P. 1
Hurons Nagy Szotanulos Konyv

Hurons Nagy Szotanulos Konyv

|Views: 124|Likes:
Published by Ildiko Somogyi
It is a Hungarian English learning book
It is a Hungarian English learning book

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Ildiko Somogyi on Feb 08, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/05/2015

pdf

text

original

HJRON'S

1500

,tiordPl+s
N. YERGESANDR/is SALAMoN QARoR ZALorAv MELTNDA

E[osR/F

Kitahlta, irta,

szerkeszteite €s riiraszerkesztetle:

N.YERGESANDRAS

qa/o', sALAtqoN
ZALATAY lzlloh]il MEUNDA
Ellen6rizte, lekbnaLlta,megprobafta megoldani, mqjd feladta: AnOrfl LAsztn l{ovAcslr,Dr. ZlLor yErErERtE

A borit6t l€rvezte €s iiralerv€zle:
DtntEL EBDELT

A k6nlaet tervezte, alva6 helyett:

Mara harmadikkiadas(na, ugye,megmondtuk) nem az utob60 d€ Mindenjog fenntartva, bele€rtvea sokszorositas, mii b6viteti illelve ritviditelt valba jogat is. A kiad6 'msbeli hozzaiaruhsan€lkll kereskedelmic€llal zata kiadasanak spm a lpljes m0. sem annahreszesemmif€lerelektronikus, mechanlkus,m6qneses, ke?ivaS/ m;sr lormrban nem sohszorosithat6.E

copyr'sht [0 rdjt]@salamoncabor N. Yerges Andms.zalotayMelinda,1995 Copyright O Poganyoy6rgy Copyrisht OTEXOFT Kft., 1995, 1996, l99a
Kiadja a TEXOFTltyomdaipari €s Szamitastechnikai Kft. BIocRAf Kiad6ja. Kiad6vezet6: Majrenyi Klara Cim: a kulcsban

ltyomta a KaposviariNyomda Kft. l99A A megrendel€s tbrzsszama; laO OA2 FelelSsvezet6: Mike Ferenc n$,.',ezel6 igazgat6

@

gosr:t + E rsrxgo.:
E 6'inr€i remeUDk. 'oE[h6d.
fed

--€.y.

--6r (].j,.ter."er n€m rendha$/6 nnu ideju).

De ho'no\rn

kercskedeln c€Ual nyugodtan.

Ezta szrmot kikerdezznk,

rnnrnlom
Szovokinggcn E (hukik) IUlcm6riofogos CtGr Hungoriontuist mo.1..'r Gronor 53 Tor &,6qo, nem l6tjo, vizuj6lis tipusoknolr 6t Szemtilys:eriulfoglolkoztotri @@ Hicsft rejtvr6nyas 103 llo, hollcd? 0udiodor6l6 123 Itt o Britirh, hol o Oritish? lr', T69is, kinak o nyelve - kultur6lis mogozin lGt? llgelviirszehv sonlft6 tr@E Credeti kinti o@t IUl6giscsok obszur.Sum zlt IUlindon bEkorbon 225 llyclvlononc kicjtiiarnyiival 9@t Banyas6sol6di lirtotonul6r 261

':a 3

nc||ilolulcDccmcffis
lliisziinetn ilv6nft6s
Ka,szitnjnka segiis€get B a l o g hA g n c s n e k .S z i o p i s zM a r i n a h , e r e c k e iA n d r e 6 n a h s P o l i c sS a n d o r n a k . a d a s y V € N a A d 6 m n a k . R 6 c z l l i k i n e h , K i s s P e t r 6 n a k , B u d a p e s i iS z € n t L a s z l 6 q i m n i z i u m b a n a z l6 6s a 46 halado csoportjainah €s a JEsehnek, a Laszl6s koll€geknak, Cserbah i a n i r n 6 e l s 6 s t a n ' t v a n y a i n a kZ a l o t a yE l e m € r n e k , a l a m o nE v e n a k ,A e n e r a l P e t e r n e k . , S Keresztcs 6vinal! Koncsek No€minek, a TRAINEx Kft-n€k, Ujvary Zsuzsiinah, Badai P€ternek. Kdszbnet a domb6vari G€ring lvl(helyn€k. Es ahlror most e$/ hosszn lista arr6l, hog.y milyen kOnyvekekbdl loptunk otlet.i. nyeEanyagot, va$/ kaptunk akar csak inspiraci6t a WonDI"Luskeszitese soran. (Koszitnd meg.) A szavak kivdlasztesa\or m6S lesinlGbb a C,ttBRtDcE ENaLIstt LExrcbN tKolan4 Hindmarsh, Cambridge University Press, 1989.) Syakorisagilistaj6t vettrik figyelembe. llinden sz6tarak hozlil leghasznosabbnak Orszagh Laszl6 nagy-nagy Angoil'lagyar, l l a g y a r - A n g oS z 6 t a r ab i z o n y u l t( A k a d e m i aK i a d 6 . l g 8 a . . i l l . 1 9 9 1 . ) - 6 k € t a k O n y ! b € n l . s z i m l a l a n s z o r . g l s z e r f i € n l € k a n t r i s z 6 t , r r a z z u kV a l a m i n t a z t j L o n g n r a n . s z 6 t a r l (Longman, 1992.) Lo aMA DrcnorARr oF EnausE LMauaeE AnDCaLtunE Rt'gttrn ez utan szerein€nk lerdni h.ilankat kedvencunkneR, Nigel Reesneh, alijneh eznttal a kovetkez6 miiveit forgattuk 6s forgattuk €s forgattuk. mignenr li€sz lett a ALooMSRLRv DtcnoftAnv or ?orur,ARPHRASES lBloomsbury. 199 l ) PnlrAiraoolr (Eloomsbury. 1994.) TnEPoLrtcallr CoEREcr QuoE-.ahauoE 2 \L)nsin Paperbacks, 1942.) ( l A z 6 s s z e s, , s z a k i r o d a l o h k d z r j l a l e g d i l i s e b b n e k e 2 6 l t a a l t a l u n k r e m e k n l h a s 2 n a l h a ' !6nah) a kitvetk€zo mt bizonyult: llihe Lepine €( lYarrrL€igh: IEE Aoo or SntnD LrsF (Virgin, 1991.) A ti)bbii pedig ABC-sorrendben: All€n, W. Stannard:,rvnaE ausn SPEECE lLongman, 1954.) EAsdo: OtiLovEA D AAaLET flA,Itu oF Bastro l?enguin, 1945.) B(nn or LtsE. TdE InE 'gos EDtnotl led. by David Wallechinsky and Amy Wallace. A u r u m P r c s s .1 9 9 5 ) PazzLEs/-4 (Heinemann. l99l.) Cas.. Dougt ENoL,sE EnausE lDrotqs^t\D flow nt asE mEM l.d. by Jennifer Seidl and W. Mcllordi., o\ford U n i v e r s i t y r e s s .1 9 4 2 . ) P EncvcLopEDta oFLA auAcE\Catnbridge University Prcss. crystal. David: TnE CAqREIDaE

' lgaa.)

Roon oF lvot'tsE (ed. by John Davies. J. M. Dent tr Sons, l9A Lr sE EVERTMAN'9 Rednran, Stuari: IlvoRxrrc wlr'n |/of,rs (Cambridge Uni\crsjo. Press. Qairns, Ruth 1990.) oregory. R. L. - Oombrich E. t1.. ILutztO A EnMEszEnE Es A ,rovisEraEN \dottdotilr 1942.) aln nEssEoox or wonDs, rrt(ed. by llanir llanser, auinness, 1988.)

4i.

(Bichotson, 1990.) Lo DrN FaB atunDE Hughes, Patrick - Brecht, Qregory. VrcMls ARcrts aNDlxwnr \?enguFin, l9?9.) lvlccarthy, I{ichael -- O'Dell. feliciLyt Btd.$n yocaaaLtny tE AsD lcambr'tdge Universiry rress. 1994.1 O'Bnen, Domini.t noxl m DDwLop a PERECTlE to*y (rieadline, I 995.1 I'ormt D.n oF fitasEEy REyrEs, lttE {ed. by lona and Peter Opie, Puffin Books, 1965.) RAC rbiraEns flA Daoot (RAC, 1994.1 Swan, t{LhaeL l{^ErDlrs.orE (Cambridge UniveFity Press, l99O-) Wnght, Patrick -- Richardson, Peter tol AsEs Foa ^ J.ttn narofl (Andre Deutsch, 1995.) Szer€teltel eml€kezrink meg az Ismeretlen Angoltanarr6l, akin€k mindannvian k6szG

* * 5

n6takb6l. ki. Olyat se nagJon tahlsz majd. r... hosy sajnos lehet.Szerintnnk viszont teljesen normalis. buci"E.yanhasrnald rpl. hogy nelunk minden a szavaink megjegyzes€€rt van. Ltbjesyzetb6l szapoAzzu|naid.mondjuk . hosy trem is oryatrgyakoli. hos. hanem kitrnlbeliil l$atie-ttlGdn]-nek.Jellemz6... mintha tarealgAst tudnank S/akoroltatni. Udv Neked. aki veiemedik. hog a rAaLr ..nek. sokminden masra Csakigy csineltuk.. as hog. rul ..vainkbormas eresed leher.m volt q r si. is rrljn mert az is kicsitolyan. hanem ia fene tudja.€s alaposan m€qi€S/ezni. ha ansor besTedpr hal honyvpl is vesz.Dnas szeintijnk csak erre arkalmas (erre leginkabb 6ak a wonDFLasalkalmas!)..t So. . ncm. a wonD(Lusba barhol belelapozhatsz.6 hlilt id6s alakokat.@ hrr krbl.ns mu t n litvz n.ll6flaz ma$/a. hog} a FAaLrazL "hiba".y . aki mar elkezdett angolul tanulni. ho$/ yq!qj6&! mit is jeleni (a helyesiresi hibil pt. akkor te szer€tnel bemagolni sok sz6t. Csak Otlet€t.a sansFAcrm$r nen lcijlistslaln]. knlitnits€n.mint amlkorbesz€lsetes k6zbenjlt €szedbe valanl..igazf' kiejt€si'atiras €s f6leg Dem is "jelek".rnr [misz-lu{r.mir jeteni magyarul".r.E. Ett6l pe6ze nehol malackodasnak mindsithetsz bennrinket.n r6nvu. h.. Bar mindenhol Htsz majd . Azt akarjuk mondani. 6'akm jtr. Nem pedabzas (a hAtlapszdvegben)... a rorl. ami ebben segithet. trd is id.j6kedvb6l.tJy sansaqo| a/ 'ao.rnJjlolrol ' B-q\alr E sr ord. rh meglerted ezt a kbnyvet.lJ elld ' reqjeqy-zni J . mert az a sz6tanuhs r€sze).tj sz6" jelentas€i.. de ha kbzben azt is megtanulod. P e r < / p s / p r i n l u n h m i i s l e l i e s e n n o r m a l i s a hv a g y u n k . er ar en hib.) UgJ sejtettrik.hiejtesre utal6 jeleket .ftdrebos 4 trtr .A l { a g } 5 / o l a n u l o ss z l o s e n j en e g e z t e h e r n e : (S0ll lUordplus. jetenti.s. n kedvenc sz. 6 i . Az e$/es leck€k egy€bk€nt nem is Cpnlnek egym6sra.vas/ Fzdij!&hdnl(A nek kell mondani. .legrrps ponl nenr \ T e r F p e la h o n l v u n k b e n r a l S nm e r t n e m j s o l y a n S / a h o r i ? E 'lermaszeV€dj meg minker.o"r.iaeft.syd veszni. olvasd ki syorsn nehrnyszor €s jesyezd m. ha szidnanak a j6 anyanyelvnnk "tnlzott" hasznAta.*. olr a hangsnlv!\ CyoA ellendrzes: r sAnsFAcnoa. hunrorosak is akartunk l€nni . hogy bArki. a rendhagj. (Aztanperszeigen nehezenment. .-. na$/betiisn€l nyomd meg. hogy b6rmit szabadjon (v€Sre). I$/ekezttnk tenyleg US/ 6inalni.r ' r v.ton1E i "run irt"t u. hogy amikor siman egy barati bevezet6n kotlik az ember akkor is mindiart d r e h l .azt. Nagy Sz6tanul6l ll E Mosl mir n€ h....dehaL pont csak €nnyire va$/unkj6 lejek. el€gpdelrseg. A ttlor. . ma$/arul p€ldabzik majdt . { f o l e g A y u r i i s d k i t S l ! i g r c noim.icgy€zhet6 egy rahedliE igen $/akori sz6.aztan majd 'syekszel mestudni €s be$/akorolni. mert az arr. neh? 6 .-. hory egyszeriien csak veled tOr5drink. tahni) a tanarakt6l. hogt tesen. ha szeretned syorsan.vekni. 6riilne eS/ otyan sz6tanulosnak.. amib6l minden flancolas €s m6dszertani vilbgas n€tkiil €gyszeruen csak meg.rurtonjurt haszn6ljuk 6ket.-. hos. how angol szt vegitsszefriggesbSl(szap sz6!) taHlhatod ki az .. veltink ny€lvtanozni s€m igen sik€riilhet (de n€m titkoljuk el pl. kontextusb6l j6 megtanulni". mank6t adunk azt az€rl meg az alig-halad6k is sejthessek.lisan nez kieqy ilv.s amil. m o h j u l n a h e s z e b e .amikor Nem csinaltunk igy. lvli sem a sz6iArak IPA'jeleib6l tanultunk kiejteni.. akkor m€giscsak j6k voltunk.

szRunfi noYcll An ..x . nalunkAmerikaban...A vizi6 karty6zik Wat€rloo Bidge 2 A saj6t anyjuk se ismerne mjuk Ritka kitnnyii szavak Ritka hOnnyii szavak 2 Kit6lmit tanulhatunk? lvlit lanulhatunk a nagypapanklol? Itit tanulhatunk az amerikas magyarokt6l? Tudod.1zsi2 6n dance-olnek veled.a z b u s i n e s s A b i z n i s z .b6ros ld6zitett tanaroh Waterloo Bridge . Meg a magyarok is.lcphant in my pyiamas A b i z n i s z ... Heureka Szavak ingjien . Mar megint Landzsaraz6Vlli Shopping Centre + Bev6sad6kozpont Shopping Centre 2 4 Eev6s6rl6k6zpont ez it! a sz6tanulas helye 9 lcr l2 IJ t4 l5 l6 t6 t 7 ta t9 20 2l 24 zz 26 27 2A 50 JI 32 33 .. Es most m6g ezt is megmagyarazzuk..a z b u s i n e s s2 S z € Pi s l e n n e S z e p i s .t. . l e n n e2 lvlostmindent m€gmagyamzunk..... Szavak ingyen rettr J6zsi mii csinal? J..

o..1 elefhant!r---------------. tenyleg €nnyire hasonl'tanak a magyarhoz.a kaka6poros dobozstb. *"k l{lglldiri hh: 19. pizsama stb.zarl nz o ._--------------s a n w i c ha I spor ". '.!. azt sose logom megtudni. Ker€ss€l olyan t6rgyakai(ne a na(ysz6tart. mik is voltak ez€k a konny( sza vak.. ho$/ nem csapu.y isen kompl€x miialkotes fog segiteni neked megjegyezni. a cisareti6s doboz.olate . .k be. de mondd is ki kozbenl ElSszor A hubasanlein szavakat csinaldmeg ngy.javitsdl pisama!r---------------cigar€t. amib6l ket sz6t mindenkeppen OtrE .Onclephont in mq pyiomos dildnl iij pi-DzgiDcd in Iijn Olvasd el hangosan az angol szavakat. amelyeknel ngy gondolod. Hizd ai azokai a dolgokat a nizon. amelyekenellen6rizheted. (Groucho Marx ameriliai hu- a prros szjmn dobok lpl nadrAg._----.m11ttc I sttor ^tr EEPtra IIow trE cor nro nv pyratqAs I'LL |EVER I{ ott/. hogy nem nezel fel a listAra. allre lyek nem szerepeltek ebben a leckab€n.: j!':2 Jutalomid€zet.) az angolban t6bbes sz6n'ot vonnak nraguk utan. javitsd kij6ra.rt . bycicl€ z____ cocholakli z l ES.de ut6naellen6rizd€s ha kell. 4 Egyik reqgel a pizsamamban lSttem e$/ elefintot.. tlogy howan kerirlt a pizsamSmba. j6?). es pip6ld ki azokat. nem l6di' totiunk-e-Ilyentargyaklehetnekpl.

z qiEi.helyenk€nt kicsit szlengeseko. hogy legw el6szitr is fel kell €rk€peznnnk. rogtitn k€t sz6t tanulunk meg. Vannak olyan "magyar" szavak . Ez biztos. hogy azert 6h se mondhassak azt. v€kony 16teg. de nen ez a l€nyegvan diaiszleng alvilagiszleng jelenlhetkisbabit is. hogli rz.D!Di? szet. rigy. raza.Az nzlet az itzlet.4 Hol toltjnk a vikendet. Ez lendriletet es bnbizal mat ad.b6lev( (akernarancs.. hogy tudunk.llert ha p€ldaul nagy nehezen megtanuuuk azi.t. Melyik angol igevel csin6lsz p€nzt? toltitd el a h€tv6g6t? forgatsz filmet? I pr." lilfl] a film. melyek azok az angol szavak. Penztvagy eletetl ' akar pletyka)l---------------4. amit a fenykApez5g€pbe t€sztnk. mindenkit m€ggy6zhetett arr6l. amelyekei ha kimondunk (egyszeriien. Az egyik a Cat€k)film. nEE rEtrDas BUst\Est szava kkal akartu k kiszurnia szemUket.tr.hettrek bernc s. mi ebben a biznisz? '"'.r' 4 hartya..cepper sen hivataros nv€rlhasznirar.A penz beird be angolul: l.l6dns. vagybirkitrriLst mint a masyrrban. ahogy szoktuk). amelyeket tulajdonk€ppen mar tudunk.*t.oz businers Az el5z6lecke (At't DLE?EATT nr pu . No meg m€g e$/ harmadikat is: rrr. szrvrk is. L. totrEy.O biznisz. szaftos. hogy a BAsv.k's tong"r. egy angot ember is meserti.r ** [olmdt -t stb Grlnt. | 2. m€g ha 6 kicsit mask€pp irna is.PArositsd az els6 oszlop magyar szavait a masodih oszlop an' lrd le angolulaz al6hlizott szavakai: EDL hol a 4e!1i? EEU.B 5. a masik az a lilm. JarcE nLir. €s fiataln6ckat. * r g . lesfeljebb nem tudjuk. hol a dzEtitrz? o---------------b€bi dzsrisz film Felteszlink m€g n€hany k€rdest halad6knak.

csakhogysajna ossz€vissza.0whogy most iz elso oromi'k ulnn olvasd lel haromsTor az Pgesz lisEt a helyes kiejiessel..tR FAxtt ban ([dti*] + aut6parkol6) ?ts . Angotul n€mcsak magat a tea nevii italt hivjak ieanak..' MrEltdrd4 lo la . hanem azt a bizonvos d€lutani alkalmai is. uuna $/Ujtsd ki azokat a szavakat.*. Ezeknekval6jebancsak a kiejtes€tkell mestanulni A kiejt€s€k€ta masoParositsda ma$/aros knllemii dik oszlopban taHlod. 6frr(r Masik j€lent€se: Parr \Pt.ot.epter ist cErrENr+ satrD + snaLl sft)tlEs + *"-F [onkii]-V€snl is a beton el€g konkr€t dolog o e h tr vaalsr.amelyek leirva betiir6l-betiireegyezneka magya al.o$/asztjak (pontban 6tkor) ok ilvenkor esznek is. ' . foty6P tt 4 RtvEnltirdl jelentese: pa-}. Lattad a filmet? Robert De Niro. angolszavakat Iril h { h:i+lEffl ft'{ Ihk.. Masik hol? Het a c.a' hangb6l az engolban .il Att6l azonban. riosv Zrrls((.-TAxt: Aki lezeti az a . az€rt m€gis van. hozza re. Jodie Foster.nincs is mit ianulni".e" a magJiar"a" hang az angolban "4" lesz: az angolban hosszti "i" lesz: a Hasznos ismeretek halad6bbaknakl EAtr4.. hogy val6j6ban. pt.F^Rx YouR cax' tff€ hi't in kir litl o ttt parkoli.ndl rroror grz mhrmdl gtdnl aprc "i- -. amelyek€t ha kieitesz: a maryar . amikor elf..AxI DnvEflIl itdl.oo cDtrEfiE Adunl. onn6n kiejt€snkkel.2 O biznisz'crzbusiness Felsorolunkneked olyan angol szavakat.

"a nescinelando dolos P€rsze [h6wii l nil .. az angol .nosy a zranmcr^zo]b5t {hom!zi-EL. Akkor l6ss hozza az isazi ExEaosE-hoz.za. ne7.*' ban hl$zdsztirl vannak."*-*..mint ez ilt. ha minden sz6! ilyen konnyii renne megtanulni. ri (a keu ionni.:'t | | . PROI'JU]'JCIATION HELP lploll$lzi-Uldnl kieit€s SPELLIC Ih.hl I!?rdincl MEAUTNC Imininql j4t 4 .btrtr.. mes a l6bjeg.t.A t rt inkiLbb.^ rn "/oi.zene".hosy a hazi ieladatnriarl dd.. vagyislankor)abeliteladat.rl Idoklti ldricd Ii'foF fjsdnl Inid-Zinl brhd bru+Eei'd l*. .. mint . lh!?ll.."rkl Term€szetesen helyesen gondoltad.is lenne. PRONUNCIATIOTT TIELP SPELLINO ]YEANINC fulloholl hh'.ifr "**. amelyik magyarul annyit iesz.. Segiis€gk€nt flE. hogy melyik angol illetve magyar sz6r6l van sz6..yzetet[r.ha n"m rirr ede.-) Az .zt ielenti holy "cal enn€k alapjenviliisos.L454/C4 Irj. ltt mosl az lesz a leladat Lism€tlesh€Dpen.l+ kiejras. mint azokat.-pltdplJ megadtukaz angolsz6 betiiit Osszekev€rve.n6rc szi'rol van sz6.da$ olyan feladat. meft aztothon (e rdr) kelldolgozniia |lM) .

PRONUNCIATIOI'I NELP 5PELLINC MEANINC lhsll Ididi6l kokl Imodd'il Idi-lE(fid ldiftind lblnk! It'litdnl If6rt'ifl lorobldnl hdirh3drl I I . Akik m€g nem. azok most hipp' otvastsk hopp. tegy€k m€g.Legahbbis onnan kideriil. akik az el6z5 oldalt (nem is beszelve az ottani l6bjegyzetr6ll. hogy itt mi a teend6 Aki lusta visszala_ pozni.Szdpis lenne.2 '?.. az gondolkozzon. men an€lknl az eg6sz egj/ fakabat se €r. Ez az ExEnc$Emindazoknak ismer6s... De az se felejtse el kimondani az angolszavakat.:j: .

jelenti.A lanyok pedig 'lgj/ismind kedvesek. zrfl[ii]E' termeszetesen a. -sel fdezte be a veGenyt a vil6sbajnokEzzel a y Ez a kedves angol q) -rel mindent ki tudszszamolnimindignagyon udvarias.t4. mint a hazalatogat6 amerikai nagJibacsi. hogy . va$/ishotry azonosvele. hosztessz o rarrrsr ft6i?ia.. ^ rrn E lrnanl ma pedigf€rfit. Az . a Az 'rf csak annyitjefent. finis o rnsn [6ris]: azeri jelenti azt.rt t! .lift" mellett azt isj€lenti.sJ E rouo"' '.lelemel". lvlosi pedis l6sy ngy. hogJ "kisz6mit". A c4. co Lalapjelent€se Olvasdfel magadnak t6bbi!.e @M@ cllelhellmi.ami az angolbanis kb. udvariast jelent. eenn-etnt l'n//rttnenll' a arrrE ldz3.. hogJ.f}t lasd essyet fef j€bb.-6". hogJi "befut6". ugyanazt mint a magyarban.lvlostviszonl azt is megmondjuk.ll kedvest. uq)diw J oEMA. t'li A repnl6nmindannyiunkat szivesenfogadotta a Itt ng) gondolluh ner rdlul 'negm.?l: sz6 a hazisazda \a rosr [hdszt]) a n6nemii alakjeb6ljitn.mi€rt--.. a kompjnt€r o cot"nrEn Ilon-PJhdl' conrvnlhn-?Jlltl szt azt j€lenti. mert egy Osszehajloit zsiriefvolt benne. meri az angotbana rrrrsr ige alap' jelentese "ber€jez".. St]la eo Llg6ll.aki mar mindent egy kicsii angolosan mond (ngy...:t zo taftalma mindenkit m&glepett. Ezenaz oldalon csupa olyan szo szercpel. E HJr Ineginl ne n adtuh Ineg a InJgya helye5trJsl 'llcqjJrulispq/ .. azt nem is kell kUIOn igy mondani. "c€1".lflost mindent rne zunk.- "r"hanf.Minden magyarazkodas hely€ttaluon itl inkebb egy pelda: a Tatanez€d is rociznak5kjobban.ntr.n 'naSla' nplypsr.(A cott*ljrER khat kiszAmit6-) konftn r 4 co rar Ealton-IEhorJ. co. mint a p€ld6ban).rr-rr [ton-fiJ{] o tartarmaz.qyaruld szol 'ncnninsiSaz.

h a l e n g € r e s / e k . mindenhi Pmlake/ni foq ez 16.f i t l d " E ' E z e n h i a M l j . CltCXOi: ird be d hianyzo sza\. A biztonsag kedveen elmondjuk. ha a D 'ben hagyod a panzt..biztonsagos".Csmost mr69ezt is me Talan mondani se kelf..keben E l4 rir . Iandol+ ziaD [rnd]: int ise. azljetenli. szef a trrE leiifl: merthogy ott biztonsAsban van a P€nzed. e$/szertim e n c s a h a n n y i t l € s / . Persze.I6Ld" Ez itt €DDen abban az aftelemben. Ezert azut6n utasitast nem adunk hozzA. de okos r. ' r E f . a kPdvencUnk. leveszem a r. A j6 meleg szvetterben Pedig tehei azuran izzad' n'. how sz6p lehetsz. taua. hogl. mint egyik raa I!91a masikra. A legmu'i. |ftEma l'. nW hasonI'tanak ewm6sra. pe6ze csak az egyik azok kiiznl az angolszalak kbziil. hog! "folddarab". 0 A -r.r 6vid . llyen lesz {es ebben a re. t l n f i l Ep o n t u g y d n a r l j e l e n l i : l a l a l k o T i k . h o s y i n g o i u t a .sy nrirr Nrqf Rendhasy a mtlt id5: rsa *r Imit. Lass hozza tbgvest. az6n simian O D€lutanegy t KOvid a O -en talalkoztam nj f6nOkkel az -om. tNa tess€k.ahdl angolul. sort 4 sroxrs hode]: mindenekel6tt azt kell aszrevenni.h6l: iti p€ldaul arrcl a s6r6l van sz6. amilyet a vitray mes a Friderikusz csinall Ahol nyilvan mindenki szer€ti magat megmutatni. hogy ez az oldal ikertestuerc az eltjzij oldalnak.ldlalho/o ttsszejbvetPl" hclletr.) : . minl €gy biftok v. hogy a. Kb. Folyik rolam a viz. s a u o . hogy az angol sz6nak a v€g€n van egt/ -r Azutan csak arra kell gondolni. mrtl. amelyeh |rind mind azrjel€ntik. sz\.a m i h o r v e g u l i s partot latnak a sok tenger u6n. s6 a 'rol.Stor+ (meg)mutat . .tEt" .et4trthwrt] o izzad. ho$ . kil6g az Dc.gm. is tuti. c z i s c 5 a h d T r m u . hogy angotul . h o s y .iln'sl:egJre elterjedtebb d . ho$/ loldpl er' de mini t6net.etter 4 stJEAtEBl3dddr]. hogJimilyen nadrag is a sort.s'Shajtott az angol tynk.i{rEazt jelenti magyarul:. . Friderikusz mindent megmutatotta A legbizionsagosabb. megis van utasit6s. -oltunk Bar a pil6ta csak nagyon k€s6n latta meg a fbldet. legyen az akkora. angolulstof. amit6l her6tjuk van mAr "L^ D!'-l .

hogy hangosan olvastad. azen ett6l meg nem leh€tett minden sz6t mesjesyezni.) Konnyii kita|alni. (Nem semmi. mesdicsAflinh. melyik kev€sebben.it'l r BE"oBrl Nm (AzArt nagyonj6. ez is mily€n kbnnyii".zb€n €s mondd ki 5k€t hangosan: intelliaensminiszter talzulZtzt l .el tobb vagy kevesebb b€tii van bennnk.) A kOveikez5 angol szavak &1 betiiben t€rnek el att6l a magyar sz6i6l. ll 6 harom betilben t€r el a mag. A kovelkez6 angol szavak 9gy9!19! betiiben t6mek el att6l a magliar sz6r6r.mit j€lent: corne€llofil KOnnyii€kezek a szavak.yar sz6t6l. amt jelent. ilansosan: crorx [s -OiiR] O eavetlen betaiben sem eavezik azzat a magyar sz6\!at. n ELuc En [k -lElidz. (Az is lehel. Jol van. hogy eggl.atAlelt Dol:tikai riDort Dolitikai titden€t S1tl. amit jelent.Hcurdko lvlinden angol sz6 valahany bellib€n kril6nbozik att6l a magyart6t.r. Ajobb oldali oszlopba 'rd be. de az elm€ny kicsit becsap6s. ka.l Melyik tobben. amit jelent.Eiztosante is igy erzed. melyik magj/ar sz6rol van sz6.hogy . mert az is kell a magohshoz. rl t5 .. amir jelenre nek.j€. hogy bar Wakran kaptal a fejedhez. amjt jelentenek. riasznald a jobb oldali t. Es olvasd fel az angolt hangosan.U$/hogySyakor|as!Forditsd Ie ansolra az aHbbi gyakorolnival6l..at. r4€gis 16 fogsz €rezni.

iY. Talan mert az mar egy ragebbi keletii sz6.". ami arra utal. a pul6ver' vagyis inkabb angolul a Pu"ovf. hogv nem.Ezt a sz6t most nem nondjuk . pusztan tudatositanod magadban hogy a . ttt. m.ov-l-*" vatami b6rtarqyat €s nezd meg (Az "echie" nem angol sz6.uoo* -r -" *lnar'l a" " ***'*r"tsrl!!1:!h"fl! E Lgen s ollasonknzk'szerinlrnkne lesvelskinhead skinhead isneretren LAbjesyzet *r.-ii" az angolb6l el is sin masvarban is csak .(Egy€bk€nt a DrcftE lre liikhtd] k6fel6dik. hogy van az angolul. g o n d o l t a dt o l n a .lE^D lekinhtdll'l€sha az . Az etiifeJnnke! (vasyis a homlokunkat) nsi/ hivjak: tgtrt&Dltorli]' A mAr .b6rfeju" val6ban annak a tordt5sa. hogy a b6r val6di.. hosy sntN. RALL4labda N^^ + set"l. ExFLAfiarnv a magyarezat futball 'Do r+ lab. hosy . . '"a bciht l6 *r . grryf.k tanulnod sem k. k6bl €$/ masikat. + borotvalko- ll ' ru-'lr6kmrnt] E u'*r-.ll. bizonv' 'rhizza a te' Med ke.*.nat iW valahogv Lassunk most meg j6n. h o g y P o n r a s k i n h P a d P h t 5flo g s / a n g o l u lt J n u l n i ? u l l l e t ' ve m€g c..em.trfejti'? \ J t 6 t o d . hogy mondod misheppen aTt hogj "b.sil.q) hi.j a EEAI'. E z z e la s / o v a l b 6 d . 4 v€a (v€qe valamine badibilding BoDr a ksl. ansolul: F'LL ll. ii" nalkril.r Hat. ^ '. auLD a aqit ^rEa 4 !6n. gondolkozz . r. i t o b b f e l o h a s n i l r s o l m e g h J s z n a l j ai s o h e l D e a t r d r i t h ..sessr€jt" hasznalunk. mit is csinal az ember eg ilven ruLLovER'rct? il P at).rll \+ hnd ovERli egy'h€t ilyen rendes gyereket. n g o n d o l t o h h o g y e z c k d s z a v a h i d o T r t e r l d n a r o h a s e p p e n e T e n a z o l d a l o n f o g n a h l € l r o b b a n n r 'A z l 6 n € n i h ugyanis.. fitvmald l€ az ilven hasznos.) Teh6t a b5riinket (a m€s e|6 emberi illetve 6llati b6rt) angolul rigji mondjak: er" Az Ne .sodi\ herdes. hogy ezek a szavak Worsan €s fajdalommentesen k€t angol sz6t tbgnak meqtanitaninektek.) ldiizftett ton6rok eq€szen biztosan mindenki hallotla mat azo\at a sza\la\at. na rem e o-qrn"".. apr6 iudnival6kat' r.el5b6r" pedig: rer?Dirrt [tr6Bi(l'n].nrrt <) ember ( I|.l€.b6riis Tudod-e.an peldanak oka€rt a mi baretunk. keress in.EE o h€t (eS/ het) f.Szovak inggen . amely€ket itt fog olvasni . . s k a k o n o E s z i j a k o n o \ e k e n r a l a l k o z h a r s /o v a k t a n t e s / n e k masik sz6t.b5r'? lliel6tt revagn6d.kik6szitett" b6rt teljesen maskePP mondj6k (nemcsak a skinheadeK): E^mE* l h d i .

) A a^Mn ielentese? valaszokat a kulcsban tahlod.ha az Cttclatn kifeiez€s€inek.t ni].r? Aondolhl kOzben a PAnft is. angolul azon kivnl.O uizilo kortgozik I'iddl [v6tdFtu Ez a leladar kifejezetten a legkezd6bbeknek keszUlt. sz'6 O fsmered a "bridzs" nevii kadyajat€kot? Ddntsd el.{ri!'r.:lF l7 .stand" magyarul kb.llloterloo Bridge .4 'eqyamerihai Tenekar ne\el srrandolo d 6racr tiuk AIj rel! + - u/q [.... ahany bet( hianyzik oF DDEiI. a boy-szotgalat. Ot that) rontos sz6 tanulhat6 meg bel6le.. [s.lvlanapsag szallod6kban vannak boyoh Mit @ ietenr ez a sz6? b) leny lc) segrtcj rcytboilq lar tin Cl szereteda country zenet?Johnny cash. annyit tesz. l& o houz] OBzagomat egy l6€rtl + Egy nap falun 4 A DAr m mE . igazad volt-e. n€pies muzsika.egy ige is. . Ezaz "sa tbbbesszan miattvan ill. !zi0rl.] [diii indii (Tursenyevl) I RFndlasro nurt idd r.niitl w aterloo-hid 4 w^IEaLoo lnirdnrgr cidbm] -jEUca.pult. mi az angot BRtDcE lhnlzs) jelent€se (azonkivnl. hogy angolul is jelentenek valamit. Mi lehet a ielent€se? a Cl Volt egyszer e$/ c€g. hogy r6n€vkent ugyancsak jelent olyasmit.. b6d€" .c be az rir€sen hagyott helyre a fenti€h kitzul onnan leginkabb hi6nyz6 eUel6nt angol sz6tl lvlindenhol annyi hely van. Ielit i€lenl vajon a co{ntivsz6? Milyen Gl Vott6l m6r sarden'partyn? arrc.. lla$/ar szavakr6l fog kiderulni benne...nd.. hogy "pult. hogy .. i. Kenny Rogers. hogy a aaEpENaz €s mit6l volt a. A rt t.14 r. 5l@Isd. ha nem vagy biztos a dolgodban mondatainak s€gits€gede meg ha6sosabba feladat. term€szetesen anqolul is iel€nti az iueto @ A.loo iolk Celsiusstb vi dam.. vel d6nttd el. Ellen6rizd. vagy sem.. +] tttY ro1 a EoRsEI lnrj . b6d€".@.

l€qv szives. hogv melvik angol si6hoz van hbze. hosy el?ruljuk neked esi/-egvmagvarsz6r6l.4 Teryel.lin: Add ide a teiszint. 4 A pubba menet elmentem az irodaja E n^vE soNDcBEAnn rouR coFEE. Timbuktuban E) F^ss t'jErEE s Lr.b6r" masyarul is iitbb mindentjelent. 4 Eenne \tan az igazgat6tan6csban I aLwars watrrxDro BEa rrrtrctp .v s26 es€t€ben.Az fog tbrt€nni benne.nidsi'r]..llfoterloo Bridge 2 Ez a le.rt. l'. A helyes megoldast a kOvetkez5 mondatokb6l tudhatod meg A nem l€tez6 jelente' sekkel kiv€telesen nem 'rtunk mondatokat ro ll I t'tafiacED FaD En + Sikerllt megtalalnom wnLE I ntas n lhtsu w. + A berban m€gialalsz WnosE B mts BAE? 4 KiC ez a rud? SED'' on rrrE Bo RD oF Dt*Ecroas.. lvlit ielent? Egyben a az e$/ik leg' O B d r a .csak €ppen halad6sabbaknak. mi most az angol dr'lbitl sz6jelent€ @k nem igv vatakiregondolhatunk.'.ke az el6z6 a waEnloo BnDaE mint6jarak€sznli. amig t8 rF .g/ kis tejszint a kav€dba hrr sot4E or lltts cnEA on rcufl FAaE. Jelent€sei.egy nem Na vajijon mia leladat? llindketten a . az angolul tuNAcErlr. amig 6n IIE trAdiaED mD cottPAtrY voltam.4 6 irenyitotta a ceget. a lvlindigis rendezd akartam lenni' forditsd le mes ezt a n€hany mondatot angolE: O 6) Crt€l. es.Ezek koziil kett6 isaz."i!4 @ eh kbsz6nhei6ek. Majd pedig ehhez az angol sz6hozmegadunkharom jelen!6st. PIE^.'E + L€gyszi.'Yrat Oo . 4 Tesyel egy kicit ebb6l a kr€mb6l az aF Yoo'LL rniD tttEn rnE t{f. add ide a s6t I pAssED ttEEoFncE o nv lar tu tdD tud. Sikenilt ir6nyitanom a c€g€t.: magyarut"menedzser'.. Ez vajon mitjelent? CI b) elmeqv vmi mell€tt legmagliarabb magyar szavunh a Egj/ih anool sz6 is..

persze bsszekeverv€ Hogy pedig a feladatban l€gJi valami j6 is.ltiv." |.rcd. r. trP. telerizi rir4rfl rir"r-.s"l"k sondolj a masyar . nftLLEErf . [F0!10'i] ttzstt . mire mind€nnapos. h0h0r]orctQ dottor.6t ongjukrc ismerneroiuk otdenaft szavak f O^DnARv woattslo ini.llt6fl) 3.lt.. o. hogy lasd. a)6s!1s-cl .tiriidzl Tafan m6s a mamajuk sem ismerne 6 eze. trrsrxfrs s'ur' g.rsrxr$.itrlonltnEv. alta16nos sitt (szem6t.o.Jea sza\all.0.[tr. Imoddfll [sol]rrrcr63ork. Idr-lt(ri{l.l. prulBluo4 bo-ftszd. {lad6oins 1113 ilvlnlilnnv! nvelv.Iinf0FME ffort|.1-t)2c)3-a).ldididlt '.ncia..| lmiu-Zloitl Proffssot. mig a magyar "megfelel6jerSl" mar csah tudod. tfi BudaD6l.A B I srobriflc 6. flun mftf onwu L[FE! rutcrltztiicri] 9.Pedig a mama bizony kOz6s. nf'lLI&E r Polltl's. ldnl lFjli4 diibsla.. 8.l xr"r'r 4 moden' o.0. wh^sE tus sAR? E o B ' hdpialis i5 HJ 'nno'ncror scqr+q"r 'c'n'Fl tPt sToooi.n keresztularkezhet€tt hozziink A2 eredeti jelent€sr lEjloft' rviL\''tr a lrblgvek .3.kidoband6) csencsel (azaz cser€berel) valt.nd. sri'ritYal'mltol 4 gviix a [d$'j!z]JUrcr 1. isar.!u'.rrr o bdr.lhsrl'r. Em a vdr. tanrrap. srr 0ta flLrltflaof' s80t s 0t leit s0tl lo 4. annyira m6s lett a jelent6snk feln5Ltkorukra.EPoar. hogy mitjelent A leladat: meghlalni az els6 oszlopban l€v5 angol szavak magt/ar jelentas€t ftogy hol? A harmadik oszlopban en talalod a jelentaseket. [trr9*4 "iimeMit .fdliiros" sz6ra oK ez 6v6n aluli..tF .lE I xrtlaoE'm lrJteE nE colPrxf tllxLE vts PLtstE lllE t|Ef.jt. hogy .r d nidi6.0. .x. 5..htdhotlrcor. . n.0.r' rartt xr liilan!s.r/iE lhitl Idiftiinql a o Fobidnt. htbmlrr0r.. Az els6t megcsinaltuk.iflcr o lltler. lltrrtoil o det. A boxrinq eredetileg kerckvolt A magya! szo liin a lengJel. 7.3..ntl lsr9.orlr. ato"r.irl2'tPrxo o c l. az angol szavak utan megadtuk a "mank6t". ajilo G3ii'l' tttEtErrEro|.mindennaPos 6lialSnos".crr &'r lflPrtr I'k!r !4. PoLITEL nEA'rl ' mLll/cALsl'Nr ' ch rE alo CIFFEE. valtozik. t.tPir' sftrr t's'. megv6lioztat o . az angol €s a ma$/ar szd is a latinb6l jon.s.ta.:J It .nlt)'n?s E.MrcmErlmr4t ^D! r. lt'rEf ftrs. trffi 4 papn' a inlomiicl6' &rstur 6 nizeu'n.0rvor.".r.ta nsn.mind Er€sv a 2 Br3. Csakhosy az angol oRDIAeY azt ielenti. PrEAsE.t afiohot. o.ttaii.1.'r4 .

" A csaHd €s a munl(atersak b€irattak eg. mely szavakr6lvan szo lvlelyik angol szavakat tenn€d a kov€tkez5 mondatok forditasaba? ird oda a nrondat Kihoztuk a g€Pet es a hiit6szekr€nyt. 6s alaposan osszekeverttik a betiliket. villamossag.nlDatlkhsl rorr [ir-Dlrrl hiii6szekreny Er-€. .i."'oi n e m i u t n .'E cr'l liht-nkriil sep rr'r.:r . hogytbrtenelmettanuloh 6 jaj.0itko kiinnpii szqYok Parositsd az alabbi magyar €s angol szavakat A koz€ps6 nres oszlopba ird be a maqtdr sz6 eq\ ideoenes hangTasl szinonimijdt.- Az az 6tletem tamadt. Bogozd ki. . .tt6t biztos beugrik.a k k o r o h a s d t a s i q a 7 a n g o l s r d \ a h listajat. villamossag! t 2o . r Jf'milil mcr. a/ tog elvezetni a/ angol s76hor' tld Gr"-"ruir./Yrlnd-sl{l a olvaJd'IEfFansosan haromsz6t (Haromszor') A lenti szavak koziil kivalasztottunk harom nehezebbet. e s z e d b p s T i n o n i m a .ytanlolyamra.

Nehogy sz6tart hasznalj.... kapiiany hasi6ly c. eYn|lOnUiS: forditsd l€ ezeket a ford'dsra a lehetd legalaPosabban el6k€szitett helvhataroz6s sz€rkezeleket: paciensa palotaban kapitanya Mv€hazban pit6taa kastelyban rN mE. k a l . amik mask€pp ritka kbnnyiiek. de sikernlni fog. a s o l v a s d \ a g i g a m a $ / a r s r a l a h a t l e d d h o z T r m i n d i g hansosan az angol megfel€16t.rorltildtl F LAcDh lrdszl P'. hallgass a ftledre tlihetetlen.'uE pil6ta .Oitko kiinnqii szovolt 2 Vannak szavak.f.star szavahat.rsnr lkdsroll canAnlt. Ez€khez m€g "idegenes hangz6sn szinonima" sem kellValaszd ki a masodik oszlop szavai koztil az els5 oszloPban szerepl6 hagvar szd angol m€gfelel6jet €s k6sd Ossze 6ket.ltiifrl ttogy miart kezd6clott minden sz6 . mi volt a magyarjelent€s I r k " d r dl F a z a n q o l s T a v .rlit'1 prpa ca''Ilrlil PAnEftrlttistjftil "".i: *t 2l . es olvasd v€gig hansosan dz dngol szrvakdl ld6zd rPl maqadban. mint az el5z6 lecke ritha kOnnyii sza_ vai.pavel itletve "k1val? A nyelv losikaja' Olvasd fel hangosan a ket oszlop sz6Parjait Tahard Ie a m.

r. a set or roou[tllz] . afioc. OTIEAT' giiili'sdla nagv. mint ez. <' k6szlet. x ocfi our4 k\it.szikla".. ami anyagtalan. olyan..rrrsrarc hriiidvl hitszl srrhrdl sr vEler6ivl 6kei aszerint. A rocn sz6 egy6bk€nt azt is jel€nti: . 4 m e n t . + szerszemk€szlet. Amn$/: 58.aki naqvsponbarAti i d l r o l a b . t. (kerd6s.@uro ki$tes . teljesen isaza van: rort c prhi' . r v a h da s k e t e s d a / a l h a t m r l h o g j m e g h e r dezd.m i n l a a h i l i r o r o n y t e s z e A m u g y l e d a l / ' l p c r o n . Zeneftionga'k szavail egy zenesz ill.flE E|EBED rEE /root[hicnldrd tiD] + ael€pett a szobiba' di' . itt: s'kerszam. e l l i r e a s z .aki naqYzener4ionqo: eav masik baratodt6l. na$/obb. i l l . . r r l o d r o l . Tn t A dolog lenylpgahhot mlikddrh igazin. t'"meny ro."c.. ha erv€nyesiteniakarsz egy parancsoi aj6. rosszuloldottad meg a fenti coponositast. srro szeit: a tcniszm€rkdzesek hat menelb6l6116 esys€Se Ket vagv harom (vagv ak6r t't) ilyenb6l all egl/ m€rk5z€s. ami kbz€pcsat6r' Val6ban: cf.). amin most dolgozom l"lcgint hagyjul( Ez val6ban igaz." c. 4 betap. . vagyis egJforma dolgoh b6l6116 esyiiites.llitGilmit tonulhotunk? 26l Olvasdfel a kovetkezdt'z a tioEsoo.lesinkabb atvitt €rtelemben tt" l$ijt.A tlo6soox alapielentese azonbanr notesz. hagyjuh: E rtf. l e m e / i a l s 7 o . hosi/ ezt is iudta e a barrrtod. leck€t. As nem a megfelel6 ill€t6l k'rdezed m€9. + iit€s. vagyis rtrr' Val6ban. Ir^aD ltidl ' hemenj neher' A Foc iLl talosziniil€s egJsz€rnen a Rocfi \enere utal amivel kapcsolatban lesd . (AngoltanArokt6t nem itlik k€rdez6sk6dnil) A kovetkez6 sorok Pusztan ellenctr z€sre l(elihogy szolgalianak men lehet. i r v e e l m e n t i a z a d o t t d o k u m e n t u m o t V a l 6 b a n :s r v f . E rER €zt kell bettni. hoqv melYihnek a l e n t e s € th e l l € n em e q h e r d e z n r : eovolvan baratodt6l.tlnE 4 ho- vnrird] corrFt)ER wtzaADot\eavai (llon-PJtildr 4 szg'pes varazsl6' ahimindenre kePcs)l J p r o g r J n ' t r r ' r is z ' l magr r \/( rhentyii lemi dolog. jcq/zcttilzct Ez€n hivj6h a pici szamit6g€Pekel noiebooknak. hJ megketdezPd oluh U$ho$ ro>r ne ol l \ l s c r o ! a b b l u n e m i r d h i e g ] . troEBoo t az olyan Pici szamit6g6p. Remeljrik tisztdban vagy azzal.E rff biztos a -centerhez" van kbze. A sEr oF cLAssf:slis ttt gli!r?]a poh6rkaszlet. hogy milyen hincsel 616 nl6dszen adtunh a liczedb'l 22 i. egyiitt€s legiobb szemai. gi4l6r. hogy az illet6 rosszul tudja vagv ne adj' lsien..Az €n dance_olneh ve' l€. ^^t . . legnawobb .tlt'6t6!11 cne. a I \ | J s / a m i t 6 g e P e h h . m e g m e n r ' . Sportbaratok szavai.

^oon sEErolls arst^s tc.rLlstiAt d hny) wDEsaRowD ll. hogymitjelent€nek ezek a szavak: ladj gyorsanmegkerdezni tla mindet tudta. hiszen ezek a sza\lak az 6ntivi6gban lesinkabb n€metbcil vagv franciab6l joitek 6r hozzank. PArositsdaz angolt €s a mawart cousltlkvinl rttselhlgzl r?asr hicd n6ver apo16nd. amire a na$/papa vAlaszul azt mondta: beeDitetlen varosi telek laloqates. itt kiss6 1€sz6hs) PiDeld hi. el6g oreg. akkor szat6l€. akkor nagyon miivelt nagl/papad van Ez perze nem jelenti azt. €s tanuljunk ansolul lsmer5s szavak kOvei keznek. ha a nawPaPid szg!q!! " oldtiitiql4 iviiszrt) n at"t u^. nsnfuiritl talaj. oNosi ellen6rz€s k6rhazban No. de sebaj mi6n ne hasznalnenk 5ket.l 4 tosa\ PE]VAE ftURSE \FRIVAE tuorE + vid6ki. hogy van m€g neked nagi/papad.J lrEEmltj9. hogy angolul is tud.EftEf. ha esyszer hasz' ird oda a kihaS/olt helyre azt a sz6t. told FAL-. akkor mosl tegynk f€ke a nagypapAi.tUlittonulhotunko nogtfttoP6nkt6l? €s Ha te olyan mezlistava$/. n$iltdl ' metro fbldalatti) owrd L vtstrslonm^Llo-fudl c hivatalos) ':a it .

ellen6riz. akkor oh ell€n6riznek minket. fix6l Ez ab' b6l is 6tszik. amilyenn€ a n Es's cLae6an var6zsolnak -j6 kitz€rzet el€venseg alkalmassag. how ezt a naPot a kabat nem a t€ m€reted. hosy hajrixalo zsel€"rrr [it] o fit.lUlittonulhotunk oz 6mcrik6smo orokt'61? Ne mondd. csoport . how ienyleg tanulhass is €zekb6l a dum6kb6l. EISre! D€ forditsuk komolyra ezt a sz6t A nrmint angol ige aztje fitju] o ez leniil illik valakire. €s egJi pipat amell€.ez aix". !a$/ hotelba €rkezCskor). men tll na ovok voltak a svabboaaraklvleqfixoltatomaz 6ram. 16 van szabva.. 4kijelentkezik (leginkabb a hotelb6l. hogy tijnSdj el hosszasan az D^cLDs (I\tilrl4 Sasok) egvlittes toEZ You c fi cHEcr . Sz6val. lvlikor bejelentkezirnk a r€pteren.ez fix. olvasd is f€l 6ketl altalAnos orvosi ellen612es EAt"woffilttntiill 'rr. CLtcta6n: htald meg az angol szavakjelentes€t. mesiavit.rogzit. Bany6sszuk ki ewUtt. hogy ez a nap illik r6d. amit f€rfiBecsekkoltam a repteren.. Kicsekkoltam a hotelb6l. kispajtasokl E16' szdr is. alapvel6en azt jel€nti. Ezt mea l€ k€Unehem G€[holni. . hosy . tnl na$/ok voltak a svabbo Sarak. lcs. lessuk a rarb6t. cnEcr. \TEI| coar DoEsr'r nr Yoa [d& ldt drziinl €rzed. . mi megism€teliiik a mondatokat. llegfixoltatom az 6mm Olyan kis fit va$/ok ma reggel.) lta r:rgli rad szab6k. Kitsd 6ssze. szAmenak sz6r. rxlib4: Nagyon hasznos sz6.ge de Ki(sehkolhatsT elsos€mmehetsz hnn0{orlirlo [u k neslliuthliu . caecn [csak]. hosy . hogv valahi azt mondja: . vagy azt. rendbehoz. Xicsekkoltam a hotelb6l.. kijel€nlkeztink a hotelb6l. hogy ez a naP a te mereted.kn'l + bejelentkezik.{as [rrfinF] "oc Er EA ltolitinl MomEr flxanoil ditt lk-Sz sitt'l tnlzott kot6d€s az anyAhoz /#{tcltruPlc"t+l L>er 6rav6. I-eoiobban timben szeretek dolqozni.nrr' au| voa ca1 trEvEfrLEAVE cAltrcfrN^ . hogy semmit. Ivlagi/arul. ahova el6z6leg cttEcxED n Kiv64juk. hogy m€g amerik6s magt/arnak sem hell lenni ahhoz. ha ilyencket mon' "Becseklottam a rept6ren. me''.. ill. becsekkol (leginkabb a rePt€ren a gepre. olvan his fit vaqvoh ma reqqel.. ." lvlinden rovid mondat egy-egt/ kincsesbanya. Ezt m€g le keu nekem csekkolni. akkor aznap reggel olyan kis fit vagv r . Legiobban timben szeretek dolgozni. lgenis. ellenSrzes".'[tir'r]4 csaPat. Ugye milyen €rdekes szavak? 24 t* . te meg tew€l egy traP€zt ameue. amit sze rinted n6 mond. n€h6ny sz6t tanulhatunh r6leg.

etjnk a caladot az aut6ba. hogy .{y "n" igy az €s€sz kifcjezes sz6 szei[t "litqnto pro{.. azt6n haits.ounsr csak semmi Olvasd el meg egl... szivesen besz€li az anyanyelvet is.in ird be a dbEzatba az ansot szavakat. €s ird is be 6ket. llint egy igazi .n kb. mi nsyse hasznriljuk.Iudod. A kiejt6st a kulcsban adtuk meg. a B€la isienien fdz. mefthogy ez m€g €sak a bemelegit€s volt.<Mar szdrzi jer€.n l.snk sroijsszctareteKb.sz€r a szoveget. valamint folyamatosan programot keszit a csat6d .c agmeteg't6t. hogy az ot sz6 koznl melyjk m€lyik kirejez€shez iartozik.*"*" 'ia"E.l?@4dis a2t jelenti. hogJ a . amikor neqion . de legilkibb. akar ott is z.F cK.Uncle Joe nemGak hogy perfekt inslis. eb€d l'lost jbn az igazi feladai iti alant.mcrrolhatunk. zzr jelenti h. azut.) o turistaosztaly(repnr6n) na|| . mert ha ideirnank.s" E a '. van egy-k€t 6rdekes labjegyzet is.Vtsn e\nk meg B€lrit a vikenden! Dlvihetjnk neki azt az EBcln..*j "-"d."oo Az aM a e&ntub. €s hoz igazi relfijhal6s rag6gumit m€g ilyen csodakat. llilyen sz€p is az. n6lunkOmsrik6bon..ebed".. Tatald meg. D€lre oda€njnk.sszor' A triikk itt csk annyi. m€g kbnnyebb lenne a feladat. *t !5 . orcssox a vend€gprofesszor 4 ebcdjegy oorE ./rc!r ftnldl]Dzs6 t6llink Em€rikib6t. 6e. (A kiejt€st megint a kulcsban adtuk meg..r.

z ..k .u*.#.1:zi.'.:1 n:.:.r.t azut.. hogy mit lvlindigmondd ki 6ket.'. :.i i#"..-?:..i". .'Jy.':i...:.ok az olda_ ^.a.{ : 1".x^: :'...H:1: .#:i:iti..i . i cs i! !.i.Uorokis.::it titliY:..!.:: "x*: iwii.ff i..::.SSX:'i:E: .il^"i"i'Jlilii'.!".:il I: iir:::'.#:::: ....kikn€k eirenek.!f i!|"".:.:rv.'3ii?'f. "l]''..'r[a]:. az seg't: !6 rts .".: : :" "'b.liil{iJ-1. 'il7iti-s..: f ':.i7i"X'"*.de z nnn be h..'T2!"W ::!::'.. TX?.:F#"i:'.. r'.t.i"?iiT. i:ti.ii:dt["H:y]ti Gah €gy hiGit mastjel€ntenek Tal'ld meg ket az aliibbiak helYett hasznal a D€szero: .i.:.Ek::!::.:. ezen elk6vetnekn€ha furcsahibakat ma$/arul Olyanhibakatazonban'amik il.. ..i! kattoat.&7' : y.uitk#i:i.:": ?]..l"ln.ri YY ] U"Xl+J"fi"" ii:i.:f .'.. i"i: :i:.')3Y.:"i".'#.n'" "'..":::r4wi!6r:!J)x!/: jiif 2i!.!x'!tr"'.iff ii ^:i' :".{.:::.*r :ni-:i:i!:.t kcpet eg n?s doboz a/ :.t:"+:1 I "'.i' Zilf i s!. ."{ ^:'2x^ : i..::.iy..n Md"tatnc hos)/ nem is 'sin.ttctt timL amis^ib6^k^ a koffek titaszL jelentenek az aHbbi ansol szavah magyarur' Most mar egyszerii lesz beirni.

noly. ho$/ mind€n DEAE woBDEuE nE DEa lln $dlt s.rrmt'r[tu|i3d] 2s.r. hosy Ey BEmEtoF posrLiqn-llR.rr. crfrfirp o .ro litogalis zl. crfernf 6 i.Fusrlc4dirayag.Szovokinggen. 4 w4 galol' 4 ztrtcE 23.lc:fan*6pudg6lsl!! sorDo ldn6r. .lntr. Ha na$/on j6l tud angotut.'rf.ild t6sdl reruai n' nont! LIi-IORN ior|''dll tu i . rrflhrl].yrJ.E o !0n. otl 19. Mikor szoktal hazaiOnni a munkLbol? K€rlek. Eunlati|E. r!r.tror. crrm 4 tdyins. ffirxra 4 $cElraryek. It! bMgilj. elrllr0nocatg + nEatrrcnt o o . la.arcno-rrrB[i-[El(tril rrurBrct. ho$/ EE?vtwa visszaad. yillanGsiig.lt lams owcl rllrndn6: 25. htl6rill6nt. riiid (4 k€dves WoaDPLIEolvas6) vett mer rettrje$/et hfivos 6szi hajnalon ked€tyesen tepusztutt vaslt6llomason. corrEcro t0ly!3.. t0llaia o ao&ttErt. bgnl6ry.eket a k6ny4arba). ahonnan eflndult.rct0r Na$/on val6szinii.rpE.latit6nt d rrprrfi.0.flf.pttiita .lEld.c.laly e crtnE. o. dr6 4 uhw 4 larya\ BEPE4 nesild€tcl.cor'f 4 lokon. !6L n$ita 4 rrcrrrE. . akkor ilyenkor felr€mlik neki. rt6cn r [i-UKhi[.la rr& hlaidoi*all. b|rtotyrm.rll. 4 MIat nta. rorcrf.o.Er. rivar.0'.5z. o rdnr.li6a. ldar o rffr.6r6r e c. t lud viiraldrl. usr[ri?it].tonue o e. n. !o ul!u!. hhl6da o .gl0l0l6 i: zt . Nem €ppen k6lt6i k€rd€sek:vajon mitjetent az. ho$/ ^E?ufty [ri-ORtl] angolrrl azr jelenti "visszat€r. Irnili.rFhor.Lhncldi PrcrreE!t lP*idr.rorxrxr 4 midernalo6. K€t ret':ri€qyet k€rek Pekinqbe. t i. Mert vissza is akart t€rni oda. csrldd.firr o {poldnd./a. rras!o hanls. k6n)4'. o 26. visszat6r€s". rrlc. snprrr[Eo sgryatt at'I. raxfrrf. add vissza a kulcsaimat. ldiel. lii-aidll 4 rxrreE tar#mIrn.rBrrrl 6tlat. 0.yrrrmiorEr$rrlviztgpo-[&rdi. [hn!s]. srr o srar.crEf nlN 4 lollc6Ia'a\ mn$ rftur 4 Itilrotl ldlddds !z . frrrrr 4 ialal.rt . akkor azt is tudja. WdEarE foa usaArly RE rr&trraon wone FTEASE EErvNr ttD Er KEys. o. crrrrf 4 yitt. o.df. 0 Io. visszav'sz (pl. 0.!e i! ti! !aiil6l.tof6nyt6ledg6pluiskaldolrotj.l6yrs.3rltuturt 6!rl. rja valaki tud ansolul.l.pll' o . 4 nveg) BETNA8TE/ a+RE UElu ronrer['i-ORNdbdun0nri-T0R[dtdl ('on rrr hrdtd f Keresd ki a k€t mondat forditasat a iobb oldalon. I{cian3o prrErr.oni!.nkatdolgol o.pcrna . t rrdE 3zeri. kilabi. tl. yri[0{tt f 20.

amikor inviGl valakil valahova Pipald ki az ahbbi jelen!6sen magyarosabb hanszAsn szavak k6zUl azokat.Usztel ssPrR TDk riiditl o elvahszt l'lost meg miirr hald el es ird be.n$/ho$/ S/eriinh tovabb. amelyeknek a jelentes€n ezek utan c/cfl tr lkd-tjll a kreal /rffPtcrlds?-PtKfl a resDekt6l sEF Ea/Ekz. ha €rted J6ai mit csinal.rvnE lin-V^lll4 meqhiv seD. J6zsi mit csinal amiKor: a lenti lisuban is felism€rniv€lsz.ryrrE lin-VArfl invital o trE r. Kcsit nehezebb sz6. tisztel vKt ellmeqhiv vkit vhova Az ahbbi angol szavak ktzul jel6ld meg azokat.crl'ilrpEm . amelyeket a fenti listaban is felism€mi v€lsz.Jr6zsi csin6l? mit ll'izd a|a. ne hnzz al:l a .t 28 . akkor te nem az a fajta va$/. Az alAbbiak hitziil iel6ld ne hrizzala semmit. akinek e$/'k6t idegen sz6t6l inaba szall a bebrsaga .ttl./cs Ii-CYUM+ csttkkent Ha j6l ment ez a f€ladat. van m€g n€S/. Hnzd al6. ha tudod. csak olvasd 4 vahszt.tl a szeDaftl szives.:l* . el6nvbenr€szesit I'lost meg mar hald el 6s ird be- elfosad + d el6nybenr€sz€sit+.'cftd-eYuszt redukil cirrrElki-E Il + alkot rErPf.. .

zdm6Lsik jelentc* "feltcter".a.lgj/how S/eriink tov6bb.h a a z t m o n d i a : Pipald ki az alebbi jelent6sen ma$/arosabb hangz5sUszavak kitzril azokat. akinek e$/'ket idegen sz6t6l in6ba szall a b5to6aga . lvlostmeg mar hald el €s ird be haszhiiLljuk ebben az arte Masyalban -kondicio" a szot cak riahiLn ll A.| Most meg m6r hald €l €s ird legkor4 o tla j6l ment ez a leladat. amelyeknek a jelent€s€n ezek utan . h d l u d o d .fr o atmoszf6ra atttosmEEE4 laskbr s z i v e s . ** It ..I6zsi 2 f i u z d d l a . van m€g ne$/. akkor te nem az a fajia vagy. Az al6bbiak kbzriljelold meg azokat. rrrclrlii-It(l d attah ne hizz ala semmit.rnarPrE rlrtno!.n e h u z z a b s e m m i t . amelyeket a fenti listaban is relismerni v€lsz. ha tudod. m i r o l b e s z e lJ o z s i . l€qk6r 6llaDot id6szak k6tt6 Az ahbbi angol szavak kbznljelbld meg azokat. kicsit neh€zebb tlizd aE. codDmo 4 allaDol'. amelyeknek ajelent€s€n ezek ut6n m€g megle. ha azi mondia: a f€nb list6ban is felismerniv€lsz. J6zsi miKil beszel.

n a . ha mar e$/ kicit beszalsz angolul. Sebaj. I'lostant6l u$/anis tudni logod. i i o n u i . mint a r6kanget€s: Vasal! cip6sarok as cip6orr de ez m€g nem el€g. ujjal az asztalon.iopog" dobol" (pl. habn €s f6leg utcan: I Allit6lagolyan.€n donced-oln6k ueled. ha nem megy. Aki iudja. lep . Sz6val az elet mar meaint nem ilven k6lt6i. Mihitzben bOng€szed az a16bbi lisi6t..az a v'cces.r rcn'lhJqro J n'!n ??je 6Mr^ MoH. ha ezt is magyaritotta vof na valaki. mint annyi mast. rokendrolozni. meg ilyenek.M.milyen j6 lenne.yben Persze ne felejtsd el min€lanqolosabban t o r .' 'qr. hogy mitjelentenek ezek az angolszavak magl/arul Tudod.I ttri^ n. Pr6bald meg elk€pzetni azt a sziluaci6t. "D"jslen a rrP csapot jelent magyarul!" . A legjobb. lenget ["t'pl rp. amikor Cppen visszautasitod a t6ncra val6 felk€rest. t i t r i k .lrJ hq]l. ezzelsz€mbencsip6juk€trolyamaiosan stb. nincs kedv€ €qyet r6kazni velem?" l6b6l. l'ti az. MI to ** . ha tudnal br€k€lni.lgy valahogy k€Pzelemi -Mondia kedvesem..: n€ha leguggolnatr csavarjak.b"jlonl. meg sztep-cipSvel). u* u*. llert' hogy a rrp[t4]azt isj€lenti.xmor fokrdio! srr.. ho$/ "csaptanc"? semmi. hogy angolul ezt nem is rD-Fnek hhjah. tvisztelni. MoM\ lbiiihbdl. de csak akkor. 6s ritgtbn el is siitod. csinalja. hanen r p DA . g sREAttlb'ii. nem mindenki tud. tanitja. hogy milyen m(velt vagy az€rt tanc'iig.j . forgatjAk. hoS/ van ez.t"1 d"' 'jrt7| i\ nr?qtu. Leh€t hason. ha '". A Hncosok nem €rnek egymashoz teRerik. pbrgetik.ellnslE | . E ^ ssturek! sNM.mondod.r6B bdingl Most p€dis ird be a 6ncok ansol n€v€t a megfelel6 h€lyre tanc kozb€n. aki nem.ll Rocr AdD RoLLlfiNdttoll y'sr lhisdl ringat€s gorget lepAs.a k i n e m h i s z i .Persze. naha 4eg el is rinsatjak: csak amolyan kilengcisen:a [icsit Osszetort benyomast iesz a dolog. r6kaiiget6s . hogy .E net\ [hP diin]. ha az ember mindazt tudja hbbal. A csajokat itt rendesen dobaljak. villogtasd az angol tudasodat.. amit egy dobos kezzelrT O "..

. de ott is segitilnk. sla s. van hi tudod-e hlalni.. /. (Enaz Amerikaintnalszoktamlesz6llni.l Terjnnk azonbanvisszaa lopkodashoz.tl6r megint londzsorozr6 Uili Az a helyzet.A titbbin€l nincs csalas. az ttitet j6.(Vi$/azat. kit roppant fant6ziad'isan "rocknagymamanak" hivnak. fordul a (a meqoldashoz itt haqyd el a sz6v€qi -rr-t) biztos a dologban. hogyv€gre kiDih€nhesse maq6t.litndzsa" ansolulsurrd F4id. hogy szinte sz€Syelljrik elSransatni.er6s"! A Tin6val is lesz e$/ kis galiba. tlarans nr raldltatel a telefont.akiknek minden vicc nj: a ..) forgat.hogyNeil kereszinewel€s ugyanezzel csal'tdn€vvel masik ir 1969-ben a e$/ leszauta tloldon. hogy . + eoa6sn biit1.Azotais csorog. az Er6skari n€v€nek az els6 fele jelenti azt. igy azutanWilliam Shakespeare-Ktl sz6.Koosevelt n€vai irral €gJintt.pontosanezen az aron nyertemeg a haborit egySztelin6s egj.a. n€p haA l6b6l megbuktatia 1945-its az valasz6sokon.jg€ret€hez a tartva maget.8€ipeljiik Jninden meqoldrs meovan.a jazztrombiHsokkoron6zatlan kiratya. val6ban lobb generaci6t biiv6lt mAr meg €s €1. briteknek.:F tl . ezert e optuk. Ha maas€m n€rd meq a hulcsot Ezutan ird be az angol szavakat az nres helyekre.) TemplomdombiUt ki lg4o-ben eg.. hogy .E. enekes-M€gannyitel6rulunk.). Er6skarn Lajos. hogy az alant kitvetkez6szemalyekkicsodak?ird is be r6gton a kihawott helyekre. az njszrirottek De kedv€€rt.hogy szeseny Vilmos(+ Williamliliiol) nev€i mar annyiszor teford'tottak.kar. 6s a masodik azi.E k6ik iuL i6ihn . Traa norgat6 asszony. hires besz€d€ben es k6nnyek)igerthonfiiarsainak. van €W masodik kulc is mnrt d Rendhasyo ido: s. (Ja.fordit.

hoglt "keverd es sUsd"? I zblds€gek? l'li szepet tudsz meg leolvasni roluk? ' t m@ HoSi/mondjak azt angolul.'?F4il0r'ii*itl) hivnak Utkdzben nasv val6szin(s€gsel .rk fos srolni.m6r nelunk is gyakran az van kiiwa.lvl€g szamzstbItalokr6l:€des. m' van rairvaa szaPPanra: @ Deritsd ki. bolt) el6tt Ezekre a nvelvmuvel6k osszes tiltakoz5sa ellen€re .tr.4c.per.akik lementek.6xn. olyan hiztanasi sTerekig a bugy'kon 6t minden hapharo J.HoSvmondjakazl ansotul'ho$/ 'rizs"?/ oda €s a2t.Tnts [in-oRldi0nt4r (cukor' liszi stb ) osszesalaDanvaqot !a$/ fonros igehet ho$/ mivel mil csiniili ha angoltanulo irrraszitesiutasilsorrrOl: akhor se olvasd el magyarul' akkor ezeket mindig ansotul ktlvesd..l'. rhih megsemmenleh lP a ho/enbe derzen illetveazoknak. ho$/ stoa anr i r F q i i l i s o o n t o s .L s a h n e m m a g y a r .[4EDrun[nidi6n] .heszeleleh. mi az' hog. vagt/iss-es. syr-o""..0r.rkilj horbe dd-diqdddig dmrq ( F e l d a i n h a z P g y s z e r ud u v a i a s z r e K u npm tudsz vdlasrotni ar dtabbi k6td€sehrc haEcli kozertbSl szArmaznak .s. hogy €zentnl ha a kozAnben te: n€hanvtipp.ogJt ucErlitl)t I @ Mia kbzits benntik? {J @ N€zdmes. syumot6te6krol:majd.vehr6l.>et[goting €s sAtalj l€ a koz€rtbe (a srrEi.v"meret": | va$/ aD neked sflA|/-lcrn6ll.nem keu agg6dnod. ho$/ valami draga' "nvugati" helv_ re knldrink v6sarolni. ha nem eried. esetlegxL€s (trnr. ahol J hdialol J sz6val.a masikata konzervekkbzott keresd ) t1 {E K€ress vafamit."""ti"r.ShoppingCentre4 Beu6s6rl6kiizpont 3z|di'4 llolng E Amit taHn mar n6latok is brg] fogJ t egy s op4n BA.V i s z o n le S / n y e l t l d n u l o n d h g e n h J s / n o s helyre igyekezz sno4rncolni tsfloP?tlc 4 bevisad6\t..sszetevoh 14 . * @ Keress valamil.egyiketa tisztalkod6szerek.) E Keress olyan tem6keket.''FAsiDllicqqsnl 2s a ro'Aro PA'D Ih-N 6ltlsnl (Az koza'ti.rnrasll6it'l. ami Low n caL. aminek marete van.a'lltrdl'] meret( bugvi/als6 kell? lid?s])? h..mindPngvumoks nevil rotatrbol sTinte d/ Konzerveh.hogv "srilv". mi a kiilbnbseg a rcor.x" .af. biztoseltalilod €!ryszer inhabb Dr6balqasd. r. hogvmilv€n term€k€kr6lmit tanulhatsz eierret a szavaxat.. €s olvasd le r6ta. amiben f€lsargabarackok vannak.li'i* '< @ lgivan irva az olyan bef6ttre. amikre az van 'rva r."ar['lcdn (5) se]6:Jj az aNcLE aEn3ekhez."..de az€ri--- tt {F .mermintvalamineka snlva: tjarsz' atism€telhet€d az Ebbena m6dszerben a szuper.arketnek" elhaladsz legalebb egy_k€t stal" [sol] (4 lizlet. a r. a"iZii.''r/rf. Keserii. ll-es vagyLes.

@ .. Puha. a joghurtoknal is. ho$/ az TDor#mi€soda.l/fogk€f€t.!flir lil Isopins Ez a lecke csak akkor €w€nyes.).nitd o f€l6ra.tolr[eif].!dP]. cntsFy vEaErAansldszliv. Ha erdekel a t€ma. n .sdr]. iusfrird5l(€t. hosy visszaknldd nektink a kbnyv arat. hogy vAlaszolhas son a k€rdaseinkre. igy hivjek a szappant angolul. csak ePPen ember"alacsony h6m€rs€klet"a re nem lehei hasznalni. olvasd hi a habfnrd6ket. akkor a . olyasmit keress.Shopping Cenlre 2 Bev6r6rl6kiizpont s. skEEr attD sonl.zrazt jelenti: tE An'cor nAr. csak igy. lO .l.T'pikus kinai izkombinaci6. nvfij] ban). Ihif w i htrdijd f'fii] o Sz6znak a fele otv€n. O@ t/E arrlvritl + snly.hab" sz6val e16bb utobb talSlkozni fogsz. /Ytrr Gratul6lunk. (lvlegne fel€dkezz a mindennapi olvasgadsr6l. test6pol6kat is. ftwant pasE a s(ritett pamdicsom. ami alacsony hal6riatartalmi. ha mar visszajott€l a k6zeib6l tlasd SttoPPllc Calm) €s valaszoltal a k€rd€sehre. Ujabban mar szinte mind€n lidit6italnah van zratr v'tltozata. Nyilvan tudod: ezek a kal6riaszesenyebb.Jutalmut eS/ igazi nemz€tkbzi sz6: ..naLFAn flout t -fct. ha egeszen biztos vagy abban.vEsltitiliit\iv. dietasabb valtozatok. Ugyan'W pl.) Utols6 k€rd€sre a valasz: Pt.rlhifl t Qo rs so. tidit6k kozOtt €rd€mes k€r€sg€ln€d.]d ropog6s zolds€gek.rttrt P[t. aki soha az €letben nem fog lemenni a koz€rtbe.dsitibil. tia hansr6l van s26. ^ EALvEs^ '. aD ToorEpAsE a fog'trAm. l'li ropog abban? (merihogy nent egyszeruen a csoki.) tD@ LegelSszbr is: CoLA LtaEr. o siit (zsirban ill. nem tudjuk. De "alacsony fal" a. hogy a "k6nny(" (4 zratt sz6t bigqyesztik a term€k neven€k v€g€re. €s nezd meg.dit ltd sidtl €des ts savanyLi.Logikusnak tiiniktitbbes szena A z. naLr or Ihif. + ttrrcrrlnrl v6jt] n€tt6 s y. ptcrvRErs flm Lowldriikeft i.:l:: t3 .otlMrzlddl]. ezt magyarul nem is tudjuk m6sk€nt k€rni a boltban. Nem valetlen. Ez esetben a m6dszer percze jelent5sen veszit a hat€konysag6' b6l (ideje. milyen az. xzr[ifdlil6] 4 f€l kil6. Va$/ ezzel m€S nem arultuk el. Nyelvileg ez tgl/ jelentkezik. ill€tve: m€ly. amikor egy csokohd€ra van ratr'/a az. szr lsztdd m€skever. fete . @ Ezt litod. A .s. olaj a @ r&cE[djs'] a rizs. hogy te az a fajta vagy. hogy ctusPr.zEhrijda n€ret.ni ldl.ovjelent€se: halk. Amlgy Lot!rcnyles azt jelenii alacsony. E Szintdn a tejterm€kek.lll€tve akkor. K6stold nreg.r.. ho$/ mi a kiilOnbs€g hdztiik? lnkabb keress eg. " VaSy haiaroz6k€nt: "A kAP tril alacsonyan van 4 ttr Low EMEEAru*E li' trnld. (A sorszamok az el6z5 lecke k€rdeseke vonatkoznak. gyakorlas16l!) . keverset.

. p e d ' g a z t m e s s z e n e m m i n d i g k e l l h a s z n a l n i .r* . Az lehetett az alapotlei. corrk6ldl + arany.!lrttlordultaral.mvlssnvallhal6 iiv0set a 27. ) P l i n tm i n d e n i . .nr cruralu ksorcsil].nr ldfll. o. 30. ru'r templomc. e z e k e t i s k i k e l l h a s z n ' i l n i s z 6 i a n u l a s r a . ill. Akkor mar a .d. o < 6th. de ez a markanevekben affele min5segjelz5 is.m i n d i g " .tazz meg egypar sz'nes ceruzat is ez rigyben. o. hogy megfizetiek 6 r t e . aztjelenti: .l6so snflr lsdDnql. sulrE. tobbek k6z6tt ezt a sz6t is.vrlihiF] + mindig). o lyrsfl . BnE tulnof. eissratarrom6lis*edrv{qds!a. 6s kerekits valamif€le ideol6gi6t ana.2'". hogy a sz6 fetid€zze ^ fenykepez6gep kattanasa!.0. A cozor[kdi'r].. 6 ha6ns .szin".. It rrt .'. T€le van velrlk az €letnnk.. az . . az izl€s kerd€se (.Cz itt o sz6tonul6shelye. lukrr ldrlok l6 ill. 00 4 lllosda5nenj 'tuLrf Wrf 4 lelil.o.E donh trr [il].t'. Nyilvan arm c6loznak. (lli el5szor is csak a Bambit emlitenenk. ami azt j e l e n t i ...ceorge Eastman. Csodilatos dolsok a markanevek. A brit angolban van egy "u" ott.Reach" valamivel pontosabb nev egj/ szajapol6 k€szitmenynek.0rr... ho$/ a szer hat6anyagai (no meg a fogkefe) q!!I!! a fosazai es a szaj minden zeg€t (rE{crr[ia] o eler vmit).Ahvays" iniimbeiet neve. med azzal kapcsolaiban tuti nem mernl fel. nem neve senkineh.. l..Ir6n0rE limsrtongl. s a k o l y a n k o r .. l Po^lcE.t 4 Eei6s!611. l->lresre'{^e' robb.'td MrL'..&r lb. rolg.\ (7r'fbJ pJholjula De c/ 1'i seqil+g i5eqJb I 14 . A "Kodak Color cold" a legjobb. Taleld meg hozzajuk az ansol nevet.r 3r.. lbrll 31 0. a c€g alapil6ja sok mindent feltalalt. l.az nar stimmel. ahol az amerikaj angolban nincs lcoLoua coLoE). Roctttt . Az ho$/ . plmi4. NHDAxoS.rwAylniv$11 uE D a|D sEoaLDERFlh. Leforditotiunk nehAny ismert markanevet magyarm.ll Itrjml.kodak" nem jelent semmit. DovE Galamb. rej Tcjnt Oalamb zovelhtl q61 wasn atrDGofurs. n. fogkel€nek.l. ahogy. Van kozilik p€ldaul egy krilaudsen pontatlan. hogy mi€rt ngy hivjak az illet6 term€ket.r .''' Icr.H o g y c olyankor mindig Always t kell e hasznalni. Alancol s0fl€ndtel: ryrt.l''.ri ellddnl lr{dlu.

Egy sznks6ges anekdota J6 37 JA 58 39 40 40 4l 42 42 43 45 46 47 4a 49 50 5l 52 !5 . AY6gYEnglish Mondd meg Vilmosnak.. mcmonrRfogns tluki tluki 2 I minute I word I minute .l word Poiaio 4 krumpli Itl van a koton Antihuki Teach tiungarian Kecsk€s huK Zsebhuki LeheL€gy kicsivel hosszabb? To be Frank.:8 . Nobel es Ersai Broadway mire tanit egy n€v.....l word Pr6bahuki Hukik ig€knek I minute .(HUn[t] r..

rrlruNitl4pih€n). 2 'rfl [hi]a nt 3 .lii a nynt) Percze mi is tudjuk. IO Valasztunk (asszoci6lunk) hozza egy ismert magyar sz6t (rest. Litv6ny stb.d] a itsszead. Tehat: tl v€ssznk az nj ansolsz6t (/qr. \ledel vihar a lav6rban -'d6jaras a vederb€n A k6vetkez6 szavakhoz t€ asszocialj valamijdt: I {DD[. lijiid. hogy nem minden angol sz6ban van benne riigt6n eW magyar is. kozben €s utana lemegynnk az Alfaba 6s huk.alapj'in) Innen az elnevez€s: huki-m6dszer. vagy kepet csinalunk.y "asszocialunk". Az is olyan.dil4 iditieras .z. hogy val6jaban mindenki ismeri. ami kell. Amire felakasztjuk a sz6t.) jegyezdmesl csiribi-€siribe:ezeketgyorsan ll Kod Iqg lenni.ditidl) 2 wE^mEalr.. 4 ftosztiliill k6rhaz ^ r"EEI^(la ftrd 'nolt idri . f€lmondatot. (roofogl o k6d) @ 6!d neked ez a k6lyttk? (rrDlidl + kolyoh) Gt A nyuszi€lkapia a r4hbit.z.Hatalmas lendrileitel vetettrik bele magunkat a mem6rieval kapcsolatos (mnemotechnikai) csoda'm6dsz€rek tanulmaryozasaba.tE ADMRAL. P€ldak (a mi asszoc'aci6inkkal): t. a rest lepihent)Gl elStte. Ered' meny: €bben a sok kbnlaben mind6sszesen e$/etlen hasznalhat6 m6dszert varial' nak.rrn iii-&tdd o csodat too: admnais Csodalom az admimlist. vagy mia szosz. vasyis lusta) ez a E A keti6b6l otyan mondatot. hogy sok-sok ily€n kOnyv van Sondoltuk majd j6l bsszelopkodjuk magunknak.: 36 . A huki-m6dszei. (RABBnl. Az a litka. hog.Yosrqrrx.Eoor. ami felidezi az ansol sz6jelent€s€t (pl. Azt tudtuk.ijor di.r 0 Rendh. merthogy rootrlhuk]o kamp6.gy6 . (I aDnnE . Ez€rt irtuk. (V€gtere is hukrm6dszernek hivjak. vagyis k€pz€letiinket meger6ltetve az €ls6 €sznnkbe 6tl5 sz6i megcipjUk €s az ismeretlenhez kOtjrik. hogj/ az ismeretlent valami ismer6shbz kell k6tni (hangzas. bedobunk egy felest.

. lvlindketten v€nd€gek vagyunh. la(^srk. haramia Eoor. akik gesztenyet esz nek..Huki2 Szerebenk." llinlla oss/"horcjhapocs l p?s'[p0d] kikitro o a sEKfirlciid) ins (itt musz6j el6rulni a sajat verzi6nkat./Y. hogy mondjon neklink hArom sz6t. mondjuk azt a hossztihajn./-lniin).. A te dolgod csak az.3dlor"nd"s . ha mindj6rt az ingem€riisl sbrti huki-mondat: a . fta.nav ttoox. nemileg |too.folytasd (n€ leP6dj meg majd az utols6 nrond:ton. szakauas umt. a tied lehet. ho$/ mas) Bemutatkozas: N€mileg Z.m € l y e d j e l b e n n n k . De te egyszer csak felkialtasz: SOrt. I Mi nehezebb roolr-lnival6t adunk neked. lsa.mert annyiraszap) Eoo l sbrt.Nincsenek.huki m6dszern€k" ha6raivannak.. hogy h€tszer hangosan felolvasd es koncentralj.(linkl tinta ff'[!!] + hamu Elkezdiink neked egt/ mes6t . nog} az el6z6 l€€k€ben bevez€tett rin. llutatkozz be szepen te is: N€ntileg vagyok. Az nr a k6vetk€zd szavakat mondta: /y tttlvlondhatott volna nehezebb€k€t is. tla m e g v a n n a k .r: Sesztenye v N e m r l e q ' l e t i n d a d a v o h . ielh€rtinh a n€z. A \ e n d e q q e s z t e n t e t e \ z i h . 37 :t .Melinda vagyoh.tterdl valakit.{/rrl[d'tlli].. az a miasszo€i6ci6nk az rstsz6hoz. pur es nomou. ha nem hinnad azt. H d r a m i d ka h a d s e r p q b p n . Lissuk. gzt be is bizonyiqjuh. ha nindjaf az ingemert isl Ped'g t!'dhatniid.hrdseres . h 5 romszor mondd ki 6ket hanqosan 6s kon€€rtezz. how azokon mutassuk be a m6dszer barmirekeppess€val6sag6t. Tal6lj a meqje$/z€st seg't6 asszoci6ci6kat (k€ozett6FitasokaU a kovetkez6 szavakhoz.

) rucxtncBUsr.meleg" sz6t fogadjakel.ymondat.larka. hanemazt.lnnvdrd] g$' 5r5 lYit gondolsz. jegyezdmeg: most. nem baj.tl 5) occrls[d-(oR] at nurlr*l I minute. leginkabbne hasznaljuk.| urord lvu ninn]a esy perc..Na.lorgalag. A szavakatkorszerdenmindig nondatban kell tanulni. lvlinek? + ratp€iccs lt€iD€s Cncncatcxtcn iz I ffi. hogy "szorgalmas".on vtcDvEnsa.. ['|n{dd] a egy sz6 nyelvtanul6k angol .olvasd fet ha' romszorhansosan(haj6l ejted ki a tusr-t. ha meghaljak): A arrv nem aztjelenti. ametyr6la tehetsegesebb meg szokt6kje$/ezni.' " " rlikor mondta az angolul kitiin6en beszeb Dorothy Parker amerikai tr6. Kurvaelfoslaltvasyok. melyik angol sz6t lehetj6l megjegJieznia kbvetkez6 mondatb6l? okorrel fordulhatel6. how "elfoglalt". l{€g f6l perc.bus7€l rulca/.kdnir] tizenegy masodp€rc) egyj6 hnacsra: holnap elalvAsel6tt !9 gondolj erre.lminute-luord + [m nin] a egyperc. ezt Ailen: a BUsllglazr jelenti.UcKltttl) ajapan p€nze$/s6g 2) rENf).8 38 . (4 Ptaladt I I sacotlDsli-lhdn sr. marhatarja t) c. Tippeld meg.lvlertmagukaz €rinlettek a . mitjelent meg a rrsyaz alabbiakkbznl? forqalmas . ltt €g. !eglllomris I . hogy "szorgalmas".'(Sajat fliihi! tio.vagyforditva. hogJ "I'|tl szavainkkal. 4 esztergatokmany./5v-t [tii] az El6szoris: a "buzi" sz6t.:i.

€rsz€ny.taka' ird b€ a naptaradba 16". mondatot azert is €rdemes megiegyezni. madar. ha a suesr our LAuenG mell€ a?t ilrad be.hogy melyik m6dszervolt hat€konyabb Pn6en finmDottxel! olvasdel a kovetkez6k€t furcsamondatot.Ezeketegyszeriien €rttink haromszori hangosf€lolvasast 6'i.. magold be Ezalattszinien A kbvetkez6kat sz6t nem bonyolitjuk. Tanuld is meg a mondatokat. (lukkold (mert: flajj magasra kismadar) a zoot'm€lle azt irtad be. hogl/melyik m6dszervolt hat6konvabb.Xii. haromszor' 5ket egvmasutan Tanuldis meg a mondalokat. sttorlsttl.Akkor majd kidertil. as a Pt. hogy.[idrd] o madar.. @ Hol van a porsz€nyem? llire kov€tkeztetsz !e mindebb6l? (Az idev6g6 lE nnsr our t tueana ftdr?t iut lifi'{l a .n€2" €s . szall.Olvasdfel A kovetkez6k6t sz6t nem bonyoliijuk Ezekete$/szeriienmagold be Ezenszint€n 6rtnnk. hogli mit kirnnyebb megtanulni: rOvid magyar mondatokat vagy €gy sz6listSt? Pr6bald kil "lvasd el a ka.P16bohuki K6rdes. rendhagy6 ise.[ul] o Hefyesenoldottad meg a feladatotakkor.sti a |6. hogy . hogi/ "r€pill". ersz€nv 16. 3t *3 ..oorld6i a aitd ird be a napbradba mostanhozk6t h6tr€.. ajt6 Akkor majd hiderlil. ki az).o. ha a rLr me e az! irtad b€.Mnlt idejai alakjai: t(/isa t tstlbiE t]) @ run#lFRr] + ofdottad meg a feladatotakkor. nZz. hogy:"nevet€sben ki. ho$/.n€vet€sben ki . haromszorihansosfelolvasast srmor.Olvasdfel 6ket egymrasut6n rrymtlt ideje rendha$/6:rrEa Fn"NIEi. ll Nevei6sben bbrsztki. Helyesen p€nztarca"O azt tbr hogy ... mert akkor azt sem fel€jted el. sqor.veikez6 k€i furcsa mondatot: ln6Ol ttZO6Xtelr l| Fl6jj magasra kismadar! @ Lukkold meg.lsEmetra irtad be.sz6ll" h6romszor'A meg. pokr6c t6r mostanhozket h6ire.r/yrDl lbl nln]+ takaro. . kj az! llire kbvetheztetsz !e mindebb6l? 'rd be.. o rLYItql+/ @ Zl. .

d\.Hukikig6knek ebben a feladatban nagyon r6vid mawar mondatokai olvashatsz. \ih 'Sr4i az.amelyettbbb€-kevesbe eltorzitottformeban a mondatban is lelismerhetsz..h6l).rc. [v vdd]oeWsz6 A rosszkedvii mondatok ugyanolyan k6nnyen megj€$/ezhet6k.esar. lminutc-lruord + llcnminit] egy perc.y" t. *lttl Ateri e/r irl ki' knn.l.^g. AezAdak Kozetba. hosy hangosanleirod ide 6ket. Dzekr€gondoltal?(PipAId azt a mondatot.d" * *..nen dicerni (Shakespeare Julius C. De senlmik€ppen nem j6 sok id6t tblteni veuk.dl-q. Med. as l \ b z b e nr m o n d a t r ai s g o n d o l s z . amelyben nem ismerhet€dfet az angol ig€t. a F€lvettea puttony6t. ^zu\An bpozz. hogy mesbukik. A mondatnak az a r€sz€ p€dig. lu piijrhi'i] not xlt 40 . lll:2) pM.. (&. F€l.Nagton izgalmas. €s ker€ss valami vidamabbatTemetni enbsi dolog..A nagyon rOvid mondalok utan egy angol ige kovetkezik.s '.amelyikr€pontosaneml€kezt€ll) ki tlozd a brinset! tsezartak klozetba. Megnan-fiindaz 6t ise? Akkor most csinald azt. E .. z FoLLow I$t6) 4 .ayorsan olvasd fel negyszer (aterz€ssel) a kitvetkez6 mondatot. mint a j6polak-. MMnlha./Ya ltdnsl FAILIAIE / crasalu6ll a eutton ltt r. I uld -'e! h ' .el i5lehel vilogri i. h. E Rendhaqy. Tehernij6tte'n c€z6ri. Hozda bringatl Fel. a felvette a puttonyat.r.?f. hogt/m€gbukik. lii hmtu hd ehdr.tmft id6: 8.d *. Majd nindj6rt mes€rt€d a peldab6l. majd nehanyszor klilitn a megjesj/zend6 sz6t. Kovetema fal6t.cqrclclo io'o\ber. E R-. elarulja annak jelent€s€t.

PUtrr a letvBzlnhatdl. tfl 4 ctmlstukit. o. Az ilyeneket t€nyl€g igy nevezik. aki folyton a t6v6 el6tt kuporog.Pototo d krumpli [po-ri.l . crrrf d {bsldr.tl 4l .Jrdl Most hArom lehet5s€get is kapsz.forrcr 4 l&el. hogy a cimben sz€rePl6 angol es magvar sz6t meg_ O Jegyezd meg a PorArpremek p6tetel. 3) occlfi 40.. €s fel se kel a Kanapar6l.0. @ a Gt couc| poram liuci p0-TElt6l esy otyan krumplirejii alak. 38.

fejezetben rizik6s lenne arra hivatkoznunk. hogyl SzP6k a falon. hogy .y"szpiker. hogl/ magya' rut is mondunk n€ha olyat. hog. lassan meg mi is kifogyunk az otletekb6l.az ewik els5 mondat. Plert mi van. hogy "szpics".r haszfilok. De sajna a rendhaw6 atakiaira lsPorE. va$/ olyat. akkor tal6n megmarad. akarom mondani. ho$/ mit v6laszol erre a mrisik szpok.. hogy 'el5ad6" vawis. hosy "nem b€sz€lek angotut".szpiker'.. A Ld@ar Daf. a s4Ecnl. (Ha a kotonhoz k6tbm a corrDr-t.t. €s az l5oo-b6l hatra van meg n€.t6li'nl) Csak olyan f€ligazsagokat mondhatunk. azt viszont nem jelenti.us an najdnem mindis . hosy . akkor elati konnyii dolog l€nne megieq/ezni. meg hogy "szpics".e b b d l t a l a n l e h e t n e m e s a t i r n i : A szp6kok spekel€s kozben besz6lnek.yDo. sPottE lcrl6k" A spEAt< sem lehet rendes too. hallod? I g e n .Mrr d cMxt aY.@trt. Nrqlon he it 42 . akkor vesril m€Sis sikenil megjegyezned a stEAt{-sFor{E-sr4tct*t.persze meglehet6s€n n€gativisztikus hozza esb6l .maS/ar ember sp€kel€s kozben nem Ugyanigy a Szavak Ingyen c. Raadasul. amit besz€d kbzben mond. Pr6b6ld meg igy: hogy a corrDl k€ny€lmesebbl tlidd el. Azt k€rdezi egyik szP6k a masik szp6kt6l. amit egy angoltanul6 igl/ekszik 6sszerakni mag6nak az az.lill peldaul. szp6k 6n? Talan. tlmm?) Ontihuki Lassan. ha co. on szp6k. amit meg kell lanitanunkA.r'okat adni. s.g ( corroYlkot6n] 4 pamut) tla sikernl e$/ alkalmas mondatot Wartani.qicsl pedig a maga a besz6d. valyis I Ddt'r sEAx frorrrtl{j d0nt inflh] . aki besz€l la ^PEAIi. ePil aadasd rendhagy6 ige.Pedig. lvlegadan mifele p€ldamondat lenne az.koton koton.eptr r(b. hany sz6. kenyelmesen heg' jegyezhetsz. hogy angolul stEAj{ERllj:liliil azt jelentj. mikozben €ppen azt teszi.mondja. ha mondanal olyat. ha kital6lod. tal6n m€g leginkabb a "spehellre. ha te nem mondasz ilyet. ahkor snthetjtik. itt k€t sz6t is gyoBan.yar "beszel" sz6ra. gumi6vszer a coftDo Ik]^dlirl A Longman ertelmez6 s266r szerint a co|:mtrkenyelmes v'selet.. ha minden nyelvi l€lem€nyiinket bedobjuk sem fos hasonl'tani a mas.

hallottam a hirt ) [ir] oFEB ^ sancAsE.) he' lyett OFE* a koffer IhE COOI{ PUf EE EEAD EOUW ME DOAR (4 di Idd Dut hd nund diid Bekukkanrort kut hir a szaiacs. coonbFkuhhantotr'! Cttcl|aift ird b€ ansolul. O ugliebertud ansolul.blntn t4ilk F?l (+ Ajanlj fel esy korrert. jq DrD roa EEAErEE Ewe ldid [i dd'Bir] (+ Hallottad a hit?) hetyeLr DrD vou EEARLrE hir? lYEe I EEARDmE nij.' lerverr. l{s?tl sokkaljobban hangzik. ttf.tehat tudja. mtnollit. PFnaka m'rn ideje isEM 43 ii.ljJ. hogt/: as'E[r'i3d] a netr.lddl 4 offDrhhll a a coolrlkut] megk6stol hall (+ rendhagv6 milt id6k) felaj6nl s?ak6's sokkal e$/szerubb lleg kell 5t gy5znunkarr6l.how: TasE mEp sra.lilij d0 4 lgen. Ez itt eqti mirlt id€jn mondat.mert magyarul (+ K6stoldmega t€sztat!). Ahefy€tt. de szerenc+le.TasE nrEteszh. neno. hogy konny( dolgalesz.sr.- .Icoch Hungorion (zDrcrra hnit) hrn-Oirion] [ii?s Iogyan tan'thatnankmeg egy angolnakn€h6nysz€p ma$/ar sz6t? llondjuh azokat.Itiicddtt az €let.

! kajkl B A c'ers car('kstkaj[]€rjeneznek. kdrl. D A crrcrE orrc Ih. . cu.lletskdr lluki Fogadjunk.6s O A ErcH c nElhesliill elkapjak.:ll 44 . o. I Ren.€xain3 lull odameqy €s idehoz d' tl.lhagr6 mnll id6: ciw. hosj/ ha elolvasod ezt a k6vetkez6 herom mondatot 6s mindegJiik ut6n mesnezed a rajzot. Lr"{.'Elni' tlalatt mesjegyz€l na$/ ansolsz6tl vkK: tr>i $ elmenneh.

. hogy sznlet€sszabAlyozAs? viglazz! A do@ ewabkent az a ryelv. lo) sltALL AD: 6 .. Most a kiha$/ott helyeke ird be a olvasd fel az 'ii szavakatl iobb oldali listab6l oda ill6 szavakat.IE^vE lUO o) . A f€niiek leszn€k a sz6tanul6s rootr:jaink.dijl (+ anya).lli) F penz). A halad6bbaknak ismer6s rehet a . scAtyDAL Ar oscAK oERE IoNy + 6TEL|. hoS/ q/alogatkelShely.|5AAI <' A?ROfl|KDET6S.'Dllill (+ 6tel.lvcE e szemijveg" sv€duf? 4) srctj g ..o.r.clhnsl nyervE .nap- . + tle mondd.. amire Ii szokiel harapnil 45 :ll .. FA'. . hogj/ zebra..rrc .Lvlhnli) la 6atad). [.iaszroi.dl'idiny(l teljesenij). D.a r€tl. m a r i d e e S J r o g a t o st e A ( tZ t n 1 1 t ' s $ n a r r o u c a l t x / te zsebpCnznek?l 3l WrLtr Is . t"ornEnfu./frhoedi a nyomas o EDEsn' rltr0f. Dzta hukit mindenki hasznaua an€lknl.. mondd. oRA Ditta?4 ltliert olyan magas a v€myomasod. kercsztez).. hosy kirejez€iten hogy egy trrorr I rl (4 'smert) sz6ra lmint ttoosia) akasztunk egy (d sz6t. bmad6s P E''s.{Z oscAR-DiJ ATADASIIINNEPSEqEn wEr E rcaR r so .'E /r' [h{d](+ s/ivr.Az a l€nyege.lbhdl . €lelem)es a co /roLlor-lmLl P szabea PocnErltotttl zseh + mvcr.rsqesE [gfisri4 szemriveg o rrx"i lbdErl sznlet€s a ForsorYrra hi?dnin0l m€rgez€s cr.b..rois lyoz). . na$/i? 8) Catr c E lravE ^ szivrcnama? DonJ saY 9) ?a Lehetmacskeknak .osst\a d'woL anacrrl'-lEn a roham. .Zsebhuki tbr€kedne16. l3l-l3a9.RIASZT6K HIVJA DOD6T. caLL DoD6.oo.r' s. say zERnActassr\c.9Ztridnl gyalogos ird be a szavakat! l) OtvE ttE a ?t . N (+ tea) es a sm[ez!n] (+ nap(ocska) szavakat.|o[hsg] a za€sk6.UsE frEAR ElvfKA.e"lij-!iRt1l r+.< 'Trotzthhod tN SnEDrsE?'7 l4i a . mestanuland6 rahn a kezd6k is ismerik a onEylr. a Nem lehet ket anyanyelv€ az embernek.lERaEzESt 7) BorRANy . t5ska PlAMnGllL^ingta @Nezes + cr.-r AT A nELIRAT: CSALADTERVEZOS TiATS6 BEJARATOII 5) Y cAl'I. rl) Itr!^f E I3 t ? o l'li az. aziaLn lhlsr](+ atk€|.

rnjva Mostjitn a var6zslai. a m i b e n m i n d a k € t s z 6 b e n n e v a n . -"16 atn[ttr] atnlnn) rr. A t6bbi a Te dolgod. mint a rajzk€szsege TR ffi.ov. [rnd]a valaminek a v6ge. pontosan annyiszor. arovrt az i' 46 . i'nigyen. hogy E^ . (Az6n eml€kezte!5nek itt_ott odairtuk.DIAI'lr'll a a veg. mert az els6 listar6l majdnem tuti. A fenti lista minden szavahoz hozz6rakunk egi/ betiit l$/ persze egy masik sz6t kapunk.. €s m€g a plusz bet( is. [m!nd] (mes)javit o ro. Nem fontos lerajzolni 6ket. honnan is olyan ismer6s. mi mit k€pzeltunk el.) Mivel pedig ez igy van. hogt/ mAr f€jb6l is tudd 6ket. sz6r resi'rkibb 'nnjd mnrdiqrbbb. vagyis talalj ki k€p€ket a iobbiekhez. [bojl] forral + ozolE [gkv] hesziyutr rErlrirlahonny w 6 I I d J O ds mis esy jolakony mesje€yz€s a. ho$/ minden sz6t fogsz ismerni.{ lbi ]a usat . el€g elk6pzelni. condolj az amerikai film€k veg€re ott mindig az van: r'hE E.vasv€. Annal. o.safliik angolban. hj|] a oraj . De hogy lehet ezeket megies/ezni? Az €mber gyorsan alkot e g y k € p e t m a g a b a n( m i n 6 l b i z a r r a b b . valami feladatot hell adjunk rlondd ki ahat sz6t. elej6n roppant eS/szeriinek t(nik minden.EAa tenizoltuk. Az ember k€pzetete altalaban bizarrabb.rr'[dnn] + dob (amit a dobos u0 a rrr.oElhtl4 szerelen minden valamireva!6 ralra relvan 'nr'a..a n n 6 l j o b b ) .s sz''nbnn h.lehet egy kicsivel hosszobb? Itt a.

Legyel6szinte.ttErldnfiiitl. nyom. "< O tfa zr?Fhdi azr jelenri "aulogumi". rrank.IItillt$Jnd lii uifl 4 cliff fermaszott a s^nen. jel curla. I woarD rL. [0 bi ft!r'[ {i {{d hn h ei!' dt!irij inl (?v BE 4 itt hogy . N€ massz fel a szildafalm. amelyikjelent is vatamit.. ha a La lvlanche'csatoma(angol* nft EncLtsECDAtviEL o$ri'l] fel6l kozel't0nkkomppal..sot! mE FLooR. Ilark.o crrAd^E nr Mrc.. Sue. di/dd hiff ovinomiir{s r c@CszirCs lf Erted-e a v'ccei: To sE fk K. Ne perelj be.El nuz kd ide.ED mE cotttr^ny.S dddi !r 0nii {6rl + l. rri lni'r& {t l. van neh5ny olyan szimpatikus angol keresztn€v. Ha €rted.lkatl k9|r nkir rsrl o Frank 6szinte vott hozzank. Ezt riji htjuk meg er6szitr Angliab6l. rarrxleokl szamla folt.wDStE lrd ide a mondatokar maqvalul: a' tl. majd segits€giikket parosltsd az alattuk tal6lhat6 angol €s magyar szavakatVan egy folt a dzsekid€n.t suElrzitl n n'rlni*l stttlbill szikla (mint szildafal) na mar sziv€sebbentanulszangol mondatokat.Tobe Fronk.. U$/anrisy. nizesd kia szramladaLBill. de ez most mellekes. mint ahogy a ma$/ar. az€rt van zarojelbenr. M|E 4 ^av).ott a padl6n. IrtF co| p nr EAsa. !.rARr. 47 :l* . Cliff.lark laba koszos nyomot ha$.llnit|I? niddooo hnlihil o Sue beperelte a ceger lhatyt was rnAm m us. Olvasd el az ahbbi mondatokai.vE . ldiiigli! Gt Ehhezmar eS/ kicsi! kell tudni angolul.akkor mit ielent a neE MAanlid ide: 4 Gl Nasyon hires: IhE wnnE Cuns or DovEnldi' lditu0rdirdd Dover leh€r szjK6i. ct rFrcLtMsED uF mE cLtFF.. ltttRtt's EEr uFr DtBLa l . I wouLDEAVE mes ke ene ve](lztalnom.azzalis szolsalhatunkSrE EAss.Mi a kril6nbs€S ket mondat kozoti: Sr-€ a ttAssuEDrrf co|tpAFr. BILL DrD"t'rpAr t tE BrLL. Ies/ek.Ibil rl p6jdii o Bill nem fizene K a szemht. tew€l ide egy pipat: n @ Vajon mi mas/arul a c^slg.lv6" n6v is jelent valamit (angoluI azr jelenri: DRu.

m v€r szerinti aPank. akkor mit ielent a ffianr DtsEAsE? + nu u *r*n^ + ". i.ha halad6nakminds0lsz.F-luiil + feleses. es h6nyadi]K dii a Flasr pxtaltt1d fiittl? tla flEA*rll.avakat tanulhatsz(amelyeke!aztan mar senki nem v€het el tSled) valaszoli a k6vetkez5k€rd€s€kre: tla a rmd 4 dii.a .i Lawrence azt hiszi.l 2) A b6r n€rr? . gy6z.llobel 6s t6rsoi mir iqyekezzunk hogya tanulniva16l ro tqyik vesszSparipank o*or'o'a55'tr16ttiSotzlt.6*l a sziv. EE LAwnEI'tcr BEuEvEs Is aftctvt mL . vaiosriniilegseglrsdsn€lhul is 6rted mn jelentenehd kovelas kezSk(ird be a kihagliotthelyrea magyarmegfelel6k€L olvasd fel titbbszora tanu- a Itt most gyakorolhatod fenti szavakat.ert dolqohhot korni. n" a uw + rbfleny. akkor ki te:netaz aDt6Lvezet6 ELtsEAnD lhrzbdnd] f€rj) melletti wln nnt'li]? rlesen szoronqo /"onrs.a otfiErln|dldl4 (4 rnya. 6 felette all a tbr I)l egl DoEs LE fltEB .a^h16.*"" o esa. akkora courrlkilni] szamolnil4itjelent miel6tt fellovik a raket6t? her vaiona cotblDolr\ Jkiud&ml.. "kt "r a a.Mi lehet masyarrta BoRMeQrEsno lbi@g!4@l? testt.L az "ad6rlnl.i6rv€nvben" l'|aqvarul/ vlltd0nnldl \nootur rAmEEaa-L CllCX6ft ird be a hianyz6angol szavakat: \enyne|.l) Kantor kuiyam tud vislazar.n. akkor vaion milyen a PRmMMna biidit'it'q1 p6lYAzat.t szimo|j]| MY Doa ltAnmn c tl . o Tu or. A cuEszdYldrstcson] (erd€s.akkor pedig meg tovitbbi s. a kn ltirl a nyer. a '.Jnkf€rJ€ n..'.ffi usyan lenyks najdnem pariDa lo) de a tdr li n€n ve$zd hanen'0er)"hobbv-l ** 40 .csak a .nlhanl+ €s.

Brooduoq - mire tonft egg ndu...
Tisztamazli, hogy A musical€kvilaga...lvlindenKismen ezt az utcanevel Broadway. ezt ismeri mind€nki, mert szinte nincs meg egy utcan€v,amit ilyen hasznoslenne ismerni.Leforditva: Szeles'it. mar meg 's jegj/ezted Aao/,lhiidl a sz6les,,/r/!6il a nt. honnyii, esyszeru, Merthosy: Kar lenne itt abbaharyni. Hodvmi lehet meo rrortaT anqolbana ttlr/en klvtil? a H6i, valakineka vafla ro s o!,LDExs'|ls6lha)1,mosolya{o srrlFltznillt.BtoaD teher tehet a .//Jnelhxnll(a usras) is, a nvealatl (a toly6). tu amerikai ansolbanBxoAD ami p€dig a bril angolbanzara [0ql (a hossz'i).Erdekes,hogy egyik sem talelta €1, hogy "iavol", pedigtok e$/€rt€lmu--. Ennyit a EnoaDrd, es mosl t€rjnnk al a r/{',_re. Mije van egli Utnak?Hat p€ldAul:irenya. Ugy van, eltalaltam.A war azt is ieLanri "irAny". Ez mar csak az€rt is fontos, mert nemilegk6vetkezikbel6le,hogy: 'IEts war, pra sE.ldietElliu]a Err€ tess€k. izii'.n Irtsr'r mAr wAy.Itt ldtijl a Nem arra van. i'l Dolt? co rflAr wAy.Ihi! 96 vijl + Ne menj arra. azt nem kell knlbn megtanulnod a magyarkifeiez€st,hogy: "Uton_ Megvalami: ugye gondolnod,akkor, amikor m6don"?tla n€m, akkorj6, mert i$/ el6g erre a kifejezesre a rrvsz6t tanulod,€s maris tudni fogod, hory a ,/rvazi isjel€nti, hogv "m6d". Ez iSJt de hogvanro' els6 halEsra tal6n nem tfinik valami nagyonhasznosnak, Sondolkozz: at Salmaznad magyarulazt, ho$/: "ezen a m6don" Ugyengli, hogJi igv"? No, ez a sz6t nem is lanyeg. Beh6ny p€lda mindj6rt meggy5zarr6l, hogy enn€l hasznosabb tanulhatnalmeg ma este.
Hogl/ csinaltad?

Igv.
Ne csinaldtgyl

noul DrDYovDon? ltir dilir lit tt'l Tr s wa/. Iditztiil il Don'r Don mAr ML ldontdiddr,il

Ugye. milvpn hasznos voll ludni, hog.yBroadway?

AzCft a tdbbes szim, med kat lijLllunkvan A2, ho$/ "balvall-, a2 nal eE/es szamban lenne

sildd

49

.:iF

Van egy QUARLLIN nevri tejfrjis elleni Woqyszer. trr5l kitnnvri meqieqvezni. hoqv d Ha nem rudb; i-"w *r if,." cul.lrrcLlhonll aa jelenti: -veszekedes. '.rr.r.",ir.'.8 gyogyszer akkor viszont a "veszekszik, veszekedes" 4 qu REEDr6ljesyezd meg a lvlivel igen hasznos mindig mondaiban tanulni a szavakat, itt e$/ peldamondat, amib6lj6l kidenil a o./rf,ff jelent€se; eaAnnDL tE "s ?EszEnszn wszEt{EDEs'. (ra{rElifif o jelent. P€tdamordart rIErN rbAns 'rEratn'.) Forditsd le a kov€tkez5 mondatot ma$/affar (,r6rrclrrlncdein] + S/6gyszer) nEDrdnE MEAns 'erOavszDR'. r.

Kivahszlottunkk€t angolsz6t, amir6l ngy ereztnk,olyan ,,gy6gj/szeresen" hangzanak. ilgy €rtve, akar egy ry6$/szeft (a nEDtcutdis hivhatnanak Ugy, hosy sEv€ 'r, lsr.vrjldll, l'iagyonhihetSenhangzik: ill€tve, ca,vzrrElkon-n'rti]. Vegy€l be t6bb szem .trwatL-|. folytasd a CoMmrEszedesal. Az a j6 ezekben a mondatokban,hogy a &wnAL, iuetve a co'vrmzrsz6 jelent€s€i 'llet6en is €ligazitast adnak, merthos/: SEER4L+ tbbb, conmnE 4 fovt€t. Val6szinliIeS€rdem€s6ket megtanulni. az Ha mar a S/6wszerekn€ltartunk, illik megemlekezntink e$/ik legtObbeiszedett gy6gyszerf€les€gr5l:fogamzrtsg6tl6r6l. a szedek",angoluligy hangzik: Az a megnyugtat6 mondat,ho$/ "fogamzassatl6t I ^E on mE nLLlii.n onditlill. iiir]ill, ,to /vrtd+ resgel)hivjak l,lasnapreggelitablettanak(4 t"ox|trc arEa prLLlmordrq amiraz eseniny ut6nkell be\enni. az a Iajtajet. utan egeszitsdki a magyarmoncla6SSZettf eUet(inr tobb'kevesebbkeressel€s tokat, aztanforditsd le 6k€t angolra.
"Veszekedni" azt jelenti ,,Cy6sysz€r"azt jelenti ,,Tabletta" azt jelenti ,,Tobb" aztjelenii ,,folytat" aztjelenti

7ffi"t'"ti
O A caffi, lhorul]-"b- -indis kir'/r' r11\. .r' van.m'nr a m'a a b-ve,rqoqrsT.' nr\Fb-, d Rendhas!6 ntttr jda Mta MM. E Mlnirt,

',.3

50

Mondd me Uilmosnok...
lvlintm6r arra sokszor celoztunk,az ember akaratlanulis gyakran besz6l, ir, olvas miivelet kovetkezik-tta nem szeretned,hog.y angolul. Vigyazal most eletvesz€lyes ezentnl mindis 6s mirdenben angol szavakatkeresg6lj (as tal6lj), akkor ne olvass tovabb - kbnnyen elvaghatoda marad€k szalakatis, amelyek m€g a normalis,h6t. k6inek. k6znapinyelvhasznahthoz a Ha bator vasj/ es nem torpant6lmeg, akkor jutalmul megfejtheted kovetkez6rejt' l{6t t6den€lmi figura neve van elrejtve (nem is olyan na$/on) az alabbi k€t angol mondatban.Kik€ is?
+ wriszirg] Mindent el rosok mondani vilmosnak. !'LL rErL vrros EvERrmnc. [6jlhlvilmos a msrirgl Semmit nem mondtam el Mikl6snak. I rvLD nt$Los on c.lijl6ld i lddN

Bizony, bizony: ELL VLtttos azt jelenti. "mondd el Vilmosnak. menhog): trrr ft.|] o ezt rendha(y6 mrilt ideje: mur, 7"'LDlt6ldl, jesyezhetedm€s abb6l, mond. Es a TELL hosy Iq&ti lvlikl6s.

/|,f. 0. tortr, sltf 4crr4 0dan6!y6s Eonoro 'I cfl, rltrp 4 cttctt, aliea.zd ciEs slivEham,,trot,rE alm 4 v6ny0mii5, {tlalfilter, trrErrsrE 4 naFrlnlvog, tt rtrrflrr4 o 4 ,urelrr rurfl o riasrl6, telitatgill', NEsBur @ossng gyalogri|lclihely,t00t Pd90x,f6 digar6i, ,arr carn r o sral€liisz.t6lyods 5l 0.1lvagyart.d,ragt nsm.2lg66!inla 3l tonttnyoD sr,Ixrs suE nE couPuf.4 s. b.t r.llaa 4 c64.1.fttEcou r trs tuo SuE. A c6g!e!.rc11. S'1. Gei$Fsatnl16, Bun.eFisn 48. lob!|.dfl, unhr'tin6ny,Palllison'k6t, tryds,alas iri{hal, visi!'3rtmlilis, 6g!ldtatdas, a0.o. , els6dii, ' 'ft&.ml' iE t 'mL'. 'fd33' tE ts 'latss{'. 'EfiEfttE xEllt'llEnlf,nE . 50.o. '|,0e tE" '. 'folnfi' tx|jrs'catfttuE . 'nEEEEt' tEAts

15.o,pouErmffr 4 'Jeltafi, rrrnttrrrrrrc e c$ladta cza.,tto arotgltE4 an'ary.9' rfJ,,c 4

5l

,:''

Borlongol: 0lonid 6s o rziiks
jutalmazes.Na, az Tanltasban egyetlentuti huki-m6dszer bizony- a j6l alkalmazott ha megtanitodmagadnak"hogy a rdrr lni4 ige jelentese: "sziiks€gevan vmire, kell akkor jutalomb6l tied a mes€nk, neki" (mondjuk olvastasd rel 6tsz6r hangosan!). amiben Alantdvdgrilmegtahuaas hazaviszi. csak akhorDe Akkor tied a mese-nii! - Lesahbb 'lyen m€lyenez m6r a tucadik 6v, hogyhol lehet...- barlangol Alanida igy rold gyomr;ban keserii.sakkor meg el€je oda l6n a micsoda,minden hir n€lkril csak Adan a dzsinn nagyon tgy- Meg feltarnael6tte a micsodatitok, merte megdbrzsi,lni. j6t tett neki, de nagyon,mer angolhnar.Hiil - Pont erre van sznks€gempont - igy Alanid, azt j6l m€grogatta hamar€k,ho$/6m angolultanulvaam. hazaviszi, hadd elrnlj6nlzibe, mikor ar4a fekszikbetegesen, Hazamene!, csatangol, v€gre.H6ttallzibe ott n6 az ajt6ba, epen: Dz micsoda,vagy minden?- lzibe reszketveigy, mire a ditrzsdltdzsinn€valt. HU! Angols/agos!Pont ene \an sTnksagemponl. d. hogj/an?JokFdvre angol! Da^ vou, Dniqa Alanid. te hiilo AL1t,D you, I NEFD Alanidszerencs6tlen szomjancsak Es lzibe a dzsinntmagera,tgy aho$/ angolszagos. Mermikorazt nem birta, na$/ot dobbentettrogton leste, ahogyott marcangoloznak. alabb: - nee, ne.sina d, m€sdrrjit a kbllnid!! - azzat igy, tefejrvea dzsinnt. saz6ta is ott Alanid meg lzib€. angolna'hangolna, sa tanulsasisy is: ldl.hnidj!, ijni,ij'r]. J6 €iszakal

0 Ez a hn foditisa annak,h.gy rrol@

tehat"sznks€gem rad'. van

*{' 5t

il||Ist- mnolnncsnunR 3. Hurcnnlnil
I minute I word Sz€rinted ki nyer ma? Nethas angol los€ 4 (el)v€szit lminule-lword Sunyi, a napos I minute - I word Elev€n embercomb qolfozz te is l minute- I word K€ressrik Petdfit This no all lminute-1word Anyci... Back to school - vissza az iskolaba Wash6m€dve 54 54 55 56 56 57 57 5A

5a 59 60 6l 6t 62 65

.:i,a5!

orf + v€kni (kenyer) Talan ig.hosy"Eser Ie utar sz.mperzera ra [in]. PIINT EGY 'O'f . hogy pl.I minute. megtanulsz egj/ ig€t. I a rouoes t4 *8 .tcl.6n! hogyforditanad azt. aztana milt idej6t is (merthow rendhaw6 a draga). lron + ew sz6 AKKORA VEKI]I. *o. C|.. aztan m€g egy f5nevet is raadasnak: srldnf + {mes)nyer.| ruord nin vtrd] lern ] a e$/ perc.egy it a napsnt6tte Triprusra) Te$/nk fel./I] d TirP[tdt] ut (!gy €ftve. ha tudod: ll Mi van.yis meg tudodjeS/€zni: Mi a rorr egy vekni! Szerintedki nger mo? F€ltesziink hrirom €sznnkmentkerd€sta r4izzalkapcsolatban.ntrEE c) novsE A helyes PP ugJ/anis Egerllat nyer. komolyanmegpr6na balod megvalaszolni6ket. mutt ideiet '9o. hogy megvehszold Am 6ket. ha Pingvin nyert? @ Es ha Szab6 nyer? Cl llit nyer Eg6r? a) tmp bl .It.

hogy dong a 66r. a l€nveg. pl. ta|al6 es tr€fas de megoldas Csakig.e Ea. tehat rendhasv6! arra. bi-otli. ntltt idij: Eo. tijn Ha kedved van.'6r' Ibi-cl l o kezdu (Mellkasat d6nget6 innuenzas:) tlauod.t @ harangtorony + s roulEaFlnrl Cl egy kulcscomo a .6s a csai sehol.rr liidl a seqit. p.tanuld meg ezt a elveszitem. nyelvtanul6) d I< or rctslwrnl o @ Ct fljlasi/unk a lesiobbak. trogli nem vagyuni is€n szellemesek. mnr idejet LasL l.a wEAar mFfui d'dl a lose d (cl)veszft zai6[li4 a (el)veszit.!i [!v nd tu lfu] (a fiincs veszitenival6 ial6nk. ezt is: WEflavE o fit'E 7o LosE. Pazarcl).de a sEsrlbas?t]lesjobb + A Most pedig b€g egy kis ellenSr.thaide. oda. E P€rszeaz eqeszsz6.) Yoa'flE wasrtro voar ztE [i0rtaFzling lijnl (+ csak veszteseted az id6det ) iof natha t€nyleg. Itt a bancsomban savcrlhnlllo csokor Ed sesitek! . amikor nath6' sah vollak. a MM kiejtEse. Gl kezd6 (tanul6. n6Lrha r€ndhas{"i.L @ad Fi-Gl . Ez teljesen homoly. Begin kezded? tla$/d abbal . bi-Sltll.l a haEns. hoS/ ll els6segely .srlotd]. rjos/ van az angolul. csens6 €S/ csokor vireg. hosi akkor kezdtek el angolultanulni. aho$/ mawarul mondjuk lie mondd. nagyon is De t€nvles most mar ne iu az v€sztegessiik id6t {rr5?E!6j!dl a veszteget. fi/ttrlfijBlt] . seqits€a (Futbanedz6:) leqiobb bezt odaadrama Belanak.ll6th6s ongol Sokan kijzn|nnk nem is sejtik. E N. 55 .elni.y esznnkbejuloit eS/ igazanszinvonalasan jegyeztethetnenk veled a cimben szereplScimegyszeriien meg alaPvet6en trogyan ao6 angoliz6t a megfelel6 iel€nles€vele$/iilt.Tess€hti$.

higy€nr r. amit a tObbiekmAr tudnak: + suYrv[3rmi] napos lgen am..D . na ezr megteszed. ahbbi ker angol Az mondatb6laz €S/ik teUesenrossz. ) .s {leF ez a .nhel kell irni. hSnyrng. es aonatlbdn&rl magolnival6 halad6knak: nE F{. (Tatan.I minute. 1c rezdi e.la .l a Osszefonraa karjat. Sz€pen.nerhclasa. Retetetaz es/ percbe. .i.n.. /.a/orm6s7Jt n"n rordut"td 56 . m€ghozza annyira. (o ryus| rarE D EAsrIt[ttnil.akkor m€a nem ruamit dod. lassan otvasd fet haromszora kbverkez6 Az€rt nem Htluk a mi mert 6ssze ro0 hajtva.| ulord rdrd] [w minil+ egy perc.ds7€' m.r{r/ Ie!ni] Ha v€fetlennlez l€nne az els6 sor a UlonDpLushan. Aondolj egy abroszra.rrsaHtt.n' eu d m. ts /ii i! \merrtibrn "qykl ndp nnnln GJh arnli'a cmt"ks/"t.rytry-t olyan €rtelembennem tehet halz. j"t isn"d raid' lonc'lldp o nerrehh. ri.mert a s. os/ehaonhra\nch dizuntr Fq. ToDAy BELA nnEsa try. s/edut6 hasn. snE ToLDED spoon. csakho$/ a "napos"sz6nak k€tjelenr€se van magyarut.ho$/ angolul k6t. olvasol. nalni angolul.(l. dd mert er6s n(|pos lg€n.t az megsp6rolhatod.tyilvan. $kndk ranod. ho$ aT ishotdbdn mJ sdnyi d nrpc . cqqo. ToDArhE kEAmER sotrdz [tu-DEl vrddr crrnilo r4a az id6 napos. [h-DEJ h dd ts o ffh !?cni] Ma B€ta a napos. lyon + egJisz6 srrern [s?ithk] d6U hatra)k€nyelmesen..o. merr m€rges ffzD.Isi mE fdldid !4in] o n€lbehajrouaa kanatat./pf6ld!t] + a'sszehajt(ogat) J6l van. ogJi vaw.LDED s an's-llil6ldi/ h! {ni.'.

mit jelent a "s€k€ly" angoluU Alkonyatkor a k€js6var TriszHn lovas fgy dilntdtt.snnrcwl.llnl IlaS/amzatk€nt: ir''Illsd] a pihen. + A legt6bb kevesebb. 4 Adj hozza eS/ fingotl ADDa FAnr!I. [v!nvdd] a es." Clevencrnbercomlt ava$/: Tisztebas Karinthy el6tl A hazankban is j6l ismert szerz6 tedezte lel.t. IllirnizLsr!.tt. A.imben szercPt6 os'wo&t FL. ttrE lhid + itt E *. sz6 Olvasd fel hangosan ezl a szitveget as jegt/ezd meg. E|MncoMB li-t6dnrddrkiil kitejezas jel€nlFse "tizene$ pdrazsfasfi" Tudn h v a n ( u c l v a . N€gykbn lova azonban m€gbotloit.ts szos flEvE. melyek angolul is €s ma$/arul is jelenten€k valamir. sexety. o g y a l Y e s t e r h e z e m € r h e l i i n k f e l .lt k€t sza'. ho$/ egAsz kifeiez€seket lehet leirni.:iF 57 . kas€lyl hetyesni egi/et a gy6nyitrii lzoldaval. s teljesen a sek€ly. atugrik a szomszCd casnDba lkisdl] (a ver.lminute-lulord lvri iri"hl a eqy perc. a z o t l p l e l d T e n e l l o p t u h A l l i a n a ki l t a mi sz€r€ny pr6balkozasaink.@rl3!ldla sehery . ltt6r ts r.f. lsltjl Ird6. emde fortyog6 patakEkkor hagyta el az elszontyolodott Triszten aihat az azota szaloiqeve v.

---------------z^ Srrrttr-lijn . how mi? Az sincs. Sznk4 o Plr Smith-t keresem.. hogy ha Angliaban vagy.l. rM orLv E Is. csak n€zel6d6m. ezl (reh6t:'!or[hl6] +rnj. Keresek van eqy zoor r?i.bli'n 38 .@olfozzte is ll€zek valami! a lukat.Frnm/$rribrdil lvlost olvasd fel f€lig angolul..N. (n'ij! Az viszontvan: BLorE [hl6]-) Szivas. A luk n6zel6dik.. Keres€k.f6lig maS/arul... [vc'r + ew sz6 riird] [vM 6rdekes(azt mindig konnyebbmegjewezn'j: (leveg6t)? higgy Tudtad..hogy az angolbanigazab6lnincs is olyan sz6. Es eW kis CttCICin. ntl lminuta-luord 'ninitj eqy perc. minde$/ikr5l kidernl.ing mistldt .m.bli.6s nem akarszs€mmit venni.. pbol]) vagy.van egy luk f6rom.Azt mondod: ltg !.miiIt Egyboltban (a s'..tla az angol-magyarban visszakeresed 6ket. Ez DeFze mind iqaz: nez valamit/valakit r llut!t !r.ind o Kitszbnom.sziv" Ne a sz6t6rnak. frrA\x r. rporlFil]+bolond) Olvasdfel neh6nyszor hangosanl em hallyuk..y.. N€zekvalamit:a zrotr. ! 8em€sz egl/ iroddba €s Plr Smith-szel szeretn€l besz€lni.:i..&da oe* uomlhli'.akkor is tudj mondanival.1i6rt nez ram?" 6-" MD?lttjit itt . mur O Rendhasyo id6..ml ijr 6nli. de az elad6 megk6ryou?Ilrn ttt ltjil + sesithetek? c^fi I EEr-p (ird be a hianyz6sz6t): Erre te azt v6laszolod ji.{t A Loox nezercdik. Cl Valaki gj/annsan tekintget rad. hog.ll . mire te azt mondod: .itg.

lleressUkPstiifit
Pet6fi tbbb helyen is elrejtett angol szavakat ve6eiben. Kbteteinek szerkeszt6i ezeket minden esetben elirasnak vett€k, ez€rt a nyomhbsban ezek a reszek mindeddis hibAsan jelenlek meg. Az ily m6don okozott kart talan mar soha n€m fosjuk tudni teljes mertekb€n helyr€hozni, s ho$/ ez mennyire fajdalmas veszteseg, bizonyitja az

Megintjdnek, kopogtat*o.".
+ ,lvocr [nok] kopos(tat)

Sz€p vagy Al"-., legal6bb nekem sz6p.
rr"rDFldl+ fajld,parcella,mez6 (igazab6lminda harmatjelenti,szinteegyszerre). Es m€g egy Kcsi, azaz keitSl Ha mar ngyis ludod ansolul azt a sz6t, hogy ,,kopogtat"4 (ird be ide), akkor mar azt is tudod angolul,hogy ,,kopogbtas" (megint ird ide), s6t azt is tudod, ho$/ "Kpp_kopp"4 .:de itad le azl a sz6t, hogy K'Yocta (megintird ide, csak most k€tszer.)Eddign€gyszer Kajtal fogadok,hory eglszer sem mondtadki ezalatt-Akkor most n€gyszer. ir6t, sponoF6ldi-nany hires angolanyanyelvii sok ember vezet€kneve A magyarban valahol sz6 szerepel? l6t, zenest, €s igy tovabbol ismerz, aKknek nev€bena ELD de lent lesz eW kis segits€g, csak aPritva,ho$/ nehogJell6jtik a Te 6tletedet.

tlenry Fieldins lt!6), l,1ikeoldfield {zen€sz),w c Fields lszin€sz, humorisla), cadeld lha-ha ha nem €rled a vi(.€t, mi vrgyuhk a h!nt6k. A carfield eW karikalnra macka )

*! 5t

lhis no oll
nd ldi3t 6rl
6ezdd azzat, hogy fogadd meg ho$/ 498 lesel bele a Ebjegyzetbe, ahol a mesfejt€st gyanitod!! A f€fadat: (fi$/s€m tudod megmondani) mitjelent a kovetkez6 mondat ,r nlt\eatuate C.nan mv,tr eee s,tr en A

Segits€g (fogadjunk, hog.yakkor s€mjossz ra, ha pedig minden sz6t €rtesz):

nA,ltti
arl.l

s.tt Iszi,i carl[l Naj6. lvlost t€nylegsegitek,bizzalbennem. angolulszavankent mondatot. a Olvasdfel (szepen) lvl€g egyszer. Ha npm Gin:ilod. eselyedsincs.Olvasdfel megegysTet.

I'Iostszanj ra mondjuk m€g 5 perceta magolasra. Ezt p€ldaulmegjegyezheted arr6l, hogy milyensugarz6an zseniialis volt ez a feladat. is Ez ugJiebar meqiewezhet6a mondatb6l. Ezt Ecceszen k6nny( m€gtew€zni. a mnlt id6!) SAr. s rD satDltz.dl mond (rendhagJi6 . lYonddazt, hogy ,,macska"t sAYcarl

Vaqy.vaqy. vasy m< se l@adtad, vaqy dia vaqy.

aB visza.

60 {'ril

lminute-lruord
4 !!n |'linitl eg perc, l$n vdil a egy sz6 hosy rtclrlloq + bezar.mikozb€nfer Azt Mi! cstirjnk feleslegesen? k€ne megtanulni, a kbvetkez5mondatoLkepzeldel, hogyvalaK radformed: olvasod rle felejtsd el bszilEl4lqqhast, ha elm€szl ne T€nyfeg felejrsdel. Magaa "zet" lmint fitnev)is,[oc,( A "hajftrt, haiiincs"is az, de ezt D9 iegezd meg, nem fontos. Az ,bltoz6szekrany" pedig (amibe az uszodaban, tornaler€mbenekarod a holmidat) /,cxmlobr]. fla ezt mind eddig is tudtad, akkor messzSllott va$/, vagy lakatos {o ,ocf,st t'' flohtitllIl). Akkor l€S/ szives je$/€zd meg szitg (aui6€)" azt is, ho$/ nd( a "z^v*zat (fe$/ver€),torlasz, kormanyozhat6sasi

ct...
N€S/ mondalnyi magolnival6... Olvasd fel hangosan flEEE ,utD-:le1/.t\ntl \a h6romszor) a k6velkez6 maryar monda' tokat, 6s u6na nagy val6sziniis€ggel k€P€s leszet arra, how akkor is 6sszeParositsd az angol €s a ma$/ar szavakai, ha nem tudod, mitjelent az angol sz6 ,rt Anyc/. ,1E menjiink mozibal kell! Csak b6lintarYoD Orra, f,r?tenelesen banom. M€g eS/ DEcr, ,t utana dt ntsel kapcold 6ssze az angol ,t/o,rD6ker [did] a megfelel6 ma$/ar lvlost $/akorEsk€ppen en olvasd K Oket hanqosan

Rr6lr6rE lri-eREn
Df,c,,€ ldi-SzAiDl

b6lint

(meOban
dOnt

Siker0lt?(ll$/es va$/.) E ldFl (a lrjal te is ket ma$/ar mondatot, amelyikben u$/anisl/van benne a i,s€ (e r6zsa)sz6' (f€l)€melkedik, felkel - a nap is, meg an 's) €s a iosslit4 hansosanMde ird a olvasd ki 6ket nehanvszor (L6gyittlet€sl) Azt6n mindenkCpPen

r,@s is.. vasyis, az ise ,rc<s alakjaban k6v eri 6r' ?r. ,18NMftD o rJsyneveuett

ELllg.nE

nn

llin'

ar 0tffid lrlingd! tr',igI] u"gunra ho$ nPsmondra Er7,r' es' [ilil, ii4 0n lse. E Rendhagy6 e*, r@.

.:1.8 ct

Bock to school- uisszooz iskol6bo
tu lbrk szkil
Vissza bizony. Egeszen a ter€mig. A mi6nk Kassz terem vott. ESy klassz /roon [njn]. Azaz cLAssRoott l[6tzi)rl. Az oszdly is el6g Kassz voll bar ez itssze sem hasonlithat6 azzal, hogy Angliaban minden osztAly cr",r's. Marmint delinici6 szerint. persze, teher, hosy nem frlr,er cr,tsr F B!tl, ami us/e els6 oszt6ly, de nem az iscEoohban, hanem a vonaton meg a repiil6n, de most nem err6l besz€Unk. Hanem az osztatyr6t m€g az iskolar6l, €s persze az angoltanAnrol.Ra nem lehetett mondani, hogy cz,rsr, mert az angolul nem jelenti azt, hogy klassz, €s ennyire m€g 5 is tudott angotut. Na igen, az ansoltaniir azaT a? Erausn rctcnER ltTlistaldd. Az ansoltandn mindiq d Cojko tliric O r s - b e n e h e l e l r m e g l d l ; l n i . a n n a h | s a v € g e r A j a n l l Y p n h o q y n a q y u r t o r o t € z e r 6\ o k , l aminek persze az 's lehetett az oka, hogy mint tanar nem volt egy nagJ rsz. azaz €sz (acE liit4 a asa. De az€rt mindig volt j6 kis ansol 6ra, amir6l k€s6bb kiderrirt, hosy ytl, pup'L.ok, egy heLEE r-EJ.eonllrszail. hiijlll akkor m6g rem€nykedtiinh, ho$/ e$/szer majd mestanulunk angolul, de azu6n lett bel6lrink s/uDE r Fztydddnil. k€s6bb s6t EActtERis, de mifi htod, most is csak annyira t€lik, hogy ezt a par sz6t megtanitsuk N€ked. Bizony'bizony, tal6n magis aicr. kene menni a sc nr.ba. llindeneseke, ha m ; r j d i r i qj l j u t o r t a l . m F g s e m h a g y h a t u n h e n n e a s l a m a s z r i k i b d n .u i { n o g m o s t 3 o n b i r d b - Fr z r n g o l s z a \ a k a r a s m i t e l d k i e j r p s r ei s b i z r o se m l e h s z e l ! e r u l d m e q r m u g y is van nahd, akkor azt is. oszt6ly (a diakok)

e l s 6 o s z t a l yl v o n a t . e t c l

felsds, gimnazista, egyet€mista

z ez€lre €mlahezni? tldl azt l e n n et u d n i , d e v a n Az oszulyter€mben klassz rumot ittunk. lla angol6ran lesz itn? A kisdi, aknak 6gra nyilt a plpilHja. Amikor diak volt6l, soha nem volt kesz!y!'4 haza az isibii-

Ez ut6bbi keitS annyiraj61 sikernll hogy a EAcnEres a n&sr clAss njb6li feldolgoz6, sa helyett m€sajand€kozunkegy otlettel: az els5t onnan je$/ezd meg, hosy az a ,,tanar',a masodikatpedigonnan. ho$/ az az ,,els6 oszt6ly".Es nem pedigforditva-

r'6r) 0 ez rem \aliozorr 6osr is. iNaqondorkozzesr

E A.s"r,r,E a$ l'hrostir] o reradat.

62 g.*

lUosh16medve
Van akiszerint nem is,,vas6medve" a kiejt€se, hanem ..vos6medve,,...Ejny€ no, malac, nem affa gondoltunk, az nem annyka Wakori. tianem a ,/,sz lrrl (4 mos) isere gondoltunh. ts6r a medv€ azt meg m€s ritk6bban. A vas6m€dve allit6lag egt6ltal6n nem is vas,6 n€m vas6gep F '9AsEfte MAct nE lvcringni-Sl+ vas6vasina).l

Ami csufsagra gondolt6l,az Te meg ahogymiszoktuk mondani - eW duwa ,,ingadoz6 elikes" ige a magarban, de mi nem azt tariUuk, hanema vas6medv€t. Iia azt a masikattanitanrink, akkor azt mesaltrikvolna,hogy a mos6medve vassaaz als6jat, mert most nagyvasAs van, es milyen €rd€kes,ho$/ az angolban ggg nincs is knlon sz6. (Nemsz6mosasunk van, csak zavarban vagJ'unk, mind€gy, na sz6val6k a ,,losasra" mond' azt jak, ho$/ riw szalada sl6zim, 4 mint a si€c (rrr6[sits?] fosas, rrrrlsn] a kaka). (Csakvasolyogj. Ez€rtvast megkapjuk a fejvasasta kollesakl6l. Pedigkez kezet vas alaponmi meg elneznenknekik, hogyezt eddig talan 6k sem tudtak.)

!4,o. tttEta0utE I ntP. r,x 55, o. 1, t't AtD 000ttELL t 8lrdl 0t rEfs1. tEcnxf, 5, tEsf 2. 3. fou ar 5A,o,1, f,t^rxf'u,l' t dtLf L00xhe,2, L00 xeF,n itaS,/I,',t.lvuf anE roDtnc rtl rN 60.o. Csodlielel sratel! 6l . o. ,r, o billnl, trcrE 4 negbin, c,rnfi o mozi.tfc,ra 4 dSnt o. so endhff: ctrst, f,rrf, cl assr''tr, Fnsf cLtss,tF',HcaEx, E$rtsa L$soI, puptL

IRIJR? IICil MIJR? flPUsollxRll utzuJnus vizihukik Ism€reda Kis HercegKS/6iat? I o I us€s for a John l4ajor Symbols4 Szimb6lumok Symbols2 o Szimb6lumok lyukak noles again..lvlegint Mib5l hany A feneketlenrend5mut6 tlai6 a raiz.4. + Sz€ml€ltet6 eszkbz6k Visualaids A legritkabbangolsz6 Cim feles bnar Ur KoUar Can Yousee thls Picture? E e is k€Pes va$/ PictureDictionary) ttwPD (tluron's WordPlus 66 67 6a-69 70 7l '72 73 75 76 77 78 ?9 ao al a2 85-45 *t'65 ..

[FPliir] megjelenik.ju. €s kbzben ne gondolj a k€peLJJJe:rfloe ft rrE ..pprrf. Az a n s o l s z a v a ks z a m a r ap o n t a n n y i v o n a l k av a n . DEL|yER a mE e{nloitis ll Javitsdki a mondatot:Apu.oc . Sz6szedet (az innen kiv6lasztott szavakat kell be'rni a k€pek ala) + . A k€p€k alaiti sz6szedet sesits€g€vel ird be a k€pek aE a megfclelo h€pal'iir6st.eli-PR'rckgl a kozeleds.Uizi hukik a raAER nat slt6tdl n] Vizualis (ez6t vizi) hukjk kOveikeznek.snaerD ' 'EAED lti4Fl o aldhu form. .aj I'londd el haromszor. a h 6 n y b e t i i t o d a b e k e U i r n i .'. kbzelit) cocrflco. LAtv6nyossagok. ird ide mit ielent I coctnoacd-suaPED 6 (nartbsz. el6tlinik AppRoac'.frnlintil) hE z et Az a pE^n apEARs m'ntajara $/ansd meg az -egy svabbogar megjelenik" kifejeO A lipihus dnsol no allirolas naR. frogj6l nekem b€katl @ rorditsd le tserzsenyi D6nielsz€p vers€nekcim€t angolra:"A koz€l't6 tel" (t€l o 't/r . kozelit6 l^PPEoactr4 kbzeledik. 2.rrrlnanl+ enrber) tlosy mondanadmagyarut: DEuvEsyMAtt? 66 i' . crlkkdcs] a svabbog6r DE r"E lli-tlvoi + (hi)sziillit 'Da{lq} o kitd a uvEnlttudl "r.lvlultimadiastb.

'rlkdis?l bdrond gvrnf.lEndl ronqora . 6. ayakorlask€ppen k€szriltmeg nahanysz6p hi$/6ra.P l i m i n d e n t ?I r d b e m i n d e q v i kr d i r a l A .+::. lllnrill o kiovo 2.2 .lsmered o llis Herceoki .:i:l 6l . mit nyelt le .eznttal nyilvanval6an nyelvtan't6 c€lzattal a kigy6? A sz6lista o PfirolDi. J. UM6RDLLllllI-BRrib1 esernv6 o telefon t"ro. 2 lvtit -.+ a S attE lYo.jz arr6l az esetr6l.aki lenyelt egy elefanrol €s ett6lsyanrisankalap forma' ja leit? lvlindenfeln5ti kalapnaklatia. Csak a kivelasztottaknak volt es6lytlk arra. amikor tobb t i r q v a ( r s l p n ! e l l d h i q v o .YE lfdnl cr... 5. ho$/ meglassak kigy6banaz a n6zziik. Sn t{E fio.

rPeterRichatdsor:IOI aSEsFofr A JoE . amib6l kiderril.] a Egy John llajor hasznositasenak I0l modja [wihcnd'6d vrn Londonban jatunkkor korszakalkot6 kis kdnyvre bukkantunk. l6sra. A EoovDRltitritl A LEI7DfrBOX lii Llnftrlsrl /4r4rAb6 A LAVANORY ?APER I]OLDDR pijf [0l. hogy f€lolvasd az angol k€pfeliratot. Sz6val.lgen kedvtinkre val6 dolog lenne. porsziv6z'k + EoovERvaw vacu. John lvlajor felhasznalasara tesznek benne javaslatot. €s b€ird a raiz al6 a magyar sz6t. sz€p munka.l0l Usesfor o John lUlojorn lnd j(eL {tu6 . lvlost a kinti kiad6 szives €nsedelm€vel k6zz6adunk naheny orokbecs( rajzot (6s ewben otletet).. tetszett.k rvrighr:n.N LEnDRBox 4 posralada hri.|'.yon €lvezttik.E msEn retl:tiji' i'ifiztiirl usyanezt. l0l f€lek€pp€n. hogy milyen kivSl6an alkalmas sz6tanu. Nag.t 68 r'il . A te feladatod eS/el6re annyi.i i'ldlior] A ASEFULDEYICE fOfr OFENINA LOCKEDDOOAS szf6r6rdnins tohdtal ldjisft | di-vfu nem€litk.{JoflAndr€ Dcrtsch Lordotr.voto.. ha valaki megcsin6lnA egy €ppen aktualis ma sy^r pxt". Tanuld meg ezeket a szavakat: troow* + porsziv6 \mas r.S pRrE EnEER.. a John vtajot. arr6l nem is beszelve. how €ppen mik€pp€n hdsznosut a? ittet. t995.e\/en: vacuw dEAdEfl !olj!i' lliiod).. A miniszterelnbkilk.

\rasalni (l(omolyanl) a aaft Aelre a aqj* 44qe A COI'IPAIVIOIYN'fr YOAR FISII lon-Ptnyiiiniorfill + t6rc (6rsasag. s^|tBAa.A k6vetkez6 Ejzokat Te hepzeld el.ira + zsak. va$r' ird be angolul az alibbi kife_ wc + zs6k a halaidnak + t6lsas6g a vasal6deszkaidnak 4 levelesledak kinyiUsAra szolgSlo hasznos Vegnr: zArt revelesl6d6h kinyitasAraszolgalo hasznos eszt\oz a z @ ':. hat olyan duck6 ossze kell kuporodnia. amint €PPen At't fiot' Bo l6'dl a vasafic aoARDInt' iidning A sANDaAoI| srsnlkg)a homokzsak srrD + homok. hogy rajzolni fossz. Sib. hogy n€ mutassuk meg ezekel a rajzokat is De csakj6 messze. az milyen is. hogy ez a lecke pusztan elvezked€s volt a miniszterel na.k ur kar6ra.'gen te. ezeket a helyeket azert ha$/tuh ilresen. howan ebrazolnad John l4aion.. neh is a John l1ajo4: floovER" LETERBoX' NOLDD& USEFAL Szamold meg h6ny "e" betii van a fentiszavakban. Szendbeg. mint szendbeg./re Nem gondoljuk komolyan.'* 6t . €s ka'zben mondogasd: hosyan js n€zne ki J lvl mint homokahhoz zsak.lg42. za.oldalon. nem birnank kihagyni. tAska ( h o m o h t a s k a n a ks e l k e p z e l h e t e d' l r i l llajort. cyakodas kovetk€zik. Ne f€lj. a Frs''-nek a tdbbes szama is rrsr rigyhogy t6bb halat keu elh€pz€l- a. . ha irgy 1{Onnyebb) 4 ras: not\t . ho$/ elmerengj.. Akkor n€zd meg a ao. ha mar neked is van valamilyen elkepzelesed Nagyon t€vedsz. Olvasd fel e$/ben (l€hetdleg helyes kiejtessel) ezeket a szavakat (meiho$/ ezeket tanuriad ebben a leckeben . mint e$/ szendbegneh. 6rsa1fir 16 (nem t€ved€s. ha azt hiszed.

l|.ztrrflr lhildmboi. igaz .4/ "szord is vrs.t.ez crrr. pumpa. Rakd 6ker sorba. s lem. mint a swoRD. csak itl t6rgy rajz6t logod tatni.r [hndol]. mondjuk iryt A cucan&ERkisebb. tvtikezek? I 2.Sgmbols4 Szimb6lumok [. cz sporo E Isror4. rnen az Nirrdio robbesszinr ro Altalib. z. 0116. kard.. 5- r. 3.n a ro@rr t0 r. a.inbdb] ttat. e g e t e ml m i n d h c r\ e g e n ) _ vagok vete A srow kiejlas€t onnan is 'negjegyezheted h. n€m. Nem. Wenya. lvlost mar latod.uborka.en.sd a paf. \ez. ez punplttrt). ahova illenek. k i s e b b .r .m i n t a Itelyik tetszi\ a legjobban? E A z ird be 6ket oda. fem ez cr.srok szokott r kedvenc tcnni.

J) ':' 7l . r L r e l i r .. Lerajzolunk neked nehAny toltt. hogy melyik lyul( a legtitokzatosabb? .'.*l ..---a legsz6rosebb? . Ez€rt kdnnyii a lyukakat megjegyezn'. l d . t+ln. rnEn o|t'ER lki r'cdatl {rl lel A k6velkez6 kepeken is €zek kozUl a trolE ok kiizm lathatsz harmat.'* i# f* '* D c t e l r € .Sgmbols2 -i Szimb6lumolt [srirnb6h] Egy lyuhr6l mindenkinek sok minden esz6be jut. csak e$/ mas ik szoqb6l. u l : aucn norclbtr]l16ll ii.qp#. Lyuk a 'az€[h6l]. . l ' l i n t P . ird be (anqolul!). how melyik melyik.-.t I SFS" 2) ird ide. Tdbb lyukr6l m€g ta'bb minden. v a n n a h l o n l o s a b b l v u k d hi s .(.

az Enpnl..l q ' J / t J n i n h i b b n r . hogy . Ett6l m€g lyukak lehetnek abban is.'ralda.rio. -.ntti)4 nrcs.tr d.3 6crr. enr berre alkalmazva p€dig m€glehet5sen s€rt6.eE nur I\on-PLtI ftll). ha azt al€rjak. 4..o 72 i: .o -rsorurrobbesszinb.hni (rnerthogy nonnitis cserben k. r J l \ d s o r b d S k e r a s z p r i n t . 7 z ' Egyrontosfajtajavan. ..nj. n h i n ) t l u l \ \ n n J / o n t e q t c t . lasd a CIA c'nii lechai. 6 drs'Mkllsd ". E ^ pirol rea'e.jjl koszos)€s o. + . J " b b n e v e t n e l . lllnh a fenti err6l-arr6l. . . ""*rr.z.llo \ rn lrt6tiil. E !o. .bnr tr. na €rdekel a t€ma.< -6 o. sznbagcd tehct triUuk... mi€rt. Te is irl crEfsf.l I t'..-hiictl. es majd Ej6ssz.z tHRu.rl< .r.r. 2 3 K€t fajtaja van: D. E n e l k n l s z i n t et e h e t e t l e ni s s z 6 l n i r 6 l u k .IibI 4 i-tlgoll Ez iuegalis.r.i ?rE.. tl Err6l inkabb ne beszcljnnk.t ft6r? l Az el6z5 leckebenu$/an m6rj6l kitargyaltuk lyukakat..r."rd. i m e g!p his SJtijtes lyukassig dolgabrnl noDEnrscaLrtuaEslnrliii. K o n c p n r r a l j u n kJ z u L o l s o h d r o m b p t L i j e r c { f..N szeiqrls. r.-. ed r rnsyn. Ir's TLLEG^L.Holesogoin . d€ biztos bcnned is maradr a n€mi hiany€rz€t. P e d i qr a n u l n i l b e t o l e .\zarcolokjobb sz€retik Inirdig tbbbes szinlbrn 'non.rhlplsoE] modern + CIA AcD E clA diilhdlsris?to f i J J n r k e r n i n k .1. a /vlrmindenf€le csonth6jas bogj/6tll jetent.az itvek nsyis tcljescD mis. llo-I0A bk i)$il.rnkhoz usyan nem sok kbze van. "Tbk htlye" helyeti az angotok azr mondjik. metyili lyutiasr6l Aki k€sziti.IoFl orl. l n a d m e g .aMlvdln.:sr:.y".teljesen mosyori'' \a coqpr. lit!? litdll o Ez tes6tis.te. ressziik. Fiq/etj az iras m6dm es a kiejt€sre."r.Dhil (+ ittl e sar ct EE'E(say lsrrj]o mond) mondjak az angol m oroa^ aPEER. ho$/ j6l sikeriiljon a prrlpfititl. Automatikusanfelmertil a kerd€s. hogy min/miben van a tyul{.d e n p m c s i n .h o g ) m e l y i t \ b . K€i fontos kifejer€st azeft tanulj nrcg: /l. Te meg a kjhagyott helyekre nlindig 'rd be."gy. lUlegint I d-ci.. az naga a scaLpao| It hlf:dd.\.. dl a g6.sih.---[hijDhd] ..

ln ihe picture ther€ are 6 afiraALs 4 FRU'S 2 rutlDnas 5 NUffiEns aftt'ALl.:il 7! ..ol . rnedlEt iqazin csak egl/et togsz ilt libri.lUlibiil h6nq A fenti k€t€rt€lm( mondatot most rig.eqvtiousn dologb6l mindig mas € s m i s m e n n y i s e gv a n .ttinill a / FRunlhii 4 / a DDTLD'Dclhtdr. hog. Ugyanjs az ahbbi keDeneqv. hogy mii jelent a srrpsz6. Akkor lassuha ia.s -' Ihjl.lc bevalljuk. hogy: hany darab van.haj6t"jelent. Az -s a szavakveg€na tbbb€s szim jele. hog! szhn. d e ' n r.r HE ncruRE) azt. na.barra a helyes kovetheztet€sre a bit.y strp.k szerirx az egasz kbn!\ben rninden illusztracioban leDn€ l€galabb e$ nr€dfe . n a .BERlnlltbni a / 3 m. Haj6l szamoltal. ffia€ Sz6val ahhor hoqy van az anqolul. atnib6l7 van.ykell €rteni. Sajnos.iss ussur a Jeaitd ?aldetL I ind6 mE ncrure mEre are 7 Taleldmeg a k6pen (d . . akkor jutottal. 6s rt'gvestfogod tudni.

lckknlcs} szip n.Feneketlenrcndairaut'6 Diztos azt 's €szrevetted. szetrrleltet6eszkd.amit be kell 'rniuk.ltszih) Kar c s e i l e h e t s € g € s :l ) k e z d 6 v a g y ./ro. nrert kap2€ld. s rygU.oi. De n2a k nggodj. noay FEorr'PAoE stofrY. ieteje.irdctr[i:pp. alja stb..PAaEsroRt lh']/. hog. nogy nova.rr. hatulja. vagy mijrih is nekih az. . 2 ) h a l : d o a !agy.a k i s z e r e t n €m e g t a n u l n i e z e k e t s z a l a k a i .r.rqJ [obr . ..an az angolul: cleje.l. aua stb..a ss Inililkliszl ez itt vaLetlenulnrradl b. 6raut6 (illetve b6rmi mas tarqy) egyes r€szeivel. k.. hogy !.srriitndobnn n.it snorl ooDollLEss nr lbrldnht?till a feneketl€n godor srDE Er'Ecr llilili+Em lqr$c/rfr lU szihnl x. ho$/ megtabulnak egy€gy hasznosnak tnn6 kif€jezest a rend. how a fenti kotonball aljas m6don nem irtuk be. aki mar tudja.delileg neyclisisz. ha mar iudjek.lc llrbzep. hog)/ van az angolul: tet€je.AnDlbakt'ndl ae fl oon. h6z€pe (az fAadasul nem is t.. alja. A halad6k m6r megszerzett tud6sukat €g€szits€k ld !igy.r \. hogl/ rtrtrrk nenr igazir vrtr ret. Segitsegiil alahriztuk a kifejezasehben azt a s26t..y teteje.-0 74 i. o.nne. A kezd5k olvass6k el az alabbi hifejezesehet as €lb6l hlaljak ki be16llik (majd pedig irj6k be a rend6rautoba a megfelel6 helyfe).unk.)[. oldala. ho$/ /. ok iehrit nc azt irjtk ri a rendctraut6 elejare.nt!tr1 id.rr hanem azr.ll tre..:zratr rjj6triitrk.j?olni.n. uLin k€ll.

dezertal. Ha ellaradtal. mint a patkanyok a sLillyed6 haj6t. szosz hozza: eArl.. Krilonosen a DEsdaroker.rpbifl + haj6.isra.rs6rt[di-Z0Rf] + elhasy (hely€|. hogy melyihet hogy kell mondaniangolul.ii s$ a naj6DEsE{rldt-zoRtvisyazz a lriejt€ssel: ha ngy monakkor az azt jelenieni..-___r haj6 * / elhagy.. Jegyezz mesj6l egy mondarott IEEY r. sz. t t 4 s ra szoszerinl: . patkany + /_-.. sfirhziill + elsulryed. e XOsz. hogt/ "sivaiag . amit szeretni fogsTt DESERT l\atlan sziget.. jutalomsz6jar 6te. v e r s e n vo .desszeri". l l o s r o n r . hobyitkl€s.. Rendhagyo mnlt idejii alak' jaival esl/ntt igy n€z ld: snt^.. su\nlszink. . lrit di-ZoRiing rub4 !?inking 4 A s u l l y e d op a t | \ a n y o k r t l h a q y oh a j o .. h u l d m p g e / r d h c d \ e n c a n q o l r i t e i e 7 6 s P d . jrd be. elstillyeszt o / mosogato e si\dtdga ?_ A utols6 k€rd€s: lvritjelent magyarul? ICELAND D ITLA\D aBE tsLAnDs.elsullyed'ret €s "elslillyeszi'aet.En rosy LtttE RArs lEsEnflnc a stftt{nves4E. irni azt is u$/anligy kell: DEsEir na ugyanugy ejted. karrierkergelcs. sfinr esyszerre jelent . (FUcEltqs..va$/is magyarul . na I'LA Dllezrfi illanlla b osszeraktad. Na. ! ho$/: -mosogat6"..nk. ho$/ jobb kedvre derulj. Pli liozben ielsoroljull a lecke tanuland6 szavait.l an a Hasznaljuk ki a kitnn6 hangulatot szotanul. nl]... lvlondd is ki hanqosan.. s tutt. Idiz0Rtl.1 sziget. az a DEs56r. n€zd mes njra a l(€pet. . Amiben ebnllyesztheted a koszos edeny€k€t.vsrycsrz"en.. CLLC||6B a sr. Erd€kes. tanyleg zsenialis. M t M f t l t .-----------. hosy ez a mond6s ugt/anngyl€tezik angolul is €s magyarul is.:f ll . ezt rakd dsz€.l a patkany. Akkor most n€zz ra erre a mjzral stltp DEsEnrnesnt rc sArs. ennek €rdeheben €q/mas m6szerolasa.patkanlaereeny". lelecel + z. elmeD€ktil.llcELAnDlijcnndl. .De azt isjelenti m€g a snr._ _ _ _ _ _ ... dod ldsrodl. . Alvitt €rtelehben: kisszerii vcrsenyfirtis. . Roger Price nliive. sfltp: ie}rir'ezd mes hazza: By s'rqli.Ilqhlt d ii0n lajtrctlzdi-Zomng s?irli4sill lvlasi/arul:ogy haS/tak el a varost.. de mask€pp 'rod.j | elstillyed.9.Ho jr6 o r6i2. . k6sz. IEELA Dltlit$dl) ' id ide: z .

. tanitani. Cttcl.Ne variald6ket.rrrtksflla csal. csak nezd egy darabig a htvanyl \ld rde.1 Egycsupormez: / o/. lekvarosrives. lAucrn. JAfi\hrk\ + bbgre. por.6l: ird be kap6sb6la hianyz6szavakat. To . tanltani. 'olYtr/ [0.'ap[m4] + 16460. Ettalattad/Nem htalattad a rDlrcn.Szeml6ltetii eszkiiziik lriz3uilaidel Valami az! sngja nekrink.' w )itit) nonnan tudtad. rr.Uiruol oids .. hoS/ az alabbi k€t sz6t k6nnyen meg fogodjegyezni. et. Tanitani. hoQNmikor mi\len betiit ke\\ oNas(R Nrn(!N... qsu. csak n€zd egy darabig a ldtvAnyt. Saccold meg.iarr liirl a rendhagy6 mnlt idejii. ld. amil fen! \a\sz: TAE JAR MAP TAE -l ltn oF EaxoEl. melyiknek van a kett5 kbzlil rendhagy6 mnlr ideje.0t hrni] 76 i: . c..'t. TEACH CHEAT o rE{cnltirsl tanit. hogy az ahbbi k6t sz6t konny€n meg fosod je$/ezni.. Valami megint azi srigja neknnk.

szillil6 5)*h.ll'daw ne. tuuno^ctt r6't0si6. utEFllL ll aaE sEaltouc'futSl cnloEtfs6lfNELEEILsfsfE PocrEf 72.1.PPE.1l . a tA.lror'gig srlgst. mp4 LLie. o. .11116 apiil.betiikoz.o. BtE80. r!. N'oJEB E0L0E Ittotto It'LDEt.'.. lrmt! 4 6tllal..2lf'tEAP.o.. t.'rmrscuLpfau'62ltocrt3l 4 a 73. tt'tt-paeE smrr' nroLE d l6roea. rot o lal6l B0rror 4 alia. ttoEErFEc\ 71.O legritk6bb on S P A C E 4 iir helyk6t dolosk6zott. fow lls{. !6la 4) 66. trd 4 iitfuliz. f.lzland 6. i' tt .Fnurf gy[rilcs. Acolqlnt t. LtytfoBr.l.nt? 0FEttt0PE. o.l6ei atnoactne 66.'ot m uurtnSl . kaqt PHr aPPE .o. . trullhotd6.4 fif!$t pn Fnofi 4 eLis. Dox'r ilEAr:A a3 0l huEf t0 rErcfl. sz6hitz b4rilul a rs1. oEvIcE o?EllllB foE l0cxE' LttlfiEox's NE I utEFu 'atEEtoh oPE rEma'ItxEs. mp sEc'l'. ttcrgnq st'E4 olda|'. n6lalat!.kagt^F 06n nE Foi2.S3viltog{tilat!.ntLEcLAsS.n f0unnulr8 30ltt5.*itt IIELETf Euvn3.rxrfr d sdn. o.

hosy irAsm6djuk kifejezze a jclcntesnhet A .rd:. ['i'T0RN] visszat€r ".) a\ I'IYERESEC c0R= PRO!E cul'lPxJ E 1SI'lETEL Irlla)GtlBssts MI'(TAKE PROI.lrjm..eElinlnn-PLin a befeiezetlen .@'[hn.IT KULoNBoZ6 RcPEAT R€P6AT dOOBERENT 6lret 5 4-szer hangosanl Ie a hovethez6 szavallai riS/. l i n n e l . .$ Piroztasd a kov€tkez6 magyar szavakat a megfelel5 Abrival.' .. " f.V a n n a ks z a v a k ..@' ..ro'rh-toNl. l e i l s d .ea\edul tdcodp.. hm t8.T . trzB <. vagyis angol sz6vall (Kapcsold ossze 6ket egy'ew vonallal. l h r n q o < r n l e l o l \ r < n i c \ m c q i c q v c r n ie r e k p L1 5 : r . Pl. i?'*"-T.a m e l y e k n € la ( mem6rianrank6 pl6ne tipusok)..:i.i:i: .off tr Danlkcn liunl+ teton Dnl I Rcrdhrr]yo i. Le'rhatjul( 6ket ri$/..

.d \aros sizl + esy 1 or szoErld.mint az el6bbl PIF/F /.\I\ F I E' A P'I' Mtt I R I'I' I N II\ Fejtsd meg €s ird be a kbvelkezii szavak a\s6 tel€t (ezalhl Persze magat a sz6t is a megkapod). ir lid lviddldi ividdldi .--- oF cEAL'{Ii . 'NI I II l\ ll.NnneNll noanl..'.. rox [... 6s parosiisd a lels6vel.nditiMl.ov i ci a..\IIAP'|. Vigyezz ezek nem lelt€tlenulugyanazok szavak.FP I-f AI F PAIP D A P'T' ird be az els6 €s masodik menetben me 4 {tvi4 ik€r 6*. orAnaPFIEI.. w cr lil a ew 2r--- il kr€ta alrs E raruesszama ':* 79 ..2]+ T €s r o.E" r:r [bit]+ darabka h'rl+ par hinla r€sz hirzl + darab 4 lh6rd4 nesyed A megfejtett szavak k6znl melyiket hova irned be? oda ird be TWEEDIEDE AND TnEEDEDoo ^RE ... ov ddda ". ..l|fl pAll2 l)l I I{AI I -... ijn | 6ra I atma z A B_ J ora .feles Tahld meg a f€lbevagott szavak als6 lel€t.

ez itt neked smafu fla nem. Nyilvannem vagy vizualisiipus.lloll6r ton6r 0r Ez itt egy vizu6lis h'rki..*_:-Na most m6r megy?J6l van. ga\er meg csaknem olyan.r ur J 'brdn / rJna ur Loll. ho$/ v€gr€az legy6l. akkor pr6b6ld meg meg egyszer: -*rj.rix'rozd ezt a k€t sz6t. ria A Ahkor Fqvszeruen a/l ieqvezd meq. €s pr6bald€$i iitt 6ket.mint a coror.liakorold be.r | '. mint egy nyak6rv.h6tha most mar menni rog: -E€+iEEa (Elmondanam. hogy 6 nem lett volna ilyen tnrelmes veled!) n A holl.! rqj ! lupko/s 8o r* . hogy a coLLAR gall€r arr6l.:b nigJ€lj. Ha el tudod k€pzelni. hosy angolul a . Akkor ina k6bb jegj/ezd meg azt. megje$/ezni -:l:#=---. hoqv "A Koll6r lanar iirnak mindig hos?os voll a salleria. (lrldrla szin) me$/ ez.nyakbrv"is coLLAa. tla most sem sikerrilt. tla "vizujalistipus" vagy.'i-nek (J6l van ) Sikerilt? tla nem. akkor hagydcsak. akkor j6l mosl s.. a corrAlr [hl6r] majdnemusyanaz kiejt€se.

6.lvlert a kitv€tkez6 ansol szavak ig6k is €s f6nevek is egyben. 5. masodszor (mikor kital6lod) €s harmadszor (mikor k€sz van). ctustllizl ot49 ki4isio seqits€q coocnlbfl nel. Az a l6nyeg. hosy k€t lgy lesz ez a kbvetkez6 szavakkal is. anqol.indian. . I Az"n nM 'ncrl Jz drsolbJn r roobe\ \7d'r lprrc d hpiio "ralr. Seqits€qetigq. Es ajelentesLik sem esik messze a tajukt6l.n] lassunk. 4. (lia inn€n n€zem. ?. A Ei az q!a. elag egy ptcrvEet prcru. oda azt ird be. ahonnan az eszkim6 ige. EWet kell megtanulni.Ugslglgleqt aLsz.) Ha innen n€2em.Congou sec this picture? [k'nj{ ei di$ Ilctir] lvlelyik k€pet latod? Az indiAnt vagl/ az eszhim6t? Ugye milyen olcs6 megoldas. kett6 l€sz b€l5le. Mealepi az 1g!i!91.lltcltl strott/lsrtI61 R rnlnn'l sunrflselsot-PRilA Itlit ieleni eszhimoknal: lvl ielent indianoknal: il angolul: ird oda a mondatokmeue az alahizott szavakat l.rf.ct O [Ik!!.. oda azt. Az els6 k€it5t m6g megoldottuk ila innen nezem. hogy mindent fel is olvass: el6szOr (mikor elgondolkodsz rajta). 5. Elai fog az 9q!i. Ssgi! biilggni. Eg€sziisd ki a k6vetke26 tablizatot ahonnan az indian f6n€v hianyzih. eles egyszeru. €szkim6. Ne gondolkodj sokat.3 0l . hik !o{ n€zni.

.6s olvasd el az ottani utasihst. t'rdni togod. menj et a masik k6Dre. mint a fenii kapen.Crre is kdpes vogg Kat kepet talalsz ezen az oldalon. €zd addig €zt a k€pet."T'r \w. El6szbr csak a fels6 kAp€t n€zd. Azui6n a Kulcsban ellen6rizheted.!. €s lStod magad el6tt a k€Pet. azaz csak a nev€.tt. a i *::3"'!H$. m6shozre annyi ideig.k€pen" itt alul minden pontosan ott van. hog. ho$/ neked hogy megJ ez ajiteh. :.'-L<. Amikor ez megvan.rrl -TAiiT f ^lhln-1**'tg-_- /9''^.mi hol van rajta..1 . E-t.ypontosan megjegJiezd. ha behunyod a szemedet. mi hol van. hosy az egyes dolgokat hogy hivjak angolul.?ii:il /o.rqgr*"' 82. Akkor otrli-$J]a dolog. ha lehu' nyod a sz€medet. ha oti megjegyezted. Ezen a. amig.. a ket kepet egyben latod. igy.

ltiasvtdrrelinunt hdtastig. Vagyis nem kell tanulni semmit azt kell megj€gtiezni. A h[zd at.sz6cikk"alapjan hlald ki. helyielenvaltozatokat kr€ta d crr..kr€ta". hogl/ tbbb birka tui bele abba az egyetlensipba. meft a sEEEp A meuakelt . kr€ra 4 srrErls'rtl. mar neked magdnak kell elk€pzelni. csak tbbbes szama is t tEdP. tiow min€k? H'ai. cinen.l caat 'ra 83 .Picturellictionorg Huron'slUordplus Pihs dik!dn!'i] lhiuinzvddPl|st A na di's WonDpLrE PrcnrfrE Dtcrtawalb. hosy masyarul rqjzoljuk le az angol szavakat.. hogyan van angolul. ime: srEdPlsifta birka Azt a ajzot.rl46tl. kr€ta o cn€rElkirl htuFt angolul. . E:arttlll.tat kdia Eltaliltad. 4 ctflr.n az a j6. azeft. ho$/ "a kepen a birka a sipjaba tujt".

. c Ebjesyzet !4 {j .A nWPD-vel itsszet€tL szavakat. sz66sszet6telek€t is kitfin5en lehet tanulni Valahogv dug6 a terFcrrt kozleked€si lYagyarulez term€szetesen tgy n€zne ki: No meg egj/et..

. hogy illen rOvid . ho$/ . d@. k d lbrh '{idins . ll d / a n g o l b a na n n y i m i n d e n e n l P h e ll o v a g o l n i . .. t@. hogj/ tobbjelent€sn szavak tobb jelent€s€t js ragyo' DrrE[iif] d daium.Mertisaz usan. datolya HWPD n€lknl nehez lenne elma$/arazni.) E Rendhasy6nnt id6: ue. hoglicsakisv t nmasaban. I ':l 85 .lovagol d€ ldjdl. mtt 's ietenr az az ansol sz6.a lolytatast koverelo teveleket a hradoba hCrjiik cimezni.A tIWPD kitiin6€n alkalmas arra. BELAts EtDna ^ EofrsE/BIE/BIcrcLEfitomnaIE. randevi.A tIWPD-nekegi/erlen hibjja. igek€ntazljelenti. hos/ ^rDf.

ii*rrllaDcsol o rorx&r ii -FrrrE..r trllro. d p. :::t.tsl strns o lalcsii.lrit-'6 samt d t!rxt'.ErsxEf los5r. o.drPFr 4 $(inycq.rlrr4 i l.P 4 liitrlpa. rylE|lsaga rr0f.r.we$e 4 sanl. ialadiis o Pr03fratl5d6tcf+rln*r. oldal fpladaliihoz. rfrx . rar 4 isy.ltsr. 4 . i n.T Akror mo$ a beigert John llajor.'.r 4 daratka..Ffrflr. curaolt o szElrant. o. crtrr 4 sail. r. tiil6nbdu o .--. . +'. 0.r orrrrm4 negyed. rrf.Gror. Pr. iarll c wProw. 4 ft6asrtal.er.blak.1 ' 78.flaff a 4 82.Prrr4 Esr. .r. 79.rJjzoh r 69.

mad and dangerous I minuie-2words 5 minut€s Qeneral P€terrel Nagyon szem6lYes Enslish Nagyon szemAlYesEnSIish2 Nagyon szemelYes English 5 Wakey'wakey ls it a must? + Muszaj? aa a9 90 9t 92 95 94-95 96 97 9A 99 99 too r0l tot t02 t02 . SZCmclT Sz6m6gia. magia Calculalor words S5Padt vagy. hogy. Pali Att6l vagyok afraid...FOglRt|tOZrRrO SZCRlllr 5.:a 8t . lnstant English 6 Things and 6 Words 4 6 targy €s 6 sz6 Road to nappin€ss 4 Ut a Eoldogsaghoz A te 4 szavad Eqy lehets€ges modszer 6ad.

l{ozben mondogasd: E^R. AE. o. sem.. €s amig a Postal6da lel€ bandukolsz. ifd fel h6rom darab papirra: Coaryrllitnt) szAmold mes a papirokat hiromszor es kdzben mondogasd: cowL cotN'ED. m6 lvlosi a legiobb m6dszer kovetkezik. amivel rogton nreg is tudod csinilni. . c. io'n]. vagyis post6zd ezt a darab paPirt. ltut'lid) wlost te heressel iit olyan ig€t a listar6l (279.nl. PosrE hds4 Pdsziidl. coplEDlloli.tr'f. lsen. llt. liftidl. copv. POST Add tel postAn. ir. rDA& Iepd szet ezt a daEb papin apr6 darabokra.. EA'E ft i\t. 6s akkor nem tanulsz meg angolul.IIT CsINALTAIVI DARABPAP]RRAL' 88$ .ez igy coPr Masold at hangosan h6rom m6s'k darab papn:'a.rll ).e l d t t e s z 6 t a r b o ln e z d m e g .Dlltud. a n r i i j e l € n t .)..eszik .esmonddkdzb€n: Ez Ilii. conED. ctr. dirdolgass magadban: Posr. lvlikozb€n eszed. ird fel esy darab papiral tr/n Edd meg ez! a darab papirt. col. .) AZ IAE A I. . rrxrltrr. csak eszed itt feleslegesen a pap'rdarabokal.{/azt jelenli: . Ez nenr rendhagy6LIFI'Eme|dfeleztadarabPapirth6romszor. PosED. tdr.lolidl. iYerthow f.5zr6m6gio.. c{-ry1 Vagdosszeezr a danb papirtapr6 darabokra: cur. roRE. mondd ki haromszor a rendhagy6 mnlt id€jii alakokkal egJi\tt EAr. knl6nb€n nem tudod mondogatni. c s i n S l d i s m e g l ( E s k o z b e n m o n d o g a s d . kiejtest.

j6.rakjait nen kepeu iik rcnd\?y4!::!.v.lrj!k.n idej.Dr [ii-VAID].Ebbtit: Focter 4 (T€nyleg!) zseb:cat uLAmt 4 szamol6g€p.L.osztani(vagvis:. 5507.5l7li€i'517-liei K a r i k a z db e a z o h a l d s z a m o h a r .lE r'19Irl o ciocjlsdzl l l I|l o feksziklliil .kivonni.a m p l y e hm e s t o r d r l r db e l r i k e n l o h a s h a l o k P s i r j a l l e v e l u n J n n t i s z 6 l a m e n n t i l c d h t u d s / r 5 / 6 t j t b 6 l e l l e n o r i z h e l P d! d n _ e o l v a n s / o hogy 995. a$/j6b6t sejtjiik.smn lpolithlliulai$r]az bizony e$/ zsebszamol6sep.lE h'.rrrlsil.) t-l t_l SZAIVIMAL ' .. [vdd] sz6 a mocr urcu. I utana meq' Ll benlase llll kat 5lil. tekszik ise milt idejii arakjait .hazuqsaq lliil Picibetiivelid.j!2]f! d A a.. Tud osszeadni.endhasyoankep*.illerve p6rdaur: (himnem) -Jl-= "[hi]6 .[lii]a liin]. 5JJ. J-5 szjm Sdl. ellenoriTheted! ird be a megadorr lituqodLan ri'iit"tL 'ocxrr cncuLtmlrrol leo\ashato rnqolsTava -i _.szorozni.77i-ill. mire .l l:i t-l -t li:l BETUVEL (sz6tarb6D JELE|ITESE A fenti szamokkal (vagyis a .(olculotor uords a 4 lhlq0l6iliir] szemol6gep. ntzp.l_r lt_l .n6nem.rv" uE u L ^^Ilii.i. hoq! clah ngy nyomkodiukunalmunk l I ban hogyangolulistud lsak fejiel letele \. hazudik.DDl./ [ eltitldt]. De olyan is van. //hell olvdsni raJta a ts €szrevessriik. a!' mostmar betiiket s/. .hogyluddamasinadatellen6rizni.'5 It .."dik ise mi.5.s5045shoes'4914'high. suinta lsnb-IttKti.dl.mokat. l' .k6dol6s" utan mar betiikkel) alkothato szavak: haszMliuk ezartlesz ta szovegen a tbbbesszamban I Angolul prrcs dolgokat E A z' [liil .

ftl$Etb tin] kitziti!. edit szerkeszi.Ennyi val6sziniileg eleg is lesz ahhoz. ho$/ megjeqyezd: prrE hijll o sapadt.gho/plebb rJlalhornJ\ Ern6\.. Ez a legkonnyebb: Erry frdl + komp. s. how te se majdttel a 6.y barmimasukb6l kiin ?al nevriket az alabbi sza!akhal Edir ern6 szerkeszt.jte. hogy [t.sait6 ala rendez". ho$/ vajon utazott e mar 'ERRr-n. ni. akkor ism6teld meg a dolgot akkor.:il . akkor tanutd meg a przrsz6t. hogy igen. . akiknek Ern6 n€vu ismerdslik van. A przet nem tig. te Edit?" tla Edit ezen rneslep6dih.Editnekstb. sait6 ald rendez reri nevii is'ner5se biztos mindenkinek van.n htszniil):vane Feri. va$/ hogy legalibbis el iudsz k6pzeln' e$/et Es€tlegt€ged magadathivnak Ferinek.ledho$/ E irldmlangolul annyii iesz: .P€jl'rnek. hogy Ern6 nev€nek utols6 maganhangz6jit keu az etsd helyere ten. Ism€r6seidegyanis€g€b61. iU€tve ren .1 kerdpT/. vag. gondolj arra. €s egyszer v€tetlennl szolitsd . hardezd meg t6le. Am iko r leskozerebb ralarhozol e Ferivel.jll.keres (p6nzt)". Ha neked speciel Pal nevii ismer6sod van.ldml.. IxEny ) r a La Manche-csatornan \ansotut: TrrEEieusE cEArdsz ldi iqlis css'd] rranciaor szas (4 arrcE lfrinszl) s cRE r BRtra. Ern6 el6g manit E ft*e? lia a f5nokitd. nrennyii Akikn€k egyilta16n nincsenek ismer6seik. haneh tgy.V a l 6 j a b a nn e k i k v a n a l e g k o n n y e b b o l g u k . l. hogy a neve. mint az ism€r6sitdet. de most mar i6l. hosy nehog. amikor leg\6zelebb ialalkoztok.azaz kompon Ha dt akar verni. Edit.yhell kiejteni.oclt vogg. es aztjelenti.. amikor legkOzelebb talelkoznak. ahik egy Edii nevii DE f. akl(or peched v:n.20-as fElwy-vel. how mennyit keres. Akkor csak koncentrilj nagyon er6sen arra.1og) nrenn)it keres.h Inpg r. ho$/ Edit. Nekik azt a lurcsa h€rdest l{eu lef tennirik Editnek.. Eln€zest azoktdl. nekik nrosianiia virakozniuk hLllctr Amihor l. mes€lj€k et neki.sz€rkeszt. n€zd meg.|lE h. angolul aztjelenti: .y megk6rdezd t6te. mirminl az. 1169egyszer: csak annyit kell k6rdezni t6le. r'ejt€s szenlponrjab6t a dolog ngj/ nez hi..ty[fcd]+ komp.. ED. azok egJszeriien tanuljak nreg: fElr. Poli Els5 k€rd€s (+ nnsr euEsrroYliir.r[dit] + szerkeszr.jll 4 s6padt. sajt6 ala rendez.Pal" helyett.s6padt". ismer6si tudhatnak magukenak. Nehez dolguk van azoknak a DEAR RE^DE1 oknek ([dir iddr]a kedves olvas6).f/y [im] o heres ( p e n z t ) . Ha legkOzelebb talalkozol P'tllal.l€zel sajt6 a16n)ar megint. d Vegtil njb6l parositani kellene a szavakat. Pel ill€tve 0rn6 nevii ismerdsitd?Bizunk benne. . hogy nem s6padt-e. 6s mir k€sz is az angol sz6. tia magsem. hogy "mii szerl(esztesz. va$/is hosj/. saito ali rcndez to .

ta) n€ a DvEtfl nEs l..l. [rni!?ing] Nem f€lek semmit6l (Ezt igy hell mondani ) I'ttt nor ^FRA|D oF . mint majom a tarkanal( telen) most ilrrilj.egyet€rt".tla n€m eml€kezn€l 16. aenEE t41n rou. how . aki tud angolul hogy amikor azt mondaned: . orrrdfft[ib6-GRi] + nenr 6rt egyet.n az arRA. De ez kevesb€ gyahori.nG aLotiEbxry d-ti{l tennitr l.t) a ts€nivel lvlagyarul azt. Fehk egyedtil lehni. h€resd hi Cs ird ide: lli kbzben elsruljuk..id'UEtat6n) aDvEttnrflE 4 kaland EvERvrEnoldnningl lfc/rfrs [s?ildh4 6E ^LonE 4 egyedil sE..kjiit lrnsrtau!k I'ninl .Az elsd oszlopban m€gadott alakokon (tobbes szam -t .att6l tai(ok".. mindent6l. hr|6l Nem keves emberr6l tudunk.hogg Ott6l vogqoknrnnln.... az..flrrrd'.y. Es f'gyeld a hatast. T6nyleg pr6bald ki .. alkosd meg azt a mondatot. sajnos (azt k€ll. ezzel is Pr6balkozhatsz: A Fr€jdi att6l tart... ha htalkozolvalakivel. hogy "ait6l f€lek' Hat akkor r rtj€n€k (lflrnki. most pedig mindazzal.a!t6l tartok" nS/ is mondhatjuk. + ntt nor arEAtD or Anyrdttc. amit6l l€lni lehel Valaszd ki.t6jl] vagliis.f€1".f:U'la ati6l tartok. mint rantva m.1 Szeretn€nk.. hogt/ nem tud egj/eterteni (4 /caf. aki azt a kifejez€st.tl f6lsz.rces ..eqfot hogyl dfiad.ati6l tartok". felek a titkokt6l. ha eml€kezn€l arra. hogv nem f€lel{ a. te mit. how.mondjuk tegkitzelebb.Iittn d-FREJDkint i-GRlvid + nem tudok onnel e$/eterteni. €s ird be a hamadik oszlopba. hog. a cimbeli ma_ gyaFangol hibrid segits€g€veltanulta meg egy €letre. hogv mondjan) jul ij I ?otdirsd te: I'E AFqATD can'..Dis)etenti azt.z . hogy -ati6l vagyok . hogi/: .-t61". Neked isjavasoljuk I'M tFRArD.r t l . how ennek a leckeneh viszonylag az elejan volt €gJ igen hasznos sz6.laqyarul: Faleh r halJndoktol. hogt. felsorolunk neh6ny dolgot. amit6l nem fett€I. mondd helyeite azt. Ha biztonsagra tbr€ksz€l a megj€Wzesben.lijni-. . 2z EliiLjaroszzvak p€rdiuraz 4l uriLn is€knek..

. Saina csak nraqvarul f(donr (eqvelcjre): Az rr6bbi csoporiba tartozo iiryyak (o6rrcrs) k62nl hnzd ki azokat. u S / e .t.e A z cUcn6rzast ns/ 6njnh. masr€szt sz6tdrb6l. es csinald meg uib6l a feladatoi 't2i. medhogy az elnult harom h o n a p b a ne g J s z c rs e m n e v e z t e dn e v € n 6 k e l A marad6kot nezd meg a sz6urban. ahol most vagy.d e c s a l {a n g o l ! r l E l l e n 6 r i z d . ho$/ angolul n r c g t u d n a d ' c n e v e z n id k e i v a q ys € m . hogy nrif6lc kupi (< . azert van n€h6ny dolog. sone catrct lszmcsr'tzsl t auncn or rctshbncsulnl A sarcn $ a crccx llj cs o Uall o Hinyat siliernlt cltaliilnunll? (Azt ne mondd.lnstontC Legeloszbr is kasziis a kezed ugj/ebe egy angol-magJares egy ma$/ar-angol szotert moncljuk a Count'f szotarakat (eded.'rf. amelyelinek a nevCt val6sziniileg a kbzeljov6ben sem iogod m€gtanulni.ss v [n.34) an horulbtted. Host pedig tigy renclet magad kOrnl. o g j / i g a z u n kv a n . how eq/reszt h a val6sagban. tlonnan tLldhatnank mi. a m i t l e n r c r u n ki o g a d n i .g\ / Ahad(i le$/el es akarhol. a z O r s z a g h o t l ! ) . amelyA f c l a d a Le l v i g z a s e n e k p i l l a n a t A b a n nch nc!aL Jngolul i5 tudoh .I d e i r j u k . a ott. ) I r d b c r s z a v a l i a t d a . nrilyen tar$/akat (oa-rEcrl0li?sskt] iirqy) latsT masnd korril? hozzanr leghozclebb eso targy (oart. a h o v a v a l o k h a n g o s a n . hogy egyel s e m . n g o l u ld s a Eltalaltuk: Folytasd a n62€lddest 6s csoportositsd a t6rgyaKat (oarEcrs) aszerint.

.e s a t O b b i P g ) s z e t r i e n l r v a n m a g l a r u l l l i e r r p a h o n ) \ _ ben (a Naql 5/oranulosban.rs melle kerull sTavakkal csinalj egy eg/ 'tehdr r.m P l ) e h b e n c s a k a z o i l l e r c js z o s z . melyik t.l PI llit t\crc< d Dcan'EAttDLtr 2)a 5).ir$/ foniosabb. A n a ! $ o n l h e r d c i h s e ' i e d i e n e a m e q " 6 h G i n a l i a n a h h i b r i d _ m o n d a t o h aa. Utana magukat a szavakat kell sorba raknod aszerint. vminek a nvele a n{dDrrl[lndoll DaoirlaD 4 sttEEr of FApEnlsl a! ritootl aitohilincs o roor.rrrDdlddrllndoll !art6. r e i ' e l a n q o l u i . Szerintnnk akar igy is elkezdhetedi els6 lista: a Etgyak zrrrlszllir lhrtl a szavak sEca.Y. Vagyis az els6 lista azt iiikroz' ze. s) .z 6)d CLLCtatn!ird be ansolull ny€l hilincs 'rt g3 . t daaz'4atAla 2 J 5 t hlde+ 2 5 4 6 5 6 A kpl lisun eqtm. b6!en adunk PFld. hogy szerinted milyen gyakran mondjuk ki az 'llet6 sz6i..ealt6llil melltartoa rff ltril Az els5 lisian tedd fontossagi sorrendbe a fenii targyakat.6lhingr ond 6 lllords 4 6 t6r9g 6s 5 tz6r sriig. tDaFrtrR ldhu-Gtddd h a r . sibzvdd4 [s. a masodik azt.ik!r lnd leDed5 + srrE kill nvel. m o n d a r o l r v a o v i so l v a n m o n d a l o t a m i b e n m i n d k e t s z o b e n n P l d n . hogy milyen fontos szavak. vminek a tart6ia + no.

(UWsem hallja senki..llood to Hoppinesr . ..) Szinhazutca (1.illetve t€r (a sozrrr [srhr]r neve angolul.ker. Es €zut5n.ker. qy(jtotiiink van Londonban is €s Pesien is. na igen.) u.k€r..) ter H6sOk tere (Vl. van sz6mos utca. Ut o boldogs6ghoz [iid t! kpini!4 -.ket Sz€nth'troms'tg {1. lrnEEr lriif.) lde irhatod a lefordiioit utcaneveidet: IIAOYARUL ANCOLUL . batran gyakorold az angolszavakat ily m6don is. Aranyk€z u-(V.ker) Te is biztos 6lsz valahol. mi is az.Iia majd otthon j6l megn€zem a sz6tarban. ez a Xert€s2 utca.) KoztaEas6g (Vlll.@ F€ny (IL ker. BR'DEs/. . ha barholjarsz.k€r) t6r Kot6lgyart6 utca (XXll.) n^c srcEr lkitsl r'atvft saaanE Inititil RoPDt' xEB sr*EEr lr4Ekl rEAcE snEEr llitl 4 ivlenyasszony (XIL her) utca 4 a a + + Xiralyutca (Vl.rlily€n utcAban is s€talok 6n most? Aha. valahogy igy.) neked n€hany olyan utcanevet. GARDEaER 6nEEr s?hitl AhA€fa utca--. forditsd le angolra a korny€ked utcaneveit. ami ime n€hany sz€p budapesti utca (o sn6E [!?t'it]).ffrlgilddn hrnd) RE sLrc SauaaEIti-P Pu Aglikl n$oEs' sau$Elhft6rl Londonban sej. J6ljegyezd meg 6ket.fEtrrls{l) tt a. ker) ts€keutca (lll. hogy hirdinitr Ak6cfa utca-" Hm.r4i.. LraEr s'FDErlt]tl aonE naND s''. ker.

engem.p[n. mint a vilagegyetem rejt€lye.klil]v6ros t6rk6pe (t€rk€p <. ni mE DuaLn srfrEEr navEs fltal t't rEE ETDDLE ttE UwVERSE.sz6t6rsegiisegevel irjak oda magyarulis a nevet.lvlostjt'n a nasy falat: tsla€kpool [U.r. Ha a fel€n€l (de nem el6bb!) abbahagyjSk. Jutalomid€z€t szigor(an azoknak.ArflArD I An oREurEREsED.1. -).8 ls . oF Att6l tartok. ME ClrnlolLv. ffi t{ . Mr Connolly.€s ahol lehet . ilyenekhosszn6s raradsasos Az munkavalk€szits€kel Elackpoolutcanev' jewz€k€t ansolul. akik kifejezetten bolondulnak J / J n g o l € r te s s z e r e t n c kb o n g e s z n ib .jobban €rdekelnek a dublini utcanevek. (James Joyce 'r ir6) '. /4.p).Pr^E tsAnr SrREEr4 Kellemes utca.Q.besz€16 nevekeset6ben. Ezi a feladatot csak azoknak szanjuk.1e N a"-l I l. akil( megcsin6ltak az utcan€v-j€S/z€ketl I Ar'. r m i r ' b i t n q i s z i k o BflowsElhn!4). ?l. az se baj.

akkor legalabb a nErnoD. .zn" 'abicebenE' mrjd 'oglon plcirrF cqrJlilod rzl r \zol m amely a neved el6tt allna. Tess€K. 6s megtudhatod 16lu1( isazat. a p&EsEdrltt. Jm. Aztin mindesyiket mondd kih6romszor. e t e t ' L o t c m e r l e h . s p l l p g i r d r s b . m1dszen (nEnnDI) egasz idAig nem is ismerte senki.FUTL|RE.rrr. nem arra vagyunk kivincsiah.1trl. tegyal ide egy ilyenjeleil tne a m6dszer (rehoDlr! {Ne i. jov6d (o prsrhtu. m i a n g o l u la z . e n n e l b b b r 6 l v a n s z 6 l ) ird l€ a vezetaknevedet (+ s. r ' i z d m ? g J \/or. Ez a te els6 k€t szavad.J . l r . s m o d b o l o r o ^ l 6 d r e hr r n h A l l j J n J h o r l a neved (a rrrE [nai'i])betiii csupaszon. MvsE (NEmoDI) mcs soha senki nen] csal6doit.ly urdn ko!"rh.tl. h o w ./. hogj/ a fenti m6dsz€rrel (l) berki emberfia n€qy szavat megfejthe tcd. A tuloldalra ird a flss' \ il l f o ' s r ln " r c d . Amihor e kony!' megvasarlasaval latatlanba' bizalmat szavaztal n€knnk. k€zi vagy kissz6tdr6t. VaSya huszira.ik€t. mert akkor az eg€sz tonnrai kezdheied elo116l.. t'rErEoD arra." q . llost vedd kezedbe orszagh apanh na$/'. .iedj meg. f'lost in' Wenl Ha nem vaw megelegedve vele. m 6 d s z e r " n e m . meg nem tudhattad. 2)t lvlosttedd ugyanezt a keresztneveddel (FtRsrtrAME)! Ezt a k€t sz6t 'de ird: 2) lvlondd ki sokszor! Van valami €rtelmuk? J6l jegyezd meg 6ket. L a n . csah kuldd vjssza az irat. az na nem hiszel ebben az eg6szben. amellyel megfejtheted a n€gy sz6t? Ha igen. . Azt is tudnod kell. ho$/ megial6ld a?t a n€gy sz6t. lYes akarod ismerni insyen 6s szamfejtve a m6dszeft ( E toDt). jelened. l . neho$/ elrelejtsd.E Isdflijnl) esy darab papirra. Es ne fel€jtsd el. marmint az angol-magyart. 5 / d b d d r r s dm e q 6 h e t D o n L i J i h r o l e 5 \ z c j r h r c e 5 m n d J / o h r o l J / i l h o s l m .. n . t t t t . .sz6u(|d Ehrulunk neked €gy t€ljesen titkos €s teljesen tok€letes modszen (m6dszer <. n n p i ^ a . K€resd benne a vezet6kneved ( s u a n a q E )Ita l a l d m e g r h e l y e r J h o v J b e l .. pasr. ezeket nleg mnklig keverem g' o d" Lrrr'ririrour. i O i r . ho$/ tudod'e.. Inscrdfl) a amery meshat6rozza multad. A ne$/ szavAvalsenhi nem hrd hazudni. vegben.z. amety hozzad a legkozelebb all..t6i: . pnEsEnr. hogy. nreri ezt a Ebben a m6dszerben ltdcsdd). r1i feliedjnk neked.

hogy van-€ "sz" hang a szoban stb. Szeg€ny majom akkor ugrik a vizbe. A WoEDnus valbzalosnal valiozaiosabb koteleket kinal. va$/ ha az ill€t6 sz6ke. arra eg€sz biztosan eml€kezni fogsz.akkor rejtielezz! NEV nEv NEV NEV NEV szo szb szo szO szo egy Az alabbi szavakk6zril valasszki mindesyiksz€melyhez olyat. valamih€z ka. ami illik ra. hogy a minap az illei6hoz hozzakbt6ztel egy sz6t. hogy az illfet5 bel€kukkant a WoRDF. 6t gj/akori emberi iulajdons6got jegyezhetsz mes ansolul. akkor nezd meg. hogy ma$/arul mi volt ez a sz6.tni k€ll. ird be angolula t6bhzatba az illet5 neve alA. (Az€rt fontos. fla meg€sin6lod.) Amikor tablkoztok.. m€g olyan is. tta nem. most eppen egy olyat. agy val6szinUseggelarra is. med a m6dsz€r val6jeban akkor lep majd miikijd€sbe. hogy olyan szemalyek legyenek. azt tanuld meg kulon.Mondd's ki haromszor crrvrr lld.) Ha eseueg tariasz t6le. akit kedvelsz. amikor talalkoztok. Ird be a nevriket az ahbbi 6bl6zat fels5 soraba.. Aondolj itt olyan szem€lyre.Z lh{dll 4 heavetlen rrrrvl$nil o mulatsaaos. akit nem. vicces a s?r{r6r Jsrtdnd8l furcsa /rrrrftiiidl + kedv€s (Ami kimarad sz6. Pr6b6lj m€g valamif€le kapcsolatoL teremteni az ansol sz6 €s az illet6 szemelye kOzott. 6s azt hangosan. hogy hany beiiiben ewezik a nev€ €s a sz6. Legyen koztiik olyan is. akikkel tal6lkozol. as megn€zni csak az angol sz6t.tsodba. amikor legkdzelebb talalkoztok- . amivel emberekhez lehet szavakat kotozni. tta sikerril angolul is felidezned.C9glehetr6ges m6dszcr. P€ldaul.ri + ohos cilf. Plint azt mar mindenki tudja. alrl€r otthon el6 kell kapnod ezt a leck6t.18tt .. barmit. amivel lemerheted a k€t m6dszer eredm€nyessASAt. amit mondunk. Ez lesz a kontrollszo. amit meg akarunk tanulnj. akikkel gyakran lablkozol. akkor mind€n rendben.

.. t j .. ha rendriletlenril mindeni vegigolvasol es pontr6l-pontra p9!]!9ss!_!j3r9b4itqd az utas't6sokat.. Ird ide a nev€t €s olvasd ki.rovid. vasis uz . (De t€nyleg. . Szereted 5l? lhnzd all!) YEs No . . vagyis sdorrg. .ikai arqorb. 6nllt €s vesz€lyes. . akinek: . vag. akinek: .No @ condolj m€g valakire.' ..rossz.dl laba van... 6rtilt €s vesz€lyes".ne kai atrgolban a ri.k diihbsd jelei vilyizz! Az. . Azt irtad le. aki: 6rnlt 6s veszelyes". vayls saD." v. h. / HAray LEes (Il4zl a hbaK) .. lri ird iO Aondolj valakire. . hs'il ird ide a nev€t es ollasd ki ..Rod.jLv E 1d. ho$/ XY rossz. .. .."9 .^no Szereted 6t? fEs lYo lhnzd a6!) cs. " . vastag €s sz6ros leba van. vastag 6s sz6ros" l6ba van. lUlodctndDongcrous mrd dand*ori3d [brd..r orE"oo.ha oly:s'nn.trri vastag ner.n I &rregrik.nd. E vagykovir."o. ond 5 p€rc alatt megtanulhatsz 6 mell€kn€v€i.rossz.sdiosrl.pl p berk. Azt irtad le. . csak kar€r lehet. 98 :r . Sz. hogy Yx-nek r6vid.rovid.'1p 1"bi'! O \ . nnoE id€ czt a nevet is €s olvasd ki a mondatot: Szereied 5t? YEso (htzd albl) FrrE no oarcenorsllsd Dsd d. H'l [h'vl \''r... .n" GD CondoU m€S valakire.ksi'rkrbb visyiLzzrAzaine.rv [ionfdlndh. . ".n.LbbGakralgesetjerenr g v.sy kbver. ' . ird ide a nev€t as olvasd ki neo'| +o oi^afforslh|d nsd0"od'ndAodszl.) D oondouvalakire..n szo.is saorrE rer'| no nenv IsoiL! et'd laba van. . vastag €s sz6rbs" laba van.. aki: . oltnsnrn6l E rui.reted 6t? (httzd alal) YEs .trD z. j " .

a.. €s tenyleg s6ettitrt [i!!ttfilndl(+ legjobb barei).. nemjbnekfi volnal€he a nasyszotanul'*. s z P r a n v l e l P n s e g l e n n el i r u l n i m e l v i h u n h e .t'inill |.I minute-2ulordr lvrnninii] d egy perc. Hal ez€rt kertilt 6 ide. Egy ityen n€vet p€$ze nem lehet elfel€jteni. helyter€nPr.cat'dtilil 'ttabban) el€gans. cr.illen furLsi meqsemtehetvetetten hoq) a srF 4 Nap. athet6. m6rmint az €desanya. wleg hogy 6 mindis P . m i h o r e g y J n y J ' n e m l e n n p i l l e n d 6 e 1 6 r u l n i hogj merviiE Jzr mondta aha.i. crcroo ru/ [d*ndrisz rnil] 4 b. mini egy aEYERALldzs.[d|ssn{.boscses".t9 . ho$/ kihasznaljuk. Csak eszlinkbeiut Cener6l Feter.iLm ezt k€rrmondani.4 "rto6aan Es ho$/ a legkbzelebbi i-tIKsdn](o altalanos v6lasztas. hosy .thornok). ltri vid?] 4 k€t sz6 i a a D p e na N a q yS z o l a n u l o s b a r d o g a l l u n k .Llhelyeii. pr. . ugya' nara gondol az ember.jscses.t tfu nt'gl' o te\edszr Ten']es igy hivjek. aMERAL ELEct ot!Idrsot'atidl vagyis orszagos k€pvisel6valaszds) alkalmaval €n csakis a Gener6tt valasztanam..osil nas/lelhii bcihelliE minr "q) E [d*onfonrn] gentleman. You'EFwnarc. hogy 6 (4 a EEALLY ld. o €rkure ha tl mm 4 r.9ener6l 0r6torrel hr idnih4 + ot perc P O e n e r a tP 6 t e re g j i h u n h l e g j o b b b a r a t i a . g A aaa@ azt is jer€nti. kiados etk€zes szokottmeghilnia c€ne61 lryenekre akaom -"'d.) Hat igen. 'niir neqint tcsedhivnaka Cene!. (Veglil is. H6t ilyen nekem a Ceneral.ves. azt'in rOgton az.o.r d r6bbes sz. mint mindig. r''. €s a soly + fir:i(gyermek)kiejt€se egyform6n: hanl. persze 6 ngys€m indul. 5 minutes. tagtis nripmbe!.aenerarok."raors loAs. I'losr azl hiszed er is csak hLilleshedes. amihor halua.n.md@ lwfl long nlmbdr]dtevessz. 6rro'.

Aho$/ olvasod. lbi-Szi|/{l'nl] HonosExaaL [h6no-s2Elcu0ll 285".'o.nttoJll20' 2 | ) PansroYErlt. de akkor azt is €s a z i g a z i ti s m e g k e l l t a n u l n o d .t'clit'inl MegtanulandOszavaim: tr r.ta.JEDln'..'y !..tar or f. o'. mindis a kdveikezS sz6 sorszemat karikazd be. l e s z b i k u s ) l 7 ) t a n u b l a ) m u n k a a d 6 l 9 ) 2 m u n k a v a l l a t 6 0 ) m u n k a n € l k n l i2 l ) n y u g d ' j a s xdlum.t. .uo*--". El6szor olvasd fel hangosan az egeszet.UUna keresd ki azokat a szavakat.r. ird be 6ket a kihagyott helyre €s tanuld meg mindet.E /i. ""lmrnl. ho$/ egy . (Ha titkositani aka_ rod az informaci6t..Dbdnttrl] | / slDE"rlrztttdoftl I8.r\ocAt ous l'lo-fiogdfttsd l5) fr (c. rdp. Ezek u!6n t€rj it az ansol listara.nFid664t2) M.rstlift& (o 0vinglis] angolu! IYegadunkegy Ekas magyar sz6t.oaslto-Llginitnl ta) EEEnosExuaLlh.r ls'ingol] naR. ) trl l) fin 2) lany 5) f€rfi 4) n6 5) sziiz 6) n6tlen 7) hajadon 8) hazas 9) €lvalt lo) ozv e g y a s s z o n yI l ) o z v e g y e m b e r 1 2 ) m o n o g a m l J ) p o l i g a m t 4 ) h € t e r o s z e x u 6 l i sl 5 ) b i s z e x u a l i s1 6 ) h o m o s z e x u a l i s( m e l e g i l l . amelyek illenek rad. .' /kiil t6t sztltudllrs) '.ss.s!bion]) ulE'plo'f. ) Ki vagy te? Ivlivagy ie? Azon k'viil.lloggon szem6lycsCnglish N e m u t a s d m e g s e n k i n e k l ( M € gn e k i i n k s e .tnl./."".' fti irr r00 f .[in'Ptojo']tq\ EETLoTEE[.tila:| *" s.. wnen l tzsittl1) sBcLE I) sdv [boj]2) d. karikazd be azoknak a szavaknak a soFzamet. f.ndls) DtvoxcEDldi-VoRszrlr0) ullDowltit6l tt) wIDot'EE 8) h?ins6fi7) polvo'a'.l'rulsi)tl5) t an'|b. *.ll* -. amelyeket a magyar listan bekarikazt6l. E r.

how minden sz6r hangosan is i6bbszor ki kell mondani trt l) fej 2) nyak J) hat 4) l€rd s) lab 6) kar 7) sziv 8) csuK6 9) gl/omor l0) log (mqidfos!) I l) oldal t) ED^Dlt'tl2J nEc'(lrul]r) . b b c j l J l P l d d a t b 6 l i s e .^c'ltzt rdi'kl lo) ft'oztbsz ird ide a kivatasztoti teskeszeket. Karikdzd be azokat..keleles l5) szenved€lyes l6) udvarias l7) btiszke l8) ponlos 2) F lEtDLrlk. amelvek faini szoktak neked Plajd keresd ki tistarot.r[s!ijd] w?tsrld'r1lq sry. amiket kivalasztottal ltikozben 'rod. . tilIl I l)s.E6lksl6) a/?.:lj" I ol . r l e n u ll r n u l d m e g 6ket. am'vel azrirjobban ahi betegcsk'do Jkrnehhol s u a m m k o c o g o k . lYajd ezehPrhcresd hi a D e q y s z e !h a n s o s a nf e l o l v d s l a l . €s ird be a tobbi kbz6.dl s) cLEvErltdctil e) auLrYlgikil toJ ta' Prffrc.l5) ca/''Itirl ft I ) r. €s ird oda a kihagvoit helvre Kbzber egv pillanatra se 6ket angolul i fl leledke.[im] 7) 'r's'[hin]8) E 'Erl''lii!?.cn Yonszcmdl{Gs lish 2 Ne mutasd meg senkinek! (lvl€gneknnk se ) Y o s l m e l l e \ n e \ p h k b v e t h e / n e h :i l y e n \ d g J o h o l y r n ! a q J o h s t b T i \ / l d n . l 6 b b h d r i h a r d b e J z B l i > t r n J / o h d l a m e l l € l ' lisr6bol 'dm'lleI eldrle n€!ekpl.E lnils) . A t F l a d d l u q J d n a z . u ( i z m u s d / e g e s / . mondd is ki 6ket han- I lloggon szcm6l er Cnglish Ezt se mutasd meg senkineh! p1 lai hol d/ llJhh Vcqte!alami.'.m r n l a i .E l l ] i ln c m l o g r o k r d n u l n r ' eq.. ho'{ihl rs r.. meg arr6l.nttil 3) Bnlc'rlhrtii 4) aEr€Roaslk$niitdc.cJ(lhkl 4) r.fro6[fiin. amelyPhPlldlalnrh. i r d b e o h e r a k i h J g v o l rh ' l y r e a s t P l r .s/segespk tistan t€str€szeink vannak felsorolva (nem mindegvik. €s haromszor hangosan olvasd fel5llet (NaWszer?) szo' tta neked valamilyen egeszen mas testraszed szokott t6jni' akkor azt h€r€sd ki 6rb6l. . csak az amelvikjeuesAz [l zetes€n tud faini).'o1{ If lF!0norlr6 it' rucnr lhhl r5' cnalrlh4zi] tont|ti'l roLnlto-tfi) t7 ) "EouDbdldl r8' PUacztr hmhsudl ird ide a melleknev€ket.l.i$] naPPrlhtlil tt) 6l rowal sll) l"tDDLE-aa'DlnidilEl. trl l) hires 2) barabagos J) nagyon j6 k€pess€g( 4) nagvlelk( 5) higgadt 6) fiatal 7) kozapkorn 8) okos 9) biinbs lo) boldog I l) mag6nvos l2) szerencses l5) 6rrllt 14) ta.

hangosan. O isy ebreekte lsre. duw6n.lapoaa 114.blzllfllii gyakorl6 feladal. hosy az illet5 fel6bredjen.rEd lrEk!6k. hogy megjegyezd.sz' inrrrniart !ol'r: ez az? 'fl. asE stb-).La. 6nkiel€sit) sz6 bet(inek telhasznalasaval csinalj annyi sz6t. amennyit csak tudsz..fuo.!6lntl./rrcrendhagy6 ige.gy €rzed. Ha regi WoEDplucos vary. k€dvesen. old. tla$/tunk E e$/ kis h€lyet.nsor lidio h.lacisr6l a nr.i6l hat avetr az.lalont sze lszakrnlis b Szerintarnk ittszo sinG nr. akkor ebb6l mAr tudod. halkan. Persze ez €sakis arraj6. €br€szd tel 6t igy: wanELx/afEr. BEsr.tUlusz6j? [l it 6 'ir!zi] EW daftb aLnlaElrl. f€l€breszt. magadban azt mondd wanE. hogy DilA van k6ze az alap igehez. amelyeknek koznk lehet az alapisahez (pl. hogy a . kUl6nb6z6 hangokon. llyenekre gondolunk.lUokcy-urokego Ivijtil tla fegkozelebb alv6 embert btsz.lJDosrrdorlollreo\r"jsrdrosrnftru'5r\. lvlegpersze arm.eJrl\er. Rendhagy6 m6don. n/rrrlvrjld 4 felabred.ho'o'I t02 {F . magyar6zd meg mindegyikr6l.tta . Alakjai 4/AKE. ls it o must? .la6igok. Mi issyin0tunt slavalal. aEsE.t6kara ItE stllr cond sav sdo E enceseink: . j6r l..rrs.tnifr6iil (o maszturb6l. hogy most gyakorolni ^ nAstuRME d In.halivancslragy riluk. a szexualis f. Pr6b6lgathatod €l6re is.LrirJhel"r'i.wor<E. MASTANBATD V6laszd ki kozrilrik azokat. Osszpontos'tiisi gyakorlat: llikozben hangosan azt mondod: warEr-warEy. A szaknodaldnr iro. Ha tetszik a dolog.llurc sib. hogj/ srr& r1l'stb.

tt4 I l5 I l6 tt7 I ta It9 120 t2l t22 . I'm Adam . hogy certainly lo4 t05 l06 lo? loa-l09 I lo lll-ll2 I If. IIICSERCJTUCilVCS Gyakorlat telj€sen kezd6knek Namelesssalesmen anagrams Madam. Fordits Fordits 2 r|osszUember szot6r 'Iead€lutan Nana. .palindromes Doublets Kereszirejtv€ny lQ T€st Ql Tesi Ki az az evribadi €s hova kaman? Banana ?uzzk a fejlbrd A tudas anyJa Egy€rtelmii.:iF | 03 ..6.

nrft. rutE. haf.rust. ir. rasrE. . Sft'. Igen.EUS[. Ez esy ''MFLE sr'pLl Iszintlil tanuld meg I"tagsemBoer a. rut.s!x. szavait. r rs rs a stMFLEEsr.'us. fi tv8E. TEts ExERcrsE stttpLD.Ggokorlot teljesen kezdiiknek Ez a syakorlat egl.ttAh'. 5 rrrzEs[ninits4 aratt 5 '9oRB.szerii. ilAtE.t be a nregfeleld angol illetve magyar szavakat a kihagyott helyre (kbzben mondd ki 6ket hangosan). .lltf. (t nrduE = I w6D. e" ityen snptE. fjgyhow az s.Dbket linglh {drd]a magyar szavak- A na$/ sz6lanul6sBoorr"ban[bul]a rEsr is a tanuldsi szolgdlja. T@ sttplElti czinldll.P. IEts ExERcIsE stnplE ldis? Is lle0s?iirn iiDfoll. De a mi naqy sz6tanur6s lrijnyviinkben taldliad.fr. ha tuatnc. usE rtsf. nAtErfn.) o.B/dalbtnts).mAr unalmas. ZEir lh!?rlis van benne.'RurE. vtond hat n i.rositsd bssze az frarrir ryof. . usE.vA. Rut. ttAn. narta. rs 'o.n t)aj. til egyszerii.rdd. Tanllld meg a leche Deho$/is rof.

dcsd a a vidak Vagul.sD u6.e\ . .{rfrYlnr0lftn].:8 t 05 .nA'brrd{. megtanulni lrd amelyiket szer€tned anagrammasan v6laszd ki l€l 6ket na$/szer 'nnrr E Rendhas!6 id.varatlan . r*.yi]fl .oEPi4 r.rtuu1sllrrilir) lddok (rrrrrlfaiilil c csal6d) ul/. olvasd v€gig meg egyszer az egesz oldatt.af. .. hogy t'.o'.ts LltElvEbt'r !zhthl (a kett6 mes iizenesv egv ElEvEtrlti tsli..uir '.i is cimbensrcreplo"nevlelpn jatszi konnyeds€Sgel k6t megjegyezhetjnk fontos teslr€segits€g€vel l{€t anagramma sznnkei€s a hozz4uk tartoz6k€l alaPiget.Il/ln . ill mondatotkaPunk bet(i! addigaddigrendezgetjlik. !lir. -'rur.A 'ELPlgtEthll) tavir6 hatalmas sesits€s -) un's ///nllt)kz itlnl.r rr. [n6jmh3? s?6ih'i!n usy AnasrammatP ^ ac.nl) csinalhalunk. vag/ egy mondat amig egi/ m6sik€rtelmessz6t.nrr sErll{e.nirn].l P a rzemek .I]nl fli/o pLUs meStizenkett6) Pipaldki azt. mr EvFsIdi .litnah' tzl o r/fLijl o szem.'sa' Rr.ltuiidll a az e]F-tc€lja (rrrE!ii|] + €let. s6rtr Isr4 litt r\rs EAxlli!'rnl . E Rendhasy6mrlll idd: ra& tata . e-l*i..rnslit linl (o e fiil hall) . a drc'rbijtl P eiszaka)sz6 betiii kiadjak azt.'a[rdng] (<' dolog) Ugyanigva ugynOkoh P$mas anagramm. amelvikigen a Anagramhak-e kOvetkez6k? + V Elffi"Arnltalt.. tem"rPs isazi muratsaq @D rejtsd meg az al6bbi anagrammak masodik fel6b6l hiAnvz6sz6i w rrnEstl!4noezl a sttu. ?t.i:s.ho$/ egy sz6.llomelesssolesrnen Riln@RnmS -|l|is mz] . Atlt'+ ...oNE ru..o1i4 egy is ttsszefiigg€sekre ravilegithat anagmmmal Eg€szen.lro . ntE couirRrsDEldii bt'ticzlill.f . [dezlvf ] + pinc€rn5 egy p6rkoltet [ir] "usl rEi' lnt .

a k. harsogi bOmbol. sAN.A palindr6m6h €n (o Mcr{t! RDslhtltiidzl) ugyanigyolvashat6h. amit bttanr?ll O K.. lf. iagara.n. haiulr6l.:i.A kovetkezdharcm sz6 is palindr6ma. z'ig (6s mindezek fdnevei is: nvOltes.tdinddm4 olyan szavak. Pr4r o tel1 as tervez Falindr6ma'e a kdvetkezd mondat? (Amugy a jelentese: Egy auto vagy egy macska volt. -Ntt norditas es sz6sz hozza.a canal PaNAna. DArld. egt/ terv. a |1.. -je volt az.fUlodom. crlrlkid a aut6. szt sz.. c/ilkd] ket palt1Dio|E-ban lpdinddm] kihasytunl( ner(ed szavakai.ddm ddn.. amit 16ttam?) WAs . NtacaM.on Fh4 a Ne r nd ra egj/etlen hSzban iartott kedvenckisallatra s€! (A was tr Elnr's z rq&"lvrz it. d-of. szinl+ lat.a Pun.vasba Eftehnesetvalnsszatok 106 . Adam vasyok el6lr5l.zdok: ha a foftlilisn kaldtleletek isr.n. O EoaR acAt\l A EAN.l'm Odom PnUilDnOmCl iin lm.P€rdaut: t"u. 6 z'igj m€Sint! RoaR 4 n\bll... Allati kijnny( mert azert tulajdonheppen ott vannak. Cgy csatorna .' /YoP"s. amelyek visszalele For'lrn sf0fldrd{.dla papa.nizl o nemek 6fi lniidgdd.mint elolr6l (< !oh. b6g. harsogris Egy ember.. a.ird be az utols6 betiiket a vonalkara. + rt/.Es a jelent€silkel sem n€h€z eliablni. I.J l dli r!n..lidhl.lnmla nana. sEE.r-€ h.rr . sEENI'zi.Panama.monda' Asszonyom.ij!z6] 4 eliot tl .r a caE oE a car I s r/"[yez ii i hr 6rd lat ij e6] sz6.---[nrn] apaca Lissunk k€t mondatot is..

rlndtl + orvad P.n'r0i l 4 Parl(. igei E Lqe E nenctrasro #4 arr arrlmil. a negve' dik sz6 csak egy betiiben kUlitnbbzh€t a harmadikt6l Es i$/ tovebb. melyik sz6ra eml€kszel k6ziiliik kapasbol: V6laszd kia legszimPatikusabb hat sz6t.[hn.. €s azokat k€tszer tanuld meg. Parkor Ezen az oldalon szerintrlnk tizenhat angol sz6 van (Szamolj utana. hm].Doublets litbldkrl A DD^^TLBBLLEI olyan sz6sorozat. vesiiszavak R€ndhasy6 . A ieladatot fennhangon oldd meg. A lioztes allom6sok alattuk olvashat6k omlesztve a lisun Tedd 6ket a helyiikre. ha sikerLllt.au!. mert nem biztos!) ird le..Er€t is nalni?Pr6baldmeg.@a c.r @. veser azl E Nehosy hidd. ld snvar6 DOABLETek PUCERES CSOIVIAOOL K A IIARANqCAL A LISTA: ffrrrlbi l a usat.'t* rj' I o? . A harmadik sz6 csak egy betuben ktlOnbozhet a m6sodikt6l. hosys:jlohiba. + bomba. ffz'[hu a itv crar[kijd$] 4 I€riir€ ".l6jm.r.. bombSz co sll6lil I co.'r E lkrnl A \ovetk 26 harom DouBtE?'n€lGak az els6 €s utols6 szavakat adjuk meg. PCId.a Dt l€nylesne'n eirjirkaz . ahol a masodik sz6 csak e$/ betiiben knlonboz_ het az els6t6l. A6XU$2CSOII: vajon l€hetne'eaz osszesfenti sz6b6l egy otodik Dorr. hogy kimondani is Syakorold ezeket a remek szavakat. €s ird ide.usaus a raP P/a'hrjdusl ordar.

19. . Acaosd) 2A. Hir€s ndit6ital.ok6r kezdiiknek is Ezt a l(eresztrejtvenyt akkor is meg tudod csinalni. j6l f6znek benne. amire r€szint soha nem lesz sznks€g€.. az eg. A szavakat mindig az angol helyesiras szerint l{dtl beirni (iehat a fenti p€ldat lolytatva a nmro sz6r. csomag 9. llyen pl. . Csomagol. a masikban a kiejtesek vannak. forml. valahol rA lesz itlra €z a k€t bet(. 25. ezt az orszagot kereste Kolombusz 's. oldalt az indianokr6l). Kezd€t. Hogy tudj nemet mondani angolul. l.). s6t m€S egy sz6taggal rovidebb is (amng. (TamAsbecenev€. Ja. I 7 . Bohomnagy or szag. ho$/ papa.) lO.l l t z J l e g e $ / s / e r r i b b : O . Kb. van c'vel €s p-vel kezd6d6 markanevn is.fenyk6p angolul" (4 p oro If6t6]).f R 1 l . 30. 6s ez€rt hivjuk ma indianoknak az indi6nokat (ld.Acf. O c e " n A (roppant becsap6s!) 13. va$/ a DC ami az eqyenriran rdviditese . a h o l a z e m b e r n a g j / o n edzett lesz. . lul". h jo nini!. igek€nt azi jevizszrNTEs lenti: (el)indlrl.. mert mindenf€le e169€pekkel fejl€szti mindazokat az izmait. sok a szeg€ny ember. . 22.os' lii-ffios4.Sawyer stb. r€szint 'bzassal m€g bringazassal is ugyanolyan franyesz lenne.. s m p q h a p o da m e g l e j l e s t . CsiUag ("ismert ember" jelent€sben is). t z . ha m6g soha nem tanultel angolLrl. Ez€rt ninden meghatarozashoz l€$/szives gondold hozz6 azt. mintha a szohAsos keresztrejtv€nyehb6l kigyiijtottiik volna az 6sszes olyan k€rd€st. 20. . mini a 12.26.. (el)kezd. . talSn a legszbrnyfbb szOrp az bsszes k6z6tt. versenyeken: induras.) X€t kulcs is van ( 164.unEcr cuRaENr IlrREn hrontl). m€S a 156. k i c s i t e l S k e l 6 b b € n . Cruise.n € s ss z a l o n . .tre \rntqE Mtntsrrf. (Nalunk a villamos vizmelegit6 tanalyt neve. Nalunk egy id6ben Trcpi k€zdetii is volt. H r r s d h p s j i r p i n k " r t " r e i s \ r n g a lakisban. E u l i m a s s z 6 v a l . A v6lt66ram rovidit€se angolul (valt66ram + c r t l t r t t l d l b " r q l i nh r o d ] n e n r o n d d h o w . ango. olyan. / n c m f d i r . Innen fogod megtudni. . hogy angolul is lehet azt mondani. Rum (ez m6s ew fokkal cselesebb.yikbena megl€jt€s.t!r] linr | 08 *rl . az angolul a miniszteterne.ymeg u$/anaz). 5. o. Asz (a k6rty6ban). hogy pl.lleresztrejtu'iny . Ebb5l \ e d d e l a T " . Tomi.-. 25. €s az esyik hivatalos nyelve az angol. ho$/ ". . pedig minden beirand6 sz6 angol. 1 5 . Ami mawarul a P6nziigynri niszt€rium rovidit€se..

E z t a l l i t 6 l a gb i z o n y o s B E o R I ' t o r. men az azt ielenti. 7. €ra (ez utobbit sngasnak szan_ tuh. hoqv ezt t€ny_ leg. miel6ti m€g s6zott. Mestll. mint a magyarban). hogy . ott m€g a hiniszier is prima). Atom. lesy \elp. J2. n a g y o nc s o d i l k o z n i I { J n e m Asto. 17. Ez nem a f6 capone. Az a dolos.'psprr r o q o d m . 'Barmennvir.* Hamlet nev( dan kiralyfi mondta. 5.elfowasztott tiz6rai illetve uzsonna jellegn €tkezas."o. puffasztot! rizses.nlol rbviditve (m6r mesint egy ravasz darab). l r a d d ! i / s / i n r e s 2 6 .posHra ad". csak a .O t6.35. Dani. K6sz rF lot . '"-. ketszers'llt_ szerU s!it6ipari term€k lett volna b€l5le. 24. csak egy "a" bet(vel rbvidebb. Amerikai.. visszafele rendben van.0 ' .r. Szabadban kell auni. Ne mondd. ide csak annyii keu 'rni. 4. 6. Tic.'rM "r. van ilyen k6zlekedesi tabla is. b e n l | ' l q A r ( isjelenti . Au. lA . n n e ! a n a z . de neki elaruljuk. 14.posia" meg azi is.oBttE lo-d./. 30 Plar negint a miniszt€relnbh angolul.t mondta volna. FIjGG6LDGES Dox. 35. 2.h o g j m i n d p n b . l4atyi.yldaunl:r. k h o r m o s r n . A.A sz€nt o rrnt lszejnt] roviditcse ansolul majdnem u$/anaz. Toni. how . akkor azon is rajta van ez a rovidit€s (A LEvt?t6t lEsd meg a .. Majdnen ugyanaz. annak is a gombjat. (na mar m e q G i n . €s a danok akkor m€g danul besz€ltek. amil akrrszr 27. hJr Namost. ott mes magyarul: tikk-takk. m t o g s . no ispn ahhor npm. Knldnben eleg val6sziniitl€n. Korszak. ezt eW abszollit kezd6n€k nem kell tudni. A/ AmerihaiL$/esulr Allamoh rotidile\e dmerihal l e n n i v a g y n e m l e n n i . a. Kifnjhatod magad. California roviditve. fien? tla etrijl t€nyleq freqjea/ezred. amije a far 6tonobil 0rr6eri-6jlijnl e mernph bi/tosdn \dn. Ha Eit6l mar lEvt's farmen. Tonna. q j e g j e T n i . kiildj nekiink€s/ levlapota kiadoba. 2l. odafele kirii.ban. Denev€r. mint a magyar szo.gr h.d/ iga/i kpTdcihnah gj his segi's.€mber". hog) ronhdl A? rul{ Il\unJl 14. 5l. 3.lam.Ne l€gy ciki" c'm( opust).s E a nyelven.6 rn #b5l kell elvenni a ^tt t. merihogy 6 dan volt.ben .ERtc^. 10. angolul hel betiivel rovidebb.. Esti6b humor 6s eligazit6s a So Ac$oseban van. TT Ezen a m€gj€gyz€senerdenes elgondolkodni. . hogJ a nagl/onnagyon-nagyonhires jazztrombitas nev€nek €ls6 fele ez. how nem tudod. szcrernrnk azt nem jelenri.29.

' h6ke.t. N c m c s a p u n k b . a z o n k e p e s s € g e i d e ia m e l y e k e t a z l Q t e s z t € k m 6 r n e k . hogy peldaul az . h a g y A R s t i t d i ! e ' / CtLCIOn: (hogyne csak az IQ'd.m \olr s/uhseo drd hoq\ ism. megfis/el6kdpessegedet stb. G l l v l i t j e l € n ta z a z a n g o t s z o .rok 1tritrt refrisz. rra < l rr0f .a s k € l n y e l v p b n e n e n r a z . e b b e n a l e c h a b c nm o s l vagJis mind.1+ tanul6.f. f. at\ttat s/onrErluil*il a . n € m . hogy norEnr?lir0ddfll ide.hdJl mpqoldisiho/ n. .m(vesz rtjelent. Szerencs€re nem sznkseges min..'.h i' .a||isLa".? E ugyrdigy.j a tiz betLii€t nregianulni. O ird PIitjelent masyarul az az angot sz6. E ua rrrn'Ylo ]a ianur. s e h o l . < -gy.til] PRIcIt Drcldtgl Hahisl ' \rJr.jon melyik n€Syet?Huzd ala azt a ndgy bctiit. cl6g csak n6gyet.. z&BElildft. az meg fogia m:S6t €s .n \il A t. de a nyelvtuddsod fejl6djon): is . 'tragynrbni is: rliffEltIficia. sdtnnk el olyan trefakat.zsr16l [itis?t]nindenki azt hinna . m6gis hasznald nyugodtan az eszedei. dr' HogJn."lfisl BIa a CIr /-) lbi!bdkl [-.oidod 12l rngolrli r. Pud .lO Test lijkjib$tl B a r c g y n y e l v n e m m i n d i g l o g i k u s .qy t1rsh. z n ln ) e l l i h i l l i k J l r h J g l o l ' h p l l r e l .Ar. Va. ./oirr[vd*]+ dolsozilt.rd 'uqy^/' A lrbje$Tetbcn J/pd megJdJuh mi mir i.l"nrI La ltt egy tizbetiis szd DTFfERENdE.. O -. DIFFERENCE Kiejiese: Idifrlls'] dc ebb6l mir az osszes betiit meg kell lanulni Ha nenr ugrili be a megoldis. Kajtal ll A j o b b o l d r l i h a r o m \ 7 o \ a . / I 1 3o . a 15bjegyzetbentolAbbi scgitsegrc lclsz E.s.

cseppet sem lee$/szcfrisiiett an' gols6ggal irodott. ERAl\crl. ho$/ ilyen Ligyesenbeugrattunk. 5) IIow LotG DrD rnE SEvEtl vE^Rs' WAR LAst? l'.) 5l ttow Loda DrD rEE SEvEil YEAas' WAR 6l wno wRoE EEErEovEn's F nd 7l wdar ts rEE Ftnsr itAME or Jond ':.toar: anAtcn. arrirol el tudod k€Pzelni. hogy p6rositsd a lierd€seket a valaszolilial.. cLoUDy? BRA cn. l e t v en € l e l i e t h e l l l \ e r c s n e . is megialiliad a valaszohat.N MCEIIaOE? rlost. Hogy ez hogyan lehets6ges? Tovabb €Wszeriis'tettLlk a vizsgaszabalyzaLoi. 3) Crn vou ExPLAti DrrsErN RELAnvrrr?tAnswE rtsoR no.Ol test llji 6iresdl lYost egj/ olyan feladat kOv€tkezik. nri leheiett a k€rdes.iisul elcisTor Pusztin annyi a ieladatod.' | | | .jiheit€d. 3) a halad6k is kitLl nocn iognak sz6rakozni €s legalabb haronlnew remck szot tanulnah bel6le.IAd OUf: BRAIICH.lani.. 2) a legkezd6bbek is Dreg fogjdk tu.E oF JoI. hdn?n6rtllb'in. K o n n y i t e s i l c s a k a n n y i t : k u l c s s z a v a k a ti . hiszen a v:ilaszb6l s. amely llszep.v'.LL.trltfih?l Ifo'szi n6i''l 6) wEo wEorE EEEnrovEn's nFrE svfiffiotr? 7) WdAf Is lE nRsT fiA.Afi 'nAeEspEARE ro A) saEEP ITE fLooE B) wBIE A PLA| C) RULE TI]E Wttctl ts rEE oDD tt Al. l(ell hogj/ leEien olyan kerdes. l Irlztl[!. A !alaszoli helyeseh (ezt fonios l t u d n i ) .lni ol. nrit jelent.!l2) tldiuiil [irsr-nfJN] [!?ii'd] Iinsrdd hDdl Imidniitl rnEoRv of 3) CAtl you ExpLAtt EtlsEtr's RELA vrrv? (AlisttER vEs oR Eo.pl [x6i ldjrlhrdjl [r'rd] [dr] | ) I4ouLD you Asx W. pr6bAlkozzl I) WoLILD you As6 WLLIAM SEAfiESEAaE lO A) swEEP mE FLOORE) WRIE A PLAY C) 2) WflIcE Is TEE oDD . Rajla. i .) 4) SPELL tuDdtadr'. BBA]'|cd.A2 alabbiakban olvashato eg/ kifejezetten k6nnyli kis teszi Nehed raa.

tnd^l4 ir. hogy nlennvire tudod lcc o .csl es. Aq.uralkodih. gy6 alahjaihkalegl/ntt). coulvr.{r lhntil 4 otszag. ast(sonE^oDvro Do so'Emnclistltzmhrlitu drjgnmszinql mega h€r vkit vmire. tlire k€rn6d megJohn lvlcEnroe't:A) sa'pbrje fel a pddl6t B) maga6zza e\ Einstein relativit6s elm61et6t C) i16nyitsa lleddig iartott a sz6z6ves habor0? (sz6z l l 3 . n wnnDnlrtit. \4 lelhds) Mi Wiuian ShakesDeare Ker€sztneve? melyiha kakukktoj6s:€jret.I. nem velaszolni kell .Mi is mindent leforditunk.rsrcx[lnsr*] o '. r Ki irta tJ€€thoven Otodik szimf6niai6i? lvlelvika kakukktoies: iq.cnlbftr. A k€rd€sek utan ird oda. cLowt lhirlil<' felh6s. Lonc?lt longl mennyiideis?. nli'li o): t 12 rl: ./ZE[ij|]cirdnyit. n ) r l s a a 7 o r 5 r . l'lenni fog (csak vigy6zz. hanem leforditani6ket ) Betijztl a clouDr-I. i r . Akarcz rdgtdn egesz mondaiokat angolra lorditani? Tedd azt..rn{v6r]ahabor[. aifat.rrirlldszt]<' tartvmeddig'frID"IadTInit|'ii|]4ejfE|. felh6s? lYi John lvlcenroe k€resztneve? flilven hosszi ideiq tartoti a hAt€ves h6borir? I'lire kerned meg William Shakespeare{: A) sopbrje l c l r p d d l o t t s . + + uow ErprrfililcFPdl6Nl (mes"/el)masyar6z. 6v t6t. (vagyis amihet mar biztosantudsz): SEEBLoc.PufI||qodarab'draha' hD tsdi|. as. te m€g csopodositsd6ket asz€rint.r r j o ne o J d t d m i l L .tataszol. mi volt ii a v 6 l a s za n g o l u l .rr. an/.sds?t]4sopor.0 . tsetrizda "midniqhtrot.r ktrdesekre.r. CT lClain: felsoroliuk a lecke f6bb szavait (a rendhaqv6 iq€ket rendh. (a €jf6l) El tudod-e magya16zniEinstein relativiies'elm€l€t€t? ( V a l a s z o liiq P n n e l v a q yn e m m e l .f.t IIoLrEssza\lai (4 wuME HE nmH ltit'idri{l lYicimack6 szavai (amiket m€s e I clrontasz): I{ne Aanusllingi$/illa Artnr kirAly szavai (ts/anns} hoDralybanvannah. ellen6rizheted magad. vE rliid a. t'it4t.

(m€gszol'uskor) 6ocsanai. unn. DAR nc.] rir. azi ianuld meg. BvE"BvD. s. (bocs6natkar€skor) Szia. Uram. c.6c!i aE FE 110. Viszont felhasznal. t4ondjuk olvasd rel most h6romszor hanso' kn16n6sen a Petranak cs a san. amiert ismetelhetettas WELL. h6O akkor mi ezt nem is varidln6nk iovabb.Iszat'bz iitl n TtAnrr rou t"r LovE.juk a dolsot arra. hiihii r.rrrr'ltljldr] 4 . wDLLIttll \+ nos.lecket a23A. llinden epeszii angolta' nul6 be kell hogy lassa: ha valamit. h61Asn€knnk. Orny? 6s Rrcul-.Iyfllili] 6 vdros 106.o. hogy felsoroljuk. c.tn G(mD'BvE EvExl'oDyt lqrdlii ||tibrdil Szia. [3rd.nlil nilhrl ni ExcosE e srR-. b'ics'l / i s u l i \ . es hi az a mindenki? Ezeket a k€rd€seket itt es most nem logjuk nregvabszolni nem is tudnank. nE? 2. leck€t a l5O. roDEnruonw. . 6s holnap akinek csak teheted koszbnj angolul fettA ennl n€zd meg a lle l€gy ciki c. (Ez itt tutira nem a reklim helye. a r 05. suaxEsPE wtc t E rflE'rt fiAt 0u1:LDtnfi. tvE--- 1 0 5o . wtAr's nE FlasrxtflE0l wtLLIAtr flE ott f 0f a4 rMfi c. o.. rnuchr. EatE cqlttfaf? tlow L0x6 tttt flufinEi YEss' wanLAsr? Ensftr's r0 uE tou J08rllcExs4t A)svEEP tL00t8l ETPLAf notEar. Dorisl (ndvozleskor) IEaw{t norEEs. Neked kell ezt is pdrositani (az ansolt €s a ma- gvan). SpErL'cl|n|f'.t pl a [t {rnpor 4 dl6t). ho$/ felsoroljuh neked azokat az izCket. amiket az angolok ka'szon€snl. snxu? V0ar0 Asr .amit nem ludt6l. szerelmem. otFFEBExcE."E|RA.lli oz oz euribodi 6s hovo komon? Enekli kedvenc e$/Uttesunk. az Eur6pa Kiad6.. ha' nem kiv€t€lesen as egyszeriien a l nur'biJsr) o igazsao. ! t J a b i l ) e n a l k a l m d h h o rm o n d a n a h Persze az. oldalon €s a Dorisnak. De nagyon.Petral(bncsuzashor) K6s26n6m. Biztos sokat tud is m5r kOzLilrih..ksz-Au2 sritl sonnr.dmgrm. i'rp lr. akkor a fentieket tudnia k€ll. oldalon. oxavl6-KiJ) 4 ot\6) olt.Isldt dAAinqI Eln€z€sl. az triDes. o.Oka? loK.lsr. vajon mite cetozna\ ezzet? Csak nem arra.-l. hogy C'MottEvERyaoDr!vagyis: gyertink mindenli! De hova gj/ertink.o. l g e n .

'agJoq n.34 .nl RANAft^Ihi-N nitl r.r ."rs.n.Ir tsi'r rEE I|IN . lvlelyikaz a sz6.ol \.'t!z.. amelyil( nrind a het mondat alalt szetepel? / T. ln izdnt minl + Nem a tiold.Ir DoEsn'rEAVE EAr or.3 y'LLor.. amel B.lit dr?ort 0 ld onl+ Nincs rajta kalap. [hsl bt] a Nasy ' t 3'or. r. I 14 . p.digJ honvhJbJ. OlirslF4o sul. ."{a[{'sl n mondrt rlr. olvasd fel hangosanl ' Ir DoEsr'r nAvE a / WE 4u ". 4 [ils!hot] Forr6.hjr rnit tudunh c!rcil a mind r hpt mondrl al)(t sz.Bonono {bd-Nin6l r. di' .wE aLLREvoLvE aRooND lvi6ld-Vow . a hsv . [lej!16] * sarsa ' tr3 B/d.r.' i'-RAUN + valamennyien Dit] kornla'ue foryunh. s".plo ralJnri.gli\ -16l)? ha kitoltotted. l]arminr.RDlhlidl /.

iehei vast.s PLAcE[tt.lt€rdes. azrrcrhlifsd. 1 \ 6 n ta z ! j .Puzzle+ Fejttirii hr?dll Most egy amolyan klasszikus fe. . p r o b l € m a " . a h a r m a d i hP e d i ga z t . a7 usorion A" ^labbi puzzE klasszikus tonDti:iban uS/ szolioLl hangozni. al{i trtalja az ilyeneket. r l i s s z a a h c l v . a r d i s . . lii hoPasztrc [e|-SZEld] lli nrosl ugyanezi szavahkal adjuk elcj. l . i e l e n t i : . h o g y . l c n t i : .jiijr6 kdletkczili. t e n y " . ei ^r flE cLAftcED EIs warcd. [ih. a m i a z t .lh i? briis?Pldis4 Kardd sz€P helv IrE PLACED Boo e4ctt ro rnE snElf l\ill4'sn dahtlb6ttuii s'q $ viss' ahelveztc a \6nv mE [ fitinririt . . + dd tGfttD rs a nrcEPLACE. A a .a z i g e l t e n ta z t j e l e n i i . s r n c g i c . r c xd t r c n t c r . lontos" nem pedis "szi:nri:nit.t hi." tI5 . hogJ t'lr smith. es nekunh ki kell talalni: lti h. r. vcli. [iidrinl matiir] wnAr's hE l"atEa? ltltsl danetb'l< Hi a 4 r u r t r z .lik kopasz stb stb. nrelyik szo mit ielent.ipiuantot! az 6rajdra.v. . n c n r j e l e n i i a z t .ugy..is. A n r .arrl. Az ily.rc. de hinnan li6zii[rl{. r .E s n c m i c l e n l i a z t .egvben enneh a tabla zatnah a liitolt6sc szimil megfejt6snel\ is: a : J u t a l o n ra h .k. t i ! X /l . l P u i n b e l h i l s ? d d j r< ' r e d . p i l l a n t. o f. h o $ / .?!]+ R. problema". lli glins.gyben igel{is F6nivkent az . l e i g e k e n ti s l 6 t e z i h A F / . ansol szavari. . h o w . h o g j / . p i u a n t i s " .jsz] . h o g J . h o g y . l y .h] + Ez tcny. h e l y e Td e I 6 n e v h a n tn e m a z t j e l e n t i . . ..a s A p r r c 6 i g . a harma. . €s azt lieU nlegfeiiened.. k 6 r d e s . i e l e n t i : .:n ruzzLE-bKnegfejt€set tablazat szol(a nreghOnnyfteni.iircl. . ivrinda ncaven f6n€ ar7f'nlnettdl. t € n y "s c m a z l . n $ / . l a ! y " . P r o b l 6 m a " s e m a z t h o g y . e l y e s a z t s e m . Ketten kdziilnk nosek.gvik aztje]cnti: . +Nemsz6mit Ir DoEsn'rEATER. . s z a m i tI l .soh. Plr Eror{'n es Plr Rogers koudgik. h o q v P i l l a n ( t s " a . . t a n y . A z d s z 6 . P i l l a n t a s " A G z l r c f . . h o $ / . hogy . / n c m j e l e n t i a z t .t{crf0hl. s c a z t . i l l l i i l e j e z € s n r A r j o l i s n r e d t'3. r r c E i g c h e n L z t . jonncli a ktrl. i l 6 k n e kn € h A n yr d Y i d k em o n d a i .s. r e .helv" aini s i h a z i .

a s i q y L o v a b b 1 u c niar nem sokaiq.74 . ffrzf{od. . '/oo. + lbedlil rosszur. C / ) | (C]l! A h c ly . * P os7lop: f6ncvch (rol1rlnirn] a i6n6!.hogy ma' alig van olyan sz6. l .titl. m€rt azokat eh. Az elso oszlop a2 els6.xrll6jll + to. nrcnltit. A h a r m a d i ha z .1 iclc E R"*rh.lei l{eresel bennnk.r" ndr. tr l{iirl hJ/d^hnr.c!.O tud6s trnyio N€gy darab OtOt szavas sz6oszlopot 'nutatunk neked.or.. n n r i n c ! r i s n r a t l i j d b t u : t Ott lartunl\. n. Hs| . o'E lofoil< syarran A l r n u l a s f d h i v : i l a s z i o ts T a v a l { n i n . l. .) l P .r'J( . nrcn.). c l i g c l i n ' l j u k | . PZ. Anrcrihni rnqoLbrf noi l:iskn idihLil lt6 ij.i ' N i n c s r n A s h a t r a .h. ' [{isa]+ q}ors $orsrn [.{ /hhjl + jatszik o a oszrop: nterlaknevek lADrEcrrvElrlzsihtul mcllekn. i l i m c g .aA s. l t .[s.s. \u./o Ahlior mosi id6zd fcl azokat a szalal\at. akkor czek a betrik €gy malac angol sz6vd 6llnah Ossze. a n r e l y e ki s n r e t l o . n{rf. hi L/.C s t e l \ i l A l a s s zt r r i n d .[vrd] + erd6 FteEr Ioszrop: is€h (vEsr[vi/0] + ise]. Van amelyilirc nregis enr16l\szel?ir. A hnsodih ! i s 2 o n t a z l e s z .. m i n t h o $ / a t b b b i s z o t i s e l a r u l j u h m a g y a r u l .c s s o n . trELLltell< tal. g y i h o s z l o p b 6 lc q y o l } i n .lil]+ iskora. tiogy hogyan keu helyes soren. a m e l y i k n m i s o d i k o s 2 l o p e g j / i ks z a v .lsEltits.l a rorin. anrirc aTon l\ivul. J. pu. i t c k . BADL. n d r ch Jlr:' v\ 'rcnd t . llinden oszlop fclctt t'an cgy bet(. hogy isnreu6d6 szava.vl: cEA^.roo.]''l : i.lbe rahni az oszlopohat? U$/. a n r i n r a r a z c l s 6 b c n i s s z e r c p . i i s m . r r.hogv c$/szcrlic(szcrcl l \ c l l c t t o l v a s n o d .nanx erear[gdtl': ndvo. 'opr [hdt]< rcnal. S / i k l i s i a r o lm e g e $ / e t . a/cr[nij!4 + szap. a m e l y i k b e nc g y o l y a n s z 6 r a l e l s z . a n r i t n r e g a h a r c zt a n ! l r r i A z l s n r a L l d d 6 z i r ! n l i a li s t c l s o r o l j u h s cle csak angolul.t r r i p .ileg mir tudod. -r. n e n r s z i : n t a l I i i i l o n idajt.l ptnzttt.i 'i.orllnrd]o keskeny drrycitllbfflr) < s oszlop: hatiroz6szavat' (aDlE{Blt itul + halaroz6szor: FAsr. as ha helycs sorendbe rahod az oszlopokat.: CLEA.

ha mag csak mosi kezded az angolt. Tippeld meg. Ezek a dolgoh az angolban a szavak el5tt vannrk.nti eihzl Persze igy n6s. A1{kor marad a rrrr. ntl szavak 6sszeolvasztasab6l? aE auDAPEsr rs nE . legy6z". A mona d .. IhE Tva. ?Zldaut: ar Modics o vohacsnal n 1526 + 1526-ban slb....sin] tnsarx l*szttr] C. meg tudod mondani.. A nE nem okozhat gondot. A lIwcaRra\s persze mi vagyunk.tErl rorrr-t61. Es itt k€dvezni fognak. ) lO ES/ amerikai (rr€pn16 nevel a [O Melyik hires angol egyuttes n€v€ 6pril esy sz6jat€kra: rEDnElbitill(<. Segits€gnek adunk egy mondatot. Bu L. Akkor tipprlnk ere: . hogy "m€gver.lECAPITAL mE caPtnl rs LonDa\ a. Igazad van. hosy BEAr[bit]?i$/ kapasb6l azr Sondoljuk.a magyarok" €s . en meg tudjuk mondani egyes szavak jele nt€s€i. IhE ruLovER rs cEE^p. bos6r)es a (d irtem. Angolul? 20 / ( A z ..r e^mlbit. @ ltogy van angolul: . Van nekrink mE IILwcaEIAneink meg n E lLRltsiink.A h u l c s h o T z C t l c l 6 n o n r e r e s r L u l QlE lAry WEo wRoE .. Akkor biztos eldtte van.elm1i.rrzor [h!e.oNLy 25O FoRnts. Am€nnyiben masyar iskol6bajartal.a iOrokok").s a v € g € na t 6 b b e s s z i m j e l e .rs 6E^r rnE Ewa^RAt'ts ^r l. ami New York allam..Lit". akkor ez azt kelljelenise.a" {o . CoLuttt s p rsco vEaEp A nEBtca.'nal".. mit jelenren€k a kbvetkez5 mondatokban az ahhrizott szavak. hogy neh. o. mondod Te.:' l l7 .bit. Akkor hivj6k 'sy. ha meg akarjak ai) NEw voqx / kill6nbOzrerni a 5aD oi.bil6r' .. ha a k6rnlm€nyek kedvezneh. rendhasy6: sr E Rrad6sul e. a fur{bk pedig a toro kbk. ered€tileg csak annyit. !t in ldotail!. s @ A "Barliochba" neviijat€k ansol neve.. bitdolloi-GEridnzmohits fif-n h. ll{. VegyLinke$/ peldat. 6s tcljesen nrashol van.20 kerd€s".IonAcs Ir I 526. Gy6ztel.4trrrff Petdfi S6ndor.-v"Jil ctft tslftl (f5nav) (16n€v) (ise) (f6n€v) (f6n€v) ctlcton cAFrrAL lksddl | o New York v6ros.vEnpooL E A 9!t! tNEtrcLAtlD. r l o l \a l r r r i h i h a q l o r rh e l l e k r e i r d b e J r i p p p h e r . Sdt.Nemzeti Dal"Z. A 6E 7E aztj€lenti.. I7 ts fior r:. A ltohacs utdn az angolban hianyzik a . mitjelent az az aDgol sz6. hogj/ .EAPbshl DEcovEaldi|.

az e$/ik hosszabb.uno mrcwo mas'@kndtlrsllE{D. mint cszrevcnni. dd od$dil + A koz€rtesszulet€snapja lrrE ctrocEr's aRrED r rs on flE 5m oF IiEeuAx/. o Mi van ma vacsor6ra? + Ez a szendvics az 6n vacso- I Doft'r unDERsra Du rEE af. feb ldnzdiiiz dd 0n i&z 0vfrbruddl Jdiqdsrdrz Nos. how legalabb ketszer clolvasd az osszes mondatot bemel€git€snek. a s m i v e l n g y a m n g y a l i € t m o n d a t b a nm i n d e n m a s h u l o n b o z i l ( . Percze az eg€szn€k csak annyi volt a c€lja. es most jOn az igazijaL€h A mondaLokat igy 6llitottuk 6ssz€. rnrr E Rendhasyo idd: dEx.ts az €Wik mindig a mtsik utin j6n.tat. l k .:iF . hogy l{el mond a t b a n i s b e n n e v a n . t.ar^ udnER roDAr 7 lvd ir tu din0i tu-DEl Is rHrs sanDu/tcq tttyDt nER?[izdisz szrnrliirsmii diiiir] * lla van a sznletesnapom.lmr[iBdirh tu-DtJl wd^r 's . mint a m6sik.Fordfts t l q 5 f e l a d a r : m e g t a l i l n i . A m € n n y i b e np i l d a u l a " s z i l l e t e s n a p " sz6 angol megfelelSjet keresed. / l2l. nincs mas ieendod. l p f o s o d r u d n i f o r d i t a n i r h o ! . hogy a forditasokai felhasznalva m€g a legkezdobbeh is meg iucljih m o n d a n i . n s z e r e p e l n e kr z i l t l \ o \ e r h e / o J n q o l Mr uRnDA. m i l y F n l o g i k a a l a p j . ez a szendvics a sziilet€snapomra van? Ma vaD a fiisz€res vacsorda. 2 5 m o n d a r o h a l ' l q o l . ll0 . l Nem €rtem a kbzertesem vacsor. . . liidontrnddFszftND o Nem eriem a kOzertest. sznretesnap 14 br/44. rs roDAr. nem nagy rigy. G r fla mind megvan. h o g y m i t j e l e n t € n e k a s z a v a k i t t a l a n t .ocflr.

Ih6hli9$ hulrddd.f ll Rendhasyo ).Ess. lit Iilrdr iolmcniir t (ronl ior .txn nuvs ne. i. hn6kiiz'id!.r . vmit valahol) otthon (ez k6t sz6 lesz) vsserot.tosll tr none."f.t l6'il kelleneme$alalni: az Mostezekneka szavaknak angolmegfel€l6jet tart (pl.ronE... o Soha ne tartsd a p6nzedet a nadrSgod+ Anna mindig olvas otthon.. how: Anna soha nem olvas a nadraqomban.Fordfts2 A technika azonos az eloz6 oldalival. A bullterrierek vastaq nadraqot vis. . mind6ssze a mondatok valbztak m€9. Ez az ansol sz6 Gak. ura Ei z retoln4 ad. @.. nogy v n az angolul. LPtl.r.:ljl ttl .r. *.vis6rol" Cftelembenjelentiazt.ff L Nen$E. vesz6 4lrl. 'nulL Rendhasyo 'drj.t tiirl NEwt TGEP rouR EotlEY ltt voa noI'sDRs! + soha nem veszek nadraaot Londonban.anoot tii Iii mvir rdudnintrnddnl Bnr AtrNalwars BUysmrcn Eatoxs trEvEn Iln6lriir sil bubz biir htntlir id! d. E llil.irolnah Soha ne iartsd otthon a D€nzedetl ? t?l. . o B€la bullteffiereket tart otihon. 4 Anna mindig vastag ka'nyv€kei vesz.i. I rcvea auva mousansm r. de s o h a n e m o l v a s s ae l 6 k e t .nid.i'l EiL xEEPsJl saLLEfr^. a-visszafordiiasi gyakorlat.. mnl id. oll. E R"ndh"sy6.

.mAr nekik is sikernlni fog a p./r lirl urs [mis'] unn ltnk) uEltifl aot'tslbonl rrrcto lkndl uonxltd ) A LONCI'IANXEh hasznil h i i n y z i k .r.'E lhirl sooxlbl\ idai usrljzl rEsExDAr l.r ...nt.*l mbzing lint] ldd liirormis4 lrzi'ilrundli] [..Hossz0ember sz6t6r Lo aEA DrcnauRy dikinnil llongn..E. a kezd6k azonban ne ijedjenek meg: a lelkes es segitdk€sz lonsnlanltali ott soraloznak a lap alj6n..rn . nckih 6k a PAPEa hi4til tEE ltiinl .pbrl Leszidd6jz hrjpit'v. Oket v€Sigoh.. annah cz ismCtl€s. h i d n y o l .nr r20f .".nl<Ezcsyot)nrre. E*1.asva. Dk.1.jod\Js\r. e$/ brut6lisan egyszerii fela..t... vasJnem +felhasznilo'barit(pl szdnritogep) + hnszndlt auto c.] lrijmbom] lljfiijm] lsdnii|] [hk.]. k i f e j e z e s ts t b . egyik kedvenc Longman'sz6tarunkato lapozgatva hivAlasztottunh neh6ny sz6p ts h a s z n o sn y e l v i v a l a m i t o s s z e t e t ts z 6 t . L.d"* "... Aki kicsit mir hrlado. A t o v a b b i a k b a ne z e l i c Ll i e d . r. /. id6ziteu bon.MEB'HA. /.lai var rad: eq/etlen lonaUal li6sd osszc a ntaqyar kupac es az angol l{upac bsszctartozo szavait. g y c t u d o . i t r r i U i La6eA..8r [s!tv.ne n n 1tt :l E rdbb.ba + elettartam + nlegengede(tarolisi id6 + ribnyvcstjolc s z a v a k a t i s m a i e l g e s df e n n h a n g o n( n e q / s z e F O t s z O n .lilsTdhit0rnis?ll. Ugyanezek a longmankdk fogjak megmcnteni a halad6l€i az unaikozdstol..l'0br.* Lrnaxaa.@ cuto..i ki.j.Ilitl.slt] c' iesnapi rijsas +papirnrunlia + a hiinyz6 lancszem(pl. r l i e l o t t a z o n b a n tritjuk t6rhetrink.rositas.ntrit\.. ljsis tegnap p.rr il.sdidE) c. krimiben) 4 vagybejon.n e m L a l t l c l liapcsolat. ..u. kapcsoloelem !l papir. B Rarhasy6 Atu.... v e n c s z 6 6 r u n k u t a n o n h a t a l m i l a g l o n g m a n k e k n e ki o g j r k h i ! ' n i ..

. d c l f o r d i r s dl e m e q e q \ s / .{ Pontosan? A . szothasznil..l i n d e n e h e l 6 tv e g y e g y doboz filtertedt (olyan zdld-. h" ' " - t | ts nrir ' .. Putwn PiiEIdn d0 !4i Riil. 4 egy ds hova kell? < tenni. persze nen u$/anaz de azart segit) .. a (viccelsz?) ^gqlel fpljpbb [ rrrna. .etet' o onrsd bele> F-/ . azt jelentl "j6izii te6hoz".rnr.inalj J rtrtd sorzna aA. l{i r .. /d.bola E s4ltibtgl< teariltel reiszacsk6$k. b a n l € v 6 . i$/.vv:of n m /r. a l g e r i a i a ks l b . PUr onE FTLERPERFcnson nfo rEE Por oR DIftECTLY Poas n EE5H Rolufe wAEs A]fD LEAVE T.sz. l y c n h 4 t en' ^n crrphP 1onrcu. csal( mii is keDe csinilni? tlAvouR ntE EA w.or livid 0r !zlu tir.. /o LEAsrJ Mluft+. l o k .z. akl{or igazad van Tova. Pd IPut].Teod6lut6n Valamit6l mindannyian azt gondoljuh. .nek tetszene: ro. Ez is K€sz.perszona") p .n srro lt Bo. Mit hagyj? Azni legalabb haronr Percig (<.s z l o v i k o k . . e m m i P a n i k . a 2 u t a no l v a s d e l a z a n g o l h a s z n a l a t u l a s i l A s t .6f di-REKni as rEE EA tnm sucARoRMrLn vou LtxE. hogy az angol szbvegeket angol anyanyelv(ek i r i 6 h ./tr t 4 Aho$ telszLk Aprszcp rendh'slo nlnlt idejii ahkj:i.. E z m 6 r m a j d n e m m i n d e n .a t o b b i t a h d r k i i s l e h e t t a l i l n i Ilenjlink hat tovabb.li. m . m€g akkor is. ha arra Sondolsz. 6 . t € a t . m e g f o g o d erteni.tE fAstftG EA. hagJd. dd !{grjr riilk lijll in v6tijr lit lrd Es mos! forditsuk le. be a hiinyz6 b€tiiket: ^. or iej Y o : t o l \ J .finom tea.. I"livel (a4m a $lh..lit keu csinarni a o|'tErILER-ret tnro rEE Por ? a a cs6szCl(be(a: -sa tobbes szam) sen ^ hova? ttvro mE . m i k o z b e n a z e l l ( O v e t 6 kl € g t b b b s z o rh o l l a n .s isy a shakespeaf. vagy (c.llfi liinlitsdiq ii. II. E r..uru[r / egyenesen iriss foras' iilter szemelyenk€nt lYit is !udunk eddig? . lorrisban 16v6("bojler") .rn\or lzesitsd l+ FL4voLls)a te6!. f . Akkor mar uqve.f .'D iztjelent.p r R s o r s / . ha soha nem tanultal angolul. . h e t r r i s sc s t o r r a " b a n r e \ o .P6r fi. I'agyanT As loul/rr + aho$/ tetszilE . -I{At ezzel is nreglenn6nlr De mi az a FoR FnE rasltlvd IE. . h o q y e z e k a s z o v e g e hi s a l k a l m a s a ka n y e l v i a n u l a s r a .IFUSE FOR AT IEAST TEREE lI WEg FLAIOLR filtdrPft intu Fl. j 4 1 j ! F E < ll Fe.sb0jliig rnd tuir-FJUZ lis?t miiils?.una a lo lnnunp ss 6. ..4.l)? o . | 2l . '. Az kell legyen FoR Fr. P e f l t s z e ..m.o/i egyene f. .(. hosy kb.vagi/ k€k dobozos Plckwichet. J p e r c . lrd be a valaszolrat a vonalakra Hiny filter kellhet PERPEEso ? -. .d pEnsorla sz nft----'.esyansolirt iq. El6szoris. lYajd nri s€gitilnli. anrit mindenhol i S l c h e t k a p n i ) . r a 7 e g . ]€galabb9 sz6t isnrersz.t iitudd ht!u. sarga.

ft 6utdi'{i'ri lisztindi'c$dine i'-BAVI 124.u tolj Ara".al6t. Hamis az.' r x ' 4 ' .. . '/ Ennek a mondatnak az €l€j€n van / 1EEfiE ts A Lrcf AT TnE BEot Mne oF rEIs egv ordhz Id& dtik. " r J q l o. EAr".? Ilrt. hogy 2+2=5. Td. e ' / .4 rs maE.k . how iz di lindilzszrnlijr!? vid s. A k€zd6k szint6n lovess6l( a szoveget a magt/ar f€llordiiasok segitsesevel. hogq cenrnrrrv [!d*6' i] E$/ hosszn. hoS/ .t f f l . hi lndti h lft h lni. i|ltvenvdri dd rt s?sntinsd lgaz az... 2 +2 =5 rs FAISE.adonli Indiiliindl IEERE ^nE rtvo BLAfitts n A kovetkez6 mondatban het inii Id& bhnkrz nrlsd irnl szrntinri WEAI.. a . b D . r' l h vl.. t rcmA on me woxo 'r.. ngyho$/ keressetek hagatoknak 5'6 tanulni\. 122 i' ..-..u . l6lsil t[ I AM aonc ro rEA vE on7 onE in ruk ft Jiianqoiiq li.r. A f€lforditasokbol kihagyou szavak beirasa nem foggondot okozni.llon6.... .1 IN TEE fiEXT SEMEACE TflE A kovetkezo mondatban az nres he' lvck ki vannak l'lennyi az id6? irfild Iin nsks?t ii s?rntonsz da blrnk? inl tiim Ied izitl 2 +2 . Ezen hivtil megta' nulhauah.. csak akkor lessenek bele a ford't5sba.tsr' n mE sanr:dcE lii |. hamis+ halad6k: ti mir na$/ok vag/tok. hogy 2+2=4.tdo t bi-olninq szrntdrut I. ts. A hala_ d6k izguUak v€Sig angolul. a sz6t.. -. A k6vetkez6 mondatb6l ki logok eo! szot b iirliiml Peterjbtt el6z5mondatb6l Ki. r .s sEnEIa fEE woRD Ebben a mondatban az a szo. tri snd t li i. ha nruszaj. hogJan keu mondani angolul az CLLCIOn r6vidk€it.||". amde komoly szeuemi jzgalmakat ig€r6 szoveg kovetk€zik mosi.. r.

what.. ttangoslakis Tongueslips o nyelvbolusok Spoonerisms + Tonguett^. One minuie two words lYara regigitrogokis. iln Hn110D? I minute 4 words sentences+ tsiivbsmondatoh Ivlagic llyetakar€n is tudnehirni.4 words I minute 2 words t2+ t26 126 t27 128 130 151 l3r t52 155 lJ4 135 IJ6 iJ6 ..r6k I minute.. egyperces rimek A ford NurseryRhymes whai.!' l tt .. Mi?l What.isters nyelvtt..nuD|o-Dnn610 t..

r[ o haszdl.ncsal(arl vessdk ld?.r:Ttii!*!i savrk sor..lla nrdiisoiaka6!.hagylairr' 124 1* . 2l helt2)ielyez 115. vagv+ usvj-blisvi. lv'ihiilijl6z ii$l r'l + kb.. 1.yuia. jirzlim. |{irvdrdda n€sy sz6 Kicsi! bug.aholaua nagya an finc+fh. ilyenaz ngyhevezett. . laltl el. Ills telr. oem 4 LIFE il. igen. visit.t6rdas.Iad a tffP[lil]. fisrsr0s 4 6r0trr! vacanra orxrEn.. rno nt. . mindenK szereti a fa$/ii. DvEBrBoDrlt]lib i](+ mindenki). e{Pt[ lha mdger a 117 o. 122.attor tdbh 0F s.r4 8.l vastas ttttcrFzik].n lddllcmsz€rii.6sigyielortegy nadrtgol..rrrr o tanyj crrr& 4 r ) plllrniis plllant. sz6ianulasra €ppen ezert roppant alkalmas-. |. A dolog mint 6lial6ban az angol nyelvi lelem€nyek €s az orosz sntkiLk igen €rtefmes.E/ILTEBE.l ugtan !u.rff {hik]{o szeret.n. A malac p/ss 0. iiryllg igcnmalac. de hat.lbliil. xf -sittnirdis hozritadolit o 1i9. Sik'tok. 6rl.oasEns.t pdrnattiig". iigt. A megtanulhattt FDUEwonDs pedlq: scsEAnlszlrl.ndb.lir4l hdda. rx Baf lEyaa rcEP wrB t'lEf tf EoraE.r. .t20. rxm HEp0r. srfifel6snrp4 .Jrfrf 4 polc. 's 118.o. 4 lesnar. tobbszor olvasd fel (hangosan). desz€pfiigvi. a sr6csatliibiesszimlai lalcrit. vagy+ I4ongyanagyi. vagt/istanuld megr I SCREAE rou screan Ev*laoDr LtxEs rcE-cnEA . 2) ||rrf. viszont jol hangzik. t6ltve. ts fqDAt. sudrn. EX| d banit. d kalcaolrt. c 1l 0.l. nvblt).k. .rr(4lilnF.crr 4 aul6. pu.ottt c rt tnr lrt h6ir]. a tivaros a megielen6sk04 ff rtrrP r{sff 5. togy higd o nalaook. vrrEa.fE. A mondatoi.o. hiinyol. nelftl a ME s|/..aminek most itt kit€sz0nk. Ne felejisd el holnap is elmondani n€hanyszor. kedv€l). I o't'f mn$stAID ttf Er'ca's onft1. lvlostpedig pihenj €gyet.REA ltJll]kdnl fasylalt). hosyarag/i? vagy+ Jegeltmetelt. nt . Ez o ilyernyelv.IBS rrrQrno|r'JEaa. vftt'0|. su0gI sz6 0v ds tl. rnE c id6. up..hagyni. resuo rrvFijl. prrrf protldna slamfl. st6: B€lithatod. nadnig norrrfis lniuzda]. ty| Puns nau9E llt Parz ld{zdnlrell kanl. 5.gylalt. Iiiszhi". lt fia gtxtutu FoE Ern trn rEEEnocE uItE. papEn '6lit. Axr xEwnIFjDS w '. a 11 0.em szabadforditis. jobbar. Cm 2. sotB 4 honba. 3.I minute-4uords [ftn minitlo egy perc. quEsmxs 06c0rBl4. ami ma$/arul mes az ansoln6l is edelmeseb\a ben hangzik. ar a lltcsiegyrdslnk E! s!6h0u.c6. 4 r. 119.Nun D.flrssc hitnylil. r. o. |Jofit o nunla hitnyd szavak sofiddbln: . sikitasz.Ert Azegyilles lcnn6slelesen 8fjnrr. .tfirrt! liir€rtes. na. 0. LEtE.il(+ siKt. 4 120.

. r i t n r u s b r no h a s n o d l Ir's coLD EtioucH ro TREEZErEE aALLs i-NAtru {ud0 boh o bleem!nh] d [ih| told l'lagyarul kb."..Mrs [b'is. flrErzE O [fi] .udsra megjegyez.k6r.lfir. ho$/ lcfagy l6lc a rizmajon iitk.a n i .irl. l s 6 1 r i j6: nrasodili) h. fasj/.. Moft^Erln'lllki) D. .e169". Biiuiis mondotok [ruirlil !?!nidnttz] V a n n a k c z c k a m i g i k u s m o n d a t o h ..lalol hdronrszor l:issuh.tltg E ordr[i-NlF] pedig azt hideg van ahhoz. (Az jelenti: . Hoz"llir. nreft igcn liellcnrcs rilmuslial\ Ttgy probatl Olvasd fel izesen'hangosan a koveikeT6 trron. rnribcil co. hogj/ lefagyasszaa rezmajom to1{6t. ) CLlCI6e! i. g .. l y e k e t a z a n g o l u l t a n u l o k t o b b s .. sikerLll c nesjesyezned. . ragyaszt.d a kihagj/ou helyekre az angol megfele16ketl hideg r.]< ft. merthogy a sz6 szerinti iorditas az lcnnc: .lhogic sentencesq. ( A j o b b o l d a l o n i r q va d u n k s e g i t s € g € a l i i e j t a s h e z h o g y l i b n n y c b b l c g l c n a n r c g t c l c l o t . Valdszinrilcg azeft.i ..z hidegmaJom b'ivos majonr m e g i k u sl a b d a k |negta$/asztani a majmot nrnlr ll Rendhasyo id6: m."a nM.Olyan hideg !'an.D [l6ld] ( 4 hides.:a | 2i .ajonr.

amelyehnel{ az a c€lja.n. Olvasd fel a lersik€ket.e . ha kezd6sebb. Erre szeretn6nk buzdiiani. rol\ron nondoqaliih Jnqol Jnlar!'.irni. csaszen. le$/en.\u"k iLmint azt. DAir a mer(€szel). hoq/ az angolul tanul6l{ liet rEDlai. ho$/ ilyet akir te is tudnAl irni... E En lerenenLil teny'eg ilgy kell mondani.e ? Ez se nehaz lliszen a auE uqyanara a ke! bet(re v€gzddik.ll it hiit ijrl a r€ljesen isazad van d u Is HEBE sacE A rntna ^s a auEr sm|?Iiz dti sztcs s:ing i'hii6t '{iiil + van olvan hogy csendes lazadas? fler csak a h€lyesir6s van hatra.d.) g vou aRE auE Nanr. nlelyih melyik Ugyebar majdnem ieljesen (+ eunE) ugyanaz a kett6. al{kor akar nraS/arul is.:1u .lgrdndit eliPtijt ] Jo €jsza kat. + Ja. ltt ^z . nrinel tobb szot tanuli meg azzal. ig. sz€ p almo k ar.. amilyeneket akar m€g mi is tudnink kni. 1LEEP rimelr C Ypcrces A p€h keny€ret r. Ha mar olyan halad6sabb vagy. De hol a beig€ft halad6 anyag? Nos. €s utana m6r mindent fogsz tudni Sz6pen csendben rajoti.r (hii tl (+ csend€s) 6s a arrrE ([hijt] (. Kb. Ahi . hogy -Teljesen igazad van " Ezt a ve6 ket ezert az I t6 .az nyer. (Szerencs€re ugl/anez a @ur€rr€nem igaz ) zattT. (Azert adun[ forditast is./r3 {d. llqet ok6r 6n is tudnrEk Erre:z oldalra azt fogod nrondani. mitjelent a erltrlhijijt] Eg€szen elluntet mind€n bajt a @urElhiii].. a 44f. hogv a kezd6k se maradjanak l€ a verseh uzenet€r61. ahkor angolul. hogJ rovid li's versikehet gyar tasz lelnh.{rE [bijk]. RAKE sijt. itrrc li€t rovid mii. fta lehet. teljesen) szavakat nreg tudja az €mbcr hnl6nbozietni. mint amivel a magyarjel€nt€se kezd6dik: arrtE 4 ieljesen. ill€tve meg iudja jegyezni. olyanoliat. hol az . azaz GooD MaE..

van rd p€nze. lehet6sege stb.r ] IIYEc Arrot D A floLrDAY mls VEAR. nr E RetrdhaE/b t id6.vahici6 ntardus.n. tja Sondot okoz a mondatok jele n t€se. ideje. t IR FqRD catr arFoaD ro sul . megteheti. nem fogod elfelejteni ezt sem: + mesengedheti maganak. A z j l y e n e k (as mindenhi mas) kedveeri alljon itt €W egynyelvii mem6riamanko.lij kiri . hogy szint€ lampassal \LA. hogj/ Fordot vegyen.Ltnlns?illi]a id. WEc n'r aFroRD ^ trEw cAR rnts |EAE. hosi/ Fordom le$/en. WE cAtr affot D 7o Buv a aoAr.ffoi. amelyek igazak.F llsntl a l 5 m p a ) k e l l k e r e s n i b e n n e a z a n s o t s z a v a k a t( a s m i l y e n o r i t m r a j u k l e l n i l ) . forr. !asrror sr.O Ford olyan rendkivnli mer' Val6sziniifes sokaknak nem fog t€tszeni. ebbpn r/ e\ ben. @.j-FoRD 0 todl o N€m ensedhet€m mes masamnak. I can'r aFronDa rorD.-rcRDh bii d lori] t0'd e' lvlr rord megengedhet' maganak. hagJ a WoRDpLIrehan t€kben eluralkodih a ma$/ar nyelv hasznilaia. WE cAt'17AFroaD a doLtDAr rEE rE^R. To WE cAd't AFFoRD Buv a BoAr. ezek a szavak segiteni fosnak: tozrrivll0ftij] . mE. WE CAN AFFOBDA IIEW CAfr TEIS |EAR. hogy Fordot vesyek.rlkirl o auro wslryrl + iJ 'fr/rli'd < e\. (. incs annyi p€nzem. &6dz erc. Ha megjegyezt€d a l€nti k6t sz€p angol mondatot.t btt r:: | 27 . A kovetl(ez6 mondatok kozLil hnzd ala es mondd el haromszor (ho$/ megjewezd) azokat. 6r' u [btio \ es/. .lmb?tiir kln .rlborlo csonak.

A ieh6n atugrotta a holdat. ilyen de naqyon unfutnmn[nitltv a ane t-MtRtlbn] bennszurbtt kai ll8 1* .z indiadokat.b O Anqolur. sufin vid hnd dh'an M o s t o l v a s d e l a h b v e t k e z o( n a .n t nttYr' " l.nv-ben Iib. nagyonangol (o vrnv a runsenvxnvm lr'tnzoi nasyon nepszerii. versihe amit a f.' ' '). ctuL^uaHED To sEE sucH sPoEr. ..rjz ki. Es a tal szaladt.l6ka rignus. 6voda) ianulnali a glerekck.r.\.llurserg Rhgmes {im] nagyon r€gi dolog. IhE / r1dE rtnlE m. gydhre'gJ il!pn 1lR{rat arttr lrogj/ p ldiul J/ qgdLhr Chr.. TdE cow rut'rPED ovEa rrE tao : TEE urTLE Doa LALGEED fo sEE sucE sPoEr. A. neqerur\^!asF bon)olodihr.. Amolyan nlon.oitr\. alo'L I AnD rEE FIDDLE. El6szdr oh/asd fel hangosan. aztan olyannyiranenl f€lejtih cl. (4 rl)Rsf..r lil hi >. -' nej dndii-dtldn A macsek €s a hegedfi. c?'4 t ruttPED . egv '4*'r mert iget san6 sokkalszebb:z hogv iqy nc'n ajanlatos hetkoznap hturi . AND ttE Drsn nAtt Att/av an t mE sPootl'.si ind iin a 7d Lttu Isrns lr6t' lilil it'dzclins4v ov. Nag/on r6qi.lr rehet R r'.\b.lD ntE DrsE RAfi Awrl w A megvaltozott rajzokalapjanird tra a versilr€i. W nr IIEY DIDDLE DIDDLE . amii iti leina litsz: \or' diddl lhej dudu ffidll htsnido ldd liu dlcrmpl diininl 6tl'i ldd lirdldos lift] ldd szi szrcs eponl Iiu di o-VEJ d. hmcn)'P. vitte a kanalai. A kiskutya csak nevetett.rczrrr lve inglisl).izd.i.2 -.ldJul. Ho$/ litott ily elvez€tet. m i t i s ? ) 6 s n e z d n r e g h o z z e a n i z o t n r e r t a z e l h 6 v e t _ kez6kb€n az is fonios sz€repet iosjitszanil IIEI' DIDDLE D'DDLE TnE c^r aND rEE F DDLE.

J6ljarsz vele. u:' +'.'f:.. LA.r'*--^ i?r 'jwF*'*'7.naS/onj6 Ks szavak vannak benne. aln xutlnt.Mll. Do<j LrucEED IO SEE STJCE SFORT. ruNED.Gyorsanpr6beldkj. ra p(ovEE)Iaz.6n n. t€ m€S ird mellejnk.Plegadjuk hozzajuk a tobbi alakjukat.//EDlihla .. nE cout rutttrzD ovER rnE nn unD AtlD rEE -..'*'...nr'l a " rJ ltt . aw. ho$/ mit isj€lentenek.rnll '1 6t). ha az eredeti valtozatatotkivrilrol megianulod.tidil.! LAUaElitt.r. hogy mennyireeml€kszelbel6le: . runpEDlr. LAUaEED.A k€pet is barmikor kOnnyen fe$dezheted hozze...(.. '-'.IIEY DtDDtE DrDIttE IhE cAr attD nE .runseav-oen: be angolull A vercikabenvan nehanymrill idejii 'se. hcl Cttct.

.:i.i.lUhot.I.s a lntvltvttrkrhthd?l Intvrtvd. a f€nti felsorol6sban 'rd be mindegyik ponthoz.md usrik a Mv solt's coDnon'Eibijernz g0d'i. . sod. l0dl ldxennelr & l0 qrn-lird bus '€vat (a 6EEti-LE^vEDsajat tal. itt rr€fab6l.mi?! Vajon melyik magyar dalocsht fordiioltuk le ilyen n$/€sen angolra? WdAr wAr wEAr wE rwE r ttnar wna/? WE^r tlnAr MAr wAr a. Pldzs.oldlevelii) .uhot. | 30 . m€S m€S ket sz6t: rrsr.'E^a aaBstr Nosa Fox.rtvotvlhd?l in hr?] | [t/rth mivins id gdn-lird ijlzdt it v|l d roiii 6i d lok!:l I frjrsut /yE. rudni fogod hova kell alapos hajlitasokat t€nni. a m i r 5 1o t t b e s z e l i i n k . niittgl) + rubii I Inijd.t7 rrasr I toLttEr tr w. uhot. i g e s t b . mi ez: . egJ ionlos k€rd6sz6t. tia naS/ot j6 a halti. . zarn tia mir m€gtanultad a dalt. rEAyEslliNz)a aff"hdnl c z6rd RA&utrlrhit) 4 ny(!l e J. .EAr /EAr wEAt2 wttAr ts .i6rl komamasszony (sz6 sz€rint: a rian kereszrany ja) rolrrllodl + rord. kafhei gyakori elbt. harom nagyon gyakori ig€t ezek kozril az egyihnek a rendha$/6 mnlt id€j€i is (a nragyar miati arra volt szrikseg a dalocskaban). Ha megranulod dalolni. nfi ij l0lsd |lid {nij !{m godnri0r i. nr najottel? Pr6bald meg el€nekelni angolul . . a]{kor .elv'leg l€hets€ges..E r[li4 tbsz.. illetve emberfajtat. t Iy str't's coDtt orEEn atiD a LoaD JunpfD our or tdL GFLEattAtFDBTSl' Kulcsszavak.'oyrrc n rdE creEtrLEAvED sus.ovD[ntt) (iftt ts MowNaIi. hogJ ngyere.. ho$/ k o n k r € t a nm i a z a s z ' n .tmany: .r ..

n\a.slr lpuslE. L6ssunk egy ExaEFLEt ll. ho$/ "iolakod6. |IEE. Es maris el5ited a kepr €gy boltban €gy kell€metlen.tenti. itq. Nem veletlen.j' I rF ltl .. llt. hesl Ds' Jtni. iii.h. banhban stb.]tr .hoq) .: ez a pasi milyen fl/srr lUl6ro r69i giirii tudt6k. hogJi a szavak jelent6se 6s alakja kbzittt kapcsolat van.lrrs. Lusfl. hogy a . os. t o l n i " . es betolva az ajtot beviharzik. o.I'ii. er6szakos"..7 petda) ana. hogy melyih melyih. ha mindig mind a n6gy sz6t liimondod.rsz lhos.sz6k" sz6 p€ldaul eppen szeketjelent €s nem karalab€t. Tippeld meg. b."q a. titcc austt.q. Ekkor te igy k'altasz fel (va$/ legal'tbbis €zt motyogod magadban. hosy m't is keu csinalni. hcs.s. hogy m6r a r€gi gijrdgttknek is hennyire igazqk volt.r. ho$/: Val6ban a rrsraj6 valasz. €s neml€kezni arra. Szerintnnk el€gjol eltal6ll sz6' k€pzes. ahol az ajt6ra nem csak mawarul van h i . Az angolban a prrt sz6b6l k€peznek €gy mell€knevet: pusnl[Wsi]. hs. hosy a megadott n6gy sz6 koznl melyihjel€nth€ti azt. J vahar rcr { rcd lD."rr.. ime egy csalhatatlan m6dszer.truo urorcrs ninill + es. n r .z-emoer hrlrJmos ezeket a dolsokat esyritt megjewezni.*hosy "-. ftr.kl. s:kcd Pliut6n ellen6rizt€d a megoldast. ddil sr\c. €r6szakos pasas az ajt6nal udvariatlanul el€bed vag. Ez azt j. mondd ki a szavakat m€g e$iszer! Segit- renres u €r kel mndani rem er'. ltt€n szeretn6nk beb'zonyitani. 1s. J h k o r b i z L o s r ne h l e h c z e l h o q v J n q o l .g-lAqfill. r lc z r n a \ mondj. .One minute . Balsnlns. az $cE PAacn Isnlrcs.asv t asn c. ttq cnAsn.. l1€g fogod latni.m. xtnc. tutncleitq.y p€rc lti {o'ir] o kai sz6 [vcn Ha m5r jaft6l olyan boltban. hd . mond tak 6k (mar a r€gi gorogok is). 'rus.rircs. h o o ! h U z n i m e o h o o \ . hca.

) Amikor [$/ gondolod.1e". zsupsz! Ut6irat: A tipikus angol hazban persze k€t szint hFdr|:] fent. hog. az illet6 ..a). a Doh|tsrA'ssldentzr'nlmeg lent. Ugorj neki. Ezen a aizon szobara csak e$/es.) Ezuian mar csak a masodik Ejzot nezd.Ih$zinl lvlost j6n a tombolda. ho$/ egy el6szoba-szerij ftiznAl az van beirva. ha' nem az n$/ van angolul.llyen esetben ewszeriien hizd ki a mi javaslatunkat. mert akkor oda a hecc. m€lyik szob6hoz melyik angol sz6 tartozik. cs pr6balj eml€kezni a szobak angol nevere.Hongoslok6s Itten l6isz ket szinte megsz6lalasig azonos lakasahprajzot. ahova mi mar irtunk. Els6 feladat itt: irj be minden ures h€lyis€gbe egy olyan zaji. ami neked azt az iuet6 szobai id€zi fel. Ez onnan van. az nem hiba.re.fel" a Dow pediga.jellemz6" hangokat adtunk meg. BA rHRor.. hogy j6l megjegyz€d.. lVigazzt tla azr latod. Az ugyanis neki a n. ttt rF . l€het6leg ne lesd meg az als6t. n€zd mes az nj feladatot a misodik k€p melleit. az aP a. A fels6vel azt kell tegyed.y E LL. iuetve csak kett6t. hogy a lepcs6 angolul rra8slsd.. (Oda is szabad. Mig a fels6t sUr6ltd. megvaw.

.rr.K lisraia Kbvetkezz€k az angolok altal 6llit6lag lesgyakrabban elkovetett roNGaE m€g tudod-e fejteni.) A vilas nlisik fcl.s\. rod'ra\ cak d/. --- h" -q! --. mik voltak az eredetik. mesmosolyosid ciket aztan megis minddr iorrucn clfoglJs.' d 5 7 6 t a n u l oi s j o l r p s / i . amil{b6l czch a WonDpLus"\tellozatban. reres€s. . d' . snr. u " 7 " D JJ r n e ' n .longue slips + ngelubolt6sok [hng]a nyelv (amire raharapsz). homok) Erw. sLEEa sLEn aml:rafl.-6 (a kb peryva. [d. <.nd.r .lrJil] o csiszrs. Ezeket tobb ahed|i'J B.0.i ltiir4 E TJEn r"resreqe:Jnurnn'rondh .:t I tB . de csak a kiejiesi . cslszih Ezek az angolok mindenb6l listat csinalnak.yszert lorditasi feladat. "gy -"st . [hii] 4 kiralyn6. o b b E r r. bdt ezzet is a GumnEss YJgr J \Jqt "lkeped. amib6l {ider(l a csuszak eredet I IMfi7 SLEEP VEEv ''ELL IIf usyes vasy.**[hor] D e ' r a c l i .d vcn rolr i '/e\e i. [sqd] 4 betiiz (irds szerint).y €g. (sok e$/6b gyermekbetegs€gtik trellett or Boor or ftEcoltDeben lginbz w Dlddzla helyilk. csuszjk keletkeztek? A cuszalista alatti f€lsorolasban minden szot megtalalsz. I E.l t wntl ron ms na li viittu hndzsoll I Don't sPEAt( vEBv $ELL d A esy a€les€S alhs6hoz az liem beszalek naS/on j6l €gy esyszem€lyes 6gyban.idl4 olvas. spELrls.". .c0b] er o ras. h a g y a h r ..l ind3zinqdl + o l. p ' idrrod mindrnprpr' d MF 'oob"s sz1 . hogyan hcll leirni 6ketl llidiiclietl kirily es hi riin6E lndhincl llinq h d bndo. brdl s?ril lii dont rrdv./ 135.ntl: sreu. csillas.lsJh]arszik lvijfl A tanuland6 szavak gyakorlAsa kedv66ri ime €g.nn oF Ltsrsben 4 ([buk lk?tsr] List6k konyve) kitzz€ is teszik.I bit]. r n l i s l i k h o / n t u l I t sLtP. amil fel tsgll hasznalnod. tanutand6 szavak kOzOttrendhagy6 mnlt idej( ig€k A netolrn.kl. [''1116{ anya.l.itirast fejtsd meg azt is.

o.tt 1it1ii. olvasd el a maEd€kot m€g egyszer' (lYondom. A forditasokat segit_ s€gk€ppen mindenhol elkezdtnk neked. hibbant ill. igy talan mar le tudod lorditani. snowl somooor w 1 1 56& tllsr.. O Rtr]Esy6 m. s. mit mondoit Spooner tiszteletes.qr" -. 7.6t/t L4?4. e.EErlcftl a teped6 Hrizd ki azol€i. l J b 6 l J n e h e d l esii o b b a nr e t s r o s z J \ d i r r r m o n d i u h h a l o i ) .ovrra lhving] szeret6 + LEoPARDl. s eo azokat tanuld meg rendesen isl s6l. Szeretnenk bemutatni neked parat a botlasai koztil. a maradikot m6S es.rl. srolrrolsfting] s l6kd6s6d6. ooo rs n . 3.-|atza4' Inr Lls DEtrfi ro rnE alzpotl-_l Ennek lorditSsa. homohos ol.r 'd" sp stro. srid.rrrldiii] + d€k6n (vagyis magasransn egyhazi ferfii) qrff'[hir] + kiralyn6 + s/ttEr sEArls6surhlli!\\tr/hdr$fi] hely€re kis€r valakit I to. ho$/ lasd. Akkorakat botlolt a nyelve. amiket mar ismersz.4) .id) teopAtd sdEflrEsDls. I l3I. UUna tal6ld k'. mit szeretett volna mondani az egyhazfi 6s forditsd le azi isl Amit mondottl OoD ts A s ov.lsill. c LEoP RD. 2. mint n€gy 16. 6.sir.1 + varr tz. r .E /rldid+ r\edves eusEs[hi4 <. I g y u n ha IWunh 2- LET US DEIIIIT fO ME AAEER OI. n s E ll4 1* . e l .fiAl a pAszrol . de ehhez el6tte meg kell ismerkedned n€h6ny sz6val: l.yszer!)Adan $/orcan csak az angolt. gmhzri.'h. fumkod6 + . s. 8.ftr6eD4 eono *ont*onolt| R.D DE^N. Isten ?.l. Amit szer€tett volna mondani: ?otditAsa: lsten t-.Spoonerisms [!4dndrizdm4 Spooner tiszteleLesen mindenki halalra rohogte magat. ened'e.[6ld]o iir€s . 4.

thrdd neadiunlnsgoldisl.mbJrlone]hivi5h. d6'. 6G|.16. rohrn .G't 6|eg |ttt 010 LEr D^trr N tEE !.'r Tehar. na9!0ni6l renalsrom . lgyunta hah6kosnom0to!.o.:.m ^zt ielenli.rs nng). trA6E.4 scrtrfll !!nf.. ". Tess€k remekbeszabottat.r \ r ' i s h i q r c mddhatjuk.iiin] Jeuemz6. I$/ekeztrink olva_ n o h a t v a h s z l a n i .J . At angol nyelvcsavar6k viszont kivaban alkalmasak sz6tanulasra.0.mar €sak az€f is neh€z Kmonda' ni. ' i r h h o r ' \ 1 .t 0rrfl. kanva' rog. .tsl0n o.usr.eseg' cuer6n: I ) Z s u z s in d v e r e s a r € t o n a h 4 ' 2) A kabnak es az ingek + 3) A teheraut6 as a kekszelr'. h o ' J n r l e r nl P J r . aE! f0fli[n68.fordit6ssal" e$/Lit!).v gvakori L'EN mal a r LI av nERr Inilittitilonl e/ ut6bbrl {ta"r'^cFnek lo hatondi r"hetaut6) meg a dohrori . 131. aztan twiszrelj mindkett6vel esvmas is nehanyszor Veglil egy filoz6fikusabb hangv€t€u gybn$/szem .olvasn.llc 4 nilt a d xrrcn.m6ltes 100!inl lsitn s8lel6 Pdstlotlft liitd6sidd l'.r 0 q"f ludluk.csavar. pr6balgatni (a magi/ar valiozatot is. ho$/ "t6r".arv egv 69tban egFt.. A iaaori ronnnot visTona eszunkbe iuloll hory: ISEI SasE'' sEwna StitRts rofr a softI ftt edld?con] lsursi n5v€r inget varr a bakiihndh eding rorDrr 5. xale laLLs. Aot$taalruaLEIPA&D. 4) Ve$/es ingek a lhh. vagyis n'no de [. coLl mxrEr.{ o (6ssze)kever (u$ie ismer6s a "mixe{?)..llds a leles6g6n6k.aLLs ntE rotrEr.9 TttD z I AtlD 'EE z nd?nhi isJ 'nond.rdhrgyo idEi. -. . snrEsa novep srpEo (a ma$/ar . a m e l v e k b e n i o k i s s T a v a hv a n n a k € s a m e l y e k n e m a l e g i s m P n P b _ nas A trooDcft PIPE'l\ezderur.nylista. sr6l. kel/'szfa. I\'ISE shot ttEt0 ttr sEtr' L a ledv.':hllr] vesyes keksz (va$/ mi) ssean+ Ivlinclenes€tre: rr.kah'nholozir4 '''tth.rara.r6tffrnflr.. aslirilyn6.teker. bel[tdat. tir6ly 133. $EL wlt 6. hog.longue turisters + ngelvtiiriik lhngrvi3. hogy . sir 6 ctr.. ho$/ az angoiuan a nyelvtbr6ket is milven szerencsetlennl nevezt€k el. masio2i* rnl.xE{t. FnEatartss' srrss . merthogy a sz6tanul6s a lenveg)! csak a halad6k kedve6rt emlitjiik. oLD \t&Eur tu nE atEEn oErr.rul 61]e'Ei nnrt E Rendhasr6 id6: s/.r0v. lgy tdlilrunk 'gy bek rminr d "ne nnsr or n)r'tl amelyb6l a szin€k€n Kvtil a -teheraui6" is megtanulhat6. hosj Lalojr'b ' A U q r a n n q r m i n l r 1 ' c q l J r b a l d p J d n o \ e t 4 \ l a n \ F r h . m€rt kbzben minduntalan €lgondolkoziK az ember' o r nD srscarrslnilsnhi. ing soLDERa kdlona Yondogsd e. hthrtfl szuli? vat( stttLr. hanem azt. csangd/csolstt t.otrt.t t 3 5 . PrrrsE rE m xr stt'fr. El6szOr is: a rwsr n. FBEEE llltrEr. g6rbrll".s.

.*c a ustan c nret!. ([34.s nooa frrc ? bi?i fudti?rl o kb. t"hfi -*[triiitiid. A k6vetkez6t Rich6rdnak.pooE. de a meo E cavai reke. Teljesen nonDalis angol szavak... hogy naszins szpesitl. Irlelyik szajhaE sze96ny. I minute-2uords a kn minftl esJiperc.f'l 136 ** .: vrdrl4 k€t sz6 a torr'ra ([meing] semmi).. mi viszont.E ruxsrEel]Ing itditl (4 nyetvtOrOll. . T€ss€k megtanulnil wtucr. ami azt is jelenti..n6st€ny kurya) E ffi vigyazat.o1 ""'" p". aztan persze Syorsan njra. Iegyen. tenyleg noftna sEctrL. egy kedvenc tanitvanynak kdsz6nhetjrik. R'ci? h [vi?s Kulon j6pofasag benne a . valahanyszor megpr6b6ljuk sz€pen esytitt kimondani.fdrydd4 n€gysz6 llyelvt6r6t gy6rtani egyszeriien smafu. hogJi . hacsak az nem. hogy min€l t6bb hasonl6 hangzasri sz6b6lWatsunk mondatot az sem baj.. gazdag". Prob6ld ki: fiomfio sPEcrAL atmmc (Nyelvtitrdn€k a "semmi krilonbs" se semmi! Pr6b6ld csak kil) + ei€detiles szuka (. sz6tanul6sra pedig igen alkalmasak: a lenyeg.I minute-4urords + lftnnidt]+ e$/ perc. ho$/ mi.eil]d knlonleg€s). ha kicsit lurara sikernl. *-". mert helyesbiteni al. &rcE .szeg€ny.arurk. iprcrl.. magyarok €lhataroztuk.!. hosy ez is ro cr. liekik valahogy sosem t(nt fel ez a lehet6seg. EtcH' sz6jAttt<. va$/is semmi krilbnbs..

Little R€d Riding Hood €s a farkas Az alabbi 7 sori azoknak Desdemona.minek a partja. .. azaz hogy viselkedjunk az asztalnal Keleti Pu.HOl R BNEISH 8.Karad Words are all we have paradoxical statements 4 paradox All'tlasoh lvlegis. te 16. EI N ON|r|sH.6 r5a r59 140 t4l 142 t45 t45 146 147 l4a it tlt . ' Can I hav€ a glass ot water. Please? Nem tudsz hoszbnni? riotelEuroPe Table manners..

magadbat sokatmond6an csak annyit mondi: C^d I 'eddig A csdk elolvastad. h: Eppen azt eszer n! nenr rkko." tlesjesyz':s: A 'nasik szokrsos. it rmFt eszel.m. Es amikor legkozelebb magyarul k€tsz egy pohar vizet.l ned nkkhor el (csak a frocliuls kedvec{.r rhir hoqy'nost appen egy 'E Drt azt is ehetn€|.trne h. please? U$/e.Csak. J. llost mondd is lri. | 38 . Ihnij hsvsl{$ov tli'l 0W. llogy affiD /M m. milyen j6l hangzik? Akkor most mondd el m€g ketszer. ho felvinni a hangsrilyr. hogy m€g egy pohar vizet se tudsz kerni ansolul: ConI hove o gloss of ruotct. szarpkl nreq ho$ eddiq hinJszor n'otrdtnd r. hogj/ ne mondhassak. pleose? o v6tt.jlF . gondol. tla oedig lem resselizel.jniia xo{.ny€1 ugye nosr miLr ki is 'nondtad hangosn? Tehiit: atr .l5ttl1it'hrli4 Holnap reqqelin€lqondolj ni rdt k. mert tuti. akkor am sondolj."D .ikiz€s a vajask€ny. t\a ki nz ehnrlt kat percben azt.r' Ez anqotlt MAD. r€sqelizn. rnilyen jo l. Igy valahogl/. veqan np leleitsdel vasvis ui . Can I have a glass of Nater.

amikor azi allitom. de ezt nem nagyon szokjak tudni az emberek. Ne jesyezd neg. hogy nem gon dornak arra. Tovonaow 's 4 flsrrrl [ [iu-140d fisd6j] llolnap halnapl. "j6 est6tie1" keu koszOnni. hogy . hogy semmi probl€ma. how "j6 reggelt" vaqy azt. Ezt megint inkabb angolul szokt6k 6k J6. tiogy viccelek-e.j6 napot". hoS/ . c(mD ArE&floon.Fz rendben van.FrEflyoor.lyerl a7r mormori.toR:wt'tc. hogy kora hajnalt6l d€lig azt mondj'. As kud nijt]-nak hangzik. c(mD oRnna. r. ad 2. ansolul volt. De most az ewszer tevedsz.ooo nowt\o lqur nonnlsl oooD amwooh lqrdihir-NuNl. Kb. Ha eddig azt hitted. Erre p€rsze te azt rarnAd. A gyakonas kedv€€rt azaft most ird be a megfelel5 rajzokhoz.k.ln6t 0blonl. hogy "j6 napoi"? Nos. how "j6ccakat" (most olvasod harmad' szor). L6bjegyzet helyett m€g €$/ kis j6pofas6g: a MoRnneftgi' es alaha az angolban a Fanxow. mondod te.llem tudsz kiisziinni? Ugye viccelsz? Tanyleg m€g azt se tudod mondani angolul.toDEvEMDc lfud tunind. angolul nreg vegleg nenr jelent semmit. Ezeft v^n az. hogy dooD meg aao. ehelyetl egy vicces fordulattal holazi mondjak.i6ccakatlal? El6szor is mo dani: G. mert ad l: ez m€S magyarul is hnlyeseg. Lh. hogt cooD . Yondom. aggodalomra semmi ok. mi? Es hogy allunk a . l16s hiteles forditasokat "j6ccak6t" jelig€re a kiad6ba. Ez6n $/orsan feteitsd el Torcn^ott Is . azt jelenti. aooDDvEMrc. mint n6lunk is. mar masodszor olvastad. Aj6 dalutan csak eslig tart. meghogj aooD rlcfi. rwR r ez t\o6mnrtsem.j6 delutani". hogy a "j6ccakatlig . r. Ezt p€rsze nem magyarul mondj6k. de mit mondanak reggel ut6n. mert 6nekik az angol k6nnyebb.. hogy (Ez a "j6€€akatot" isy kell irni.t mondanak. j6 €jszakar" stb. egyetlen angol anyanyelv( se'n mondia. ak\ot tro p$o6E". sz€gyelld magad. lvlert este.) Masodszor is: ansolul a . hosy a rot'oRqowltu-l4h|l 4 holnap sz6 sze' rinti jelent€se 'holreggel".h.:a I t9 .j6 €ji. aooD Mcrlr'nak ir6dik. es mag eccer se javitottad ki bohitm nagy piros iollal.

mei( a jelent€s ilyenkor nem az. hogy .E snicE BEDs. hogy . hosy .Ittliil. Ugyanez elmondhat6 a szobar6l.egyagyast"jelent) as DoUBLE De srcE tehet maga az a n6. nem pedig hoteles). ami szinten [&bil] (vagyis . Ennek ellent€te pedig messze (vagyis. hogy "dupla. iltetve f€rfi is. de meg csak nem is "egya$/as".kontinens".kfiilzt]. sIR? lii szin$dl d dlbdls:6tl 4 u m m 2 l l \ € r d e z ia s z . Cyujtsd ki a fenti . aki ott szall m€g.. 4 ijn sringol 6 vagyok illetve E arrsrliqlis]. mert akkor az azt jelenti. hogy "esyszemelyes". ^ colvnnE ral azt Jeten' ehet co. de csakis foldrajzilag. Tobbet €s Syakrabban.t iigilh.t *ntEDlnuidll"n6s" illetve "f€rjezett". hoqy "br€kelj gyorsan". hogy a magyarban is hasznaljuk 6ket.. BREA. ami ia( (+ annak. hanem az. szavakat magyarmondatba. amibe r6ldmjzilag percze maga D cLA Dlit'gli'ndl beletartozik. rco no aretrrtcrlhl end h.kontinent6lis".irasrileg mbr n m.t rmuBLE (+ dupla. lehet srraLE (ez esetben azonban ez . aki belefekszik a aE -be. jelent€seikkel egyntt. A sz6llodAnal azonban jobb ami sz6 szerint annyit tesz. mint gondolnank. Vagyis. hogy ieny' leg brekfoszt-nek ejtsnk €s ne Paldaul breK6szt'nak. hanem az.de teh. ami mozdithat6 a konyhaban. a eYn|tonuite ird b€ a hiSnyz6 I Lr. hosy "hajadon". egy angol turista ugyanolyan kdnnyen kital6l hatja..Az 6sy lehet srtarrlsringdll eg]iszem€lyes). illetve "n6tlen". Vigyezz. Ez az. Csak arra k€ll vigyazni.Csak arra h€ll vigyazni. ti. k€6gyas"). csak vigyazni keu. merthogy a conmwtr egasz veletlennl annyii iesz.k6t6gyas"). minl egy panzi6.Hotel Curo g ji'ipl lh6-IEt Az ansol szavakm igen jellemz6. a aa&tr.. hogy Angliaban a CotmrEnr az mi is vagyunk. A rE jelentiaz agyat. Az EtleusMrEArcAsr-be viszont minden beletatozik. vagyis f6ldresz. hogy DotiBLE . va$/is h€tszem€lyes).dzl a in az z or A sneLE on ^ tuusLE.meglehet5sen siirii szOvegb5laz angol szavakat ma$/arjelente_ sUkkel.ort|idPl.esy as regseli". vagJiis"h6zas". l l o d a i p o r t i s ) . olyasmi.vztrrrrArlk0"ri-[Ctltijl]..F sr a reggetit. how mit rejt magaban a HOTEL feUratn €pnleL mint ahogi/ ezt azert mi is megtippelheljiik Londonban (vagy barhol mashol) j6rtunkkor. hosy nem az. ezt viszont az angolok ilyen kor6n r€gg€l n€m tudnak mire v€lni. k€tszem€lyes. vagyis traf. hogy ne ha$/j kiewet se! t4o rF .

r'b.Ptrstetn6k magukat. az amerikaiak meg egyszeriien feldaraboliak a k^i L a . majd a trMEot leteszik €s a roatr-ot atveszih a jobb kezrikbe. Mert p€ld6ul. (aondolj csak arra. hosy mi sem n€zznk j6 szemmel. kedv€s olvas6. azaz hassal felfele tartjak. ha nehlantan p€ldaul a sorr Iszitl ev€se kbzb€n lecs. €s vigan falatoznak. a souFoi 5k is . mint meglep6. majd esi/szeriien teesznnk.. menhogy az mind mind mask€nt teszn€k angolszaszok .annyiszokis -ra./t v€letlennl pont ngy tartj6k. rrl". mily€n furca 6s illogikus szokasaik is vannak a ktilfOldieknek. minl k€sei leszarmazottaik. nalab utan leljesen inni hlal ncm lurcsal A Pr. [ftd]. Plerlhogy ott sem iltik don. amihoJ az angolok.:lF t4t .de az angolul irt szalakai magi/arulmondd probald meg az illusziraci6kala beirni a magyar6s az angol szavakat-(Az egcsinal I n \J /o4Z " . Aki mask€nt tesz. az eryszetijen bunk6 J6l gondolod nyejas olvas6.rrFt b. Te is..jl [b0till persze spm ik. sem oll nem sToktak megmelegiteni.ndn] El6sz6r is mossuk meg a keznnketl Azutan Pedig figyeliLinh r€ndesen. Ugye. akkor ne a draga ruhajuk banja. pedig dkkor sohhJl kevesbe hiilne kia roo. azaz ink6bb felesziink Ielostol a sziivegetm€g egyszer.nFEtalbiil es a Fonr-kat. csaku$/.Pkin]az han€m hogy. €s a ipoo. hogy a crrstt klin]6k is vizivasra illetve borivasra stb. mert az OlLlkbenvan a sz6juk.jr//4 t ti . Ja. a itukbe hely€zik.persze ahany angolszhAz. Ezt nem az€n teszik.loble Monners ltrilil|||.9roolYnal mi ) A KtvE es a fl)RI( hasz' [s4in] eszik. majd' elfelejtettem.amit r6rakunk.tr-et hhjtl hasTnaljah. az angolok a Fon -oi fo*l az asztalnal as feijel letele. mint mar bizonyosan tudod. az amerikaiak vagl/ az ausdralok.

[ar6d a kezdet 6s a veg (o rrE sEan1t a aNDmE E]'tD li-0lniiglnddi!ndl).. Hat atjas dolog lett volna nem megitr6kiteni Xarankot. Na? a' ll{. nk eqyet.KarAnkP€stt6l de szerencs€re Londont6lkeleie A Balatont6l viszont d€l rc. Tiz€n€gykormegerkezel. va arld-RAJv.+n€l [10n] furgon)j6unnk. < u k d l e a s 1 e m c d .llor6d Az€rt emlegeijiil( furton-furt Kamdot. ltt lio blalkozik Kelet €s Nyugat (o r.i6vunk dotgozni is rajta most is itt rngiuk bel€d az utols6kat igy k€ziratleadas €l6tt l'2 hetiel. nala tstennek. K€pzeld ide most magad.. ami most mar a Te Kar6d is (llost majdnem el€rzekenyultem.-oFIaNDotr' Ir's . ho$/ itt nemigen zavarnak vara an l6togat6k: vonattal igen {sz€pen masvarul c' mikr6busz. ez egy Lona Lo Gllot'g) A rouRtEYre kozet dt 6mt kell srAnor*rijl r. eml€l'szel_e m€g azokra a sza"tal. az intim angol bet€tekei k€tszer_haromszoris szapo' razdt) Sz6val.llcleti Pu. LUcmLL Ir ts z-. az irany njra soutt maid soum'aEsa naid nirc Karad. t h d l s T o t m o s r m e g r a n u l n a d D 6 l j h a r t a a . o. med itt talaltuk ki n€l]j. ni D6linkaval €s persze Douwe-Egbeds kaveval (e ez iit vajon reklam-e. .peNze . [ fi. Ha m€gis szivesen eljonn€l ide hozzank. neh€z idejutni.o flrE ?----------J oF LA.m Ha tehetjnk (pont l7 km're a Balatont6l). Kortyolgasd.rrratD trast [i!d. hogy nem birjuk iovabb tAoaDPLas ide. himegynnk 6rted az albmasra. (4 meg€rkezik. ouR wr.soamF?iultl.a vr. Azert hadd folltatom kicsit tanul6sabban a bambu' last .. ho$/i S z e r e r n p n k h a e z r a k a r a d i h a n s u l a t h o zi t l . gvere (m€S) beljebb' N€zznk csak Hajbd fel. annyii kell (nagvon) megjegvezned.lan'il ensrlkal. abb6l fula-e Karankra? Hat nem). KABiDI5 r' TnaMt AoD.. Aztan. ogyhoqy mi. t€nyleg A ciP6t nem keu levenni. (Kepzeld most ide magad. .tl rrssr (Tudsz kiivetni?) Amiko( vege AERtvE j6l log esni' ha m€gKnalunk j6f€le ittegyis most €ppen 19 meg€rkezel Karadra).e s m o s l o l v a s d l e l O h a n g o s a n k o v e l h e T oh e d \ P s h e d e s t : rount\EY A K. WELq anD ntE11 ltt d€len megkavezunh..) Kared el6ny€ €s hatranya.Esr-nek indulsz majd sourrl''9Esr nanyba fordulva elered Si6fokot Si6fok srA za+n€l at kefl sz6tlnod.IE BAL mn' tEouon' Yoa'LLa nE LL Ptd{ roa uFar TrrD llE'LL EAVE COFEE rrEfrE t1 7t E t_l EAw a cItAI.. p€nzt kaDunk-e €rte.. K€dves tiuronos Baratunk.innent6l hangosan olvass.ndvaszf]).*rsrlwsztl..JJJa? 6s srA'o'[s?t6i!on] rounxErld.Lti szannod. o problema? 142 .

tkozott '.E o.s26. sz6" nak forditja. Az ALLon.uuE.a dvefuir. mint a . Ami a legAranyosabb./'roE.r?6 ig€t egyszernen elsink6fiiliuk. hogy Janosunk a llamletben a "koEDs.Elkid (meorart.sz6r6l. z. hogy van vatakinek vatamiie... (cyitny6rli. wozDsLot nem "szavak. It{iid. (Egy Kosdolanyi-noveUaban az ex-kleptomanids fordit6 ellopja a forditand6 szbvegbdl. Otvasd lel 6ket. hiszen akkor mondjuk ngy hangzana. hogy milyen arakjai is vannak ennek az . 4 Pl n ez minden_ sahuer Beckee szavai {ua@Dtr..4szavah a minden.gi|ldn]. Vagyis mawarul kbrnlbelril: Szavak .n".anaz. gajr. tanuld meg.lUords crre oll ure houeo [6d?ir6lvihrv] ebb6t az ALL a "mind. ..a tua .. aztan r:rjra ism€telg€sd r"..srlrisdl+ urors6 lO lca'r $/Onyorti szemeid vannak. negy krisHlycsilhr helyett is csak kett6t-) Es ugye a woRDFon-wofu Mrs. xm. a ntveE ige peaig azt jelent'. szavak".wosD ma sLAnor'(j. ez t€nyleq n: syon fontos 6 az egyik lelgyakoribb (es legadnzabb)ansol ige! mnrt E Rendhasy6 id. hogy .nak. ho$/ ne tr€zz utrn! iqer snqaisen annak. tuo^Ds. d€hat azt m€gsem ihattuk oda maqvarul.. Az€rt hlaltunk nek€d egy-k€t olyan (igen gyakori) kifejezesl amely n$/annsy sz6l magyarul cs ansotul. U$/hogy a .'.).sz6t sz6ra". azhn oldd m€g a gyakorlAsnak szant felfordit6s leladatot. a woRr>bn es a nAr.. mily€n t E) r " 'vount ^ flr^r I'LL GtvE n aAs( tl o o Szavamat adom maganak. hogy "keves pontot kapolt a sz6r6l-sz6ra forditesera".Eitijndl o (meg)htahla1. hanem . Es akkor m€g finoman viselkedtrink. n nen -nyelvtanozunk'.AnoFnek sem uoRo. liundl.' a. IE ELL lOA AIEAI W(MIERNJL E|ES fOA + N€m ialalok szavakat. hogy elmondjam. A szavakai a legritk'abb esetben lehet sz6 szerint letorditani.) lgen pers/e hoqy el n€m rigJne\ezett rrmrz-tEsonl lrod-i.tslrno*bn k'vnl ez mara a tanulnivald. hogy. Ez persze mar majdnem u$. de ez nCg nem ok ara. I'LL mLL roa! 4 lla nem tatod meg a szavadat.l nencrrasyo 'aa ^@.1M. mnft 6 Rendhasyo id6: a.. a "sz6 szerinti fordi6s".'61gi1o ua. mun f. .. .! a T a l i l j a k m e g a f o r d i l 6 s o m a i e / a / u r o l s os z r v a m l FoR ToDAy. de akkor sem irgy szokes mondani.. hogy id6ben visszaadom. megbllekl g nnD E. ami nekUnk van".sz6ra"..venek rie tinkeLd€t.F 143 . $ o. ami mozdithat6: bt b6rond hetyert csak kettSt fordit.ez mindeniink.sz6.r+ord (4 sz6 szerinti forditas). szavak.

ho$/ belegabatYodtam mialt Tenylegtanutd meg.lL l0r.o. hogy . .'su.n. mibe gabalyodott fla lii-Dld nemjut bele. Esv6lv'3al katiasv$al' 40. JruP leves. amit valahogy nem lehetseges magyarra forditani mert ak_ kor mar nem lenne uqvanaz. ' | 'rp[!z6l] tr 144 *{ .nit ihddg'iondl tanvl6knal. *"r.. vEsf.0.ugy€ minek leford'tani? Legi/en el€g annyi.l.. vag. .ff F!c t6s.rifar sfAirnanvekb6l. amikor az ember itt til Karadon eS/ ['tt] lko'i-PJur. [6nlilvele? (Pedig o LYa WoRDPLusbaa\'an kis $/akorlatot 4'5 nEw sz6val ) esz€bejobb rDt .xILl nEELS Nekik meg .l uoeo nrf's.is ker€stnnk eg]/ tanulasra alkalmasat: Az ADVATaED ME FOO| IWENIf EELS flE AE<.0.3l E fquool'l tEEz \ u\sD. amiket sikeriilt megiegyezned: Ervtdii6ll6 vasvok unm? Yagv agt. lid..Ez a mondat angolul van US/€ meg€rted. O a re a rur. Etsf. ha BEannEEvag a sza'\rak Iii frr il? ftr Idd dnli dii r../rrrleh4 tenni. a J0rrfftmeg |(ina|'dl at|in. ar&tw. Foor4 iul 1a2.d lti 6-no{ hqnali lwo o'q. elarulja. ak|r aDvadcED szep 6lmokat De el6bb ird ide a H6t akkor--.tkldv. Nem lenne 6nellentmondat. tninasl6tli1lI ctr't tu| v'e'l n nr rou 143.fu ar sgtszcm6lye! o sPrrr 4laftil' eirsJ4lolat' EimE 4 o villa. PLAE tinyar.. al FrxD n. osoanD a t6ld (lalai).IMD.rileS/ egyszerii A gabatyodas oka pedig az. sE$Eda 4 mondat.ocfi es t€gk€pp belegabalyodott magaba. hogv nu". negofdrs Eira 19 u\mtt uEtE fotlttvE.T. 6s kijelenti.0.tfa n. ELr a crez.lrl). ho$/ a BEarrrfs €s a halad6 is tanulja meg Kvrilr6l ezt a mondatot: lhi-olndd ts ldisrs?! liimt t in ddkn..2l IeuEfouxf t0n0 nafrrl sIvEIfE n ItE. AKar BEcult'tER szavakat.tata t. 1''1EFo.tml tto fltf's rf.o Porodoricolstotements p6r6dor 6llft6sok h!'t-D0feildl!?tiih'd"bd (a sesits€s rrrPlh. Gak eS/ egvszerii mondat " Ugyanigy nem lehetne leforditani angolm azt.tsm.IrlE sEnrF/rcD m rrrE ItrNaa + mag$r.. 141. tr' lfitl rz ec+z tio Ihgl.Frrr 4 itreg.joo"repp. hogy ez egy bnellentmondo mondat (tehat Onelentmondat. hah!).noid8l Ahol: tms 4 ez. Gtdiin l. flwc. M n 4 $alval!.soutl!. solrn ilgtn.a. orn A o 6E.fLL xf L t^u.r r"br"i iobb6 '"-.

ahol homokos a tengerpan. amiket arul. c$ak .lUl6gis. a sEoREaz igazi tengerpart.eink: A srr16|r!0romlirr.ngll n0llsli.Oh.] d0 d0 d. 4 oldal hb olyan. ho$/ . Kezdjrik ritgton eW nesativummal.) A sEAs. hogy ezek€t megjegyezd . t) sral 4 taqylo ar e. tiszta kavics. a haurvonal a teng€r es a szarazfbld k6zott.i . hogy. gerparton. az angol rrffsz6 nem aztjel€nti. akhor. lde she t€rk€Peszet. nE stn r ! dl rff 4 r.. menjunk strandolni". minek o portio. PeldAul a Dallas els6 resze volt a rrt. Aar az angolban sok_soksz6 szd van ara.snEo z hfl a t.t't.most nem abc-sorrendben. amit nri csak e$/sz€riien. llire val6 a hires Prrn aEAc. Ennyi sznks€ges kerii15 utan hssuk a partokat.g ily. mint annyian teszik. ta arini 0.'oRE.onlei/_6n c) Mesjcsyli. azaz mi ved? 2..tbenbntl? 5. 6.a t€nger mellett"A corsl€nnel egy adaggal technikaibb. maximum kavi csos.3. hanem azt. tl le5 .szl'tid.. A kagyl6k.Kiejt€s €s tov6b biak a kulcsban. . leh€t szikhsh vagy homokosh. tengeri kagi/16k.DE szinten el\lezeti cikk. 6k is ezt hasznaf jak.. o t€nger +.r.iPiiiilnffilrtii.ieng€rpart". coAsr. a ffisit a. niryen s6rda a coasr oaaeDlk6sn s ll. tr^r( o foly6part Strandolasra az €v na$/ r€sz€ben Angliaban €sak a kolt6k gondolnak..s?irlril A hosszli €s unalmas ma$/arazkodas helyett rbvid €s izgalmas segedletet adunk ah. (Brrr. hogy . sr.hoqt. A srR^ttD sz6l teh5t Gak akkor hasznald..srrf.. tsankot foly6k partj6ra erdem€s igazan telepiteni. m€g itsszetett sz6 is.n. hi!s.BErctl.sanr.nlfoty6 panien minimum k€t bank van? 5 . r. Ak6rhonnan nezznk.s SDASEELIS o8 'IEE SE. ha kitlt6 va$/. she sh€mmi nem kell. merthogJ ott honnyebb holcsOnt loly6sitani.1? tie. n ni a REAcErc.a. €s ott a strand (nem a s7t{.t d0b!nk] lgaz'e hogy a Temze + Trlanxslt.A Prrelyaht.lb. amigl/ abc sorendben: EAfir<.tt s. srn D. 2 wEEKs^r mE sEIstDE? [triril* et dtiszi*ijd] b.n. amikor terk€peszek meg kabnak beszelneh a partr6l. egy srrc. Ez kb..l i€l..5.!an*"). Ekkor versr€ fakadhatsz: -Bicsak. a storE sh6rul_sh6ra azt jelenti.lB. hogy .r adlsialsntl. mint magyarul az.nti: l6t hatr lanktan lia. sroir bilzdr $i!tl?on szii6.resz".part'rnak neveziink. Ha nem.L11.. Ennyi masyaEzat utanj6l esik a gyakorlas: | . 2 |EEtsaf nE t'J. ned a Fel3re.A fentiek kozlil melyik sz6 hianyzik a nyelvtor6b6l: SEE sEL]. 3. a pan!" nogy forditan6 ezt Arany Janos angolra? lli f(uf0E tiyel.nt pilr tt i... melyih a pihen€sl a. hoz....l6!zt.Co. Melyik a munka.3rn hrfrbsn:1.s..1 hrl.rrea ':ga iBijg2.Part" .Fiidast!.k. sDltsrDE.'Yrl). au.36r. 2 r/EEEsAr ntE BAMQ [iri vibr . ildr iosytorditrnd.l r r d anft f 6. igy pl.l! ir !?h!l?.

lliutan ez is megvan. te szerencs€tlen.aeAnDnorEEn.ja l{tndn dinl. nem is va$dok igazi farkasok./" [tul{ messajnalta a beteg. de azokat a szavaKat. Elem6zsi6s kosarat ragadoti. hol nem volt. igy hdt Piroska felhivta telefonon a vad aszl aki €l6sz6r hlzodozott a feladatt6l. akit Pirosktnak hivtak. iW a vadAszj6l lePuffantotta. Amikor v€gre tablkozott a farkassal. 69 felsem oe'itdoti. €s €PPen amikor azt akarta mondani. De az€rt hall' gass ide. Olvasd el rn6g egyszer az eg€sz mes€t. ami a nag. Azokal Pedig. van €gy 6tletemPiroska pedig mindenben kbvetie a tanacs6t. Ez az igaz t6rt€net. mire v€n kezem felkapia a puskat. vort egyszer. magenyos nagymamat. A . e$/ napon relhivta ./o. hogy beteg aR DtqomE$aahezmery. De az en cnAtrDFAfltERimnekl$!n4[dir]a baratja m€g ma is egy igazi vad asz. De akkor holvan a cRAnutornEi? Sajnos beugrott a szamon.'iLlqdt']' axtnoranra lqnndlihrl L'rnE anl lltrolaill rtmmllilttr t46 3r .J6 napot!".tuen rt n Ianntinrl wotrtudlt a.Dnnek a kislanynak voli es/ an Dt"omER. azt mondta n€ki.A farkas fiatal €s gyors. Most pedig a feladat. teljesen el van hrlnyva.d. mondd angolul.ndftlii nawmama na$/paPa aan oo. A ftvasz LflrLE crru iW tett. a verszomjas nagyi beugroti a szAjan. a szerencs€tlen allat menni is al'g birt. De hogy gondolod a dolgot. mintha rbvidei tnina: Mit6l l€tt ekkora szad. ki vadasz volt.little oed lliding Hood rls o forkos djdiry liidlod hudl olvasd fel hangosan a k6vetkez6 meset. €s . nemhogy szaladni. Ha nem hiszitek. amik€t iudsz. .Jol van . Nem iudnal segiteni kihozni onnan? Nagyon faj a hasam Piroska ornll ho$/ minden a tervek szerint megy.va_ rul.ymamavaltort€nt. flifele eE r\Dt or Ed? k€rdezte a beteg para. itt alant a hblazatban ossz€ kene Parositani a maS/ar sza_ cEAnDttomEn lqr. amikor meg_ jelent Piroska. €s vitt neki egy csokor viragot. €s nekjv6gott az erd6nek. hogy €n a farkas teni. ^ LrM c'ru. amik angolul vannak irva. voli egyszer egy Lrrau GlRLllitilgill. mondd mag. azutAn a ibbbit mar tudjaiok. ki m€g mindig nem tudta megem€szNem laiod. hogy . €s azonm6d beugrott a Farkasba Ott hlalkozoti a Dagymam6val. nem akaEz v€lem farkasra vadeszni? mondta az unatkoz6 nagymama. 6s elszalad.mondta a nasyi az 5 aRANDDAuaEE^'j€nek [grund6t0r]. vagyok? Csakugyan. naqyi? k€rdezte.. €s mar csak a vad aszt kell€tt megvarniuK A woLr. hiszen J6 6tlet! nagyap. Bekopogott.

. ellent€lel b) nemzeikozilea ismert pizza-l€l6helyi c) szabad a ffff [ril. r / Iulcsralaiol ina-_\..zver) Ptusstz oYnllo a) a roY.k]a . ttl c t rrr. .vagylegalAbb (6sk€rlekgne szamolj ranyteg ztrO soOO. t i q a z .lhiiil E Mtrln.bit usEr' pi. i .t.."arr.crL rna$/ar popegynft€s neveben szerePel tmelyik .k6r.-J-Jslh...k g i tu ^ [d lik] a .' rer.i.l.*' "rt"'a"tt Ha ncs mindisnefr jesrezred [E eotrkdd .szekal E Bslnt]d kunyh.ba6kk E 'd0d]a G E r* [ke " .d'lFdr) { dqJldla vmirek ' hb.sy .'"d. sl ili lesalihhls tudun* egyixcsrdl.r.l ncr. "'t". '.ir"t tr "....ya kiqdra) m€s j€svezd nes isr: OGI e.//corr hl . p e c h " a n g o l u la .knqerFn ra viz rerorn. a.jik6tl d $6k. r."a*r.. ''1s szes€.e h o q \ a .n: t.piszk6l6dasb6l-a nasyonhalad6knekE.tb 6 -*{r'kl" E z'@. '.lya.e hoq\ az inqnvdk anqolul nem tf.uz I€Rel .igas.akikE igen beh€Pzel telE. habtE es meg tudnak tanulni akar napi tizE sz6i is magukt6l. pctr .EE.rlh..'n lsar Pj9!:49!'frtt ilyen nom 0 dl lgar insnyak i: tet .'tzztHurslfiEE c.ra{dsplrazc trvFnat maidnen a !1. al . szabadrlisas o dr ioaz. nind0iellentate. t c d .'. modsze' as akik utaliskE a sz€llem€s reinket6.. toddik vkiv€r/vmiver ..l ut6na.Oz ol6bbi 7tr sort ozoltnok .

Tudod mit? TOrd ki a nval. in szeretn6k veled m€s e$/sz€r err6l a szereDiozf. hogy a "lvlagyarsz6" ala a nem dSlt r€szt.itt.adat. g Vasy te nasy diszn6. a . magaba szakadt hazankbnya. a darabban. is te messze vagy a masast6l.. [ 6rt. E Egy szoget sem verhetsz a szinpadba. m€ghozza olyan faramuci m6don. E 6rtso mes.Dcsdemono. Lajoskam.I nem lesz sTalon' n a . de neked ninca. mint a peld6ban. ll Annah isen. trAtL. Tudod mit? Tdrd ki a nyakadat. minden €rt€lemben.. E E$/ szitget sem verhetsz a szinpadba.PUuun meg egysz€r felolvastad a masodik szoveget. A nyakn€k van roppant nagt/szerepe.sajnalom Lu'us ldbd. Nem cucust akarja Desdemona sz€rep€re. Ilost olvasd fel m€g egyszer. Es te messze vagy a magasrazt minden erielemben. Te meo maavarul sem tudsz rendesen. Sajnalom. Kieit€s 4412 Id hairl ln*l IbdI thdzl I16rl ut6irat. mint az el6bb. labdab6l nem lesz szalonna. az "Anqol sz6" atA pedig a d6ltet irod.) Minden! pont tgy kell kimondani. De most m6r s€mmi kec. r4it is.il . ide magas szin€szn5 kel.cn\an roppdnlnaq)s/erepeill a databban. ird be 'de (ha lehet eml6kezetb6l) a f€lig d6lt betuvel szedeit szavakai. es itt tObbrcjl van sz6 egy sz6g. lvlost ugrik a majom a vizbeE. ide masas szin€sznd kell.6 te Szereposztas: Lajos. Valamil €lfelejtettem megmondani.r eppen ee ur. as tW torabb. (Hogy mondod? Az el€bb nem otvastad hangosan? Na j6. de npred nincs. E n. nemho$/ eS/ szrn6sTnciE ar-"lnlir hbz. T e m € q m d a v a r u ls e m l u d s z r e n d e s e n . E vagy te nasy diszn6. fu itt t6bbr5l van sz6 egy sz6gn€1. Cu€us. besz€lni. Szinpadon akar megfulladni. szereposzt6.t .? lvlellesleg. A nydk f. 15. l48.szog".-. m€s esj lo( soloLsoho/ sem bFsTPl iW. Cucus. Lajoskam.a "szereP" angolul aoLE. B Hat €ppen ez az. En szerernek veled m€g egt/szer err6l a szerep16lbesz€lni. E Annak isen.o -"g.{rtr. I nz "mier rilg esy rocsol6csoros sem besTel is nemhos es szineszn6' hoz.

mcoE. . Allah creat€d all the english mad Lord Bunbury lrish English minimum Scottish English minimum .t.culture How (= uff) Hires indi6noh Pubs Saint Valentin€'s DaY We love citi€s Furcsa varosok Am€rikaban Politically correct lansuage .PC language The herstory of history YuPPiedom Eur6Pa a EuroPe 150 l5l 152 l5J 154 t55 t56 158 159 160 l6l t62 165 *a 149 .language Scottish English minimum . lflllclt R llTctuc- mnonzlll fiuuunfius Ne l€gy ciki.

Valahogy igyl nELLa Jo tr. a 'tiogy van?" (ami u$/anaz. A vicc az. mint a . De ne felejts nevet mondani. how a kellemetlen szituaci6kra mindig emlakszik az emb€r. amit magyarok kitveinek el angolul. A . mint amikor ma$/arul azt mondod: .ry$tu-tiJsonzl rz val6ban halad6s.. A buksi akkor van. Tehat leszel szives nem bes€t5lni Londonban egy Aru hazba. amit iti olvasol. ahow most csinaliadEs az lsten szerelmere.J6 €ivagyat!".De azat..j6ljegy€zd meg. mernadras ansolul Jf. Pontosan irgy.. igy mondanak azt. Tehai elkOsz6nesnel !e hasznard ezt a sz6t! Akkor azi mondd: GooD'lzlgrt-S(ll \tasy BrE-BrcltEhril. FARt"En ^nnaK ettenere.farmer". Es ki tagadhaUa. addig amig valakinek gratuhlsz valami teljesiin€nyhez. amikor sznle_ t€snapjan gratulabz meg igy Jalakit. azaz .hogy "Farmer pl'z"-O Attal6ban a niiveltiurista m€S ilyenkor segit6k€szen hozzateszi. EzAIt is nem adtuk m€g a kiejt€stcoda^atuL^nodsr ll. De mivel n€m mondjak. hogy . €s minden szuflat a masodikba flijunk.5z6val a ta. az ansoloknal ez a szokas. de lt€zddbbek is hamar meg fogjak tanuhi. Ugyanis iit senmi baj. nyeljnk. ha valaki egyitltal6n nem besz€l angolul./orr ldzs0nl helyett mondhatsz mes nevet is annak mesfelel6en.r'ihrpii-T0R Ez kb artrtrvir tesz. hogy ilyenkor azi kell mondani: II^nv sziniileg tudtad. kibtjik a tsarkasb6rb6t a farany.a jelentese 49!q "kekszinU vaszonnadr6g". hanem -sajat gazdasagaban 6nall6an dolgoz6 gazdalkod6".onnan lehet megismerni. hogy azt hiszi. how a kitvetkez6 tanfolyamon lehLily€zzenek.Ez halad6bbaknak val6. hory etre flow Do voa Do?-vall\ell vahszolni. ha nem akarod. ami sok az sok! l4ost ki leszel osztva rendesen.. hoS/ lehet dolgokat elv€zertel is m€gtanulni. a'. ez a kifejez€s azt jelenti: .lo Legeloszor is a hiejtes !€!1 helo' hanem lho-ttil. €s ropppant ciki hibak. de most itt van €gti mesik is ugyanerre a helyzetre: MAtiv EAPF| Zwdidrjl. csak akkor mondd.lle lr69qciki.tiogy vagtt") angolLrlIIow ^re /ou? irj{1. €s abba a hitbe ringatod magad. hos/ a kiejt€s majdnem azonos a ma$/arml lffll'lir]. amikor talalkozol valakivel.lt! . Az€rt. Na.. Xb. a modern m6dszertani elveknek megfelel5en roppan! baratsagosan kozelitjiik meg a nyelvtanulast. a trr3t now Do roa Do?bAr )ldil. Ezen az oldalon vegre visszat€r az iskohban megszokoit st g'ts €s frusztra€i6. llerthogy ha mj mindig ilyen banitsagosak vagyunk. pedis llirij?l'nakejtjnk. mintegy magyar5z6lag: "Levisz". EmDAv! Ihll ln|lldijl.gor szinre le. elmondjuk. Ebben a konyvben. kivel tal'ilkozol.tlogy van?" Pedig ez valami olyan. Ezt val6€s taruld meg.rnint t 50 . hosy ne maradj teUesen sinet. ehhez tartsd magad.l'Fns or mE DAvrfu. ez€rt nem mondj6k.. €s raformedni az et6tusiL6ra. fta mondanah az angolszaszok.A/ plso sl6r. m€g k€pes vagy.flagyon Orlilok!" VagJis amikor valakivel el6szor tal6lkozol. lvlost megmutaikozih az igazi 6nnnk. lhiu OtnD A?pEnE! . ltt csak olyan dolgokr6l fogsz olvasni. Ja. €s ennek szellemeben T6sed is. d. bameg. Tehat...{rs [d?sin?].

csrh kornlirnilehel 'raun m'n mJqa-ryfenscg is sokkrl ievesb€ jellemz6 az €teti\nke). Pa'del\: TEEE ts or nudr PRIvAcr ttt rEEsE a indiz n0di {atsz] Ezekb€n a modern lakasokban nenr sor nra' Fr{rs [d{ iznotn|0. o. sz6lnak bele n . " t " a 7 o B / t g r o l a n r P l v n p ha n t P \ c l r f .uganet. ^ c " J r n l J n u l o d r ' l r c r n a dolsoknak.t t m . \ r i l t t a n y l e g s d k d d i o h e r t \ o l l ' 7 p n h i \ u l b d c n \ J n tr'77 . hadd magyarazzuh meg a lecke cimeii .rrs''hztmi0lisl tJdozkodo na szeretn€d hangoztatni is a v€lem6nyedei.mod Olloh creoted oll the Cnglish 6ldiingli. dildn 0vsottildnl El6szdr is.gor. po rE. Priiyis'i 'iijPnltszil 4 szcretenr' ha ncn] sanareie reher az embe. rval.nek l LI^E MY Pmucz liilijt a mag6neleiembe. ez a sor egv angol cnbcrtol szes angolt ap6leon v€l€m€nye: boltosok nemzete' Akkor mosi milyen€k is az angolok? Orultek vagy boltosok? Esetl€g: 6rult boltosok 13 Az alcim pedis Valogasd ki az a16bbijelz6k kt'zlil azokat. h d n ) h u l .t. En. akkor azt igy teheted meg: irvtriPo-An o Az angoloh nas]/on udvariasah' P.g. "n" nincs sro.. amihez senkinek s€mmi koze Ahol a titkainkat tarthatj h Talan legin EoDEtu till' . ha nem.. ami.L"E.sah a/ dngolbJn lete/ih: ?/(rvr. ltnveg hogv arr6l : bizonvos szisetr6l jitn. sk6t..€t hivhatj u k jogosan Ansliinak (e 'etar"'D lrighnd])az cs€ 1<' szet iflik E//rrrArenek[bddn](+ Britannia) hi\ni $sv Grear Bn'ra"nek lgdjt h'itd'r] rrrg N r q y B r i l d n n r J / .'aDJnldl 6rnlr rilil + bareisagos o uzleties surlvtrserrrrEJbi.Tl ud!Jrirs rr. mit qondolsz. Ha azt rnondjuk joj'iiai meg rchet a. ut6na q. A PRtvAcvaza nagvon hivAnatos illapot' amihor s€n k i n € m b t h a t . snoixeenr./6n a sziv6s.mr." q i " q y . hanem angol. o h a > g J s d o h e l h r n g o s r n ' s o s 5 7 q ' / d t r r J q i d ' eUGI6n:.Allah 6riiltnek teremt'ttc az dsz igy a iiiseges forditas.ad] [!ldlii-EJfid avaw.n e m s z 6 l h a t b e l € n k ' € l € t n n k "ruin i€t. se nem lvalesi. nrulalsiicos a .Ytrl&nila vicccs. a Ana"t or snoPt{EEEBs [.. amelvek szerinted iUenek az angolokra: + ForrlEh0-tA..ek csah esy res. rlnftr' rotmd BRI sn.n e m s z 6 l h a t h o z z a n k . ami . r n i .arnr nak. intimszf€ra".si (berd). \rn .[diinglis TEE nn sE aREvERv nem Ha valakire azt mon juk. Ea hiszed. iueive mit tudtal meg ebben a lechebcn az angololir6l .h a l l h a ib e n n i i n k e t .niltiill rirf.s s t o r .rArn Eneusn sraftD{FFtstt Pnvac' ':l'l5l . 'angol" (1 Eteustt akkot azzat azt auitjuk' hogv se ra: .J htiilosil gJaru.o". nJgyon lonros dolog.brit'(o E/vzst pitis])' :kkor sk6t.henrcny ftdl c srrdD-ol.rDrlft ro..

r a d t v a q v o kt o l e . . r u l j a r m t t . hogy van. €s amikbr ett6l ngy €rzed. qiN'ttl ad De j6 lenne tudnj. ahol hii a forditas.) o rifDJr{iodl faradt ffiono aLli. akkor tedd azt. lvlind€nes€tre most mi js lerorditjuk 5ket. E Lord 6unburynak foltos lett a pizsananadregia. hory LoN BTNBRL WAS NRED A]ID ENONO AL.dl a \an ne\i + arvE.. r l J s .' '. B EAVE US A NAfrlI' WLCOII'E.!r1 .L o r d t s u n b u r y . szoh.rr'f{inil1 o htzetq6s o t/re"Jroftrl meleq .dt vott €s erzelg6s. amelyik a legjobban tetszett.a m r n e d ! c s e s m e l p g . r r rr " y n q r a i " J . ezeke! a mondatokat nem e$/forman neh€z leforditani. 6s hanynel haborogal.h. Elkezdnnk neked szavakat sorolni (ha keu. foqadtatas 'tavE. J i r F r r ' ' .lti . hogy hany mondatot forditotiel le. r | 52 . nd\t 6zl€s.{^/r. (5z6 szerint: nedves alma volt.magyaritjuk" a dolgot. 5 2 6 s z e r i n t . eAvE. akkor a rendhagy6 milt id6kkel egyntt). Szerinted hoovan? Lord Bunbury f. (A szavak melletti kihagyott helyre fordithaisz. ird ide azt a mondatot angolul. de a titbbit is olvasd el meg h6romszor (igy.x'dit. t aD naDlkr. how ez meg mi a ren€ lehet.ai tas! Rblidn " " ^.'/val&b nqlo barmi t*ELcot"Ehilhnl. cryEftl\iN. Van amelyiket kdnnyebb.lord Bunbury Ihdhnbi' l Az alabbi angol mondatokban a kihagyott helyekre ird be.q6l. s r . Eszre fogod venni.I H a l a l o s a n n o m L o r d 6 u n b u r y t . E ninonran \ E t u . hogy most mar pontosan 6ned dket). mashol meg .b e t e q e s f . Szerintlink igy kell tbrditani. I aE srct{ A D 1RDD oF B Art/mna uErA Dwa t.) Lord 6unbury meles fosadtatresbanreszesitett minket. i . hogy valamelyik mondatot mAr le tudod forditani.

utena biztosan €lmondhatod: YoUTfioI4/. tia ewszer t€nyleg eljutsz lror. ne edd meg a a sEAt"aocr. voltah lrcBziLgban. Tellesen kezd6k kedveeft a fordilis.c hdilikl nyelvbSljonnek." Es ezzel. szagba.Val6ban .::: t ll .j6 buli. hogy a l6here neknnh irehnek nemzeti szimb6lum. az a helyzet. €s a francia Lir derehasan mindent befalt. l1€g miel6tt v€gleg €lkalandozn6nk. hogy az nj francia konyha mennyire megh6diioita a vili' goi. AzelStt nem gondoltah volna arra.lrish Cn lish minimum liids insli!ninindml Az itt kdvetk€26 kis tbrt€netet baiitom. Az 6rdekess€g kedv€€rt eml'tem. mely szerint Tomnak e$/ alkalommal pont az ir nemzeti !innepen (srnt P r n n t ' s D r r l . 4 . de iudja. melyet csak 5k hasznAlnak. r u l r S akivel besz€lget€sbe ele$/ed€tt.janah. a66an az 6nelemben is.es fannsztikusanjolerczrem N. A / i r l e g i r a r s a s a s o e p . dl . how.) FATLEI llihsri) a Isten hozottl c/rrrc lh0ll: Bar enn€k a ar& sz6nak az angolos helyesirAsa c. 6s neki a aunrrss lginiszl els6sorban nemzetj ital. €s m6g a mai napig is elag sokan b€sz€lik az angol mellett. sz6rakozas.rc* [nlingdrd. tanulj meg €gy-k€t specii lisan ir kifejezest.bolinoti Tom . k' eW nagyon komoly cign6l egj/ na$/on vidam emb€r. t a h rd r j la S T p n tP r t f l h n a p j a ." . h . es ez nem lapos sz6vicc. v€rseket ir (+ r . vissza a tort€nethez. akii6l a fenti sztori szarmazik..mondta .9zi.ntokl \'6her€) szent Patrik napjan. es persze ir (a InE liii$.reped6s" jeleni€sii sz6hoz. kellemes idStolt€s". semmi koze a brit angolban hasznilt . mini mindenki mas a g€pen. meg a talcaja sz€l€n gondosan elhelyezett l6herct is. k . €rdek€s. u e r l P i r i l \ b J u l J z n i a . .ijtb*] E . j6l besz6l gaelnl.m i r c i u s I 7 . beletiizte a 16her€t a gomblyukaba. maghozzi a szonak mindket enelm€ben. €s csak azut'in R€kordok K6nyve.. Knlitnben Sz€nt Patrik napjen az Air Lingus ezz€l a fisj/€lmess€ggel szokta meglepni az utasokat..orIs..rrtlFn6ncldl Eg6szs6gedrel(csak ivaskor hasznalatos. .a. ha egyszer t€ged is irorsz6gba vet j6sorsod. "Iimm .D ['ijt]).Ezek a szavak mind a c. Tom mes€lt€. l l . z .grr . k€runh. Hosy pedis az 'r€k mas napokon is szivilkbe ziirjanak (amii egy€bk€nt kdnnyen megteszn€k). amely eredetileg irors?6g nyelve.srcrr. hogy eb€dhez l6h€r€t is f€lszolgal. Az ir ansolban ez valami olyasnrit jelent. Kedves Olvas6. i r n r m . Tom ir. n c g J m p g l e h p l d s c nm a g d b i / r o sf n n . T'vDBEEfim IREL^ lnd [( n6iir bi'rt'i ii6'land il vrr g'. hogy Dublinban lakik. ho$/ Torn. Tudod. Tom. Egy id5 utAn felszoEaltak az eb€det.

hogynrinden dolgok'n€gedes€igeljlnrrss akarsz) sl. halha Osszefutsza t€maval. *l I viszkirnrt\rtrritrt "6rF 'rr t hn jot * *.. I *r. kepzeld el.ami ahhoz kell. hog.) A harom sz6r c4ed kl n] a vbby.*.. tl'tl.minimum longuoge ScottirhCnglish lszkottingli!minifim hngvid8] Itt most nagyon sk6tok leszrink. amit mindenkePpen €rdemes tudni.ins0l r{ F' . jutalmul elaruljuk a boldog (tehAt hosszn) €let titkat.int 6 kellahhoz.Jr.4'dD [bhndi!]. ime a s€c/rEllsIfifil(a titok): .n"r" "^"..8.skti A/ p'ibe' ne'n.ocr l0tl o t6. a L. tla vizujalis t'pus vagy. ho$/ t€nyleg€rts€l is e$/ csbpp€ta vi6gb6l.. rn'GodJ hulorbvs E c ntur 'r. h. J'rig rPrt ko>rolr' | 34 . Dohl. (Ne hidd. tla ezeket megtanuttad. ki lsl*].s h'nna. ahol a roppanr EolrsE* el a BE /YElr.' n sh. o. how vicc. . A OLENCoE ahol eW nagy csata voli. hogy or6'Ya yolgyrt/Y a b9qyek ko' zott a LocElal:llha!' Ahogyig€dnk.J. oo. KivArasztottunk neked harom igazan lontos Scornsn EsaLIsEszot.16 i dt n qr riszli]d kb esr stampedll/kupicinvi ^ *" *' -sokskot sz. ". sst lhnla hegy.:h\.rr3 .'pedig naluk a l€gmagasabb hegy- r'Iondd n€hanyszor: tbrl.tcn NEss.

hosv mi nin's az casr:"El..ami a Country ansol-ma$/arnagv@ llindegyik cLArr-nak gyapjnszbvet'.vik de sz6tar szerint .{-t szerencs're mar (annyirahasonlit a . het €ppen az a l€nveg how mindeg./-j€ alatt oydnvdr( keP Ha bejdssz a EDnsnafl kiadoba. .bb cs6 tartozik). a src$ll.lt snr't pedig ligysemsikerliln€.nvoriientqjGl Uyenkor $/akran el6kernl nah (es az6d van a v€g€n -t mert a pipe azt jelenti./alatt nlNs semmi llhrve €ppen az hin's tehit csak az van sz6val: nem h.:jr 155 .sk6tmintas cl^tr raRran:la mis-mes m!nt4i'n.hhtdt] [s olkinglhmirinom a TovSbb'fontos dolgok sh6t-n$/ben-Ha mar megiegyezled leck€ szavait.rda.ahol fellebbentiuka rt r-et. ho$i mar tudod 5ket. az Ha ig.minimum Gulturc Cnglish Scottish .iutalmul megtudodl) fellebbentjrik.. sziv€seb hegmutatjuk.y €rzed. akkor v€gre megn€zheted apr6betiist.'tu"t] (a tok): a ^. ami gyitnyorri.how milyen titok van a sk6t szoknyaalatt (T€nyleg szarmazik It Altit6lasminden igazisk6t valamelyikkHnb6l (+ czrr[ldan) \|an sajat t{rt t-ja {iidinl. akkor sajat i€Uegzetes ranrad-iuKb6t kesznlt xtLr' be atltitznek be (!itl o sk6tszoknya) a Pnrs hijF4 (6 duda) is.tadarm") lvlega crrtl is (eleve ismer6s volt) A megiegyezted . hogv "c6" Cs egi/ dudbhoz mindig tt. hogy mi is van alatta 'me. lvlostmagold be a k€t tanuland6sz6t Az€rt kett6t..azt hagyiukki P'/ijsllElsl rehai hangosan:'{rrr0ilti.. Cl Amikor a crrr tagiai kiitltbznek. a Ct VAgiil:a sk6Loka tttst Et (hziedl] bogancs)valaszioitaknemz€tijelkapuknek. amit tanyleggv. mert a zit{..ak alatta als6nadrrgot igv szabalvos Le is rcnvkepeztnk.lfihtilln6l] el6tt felsalafeszit<i poszt x.

Ezt a csorb6t az6ta sem kbszitriilEk ki.r Ul5 lledve: . akit na' gyonszeretsz.r .mEEEADI\4k'idll+ Iocrna BE Rllilitlgbul.A fenti n6vsorbanmind€n szlks€Sessz6t me$ahlsz Foltos Bika: .{#neh mondjak.r ----------- ' T€ is gyartsaltovabbi indian neveket.Ami elv€greisaz is.Nevezd€l indianulmagadates barkit.z-.ini. sot n AraENcatIInDt lt?xtc']i-NlEdkiit' a o indiinl d€famerikai indian. Ismer jnk a sztoril. hogy.AntfErIloilblti|rkll Nary Tahar6 nvE worNDsIW rtt'14a ot seb Masas. ho$/ amikor az a l6kbtt Kolumbuszsajnalaiosm6don felredezte6ket. bennsznlirlt Az indianoknak mindig gyonybriineviik van. azt hitte. Fordiisdle angolraa kt'vetkez6k€pzeleibeliindi6nok nevet. toErn AltERtor I DIA indidn] lnonlif-UErildn a eszak'amerikai indian vagy. R'ig6 I'ledve catro [arncl{ik6 rinat)a cojk6 lv]itics(hmm!) 6k mind val6di indianokvoltak..Csak na$. E ^.on kcll vi$. az e$iszeriis€g kedve€n vaS/ azt mondjuk.or[dot]van a homrokuhkorepanur.q..indian . ezeft az6n. lndiaba €rkez€tt. vas/ m€g szebb€n a^: mnvE ArrEuctr \balit 6-ilElldr'] amerikai).€s ez€rt gyoFan elnevezte6\et hDt t*[ek. mert Art.t NaS/ Seb: !r__ -----r I v6r6s tlere: s__ Szilajrarok --r Potty6s L6: .ttomlok tueE F..indi6n". P€ldaul: ut6 stnie BaLLlszltrtgbul)4 Bika c9Azr noisfli+ilnt z)a szitaiL'lt s6cttraD StiA]rEl. vagyakit csak kev€sb€nagyon j6les6€n.i. ho$/ . mondjak rpedisazoknak.fter is szinftjnbknev€thaq/onritryosan L61nakforditjuk "Szilaj | 55 1.Hiresindi6nok angolul /dDr.Hou (=Uff) . hoqysondolatbanvillam$/orcan ?aBIEcLom lslniiF tiibdlo34) a szi. hogy mostant6legJ/meu€kn€v€t egy fSnev€iUgyis meg tudsz 6s Nyugt6zd indiannevelkerekiteszbelSle: ianulni. csikos rerit5 (4sn'ED w RnoflIs wnill). lindidn] az "indiait" js iql.liill.i harcos (+ grorx Pl.r ikl + Poitvits Kis'6 ql4 roltos Farok sPorED I'alLlszDril stnnED ?Esnclcslc4otlh& ldlt]a Foltos Here REDcLoaDk Ai|J4a v6r?tsFelh" 4 aIG a/. amikor tenyleg azt akarjuk mondani. how .

P.i!ia'le tehfla nev. €hany sz€p nev( pubot id€ziink most ide: (4 liciing0t"1!il I!!t Inas) dogl lelpotid (+ lelles Kutya) .nyelvtanul6s" pubok nev6t. A komornyik leje vasy eseiles cak Komornyikfej OLD fiuu's nE Dl6llt'rft\adl a Az oreg ap6ca feje vagy es€tleg csah Or€g apa€a fej a6Eop's FnaEnlhisiiltzlngirl 4 A pnspitk ujja (nem falaUa) fla rapillantasz a kbvetkez6 feladatm. Talald ki. piispbka. amnw a megold6s.:l.az indianokon kivnl .eddigakar indianokis 26 oldal indi6n neveivel.V.. szemotdbk + EyE6 ow liihti!|.apa.n eg. . biro o rurcEldrsr&s].t | 5? .y !.. tti4elenj€b€n ez is elag skalpol6snak tiinhet.kijz. val6di az dO.E lridl. ho$/ ilyen lura neveket adjanak ilyen alapvet5en vidam helyehn€k: BunnR's flE^Dlh itzt dl. milyen telj€sen egyszer( magyar6zaia van annah.E Fejtsd meg a k6pzel€tbeli . amire m€g sznks€g€d rehet: Eb a zralhg].. Ha m€g lvlinde A pubneveknek van eg.ek i.fesiett lej fd 6ak az uiuk eztaceqeft. az segit.Habzik a auinn€ss.z.s.s..aa. a prUorrcege'enn"gyonglahr.yfurcsa iipusa.jl] a rere a kis. de sz6 sincs r6la.pneh.10 arkohol.r[g knALya.nsor sbn. szep. de az angol pubohat na$/on. kesemy.. (tia mir foglalkozt6l az cloeml€keznedk€ll. I .n..{r < Lnrodi. sz6nyes van mag a rorrrr-ben lt0jliii] is. 6..r sz6. I ebben a l€ckebena felsorolt E B.rtalnn .gj .hd4 Xev6s dolgot lehet szeretni a vilagban .

I utvE voa. roo.l n6 -. r m r S z c r e r n e h ' o k r e J h r t j a i d b i n l e n n D W 7 { \ J \ o r l J n g o l k i 5 l i ns o i 5 t e I J r". + knlonleqes krr$iill a laedle [b.lr"r . .4 a osszeborzor[ffil] a bunda.A sz6rakozas lbtt szavak atapjan pr6bald m€g megleiieni az izeneteket! (Az apr6beliis r€szben szAnjuktanulnival6nak.snijzd n6tibn bij ilz lid0ldllt4 sz6rerdl. 4) JFS lfxow t*nAr a ows E cE nnE I sE rou? yEs DAELtte. ?oftas:a IEE tulEsldiiliim4 sajl6term€k. wmJ roa I'Er 70 rE s on/ fou.rlA BEAA snu LovEs LoLLtPoP F vE vE^Rs on.q mindig s/clati a nyrloh. lnnE LovE. megtabloda kbriilbelrlliforditasL)Az e!6h!zqt! szavaka! t) ATt MIC You'flE so vEaY vEflY sPEcIAt2) BWA. JI{S xrxrxxxxx 5) PLEASE PLEASE rEc<teMzE ttE t mE srnEEr.il.l mrr ol eve hostonet a rimesnak J) i i z e r " r i e m m r e i s r a k : o s s z e b o r T o l na b u n d i d r t V i r l t h h F s o b b! m e d v c b i r l a n g b d n B 6 4 r irs rua"a.?od] r6zsaszin hinkl fen€k.kl. or'anyszor csak latlak? lgen.Doq(Februorgl4) SointUolentine's dii dii le.tc aND sExr JrFAllEsE nnf yaselt. SALrfitsoccA + (mes)n5kdl a rerismer li*oeniir] ensed.brudri tidiruIl Teied nalunk is a Belnl'napi iiz€n5sdi(kedvesdolog) ho$/ ezek a hidesverubritek odaat mii nem memek (DAREnek Bemutatand6. v.hasi I ltl (mes)mutath6l 6t FRII|CDSS T. lkl egy ki€sit tExi [3r.sott medvet a(2 osszeborzolt) a Forditas: Az x-ek mindehhol Puszit/cs6kot jelenienek l) ATolllC Olvan na$/on nagvon kul'rble qe) \lqv. popsilbrtir] maiomtnrcnlil lvl€Se$/ lds s€gits6g.lJ 6 lh"rcegno illdlrh o n o v i n e c r i u r r s . oldalrl) Va&nfl$'s D^r ilriigy€n.jrnvddnlijnr f.sz6r(me)[$r] a bhlkozik lnil roufr Rn rduettrl 3\ I'D LovE ro RUFFLE IIEE| roa L rEE 6EARctvE LArEn B'8.d ismen meqcz urrrn is sok s/prclettel Srllimbo. JKs s) KERLEKKerlek' nem 'nqPdn.g. talan igy konnyebben megjegvezhetSka szavak: TNE PINfi 6O'AOMED EO]'II'E EEAR RY IE (^AFfLED' TUR' o A tozsaszin popsijn majom telismene do [d0likbdoid nlntiruli.vozli r nJqton rzep orjos "s sze\i ro/\rsz:n Popsiiu trpJn nr no' |50 t- . tehat a tanuhsi megkitnnyit6 kozbena jobb oldalrakiwlij' c. TrrAt'tKs ro rEE lrtttEs. IavE. dsszehoztunk velogata$ajavab6l. 2. lasd a 126.I'D LrraE BEuf foafr aR tS 7) TIID auarrLa unLE Ettcusd BoY sE Ds IAIS OF LOW 'O ME YERI REAANFUL' cda&ttttl. kedves s2eretlek. BWA\A lledve m. lriberz [i6ti] kiird [.

..inrh f. €ltem /|. Olvasd is fel6ket! o / trri dofrrlir{u boml szulettem I cREwuPlqtnDl.i BErcrrf. l o dr v i l d s z r r 5 ' . tft WAR.lolo o Bbfbqo rArrclofiiin 4 F..furcsov6rosok 0merik6bon hv {vi sttizl 6rosnevek loqnak kovetkezn'. fetn6trem r aor NAs t9Dlii got naid]a /rvrDllivdl + laktam. Ho$/an mondod azt.t @ llletve szerinted.onffDfuoftl a dohoztam /rrrrJdiiJl + meshaltam forditsd is le a mondataidat- nl EALD flE^D..b6fbg"..y. K6sd Ossze izl€sed szerint az esem6nyeket a varosohkal.b! + Bof. De ne le BaLD nEADIb6llt dl <' $oDaszt.. o "@e.-tzllle*e*'.' | 59 . m e g l a l .rrc lbirinal Unalmas Kepzeld el a t6rtenetet: Unalmasb6l BOfOg6bemen€t megPihentem Pinikban. lb. ha -dr = 6? ird ide: '. r' CI E @ EI (ha t Xeresztl(€rdes n j ' a o l v a s o da z o l d d l l . hog.

etven D||ERENTLT sz6 szerint "mask€pess€g(" lehetne? lYint a magvar aNED ldil't'tli ijbildt. politikailag ko-RtK ho-thildi ezt technikeja.hosy sikernlt meqjegyezni? van ilven. rlost ion a s/6tanulas. 'rzr([vi-DiUT'iilk](a ne:t]rtt).{ lind_ Erik!] A senkit nem s€rt6 szapetmond5s mozgalomszeretne kiirtani a nyelvb6l minden olyan htalt6k k'. Azt iavasoljak.hogya PC Lrnc'aaaE naavar talalmany?!) is munkakep€ss€gii"! "megvaltozoft DrFrtnflrtLr nrxnelllrto$nek (lditintlii frjlding]4 kb mask€ppen 6rdekes. / l!{. l o r d i l .ami el6it€letek melega$/a lehel.$/arjetent6st! Aztan ne felejtsd el tobbszbr lelotvasni a durva angol €s magyar szavakat! A ALCOEOLrc eszi6tikailas arintett . *rrflor'r t. ami (Leh€t. fiziol6giailag tf'tl 4 saonE Il'.6k1 .Hogyv€letlen'il se c€lozzunka fekete va$/ feh€r b6rszinre. |furnhodl | 60 . amelyik komolyanelgondolkodtatoll (+ a a benntinket-Nem barats6sosabb . s u k k a l "e g y i t l l . hogy . szexmunkas)hasznaljuk. A nyelvnjitasszeni kif€jez€st.minden sertest ([szavd dd o kernlend6 . d t a j z i o b b o l d a l a n p e d i q d s e n e g e l o s r l d n u l a n d o r r e d e r r h e l ird mellejnk a m. A rejz brl oldalan megadiuk a PC kiteje?eseket a e .jbildl rokkant) h. srtcr conmelhlakk]hlvagtanrD cordE\ljt hfi! helye$ a kav€t rendetjnv.a ptusfltuE lltotdt]ill (+ prostituelt) helyett a sEx woEt{ER4 kb.l.Aztbeszefik. l1€g mi€f6tt vagyis igazeb6lunalmas)talalnad ezt az egeszet munkaral Az eddigiek kitzul tettla szett-evalamiannyim. ill helil ldool . !. .PoliticollgGorrectlonguogePClonguoge 4 helyesnyelv hng{id?!linil. ldbt. A sok j6pofa Otlet kOzoitakadt n€hanyolyan is.rsrrr.n0ids] kb.ll6-H0likl z .j vapJn'm u(litnifil(s t€jjel).ird ide. is rt Ar€tr c.ir .

nD{s'rrrrrlmms|t . senki".. tla visssza akarunk utalnia mondatban olyasmire. mi a M -rC irA zDinef. barki. ':r l5l .t (+ N€zznnk most ewpar PC.jt]. hogy "ember" (aki ak6r lehetne n6 is.rorkrt it rtii rdn Et r"atr t D lhtnndt'liinll 'Ensnatmlhnszlnirll conmlssailkiuti. Frauf. \Et'lar'lin ill + nit. il€rve milyen sok angot sz6ban szerepel a n rsz6 (iobbes szanat nEdln nll.sz€ket" jelent. ha mespr6balja.tag.tmnnl) is benne van az atkos n ^. most a zritmeyveszi Kezdekt (a EER[hdd n6nemii birtokos n€vmas)a A pounatLLr coERDcrllasd et6z6 lecke) n6 f€rfi. ami angolul leginkabb "l€rfit"jelent. hogj/ "mindenki. Cs ez a EsmEr sz6 esefben mintha azt sugallna.mi'n] sryqF auEEItzftfrqiil 6' ltl. es pe6ze vannak olyan elnOkn6k. Lehet.. hogti a feminist6k vasr€ €szrevett€k. Letl het a cflatatt ^tr{)6l c t^. teck€t). hog. vagyis inkabb ferfin6 viszonytatban is fetezik. amikor nem kifejezetten n6r6l volt sz6. Mert nem el€g. hogy: snnswr lsttlpza.fi.n) a attamfarti ez a mag. A bizton$g kedve€rt ird oda melleink. hogy milyen sok ansol sz6 v€Sz5dik .ya tOrtenelem a f€rfiak sztorija. a PC el6tti angol szerette a himnemii rFt Ihil hasznalni minden olyan esetben. ahol problema van.. A jolly joker mesold6s p6 say{e hd ?6nl szem€ly) cserClni a rr^.l.5z6val a fem'nistak ezt €szrevett€k €s sz6v6 tett€k. €s illik ki'rni'kimondani: EE o sEE. akkor hasznalhatjuk a tdbbes szdm harma. Egyik l€he!6s€g lenn€ e$/sz€rn€n lehagyni a Ar+t. hogy [r9rrrnrn] "n6" lawo'Atrl. AryBoDy ottt Do tr tF ntEv rxv. !. hoqJieddig az vott. Ami \iszont 0gy amngy . figura) Persze a szemelyes nevm5sokkal is baj van. Termeszetes€n.ra alrh. hogy esys€gesen "sz€kn€k" hivjak 6ket. hosJ a/ottty Utn.illetve vicces megoldasi javaslatot. d€ m€g abban a sz6ban.. akik annak sem 6rnlnek igazrin.ez is. n6i) (eror o h6.iit].a'lia a sz6t. azt Ja.rin /y + etntlx . Ez a nyelvhasznafat lealdoz6ban van. c'. dik szemelyii n€vmast is. de valahogy ez a lelfosas n€gsem terjedt el).arbanis el€g diszkriminativ. lriibrdihndi it ifdriiij] + 6arki meg tudja csinalni.rrr{n.nkijnd] d emberiseg. ott hamarosan megold6sok is lesznek. de ennek v€se.lhc herstorq of hirtorg hfBrori hisztodl !e ldd A s lfnl az angofban a himnemii birtokos n€vm6s. eserteg sE oE te lrasban picivel rovidebb a megoldas: s/t6. €s amia legszebb: . bar udvariasan hozza szoktsk tenni azt is. Ez iigyben azten tenyles l€pni kefl: mostant6f mindenki (aki PC akar lenni) has?x. (De m6S hajjajl) Kezdjnk azzal. rrM.yr€ lflrn] (lrisd te is az Emberek c.

ittdrdli biill varosi /ralfelfelesen mozg6 profi oEsstotrA hfi -f Esdtlll L PR vasett a !.hoS/ yrlPv ill.d i6 hangziis ut6tagamo_ A A n€v nagyonn€pszeriilett. As ha van a szavak kbzott 6t.^ c.ta. erre utal a lecke cime is . va$/is "dupla kereset.l a wgyon flallottadm6r valakir€azt mondani. es€szs€ses > LAILaEltdql)szoMs mondani. Az angolbanez egJ riividites. vagis "olyan szemely. amit szeretn€l megtanulni.ras. rapprf. | 5! . ifjn Y vo|. ami miatt elolvastad ezt a feiezetet? Ird ide 6ket €s olvasd rel h6romszor. ha Ponr az 6 kornvektikreteflezik az ii szem€t€get5t' abort.zrze [dr*pi]a iaPtu yuppie.tiidl a harso udvar o .!Br: ltor m Er sAcKY ^D.rq!. a u4sa. S/er€k nincs"' tlqERmic P BE/t'g PRoEsft.l/fflEhtlil a anE YwnElgdx'lvawis az itkoa €rintett (lascl Perrta.'d?ci't])..o.meneklilft Dmxr: DouRE mcoiE or.iedom IOidom] olvasd el ezt a lis6t. amit ideirtal.rrEf. €r5miivet. tagyis"re az en hits6udvarombal" 6k azok.3t . akik automa' tikusan tiltakoznakaz ellen.Eisa'vlDdBrdnl sz€m6lv l/trrrrliiftdil 4 varosi BAct{vA&Dlb..'f linh|'|la kereset r^oPERvltftfiir'.Jcli.zttld vuppie. a .?raE c. tt osllElitbin. hpil?sz6p. \aa\t u"warDt. a nEr't? I"li volt az az bt sz6. leck6t). aki Orbkli a sziilei Ptrpv: PERson Es te mivagtP ftogyan hivnad magyarul a NtttBYl a Dmfl+."[lin3i0r] o kkalvsas Vagvisa /'PPE bkoIyan "kirarysagkepz6"! oarma.rrlin-HEitl brohbl rA&E^'hadftl a szi:tt6 . (s ns'^r'edekre t menedzserekre rfirrarr [m.s6r" id"!!gq9!4!9]-.rco. l6giailag de C$nya dolog a skatulyezas. fiatal.kik 6k: Nr.YUPPEDoE 'Dottt fno 4 vlaty /r. akkor + . az6rt lassunktovabbip6ld6kat' Lessuk€sak.

hanem pou\D. BLidt nAarErlbht 'ii'lit] a teketepiac. hogy: EuRorEA cot"nrNn I)lr!-?liitt lonJunii] a Eur6pai hozossag. (Lasdl a melegviz-csap €s a hidegviz.. hogy "markecol".Iiel.kimondva el€g gusztustalan. hogy. mint ami. hog.cap knl6nlolyatasa n$/€ben sem engednek €vrizedek Bajban is vannak most. szokisos. Ecu[llji] o ek!i. addig 6k az eur6pai kultUn egyeduralm6t kifosasoljak.. Azt ritviditi.y "kozos". rrst rrffrrti. nagat ezt az EC-h€z tijrt€n6 csailakozasi folyamatot angolul ligy mondjAk. flousE or conqols lhirst w kliind Als6h6z (a brit Parlamentben). mert am'g mi amerikanizel6dasr6l besz€lllnk. a magl. A nyelvtanul6k sz€mpontj6b6l azonban naglion hasznos volr €z az etnevezes.a x@. mert tt aRt(Er ratoba\ azt jelenti "piac". lagos" odaig. att6l kezdve.ar sz6 valamennyi €rrelmeben. coflvonPzAcElkonontllszl 4 kitzhety.ru2] o j6zan esz. $n].KozosPiacnak" ta co6$on tqaaritr'rlkondn ill. l1€g sokkal kor6bban . angolul nem . Ett6t f€ltik a ftr. Fontos tudni. cot''r'a\ sEnselonin !2.lJ-llonil komJunirilo Eur6pai oazdas6si Kozoss€g.font" b6rmilyen angolosan hanszik is. E. r€si ma..rL d6.. A m€qi€gyzest segitend5 jtrsson €szedbe az a sz€p. . Ragaszkodnakhozza. A cotuttw meg szAmtalan mindentjelent. Ennek a tem6nak a kulcsszavai kbv€rkezneh most.. Az angolok ha$/om6nyosan szereinek szigetorszag lenni. EUEoFEA| Dcodonrc conFtuvn fim-Hnt. mi'li4 gyar szo. + y!d. vagyis. Az angolok is.dhaqjd-./rlot lpiundl. "ri&ll a hatpia.Erltiti a hazai piac.. (Magyarul: ttFDti . lli lesz ott.rEtql&anl = DDAD ttlHrE Ea^ofta. lyenekrSl hallani leh€t. Ezr hivdk korabban EEcnet. de ez i'i teljesen el van avulva.Cur6po+ Curopc lii'6pl lvlionnan oda megynnk.6!.ME MAfl. No de vissza Eur6#hoz. Ejtstnk par sz6t Amerikar6l.dyijtjuo-ntn nrjhl o rialou Feher Eur6pai tiimek. N€hany p6lda: cot o aurD 80ran grdl a hozj6.. E Re. vawis a fontot.it. nALEsld. Enrnst CoENotrtEALm ll. hogy kiknek a kultndjat kell tanulni az iskol6 ban: Dl. roviditend6. .gyakori.font".. hogy az €ur6pai egyesnt€s ilyen mar€teker Otoit. lvfaga EUROPA.. azaz az Eur6pai Kbzitss€g: trClhri] a EK. *" l6t . utro e$/s€S). fl€g egy gyonyttr( r6vidit€st is kerekitett€k. mar cak az€rt is.REicy urrrl{ru-Plon kd'B?iju'rir] (cun1Etrcy 4 vatura. lon6nrds4 + arit N€mzetk6zoss6g. o@ [96.a sz6haszn6lat kis€rtetiesen ismerds.) uk n€ked az cttct6it cllci(. vasyis: EwoEAti ctr.) A Hrsult tagorszagokat pedig rlgy nevezik oaR EaaoEA| paa7'vEns juld-Pltn liiir drrtnl a eu16paiparten€reink. hogy: ao nm tuRopElgttldltiliill\coE a menni .al te meo v hozzatanulnival6kat: aeaia'zz. ho$/ a . 6A'ada a4.

12.k9.l(ltcst .4 ttn 35 n ll 3!to ii 6.ki.lt 19.fi rd2t E$ 2t ii lzi 26.lom hoil 6sun l6li'15. lztif 5.'i tetifil 2t trr 24. 29. 11.1. *0vb0i(rold leliattmrgblilod.ftn li lidi 2E. tr' viEdnt!.0. o. lcs6r6).b-Mtih d t6ni Pitoil .uB .h. &rnl'l l5c 4 l(omonvil l{tt. .rn27. p. 'resc!: 3rU a bk 3. lli).bi o. ii2g.a R c u R IY M 'sM 3rs T o N z. kulya. . corrrrttr t0rr0tlki{boj]o hdrnatat oldal0|| 161.li . lalltbt csinta. 20 n'/.llla.s0 sndhen:.jj-' .ttr o Pftp[l ftl.n .lu30 Pi..i tur't fNEa-o ADtc. 5.negoldis 108.l i 6lo hlt 14dd'i 16.nllclln 160.losro3. &srotl .ii.p.tt.T 7c L K o N o L o Ii R T T "N n o c 2rD o M . Il.rE | 64 .: [f. Jrtrll f'I ror 4 Sirii:ramildalo t6Y6r.9 li 31.. A!..lloholl.l 8.s o ''o c t4 E K .lt6sor 22 10. 6jij 17firDlS ii 19.

nem? Ezt senki sem fogia elhinni I m'nute-3words ttasznos sapkas o Handicapped phrases I'li a trir6?l Zbld t'reskor Bodybuilding a test€Pites Fjguntively speaking . p.| 0. neked ez mitjelent Eqyszeriien nem talalunk szavakat. Elklbitja a lovat verseny el5ti. vastag.. siirii.. + [€pl€t€sen sz6lva Oxymorons o oximoronok Szomorn. €l€s es sz€les lvlintakii hason lSttek ABBRakadabra CIA tlubbytellyvegadXmas One $/ord .one sentence t66 t67 l6a 169 170 l7t t72 t72 t73 t74 t76 t?? l7a t79 lao tal la2 la5 184 185 la6 la7 laa .r s/o Nem tudom. hogy tumajan alul lusson Plusz minusz Egyperces Lista lnteresting a €rdekes Logikus.:...'! t 6t .xuctuosszcHnsoruro Kifele! ErKiljut esznnkbe Pir per(.

ha mar hnultal eg/ kicsit angof ul... han€m hogy . Ha egyszer kell n€ki. sr .endhaqMa nult idejer aa *-. -relg6. gyakan 6rti is meg nem is. Kedv€s Ofvas6. E is. Dtanr [dz!o[ofitn iut !t n{jt] a John s/akran mes/ ki €jszaka." az o|'r-meg .eszi Lurzi srays ourErEBl trlcm. sz6rakozik" stb. mondod. 06? persze. TehaL co olro Xl-.liihn 166 dr . EnnCl e$Ezeriibb nincs is.-.*: a @@bor a oo . Ennek alapjan tiPpeld meg. 6jt.tur oF lttD ioon ldls0n f6ing ovdi'rinl 4 John Kmegy a szob6b6lNode hol iit a baj.K/Klele/ktnt".Es our A. ho$/ "kime$/".ht. --"[it. 'le 'Blijt. I|erthos/ itt a co ournem azl jelenti.rt. JoEr oFEt! c. kerdezed Te. E Rendhasy6nnr idi'. (snvlsdai] d marad.llifela! Amikor az €mber egy nyelvet tanul.gE. n iut Jo tt rs aona. f. mit jelenienek a kitvetke26 mondalok. Lasssunk eS/ peldai. gonl. l'lost azonban bizonyj€Sre Ezzel sincs semmi baj viftnnk. A ao uS/e "meq. u$/e.|n.. Sehol. \EArlitl . amit hall/olvas Hires p€lda ene a ea ourlft tttl. ttLrRr oFEd EArs our.elmegy hazulr6t.'r-r bzinmrlo a E A rend kedv. cme.kh- uM. No.vflrllmil o minden) rtKE rE our ro rnE cuErrat lr $Eltqll viszE. igen. ildn].

.n \ ' 1 d . az angolban pr. hoqJ Ludlad. lnnen mar nem volt m€g6llas. valami €n€kes volt a taveben.Tenyl€9. De most igy keriil ide.lt)d. mert izmosan €s rend'theietleniil t6kugyanazt . A . hogy "megmutat".Peter ramubtott a TV.-. t l J P h r d nn akik a fasora . PLAY SEO?.iut mAr semmiaz eszUnl$e.. Arr6l meg.ekkor ara gondollunk.r.latt vaqiq.De ekkorj6tt a t6ks6.. 6s innen jOn a Tv-Programok neve is. es megint te jutott6l az esziinkbe (mi mAr csak ilyenek va gyunk). tuwo E R". e ? u t o b b i l b i z l o s a nl u d r . hogy a .troL besz€lnek. mAg a l€W sem hilmmbghei.re. Ez€rt van. ErrSl esznnkbe jutott valami mas." mondat angol megfel€l6j€ben a Itdp ig6t kell hasznalni. D / e l n i ' n i n l r ' r .. hogy te talan n€m is tudod. cgyiknnk m€g a Dallasi is n€zi. hogy a sflou/ f5navk€nt olyanohat . amik eddig €sziinkbe jutottah.d? ru*druil4 a r L'rhsh!: !. fuss el vele. a masikb6l a t'ornrhtAnyzik.r' iao *or. ki6llit6s" meg ilyesmi.z id. mintha neh tud' nank.Crriil jut csziinkltc [szrinkbe jutott valami..) Sz6val. bulin stb. r d D e J . ho$/ a v€g€re szerettnnk volna valami csaitan6s kis fruszi-puszit neked. Worsan nrcgoszljuk veled azokat.i€lent. hogy . hogy te meg most biztosan azt fogod hinni. e. Ds akkorjbttnnk ra.bar6ii besz€lgetas soran.ya Pottr mindig egy pg!1!n vaqy bizonyos pont ir6nyaba mutat. ([{i is csak emberek vagyunk. mint a -bolt". u q t k F l l r l k . ria ma csak ennyit tanutta! votna. o g j a smtr 0 eredetileg egy igp a/ angolbdn es a7l rclrnli.visszabeszel". Inn€n van azut6n.de6l a mutass a . m6r akkor sem nyitottad votna ki a woaDtuter hi6ba. A snor sz6t azeft szereulik. B o c s . hogy €ppen TVt n€zttink. 6s azt akarod mondani. Na de hogy jbn . hogy ezt a sz6t vagy mit a masyar njs6gokban is naha irjak az eredeti rormsban.RettegiUnk. honnan jbn a plajbekk. hogy ez meg onnan jitn. 1or ri llitdntl mutasd meg nek€m az el€fantodatl Ekkor jott a Tv-shop. ro rEE woxD 'svow1 L.dhaslo eow/nowDlsi sdd. aki roppant b€nin tatogott.. hogy a p€ntek este k€sznlt anyagok olyan f urcs6n megszakadnak.rv hlrjl + jatszih. lvlert talen azt sem tudod.sy . E r / " b . Ajjaj! Ne tedd! A stot{csak azt jel€nti. azaz pl€jbekkrSl €nekelt. hogy .. lvliel6tt ez a n6lunk szokatlan sorozat megszakadna.) l?0. (Mostj6n a vegza:) Az egyik mondatb6r a srtr". Pedis na$/on tanubasos.. ho$/ mi van. '41]IT SEOP s€m. Arr6l meg meqint valami. . Sz6val az ngt/ volt. hoq! kell szavakat tanitrhi. ami persz€ a kuty.? ?ersze mi is mindig ezt k€rdezznk. munkir6l beszel"ll? TALI{ SEOP. XUa'nben a.l *m €rdekel. ncr[b*] + vissza.show" sz6ra! a nE YoaxEuPEAnt 1. ho$/ a razi{ [t6l] a beszdl h 6 s d s r o t r h d l a s h o w . !dnhdd]. Nem akarunk ngy t€nni. amikor a Tv't nezzilk. h.r6mutat.megmutat". / r m i r n p m b i z L o s . r o ' r q J r J ' \ J ' ' q b .rt t 6? .bemutai6. imigt/en: raLK suow. valamilyen iranyba mutat" ansolutpor thoinll. Ezt onnan rogod mesjewezni. Az alabbiak k6znl melyik aAgol hifeje z€sjelentiazt.ielenti... hog. mint . Ekkor csendben kell maradni. ha elkezdesz kombinatni. hogJ mondan.

amelyet!iS/ hivnak. Tehata helyesvahsz: A nat E^am SoQEn raqiaimind d mai nap'g azt hirdetik. ez egy .mondju^ kbrnyezetv€d6 tarsasag. €s ut6na mondd K harom' magyarul. hog) ennek a lapos liguranak itt melletttnr ngy hivjak a hpos trizurajaL how tuTaoP F.hrl. szor angolul€s ket-szer t68 *r1 . rszonah van e$/ masikjelen' Lese is. ha a foldon mindenhinek lenne laki6a.. .ho$/ fl{rtr^sm SoeIEftVld olyan €gyesiilet.' es INAMExIcr. hogJ. nlomasod #Lmadna.hory a Fbld .la-kes". hoS' fl.tlft btitijn].rul' juk.azt ird ide. vaw|s nevel d leg' tlogjan forditanad le a tarsas.gy Dbb6l rr^rn 4 rotd.d ebben a leck€b€n. hoS/ . el. eryesnlet lvl€gmiel6tt az a be_ i|ct e0-Sziiitli].ma$/a' V€gtAreisr .GrcrPor szo Azt mar biztosansokan tudjak. slz'ctErre ta6asag. va$/ e$i j6t€konysagi eS/let. a rul sem all olyan tavol €gymest6l kat sz6 Ha van tanul. De arrol mar tahn kevesebben haltoitak.Lg sz€bben ma$/arra? ez "la-pos"(m€rt term€szetesen a tlLrr masikielent€se). hos/ a "lakas"sz6t angoluligJ/ mondjuk.a tt-. hogy "le$/€n hkasunk a Ftld".v rf. ho$.Iit' [fi.ival6 szav.{intrlis f6tezik. akik azt hirdetik.trA.. amelyik azt szeretnc.t]. amit itt €s most abb6l lalilhatsz K.

utana takard le a baloldali k€t oszlopot. 4atui kdalt cser€j.olvasd el a list6t haromszor. ahogy azt illik.llem tudom. azut6n n€zd meg mitjelent Amikor ezzel m6r megbaratkoz tel. hogy a szavaknak van elsd €s misodik. kupak (tolle). .neked ez mit ielent [Sy tiinik.r.valt hideg lom€g blr6zik. megfazas. €s pr6balj meg €ml6kezni az angol szavakra..k€P" sz6 els5 jel€ntese az. s5t neha harmadik jclentase is a negy€dikr5l stb.:. €s ird be Persze.oltoztet €lejt villa (ev5eszktz. ntehgazas. Valahonnan tudni v€link. visszajar6 (aPr6P€nz) 6. Pl.y. es csak a m6sodik az.rslolilzl nveg Masodik jelent€sekl csepp. { s e b e t )h o t o z . h6ts6 fedalY vaqvis fen€k.BEEITD r41E t ^n urcrrltithtnl a a Tarta- kait.* t og . nem a h6z) ronr l6rll 6r. p o h . hosy a .0. r . Ha kesz vag. futballkOzijnseg. ami a falon van. hlald mega sz6 masodik jelent€sat a 6bl6zat alatti listaban. amir5l mindig lesnl a b6r' Az ahbb' tabHzatban megadtuk 9 angol sz6 mind€gyikenek ets6 j€lentCset El6szbr mondd ki az angol sz6t. t?5. nem is besz61ve. az e$/iket megcsinaltuk mar a kilen€b6l maqvar els6 iel€ntes maqvar masodik ielent€s reznapirlitlrol ctplhtl cntiat ltsi'ndzgl cotDlkildl vmi m6g6tt.

rsr. amire angolul €sak eS/.Cgjszcr0enncm tolSlunlrszcvokot. de prrol majd kesobb.i. e$/altaEn nincs szavuk).^ondane a/ pglszeri dnsol nanyagy uutAtr \meftho$/ arm.D wotr lilf yulldnl(azazhogy "ores r€rfi" €s "6res n6".k egy sz6t nem. yapjJ or. Olyan is van.i padl6 mowt lnd aurlhntl uve llitl norlltl haj sziv (ig€) llost probald meg csak a m6sodik magyar oszlopot n€zni. hogy . mondd is ki hansosan. aki npm lud magyarulr az a sz6. kj nem tud ma$/arut. irt van az a sz6.-noE isttncE" . sz6r AI]GOL olll6ldl MAqYAR. hogy "hanyadik". aki ppft. hely (elegend6 hely valami re). llyen p€tdaul (d -. vagy azi. ho$.angotut.mondanA tus nsrtrcE a mi baratunk. -Ir kts futi. pl. ami valami otyasmitjelenr. hanem. paprika). merthos/ az ansoloknak ara meg.. Az ansolohnak mas €s/eb rurca szoKdsdik is vannak. eml€k. peldaul arra angolban. llostan olyan szavakat mutatunk be neked.es/szeriien nincs neki szava) _.arul. hogy "r€gi"..) Persze van am visszav6gtt.ember. Az egyikjelent6si megadruk.ancsak o@t.I IIACYAR. cs.mondana egy angot. mawarut het sz6 van ara.. a masikat neked kell meqral6tni a hOvelkeTd ratakb6l: s emelet. hosy flnilkr). szop. Cnow snAncEr ."€}i kbny\" ezzel szemben usl. ismer. azaz oa Boon l6llt&1. mintho$/ "sz6rakoz6s.mondanA a mi bdrirunk... milyen volt a tegnapi kirandulas.is emlAksTel.o{ .j6 buti. Ezen mondja ansotul. . I sendhas]6mnlr id6: irca ffiL MwlttNl.stb.ember". igy azut6n eS. hos/ .6re9". ani ma$/arul !a$/ azr jefenti...n | 70 . !igi. ercjs (€tel. Es/ .t .tla mar ngl.[ku *ind*i {a Milyen furcsa!) . amiknek k€t tetjesen azonos €rr€kiijelent6se van magyarul. €s eml€kezni az angol s26'a. lakik..2 it4.e \9n tud ma$. amikor megkerdezznk t6le. hogy .IIow srn cEl.rrcs'Jf6r ircddnel mondana a lenri ansol. Oreg ember az elrJ oLD t ^EI6ld n tl. hosy ot| Iilll. Azazhogy szavakat m€g csak-csak..

amib6l lett...nds.'rf .. t'i.Ifrtr''FoR a hotdog 0 h. dh mFd Az el€lantvett egt/mesik RollsRoyce'ot lu stnoh* to ManLaoros lil . hogy .rDihd-mRl . €s Sally belefulladt A viz tlil IrrE EEPrraNr Boucttr ...dtdP loid] Az arban benne van egy kirandutas Kair6ba TEEr. De az€rt 6k ezt esi/be is irj6k..etkabitja a tovat verseny el6tt. \ l Pad6ul eqy igazi Longman-sz6tijLrban.merthogyansolulezt nem lehet alko' I'linta t6bbitsem€rulat bonrani. hogJi. t?0.il nc. loetemeire 4 i o b b a n s z e r e l .telesaqtil 4 magaban foglal. ha a kihagyott helyek vegen van itt-oti megmagl/a16zunk!) Masl on no DAv. i o b b r n l P l s z i k n P k i .li . Jobbans/eretem a s/ardini.. Csakhogy a ket szo. hosv nem is egy sz6? US/e. e g i /s / o b d n rc. [di'IriF .tAE* wAc roo coLD ANDsrllr .. Ottl az all: /@- D tuEM la M63M) nd dw'a Es tl t7r .Clk6bftjo o louot uertcnY el6tt' g form 6n olul fusson A cimbeli sz6 Orszagh L. hosy mit min€|.. s6t mondj6k: [d-flAdd4.ton bennp va.1 bdt fiodr fiorce ldidiftjni .t vagy egy 'ra A kulcsban mindent ion.'ird onmfl ijl P€terfelesesnlveszi Marith€tf6n x e .l a Plarlboron6l l .Ililit lil . szn'Dlnz nidh0d?l ft. nvugod' tan sliad oda a masiknak AfiorEEx^EA nc LAEF! Dsohn ldtitnl a \rizbeful.t-hideg volt. ez mat igazi.€gymasik".. i6rion uta' naE. Jobban P/r...T e n v l e gi g ) . van benne egj/ kis csalas Az a orEER . hosy "felesegnlvesz" azi is. hogv meqy .nbd{64e szeretem a hot doqoi a hamburgern€1. r[ r rD crrf.. mely€t nem lehei €gv sz6valleforditani a ez cak bemelegit€s. akkor azt mondia: ?|' lmigven: / tu FREE* A rror Doc ro a EAnEascEB.----Ja ldijl6njr{r?li k6li.szl6 n€gykotetes sz6taranak ewik gl/itnsvszeme HoSv ez bizonv azt jelenti. hogy "m€g e$/" tla p€ldaul nasz_ ajandekba most kapjatok a k'lencedik olvas6lampAt.norrrr [r-llAdor] ugyanis aztjelenti.um lm-xIiDl 6s + ez bizonyazr isjelenti. ezen az oldalon ossz€gyujtottiinh egt/p6r olyan angolsz6t. pont az..az oss/ehasonlilas is tlJ Jzl is megmondid azlmber.o. N6ha azt isjel€nti magyarul. viccelni retszit':? A noEsLE lnobdl] . lly€n egYszeruen (Ne zavar A magj/ar fordibs alapjan egeszitsd ki az ansol mondatot a hianyz6 szoval egt/ -.ti [iin]a "egli €s ott ttftddil + "masik". hogy fomajan alul fusson" Aki nem hiszi..

/rryrr li'ijrdr] iillit6lagr.ntufi.mrr MoE Mwldfift.s e 5) 5) . ut6r. magliar6n a brir aut6{a klub l96l-ben kiirt egy palyazatotbarmilyenj6rmii vezetdjaneketn€vez€sere. Vagyisa fantaziaaul: autonauta. teh. ime n€hany btleL AU|oEAULRoaDrsT. aki barmif€lejerm(vet vezet (akar Trabanto! isl. a magyarban van? Egy sofSr v€zeth€t motort?) A rorof.ra robbes dt6!.A Khagyott helyekrelrd oda. vagy sem. irl. kereki.afta. bsavat . ami barmifAlejArmii vezet5j€realkalmazhar6 lenn€. iarmiivesz asno a.w rcusr.nulr I RendhasJo :do. hos/ ^ Enms! AuroEoNrE Assocrano lLnit itonoin asr6ei-Ejidnl Brit Automobir Eglieslilet).esetles z*r lt. rlr@Eusn Ezek kitziil eS/ikb5l sem lett v€giil angol sz6.r mororosokra c.ylt. Azt viszoni €rdemesmegkeresni.hri]vezet 'o "orrA U. milyen fanLiziasz6i $/adanal magyarul az eS/esszavakfelhaszna.Al A EOAD WIMOTJ| A WIIEEL PluszminuszC erces Lirt6 2t 5 Tvncs IVEREAREttT flarrEs nn drr Ilijv s?ing' i'tt n6jmlSrl 5 o l v a n d o l o o n e v e .itiitl a iirhai6s 4 ^orDliddl tt vr'rcrr lditill o iarmri Mostalaposanmegkavarjuk neked ezeketa szava\a| A *rrnourli-D{Utlnindenholazt elenti "nelhiil" forditsd le t cqn wntour wneetsU A VDITICIE UMOUT A DB]VEA + aata 6z.Outonout6k Az angolbannincs olyan sz6. dt I t2 . mindegy.zZe6 aZl4. aki ma$tngepjarmuvet mes csaharra.a m i n e k n i n c s n e v F ( s c a n o o l u l .'€. er'n iere E Az. ho$/ melyik sz6t melylk masik insphalh mert azok naryon is l€tez6szavak.rsr [n6hdd] csak arra hasznalhat6 mororol a .'*t i$/ va. i$/ho$/ meg ne tanuld 5k€t. [kid. (Mi€rt. szamunkra a l€nyeg az.jF . dki flEl lrG{3rl.

talalgatas.h-llfj!dn] . b. lett bel6leBflldctlbl|nrt]. saccolasj aez. ahow a na.Kicit norE -b6l [hd-lEL] $/nrtak az olyan ez. iii hft!.. tokftlt. Az angolbansziil€tett eg..r{7Dh.teh6t k6nnyenmegje$/zia nyelvtanu16. ha l€tezne mi lenne az.to10& h6-[LmGEU lndhr. Eslrru E.ha a varosbaniawAn tapasztalod.mint a ma$/arban).ndkfo!.tuaEaa !^n&ijd4p€ld6ul osszeteszi az ember a EAtR-b6l [h'r](+ haj) €s a . ami mer nem reggeli6s m€g nem ebed.f. l6tl a Osszeraktak k€t sz6t.Interesting d 6rdekes Iinntiti'{] . aflIrt'tct .s^-fi . osv O Mi fog legkozelebb Gl ttogy mondod azt. hogy "sac@lva beciil"? it .! 'osl !sdiriiil.roEL .v461 [d j] (4 szarii).Ncrt. crEstn"tarron Ig.jtl + felbe€sll. mintha magJiarban ist6ll6t"lotelnek"hivnank. c]rcx6i ll Rakd id6rendi sorrendbe a kovetkez6 esemenyeket L.y arra.'. @ Bi! ityen sz6 meg npm letezik az angolban.szmog" "fUstkbdhi!2" !$/ar terjenga varos folitltl. q!lzti-MEhdnl Jq!s4 owss.mint a magyarban) noros'b6t In6tdtl a (ezekneka jelent€se is usyanaz..:x | 7t .hanemannalsokkal inkabb. lrt'rs] llait urE aEnulFAsL EoEL EARLV LWCH B8ritfcn .. BnE ttF{sr. saccol. most k6vetkez6szavakn€m egyszerii€n A rlgy osszetettek.li'r. ill. becsl€s.. hogy "motelban elfogyasztott eb6d"? !t Cl Es a "motoron elfogyasztott regg€li"? !t n azl eszedbejutni. ami hasonl6an(bar mi is inkabb a .dil. Esz. arEssnna no.{tot[|3.] sltoiEb6l ls!'idk] ftis0 €s a rrcb6t [qt (4 k6d) keletkezett a maa sz6t hasznaljukaffa. ara. Ami teh6t sz6 (o t"rE BEEAKFA1T bnlfurtl (o k6s6i reggeli) vasv EABL|u]rcfl l6ilihn!c] korai eb€d). a as ^ t orDLI[6-IELI sz6t (ielentese usyanaz.azart [g!el 4 tahlgat. amikor saccolva becsllnk meg valamit: Meg egy utols6 6rdel€s Osszet€tel. (4 A snocltrnt4.

Zarojelben adtunk eS/ kis segits€get. mitjelentenek bsszet€ve.logikus.1ER [bn!n jtid (a barna paptr). mig ez angotut sro"n p.tnoa.tac lcngilzs)) kapcsolatban is e$/ik f6 krit€rium. (ral + papir) hkesf eliift askor szohtiih venni (riad6/riaszt6 + li-tARMUoU 6ra) ttiiz + brigad. majd n€zd meg. ez€rt a nyelvv€f l+ t. t4ost metyik LA oa eE r.vag/is csapat) (otlhon + beteg) ha sokaiq vaqv tavol otihonro (tu| + S/firii) nak van ilven.ootcaL<bb? Az ahbbi osszetett szavak jelenl6se e$/ angol anyanyelv(nek te\esen LocrcaL El6sz6r olvasd fel 6ket. mitjel€nt€n€k az bsszel€tel tagjai. nem? + Valami€rt az emberek szeretik.akinek behuztak r74 d: . ho$/ a €somagol6papir -csomagol6papir". A masyart p€ldaut az angstok eg/ narorL ratieaAcE-nek tatjak. ho$/ mi tocrcAL es mi nem. Minden€setre neknnk teljes€n rrarcrr. ha a dolgok logikusak (rocrd{z lodreildl] logikus). es taHld K.

. wEL Mco. amiket f€nntartas nelkul nem hiszel el. hogy €szre sem vessznk.lAGYARAZAT ANCOLUL IVIAqYAKUL foFoEfrin. illetve azokra. lvli6n €ppen . Te'm"s7e(esen eleg ross/ul res/i nrerlhog] " "rr"iroq" ungorur t'rr""r"tr. -ED4 -u AI'JI'JAL IlITIETETLENEBBEX IS (a tosoryos). . senki nem gondolja komolyan sze''|' + ugye. hogy vannak dolgok. amelyeket csak f€nniadassal nem hiszel el. 'endben van. amiknek nagyon rurqsa neve van. vagyis azokra. de mar annyira hozz6szoktunk.szem"? Mieft nem p6ld6ul . ^ revehai6^(61 nar n€n is beszalek ansolE is.'l ':. ftt-oAtr.ttn€k rendhasy6 nitiia u^r.r"'i*zen. bevarljuk.ldirtl aLooD4 \ter.hegyesfog" vaw "v6lgyesfog"? De amikor angolul kezdnnk tanulni. a sz.. k nn ar6zattar d 6s*6 ldtntrlzt] li oflGilas totalisan ttjkkelnt6tt tevehajc$Lrok. €s pers2€ e2 ignz a. igy: EYDftnnt Ev'ltll4 Doflr ltri.ki r. Itt van p6ldanak a "szemfog". hosy a ror.0in hasfajas (6ivitt €rtelemb€n is) Ih'liiikl hidegv€rui It6tibhdidl lbl. rtuftrlhro9l foFoAT. hosy pe6ze tt-krt dD*et E MrLr halljuk. hosj/ a "szemfog" sz6t egyszeriien leforditsa. meft..Cztsenkisem fogio elhinni Ugyebar T€ is belatod.tl hajtiikanyar hndl lh.rl o loq LrDotn lbs7. Ne felejtsd el kimon_ dani a szavakat €s kitolt€nia Hblazatoi.. Oszd fel a kOvetkez6 teljesen val6szeriitlen megfel€lesek€t k€t r€szre: hihetetlenekre es mea annal is hihetetlenebbekre.'a I t5 . De mit tuqja €zt egy Ewm? E Nos.Ertt [ttrl.mfog azait "szemfog". I.

+ noslizis.crrur d tulballktuinliq.r0r o criis. o h!ly.nr.?idl).6arJso lohir 4 1?0. Persze azl. lll t!. nEauoE lar-tnlndsn|!nd. hos APFLE. ho$/ €rtik mes. frof 4 isn€r.rrr{E lar -rr.lEttdlh angollq6r6ta idiiiele.ffinlpdrszdndlk0m-PJutd'l .r0. . 4 st6r. . Cyorsanolvasd ki nehanyszora d6ltbetiisoket. *ieitas ldd{ndll.f.) xEo liiltevalii.g. tofr.rrtr4w o nor at-t erl mordilr:. tf. ninden ftrl 167.oqcp I t6 .. Bocr. leivdrdr]4 harom sz6 yt|r 6ii 'igy t'iu. . apt6lant. lgy at a mondal. 6trcsdiinl. magyarok mar req6tatudunh.Tom. lemezkiad6tis tl$/ neg azhn a Beatles-os hivjak. 0l€i6. A l€nyeg.. hog} TrrEEra APE big ldd tdl]. orr d dgl.\/cfprr i 5/an. t rr o rileliga&is..amit csak meg lehet a enni.rEE^pflE oF Er E 6"[diqil oririi ii] (o a szemem almaja).t t$ 169. r {agyot" Deazt is €liirul' annyities!: . New Yorkot meg ngl/. s. 6s sokak szerintazt se.rrp 4 cretp. P|Ef fl itE v0n0'saou" sa't *E founELEPStll.ftt trl{in h6filzil]sz6sro nti l0tdil. Jrtr d sroplt ldel[ oltv at 171-o-''.0tlhonbete! hogyl?rr.ffsrfl ugyrnL 4t fiellakn6{. mert mindjert lejar a k€t perc! (lgen.flxrsr o ionvdgy.xE [6r]. mill a angollan). E lqr b"Le/ih a/ AppleYcL'r'o'n *wt ..(P. i$ n0ndaiirr: a srat|ii6stlt venda9l0-!. lemtom. c. 171. Lrrx drtr 4 vetter lia i6.rrvE lakik.ishan .rsu ilt aly kls csalfuvan.tupat. abb6l is tudhatod-ha szeretedlvaav szeretn€d)az Appt-El! cl|-eqqrtn ttl.I minute-luords o [tmnrinit] egy perc. a vat is 16thatlya.az €n kis szem€m f€nye" h€lyett azt mondjak: "rot" . tloav az nem is Adam almajal nanem csar' iamcsutra[. ADAM'| ^pp..r.t. megint valami.)/ at'rLE a alma..o.n.i. .lallztpE 4 td'teb. amit mi.rffott o cmlat. q selet k5t6!.lrlii'I. Az is kesz aranyossaghogy .nem?l) Lulta 66. o. amiinem lehet oszszehasonlitani a vlacDonald's &a . hogy Dagyarulisy J6lsordoltad.ho j€vel (rrolbigl nagy).faoof4 efi.. tudom. tt t4 isrom. vas/is: a nagyalma. iut n6t..honvigtamran". yissra!6!*f o rrtffl cr.rp l0ll. ffrrr$rtr d t[roll6s..L.d. o.jar.hory harom sz6t is m€gtanulhattal.scsy!5slin iinnrdit sren6lyiilolon lgev6g6n isy: rrdtxrr. sNoP 4 r0r.l. t ?.0. ahosyur. 0 Esyebk.rn . . nindtr dl lg.rr. ata! iqyi0. hog.t rdEo vk rai{d.b-i cutka a .

kiriyavar".k6rtyahaz".pedis n€m szabad. akkor te eseileg ha a aranstuMnG6l fogod magad.tagonk€nt" leforditottuk: t a Drlhendil hasznos.Otleiroham". e. Bizony bizony...td az e$/ sokkal fontosabb sz6. Sz6val fogtuk magunkai as . hogy " as ..j van. tagsagival rendelkez5 tag. barki barnilyen otletel telvethel. ArRv[k ii] hlalkozunk azzal a kifejezesset. lteresd ki az angol szavak.tagonk€nt" forditgatni.y..kinyacipel6 tagoh E2 ut6bbi kisz6last surs6sen felejtsd el (ugyanig. !.rt I t7 . mcrl igy n€v€zik azokai a (p1. tia ismer6s a . csnk. a s a z l k € r d e z n € d .De a EousEor caaDs lhitszr! lirdczl. 16-) versenyekei. van vr$/ l€szik.rltird]aztjelenti.mar nem . Bel6thatod.seszetlj€geralsoDak). mint amennyi j€g€r.hendihep" sz6. ahol az €r6s€bb versenyz6k hiniinnyal indulnak.it'gn -? 4 visz. Pedig a lo. majd rogLon uldna d rendcs magyat totditJsl is ho//i. Vagy azt hiszed. viset.k.m i a f e n e e r t e l m e v a n . crn 4 c^ERvnc EE|rBEr rcndes.O hosznos sopk6s+ Hondicopped Phroses a firiziz] losyat€kos hirejez€sek l[dndihF U6r a cim is Syanns ren€ljiik na$/on. hogy n \age€ csnk .tagonkenti" forditasat. "jeser".akkor elmondanank.hasznos sapkast"r. A EAn capDD azt ielentl "to$/at€kos". hiszen j6val tobb minden tehet hosszri id6ben vagy t€rben. roham = smRM (men te persze csinalhatsz ilyei. pedig a EousE t$/ amngy . hogy a Lo. otletrohrmE / | ll. mei. crl"[hp] o sapka. nrSr mcg'nt hnly€skediink. smwt a \ihat).. n a n e a d j ' i s t e n s z e m t e l e n f A j t a l e n n € l . hanem .. esy nenr el. A Johnokr6l nem is rinek k€t szirr v.f t'nirrl palda(l Azert a tobbes szrm (az -r). cipel. de arr6l mi nem tehetnnk). as rbbai bizn.h62". 6Mrr o aW. csak annyit drulunk el.n. Den ansolul.. EMER4 tag. amibdl kert. ll€g beljebb haladva a sz6osszetet€lek siiriij€be..tE c^sDll6n liril a Lelefon. az azerl !an.iLnrba E Ez olyan. + az -EDvegzt. hogy .. visszaforditod: btlet = te..K6nya". hog/ cAnD-crnsvnc MEMBERUidl. mint a .. Harom oszlopot fogsz magad el6tt litni (vagy hatot. ha ekkora marhas6gok sirln€k ki bel61e.. nbi'r].rdo.rc azt ietenri. Vajon kik lehetnek ezek a . Akkor most leladat kov€tkezik.azt rbglbn tiibbes sz. hogy ez Komolyra ford'tva a sz6t: orf. hogy t6bb enber leiil. . k6rtya.des meg itt olyasmi lehetne.

asill lkotidts o tnro a sn.tou wo . ho$/ az ansol "hosszn csa|K mit riszonr D6Eacr. nt@ . tla nem ismered. ( t. hogy nincs 'utonben ) lIv wE E FaEE.rD n .ncrrll{ill o rnq lenne.swtFtl'En: az anyu )6 Mr I/. 'a .rEIkoD-PUn telies. tttE rs.* [sair.r oF rcan Nr D.t ttiort ['iiirijl h 6utl n iil (ha egyszeruen I Ezekritr a szavakr6r b6vebb etig zitAst !d|. amelvnek seqitseqevel a leladatot meqoldhatod: a cr. szopikE.. e lztdndlilztl szabadrisz6 njsagir6) azt jelenti.scorDl?.Ettchen a raEE-srvLE l+ielijl A rel€s€S€mszabadEbon van.t t|@ . how a ma$/ar milyen es/ j6nosok'hak hivja a j€gerals6t.. d voa aREot. "gi/orsnszas". Dlgrldrld] a por. + pokol) liia lrir6l csinalsz? wE^r rEE Apu benigott.hor vo'lcr + FaEE-LAncE roaavALtsr.EE 1|oT colvFLEE: rc nem vaw AEE You Dond?t mi a DAD EAs '{rc|<ED M: ZZ API rcE E a taE.lttEE-LrncE roannaLlsrlt{.{riEA. hogy "inv€rz"?Csakmert most az el5z5 lecke inverzekdvetkezik. hol.akkor: forditottja.f.lrnk]a sziv. tdmbfej'l a EELL yoaDona?!!t dd ^RE hllrj{ d{iil] (tEr. tiuit 6rtd F nindl kivUlvagyaz agyadon) (sz6 bklej q B/'ocrn0ADlbhll.Yu Isdinl nszik lfan.tfE ts 6 raEE LEc: a felesegem A s76lisla. llost mutat6ba par percre leforditunk neked n€hanyat a dijnyertes maS/ar kifejz€s€k k6znl. ha nem aruln6nk€l a rend€sansol megfelel6Eiztosnasyonnagy hianyerzeted j€t is ezekneka kifejz6seknek: (sz6 szer'nt: te re nem vaqy komplett. swh.nek [dr!?t!&li'r] a vacw"t cLEAnEEa In$ti $ini4 Tessznk ezt azon az atapon.d] szerint leginkabb "tusk6t€j.|lsz a .E .mi d€ idi6ta nyelv-llert isaz.ld.cla Lib . csak elmentotthonr6l:)zr I./rr.3* .s rnEELldcE. hogJi megtahld. K6retik 6ket kjz6r6lag tr€fanak venni. amit az€rt adunk.lUlio t0rr6?! lsmeredazi a sz6t. komDletl ruDPxtfllr'l'ilinl a bk cortlaf.-r '. d (ha ezt v€sz€lykant aftekeliik:) lt v lttftr ts tr I-tRaE. melyik magJiar Klejezest foa. hosy. srrn] | 78 .mlr. st/cf. leckek egilk€b€n arr E Reddr"sro 'do . lrt)$tl [n(j riif n d tr/6!'] (ha csak arr6t van sz6.n3rl ogyis mondhatjuk.. Komolyan venni az alattuk olvashat6 sz6listrtt kell. 4 .{ Anyu szabadnsz6. Bebizonyitjukneked.dhr gddftnk] fril."pzf..

A. $/orsan le tudod ford'tani a k6veikez6 mini-mondatokat ma$/arra. akkor konnyen.!6ll 4.ToP 'Et'|.s. Amikor valaki nagyon gusztustalan akart lenni.Cyakorold tla nem akarod 6sszekeverni. aminek gliakorlati kovef kezmenye is van. amit nem elmes6lni kell. caEEn on Af. PMcrrcE '7 glakorl:. / 188. IDrhi r iorinolhl lits?ioi d d. nousldi: czm6lidni a kon hajnali6rak. Vicc.rsn.cts" htrhb4 sok gyakorl6ssal (!{'rakodas4 rEAcz.s" betit. De m€s ennal is fontosabb. men€kiiljitn. zr.:lj: t lo . t e<no no*esslgtt d-DREszl . lii iiir iziils?ti niiiBrl 5."IE. azt gyakorolni kell (gyakorol a B-.cEllrhi!{). o . pwcncE a gyakones.ziitd ii El€gviccesek.. haromig. wlarJ rouR ADDfrEss? tultll iff6-DRtSZl ts) lli a cim€d? c) 4 €v€s koromban 4 6ves D) Gyakorold az angoll E) Egy dra hatvan pe'c. hogy rcE + kor' . hanem v€grehajiani. amig nem k€s6. rnega magJiart a kicsi6rek a leqfelsS emberek ime. PR c'rrsE louR End.ho$/ mire vonatkozhatnak. Ezt a k€t angol sz6t remeknl 6ssze lehet keverniHaMunk neked egy kis helyet arm.senek? A masodik sz6 e$/szer'I: "EoPLE 4 tla nem kAt hete kezdt€l angolultanulni.{czriE 4 gyakorol. magyarra forditani. inn€njegy€zd meg. akiting4zger? Na. Ejf€lt6l kb. hogy "toP menedzse(.. hogy minden kideflilt. rucncn nrelpr ilnl ht6ll .. !.El6szorpr6b6ld Leforditotlunkneked 6t angol kifejez€stsz6r6l-sz6ra. l'londhatni.vagyiskitalalni. hogy az angolban pont a masikban van az . akkor mtr a magyarban is mondtak olyat egy f6nirkre. ahot gazdag emb€rek laknak . tla k€t h€te. es mit is hivunk m. hogy itsszekev€rdt l*rcnsE a gyal\orot. .hecc". rop pEopLEltrtthdll + a legfontosabb emberek egy cesn€I.EIgfi 6lf rt&e]4 natabs oregkor (orBErr + zold) Milyen kori is az. az ansol kifejezes€k: . hogy ami gyakorlati. nn suu.mondjuk a sl6gerlista etsii tiz sz6man. EoaE ts 60 EuturDs. akkor vedd 6szre. + elegans kitrny€k.. PAld6ul: taviratoi killdeni a varcs tiz leggazdagabb ilzlet€mber€nek. akkor csak parosits L Ar mE aaEor 4I w s4 lft Iri diiidlsov {i t|r f6liia 6ldl 2. . vagy a hrsadalmi €lel' ben.A px cncaL roxE olyan refa..

Rendhasy6 idor. akkor sem mindig tudiak rendesen mondani.. hogt/ az itt felsorol! szavak k6znl melyik hova illik. akkor l'1€g egy kis Wakorhsk€nt ird be a hianyz6 szavakai a k6vetkez6 kicsit morbid de sz6lanul6s mondatokba./_5J lrAiamG? CtnIz I voon u-? Pli€rt dobolsz az gqqdd4l? van? H6ny sZc!!!1&!OBqd is Eleket el6riqral0rlatban ellen6rlri0led! az E mrfutla. vagy haEgAmikor valami nagyon finomai Amikor izgulsz.. hoS/ valamilyen testr€sztinkkel csinalunk valamit.rM..bitun]. mi€rt l6gnak az !rij4!d? Mialt olyan nagyokaz qi!4id a kk!e!!? Meqnvalhatom a kbrmbdet? ARAND A..ou . bit. Isaz.."*. ill.loaR Amikor lInNcMAtr sz6rar:) nemkiruxtt d-. u"st is hogy hrlzza a tabat.De ha konkr€tan aft6l van sz'5._ NAtLb. tr.tlr El | 80 . akkor Amikor meglep6dsz. Talald ki.E ll lbiitl harap uPllir a i a k ud{ltikl nyal Drrrldi. htng]. ennekat van vive az €rt€lme.il touB-foun _s- Amikor trirelmetlen va$/.nclloqat.. aho$/ mi. "m [h|ng.t44a) -o ". ha halad6sabb vagi/. €s ird is be a megfelel6 kihagi/ot! helvre (eqvet meqoldottunk mu ull s.lh duing ridimtndi'ir] azt mondjak.. ideges vagy.r.'e amrfbiil. akkor il ahelyett. hosy caBt3 Dona tr Mm tM ^t ltlg.loq /L srl'iizl emel /"rcrfDillDiszkal .b.*rgin3I'i.Bodqbuildingq' test6Pft6s lhdilildingl Ez az angol teljesen logikatlan.pzcA vanatosdambokatakarszeltavoli(piszkelod orrodat) az taniaz orodb6l.. E {fitla.nrt El Rendhasyo iddr '. trt tv ARE voua s-s) WEy aRE fouR . pr6bald meg segitseg n€lkul lefordiitt ni tani Sket! lNe keress atvitt arlelm Nagyi.Amikor Gabi immel-ammal csinal valamit.nl dobol. akkor m Amihorsz€gt/elled agad ahkor rou . dob rrra g lh.jr't .ibak! n. ho$/ S1. o^Bt's DRAcana s EErE 1g*i.foa s-- folR .

bidldnld tor. hogy. ftli'nl 4 ellleesik. . Utena ellen6tizd.+ ll6pletesansz6luo s. mftEv fllRo*nlt t6. esil. Ha j6ljatszod. . raizol ':r:3l8t .ALL. ELL. o c) mRow. is m€s €lvezni is fogod. IttRow nE EaLL ro.) r€borolunk n€gy angol kifejez€st.figurotivcly spcoking. tr nve wm sonesoolf6iii hv{idclrnhdil szerelm€s tesz valakibe.YD szel) Gt BaEaK wttD @ fllfrow n mE towL szriindd ( a a tlirtrlkiJz6t ror€z + tririilka. nem? Akirajzol.ririq] lfisi'r'flili Egy k'sjat€k kovetkezik. TflE floRsEDREVmE cAtx 4 A 16 hizta a sz€keret.sD. IrE ELL maM nE EoRsE 4 Leesen a 1616l.. lvlagyarulp€ld6u l a z . o Edi! mjzolt eS/ lovat. (Na$/on. k e l l e t l e n r i l t u d o m a s u l v e s zd. zarEelben mindenhol megadjuk az alakjait. €s mert minden ebben a leck€b€n szerepl6 ige n]llt ideje rendhagy6. hliz 2..llttz 2. mi lehet a kilejez€s masik szavanak j€lent€se. szerelembe esik.tE 4 Dobd ide l. A te feladatod az l€sz. b A k a "n e m " jelenti azt.. De vigyazz. hosy fent n€gn€zn€d. zuhan (rovr o szerel€m) a) esik b) l(eriil c)sz€dul CD orAN snEAm + szelleni a fingik 4 a) tOr.tudomasul vesz". parositsd az al6bbi szavahat bnnatnj elentesnkkel. hogy a kif€j€z€sben szerepl6 szavak jel€nt€s€t is tudod. l e n y e l i ab 6 k e t " a z t j e l e n t i .e a .ztt. asc) DRAWDREL D om[/i6. Adunk vele e$/ monda_ al a) . rajzol. szt6t'la doh.. an€lknl. hogy a felk'n6lt leh€t6s€gek k6zril kivalaszd. Losikus.Ll. . n€gy-nyolc ansol sz6val €s h6rom-n€gy kifejez€ssel l€hetsz sazdasabb. €tt6l meg nem biztos. EDDI| DREW rof. t6rik lehellet) + szebben mondva (M. E a) wAr. KezdhetjUk? Nehogy 'd6 el6tt bedobd a brnlkdz6t! o fl rtu. es mindis mindent mondj is ki! | ..lost nagyon gyorsan. ssorE. tt6l.zS) b) Ienyel Ehruljuk a helyes megoldasokat. BnorE lrt4l. h o g y . De nagyon komoly am.. torir! Mv doRsE BRo'G tE LEo 4 A lovah eliitrte a kbat. dtit']a l. Tehat az alabbi feladatban negadjuk neg a kile' jez€s €gyik szavanak az "eredeti" jelent€s€t is. d t. 2. l4egadjuk a jelentes'iket. @d A az vonalat hL'iz. FALLE 16l.|.

t'.'xihrl a nzlet' etika rj rijabb oximoronokatsyir Tudsz'€az oldalon szerepl6itsszesansol sz6 s€sits€s€vel tani? (Dzt 'lgy dOniheted el. Mint 6ihatod. ami e$/f6le v€lemenyt tnkroz vag.yis att6! lesz oximoron az oximoron. Bt rlE R-s t+E lhir Er 6.i.ie. €l6ha loit. Eqyszer bb.ros a er€deti oxr6n rlo-Rldzlinoll o^"*'trlqAl o l) n6 2) vmive valbzik. ha hangosan felolvasod az angolszavakat. ha magyar p€ldakkal kezdjnk . hogy mif€le v€lemenyt feltetelez az. ha valaki ezt oximoronnak tarlia: BasNDss E'trcslbir. !.) ehhez kulcsot sem adunk- o oEt sEcaErl6rdtens&1 nyilt titok r'/^R aarrEsfuai.il a haborn. h.milyen szokapcsolatok a k6vetkez6k: -ny'lt titok.hiborUs o Alkoss oximoronokat a kOvetkez6 szavakb6l: I D Ei r d a z o x i m o r o n o h a t : . hogy mit gondolunk a sz6itsszet€tel egyik ill.Direkt olyan oxikat vabsztottunk. hogJi egJi'eSJsz6nak tobb jelent€se js akad. ezekben a p€ldakban az oximoron azon milott. €s utana v6logasd sz€t a ben nnk hasznalt szavakat. 6"oa atra .) ird ide az altalad felfedez€tt oximorcnt/oximoronokat: !< 0 Rendha$/o murl id. olyan sz6kapcsoIalotjelent amelynek egyih fele €s mdsih fele ellenkez6 dolgot allit. keser€des"? Eltalaliad: oximoronok.n't.rr l l a l/ beteq 2l rossz.I Orrymorons orimoronok [olcr-Mtiron] Da vajon ez meg mifele 6llat-€mber lehet? liyelvtanul6s ez is? lgen. v6lik 4 l) masol2) masoht J) peld / ll8.yarra forditani. Az oximoronnak l€tezik e$/ olyan valfaja is. amelyeket hal6los pontoss6ssallehet€tt mag. Bemelegit€siil olvasd v€gig a kov€tkez6 oximoronokat.Fdq l9l 18 . masik hgier6l. A most kOvelkez6 egyetlen oxi mell€ ird oda. (llinden kihawott helyre csak egl/ sz6t irj be.

i r .rzzal a j . Yosto 6les r6sszrdles s. a ntrca. szam.rDlnijq + k€s o sn rE[et6n] k6.. kavics + .k.k azr.s z e l c s k b r t i Ezek itt fen!jelz6kEzek itt alant f6nevek. hir ra"rrrlmdfl dft] a piranat roorftull a kitnyv '9 ul!6tl a tal io. WIDE ROAD STb. . Mindegyik oszlopb6l valassz ki kett6t. Szomor6.rcr{s?fi | + Sondolat /rf.ro[srcdl nn<Iszill s'taBPlsi?l wDEltiirl c . €s ird 0 en Az ansolokjobb szererikmindig labbes szAtrrban egetni.ro.ktz-Piaonszl t"pasztalat a nrowlDDaEttdlid. Ami egy oszlopban van. "sz€mdr-b€s26rjen.i] + erd6 flAnlh.. Ennek a jelz6nek az oszlopa i$/ n€zett volna ki: r'. veti' + txrtnonctl. a sttarpilletve a MDE fEsu[iir]+ szemek a io.rose[n6r] or o nnrylton] ranyar rorcrrlhns] a ny€lv o|vassfelsz€Psorbanjelz6stnlmindenoszloPot:sADEfE'5ADfiftGstb TEICIT WALLSIb.sUrU. s z C l c s .snk .g. s6t./sElryi?l. h6zheU. az szivesen mukitdik uqyan. s"^RP TNE. l o d J h o $ / melyik oszlophoz iartozilr a D. nin6 is nekilbbbesel *:: | 8t . kivave ha ok(k \ntr |.i6 [s?ong] dal rAdlt ill 4 mese r.r2iE r[$d!.tl a haj sc'r6r{!*ial + kapernyci. amit a legjobban meg szeretn€l ianulni../Phzutl a reves . S'TARP STAE SIb. NIDE SE . hogy ..gy iryenko. h o v e l r m i n l d h o g y :L s i n o s k i s l a n v r s i n o s r u h J L s i n o s k i s k r l a m r j h J .l tudes A n€gy kozril az egyik jelz6t nem kaphatta egyik oszlop sem.hosyEE[ij]a ron.

yanez kijveikezni. AEC log Ug..most mar a k€zd6k is pr6balkozhatnah.rr Isinilil) aszerint. mint rz ABC breq. reszes) ^s a as Ds' . hogy . som (lbdnl csontl q AEC llibisrit ah.s (JdEil sz. most mar csak a magyar forditast keu hozz6juk rendelned. hogli hasonlatok kOvetkeznek.{i corD rr llldldla hidea) as DRUnx \llnnll . hogy az a szerkezet. (Jbnl lord) hE DE^DIlnkdlo a hatottak (Drrro halou) .m i n t € q y l o r d sziraz. a annyittesz... n€ma.raz) o .llos.rf rrs(hdilontl+csendes. Neked kell 6sszeraknod 6ket.lUlint okit hosonliittek A l€nti cim arra szeretne utalni. + hes/. Akik mar szinie tudnak angolul..]INTI'IACYARUL | 84 . ANCOL= IIACYAs ANGOLULPIA5.srrsr.s Drv as ^ BorEIud$ttzit6'"l otyan szAraz.I..silrl a hbnnyri) a . ho$/ magyarul is u$/anigy l€tezn€k-e.m i n t a i e q r a s z e q .rok most mar rendben lesznek (ez a fenri f€ladat megold'isa is ewben). Az angol P.mintr heqrek as EASYts 45 OLD AS AS SILEIfT AS AAC fl'E 'TILLS I'IE DEAD h i d e q .ofyan. vagy magyarul mashoz szokas hasonlitani az illet6 tulajdonsdsot. mint a csont.-mint.s or. akkor mjta.rd. hogy az angolok mii hasonlitanak mihez.3r .hoq/ ff." Tehat:.. mint a halottah honnyu. ne-ullr rEE'/zzs[ddhih]4 a hesyek ('rr. elituar6bannekik annyit. mint a csont cyrijtsd k€tfel€ a hasonlatokat (hasonlat o srr. mert mindent megadunk magj/arulis... r uof. parosits: . Az angolt mindig olvasd is fel. azok pr6b'aljak meg igy osszehozni.|ss. {s (ldldl oreq) .{sF?. El6szitr n€m adunk meg semmit.

-e{yr'oiultr . Nyugodj€k bCk€ t1.). ) r J r o g d a b b 1 6 lrd\rte. es a harmadik oszlopban hlald meg a magyar jeleniest. c) c.GE E T'UBLISEIEC@.) vALtE ADDEDrAx F.NnElsit'l ldtr) ma$/arul:"r6viditas". Egyetem 5.Nagyon rBl.IRAE E. 60 arylniilrtit iitll 5. Valogattunk neked egy paral ismer6st €s feltehet6leg kev€sbe ismer6st egyarant Keresd ki a m6sodik oszlopb6l. ho$/ m€lyik al6hlzotL rovidit€s mit rcvidit.{/ir orllff ovl(0116 a gonD) Cot'iPAYrllmtdnil oF E) ME|.Smith q!!I1?4 l v l r J .Iszi'l 6.< T n d t u n lh o b ' \ \ r . c/o BBc ePPezenni'rcs leszneg ilveneset csak i6sban l€tezrirovidites"k!16n"kiejtase ii\idiresek k6zl.sinl h6dhezlina Ibdlis 2. lec. kov.wlripl -y' lll.b. r i o q n r . 60 merfoldper A) as sooN As PossrBrE t. LSD. ^DD4 hozza- g. nejbd megl VIUtrtv. hogy "haszn6latban" lasd a rovidit€st b l.'ytt I'i44 to. nR J.sritdll 2.bl-Szftdl. maa.rt | 85 .nrol t"snr'|"'h ' . (Az els6 oszlop nem alahtzoit szo' igy talan kbny_ vegr€szei azCrt vannak ott. ABBEEvrano lritv. hivj felamilven hamar lehetseqes 6. EE Ii tfil a.-ek. uEbntl I|rszin h. ordq A 'n'qJ-'brn A.kizar6las a te egzecirozh6sod kedveert. Rtnc lttE 4s1! Ilir!?ilDfl 5. CIA 0.OBBllokodobro sok van bel6le:UsA.4qqlbftkzl 6) ENnsE aRotDcas re kooo-Ra.O z n a k 7. [3r] [rusrtin Szemely (rov.' h . !tu! or auDAEsr luni-V0Rldiil a) fiEirrra4cf.\l rlidt'll lvalrE + eftek. n o r . dnoorbun I'd eqlnpl robb L 'l"mrol ldn s/o 'nJ'F rooDPs \l.. alblanos forgalmi 3. oz qb rtR L st"rr). c€g n€m l6tez6 re.. tlr L.v. vallalai. 6rit ltiisorsz6r6 Tarsasag 4.BER FaRrrAttE r lnant'l o! tididntl (nrrrrr + tas) F) ttttrEsA ER flou| tk6l a. l. t J CLt€t(i8: In r J) YERY Ponr^ftftRsdl Jvriin-PoRtiint dEdnl k6DviselS 10.

aki meg. + B^vELIn|4nll taE s a utazAsi ircda EEpnn"E rlin-PL(nniiir'.hogy: MtltraRl Drcno1 n 'Eatqslnilitiih-lEEtid?riineir i' lont6. katonai hirszerzes 2.i4 ""r"f' . *. ni.nn6ltilinfl+ kozporti tut6s.a popsijan lev6 'rellenare. akkor DrrrsrE[drbll] . hogy vr[s4ij]. va$/is.6i! ird be mindenhova a megfelel6 ansol szavakat.Dl(ddn roiri4. IY''L. hogy hullanak kOriilOitrik az emberek. qn. Ha Ulkosngynitks€gnek. k6m).elent az €let€ben. n 1'y.rr 1o k€tt6s iisyn6k). /|GE cy laidaiinsdl iigynoks€g. ezan mondhatta Oroucho lvlarx.E [. J6ljegyezd meg. az eS/ rarr.tl ^68 /(+ titkos iiwnok. hogy mikor is hallotta el6szor ezl a sz6t melyik krimiben. ct{ = CEtirn L l rELuemcE AcE c/a KOzponti ttirszerz6 USynOkseg. Azt isjelenti.l'lire tanil a clA? rjogy is szoktuk mondani? A szia€. reKamiiWnokseg 5. katonai hkszerz€s o 4.clFct. r4aga a szemely. Iijisrjntl. ha k€t tit kosnak is.rce. Ha ehhez az kelr hogy r elolvasd a szoveaet.crdcr-nek dolsozik. Csak arm cmlakszrinh. munkakitzvetitd iigynoks6g + E tr# a hlr . a. aki egy . I86 .. p. mit is rbvidit {az ember€te ten kivnr). kcmti'rtanct ben.Cttc|. katonai intell'gencia.rur€sa.) Nyilvan ez ut6bbirol (Elnez€st. .t. hogy ClA.) .inij?iryl acrlc' a rekliimusj nok+g .]aarrcv+ munkakozvetit6 ligynoks€g ^Dr Bns'aol. hoqy azt 4 jelenti "inteuigencia".38 .h. CaYnfiALlsz|. keft6s ngynbk a lo.y de most Appen tanitunk. nem? Az emb€r azt hinn€.lcEt. hirnsynbkses 2.r'litt-IElidzconcrl hirczerz€s. pl.aicure. . in nogy a NrurAxy ttElrraEncE onellentmond6st iartalmaz6 hifej€26s. ELueE cE4 l. hogy e$/j6 po€nt igy elsz[runk. Ennyi mind€nt tud az €mb€rn€h mestanitaniaz a h6rom b€tii. Hasonlit a New vorki CEnmALrAwra 6s a budapesti a Centrum Aruhazra..tdaut 'f t4s . kbzpontif(t€s + 6 . hog.ili. amire megtanit cE n^L HEAmta kz. Akkor most lassuk. 5. Nyilvan senki nem tudni mir felid€zni.. De a leghasznosabb dolog. Ki volt az elsS szia€-ngyn6k. a CIA b€n kozponti fiit€s van. ll€zzlik szavankent.lisynoksas .iniill kozponti. akkor t€dd azt a l. Olvasd hangosan a szoveget. akkor sEcr. A k€mre egyebkent cgyszetiibb sz6 az. Az angolban sokminden lehet il$/nbks€g. lnrLrraEl rr.mindisesyes szam. gondolta.

ho$/an szokis mondani ezeket "h€tkt znapiul". Cltcl. h[sreklam I l8l. niSoDllt €tLCX6n: forditsd ansolm.*tr"n"r*"rr"ni'frrndti{.lil a vEcErABrrh. a halad6k pedig mestanulhatjak. Dhhezsem k€ll.) In hh.dl31(ahusesket-zoldi"r-ebb6lrllahivalalosansol eb6d: hni€s k€tfale ioldseg. Mi azCrt mondunk r6luk meg valamit. |ERn. hogy mar szinte mj is szes/elljiik.+ .yarral VECrl Etff a ETERAI\D AtrD t*O DLEVtStOtr ADVEE1S MERBY CEersrNAs . reKanl aDj Ennsn'EYrbl-VoP Jd.dt'll + tari rDrfvrsrorvhdiifizidnlo televizi6 o hirdetes. mint aFennyit €ddig elaruliunk.bzn6ll o kicsi.) alald el.ontl . mi mineh a meqlelelct EABEYl$bi] 'ELLrll.aift rordirsd mas... .htoldldn zdds€o. *r 187 .tiibbei tudni. (Raadasulez a feladat az€rt profi. lgen.toladl -Vrrs lkist|ioel I"liu6n parositottad 6ket. novenv o harecsonv crlrrs'ns lkirrmdsrl EasBArDlktl. t(Msln. . hos a ErB6/-rt'l ie$/zed m€g a flasBA.nlnszrosrl BoldogKani6onytlr iriah a/ ansol kdraconyi lapokra.to lsntu.in. . apr6) szinte a csodaval haiaros m6don ez ma$iarul: ap16hirdet€s. masyarut m'' csoda. leginkabbparolva. az aki HCimeDl[ cttc1. ho$/ jarjon az awad. wEA. n€ked annyira kOnynyii dolgod lesz.o Plivan a ti\ubanma esle?) k'erdezi a t uBaY minden este.r>el vary a EasB.Hubbjtellqv 3.!trrr'et? . rcv€ €s h€tf€rezt'ldseg karacsonyi l€rj !.'sor ne ELu tollrom?Ftzntrtdilu-UAl4.!v>61 a naBarl. alapvet6 szavakat tanulhalnak meg. mar teljesen rad van bizva.. . vas6rnapi . sneu. ha nem eszik .o. mert a kezd6k na$/on hasznos. kiv€telesen igy -5tEknl.ho$] lintibb odlmos lvlikozben mi bevezetiink teged a h€tkoznapi angol W6ny6reibe.6n: szerinted ansotut vEcDraRran lt6drsd-ftdtnl.

M. as aD .A.rijinosor jdge 77. n i s ' f P ' r d . it rotst lx As NlEtaEt 'FPatLAI. o.Woa..ntdne]+ egy sz6. { .r".T INII] 4 6 i z t o s ( v a g yb e n n e ? ) a Befejezted? K€sz(en vagy)? a K€szen vasy? (valamir€. mertho$/ h€tkbznap sz€reinnk o l y a n r o g h e q y k e l k e l lni. p!. figyelem! Ujabb Huron-varazslat. E.all 4 ticsivii vilik lvagyis:i*rrefisgyl. hogy legalabb hivogai6 mosoUyal p6tolj'itok a szovegb6l hi6nyz6 udvariassagi toltel€kek€t: d 1169egy italt? AfloflEn Dnn$t t Id-NAlit dmkl + 1469egt. 80ld0g [aiicsortl.ldiny. €s m o n d a t o k a t n y e r h e t tek. 1 0 . t r. 1 ' E 9 . potr'. 0 .5 . 7 .7 F 1 tE.) szavakat kell megjegyezni.lari kalr6ldi. rrlrrr iiniil yasiil. r tEtEJ$t0tttt tro v&.o.H ..3. 4 . J . etEfounxtns 5.uta Frx6F B sEfoL EfEaR'vs ot 102.q qn..nr I.PLUs 185.4-E. e r6sr eg6szl6g.l . Ns 187.aaxEfounqEAD 180.3* .8 179. csak (. 3. Afiegleitendd0rim0ronok vollal: ?4 . nEAf ll t. 5 .8 .[n e. ot{ar? I6-KHI 5LRET lgu$l aEADr? h.:au" t 00 . .. 2 . roxcJrt.Stletroftan fitxtmrr. egy mondat Kezd6k s halad6k. SEst fErcE s'o.shr ndr.dil REALI. 8 1 1 0 5 . c.Lt founLDs4.fIt crPt 4 crcdeiip. 6 .'atr. E pt . n\ .tE 0FgEC.aA'rxtt E[tBf.One urord .hD postakir9a liileslal.l . l-C. kis te6t? sottE EonE EA?I! lsnnr fl A Buc$Er?E Inl{kirl 4 Egl/ vddrot? hovetkezzek a fentiek hangos ism6telget€sel frE Dr? Akkot tessek.0 r 0 .1.ut PE aout larar. C. 9 . 2 .3 .ll{m.n 'ra' " ' E N e h e d/ : e m : / " m r l h " _ o ' n v J . h0s. maximum ket) sr6val.one renteoCe knrdri.o. G -. 2'0.0. csak 0gyelje' iek. J . indul6shoz) K'nalni meg majdnem mindent lehet egy (na j6. smrc Jolind. VEr UNBrtrr Urwaam.a. ' n r i h . rba"a.sko'reseh h F.rc agyvihanis 5. fouE s2.o. 1 r 3 r | ' n . . c. ror. mind€nt legalibb OIt? ft1rsrrED? (SutrE?) GtnD. 6 .. R6adasul igen gyakoriakat.. " ' .o. 3 .

i sz6t Sir WinstonChurchillt6l Tanulj meg irl sz6i John Lennont6l *r 189 .k ldZz(z)etek 2 B€k€s oldal Down with..t t. Songs for. dress. lvlalicein Wonderland Ol kicsi Agatha Christi€ Basic English ES/ k€t szemAlyes haiku Haiku2 Tanulj meg ijt sz6t WilliamShakespearel6l Tanulj meg i.Kapd el duma l'm only here for the beer 190 l9l t92 193 194 t96 197 l9a 199 200 201 202 203 204 205 206 207 204 209 2to 2\| 2t2 rcez\z)er. Boy aeorge mondja Keyword technique: A kulcsszavas m6dszer J6 kis mondasok Adjust.. Josephin€ A quick brown foxjumps over lhe lazy dog... fly B€cause it is there Eoga( Livingstone. Nelson Catchphras€ . cncDcililttl Not tonight.

hogy ez mit jel€nt. ha bizalmas ismer6seikt6lbarmilyen otyan felker6s (nyaggabs) €rkezik. J6 cjszakit. amit €ppens€ggel nenr all nr6dukban (kedvrikben) teljesiteni. JosEmnE 4 Ma Cjszaka nen. egy olyat.yratt. tepihi trattEa rrp It jl d tud o l€pihen. I t0 .6t. fontos szavak: rr.litifil). ami nekilnk mdg . Volt a BBC-nek e$/ naponta jelentkez6 esti magazinmiisora azzal a cimnrel.. de a Todraflr: josephine-es to/renet azert biztos tetszett. (Azan biztos el6fordult vel€. hnny ewet. ranEtrltrl.ntkbzei el6tti" alkalomra varnod. Cs erdemes megjegyezni.a 1116 mllt ideje perszerogtonrendhagy6: ratrE. (Lehet.rlir . JosEmnE sz6last. GooD dtcdr. Nap6leon relesege volt. hogl ra" cHr nern csak ejszaka van. dd niji [dnd ndadru. Az isen sz6.rvox. Nor rof eHr.ma €ste . €s a legkozelebb adand6 alkalommal haszn6ld Nap6leon szavait .isza\Al Ha leforditod angolra a kOv€lkez6 rijvid p6rbesz€det Nap6leon €s a ielesege hi)zOtt. akkor kesztilj fcl j6 el6re. Josephin€: fs a kovetkez6 . J o s e p h i n € .IAeDnt{E. Allit6tas o l y a n k o r m o n d t a n e k i a c i m b e l i t a z u r a . roqoR tow 4 holnap.term6szet€sen angolul: nor ro rerrr.. az angolok ugj/anis b6F mikor szivesen alkalmazzAk a tyor ravaur. talezen az oldalon. l. eooD wcEr 4 j6 a.i. Josephine.ma ajszaka' holnap €jszaka lesz.lig is tu. csak azt filllentetle. hanem angolul mar az is to. Kbvetkez6.Jl'ilbitu-Mod guinijr] a A kbvetkez6 . med jol clrejtettnh.. amit mAr tbbbszor olvashat.ltad.) Sz6val enn€k a miisornak a v6g6n a m(soFr'ezet6 mindig iW bncnzott el: AnD rnE Exr 'Totttonr' su E roqo aow Madr. J6 6jszakdt.yr i<.llot ton d|!tu'ofin] lnoi -NiiJT. N a p 6 l e o n :M a € j s z a k an e m . a m i k o r a m a s n a p ic s a t a e l 6 L tn e n r a k a r t m a r t6bb ntkozete!. akkor m€g eS/ angol sz6t megtanitunk neked. ho$/ 'te most mAr tudod.) fla biztosan meg akarod Ianulni a roMcEr sz.lla este" holnap este lesz. hogy n€m is volt m6snap csataja.. hogy ed. Josephine Josephine a hires la rarcosllqnin)) francia csaszir. rrr [n6t]+ szundi. lrlor ronrcEn IL{RoLyott Nem felt€tleniil keu ilyen. szundikal. csak nagy val6szinlisasgel nem veited €szre.

ho(yj6.or. Eglimasanyos.-o"r. hogy vajon mi€rt lusta az illet5 kutya.d. @a eM.yilyen t srry lirili] (+ konnyen) megjegyezhet6 gliakorhsankivnl nj szavaktanulesera atkalmas.r pedig rz i innrry.ha letszetta dolog: ""*rE *t.rl koiron.broun for jumps oycr the lozg dog.r Bnonlr rox ruEE fok 6rdr l lii hikb'iun : dziomFr dd jzid00] Lgygyors. dm:bpn a rue d/ igp.hosy srr sacrlsrtkll 2r es Enyleg hangosanl (gy6nyOr[i) M€ge$/ haszn'ilhat6 mondat. (6s rrsrr.sr .6szo.(A pewerzebbekfelhasznalhauak betiizesgyakorlAa a (mert furcsa) mondat pedig a ES. hason16 Megjeryz€s elismertnyelvhnarokszerintt€nylegrigy€rdem€s.rd h. sendhaqyo m'rlt ido @.:a I tt . 6s mi€rt ugorja 6t tt a term€szetesen gyors roka? Az€rt.'dekel eqJ hF nyel'eszhedey . vrtosziniiteg tla gyanitod. a up Mro6.p o.I drc]trleit brl])k€ny€lmesen. hc{! a aM aEN rDus az alany €s benne az rdir a idnev. mar kgalebb kezd6 szinrenvag!. Im€ az eredetimondat halad6sabb valbzata (nyelvior5nek megteszi): is A uNELvBn vEe$ER EE DsA -. ha pl. is rritjpr -o $lszik.sn.t r. E ez E Ha . az hangzasri szavakat vabsztaszl I'tegjegJz€s: akkor kitnnyii.6 . in.. olvasdfel n€hanyszor monda6s a tunkat. Nyjlvin fctmertil a 4.!rc!i'nl.barna r6ka 6rugorjaa lusla kulyil..tptrzrto[s4!linf] is T€hat. hiir dd l0 l6nli b6ihlblndr h{it htdnl bator p€k meghajlitjaa fenyesgombot.ldr a. hogy az E cLtsi alprlasErI.orm Chonr:hr nyelresz urnJh .ddlj hatra (o s. hog)..l.'*.d cotausracs cnDElrDDAs ij-Dldr firi&dil !d0 s'in lhldd.g Szintelen zold otletek alszanak dnhitdt€n. m€gj€gyezd.ilt id6. A nrrr"ban (ltijtdlo cim) szereplSmondat nagyon€rdekeskis mondat. hogli egy kell6k€ppenfura mondattalakarmilyenszavakatm€g lehet tanulni. tunltllt.nt].. .arlh' I Rendhas]. A 'nondar.y!d.Wdb ninden betiiie l szerepelhessen mondatban.mi micoda" a mondatban. A quc. Dgy halad6bbaknakis alkalmas veltozatonbemutatju(. oore.qj hd d/ eg..nehrert"f Jhho. @.

!6vhit.linla b€le AND NETEROSEXUALS FALLI IN o [d!h4o ez van.tll.Idi!4+ ez.amir€ va$/ol: a .[hrd] v€retve TO BE LOVED. hogy a mag.a E!L FAorllil.s. how mi micsoda)€s a kjejt€stj6 ma$/ar m6dra. + Id. EvE^raoDl mnit id.8 . Akkor most sziild meg a rendes magyar fordit6st.mondio Mostmi is azt €sinaljuk. (lvlajd megEtod. <.li-t0uldnl iutzi6.j: F.amit tudsz.. illetve.nlo van.XAALS NAVE SEX + + [tl] Isndl €s.lildn E Rendha$t.amit t€ szokhl. LOVE. esik. reszesiilbenne.) Tanuld is meg ezt a llrEaE's rdrs tllusotr ma ITAVE SEX AI|D IEEAOSEXUA lvar's coN?LEtELYmB@.lvrnh4 akar [.) van neki.lh. .[koiFPdni]terjesen [n] + szererem. | 92 .tm-Sztlcudhlheteroszexualisok.n-lRli] nem isaz.Tanulj belSle..hivaialos" angolszbveg fbl6 odairjuk a leh€t5 leghiibb forditast (azt.l0v'ihdilo ANTRW.yar szavak alapjan sem olyan k6nnyii magyar mondatot csinalni. TNAT'S COIIFLETELY a + mindenki.[szakrr] szex + Ih6||lFSZflGdhl [hd] NOMOSE.ftlrl + hosy Tnenn'S TIIIS ruLUSIONTruAT + homoszexuafisok. EVNNYNOOY WANTS + ltubil+ renni.

T€nyleghnzd ab.llegruord terhnique: m6dszer 0 kulcsszovos h[-IlK] llilrmd szavahar.. akkor neked kesziilt a k6vetkezS feladat ila ahhrlztad. akkor esyszenien ellendrizd magad.rrsr?hi!?tl M€g e$/ k€rd€snnk van. ugyhogy min'DxcusE ttE MR oF 77tEMftEcootttsED G^o|rcHo at'tD sAtD ' To *ntcE CinoucHo nEroRED: 'I to ErvE tttttTrtERs. ?t. how maguknak is lehet anyiuk.. esy csoport ahogy tetszik r. nek€d sz6l-eaz ut'tna amely€kete49EZ. a cRouPoF EoPLE Ii ov 0i!P PiFll+ esy csoport/csapat emb€r. Marx... m€rthogy egyetlen sz6 kiv€tel€vel leforditottuk neked a szovegetl aroucho lvlarxment lefel€ a lifttel a velencei tlotel Danieliben. hogy A enowoFPnlEsrg/ Ezen szerkezet sesits€g€vel mes sokl€le csoportot csinAlhatsz. ho$/ Pf. mi volt az magJarul. '6"""""' Egtietlen kerd€srink van: mitjelent az. .Plire Croucho igy v6gott vissza: . de az edesanyam nagy mjons6ja volt 6nnek.' DtDftJ xfiow you car'c ttEEE aLIoItED Ha a pn4srllftdl sz6t nem hnztad ah.Nem is tudtam. A negyedik emeleten beszallt egy csoport pnaet: Esyiknk lelismede qrouch6t €s igy sz6lt hozMr zat Eh]nazest. Ez itt most magyarul d€nk€ppen hnzd alal A$ wA lqAnx. CiRoucno rlAax sAs aonG Dotm n |tE unar M ItoEL DaMEU m uE re. sur Ey tontE| van. ala Olvasdet a kbvetkez6szovegel Hr1zd benne azol€t a szovegreszek€t.. Emlekszel-€.' 193 . hulonbenn€m fogod tudni. kovetkez5rehdat. Ar de foaaT$ FLooR A asouP oF PfrEsrs aoT I'1.

] 3 nonEr r ris. rt i?v0Brdu A meqf€lel6 maqyar mondas: A tanuland6 szavak: 1 2 5 SCOiIS€OI El6sz6rcsak ennyii n€zz€l mes: 1 .varami").. mit tudjul( mi)..t4 {i: .6kis moncr6sok A feladat diet6san ewszerii: 1 Az angol mondas forditasat ird be az els6 oszlopba.lider).7Enlt'ti)i4 iobb s '/onu'lviiN4 erdemes ha. E Rerdhasy6 E R. hol talalkozhatalmer eddig e$/ikt€s1(6ppen ismetlAskeppen €s vagy(olvasdam hangosan!): masik ij sz6valakkor is. ress€l\: ' . 16ltil. n rt toflm Dona n6rl. da 6a E llid. dti] did. n€hanyutahs arra.in r idi'. Idlla nind"n valamennli 2 oooDrr.rorr lddlo ti 2 . MezeiAnna budapestilnkosnaksem \ikprulr. 2 kozben pedigjegyezd a masik oszlopban azokat a szavakat.J.n "rt'F. . "o ^r'r' lno 4 a nincs hir 3 rrrrr[i6k]] beszet 4 BEt. BBc NEwslbfti'ri 1.rd.lit tu inl 2 No trEws rs co.rs {gu! ryizlc io hir 3 5 . de nelr tijbb€s sztm (nincs is neki)l n. lb{ lil.mt id6i . lepesenk€nt megadott Segits€g'ben.dh6sy.l\4ha..tD p6 ny. E I[d]a \erer . ha alighalad6 soADMApl.4 M [dri. m€gsemiudtad ma$/arul megmondani.. .It.i suany.tl F ntiterk€p). In|ll'i tik2l 4 BE tE LA\E rrrA| tEvEa.tr. Iif | lzhq L rdBl d{iit.l.P [di] iylzlm€e sc@irsaet HJ naslon mus/aj: r rrx.r. ij+ 3 sag(olnival6) Nincssegilsag egt/el6re a z. lstotl s trA mtrc ts trosm Dot4c.tn.t.4 . A mojdasok ansolull 1 ALL EoaDs LEAD ro Roft.shizl o h'r. l.I'llijt]<. wELLIvll+i6] a nrA" EvEnlktt t'a/iil4 mint soha nonet[nnil+ penz Leveze N6m€lyiksz6 talan ismer6snektiint. o|Ev \akerhol. |ALKs6ow ltil s6l(vagyisbesz€lget6s -r vagii.E D'x li/drl(a vezet5. elssre pl.f. CO facft ltlCOYl N€ keseredj el. amely€kei meg kellett n€zned az alul aprank€nt. a ryir) mnbntse hirel). k€s6n 5 ttndls:inCl dolog(itt + csinsl ese es..

(Haromszorl) CItCl.llttusr voaa DEEss EEroaE LEAvrjc. usyanisy. igazitsa A.n6i ruha".endhu$o J -' jlr ide? e.:lF t t5 ... ird idel o A fent idezett feliratban szerepl6 DREsssz. Eszedbe jut-e e$/ magyarban hasznalatos idegen szo az ADr6r-rc1.ls6 j€lent€s€ . Mt.dress.6 .Odiust.Ai. nMIAiit.m i c l6tt kil€p a v€nd€g€k koz€.fl dmr. .y l€' q l e n h e d r p s m i n d e n h i t e l h n r n i i s l i L L e l . Frr minta .. Na labd. vegre csah meglett a helyes valasz a kezd6 k€rd€snnkre is. ami olyasmitjelent. egyszeriien arra.. Szerinted eg€szen konkr€tan mire sz6l't fel eml€k€zt€t (Nyilvan eltalaltad. hog.r Fijl. orvosi rendel6kben --. szab6sagokban C. igazgat"? tla igen.bltitzek. [o-DzSAS4 ficil Vaion hol olvashat6 a kOvethez6 felirat? ?rE rsa aDtasr yoafr DaEss J(r!? ftingl hlt d-DzSASn bi-RiR ior 4 T'tvoz'ts el6tt. k€rjnk.igazit.l6sy" mesa . itt a f€rfiak viseletare €rtik .Slicc"angolul.a helyes v6lasz majd sz€p lassan kide(il a lecke soran. ruhazat" ertelemben.ropul"E. Vegnl olvasd fel haromszor: PLEA'E aDrusr roaE Dress reFoaE rEAvrrc. €ttermi f€rfiv€c6kben B.(ie: mi nlindent jelent masyarur: 2) 2) 3)z llelyik algolszbjut eszedbe az "adjusztal" szavunkrol?1Pe6ze. hogy . ..csak ha isrEEd ) E lhenro . PIEASE ..

vagyis: mert oti van vahszolta Oeorge L. ott van bntin (o olyannyira kedves ez a mondas. az angol hegym6_ sz6 arE a kerdesre.r(E oF EDn&nG. tlurDoyoat -bi-|(dzittd!4 o o€za.Berouseit is there lbi-rczhd. csak annvii (Na vajon mit? .. hogti mi€ft akarja megmaszni a Mount Everestet De lehet. hogy az oit van S6t. ho$/ mi€rt vette reles€gul a kiralyn6t. hogi/ezt is csak a riporter marminl a kiralyn5 Persze I w' Pi-K{iz *. Annyi. Mind€neselre t€ny. akkor eHruljuk a mesiejtest.tq duju vlit tu 96ir ftrm(mmENt oEzA. kedvell l€tt a mondas. neked pedig kil(n6 alkalom. Mallory (1426_1924). hogy amikor a DuLE oF EDDru a'.EnD.Ha kitalalod.. hogy az angolok egyik kedvenc mondasa lett. es ez€rt nem iudtad kitalahi.tlglk 01rdinbodl edinbursh tiercege) megk€rdezt€k.lvlei. ha alel6l kivancsiskodik vataki.rl .BEoruse rriJ mene lglzt. hogli amikor Sir Edmund Hillary is megkiserelte meg' maszni a lvlont everest€t.:il: .. te mar val6jaban iudsz is ansolul ) Ha 6ppen f6radt vol6l es rosszkedvii. lehet. ezt a kif€jez€st te is hasznalhatod.. hogJimegjegyezd: EEctusE 4 Jbi-rca meri. miCrt akarez te Nagy-Britanniaba menni? .." iahlta ki. I t6 . csak ennyit mondott: EEcAasEsED was fl. Amikor a . ho$/ ezt 6 n€m is mondta. hogy mi€rt akarsz valami na$/ot Pl : tn?. csak a riporter tahlla ki. 6 is afia h'vatkozott. hogy mi€rt vette feles6gnl a kir6lvn5t. Vawis: "lYertott volt.^ megKardezt€k.

amit 6ogart. ? 2ll. r. liYingstone. HArom. r pnEflnw? liokfiltuingld6n. feltessznk ( leltet€fez.barki. (rssr 4 cs6k (meg)cs6kot. hogt/.lF t ol . valahi"? tfogyan mondanad: AhaI locizni ralat i? z A fl 'lE E)i mondatot laqy szives k€t (csak picit knbnb6z6) v6ltozatban is leforditani Az€rta biztonsagkedva€rtforditsd ide a tl ME.l[lnnitulil fiE k€ressal€s utan amikor hosszas Csaxennyirmonoott nenry Stanley.ir taEn nem is ismert€l minden sz6t. hogy m€g tudtad oldani a f€ladatot.llogort..E nasDv. hogy mihor es ka mond ta? Az illet6 mondat betnielai 'rd be a szerinted hozza taftozo E E @ l+fra6 ^nvonE?lt nin. rBEswE). fogsz id ide azt a sz6l fehonclatot. csak igy kilogikiztad aaolgokat mondatot (tjumphr€v Bogari remehl€s€t) ha az a Yo E Hogyan forditanad le az [l olyasmit jelent. akarki. A k€rd€s. lellesz . ll ndsrdn] li lbogrn ng!zt6n. b.. ItaRDr 4 tlady). .t'int'l iiI'i-ZJUl. Nelson kaPcsAn m€gl€gyeznr: Livingstone: .'ll Dfl Ltvticsm E. Angliaban nagyon hires mondat k6vetkezik.. mondatotis. t Dr v6ore meqtal6lta Livinqstone Afrikabana Tanganyika_t6n6l Humphrey Bogart egyetlen mondata €ls6 sz'nPadi szerepe alkalma botI o r a r i o N e t s o na n a o l h a d v e z e ru l o l s 6 s z a v a i Nos. Livingstoneill.. engem.

€s €it6l elmirlik a kih'vasjellege a feladatnak. hogy melyik c r..Az 6ltalunk tan u lasra javasolt szavah.lid. reHemoknoz.. reg€nyb6l ill. Annak. ki loqod ludni ldlalni ohel.. met1 ngt/ kapjak el az emberek.m... ahow egy betegsegei elkapnak (o cArctt. ha kolcsonadunk egy kri N e g y e d i km € n e t . N'alunk pont jlyen talan nincs is.EpERAsE melyik Emahoz kapcsolhat6! (A temakar azert csak anqolul adiul mpq men Uqyarpzltik.f. "Eoroan P.Ihid a komornvik c f. vagy a sz6las'mondas 6ll legkdzelebb hozza.n e m h e l l 6 k e t m e g k e v e r n i .) 4. (Az alllt6lagos 6s-krimimegoldas .kapd el dumanak".. 7EEA7trElszi*iitl CfltMESToKrEslk i. A cArcdpnnAsE-ek kozvetlentl kapcsolddnak az €ppen aktualis filmekhez.rlk-Ioe$fr1 Da"tT CALL as.van masik". csinal dnl (a rendhaqv6 miltakkal eqvntt) n/rrrftvilztl 4 csavarodi\ solz/hrl6lil a bssan L tladd csavarodjon 6ak sz€p lassan a sz€lben. (Vagyis: hadd l5jon a sajat lev€2. rendez5k szajab6l. Vigy6zz.cinikus visszautasitas eredetileg producerek. majd mi hivjuk! (Vasyis: sohanapj6n . A komornyih telte. hogy: . hezd5knek: ..EPsE[ri-FJU4 visszautasit prrrrfur. Ujsagokhoz stb. Eredetnk nem vesz homalyba. filmb6l szarmazik ) 3. rowlv wtrD .Cotchphrose llopd el dumo It!lddjrl Az angolok imadjAk a crrcdpHR s'-eket. amit nem fog tudni visszautasitani. $E LL CALL vou. hanem t6bbnyire nagyon is nyilvanval6.A magyarban hlan ilyen az. tlwhogy minden menet ut6n pr6bald [jn m€g njra megoldani a e1s6menet: ll6sodik or4lldl a hiv Brrzf. amiben a komornyih a tettes. Mawarul val6sziniileg azt mondanankl . hogy .majd mi jelentkeziink". ha mindenaron heresni akarunk. sninrl tja iW €ls6re nem sikernll akkor ellrezdrink neked szavakat megadni. DtD. akkor a szau6ige.Msr sLowL sL M^nalnriol I'M eone m ntrc r MAN otEn EE cA 'r aErusE..! arcn caLL ltialadoknak: I Bbttx& oFER /rfrutr + mdguh a mondJlo\ | 98 {. amit megtanulsz.) IEr drM .4 ketesztapa" IhE ooDFArErf. a ksz. e hivjon minket. V6lassz ki bt sz6t. Olyan ajanlatot ieszek neki. a h a r m a d i k m e n e t b e n mar a teljes forditas fog kbvetkezni. Hilas mondat pl. (A mondes . DotvEldi.[difodlidil] c.Elhndila madarka 4 ofn JoS'l aienlat Do. A p a r o k a z o h . aki mer nem €mlekszik ra: eZ egy ked€ly€s zeneboh6c-szAm volt. a m i k o t i v a n n a k .r1 . Mi az6ft lord'tottuk a c'mben .pedig szinte nincs olyan krimi.Vanmasik!" Pr6bard meg kibfalni.) 5. amelyben a boh6c azzala felkialtassal vette el5 ijabb €s njabb zeneszeFzama' it.sl4 fiqvel srM. Fiweld a madarkatl (Vagt/is:itt repnla kismadar.

Ara gondoltunk. \vaaw 4 t€to\ta. vagt/: . Prnor hddll a benzrn dil 3) Ir's wEAr yow NcEr Aer3 rDn. E reneii'r.rasll. (Az eddigiek' b6l az€rtjegyezd meg legal6bb azt a k€t sz6t.A macshjh [in-DZSoJ] €lvez). rE aqlr nERE Lessunk akkor n€hany klasszikust teljes kiszobabssal: kiejt€s. C5ah d soromert Ennek a fejez€tnek eredetileg az lett volna a cime..Cl"rez"? Et1or Coc. ki*rl€t.tlttalg. li. ossz. CoLt.. r. o rrrsxllvielki] whisky / zii.d h|mlwtt l.reEa. v{dbijvitrltt4).dltani. A szorsosabbak tanuljak meg 5ket hiv(116l. fsavmn o ermv rlntedl.[d0nt bivij9. A5r.nagy hasznat vehe' lili asx Fon l' 16.h.idrfromiql Valaki. in den Tank is! is nasJon napszelii vort. in t'ntl 4Jrw A rrais B rouRrArn A hutdtiisd. Aztdn meggondol' Whiskast venn€nek" tuk magunkat.ker valamit) Ne izAli. A te feladatdd csupen az lesz. sonELnDREw rs t t ctzza rxon vott. Amikor rtlop hercegei komoly dolgokr6l faggatt6k egy fogadason.ilzl {tt h.kh. 6s prezentiljuk neked. . Ez a mondat mar nem csak sorrcklamkent et az angolok k6zOtt. ho$/ 6sszeszedtink n€hAny rekldmokb6l 'smer6s szlogent. €s inkebb a "klasszikusokb6l" v6logattunk. Azokba szerettilnk bele Ha egy reklam sz€pen mesbregszik. a It's Mtar YoaREEsr mEfiD C![CXOaZ6 |t€6DCl! a kovetkez6ansol mondatban.tdnq b. nrinden.liul o A leqiobb bar6tod sem foq sz6lni-. FttR^ .jg] t) Dotr'r sE vAarnE.l'm onlg here for the beer jottem dd [ii'i 6nlihi6tr tir] 4 hb. ALwAys cocA au ('1 c^E woaLDEur Wnts. valahol level€t v6r i5led. 6 ezt igy h6ritotta €l: SonRv. de a rnegadott szav:k seg'lsaqavel Gak egygy€ngad Ez a fordltd temcszetesen dorog. cinikus kisz6l'tskent is. ProbijLld meg re jobban lefo. 2) EvEtr roan BEsr F EiD wotr'r ELL rca.metyik sz6 jelenti azt.. Pack den iise. mint a cimbeli. hogy Etlrovas . A hlasszikus reklam olyan. hosv: . bizonytalan. elentenek a mondatok magya I"ar rou NcEr Aen n . rlint p€ldaul: Enror cocA coLA lError 4 6wtvs liltitlzl a mindig). jelentes. hanem kedves.'ou rat.r. hogy "Szavak reklimiron".to . milyen sokat lehet bel6lLik tanulni. ior + resy€r aK Posr oFflcE liki|$cn 5) soiqEoitE. {.5rrof. ':il I tt . Ere Mour\wAsnln sd$l4 val6 a iobb karod. 4 Dolr'r RE vacrE. . hogy a reklemszovegeket osszeperos'tsd a jobb oldalon f€lsorolt term€kekkel.lite vrtior !m?ldrl <. naioet k€ri E.. akkor az ln6r nem is olyan snassz.

hogj/ megpr6bald Ktalalni. rcrrltikitla aki etadiaa na{DE t. A h€lyzetet azzal bonyolitjuk.( (Wffit' Dawnunnt)4 Nos. az oldal aljan mesadjuk az eredeti- Keriild a masnapossagot. _ P .. l a j e g y . honnanjon a (P. | -tt/trltEE -----------------J 6rfr\ Az ercdeli idezerek AvorD No yott Afi cAtl aE A sT R ts rusT an acftn nno sElr-s flct E''. l p r 5 0 ! i n y d F s o h z d j ( .$ lnojz] \d 2!. hogy.t . Jelen esetben sem teszink mesk€nt.lcl6z(z)etek Az idezet az a dolog.rls?inl4 A filncsillag nem mas. Csak akkor n€zd meg a kulcsot.'l. mindig benne hagltunk egy angol sz6t is a magyar sz6vegben. (ChartesDance. I nLL ntEr FowD our ut ERc mc dotsE t!4s tofima r*ott. mint eS/ szinesz. hogy az adoit gondolatol kit6l loptuk. A hala_ d6k lordithatjak a ma$/ar mondatokat kapasb6l. 6s j6l kikacagtad magad (bar mi6rt is nevetg€lnel maga' don). de Gak addig. 2OO dJ . Neked az a feladatod. a kezd6knek minden segits€get Anna sokat iszik €s mindig r€szeg. amis ra nemj6ttek. ha mar haliLrozott elkepzelessel rendelkezel. a sEEls alwafs e AMA DRn s .a k€dvencszamom:. csinalj valami komolyat is. mii jelenthet az a sz6. A tanult 5 sz6t tedd be a megfelel6 helyre. megvagt/ vele.4. ber leforditottuk az eredetileg angol mondatokat.d FEEnts. njsegirc) (az -sa tbbbes szam iele az anqolban) Azel6tt €nekeltem a k6rusban. r i n . v e l . amikor odairjuk. Woodhouse) o /vo. A hala' d6bbak megpr6balhatj6k leforditani a marad€kot.or a &rldlotl4 (WoodyAIen) (maqvarul eqv sz6 a meqfeites) ESy n6 sem lehei tlil gazdag va$/ tnl Ttrt (Windsor hercesndie) .mamdi DBw. .

ij v6d&n] ddiu EvEEv DEc. d€ 6akis azArt 6s akko.rw4o caRRtEs.k ez segit 6 bar esik.1 2'-'.rst n. sar I A1'r oPn tls. ol no & dst] bd atr IA An oFn4rsr.1 oFimirn.1 IIA1E roa aor A ceruza? I LEF| nt Taawmles n EY ornE| PAYI5.. aki magevalviszi a aancoaraAt. e$/ neztir€.6tcrzt. (ltt nem a sz€rz6t adtuk meg inkabb a kiejt€st ) FLET1DwaLn on rnE fii..-..| ju 90td .ttt megn€zneka masodikadagot[6rjnk. (felirategy toront6i parkban) (aroucho llari) az hagytam ir6g€pemet..ott azt talblod maid.so ntar you .2 A NaSy Sz6tanul6 imad vicceseket olvasni. hogv: es6kabat + !..srAnDet <sinalsz. mit j€lentenek az eddig besznd angol szav.ri? [u Ir rou Do ? dohanyzot. r fiegi:qerjnk. hogy a kilejezettena Te kedved€rtlefordito( idezetekbena angotszavakmitjelenlenek. IPlh16lot'lii . (Sraffiti) Mindend6nt€sedtsrrtrE.6sabbak pf6balj6k meg letorditani a magyartobbs€sii mondatokat.. n€m fingok. ij. ". saiaUona da. ho$/ eml6kszele m€g arra. (gmlfiti) mo$ ird be oker.. D6lj hat hatra.?e.' r(tr rff hiba..o/frIsridkl nsr. Amjkor ezzel kifej€zettena Te okulasodrabennehagyott megvagy._ tll ti a a__ . forma a /_ hiba + Ei----r dohanyzik + er-._-l ceruza.txs latsz-IL!(t Es iu a beigert mAsodik adag..-. hogy ezek uryanazokaz id€zetek. Lto'Y" rrrr [ifj{ dont. v€gy eg. o Probaldmeg kitalalni. es6kabat. hogy eddig nem olvasiad lel e$/ben az dngol idezeLekel lrt az ideiP ts utena mar csai annyit kell megmondani.Ms.l Szinte Iuri. ha ezzet Svara' plthatja angoltudasat.. van rajtad fltrcd.ldri di-SzLsdn m nii. hol z6ldell a .. tla zlvar a dolog.LItt'.. gondolj E Pe.nh4 wohr rs a forma oF trDRvouttEs' [vi* iz6 .y.ror sondolod ^ MFrenriaz -edjr" J @' I kJbrtor tol . j6l hegy€zd ki.csak a sz6ban forg6 sz6 kivAtel€velangolul vannak A hal a. ii hft Dij fip'{tijr i'r i jrd }. as ne zavarjon ha ..zill ntncotrk4tliiE s..megn€zh€teda masodik adag idAzetet. lij. l(. es pe6ze ne feleitsd el a hiPjlest qvahorolnr: PEnc.r oh i'... [h.ld6z(z)etek.setleq M. Van eqyEtrdLae?A masiknadragomban egy A munka az idegesses rtn"'ia (Dontierold) Optimisia vagyok.n ii oPti'iisd. Az is a tanulas egy Foa*ia Ha stwrEalsz. $/!jts ri ha . de ofyan optimista. hogt ki fog dernhi.miel. lsir t1arctd ila nem s'ror6olsz.

Ihdi'l i|muilD ddrdddl a Utazz viES karril. lhAvEL ^EoUIID IIIERESzNa PEoPLE. hogr/ ket jeLentase van: . es gondolkozz el azon.naz Ha iob. Csatlakozz €rdekes emberekhez.Lbbisbril anqoluD "talilkozol val.valakiver Pl a nagyarur "Jennif.nnl me nw. a Inavu AsornD ME '!oRb. varakihez.^Nt ^zt ttaj'I..B6krisoldol a Lepj be a hadseresbe.ralahivFI.) (Utazz €rdekes embereh korillCsatlakozz hozzajuk. ne olvasd el. Tahlkozz a vilaggal. hogy ldlJlho/ih . eleg hasonlb a ketjerenl€s is €sy erdekes ige Angolul llegal.kir" es nem.) ThAvEL AnoLND rEE ARLY. MEE| rnERDsnne EoFrE. tia nem akarod..ngor anyanyeh.) Es most m6r bizonyamtudod.t .iin€kez esy as usy. 4 Tal6lkozz €rdekesemberekkell nu. rrf. Ezeket. Old meq a hadsereqet. klubba stb " EAy. ennek szellem€ben megyrink iovabb.E ^-*"n"" oo*it r' .ldzxig li in\ Vatahi azuHn kiea€szitette a szoveqei: TEAvELARouaDfi'E woRu'.sarrakozni !ara'nihez.r hrtkorik Daviddel" es nreg ratanri: . (Adtunk forditasi is.. Jotfi nEREs fta PEoPE. (Utazz a hadsereg kOrUl. hosy mit jelent az igy kapott nj szitveg. a es old heq dke+l Ezert szeretjrik a graffitit. Talelkozz veliik Old meq a vilaqot.r rendhasy6 202 .)+/ belep (egy szerve| E A tE Ni azr sondolnank. a csatlakozik tvmihez/vkihez). liltn .as seregbe. zetbesib. ES/'k€t vari6ci6 gondolat€breszt5nek. Pr6bald cser€lgetni a sorok els6 szavat (esetleg a sorokat is lelcer6lhetedl.

taliltozi* o fiEE.ad li|6cme3 csinrlni. lis i6l yafalf? cs6k0lll0fl.n. de juqiinla Eljen ezt ma$/arurink6bb igy skandahank. Palda lsr. otutr 4 ta.Pr..hosv vkontstcrElmBlt.l. i s a h h o r h e p T e l de l n e m s 7 o s T e r i n i l $.w' rotsE ai 0tU . .ital. tttf 4 sovdn!. soha.i. sot.. Aul[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[tonrr .5 yal.Dorun urith..azzal.n 19a.:iF lol . {-PEror a-At Pdtf offEE 4 t . Et.forradalmak €s mas mozgalmasid6k soren az utcdra todulo €mberek Wakran skandafjak:"Le vele!" Le ezzel. 3 A!6nrb.Angolulez iW hangzik:Dotw wnE.ll9tnnl Le a lifttel! D owd wrm enAr rA ndi.llifl Kulcs: illtb!n.0.. o. awlfto.o. falfirka szntetett Az emberekiobbnaljobb A Do*n antlezesb6l aztanrengeteg t lletekkel allhk el6Peroztasdaz anqol es a maqvar levele Doutt utrv t tE covEBtrttE r.g.tsro prp. ahol ne' mire vigyazz Az az angol kifeje?€s.. r s T i n t e n e m i s l e h c t n e S T o s T e r i n t v d l a m i o l y a s m i tl e _ l e n t h o g J . t legali|in. Le a miniszoknyaval! sriandataskor a Dowt wtm . h o q v a n n A t l a b u b b m . tLofa. ALof.r.gydlttldrn.lgllfsr.h!lrB todiu.zltotls2l oom wm nc un.f.l.nit Erdonss cainilti.At tenisrezni ltady.0k.m. fiFumr o l leclit. ld{onridl Trlntetasek. o. 'r Johbt6s6n. 0t F\urtLL.lnet' a h. laftl?tlucrnl Dowt um nt sn r5.nt us ltcttr. Ist..at.. evekbena miniszterelnOke nyolcvanas de annalj ellegzetesebb poen.BlvE tti f 4lom6nlt. osEAr Bsna'ttl$$ bddt'l voria vaslady (4 lro" LADr.hosv UF rouns$l irn] olvan Jutalomb6lel6rul.Ftdllliililr. trr^rE? DtL. .juk.at i6 nir. t" ttP fltE lt'twr h dd A tenli lro&n wm kezdetii kiabatasohat nd et aF mE kezderiire.PfEnE UsUr rEftlE tL0f0F roaE. ncg6l4 'lra alfIo srrtd srotnya. hosy "f-tien.n.0.l.trti atl atatia.. cl6t a i. 1.o.6 Do*N wrm flAcctE Tv^rcEE^lltiwtid ?eldAujt nem €PPenkdzkedvelt.r. c-sallitorlk 4 Jon." f e a t i e d b e . ! n. m0gnarl€d ni r.4 gravitici6.gie|cid4 a nagyonfiatalok kedveen. 1gg..ht nonl6rede*. €s nevess...ttenftte ^2.lni. ndnmslot.lrdl Do*l1 Mm TttEnn ^na\Iit.IIll liil sz6szerint: "nel a !"..td'.E': Estldvhlt srsrss. 1-u&nrf2-xouttttttaS-sE'. hosJ uF mE . 2lfla rifts hir. Hate i5tald. find.1. olazik4 tt vn.t it 194. inden ndm6ba r.3aEEtLtAfS . nodd liftangosan: titrsr abuot ha a regolddsl' 193.tot4ruflisol ucrirt t hoBosrcruttisor . t a b u .

mt 6Acr(SE^rrers[3 r]a ul srcrr rf.ttftoi Ihe A\on! 7ttmEGnEsntna. ott. ?aldAul a LovE lrtE. hosy -nsy sz€r€s.gy dt8s€g lefo.5or€zrno fA'4enED To .6si (segiis6gtil e$k€t Qvee sz6t mindig megadunk . IavE fry ltoo [l1 mi kt mli dod. ItIReox \. sltsd aszerint.a. nyakkend6 .'/n&oftIniil4 ti\Rbr) tfvrfruarfrf.IE (A biztonst kedva€deg€szen apro betiivelidenjuk a dalcim€k fordit6s6t. A konlextus nesv. Peter Shelley szamot javasofju k a Sdrai Fox tzrvcnslczotg? lfi l6n/th?] kateg6riaba sorolnill.in] o mindenholr Beattes. Valadl t6ft€nt velen tegnaP) Miu6n f€lolvastad.€sznnkdl €z . flEtrE.|roztatrsa amngy is cnnya dolog.[|v. hogj/ az altalunk megadoit dalcimeket csoporto. hogt. te neghalsz.irlhl sil a hats6 riles) w^tTTo Ilasr lrE lvAm[rrd] o axar.o s" aooo. rtm0ddl Rendhaqy6 idtj. 7. ahogy lrLjj 7 kislrny a hdts6 0l€sen (nlve)j Tanyleq benhni akarsz?i FCrfi adkbrben. 16r.amit meskbt6zunk) qary Numanr /Drf. E Rendhasydm id6.'na fl^I+E]|ED To TEE I'IRRoE T1 Do rca E LLY warr m DrE? lrlr rlornDR EaaE E €gy ani ngy em kell.az 6$zes tartozakaimmal eglnll". ll TaEn mondanunk esJebkent annyi tesz.Y ?hf. hogy kiknek sz6lhatnak az illet6 dalok..er sr srlliit. mindenntt.$iiendben: K6i6zd le az anyadatj 6n meghaldk. Olyan jo. aoy oeorge: Do yoa REALLT sert .l.. ahogy vaqyok. A kateg6riak elnevez€set csak ansolul adjuk meg. nrrn lo4 4Il ..'.'dl. de n€ jjedj meg. kbtbz 2.f6r] [srong Ebb€n a leck€ben az lesz a dolgod.m. Yoa DE @Ellitl a meghat' o ta:' susan cadosan:nu.mellesleg ezeket szanjuk ta' lrE YoaE t lomEn Doptr (7'EltilJl a l. szeresd a kutyamat is" c. Ir/ERE ArD EvERrrLnDRr o Rolf''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''ng YEsERDv (t ppttlhtPdnl tort€nik) Stones: .dllanlsz6szennt kitelezast. fordiisd te Wolsan angolra a kbvetkez6 fantazia-dalcimeket: So EI. rm.va$/is a "Ha ensem szeretsz.t€stilegvagt/lelKleg) tt Michal Jackson: t {./676 e 5611.iui. Itt. €z nem fog gondot So as roB lhrrc DEPtDsstvEs saqas tuR PEITvEREhotrz nil ?)rr so.

lm6dom a gerekeket w [{j. Mich. I ^tt FotiD oF sc/sY4 im'dol.. lfi ke el vmit/'..drlLz] o tt/ottatr lvuidnl. ho$/ !€ is olvastad tiz. tizenkeit6.a n6k e tt'o"e'Y 'r* ro5 .." irEar6l t€wis carrollrol sz6l. ct rLD tbsz. kisfin le fordltsd angolra: szavakat. Akir6l bizonv megle' her6s pletykakjeiitk.nh€t. tiz. az matadjon az 5 titkuk CsodaorszSgban ff.el flofkes mi a az "Atice. a reln6uek + rt /1Is [. husz Cs stb.Iholice in llfonderlond o lndilr ii{mddtundl Maltcia csodaorszagban Nagyon. tizennegy.. tizenes/.j ' I Alt tto|D Of Cntonen -Excerr aofs.l.vmit/vkit. €ves koraidban az Alic€ csodaorszagban-i.ft ftnd ciild'iin il-szEPlt0i'] kiveve a fitkat.Durlbdrlt]. a Megadjuk sznks€ges n6 feln6ft a .!ki. cr l'Dnflllatfitld. mindiart nedvet kapsz hozza. szere(e a szavakal. a logihit €s a kislanvohal Hogv mennvire es hoqyan. fla nem iS/ lenne. nagyon bizunk benne. BErodD oF sonEn we/sol'rEBoDr ftni ot ! 'rsliif/eflihiil a imad vmit/vkit' rqions €rte.lsilddnla gverek kedvelem a{crPrlil-szPfla kiveve boyFlil o rit.

lbo'l rAssENcEn ro lh^tnFuRr lu hlsrindIsdr &. flov.Szerinted ki nyer ma" c. az tovAbbi angoltanulasod egyikalappillere Iehet. hanem tanulniva16nak. TMrt + vonat (k€pzelj el egy vonatot. k€zbeveszel egy angol nern szeflt... oR4 \tagy \aEosEoEaMoml [ondr6ro l|9rla orvasy szaj) pAssE cEe4 utas (internacionalis helyeken.. d€ ebbe most n€m megj/rink b€le. Komolyan..O.Ot kicsi0 ho Christie Avagy sz6tanul6s az Ori€nt Expresszen Megint eW olyan feladat kbvetkezik. forditsd angolra a kovetkezS teljesen posztumusz Agatha Christie-krimih Defant a kbnvvterszobaban Az utasok nem feleitenek SzAmold ki. ^ErEi.D thAu! N vagy M Holttest a kbnytarszobiiban milztid dd ft.tBEn rEE Frrafl oF NovaItsDslti-ABlhir.lboliinAiihihnnl EIEPI'AI.BER Az elefantok n€m felejtenek A k€k vonat rejt€lye I. tn nE LrBt t. p€ldaul a rept€ren. De vill6mgyorsan. €s annak is mesn€zed az angol cimat. Az angol cimeker pedig mondogasd fennhangon eg€szen addig amig a ma$/art megtal6ltad hozza. amit €pp olvasol (a bels5 cimlap hatoldalSn) €s k€tnaponta megallsz €gy-egj/konyvespult el6tt. 5. leck€t -. nem is segits6gkeppen adjuk meg az alabbi szavakat. fon.) CtlCX6i: c'meit. mint a Szab6 Ewin lasd a.tar (k6zkonyvtar. hogy az ilyen esetekre lehet igazSn j6l eml€kezni.n-MBlbord0fi& or no-VtMldd mondja ew angol rigmus.I REIEII.inl or di Idd l'livet a f€ladat tenyleg nagyon kbnnyii volt. am€lyneh ha megerted a leglelket. illetvejobb helyeken saj'at kbn)rytaBzoba. ha mostant6l kezdve mindiq megnazed a cimet angolul is a k6nyvnek. nem felejt el. Anneljobban fogsz ra ern. lekezni. ha mar igen gyakran igy kialtasz fel: ezt a cim€r de vacakul forditottek le! t06 .nk$dl IhE MrstDEY oF nE ALr.ll .ti. amint €ppen tr€ningezik.IE CAI.) REffinBEE 4 embl€kszik. egy h6nap alatt hany ansolsz6val l€sz€lgazdagabb. bs datum arrafel€. Ot Agatha Christie-krimi cim€b6l fogunk angol szavakat tanuhi.lifdnlrI'n d. mert ha "szabadon" forditotak. A m6dszer alkalmaz6sakor a l€gnasyobb €lvezetet az fosja majd okozni. 6ar meg kell mondanunk. P6rositsd az angol es a magyar cimeket. emlAkezt€t6ril: REt E sEfl. A feladat na$/on egyszerii.l szetmaz6 k6nyv€t. sok hely€n l6thatod kiirva). LrBa ay4 kony\. fle felejtsd el otthon sz66rb6l ellen6rizni a cim forditasat. az be€sap6s lehet. eD. es uhna meo ketszer.

hp. .qy.rj€renzd p.n r. hogy mifyen naqvon ismert szbveg B. FarnER ttF ALL w w mE st r Yoa aET orn DEEmsr REsEcr.ru.vonalz6"? O A lisr. V6lasztota sz6 szerinti (suta) magyar forditdsb6l tunk is egy sz6tanulasra alkalmas min6t nyilvan kideriil.roEft6ll4 rcmel rcmeny. a kovctkezS szavakdt iegt/ezheted meg belole: a lsdp x. ahol Te knrrlykeni ualkodsz. AEEoE voae ^ndt w rurl as r{mc foe xuLEn wLL clutE WE EoE Yoa EAyE YouRtsAl IN ME PLACE AlE LIVE AS Ofi GI|. ahol mieunk. 1 1 6l i s r i r .vt ew E alapvet6. ir-erfio' l'Doiltricr-Pf*t. 20. BAsrc esyebkcnl mozaiksz6:mn..l.. Remeljnk. hD'diu'turrl vil vi+ldqo' ltarnir. Tied legmelyebb tiszteletnnk.tisztel€t. tftNAndlL A itt nrr El Rendhasy6 id6: .nll a .orcz6g.asc EncusE 6tirasa ez itl.i terj€di el. g. s76 az angolban? l7z-irr?irt I Eo/-k.rpd.Ai hs. (m€lyebb).ll. l i O q d e n a J O . sd1mrc.ft na"rlnaildnlnemzet.. /crs/"rc' l'isr-Pt(T|+ a a tisztel.ri liildr] uralkod6. n +sceirs€c sznvn corcovz€t€lcz fD A tanuland6k kozll melyik k€t sz6t haszn6ljuk a magyarban idegen sz6k€nt (hasonl6 j€tent€sben?) @ l4it gondolsz.nyiunk apja az asben. vasyis *en.r d"L a-lg.Jint "lii. Ere lhii vdtdd.a se v e k b e n O s s z e a l l i t o te q v a 5 O s z o b 6 l .ra[king] a kiraly.t."ino"rr n. .ry.hanema mondat kiolvasAsAhoz): Seg'ts6g magolashoz a ji'I nijldnvid ling tFRtild. awcad..BosicCnglish in0lirl [bajr?ik C .indenl ki feher feiezni ansotut. Adj nekunk tiipulekot most. Minda. sny [!ztij] o es In*"y. de az€rt faragatlansag lenne egj/ Nagj/ 5z6tanul6sb6l kihagyni. sze."z.. "4 (ozerer).ovf. melyik sz6 jelenti azt is. AIfD KEEP AS MO'' inkt6l €s tartsvissza. itt is.r r E esco. lesm€lyebb. oeemsrldip ldiydr) dipdlztl m€ly. eljdn Remeljnk. !"syc t*tv iz a izzadsas *aErll!6t&]. vezess messzir€ minket CtvE us tooD ro& Iow. tla megianulod dz els6 5 sorl kNuDSl. es nezd el a ross2 cselekedeteinket. atla. tnausnE. ^-' 1tar4o . (nem knlit4-kiili'na szavak. ahogy mi is elnezzuk masol rossz cselekedeit irintunk.n szerepl5 melyih szoval megy jol pgj. rosszt6l. hogy orszagod. megvaldsula te akaratod ahogy ott fenn. AND ovERroota wno crxn c as wE ovE^toox wRoucrnnc B PLEASD CATI'E US MO]'' DES'AE C"OESES (E BADI|ES. J m i r e l i l l i r 6 l r a t rinvfes..(r. m*..rda: !@' . Kerjnk.

Hajkut omE 'hddr] nyelvekenis sokat irnak. Baadasul. A haiku mindig harom. ngyes vagy 'a'na u 6llir4. i€nyleg nj szavak. aliszelfrii. E viqrrdr rdbb€s kkrek r08 .(l.es hoiku A hernyo hatin felborzolodik szcjr a I Rizshenrol.Eangoka.{ nEsE E^I^oansot. eS/ ismereilen A mP mD MrsERooM- !i-T0Pddmrs''jm ki tudja honnan dtifl A haikut valami€rt kbnnya By flE Rrlhqtitlmegtanulni. tla tetszenek. A haiku (ered€tiles) r. es ha a BDEI|D.leri sz€p-) Tedd azt. ha ninGenek benne . imp . FoREr.attpr. mint percAl]ra t"rit1xoor! vagJ a LEAF'tr. Eliildoqeliem. lti egj/ tanulesra aiiri haiku maidnem kezd5knek: funnD rtrEBornE II/"O 'I'OT'E FROIq WIEEE - hi zfrom r. n€zd. nveo meg a Frc. l€forVagy dii]jek JAFAi'tEsEnd AtrornDRIi-N dnl nyetwe.sb6l I hinelena holdran67 lA s/obd hiisin lotrhonoslelrem hamrr. FoRExAnpl'9lfuq-ZAqlnllangolul.: . magyafia. szeretnitogodezt a lecket. ezek itt felettem haikuk..a BortLE ( 4 palack.. va$/is tanuld mes t/tr.sj erederires Jrp.rrrn6l [iin]all. akkor teheiiink bele kedvUnk szerint olyat.nj" szavak. amit szeretnenk megtanulni.{rveselda4o-Nlzl "t vere. olvasd l€l n€hanyszor.r dd hrsl lbi-HNlrD A palack mogOit - es/ arcr Ha tetszik (ha j6l "htod a kepet").{n! lhtE: szeA kicsivel halad6bbaknak hadd kjnaljunk egy mesik valtozaiot: l\Exr ro nY sdADott I{Eo nnows FRotttkttERE- l'ubdtu ir{j s.s mast{ r1Ahsuno+telnnsz-Llst:fl 6s TandoriDezs6ill: feny6gombahoz.d6 egy 5s6l J6l van.

Hoiku
K€szitssajat sz6tanul6shaikui egy (eredetileg) ./,{prrf,sf, haiku ENcLtsE slArrott rna j€b61ngl/, hogj/ a mesadottsz6listAb6l tegy€lbele "nj" szavakat- megszlileiettaz na igazisajathaiku, srrMcr bdlblli k€nyelmesen olvasdlel n€hrtnyszot EtLiLtsfl D as rd A B EuMArrA !Szeintem n o '.'Etudni logid Br rrif,r es a szemelyes haikuj6t n€m szivesenfelejti el az ember (knbn6sen a nyelvtanut6). lelejts el li6nyelmesen Ne h6kad6lni.amikor felolvasod miiveill a Ebb6l a lishb6l vabssz kedvedremegtanuland6 szavakai: nj + + ,orr l66tl cs6nak, crrrrElllnddlla syertya,,ora lking] kiraty,q./rrr [bii] + kir6tyn6, o cmnrtane lsm-?dNla pezss6. sora hz0nrl dar. sr,f, lsdir] $ .sillas. co,our lhlii4 o szin, /sl/ctr ltnkl d teheraut6, rrrr lrijn] s bor, crp [hp] o cs€sze, rrrr [|irl o sbr, 6, E + ln6s./,',l.ilritl he$/. domb. k;jtl+ kapu,rors€lho 4 o 16,oo,tsodl4 Isten, t'ERoltftit]4 + ,rrff llijkl a to, vAuErltdil+ ubtsy, utstro,,lthdiii+ t tos t6, sowD [s:iund] nang

llo tttoon, No FLokDRs,

^no o" "nnur n*.

E

[n6n0n,'r6fidn n6 frundz
.ndhiidnb!3!{tfl

Nincs hold, nincsenek viregok, nincsenek bamtok -

A sajat sz6tanul6shaikud:

V€g0l harom tatal6k azokJrak az igen halad6knak, akikn€l j6l mrikodik a sz6tanul6s

2011.0. ilIattandAft mirdrnl'otTaAi yalamia liitii 0la hrls6iil6ssr; Tdrtleg alaE hrlni?;8l'nt neg anram;iitloda 205,n.I u Fqto0t rtuLts E cEprfdtEt, 206.o.ErE,tttr rtEI/,,Irf, PtstExsE seun EmE,|0,H03M0,I ,0.1l rosp0lttf, nacf6 2),rut 3l,ffProsr, d0polsla rol/F'yalni eni6lnegyt a L,wn wEsrr, Low

E--

.r* 2ot

lonulj me9 aitsz6t tUilliomShokespcore-tail
Tanulj a lcqjobbakt6l. Nc add a16bb. A holctkcz6 hiron lcclt6bcn h.ironr olvan rngol r h t r i € n r b e r s z e g 6 d i l ia n g o l t a n r i r o d u l , o g J a z m i r d o f i K . z d j n k S h a k c s P c a r . c l . A halott angollanir is angoltanrir, f.jlcg anr. ha itgl hi!j:ik. nigycljctck ide, cnberek. nhogy cnge|n: Willianr ShakcsPcarc. Nenr nrondhatnim. hogJ dircl't c!J/ trragvnr sz6;azdsir \czdd nyclvtanulonal{ irtanr renrel{rnii\rcinret,dc ha Ara!y Jinosnah sili.jgv.\ r u l t t 6 l e n r n r c g i a n u l n ' aa n g o l u l , m i t d n c s i k c r i l l n c n l r i s c n r b e r f i a n a l i s t " ] i i . 1 vilasztani, m€gha liicsii regicseh is. olvassitok cl olict closTor sz€m konnyri sorokat a n g o l u l .a z i i n a n g o l u la s n r a $ / a r u l . -Mr DArmoER! o ,/y ouc^E! o t',v DATHEtI 6 Jmiid6t0r mii drkdty6 nijd6ldd i hndfi [niidorboddrn0rij b4 it-SZtlFmdo frundl ftir l6nolt ldri?b6sz

a NEtrnER Boinows uo| Fos Lo^w on LosEs BorE

wtrEn rrE AsE BoR . wE cRr rEAr uE anE coME f$ndirbom,vikiii,itii'hm] ror s cEEArsraaE oF Foo.e [|udisl s?rdjdls gifi 0rfihl l S n y o n ) lA d u k i t j a i n l l A l a n y o m l " v e l e n c e i k a l m i r , I l . a . F o r d :V a s l s ! ! , i , n ) ,,Kolcsbnt nc vCE/. ne adj: nrc[ a hitcl NEITIIER A BT'RROILER lfOR i Foa Loatr oFr LosEs RorE trsELF alrD A E l v e s z t o n m a q i t , e l a b a r a t o t j " ( n a m l e i . 1 . 5 .f o r d : A r a n yJ i n o s ) sirunk, ho$/ a bolondoh WEEfi wE ARE BoRn, wE cRY TEA| w aBE ,,SzLilet€sunkkor E r o p p a n ts z i n p a d i r aI c l j i t \ , ( n \ . ' TO MIS EAEAT STACE OF FOOLS, (Lcar kiraly, 1v.6. Ford; Vorbsnrarty itlihily)
lttv DATGEE|I o Mr Ducarsl O MY DAUAEERI

l l o s i p e d i g , o h , i h l e , m f t t a n u l h a t t o l it i h i n d e b b o l l C s a l ( o v a t o s a n , n l c n a m a $ / a r m f o r d i t a s o \ i a n . h o l i n k i b b k o v e t i h s z e l l e n r e m , i n t s z a v a i m .l ' i o n c n r i g y a z e l s c js o r . . . . . a DAuadn Bld6lntl ^ tanya valakincli. "v D,ara'Er lmiii6t.tl + az 6n linvonr rcnnowlior6le, ki)lcsonktr. ,o/rionf,nlboddl]o sz6 szcrint: Iiblcsonl{ar6 cno llentl(rendhas.y6 nrult idi:t LEt\r' LE|fIIa\I) + kolcsonad. rr,'Y,r,c[l0iiir4< sz6 szerint: l{6lcsonado n a r r E ( e n m 6 s c s e l c s e nd F r n a h i r t a n r ) l o f o + ] s v a l r a n E z a s z 6 P a l d a u l n c n r h c r u l t bcle a ma$/ar fordiiasba. FooLlMl]< bolond (rcmelem nresszanlolia mir valalri hinv ezerszcr hasznalonr '2t

a sz6t miivcimben...) fcladatomnak 6rzem m€g, ho$/ ldagyaljak nehtcli valanrit, hogl/ ne l{c!crjet'li osszc a BoREot/t neg a ,E let (ciki lenn€, ha osszekevern6tek, cs nrondanito\, ho$/ n Shakespearet6l tanultdtok....) lvlondjul(jcgyezz€tek meg azt, hogva liblcsonl\a!" az. amibenangolul is van .,1' bet(. Bohadi egy dolog is az a zf,t -ha$/6, ha lidlcsbnad'

210 ri3

Tonulj mcg iit szr6tSir lfinston Churchilltiil
N o s , h o l g y e i m6 s u r a i D , v e g y e k € z d e t e ta z a n g o l 6 r a .1 4 i n t a n u l t k o l l a q i i n r n c l 6 L t c n r c maf mesjesyezie, a "E D EAcnEs oF EtcL'sdlded licsor inqlhlis csy EAcEEn oF E,cltsd. ov k i i l o n b s e n .h a ! $ / h i v j a h , a h o g y e n g e m : S i r W i n s t o nC h u r c h i u .A l c g l o D t o s a b b an c 2 l den€m €r egy alapvet6 szab6lyr6l iudok: ntindenkinck jog. ngy cjtcni az idcgcn neveliet. ahogy neki letszik. Angolul EvERraoDyHAs nanes as ne cnas*.lu'ibrdihs. d0dl rutn-NAUNsz najm. hi.rizhl Jcgyczzah lncs hi,ftinr: loiin & pio,.vorrcf,ho-{Auflszl 4 lde.ji (egy sz6t angolul). rontos tudni - a robbi ansoltan:ir u$,i. mindig r magur pnotu^cta noftiiv"Llploftnla-ijs0nl < ]'|.jr's log bJlno.odn. mignembelekekLil. K6vetk€26 sz6: FoRErc lhit'l4 idegen. kulfoldi. TudtAh'e, hogy anyai tlgon bcnncnr indian v€r is csijrg€d€z? Bizony, az any6m amerikai !olt, es felmenoi libzbl( ahadl cgy indiin. Innen, a szisetorszagr6l n€zve ci egy FoEEtcNEa lkn'il (+ idcgcn liiilloldi fcin€vk€nt ), odahaza nagyon is bennszulOti volf. A harmadih szo, amit onokn€k tanul6sra kivdlasztottam a cfloosEbckl < viilrszt. d,)nl valami mellett a ma$/ar fordiiasban ezt egy liicsii mask€pp heueti nrondani, de az€ri kovethet6 a dolos (hieba, j6 fordit6inr vannak). Ha j6l iudom. magulinril !an cgy ilyen b€tegs€g, de gondolom, azt senki nem vilasztja. Sajnos rendha$/6 a nrrilt idcjc (de h6t €n is egy rendhagy6 szem€lyises vagj/ok): .raosr. cdosE. cdosEn lrsia rs61, cs6.0nl. c c T e h i t e j t s 6 k a n € v e m e t n y u g o d t a nc s b r c s i l l n € k . s a r c s i l l n € k . s u r c s i l l n e h h a m t r nem eml€keznenek r5. hogy mien mondom ezt, olvassah €l nreg egysz.r a szovegem elejet -, csak tiszteljen€k kozben. Amligy term€sz€tesen az OnOk angoltanuldsa !iriigy€n sem mondhatoh tnisl, mint amit mir a masodik vilaghdbori kapcsan is €mlitcttem: akkor gycrnnh. haladjunh egyritt. egyesiilt er6vel. Angolul: Co E fltE:y.LEr us ru-Gtdoii! iortu-Iifurid d'rnqsrl otED sr?Enc u.llfl d.ilcl c!?gdloflod S E s h o g j /e b b 6 l h i t k e l l m € g t a n u l n i ? e m m i k e p p e hn e m a z i . a n i t n r z i re d d i g i s t t r d t a k . llert az perdaul, hogy roRn RD, ha r6vidilve is, de majd' rninden nragn6n njta van A,,jot1ni azon a sombon. amivelgyorsan eldref€l€ lchct tckcrni (rrsrl{i$rlrorwa\ot. lcond ..menni (60) is tril konny( ig€. Az. tlogy u tED, benne van abban, hogJ UftIED llaradjunk tchit a rocErEER\< cgyiltt) 6s n sztijln0vrj-lilEdkr]. SrAtEs oF AEERTC^U|-NLIid er6) szavaknal. Az €n idom mir nenr diiga, dc az bnblic nrag igcn. ngy. sraEncnt 14 hogy nem is szaporitom tov:ibb, ezeliet gyorsan tanuljali nreg. [erc|n ll€g egyszer a li6t mondas, mosi mar mint forditanival6:
EVER|BOD| EAS TEE RIGd

lvlagyarul:
CotttE TEE|, LET us ao FoR Plagyarul:

/ U$/e €ml€k€znek arra a kepemre, ahow l\6t uiial a $/dzelenr iclat rrrut.lLol)r'1 trrint gyakran haszn.iltanr czt a s26t. Jussotr .sztilibc. h.r wcroRr ltilidti).lstenem, milyen

ttl

Tonulj

iit sz6t John lennont6l
[u F,h]

tl€U6, meqtanitsak neked bt sz6t? Na j6, lehet r6la sz6. Van €qy dalom, ide irom. yoa cM sEmE rouR sEoEs AfiD nEAfr A sarL lnd [u hn siji jorsr:? vrri !,jdt] yorl cAn coEB fouR ttatR AnD Loor{ eutE cL|D. hn 16fl 'ndluthdjr liitl rol ca r DD rouE FACE aEEnD a s rE. lu I'n Iiidjorftjsz bi-HArxD 'tll o! OtrE ntna You cAN'r E|DE Ivo ,tirsju lrd'n hijdl Is wtEN YoIl'xE CRTFPLED trstDE. v!n hirdld in-Sr,{.1 ir Maqvarul ez valami olvasmi, hoqv. Kif€nyesitheted a cip6det, blt6nyt hordhatsz, lvlegf€suloda hajad €s nagyon frank6n n6zhetsz ki, Flrejrhcted a/ arcod egj mosolv mOg€ Az egyetlen dolog, amit nem tudhatsz elrejteni az, ha nyomor€k a lelked.

rim€lni. A forditas Gtod, angolulm€Srimel is... ljem v€letlennlazt irtam €n. Szeretek viszontjelenlegi nyelvtanari funkci6mmalftgg ossz€.Ilem tudom, te mityenszavakat €n neked: vahsdanal ki tanuhsra, mind€nesetre ezeketvalasztottam rrEArbll, salrls4ti. cot Blttnl. sntLclsznt!1. morllgdl. Eletembensoha nem taniioitam angolt, ri$/ho$/ el kell nezned nekem, ha a dolog doc6g eS/ ki6it. Megaian ezek nehez szavak am. A koz€ps5haromsz6 ige is, meg f6nev is: (ak6r az bltOny- mintha csak raolioryt€k r.'I 4 ld 6ltony 2. illik valakire/valakihez corr 4 l. f€sii 2. f€srilkbdik(kombineljaa frizunjet) rrrrr + L mosoly2. mosolyog- ez a legfontosabb sz6, ehhez nincshozzefnznivat6 gondolj most Sondolatban j6 breg Lennonraes sE tE A snLE! (Enne\ a mondatnak a persze angolul sincs tobb teteje, mint magyarulannak, ho$/ "mosolyogj e$/ mohogysttzr r rtzE ) solyt", ha maS/arulmondanalily€t, mondd angolulis nyugodtan, A fenti otb5l az eb5 es az utols6 ige mnli idejii alakjai rendhaw6ak(ha azi is nekem k€ne megtaniianom,hogji mi az a rendhagy6, akkor peched van, mert 6n nem fo' gom):

*un wone, womfufi,wnl
flrDD, nrD T DDENII,ni i,) A rarFrel kapcsolatban viszont mutatok neked eS/ peldamondatoi, amjt valahogy, ki tudja miArt, mindenki megjegyez, €s m€g hozzam is koze van a dotognak: I ALFosr aLways t E r rEArc.IE6ln6ed 6lv,j? dsinrl+ bn majdnem mindis farmert hordok. tlallot r.f tam egy maS/ar sracr6l, n$/ hiv6k, hogy Sanyk6, €s az angol €retts€gij€n egyetl€n m6s mondatot sem volt hajland6 kinyogni, csak azl, hogy I Affi6r ALa/ rs wE R EAtrs. Persze, ho$/ etment. Ak' ismer engem €s sz€ret, az tudja, hogy a zrDltsz6 €gy m6sik dalomban is sz€repel. nEy, rou'vE cor ro ELDErow nvE AulAllhEiw grfi! I'ijdjor|ct i-VEJIo n€, el hell rejt€ned a szerelmed- Azt meselik, ezi dalt a Brian Epsteinnek irtam gyens€dsegb5l, mert sokadjara is vissza kellett utasitanom a szerelmet. Hat, en mAr nem is eml€hszem... Sz6yal a EDE azt jelenti: elrejt, eldug valamit, vagy maga-maga elbnjik valahova.

2t2 .:ii

ROSZUNDUTII I 2. INCo|SCSRII

list'ik UsefulLists + Hasznos Itt mindena hely€nvan Intarzia Againand again Iminute-2words SinSSing A v€ry bloody exercis€ A RingekUra Tolkien utan t6k szabadon ralperc€sk€prejtv€ny Fejtsdmegl I Ealeseta fogorvosnri I minute l word Usetullists 4 tiasznoslistak Szalamitaktika I minute.lword egi/ hires z€nesz

2t4 2t6 2t7 2t7 2ta 2t9 220 220 221 221 222 223 225 224

.:a iI3

A . E$/€l6rc diunl) \upstDE ne ensedj a l(isert€sneK. a zf.ijellelfel€". a 'gy.ovFot mir tudom. de mar bnulom.vagl'Atirod5kei. 'l) 4. {iijv ri. meg nem k€s6). how ha csak egyszer tdrtenik az emberrel olyan. akkorj€gyezd meg az nj szavakat az alabbi kulcsok segitsegcvell Kukk mindegy. Az ujsag hirpapir.!n . 2t4 . ho$/ bizonyos szavakat f€jjel lefele tanul meg. hogy negyven€vesen is csak k€pregenyeket olvasol. aho$/ vannak. mint a novella.s iaunl {ijlisrt0t/ v.Usefullists 4 Hosznos list6lr liefullis. hogy m€gforditoda kdnyvet. hogy melyik figura mit olvas fejjel-lerel€ Ugy valjUk. aDriti€jj€l lefe16 nyomtattun\ ide.hanemigt/pr6balkozz. ird be az alabbi €jzocskak ala angolul. Komikus.trd: viirr tiftid rpi?ijd ot sz6.. Olvasdfel haromszor szavakat Csali ez€k utan 'rhatod l€ 6ket norm6lisan(remeljlk.hr] A Lrsr of 5 WoRDs WEtcH WE IIavE PRnED UpstDE DoL.. xa t€vedtnnk volna.hepregeny 1 2 l t 5) ". hogy milyen kOnyvet olvasol.ls-t meg nem.zf.fe. 5) .{uartfiDqlrtoos A listin szerepl6valamennyi sz6 tejjel tefe]re DottryIrtszE/ 6ll itt. De most se forditsd meg a konyv€t. akhor €zek€t a szavakat mar csak err6l is megjegyzi. A ^av€z hosszabb. {De ho$/ nrin€k?) B^atsaurprazs!9t |ad! l!1e or (g xuaEard?\t Fqllql sctr{oc (t ^u36 iMou]1roN (t 69sln ldly'rt'lll]slJYr6l$or (z (r ^.

hogj/ ilt ma$/ar ldrosolir6l van szo Kecskem€t. olvasd cl azt a sod..rni Ilcj s z o r i s : n e n € z z a z e l s 6 v o n a l a l a l A z u t i n a v o n a l f € l e l t l C v 6 h c l y n e v c kh o z n l p r O b i l i meg min€l tobbe! megiesyezni 5 Perc alatl. tse tudod kniaz angol szavakat a magl/arok nrelle? ( n r a r n r i nn r i c s o d a ) t folt (pl. mindig mindenhol meg foqjuk mondani. Szombathely. hogy nel Persze mar mindenki njOtt.llcti a medve van. Amikor letelt az itt Perc.. rlOST kezdd ell ^rmcas aoatm€t [gfi.3f.dl !m!ryivi'osl iYostn€zza vonal ala. l4ondtam. cclsi|s foli) . hogv nrit kcll tc.rel ishas scal Kiskunf Butbrecenlhttruclnl liskrnfi whatskorc szombatptace ldslold lslo'rbclPliir4 si6d€sree ar chairesfehan he. de az €lsd sort ne olvasd m e n r z m r r n e m t o r r r t ( o z i h f l i d .hi|iil [si6digi] Naired Dunanewvaros Iniil.jt] hni. anri nr.H a n e n r n r e g J . A szavakat mindig trondcl l\i A hicjlesl odairtuk a szalak mOS€.'215 .von Itt minden o helgr6n Ne k€rdezz semmit.l. Pr6b6lj meg t o v a b b m e n n i € m l € k € z e t b 6 l .:i."oa + ts persze mostjitn az igazi.

lya rizst fogunk €b€dehi. marmint €z a megfejt6s. Neked csak annyit kell tenni. Xulcs is van."? (ltt most a ha$/omAnyoknak megfetel6en tejiel lefel€ kell€ne lennj a megfejt€snek.da*irZea.ragaszt" ikes ige? sncx (. Itt a n€gy mondati Mondat Azt k€rd€zi. hogy belen€znal k6n).L. kiabat Ha mar nsyis majdnem k6sz ez az oldal. ben megtal5lod. melyik ige megiegyz€s€re melyik intarzias mondai a tegatkalmasabb. hogy .sEour (kieltsro{rina) o ki6lt. mjnt az a paldeb6l K fog denlilni. mint az Grh. ot hiutl Ids*l hztikl Iriikl lYost m€g tess€k legal6bb h6romszor kimondani minden sz6r. A feladar nem Disk6ta. Az€ri nem keu izgulni.tEnnak.ngasnd{es") tagaszt. Az €ls6 roppaniegysz€rai.be. mnu id€j( arakj.38 . ni az intania? Hat azr roppant bonyolult elma$/amzni. Annyira. krilonbsen ha a kiejt€sre koncentrabz. hoqv ez mit ielent. tijkin]..raqas2t"ikes iae? Ezt ki'iltsa uHnal elreitett iqe Jelentes aat (. Ott. Mari. ho$/ me$ahld 6ket. Ez ut6bbiban soksok segits€get fog nynihnj a mondat.? Kulcshelyett: Elvett€kaz osszespAnzed? r^ttEl. prirminthogy ez a n€v van elrejtve.ki6it rendhasyo rtrrbftk E A s'c'sejobb ry 216.h i i s m o n d a ahdr A kutcsori|| messpor uk. hogy Xq rlzst stb. mert az sokat foa seqit e n i a m a s o d i h t e l a d a l b a n a m i r d l t u l a j d o n h a p p e ne z a 7 e q a s r s z o l t v l e n h o q im .l ) 42r/". Meg ilyenek... Elvett€k az OsszesD€nzed? A . de annal konnyebb bemuratni €$/ peldan.lntorzio llost k€t feladatotadunk. Szerinted melyik n€v van elrejtve abban a mondarban.Enek. S/orsan mondd el mind a n6gy mondaror anelku. Akinek iS/ nem retszik. mesodikviszontnem. fordiisa meg a konyvet.. €s kitalald a jel€nt€stiket. j6t€k az eg6sz.et\!etrxE) a yesz0 4 A . A Tehetaz els6. n A '. Tessenparohi a bal oldalon szerept6 szavakat ajobb otdalonsrer€pl5 hipirase\\9lE!eqgyil:\LE_89!S!4!4sTdrn i a a s h a m € q v a n .. g kell allapitani. ragadE ezl kialba utanal . az els6t u$/anis m€gGinattuk hetyetred. As ngy olvassa el.) Ugyanisy rejtettiik el a n6W igar is a mondatokban (mindegyikben e$/elegyei). ami.. ehelyett nem igy van. @a urc'ltul. a Szia.i6 vorr.

. hogy ..OgoinOnd O !j-eU 'nid"oelNl II AIfD AGAM AND AAAI]I AfrD AGAI]1NlD AC'III ATD AAATN A D ACAM A'D AAAN A D AGATI| AI|D AGAN AND AAAN AND AGAI AND AAAN AftD ACAN AI|D AOAII| AftD AEAN A D AEAI]| AND AAAN A D AC'M M AND ACAN AftD AAAM A D AND ACA'N A]fD ACAIN AIfD AAAT]J A D AEAM AND A D AGAN AND megint€s megint€s megint6s megintas mesint €s AGAIII AIID ACAIII AIID ACAII'I AID AAAN AAAN A D AGATI'I AIID ACA M AND AAAN M A D ACATII A]ID D AGAIII AI|D AEAN A D AOAIN AI|D AGAM A D AGAN AfiD ACAI|I AftD AEAN AGAII| IND ACAN AdD AGA AND ACAII| AND ACA'|| AND AAAd AlfD AGAN AND AEAIIY AND T]I AlfD AOA'II AIID ACAM A'D AAAd AdD AAAN AfiD AAA Bocs. \Az AcAn azt ietenti .. I minute-2urords + [v!nminit] esy perc..i.4s". Es az ^r\D^zt. njra .IANGABIAIyI6 hngdk'Fcfddn] + eS/ enes magyar *'217 . [triv6d?]4 ket sz6 irne a leglaposabb angol sz6vicc. hogJ ..4s .m€gint. az ArD azl. hog. amit minden angolul tanu16€gyszer hita16l: A nulatv . az a Dazr. Neha azt: "m€S egyszer".

) Amerika rjanqia r. vagy m€gis t€nyleg? Il{ $' (4 El 'Brlr. nire cml€kszelaz €geszbiill) (a In van e esy h'res sna sna n vn PRIsolr[fizdn] biirton) New York-ban? ggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg e ott egl' l1i.r:.l.it.:lr .. 2 ) T e b b r t o n e n e l e s .s g a 9Da BuEs nevii rabegyiities? el :E Netan err5la rabformaciorol nevezt€I1-e magat az intCzmCnytis? EE lgaz'e.l i q t n e m e n e h e l n i . tt. O Rendhagyonnll id6: et4 str rffi 2t8 . t e r m € s z e t e s z e s i t € s s e lO l v a s d I e l ( t e h A t o RE^Dourlil i$l) a kerd€s€ket es a $/akran szellemes valaszokat €s syere 'i a megol. dasra (Vegnl trEjd szadon kerjrih.i e ! f.(il ctt€rain: (raadas!l nz6s forditasi Lladat) l ) e n c l \ c l n i .Yr|l) magyaruI azt jelenti.l hang) ne!€i 6s tobbszOr is his€rte rrank Sinatrat a koncertjein? Vagig hrily€skedtrink-e. hosy . K ! i z j e l l e g i i s 2 6 r a k o z t a t t e r m e k k d v e i k e z i \ . hoqy a srtaflc[s?ingt] E a rcnlb.€nekes'? 6l Tudod-e.SingSing u llzingtlingj srlYc < enehel i . hogy kesdbb az eqyirttes felvette a Srt na's volcE lvorcIt. 4 221.

tr^f. LeiitrI"lindenesetre folyik bel6le a v€r.hahpacs" angolul rrznf/iihoi$d.. mert te lejbe v6gtad a fl. Xezded megsajn6lni.O verg bloodg erercise cn udrcs gyokorlot bhdi Idvgd rbrdsrijrl a . amellyel a tbrten€tet befeiezted.rv-cshe. m. ahkor €rdemes megtanulnod ezl a ne$/ sz6t ebben a sor_ ANMER.6ppen ez6t m€gsem kelleit volna ennyire tejbe litni nem e e. ami az€rt k€rnlt oda. ho$/ 6 a te f. azzal a hmye EAMTEE-|Z| F. A rrnrff mawarul "kalapecs". K€pzelj el egy kalap5csotl ltepzeld el. Kozben pedig csak a szomsz6dod.rrd.la hozzad legkitzelebb all6 ellens6gedet! lvlert 6 neked r. zsebkend6 4 rrtDrrictEl. RLOOD. aki viszont nem f. irgy erezted..Nem feltetlennl homoly ellens€g.demli eg nEIaHBouR46l.vrraE [ri-VElDzq Vagy's a tOt€net vege: Egy NErcflBouRnem ezt {rdemli egy nErcEBouRl6l Ha har idaig eljutot6l.:iF 219 .rt lod a feiafil a RLooD4t.{nqER-ret.lhtnliicsifl v€srendelet + Melvil] bosszn o rf. csak olyan ellens€secske. vagyis E DIrERctttEF . ami angolul trot [bhd]. hogy fejbe vagod a ltaMMER"r.rf.'Yrtl [rni"ii].gJnEIGttRouR Vilasszal ki a kOvetkez6 szavak koznl egyet.. I|ETCNAOUL vagy wLL ?lusz azr a sz6r. 6s fejezd be azzal a tbn€net€t. E'ENY.rE rr hanem t\ErcflBouR lttEbiil.

. A szinkek meg gondolkodtak helyettnk. a vud visszai€rt az erd6' be. akik egy k€pzeletbcli vil.gban elnek. dolog. a valrk munh6hoz latott.a. . 6s nltek tovabb a Biogref abtt. a vorkok a munk'it. hogy megbeszalj6k kdzatsdolgaikat.mondta a szink. Pedig cgy-egy norsz. fi$/€lmesen. l'likor m6r mindent megbesz€lt€k. ."rr..hd {r ! D.'t . hzinl.Min szink? . r4unka? k€rdezte a v6rk. k e l l k u l c s o ta d n u n k ? N e m . bolondos LY &lcd i!h$ id I'lri!.v6laszolta a szink Sz6tnak. erd6 mmr m<\tcnr. ) g o n d o l k o d i k( v m i n ) uwe nem nr. Ez€n aztin nem ertetl€k meg egymast. lassan. Eszak mondta a norcz.Ob6ut .Fa? . olvasd el sz€pen. Ethez€s? k€rdezte a mil.herdezte a vud. A vudok f6b6l voltak. dolgozik F6lperceskr6prejtvdng Feitsd mcg! sl L o ostoba. v6rk €s szink gyakona Osszeult a nagJiSiograf abtt. ftkez6s mondta a m'1.q n"nr ohJstJdJ cli'ruh UrJl rh[or ne a rYdd. mil. rnoaan$ ttaon so. Szereposztas: (Csak dssz€k€vered€tt. Condolkodom mondta a szink. Condolkodom . llunha mondta a vork..lzdtld-8/iut sxmlzinall munka.kerdezte Sz6t. Er6l sz6l az alabbi mese. Fa hondta a vud. A milel az atclt kerest€k.Eszah?. A szinh meg csak gondolkodott tovAbb. mint kis l€'ry€kr6l. €s ncked kell ossz€pirositani. a norsz elment €szakra. Csal( n€m €rtett€k meg e$/m6st.k€rdezte a norsz. A norszok €szakon €ltek..vo milt ideje StiNtrrt'/ E f l i v e l s z oJ z i l l e r o z i n h a 220 . amig n€g n€m €rkezett nagyapja. .llingek Tolkiantr ut6n tiik szobodon Szavahr6lahar (gy is besz€lhetnnk.l4 !4c lul @l!rl'l d !i!L Ll'd! folytasd haneD azzal O tlr m.@szd l s n dn* rendhag. lYiDd az oicn mAs-mas nyelvet beszeltek. Ot n6p lakta a vilagot. vud. a mil lerili az €tele mell€.tLInll fa. Sz6t.

hog. Lehet talabatni.yegj/iitt tanulod meg 6het." [trdb6l]d remes. (Ami pereze igy nemjelent semmit.Bolcset o fogorvosn6l . lddl a sz6 R€mes hangok jdnnek ki Teribatl. R€mes hansokjttnnek k' TEnRt ri. ra.Rr&. de ann'il rosszabb.ccrDf.) lminute-luord + lninitl p€rc. 'Ex. hogy zsigerb6l n€m felejte. biztos.l el soha.:l:3tl t . borzaszt6 lvlostolvasd fel m€g egyszer.rrl. . hogy vajon milyen az accid€ntist. E n n € lt o b b e t n e m m o n d h a t u n k .vzsrldldisrt] 4 Ha elhat6rozod.btddnt] d baleset.

A .___r L4^auAcE... crrlh!tut] a hajvagas a .i! ju w't fijnl cntu!r indis? ik-SZtPf disz < O t o l y a n s z 6 . 222 i: ..bonyolult . ctlc|. A D i f i n e h e z e nl \ b l t ( D i f i a n y . amir iegir mcgegj/ezni. kiir.r[[dtdl <.r. hajvasas oncEln6tist< felirat.. a Az ennival6 2.ain! ird be a hi. ird odd a/t d s/or. adunk egy kis seg'ts6get a magolashoz. ez No ti szemetek. mert ez azt jelenti. l./r/f. csak vi$/aztunk.s. akko( a WoRDPLaS tbbbet m5r n€m l€sz alkalmad.tl ts 4 . €rtesites + szilks€ges /vEcr.5n errc hog/ ha itt €s most nem vagod b€ €zeket a szavakat. kik6s. az El. so. gir. Err€ talali ki te valami i6Dofit. oldalon (De ne hidd. irtesites e szuks€ges racr. o A rend6rs€g arra k€rt. med nenr €leg gyakoriak.xcr.'Fr.s?dsrijil Val6j6ban az€d volt fontos felhivni a figyelmedet erre a dologra..thezLoott. van e(ry..'yozcf.bonyolult . l dmaam? Sznhs€a€s a n€szesszer. mERE's a ftE PoLtcE4srED rrE ro o azd. ne mondhasd.trrlrv{ies?is?0'i] Nem akarunk am teljesen magadra hawni.list6k Usefullists + Hosznor liefullirde] A Ltsr oF 5 WonDs you Wa"t'r tulD ArrwdERE EL'E n Ihts aoo..tsravln. hogt/ csak o DrFcurrldifikoli] n€h€2... on p6j/. ndatokba €s a fordiiasukba + Az angol . hogy a ket f€rfit. how az€rt.legismeteljiik a fenti 6t sz6t./r r. ExcEn o Thrs PaaE rllz bul. m i y n h i a .E [i' lirlt w lilv {j.tn6tiszl felirat.mi ez a kiiras mar me' qint.? A n r/cesa crrkrilonlrulon tdbbszoris sz€reDela konwben. Fdct t.t. a m i s e h o l m a s h o l l e m s z e r e p e le b b e n a k O n y v b e nc s a l i e z e n a z .c..) * /[difikdh] nehaz. ? 2l!.pqm! ll..

Aj6l v€gzett munka tudahval most d6lj h6ka. kalniaz orrodat (+ prcr roan osEltiliotr6zl).Az ezt megel6z6 kb. h o g y . rcm6tjnr.e"..Szol6mitoktiko Mindened veszve. nEf. Rajta. Azaz . jelentesileg 'szed". I minute. hosy nres ^ he.szed" ige ". . Nyajas orvas6 (tt'R rE nE DERbiiliilijl.efi.i m . ho$/ van egy angol ige. [vrnvdrd] sz6 Az .ydnlhng'ilansolul aztjelenti. (ird ide). h i A n y z i k r i m .ly pereze usyanLlsyjelentiazt is.| urord a a esy hn minitl esyperc.vimsot szed". hogy. jutalonrbol ellrezdhctcd pisz.try6jas" t* ell . m€ri hiszen a turisia ka'zismerten virasot szed \a ncn FLotuEBs Ai6al). va16bana prcr(szot kerestril{.d!ihos". e$/ kis iesztnek leszel kileszve. hogy a fcladato kat agyament r'mekben adjak ekt. ha akarnak.Ne piszl€ld az orrodat!" 4 DoNT . Ha ez is mcgvan.2" csak roppant abnormdlis esetben fordul el6 egymas ut6n. nri'rthogy . Osszefoglalas. . rcmilcn clhis7. d e s e m m i es€ire sem szabad az orrodat piszkiln'. ugyancsak gngye. hosj/ nenr a turistdra esett a valasztasod. m€S azzal is bosszanihairinali.rz6i. n g o l u l ... harom pcrc sorin a ktivetkez6ket lan ltad megl A A WoEDpLUs sz.a nregrejtisben ltil megis csak a tlerz 6s a Pick k6zbtt kellett donteni.. lA Ansolul J . Aratu16lunklrl J6l vAhsztotul.. lYagyarLrl egyszcrn sz:limiiaita.merges". Az egj/ perc ama kcll. ) a Pick tlerz Turista Nos.. es pr6bild meg kihlalni. A helyzer az. nyilv6nval6an a prcrr mell€tt dontittt€I. s z e d " ?1 A zu t o l s 6 m o n d a i b o l . Persze ebben az es€tben is teljesen igazad lenne. hosy-re. m€ly m€glehet.. mindannyi!nhnak szivnwc S z e r i n t e dm e l y i k m a g y a rs z a l t m i f a j t an € v ej e l e n t i a z t .Dlhordl4 nyij). h a n e m o r o t i s l e h e t s z e d n i . lvlivelazonban angol sz6bar -r" es . iit c feladat..d. how nrondan6d angolul azt. Cl Ansolul nemcsakviregoi lehet o ?.

t/atr a . sW llites a lalon. A]'|yRoDy'AffiIme'AN|wEEaE berki.e At rd6E ! am kdd. mindenli.E/GLBEB'X4SfL AUTAE.ng] t ur&s0x s. argol kiniyffry.. A kivAlasztott 4-5 sz6. fvrn miniil 218.Cgghires zen tla az alabbi szavahkozril n€gyetva$/ otot kivAlasztasz va$/ az angol.|y. mindenhol n6rrd ln$.inq. Sondolj a zen€szedre 6s kozben olvasd ki hangosan a nev' hez tartoz6 szavahat! (Vagyis:tanuld meg 6ket. t tu 2] *ingot . 4 & ennival6 n srlt.titrcvL 4 . a kezddb€trik e$/ rtnous runo.'Jtllitptu ttp-Zllnlnev€t rosiek kiadni. 4 N6zd. coFE. lvojs? a-MErih] 01 a ar o.barmi. tiuron EA. Ddlj hatra kenyelmesen.jnl vidphsz.I tI. desi id6: 1 rflrrf. lrof. fttEPdLEE uan tsrE tE Io oEs'. o. vagy a ma War oszlopb6l €s a megfelel6sorrendbene$/mAsal6 irod 6k€t. 4-5 perc el€g lehet. 1l f0 sn60nt|fifxe.berhol tea.[4E rou!lJ!li'zon lrl3l v^EE Irlrrc...08 i.hogy ntE iian lEdkillatlil. s6gssar 6fsfier.Wordplus. WoRDPLat lraaofi hiu'. (minuturn). Iri lofi.tEE ty| '.Er. so]|EDoDf'so]|EIEma szrnrzinql lsambrdi. ltulnng nol rr. IortcEut nE r^LL.30trE. Fo@ fE fsslst fff rrff. kave.) Tudod e. mi hozfik van ezeknek a szavaknak az illet6 rAnous Eascr t*hoz? qondolko.

I3. il|lilrcil ool|onBRl

Televan a ... Leveg6t ! (air-, aero ) AcF €s Akl: egyezesek €s elt€resek Mind Let there be light + Legj/en vil6goss6g Hivatalnak packazesai Joke6 l: make Jokers 2: get Jokers J: set Jokers 4: tahe Ugy €rzem magam, mini egy k6v€ Rosszkedvink iele Right or wrong of left First base, second bas€, third base Emberek Abel a rengetegben e r . . .e r . . . a o . - .b . . . ERr6l van sz6 Zsenialish: sok nj sz6 seperc alati Super less. sok frj sz6 seperc alatt Szuperfril: sok tj sz6 seperc alatt A Lo€h N€ss-i kepz6s€g over, under: sok nj sz6 seperc alatt UNTALAN:sok nj sz6 seperc alatt Wordplusqate - csinalj botranl,t!

226 227 22a 229 230 231 232 233 234 235 236 237 234 239 240 241 2+2 245 244 246 247 24a 249 250

*8 tl5

Iele von o...
hociDo - orE^rro6 ldroB t6k (mint f€rf' n€miszeru) a arzzs

De mi nenr ezen hozakodtunke16a,,t€le vannal"-ltanem mert: ielegram(vagyistav' irat).telelon,televizi6 angolul:

hnrd *,"d " ^rr"*,1"*t,hlos,rnl $ ,a\ iraror telj€senide nem v5s6 m6don ,,srammot.ielent. A af,rrlg 'r]amnw ansotulis
EEBodEltdilit) Angolul leggyakrabban inkabb csak ,,fon6lnak', vagyis nem azt mondjak, hogy / ELEmo ED JtM vE'ERDA/lijhlif6't drli'iF daiijl (+ Telefonaltam tegnap Jimnek). hanem csak annyit, hogy: /prol'/rrllii/,dl Jn' rEsrERDAy. U$/anez vonaikozik a telefonra, mint ftnevrc is. TnE ELEptto\E/pttorrE rs Rrdarn6. Idn (+ i, 'iigingl csbrbs a teflon). teli6in/l6n L S J . b l . h p d r a g e h d . f e l h i v a s r a ' f e l h r ! J se q t ; b l p h e r 6 s e q e h r e r : .*.,rp,r.d" l n " n d i u h 'r e r h i vr, 6 b r p l r i n g c j l o - m o 1 6 1 , 1 ' ' . 1 ' . o . o n A visszahivas ercr.'ker miikbdik: c4LLBAcx. Rtiet{cr.. (rrct [b!k]o vissza) ELE vtson l'|ld nsiinl, 7v ltitl '9arcr! ntEvsrorlt atl o tava nez mini ,,Etomas, vizi6". Az izgalmasabb, De ink6bb tanuljuk meg ^ wstot+t. Vtsrcnltizsiitl, sokkal e$/€nibb, mint tel€siteti v6ltozaia. CLL€tatn: mondd ansolul:

telefonal, felhiv valakit c, t . 2/

3,,

csak isy t6bbess,ambanjer€nti ezr. E Rddhagy6m,irrrd6,s,- sd wlefld,

sr.ntl.

r E n " 1 d , " 0 ) o , n ,d . j p { . e u , e a l , i ' r s ,

ns, nsl.r -,e

ra".".r.

'

226 ;:

Oir-, Oero-)
lnduljunk ki abb6l. hogy mind€nki ismer lega16bbegyet a kOr,€tkez6hirom ncmzet. kozijellegii sz6b6l, l) aerobic 2) aerosol J) airmail. Legel6szor is gyoban szosezzuh le hogj ,7 ..aerobi, a/ Jnsolul irao&cr l!-mb,krl ,r,E€lr.Fidrz.-Rohikll t4ondathan: 6EE NEs aEa fti!? d vill (+ Heienre keLszer aerobikol.) Az ,,aerosolra" csak az€rt volt sznks6g, hogy rogz'tsilli: az aEEo- k zdcrn szavaknak a leveg6hoz van kOziik. (Hogy az aerobicnak mi koze a levegcjhoz, azon gondou(odj el magadban...) A leghasznosabb ,.ft o kezd€tn (tehit lev€g6vel Kapcsotatos)sz6 az ^EEonAnE luotlEt) (+ repulSg€p), de ez et6l az rffat lestobbszor leha$/juk €s csak annyit mondunk, (lvlint ahogy magyarul is leggJakrabban csak annyit mondunh ,,repnl6". hogy pr{'' vagy annyit, hogy "g€p". Amikor nem hagyjuk el el6le az ,r/rat, olyankor mondhatunk ,'/rf,,/rf t [.0lijnJ usyanazt jerenti. is. Akkor most ratarhetiink a harmadih szavunkra: arRMNLbltl E\o l€siposta. Legipostai boritekokon lathattad mar. Az ArnMrrL sz6naK a MA|L resze is fontos. merihogy az €gJ6bk6ni is ,,postai" jelent. f6leg az amerikai angolban. Kiv€ve nlagdt a ,,postahivatalt", m€rt az mindenkAppen prarrh6!.t],illetv€ poir offrcEhdsztofisz]. Lagipostaval \,'lStll annatL) id€szallitunk most neked m€g e$/pir ,rf. hczdet!i sz6t. Ezek is mind a leveg5vel leszneh kapcsolatosah. (Ok€, ezt csak az6n fogalmaztuk iW, gy€nge po€n volt. de ho$/ megtanithassuk neked, hogy ,,1€giposhval' az6ri meg€fte, nem?) Az AIfr Kezdetl szavaKl

rrlriod('sek€ni)4 kiszell5ztet . reDulovel '',nftii. atscKAtrlu|rtifrl a reDuloaeDu
-Dlr lirl 4 l€akondicial6 atR-co DDronERIr*ff ^rzPoRrhqonl o rcputotel

,rirr rlliiml a teqitarsasia
^rR R^|DI idla l€qitiniadds

P l o s ta k l \ o r o s s z e q e z d z e d d i q t a n u l t r h r t ( i r d b c d 7 r n q o l s / J \ d l a a kiszellSztet 4

Ha sikerrilt,jutalomcsontot kapsz,va$/is b6nuszt.(ro,yrFirl + csont, b6nusz,tehAt Rofal AB FoscE. RAFl.iil rr ftBr . ii4dl + Kiralyi L€sier6 (pl/ri[.r](isek€nt) d megszell6ziet hirt)

Akrmilyen, de ugydn,2 a tdbb

227

OCI-6s Olll-: e
ACIIrktl
ACI

ezdsek ris eltdrdsek

(angol-magyar tabLizai) a,sszehasonlii6
5 betli r€pcsiin l4 szo: olvasd vagig n

ACT

,tc-rorhho . r cllrfsi hlhlrl AcltvEl i!1 Acnwftl.l-I],titl Acnall*tn^l AC"IuaLl.k ttdll Aclra'Lrhlc.liilil
|/,DEir',i)d

AKT'v AKTivitas
AKCiO tenyleges, val6sagos (tehat !9!q,,aktu6lis"!) val6jaban, tulajdonkeppen (tehat !9!q "aktu6lisan"!) AIIT AKTa, ligyirat AKTateska (kcsit na$/obb, mint a briftasni)

r,,Efiiill aruerctselb(&iigi
c.',&flwlllft'ir'.l

AKTualis, kurrrens

Kerr e$/ kicsit S/akorolni is. Keresd ki az! a n€Sl/ sz6t, amelvik angolul ACTlel, ma' S/arul pedis AKT-ial (va$/ Axc_cal) kezd6dik (kozben mondd K hangosan):

m6ssalkezd5viszontvalami eg6szen Azt a haloi, amelyik angolulACTrel, magyarul dik:

n€gyei, am€lyik maryarul AKT{at, ansolul viszont valami eg€szen massal kez' d5dik.

Pr6bald ki, hoq/ az els5 hosszi felsorohst, vagy ezt az altalad k€szitett csoportositast kOnnyebb megtanulni. Az ellen6r egy ijabb csoportosiiasi lehet6s€get kinal. tle ctissedj! €LLCtatnr csoportosiLsd a tanult szavakat aszerint, hogy mennyire sikeruli megtanulni6ket. SEERL^o,(IIoLltEs szavai (vagyis am'ket mar biztosan tudsz): wn\rE mE Poottltitilili) l+ l'licimack6) szavai (amiket m€g €l-elrontasz)l

vannak,mint 6): finc Ant tanllirfi1ztil\o Arttr kiraly)szavai(hom6lyban

tt8

.:rr

lmiindl
Meglep5dtel hogy kiejt€st is adtunk hozza, mi?t bizony, nem a magyar "mind'116l van itt most sz6, hanem egy na$/on titokzaios, nagyon 6al6ka angolsz6r6l. lme valami, aminek meg mi sem iudn6nkj6 sziwel egy-k€lharom sz6ban megadni a jelent€set. Val6sziniileg 0!]11eglaLat, aqvunkat, elm€nk€i, lelknnket, belvihqunkat (hm, ez Ot sz6 volt) k€llene jobban ismerni - angolul is €s magyarul is - ahhoz, hogy ezt megte' hessrik. vegyrink inkabb p€ldakat- lvlegadunknehany sz6t, s€gitsegnkkel hleld meg a jobboldali rrrr.s kifejezesek jelent€s6t a bal oldalon. (l'livel itt €s most nagyon szem€lyes dolgokr6l lesz sz6, mindenhol egyes szam eb5 szem€lyben mondjuk a dolgokat.) Ne feledjrik, hosi a szavak jelentese namileg eltorzulhat, Par5nyit elvaltozhat A felsorolt szavak sr D lsltaji 4 alhpot, cross lkos!] 4 ker€sztnlmegy, keresztez, cn /ydrhrndrl o \an vjllozik. \alloTrat, off ldtdrl4 n]ir ny I h nyitott. Mfltot]ltfid] +

ruitir,. ,zurr rr,ro El;4 - orva5an,oEprnalena'jrit.
A meqoldand6 leladai:

I)sr 7ror. rrrl,lsdril miindl or
2) ,'-cRo'sED n ,,nDlitlt.]gt niitnir'll

A) atlutoit az awamon c) lelkialapot
D) fejtbr6 E) meggondoltam magamat

t"v nii 5) I qrAnaED M,fDIdi$rrd?sd Drtindl
+) oE .ENDE l6$nrdit tifl D 5 ) nAn o k-En DEDltnin|tltdill

6l Mr1D ^EADEBIntitl ntl
:lLuDD BDNDE*niit'db.t'latl I

F) nyitoti awu C) sz(klat6kbrii

./ !30. o,
E;Ufuzt tanulsz meg a MnDon t<iv - a fenli szavakb6l, ami neked j az6n mi is kivalasztottunk a bizlonsag k€dveert hnulnival6kat. Megpedig: . $AE a t) a\apot (sraE oF ErrD l!li,6jt i'ii' l a lelki6llapot) 2) attam lsr E oF or r'.ts,l,|slsdijroI hlg|is?] e rexas alarn)

.

.

lmrl a Vbralskereszt)2) kercszlez lrEE noaD croes 4 I ) kereszl IBED Cxost lrud cnossEsm^r BoADIdiJn k03 drl i6d]o ez az it kercszrezi azt az utar, EE c*ossED nd rontaa karj5t) rrs r&rslhilfllsd ini4 a keresztbe [h ljdE dd op a t) nyir (EEopEtlED Doon[hi6Dnd iir] + kinyitoita az ajt6t) 2) nyiti,. lttE d6n] DooRopE"sldi d6t 6tinr)4 kinyilik az ajt6) 5) nyitt, nyirorr low NBs ldpdn 4 nyi-

. ,^Klos/4 sziik. keskeny, an&ow4 szfik, keskeny, ,rnxrl 4 sziik, keskeny a EIxD.lnu& nqnd] re Ha nek€d meg ez sem volna el6g, nesze:a ,|',, ige is-.. NEVE* ff I snorE?Idui! nE^t{q*it6l] a zavar. ha regynjiok? tItrD Youfl t6r6dj vele! Do rcu rwD y ot+r BtE"EJ.tlInii[,A 6t bhiisrl4 Titr6dj a sajat dolgoddall

nrlr t, t ll. d Rendhasy6 id6luia e, D *'Iit,t mrn E Rendhasy6 idijr Ba &D Mfton4 b.nt

*t lit

sbenna$/onwakran tdbbessz6n. viEgossag kitnnyt (sUlyra) m e o a v u i tD l .Akbnnyii lovasbrigad rohama"(Forditotta: Tell€rCyula). Ami nem csap a csal6nba. t u z c t E q z a l . 4EA. Amit el szoktunk vesziteni.t is€.k. €s az a cime.:it:l .n.ot [l{ihd rr r€sl. ttF u ^ tu rM m.aEER |qrdl. lorealoml (llll 4 kek:) Lradr BLUE uadr fiEraL llll{ loll a f im) L'cEr rcAn tlll a . L z u l : r nm a t k o n n y u l e s z l e l o r d r l J n r a q J l J h i l e t e z e s t s l e d d r s m Lradt*Etcttr (ltaitl o sn\) rRAmc uoEE (htfll + kozlekedes.61 i= td....r/. R-sJ Llron . urllil.an kepezzLik: . r c t .r) run| orr rnE uans. mennyi mindent tanultal meg feny. prE^sa ltuilg alii! nl A brit . ho$/ TnECEAflcE ntE t or LtcEr Bt rcaDE. az a L. LraEr suLE btlbl a \arre.let there be light $ Leggcnvil69oss69 Ihtdnbilijll Jegj/ezd mes ezt az e$/ sz6t.lpkdpLsoll ofl o clm..rliill.i k.rrendhasyi. / bngy'1jt6 <. nag}arul: . '. Llldn .sj iqa'crrdrr.nit rlizet k6rniansolurisy tehea now flavE nueorA uaEr. E Mi. l m I u c H r . v dsJi. BAB. Amit az elcsig6zott haj6sok lesnek. hogy'nnrt idejii arakjait lill. r. ua4r t'r r.. az a LntN c lliikitgl. dB n Ebbenajelent. ' Kimeletlennl hasznosak a zratrb6l sz6k€pz€s ntj6n nyerhet6 szavak is. kifeiez€seket fentrdl. aztin fti$/rijtiiskor nem talaljuk. Ito . Nem is sejled.b"L .6r.bbsz.Talpra magyar" Alfred Tennysonirta. sotet ttrfrrli&il4 nehaz. de cak mint €a5) / Z16. b b i k i t e j a z e s e hm e l l € i r d o d d h o s j / e p p e n m e l \ i k j p l p n r i s a b e n \ / . amelvekben a rtartellent€ie zrrr ldi'll. 6 vihgit6torony o t JUtntom|2Gfl. lijtliuel. vill6ml6s c..nE\Jhnonl. hasz. uc. qycrp lfriiid ru?.

.At. Lehet. hogy egi/szertibb. /rrcrr lDiEdll a) tisztikaszin6 hlis bildinql a) hivatal uiani ID6!ztofisrl a)jegyp€nztiir IbohrofisJ L cusroqs oE cEE a) kosztLim6s hivatalnok oftrbi Ihsrtom 9. vamtiszt.. N€ agg6dj.Hiuotolnok pock6z6soi Na ezt kztpd ki! hivaiala oFrrcr lofiel.l 6-b) . biztos nr.tmn orrrclArs [3oi'rtit] d' 4 a).:jo it t .. ho$/ kibogozzunh.. PAcxEr oF flREE lt&it orsflil a) haromSumi6vszert csomag tartalmaz6 Ugye alig vdrod. iroda [ofirrl o off'cr Az atabbi feladatban hrtrom jelent€s koznl kell kiv6lasztanod aj6t U6kat) Hagyatho2z az intu'ci6dra./cffhfisrdrl 2. meri a aox .(hlll'.a hivatalban" voltak.P6holyt" is jelent. oF'.FAcxtr 4 csomag 2-t>) o 3 a) PABCEL csomas .crrrar"Ll.. PAcnErlr. 8-b) crEroas oFrrcEE 4 vamos. hol atvagunk. cJ kormanyhivatalnokok 4 oFncD RLtrLDulo ircdaaDnler 5 . amikor ma m6r e$/szeriien csak az . €somasol Kicsit regiesen az emberek..lill al hivatalnok 5. c). amire kivancsivagy. d€ ncha a) is . aovEE. .irod6ban" vannak.jrofrtcE 4 Dosta(hivatal) 7 a) aox oFFrcE4 jegypen2].oFnctAL Anstt?x linsrdr] d hivatalos valasz.Fr.cErllitit'ttliotst c' rermeszetesen. drl I b). crstD"s + v6m I a) ^ P cttEr of fiREE 4 harom gumi6vszert tartalmaz6 csomag . ha csak azt nezed meg. ldlan azetl.Prc. hol nem. or. l.

. te mejk taEn nem iudod.uxat. mode li46tdn $i . EAI. Aztbn persze l e h e l h i b 6 l e l k o v e l n i :! a l a m i l v e n h n l v p -ssjeqyz4tle".Drus remek. m.-:i'1--. nAfiE rnE BED rLrttEsyLAwEt)rrl...ErrE EEDIddb6d)...nEn atut.1.'i. szereikezni (meg p€rsze haboruzni. ez az alaposan mesjegj/ezhet6 hasznos mondat: Milyen term€jk (€rtsd. ttltaE rEE BED.. a aqvat meqvelni. ho$/ a MAr(rkel lehet csudarinom m€glepi'lsliLkilzitE4i neki. .. kozben olvasd mosotyogva.l n1l? tll Eg€szs€gedre... szinte mindent k€szithetsz vel€ (igen. E nE sycny$ftll ErnE 7EAM anr st6'a*nlhatil M E ^ rEEMtrp r-'lr'r||f.Jokers l: moke. ttAtaE LovE.el barkit meqne.D.. p?v.. (Vag vdd egy kicsit. ItaPfv.. Tenyleg csak k6stol6rak itt van neked e$/ valogatas a leg$/akoribb EAr.'. menhogy annyijelentesiik van.ttunE sr cfYtm)l tla m€g ketszer felolvasod (mosolyogval!).ldggggitslai. hory pl.vff.jdl Egy wor.nijt.. utvElv) nArE uraEw Rltin)..wE r i"a.&raE sr 5.. jell€gii miibSl nem maradhatnak td a ronErPe\. doqdddddddddddddddd tehetsz \ aav szomorLive lvlost mar t€nyleg add at magad 6s k€pzeld el tjm.-.. vagyis azok a .. 1.q tenvec. k€sznlt?) Warorszagon Ha k€zd6 va$/. trocv a .onhat. €s gondolj arra..leqeqvszertibb alapszavak amelvek a sz6tarban tobb hasabra rugnah. cRl. haha kesz egtl woflDruus 2 a ronEi'ekkel gj/5rthat6 valahanyszaz kilejez€sb5l. hogy megerkezett hozzad valakj. nem ismer5s a .. ha uav szottvantok) €s eqvat bevernf___ ..u Persze (enyleg csah bemurar6 hitverkezik.. lt gtaKE.taIE IN nwcanrln[lin h4dril + MaItt van mindjart a ... f6leg te6t).'.. akjt nagyon szeretsz..tE ts rr?lr.. mityen seftmany)? . K€pzeld el. mode. jutalom jar 6rte. es ezzel Dg.J (tenyleg.' * *zel m.. tia a kedvesedn€k mosolyogsz: ttataE trrE BED. amolyan artletadas ho$/ mit is tanulj a kivetkezd evekben..Ha kezded mer kedvelni a ronEn-ekeL folytathatod a kOveikez5 oldala- ttl *ll . DA.. ttataE Osszefoglal6sk€ppen: .Lttc sr cRr. Ha a kedvesedre gondoltal €ppen.EeKbol mespr6baljuk kOnnyen megjeryezhet6 sorrendben el6adni 6ket. ho$/ a MnEkel mi mindent miivelhetsz azon kivul.

.feEfrftotrttr. [dr6lirt..Jokers 2: get' got. t . hogy mi mindent k€rdezgethetsz{elelgethebz ed€sgettesben Ez egy durva forditasi feladat halad6knak (az igen kivancsi €s straPab'r6 kev€sb€ halad6k a kulcsb6l okosodhatnak): | ) S?eretn€l t€nyleg megismerni? 2) K€szlilj. dFF EtrE! I tusr Ax' t0!!81a''trE trotttE 0rE.3llr's aEtfue fqu iiv car r tt'sEEflrxeot MnE.kaplafa Al E Csak egy-k6r r* i3t .) (!j.121u'. 15) Esyszer(en n€m 6rtem. hogy az alapjelenteseket mar magad€v6 getted.FEf f. rou? Itah]71oErdut0rENt'. 9) Juj. Jz hell hogy le$/en a ljbjesi/7elbPn u.E igtt 1l lt'. (arD sEnEn tfiffll ll .nppEt.161llEEaEortf'u6Ettttar?171I E 0 MfiACtEtn nE tEoort orL tr ^ .LE. kapor..ne'.ttr8s? Egvabt6nt d llr EEt tr l0l ut(r 91ovf/t. 16) Ezt hol szerezted? l7) A masodik utan mindig naon megfajdul a lejem.haO"E "* nU'u'.151tuttDor'r0Erfi. 4) lti sbtetedik. soorts P'ssI.t.131I eoffi El.-.wa. hogy lYindenki engem i/€lgg! (Ha a7 iz€lget mnlt ideje izge!. DttLtto.5lctt fougtr tr nowt //trnE?6l l sft rxto. de rogv€su 8) Hozz (kerits) m6r egy masikat.szerez"€s "v6lik valamiv€/valamilyenn€" ) De tanyleg: jegyezd meg a 6Dlleg€sgyakoribb . Azt is jel€nri. A hazmester fia szerezte nekem ) Ahol egyebkent ftE!. kappan.tEw PARnor tuR Er atRt tD^r.alapjeient€seit": El6bb-ut6bb minden gett€ valik.belekap.i" @[q!t]. n€hany kedves_malac p€lda halad6knak ara... minr a maqr/arban .11l LtrfroE . fogj b€le)! l5) Becsiptem az ujjamat 14) rakarodj. J) E$/re jobb.. pelda kapasb6l:nikap.e lij $t i'r$i tsrdtt& nijb0|!ld. mozogi mar (lass mar neki.lregkaP6. 'rfn! 0r..lalPLEsEcErLdtt. Az ember gettel bArmit g€tkaP.no nreg.rL' uft r0tE rLfEa m nor M?21EEf 0f. szatkap. pA*Rof a papag'j...nup besTeEeresben /inlc filpercenkanL et6 lehet keriteni. getszerez.: g4gd] Igazandib6l egJ/vanminitvanvbrdben is elint€zhetnk volna.llaE carErArrEs's soi cor rr r1.i..Ja. n e m c s a ha 7 t i s i e l e n l i h a n e m o l l d n s a is. sz6llj le a biciglimr6l lo) esyszeriien nem tudom elinditani.rr id. ll) lvlin€l €l6bb oda akaroh €rni 12) Ayeriink. Iegyszives. ezt tanuld negt): I cor a . caaErarE a hAzmester. BranDAy 4 sznletesnap. r f l e r t a a r r r d l a l e n v e q e te z z e l e t i s a r u k u h : a 6 r . PeEAut lha kezd6 vdry. kedves. ddt ltijt[n !?cu$t il ftu |lli] (a [lj papagjt kaptam a sznletCsnapomra. llost. 5) At tudod itt dugni (magJiarul:fAreszteni)? 6) Belebnjhatok az ov€be? 7) Szallj ki bel6le.. hogy . mondjuh rigi/.

s m mint a magyar .18 .. amikor uS/an kaptelens€g megmondani. van: mestelt€K {6nsKneK.HAk I tllrlAk hl..tesz. nem resl enrmil ar csluvdl kedd'r t.'r #utrf E EE ElnEa. D Iza leend6 ura kitiizte mar az esknvS id6pontjat? @ Iti euitsuk fel a s6tnL i6? E) U$/e nektek sem all fel? Ir rl{hizad6krt lisd atulo$an:U36.0.Jokers l: set. hogy ennyijelent€se van a szerencs€tIennek. e g y e b k e n tp € d i g u g y a n o l y a n o k J e l e k e p p e n r i k b d i h . mintha tudnank...). hogy v a n n e k i h e l " a l a p j e l e n l e s e ..0. Nem an6l van am sz6. Tessak megn€zni: a Y. E iS/ csak a k€t "alapjelent6si" kell megje$/ezned (hangosan olvasdl): CD srr a tenyugszik ( DrD sn scrc n . Oezu? @ (j S/orsasasi rekordot allitoh fel [D Terirsd mpg a/ asllall herom fore. A|odft8fiilyisji6:IISfr/rrrLtrcLocrtun Nn. ldii .ztn !2. (WtEn rou sEr mE LADDEE acat tsr rrE rrrrr.nE *Esr. mit is jeleni a sz6 magyarul.rk6r.t nlm t{dlut. . hogy . maJd t. O Allitsd be a vehherl naS/rel @ I'lierl nem engeded szabadon azl a mad. inkibb ennyi mindent lehet csinalni vele. amelyek val6sziniites a sflr. E EE 'EErE rxo-ro-tEsEr taE .r rrr? lEztmia rFr-t. rct.rl] TetsetSs p€lda arra. d€ j6 ritmusa van! AmnW..LEtui flBEE....les7 szo rvagyis rengerpg kifejeresL lehet gJ.2l frErDot'rrOa sErrltrrBIE'E thQ tl ttEsEr nEE. ftlnjd ert ddhddr d-eANSZIdd 4 Amikor a l€trat a falhoz allitod.1l SEfnE f.. ahot r"rDDEE.& in ddnertl a A nap nyugaton nyugszik...nani vele..bzepsz66t a ser igere 19 jelent€st ad.$aba(a te((e \= k\s6bani\tot(a) a kdrjdr. akik mindig soprnkodnak. redd N i \dijbe. lr/rsrr[snn3rd] a napnyusta) @ A sDr olyasmit is jelent. tel fordithat6k..srek '6 ll4 .) tr nt E csak hosJ boldogga Gqyrjl azokat. megis riw teszUnk. hogy az argotban egy sz6nak t (t) sok je\e$ese. (a halad6bbak lefordiihatjak irasban az €g€sz mondatot is). a spEE nEclr0. igazir" . Nem lenne el€g azt mondani. sct [dIs6k0nsd r.t 1611 @YeIOnUiS: hnzd ale azokat a szavakat (kifejez€seket). rltEr$oMe at LEt'ssl:l 5l rxf uPrNE I9!Ltt4I]!!2-lI!0r Etf o0.?.Buwuta nyelvtanul6s mondat.

'nig.alaPielentese": a r. Itiikdi srdrd on hil !?tit dd 2tG.EDICIIJE- l Iiiror0r ikmrd.a.v.zinl Ir TaxEs3 Eoaas ro co 7o tfinir.rij[ t . Mit ielenl az a mondat. hogv mit is jel€nt val6jaban a kifejezas.vesz" ige igen nE2d mes az elsd l. dr6tl tuirul T .but t tqt honnil dddddddd'*" vigyrzrtl A rrtrsoha nemjelenliazt.. Ez lesz a te feladatod Az elsd mesfejt€st beirtuk segits€gh€nt. hosy.r a joker' lvlindeneket6tt.. Iit tiiklz sri lon h qdtu k!(dl TAI.fokers 4: toke' took. naqya. r:: lll . !. Ezek a forditasok termeszetesen turcsa eredm€nvt adnak. narom 6r5t veszxaradra VeWea harmadikutcat rrFr.sd.{rrEltijk] vesz/elvesz. hogy a raffn€k van rend€s .. 6. tudnod kell. Vettnnkegy s€tat.tEszamratan idiomatikus kifejezasben is szerepel mi czek koznl egj/parai leforditottunk neked sz6r61 sz6:. rlit i€lent ioazab6l? Jo r rooK lttr ltttrD. vette a hnacsomat.d trk 'iii ddvdisd /aAa at4/tgta. 52616l sz6E forditas John vette a kezemet.E mnD s'nEET O I. tiikdn] Egj/ kisj6t€kra invit6tunk ezrittal. ln. 6onus tanulnival6 halad6knak. lvlary IhihrlddbrsIl vesj/ egy ulastl Ir. token f6r Jdzs6lin.TE soha nem v€szek gl/osy szertE.bjewzetel. €s ebben aj6t€kban a rrf.il dsIi I 100r{ TEDOFPOnnnnv.244t*zl. de legttbb esetben j6 es6llyel meg leh€t bel6liik saccolni. a. Iiitul dioDorivmitil Vett€m a lehetSs€g€t. dl ldzsontulmiih lrlanv roofi nr ADvtcE. hosv: rno| EE.E fl.EvEa T^fiE .ol". illetve viszlelvisz E Termeszetesen a rA.

.. ha viuogni akarsz a tanar el6tt. ptfAr o fagysliver.2. t4ilyen enes az. Err f![]. ho$/ angolul barmikor barkitdl bnnteilenLil megk€rd€zheted: -Nem 6rzed ligy magad mint egy kev€?" Vagy esetleg: -Nem 6rzed r:rgymagad.foorttfrovraE. Na de inkabb paros'tsd a magyar fordilast az angol mondatokkal. a halad6bbak forditsanak. tekinl sak meg a nekik szant feladatot kicsivel lejjebb.r -c.".on.tDrrnfrrJ. d.€rrBnr4 yillanytad..d8l l{nl' o.BE 4 gterE le o.r u nE $F . iY6rmini az. hogy mi ez a gyagyasAg. akkor a wouLD you Lr.|!!i' a tlr.crurErro dldtislt6nrtii) ffir serr 4 kdnnrftflrlil.4 sotr r.rE a.nqed.r..h03lrrlre.o.szeretne valamit. fu l.G.Itr n { a. Azu6n tudod azt. d r n ro fliron 6iilg tad ar if laiidEr?.o.g 5lhlfrd! 6)dllit$t l.d !e iuDadon illitottlela)t. mint egj/ szundi?". El5szor is tudod.libd n. babi.nd lilv. as ne n€zzek meg a rehjan lott magyar megfelet6ket.l.F. Lt'ttttE 4 76nntflen. 4 s6t6ltunt ar eg'r. I Ddt'r EEL I+ELL. o A hamadit utcdnloduljon laln drt fi/EL6xts. 3. mint eS/. ha a EEL lfrl iset nS/amngy js tudod m6r rendesen hasznalni. hogy angolul az a kifeiezes.ncglogadtritrndciofi.E a coflEE? lvnd lijl o 10fr'] Szeretnel egy kav€t?) he' lyett/mellett nyugodtan hasznald azt a kifejez€st. Azaz a kezd6k p6rositsanak.. Pliel6tt Pedig sz€tvet a ki vancsisag.. hog.I.l 3) 235..sraqadtan altalnal. val6jaban azt jelenti. FEEL ELr. rE r4rrr 4 dldloalal.8. ho$/ a rE& ise benne le$/en? @ o.x{. ha az embernek sok Nem €rzen j6l masam. 5.I rEvEn EmowrE. Hogy forditod az alabbi k€t mondatot iS/.lii /. lotbrnbd 23{. how Do voa EEL unE a corEE? Iduju fil lijt 6 lofil Ez sima angol 6ren isj6l elslithet5... ^ni sz6 szerinti forditasban .4..Irff.ftIE nE nfn0 snE.mint e Ez is csak az anqolul tud6k kivdltsaga.t'r'6 f0 EEf t.t. faftsi . 4. Es igt/ bvabb.l.n 4 M. 6. IIOW DODS 'T EEL TO EAVE A LOT OF I|OI'IDI? m ho$/ ver a sz'vem.4.E.4B. Ez ut6bbit csak akkor javasouuk.y.elaruljuk. Es a szuperhatad6k.1}allibd 2l .U9q 6rzem tnog6m. I rur.zimlar ias rliiil}. ho$/ ennek is rendha$/6 a mult ideje. c'r't 3Br rE r rr.-.sfit !s gt6gts. hogJ EEL u.sfrr! loglalinnhelwll r0 nEoPPo.fi srrdrt/y.lakan lt6 . j6lesne egy--. kapcaold arillantl.LtENt } 4 {dftafilan 16ryfi. cola. Ha igazan h€tkOznapi angolt szeretnel jd (o besz€lni. hogy . rE t6!!e6. 7-D mrFrr crr 4 tiul.ll.:lF . akik ezt a feladatot len€zn€k.zii 6lh h'| dlotov F€ladat azoknak aKk a fenti feladatot leneztak.n$/ erzi magat.ont 6 T C']I EEL }'Y EEABT BEAM|A.

menedzsment nEAD cl. ha becsukod a szemed. rosszrl.stlyos "csLinya" r. erD. a ME AAD GAYS AND ME GOOD EWS aaD tuuracEtrEtff . ha neked most nincs rossz kedved. legrosszabbul Szerintlink ezen igy lehet legk6nnyebben tilesni. A) szemetseg: tbbb mindent jelent.ri!.Felsoroljuk neked egy isen $/akori angot sz6. csak.ieqvezd meq maqadnak az oldabzamot.1 I wanrrou B DLr r' ai6 a a. hivan a 'ro. mert ebb6l megtanulhatsz minden "rossz'sz6t.idztnifil a vezet€s. a e{r[hd] f6 szem€ts€geit. tbbb szempontb6l is szem€t sz6. [u irh 6hd nid]) Akkor mi most m€s ra is hp6tolunk. wo*sr. vagyis tulajdonk6ppen el€gj6. uDLf 4 rossz. 6s mindei meg kell tanulnod.v.shahespedrc ftrrJ'4 fo'd \-( {rn . woBtE. Azt m6r tudod.{/rzl a silyosan.lq a kjr^jes 'd'{rhi?l a hir a{cr(lblll 4 h6t (mint testr€sz) PA. hogy a et./.Dbii[ 4 tizetett ryrrrhntl o akar. nem is rossz".:* e37 . "csinyan" ird oda a kb\elkezS szokaplsoldlok mellF. torera mi? rendhas/6 a fokozasa.. De ezt majd akkor. rrois€ft ii&l 4 rosszabb.rD ldndidl sebesrirt J6 hir azonban. Sz6val rossz kedved van.k€llemeilen r{ra rossz. Ehhez hozzacsapjuk m€S a t Drv-t lbdli]is. a "j6" uwanilyen dbg. ha j6 EnEvmr6Md@ldivintdtottotiis rr. €s hogy riv'lAg'tsunk a vilag kihtastalansagara: €llent€te. on-ftfl] ./yfuijl rick6. zabb. amikor 6ppen nagyon rossz k€dv€d van.tD to noflsEhi tun brdh vd64(+ sz6 szerin! rosszb6l m€g rosszabb lesz). hosy oti €ppen mii jelent a srr.tahaaEm"rlnl/.moralisan min6segiles ill. akkor ne olvass tovabb. aooDkudl . BtD4 rossz eg€szs€Sil€g s. ill.llosszkcdviinkteletr Ezt a leck€t akkor kell el5venni.r. 6sszeszori tod a fogad es vilEmsyoran Otszbr kipr€seled magadb6l: . hogst ao rnon B. mini a bad] magyarban: "nem rossz.r. rossz. Tal|an mag az a kifejez6s segif a legldbbet.Eb. (4 voa aEEn ^ saD tt@D. a komoly. Sz6val. hogy a tor t{Det [n0t uwanolyan f€lhanggal leh€t hasznilni.

EFr. A /vonl ezenKv'iIjelenti azt is. Dshogyez mennyireiS/ vanj6l.. V€letl€ns€gb5l egybeesik a zf. .I'hl 4 bal.ryr!to] (+ 6vozik. hft. Ilittu . hanem tobbnyirc a eronclnngl.R6la ezek utan mar nem sok mondanival6nk lehet.gl Te\iedrem.!ob] a mesfel€16 ember az 6llas betolt6sare. navr wno e. €mberekf€fs6bbrendiisegeL kifej€zesek angolnyelvszamunkra az talan legfontosabb Az €zz€lkap€solatos r€sz€t kepezikYov'flEncnrllw dA 4 tsazad !an. bebizonyitjukneked. bal.ftI). kirejezve term€sz€tes€n Rtallraztjetenti:"helyes.i 6ftd0 d.eg€szs€Se rendben' stb. elhagj/atott.rrr (mag szerencse!). elm€g. tla k€szvary.moialisan nem helyes" €rtel€mben nem a . bal. o Rosszul I An Doric tr mE nnarc wA/. €lhagy) ige rendhagy6 mnlt idejff alakjaival (8F. A helyzet termeszet€sen polilikailag is €rtelmezhetSl M oltittgl a szerny.mily€n h€lyesen rranrlijt]. Azon kiviil.x/.rendb€nl€v6".r\c I baloldal Pr6bald mes befej€zniaz abbbj id€zet forditasat.'{it. de ebb6l is csak az siil ki.fiEr. mi€rt vette fel a telefont? Uames Thurber amerikai humorista) l!8 .. hog. ALLsrcm.jobb". hogt. bal tetted..6Fr. de kev€s a (Don tlerold amerikai humonsb) Jutalmul itt van m€g eS/: IF I aurED rnD u/no c wMNR Llrl nD roa A sEEx n E nta:iE? Ha rossz szamot hivtam. rd^r's Rraflrltdtznitl a Os van.Ugyanns/. tEFr.LvL A n5knek fantasztikus drzakiik van a i6hoz es a rosszhoz. jobb. .vegef: InFr.m€gfelel6. hogy"erk6lcsileg helyes. arra legyenelAgbizonyitak.lrft.megtanultad.ybal.n dditudd n csinalom. 16l a Rendben.y. Paul Plccartney €s a tobbi zsenialis balkezes zseni.. Wo@t AvE A rto!.mint a magyarban . rfFr!.3* . sem' mi ardemlegeset nemjelent.llight or urrong or left Tanuldm€g a k6vetkez6rbvid kis szi. a I ntas LnoN. dfl ntE RtaEratisraEEldi erlrorl4 a helyes valasz ti]t rFI RE\EMBER Nc'nlil lii-l{tllbdr r{jrl + ha j6l emr€kszem 4 mE RtomnatrrnK mE 106lii 'ijt n. de ilyet i$/sem mondhatunk egy ansolnak.fFrlhfr. legfelj€bb ha e$/es szam els6 szem€lyben. mint Leonardo Da Vinci.. hogy"a srorrangolul A /r/crrellent€t€ "het)telen" ill. . ho$/ olyan kjs szerencs€tlen. a arlis tobb minden sz€petjea ( ajobboldal €s a ecrr-rrrtrD['ijt-HE didl+ jobbkezes) Ient. ErcE. jobholdal En r.

ahhor jesyezd meg uW. l€djje is. llon lvlosl m€g fel perc..yrf Fitel. akkor ezt togod szeretni: frlrir rr.tr+ els6. v'szont az ernbkneh illik azonnal lemondania.ls szod ldi34 van. akkor m€g kbnnyebben megjegyzed. Ha vasarl6s vagy. pt.l.EnrE IEl|r{. t@ a lok selbo ]a cses.wEtwy . €s ha kezd6f€le vaw. nitlitz].tD DEasEE BuRs. [6sd iidl (a els6sesely).Nrlltliirl. hogyanjabtssze]KBAsEBALr.zdil.dd] tfa 6rted.r"mnEnt ltrrlnn. akkor neked sajnos csak kett6 jui.tla net'in mi akkor is sz€retrink. Akkor viszont neked kUlOn mondani kell. third borc . meg az ipszilonosoki . akkor arr6ljegyezd meg.first bosc. 6s eteve rrrsr-carss fo&t3rt (4 elsdosztalyu) tanul6 lehetsz.yr' (+ rrrD[3r!k6ndh!nd] hasznalt) nem lehet ismereuen. fi{szl./^rr lsrdrti ft'!r] stb.. Ja. hogy a dSltbetGoket hangosan mondogatva is gyakorold m€9.rl.Wd (a loningl masodik eljovetet) vil6sos. persze a magyar jele n tesnkkel egyntt.... hogy van neki sEcaaD. akkor a bar mar tudod. mnrr rdrsnErll. nBENh ls|dr-liliszl. srcor. nem is olyan egyszerii. akkor a fri. ez auit6lasnem leh€t igaz. Ha szereted a iOrt€nelmet. secondbose. + m6sodik. titbb nincs is rilltit). amin€k persz€ hogy semmi kbz€ az AIDlhez. dnE BmbEn. mrfrD4 harmadihHa oruos. akkor konnyen meg fogod jegyezni.rrxryro. rr*ELvE.. hogy i.srrldnd i.. akkor a $co. hogy az itsszes lehetseges vihghaborn sorrendbent nksr woRLD WaEIliRn Wonr. ave arralfijr. (NAha neh€z kimondani. vag\t nBI>DDGEEE BUE SHa Amerika'mAnias vagy..rkEr.rrsro"eo" oo*' a $aa a\-ni um4 o etsoloxrt €sasi s€rnr€s. [ii6?ttiisz. de a T rnD cotu em* minek? Ha v€gezt€l els6seg€ly tanfolyamot.tIh4$bill. tiizolt6. akkor irdatlan sok ezer sz6t fogsz tudni! nigyeu: az im€nt gyakorolt elsS harom sorszamn6v kiv6tel6vel az bssz€s tiibbi (hiszt6l fOlfele is v6gio ngy k6sznl. Drr4 nead. ha kidenlLl. sEca\D co4nclez.!. vagy peches vagy.ssr LADrnek lli6n lElil (+ els5 h6l$) titulaljak. TETED ria sim6n kereszreny vagy. ha sai t woRDpr. vagji sznob vagy.rr rrarFr6l l$uztnijl] rostirn a bemutat6 est€j€re logsz Sondolni. lasy sEco. vagy nem vagy mar mai gyerek. ment6s.yFrf.) P€ldaul: sr.lt WaE ls6t: rtiD fiErcrr. Ja. ha masra. hog. lesz.rln. es ':a !3t . Boc.rd.jisten stb. Affene. . hogy a t5szamnevhez hozzAteszik a .itdl.rrt. hogy a mindenkori elnitk mind€nkori feles6g6t F. es Eradr Eradmlq\ iitszl.. SEcoND WostD WaR. 6s akad n€hany apr6bb furcsasAs is. xa szinhizba jarsz. . host.niintzl.

hog! a M* t40 .ra u$e. Az angol iUelv€ az amerikai rend6rok n€m olyan viccesek. meg ez sem €l€S neked.. 6rved el6g S/engehbakon 6ll.+nek lpdlrtmlnP '6 Ird is akkor hos... v€gtelenil A.. TY-nEpArnirnr\ id-PtRn.El. ken kimondani? [ (Tudom.r re rmsrhdsal.rsE.. aK a renclors€sen tozrcf..q.. pf. ho$/ milyen lesz holnap az id6 \'t IIEAmEE btlijtl)? ird idel es hogy kell Kmondani? [d rox.tqtid'3].h0-tls4'dolgozih? 6s hory kell Kimondani? I id.'.Cs azt az embert. azaz iavit \+ nEPAn'ld-ftnl)? idel Es hos/ kelt kmondani?I" o (6 a szerel6.szer lelduk):s[m.{arst[in0lii]). Eza meteorol6gus. . nem?) .es azr az embert.t'i Tv'szerel6. Belathatod. amit ennyienbesz€lnek.Cmberek egy mint ez m6r kid€rnltszemodra. akkor sondolj arra. De a tzr sz6t is meg kelltanulni.t 4---t (Vi$/azat. hogy egv olvan nvelv Ua PLA aaac . a t leck€ufankotelezo olvasmany l6l -?J-rh oldalon: lltsroRr nEnsm# IrtE oF a E A Mr t6bb€s szema rendhagyoiahosy ezt eddls I lz. azaz ottia? id idel as hosi kell kimondani? I .) De most nem errcjlvan sz6 ltl azt szer€henk Veled ho$/ valiban mily"n e$/szer( ez a nlelv ve$/iinh eg) p€ld.lZI.{r [bir]) kell kimondani? es hogy ide! It (lgen.) lrd ...aki a tejet (d rrzr{lnilkl) Es ho$. hos/ az "ansol" angolul e$/szeriien Encr.es azt az embeft. hivod azt az emben. €z a csapos angolul. tr es/ emben r. E Avicc az. Ez crczt€tia hal6s6t lecke 6sszesti'bbi rrrv€g( szavera. aki bemondja.r lnmlr atri hozzaa posr..tl]. nalunk nincs tejesember.Az kiilonben is ctt trsr ksii..) hozza?lrd idel . a eposvan InnenlaDtanevatazinlazmeny is.€sazt az embert.rir liidD viszi. €s hogy hivod?urye roszrr. aki a tnzet (+ /. Ezt bizonyitia az is.l l'legteNT megosztani.nem lehet olyan bonyolult Most ne !$/erene' hoqv d kindi kunk a hinajval.. mint a ma$/a' dolsoziK mint csaposE?lrd es hogj/ htvodazt az embe( aki ew berban(a . egszem LA caac. aki repaat.. ansol (a f.

teru/' as.nldke4les vut f|x|er..rro *ez.lh!ftil. Nem biz tos. . un"}..igd-RE MAR$Er$LElrr dbrdll a _ml. ahany betii hianyzik. hat o tiszt . hoqy nincs 4 pi. amit az cmbcr odacsap cgJ masill szo nroga:. Es most m6r t€nyleg bss.r'oRRt&Eltonbiill Fsoouwaau lldyndttill . ho$/ figyelsz-e. A coMFoRr mindenki ismeri (persze inkdbb igj/: komfon). nod aioled hasznolra* sondoliut.n olyan.. -q + h_ze-tcj zhat Ea s ac a BE lnmidzNiihtill vtstBr-E ltizittill EE EAs LE In|Jllidltill i.. ne csak nezz. raf 4 E$al6 {!1. corms.a:s egy rigynevezeit m€ll€kn€v€t kap eredm€nynel\ (tudod.n. PrrEtrr r4r o pr09ran0rftat6.hononi . - .. rrrrrt .vagzddik. tr8ffn4E 4 piacl€les l. hogj/ segiteni akanunk.tele!i46").lr 6 {.. de Pont az a jo.mon6rla"). Ennch .. mint az-rtzf.dhiill.. Kuloskivat. hogy ez cgy amolyan v€gz6das. amelyik a -milyen?" kardCsre felel). ezert adiuh meg a ma$/ar szo sz6t egy r€sz€t. Nizzilnk cgy palddi.horo/' iEvakE). a fajta sz6.t!ftil"l...lyhcn.--.eze ez csah azen van itt.. Ja.'o tdhtill c'aaEEn BLEIs. 4 rE E sLElE'nn'.upemadrct"licrrrtc 4 gy6gyllhat6 l.isd' ls0ndolja .{E bn. ami -^BLE-r. Kedves Olvas6 az lit ddi'r]. d h h o r m p n i n n k e $ / k e m e n y l a p p s s p lr e l j . ha a "henyelmes re saccoltil.-. Hat liss hozzd a feladathoz. ilyen sz6 persze.---. tjelyesen gondolod.--'''...lBer itth. 116{.:gszctiicn az a? oha. igy.Iost biztosan azt gondolod.:8 241 .nadtsp/'). Jo sz6rakozistr Ahogy Pedig columbo mondanai flajd' elfelejtettem: az aBLE'r'ajdn. hogy nagyon hamar vegzel vele.!ke H a e d d i q O K . maid etfelejtettem. €s annyi kreclit. b b cuxaBLE ltjtttbdll EoNomaBLE lortitdtitl o $i6 . az oldal aljin van nhfl! "elt.s/f lkoffidobol]< k ny l. r|stormr 4. remel - ottattojelhen amenoillil st scqilii egy.. El6szitr mindig mondd ki a szavakat.Obelo rengctc Reng€teg olyan sz6 van az angolban. az segit.p.

r . wm"Iiil.n1b6l .dl.d.. csak a hangos vegigmen€s szam't v€gigmen€snek..jnclcli.ir6'rt csinil. s€ndhaqlo nrnr idd.s1v6 1[111 autotvezet. amivel €rtelmesen kieq€szithct6 a mondat: qt FAvorRtE bJ$ahaat@ahah..r. '. bt is belef6r. hogy: c. Talin az egyili l€ggyakoribb szo: tdltcldk. vagy -dc nef l{iil.kirdinl+ kert. hogy mit n l f l r r r 7 i o c . lierl aftilior a2 ra D. Rendhasyomnlr d. -tr^-rel. id6. ) I r i b d l l i c D c r t r i h . Vnn.' H@hL Aenlnt.. 's a rcmnE llanlc) ianul. hogy valami nem tll €rtelmes. dolgozz visszafele. m n 1 i h r n c m J z f / r orrcE ldiilrd q] tincos '. dxondszdn A lied\.{ orflr llicsdrl tlnir. teh6t most a ki nem v6lasztott szitsd h' €zt a mondatot: j6u Loaihaiieladv6nvok: azt. akkor hogyanmondod -!.l.Idrl Igcn. Rendhasy6 mnLt tdd E 242 . ho$/ cgj/ nioDdatba Dcgy. Moft. ulazo rr0 u llidl+ tna lEr ltt'Ittll a hiziirt dolog.ln Jonarhan Jonalhan. hogJ a fenti szavak k6znl egyet s€ ism€rt€l volna. EADllit.rl. akkor mivel haryar6zod azi.r 'o[run. Retrdhasyo id. cz i Dyckcgas ansolul. da u". run.. mnlt R€idhag!6m. tanito liiitl + < rrrprnthdorl lezer vezet6 o zrsrr. €s j€lold meg azokat. as ird oda a kihagyoti helyre.rEu < rr. hoqy . akkor li6pz6: igeb6l f6nelei liipcz. tsel6led n)eg sz6 milliomost.{Erllirrdnd hallaat6 rRA vEllEelnuilntl.i adunli meg.t6!.P e r s z e . nenj€l i'jb6l \. Att6l.tanul6vezet6"?1rd E + 2. drifitl..t"irl. eaaDEtiEBlstditiil a keftesz O E E E E Retr.6gig €jiuk.Ha ebben az es€tben is igaz az.n tijlteltli.rh:qr6 nrrlr id6: wE. Csalihogy itt m€g nincs vage a torttnel ncli.j. Ei. l{agj/arul: . nra$/an'|. llosi f. m€g mondhato. amelyekkel most talalhozt6l e16szijr. Mondanunli s€m kell.{R f. I iz dzs0'riszin] Inijfijr6nl..rii.t Dnva Mo@ DNwIlq. iri a liihaqyott helyrc n€qy olvan sz6t. nn]. hogy az iB kapz6 ig€b5l az illetd cselekv6s elko' !et6j€t kapzi. t&t.l.

.. vdrjonl . sz€p €sj6. 3. vomki. hogy . ahola|rrrra .j€syb€o egy vonalzo s... iuetve annah. c s i n 6 l dm € g c z t a k i s e l l e n 6 d i t t a l u l . azt is jclenti.] S o h a n e m f o g o d m p s h d p n ir r . hogy a tAblazat alatt felsorolt j€l€niesek l(6znl melyik melyik ig€hez.r. o E z a S u r a l h o d o j Je s J ! o n a l z o v a l kotmAnyoz. legalabbis fordiLAsilag Vcgi/rinli p€ld6nah okaert eqy j6 kis igdti strlsrt] + becsuk..d e e z m a q / a r u l n c m j e l c n t semmit. ho$/ .rangolhan igyneverett m0ndi .^z.. Annal inkabb a .diiliot: L Azang0l.-os/-as/-es/bs'. s5t..ealanit" a!..anekes" esy srlraffhing.. i. Es ha jobban belegondolsz.ttl telclotrkrqtlivagy a halitorury ddidrtte...szit.rbb t!aod.valakit" intalh trtfsarl.r].€n€k€l.ir].e.liiria ott az EligaziLis teliesen ke.loj.sd. Csugbe a spalethtl <..sziieskorkeletk€zett E Rendhasy'imllr id6: 14. A rr..rrarlar r.eal/.] rolyad€kijlvanszd. b e c s u k 6 t " € n ej e l e n t s e n .f.. l g e n d m . faldiulrEesvonalzo (Btrt 24' .. grttcs:lrstsejtesz.g. aklror ellen6rizt€d a megold6st a hulcsban. a.i] vid [.ki rrvalattqyat.diikrdd./s€s" alakjahoztadozili.. p6ld6ul igemildigm.spalelta".. / A .. de a dolog nem nrindig ilyen egyszer(. tiogy cz igy van.z rl k'!rl.z i' .. rcp0rici6. alagy sz6p maS/ar sz6val a . a | [. van ebben valami logika./Yalsind.gfele16 sravakat a negfelelci h€lyre.aszlndviccstl" angolulltilrt lJrrrwcr.l le a Hblazatot [Sy.\1 nzcrlltli-Szltt wa'rfui....dd dolog. lly modon az.datrtrk rlosr rLSronl kevesbe tipihus.lrl...]PincAr. sd [sot].a... negeliiria tfnsrat.aot b€inuk... deerncmtail.cn-rail sz6 uon Az -ER. monda$an y esy.Eml6kezz vissza az alaP i g € r e€ s a j € l e n t e s € r e .liislri iiggteszleni..t l a m a r j 6 l m e g y .ned al a tiibb0s alid : kulDs 250. [0vilnadr.Pl. oda ajo kis fel.jdorkatper")...r..raszintha ezt l6qvestbevalljuk.r6rend egtturcsa valaminekralakijat a angolbar mlndjuk.mr hlrneing]. mir6l is ruttml RULEIftII o kormanyoz.spaletia" oszloP l6tsszon... ho$/ csak a. k m e l y a f e n t i e h s z e r i n t .ycworszistrrnlho. neg ink6btsrffn t6.Axut.nat lszcmbrdi] neg mi"{pels!.J..ir" ise ansolul NB|E bi)tl.az B.dsad tella megtll.6n: ira oe a m. aralany a! {llitnanyt.eel" Arui0h6 ydgarc srm jele.griidds. pinctr .hq.zsalugater".€steljesenjososa!.oldrlor.o.. T o l i c l e k s z a v a k l \ rtlo l t s d m e g J m o n d a t o t rrnloner . vezet(nemautot!) aatexE E I i . .. hoqy lehessen latni pontosan. a.nkt)tai.L{. l c t o n k d $ l o t o You wtLL tiEvEa /--------J dii.-6l-6". es haladhatrlnli.amimindig d.l. nlinden orsziqvezer.. Ha mar itt tatasz...tt6"t wflr'I.mint mas helyen €z megmutatkozik ebben a k.Ez igy mind .)ny!ben. ngt hogy. nis az az.. tiillclcksr6lnld!1.rr lt. Tahar.f.2. Talald meg. n)indja( ki is pro' balhatod az aldbbi helyre kis feladatban..ztisjelenti.ise ''. Amiam. Kozeli rolrona a s'rmr [stl.rrrval. 4 TrtE / l/id [di. elte1.il ll rem a tndk.

ioDlior& a lalhor. rfEt.o.P€lddul. kak6[ DInvEtlIsE 4 lngy) rizenew 6E fel€. fiihetetlen. de ha €gys2€rtCnylegazt isj€l€nti ) 6 .t Elat.halad6sabb"). mint keknek. de igazandib6l ezt 4&uIj4] rij sz6t fossz tudni (a m6r megl€v5sz6kincsedtSl fngg6en)mar Kiejt€semindig:_lii].. hogy-r5r. NtLtfltt. o lien6nan nagan. "' ungotszavakatl a$/ tizene$/ k6rnl jittt vissza. + /I Igen kakasszeriinek t':nik ez a tyuk. -rsr legqyakoribb az olyan.0. haazenbanet sokn6n!. jelent6s€i: sas. yar? tf 235. ne sajnalj m€g (ngy) ot percet raszenn' a dologra. ro 238. bar €zt m€s nem kell megjegyezni. Egy-ket 0'obban hangz6) p€lda.Lra magyar "kakasos". IIaBc6r? ll0.a S/t Ed caFEEAc6 r' Br Olyan harmincasnak n€zetL ki. folyiasd a soltl €[et6nr i'a l. A.kosz.er. (Szellemesen a c'mbe b€lesz6ttnk. . korlill-szerii. Enem.'j''E mx a 6.0. kbriil. t iogt l0l a s/M nsthenl'sd a . ha kicsit lurcsan hanszik (ak. (BoG.hogy az .llol] <. . vagy a .o. 240. 3E2 wtx. PalderliI Fm oEzr. o S/rE Loor.r rarr ra rrxE.rrrx rrfa [ar. Men mi zsenialjqbah f.) f4ondom: felolvasni.sn 4 /JJgy) 4 kakassze(i. legahbb Wakorolod kozben a szavaidat.{irev€gisolvasod ^z oldalt. v..ED z Inkibb sznrk€snek vaw zbldesnek tetszett. Brwn.. harmincas mnn.srfnek tem€rd€kjel€nt€se van. Ha m6r (olyan) halad6sabb va$/.r r auivcm. (Tess€k n€hbnyszor hangosan felolvasni.tEMt.. ezt mitr meg keujegyezni: €s o rzr vrrli-t&dnl tizeneqv urre ivkrddil o harminc cocr. liOsz. minimum 6t. tizenegy koriil h^rminc Cv kdriili. hogy -tasz". mert mindenkinek r6gt6n egy hasik jelent€se is isj€lenti. akkor lesz 'Sazan €rtelme.* .dazt szot egyre ovatosabban hasznaljiiLk. lecketa l6 | oldalon 244 . k€s. t0E5 Fffl m aAft r Lor0FnoxEr? 4 ililyen 6nils at.tE nwf vigyezalr A @ beugrjk.. te Karcil + Ihrr DoEsfi'rn. Sonsrdbln:rrrrffxrr. ngy.2seni6lish: 0i sz6 sepercolott sok vagyunk. (olyan) kakasos cocKtsH (lasd m€q a hbieqvzetet) Ez az bt (vagt/istiz) sz6 a kezd6knek szant tanulnivalo.fel6.. Fon ExaMrLE lktrg-ZAqliil.) vedd tudomasul. Tedd hozza az Er*t n€hany gyakoribbnak tiin5 sz6hoz! Nem baj. Jegyezd meg. fEr4iREE ttr oqisrlots.

€s akirhany nj sz6val ti'bbet fogsz tudni. de akit na$/on nem szeretsz (vagy nem na!ryon szeretsz. amikor klalkoztok. amij6l illik hozza. ncmi et€rz€ssel sorold fel az Ot lij 626t. legalabb haromszor.derekigmezt€len crrrDr. hogy yalalrllgts 4!!a!!1!Ol tla szerein€l a mi I'stankr6l megjegyezni .@ Vabssz vete kapcsolaiban s sz6t a listar6l.3d rrrrrtrir lhlpl33rl EomEREsr lf.5 !j sz6t. El Legkozelebb.rdit$rl rA.!d ntoucEflEss Isri'!/. akivel $akran tahlkozol..-a mi toPlistAnkb6ll .fsr ldsiiil. merthogy a -rtset irdatlan st|k f6n€vhez hozz6teh€_ sz6ted csak az legyen nyilvanval6.Super less: sok 0i szr6 [!4ifdr. vagJiamiv€l valami ataDosattudn. tedd ezt: Il Vabssz magadnak valakit.topElEss ll6il. pr6balj meg er6sen !9!! gondolni ntind az 6t r* tti .srl noEELEss lh6till|Ir1 . 5 Gt Id€zd masad el€ a kedvenced k6p€t €s hangosan. mint most. N€v (ha nem tiioh): !..) Ebben a cimsorban (szerfel€tt szellemesen) elhelyezett -rE$ segibegtinkre ltt van n€hany gyarori -l6st kedvcsinAhsnak.rrEE55 Jt6isr{.rELEss hotl|flrl o lels5reszn€lknli.sl o hajl€ktalan usrzaqr Ji'lel. he] elc olott lvl€gvagy I o p€rc.gri *o^mlEss kusrLszl EnDEst l|lldhszl Szinte rrDrrssrt folytathatnank. llvlinimalis c€l kezd5knek: 5 sz6.l kivanni n€ki.mondjuk .

tele van vele".Trlbrifil szeDs€o Prfibiinl a faidarom PLAYbliil a ieft]K a wotrDDRl$ndirl . c.€s te szinte mechanikusan megk€p?ed velnk a szint€n alhlunk megadott'rarvegii mell€knevet. lvleg adunk n€h6nyangol fSnevet. te mar iudsz sz6t k€p€zni.P€ldaulmost is ezt fogod tenni.JFoi d hatatom erci gyttnyitr( rajdalmas.lhftll + gondos.Szuperfiil: sok 0i sz6 scpercolott 2 Figj/€lmeztet€s:€z a lecke csak az el6z6 utan"€rv€ny€sl frzz full angolul aztj€lenti "tele".rsrlh'1. nyugalmas zsrraz lirisdull tla hiszed.r.lrl + gondatran. Itt a megoldis.ha nem. Lett bel6le egy k€pz5 is. hogy . ezeket kellett al6hUznod (azt js ellen6rizd. c.rf. Ad6dik a Itladat. hogt/ ez valahol a -6ei k€pz6 ellentete. hasznos canrruL llrfiull rasEFUL htir#un o Sondterhelt illetve fi$/ellnes EoEtuLlti$rn o pihentetS. hogy megnezznk'r€seszes szavainkat. €ttcl. Konnyii aszr€v€nni. rop&a9e06&el 4 remeryteren. eroteljes__ d Zr0. azt k€pzi. c./rr u. cyenink. ________________ 245 i: . zoP€rur[[6dullo rem€n]teli Emlakeztet6nl ideid€zziik neked az e1626lecke szavait. amelyekrSl tgy €rzed -r. Az els6t meg fbntr6l is lesheted. raj6 jai€kos.Onsird a---------) atfD B I gybnydriies rajdalmas 4---------) AtrD z a---------) AlrD a I I C[Cr6nzti [CnDCs:hosJvanaz ansoturhoq] rprp"?ird ide: . a -rur lfiill. r. vajon muki'dnek-e -uzlal is.ff fklrl e qondoskodiis o rE . Pr.. hogyj6l gondoliad-€./r-{alis lenne ertelmiik.jatszi hatalmas. mit + segitdk6sz. €s t€ hlizd al6 kttzriliil azokat.soda romn..

Az el6z6 S lecke kitzehtrenek k6szonhet6en n€m k€ll sotatsagbcn tapo gat6znod akkor. val6jiban mel€gs€Sgel ajinljuk.. ahogy belekap a .Zsenialish". Ugj/anarr6lvan sz6 mes mindig . A -ttsr amn$/ pedig egyszcrtien egy h€p26. gyenses€g . r A Loch liess egt/sz€r(en egyj6 na$/ t6 Sk6ciiban.0 loch lless-i k6pziisr6g ( A .'247 . hogy fusd it mag egyszer a . l c c k a t a 1 5 4 ..beteg. "betegs€g".. o c r s z o k a p c s 6 nl a s d a S c o t t i s hE n s l i s hl l i n i m u m c . a szuperfuleies a szupcr oqvcrel' bijldhnsstl [h'{a . Syenge".5uper less . ..Szuperfiil" cinrii seperccsehet. amikor r6la olvasol.a sz6hepzes16l. szavak faraba.s- "€s . .!4 a sondo hi!*ulnlszlb€hc/e. ami hi6nyzik- a !169szuperebb:egyesitjuka zseni6lish-t.. "ked!es" stb. illeive . 6s igy lesz azokb6l. super lesst. Az elsS sor mintdj6ra mindig ird be.kedvesseg . o l d a l o n . K€pzeld el a Loch Ness-i szitrnyet.

D Rune? lrndo'v6ldrl.i.-t nem€lyik mindketl6vel miid6dik. akinek maristrllm€retezeit ovERs. zrr Ifjml o wA7EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE id.!l . nehanySj/akoribbsz6t. ezekte gondoltunk: 4 a viz. FL@nlfid4o padl6 (az A fenti lista alaDianDr6baldel6allitaniakbvetkez6k€t elsStmeqoldottuk!): vizafatti kamem 4 aalAaaka aaa"aa 5-as m€trovonal a padl6fiit€s o lie dolgozd til magad.l. az atabbi szavakhoz is big$/eszthetsz oyEr.t vagy eppen ...rEDleiilztirdl) sz6ldncse van akie viszont (e$/el6re!) alulm€r€tezett\4 TNDERstzED annak kivabsztunk lznhts:ij?dl). Csabil4 . unders solt 0 sz6 seperc ol6tt rnddr] {tudr. hidd'g'{undl. dragam? a A hangos gyakorhshoz: You^LwArs AaE voa woarha d---------------ro|cEr. (<.. amely j6l m(kodik majd own-rc|vagy urDEElelis.r. de nem art a sz6tarban is ellen6rizni!) DotiE (sEA K) z ----------J z----------J EXrosE (^ nLE) E .vDf.. [dd'vi'l]. coon$lll a tijz.J DresSED .atapsz6r"ismered.luk].yDIgf!tdl tbtd. Itt megintazjarj6l. n of{lvii'rl 4 dolsozik. l6rddijir] fla halad6nak sejted magad.r. [6{d. kital6lhatod a k€pz5dmenyjelent€s€t. (tla az . _JflEAD (PaatEcm&) oPn'nsrrc 4 ------------) 4 sE _-__-) s (EAR^ET) . aKo.l z Dott? z llind'g trilf6zitda krumplit-4 Ma este tril6rAzol.r_) EEAR (^ cotrvErsano ) -- | srzED lnos) 148 .tOvcr. Irnd0d6rl..

wDE taBE. ehhez nreg kelljc$/ezni azi. -l unfair le lonnven medfeithet6 iele n s € g j d t s z 6 d Ie rkkor. tu. tnurc.ty. wLoAD. wwtlulc.UlllllLOll: sok 0i 126 seperc olott (4 $tu az at*nat is .). Feltatelezznk.-szgn ' o' tt0. a sr$ [s?aifl.](o v6raszor).seITn.Ncou raBLE h"-&iuNtdbdll megszdmlilhatatlan) -rij" sz6t tanurhrrsz att6l fiigg6en.] e 6ltozik.').16] k6sd m€s ezt a Gom6t.rhJsyo ido./ banitsiigtalJn < nat\Dw4tnncltandni\insl kazir is' u\r tErDtI ltt'-rf. Fedig a .ciDarassar" kapcso latos jelenlese ezt nem indokolja el€gsegesen. vasyis (+ tai(). levetk5ztet valakit (ritrir[dB!. (EnvtRo1ttEflr). ha a7 t/+t ik biggyeszU h. J6 valogahst €s sz6i6razdstl (DEu4. hogy ismered a E^ppr lhqil 14 hotc. . ulfscaE4 wsnavEtf. amia baloldalon van. wsr{tLLED (woRKER). i'ztq . !.l1t. hogy milyen j6 a sz6kincsed.(il]. lvrlh'il o togadtitis "'sa'fl'J. arjPActc ulrPLE sAlrr (teEAntER).lE{'lil a €16nv . (crLrtE). wcatoRrAErE (srvnDnv. LtttELY..11 "ruo. ^z A swER 1+ [in. . kikotoz" valamit. a rD nFrED. adunk hit egy egyilhlin ncnl teljes $/njtem€nyt a magolhatnival6kb6l.a tr "O 1.-AEil ( megvalaszolhatatlan /' olvashatatlan . ea Dm[dd. lopban. hogJ: A nyelvtanulok szoKak szeretni a hasznos listAkat. old^lt. ri .Abel a rengetegben" c.. A helyenk€nt zAr6jelben emliieti ptusz sz6 gyakran fordul el6 ewiltt az adott unossal.n RE D$r. 2. kosd ossze egy olyannal a harmadih osz. o ". wwELL.DRESZ] e..s a BrEnDLv lfrordli] baritsrsos) szavakat. n\nEcEssARy. ul atafrAL (LAueE). amivel lgy gondolod. j6l Osszeillik az adott sr6 ahow a pelda is mutatja. amit el6zetesen becsomagoltak.dcs al/r. U BEAMBLE (pa'ft). 'nnr E Ren. ami annyit tesz. wfRuE.. . kosd Ossze a megfel€16 sz6vala m6sodik oszlopban. rnaEAuaLE (rEAn). nyat a kezd6knek. u1z.p (vorB DREss) I Rendhasyo id6:sD mnlt *-. ebben a sepercesben is vilaszLunh nehd. szabdlyos. leckal a WoRDpLUeban l24t.lo.. meg/bekotozteh. wt/RrrEti (L^w). u\orFtcrAL (nEEnne).^tsuAL.. dtftLy (DEAI. aztan 5.no es az anDolrt-Difl. e. ttrcodDtnodtl (tureNERL tncE.did. hogy Do a aF nE xflorldltl dis.rar Jid-VA[tidzel a hc.levetk6zik." Itsrl(+ isazs6sos.E In -Rl ^ dalall ^ TAAI'ISN/EEABIE ) hn-lNed'bbdll mrllnhnlERl ITTEAPFYI'J.(4biztonsasos) .'rorlhA"sdnl xrrcorf.ag). Egyszerii gyakorlask€ppen: lH ollasd fel. udLo6/flrn-104 kinyit valamit (locrr a bezar valamit) . Innen niar togikus. oribztet) r/yrrf.ki6omagol.). drnl.rvl'r.oE ldii ise szamtalan . cs hogy olvastad az . a rusr (DEcrsad).rAtf.

. h€pzeletbeli bok'iny'nevet.fl.kis nt + . Ha id6sebb vaw.botrany".kedas*!dii". akkor nagyon vag az agyad.'rar lnillo €ter. naDtenv . mijarhatoti a fejedben.ilasztottad. yEE 2'fif.rff 243. 4 lifflolaksrii.o. A feladat m€g csak most kOvetk€zik. EBErtst. n En4 wndlz6. Ha a crrEet vahsztottad. I hinnrr6szarak sonlndben:{E rxE9.rfirr o nam biztonsAqos . a a^E azr ielenti .prd4 na a scanDAL. l/I.kapu" €s 6nk6ny€sen csipra\ le a ItlaEnaAErigy kapcsan a Vizikapu (zsilipkapu) ftotel nev€b6l (ebben a szallodnban zajlottak a je Watergate-rigy leni5s esem€nyei).F*lt'diill B) a. 2l hogyvalalift. hogy.fejezet".lUordplus@ote Csin6ljbotr6ngt! logy cir lnir csd hdod. akkor fogalmunk sincs. A beinndoooo6 yoflrl. dogtalan. Duna{ate. aBEEtBh.botr5ny" angolul sc^trDAL. na a cnanER-t valaszlottad. 6s beugrott.f0u vnL ftyB REcEtw EtEcEryEs.urarrnr 4 olvasiatatlan. o. hogy elaruljuk: a czrrrff azt jelenti. De azert nagyon megdics€rrink.wr. rrrflfss d siit. akkor vagy el€S j6 a sz6kincsed. Sajnos.0iDEBFuL. . 0. 2111. es gondolkodj €lazon. ilyen eaD..€tkez€s zrrn bisd + itsv€ny. llory: WaERa^E. atnyrijtunk egy hangsz6r6t..botranyt" j€lent.r r a bar. .ec"{rr.t ELEVEIBE. how.ny"? A) rc. ez e$/szer t€v€dtel. nem pedig azt..ildll a benzin iu edrIsrrnsiinl a naDsutes. hogy -botr.rt€szt. hisz€n a WAEBaATE a -caE sz6osszei€telekben 6ta val6ban. de na qyon k'vancsiak lennenk ra. E froLlr. s. Es az erkolcsi gy6zelem is a tied.. 0.o letlvoss6g.Es ho$/ ez mind valamilyen botEny volt. tEtur$tlt. t lyatrfn. norditsd le 6kel magyarra.skandallum". t. KitaEltunk eked n€hany j6l hangz6. rraar. ct|E m|EhFuL . tef?ifa trrrfffr nyugodlan azt.{r na ne €aessle minket 212. trFvr. $ayat rEBnEN... hll I kdryr t lisjtsnig.rD. . u f! fLL nE sE[tttcEvfih FtLLEhs . hogy.lentheti hosy. i. olyan eaE.t.| fxfss o. €s tudtad.rrr.rElgrjtl c) cffprErl!. parxFu.rafrrrr&o meqvilaszoliataflal. ha liatalabb. firr. hoqy a . 0.\iary szereted a sz6p ragi ideg€n szavakat. |. StufmEs UtfE! f//lfruLE' 0FnE c'ttfimnuEs ytn tnuLEa. Sonannbaai u.jt] Condolkozz. <)unlair.ls{gialan. c0r00rt0r.o. mi leh€tett a bobany targya. c'c(Btl 216. Jutalmul csak annyi. nEcE 6 EtEronlagtldvagta hi'li loronyridi6 tEsre.rrrfi {rfrrppr4 bot.rv.1l LEAsrEt DrtvEEA E t flsr6 art is ielenli.dik. az alabbi harom sz6 k6znl melyikjelentheti azt. nosr 4 *iiret. akkor D6ra aj6nl neked valamit a kirahatb6l. €s eszedbe jutott. Ez az egesz hosszli a bevezet6 volt.

IUClUrnilOilC HCJTOCnTVOUCI L/ .t4.$ baralsjgos nyel\ Wh-questions K6rd5szavak C a l l m e d l d\ i Rolling Sentences o A6rdnl6 mondatok A titok lvlagicsentences 4 tsiivOsmondatok Useful expressions a Hasznos kifej€z€sek Useful €xpressions 2 4 tlasznos kilejezesek ? Useful expressions 5 4 Hasznos kifejezesek 5 I minuie 2 words 252 253 254 255 256 254 259 260 260 ':r !5 | .

mint a sottB. 6s nem kapok toiiasos knockedlit Pedig szeret€m.y bor6ts6 s n{clu N€m hellpeldiiul ig6t ragozni. A sz6 elei€n az ember nem pissz€g az angolban Ezt nemcsak hosy nem illik. lgen.{E n Eoa . IVE fla$sl E. vArunk. hogy mie* hivjek az ahgol futbaxisr6k l\€ziJen6nek a magya! sporlri. lnnen van az. amikor a sz6 elej€n van. hog.v6rja. Az€rt m€g S/orsan leirok egy mondatot. nrkdrdl. a rwnE. kipurcant" ('nellaknav).ntt lml'nek ejijnk A harom sz6 kiejt€se iS/ [bom].E EYcHot nclsr Vannak m€g n€ma betUk? Term€szet€sen.yez a kon). cut'r6 srb. I'lost sz6lnak. Ebben a kombinaci6ban' vagyis a szo v6g€n (de csakis a sz6 veg€nl az . Pedig vannak szabalyok. pedig -bonba res0_ -msszik-.jelenri: A becsiileles pszichol6gus felmaszik a kipurcant bombara Tanulni_ . nol..toaEsr + . mini pl. Kiejt6siih ped ig: hia?t]. €s lk6i. ami! mindig [t]nak mondunk. itjelentenek.varjaklt Aho$/ azt mir korabban emlitettuk. a szilvasgomb6cot is. Kiv€v€. amiket ki tudja mi€rt. . sa€ntrlj rt nyelversoha nem ke nestanutnod.a . amit6l ez nem deriil ki els6 l6tesra.) Teha! a tn€l tartottunk. Iti van mindjart a f. ila megtanulsz h6rom szot. !5!. A harom sz6: to. betii.tla ezt nem tartanadrendesarvnek.vartok. amii mindig Fl-nek kell ejteni Kivave az olyan szavakban. varjatok. szokas elhall' gatni.vAEz. kopog.0o64 ledil@ldd?sisd]nekmondjak. "kes. ahonnan az osszes fenti szab Azt is mondjSk.hologrst \4 psvct 0r. (M€g eW ilyen rossz vicc._.len€sn{ sorre d' b€n: "be6nletes. c(ng. [ii{ €s let]g llyen eleje-dolog m€g a Ps. az angol egy enn6l jelent6sen barar sagosabb nyelv. -. hogy minden leck€ben kell lennie megtanuland6 sz6nak.var.tod{ as tdAcKERED sza' vakbanE. 6ra (oo perc).s E r€lenlasnh 1 E \cm hpllLihunid ronorbhoi niarl "lpq od d/ n?huntr.is.varnak varon. akkor a tObbiben mind ki kell mondani.---------- re roskadj masadba. hagyjam abba az eS€ szet.l ldiinl Namarmost. xl. tr6nitrbkbs". nEtR J. OK A kep_ alairas azt.r' nem az angol helyesirasr6l sz6l. ahol a x n€ma.3. m€gis van. A beiiik u$/anis soha nem besz€lnek. Dz egyaltalan nem n6ma. varod. .ideirjuk nekedegv ig€j€nekjelenidejii ragoz6s6t: egzotikusnyelvegyiknem rendhagy6 varok. n€m is szoktak. €s ulana egy /tiitn. mert nem mondod kj: lniif. van a r-.------) cuEB 4 B---------------ItxaaaErED 4 . Pedig most kezdek belejonni. llyen az 6 hejesirAsa. ezedehondom. lgy teny deiilt aria a regi€jtClyre is.Azaz te vaqY n€ma. hogy az angol anyanvelviiek a pszi.v6rjuk.

m€lvik. sokkal kOnnyebben jegyezheted 'neg angolul a ki.^4. mit. . mikor.tNeaRE 'EEy BEAmc Et"? lsEAllhil] + iit. mint a kezdetek hezdeten meg' tanult magt/ar mondatnak-) .IUH-questions ll6rdiiszouok h!3 ldcbdliriij's !6n4 Ha megtanulod az a16bbi mondatokat. + vkit vacsoraval megvendesel) i I " l e t v i h e r d 5 s z a v a h d r a d l a k k i a m o n d a r o h b o l ?r d i d c o h e r : h m -up sowL? lwas. tu dirod er !FR? t'av'n *'!53 . r [n. Tanuld *aolhil Ki lqhog? wnttlt*l lvli a !4!ta? wntrbttl ivlit lAttogsz? lvli€rt "nYtuall a yiljdlinsban? IvlikorW4d€gelsz meg? tlelyik vilqorgott rad? xnlasEltirl Ki€ hqza? biztos kivancsilenne 16. ven 'oqsoDt m .mi a kozosbenntil{? to""ftiul + hosyan? Van mag eW kerd5sz6. melyik mondat tetszik a legjobban. mintha nem tanulod meg az aliibbi mondatohat: liebbi mondatokat.lT nhd. ki€ kerd6szavakat. de uott"Itill a irj olyan mondatot . t.a "ki huhog" p€ldajira . melyik mondatt€tszik a legiobban? Ird ide: lvli? Ki? Mit? lli€rt? Hol? Mikor? Mely'k? wnollitl " Z5!. az nem r4rval kezdSdik. hogyan? es€szitsd ki az abbbi mondatokat a megfelel6 ansol k€rd6szavak SZ0n6C[CX6i: kal. mi6ri. . mi. ts Eoonrc? ldoorlhit] 4 huhog) a up Bou/Lltesingotb6ll vaidling) . (lvlinde$/ik mondatnak ugyanazt kell jelentenie. arni sesit mesiegyezni. hol. lvlit Olvasdel njra az angol kard6szavakatl veszelaszre.Tany E4y pszichol6gus leg.Vii.

amisesit.ll + elad .r o 5 r D f . . 'r. Es most itt a jutalom. .' sE/rD [!. ladl NE Mon. EL.. ktlld.EDl'i]il t \ALL R'c'!4 'rok esy levelei. ez€rt m€g legalabb k€tszer el kell neki mondanod.r lbreD 5. hogy: elad.. akkor is meg€rte. Ha mar m6st nem tanulsz m€g ebben a leck€ben."fsal srildl*'a *." . . e l .Coll me o tori.tlivjon nekem e!0/ taxitl". E . ald sz€reti. iriLonj nehem eqv k€Deslapot. 2. hogy ez egy nagyon termekeny szerkezet. Cyorsan mondd angolul azt. m 'E r ltsllo mond (lvlondjaezt a leller Edanek.bjesyzet. how a . l v l o n d i o n rn e k e m e g J s z r o r i l . Jabsz(on) nekem rock and rollt. A podas eW kicsit snket. " " S i . r . amivel m(k6dni fog. hos' mas a szelet is eladja. tu@. igy j6 kis mondatgyarad lesz. ez volt a €sel.r. " .l. h a n e m a z r i s h o s / " e n g e m . t l d n e m .(o .tf.endh. " ' " n q " .) sar hr. E o. ho$/ . mond.til 4 ttivjon nekem ew iaxit! (U$/anez a mondat azi is jelenti. lesz) E (En itrj6rjesyezdhes.rrdn 254 r:r .) prryhlijl + jabzik (A p6kert lehet sLriiiel jatszan i. mert enneknr€ssz€r€pe Ezaza l.'u oonasnat\'c^LL. hiv (oK. . h i \ r r f . h o q v i 5 m u h o d i k ( n e v e t c j'.. jatszik.. r e s h e .) Eiziosan tudod mar mind az otitt. a h h o r " l m a q v a r d r / u kN c k c d . azutan tovabb megyiink. ) a r*nt. t9.EF ^nftn' ELL nD. Alant talalsz is 5 Uj ig€t. \ H d p / n e m e l p q m e n s z o r g J l m d s d q ) . nlDlltl.:. E tla m€g mindig nem tetted le a k6nyvet.li?rnd. lessek leiorditan L K n l d i ( b n )n e h e m 2 O Of o r i n t o t .E A rAU!?o/. w'*!itlt . . A k i d r p n d h a g y o u l t i d o h e t r s s r e r e l ra n n a k d l a b j e g ] t " . ho$/ n " k e m ' .. g y m d n h 6 t a m e g j e g t . cyorean tanuld meg 6ket. (a pair€rlrD hiir*idl/ 4.a c d h ! q \ i s m p q l d n u l o d d / i r i o . a k k o r i s (A kulcsban az€rt van egy kis segits€g a t€ljesen kezd6knek.. Bizios emlekszel m€9.lildl.ft'vj nekem e$/ taxitl" Vagyis angolul nincs kLilonbs€g a magazas €s a tegezes hozoit. akkor azt is elmondjuk. akkor meg I o g o d e n e n i e r r d s / o \ i .^2 6t ise kbz neqyis.l. o n " r .olldn us/es. !. . rh . H a m 6 r e$/ picit tanultal angolul. 5 . oALLMEA rAx. locqy e r d m o n d a r :c { r r . i 6 d l ' 6 . (Annak." . A d i ( o n )e l n e h e m e q v c o m p u t e r t . .es: st4.!$6lnii't.. hogy ott ausz a Savoy flotel el6tt 6s odasz6lsz a portasnak (persze angolul). mert ez a hatodik. *. m i n d i g d d l u n k . i .) l40st Dedio vissza a crrr lr€. r/xlhez. nemcsak azt jelenti. ttivi(on) nekemeqy buszt..) llosi h€Pz€ld el.) \<Y Jfft.!nd]o kiild (A qzclde l€ny €lknldott meleg€bb €ghajlatra.

hoqy eqytiit viq\rali a zonoorit. A fenti m6don arra haszniljut{. f. L ui mrs roax meEmEa.TOltsrlk Mind. 6s ezed volt otyan. a.€ s u t a n a a n € l k n l . LET'' 9END ntE MoMl . Eztmar tudod.ItjLt drn. lfi]it !v0hd- o sd. hogy LE 's spEtrD ouq LtE roeEnri lioi tij{ vagyis. .j szenrelyLj felsz6litast k€pezzrlnk vel€. s+rnrl canRrU''nl nu lrylttiil tanul. 6s minden varjaci6 konnyen megjegJezhet6. hoqy eqyntt hnulianak anqotut. d0 llagyarul: "Tolbnk ewiiu az €jszakar!" (ha ez mosr hansos hbnyv l e n n e .k tr.ar alzal t4z r..tD mD Mcttr loaEnEn.hhor g\ csinat r trr rttEvszri *.z azad kell most n€knnk. h o g y v i s s z a n a z n a t p A r o s j t s da z i g € k e ! a j e t e n t € A l e q n y i l v 6 n v a l o bs z a ! a k s e q i i s e a u l : b IET'' sEi. mert m€g sok mindent tehet cser€tgetni a monda!. ' . o haqytam. E aLEE . I Ze.rrEhOmd. LErIlri. vanr rceEMa. lolt penzt visz. \ + llagj/iam. &z. De ez m6r nyelvtan. hogy tiibbes szam ets.qFues never. A oirositando szavakl f^arrrrlrqlisl . ban.sr". !tt. ho$/ €gyiltt koltsdk el a penzt. . a m i k o r e z a s z a m s z r e i e r r . a rEr{htl azt jelenti . sPEtr srr.it columbo 2: Ja 'g€n.ocErttER Itr-s srvDy rED pRoBLEttrocErnEr If1's F.s! r"'d'tharlrh cordutoko\eh E ll tzet ""tt...rtrzq t6a<r4&. o nagytam.ocETtE*. )A n n a k i d e j a n .1o tlagyiah.lierd€s + ro^'[o l+ nyomtatviny IPEIID. hogj/ eglattt tousek az € jszak.qr"l /e4.. hogy azt keleit €neketnitik lvlick Jass€r€knek.oaErEEB.llolling Sentencer. ...tr r renotraqlo '..ira at nehanyat a r€qiek kitzrll. mint ma. LEr's stuD.z/. amivel mi mosr nem foqtalkozunk Amikor J rfr npm s/orir lel sammir.... a feladatr6lmajd elfet€jikezrqnk e tegui6bbi mondar minrai.1 ':a t55 . tanulmdnyoz ki16ttrl tblt id6i. n r a ge S / ici-picit szigorrbbak voltak az erkblcsok. nrE Praro . rrrlYohiJhdla zonqorJ LEt-s cAfrn. hogr/ egj/ntt az €letnnketl" Pedig 6h messze n€m err€ gondotrak €rederileg. o. enged R€ndhawo mnlt ideju lRlfi::T-eqyutt LEa LEr.r.. o.) GiirdUliimondotolr ldlingelntonsrh] TaEn az egyik leghiresebb Rolting Stones[ szam ^ LEr's spEtrD hE rafir tueErdEnlhttl tzFnd nijt tu-Cfddd. cipcl -^. f e l i d € z n 6 n kn e k e d a d a l t .rr hnblonl probl6ma..u 'delu Jtakok E.ha$/. anqol prod.. ffixrz. Olvasd el herszer a kovetkczcj m o n d a t o k a t . columbo hadnasy megjegyz€se: Ja igen.

hosi f€lhivom ebed el6tt.-------- ) mEldiil mAft l/. 4 rnE *Jobb k€s5n. A l e l i P s e n k e z d d h n e h P e t s T er d u n k r o r d i t i s t segitsesi. m€STe s€m veiad TSltink?6ocs. eg€sz j6l ment Akkor ucclr neki.A haladosabbahnak ezt nem hell leltettenut megnezni USJis meg fog' i5k_) unc a D tr I5 7 o'cloctt Do You rdnx I sEouLD E r r*owseo nt cul Tottt EEToRE carl EtE Now? + Megig€rtem Tomnak. Biztos? Remejnk. rigyelj csak: hamaro roo..bb = 'rr ezt USye.xrusbdnfoqiuh has/ndlni Pleltih hitPje_ z e s m € l y i i s z i t u a c i o b ai u i h ? i r d b e .(ent.d '..soha" sz6ban az 'E^ nem azt ielenti. Amennyire innen halljuk. + d_ El5bb va$/ ut6bb. P€digez t€nylegigy van. ird be hi6nyz6 angol szavakat itt alant: Min€tel6bb. megje$iezted k€s6bb ( ".mint soha.0 titok van akin€k van titkara.tm vwa MotrEvEAcr? 4 nikor akarod visszakapni a P€nzedet? @) 156 3a . 6s mar h€t 6ra van' Szerinted felhiviam most? E. oRlil I'lost Dediqa io kis kileiP/eseinker igaTi hon(e.af"'b norl k€s6bb/ut6bb a r.z nl po vou n mx fttu wrLL cottE BAc.t'1. hogv vissza logsz jonni lvlagya El vrs.akivigy6za titkara./etctbb 4 soo.r'f lditl hamarab!. vesd el magad. o.in1 r. lll. ho$/ "-bb"l Soha j6l Akkor most ird be az angolszavakat6ket.r 1o uINcaRY? 4 Azt gondolod.De mi elmon juk Neked'. ." E a:l Wtw oo vou w.Y hr(nl o 1a56. ann6ljobb.rtEf lliitijtl iob! + rrrrE .lbdijrl(Ezt is sikeriili eladni) llost jon a mesodiktitok: a A rrvrr [n!vdr] .

lrloBoDr LovEs nn w.fi. a o n n l t u n o n ] . h. tl) A n6 nem ismer senkit. akit a n5 szeret..nvEs. q) lsmerem a n6t.r.E. csak ha tal6lsz kbztrik olyat.xttAtl I xfiou. tokat a meglel€16 magyar lorditassal: I I I LovE. lde s6oes valtozatokat: mult I Rendhasyo ldo @. vigyezz.) A mondatunk att6l j6pora. a v a k :. aki nem ismeri a WoEDnust.syou. Ha halad6bb vagy.%. 6) lYoaoDY.al\itszeretel\. o y r l h r l .non.A l a n u l h d l d s .. isJ/ alkalmasabb.r-reI . ) I$ ot! osoDr tE wortt LttvEs" D) Senkit nem szeretek.. hogj. < n 6 . ItxowmD *aq troEoDY r. akit szer€teh. a s s ? o n y . IIlE notq r ntiows NraoDv I LovE.tows rnE wonn I LovD7) 1VE wottt fl LovEs noEoDr I t uorl.nl {o ferri.. ludr.qit. a sz6rend m€gvaltodausaval roppant sokf€l€t je.t'6t'1. lndkdil(o senki.-.. a s z e r e t . rep. *ltiilnl** i: ztt . E) Senkinem ismeri not. .. akit ismerek. akit a n6 ismer. l e n r h e r . n"o. I LovE tioBoDY mE wotu| t xows. . akit ismerek.rE wotttatl oBoDr A) Szeret€m a n6t. nem biztos. hogj/ ebbdl is !p!q j6 mondat St6rthat6!--. LesJ szrves kosd ossze ar angot monda. akit senki nem szeret. akit senki nem ismer. B) A n6 nem szeretsenkit.. akit mindenki utal. 4 wotran szo tetmeszetesen kicserelhero .-*. C) Senkit nem ismerek. E "inot"uon"*. amellyel villoghatsz a paj6said el5tt. E lnd ro ism. F o s o D l . r f) Senki nem szeretia n6t.lUlogic sentences+ B0viis mondotok srrntdneid lmrd4il l':egl€pnnk egy olyan mondaital. (Persze. wwlr'6. akkor nyilvan nem taHltAl megtanulhat6 [j sz6t a lgyhogy hadg ajanljuk ezt itt: I An oy rnD DrcEBdtR EvERyBoDrE^'Etrs-IiJa-N0J tEbitl &'ihdihiirszl ld + ldegesitem a szomsz€do!.

MDfif. ha akkor a Lonsman k6nyvesbdltbah tudhaihak segit€ni.slti'run] [3!m6l t jlol l'iund 3r.... z mii|anulnivdlo: iqyner hi: l.K6rcey u.iml l6hairdo kombi-ilElsdn?] ltipildl lYPrcaLcoq EArron& TiDikus hombinaci6k.!ro no 2 Melyik szerepelneaz "Ezt a Ki5ftan 3 l.M London Nem 6sze a k6nyaesboltok sr.-. dallamokat ugyanis epp isen qyah-ran elofordulo kifejezesekkel$/akorolrarja. kife z6telr Hosznos ib.. Az angolra jellemz6 ritmusokat.tetlihel lpgnehpzebb a kiotvasni fizetem.akkor m€Segy kis $/akorszavera lonatkozikl les. Minde$/ikk€rd€sa bemagoltels6 sor egy-€s. E Rendhaqro 230 *a . azt kell meg tanulni.nEsdn?] [irj!?tu| A rahedli rijdonsag mertett lwora"Lat...------------a lvlelyiket hagytukki.st.Usefulerpressiont -.Ha kesz vagya magoEssal.^"a . nuLi do MD.^"^^. li iul6ml riddn] lv&adii i. €s sz€p€nritmusosanel5 tudod adnia kis 6leik6pet (hm).) tidi6 €rm€nyt jelent egy-egy a r€gi csoda. mert nalta leggyakEbbantlumphrey 6ogari? magyarul? /. lnddr-SzlEliD4 ld'nen EvE*Yo'lE &DERSTAfiD& Mindenki 6rti. d.theTo p6ldak dallama -e Lqlelj r hangs vra isl olvasd hansosan. MD. de nem lly€n Stannard A:llentol a ltvna ntausE tPtEcnE Ajanljuk mindenkinek r€ndeltet€sszeri hasznalaha. valahol.y I Melyik illik ide? .nemzetki'zisz'5? B 7 lvlelyik kifej€z€st haszmit jelent az.aD lsrt ndddl(4 szokaGos) kinahtanak. A kitv. roas audap.Merthogy a "hangsnly_€s dauamgyakorhs" helyett hlan m€g alkalmasabb sz6tanuHsra. 2. hogy BonED w scorLArD ? B.tordilasaban? haszneljak ruham€ret jelz€s€re? 6 vajon a uetyix irgrnevezett. ----llelyiket 4 * rd€st kitararni? ' ffi''"t"t' lss4 ben jelent mes €l6sz6r. I'idh0-edNl !d6'il ldnliid A legels5sort tobbsz6ris olvasdfel. sri(oh.

hilr](a Syahorlas)hovetkezik. h"r]. frEt'orEh..Alauit tudod.!ecsut'!!a" vaqrB: !.0..'EtEnEE2 5 70 ... A annyll tssr.nti.EEnErLtIl. mnu E Rendhasyo id6: oo mM.i.0cx axo noLL.Hivi0n .1l30rt p03x0laz . a C .nqor ta{nar!")Potii:. yrr 4li. 8 l i .riirel'! E ra mondd rcl tenlszl. s9. mGr kl.tosy.. 3.ci!. EPuro foEErtEE LEftrrE'.Pc|ste. 2) 258..( v a q y i s t A .stuorE cLrstl ElllEh.i" irm pdnri. rELL ^ annf. 6 E . 8l ta'lf glro n..I/..rldld.ijn".l lhm l. gon]. A lus6bbak hamarosan abbahagyhatjAk. 5.I f'E 255.qttari.6z{otns? 1.r* 25t . I LEt 'bEltanf 256. hogy a megadott ritmus szerint tessek iobbszor is (szapenl felolvasni a kiejtes-sorokat. a lieil6s(a. hogy 2511. ih.0nuftn. 1.l6lt !6nd..ftogytSE7r EeLAftrttAttrEwn.I l|l egymegsr6litis.lril./S00rE. d n.Ha ismered a sztorit.*n". 7 8 . lnd Cne.3)ncng. iosy e!b6lis ryolorr6dhat6.tirE a hol 14 tE 4. d tdlt ld6t.l6jn.cru azlis jel. / /soDEn on Lrft.ler '3ethen tarit!" lPcrsr! !!d. nyilvan tudod.Et anD rEDAtr?bi:t [dd melyik kett6t mondja a hansya. SE|L a c1taPutE tE . l l : 1 4 .3) sre ntiirkaz 7l rflrDr/-t.lilehb u6llorTlal lr|3 |[0rrr. od [9i.c'ukl. sntryc lanul.iga.* .ty"? ird tde azI a szot. ) I m e a k i v a n a i o sr i t m u : .mit rnc. WEtrE a P'srE nD. SEfi rE 200 f'rnBrs. crll. Oo Vajon melyik sz6jelenti f6n€vk€nt azt is: tad. j6 tD M€r fitldrengetSen tr€fa sltsslql az a mondai./fttEs00tE. EaEnEa. ha mar kiviilr5l el tudod mondanil Egy€bk€nt tanyl€g a Itf.. 5 f .pai!onal"? / ao'co tancosok^t co-co tancosoknak? mi.yrro mlaii r.. fl o kilElt rm 255.0.|. 257.han fttat's urE. s.. A k6ve!kez6 olvasasi-tanul6si gyakorlat l€nyege. srfl.@a d'a M'[hm.0..d0sgtdbt6nt minden.tiyralatil yalahogy".. rl iirr 2l len ls i6lr6la. de viwrzat. ldldt di. 256. hanava c.t A ) .k6tember kozott a legrovidebb uvolseg egy mos. .t amiadjelenti.hogy fu nerem . CttL tE I tus. . I t t o n d a n u n l s e t . t.Unn". crrrl 4 vis!.) rarcr5)remtudiuk.!")5l lfrflrrrrr. hogy . 2.a rr! ffr ledigi.ltf wrrr 1. [d6z]e n{slsrsrna tat sorl ll9rlla mmt E Rendhasy6 id6.x rEvEn. lvlegadjuk a forditast is.o. hogj/ .Uram...ftfiazfgodoftuk.z..magyarul" azt..pEAcncE[F. 2 G ../. nE n.i!r 4 nift0r. .nt] v6losattuk. PLrf tE .o.o.Usefulerprerrionr 2 Hosznos kifejez6rek 2 trj] [ilzf olilsFPRtsiinz H6dolattal varialiuk tovabb Allen ':rr Oileteit (lasd az e1626oldalt).s hlhc ij|] Akkor mehettnk lov6bb. rrrn 6) palacloda st6ci6. 5. 3 D . igr ani:. mesebctl v .zttjl4 maradiitt dk4 lt.0."a Iiddqdl Ihnhhl ld6.+.o." tlmln6ryou. . ami a tr€fa alapja: o lvli @@ a knbnbs6g a crosE+ kozel es a cLosE b€csukkbzbtt? | vonal Hogyan lehet meg mondani . a magyar megfelelSk ritmusa n€m €gyezik az angollal! (Ezeket a kifejez€seket a Tricsok €s a : t u h .fliyion r .nt.leg pl.. a. .

r ulolit! l t{r. hosj/ kes6bb Tald u| I unE olyan ritmusk€plet€ket is S/akoroltat. E Ar@ mull idqjii rlaurimeseq.-.oot( (Kornlbelnl: + Szeretek lenlni cigizni €s olvasgatni. .. [ih-l0Rl[ni]... hogy "impotens". az hrporEnrsz6 (lgen. amelyhez m€g annak id€j€n.sorokat.aztjelenti. I minutc-2ruords E i lvrn nit]a esy p€rc.Usefulerpressions3 .-. rrots'lalaikal Ez 'fi Fpppn hllt idpjii. vakard meo a halamai liijd-ou|ll Dr6baldnira lhodnli!!|nl Isr... E tsj"bh.-.vagyistucat.-. [tulyvord4 + xet szo Apr6sag. meased€tl€m a hiivelvkui iamat Feladat(ho$' njra elolvashasda f€nliek€t): nincs minden r€ndben a sorrendd€|."*d.6 * *. hogy ..rD ilma*lsr .s]-etnem lehet megiLnni {tvna nrcLEE sEEcE 4 €16 angol besz€d: a Stannard Allen-kony.-. hory. Hoszoos kifcjezdsek3 ilt!?-Pntsdnz en] fiturfrrl ezt a lhirg irgfk srfi. pr6gai labgat6sa' (4 kor.€s hova kell kernlnie? I rrr.) helyeskejl€se: liiDotdd]l Ha lgy mondod ki.k E ^ 2 rtrl rd€lt. Mrn A c. nen J6l van. a lfithl €k aUas b€cenpcszcs.. E F€ndhasy6 mnrr id6 . ami aztjelenti. oe ebben i kireie/e\ben mesi sy hd.-.naldh.nt rdosn ar els6. 6 tr@mr szoros 4 tum. amig kivnlr6l el tudod mondani! it Il'dld liill ... FEEsrDEnr cutnon lPl|ziJdnt Uintirnl Clinton €ln6k) abban a s6roz6b€n szaxofono' lgy n€z ki a ritmus: -. r. igen fonbs ludnil de yigAzz. "-.. vas/' [im-P0Rtdnr].) Mi a sz6tanuhshoz eS/ e$/sz€riibbet valasztotiunk.londd sz€pen: [intot6d]. iem€srele*n [i'il. Megintokosabblettel (ha ez meg esyelhlanlehetseges). limFrint]. melylk Kfejez€snincs a helyen. Eizta6sul a halad6bbaknak elmes€Urik. nem lin-PoR$ntl.amiviszontr){'a t60 .. h. ho$..ur-tiz€n.reiryaro/s mawa..xtD craaaETE AtD ../ cime).*"d lnrii-Mrl lriihll I3rh&.".(teha! ta{i{e csak az ansol kir€jez€sekhez!)Olvasgasd a megadolt ritmusban a kiejt€s.ld]. mett az az r'tnRra r-nak a ki€jt€s€. dDlhdd. Az €rdekess€g kedv€ed: ezek a kifejez€sek abb6l a n6reb6l val6k..s.f€lre6rthetik.'3 ..ih?tugoi] .. kefi6".-.zn.fontos".

. Tanulj meg bt sz6t magadt6l Valassz egy sz6t magadnak m5n... Vahsszunk magunknak markanevet.l|srntnilulos t 5. E4yszerre cak egyet! Random Word Technique 262 265 264 265 266 267 264 269 270 271 272 275 2?4 275 275 276 277 *t 16l ...csak ha van k€znclsiopper. ocltvcso csRlnDl L€arn 6ig Small ls Beautiful a A kicsi szep Hrm btii For+ a ! (we love tea) Szines oldal ld6 van flOnaP o month DaYsof the week Uselul Lists 4 tlasznos Lis6k Us€ful Lists 4 llasznos Listak Feladat ..

ninkel amikoreztvalasztottuk cimnek "qondolkodj J.. @e[dm] " t"*r Rendhaqy6 ideje. az embernekmaris olyan Masataz es€szvilagotngy nondjuk. amit kozben hangosan Tehit: ird be a mawar szavakmell€ az angol megf€l€l6jnket. -arc..6. hogy el6sz6r mindig a legnagyobb dolgok nevat bnuljuk m€s. feje.r.cI.leorn Bi9 o b(91 ldm Nyelvet tanulni tgy kell. 4 214.t6t.etcimetesy szlosen. hoqy-a.. sE -b6l bz46s i/rr-b6l lslki] tev6dik ossze. F.rrr? Csakisaz..aFs la '. akkor vajon mi leh€t a ... hosy gondorjnagyot"Ta6n edhet6.ni vezaren na$/ban. ^ 't/oflD LA D-b6t ll.M[i'mt} nurt .) lvrinttu juk. re.. t Ialirn eleg is volna ennyil tvdni a *o1rD.sm.rrlvd'ld]. EgJ marha nasy polon a z mel A sLAp n rnE r^cE E [d!ftt indi [iFr]. hogya ranalE sE^-ber€1.a mnr Bra Isrinl higl nintajira gyaftottuk-ami annyir resz.hogy tud mindent. amin landolniszoktunk. ho$/ t/of. igen az elelijrnt az Lcm. ja.trrleliXirtl.=.€s eml€keztetunk hogy a srr egy €gi csaa torna neve is. (tlm.t . €rzesetamad. Ereh* I 262 . Ha ehruljuk. Ezt. €s a Il legnawobb6llat rqjta a pnar€[rijl].@an ieknt.

mindig abban a sorendben. vajon melyik.. vekonyabb.tP[!zt!rip]+ b€lyeg . hogy legalibb a v€gle tekkel tiszhban legyUnk. ird le hangosan a tanult szavakat. hoS/ .. .r'Ei[. (Ami a kett6 kOzott van.. mint a nudli) de az€rt n€ egytik m€g helyette. hogy "megmutatom a r€zharcaimat (rezkrajc + DrcErvcl.hanem.h4 a b€tii srA. hogy . A trEEuEa6l semmi €rdekes nem jut eszlnkbe.megmutatom a belyeg$/iijtem€nyemet" (b€lyeggyUjt€meny + s.. lecke szavai is eszedbe jutnak O ezs esyrrogen. azzalaz ansolsz6val.. ha az er6z6.taEr{ErIAi ni'. d korom lnijl r. hanem .r.ielent.J .. az m6rgyerekj6i6k lesz. hogj/ hasonlit a noootc-re lr'lltill (+ tesztaf€les€g. tla valaki angolul akarja megmutatni a b€lyeggyiijtemenyet.Smoll ls BeoutifulE+ 0 kicsi szrip iz $zndl bjutltull Az el6z6 lecke ut5n a legkisebb dolgok nev€t kell megtanulni.{bdlmPk0-u&d"l). akkor nem azt mondja. .) Parositsd a rajzokal.}. hogy .. a LEARI| t/C c.bolhaPiac".kirrmitt" .r. ' . amit 6brazolnak! TEEDEI^Aiilla (i .qP' corrDczo. hanem irott lev6l)..Egt/ masik nemcsah . lesink6bb kinai.szOget"is (az is el6g Pici tobbnyire).lev€|" (nem falev6l.clir'{ll).rr.. 0gy mondjak.betii".. m€g azt is jelenti. Az apr6sagok koznl az egyik. hogy .rni a borha ..v. ahogy eszedb€ jutnak l1€g hasznosabb a dolog. ha nem. hosv PLEA.dd.6t . Ez vaion melvik lehet? na hiszed.. med szir.. ha csak az nem. . angotul is van olyan. azon kivnl.

Dzek szerint melyik a nem sE /Y[!26. D) Az 6lebe nltetett. 'Iippeld me& melyik k6t-ket sz6 az koznliik.. rak 2) kifei€z.. hogy csak harom betiit kell hozzajukmegjegyez.lj li k{id1 C) Ertem.. nak. iry hat alis n6hanybetiit kell angolulm€gtanulnod ez €s legal6bbtiz mas/ar sz6ra leszj6 neked.Hf"" lk6jd}? 4---------------- cllcxon t) I sEE---lli'xtl kovetkezni... ni. rurttul "----------------r stnsnttzatt --..:i:1'.Hnmbtiit A harom betiis szavakbanaz a j6. CUf Olvasd el a kov€tkez6 maS/ar szavakal na mindet meg akarnad hnulni ansotul. A) Cs6kkentsik az iirakatl 2) now srulr t urrl..ir . 164 .lhtr !..kjaltotta. (hogy fogalmazzah.) d 216.nD PBtcE& ll6t$ kr d0!'iicfti 5) t EL EE caED. sfi. onnan tudhatod meg.. Ami na$ion kev€s.. r.l\.. dtr' c|I7ltrtl B r fl']... talald meq a tordiEsukat A) Segits€g!. stiia] tendha$/6 a]ol .csah a ..Enn€ljobb bulit nem aj6nlhatunkA kOvetkez6 siavak kOznlhlzd aH a harcmbetusoket: clJ4htl L'si !ist6t) *"1.Lan l"Jl"ij::. ha leazt szamobd.l riionh[ lt'l 4) IEr's dn .mond va 4 ll sir 2) kielt 4 l) vag 2) csokkeni sz€ps€ghiba: harombetiisig€inknekne$/ esetbenrendha$'6 mnlt idejii alakjai van. CEY. e) How is mondjam. Raadasulolyan harombetiisitketvalogattunk..Ird be mind€qviksorba.. akkoEem tiz.liil{t itl 3) nD sATtEdr r sLAE lhis.. hanem csak 6t sz6t kellene bevagnod.rnlt!t) tlo$/ egeszpontosanhany betilt kell megtanulnod.'1 ctrylr. PLIT. hoqymelvik iq6neka rendhaqy6 alakiair6lvan sz6.amelyeknek €gl/n€ltobbjelent€se is van. amelyekrg lat (le)nltet kiatt ril 4l)Et2) + l) iil2) (le)nltet a I) t€sz. hany knl6nb6z5b€tii van a Kv6lasztott szavakbanSED..{jl "EArInirl ''rrlehl EEAflftiI n..

mRco.i]llil szerencserc rrlfo*l4 villa (evSeszkitzl) atw fltxa w. 6s keress a listan (279. Forditsdle a kbvetkez6mondatokat: Bocass meg az erd6nek.x i6t .vEnlhFolv. paE-. misztikusmondatokatlathattunkbelejuk: FonaDr nE FoBEsr. Fo*tt. frr-GtJV. FoRflettE*.) magadnak egy masik "misztikus csoportot". amikor a lista megkonyoriilrajtunk €s miniegy "adja mag6l". frrGAToNl "xereil f. FoRnr. pLA-.€ehat tanuld meg igli. Szerencserevilla.Naryjab6lmi. old. ero. + Szerencs€re egy id€g€n.Bizony 6rbm a hrznAl.:. A tiedetl Figyelmedbe ajanljuk a cot". klilfbldi SzCp.7Enlhrctr.tAELya Fonta. FoAeor. FoEctvE) . ftr&rvttAELy..letudni". + 4 (@Steitsdetavit'at Lzt a hal pici sz6t (flncEL t:oREsr. es is igyekezniinkkell minel t6bb sz6t . f0r-ClT.irlftro$l 4 erd6 FOR nh a /EDLvllii'fAiil. flt a. F€lejtsd el az erd6t. FoBarvETrrE FoBE atEB. kezdetil szavakat. . Bocsassmeg az idegennek.. old. ftrch0nl o meqbocsal E d/yER[f in0d $ idesen.). ez tort€nt nahany I.toR kezdeft sz6 o cEr. szen6k (szerz6d AUt ronl6cr64) a lis6b6l dolgozunkl2?9.

jnl rajdarom a s6haj srarls?iil feb6hajt.rrro iILrEr. srar o s6r rr. l'la mat azt tervezi.a F^n es a srarr kivatelevela tbbbi mind olyan. mely szavak is azok.ri hvi] Olvasd felezi a harom sz6t: a P. | Felsohaitott a litvanv letun. de fAjdalom volt ran€znie arra. Ha j6l ieszed hozza.TeqnaD ll6ricka lestett valamit de fajdalom volt ftneznie ana. test. €s amit 'iltet: NbvtNy *ed *" dt hosv tedda 'betuL oda B::le.€s amit tervezr rERv lvlondd fel a tanult hat sz6t! lvlondd fela tanult hat sz6tl Plondd f€la tanult hat sz6tl /r. amit kilestett. hogy azert is hasznosakezek a med. Vagj/: Tegnap M6ricka kitestette a hkast.6s amivel fest: rEsrE{ Pr-rr + lERvEz. amelyeket arr6l leh€t megjegyezni. festehhaidla Prr.jt . nOv€nyt. .r/Y---- Megtanulod ennyib6l ezeket a szavakat. amit festelt. hogy csak egy T betn valasztja el 6ket ewmast6l. akkor elm€selrink eS/ szomorlr (?) tOrtenetet. megtudod. horw inkabb ullpl eS. ird oda mindegyik mondat mell€ annak a sz6p6rnak abban a mondatban szereDel . Ez a tOnener Osszeloglal ja szamodra.) Tahn felliint.L. .es amit s6hait:sor r F/rrr + rEsr.r."t 266 . TeW€l mind harom angol sz6 v€S€r€ €$/ T betiit. E ENanylcliir]a ir6r-E nltet.. nov€nyhlintlo P. terv n rrhknl a tervez.+o!(|||evteo) lt||sldti. va$/ segitsunk? Ha segitsnnk. ho$/ isekeni €s f6navlent is miikiidik.rlp.

A cimken het hulya peoEa.rarrllrus4: vtroskereszt a narancsot is igy hivjak. /"r..iPli4.t1illfurcsaszinii rajzfilm'p6rduc.P ei1 Ha mar j6l nennek.h i'zct . ?-a. amit nem tudt6t: vELLoB/4 s1rya. E[Aar 4 lekete. crd [hh]:a new York-iiaxik (+ crt) tehat mind milyen szi' I e z a s z i n J z t i s j e l p n l i h o g J .r/s h.4. Fn14 t6zsaszin. hogya szineket(szin 6 cororf. Br. iti e$/ mem6riamank6-kviz Earl!q{-\lip99 ird be a fenti lista tiz szin€t a m€gfelel6 helyrei I a ansolul. BLaE 4 kek.owla barna. Eb6 lep€s + . a 5 7 n r h e6 r g r 6 f L e d v e l l e m e g e r t a ! 6 l a e l n e 2 3 EaruIdtl csomasol6paptr \PAER4 papit).na[ nj.l. s z o m o r n " . az €gyik feket€bb mint a masik.'/Er o/rElr!i{ vrn]llelyik szinr5l tudod az al6bbi listaban. aREEN + z1ld.t Amerikiban . aD. moz t'E^cE lti\z\ zbtd 66k€ €s€szj6 n€v egy kornyezetv€d6 @ E. how mit jelent magyarul? 6tuE lttitl a I"l6sodik l€p6s a sEF no Isd.l til Ivlost gyorsan kd be. r^nmE^ It|l|'. + piros. .Szinaroldol vajon mit6l van az.J . C. w 1E o tuher. aREv * sznt\e.z van. t g o " I egy whisky neve. o/utar 4 narancssarga 4 ErvJtEAled. a m P r i h d il ' " s . [hlor]E)az ember mindig honnyen megtanulja egy ideg€n ny€lven? fiindj6rt mindenki kipr6b6lhatja.

cEtniEy1 e\sz|zad lvlilyen$/akranjelenik meg eS' lap. Sz€rint'lnk erre mind a n€gyen nagyon vagyunk. ho$/ az alabbi sz6szedetb6l e$/szerremindig caak eS/ sz6t n€zz meg. hoS/ n€m meg... meg mi is letudjuk az id6m€r6 egys€gek€t angolul. nn.$'Ecan 4 masodperc.n 4 perc. €s ha mar biztos. (USietudod. rLEEra hal. helyek-re pontosan azokat a szavakat. de annal izgalmasabb. K6sd Ossze.ttlliil one*rrrhfr1 ont mc.j .. onr o. iEARQ Cv. tfittdl a €s| evtizeddel k6s5bb .1 ldi tv...ntios? 4 a huszadik szezad @ 160 gl . akkor n€zz a f€ladat ala.LrlflAil Beirtad a kihaqyott helyek€? Akkor most is ird be a kiha$iott hianyoznak.. az ilyenjellegii megj€ryZ€seink te €rdekedenkiviil semmi mest nem a szolgrlhatnak. tto m 4 h6nap.1 d csak e$/ masodp€rc lvtit. amelyek onnan o ld8cad. DEoIDE a a\ltized. D v 't nap. hogy: D^rLrlltilil I+EE/'.. Eow c> 6ra. Mindenkeppen prcbald meg el6sza'r "sziizen" megcsinalni.tal.. ha az a nev€.) . hogy miben mennyi mi van.. a-Gll + eSi 6raval ezel6ti LAEnl.ldii von A k6vetkez6 feladat arra szobel hogy te is.. Els6 Etasra tal6n neh€znek tunik..toellaliill Arra k€rnnk.

&Ltlfu!-lul Aut usrl6giisn'l . februar.A m6dszerezuttal is roppant is: ljszer{. ho$/ az angol anyanyelvliek hogyan je(yzik meg. na tetsziK akkor ismertesd meg barataiddal.ismer6seiddel ide leirjuk. hogy "ttarminc (4 ')'. most azt is el tudod mondani angolul. marcius stb.[dd Arra mindenki emlCkszik.te m€g b€vegod.lla mer mind a tizenkett6t tudod. akkor menj tovabb. ** t69 .llo4 ApBrL. oz ezt moid tonuljo h5nop <. angolul. hogy melyik h6napban hAny nap van.Es ha m€stanultad a versi' k€t. ltt egy igen komoly €s felel6ssegtelj€s feladat 16l van sz6.nd [0-VEl. JoM AfiD lyowt BER [iF d?3rin." [Arj]) IErBft DArs . ami azt mondja neked. PeFze.ras SErtErttBDa [$ddidiir [|r eq-T$. nn iusnak €s novembernek. sitty-sutty meg l€het tanulni az aHbbi versik€t.Okinekmost nincskeduc. hogy melyik az a mamd€k h€t h6nap.mint varadi ts€laa szabadrngasl ns lehet i6 hangosankimondani a szavakat.5EPrrr6ff IsI'p-ft bdrl ocrosDR lrl-I0bdl NovEt$EnIn -\l fiiil Drca"Bei ldi-Szdlhdd Most pedig el6ruuuk neked. Roppant egyszer(.'raltz6til) napia P DAv j van szeptembernek. amelyikben 3l nap van. J^duaav lh. Meg kell tanulni a h6napok nev€t angolul.tnttoil I.bBRuaRY lhtflttil tttABcrr lnhrg] A'nJLlEti\ M^ylril . iaprjrisnak. illOlllH lD'mcrl tlagyjuka rosszsz6v'ccek€t. j6 hangosan. hory januar.ha l€het.nnnldfinl. hog} a iEasaAflv 2Al29 napos.

minl mi.BsDA. dosasd: [Dm/i. I|nrdledadi. akkor a sonendet a nagriMor|wEntaf6n6kbt mindenhova kOvet6 gyonyori frversw{61 is meqieqvezhel€d. mondogaLni ig] montyi:di. sann.nrdi nindift{idi latddilnd!. hogy a het napjait be lehessen A D'yldiii a nap sz6 az aHbbiak kOziil barmelyiknek a v€g€re biggyeszthet6.Dogsof the ueek ldijr!r idvil]o a n€t napiat Ki kelleti ialalnun'k valami Huronos csod'At arra is. men ahkor sosem fogod kap6sbol a tudni. I Lehel. IlEs.) em lehettudni. Ha pedig mondatban kitnnyebben je$/zel m€g nj szavakat. p€ntek €s szombat €s vasarnap. tuIDAr aND S^tuRDAr AED gnDAr. vasyis sz6 sz€rini: szamora.DsDAy. De \iglAzt. lut. l'leglepi-jutalomk€nt pedis (akar e$/ KindertojAs) eS/ S/iinyitrii sz6t kapsz csak 'igy. 1YDD ESDA| A D TrrrtBsDAv.loa m€lyik csiitbrtokltr Na. tiidi.. akkor itt most magadra haS/unk. nr. akkor S/akorlaskeppen otvasd fel leaalabb ketszer ezt a mondatot: MotrDAy ^trD TtEsDAy. de ne csak sorban s/ahorolj. FhtDAr. akkor eS/ kicsit nazegesd ezek€tr no D r. szerda es csltortbk.ors/kbnnyen ha tM us tN w [n dij?6t nr tld] '. srdi]. almodik" is benne van: DAYDEEA lliilinl 4 atmo do zi}' n liezdd el ezt is mondogatni.hkor ma. Il. SarvaDAr.tdrdi. €s melyik a csiitbrt6k? 5 lvlega kedd? .hoqy. lto ':t8 . St'tlD /. lnd lnd . WLD\ESDAV.ndi tr:rdiv. tia annyiE olyan va$/. lr. amiben a Drr-en kivril az -alom. Itl/cDtrEs.ni ln.n ns. satr La a DAr-t mer meqi€$/ezted. napFid mes ' dnak szamlalva.ndi] + tl€tl6 6s k€dd. €s ez€rt ezekr6l ig€n konnyii meste$/ezni: lrlot't.

) A RoBnso Cntlsogban a f6h6s. r* i?l .taflsDArln tt sznrl. kij'i.lil lt Ad swoa vlnrt' cnt'li) Man wEDttEsD^rlnat' !. hrl <.til .litdilI'Lrt! I. A Robinson Crusoe-titrt€net ism€ret€ben nem nehez elta|alni.: MatrSAnnD rbt.t \izlil.t' sr.1l|t'l.yisaz 6letb6l tanulod meg.95561 . t ^n tqotrDA. C. Az€rt ez a neve. mi€rt van ez az elnevetiogyan ford'tanad le: C ru lhtDAr ortE LAE o WEDtEsDAr. (arRL[0ii4 4 lany) hivhatjak a titkarn5t.. mert a sztori szerinl R.. hanem orulj. k€s6n. hogy itt is Syakorolhatsz e$/ kicsil. hogy melyik n€v es€t€' ben milyen napm esett Pentek megkhlasa. de ne fanyalogj. Robinson Crusoe rtltal felfedezett bennszUlOttel. Hogt/an hivhaftek volna lrratt IUtDAv-r (P€ntek€t). amit mondanak neki.Usefullists O Hosznos list6k liilzfullirlbd A Ltsr oF ALE AnvE NattrEs FoE lrt^d IttDAy lii liszt0v0l-IoRillir nii ?{ m. ha Robinson Crusoe nem p€ntehen tahlja meg? Egy kezed ngyebe es6 naptar segits6gavel ird be.. ftd ide. P€n\eket angolul ttlAtrFruDAv-nak hivjak. P€rsze a h€l napjait iig.rrE [ijr] + k6s5. mir6lvan sz6. illetve az olyan Az ircdaban GnL I.n+iidi] (lvlajdmeg€rted. hogy mindent megcsinaUon.n'J|lil.htDAy-naK kollegah6lgyet. nem innen.z tt ^n ruEsDAtln. jitn (€s a rendhasy6 mnlt id€jii alakok).i. 6 Segitsag: cttttE crt E co Elklr.. fe{i: r DAvlhiilil ( pentek.'saE [nrn]o ember. akinek az a dolga. p€nteken tal6lt ra.

(4 WaLr AtrD. A "seta.hill sz6ban "o betuhetyett A.loves"jelentesri jel€nt€sii sz6banaz "1"betii helyettolvass. megtalald 6ket: olvass az "i!. [bd] A "vadaszik" PI akkor foglald6viden mondatbaa sz6parokat.) IeMr IXdtuMaf e ArrMtf EMU* namelliV.s€t61" [tmk] A "szeren€se"jelenEs(sz6banaz "1"b€tfi helyettolvass-faet. [ik] A "trikk" jelent€sfi sz6bana "t" beiii helyettolvass"plt.sr oF 5lgoNrs yoa Cr lrtlrE naDD .. hoS/ legalabb abban a durva sz6[irbanE {a Drcttaa{f.3* . Ha meg akarodje$/ezni a szavakat.. xt LK.Yr llfl rf.wAEn Seta kozben. annyic rnt hogy a counbtsz6ttban ninc is l7l . hikl jelentCsr: sz6bana.jl dd d?irsrtbij osindsing ldfd 5 sz6.rcr lni srar l3dl l.amit magadt6lis tudszPli perszenem 'rjuk Ie ezeket a sravakat (sTintesoha) de-az€rl eS/ his segits€Set adharunk ahhoz..rldihi"oril..Useful lists 4 Hosznoslistrik lii?tullis..nin6 k6ztnk olyan.h" betii helyettolvass"cat.|3r] A L.n"'t..€JT IhT 4 trirkk Rem€tjiik..Jatsr Br CE fiama O E IETEB vrn lbie [6lhn ov edft iu hn n. amlb6l 5 igen cslnya sz6 Syarthat6 egyetlen betd megvaltodaGsavat waL" h6n m.

€s mondd gyoEan: I Sik€rnftfeleannyiid5 alatt elmondanod. amikor elkezdedolvasni5ket. Fogda k€zedbea stoppert.9 masodperc Allitsdrel sajat rekordodat.a "stopper angolul: srerr.. riamarosanh'irom sz6t olvashatsz. mint az el6bb? A mi rekordunk:0.lennyiid5 alart olvasrad z_ elt Olvasdfel m€Segtiszer! lvlosT inditsd et: rorvlniul o most rtuffrlhrdl o siet flrrvlel6l + lassn 'ill'tsd Ie.6s kezdd el marni az id6t..csok ho uon kdzndl rtoppcr.Csakl€galabb6t pr6balkozas ut6n szamita dologl Saiatrekordom: ./rrE bdopftel.ho$/ hogyankell mondania k6vetkez6szavakat angolul? llost mar biztos nagyon kivanci vagy ./brdl a rassn HoST eflitsdle l.. i:2r. lvlostmennyiid5 alatt olvastadel? . Kell-ekerdeznlink..{oplniule most r. MoSTinditsd el: .felodot . MOST F€lezdmeg ezt az id6t.//trylh'il a si€t s. .

az etad6 titbbszOr rak€rdez (legalSbb 6 is tanul).crl'ijs4+ rizs ra. gl tudod k€pzelni. as ketiet a THELEAsr Anor. 274 is . ho$/ €zeket a szavakat nem lelejied el.t jelentesii trehez" [hird]"kemeny.mogunknok m6rkonevet. L€av sz'ves el6v€nnia f szrves elov€nnr a tantazradatalnosr nE BFrl6ln6s..ez egy nj mos6por. vagy a koz€rtben keresd nagy deffel-dlirral a PLEnftmerk iit rizsl.el). hogy mi fog tort€nni? Te ta'bbszbr elism€tled a sz6t (€z a . Oszd sz€t ezen az alapon az els6 oszlop k€pzeletbeli "markaneveit" a m6sodik oszlop ierm€kei lrczott.Nr ne\)n kohbs€scsillapit6b6l.hogy ha barmi nj sz6t hallasz.s."rrc.] $/6s/szer + AliArhol vaqv Ah6rhova r'rE Lasr cEA1cE[ddlisn rsinsz] /Er o...nirl .. Es az 6lm€ny €l a a O vedd €szre./cr[ink]+ teheraut6 PLEtwrlttunil flaaDLrltitdlil + Alidd n'E LEAsrA.how azt k€pzeled.t dijh.rr [mrdszi'.hosysenmi kbze llesalabbis mi szemponlunkb6l) r. de ko molyan.€s ily€n6ftknldtek le a boltba.pr6bald ngy m€qj€$/ezni. m€nj be a hozzad legkozelebb es5 gy6$iszederba. hogy az illet.hsldll + benzin + rooLbiJtl szercz^n m.owrldd lisn'i-$AUNtl o A leqkisebbmernviseq lsm€tl€sk€ppen minden eqyes Ejzocskira /r.i iermeknek milyen Ha eg€szen biztos akarsz lenniabban.t) rra.Yrllnd8rla moior d I ' l a i d n e ma l e o i o b b + A" l EqEl. akkor aj6nlhatunk e$/ nagyon duna 6s direkt m6dszert: t€nylegesen a val6segban. U6losszunk Remehegy nrodszer.

napr6fnapra csinalhatod. h6ny olyan nap volt moslaneban. akkor nem is olvan rossz bele. Valassz ki bt olyan sz6t. mar nagyon unoo. r. el akarod keriilni. amit nem tudsz angolul.Tonu meg tit sz6t mogodt6l Szinte uiztos. hideg €s ragad.r 175 .rczorvrnl-b€n lihiinddl..i€lent€st.zt az Ot angolsz6t most megtanulod magadt6l Es tanuld meg cay U6lossz sz6t odnok m6ro. old. folyton elfeledkezel r6la. nzenetet./-ben. Ezt a feladatot folyamatosan.ril. amikor €gvetlen lrj sz6t sem ianultil Adunk hozz6 €gy hosszli szempontlistat A teendS: minden reqgelvilaszd kja lishnh 161(2?9. j6 kedvre derit. . amelvre illik a soron ka'veikezo szenl pont.. nem tudod elkerlilni. Ellen6rizd. r5adask€nt tanulod meg. tt'rt€nelmet. dalt csetlcg levelet. gondolj erre a sz6ra €s mondd ki angolul €s nragya' valaszd ki a lisdr6l az €ls6 olyan ism€retlen sz6i.Utana azl a sz6t. bejelentAst. bele lehettennivalamit. nozd mcg az angolnaryat Dtcflonar. hogy a naP lolyaman t€tlen vagy 6Ppen nagyon is nvtizsgos Pillanalai'i ban Sondolj vatami et6re elhat6rozott dolosra NaPi eS/ sz6 nem soh. Nezd mcg ezckct a mawaFansol . Ha elfo$/tak a szempontok. t6bb k6ne belSle. vegy€l valahonnan magad el€ valanri iltalad irt szoveget. de ha hinden_ gondolj csak t5l liggetle. rossz szaga van. ebbe bel€ is r€r.) az els6 olyan ismeretlen sz6t. Va$/ vesigmehetsz a tistan m€g egyszer' A kilalasziAs utan ismeleld el magaduan laromszor a kivalasztott sz6t angolul is €s mawarul is Ahanyszor naphozb€n l€l€gzetv€telnyi sztinethez jutsz. j6 szaga van. leginkabb sarga. te magad is meg$/arthatod a kovetkczci havi ada' got. amit ott tal6ltil. nem f€rne el a lak6sodban. amely/amelyn€h/ Szempontok amelybe/amety16l stb. ehet6 vagy ihat6. elmnlik. es annyi. R€ggel kb h€t Perc licll hoz' za. hogy stimmcl'e Ut6na hatirozd cl hogv. megrikat. $/akran szoba hozod. hogy ie is irt6l mostan6ban valamit dramit.

mondatokkoz(l melyikbeillik bele az altalad 6ppenmost tanult egyszem sz6. ForEEf F0nEsr.r 4 . raponia.1 dd libz FGEJISZI .. szezon.tcfft' 4 6rE6dtla rcvx/wLrce cExnE4 Y6tn-ltdt!* 'I]nl eor|ErnuE 4 annyslalaty trfrr ff rrarssrEr.rAl nErtfirc tE 5or4 teirislidtuh\ ..1 ldd WH r's flrE z Ivr& dd. pectr h'ijs?l a 6r (arue).o. f. tAIttu'/r'fE .n.rNouBrc|. 2.] Ifsa FrLn *trn a | li& d filmvidd -. lailn. sr6raztdtd raru o o. l'G.. odirdftl |oFm6cln? .0. helenle..ntsE s s a anagt 6r..a.d ldd n.aE."' Ittbd |! utlLo dl u ![ lintr !r!.laleokkal a nEt. a tl.4E ettentElit s!. FonaEf 267. #rso. yllag4 vrflr.am€nnyitmondunk.v Af'sfttEpnteE nB oF ?a ltliat in snnslar autiinak? 265. h€zdd el olvasniezt a lis6t.t/.frSl rELLau6l EraE ELtclynnEglpttrlol EnEEr N. tla ki akarodpr6balni.la lifni.. Nem elitjuk.1 in ldjliv 6.nele y.8. vt]"/-AaEbilitul ralu.l.. ag c JIr.l I.. nrpilalytt{r/4 hoiente. n.r 16. rrjsrsrc?r.ac mtfuttt o. o.. . 7-al 268. amelyetnem ismersz.ttrrarirrDEa Enn.5-A havlla!l 268. €s tanuld meg az glgi olyansz6i.. 4 rrrrf.4.ha egyszerr€ mindigcsak eW sz6t akar m€gtanulni az ember.... hogygyors. bavont naponta.CggszerreCsokcayet! A legeslegegyszeriibb m6dszer..tliill o szabary K€r€sdki..y hfto'rl + €v+ szak. nEnwt En cErmnr 216. MEssaaElfl'izid?ll 0zenet.akkor tenyleg csak annyitcsinalj.. '."[t s] cavrnr [*nt{ ls6ldft. teng. ho$/ az alSbb kifejezes€k'll.. lr's tornsr EatLE..1 o ldjl'ft hd.sr rEE /-. lr"rrfnf .r4 .E. '. o liagytln netiircnet€t.&rltibtlil4 v^ros.{ o E n n e ha f i l m n e k Ir's Aca'.azonbanbizios. I uvEn t rovxfiLrffE 4 Fat||nllarcbar talom. ndogasd ) es ..iting . nEntr. nE fonlntfELf a FahEEtEn. 0.0.. helilapt fflrny4 havo l0r.1l BEr2103^rEE3lGrEr al sno. 3.

oldalra. liji. Van kbztrik olyan. amit m6r ismersz? Htzd ki $/orsan! A titbbit rakd logikus (= ietsz6_ Csoportositsd 6kei: "rPPr[.{r[!zd]l vorat hasznos (a uiEru. llyisd ki a szemed es jei6ld meg.l)Utana a megielolt szavakat ird ide. Csukott sz€mmel b6kj ra e$/ sz6ra..l.pi] (4 boldos) szavakl szomornr+ s. €s azt a sz6t nem kell megtanulnod).r6rar'[i!.frtll) riorrs .Dzt cs'nald meg kilencszer (ka'zben lapozz nehanyszo. az BIIjGOOO.srl (a haszontalan) szavakl Csoportositsd 6ket: ig€k: i' en . amire rabbkt6l (ha pont a kiskockaba tal6ltal bele.llondom lUord lechnique szavakl'l6dszere Kiv6lasztott J ' im6idhl-tiin o v€letlenszeriien Lapozz a 2AO.

rtl . a nagyia "siel'rt. Mondjuka kiraly kapja a "korona" sz6t. ahanyszorcsak akarcd. holl€ga kapja.oszd ki 6k€t sz6modrafontos szem€lyekkozott. tn kapon: Rokon kapja: turat kapja. S€nki s€ kapja: ria ktszett a m6dszer.annyiszorism6telhetedmeg. lrhatsz €l6re ij sz€mpontokat/k€rd€s€k€t a kt'vetkez6adag veletl€nszeriien is kivalasztott l78.

a z t j e l e n t i i g a z 6 n ) Keress olyan sz6p6rokat. A v€g€n szamold m€9. azulan 6t a masil oldalra fia a !'igare is elCrtel. A feladat: addig menni. tlyenkor szokta az ember mcgtanulni. amibcn minden angol sz6 benne van. ccdr|. hany szot tudial. hogy melyik sz6t tudod m6r' 6s melviket ncnr (crc valok azok a kis kockak a szavak elott). men az oldalnak. €s gl/akorolni aharod. how mitjelentenek a szaval\' rc tto't Jaissz lvli itt mar nem tudjuk folytatni.i6le. . AzutAn meg lehei nezni hatha bcnnc vrn ':gv szo l a m i t € D D e nm o s t l 6 t t 6 l . ha az illet6 sz6nak egJ tovabbi.a n n a t i s i n k a b b . ha bugyuta.nulj b. 6s akkor lg.yis megn€z€d az adott leckct. j6. €s talalj egl/ neked teiszo masik jelentest. most mindenki azt varja.lokat A feladat hason16. akir ily€n is leh€t: lt! van k€t crt Ejtlh hat t/.O Listo aondoljuk.. ha halad6sabb aH\or csak ansolt..h a n e m c s o v € t i s ( s 6 t m i t i t b b .alod ezt a listdt (am're nem val6.car tt^r.csak egy kicsit nehezebb A 16b6k€sigmeg a ravagesigazonos. ha hezd6 vagy.€ s a l { k o r m o s t m c g t a n t r l h a t o dA z u L i i n ' h c l e g v k i c s i t i s m e t e l n i .Amikor megakadsz. Nem i6 arra hogv hieitist t. hogJihosyan lehet m€g egyszer megforgatni a szavakat. (Most egt/ kics't mindannyian meghat6diunk ) . Nem baj. slraLL-ALL. 6s lassan nrAr a konyvnek is vcge A folytat6s rad marad. Bdkj r. va!l/ azart. de csak akkor mehetsz iovSbb. es onnantol lezave menj folyamatosan lefele. mert ne. hogl/ a PrPr nemcsak PiPaL i e l e n t ..o l v a s t a l s t b . l4edd'g tudod tolytatni a sorr: . E n n e k p e d a g 6 g i a i o k a iv a n n a k A d e g y : n e n r s z e r e t t ! i l \ o l n a . k i e j t e s i j e l e k . ad kctto: nincsenek v b e n n . amih rimelnek.litx€u0r HetiDolrnl nir$cs ctcrc-v€gc Ezt magyarul m6r m inden ki jibzotta.i lalahely'k oldalon eW sz6ra. folytasd a lista elejen. mert ad esy: ana az egasz kbnyv nem alkalm. ho$/ van as cz nrir bnmngiban is val'ni Azut6n bc lehei jelolni. mert az €gl/es szavaknah cs?k egv cgv (az is isaz. ho$/ a kt'nvv vag€n van eq/ Iista.. hogy Aital6ban a lessl/akoribb) jelent€se van benne. lapoz'l fcl a .ds r€u0r mccir. m€rt tudsz egy sz6t.BosE EosE slb lriAl velnk k€tsoros vers€ket. l E hasz. amir a Wo^D?Lasranil lnlet llire is j6 e$/ ilyen lista? Hei el6szOr is.. kaPj le egy sz6ian. flire nem j6 a lista? Nem j6 sz6t6rnak.2i a lislal szodrnak vagy azeri hasznalod. amig gondolkodds n€lknl minden-nra gj/ir sz6nak meg tuood mondani az angol megfelel6jet Ha megakadsz.rs. m i v e l i t t a l a n t t a l a l s z e g y ' k e t o t l e t e l a r r a n a z ! ' s t . ld teljebb) ad lietto: . as abban benne van a kieites-manko Het ennyi. pl. hibrid angolmaS/arl. vagyis mindig az eldz6 sz6 utols6 bet(jevcl mondani cgv trrasih sz6t? Csak akkor er. esjegvezd fel a rekor.r. 6s most l6ssuk az egy k€t btletei: Csak a ma$/ar szavakat n€zd. ha tudod is.egadott lecket. a lisiiban nem szereplo jelentes€r is tudod.

2O2 U aRoBD kiirnl 'r 2o2 E AnRtvE(arskrrEnE) mese"lKeziK E . 174 E aL ^ncLoenve]Kket3174 E n cottot alXonot S tt D . 185 E irrrE e cim "j 179 E ADEcnvE melleUiav f \\6 E ^^rasr megigazir n rg5 U ^DnnAL admjle]-i.aM rcpn|osep + 227 L) .aaer augusztus "c 269 E Md( het"' l)l.91 LJ . megengedh€ti mag6nak.tt2.t riaszt6 t 45.' 22A E ^o f.r.em n Z 12. fentj n D2 .rrrolv. cselekedeti cselekszik .2 l s E aRny hadsercgn 3? .l6tiinik:i 66 U APFTEalma . 199. 228 E_ aczvaL tanyleges. 274 E ^ttEAs megJelenik.teonas "j 22a E Acnot a]Kci6 ca 22a E AcnvE aktiy t 22a E AcflvtLa akri'vitas '. 36 E ^unnE . utan *. 194 U_ ALtt. val6segos ra 224 U acrutLLr yal6j ban.c 73 n_ atrnor idegesit .sod l.l * r's E /drrr megint.ts soo. \ s 2 : 2 t 7 E /rafl m€rges.260 ftn tz7 tr ArsAtD(BEarnatD oF) tart t5l€.6 \\6 ar ' E ADwEnsEEtv hirdetes f 87 ^ 4c! E tovennsma taetcv reklemns/noksag f ta6 E aExoscs aerclric 'e 227 E aEaoPLA E repi)bgep . 45 u ArarruDE hozza6ll6s n 29 E .237. ts rcssmLa amint tehets€ges ra la5 E Asn hamu . 2O5 D novnceo hatad6 'a t44 E ADvatir aE el6ny n 24s lJ tDv ltutrE kaland { 9l E aDE a haLarcz6sz. k6z€lit ri 66 E APmL eli]Its t' 269 L J ." ros E_ an tevel1 f 227 U ...e 176 E Apphoact kbzeledik.nr mennviseo'j 274 E a N De s * J 4 .xffr miiv€sz r" I lo E .s ^.c6rr ti$/nbk 14186 u rafED ewet€rt !. 1 1 9 9 .vcei.evn t6 E AFEM. 27 4 Ll .tsr majdr.I&toar rcpillijtet '^ 227 U An-aAn legi6madis a.rr.. l o a ' l 0 9 acrrE rejls f t7s .cr aktus.onaromstt E anAct roham i 4s E anAcn ldmadas i 2s.24g n aywoDy akAr|'].i 257 U ArorEDR eqy masiK n 17l lJ ^nstrER vAhsz X 1)7 E ^ sttER vAhszol.212 lJ aqaar-rtcE ment6aut6 + 135 A A'o. I 19 E arLArcD szabadl bon i nA D An osFttERE atmoszfera i' 29 [l. | r r k a r ( m i n t t e s t r € s z ) 65 1 .r ttt. 9l u ^LwAYs mirdig'^ 34. 16 E ^r7EKsEAvE afters..a 57 E asx keftez f 2t6 E asn (Fon se) k6r (vmit) rr I99 u As.tt2 E ^sn$Aur ilrhaj6s f 172 u ar troltlE otthon ^. barhol.^ Lor so! n 2oo dc abc "" la4 aBovE fer. 22a n acroR szinesz .c€ kor f 179 E .f D .:!rl .{r.r. tulajdonk€ppen . 224 B adntrrEsE akehol akarhova.r. l o l . la7 E ADtn's aPPtE bdlmcsutka f I ?6 E ADD hozzaad. seqitjseqits€a 55 . njra.o 227 LJ .rrll. r c € A s z| t 6 2 . 227 U aLAr.ronE egyednl$ 7a.nD detut. mag€syszer 2t?.Pr elfogad !5 28 acctDEftr 6alesel{ 221 . 152.36 E ADr. .. diihirs ^! 225 lJ ANtrrAL allat .r feln6n .e 280. bsszead ^r 56. telik E E E E U E E LJ E anLrnD tCgitlrsasag t 227 U Atntutl lagiposta . fel r' 91 E . 22? U ar*Pr.ccf.t (sr roDos6) k€r (vkit vmire) . minder.r 228 E act7sEss szineszn6 '. "j 260 E .t.FrDf.rx kiszellSztet. 224 E ANroM at\Arki. valamennyif 145.l. 57.. valaki c. m€gszetl5iet n ZZ7 u arR-crrNDt ioflEa l€qkondicionet6 x 227 E AncE n repnbK'sep 227 . bahova f 224..{D hirdet€s }. valaki i: ts7 E AnnEEe bltni '^ gl." 228 E .

megver. $/6nyt rii r.l 18 E sA*E puc. l 1 4 .E U D E E ttd{ hatuljavminek. tAO LJ 6. 246 E ro.' 2O4 sact EAfiD fone]Kn€si 74 atcxvtno hats6 udvar*A| 62 E srRnDAY sztieftsnap .or kitlcsitnk€r :r 2 I O n BEctMtEE kezd6. lo0. tzo.. (foly6)part lo.69 E rrslrdr kosar ^.f. a2 E soAr csona!"' 127 E t/r denev€r los'tog ra E rorv test. is) ..rr darabka r'79 E_ Bncn szajha. 175. BEcs ltezd s 55 E ror. labda *."' l7a U Br/nD ver S 45. 274 EErEn jobb 4 t94.2s2 L) aEAn szepseg.rff bicikli"j 16 B\LL szimta ^' 47 Nxo mader n 39. popsir.' 246 E Bo B bombez "' lo7 lJ EEcausE zzeft meft ^e 196 E sorE csont "! 184 E BEDAgy'r a2.! tr ffir.' l 14 q .24o E . l O 7 E EnAw ag/ n n? U B R Ac E a g e | | l .r. l4O.tr. lO7 . szuka x | 36 U arE Etr.2O5 E 6E c. se. IOA-lOg E Bduna tonasban ttv6 'r l2l E saumru. 237 tr rrrrv nasyonjsflyosan.Zl9 I atooo rneseune vcrnvom5s "r 4s l! tuow 6r. bomba tt tO7. "csnnyan" + 257 E Bro taska. 46. t44 E BomE nves S 27.! I 18.59 E BoAxD tabta 'r 6a.EEAD tokrej . 2Oa L) Box otflcE jegypan?tirce 251 E BEEnD tunak. . u..t 16 B srrcn tengerpart/t6part.r s5. 1 5 6 .wuunc testepires.tm itt. 24o E U LJ E U LJ E E E 6Esr legjobb r.r brifosf lsg E d&r rnelttart6 . l5a g BoD.Lat 46.ra rE6 nagy labujj rq 4l . 256 srcvcE bicikli:r a s r a n a g y. t6s U tol (kis)lii "" 17. h a r a n g -c s e n g 6: r 5 1 . lsa E tsrrM vmi milqott rr 169.{t rud.{ 122 U Bomn atja rminek f 74 U BEer Nnc kezdet.Ew Bra*N tlj a: sa U aLrE kek "] 267 U aasEerLl baseballal 2.EAr. i4a E 'tzzs tok (ffi nemiszeru) 125 !.6 2Oo LJ drrr medve4. l2O.r 154 E s. l4l.sapos. 156. snlyos.lrYf.fii hew (sk6tul!) . I ?5 E r/E{yE bator rr 19l Ll .t 92. kanyar r' 175 U BREAD atrD BttrtEfr vaiaskeny€r r: 158 L) aE 4 BEtlr. le$/62 U aotl lorral.kellemetlen { 237 B saDLYrosszulX | 16. 9s. 25A q EEerMwa vminek az eleje .r-Ltsr fekete lista i 175 E fl/rtrrr takar6 *r 59. ?55 LJ arsc{/.zacsk6-'45 U era zs4k " 6A-69 E erdoroD csomagf t9 U urE si\t i: 126 E saffi pek n l9l lJ erD kopasz 'c 159 E es.I kekszleles€g r l55 U BtsExutL biszexuttlis " too 0 r6noP pnspitk rc ls7 LJ ."csnnya".rsD keny6r f 158 Ll .r + to? U ein. ugatas*' lo7 L) s Rt^. U ..^ I l O .' 46.?otrrnrrf kitnyvespolc *" l2O LJ . RE r megh4ilit { l9l E et.8 keserii rr I n2 E 6LA6 tekete t 267 E ntcx aou Fekete Lyuk ** 7 I U EL ctuErE monoKli tt l?4 E BLAc. 16. ls6 q Brocr.?. tss. l6 E aetr. l2 E BARtr6r. 5 5 .oRtra unalmas. 232 E BNn kbny! .l l 2 E BELLYhas S t75 lJ Bruss rez ! t2s E BELLYA1EE hasfajes (atv.a 74 Md rissra 'r 167 BAcnsEAr hAtsi' mes. BflEN haiap . strandf 145 E EoDr hutta.rAsr panzi6f l4O kb. l4s !6 Ll d/rtr bankr" 10. lO4 E BEcn BEc^r.a tA.' 142 LI dorror fenek. ae.2t4 U EED^ D 6r. ls9.r 95 U a E .aY. I 14 anm anmot szrilet€sszab6lyozas x* t8l ..Et sitr *' I Cg LJ . E sa atta banan. ZOA.55.

epit f 16 BUDBa Cpftes ^e 16 BurDmc eDuter.korai ebed r.rr aut6 rca.ss gondailan f 245 E crirrEse{f. lgl.A las BRo D szebs + 49 cs6r6.r 186 a cEnlx L mAn"e kozpontifiiies r' la6 lJ CE BAL ITELLTGNCEAcEficv l\dzponti _ tliE2erzo Uwnbkseg -' lA6 lJ cE mE kozeppont . I 2 a . anonEtt tor. tbr6dik (vkivel/vm'vel) a 147 E ctRDruL 6vabs n 246 E c. zrt LJ crre b5rond:'67. nztet rc 9. clucHr elkap (pl.' ?5 src'arc siia tt'i. rzz LJ CARD Kanya a' | / / c'nor Wenink "" I 15 .FEE sE szetbiae . kozponti. 2 1 5 sur hanem n t7o armf. s ovom hozs +o Bvrarr Britannia-'l5t anms t'nt o' l5l anrns EnoADc.{r cement 16 I o E cEvnl{. 175 snE{rr telegzet'" 18I sffcr t€sla:l I lo -^ rrlrr menyasszony 94-95 stuDcE hid: bridzs n 17 wEFcasE aktat6JAan 22A sRarr r€nves-' l9l aflrcnr nadvoni6 h€Desseqti:'lol s ne. A2. 177 crP kuDak (Dl. t73 rrctrr vbdbr ro 188 Buu.8 . 215 E cmnntr.' 22 lJ cEn?18 kozpont .! ag'} 4a suasr our LAUerne (Eu&sr.1. veftozik. forgalmas 'a JB E t " rd e ! t 7 O .E arean sRoxE.{r'r h'ggadt rr lo I cat'rExA fanykaDez6s€p.: aao*np rrr csomasolopapir 174 rirly.sn c coaPot no Erit f'1iiso6z6r6 Tarsas6s /ttc.{xrrf. <tPet { t / /. 12?. megv6ltoztat 202 ..! x 226 CALLur fethi\ " 226 c. lo7 c{/rf sritif 44 caLL hiv: hiv. t O 6 .' tss E o{aer oki okoz ic AlE crvt barlanq. red BurER lai {' tsa azrro. nevez * 254 drl hiv (telefonon) n 198 caLL B cr( 'lisszahi.re rizleties ir l5l susr elfoslall. Bunsr) n€vet€sben tbr ki |' 39 rrrv (el)temel -" 40 fl1' busz!'l2 ra# bokor i l3o rusnEst biznisz.toll6) f 169 c^Pna.r k6scjireggeli.c 276 E entuar ersrerad 4 26n E cEflrArrLl tetmeszetesen + 122 E cEAr sze\ n 60.sr oondatlansA'r 4 247 E ueeuxm ha.iarcs.csuzaskor) n I 15. f6'. beteceoetl:j 198 E c^"rc. tt7 caPrarr kaDit€fn\ '! 2l 26 E crff qondoskodas r* la5.r/a€ cs€r€lr 169 E cEAncE veft. csatorna "" 106 crrD6 s/ertya r'70 crP sapka ^r 169. tat E E E E E E E E tr E E E E E E E E E E E U t) E tr tr E E E E E E E E tr E U E u E E E u E E E E BrEAn n'tfiDszellent:t tal f 6rE ffrrsr reggeti l4o. KomomvrK i r r/.' 160 drorr D€nztelen.r 21. \tsszataro p.' to.t canannnn elnok r! l6l E cEALt( wa3 f a3-a5 E dt nca esaty ^" 274 u cE aE aprcPenz. 253 E c trEr sz6n\eq 4 a2 u cA^w vtsz.tzo. t69 E crr. ariuanr. tzz.' 2 2 1 sv EEAR| ki\!ni6l t! 2oa ar nennn on eosr postafordultaval i27 Bv sEtP hai6vat . 1 9 9 E c rcE. atwET. 150 E U E E E n n E E U E E Ll E n E i tr c. aolmm. lr szzz bika rc 156 srYc' csokor f 55 awcn orrevs kulccsom6 "'55. kamera:l crt . . tdrik. n snotrr'bama 174.r ts. a E k 1 v e h ^ z" 2 l c{a6 l. 246 E c^RE aaBour/FoRsv/se) qondoskodik.v qoho "" t g t suv.. cauaEr.267 . 57 E o r r m a c s k a" " 6 0 . la2 ngnesq. 92 BuBaL R betor6 i 45 BrncEE rL4nn betbr6-riaszt6 r' 45 &ts.nz + 92. 107 E usnn kasftly .' 30.aownr \tesz * | lg.ester. ctuc r etkap s 44 U carctt.alitka.' l5a tr csrrs. 199 a v a t B f e g u t o v e t.

2a5 lgt D ft*<oct.r.' 247 tr cLouD fell$ i aZ. kbha'ges lj a I tr coutt szamol.i: 24 cflEcft o0r K ielent\.rrc j6 buli (irnl!) cr l5J tr ciarsz karambolozik :i l5l tr c d z r t i r m t l 0 l .Lnteibn :' 7a tr k € n y e l m e s' : 2 4 1 tr co cs Kepregany. 24 crea.: t7 tr colnw cousn vidaki rcKon | 23 tr cowmrsDE \idaK. 1 5 6 tr c/rE{n kr€mr tejszin :' 18 tr tr tr ctr. nregszamol . kozos Lr I63 tr Co non Ma^eEr 6iizi)s ?iac ! | 63 tr conPAnYcag.j.ris oszialy :: 62 tr cLAssnoon oszLalyterem t! 62 tr czf.t:42 tr coudt kanapa : 4l O cr./ct kohog.' 78 tr cotrAn taflalrnaz a' | 3 tr co. aa tr counno@ vtsszaszan|6]as : 4a o cout'tnr orczAg: 17. hakas.-2 o . cErLDEEti) $/erek !' 2os o cnrlDtsH|Ess gJer.tnwE falytat " 5Q tr cavfloL szabaltoz .! 13.E itu--a:= tr lr=b. \a\llalal \' 47. 42 tr concaawLAtarsl qralulalokl r l50 tr cot. lA5 tr corrFLErcreljes \' 19. szdnrit6g€p . 252 cor6 fesilkodik.{z koniinentAlis -.i'2|4 tr cornot gyakori..s6tany ! 66 tr tr tr . d. 156 tr c L o L D vf e l h 6 s t l l l l t 2 D corst tengerpart:: I45 tr .: 44. I O 5 .!! 19 | cot"B fesfi \' lO?.coEE jbn. n beieten|.tr D D tr tr tr tr D cdarcE orE's nnrD mesgondoLjamagat :" 229 cnAPER feiezer f 25O CEEAP olcso !' I 17 cflEc't ellen6riz '. AZ tr colflrccr helyes.Yzrrrr. l 6 l tr cowrcv korboi t t6l tr cf.srr ropogos " :: :_: ir J :a!9 D cro55 her6-. Koron :. 80 tr c o r c A e u E K o l l a g a+ 2 0 tr D tr tr tr tr E colouR szin . tr covclrErE beion r" lO tr conDttotl ellapot .crrP altaL:nos orvosi euen6rzes tr coEE Dor. taniblyam J 20 tr c o r l t e h e n : r l 2 a .cAtqE. l o l tr c!rff szikla (mint sziklafall :r 47 tr cu E mAszil\ | 252 tr c l o c o r a . 212.kessog r: 247 tr ctrrzffs $/€rmekt€len a 245 tr dtocoLAE csokobde t A tr tr Crn srr. o . 259 tr cLosEnEss Kozebeg.ocf. ' 9 2 . fasz . 26? colouRttl szines . l a 4 tr tr hidegverii -' l7s tr cozrrf. galler. 166 tr tr c r r y v 6 r o s : . nyakbrv :r.l:--. AO.n :' t92 c co ruft kiszitiit : t3 E] cotqpuEB l\omput.l12 tr colnr?r \idalr .r.{s karicsony:t' Ia7 tr cEuncE lemplomr:31 tr CIA acEfir CIA nrynok " 72 tr tr crcrlffr"rr cigaretta r' 8 tr ctiEMA mozi '! 61.ezit\.rr tiszta. tisztit ri I 16 tr c z € v E o k o s r ' 9 7 .ar-tar€.vrct osszekapcsol .zik .xas a$a t' ?:.' 43 tr c o P y m A s o l r ' a a . D h i d e g r ' 1 2 5 . 212 cotttE.j 244 tr coc Roacd ." 34. I 6 9 . 1 7 5 . Atlagos.' 45 D coox laiz : 43.a l4e agi E Itt .t 29 tr cotiDov 6vsz. 216 coloa6ss szintelen. 246..' 24 crf.vrrrrEr konlaner rr lJ tr corzrf.' lO7 159 :.!| lO5 tr counsf.. l40 tr cor.:. l7a tr ca'rPEELr reli. tr CEEB alienez + 44 tr c cEtLD (ftsz. l a 2 tr c o P l h i s o l a i j p e l d a n yf I a 2 tr coRNEnsarcKit 7A. I 1 7 tr tr cz. meglelel6 ::' 26 tr cor'racE cnEEsE titr6 i 178 tr corIon pamrl. I I I.s. l 7 4 tr tr cLosE kdzel )' 247. 24n tr coo szakics.rr kontin€ns :! 140 tr co.

! Bl DRAW anEAm (Da u..r€ss n6i ruhai 6ltbz€k .ordr. 27o . halo$ r! 165.. 2a |EEP mely f 2O7 tEctrEE fok ac215 DDLrwa (h)szattit n 66 DDLrvEEyna szz.s. 6A'69 E DooR-itrDrt kitin s { s3 E . t2l DrREcmt igiazgaroj rcndez6 '^ ra . I lO Dn Ea r knlbnbbz6 .y sz6tar ^^ 275 nE me1hat + 2o4 D|FERE cD knl6nbseg r.rr konnyli ^. 47 DnM. 12. 1 6 0 .a'z f 6a-69 rrcrro Ar. k€tszem€.232.c s1ftlF'eg{ 247 DrtE datumj randevt.rwlr aktuiilis !'224 cwvE kanyar n t9 dtshvs v6m ^.r 2lO D vnaD!26a. 2OO D r sz6tit.c EK "" 165 E cur.v valuta f 163 cr7f. t98 E ..ltbzik. EArw eszik.lY p€nzi keres rc 90 EARW fttld.a " 70 c.A 221 DEseRtre leir c' 222 dseft elha$/ eS/ h€lyet.rrrr napontainapilapf 26a U DAdcE|zlnc: tancot + 30 E DATCER r1n.$/nok rr 186 U Nhwn tAnk { 72 E DovE gatamb '.264 arcutwr. _ lyes (aS/) . DnD'!...' 154 DEcaDE evLized { 26a DEoE sEs deEember 'a 269 . cu cs6kkenr & 264 ! 4r.a 22 mcLAEE kiietent .' 75 .s. l 9 l L-JDoar ait6 !r J9. papaf loo LJ .oclp/r doktor *' I I E r o a k u t y af l 2 a . Dborl.a{r kedves .r (an. I40 U Doa&2 acE.' 2?o . IAO .llit('. EA|E") eueremben eszik rr 166 .. l 5 ? .itl. la4 .llDr kett6s 'D..^ 169 D*o&x vizbe tdlad.'173 DRr szeraz n B4 Drsr porla lO5. 174 EAn-Ntlc tnbevat6 " 174 EAruY kol ai '. 264 L) dtr. DsAtir. la4 EA.27o DAvM.ryYrr vacsora f I la DtsEcrLY egenesen . l7a Drlr frilr' lO5. crrr. keta$/as (szoba). datolya A"aJ€5 b^uaEEx vKinek a lanya.t 152 DEEAE atmodik.n etfrodozik. DEovE.{.a 66 Ddmrr fogorvos . a|E./rr7 koszos r' 160 184 4. 231 atsrons orncer vAmos..a t6n arsr kel€t . DEAaNhnz." A8.E E E E L) tr carr sya6. l?3 . 34 E E E u E E D E E E E E E E E E I U E E E U E E U E E D E E E tr lJ tr E nw wm-le vele r..r..i 195 .€cDr dont ^" 6l DEcn fedetzet. DRow) leves6t v e s zr ^ 1 8 1 DEEAE atom. t?o D A't/.' dobol r^ lao D LM( ftszeg"' l84.rsErr sivatag r' 75 DEsn ir6asztal ^r a2 DEEcnvE detektiv 'e 12 DEvrcD esz. \66 EAro..tnc iyeszat rr 23 DNVE. 249 Dfest sebet kittbz r' 169 l' rffr( ital rf laa Dnuv.ttanr nehez x 222 .^ 7A orrrmenny n eo mask€pess€gii rr 160 Dtr. nizot. iiltbztet { 169.iat "' z+t LJ E E_ U E crv sir r' 131. vamtiszt E U lJ D o&tsLED mozgassCrriltf 160 ustaREE nem €rt egyet f 9l Drscovl tetfed.fl/.. n r7 | Dsw dob '4 46.a 142 f./r cs€sze$ 12 I cu'so RD szeweny { a2 qroorithalo f 241 cuxABLE d/r.|. D nK iszik{ zos DR'wGRiv6 . + | t7 Drsrrsr k6r rt 48 E us| tetf va-t2g E uvoncEDelvall+ \OO E Do.rErf s t.8 . E{. DotE csinit S t94.os S 242 E U E E ! U E D E E E E E E E U U E E E U E U U E E E E U U tr n E E LJ Ll DA"eEeoas veszetyes n e8 DAEE mer n 126 D RK s6t|t 't 247 DARKt1f. 2o5 DRAa hnz . DtD.rirl korAn rf I 16 rrf. DRtvEtl att6tvezel f t72 Dtuwx sof6r n n2 DroP csepp d 169 rrnoF etejt. cur vagf aa. cur.

f l4o. gyorsan rr 1 16 U rrr kov€rf 9a. f6ld. raLLEfi) s z e r e l m e sl e s z ( v k i b e )! J l a l l 9 2 E FALTE hamis. taves. l5l U E oLEE tEsso angol6rc ! 62 U Dftusfi rEAcEEa angoltanir f 62 B nlroY eleez { 199 E Enorn ekg.06.. 255 nLL n kit6ft n 122.. I 15 U rrz megbukik f 40 U PirrTE Isten hozott ('riill) !c r 55 ! rrrr igazsagos. 174.yo6." 64.t42 E EMLEss vepJ. ee2On E .239 nRsr LAD| first lady t 259 nEsrdAtE keresztnev r* 96. 2 3 O . 124.lvenc r'242 E FEBRUanr f. l8O /..tteREmindenhol ! 2O4. I I I I 12 nssr roEr premier ^. rcO E EmToonr szemfog"' l?5 U racE ar. 55. rrs ) hal.lO4 E ExEcr A BABY Syereker vaha s u ExH.ighaborn rr 259 E flsE (r tz.brutu .t t2 U ExrBA LAEGEna$/on nagy f 52. 160 E rr r vastag r. 224.... FEL| arcz :.. film(szalag). t22 E FA'.tittamossaa4 20 ELEPna etefe "'a. 2€i9 E EEL ELr.sated.. 9A U FArnEn apa f 146. E D aLAnD Angt:ta t4o.262 r n"ononaL erzelmes.r 259 f:/rirrrD els6 seg€Iy.224 E EXcEn kivave ^^ 2os E ercase nn eln€z€st (messz6litaskor) f I t5 D ExEEctsEfeladar.r l2l nno. 144 E EEL unE (ELr. tt'lt. 239 nE$rflr6 etst. I A I ..rr. erzels6s:t 152 hunkav6llal6 rr IOO U EEMW E ennarer munkaad6:t IOO EEDveqi't6. rg2.t fisura.. 9l tr aveay*. 224 D F Rtt'a. n6i f 16l E rEfxv komp -' 90 ! rErcn elme$/ erte. 45.reQ 219 '.rcr teny r.szabalyos. 2O7 U FAnrEE4n-t"rtt ap6s .' t2l rrcff ujj r" ls7. 4A ntler WoRLDwAn els6 vil. nwo (neg)talalri I4J rrnE tinom.Dcoronrc CoEEwfl Eur6pai qazdasagi KozOssegr! 165 _ LJ trvarrd este rr 139 E EvEEy ninden n 166 E EvDRyBoDf minden|. 51. dii ^. 4A U ravontE ke.r l8l Ll rrrr fing i' s7 U zst g. v€kony r€teg f I flLER filter . lairrc 249 U FALL ELL. sajar s zdasigaban on6ll6an qazdalkod6 farmer i lso 0 . tsl LJ t9r6u6nangol.. 259 frrsrcrrsr els6 osztav n 62. elektromos $ 25 etecnrc cam villamossz€k 2s ct ElEcmdry .rir f'nsik. 236. Darcella..' 24o risr els6 .|i .r 125.. 255 nzzf^ t6ltel€ksz6 "] 24J frrr 0atek)film. hadya.c lO4.Aw (meget)magJarez + | | t. los tr rtruy n.SE EDn prctazis { 23 I FAttxLy. 20. 257 tr *envmna minden .P la2 E EasoE eu.46.. )6J U Du^oEAn eri'pai ee 165 U EuaorEAn Cotqtttwttr Eur6pai KOzOss€g rAI6J E EURoPEA. ruwo. 236 E ErraLE n5.tE (fet)beculrc 175 tr esmunat becsles r' l?5 E E t cs etika. megtirlt:: 245.^ 23. 2ls E rrr illik valakire f 24 D nmas szerel\ienyek ! 24 .e]ren 245 ! U EtiErv ellense.c pa. z n 1 7 4 .r. I 92 E rra fnse" i lo U frarr knzd.:iFlal .rrrsr bef€jez rr lJ. ELr) Kedve van vmihez."r tr trc. ||. 175 E DwB ow szembld6k. €s idehoz t: 44 U frDrrE heged( :' l2a U rrtr . kiad6srael6k€szit^r 90 tr c EcK *o t6i Eoa tojas "" 60 ErE If.. 45 D r Eous hires x tot. l4o.tnnwe csaladteryez€s ::. 188 F R Et i i . EKU 163 El E E Ll tr E E A drn szerkeszt.' 22 LJ Eri{ korezak r' loa'log E rsz.69. 260 l) EI"'EE belAp .3 174 nREMn tlzolt6 . mez6 r! s9 rralf. TALLEEesiK .. 55 I EYE szem "t lO5. 2 4 O nRDBn'caDE tiizotr<rsAg.e 157. alak rr 16l rrrr akta ugyirat :: 228 fr.knzdelem I 16 r" D U LJ U E E _ U E L) E U U E I D E Ll U U E u U E IALL rl LovE (k'h sr) (ELL.

kedvel d 2O5 E flro. fas/aszt E ruLL t te i 246 j6 sz6Ehozas. eo"E) etmesy hazulr6l. 6szinte 't 47 FsE szabad s 178 r EE. l5l n f'/]rrr mulatsagos.r vitlgy (sk6tul!) *a ls4 alovE(s) kesztvii.E rf.: orsz. l6J..rr repul-'. E rrusn rriss.' 168 n avorn izestt i l2l FL# bolha "^ 265 nEA nAflrEr bolhapiac n 263 noof.r szahadrtgis + 147 r EE-LAttcDszabadilsz6 f l?a nneez.rssss s.. EEr) lab f 16. COL AOt Kap. . zJJ cDrDnr. mindenes r'271 ewE. l4l a' 45 E nno rotsotna^ ::etmergezas E D E D E E E E tr E E E E E E E U E E E E E E E E ftnr (tzcz." l?5 nonauz. 1 6 9 ar"rsr tivea -* 169 dr.Nt (cor. 139 . idegen {melekn€v) . 27 | E F&.tfeteit i 265. l2O.bornok f es dE|EE L ELEcna"t Attal6nos valaszhs. lao nnm. 199. l5l.2o9 /.ann 99 etnerous nagylelkii f 99. cAvE e. 195 E E E E E E D FsrE barar. 146.tr villa "" l4l.r lsa E rvuousLv dithbdren I l9l B nt vAEjbv6 a 96 E aaME ftir. emelet n l70 Fr. 249 r oo b€ka cr 66 noYr eleje vminekrr ?4 mutr'nat smrt cimlap-sztori f 74 tr{/rt gl/nmolcs. 175 roncEr-rE-rar nefeleics .' ZU|. .v Atta]E|. n^por @etut€n) f IJ9 E aooD EvEtwa i6 es€t .r l05. 209 n ffr:^rDrl bar6tsagos lol. f€lbehajt "" 56 E roLLow kii\tet. 259 ao olir (kENr.l ts? xnmon hbjeS/zet. l ? 9 .DGE rtizsider .' 15. l2l E fitDAl pente]Ki 2?o. l70 Cl rvrEm..EMarLi.' 24 nrc iaszrc "1r+ rr.' 82 i lf E E E E E E E ll E E E E L) E E E E E E E E E E E E h.LL gazszemla r" 47 arlE kapu 'c 25o arv meleo {homoszexualis) . 26s flrff ntehgazas "" 169 tuRd forma f 2Ol rffirwAELr szercnsare + 265 FoswAsDel6re I 2l I fpr r6ka F 30. krilfoldi (f6n€v) f 265 ronssrsr el6b5r fityma d 16 ronEsr erd6 f 265 noneer. 20 tr tr 60rr k€cske f 215 tr GoD lsten . 156 rDlrE6r knfbldi.oon padt6 S r7O.t 134 tr tr oorDElvarany (mell6kn€v) t 94-95.s6 i: .. a5-a5 roa eunerc p€ldaul "i 2oa ron nstnce paldaul rr 170 ronenuo homlok rA 16. €tel r' 45.99 eEnLLEt'rAft CEt. l9l rnat. lol aemrws kiad6s ^r 99 osrrrE kedves r' l5 ir-f.muveg ^" 45 azf.{ r lak6s !" I 68 fl. E tuf..r 46 aa *rm.sc.24A + FLonER\liraq.ttt tutball f 16 Foonun inas. tem€t€s c" los vicc€slr 97.E E E E E fl E E E E E rrx roqzrt.271 c. raozzn fagy. t Dj 6 . mozr. t 26 a^RDEti]Keftn 0. osszefon. pillantas r* I 15 a r " r s ep o h a r f l 5 a .RrGE szedi. 276 tr c o .vE ad n r43. SZereZ. l 4 l .embet { 15.nL rhr.ar |jrkarn6.ir loo . meqiavit .59. k€ pvisel6vAlasztas 99 . aor) berrgrr l7a ctru hHn\+ loo. . 2 5 6 tr cooD AnExdoo it.rr lapos. l5o. 242 c^s B. t. r<naoflEx . ntaotve. roxeor. 1 9 4 .' 75 E rrl slicc r' 195 E FoLD(up) itsszehajt(ogat).'99. bunda. 2 5 7 . buli E rzr mulats6g. 169.242 anoraen keftesz t 94-95. eotve megy n 54." 40 tr FoNDoF(retu DoF) rEjons 6rte. 144. nonarvrfi megbocset f 265 rDf. r52 azrdcs pillant.32tl ronercrex idegen. .

232. EAD.res kal^t. 16l E r. viszl6t.n6 n 6a-69.i6. 156 . 173. 3 4 . fele vmin€k f 32. I l8 crowD fb|(j n 23. 199 rrio h5s rr 94-9s neasroav noi€nel€m::' 16l nemnosexaer heteroszexualis r lOo. nyarclis X 127 noEE oLthon S lO7. 1 4 4 ttELpFaL segif\esz.' l5l aRD EsrnrE eSNe!ryrittessikerszamai t 22 are z i t l df l ' Q . r g t . 169rr I aO namd ti ftenik i 2O4 E rPf botdogn tot.79 na.YEir be€siil€tes rr 252 E Eo a\RAELE tiszteletrem€lt6 F* 24I E roorr kamp6 -* J6 U E(nvEn potszi\i6. hasznos i 246 drzPrr. t92 E EAvE.rs tehetetlen rr 245 /r'/EnE .r' I t6 cREr sznrke { 244.ntD.iERorEr zsebkend6. 150 eovERn Esr Kotmeny + 2o3 daq anmm S 226 enrci.trEAaD. 93 EoElyukS7l ttouDAY !a\6.tr. E^D eltoryaszt: t3n I E E A D g i t 1 6 .! 146 aRAnDMomEE * naqvmama rr 146 eLAss fii t 2ot asavnanod gmvitacio s 2o3 aaE^r nagy. eeom) .69 U EoPDr.sszemesy rr ta2 auffs saccolrr 175 aassnntnon saccolva becsles "" l7J aErr vend€g 615? 6zrzrr bunbs 14 I o I al.24A cnoLND tataj n 23.' I lJ. | 44 crolr csoport f I95 eEow caEw. r 7 g .6cs "j 219 EANDkez 4 ?2. . . 2 6 7 arrrr lidvoz6l. t92 ) t s z i a ( n d v o z l € s k o rn l 1 5 n. mo vannekir: l4J.a a2 eav tiit.'260 EoLrEx 1.r 36 . t 5 9 . mna. l05 GREAr BRtratn nagy-tsritannia.IELDraft.t o l .i' 57 .DE. ls2. DDE etbnjik.249 IIapFr EmDAvI Boldog sznlet€sna- tr E RD kemeny ^' 22 tr tr EARDwaaEhadver { tr 22 O nonosexu. 94-95 EAND.d o m b n 5 1 . 257 E nAE ulatat + t47 tr mvc.. l O 5 .mel r./n puska .l6lndvozl€skorJ :: l5O rcr sesit r' a I t E P s e g ' t s e g : :a l . 33.tuaana lanyunoka r" 146 c^^MrAmEa nagypapa.o.' 175 E rRr sz6r6s a 9A E LF (r&sz. koz€rtes . 174 Eot"ELEss hajlakialan ir 24s Eot'Estcx (BEEotttEstd{) honv6qya van E I U U E E E E E U B U I U t AracrD hajveses + 222 EATaDRE* hajszant6 "* t73 rratRprr-BEtrD hajtukanyar. t 5 7 . HALvFa) f€t. eldug:l 212 rrar magas f a9. 2O7 D floPE remeny S 2O7 u EotEFuL remenyteli ". dEA^D hall r' 4J. 267 GrEYrsE szuftes x 244 arocrf. nto.qELD. t92 E .r" 22 E0LD. nwa l6gat. h. | 16.lO5 EEAE| sztv \r6nav) " 45. tol EEAaranaor szi\iroham .' 4s EEAR|DtsEAsE szivhai:: 4n rrri tr6nor6kos !'2s2 rDzz pokol.ij 245 U MBE horras?t6 t 24 | E EoasE 16l? 156 E rosr locsol6cs6 r" 148 E nosPrrAL k6thaz .. aRo* n6i v6ltozik |: |a2 enow st"aLL (e*Ew. l A 4 rrsn rv tort6nelem rr 20. hatalmas "l 22. 175 data s76r 'e \7O D n^E ut6ln | 47.' ztg EANDE nyet t 93 EAtrDwRtrllc keziras cr 249 nena. fick6 n 237 EAB haj n l7O. EtL En nr tr 36. f l7a. lao E EEAD cflE relaias:237 U tterLm egeszsegt la2 U E E D LJ E U E U U LJ E E E tr tr E E U Ll Ll E E E E E U U I lJ flEAE.r 159. h e g y . l7a flELLo szia.' 259 ide EE4E itt . .246 U EoELEss remenyt€l€n. l2o rrr nt€s. sikerszem.:8 t8? . i6 napot ( d € l i g )4 1 5 9 c@D McEr i6 eiszakLiir" l9o. lJg cooD-ByEviszontl t6sra.E _ U U E U E lJ U E E I U U E D E E E E E LJ U E D E D LJ D E E ll cooD fto na j6 reggelt. 144.homosz€xualis lr lOO. porsz'v6zik ri 6a.

nenese iaoan" 2oa Jrr boqre.karosr" la2 rLtEoALilleg.l 12 E LAsr ltots6 t t43.nr vadaszik f 272 EBar sier n 273 nunr.252 LAvtmRY ve. vasalr' 6A-69 n r\Ec EoaEDvasatitdeszka"c 6a.ilis i 72 . EuKr fai. 2l? E./rY' innius-*16e xee+ ren.247 /r. 174 E asr tart. gynmolcsl€ rr 9.mpa + a2 E r^atlDbzAftz)t'td + 14.' 3? nrcutaence hirszerz6s f lao .rDn India. 212 Jo.' nnutezncz intelliqencia la6 .nziit rc2 bnoErArr fonbs n la5.6ra (60 perc)-' t79.252 |-J .n l7o E rrcr( vminek a hianya. 133.t 252 E rrDr t6rd i 56.rrY. biint ac2O4..suDor "' ?6 "' Jf. ren lmes)tart "j l4J KEEP.260 -Eaxr.nsf 15 nrcnesne ardekesf 202 utvtE 'r.cr ieq r: 184 rcr-Znetaieskr€mf 12+ .' 147 E LADD ]€nall 234 E LABEt() .25? E rflow rnEw. kblybh:r J6.erSsn 170 rarEz hotel ..207 E r(rse G6kol rr 19? E rnateaeo kipurcant.' 16l r . ttttoltN t[d.. rcssz.i6an wcot'E kereset .. foldet €r -' 14 E utnaates nvelv r' 144. I 9 I rFha{t94 LL beteg" A9.Gn .' 2a IRte n.^ t5 ror forr6. r' l5O nou nrc meddig.:ilr . 162 LJ /r/..rDrt b€tesseg rr 247 n uustN i|J. 116 E unP r.te) { ra7 emberi.r 2o4 ' assA D feri n t87 r +/--(lt t?r kunyh6.f l2a. r5r O t4ocxdn ki ./.'loa-109 ttDrrt indian.( tinta . iavut n 7a roslal " 17I .r l16.fro $/ereh.' I I l. ugr6l f l5O ranP ovEE etuaril.' rsj .{ae6rmer lnadms) l50.rc Vir'ly f 9+95. rrcw rnosn ismer { r7O.260 nro$trr imporens + 260 't"PEovEiavit. allas"A| 33 *' rosrffe all6stalan 245 bel6p vkihez/vmihezi rorr csatlakozik rorE veh n t?9 rouR|Er *azAs n 142 JUrcE bir6 |' 15? Jrrcd dzsusz.na^r ahes. l. l7o ror csip5s." n. loi E t EE kCs{ 141.barakkra 147 ! . r9r .e + 6a{9 ttvtmnv nrcr nounr va./Ycrurrmaq.El E E D E E E E E E tr E E E E E D E E E E E E E E E E E E E E E D tr E E E E E E E E E E E E E E E lf E n A A -' noff h5zigazda lJ rosrE$ hostess.indiai "At56 Enan&infl. nurr megs€rt (testileg vIelkileo.252.262 E .Dr 6tlet r" 20.eghiv .ror vas. (meqlitl :'202 E ^.r. 1A2. I I rulc/ szaftos.Grrrul" ketchupt'52.r 173 ror. fluar.?17 .ryocr(Kopog(tal) :" le.Ir skotszoknya i 155 E /r/yD!r$ kedvesseg f 247 E r. E .infts f 22 E xrow.Cz.26a Ed.^ 6a-69 O LAw taNany { 48 E E E E t80. nunr. ." 162 nconnem befejezetlen " 78 . ut6bb rc 256 rauav nevet a 12a.^ I 14./f.^I I I'l 12 duBBvkri lbe.rEn btr\vmit vhol) rr I 19 . 55 nrlror"r hulclyuk f 7l n rnsas 147 tr xrcr..b6leviif I JuLY imius '4 269 .69 tsLAtrDsziget t 75 JAhaABr januat i 269 E E E D D E D E E E E E n E D E E E E .274 EL$rtoljra"122 .lsE h6z e 67 roP hoqvan:: 25J nov ta ne Hogt/van?C lso floul M rou Do? ljawon 6riilok.r.naAtuAttmagyar 144.i6{2o3 EFoRn naq informeci6 n tl ntusE aztk e \2\ tf rncEEDEnr osszetev6 32. landol.rrEr k6s6bb.'P ugrik.rrE rrcE r intelliq.epapit-tztt6 .meddiq.33 nEE^n 1r1kbl f 162 n.

242 + utmex onven tanul6vezet6 242 u..VER mai s 66 Lo^r (tEsz. LEr. lbe)z6r.kepes "' 24 | NAxatEDhazas { lOO.1 7 8 rEcaL |eaelis x 72 LEa^Lsv. t20. 2? t M A n ( r Ez .relmes lev6l f 2 14 nvna szeretij (mell€kn€v) i 154 zor aiacsony. los.a{rnE 15r (kik€szitett)f 16 utve. 249 Loct zAr tt6ne\) !'6l LocxEE ott'z6szekra.lcsonadf 2l o EoPA*D teopard 'r 134 zrserrrrleszbikus-^ loo zrssr kevesebb -* 57 LEr.B villanyka'fte .5a LosD tord :c ta4 zolriv leherauto.rt54 Locr.f 250 ucnflroasE"'tit:(iir6torony 'f 23o ua mnG \illim|3s .(r sz€renc€s.rc.r kis.elhagyr! 254 rEAvD. ensed " 2s5 .t 23o uKD szerct. utnnr. 255 urEnE eletta.EM jogrendszer " 72 rcta rcm. uar l<.' 61 Lo.rff{ 6sszekot6kapo€sf 57. ntoe csinal.' l7o rr. l2O . 15l Mcrc bii\6s. lelesegill mew ra 28t . 23o rranr vitaqossiai villanv. JJ r. 1 5 7 .' l9l rEAD.{raa menedzs€r. t94 TEADEa vezetiS.) s 32.rnAws) (fa)lev6l.k€dvel*A124 uM sor + 2oa . rcn cm elmegy.tuzeu "'230 . t42.rox sT. LEAF 204 rcnx.F/ felemel f 15.6rrr hatv-Inv: viieqos " ?Jo r/6dr konnyrirsnly.' la narr. menedzsment tr tr n tr tr tr tr o tr tr tr I usE (ro sc) hallgat{vmitrr 242 lJ usEnEn hallgalo : 242 LJ .. posta (m int .LoAvEs)wkni:'54 . nDtu) ember rr 16. 1 6 l .c lJ5 LosE Losr. l 5 o . maqikus rr l2s 'r /. 192 L. | t?o. t4O rrlrf. Losr elvesztt: 55 LovE szerctem .r aiak -' l8o E E E E D E lf E D D A E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E tr tr L.zolsaltatas) rr 227 MA'tr tii a 94'95 uxe.23o uenraar.y r.uvEs) €let 'r 9.ocr t6 (sk6tull). rctmr tan { 242. LE nasy. kicsi ^" 128 E .t t2l rEAvD our (r-En LEF|) kihaqy i 122 LEn bat x 25a rcn wne politikai baloldat:" 2Ja E c l a b t l 0 l ..'250 rranr meoovnitrDl.E D E E E E E E E E E E E E tr E E E E E E E E E E E E E E tr E E E E E tr tr tr E E E E E D E E E .yE-LETEE sz. 265 LEr'tEnherii *t 263 LErEB Box poslalAda. rEFr hagy .' 61. m6ly "" 52.'|P t6rk6p f 76." 6a-69 .rn takat1s "a 61 LoarcAL togtc t { r74 LorELl maaanyos 4 lol.udik r* 89 uE r-rr'. 23o ucflr vEAa fenya\t s 25o r.r felesesnl vesz. ntoe.vezet.TEDvezer. 94-95 ttrRcH rnarcius f 269 tt EcE masirozik t l5l MAnt( tott.rlJo.E/rEi' ('rott) lev€lr' 199.: ro I LwcttEotl voucnEn eb€dieov n 2s MA1ETE gep r" 20 rfir 5rnltJ 98. r r D f i )f € r l i 4 l o o .27 tr wx. 262 LErflrE* ta ul6{ rro.rcrcte kezelhet6 n 241 E MAtaaE nAnylr.nner on e.arlEr bnovnit6. l9l nne nossin i Do. aa uFr litt t 13. 249. sikerril neki :t l8 E MAn aEnE r veze€s.t. 240.LED.tnD/Ean tnunD emberis€g :r 16 I M^ r EAPW REtuEfls or ntD DAv! Sok boldog sznletesnapotl i' I50 . L{tt tekszitr i' ag uE (rssz.cr nval "" l8o zrE ha.tausn angoltanul6 rr I oo rr ra{rr leqkeves€bb 274 ./r'.LErr. keszit r* 2J2 n rE hiln "" 165 an (r tz.tence + 272 . l8r..25?. t?? Lorc ro ns jegerals6 s 177 Loo nazelitdik i' 5a Loor Ar sc/sr nez vmit/vkit ! 5a rcor ron sa/cv keres vmit/vkit r.2O3 uctn f'ny r' 94-95.rzr lusta. jet { 47 nrEnEr piac { 163 MAntEraBr.r^m { r2o .' 46..xs. Iakik.vt al. nyom..E pia. 33.vezet ^r 242 (r&sz.

rEAEr ietenr *t so nar hirs .23? E ttEwsaaE\cy hirngnttks€g f la6 u trEUsPAPEn njses ^.atyEY LJ ttoryrer maiom " 125.2Og tr roe.r 45.Yna regset.tlr.s0.YrYrvmi metletr. 257 LJ rool hold "j ll4.^ la? rcucnrE p}6Elszer f 50 r. 2Ol E .. 229 I EnD l€€lek. s6 ETDDLE kt'zepe vminek. csib€sz rr 158 E_ EcEssa sznksCses + 222 U n E c n n y a kt l o l . 128.iJ . 26J nAtLszbgn t48.7 t. kedv. E nalmLr havonta: havilap 4 26a LJ too.r l5O n0a nama t l.probl€ma!t I 15 . sik vmir6l . szliks€ge van vmire.rarr legtdbb 57 r. korom ^^ l8O.' 271.rc zene f l\.r 173 Eoman hegy "j t6 fionrAut arrc mountdn bike r* 16 ttto. 194.hianyzikilemarad.r 257 E ro. 26A u ttrnRo& tnkitr f 2o4 E . tqELr olvad't lO7 MEnsExorFaRr.'Ett'otuBtE emlekezetes ^r 241 wt ony erdak { 17o rc oRY emiekezet S 29. 21 4 u trExr k6vetkez6 + 122. zavarja.r.EE (r6sz. sExr rejftly S 206 U rLY (itssze)kever. . I tO E no D Y heft. ts4. itsszejirvetel 14 |.rIrv mAjusr'269 rcAL etkezes ! 22O. kerdes. b6lint cc6l E norsEzaj { 2oo LJ trolr-^E rv*trtBrE nem visszavAlthat6 E ee27 roo. tl E6E*ooM gcmba n 2oa ..a 219. 25O MEAfi. zeftsz { 224 .y d€l $ I 06 | r c wt i x t 2 7 .zts. 22s E da^t ow. 245 Moron motor . lJ tttoEL morel 'c 173 202 nEE ra hElkoz6. 166. lO7."eY. 2 1 5 .155 E MoDEtu1 moden .E tr E E U U E U E E U E _ U E E tr U U ttEE|. belvirasi: 229 U MnD ban vmil. tst.turE egetryuk.klat6kiiru !l229 E ana\ nemzet i: 2s. formajenalul fussond l7l lJ tagoDr senki .'r.f 46 nEfisrnua E/EEsnaArE menstrual lr l6l E llE&sy CttusntLrs/Xntsl Boldog KaraU E E E u u I Ll B E trxsaaE iizener " 276 M|ALfem+23o MErtoD m6dszer .lek€. 2O7 E t uorz vasott.. l 4 a LJ 16r.263 E n r. tej aa t2t. 256 u nL v wn-Ieilr "'-34 u EmD agJ t I til. 2Oa E ErcEszap n | rc u Mcm ejszaka{ 105. 255 E . rtDlr nW. t'E r.r'$ hianyol. l9o Utonemrtlll-ll2 E osBLEelkAbiLiaa lovat verseny el5tt. ttrc eger ^. hangulat . t46 Eon EE-m-LAw any6s t 4A nom8 roreuE anyanyet! 4 45 .I. 269 U tlEwshir. kett neki E MEITLE tii i 263 E n aflsoun szomszed . 45. 48. del€l5$:.r 1l\-l t2 z.6 43.25? U EVDRsoha '2 194. 158 u ttofloeAqoas monogem n IOO U nalnt h6nap n 26a. t33. lJs U . 24o U MLrotai Leiesember { 24O E rrz szundikalas tj l9O E nAmrt szalv'ra S l4l E Mst oy sziik n 1rc. . n nl. l2o E MrsraKEhiba + 7A.16 EusDuirt mnzeum ..r ? | nountw stt szAiviz "i 199 novE mozog.. l7O .7 | t ousE.ho$. nEr ldtAtkozik tutsDR mestet i' 94-95 us|nun maszturb6l lO2 !c n rER szAmit ll5 { .r ? 4 tt tDDtE-^aED kbz€pkoni rr lol n DDIE cLtss k6z€posztaly r" 74 MDNenr ajfet. 12. lJg. (m<s)javit.tomERtEss anyatlan t. r 4 7 .t ttalrr orczagqyiilesi kepvisel6r^ 185 i.. m€rfitld rr la5 MLnAnr karonai { r35 wnary nrctLrcerce katonai hirszer- D U u U lJ E U U u_ u U U E E U E E g rcrrEB anya. r9o E ... 258 nusrcta.! 229 U tuv smRr miniszoFrryaf 2Os lJ mtsEB miniszter f 15 E_ Mnm p. 1t87. 27o penz t: s. 14.EnDEDszii. 2 3 3 2t0 .

fogamzassailo r.! 114. ' t 2 o tr P tERwox^ paptrmunl\a i' l2O tr /"A/rc& csomag . 6a-69. l0o Eotr.{olm r6n€v-* I 16 novEl reaen'v. 162.' lA2 tr onEa mAsik + 17 | tr u ovERcoon tnlftz x 244 tr ovE rrNE tttl6ra 'r 24A tr ovEEkont orEsDLFtitldolgozza magAt f 244 tr Prcr( pakol.rf. olaj !r 15. lap f lO7 tr FAI| fijdalom " 246. altalanos tr ontcn\taL ercdeti.t f t9 E E tr E E E E E E ' YaE E E U U u E E E LJ E outvai naran<ssaroa. n6'!er n 23 n Nn#Rv 6v6ata r2n t B nn*nv nnwn mond6karr l2a tr rur €sonrhejas bo$/6: hnlyealak :: 72 U oatEcr ta. 2o2 rsffEcr t6k€l€tes "" lol ErroD idlsza\ + 29 Frrsor szemely i 12l. buli tt I Oa. 267 4 oE nyxii r zzs U oE n\ill.rt syalosos r! 45 U pEDEsrRtatlcEosstfta qyalosatkel6hely Prr tolt . 231 tr PActucE . b€nzin r{ 199. n. I 63 Prsr elmesy vmi mellett. lO7 tr P REor papagai i: 233 tr F a T f t s z : 7 9 . lO?. la4 oneaneieo f€llabri r" 16o otLY csak + t44. r99 o r d ( k i ) n v i tr ' 6 8 .{tt osv€nyn 2s0 PAnmr pAciens+ 2l PrrcE b€ke. el6fordul f 5a tr PAcrrlr csomag l' 23 1 D PAaE oldal. . 223 E Pnt( 6zsaszin i .r pisz\el t la].' 2t4 novEt"B.{arr orr -' I8o rosrw.ruza t 2ol pangotyeanyusdijas.gy f 92 U d.\tember + 26s E donttErEseholtt 224 n uDEakt ! 22a n MlEBDR szem x 73 |-J .hivatalnoh E oFFrcER katonalisz.t7mnlt:..E E E E E E D D E D 22o oRm asza]Kx . las reeceratnrssb€k€ss€g. l7O.oEsoo.r a D tr IOA-IO9 P Rft pafty .n. 2so PEonEtetefon n 67 .{dr nem . nvitott aAla2. csomagol*r 25.I 09.c 2l PEnctLc. 2 2 9 vkinekr' l8 ras*rcEE utas . r)/ E nwst apolon6.6 9 .r lO.' 90. onaY oke 4 | 13.' 2oo PAssrorraE sz.'94-9s.oua tzlrsas'ilt t' 25 E nc. t56." . 224 oncE felnaL kiims.. 1 4 5 174 u P nnEE Paftn.' 267 E orontnr mindennipos.iroda r" 251 E orncr aurctne irodaepuletd 251 rendcir.E emberck + t79. odaad vmit E n E I U E E E E U I 4 t) E E n D B oca{r 6cean-^ loa-log E OcmEERo]Kt6ber+ 269 E arrDr ajanht n lga E otrEn tetaj nt* 41 L) offrcr hivaral. lAa orD tegt t | /u oLD orea. 2 I o o.f 2tl .or nc senmi I st.46 OI{.ttz PEe daat] f 79 Pa malac:r I IO rrzz taltetta. 229 E oE . 260 .' 231 D P REtrr sznft X 162 tr Prrur parki parkol. hivatalnok |4 2Jl oFrE gyakran -' I t6.:247 PFri kitde :" 66 E zt EsTRr. kisallat:r 106 Emo. l0l tr tr PAER papi( f l l. DED'nvitorL aqru L 229 tr on"n&'?13 lz't6s t *' i. tr P E R n i s a q . l2O. E r" 25t orFrcr& hivatalos." lo4. 50 PtLor Dil6ta f 2l tsa.255 ree sre<lf 223 Pctvtr 6eDa'/). 226 PnorE tetelond n 226 PnorffiRAPfl rcnykep x 2 nA o zongoraf67. I85 Et ke. orrlyuk r' 7l .iven.rrY apaca-' ruo.96 PAsra res^a '" 43 P. €rtesit€s"" 222 .t iegyzetnzetr notebook (kism€retiiszAmit6g€p) 22 .nvedalyes l}l S Pr. 266 tr PAntuL laidatmas ! 246 tr rrnr f€stj fest€k f 266 tr tr FAr"rcEpalor^ : 2l tr PAE sipadt .

r iatsiikf tt6. er6s cc246 U . ^EAD.ryors ri l9l E P.lcr. er6 . 259 E PrE rt rcngej. . igazi!r lo5 U PBtnE MmtsER miniszterelnok ^^64. 179 E n rLwaY vastt 6' t7? U pxf.rzc. rak f 199.ABaff nyul f 56.' 15 tr_ rounut !! ro.x. 266 t PLAM . rosnnv) LJ ror (teas)kanna r' l2l U a. esik (az es6) rr s I szesiLr.'YirClf'+246 Ll ralv darab.' 147. l5l politika' . dmma r' I I l-l 12 E Pr.RErD olvas f lJJ.' 2 18 pNvAct maganeka intimszfera "" l5l PRw^E privar.s "^ s\-ss E PrzasE kercm.r A t\tttER haratom.er6szakos lJl ri U mnr kiki t6 . 24. n6i 6ska.69 U BEALLYtenyleg'.r I 17. E erm es6. fetLesz 'e ts7 U t {y sug6r d 60 EnrcEar{276 lJ RE .' 241 PnoctEst hahdas r' 7a ProrrsE ig€ret. hatalmas. kttlt6 r* 29 E fl rM mutat (vmilyen iranyba) :: 167 E rcrcr rend6rseg ^'240 (r6sz" poLtcEt"E ) rend6r L) rolrcdar "rE oiDa { 21.€sn 274 U toeraEr zseb ^e 45.' tea lJ P*Esr pap { 193 E fier.e 34 E rnce ua tuceduta t 276 E sErD.bbban kedvel.D.rqErhibbanti homokosf 154 E fttr m wt mpti i 4l E auEstro. 134 l! Fosnt" (nsz. 13O LJ rercr veF€ny f 75 | "flAc-rrcAL gakortari { 179 gakorlas f r79 lJ ucne lJ u^Db r6?ti6 ^' 12 ! ie{cziE S/akorol 6.231 lJ aaaRaEL veszekedes.M (n) (bete)trnt aa l2l LJ orrff csendes 126 . p6nztarca.r 37 E mr.' E rut"P ptumpa 70 { lJ nn n r6k.*IDr zsebpCnz ^' 4s E . 72 E Pocrcrrr.{ 62 E ruase erszeny. 264 E rosmo| helyzet . I 1 5 rrrcE helyez "" I 15 PLrlY€w: tewez i I06.r 246 E a. tegen szives rr l5a. tnske.' 29 E nnoti (nn fltr) f€lvesz vmi! magara L) rvsr posta f 227 . l3a EmLhnznrc. 177.. 167. 23 PrPtrs sk6tduda "' 155 P Z r c f .'2ll Psorr... 17 \ E RAncoar es6kabet.E E E E E E f tr z.^s1c miianyagf 26 E Pr-rrE tanver " l4l E Pr. I8o E nEsrui nvomas * 45 E irl patkiny "17s E PREsutE feiel€lez.ndtno kieias S 211 moE8rv \iason f 162 nosnnnx prosiitualt rr 160 Px@D biiszke rr I OI psrcnoloatsr Dszichol6qus rr 252 n 240 E &rIrE udvarias "j IOl.nvea Dul6ver 16 .254 E.avtuL i ft]Kos f 246 n flasn.oLya fiolrs poligem t' IOO LJ PooE sz€g6ny r' 156 E n6rrr tolakod6.Br tr ru.e l1n E nncru L pontosf lol U nmL als6s dialk./rcr. rue rur tesz. veszekszik r" 50 g eu^^rEft neged { 79 U t'osroBD k€peslap r.eD daeD! 227 E F L) I E U 4 Ll U lJ I E I E U U LJ E PRsar bitrtitn .. teljesen"1 t26 tr rorcnru. 249 E Pf.tt erct. 2tl postas f 240 U qrEE kifrlyn6 + 133. magan. fntyif" I lO E nuDv kesz. megiger $ 8l P*orro&cE kieil. 2Ol E r €''€rr i€ten f 96 tr frrss emel.:j 25 PstE dii "' 4A ntzE"t Nne dijnyeftes { 4a PEoBt t problema f 12 ProEssrolraL profi i t62 ProrEstotr professzor f I I Pfotr nyereseg r' 7A p*oe* MnAEt-Eprogmmozhat6.r politika rr 15 U . 249 E EnwD f onL ^a 163 ! c.rr novenyl rirtetrnov€n)4) 266 lJ Fr. 24O LJ resr pos6ra ad f aa E HrAnas pizsamaf a U PosronrcE postahiyatal 'r 177. ridiknl{'J9 E fl/irE !6nztara !c I | 6 2t2 [. el6nvben r€.?r7E eg€szen.rEi.h e l y r ' 2 1 5 . kettefr. ]KeftCs.

ecR (m€g)vakar.fD prros. 238 E Rta r hetyes. harsog. 245 + E nrtunv vtsizaler zt.kken !' 2a E f. t94 0 iori UvOlt.lrits + 226 E ntor t^zadiE { t26 E aEE.aRAnr e]]." 247 tr sar'EnEss azonossAg f 247 tr srlY. 232 tr srrE biztonsagos f 14. ?8 E ffPof. masodik f 239 tr sEcolY.sau 'EEN lAt 't I05. k€z stb. 254 E ''trrulrcs mondatn 122. lOa-l09 tr Er. 106.rrcr csi.Q l2A tr BwtrER tul6 lf6n€vJ .N.k tt 258 D + 94-95 tr nE szabary f 2?6 tr ruLEE tmlkod6 " 2O7.lad. hely rr lJ4 tr sEcolY. 260 {rcr tr scrarr sikit. I 18 tr SATaDAY szomb^r " 21O. nyugalmas f 246 E rrsrzrss nvuqtatan . hely€sen. 243 '. voros r 267 E nEDDtsfl pircsas f 244 E rf.' 2 58 E f.' 2O7 E nEsr." 245 tr tr .a 240 E r€rE{r (mes)ismAkl f 19. (meg)ment f 22 tr sar. sotD.atszekftny ^' 14 tr sar.. E arcrji iouu ("tout. felkel n 6l E aoaD t t72. megfelel6.. stsf. E xEstEcr tisztel rt 2a. l7o X 243 tr auLE^ tr EUMrum 4 46.roLL gorget !' 30 xoon terem. j6lj rendb€n f 2Ja E Rtadr jogi 23a E ruanr mna politikai jobboldal .tr felemelkedik.da csdng. 249 tr s E szef. RosE. 242 D nmrnc fut6 (mell€knev) '! 157 tr tr D szomo|it.r l5a rJ f.c 148 .!onalz6 ruLE ifenyit. l2a.' I I I I 12. ls4. sENr knrc n 226.E szobor S 72 tr sfl tengerr" 262 tr srrsrDr tengerpart f I45 tr sE^soft evszak.aqt . sENr.E *EcE vE Kap { 243 E *tmmz felismer.r riport -* 15 94-95 E rEruBLrc Kozr'Kasalt. iskola rr I 16 tr tr sconsfl EiaLrsE sk6t angot (nyetu) tr .ercm f 25a E EEsnuL pihentet6. visszatel€fonal d 226 tr tuNc ap (n ne. uralkodik.nt .* 254 E s D. visit d 124 tr s LProR szobrasz r 72 tr sculnv. szoba. I 14 E Rtctt giazdag'* 136 E nDr buszon/motoron/biciklin utazik. masodperc f 264 tr masodoszi6lyi rr 239 tr hasznalt f 259 tr 6.o 62. R. szezon i: 276 tr srrr iil6s. nem felejt "" 206 E BEPATB iavit { 24o szerel6 E nennntN (nsz.irlss visszautasit !' lga E rraR€r megban !" 6l n E nEunwra relati\l]]tes lll-l12 E nEnAntt megJ. sarD. nenfifiLw) . rLN fvt. szendvi.. etD mond + 60 tr Sc NDAL bolrany "j 25O tr scroo.f.syzes .Ne) felhiv" fel€s.EcoD WoaLDWAR masodik vilAghabori rc 2J9 E srclrf. pin." 232 D xet'nnaza eml€kszik.na Sy(rii f 19 I74 U aha. 144 E qEPARAE evehs^ x 2a E srPrE rrEr szeptember-'269 0 irirors komoly -' 2J i. bomboli Llvolt€s E q U E U EocK szikla t 22 {ocrr rinsat !' 50 ao@ szerep . 2? | tr rrv. RAna.r IJ l.s i' 8. csonget + I5l U nnc BAcx (R c.' 27 RDVEcE bosszit { 2t9 REvotvE forog. 1A3.) r' 199. 182 E sEE. 264 E 'ELL.2o7 E rEs8cr tisztelel . homok r' 68-69 tr srrDfla homokzsek rr 6a-69 tr sAnDrgcr. awa) visszacs6roq.E tizspalinka 4 2O9 tr tr errE ugyanaz .rtitok r'91.toEE nE^ kbftlllJan6 tr tr noLwD ker. soLD . 1a E E E E REruM visszaad oo27 nE aflraBrE vissza\lAlthat6 .

heqves"' 183 E s'. iqazit-F254 Ei sf. 55 E_ sEoREtenger-/t6paft f t4s. se*n varr r' 154.. 'EEP) birka r" aJ'45 tr )EEEF E srrrr leped5s 95..i.' E sf' rf.' 2O7 (iriil!) rc 155 LJ SLirtE Egaszs6gedre E s..' i?t rijvidi ala. s rn star becslk.r.Er lesz.5l E sttauaw sekClyC 37 tr sunnoex l6here ^t l s5 E s. 33. vf. 2OA E sr'x. 33 E snorrno ano tteveserl. t?s.' 135 D soLtD tbm6r ! 26 n satEBoDYvala\i t 224 E sornrwE yataki f tss E sot'nmno '\. 16l E o"r'! (rssz.\tall n 54 E sr. 249 E sqArnw atnyek { 2oA E $A. l0l sDEEnEcr mettbwtaLas 6'74 sar s6haj.tE.rr @ .r bdr -* 16 E sranr szor'lNa .o sMDLrnD/swLr 4 sttr. tr srlyaldesyagyas egyszemelyes !r _ (dg. sEotiE sut (a nap) |' I 14 t5 (szoba).ar. s6hajt r' 266 stc r lavany f 266 s'cn atait . LJ sflrf. sw( sillyed.' nP eles..!'Er. 133 . 3J E so."r.r 42. apacan6v€rf 155 sn sar.ff. t'.i "' 72 E sor la$/ f 25a U soFr p\ha{ 22 lJ sotrwRE saofrver f 22 E soLDrEakarona.szarikf l9 E sn rs fosas $ 65 E rroc| sokk -' 12 O oE(s) cip6 f ae lJ snoor.r nem -* 106 g sEx szexn t92. 167 nl.1-**Qt aJ + E s on |"|'alt 216 E snow snopzo.!32.' 243 srclr beteg rr 152.4 ia srr"€rr csendes *t 184 srrrv ostoba. sma €n€kelf 2la "' E snaEt enekes 2rc 2t4 . 174 srDE oldal C 74.crtur 16tc 39 E $roP bo]|r. tobb f so E sew sewto.y) l4o q . 255 E soor hamarIr 256 tr so{ar bocs(anat) I l5 f E so.n5tlen.r sFr lenyugszih 254 LJ sEr. sar i\l r' 2O4.E mosoty t 2t2 U flnrE mosolyog.n er 'h 32. l9l E slow tassn n 273 O izrr]rx lassan!r t9a E s.259 U_ s4oa szmog"3 173 U saot E .r 22 .r loo. iir hety k€t dolog kozbtt.sm alszikat I JJ.e{rrr havazik!c al E sto? h6 rf al. snllyeszt tr 75 E E U E rt ir."t eJ . srorer beszel. s oor.!.r. 212./r savanyn U soufl del e t42 E sprcf. borotveiiozik r' 16 (rssz.vf. uramr* lO5 .-snarEn Az. srELvEs) Dot n tzo '|EPEERDpasztor f 154 s "D. sEodE. bolondos cc22O sE E egszerii. 55.E srr k€szletrszett oatszmateniszben) . st n]'tern 264 L) SEIP na'o 2' tJ.264 sn s.'rrDi l6nytestv€r..p n me ntce pofon |r 262 D smr.raretl6zik tt zQl E snor. t47 LJ 5. 2o5 u snYes{ t0/ zoz U srl menny .EfisL rt t?3 E srrff kigy6n 6?. I J5 E sr. 9a Ll srarE sort r' 14 E sflouLDEB . sairc.betiiE jPADEes6.sony r: 14.atamit 224 E sorE !.. s!!o"t'Et!) hi'embel f t6t E soaP sza?Dan. 156 U .r rngr' J/ rJ5 LJ srlr szar. 33 f E socnrr tarsasageS/esnlet l6a U socn(s) zo!. 167 E snopxeemnbottosa' l5l E snoffme bevasarhs r' 32.bszatyor f 32./Plev€s!A l4l r'J2. l4o -^ LJ sn( mosogat6 7s U srtL s tt.".snown/snowno _ U D E U E ! L) E E E EU U (meg)mutat 14.fni(si d 52.' to4 stq"Lr egszefiien f lO4 stnc.25a B stno stnuo/su.rrrard hajadon. st oT. 154 U E A 4 srrEEroFPAEfl papirlap d 95 s ELF(rgsz.r18^E valahol n lgg E 50{ fia vkinek f 99.i. .sc . I67 f saw show ': 14. 8f 2.tt srors. -.

raxE \tiszs 166 E rArE our (too.Dt utca r* 94-95 laxisol6r i' lo E r xr DRtvEE srBE\ant er6 n 211 E EA tea '" tO.E EA BAc reafiller i: 45 fels6s. szett6pr: 88 E ntn.| loa'log srAnr kezdet. s*nn ssarr s6Pbr** II l-I12 s$f'Er ades..1116 t56 lerccl-: I47 rAcr.meglePetas stLE r izzadi: 14 sr*EAEr szvetkr n 14 sseer.50. smtr betiiz ':' | | l'l12.r 229 n srAtEsttatr(|Esz.^ lza. 30 swoxD kafi f 7o snqrnntn egYnti€rez:^ 26 f swP otrYszimf6r'ia lll'tl2 slsEt" rcndszer "' 29 T^BLEaszralt 25A "' ragEclom r. 45.g + 263 sr Er collEct'on helyeggJ/(item€nv f 263 r' szr. tr ntcn urcm.' l 05 E srcrc sntcx. roon./tD E zx ad6f las sn aE furcsa{ 9'7. srooD. knloniis!' 156 snuno pbtlybs. €gve. havJr -' Jr. tDnlY surr illik vkire!'212 .zJg E sal otr kimaftd leste sokais)r' 166 E sTrPlap. IOO E E^c.t.tn or nno lelkialhPot.sztar. ragad .rrEe p6rkolt .ttiz D E E E E E E B E E E E E E E E E B r.-szegez.rrdozr.254 rTtrf. r t<Envesz 't 216 235 E uxe. 10.9':orttDfoltos. t2t.7rt sk6tmin6s gyaPjnszitvet -' sro.tDR tana\ :' 62. sncx ragaszt.S32. JJ D |rf. 155 srz1D.E E E E E E E n E E D E E E E D tr E E E E .l0 JZf.nsrfiE napsut€s..tztv tanul. | 14 234 SunDAluasanapi' 27o 21| .! 56 i suFrnntaxtr szupermarkct 52.99.EA$EB el6ad6 t 42 sEAn t|nd6a . 157 srv k€m r* 186 seua*E ftt !' 94'95 srAtas bpcs6 4 a2 srai"P bety.' 76 temistaf 62. leng€i r.sziv{ r7o. litrt€net f 15 zett nn 245 D part ..' lc'{r. sffir \el)tolt !r 9. l7o E r n taxij. kezd rr loa-l 09 E E E E E E E El E E E tl E n E E E E E E E E E E E E E srtE allapot n 229 E sr. tA2 su/tn sw ttt. ralan) elvisz (sz6rakoznti 166 E au{ beszel{a9.' 148 E rirr( benzintank:' 199 E naP€sap"" 50 E raP topog.53 .a 156 s6Edt beszAdt 42 s'eu. dal : t42 tl szr marao. t7A t E 7E . 46. sa$r (el)koltf 255 sE D.' l4s s.rrct gyomor l0l r' 155 .Yrv napos . saune.r loa-l09 snr megau E rAsr{ feladat "' I I smn! rcE stoppet t 273 E rAsrE megk6stolr-4J swrn rihat i: r77 E r sEruL izLses i: 246 sronl sztori. sruDE r diA|r''. l4l sPorr sport r'8 r' .ytDnapnyugta 2J4 2so s.vo er5s f 5l gimnazista.rtlon{ csapatmunka 24 rur beperelra47 E rsn konnyf 46 srcrlt cukorf 12l.indul. (njs6sos)stand l7 sra1D. swu|. loo E .^ 5l rt'|tclr.sExr. 2s5 sFoottkan6l. 194 D rrzz magas. srarE5ttrE')/srAtEstExsotrAllamfefii f 16l E srAno. 242 f tanulmanyoz 2s5 . E EAt" csapat j. rArcEr tanir .tre. sattr. spar.tr tt' . 33. rcrc. 24 suoi szop. t88 csikosr' 156 srxrtE tr IDr ozsonnaf l0 srro. nor. zt6 Ll slrr itllbny ^^Zl2 curcasE b6riand"' 43 s napS 45.indul6s.rur6 biztos!: laa lezetaknev i 96 suRtlAt"E i'al sorrrrse meglep.. stvoD all tt 17 srattD'omsE taft6zl\od6 r' l5l sralr csillag.es€snaPszemilveg"" 45 i sz.f.ir s. swuna l6b6l. 16?. ttszik i t7a tlsz6+ t?a swr"MEs sawe. P6tiYos 156. laa t€P.r.

r87.. ll8 ftrcEntDRegyntt rr 2l l. megpr6bal 260 d U nEsDAr kedd !: 27O.EaMPE rA\liro 'r lO5 ELEPEaEtetefon^' t2.r sdrii *: I a3 flr. figl/elmes mouanness meggondolatlan f 245 mflow.fordit. n nranr.t lss morrcrrrwL gondterhelt..: zzd /€T.e 276 E rov )aftk"i 73 lJ n t. 145 E rnavEL fiazil. 122 rrcKEr iegJ n 29.r zo2 E ntvet taerct utazesi iroda r' la6 E mveucr utazt> z4z "' A Btd( triJkk". t52 zsr!. utazis n 54 u aor ugeres.55.n s7r.. 90 E nEAnE szinhez r" 94-95 E /rrorv elmAlet r' l l l-l 12 E zzeneott . r2o.t 74 mPsrcirr sziqornan titkos i! 74 mnAss fels6ftsz nelklili. 226 nu.24a nRED feradr r.r ?60 nffi id6.'5l LJ rrr.{rrl qondolkodik r2 150 mrRD harmadik a. fordul.E papirzs€bkend6 l| 92 toD^r na f 56.cttss harmadosztalyi.. 254 r* E rEr. tLlor'') toa-r 23 n rceen ravtat .s k6sz r' I 15 E_ ntrs urr.nwe padl6fites !c 24a U a DEaaowDfatldalalli f 23.son f 32.ttoLtcEr gonttot " 22o mnn. Ino.' 25 E rorMsrcLAss turisra oszt6ly *' 2s U rDraz tunllkOz6 Ial $ E m*n varcs . tJ5 E_ ryRDatlt6sumi n 47 lJ t"ffrEM. 2OO rE kotoz " 2O4 zr nyakkend6 $ 204 Trarf tigris cc 199 ncHr szoros aa26r) ne nr szorosau . 24a E r DEntnE alahnz. ma 6jje1. ' l 8 l rrrr6 hiivelykujj $ 260 lttaas)ar csn|66ftaik n 27 |.rcran \itzleked€sidug6 t 85-a5 U rRAFnc uadr(s) kozleked€si lampa :: 230 E TEAW lorat & 2Oo tr ntnstnu forditas:. t75 roomP sE foakremf 52.254 E L) E E D E E E l l IhF lv^cr.tf.rvt€ve (bec€zve) 187 E rE rrs tenisz-* t97 E ERuBLEbonaszt6.r 127 ." | 9o E E E LJ Q U E E U E U E L) E _ U U E U U E tJ U E E E E u 9 U Mcr( vastao r' I 19.rr.. la5 dr.rsr ugrat piszhil szekal:' 147 'TEn'm tBsz. elmond r' s l../ koszonomf I 15 D Drrf.a-Mrn.r guminyom '" 47 U .a orF lekapcsol r. twocnsrooo. mnorw) b e d o b j aa t n r l i l k 6 z d t .kem6nyf l5l U rotRtsr lurista . 55 mP fels6 ^^ I ?-it rpP vminek a tet€je. l9o nom (|ssz. . ru 4 nousDR(s)nadrasf I19 l! n rD isaz ^' r22 u m'. t22. llyen az €let. 2ss ro Er vece i to6 !96 {I .he E mMTo PAstDsiiriretr pandi.!' tot.l arr ma este. mn. remes+ 22t. m*or/N dob & l8l m*ou w nE mvEL (rnEEw.' 259 Dts tr^a i<l?n.Ebogancs. 27O ncf pipa (mintjelz€s) !. ^.rsH Ait^EEL a l.r 79 E r*r$ csavar.27 | E rtel forgat. 241 E rEsr teszt . texer.' I 04 E rEszclrs her€ -' 156 E nrrrr /o. xanyarogrAJo. nnEw. t22 E unoensnro. 239 mno.azr csnnyaae160 LJ LMBaELLA eserny5 f 67 U tNtDsulERABLE megvehszolhataUan { 249 E woennaor m. 2JO L) IY teve f 226 E r*ri iker .226 rctemone tetetonal o' 22a ELEvtsd relevizi6n 12. rnoensooo €rt f I la E U E E LJ E csatorna ^r 47. sovany "t 2oo urnc doloqra lO5. Mm) ros.der€kis meztelenf 245 E_ roltcq meg' nt rr 259 U toncE sziv6s. mrlt mond. 194 mnn mornnr.2z2 E tnlrrrr Szentharomsrts 94'9s "1 U nltP itt. 33 E roqoaRow hotnap t tgo u Tdaw nyel\ (a szeiban) i: 45 U r0'\crD r*ls7E' nyelJrijtij i: lJs LJ ru.

267 E k/flo ki i. ne.r€frf het r^ 16. 2?2 (rstz.5 n E L) E tr tr tr u i'zqt . woLvEs) tad\ s{ t+6 E wor.' 249 E wennoveo munkanalkui. 33. 6a-69 u t*ELcorE ti. t87. wofiEft) n6S lOO.! 36. l3A. s6. 32. v6kmen "] 16 tlo. 232 ! r r n r m e l e g ( h 6 m € E e k l e t )d I 5 2 U wA^frtofr harcos . lga f felebresz l02 E a/nDow abtak :: a2 wau( setal i 16.F wA6 ser-an' 272 U woEA (rBsz.' l 6J Ll ?t tE egy€slilt rr 2l I U AnrED SraEs oFArE^nr Amerikai _ Egyesiilt Alamok !J 2 | I U wrvEnsry egy.rrrrrEss pinc€rn6 :.249 vadnM poszivt)zik .253 vrsrELEl thato f 241 E w osE kie f 255 vlsro\ l6romis. t€tova .tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr alaLL fal e.r IOO E atrAn untalr x 249 E LnFarEtyDLy barAseglalan + 249 lJ_ uiEAPPr boldoqt^lan { 249 Ll .^ 6a-69.il2o. 247 U uE ts. nyer S 54 U rrrD szel ArlAl.26a asE hasznal i: t2O E t|asE fElyD vihend r* 9. hans (emb€ri) r' 218 U tr. 194 vAarr bizonyialan.24O E ur rnE. E u/naLEhatna !' 262 VEaETABLE zbldsag^'52.tt'E togatlrat.) A w H A r m i i ' t 3 O . I52 yrc z6ldi (zolds€g bec€zve) r! Ia7..23O usEn'rREtrDLr telhasznel6barAt f I 20 U .' 199 LJ rfz nos.t 27O. 65 E usmne-necnna mos6g€p :.hat.tem . Zla VALUD eftek i: lA5 E_ tLEsr nyusat:r t42. r|/o8 \isel.lvitrtes | 152 vAcuanCLEAER porsziv6..vrr egys€g . l?2 E rrEly nrikor.92.trry hetentei hetilap ra 264 usELEss haszontalan i 245 L) tEcEr s]i ly . 246 E zEf.sr mos "j J4..lves .' 249 U wDaEss levetk6zik.P lel.rsrE veszteset n 55 LJ kardt lkarlt ra f 92 E . levetk6ztet. e\en '" 2o3 u $EAmEM i (taez. 154 UaBANvarcsi { 162 Ll .: I 15.rDo&. 174.kEAr. vizi6 i: 226 yrsrr l6togat6s I: 2.. 2s5 wcmRY gy6zelem { 2l I U t"rrsrl whisky f 199 vtr.257 tr unmaunn ctnxne vizalatti kamera r" 248 E woo.Anyi . figyel:r 226 L) wAE* viz i| l2l. l A 2 . JJ.tEss gJenqesegi:247 U t+E^R..r 255 vrad ige !i I 16 E wEEnE hot t 253 vElry nagyon rt 135. kibo _ goz . lo5 lJ M .6/r Ozvewember f 100 D U /rrE feles€g rr 155 warER pin.tEMtE ) n]'eI uPsrDE DouT feljel letek i: 2t4 _ teorol6gus {. 240 U wwA^DLY EoE rE telfeldsen mozq6 LJ ITYEDNESDAT szerda.LAeE lalu t 276 lJ /Em leher f t63..s :: 152. woN wo. hard:t 212 D kE^rflER idtilatls). woorc kicsomagol. 178 E $ELL ji't n I 16./. 237 w A Rh t t b o t i ^ ' 1 5 9 .24a E_ wAr n t: kanyt m6d i 4s U wax Wenge " 97.\az:: 192 E . 2 5 3 vEaErasta vegetAriAnts a |A7 E SEEELkeftk i t72 vEEtcLE jatmn . 205. 185 L) Lnloo( kinyit { 249 lJ UTaDABLE olvasharatlan 'r a49 n l..rELc. furgon n 142 L-l @. I I I I 1 2 . 65 U ttl.. i::. woRE.! t74 wA r akar ^" 192. 185 D . 234 wALLPtPEs tapeta.Ysrft nem biztonsdgos lj 249 U Lrnut nem i. 234 v/r mikrobusz.' 156 E p..rrcr figyel f lgs LJ wArc naz.zYrc.. melyik "r 136. 27 | f t62 E_ hLEE DruM kupi. ufioto. 2O4. 16 usEf& hasznos f 6a-69.. 2 1 5 . 16l. 155.1 E Mrr sz€les n I85 I//s/r meghtogat f 25 E l{aDory ozvegyasszonyn loo yorc. watKtttA.er i: 245 U iTrz v€grcndelet '2l9 r ..

d/r -dolsoz^6 l^l-0^ u woBlD vragE zoz. gna|og1rkel6h€ly f 45 298 . 2 6 4 e tr YELLowsAtga^' | 14.t t 2 .3* . legrosszabbul E ron r legrosszabb. 1 2 7 .a | 16.' E .uD sz<'3 1o4. wRoE. ra (mar kivagott) r{ 220 n r. 135. rossz f 258 tr .' kar6csony (k€peslapokon) ra 147 tr Y D L R v X l l l . 143 n r@rn dolsoziks I lo. zoz rosszabbul.' 246 E vtoroearw csodahtos r* 246 E tL@D eA6 .rof.E ronrn n6 (feministasz6alkoias) f l6t E wonoen csoaa . i 237 wonta ardemes f 194 wo?mLEssenektelen f 245 tr tr tr tr ffirsr csukl6 f lOl tr Il tE. lzo . 254 tr tr wno o helytelen.! 22o. IrxtnEd ir r' | | l'l 12. 22o E roo.{n .' l0l.' 257 tr rors€ rosszabb. 24a E woRKmun\a. t22. 267 tr rDs igen !' I I l-l 12 tr rEs7E^DAr tegnap 'r l2O tr YouNc liatal .r. 162 tr EBBA cRosstic zebra.

1500 WORDYDICTIONARY HURON'S hasznos sz6ltr. nyelvraniprobl6mekszerinticsoportosft '1000 id6zetalapjan.SOROZAT A HURON KONYVEI EDDIC MEGIELENT 150.bbl ktjnyveket: az I uro'r Wo-u) Dr. Megrendelenr al. 6s A HUCQ CROSS HURON' S QUOTES KozvFrtrNUt MEc RENDELIE A KoNYVIKET KEDVEzMfNNYEL! A KtADorot 2o'. 6s egyariint cim6. k6pzettalakok)ta almazza. Fotditdsigyakorlatok is szavakat nyelvtant tanit. angolmondat Kb.ejez6sek. 704. aril6s a postak0hs6gel A kdnyvekkedveznr6nDyelcsiikkeflet BIOGRAF IADO K Pf.lror"N Huroni Checkbook Huron's Cross Qlrotes pPdin\L 4o8 ll-/db' p6ld:nyt(698FVdb) p6ldenl (898 Ft/db) k6zbesiteskor firetenr. 6000erederi esban. CHECKBOOK HURON'S magyar fordit. .: 1439 Budapest.kezd6knek halad6knak m6donidrt6n6 hasznilatat angolige 1500 amelya 150leggyakoribb (ki1-.lssal.

Megrendelem al6bbi konyvetl az Huron's angol kieitesisz6tar fizetem. MAr mostel6jegyz6sbe vessztlkmegrendel6s6t. Nev: Cim: BIOGRAF KIADO Pf.: 1439 Budapest. . .A HURON SOROZAT KoTETE MEGIELEN6 SZEPTEMBERBEN ( HAKSZ) ANCOrKrElrESr SZOTAR HURON'S NG PRONOUNCI DICTIONARY Nddasdy Ad. 6s megjelen6s A postakitlts€get kiad6nk6tv6llalja. de aiAnliuk m6rnokdknek. N6lkul62hetelen k6zikdnyv oryosoknak. (lPA) jelekkel kiejt€se fonetikai KorrilbelLil 000 angolsz66stulajdonn6v 70 taneroknak tanu16knak. A kitnyv(ek)5rar k6zbesft6skor p6ldiinyt. kereskeddknek.mindenkinek. utin akisara postezzuk. 704. szakembereknek a tdmegkommunik6ci6ban dolgozd leheta maivelt magyarbesz6dben elfogadott akinek szuks6ge angoloskiejt6sismeret6re.im Ft Arar Sooo kb.ssal. 6s 6s magyaros etir.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->