul azt.tf.EDl'i]il t \ALL R'c'!4 'rok esy levelei. tu@. A podas eW kicsit snket.'u oonasnat\'c^LL. h o q v i 5 m u h o d i k ( n e v e t c j'.l. r e s h e . locqy e r d m o n d a r :c { r r .) l40st Dedio vissza a crrr lr€.. igy j6 kis mondatgyarad lesz.es: st4. mert enneknr€ssz€r€pe Ezaza l.!$6lnii't." .!nd]o kiild (A qzclde l€ny €lknldott meleg€bb €ghajlatra. a h h o r " l m a q v a r d r / u kN c k c d . ald sz€reti. \ H d p / n e m e l p q m e n s z o r g J l m d s d q ) . Jabsz(on) nekem rock and rollt. .. nlDlltl.r lbreD 5. E tla m€g mindig nem tetted le a k6nyvet.. o n " r .E A rAU!?o/. rh . H a m 6 r e$/ picit tanultal angolul." . hogy ez egy nagyon termekeny szerkezet. e l . (a pair€rlrD hiir*idl/ 4. Ha mar m6st nem tanulsz m€g ebben a leck€ben. " ' " n q " .bjesyzet. hogy ott ausz a Savoy flotel el6tt 6s odasz6lsz a portasnak (persze angolul).til 4 ttivjon nekem ew iaxit! (U$/anez a mondat azi is jelenti. mert ez a hatodik. *. h a n e m a z r i s h o s / " e n g e m .l.EF ^nftn' ELL nD. t9.ll + elad . hiv (oK. EL. akkor meg I o g o d e n e n i e r r d s / o \ i . E . m i n d i g d d l u n k . azutan tovabb megyiink. r/xlhez. iriLonj nehem eqv k€Deslapot.) Eiziosan tudod mar mind az otitt. m 'E r ltsllo mond (lvlondjaezt a leller Edanek. hogy: elad..endh. i 6 d l ' 6 .) \<Y Jfft. Bizios emlekszel m€9.tlivjon nekem e!0/ taxitl".r o 5 r D f . nemcsak azt jelenti."fsal srildl*'a *.. hos' mas a szelet is eladja. cyorean tanuld meg 6ket. r . ktlld. " " S i . i .a c d h ! q \ i s m p q l d n u l o d d / i r i o .Coll me o tori.) llosi h€Pz€ld el. . w'*!itlt .

a. sPEtr srr.u 'delu Jtakok E. d0 llagyarul: "Tolbnk ewiiu az €jszakar!" (ha ez mosr hansos hbnyv l e n n e .rtrzq t6a<r4&.oaErEEB. ffixrz. mert m€g sok mindent tehet cser€tgetni a monda!. anqol prod. \ + llagj/iam. LET'' 9END ntE MoMl .ItjLt drn. n r a ge S / ici-picit szigorrbbak voltak az erkblcsok.tD mD Mcttr loaEnEn. I Ze.. rrrlYohiJhdla zonqorJ LEt-s cAfrn.z azad kell most n€knnk. A fenti m6don arra haszniljut{. ' . vanr rceEMa. mint ma.. LErIlri.. Olvasd el herszer a kovetkczcj m o n d a t o k a t .qr"l /e4. columbo hadnasy megjegyz€se: Ja igen.ocErttER Itr-s srvDy rED pRoBLEttrocErnEr If1's F. LEr's stuD. s+rnrl canRrU''nl nu lrylttiil tanul. . f. a feladatr6lmajd elfet€jikezrqnk e tegui6bbi mondar minrai. tanulmdnyoz ki16ttrl tblt id6i. ho$/ €gyiltt koltsdk el a penzt. o.€ s u t a n a a n € l k n l . hogj/ eglattt tousek az € jszak.TOltsrlk Mind.r. 6s ezed volt otyan.rr hnblonl probl6ma. hogy LE 's spEtrD ouq LtE roeEnri lioi tij{ vagyis. enged R€ndhawo mnlt ideju lRlfi::T-eqyutt LEa LEr.k tr.llolling Sentencer.it columbo 2: Ja 'g€n.ar alzal t4z r...tr r renotraqlo '. nrE Praro . ban. De ez m6r nyelvtan. a rEr{htl azt jelenti . amivel mi mosr nem foqtalkozunk Amikor J rfr npm s/orir lel sammir.z/. Eztmar tudod. hogy azt keleit €neketnitik lvlick Jass€r€knek. f e l i d € z n 6 n kn e k e d a d a l t .. &z. E aLEE . )A n n a k i d e j a n . lolt penzt visz. .) GiirdUliimondotolr ldlingelntonsrh] TaEn az egyik leghiresebb Rolting Stones[ szam ^ LEr's spEtrD hE rafir tueErdEnlhttl tzFnd nijt tu-Cfddd..hhor g\ csinat r trr rttEvszri *. o. o nagytam. cipcl -^..1o tlagyiah.lierd€s + ro^'[o l+ nyomtatviny IPEIID. lfi]it !v0hd- o sd.ocETtE*. a m i k o r e z a s z a m s z r e i e r r ... hoqy eqytiit viq\rali a zonoorit..1 ':a t55 . .. hoqy eqyntt hnulianak anqotut.qFues never. !tt. hogy tiibbes szam ets. 6s minden varjaci6 konnyen megjegJezhet6.rrEhOmd.j szenrelyLj felsz6litast k€pezzrlnk vel€. L ui mrs roax meEmEa.sr".ha$/.s! r"'d'tharlrh cordutoko\eh E ll tzet ""tt.ira at nehanyat a r€qiek kitzrll.. hogr/ egj/ntt az €letnnketl" Pedig 6h messze n€m err€ gondotrak €rederileg. A oirositando szavakl f^arrrrlrqlisl . h o g y v i s s z a n a z n a t p A r o s j t s da z i g € k e ! a j e t e n t € A l e q n y i l v 6 n v a l o bs z a ! a k s e q i i s e a u l : b IET'' sEi. o haqytam.

bb = 'rr ezt USye. hosi f€lhivom ebed el6tt.z nl po vou n mx fttu wrLL cottE BAc. rigyelj csak: hamaro roo. Amennyire innen halljuk. 6s mar h€t 6ra van' Szerinted felhiviam most? E. hogv vissza logsz jonni lvlagya El vrs. lll. eg€sz j6l ment Akkor ucclr neki.akivigy6za titkara. Biztos? Remejnk.rtEf lliitijtl iob! + rrrrE ./etctbb 4 soo.0 titok van akin€k van titkara.af"'b norl k€s6bb/ut6bb a r..soha" sz6ban az 'E^ nem azt ielenti.t'1. oRlil I'lost Dediqa io kis kileiP/eseinker igaTi hon(e. . o." E a:l Wtw oo vou w.tm vwa MotrEvEAcr? 4 nikor akarod visszakapni a P€nzedet? @) 156 3a .mint soha.Y hr(nl o 1a56..A haladosabbahnak ezt nem hell leltettenut megnezni USJis meg fog' i5k_) unc a D tr I5 7 o'cloctt Do You rdnx I sEouLD E r r*owseo nt cul Tottt EEToRE carl EtE Now? + Megig€rtem Tomnak.-------- ) mEldiil mAft l/. vesd el magad.r 1o uINcaRY? 4 Azt gondolod. ann6ljobb.(ent. + d_ El5bb va$/ ut6bb.in1 r. ho$/ "-bb"l Soha j6l Akkor most ird be az angolszavakat6ket.r'f lditl hamarab!. 4 rnE *Jobb k€s5n.d '. ird be hi6nyz6 angol szavakat itt alant: Min€tel6bb. m€STe s€m veiad TSltink?6ocs.xrusbdnfoqiuh has/ndlni Pleltih hitPje_ z e s m € l y i i s z i t u a c i o b ai u i h ? i r d b e . P€digez t€nylegigy van.lbdijrl(Ezt is sikeriili eladni) llost jon a mesodiktitok: a A rrvrr [n!vdr] . A l e l i P s e n k e z d d h n e h P e t s T er d u n k r o r d i t i s t segitsesi. megje$iezted k€s6bb ( ".De mi elmon juk Neked'.

non..tows rnE wonn I LovD7) 1VE wottt fl LovEs noEoDr I t uorl.-. F o s o D l . 4 wotran szo tetmeszetesen kicserelhero . tokat a meglel€16 magyar lorditassal: I I I LovE. akit a n5 szeret. rep. vigyezz. a sz6rend m€gvaltodausaval roppant sokf€l€t je.. akkor nyilvan nem taHltAl megtanulhat6 [j sz6t a lgyhogy hadg ajanljuk ezt itt: I An oy rnD DrcEBdtR EvERyBoDrE^'Etrs-IiJa-N0J tEbitl &'ihdihiirszl ld + ldegesitem a szomsz€do!. o y r l h r l . ) I$ ot! osoDr tE wortt LttvEs" D) Senkit nem szeretek. *ltiilnl** i: ztt . I LovE tioBoDY mE wotu| t xows. B) A n6 nem szeretsenkit.t'6t'1. akit a n6 ismer. 6) lYoaoDY.syou. IIlE notq r ntiows NraoDv I LovE. E "inot"uon"*. hogj. Ha halad6bb vagy. h. l e n r h e r . wwlr'6.xttAtl I xfiou.. akit szer€teh. nem biztos. C) Senkit nem ismerek.rE wotttatl oBoDr A) Szeret€m a n6t. akit mindenki utal.nvEs. akit senki nem szeret.r.. a o n n l t u n o n ] . E lnd ro ism. isJ/ alkalmasabb. aki nem ismeri a WoEDnust.lUlogic sentences+ B0viis mondotok srrntdneid lmrd4il l':egl€pnnk egy olyan mondaital. a s s ? o n y .-*. . ItxowmD *aq troEoDY r. q) lsmerem a n6t. tl) A n6 nem ismer senkit. LesJ szrves kosd ossze ar angot monda. < n 6 . lndkdil(o senki.fi.al\itszeretel\.%.nl {o ferri. a s z e r e t ... lrloBoDr LovEs nn w.. . csak ha tal6lsz kbztrik olyat. akit senki nem ismer.r-reI . (Persze.qit. a v a k :. E) Senkinem ismeri not. amellyel villoghatsz a paj6said el5tt. n"o. akit ismerek. hogj/ ebbdl is !p!q j6 mondat St6rthat6!--. ludr. r f) Senki nem szeretia n6t.E. akit ismerek.A l a n u l h d l d s .) A mondatunk att6l j6pora. lde s6oes valtozatokat: mult I Rendhasyo ldo @.

. E Rendhaqro 230 *a .theTo p6ldak dallama -e Lqlelj r hangs vra isl olvasd hansosan.akkor m€Segy kis $/akorszavera lonatkozikl les. valahol. Minde$/ikk€rd€sa bemagoltels6 sor egy-€s. ha akkor a Lonsman k6nyvesbdltbah tudhaihak segit€ni... dallamokat ugyanis epp isen qyah-ran elofordulo kifejezesekkel$/akorolrarja. hogy BonED w scorLArD ? B. I'idh0-edNl !d6'il ldnliid A legels5sort tobbsz6ris olvasdfel. mert nalta leggyakEbbantlumphrey 6ogari? magyarul? /.nEsdn?] [irj!?tu| A rahedli rijdonsag mertett lwora"Lat.-.st. d.!ro no 2 Melyik szerepelneaz "Ezt a Ki5ftan 3 l.Ha kesz vagya magoEssal. nuLi do MD.. azt kell meg tanulni. de nem lly€n Stannard A:llentol a ltvna ntausE tPtEcnE Ajanljuk mindenkinek r€ndeltet€sszeri hasznalaha.Usefulerpressiont -. li iul6ml riddn] lv&adii i.Merthogy a "hangsnly_€s dauamgyakorhs" helyett hlan m€g alkalmasabb sz6tanuHsra.aD lsrt ndddl(4 szokaGos) kinahtanak. 2.. MDfif.. roas audap. MD.slti'run] [3!m6l t jlol l'iund 3r. €s sz€p€nritmusosanel5 tudod adnia kis 6leik6pet (hm).nemzetki'zisz'5? B 7 lvlelyik kifej€z€st haszmit jelent az. A kitv. kife z6telr Hosznos ib.tetlihel lpgnehpzebb a kiotvasni fizetem. sri(oh. Az angolra jellemz6 ritmusokat.K6rcey u.iml l6hairdo kombi-ilElsdn?] ltipildl lYPrcaLcoq EArron& TiDikus hombinaci6k.tordilasaban? haszneljak ruham€ret jelz€s€re? 6 vajon a uetyix irgrnevezett.^"a .y I Melyik illik ide? .) tidi6 €rm€nyt jelent egy-egy a r€gi csoda.^"^^.M London Nem 6sze a k6nyaesboltok sr.------------a lvlelyiket hagytukki. ----llelyiket 4 * rd€st kitararni? ' ffi''"t"t' lss4 ben jelent mes €l6sz6r. z mii|anulnivdlo: iqyner hi: l. lnddr-SzlEliD4 ld'nen EvE*Yo'lE &DERSTAfiD& Mindenki 6rti.

l l : 1 4 . A k6ve!kez6 olvasasi-tanul6si gyakorlat l€nyege. ../S00rE./.) rarcr5)remtudiuk.riirel'! E ra mondd rcl tenlszl.Pc|ste.yrro mlaii r. WEtrE a P'srE nD. 257.. j6 tD M€r fitldrengetSen tr€fa sltsslql az a mondai.EEnErLtIl. .c'ukl. d tdlt ld6t. I t t o n d a n u n l s e t . mnu E Rendhasyo id6: oo mM. 5.l lhm l.cru azlis jel.t amiadjelenti.qttari.@a d'a M'[hm. [d6z]e n{slsrsrna tat sorl ll9rlla mmt E Rendhasy6 id6.d0sgtdbt6nt minden. EaEnEa.mit rnc..k6tember kozott a legrovidebb uvolseg egy mos..I l|l egymegsr6litis.l6lt !6nd. 5 f . SEfi rE 200 f'rnBrs. sntryc lanul.Uram. a lieil6s(a.. 3 D .iga.ftogytSE7r EeLAftrttAttrEwn. 8l ta'lf glro n.fliyion r . igr ani:.rldld.|.han fttat's urE.. d n. SE|L a c1taPutE tE .. ldldt di.nt. 2) 258.stuorE cLrstl ElllEh.0.a rr! ffr ledigi. hanava c. 6 E . 2 G ..hogy fu nerem . hogy a megadott ritmus szerint tessek iobbszor is (szapenl felolvasni a kiejtes-sorokat.Hivi0n .lril.3)ncng. mesebctl v . ih.!ecsut'!!a" vaqrB: !. od [9i. A lus6bbak hamarosan abbahagyhatjAk.ty"? ird tde azI a szot..s hlhc ij|] Akkor mehettnk lov6bb.tirE a hol 14 tE 4.+.nti.1l30rt p03x0laz .tosy. rl iirr 2l len ls i6lr6la..hilr](a Syahorlas)hovetkezik.lilehb u6llorTlal lr|3 |[0rrr. lnd Cne. srfl.3) sre ntiirkaz 7l rflrDr/-t. crll.'EtEnEE2 5 70 .I f'E 255.o. . ami a tr€fa alapja: o lvli @@ a knbnbs6g a crosE+ kozel es a cLosE b€csukkbzbtt? | vonal Hogyan lehet meg mondani . a. nE n. PLrf tE .magyarul" azt. a C . mGr kl.i. Oo Vajon melyik sz6jelenti f6n€vk€nt azt is: tad.z. ) I m e a k i v a n a i o sr i t m u : .Unn". 8 l i . gon]. 3. hogy 2511.Ha ismered a sztorit.. 2.I/.x rEvEn.. lvlegadjuk a forditast is. I LEt 'bEltanf 256.i" irm pdnri.. a magyar megfelelSk ritmusa n€m €gyezik az angollal! (Ezeket a kifejez€seket a Tricsok €s a : t u h . 256.ci!.0. hogy .6z{otns? 1.0. hogj/ . 1. 5.Usefulerprerrionr 2 Hosznos kifejez6rek 2 trj] [ilzf olilsFPRtsiinz H6dolattal varialiuk tovabb Allen ':rr Oileteit (lasd az e1626oldalt).o. t. s9. yrr 4li." tlmln6ryou..0.*n".0nuftn.leg pl.. CttL tE I tus.ltf wrrr 1..l6jn.o.* . / /soDEn on Lrft. s. crrrl 4 vis!. iosy e!b6lis ryolorr6dhat6.r* 25t .zttjl4 maradiitt dk4 lt.Et anD rEDAtr?bi:t [dd melyik kett6t mondja a hansya.!")5l lfrflrrrrr. ha mar kiviilr5l el tudod mondanil Egy€bk€nt tanyl€g a Itf. rrrn 6) palacloda st6ci6.. nyilvan tudod. EPuro foEErtEE LEftrrE'.pEAcncE[F. .t A ) . . h"r].nqor ta{nar!")Potii:.Alauit tudod.. 7 8 .0cx axo noLL. frEt'orEh. rELL ^ annf. de viwrzat.( v a q y i s t A .ijn".i!r 4 nift0r..nt] v6losattuk.."a Iiddqdl Ihnhhl ld6. A annyll tssr.pai!onal"? / ao'co tancosok^t co-co tancosoknak? mi./fttEs00tE.ler '3ethen tarit!" lPcrsr! !!d.o. fl o kilElt rm 255.tiyralatil yalahogy".ftfiazfgodoftuk.

zn. dDlhdd. az hrporEnrsz6 (lgen... FEEsrDEnr cutnon lPl|ziJdnt Uintirnl Clinton €ln6k) abban a s6roz6b€n szaxofono' lgy n€z ki a ritmus: -. "-. nem lin-PoR$ntl. hosj/ kes6bb Tald u| I unE olyan ritmusk€plet€ket is S/akoroltat.londd sz€pen: [intot6d]."*d.. hory.) Mi a sz6tanuhshoz eS/ e$/sz€riibbet valasztotiunk. 6 tr@mr szoros 4 tum. Eizta6sul a halad6bbaknak elmes€Urik.-.s]-etnem lehet megiLnni {tvna nrcLEE sEEcE 4 €16 angol besz€d: a Stannard Allen-kony. Mrn A c. Megintokosabblettel (ha ez meg esyelhlanlehetseges). r.vagyistucat.*"d lnrii-Mrl lriihll I3rh&.. nen J6l van.. .6 * *.. amelyhez m€g annak id€j€n..sorokat..nt rdosn ar els6.f€lre6rthetik. [tulyvord4 + xet szo Apr6sag. ami aztjelenti. pr6gai labgat6sa' (4 kor. h.amiviszontr){'a t60 . Az €rdekess€g kedv€ed: ezek a kifejez€sek abb6l a n6reb6l val6k.ih?tugoi] .s.aztjelenti.. vas/' [im-P0Rtdnr].. oe ebben i kireie/e\ben mesi sy hd.€s hova kell kernlnie? I rrr.rD ilma*lsr .. a lfithl €k aUas b€cenpcszcs.-.ur-tiz€n. igen fonbs ludnil de yigAzz.oot( (Kornlbelnl: + Szeretek lenlni cigizni €s olvasgatni./ cime).Usefulerpressions3 ..".-. E Ar@ mull idqjii rlaurimeseq. E F€ndhasy6 mnrr id6 .(teha! ta{i{e csak az ansol kir€jez€sekhez!)Olvasgasd a megadolt ritmusban a kiejt€s. kefi6"..xtD craaaETE AtD .'3 . I minutc-2ruords E i lvrn nit]a esy p€rc.r ulolit! l t{r. ho$.-.-. mett az az r'tnRra r-nak a ki€jt€s€. vakard meo a halamai liijd-ou|ll Dr6baldnira lhodnli!!|nl Isr. hogy "impotens".fontos"..ld].. limFrint]. Hoszoos kifcjezdsek3 ilt!?-Pntsdnz en] fiturfrrl ezt a lhirg irgfk srfi.) helyeskejl€se: liiDotdd]l Ha lgy mondod ki.-. melylk Kfejez€snincs a helyen.k E ^ 2 rtrl rd€lt. hogy . [ih-l0Rl[ni].naldh.reiryaro/s mawa.-.. amig kivnlr6l el tudod mondani! it Il'dld liill . E tsj"bh. rrots'lalaikal Ez 'fi Fpppn hllt idpjii. meased€tl€m a hiivelvkui iamat Feladat(ho$' njra elolvashasda f€nliek€t): nincs minden r€ndben a sorrendd€|.. iem€srele*n [i'il.

. Tanulj meg bt sz6t magadt6l Valassz egy sz6t magadnak m5n. E4yszerre cak egyet! Random Word Technique 262 265 264 265 266 267 264 269 270 271 272 275 2?4 275 275 276 277 *t 16l . Vahsszunk magunknak markanevet.csak ha van k€znclsiopper...l|srntnilulos t 5. ocltvcso csRlnDl L€arn 6ig Small ls Beautiful a A kicsi szep Hrm btii For+ a ! (we love tea) Szines oldal ld6 van flOnaP o month DaYsof the week Uselul Lists 4 tlasznos Lis6k Us€ful Lists 4 llasznos Listak Feladat ....

amit kozben hangosan Tehit: ird be a mawar szavakmell€ az angol megf€l€l6jnket.etcimetesy szlosen. Ha ehruljuk.ni vezaren na$/ban. Ezt.. az embernekmaris olyan Masataz es€szvilagotngy nondjuk.) lvrinttu juk.rrr? Csakisaz. F.. ja.. (tlm.hogy tud mindent.trrleliXirtl.aFs la '. Ereh* I 262 . @e[dm] " t"*r Rendhaqy6 ideje.@an ieknt.leorn Bi9 o b(91 ldm Nyelvet tanulni tgy kell. amin landolniszoktunk. €rzesetamad. ninkel amikoreztvalasztottuk cimnek "qondolkodj J.a mnr Bra Isrinl higl nintajira gyaftottuk-ami annyir resz. EgJ marha nasy polon a z mel A sLAp n rnE r^cE E [d!ftt indi [iFr]. ho$/ t/of.cI. re. 4 214.sm. -arc.6. hogy el6sz6r mindig a legnagyobb dolgok nevat bnuljuk m€s.. feje..M[i'mt} nurt .. akkor vajon mi leh€t a .=.€s eml€keztetunk hogy a srr egy €gi csaa torna neve is.t6t.rrlvd'ld]. hosy gondorjnagyot"Ta6n edhet6. t Ialirn eleg is volna ennyil tvdni a *o1rD. hogya ranalE sE^-ber€1.. €s a Il legnawobb6llat rqjta a pnar€[rijl]. hoqy-a. igen az elelijrnt az Lcm.r. ^ 't/oflD LA D-b6t ll.t . sE -b6l bz46s i/rr-b6l lslki] tev6dik ossze.

. hanem . hogy "megmutatom a r€zharcaimat (rezkrajc + DrcErvcl.tP[!zt!rip]+ b€lyeg . med szir. .. az m6rgyerekj6i6k lesz..clir'{ll).Egt/ masik nemcsah ..) Parositsd a rajzokal. angotul is van olyan. lecke szavai is eszedbe jutnak O ezs esyrrogen..taEr{ErIAi ni'. 0gy mondjak.megmutatom a belyeg$/iijtem€nyemet" (b€lyeggyUjt€meny + s.}. mint a nudli) de az€rt n€ egytik m€g helyette.dd.ielent.v.r'Ei[. vajon melyik.. (Ami a kett6 kOzott van.{bdlmPk0-u&d"l). m€g azt is jelenti. amit 6brazolnak! TEEDEI^Aiilla (i .kirrmitt" . . vekonyabb.. hogy . A trEEuEa6l semmi €rdekes nem jut eszlnkbe..h4 a b€tii srA.betii". lesink6bb kinai. akkor nem azt mondja. hosv PLEA.. ' .r. a LEARI| t/C c. ha az er6z6.rni a borha . hogy .szOget"is (az is el6g Pici tobbnyire).6t .hanem.Smoll ls BeoutifulE+ 0 kicsi szrip iz $zndl bjutltull Az el6z6 lecke ut5n a legkisebb dolgok nev€t kell megtanulni. ahogy eszedb€ jutnak l1€g hasznosabb a dolog. tla valaki angolul akarja megmutatni a b€lyeggyiijtemenyet.J . ha nem.bolhaPiac". d korom lnijl r. .rr.lev€|" (nem falev6l.. azzalaz ansolsz6val.. Az apr6sagok koznl az egyik.r. hanem irott lev6l). mindig abban a sorendben. hoS/ . Ez vaion melvik lehet? na hiszed. hogj/ hasonlit a noootc-re lr'lltill (+ tesztaf€les€g. azon kivnl. ha csak az nem. hogy ... ird le hangosan a tanult szavakat.qP' corrDczo. hogy legalibb a v€gle tekkel tiszhban legyUnk.

hogy csak harom betiit kell hozzajukmegjegyez. dtr' c|I7ltrtl B r fl'].Hnmbtiit A harom betiis szavakbanaz a j6. hanem csak 6t sz6t kellene bevagnod. onnan tudhatod meg..rnlt!t) tlo$/ egeszpontosanhany betilt kell megtanulnod.kjaltotta. iry hat alis n6hanybetiit kell angolulm€gtanulnod ez €s legal6bbtiz mas/ar sz6ra leszj6 neked.Lan l"Jl"ij::... Ami na$ion kev€s.ir .. D) Az 6lebe nltetett. A) Cs6kkentsik az iirakatl 2) now srulr t urrl. Dzek szerint melyik a nem sE /Y[!26.. stiia] tendha$/6 a]ol ..lj li k{id1 C) Ertem.) d 216.'1 ctrylr.l\.amelyeknek €gl/n€ltobbjelent€se is van.. sfi. hoqymelvik iq6neka rendhaqy6 alakiair6lvan sz6. ha leazt szamobd. nak.l riionh[ lt'l 4) IEr's dn ..Enn€ljobb bulit nem aj6nlhatunkA kOvetkez6 siavak kOznlhlzd aH a harcmbetusoket: clJ4htl L'si !ist6t) *"1.mond va 4 ll sir 2) kielt 4 l) vag 2) csokkeni sz€ps€ghiba: harombetiisig€inknekne$/ esetbenrendha$'6 mnlt idejii alakjai van. CEY. akkoEem tiz... amelyekrg lat (le)nltet kiatt ril 4l)Et2) + l) iil2) (le)nltet a I) t€sz..nD PBtcE& ll6t$ kr d0!'iicfti 5) t EL EE caED. (hogy fogalmazzah. CUf Olvasd el a kov€tkez6 maS/ar szavakal na mindet meg akarnad hnulni ansotul. ni. talald meq a tordiEsukat A) Segits€g!... Raadasulolyan harombetiisitketvalogattunk...{jl "EArInirl ''rrlehl EEAflftiI n.. 164 . PLIT.. rurttul "----------------r stnsnttzatt --...liil{t itl 3) nD sATtEdr r sLAE lhis. 'Iippeld me& melyik k6t-ket sz6 az koznliik. r. e) How is mondjam. rak 2) kifei€z.Ird be mind€qviksorba.lhtr !. hany knl6nb6z5b€tii van a Kv6lasztott szavakbanSED.csah a .:i:1'.Hf"" lk6jd}? 4---------------- cllcxon t) I sEE---lli'xtl kovetkezni.

F€lejtsd el az erd6t. old.:. FoAeor. kezdetil szavakat.) magadnak egy masik "misztikus csoportot".x i6t .irlftro$l 4 erd6 FOR nh a /EDLvllii'fAiil. FoRflettE*. + Szerencs€re egy id€g€n. Szerencserevilla. ez tort€nt nahany I. misztikusmondatokatlathattunkbelejuk: FonaDr nE FoBEsr..mRco.letudni". amikor a lista megkonyoriilrajtunk €s miniegy "adja mag6l". ero.vEnlhFolv. Fo*tt. ftr&rvttAELy.Bizony 6rbm a hrznAl. old. frr-GtJV. pLA-. FoBarvETrrE FoBE atEB.).toR kezdeft sz6 o cEr. A tiedetl Figyelmedbe ajanljuk a cot". Bocsassmeg az idegennek. flt a.Naryjab6lmi.. szen6k (szerz6d AUt ronl6cr64) a lis6b6l dolgozunkl2?9. Forditsdle a kbvetkez6mondatokat: Bocass meg az erd6nek. klilfbldi SzCp. + 4 (@Steitsdetavit'at Lzt a hal pici sz6t (flncEL t:oREsr.€ehat tanuld meg igli. ftrch0nl o meqbocsal E d/yER[f in0d $ idesen.7Enlhrctr. paE-.tAELya Fonta. es is igyekezniinkkell minel t6bb sz6t . FoRnr. FoEctvE) . .i]llil szerencserc rrlfo*l4 villa (evSeszkitzl) atw fltxa w. frrGAToNl "xereil f. 6s keress a listan (279. f0r-ClT.

nOv€nyt. terv n rrhknl a tervez. de fAjdalom volt ran€znie arra. l'la mat azt tervezi. €s amit 'iltet: NbvtNy *ed *" dt hosv tedda 'betuL oda B::le. va$/ segitsunk? Ha segitsnnk. . festehhaidla Prr.jt . TeW€l mind harom angol sz6 v€S€r€ €$/ T betiit.L. hogy csak egy T betn valasztja el 6ket ewmast6l. Ez a tOnener Osszeloglal ja szamodra. Ha j6l ieszed hozza. | Felsohaitott a litvanv letun.ri hvi] Olvasd felezi a harom sz6t: a P."t 266 . nov€nyhlintlo P. amit kilestett.rrro iILrEr. amit festelt. srar o s6r rr.r. amelyeket arr6l leh€t megjegyezni. E ENanylcliir]a ir6r-E nltet. Vagj/: Tegnap M6ricka kitestette a hkast. horw inkabb ullpl eS..+o!(|||evteo) lt||sldti.a F^n es a srarr kivatelevela tbbbi mind olyan. ho$/ isekeni €s f6navlent is miikiidik. megtudod. mely szavak is azok. .TeqnaD ll6ricka lestett valamit de fajdalom volt ftneznie ana. ird oda mindegyik mondat mell€ annak a sz6p6rnak abban a mondatban szereDel .es amit s6hait:sor r F/rrr + rEsr. akkor elm€selrink eS/ szomorlr (?) tOrtenetet.rlp. test.jnl rajdarom a s6haj srarls?iil feb6hajt.€s amit tervezr rERv lvlondd fel a tanult hat sz6t! lvlondd fela tanult hat sz6tl Plondd f€la tanult hat sz6tl /r.r/Y---- Megtanulod ennyib6l ezeket a szavakat.) Tahn felliint. hogy azert is hasznosakezek a med.6s amivel fest: rEsrE{ Pr-rr + lERvEz.

crd [hh]:a new York-iiaxik (+ crt) tehat mind milyen szi' I e z a s z i n J z t i s j e l p n l i h o g J . /"r.t Amerikiban . Br. az €gyik feket€bb mint a masik. how mit jelent magyarul? 6tuE lttitl a I"l6sodik l€p6s a sEF no Isd.r/s h. t g o " I egy whisky neve. C. aREEN + z1ld.na[ nj.l.t1illfurcsaszinii rajzfilm'p6rduc.owla barna. hogya szineket(szin 6 cororf. BLaE 4 kek. s z o m o r n " .iPli4.4.J . aD.z van. E[Aar 4 lekete. a m P r i h d il ' " s . ?-a. w 1E o tuher.'/Er o/rElr!i{ vrn]llelyik szinr5l tudod az al6bbi listaban. moz t'E^cE lti\z\ zbtd 66k€ €s€szj6 n€v egy kornyezetv€d6 @ E. aREv * sznt\e. + piros.l til Ivlost gyorsan kd be. iti e$/ mem6riamank6-kviz Earl!q{-\lip99 ird be a fenti lista tiz szin€t a m€gfelel6 helyrei I a ansolul.P ei1 Ha mar j6l nennek.. a 5 7 n r h e6 r g r 6 f L e d v e l l e m e g e r t a ! 6 l a e l n e 2 3 EaruIdtl csomasol6paptr \PAER4 papit). Fn14 t6zsaszin. r^nmE^ It|l|'. Eb6 lep€s + .rarrllrus4: vtroskereszt a narancsot is igy hivjak.h i'zct . . amit nem tudt6t: vELLoB/4 s1rya. o/utar 4 narancssarga 4 ErvJtEAled. A cimken het hulya peoEa. [hlor]E)az ember mindig honnyen megtanulja egy ideg€n ny€lven? fiindj6rt mindenki kipr6b6lhatja.Szinaroldol vajon mit6l van az.

hogy: D^rLrlltilil I+EE/'. iEARQ Cv..1 ldi tv. ha az a nev€. tto m 4 h6nap.1 d csak e$/ masodp€rc lvtit..toellaliill Arra k€rnnk.tal. hogy miben mennyi mi van. helyek-re pontosan azokat a szavakat...n 4 perc..j . ho$/ az alabbi sz6szedetb6l e$/szerremindig caak eS/ sz6t n€zz meg. DEoIDE a a\ltized. az ilyenjellegii megj€ryZ€seink te €rdekedenkiviil semmi mest nem a szolgrlhatnak.ttlliil one*rrrhfr1 ont mc.. cEtniEy1 e\sz|zad lvlilyen$/akranjelenik meg eS' lap..ntios? 4 a huszadik szezad @ 160 gl .. rLEEra hal. onr o. Sz€rint'lnk erre mind a n€gyen nagyon vagyunk. (USietudod.$'Ecan 4 masodperc. tfittdl a €s| evtizeddel k6s5bb .. a-Gll + eSi 6raval ezel6ti LAEnl. meg mi is letudjuk az id6m€r6 egys€gek€t angolul. K6sd Ossze. akkor n€zz a f€ladat ala. Mindenkeppen prcbald meg el6sza'r "sziizen" megcsinalni. Eow c> 6ra. €s ha mar biztos.) . de annal izgalmasabb. nn. hoS/ n€m meg..LrlflAil Beirtad a kihaqyott helyek€? Akkor most is ird be a kiha$iott hianyoznak.. Els6 Etasra tal6n neh€znek tunik.ldii von A k6vetkez6 feladat arra szobel hogy te is. amelyek onnan o ld8cad. D v 't nap.

hogy "ttarminc (4 ')'. nn iusnak €s novembernek. JoM AfiD lyowt BER [iF d?3rin.A m6dszerezuttal is roppant is: ljszer{. sitty-sutty meg l€het tanulni az aHbbi versik€t. Meg kell tanulni a h6napok nev€t angolul.tnttoil I. hory januar. ho$/ az angol anyanyelvliek hogyan je(yzik meg.lla mer mind a tizenkett6t tudod." [Arj]) IErBft DArs . J^duaav lh. ami azt mondja neked.Okinekmost nincskeduc. akkor menj tovabb.mint varadi ts€laa szabadrngasl ns lehet i6 hangosankimondani a szavakat. oz ezt moid tonuljo h5nop <.bBRuaRY lhtflttil tttABcrr lnhrg] A'nJLlEti\ M^ylril . Roppant egyszer(.nd [0-VEl. illOlllH lD'mcrl tlagyjuka rosszsz6v'ccek€t. iaprjrisnak.llo4 ApBrL.ismer6seiddel ide leirjuk.[dd Arra mindenki emlCkszik. na tetsziK akkor ismertesd meg barataiddal. amelyikben 3l nap van.nnnldfinl. hogy melyik h6napban hAny nap van. hogy melyik az a mamd€k h€t h6nap.5EPrrr6ff IsI'p-ft bdrl ocrosDR lrl-I0bdl NovEt$EnIn -\l fiiil Drca"Bei ldi-Szdlhdd Most pedig el6ruuuk neked.'raltz6til) napia P DAv j van szeptembernek. PeFze. j6 hangosan. februar. marcius stb.ha l€het. most azt is el tudod mondani angolul. angolul.Es ha m€stanultad a versi' k€t. ** t69 . ltt egy igen komoly €s felel6ssegtelj€s feladat 16l van sz6.ras SErtErttBDa [$ddidiir [|r eq-T$.te m€g b€vegod. hog} a iEasaAflv 2Al29 napos. &Ltlfu!-lul Aut usrl6giisn'l .

l'leglepi-jutalomk€nt pedis (akar e$/ KindertojAs) eS/ S/iinyitrii sz6t kapsz csak 'igy. Il. mondogaLni ig] montyi:di. lut. p€ntek €s szombat €s vasarnap. akkor a sonendet a nagriMor|wEntaf6n6kbt mindenhova kOvet6 gyonyori frversw{61 is meqieqvezhel€d.Dogsof the ueek ldijr!r idvil]o a n€t napiat Ki kelleti ialalnun'k valami Huronos csod'At arra is. srdi].ni ln. St'tlD /. akkor itt most magadra haS/unk. tuIDAr aND S^tuRDAr AED gnDAr. amiben a Drr-en kivril az -alom. vasyis sz6 sz€rini: szamora. 1YDD ESDA| A D TrrrtBsDAv. Ha pedig mondatban kitnnyebben je$/zel m€g nj szavakat. I Lehel. €s ez€rt ezekr6l ig€n konnyii meste$/ezni: lrlot't.ors/kbnnyen ha tM us tN w [n dij?6t nr tld] '. lr. hogy a het napjait be lehessen A D'yldiii a nap sz6 az aHbbiak kOziil barmelyiknek a v€g€re biggyeszthet6.hkor ma.ndi] + tl€tl6 6s k€dd. De \iglAzt. WLD\ESDAV. lto ':t8 . de ne csak sorban s/ahorolj. akkor S/akorlaskeppen otvasd fel leaalabb ketszer ezt a mondatot: MotrDAy ^trD TtEsDAy. nr. SarvaDAr. €s melyik a csiitbrt6k? 5 lvlega kedd? . almodik" is benne van: DAYDEEA lliilinl 4 atmo do zi}' n liezdd el ezt is mondogatni.tdrdi.n ns.loa m€lyik csiitbrtokltr Na. szerda es csltortbk. satr La a DAr-t mer meqi€$/ezted.DsDAy. IlEs. tiidi. napFid mes ' dnak szamlalva.ndi tr:rdiv. I|nrdledadi. lnd lnd .hoqy. akkor eS/ kicsit nazegesd ezek€tr no D r. minl mi. tia annyiE olyan va$/.) em lehettudni.nrdi nindift{idi latddilnd!. dosasd: [Dm/i. Itl/cDtrEs.. sann. FhtDAr.BsDA. men ahkor sosem fogod kap6sbol a tudni.

til . hogy itt is Syakorolhatsz e$/ kicsil. hrl <. fe{i: r DAvlhiilil ( pentek. P€rsze a h€l napjait iig.t \izlil. A Robinson Crusoe-titrt€net ism€ret€ben nem nehez elta|alni. hogy mindent megcsinaUon..taflsDArln tt sznrl. akinek az a dolga. (arRL[0ii4 4 lany) hivhatjak a titkarn5t. hanem orulj.n'J|lil.i. P€n\eket angolul ttlAtrFruDAv-nak hivjak.) A RoBnso Cntlsogban a f6h6s.n+iidi] (lvlajdmeg€rted. k€s6n.rrE [ijr] + k6s5. mi€rt van ez az elnevetiogyan ford'tanad le: C ru lhtDAr ortE LAE o WEDtEsDAr. ftd ide. nem innen.htDAy-naK kollegah6lgyet. mir6lvan sz6.litdilI'Lrt! I.: MatrSAnnD rbt. t ^n tqotrDA. ha Robinson Crusoe nem p€ntehen tahlja meg? Egy kezed ngyebe es6 naptar segits6gavel ird be.. Robinson Crusoe rtltal felfedezett bennszUlOttel.Usefullists O Hosznos list6k liilzfullirlbd A Ltsr oF ALE AnvE NattrEs FoE lrt^d IttDAy lii liszt0v0l-IoRillir nii ?{ m.t' sr.95561 . mert a sztori szerinl R... r* i?l . 6 Segitsag: cttttE crt E co Elklr. illetve az olyan Az ircdaban GnL I. amit mondanak neki. C. de ne fanyalogj. p€nteken tal6lt ra. Hogt/an hivhaftek volna lrratt IUtDAv-r (P€ntek€t). hogy melyik n€v es€t€' ben milyen napm esett Pentek megkhlasa.1l|t'l.z tt ^n ruEsDAtln. jitn (€s a rendhasy6 mnlt id€jii alakok). Az€rt ez a neve.lil lt Ad swoa vlnrt' cnt'li) Man wEDttEsD^rlnat' !.yisaz 6letb6l tanulod meg. kij'i.'saE [nrn]o ember.

hikl jelentCsr: sz6bana. (4 WaLr AtrD...rcr lni srar l3dl l..n"'t.|3r] A L.3* .h" betii helyettolvass"cat. hoS/ legalabb abban a durva sz6[irbanE {a Drcttaa{f. [ik] A "trikk" jelent€sfi sz6bana "t" beiii helyettolvass"plt. xt LK.) IeMr IXdtuMaf e ArrMtf EMU* namelliV..hill sz6ban "o betuhetyett A..wAEn Seta kozben.€JT IhT 4 trirkk Rem€tjiik.rldihi"oril. megtalald 6ket: olvass az "i!.nin6 k6ztnk olyan.sr oF 5lgoNrs yoa Cr lrtlrE naDD . [bd] A "vadaszik" PI akkor foglald6viden mondatbaa sz6parokat. amlb6l 5 igen cslnya sz6 Syarthat6 egyetlen betd megvaltodaGsavat waL" h6n m. A "seta.s€t61" [tmk] A "szeren€se"jelenEs(sz6banaz "1"b€tfi helyettolvass-faet..loves"jelentesri jel€nt€sii sz6banaz "1"betii helyettolvass.Yr llfl rf.amit magadt6lis tudszPli perszenem 'rjuk Ie ezeket a sravakat (sTintesoha) de-az€rl eS/ his segits€Set adharunk ahhoz. annyic rnt hogy a counbtsz6ttban ninc is l7l .Jatsr Br CE fiama O E IETEB vrn lbie [6lhn ov edft iu hn n.jl dd d?irsrtbij osindsing ldfd 5 sz6..Useful lists 4 Hosznoslistrik lii?tullis. Ha meg akarodje$/ezni a szavakat.

riamarosanh'irom sz6t olvashatsz.lennyiid5 alart olvasrad z_ elt Olvasdfel m€Segtiszer! lvlosT inditsd et: rorvlniul o most rtuffrlhrdl o siet flrrvlel6l + lassn 'ill'tsd Ie. €s mondd gyoEan: I Sik€rnftfeleannyiid5 alatt elmondanod.a "stopper angolul: srerr. Fogda k€zedbea stoppert.. Kell-ekerdeznlink. amikor elkezdedolvasni5ket. lvlostmennyiid5 alatt olvastadel? . MoSTinditsd el: . i:2r./rrE bdopftel. . MOST F€lezdmeg ezt az id6t..6s kezdd el marni az id6t.csok ho uon kdzndl rtoppcr.. mint az el6bb? A mi rekordunk:0./brdl a rassn HoST eflitsdle l.felodot .{oplniule most r.ho$/ hogyankell mondania k6vetkez6szavakat angolul? llost mar biztos nagyon kivanci vagy .//trylh'il a si€t s.Csakl€galabb6t pr6balkozas ut6n szamita dologl Saiatrekordom: ..9 masodperc Allitsdrel sajat rekordodat.

mogunknok m6rkonevet. akkor aj6nlhatunk e$/ nagyon duna 6s direkt m6dszert: t€nylegesen a val6segban. 274 is .s.ez egy nj mos6por.hogy ha barmi nj sz6t hallasz. hogy az illet.] $/6s/szer + AliArhol vaqv Ah6rhova r'rE Lasr cEA1cE[ddlisn rsinsz] /Er o. L€av sz'ves el6v€nnia f szrves elov€nnr a tantazradatalnosr nE BFrl6ln6s.pr6bald ngy m€qj€$/ezni.nirl . Es az 6lm€ny €l a a O vedd €szre.i iermeknek milyen Ha eg€szen biztos akarsz lenniabban.t) rra.crl'ijs4+ rizs ra..hosysenmi kbze llesalabbis mi szemponlunkb6l) r.Nr ne\)n kohbs€scsillapit6b6l.how azt k€pzeled..Yrllnd8rla moior d I ' l a i d n e ma l e o i o b b + A" l EqEl. de ko molyan. as ketiet a THELEAsr Anor.hsldll + benzin + rooLbiJtl szercz^n m.t dijh."rrc.€s ily€n6ftknldtek le a boltba./cr[ink]+ teheraut6 PLEtwrlttunil flaaDLrltitdlil + Alidd n'E LEAsrA.el). az etad6 titbbszOr rak€rdez (legalSbb 6 is tanul). gl tudod k€pzelni. m€nj be a hozzad legkozelebb es5 gy6$iszederba.. ho$/ €zeket a szavakat nem lelejied el.owrldd lisn'i-$AUNtl o A leqkisebbmernviseq lsm€tl€sk€ppen minden eqyes Ejzocskira /r. hogy mi fog tort€nni? Te ta'bbszbr elism€tled a sz6t (€z a . U6losszunk Remehegy nrodszer. Oszd sz€t ezen az alapon az els6 oszlop k€pzeletbeli "markaneveit" a m6sodik oszlop ierm€kei lrczott..t jelentesii trehez" [hird]"kemeny.rr [mrdszi'. vagy a koz€rtben keresd nagy deffel-dlirral a PLEnftmerk iit rizsl.

vegy€l valahonnan magad el€ valanri iltalad irt szoveget. hogy stimmcl'e Ut6na hatirozd cl hogv. nem f€rne el a lak6sodban. bele lehettennivalamit. amelvre illik a soron ka'veikezo szenl pont. gondolj erre a sz6ra €s mondd ki angolul €s nragya' valaszd ki a lisdr6l az €ls6 olyan ism€retlen sz6i. es annyi.Utana azl a sz6t. folyton elfeledkezel r6la.) az els6 olyan ismeretlen sz6t. nem tudod elkerlilni. amit nem tudsz angolul. de ha hinden_ gondolj csak t5l liggetle. hideg €s ragad. amikor €gvetlen lrj sz6t sem ianultil Adunk hozz6 €gy hosszli szempontlistat A teendS: minden reqgelvilaszd kja lishnh 161(2?9. R€ggel kb h€t Perc licll hoz' za. Ezt a feladatot folyamatosan. . elmnlik. el akarod keriilni. Ha elfo$/tak a szempontok.zt az Ot angolsz6t most megtanulod magadt6l Es tanuld meg cay U6lossz sz6t odnok m6ro. hogy a naP lolyaman t€tlen vagy 6Ppen nagyon is nvtizsgos Pillanalai'i ban Sondolj vatami et6re elhat6rozott dolosra NaPi eS/ sz6 nem soh. r. tt'rt€nelmet. Nezd mcg ezckct a mawaFansol . j6 kedvre derit. ehet6 vagy ihat6. nzenetet. j6 szaga van.rczorvrnl-b€n lihiinddl. old. $/akran szoba hozod. mar nagyon unoo. te magad is meg$/arthatod a kovetkczci havi ada' got. rossz szaga van.i€lent€st.. Va$/ vesigmehetsz a tistan m€g egyszer' A kilalasziAs utan ismeleld el magaduan laromszor a kivalasztott sz6t angolul is €s mawarul is Ahanyszor naphozb€n l€l€gzetv€telnyi sztinethez jutsz. Valassz ki bt olyan sz6t. megrikat. napr6fnapra csinalhatod. dalt csetlcg levelet. hogy ie is irt6l mostan6ban valamit dramit. amit ott tal6ltil.Tonu meg tit sz6t mogodt6l Szinte uiztos. t6bb k6ne belSle. nozd mcg az angolnaryat Dtcflonar. Ellen6rizd.r 175 . h6ny olyan nap volt moslaneban. akkor nem is olvan rossz bele. leginkabb sarga../-ben.ril. r5adask€nt tanulod meg. amely/amelyn€h/ Szempontok amelybe/amety16l stb. bejelentAst. ebbe bel€ is r€r.

v Af'sfttEpnteE nB oF ?a ltliat in snnslar autiinak? 265. odirdftl |oFm6cln? . lr"rrfnf .akkor tenyleg csak annyitcsinalj.... ndogasd ) es . 0. I uvEn t rovxfiLrffE 4 Fat||nllarcbar talom. rrjsrsrc?r... teng. f. 2. MEssaaElfl'izid?ll 0zenet.laleokkal a nEt.azonbanbizios. nE fonlntfELf a FahEEtEn.d ldd n.ttrrarirrDEa Enn.nele y. o liagytln netiircnet€t. bavont naponta.l.1l BEr2103^rEE3lGrEr al sno.la lifni. 3.r 16. helenle.iting .0. l'G.. nrpilalytt{r/4 hoiente. lr's tornsr EatLE.&rltibtlil4 v^ros. nEnwt En cErmnr 216. helilapt fflrny4 havo l0r.sr rEE /-.0.E. o.1 dd libz FGEJISZI .CggszerreCsokcayet! A legeslegegyszeriibb m6dszer. tla ki akarodpr6balni.tliill o szabary K€r€sdki...ntsE s s a anagt 6r. ag c JIr.8."[t s] cavrnr [*nt{ ls6ldft. ho$/ az alSbb kifejezes€k'll.1 in ldjliv 6.aE.. '..n. #rso. FonaEf 267.rAl nErtfirc tE 5or4 teirislidtuh\ ..l I. .] Ifsa FrLn *trn a | li& d filmvidd -.1 ldd WH r's flrE z Ivr& dd.. pectr h'ijs?l a 6r (arue).ac mtfuttt o. szezon.a.. tAIttu'/r'fE . Nem elitjuk. lailn.. yllag4 vrflr. 4 rrrrf..tcfft' 4 6rE6dtla rcvx/wLrce cExnE4 Y6tn-ltdt!* 'I]nl eor|ErnuE 4 annyslalaty trfrr ff rrarssrEr. sr6raztdtd raru o o. ForEEf F0nEsr. a tl. 7-al 268.4.{ o E n n e ha f i l m n e k Ir's Aca'.frSl rELLau6l EraE ELtclynnEglpttrlol EnEEr N. amelyetnem ismersz... vt]"/-AaEbilitul ralu."' Ittbd |! utlLo dl u ![ lintr !r!.am€nnyitmondunk.rNouBrc|.. nEntr. h€zdd el olvasniezt a lis6t. €s tanuld meg az glgi olyansz6i.o. hogygyors.. n.t/.ha egyszerr€ mindigcsak eW sz6t akar m€gtanulni az ember. '.y hfto'rl + €v+ szak. mondatokkoz(l melyikbeillik bele az altalad 6ppenmost tanult egyszem sz6..r 4 .r4 . raponia.4E ettentElit s!.1 o ldjl'ft hd.5-A havlla!l 268.

amire rabbkt6l (ha pont a kiskockaba tal6ltal bele.pi] (4 boldos) szavakl szomornr+ s.llondom lUord lechnique szavakl'l6dszere Kiv6lasztott J ' im6idhl-tiin o v€letlenszeriien Lapozz a 2AO.l.l)Utana a megielolt szavakat ird ide.Dzt cs'nald meg kilencszer (ka'zben lapozz nehanyszo.. az BIIjGOOO.{r[!zd]l vorat hasznos (a uiEru. liji. Csukott sz€mmel b6kj ra e$/ sz6ra. Van kbztrik olyan. oldalra.srl (a haszontalan) szavakl Csoportositsd 6ket: ig€k: i' en . llyisd ki a szemed es jei6ld meg. €s azt a sz6t nem kell megtanulnod). amit m6r ismersz? Htzd ki $/orsan! A titbbit rakd logikus (= ietsz6_ Csoportositsd 6kei: "rPPr[.r6rar'[i!.frtll) riorrs .

rtl . a nagyia "siel'rt. S€nki s€ kapja: ria ktszett a m6dszer.oszd ki 6k€t sz6modrafontos szem€lyekkozott. ahanyszorcsak akarcd. lrhatsz €l6re ij sz€mpontokat/k€rd€s€k€t a kt'vetkez6adag veletl€nszeriien is kivalasztott l78. Mondjuka kiraly kapja a "korona" sz6t.annyiszorism6telhetedmeg. tn kapon: Rokon kapja: turat kapja. holl€ga kapja.

azulan 6t a masil oldalra fia a !'igare is elCrtel. amibcn minden angol sz6 benne van. m i v e l i t t a l a n t t a l a l s z e g y ' k e t o t l e t e l a r r a n a z ! ' s t .. ha az illet6 sz6nak egJ tovabbi. . Nem baj.Amikor megakadsz.i lalahely'k oldalon eW sz6ra. 6s lassan nrAr a konyvnek is vcge A folytat6s rad marad.csak egy kicsit nehezebb A 16b6k€sigmeg a ravagesigazonos. amir a Wo^D?Lasranil lnlet llire is j6 e$/ ilyen lista? Hei el6szOr is. slraLL-ALL. hogl/ a PrPr nemcsak PiPaL i e l e n t . E n n e k p e d a g 6 g i a i o k a iv a n n a k A d e g y : n e n r s z e r e t t ! i l \ o l n a .i6le. A feladat: addig menni.€ s a l { k o r m o s t m c g t a n t r l h a t o dA z u L i i n ' h c l e g v k i c s i t i s m e t e l n i . ha halad6sabb aH\or csak ansolt. kaPj le egy sz6ian. folytasd a lista elejen. as abban benne van a kieites-manko Het ennyi. mert ad esy: ana az egasz kbnyv nem alkalm.yis megn€z€d az adott leckct. ha hezd6 vagy..litx€u0r HetiDolrnl nir$cs ctcrc-v€gc Ezt magyarul m6r m inden ki jibzotta. m€rt tudsz egy sz6t. most mindenki azt varja.rs. amih rimelnek. ccdr|. ad kctto: nincsenek v b e n n . AzutAn meg lehei nezni hatha bcnnc vrn ':gv szo l a m i t € D D e nm o s t l 6 t t 6 l . a z t j e l e n t i i g a z 6 n ) Keress olyan sz6p6rokat. mert az €gl/es szavaknah cs?k egv cgv (az is isaz. j6. ha bugyuta. A v€g€n szamold m€9.egadott lecket. va!l/ azart.h a n e m c s o v € t i s ( s 6 t m i t i t b b . Bdkj r. ha tudod is. how mitjelentenek a szaval\' rc tto't Jaissz lvli itt mar nem tudjuk folytatni. pl.ds r€u0r mccir. tlyenkor szokta az ember mcgtanulni. lapoz'l fcl a . es onnantol lezave menj folyamatosan lefele. hibrid angolmaS/arl. vagyis mindig az eldz6 sz6 utols6 bet(jevcl mondani cgv trrasih sz6t? Csak akkor er. 6s akkor lg. €s talalj egl/ neked teiszo masik jelentest.r. ho$/ van as cz nrir bnmngiban is val'ni Azut6n bc lehei jelolni. esjegvezd fel a rekor.BosE EosE slb lriAl velnk k€tsoros vers€ket. men az oldalnak. (Most egt/ kics't mindannyian meghat6diunk ) .2i a lislal szodrnak vagy azeri hasznalod. ho$/ a kt'nvv vag€n van eq/ Iista. hogJihosyan lehet m€g egyszer megforgatni a szavakat. mert ne. hany szot tudial. k i e j t e s i j e l e k .. l4edd'g tudod tolytatni a sorr: .a n n a t i s i n k a b b . de csak akkor mehetsz iovSbb. Nem i6 arra hogv hieitist t. hogy melyik sz6t tudod m6r' 6s melviket ncnr (crc valok azok a kis kockak a szavak elott). a lisiiban nem szereplo jelentes€r is tudod.o l v a s t a l s t b . akir ily€n is leh€t: lt! van k€t crt Ejtlh hat t/.. 6s most l6ssuk az egy k€t btletei: Csak a ma$/ar szavakat n€zd. flire nem j6 a lista? Nem j6 sz6t6rnak.car tt^r. hogy Aital6ban a lessl/akoribb) jelent€se van benne.lokat A feladat hason16. l E hasz.O Listo aondoljuk. ld teljebb) ad lietto: .nulj b. €s gl/akorolni aharod.alod ezt a listdt (am're nem val6.. amig gondolkodds n€lknl minden-nra gj/ir sz6nak meg tuood mondani az angol megfelel6jet Ha megakadsz.

\ s 2 : 2 t 7 E /rafl m€rges. minder. 57.:!rl . I 19 E arLArcD szabadl bon i nA D An osFttERE atmoszfera i' 29 [l.e 280.c 73 n_ atrnor idegesit .c6rr ti$/nbk 14186 u rafED ewet€rt !.r. barhol. 224 B adntrrEsE akehol akarhova.ronE egyednl$ 7a.a 57 E asx keftez f 2t6 E asn (Fon se) k6r (vmit) rr I99 u As.f D .r ttt. 45 u ArarruDE hozza6ll6s n 29 E .212 lJ aqaar-rtcE ment6aut6 + 135 A A'o.s ^.36 E ADr.tsr majdr. diihirs ^! 225 lJ ANtrrAL allat .r feln6n . r c € A s z| t 6 2 .24g n aywoDy akAr|'].ccf. mag€syszer 2t?. l o a ' l 0 9 acrrE rejls f t7s . 27 4 Ll . ." 228 E . "j 260 E .tt2 E ^sn$Aur ilrhaj6s f 172 u ar troltlE otthon ^.rrll.' 22A E ^o f.2 l s E aRny hadsercgn 3? . 1 1 9 9 . 152. 22a n acroR szinesz . m€gszetl5iet n ZZ7 u arR-crrNDt ioflEa l€qkondicionet6 x 227 E AncE n repnbK'sep 227 . l o l .vcei.t.i 257 U ArorEDR eqy masiK n 17l lJ ^nstrER vAhsz X 1)7 E ^ sttER vAhszol.. 224 E ANroM at\Arki.^ Lor so! n 2oo dc abc "" la4 aBovE fer.t riaszt6 t 45.em n Z 12. 22? U ar*Pr. valaki i: ts7 E AnnEEe bltni '^ gl.237. cselekedeti cselekszik .c€ kor f 179 E . la7 E ADtn's aPPtE bdlmcsutka f I ?6 E ADD hozzaad. 9l u ^LwAYs mirdig'^ 34. 16 E ^r7EKsEAvE afters.o 227 LJ .91 LJ ..r..e 176 E Apphoact kbzeledik.cr aktus. | r r k a r ( m i n t t e s t r € s z ) 65 1 . 194 U_ ALtt. utan *. valaki c. ts rcssmLa amint tehets€ges ra la5 E Asn hamu .FrDf. val6segos ra 224 U acrutLLr yal6j ban.nD detut. telik E E E E U E E LJ E anLrnD tCgitlrsasag t 227 U Atntutl lagiposta .260 ftn tz7 tr ArsAtD(BEarnatD oF) tart t5l€.r." ros E_ an tevel1 f 227 U . 2O2 U aRoBD kiirnl 'r 2o2 E AnRtvE(arskrrEnE) mese"lKeziK E . 174 E aL ^ncLoenve]Kket3174 E n cottot alXonot S tt D .{D hirdet€s }. bsszead ^r 56.. 274 E ^ttEAs megJelenik.xffr miiv€sz r" I lo E .rrrolv. valamennyif 145. 2O5 D novnceo hatad6 'a t44 E ADvatir aE el6ny n 24s lJ tDv ltutrE kaland { 9l E aDE a haLarcz6sz..nr mennviseo'j 274 E a N De s * J 4 . 185 E irrrE e cim "j 179 E ADEcnvE melleUiav f \\6 E ^^rasr megigazir n rg5 U ^DnnAL admjle]-i.teonas "j 22a E Acnot a]Kci6 ca 22a E AcnvE aktiy t 22a E AcflvtLa akri'vitas '.rx kiszellSztet. megengedh€ti mag6nak.l..ts soo. 228 E_ aczvaL tanyleges. bahova f 224.aM rcpn|osep + 227 L) .rr.evn t6 E AFEM. k6z€lit ri 66 E APmL eli]Its t' 269 L J ..6 \\6 ar ' E ADwEnsEEtv hirdetes f 87 ^ 4c! E tovennsma taetcv reklemns/noksag f ta6 E aExoscs aerclric 'e 227 E aEaoPLA E repi)bgep . tulajdonk€ppen .l6tiinik:i 66 U APFTEalma . 199. fel r' 91 E .sod l.onaromstt E anAct roham i 4s E anAcn ldmadas i 2s. 227 U aLAr.{r.t (sr roDos6) k€r (vkit vmire) .Pr elfogad !5 28 acctDEftr 6alesel{ 221 .r 228 E act7sEss szineszn6 '.tt2.l * r's E /drrr megint. seqitjseqits€a 55 .aaer augusztus "c 269 E Md( het"' l)l. fentj n D2 .I&toar rcpillijtet '^ 227 U An-aAn legi6madis a. 36 E ^unnE . njra.

. 175. u. 46. se. ugatas*' lo7 L) s Rt^.69 E rrslrdr kosar ^.' 142 LI dorror fenek. I ?5 E r/E{yE bator rr 19l Ll . tzo. 24o E U LJ E U LJ E E E 6Esr legjobb r.aY..l l 2 E BELLYhas S t75 lJ Bruss rez ! t2s E BELLYA1EE hasfajes (atv.t 92. 232 E BNn kbny! .Zl9 I atooo rneseune vcrnvom5s "r 4s l! tuow 6r."' l7a U Br/nD ver S 45. E sa atta banan.Lat 46.2t4 U EED^ D 6r. t44 E BomE nves S 27.59 E BoAxD tabta 'r 6a.2s2 L) aEAn szepseg.Et sitr *' I Cg LJ .lrYf.8 keserii rr I n2 E 6LA6 tekete t 267 E ntcx aou Fekete Lyuk ** 7 I U EL ctuErE monoKli tt l?4 E BLAc.r + to? U ein. megver.ra rE6 nagy labujj rq 4l .r 154 E s.zacsk6-'45 U era zs4k " 6A-69 E erdoroD csomagf t9 U urE si\t i: 126 E saffi pek n l9l lJ erD kopasz 'c 159 E es. l O 7 E EnAw ag/ n n? U B R Ac E a g e | | l .rsD keny6r f 158 Ll .l 18 E sA*E puc. 246 E ro.or kitlcsitnk€r :r 2 I O n BEctMtEE kezd6.?otrrnrrf kitnyvespolc *" l2O LJ . t6s U tol (kis)lii "" 17. $/6nyt rii r.sapos. l2O.rff bicikli"j 16 B\LL szimta ^' 47 Nxo mader n 39. l 1 4 .?. le$/62 U aotl lorral.r 95 U a E . 156.. lO7 . tss.' 2O4 sact EAfiD fone]Kn€si 74 atcxvtno hats6 udvar*A| 62 E srRnDAY sztieftsnap . l2 E BARtr6r. ls9.t 16 B srrcn tengerpart/t6part.r brifosf lsg E d&r rnelttart6 . szuka x | 36 U arE Etr. popsir.tm itt.a 74 Md rissra 'r 167 BAcnsEAr hAtsi' mes.f.' 246 E Bo B bombez "' lo7 lJ EEcausE zzeft meft ^e 196 E sorE csont "! 184 E BEDAgy'r a2.! I 18. kanyar r' 175 U BREAD atrD BttrtEfr vaiaskeny€r r: 158 L) aE 4 BEtlr.2O5 E 6E c.kellemetlen { 237 B saDLYrosszulX | 16.E U D E E ttd{ hatuljavminek. BEcs ltezd s 55 E ror.6 2Oo LJ drrr medve4. a2 E soAr csona!"' 127 E t/r denev€r los'tog ra E rorv test. l4l.r. 274 EErEn jobb 4 t94.Ew Bra*N tlj a: sa U aLrE kek "] 267 U aasEerLl baseballal 2.r s5. 25A q EEerMwa vminek az eleje . I 14 anm anmot szrilet€sszab6lyozas x* t8l ..' l 14 q . RE r megh4ilit { l9l E et.55. tAO LJ 6.24o E .EEAD tokrej . ?55 LJ arsc{/. l6 E aetr. l4O..a tA. is) .fii hew (sk6tul!) .{t rud. 16.wuunc testepires. BflEN haiap . "csnnyan" + 257 E Bro taska. ae. 5 5 . 1 5 6 . labda *. ZOA.tr. l4s !6 Ll d/rtr bankr" 10. bomba tt tO7. i4a E 'tzzs tok (ffi nemiszeru) 125 !. (foly6)part lo. . h a r a n g -c s e n g 6: r 5 1 . U . l5a g BoD.oRtra unalmas.rAsr panzi6f l4O kb. ls6 q Brocr. lo0. 2Oa L) Box otflcE jegypan?tirce 251 E BEEnD tunak.rr darabka r'79 E_ Bncn szajha.{ 122 U Bomn atja rminek f 74 U BEer Nnc kezdet. 256 srcvcE bicikli:r a s r a n a g y.I kekszleles€g r l55 U BtsExutL biszexuttlis " too 0 r6noP pnspitk rc ls7 LJ .^ I l O . lsa E tsrrM vmi milqott rr 169.! tr ffir. 237 tr rrrrv nasyonjsflyosan. strandf 145 E EoDr hutta. 9s.' 46.EAr. IOA-lOg E Bduna tonasban ttv6 'r l2l E saumru. snlyos."csnnya". lO4 E BEcn BEc^r.r-Ltsr fekete lista i 175 E fl/rtrrr takar6 *r 59.

! x 226 CALLur fethi\ " 226 c.csuzaskor) n I 15. tdrik. 177 crP kuDak (Dl. nevez * 254 drl hiv (telefonon) n 198 caLL B cr( 'lisszahi. <tPet { t / /.r/a€ cs€r€lr 169 E cEAncE veft. ariuanr.ss gondailan f 245 E crirrEse{f. la2 ngnesq. . beteceoetl:j 198 E c^"rc. rzz LJ CARD Kanya a' | / / c'nor Wenink "" I 15 . aolmm. tbr6dik (vkivel/vm'vel) a 147 E ctRDruL 6vabs n 246 E c. nztet rc 9. lr szzz bika rc 156 srYc' csokor f 55 awcn orrevs kulccsom6 "'55. lo7 c{/rf sritif 44 caLL hiv: hiv.korai ebed r. \tsszataro p.t canannnn elnok r! l6l E cEALt( wa3 f a3-a5 E dt nca esaty ^" 274 u cE aE aprcPenz.toll6) f 169 c^Pna. 175 snE{rr telegzet'" 18I sffcr t€sla:l I lo -^ rrlrr menyasszony 94-95 stuDcE hid: bridzs n 17 wEFcasE aktat6JAan 22A sRarr r€nves-' l9l aflrcnr nadvoni6 h€Desseqti:'lol s ne. A2.iarcs.' ?5 src'arc siia tt'i.' to. a E k 1 v e h ^ z" 2 l c{a6 l.sr oondatlansA'r 4 247 E ueeuxm ha.ester. kozponti. 246 E c^RE aaBour/FoRsv/se) qondoskodik. anonEtt tor. 107 E usnn kasftly . epit f 16 BUDBa Cpftes ^e 16 BurDmc eDuter.{r'r h'ggadt rr lo I cat'rExA fanykaDez6s€p.: aao*np rrr csomasolopapir 174 rirly. forgalmas 'a JB E t " rd e ! t 7 O .A las BRo D szebs + 49 cs6r6. I 2 a .FEE sE szetbiae .{xrrf. t69 E crr.c 276 E entuar ersrerad 4 26n E cEflrArrLl tetmeszetesen + 122 E cEAr sze\ n 60. 92 BuBaL R betor6 i 45 BrncEE rL4nn betbr6-riaszt6 r' 45 &ts.8 .' 160 drorr D€nztelen. t O 6 .1. red BurER lai {' tsa azrro. atwET.' 22 lJ cEn?18 kozpont .nz + 92.' tss E o{aer oki okoz ic AlE crvt barlanq. zrt LJ crre b5rond:'67.! ag'} 4a suasr our LAUerne (Eu&sr. f6'.rr aut6 rca. tzz. tt7 caPrarr kaDit€fn\ '! 2l 26 E crff qondoskodas r* la5. 215 E cmnntr.r k6scjireggeli. n snotrr'bama 174. tat E E E E E E E E tr E E E E E E E E E E E U t) E tr tr E E E E E E E E tr E U E u E E E u E E E E BrEAn n'tfiDszellent:t tal f 6rE ffrrsr reggeti l4o.alitka. ctuc r etkap s 44 U carctt. 57 E o r r m a c s k a" " 6 0 .E arean sRoxE. Bunsr) n€vet€sben tbr ki |' 39 rrrv (el)temel -" 40 fl1' busz!'l2 ra# bokor i l3o rusnEst biznisz.{r cement 16 I o E cEvnl{. 253 E c trEr sz6n\eq 4 a2 u cA^w vtsz.r 21.267 . lgl.tzo..re rizleties ir l5l susr elfoslall. kamera:l crt . veftozik. s ovom hozs +o Bvrarr Britannia-'l5t anms t'nt o' l5l anrns EnoADc.' 2 2 1 sv EEAR| ki\!ni6l t! 2oa ar nennn on eosr postafordultaval i27 Bv sEtP hai6vat . clucHr elkap (pl. 2 1 5 sur hanem n t7o armf. t73 rrctrr vbdbr ro 188 Buu. 12?.' l5a tr csrrs. 199 a v a t B f e g u t o v e t..v qoho "" t g t suv.r ts.' 30.aownr \tesz * | lg. 150 E U E E E n n E E U E E Ll E n E i tr c. megv6ltoztat 202 . 1 9 9 E c rcE.sn c coaPot no Erit f'1iiso6z6r6 Tarsas6s /ttc.r 186 a cEnlx L mAn"e kozpontifiiies r' la6 lJ CE BAL ITELLTGNCEAcEficv l\dzponti _ tliE2erzo Uwnbkseg -' lA6 lJ cE mE kozeppont . cauaEr. csatorna "" 106 crrD6 s/ertya r'70 crP sapka ^r 169. KomomvrK i r r/.

259 tr cLosEnEss Kozebeg.ris oszialy :: 62 tr cLAssnoon oszLalyterem t! 62 tr czf.t 29 tr cotiDov 6vsz. cErLDEEti) $/erek !' 2os o cnrlDtsH|Ess gJer. l40 tr cor. d.coEE jbn.j 244 tr coc Roacd .kessog r: 247 tr ctrrzffs $/€rmekt€len a 245 tr dtocoLAE csokobde t A tr tr Crn srr. 246. tr covclrErE beion r" lO tr conDttotl ellapot .l12 tr colnr?r \idalr .zik . I 6 9 .t:42 tr coudt kanapa : 4l O cr. meglelel6 ::' 26 tr cor'racE cnEEsE titr6 i 178 tr corIon pamrl. l a 2 tr c o P l h i s o l a i j p e l d a n yf I a 2 tr coRNEnsarcKit 7A.xas a$a t' ?:. aa tr counno@ vtsszaszan|6]as : 4a o cout'tnr orczAg: 17.' 24 crf. l a 4 tr tr hidegverii -' l7s tr cozrrf. nyakbrv :r. 156 tr c L o L D vf e l h 6 s t l l l l t 2 D corst tengerpart:: I45 tr . I O 5 .' 45 D coox laiz : 43. hakas.l:--..{z koniinentAlis -.-2 o . 24n tr coo szakics. 42 tr concaawLAtarsl qralulalokl r l50 tr cot.' 247 tr cLouD fell$ i aZ.' 43 tr c o P y m A s o l r ' a a . 166 tr tr c r r y v 6 r o s : . D h i d e g r ' 1 2 5 .vrct osszekapcsol . galler.. 1 7 5 .j.Lnteibn :' 7a tr k € n y e l m e s' : 2 4 1 tr co cs Kepregany. lA5 tr corrFLErcreljes \' 19.i'2|4 tr cornot gyakori.rrc j6 buli (irnl!) cr l5J tr ciarsz karambolozik :i l5l tr c d z r t i r m t l 0 l .!! 19 | cot"B fesfi \' lO?. nregszamol .' 78 tr cotrAn taflalrnaz a' | 3 tr co.! 13. I I I. 252 cor6 fesilkodik. o .r. tr CEEB alienez + 44 tr c cEtLD (ftsz.srr ropogos " :: :_: ir J :a!9 D cro55 her6-.. taniblyam J 20 tr c o r l t e h e n : r l 2 a . l 7 4 tr tr cLosE kdzel )' 247." 34.: 44.vrrrrEr konlaner rr lJ tr corzrf.rr kontin€ns :! 140 tr co.s. AZ tr colflrccr helyes.s6tany ! 66 tr tr tr . ' 9 2 . \a\llalal \' 47.cAtqE.!| lO5 tr counsf.ezit\.2a5 lgt D ft*<oct.:.tr D D tr tr tr tr D cdarcE orE's nnrD mesgondoLjamagat :" 229 cnAPER feiezer f 25O CEEAP olcso !' I 17 cflEc't ellen6riz '. fasz .ocf. l 6 l tr cowrcv korboi t t6l tr cf.r. tisztit ri I 16 tr c z € v E o k o s r ' 9 7 . l7a tr ca'rPEELr reli. kozos Lr I63 tr Co non Ma^eEr 6iizi)s ?iac ! | 63 tr conPAnYcag.rr tiszta.ar-tar€.Yzrrrr. 80 tr c o r c A e u E K o l l a g a+ 2 0 tr D tr tr tr tr E colouR szin . 216 coloa6ss szintelen.a l4e agi E Itt .crrP altaL:nos orvosi euen6rzes tr coEE Dor. kbha'ges lj a I tr coutt szamol. szdnrit6g€p .E itu--a:= tr lr=b. 26? colouRttl szines .{s karicsony:t' Ia7 tr cEuncE lemplomr:31 tr CIA acEfir CIA nrynok " 72 tr tr crcrlffr"rr cigaretta r' 8 tr ctiEMA mozi '! 61. Koron :. AO. I 1 7 tr tr cz.i: 24 cflEcft o0r K ielent\. 212 cotttE. n beieten|.' lO7 159 :. 212. 24 crea. Atlagos. 1 5 6 tr c/rE{n kr€mr tejszin :' 18 tr tr tr ctr.: t7 tr colnw cousn vidaki rcKon | 23 tr cowmrsDE \idaK.n :' t92 c co ruft kiszitiit : t3 E] cotqpuEB l\omput./ct kohog. l o l tr c!rff szikla (mint sziklafall :r 47 tr cu E mAszil\ | 252 tr c l o c o r a .tnwE falytat " 5Q tr cavfloL szabaltoz .

halo$ r! 165." A8.. DEovE. \66 EAro.rirl korAn rf I 16 rrf. l7a Drlr frilr' lO5. 174 EAn-Ntlc tnbevat6 " 174 EAruY kol ai '.rErf s t.{. EA|E") eueremben eszik rr 166 . DnD'!.'173 DRr szeraz n B4 Drsr porla lO5./r cs€sze$ 12 I cu'so RD szeweny { a2 qroorithalo f 241 cuxABLE d/r.os S 242 E U E E ! U E D E E E E E E E U U E E E U E U U E E E E U U tr n E E LJ Ll DA"eEeoas veszetyes n e8 DAEE mer n 126 D RK s6t|t 't 247 DARKt1f.llit('. 34 E E E u E E D E E E E E E E E E I U E E E U E E U E E D E E E tr lJ tr E nw wm-le vele r.ordr.tnc iyeszat rr 23 DNVE..€cDr dont ^" 6l DEcn fedetzet..ltbzik.t 152 DEEAE atmodik. la4 ./rr7 koszos r' 160 184 4. 12. 2o5 DRAa hnz .^ 7A orrrmenny n eo mask€pess€gii rr 160 Dtr.. crrr. vamtiszt E U lJ D o&tsLED mozgassCrriltf 160 ustaREE nem €rt egyet f 9l Drscovl tetfed.a{r kedves .264 arcutwr. 6A'69 E DooR-itrDrt kitin s { s3 E . 1 6 0 .a " 70 c. l 9 l L-JDoar ait6 !r J9. l?3 . DRtvEtl att6tvezel f t72 Dtuwx sof6r n n2 DroP csepp d 169 rrnoF etejt.E E E E L) tr carr sya6...ttanr nehez x 222 . cur. + | t7 Drsrrsr k6r rt 48 E us| tetf va-t2g E uvoncEDelvall+ \OO E Do.27o DAvM. DsAtir.$/nok rr 186 U Nhwn tAnk { 72 E DovE gatamb '. 264 L) dtr. 27o . t?o D A't/.232. t2l DrREcmt igiazgaroj rcndez6 '^ ra .llDr kett6s 'D.rr konnyli ^. nizot.ryYrr vacsora f I la DtsEcrLY egenesen . I lO Dn Ea r knlbnbbz6 ..a 142 f.a 66 Ddmrr fogorvos .. DtD. DEAaNhnz.' dobol r^ lao D LM( ftszeg"' l84.r.r 2lO D vnaD!26a..fl/. 47 DnM.y sz6tar ^^ 275 nE me1hat + 2o4 D|FERE cD knl6nbseg r. 249 Dfest sebet kittbz r' 169 l' rffr( ital rf laa Dnuv.iat "' z+t LJ E E_ U E crv sir r' 131.oclp/r doktor *' I I E r o a k u t y af l 2 a . papaf loo LJ . datolya A"aJ€5 b^uaEEx vKinek a lanya. Dborl. D nK iszik{ zos DR'wGRiv6 ..c s1ftlF'eg{ 247 DrtE datumj randevt.A 221 DEseRtre leir c' 222 dseft elha$/ eS/ h€lyet.|. _ lyes (aS/) .8 . l 5 ? . 231 atsrons orncer vAmos.i 195 .^ 169 D*o&x vizbe tdlad. 2OO D r sz6tit.rsErr sivatag r' 75 DEsn ir6asztal ^r a2 DEEcnvE detektiv 'e 12 DEvrcD esz. n r7 | Dsw dob '4 46.a 22 mcLAEE kiietent .n etfrodozik. cur vagf aa.' 75 . DRow) leves6t v e s zr ^ 1 8 1 DEEAE atom. t98 E . 2a |EEP mely f 2O7 tEctrEE fok ac215 DDLrwa (h)szattit n 66 DDLrvEEyna szz.rrrr napontainapilapf 26a U DAdcE|zlnc: tancot + 30 E DATCER r1n.lY p€nzi keres rc 90 EARW fttld. la4 EA. keta$/as (szoba).s. a|E.rwlr aktuiilis !'224 cwvE kanyar n t9 dtshvs v6m ^.s.r€ss n6i ruhai 6ltbz€k .a t6n arsr kel€t ..r (an.c EK "" 165 E cur.' 154 DEcaDE evLized { 26a DEoE sEs deEember 'a 269 .. EArw eszik.itl. iiltbztet { 169.v valuta f 163 cr7f. k€tszem€. IAO .a'z f 6a-69 rrcrro Ar.' 2?o . E{.! Bl DRAW anEAm (Da u. DotE csinit S t94. I40 U Doa&2 acE. cu cs6kkenr & 264 ! 4r.

239 nE$rflr6 etst. 236 E ErraLE n5.. rg2.e 157. erzels6s:t 152 hunkav6llal6 rr IOO U EEMW E ennarer munkaad6:t IOO EEDveqi't6.. Darcella.c lO4.tittamossaa4 20 ELEPna etefe "'a.knzdelem I 16 r" D U LJ U E E _ U E L) E U U E I D E Ll U U E u U E IALL rl LovE (k'h sr) (ELL. f6ld.239 nRsr LAD| first lady t 259 nEsrdAtE keresztnev r* 96.yo6.r.. 51. gyorsan rr 1 16 U rrr kov€rf 9a. 188 F R Et i i . 9A U FArnEn apa f 146.Dcoronrc CoEEwfl Eur6pai qazdasagi KozOssegr! 165 _ LJ trvarrd este rr 139 E EvEEy ninden n 166 E EvDRyBoDf minden|. 2 4 O nRDBn'caDE tiizotr<rsAg.t t2 U ExrBA LAEGEna$/on nagy f 52."r tr trc. 174. I 15 U rrz megbukik f 40 U PirrTE Isten hozott ('riill) !c r 55 ! rrrr igazsagos.' 22 LJ Eri{ korezak r' loa'log E rsz. 160 E rr r vastag r.3 174 nREMn tlzolt6 . kiad6srael6k€szit^r 90 tr c EcK *o t6i Eoa tojas "" 60 ErE If. film(szalag). t22 E FA'.rcr teny r.r 259 f:/rirrrD els6 seg€Iy. 9l tr aveay*. los tr rtruy n. l4o. €s idehoz t: 44 U frDrrE heged( :' l2a U rrtr . 45 D r Eous hires x tot.. lairrc 249 U FALL ELL. I 92 E rra fnse" i lo U frarr knzd. v€kony r€teg f I flLER filter .P la2 E EasoE eu.lO4 E ExEcr A BABY Syereker vaha s u ExH. I A I . 20. l8O /..:iFlal .|i .t fisura.reQ 219 '.rr..' 24o risr els6 . 45... ||. 260 l) EI"'EE belAp . 236. taves. 2O7 U FAnrEE4n-t"rtt ap6s . 257 tr *envmna minden .lvenc r'242 E FEBRUanr f. megtirlt:: 245. 4A U ravontE ke. rrs ) hal.rir f'nsik. 175 E DwB ow szembld6k.r l2l nno. raLLEfi) s z e r e l m e sl e s z ( v k i b e )! J l a l l 9 2 E FALTE hamis." 64.. 2€i9 E EEL ELr. E D aLAnD Angt:ta t4o. FEL| arcz :. 55 I EYE szem "t lO5. 2ls E rrr illik valakire f 24 D nmas szerel\ienyek ! 24 .r l8l Ll rrrr fing i' s7 U zst g. alak rr 16l rrrr akta ugyirat :: 228 fr.tE (fet)beculrc 175 tr esmunat becsles r' l?5 E E t cs etika. 4A ntler WoRLDwAn els6 vil. ruwo. 224. EKU 163 El E E Ll tr E E A drn szerkeszt. l5l U E oLEE tEsso angol6rc ! 62 U Dftusfi rEAcEEa angoltanir f 62 B nlroY eleez { 199 E Enorn ekg. ELr) Kedve van vmihez. ee2On E .262 r n"ononaL erzelmes.Aw (meget)magJarez + | | t. tt'lt. elektromos $ 25 etecnrc cam villamossz€k 2s ct ElEcmdry . 255 nLL n kit6ft n 122. z n 1 7 4 .. )6J U Du^oEAn eri'pai ee 165 U EuaorEAn Cotqtttwttr Eur6pai KOzOss€g rAI6J E EURoPEA.rrrsr bef€jez rr lJ.SE EDn prctazis { 23 I FAttxLy. hadya.f l4o. nwo (neg)talalri I4J rrnE tinom.. sajar s zdasigaban on6ll6an qazdalkod6 farmer i lso 0 .r 125.06. 55.' t2l rrcff ujj r" ls7.^ 23. dii ^. 2 3 O . 224 D F Rtt'a.szabalyos.tteREmindenhol ! 2O4. 259 frrsrcrrsr els6 osztav n 62.. 255 nzzf^ t6ltel€ksz6 "] 24J frrr 0atek)film..224 E EXcEn kivave ^^ 2os E ercase nn eln€z€st (messz6litaskor) f I t5 D ExEEctsEfeladar.69.t42 E EMLEss vepJ.e]ren 245 ! U EtiErv ellense.c pa. tsl LJ t9r6u6nangol. I I I I 12 nssr roEr premier ^.. 124.brutu ..sated. TALLEEesiK .. rcO E EmToonr szemfog"' l?5 U racE ar. n6i f 16l E rEfxv komp -' 90 ! rErcn elme$/ erte.tnnwe csaladteryez€s ::. mez6 r! s9 rralf. 144 E EEL unE (ELr.ighaborn rr 259 E flsE (r tz.46.

LL gazszemla r" 47 arlE kapu 'c 25o arv meleo {homoszexualis) . nonarvrfi megbocset f 265 rDf.RrGE szedi. 249 r oo b€ka cr 66 noYr eleje vminekrr ?4 mutr'nat smrt cimlap-sztori f 74 tr{/rt gl/nmolcs. kedvel d 2O5 E flro. 209 n ffr:^rDrl bar6tsagos lol. f€lbehajt "" 56 E roLLow kii\tet. 169.s6 i: . COL AOt Kap.242 anoraen keftesz t 94-95. 195 E E E E E E D FsrE barar. zJJ cDrDnr.{ r lak6s !" I 68 fl.ar |jrkarn6.DGE rtizsider .E rf.Nt (cor. lol aemrws kiad6s ^r 99 osrrrE kedves r' l5 ir-f. eo"E) etmesy hazulr6l. 6szinte 't 47 FsE szabad s 178 r EE.rr repul-'. 26s flrff ntehgazas "" 169 tuRd forma f 2Ol rffirwAELr szercnsare + 265 FoswAsDel6re I 2l I fpr r6ka F 30. pillantas r* I 15 a r " r s ep o h a r f l 5 a . fas/aszt E ruLL t te i 246 j6 sz6Ehozas. 276 tr c o . . lao nnm.bornok f es dE|EE L ELEcna"t Attal6nos valaszhs.r lsa E rvuousLv dithbdren I l9l B nt vAEjbv6 a 96 E aaME ftir. 146.rr lapos. E tuf. 156 rDlrE6r knfbldi. .'99. k€ pvisel6vAlasztas 99 . mozr.24A + FLonER\liraq.vE ad n r43. n^por @etut€n) f IJ9 E aooD EvEtwa i6 es€t . 2 5 7 . bunda. t." l?5 nonauz. raozzn fagy.32tl ronercrex idegen. . a5-a5 roa eunerc p€ldaul "i 2oa ron nstnce paldaul rr 170 ronenuo homlok rA 16. osszefon. 199. 27 | E F&.' 15.2o9 /.EMarLi." 40 tr FoNDoF(retu DoF) rEjons 6rte.tfeteit i 265. eotve megy n 54.' 168 n avorn izestt i l2l FL# bolha "^ 265 nEA nAflrEr bolhapiac n 263 noof. l5o. 2 5 6 tr cooD AnExdoo it. l70 Cl rvrEm.59.muveg ^" 45 azf. krilfoldi (f6n€v) f 265 ronssrsr el6b5r fityma d 16 ronEsr erd6 f 265 noneer.nL rhr. r<naoflEx . l4l a' 45 E nno rotsotna^ ::etmergezas E D E D E E E E tr E E E E E E E U E E E E E E E E ftnr (tzcz. cAvE e.' 24 nrc iaszrc "1r+ rr. EEr) lab f 16.ir loo .l ts? xnmon hbjeS/zet. .tr villa "" l4l. mindenes r'271 ewE. meqiavit . aor) berrgrr l7a ctru hHn\+ loo.sc.. SZereZ. l9l rnat. t 26 a^RDEti]Keftn 0. 259 ao olir (kENr.embet { 15.271 c.99 eEnLLEt'rAft CEt. l2l E fitDAl pente]Ki 2?o. l 4 l . 242 c^s B.v Atta]E|.' 82 i lf E E E E E E E ll E E E E L) E E E E E E E E E E E E h. r52 azrdcs pillant.t 134 tr tr oorDElvarany (mell6kn€v) t 94-95.r vitlgy (sk6tul!) *a ls4 alovE(s) kesztvii.: orsz. 1 6 9 ar"rsr tivea -* 169 dr. €tel r' 45.' 75 E rrl slicc r' 195 E FoLD(up) itsszehajt(ogat).r szahadrtgis + 147 r EE-LAttcDszabadilsz6 f l?a nneez..r l05.. ntaotve. l5l.E E E E E fl E E E E E rrx roqzrt. l5l n f'/]rrr mulatsagos. t Dj 6 . l6J. 20 tr tr 60rr k€cske f 215 tr GoD lsten ..' ZU|.r 46 aa *rm. 139 . tem€t€s c" los vicc€slr 97. roxeor. 144. buli E rzr mulats6g. l ? 9 . 1 9 4 .oon padt6 S r7O.. emelet n l70 Fr. E rrusn rriss.ann 99 etnerous nagylelkii f 99.rssss s. l2O. 175 roncEr-rE-rar nefeleics .ttt tutball f 16 Foonun inas. idegen {melekn€v) .

' 259 ide EE4E itt . t 5 7 . 267 GrEYrsE szuftes x 244 arocrf. fele vmin€k f 32. 2 6 7 arrrr lidvoz6l. hatalmas "l 22.mel r. 156 .! 146 aRAnDMomEE * naqvmama rr 146 eLAss fii t 2ot asavnanod gmvitacio s 2o3 aaE^r nagy. . lao E EEAD cflE relaias:237 U tterLm egeszsegt la2 U E E D LJ E U E U U LJ E E E tr tr E E U Ll Ll E E E E E U U I lJ flEAE.24A cnoLND tataj n 23. l2o rrr nt€s.ntD.r' I t6 cREr sznrke { 244.YEir be€siil€tes rr 252 E Eo a\RAELE tiszteletrem€lt6 F* 24I E roorr kamp6 -* J6 U E(nvEn potszi\i6.79 na. 199 rrio h5s rr 94-9s neasroav noi€nel€m::' 16l nemnosexaer heteroszexualis r lOo. DDE etbnjik. lJg cooD-ByEviszontl t6sra. HALvFa) f€t. 173. r g t . I l8 crowD fb|(j n 23. tol EEAaranaor szi\iroham . viszl6t. 169rr I aO namd ti ftenik i 2O4 E rPf botdogn tot. sikerszem. l05 GREAr BRtratn nagy-tsritannia.ij 245 U MBE horras?t6 t 24 | E EoasE 16l? 156 E rosr locsol6cs6 r" 148 E nosPrrAL k6thaz .' l5l aRD EsrnrE eSNe!ryrittessikerszamai t 22 are z i t l df l ' Q ..IELDraft.' 175 E rRr sz6r6s a 9A E LF (r&sz. . 33.r 159. l7a flELLo szia. t92 E EAvE.qELD. 150 eovERn Esr Kotmeny + 2o3 daq anmm S 226 enrci. eldug:l 212 rrar magas f a9. 3 4 .' 4s EEAR|DtsEAsE szivhai:: 4n rrri tr6nor6kos !'2s2 rDzz pokol. 257 E nAE ulatat + t47 tr mvc.232. t92 E .i6.' ztg EANDE nyet t 93 EAtrDwRtrllc keziras cr 249 nena.' I lJ. h e g y .t o l . 94-95 EAND.DE. f l7a.iERorEr zsebkend6.sszemesy rr ta2 auffs saccolrr 175 aassnntnon saccolva becsles "" l7J aErr vend€g 615? 6zrzrr bunbs 14 I o I al. l O 5 .'260 EoLrEx 1. h. l A 4 rrsn rv tort6nelem rr 20. ls2.r" 22 E0LD. dEA^D hall r' 4J. EAD.i' 57 . mna. koz€rtes .r 36 . r 7 g . t 5 9 .tuaana lanyunoka r" 146 c^^MrAmEa nagypapa.trEAaD.l6lndvozl€skorJ :: l5O rcr sesit r' a I t E P s e g ' t s e g : :a l .o.6cs "j 219 EANDkez 4 ?2. i6 napot ( d € l i g )4 1 5 9 c@D McEr i6 eiszakLiir" l9o.246 U EoELEss remenyt€l€n. 93 EoElyukS7l ttouDAY !a\6. E^D eltoryaszt: t3n I E E A D g i t 1 6 .:8 t8? . 174 Eot"ELEss hajlakialan ir 24s Eot'Estcx (BEEotttEstd{) honv6qya van E I U U E E E E E U B U I U t AracrD hajveses + 222 EATaDRE* hajszant6 "* t73 rratRprr-BEtrD hajtukanyar. 2O7 D floPE remeny S 2O7 u EotEFuL remenyteli ".249 IIapFr EmDAvI Boldog sznlet€sna- tr E RD kemeny ^' 22 tr tr EARDwaaEhadver { tr 22 O nonosexu.rs tehetetlen rr 245 /r'/EnE . porsz'v6zik ri 6a.tr.lO5 EEAE| sztv \r6nav) " 45. nto.d o m b n 5 1 . nwa l6gat. 144. EtL En nr tr 36./n puska . fick6 n 237 EAB haj n l7O. nyarclis X 127 noEE oLthon S lO7.n6 n 6a-69. . | 44 crolr csoport f I95 eEow caEw. eeom) . 16l E r. hasznos i 246 drzPrr. 175 data s76r 'e \7O D n^E ut6ln | 47.res kal^t. 1 4 4 ttELpFaL segif\esz. | 16.a a2 eav tiit. mo vannekir: l4J.69 U EoPDr.E _ U U E U E lJ U E E I U U E D E E E E E LJ U E D E D LJ D E E ll cooD fto na j6 reggelt.homosz€xualis lr lOO. aRo* n6i v6ltozik |: |a2 enow st"aLL (e*Ew.. t92 ) t s z i a ( n d v o z l € s k o rn l 1 5 n.

rrEr k6s6bb.suDor "' ?6 "' Jf.El E E D E E E E E E tr E E E E E D E E E E E E E E E E E E E E E D tr E E E E E E E E E E E E E E E lf E n A A -' noff h5zigazda lJ rosrE$ hostess.26a Ed.'P ugrik.262 E . rrcw rnosn ismer { r7O.Ir skotszoknya i 155 E /r/yD!r$ kedvesseg f 247 E r.lsE h6z e 67 roP hoqvan:: 25J nov ta ne Hogt/van?C lso floul M rou Do? ljawon 6riilok.^I I I'l 12 duBBvkri lbe. 133. nurr megs€rt (testileg vIelkileo.( tinta .r 2o4 ' assA D feri n t87 r +/--(lt t?r kunyh6.207 E r(rse G6kol rr 19? E rnateaeo kipurcant.274 EL$rtoljra"122 .r.' 16l r .nr vadaszik f 272 EBar sier n 273 nunr.f l2a.Dr 6tlet r" 20.25? E rflow rnEw.fro $/ereh. allas"A| 33 *' rosrffe all6stalan 245 bel6p vkihez/vmihezi rorr csatlakozik rorE veh n t?9 rouR|Er *azAs n 142 JUrcE bir6 |' 15? Jrrcd dzsusz./rY' innius-*16e xee+ ren.infts f 22 E xrow.?17 ./f.252 |-J .Cz.karosr" la2 rLtEoALilleg.e + 6a{9 ttvtmnv nrcr nounr va.n l7o E rrcr( vminek a hianya. ugr6l f l5O ranP ovEE etuaril.mpa + a2 E r^atlDbzAftz)t'td + 14. r9r .^ 6a-69 O LAw taNany { 48 E E E E t80.' 3? nrcutaence hirszerz6s f lao .t 252 E rrDr t6rd i 56. 55 nrlror"r hulclyuk f 7l n rnsas 147 tr xrcr.na^r ahes.:ilr .. EuKr fai.69 tsLAtrDsziget t 75 JAhaABr januat i 269 E E E D D E D E E E E E n E D E E E E .nenese iaoan" 2oa Jrr boqre.te) { ra7 emberi.' I I l.' 2a IRte n.rDrt b€tesseg rr 247 n uustN i|J.Grrrul" ketchupt'52.ror vas.6ra (60 perc)-' t79.cr ieq r: 184 rcr-Znetaieskr€mf 12+ .b6leviif I JuLY imius '4 269 ./Ycrurrmaq.rEn btr\vmit vhol) rr I 19 . biint ac2O4. ut6bb rc 256 rauav nevet a 12a. foldet €r -' 14 E utnaates nvelv r' 144.260 nro$trr imporens + 260 't"PEovEiavit. .247 /r.nsf 15 nrcnesne ardekesf 202 utvtE 'r.ryocr(Kopog(tal) :" le.erSsn 170 rarEz hotel ..252 LAvtmRY ve.r l16. 1A2.r 173 ror.^ I 14.i6{2o3 EFoRn naq informeci6 n tl ntusE aztk e \2\ tf rncEEDEnr osszetev6 32.ilis i 72 .nziit rc2 bnoErArr fonbs n la5.indiai "At56 Enan&infl.rrY. E .l 12 E LAsr ltots6 t t43. 162 LJ /r/. 116 E unP r.epapit-tztt6 . 212 Jo." n.r.Gn . nunr. iavut n 7a roslal " 17I . (meqlitl :'202 E ^..252. gynmolcsl€ rr 9. l7o ror csip5s.rc Vir'ly f 9+95. I 9 I rFha{t94 LL beteg" A9.' 147 E LADD ]€nall 234 E LABEt() . I I rulc/ szaftos." 162 nconnem befejezetlen " 78 . fluar. ttttoltN t[d.'loa-109 ttDrrt indian. r5r O t4ocxdn ki . rcssz.i6an wcot'E kereset .{ae6rmer lnadms) l50.260 -Eaxr.rDn India.naAtuAttmagyar 144.. kblybh:r J6.barakkra 147 ! . vasalr' 6A-69 n r\Ec EoaEDvasatitdeszka"c 6a.. r' l5O nou nrc meddig. l.meddiq. 2l? E.^ t5 ror forr6. loi E t EE kCs{ 141. landol.eghiv .' nnutezncz intelliqencia la6 .rrE rrcE r intelliq./. ren lmes)tart "j l4J KEEP.' rsj . 174 E asr tart.33 nEE^n 1r1kbl f 162 n..

t20.23o uenraar.yE-LETEE sz.LED.' l7o rr.EM jogrendszer " 72 rcta rcm.r^m { r2o . 255 urEnE eletta.242 + utmex onven tanul6vezet6 242 u..rff{ 6sszekot6kapo€sf 57.E D E E E E E E E E E E E E tr E E E E E E E E E E E E E E tr E E E E E tr tr tr E E E E E D E E E . LE nasy.TEDvezer.' l9l rEAD.tuzeu "'230 .tausn angoltanul6 rr I oo rr ra{rr leqkeves€bb 274 .: ro I LwcttEotl voucnEn eb€dieov n 2s MA1ETE gep r" 20 rfir 5rnltJ 98. rEFr hagy .'|P t6rk6p f 76.. 265 LEr'tEnherii *t 263 LErEB Box poslalAda. 1 6 l .uvEs) €let 'r 9. ensed " 2s5 .' 61 Lo.(r sz€renc€s. 23o ucflr vEAa fenya\t s 25o r.r aiak -' l8o E E E E D E lf E D D A E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E tr tr L.' 61. 2? t M A n ( r Ez .xs. maqikus rr l2s 'r /. ntoe. L{tt tekszitr i' ag uE (rssz. kicsi ^" 128 E . ntoe csinal.c lJ5 LosE Losr. l8r.E/rEi' ('rott) lev€lr' 199. utnnr.zolsaltatas) rr 227 MA'tr tii a 94'95 uxe.cr nval "" l8o zrE ha. lbe)z6r. nyom.vezet. 23o rranr vitaqossiai villanv.udik r* 89 uE r-rr'. 192 L. uar l<. t?? Lorc ro ns jegerals6 s 177 Loo nazelitdik i' 5a Loor Ar sc/sr nez vmit/vkit ! 5a rcor ron sa/cv keres vmit/vkit r. t42.r kis. nDtu) ember rr 16. JJ r.k€dvel*A124 uM sor + 2oa .. 249.ocr t6 (sk6tull). LEr.LErr. l9l nne nossin i Do.B villanyka'fte .) s 32.rn takat1s "a 61 LoarcAL togtc t { r74 LorELl maaanyos 4 lol. LEAF 204 rcnx. 240. lelesegill mew ra 28t .tence + 272 .rcrcte kezelhet6 n 241 E MAtaaE nAnylr. 94-95 ttrRcH rnarcius f 269 tt EcE masirozik t l5l MAnt( tott.F/ felemel f 15. 1 5 7 .'250 rranr meoovnitrDl. l 5 o . 249 Loct zAr tt6ne\) !'6l LocxEE ott'z6szekra. jet { 47 nrEnEr piac { 163 MAntEraBr. aa uFr litt t 13..vezet ^r 242 (r&sz.lcsonadf 2l o EoPA*D teopard 'r 134 zrserrrrleszbikus-^ loo zrssr kevesebb -* 57 LEr. 33.VER mai s 66 Lo^r (tEsz. r r D f i )f € r l i 4 l o o . los.27 tr wx. 15l Mcrc bii\6s.E pia. 262 LErflrE* ta ul6{ rro.elhagyr! 254 rEAvD. t94 TEADEa vezetiS.r felesesnl vesz.rt54 Locr.tnD/Ean tnunD emberis€g :r 16 I M^ r EAPW REtuEfls or ntD DAv! Sok boldog sznletesnapotl i' I50 .rzr lusta.kepes "' 24 | NAxatEDhazas { lOO. t4O rrlrf.25?.t t2l rEAvD our (r-En LEF|) kihaqy i 122 LEn bat x 25a rcn wne politikai baloldat:" 2Ja E c l a b t l 0 l .t 23o uKD szerct.6rrr hatv-Inv: viieqos " ?Jo r/6dr konnyrirsnly.vt al.{raa menedzs€r. sikerril neki :t l8 E MAn aEnE r veze€s.y r. Iakik.nner on e. l2O . | t?o. m6ly "" 52..LoAvEs)wkni:'54 .rox sT.' la narr.5a LosD tord :c ta4 zolriv leherauto.rnAws) (fa)lev6l. rctmr tan { 242. keszit r* 2J2 n rE hiln "" 165 an (r tz.rc. rcn cm elmegy. Losr elvesztt: 55 LovE szerctem .f 250 ucnflroasE"'tit:(iir6torony 'f 23o ua mnG \illim|3s . menedzsment tr tr n tr tr tr tr o tr tr tr I usE (ro sc) hallgat{vmitrr 242 lJ usEnEn hallgalo : 242 LJ .' 46.1 7 8 rEcaL |eaelis x 72 LEa^Lsv./r'.t.a{rnE 15r (kik€szitett)f 16 utve.2O3 uctn f'ny r' 94-95. posta (m int .rlJo.arlEr bnovnit6.." 6a-69 .relmes lev6l f 2 14 nvna szeretij (mell€kn€v) i 154 zor aiacsony.

194.r'$ hianyol. 2Ol E .rarr legtdbb 57 r. lJg.ho$. t'E r. tej aa t2t.rc zene f l\. n nl.I. sExr rejftly S 206 U rLY (itssze)kever..klat6kiiru !l229 E ana\ nemzet i: 2s. 255 E . kett neki E MEITLE tii i 263 E n aflsoun szomszed .2Og tr roe. rEAEr ietenr *t so nar hirs . t33. szliks€ge van vmire.16 EusDuirt mnzeum .r 1l\-l t2 z. nEr ldtAtkozik tutsDR mestet i' 94-95 us|nun maszturb6l lO2 !c n rER szAmit ll5 { . 256 u nL v wn-Ieilr "'-34 u EmD agJ t I til. l9o Utonemrtlll-ll2 E osBLEelkAbiLiaa lovat verseny el5tt.r 257 E ro.s0. lJs U .r 45. 14.25? U EVDRsoha '2 194. 2O7 E t uorz vasott. 2 3 3 2t0 .EnDEDszii.23? E ttEwsaaE\cy hirngnttks€g f la6 u trEUsPAPEn njses ^. m€rfitld rr la5 MLnAnr karonai { r35 wnary nrctLrcerce katonai hirszer- D U u U lJ E U U u_ u U U E E U E E g rcrrEB anya. .tlr.'Ett'otuBtE emlekezetes ^r 241 wt ony erdak { 17o rc oRY emiekezet S 29. kedv. sik vmir6l .Yna regset.. del€l5$:. 229 I EnD l€€lek. I tO E no D Y heft. 1t87.zts.lek€.EE (r6sz.f 46 nEfisrnua E/EEsnaArE menstrual lr l6l E llE&sy CttusntLrs/Xntsl Boldog KaraU E E E u u I Ll B E trxsaaE iizener " 276 M|ALfem+23o MErtoD m6dszer .r.^ la? rcucnrE p}6Elszer f 50 r.' 271. r 4 7 .r l5O n0a nama t l. 128. 2Oa E ErcEszap n | rc u Mcm ejszaka{ 105. csib€sz rr 158 E_ EcEssa sznksCses + 222 U n E c n n y a kt l o l .. formajenalul fussond l7l lJ tagoDr senki . 257 LJ rool hold "j ll4. tst.r 173 Eoman hegy "j t6 fionrAut arrc mountdn bike r* 16 ttto.atyEY LJ ttoryrer maiom " 125. 48.y d€l $ I 06 | r c wt i x t 2 7 . b6lint cc6l E norsEzaj { 2oo LJ trolr-^E rv*trtBrE nem visszavAlthat6 E ee27 roo. 166. 12.probl€ma!t I 15 .E tr E E U U E U E E U E _ U E E tr U U ttEE|.YrYrvmi metletr. l 4 a LJ 16r. tqELr olvad't lO7 MEnsExorFaRr.a 219. korom ^^ l8O. E nalmLr havonta: havilap 4 26a LJ too. . 26J nAtLszbgn t48.. zavarja. tl E6E*ooM gcmba n 2oa .r ? | nountw stt szAiviz "i 199 novE mozog.263 E n r. 45.. lJ tttoEL morel 'c 173 202 nEE ra hElkoz6.iJ .hianyzikilemarad... (m<s)javit. 258 nusrcta. 2 1 5 . t46 Eon EE-m-LAw any6s t 4A nom8 roreuE anyanyet! 4 45 .tomERtEss anyatlan t. 22s E da^t ow.7 | t ousE. 245 Moron motor .t ttalrr orczagqyiilesi kepvisel6r^ 185 i.. l2o E MrsraKEhiba + 7A. 21 4 u trExr k6vetkez6 + 122. r9o E . 27o penz t: s. l7O . belvirasi: 229 U MnD ban vmil. 158 u ttofloeAqoas monogem n IOO U nalnt h6nap n 26a.! 229 U tuv smRr miniszoFrryaf 2Os lJ mtsEB miniszter f 15 E_ Mnm p. 25O MEAfi. zeftsz { 224 . 24o U MLrotai Leiesember { 24O E rrz szundikalas tj l9O E nAmrt szalv'ra S l4l E Mst oy sziik n 1rc. hangulat .155 E MoDEtu1 moden .r ? 4 tt tDDtE-^aED kbz€pkoni rr lol n DDIE cLtss k6z€posztaly r" 74 MDNenr ajfet. rtDlr nW.turE egetryuk. s6 ETDDLE kt'zepe vminek.7 t. ts4. 26A u ttrnRo& tnkitr f 2o4 E . kerdes.'r.6 43.rIrv mAjusr'269 rcAL etkezes ! 22O. 269 U tlEwshir. lO7. itsszejirvetel 14 |."eY. ttrc eger ^.

." lo4. el6fordul f 5a tr PAcrrlr csomag l' 23 1 D PAaE oldal..255 ree sre<lf 223 Pctvtr 6eDa'/). n6'!er n 23 n Nn#Rv 6v6ata r2n t B nn*nv nnwn mond6karr l2a tr rur €sonrhejas bo$/6: hnlyealak :: 72 U oatEcr ta.' 2oo PAssrorraE sz.\tember + 26s E donttErEseholtt 224 n uDEakt ! 22a n MlEBDR szem x 73 |-J . 226 PnorE tetelond n 226 PnorffiRAPfl rcnykep x 2 nA o zongoraf67. lO7 tr P REor papagai i: 233 tr F a T f t s z : 7 9 . 50 PtLor Dil6ta f 2l tsa. 267 4 oE nyxii r zzs U oE n\ill.! 114. lAa orD tegt t | /u oLD orea.96 PAsra res^a '" 43 P. onaY oke 4 | 13.:247 PFri kitde :" 66 E zt EsTRr.I 09.6 9 .{arr orr -' I8o rosrw.hivatalnoh E oFFrcER katonalisz. buli tt I Oa. 2o2 rsffEcr t6k€l€tes "" lol ErroD idlsza\ + 29 Frrsor szemely i 12l.rrY apaca-' ruo. la4 oneaneieo f€llabri r" 16o otLY csak + t44. 2so PEonEtetefon n 67 . 2 I o o.t7mnlt:.rt syalosos r! 45 U pEDEsrRtatlcEosstfta qyalosatkel6hely Prr tolt . csomagol*r 25. olaj !r 15.iven. €rtesit€s"" 222 .ruza t 2ol pangotyeanyusdijas. r99 o r d ( k i ) n v i tr ' 6 8 .{olm r6n€v-* I 16 novEl reaen'v.oEsoo.. 260 .E emberck + t79. I85 Et ke. l0l tr tr PAER papi( f l l. orrlyuk r' 7l .{tt osv€nyn 2s0 PAnmr pAciens+ 2l PrrcE b€ke. 2 2 9 vkinekr' l8 ras*rcEE utas .r pisz\el t la]. l0o Eotr.r a D tr IOA-IO9 P Rft pafty .' 231 D P REtrr sznft X 162 tr Prrur parki parkol. hivatalnok |4 2Jl oFrE gyakran -' I t6. 223 E Pnt( 6zsaszin i .t f t9 E E tr E E E E E E ' YaE E E U U u E E E LJ E outvai naran<ssaroa. I 63 Prsr elmesy vmi mellett. nvitott aAla2.t iegyzetnzetr notebook (kism€retiiszAmit6g€p) 22 .' lA2 tr onEa mAsik + 17 | tr u ovERcoon tnlftz x 244 tr ovE rrNE tttl6ra 'r 24A tr ovEEkont orEsDLFtitldolgozza magAt f 244 tr Prcr( pakol. 224 oncE felnaL kiims. t56. lO?. r)/ E nwst apolon6.rf. lap f lO7 tr FAI| fijdalom " 246.' 267 E orontnr mindennipos.' 2t4 novEt"B. b€nzin r{ 199.{dr nem .c 2l PEnctLc. kisallat:r 106 Emo. 266 tr PAntuL laidatmas ! 246 tr rrnr f€stj fest€k f 266 tr tr FAr"rcEpalor^ : 2l tr PAE sipadt .or nc senmi I st. fogamzassailo r. tr P E R n i s a q . 1 4 5 174 u P nnEE Paftn. ' t 2 o tr P tERwox^ paptrmunl\a i' l2O tr /"A/rc& csomag . E r" 25t orFrcr& hivatalos.nvedalyes l}l S Pr. 231 tr PActucE .oua tzlrsas'ilt t' 25 E nc. 6a-69.' 90. odaad vmit E n E I U E E E E U I 4 t) E E n D B oca{r 6cean-^ loa-log E OcmEERo]Kt6ber+ 269 E arrDr ajanht n lga E otrEn tetaj nt* 41 L) offrcr hivaral.iroda r" 251 E orncr aurctne irodaepuletd 251 rendcir.gy f 92 U d.E E E E E E D D E D 22o oRm asza]Kx . altalanos tr ontcn\taL ercdeti.f 2tl .n. n. 162.'94-9s." . 229 E oE . l2O. DED'nvitorL aqru L 229 tr on"n&'?13 lz't6s t *' i.r lO. l7O. las reeceratnrssb€k€ss€g.ttz PEe daat] f 79 Pa malac:r I IO rrzz taltetta.46 OI{.

RErD olvas f lJJ.rEi.rr novenyl rirtetrnov€n)4) 266 lJ Fr. er6 . 23 PrPtrs sk6tduda "' 155 P Z r c f .€sn 274 U toeraEr zseb ^e 45. hatalmas.h e l y r ' 2 1 5 . 2Ol E r €''€rr i€ten f 96 tr frrss emel. magan. I8o E nEsrui nvomas * 45 E irl patkiny "17s E PREsutE feiel€lez.' tea lJ P*Esr pap { 193 E fier.r A t\tttER haratom. 179 E n rLwaY vastt 6' t7? U pxf.ABaff nyul f 56.. fetLesz 'e ts7 U t {y sug6r d 60 EnrcEar{276 lJ RE .eD daeD! 227 E F L) I E U 4 Ll U lJ I E I E U U LJ E PRsar bitrtitn ..s "^ s\-ss E PrzasE kercm. 266 t PLAM . .rqErhibbanti homokosf 154 E fttr m wt mpti i 4l E auEstro. 134 l! Fosnt" (nsz. E erm es6. dmma r' I I l-l 12 E Pr.' 241 PnoctEst hahdas r' 7a ProrrsE ig€ret. rosnnv) LJ ror (teas)kanna r' l2l U a.' 147. 259 E PrE rt rcngej.r I 17.lcr. fntyif" I lO E nuDv kesz.r politika rr 15 U .' 15 tr_ rounut !! ro. 249 E EnwD f onL ^a 163 ! c. er6s cc246 U ./rcr.r 37 E mr.E E E E E E f tr z.ryors ri l9l E P. rue rur tesz.bbban kedvel. 264 E rosmo| helyzet . 72 E Pocrcrrr. 249 E Pf.254 E.' E rut"P ptumpa 70 { lJ nn n r6k.rzc.'2ll Psorr. kttlt6 r* 29 E fl rM mutat (vmilyen iranyba) :: 167 E rcrcr rend6rseg ^'240 (r6sz" poLtcEt"E ) rend6r L) rolrcdar "rE oiDa { 21.nvea Dul6ver 16 .{ 62 E ruase erszeny.'YirClf'+246 Ll ralv darab. kettefr. 24. p6nztarca. 17 \ E RAncoar es6kabet.Br tr ru. 13O LJ rercr veF€ny f 75 | "flAc-rrcAL gakortari { 179 gakorlas f r79 lJ ucne lJ u^Db r6?ti6 ^' 12 ! ie{cziE S/akorol 6. ^EAD. r iatsiikf tt6.oLya fiolrs poligem t' IOO LJ PooE sz€g6ny r' 156 E n6rrr tolakod6. teljesen"1 t26 tr rorcnru.ndtno kieias S 211 moE8rv \iason f 162 nosnnnx prosiitualt rr 160 Px@D biiszke rr I OI psrcnoloatsr Dszichol6qus rr 252 n 240 E &rIrE udvarias "j IOl. el6nvben r€. n6i 6ska.' 29 E nnoti (nn fltr) f€lvesz vmi! magara L) rvsr posta f 227 ... 167.x.e l1n E nncru L pontosf lol U nmL als6s dialk. tegen szives rr l5a.*IDr zsebpCnz ^' 4s E . tnske.r 246 E a. megiger $ 8l P*orro&cE kieil.tt erct. 24O LJ resr pos6ra ad f aa E HrAnas pizsamaf a U PosronrcE postahiyatal 'r 177.:j 25 PstE dii "' 4A ntzE"t Nne dijnyeftes { 4a PEoBt t problema f 12 ProEssrolraL profi i t62 ProrEstotr professzor f I I Pfotr nyereseg r' 7A p*oe* MnAEt-Eprogmmozhat6.er6szakos lJl ri U mnr kiki t6 .69 U BEALLYtenyleg'. 177.231 lJ aaaRaEL veszekedes. ]KeftCs.?r7E eg€szen.^s1c miianyagf 26 E Pr-rrE tanver " l4l E Pr. veszekszik r" 50 g eu^^rEft neged { 79 U t'osroBD k€peslap r. ridiknl{'J9 E fl/irE !6nztara !c I | 6 2t2 [.avtuL i ft]Kos f 246 n flasn. l3a EmLhnznrc.M (n) (bete)trnt aa l2l LJ orrff csendes 126 . esik (az es6) rr s I szesiLr.e 34 E rnce ua tuceduta t 276 E sErD. rak f 199. l5l politika' . I 1 5 rrrcE helyez "" I 15 PLrlY€w: tewez i I06.D. 2tl postas f 240 U qrEE kifrlyn6 + 133. igazi!r lo5 U PBtnE MmtsER miniszterelnok ^^64.' 2 18 pNvAct maganeka intimszfera "" l5l PRw^E privar.

' 2 58 E f.r l5a rJ f.fD prros.f.syzes . I 14 E Rtctt giazdag'* 136 E nDr buszon/motoron/biciklin utazik. soLD . nem felejt "" 206 E BEPATB iavit { 24o szerel6 E nennntN (nsz.tr felemelkedik.lad.atszekftny ^' 14 tr sar. t94 0 iori UvOlt. megfelel6.rtitok r'91. (meg)ment f 22 tr sar. R.E szobor S 72 tr sfl tengerr" 262 tr srrsrDr tengerpart f I45 tr sE^soft evszak. hely rr lJ4 tr sEcolY.a 240 E r€rE{r (mes)ismAkl f 19." 247 tr sar'EnEss azonossAg f 247 tr srlY. 249 tr s E szef. ?8 E ffPof. 264 E 'ELL.. j6lj rendb€n f 2Ja E Rtadr jogi 23a E ruanr mna politikai jobboldal . masodik f 239 tr sEcolY.ercm f 25a E EEsnuL pihentet6..N. l7o X 243 tr auLE^ tr EUMrum 4 46. voros r 267 E nEDDtsfl pircsas f 244 E rf. l2a.ecR (m€g)vakar. szoba. 245 + E nrtunv vtsizaler zt. E arcrji iouu ("tout. hely€sen. stsf.kken !' 2a E f." 232 D xet'nnaza eml€kszik. 254 E ''trrulrcs mondatn 122. lOa-l09 tr Er. 238 E Rta r hetyes." 245 tr tr . 144 E qEPARAE evehs^ x 2a E srPrE rrEr szeptember-'269 0 irirors komoly -' 2J i. szendvi. homok r' 68-69 tr srrDfla homokzsek rr 6a-69 tr sAnDrgcr. awa) visszacs6roq.' 27 RDVEcE bosszit { 2t9 REvotvE forog. visszatel€fonal d 226 tr tuNc ap (n ne.EcoD WoaLDWAR masodik vilAghabori rc 2J9 E srclrf. uralkodik.k tt 258 D + 94-95 tr nE szabary f 2?6 tr ruLEE tmlkod6 " 2O7.* 254 E s D.. visit d 124 tr s LProR szobrasz r 72 tr sculnv. 1a E E E E REruM visszaad oo27 nE aflraBrE vissza\lAlthat6 .r IJ l. k€z stb. sotD. sarD. masodperc f 264 tr masodoszi6lyi rr 239 tr hasznalt f 259 tr 6.o 62.' 2O7 E nEsr.aqt . 2? | tr rrv. RAna. 243 '.E *EcE vE Kap { 243 E *tmmz felismer. pin. E xEstEcr tisztel rt 2a.nt . iskola rr I 16 tr tr sconsfl EiaLrsE sk6t angot (nyetu) tr .aRAnr e]].s i' 8. RosE. sENr. nenfifiLw) .) r' 199. 242 D nmrnc fut6 (mell€knev) '! 157 tr tr D szomo|it. harsog.rrcr csi.sau 'EEN lAt 't I05. 232 tr srrE biztonsagos f 14. 182 E sEE. rLN fvt.' I I I I 12.r riport -* 15 94-95 E rEruBLrc Kozr'Kasalt. szezon i: 276 tr srrr iil6s. 1A3. I 18 tr SATaDAY szomb^r " 21O.c 148 . bomboli Llvolt€s E q U E U EocK szikla t 22 {ocrr rinsat !' 50 ao@ szerep .da csdng.na Sy(rii f 19 I74 U aha.Ne) felhiv" fel€s.2o7 E rEs8cr tisztelel .toEE nE^ kbftlllJan6 tr tr noLwD ker. 106.Q l2A tr BwtrER tul6 lf6n€vJ .roLL gorget !' 30 xoon terem. etD mond + 60 tr Sc NDAL bolrany "j 25O tr scroo. sENr knrc n 226. nyugalmas f 246 E rrsrzrss nvuqtatan .!onalz6 ruLE ifenyit.lrits + 226 E ntor t^zadiE { t26 E aEE.E tizspalinka 4 2O9 tr tr errE ugyanaz . 260 {rcr tr scrarr sikit.irlss visszautasit !' lga E rraR€r megban !" 6l n E nEunwra relati\l]]tes lll-l12 E nEnAntt megJ. ls4. felkel n 6l E aoaD t t72. csonget + I5l U nnc BAcx (R c.

'rrDi l6nytestv€r. sar i\l r' 2O4.". st n]'tern 264 L) SEIP na'o 2' tJ. 33 f E socnrr tarsasageS/esnlet l6a U socn(s) zo!.sc . 133 . 154 U E A 4 srrEEroFPAEfl papirlap d 95 s ELF(rgsz.ar.-snarEn Az. 9a Ll srarE sort r' 14 E sflouLDEB . t?s. 167 E snopxeemnbottosa' l5l E snoffme bevasarhs r' 32. srorer beszel.. apacan6v€rf 155 sn sar./r savanyn U soufl del e t42 E sprcf.!32. sEotiE sut (a nap) |' I 14 t5 (szoba).n er 'h 32.ff.' 2O7 (iriil!) rc 155 LJ SLirtE Egaszs6gedre E s. -.. 212.1-**Qt aJ + E s on |"|'alt 216 E snow snopzo.vf.264 sn s. uramr* lO5 .r 42. . l4o -^ LJ sn( mosogat6 7s U srtL s tt. st oT.szarikf l9 E sn rs fosas $ 65 E rroc| sokk -' 12 O oE(s) cip6 f ae lJ snoor. tobb f so E sew sewto. 8f 2.betiiE jPADEes6.E srr k€szletrszett oatszmateniszben) . s6hajt r' 266 stc r lavany f 266 s'cn atait .crtur 16tc 39 E $roP bo]|r.y) l4o q .!'Er. LJ sflrf. iqazit-F254 Ei sf.r."r.tt srors. 55.atamit 224 E sorE !.r18^E valahol n lgg E 50{ fia vkinek f 99.259 U_ s4oa szmog"3 173 U saot E .rrrard hajadon.sony r: 14. 255 E soor hamarIr 256 tr so{ar bocs(anat) I l5 f E so.o sMDLrnD/swLr 4 sttr. sw( sillyed. s!!o"t'Et!) hi'embel f t6t E soaP sza?Dan. 55 E_ sEoREtenger-/t6paft f t4s. t47 LJ 5.tE.Er lesz.25a B stno stnuo/su. 33 E snorrno ano tteveserl. I67 f saw show ': 14.r rngr' J/ rJ5 LJ srlr szar.5l E sttauaw sekClyC 37 tr sunnoex l6here ^t l s5 E s.' i?t rijvidi ala. 167 nl. 249 E sqArnw atnyek { 2oA E $A. 2OA E sr'x. sairc... s oor. 2o5 u snYes{ t0/ zoz U srl menny .i. tr srlyaldesyagyas egyszemelyes !r _ (dg.r nem -* 106 g sEx szexn t92.E mosoty t 2t2 U flnrE mosolyog.' 243 srclr beteg rr 152. iir hety k€t dolog kozbtt."t eJ . vf.' 135 D soLtD tbm6r ! 26 n satEBoDYvala\i t 224 E sornrwE yataki f tss E sot'nmno '\. sma €n€kelf 2la "' E snaEt enekes 2rc 2t4 . sEodE. 'EEP) birka r" aJ'45 tr )EEEF E srrrr leped5s 95.sm alszikat I JJ./Plev€s!A l4l r'J2. I J5 E sr.i. t'.4 ia srr"€rr csendes *t 184 srrrv ostoba.i "' 72 E sor la$/ f 25a U soFr p\ha{ 22 lJ sotrwRE saofrver f 22 E soLDrEakarona. snllyeszt tr 75 E E U E rt ir. l9l E slow tassn n 273 O izrr]rx lassan!r t9a E s. s rn star becslk.EfisL rt t?3 E srrff kigy6n 6?.snown/snowno _ U D E U E ! L) E E E EU U (meg)mutat 14. se*n varr r' 154... srELvEs) Dot n tzo '|EPEERDpasztor f 154 s "D.' nP eles.' E sf' rf. 16l E o"r'! (rssz.\tall n 54 E sr.n5tlen.raretl6zik tt zQl E snor. borotveiiozik r' 16 (rssz. 33.bszatyor f 32. 174 srDE oldal C 74. 3J E so.r.r 22 .r loo.' to4 stq"Lr egszefiien f lO4 stnc.e{rrr havazik!c al E sto? h6 rf al. heqves"' 183 E s'.fni(si d 52.!. l0l sDEEnEcr mettbwtaLas 6'74 sar s6haj.p n me ntce pofon |r 262 D smr. 156 U .rr @ . bolondos cc22O sE E egszerii.r bdr -* 16 E sranr szor'lNa .r sFr lenyugszih 254 LJ sEr.

sruDE r diA|r''. 194 D rrzz magas. kezd rr loa-l 09 E E E E E E E El E E E tl E n E E E E E E E E E E E E E srtE allapot n 229 E sr. 46. havJr -' Jr. ralan) elvisz (sz6rakoznti 166 E au{ beszel{a9. litrt€net f 15 zett nn 245 D part .l0 JZf.Yrv napos .tDR tana\ :' 62. 242 f tanulmanyoz 2s5 .Dt utca r* 94-95 laxisol6r i' lo E r xr DRtvEE srBE\ant er6 n 211 E EA tea '" tO.E E E E E E E n E E D E E E E D tr E E E E .1116 t56 lerccl-: I47 rAcr. srarE5ttrE')/srAtEstExsotrAllamfefii f 16l E srAno. zt6 Ll slrr itllbny ^^Zl2 curcasE b6riand"' 43 s napS 45. l4l sPorr sport r'8 r' . szett6pr: 88 E ntn. knloniis!' 156 snuno pbtlybs. r t<Envesz 't 216 235 E uxe. E EAt" csapat j. tA2 su/tn sw ttt.meglePetas stLE r izzadi: 14 sr*EAEr szvetkr n 14 sseer. ttszik i t7a tlsz6+ t?a swr"MEs sawe. 157 srv k€m r* 186 seua*E ftt !' 94'95 srAtas bpcs6 4 a2 srai"P bety.es€snaPszemilveg"" 45 i sz. swu|.rrEe p6rkolt .rrct gyomor l0l r' 155 .tre.50.' lc'{r. leng€i r. 16?. 155 srz1D. IOO E E^c.! 56 i suFrnntaxtr szupermarkct 52.sziv{ r7o. sffir \el)tolt !r 9.tr tt' .' 76 temistaf 62. 10. swuna l6b6l.tztv tanul.rrdozr.r.. P6tiYos 156.^ lza.9':orttDfoltos. rArcEr tanir .' 148 E rirr( benzintank:' 199 E naP€sap"" 50 E raP topog.r 229 n srAtEsttatr(|Esz. rcrc.ir s. dal : t42 tl szr marao. tr ntcn urcm.indul6s.vo er5s f 5l gimnazista.^ 5l rt'|tclr.254 rTtrf. sattr.sExr.rur6 biztos!: laa lezetaknev i 96 suRtlAt"E i'al sorrrrse meglep. t7A t E 7E .tn or nno lelkialhPot.a 156 s6Edt beszAdt 42 s'eu. t88 csikosr' 156 srxrtE tr IDr ozsonnaf l0 srro.sztar.t.g + 263 sr Er collEct'on helyeggJ/(item€nv f 263 r' szr. 45. 33.nsrfiE napsut€s.f.7rt sk6tmin6s gyaPjnszitvet -' sro. srooD. (njs6sos)stand l7 sra1D. roon. tDnlY surr illik vkire!'212 .EA$EB el6ad6 t 42 sEAn t|nd6a . sa$r (el)koltf 255 sE D.| loa'log srAnr kezdet.zJg E sal otr kimaftd leste sokais)r' 166 E sTrPlap. 30 swoxD kafi f 7o snqrnntn egYnti€rez:^ 26 f swP otrYszimf6r'ia lll'tl2 slsEt" rcndszer "' 29 T^BLEaszralt 25A "' ragEclom r.E EA BAc reafiller i: 45 fels6s.53 .indul. saune. stvoD all tt 17 srattD'omsE taft6zl\od6 r' l5l sralr csillag..r loa-l09 snr megau E rAsr{ feladat "' I I smn! rcE stoppet t 273 E rAsrE megk6stolr-4J swrn rihat i: r77 E r sEruL izLses i: 246 sronl sztori. €gve. loo E . 2s5 sFoottkan6l. laa t€P.' l4s s.rtlon{ csapatmunka 24 rur beperelra47 E rsn konnyf 46 srcrlt cukorf 12l.ttiz D E E E E E E B E E E E E E E E E B r. spar. sncx ragaszt. raxE \tiszs 166 E rArE our (too.-szegez. smtr betiiz ':' | | l'l12.' l 05 E srcrc sntcx. l7o E r n taxij. t2t.S32. s*nn ssarr s6Pbr** II l-I12 s$f'Er ades.. | 14 234 SunDAluasanapi' 27o 21| . 24 suoi szop.ytDnapnyugta 2J4 2so s.99./tD E zx ad6f las sn aE furcsa{ 9'7. nor. ragad .. JJ D |rf.

m*or/N dob & l8l m*ou w nE mvEL (rnEEw. l9o nom (|ssz.t 74 mPsrcirr sziqornan titkos i! 74 mnAss fels6ftsz nelklili. figl/elmes mouanness meggondolatlan f 245 mflow.{rrl qondolkodik r2 150 mrRD harmadik a. 2JO L) IY teve f 226 E r*ri iker . 2OO rE kotoz " 2O4 zr nyakkend6 $ 204 Trarf tigris cc 199 ncHr szoros aa26r) ne nr szorosau . ' l 8 l rrrr6 hiivelykujj $ 260 lttaas)ar csn|66ftaik n 27 |. ma 6jje1." | 9o E E E LJ Q U E E U E U E L) E _ U U E U U E tJ U E E E E u 9 U Mcr( vastao r' I 19.n s7r.a-Mrn.cttss harmadosztalyi. sovany "t 2oo urnc doloqra lO5.. Ino.a orF lekapcsol r.s k6sz r' I 15 E_ ntrs urr.r 127 .r ?60 nffi id6. t22 E unoensnro.nwe padl6fites !c 24a U a DEaaowDfatldalalli f 23.son f 32. 145 E rnavEL fiazil.azr csnnyaae160 LJ LMBaELLA eserny5 f 67 U tNtDsulERABLE megvehszolhataUan { 249 E woennaor m.226 rctemone tetetonal o' 22a ELEvtsd relevizi6n 12..24a nRED feradr r.Ebogancs.rsH Ait^EEL a l.rvt€ve (bec€zve) 187 E rE rrs tenisz-* t97 E ERuBLEbonaszt6.55. 27O ncf pipa (mintjelz€s) !.: zzd /€T.der€kis meztelenf 245 E_ roltcq meg' nt rr 259 U toncE sziv6s.. ^.r guminyom '" 47 U . n nranr.254 E L) E E D E E E l l IhF lv^cr.e 276 E rov )aftk"i 73 lJ n t. 55 mP fels6 ^^ I ?-it rpP vminek a tet€je.he E mMTo PAstDsiiriretr pandi. elmond r' s l. la5 dr. mn. 241 E rEsr teszt . tLlor'') toa-r 23 n rceen ravtat . fordul.!' tot. twocnsrooo. rnoensooo €rt f I la E U E E LJ E csatorna ^r 47..r sdrii *: I a3 flr. r2o. utazis n 54 u aor ugeres. 2ss ro Er vece i to6 !96 {I .rr./ koszonomf I 15 D Drrf. ll8 ftrcEntDRegyntt rr 2l l. ru 4 nousDR(s)nadrasf I19 l! n rD isaz ^' r22 u m'.tf. 226 nu. llyen az €let.r 79 E r*r$ csavar. nnEw.27 | E rtel forgat.EaMPE rA\liro 'r lO5 ELEPEaEtetefon^' t2. t52 zsr!.t lss morrcrrrwL gondterhelt. 254 r* E rEr.. 122 rrcKEr iegJ n 29. 33 E roqoaRow hotnap t tgo u Tdaw nyel\ (a szeiban) i: 45 U r0'\crD r*ls7E' nyelJrijtij i: lJs LJ ru. mrlt mond. 194 mnn mornnr.' 25 E rorMsrcLAss turisra oszt6ly *' 2s U rDraz tunllkOz6 Ial $ E m*n varcs .ttoLtcEr gonttot " 22o mnn.kem6nyf l5l U rotRtsr lurista . tJ5 E_ ryRDatlt6sumi n 47 lJ t"ffrEM.2z2 E tnlrrrr Szentharomsrts 94'9s "1 U nltP itt.'5l LJ rrr. . t22.l arr ma este. t75 roomP sE foakremf 52. r87. remes+ 22t. 90 E nEAnE szinhez r" 94-95 E /rrorv elmAlet r' l l l-l 12 E zzeneott .' I 04 E rEszclrs her€ -' 156 E nrrrr /o. Mm) ros. texer. xanyarogrAJo.E papirzs€bkend6 l| 92 toD^r na f 56.rsr ugrat piszhil szekal:' 147 'TEn'm tBsz. 24a E r DEntnE alahnz.r zo2 E ntvet taerct utazesi iroda r' la6 E mveucr utazt> z4z "' A Btd( triJkk"..fordit.' 259 Dts tr^a i<l?n.rcran \itzleked€sidug6 t 85-a5 U rRAFnc uadr(s) kozleked€si lampa :: 230 E TEAW lorat & 2Oo tr ntnstnu forditas:. mnorw) b e d o b j aa t n r l i l k 6 z d t . 239 mno. megpr6bal 260 d U nEsDAr kedd !: 27O.

247 U uE ts..rDo&. 234 wALLPtPEs tapeta.s :: 152..sr mos "j J4. 178 E $ELL ji't n I 16. 6a-69 u t*ELcorE ti.: I 15.lves . hard:t 212 D kE^rflER idtilatls).92..' 249 E wennoveo munkanalkui. woorc kicsomagol. E u/naLEhatna !' 262 VEaETABLE zbldsag^'52. hans (emb€ri) r' 218 U tr. nyer S 54 U rrrD szel ArlAl. s6.! 36. furgon n 142 L-l @. melyik "r 136.r IOO E atrAn untalr x 249 E LnFarEtyDLy barAseglalan + 249 lJ_ uiEAPPr boldoqt^lan { 249 Ll ..tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr alaLL fal e. I I I I 1 2 . ufioto.il2o.5 n E L) E tr tr tr u i'zqt . t87..' 249 U wDaEss levetk6zik. ne. 33.Anyi . 154 UaBANvarcsi { 162 Ll .tEss gJenqesegi:247 U t+E^R.26a asE hasznal i: t2O E t|asE fElyD vihend r* 9.. wofiEft) n6S lOO.Ysrft nem biztonsdgos lj 249 U Lrnut nem i. 2?2 (rstz.) A w H A r m i i ' t 3 O .rELc. 194 vAarr bizonyialan.. lo5 lJ M . woLvEs) tad\ s{ t+6 E wor. r|/o8 \isel. 267 E k/flo ki i. l?2 E rrEly nrikor.lvitrtes | 152 vAcuanCLEAER porsziv6.23O usEn'rREtrDLr telhasznel6barAt f I 20 U . l A 2 .LAeE lalu t 276 lJ /Em leher f t63. 185 L) Lnloo( kinyit { 249 lJ UTaDABLE olvasharatlan 'r a49 n l. figyel:r 226 L) wAE* viz i| l2l. 65 E usmne-necnna mos6g€p :. 16 usEf& hasznos f 6a-69.' 199 LJ rfz nos.. watKtttA. 237 w A Rh t t b o t i ^ ' 1 5 9 .er i: 245 U iTrz v€grcndelet '2l9 r . 16l.' 156 E p.6/r Ozvewember f 100 D U /rrE feles€g rr 155 warER pin. 246 E zEf. 2O4. 234 v/r mikrobusz. 205.rrcr figyel f lgs LJ wArc naz. vizi6 i: 226 yrsrr l6togat6s I: 2.zYrc. v6kmen "] 16 tlo..r€frf het r^ 16.rrrrrEss pinc€rn6 :. i::.tt'E togatlrat.tem ..257 tr unmaunn ctnxne vizalatti kamera r" 248 E woo.kEAr.! t74 wA r akar ^" 192. woRE.r 255 vrad ige !i I 16 E wEEnE hot t 253 vElry nagyon rt 135.. JJ. woN wo.24a E_ wAr n t: kanyt m6d i 4s U wax Wenge " 97.tEMtE ) n]'eI uPsrDE DouT feljel letek i: 2t4 _ teorol6gus {. 2s5 wcmRY gy6zelem { 2l I U t"rrsrl whisky f 199 vtr.F wA6 ser-an' 272 U woEA (rBsz. t€tova . 65 U ttl. e\en '" 2o3 u $EAmEM i (taez. 232 ! r r n r m e l e g ( h 6 m € E e k l e t )d I 5 2 U wA^frtofr harcos . l3A..253 vrsrELEl thato f 241 E w osE kie f 255 vlsro\ l6romis. 27 | f t62 E_ hLEE DruM kupi. 185 D .24O E ur rnE. Zla VALUD eftek i: lA5 E_ tLEsr nyusat:r t42.hat. kibo _ goz .1 E Mrr sz€les n I85 I//s/r meghtogat f 25 E l{aDory ozvegyasszonyn loo yorc. 240 U wwA^DLY EoE rE telfeldsen mozq6 LJ ITYEDNESDAT szerda.\az:: 192 E . levetk6ztet./.rsrE veszteset n 55 LJ kardt lkarlt ra f 92 E .P lel. 2 5 3 vEaErasta vegetAriAnts a |A7 E SEEELkeftk i t72 vEEtcLE jatmn .vrr egys€g .t 27O.trry hetentei hetilap ra 264 usELEss haszontalan i 245 L) tEcEr s]i ly . 174. I52 yrc z6ldi (zolds€g bec€zve) r! Ia7.^ 6a-69.249 vadnM poszivt)zik . 155.' l 6J Ll ?t tE egy€slilt rr 2l I U AnrED SraEs oFArE^nr Amerikai _ Egyesiilt Alamok !J 2 | I U wrvEnsry egy. lga f felebresz l02 E a/nDow abtak :: a2 wau( setal i 16. 32. 2 1 5 .

gna|og1rkel6h€ly f 45 298 . 22o E roo.3* . zoz rosszabbul. rossz f 258 tr . ra (mar kivagott) r{ 220 n r. 143 n r@rn dolsoziks I lo.' E .uD sz<'3 1o4.{n . i 237 wonta ardemes f 194 wo?mLEssenektelen f 245 tr tr tr tr ffirsr csukl6 f lOl tr Il tE. 24a E woRKmun\a. IrxtnEd ir r' | | l'l 12. lzo .a | 16. t22. legrosszabbul E ron r legrosszabb.' 257 tr rors€ rosszabb. 135.' 246 E vtoroearw csodahtos r* 246 E tL@D eA6 .d/r -dolsoz^6 l^l-0^ u woBlD vragE zoz.rof. wRoE.! 22o. 2 6 4 e tr YELLowsAtga^' | 14.t t 2 .' l0l.' kar6csony (k€peslapokon) ra 147 tr Y D L R v X l l l .E ronrn n6 (feministasz6alkoias) f l6t E wonoen csoaa . 267 tr rDs igen !' I I l-l 12 tr rEs7E^DAr tegnap 'r l2O tr YouNc liatal . 162 tr EBBA cRosstic zebra.r. 254 tr tr wno o helytelen. 1 2 7 .

.lror"N Huroni Checkbook Huron's Cross Qlrotes pPdin\L 4o8 ll-/db' p6ld:nyt(698FVdb) p6ldenl (898 Ft/db) k6zbesiteskor firetenr. aril6s a postak0hs6gel A kdnyvekkedveznr6nDyelcsiikkeflet BIOGRAF IADO K Pf.lssal. 6s egyariint cim6.1500 WORDYDICTIONARY HURON'S hasznos sz6ltr. Megrendelenr al. Fotditdsigyakorlatok is szavakat nyelvtant tanit. 6000erederi esban. angolmondat Kb.ejez6sek.bbl ktjnyveket: az I uro'r Wo-u) Dr.kezd6knek halad6knak m6donidrt6n6 hasznilatat angolige 1500 amelya 150leggyakoribb (ki1-. k6pzettalakok)ta almazza. nyelvraniprobl6mekszerinticsoportosft '1000 id6zetalapjan.SOROZAT A HURON KONYVEI EDDIC MEGIELENT 150.: 1439 Budapest. 704. CHECKBOOK HURON'S magyar fordit. 6s A HUCQ CROSS HURON' S QUOTES KozvFrtrNUt MEc RENDELIE A KoNYVIKET KEDVEzMfNNYEL! A KtADorot 2o'.

MAr mostel6jegyz6sbe vessztlkmegrendel6s6t. szakembereknek a tdmegkommunik6ci6ban dolgozd leheta maivelt magyarbesz6dben elfogadott akinek szuks6ge angoloskiejt6sismeret6re. de aiAnliuk m6rnokdknek. kereskeddknek.: 1439 Budapest. Nev: Cim: BIOGRAF KIADO Pf. 704. 6s 6s magyaros etir.A HURON SOROZAT KoTETE MEGIELEN6 SZEPTEMBERBEN ( HAKSZ) ANCOrKrElrESr SZOTAR HURON'S NG PRONOUNCI DICTIONARY Nddasdy Ad. 6s megjelen6s A postakitlts€get kiad6nk6tv6llalja. A kitnyv(ek)5rar k6zbesft6skor p6ldiinyt.ssal. utin akisara postezzuk. .im Ft Arar Sooo kb. .mindenkinek. Megrendelem al6bbi konyvetl az Huron's angol kieitesisz6tar fizetem. (lPA) jelekkel kiejt€se fonetikai KorrilbelLil 000 angolsz66stulajdonn6v 70 taneroknak tanu16knak. N6lkul62hetelen k6zikdnyv oryosoknak.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.