Dr. KENDE PÉTER:

MIK VAGYTOK TI, ISTENEK? ORVOSI MÛ HIBÁK 2.

Írhat a szerzõnek: kendep@uhu.hu Hozzászólhat az uhu.hu webáruházban indított fórumokhoz:
Errõl a könyvrõl Eszmecsere az orvosi mûhibákról Nézetek, vélemények a magyar egészségügyrõl Vélemények dr. Kende Péter korábbi könyveirõl

Lectori salutem!

Tisztelem, becsülöm és szeretem az orvosokat – legalábbis mindazokat, akik tisztességgel, becsülettel és az orvosi szakmában erkölcsi minimumnak számító felelõsségérzettel végzik munkájukat. Amikor 1999 januárjában megjelent Mik vagytok Ti, Istenek? címû kötetem, közülük rengetegen azzal vádoltak: orvos-ellenes könyvet írtam. Visszautasítom, kikérem magamnak, nem igaz! Olyan könyvet írtam – és most is ez a föltett szándékom –, amely a tisztességes, lelkiismeretes orvosok mindegyikének védelmét szolgálja. Igen, igen! Éppenséggel védeni akarom és – amennyire rajtam múlik – meg is védem azokat, akik kötelességtudóak, kellõen felkészültek, s megelõzõ-gyógyító munkájukat így végzik. Meg kívánom védeni az igaztalan támadásoktól mindazon orvosokat, akik úgy dolgoznak, amint az tõlük elvárható. Ha lerántom a leplet a linkekrõl, a slendriánokról – azzal objektíve védem azokat, akik nem ilyenek. Mert igenis vállalom: támadom azokat az orvosokat, akik felkészületlenek, lelkiismeretlenek. Megengedhetetlennek tartom, hogy dolgozhassanak orvosok felelõtlenül, tisztességtelenül, oda nem figyelve. Igen, ez ellen föl akarok lépni. S ha õk is merészelik magukat orvosnak nevezni, akkor velük szemben valóban orvos-ellenes könyvet írtam és írok. Ám újra könyörgök mindazon doktoroknak, akik nem tartoznak ebbe a – még mindig reménykedem – viszonylag szûk körbe, hanem abból a talán nagy többségbõl valók, amely felelõsen és tisztességesen dolgozik a betegek érdekében, dacára a rettenetes – de nem kis hányadban az orvoslobbi hibájából konzervált – körülményeknek, ismerjék el, éppen az õ érdekük, hogy kilökjék maguk közül az oda nem valókat. Ma még az orvostársadalom vezetõ körei – ahelyett, hogy ezt tennék – falaznak, eltussolnak, elvtelenül védik a mundér becsületét. A Magyar Orvosi Kamara etikai bizottságai – ez tényszám! – az elmúlt öt évben orvosi mûhiba miatt egyetlen esetben sem marasztaltak el orvost. Miközben több száz pert vesztettek el kórházak, miközben több ezer esetben mindenki pontosan tudta, hogy az orvos disznóságot követett el. Tessék majd ebbe belegondolni mindazoknak, akik elolvassák a Na, Samu! Belõled se lesz jó orvos! címû fejezetet! Annak „ fõszereplõje” dr. Zalányi Sámuel végigtarolta fél ,

Magyarországot – Szegedtõl Keszthelyen át Mosonmagyaróvárig –, mûhibák sorozatát követte el, vagy tucatnyi ember halála szárad a lelkén. Nos, mit tetszik gondolni, mi történt ezért vele? Igen, igen, jól tetszik sejteni: semmi. Ma is orvosként dolgozik, Szegeden rendel. Egyik helyrõl sem fegyelmivel távolították el, csak amúgy úri módon elengedték vagy baráti hangon eltanácsolták, mi több, magasabb posztra segítették; nem csukták le, nem tiltották el, nem függesztették föl. Kollégái, nem is csak a teljes magyar nõgyógyászszakma pontosan ismeri dolgait, konferenciákon, szakmai találkozókon kuncogva érdeklõdnek egymástól: – Samu most éppen hol tarol? – és ezzel a maguk részérõl a lovagiasság összes szabálya szerint lezártnak is tekintik az ügyet. Nos, úgy vélem, ez tarthatatlan gyakorlat. S ha az orvostársadalom maga nem fogja ezt a problémát pillanatok alatt megoldani – ha nem lesz úrrá szerecsenmosdató, magát a társadalmi értékítéleten felül helyezõ szemléletén –, kénytelen lesz tudomásul venni, hogy helyette ezt külsõ erõ, a betegtársadalom fogja megtenni. Egyelõre még „ bízhat” abban, hogy ez a betegtársadalom beteg társadalom. Betegségének egyik fõ tünete, hogy választott képviselõin át nem képes akaratát kellõen érvényesíteni. Az az egészségügyi miniszter, aki a bársonyszékbe ülése elõtt az orvosi kamara elnökeként ténykedett, be fog hódolni a nagy hatalmú professzorok nyomásának, s mindaddig nem fog érdemi változásokat beindítani, amíg erre komoly társadalmi erõk rá nem kényszerítik. Eddigi négy szabadon választott kormányunk még megengedhette magának, hogy ügyet se vessen a spontán társadalmi kezdeményezésekre, hogy lesöpörje az asztalról a polgárok saját szervezõdéseit, kinevesse az egész civil szférát, úgy, ahogy van. Ám ez nem lesz mindig így! És az orvosoknak, elsõsorban a politizáló, hangadó professzoroknak tudniuk kell, ha nem õk maguk tesznek rendet a saját portájukon, hanem addig tétlenkednek, amíg majd mások „ veszik kézbe a söprût” – akkor könnyen elõfordulhat, hogy kõ kövön nem marad. Az a söprû sokkal kevésbé fog válogatni, és durvábban végzi majd a dolgát! Jobb volna nem megvárni, amíg idáig fajulnak a dolgok. A helyzet pedig rohamosan romlik. Amennyiben az eredmény, a produktum felõl próbálok visszakövetkeztetni az orvosi tevékenység minõségére, vagyis hatékonyságára, a magyar egészségügynek, a magyar doktoroknak nincs sok okuk a dicsekvésre. 2000-ben a WHO, az ENSZ egészségügyi szervezete legújabb tanulmánya 191 ország lakosságának vizsgálta meg az egészségi állapotát. Magyarország a kevéssé elõkelõ 101. helyre került, olyanok mögé, mint Banglades, Irak, valamint az összes középeurópai állam. 1960 és ’ 90 között az OECD-országokban 8,7 évvel emelkedett a születéskor várható élettartam, míg Magyarországon mindössze

1,3 évvel. Világelsõk vagyunk mind a szív- és érrendszeri, mind a daganatos megbetegedések okozta halálozás terén. Mondhatják erre, ez a rendszer, az egészségügy egészének felelõssége. Részben igen, de részben az egyes orvosoké is, akik – bár kétségkívül a rendszer nyomásának engedve, az alapvetõen rossz felfogású finanszírozás szorításában – nem a beteg egészét próbálják kezelni, hanem csak a tüneteit, egyáltalán nem foglalkoznak megelõzéssel, csak akkor veszik kézbe az embert, ha már jól megbetegedett. Igaz – és ez rendszerváltó négy kormányunk közös, együttes bûne –, amint ugyanez a kutatás az egészségügyi finanszírozási rendszereket mérte össze, abban kicsivel még silányabb, a 105. helyre kerültünk, például Mongólia, Afganisztán és Botswana mögé. A fejlett országokban általában a sokkal magasabb GDP 10 százalékát fordítják egészségügyre, nálunk 4,6-ot, s mostanában ez inkább csökkenni látszik, mint emelkedni. Azt vélelmezem, szintén keményen romlik a helyzet konkrétan az orvosi mûhibák területén; tartok tõle, egyre több és több mûhiba történik, sõt, egyre durvábbak is. Ám ez puszta feltételezés, hiszen a mûhibákról nem léteznek adatok. Miért nincsenek? Mert az orvosi mûhibák döntõ többsége soha nem derül ki. Honnan tudhatnánk, hány, de hány olyan eset fordul elõ, amelyben sikerül teljesen titokban tartani az elkövetett disznóságokat? Milyen gyakori vajon, hogy a kórház patológusa ebéd közben diskurálva kedélyesen közli kedves kollégájával: – Ugye te is tudod, azt a vörös csajt nem kellett volna megoperálni, ma is élhetne? És mit szólsz, milyen finom ez a borjúpörkölt? * Olyan társadalomban, olyan világban élünk ma, amely mindent egybegyúr, persze azt is, amit nem kéne. Az orvostársadalom – amióta létezik orvoslás – mindig másfajta, magasabb etikai normák szerint élõ kaszt volt, mint a társadalom többi rétege. Az elmúlt évtizedekben – és e tekintetben alig van különbség rendszerek között – sikerült az orvoskasztot erkölcsileg lezülleszteni a társadalom általános és sebesen romló morális szintjére. Hihetetlen erkölcsi mélységekbe sikerült eljutni. És nagyon tévednek, akik ezt leegyszerûsítve azt mondják: ez paraszolvenciakérdés. Rég több, sokkal több annál! Ha a Fidesz venne egy mély lélegzetet, és jövõ év elején valamennyi orvos fizetését megszorozná tízzel – az erkölcsi viszonyok valószínûleg nemhogy nem válnának jobbakká, de rosszabbak lennének. Ahol ugyanis a gyógyítás ennyire pénzkérdés, ahol minden a pénzrõl szól, ott pénzzel már nem lehet javítani. Machiavellisztikus megközelítés lesz, de lehetséges, hogy ez a folyamat nem csupán lezüllés volt, hanem szándékos lezüllesztés is. A kiskirályok

ha beteg emberek veszik körül õket. s nem abból. hogy az orvos beszélgessen is a beteggel. ha pácienseik megbetegedtek. Eközben több területen is szisztematikus hazugságokra kötelezték a doktorokat. s a kör bezárult. Gondoljunk csak az adatközlések rendszerére. akiknek a nyakába gyeplõt lehet tenni. a spirál így megy egyre följebb. aki a képességei alapján rászolgált. hogy többet írjon be a papírba. Igyekeznek hát kiválogatni az orvosok közül azokat.mindig rosszul tûrik. kedves Fidesz-szimpatizáns. hogy egy fillért sem hajlandó adni sem megelõzésre. aki jó párttag. hogy az orvos föléhazudta az ellátást – lejjebb veszi a pontok értékét. Ezek az urak azután természetesen magukhoz hasonló. hogy évizedeken át nem készült áttekintés a népesség egészségi állapotáról. a beteg nem kapja meg mindazt. a megbízhatatlan halálozási statisztikákra. mitõl beteg szerencsétlen – alulfinanszírozza a betegellátást. Teljesen normális ebben a szisztémában. hogy a kórház megkapjon annyi pontot. Mindennek az a következménye. tevékenységüket ostoba hibának minõsítve. s annak alapján annyi pénzt. kicsivel szerényebb kvalitású helyetteseket. valójában mi tevékenységének az eredménye. amit ráírnak a lapjára. Hiszen az Országos Betegbiztosítási Pénztár. akik hajlandók hazudni. majd rendes magyar MDF-es. Vagyis arra kényszeríti a doktort. ne is egyék! S mindeközben egyetlen valakirõl nem esik szó: a betegrõl. hogy csak reménykedhetünk. ám ha lehet. s azokkal babrálhatnak. hogy az intézmény fönnmaradhasson. ugyanannyi pontért kevesebb pénzt ad. akik tudnak lojálisak lenni. Azokból lett-lesz fõorvos és professzor. Miközben mindenki hazudik. A régi kínai orvosok akkor nem kaptak fizetést. hogy az orvos még többet lesz kénytelen hazudni. arra. jó párttitkár. följebb. hogy a doktorok fölöttük is élet-halál urai. A magyar orvosok mindig csak akkor és arra kapnak fizetséget. a doktor rosszul dolgozott. mondván. annál inkább. hogy a fõorvos kénytelen rendre utasítani az igazmondó beosztott orvosokat. A szakmai színvonal pedig süllyedtsüllyed. hátha kiderül az is. Hiszen a fából vaskarika teljesítményfinanszírozás – amely az orvost a szolgáltatás fogyasztásában teszi érdekeltté – oda vezet. sem például arra. mint amennyit ténylegesen nyújt. hiszen az orvosnak hazafias kötelessége sok-sok pontot termelni. mindenki hazugnak tartja a másikat. a hazugságban teszik érdekeltté õket. Az nem számít. s minél hataloméhesebbek. Aki nem hazudik. Majd – mivel tudja. beosztottakat kerestek maguk alá. az OEP – túl azon. Ám ehhez újra hazudozniuk kell. mert attól bombabiztosan felfordulna. az egész rendszert egyedül a bizalmatlanság tartja össze. akiknek uralmát tehát meg lehet kérdõjelezni. Ezzel azt éri el. hogy még épp életben maradjon. hogy az orvosnak fogalma nincs róla. Van egy másik igazi nagyhatalom is a finanszírozó OEP mellett: a .

én meg miért ne utazzam Argentínába. mint a daganatos betegségekben. és eljöjjön hozzájuk. mi a teendõ a protekciósokkal. hogy a lojalitás a legelsõ. miként kell elmenekülni a hisztis beteg elõl. már-már irracionális ellenállás orvosi berkekben minden új eljárással. Persze fontos a presztízs is. hogy nem abban érdekeltek. gálánsak. beleverik. holisztikus orvoslással. ami pedig fõként a fegyelmen. A beteg úgyis meghal. ha a daganatos betegekkel foglalkozó orvos néhány pohár bor után nyíltan bevallja: – Én bizony azt a gyógyszert írom föl. mikor kell leadni a hálapénzbõl az altatósnak. ötletei. ma már több beteg hal meg a kezelések következményeiben. ahol még nem jártam? – És ezek után az csoda-e. aki élve születve valószínûleg csak az osztály halálozási statisztikáját rontaná. a Maldív-szigeteken és hasonló helyeken zajlik. amíg pulzál – azt a túl pici magzatot. hogy õ egy senki. vele vitetve el saját balhéinkat.gyógyszergyárak. termeljen rengeteg jogos és jogtalan OEP-pontot. valamint egye meg azokat a gyógyszereket. megtiporják – majd jóindulatúan atyáskodva elkezdik a beavatási szertartás második fokozatát: megtanítják a szakma igazi fortélyaira. a profnak. és így tovább. Akik el akarják adni a termékeiket. eszébe ne jusson. Másban nem. miként kell aktív eutanáziát gyakorolni a lebukás veszélye nélkül. terápiával. de éppenséggel ez sem ellentmondásmentes történet. Csoda-e hát. kemény hierarchián alapul. mint lehet bemártani a nõvért. ha belül erõs a kohézió. Thaiföldön. hogy a beteg meggyógyuljon. Ilyen erkölcsi viszonyok közepette pedig mi sem természetesebb. amelyeket az orvos akar. mint . hosszan. neki tök mindegy. Egészen odáig. viszont méhen belüli halálozás esetén a szülészetnek semmi köze hozzá. tehát szükségük van azokra a doktorokra. Ezért a kezdõ orvosoknak legelõbb összetörik a gerincét. hanem abban. Megalázzák. Mitõl ez az irtózatos. az összetartás. amelyiknek a gyártója Argentínába utaztat. és rossz fényt vetne az osztályra. hogy lehetnek önálló gondolatai. akik a Nyugaton a divatból már jórészt kiment vagy éppen túlhaladott. A konferenciák jelentõs része Argentínában. adjon jó sok hálapénzt. Igaz. Az orvos szakma régi balhiedelme. jobbakkal lecserélt pirulákat megetetik a betegekkel. Mi módon lehet elterjeszteni. az erõs. Az orvostovábbképzés zömét ma már a gyógyszergyárak finanszírozzák – de nem ingyen. hogy beteg legyen. hogy a kifelé erõs presztízst úgy lehet megteremteni. tanuljon meg a lábtörlõ alatt közlekedni. mi módon kell megölni – benyúlva addig szorítani a köldökzsinórt. mi jár a fõorvosnak. pszichoszomatikus megközelítéssel szemben? Attól. hogy lehet lerázni a kötekedõ hozzátartozót. természetgyógyászattal. mikor másnak is. mennyi a tarifa az osztályon. ha az onkológiai patológus baráti körben határozottan állítja: pontosan tudja.

hogy fõ rendezõ elv legyen a „ kéz kezet mos” a „ma én nem jelentelek föl , Téged, hogy holnap Te se jelents föl engem” az elvtelen kimosdatás akkor is, , ha mindenki tudja, az illetõ kollégát nem lenne szabad ember közelébe engedni. De hát tényleg természetes mindez? Mondjuk a pékek céhe több száz éve páros lábbal rúgja ki soraiból a néhány slendrián, rossz szakember péket, mondván és tudván, ha nem ezt teszik, nem arra a néhány pékre fogják azt mondani az emberek: nem tudnak rendes zsömlét sütni. Dehogy, az lesz a véleménye mindenkinek: a pékek hülyék, képtelenek egy tisztességes zsömlét elõállítani. Ezt pedig nem engedhetik meg maguknak, megszabadulnak hát saját legsilányabb céhtársaiktól. Az orvosok azonban nem így tesznek. Rosszindulatú vélemény szerint azért, mert mindenkinek van valami a rovásán, s attól félnek, ha egyszer dõlni kezd a dominó, nem lesz megállás, s mindenki bukik. Azt hiszem, nem ez a fõ ok, hanem az, hogy ma már annyira mély a mocsár, oly rettenetesek az erkölcsi állapotok, hogy nem találják az erkölcsi alapot a bárki elleni föllépésre, arra, hogy ne védjék egymást bármily elvtelenül is. * A mûhibapereknek nem a bíró az elsõ megítélõje, hanem azok az ügyvédek, akiket egyébként hullarablással, keselyûtempóval vádolnak egyesek; a mûhibaperek elsõ bírája mindig az ügyvéd, aki csak azokat az ügyeket vállalja el, amelyek az õ megítélése szerint jogosak, tehát sikerrel kecsegtetnek. Ugyanígy váltam én is rengeteg mûhibaügy elsõ megítélõjévé: valamennyi megírt esetre legalább húsz meg nem írt esik. Töméntelen sokan kerestek meg, akiknek nem vetem papírra a történetét, mert nem lehetek egészen, százszázalékosan biztos az igazukban. S ehhez rögtön hozzá kell tennem az elsõ kötet megjelenése óta eltelt idõ legeslegfontosabb, egyszersmind legriasztóbb tapasztalatát: bárhová, bárkik közé megyek, szinte kivétel nélkül mindenkibõl azonnal kizuhan kéthárom olyan történet, hogy a legszûkebb családi vagy baráti körében ki hogyan halt meg, lett nyomorék vagy súlyos beteg – mind-mind orvosok hibájából, mûhiba következtében. Igazuk van-e? Valószínûleg jó részüknek egyáltalán nincs. Mármint objektíve. Mindazonáltal õk mûhibát sejtenek, gondolnak, gyanítanak a velük történtek mögött. Márpedig súlyosan tévednek, akik azt hiszik: ez nem fontos. Bûnösök, akik rálegyintenek erre. Hiszen ez a jelenség a közhangulatot, a bizalom óriási hiányát tükrözi. Elsõsorban azt mutatja ugyanis ez a hétköznapi tapasztalat, milyen iszonyatosan rossz a kommunikáció, illetve inkább egészében véve a viszony orvosok és betegek, orvosok és a betegek hozzátartozói között. A betegek

nem kis hányada ezek szerint akkor is orvosi mûhibát gyanít a kezelések mögött, amikor semmilyen hivatalos ügy nem indul: nemhogy per nem lesz, de még csak szelíd panaszok sem hangzanak el. Valamint azt is tükrözi, milyen hihetetlenül meggyökeresedett a tapasztalat vagy inkább már hit rengeteg emberben: orvosok ellen nem is lehet, nem is szabad föllépni, akkor sem, ha úgy érezzük, õk hibáztak. Nem lehet, mert olyan erõs az összetartás közöttük, hogy úgyis megvédik egymást, teljességgel reménytelen minden igazságkeresés. Nem szabad, mert annak lesz belõle baja, aki kísérletet tesz igaza kiharcolására. Ez pedig tragikus vagy – hogy pontosabban fogalmazzak – legalább olyan tragikus, mint maguk a mûhibák. Hiszen az orvos-beteg viszony alapvetõen és iszonyatos mélyen elhibázott, tönkretett mivoltára mutat rá. Arra, hogy igenis szocialista elemekkel átszõtt feudalizmus uralkodik az egészségügyben, hogy hûbérúr és jobbágy kapcsolata is tisztább, átláthatóbb volt egykor, mint orvos és beteg viszonya ma. Erre a viszonyra jellemzõ adalékkal szolgált pszichológusok – persze soha nyilvánosságra nem került – felmérése az Onkológiai Intézetben. Arra voltak kíváncsiak: miért kell órákig sorban állniuk a betegeknek, hogy bejussanak vizsgálatra, kezelésre. Az orvosok – nem tudat alatti, hanem kimondott, megfogalmazott – válasza ez volt: azért, mert ha a beteg öt órát ül kint a folyosón, mielõtt bejön hozzám, mindenbe beleegyezik. * Követek el persze én is sok nagy hibát. A legnagyobbat talán azzal, hogy nem különböztetem meg az egyes orvosimûhiba-eseteket aszerint, milyen kiváltó okok húzódnak meg mögöttük. Melyek az elkövetett mûhibák tipikus okai az orvosok részérõl? Úgy vélem, három fõ csoportot különíthetünk el. Az elsõ – tisztesség ne essék szólván –: az orvos egyszerûen hülye. Gyönge képességû, úgyszólván ostoba, nem érti az összefüggéseket, nem látja át a folyamatokat, tehát nem tud jó diagnózist fölállítani, nem képes adekvát terápiát elõírni és így tovább. Szentségtörés ilyet leírni, de még véletlenül se higgyük, ilyen nincs. Aki járt egyetemre, jól tudja: megfelelõ fenékkel bármit meg lehet tanulni, minden vizsga letehetõ. Hát nem ismerünk nagyon buta jogászokat, mérnököket, közgazdászokat? Akkor mire föl szeretnénk azt hinni, ugyanez nem fordulhat elõ az orvosi egyetemen is? Ahová biológiából és fizikából kell felvételizni, mindenfajta intelligenciateszt és pályaalkalmassági vizsgálat nélkül. És ahol egyébként valamennyi oktató régóta állandóan panaszkodik, milyen keményen romlik a felvételizõk átlagszínvonala.

A második tipikus eset: az illetõ nem úgy általában hülye, csak az adott kérdésben fölkészületlen. Mert irdatlan mennyiség ám az a szakirodalom, amit követni kéne; mert a különbözõ továbbképzések, konferenciák mégiscsak a pihenést, kikapcsolódást, csajozást, piálást is kell hogy szolgálják; mert szépen hangzik az állandó önképzés igénye, de ügyelet, fárasztó rendelés, pénzzel és pénztelenséggel hadakozás, állandó belsõ hatalmi csaták, kórházi fúrás-faragás közepette ki a fene bír még orvosi lapokat is olvasni? Végül is az orvoslás döntõ része megy rutinból is! Hála a jó istennek ritkán kerülnek az ember kezébe igazán nehéz esetek, a többség ugyanarra a néhány kaptafára húzható – megnézzük, átküldjük, megmérjük, fölírjuk, zsebre tesszük, kész. A harmadik, legsúlyosabb eset: az orvos nem hülye, nem tudatlan, viszont trehány, slendrián. Nem törõdik azzal, ami történik, nem érdekli különösebben, hogy ez-az meghal, lebénul, így-úgy károsodik vagy éppen csak nem gyógyul meg. Az esetek döntõ többségében persze nincs e mögött sem rossz szándék, sem igazán romlott jellem. Amikor elkezdi valaki az orvosi szakmát, az elsõ néhány sikertelenség rendszerint kiborítja, elkeseríti. Ilyenkor az összes idõsebb kolléga nekiesik elmagyarázni: nincs mese, ez velejár, tudomásul kell venni, hogy nem gyõzhetünk mindig, bizony, el is veszítünk betegeket, és Neked akkor is talpon kell maradnod, ha Te nem vagy erõs és kemény, ugyan ki lesz az és így tovább. És ez mind igaz! Az orvosnak föl kell vérteznie magát kellõ mennyiségû cinizmussal, máskülönben nem képes gyakorolni a mesterségét. Hozzá kell szoknia, hogy emberek meghalnak, lebénulnak, gyógyíthatatlanok, szenvednek – hiszen ez is az élet része. Ha mindezt valóban az élet, a természet, a betegség okozta, s nem maga az orvos, valamint ha az orvos megtett ellene mindent, ami szakmai tudása szerint megtehetõ! Ha nem arról szól a történet, hogy a cinizmust sikerült odáig fejlesztenie magában, hogy már valóban hidegen hagyja a beteg sorsa. Mert az már más eset, amikor a doktor úr a teniszpályán kikapcsolja a pittyegõjét, meg ne zavarják a meccset; amikor – bármilyen jogos – fáradtságra hivatkozva az ügyeletes azt mondja az ápolónõnek: csak akkor keltse föl, ha ég a ház; amikor erre-arra magában rálegyint az orvos. Vannak alkatilag trehány, nemtörõdöm emberek – orvosok is –, mások csupán azzá válnak. Õ k mind lehetnek alkalmasak rengetegféle munkára, orvosira is – egyre nem: klinikus, ágy melletti tevékenységre. Onnan valakinek azonnal el kellene zavarnia õket. Nem feltétlenül a pályáról, létezik sok olyan orvosi munka – és nem csak a gyógyszerügynöki –, amelyben a slendriánság még nem feltétlenül hozza veszélybe a beteget, lehet azokat is végezni, de a beteg közvetlen környezetébõl tessék szíves lenni az ilyeneket azonnal eltakarítani!

S itt érünk el a felelõsség kérdéséhez. Azt – sok orvos fölháborodását kiváltva – elõre kell bocsátanom: az én álláspontom szerint mindhárom esetben felelõs maga az érintett orvos is. Akár hülye, akár felkészületlen, akár trehány – ebbõl valami icipicit biztos, hogy maga is érez. Persze nem szoktunk szembenézni õszintén saját gyöngeségeinkkel, de azért álmatlan éjszakáinkon néha mindannyian majdhogynem meg is fogalmazzuk, miben vagyunk gyöngék, mit teszünk helytelenül. És ha netán sorozatosan kudarcot vallunk, rengeteg magyarázatot találunk, temérdek téren mentjük föl magunkat, de azért a szívünk mélyén olykor sejtjük, miben vagyunk mi magunk sárosak. S nincs mese: akire mások élete, egészsége van bízva, annak bizony e téren is sokkalta nagyobb a felelõssége, keményebbek a kötelességei saját magával szemben is, és ez nem puszta demagógia. Lehet méltósággal abbahagyni valamit, lehet emelt fõvel átevezni más vizekre, ha az ember úgy érzi, amibe belekezdett, az nem úgy megy neki, amint kéne. Ám természetesen mások is felelõsek. A hülyék orvosi pályára kerüléséért elsõsorban az orvosi egyetemek, az azokat irányítók, illetve a mindenkori egészségügyi és oktatási kormányzat. Akik ezt is lehetõvé teszik, engedik, tûrik. Aztán késõbb, amikor ezek a friss diplomás orvosok dolgozni kezdenek, a fõnökeik és kollégáik. Akik nem igaz ám, hogy nem látják: az illetõ nem erre a pályára való. Látják, tudják, azzal is tisztában vannak, ez bizony emberek életébe, egészségébe kerül – de hát nem könnyû a mai világban ezzel a tudással bármit is kezdeni. Mondjam meg neki? Halkan fúrjam meg? Jelentsem fölfelé, esetleg magamat hozva rém kellemetlen helyzetbe? A fölkészületlenek, konkrétan tudatlanok esetében elsõsorban a fõnökök – fõorvosok, osztályvezetõk – felelõssége vethetõ föl. Vagy mert nem veszik észre – ebben az esetben rosszul vagy nem mûködik az illetõ osztályon a referálás, az esetmegbeszélés, nincs rendes klinikopatológiai konferencia, nem állnak a helyzet magaslatán a patológusok, nem gondoskodnak a visszacsatolás korrekt folyamatáról. Vagy látják ugyan a valóságot, de õk rálegyintenek, nem vállalják, hogy csinbe menjenek, nincs kedvük a kellemetlen feladat elvégzéséhez, esetleg eszükbe jut az illetõ professzor papája, államtitkár haverja, a kórházat néha támogató bankár barátja – szóval hagyják azt, amit nem lenne szabad. S ezzel ugyanolyan felelõsökké válnak, mint maga a hibákat elkövetõ orvos. Doktor hölgyek és urak! Tegyék a szívükre a kezüket, és gondoljanak bele: eddigi pályájuk során hány olyan kollégával találkoztak, aki nemtörõdöm volt, slendrián disznó? És hányszor tettek ez ellen bármit is, a haverok egymás közti füstölgésén, az összekacsintással kísért kaján megjegyzéseken kívül? Kinek tették szóvá, amikor a mindannyiuk szerint tökéletesen alkalmatlan kollégától úgy sikerült

megszabadulni, hogy kineveztették a másik intézménybe fõorvosnak, itt nyugalmat, ott viszont elõre láthatóan sokkal nagyobb bajt okozva? Hányszor fordult elõ, hogy valaki már tizenötödször nyúlt mellé, beszélt ökörségeket, állított föl nyilvánvalóan téves diagnózist, és a referáláson még mindig nem szólt rá senki egy szót sem? Hányszor drukkoltak csöndben a fõnöknek, aki próbált úgy ügyeskedni, hogy a mindenre alkalmatlan kollégát olyan helyzetbe hozza, amelyben viszonylag a legkevesebbet tud ártani, de még mindig elfogadhatóan keres? És még hosszan sorolhatnám a hasonló eseteket, amelyekben Maguk igenis tisztában voltak vele: súlyosan vétenek a betegek érdekei ellen, de hát oly rettenetesen kellemetlenek ezek a helyzetek. Oly kínos nekirontani valakinek! És mit szólnak a többiek? Miért pont én? És ha legközelebb én hibázok, engem is rögtön megfeszítenek? Nos – hogy visszatérjek saját magamnak föltett kérdésemhez – az egyes mûhibaesetek mögöttes tartalmának, okainak, motívumainak föltárása nem az én feladatom, mégpedig azon egyszerû okból nem, hogy azt én nem, csak az orvosi szakma maga tudná elvégezni. Hitelesen maguknak az orvoskollégáknak kellene megítélniük: az adott hiba azért következett-e be, mert a doktor ostoba, azért-e, mert adott kérdésben nem volt eléggé fölkészült vagy trehány volt. Ha mûködnének azok a fórumok, amelyek erre valók. Ha igazán szem elõtt tartaná e szempontot is az összes vezetõ beosztású orvos, ha ilyen célzattal is mûködnének a referálások, klinikopatológiai megbeszélések, ha az orvosi kamara etikai bizottságai azzal is foglalkoznának, amire valók lennének. Ha. Mert beteg ma orvos és orvos viszonya is. * Mint ahogy súlyosan beteg az orvoselit és a politika viszonya is. Kikbõl áll ez az orvoselit? Azokból a professzorokból, igazgatókból, kiemelt kórházi fõorvosokból, valamint parlamenti képviselõvé, pártkatonává, minisztériumi és önkormányzati fõhalljakenddé süllyedt egykori orvosokból, akik közösen a háttérbõl halkan, finoman, egyértelmûen meghatározzák az egészségügy összes lényeges folyamatát, mozgását. Nem adnak ki errõl sajtónyilatkozatot, mi több, soha sehol egyetlen árva hangot sem hajlandók elmondani, de valójában õk döntenek abban, ami történik, és különösen abban, ami nem. Hiszen hihetetlen nagy a befolyásuk. Közülük néhányan kezelik a mindenkori miniszterelnököt és annak családját, terápiába viszik a minisztereket, levezetik azok feleségeinek, barátnõinek szülését és abortuszát, különszobába teszik a papát és a nagynénit – s ezenközben persze kedvesen elbeszélgetnek e hatalmasságokkal. Akik ekkor pontosan ugyanolyan

piaci verseny. és Chivas Regalt szopogatva elnézõen mosolyognak ezeken az együgyûeken. Egyfelõl mert – s ezt soha senki nem fogja bevallani – nem fûzõdik ahhoz komoly gazdasági érdek. Ténylegesen az égadta világon semmi jelentõsége nincs. a kórházak pénztelenségét és így tovább – mindazt. Õ k egyáltalán nem akarják – sõt. mint eddig. Az úgy nem bolt! Marad hát minden úgy. mondjuk. Sõt.kiszolgáltatott betegek. A Fidesz választási programjában azonban kiemelt hely jutott az egészségügynek. A kezdeményezések rendre lepattantak a professzor urakról. hogy „ kipakolta” az állami költségvetésbõl a tb-alapokat. de persze ezzel sem jutott semmire. A Fidesz pedig túl van a választási félidõn. mint mi. most már nem tud kockáztatni. gyönyörû ígéretek hangzottak el a kampányidõszakban: sokszorosára emelendõ bér. hiszen mostani bevételük adó. hogy gyarapítsák az idõskorúak számát azáltal. a túlterheltséget. felemás módon. ahogy sikerült végrehajtani. ugyanúgy kénytelen volt kipótolni azok állandó hiányát. amíg ki nem derült. megszüntetni az undorító hálapénzrendszert. nem engedik – fölemelni az egészségügyi dolgozók bérét. akkor még mindig kiesne félmilliójuk. mindent pontosan ugyanúgy fognak tovább csinálni. félmillió fizetést. annak a felét le kéne adózniuk. Persze nem is érdemes. Az egészségügy Tiborcai szajkózzák panaszaikat: a nõvérek. ha kapnának. a beosztott orvosok megalázóan alacsony bérét. S mi lett ezekbõl az ígéretekbõl? Semmi. Másfelõl mert azzal minden . sokkal több. ahogy van! Már a Kádár-kor politikai vezetése is többször meg akart indulni ellenük. a háziorvosi praxisok privatizációja érdemi lépés – nagyon téved. a rémes munkakörülményeket. Aki azt hiszi. ami az elitbe tartozóknak valójában egyáltalán nem fontos. ha valamelyik hónapban nem tesznek zsebre minimum egymillió forint paraszolvenciát. totál semmi. A Horn-kabinet sokkal pragmatikusabb volt: eszébe sem jutott hozzányúlni az egészhez – megelégedett azzal. ha a felét kapnák fizetésben. tehát – amint mi is – megszeppent kisgyerekként állnak a nagy hatalmú és nagy tudású doktor elõtt.és tb-mentes. pasaréti villájuk télikertjében hátradõlnek a kényelmes fotelben. Ezek az urak legfönnebb akkor zsémbelnek. privatizáció. további 45 százalékot meg a kórháznak be kéne fizetnie a biztosítónak. alternatív biztosítók. Az Antall-kormány állítólag tervezte az egészségügy piaci alapokra helyezését – egészen addig. elvégre tisztában vannak vele. A háziorvosok kaptak az államtól egy nagy ajándékot. Õ k ugyanis rózsadombi. saját szokásos formájukból és stílusukból teljességgel kifordulva. hogy Antall József súlyos beteg. amivel semmit nem tudnak kezdeni. hogy meghosszabbítják az emberek életét. pláne ezen a teljesen félresiklott. s helyette föltenni az orvosok fizetését az értelmiségiek közül az elsõ helyre. mindannyian. megkukulva.

Akkor pedig hatalmas vagyonok forognak majd ingatlanban. az az üzletág. sok-sok százmilliárdba. Ne felejtsük el. mûszerhiányban nemhogy egy jó szót nem kap. hatalmas csapdahelyzet ez. persze. aki eldönti. részint a kifutási ideje sajnálatosan nem négy év. ami megalázó helyzetbe hoz mindenkit. az egészségügy az egyik legeslegnagyobb business. gazdálkodni nem tanult meg. amelyre a betegnek szüksége lenne. Nyilván .döntési pozícióban lévõ tisztában van: az érdemi változtatásoknak már a legelsõ lépései is óriási pénzekbe kerülnének. kit nem – de azt is. minden olyan országban. vagyis egyetlen választási ciklus. ki tudja. kit érdemes megoperálni. Tudni kell ugyanis. rumli mindenütt? Mert most folyik az erõfelmérés. amely mûködik. aki a Mackó sajt vacsorája mellé a koszban. Azt is. kórházban. a koalíció szent zászlaja alatt belemasírozhat a mezõgazdaság. amely hajlandó kiadni erre a célra hihetetlen pénzeket. azt is. Nálunk is így lesz majd egykor. Az még nem elegendõ érv ehhez. hogy befeküdt a kórházba. hogy annak gyümölcseit – értsd: a szavazatokban megnyilvánuló sikert – nem õ fogja learatni. emberben és így tovább. eszközben. hogy 2000-ben éppenséggel meglenne ez a pénz. hol az a kormány. Szabadjon úgy kérdeznem: milyen eszelõs távolságra van ettõl a magyar politikai elit? Amely elfogadja azt a hozzáállást. s annak alapján az egészségügy privatizációjának. hogy aztán ott el is tûnjék. a biztosítási rendszer valódi. Miközben egész életében jövedelmének közel a felét elvitte a tb. a környezetgazdálkodás feneketlen zsákjába. magyarán annak. Jó. Hogy most más példát ne említsünk. hanem a hárommal-néggyel utána következõ. blamázs. hanem legalább tíz-tizenöt. sok száz milliárdos pluszbevételeket produkáltak maguknak a fiúk – csak hát van annak a pénznek sokkalta jobb helye is. Elõbbutóbb azért kivédhetetlenül el kell indulnia a biztosítási rendszer. következésképpen állandó pénzügyi csõdhelyzetben van. milyen kormány. hogy az egészségügyben egyik balhé követi a másikat. a NATO-honvédelem. amely egészen kivételes profitrátával képes dolgozni. Az elképesztõ pazarlás mellett az egészségügy most már anyagilag is kétségkívül kivérzett. No most. miszerint az egészségügy színtisztán politikai kérdés. Miért hát mégis. botrány. tényleges reformja részint az elején százmilliárdos kiadásokat igényelne. Az egészségügy. de annak elõtte tisztázódniuk kell a tényleges erõviszonyoknak. hogy kik fognak majd ezen még jobban meggazdagodni. korábbi tartalékait fölélte. mint fociban a labdáé. s kik válnak majd a rendszer napszámosaivá. de önmagában azzal. aki nem írhatja föl azt a gyógyszert. a betegnek abban körülbelül annyi a szerepe. tudva. a jelenlegi csurombalhé idõszaknak vannak kevésbé firnyákos okai is. komoly veszélynek tette ki az életét. De tán vannak még ennél is jobb helyek. az a kérdés.

próbáljunk valódi mûsort készíteni: mélyre menni. a mûsorvezetõ kérdez néhányat. fõképpen a tévéseknek – ne annyi legyen a mûsor. S mellékesen megjegyezte: „E könyv olvasása orvosilag ellenjavallt. Két embert találtunk. a Népszabadság harmadik oldalas. Számomra a legszellemesebb Nagy N. aki nem állt ellen. most aztán pironkodhat is olyan blamázsokon. hogy ilyen csúnya címet adtam neki. mondván. Gógl Árpád személyében minden idõk egyik leggyöngébb miniszterével ajándékozta meg magát az orvosszakma. írtak a kötetrõl. Péter volt. Kérték az Egészségügyi Tudományos Tanács vezetõit – nem jöttek. mindegyik hívott. tényleg. hogy öreg háziorvosa nem érte meg könyvem megjelenését. a nõgyógyászvégzettséggel is rendelkezõ biztosítós ügyvéd nem tagadta meg harcos . mindarról beszélni. interjút kértek. de könyvem valóságos gátszakadást idézett elõ. ellenfeleket hívni.” Ennek a dömpingnek. mint amikor a nagy egészségügyi tüntetés elõtt két nappal elhangzó fejenkénti százezer forintos ígéretbõl végül húszezret találnak a borítékjukban a kisnõvérek. Invitálták azokat a kórházvezetõket és orvosokat. mennyire sajnálja. ami az egész mûhibaügy valódi mélyrétege. mert õ örült volna neki. pedig – a fene egye meg! – most kiderült: lehet. újságírók rontottak nekem – jó értelemben. beszéltetett. erõs ellenfelek „ gyepálják”egymást – akkor van a nézõnek is. * Bocsánatot kérek a nagyképûsködésért. Hívták az orvosi kamara három budapesti etikai bizottságának elnökeit – nem vállalták. megtisztelõen elõkelõ helyén. rádiók. Martini Jenõ. akik szerepeltek a könyvemben – elzárkóztak. én elmondom nagyjából ugyanazt –. a 2001-es költségvetésben is csak ugyanannyi béremelést kapnak az egészségügyiek. Két hét alatt ahány tévének van reggeli adása. Arról elmélkedett. hogy engem odaültetnek. Legelõbb saját kollégáim. vitát provokálni. tehát belsõ vezércikknek számító. hiszen nekik is az az érdekük. lapok kerestek. amint szinte a teljes magyar sajtó hirtelen engem akart használni. nyilvánvalóan valami bûntudatféle volt a fõ oka: te jó isten. s erre Gógl siet mosolygós tévéinterjút adni: õ a kormány lojális tagjaként bízik a jó döntésekben. Az elsõ hullám után szinte könyörögtem. Amint mondani szokták: a vízcsapból is én folytam. ezzel mi eleddig alig foglalkoztunk. Néhányan tisztességgel megpróbálkoztak ezzel. annak ellenére. nekik is érdekes mûsor. mint bárki más az állami szektorban. hogy kemény vita legyen.fontosak a politikai és személyi okok is. Vagy mint amikor a pénzügy-minisztériumi államtitkár nyilvánosan orrba vágja Góglt.

Korábbi lakásom házának kapuján fekete sprayjel fújt felirat jelent meg. Poczkodi ekkor azt a taktikát választotta: megpróbál „ szétdumálni” engem. amilyen én vagyok. másodszor a tv2 késõ éjszakai adásában. amirõl szó volt. Ez is könyvem nagy hozama volt. elcsukló hangon meséli a borzalmakat. hogy rettenetesnél rettenetesebb történeteket hallgatok végig. ez neki szól. te szemét. hanem azok a telefonok. Szegény Poczkodi Sándor. Elõször valamelyik reggeli tévémûsorban. Salgótarjántól Kiskõrösön át Bácsalmásig. terjengõsen – kézenfekvõ önvédelembõl: addig sem bántom õt. ami pedig egészen más. a kamara összes etikai bizottságainak elnöke kétszer is odaült velem szembe. Délutánjaim és estéim jelentõs része azóta is azzal telik el. elzártak elõlem minden forrást. hanem unos-untalan az elvont. megkísérelt nyílt színen kivégezni – s ebbe elvérzett. Zalaegerszegtõl Nyíregyházáig. amikor végre egyszer nem öt-hat percünk volt vitatkozni. Legelõbb az éjszakaiak: – Azt ne hidd. amit képviselni köteles és hajlandó. meddig marad fönn” jeligére. amelyekben mûhibaügyben érintettek jelentkeztek. Ám nem ezek voltak a jellemzõek. Néha istenigazából megsajnáltam – nem szívesen perlekednék nyilvánosság elõtt olyan alakkal. aminek nagyon örültem. hogy a sajtó kérdéseire az orvosi kamara tisztségviselõi is kötelesek válaszolni – információkhoz próbáltam jutni. hanem vagy ötven – „ éjjel 11 után képes tévézni. Kerekegyházától Dömösig az ország minden szegletébõl hívnak emberek – zömük szepegve. amikor – abban a naiv hitben. Mi több.önmagát: nekem rontott. és mindazt. az élet nélküli szabályozással foglalkozott. a létezõ gyakorlattal köszönõ viszonyban sem álló elmélettel. te tetû. Természetesen már januárban megindultak a telefonok. mint amirõl õ beszél. aki annak már úgyis mindegy. „Meghalsz. Poczkodi . Nem teljesen tisztességes vitaharcmodort voltam kénytelen így alkalmazni: erõszakosan. ezzel viszont rettentõ hosszan. zokogva. * A rengeteg reakció közül mindazonáltal föltûnõen hiányzott egy: az orvostársadalomé. Nem arról beszélt. és elvált feleségemtõl átköltözött hozzám. olykor lehengerlõen szembesíteni õt a tényleges helyzettel. majd megkapod a magadét! – és sok-sok hasonló. nincsenek ukrán maffiakapcsolataink! Megbánod még ezt! – Legyél csak egyszer beteg. Kende!” – aminek ugyan meglett a haszna: 17 éves fiam azonnal úgy értelmezte.

Valamint mindannyian kizárólag négyszemközt és magánszemélyként. Nos. Majd másfél hónap várakozás után fölhívtam: most. Nem jelentkezett viszont senki azok közül. Ám jellemzõ: a téves információkat nem betegektõl. tehát nem tudnak perelni. Orvosok viszont hívtak sokan. tervezi-e. Amikor a könyv megjelent. Ami azonban a nagy baj: a hivatalos orvostársadalom semmilyen módon nem reagált. rágalmazás. s több tízezer kézen átment. Abban rettenetesen elferdítve írtam nem csupán a novellisztikus „ rátétben” hanem a . akár úgy. kórháznévvel megírtam. hogy amit tettek. miszerint újságíró nem lehet jelen etikai bizottsági tárgyaláson. ki ezzel. kártérítési perem lesz kórházaktól és orvosoktól egyaránt személyiségi jog-sértés. tényekben is. Megnyugtatott. Nem tette meg.Sándornak. három hónappal e levél ajánlottan elküldése után fölhívtam õt telefonon. sokan riogattak: a következõ pár évben alig fogok mással foglalkozni. kártérítés tárgyában. ki azzal. Sem büntetõ-. Kértem. Biztosított. címmel. 2000 szeptemberéig nem sikerült felelnie. titulussal. Az említett egy kivétel: az elsõ kötet utolsó rövid története. hamarosan megkapom a levelét. különös tekintettel arra. kisvártatva válaszol. mintsem hogy vállalják a kiállást – akár így. Megjósolták: lesznek büntetõpereim. mi ad fölmentést a sajtótörvény alól. ezért ekkor ismét írtam neki – persze megint ajánlott levélben. Itt is többrõl van azonban szó. s most megismétlem: az érintettektõl ezért bocsánatot kérek. akik nem szerepeltek a kötetemben. hanem orvostól kaptam. sajtó-helyreigazítás. akiket névvel. jó hírnév sérelme vádjával. leíródott egy könyvben. a kamara Országos Etikai Bizottsága elnökének például 1999 júniusában írtam hivatalos levelet. A Magyar Orvosi Kamara. hány esetben marasztaltak el orvost mûhiba miatt. jelentem: egyetlen per sem indult ellenem. újra kértem. amelyekben vádlottként állhatok a bíróság elé becsületsértés. az Egészségügyi Tudományos . Inkább tudomásul veszik. mint az ellenem irányuló perekben eljárni. hogy válaszol. bocsássa rendelkezésemre a helyi etikai bizottságok és az országos etikai bizottság döntéseinek összesítését. sem polgári. ahogy történt. a döntõ többség egyébiránt abszolút támogatóan és egyetértõen – persze azok. Valamint rengeteg polgári. Elkönyvelhetem ezt egyszerûen saját szakmai sikeremnek is: egy kivétellel mindent úgy írtam meg. a blankettát máig õrizve –. Valamint választ vártam tõle arra is. Ennyit a Magyar Orvosi Kamara Országos Etikai Bizottsága elnökérõl. Megtettem akkor rögtön a nagy nyilvánosság elõtt. másodszor szándékában áll-e felelni. csak éppen sok a dolga. s megismételve esetleg elkallódott kérdéseimet. hogy ezeket az eljárásokat eltüntessék a nyilvánosság elõl. s érdeklõdtem. Mivel Poczkodi nem felelt. hol lelhetõ föl az a szabályozás. tiszteljen meg a válaszával.

egymás között. nincs meg a nyelvvizsgájuk – hogy szállna be nyugodtan a repülõgépbe? Az orvos-beteg kapcsolat egyik lényeges eleme a bizalom. ennél rosszabb a helyzet: szembesültek vele. hogy bevezetik azt a – fél világon magától értetõdõ – rendszert. Illetve nem igaz – valamit tettek. kedves Professzor Úr. igaz. föl kell rajta háborodni. a SOTE Ortopédiai Klinikájának igazgatója imigyen: „Más szakmáknak nem szokták a mûhibáit megjelentetni könyv formájában. A szenzációhajhászásnak nincs értelme és veszélyes is. amíg változás nem történik. A válságstábok halkan visszaadták mandátumukat. ugyanakkor följelentést tesznek néhány esetben becsületsértés. hogy minden vétséget keményen meg kell fogni. széttárva karjukat: sajnos nem tudnak mit tenni. nem elég képzettek. nem kell ezt komolyan venni! Például dr. néhány konkrét esetet kivizsgáltak: talán nem is úgy történt – majd föladták. Néhányszor tekintélyes professzorok odanyilatkoztak: nem számít. hadd feleljek most! Elõször: úgy gondolom. Nyilván halkan. Bár ne lenne! A lényegi kérdés azonban: és akkor mit tettek ennek alapján? Megtettéke akár csak a legelsõ lépést is afelé. Ha valaki egyvégtében azt hallaná és olvasná. rábírnak sok. hogy igazam van a leírtakban. Mint mondták. és addig kell verni a palávert. amelyben ezek léteznek és bárkinek is károkat okoznak. mind azzal a feladattal: dolgozzák ki az én anyagi és erkölcsi „ kinyírásom” mikéntjét. illetve bizottság alakult. s ezzel erkölcsileg „ hazavágnak” Ám csalódniuk kellett. amit leírtam. A politikusokét is. ha eltussoljuk ezeket a történéseket – ha léteznek –.” Nos. hogy bárminõ módon foglalkozzék mindazzal. de a jogi és orvosi iratokat is. hogy tisztább helyzetet teremtsenek a mûhibák területén? Például csupán azzal. Nem találták meg az eszközöket. az összes dokumentum a kezemben van. Én azt mondom. Ha például a pilóták között gyakran elõfordul. az volt a terv. a bankárokét is. rágalmazás vádjával. beleértve nem csupán az interjúk kazettáit. hogy a pilóták ittasan vezetnek. de ennek megvannak a maga fórumai. Rögtön januárban négy válságstáb. elhangozzék a kérdés: – Kéri-e összes leletének és egyéb orvosi iratának fénymásolatát? Nos: nem tettek semmit. ami megjelent. az Egészségügyi Minisztérium nem tartotta fontosnak. hanem attól és csak attól. valamennyi olyan szakmának igenis meg kell jelentetni a mûhibáit. Nem találtak fogást rajtam? Nem. Szendrõi Miklós. ha elérjük: a pilóták józanul és . hogy mielõtt valaki elköszönne orvosaitól kezelése vagy kórházi ellátása után. nem elég képzettek és így tovább – akkor azt bizony azonnal meg kell írni. amelyekkel belém tudnának kötni. négy bizottság kénytelen volt megállapítani: minden szó. Nem akkor és nem attól lesz bizalmunk a pilótákban.Tanács. hogy kártérítési pert indítsanak ellenem. a pedagógusokét is – és az orvosokét is. hogy ittasan vezetik a gépet. s ezzel anyagilag tönkretesznek. általam megírt kórházat és orvost. mind a .

hogy a szenzációhajhászásra most nem válaszolok. és legalább azt mondják: kezdjünk el a dologról beszélgetni. mintha nem történt volna semmi. hogy ezt írja. Harmadszor: majd akkor tessék hivatkozni az orvosi vétségek „megfogásának” fórumaira. valamint utána még több paraszolvenciát adott át Maguknak). amelyekrõl õk sem tudtak. Ám nem az én telefonszámomat kérték. Hadd írjak jellemzõ példát. Ha ön megteszi ezt a szívességet. Kaptam persze ennél direktebb visszajelzést is. s nem valami egészen mást tesznek. vitatkozni. hogy mostantól nem ugyanabban a társadalmi közegben mozognak. Mostantól nagyon sokan tisztában vannak vele: amikor orvoshoz fordulnak. Mert eddig nemhogy konkrét intézkedések tervezeteit nem kezdték el kidolgozni. amelyekrõl eleddig szó sem volt. Önök hivatalosan mi mindent tesznek azért. elvégzik feladatukat. ugyan beszélgessünk már el mindarról. Azzal fejezte be cikkét: ha õ lenne az egészségügyi miniszter. Nem vettek tudomást arról – bocsánat. a szerzõ vagy a kiadó kérte-e õt. hogy szembenézzenek az egész kérdéskörrel. de még csak arra sem vették a fáradságot. Rászolgálnia pedig fõként nem a betegnek kell. Ez idáig valamennyi beteg azt hihette: csak vele és körülötte fordulnak elõ olykor slendriánságok. Erõs Zoltán. valamint azért. Egyetlen dologra voltak kíváncsiak: mondaná meg. mellényúlások. legalább tisztességesen járjanak el az érintett betegekkel. hogy amit eddig titokban tarthattak belsõ összefonódásaikról. a Postabank és Princz Gábor . Úgy tettek. õ bizony meghívná ezt a Kendét egy kávéra. védelmi mechanizmusaikról – az immáron bárki számára hozzáférhetõ olvasmány. hogy ha mégis bekövetkezik egy-egy ilyen. ha azok a fórumok mûködnek. hanem az orvosnak. hátha véletlenül valaki kívülállónak is igaza lehet valamiben. ha mindkét fél rászolgál arra a bizalomra. Vagyis kizárólag az érdekelte õket: össze lehet-e maszatolni engem valamivel. És – bizony. én boldogan megteszem. bátorságot. hogy kevesebb mûhiba történjék. Professzor Úr! – ez az orvosokra is igaz! A bizalom ugyanis csak akkor lehet az orvos-beteg kapcsolat tényleges eleme. durva hibák. Nem. mivel ebben a beteg oldaláról teljességgel kiszolgáltatott helyzetben az orvosnak a nagyobb a felelõssége. a Színes RTV Újság vezetõ szerkesztõje megtisztelõen szép recenziót írt lapjában a kötetemrõl. E két kötet megírása között dolgoztam egészen más témán is. Inkább kivárom. ha saját szerepemet túlértékelem –. A lap megjelenésének másnapján hívták Erõst e minisztérium sajtófõosztályáról. hiszen õ „ csupán” beteg (aki egyébiránt õrült sok tb-járulékot fizetett be ellátása fejében.szakképzetten vigyenek minket innen oda és amonnan emide. olyan kockázatoknak is elébe mennek. amit írt. A doktorok azonban nem akarnak szembenézni azzal. erõt.

egy állami nagybank volt vezérigazgatóját. nem fogja kezelni a lányukat. * Igazságtalan vagyok és leegyszerûsítõ. s a szégyenoszlop oldalán hatalmas. betegek özöne kerül a kezébe – abba a gyilkos kézbe! Nem. hogy a szülõknek a következõt találta mondani: – Életmentõ beavatkozásokat ezentúl is elvégzek a gyerekükön. abban kiállítani valamelyik fõtérre. sem villamosszékbe ültetni! De kalodába zárni talán igen. tehát sajnos csak a konkrét név és helyszín nélkül írhatom le. nem – gyõzködöm magam rém nehezen –. egészen más ügyben kérem a segítségét. operál. megengedhetetlenül általánosító. Ezenközben hívtam föl régi kedves ismerõsömet. S az ottani egyik orvos szívesen kelne hadra ellenem. az azért mégiscsak túlzás! Ezek a fenyegetõzések. ás” hanem . Ám ehhez a muníciót oly módon próbálta megszerezni. rendel. ha Maguk hajlandók írásba adni. Mert ez az ember ma is orvos. õt sem kellene sem kerékbe törni. a föld még nem hordott a hátán! Mert hogy azt érd el – még ha fordított sorrendben is –.történetén. fehér papíron pontosan leírni. családja összes tagja olvasott és drukkolt nekem. . vizitel. Az egyetlen választási lehetõségem tehát az volt: nem veszek komolyan semmiféle fölemlegetett veszélyt és fenyegetést. amit egyébként velem is közölt. hogy mindenki elolvashassa. s bevallottam. ahol a történtekrõl beszámoltam az elõzõ könyvben. mert arra nagyon hamar rájöttem: vagy félek. és utána ne legyen. szép nagy betûkkel. orvosként praktizál. közölve. hogy amíg nem adnak – hamis! – tanúsítványt arról. aki kezel. Elsõ kötetem „ sértett” szereplõi hívtak föl magukból kikelve. vagy dolgozom. szinte tajtékozva a fölháborodástól: õket fenyegették meg. nem izgattak túlságosan. mint Te. Megakasztottam. nem „ vályogot vet. a Postabankról írok. rissz-rossz jóslatok. valamint megrendített. aki meghallva a telefonban a nevemet. De annál több kezelést csak és kizárólag akkor. Gyereküket ma is állandóan ott kezelik. lelkendezve gratulált. sem a halálbüntetésnek nem vagyok híve – de ezt hallva bizony meginogtam kissé e hitemben. mit tett. Félve nem lehet írni. hogy nagyonnagyon messzire takarodjék el a beteg emberek közelébõl. Született azonban olyasfajta veszélyhelyzet is. hogy lelõjenek. mesélte. bevallom. ekkora marhát. Õ döbbent csönd után ennyit felelt: – Öregem. S utána mindössze arra kötelezni. hogy amit a Kende leírt rólunk. hogy én hazug vagyok. amely komolyan megijesztett. Soha nem lesz bizonyítható. Hadd legyek megengedhetetlenül õszinte! Sem a fizikai erõszaknak. az nem igaz! Tetszik érteni? A doktor azzal fenyegette-zsarolta meg a súlyosan beteg gyerek szüleit.

Késõbb a László Kórházban betöltött állásom mellett a nevét sokszor változtató Haynal Imre Egészségtudományi Egyetem egyik gyermekgyógyászati tanszékének vezetõ tanárává neveztek ki. Orvoscsaládból származom. ezt is nyugodtan helyezze az ún. hanem inkább érdeklõdéssel és végül is megdöbbenéssel most fejeztem be Mik vagytok Ti. Mindezt csak azért írtam le. hogy ezek után szolidaritásom az orvosokkal nem lehet kétséges. és bár az enyém biztosan nem lesz az. mint a történészek hasonló kérdései. hogy nem mûhibáim. Biztos. Már csak indíttatásomnál fogva is nagyon érdekeltek a gyerekkori fertõzõ betegségek kérdései. majd a doktori fokozatot. annyira. hogy az orvos csak hanyagságáért. és számos halott gyermek ágya mellett álltam könnyezve. azóta számos tiltakozó levelet kapott kollégáimtól. hogy mindkét szülõm. kerek dossziéba. hogy kicsit ismerjen meg. Ebben biztosan igaza volt. mint megrögzött pártonkívüli. végül az egyik gyerekosztály fõorvosa lettem (csak remélni merem. Mesterem. hogyan kerül az aortába – hacsak nem elõre kideríthetõ situs inversusról van szó – a cholecytoscop?). Csapó József professzor. ami annak idején a szemétkosarat jelentette a titkárnõm számára. hogy ebbõl nem derül ki. ha már unja ezeket a leveleket. mindig arra tanított bennünket. vagy. ha más kezelést alkalmazunk? – Ez többnyire éppúgy megválaszolhatatlan. Gondolom. hogy sok tévedésem volt. majd a gyerekek (nem pedofil) és a klinikum iránti vonzódásom a (most) Szent László Kórházba vezetett. lelkiismeretes orvos voltam-e. hogy szakmai járatlanságáért is (pl. Én úgy érzem. Istenek? címû könyvének olvasását. . Én 1952-ben szereztem diplomát. de tévedéséért nem. Szó szerint idézem: „Tisztelt Kende Úr! Sajnos nem mondhatom. és ezek kutatása révén nyertem el elõbb a kandidátusi. feleségem és az õ szülei is orvosok voltak. elõbb néhány évig az egyetemi mikrobiológiai intézetben dolgoztam. de talán meg kellene nézni osztályom kórlapjait. El kellett gondolkoznom könyve címének kérdésén is. ahol az orvosi szamárlétrát megjárva mintegy húsz éven át.Erre akkor jöttem rá. Gondolom. hogy megfelelõen képzett. és a válasz: nem. Korom miatt 1993–94-ben nyugdíjba küldtek. de azért ehhez – mint ahogyan az Ön könyvébõl is kiderül – hozzá kell tenni. egyik nagyapám. politikai okokból). függetlenül attól. nemtörõdömségéért ítélhetõ el. azzal a kérdéssel: – Mi lett volna. amikor megkaptam dr. igen. Nyerges Gábor professzor levelét. hogy nagy örömmel. Mindenekelõtt szeretnék röviden bemutatkozni. aki az – Ön által biztosan jogosan bírált – IOT tagja volt.

ezért volt késõbb az a szabály az . tudatlanságáról. ahol az akkor már halott gyereket leteszik egy ágyra. hogy a csecsemõ görcsöl. a csecsemõkori agyhártyagyulladás a legnehezebben diagnosztizálható betegségek egyike. A rohammentõ orvosa azt észleli. mert azokra már nem is emlékszem. pedig igaz. Azt hiszem. hogy az orvosi pályára jelentkezõket egy évig ápolóként kellene dolgoztatni. és a rokonát kénytelenek vagyunk – akármilyen trehány – alkalmasnak minõsíteni. de ha lett volna. Onnan átküldik a Szabolcs utcai kórházba CT-vizsgálatra. amit ugyancsak nehéz a bíróság elõtt bizonyítani. ezért az Országos Traumatológiai Intézetbe viszi. valahol a válogatással van baj. Az újraélesztési kísérlet eredménytelen. Azt kell hinnem. Maradnának még a felvétel elõtti pszichológiai tesztek. végül is öngyilkos fiú apja – hadd ne mondjak véleményt.emberek vagyunk. aki azonnal arra a gyermekklinikára utalja be. de inkább az érintettek haragját váltják ki. kit tettek volna felelõssé egy olyan csecsemõ haláláért. (E téren magam is többször tévedtem. az elejétõl a végéig. hanyag. akikben van empátia a betegek iránt. A fertõzéstõl való félelmüktõl indíttatva. különösen a kezdeti szakban. majd – legalábbis klinikai – orvosi pályára csak olyanokat engedni. És akkor a könyv még nem is szól a nem manuális szakmákban dolgozók melléfogásairól. nevek nélkül. Csakhogy ez a baj nehezen orvosolható. hogy biztosan valami koponyatrauma érte. Elviszik az orvoshoz. A csecsemõ a húsvéti ünnepek után immár eszméletlen állapotban kerül ismét orvoshoz. hány. de biztonság okából átküldik az Országos Idegsebészeti Intézet Gyermekosztályára. A dologból nem lett per. Már gondoltam arra. az immár nem lélegzõ csecsemõt Ambu-ballonnal lélegeztetve átszállíttatják a László Kórházba. vagyis ugyanannyi felelõtlen. ahol a végre elvégzett liquorvizsgálat gennyes agyhártyagyulladást igazol. akinek idejében észlelt betegsége nagy valószínûséggel gyógyítható lett volna? A beteget elsõként észlelõ orvost? Ugyan már. De ebben a kis országban – mint azt Ön is többször leírja – mindenki mindenkit ismer. aki lázcsillapítót és antibiotikumot rendel. ahol korábban valamiféle légúti betegség miatt már kezelték. esetleg éppen alkalmas rokonaink minõsítése sínyli majd ezt meg. mint a többiek. Az Önéhez hasonló könyvek talán segítenek egy kicsit. Csak egyetlen példa. A CT-vizsgálattal traumára jelet nem látnak ugyan. tudatlan ember van közöttünk. mert különben a saját. Egy Budapest környéki faluban egy csecsemõ nagypénteken lázas lesz. ez egy csõdhelyzet. így arra gondol. Csak egy telefon a barátunktól. mint a más szakmákban dolgozók között. Pontosan ugyanolyanok. de ezekrõl – mint egy pszichológusok és pszichiáterek kezébe került. amivel ki kell egyeznünk.

A teszt és a vizsgálati jegyzõkönyv rögzített eredményét ugyancsak anonim módon kellene egy vagy több szakértõ elé bocsátani elbírálásra. A bizottság tagjai. A szakorvosi vizsgát tevõk már benne vannak a brancsban. Az sem derül ki a vizsgán.osztályon. Dánia) külföldi szakértõket is felkérnek erre. akik az ünnepek miatt talán jobban figyeltek arra. az anyatej és a tehéntej közti különbségrõl. hogy senkinek nincs személyes felelõssége. akik végképp teljesen képzetlenek. sõt. azzal a vizsga keretében több (nem csak egy) beteget kell még megvizsgáltatni. és ezért ezt a csecsemõt átszállíttatta a László Kórházba? Azt kell gondolnom. és sok helyen a vizsgázó neve helyett jeligéje szerepel. a szakmai ismeretek felmérésére vonatkozó javaslataimat talán . aki féltette az éppen operált gyerekbetegeit a fertõzéstõl. hogy a jelölt legalább az alapvetõ kérdésekben járatos-e. mivel a professzorok védik a brancsot a behatolóktól. melyik – tanítóm azt mondta. számos országban a vizsgáztatásban rég bevezették az írásbeli tesztet. az is lehet. életveszélyben lévõ beteg esete miatt végre törekszik a sürgõsségi ambulanciák felállítására. Ha a teszt jól van megszerkesztve. hogy ha egy csecsemõ megmagyarázhatatlan okból nincs jól. úgy. amelyben a munkaadójánál éppen folyó tudományos munka miatt nagyon járatos. hogy a legnehezebb vizsga a szigorlat. ahogy van. a személyi szimpátiát. fogalma sincs. ha például a jelölt olyan kérdést húz ki. Persze aki sikeresen megoldja a tesztet. teszem azt. ugyanakkor a vizsgán nem derül ki. akik legfeljebb hallottak valamit a kérdésrõl. akkor meg kell vizsgálni a gerincagyi folyadékát. és leleteit értékelni. így ott csak azokat buktatják meg. hogy a jelöltnek alapvetõ kérdésekrõl. és az értékelést számítógép végzi. Kis országokban (pl. diagnosztikus és terápiás tervet készíteni. Míg az alkalmasság elbírálására tett javaslataim az álmok birodalmába tartoznak. Véleményem szerint az egész szóbeli vizsgáztatási rendszer. rossz. hogy sikerüljön! Egy másik fontos kérdés a képzés. akkor biztosan kiderül. mint a csecsemõ állapotára? Utólag már nem lehet megállapítani. netán az esetenként bizonytalan CT-eredményt értékelõ orvost? Vagy a diagnózist végül is megállapító orvost. Egyik – már nem tudom. vagy az utóbbi idõben néhány összevissza hurcolt. A felelõsség az ország egészségügyi szervezetéé. Szívbõl kívánom. rokonságot.) A szülõket. Elõször is nem lehet kizárni az ismeretséget. aki fõleg traumás betegeket szállít. Persze ez nem saját ötletem. amely lehet. hogy a sonka és a bejgli jó legyen. hogy az ünnepek miatt nem találták meg az orvost. A csecsemõt sürgõsen klinikára küldõ orvost? A mentõorvost. kiemelt jelest adnak. a tv Vészhelyzet sorozatának hatására. és legjobb lelkiismerete szerint járt el? A traumatológusokat.

Persze az azok letételéhez szükséges tudás megszerzését a vizsgázóra bíznám. hogy így gondolkodik. de sohasem derült ki. hogy ilyen. Véleményem szerint a kötelezõ tanfolyamok helyett inkább idõnként tesztvizsgálatokat kellene kötelezõvé tenni. így a hallgató célzott ismereteket szerezhet olyan területeken. Nagyon örültem annak. hiszen az ezeken való részvétel jórészt kötelezõ volt. Az Orvos szemelvényeket idézett a könyvébõl. lelkiismeretes. Szülei nem elég jómódúak ahhoz. Mint orvosnak és – sajnos betegségeim miatt sikerült az egészségügyi ellátás mindkét oldalát megismernem – betegnek semmi kétségem nincs. profitáltak-e a tanfolyamból. és a nap sütött. Még írhatnék a szégyenteljes paraszolvenciáról. De azért úgy gondolom. Akik közel ültek az ablakhoz. szépen le is sültek. hiszen például aki rendszeresen olvassa a szakirodalmat. évente több mint tíz tanfolyamot szerveztem. hogy hozzájárult levele közléséhez. s hogy ezt vállalja is. amíg a HIETE egyetemi tanára voltam. hogy gratulált. Tíz éven keresztül. nem is azt. Köszönöm szépen! * Réka másodéves orvostanhallgató. Még egy gondolat. így közben dolgozik. és azzal kapcsolatos gondolatomat papírra vetni. amelyeken járatlan vagy ismereteit hiányosnak érzi. szerencsére kommentár nélkül (sapienti sat). Persze – azt hiszem – ez is hiú ábránd. hogy a könyvében leírt elképesztõ esetek elõfordultak.meg lehetne valósítani. Szóval csak gratulálni akartam könyvéhez. Õ szinte tisztelettel: dr. Nemrég a . nõvérként. Megoldását mindketten tudjuk – egy biztos: az nem egy újabb bizottság létesítése. Hanem azt. hogy az ellátók nagy többsége képzett. hogy el tudják tartani. és él bennük a betegek iránti empátia. annak miért kell egy tanfolyamon unatkoznia? Persze azért a tanfolyamok sem feleslegesek. egyébként is okairól és fonákságairól Ön is többször és bõségesen ír. különösen az egytémájúak. hogy az orvosi kamara lapja. de levelem már így is hosszúra nyúlt. Nyerges Gábor egyetemi tanár” Kedves és Tisztelt Professzor Úr! Nem azt köszönöm önnek. a klinikán.

professzornak. amit a tudomány mai állása szerint ilyen esetekben lehet és kell. majd bejön és elrendeli. miként fogok dönteni. A mûtét két nappal húsvét elõtt történt. Mert tudják. éppen hogy semmi. az õ betege. pontosabban õk maguk idézték elõ a halálát. a másodéves medika-nõvérnek. és magába roskadva töpreng: – Úristen. ha a professzor úr akar neki valamit adni. ugye orvostanhallgató? Tisztában van azzal. Mivel nem dönthetek másként. – Ez a lázlap egyáltalán nem így festett. azzal nem sokat törõdve. a beteg ágyának végében! – Hát igen – hümmög a rendõr. kinek fognak hinni. a páciens a kórlap szerint az égadta világon mindent megkapott. szájfenékplasztikát végzett. és egyetlen szót nem szólt senki. a prof az ünnepekre vidéki kúriájába utazott pihengetni. de inni sem. Én talán beírnám a jegyzõkönyvbe. szembefordul Magával a klinika egész orvosi kara? És mit gondol. s Réka. hogy a szabályszerû idézés ellenére nem jött el. nem ígértek. Aztán úgyis megszüntetjük a nyomozást. hogy ha köti az ebet a karóhoz. amíg ott volt a helyén. hogy ne lötyögjön az idõs asszony protézise. – Maga. ha nagyon keményen akar fogalmazni: simán legyilkolták az öregasszonyt. –Azt hiszem. hadd döntsek egyedül. Följelentették a kórházat. Az osztályos és az ügyeletes orvos egyetértett: a professzor úr operálta. ami magas láz mellett nem jó ómen. kisomfordál a félhomályos kihallgató szobából. hogy ma idejövök. adjunktusnak. – Mi a teendõm? – kérdi halkan. nem zsaroltak. hogy ennyire nem törõdtek a beteggel. aki valamennyi éjjel bent volt. Nem kértek. Bizony el kell mondania mindezt a rendõrségen! A rendõrtiszt elétette a beteg kórlapját – semmi nem úgy állt rajta. Nyilván tudták. Magában már épp eleget füstölgött: micsoda disznóság. nem fog túl sokszor megbukni? Réka mélyen lehajtja a fejét. kislány. hogy be tudja majd fejezni az egyetemet. Hagyták. vagy együtt a sok-sok orvosnak. docensnek? És egészen biztos abban. leballag a . a klinikán még csak ahhoz sem vették a fáradságot. hogy szájfenékplasztika után a páciens nemhogy tablettát nem tud lenyelni. ügyeletes nõvérként most éppen a rendõrségen ül. hogy beszéljenek a fejemmel. Réka föláll. Húsvét szent napján a néni belázasodott. ahogy valójában történt.professzor luxusmûtétet hajtott végre egy igen-igen magas méltóság mamáján. a kihallgató tiszt szobájában. pár napon belül meghalt. de semmi köze az igazsághoz! – jelenti ki Réka elsõ nekibuzdulásra nagy fölháborodottan. Ám hosszúra nyúltak az ünnepek. Szeptikus állapotba került. a betegnek már negyven fok fölé kúszott a láza. Ekkor mégis elrendeltek valami pirulát. bûncselekmény hiányában. – Ennek semmi. Gyönyörûen kicirkalmazták. egyszerûen hagyták meghalni teljesen fölöslegesen.

lépcsõn. Jó orvos. fölhajtja kopott kabátja gallérját. . Szemerkél az esõ. udvariasan köszön a kapuban a strázsának. és belesúgja a mûszõrme bélésbe: – Orvos akarok lenni.

a szülõkkel semmit meg nem beszélve mentõvel elvitették az Amerikai útra. mentõt hívott. Õ aphasiás rohamra gyanakodott.Isten hozzád. de semmi kórosat nem találtak. nem az elõzõ orvos operálja Szilárdot. Hazaengedték. s amikor Szilárd ráadásul hányni kezdett. Pár nap múlva megismétlõdtek a tünetek. A pszichiátriára vitték. június elején éppen évzáró vizsgáira készült. ez a központi idegrendszer zavara. Idõközben Szilárd állapota javulni kezdett. Fiatal orvos a folyosón. – Agydaganatra. Fájt a feje. azt mondta: – Nem tudok biztosat. s csak dadogás lett belõle. s azonnal alá is íratták a szülõkkel a beleegyezõ nyilatkozatot: bármely pillanatban bármi történhet. hányingere volt. azonnal operálni kell! Olyan helyen van a daganat és olyan nagy kiterjedésû. s beutalta a gyereket a Bajcsyba. és azt mondta. a Haynal Imre Egyetem Idegsebészeti Klinikájára. összeakadt a nyelve. Már majdnem normálisan tudott kommunikálni halálra rémült szüleivel. infúziót kötöttek rá. akik persze õt nyugtatgatták. az amerikai alapítványi kórházba. s ott teljes egy hétig készítették föl a mûtétre. mire gyanakszik? – csuklott halálra váltan a papa. – Miért. amikor elõször érezte rosszul magát. A kõbányai. Az elsõ féléves kollokviumai jól sikerültek. halál! Szilárd leérettségizett. s 1997. s fölvették a Pázmány Péter Tudományegyetem jogi karára. Majd megjelent dr. megijedt. ilyenkor a beteg nem tudja kifejezni magát. de azonnal CT-t kérek. mintha megzavarodott volna. a háta. hogy életmentõ mûtétrõl van szó! Én fogom operálni. a WC-ajtó melletti falhoz emelve mutatta a szülõknek a CT-leletet: – Valóban agydaganat. Utána loholtak. aki megvizsgálta. hamarosan – közölte. Valamitõl elmúlt a nagy sietség. A hatágyas kórteremben látogatási idõ kellõs közepén éppen meztelenre vetkõztették a 19 éves fiút. Mentõ vitte át Szilárdot a Dózsa György útra. Az orvos. és elment. Pedig õ – ha tehette volna – szemérmes lett volna. A papája azonnal levitte a háziorvoshoz. beszédzavara támadt: ki akart mondani szavakat. Maglódi úti Bajcsy-Zsilinszky Kórházban ambulanter kivizsgálták. Major Ottó. doktor úr. majd onnan se szó. Majd a gyerek a C osztályról fölkerült a D-re. hanem õ. ám ezzel itt senki nem törõdött. az azonnali mûtét indokoltsága – de hogy . Nem volt azonban biztos a diagnózisban. se beszéd. mondatokat.

hogy elzárja az agyvíz mozgását. Károly. részleges vagy teljes bénulás. mindenre. a fiú meg fog gyógyulni. rendesen beszélt. szombaton a szülõk bementek az Amerikai útra. hogy tudtál megérteni. aki igen biztatta õket: – Augusztusban mindenbõl gond nélkül le fog vizsgázni ez a legény! – És mi az a vörös folt a csuklóján. idegdaganata van. gondolták. Másnap. az ilyen nagy operációkat zömmel hét elejére szokták tenni. Reggel nyolctól kora délutánig. Beengedték õket a hatágyas intenzív kórterembe. A két döbbent szülõ mit tehetett mást. jól van. június 20-án. hallván. És elõadta a lehetséges legrosszabb kilátásokat: halál. közben beszámolt: a mûtét remekül sikerült. hogy hétvégére rendezõdjék a beteg állapota – de hát ez nem az õ dolguk. emeld meg a lábad! – örvendett. akirõl többektõl azt hallották. – És mi ez a seb a csuklódon. a kezén. s ekkora fejmûtét után Szilárd öt másik beteggel közös szobában fekszik – ám amint megpillantotta a fiát. Azt ugyan nem egészen értették. azt hallották. a papa négy után ért be. mint rossznak. furcsa. – Apu. – Apu. a daganatot teljes egészében sikerült eltávolítani. Károlynak ugyan átvillant az agyán. Majd elhangzott: nem Major doktor fogja mûteni. de jó. hogy itt vagytok! – mindenét tudta mozgatni. semmivel nem törõdött. az semmi. kerekes szék. pontosan emlékezett a rosszullétére. – Az nem lenne elég. minden rendben van. óh. anyu. és áttettek a nyaki ütõerembe. azt ember meg nem mondta a szülõknek. csupán steril köpenyt kellett magukra venniük. Szilikém? – Ott volt a kanül. amikor összevissza habogtam? – kérdezte nevetve. amely inkább tekinthetõ jóindulatúnak. – Feltétlenül operálni kell! – vonta le a következtetést. – Minden a . a 8-10-12 órásra taksált mûtétet miért péntekre tûzik ki. a beszédzavarra. Nyáry professzor behívatta és tájékoztatta õket: Szilárdnak neurocytomája. A prof be is ment a gyerekhez az intenzíven. A szülõk beszéltek az intenzív osztály fõorvosnõjével. áttétek nincsenek. kiváló operatõr. mûtétre van szükség! – felelte a professzor. mozdítsd meg a kezed. pénteken meg is történt a mûtét. hogy a szomszédos egyágyas elkülönítõ üresen áll. csak vele: – Szilárdkám. doktornõ? – Óh. ám olyan szerencsétlenül helyezkedik el. s azt mondta. hamar el fog múlni! – válaszolt a doktornõ. tudomásul vette mindezt. és azzal biztosítani az agyvíz keringését? – kérdezte a gyógypedagógus mama. maga Nyáry professzor végzi a mûtétet. 1997. semmi gond. s kissé megnyugodott. amit aztán kivettek.mitõl. – Professzor úr! Nem lehet-e megoldás söntöt betenni. mindenki tudja a saját feladatát. Nyáry professzor levitte az intenzívre.

aki nem értette a dolgot. Paracetamolt. világosan gondolkodott. tíz nappal a mûtétet követõen Szilárd egy csapásra jól lett. de mi? Milyen fertõzés? Nem tudjuk. s ismét azt mondták. Ciprobayt. attól már nem lehet! Hát. mi van a tökéletesen jól megoperált fiúval.legtökéletesebb rendben van vele. miért lázas. s a csuklója egyre inkább tályogosodott. s megállt a négyágyas kórterem ajtajában. valami fertõzés lehet. ezzel nem kell törõdni. egyébként is kezdõdtek már a nyári szabadságolások. Fölkelt. orvosnak. Kedden Szilárd visszakerülhetett a D osztályra. s olyan rossz állapotban van megint. amire nyugodtan rálegyintett mindenki. Aztán június 30-án. Ám a láza még magasabbra ment föl. Károly. amit az orvosok már nem magyarázhattak a mûtéttel. Vagy egyórás mûtétet végzett. a korábbi panaszai mind elmúltak. de jól volt. Nulla eredménnyel. az után két-három nappal meg kellett volna szûnnie a láznak. nem kellene-e visszahozni ide a gyereket. Hiába kérdezte. jó. egyikük sem volt felelõse semminek. Az öröm azonban mindössze két napig tarthatott – ismét negyvenfokos láza lett s a bõre szürkévé vált. s kijelentette: – Ez a gyerek nem szürke! Úgyis . egy héttel a mûtét után ki a felelõs gyereke ellátásáért. ott. bár folyamatosan láza volt. ám úgy tûnt. Nyüzsögtek ugyan a doktorok a gyerek körül. de azt már ellátta sebész. Jó. Szóltak nõvérnek. lekötötték steril pólyával. úgy tûnik. most. Károly az intenzív osztályra ment le. Antibiotikumokat. miért nem gyógyul. fertõzés. mászkált. ránézett a tõle mintegy öt méterre fekvõ fiúra. nem is tudjuk igazán. Folyamatosan adtak a gyereknek mindenféle gyógyszereket. Beszélgetett. aki a D osztály kezelõjében ellátta a sebet. tehát az ajtótól legtávolabb esõ ágyon feküdt. s Szilárdot nem bízták rá konkrétan egyik orvosra sem. infúziót kapott. Algopyrint. a papa egyre inkább aggódott. Akkor már Veres doktor is szabadságon volt. A professzor úr ugyanis rögtön a mûtét utáni napon elutazott két hétre orvos-konferenciára. igen. Szilárd a legbelsõ. Végre kibökték: fertõzése van. õ csak a vállát vonogatta. Megszûnt végre a láza. olyan magas láza lett hirtelen újra. hogy õ aggódik. és hümmögött. Kérdezte. 38-39 fokos. Futó fõorvosnõtõl kérdezte. Küldték a papát Major doktorhoz. A fõorvosnõ fél kézzel az ajtónak támaszkodott. Futó doktornõ fölment a D osztályra. lement a klinika parkjába. ételt rendelt. küldték Veres doktorhoz. úgyhogy a kézsebnek tulajdonították. ahol korábban is seb volt és vörös folt. a láz nem múlt. föltárta és kitisztította a tályogot. Ám Szilárd továbbra is lázas volt.5 fokos hõemelkedése volt. Szerdán mégis kézsebészt voltak kénytelenek hívni. õk megnézték. elküldtük már haemokultúravizsgálatra. csak 37. egyedül megborotválkozott. A kézsebe miatt lázas. No.

hozott tiszta alkoholt – a kórházban nem volt – letisztítani a seb környékét. A mentõsök szörnyülködtek. az Amerikai úton. Senki nem jött. 41 fokos láza volt. ám délután a felesége telefonált: azonnal jöjjön. mert közölték velük: átvitetik a gyereket a László Kórházba. végre mondja meg valaki. ehhez már szokva voltak. amíg papája ramazurit nem csapott. Igaz. s a mamájának azt mondta: – Ha valamit nagyon el nem basztak ott. se visszatartani az ürítését. és áthúzták az ágyat. mondták. Károly kiment a patikába. és távozott. réges-rég kivették. délután négy óra volt. de az orvosok ezt szükségtelennek találták. s reménykedve kérte Mándoki doktort: – Fõorvos úr. Július 10-én délelõtt megint csupa szürke volt a fiú. egyre fáradtabb. õ is megvizsgálta a fiút. az éjjeliszekrényére tették az ecsetelõszert. mi van a fiukkal. hogy Szilárd bekötött csuklója az ágyon a székletében és vizeletében fekszik. s az orvosok. úgyhogy a szülõk kértek tiszta ágynemût. a garatmandulájában van gyulladás – Szilárdnak nem is volt garatmandulája. Megérkezett a még magasabb beosztású fõorvos. berendeltek mindenkit. cseréljék ki alatta az ágynemût. anyu. ami tõlük tellett.kapja a megfelelõ kezelést! – sarkon fordult. Behívták Mándoki fõorvost. a rosszullétbe süppedõ gyereket. akit lehetett. nem is lenne szabad szállítani. s vizsgálni kezdte Szilárdot. Miért? Futó fõorvosnõ ennyit mondott: – Tudja. akinek már nem voltak reflexei. Kiókumlálták. hogy ilyen nagy bajt okoztam Nektek! Károly másnap reggel korán telefonált a Lászlóba. A szülõk már szaladgáltak fûhöz-fához. Szilárd így köszönt el: – Apu. nagyon rosszul érzem magam! – Károly visszament a munkahelyére. ezt másnapra elvetették. nõvérek így hagyták mindaddig. A doktor azonnal õszintén megmondta: itt nagy baj van. de a laboreredményeket meg kellett várniuk. akkor senki. Három órát vártak a mentõre. hogy kerülhetett ilyen állapotba a fiatalember. mondván. Telefonon beszéltek a László Kórházzal. És ez így ment napról napra. se fölkelni nem bírt. mi visszahozzuk a gyereket! Késõ estig vizsgálták az elesett. Egyik nap azt felelték. Szilárdot levitték az intenzívre. hogy azonnal mosdassák meg. mondjon valami jót! . változás. viharsebességgel meg is jött. ha õk nem mosdatták. miért csak most hívták õket. amikor normál stáb már nincs. javulás nélkül. s õk átveszik. megtettek mindent. és panaszkodott: – Apu. az agyvízben találtak valami baktériumot. ne haragudjatok. csak ügyelet. õ magának ecsetelje a torkát. Major doktor instrukciót is adott Szilárdnak: – Ne szimulálj. ebbe bele is lehet halni! – Károly és felesége konzíliumot kértek. hol ott. Nem baj. Mire átértek a László belosztályára. Hol itt feltételeztek fertõzést. kelj föl. és kend magad! Egyik nap arra érkeztek a szülõk.

bár számtalanszor sürgette annak kiadását. Föl akarja mentetni az Amerikai úti orvosokat az esetleges büntetõjogi felelõsségre vonás alól. és azonnal szóltak is orvosoknak. Hiszen a mûtét utáni második napon a szülõk már észrevették csuklóján a gyulladás elsõ jelét. amely aztán birtokba vette és leterítette a gyereket.– Sajnos nem tudok. az intenzíven van. Szilárd italozott-e és narkós volt-e. amely foglalkozási szabályszegésnek minõsülne. Szilárd halála szeptikus szervkárosodások következménye volt. a mûtét utáni negyedik napon pedig a doktorok már meg is kapták az elsõ olyan tenyésztési laboreredményt. A hozzátartozók beadványában szereplõ késedelmes ellátás orvosilag nem állapítható meg egyértelmûen. hogy a kezelés során az abban részt vevõk az orvosi foglalkozás szabályait megszegték volna. ám rögtön hozzátette: „A boncolás során nem tudott olyan körülményt föltárni. A staphylococcus aureus baktérium a Brencsán orvosi szótárban így szerepel: iatrogén fertõzést okozó gennykeltõ baktérium. ahová ebbõl a tizenhatból a második vagy legkésõbb a negyedik napon átküldhették volna. A boncolás napján a rendõrség által fölkért igazságügyi orvosszakértõ mindössze arra volt kíváncsi. Tíz körül azt mondták. amely kimutatta a staphylococcus aureus nevû gennykeltõ baktérium jelenlétét. Dunay György ugyan leírta. de aztán mégse lehetett. Negyed tizenkettõkor Szilárd meghalt. fertõzött állapot után került át abba a László Kórházba. Összeomlott a gyerek keringése. Olyan mértékû késlekedés. méghozzá éppen a kanül helyén. hogy a csuklójába bekötött kanüllel megfertõzték õt. Mihály Károly nyolc hónapot várt a boncjegyzõkönyvre. Mert tizenhat napi szeptikus. A szakértõ. került sor a beteg más intézménybe utalására. bevitték szervezetébe a staphylococcus aureus baktériumot. A iatrogén pedig ezt jelenti: orvosi eredetû.” E szakvéleményben van egy nagy trükk: összekeveri a büntetõjogi és a polgári jogi kategóriákat. Károly nyolcra beért a Lászlóba. mivel a helyes diagnózis érdekében a szükséges vizsgálatok megtörténtek. vagy nem a tõlük elvárható gondossággal jártak volna el. át kellett volna küldeniük az Amerikai útról. amely arra utalt volna. talán most mindjárt beengedhetik a fiához. Június 24én. s ennek érdekében a kártérítési. ebben a körben sem állapítható meg. tehát polgári jogi megközelítés helyett is büntetõjogi fogalmat (a . dr. majd észlelve a beavatkozások eredménytelenségét. Nyáry professzor igazat mondott. az agydaganatot tökéletesen meggyógyították az operációval. Iatrogén ártalomnak az orvosi tevékenység folytán bekövetkezõ ártalmat mondjuk. abból meggyógyult volna – ha semmi más nem történik. nõvéreknek egyaránt. Más annyi történt. Az agymûtét ugyanis valóban jól sikerült.

amelynek kétféle módja lehetséges: – a mûtéti sebet okozó eszköz viszi be a kórokozót.szakmai szabályszegés kategóriáját) használja. mindent a szakma szabályai szerint végeztek. hogy az idegsebészeti intézet . Az intézet közölte: õk semmiben nem hibáztak. A bíróság az iratok alapján szakértõt rendelt ki. hogy õ vegyen igénybe mikrobiológus szakértõt saját szakvéleménye elkészítéséhez. S a klinikának a perben is volt képe imigyen nyilatkozni: orvosai semmilyen hibát nem követtek el. dr. azzal. – megfelelõ sebkezeléssel. Az elvárható legnagyobb gondossággal és körültekintéssel való eljárás elmulasztását jelenti. Õ legelõbb leszögezte: „A kanül környékének elfertõzõdése gyakorlatilag sebfertõzést jelent. Az e baktérium által okozott fertõzések. napnál világosabb a helyzet: Szilárd abba halt bele. Balogh Istvánt a SOTE Igazságügyi Orvostani Intézetébõl. akkor úgynevezett másodlagos sebfertõzés jön létre. Annak. hogy a kórokozó behatolási kaput találjon a szervezetbe. legalább veszekedni ne kelljen az úgyis megtörtént tragédián. sterilizálással stb. aszeptikus technikák alkalmazásával megakadályozzuk. – a kórokozó ürítés lehetõségét is minimalizáljuk védõruha-használattal. Ha a kanül környéke elfertõzõdik. Nos. gennyedések megelõzhetõk úgy. A kanül bevezetése során a kültakaró integritása. hogy a kanül környéke elfertõzõdött. s ezzel alapot ad arra. víz. hogy majd késõbb a kártérítési igényt is elutasítsák. – a seb átkötözésénél az ápoló vagy az orvos viszi be a kórokozót a sebbe. A mikrobiológus dr. hogy hagyták elfertõzõdni a kanül helyét. Berek Zsuzsanna lett. a bõrfelszín épsége mesterségesen sérül. A kanül elfertõzõdésének ténye azt jelenti.. semmiféle kártérítésrõl nem hajlandók tárgyalni. Károlyék eleinte azt hitték. * Per lett a dologból. kézmosással. kanülkezeléssel. hogy: – a megfelelõ környezeti tisztasággal. ha az eszköz és/vagy az egészségügyi személyzet ténykedése okozza a sebfertõzést. és hamar lezárják az egészet. a staphylococcus aureus nevû baktérium volt az oka. személyi higiéniával a kórokozó rezervoárokat (ember. tárgyak) lehetõség szerint elimináljuk. kiegyeznek valamelyes kártérítésben. csak sebzés árán lehet a kanült bevezetni. Szilárd haláláért abszolúte nem felelõsek. pert kellett indítani. nem így lett. Nem volt hát más választás. majd nem kezelték megfelelõen a fertõzést – nyilván az idegsebészeti intézet nem is vitathatja ezt.

amikor a betegben még különbözõ drainek. mert a mûtétet követõ állapotokban. 26-án az elfertõzõdött sebet kézsebész feltárta: az artériás kanül bemenete körül 1×2×1 cm-es tályogüreg kialakulását észlelte. A hozzátartozók elmondása szerint a gyulladás jelei már június 22-én láthatók voltak. de elkésettek. hogy a kanül ne fertõzõdjön el. Ez jelen esetben azért volt baj. hogy a fertõzõdés észlelése nem történt meg idõben. amikor a kórokozó és annak antibiogramja már ismert volt. de az adekvát terápia 3 napot késett. Így: „Elvárható-e mikrobiológiai szakértõi szempontból. Milyen lehetõségek vannak a kanül fertõzõdésének megakadályozására? E lehetõségeket az imént ismertettem.nem tett meg mindent annak érdekében. Ezek is . Az alperes intézet június 24-én ismerte el és/vagy fel a kanül elfertõzõdésének tényét. illetve a vizelet. míg a beteg adekvát antibiotikus terápiában és sebészeti sebellátásban részesült. megfelelõ kezelésben részesítették-e? Nem. az alapszakértõ által föltett kérdésre. Mivel a tályogosodás nem egyik napról a másikra alakul ki. katéterek. Az egészségügyi személyzet kötelessége gondoskodni a már részletezett feltételek betartásáról és betartatásáról. Az elhunyt kezelése során voltak-e a szepszisnek klinikailag vagy egyéb módon értékelhetõ gyanújelei? Felismerhetõ volt-e ezek alapján a szepszis? Igen. mert a szepszishez vezetõ sebfertõzõdést nem ismerték fel idõben. és nem az orr-. Voltak gyanújelek. A késedelmes felismerést követõen a kezelések megfelelõek voltak. és ennek megfelelõ kezelést alkalmaztak-e? Nem. a garatváladék. elvárható. hogy a verõérbe helyezett kanül ne fertõzõdjék be? Igen. megállapítható. akkor a szóba jöhetõ gócok elsõsorban ezek. Szteroid kezelés mellett az iatrogén ártalomként bekövetkezett sebfertõzés leggyakoribb és legvalószínûbb kórokozója mindenképpen a staphylococcus aureus. kanülök vannak/lehetnek. ehhez képest csak 2 nap múlva történt mikrobiológiai vizsgálat. így az adekvát kezelés sem kezdõdhetett idõben. és a szepszist fel is ismerték. hogy ne fertõzõdjön a verõérbe helyezett kanül? Igen. A staphylococcus aureus szepszis tényét senki nem vitatja. mert így célzottan adtak ugyan antibiotikumot. A lázas állapot hátterében mikrobiológiai szakértõi szempontból helyesen végezték-e el a góckutatást. mikrobiológiai vizsgálatokra is késedelmesen került sor. továbbá antibiotikumokat is csak akkor kapott. Mivel a fertõzõdés felismerése nem történt meg idõben. s még további 2 nap telt el.” Ezután a mikrobiológus szakértõ válaszolt több. elvárható. hogy a kórházi személyzet biztosítsa azt. Elvárható-e mikrobiológiai szakértõi szempontból. Mikrobiológiai szakértõi szempontból elhunytat helyesen kórismézték-e.

emiatt nem volt képes szervezete fölvenni a küzdelmet a baktériummal. hogy 18 éves kortól felnõttnek tekintendõ az ember. Nincsen szó az artéria radialis kanül és környéke vizsgálatáról.” Az idegsebészet azt is írta. annak már korábban lettek volna tünetei. Immunológiai ismereteink a status thymico-limphaticus óta jelentõsen bõvültek. és a gennyesedés csak 26-án jelent meg. idejétmúlt. tehát nem igazán van jelentõsége. Berek doktornõ szerint viszont „ immunrendszer az károsodottságát csak az alkalmazott szteroid hatása miatt lehetett feltételezni. Berek Zsuzsanna reagált azokra a fölvetésekre is. de nem biztos. hogy a thymus (a csecsemõmirigy) az úgynevezett celluláris immunitással függ össze. eszközöket kell megvizsgálni.” Berek doktornõ válasza: „ Lehet. Szilárd csuklóján csak június 24-én látszott a bõrpír. kizárólag a szervezet humorális (testnedvekkel kapcsolatos) immunválaszának. hogy a mûtéti sebet vizsgálták és azt rendben lévõnek találták. „ 19 éves korban a megmaradt csecsemõmirigy önmagában nem kóros. ez is mutatja csökkent immunrendszeri védekezõképességét. amely humorális immunitás fejlõdéstani szempontból nem függ össze a thymussal. . Az intézet szerint Szilárdnak valószínûleg veleszületett immungyengesége volt. azonban a staphylococcus aureus fertõzésekben a szervezet celluláris immunválaszának gyakorlatilag nincsen szerepe. amelyeket az idegsebészeti intézet írt le ellenkérelmében. hogy ez az elõírás. Semmilyen adat nem utal arra. Ha valaki veleszületett immungyengeségben szenved. Így ez az állítás alperesi részrõl megalapozatlan.fontosak. Az immunrendszer fejlõdéstanának részletes ismertetésétõl eltekintenék. Ez nem történt meg idõben. de láz esetén elsõként a betegbe vezetett idegen testeket. Szilárdnál persistáló (megmaradó) csecsemõmirigyet találtak. Igaz. de a tények ismeretében bizonyossággal határos valószínûséggel állítható. csak annyit jegyeznék meg. aki a feltárást végezte. Az intenzív osztályos dokumentációban is csak az szerepel. A szakértõ ezt is másként látta. mert a kézsebész. A csökkent immunrendszeri védekezõképességgel érvelni az állandósult csecsemõmiriggyel összefüggésben szakmailag teljesen helytelen. ha az alperes érvelése helytálló lenne.” Elõzõ tételének bizonyítására a kórház arra is hivatkozott.” A kórház azt írta: „A kanült és környékét 24 óránként megvizsgáljuk. hogy a betegnél korábban veleszületett immungyengeség állott volna fenn. hogy 19 éves életkorra a biológiai fejlõdés is teljesen befejezõdik. Jelen esetben a két dolog tehát akkor is független volna egymástól. hogy nem történt meg a kanül környékének 24 óránkénti vizsgálata.” Ezután dr. Berek Zsuzsanna erre így válaszolt: „Ez azért nem lehet igaz.

hogy nem történt meg. hogy alperes kórház nem tett meg mindent annak érdekében. ne alakuljon ki. mivel dr. Lehetséges. hogy a kanül bevezetése során sem fertõtlenítették a beteg bõrét megfelelõen.” Végül dr. mint azt. hogy .” A szakértõ szerint „ biztos. Dunay György. Balogh István igazságügyi orvosszakértõ a következõképpen oldotta föl. így ágyba vizelt. Berek Zsuzsanna szakértõk szakmai álláspontja között. Berek Zsuzsanna polgári jogi relevanciával. „Véleményem szerint nincs ellentmondás dr. nem mosdatták. amellyel a fertõzés megelõzhetõ lett volna.” A kórház kifejtette. amint a szülõk jelezték is. míg dr. hogy a kanül körüli bõrgennyedés. Összefoglalva megállapítható. nem kapott kacsát.június 26-án 1×2×1 cm-es tályogüreget ír le. azaz szennyezett. „ staphylococcus aureus baktérium.) a mintavétel során nem jártak el a legnagyobb gondossággal és körültekintéssel. A tályogosodás pedig nem egyik napról a másikra kialakuló folyamat. akkor nincs baktériuminvázió. Dunay György szakértõ véleményének idejében még nem állt rendelkezésre mikrobiológiai szakértõi vélemény. nincs halálos végkimenetel… A kanül befertõzõdése és a beteg halála között okozati összefüggés van. és ez 4 nap alatt. ami egyúttal azt is jelenti. hogy az agyvízvétel során a bõrbõl került baktérium a vizsgálati anyagba.) a beteg bõre kontaminált. Ezért bizonyossággal határos valószínûséggel állítható. ami egyúttal azt is jelenti. az elvárhatóságnak megfelelõen értékelte az iratokat. fertõzött volt staphylococcus aureus baktériummal. amelybõl halált okozó szepszis lett. amely a a szepszist okozta. hogy: 1. nincs szeptikus sokk. Másrészt dr. már június 22-én voltak tünetei. hamis eredményként tenyészett ki a beteg agyvizébõl. nem cserélték ágynemûjét. A kanül befertõzõdése elkerülhetõ lett volna. 2. nem fertõtlenítették megfelelõen a beteg bõrét. nem gondoskodtak a megfelelõ környezeti tisztaságról. Ha nincs a kanül körüli sebfertõzés. hogy a beteget nem tartották tisztán. személyi higiéniáról. Az intézet írásban állította: „A kanül környezetének ellátása. kezelés nélkül el is tályogosodhatott.” A szakértõi vélemények közötti látszólagos döntõ jelentõségû ellentmondást dr. mindennapos ellenõrzése az intenzív osztályon szintén a sterilitás szabályait betartva történt meg. illetve dr. Berek Zsuzsanna így összegzett: „ A kanül elfertõzõdésének ténye azt jelenti. nem alakul ki szepszis. Dunay György büntetõjogilag értékelte az orvosi tevékenységet.” A szakértõ válasza erre: „Ez mikrobiológiai szempontból nem jelent mást. hogy a gyulladásos folyamatnak. Nincs is róla dokumentáció sem.

* Károly számítógépes szakember. akár halálhoz is vezetõ szeptikus folyamatok alakulhatnak ki. ebben komoly szerepe van a pszichés. Dunay Györggyel a vonatkozásban is. Úgy tervezte. még a legcsekélyebb fertõzéses góc esetében is gondolni kell arra. 2000 áprilisában a másodfokon eljárt Fõvárosi Bíróság helybenhagyta az elsõfokú ítéletet. Felesége könyveit. elvégzi a jogi egyetemet. A kártérítési pert Károly elsõ fokon megnyerte. 99 júniusában Károly pedagógus felesége elballagtatta végzõs osztályát. hogy a beteg korábban veleszületett immunhiányos állapotban szenvedett. Semmilyen bizonyítható adat nincs. kiterjedtebb. Késõbb Károly újabb munkahelye is megszûnt. verstöredékeket. fia elvesztésének. amit megkíván.” A rendõrség ezek alapján a nyomozást megszüntette. amely ismerten csontvelõ-károsodást okoz. különös tekintettel arra az esetre. elmarasztalta és kártérítés fizetésére kötelezte az Amerikai úti klinikát. hogy abból élete hátralévõ szakaszában aztán . eladósodott. a lelki tényezõknek. de csak addig dolgozik. amíg összerak annyi pénzt. hogy alperes kórház mindent megtegyen a verõérbe helyezett kanül elfertõzõdésének elhárítása érdekében. Meg fog halni. Májusra nagy nehezen elhelyezkedett. tanítványairól készített feljegyzéseit nem képes elpakolni. azzal a szakmával jól lehet keresni. ahogy a gyerek utolsó otthon töltött napján volt. összeszorul a szíve. A saját lakásába ahányszor belép. hogy legalább a feleségének be tudjon vinni mindent a kórházba. hogy a szteroidok adása szükséges volt. Szilárd júniusban betegedett meg. Szilárd szobáját is ugyanúgy hagyta. Egyetértek dr. s másnap mindkét lába megbénult. szteroiddal kezelt betegnél. illetve a Paracetamol a fehérvérsejtek képzésének gátlásával. júliusban meghalt. Ugyanakkor az immunrendszert egyrészt károsította a szteroidok adása. harmadrészt az Algopyrin.igazságügyi orvosszakértõi szempontból elvárható. éppen csak rendbe tette a tankönyveket. s nem talált újra munkát. büntetõjogilag az orvosok nem vonhatók felelõsségre. Rákos. Eladta az autóját. óravázlatait. Mert Szilárd verseket írt – szépeket. A klinika nem sajnálta az idõt és a pénzt: fellebbezett. Azóta kórházban fekszik. 1997 márciusában megszûnt a munkahelye. Ám hiába. menthetetlenül és gyógyíthatatlanul. másrészt önmagában a szeptikus folyamat. egyetemi jegyzeteket. egyre rosszabb állapotban. azonban minden. ha a szteroidok mellett még más olyan gyógyszerrel is történik a kezelés. Orvosai állítják. amely arra utalna. hogy éppen a másodlagos immunrendszer-károsodás miatt sokkal súlyosabb. ismét lett állandó jövedelme.

Inkább valami szebb. Ezért nézz felfelé. nem lehet még. Tán most jött el a vég? Nem. Így még boldogabb lesz tán. jobb kezdete. mint e kéj. S vad vihar támad. És a szerelem? E lángokban izzó vad? Õ t nem vihetem az égbe fel? Vagy mégis – kérdezem. Ne félj az elmúlástól. Igen. De mitõl? Nem villan eszembe: tán a lét a szürkeség? Biztosan. S röpít már. Hívó hang szól a mennybõl: Jöjj a tökéletes felé. Meglehet – válaszolom. Mert itt minden látható. A halál nem vég. Mi felhõkön túl van. E képzelet itt világ. Felkap a szellõ. ostoba.verseket írjon. Hisz az öröklét messzebb húzódik. Villan át agyamban S újabb kérdést teszek fel én. A halál több boldogságot hoz. Isten veled. Fejemben lüktet egy ér. Mert eddig minden töredékes volt. A sötétség csontig hatol. Ne félj a láthatatlantól. Hisz oly szép az ég. Mert ez az örökkévaló. buta. Oly világos ott fenn: És lám. Egyik utolsó költeménye ez: Halál Kihunyt a Nap a hegyek fölött. Hatalmas moraj hallik a menny felõl Szerelem – ah! Mily értelmetlen. eltûnik a feketeség. Csak a föld sötét. halál! . S vérig emészt a bánat. hit! Isten hozzád. igen az ég.

Elsõ pillanatban megkönnyebbülés és boldogság telepedett rá: megvan. ami mégiscsak iszonyú szégyenteljes lenne. mint pezsgõsüvegbõl a dugó. ha szükség lesz rá.. sikerült.*** Már elõre nehéz szülésnek ígérkezett. – Jaj. Gyöngyi elõtt elsötétült az egész világ. minden a legnagyobb rendben van. nem is volt igazán ideges. Elsõ gyerekét várta. Azt a szép kis hasikáját nem szeretném összevagdalni. néha az volt az érzése. nem utólag magyarázza bele a történtekbe – hatalmas reccsenést hallott. És tényleg jött. és még. kemény kislány vagyok én! Beértek. nem lesz semmi baj… nem is fáj olyan borzasztóan… jól van. de nem kell azt betervezni! Pontosan megmértem. mint . nyilván nem akarja az orvos kidobni az ablakon azt sem. a doktor megvizsgálta. a mama pedig picike és vékony. majdhogynem az eszét vesztette az iszonyatos görcstõl. tündérkém! – nyájaskodott a Gyöngyiéktõl már sok-sok pénzt bezsebelt doktor –. vigyázzon rá. miközben érezte. Amikor megjöttek a fájásai. valamint bõven elég pénzt kap ahhoz. de valami másféle. néha már azt hitte. hogy minden rendben lesz. nyomott még egy óriásit. szétszállok! – nyögött. minden rendben lesz. kétujjnyi méhszáj. Nagy volt a baba. szájon át ki. szülünk – zuhany. a férje beszáguldott vele a kórházba. amint tanulta. nem lenne-e okosabb eleve császárral kezdeni. Géza mostanáig kibírta csajozás nélkül. és Géza. Kétszer is kérdezte a szülészorvost. – Doktor úr! Nem bírom. a mûtõlámpa is leszakad a plafonról. rendben. nagyon boldogok leszünk. ami rém kellemetlen volt. és – nem vicc. lényegében a szülés tarifájában is megegyeztek már. ha muszáj! Gyöngyi valamelyest megnyugodott. de az orvos ismét megnyugtatta. Gyöngyi. és sûrûsödtek. tavasszal-nyáron már a teraszon reggelizünk a babával együtt… nem fog fájni a szülés sem. A terhestornán tanultakra koncentrált. mint a parancsolat. a görcsöknél bent tartani és lassan-lassan kifújni. hat hét múlva újra együtt lehetünk. be az oxytocint. gondolhatja. próbált egyenletesen lélegezni. rögtön bekakil. azonnal megcsászározom. nem áll fönn relatív téraránytalanság. de finom lesz az is… gyerekgõgicsélésre fogunk ébredni mindennap. amilyen volt a terhesség elõtt! Csak akkor vágunk. hadd maradjon az olyan. a doktor úr is megmondta. hogy aggódjon érte. egybõl a szülõszobára mehetett. És erõsödtek. Ám azonnal borzalmas fájdalma kerekedett. az egész alsóteste kizuhan a helyérõl. mindjárt jön is a gyerek. a doktor mégiscsak jobban tudja. borotválás. és olyan fájásai jöttek. orron át be. és még – és Gyöngyi kezdte úgy érezni. inkább szinte úgy kilõ. a baba nem is kicsúszik belõle. és forgott benne: – Jó baba lesz. szépen tágul. sõt. miért nem akar már megnyugodni.

hogy kiférjen az . – Doktor úr. sõt. eszét vesztve szaladt az elõszobatükörhöz. újra kilencven fokba görnyedt. de érezte. Annak mentén pedig sipoly alakult ki. hogy be ne repedjen. nem tudta mire vélni – egészen addig. A második: a szülésznõ egy mûtõkendõvel alulról meg szokta szorítani-támasztani a gátat. Ennek két. a hasa már kezdett a régi lenni. s a szülészorvos ekkor követte el a második hibát. hogy már nem csak pisilnie kellett. hanem a hüvelyén át. alulról világított a zseblámpával – és nem hitt a szemének. Gyöngyi ugyan lázas is volt. Az orvos és a szülésznõ azonban engedte spontán lezajlani a gát átszakadását. Nos. a teste ruganyos. Nem látott semmit. annak méreteihez képest eléggé nagy baba. Furcsa érzés volt ugyan. s az orvos harmadik hibája az volt: ezt nem vette észre. – Mi történt. lehajolt kilencven fokba. de a mellei istenien teltek voltak – ragyogó csinos nõ nézett vissza rá. Elõször szembefordult a hatalmas. és azzal is tisztában volt. a baba sírását leszámítva hirtelen valami túl nagy csönd ereszkedett a mûtõre. Valószínûleg tényleg nem kellett volna õt megcsászározni. Gyöngyi szülésekor e kettõbõl ezt a kettõt nem alkalmazták. rendszerint együtt alkalmazandó módszere van. de elképzelni sem tudott volna: a végbelét akarta megtisztítani. hadd gyógyuljon be hamar a sebe. s alulról próbálta megnézi magát. a nagyajkain láthatott . hanem a hüvelyét kellett. Hivatalosan szólva: negyedfokú gátrepedése történt. Mivel nem a végbelén át távozott belõle a sár. A hüvelykimeneten. Sikítozva rohant ki a WC-bõl. Amikor otthon elõször ment úgy WC-re. de nem azt. másfél embernyi tükörrel: szép volt.eddig. nem is a lepény okozza. Ami akkor kiderült. éppen azért. azzal iszkolt vissza az elõszobába. s ettõl az háromszor akkorát repedt. lényegében összeszakadt a hüvelye a végbelével. hasítani lehet a mély hallgatást. egymást kiegészítõ. Az arca elé húzott zöld mûtõskendõtõl Gyöngyi nem látott semmit. mire megtalálta az elemlámpát. összevissza dobált mindent. de most sem kapott választ. Mivel ott volt a kínos helyen a seb. mint amennyire szükség lett volna. valami baj van? – aggódott. amíg el nem kezdte kitörülni magát. panaszkodott is. olyan gyógyszereket adtak neki és olyan étrendet írtak elõ. A hüvelyi szülés során minden tankönyv szerint úgynevezett gátvédelmet kell végezni. fiatal. olyat nemhogy soha nem hallott. csupán a szokásos és normális gátvédelemrõl kellett volna gondoskodni. hogy ne legyen széklete. Megfordult. Rosszul varrta össze: átöltötte a végbél nyálkahártyáját is. mégis a szülés utáni hatodik napon hazaengedték mint gyógyultat. megállt a kés a levegõben. Ezt persze azonnal rendbe kellett hozni. Ledobálta magáról az összes ruhát. a sufniba futott. Az elsõ: idõben „ bevágni” gátat metszeni. a gyógyszerek és a diéta ellenére meglepõen könnyen ürített. most is fáj nagyon! – de az orvos nem válaszolt.

mikor indul meg ott bármi. erõsíti – földug egy egészen más célra emlékeztetõ mûanyag eszközt. Aztán kivarrták a végbelét a hasa oldalára. Újra sikítozva menekült vissza a WC-be. Ráadásul mindez azzal is járt. Végbélzáró izmait ugyan naponta tornáztatja. Hát nem lett az. de soha nem nyeri vissza eredeti rugalmasságát. hogy végbelének izomzata teljesen tönkrement. szabályozni. diétázik. elengedi. több százszor –. Azóta is így él. Hosszú ideig a hüvelyén keresztül ürítette székletét. . úgynevezett inkontinencia lépett föl.székletmaradványokat. hiszen tönkrevarrták. vagyis nem tudta visszatartani. És ugyanaz volt. elengedi. Pár hónap múlva visszavarrták a helyére. Székletfogó gyógyszereket szed. mégis állandóan pelenkáznia kell magát. s azt megszorítja. megszorítja. mi a valós helyzet. hogy mégiscsak kulturáltabb legyen a dolog. és próbálta kézzel kitapintani.

leszázalékolva él Cserépfaluban. csak úgy tompán fájt a hasa. hogy három nap alatt meggyógyul az ember! – kiabált vele a doktor.Hol fáj. Három ilyen nap után az urát küldte az orvosért. morogtak. Az orvosok csak hümmögtek. és továbbküldték a miskolci Batthyányi Kórházba. doktor úr. Dósa néni? Matovics Ferencné Dósa Rozália 46 éves. de pontosat nem tudtak mondani. vagy vastagbéldaganatra gyanakodtak a doktorok. Megint Demalgon injekciót adott. Október elején azonban édesanyja. látták a Demalgon ampullát. Ám nemhogy elmúltak volna a fájdalmai. amíg az öreg lement a rendelõbe. sokszor az ébresztette. Délben aztán megjött a mentõ. mi baja lehet a betegnek. laparoszkópia. November 2-án reggel Dósa néni még rendben ellátta magát. nem úgy van az. Mezõkövesdtõl 16 kilométerre. Ott megvizsgálták. fogat . de csak nem akart kiegyenesedni a diagnózisa. aztán bedolgozó. Takarítónõ volt a Volánnál. emilyen és amolyan vizsgálat. kérték a beutalót. ahelyett hogy kórházba küldené! Azonnal hívja a mentõt. Matovicsné szépen kérte az orvost. Újabb napok teltek el így. végül mindig bevallották. és inkább megvárta. –Hát én most hová vigyem a nénit beutaló nélkül? – méltatlankodott a mentõs tiszt. Ultrahangvizsgálat következett. nem állandóan. de aztán kezdõdött ugyanaz elölrõl. több mint két hete hagyja szenvedni az édesanyámat. de csak nem derült ki semmi. csak nem múlik el ez a fránya fájása. Tíz napon át vizsgálgatták. Õ megnyomkodta a hasát. és Nospa görcsoldót írt föl neki. –Hogy mondhat ilyet. egyre gyakrabban jelentkeztek. Nem görcsei voltak. nem kaptak. – Nem csontváz még Dósa néni. fia jogot tanul. Matovicsné bekísérte édesanyját a mezõkövesdi nõgyógyászati osztályra. hogy a kisöregek rendben legyenek. majd mérgesen távozott. takarítani. utalja a mamáját kórházba. de az nem volt nekik. mit teszek Magával! – A háziorvos ismét megnyomkodta körbekörbe Dósa néni hasát. a beutalóért. s annak alapján vagy petefészekdaganatra. õ járt át hozzájuk mosni. Irigoszkópia. nem tudják. Pár órára segített is. Dósa Andrásné panaszkodni kezdett. neki már nehezére esett volna leballagni oda. fõként hajnalban. oda küldték. Férje karbantartó az önkormányzatnál. Szülei közel laktak hozzájuk. mert nem tudom. A doktor úr fájdalomcsillapító injekciót adott. Alhasi fájdalmai voltak. a jobb oldali nyomásra föl is jajdult az asszony. át is ment hát a háziorvoshoz. ide vitték.

Kezdetben sem a háziorvos. szörnyû állapotot. november 5-én meghalt. mint a kocsonya. eltályogosodott vakbélgyulladása volt. és viszünk haza! –Nem hiszem én azt. nem éri meg a mamája a reggelt. ilyen volt a Te lábad mindig. de azt a választ kapták. –Nem vagyok jól. aki a leghatározottabban kijelentette: semmi mulasztás nem történt. sem a család. õk nem tudnak ebbe beleszólni. vajon mi okozza a szûnni nem akaró. Meghallgattak igazságügyi orvosszakértõt. drága édesanyám? – aggódott. tömzsi lábát. hátha az lejjebb viszi a magas lázát. 11 óra körül azonban megint rájött a nagy fájdalom. Kénytelenek voltak fölvágni. ott konzíliumot is tartottak. Délben ért be a lánya. Bepanaszolták a háziorvost a falu képviselõtestületénél. érezte. – Matovicsné nehéz szívvel jött el a látogatási idõ végeztével. tiszta hálóruhát vett. csak jóval késõbb kezdtek tûnõdni. már meg is halok. akkor van remény. –Nem dagadt az. Csak nyögött-nyöszörgött szegény mamája a fájásoktól.mosott. nem kéne ezt így hagyni. sem a miskolci kórház nem volt hajlandó kiadni a papírokat. A Szabad Földben láttak cikket arról az ügyvédi irodáról. megtisztálkodott. – Hogy vagy. mihamar. Ha kibírja a következõ három-négy napot. édes kislányom – felelt õ halkan –. elhanyagolt. hogy Benneteket láthassalak. aztán nagy nehezen mégis rákényszerültek. Nem tudom. aki látta. Rendbe jössz. mit talált: – Nagyon csúnya. megvan ennek a hivatalos útja. nézd. de az sem hozott bizonyosságot. Matovicsné másnap bent volt nála. megmarad-e. azt hittem. Az operáló orvos a mûtét végeztével õszintén elmondta. édesanyám. édesanyám! – nyugtatta hamisan asszony lánya –. mozdulni alig tudott. amely ilyen ügyekkel foglalkozik. Átvitték a sebészetre. Október legelején lett rosszul elõször. 36-os cipõt hordott szegény. Dósa úrtól – amikor ment a kórházba a temetés dolgát intézni – azt kérdezte a fõorvos: – Akarja-e. az édesanyja reszket. Dósáné . Csak azért maradtam még életben. hozzájuk ment hát föl Dósa úr. Jó sokára kitûzték a tárgyalást Miskolcon. Megindult a harc. Megint eltelt két nap. 27-tõl november 5-ig feküdt kórházban. majd õ maga kezdte borogatni hideg vizes lepedõvel. hogy fölboncoljuk a feleségét? – Majd a nemleges válaszra tovább informálódott: – És akar-e följelentést tenni? – A nagy gyászban bele sem gondolt ebbe sem a kisöreg. tenni kellene valamit ekkora mulasztások miatt. Szólt gyorsan az ügyeletes orvosnak. tucatnyi orvos látta – s a vakbélgyulladását egyikük sem ismerte föl. drága kislányom! Az éjjel is olyan beteg voltam. Nem bírta ki. szólni sem bírt a kíntól. a lábam is hogy megdagadt! – és mutatta pici. a megyei bíróságon.

Az ügyvédi irodáról azt hallani. infarktushoz hasonló szívtáji szorító fájdalom heveny koszorúérelégtelenségben. õk azt felelték. A II. Kezükbe nyomta a kórházi papírt. század legvégén vakbélgyulladásban halt meg. . kihívta hát a mentõket. a szívét fájdította. *** A fõváros legújabb kórházába új beteg érkezett a járóbeteg-rendelésre. azért pedig igazán senki nem hibáztatható. Otthonába bocsátjuk. (=observatio. hogy valaki meghal. nem stabil állapotban. s annak alapján egyértelmû diagnózist írt kezelõlapjára: „ instabil infarctiform angina pectoris syndroma” magyarul: .ellátása mindenben a szakma szabályai szerint történt. 24 órás obs. Dósáné a XX. A bíróság el is utasította keresetüket. 12. Egészen szürke volt az éppen ötvenéves férfi. van ilyen. Bel Osztályon jelenleg abszolút helyhiány miatt erre nincs mód. Azonnali EKG-t kért az ügyeletes. s a Legfelsõbb Bíróságon lényegében megismétlõdött minden. 02. 1999. – Össze van csomagolva? Igen? Akkor induljunk! – És lesétáltatták 20 lépcsõn.” Még aznap este a kapott gyógyszerek ellenére ismét erõs mellkasi fájdalmak gyötörték. de kórházba kell vinni. olyannyira reménytelennek találják sok eset alapján. hát istenem. Fellebbeztek. A mentõautóban meghalt. Majd a további feljegyzés így szólt: „Amennyiben megoldható. Hogy nem ismerték föl idejében a vakbélgyulladást. Borsod megyében már el sem vállalnak ügyeket. megfigyelés) célszerû lenne. akkor máshová. hogy ott valaki kivívhassa az igazát. Az újraélesztési kísérlet sikertelen maradt. az csupán diagnosztikus tévedés. s jogerõs ítélet szerint ezért senki nem felelõs.

amit elkövetett. Meghalt. s értelmileg is teljesen visszamaradott.Na. nem tudott mozogni. Másnap meghalt elsõszülött kislánya. Emlékeznek még rájuk? * Dr. dr. a mûtéti naplót is bizonyítottan meghamisította – próbálva eltüntetni annak nyomait. Nagyszénáson élõ és dolgozó gyerekorvos a szegedi klinikára. de a kórlapokat. majd hazament ebédelni. Zalányi Sámuel nem csupán tagadta a per során. Enikõ is. ám Judit ekkor is hiába szólongatott orvost. hogy a kutya felé sem nézett. A magzat szívhangja csökkent – nyilvánvalóan oxigénhiányos állapotba került –. további húsz percig magányosan viaskodott a halál és az agykárosodás szellemével. Rózsika 94 januárjában ikerterhességgel került a szegedi klinikára. Mind a két keze és mind a két lába teljesen béna volt. ráugrott Juditra. A késõbbi szakértõi vélemény leírta: Enikõnek a szülés közben egyszerûen összeroppantották a fejét. Kiss Judit gyerekorvosé és Varga Nándor traktoristáé. Zalányi beköttette az infúziót. kezében a vákuumkészülékkel – aminek ebben a helyzetben semmi. s iszonyatos erõvel kipréselte belõle Zsófikáját. Pont vasárnap következett be a burokrepedés. Zalányi Sámuelhez ment be szülni 93 júniusában. Rendkívül súlyos agykárosodásokat szenvedett. de semmi keresnivalója nem lett volna –. az Erdélybõl áttelepült. Megérkezett Zalányi. nõvért. Kiss Judit. a tótkomlósi traktorista felesége. Csakhogy közben az infúzióban a szülési fájások gyorsítására való oxytocint adagoltak. Másfél-két órára úgy hagyta magára a vajúdó doktornõt. akkor kapott egy görcsöt. másodszülött kislányának agydaganata . a szegedi klinika szülészetén lezajlott eset: dr. és megfulladt. hogy bármilyen szakmai szabályt megsértett volna. s a szülés után egy órával meghalt. * Varga Nándor. Két év múlva pedig Juditkának. Ötéves korában is összesen nyolc kiló volt. Samu! Belõled se lesz jó orvos! Az elsõ kötet írása során különösen erõsen hatott rám két. aki persze föl sem sírt. S azt pedig túladagolták.

ami indokolta volna az azonnali császármetszést: az anya életkora. s ez Rózsika. Meggyõzõdésünk szerint ebben az esetben az orvos helyesen választotta meg az alkalmazott gyógymódot. a Legfelsõbb Bíróság elõtt a kórház. hogy elveszítette feleségét és egyik kislányát. illetve a biztosító ügyvédje újrakezdi: – Elsõsorban az egészségügyi törvényre hivatkozom. Zalányi Sámuel volt az ügyeletes orvos. Enikõ azonnali halálába került. – Arról nem esik szó. s valószínûleg okozója volt a másik kislány. Miközben – késõbb a perben több szakvélemény bizonyította – hat tényezõ is volt. de a közeli hozzátartozó elvesztése önmagában nem ad alapot kártérítésre. vagyis éppenséggel Zalányi Sámuel büntetõjogi felelõsségre vonása is szóba kerülhetne. A Legfelsõbb Bíróság nem ítéletet. A nagy tekintélyû Köles Tibor bíró úrnak ez nyugdíjba vonulása elõtti. kétségtelen tény. ám arra hivatkozva utasította el Varga Nándor keresetét. amelybe ketten azonnal belehalnak. az anya lázas állapota. miként lehet helyes az a gyógymód. Elképesztõ ítélet! Az ember nem gondolná. Vagyis ugyan Zalányi durva orvosi mûhibát vétett. hanem végzést hoz: az elsõfokú . a mama és az egyik baba. Juditka késõbbi halálának is. és a felperes traktorista nem tudta bizonyítani. Ezt az elsõfokú ítélet így nem is vonhatta kétségbe. amely szerint az orvos maga választja meg a gyógymódot. hogy ilyet le lehet írni Magyarországon vagy bárhol a világon. Zalányi. a meddõséget követõ indukált terhesség. de Magyarországon igen. Ennyi történt elsõ kötetem írásának idejéig. hogy nem kell császármetszés. Rózsika szülésének éjszakáján a klinikán dr. mint ügyeletes orvos mégsem engedélyezte elvégezni a császármetszést. tehát pályafutása utolsó tárgyalása. amennyire laikusként ez lehetséges. Ráadásul most. ha új fejlemény van! Kétségkívül fura helyzetben van a bíróság. hogy élete tartósan megnehezült emiatt. Kérem hát. ám Varga Nándort nem érte kár azzal. majd a magzati tachicardia. hogy „ nincs kár” Úgy fogalmazott: ugyan . A szakértõi vélemények ugyanis úgy szólnak: szakmai szabályszegés történt. fel is fogtuk azokat. az idõ elõtti burokrepedés. hogy minimum Enikõ halálát a császármetszés elmulasztása okozta. ahol születése óta valami nagy piros folt virított kis fején. s amennyire tudtuk.lett – mégpedig pontosan azon a helyen. õ hozta meg azt a végzetes. hüvelyi szülés lesz. Rózsika halálát okozó döntést. áttanulmányoztuk az orvosi iratokat. azokról most csak akkor essék szó. 1999 április végén a Legfelsõbb Bíróság tart másodfokú tárgyalást. Ám Varga Nándor pere azóta folytatódott. Bárhol a világon nem is. egy pedig késõbb. És õ is meghalt. Meg is kéri hát a peres feleket: – Uraim! Mi. az ikerterhesség.

dr. a Megyei Bíróságon sor is kerül erre az elölrõl kezdett. jeles újságíró. Kiss Judit. amit biztosan meg tudunk nyerni. amelynek három ember halála volt a következménye. Hallgatóként ott ül dr. Több mint harmincéves pályafutásom során sok rossz ítéletet olvastam. ügyvédjelöltek. annyira nem a jogszabályoknak megfelelõen ítélt meg jogkérdéseket.ítéletet hatályon kívül helyezi. Nagy-nagy presztízsper ez most. Farkas Márton nõgyógyász. Halász Miklós. Szegeden. a július 7-iben pedig durva orvosi tévedéseire. a Csongrád megyei bíróságon. majd késõbb a másik gyermek is. joghallgatók. Június 30-i beadványomban reagáltam az Egészségügyi Tudományos Tanács Igazságügyi Bizottságának durva jogi tévedéseire. és az elsõfokú bíróságot új eljárás lefolytatására kötelezi. Ez az én mûhibám volt. hogy az anya haláláért nem mondták ki az eljáró orvos. akinek halála meggyõzõdésünk szerint szintén a legszorosabb összefüggésben állt e mûhibával. hogy új eljárást kell lefolytatni. nincs könnyû helyzetben dr. hogy kezdõdik elölrõl az egész pör. július 12-én. szerdán. ám igazságot – ha valaha – tán egy-két év múlva kaphat. olyan mértékben megalapozatlan. Hadd kezdjem a sajátommal! A per korábbi szakaszában nem fellebbeztük meg külön azt is. Ez a történet azonban Zalányi Sámuel doktor orvosi mûhibájával kezdõdött. de ilyen rosszat még soha. Hiszen nemcsak az egyik gyermek halt meg. hogy ügyfelemet lebeszéltem errõl. ma már nagyon sajnálom és szégyellem. az általam fölkért igazságügyi orvosszakértõ jelentésére alapján. Varga Nándor öt és fél év alatt jutott el oda. csak alakilag van elsõfokú ítélet. Ezt durva mûhiba követte a debreceni orvosszakértõ közremûködése során. hanem az anya is. s sokunknak van okunk emiatt is szégyenkezni. * Majd röpke egy év és két hónap múlva. – Sajnálatos módon nem tudtunk más döntésre jutni. összesen mintegy nyolc esztendõ alatt. mondván. 2000. További mûhiba történt itt. Varga Nándor jogi képviselõje kap szót: – Tisztelt Megyei Bíróság! Hetedik éve tart ez az eljárás. olyan hiányosságokat tartalmaz. Zalányi elõzõ áldozata. Elsõként a nagy tekintélyû Ádám György ügyvéd. Azt kell mondanom. Csikos Klára bírónõ. Varga Nándor hozzátartozói. a kórház felelõsségét. Sajnos az elsõ fokon zajlott eljárás nem alkalmas az ügy megítélésére. hivatalosan megismételt elsõfokú tárgyalásra. tartalmilag és lényegileg nincs. foglalkozzunk csak azzal. számos Zalányi-ügy igazságügyi orvosszakértõje. amely elõzõ ítéletében kimondta: az újszülött halála nem . Zalányi kezei között meghalt a felesége és egyik kislánya.

Ennek ellenére – bármennyire is igyekeztek dodonaian fogalmazni – azt az ETT IB is elismeri. Ez megítélés kérdése. Nem vitatom. hanem az akkori. a biztosító jogi képviselõje. . amely pedig kizárólag büntetõjogi fogalom. A bírónõ – látva. a Szegedi Orvostudományi Egyetem gömbölyû jogtanácsosa következik: – A kártérítésnek a Ptk. hogy el is kellett volna. ahol harminc százalék körüli a császármetszés aránya. Nem valósult meg a felróhatóság. nem kapott módot álláspontjának kifejtésére. nem a mai. Van ilyen iskola is. hogy orvosi mûhiba történt. Az alperes. jelen esetben azonban ebbõl három hiányzik. nem bizonyítható. hogy Ádám György már állna is föl válaszolni – sürgetni próbál. mint egész éjszaka végigasszisztálnia egy hagyományos szülést. de ez nem jelenti azt. Ez az orvos ezt az eljárást választotta. a cselekmény elkövetésekor hatályos egészségügyi törvény számít most – azt mondja ki: az orvos a gyógyító eljárást maga választja meg. Amit azonban szeretnék kiemelni: az ETT IB felülvéleménye azt írja. az okokozati összefüggés és a jogellenesség. tehát nem lehet ok-okozati összefüggés sem. Az ETT IB felülvéleményét mi elfogadjuk. tehát nem jár érte kártérítés. amely egyértelmûen rögzíti: a gyermek halála az eljáró orvos. Már most elõre bejelentem. nehogy késõbb azt mondhassa. Ezután az úgynevezett beavatkozó. hiszen azt mondja. mivel az fölösleges idõhúzással járna. profilaktikus (megelõzõ) jelleggel el lehetett volna azt végezni. Martini Jenõ orvos-jogász kerül sorra. – Mindenben egyetértek alperes álláspontjával. s ez neki nem felróható. azt helyesnek tartjuk. Farkas Márton igazságügyi orvosszakértõ szakvéleményét is. s ez okozta a csecsemõ halálát. hogy felperes észrevételeire nem fogok reagálni. Becsatoltam dr. nem volt jogellenes. dr. nemigen lelkesedik a jogi perpatvarért: – Szeretném. tevékenysége nem jogellenes. s az orvosnak ott. amirõl azonban feljogosítva érzik magukat véleményt formálni. ha nem kezdenénk el az ide-oda észrevételek párbaját. az eljáró orvosnak nem felróható a tevékenysége. Összevissza keverik a büntetõ. szerint négy feltétele van. Az egészségügyi törvény ugyanis – és hangsúlyoznom kell. hogy császármetszés elvégzése esetén nem következett volna be a magzat halála. szakmai szabályszegésrõl írnak polgári perben. léteznek intézetek. van olyan is. azt természetesen nem ismétlem meg. a szülõágy mellett kell döntenie. és befolyásolni e per kimenetelét. amit tett. Majd súlyos mûhibákat tartalmazott az Egészségügyi Tudományos Tanács Igazságügyi Bizottságának szakvéleménye. Zalányi Sámuel tevékenységének következménye.kár. de kénytelen vagyok megadni a szót a felperesnek. Az orvosnak egyébként sokkal egyszerûbb húsz perc alatt elvégezni ezt a mûtétet.és polgári jogi kategóriákat. amelybõl ugyanis kiderült: fogalmuk nincs arról.

a beteg jogait erõsen korlátozzák. s hogy ez felróható alperesnek.Ádám György bizony nem is hagyja magát: – Egyetértek alperes jogi képviselõjével abban. Amint szedelõzködünk. hogy dr. berekeszti a tárgyalást. ez az összeg egyáltalán nem tekinthetõ eltúlzottnak. Farkas Márton odaoldalog a bírói pulpitus elé. 1972-es egészségügyi törvény sokkal. ne adna tehát alapot kártérítés megítélésére. –A Megyei Bíróság ítéletet hirdet a Magyar Köztársaság nevében – olvassa a lapról. kinyomakodunk a tárgyalóterembõl. Az összegrõl: a bíróság úgy látta. mit vizslatott. látom ám. hogy e jogokat lényegesen szûkebbre vonják. kézzel írt vagy gépelt papírból olvasta az ítéletet. – A bíróság kötelezi az alperest. Tessék leülni! Csak nagyon rövid indokolást tartok – ül le õ is –. Ám hozzá kell tennem. –És? –Géppel volt írva. –Mi? –Semmi értelme nem volt ma ennek az egésznek cirkusznak. szerintem e téren nem is az egészségügyi törvénybõl kellene kiindulni. hanem az alkotmányból. A bíróság úgy ítélte meg. hogy fizessen meg felperesnek 15 napon belül 5 millió 30 ezer forintot. valóban helytelen volt az az álláspont. akkor hatályos. A bíróság úgy találta. valamint az egyik gyermek halála és az elvégzett. hogy halasztani. Jó tíz perc múlva jön vissza. a család széthullása. –Arra voltam kíváncsi. hogy nem vetíthetõ vissza az új egészségügyi törvény erre a korábbi esetre. Amint kiérünk. megáll egy pillanatra. és eltûnik a folyosó végén. egy-két kézírásos bejegyzéssel. nagyobb jogot adott a betegnek. Elõre kész volt az ítélet. de sokkal szélesebb. mivel meg tetszenek majd kapni írásban. Jól láttam. Hadd tegyem hozzá. kezében egy fehér lappal. Az új egészségügyi törvény elõkészítése során a Magyar Orvosi Kamara elintézte magának. Mindössze kiviharzik a tárgyalóterembõl. El lehet menni. hogy beleszólhasson saját gyógyításába. hogy mi történik vele. ez így van. rég kész . lehetetlenülése ne lenne kár. A többit részletesen majd írásban. Az ítélet ellen a felek a kézhezvételtõl számított 15 napon fellebbezéssel élhetnek. ezért. s beterel minket. illetve el nem végzett orvosi tevékenység között. azt ugyan nem közli. Igenis volt (és valamelyest van) joga beleszólni a betegnek abba. a régi. szabályos gépelt sorok voltak egymás alatt. valamint annak kamatait. amely pedig kimondja az ember önrendelkezési jogát. elnapolni akar-e vagy ítéletet hirdetni. hogy a gyermek elvesztése. hogy kétségkívül ok-okozati összefüggés van az anya. úgymond. Alperes arra hivatkozik: az orvos maga választja meg a gyógyító eljárást – igen. ami bekövetkezett. továbbá a perköltséget. s nyújtogatja a nyakát. kérdem is. csakhogy a tudomány adott szabályainak és a jogszabályok elõírásainak keretein belül! A bírónõ ezután.

nem sokkal e két ügy után Zalányi Sámuelt megkérték. így került Mosonmagyaróvárra – ismét fõorvosnak. aki a klinika Egészségügyi Szervezési Tanszékén volt igazgató professzor. Nem is egészen értem: mi folyik itt? Létezhet ez. s nem állítja meg senki az ámokfutását? Utána kell ennek mennem! Meg kell tudnom. Ott pedig állítólag ismét többször hibázott – ami újabb emberéletekbe került. Jól ismerte Zalányi apját. kimosdatni. menjen el a szegedi klinikáról – részint túl sokba van már nekik. Összesen több mint tucat ember haláláért felelõs. amiben azt mondták. a szünetben csak a bíróság elnökénél volt bent. Farkas Márton szülész-nõgyógyász. a kórház helyett fizetõ biztosító természetesen fölemeli a biztosítási díjat. legeslegelsõ munkanapján egy vérszegény terhes asszonynak vért kellett be- . –Te atyaisten. hogy elmesélje. Ott. elfelejthetjük azt a kifejezést: fölfelé buktatták). ahová már fõorvosnak ment (édes istenem. ahová Zalányi rögtön avatása. Kínos volt nekik nagyon az az elõzõ ítélet. idõsebb dr. hogy rögtön a klinikán. ezért innen is kitessékelték. Dr. akinek – ha igaz – tucatnyi ember halála szárad a lelkén. mi történt. kell-e valamicskét módosítani rajta. valóban odáig terjed-e az orvostársadalom legrosszabb értelemben vett szolidaritása. hiszen ha állandóan elveszítik azokat a mûhibapereket. ez ma a bírói függetlenség? * Azt hallom. Zalányi egykori elsõ fõnöke nem õriz róla túlságosan jó emlékeket. igazságügyi orvosszakértõ. s azon belül is a legjobb jövedelmet ígérõ nõgyógyászaton kezdhessen dolgozni. nyomába eredni. hogy a gyerek halála nem kár. pedig a terhespatológián volt intézményvezetõhelyettes. Az ifjú titán élete elsõ munkahelyén. hogy még azt is megpróbálják kimenteni.volt az ítélet! Nyilván most. de ez nem maradhat földerítetlen! * Elõször legelsõ „ állomáshelyén” Szegeden próbálok meg Zalányi . újabb durva mûhibákat követett el. Ha nyomozni kell érte. Zalányi Sámuelt is. az orvostudomány doktora. azt hittük. részint elõbb-utóbb kínossá is válhat ténykedése. az egyetem elvégzése után került – a professzor papával nem volt különösebb akadálya. hát azt fogok. A hírek szerint Zalányi Keszthelyen. osztályvezetõ docens. amelyeknek õ az okozója. hogy valaki büntetlenül végigtarolja az egész országot. Fontos volt ezt szépen rendbe tenniük. Farkas Márton dr.

eszével. pofa). amelyekben felületességek. de Kiss Judit és Varga Nándor mûhibaügyérõl mindent. * Dr. belõled se lesz jó orvos! – jegyezte meg Farkas doktor. Amikor még volt kazánház. disznóságok történtek. az okosságát. s a fõnök. mert az ügyeletes kolléga a laborban patkány hipofíziskivonással foglalkozott. hogy két magzat is elhalt. ez okozza a rossz viselkedését. mert ha az én tankönyvemet tanultad volna meg.adni. –Meséljen nekem Zalányi Sámuelrõl! – kérem. hol a csatornába dobták az ilyen „ tudományos érdekességgel bíró”kórlapokat. megjött a vér. Volt olyan éjszaka. Farkas doktor neki szólt: –Samu. magyarán eltussoltak. . hol a Tiszába. jó szakmai felkészültségét hogy nem tudja a gyakorlatba átültetni – sóhajt nagyot Farkas doktor. Szegeden történt –. légy szíves! –Tanár úr. hiszen mindkét perben õ volt a szakértõ. ami diszharmóniában állt a felkészültségével. És ebbõl rossz gyakorlat származott. – Tényleg okos. Úgy is emlegettük gyakran: na. amikor Kiss Judit vagy Varga Nándor pere zajlott a Csongrád megyei bíróságon. ami Samu sajátja. én írtam a Modern szülésvezetés címû egyetemi jegyzetet. –Okos gyerek Samu. „ tudományos érdekességként” kezelték. már lejárt a munkaidõm! – És mutatta a csuklóján az órát: tényleg elmúlt pár perccel négy óra. Samu. amit a kollégák elsimítottak. s nem lett belõlük ügy. Ez a mérhetetlen nagy facies (arc. valószínûleg nem egy tankönyvbõl tanultunk! –Az kétségtelen – feleltem neki –. s eltüzelték. –Na. nekem azt találta mondani: –Tanár úr. hogy volt ilyen nevû beteg! – Amikor korszerûsítették a fûtést. s addig a szülõszobán két magzat méhen belül meghalt. Ennek több módszere volt. más volt a gondolkodásmód. Azokról persze konkrétumokat nem tud. Zalányi által elkövetett mûhibaesetrõl hallott. És sok más eset is volt. oda vitték le ezeket a kórlapokat. majd mindenkinek szóltak: – Azt is felejtsd el. aki utólag beigazolódottnak látja korai jóslatát. kérlek. csak azt nem tudom. –Amikor a klinikára kerültem. kösd be. jön a nagy faciesû! Nagypofájú volt mindig. Azokat az ügyeket. mert õ közben eljött onnan. Farkas Márton nyolc olyan – még ott. Samu. akkor biztos rendesen tudnád a szülészetet! – Nekem ugyanis nem kellett volna egy tankönyvbõl tanulnom vele. Ilyenkor persze a kórlap is mindig eltûnt. Igaz. kérlek. ahelyett hogy a gyakornoki teendõit látta volna el. nem tehetem – válaszolt Zalányi –. Hiszen szerinte az utóbbi években történtek valóban azt bizonyítják: Samu nem lett jó orvos.

maga az eredeti. Bizony hozzátartozott az egyéniségéhez. mint feltételhez. amit szakértettem. hogy például komótosan ebédelt vagy vacsorázott. a két. hanem a keszthelyi Fannika és a mosonmagyaróvári Farkasék esetét is. X docens segítségét kértem. szabad akaratomból. … sz. általam szakértett esetben ugyanazt követte el: elméletben tudta. és tett ezt-azt. hogy nem állították meg. Volt az osztályon egy nõvérke. a nyilatkozatot aláíró orvost kell felelõsségre vonni – ezért odaadta nekem mint intézményvezetõ-helyettesnek. –Tud mondani más példát Zalányi személyiségének illusztrálására? –Tudok bizony. Nos. hanem bûn. azzal a kéréssel. … . Mert nemcsak Kiss Judit és Varga Nándor ügyét szakértettem. azonnali riasztás után – ami kéthárom percen belüli beavatkozás szükségességét jelenti – húsz-negyven perc múlva került elõ. s végigolvasta. –És késõbb? –Úgy látszik – teljesen véletlenül – én követem Zalányi tevékenységét. hogy ne a valódi nevén szerepeljen. csak éppen sokkal késõbb tette meg. Nos. Rékának. Vagy elvégezte már halott magzatnál. hogy el kell végezni a császármetszést. Mind a négyben azonos egy elem: a felületesség. kék tintával az aláírások. úgyis megvédik a kollégák. S tulajdonképpen mind-mind ugyanarról szól: a felületességrõl. itt van. mint kellett volna. lakik: Szeged. Elmondta: Zalányi Samu nyomta a kezébe ezt. Mint fõorvoshoz jött hozzám egyik orvos beosztottam. Zalányival elszaladt a ló. mondjuk. s mutatott egy Nyilatkozat címû papirost. Fegyelmezetlenné vált. a negyedikben pedig a nagyon feltûnõ és durva fejlõdési rendellenesség föl nem ismerése. Abban a két esetben. Nagyon nehéz kérdés ez: miért nem képes megregulázni magát ez az ember? Mert ez önfegyelem dolga. elámult.Mindegyik. Ezt . olykor annyira egyszerû oka volt a mûhibájának. Ez év tavaszán az Egészségügyi Fõiskola Szegedi Tagozatán való felvételi kérelmem elintézéséhez dr. És azt bizony el tudom képzelni róla. s a szakma bûne. nevezzük. Nevezett kérésem teljesítését nemi kapcsolat létesítéséhez kötötte. Ez meg már pofátlanság. Háromban a fõ ok a késedelem. ha pedig nem igaz. hogy dobja a kazánba ezt az eredetit is meg az összes másolatot is. akkor a benne szereplõ docens a vétkes. Úgy gondolta: ha ez igaz. Ami – ha a beteg egészségének rovására megy – már nem hiba. önként. tehát nem lehet hamisítvány: NYILATKOZAT Alulírott … Réka (született 1961. vele kapcsolatos a történet. alatt) a következõ nyilatkozatot teszem. hogy azt hitte: õ megengedheti magának. Így aztán õ biztos benne: ha valami újabb malõr történik. a slendriánság. Õ azonban belenézett.

csak saját kezû aláírásuk szerepel – jól olvashatóan. Fenti nyilatkozatomat önként. Ilyen találkozóra került sor akaratom ellenére a SZOTE Nõi Klinika úgynevezett vendégszobájában 1980. –Mire volt ez jó? – kérdem hüledezve Farkas doktort. s várta. –Ez az X docens nagyon szigorú ember volt. Szeged. A fennálló körülmények között kérését nem tudtam megtagadni. aki e Nyilatkozat másik tanúkénti aláírója? –Õ itt van most is. magyarán ki akarták nyírni. mert az egészségem forgott kockán a terhességmegszakítás során. X docens. hogy terhességem az általam gondoltnál nagyobb. ehhez a szobához balra kell fordulni. Nevezett azt mondta. Pál Attila Maga a nyilatkozat végig géppel írt. hogy a tanúk a kapcsolat megszakításában segítségemre lesznek. Pál Attila. s a két doktor aláírása oda sincs gépelve. Gyanúmat dr. Folyó év májusában terhességre gyanakodtam. s akkor majd õ lefényképezi: látszik . Zalányi a laborban annak kulcslyukára beállította a fényképezõgépét. Ráadásul Zalányi ennél többet is próbált. Réka Elõttünk: dr. míg jobbra a laboratórium van. nem akart eltussolni hibákat. augusztus 3. mivel vérzésem kimaradt. ám a nõvérke is aláírta a neve fölött kézzel. mert X docens azóta is újabb találkozókat kért. 1980. A találkozót egyébként a mûszak alatt 16 órakor jelölte meg dr. szabad akaratomból. június 7-én elvégezte. Ez a bizonyos vendégszoba a földszinti folyosók keresztezésében van. X docens pedig nem az emeletrõl vagy a földszintrõl jött a vendégszoba felé – erre a bizonyos légyottra –. Sajnos nem így történt. hogy a számomra nem kívánatos és csak kényszerítõ körülmények hatására vállalt nemi kapcsolatnak ezzel vége lesz. hanem az udvaron szállt be a liftbe. X docens a terhességmegszakítást 1980. Azt reméltem. Ezután dr. augusztus 2-án 20. A mûtét elvégzése elõtt megismételte nemi kapcsolat létesítésére vonatkozó ajánlatát. –És ki az a dr. július 1-jétõl õ a szülészeti-nõgyógyászati klinika tanszékvezetõ professzora. csak nem sikerült neki. külsõ kényszer hatásától mentesen tettem. s a laborban szállt ki. abban a reményben. bekopogjon a vendégszobába. miután aznapi délutános mûszakomat ledolgoztam. Zalányi Sámuel dr. Csakhogy a laborhoz az udvari állatistállóktól vezet egy lift is. Ha a földszintrõl jövünk. ezért a jegyzõkönyvön orvosi indokot jelölt meg. hogy a docens lejöjjön az osztályról.én egyértelmûen megtagadtam. s õk le akarták járatni. X docens vizsgálata megerõsítette.15 és 22 óra között.

nem lett belõle semmi. Csakhogy a docens a liftbõl kilépve átment a laboron. ki nyit ajtót. s Zalányi háta mögött ért annak ajtajához. Történt ugyanis. ki megy be. s a beavatkozás elvégzésére ifjabb Zalányit jelölte ki. aki csak összeszedte a fotóapparátot.az is. A labor ajtajára. az elõbb-utóbb teljesül. Azt azonban tudom. A két ordenáré hiba oda vezetett. Elvégezte az abortuszt. mert Zalányi kissé mellényúlt. Ekkor vetõdött föl elõször komolyan a szegedi professzori kar fejében a gondolat – s utasították is jogtanácsosukat. hiszen az orvos is ember. – Te mit mûvelsz itt? – kérdezte Samut. hogy felelõsségbiztosítást kellene kötniük. nem Zalányit. meg az is. hogy egy-egy orvos durva szakmai szabályszegésének . Az elvégzett vizsgálat igazolta terhességét. ám néhány nap múlva visszajött: állandóan vérzik. A fodrásznõ beperelte a szegedi klinikát. s válasz nélkül elrohant. fõnökét. Még egy ügy elõkerül Zalányi szegedi idõszakából. intézze ezt el –. Hát ilyen – ma azt mondanánk: titkosszolgálati – aljas eszközzel próbálta Zalányi kinyírni a kollégáját. vagyis az abortuszt engedélyezõ bizottsághoz fordult. s nem szerette volna megszülni a gyereket. õ is tévedhet. hogy végül újabb mûtéttel a petefészkét és a méhét el kellett távolítani – 25 évesen. nemsokára a docenst távolították el a klinikáról. Ismét megoperálta – s ennek során most a másik oldalán fúrta át szerencsétlen nõ méhnyakát. hogy – az akkori szabályok szerint – az AB-. és sokéves huzavona árán meg is nyerte a pört – kapott pár százezer forintot annak fejében. mivel hajadon létére teherbe esett. hogy nem szülhet babát. * Egyesek szerint ha valamit nagyon akar az ember. Õ ezt nem tette meg. Az elõírások – valamint a minimális józan ész – szerint Zalányinak persze még az abortusz elõtt ellenõrzõ vizsgálatot kellett volna végeznie. de úgy tudom. Kétszer is. Indult is etikai eljárás ellene. A hölgyet hazaengedték a klinikáról. bármennyire is történt már egy ilyen: valóban terhes-e a páciens vagy sem. a bizottság nagy kegyesen kiadta az engedélyt. ha állami pénzen a klinika fizet azért. fényképezõgépére görnyedõ Zalányi háta mögött. A jogtanácsos ellenkezett: szerinte helytelen. Soha nem lehet gyereke. Vizsgálatsorozat következett. szintén szegedi fodrász és kozmetikus hölgy. 1985-ben indított kártérítési pert a szegedi Orvostudományi Egyetem ellen a 25 éves. amely egyértelmûen kimutatta: az operatõr Zalányi Sámuel a beavatkozás során átlukasztotta a méhnyakat.

annyit volt részeg. Ottléte alatt nemcsak például azzal a dr. Zalányi Sámuellel is. mi mindent néznek el neki. 28-30 éves lehetett. mert mindegyiknél a maszek orvosa tüsténkedett. be a kettes bokszba. majd mûtõsnõként ugyanezen klinika sebészetén. aztán szívsebészetén. például arról. Csakhogy Zalányinak már olyan híre volt. Martini Jenõvel dolgozott együtt. Susánszky Ildikó szülésznõképzõ iskolát végzett. sem per. sem balhé nem lett a dologból. Furcsa rend volt ott. Zalányinak számos további mûhibáját sikerült eltussolni.következményeit ne maga az orvos viselje. Zalányi Sámuel inkább ezekhez állt közel. egészen 89-ig. és tátott szájjal bámultam – még a professzor papa ismeretében is –. az ügyeletes orvosnak semmi dolga nem akadt. A hat férõhelyes szülõszobán. hanem dr. egyszer ügyeletes volt. amikor megismertem ott. aki ma ügyvédként képvisel mûhibaperekben kórházakat és biztosítókat. ha éppen hat asszony szült. akik elõre fizettek. hogy Zalányi nem tudott tõle aludni. Ezt persze rosszul tûrte. Kivéve persze azokat. – Kössön az orvos felelõsségbiztosítást! – javasolta. a vajúdó nõkkel is. hangosan kiabált. hogy már nem lehetett védeni tovább a mûhibaügyeit. míg a kollégái sorra szültek. és késõ este – az orvosi szobával azonos folyosón lévõ szülõszobán – az egyik vajúdó nõ. Nincsenek túl jó emlékei róla: –Néhányan rettenetesen kilógtak ott a sorból. szegény. * Találok még hiteles tanút Zalányi szegedi korszakából. hogy mennyit fognak fizetni. Pedig az esetek megtörténtek. 1978 januárjától 80 végéig dolgozott szülésznõként a szegedi nõgyógyászati klinikán. Hiszen õ is hallotta a pletykákat. akkor ordított volna. Így aztán gyakran fordult elõ. Annyira. amikor a picsáját odatartotta! – Máskor a nála szülõ asszonnyal is így beszélt: – Mit hisztériázik. A másik építõtábori orvosként megerõszakolt egy középiskolás lányt. nagyon szenvedett. fegyelmivel kellett eltávolítani. és szó szerint ezt üvöltötte a szülõágyon fekvõ nõnek: – Aranyoskám. hogy szinte egyáltalán nem voltak magánpáciensei. hogy ügyeletesként tétlenül téblábolta végig az éjszakát. és a betegeken torolta meg. abból szinte kivétel nélkül mindig pontosan hat volt zsebbe fizetõs magánbeteg. Az egyik nõgyógyász megállás nélkül vedelt. nem a tisztességesen dolgozó orvosokhoz. Iszonyatos stílusban beszélt a betegekkel. illetve akikkel megvolt az egyezség. milyen ritkán lenne erre szükség. bár tisztában volt vele. Emlékszem. minek kellett Magának ez a gyerek? – Még nõgyógyászkollégája feleségének is a sorozatos vetélései miatt azt mondta: – Hát Maga nem képes kihordani egy gyereket? . Kirohant a szobájából.

de egyre ijedtebben. ám az kérdés volt: ki miért. keresgéltem tovább. Amint tágítottam. hátha azzal foglalkozik. Bejött az asszony szülni. Pedig nekem is bele kellett volna jegyeznem. amikor nekem lett kellemetlenségem az õ disznósága miatt. Nekem három másik szülésnél kellett segédkeznem. Arról. a halott baba iszonyatos feje éppen akkor bújt ki. ám nem volt mibe. hogy már nincsenek magzati szívhangok. de rettenetes nyúlós állapotban. Kérdeztem az asszonyt. amit hamisított. aki ismét nem érkezett meg. az õ korukban már mi a fenének akarnak gyereket. a jobbon – sehol semmi. ahol már szültek. Nemcsak õ nem volt ott. Õ azonnal értette a dolgot. a bal oldalon. Kimentem abba a terembe. Fölemeltem a kórlapot. etikai eljárás indult. De nem találtam. Azt állította. hogy halott magzat született. már kétujjnyi. én hallgattam meg a szívhangot. hogy tudjon nyugodtan aludni. és azonnal távozott.” Kerestem a baba szívhangját – nem találtam a jelzett helyen. jól ismerte Zalányit: elõre megírt mindent. ám utánam szaladt a kisnõvér: jöjjek. Nemsokára végeztem a többi helyen. nem. megsemmisítette. Reggel azonban természetesen jelentettem a fõmadámnak. Azt felelte. a kórlap betétlapja is. Zalányi elsápadt. Végül nekem kellett közölnöm szegény nõvel. Aztán volt olyan eset. Elküldtem az asszisztensnõt. Az asszony a hatos ágyra került. de a kórlap betétlapja sem. hogy halott magzat született. kértem a kisnõvért. már három.Minek akar az ilyen teherbe esni? – Az idõsebb szülõ nõket számos alkalommal lenagymamázta. a gyerek feje jött. Letakartam a gyereket. lejjebb. érzem ám. . hogy nagyon puha valami. perem van és így tovább. hanem a körzeti szülészorvos. Kutattam följebb. aki két hétig nem vette észre. Zalányi ekkor érkezett meg. hívja Zalányit – ám õ nem jött. Zalányi éjszakai ügyelete alatt. hogy nem tudtam beírni semmit. vegye föl a kórlapját. Zalányi pedig az etikai eljárás során megpróbált mindent rám kenni. miként nem észlelte ezt. Közben át kellett mennem másik boxba. ahol a monitoros szülések zajlanak. nem is kereste. jó szívhang. szóljon az ügyeletes Zalányinak. és hihetetlenül arrogáns hangon számon kérte rajtuk. nem a klinika tehetett. Nézem újra a kórlapot: szépen végigírva benne a normál menet: tágul rendben. Mi ez. a baba feneke jön elöl? Hát. hogy nem él a babája. és indultam Zalányiért. ahol a kórlapokba írunk be mindent. elláttam az anyát. vizsgálja meg. Botrány lett az ügybõl. Eltûnt az orvos is. Kénytelen voltam egyedül segíteni. hol találta meg a doktor úr a szívhangot. aztán mivel változott a helyzet. elolvastam Zalányi bejegyzését: „Köldök alatt baloldalt két haránttól jó szívhangok. mert ennél az asszonynál tolófájások jönnek. mert lába kelt a betétlapnak. fejtettem. beszéljen õ szegény asszonnyal. Újra hívattam Zalányit. A méhen belül régen elhalt magzat volt. átmentem õhozzá. mert valóban végsõ tolófájások érkeztek. Nem szóltam semmit.

tagadta. a két párt pedig momentán koalícióban van. amibõl méhen belüli fertõzések történtek. sem arról. Kihívta rám a rendõrséget. nincsenek jó politikai kapcsolataik – csak a huszadát követnék el annak. hogy farfekvéses a gyerek. aki maga az Isten. mondván: én elloptam a rádióját. Madocsa község háziorvosát is. Mindenkit nullának tartott maga körül. amúgy is elõírták nekik. hogy hamisított. Szigeti Andrást. hogy ha nyilatkozni . hogy õt éppen azért hívtuk oda. akik Szegeden közelrõl ismerték Zalányit. a megkérdõjelezhetetlen.és nem jelentettem neki. meghallgatták az összes orvost és nõvért. az orvosok szinte kivétel nélkül iszonyattal és utálattal nézték tevékenységét – csak éppen senki nem tett ellene semmit. Elõször húzódozik ugyan: õ a Független Kisgazdapárt megyei alelnöke. és fiatal lányoknak az egész méhét ki kell pakolni. mint a nagy. Zalányi dolgairól pedig ezek után nem esett szó. már régen kirúgták volna mindenhonnan. valamint hogy Fidesz-színekben indult (és veszített) a 98-as parlamenti választásokon. így bebizonyosodott. Orvoskollégái gyakran emlegették: ha õk – akiknek nincs professzor papájuk. Tudni kell. miként viszonyul a kollégáihoz. hogy Zalányi küretjei után azonnal a mûtõbe kell menni. amikor kellett volna. Beidézték. Kaptam adalékot abból is. és nem találta a Szokol rádióját. Újra és újra nem végezte el a császármetszést idõben.és rozmaringteáit. Persze: vagy nem. A klinikán rutinnak számított. Sem arról. Miközben õ abortuszoknál számtalanszor nemcsak perforálta a méhet. mert nem tudta idõben beadni az oxytocint. A nõvérek. vegye föl az asszonyt. akkor õ talán igen. Az általa vezetett szüléseknél rendszeresen nem volt jelen. Farfekvéses baba halt meg a kezei között azért. nemegyszer halálos véggel. amit Zalányi. Többször nem vette észre. Nos. Mindig úgy viselkedett. de a belét kihúzta jó néhány nõnek. mert Zalányi perforálta. amelyek közül éppen a magzati szívhangé a legfontosabb. megtalálom dr. Mindenesetre a helyzete egyre tarthatatlanabb volt a klinikán. Zalányiról pedig köztudottak jó fideszes kapcsolatai. õ ügyeletbe mindig úgy érkezett. rengetegszer az utolsó utáni pillanatban kegyeskedett megjelenni. * Amint keresek orvosokat. hogy hozta a jázmin. hogy nem találom azt. csak nagyon-nagyon megkésve. egyszer kereste. szerteszéjjel trancsírozta õket. és végezze el a szükséges vizsgálatokat. és a méh megfojtotta a gyereket. hogy én teljesen vétlen voltam. s rosszul indította a szülést. hogy ha én nem voltam hibás. eltüntetett. a tévedhetetlen Zalányi Sámuel. Fogós mûtétjeinél többször darabokban szedett ki babát az anyából. valamint a Szokol rádióját.

s ettõl rosszul lett. Úgy leitatták. mert az olyan. Nem szívesen mondanék róla negatívumokat. És annyit még hozzátesz Szigeti doktor: –Nekem személy szerint jó kapcsolatom volt Samuval. Ám amint tereferélünk telefonon. amíg õ aláírta ezt a szerencsétlen nyilatkozatot. szó nem volt zsarolásról. és akármilyen segítséget kér. lehet. hogy õ is akarta. a lábára nem tudott állni. Õ hozzá jött be másnap ez a kislány. hogy a lány öngyilkos akart lenni. hogy Samu éppen ezt a szakmát választotta. sírva-zokogva: õ igenis szereti X docenst. Persze hallottam a mindenféle ügyeirõl. * Dr. majd õ jól fenéken billenti a két orvos fiút. de az bizony igaz: akkora az önbizalma. addig-addig. és talán nem is várható el tõlem. megyei szülész-nõgyógyász szakfõorvos. aztán arra alkohollal itatták. szokásait. okos gyerek a Samu.akarnak bármirõl. annyit azért elmesél: erre a kisnõvérügyre jól emlékszik. Zalányiék altatót adtak be neki. hiszen õ találta ki. elõtte egyeztetniük kell az országos vezetéssel. * Egészen másképp reagál dr. s aztán ezek az összetartó fiúk megvédik. De az tény. Apró Györggyel. Magánemberként mégis kevés kapcsolatom volt vele. de az sem volt igaz. és rendet tesz közöttük. nem igaz. mondjon el neki mindent õszintén. például a minden szülésre . Amely papírról legfõképpen Zalányi tudta. Már csak azért sem bántanám. Emlékszik: az a hír is járta akkor. a kecskeméti kórház osztályvezetõ fõorvosa. nekem van egy elvem: kollégáról véleményt mondani borzasztó nagy felelõsség. Õ – amint ismerteti velem e kórház rendjét. hogy ha megszorul. amibõl egyetlen szó nem volt igaz. s talán én is hozzájárultam. Könnyen mártírt csinál magából. úgy voltak együtt mindig. mekkora hazugság. mert jókat mulattak rajta. nem akarok beszélni ezekrõl. amekkorát már nem indokol a tudása. egybõl elrohan a Kövér Lacihoz. Úgyhogy ennél többet nem is fecseghetek. De ez pletyka volt. Godó György professzor. de ne haragudjon. éppen hogy Zalányi Sámuel ígérgetett és fenyegetõzött neki mindenfélével. Tudja. Szigeti doktor azt tanácsolta a kisnõvérnek: menjen be a docens úrhoz. Elméletileg jól felkészült. a székesfehérvári Szent György Kórház szülész fõorvosával – szintén Zalányi egykori szegedi kollégájával – még kevesebbre jutok: –A szüleink szomszéd házban laktak.

ami bekövetkezett. õ addig föl nem kelt az asztaltól. mint a szülészet-nõgyógyászat – veszélyforrás. Hiszen számosan azt mesélik. olyan magas vezetõi beosztáshoz jutott. és olyan lelki állapot alakult ki benne. amit nem lett volna szabad engedni. például aki többször hibázik. Godó doktor Szegeden sok éven át volt távoli kollégája Zalányinak. amelyben az égadta világon mindenrõl kérik a véleményüket – tiszteletre méltó vezetõként mutatkozik be. akinek nem elégedett a munkájával. Ha azonnali kontroll van a fejük fölött. az azon is múlik. jó képességû. Tehát vagy nem eléggé hatékonyak voltak fölötte az említett kontrollmechanizmusok. hogy elvégezte õ a szükséges császármetszést a normál szülés helyett – csak éppen egy-kéthárom órával késõbb. tényleg túlságosan magabiztos. már annak idején is a vállalkozó kedve kissé mintha meghaladta volna a képzettségét és a korából adódó lehetõségét. hogy egy-két ilyen eset után elbizonytalanodhatott. a fõnökei felelõsségét is! Hogy az orvoskollégák hányszor és mekkorát tudnak hibázni. Típuseset volt nála. hogy illetlent kérdezek! Tudott ön arról a botrányról. széles mûveltségû. Jól emlékszik a kezdõ Zalányira. El tudom képzelni. miként vált ez a jó képességû ember az átlagot messze meghaladó számú problémás eset fõszereplõjévé – véli a professzor. aki professzor papájával a háta mögött sikeresen indult a szegedi klinikán. amint arról is beszámol: õ bizony kíméletlenül megválik valamennyi olyan orvosától. elvégre ezek közszájon forogtak. amíg szép komótosan el nem költötte mind a három fogást. sõt nõvérétõl is. amely Zalányi és Pál Attila körül zajlott X docens és a nõvérke dolgában.érkezõ nõ kezébe adott levelet. Hiszen hallott a legalább nyolc szegedi eltussolt mûhibájáról is. akkor bajok lehetnek belõle. Igen. potenciálisan volt ilyen veszély benne. mintha ott sem lenne. hogy mi van rájuk bízva. –Senki nem a képességeit vonta kétségbe azóta sem. Szerinte nem az volt várható. vagy akkora szakmai játéktérhez. valóban úgy tûnik. hogy a legjobb szándék mellett is újra és újra hibázott. mint kellett volna. kitûnõ tanulmányi eredményû fiatalnak ismerték meg. Amint most ön mondja. Ez pedig – ebben a nagyon nagy önmérsékletet és a helyzet tiszteletét parancsoló szakmában. túlzott önbizalmú ember volt. mert görcsössé vált. –Érdekes lenne arra hivatott szakembernek kielemezni. Még inkább becsülöm õt. –Ez viszont fölveti mások. ha például õ hazament ebédelni. Csupán a hozzáállását. akkor azonnal félretolják a hibát elkövetõt. hogy ha ez a fajta alkati hiba nem kellõ kontroll alatt mûködik. a nõvérrel aláíratott kamu rágalmazó nyilatkozat körül? . –Bocsánat. hogy mitõl. Igen. aközben az úristen is telefonálhatott. hogy mi a helyzet odabent a szülõszobán.

NagyBritanniában dolgoztam. Zalányi Sámuelt fogják eztán emlegetni – hanem a szülészeket általában és az orvosokat általában! Következésképpen. gyanítom. pozícióba kerülési esélyeket. mi mindent vitt véghez eddig Zalányi és – legyünk õszinték! – még az a néhány másik Zalányi szerte az országban. –Valamint senki nem hajlandó foglalkozni a kérdéssel. az Egészségügyi Tudományos Tanács. A magyar szülésztársadalom évekig a kulcslyukos sztorin röhögött. Nem lett volna szabad idáig eljutni. –És még egyet. nem kéne-e olykor újságot olvasnia. abban pedig. És az már a magyar valóság. amikor például Poczkodi Sándor. vagy letekerjük ezt-azt az alkatrészedet. –És ez messze nem csak Zalányi személyének kérdése. ott nem csupán dr.–Errõl mindenki tudott a klinikán. de nem klinikus orvosnak. többen mesélték ezt a szomorú történetet is meg Samu egyéb dolgait is. ez így nem mehet tovább! Ez mindannyiunkra életveszélyes! Talán csak nem engedhetjük meg magunknak. hogy azt mondja: – Kérem szépen. –Persze hogy nem. de az orvostársadalomnak is szeretném az õ személyén keresztül bebizonyítani a lényeget. kutatóorvosnak. Zalányi nekem azért fontos. kevesebb lesz a köszönet. Az érintett docensnek nem volt ennyire vicces a dolog. és elköveti a maga jól megszokott mûhibáit. Én akkor már nem voltam ott. mert nemcsak a publikumnak. ám amikor hazajöttem. hiszen végül neki kellett elmenni a klinikáról. Keszthelyen vagy Mosonmagyaróváron! – akkor önök miért nem kérdezik meg tõle. Ma a Magyar Orvosi Kamara és annak Etikai Bizottságai. valamint szabad-e ekkora marhaságokat nyilatkoznia? Hiszen õk hajszálpontosan tisztában vannak azzal. hogy ezek után kinek megy fölfelé a csillaga s kié le. hogy egy-két Zalányi végigtarolja az ország összes nagy kórházát. és kirámolunk a szakmából? Mert ha ezt az orvostársadalom maga valóban nem képes elintézni – elõbb-utóbb kívülrõl fogják rendbe hozni a dolgot. vagy elmész orvoslátogatónak. Az orvostársadalom ma saját romlásához vezetõ mechanizmusokat tart életben. milyen módon lehet a mai magyar orvostársadalomban megteremteni az elõrejutási. Tisztesség ne essék. és mindenütt halottak maradjanak utána! – Márpedig ahová Zalányi eljut. bárminek. és azt mondani nekik: – Kispajtás. az Egészségügyi Minisztérium a Zalányi-típusú jelenségeknél önmaga nem képes eljutni oda. Tényleg nem lehet elkapni ezeket az embereket. –Ebben a megközelítésben sok igazság van. álljunk meg. Kétségkívül fölvetve annak kérdését is. Ám eddig senki nem volt hajlandó vállalni a felelõsséget. hogy mi történt Szegeden. a kamara országos etikai bizottságának elnöke tévényilvánosság elõtt azt feleli nekem erre: – Nekünk nincs hivatalos tudomásunk arról. engem teljesen hidegen .

és olyan vizsgálat következik. pungáljátok meg. amelynek a végén Johnnyról szinte azt is tudják. A rendszer adta a lehetõséget. Amint sok más hely után Sopronban éppen megürült a szülészet-nõgyógyászat osztályvezetõ fõorvosi széke. hogy még idõben elfojtják benne ezeket a jelenségeket. hogy megakassza ezt az ámokfutást. Bejön a titkárnõje. ha nincs per. ezt elszúrtad. a vezetõi hatalom. és helyes pályára állítják. bezárhatod! – Így is lehet. amelyen egészen közeliben élõben látja – zárt láncon át az öt emelettel följebb lévõ mûtõbõl – az éppen zajló mûtétet. hiszen meg volt róla gyõzõdve: kijár már neki a sarzsi. Mert ott ha a fõorvos nem küldi be azonnal az adatbázisba a történteket. rendben. Johnny. –Így van. Ám rajta kívül még négyen adtak be pályázatot. Ott. ami történt. És amikor ugyanannak az orvosnak bekerül a harmadik „ elszúrása” a számítógépbe. át ne vágd. igen. még egy kicsit. * Égett hát Zalányi lába alatt a talaj Szegeden. Bekapcsolja tévékészülékét. szép volt. amelyek engedik ezt. megpályázta azt is. –Azt mondom önnek. a gép elkezd visongatni – mivel a szoftveresektõl ezt kérték –. jó lesz. Petefészekcisztát operálnak. öregem! – akkor ez még aznap bekerül az orvosi kamara központi számítógépének adatbázisába. És bûne azon mechanizmusoknak. Az õ vesszõfutása mások bûne is. oké. Ha ugyanez az ember más szisztémában mûködik. S búcsúzóul Godó professzor úr – tényleg véletlenül – bemutatót tart saját kontrollmechanizmusából. ez a szelekciós mechanizmus. hogy Zalányit engedték idáig eljutni. jó. mivel ott orvosi mûhibánál nagyobb bûnnek számít a mûhiba eltussolásának legapróbb kísérlete is. tisztátalansága terén. hogy bekövetkezzék mindaz. igen. ott vigyázz. s az elmúlt sok-sok évben senki nem vette a fáradságot. Engem is az zavar a legjobban. –Biztosan ön is ismeri például az amerikai szisztémát. magyar válfaja: a kontraszelekciós mechanizmus. elképzelhetõ. Létezik ennek egy másik. így rendben. A Szakmai Kollégium kibújt a döntés alól: mind az ötüket . Ahol az országban fölszabadult fõorvosi hely. rögtön beindította összes kapcsolatát.hagyna Zalányi Sámuel. jó. szerteszéjjel rúgják a fenekét. ha nem mintaértékû lenne az õ története az orvostársadalom belsõ mechanizmusainak lehetetlensége. s szól. módot teremtve a benne egyébként meglévõ értékeknek a kibontakozására. mehet tovább. mire gondol mûtét közben. nincs reklamáció. a mûtõbõl konzultációt kérnek tõle. csupán az orvosok állapítják meg a referálásom: – Te. s õ instrukciókat ad: – Ezt nézzétek meg különösen alaposan. nincsenek újságcikkek.

Bejött szülni. ám késõbb már furcsállva nézték. az ilyen típusú mûtéteket a negyediken szokták végezni. Soha egyetlen határozott mondata nem volt. hol van az asszony. Mentõ hozott be 28-29 hetes terhes asszonyt: fájásai vannak. ám õ idõközben teherbe esett. melyik beteggel mi van. fogalma nem volt róla. de senki nem esett teherbe a kezelése hatására. fõorvos úr. Egy vasárnap délután mint készenlétes orvost berendelték elvetélt asszonyon elvégezni a szükséges küretet. Fél óra múlva megérkeztek a mentõsök. amikor fél év után is ugyanilyen bizonytalanul bóklászott a kórházban. kezdetben rém bizonytalanul viselkedett – úgy festett. Zalányi nem volt . és véletlenül engem kérdeztek. – Jó. Azt mesélik többen is. hol van a kismama. s kérdeztem. Szóltam Zalányinak. aki addigra már megismerte Zalányit. Fõorvos létére a gyerekágyas osztályon egyetlenegyszer nem vizitelt. –Ugyan miért? – kérdezek rá vissza. –A 28 hetes terhesért.alkalmasnak mondta ki. hogy vigyék át Zalaegerszegre. hol is van. Másik esetben egy 42 éves asszonyt Zalányi meg akart operálni miómával. igen. most pedig éppen a harmadikon vagyunk. hát nem is tudom… vagy a másodikon van. olykor százezrekért adta a patikában 32 forintért kapható pirulát. mint akinek fogalma nincs róla. mindjárt megvizsgálom – felelte Zalányi. amint szokott. Odaszaladtam Zalányihoz. s õ a csecsemõs nõvértõl kérdezte: – Most én jó helyen járok? –Az ilyen betegek a második emeleten fekszenek. hol is van a szülõszoba. Beindította a lombikbébiprogramot. Ám a kollégiumi tagoknak lelkiismeret-furdalásuk volt: ez a Zalányi már mindenhová pályázott. asszisztensek ezt eleinte még érthetõnek vélték. akinél koraszülés várható! –Ja. amíg benyomták Keszthelyre. mert koraszülés várható. aki céltalanul sétálgatott a folyosón. Több hónap elteltével sem tudta néha. amint ott nyugdíjba küldték az elõzõ osztályvezetõ fõorvost. vagyis sokkal nagyobb hatalommal. aki ismét föl-alá bandukolt a folyosón. –Semmit nem foglalkozott az osztályával. úgyhogy a lehetõ legrosszabb helyen jár! – felelte a nõvérke. akinek fájásai vannak! Hol van? A másodikon vagy a szülõszobán? –A beteg… a beteg… melyik is az a beteg? –Fõorvos úr. mert megérkeztek a mentõsök. Szegedrõl tehát Zalányi 96 augusztusában Keszthelyre került – osztályvezetõ fõorvosnak. s szegénynek egyik sem jött be – segítsünk már neki! És addig-addig ügyeskedtek. majd mentõt hívatott hozzá. A nõvérek. –Miért jöttek a mentõsök? – kérdezte Zalányi. több tízezerért. s amint õ maga fogalmaz: nemigen vette emberszámba. Mondok példákat. vagy a szülõszobán.

mint aki egészen kivérzett. hiszen miómája van! – És kiment. hogy rosszul érzi magát. Fogadott orvosa – aki már a terhesség eleje óta mondogatta: valószínûleg császármetszésre lesz szükség – többször is odajött hozzá. csak meg kell várnunk Zalányi fõorvos urat. tolófájdalmai is. Ám lehajlás nélkül is többekkel elõfordult. akinek a betege volt. Már voltak fájásai. vagyis idõnek elõtte indult meg a szülés. aki. lehajolt érte – és abban a pillanatban szétnyílt a hasa. a teljes kimerültség határán. illetve magzat méhen belüli elhalása történt. drága. június 12-én délelõtt fél tízkor érkezett harmadik gyerekét megszülni a keszthelyi kórházba a közeli kis faluból a 35 éves asszony (aki azt kéri tõlem. Se meg nem vizsgálta. Kéthárom nap múlva elkezdett erõsen vérezni. hogy Zalányi mûtétje után szétnyílt a hasukon a seb. Aztán az ügyeletes orvos rendelt transzfúziót. lezuhant a vérnyomása. és persze hogy vérzik. négy. Az ügyeletes orvos szólt Zalányinak. infúziót – mindhiába. miután a fõorvos úr kivette a kapcsokat és varratokat. hogy két kézzel õ maga tartotta össze a hasát. egész év alatt összesen soha nem volt négy halvaszülés. valamikor délután négy körül. három óra. talán megszüli a gyereket. kész. hetét. fél. Mentõ hozta. kettõ. nem éppen most kellett volna szülnie. miért nem császároznak már meg? – nyögdécselt szegény. akkor nemsokára megcsászározzuk! – közölte orvosa –. . 1997 januárjában – az õ fõorvosi idõszakában – a terhespatológián gyors egymásutánban négy halvaszületés. öt – s nem történt semmi. mert elmúlt negyvenéves. –Doktor úr. egy óra. majd délben át a szülõszobára. és tette rendbe a dolgát annak. * 1997. szûk volt a szülõcsatornája. szenvedett alaposan. az asszony nagyon rosszul érzi magát! – Zalányi odaállt az anyaágya mellé. és közölte vele: – Elhiszem. – Na. mert elment a magzatvize. Injekciót kapott. s még nem töltötte be terhessége 36. hogy engedélyezze ezt. Így szegény több mint húsz órát szenvedett a szülõszobán. akinél szült: – Fõorvos úr. Úgy jött a kezelõbe. A vajúdóba vitték. amely esetben egyúttal a miómáját is ki lehetett volna venni. nem is akármilyenek. se el nem látta – elment. stoppolja be valaki más. Szintén az õ betege volt. miután a császármetszéses szülést követõ hetedik napon Zalányi kiszedte a varratait. ne Zalányi. s könyörgött. aki Zalányi fizetõ betege volt. nyugtatta. Csakhogy nem tágult ki kellõen.hajlandó megcsászározni. biztatta. Eltelt negyedóra. ne írjam le a nevét). Ám nem indultak meg a fájásai. tusolás közben leejtette a földre a szappant. jó. Mielõtt Zalányi Keszthelyre érkezett.

a császár. a lábamat többé be nem teszem. A csecsemõs nõvér egy lyukas fityinget nem adott volna az újszülött életéért. a gyerek nem akar kijönni. Próbálta õt tágítani. Az asszony már azt sem tudta. már jött a másik – gyerek meg sehol. nézze meg! –Láthatom a kislányomat? – rohant le az újszülöttrészlegre a kispapa. mert ez már emberkínzás. saját felelõsségére átviteti magát Egerszegre. apuka! Kisfiúból van az! Ne a fõorvos urat kérdezze! Másnap a vizitnél Zalányi azt kérdezte az asszonytól: –Na. hogy fiú! – értetlenkedett a friss apuka. hál’ isten. –Hát ha mondom. A férj este hat körül ért be a kórházba. nyomjon erõsen. Nyomott is szegény. Úgy érezte. fiú-e vagy lány. vagy amit én csináltam? –Én ide. hogy semmi értelme a szenvedésnek. miközben érezte. Zalányi fõorvos délután fél hatkor kegyeskedett elõször a szülõszobán megjelenni. fõorvos úr. kérte. egészséges kislánya született! – kedveskedett a fõorvos. –Kislányom? Az ultrahangon pár hete azt mondták: látják. És fogóval kiszedte belõle a babát. A folyosón Zalányi Sámuellel találkozott: –Gratulálok. Az egyik tolófájása még el sem múlt. majd én! – gõgösködött Zalányi. ahol Maga hagyja fölöslegesen szenvedni az ember lányát! * 1997 augusztusában következett a zalakoppányi Tóthné Rajki Andrea . mindnek el fogom mondani: messzire kerüljék el a keszthelyi kórházat. a baba is hatalmasakat roppan. hogy életben maradt. ahol azonban nevetve fogadták: –Pöcse van annak a kislánynak. hiábavalóan.–Zalányi fõorvos úr nem engedi – felelt orvosa. s mindvégig pontosan érezte – mégiscsak a harmadik szülése volt már –. – Nem tehetünk mást. hogy kislány! – erõsködött Zalányi. amit vele mûvelnek. melyik volt jobb. Végsõ kétségbeesésében azt mondta a szülésznõnek: ha hatig nem történik semmi. de a baba szemernyit sem jött elõre. hogy értelmetlenül. szétszakad belülrõl. Néha mintha azt is hallotta volna. Akit újra kellett éleszteni – kész csoda. –Na. Hatodik órája kínlódott. És akit ismerek terhes asszonyt. – Menjen csak. nem haladnak semmit. nem neki lett igaza. próbálkozzon. s legelõbb elkábíttatta az asszonyt. Kibírhatatlanul fájt mindene. ahogy csak bírt. A kisfiú megmaradt – de ez nem Zalányin múlott. csak amit a fõorvos úr engedélyez – szólt a válasz. kiszakadnak a belei.

hagytak ott feküdni. Csukott szemmel feküdtem. maradjon csak hanyatt fekve! – mondta Zalányi. A szülésznõ meg akarta emelni a lábam.tragédiája. de egyszer csak azt . –Tóthné. Hol bejött. Legalábbis Zalányi nem tudta. és tegyék bele az infúzióba. hadd forduljak oldalra. Zalányi vette föl. Az NST a magzat szívhangját mutatja. õ majd elmegy szabadságra. Andrea babájának NST-je már augusztus 12-én is rossz volt. melyik betû mit jelöl. A kismamának azonban senki nem szólt egy szót sem. ha ezt érzem. Ám délután a gyerek szívhangja megint egyre rosszabb és rosszabb lett – nem tudni. Az ezután történeteket Andrea így meséli: –Zalányi fõorvos úr közölte. A leletekre ennyit írtak: gy. Ám Zalányi azt mondta. 13-án jó. nincs az a szer. akkor jön már a baba. és kiszippantotta a gyereket. – ami azt jelenti: gyenge. Már rettenetesen fájt az oldalam. s határtalan boldogság töltötte el az egész családot. ultrahang. de Zalányi nem engedte: – Nem kell. miként kell használni. 18-án rossz – tanúsítják a leletek. rossz. Õ k azonban azt felelték. rossznak találták a magzati szívhangokat is. Zalányi utasította a nõvéreket. hol kiment. rossz. hogy végre világra hozhassa elsõ gyermekét. két héten át vizsgálgatta. Zalányi álldogált velem szemben. Másnap reggel hét óra felé fölmentünk a vizsgálóba. igaz. milyen nevû gyógyszert. utóbbinak minden egyes vizitért fizetnie kellett. Csak neki nem árulták el. Andrea hat éven át mindent elkövetett. Tovább telt-múlt az idõ. hétben azonban borzasztóan fölment a vérnyomása. aztán hozta a vákuumkészüléket. nem tett semmit. r. Zalányi fõorvos úrhoz. 17-én gyenge. 14-én kétszer is rossz. aztán szóltam a nõvérnek: – Kakilnom kell! – Õ megnyugtatott: az jó. nem tudja. bekötöttek valami infúziót – és kész.. azt õ nem ismeri. mert a biztonság kedvéért végig a terhessége alatt két orvoshoz is járt. Rám kapcsolták a gépet. hogy könnyebb legyen. és azt mondta: – Irány a szülõszoba! – és ott azonnal burkot repesztett. mitõl. nem érünk rá ilyesmikkel foglalkozni. A 36. a szülõágy lábánál. Õ azt hitte. Este kilenc körül fölment a vérnyomásom 190/110-re. kértem. Andrea ismerte már Zalányit. semmit nem láttam. a helyihez és Zalányihoz. amikor 96-ban teherbe esett. Ennek ellenére beletette az infúzióba. nem tudom. sok-sok órán át. majd õ saját maga! – Ám a baba csak nem jött. minden rendben van. s a zalaszentgróti szakrendelésrõl átküldték a keszthelyi terhespatológiára. de nekem még annak elõtte segít mindenben. mert elfogyott. magamban. levette az ampullát. hoznak helyette másikat. hozzanak. úgyhogy föltesz a hüvelybe ampullát. szeptember 2-ára írták ki szülésre. 97. amely megindítja a fájásokat. végre jó volt a baba szívhangja is. rossz NSTeredmény – de nem tett semmit. és csak nézte: történik-e valami.

Nem is sokáig maradt Zalányi Keszthelyen beosztott orvosként. hogy meri kidobni a szappant?! – miközben a szülõasztalon ott hüppögött a gyerekét éppen elvesztett asszony. Menyhárt igazgató-fõorvos két nappal késõbb megkérdezte Tóthné Rajki Andreát: akar-e pert indítani a kórház ellen Zalányi miatt. Eszközök csörögtek. megszületett Alexandra – teljesen élettelenül. A csecsemõs nõvér megfürdette a halott gyereket. A nõvérek késõbb azt hallották. A gyereknek már szinte egyáltalán nem voltak szívhangjai – a nõvérke nem is csodálkozott ezen. majd annyit lehetett hallani: a gyerekorvosnõ hívja telefonon Zalaegerszeget: azonnal küldjenek rohammentõt. bármennyire is nem volt rá szüksége szegénykének. kifizesse a költségeit. Hallgatott és . Zalányi közölte Andreával: – Nem megy. s lépéseket tett annak érdekében. Keszthelyen az a hír terjedt el és aratott hatalmas „ közönségsikert” végre az orvosi kamara eltiltotta : mindenfajta orvosi tevékenységtõl. ráadásul a kismamába egész nap ment az infúzió. amikor onnan is menni kényszerült. nem marad meg a baba. injekciózták – de hiába. Egy icipici szappandarabcsonk volt csupán az újszülöttfürdetõ helyen. mert a babának szüksége lett volna erre. magzatvíz lemosása után a szemétbe dobott. se eleven nem voltam. amelyet a nõvérke a rengeteg vér. nõvérek sürgették egymást. s annak megérkezésekor úgy döntött: vákuumos szülés lesz – nem azért. megvonta osztályvezetõ fõorvosi jogait. hogy elkerüljön a keszthelyi kórházból. fogalmam nem volt róla. megtudva. hogy ha elveszíti a pert. és Tóthné Rajki Andrea még mindig ott volt – reggel hét óta. nincs pénze arra. Nos. hanem hogy túl legyenek már az egészen. Alig valamivel éjfél elõtt. Már se holt. továbbállt – Mosonmagyaróvárra. . A Magyar Orvosi Kamara az égadta világon semmit nem tett Zalányi dolgában. Zalányit lefokozta. Az éjszakás csecsemõs nõvér viszont máig jól emlékszik mindenre. Zalányi pedig üvölteni kezdett vele: – Ezért tart itt. után is mindig azt használtak. mert Maguk pazarolnak. mi történik velem és körülöttem. – Andrea hangos zokogásban tört ki. Késõbb. Zalányi ekkor hívatta vele az ügyeletes orvost. A hír nem igaz. Ötven percen át próbálták újraéleszteni.hallottam: hörög a baba. Andrea azt felelte: inkább nem. az anyagi csõd szélén a keszthelyi kórház. hogy tizenötödik órája próbál szegény megszületni. gondolva: halott gyerek fürdetése után ezzel a kis darab szappannal már ne mosson kezet senki. Meg mert szerinte a fogós szülés elavult módszer – bár Keszthelyen Zalányi elõtt is. Az igazgató úgy döntött. ha pluszeszközre volt szükség. akkor õ maga indít eljárást. addig õk próbálják újraéleszteni az újszülöttet. s a szülész fõorvos azonnal ráförmedt: – Ne hisztizzen! – És Zalányinak igaza lett: Alexandra „ nem maradt meg” Meghalt. Õ este háromnegyed tízkor érkezett föl a szülõszobára.

tétlenkedett – amint szokott. Bûnösen. * .

a nõgyógyászati és szülészeti . akkor már Zalányi volt a szülészet-nõgyógyászat vezetõje. aminek egyetlen oka van: a terhes mamák nem kis része még mindig elmegy inkább Zalaegerszegre terhesgondozásra is. kérem. és menjen gyorsan a dolgára. –Na. Ebbõl a közhangulatból valamicskét én magam is megérezhetek. s elballagok kávézni. hadd fizessem ki gyorsan a büntetést. hogy Zalányi dolgai után kajtasson? –Igen. Gyönyörû. de még mindig nem nyugodtak meg teljesen. Azt mondják: a város saját kórházának adatai alapján ma is hihetetlenül alacsony a születésszám. ugye? Olvasta az egész családom! –Igen. Sebesen elismerem az igazukat. –Azért jött. – Magát én ismerem valahonnan! – méreget tovább a rendõr –Lehet. s Menyhárt doktornak eleinte szimpatikus volt Zalányi: rengeteg külföldi kapcsolattal rendelkezõ. de tényleg. akkor csak kétezer forint. Ám Menyhárt doktor sebész. Hívom telefonon a kapitányságot. s jó fél órával hamarabb érkezem a városba. sok publikációval. az egykori fõorvos híre valamelyest rátelepedett magára a kórházra is. sõt. Menyhárt Miklós. lombikbébiprogrammal. hatalmas park. de… –Csak nem Zalányi Sámuel miatt van itt? –Micsoda? – csuklom hatalmasat. magas elméleti felkészültséggel. Most dr. hadd szabaduljak hamar. furcsállva vizslat. Megállok a gyönyörû sétálóutca torkolatánál. hogy Zalányi nincs már a városban. aki orvosi mûhibákról írt könyvet. közepén családi ház kinézetû épületben az igazgatóság. a kórház igazgató-fõorvosa 1996 novemberében jött ide. s néhány percen belül meg is érkezik a trailerkocsi. Mire visszaérek az autómhoz. idõre megyek! – kérlelem. én vagyok. Bejelentkezem Zalányiról informálódni a keszthelyi kórház igazgatófõorvosához. –Megvan! Maga az. azért – teszek töredelmes beismerõ vallomást. Nem ismerték egymást korábban. azon kerékbilincs van – szabálytalanul parkoltam. lelkes tudományos munkát végzõ orvosnak látta. nem dr. no pláne szülésre. mellette pedig a szülészet. a sofõr mellõl pedig fiatal közrendõr száll ki.* Keszthelyen persze az egész város suttogott Zalányi dolgairól. Hashmat Ibrahim Khail az osztályvezetõ fõorvos. Zalányi Sámuel. Dr. Rám néz. Így aztán idõben érkezem a keszthelyi kórházba. Tudják. nem tudom. sok sikert kívánok hozzá! – és még szalutál is. mert különben elkésem.

változtasson – Zalányi erre minden alkalommal komoly ígéretet is tett. Õ ki is vizsgálta az ügyeket. nem indította idõben. történt-e mûhiba vagy sem –. Menyhárt doktor azonban ragaszkodott hozzá: egy városi kórház õrizze meg és erõsítse saját pozícióját. Menyhárt igazgató azonnal szakmai vizsgálatot kért a megyei szülész fõorvostól. Ezek miatt Menyhárt doktor többször is beszélt vele. hogy napközben hiába keresték. aki egyrészt maga vezette a tragikus kimenetelû szülést. kérte. Zalányinak fogalma nem volt róla. Nem tartotta meg rendszeresen a referálókat. öröklött baja. Úgyhogy tüstént döntött: elrendelte a rendõrségi hatósági boncolást – amely gyakorlatilag följelentést jelent. azzal jár. ám ne kalandozzék számára megoldhatatlan területekre – nem engedte hát a sokkal magasabb felszereltséget. s egyértelmûvé vált. és senki nem tudta. És jött 97 augusztusa. hová lett. s kiderült: éppen Szeged felé autózik. Menyhárt Miklósnak rögtön eszébe jutott a pár hónappal korábbi eset: akkor a beosztás szerint Zalányi volt az úgynevezett behívós ügyeletes. Ez mindkettõ nagyon durva szabályszegés. miközben fõorvosként mégiscsak illett volna naponta levizitelnie ott is. gyakran össze-vissza keverte a mûtéti programokat. õ hívta Zalányit a mobiltelefonján. majd úgy foglalt állást: nem történt semmi különös szakmai szabályszegés. Menyhárt doktor otthon kapta a telefont: újszülötthalálozás történt. Az igazgató nem tehetett mást. meghalt Tóth Alexandra. Azonnal bement a kórházba. Semmit nem tudott a betegeirõl. ám semmi nem változott. Hamar gondjai támadtak azonban Zalányival mint vezetõvel. Úgy látta: Zalányi nem megfelelõen irányítja az osztályát. õ Zalányival megbeszélte a szakmai tapasztalatokat. Nem találta bent. hogy fény derül arra. a gyerekágyas osztályra teljes ottléte alatt egyetlenegyszer sem tette be a lábát. Külön konfliktusuk eredt abból. Rendszeresen megesett. a fõorvost. Menyhárt doktornak nem kell intézkednie. és azonnali hatállyal visszavonta Zalányi vezetõi megbízatását. sõt. ahányszor egy-egy betegrõl fölvetõdött valami. s kereste Zalányit. Tóthné Rajki Andrea kislánya. Alexandrát fölboncolták. valami gond volt a szülészeten. Amikor 97 januárjában hirtelen bekövetkezett a négy halvaszületés. a szülés közbeni . bárha ez kötelessége lett volna. betegsége nem volt. másrészt a szülészeti osztály felelõs vezetõje volt – részint nem jelentette be a történteket az igazgatónak. ellátottságot igénylõ kutatást. mi van vele. önálló programvezetést. elfogadta a megyei fõorvos álláspontját. miért fekszik bent. részint nyugodtan hazament Szegedre. szó nélkül eltûnt. amit addig is tudott mindenki: semmi szervi. ki az.szakmai munka megítélése értelemszerûen nem az õ feladata. A harmadik emeletre. hogy Zalányi dunántúli lombikbébicentrummá akarta fejleszteni a keszthelyi kórházat. Kiderült: Zalányi.

hogy Fannikának legyen testvére. mint ilyesmin kötözködni. Keszthelyen dolgozott. Elment a keszthelyi kórházba. én is 1 kiló 55 dekával születtem. de azért a tarifát elõre leszögezte. mert ez nem igaz. sem az idõközben már elindult perben – gondolták Illésék. a Fanni – lábak nélkül címû fejezetben szereplõ. valamennyi vizsgálatot a kórházban végezte (a tb pénzén!). az idõközben fõorvosnak oda kinevezett Zalányi Sámuelhez. Andrea férje alig-alig bírta türtõztetni magát. amikor a doktor így szólt: . Ebbéli tevékenységüket siker koronázta: Erzsi teherbe esett. Mint majd ott részletesen szó esik róla. Idõközben azonban megjelent két újságcikk róluk s arról: Fannika születése. Majdhogynem alázatosan kérte Andrea anyósát: –Tegyen valamit a fiával. s remegett az indulattól. Erzsi és Tihamér elhatározták: Fanni után kell. fõorvos úr. tehát semmilyen módon nem volt érintett és érdekelt sem a bekövetkezett eseményekben. amikor jöttek a zárójelentésért. nem gyaláztak senkit – hiába lett volna meg rá minden okuk. õ mindent a szakma szabályai szerint végzett. Erzsi még öltözködött. ennyit próbált hazudni: – Túl kicsi volt a baba. legszívesebben nekiment volna az orvosnak. Bejelentkezett hát hozzá Erzsi magánbetegként. Magánrendelõje ugyan nem volt. aztán megvizsgálta õt. õt ne hibáztassák semmiért. * De még e két hónap során fordult Zalányihoz az Illés család. hogy legyen még egy gyerekük. mégis megmaradtam! – Ám Zalányi csak mondta a magáét. Zalányi Sámuel durva orvosi mûhibájának lett áldozata. azért. Zalányi elõször zsebre vágta a pénzt. Erzsi nem sokkal a cikkek megjelenése után ment Zalányihoz a következõ soros vizsgálatra. de hát ilyenkor mi sem áll távolabb az ember lányától. mi végre köteles õ vizsgálatonként zsebbe fizetni. majdnem nekem jött! Zalányi még két hónapig dolgozott Keszthelyen beosztott orvosként – ám halk alku köttetett közte és igazgatója között: a lehetõ leghamarabb távozik innen. Dr. Maga Zalányi a szülõknek. Fanni születésekor Zalányi még nem itt. –Hülye. õ nem hibázott. azért nem maradt meg! –Ne mondjon ilyet. baja ne essék.és keringési elégtelenségbe halt bele.légzés. Az Illés szülõk mindkettõben rendkívül visszafogottak voltak: nem mocskolódtak. majd odahívta a fõnõvért. Erzsi kicsit furcsállotta: ha munkaidejében foglalkozik vele. A fõorvos futva menekült el. láb nélkül született Fannika szülei. lábnélkülisége orvosi mûhiba következménye. Maga abszolút nem ért semmihez! – kiabált a doktorral.

kártérítési igényt. csitítgatta. Tihamér. be akart rontani. Õ tényleg így hiszi. S így. az végsõ soron igaz. Maga nem is tudja. * Dr. vagyis teljesen hiányzik. akiktõl majd el kell venni azt a pénzt. otthon van a mozgássérült kislányom. Azt állította ugyanis tanúként: „Fontos hangsúlyozni. s óriási garral utasított vissza minden vádat. mint az egészséges magzatok esetében. Tihamér kint várta. hogy legalább szájon vágja a doktort. hanem végtagjai csökevényesek. és ez vetett fel rengeteg diagnosztikai problémát. Zalányi Sámuel ekkor hamis tanúzás bûncselekményét követte el. Tehát dr. hogy Fannika egyik combcsontja tõbõl. hogy I. csak 20 százalékkal rövidebb volt. és még perli is a kórházat! Nem gondol azokra. minden a legtökéletesebb rendben zajlott le Erzsi terhességgondozása és vizsgálatai során. én nem tudok elmászkálni kétszáz kilométerre vizsgálatokra. nyugtatgatta: –Hagyd.–Én nem vállalom tovább a kezelését. negyedik hónapja önhöz járok! Itt szerettem volna szülni is! –Hát ne itt szüljön! –De fõorvos úr. hogy engedte megjelenni ezeket a cikkeket. hiszen az jelenleg is megvan. a megye szülész fõorvosának nagy megkönnyebbülés . amit Magának odaadnak! –De fõorvos úr! – hebegett Erzsi –. Aztán a kórház ellen folyó perben Zalányi megjelent a kórház képviseletében. És látszott rajta. semmi. És ez a még nagyobb baj. de semmiféle hibát nem vétettek. talán jobb is így! Így végül Pestre jártak. amint hatalmas hévvel szerepelt: komolyan is gondolja. A vizsgálatot végzõ orvosok láthatták a combcsontot.” Amely állítás értékébõl icipicit azért talán levon az a nehezen figyelmen kívül hagyható tény. a szemlélet a keszthelyi kórházban. s hallva. Nagy Péternek. de ezért õket iciri-piciri felelõsség sem terheli. Elõadta: a kórház orvosai – amikor õ még ott sem volt – az égadta világon mindenben az orvosi szakma szabályai szerint jártak el. Hogy Fanni láb nélkül született? Hát igen. mennyit ártott a kórháznak azzal. Valamint effektíve hazudott. az összehasonlítás révén szembesültek vele: milyen iszonyatos volt a hozzáállás. mit tett Zalányi. a Szabolcs utcai kórházba. a szülés is ott történt. nem vállalom tovább a kezelését! Ide ne is jöjjön többet! Erzsi zokogva zuhant ki a kezelõbõl. Erzsi lefogta. nincs kire hagynom a gyerekemet! –Mondtam. rendû felperesnél nem végtaghiány következett be.

A vizsgálati eredmény megérkezését követõen az eljárást tovább folytatjuk. 1999 decemberében fölhívom hát a határozatot aláíró Horváth István õrnagyot: ugyan történt-e valami elõrelépés az ügyben. amely abból fakad. valamit õk nem értenek. Azóta Andreáék egy fia papírt a rendõrségtõl nem kaptak. Talán még mindig nem érkeztek meg a vizsgálati eredmények? Miért? Hogyan? Egyetlen alkalommal jelentkeztek: bizonyos Varga Lajos telefonált. de több gondom volt vele. amely vizsgálatok eredménye még nem érkezett meg. Márpedig a fõnök Zalányi volt. hogy a fõnökük nem követel tõlük másmilyen magatartást. hogy soha nem láttam tõle valódi adatokat. hogy idekerüljön Keszthelyre. –Nagyon kínos ez nekem. Az egyértelmû volt. Tekintettel arra. éves jelentései annyira elködösítettek voltak. Nem ismerte el a szolgálati függõséget. Konkrét esetek is szörnyû nehezen jutottak el hozzám. azonban a halál pontos okának megállapítása végett kórszövettani vizsgálatok elvégzése is szükséges. hogy a kórszövettani vizsgálatok elvégzése hosszabb idõt vesz igénybe. Két éve. szeptember 29-én megszületett a határozat: az eljárást a rendõrség felfüggeszti. aki mielõtt elkészítette volna . hogy Zalányi végre elkerült a megyébõl. A négy méhen belüli magzatelhalás kivizsgálása során is alig láttunk bele az egészbe. ezért a rendelkezõ részben foglaltak szerint a vizsgálat eredményének megérkezéséig az eljárás felfüggesztésérõl határoztam. úgy kényszerítettek rá. kérte Andrea kismamakönyvét. mondván. 1997 szeptembere óta. nyomokat. –Nos. amely nélkül pedig nem létezik normális egészségügyi ellátás.” Aláírás: Horváth István rendõr õrnagy. * A keszthelyi rendõrkapitányság bûnügyi osztálya Menyhárt Miklós igazgató-fõorvos bejelentése alapján Tóth Alexandra halála ügyében elrendelte a nyomozást. Én nem akartam.volt. nem – válaszol a bûnügyi osztály vezetõje. s azok is agyonködösítve. hogy nem kellett volna bekövetkeznie a négy esetnek. – A Pécsi Orvostudományi Egyetemrõl kértünk szakértõt. hanem komplexen a terhesgondozásé – na de hát mégiscsak õ volt a felelõs a gondozásért. Csak 13 hónapot volt itt. bûnügyi osztályvezetõ. nem szívesen beszélek róla. a fegyelmet. olyannyira összezavarta a szálakat. Andrea elküldte nekik. az nem egyedül Zalányi hibája volt. hogy ami történt. Azóta semmi. valamint az is. A féléves. „A holttest rendõrorvosi boncolása megtörtént. Majd 1997. hiszen õ volt a fõorvos! Jól ismerjük a beosztott orvosok olyanfajta nemtörõdömségét. mint az összes többi fõorvossal együttvéve.

Nagy doktor már másnap fölhívta Gardó Sándor doktort. a Gyõr-SopronMoson megyei szülész-nõgyógyász fõorvost: – Sándor. Becsülettel. Gyurikám. hogy valóban segíthessen egykori csoporttársán. Dr. másodfõorvos lett. Miért? Hogyan? Óh. volt is miatta rossz érzése. ott helyben alapított családot. az egyetemen csoporttársa volt dr. erõsítést! –Laci! – kapott a fejéhez Nagy doktor. de jó embernek is. meghalt. Valami kis probléma történt ott. kéne melléd egy jó erõs második ember. aki aztán sebész lett. felesége patikus. s azonnal Mosonmagyaróvárra került. egyszerû: még Szegeden. az osztályod erõsítésre szorul. Zalányinak Keszthelyrõl is mennie kellett. Nagy doktorral.szakvéleményét. osztályvezetõ fõorvos lett. a várost is. amit meg is tettünk. de még mindig nem kaptunk tõle anyagot. becsülték. –Laci. a lehetõ leghamarabb meg akart tanulni mindent a szakmájában. természetesen azonnal folytatjuk az eljárást… * Nos tehát. nem csupán nagyon jó orvosnak tartották. a szülészeti-nõgyógyászati osztályra. amely Keszthelyre segítette Zalányit. ezt illett volna elfogadtatni a szülészet fõorvosával. Hétfõ volt másnap. – Csak nem a barátoddal van megint balhé Keszthelyen? –Öh… hát… hm… Hát… de. ebbõl baj lesz! Samuval kivétel nélkül mindenütt zûrök voltak. Betegei szerették. Nagy György 1968-ban Pesten végezte el az orvosi egyetemet. s délután bejött a szobájába dr. tisztességgel végezte a munkáját – s mindaddig semmi gondja nem volt. 1997. de az legalább nem a saját . Mosonmagyaróvárt választotta. augusztus végén éppen akkor ért haza szabadságából. gond van. a városban kóricálva sokaktól hallok róla csupa-csupa jót és szépet. amikor Diana hercegnõ balesetben meghalt. Szerette a kórházat is. Elvégre a barátság kötelez! Nem jó ember. Zalányi Sámuel. aki nem segít bajba került barátján! Vörös doktornak azonban ahhoz. konferenciákra. Vörös László. s 95 óta a mosonmagyaróvári kórház igazgatója. Amint az megérkezik. Vörös László. Vörös ide akarja hozni Zalányi Samut! –Jézus Mária! – õ is tagja volt annak a teamnek. Rengeteget járt továbbképzésre. Úgyhogy hozok neked. s annak eredményeként oda nem került az általa vezetett osztályra dr. Új szakértõt kellett kirendelnünk. amíg igazgatóváltás nem következett be a kórházban. a kórház igazgatója: – Én úgy látom. úgyhogy idehoznám Samut. Gyorsan haladt elõre a ranglétrán is. Hozzá fordult most segítségért.

hogy befejezõdött a vizit. folyóiratokat. ott kinyitották a frizsidert – benne egy egész üveg bor meg egy félig üres. hogy legyenek. S ezzel véget is ért a munkanapja. illetve amikor már megmelegedett a kórházban. mint az osztályvezetõhöz. levizitelt. azt õ soha föl nem vette. –Akkor is adok neki még egy lehetõséget – hirdette ki döntését az igazgató. Kétszer is kiment hát most Vöröshöz. Nem volt még ott két hete. attól kezdve kizárólag azok voltak a megbízható és hiteles hírek a szülészet-nõgyógyászat belsõ dolgairól. Jót evett. s ez ellen már nem volt apelláta. a mobil is.megyéje volt. teljesen haza fogod vágni ezzel a szülészetet! – jelentette ki Nagy doktor. vette a dzsekijét. Eltûnni pedig nagyon tudott. Magyar embert evés közben ne zavarják! Majd ha végzett! Számtalanszor – amikor egyébként õ volt az ügyeletes – próbálták sürgõs esethez riasztani. majd ismét a negyedik emeletre vette az irányt. amelyeket õ szállított az igazgatónak. gyõzködni: ne engedjük be a bajt a megyébe! Ám Vörös ragaszkodott hozzá: Samunak adni kell még egy esélyt. Mi több. Ugyanúgy ténykedett itt is. amikor a nõvérek szóltak Nagy fõorvosnak. Beballagott a reggel fél nyolcas referálásra. Tizenkettõ és kettõ között soha nem volt elérhetõ. Ha õ elkezdett sütni-fõzni. A fõzést viszont nagyon komolyan vette. az igazgatói traktusba – minden információ hamarább ért el hozzá. jöjjön velük. Abban a pillanatban. mivel – hiába csak 10-15 beteg feküdt a részlegén – egyetlen betegrõl sem tudott semmit. Ezután körbesétált az osztályon. megteázott. Meg az evést. 1998. rendszerint délben is. az osztály fõnöke. s elbandukolt ebédelni. Aztán fölment a negyedik emeletre. s csak az után vette föl a telefont. Zalányi Sámuel fõorvosi sarzsival. mondott okosakat – de soha nem konstruktíve. Öt óra körül ismét eltûnt. majd olvasgatni kezdett szakkönyveket. Bevitték Zalányi szobájába. január 1-jétõl dr. amelyeket Nagy doktor. ott villantott egyet-egyet. Reggel bement. A 11 órás nagyvizitre visszaért. de a betegeirõl a saját részlegén sem igazán voltak információi. s nem is konkrét betegre vonatkozóan –. . este is. de semmi sem hatott. Onnan elõ sem került többet. fordítva is. majd étkezni. ott fõzõcskélt magának. a csipogóra nem reagált. Hamar kényelmesen berendezkedett. az osztályvezetõ Nagy doktor helyetteseként belépett a mosonmagyaróvári kórházba. hogy a szobájában õ maga fõzött magának ebédet. de csak a folyosókon. soha nem azok. szólhatott mellette a vezetékes telefon is. Komótosan jóllakott. majd elvonult a szobájába reggelizni. –Laci. Hamar kapott lakást a nõvérszállón. ám ennek nem sok haszna volt. s nem is tett semmit annak érdekében. átállt arra. mint korábban mindenütt. hasztalan.

hanem azért. Az osztály orvosai forogtak: mindenkinek volt rendelõi napja is. elmenekül. nekik nem szabad inni. akik elõidézték ezt a helyzetet. minden elõl elmenekült. s azt soha nem viszi végig. befõtteltevésrõl. Ha Zalányi volt a soros egyik vagy másik helyen. Zalányi bent iszik. de sokan – akik nem ismerték még ki a beosztást – amint meglátták a kis táblát . mellényúlások – tulajdonképpen pozitív – hatása ez: egy meggyötört ember szeretné végre meghúzni magát. akkor azonnal lepattan. majd akkor szólunk neki! – És a benti frizsiderbõl néhány nap után a borosüvegek átköltöztek Zalányi lakására. S ez így volt a rendelõben. de engem még senki nem látott részegen! –Samu. Nagy doktor eleinte azt gondolta. Mindeközben ha bármikor döntési helyzet állt elõ – akár az osztályon. Amint azonban bejött egy beteg. nem akar újabb kalamajkába kerülni. az örökös kifarolásból fakadt. Az asszisztensnõkkel például kitûnõ volt a viszonya – mindaddig. Én megiszom a magam borát. eleve sokkal kevesebben jelentkeztek be arra a napra. Ha pedig bármi zûr történik a beteggel. A fõorvos ezt nem hagyhatta ennyiben. Zalányi azonnal kimenekült a helyzetbõl. A kitûnõ elméleti felkészültsége. hogy nincs mese. jelezte. igen. S ez nemcsak a szülõszobán és a mûtõben vagy a betegágy mellett volt így. akár a szülõszobán vagy a mûtõben –. Mûhibáinak többsége is ebbõl a nem döntésbõl.–A Szûzmáriáját. amíg fõzésrõl. Minden döntésbõl kifarolt. az ég áldjon meg. akkor nyilván rosszul tûrte mindazokat. kinek mit mondhatok. Belekap valamibe. a korábbi gondok. nem tud dönteni. hiába olyan a helyzet. azonnal dönteni kellene. mi ez? –A Zalányi doktor úr minden ebéd elõtt jót iszik ebbõl. azzal már minõsíthetetlenül durva hangnemben beszélt – hiszen az döntési helyzetbe kényszerítette. mosásról. ultrahangos napja is. Sokak szerint beteggel egyetlenegyszer nem hallották normális emberi stílusban értekezni. ez egy munkahely! Hát ne õrülj már meg! És ha legközelebb ügyeleten nyolc üveg sört találok ebéd után az asztalon. Ám fokozatosan rájött: nem ezért teszi ezt Zalányi. persze. Csak beteg másfél méteres körzetébe nem lett volna szabad soha engedni – mert ott aztán bármi történhet. ha egyszer frusztrálta minden döntési helyzet. ebbõl a „Várjunk! Most ne! Majd! Majd meglátjuk! Hátha!” mentalitásból. de még a szakrendelésen is. gombászásról volt szó. –Na. mert õ ilyen. csak Neked? – Fölment Nagy doktor az igazgatóhoz. jó társalgása mellett. Te itt bent bort iszol! –Igen. ragyogó modora. – Samu! Azt hallom. Ilyen személyiség: nem mer. ugyanígy az ultrahangon – panaszáradat követte mindenütt.

Te kitûnõ ultrahangos vagy. Nagy doktor folyamatosan tapasztalta mindezt. – Nemsokára visszaérkezett a . nem lett semmi baja. mert akkor mindenki elmegy máshová tanácsadásra! Péntek délelõttönként tartott terhestanácsadást Zalányi bent az osztályon – s egy-két nõ várakozott rá a folyosón. Halásziból aztán betelefonált a helyi védõnõ: – Ide ne küldjék többet Zalányi doktort. elmentek. Idõközben megjelent az én elsõ kötetem. Zalányi fõképpen Halásziba. szakrendelést tartani. valamint állandóan kapta a visszajelzéseket. s persze az is sokak körében szóba került. Zalányi volt az ügyeletes. ám rögtön az odaérkezése utáni második héten téves. nem döntött. amelyet a szakma szabályai szerint legelõbb ultrahanggal kell kivizsgálni: nem maradt-e valami a méhben. amikor Zalányi az ügyeletes. amit Samu mond! Legközelebb Nagy doktor arról volt kénytelen beszámolni Vörösnek. s átkérték magukat más napra. – Ez hülyeség! – intézte el legyintve az igazgató. Az összes többi napon 25-30-an jelentek meg ugyanott. és le akarja járatni! Pedig Zalányi „ hozta a szokott formáját” itt és most sem kerülték el a . ez szó szerint így hangzott: – Az egy hülye erdélyi kurva. nem hajlandók bejönni szülni. megvizsgálom.az ajtón Zalányi nevével. zûrök. az az igaz. s bizony a Jóistennek vagy a kismama és a baba óriási szerencséjének is be kellett segítenie. tétovázott. És nem sokkal a mosonmagyaróvári kórházba kerülése után innen. fölálltak. hogy azonnali császármetszésre volna szükség. nézd meg! – hangzott a kérés referáláson. várakozott. –Te nem látod jól a helyzetet. légy szíves. Ment is minden alkalommal Vöröshöz. Kiss Judit tragikus szülésérõl – Zalányinál – is határozott álláspontja volt. A legutolsó pillanatban szánta el magát a beavatkozásra. Volt szülés utáni gyermekágyi lázas eset. és összevissza hazudozik. rossz leletet adott ki a kezébõl. Vagy ha tehették. a környezõ falvakban terhestanácsadást. Az újszülött rettenetesen megviselten jött a világra. hogy nem lett tragédia az ügybõl. aki viszont csuklás nélkül letorkolta õt. a legkülönbözõbb helyekrõl kapja a jelzéseket: kismamák. át kellett küldeni Gyõrbe. s bár napnál világosabb volt. Vörös Lászlónak dr. átmentek másik kórházba. – Samu. ahogy a Kende-könyvben le van írva! Baszogatja a Samut. Kiszállásra is jártak az orvosok. Nagy ultrahangosnak kiáltatta ki magát. de végül is megúszta. Gyurikám! – készségeskedett Zalányi a fõorvosnak. az egész nem úgy történt. áttelepült ide. Halásziból érkezett szülni egy asszony. – Máris megyek. –Köszönöm a bizalmat.

õ jöjjön ide. Nos. nem lehet. Olyan tömegût. újra és újra rossz diagnosztikai leleteket? Nem tudja jól végezni a vizsgálatokat? Nem akarja? Avagy egészen másról van szó: õalá akar alávágni? Próbálja belekergetni a fõnökét olyan helyzetbe. vagyis teljességgel szabályellenesen! – cseréltek. Vörös igazgatóhoz. Gyurikám.teljesen negatív lelettel. Ám Zalányi az operáció végeztével nem a fõnökéhez. hogy õ milyen kiváló laparoszkópos szakember. szándékosan téved. Egy alkalommal az akkori adjunktus végezte a laparoszkópos mûtétet. Zalányi átvette az operációt. hogy valaki tudatosan. elvarrom én most gyorsan! –Nem varrod el. Nagy doktornak sehogy sem stimmelt a dolog. van egy… két… hm… három lyuk a hólyagon. Nagy doktorban növekedett a rossz érzés: miért ad Samu rendszeresen. –Hát igen. majd ezt így adta elõ a rohanva érkezõ fõorvosnak: –Gyuri. Samu – felelt Nagy doktor –. de most már rendben lesz minden! Semmi baj. nézze meg. de nem háromszor! Ráadásul a szabályok szerint rögtön az elsõnél meg kellett volna állnotok. azt hiszem. s neki számolt be harci tettérõl. onnantól miként menjen tovább a mûtét. amire Zalányi rém büszke volt. kérlek. és Zalányi asszisztált neki. Nem tudta. –Isten ne tartsa meg a szokásodat! – ütötte el a dolgot az igazgató. abból akkora patáliát csapott. Alig pár héttel késõbb Zalányi volt az ügyeletes. és õ fejezze be a mûtétet! Így is lett. amikor már három lyuk volt a szerencsétlen asszony hólyagján. amelyet kis odafigyeléssel nem lehet nem észrevenni az ultrahangon. sajnos ez történt. Õ maga végezte el haladéktalanul az abortuszt – és óriási mennyiségû visszamaradt méhbeltartalmat távolított el. Zalányi háromszor is átszúrta a hólyagját a mûszerrel. de az osztályvezetõnek is? Olykor el is töprengett Nagy doktor: meg lehet-e ezt fogni valahogy? Hát nem. hanem le az ortopédsebészetre. aki pedig ha bárki más valami icipicit is hibázott a nõgyógyászaton. Samu? Az benne van a pakliban. A másik. ez nem létezik. e téren is bukott jókorákat. amelybõl aztán nem tud kikászálódni? Hogy ne csak neki legyenek balhéi. és szólni nekem! Én vagyok köteles eldönteni. hogy laparoszkóppal egy helyen véletlenül átfúrja az ember a hólyagot. arra találták föl az urológust. ám menet közben – a fõorvos tudta és engedélye nélkül. megvizsgálta az asszonyt. Képtelenség bebizonyítani. nem lehet hiteles Zalányi ultrahangeredménye. hogy akkor Zalányi . –Hogy az úristenbe. Nagy doktorhoz ment. s úgy ítélte meg. a háromszori átlyukasztásról. mint ide Lacháza. Nagy doktornak akkor szóltak. S amint követték egymást az ehhez hasonló esetek. amikor szülni érkezett egy asszony – csakhogy pont este hat körül.

hogy Zalányinak ekkor már vagy tucatnyi ember halála száradt a lelkén. A harmadik ok azonban szörnyû: félnek. szombaton is. lenyûgözõen karbantartott pici szõlõs. abban az egyezségben alá kell írniuk azt is – a biztosító csak így hajlandó fizetni –. Negyven és ötven közötti házaspár fogad. (Mellesleg ezt egykét jogász és Majtényi László adatvédelmi biztos megvizsgálhatná közelebbrõl is. * Egyik soros mosonmagyaróvári keresgélõ utamról nem hazafelé indulok. . nem nagyon akarják elmondani. Megkeresem a faluban Farkasék portáját. Samunak miket sikerült megint mûvelnie! – Néhányan õszinte részvétüket fejezték ki. Az nem különösebben izgatta õket. s gyönyörû kertben találom magam. a mobilján. nehogy Zalányi kezei közé kerüljenek. Õ k itt maradnak. ahol tudom. mi járatban vagyok. Õ k lennének a nagyszülõk – ha lehetnének. a csipogóján – egyikre sem reagált. hogy nem jelentkeztem be hozzájuk. Krisztina és Feri nincsenek itthon. ahányszor újra szó esik a történtekrõl. A második: a jelek szerint egyezséget kötnek a kórházzal. Nagy fõorvos egyre lehetetlenebb helyzetbe került.) Ez mind rendben is volna. akikhez fordulniuk kell esetleg. ha valamelyiküknek baja támad – s nem szeretnének rosszat mondani a kórháziakról. Mire kegyeskedett elõkerülni. Korábban egy emelet volt a szülészet. Mi több. illetve a biztosítóval. csak a mosonmagyaróvári kórház van közel. A fiatalok. A nõvérek hívták a lakástelefonján. kongresszusra elment. mi történt Krisztinával és a babájával. Ahány konferenciára. Ám hiába mondom. szintén élnek Zalányiáldozatok. mert szerintem minimum a sajtótörvénnyel ellenkezik. Az elsõ: Krisztinát rettenetesen fölzaklatja. már a méhlepény is kint volt. hogy valamennyiük szakmáját járatja le ez az ember. egy a nõgyógyászat. most már elfér egyetlen emeleten együtt a szülészet és a nõgyógyászat. Vissza is fejlesztették az osztályt. Három okuk is van erre. fák. mások nevetgélve sajnálták. a kollégák mindenütt nevetve fogadták: – Na. az õ unokájukkal. tyúkól. hogy nem nyilatkozhatnak a sajtónak az ügyrõl. az sem. következnek az újabb Zalányi-sztorik! Mesélj. dolgoznak mindketten. Aztán a traumatológia bekebelezte az egyiket.vacsorálni szokott. s megkapják a kártérítést per nélkül. a szülés éppen befejezõdött. Nagy doktor fegyelmi eljárást akart indítani – Vörös igazgató nem engedte. annak ellenére. itt van egy ugrásra Jánossomorja. Csodálatos virágok. Ha pedig így történik. Hiszen Mosonmagyaróváron természetesen zuhanásszerûen esett vissza a születésszám: egyre többen Gyõrbe vagy Csornára mentek szülni. Jánossomorján.

Öt nap múlva tért magához. Ám a mosonmagyaróvári tragédiát megelõzõ estén Zalányi doktor volt az ügyeletes. hogy Krisztinát én borítsam ki újólag. nagy fájdalmai vannak. A fiatal pár. de Zalányi doktor többek között azt mondta: –Jó lenne. Krisztina a körzeti orvos és Balogh Elek nõgyógyász javaslatára magas vérnyomás diagnózissal 1998. ahol naponta többször vizsgálták õt is és a magzatot is –. akkor tudta meg. hanem dr. Szerintük ugyanis nem kellett volna meghalnia. Azóta sem épült fel. Nagy György fõorvos. zárójelentés. Mosonmagyaróváron is dr. hogy Krisztinával valami baj van? És ha szeptember 23-án este. Kiss Judit kislányának haláláról. Az ügyeletes orvos öt évvel ezelõtt Szegeden is. és Krisztinánál a baj már akkor elkezdõdött. Szeptember 23-án 19 óra körül arra panaszkodott. ezért feljelentést tettek. hogy vitatkozni próbáljak. –Miért? Miért kellett meghalnia a kisfiunknak? Miért nem vették észre a kórházban három hét alatt. vizsgálatok sokasága. és most. itt a császármetszést már nem õ végezte. Krisztina 1998. majd ezután négy napig élet és halál között lebegett. igazolás késõi magzati halálozásról. napi többszöri vizsgálat és vizit ellenére. Igaz. Úgyis megjelent a Mai Napban a történet lényege. amikor rosszul volt. ha a kismama kibírná holnap reggelig! – Mindez a rendõrségi jegyzõkönyv szerint öt tanú jelenlétében hangzott el. Farkasné M. És a hasa is . a mosonmagyaróvári kórházban. kórszövettani vélemény. miután olvasott a nagyszénási gyerekorvos. Farkas Ferenc és felesége. rendõrségi jegyzõkönyv és igazságügyi orvosszakértõi vélemény. Fõképpen azt nem szeretném vállalni. Zalányi Sámuel szülész-nõgyógyász fõorvos volt. Az esettel kapcsolatban Farkas Ferenc hívta fel lapunkat. rögtön megvizsgálják. hogy nem kap rendesen levegõt. szeptember 24-én halott magzatot hozott világra (császármetszéssel). hát azt idézem: „Egy 22 éves jánossomorjai asszony. Feri hangsúlyozza: –A kihordási idõ alatt semmilyen gond nem merült föl. alig tud menni. bár Zalányi doktor tagadja. hogy a baba nem él. talán nem történik ilyen tragédia – mondja a megkeseredett fiatal férj. A feleségemet mindennap látogattam. igazságügyi orvosszakértõi véleményt is kértek a magzat halálának okáról. dr. A házaspár orvosi mûhibára gyanakodott – hiszen az asszony a szülés elõtt már három hete a mosonmagyaróvári kórházban volt. Krisztina dossziényi orvosi papírt mutat: perinatális halottvizsgálati bizonyítvány. A császármetszés után – már a gyõri megyei kórházban – napokig lélegeztetõgéppel tartották életben.Túl rémes ez ahhoz. szeptember 3-án került be a mosonmagyaróvári kórházba. A szülés október 19-re volt kiírva.

a kezeléseket a szakma szabályai szerint folytatták. Az ügyben részben érintett fõorvos. testszerte fennálló gyulladás volt. A konzíliumra hívott ideggyógyász. de életét megmenteni már nem lehetett. Az újszülött halálának közvetlen oka a boncszakértõi vélemény szerint feltehetõen az anya fertõzése. fájdalomcsillapítók –. Én rögtön szóltam az ügyeletes orvosnak. st. valamint reumatológus ezen fájdalmat organikus elváltozásra nem vezette vissza. puerperium. hogy még a terhesség alatt Krisztina olyan gyógyszereket kapott – Voltaren. hogy az odáig problémamentes terhességi idõszak után egy 3. sect. hogy probléma van. ortopéd. de hozzátette.olyan kemény volt. felnõttkori légzési ellstress syndroma. A bejelentésemet azért teszem. hogy valami probléma van. orvosok sokasága és természetgyógyász. coes. kétféle erõs vérnyomáscsökkentõ. a test egészére kiterjedõ fertõzés lépett fel.5 kg-os csecsemõ hogyan halhat meg az orvosok kezei között. hiába a CT-vizsgálat. ahová az érzéstelenítõ injekciót adták. tüdõgyulladás. post. véralvadási defektus. hogy jó lenne. középsúlyos praeeolampsia. Krisztina fájdalmas arccal hallgatja mindezt. mert így láttam biztosítottnak a halál okának pontos és elfogulatlan megállapítását. mint a beton. amelyet a születése után uralni nem tudtak. Kezelése során orvosi mulasztásra gyanú nincs. ha Krisztina kibírná reggelig. A szülõk Patriknak hívták volna a kisfiút. és azóta sem tud rendesen menni. Az ügyeletes orvos két megoldást mondott. dr. Azt is furcsállják. Erre tanúk a velem együtt ott lévõ látogatók. ott. légzési elégtelenség. Krisztina ezután került a gyõri intenzívre. Az újszülött már halva született. pneumothorax. Zalányi Sámuel egy korábbi telefonbeszélgetésünk alkalmával megjósolta – még a boncjegyzõkönyv . az életjelenségeinek visszahozására történt kísérletek eredménytelenek voltak. Szerintük az orvosoknak korábban fel kellett volna ismerniük a bajokat. a feleségemtõl halva vették el a gyereket. A gyõri kórház zárójelentésében azonban súlyos szimptómákat írtak le: sapticaemia. A szakértõi team rendkívüli halál miatt elrendelte a Farkas vezetéknevû csecsemõ holttestének igazságügyi orvos szakértõi vizsgálatát. Ugyanígy akkor még a súlyos tüdõgyulladás jeleit sem ismerték fel az orvosok. hogy károsan hatottak a magzatra is. Idézet a szakértõi véleménybõl: Még szeptember 18-án a bal csípõízület tájékára lokalizálódó fájdalmat említ. amelyek lehet. mert szeretnék választ kapni arra. az orvostudomány mai állása szerint a kezelését lefolytatták. Kértem a rendõrorvos bevonását. Egy csomó van a derekában. Zalányi Sámuelnek. Az anya fertõzése miatt az újszülöttnél is olyan súlyos. Másnap reggel értesítettek bennünket. toxikus állapota miatt kialakult súlyos.

azonnal vidd le ultrahangra! – Zalányi ezt meg is tette. Amikor azonban Zalányi visszavette tõle a beteget. ezt a kórtörténeti dokumentumok is bizonyítják. egyebek mellett vízhajtót is rendelt kezelésére. amely már a vérébe is bekerült. s Nagy doktor a szülõszobán ijedten látta meg. Az asszonyt még 23-án este belgyógyász is megvizsgálta – tehát nem vártak reggelig –. belgyógy. önmagát mentõ megoldási lehetõsége is: ha egyszer nem mer vagy nem tud dönteni. mennyire rosszul volt. mert nem hiszi el. sem a tünetekrõl. sem a magzat állapotáról. hogy vírusfertõzés okozhatta az anya tüdõgyulladását és a magzat elvesztését. konzílium. Farkasék már nemcsak az elvesztett baba. Elindult a nap. Ha tehát Zalányi bármikor az éjszaka során elvégzi a császármetszést. Pedig az NST-szalag korán reggel még rögzített babaszívhangot. következésképpen neki azonnal a terhesség azonnali befejezése. Nagy doktor maga végezte tüstént a császármetszést – s ennek során nem frissen. Az orvosok mindent megtettek a magzat és az anya érdekében. és instrukciót kérhetett volna.megérkezése elõtt –. a fõorvost. ám leletében magzati szívhangról egyetlen árva szó nem esett. hanem már sokkal korábban elhalt magzatot emelt ki. elmondhatta volna a helyzetet. – Más semmi. sinus tachicardia. de a tüdõgyulladás és a fertõzés jeleit ekkor. Rögtön szólt Zalányinak: – Samu. sõt még két órával a tragédia elõtt sem lehetett kimutatni – állítja Zalányi doktor. hogy valóban nem történt orvosi mulasztás vagy mûhiba. a haladéktalan császármetszés mellett kellett volna döntenie. és közel négymillió forintot ítéltek az anyának. hogy nem kapott levegõt.” Pontosítsuk utólag a történetet az orvosszakértõi vélemények alapján! Krisztina toxémiás volt. Lett volna pedig áthidaló. amikor megvizsgálta. s ott már egyáltalán nem hallott magzati szívhangot. hogy néz ki Krisztina.” Tehát nincs szó sem arról. A belgyógyász. Ez ilyen elõrehaladott terhesség mellett szigorúan tilos lett volna. a belgyógyász beszámolt neki a vízhajtóról is. fölhívhatta volna Nagy doktort. A fentiek ellenére Farkas Ferenc az orvosi etikai bizottsághoz és ismét a rendõrséghez fordult. sem a beadott vízhajtóról. A reggeli referáló megbeszélésen is mindössze annyi hangzott el: – A Farkasné tegnap rosszul volt. Ráadásul a referáló füzetbe – amelynek az ügyelet alatti összes fontos történést és ténykedést rögzíteni kellene – mindössze ennyi került: „Farkasné Mailinger Krisztina 4. vagy ha legalább . Õ azonban nem ezt tette. vagyis valamilyen fertõzés érte. Ismét nem. Ismét nem. A szegedi esetben bizonyítást nyert a téves orvosi diagnosztika. hanem az anya megrokkant testi-lelki egészsége miatt is küzdenek. amellyel áttolhatta volna a felelõsséget a fõnökére. 0. Azonnal átvitte a vizsgálóba. 4. Õ azonban ezt sem tette.

határozott vezetõként õ bizony haladéktalanul megteszi a szükséges és elkerülhetetlen lépéseket. A mûtõk használatát például „ egy mûtét az egy mûtét”képlettel számolták. Az újszülöttosztályra nem sokkal. Március végén volt ismét aktuális Zalányi három hónapos szerzõdésének megújítása. mitévõk legyünk! – akkor Farkas Patrik ma is élne. mint az ötórás sebészeti operációkra. A megyei szülész fõorvossal például közölte. amikor alá kellett írnia: javasolja-e a meghosszabbítást vagy sem. Apró trükkök persze be-becsúsztak a számításokba. S amikor az önkormányzat is firtatni kezdte.reggel hétkor azzal fogadja Nagy doktort: – Gyere. Azt végképp nem volt hajlandó aláírni. Március 23-án – egy héttel a szerzõdés . hogy leírhassa: további három hónapot sem javasol. Az igazgató pénzügyi adatokkal is alátámasztotta döntése helyességét. Nagy doktort véletlenül mindig éppen akkor szorították sarokba. hogy kemény. Ám eddigre Nagy doktor teljesen világosan látta: az egész osztály és az egész kórház számára elviselhetetlen Zalányi ittléte. ettõl van hiány vagy mástól. Nagy doktor ellopott 15 milliót. elsikkasztottak 15 milliót a szülészeten. a szülészeten eltûnt 15 millió. Kimutatást készített az egyes osztályok kiadott költségeinek és befolyt tbtérítésének helyzetérõl. azonban persze már egyre gömbölyûbben: a szülészeten hiány van. hogy véglegesítsék helyettesét. Kettejük között feszültté vált a viszony. az utolsó csepp volt a pohárban. hogy Zalányi doktor egyáltalán nem felelõs a történtekért. Dr. háromhavonta kellett megújítani a szerzõdését. s arra jutott magával: tovább nem vállal semmiféle felelõsséget helyettese szörnyû viselkedéséért és dolgaiért. nézd meg. Vörös doktor bebizonyította. tehát ugyanannyit terheltek a nõgyógyászatra a háromperces abortuszokra. mint a traumatológiára. vétlen Zalányi doktorra próbálta kenni. ám nem volt abban a helyzetben. Egészen márciusig. 1999 februárjában a kórház vezetése önkormányzati ülésen be is jelentette: személyi változtatásokat terveznek. A 15 millió hamar lábra kapott. mik történnek a városi szülészeten. de valamivel több betegszállítást sikerült kihozniuk. miért van itt még mindig Zalányi és így tovább. Vörös László igazgató – kevéssé meglepõ módon – úgy foglalt állást a Farkasné Mailinger Krisztina-ügyben. * Zalányinak Mosonmagyaróvárott nem volt kinevezése. azonban Nagy doktor igen. hogy Nagy doktor helytelenül és jogtalanul a Farkasné-ügyet szegény. Ám újra és újra a szülészetrõl esett szó: miért mennek el az asszonyok máshová. s ebbõl kiderült: a szülészet-nõgyógyászat egyenlege: mínusz 15 millió forint.

Nem Zalányit. Gardó doktorhoz. Most eljött az õ ideje. ahol ezt bejelentem. ha óhajtasz. És április 1-jén papír készült az osztály orvosainak aláírásával: õk nem akarnak Nagy doktorral dolgozni. jaj. amit Nagy fõorvos próbált rám kenni! –Samu. –Jaj. hiszen már nem volt akadálya a szerzõdése meghosszabbításának. s beszélgettekvagdalkoztak a korábbi dolgokról. március 31-ével eddigi munkája elismerése mellett megvonom osztályvezetõi megbízását. 1999. Oszwald doktor leültette az osztály mind a nyolc orvosát. Együtt kapta meg az adjunktusi helyett a fõorvosi sarzsit és az osztályvezetést. Vörös megegyezett az osztályvezetõi megbízás elvállalására Oszwald doktorral. rögtön az értekezlet után elment Gyõrbe. Nagy doktor nem óhajtott. de hamar. – Úgyis tudod. és bejelentette: – Nem vagyok hajlandó tovább Zalányival dolgozni. azt hét napon belül írásban kérheti. Zalányi pedig továbbra is másodfõorvos volt. miért hívtalak – fogadta õt Vörös László. ki óhajt együtt dolgozni a Nagy fõorvossal? – Halálos csönd fogadta a kérdést. Nagy doktor betegállományba ment. ez a Te véleményed. Vörös László igazgató” – Egy órára rendkívüli fõorvosi értekezletet hívtam össze. –Hát akkor – vette kézbe az irányítást Oszwald doktor –. és nem ment bele a veszekedésbe. mert abban én egyáltalán nem voltam hibás. sem szakmai kvalitásai alapján nem tartott alkalmasnak másodfõorvosnak. Továbbra is fõorvosi beosztásban a mosonmagyaróvári kórház szülészeti-nõgyógyászati osztályán kívánom foglalkoztatni. az egész egy fölfújt dolog. és átadta a papírt: „ Tájékoztatom. a megyei szülész fõorvoshoz. Egyben intézkedtem vezetõi pótlékának megvonásáról. valamint hogy az osztályvezetõi állásra pályázatot írjanak ki. Dr. –Most már tisztázni kellene a Farkasné Mailinger Krisztina-ügyet is – hangoskodott Zalányi Sámuel –. Amennyiben részletes indoklást óhajt kapni a vezetõi megbízás visszavonásáról. de két hét múlva behívták õt. az enyém más! – válaszolt halkan Nagy. részt vehetsz rajta! – tette hozzá gálánsan. – Mert én a továbbiakban nem vagyok hajlandó együtt dolgozni Nagy fõorvossal! . Vörös még aznap.megújításának határideje elõtt – fölment Vörös doktorhoz. tarthatatlanná vált a helyzet! – Az igazgató egy hangot nem válaszolt. de hamar! – felelt Gardó. akit Nagy doktor 95-ben sem emberi. Nagyot! Március 30-án délelõtt kapta a telefont Nagy doktor: fél egyre menjen az igazgatói irodába. s neki már úgy adta elõ: a fõorvosi kar tudtával és egyetértésével mentette föl Nagyot az osztályvezetés alól. Ám – pláne mert az önkormányzatnál már õt is kezdték támadni – meglépte a beígért személyi váltást: kirúgta Nagy doktort az osztályvezetõi székbõl.

Farkas Márton szakértõi véleménye Farkasné Mailinger Krisztina ügyében. a benzin meg nagyon drága. amolyan vándororvosként. a másikon amott. s még ahhoz is volt képe. engem emiatt rúgtál ki! Ne õrülj már meg! Kirúgsz engem. –Köszönöm szépen – állt föl a volt fõorvos. De akkor tán mindenki azt mondaná: biztos tényleg vaj volt a fején. Mit tehetett? Ment. s mindkettõ súlyosan elmarasztaló volt a kórházra. és kiment. megalázták. s elmennének máshová. a kórház érdeke mégiscsak fontosabb! Megkérlek. és nagyot sóhajtva kérdezte: – Miért küldött Vörös? . mit lehetne ezekbõl kihozni. Most igen. Gardó doktor végigolvasta a két szakértõi véleményt. és akkor még én mossam ki a barátodat a moslékból? Ember. Zalányira nézve. a fizetésem is kevesebb. Gardóhoz! –Óh. Mindazonáltal május vége felé Vörös doktor újabb Zalányi-mentõakcióba próbált kezdeni. ha elmenekült. addig idegekkel és egészséggel. ha összepakolnának. Inkább „ kibekkeli” amíg kiderül az igazság – ha túléli. egyik nap itt.–Én sem – vágta rá azonnal Zalányi. Majd csatlakozott hozzájuk Balogh doktor is. beszélj vele. hát ez nem gond. eszem ágában sincs elmenni Gyõrbe. az onkológián. olvasd el a két szakvéleményt. Megérkezett ugyanis az e fejezet elején már szerepelt dr. Április végén kapott munkaköri leírást: május 1-jétõl osztályos fõorvosi státusban a rendelõintézetben. akiért kezdõ korától igen sokat tett Nagy doktor. csak sáros volt valamiben. „Ha egy úri lócsiszárral / Találkoztam s bevert sárra. gyere föl. gondolkodj már! –Jaj. hogy ehhez éppen Nagy doktor segítségét kérje.” – idézte magának Arany Jánost. hogy lehet elsimítani a dolgot! –Laci! Te azt mondtad. valamint a menopausa-szakambulancián teljesíthet szolgálatot. Az lenne a legegyszerûbb. letöröltem. azóta paraszolvenciám egy fillér sincs. Õ t Óváron besározták. valamint egy másik vélemény a biztosító által felkért szakértõtõl. rá. A kórházi autóval. Mást nem tehet. menj azzal! –Ráadásul rendelésem van éppen! –Az nem baj.: / Nem pöröltem. és menj el Gardóhoz. Vörös telefonon hívta Nagy doktort: – Gyuri. És ezt csinálja május eleje óta. megtiporták. akkor most nem rendelsz! Nagy doktor hat évig volt osztályvezetõ – az idõ alatt egyetlenegyszer sem kapott kórházi autóhasználati lehetõséget. de hát most nem errõl van szó. – / Félreálltam. Vagyis az osztályra a lábát be nem teheti. Téged szeretnélek megbízni ennek az ügynek a tisztába tételével! –Hát ne kérjél meg! És tudod mit? Kirúgtál engem mint szülész osztályvezetõt. ha bírja . itt a kórházi autó.

hogy Zalányi Sámuel követte el? –Bizony õ. a Kiss István lányával. –Hátha tudja: igaz-e az is. –Mi történt? –Már negyvenhez közeledett. Annyira nem kis hely Halászi. az igaz. amivel ki lehet mosni Zalányit. a polgármesteri hivatalban: –A polgármester úrral szeretnék beszélni! – mintha biztos lehetnék benne. –Frank Lajos polgármester vagyok. ha õ ott marad. elõbb megpróbálok informálódni. nulla eredménnyel. délután öt órakor közölte vele: vissza kell mennie Szegedre. most õt is felfüggesztették. az a strici! –Nocsak! Maga ismeri? –Személyesen nem. Állítólag elbocsátották. július 7-én. ez már 99-ben történt. mert Te Zalányira próbáltad kenni az ügyet. lényegében biztos lehetek benne. azt is hallani. és azóta eltûnt. tehát a kórház biztos bukó az ügyben. idén az óvári kórházban valakivel baj történt a nõgyógyászaton. –Nézd. legombolt róla 220 ezer forintot. de hiszen Magyarországon vagyunk. Hol másutt. Az a hír járja. –Üdvözlöm. Kende Péter vagyok. és õ el is ment hozzá. azért. az istennek nem lett gyereke. Hónapokig kezelte. mire fizetett a húga ennyi pénzt? . a népek összevissza beszélnek. Azt mondják. tessék. pedig nagyon szeretett volna. Szegény Oszwald Lajos fõorvos úr issza meg a levét Zalányi ténykedésének. valójában mi történt. hogy én exponálom magam ebben? Szó nem lehet róla! Te Gyuri! Akkor tulajdonképpen miért rúgott ki Téged Vörös? Amikor nálam járt. Neked hátha van valami ötleted. hogy Zalányi sáros. hogy csak õ felelõs mindenért. hogy merjek csak úgy nekiindulni.–Azért. mert közölték a kórházzal: nem kapják meg az állami támogatást. Gondolod. senki nem tud róla. –Mondja. Ajánlották neki ezt a sarlatánt. most meg eltûnt… –Hogyhogy eltûnt? –Múlt szerdán. mindkét szakvéleményben egyértelmûen szerepel. Hát akkor nem volt miért kirúgnia! * Amint keverek-kavarok. és a segítségét kérem szépen. nem tudja folytatni a kezelését. Kapom a fülest: egy Halászi nevû faluból is afférja volt valakivel. innen-onnan csak érkeznek újabb hírek Zalányi Sámuel további mosonmagyaróvári viselt dolgairól is. azt mondta. Itt viszont világosan szerepel. –Bizony. de jobb is neki! Szegény húgom sajnos megismerte. hogy nem nõ az. Én nem tudom.

Kende Péter vagyok. a mûtét délutánján. –És Zalányival találkozott? –Én nem. De várjon. jó napot kívánok! –Csókolom a kezeit.–Mire. Mi van a lányával? –Jaj. Fölrohantam. köszönöm szépen. hogy tûrhetik ezt el. vane már Edinának családja. õ mondta. –Tudják. baj van. mert nagyon rossz állapotban van. –Hát. –Bánhídi Róbert vagyok. És közben állandóan hallani: jó csomó mûhibát követett el jobbra-balra ez a fickó. Én a húga vagyok. igazi bûncselekmény! –Honnan tetszik ezt ilyen biztosan tudni? –Behívatott engem rögtön a mûtét után az Oszwald fõorvos úr. az intenzíves orvos megnyugtatott: most már életben marad a feleségem. Úgyhogy csak két nappal késõbb láttam a lányomat. azt mondta. amikor már lehozták az intenzívrõl. Pár napig még biztosan. Leballagtam a nõgyógyászatra. üdvözlöm. hogy életben maradt. ne nézzem meg a lányomat. hogy pótolják a rengeteg elfolyt saját vérét! – Kérdezte. hál’ istennek. Hívom õket. mire? Zalányinak zsebbe! Még a gyógyszereket is kézbõl adta. kedves fiatal nõi hang hallózik. csoda. Zalányi eltûnt. újból meg kellett mûteni. Nos. írja csak! – és diktálja. Én csak azt nem értem. meg sokféle gyógyszert kell szednem. Nem is járt hozzá soká a húgom. Bemutatkozom. meddig kell bent maradnia? –Nem. –Jaj. adom õt. Aztán amikor hallotta. –Jó. amit Zalányi mûvelt vele! Bûncselekmény. Szörnyûség. én föl se menjek az intenzívre. édes istenkém. ezt én sem. – Sajnálatos érvágás történt mûtét . elhebegem. komolyan mondom. mégis 220 ezret sikerült belõle kicsikarnia. szívesen. csak Oszwald fõorvos volt bent. nem receptre írta föl. szegény Edina most is bent van a kórházban. Edinát az intenzívre vitték. –És hogy van Edina? –Most már jól. adom a mamámat! –Tessék. de még az a szerencse. és õ maga a saját irodájában szó szerint ezt mondta: – Sajnos a lányával csúnya mûhiba történt! Az operáció közben átvágtak egy artériát. mi járatban vagyok. mert valószínûleg ezek után már nem lehet többet gyereke. egyelõre nem mondtak semmit. ne is kérdezze! Szegénykémet újra kellett mûteni. igen. mert még meg is rugdostam volna! De a võm pontosabban el tud mondani mindent. Anyósom éppen jött ki zokogva a kórházból. persze azt nem Zalányi végezte. meg tudja adni Kissék telefonszámát? –Persze. hogy cukros is vagyok. a második operáció már rendben volt. Tényleg én voltam bent. sok-sok palack vért kellett adni neki.

Ám a lépteimre fölriad. normális látogatónak tûnök. a Tóth doktor. No. a doktor igaz. olyan lettem. 7-es kórterem. itt nem. így eredményesebb elbánásban részesülök. benézek a kórtermekbe. * Bevallom õszintén: mint a paripa. Talán jobb is így. amit meglátok. Halásziban a zoknigyárban ketlizõ. a biztonság kedvéért legelõbb Edinát szeretném elõkeríteni. két órán át harcoltunk. úgy tudtam. tökmindegy. mindenki azonnal küzdött a felesége életéért. a Cserháti fõorvos úr. vérért. konzíliumba jövök! – végül is nem hazudok nagyot.közben – közölte velem –. de honnan? . –Magát én ismerem valahonnan. Végigjárom háromszor a folyosót. a kettesen fiatalabb alszik. hogy megmentsük. ha dobpergést hall. Nem is õ hívott segítséget. Kende doktor vagyok. a beletûzött betegnevekkel. és fogalma nem volt róla. Azt már késõbb hallottam a nõvérkéktõl. a kezelõbe. szerencsére nem véna. úgyhogy amikor nekiiramodom a bejáratnak. hanem a nõvérek szaladoztak orvosért. –Akkor rendben. én is rögtön bemosakodtam. hogy Zalányi – amikor operáció közben átvágta ezt az eret – csak állt. másnap szombat lévén. õ készíti a zoknik elején a lábfejvarrást. Nem is bírom ki. én vagyok – ásít nagyot a vörösre festett fiatal lány. bámult. tessék csak. Hamar megtalálom a kórházat. megvan: Bánhídiné Kiss Edina. és Európa legdrágább autópályáján lerobogok Mosonmagyaróvárra. remélve. A sebészeknek sikerült is összevarrniuk az érfalat. a portás rám is dörren: – Tessék! Ilyenkor legjobb az egyenes út: hazudni kell! – Jó napot. az elsõn idõsebb nõ olvas. a férje meg hentes. milyenfajta. Az egész mûtõ vérben úszott. mitévõ legyen. –Ezt Magának hoztam – nyújtom át a virágot. hanem csak artéria. már hajnalban a kocsiban ülök. nem tett semmit. különbözõ zavaros emberi jogi megfontolásokból ezt már rég eltörölték. lukról lukra. –Csókolom a kezét. Érdekes. Kétágyas szoba. Ám az elsõ. megnézem a szokásos kis táblát. Jött azonnal mindenki. azt hiszem. és kétségkívül orvosi ügyben kódorgok. doktor úr! – enyhül meg azonnal a feudális hatalom szigora a nemesi cím hallatán. fémtábla: látogatási idõ: 16–18 óra között. és Zalányi ledermedve álldogált. akit elértünk. Beóvakodom a másodikon a nõgyógyászati osztályra. Maga Kiss Edina? –Igen. Útközben vettem virágot. a nõvérpulthoz – sehol egy orvos vagy nõvér.

–Ez? Ez a sintér? Hát ne már! Ne engedd! –De miért? –Nem láttad a Fókuszban. .–Orvosimûhiba-ügyekrõl írok. hogy s mint vagyok. –Ez rendben lett volna. Van már egy hatéves gyerekem. holnapután meg is csináljuk! –Jó. Ezt sürgõsen mûteni kell! –Mennyire sürgõsen? –Holnap befekszik. amint kiejtem a nevét. de nem is jöttem rá hirtelen. De nem voltam. ott meg azt közölte: –Hát itt probléma van! Ez nem kisbaba. –Jaj. Közben meg rájöttem: Te jó isten. azt mondta. Befeküdtem. megvizsgált elõször hüvelyen keresztül. várva a felvételre. Gyerekfejnyi ciszta a bal petefészeknél. abból meg nagy baj lehet. hogy õ az. –Jaj. amit õ mûvelt. csak nem ez fog mûteni? –De. Zalányinak mindenféle mûhibái voltak mindenütt. Rettentõen görcsölt a hasam. láttam kétszer is a tévében. a sok szörnyûség közül melyik volt. hogy fölállni se bírtam. és azt kérdezte tõlem: –Te. De hát nem tudtam mit tenni. doktor úr. jött Zalányi. szétnyílhat a cisztám. A Fókuszban láttam még a keszthelyi mûhibaügyét. Maga tudja! – Másnap a férjem bevitt. de annyira. de nem védekeztem. Mellém ült egy idõs nõ. hadd lopjam ki Magát innen. nézzen ide. –Ismerte õt? –Nem. oda csak a betegek járnak! –Az jó lesz – kisomfordálunk. persze. Éppenséggel lehettem volna terhes is. Ám amint ültünk. ha azt mondják: kisbabája lesz? –Igen. No. ahol már dolgozott. hát a szobatársaim is mind azt mesélik. hanem egy 140 milis ciszta. –Jöjjön. Azt elõször nem is tudtam. mit mûvelt? Emberek halnak meg a kezei között! Olyan ideges lettem rögtön. szóval beestem. nyugodtan tudjunk beszélgetni! –Jó. a kórházba. Csak nem Zalányiról akar kérdezni? –De bizony róla. Éppen Zalányi volt az ügyeletes. a Maga könyvében is olvastam róla. menjünk ki a teraszra. libabõrös lesz mindenem! – és már törölgeti a kezét a paplanhuzatba. ” várra. Kedden reggel bejöttem ide. meg olvastam a könyvét is. de aztán a nagy idegességben eszembe jutott: amikor agykárosodott lett és meghalt a baba. Levitt aztán ultrahangra. és azt mondta: kisbaba lesz. alig bírtam magammal. s Edina mesélni kezd: – Május elején egy hétfõn lettem rosszul. ez sürgõs. rágyújtunk. a bal oldalon.

és újra elaludtam. –Miket mondtak? –Hát. Beadták a szokásos kábító. és kértem: –Fõorvos úr. az egész testem remegett. azon nem lehet már változtatni. Bennem volt. –De fõorvos úr. Úgyhogy még szerdán megkerestem Oszwald fõorvos urat. – Mi történt velem? – . de nem hatott igazán. Akkor megértettem: az intenzíven vagyok. szeretném. Délután arra ébredtem. kis baleset történt Magával. de rögtön vissza is raktam. Még a nõvérkék is szörnyûségeket mondtak rá. és azokon keresztül végzi Zalányi a ciszta kivételét. igen utálták. No aztán csütörtökön 11 óra körül kerültem sorra. a helyén volt. – Nem mertem megmondani neki: bizony. nem vágnak föl. Amikor föltettek a mûtõasztalra. legyen egészen nyugodt! – de én csöppet sem voltam nyugodt. minden rendben lesz! – de én bizony nagyon rettegtem. Odajött Oszwald doktor: – Edina. ahol volt a kis fején vörös folt. Azt még utoljára fölemeltem. hogy lúdbõröztem tõle. –Jaj. Elõtte abban maradtunk. mellettem egyik oldalon vér jön belém. – No. Nagyon féltem. De mindenki. és amint körbepillantottam. hanem csak beszúrnak három tût. Olyan sok rosszat hallottam Zalányiról. a másik orvos rátette az arcomra a fekete altatómaszkot. A férjem halottsápadt volt. talán nem bízik a Zalányi fõorvos úrban? – kérdezte. a másikon infúzió. nem is emlékszem már. itt a férje! – az arcomon lélegeztetõmaszk volt. az altatóorvos kelteget: – Edina. én annyira félek! –Nem kell semmitõl félnie. valahogy éreztem: baj lesz. Féltem. –Micsoda? – Halálosan megrémültem. sõt. Annyira izgultam. magammal voltam elfoglalva meg a félelmemmel. Csak másnap reggel ébredtem föl. láttam. Hülyeséget meg nem akarok Magának mondani. határozottan utálták. ott leszek. meg az egyik baba is. ha inkább Maga mûtene meg! –Miért. fölöttem monitorok. és a másik babának ott lett agydaganata. doktor úr. nem kell aggódnia. Megfogtam a kezét. Megjelent Zalányi. ígéri? –Persze.vagy nyugtatószert. csak közben sajnos elvágták az ütõerét a jobb lábánál. ott lesz Maga is. de én is követem az eseményeket. És többre nem emlékszem.meg amikor meghalt a kismama is. mindenembõl csövek lógnak ki. és azt kérdeztem: – Hol van az Oszwald doktor úr? –Rögtön jön – felelt Zalányi. végig figyelni fogom a mûtétet a monitoron! A holnapi mûtéti beosztást már kiosztottuk. nem bízom. Elaludtam. Legelõbb megfogtam: megvan-e a lábam vagy mûlábam lesz? Megtaláltam. levettem az arcomról a maszkot. Csak azt tudom: nem szerette senki. Kivettük a cisztáját.

–Amit mondtam: véletlenül átvágták az ütõerét. Most hogy van? –Nem is tudom. én azonnal beöltöztem. kiderült: a jobb oldali petefészkem mellett van még két ciszta. Amikor meg visszajöttem kontrollra. miért hagyta bent. ott. hogy lehet? Vizsgálhatja a kismamákat. hogy nem véreztem el. azokat most már persze nem Zalányi. itt hiba történt. és megkérdezte: – Mondja. De szerencsére meg tudtuk menteni az életét. mintha császármetszést hajtottunk volna végre. Nem tudom. Azt mondták. Azt már én végeztem. Ha nincs óriási szerencsém. az osztályon egy lélek nem maradt. csak nem látta a nagy vérzéstõl. csak elfordítottam a fejem. Anyukámtól is bocsánatot kért. nagyon sajnáljuk! Mindent megteszünk. Amikor már visszakerültem az intenzívrõl a nõgyógyászati osztályra. Nem is tudom. A nõvérek közben elmesélték: icipici híja volt. A lábam aztán is borzasztóan fájdítottam. azokat hogy nem vette észre Zalányi mûtét közben. amit õ okozott! Na. ahányszor szólt hozzám. simogatott. borzalmas rohangászás volt. Egy hétköznapi cisztaeltávolítási mûtétbe! Mert Zalányi közben átvágta az ütõeremet! Oszwald fõorvos úr sokszor bejött hozzám. . azt szavakkal ki se tudom fejezni! – csak ennyit tudtam neki mondani. Nem szóltam neki egy árva szót sem. Föl kellett vágni a hasát. Négy napig voltam az intenzíven. Ne haragudjanak. mindenki besereglett a mûtõbe. –Nézze. bevitt valami üres szobába. Megnéztük a lábát ultrahangon. hogy teljesen rendbe jöjjön. Rengeteg vért vesztett. Én ránézni sem bírtam. nagyon sajnáljuk! Zalányi is odajött néha. Tizenkét nap után mehettem haza. a mûtõasztalon meghalok. és átvettem a mûtétet. hanem az Oszwald fõorvos vette ki. nem lesz belõle semmi maradandó károsodása. Edina. hogy baj lesz. Amikor a baleset bekövetkezett. mindenem fáj. Végig alig-alig voltam magamnál. Most. milyen. kedves volt. Öt litert vért kaptam. de nem operálhat. kérdezte. elkapott. reméljük. Edina. se feküdni nem bírtam. jól vagyok-e. és rávágtam az ajtót. de õ valahogy más volt. s neki elmondta õszintén azt is: – A Maga lánya érezte elõre. Más. a második mûtétnél hallottam: Zalányit Oszwald fõorvos úr azóta nem engedte operálni. Császározni igen – azt sem értem. hova vegyem a levegõt hirtelen. Persze lehet. miért romlott meg ennyire a mi kapcsolatunk? –Hát doktor úr! Maga meg mer ilyet kérdezni? –És mit érez? –Ami gyûlöletet én érzek. azokat újabb mûtéttel ki kell venni.azt sem tudtam. se ülni.

amint megpillant. kopaszodó orvos nyit ajtót. Szóval azt remélem. elment Mosonmagyaróvárról. egész nap itt van. most legutóbb a Nõk Lapjában Magával megjelent interjút is. hogy elfordítottam a fejem.Most. Ne haragudjon. Kende Péter vagyok. nagyot villan a szeme. hogy bárminõ módon elkerüljön – nyilván olyan nagyon nem ragaszkodik hozzá. de még mindig iszonyatos gyûlöletet érzek Zalányi iránt. és elmondani ezt-azt Zalányiról. hogy csak most. Kénytelen-kelletlen bemasírozok a szülõszobára. hajlandó szóba állni velem. –Üdvözlöm. de nem találom. nõvért se. pedig isten bizony nem szívesen teszem nem sterilen. akár eltanácsolta. Én pedig nem akarok. kérdem én. szombaton ide. egyikük megmutatja Oszwald doktor szobájának ajtaját. ne kelljen a szemébe néznem. –És hogy van a lába? –Szarul! – aztán hallottam. ahhoz elõzetes fõigazgatói engedélyre van szükség. Oszwald doktor úr azt mondta. Keresgélni kezdem hát az osztályon. konkrétan vagy általában? –Általában nem akarok. Márpedig akár kirúgta Zalányit. –Pontosan tudom. és szeretnék Magával beszélni pár mondatot. Nem arról van szó. és azt kérdezte: – Hogy tetszik lenni? –Szarul! – válaszoltam bunkó módon. nem szeretnék Magával egy szót sem társalogni! Egyébként is van itt belsõ szabályozás: ha bárki nyilatkozni akar a sajtónak. mit taníthat ez? Mert bevallom õszintén: azóta hónapok elteltek. –Most nem akar. –De még el se mondtam. . Mi több. máskor sem! –De miért? –Hagyjuk ezt. mirõl akar beszélni velem. tudom. mert elõzõ nap megtudtam: Oszwald fõorvos ma ügyeletes. akár kilobbizta. barna hajú. Ott aztán a nõvérpihenõben találok is nõvéreket. ki ön. Maga pontosan érti! Én negyedik hónapja megbízott fõorvos vagyok. és – ne is haragudjon! – én nem szeretnék önnel beszélgetni. ami éppen elég. Õ bekopog. de azt is csak úgy. elment Szegedre tanítani. Hiszen kis híján megölt! * Nem utolsósorban azért rohanok azonnal. Na. a második mûtétemnél a folyosón odajött hozzám. mirõl! –Nézze. Negyvenes. van énnékem annyi bajom. No meg mégiscsak az õ osztályának tekintélyét rombolja. olvastam a könyvét. majd visszairamodik a másik szobába.

–Azt hallotta. ott nem találom a másik lépcsõházat. . –A nõgyógyászatra is? –Persze. nem szeretném. de ezen annyira eltöprengek. hanem az osztály felé veszi az irányt. talán a sebészetre jutok. ha baja lenne abból. De hát nem ez volt ez elsõ mûhibája Zalányi doktornak. esetleg tetõfeljáróra nyílik vasajtó. Vörös Lászlónak hívják. Rettegett tõle mindenki. viszontlátásra! – újra parolázunk. Fölérek a harmadikra. s nekiindulok a lépcsõnek.–És bent van a fõigazgató úr? Hátha hirtelen engedélyeztethetjük a dolgot! –Azt én nem tudom. és akkor odaérek a másik lépcsõházhoz. amint meglát. Elmenõben látom. zöld köpenyes fiatal fiút kérdezek. jó. mindent. s láthatóan megnyugszik. miként létezhet az. onnan a negyedikre. hogy szóba állt velem. Hála a jó istennek. Én vittem többször is a vért szegénynek. ahol azonban csak valami gépházba. –Csak egy osztályon vagy mindegyiken? –Hol ide. akkor le. Maga mûtõs? –Igen. Nem teszem meg. becsukja a szemét. mire elér valahová! – Le a földszintre. A hetedik kórteremben találok egy orvosnõt. onnan újra föl a másik lépcsõházban! –Atyaisten. Vörös igazgató úr szobáját keresem! –Áh. az ötödiken van az irodája. amikor csak útbaigazítást kérek. mi történt? –Persze. –Na. hátha tud segíteni: –Legyen kedves. Viszontlátásra! –Sajnálom. Vörös hajú. legalább én vegyem komolyan a sterilitás követelményét. Nõvérke jön szembe. dr. ebben a kórházban az ember kiköpi a tüdejét. hol oda osztanak be minket. –Le kell menni a földszintre. oda is. jöjjön! –Köszönöm szépen. neki is nagyot villan a szeme. ha ragaszkodik hozzá! – én nem fûzök árva hang kommentárt sem ahhoz. õ nem vissza a szobájába megy. hogy elkerült innen. amíg átmegyek a mûtõn. hogy a kórház igazgatója még soha nem volt bent szombaton. fölajánlja. õ biztos nincs bent! –Én azért megnézném. Hol az ötödik emelet? Az én kedvemért csak nem tüntették el! Lejjebb ballagok. hogy megint eltévedek. nem Edinához megy. –Akkor nem volt ott véletlenül. hátha mégis! –Még soha nem volt bent szombaton! De arra menjen balra. jószerivel az egész kórház. amikor Zalányi operálta Kiss Edinát? –Dehogynem.meg fölviszem liften. akkor mindenki ott volt. Remélem.

a másik orvosnál legalább húszan várakoztak. Ám ki kellett vizsgálni. mert az lejáratná az intézetet. Nagy György. – Annyira félünk a nyilvánosságtól? Úgyhogy aztán másnap a kórház valamennyi osztályán a reggeli referálón elhangzott az utasítás: ha újra idejön a Kende Péter. hogy szabadon bóklászhat a kórházban? Itt járt a Kende! Mindenféle nyilvánosságra fog kerülni! –Laci! – vágott bele Nagy doktor.mikor mit fog megint mûvelni! – Közben fölérünk az ötödikre. Majd Vörös doktor magából kikelve üvölteni kezdett: –És itt járt a Kende! Micsoda kupleráj van itt. korábbi igazgató. Nem Zalányi betege volt. a teraszon Edina másik három nõvel beszélget. Egyikük – terhessége vége felé járhat már – elmeséli: Zalányinak olyan híre volt már a városban. hogy történt bármi mellényúlás. Marton Péter és dr. Terhestanácsadáson látott olyan képet: Zalányi rendelõje elõtt egyetlen 15-16 éves lány ült. az igazgató úr nem most tesz kivételt bejárási szokásai alól. megköszönöm a segítséget. igazán nagy tisztesség ez énnékem. a Magyar Orvosi Kamara városi elnöke. jelen volt Cserháti Géza sebészdoktor. Szerencsére a helyzet változatlan: orvos. mûhiba. Végül – a pletykák szerint – az önkormányzat illetékesei közölték Vörössel: vagy Zalányi megy. mintsem hogy Zalányi kezére adja magát. könnyen lehet. ott semmit nem szabad mondani. június elejére odáig fajult a helyzet Zalányi körül. Az orvoskamara elnöke nem szólt egy szót sem. Úgyhogy ismét lépcsõzök kicsit. Csak behúzott. Senki nem volt hajlandó Zalányihoz menni. hogy széles ívben kerülték a nõk. nõvér sehol. a nõgyógyászatra. * Nem sokkal ezután a mosonmagyaróvári kórház szülészetén egy rajkai kismamának méhen belül elhalt a magzata. Oszwald Lajos megbízott osztályvezetõ. Vörös nagy tirádát tartott: ha behívnak bárkit megyei orvosetikai ülésre. Õ maga – mondja – inkább elvetette volna a babáját. s nem is biztos. vagy mind a . s visszaóvakodok a másodikra. nem szabad senkinek szóba állni vele. és kiszállok. KP) * 1999 május végére. ember sehol. neki semmi köze nem volt a történtekhez. nem merek indok nélkül tovább kérdezõsködni. és semmit nem szabad mondani neki! (Halkan hadd tegyem hozzá: büszke vagyok erre. hogy azt egyre többen tarthatatlannak ítélték. Olyanokat hallani róla. Vörös megbeszélést tartott. lelakatolt vasrácsok fogadnak. dr. dr.

Egyébként az említett orvos sem dolgozik már a kórházban. és a szakrendelõben dolgozom majd. Gyuri! –Szervusz. az igazgató is.” Ejha! Ez szép! Én eddig kifejezetten azt gondoltam. hogy engem összemaszatol Vörös doktor – azt azért megválogatom. Mindkét ügyben a megyei orvosi kamara etikai bizottsága és igazságügyi orvosszakértõ is vizsgálta a körülményeket. hogy állást keressen magának. egyetlen érvényes fõorvosi pályázat. másoknak is elmondta: fél évet adott Zalányinak. de az ott leírt. még ha . Már a szakmai kollégium elõtt van az új. s szakmai mulasztást nem állapítottak meg. Vörös László igazgatót interjúvolja Vida István újságíró Remények a Karolina Kórházban címmel a mosonmagyaróvári kórház helyzetérõl. hogy Nagy doktort rágalmazza. Tizenegykor Zalányi végzett. Samu! * 1999. –Nocsak. Attól persze mi még kudarcként és õszinte együttérzéssel éltük meg a történteket. Két halvaszületés történt. Vörös Nagy doktornak is. számomra különös kijelentést tesz: „Betegforgalmunkhoz képest elenyészõ a panaszok száma. Ez szerdai nap volt.ketten. szerintem túlkarikírozott eset 10 évvel ezelõtt és nem nálunk történt. melyrõl októberben a kórházvezetés az önkormányzattal és a megyei tiszti fõorvossal együtt hozza meg a végsõ döntést. Ezzel összefüggésben változás történt az osztály vezetésében is. így a rendelõben az egyik szobában Zalányi fogadta a betegeket. õ. Nem az izgat fõképpen. S az igazgató két. Szervusz. a Kisalföld. Dr. a másikban Nagy doktor. s átballagott a szomszédba: –Elköszönni jövök. hazudni csúnya dolog. Sokkal nagyobb baj. a nyilvánosság elõtt meg pláne. A szerzõdése június 30-ával járt le. szeptember 3-án érdekes cikket közölt a Mosonmagyaróváron is helyi lapnak számító Gyõr-Moson-Sopron megyei napilap. az Egészségügyi Fõiskolán fogok tanítani. hová mész? –Megyek vissza Szegedre. –A nyáron az egyik mûhibapereket taglaló könyvben is szerepelt egyik volt kollégájuk neve… –Ez igaz. bár utóbb a szülészet-nõgyógyászaton két szomorú eset is elõfordult. kinek adok a véleményére.

elvtelenül mentegesse egykori egyetemi csoporttársát. a helyi sajtónak mennyivel nagyobb ereje. hogy ezt késõbb a kórház felelõsségbiztosítója is elismerte. dr. hogy ezzel is kimentse. naiv. ki ne fusson ezekbõl. Szabályos helyreigazítási kérelmet küldök a Kisalföldnek. Ott helyben. Zalányi Sámuelrõl írtak túlkarikírozottak. miszerint könyvemben a dr. 1999. hiszen kimondatlanul. Én. Fölhívom hát a fõszerkesztõt. s az érintett szülõkkel egyezséget kötött. (Ez pedig nemigen szokása a biztosítóknak. mint amennyit õ ténylegesen elkövetett. szeptember 6. Mosonmagyaróváron egy ilyen nyilatkozat végleg tönkretehet valakit. hogy kollégákkal ne próbáljak korrekten megállapodni pereskedés helyett. aki elõször közli. de teljességgel egyértelmûen az õ nyakába varrja Zalányi bûneit. hatalma. a Kisalföld szerkesztõsége igyekezni fog. dr. elõször azt hiszem. pesti kávéházi debatterek azt alig tudjuk elképzelni is. Márpedig mi. számukra kártérítést fizetett. hogy az eljáró orvos. Istenek? – orvosi mûhibák címû könyv írója A sajtó-helyreigazításra szigorú törvényi határidõk vonatkoznak. olykor helyreigazítást is közöltem – csak nem lehetek oly illetlen. s kérem a következõ szöveg megjelentetését: HELYREIGAZÍTÁS Szemenszedett hazugság dr. nyilatkozott – hogy szakmai szabályszegés nem történt –. szerkesztõséget is vezettem.) Hamis az a beállítás is. Vörös Lászlónak. ha nem teljesen egyértelmû a kórház felelõssége. a Mik vagytok Ti. Egyébiránt kikérem magamnak és visszautasítom dr. Zalányinak még sokkal kevesebb mûhibájáról sikerült tudomást szereznem.indirekte is. most nem ér rá velem beszélgetni. ahogyan Vörös dr. Hát nem igyekeztek. A két eset közül ugyanis az egyikben az igazságügyi orvosszakértõ éppen hogy nem azt állapította meg. Mégiscsak újságíró vagyok magam is. Budapest. amit Vörös dr. Az igazság ezzel szemben az. Zalányi Sámuel súlyos szakmai szabályszegést követett el. hogy a kötet írásakor dr. Hamar döntök hát: nem hagyhatom ennyiben. ezzel szemben az osztályvezetõ fõorvost õ azért mozdította el. hanem pontosan azt. mint ahogy az eddig megtörtént Nagy doktorral. Nem válaszoltak ugyanis semmit. Olyannyira. dr. a mosonmagyaróvári Karolina Kórház igazgatójának a szeptember 3-i számban a kórházban történt két halvaszületésre vonatkozó állítása. mert erõsebb hatása van. Kende Péter. még alaposabban. barátját és védencét. a szülészet-nõgyógyászat személyi változásáról nyilatkozott. Zalányi Sámuelt. Vörös igaztalan vádját. mert .

akinek a személyére utal a cikk. Engem dr. az nem 10 évvel korábban és nem másutt történt. Na. a bíró úr érezhetõen nem kedveli különösebben a hochmecoló.) A túlkarikírozott jelzõ használatát pedig véleménynek kéri minõsíteni. beadom a keresetet a Gyõri Városi Bíróságra: kötelezzék õk helyreigazításra a lapot. hogy még folyamatban van a per. legalábbis elhelyezkedésemet illetõen én is szót kapok. hogy akkor mi a búbánattal áll összefüggésben. Mint például: az anya és a magzat észlelése 100 percen át elmaradt… a magzati szívmûködést 120 percig nem rögzítették… a császármetszést jóval korábban el kellett volna végezni… a toxémiás állapot ellenõrzése hiányosan történt. ahol általában a felperes szokott ülni. hiszen én indítottam a helyreigazítási pert. akár közönség. Mivelhogy szerinte nem vagyok perlésre jogosult. okoskodó stílusomat. végig azt hittem. hogy a biztosító hajlandó kártérítést fizetni. Valamint hangsúlyozza: az indíthat sajtó-helyreigazítási pert.értekezlete van (akkor vajon miért kapcsolják be hozzá a telefont?). márpedig volt. hát nem. Az ügyvédnõ persze elutasítást kér.” Majd közlöm: a túlkarikírozott ez esetben fõként nem jelzõ. Rendezõi bal oldalon. háttér. hanem ténykérdés a tekintetben. ha pedig igen. a vádlottaknak vagy a közönségnek szánt padra ültet. Az október 8-i tárgyalás furcsán kezdõdik. Ha nem. és kész. ez pedig nem én vagyok. Rendezõi jobbon üresen marad minden hely. talán jegyzõk. Idéz a Farkasné Mailinger Krisztinaügy rendõrorvosi boncjegyzõkönyvébõl és rendõrszakértõi véleményébõl. Lezsák József bíró magával szemben. én leszek a felperes. nem ez a fontos. írtam keresetlevelet. a megfelelõ észlelés hiánya. hogy volt-e szó a könyvemben keszthelyi esetrõl is vagy sem. Akár vádlott vagyok. amíg jöttem idefelé. nem áll összefüggésben a kórház mulasztásával. Legelõbb idézek néhány részletet az igazságügyi orvosszakértõi véleménybõl. az. az elõre látható anyai és magzati szövõdmény a terhesség megfelelõ idõben történõ befejezésével elkerülhetõ lett volna. fizettem illetéket. A Kisalföld szerkesztõségét képviselõ ügyvédnõ legnagyobb elképedésemre melléjük telepszik. két fiatal lány foglal helyet az íróasztal mögött. Úgyhogy ripsz-ropsz el is utasítja a keresetemet. Az . Na mindegy. hivatkozik arra. (Azt nem magyarázza meg. valamint kifejti. szóval elvitatkozgatunk. az idõben el nem végzett császármetszés és a magzat méhen belüli elhalása között ok-okozati összefüggés áll fenn. Az egészet egyáltalán nem értem. második hívásomra pedig összesen annyit hajlandó beledörmögni a telefonba: nem adja le a helyreigazítást. magyarázat: semmi. úgyhogy emiatt is kéri a kereset elutasítását. a terhes és a magzat észlelése nem felelt meg az adott helyzetnek. Indok.

Zalányinál halt meg egy jánossomorjai fiatalasszony kisbabája is. Nem Zalányi Sámuel volt a célpont. Milyen kivizsgálás lehetett ott. Az igazgató. Tóthné Erdélyi Kinga mosonmagyaróvári lakos is helyreigazítási kérelemmel fordul a Kisalföldhöz: Ellentmondásosnak találom a mosonmagyaróvári kórház orvosigazgatójának kijelentéseit. Mint ahogy azt is. hogy édesanyámnak augusztus 16-án kellett befeküdni egy-két napra erre az osztályra. szakszerûen kivizsgálta. hisz nagyon régóta ismeri. Mert ez már rég nem a kórház belsõ ügye. mielõtt újabb hibás döntések születnek. ha az önkormányzat mint a kórház tulajdonosa közbelépne. punktum. aki sok ezer gyereknek adott életet? A . kezdõ orvosokkal! Sajnos a szomorú véletlenhez tartozik. * Ám nem egyedül én háborodom föl nagyon Vörös doktor hazugságain. Az ügyet a város egészségügyi bizottsága. Ez sem szokványos eset egy normális szülészet-nõgyógyászaton! Keringési elégtelenségre hivatkoztak. és 18-án váratlanul meghalt. hogy a készülõdõ botrányhoz bûnbakot találjon. milyen peres ügye után fizeti az önkormányzat a kártérítés kamatait több évre visszamenõleg. De a végsõ döntést a megyei orvosi kamara etikai bizottságától várom. következésképpen õ nem köteles vizsgálni. és lelkiismeretesen felülvizsgálná a történteket. jelen perben ennek semmi. Ideje lenne. dr. hogy mindaz igaz vagy nem igaz. amikor 30 éve csak a munkájának élve itt van közöttünk egy elismert. a kórház hírnevét. aláírásgyûjtés az osztályvezetõ ellen – huszonévesek aláírás-gyûjteménye egy 30 éves szakmai múlttal szemben! Furcsa módja a pacientúraszerzésnek. Még három hónapig rontotta az osztály. ahol a bizottság vezetõje a kórház volt sofõrje? Ilyen bizottság dönt ebben a városban az orvosok. kedves orvos.egész Vörös-nyilatkozat nem rólam szól. pedig tudnia kellett peres ügyeirõl. Az osztályvezetõ azonnali leváltása. Azonnali gazdasági vizsgálat a szülészet-nõgyógyászaton. Késõbb tévériportok. de semmi jelentõsége. Miért lesz jobb egy új. úgymond. ismeretlen osztályvezetõ. újságcikkek már csak fõorvosként említik. a kórház sorsáról? Több mint öt hónapja a szülészet-nõgyógyászat szakmai irányítás nélkül mûködik. ez év március végén intézkedett. Nagy Györggyel. õ még az aláírók között lehetett. de ezt a többi hibáival együtt elhallgatják. Zalányi Sámuelt kórházunk igazgatója vette ide és léptette elõ. Sokan tévesen azonosították az osztályvezetõ fõorvossal.

Nem ezzel összefüggésben! –A Nagy doktort nem tiltottam el a mûtétektõl. –Ezt a dolgot már vizsgálja az etikai bizottság. s Güll Csaba újságíró annyit közöl vele. A lap ennek ellenére nem adja le írását. akit az igazgató tett a nyakába. ha akarja. írását átküldték a mosonmagyaróvári kiadóba. de ahhoz is. Október 6-án fogadja õt igazgatói irodájában. amely óriási pénzeket akaszt le az orvosperekbõl. Nincs joga perelni. mert peres vagy vitás ügye van a kórházzal. 1999. õ véletlenül került ide. hogy egymástól függetlenül megtorpedóztuk az ön nyilatkozatát. szeptember 6. errõl a puccsról. Erre õ írásban kijelenti: nincs peres vagy vitás ügyük. –Miért támad engem? –Én nem támadom. amelyeknél nem volt szakmai mulasztás. Én neveztem ki fõorvossá. Ám szeptember 15-ig hiába várja annak megjelenését. –Most jön egy idézet. hogy írását a lap. Olyan ember miatt hibáztatják. de ezzel összefüggésben változás történt az osztály vezetésében.tragédiák nem nála történtek. Akkor telefonál. hogy nem akar találkozni Oszwald doktorral. Kende Péter és a riportot adó doktornõ engedélyével írtam. Vörös doktor viszont levélben kéri Kingát: tisztázzák személyesen a félreértéseket. Nem lenne csoda. vagy nem is tudom. amelyet a szerzõ dr. minek nevezzem. – Elõször is fogadja õszinte részvétemet édesanyja halála miatt! Sajnálom. amiket írtam. a kórházigazgató válasza nélkül nem közlik Kinga cikkét. Anyám ettõl teljesen független. Õ t miért nem kérdezik meg a történtekrõl? Két éve az igazgató már hozott egy jelöltet. Az újságcikkem miért nem engedi megjelentetni? Az ön válasza nélkül nem adják le. Nyerges Csaba fõszerkesztõre hivatkozva azt mondja. ismertem a Zalányit. Teljesen véletlen. Egy hete beszéltem vele elõször. Tóthné Erdélyi Kinga Kinga nem csupán nevének közléséhez járul hozzá. Csak idézgetek. Vida István újságíróhoz. Egyébként igen. mert nincs megnevezve a könyve. akin keresztül sikerült országosan lejáratni kórházunkat. évfolyamtársak voltunk. csak összefoglalom a történteket. –Ez a Kende Péter egyébként egy ügyvédi irodának dolgozik. az illetékesek válaszával együtt tegye közzé. De a Nagy doktor a 3 hónapos próbaidõ . –Szóval a Nagy doktorról akar beszélni? –Igen. Õ maga írta alá az Oszwald doktor által összeállított új munkaköri leírását. Nézzük mondatonként! Két halvaszületést. Vida a fõnökére. ha most sem kapna a város állami támogatást. mivel az újságíró szerint mondatonként meg tudja cáfolni.

kik vannak ott. de még jobban Nagy doktornak! Higgye el! –Nem én ártok a kórháznak. Nem lehetett bemenni a szobájába. Ismerje el nyilvánosan. –Miért. –Persze. és ön még Zalányit is odavette! –A Zalányinak volt egyedül az egész intézményben tudományos. hogy megjelenjen ez a cikk! A kórháznak ártana vele. Ez a politika! De meg kell mondanom. –De kérek valamit. nyilvánosan! –Nagyon kérem. Az egészségügyi bizottság vezetõje a kórház volt sofõrje – ez igaz. És meg kell mondjam. Gazdasági vizsgálat volt. Elmart maga mellõl mindenkit. a Nagy doktor nagyon jó . hisz ön vette ide! –Õ k ketten jó kollegiális viszonyban voltak.után aláírta a meghosszabbítást! –Még jó. –Nos. úgy nyilván nyugodtabb! A Nagy doktor egyébként nem tud errõl a cikkrõl. Jön az új osztályvezetõ. a leváltása elõtt már három éve feszültség volt az osztályon. ha válaszolnék nyilvánosan a Nagy doktort illetõen. ne akarja. annyit cigarettázott. nem mutathatom meg. –A cikk megjelenése óta a kezemben van a független orvosszakértõi vélemény is a jánossomorjai kismama halvaszülésérõl. És nem bírta volna a vezetést. erre megesküszöm! Tõlem nem. de elítélik az egész ügyet. –De tudja. hogy aki ismeri Nagy doktort. –Nem csoda! Nevetséges. Most javult a helyzet. Mindent maga akart csinálni. ön ártott a legtöbbet. akkor megválaszoltam a kérdéseit. nagyon lelkiismeretesen harcol a kórház pénzügyi dolgaiért. Maga szerint ki volt a hibás abban az esetben? –A Nagy doktor. mert nincs beteg. újságban Nagy doktort! –Ezt megígérem. pedig a kismama több hete bent feküdt. és az az ügyeletes orvost marasztalja el. –De ezt az újságban kéne. az a fõorvosi beosztásuk miatt összekeverte volna õket a riportok után. amit pedig a kórházban csak a kijelölt helyen szabad. nem bízott meg senkiben. és a többieket sem hagyta. aki pedig Zalányi volt. És nem hiszem. amikor idevette a Zalányit! –Ne akarja ezt a cikket! Többet ártana vele. rossz idõpontot vizsgáltak. csak a 7-tõl 9-ig terjedõ idõt. kandidátusi fokozata. sokkal nyugodtabb a légkör. akik névtelenséget kértek. Nem volt panasz. hogy aláírta. Nem engedélyezte a császármetszést. az én kislányom is nála született – nem képezte magát. hogy jó orvos. A Nagy doktor pedig – bár elismerem. –Nem? –Az összes információt önkormányzati képviselõktõl kaptam. de voltak hiányosságok.

kitalált dolgok. Gazdasági vizsgálat: csinált. mondván. õ írta azt a cikket. és megemlítem. Fegyelmivel. s 1999 márciusában az igazgató már Nagy doktor leváltására szólítja fel az osztály fiatal orvosait. Mindenki tudja. vidd testület elé az egész ügyet. fõleg ismerve. Az igazgató nyilvánosan is belekeveredik saját ellentmondásaiba. aki nem is volt a kórházban. mert ez a Zalányi a kórházigazgató évfolyamtársa volt. Nagy doktor pedig azt sem tudja. amikor két éve még Nagy doktorra bízta kislánya születését. Azt mondja. s õ levelet ír a város polgármesterének: Ezek után ragaszkodom cikkem megjelentetéséhez.másodfõorvos lesz. amelyhez Erdélyi Kinga csak a nevét adta. tejes kirúgással fenyegeti. amely már Zalányi óvári dolgait is le fogja írni. de szerinte nem történt orvosi mulasztás. s nincs felelõs. ezért voltak Vörössel állandó konfliktusban. Joga van a városnak megtudni a tényeket. õ pedig áprilistól le volt váltva. Vörös doktor azonban rögtön tudja. hát a viszontlátásra! –Viszontlátásra! – Kinga voltaképpen dolgavégezetlenül távozik. Mindezt azért kell elszenvednünk. Kérlek. hogy idehozta Zalányit. Majd akkor nyilatkozom az osztályról.: Anyám hirtelen halála miatt már Téged is hibáztatlak. A jánossomorjai kismama halva született kisbabája után robbant ki a botrány a nõgyógyászaton. 1999 januárjában jelent meg a mûhibákról szóló könyv. Mit tesztek. Nagy doktor kimart mindenkit. Készül Kende Péter második kötete. Háromszor . A kórház volt sofõrje által kivizsgálva. és óriási üvöltözést csap vele. Kérlek. Már a szeptember 3-i nyilatkozatkor a kezében volt a független orvosszakértõi vélemény – amely az ügyeletes orvost marasztalja el. milyen cikkrõl van szó. 1999. állítsátok meg már ezt az embert! Lejáratta a kórházat azzal. S. aki Zalányi volt –. amely Zalányi peres dolgait írja le. Dohányzott szabálytalanul. És nincs joga felülbírálni az orvosszakértõi véleményt. akiknek nincs pacientúrájuk. mielõtt a testület is nevetségessé válik. és vizsgáljátok felül. Üdvözlettel: Tóthné Erdélyi Kinga P. Azonnal magához hívatja Nagy doktort. Így rendben? Jó. ezzel a kórház neve bekerült az orvosperek történetébe. mi a dolga. csak Zalányi eltávolítását akarta. hogy huszonévesek vannak az osztályon. Ezt a Kisalföld felé is jeleztem. október 19. Nem értem ezt a borzalmas rosszindulatot. vagy ha igen. Nevetséges. Ennek híre Kingához is eljut. ha az új fõorvos sem jó vagy elmegy? Hét hónapja az osztály szakmai irányítás nélkül mûködik. A törvény nyáron jelent meg. akkor Nagy doktor a hibás.

voltam Nálad figyelmeztetni, hogy ugrómókusok vannak az osztályon. Teljesen véletlen, hogy ez is belekerült ebbe a dologba. Ám az igazgató ezt említésre sem méltatja a panaszos esetek között a riportban.

Idõközben megtudom azt is, mi történt valójában Erdélyi Kinga mamájával. Idõs hölgy volt, apró nõgyógyászati beavatkozásra kellett befeküdnie. A mûtét jól sikerült, a beteg azonban két nap múlva meghalt. Nem az operáció következtében, hanem szívpanaszokkal. Csakhogy bent fekvése alatt, a mûtét elõtt belgyógyászatilag egyáltalán nem vizsgálták! Stipkovits Pál polgármester a hivatalos, ajánlottan föladott levélre nem válaszol. Ezért Kinga november 10-én fölkeresi õt személyesen, a fogadóóráján. Kivárja a sorát, s amikor õ következik, régi ismeretségük alapján kérdéssel kezdi: –Küldtem Neked egy levelet. Olvastad? Vártam a választ! –Igen, olvastam. Nagyon nem szép Tõled, hogy arra hivatkozol, ki mit mondott! –Mit tudtam volna tenni, hogy meggyõzzelek? Leírtam, mit beszéltem a kórházigazgatóval. Ha olvastad, láthattad, milyen rosszindulatú Nagy doktorral. Ez már nem normális, hogy valakirõl csak rosszat tud mondani. Nincs már más lehetõség, mint a nyilvánosság. –Az igazgató szakmailag nagyon is elismeri Nagy doktort, a kislánya nála született, de a cikkedet nem engedem megjelenni! A szülészet-nõgyógyászat becsületét helyre kell állítani, nem fordítva, ahogy Te akarod! –Csak tényeket írtam le. Az igazgató viszont gyakran nem mond igazat, és ebbe belekeveredik, mint a szeptemberi nyilatkozatában. És belerúg Nagy dokiba. Még aznap este megírtam a cikket, amit az igazgató ráfogott, hogy õ írta. Az egész kórház tudja, hogy üvöltözött vele, fegyelmivel fenyegette és az én nevemet kiabálta. Kiderült, hogy a kérdéses idõben itthon sem volt. Akkor hogy írhatta volna õ? Egyébként az igazgató két halvaszülést említ az újságban a leváltás okaként. –Válsághelyzet volt az osztályon, és Nagy doktor nem tudta kezelni. –Zalányi Sámuel volt a válsághelyzet oka, akit az igazgató hozott ide. Az orvosszakértõ szerint Zalányi a felelõs a halvaszülésért. –Nagy doktor betege volt! Már megvolt a baj, amikor ügyelet volt, több hete bent feküdt az osztályon. Az osztályvezetõ nem adott engedélyt a császármetszésre. Értsd meg, Nagy doktor betege volt! De jön az új fõorvos november 15-tõl, nagyon ígéretes, forradalmasítani fogja az osztályt, sok új dolgot fog bevezetni, és ha meg tudnak egyezni, Nagy doktor megy vissza az osztályra.

–Hisz az egész város tudja, hogy bejáró lesz, hétvégéken oda-vissza utazik majd! Olyan feltételeket szab, amelyek pluszköltségeket okoznak, különszobát, fürdõvel az egyik vizsgálóból, amivel a betegektõl veszi el a helyet, pedig az úgyis kevés, amióta összevonták a szülészetet és a nõgyógyászatot. –Majd kap lakást az önkormányzattól, csak idõ kérdése. –Egyébként már áprilisban azt ígérted, Nagy doktor mehet vissza mûteni, azóta nyolc hónap eltelt! –Kiforgatod a szavaim, akkor is azt mondtam, ha jön az új fõorvos, és meg tudnak egyezni. –Utoljára egy nõt említettél ígéretes osztályvezetõnek. –Nem feleltek meg a feltételek. Rosszul értelmezed a dolgokat. –Írásban szeretnék választ kapni a levelemre! –Továbbadtam az egészségügyi bizottságnak, azt fogod válaszként kapni, hogy az ügy le van zárva, kivizsgálták, jön az új fõorvos, rendezõdnek a dolgok. Felesleges ezzel Neked foglalkoznod! –Kik vannak az egészségügyi bizottságban? –Azt hiszem, az Ágh doki, a Sólyom, a Vörös Laci… –Micsoda? Az igazgató fog dönteni saját kijelentéseirõl? És arról mi a véleményed, hogy anyám befeküdt az osztályra, és két nap múlva váratlanul meghalt? És véletlen az is, hogy a bátyám 21 éves kislányát mûteni kellett? Mindenki menekül innen! De Téged ez nem érdekel, mert nincs lányod, ugye? –Látom, teljesen rosszul állsz a dologhoz, úgyhogy fejezzük be! Nagy doki már beletörõdött, csak Te ugrálsz még! – a polgármester már kiabál. –Hogy törõdött volna bele? Nincs annyi empátiád, hogy átérezd, mit jelent, hogy 30 év kemény munka után ezt tették vele! Neked mint polgármesternek többet kellene foglalkoznod az ügyével, mint nekem. –Teljesen rosszul értelmezed a dolgokat, rosszindulatú vagy a kórházzal, félreértelmezel mindent! Rosszat teszel Nagy dokinak is, ha ezt csinálod! –Én nagyon is elismerem a tisztességes orvosi munkát. A cikkhez Nagy dokinak semmi köze, ez az én ügyem. Mit árthatok még neki? –Elérheted, hogy nem kerül vissza az osztályra! – a polgármester már kifejezetten üvöltözik Kingával, aki érzi, ennek így semmi értelme. Leforrázva, megalázva távozik. Másnap újabb hivatalos levelet küld a polgármesternek: Stipkovits Pál részére Tisztelt Polgármester Úr! Sajnálom, hogy a tegnapi fogadóórádon kiabáltál velem, végül elzavartál. Senkinek nem akarok rosszat. Egyetlen dolgot szeretnék, hogy igazságosan és elfogultság nélkül vizsgálja ki a testület Nagy doktor leváltásának és az

osztályos munkától történt eltiltásának okát. Az Egészségügyi Bizottság több tagja is függ a kórházigazgatótól. Így az egész ügy eddig koncepciós. Korrekt az lenne, ha az érintett fõorvos is jelen lehetne ezen a kivizsgáláson. Furcsának találom, hogy a független igazságügyi orvosszakértõ véleményét Vörös fõorvossal felülbíráljátok. A szakértõi vélemény szerint az ügyeletes orvos, Zalányi Sámuel marasztalható el, akit Vörös igazgató hozott a kórházba. Szerintetek még mindig a leváltott osztályvezetõ a hibás. Beszélgetésünk napján telefonon beszéltem a jánossomorjai kismama férjével, Farkas Ferenccel. Feleségének nem Nagy doktor volt az orvosa, ahogy Te mondtad. De szerették volna, ha õ vezeti le a szülést. Jánossomorjára Balogh doktor járt ki terhesgondozásra. Farkas felesége este 7 óra körül már rosszul volt, amit jelzett az ügyeletes Zalányinak, aki másnap reggel kb. 8-tól 9-ig nem csinált semmit. Ezalatt megfulladt a kisbaba. Nagy doktort nem hívták be. Egyébként a kismamát elõzõleg Vörös doktor is megvizsgálta derékfájdalmai miatt. Csak az igazságot keresem, ami nem az én dolgom lenne, hanem épp a választott testületé. Egy ember 30 éves munkájáról van szó. Az új fõorvossal nem biztos, hogy megoldódik ez az ügy. Fõleg ha azzal kezdi, a betegektõl von el vizsgálót saját szobája kialakításához. Nagy doktor figyelmességét és azt a szeretetet, tiszteletet, ahogy a betegeivel bánt, nem lehet tudományos fokozatokkal, akármennyi tanulással pótolni. Erre itt volt Zalányi példája. Kérlek, ezt a levelet is továbbítsd a kivizsgálást végzõ bizottsághoz. Jóindulatú figyelmeztetésként küldöm mindkét levelemet a testület felé, mivel úgy gondolom, már õk is felelõsek a szülészet-nõgyógyászaton történt és a jövõben történõ dolgokért. Ez már rég nem kórházi belsõ ügy. Választ várva, üdvözlettel: Tóthné Erdélyi Kinga Mivel nem kap választ, november 11-én ismét polgármesterhez, s ebben megismétli eddigi kéréseit. December 1-jén születik válasz: levelet intéz a

Kedves Kinga! Elõzetesen is elnézést szeretnék kérni, hogy találkozásunk során ingerültebben reagáltam a felvetéseire. Történt ez azért, mert egy ilyen ügyfélfogadási napon nagyon sokféle behatás éri az embert, másrészt úgy éreztem, hogy sokadszor elmondtam a témával kapcsolatosan álláspontomat, azokat az erõfeszítéseket, amelyeket az ügy érdekében tettem, elsõsorban annak érdekében, hogy a szülészeti osztályon kialakult helyzetet normali-

záljam, másrészt hogy kórházunk jó hírét megõrizzem. Kérésének megfelelõen a beadványait továbbítottam az illetékességnek megfelelõen az Egészségügyi Bizottság elé, és kértem, foglaljanak állást, a Nagy doktor úr leváltásával kapcsolatos vizsgálat kinek a kompetenciájába tartozik, illetve egy ilyen vizsgálat milyen következményekkel járna Nagy doktor úr, illetve a kórház presztízse szempontjából. Nos, a bizottság Vörös igazgató úr távollétében úgy foglalt állást, hogy ez az ügy orvosszakmai szempontból egyrészt nem tartozik a testületre, másrészt fel van tárva, és nem szolgálná senkinek sem az érdekét. Az is megállapításra került, hogy Zalányi Sámuel mosonmagyaróvári tevékenysége nem használt sem az osztály, sem a kórház hírnevének, de semmiképpen sem hozható összefüggésbe Nagy doktor úr felfüggesztésével. Egy hosszú folyamat eredményeképpen következett be ez a sajnálatos esemény, amelynek kiváltó oka elsõsorban az volt, hogy az osztályon dolgozó orvosok egyhangúlag kinyilvánították, hogy nem kívánnak és nem tudnak Nagy doktorral együtt dolgozni. Ebben a helyzetben jutott olyan elhatározásra az igazgató, hogy ezt a sajnálatos lépést meg kellett, hogy tegye, amelyet emberileg nagyon nehezen tudott Nagy doktor úr feldolgozni, ami érthetõ is. Azóta a fõorvosi hely megpályáztatásra került, és orvosszakmai szempontból egyértelmûen támogatott új osztályvezetõ került november 15-ével a szülészeti osztályra. A személyes megkeresését követõen kezdeményezésemre Nagy doktor úrral áttekintettük a helyzetet, és arra a megállapításra jutottunk, hogy mindenki jól felfogott érdeke, hogy nyugvópontra kerüljön a kérdés, és készségét fejezte ki, amennyiben szakmai munkáját gyakorolhatja, akkor megbékél, és igyekszik az új helyzetnek megfelelõen végezni a munkáját. Megfogalmazta konkrétan, milyen szakmai lehetõségekre gondol, amelyeket én még aznap az új osztályvezetõ felé tolmácsoltam. Az új osztályvezetõ a kérést respektálta, és felajánlotta Nagy doktor úrnak, hogy a kollégákkal egyeztetve azon lesz, hogy a szakmai tudását hasznosíthassa. Olyan visszajelzést kaptam, hogy ez a személyes kontaktus megtörtént a két szakember között, és most van lehetõség, hogy a dolgok nyugvópontra jussanak. Tiszteletre méltó, hogy ilyen harcosan védte Nagy doktor úr érdekeit, de én úgy látom, hogy most Nagy doktor úr számára is az lenne a legfontosabb, hogy nyugalom legyen körülötte, minden további vizsgálódás óhatatlanul sárdobálással jár, amely mindenkire fröcsög, és ez nem szolgálja sem a kórház, sem Nagy doktor úr érdekeit. Kérem a fentiek szíves tudomásulvételét. Mosonmagyaróvár, 1999. december 1. Üdvözlettel:

Stipkovits Pál polgármester

Ugyanis való igaz: a polgármester behívatta Nagy doktort, és megkérdezte: – Ha végezheted a munkádat hetente egy nap az osztályon is és operálhatsz is, akkor hajlandó vagy belenyugodni a helyzetbe? Hogy megbékéljünk, hogy ne legyen balhé. –Ha tisztességgel végezhetem a munkámat, én nem pörölök! – válaszolt Nagy doktor, aki ezután ígéretet kapott: január 1-jétõl heti egy napot dolgozhat az osztályon. Azt senki nem mondta ki, de mindenki beleértette: amíg állást talál valahol másutt. Tóthné Erdélyi Kinga nem adja föl, harcol ma is – nem önmagáért, hanem a városért és lakosaiért. * Úgy szólnak tehát a hírek, hogy Zalányi visszakerült volna Szegedre. Ottjártamkor elballagok hát Újszegedre, a MÁV-rendelõbe. Gyönyörû liget mellett, barna-sárga, kétemeletes, ronda épület, messzirõl lerí róla a magyar egészségügy riasztó stílusa. A nõgyógyászati rendelõ az elsõ emeleten van, ajtaján az állandó beosztás. Három orvos rendel egy-egy fél napot. A negyedik azonban többet: „Dr. Zalányi Sámuel rendel: hétfõn: 8–14 óráig, szerdán 10–16 óráig, pénteken 8–14 óráig.” A hír igaz. Mindazonáltal nem mindenki tartja ezt helyénvalónak. 2000 áprilisában például Orosházán, a fõorvosi értekezleten maga Gervay doktor, az igazgató jelentette ki: – Több vezetõcserére van szükség, osztályvezetõfõorvosváltásra van szükségünk. Nem lesz ezt nehéz megoldani, hiszen Szegeden számos nagyon tehetséges orvos hever parlagon. Példának okáért kihasználatlan jelenleg Zalányi doktor is. – Orosháza környékén pedig nõ a rettegés: ezek szerint Gervay Zalányit akarja odavinni a jelenlegi szülész fõorvos helyett. Bocsánat az iskolás stílusért, de hadd foglaljam össze e fejezet lényegét. Dr. Zalányi Sámuel szülész-nõgyógyász szakorvos, kandidátus a szegedi orvosi egyetemen végzett. A szegedi klinikán kezdett dolgozni. Többen egybehangzóan ugyanazt a számot emlegetik: Szegeden nyolc mûhibaesete volt, ezek pontos adatait – beleértve az áldozatok számát – nem ismerjük. Majd nála szült dr. Kiss Judit, a kislánya súlyosan agykárosodott lett, késõbb meghalt. Varga Nándor felesége, Rózsika a szülõágyon, Zalányi kezei között halt meg, napok múlva az egyik kislány, pár év múlva az ikerpár másik tagja.

engedik. A rendõrségi eljárás során a kezelõorvos vallomásában mindössze ennyit volt hajlandó mondani: õ sem tud az egészrõl. És határozottan állítom: bûnösök mindazok.Keszthelyen Zalányi doktor fõorvosi ténykedésének idõszakában négy méhen belüli haláleset történt. Ekkor kötelezték a kórházat. Orvosi mûhiba persze nem történt ebben az esetben. Alexandra meghalt. Karcsi bácsi. Eltört a nyakcsigolyája. emelem én Magát! Jól ül a tolókocsiban? Jó. egy-két százast. mintha az udvaron rodeózna. és tartotta életben õket. mert Zalányi átvágta egy erét. hogy összeütköznek. Nem sokat. hagyja. Meghalt. jól van. Ügyeleti idejében halt meg Farkas Krisztina gyereke. de a nap végére mindig egész rendes summa jött össze. Vicceket mesélt. úgysem bírja egyedül. Soha többet. jó. Mosonmagyaróváron Bánhídiné Kis Edina életét csak a többi orvos mentette meg. a fiú jókedvében volt. mintha az lett volna. akik ezt nem állítják meg. akkor indulunk. de nem is kell. A papírokat hozza Maga! Jól van. félrerántotta a görszéket. Úgysem érez vele semmit! Ám szembõl éppen másik kerekes szék közeledett. Semmit nem ismert el. nem ment elõre megnyitni az ajtót. de gurul ez is rendesen. annak „ vezetõje” is vicces fiatal srác volt. olyan sebességgel érkezett. jöjjön. amit minden fuvarért megkapott. magatehetetlen lábát használva eszközül megtolta. Tóthné Rajki Andrea kislánya. Nekik is el kell számolniuk az elvett életekkel. hogy inkább csak a csoda mentette meg. nem éppen Mercedes. Laparoszkópiás mûtét közben egy asszonynak három helyen lyukasztotta át a hólyagját. Az öreg nyekkent egyet. megyünk ultrahangra! Hadd emeljem meg! Úgy. Ám a kórház pontosan ugyanúgy viselkedett. most a fenekét. Felelõsségem teljes tudatában jelentem ki: ez ámokfutás. megemelem. Névtelenségét megõrizni kívánó betege a szülõágyon magzatával együtt olyan állapotba került. õ azt vallotta: semmi ilyesmi nem történt. most már csak a két lábát kell áttenni. a nõkkel heccelte az öregembert – megdolgozott azért a borravalóért. de nem szólt semmit. *** – Na. majd én! Ne erõltesse. Odaértek az elsõ csapóajtóhoz. míg máskor évekig egy sem. A betegszállító fiú tolni kezdte az öreget a folyosón. Karcsi bácsi. hanem az öreg merev. adja ki a . hagyja. Karcsi bácsi „ sofõrje” meg is rémült. Beidézték a betegszállító fiút. várjon.

a kórház képviselõi írhassanak levelet nekik. Úgyhogy késõbb.Karcsi bácsival egy idõben. ugyanabban a szobában feküdt betegek nevét és címét. A többiek nem válaszoltak. a hivatalos levélre mindössze egy reagált közülük: õ nem emlékszik ilyesmire. kiadta. A választ nem várták meg. . elõször õk. Mit tehetett a kórház. nem tud semmirõl. írásban és szóban megkeresték mindannyiukat. Ám ennek kísérõlevelében rögtön kérte.

így nem talált végzettségének megfelelõ munkát. Ha pedig a doktorokat fölmentették a büntetõügyben. velõtrázóan csinos nõ. Viktor sugárzóan jóképû. hideg vizes borogatást tettem rá. Hazavittem. ott idõs doktor bácsi vizsgálta meg. kínjaiért. Kati szép arcú. anyuka? Hazaviszi. Azonban délután. talán valami szájfertõzése van. már bizonyítottuk. adtam neki lázcsillapítót. nem múlt el. hogy nem történt semmi. nagyon-nagyon ritkán lesz orvosimûhiba-esetbõl büntetõügy. az csak tönkreteszi a polgári per esélyeit. Csorgott a nyála. hogy kimondassék. az vállalja ennek felelõsségét. vékony. bármit kérdeztem. A belgyógyászaton dr. úgymond. s ha nem teszi. mi lehet a baja. ma belvárosi butikban eladó. a gyerek nagyon nehezen bír nyelni. amit az érintettek rendszerint hallani szeretnének: felelõsök az orvosok valaki haláláért. Büntetõben ugyanis szinte nulla az esély arra. . s egyenesen a Budai Gyermekkórházba rohantam vele. csupán igazságot szeretne. ha lehet. mondja ki külsõ. Orvosi mûhiba miatt. aki azt mondta. fogalma nincs. s bevallotta. megnyomorodásáért. Az ügyvédek gõzerõvel próbálják lebeszélni ügyfeleiket büntetõeljárás indításáról. vagy adjak kórházi beutalót? – Azért jöttem. észrevettem. sudár. mintha strúmája lenne. Pedig a mûhibát elszenvedettek többségét nem a pénz érdekelné. együtt fut a polgári és a büntetõügy. a büntetõeljárást. csak bólintott vagy rázta a fejét. A bírósági tárgyaláson Kati így számol be a történtekrõl: –Este a gyerek belázasodott. a gyesrõl nem volt hajlandó visszavenni a Chinoin. Így volt ez Kárpátiékkal. nem szólt egyetlen szót sem. de nem felelt. igenis felelõs azért. de csak csökkent a láza. kis joghurttal beadtam neki a gyógyszert. milyen kiugróan szép lehetett a fiuk. Istenem. – Mi legyen. hivatalból a rendõrség indította el.Alex gégefedõje Ritkán. Jó ideig azt is hitték. amikor le akartam fektetni. a kórházi és biztosítós ügyvédek lobogtathatják ennek papírjait a kártérítési perben: íme. tablettát akart rá fölírni. hogy aki hibázott. Úgyhogy reggel orvoshoz vittem. ami történt. hogy a nyakán diónyi duzzanat van. Nem bosszút. hiszen látszik. de én kértem. Katival és Viktorral is. hogy utalja be kórházba! – Megírta a papírt. független erõ: igenis vétkezett. Azonnal visszavittem a körzeti rendelõbe. nagy nehezen megetettem. Alex! Aki háromévesen halt meg. adjon inkább szirupot. csak menet közben értették meg. mindössze annyit. mondván. kisportolt. Gyönyörû emberpár õk.

már olyan zavart voltam. hogy nem a súlyosabb betegséget diagnosztizáltuk. itt valami másról van szó. Akkor sem jött belõle semmi. és pontosan láttam. injekcióban is csak Algopyrint és Nospát adtak. Tán fél óra múlva fölült. nem beszélt egy hangot sem. nemsokára megyünk haza! Nem szólt egy szót sem. Kirohantam a folyosóra. ránéztem az arcára. Érkezett Nagyszakáll doktornõ.és mutatóujjammal kihúzogattam a váladékot a szájából – de nem nyúltam bele a szájába. de jó. de nem sikerült. mitévõ legyen. Megitattam kis teával. nehogy engem lehányjon. Késõbb megtudtam. majd elõttem hívta föl Nagyszakáll doktornõt: – Kétoldali nyálmirigygyulladás. hogy hányjon. hogy én adjam be a gyereknek. jöjjön azonnal. s akkor láttam. Elrohant vele a szubintenzív szobába. ám kisvártatva olyan volt. erõsen csurgott a nyála. Mellette futottam. nem mûködik az oxigén! – Semmit nem tett. Ez újra és újra megismétlõdött. akkor megnyugodtam. nem. s megértettem. odafutottam. de visszatartaná. és kiment. Leszaladtam a kertbe. és körbe-körbe kiabáltam: – Ha bárhol orvos van. A gyerek tátott szájjal ült az ágyában. hogy lefeküdjön és pihenjen. végre kap rendes orvosságot is. anyuka. Ott a doktornõ megnézte. teljesen jó helyen lesz itt. összevissza nyomkodtam a gombokat. s mondogattam neki: semmi baj. hogy itt jó helyen van a gyerek. úgyhogy késõbb. karomban a kicsi gyerekkel. a bevizezett hüvelyk.Nagyszakáll Zsuzsanna megvizsgálta. – Én az ödémától nagyon megijedtem. kérdeztem is az idõközben megérkezett férjemet: hogyhogy nem valami komolyabbat adnak erre? Ám rövid idõn belül elvitték injekciózásra. vigyem át a Cserje utcai gégészetre. fogalma nincs. zavartan ide-oda ugrált. újra és újra azt mondta. és azt javasolta. Mire visszaértem. a szája tele van sûrû váladékkal. a gyereket félmeztelenül a kõre fektették. erõs ödémával. A gyerek már kék volt. meggyógyulsz. a belgyógyászaton! – A kezembe nyomtak Sumetrolimot. és kiabáltam. az ölembe vettem. Aztán a telefonban Kónya . mintha hánynia kellene. még meg is fázik ráadásul. Odavittem õt a mosdóhoz. amint azzal késõbb vádoltak az orvosok. jöjjön valaki. Nagy nehezen rávettem Alexet. A doktornõ fölemelte vízszintes helyzetbe Alexet – aki erre azonnal elvesztette az eszméletét. visszaérve hozzá. A doktornõ rátett oxigénmaszkot. azonnal jöjjön ide! – de nem jött senki. meg is kérdeztem Nagyszakáll doktornõt: – Biztos. próbáltam hazatelefonálni a férjemnek. nem visszatartja. Megláttam a falon a telefont. kikapta a kezembõl a gyereket. sétáltam a szobában a karomban a gyerekkel. Ekkor kezdtem érezni: meg is halhat a fiam. és a mosdó fölé tartotta. jaj. kértem. nem fog megfulladni? Nem kéne inkább a gégészeten lennie? – Nem. majd egyszer csak levette: – Úristen. ezt ne. visszavitte a kórterembe. A doktornõ néha bejött. pánikban van.

a bonclelet alapján alapos gyanú merült fel orvosi gondatlanságra. de a nõ azt mondta. éppen megkatéterezték. A doktornõ közben szájon át lélegeztette Alexet meg nyomkodta a mellkasát. rohanjon ide azonnal. vezetékekkel. mondván. Lementem a kertbe. én a kocsiban maradtam. Ezután a tekintélyes védõügyvéd. Hivatalból igazságügyi boncolás történt. hogy nem szerepel. a gyerek most már túl van az életveszélyen. Férfi és nõ jött civilben. Nagy sokára lejöttek. könyörögtem neki. nem igaz. nem kaptam. . amint fölvágják a fiam torkát. Anyukám sem. Az elõzményi adatok ismeretében. hogy a gyerek sûrû váladékot hányt. és újabb doktornõ próbált csitítani: – Nyugodjon meg. Ott már csak a férjem ment föl a mentõsökkel. tele a szokásos intenzíves csövekkel. Haza kellett mennünk.Katalin doktornõ hangja jelentkezett. ennyi idõt nem bírhatott ki. illetve foglalkozás körében elkövetett szabályszegésre. de így történt – felel Kati. aki korábban ott dolgozott. anyuka. – Az ön rendõrségi vallomásában nem szerepel. Valahonnan hallottam a kérdést: – Hívtátok már a rohammentõket? Mi van a gégemetszéssel? – Dr. Zamecsnik Péter veszi át a szót. Németh Brigitta háromszor próbálta ledugni a torkán a kis tubust. Alex pedig aznap éjjel három óra tíz perckor meghalt. és ezt ön elmondta Kónya doktornõnek. Most akkor ez hogy volt? –Furcsállom is. hogy mit tehet vele és mit nem? –Nem. de akkor is még rengeteg idõ eltelt. ne hazudjanak! – Adok nyugtatót – és beadott valami injekciót a karomba. anyuka! – válaszolt. azt már nem bírom végignézni. semmilyen kapcsolatban nem álltunk az orvosszakértõvel. úgy éreztem. A tárgyaláson az ügyésznõ csak egyet kérdez: – A gyermek kórházba befektetésekor kapott-e ön bármilyen instrukciót az orvosoktól. Fölmentünk. az intenzíven nem lehetünk bent. nyugtatgattak: – Az ilyen kicsi gyerekek sokat kibírnak! – De nem ennyi ideig! Megjött a mentõ. a férfi bement. Alex feküdt az ágyban. de nem sikerült. – Nem lesz semmi baj.” Ezt a késõbbi kórszövettani vizsgálat egyértelmûen alátámasztotta. s az egyértelmûen kimondta: „Nevezett halála nagy valószínûséggel heveny gégefõgyulladás következtében létrejött légzéselégtelenség miatt állott be. Szabálytalan volt a légzése. orvos. Pillanatokon belül elküldtek minket. reagál is! – Nem hiszem el. Beleszúrt a torkába egy injekciós tûvel. –Az ön családjában állt-e valaki kapcsolatban az igazságügyi orvosszakértõvel? –Nem. Kónya doktornõ jött oda hozzám a civil ruhás férfival. és letette. Ekkor kijöttem. megfullad a gyerekem. mire elindultak vele a Lászlóba. amit nem értettem.

ami megmenthette volna Alex életét. hogy nem végezték el az azonnali légcsõmetszést. Felrótták a belgyógyászoknak. S volt . – Meghazudtol a doktornõ. hogy az anya benyúlt a gyerek szájába. Hibásnak minõsítették a gégészeti közremûködést. hogy a szájba nyúlás következtében és során valami sérülés következett be. hogy az anya benyúlt a gyerek szájába? – kérdi a bírónõ. Jelen van a tárgyalóteremben három igazságügyi orvosszakértõ is. vékony. halk szavú. de nem igaz. Amikor tehát Nagyszakáll doktornõ véres váladékot talált. amit mond! De ha igaz lenne. ha benyúltam volna a gyerek szájába – amit hangsúlyozom. hogy ne tegyem? És ha ilyen veszélyek állnak fönn. pedig ilyenkor szakmai elõírás a direkt vizsgálat elvégzése is. Kónya doktornõ csupán indirekt vizsgálatot végzett. az alkalmatlan eszközzel. szõkére festett.–Ezt szerettem volna hallani. miért nem õk felügyeltek rá. hogy elegendõ levegõhöz juttassa. Korábban számos szakértõi vélemény született. Láttam – állítja határozottan Nagyszakáll doktornõ. Nagyszakáll Zsuzsanna. az õ meghallgatásuk következik. –Hm – az ügyvéd csak ennyit válaszol. –A gazdasági osztályon dolgozott. udvarias hölgy. de aztán már nem. –Nem igaz! – sikít bele Kati. az anya a mosdó fölé tartotta a gyereket. besiettem a kórterembe – következik dr. amivel pedig próbálkoztak – hogy intubálták a kisfiút –. leírták. hogy ne fulladhasson meg? –Mennyi idõ telt el. –Látta ön. Az Igazságügyi Orvostani Intézet szakértõi is. harmincas. az arra enged következtetni. amely csak csecsemõk esetén lett volna elégséges. csupa nagy tekintélyû orvostól. –Este nyolc körül meghallottam az anyuka kiabálását. nem tettem! –. Nincsenek éppenséggel könnyû helyzetben. akkor miért énrám bízták a gyerekemet. s õ ezt elmulasztotta. hatvan körüli. körülbelül fél-egy percen át. mire megérkezett a másik doktornõ? – kérdi a bírónõ Nagyszakáll Zsuzsannától. aki a fülorr-gégész volt. akkor miért nem szólt rám a doktornõ. – Abban az szerepel. Mindhármukat hibásnak mondták. hogy elfogadták a gégészvéleményt. –Igen. szemüveges belgyógyász –. olyan kicsiny tubussal történt. –Négy-öt perc. pedig a tünetek alapján nem lett volna szabad ezt tenniük. A bírónõ a három doktornõhöz fordul: – Vádlottaknak van-e kérdésük az anyához? –Én megkaptam a rendõrségtõl az anyuka vallomását – áll föl Kónya doktornõ. Ribári professzor is egyértelmûen elmarasztalták a doktornõket. –És ez alatt még volt légzése a gyereknek? –Eleinte nehezített spontán légzése volt. ekkora gyereknél kevés volt ahhoz.

–Nos. s ezzel újabb és újabb idõpontok kitûzésére kényszerítik a bíróságot. Nagyszakáll doktornõ szájból szájba lélegeztetést alkalmazott – én ezt nem szakmai hibának. másképpen kellett volna-e eljárni? – hangzik az újabb bírói kérdés. más szakértõket idéz tárgyalásra. megnyomta a nyelvét. –Igen. –És amikor beállt az állapotrosszabbodás. –Igen. Legutóbb 2000 októberében. de ennek következtében állt be a halál. amikor kimosta a gyerek száját. s a másik férfi szakértõ is õt támogatja. s nem más. jó. nem kellett volna másként tenni. Az anya belenyúlt a gyerek szájába. ami történt. s ezzel idézte elõ mindazt. hogy az anya benyúlt a gyerek szájába. erre nem kellett volna számítani – replikázik Buda professzor. ezzel egyértelmûen számolni kellett volna – felel a középkorú szakértõ hölgy. járt-e bármilyen következménnyel. hanem hõstettnek nevezem! – jelenti ki a szakértõ professzor úr. –A gégészeti vizsgálatnál kellett volna-e számítani arra. természetesen én vagyok a hibás mindenért! –Sajnálom. amelyben a korábbi szakértõi vélemények zöme egyetértett: a hibás diagnózis és annak alapján a helytelen kezelés volt Alex halálának oka. ez a sors kegyetlen tragédiája. –Nem. A következõ tárgyalás már 2001-ben lesz. –Persze! – áll föl Kati –. mert a nyelv megnyomása komoly baj forrása lehet. nem jelennek meg a tárgyaláson. az idõs Buda professzor így felel: – Csak az anya távollétében válaszolok erre. Pedig Kónya doktornõ egy korábbi tárgyaláson ezzel ellentétes véleményt fogalmazott meg: – Az anya.még egy döntõ jelentõségû momentum. rögtön kettõt is: –Nem. A bírónõ nem lát más kiutat: újabb szakértõi véleményeket kér be. s ez okozta a történteket. Akik ezután újabb és újabb tárgyalásokra nem írják meg véleményüket. s azonnal megkapja a férfiválaszt. másképpen – felel a szakértõ hölgy. hogy bekövetkezhet súlyosabb helyzet. belenyúlt. A szakirodalom szerint ilyenkor nagyon óvatosan kell eljárni. szóval én öltem meg a fiamat! Persze. például gégefõgyulladás is? – kérdez közbe a bírónõ. *** . Amikor tehát most a bírónõ arról kérdi a szakértõket. –Nyugodtan mondja elõttem! – szól Kati. Ez volt az oka a gyerek halálának. teljesen korrekt volt az eljárás.

Húsz év körüli. mit mûvelhettél Te ott bent ezzel a gyönyörû csajjal! – villant át benne. méh. és azóta szédülök. Visszahúzta az ajtót. beugrott az autóba. s amint a férfira pillantott. tán a vérnyomásom is leesett. egy lélek nem várt a folyosón. gyorsan adott valamicskét enni a kutyának. ekkor történt. Úgy érezte. – Mi a bánat ez? Nincs nekem soha semmi bajom. s nekifogott a folyosó egyik szekrényébõl gyógyszereket behordani a benti tárolóba. szó nélkül kérdezte õt: mi újság? – Azt gyanítom – nyögte ki. és megvizsgálom. alig fér el a szájában. amikkel viszont nem szabad törõdni! De ennek itt fele se tréfa! Beszaladok. Addig foglaljon helyet! – a doktor elõzékenyen mutatott a fapadra. nem fájt. kifejezetten azért vagyunk itt! Éppen csak elugrom pár percre. és azóta egyre rosszabbul érzem magam. Dél volt. A vizsgáló ajtaján kilépett a gyönyörû nõvérke. Valami megcsípett. –Hú. Soha nem tapasztalt mértékben száradt ki a szája. meg olyan furcsán érzem magam. A csípés helyét sem tudta megnézni. Szúnyog. elvégre elsõ látásra szinte megigézte a nõvérke. –Oké. Ám nem is jött senki. halálra fogja unni magát. s majdhogynem féltékenységet érzett. se ki. Az orvos kérdõn fölvonta a szemöldökét. azt hiszem. kis türelmet kérek. Ott flangált . megmutatom iparosnak! Összekapta magát. allergiás rohamom lehet. hogy megcsípte valami. leszámítva a különbözõ nyavalyáimat. hányingerem van. furcsán csillogott a szeme. Ám ekkor erõsebben kezdett szédülni. csinos nõvérke dugta ki a fejét: – Igen? –Nõvérke. s azon kezdett mérgelõdni. szólok a fõorvos úrnak – mosolygott kedvesen a lány. rögtön jövök vissza.Érezte. a földön nincs még ilyen egészséges ember. darázs? Valami más? Nem látta. kóválygok. persze. Megtenné. úgyhogy fogalma nem volt róla. ismét õ nyitotta ki. mint én vagyok. Vagy fél óra múlva azonban furán kezdte érezni magát. hason fekve olvasott. se be. mert épp a háta közepén volt. de ott maradt az ajtóban. mint felejthetett el újságot. vidám doktor. Volt sürgõsségi ellátó részlegük. allergiás rohamom van. könyvet magával hozni. mi a szösz ez? –Na. Fulladok. izzadok. Nem telt el több két percnél. jóképû. egyenesen oda tartott. hogy megvizsgál. valami megcsípett. Különösebben nem is törõdött vele. mert most már valahogy nehezére esett megszólalnia –. Visszaült. duzzad a nyelvem. s pillanatok alatt a kórházba ért. Halkan bekopogott hát a Vizsgáló feliratú ajtón. Kilépett a fõorvos úr. kicsit szédült és – ami a legérthetetlenebb volt – megdagadt a nyelve. Napozott a kertben. negyvenes. az anyád.

de szépséges! – indult meg a férfi szokásos belsõ monológja. ha hátat fordított. hadd leheljek beléd! Nem akarok Tõled semmi mást. fogadj Magadba. gyere. hanem a csupasz kis gyönyörû popsija. – Úgy tûnik. csöppnyi véggel. Mintha fölakasztották volna. hadd nézzek a köpenyed alá. az utolsó pillanatban ott. Óh. meg se bírom már mozdítani a nyelvem. nagyon jó. vigyázz rám! Látod. khmm. most gyere Te is. nem is barna a mellbimbója. Vagy megnõtt? Ha ez a tünemény tovább illegeti magát elõttem. gyere! A férfi meghalt a kövön. milyen sima lehet. le is fekszem ide a kõre a lábaid elé. milyen kerek. egyre dagadtabb nyelvemmel! Amit most ki is köpök. khmm. édes kicsi szívem. Jaj. így. . – Atyavilág. bújj hozzám. így. csak hogy simogass meg egyetlenegyszer mindenütt. de szomjas vagyok. egymagában. az nem is a bugyija volt. a folyosó magányában ejakulált. gyere velem együtt. jaj. így maradok hanyatt. amin eddig gyönyörködtem. már nem is vonaglom olyan nagyon. nincs rajta melltartó. hanem az a ritka gyönyörû rózsaszín. icipici udvarral. ezzel az egyre nagyobb. nem is nyomkodni! Úristen. hadd lássam azokat a pirinyó pihécskéidet. mert nem fér már el a számban. a nagy melegben csak vékony fehér köpeny feszült rajta. A halál oka allergiás roham volt. nem csak a nyelvem fog megduzzadni. igen. nagyon finom. így. gyere. ha a körmeimmel végigszánthatnám! És aztán a nyelvemmel is. és még mit látok? Hiszen tangabugyi van rajta. Az ilyet tekerni kell. a tanga bevágását. annyira összeszáradt. mit nem adnék érte. lépj át rajtam. nagyon jó. A fõorvos úr – akinek valójában semmi. most gyere fölém.õelõtte. abbahagyom ezt a hülye görcsölést. de semmi köze nem volt a nõvérkéhez – még csak a második fogásnál tartott az ebédjében. ülj rám. ne hagyj itt! Ne azokkal a gyógyszerekkel foglalkozz. csak egy pillanatra engedj Magadba! Látod.

és azt elküldte laborvizsgálatra. hogy ennek legegyszerûbb elemét nézzük. ez heveny leukémia – azonnal be kell feküdni kórházba. akik ehhez hozzáférnek. már ha elveszíti a pört. Hatvannyolc éves.Egyedül nem megy A mûhibaügyek – no pláne a perek – döntõ többsége profi ügyvédekkel. s bevallotta: fogalma nincs. hamarosan elmúlik minden panasza. Kõbányán él. A férfit még aznap este bevitték az István Kórház III. Szükségesnek látták elvégeztetni a terheléses szívvizsgálatot. igen-igen agilis asszony õ. mifenét is. 18-án este már annyira rosszul volt. Hiszen az magától értetõdõ. az ügyeletes orvos hozzátette: szerinte mindezt az eddig beadott gyógyszerek okozták. Alapos vizsgálat után azt mondták. Igaz. az elõzetes szakértõi vélemény elkészíttetése is pénzbe kerül. komoly. Háromnaponta jött beadni az injekciót. S a kórházban két héten át vizsgálgatták. már nincs rá szükség. A felvételi lapra azt írták: magas láz. hiszen a szakértõ sem dolgozik ingyen. 22-én a körzeti orvosnõ levetetett vért a nõvérrel. most hát meglepõdött. máj-. Ott teljes mértékben negatív szívlelet . lép-. lázcsillapítót – csak elmúlik a baja. õ megvizsgálta. nagy jogi apparátussal zajlik. Adott antibiotikumot. meg tudják fizetni. arra átvitték a Honvéd Kórházba. Már mindazok számára. nyirokmirigymegnagyobbodás. Belosztályára. Másnap aggasztó hírrel érkezett: nagyon rossz a lelet. Ám mi történik. és mégis ki akarja harcolni vélt igazát? Neki nincs más választása: egyedül kell birokra kelnie a teljes jogi gépezettel. Kihívták a körzeti doktornõt. nem tudott mit kezdeni a lázzal. lehet. a lázcsillapítón kívül semmi. tizenkét mûtétje miatt. Soha nem volt semmi komolyabb betegsége. általuk fölkért szakértõkkel. de férje egész szépen keresett.és mellhártyagyulladás lezajlófélben van. de a láz nem szûnt. aki indította. Ezt teszi Szentes Péterné is. 1981-ben százalékolták le különbözõ betegségei. sok éve még csak orvoshoz sem kellett mennie. nem okozott nagyon nagy gondot a megélhetés. mi baja lehet. de semmi gyógyszert nem adtak. lett légyen bármi is. Április 5-én Péter. a Szárnyas utcában. hogy a felesége kihívta az ügyeletet. utalják õk kórházba. aztán vállalni kell kockázatként a perköltséget. hogy az ügyvédeknek munkadíjuk van. illetéket. ha valaki nem tudja megfizetni mindezt. a kétoldali tüdõ. igen magas a fehérvérsejtszám és a sülylyedés. a férje belázasodott.

a férjének soha semmilyen szívpanasza nem volt. de ennek kimondásával a maguk részérõl lezártnak is tekintették az ügyet. Ott azt tanácsolták. A halált közvetlenül elõidézõ betegség: koszorúérelmeszesedés. Rázta a hideg. kint a folyosón várta a feleségét. amely mindent rendben talált. Az ORFK Életvédelmi Alosztályához fordult. és abban miért nem szerepel a transzfúzió? Szentesné számára túl sok volt a kérdõjel. Május 9-én kezdték el a kezelést. a halál oka: keringési elégtelenség. panaszt tett. Leült a férje mellé. Az asszony nem értette a történteket. azt megállapította a bizottság. Május utolsó napján elballagott a Magyar Orvosi Kamarához. s elõadta panaszát. Így a bíróság . Vért adtak. az ágyára fektették. A bírónõ végighallgatta. Bevitték a kórterembe. nem volt rá pénze. hogy az elkövetett hibákért megbüntessék a vétkeseket. majd nyilatkozatra kérte: büntetõeljárást akar indítani vagy polgári. Fölkereste hát a Fõvárosi Bíróságot. azt beadta. ha bármi baja van. majd Tonogen injekciót kért. Ezt nem tudta vállalni. az a fontos. azt miért kezelnék transzfúzióval. kóros elváltozást nem mutatott ki. Miért adtak Tonogen injekciót. úgy érezte. remegett. amennyit a halottvizsgálati bizonyítványba is írtak. s Szentesnével annyit közöltek. A transzfúzió után. majd hirtelen sokkos állapotba került. délután négykor engedték fölkelni. majd úgy döntött: etikai kérdés itt nincs. kérje az István Kórház patológiájától a hatósági boncolás elvégeztetését. amint azt a rendeletek elõírják? És az általuk kiadott halottvizsgálati bizonyítványnak miért nincs kitöltve egy csomó rovata. Igaz. a férje halála valóban rendkívüli halálnak minõsül. ezt nem szokták? A beadott vér viszont okozhatott keringési elégtelenséget. de azt a választ kapta. forduljon rendõrséghez.készült. bírósághoz. miért nincs begépelve az orvosok neve. aki hamarosan meg is érkezett. Ám négy óra negyvenötkor a férfi nagyon rosszul lett. az nem õ dolguk. az ügyeletes orvos hosszan nézegette a kórlapját. A kórház patológiája elvégezte a boncolást. Kérte. végeztesse el õ maga. de akkor addig fizesse is a hûtõházi tárolást. s ez logikusnak is látszott. Akkor hogy halhatott volna meg szívbajban? Ám ha tényleg koszorúér-meszesedése volt. miért nem rendeltek el hatósági boncolást. Novemberben az etikai bizottság tárgyaláson meghallgatta õt. beszélgettek. kártérítési pert? Õ a büntetõt választotta. így tényleg el kellett volna végezni a hatósági boncolást. Szentes Péter – a felesége karjában –azonnal meghalt. A belgyógyászat egy nappal a transzfúzió elõtt kért a Honvéd Kórháztól szívkivizsgálást. amely sokkos állapotban állítólag azonnali szívleállást okoz? És a halál bekövetkezte után miért az István Kórház patológiája boncolta föl a férjét.

amit elõadott. majd tárgyaláson szóban is elmondta: az orvosi kezelés teljességgel rendjén való volt. hogy annak számít az is. kimondja. becsatolva az igazolást. Közülük az úgynevezett elõadó már a legelején furcsa fölütést ad a történetnek. Én azt gondolom. Elindította a kártérítési pert. mert nem tudott belenyugodni férje elvesztésébe. s leírta. teljes költségmentességet tetszett adni nekem! –Igen de az nem mentesíti önt az ügyvédi munkadíj és a szakértõi díj megfizetése alól. valamint az állam által megelõlegezett 16000 Ft eljárási illeték megfizetésére. A szakértõ a kórház boncjegyzõkönyve alapján rendben találta a történteket. hogy be is kelljen tartani. A rendõrség megszüntette a nyomozást. ezeket csak a halála után írták le. Ügyvédet ehhez sem tudott fölkérni. s kötelezte õt 15600 Ft perköltség. Ennek alapján a bíróság elutasította Szentesné keresetét. amely a rendkívüli halálesetekrõl szól. –Micsodát? –Illeték-feljegyzési jogot. az iratismertetést ezzel kezdi: – Felperes azért indított pert. A legfõbb ügyész aztán szintén. A Pesti Központi Kerületi Bíróság új igazságügyi orvosszakértõt rendelt ki. Honnan vegyek elõ én ennyi pénzt? –Azt én nem tudom – zárta le a vitát a bírónõ. –De nekem nem ezt tetszett ígérni. Írt a fõvárosi fõügyésznek. –Kíván még valamit elmondani? –Igen.feljelentésként értelmezte mindazt. Ez ellen beadta a fellebbezést. amelyet az ügyészség elutasított. – Mit mondjak. s mint ilyent. kérte a költségmentességet a pörben. továbbította a IX. Soha nem kezelték sem leukémiával. ha valakinek a . Az a rendelet. fenntartom. Fellebbezett. Ahol feljelentés-kiegészítést rendeltek el. Panaszt tett. nekem az elején azt tetszett mondani. aki ismét kizárólag a kórház saját boncjegyzõkönyvébõl dolgozott. igazságügyi orvosszakértõi véleményt kértek. három bíróból álló tanácsban. Kerületi Rendõr-kapitányságra. de egyebekben nem kívánt tenni semmit. szabálytalan volt a hatósági boncolás elmaradása. A férjem halálát orvosi hiba okozta. azt is elutasították. eléggé szabados jogértelmezés! –Fenntartja a fellebbezést? – kérdi az elnöknõ. a törvényeket azért hozzák. az illetékre nézve pedig illeték-feljegyzési jogot engedélyeztem. Az ítélet kihirdetésekor az asszony ettõl ijedt meg a legjobban: –De bírónõ. sem szívbajjal. hogy 32000 forintos rokkantnyugdíjból él. nem tudta elfogadni a történteket. –Igen. Az azt jelenti. kérem. aki ismét elismerte. hogy csak a per befejezésekor kell kifizetni. A Fõvárosi Bíróság 2000 júniusában tárgyalja az ügyet.

ha vérátömlesztéssel összefüggésben történik. tõle jól tudom – az a gyakorlat. A bíróság kitessékel. annak helybenhagyását kérem és perköltségben marasztalást! – Kiss Tibor Zoltán kórházi ügyvéd nem ismer irgalmat. Kifelé menet azon tûnõdöm. amely felperes keresetét elutasította. amikor nem rendelte el a hatósági boncolást. – Orvos-szakértõ nyilván nem írhatja le a kollégáiról. – Majd az indoklásban hozzáteszi: – A bíróság arra az álláspontra jutott. estig nem fogja abbahagyni. –Hol van ez leírva? – kérdez közbe a bíróság elnöke. Ezen ítélet ellen fellebbezésnek nincs helye. nem kérem – felel Szentes Péterné. ha aztán az ítéletének indoklásában mégis . például kéri-e másik orvosszakértõ kirendelését? –Nem. –Felperesnek van-e további bizonyítási indítványa. hogy törvénytelenségek történtek. majd visszahív minket. érdeklõdve hallgatja. próbálja végre elfogadtatni vélt vagy valódi igazát. az is rendkívüli halálesetnek számít. –Na de akkor mi mire föl döntsünk? Mi nem vagyunk orvosok! – keres egérutat magának a bírónõ. hogy a kórház nagy hibát követett el. Ám ha el is rendelik. –Abban csak azt tisztázzák. hogy – öcsém boncorvos. Hatósági boncolás esetén nyilván kénytelen lettem volna elfogadni annak megállapításait. helybenhagyja. hogy hibát követtek el. Dr. átadja a bírónõnek a rendelet fénymásolt szövegét. Az elõadó bíró szimpátiával. a professzor pedig dönt. De a férje halálát csak ön tartja rendkívülinek! –Nem. mi a teendõ rendkívüli halálesetben. annak ellenére is. s azoknak nyilván okuk volt.halála vérátömlesztéssel összefüggésben következik be. ez nem változtatott volna azon. ez nem így van! Tessék elolvasni! – és elõveszi. és ítéletet hirdet: – Az elsõfokú bíróság ítéletét. hogy felperes férjének halála keringési elégtelenség miatt következett be. a többi orvosról.–IM–BM rendeletben – felel a döbbenetes szakképzetségre szert tett asszony. láthatóan attól tart. Felperes 15 napon belül meg kell hogy fizessen plusz 3 ezer forint fellebbezési illetéket. számú Eü. Király Éva. – E rendelet e. hogy õ nem orvos. Min. a bírói tanács elnöke riadtan figyeli. Óriási lendülettel beszél tovább. csak a harmadik bíró unatkozik és szuszókál halkan. vajon miért szögezte le oly keményen a bírónõ./ pontja egyértelmûen azt mondja. kérem. –A 11/1983. annak ellenére. –Alperes? – vágja félbe a litániát a bírónõ. –Az elsõfokú bíróság ítélete helyes. –Annak alapján. hogy a boncorvos boncol. hogy a jogszabály szerint ez kötelessége lett volna. nem véletlenül volt szükség azokra.

az Emberi Jogok Európai Bíróságánál 59057/00. Szentes Péterné nem adja föl. – Miért pont orvos? – kérdeztük. Akkor nem tudtam. hogy állást foglaljon orvosi szakkérdésben. megdöbbenve meséltem anyukámnak. hogy a zsidók irtják a keresztényeket? –Igen. Nagy bérházban éltünk. –Áhá! Tehát Maga úgy gondolja. nem értettem az egészet. hogy irtsam a keresztényeket! – szólt az egyértelmû felelet. ezek az általam leírt orvosi mûhibák . törvénytelenség férje halála ügyében. –Mármint az. – Azért. nemsokára kezdõdnek a különbözõ filmek az ilyen-olyan tévéken. amit kimondott. Amint elolvastam a maga könyvét az orvosi mûhibákról.följogosítva érezte magát. én nem voltam még tízéves. gyerekek sokat játszottunk együtt. Egyszer beszélgetés indult: ki mi lesz. Ez tudatos tendencia. mert mesélne valamit négyszemközt. szabálytalanság. –Az ötvenes évek elején történt. gondosan öltözött hölgy mellém szegõdik. a könyvtárba hívnak író-olvasó találkozóra. szám alatt iktatták be kérelmét. –Azért. Ma már értem. abban is fölfedeztem a rendszert: ezek nem emberi hibák. az. és kimondja. érdeklõdõk. Bõ másfél órát beszélgetünk. hanem koncepció. jól ápolt. ha megnõ? Sorban elhangzottak a válaszok. kérdi. majd érezhetõ az egybegyûlteken. Majd tízéves forma. Nem véletlenül történnek ezek a dolgok. Egy ötven körüli. hogy irtsam a keresztényeket? Ezt mondta a tízéves kisfiú? – hitetlenkedem a sötétben botorkálva az asszony mellett. s mi. –Merthogy õ zsidó volt? –Hát persze. mint az ország jó része. Strasbourgban. eléggé kiábrándultak és reménytelenek. jólfésült kisfiú következett: – Én orvos leszek! – jelentette ki határozottan. Ez egy mindent átfogó program. Mindenesetre egyet biztosan látni fognak Strasbourgban: Magyarországon egyelõre Presser Gábor dalát fújjuk: – Egyedül nem megy! *** Békásmegyerre. hogy – mivel a Magyarországon létezõ valamennyi jogorvoslati lehetõsége kimerült – ott bírálják el: történt-e hiba. elkísérhet-e. ami nemcsak az orvostudományra terjed ki. a mozdonyvezetõtõl a varrónõig. Vagy ötven kedves ember. –Saját két fülemmel hallottam! Ezt mondta. ideje hazaindulni. hanem az élet rengeteg más területére is.

rengeteg zsidó és nem zsidó orvos és nem orvos barátom. én magam például zsidó vagyok. ez nem jelent semmit. picit szégyenkezve. Bár kicsit azért vadul hangzik ez az egész. –Hát ez érdekes felfogás! Nézze. nagyon jó vagyok férfiként az ágyban! De azért köszönöm. az csupán azt jelzi. –Furcsa. ott jó adalék lehetett volna. nekem is van dudor a koponyám hátulján. így van. de soha nem is hallottam. nem gondolja? –Még azt is tudom. hanem éppen hogy szándékosan? A zsidó orvosok irtják a keresztényeket? –Igen. eddig úgy tudtam. és elteszik láb alól. . hogy elmondta. hogy nem akkor mesélt nekem errõl. én eleddig errõl nemcsak nem tudtam. amikor Röpirat a zsidókérdésrõl címû könyvem írtam.nem véletlenül történnek. ha ott van egy dudor. Milyen kár. ismerõsöm van – de bizony. haverom. Persze lehet. a zsidó orvosok vizsgálat közben megtapogatják hátul a beteg koponyáját. bevallom. már jön is az orvosi mûhiba.

ezerkétszáz lelkes község ez. Erzsi hasát is megnézte. Ilyen helyen ez a szokás. meg kell nyerni a szülõket. Erzsi postaforgalmit végzett. és rendszeres helyettesítõje lett hol itt. mamája a háztartást vezette. Fiatalon ismerkedtek össze. bulizni jártak. doktor úr? –Semmit. doktor úr? . Szegõdi Gábor ultrahangozta. akit fölkér fogadott orvosának. 17 hetes terhes korában dr. alsó végtagok. amikor itt járt a pápa Magyarországon. majd menet közben megismeri az ottani doktorokat. mamája a helyi tsz-ben dolgozott. római katolikusok. most már jöhet a gyerek is. Szegõdi doktor ismét végigfuttatta rajta a gépet. néhány kilométerre Hévíztõl és Keszthelytõl. Tihamér kijárta a mezõgazdasági szakmunkásképzõt. –Valami baj van. misére. alsó végtagok. úgyhogy teljességgel rendben lévõ volt. jól érezték magukat. hol ott a helyi postahivatal vezetõjének. s annak alapján kiválasztja azt. nagy ünnepeken el is járnak a templomba. hogy Erzsi akkor esett teherbe. Elõször. Kis. sima. Vallásosak mindketten. s csak az asszisztensnõnek diktálta: – Két hét múlva kontroll. Erzsi papája a kõbányában volt mûvezetõ. Saját házat építettek. Erzsi 92 éves nagymamija is megnyugtatta õket: jó vér csörgedezik az ereikben – úgyhogy nyugodtan.Fanni lábak nélkül Az Illés házaspár Reziben él. Tihamér papája építõipari munkás volt. hatszor végeztek ultrahangvizsgálatot is. s szintén a kõbányában kezdett dolgozni. Mindkettejük családjában sok-sok generációra visszamenõleg mindig mindenki egészséges volt. mire összeházasodhattak. nem úgy megy az. boldogan várták a babát. Erzsi azért rendszeresen járt a nõgyógyászatra a keszthelyi kórházba. jövök. hogy csak piff-puff. Úgy gondolta. Nem is volt semmi gondjuk. az egész falut. –Az mit jelent. jönni kell két hét múlva is ultrahangra! –Jó. megint azt dörmögte: –Két hét múlva kontroll. öt teljes évig jártak együtt. futószalagon zavarta át õket. csak azt. nemigen foglalkozott a kismamákkal. Morc ember volt. aztán újabb öt év után azt mondták: na. El is jött a megbeszélt idõpontban. eseménytelen terhesség volt.

Tihamér reggel nyolcra ért vissza a kórházba. õt fogja fölkérni orvosának. de az is háttal. Erzsi megkérdezte: – Doktor úr. Rizsányi László végezték a mûtétet. de hiába kérdezett bármit. Papp doktorral a folyosón . mennyire tágul. Aludt tovább. Dr. megvizsgálta Erzsit. hogy császár lesz. Iszonyú nehéz volt a feje. nem tért magához. –De megvannak? –Persze hogy megvannak. Papp Mihály eléggé nagynak találta a magzat fejkörméretét. erõs volt az altatás. senki nem válaszolt. s amit hallott. alig-alig bírta kinyitni a szemét. Éppen Erzsi rokona volt a mûtõben a szolgálatos csecsemõs nõvér. Nem akart. Amint õ huzigálta a gép érzékelõjét. Erzsi persze minderrõl semmit sem tudott. arra. hogy ezt látni kellett volna. –Dehogyisnem. hogy lehettek ilyen marhák. emiatt megállapodtak: császármetszéssel kell megszületnie. megszül-e. hiszen korábban fixen megállapodtak. hogy eléggé sokat iszik – magából kikelve üvöltözött Papp doktorral. nincs semmi. attól még inkább kába lett: –Nagy baj van! A babának nincsen lába! Visszazuhant az álomba. 1992. próbálja fölébreszteni. Erzsi addigra sejtette. csak belógnak a kismedencébe. ezért még kétszer megnézte ultrahangon. szimpatikusabb volt a többieknél. A kismedence takarásában vannak a gyerek alsó végtagjai. Ám õ éjjel kettõ körül arra ébredt: fájásai vannak. Vagy két órát feküdt a vajúdóban. ráér akkor visszajönni. május 1-jén délelõtt Papp dr. Késõbb elmesélte: Rizsányi doktor – akirõl köztudott volt. Kérem a következõt! Harmadik alkalommal dr. –Mindene megvan a babámnak? –Ne izguljon. hogy Papp doktor paskolgatja az arcát. Papp Mihály és dr. Tihamért hazaküldték: reggel fél nyolc-nyolc elõtt ebbõl úgysem lesz baba. Fannit újraéleszteni kellett. Ugrottak a kocsiba. Valamint azt is: a gyereket. nem látszanak. mindent rendben talált. Már a kórteremben ébredt. megcsináljuk a császárt! – És Erzsit elaltatták. Igaz. látja a baba lábait? –Miért ne látnám? –Mert az elõzõ két ultrahangon a Szegõdi doktor mintha azt mondta volna.–Nem. nagy lesz. Aztán bejött Papp doktor: –Nem érdemes tovább várni. Farfekvéses volt a gyerek. azt mondta. mindene rendben van! Erzsi megnyugodott. Nem értette ugyan. száguldottak be a kórházba. õ aludt. Papp Mihály végezte az ultrahangvizsgálatot. várták.

* Erzsi ott maradt egyedül. Igen. adják Fannit intézetbe! Ne is nézze meg. a bal combközéptõl. de ha most ezt a gyereket hazaviszi. Erzsi befészkelte magát férje vállára. együtt bömbölt vele. és ujjproblémái is vannak a kezein! –És Erzsi? –Fönt van az osztályon. mint gyakorló szülõ. azt tanácsolom. s onnantól az egész család egyfolytában sírtzokogott. a középsõ és a gyûrûsujja van teljesen összenõve. –Hozzá akarok menni! – Nem tudta fölfogni. valami nyugtatókat is beadtak neki. tönkreteszi az egész életét! –Pontosan mi van vele? –A jobb lába tõbõl hiányzik. s bõgött tovább. összekeveredtek kettõjük könnyei. Tihamér leült az ágya szélére. Tihamér átölelte a feleségét. és a párnába fúrta a fejét. és menj el anyukámékhoz! Nagyon várják már a híreket szegények. mint én. csak sírtak. –Õ jól van? –Jól. csak sírt tovább. különszobába tettük. mert aztán többet nem akar gyereket! Szülhet még egészséges babákat. Az orvos kiment. valamint mindegyikrõl hiányzik a legfelsõ ujjperc. Délelõtt tíz körül bejött Papp doktor: –Én. s pillantásából azonnal megértette: nem álmodta. Mondd el nekik. most született az elsõ unokájuk. igaza van! . s Tihamér nem volt képes vigasztalni. hogy mit mondtak neki nemrég. A háromágyas kórteremben Erzsi egyedül feküdt. Nyomorék. az orvos félrehúzta õt az ablakmélyedésbe: – Nagy baj van! A kislánynak nincsenek meg a lábai. újra fölcsuklott belõle a zokogás. Erzsi kinyitotta szemét. teljesen. Erzsi újra és újra visszaaludt. drágám! – hüppögött Erzsi –. s õ – még mindig bódultan a nyugtatóktól. Biztos igaza van! Õ mégiscsak orvos. ránézett a férjére. mi történt! Tihamér el is ment. Egyikük sem szólt egy szót sem.találkozott. megfogta a kezét. küszködve a hasán ejtett hatalmas vágás fájdalmaival – próbálta végiggondolni a doktortól kapott tanácsot. Ám ahányszor fölébredt. –Menj haza. Erzsi nem tudott felelni. Aludt. amit az orvos közölt vele. a feleségét akarta látni legelõbb. A bal kezén a mutató. de a középsõ és a gyûrûsujja össze van nõve. mûvelt ember! Jobban látja az ilyesmit. nincsenek körmei. A jobb kezén három ujja van.

Tihamér eltüntette a lakásból a kiságyat. Bejött egy gyerekorvosnõ – a férje Tihamérnak és Erzsi papájának a fõnöke a kõbányában –. Nem engedte magához Fannit. el a cumikat. Másnap az anyukája is próbálkozott: – Igenis a Te gyereked! Nem dobhatod el! Nem küldheted intézetbe! Te szülted. õ pedig hihetetlenül elgyengült. nem engedte behozni a szobájába a babát. azt se látják? –Jaj. hiába kérték. Amíg az orvos be nem jött ezzel. ami érte. hogy képtelen volt módosítani véleményén. Anyuka. mit érdekel engem. Papp doktor tanácsának adta meg magát. a babafürdetõt. sírt végeérhetetlenül. ha Erzsi ezt akarja. hogy nem vették észre? Az ultrahangvizsgálaton ha nagyon akarják. –Nem. a gyerek nemét is meg tudják állapítani. Ahhoz erõs lélek kell. hagyjál. a hintõport. Apukám. A gyerekorvosnõ azonban karon fogta. hogy azt meg nem látják. Tihamér ment be a kórházba elintézni az intézeti papírokat. a babákat. egy se? Ha feje nem lett volna. Feküdt egyedül a kórteremben. kislányom. õ mást javasolt: – El kell fogadni Fannit olyannak. Egyszer már döntött: a gyereknek intézetbe kell kerülnie. nem akarom látni! Ne hozzátok ide! –Csak egyszer nézd meg! –Nem! – És sírt. meg sem fordult a fejében. Erzsit hazaengedték a kórházból. el a játékokat. majd errõl beszélünk késõbb! Eltelt hat nap. s végül abban maradt magával. olyan aranyos – nem. legalább nézze meg. s akkora volt a lelki trauma. a pólyát. hogy Fanni beletartozik! Másképpen soha nem fogtok megnyugodni! Ha nem ezt teszitek. mondhatja azt: nem. a tiéd! –Nem. és azt kérdezte kislányától könnyben úszó szemekkel: – Hogy lehet az. legyen így. álláspontján. Nem volt hajlandó szoptatni. és sírt. a pelenkákat. Erzsi az elsõ szónak. a popsikenõcsöt. nem viszik haza – s ebbõl már nem bírt engedni. hagyjál te is! Tihaméron hatalmas tanácstalanság vett erõt. És a lakás üressé vált. a csörgõt. Erzsi érdekét nézte legelõbb. hogy joga lenne nem fogadni magához a gyerekét. hogy ha odahozzák. a kiskádat. Másnap bejött Erzsi papája is. neki nem volt lába. Hiába könyörögtek neki. mindörökké bûntudatotok lesz! De már késõ volt. nem és nem! Nem akarta látni. amilyen! A Te gyereked! Nektek igenis ez a jövõtök: föl kell õt nevelnetek! Úgy kell fölépíteni az életeteket. Hogy van az. nem. a saját kislányát.És Erzsi nem engedte magához elsõszülött egyetlen kislányát. ki mit nem látott? –Na jó. és bevitte az újszülöttosztályra: – . Ám most már másképpen látta ezt.

hogy lehessen rájuk protézist tenni. hogy nem volt lába. nem voltak lábai. s kezeinek rendellenessége is alig. hozzuk haza! Tihamér már azóta ezt szerette volna. családtagok. Közben már olykor furcsákat mondtak egymásnak: –Nem tõlem fog megtanulni beszélni. s hazavihették Fannit. Nem mert a gyerekhez hozzáérni. bajuk. Semmilyen stresszt. Az elsõ héten Tihamér még otthon volt. Állt a kiságynál könnybe lábadt szemmel. A gyerekét. de lássa egy pillanatra! Gyönyörû. Erzsi fölkelt reggel. Fölmentek a gyerekosztály fõorvosához. s azok egy része is összenõtt – de a kislánya volt. mennyire. mosdatta a lányát. Erzsi egy héten át reggel bement a kórházba. mert nem tehettek mást.Legalább nézze meg! Ki se bontjuk a pólyából. kevesebb ujja volt a kezén. . rossz érzést nem okozott már. hogy hiányoznak a lábai. aranyos gyereket. hogy hibás a keze. Letelt az egy hét. szabályos babát. A lányát. hogy látta a babát. Pontosabban nem voltak tisztában vele. És megszûnt minden bánatuk. * Fannin számos mûtétet hajtottak végre – egészen pici korától kezdve. pelenkázta. Akarta. és valósággal félt az üres lakásban. hogy látta a bûbájos. Hiszen Fanni egészséges. csak testi fogyatékos. Egy szép. S a szülés utáni harmadik hét péntekén Erzsi végre kimondta: –Te. –Vajon tényleg jó sora lesz abban az intézetben? Õ rlõdtek. addig nem adom ki! Nem volt mit tenni. ahol még valakinek tartózkodnia kellene. hogy tehetnének mást is. hazaviszik Fannit. s ott volt estig. Igaz. és meg se merte mondani Erzsinek. aztán mennie kellett dolgozni. Ki is bontotta a pólyából – és egy tündéri kislányt látott. Széjjelválasztották kezein az összenõtt ujjak egy részét – amit lehetett. Hazament. A pólyától nem látszott. igaz. És a fõorvos nem adta ki a gyereket. Jöttek a barátok. s Erzsi megnézte Fannit. Fölrángatta magára a ruháit. vitatkozni nem mertek. megnézni Fannit – persze mindenki nagyon félve. Elfogadták Puklics doktor feltételeit. Kétévesen megoperálták a lábait. Szoptatta. S azóta veszik az akadályokat sorra. alig-alig merték egymásnak is kimondani. közölték vele. Puklics doktor azt mondta: – Járjon be egy hétig szoptatni. és rohant át a szüleihez – ne kelljen egyedül lennie ott. Szombaton már be is mentek a kórházba. tündéri kislányt látott.

abba bele kell ülnie. mint a csík. hogy a bal oldali végére illesztettek egy olyan elemet. Ám gyakran gondol egyet. Nemrég pedig olyat kapott. mintha gombot varrtak volna rá. ahogy az a nagykönyvben meg vagyon írva. Igaz. játszani a többi gyerekkel. A lakásuk tele van . és a végén volt egy befelé hajló. fölemeli az egész felsõtestét. neki mi a legjobb technika: két karjával elõrelöki magát. ha a WC-t kellett használnia. ahhoz le kellett vennie a mûlábakat. mert ez a pluszelem a pici lábfejkezdeménnyel állandóan beleütõdött a jobb lábába. csak kevéssel hosszabb lábcsonkja mered az égnek. tehát le is tud ülni vele. amibe az a kis lábfej belecsúszott. s kézállásban indul el. amit csak lehet. Az új mûláb egyik oldala úgynevezett csípõkosaras. Hiszen eddig. közben valami egészen keveset tud segíteni két pici lábával is az elõrejutásban. csökevényes. Reziben. hopp. de ma már füvön vagy más egyenetlen talajon is majdhogynem biztosan jár vele. Azt a mûlábat úgy készítették neki. a másik oldalát pedig rácsatolni a hosszabbik lábcsonkjára. amely inkább csak esztétikai jellegû volt: menni nem tudott vele. Csak a teljes látvány nem ugyanaz: hiszen Fanninak a feneke után mindössze egy icipici és egy. ami már csuklik is térdben. S abból aztán egyedül jött rá. pici lábfejecske. mert merevek voltak. ha evéshez leült. A másodikat már arra szánták. Mint a tornászok vagy a strandon magukat produkáló izompacsirták: kézen állva közlekedik. Még mielõtt megkapta volna a mûlábakat. fordítva látja õket. majd ismét elõrelapátol a karjaival. nem lehetett azokat behajlítani. Ám alig tudott vele menni. Most azonban nemsokára iskolába megy – komoly nagy nõ már Fanni –. A harmadikkal elindult – persze csak kézen fogva. mintha lenne lába. Úgy iramodik a lakásban ide-oda ezzel a módszerrel. karjai között átlendíti a felsõtestét. és kúp alakúra formálták a combja végét. hogy így löködné magát elõre. de ez egyáltalán nem zavarja. bûbájos kislány. normál suliba. A bal combcsonkja ugyanis enyhén hajlott volt. de nem bizonyult megfelelõnek. Ezért ezt a csökevényes lábfejet leoperálták. gyakran kimegy kézen állva az utcára is. Fannika! Elõször olyan mûlábat kapott. elkezdett mászni. De az nem zavarja. ott viszont segítség nélkül akar megoldani mindent.Mûlábakat. mégpedig rendes. de fölvehette. Az a végtagbimbó. s ahelyett. hogy megtanulhasson vele járni. A bal lábcsonkja végén kis kinövés van: olyan. A szülei odaadták neki a picike mûanyag lábfejet: –Ez lesz a te lábad. Jókedvû. Aranyosan cserfes. Nemcsak a kertben sétafikál így. s az akkor majdnem olyan volt. eleinte aprókat lépegetve. otthon. úgy pimaszkodik mindenkivel.

hogy a súlyos végtaghiányt az ultrahangos vizsgálatokkal felismerje. kellõ körültekintéssel jártak el. Errõl azonban nem itt. Tihamér valamelyik tárgyaláson találkozott Papp doktorral. rendû felperese Illés Tihamérné Erzsi lett. s hihetetlenül stabilan elindul kézállásban. Emiatt elestem attól is. hogy én semmiben nem vagyok hibás? –Majd most kiderül! – tért ki Fanni papája. Látja ám. Zalányi Sámuelhez. Lehet. Elõadta: „Az orvosok a szakmai és a jogszabályi elõírásokat betartva. Két kezét a földre teszi. II. Az orvos odajött hozzá. s annyit mondott: – Ugye tisztában van vele. méghozzá nem máshoz. méhben történõ elhelyezkedésére –öt vizsgálatot végeztek. amely az orvosok körültekintõ eljárását bizonyítja. és remélhetõleg soha nem lesz szükség az õ segítségére. hogy legyen valaki Fanni mellett. mint ahová az elsõvel. amit termel. hogy a terhesség megszakítását mint lehetõséget mérlegeljem. kell. Aztán összefutott a doktorral még egyszer a Honvéd Szanatóriumban. valamint Fanninak havi 17000 Ft járadékot és 350000 Ft vagyoni kártérítést kértek lakásuk Fanni állapota miatt szükséges átalakítására. de ha mégis… Erzsi a második terhességével – mindenki megrökönyödésére – ugyanabba a keszthelyi kórházba járt. * 1994 októberében a be a keresetet a Keszthelyi Városi Bíróságra. Erzsi papája ugyanis kötötte az ebet a karóhoz: ezt nem szabad annyiban hagyni. ez rosszul hangzik Réka. hogy az általában szokásos két rutin ultrahangvizsgálat helyett – tekintettel a magzat fekvésére. hanem a Na. hogy Papp doktor oda adja el a krumpliját.” A per I. mint dr. nem a nõgyógyászattal! – Az orvos nem reagált. de biztosan tudták: ezt kell tenniük. A keresetben 2800000 Ft nem vagyoni kártérítést. a testvér szempontjából. hogy a végtagok csak a magzat elhelyezkedése miatt nem regisztrálhatók. Ha õk egyszer nem lesznek. rendû felperese Illés Fanni. Közben azonban elindult a per. Aztán öt év múlva tesója is lett. A kórház a kereset elutasítását indítványozta. Samu! Belõled sem lesz jó orvos! címû fejezetben olvashattak. orvosi ténykedésük során õket mulasztás nem terheli… Rá kívánunk világítani arra a tényre. Persze szülei végigrettegték a kilenc hónapot. A jogi megfogalmazás így szólt: „Alperes kórháztól elvárható lett volna. És Fannit ez sem zavarja. földobja a csípõjét. Nem bírta ki szó nélkül: – Talán ezzel kellett volna Magának foglalkoznia már régebben is. Ehelyett többször is arra a hibás következtetésre jutott.lépcsõvel. ahol Tihamér dolgozik. Ezek .

Ennek megerõsítése nyilvánvalóan a vizsgálatot végzõ orvosok feladata lehet. Mivel az alperes orvosai biztos diagnózishoz nem jutottak. azaz a leggondosabban elvégzett vizsgálatok sem járnak mindig megfelelõ eredménnyel. illetve egyetlen alkalommal. de ez nekik nem sikerült.” Szóval az nem vetõdött föl bennük. hogy a terhesség megszakítását javasolják. ami tõle elvárható. 1992. akkor még sokkal inkább észre kellett volna venniük a lábak hiányát. az elmaszatolást. mulasztást vagy gondatlanságot nem követtek el. hanem büntetõjogi fogalmakat használ. Azt írta: „Figyelemmel arra. a végtagok egy részét látja. mulasztást vagy gondatlanságot. A szakértõ elfogadja azon alperesi védekezést. Figyelemmel arra.” Ebben a megfogalmazásban megint ott a trükk. hogy az orvosok mindent megtettek az esetleges fejlõdési rendellenesség megállapítására. január 30-án Papp doktor úgy vélte. Csupán a büntetõügyekben van ugyanis jelentõsége annak. és a többi a kismedencébe lóg le. Idézem tovább: „ Ismeretes. hogy az elsõ vizsgálatok eredménytelenségének birtokában más kórház hasonló vizsgálatát vegye igénybe. a kimosdatást. a veszprémi Igazságügyi Szakértõi Intézet szakértõje adott szakvéleményt. Megindult a jogi gépezet. hogy Keszthelyen e vizsgálatokat szakemberek végzik. A kártérítési pereknek mások a felelõsségi szabályaik. mert a pontos diagnózist idõben megállapítani nem sikerült. persze mindig jókora idõközzel. ez tipikusan az a szöveg. hogy ha már – éppen azért. itt mindössze az a kérdés: megtette az orvos mindent. ezért az alperestõl nem volt elvárható. A hasonló fejlõdési rendellenességek megállapítására vagy kizárására általában az alperes által is alkalmazott és rendelkezésére álló ultrahangvizsgálat ad megfelelõ módszert. amihez – ha fegyelmezett akar maradni az író – csak ennyit érdemes hozzáfûzni: no comment. . hogy az ultrahangvizsgálatoknak van bizonyos százalék tévedési rátájuk. hogy az orvos elkövetett-e szakmai szabályszegést. szakmai szabályszegést. Egyik tárgyalás a másik után. egyiknek a másikkal behelyettesítése nyilvánvalóan egyetlen célt szolgálhat: a teljes elmosást. hogy a polgári jogi perben nem polgári. Az alperesi kórház által végzett ultrahangvizsgálatok nagyobb száma nyilvánvalóan azért történt. Nagy László. így részükrõl nem volt elvárható. hogy a károkozás ne következzen be. szakmai tévedés áldozatai voltak. Ez óriási különbség! A kétfajta fogalomkör összemosása. kóros elváltozásnak még a gyanúja sem merült föl. hogy a végtagok fejlõdési rendellenességeinek megállapítása nem könnyû.során rendellenességnek. Az alperes az ultrahangvizsgálatok során a végtagokat soha nem írta le. Ám következtek a mellébeszélésnek még nagyobb példái is. Elsõként dr.” Azt hiszem. hanem ötször ultrahangozták Erzsit. mert nem látták a baba lábait – nem kétszer.

a Magyar Szülészeti és Nõgyógyászati Ultrahang Társaság elnökét. Maguk a doktorok. hogy az ultrahangvizsgálatot végzõnek gondolnia kellett volna fejlõdési rendellenesség tényére. Gyakorlatilag lehetnek azonban olyan szervezeti.* Egyik tárgyalás követte a másikat. január 16-án elvégzett ultrahangvizsgálat során kóros eltérést nem észleltek. testi vagy szellemi fogyatékosságok. mert nincsenek. amelynek során fejlõdési rendellenességre utaló jelet nem találtak. legfeljebb csak valószínûsíteni lehet… . az alsó végtagokat nem látták. számú Nõgyógyászati Klinika igazgatóját is. egyik szakértõi vélemény a másikat. azt igazán – önmagában attól. hogy Fannikának hiányoznak a lábai vagy sem. Az ítélet indoklásában aztán dr. feltételezésük szerint azért.” Így aztán a Keszthelyi Városi Bíróság megkönnyebbült sóhajjal elutasította Illésék keresetét. Papp Zoltánt. hogy azért nem látszanak a lábak. a lábak további része belóg a kismedencébe. január 30-án ismételt kontrollvizsgálatot végeztek. Két hét múlva. a SOTE I. A szakértõk és ellenszakértõk párviadalának eldöntésére végül a Sótonyi Péter professzor vezette SOTE Igazságügyi Orvostani Intézet bevonta szaktanácsadóként dr. amelyek miatt az élet értelmetlennek vagy értéktelennek látszik. Nem lehet figyelmen kívül hagyni azt. nem lehet mindig teljes bizonyossággal megállapítani a várható egészségkárosodás mértékét és jelentõségét. hogy amely okból a meglévõ élet kioltása nem engedhetõ meg. Jogunk a társadalom erkölcsi felfogásával összhangban mégsem engedi meg jelen állapot szerint ilyen esetekben az élet kioltását vagy a halál bekövetkezésének elõsegítését. Kérdés ezért. valamint igazságügyi orvosszakértõk állították: nem kellett volna. A combcsontok felsõ része látszott. szakmai szabályszegés. Nagy László igazságügyi orvosszakértõ véleményével egyetértve a fejlõdési rendellenesség fel nem ismerése diagnosztikus tévedésnek nem minõsíthetõ. ugyanabból az okból meg lehet-e gátolni a már megfogant élet megszületését. Balog Tamás bíró elképesztõ dolgokat írt: „ Az elsõfokú bíróság elõrebocsátja. A fõ kérdés természetesen az volt: észre kellett volna-e venniük az orvosoknak. hogy elsõdleges és alapvetõ … személyiségi érték az élet. úgy gondolták. Dr. az élethez való jog minden egyéb személyhez fûzõdõ jogosultságot megelõz. hogy nem látják – még nem kellett volna feltételezniük. A két lelet figyelembevételével nem állapítható meg. hogy a természet útjai sokszor kiszámíthatatlanok. mulasztás vagy gondatlanság nem állapítható meg. mert azok a kismedencébe lógtak. Ezt írták: „Az 1992.

sem jogásznak lenni. Ezt valóban nem köteles kideríteni az orvos? Szabad egyszerûen hasára ütéssel úgy döntenie. hogy nem látják a magzat végtagjait. hanem saját világnézete szerint hoz ítéletet! Tessék mondani: mi köze egymáshoz az emberölésnek és a magzat elvételének olyan országban. ez alperes jogi felelõsségét nem alapozza meg. hogy az ultrahangvizsgálatot végzõknek gondolniuk kellett volna a fejlõdési rendellenesség tényére. ha a bíró úr esetleg mélyen vallásos.Egyedül a közremûködött orvosok által is jegyzõkönyvezett észlelési nehézség volt megállapítható az ultrahangvizsgálatnál. ami tõlük elvárható volt? Ehhez aztán nem kell sem orvosnak. amint az tõle elvárható? Nem a legnagyobb gondossággal és körültekintéssel? Akkor egyáltalán mi a fenére való az ultrahangvizsgálat? No . Mit nem lehet ezen kiszámítani? Valamint mi az. ez nem a 2. mulasztást vagy akár csak gondatlanságot a bíróság nem talált bizonyíthatónak. a gyermek medencefekvése és a lábak belógása. eset. miszerint Isten útjai – pardon. majd hagyták annyiban a dolgot. így nem lehet mindig teljes bizonyossággal megállapítani az egészségkárosodás mértékét és jelentõségét? Mert Fannika esetében például pontosan ki lehet számítani: nincsenek lábai. 2. hogy az orvosok a vizsgálatok során mindent megtettek.? Avagy akkor nem úgy járt el. szakmai szabályszegést. Ám az talán még sincs egészen rendjén. megállapíthatónak. mi több. az elsõfokú bíróság álláspontja szerint ez nem követelt feltétlen és szükségszerû konzultációt vagy a beteg más intézetbe történõ transzferálását… Az ultrahangvizsgálatot végzõ orvosok a vizsgálatot a szakma szabályai szerint végezték. figyelemmel pedig e vizsgálatok hibahatárára.” Na. valami takarja azokat. nem is így szerepel. nincsenek. s mint ilyen. hanem – a természet útjai kiszámíthatatlanok. mégpedig azért nem. hogy ezt valaki fölfogja: kétszer is leírták. ahol engedélyezett az abortusz? Aztán mi a szösz ez a filozofálás. Összegezve tehát a fentiek alapján nem állapítható meg. hanem az 1. nem törõdtek ezzel.. miközben utólag bebizonyosodott. annak két oka lehet: 1. például a dávodi kislány abortuszügyében is buzgólkodik – nekem semmi kifogásom. ez aztán fantasztikus! Az ellen. hogy ebben az esetben éppen a diagnosztikai tévedés –valamint a slendriánság – maga a jogellenesség! Hiszen ha a magzat végtagjai nem látszanak. ha nem a törvények. netán az Alfa Szövetségnek is aktivistája. Végtagfejlõdési rendellenesség fel nem ismerése diagnosztikus tévedésnek minõsül. Összegezve: az adott konkrét körülmények közepette az elsõfokú bíróság az ultrahangvizsgálatot végzõ orvosok diagnosztikai tévedését menthetõnek ítélte meg. hogy a 2. mert nem voltak. Akkor mit tettek meg az orvosok? És akkor miként nem jártak el jogellenesen? Napnál világosabb. s a megszületett Fanninak tényleg nem látszottak az alsó végtagjai.

Nem volt mit tenni. amikor kézállásban megy föl vagy le. Ugyanakkor az alperes tevõleges magatartása. majd a másik oldalról. Papp professzor fenntartotta az álláspontját.aztán – amire végig hivatkoztak – az az állítás. aminek egyértelmûen az orvosok az okozói. hogy a történtek „ alapvetõen véglegesen és rendkívül súlyosan nem nehezítik meg a felperesnek a társadalmi életben való részvételét. rendû felperes kiskorú Illés Fanni jelenlegi egészségi állapota. A megyei bíróság 97 júniusában hozott ítéletet. március 23-án hozta meg ítéletét. hogy megítélje: jogos-e és összegében stimmel-e az a 237026 Ft-os tétel. felülvizsgálati kérelmet kellett elõterjeszteni a Legfelsõbb Bírósághoz: talán mégiscsak érte kár magát Fannit is. a mama kaphat kártérítést. rendû felperes. rehabilitációs és ruházati többletköltség címén. ezért az õ vonatkozásában a másodfokú bíróság az elsõfokú ítéletet mint érdemben helyeset helybenhagyta. érvek pufognak ellenérvekkel szemben. hogy a II. Megítélt ilyenolyan összegeket lakásátalakítás. illetve fejlõdési rendellenessége között okozati összefüggés nem állapítható meg. ahogy az az adott helyzetben általában elvárható. részben helybenhagyta. Valamint havi 19000 Ft járadékot és 500000 Ft nem vagyoni kártérítést! Ötszázezer forint nem vagyoni kártérítést arra. Zala megyei bíróság elõtt ismét szakértõ errõl. s a Legfelsõbb Bíróság mind a mai napig még nem hozott döntést! Jogerõssé vált viszont az ítéletnek a mamára vonatkozó része. mert a kismedencébe lógnak: anatómiai képtelenség! Mármint ha vannak lábai. Vagyis kimondta: na jó. miszerint a lépcsõk mellé korlátot kellett építeni Fanni számára. hetétõl látszanak. Elképesztõ. Szakértõt rendeltek ki még arra is. hanem csupán a kártérítés összegszerûsége tárgyában! Ott persze újabb birkózás indult. Ezért a fejlõdési rendellenesség fel nem ismerése és a szakmai mulasztások között ok-okozati összefüggés állapítható meg… Ehhez képest megállapítható. illetve mulasztása és az I. Illésék ügyvédje természetesen fellebbezett. A városi bíróság 1999.” Bravó! . Felperes (az anya) önmagában véve fizikálisan nem károsodott. le ne zuhanjon valamelyikrõl. mert nincsenek! Nos. immáron nem a jogalap. Ez a beadvány 1997 szeptemberében készült. hogy a családnak láb nélküli gyereke született! Ezt azzal indokolta. Megállapította: „A diagnosztikai tévedés a diagnosztikai ténykedés kiegészítésének elmaradása miatt következett be. Vissza kellett tehát menni a Keszthelyi Városi Bírósághoz: kezdjék újra az egészet. s az elsõfokú verdiktet részben megváltoztatta. bár azt többen cáfolták. A kismedencébe pedig csak azért lóghatnak be. de a gyerek nem. A combcsontok már a terhesség 13. A másodfokú. Illés Tihamérné esetében az orvosok nem úgy jártak el. miszerint a magzat lábai azért nem látszanak.

Vagy a papa. Elõre kell tenni a kezem. nem tud mit kezdeni a rá zuhanó szereppel. Aztán majd egyszer – ki tudja. De ha meg nincs rajtam. vagy ha nincs? –Mind a kettõ jó. A tündéri aranyos kislány mindaddig kedves hozzám és készséges. –Mindig annál lesz a kocsi. –Fanni! Azt hallom. jól tudom. –Milyen messze van az iskola? –Csak egy picire van tõlünk. vagy nem lesz nehezebb? –Nehezebb lesz. Amely év szeptemberében Fannika iskolába ment. Magyar jogszolgáltatás. Fõleg bejárni meg hazajönni. aki Téged hoz-visz? –Hát persze. –Miként fogsz be. mint azoknak. mikor – a Legfelsõbb Bíróság is kegyeskedik talán dönteni arról: esetleg magát Fannit is megilleti némi kártérítés. –Mennyire tudsz járni azzal a lábbal. amit kaptál? –Most már egyre jobban. Mert azért lehet. és akkor tudok úszni láb nélkül is. De inkább nem. Fannika! Szerinted Neked nehezebb lesz az iskola. hogy szeptemberben elkezdesz suliba járni? –Igen. vagy a mama visz majd. én vagyok a legkisebb. tanulsz úszni? –Igen. ugye? –Hát azt nem tudom. –Mondd. ha Rajtad van. hogy néha gyalog is kell mennem. talán már születik ítélet arról is.meg hazajárni? –Kocsival. Hogyha rajtam van. és az nagyon jó lesz. akkor én vagyok a legmagasabb. –Mondd. az összegrõl. akkor abból is elkezdõdik a per elölrõl. hadd beszélgessek vele is. –És ha gyalog kell menni? –Akkor nagyon messze. akikkel nem történt semmi ilyesmi. –Ezek szerint Te vagy a fõnök a családban. Eddig még nem interjúvolták. amíg szája elé nem tolom a diktafont – attól picit megkukul szegénykém. igen. Fanni. esetleg abból is lesz fellebbezés – mire Fanni középiskolába megy. megkérem szépen Fannit. földugni a seggem. * Mielõtt elköszönnék az Illés családtól.A kártérítési összegek fölemelésére irányuló fellebbezés 1999 májusában született. –És hogy jobb Neked. mint Veled. .

nincs pénze pótlásra. kifejezetten szórakozni akart-e szegény panaszossal. Nem lett jobb – visszament. *** Olykor az ember fiának olyan megtiszteltetésben lehet része. A betegnek „mindössze” fogorvosi problémája akadt. hogy ilyen rettentõen felnõtteset kérdezek: mi leszel. örüljön neki. õk állították: nem írtak húzást a papírra. ennyire biztos vagy benne? –Igen. gondolkodási idõ nélkül. honnan szedte) a címemet. most honnan lesz neki foga. Félájultan reklamált szegény: szó nem volt foghúzásról. azt javasolta. kezébe nyomtak egy cetlit: menjen a szájsebészetre. kezelte. idõközben kidobták a szemétbe. A beteg hüppögve próbált ellenkezni: ha megmondják. ha nagy leszel? –Doktornõ – vágja rá azonnal. Másnapra úgy földagadt a fél arca. aki megnézte a röntgenfelvételét. vagy megengedhetetlenül õszinte volt. –Hú. tamponálta. másfél órán át vésték ki a gyökereket. elõbb-utóbb úgyis el kellett volna távolítani. Korábban gyökérkezelt foga bedagadt. . bement az Egészségügyi Minisztérium Ügyfélszolgálatára. mást nem tett. mire készülnek. mutassák meg azt a cetlit. Én pedig azóta is csak tûnõdöm-töprengek. A szájsebész szerint húzás szerepelt a cédulán. és adott gyulladáscsökkentõ tablettát. Utóbbit persze magam sem hiszem. piff. Visszarobogott a fogászati rendelõbe. Az orvos kiszedte a tampont. Kérte. Odahívtak viszont egy idõs doktornõt. jegelje az arcát. Ott azonnal beinjekciózták. Beletörték ugyan. hogy közölték volna. ám azt felelték: sajnos arra már nincs mód. majd szó szerint ezt a javaslatot tette neki: – Forduljon a Kende Péterhez! – és elõzékenyen megadta (máig nem sejtem. hogy egyáltalán nem látott ki azon a szemén. A körzeti fogorvosnõ kifúrta. a fogászati ügyeletre. biztos vagyok benne. amelybõl magától tán nem is kérne. és szedje tovább a pirulát. Ott az ügyintézõ hölgy végighallgatta. A doktornõ napokra eltûnt. telefonszámomat. majd anélkül. mire számítson. csak kivizsgálást. s közölte. Következõ történetem hõse amidõn az igazát kereste. s kezdte érezni. sehol nem akad segítõre.–Fanni! Bocs. legalább módja van dönteni. amivel ideküldték. Ekkor már megröntgenezték. bejött hát Pestre. hiszen gócos volt. szaladgált Ponciustól Pilátusig. ezt nagyon hamar mondtad. hogy kihúzták a fogát. kihúzták a fogát. akarja-e azt vagy sem. gennyes duzzanatnak ítélték. vajon csak cinikus volt-e.

A panaszos nem kért többet. s kapta a tanácsot. Pateroljam vissza azokhoz az orvosokhoz. Írt is nekem levelet szegény. mint hogy a kórház állja a pótlás költségét. forduljon énhozzám. behelyezik. perelje be õket – a perköltséget nem tudja letenni. Hüledezve forgatta kezében a sárga postai csekket: arról volt szó. . Visszaküldték az ügyelet igazgató-fõorvosához. A fõorvos úr ezt megértõen és kedvesen elvállalta. fõorvoshoz. elhessegették mindenhonnan. és nagyon-nagyon szégyelltem magam. Ha azt javaslom. Futott megint fûhöz-fához. amire én semmi értelmeset nem tudtam felelni. el is indult az elõkészítés. A földuzzadás valószínûleg csak allergiás reakció volt arra a fertõtlenítõszerre. A fõorvos hosszan vizslatta a röntgenfelvételt. hadd ne neki kerüljön pénzébe ez a tévedés. mivel neki erre nem telik. s amint kész a híd. ezt nem neki kell fizetnie. Bevitte a doktornõhöz. Õ éppen a minisztériumban volt. kamarához – senki nem állt szóba vele. márpedig könnyedén elõfordulhat. amellyel akár ma is rághatna. Neki pedig a kezébe nyomták a csekket: fizessen be 14100 Ft-ot. s azt elküldték a fogtechnikára. majd bevallotta: nem volt gócos az a fog. Errõl senki sem akart tudni. kinek van igaza. elment a Fogorvosi Kamarához panaszt tenni. aki megold majd mindent. ügyvéd nélkül elveszíti a pört. Ha már kihúzták azt a fogát.Nem hagyta annyiban. akik ezt tették vele? Hallgattam hát. Ha ügyvédhez küldöm. A 27000 Ft-os nyugdíjából ezt õ az életben ki nem tudja fizetni. a helyettese intézkedett: nézze meg az osztályvezetõ fõorvos. amit a körzeti fogorvosnõ adott neki. Neki pedig azóta sincs foga. igazgatóhoz. lecsiszolták a szomszédos két fogát. nyomatot vettek. nem kellett volna kihúzni. Akkor zarándokolt el a magas minisztériumba. annak munkadíjára nem futja.

amely jól vezeti a hangot. Elment a Péterfybe. másfél hónapig kezelték – sikertelenül. hogy jobb legyen neki – és sokkal. Megtalálta az ország egyik legjobb specialistáját. mi több. amely egyebek mellett hallásvizsgálati készülékeket gyártott. Mindkét orvost alaposan kikérdezte. S amikor megtörtént a baj – a sorok összezárultak elõtte. mindenki által elismerten tán elsõ számú szaktekintélyét – akirõl csupán azt nem árulták el neki. hogy rosszabbul hallott az átlagosnál. a világ becsukódott. senki nem segített. de sokkal rosszabb lett. úgy is érzi magát. akkor csak a mûtét marad – felelt Sziklai doktor. hogy csak elméletben olyan nagyon jó. Bárándy Zsuzsához. válaszaik megnyugtatók. Nem sokkal. hogy az orvosválasztáson egyetlen kolléga sem szavazott arra. lényegében egyáltalán nem kell számolni sem kockázattal. úgy is gondolkodik. s egy elektronikai cégnél helyezkedett el. de ha egy hónap alatt az nem hat. dr. sem esetleges szövõdménnyel. Ám negyvenöt-ötvennek néz ki. s a helyébe úgynevezett pisztont ültetünk be. aki a pletykák szerint nagyon hajtott az igazgatói székre. Idõközben otthagyta a rádiót. – Ez hallásjavító mûtét – magyarázta a professzor –. ugyanezt az ajánlást kapta. A Magyar Rádióban dolgozott hangtechnikusként. biztatók voltak: ez rutinmûtét. Belement egy mûtétbe. õhozzá is elment a Szigony utcai fülklinikára. Ribári professzor készült máshová. Egy évvel korábban dr. s cserébe odaadták Sziklainak a debreceni professzori széket. Végül Ribári helyére a debreceni professzort hozták föl. –Hát van éppen egy. Azt suttogták akkoriban. meg lehet próbálkozni vele. A diagnózis otosclerosis volt: hallócsontmegbetegedés. –Nincs erre gyógyszer az operáció helyett? – próbálkozott László.Ez örökre így marad! Sátorhelyi László mindössze harmincnégy éves. amely betokosodott. hogy õ legyen Ribári . aki mûtétet javasolt. Sziklai István operálta õt orrsövényferdüléssel. Fölkereste dr. kivesszük egyetlen hallócsontját. Csokonay Vitéz Lajost a Szent Imre Kórházban. nem volt kifejezetten nagyothalló – de állandóan följebb tolta a potmétert a többiek számára még normálisnál. s Sziklai az õ helyére pályázott – ám igyekezete kudarcba fulladt. a gyakorlatban valamivel kevésbé. így kissé kellemetlen volt. így természetesen elvégeztek rajta is ilyen vizsgálatot. Elõször egyszerûen hurutosnak minõsítették. a hétköznapi beszédek kis részét pedig nem hallotta. s ezért a hallócsontjai nem továbbították megfelelõen a hangrezgéseket.

a gyógyszer nem hatott. Akupunktúrás kezelést kapott – hatástalanul. Azok is. gondolta. hanem belülrõl. õ talán ha húsz ilyet végzett. Legalaposabban dr. Dr. újabb föltárás indokolt. De hiszen az nem lehet. Kurin Zsuzsa. Ám László errõl persze semmit nem tudott akkoriban. ha a legnagyobb szaktekintély kezére adja magát – lement Debrecenbe. A következõ négy hónapban László végigpróbálta a Magyarországon föllelhetõ összes olyan gyógyszert. – Miért nem engem keresett föl. Dr. körülbelül ezer pirulát szedett be – eredmény nélkül. elõször kivenni a pisztont. Csokonay Vitéz . éppen azért. csak én eddig nem hallottam? Nem. Lászlónak 15 évre visszamenõleg megvan az összes orvosi irata. hogy jobban halljak. és soha nem említett zúgásos panaszt.utóda. Elindult orvostól orvosig. honnan. mégiscsak akkor jár a legjobban. Dr. de nem látott semmit. Nem tudott. Ez valótlanság. nemigen tudni. értem – vitte le a hangsúlyt Ribári –. Vagy tán a világban ilyen zúgás van állandóan. Lassan megértette. Debreceni zárójelentésében azt a meglepõ beírást találta: korábban. most operáltak. Ezt még gyakorolnia kell. hogy õ végezze el a mûtétet. a MÁV Kórház szakorvosa is indokoltnak tartotta az újabb föltárást. Nos. bármilyen jó elméleti szakember. Sziklai professzor után. miért – és soha többé nem szûnt meg. Ugyanezt mondta dr. amely fölveti a per lehetõségét. furcsa zúgást hallott. a Bethesda Kórház fülésze ezt mondta: – Az operáció olyan eredményt hozott. amibõl a különös zaj eredt volna. Átesett kéthetes infúziókúrán – sikertelenül. a László Kórház fõorvosa közölte: – Ez a mûtét nem sikerült. de a rossz hallás most már igen erõs. aki vagy kétezer ilyen beavatkozást végeztem? – érdeklõdött vizsgálat közben a prof. mi történt vele. szintén lesújtó véleményt nyilvánítva Sziklai professzorról. e mûtéti technika magyarországi meghonosítójához is. mert szerinte nem sikerült a mûtét. Piukovics Klára. s 1998 májusában László – gondolván. Körülnézett. –Ja. Kovács Péter. az emberek már rég kiugrottak volna a bõrükbõl. s aludni próbált. Két lépcsõben érdemes megoldani. a mûtét elõtt is volt fülzúgása. állandó fülzúgással párosult. Sajnos a szakma egyik leggyengébb operátora végezte a mûtétet. egyre nõtt benne a rossz érzés: mintha nem is kívülrõl jönne ez a vízesésszerû hang. amelyet erre alkalmaznak. – Ki operálta? –Sziklai professzor úr – felelt László. Akkor meg mi lehet ez? Nem derült ki. ez nem valószínû. Vezsenyi Magdolna. késõbb újat beültetni. Talán a folyosón zúg valami. Elzarándokolt Ribári professzorhoz. A zúgás valóban belülrõl jött. mi lehet ez. amelyek tanúsítják: négy-hat havonta járt fülmosásra. Amint legelõször magához tért az operáció után. A hallása ugyan szinte egyáltalán nem javult.

nincs miért perelni.-nél talált erre . erre a fülzúgásra nincs gyógyszer. A csillapíthatatlan. – Az elsõ mûtét során okozott idegkárosodás sajnos visszafordíthatatlan – közölte Csokonay Vitéz Lajos –. amelynek azonban 350 ezer forint az ára. – Ez. Neki nincs ennyi pénze. alkalmas készüléket. „Ma nekem. nincs módszer. holnap Neked!” Lászlónak pedig pillanatnyi szünet nélkül sistereg. zajgenerátor készülékkel. ám általa soha nem látott összenövéseket szüntetett meg – de ez sem hozott változást. a szakértõ a vele való beszélgetés nélkül adott szakvéleményt: nem történt hiba. Állítólag orr-fül-gége területen a legritkább esetben születik másmilyen szakértõi vélemény.. amíg él. Elõkerült másik kft. sistergés megmaradt. Kérte az ügyvédtõl. gyakoroljanak egyedi méltányosságot. – Méltányosság nincs. mielõtt a szakértõ véleményt ad. elmondhasson mindent. szokjon hozzá. Ügyvédhez fordult. Sziklai professzor azonban nemhogy nem vállalta a reoperációt. amelynél láttak esélyt rá. de kidobta õt. Szintén tb-támogatás nélkül. Egyetlen kft. de kétesélyes a dolog. perelje be a kórházat. az orvost. s László nem képes kifizetni az árát. *** . László visszament Debrecenbe. Az elsõ operációnál beépített úgynevezett pisztont végül nem bántotta. mindenki ismer mindenkit. Végül Csokonay doktor próbálkozott meg az újbóli mûtéttel. Meg lehet próbálni helyrehozni. folytonos zúgás. Elment hát a tb-hez. vegye meg abból! – hangzott az echt ungarisch hivatal válasza. hogy meg tudja venni. együtt kell élnie vele! Próbálkozott hallókészülék típusú segítséggel. amit eddig tapasztalt. Mindörökkön örökké. nem hajlandók egymás ellen föllépni. három helyen is legyártottak neki olyan készüléket. mondván. Nem így történt. kérem. nem adhatunk rá pénzt! – Kérvényt adott be: mégiscsak orvosi beavatkozás következtében szenved megállás nélkül. egyéves kezeléssel. hogy segít rajta – ám csalódtak. olyan idegkárosodást okoztak. zúg a füle. amely a belsõ fül sérülésével járt. hogy megmutathasson. A szakemberek állították: olyan lett a „ fülkarakterisztikája” hogy azt nem lehet korrigálni. adnának hozzá tb-támogatást. legalább a készülék árának egy részét térítsék meg. Rendesek voltak vele. a Szent Imre Kórház fülésze magyarázta el: – A protézist jó helyre tették.Lajos. Ám mûtét közben megsértették a belsõ fülét. luxuskészülék. tényleg perben kell megszereznie a kezeléséhez szükséges pénzt. S bármennyire szeretik vagy nem szeretik egymást. beszéljen vele. Kicsi szakma ez. amely kifejezetten fülzúgásgondozást vállal. azzal önmagában nem lenne baj.

akikre még keresnie kéne. valami belsõ vérzéstõl szokott lenni. amikor beszállhatott a liftbe. A környék többi bányája már rég leállt. és aztán? Ülök otthon. mintha lent lennék. csak ha már régen evett. – Nem. eszem. nyugodj már le! Addig kell dolgozni. megpillantva saját székletét a WC-kagylóban. Istvánnak újra görcsölni kezdett a gyomra. Tavaly már kezdték mondogatni. venni valamit tízért. kezdjenek már magukkal valami értelmeset? – mire idáig ért a töprengésben. – No. Sietve szedte össze a cókmókját. mintha tele lenne savval. nem gazdaságos itt a szén kitermelése. még a körme alól . Nos. Amúgy is hetek óta fájdította a gyomrát. marni. mint a hús. sõt. görcsölni kezdett. De idén hallották a hírét. hogy egész összegörnyedt. hallott már ilyet. délután nem is a háziorvoshoz megy. attól kezdve legalább egyedül maradhatott a szénnel. hanem egyenesen a kórházba. Így is tett. azok jobban értenek ilyesmihez. meg is nyugtatja. El is tûnõdött. nem sürgõsebb-e a dolog annál. s lesüllyedtek kétszáz métert. Két kézzel szorította a hasát. Fejtés közben arra jutott. bement a bányába. a feketén kívül vöröset is látott a WC-papíron. Bányász volt István immár több mint húsz éve. Örült. mint a körzeti. jól teszi-e. s mormogott magában. mint a legfeketébb fekete odalent a tárnában. fölült a buszra. alaposan letusolt. Amint befejezte a munkát.– Úristen. ha elõbb ledolgozza a mûszakját. Az öltözõben persze megint mindenki azt találgatta. pontosan olyan volt a széklete színe. amíg lehet! Most nem lehetek beteg. jól ismerte hát a fekete színt. ahányszor szóba került a bezárás. és eladni harmincért! Meg mit teszek egész nap? Sétáltatom a kutyát. – Mihez kezdek. ha nyolc-kilenc órával késõbb lát doki. ennek a fele sem tréfa. meg amikor újra és újra az került szóba. Hiszen ismerik egymást jól. ha nem lesz a bánya? Nem tudok én vállalkozó lenni. István azonnal érezte a gyomrát. s csak utána megy orvoshoz. Ám ez a szurokszéklet – mert hirtelen eszébe jutott a neve is – bizony megijesztette. az övék maradt az egyetlen mûködõ. és ott néznék körül! – szörnyülködött el István. mikor zárják be a bányát. S bizony. már õk sem húzzák sokáig. abból csak nem lehet baj. mint a sok ügyes. rendszerint már úgy fájt a gyomra. és hallgatom az asszonyt? Vagy veszekszem a lányokkal. mert azonnal kitesznek. abba kell ezt hagyni. az meg nem idegesíti. mûszak után elmegyek a dokihoz! – döntötte el. Hosszan törölgette magát. mégiscsak ott vannak a szakosodott szakemberek. A két lánya jutott eszébe. akiknek még szükségük van az õ segítségére. nem rúgatom ki magam végkielégítés nélkül – döntötte el. nem jó jel. tudta. iszom. többe kerül a leves. veszekedett a bensõjével: – Hagyd abba. Nem állandóan. meddig lesz még munkahelyük.

miért is kér segítséget. azért még hazamehetnék? – kérdezte István. a reggeli tünetét. Ti meggyógyítottatok volna? Sok nagyokos! – próbálta István helyreállítani a családfõi tekintélyt. de nem ellenkezett. szokva volt az ilyesmihez. a többi a doktorokra tartozik. akik akár a vizitnél. szunyókált kicsit. az ágyát. Kegyetlen íze volt a kásának. legalább jól kipiheni magát. Elõtte hosszan gondolkodott. Kijelölték a szobáját. Mire beértek az övéi. hogy van. Gyöngének érezte magát. Amióta bent volt a kórházban. a papához. azért szeretném. eddig miért nem szólt egy szót sem. Aztán megkapta az instrukciót: – Holnap addig ne reggelizzen. de nem tudott kiötleni semmi rendesen hangzót. nõvérke. akár máskor körülötte õgyelegtek. a nõvérpulthoz. miként adja elõ. az bizony nem jó! – a nõvért nem zavarta a dolgok néven nevezése. mint enni és aludni. –Nem tud telefonálni. Ebéd után nagyot aludt. igaz. – Fájdogál a gyomrom – felelte. s arra a buszra szállt föl. lázlapot. bármennyire is kellemetlen volt: – Szurokszékletem van. Másnap reggel a vizitnél az elõzõ napi ügyeletes doktor számolt be róla a fõorvosnak. Utána visszament a szobájába. amely a kórházig járt. – Várjon. azt éppen tudok. – Ezzel jobb lenne most azonnal itt maradni. megreggelizett. ha lehet innen – lehetett.is kitisztította a szénport. se pizsama. Harmadik nap gyomorröntgenre ment. egyetlen hangot még nem hallott arról. Vizitnél kérdezték. kénytelen volt hát leplezetlenül fogalmazni. õk kicsit mérgeskedtek. hogy azt kivizsgálják. A röntgenorvos sem mondott semmit. a többiek sem. bevitte Istvánt a vizsgálóba. már igazi kórházi beteg volt. Meghallgatta a panaszait. de arra gondolt. Három nagy fiolába vettek le tõle vért. evõeszközt. amíg a vért le nem veszik a laborvizsgálathoz! – És aznap más nem is történt. szólok az ügyeletes doktor úrnak! Tessék addig itt leülni! Nem telt el több tíz percnél. mi van vele. itt úgy sincs más dolga. amikor hozzá fordult a nõvérke. de megnyugtatták. ha valami baja volt. hiszen azért van itt. kapott kórházi pizsamát. de István egy árva szót sem értett a beszédjükbõl. rég volt már rá alkalma. se papucs. amit le kellett nyelni. István elõadta az elmúlt hetek gyomorfájásait. A belgyógyászatra ment. éppen zajlott a . poharat. Mire visszaért a kórterembe. hogy behozzák? –De. alaposan ki kell vizsgálni! –Nincs nálam semmi. elõkerült az ügyeletes orvos. A második nap tehát a laborban kezdõdött. ha megnéznének! –Húha. fegyelmezetten lenyomta. – Miért. amíg nem orvossal beszél. úgyhogy a család azonnal indult is a kórházba. Elmesélt a családjának tövirõl hegyire mindent. annyi latin kifejezés hangzott el. nem is igen kellett kérdeznie.

kitapintotta volna a pulzusát – de nem találta. Attól valamelyest enyhült a fájdalom.nagyvizit. hogy a kórházban klinikopatológiai konferencián vitassák meg az esetet. A vizitre azonban mégiscsak illett volna fölkelni. Négy napja volt a kórházban. érezte. amit õ maga – nem orvos. hogy valakinek vérzõ fekélye van! Az ismert. s a mellére helyezte a tenyerét. jó nevû igazságügyi orvosszakértõ szakvéleményében azt írta a rendõrségnek: mûhiba ugyan nem történt. A doktor fölemelte a csuklóját. hogy szurokszéklettel. mint eddig – panaszolta a sok doktornak. ám õ meg se moccant. hogy rendesen szóljon neki. de büntetõ följelentést tett: mégiscsak fölháborító. de meg nem szûnt. Engedte leesni a karját. István ugyanis meghalt. Csupán másnak is föl kellett volna ismernie. hogy István nemhogy a hajnali takarításra és lázmérésre. s a fõorvos úr megnyugtatta. Ám délután annyira görcsölni kezdett a gyomra. – Még erõsebben fáj a gyomrom. de azért javasolja. akkor kapott még egy injekciót. jót tesz a sok alvás ilyenkor. s akkor el lehet dönteni. – Ez tök hideg! – jelentette be elképedve. nem bír már fölkelni sem. megnyomkodta a hasát. bányász! – négy nappal korábban. A negyedik nap reggelén szobatársai furcsállották. attól hamar elaludt. hamarosan a végére érnek a vizsgálatoknak. kénytelen volt csöngetni a nõvérkének. Föl is panaszolta ezt este. a WC-ben érzett: vérzõ gyomorfekélye volt. . Valószínûleg meg is vitatták. Hagyták. de arra sem reagált. Az osztályos orvos – amint a vizit István ágyához ért – meg is rázta finoman a vállát. A családja nem indított kártérítési pert. mitévõk legyenek. Jött is az ügyeletes orvos. A boncolás egyértelmûen igazolta azt a gyanút. állandó gyomorfájással négy napig nem jönnek rá a doktorok. s beadott görcsoldó injekciót. de még a reggelire sem ébred föl.

hogy jogos volt a fölvetés: az égési sérültektõl a levegõ is tele van fertõzõ baktériumokkal. Icipici elégtételt érezhetnék afölött. Awil Matanusz-féle magánklinikán történt. Nos. illetve részben az Interplasztika Kft. hogy ezt elõre közölte volna. az élet természetesen nem írói és szerkesztõi igények szerint zajlik. így magától értetõdõ. Teljesen fölösleges volt ugyan. de közismert ténnyel. Gábori Józsefné is szerepelt elsõ kötetemben. Ami ugyebár voltaképpen nyílt beismerése annak. Mindben iszonyatos „ elbarmolások” zajlottak. hogy máig állandóan rosszul van az 1992-es mûtét következményeitõl. csak éppen mindaddig. nem szebb lett tõle. hogy – ha igazak a hírek – könyvem megjelenése után a Kun utcai égési részlegben megtiltották a zsírplasztikai mûtéteket és kezeléseket. * Bonyolultabban alakult Márk Gabriella esete. hogy minden ott ápolt mell. amíg ez napvilágra nem került.A kebelrege folytatódik Az elsõ kötet Kebelrege 1. idõközben a másodfokú bíróság is megállapította az István Kórház kártérítési felelõsségét. az ügyek folynak tovább. A bíróság kimondta az István Kórház felelõsségét. s nem amiatt. Gabi az a (volt) táncosnõ. de a kórház ügyvédje „ csakazértis” fellebbezett. 2. 3 címû fejezetében három olyan plasztikai sebészeti mûhibaesetet írtam meg. ilyen beavatkozásokat végezni.és hasplasztikai páciens elfertõzõdött. aki szintén Awil Matanusszal operáltatta meg a mellét. önálló életet él a hasa. hanem csúnyább. hogy a cipóhasának megszüntetésére végzett plasztikai mûtéten a Kun utcai Szalay doktor a szokásos 10 centiméteres helyett 65 centis vágást ejtett – anélkül. Hanem fõként amiatt. hogy elsõ fokon megnyerte a pert. s õ szintén szerteszéjjel . Nos. A per folytatódik. Nos. amit szépíteniük kellett volna. Kapitány Kinga története ott szakadt félbe. hogy a Kun utcában a sebe persze elfertõzõdött. tönkretették azt. nyom. „ lerohadt” Vagyis hogy korábban is szigorúan tilos lett volna ott . Nem is amiatt. nevû. amely az István Kórház Kun utcai Égésplasztikai Osztályán. Fáj. az õ pere 1999 novemberében jutott el az elsõfokú ítéletig. a kutya nem foglalkozott ezzel az apró. jön a másodfok.

mondván. hogy Gabi mellei sokkal csúnyábbak lettek. valamint hagyta elfertõzõdni. nem jön-e alperesi ügyvéd! Kiss Tibor Zoltán ügyvéd úr mindig késni szokott. s új idõpontot tûzött ki. az ügyvédje. majd halkan megtanácskozom magammal a dolgot – mosolyog kedvesen Almásy Mária bírónõ. és majd visszahívom. ez ugyan nyilvánvalóan kizárólag idõhúzás. szeptember végén. valamint vagy harminc joghallgató – csemege az ilyen pikáns jogeset –. amely teljes mértékben osztja a korábbi álláspontját. kórház és a magánklinika helyén senki. Akkor pedig arra kényszerült. nem foszthatja meg az alperest a szakértõi vélemény észrevételezésének jogától. 2000 januárjában született új szakértõi vélemény. amely egyértelmûen rögzítette az Interplasztika. hogy a kórház és a magáncég alperesek írásban nem tettek észrevételeket és most sincsenek jelen. fáradjanak ki. s csak az õ véleménye beérkezése után tarthat ismét tárgyalást. –Felperesnek van-e további bizonyítási indítványa? –Nincs. – Álláspontunk szerint I. furcsállja.kaszabolta ebbõl az alkalomból. 12. –Akkor most arra kellene kérnem a jelenlévõket. A bírónõ ismerteti a beérkezett új szakértõi véleményt. hogy azt hiszem. hogy írásban reagálhasson erre. Ennek az ügynek a pere sem két perc alatt zárult le. miért lenne felelõs a kórház is. ám „ rendezõi jobbon” a . a biztosító ügyvédje árválkodik egyedül. tönkremenni. de olyan sokan vannak. ennek – mondja – nyilván majd a biztosító és az alperesek közötti jogviszonyban lesz jelentõsége. illetve az István Kórház felelõsségét. Így aztán szót kell adni neki: –A szakértõi véleményt elfogadjuk – döbbenti meg hallgatóságát. – Ám nyílik az ajtó. 2000. A kórház ügyvédje mindössze a szakértõi vélemény kiegészíttetését kérte a bíróságtól. vagyis jogosnak tartja a kártérítési igényt. mint voltak a mûtét elõtt. Ám közben eszébe jut valami: – Arra kérem alperesi beavatkozó ügyvéd urat.10-kor megérkezik a 12 órára hirdetett tárgyalás alperesi képviselõje. Amelynek kezdetén ott ül Márk Gabi. Így tehát csak az I. aki ugyanis egyszemélyes tanácsként ítélkezik. –Alperesi beavatkozónak? –Nincs.) orvosa illegálisan használta a kórházat és eszközeit. nézze meg a folyosón. amikor a mûtétet a magáncég orvosaként végezte a doktor. az úgynevezett beavatkozó. a biztosítós ügyvéd is mindössze annyit jegyez meg. Felperes ügyvédnek nincs is észrevétele. hogy kirendeljen még egy szakértõt. ettõl eltekinthetek. Kiss Tibor Zoltán. rendû alperes (az Interplasztika Kft. rendû alperes felelõs a . az nem tisztázza. valamint azt. Almásy Mária bírónõ úgy döntött. Az Interplasztika ügyvédje viszont idõt kért arra.

hogy van-e helye kármegosztásnak vagy nincs. az Interplasztika Kft. amit kínjában tesz Kiss Tibor Zoltán: négy per folyik ellenük plasztikai mûtét miatt. ezért kérem a kereset elutasítását a kórházra nézve. észrevételt nem kívánok tenni arra. engedni kell érvényesülni: – Elfogadjuk a szakértõi véleményt. a közönség jól is mulat. tehát õrá nézve is a kármegosztás. Alig-alig hitte. hogy egyszer kimondatik az . annak. nem az egyetemleges felelõsség.) Túl sok minden történt. egyébként Awil Matanusz tudtával és beleegyezésével. s most elõször ismeri el. de az ügyvéd erre nem felel. mind a kórház súlyosan közrehatott a kár bekövetkeztében. Bíróként még ezt is tudomásul kell venni. a biztosítós ügyvéd –. hanem 3-ig. valamint ott is kezelték rendszeresen. rendû alperes közrehatása.. Szerintem mind felperes. a kármegosztás terén nem. a bírónõ visszatér az eredeti szabályokhoz. (Érvei súlyát ugyan valamelyest csökkenti. a kórház nem. –Ez megváltoztatja az önök korábbi álláspontját a károkozás tekintetében? –Nem. Komédiákban szokás ilyen spéttel behozni szereplõket. de azt hadd tegyem hozzá. Márk Gabi zokogni kezd. Eztán pedig ítéletet hirdet: –A Fõvárosi Bíróság megállapítja I. hanem a két alperes egyetemleges felelõsségének megállapítását – veti közbe a bírónõ. –Annyiban egyetértek I. majd újra behívja a közönséget. és ott nem kezeltette magát. De álláspontom szerint sokkal súlyosabb I. ha már megjött. és II. –Úgy gondolom – veszi vissza a szót a kft. tehát ezt a vitát a magam részérõl akár fölöslegesnek is tarthatnám. (Magyarán itt arról van szó. (Nem kis dolog ez. hogy a kármegosztás a jó megoldás.bekövetkezett kárért. További bizonyítási indítványom nincs. Le lesz ez még verve rajta!) 12. hogy a kórházban illegális gyakorlat folyt. illetve az István Kórház egyetemleges kártérítési felelõsségét.) –Mindkét alperesnek a Generali a biztosítója – áll föl az érintett. legalább ilyen fontos felperes közrehatása. hogy próbálják egymásra kenni a felelõsséget. hogy korábban e perben már bebizonyosodott: nem 5 hónapig volt külföldön. ügyvédje –. Hiszen az elsõ mûtét után 5 hónapig külföldön tartózkodott. jelen perben el kell dõlnie a felelõsség mértékének is. s kiküldi. –De felperes nem kármegosztást kért. ez idõ alatt ment tönkre. rendû alperesek. ekkor már hangos nevetések hallatszanak. rendû alperessel – emelkedik föl Kiss Tibor Zoltán –.15-kor újabb fordulat történik: belép az Interplasztika ügyvédje is.

írjam le önnek a perhez a konkrét vagyoni és a nem vagyoni káraimat. Most már ne adjuk fel. A fiam az én keresetem kiesése miatt nem tudott felvételi elõkészítõre járni. * Ám idõközben tudomást szerzek további. meddig bírom. A vagyoni károk listáját mellékelem. utólag is köszönöm. ha az elmúlt nyolc évre csak az én. nem tudom. Tisztelettel: Szász Tamásné . mivel nem szeretném. nyaraláson nem tudtam részt venni. szeretném. és mind a mai napig nem tudok szexuális életet élni.igazság. Ügyvéd úr! Nekem a további életem és életem értelme függ ettõl a pertõl. egyedüllétre ítéltek. Awil Matanusz által végzett mûtétbõl eredõ perrõl. dr. emiatt neki is keresetkiesése lesz egész életén át. mert az emberi élet megfizethetetlen. Megpróbálom kibírni a per végéig ezt a hatalmas feszültséget. de kérem. Kilenc éve egyetlen mozimûsoron. Nagyon kérem. a nem vagyoniakhoz a következõket tudom elõadni: Kifejezetten a hasi mûtét miatt váltunk külön az élettársamtól. lesz-e energiám kivárni ennek a pernek a végét. Az idõ múlásával az idegeim kezdik teljesen felmondani a szolgálatot. ha ön is kibírná. így csak a középiskolai átlagával került be fõiskolára. nagyon vigyázzon az egészségére. Tisztelt ügyvéd úr! Azt kérte. Munkáját elõre is. 43 éves koromban az életem tragédiába torkollott. kiránduláson. továbbra is ekkora elszántsággal és akarattal küzdjön a perem végéig. illetve az ön idegei tönkretétele emlékeztetne.

augusztus elején infarktust kapott. A Kardiológiai Intézetben is folyamatosan váladékozott a sebe. Szegénynek erre minden oka meg is van: nagyon-nagyon csúnya. hogy 92 májusában bevett egy csomó gyógyszert: öngyilkos akart lenni. aki 12 cm hosszan fölnyitotta a varratot – amely egyébként több mint 60 cm-es volt! –. aki hamar meggyõzte: nem fontos annyi pénzt fölöslegesen az ablakon kidobni. az operáció. Olyan apróságok igazán a kutyát nem zavarják. vagyis nagyobbra nõtt a hasa a kelleténél. szétszakadt seb. A Fõvárosi Bíróság folyosóján gyülekezõk abban reménykednek: írd és mondd kilenc év pereskedés után talán a végére érnek egy szörnyû orvosimûhiba-pernek. Mi több. az orvos el is végezte a mûtétet – ahogy szokta. láz. girbegurba parasztöltés (egy disznót szebben herélnek ki) – összességében nem csupán ötvenszer olyan csúnya has. gyorsan. lehet ezt ügyesebben is. õ zsebbe fizet az orvosnak. . A felperes be is feküdt Awil Matanusz doktor Kun utcai osztályára. majd július 18-án is. s valamelyest kidudorodott. a kezelés összes költségét kifizeti az egészségbiztosítási pénztár – magyarán az állam –. Awilhoz. július 1-je. miszerint az ilyesmit könnyen. Élettársa elhagyta. ha valami egészen más miatt ki akarnak készíteni valakit. Rokkantság lett a rutinmûtétbõl. Két hét múlva otthon. Elvégzik a Szent István Kórház Kun utcai osztályán tb-re a mûtétet. tb-csalás. Úgy. így a bent fekvés. azzal. Szász Tamásné se lehajolni nem tud a mai napig. Itt van legelõbb maga a sértett: Szász Tamásné. kitisztította a sebet. de ráadásul fertõzõdés. Idegileg annyira tönkrement a tortúrától. mindenkinek jobb ez így. Megmentették. magán viselve egy tönkretett élet minden nyomát. Mi is történt vele? Ahogy orvosi nyelven mondják: kötényhasa volt. hogy az eredménye: csurom genny. mint volt az operáció elõtt. teljes tönkremenés. Reggel picit esett az esõ. ettõl a hõség még nyomasztóbb. hogy majd késõbb újra összevarrja azt. férfikapcsolatot azóta sem bír-mer kezdeményezni. Elment Awil Matanusz doktorhoz. csak õsz végére gyógyult be. a mûtéti heg mellett ömlött ki belõle a genny. csütörtök. 67 százalékos munkaképesség-csökkenés. Szégyelli a hasát. olcsón megoldják. adócsalás. és újra ömlött belõle a genny. valamint sikkasztás – a mi bájosan vidám hazánkban az ilyesmi csak akkor számít bûnnek. ötven körüli asszony. mindezek eredményeként nemsokára. hirdetését. Újra megoperálták július 11-én. erõs nyár. Visszament dr. tusolás közben kiesett a tampon. Meglátta az Interplasztika Kft. se emelni. Nyolc nappal a mûtét után ugyanis Szászné hasát elöntötte a vér. vér.1999. mint hogy ez így önmagában közokirat-hamisítás. se két emeletet fölmenni.

” És ezt komolyan gondolják egyes bírósági vezetõk. hogy nincs közvetlen okozati összefüggés? Persze hogy nincs. illetõleg a késõbbi gyógykezelése során szakmai szabályszegés vagy orvosi mulasztás nem történt. az abszolút meghatározottság. további. hogy a mûtét és a jelenlegi állapot között nincs összefüggés? Szászné hasán a mûtét elõtt egyetlen karcolás sem volt. dr. hogy a felperes jelenlegi egészségi állapota és az alperesi kórházban elvégzett mûtétek között közvetlen okozati összefüggés nincs. álljunk meg egy polgári szóra! Vajon miként értsük azt. elutasította. Továbbá hogy a felperesen végzett mûtétek. A másodfokú Fõvárosi Bíróság 94 áprilisában az elsõfokú ítéletet hatályon kívül helyezte. aki meghozta ezt az ítéletet: „A bíróság a lefolytatott bizonyítási eljárás során azt állapította meg. aki elsõsorban azért kapja meg az orvosimûhiba-perek tárgyalását. hiszen hazaviheti.* A mûtét 1991. mert „ jobban meg tudja ítélni ezeket” õ . és az meghal – akkor van közvetlen okozati összefüggés a baleset és a halál között? Nincs. Egyrészt mert ahhoz a Széchy Évához. Széchy Miklós a SOTE docense. Ha valakit elüt egy autó. Visszakerült hát az ügy dr. hiszen ilyen szinte nem is létezik. „Könnyebb tehát neki orvosi kérdésekkel foglalkoznia. hogy úgy járt el.” No most. most pedig 60 centis. az Awil doktornak kifizetett hálapénzre. Ezért az elsõfokú bíróságot új eljárás lefolytatására és újabb határozat hozatalára utasította” . Széchy Éva bírónõt. Más: mit keres az a kizárólag büntetõjogi megfogalmazás. Széchy Éva bírónõhöz. valamint 100000 Ft nem vagyoni kártérítést. amikor X-bõl feltétlenül és kizárólag Y következhet. A Pesti Központi Kerületi Bíróság 1993 februárjában hozott ítéletet: elutasította kártérítési igényét. június 4-én történt. nagyobb terjedelmû bizonyítási eljárás lefolytatása szükséges. Idézem dr. vagyis az alperes bizonyította. Avagy mit jelent az. szörnyû heg éktelenkedik rajta. hogy ez akkor is maga a tökéletes összeférhetetlenség. október 9-én mondta el szóban a kerületi bíróságon keresetét – hogy 55400 Ft vagyoni kártérítést kér a taxiköltségre. Ami enyhén szólva is meglepõ vagy más megközelítésben fölháborító. a közvetlen ok-okozati összefüggés az maga a determináció. Ezért a bíróság a felperes kereseti kérelmét. orvos. mint megalapozatlant. ahogy az az adott helyzetben elvárható volt. Mégpedig duplán. . Oksági láncolatok sora vezet a halálhoz. Ugyanis a férje. Szász Tamásné 1991. a törvény sem kívánja meg. miszerint „ szakmai szabályszegés nem történt” egy polgári jogi per ítéletében? Fellebbezett. és otthon megbeszélheti a férjével. s nem vetõdik föl az. mivel „ rendelkezésre álló peradatok alapján a a felperes kereseti kérelme nem bírálható el.

de aki saját háztartásában érdekelt például az ilyen tb-csalásokban. A Polgári perrendtartás éppen e logikából kiindulva nem véletlenül mondja ki 21. szítják az orvosellenes hangulatot. vagyis statisztikailag félévente egyet. hogy ez így rettenetesen összeférhetetlen? Hogy akinek a férje orvos. aki – e konkrét perben aztán – orvosi-családi hozzáértését például arra használta föl. 1994 áprilisában. Ám ez a gyakorlatban nem így történt. Szászné ügyvédje beadványban kérte is: ne õ tárgyalja újra a pert. Erre nem reagáltak. aki szegény orvosokból akar milliókat kifacsarni. s szerencsétlen egészségügyrõl nyúzza le a nyolcadik bõrt. Õ pedig öt év alatt – nem tévedés: öt év alatt! – tíz tárgyalást tartott.ha a törvény nem szabályozza ekként. miszerint „ legfõbb ideje lenne véget vetni ennek a szörnyûséges orvosellenes kurzusnak. csupán közbensõ ítéletét. mint amit Awil doktorékon kívül a magyar orvosok nem kis hányada már csak kényszerbõl is nap mint nap elkövet – attól miként is lenne elvárható. aki nem vett részt. Másfelõl azért is képtelenség. ügynököket küldözgetve a kórházakba. s ennek ítéleteiben is nyomatékot adjon? Akinek anyagi érvényesülése. mert volt olyan év. hogy a Szászné ügyvédje által becsatolt kórlapról kimondja: ahhoz az ügyvéd illegálisan jutott hozzá. Viszont kiszignálták a pert: Széchy Évára. hogy már meg cikkeket. könyveket írdogálnak jöttment firkászok a lelküket is kitevõ doktorok ellen. Amelyben pedig megállapította az alperes Szent István Kórház és Intézményei kártérítési felelõsségét. most pedig újra neki kell döntenie. aki az elsõfokú ítélet meghozatalában nem vett részt. gazdagodása. A beadványra egyszerûen nem válaszoltak. hogy ezeket helytelenítse. március 8-án hozta meg új elsõfokú. amikor egyetlenegy tárgyalást sem sikerült kitûznie. akik szedik össze neki a kuncsaftokat. elvégre a másodfok által hatályon kívül helyezettet –. Tessék mondani: tényleg senkinek nem jut eszébe. §-ában: „A másodfokú bíróság által elrendelt bizonyítást lehetõleg olyan bíró folytassa le. az talán icipicikét elfogult az orvosok megítélésében? Már bocsánatot kérek a profán megközelítésért. hiszen õ már voltaképpen érdekelt az ügyben: egyszer már hozott ítéletet – mégpedig deklaráltan rosszat. feltehetõen baráti körének jó része az orvostársadalom körében és függvényében alakul? Aki esti otthoni és hétvégi vacsoratereferéken egyfolytában arról hallhat: „Milyen utolsó briganti ez a néhány ügyvéd. hiszen õ részt vett – õ ítélt. magyarán ellopatta! Amit aztán késõbb – mint hamis vádat – kénytelen volt visszavonni. hogy Szász Tamásné ügyvédjének nem volt más választása: példátlan módon kénytelen volt õ maga megfellebbezni a megnyert ítéletet! Miért is? .” Aki a konferenciák esti partijain csak egyetértõen bólogathat azon fölvetésekre. Csakhogy olyan indokolással. hogy õ kapta vissza az ügyet. 1999.” Széchy Éva pedig pont nem olyan bíró. tönkreteszik a bizalmat orvos és beteg között” És .

Legfõképpen azért. Egyszerû tbcsalás volt ez. mint közszereplõnek: van-e erre joga? . és körzetileg sem tartozott a Kun utcához. mondván: „ Természettudományos módszerekkel nem állapítható meg ilyen. Másodszor az ítélet kimondta. hanem inkább a kérdés: vajh neki. még egy apró adalék a bírónõrõl is: 99 márciusában megpillantva engem – túl sokat szerepeltem tévékben – a következõ költõi kérdést találta föltenni: – Újságíró van jelen a teremben? Igen? – látva töredelmes beismerõ pillantásomat pedig kijelentette: – Akkor közlöm. nincs is vele semmi baj. Õ a belgyógyászat alapkönyvén kívül húsz olyan. tehát a tiltása rám nem vonatkozik –. Elõször is az ítélet kimondta – egyébként az ebben semmiféle kompetenciával nem rendelkezõ ETT IB véleménye alapján –. az internetrõl levett friss cikk jegyzékét adta be. hanem szépészeti beavatkozásra. hogy a plasztikai mûtétek és az infarktus között nincs összefüggés. erre Szász Tamásné becsatolta fellebbezésében Jávor Tibor belgyógyász professzor szakvéleményét. hogy a kórház végezhette a mûtétet a társadalombiztosítás terhére. nem gyógyítás céljából fordult dr. hogy a nevem megjelenjék lapokban. amely a mûtétet követõ infarktusról szól. Nos. Awilhoz. hanem könyvbe írok.” Amihez persze az ETT IB szolgáltatta a muníciót. s amely bizonyítja: igenis van összefüggés. csak talán mégsem illenék az ellenkezõjét bírósági ítéletben állítani! Hiszen Szász Tamásnénak nem volt beutalója. Ez pedig sima jogi tévedés. mert a második elsõfokú ítélet (ebben a megismételt eljárásban) szinte semmiben nem hozott újat az elõzõhöz képest. – Be kell vallanom: bennem ekkor nem a megkönnyebbülés sóhaja tört föl – amiért nem lapba. S ha már itt tartok. nem járulok hozzá. nem volt beteg.

Nos tehát a folyosón itt áll Szász Tamásné. Ezt hívják közbensõ ítéletnek. július 1-jén – nyolc év után – már el is jut oda. szintén tiltott magángyakorlat keretében. hogy mindez igaz lehet. ám azzal még nem foglalkozik. tanúként meg lett hallgatva az én peremben. ennyire azért nem érdemes kapkodni! Egyelõre – ha a mait nem kell megtámadni a Legfelsõbb Bíróságon – még csak a jogalapról lesz döntés. valamint a bizonyára még sokkalta szegényebb biztosítót. A bíró kérdésére azt hazudta. a plasztikai sebészt. hogy talán jogerõs ítélet születik. Beszélt is vele. Honvéd kórházi fõorvos. Vagyis akkor lehet kezdeni elölrõl – immáron a kártérítés összegérõl. jó. aki nem akarta elhinni. Czeti doktort. hogy a Kun utcaiak nem hibáztak semmiben. miszerint mindaz. mint ami az igazság. dr. Szalay doktor operált. mégpedig pontosan ugyanilyen módon és következményekkel. helyreállító mûtétemet végezte. Pigler Józsefet. hogy gyomorfájással kerestem meg õt. netán kis felülvizsgálati kérelem. hogy kérdezze meg jó barátját. a kórházak. elkísérte õt a fia. Késõbb megkértem egykori fõnökömet. még a tárgyalás megkezdése elõtt fontos adalékot mesél az orvostársadalom belsõ összetartásáról: – Az a dr. aki a második. majd nekem ennyit árult el: – Éva. akit ugyanis – szintén kötényhassal – ugyanezen a Kun utcai osztályon Awil Matanusz fõnöke. Akinek ugyanígy – tisztesség ne essék szólván! – lerohadt mindene s tönkrement a fél élete. az belefér a mûtét kockázati körébe. akirõl e fejezet elején már szó esett. hipp-hopp. ha õ az etikai bizottság elnöke. Czeti István. Valamint az a Gábori Józsefné. valóban fennáll a kórház felelõssége. ami velem az elsõ mûtét miatt történt – hogy lerohadt az egész hasam.* S íme. a sértett. akihez õ küldött: miért mondott egészen mást a bíróság elõtt. értse meg. Valamint kifejtette azon elvi álláspontját. Õ most. Czeti doktor a Honvéd Kórház etikai bizottságának elnöke! Õ igazán nem mondhatott mást. illetve a biztosítók ilyenkor még nem szoktak azonnal fizetni – õket sem hajtja a tatár. Jó. hogy annak alapján milyen összegû kártérítést kell fizetnie. akinek van képe beperelni szegény kórházat. segíti õt. aki érvényesíteni merészeli a jogait. három-öt év múlva biztos számíthatunk rá. s végérvényes ítélet születik. No nem mindenrõl – nem. és hazudik! . mint amit mondott a bíróságon! – Én erre ordítani kezdtem vele: – Akkor még fokozottabb a vétke. Tehát talán azt állapítja meg ma a bíróság. hogy telenõtt a hasam vadhússal –. Elsõ fok. hogy nem tudták kiszedni a varratokat. meg aztán jólesik még egy kicsit bosszút állni azon a megátalkodott betegen. aki évek óta ápolja. másodfok. a magyar igazságszolgáltatás 1999. hogy valóban lezárul az ügy. valamint az õ barátja. Itt van Szászné szomszédnõje és barátnõje.

Éva asszony nem tudja befejezni mondandóját, mert beszólítanak mindenkit, kezdõdik a tárgyalás. Három bíróból álló tanács ítélkezik másodfokon. Az elnök, dr. Somfai János erõsen õszülõ, ötvenes, szimpatikusan kedves tájszólással beszélõ úr, érdekes módon nem fehér, hanem világoskék ingben, zakója a nagy melegben csak panyókára vetve jelzi létét. Balján szemüveges, itteni viszonyokhoz képest fiatal bíró, õ viszont vakítóan fehér ingben, de a hõségre tekintettel szintén csak a hátára dobott zakóban. Jobbján bírónõ: szúrós tekintetû, 40 körüli asszony, aki aztán ugyan egyetlenegyszer sem szólal meg, ám olyan morcosan néz egész tárgyalás alatt, hogy nemigen érteni, kire sértõdött meg vajon. S a pulpitus szélén ritka jelenség: huszonéves férfi jegyzõ. A kórház képviseletében a soknevû Kiss Tibor Zoltán. Úgy tûnik, mostanában mintha lazulna a fegyelem, a tisztelet a bírósággal szemben: az ügyvéd nem fehér ing–sötét öltöny egyenruhában, hanem rövid ujjú fekete ingben, zakó nélkül érkezett. Ráadásul a fekete inghez barna nyakkendõt vett – nekem anyukám mindig azt mondta, ezt nem szabad. Rögtön az elején nekiáll kis bajuszkáját morzsolgatni, s azt többet abba sem hagyja – látványosan unatkozik az egész tárgyalás alatt. Amint beözönlünk, a bírói tanács elnökének szeme rám villan, s – tán egyszerre vagyok paranoiás és nagyképû – fölhúzza a szemöldökét: – Ügyvéd úr! – fordul Szász Tamásné jogi képviselõjéhez – Felperesi oldalról van jelen a hallgatóság? – Ezt, hogy õszinte legyek, nem értem: mi az, hogy felperesi vagy alperesi oldalról van jelen valaki, aki nem résztvevõje a pernek? –Nem, bíró úr, csupán Gábori Józsefné, aki ugyanilyen perben felperes, valamint irodánk ügyvédjelöltje – válaszol az ügyvéd, aki, ebbõl is kiderül: nálamnál sokkal okosabb, hiszen õ érti, mi végre az ilyen kérdés. –Jó, csak nem árt tudni, ki van jelen hallgatóságként a tárgyaláson – morogja Somfai doktor úr, s ismét rám pillant. Picit összeszûkül a gyomrom: most fognak megint kirúgni? Ám a bíró úr nyilván hallott már elhúzódó és elfajuló vitámról a pesti bírói karral, úgyhogy annyiban hagyja a dolgot, látszik a tekintetén: magában rám legyint. Igaza is van, nem vagyok én olyan fontos, legfönnebb magamnak. Átadja a szót az úgynevezett elõadó bírónak, aki röpke 43 percben ismerteti dr. Awil Matanusz e konkrét ténykedését, s annak egészségügyi és jogi következményeit. Kilenc év történéseit kell szegénynek összefoglalnia. Helyzetét legföljebb az könnyíti, hogy az általa elõadottakból szinte senki nem ért semmit, mivel közben valahol a közelben, a bíróság épületén belül építõmunkások püfölni kezdik a falat, s megállás nélkül kalapálnak. Fontos azonban, amit elmond, ezért nincs más választás: Szász Tamásné ügyvédje odahúzza székét a bírói pulpitus elé, leül az elõadó bíró

orra elé, és ott hallgatja õt. Ha bejönne valaki és lefotózná, amint az ügyvéd a bírók emelvényéhez bújva ül, az életben meg nem tudná senki magyarázni, itt voltaképpen mi folyik. –Ügyvéd úr! Érdemben? – kérdi picikét jogi szlengben a bírói tanács elnöke Szász Tamásné ügyvédjét, amikor az elõadó a végére ér. –Tisztelt Fõvárosi Bíróság! – kezdi a felperesi ügyvéd. – Korrekt volt az iratismertetés, így csak egy-két dolgot szeretnék kiemelni. Legelõbb szeretném leszögezni: a Szent István Kórház Kun utcai osztályának orvosai éveken át tiltott magángyakorlatot folytattak a kórházban, rendszeresen illegális tevékenységet folytattak. Ennek során felperesen is, mint sok más asszonyon és lányon, esztétikai jellegû beavatkozást végeztek. Ugyanezen kórház ugyanezen orvosai ellen jelenleg négy per folyik, egy pedig már jogerõsen lezárult, az õ elmarasztalásukkal. Mindezen esetekben, így felperesnél is, teljesen egészséges embereken végeztek nem gyógyító, hanem szépészeti mûtétet, amely azonban rettenetes következményekkel járt. Becsatolom a Fõvárosi Bíróság másik tanácsának immár jogerõs ítéletét, amely kimondja, hogy ez – tekintettel arra, hogy nem beteg emberek gyógyításáról, hanem egészségesek esztétikai operálásáról van szó – nem megbízási szerzõdésnek minõsül, mint az orvosi tevékenység általában, hanem vállalkozási szerzõdésnek. A vállalkozási szerzõdés pedig úgynevezett eredménykötelemmel jár: ha a vállalkozó nem hozza létre a kikötött eredményt, teljes felelõsséggel tartozik, teljesen függetlenül attól, hogy úgy járt-e el, ahogy az az adott helyzetben elvárható. Tisztelettel kérem tehát az ítéletben annak megállapítását, hogy jelen esetben is a vállalkozás szabályai érvényesülnek, s ilyen módon kérem a kórház felelõsségének megállapítását! –Alperes? – fordul az elnök a rendezõi jobbra. –Tisztelt Bíróság! – tápászkodik föl Kiss Tibor Zoltán ügyvéd úr. – Alperes orvosai mindenben teljes mértékben az orvosi szakma szabályai szerint jártak el, õket semmifajta vétkesség nem terheli felperes állapotromlásáért. Elsikkadt az a tény, hogy a seb szétnyílása a mûtét utáni nyolcadik napon tusolás közben következett be, pedig felperesnek nyilvánvalóan nem lett volna szabad még tusolnia. Egyébként szó sem lehet vállalkozási jogviszonyról, nem is értem, hogy lehet ezt idehozni. Az emberi test rendkívül bonyolult, nem olyan, mint a szövet, amit vállalkozási szerzõdésben odaadnak a szabónak, hogy varrjon belõle öltönyt. Jávor Tibor professzor szakvéleményével kapcsolatban a következõt szeretném hangsúlyozni. Utánanéztem: õ nyugdíjas egyetemi tanár, aki tehát jól megérdemelt nyugdíját tölti. Meg kell mondanom, a nyugdíjasok általában

a korábbi, a már nem modern gyakorlatot ismerik, és nincsenek tisztában a korszerû, új eljárásmódokkal. Tehát az õ szakvéleménye nem kompetens! Ezek alapján kérem a kereset elutasítását! Hogy õszinte legyek, kissé elhûlök, amint hallom lehülyézni Jávor professzort, aki jelenleg is az Egészségügyi Tudományos Tanács Tudományos és Kutatásetikai Bizottságának elnökhelyettese, minden kongresszus és konferencia állandó elõadója. A soknevû ügyvéd arról a Jávor Tibor professzorról mondta ki voltaképpen, hogy vén gügye laikus, és csak a réges-régi gyakorlatot ismeri, aki szakvéleményében az internetrõl levéve idézett húsz, a legutóbbi egy-két évben született tanulmányt, amely mind állítja: nõknél igen gyakori az olyan infarktus, amely mûtétet követõen, annak következtében lép föl. Hát ezt talán nem kellett volna! –Felperes? – ad újra szót az elnök a rendezõi balnak. –Tisztelt Bíróság! – áll föl az idõs ügyvéd. – A kolléga úr – mint már oly sokszor – büntetõjogi fogalmakat használ polgári jogi perben. Azt mondja: az orvosok betartották a szakma szabályait. Holott a kártérítési jogban a kérdés mindössze ez: a legnagyobb gondossággal jártak-e el? Márpedig nem járhattak el a legnagyobb gondossággal, ha az történt, ami. Egyszerûen nem értem ugyanis: miért vagyunk itt kilencedik éve? Amikor a lényeg mindössze ennyi: egy teljesen egészséges ember, aki hitt alperes orvosainak hirdetéseiben, kérte kötényhasának – ami nem betegség – esztétikai célú megszüntetését, és emiatt élete tragédiába torkollott. A rosszul elvégzett mûtét következtében hasa tönkrement, majd az operáció következtében infarktust kapott, munkaképtelenné vált. Jávor professzorról csak annyit: õ a szakvéleményét úgy adta ki, hogy ebben a perben anyagilag egyáltalán nem érdekelt – ezt bizonyítani nem tudom, ám alperes sem tudja bizonyítani az ellenkezõjét. És kérdem én: mi más eszköze van a magánszemély peres ügyfélnek, mint a magánszakértõ? Alperesnek ott van az István Kórház vagy ezer orvosa, aki mind szívesen ad ellenkezõ szakvéleményt a kollégák védelmében. Felperesnek csak ez van. Kérem az ítélet meghozatalát! –A tárgyalást berekesztem! A bíróság tanácskozni fog – küld ki mindenkit az elnök úr. A szünetben a folyosón odaoldalgok Kiss Tibor Zoltánhoz – érdekes lesz beszélgetni a másik oldal állandó képviselõjével – Üdvözlöm, hadd mutatkozzam be végre hivatalosan! – mosolygok rá, hiszen jó néhányszor találkoztunk már tárgyaláson. –Ne mutatkozzék be! – mordul rám komoran Kiss Tibor Zoltán. –Miért? Köszönni szeretnék, és beszélgetni Magával. –Én meg nem óhajtok önnel beszélgetni!

–Tessék? –Hagyjon engem békén! Nem óhajtok önnel beszélgetni! –Miért? –Azért! Hagyjon békén! – reccsen rám utolsót, és elfordítja arcát. Szerencsére éppen szólnak is: mehetünk vissza ítélethirdetésre. Mindenki állva hallgatja az elnök elsõ mondatait: – A Fõvárosi Bíróság ítéletet hirdet a Magyar Köztársaság nevében. A másodfokú bíróság az elsõ fokú bíróság ítéletét azzal a pontosítással hagyja helyben, hogy az 1991. június 4én elvégzett mûtétet követõen fellépett szövõdménnyel, illetõleg a gyógykezelés elhúzódásával okozati összefüggésben állapítja meg az alperes kártérítési felelõsségét. Tessék leülni! S ezek után az ítélet indoklásában a bíróság lényegében egyik peres félnek sem ad igazat semmiben. – El lehet távozni! Amint ballagunk lefelé a lépcsõn, kérdem Szász Tamásné ügyvédjét, beadja-e a felülvizsgálati kérelmet a most született ítélet ellen, hiszen az nyilvánvalóan jogsértõ több pontjában is. – Nagyon el kell gondolkozni ezen – válaszol az idõs ügyvéd –, ha most beadom a felülvizsgálati kérelmet, eltelhet két-két és fél, akár három év is, mire a Legfelsõbb Bíróság kitûzi annak tárgyalását. –Mennyi? – kérdem hüledezve. – Két-három év? –Igen, annyi. –Nem létezik! – hiszek én az igazságszolgáltatásban, kissé vakon. –Nem létezik? Van olyan per, amelyben 1994-ben adtuk be a Legfelsõbb Bíróságra a felülvizsgálati kérelmet, és azóta még nem tûzték ki tárgyalásra. Öt éve! * E másodfokú ítélet ellen Szász Tamásné ügyvédje végül mégis beadta a felülvizsgálati kérelmet a Legfelsõbb Bíróságra, s nem csalatkozott: legalábbis e könyv zárásának idõpontjáig ott még nem sikerült tárgyalást kitûzni. Folytatódnia kellett azonban – az úgynevezett közbensõ ítélet, tehát csupán a kártérítés jogalapját megállapító határozat alapján – az alappernek, immáron a kártérítés összegére. 1999 októberében – hipp-hopp – Széchy Éva bírónõ tart is tárgyalást. Az alperes kórház soknevû ügyvédje igazán elõzékenyen vitatja Szászné igényeit. Szerinte például 180 ezer kötszerköltség helyett a bíróság legyen szíves 1 ezer forintot megítélni, a nyolc év alatti 200 ezer forintnyi taxiköltség helyett 5 ezer forintot, nem vagyoni kártérítést (ami a nagyobb összeg lehet) pedig egy huncut petákot sem.

Felperesi ügyvéd azt kérdi a bírónõtõl, mi a helyzet az ügyben, hogy õ kérte „ átszignálni” más bíróra ezt az ügyet, vagyis beadványban ismét indítványozta, ne Széchy Éva tárgyalja azt. –Ez bírósági igazgatási döntés – felel a bírónõ. –Tisztelettel kérdem, mikor születik errõl döntés? –Tudomásom szerint a bíróság vezetésének az az álláspontja, hogy nincs szükség intézkedésre. – Ez magyarul azt jelenti, eldöntötték: nem fogják átszignálni másra a pert. –Ebben az esetben – keseredik el az ügyvéd – kérem jegyzõkönyvbe venni, hogy az eljárás szabálytalan. –Miért? –Mert a polgári perrendtartás 21. § (1) bekezdése szerint ha a másodfok visszautalja elsõ fokra az eljárást, akkor azt „ lehetõleg ne ugyanaz a bíró tárgyalja” Én ezt úgy értelmezem, hogy a bíróság számára – ha van rá . lehetõség – kötelezõ másik bíróra bízni a per lefolytatását. Az ország legnagyobb létszámú bíróságán pedig nem lehetséges, hogy erre ne legyen lehetõség. S ezzel a purpárlé le is zárul, ha törvénytelen a dolog, ha nem, jelen pillanatban nincs mit tenni ellene. Mára már csak egyetlen vita marad: Kiss Tibor Zoltán ügyvéd közli, itt föl sem vetõdhet nem vagyoni kártérítés, hiszen a kórház felelõssége csak a seb begyógyulásának idõpontjáig tart. –Felperes sebe soha nem fog begyógyulni! – replikázik Szászné ügyvédje –, éppen az e per tárgya, hogy alperes kórház ténykedése következtében maradandó károsodást szenvedett, rettenetes külsérelmi nyomok maradtak rajta, amelyek többé már nem gyógyulnak be. –Álláspontunk szerint – hangzik a sokunk számára döbbenetet okozóan cinikus válasz – ez gyógyult seb. – Nekem eszembe jut a Szász Tamásné hasáról készült fotó: a köldök és a szeméremszõrzet között félúton egyik csípõcsontjától végig, egészen a másikig, mintegy 60 centiméter hosszan húzódó, girbegurba, négy nagy és öt kisebb S-kanyart leíró lilás-barnás heg, átszelve teljes hasát – bocsánatot kérek Szász Tamásnétól! –, kétségkívül hihetetlenül összerondítva, gusztustalanná téve az asszony testét. Nos, ez az, ami Kiss Tibor Zoltán ügyvéd úr szerint gyógyult seb. Széchy bírónõ menet közben nem fogadja el a magánszakértõ véleményét, sem az igazságügyi orvostan legnagyobb alakja, Somogyi Endre professzor álláspontját, miszerint itt borzalom történt, ezt az asszonyt szerteszéjjel szabdalták. Inkább a jól ismert rutinnal kirendeli szakvélemény készítésére az ETT IB-t, amely természetesen az elsõ eljárás szakértõjét próbálja megerõsíteni, aki úgy vélte, semmi különösebb baj nem történt, az orvosok mindent a lehetõ legalaposabban, leggondosabban végeztek el,

Így végül is a bírónõ a négymilliós nem vagyoni kártérítési igénybõl megítélt egymilliót. az orvosnak fizetett hálapénztõl a taxiköltségen. pápaszemmel. amelyre tanárai írtak. megrokkanása.minden a legnagyobb rendben van. januárban. elvette az egészségét. vagy addig. mert a plasztikai mûtét során levarrtak egy ideget. hiszen errõl immár jogerõs ítélet szól. azaz húszezer forint kötszerköltséget. . Úgy látszott. hogy ítéljen meg 20 000. Mamája kezdett komolyan veszekedni vele: ha nem megy el egyedül orvoshoz. A 4. Avval nem foglalkoznak. Azt nem áll módjában kimondani. aztán 2000-ben. Viszont nem fogadja el annak az orvosszakértõnek az álláspontját. szégyenszemre kézen fogja kamasz fiát. S mivel a durván nyolcmilliós kártérítési igényhez képest Szász Tamásné így lényegesen nagyobb mértékben lett pervesztes. Elképesztõt. Valamint kért 4000000 Ft nem vagyoni kártérítést megcsúnyulása. mint pernyertes – egyúttal kötelezte õt 304000 Ft perköltség megfizetésére a kórház számára. a nõiségét. hogy a kórház nem tartozik kártérítési felelõsséggel. Szászné a keresetében 4312400 Ft vagyoni kárt mutatott ki. párja és nemi élete elvesztése fejében. hogy Szászné lába azért fáj azóta is. de ez nyilván nem is különösebben fontos. kötszerek árán át jövedelemkieséséig. Mármint nekik. Ezért hát ugyan megítéli a kártérítést. és úgy vonszolja el a rendelõbe. hogy abban ne legyen köszönet. a gyógyszerek. s azt majd újabb mûtéttel kell kiszabadítani. A 18 éves fiú nemhogy a táblát nem látta már. Szászné hogy néz ki és milyen állapotba került. hogy emiatt a rémdráma miatt kénytelen volt kisebbre cserélni lakását. áprilisban – s júliusban a bírónõ ítéletet hirdet. csupán körvonalaiban észlelhetõvé vált számára. *** Ádámnak romlott a látása. anyja nem akarja megérteni. két-három méternél messzebb lévõ tárgy elmosódottá. hogy közben is tudjon kenyeret venni. Azon kórház számára. a többi igényt pedig utasítsa el. amelynek orvosa tönkretette az életét. de szinte minden. néha-néha tárgyalás 99-ben. mennyire nehéz ügy ez: és ha szemüveget írnak föl neki? Hogy kerül majd a haverok elé.3 milliós vagyoni kárból pedig 62400-at. A bírónõ – nem jogi. Nos. s aki határozottan leírta. szenvedései. huza és vona. de úgy. akit õ maga rendelt ki. hanem orvosi szakkérdésben – felülbírálja a sebész orvosszakértõt. Kiss Tibor Zoltán alperesi ügyvéd ellenkérelmében gálánsan azt kérte a bíróságtól – teljes elutasítás indítványozására nem lévén lehetõsége –.

hogy mellettem maradjon! Mindenki engem fog kiröhögni! Nem sajnálni fognak. és körülnézett. zuhant hétemeletnyit. tudóskodó. majd elrúgta magát a földtõl.okuláréval? Az osztályban a fiúk közül egyetlenegy hordott szemüveget. A doktornõ ráhelyezett valami súlyos és hatalmas szemüveget. Kihajolt derékig. majd tehetetlen teste zuhanni kezdett. Legalább aznap nem megy suliba. – Nemsokára egyáltalán nem fogok látni semmit! Rita arcát sem! – Az ablakhoz lépett. eszébe se jut. és kituszkolta a rendelõbõl. . A folyosón annyian várakoztak. Késõbb kiderült. amelynek elején cserélgetni kezdett szemüveglencséket. A legfölsõ három sort. amilyen önzõ. hanem röhögni rajtam! Hazaért. meg fogsz vakulni! – mordult rá a doktornõ. szélesre tárta. meddig fog ez tartani? – gondolta Ádám. ahol laktak. – De nem baj. onnantól lefelé fogalma nem volt róla. és olvastatta vele a vagy öt méterre lévõ tábláról a számokat. kicsit sem laza. – Micsoda? Megvakulok? Nem fogok látni? Vak leszek? Fehér bottal mászkálok. A falon lógó képeket sem látta rendesen. nem túl sokat tudott elolvasni. de nem látta az úttestet a ház elõtt. Icipicit fölfelé repült. Hülye vicc volt. – Úristen. majd írunk fel Neked egy fehér botot! – aztán elfordult tõle. valami furcsa receptet írt. s letelepedett a padra. és az visz majd mindenhová? És mi lesz a suliban? Mit fog szólni Rita? Azonnal ki fog rúgni. lenézett. betûket. Nem is tekintette senki komoly férfinak. de õ olyan is volt: stréber. Ádám úgy lépett ki a folyosóra. mi van a táblán. kinyitotta a lakásajtót. Fölment a lifttel a hetedikre. ütögetve magam mellett a házak falát? Vagy anyuék vakvezetõ kutyát vesznek nekem. mintha ingyen osztanának valami csuda portékát. a doktornõ csak viccelni próbált. mint akit mázsás súllyal vágtak fejbe. azt a kezébe nyomta. elballagott a körzeti szemészeti rendelõbe. Hirtelen minden erejét a lábában érezte összegyûlni – kicsit behajlította térdét. –Ha így haladsz. Hát. Azonnal szörnyethalt. mire bekerült. Mit volt mit tenni. Két és fél órát várt.

az orvos mindent helyesen tett. A felperes. egyszersmind nevetséges szóösszetételt. amely szerint nem történt semmi. s nem véletlenül. hanem „ felülvéleményt” kérnek. melyik mennyire felel meg a tényeknek. milyen kitüntetésre illenék õt fölterjeszteni. mennyire . Mirõl is van szó? * . majd azt bármi. sem más állam jogrendszere nem ismer ilyen fogalmat. Mókás hazánkban azonban az a gyakorlat. Nos. esetleg ebbõl az alkalomból meg kéne fontolni. nem egyszerûen újabb szakértõi véleményt. amikor nem adta ki a rá vonatkozó iratok egy részét. Vannak vélemények. cáfolja. melyik milyen mértékben bizonyított. például egy ellentétes értelmû szakértõi vélemény kikezdi. Hogy azoktól a professzoroktól. semmi jelentõsége nincs. úgymond. kirendeli az ETT IB-t. hogy adja ki neki a felülvéleményhez készült referensi és korreferensi anyagokat. azt maga a jogszabály hívja imigyen: „ felülvélemény” Jó. A per alperese a nagy hatalmú ETT IB: az Egészségügyi Tudományos Tanács Igazságügyi Bizottsága. vitatkozik vele – akkor. Nos. hogy ilyen magyar szó pedig nem létezik. s azok között – elvileg – az dönt. hogy elfogadta ezt a szörnyû. kimosdassák. befolyásolta saját magát már a kirendelés pillanatában azzal. hogy orvoskollégáikat megvédjék. Méghozzá rendszerint – láss csodát! – olyat. hogy sem a magyar. hogy ha a rendõrség. Annak azonban már lehetne. talán maga sincs tisztában vele. akik – tevékenységük produktumából legalábbis egyértelmûen ez tûnik ki – azt tekintik egyetlen komoly feladatuknak. bíróság orvosi ügyekben kap egy szakértõi véleményt. annak igazán . a mai tárgyaláson ez az ETT IB az alperes. ügyészség. kéri az ETT-t kötelezni e jogsértés abbahagyására. meg is kapják. hogy az ETT IB megsértette az õ személyiségi jogait. arra. Szalai Flóriánné annak megállapítását kéri a bíróságtól. amely ha mûhibaperben állást foglal (egyesek szerint tíz esetbõl körülbelül tizenegyszer az orvos mellett és javára). Az a szervezet. tõle kér „ felülvéleményt” S aki kéri.Elítélve: az ETT IB Fura tárgyalásra érkezem 2000 szeptemberének idusán.

vajon szabade megtartani így a terhességet. harmadfokú lepény. A szülõk rögtön látták. sok-sok utólagos próbálkozás. mint a többi újszülött. Valahogy furcsán állt a szeme. a gyerek teljesen egészséges.Krisztinának és Flóriánnak már két gyereke volt. rosszullétek. amíg júniusban ettõl az állandó vérzéstõl . de õ tovább vérzett – addig-addig. tenni kéne valamit – de végül nem tettek semmit. másképpen feküdt. A szülés sem ment simán. ha a szülés után azonnal kezelik. sírt. amit nyilvánvalóan a szüléskor bekövetkezett agyvérzés okozott. hormonkezelést adtak. Krisztina ezért úgy döntött. Krisztinán kérésére Patai doktor négy órával a szülés után sterilizációs mûtétet hajtott végre. fõképpen a baba nem károsodhat-e. az Ádám nevet kapta. amikor kiengedték õket a klinikáról –. majd elvégezték az egészségügyi küretet. spirált használ védekezésül. hol olyan zavarok mutatkoztak végig a terhesség alatt. hordja csak ki! – Pedig hol ilyen. Szabadság-hegy. mint az elõzõ kettõ. nem kell elvetetni. Februártól novemberig. kisebb-nagyobb aggasztó jelek. nem lesznek-e ebbõl zûrök. se fölülni. Patai doktor minden alkalommal megnyugtatta õket: nem lesz semmi baj. Súlyosan fogyatékos. végül az orvos hatalmas erõvel nyomta-préselte ki Krisztinából a gyereket. s nem is akartak többet. se fölállni nem. talán mégis jobb lenne megszakíttatni a terhességet. persze már nagyon csekély eredménnyel. nem lesz ez így jó. valami nem stimmel: a baba nem olyan volt. Aggályai voltak. Ám a spirál ellenére állapotos lett. Ádám nyolcnapos volt. Fiú lett. hogy valami nagyon nem stimmel a baba szemével. Az Üllõi úti SOTE II. Újra és újra visszament a klinikára. nem beszél. Amely agyvérzés. ne kelljen pirulát szednie. A diagnózis egyértelmû is volt: nagytócsás szemfenékbevérzés. Ádám több évig csak feküdni tudott. mint az szokásos. Nõi Klinikán azonban Patai Kálmán doktor erõsködött: – Minden rendben lesz. a feje egészen össze volt nyomva. talán nem járt volna különösebben súlyos következményekkel – ez a kezelés azonban elmaradt. de járni ma sem képes kapaszkodás nélkül. „mindketten egészségesek” papírral. hiszen õk látták. Jövõre tízéves lesz. Szellemileg nagyon el van maradva társaitól. önálló életre valószínûleg soha nem lesz alkalmas. semmi baja nincs. neki az volt a véleménye. Ám az orvos azt mondta. A klinika belgyógyásza vitatkozott is a nõgyógyásszal. látásproblémái vannak. Krisztina és Flórián aggódott. Szinte elsõ útjuk a szemklinikára vezetett. Ám – miután „ teljesen egészséges” zárójelentéssel kiengedte a kórházból – Krisztina állandóan vérzett. Nem is kapott másmilyen kezelést. többször is fölvetették.

azok munkaanyagok. hanem Ádámért: az õ számára fontos elérniük. amelyek a bizottsági állásfoglalás megszületése elõtt készültek. Õ azonban még mindig Patai doktorban bízott. Amely úgynevezett ellenkérelmében a bíróság elõtt is fönntartotta álláspontját: az ETT IB kizárólag bizottsági álláspontot ad ki. Amely el is küldte „ felülvéleményét” semmi hiba nem történt. semmi olyat nem tettek. kilenc hónapon át. s a vitában kialakultak alapján nyilvánít véleményt. többet árt. s ott kiderült: miómás a méhe. hogy Ádám miatt is. vizsgálták. de Krisztina miatt is pert indítanak – végre elvégezték a méheltávolítási mûtétet. a referensi. Aki – professzora közremûködésével – határozottan állította: idegi alapon vérzik. kezelték – õ pedig vérzett rendületlenül. az orvosok mindenben úgy : jártak el. végül leszázalékolták. amelyeket az ETT vagy figyelembe. Átvitték a belgyógyászati klinikára. A klinika persze fellebbezett. Teljesen tönkretették. Ettõl sem jött rendbe. mondván. el kell távolítani. * Beperelték a klinikát. Novemberben – amikor szinte megzsarolták a klinikát. Az elsõfokú. a . Végül az I. Krisztina esetében ötven százalékban nekik adva igazat. újra befektették. hogy kapjon életjáradékot. kiengedték. számú Nõi Klinikáját. Elsõsorban nem maguk miatt. Csakhogy Krisztináék ügyvédje kérte az ETT-tõl – hivatalos levélben – azokat a referensi. ha õk már nem lesznek vagy nem képesek megoldani a dolgait. Erre az ügyvéd beperelte az ETT-t. az nagy hülyeség. mint használ. Nem kapta meg. Csakhogy addigra – nem utolsósorban persze Ádám miatt – egyre mélyebb depresszióba is került. korreferensi anyagokat a bizottság megvitatja. a hólyagja elrohadt. Nõi Klinikán Papp professzor operálta meg. További másfél éven át – bocsánat a kifejezésért – szinte rohadt szegény asszony. és hozta valamivel jobb állapotba. csupán annak jogalapjáról szóló – bírósági ítélet meg is született: Ádám tekintetében teljes egészében. ahogy az tõlük elvárható.infarktusa nem lett. úgynevezett közbensõ – tehát még nem a kártérítés összegérõl. Bekerült a Szabolcs utcába. vesz vagy nem. Állandó gennyes folyása volt. de egy biztos: ki nem ad. mondván. Krisztina pedig egyre rosszabb állapotba került. elmarasztalva a SOTE II. Ennek során vonták be a perbe az ETT IB-t. ami akár a legcsekélyebb mértékben is hibáztatható volna. el legyen látva akkor is. Azonnal eldobatták vele a klinikán fölírt összes hormongyógyszert. súlyosbodtak testi tünetei. s visszament hozzá a klinikára. korreferensi véleményeket is.

összes tagját együttesen – ha pedig ez nem sikerül. róluk szólnak. amiben az egészségi állapotukkal kapcsolatos megállapítások szerepelnek. ez jellemzõ a hozzáállásukra. amelyben nincs mit bizonyítani. amit képviselõjük többször ki is fejtett. – Bizonyítási indítványa vane? – Nincs. Hanem ezzel is hangsúlyozni kívánja. Az ETT tulajdonképpen egy rög a magyar jogban. Nos. Következésképpen nem alkalmazható. hogy az ETT nem idézhetõ. hogy „ belsõ anyag” Megnéztem a jogi lexikont. tehát ugyanúgy vonatkozik rá az adatvédelmi törvény. mint bárkire. mint bárki másra. hogy belsõ anyag. Mindemellett szabadjon megkérdeznem: mi az. . aki adatokat birtokol. törvénysértõ az a gyakorlat. s nekik talán mégiscsak joguk van látni mindazt. mert felperes szeretné megismerni mindazt. Ám ezek az adatok Szalai Flóriánnéra és Szalai Ádámra vonatkoznak. hogy õk csak a bíróság számára adják azt. amelyre más szabályok vonatkoznak. Az ETT IB úgy viselkedik. Nem is igen értjük. ha ezt oly módon akarják értelmezni és érvényesíteni. Megítélésem szerint ez kristálytisztán jogi szakkérdés. amit róla és gyerekérõl írtak szülész-nõgyógyász professzorok. hogy elõbb-utóbb bíróság elé idéztetem az egész ETT IB-t. – Ügyvéd úr! – szól kedvesen a bírónõ. Az ETT ellenkérelmében folyton „ az ügyre” az eredeti perre hivatkozik – ez . ha államtitok. Pedig a Legfelsõbb Bíróság már 1981-ben kimondta. hogyan vonhatja kétségbe bárki a jogukat erre. hozzánk. tévedés. Egyet még hadd tegyek hozzá. nem ahhoz kértük az iratokat. Az ETT képviselõje nemcsak jelen perben. Szalai Krisztina és Ádám ügyvédje a tárgyaláson tehát ellenfél nélkül kénytelen kifejteni álláspontját: – Az ETT adatkezelõ. Kivéve persze. akkor ez ellentétes mind az alkotmánnyal. peres felekhez semmi közük. mint valami titkos szervezet. szolgálati titok vagy hadititok szerepel az iratokban – de talán errõl itt és most nincs szó.bizottsági belsõ munkaanyagok nem tartoznak a peres felekre. a pert már meg is nyertük. csakhogy – mivel a jog nem ismeri –. hanem pusztán azért. mind az adatvédelmi törvénnyel. Tisztelt Bíróság. hogy ez valamiféle titkos anyagot jelent. nem fedi föl magát és így tovább. ? valamint az összes törvénykönyvet – a magyar jog nem ismer ilyen fogalmat. az Alkotmánybírósághoz fordulok. Igaz. az ETT-rõl szóló egészségügyi miniszteri rendeletben szerepel ez a kategória. Egyúttal jelezték: a tárgyaláson nem kívánnak részt venni. hanem sok más esetben ugyanígy nem véletlenül vagy feledékenységbõl adja be a bíróságra mindössze egyetlen példányban a véleményét. Nem teszek le róla.

az belsõ anyag. Nos.– Tessék kifáradni. A bíróságtól tehát annak megállapítását kérte. állítólag négy oldalt teleírt kézzel. egy részét elfogadja. hogy az ETT. hogy nem adta ki a rájuk vonatkozó iratokat. A bíróság kötelezi alperest. hogy hagyja abba ezt a jogsértõ magatartást. ezt a négyoldalas iratot szeretné megkapni Ilona. Elsõ kötetem A necrosis: szövetelhalás címû fejezetében szereplõ Antal Ilona perében ugyanígy kérte az ETT IB véleményének kialakítása során készült részanyagok kiadását. valamint arra kötelezésüket. a bíróság ítéletet fog hirdetni! – szól a bírónõ. Mondván. ötvenes. Dr. mi több. kívülállók egészen biztosak lehetünk: az ETT IB élni fog fellebbezési jogával. amelynek lényeges megállapításai bekerültek az ETT IB felülvéleményébe. És egyben mi. Az ETT IB pedig nem hajlandó kiadni a vizsgálati eredményt. – Alperes maga írja szakvéleményében – szól Antal Ilona ügyvédje –. átírja. de ez menet közben megszûnik. s a kereset elutasítását kéri: – Nem sértettük meg felperes személyiségi jogait. belejavít. – A Magyar Köztársaság nevében! A bíróság megállapítja. hogy nem adták ki ezt az iratot. 15 napon belül adja ki felperesnek az iratokat. készül ilyen munkaanyag. Az ETT-rõl szóló jogszabály is kötelezõvé teszi. azt aláíratta a két ápolónõvel is. hogy ezt mégis megtegyék. Háromszéki Ilona. Hiszen az IB abból dolgozik. hogy az Egészségügyi Tudományos Tanács Igazságügyi Bizottsága megsértette felperesek személyiségi jogait azzal. a referensi és korreferensi anyagokat. szemüveges õsz asszony képviseli a bíróság elõtt a tudományos testületet. hogy az IB elé írásban kerüljön a referensi vélemény. S nem is várat soká minket. másikat . *** Vannak kitartó emberek. ezt kérjük! – Igen. valamint fizesse meg felperes perköltségét. Mert olyan. hogy Lábas doktor nagyon részletes szakreferensi anyagot írt. illetve maga Lábas professzor megsértették személyiségi jogait azzal. hogy Lábas Zoltán professzor az ETT IB szakreferenseként megvizsgálta Antal Ilonát. mivel a szóban forgó anyag egy kézzel írt irat volt. Nos. És hajlandó belemenni egy perbe is. Az ítélet ellen a kézhezvételtõl számított 15 napon belül fellebbezésnek van helye. hiszen az mégiscsak róla szól. pár perc múlva fölállva hallgathatjuk õt. Történt ugyanis. Ez az ügyvéd az.

S azzal a korábbi részanyagok. Nyilván érezve. ETT IB elleni per. de akkor ez a szabályzat törvénytelen! Hogyan javíthatná ki. ebbõl estig sem lesz egyetértés. akik az õrá vonatkozó orvosi leleteket. így kénytelen vagyok az õ képzeletükre bízni: mi történhet ezek után. ez egyáltalán nem úgy fest. Lehet. – A referens nem csupán leletet készít. Róla is készült úgynevezett felülvélemény. A teljes anyagot kérjük! A bírónõ látja: sehová nem vezet a vita. hogy nem tudott eljönni erre a tárgyalásra sem –. akik részt vettek a felülvélemény megszavazásában. aki megvizsgálta a beteget? Ez nem munkaanyag. Feller József referálta. amint alperes elõadja! Ebben mindössze két oldal a személyes vizsgálat anyaga. és az ülésen az esetet dr. hogy az adott ülésen az IB húsz tagjából tizenhat volt jelen. Az ETT ügyesnek tûnõ testcsellel közben az alapperben – nem közvetlenül Szásznénak vagy ügyvédjének. írhatná át a másik tizenkilenc orvos annak az egynek a megállapításait. A bírónõ által kitûzött idõpontban azonban már olvasóim kezében lesz ez a könyv. hogy a konkrét ügy referense dr. hanem egy orvos. neki joga van megismerni. Az ETT IB válaszában részben azt volt hajlandó közölni. kérve annak megállapítását. Nem a húsz ETT IB-tag vizsgálta meg Antal Ilonát. – Amit alperes mond. A többiek nevét nem adta meg. ügyvédje pedig – miközben zajlott a per – levélben kérte. Ez pedig különleges adat. adják meg mindazok nevét. mind Lábas professzort. részint azt. Ekkor indított különpert az ETT ellen Szászné ügyvédje. A kebelrege folytatódik címû fejezet sértettje indított. elveszítik jelentõségüket. – Itt van a kezemben ez az elkészült felülvélemény. megismerhették. * Elsõ fokon lezárult viszont a harmadik. megidézve mind Antal Ilonát – aki még mindig olyan beteg. nem tervezet. az ETT IB szabályzata lehetõvé teszi az elmondottakat. az jogilag totális képtelenség! – kardoskodik felperesi képviselõ. . hanem – a bíróságnak megküldte az IB-ülésen részt vett tizenhat orvos névsorát. kik azok. amikor nem adta meg. hanem orvosi lelet. munkaanyagok megszûnnek. amelyet pedig Szász Tamásné. általam elért. ennek kiadását követeljük hát. hanem tervezetet az IB felülvéleményére. fotókat láthatták. Antal Ilona személyére vonatkozik. Úgyhogy halkan elnapolja a tárgyalást. hogy az ETT megsértette ügyfele személyiségi jogait. Kupcsulik Péter volt.nem – s végül megszületik a felülvélemény. Lábas Zoltán. Õ készített róla leletet. amely aztán tartalmazza a leletet.

akik hozzájutottak legszemélyesebb adataihoz. S a Pesti Központi Kerületi Bíróság bírónõje ítéletet hirdet: a keresetet elutasítja. Vagyis „A Magyar Köztársaság nevében” itt és most az mondatott ki: egy magyar állampolgárnak nincs joga megtudni. tehát konkrétan érvénytelen – ETT-rõl szóló miniszteri rendeletnek. végül is a pillanatnyi presztízsveszteségen kívül semmi jelentõsége nincs az egésznek. amikor nem adta ki az eljárásban részt vevõ orvosok nevét. . élete összeomlásáról. akik látták a tönkretett. hogy felperes egészségügyi adatai személyes és különleges adatok. A bíróság szerint azonban alperes nem sértette meg személyiségi jogait. õt csak a rendõrség. bonyolult pozícióban elhelyezkedõ magzatot kétszer is fogóval próbálták meg az orvosok világra segíteni – e kísérletek közben történt meg a baj –. mivel sajnos az adatvédelmi törvény ellentmond az – alacsonyabb szintû. neki nem hajlandó válaszolni sem a kérdéseire. szexusa megszûntérõl. A szülés során a méhben. Elsõfokú magyar bírósági ítélet szerint nincs joga. arra hivatkozva.28 millió fontot ítélt oda egy manchesteri bíróság a tizenegy éves Sam Mansell édesanyjának. hiszen ez a felhõk fölött trónoló testület mindig hangsúlyozza: õ a beteggel nem áll jogviszonyban. idegei összeroppanásáról. amiért gyermeke szülés közben orvosi mûhiba következtében nem jutott megfelelõ mennyiségû levegõhöz és súlyosan agyhûdéses maradt. 3. kiknek jutott tudomására mindaz. Csakhogy Szászné ügyvédje változatlanul kérte a bíróságtól a személyiségijog-sértés megállapítását.szorul a hurok. szétkaszabolt hasáról készült fotókat. Ez ugyanis nem felperes személyéhez fûzõdõ adat. amit vele orvosi mûhiba során mûveltek. öngyilkossági kísérletérõl. hogy alperes e tekintetben adatkezelõ. Az sem vitás. *** Újsághír: „A brit jogtörténet mindeddig legmagasabb összegû kártérítését. majd életmentõ császármetszéshez folyamodtak. hogy amikor kérték. kik azok. elolvasták a dokumentációt élete tönkretételérõl. okosabb lesz hát engedni. akkor az ETT nem teljesítette kérésüket. élettársa emiatti távozásáról. A testület azonban ekkor is ügyelt a látszatra: esze ágában sem volt direktben Szász Tamásnénak megküldeni a listát. Nem vitás ugyan – mondja az indoklásban –. a bíróság kérheti bármire is. pedig akkor is köteles lett volna.

a kártérítést létfontosságú orvosi berendezésekre. Mint édesanyja elmondta. azaz közel másfél milliárd forint. A rekordösszegû végkielégítést egy nemrégiben hozott felsõházi jogszabály tette lehetõvé.73 forint. végtagjai állandó görcsben vannak és nem tud beszélni. tehát a megítélt jóvátételi összeg: 1445594400 Ft. hogy bár kezdettõl fogva nyilvánvaló volt az orvosok felelõssége. éjszakánként tízszer-ötvenszer forgatni. állandóan mozgatni kell. Withybush Kórházat felügyelõ egészségügyi hatóságnak.Sam két hivatásos ápoló gondozását igényli. „ amiért az ügy végre befejezõdött. etetést. hiszen minden áldott nap végig kell csinálnia ezt az életformát” A szerencsétlen anya nem bocsátja meg a . öltöztetést és mosdatást igényel. tizenegy évig tartott. míg ezt elismerték és kártérítést fizettek. gyógyszereket kell kapnia. hogy Sam életben maradjon.) . de Sam számára még nincs vége. Penny Mansell a BBC-nek nyilatkozva kedden örömének adott hangot. többek között elektromos rokkantkocsira és emelõkre költik. Ahhoz. amely megemelte az orvosi mûhibák következményeiért odaítélhetõ kártérítés összegét.” (1 font 2000 novemberében: 440.

mint a boncteremben. Elsõként – már csak az illem kedvéért is – dr. tüdejét. De a gyomrát. aztán balra. s kétségkívül úgy indulok kifelé. a másik lépcsõn. tüdõ. s a nyári melegben gyomorfordító szag fogad a legelsõ teremben. Két fém boncasztal. s nagy kupacban állnak teste tetején. – Itt fölmegy a lépcsõn. hogy földbe gyökerezik a lábam: ez mind elfért ott belül? Közelebb lépve megnyugszom: persze. . – Máris mondom – mosolyog a fiatal boncmester. a belek is ott vannak. kint az egész agya. urak. A fején például egyáltalán nincs már. aki már nincs jelen – a boncasztalon máj. méghozzá akkora halomban. A baloldalon férfi halott nyugszik az asztalon. lép. azok közt válogatnak. Fülöp Tamás elleni. úgy hallgatom végig az útbaigazítást. Nem túl sok helyen. s annak szünetében csevegünk keveset. A dr. – Sótonyi professzor urat keresem – hebegem nem túlságosan bõ mellénnyel. Akkor kérem meg. és nagyon aggódik. állok rendelkezésére! – megállapodunk az idõpontban. a nyitott ajtón át. a koponyája fölsõ részét is lefûrészelték. A parkoló felõl megyek be az épületbe. hogy el fog késni. és az elsõ emeleten találja meg. mellettük fehér köpenyes hölgyek. Inkább átfordulok a jobb oldalra: ott már csak a belsõ szervei hevernek valakinek. attól olyan hatalmas a domb. s fölkeresem az Üllõi úti klinikán. ahová belépek – Atyaisten. hátrahajtották rendesen. szív. Hirtelen hátrálok két lépést. s kezében az aktuális szívvel közelebb lép hozzám. üljön le velem beszélgetni. Sótonyi Pétert. mint aki idõnek utána érkezett. de hál’istennek nem egészen úgy. mint tyúk a kendermagban. a SOTE Igazságügyi Orvostani Intézet igazgatóját.Az orvos szakértés Komolyan gondolom. mint a citrom. egyéb alkatrészeit is szépen kibontották. valami egészen furcsa rekedt hangon. s õ kedvesen azt válaszolja: – Nagyon szívesen. kifejtve. foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés büntetõtárgyaláson jár el szakértõként. hogy szeretnék – amint ezt a mai „ polgári” szóhasználattal mondani illik – kiegyensúlyozottan írni. nem máshol vagyok. Fölkeresem hát az úgynevezett másik oldal minél több képviselõjét is. olyan sárga az egész teste – már ahol rajta van az eredeti bõr. valószínûleg már jóval korábban kezdtek dolgozni rajta.

hogy igen. Azt azonban szükséges hangsúlyozni. úgymond. mi több. Az ETT IB elõdje az 1890-ben alakult Igazságügyi Orvosi Tanács volt. akik azért vitatják. és ezért például a svéd gyakorlatot tartják követendõnek. – Ha lehet. mint például az Egészségügyi Tudományos Tanács szerepköre.) EüM-rendelet szabályozza. ahol a törekvések abba az irányba mutatnak. úgymond. inkább ne! – és menekülõre fogom a dolgot. az tehát nem szentírás. és mint ilyenek. bizonyos változások vannak kialakulóban a szakértés és a felülvéleményezés rendszerében. mert a testület nem idézhetõ meg. hogy a szakértõk. Kétségtelen. elegáns úr. eleve vádolhatók bizonyos elfogultsággal! – Vannak.– Köszönöm szépen – rebegem elhaló hangon. újraszabályozandó kérdést. Igazságügy és Oktatási Minisztérium). (VI. Mûködését a 13/1994. – Segíthetünk még valamit? – marad udvarias a szívet kissé dobálgató boncmester. Az orvosok valószínûleg azt mondják: a szakértés gyakorlata túlságosan betegpárti. hogy az orvostársadalomtól és az egészségügy belsõ érdekviszonyaitól függetlenek. Alapvetõ kérdés. a skandinávok –. hogy az igazságügyi orvos-szakértés meglehetõsen orvos-párti? – A kérdésfelvetés jogos és érdekes. az ETT IB-t közvetlenül az egészségügyi miniszter felügyeli. a gyomrom is megnyugszik. vannak országok – mint Ausztria. hogy az ETT IB véleménye a bizonyítás egyik eszköze. igaznak tartja azt a vélekedést. Mire fölérek a lépcsõn. amit a bíróság szabadon mérlegelhet. – Az Európai Unió tagországaiban is mûködött és mûködik a mi ETT IB-nkhez hasonló szervezet. – Ön nemrég említette: az Európai Unióhoz csatlakozás önmagában is fölvet néhány újragondolandó. 16. hogy egy- . (IX. Magyarországnak a majdani csatlakozás esetén ezeket figyelembe kell vennie. – Ön. Mûködését vannak. ezért „ arc nélküli” szervezetnek tartják. Magyarországon az igazságügyi orvos szakértõk három fõhatósághoz tartoznak (Belügy-. fõszakértõ a mûhibaügyekben. Az azonban kétségtelen tény. kari dékánkánt is dolgozik az orvostudományi egyetemen. Fogalmazhatunk úgy is. nagy szaktekintély. 13. függetlenek legyenek. aki ma Magyarországon.) NMrendelet és az azt módosító 18/1999. A betegek és az ügyvédek pedig azt: erõteljesen orvos-párti. A professzor hatvanas. elsõsorban az alapelvek egységesítése érdekében. akik azon a véleményen vannak. – Az igazságügyi orvos szakértõk az egészségügyhöz tartoznak. már köszönni is majdhogynem normálisan vagyok képes.

Lehetõség van úgynevezett magánszakértõi vélemény beszerzésére. hogy az ETT IB és az Orvos szakértõi Szakmai Kollégium. mégis gyakran rákényszerül. amelyek bizonyos kérdésekben véleménykülönbözõséget mutatnak. véleményéért felelõsséggel tartozik. tekintélyét – úgy a szakma. Az orvosszakértés vonatkozásában az elmúlt években számos változás történt. vagyis foglaljon állást abban is. a szakértõi felelõsséggel és azokkal az esetekkel. Az kétségtelen: ha a beteget jogellenes kár éri. hogy például Svédországban az ilyen ügyeket többek között speciálisan fölkészített bírók tárgyalják. hogy egyik vagy másik iskolának van-e igaza az adott esetben. aki a betegnek ad igazat. Az indikációról. lehetséges kockázatvállalásról és így tovább. terápiáról. csak az veszíti el az úgymond szakmai hitelét. a szakértõknek van szakértõi kamarájuk. megírása és . hiszen a mûhibaügyek különleges szakmai felkészültséget igényelnek a bírói kartól is. és nem az orvosnak! Valamint ennél azért el tudnék képzelni erõsebb felelõsséget is! – Nem kevés ez. A szakértõi véleményekkel kapcsolatos komoly gond az is. amikor a szakértõnek az igazságügyi szakértõi névjegyzékbõl történõ törlését indokolt lenne javasolni. az új szakmai kollégiumoknak egyik fontos feladata lesz az új szakmai protokollok kidolgozása. Az orvos szakértõ felelõssége tehát rendkívül nagy. Tapasztalatból tudom. – Miben áll ez a felelõsség? – Elveszítheti a szakmai hitelét. A kérdésnek van egy másik oldala is. hanem tõle elvárható magatartása is. Megalapozott szakértõi vélemény elõterjesztése tehát minden szakértõnek nemcsak célja. amiben az orvosi szakmán belül is még folynak szakmai viták. Meggyõzõdésem. – És ezek között miként foglal állást az orvos szakértõ? – Nyilvánvalóan nem az õ dolga lenne a bizonyos fokú ellentmondások feloldása. hogy olyasmirõl adjon szakvéleményt – például klinikus szaktanácsadó bevonása esetén – . hogy az orvosi tevékenységgel kapcsolatban napjainkban is léteznek iskolák vagy irányzatok. Tehát az orvos szakértõi vélemények számos ponton kerülhetnek a viták és a megmérettetés kereszttüzébe. higgye el! Szeretném megjegyezni.egy ügy kapcsán az orvos polgári jogi vagy büntetõjogi felelõssége merüle fel. az intézményeket az ügyvédek vagy a betegek fölkérhetik szakértõi vélemény adására. mint a bíróság elõtt. akkor azt kárpótolni kell. valamint az Országos Igazságügyi Orvostani Intézet elméletileg foglalkozik az úgynevezett szakértõi mûhiba kérdésével. – Attól tartok.

Amíg a GDP-bõl az egészségügyre nem tudunk többet fordítani. Meggyõzõdésem. amely következik az egészségügyi törvény elõírásaiból. ezek azonban nem mindig tudják követni a legújabb tudományos eredményeket. amelyekben fölmerül az orvos polgári jogi felelõssége. Az új egészségügyi törvény betegekkel kapcsolatos része valóban igazodik az európai elvárásokhoz. A progresszív betegellátás önmagában is a finanszírozás lehetetlenségét okozza. A SOTE-n sem könnyû a helyzet. – És ilyen esetekben ki határozza meg a szakmai szabályokat? – Alapvetõen senki. akkor sok esetben az is követhetetlen. Amíg Magyarországon évente és betegenként 330 dollár körüli összeget költünk. a gyakorlat által hitelesített szakmai szabályai. a túlköltekezés jelentõs része az alulfinanszírozottságból adódik. a pénz! Azt hiszem. Természetesen nem elhanyagolható szempont az egészségügy megfelelõ finanszírozása.elfogadása. jelenleg a tankönyvek. azokat kell követni. nyilvánvalóan mindenkor figyelembe véve az orvostudomány pillanatnyi állásának elfogadott szakmai szabályait. – Na igen. hogy a . színvonalát és módját. Túlköltekezésünk közel másfél milliárd forint. Az ellentmondás számos probléma hordozója lehet. ezáltal szakmai szabállyá tétele. a paraszolvencia-rendszer miatt erkölcsileg is támadható egészségügy mitõl is lenne vonzó pálya? Az orvostudományi egyetemek iránti érdeklõdés csökken. ki követ el hibát és ki nem! – A kérdés csak elméleti. Nyilvánvalóan minden szakmának vannak alapelveiben elfogadott. tekintettel arra. addig a mûhibaperek dolgában sem látok érdemi kedvezõ változásra lehetõséget. A klinikák bármely kórházból kötelesek a betegeket átvenni. Az egészségügyi törvénybõl és a várhatóan a közeli jövõben elkészülõ szakmai protokollok alapján remélhetõ. az orvosimûhiba-ügyek egy része is elválaszthatatlan az egészségügy pénzügyeitõl. Ma még kevés orvosi szakterületen vannak meg ezek a szakmai protokollok. – No de ha ez így van. ezek feltételrendszere azonban a finanszírozó oldaláról nem biztosított. Elvileg minden állampolgárnak azonos színvonalú orvosi alapellátásra van joga az új egészségügyi törvény értelmében. módszertani levelek próbálják ezt meghatározni. Elsõsorban azokban az ügyekben. ezért kincstári biztost rendeltek ki. Németországban 2500 dollár – Amerikát most inkább hagyjuk. Az alulfinanszírozott. addig Ausztriában ez 2000. sokszorosan támadott és részben tönkretett. – Nagymértékben. Az ide jelentkezõk tanulmányi eredménye az elmúlt évekhez képest egyre kedvezõtlenebb képet mutat. hogy világosan megfogalmazzák a kötelezõ ellátás tartalmát.

Meggyõzõdésem. * A professzor után persze olyan orvos szakértõvel szeretnék beszélni. amely hajlandó meghozni olyan. Az is tény. A jogellenes károkozás. hogy az egészségügy ebben a finanszírozási konstrukcióban még mindig tudja azt nyújtani. amit gyógyításra költenek. amely a társadalombiztosítástól az egészségügyi rendszer mûködtetéséig terjedne. hogy az alapbiztosítási összegeket emelni fogják. se hamva. Hol az a kormány. – Én is ettõl tartok. Nagyon örülök annak. Hiszen mindenki jól tudja: valódi egészségügyi reformnak a legminimálisabb kifutási ideje is 10 év. azonban az orvostól független körülmények és okok miatt az mégis bekövetkezik. Lassan kezdünk oda eljutni. még sokáig reménytelen ez – amíg ugyanis a politikai elit politikai kultúrája olyan. – Én azt hiszem. Számomra az a csoda. Az egyetemnek. ez tény. amelynek gyümölcseit aztán nem õ. Új szempont a gazdasági tényezõ. mint az önkormányzati kórházaké. sok százmilliárdos kiadásokkal járó döntést. akirõl legalább – hogy finoman fogalmazzak – többféle vélemény hallható . Átfogó reform kellene. Például az ön által emlegetett mûhibaügyekben.legmagasabb szintû ellátást biztosító intézmények. Az egyetemi klinikák finanszírozása rosszabb. hogy a biztosítók profitorientált cégek. Pedig a helyzet folyamatosan romlik. azonban ezt megfelelõ módon kellene finanszírozni. valamennyi kórháznak kötelezõ felelõsségbiztosítása van. fõként finanszírozási reformnak se híre. – Számos reformintézkedés. Abból biztos nem. Kérdés. amilyen. Ezek nem teszik vonzóvá a pályát. ha tetszik. Várható tehát. többek között mûhibaesetekre is. a nõvéreké 30 ezer táján. Természetesen ez a gyakorlat helyes. az intézmények mibõl fogják majd fizetni a megemelt biztosítási díjakat. az orvos polgári jogi felelõssége olyan esetekben is fölmerül. hanem a két választással késõbbi kormány fogja learatni? Nyoma sem látszik ilyennek. mert az is nagyon behatárolt. – Pedig az egészségügyi. új biztosítási konstrukciók fognak kialakulni. amikor nem történik meg az orvosi foglalkozás szabályainak megszegése. látszatintézkedés történt. Az ügyszám emelkedik. hogy az egészségügyben két tényezõ válik elhanyagolhatóvá: a beteg és az orvos. A kezdõ orvosok fizetése 40 ezer forint körül van. ha az orvosi mûhiba kérdéseit ilyen oldalról is elemezni kívánja. amit nyújt.

orvosi berkekben. az orvosoknak eleddig nem sikerült eljutniuk oda. igazságügyi orvos szakértõ. miért nem minõsítik tarthatatlannak ezt a helyzetet. váltják le az ezért felelõsöket. helyesebb volna. és tesznek rendet? – Ebbe én hadd ne menjek bele. a büntetõügyek körülbelül 98 százaléka nyomozásmegszüntetéssel zárul. tilt el orvost mûhiba miatt. Rájöttek. aki rossz minõségû kenyeret és zsömlét sütött. hogy megtorolják néhány olyan szakértését. hogy azokat kilökik saját soraikból. mert fölfogták: az ennél a disznónál eladott szétégetett zsömle nem ennek az egyetlen péknek teszi tönkre a szakmai tekintélyét. Ha ugyanis egy ilyen orvos névvel megjelenik az ön könyvében. Elfogadom. nem hajlandó „ söpörni a saját portája elõtt” . ám elnyírták. Miért kell a hibájának mindjárt a legnagyobb nyilvánosság elé kerülnie? – Mert nincs más eszköz! Az orvosok saját szervezete. hogy ne mondhassa senki: a pékek már megint micsoda szemetet adtak el nekünk. fegyelmi eljárások nem indulnak ilyen indokkal. hogy ne engedjék kemence mellé a rosszul dolgozót. mint a nyilvánosság? Mert az orvosi kar maga nem akar. kártérítési perekben is a beteg van sokkal nehezebb helyzetben. ahova a pékeknek kétszáz évvel ezelõtt! Miért nem? Miért nem állnak föl az orvosok kamarai közgyûlésen. ennek a reputációja súlyos kárát láthatja. Így aztán a névjegyén „mindössze” ennyi áll: dr. amelyben a betegeket védõ ügyvédeknek adott igazat. munkajogi. katonai. Mi több. Az égés el hatása az emberi szervezetre címû értekezésében állítólag világhíres tényeket szedett össze. hogy egy orvos nem is csak polgári jogilag. a többi péknek alapvetõ érdeke. Nos. – Szerintem onnan kell kiindulni: elõfordulhat. gyakran ad orvosokat elmarasztaló szakvéleményt. Miért nincs más eszköz. Ebben látom én az ön elsõ kötetének legfõbb problémáját. Miért nem? A céheket annak idején többek között éppen arra találták ki. ha maga az orvosi céh is keményebben ítélné meg saját tagjainak tevékenységét – de . mégpedig úgy. Az a hír járja róla. Balogh István PhD. keményen föllépni saját selejtjével szemben. Balogh Istvánt. s a polgári. nem fogadták el. az Országos Igazságügyi Orvostani Intézetben keresem hát föl dr. mint az orvos. hogy klinikus orvosok „ is meszelték” a nagydoktoriját. a kamarai ügyek nagyon távol állnak a szakértõi mûködéstõl. katasztrófa-orvostan és a neuropathológia szakorvosa. A pékek céhe az összes olyan péket kizárta. hogy megvédjék saját magukat a sarlatánoktól. illetve a kórház. ám ettõl még lehet zseniális orvos. a kamara pontosan nulla esetben ítél el. de büntetõjogilag is elítélhetõ módon hibázott. a rosszul dolgozóktól. tényleg disznóság történt. igazságügyi. ha úgy látja. az orvostudomány kandidátusa. Ugyanebben az intézményben. hanem valamennyiükét. a pletykák szerint ezt olyannyira teszi.

Én 1972-ben végeztem. – Amikor arról van szó. hogy mindennek nincs hatása. hogy lépjen elõrébb. Nem adom el a nevemet. arról kik határoznak? – Orvosok. de csak mint egyetemi oktató. s a SOTE alkalmazottja. Teszem azt. – Amikor megpályáz egy tanszékvezetõi posztot. hogy milyen jövedelmet kapjon. De azt nem engedheti meg Magának. az nem érdekli. az „ ugye” szóban van a hiba! Amikor azt mondja. a nevem tiszta maradjon. adjunktussá. „ ugye” . – Független? Hadd kérdezzek ebbe bele! Amikor megírta a kandidatúráját.nekem mint szakértõnek amúgy is keményen kell fogalmaznom: igen vagy nem. amelyet vagy elhisz nekem. azt kik bírálták el? – Orvosok. amikor véleményt alakít ki egy-egy ügyben. – Ám az igazságügyi szakértésrõl sem egyértelmû a kép. hogy ez a szemét Balogh rendszeresen. hogy az se érdekelje: a professzori kar miként látja! – Pedig az sem érdekel! Engem az érdekel. – Igen. ugye nem akarja azt állítani. És ugyanígy egyes betegek részére jó. – Nos. akkor független vagyok. ha Magáról az az általános kép alakul ki az orvoscéhben. engem nem lehet . ha kiszolgálok akár az egyik. hogy vagy igent. vagy nemet mondjak rá. Amint azonban igazságügyi orvos szakértõként járok el. így van. vagy nem. Kialakult rólam is valamilyen kép. – Rendben. amelyben elmarasztal minket – akkor Maga az életben nem lesz professzor? – Tudja. Én ilyen pali vagyok. – Amikor fölvetõdik. de sokkal többször ad olyan szakvéleményt. s megpróbál csõbe húzni. hogy X professzor mit gondol Magáról. Ugye nem akarja elhitetni velem. a szerintünk helyesnél sokkal. mert az megfizethetetlen. hogy nincs tisztában azzal. kik nevezik vagy nem nevezik ki? – Orvosok. Ön itt ül a SOTE egyik intézetében. Engem már nem érdekel. ez egyes orvosok szerint jó. elvárja tõlem. hogy X professzornak mi a véleménye rólam. azonnal megszûnik a szakmai kompetenciám és karrierem. Hiszen ha csak egyszer is megteszem. akár professzorrá. azóta ezt csinálom. hogy a legdrágább kincsem. más orvosok szerint kevésbé. akár a másik oldalról valakit. más betegek részére nem jó. azt kik döntik el? – Orvosok. Csakhogy kihagy a számításból egy elemet.

hogy konkrét megrendeléseket akartak adni. a bíróság kirendeli az igazságügyi szakértõt. miért orvospárti zömmel és általában az igazságügyi orvos-szakértés? – Szerintem ez nem így van. én tüstént kilépek az ügybõl. Én úgy gondolom. hanem csupán azt: . Persze voltak is ebbõl konfliktusaim. – Ez viszont igaz. s ennek meg is van a maga eredménye. elfogadom és elhiszem. függetlenül attól. mit írjak le a szakértõi véleményben. a biztosító. tessék mondani. milyen pozícióból formál véleményt. A fölkérés nem azt jelenti. elfogulatlan szakértõi vélemények szülessenek. ami. állami vagy magánpozícióból adnak-e véleményt. és nagyon szomorú. de gyakran magánúton is. Akkor nagy baj van. csak igazságügyi orvos szakértõk vannak. Vagy mondom másként: nagyon nagy baj van. Nem biztos. elõfordult többször. hogy általában pártatlan. Innen is. Ha profi ügyvédhez kerül az ügy. hogy leszek szíves a fölkérõ oldalt támogatni. semmi hiba nem történt. nincsenek magánszakértõk és igazságügyi orvos szakértõk. miként lehetséges. amit elmondtam. Hiszen a mûhibaügyek általános koreográfiája ma a következõ. ha egyszer az nem egyezik az enyémmel. nem mechanizmusbeli megoldás arra. kérem. tényleg nem történt semmi hiba! Nos. itt aztán igazán minden rendben volt. kérem szépen. amely testület fellengzõsen és röhejesen felülvéleménynek hívott állásfoglalásában rögzíti: jé. akik leírják: itt. Számos esetben nekimentem már a falnak. az sorompóba állítja a magánszakértõket. Ám minden esetben ragaszkodtam a magam szakmai álláspontjához. mindenki a lehetõ leggondosabban járt el. ellenük is. hogy az általános gyakorlat ez. Megtörténik az. aki így jár el. onnan is. mûhiba történt.befolyásolni. s egyetlenegyszer sem engedtem befolyásolni magam. valamint azt a struktúrát. aki leírja: ugyan. Engem gyakran kérnek föl az intézeten keresztül is. ha valakinek változik a véleménye attól függõen. vállalva annak összes kellemetlen következményét. és nem járok el szakértõként. – Rendben. Szakértettem rengeteget például Ádám Györgyék ügyvédi irodája számára is. És akkor azt kell kiküszöbölni. de én mindenesetre ilyen vagyok. nem jó. Csakhogy ez még nem strukturális. és visszaadtam a szakértõi megbízást. visszaadom. ha a professzorok a saját képükre akarják formálni a szakértõi véleményeket. És én akkor azonnal fölálltam. amely ezt megengedi. Mert nem vagyok hajlandó csahos kutyaként más álláspontját védeni. Sõt azt is elfogadom. Kirendelik az ETT-t. Ha engem a legcsekélyebb mértékben is megpróbálnak befolyásolni. Erre a kórház. – No. hogy sok ilyennel találkozik ebben a szakmában. ez a kiküszöbölés nemigen történik meg.

aki el tud menni bármelyik oldalra úgy. Igen. De ez nem értékítélet. *** Magda – a tekintélyes gyógyszergyár elismert középvezetõje – bal keze mutatóujján elszínezõdött a köröm.adjak objektív szakvéleményt. Teltek-múltak a hónapok. aztán az évek. Ezzel-azzal kezelte is a kezét. Lehet az kiváló ügygondnok vagy ügykezelõ. hogy a többiek nem ilyen jók… – Persze. el ne fertõzõdjön. Ugye ilyen szakértõvel nemigen találkozott még? Pedig hát látja. hónapok múltán azonban az egész köröm alatti rész feketévé vált. hogy mindig nagyon pontosan fogalmazok. elmúlik magától! – hangzott a megnyugtató válasz. ha mindenféle mögöttes személyi konstellációk húzódnak meg egy-egy ügy mögött? Mondjuk. van ilyen is. pedig Magda nagy gondot fordított a korábbiaknál sokkal egészségesebb táplálkozásra. akivel máskülönben ön jó viszonyban van és így tovább. – És mi a helyzet akkor. hogy ezt nem szakmai alapon teszi – az az én szememben nem szakértõ. – Jól értem a kérdését: ugye ilyen szakértõvel nemigen találkozott még? – Én azzal hencegek magamnak. – Valamilyen anyagcserezavar lehet. – Értem a visszakérdezés provokatív élét. jól értette. Elõbb csak csíkokban. amely itt csúcsosodik ki. Tényleg nagyon pontosan fogalmazok. nem azt jelenti. s azt javasolta. Saját gyógyszerészvégzettségét természetesen kevésnek ítélte ehhez. de nem szakértõ. akkor valószínûleg elmúlna az alatta lévõ elszínezõdés és a sebesedés is. Mert nem tudnék objektív maradni. akivel a fõnökének más miatt fontos jóban lenni. tán érdemes lenne „ lekapni” ezt a körmöt. ez puszta ténymegállapítás. Nem kell vele törõdni. de az elváltozás nem szûnt meg. – Nagyon egyszerû. és nem is akarom elhárítani. És tényleg csak azt vagyok hajlandó adni. orvoshoz fordult. sõt idõnként a körme szélei kisebesedtek. Az a szakértõ. isten õrizz beavatkozni. Elküldöm a második legjobb szakértõhöz – nem vállalom az ügyet. Aztán a szokásos évenkénti nõgyógyászati vizsgálatok egyikén a doktor észrevette e fura jelenséget. nézegette. ha pont olyan valakirõl van szó. ha éppen annak a professzornak az intézetében történt valami. .

annak ellenére. s az injekciótól állandó egyensúlyvesztéses állapotba került. a bõrrák. nemhogy autót vezetni nem tudott. Ám amint az újranõtt. Megoperálták. Bekérték a tüdõkórház fél évvel korábbi filmfelvételét. a biztonság kedvéért nem is máshová. Aki maga elemezte a felvételt. s ott is a fõorvoshoz. aztán lebénulás. Gombafertõzésre gyanakodtak. az eredmény ugyanaz lett. akik nem tudták diagnosztizálni a köröm alatti elszínezõdést? Megfelelõ vizsgálatokat végeztek-e és idõben-e? Elvárható-e egy tüdõkórházi osztályvezetõ fõorvostól. ismert központi kórházhoz fordult. Azonnali döntésre volt szükség: tüstént mûtét. aztán a vég. Magda meghalt. rögvest eltávolítani az egész ujjat. Mikor kellett volna megfelelõ szakemberhez fordulni? Honnan tudhatja az ember. Le is százalékolták. A következõ kontroll is rendben volt. hanem további. s megállapították: az ottani fõorvos által akkor teljességgel negatívnak mondott röntgenképen már ott volt egy több mint 5 milliméteres áttét. Férjét. Fölvetették. Foghúzásra ment. Megismételték a körömlevételt. baj ne legyen. levették a körmét. A tüdõröntgen döbbenetes eredményt adott: a tüdeje tele volt áttétekkel. de egyedül tömegközlekedni is alig. ám az azutáni elõtt kicsivel fájni kezdett a nyirokcsomó az egyik hónaljában. talán hasznos lenne szövettani vizsgálatot végeztetni – s annak eredménye ez lett: melanoma malignus. hogy még nem terjedt tovább a kór. néhány hetes javulás –. Nem tud fölmentést adni magának. ott egyetértettek a javallattal. S ma csak sorolja megválaszolatlan kérdéseit. A fõorvos úr nem vette észre.és tüdõvizsgálatra. s megnyugtatta: nincs áttétel. levették az ujját rendben. hogy idõközben „ kiesett” . Hamarosan el is ment tüdõröntgenre. vele együtt jelent meg a feketedés is. hogy nem tudta „menedzselni” a feleségét az orvosokkal szemben. s a csontok szövettani vizsgálata negatív lett. Üzemorvosa azonnal elküldte a lakhelye szerinti kórházba labor. az áttétek létrejöttét .Magda hallgatott a tanácsra. MR-vizsgálatot kértek az agyára – ott is voltak már „ áttétet mutató képletek” . mindenki reménykedett hát. ám ez sem szünteti meg folytonos lelkiismeretfurdalását. mint a nagy hírû tüdõkórházba. hogy helyesen tudjon értékelni egy röntgenképet? Nem kellett volna-e a már felismert bõrrákot nemcsak amputációval. Lászlót máig gyötri a bûntudat. Kemoterápia. arra adtak kezelést. a rosszindulatú rákok közül az egyik legfélelmetesebb. sugárkezelés – étvágytalanság. hogy nem õ tehet arról. melyik a megfelelõ? Hibáztak-e. de sikertelenül. legyengülés. Mindenesetre – intették Magdát – negyedévente végeztessen teljes rákszûrést. nehogy áttétek képzõdjenek a test más részeibe.

de segítsen tapasztalatait átadni szeretteinek. nem szabad a rutinra hagyatkozva ellenõrizetlenül elfogadni semmilyen információt! Bár elegendõ lenne betartani László tanácsait! . ha nagyon híres! Rámenõsen kell bánni az orvoslást végzõkkel. Mindenki figyelje saját magát.megelõzõ eljárással is kezelni? Valamint megfogalmazza tanácsait mások számára. ismerõseinek is! Soha nem szabad csak egy orvoshoz fordulni. még akkor sem.

A vádlott: együtt a doktor úr és az egészségügy A nagyon-nagyon ritka kivételek egyikére tartok: büntetõügy orvosi mûhiba miatt. – Ja. hozzá. illetve lemondták. Maguk azok? Nem lesz ma tárgyalás. jóképû. – A család Kisterenyérõl utazott föl hajnalok hajnalán. Az ügyvéd elõkeríti a kezelõirodáról a bírónõ jegyzõjének szobaszámát. Nem értik. majd lesznek tárgyalások. hogy nem tudnak jönni! – És akkor nem lehetett volna telefonálni? – De. A bírósági – szörnyûséges – folyosón fekete ruhás család üldögél: Kurisék. Aztán egyszer csak jött a szomszéd. a tárgyalás helyett mennyit tudok majd dolgozni. No. se vádlott. huszonéves fiúval. eltelik fél óra is a kitûzött kezdési idõponthoz képest. azt tervezgetem. Elõször maga a vádlott nem jelent meg. a teremben pedig teremtett lélek sincs. A büntetõügy legelején kaptak hivatalos értesítést. hogy tegnap közölték a szakértõk. azt lehetett volna. itt a Ti ügyetekrõl írnak! – Az újságból tudták meg: . Ha már a családot a kutya sem fogja kárpótolni. csak a tárgyalás miatt – ezek szerint hiába. ám se bíró. legalább magamat próbálom: megkérem Kurisékat. másodszor a bíró betegedett le. itt nincs mit tenni. átmegyünk a Markó utcai másik házba. Amíg ballagok a Markó utcában. Elnézést. Igen mérgesek õk is. Szomorú házaspár. mert szeretnének részt venni. hiszen eddig már kétszer maradt el. üljünk le beszélgetni a közeli parkban. Téblábolunk. igaza van. nem jutott eszembe. õ sem tud mit kezdeni ezzel az állapottal. kezében valamelyik pesti napilappal: – Nézzétek már. hogy elindult az eljárás. bíró nélkül mi magunk nemigen tudunk tárgyalást rendezni. – És minket miért nem értesítettek errõl? – dühöng az ügyvéd. mi most a helyzet: a tárgyalóterem melletti tartókában nincs kint a mai tárgyalások jegyzéke. Kérték: közöljék velük azok idõpontját. a bírónõ elhalasztotta! A szakértõknek nem volt jó az idõpont. – Hát hiszen mondom. Megérkezik az ügyvédjük. úgyhogy majd küldünk levélben új határnapot.

ahogy csak bírták. Cilinek csak nem jött össze. azt mondta. Cilike volt az egyetlen gyerekük. akkor februárban feküdjön be hozzá. nem ilyen gondokkal. hozzáment feleségül. szültek. Kurisné érezte: valami nincs rendben. A korábbi osztálytársai már mind terhesek lettek. 92-ben. de minden esetben elvetélt. aztán a másikat. Elõbb is. Lézerrel kezelte elõbb a méhe egyik felét. amikor az Isten megajándékozta ezzel a kis tüneménnyel. tõsgyökeres kisterenyei csendõrcsaládból való. 70-ben született kicsi lányuk. megtartotta a tárgyalást nélkülük. Délután telefonált a veje. Az édesapa rajongással vette körül kislányát. a Szent Imre Kórházba azzal. talán õ tud segíteni neki. azokat kell megszüntetni. Hogy milyet. húszévesen a templomban ismerkedett meg a Borsodszentgyörgyrõl valósi. hogy hétfõn elvégzik a mûtétet. Mátraterenyén. orgonaépítõ Imrével. Csak akkor fordult egyenesbe az élete. és a klinikai halál állapotába került. nem értesítette õket. néhányan többet is. Annyira vert a szíve. majd kedden. hamarosan mint kismama lesz a páciense. . A salgótarjáni doktor néhány próbálkozás után azt tanácsolta. Fülöp doktor 93-ban megállapította: a méhnyálkahártyáján nem tapad meg a petesejt valami barlangos összenövésektõl. Valósággal röpködött a boldogságtól: csak lesz gyereke neki is elõbb-utóbb! Kedden csak Imre jött föl Pestre. Imre: – Anyuka.a bíróság nem tartotta be az ígéretét. vasárnap feküdt be Pesten. majd kiugrott a helyérõl. Ám hétfõn valamilyen okból elmaradt a mûtét. azt nem tudták. Imre Ausztriában is kapott munkát. Szegény. keresse föl dr. gimnáziumba. Cili Kisterenyén járt általánosba is. Jó. késõbb is volt még több terhessége. Fülöp Tamást. ha ez nem segít. õt szerették. az intenzíven? Hogyhogy? – Valami hiba történt a mûtét során. 1994. Cili szülei otthon várták a telefont. Cilike. mondván. majd óvodatitkár lett. még mindig van másik módszer. február 12-én. s ebbõl sok bajuk is volt. 94 januárjában Cili visszament hozzá: nincs eredmény. mégse vették föl az óvónõképzõbe. végig jeles tanulóként. Orvoshoz fordult. baj van. jó ideig ott éltek. negyvenéves volt már. Gyönyörûen éltek együtt. Cilus az intenzív osztályon van! – Szûzanyám. Elkezdett dolgozni képesítés nélküli óvónõként a közelben. Kuris Lászlóné Szendrei Irma óvónõ. felelte a doktor. amikor férjhez ment a Nógrád megyei Szécsényfelfaluból valósi Kuris Lászlóhoz 1968-ban. De Cilike – amikor fölhívta telefonon a mamáját – elmesélte: a doktor úr azzal biztatta.

Anyuka. de baj van. Imikém? – Nem tudom. betolták a defibrillátort. – És akkor most mi van? – Nem tudom. Elõször bemutatkozott illendõen. Éppen nagyböjt elsõ hete volt. menjünk inkább haza! Milyen jó balhé lenne. tájékoztasson. dr. Kint vártam a mûtõ elõtt. Semmi konkrétumot nem mondott. nem mondtak semmit. és ott az Oszwald Péter doktortól. Borsodszentgyörgyön is. – És az orvos. – Kuris Cecília mamája vagyok. Kurisné aztán még kedden telefonált a kórházba. ahol laktak. – Mi történt. annyira szerette õt mindenki. de annyi orvosi szót használt. mert õ most nem bír. Az asszony azonnal hívta az atyát. ahogy csak bírtak. kérem szépen. az intenzíves orvostól tudtam meg: Cilus kómában van. Mindenkitõl kérdeztem. Fülöp Tamással akart beszélni. hagyjuk az egészet! Gyere. Anyuka. – És mi lesz az én kicsikémmel? – Nem tudnak semmit mondani. de összevissza hadováltak. a helyi plébánost: imádkozzék Cilikéért. . nem nagy. mi történt a kislányommal! – A mûtét során attól a folyadéktól. – Úristen! És mitõl? – Nem mondtak semmit errõl. ne menj be. aztán egyszer csak iszonyú rohangálás kezdõdött. Az atya megígérte. imádkozni fog. a Fülöp doktor. képzelje. Imikém. Aztán tolták is már ki Cilust. hogy mûtét közben komplikáció lépett föl. Kisterenyén is a vallásos emberek mind imádkoztak Cilikéért. Anyuka. Ahol esküvõt tartottak. minden rendben lesz! – és csak intett: tolják be a mûtõbe. olyan gyorsan rohantak vele. alig értettem. és nem találnának! – De õ nevetett. olyan érzésem volt. Semmit. Anyuka. azt felelte: – Ne butáskodj.– Megyünk azonnal föl! Már indulunk is! – Ne jöjjenek. lélegeztetõmaszkkal az arcán. mielõtt bevitték Cilust a mûtõbe. föltépték a mûtõajtót. Hömpölygött ide-oda mindenki. akkor az orvos egybõl odajött a telefonhoz. amit a méhébe töltöttünk. Hozzám sokáig nem jött oda senki. Lementem az intenzívre. az mit mondott? – Annyit. Mondtam is neki: – Cilus. És hogy nagyon rossz az állapota. Le az intenzívre. és elvinni messzire. akkor azt válaszolták: a doktor úr nincs bent. Csak nekem nem árultak el semmit. de aztán az egyik asszisztensnõ elárulta: probléma van. Pici. le akarom kapni a hordágyról. majd csak holnap! Jaj. ha keresnének. Másodszor – rögtön utána – nem mondta meg a nevét.

És innen – úgy tûnik – nincs visszaút. Dr. Cilikéjüket alig ismerték meg. meg a pénzt szedték el tõlük. – Az se baj.hajszálrepedés történt. Hanyagul. doktor úr? – 30 percig. ötször élesztették újra. hátha hallja. járni is. tele mûszerekkel. ne add föl. a méh felfúvásakor ez beszabadult a véráramba. a szülõk hol fölmentek. ez után nem lehet újra egészséges. és ott toporgott tehetetlenül. naponta kétszer-háromszor is berohant. – És akkor most mi van. úgy nézett ki. siess haza. gyere haza velünk gyorsan! Imi végig állandóan ott volt a kórházban. édes kislányom. Errõl azonnal tudták: borzasztó hosszú idõ. doktor úr? – Az operáció során alkalmazott oldat nem volt megfelelõ. Imi közben elmesélte: a mûtétnél rettentõ lagymatagon zajlott minden. – Kislányom. majd csak egy könyvet és egy kazettát adott el nekik jó pénzért. mûvesére kellett tenni. . Csak a csodában lehet bízni. Viszonthallásra! Szerdán fölmentek a szülõk. hogy azonnal rendkívül súlyos cukorbeteggé tette. Halottsápadtan. akkor lehet reménykedni. mindenkihez elrohantak. Idõfizikushoz. aztán mindenhol vérezni kezdett. nekem dolgom van. emiatt fölszívódott ez a folyadék. legalább a lelküket megnyugtassák. Bízni kell! – De miben? – Ne haragudjon. hol haza. beszélni is. Rutinmûtétnek számított ez. – És meddig tartott az. s úgy is kezelték. csövekkel. az agykontrollosokhoz – az összes hókuszpókuszt végigcsinálták. Csütörtökön azonban Cilinek leállt a veséje. küzdjél! – kérlelte zokogva a mamája Cilike ágyára borulva. A szülõk mindenhová. – De ugye nem fog meghalni? – Ha nem történik semmi. a legjobb kezekben. még életmentõ készülékük se volt. és ettõl került a klinikai halál állapotába. ha mindent elölrõl kell megtanulnod. és két-három napig így marad. doktor úr? – Az intenzív osztályon van a lányuk. Oszwald Péter intenzíves orvos megmondta õszintén: – Itt nagy hiba történt. és ott olyan mértékû cukorbetegséget okozott. le kell tennem. Nagykovácsiba természetgyógyászhoz. Úgy kellett szaladozni mindenért. Egyelõre nincs javulás. Az elsõ mágus azt kérdezte: – Mikor volt a feleségének utoljára széklete? – A másik elkérte Cili fényképét. majd mi megtanítunk újra mindenre! Ne hagyj itt minket. – De mi történt.

ami a lányukkal történt. Egymást sem vigasztalták. hogy fölnyitotta a szemét – mindenki reménykedni kezdett. A folyosón találkoztak Imivel. Hónapokon. szeretném. és ne Maguk vezessenek! – Miért? – Csak nagyon siessenek! Fölértek. Oszwald bevitte õket a szobájába. Bemehettek utoljára Cilikéhez. Az egyház húzta ki õket a rettenetes letargiából három év után. Õ k aznap reggel telefonáltak ismét a kórházba. ha megkeresnénk! – Ebben az esetben nekem hivatalból kell följelentést tennem. Az orvos kirohant. de gyorsan. kivel. s indultak volna be az intenzív osztályra. Az ötödik napon Imi éppen Oszwald doktorral beszélgetett annak szobájában. Várakoztak odakint. hátha akkor nem hallja. Nem lehetett. jöjjenek. A szülõk mindketten belerokkantak abba. igen. az orvos Cili szobájába megy be. letagadtatta magát. – Doktor úr! – kérdezte Imi –. nem engedte be õket. majd kijött Oszwald doktor: – Nincs tovább. amíg odabent próbálkoztak. Nem tudtunk többet tenni. éveken át csak ültek egész nap otthon. aztán nem került elõ egyetlenegyszer sem. Hallották kintrõl az újraélesztõ gép csattanásait. Imi nem bírta elviselni a zajt. hogy 24 éves legyen. beöltöztek a zöld köpenybe. Cili öt napon át feküdt az intenzíven. éppen amikor megint megkísérelték újraéleszteni Cilikét. . Három nap hiányzott hozzá. a Jóistennek most volt szüksége Cilikére – adta meg a lökést a megnyugváshoz az egyik atya. Fülöp doktornak is itt kellene lennie – de õ elsõ nap megnézte a lányt. amikor berontott a nõvér: baj van. De nem mondta.Oszwald doktor többször emlegette: a nõgyógyásznak. – Jönnek be? – kérdezte tõlük a nõvér. – Igen. Imi utána. – Próbáljuk még egyszer! – Tedd följebb! – Most! Mehet! – szûrõdtek ki a hangok a folyosóra. – Lehet. az üvegajtóba verte a fejét. Ha keresték. Volt olyan. s ebbe lassan beletörõdtek. amikor a nõvér megállította. és maguk elé meredtek. – Jó. Egyetlen szót nem tudtak szólni. Látta. A folyosón megjelentek Cili szülei. éppen akkor érkeztek. Sajnos elveszítettük. Eddig bírta. – Rettenetesen sajnálom. talán most megindul a javulás. és hang nélkül sírtak. van ennek felelõse? Mert ha igen. Elköszöntek tõle. most indulnánk. a papa és a férj – . Álltak hárman – a mama. Örökkévalóságnak tetszett az a tíz perc.

balján a másik. Imi. nem beszélt velük. dr.. kopasz úr. vissza kell térnem a múltkori halasztásra. mint a szokásosan használt. ezek után megnyitom a tárgyalást.Csak a boncolási jegyzõkönyvbõl derült ki végérvényesen. jobbon a védõ: gömbölyû. Halász Irén bírónõ tárgyalóterme. Háromtagú tanács ítélkezik: maga a bírónõ negyvenes. Jelen van még három doktor. IV. június 14. Baloldalt a vád képviselõje: szõke. a huszonéves özvegy is fekete nadrágban. s kellett volna-e azt elõbb észlelni? . sem a sértett hozzátartozóit. * A pereskedések tehát Oszwald doktor följelentése alapján indultak el. akikre hamarosan sor kerül. nem mi tehetünk róla. harmincas ügyésznõ és a sértettek jogi képviselõje. hogy így hiába jöttek ide. reggel fél kilenc. Ezért halt meg Cilike. Elõször Sótonyi professzor urat kérem szakvéleményének elõadására. amelynek a töménysége tízszerese volt a megengedettnek. Hallgatóság is van a teremben. pici öregasszony. A bírónõ magyarázkodással kezdi: – Mielõtt megnyitom a tárgyalást. a fájdalom. Megállapították: Fülöp doktor egy nullát elírt. jobbján az egyik népi ülnök. A jegyzõ lány a szélen kezeli a magnót. csinos. Én tudom. Szemközt pedig maga a vádlott: dr. de hát ez így volt. Mindhármukon látszik az el nem múlt gyász. mindössze egy nappal a tárgyalás elõtt. negyvenes ügyvéd. 1999. Elõzetesen írásban elsõsorban azt kérdeztem tõle: felléphetett-e ilyen hirtelen a mûtétet követõen a tüdõödéma. sötétkék nyakkendõben. Az orvos egyetlenegyszer nem ment oda hozzájuk. Nos. alig látszik ki a pulpitus mögül. pocakos. méghozzá szinte vészjósló: a Kuris család. Az nagyon drága. amelyet nagyon alaposan át kellett tanulmányozni. erre nem lehetett elegendõ idõ egy nap. Olyan beadvány érkezett. mert ez olcsóbb volt. Sajnos már nem volt idõ értesíteni sem a sértett jogi képviselõjét. magabiztos nõ. ezért készítették ilyen töménységûre az oldatot. Pesti Központi Kerületi Bíróság. fehér ingben. Fülöp Tamás szülész-nõgyógyász orvos a pesti Szent Imre Kórházból. Aztán kiderült az is: azért használták ezt az oldatot. emelet. Még csak nem is köszönt nekik. Az asszony talpig feketében. mi történt: olyan oldatot adtak be Cilinek. a férfi fekete öltönyben. fehér ingben. A tárgyalásokon a Kuris család többször is találkozott Fülöp doktorral. nem kért bocsánatot.

nem kell bejelentkezni ahhoz. amely a tankönyvek szerint rendkívül rövid idõ alatt. akinek azt gondolnám.– Március 10-én terjesztettem elõ szakvéleményemet – kezdi dr. de azoknak meg elõre be kell jelentkezni. hogy bizonyos aneszteziológiai problémák elõfordulhattak. – Maga újságíró? – Igen. nemcsak itt szakértõként. Ezt ön is megerõsíti? – kérdi Halász bírónõ. most már megnyugtatva engem is: ha egyszer nem kompetens. hogy a nyilvános tárgyaláson részt vehessek! – szorulok végérvényesen védekezõ pozícióba. a SOTE Igazságügyi Orvostani Intézetének igazgatója – . – Kinek a feladata ilyenkor a mûtét alatti vérgáz. akkor hallgassuk meg Molnár Miklós szakértõ urat. hogy ilyesmit tudjon. – Bírónõ. tessék ezt abbahagyni! – hangzik a marcona fölszólítás. hogy meg tudja ítélni például az altatósok tevékenységét is. Arra a kérdésre azonban. – Pénzes professzor utal rá. ha nem is mond határozott véleményt. – Pénzes professzor szakvéleménye egyenes összefüggést rögzít a tízszeres töménységû oldat beadása és a bekövetkezett halál között. Sótonyi Péter. akkor így fair. – Legfeljebb újságíróknak szabad jegyzetelni. – Ezt ugyan nem egészen értem. Az anesztézia olyan speciális tudományterület. hogy nem érzem kompetensnek magam benne – felel a professzor. azért igazságügyi orvos szakértõ valaki. kifejezetten az a feladata. ám a bírónõ megakasztja a menetet. Változatlanul fenntartom: ebben az esetben a sóvízháztartás felborulása következtében tüdõvizenyõ lépett fel. – Akkor igazolja magát! . de a SOTE-n intézetvezetõként is. percek alatt is elõfordulhat. ami itt elhangzik – nyögöm ki a meglepetéstõl bugyután. – Itt nem szabad jegyzetelni. és hozzám fordul: – Ön miért és mit jegyzetel? – Azt.és ionellenõrzés? – Ezt nem tudom megmondani – ad enyhén szólva is meglepõ választ a professzor. eleddig azt hittem. – Jó. csak autentikus aneszteziológus adhat választ. de ebben biztosan tévedek. ha nincs senkinek kérdése Sótonyi professzor úrhoz! Rendben? – Mindenki bólogat. hogy megfelelt-e az anesztézia a mûtét során a kívánalmaknak. egyetértve Pénzes professzor korábbi írásos szakértõi jelentésével. ha önnek nincs ellene különösebb kifogása. hogy ki köteles ezt az ellenõrzést végezni? – Én erre nem tudok válaszolni. – Hol van az szabályozva – próbálkozik tovább a bírónõ – . az vagyok.

az elkenés. Ráadásul tudjuk. amelyet. útközben elõbányászva az újságíróigazolványt. a mellébeszélés leplezésére való? Ezzel lehet elmismásolni a tényeket. – Szakértõ úr! Tud-e a mérgezés esetén kívül olyan okot mondani. tudatlanok. hanem azért is. hogy egész biztosan ez volt az oka a halál bekövetkeztének. hogy a szakértõ végigmondja. az összes latin orvosi kifejezésnek megvan a magyar megfelelõje is. milyen icipicik. azt sem. alávetettek vagyunk mi mindahányan. ugyanilyen töménységben. a beavatottak. Itt tehát ez kizárólag altatásra. Amikor orvosok velünk. hogy kitûnõ volt az anesztézia. majd megy tovább a maga szabta útvonalon: – Sarkítva kérdezem: a tízszeres oldat bevitele okozta-e vagy sem ezt a tüdõödémát? – Álláspontom az: nem tudom elképzelni. – Nos. katasztrófaszerû tüdõödémát okozhat? Lehetett-e más ok ezen kívül? – Tisztelt Bíróság – hallani a másfajta hanghordozáson: most megadja magát – . betegekkel társalognak latinul. Ezután Molnár doktor iszonyatos sebességgel szóról szóra fölolvassa saját szakvéleményét – vagy öt oldalt – . ezért hagyja. a gyógyításra fölkent papok. ha védeni próbálják bajba került kollégájukat? Vagy csupán annyira hozzászoktak ehhez a szörnyûséges stílushoz. és tovább halad. a bírósági tárgyalóteremben más az alaphelyzet. másik tizenhárom esetben is ezt az oldatot használták. ami ilyen hirtelen. azt legalább értem: azt akarják vele kifejezni. Miközben a rendelkezésemre álló iratokból megállapítottam. nem tudok. Nem csupán a hadarás okán. mert telis-tele tûzdeli latin szavakkal. az Istenek értenek. mennyi jutott be a szervezetbe az oldatból. Szakvéleményem szerint az oldat beadása oka lehetett a tüdõvizenyõ kialakulásának. de nincs adat arra. hogy követni próbálja az elbeszélést. Azt sem tudjuk. – Rendben van – jelenti ki a bírónõ az alapos vizsgálatot követõen. Én közben azon tûnõdöm: mire megy ki a játék. hogy már nem is képesek érthetõen beszélni? A bírónõ is láthatóan rég föladta. hogy ebben a konkrét esetben ez hogyan is történt. csak õk. Ugyanakkor határozottan állítom: nem lehet kijelenteni. és ott nem történt nagy baj. akik nem is kapiskáljuk ezt a lehengerlõen tudományos orvosi szöveget. Elméletileg lehetséges ilyen hirtelen és katasztrófaszerû bekövetkezés. ragyogó volt a mûtéti . szakértõ úr? – A mûtét során kétségkívül tévesen alkalmazták a szükséges oldatot. valamennyi jelenlévõ számára teljességgel érthetetlenül. Ám itt.Kisomfordálok a pulpitushoz. íme. mennyi ideig juttatták be. Mint tudjuk.

Bár Sótonyi professzor kivételesen többet mond. – De ugye azt ön is állítja. én sem tudok más okot mondani a tüdõödéma kialakulására. hogy az iratok szerint az anesztézia mindenben rendben járt el. hogy az elromlott-e. olyan gép mûködött. nem kérdez rá arra sem: a vádlott. – Ismét Sótonyi professzor urat kérdezem – köti az ebet a karóhoz a bírónõ –. amelynek az eltüntetése is bûncselekmény. nem közokirat-e ilyenkor az a mágneskártya. s nem teszi föl senkinek a kérdést: cui prodest? Kinek állt érdekében nem lezárni a mûtõt. ezzel egyetértek. és minden adatot rögzíteni kellett volna. ha nem tett ilyen bejegyzést a mûtéti naplóba. Ez a mágneskártya azonban ötnaponként törli az addigi adatokat. – Igen – nyögi ki Sótonyi eléggé nehezen. s ha igen. nem lemásolni. amely tanúsítaná a beteg megfigyelését a mûtét alatt – az eltûnt. mint általában. – Egyértelmû választ kérek arra is: okozhatta-e más a bekövetkezett tüdõödémát? – Tisztelt Bíróság! Ez így teoretikus kérdés – felel Sótonyi a valójában egyáltalán nem teoretikus kérdésre. akkor tehát mûködött-e valóban. – De a bíróságnak minden kétséget kizáróan kell bizonyítania! – tolja . – Igen. nem azonnal rögzíteni mindent. – Ezen az osztályon is. lehetett-e bármi más oka a bekövetkezett katasztrófának? – Változatlanul azt mondom. hogy a mûtét során észre kellett volna venni az ionháztartás fölborulását? – Igen. akkor a mûtéti naplóban kellene lennie olyan bejegyzésnek. Annak ellenére. mégis eltûnt a mágneskártya – állapítja meg a bírónõ. kikapcsolták-e vagy mi más történt. nem kiemelni azt a mágneskártyát. akkor az elhárítható lett volna? – kérdez hát tovább.technika. hogy baj van. hogy a hasüreg fölfúvása közben történt valami. miért kellett eltûnnie? – Tehát ha a mûtét során idõben észlelik. s bár ebben a halálesetben nyilvánvalóan azonnal le kellett volna zárni a mûtõt. hogy fölvegye az újakat. Bár… talán… lehet. Fülöp doktor. mielõtt bármi történik vele? Azt sem kérdezi meg. de erre nincs adat az iratokban. ha esetleg nem mûködött a mágneskártyás adatrögzítés az altatógépen. Nem tudok más lehetséges okot mondani. – Csakhogy az a gépi irat. – Ám a bírónõ már tovább akar haladni. amelynek beépített adatrögzítõje van. mint ami feltétlenül szükséges: – Abban az esetben. minden tökéletesen rendben volt – ám erre a kérdésre nem tudok válaszolni.

amelyben az illetõ beteg fölkerült az intenzívre. Meg kéne nézni abban a másik 13 esetben a vizelési képet. ez esetben pedig ilyen súlyosat? – Azzal. Maga mikor tudta meg. ha valamilyen szövõdmény lép fel. – Ugyanezt kérdezem Molnár Miklós szakértõ úrtól is – fordít a bírónõ. csak késõbb tudtam meg. hogy minden ember individuum. a régi eszközökkel ez mennyi idõ volt. ezekben az esetekben mennyi oldat jutott be a páciensek szervezetébe. hogy nem rögzítették az adatokat. pár perc alatt minden adatot megkapunk. Persze nem tudhatjuk. . Fülöp doktorhoz –. akkor az osztály orvosai leülnek és megbeszélik a történteket. – Az ilyen ellenõrzés menyi idõt vesz igénybe? – Nem tudom megmondani. hogy nincsenek meg a mágneskártyán az adatok? – Én nem is tudtam. – Hogy tudja magyarázni. azt ma már nem tudom. ha mûtét közben folyamatosan követik a beteg állapotát. és azokban nem okozott gondot. De hogy akkor. – Fülöp doktor! – próbálkozik tovább a bírónõ. Általában az a szokás. Ilyen beavatkozás során fokozottan kell ügyelni többek között a tüdõödéma veszélyére is! – Professzor úr! – ugrik vissza a bírónõ. – Hadd hívjam föl a figyelmet ismét Pénzes professzor szakvéleményére. – Kit terhel a felelõsség azért. de ott aztán rendbe hozták. – Minden kétséget kizáróan természetesen nem lehet állítani semmit – szögezi le Sótonyi professzor a tudomány viszonylagosságát. hogy ez a gép mágneskártyával mûködik – áll föl a vádlott –. egyetértés van. hogy nincs két egyforma ember és nincs két egyforma mûtét. – Ön szerint merre mehetünk tovább mágneskártya híján? Abban úgy látom. nem másolták le azonnal a mágneskártyát? – Ezt nem tudom megmondani.vissza a dolgot a bírónõ a saját mezejére. Egy olyan eset volt egyébként azok között. – Tisztelt Bíróság! – fog Molnár doktor újabb „ keverésbe” –. – Kinek lett volna kötelessége a folyamatos vérgáz. – Sótonyi professzor úr! – fordul vissza a bírónõ. hogy ezt a tragédiát meg lehetett volna akadályozni.és ionellenõrzés? – Ez az anesztézia dolga – felel a vádlott. az talán mondana valamit. hogy ugyanezzel az oldattal. Ma már sokkal korszerûbb gépekkel dolgozunk. – Tisztelt Bíróság! – veszi vissza a szót Sótonyi professzor. csak azt. – Mondja – fordul a bírónõ inkább a vádlotthoz. Szóval igazándiból nem tudok magyarázatot adni. ugyanilyen töménységben másik 13 esetben is végeztek ilyen beavatkozást.

Laci. sõt. babázik.többismeretlenes egyenlet megoldásával birkózunk itt. tehát ellenszakértõt kér rá. ezek icipicik. hogy õk a mûtét után 6-8 litert vizeltek. – Szakértõ úr! – vág közbe Halász doktornõ. A papa. kontráznak. inkább mint tudományos kérdések iránt szintén érdeklõdõ orvos – is beleszól. úgyhogy nagyon bonyolult folyamatokat indíthatnak el. Mindenki azonnal kapcsol ugyanis: ha most az a döntés születik. az fontos tudományos adalék lenne. legalábbis a jogban gyakorlottak körében. azt valamelyik fél biztos. leírják a véleményüket. ezek a cukormolekulák – amelyek itt tízszeres mennyiségben kerültek a páciens szervezetébe. érdekes lenne megnézni azokat az eseteket. szeret. azok elvitatkozgatnak. hogy egy egész évvel eltolja ennek a pernek a lezárását. a szikár. – A teremben megfagy a levegõ. de meghalt! – Ám õ is viselkedik. A bírónõ végül összefoglalja a tudományos vitát: – Abban tehát . a két szakértõ úri módon tromfol egymásra. csak az ujjai fehérek mind. A jelen esetben történtek megítélését semmiben nem befolyásolná. aki egészséges volt. az legjobb esetben fél évvel. elemzik. megnézeti a bíróság azokat. majd újra kitûzik a tárgyalást – nyugodtan lehet több is egy évnél. de arra is van esély. nevet. hogy nem fogadja el. és csak szülni akart. Barna doktor is véleményt nyilvánít. A tárgyalóterem fokozatosan tudományos szimpózium terepévé válik. – Ha például kiderülne. fegyelmezett munkásember próbálja követni a vitát. mint kellett volna –. jelen levõ közvetlen szülészkollégája. A bírónõ nem hajlandó kimaradni. a huszonéves özvegy láthatóan szíve szerint fölugrana és ráordítana a teoretikus kérdések iránt rendkívül nyitott társaságra: – De hát a feleségemrõl van szó. rekontráznak. a súlyosan tudományos kérdések vitája során is görcsösen próbálja megõrizni vezetõ pozícióját vagy legalábbis egyenrangú fél mivoltát – ami kissé fura ugyan az elméleti konferencia közepette. Mire beszerzik azokat az iratokat. sír. Cilike mamájának folyamatosan patakokban ömlenek a könnyei. Bizony. aztán kamaszlány. bírónõ. Aztán már Fülöp doktor – nem is mint vádlott. Én közben Kurisékat nézem. mert talán már õ is kezdi rosszul tûrni a folyamatos mellébeszélést. – Én azonban úgy gondolom – vág közbe Sótonyi professzor – . ide-oda közlekednek a kapillárisokon keresztül. – A többi 13 mûtét adatainak elemzése mire lenne jó? – Semmire. oly erõvel szorítja össze az öklét. ám látszik rajta: szeme elõtt valószínûleg Cilike éppen játszik.

A bírónõ úgynevezett iratismertetést tart. hogy a bekövetkezett tüdõödémának kellett hogy legyen elõzménye. illetve a védõügyvédhez fordul: – További bizonyítási indítvány? – Nincs. Ennek ellenére most módosítom. – Akkor szünetet rendelek el. enyhítem a vádat a beadott vádindítványhoz képest. amit õk fontosnak tartanának. Ki lehet menni! Kitódulunk. a bíróság ne e bûntettben.és ionellenõrzésre. hogy szükség lett volna a folyamatos vérgáz. § (1) bekezdése szerinti foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés alapesetében. hogy a folyamat beindulásának lehetett elindítója a tízszeres oldat beadása. A halál bekövetkezését megakadályozhatta volna a mûtét közben a beteg gondos megfigyelése. tudniillik az orvosi szakkérdéseket. bár e felõl nem tudunk egészen bizonyosat mondani a bizonyítékul szolgáló mágneskártya hiányában. Nehezen. védõ úr! További kérdés van a szakértõkhöz? – Nincs. a szerecsenmosdatásnak szem. elengedjük. Kérdem Kurisékat.) pontjában szereplõ halált okozó foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés miatt emelt vádat. Eredetileg az ügyészség a Btk. Nem arról van szó. s az nem pillanatok alatt állt elõ. hanem legfeljebb percek alatt. csak elõbb aláírom az utalványát. Ügyésznõ. Abban is egyetértés van. 171. úgy érzik. hogy siet. Ügyésznõ. hanem a Btk. módszertani útmutatásaiból. ám erre nem került sor. – Nincs. Ennek végeztével az ügyésznõhöz. Itt pedig valami számukra fölfoghatatlan. nem az zajlik. nekik színjátéknak tûnõ dolog zajlik. tehát . – Nincs. Pár perc múlva visszamehetünk a tárgyalóterembe. amirõl szerintük kéne. és Sótonyi professzor urat. hogy lányuk-feleségük halálának felelõsét lássák bûnhõdni.egyetértenek a szakértõk. Õ k azért jöttek.és fültanúi. tessék! – Az ügyészség – áll föl a szõke ügyésznõ – a bizonyítási eljárás után is fenntartja a vádiratban foglaltakat: a halál oka a beadott tízszeres töménységû oldat volt. Különös mûfaj ez: fölolvas részleteket az osztályvezetõ fõorvos körleveleibõl. az eltussolásnak. Mi több. – Akkor a bizonyítási eljárást befejezettnek nyilvánítom. Szinte önképzõköri jellegû a tárgyalás. végre-valahára rágyújtunk. 171. Valamint abban is. Most azonban azt kérem. aki elõre jelezte. hogy bírják. és magával a vádlottal magyaráztatja el a számára is érthetetlen részleteket. § (2) bekezdés b.

vétséget követ el. ezért itt hadd idézzem szó szerint magát a Btk.) egy évtõl öt évig terjedõ szabadságvesztés. nem lett volna szabad csupán az aránypárt (azt. s ott kapott egy puhafedelû füzetet – könyvnek nem nevezhetem.. ha a bûncselekmény halált okoz.) – Vádlott – folytatja tehát az ügyésznõ – részt vett egy konferencián. ami bekövetkezett. testi épségét vagy egészségét gondatlanságból közvetlen veszélynek teszi ki vagy testi sértést okoz. (Az olvasó nem értheti ennek jelentõségét. Az õ felelõsségét abban látjuk. amely errõl az új mûtéti technikáról szólt. A fõgyógyszerésznõ tanúvallomásában elmondta: ez a receptfelírás nem volt megfelelõ. de nem bûnösnek mondta. Nem kétséges: a vádlott nem akarta ezt a halálos eredményt. és nem írta le. amint kellett volna. A következõ hiba: az új mûtéti eljárás bevezetése a kórházban nem úgy történt. (2) A büntetés: … b. Pedig több tanúvallomásban is elhangzott: ha többen konzultáltak volna. hogy 50:1) ráírni. E per elején õ maga is elismerte: ezzel hibát követett el. és alaposabban . § (1) Aki foglalkozása szabályainak megszegésével más vagy mások életét. önmagát hibásnak. és egy évig terjedõ szabadságvesztéssel. Ma már tudjuk: ebben a brosúrában szerepelt hibásan az összetétel. szakértõi vélemények alapján megállapítható: több súlyos hiba történt.nem a minõsített esetében foglalt vétség miatt mondja ki a vádlott büntetését. közérdekû munkával vagy pénzbüntetéssel büntetendõ. hogy nagyobb körültekintéssel kellett volna olvasnia a hibás brosúrát. Ebben az összetételben alkalmazta vádlott a szert ennél a mûtétnél is. a Büntetõ törvénykönyv e két passzusát: „ 171. Hibázott a pápai kórház. amikor elõállította ezt az oldatot. Konzultálni kellett volna elõzetesen a nõgyógyászok és az altatósok között – s ez nem történt meg. és csupán telefonon kérdezett rá Fülöp doktorra: tényleg ilyen töménységre gondol-e. A perbeli tanúvallomások. s emiatt következett be a halál. s ezt maga a vádlott sem tette –.” A különbség a két büntetési tétel között nem elhanyagolható. Ha pedig a vádlott szabálytalanul rendelt. a sûrûség: egy nullával kevesebbet írtak. a gyógyszerészeknek nem lett volna szabad teljesíteni a hibás rendelést. hogy ez veszélyes. amelybõl kiírta ennek a szernek a nevét és összetételét. talán valamelyikük észrevette volna ezt a hibát. felelõsnek. hanem szükséges lett volna az oldat pontos összetételét is feltüntetni a recepten.

Egyértelmûen nem tudom kimondani tehát. miszerint a védõnek többet kell beszélnie. mint a vád képviselõjének. ez a vádlott egész életére és további munkájára megfelelõ figyelmeztetésül fog szolgálni. hanem több személyé és egészségügyi szervé. volt az elindítója annak a folyamatnak. Úgy vélem. A Btk. – A védelemé a szó – él a réges-régi fordulattal a bírónõ. – A vádlott volt a mûtét vezetõje. 171. Bizonyítottá vált e perben. annak megvoltak a maga elõzményei. amely végül is a fiatal lány halálához vezetett. Nem kétséges. Ám hogy lehetett-e más ok is. hogy bár rendkívül gyorsan. hogy az ok-okozati összefüggés fennállna az elkövetett hiba és a bekövetkezett haláleset között. §-a alapján pénzbüntetés kiszabását kérem. valamint a perköltségekben marasztalást! – Sértett jogi képviselõje? – enged újabb felszólalást a bírónõ. és ne minõsített esetében mondja ki bûnösnek. Valamint az is bizonyítottá vált. Köszönöm. Ezt a kérdést azonban úgy kell föltennünk helyesen: Vezethetett-e más ok a tüdõvizenyõ kialakulásához? A szakértõk minden esetben erre úgy válaszoltak: a tüdõvizenyõ bekövetkezésének oka az oldat volt. – Tisztelt Bíróság! Nem szeretném követni azt a régi alapelvet. ami történt. hogy ez a rendkívül súlyos hibának minõsülõ receptfelírás vezetett a halálhoz. Nem mondhatom ki.kellett volna konzultálnia. Ha tehát rajta kívül bárki más is követett el hibát a mûtét során. s ezt sem tette meg. arra a mágneskártya hiányában nem tudnak válaszolni. hogy a Tisztelt Bíróság a vádlottat a Btk. azért is õ tartozik felelõsséggel. annak kellett hogy legyenek elõzményei. §-ában szereplõ foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés alapesetében. az egész mûtéti team munkájáért õ a felelõs. mivel nem álltak rendelkezésre a bizonyítékok. 51. katasztrófaszerûen következett be az. Hangsúlyozni szeretném tehát. Több tanú és szakértõ úgy vélekedett: ezen az átmosófolyadékon kívül más ok is közrejátszhatott a halál bekövetkeztében. ami. – Tisztelt Kerületi Bíróság! – emelkedik föl az ügyész mellett helyet foglaló ügyvéd. . Ugyanakkor megerõsítették: a tüdõödéma létrejöttét észlelni kellett volna a mûtét során. Azt indítványozom tehát. például a beteg nem megfelelõ megfigyelésével. s mint ilyen. mert ez nem nyert egyértelmû bizonyítást. hogy a vádlottnak konzultálnia kellett volna elõzetesen. hogy nem egyedül a vádlott felelõssége.

hanem csak méréssel lett volna megállapítható. Nem lehetett volna felismerni a bekövetkezett szövõdményt a mûtét során.Kérem legelõbb. Köszönöm. Fülöp Tamás vádlottat bûnösnek mondja ki foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés vétségében. A kérdés mármost az: azzal. hanem büntetés helyett intézkedést foganatosítson ítéletében vádlottal szemben. hogyan történt az utánrendelés. az úgynevezett negligentiát követte el. Vádlott a gondatlanság legenyhébb esetét. hogy egészen mást bizonyítana. Hozzá kell tennem: eltûnt az a mágneskártya. mindkét kérdésre a válasz: nem. miként került be a szer a kórházba. hogy a végéhez közeledünk. A bíróság a sértettek egyéb. valamint a bûnügyi költségek megfizetésére kötelezi. – Fél egykor hirdetünk ítéletet. valóban õ. amely lehet. polgári jogi igényét a törvény egyéb útjára . A folyamatot a konferencia és az annak alapján kiadott brosúra indította el. hogy szponzori segítséget könyörög ki hozzá? Miért neki kell azzal törõdnie. Szerintem nem. hogy jelentõs idõ múlt el a cselekmény elkövetése óta. Ennek során enyhítõ körülményként kérem figyelembe venni azt. hogy mit hibázott a gyógyszergyár. hogy az olcsóbb legyen? Külön történet lenne. Ugyanis nem tizedesvesszõ-hiba történt. hogy hibásan írt föl egy receptet. – Köszönöm – nyugtázza a bírónõ. védencemet mentse fel! Reagálnom kell a vádbeszédre is.000 Ft pénzbüntetésre. hogy melyik gyógyszergyártól milyen gyógyszert rendeljen. amely végül halálhoz vezetett. mindenki megebédel a bíróság büféjében. Ugyanígy szeretnék pontosítani még két dolgot. ne szabjon ki pénzbüntetést. valamint azt. mint ami itt elhangzott. a vádlott indította-e el azt a folyamatot. Pláne hogy más kórházak is rendelték ezt a szert ugyanilyen összetételben. Valamint a hiba nem az alkotórészek arányából. Kérem tehát a Tisztelt Bíróságot. a Tisztelt Bíróság ne a vádirat alapján állapítsa meg a tényállás azon részét. pontban fél egykor pedig fölállva hallgatjuk az ítéletet: – A Magyar Köztársaság nevében a bíróság dr. és ezért õt összesen 125. Valamint föl kell tennem azt a kérdést is: miért kell egy orvosnak gazdasági-pénzügyi kérdésekkel foglalkoznia? Miért kell úgy gyógyszert szereznie. hogy védencem három kiskorú gyermeket tart el. Még csak 12 óra van. hanem 1000 milliliter helyett 100 milliliter szerepelt. amely a brosúra nyomdahibájára vonatkozik. Bûnös-e tehát a vádlott és rászolgált-e a büntetésre? Nem. akkor azt kérem. Ha tehát a bíróság nem fogadná el jogi álláspontomat.

ahogyan a szer felírására és beszerzésére sor került. és azok föl nem ismerése büntetõjogi értelemben nem az operatõr felelõssége. Önök. fellebbez vagy háromnapi gondolkodási idõt kér. ezekben a brosúrákban mindenki meg szokott bízni. ahol a meddõ nõk teherbe esésének új módszereirõl akart tanulni. másutt is bekövetkezhetett volna olyan haláleset. ha az orvosoknak kell azzal foglalkozniuk. és õ akkor nem teszi meg azt.utasítja. amelyet tulajdonképpen Fülöp doktor indított el. Az ottani brosúra alapján írta föl azt a receptet. bárha aztán kifizette. Szerencsére azokban az esetekben nem történt semmi baj. milyen áron szereznek be szereket ahelyett. más betegekre is. amit kellene. Halász Irén bírónõ ismét a Kuris család felé – ez nem vigasz. mégpedig azért nem. hogy nem jó ez a folyadék. Mi is történt? Fülöp doktor saját pénzén vett részt azon a külföldi konferencián. s további 13 esetben be is adták a szert. Beszélje meg védõügyvédjével. Fülöp doktor felelõsségét súlyosbítja. Vizsgálta a bíróság azt is: bárkinek a mûtõben föl kellett volna-e tûnjék. hogy csak a gyógyítással törõdhetnének. Megállapítottuk: nem. Tessék leülni! Legelõször – tesz kitérõt a bírónõ – a sértett hozzátartozóihoz szeretnék szólni. a kórház szabálytalanul vette át. a sértett férje és szülei. honnan. a folyamatnak kellett hogy legyenek elõzményei. Mindannyian tudjuk. hogy ezzel a büntetõeljárással az önök lányát. és aztán nyilatkozzon! – Én tudomásul veszem az ítéletet! – könnyíti meg a helyzetet az ügyésznõ. és ha nincs szerencséjük. Fülöp doktor mellett hibázott Pápa is. de a veszélyhelyzet átterjedt más kórházakra. hogy az õ rendelése után még több más kórház rendelt ugyanebbõl a szerbõl. mert Pápa rossz címkével adta ki a szert. jól tudják. Nos. Fülöp doktor szabálytalanul rendelte Pápáról a szert. hogy ilyenekben pontatlanságok forduljanak elõ. hiszen nem jellemzõ. nagyon nagy baj. nem dönthettünk másképpen. ha a mûtéti team bármely tagja jelzi neki. Büntetõjogilag õ ezért akkor felelõs. ezek alapján döntött így a bíróság. Igaz. Bizony. ugyanebben az összetételben. Igaz. a címkén nem volt feltüntetve az oldat töménysége. amelynek alapján a szer beadására sor került. A halálhoz vezetõ folyamat tehát azzal a súlyos szabálytalansággal indult. Vádlott! Ön most háromféle nyilatkozat közül választhat: tudomásul veszi az ítéletet. de talán megértik. meg kell említenem. Önöknek – fordul dr. az ön feleségét sajnos már nem lehet visszahozni. . hogy gond van.

miközben mindenki ijedten húzza össze magát. Nem lesz így soha. Ha a Jóisten tõlük a legkedvesebbet. a kislányukat vette el. nem képesek levetni a gyászt. hanem azzal. Nem átkozott el soha életében senkit. fordul egyet. és a felirat: Némethné Kuris Cecília 1970– 96. A kártérítési perbe is csak azért mentek bele. Kisterenye 600 éves címmel – Kuris Cecília emlékére. nem a keresztet s a keresztre feszített Jézust nézik. Imi ma is velük van. De azt igen kívánta. Csupán a temetõbe járhatnak ki Cilikéjükhöz. majd harmadszor is. Ekkor a júniusi égbõl egy szürke galamb berepül a tárgyalóterembe. A mûtét elõtt abban reménykedtek: majd sorakoznak az unokák. ne nyúlhasson más nõkhöz sem. Akit több falu népe is szeretett. s amíg imádkoznak. * Kurisné. aztán beletemetkezett a munkába. hogy ha tisztességes pénzt fizet a biztosító. keresgéli a kijáratot. hosszan álldogálnak talpig feketében a hófehér sírkõ elõtt.– Mi is tudomásul vesszük! – nyilatkozik a védõ. nekirepül az ablaknak. Eleinte apósával minden este addig ivott. A templom fölszentelésére ki is adtak egy könyvet. hogy bezárják. nem hagyta ott õket. szárnyát megrebbenti kétszer-háromszor. A szülõk ma is feketében járnak. Kuris úr maga volt a beruházó. a kivitelezõ. hanem a templom . Fülöp doktortól is azt vegye el. a templom felújítására hármat költöttek. Mert Cilike vérdíja nekik nem kellett. Büntessék meg! Ne azzal. s az helyrebillentette. Ez már sok szegénynek. megbûnhõdjék. Magukra egyetlen fillért sem költöttek belõle. Igaz. Kétmillió forintot kaptak. Cilikéjük kezét fogva. angyalka. ismét próbálkozik. Négyszer-ötször körberepül a szobában. akkor ne operálhasson. lezuhan a padlóra. amíg ágyba nem zuhant. amely segíti a beteg emberek jobb ellátását. A két öreg magára maradt. miután összesúgott védencével. nem ahhoz fohászkodnak. az állványozó. hogy abból csak a templom rendbehozatalára tellett. Cilike édesanyja mélyen vallásos. hogy: az az orvos. minden. hogy eltiltják az orvosi szakmától! Ezért indította el a büntetõeljárást: tiltsák el az orvost a mûtétektõl. majd kimúlik. Ám olyan keveset kaptak. rajta kereszt. ami neki a legkedvesebb – ha õ leginkább operálni szeret. de megint ablaknak ütközik. Aztán elballagnak a gyönyörûen fölújított templomba. Az ítélethirdetésig öt év telt el Cilike halála után. abból olyan alapítványt hozzanak létre. aki ezt elkövette. Kísérteties befejezés Kuris Cecília halálának tárgyalásán.

az eredeti iratokat nem adhatják ki. Azt a választ kapták. Szent Cecília. Imigyen: . hogy vállalják a fénymásolás költségét. Kisvártatva meg is érkeztek postán a kért iratok. mellettük pedig a számla. az orgonák védõszentje mosolyog az ablakon. Az esküvõi fotójáról készíttették. *** Egy ügyvédi iroda perben állt az orosházi kórházzal. azonban azokat is csak akkor.üvegablakának festményéhez. ám az arca Kuris Cecíliáé. Ennek során kérték a kórháztól az ügyfelükre vonatkozó orvosi iratokat. Szép rajta nagyon. Vállalták. csupán azok fénymásolatait. ha nyilatkoznak.

lelet 4 kórlap 1 lázlap 1 zárójelentés 2 vizsg. szá 34000 28000 14000 20000 8500 7000 7000 10000 összesen: Fizetendõ: 160625 – azaz egyszázhatvanezer-hatszázhuszonöt forint. Könd u. Egy átlag oldal lemásolása – ezek szerint – átlagosan 7301. azaz hétezerháromszázegy forintba kerül. . Ne tessék vihorászni. lelet 2 egységár 8500 7000 3500 5000 8500 7000 3500 5000 áfa% 25 25 25 25 25 25 25 25 áfaérték 8500 7000 3500 5000 2125 1750 1750 2500 n. OTP 11733041-15346487 megnevezés kórlap 4 lázlap 4 zárójelentés 4 vizsg. aki ezen persze zsírosra keresi magát. sajnos eléggé fölmentek mostanában az árak! Ez a fránya fénymásolás is lám. milyen drága mulatság lett.„Szállító: Orosháza Városi Önkormányzat Kórháza 5900 Orosháza. Kérjük a fenti határidõig kiegyenlíteni! Vranka József pénzügyi fõosztályvezetõ” Bizony. 59. ennyi az önköltsége! Már ha perel az a galád ügyvéd. bizony. Hát csak fizessen! Nagyon helyes! Én többet kértem volna érte.

azt az aggályt említeném: amennyiben a gyógyításban a páciens is részt vesz. lelki. Vezette az ifjúsági klubot. s orvos ismerõseink is elismerik ezt akkor. a nõtlen tiszti szállón kaptak különszobát. A szikár katonatiszt szolnoki munkáscsaládból származik.Az agyhalott kommunikál Istenem. amely a tanárképzõ fõiskola lányaival vette föl a kapcsolatot. a fõiskolára járó lányt. tudati folyamataink. elfelejtettél káposztát is hozni) leszámítva soha egyetlen hangos szó el nem hangzott közöttük. vagyis testi (szomatikus) mûködésünket. csapathoz. Fél év ismeretség után. Ha már aztán egészen disznó módon közelítenék. ez mennyire komolyan így van. amint konkrét beteg kezelésérõl van szó. Így ismerte meg Sárát. de hányszor kerül szóba: mi. ugyebár. ami pedig. A katonai fõiskola elvégzése után Nyíregyházára került. egy plusz két félszobás . Mindez olykor egészen kiélezetten is megjelenhet egy-egy történetben. így könnyen elviselték. Közülük azonban igen sokan rögtön másképpen kezelik ezt az alapvetõ elvi tételt. igazi varázsló volta. késõbb bekerült a megyeszékhelyre. majd az ipari szakközépiskolába. Solti Istváné mindenképpen ilyen. s Nagyhalászban. s ott szolgált egészen 89-ig. s nem a fehér köpenyes istenségnek. aki a hallgatók részérõl vezette a klubot. Sára végzett a fõiskolán. nem csupán foglalkozása. Nagyon jól éltek együtt. nagymértékben befolyásolják pszichés. 1973-ban házasodtak össze. Mindkettejüknek hivatása volt a munkája. aztán 78-ban a második. a mezõgazdasági. emberek pszichoszomatikus lények vagyunk. Idõközben lakást is kaptak. Mondogatjuk. a paraszolvencia X hányada neki jár. Ágnes. egy Nyíregyházához közeli kis faluban kezdett tanítani. 1974 márciusában született meg az elsõ gyerek. nem kifejezetten kifizetõdõ hozzáállás. hányszor. még ha ezt magunk sem tudjuk. S bizony nem könnyû az embernek elhessegetni magától a rosszindulatú gyanút: a konkrét eset azért más mindig. a szokásos pici napi torzsalkodásokat (nem pucoltad meg a cipõd. ha csak amúgy nagy általánosságban beszélgetünk a világ dolgairól. István. egyedül üdvözítõ ereje. hogy a másik is komolyan veszi a maga feladatát. magyar– történelem szakos tanár lett. nehogy kétségbe vonassék az orvosok mindenhatósága.

aki ekkor magához tért. de nekik ez kacsalábon forgó palota volt. István 3-4 percig próbálta vizes ruhával törölgetni izzadó homlokát. a Honvédelmi Minisztériumba. a jogon. Nagyon erõsen megfájdult a feje. Sára délután három körül éppen fõzõcskézett. a sorkatonák kiképzésével foglalkozni. – Borzasztóan fáj a fejem! – nyögte. mennyi az esélye? – Nagyon kevés! Hamarosan megjelent az orvos. egy év Afrikában. kis István Szentendrén tanul a katonai fõiskolán. mire sikerült legalább Debrecenbe vezényeltetnie magát. s közölte Istvánnal: – Készüljön föl a legrosszabbra. azonnal vigyük be! – Szirénázva robogtak a Jósa András Megyei Kórház sürgõsségi részlegére. minden elõzmény nélkül rosszul lett. sõt. megint Pest következett. Angolában katonai ENSZ-megfigyelõként. csupán telefonon kellett elérhetõnek lennie. mint Pest. ez mit sem használ. Az ügyeletes orvos megvizsgálta Sárát. Ez tehát nem is igazi agyvérzés. majd ismét Budapest. s a mentõorvos vette kezelésbe Sárát. megérkezett a rohamkocsi. Istvánt elengedték a két ünnep közöttre. Nem telt el több 6-8 percnél. mi történt a feleségemmel? – Súlyos agyvérzés. várjuk meg a CT-t. Ágnes Szegeden. Két évig ingázott. mint gondoltam az elõbb. az pedig nem roncsolt semmit. elgyöngült. hanem csak egy úgynevezett aneurizma – születési rendellenességbõl az érfal helyi . nagy baj van! – Úristen. 1998 decembere azonban kivételes alkalomnak ígérkezett: a gyerekek ugyan szerteszét. ám ez sem tartott sokáig. doktor úr. A részletekrõl még nem tudok biztosat mondani.panelt. Tehát nem okozott agykárosodást. ha valami zûr adódna. December 28-án is élvezték a semmittevést. amikor így festett a család földrajzi helyzete: Sára Nyíregyházán tanít. szívtájékát. – Legalább azt mondja meg. István a rendszerváltás környékén fölkerült Pestre. abból kiáramlott a vér. – Ez kóma! – kiáltott föl a mentõorvos – . s újra hátrahanyatlott. máris kezdjük. mostak. de legalább a házaspár együtt töltheti az egész ünnepeket. az asszony az eszméletét is elveszíti. amikor egyik pillanatról a másikra. de szerencsére csak hajszálér. aztán Finnországban ENSZ-kiképzés. a vezérkarnál. le kellett feküdnie. eszméletét vesztve. Tévéztek. mentõt hívott. ám látva. nem bírt állva maradni. Volt idõszak. ebéd után lepihentek. de csak felületi vérömleny keletkezett. kezében a CT-lelettel: – Kicsivel jobb a helyzet. ami azért csak közelebb van Nyíregyházához. papa István meg Angolában szolgál. A kisagy területén megpattant egy ér. Sára is otthon lehetett. az iskolában téli szünet volt.

s ugyanazt a felvilágosítást adta: – Stabil az állapota. takarítás alatt. Talán két óra telt el az intenzíven. nagyon szeretnék. Úgy néz ki. Az elsõ perctõl állandóan beszéltek hozzá. fegyelmezetten kimentek a vizitek. A terem közepén kis üvegkuckó volt a megfigyelõ. és meggyõzõdésem. Az volt az érzése. mindent hall. kijelzõk. Egyelõre nem beszélhetünk javulásról. hanem kómából késõbb fölépült betegek beszámolóiban. A kórteremben öt ágy sorakozott egymás mellett. erõs akaratú asszony. mindegyik fölött monitorok. de valójában szívós. hogy az asszony valaha is felgyógyulhat ebbõl. – Doktor úr! Kérem. – Be akar menni hozzá? – Köszönöm szépen. lapokban. hogy lehetõvé teszi. Ha csak icipici esély is van a fölépülésére. és az infúzióban adott különbözõ gyógyszerekkel sikerült csökkenteni a nyomást is. Hamarosan fölvisszük a feleségét az intenzívre. hiszen azt látták-olvasták már korábban is. és ha szükséges. függöny vagy paraván nélkül. kikerülhetünk gyõztesen ebbõl a betegségbõl. Az elsõ éjszaka tulajdonképpen nyugodtan telt el. – Ez a lényeg! Ígérem. Még csak 47 éves. következik be. tény. – Nézze. a betegekbe folyt az infúzió.tágulata – elpattanása. nem tartja valószínûnek. tévékben – . a fejben megszûnt a vérzés. de általában ez a robbanás nem . vagyis méri saját légzésének áramlását. a lélegeztetõgép csak légzésasszisztenciát ad. legalább egyszázaléknyi esélyt adjon neki! Nekem ez az egy feleségem van. Ettõl kezdve István és a két gyerek folyamatosan Sára mellett voltak. soha nem volt komolyan beteg. de van spontán légzése. a nõvérek számára. most pedig rengeteg helyütt – és nemcsak filmekben és regényekben. mikor mitõl aktivizálódik. a doktor többször is megvizsgálta Sárát. amit elmondtam. s nagyon ragaszkodom hozzá. õ is és mi. besegít. – Mitõl. A legtöbb ember fejében van egy-két ilyen „ ketyegõ bomba” ilyen tágulat. de ennyi esélye mindenkinek van. Sára nem küzd a saját . Az intenzíves orvos is megvizsgálta Sárát. a családja is küzdeni fogunk. Jól ismerem õt: látszólag törékeny. de egyébként szüntelenül a betegágy mellett tartózkodott legalább egyikük. csak éppen nem tud beszélni. hogy a kómában lévõ beteg mindent érzékel. Ez fél öt körül volt. ám Istvánban egyre nõtt az aggodalom. Beöltöztek a szokásos intenzíves ruhába. mindent el fogunk követni a betegség leküzdése érdekében. doktor úr? – Soha nem tudjuk. Nem igazán tudjuk. kezelések. ám õ azt közölte: a helyzet válságos.

Sára azt nem hallhatta. ha küzdesz érte. Azt. ha fölébredsz ebbõl a nyamvadt kómából! Hallod. Néhány hónappal korábban Sára egyik idõs. amiért nyomorék életre kényszerítettelek volna. szükségünk van Rád. a CT egyértelmûen mutatja. hogy neki is agyvérzése volt. mint voltál! Csak akarnod kell! Bejött egy barna hajú. a nagynénédre gondolsz. a folyosón és négyszemközt Istvánnak mondta el a doktor. inkább éppen a visszafordulás ellen küzd. ilyesmi.életéért. hanem csupán hajszálér volt. kis rehabilitációs kezelés. gyógytornászról. ha Te is akarod! És mi szeretünk. s egyetértettek: hasonló életet nem tudnának élni. mert arra ugyan hajlandó lennék. ha tud. semmiféle maradványa nem lesz a betegségednek – ha Te is akarod. figyelj rám! Vedd elõ azt a közismerten erõs akaratodat. a beteget minden emberi méltóságától megfosztó helyzetrõl. Logikus hát. rá is az vár. suttogva beszélni kezdett hozzá: – Édesem. õt is agyvérzés érte. egy icipici hajszálér pattant el a fejedben. és ugyanolyan teljes értékû ember leszel. gyógytorna. mi lehet ennek az oka. ellenõrizte a tartalék üveget. nem én mondtam. Igazított kicsit az infúzión. õt látod Magad elõtt. teljesen egészséges lesz! – Hallod. látod. nem hitegetlek. akarj meggyógyulni! Akkor sikerülni fog! Néhány hét. küzdj. drágám? Teljesen egészséges leszel. kedves arcú nõvérke. az életünk csak Veled lehet teljes és boldog! Ne add föl hát! Harcolj. ha nem akar ezzel tovább élni. amit a nagynénjénél látott. nem igyekeznélek meggyõzni. amikor a felesége nem is szenvedett agykárosodást? Ha felébred a kómából. István megértette: Sára azt hiszi. hiszen õ csak azt hallhatta. és vérzik belül. magatehetetlenné vált. nincs agykárosodásod. és attól teljesen megbénult. amikor azt mondták: megpattant egy ér. de arra nem. bízz bennem. ennél jobb. István mit suttog asszonyának. Teljesen fölépülhetsz. s közben hallotta. emberhez méltóbb a gyors halál. nem . Sõt – érezte István – minél hamarabb túl akar lenni az egészen. ha föladta. Közbeszólt: – Miért beszél Maga rehabilitációról. legfeljebb pár hónap. beteges nagynénije agyvérzést kapott. Ha nem lennék ebben egészen biztos. A férj tehát odahajolt asszonya párnájára. és akarj meggyógyulni! Tudom. s nagyon halkan. meggyógyulhatsz. meg akar halni. Tehát az asszony abban a hiszemben fekszik kómában. Õ k ketten aztán többször is beszélgettek errõl az elkeserítõ. De Neked nem volt agyvérzésed. Eszébe is jutott. hogy ez nem nagy artéria vagy véna. Nos. hogy állandóan a szemrehányó tekintetedet kelljen néznem. hogy életed végéig ápoljalak. igazat mondok! Tökéletesen meggyógyulhatsz. Nem csaplak be. semmiféle belsõ roncsolódást nem okozott.

Nem akarom semmiben megakadályozni Magát. Azt hiszem. majd döbbenten figyelte. megérkezett a nappalos mûszak. és higgyen bármiben! Ne . egyelõre ez a maximum. meg fogsz gyógyulni. hiszen föléleszthette legvérmesebb reményeit – . Jöjjön. mi a valós orvosi helyzet. Már 4-5 milliméterre kinyílt mindkét szeme. Úgy vettem észre. Közben kihajnalodott. én kommunikálok vele. Másik orvos is érkezett. – Nem kommunikálhat vele a Jóistenen kívül senki! – Doktor úr. Nem volt ez vért serkentõ szorítás. picikéket megmozdult. még tágabbra. mégiscsak Maga a civil. – Nem baj. Hiszen kommunikáltak! Kipróbálta újra. ám már ez is boldoggá tette. amit ön az imént állított az állapotáról. Tovább nem. én ezt nem kérem. hogy István suttog a párnára hajolva. ez nem lehetséges. próbálj meg fölébredni! Legyen vége ennek a rémálomnak! Nyisd ki a szemed. Kicsit tágabbra. ne erõltesd! Ne törõdj vele. inkább csak az ujjait jobban ráhajlította az övéire – de óriási öröm volt így is István számára. és az elsõ pillanattól kezdve mindketten küzdöttünk… illetve… nem is igaz. – Édesem! Az elsõ pillanattól kezdve meg voltam gyõzõdve arról. ha jobb így Magának. s lassan. hadd mutassam meg önnek! – Nem. az elõbb rosszul mondtam. csak válaszolni nem képes. nyugodtan beszélgessen vele. jól értettelek. és egyszer majd sikerül! – Megfogta Sára kezét. Ne is haragudjon. amit mond neki. doktor úr. Egyszerre a szemhéjak között megjelentek Sára gyönyörû szemei. nem. szorítsd meg újra a kezem! – és Sára ujjai ismét szorosabban fonódtak az övéire. egyetlen perc alatt bebizonyítom önnek. köszönöm. talán mi mégiscsak jobban tudjuk. mindent hall. Rezegni kezdtek a szempillái is. Te nem. a szemhéjak egésze megrebbent. A keze szorításával bármire válaszolni tud. próbálkozunk tovább. nagyon lassan próbáltak szétválni. nehogy érzéki csalódás áldozata legyen: – Drágám. drágám! Ha igazán akarod. az elsõ pillanattól kezdve csak én küzdöttem. – Ne haragudjon. hogy fölgyógyulj? Ha igen. Ha helyesen érzem. Mint amikor alvást tettet valaki.csaplak be! Könyörgöm. drágám. szorítsd meg a kezem! – És Sára kicsit megszorította férje kezét. nagyon szûk résnyire. Az elején még nem. középrõl indultak a mozgások. Azt is hallotta. Solti úr! A felesége agyhalott. nem fontos tovább! – István látta. akarsz harcolni azért. megnézte a lázlapot. nem értheti. hogy most nem sikerült teljesen fölébredned. Mindent észlel. meg tudod tenni! Nyisd ki a szemed! És Sárának megrezzentek a szemhéjai. – Ne reménykedjen fölöslegesen. ami körülötte történik.

s túl azon. ez segíthet valamit. és sok sikert kívánok hozzá! – az orvos jóindulatú. már enni sem nem bírt. hogy mosdatták. majd folytatta a napi 24 órás szolgálatot. akik részvéttel nézték erõfeszítéseiket. Õ lett az asszony kezelõorvosa. ha együtt próbálják arra biztatni Sárát. mint összes kollégája. hogy jelen van. szintén teljességgel tudománytalan. tornáztatták. És biztosította õket: ha a felesége fölépül. hogy a család többi tagja fog összeomlani a kimerültségtõl. tisztelem az erõfeszítését. s egyetlen alkalmat nem adott föltevésük igazolására. hogy ne adja föl a küzdelmet. aki a félperces kísérletre ugyanúgy nem volt rávehetõ. munkájának fogja betudni. a szerelmét. gyúrták. Nem fogta meg egyikük sem. hogy adekvát módon „ válaszol” minden kérdésre – ám nem akadt egy sem. hogy az orvostudomány is véges. mint holmi fogyatékost.értsen félre. Az orvosok többsége végig úgy kezelte ezt a kõkemény katonatisztet. Olykor aggódott is értük. Akkor aludt három-négy órát. ezen a kézszorítós nyelven. csupán igaz – tételt sem voltak hajlandók komolyan elfogadni. Kivétel nélkül mindegyik doktornak fölajánlották: hadd bizonyítsák be pillanatok alatt a maguk tudománytalan módszerével. A harmadik napon a nõvérek megfenyegették Istvánt: ha nem hajlandó legalább a váróterem összetolt foteljein pihenni pár órát. A férj beismerte. hanem az orvosok szaktudásának. azt õ nem a saját érdemének. de lekezelõ mosollyal állt odébb. s végig korrekten tartotta magát legelsõ álláspontjához: semmiben nem gátolta õket. saját felsõbbrendûségüket fitogtató megjegyzéseket tettek. Istvánnak és a két gyereknek kétfrontos harcot kellett vívniuk a betegség és az orvosok ellen. de egyetlen szavukat nem hitte el. akik gúnyos. És ez így ment egy álló hétig. mint megfogni az asszony kezét. A negyedik napon próbált elõször a torkán leerõltetni valami szendvicset. és választ kérni egy-két kérdésre. akarjon meggyógyulni. Akadt ugyan kivétel. érezteti a szeretetét. de azok közül sem. orvosilag természetesen nem tudja alátámasztani. de csak a felével birkózott meg. de legalább hajlandó volt meghallgatni Istvánt. hogy Sára értelme tökéletesen tiszta. Azt viszont nekik kéne elismerni – érvelt – . bár lehet. s ha õ és két gyereke a medicinák hiányait picit is tudja pótolni azzal. mert õ nem ért hozzá. Ám e beszélgetések során a doktorok még azt a – legalábbis a civilek körében ma már igazán általánosan elismert. aki kíváncsi lett volna erre. forgatták. hiszen napi huszonnégy órás szolgálatot tartottak Sára mellett. rengeteget „ beszélgettek” vele. nem engedik be Sárához. tehát elfogadja a doktorok szakmai véleményét. Nem kellett volna többet tenniük. egész nap és egész éjjel vele voltak. amit tesz és tapasztal. miszerint a gyógyuláshoz szükséges a . nemhogy azok közül.

de el kell fogadnod. s éppen azért nem áll rá egyikük sem a kísérletre. amit ezek az orvosok mondanak! Ez intenzív osztály. aki csupán a saját tapasztalatának hitt. hogy tetteivel közvetve cáfolja az õ diagnózisát? Ha rosszindulatú lett volna.beteg gyógyulni akarása is. mindenki rohant hozzá. amikor a doktorok hókuszpókusznak minõsítették próbálkozásait. egyetlen Sáráját akarta megmenteni. a testtõl elválasztott lélekben. nehogy beigazolódhassék a tévedésük. Reggeltõl délutánig István így beszélgetett asszonyával. . De nem volt ideje és energiája ezzel törõdni. van és remélhetõleg lesz is emberi méltósága. hogy a beteg agyhalott. egyik-másik orvos visszaparancsolná a betegágyba. ugyanezt így fogalmazta volna meg magának: ha egyszer kimondták a diagnózisukat az agyhalálról. akinek volt. Bár nagyon nehéz. Azt kérte. ide nagyon súlyos betegek kerülnek. itt dõl el. Amint értesültek a történtekrõl. Ha egyszer a doktor kimondta. nem ingával mérte be. Itt az orvosok nem kelthetnek hiú reményeket senkiben. ha Sára egyszer csak fölkelne és a ruháit kérné. talán kicsit még drukkoltak is nekik. sem természetgyógyászatban. õk lesznek az Isten. visszahozni. hanem egy beteg asszony. pedig nem varázsvesszõvel írt köröket asszonya feje fölött. S mindehhez fontos hozzátenni: István soha életében nem volt vallásos. A férj nem akarta mindannyiukat beengedni. meg se halld. a többiek azonban majd csak akkor. hogy hazamehessen. nem látványosság van odabent. aki véghezvitte a lehetetlent. csak éppen nem hittek az egészben és nem segítettek semmit. mondván. az orvosok egyre nagyobb hányadának fokozatosan gyöngült a merev ellenállása. döbbenettel fogadta hát. Értetlenül. kicsim. abból nem hajlandók engedni. nem is igen olvasott ilyen tárgyú könyveket. a hozzátartozók aztán számon kérhetik rajtuk a biztató szavakat. Az okkult tudományokat sem ismeri. nem hisz valami. hogy jön ahhoz bárki – akár maga az érintett is –. mintegy utolsó állomásra. sem felsõbbrendû akaratban. Mindezzel együtt. innen-onnan vidékrõl. s biztatta feleségét: – Ne törõdj ezekkel a lesújtó megjegyzésekkel. amelynek szolgájává szegõdhetne. Visszatérve a történtekre. Sára két testvére menjen be. Ha viszont a legrosszabbra készítenek föl. hogy visszafordulnak vagy tovább mennek. Átlagos mûveltségû ember. A férjnek és gyerekeinek néha már az volt az érzése. soha nem mélyült el sem parapszichológiában. mert ha esetleg nem sikerül valami. el kell fogadnunk: ez a kegyetlenség puszta önvédelem. a második nap reggelén zajlott beszélgetés után István ismét odahajolt Sára párnájára. Akkor beállított Sára egész rokonsága. és mégis meggyógyulsz. jó helyen fekszik-e s nem a tévéképernyõn át küldött neki energiát. látva kitartásukat.

Megkérdezte hát: – Sára. tehát ha fölébredek. Figyelj csak. Ezen kisebb vita alakult ki. szívem. miként beszélgetnek õk. Tudod. és kinyitjuk a szemünket mindketten. úgyhogy István visszavonta saját álláspontját. utána ott együtt elhatározzuk. meg tudjuk tenni! – István lecsukta . – Jobb Neked. akkor maradok. 26 éve élünk együtt. de mégiscsak Sárát mutatta. Kérte. aztán legyen az. hogy valójában én alszom és álmodom. amely eddig mindig az igent jelentette. s nem esetleg csupán azt. ha például most hagylak nyugodtan pihenni. hogy fölébredünk. Ha nagyon akarjuk. ha elhatároztam. hogy miközben éjjel valami rosszat álmodtam. amely ráadásul nagyon mély is. tudsz te így pihenni is? – Az asszony ujjai behajlottak. hogy ez most nem a valóság. nem intenzív. és nem beszélek Hozzád? – Sára ujjai moccanatlanok maradtak. tudatosult bennem. ki mindenki érkezett látogatóba. drágám! Te is most ilyen rossz álomban vagy. és ez eddig mindig sikerült – miért ne sikerülne most is? Ezt a helyzetet is együtt kell megoldanunk! Figyelj. Az asszony azonnal megszorította. hanem normál kezelési osztályon. rengeteg nehézséggel kellett megküzdenünk. akkor ez általában sikerült is. õ csak a két testvért szeretné beengedni. szorítsa meg újra a kezét. a valóságot érzékeli. – Jó. Nagy megnyugvás volt ez a férjnek: bebizonyosodott. ha egyetért vele. Majd arra kérte. véget ér a lidércnyomás. amin ugyan szinte semmi nem látszott. Ilyenkor. István behozta a két testvért. nem tudhatta. ha itt vagyok. engedjen be mindenkit. óriási lépést teszel a gyógyulás felé. és beszélek? – Ismét gyönge szorítás érkezett válaszul. min töprengek? Mindannyiunkkal elõfordul. picikét megszorították a kezét. ebbe a rossz álomba. azt javasolta. Sára mellé ült. s a párnára hajolva elmondta. A rokonok távozása után Istvánban fölmerült: vajon az éjjel-nappali „ beszélgetéssel” nem fárasztja-e túlságosan az asszonyt. hogy fölébredek. majd a másik testvér is ugyanúgy kommunikált Sárával. amit szeretne. Áthidaló megoldásként javasolta a zárt láncú tévét. amit az asszony szeretne. ha inkább azt akarja. Hát ilyen módon volt az asszony agyhalott. Sára ujjai mozdulatlanok maradtak. én most „ lemegyek” Hozzád. Elsuttogta. drágám. Sára szorítsa meg a kezét. Õ még soha nem volt kómában. Nem történt semmi. hogy a többiek ilyen állapotban lássák õt. velem is sokszor megesett már. – Az a jobb. lehet-e egyáltalán ilyen helyzetben pihenni. mégis föl kell ébredned! Ha ez sikerül. a tökéletesen mûködõ kommunikációs módszerrel megkérdezi Sára véleményét. amint õ eddig. Néhány percen keresztül az egyik. akiknek addigra elmesélte.ha már lábadozik. Bement. álmomban. ezzel esetleg nem árt-e neki. nem akarja.

Jól ismerte a feleségét. hogy ez jelent is valamit. a lélegeztetõgép újra riasztott. Szabaduljunk meg ettõl az álomtól! Ébredjünk föl együtt! – És megint vijjogás. Amint a következõ alkalommal az elején hozzátette: – Csak azért ismétlem meg a történetet. A lélegeztetõgép egészen biztosan arra jelez be. mafláskodott ez a gép. és attól megváltoznak az életfunkciói. Ám közben. nem értem. de még nem mert reménykedni. kezdjünk följönni! Nyissuk ki a szemünket! István éppen hogy kinyitotta a szemét. Igazolódott is e „ fordításának” helyessége. s elsuttogta tudománytalan. arra gondolt. értetlenkedve nézte a gépet. meg tudja õ jegyezni. talán bugyuta kis történetét – és 4-5 percen belül harmadszor ugyanaz történt: a gép riasztott. amíg el nem jutott addig: – Most akkor próbáljunk meg együtt . hogy fölébredünk! Gyere. visítás. Istvánnak már kezdett gyanússá válni a dolog. most együtt vagyunk ebben a rossz álomban. Harmadszor is közelhajolt. koncentrálásra. majd folytatta. s örömmel újságolta a történteket a gyerekeknek: – Most már biztos.szemét. hiszen próbál fölébredni. Gyertek be ti is! Együtt mentek vissza a kórterembe. Az asszony megértette. azonnal rájött: Sára csupán azt akarja jelezni neki. mert azt hiszem. nem vagy képes megjegyezni ilyen egyszerû dolgot – s ekkor a gép a történet elején már nem visított föl. annak a vészjelzõje visít. hogy szükség van az egész történetre. Ismét szaladt a nõvér. jó. Biztos beleszuszogott. – Mi történt. Gyere. valahol a negyedik-ötödik kísérletnél. István megnyugodott. Várj meg. próbálkozik a fölébredéssel. Egy nõvérke odaszaladt. lekapcsolta a riasztást. szirénaszerû hang szólalt meg a feje fölött. és ugyanazt válaszolta. éles. Valami szüntelenül vijjogott – az elsõ pillanatban el sem tudta képzelni. Aztán rémülten vette észre: a lélegeztetõgép riaszt. amint István újra elkezdte suttogni a történetet. mi történt. hogy õ szeretne. hogy ez idõ alatt Te föl tudjál készülni a fölébredésre. Nyugalom volt egészen addig. Egymást követõ 10-12 alkalommal produkáltak az elõzõkkel teljesen megegyezõ eredményt. most együtt alszunk. Visszahajolt a párnára: – Nincs semmi baj. Ez már nem lehetett véletlen. – Jó. nem kell mindig elmondania újra ugyanazt. hogy meggyógyul az édesanyátok. próbált ellazulni. próbáljuk újra! Lejövök Hozzád megint. és nem azért. a rossz álomba. drágám. mindjárt együtt leszek Veled! Úgy. Kiszaladt a látogatók számára kijelölt terembe. majd lekapcsolta a riasztást. nõvérke? – Nem tudom. hogy nem ártott semmit. elfogadta. a gép azonnal riasztott. és rosszat álmodunk. a véletlen bekövetkezhet kétszer is. Most határozzuk el mindketten.

bizonyos dr. ilyenkor nyilván megváltozik a légzése ritmusa. és a . hagyjuk a szerelõt. gúnyos hangon. amit kérdez! Én ugyan nem értek hozzá. Kérem. úgymond. hogy Sárára akár csak rápillantottak volna. kis szívem. emiatt jelez a gép. doktor urak. tegye meg. – Ne törõdj vele. amit hallottál. hívja ide a doktor urat. orvosilag mi hülyeség és mi nem. – Higgye el. mit akar! – de ismét olyan iszonyatosan lekezelõ. már megint mit akarsz?”kérdést is. hülyeséget. további gúnyos megjegyzések közepette. István az ápolónõt kérdezte. Miközben folyt ez az. amikor ugyanis föl kellett volna ébrednie az asszonynak. igazam van. – Nem érek én rá mindenre! – dohogott az. hogy István mögé érezte a ki nem mondott „Na. vagy nincs. vajon miért nem. hogy ilyen hangon beszélnek. nem is fontos! – valamit állítgattak a gépen. gyõzõdjenek meg róla. – Megkérem szépen. az vagy van valakinek. mi talán mégiscsak jobban el tudjuk dönteni. hogy visszakapcsolja korábbi állapotába. legyen oly kedves. – Elnézést kérek. gúnyosan mosolyogva. Tegye ide ön is a kezét. mert ez a gép rossz. láthatóan sietve – . mert képtelen rá! – dühösködött az orvos. A feleségem megpróbál fölébredni. a felesége agyhalott. nem nekik van igazuk! És az se zavarjon. Sietve érkeztek a betegágyhoz. a gépnek semmi baja. kérem. Minden alkalommal. Gyere. ha a gép eredeti helyzetbe visszaállítása nem gátolja a gyógyítást. mert mi a továbbiakban is szeretnénk próbálkozni. hogy nem hülyeséget beszélek… – Ugyan. és elvonultak. hogy ne riasszon. – Ne beszéljen. majd anélkül. ám a gép most nem jelzett. te bunkó. intelligenciát még az orvosi diplomával sem lehet szerezni. ne keserítsen el. a történet ugyanazon pontján. Nem kell itt semmit sem bizonyítani! De mindegy. hiszen nem vagyok orvos… – Hát nem bizony! – nyugtázta a doktor az Olimposzról leereszkedõ hangsúllyal a közbevetést. ki kellett volna nyitnia a szemét. – A doktor úr átállította. és be is tudom bizonyítani. s õ reagálni fog arra. semmit nem próbál. s két-három perc múlva az orvossal együtt érkezett vissza. szóltak az ápolónõnek: hívjon szerelõt. kísérletezés. kérem. ha hajlandó fél percet rászánni.fölébredni. nyissuk ki a szemünket! – máris megszólalt a riasztás. mondja. miket mondanak – hajolt vissza István a párnára –. szeretnék beszélni vele! A nõvér kiment. – Arra szeretném megkérni. megjelent az ügyeletes orvos kollégájával. Kuczin Rolanddal. inkább próbáljuk újra! – ismét hozzáfogtak a gyakorlathoz. – … de egyetlen perc alatt be tudom bizonyítani önöknek az állításom.

Biztosítom önt is. Az intenzív osztály egyik orvosa Sára ágya mellett ismét gyõzködni kezdte. – A világért sem szeretnék beleavatkozni az ön munkájába. hogy – amennyire telik tõle – meg fogja szorítani az ön kezét. elég egyelõre ennyi is. Ez teljesen normális. hogy én majd ezt az állandó sípolást fogom hallgatni. és érezni fogja. hogy az igazolt tapasztalatok alapján lehessen nekem is álláspontom. ha a feleségem meggyógyul. hogy az agyhalott beteg mivel próbálkozik! És különben sem gondolhatja komolyan. De engedje meg. semmi értelme. – Miért mondja ezt. és távozott. visszajelez. István folytatta a próbálkozást Sárával. hiszen a kollégája határozottan állította. amikor odaért: – És most nyissuk ki a szemünket! –. hiszen nem kötõdhet érzelmileg minden betegéhez. én azt teljes mértékben az orvostudomány és az önök sikerének fogom tulajdonítani. Elõtûnt a pupillája.feleségem számára megnyugtató a gép jelzése. elfogadom az ön álláspontját. rendben van. csak gyönge. Ismét kérem. nem baj – nyugtatgatta –. csak éppen immár a gép visszajelzése nélkül. bármennyire tudománytalan is. – Ne avatkozzon bele újra a munkánkba. ez is hablatyolás! – Jó. és a gép csupán rásegít. majd késõbb egészen sikerülni fog! Most inkább csukd be a szemed. hogy van spontán légzése. A feleségem újra és újra rengetegszer reagál arra. és kérdezzen bármit. csak egyszer próbálja ki! Fogja meg a kezét. ha orvosilag nem is támasztható alá. csak azt kérem. de nem az lélegezteti. Ez azért mégiscsak jelent valamit. sõt. lehetetlen! Még csak spontán légzése sincs. hogy közben én is ragaszkodhassam a sajátomhoz. hogy a küzdelme eredményes. mert hallja. amit a tulajdon szememmel és érzékeimmel tapasztalok. amit mondunk neki. – Azt csinál. ne akadályozza meg. A harmadik napon újabb megerõsítést kapott. mondtam már. – Dehogy fogom meg. azt is megértem – bármilyen kegyetlenül hangzik is – . ha egyszer nem ért hozzá! És egyébként se beszéljen már hülyeségeket. hogy ez hülyeség. amire valószínûleg igennel felelne. amit akar. Ám eredményesebben! Többször egymás után. s körülötte az íriszbõl is valamicske – de tovább nem ment. ne erõltesd túl Magad. de azért közben hadd higgyek annak is. ezen az osztályon ebbe bele lehetne õrülni. doktor úr. hogy . engem nem érdekel! – füstölgött a doktor. az asszonynak félig kinyílt a szeme. pihenj! – és Sára behunyta a szemét. – Nem baj. hogy a feleségem az ön számára csak egy munkadarab. – Ugyan kérem.

majd bekenték testápoló krémmel. s akkortól Istvánék mindennap megkérték szépen a nõvéreket. pillanatnyi vérnyomáscsökkenés. jeget raktak rá. de ne hagyd itt. amit elkezdtünk! – S a monitoron a görbék alig egy perc alatt visszarendezõdtek. hogy õk mit beszélnek. hogy addig az orvosoktól nem kaptak erre utasítást. aki fölvette Sárát. semmi baj.értelmetlenek az erõfeszítései. – Jó. A nõvérke fülén a fonendoszkóppal. de István nem esett pánikba. szedd össze magad! Ez csak valami múló rosszullét. csak tovább kell folytatnunk. Az orvos a hegyi beszéd végeztével távozott. amin azonnal úrrá lehetsz. Ha belázasodott. István és a két gyerek naponta 24 órát töltöttek Sára ágya mellett. nagyon jó. csináld tovább. A doktor. meg fogsz gyógyulni. hogy már szinte kimutathatatlanul alacsony lett. Az asszony életfunkcióit ellenõrzõ gép monitorján ekkor az addig stabil értékeket mutató görbék hirtelen szabálytalanokká. de elismerõen bólintott: 100. a lányuk halkan eldúdolta a . – Ez az. ez a dolga! De nincs semmi jelentõsége. a felesége agyhalott. hogy sikerült. s a férj azonnal visszahajlott asszonya párnájára. szívják le a keletkezõ folyadékot. Naponta négyszer-ötször tornáztatták õt. Adj parancsot a szervezetednek. s az ápolónõ csodálkozva. Elérkezett a szilveszter. aki biztatóan intett vissza: lassan-lassan emelkedett a vérnyomás. Az ezt követõ éjszaka hirtelen leesett Sára vérnyomása. Arról nem õk tehettek. neked 110 a szokásos vérnyomásod. s a párnára hajolva suttogni kezdett: – Szívem. ez még kevés! – Újabb tíz perc. s a szokott módon nyugtatgatni kezdte: – Ne törõdj vele. mert a lélegeztetõtubus hatására összegyûlt folyadékot egyszer sem szívatták le. mint amikor a gondatlan anya csecsemõjének szájpenésze van. drágám. emeld tovább! – A nõvérke alig egy percen belül 80-at mért. s vizsgálata során észrevette: az egész szája elfertõzõdött. Bejött egyszer az az orvos. hadd próbálják meg maguk elboronálni. Olyan ez. emeld meg a vérnyomásodat! – Fölpillantott az ápolónõre. nem mondhat mást. ha túl alacsony volt a hõmérséklete. és örült. ledörzsölték tetõtõl talpig sósborszeszes ruhával. Ekkor a monitoron az EKG-görbe ugrálni kezdett: az abszolút objektív gép jelezte: az agyhalott észlelte az eredményt. olyannyira. változatlanul kómában. vidd föl arra! Vagy elég lesz 100 is. kaotikusokká váltak. plusztakarót kértek. Sára negyedik napja feküdt bent. Éjfélkor Ági. Ám mindenrõl nem tudtak gondoskodni. kezében a vérnyomásmérõ pumpájával már orvost akart hívni. s õk ezt kedvesen el is végezték. csak így tovább. a nõvérek segítségével szakszerûen ellátta a fertõzést. megkérte. pár perc után már 60-at mutatott. várjon kicsit.

István és kis István is megpuszilták Sárát. de hozzáfogott. Õ volt az. rohamos leépülés. A gépek ugyan jelezték. biztatták. annak hallatára. Ám a nappalos Kuczin doktor maradt bent éjszakai ügyeletre is. Sárát egyszer sem. Kuczin Roland jelent meg. kiküldték õket. István arra kérte. s ily módon teljesítve orvosi feladatát. szép cipõket hordani. Január 3-a István számára rosszul kezdõdött. Éjféltájt megszakíttatták velük az ápolást. és közben folyamatosan beszéltek hozzá. Sárát pedig kihagyta. de hozzájuk szokás szerint nem ért el. bedörzsölték. Félt ettõl a doktortól. mindegyiküknek egyenként szorítsa meg a kezét. A család a szokott módon ápolta a beteget. végigtornáztatták. és mit kell tenni ahhoz. majd õ is. semmirõl nem tudó. de ezt is csak menet közben. Utána újra az egész testét megmasszírozták. Kuczin. – Mi lenne? Üszkösödik a lába. És föladta. de látszott rajta a hirtelen. õket minden alkalommal széles ívben kikerülte. Láthatóan nem óhajtott részesévé válni a hókuszpókuszolásnak. István udvariasan kérte. felesége bal lábujjai elszínezõdtek. A válasz majdhogynem sokkolta Istvánt. valószínûleg megelégelte az egészet. csak a többi beteget vizsgálta meg. Az orvosok szerint agyhalott. de azóta sem felejtette el gúnyos. elszürkültek. aki mindig imádott csinos leni. semmit nem érzékelõ. Az az asszony. minden részvétet és emberséget nélkülözõ megjegyzéseit. A „ hókuszpókuszoló családdal” minden alkalommal ezt tette: körbejárta az összes beteget. Vagy csak nem bírta tovább lelkileg. mert nappali ügyeletes orvosként dr. A következõ két nap ugyanígy. hogy vannak életfunkciói. megrendült. hogy esetleg levágják a lábát.Himnuszt. várták az estét és egy másik orvost. Kuczin doktor éppen a . magatehetetlen beteg egyenként megszorította a kezüket. nem fog törõdni a feleségével. Sára teste szinte teljesen hideg volt és sárgás színû. Ahányszor bejött a kórterembe. Én nem tudok vele mit csinálni. változás nélkül zajlott. Este hét körül tornáztatás közben a férj észrevette. ha õ ugyanezt kívánja nekik. kivonult. mert a nõvérek fürdették a betegeket. Ám eközben István – bár magának se merte bevallani – úgy érezte: Sára most. érezte. nézze meg. aki pár nappal korábban együtt volt jelen kollégájával a lélegeztetõgép lekapcsolásakor. hogy le kell vágni a lábát. Éppen a kórteremben téblábolt dr. hogy elmúljon. s azóta ugyan István nem látta. és a lányával közösen négyórás megfeszített munkával életre dörzsölték Sára lábát. szoknyában járni – azt hallva. minden jót kívántak betegüknek. mi történt Sára lábával. s rögtön látták: most igazán nagy baj van. le kell vágni! – felelt Kuczin. Fél kettõkor mehettek vissza. s ebben nem is csalatkozott.

Közben az életfunkciókat ellenõrzõ gép riasztott. és Neked így lesz a jobb. orvosi segítséget kérni. pusziljátok meg õt utoljára! Mi ennél többet már nem tudunk tenni. Ezért én tovább nem tartalak vissza. mint én. egyetlen ápolási utasítást adott az ápolónõnek: – Kapcsolja le az automatát. helyesen döntöttél. Biztosan ezt is így tetted. egyszer csak döbbenten látta: felesége. Egyértelmûen már haldoklott. A nõvéreknek is tátva maradt a szájuk. Isten Veled. hogy agóniája közben is sírt. Nem tudom. ám annyira volt öntudatlan és a világról mit sem tudó. a mai napon föladtad. történetesen az intenzív osztály ügyeletes orvosáéba. doktor úr. –Maguk csak nyugodtan hókuszpókuszoljanak tovább! Nekem erre nincs idõm. miért. mi maradtunk hárman. senki másra nem számíthatunk! Munkára föl. István hozzá fordult: – Kérem. És még egyszer odahajolt asszonya párnájára: – Drágám. Hajnali öt óra elõtt 2-3 perccel Sára pulzusa 60 alá csökkent. drágám! – s miközben a meglett katonatiszt sikertelenül próbálta visszanyelni könnyeit.kórteremben volt. vesztettünk! – szólt gyerekeinek –. elengedlek. – Én megmondtam! – dörrent rá Kuczin. bedörzsölés. Azt is éreztem. tehát értelménél volt. Látva erõfeszítéseiket. a szomszédos ágynál. Torna. – Még a nõvérek is döbbenten nézték. – Úgy látszik. Közben értetlenkedve mondták. megyek lefeküdni. nem értik Kuczin doktor urat. A család nekigyürkõzött. hoztak erõsítõ injekciókat. István ekkor adta föl. Aki ekkor éppen édesdeden aludt a pihenõszobájában. masszázs. közben folyamatos kommunikáció. – Elnézést kérek! – . az állítólag agyhalott asszonya szemeibõl is elkezdett szivárogni a könny. és biztosan jól átgondoltad. ami a vérnyomásserkentõt adagolja! István és a két gyerek döbbenten álltak. Talán késõbb sem lett bajuk az együttérzésükbõl. mert Te mindig mindent jól átgondoltál. Én tudom. gyerekek. amiben tudtak. Mielõtt távozott. talán Te többet tudsz a betegségedrõl. képtelenek voltak megmukkanni is. Remélem. ezen a héten mindannyian sokat harcoltunk a betegség ellen. és folyamatosan esett tovább. István tért elõször magához: – Gyertek. próbáltak segíteni. nem szokott így viselkedni. segítsen! Ehhez én már kevés vagyok. a sírással küszködõ nõvérek önhatalmúlag visszakapcsolták a Kuczin doktor utasítására lezárt vérnyomásnövelõ gyógyszer-adagoló automatát. próbáljuk megmenteni édesanyátokat! – Ági elõször zokogva átrohant a sebészeti osztályra. búcsúzzatok el édesanyátoktól. s azután döntöttél. Te is keményen küzdöttél. de persze hiába – orvosetikailag nem megengedhetõ beavatkozni más orvos dolgába.

hogy a nõvér fölkeltette. A doktor úr megpróbálja újraéleszteni. valami orvosi bravúrt hajtott végre? Azt gondolja. megjelent Kuczin. Elnézését kérem. jöjjenek be. – Ebben az állapotomban nem kívánok önnel beszélgetésbe elegyedni. a nõvérektõl megérdeklõdni a haláleset utáni szokásos teendõket. A többit majd megtudhatja a televízióból. újraélesztettem a beteget. dr. Ebben a pillanatban megérezte Sára csuklóján. Most viszont én kérem arra. – Nem mondom Önnek azt. – Hogy tehetett ilyet? Mi értelme volt ennek? Ahhoz nem kell orvosnak lenni. miközben visszament felesége ágya mellé. Õ benyitott. hogy megállt a szíve. Ott állt az ügyeletes orvos. – Körülbelül egy óra múlva. csak egy fölfújt hólyagnak. hogy az ember tudja: az olyan beteg. . hogy „ doktor úr!” mert ön . Akkor ért az orvosi szobához. elõttem nem orvos. Két-három perc múlva Kuczin úr beért a kórterembe. mint egy Isten. de az ön által három és fél órával ezelõtt magára hagyott beteg elment. aki az Istent játssza. ezek után megváltoztatom a véleményem? Biztosíthatom: ez után még inkább nem tartom orvosnak. ha még emlékszik abból valamire! – Nem aludtam én! – hebegett Kuczin. amikor az ápolónõ kijött onnan. megszûnt a pulzusa. de a nadrágját még mindig nem sikerült fölvennie. de még embernek sem igazán tartom önt. de nem engedték be õt. szépeket álmodott. és majd találkozunk az orvosi kamara Etikai Bizottsága elõtt! – és kiment a szobából. hányadik döbbenetébõl. de nekem ezt jelentenem kell az ügyeletes orvosnak. félig sötétben. István utána akart menni. 6 óra 15-kor kitárult a kórterem ajtaja. a napilapokból. tegye a kötelességét. egy szál alsónadrágban. remélem. megint van szívmûködése! – Ezt most miért tette? – István alig tudott magához térni aznapi ki tudja. István fölállt. de annyit mondhatok. Kuczin Roland. nemcsak orvosnak. akinek az agya vagy egy órán keresztül nem kap vért. semmi értelme tovább életben tartani. és széles karmozdulattal beinvitálta õket: – Tessék. Most igazán azt hiszi. hogy fölhúzza magára. mert erre a cirkuszi mutatványra nem vagyok vevõ! Most már tényleg agyhalott a feleségem. – Uram! – szólalt meg a maga számára is fölfoghatatlanul udvariasan és hideg fejjel. hogy kapcsolja ki a gépet.hüppögött mellette a nõvérke –. az már valóban agyhalott. István a kezében tartotta felesége kezét. Kérem. és a nõvér után indult. és éppen igyekezett megtalálni a fehér orvosi nadrág elejét.

amikor Kuczin azt ecsetelte: – Egyébként is nagyon rendes voltam Magukhoz. muszáj-e fölboncolni Sárát. Elfordult. de szó nélkül végighallgatta. a családdal. Végérvényesen. Alvására vonatkozóan azonban érdemi választ adott: – Én voltam a nappalos orvos.Kuczin persze nem kapcsolta ki a gépet. Nagyon kérem hát. Újra megpuszilták õt mindhárman. amikor Kuczin befejezte –. de a latint nem. ez után a hét után azt már nem bírná elviselni. állandó vállveregetés közben. még ha az eredmény ugyanaz lett is volna. mert a kórteremben tartózkodásunk nem ön által gyakorolt kegy. leereszkedõ stílusában. azt megköszöntem volna. hogy hókuszpókuszoljanak. ha még szét is trancsíroznák a feleségét. míg István végül nyomatékosan megkérte. Meghalt. hogy ne ragaszkodjanak hozzá. és én egyszer sem szakítottam félbe. Önnek viszont – mivel én és a családom betartotta az itteni elõírásokat. utána az éjszakai ügyeletes. mind velünk. amikor segítséget kértem öntõl. – De ha én… – vágott közbe Kuczin. ön nagyon egyénien értelmezi az orvosi esküt. ha õ kéri a patológián. hagytam. ami pedig kötelessége lett volna. Azt viszont már megértette. . különösen mivel én magyarul beszélek! Ismét csak azt tudom mondani. István – még könnyes szemmel – visszament megkérdezni a nõvérektõl. de két-három perc múlva Sárának magától megint megállt a szíve. Azt a választ kapta. akik próbáltunk tenni valamit az érdekében. István és a két gyerek az utolsó pillanatokban ismét mellette lehetett. hanem törvényes jogunk volt. s a maga fennkölt. Ha akkor tett volna bármit. Kuczin ebbe a rövid válaszba is négyszer vágott közbe. ahelyett hogy kivágtam volna mindannyiukat a kórterembõl! – Nem értek egyet önnel! – felelt István. István ugyan beszél nyelveket. Úgy érezte. nagyrészt latinul ismertette Sára betegségének lényegét. úgyhogy a kötõszavak kivételével egy kukkot sem értett az egészbõl. amibõl pontosan tudta. hogy egy szót sem értek. A katona és gyerekei egymás nyakába borulva sírtak hosszan. mint most. Nem segített egy hajszálnyit sem a betegnek. délelõtt 10-kor pedig mûtétem lesz. – Ez talán nem énrám tartozik – zárta le a vitát István. ön orvoshoz méltatlanul viselkedett mind a beteggel. A gyerekeivel akart törõdni és saját magával. hallgasson meg hasonló türelemmel. S úgy gondolom. ugyanakkor többször csak gúnyolódott rajtunk. ezt mindenki tanúsíthatja – nem lett volna joga „ kivágni minket a kórterembõl” . Így azonban a véleményem változatlan. Néhány perc múlva Kuczin kijött utánuk a folyosóra. és kimentek a kórterembõl. – Ön az imént körülbelül tíz percen át elõadott nekem valamit. hallgassa õt végig. nem bírt továbbra is Kuczin Rolanddal foglalkozni.

annyira sérthetetlennek és a történtek fölött állónak tartja magát.talán lehet. de megvetem mint embert. s annyit tudott elintézni: ha az intenzív osztály nem indítványozza a boncolást. Nagyon sok orvos ismerõsöm van. Ezzel – ha igaz a diagnózisuk – csak nyerni lehetett volna. hogy mégiscsak végig neki volt igaza. szinte önpusztító munkát végez. s a beszámolót az egyik napilaptól az én engedélyemmel megkapta õ is. és ennek semmi köze a feleségem tragédiájához. tehát ismeri a szöveget. Õ k sem érdemlik meg. Igaz. Késõbb visszatért. az õ helyében én is nehezen tudnék szembesülni akkori önmagammal. ami történt. Már magát ezt a munkatempót sem. De nem akart ezzel sem törõdni. hogy orvosnak így nem szabad viselkednie. orvosaik mindent megtettek a feleségem életben maradása érdekében. A fõorvos asszony azóta többször nyilvánosan kijelentette. akit történetem szintén megdöbbentett. Persze lehet. István csak késõbb értette meg: persze. csak ennek kapcsán ismertem meg. azt hiszem. Nem az orvosi szaktudását vonom kétségbe. .. hogy emléket állítsak magamnak. Ma sem igazán érti a történteket. és a nyilvánossághoz is fordulok. Tervezett lépéseimrõl. hogy az orvosi kamara etikai eljárását kérem. hiszen akkor esetleg találhattak volna arra utaló jelet. és az intenzív osztály osztályvezetõ fõorvos asszonyát is. ragyogó kutató orvos válhatna belõle. Esze ágában nem volt sem kártérítésért perelni. Az intenzív osztály természetesen nem kérte. hogy a késõbbiekben elutasított minden arra irányuló kérést. hogy a nyilvánosság sem zavarja. sem gondatlan emberölésért eljárást indíttatni. Vagy esetleg ennyire a pénz (az egészségügy anyagi helyzete) határoz egy ember életérõl és haláláról? Kuczin Rolandról kialakult lesújtó véleményemet csak megerõsíti az a tény. Mindössze azt az egyet szerette volna elérni: mondassék ki. nem ez a tipikus. ha az ilyen Kuczin Rolandok elgondolkodnának: helyesen választottak-e pályát? Lehet. Azt azonban szeretném. hogy a Kuczin Roland-félék miatt elveszítsék orvosi jó hírüket. akkor miért nem próbálták meg a mûtéti beavatkozást? Hajszáleres agyvérzést a világon mindenütt operálnak. Leírtam mindent. az õ kérésére eltekintenek tõle. hogy nyilatkozzék a történtekrõl. Nem az érintett háta mögött akarom kiborítani a bilit. és állíthatom. És még valami. tájékoztattam Kuczin Rolandot is. ahol reggel hét elõtt persze nem talált érdemi embert. Nagy részük lelkiismeretes. Mi ennek az oka? Orvoshiány? Szabadságolások? Pénzhajhászás? – Nem az a szándékom – mondja ma István –. Ettõl fölmerült bennem a kérdés: ha az intenzív osztály valamennyi orvosa az elsõ pillanattól kezdve reménytelennek látta a helyzetet. Azonnal le is ballagott a proszektúrára.

hogy a többágyas kórterembe mindannyiunkat beengednének. – Hoztam Neked fényképet is róla. s õ elõször csak egy ujját mozdította. jól is viselkedik. Vagyis senki nem hallucinálhatott. tulajdonságaihoz. és mi azonnal rohantunk Nyíregyházára. s beszéltem hozzá. Pontosan ugyanezt tapasztalta fiának menyasszonya is. – Ugye tudod. hogy a keze szorítása igent jelent. a lányával. mossunk kezet vagy legalább csak kettesével menjünk be. A történet hitelessége tehát talán megköveteli az. Elmondtam. hanem majd hozzam el legközelebb. Hosszan beszéltem még neki arról. a testvérei ülhessünk az ágya szélére. nagyon aranyos. szépen tanul. miként kommunikál vele. hogy ugyanígy tudott vele kommunikálni. Õ így emlékszik: – Jött a telefon. egy német tulajdonú cég külkereskedelmi és vámügyeit intézi. hajszálra megegyezõen érzékeltük négyen is. hogy lásd. Miért ne gondolná a kételkedõ: István nyilván nagyon akarta. szeretjük és visszavárjuk. borzasztóan nézett ki szegénykém. Ezután beszélgettem Ágival. aki Sárának keresztlánya. még azt sem mondták. S ráadásul mindezen jelzések tökéletesen illeszkedtek Sára személyiségéhez. nem kérdezték. s beképzelte magának. ellenõrzést.* Mindez persze bárki számára eléggé hihetetlen is lehet. nagyon szeretnek Téged? – erre pedig erõsödött a szorítása. én nagyon meglepõdtem. annak hiányával nemet. hogy keze szorításával igent jelez. egyetért-e vele. annak hiánya nemet. Éppen csak ránk adták a zöld köpenyt. az egész család. hogy itt vannak a gyerekeid? – kérdeztem.és mutatóujjával megszorította a kezem. odaléptem Sára ágyához. Elmagyarázta. akkor volt elsõ osztályos. Nos. aki beszámolt róla. amely meglepett volna minket. nekünk is óriási szükségünk van rá. egyszer sem adott olyan választ. István tiltakozott egyedül. két autóval. hogy Sára megmaradjon. A megyei kórház intenzív osztályára érve. Megkeresem ezért Sára testvérét is. összekeveredett benne a valóság és a vágyálom. hogy ennyien ne fárasszuk Sárát. nem influenzás-e senki. majd bement megkérdezni tõle. milyen szép most. hogy csak mi ketten. úgymond. hogy a saját gyerekeinek is. – Tudod. Itt hagyjam a fotót? – Nem jelzett semmit. hogy mi van Sárával. aztán a másodikat is. Mesélni kezdtem a kislányomról. hallucinálta az egészet. amikor már jobban leszel? Sára hüvelyk. Megfogtam a jobb kezét. Sunyovszki Lajosné Szabó Ilona Tatabányán él és dolgozik. – Inkább most ne hagyjam itt. Száz százalékig biztos .

hogy segítene a rá bízott betegen. csomagolja össze. lekezelõen sorsára hagyja. s több alkalommal valótlanságot állított. mert a hozzátartozói szerinte hókuszpókuszolnak. hogy Kuczin Roland ne blamálhassa a sok-sok becsületes. hogy egy intenzív osztály ügyeletes orvosa ahelyett. május 26-án 16 óra 30 percre tûzte ki a tárgyalást. Ha valakinek a hozzátartozója bekerül a nyíregyházi megyei kórház intenzív osztályára – gondolta végig István –. A tárgyaláson természetesen jelen volt dr. ellenben megfogalmazott néhány vádat Istvánnal szemben. és vigye inkább haza. és meglátja a táblán. sem büntetõföljelentést nem tesz. részint az orvosi kamara elõtt etikai eljárást kezdeményezni. vigyázzanak magukra! Az etikai eljárást pedig azért érezte kikerülhetetlennek s indította meg. megengedhetetlen disznóság. bár minden oka megvolna rá. Ám kevéssel Sára temetése után nekifogott leírni mindent. Elõször elnézést kértek tõle: kicsit csúsznak. bár tehetné. az a helyes. nyolcig tartott. hogy Kuczin Roland az ügyletes orvos. 12/1999. mert otthon még mindig nagyobb esélye van életben maradni. Úgy érezte. Végül a következõ. rendesen dolgozó orvost. nyeglén. Eleinte csupán azt érezte. * István tehát úgy döntött: sem kártérítési pert nem indít. amint azt a panaszos mondja. figyelmeztetnie kell hát minél többeket: van ilyen is. Solti István összes érdemi tényismertetésére kijelentette: õ ezt és azt nem tette. miszerint õ megengedhetetlen hangon ordibált volna Kuczinnal. amit elsõ felindulásában kijelentett: részint nyilvánosságra hozni az esetet.vagyok benne: nem lehetett agyhalott. mint odabent ennek az embernek a kezei között. Közhírré kell hát tennie mindezt. Kuczin Roland is. Fél öttõl ötig két eljárást „ lezavartak” ám az övé öttõl negyed . reggel óta folyamatosan tárgyalnak etikai ügyeket. ami történt. számú határozat született: HATÁROZAT „Solti István nyíregyházi lakos mint panaszos és dr. Aztán egyre biztosabb lett magában: kötelessége megosztani tapasztalatait a világgal. semmi nem úgy történt. Kuczin Roland. a Megyei Kórház Intenzív Osztályának orvosa mint panaszlott elleni eljárás során a MOK Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei szervezetének Etikai . A Magyar Orvosi Kamara SzabolcsSzatmár-Bereg megyei szervezetének Etikai Bizottsága 1999.

helyette – Maguk hókuszpókuszoljanak tovább. Õ ebbe belenyugodni nem tudott. melyen megjelent a panaszos és a panaszlott orvos is. de lejáratja az orvosi társadalom jó hírét is. INODOKOLÁSINDOKOLÁS Solti István nyíregyházi lakos beadvánnyal fordult a MOK Országos Etikai Bizottságához. melynek egy példányát az I. felszólításokra reagál. Ehelyett a doktor a mindenhatóság pózát vette föl. Beadványában leírja. mindvégig a beteg mellett tartózkodott. A beteget az intenzív osztályon kezelték. ezért õt megrovás büntetésben részesíti. ezt a diagnózist a CT-vizsgálat és neurológiai idegsebészeti vizsgálatok is alátámasztották. hogy a felesége kérdésekre. míg másodpéldányát a Magyar Orvosi Kamara Etikai Bizottságához kell benyújtani. Az ügy kivizsgálásával megbízott referens. beadványát az OEB területi illetékességi alapon a MOK Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei szervezetének Etikai Biztosságához irányította. hogy felületi vérömlennyel járó agyvérzése történt. Ágoston Sándor ismertette a beadvány lényegét és tájékoztatta a bizottságot arról. A beadvány alapján az Etikai Bizottság vizsgálatot kezdett. eszméletlen állapotban kórházba szállították. sértõ és részvétet nélkülözõ válaszokat és megjegyzéseket tett. Még akkor éjjel a felesége elhalálozott. az intenzív osztály orvosa az õ kérdéseire gúnyos. Sokszor jelezte az orvosoknak. fokú Etikai Bizottsághoz. az eljárás részeként tárgyalást tartott. Kuczin Roland. dr. hogy az intenzív osztály fõorvosától szakvéleményt kért az elhunyt beteg kórtörténetére nézve. Kuczin Roland mint panaszlott a beadványban szereplõ etikai normasértést elkövette. Véleménye szerint a panaszolt orvos magatartásával nemcsak az õ emberi méltóságát sértette. A beteg állapotromlása miatti segítségkérésre nem reagált. és annak gyógyulása érdekében vele folyamatos kapcsolatot tartott. Ott megállapították. Légzési elégtelensége miatt . Az orvostól még ekkor sem kapott semmilyen együtt érzõ vagy megbánást mutató jelzést. együtt érzõ választ. de csak igen ritkán kapott megértõ. Beadványában nevesítve panaszolja. hogy felesége hirtelen rosszul lett. Ezen határozat ellen a kézhezvételtõl számított 15 napon belül fellebbezés nyújtható be. agyhalott betegnek tekintették. Az intenzív osztályon õt kómás. hogy dr.Bizottságának döntése alapján Dr. én megyek lefeküdni – ezt a választ adta. ennek lényege: a beteg súlyos subarachnoidális (a pókhálóhártya alatti) vérzésben szenvedett. eljárást folytatott le.

ha hozzátartozója mellette van. kritikus kamrai tachicardia (szapora szívverés) jelentkezett. A neurológiai controll teljes kómát. hogy amit csinál – hogy kommunikálni próbál a beteggel. Az elnök kérdésére a panaszos elmondta. Ám hadd tegyem hozzá: féltem az orvostársadalmat. A kritikus napon elhangzott kérdések és válaszok felidézésében a panaszos és a panaszlott nem mindig értett egyet.” Elnöke * A határozat kihirdetése után Solti István a következõképpen reagált: – Nem fogok fellebbezni. 26. 1999. ahogy korábban a katonatársadalom – nem veti ki magából a nem közé valókat. agyhalált diagnosztizált. Kérdésekre sértõ és arrogáns módon válaszolt. így orvosilag el nem fogadható eljárás. amilyet azok alakítottak ki. Önök tudják. akik etikátlanok. Kuczin Roland a beteghez és a hozzátartozóhoz való viszonyulásban nem tanúsított orvoshoz méltó magatartást. és magyarázatai kioktatóak voltak. hogy a másik ember aggódását. hogy némely válaszát a hozzátartozó kioktatásnak vette. a második napon súlyos. tudományosan alá nem támasztott.lélegeztetést igényelt. ha – ugyanúgy. nem hitték el. hogy dr. mindig csak más betegekkel foglalkozott. Kuczin Roland hozzáállása. hozzájuk viszonyulása az elsõ perctõl kelletlenséget sugallt. majd vitális functioi romlottak. Ez alapján hozta a bizottság a fenti határozatot. hogy nem mindig megfelelõ kifejezéseket használt. mert mindannyiukról olyan kép fog élni az emberekben. Többen éreztették vele. Nem éreztette azt. csak agytörzsi funkciókat. Kuczin Roland elismerte. erõt önt bele a gyógyuláshoz – . ún. Molnár doktor. én katona vagyok. Az elhangzottak alapján a bizottság megállapította. 05. õket – noha felesége életveszélyben volt – feltûnõen mellõzte. fájdalmát tiszteletben tartja. Dr. Az orvostársadalom. de õ ezt nem sértõ szándékkal tette. hogy a beteg gyógyulását elõsegíti. nagy bajba fog kerülni. hogy érzése szerint feleségérõl az elsõ perctõl kezdve lemondtak. köszönöm a korrekt döntést. hogy dr. az etikai bizottság elnöke ekkor kikapcsolta a magnót. sajnálta. Elmondja még. Nyíregyháza. Az ötvenes években sok oda nem való ember került a hadseregbe. . Kétségbeesett próbálkozását afféle hókuszpókuszolásnak tartották.

– Kuczin úr! – fordult István az úgynevezett panaszlotthoz. akkor is többször elsírta magát – ez a kõkemény katonatiszt. vagy mert elfogadta volna az etikai bizottság abszolúte nem etikus hozzáállását. ne kényszerüljenek az emlékezéssel ismét átélni az összes szörnyûséget. hogy egy orvossal szemben sikerült megvédenem az álláspontomat. mert változott volna az álláspontja. ezt beszélje meg Kuczin doktorral – felelt a bizottsági elnök. ne engedje. ami itt ma elhangzott! – Szó sem lehet róla! – fortyant föl Kuczin. Végül mégis engedett e kérésnek. tehát még találkozunk. és kulturáltan beszéljük meg a történteket. amiként viselkedett! Ezek szerint nem sikerült az ügyet rövidre zárni. – Az ön tekintélyét nem én járatom le. Nem értett egyet Molnár doktorral. és nem az orvosok. mûsorokat készítsenek a történtekrõl! Forduljon bárhová. Amikor nekem mesélte végig a velük történteket. Kérem. mondjuk.– Solti úr! Mi a terve a továbbiakban? – Nem fellebbezek a döntésük ellen. – Nekünk ehhez nincs jogunk. hangulatkeltésre. – Üljön mellém a tévényilvánosság elé. meg volt gyõzõdve róla. legalább õket ne zaklassa föl újra senki. ne nyilatkozzon többet errõl sehova! Félremagyarázzák. – Hogy érti ezt? – Én most részt vettem egy olyan tárgyaláson. õ látja helyesen az ügy társadalmi összefüggését. hanem mi a terve a médiával? – Nem tudom. kötelezzék Kuczin Roland urat. mint amit vártam. Csupán egy idõ után nem bírta tovább. hogy a gyerekeit megkeressem. rosszindulatú gyanúsítgatásokra használják. mit? Amennyiben Önöknek van ehhez jogkörük. Solti úr. – Nem ezt kérdem. mert ez több. Majd fölajánlotta a szerinte leghelyesebb megoldást: – Tudják. hagyja a médiát. hogy írjanak. Nekem sem engedte. még gondolkodnom kell rajta. – Nem engedem a tekintélyemet lejáratni. de nem azért. még nem tudom – felelt István megfontoltan. . hogy jelenjen meg velem együtt a nyilvánosság elõtt. és nem is egy ilyen tévémûsor járatná le! Ezt már megtette ön azzal. hogy a szereplések során újra és újra föltépjen minden sebet. és beszélgessünk mindarról. És itt elértem azt. valamelyik tévémûsorban. Illetve helyesbítek: rajtam kívül mindenki rendelkezik orvosi diplomával. Az orvosokból álló bizottság etikátlannak tartotta egy kollégájuk viselkedését. – Solti úr! Könyörgök. csak a médiához ne! – Majd meggondolom. aki ott álldogált mellette. ahol rajtam kívül mindenki orvos.

Az orvosi kamara valamely tagjára vonatkozó vizsgálatát lezáró állásfoglalása az érintett orvos személyes adatának minõsül. amellyel egyértelmûen meg lehetett volna állapítani az agy károsodásának . a gyógyuláshoz? Hány embert kell egy orvosnak átsegítenie a túlvilágra ahhoz. A felelet: „ levelét megküldtem az orvosi kamara elnökének” . azt védik a személyiségi jogok? Ki egy vidéki orvos? Valóban az. azoknak nincsenek személyiségi jogaik? Aki viszont – ha közvetve is – az emberi élet ellen vét. hogy már ne védjék a személyiségi jogai? A becsületes. akkor csak anonimizált formában lehet ismertetni a határozatot a sajtóban. A kamarának ismereteim szerint nincs külön törvényben meghatározott felhatalmazása etikai állásfoglalásai közzétételéhez. A miniszter helyett fõosztályvezetõje válaszolt. * Ha a médiához nem is fordult tovább – látva. A kórházi tartózkodás egy hete alatt miért nem végeztek EEG-vizsgálatot. Ha az etikai határozatban érintett tag nem járul hozzá neve nyilvánosságra hozatalához. netalán maga az Isten? A beteg embernek nincsenek személyiségi jogai? Esetleg az élethez. A kamarától István konkrétumokat kérdezett. igazi orvosoknak. ennyit: a gyógykezelés során orvosi mulasztás nem történt. A kamarának bizonyára nincs ilyen szabályzata. hogy az Etikai Bizottság határozatait nyilvánosságra lehet hozni. nincsenek személyiségi jogai? Az ombudsman helyett – illetékességbõl – az adatvédelmi biztos. Többek között azt írta: „Az Alkotmány szerint mindenkit megillet a jó hírnévhez… a magántitok és a személyes adatok védelméhez való jog. Majtényi László válaszolt. az állampolgári jogok országgyûlési biztosának tett föl kérdéseket.” Ez után Solti István Gógl Árpád minisztertõl kérte az ügy kivizsgálását.amit végig kellett élniük. Elsõként dr. Ilyen – önkéntesen vállalt – rendelkezés hiányában viszont az érintett hozzájárulását kell kérni nevének közléséhez. felsõbbrendû emberfaj. mert elmulasztja a kötelességét. a hivatalos eljárást nem hagyta abba. Gönczöl Katalinnak. István újra írt: nem errõl van szó. aminek néhányuk képzeli magát? Mindenki fölött álló. Az orvosi kamara tagjai határozhatnak úgy azonban. Kuczin nevét egyetlen lap vagy tévé nem meri nyilvánosságra hozni –. akik a helytelen általánosítás miatt a Kuczin Rolandokkal egy kalap alá kerülnek. a felelõsségre vont tag nyilvánosság elõtt történõ megnevezéséhez. mivel errõl önt tájékoztatták volna. Akikrõl nap mint nap jelennek meg elmarasztaló riportok.

csupán megfelelõ emberi hozzáállás kellett volna hozzá. Kikapcsolása tehát esetleg nem is eutanázia volt – ahhoz ugyanis kellett volna a beteg vagy a hozzátartozó hozzájárulása –. Azt ugyan soha nem fogjuk megtudni – legalábbis bizonyított módon nem –. aki a jelen lévõ hozzátartozók tiltakozása ellenére lekapcsoltat egy fontos életfunkciókat fenntartó. hogy az orvostársadalom saját érdekei ellen mûködik. ki lehetett volna-e hozni a kómából. Abban azonban holtbiztosan igaza van. valóban beállt-e az agyhalál vagy sem. miért nem végezték el a – még csak nem is különösebben drága – EEG-vizsgálatot. aki az e kérdésekben szereplõ cselekményeket megvalósítja? Poczkodi Sándor. magyarul gyilkosság. S abban is. a Solti család történetének éppen az az egyik nagy tragédiája. nem fogunk választ kapni ara a kérdésre sem. A Magyar Orvosi Kamara Országos Etikai Bizottsága 2000 novemberében hozott másodfokú határozatot: „A beteg ellátása során szakmai szabályszegés nem történt. akkor a lekapcsolása maga volt a döntés: ez a beteg nem kell hogy tovább éljen. az Országos Etikai Bizottság elnöke az ügyet vizsgálatra átadta a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Etikai Bizottságnak. aki megtagadja a kért segítségnyújtást? Megvalósítja-e az aktív eutanázia tényét az az orvos. akkor igenis nyilvánosságra kell . hogy Sára nem volt agyhalott. hanem szándékos emberölés. hogy ha egyszer az orvosok maguk ezt nem hajlandók megtenni. amely nemcsak regisztrálta az életfunkciókat. akiket pedig ki kellene taszítania. amikor az orvosok lekapcsolták azt a bizonyos gépet. Úgy tûnik.” Solti úr fellebbezett.mértékét. azt be lehetett volna bizonyítani? Miért nem próbálkoztak mûtéti beavatkozással? Hogyan szankcionálják a magyar törvények az eutanáziát? Kimeríti-e a passzív eutanázia tényét az intenzív osztályon ügyeletesként szolgálatot teljesítõ orvos. igaza volt-e abban is. szabályozó gépet. amely jelen esetben a vérnyomást többé-kevésbé a minimálisan elegendõ szinten tartó gyógyszer automatikus adagolására szolgált? Egy jogállamban meddig ûzheti mesterségét az olyan orvos. hogy az orvosláshoz mit sem értõ katonának többszörösen igaza lehet a doktorokkal szemben. amikor elvtelenül megvédi azokat. Ha pedig az a gép az életben tartást szolgálta. Azt sem tudhatjuk meg biztosan. Az pedig meghozta határozatát: „A beteg ellátása során szakmai szabálysértés nem történt. s ha neki nem volt igaza. amely egyértelmûen bizonyíthatta volna.” * Úgy érzem. mi történt akkor. hanem azok fenntartását segítette is.

Lényegében semmin nem akarnak változtatni. Nem lesz igazuk. ahogy mindig az elnyomottaknak van igazuk. õk maguk úgy látják: nem. nem világ többé. Összedõl. Rosszul teszik. mert az élet arról szól. addig tessék nyugodtan lenni! A proszektúrára kell vinnünk. Mindig. vétkeiket. meghalt az uram. azt mondták a mentõsök. jöjjenek hamar. gyógyszerügynöknek. hogy ez a legszélesebb nyilvánosság elé is kerüljön. rögtön hozták a fém koporsószerûséget is. nincs kivétel. Az asszony a konyhában a hokedlin hüppögött: – A fiam találta meg szegénykémet. Valamicskével hamarább is érkeztek a halottszállítók. hogy az emberek lássák-hallják: az õ érdekükben járnak el s a becsületes munkát védik. el kell õt szegényt szállítani! – Halottvizsgálati bizonyítvány van? – Van. tisztességes orvosok kövezik meg. adtak papírt. azok nagyon hamar itt is voltak. Ahogyan mindig a szegénynek van igaza. hogy változzék ez a helyzet. s maguk ragaszkodnak hozzá. akkor is nekik kell hogy végül igazuk legyen. hanem annak csupán valami gyönge utánzata. *** Síró hangon telefonált az asszony a hullaszállítóknak: – Tessék kijönni. alaptalan támadásnak minõsítenek minden építõ javaslatot is. persze. hogy oda. Amíg a Kuczin Rolandokat megvédik mind a „ külsõ támadásoktól” mind a nyilvánosságtól. bûneiket. Másképpen nem áll meg a lábán a világ. és tõlük kaptam a Maguk telefonszámát is. felborul. hogy mindig a betegnek van igaza. Ebben nincs pardon. csak nem betegágy mellett dolgozó klinikus orvosnak. Vagy ha nem is nekik van igazuk. Az egész társadalomnak az az érdeke. itt voltak a mentõsök. Csak kérem szépen.hozni hibáikat. rengetegszer azt tapasztalják: a Kuczin Rolandokat maguk az etikus. de azt mondták. ugye? – Igen. rögtön hívta a mentõket. Itt a papír. bárminek. hogy ez nem így van. zavarják el kutatónak. visszavernek. nem tûrik el a beavatkozásokat belsõ ügyeikbe. akkor már rég meghalt. A kérdés csupán ez: érdeke-e maguknak az orvosoknak is? Ma minden jel arra utal. tévednek – legalábbis a végkimenetelt illetõen. ha újra és újra. ahol fekszik! – Csak körülbelül három óra múlva tudunk odaérni. én nem bírok bemenni abba a szobába. . Nem lehet igazuk. addig sok-sok . S csak akkor fogják elhinni. ember a Kuczin Rolandokkal fogja azonosítani az orvosok döntõ többségét.

valójában mi történt. A vetetlen ágyon az ágynemû. de a megfeketedett vérfolyam mögött is látszik a halántékán a lövés bemeneti nyílása. nem is voltam bent abban a szobában. A szoba egésze szinte úszott a szerteszéjjel spriccelt vértõl. A halott férfi az ágy mellett feküdt hanyatt. A hullaszállító odalépett a férfi mellé. mondom. – Nem tudok én semmit. sok a munka. de akkor már halott volt. Én meg egyedül be nem lépek oda! De miért ütötte volna be a fejét? – Mert ebben a papírban az áll. néha iparkodni kell hamar végezni. egyúttal a tarkóján föltûnt a lövés kimeneti nyílása is. Aki meghalt. hogy természetes halállal halt meg. csak amikor összeesett. Hát. csak neki közben el kellett mennie dolgozni. s kinyitotta a szobába vezetõ ajtót. valamibe beütötte a fejét. Ám amint belépett volna. Kicsit megemelte a halottat. – Ki halt itt meg természetes halállal? És ki hová ütötte be a fejét? Hol járt az a mentõorvos? Mert hogy ebben a szobában nem. – Nem tudok én semmit ebbõl! – ismételte meg az asszony. – No. õk meg vizsgálatot kértek az Országos Mentõszolgálattól. az egyszer biztos! A halottszállítók bejelentették az ügyet a rendõrségnek. istenem. a fiam intézett mindent. s látta: annak az arca is csurom vér. annak már úgyis mindegy! . Döbbenten nézett körül. és attól vérzett a feje. de még az ágy mögötti fal is mind-mind csurom vér. hátrahõkölt. Soha nem derült ki. akkor nézzük! – sóhajtott a hullaszállító. – Mibe ütötte a fejét? – kíváncsiskodott a halottszállítók egyike. s a válla alatt ott feküdt a padlón a pisztoly.amit adtak! – és nyújtotta a hivatalos mentõorvosi halottvizsgálati bizonyítványt. a kis asztalon a fehér csipketerítõ.

ahogy mondják. beszél franciául. tisztességes. egyébként is teljesen jól vagyok. hatalmasra nõtt meg. Katinak ugyan volt valami rossz érzése. egyszer nem hányt. tegyél valamit! – Ugyan már. sok-sok ultrahang. az égadta világon semmi gondja nem volt a terhességgel. jól van ott bent. Mészáros Zoltán MÁV Kórházi szülész-nõgyógyász orvost: – Zolikám. de utána majd két hétig sem. de hamar megnyugtatta magát: ötvenöt éves doktor. Január végén lejárt Szaid kitiltásának egy éve. nem voltak rosszullétei. Andrásnak hívhatják majd. úgyhogy Kati kiment vele együtt Egyiptomba. mit tanácsolsz? – Ugyan már. újra és újra kérte: – Zoli.Ez a bizonyíték. Azon kívül. Katinak nem tetszett a dolog. mi baj lehetne? Labor. gyere hozzám. kérem. Zoli olyan flegma volt. Katikám. Ám. hamis! Lánchidi Katalin pasaréti ügyvédcsalád sarja. ez már túlhordás. németül. meg ne tudakolják – kiderült. Zolit. amikor megismerte az Egyiptomból. onnantól viszont huszonnégyet. hogy napi tizenhat órákat aludt. csak nem akarsz máshoz menni. óriási gyakorlattal. hogy a hetedik hónapig mindössze hat kilót hízott. s ott össze is házasodtak. mindene földuzzadt. kényelmes. majd ezt módosította május 2-ára. bevizesedett. hová forduljak. vagyis lejárt a tartózkodási engedélye. Németországban. angolul és arabul. dolgozott is utazási irodában. CTG – minden rendben. lusta. kétéves idegenforgalmi iskolát végzett. február elején már itthon is voltak. Ám nemhogy május 2-án nem történt semmi. a hatodik hónap végén. csak kicsit szegény családból származó Szaidot. elsõ baba. mégiscsak a nagybátyám. Nyáron Kati teherbe esett. Április 28-ra írta ki az orvos. majd kijön. túltartózkodott. a Móriczban érettségizett. fiú. olyan vitaminokat írt föl neki. hetedik elején vagyok. Igaz. Nagy volt a szerelem. ekkor pedig Pesten a szokásos arab „ bizniszeléssel” foglalkozott. Minden rendben volt. Kati megérkezésük estéjén azonnal hívta anyai nagybátyját. kitiltották Magyarországról egy évre. dr. ha akar! . kukaca is van. s a leendõ szülõk nem bírták megállni. aki korábban Ausztriában. vércukorvizsgálat. mindent rutinból tett. megszüljük azt a gyereket gond nélkül! – s már másnap meg is ultrahangozta. kihez menjek. Huszonhárom éves volt.

mert még mindig nagyon fáradt volt. a szüntelen görcsöktõl. este majd jövök! – és egész délután és kora este csak az ügyeletes doktornõ nézett rá néha. Megint könyörgött: – Császározz már meg végre. akkor szóljanak neki. milyen állapotban van maga a baba. Mészáros tényleg csupán késõ este tért vissza.Kétnaponta járt be a Podmaniczky utcába CTG-re. igaz. hogy többször bepisilt. akkorra meglesz a baba – s átvitette a vajúdóból a szülõszobára az asszonyt. közölte. nincs már energiám! – A szülés az fáj. Viszont beadatott Dolargan és Seduxen injekciót. legvégsõ erõtartalékai is elfogytak. Mészáros nem ismerte föl. hanem a homloka. viszont folyamatosan jöttek a fájásai – már moccanni is alig tudott a kimerültségtõl. nem bírt vért látni. komolyan nem bírom ki! – de a válasz ugyanaz volt. nem bírom tovább. hogy a méhlepény az utolsó stádiumban van. ilyen-olyan vizsgálatokra. elájult. még mindig csak ujjbegynyire nyílt ki. aztán délután meghallgatok egy elõadást. Nagybátyja orvosa délben bejött. hazamegyek. de nem nyílt ki. Negyed egykor végre megkezdõdtek a tolófájások. csaó. alszom egyet. hogy „ fejtetõtartása” van. Reggel hétre bent voltak Szaiddal együtt a kórházban. már háromperces fájásokkal. ha van valami! Másnap hajnalban megindultak a rendszeres. mert a kettõ együtt túl sok. a nõvérnek szóló olyan utasítással. a méhszája még csak felpuhult. Mészáros azt mondta Szaidnak: – Na. kérlek. konstatálta. õ maga pedig elment pihengetni. május 14-én készült ultrahang is. Este fél tizenegy körül Kati könyörgõre fogta a dolgot: – Zoli. . A teljes kitolási szakaszban már egyáltalán nem foglalkoztak azzal. Beszállásolták a kórterembe. Ám akkor ezt senki nem vette észre. ki kell bírni! – jelentette ki a doktor. vagyis nem a koponyája hátsó része van elöl. húsz perc a kitolási szak. S Andris az ígért húsz perc helyett három óra negyvenhét perc múlva született meg. ha van valami. eszét veszti a fájdalomtól –. Szaid a szülõszobába már nem ment be. A doktor nekiesett manuálisan kitágítani – Kati azt hitte. Bár már a burokrepesztésnél föltûnhetett volna. majd jelentkezz. és burkot repesztett. meghagyva a szülésznõknek. Fél tizenkettõre Kati olyan állapotba került. amelyen – de ez csak sokkal késõbb derült ki – már látszottak a kezdeti oxigénhiány jelei. ötperces fájások. ebbõl csak estére lesz baba. s nem akart a felesége mellett ájultan összeesni. Mészáros megvizsgálta. hogy ezt nem kell fölvezetni a kórlapra. Mészáros doktor annyit mondott: – Minden oké. Ennek késõbb nagy jelentõsége lett. Kati addig sem tágult tovább. valamint az is. s a következõ pár órára magára hagyták. és elzárkózott a mûtéttõl. – Nagyon fáradt vagyok – panaszolta –. császározz meg.

úgy egy-másfél órával a szülés után – Mészáros doktor is visszaérkezett. hogy zömmel guggolt. és az idõközben kijött méhlepényt bedobta a szülõasztal alatti szemetesbe. de kisebb gondja is nagyobb volt ennél. ópiátfüggõ volt. megmarad-e. hetekbe telhet. tehát jók az esélyei. Korábban. a teherbe esése elõtt több mint két éven át már teljesen tiszta volt. Végül a gyerekorvosnõ volt hajlandó annyit elárulni: jól van. összevarrta a gátat. ha Te perelni fogsz. mire eldõl. a múltadról abban a perben! – Arra utalt ezzel. Aztán – jóval késõbb. látta a fal mellett a méhlepénytároló edényeket. Kati már feküdni sem bírt. Ezt követõen egyetlen alkalommal beszéltek még. annyit közölt: a gyereknek nincs agyvérzése. meddig – az agya nem kapott oxigént. nagyon sok minden kiderülhet Rólad. Reggel Mészáros bement Kati kórtermébe. Kati majd jöjjön vissza kontrollra. elvitték mentõvel a gyerekklinikára. a doktor pedig a hasára könyökölve tolta ki a kis Andrist. Semmit nem tudott a gyerekérõl. nem tudom intubálni! Add át. hogy fölépüljön. Aki végre-valahára ki is csusszant – és nem sírt föl. Õ most elmegy a Balatonra. úgy tolt minden egyes fájásnál. ” rákon át. – Ne azzal. Mészáros doktor el akarta rajta végezni a kontrollvizsgálatot. Nem tárgyalok hentesekkel és mészárosokkal! – és örült neki. nem mértek semmilyen magzati értéket. Nem indult be a vese-. A bátyjával zarándokolt el a MÁV Kórházba a zárójelentéséért. s a mai . következésképpen súlyosan agykárosodott. a májmûködése. hogy õ tudta: Kati huszonhárom évesen két esztendõn át kétségkívül drogozott. Amikor Kati elindította a kártérítési pert a kórház ellen. Aztán leszokott. intravénásan adta magának a heroint.egyetlen CTG nem készült. hanem fólián szívta. a szülésznõk elõrenyomták a felsõtestét. és a CTG-papírt kivitte az orvosi szobába. Õ rült rohangászás kezdõdött. – Nincs szívhang. nincs szívhang! – ennyi hallatszott át onnan. és megfenyegette: – Ugye tudod. Te hozzám az életben többé nem nyúlsz. nem injekcióban. Kati egy pillanatra furcsállotta is. Amikor végre átment a baba feje a medencecsonton. de õ azt mondta: – Zoli. álldogált a szülõágy mellett. futkostak ide-oda. Katit fölfektették a szülõágyra. átment a gyerekklinikára. hogy a fél kórház hallotta ezt. ahol kiderült az igazság. fölhúzták a lábait. hiszen – ki tudja. az nem lesz jó! Hívjatok már mindenkit! Ez nem sikerült. Amint bírt. A gyerek születése után hosszú ideig halott volt. majd én! Közben visszajött a szülésznõ. Mészáros ennyit mondott: – Hoppá! – és elszaladt a gyerekkel a másik szobába. Mészáros doktor fölhívta õt telefonon.

arra is figyelemmel. helyette Algopyrin-Nospa keveréket használtak. rendû alperes kórház orvosa a szülés levezetése során. az jóval korábban. s ott a szülõágyon ismét ezt érezte. s az fojtotta meg. Mint ahogy hazugságnak bizonyult az az állításuk is. és ez nem is egyeztethetõ össze azzal. hogy a kitolási idõszakban jó magzati szívmûködés volt. hogy Andris nyakán a szülés során megtekeredett a köldökzsinór. hogy szív. Állította: valóban telefonon rendelt neki Dolargan és Seduxen injekciót. Kati nagybátyja. Andrisnak nem fejlõdési rendellenessége van. Kati a leszoktatás idejébõl pontosan ismerte azt a kesernyés. hanem egy másik szülõnõ teljesen máskor készített anyagát. hogy Kati valaha drogozott. Mahay professzor. hogy a megszületés pillanatában a szívmûködés azonnal leállt. Így végül a bíróság határozottan kimondta: „Nem járt el megfelelõ gondossággal az I. amelyet a nyugtató injekció okoz. miszerint minden baj oka az volt. pedig nem ez volt az igazság. Végül sok-sok huzavona árán. márpedig a köldökzsinór megtekeredésébõl adódó oxigénhiányos állapot respiratorikus vérsavasodáshoz vezet. miszerint a szülõszobán elromlott az óra. s az rendben volt. s azt nem is adták be.vagy érfejlõdési rendellenességet az újszülöttnél nem állapítottak meg… A bíróság így megállapította alperes kártérítési . de kiderült: a kórház nem Kati CTG-leletét csatolta a periratokhoz. vagy 20-25 perccel elõbb készült. aki a gyerekklinikán rendszeresen kezel drogos kismamákat. kérem. A császármetszést több relatív indikáció alapján el kellett volna rendelnie… Nem észlelte a magzat tartási rendellenességét. de tévedett. Valamint a doktor közölte: végig folyamatosan rajta volt Katin a CTG. s halkan így szólt: – Ez a bizonyíték. igazolta: a régi drogozásnak semmi. hamis! – És valóban az volt. állandóan figyelték a magzati szívhangot.napig is az. Mészáros doktor elõadta: Kati egyszer sem kérte tõle a császármetszés elvégzését. de aztán eszébe jutott. A két szülésznõ ugyanezt vallotta. Kati ügyvédje udvariasan meghajolt. az általa készített dokumentáció hiányos… Nincs dokumentálva azon elõadása. ezért azt visszamondta. Elmulasztotta a gondos ellenõrzést a terhesség gondozása és a szülés során. A gyerekklinika ugyanis egyértelmûen megállapította: az újszülöttnek úgynevezett metabóliás vérsavasodása volt. hanem szülés közbeni sérülése. Ugyan rögtön zavaros magyarázattal próbált elõállni. a torkon végigkúszó furcsa ízt. Késõbb a bírósági tárgyaláson találkoztak. fejtetõtartását. de semmi köze a történtekhez. ezért volt kénytelen a szülésznõ utólag és kézzel ráírni a CTG-leletre a 3 óra 50 perces idõpontot.

s nézte a kijövõ papírszalagon az ide-oda ugráló görbét. Lehet. . vagy Andrist látja el. Pénzt sem hagyott itthon. érzékelõket. csupán artikulátlan hangokat ad ki magából. s a legelsõ szívhanghallgatózásra azonnal kocsiba rakták az idõs asszonyt. hamar nézze meg! Az öregasszony már alig bírt fölkelni az EKG-készülék melletti ágyról. az sem baj. vezetékeket. Viszont gyógyszert soha nem vett be. mintha satuba fogták volna. fölállni egyáltalán nem. Most elköltözik abból a lakásból. bekapcsolta a gépet. Az elsõ lányát a mezõn szülte meg egyedül. inkább végigcsinálja a pert. meghallgatta a fonendoszkóppal. *** Etelka néni 86 éves volt. ami történik és elhangzik körülötte. Csak feküdni tud. olcsóbb is. ha évi húsz százalékos kamattal telik az idõ. Kati meg vagy dolgozik. szentem! – nyögött kisebbik lányának. de ezt nehéz biztosan tudni. Fõ a presztízs! Abból nem engednek. kórházban nem járt. még szirénáztak is útközben. amelyben eddig hármasban laktak. kettõjüknek a gyerekkel elég kisebb. pláne ha azt is figyelembe vesszük. Jó húsz perc múlva érkeztek meg a mentõsök. hiszen nem beszél. bábaasszonnyal. hamar jött a nõvérke. azonnal mentõt hívott. sokat megért abból. Fiatal orvos volt az ügyeletes a belgyógyászaton. csak amiben rengeteg volt a koleszterin. aki nem tûrt ellentmondást. tessék gyorsan vinni a doktor úrnak. – Ez valószínûleg infarktus! – és száguldottak vele a kórházba. és nem édesapátok! – mondogatta néha huncut mosollyal a lányainak. Át is kísérte õt a folyosó végén lévõ EKG-szobába. fölülni. Pedig jönnek a számlák. A kórház pedig nem hajlandó egyezséget kötni és fizetni. Az apja pedig nemrég „ lelépett” Kiment Egyiptomba. s nagyokat nevetett utána. – Úgy szorít. jön ide többé és elválik tõle. nem valami jó az eredmény – közölte –. Szép kor. azonnal EKG-t kell készíteni. azt mondta. ha egyszer énhozzám orvos nyúl. szinte nem is evett mást. Cumisüvegbõl eszik. s onnan telefonált Katinak: nem .felelõsségét a magzat egészségkárosodásával kapcsolatban. – Az lesz a vég. a másodikat otthon. föltette rá a kis tappancsokat. azokat ki kell fizetni. Elsoroltatta az asszony panaszait. Ám egy délután erõsen fájlalni kezdte a szívét. olykor ezt-azt meg is ivott. – Azt hiszem.” Andris most három és fél éves. hümmögött. hogy egész életében dohányzott.

Már nem volt elég egy kézzel támaszkodnia. amelyet képes megtenni. mert nem nagyon bírok! Nagyon fáj ez nekem. nem volt ott másik. megkeményítette magát. Az ifjú doktor a kezébe nyomta az EKG-leletet. jobb lesz. Amint azonban megpillantotta az öregasszonyt. mégis eljutott a szomszéd kórház bejáratáig. A saját székébe ültette. drága uram. csak kicsit még szusszannék elõtte! – Etelka néni fújt kettõt-hármat. gyöngének érezte magát. õ meg nekiindult. itt van ötven méterre a másik kórház. markolta két kézzel a szívét. s megzörgette az ablakát. a profi kardiológiával! Semmi baja nem lesz attól a kis sétától! – Jól van szentem. ez lesz az utolsó. már egészen sötét volt. zömök férfi lépett ki. és fölállt. – Mi van. a doktor szobájához. azt hiszem. Valahogy. bevonszolta a portásfülkébe. lassan-lassan visszabotorkált a folyosó elejére. itt már mindkét kézzel a falnak dõlt. mi lelte Magát? – s már nyúlt is a hóna alá. A földszinten kissé megingott. addig még elhúzta magát. hordágyon vagy . ne kényeskedjen már. de a szomszéd kórházban igen. megyek már. Elindult. olyan törõdött volt. pedig szégyellte magát. maga sem értette. meg kellett kapaszkodnia valamiben. A falnak támaszkodva vonszolta magát elõre. ezt alaposan ki kell vizsgálni! Nálunk nincs kardiológia. két kézzel megkapaszkodott az asztalban. meg mintha már kicsit fulladnék is! De fölállni egész biztos nem tudok már! – Jaj. Leroskadt egy székre. fájt az egész mellkasa. rémületében még a szíve is megesett az öregasszonyon. fogta az EKG-leletet. miként. Nagy nehezen összeszedte magát – erõs asszony vagyok én. hogy gondot okoz más embernek – . A fiatal orvos tüzetesen végignézte a papírszalagot. ha rögtön átmegy hozzájuk. Szerencsére volt lift. Nagy bajuszos. Az az ötven méter maga volt a pokol. nem szerette. ne pöröljön énvelem. nem hagyom magam legyûrni! –. baj van! – felelte Etelka néni. – Jaj. Mintha mázsás súlyok telepedtek volna a mellkasára. akkor rögtön szívspecialista kezelheti! – Drága doktor úr. de az utolsó pillanatban visszanyerte az egyensúlyát. nemigen mennék én már sehova. merthogy a szívemmel valami nincs rendben! – És gyalog átküldte? Nem bírta volna áttolatni. édes doktor úr. földöntött egy hamutartót. s picit összegörnyedve a rosszulléttõl.borzasztó erõsen szorította össze a szívét az a fránya valami. nénike. Kiment az utcára. s oldalra lépkedett icipiciket. s egyértelmûen nyilatkozott: – Hát. Megpillantotta a portásfülkét. nem kellett lépcsõznie. elõször igen-igen zord tekintettel. ám minden lépésnél az volt az érzése. a szomszédból küldött a doktor úr a kardiológiára. ha vacsora közben megzavarják.

most már csak fölmegyek valahogy! – legyintett Etelka néni. várjon csak. de mintha túl nagyra sikerült volna a legyintés. Az orvos szakértõ aztán leírta: hát nem volt minden tökéletesen rendben. utánazuhant a kezének. . az fölviszi Magát a kardiológiára! – Nem kell. mint akibe hálni jár a lélek! No. nem is mozdult többet. esetleg mentõautóval? Hát úgy néz ki. édes uram. Azonnal meghalt. az aztán igazán nem történt. Infarktusban. Idõs volt már nagyon Etelka néni. s nem szólt.legalább kerekes széken. majd én hívok betegszállítót. de orvosi mûhiba. rándult egyetlenegyet. Elfáradt a szíve. Lefordult a székrõl.

karját a combjához szorítva: – Csak nem képzeled. Az MSZP-s volt alpolgármester napirend elõtti felszólalásban imigyen méltatta. kártérítési perrõl van szó. Egyébiránt annak a május végén kitört Lockheedlevélírási. Bartha doktor ugyanis jelenleg – fölfüggesztve orvosi praxisát – Szeged városának polgármestere. amelyben a Lockheed repülõgépgyár vezetõ menedzserét ajánlották magyarországi nagykövetnek: – Nem kritizálni akarom a polgármester urat. ha bármit elé tesznek. Bartha doktor a szegedi pletykák szerint nem veti meg az italt. az Országgyûlés Egészségügyi bizottságának tagja. az ügy valódi „ tettese. legyen mivel foglalkoznia. aki így fogalmazott: hiába. azt azonnal írja alá. erre nem kell három évet várnunk! – S valóban átadta a két ajándéktárgyat. hogy az a Fidesz-vezérkarnak is sok volt. hogy kezet fogok Veled? Volt. vádlottja” – használok helytelenül. amelyet ezzel az aláírással tett a szocialista pártnak a következõ választásra. Egy golyóstollat. Az õ személye enyhén szólva is pikánssá teszi az egyébként tragikus történetet. meghajolt. illetve mögötte a biztosító ellen folyik. És remélem. és kezét nyújtotta Bartha doktornak. hanem a kórház. Bartha László. Aki csak annyit sziszegett vissza. hanem inkább megköszönni neki azt a szívességet. valamint egy F– 16-os repülõgépmodellt: ha majd már nem lesz polgármester és parlamenti képviselõ.Toppantóék és a parlamenti képviselõ polgármester doktor úr Nem akármilyen tárgyalásra készülök Szegedre. tehát az eljárás nem az orvos. két ajándékot szeretnék átnyújtani neki. S hogy köszönetemet alátámasszam. Ugyan polgári jogi. államtitkári székük elvesztéséhez vezetett – hiszen oly alapvetõ politikaiismeret-hiányról tanúskodott. amely Selmeczi Gabriella és Balsay István lemondásához. valamint parlamenti képviselõ. aki orvosként orvosi mûhibát vét. Politikai karriervágyát sokan – nyilván fõként . Szegeden meg is kapta a magáét. nagykövet-ajánlgatási botránynak egyik szereplõje. amivel. hogy õ is aláírta azt a levelet. a Szegedi Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem traumatológus orvosa. megengedhetetlenül büntetõjogi fogalmakat – dr. az politikusként politikai mûhibát követ el. Bartha polgármester úr szûkebb hazájában.

egyben alpolgármester irányítja. a demokrácia addig tart. hogy soha korábban nem ismert. Eszembe se jutott komolyan venni. Ma közgyûlési szünetekben a folyosó egyik oldalán álldogál a Fidesz. hogy sikeredjen. mi történt – még orvos korában? Mesélje el ezt a leginkább érintett: Toppantó Tiborné. lakást Újszegeden. hogy alig van bent a városházán. Fantasztikusan jól megértettük egymást. az én anyukám azonban igen megszerette Tibort. jó embereit ülteti az összes városi vezetõ pozícióba. Orvoshoz mentünk. s el is kezdett dolgozni. hiszen ez országos úzus manapság. négygyerekes. hatalmas szakadék jött létre a fideszesek és az ellenzék között. Így is lett. élvezem a nyüzsgést az üzletben. évfolyamtársait. amíg neki van igaza. gyakorlatilag semmi kommunikáció nincs közöttük. Hát kezelt is vagy másfél évig – eredmény nélkül. hogy szerintük szinte kizárólag saját barátait. hogy elõírt idõpontban kellett teljesítenünk. Kaptunk . Közben õ fölszabadult. engem kell kezelni. de hatalmas szerelem lett belõle. Azért már szinte meg se róják. Oda is költözhetett hozzánk. igaz. 23 éves voltam. Azt suttogják. Eluntuk. Arra már inkább panaszkodnak. hogy a hírek szerint nem volt túl jó orvos. õ megállapította: Tibornál minden rendben. Nemsokára elvitték katonának. Régebben – hiába voltak ellenfelek – normálisan haverkodtak egymással. például a megyei elnökválasztást egyesek szerint azért ismételték meg. a másikon az MSZP és az SZDSZ. s férfifodrász lettem. rettenetes diktatúrát tart a Fidesz megyei parlamenti képviselõi körében. de sokáig nem jött össze. hogy „ kóbászolnánk másfele” akkor megtartjuk az esküvõt. A mamám cipõfelsõrész-készítõ volt a cipõgyárban. azt mondtuk egymásnak. * De mirõl is van most szó. Kati: – Harmincnyolc éves vagyok.testnevelés szakos általános iskolai tanár és középfokú ingatlan-értékbecslõ végzettségû kabinetfõnök. Morognak is sokan. ha kibírjuk mindketten azt a másfél évet anélkül. Õ nézett ki magának. amikor megismerkedtem a nálam öt évvel fiatalabb Toppantó Tiborral. mert elsõre nem õt választották. Az õ szülei eleinte nagyon ellenezték. a várost gyakorlatilag a földrajz.az ellenzékiek – azzal magyarázzák. megbízható. tõsgyökeres szegedi munkáscsalád sarja. vagy két év után megtartottuk az eljegyzést. Elvégeztem a szakmunkásképzõt. abbahagytuk az egész . a papám biciklimûszerész. Szeretem a munkámat. központi fûtésszerelõ lett. Aztán gyereket akartunk. dupla beugróval és másfélszeres lakbérrel.

Tiborral már több mint tíz éve éltünk együtt akkor – nagyon jól. adja az orvost. a csomag megcsúszott. Csak a rendõr várt meg. mi az! – Persze. mindent. hozok neked pizsamát. Elköszöntünk egymástól. az letörte a pedált. szóltam én már. aztán amint jött át valami rámpán. kettõ elment. . mit mûveltél Magaddal? – Nincs semmi baj – nevetett õ –. mint nekem. majd másfél óra volt. De mindenképpen szóljál a doktoroknak. jól van – nyugodtam meg lassan –. és odarohantam a kis Polskimmal. Tegnap is motorral hoztam a paprikát. akinek volt rádiótelefonja. a Jóisten áldjon meg – káráltam neki –. Úgy mesélte. Tibort úgyis elviszik mellkasröntgenre. mégiscsak bíróságon dolgozik. akkor szóltak. hazamegyek. úgy jöttem vele. akárhogy próbált kormányozni. õ hívott mentõt meg engem otthon. Délután értem vissza. Azt mondta a telefonba a nõvérke. nekiment egy. elkezdte félrehúzni a motort. jobb a beszélõképessége. – Jaj. Alig fél év múlva teherbe is estem. Éppen ellátták a bokáját. Klaudia. – Ott elõször jobbra-balra küldözgettek. amit majd jól el lehet adni. mondtam. a földbõl kiálló vasdarabnak. minden munkát megfogott. Az bemutatkozott: õ dr. mire megleltem. fémsínt tettek rá és fáslit. Csak most az a fene zsák félrecsúszott. az vitte el a motort. és nem is tehetek róla. Akkor is ebbõl lett a baj. – Talán ahogy annak a vasoszlopnak nekiestél. az rendben van. – Nincs nagy baj – nyugtattak meg –. telefonáljon a klinikára. attól. aztán nekivágódott a villanyvezetékeket tartó vasoszlopnak. azt felelték. Ott voltam vele egészen este nyolcig. Rákötötte a motorjára. menjek már haza. szabad. fogkefét. Közölte: – Tibornak megrepedt a lépe. és megsértette a jobb bokáját. Õ t kértem meg aztán. és elrohantam a barátnõmhöz. az Újklinikán megtalálja. Jött mögötte autóval valaki. Úgy telefonált. mint a parancsolat. csak a bokája nyílt szét. Bartha László. akinél a gyereket hagytam. Meg Klaudiát is el kell látnom. Rém rendesen dolgozott. majd föltolták a traumatológiára. mintha én lennék. Azonnal átvittem a kislányom a szomszédba. Tibort már elvitte a mentõautó. – Na. nézzék meg.orvoslást. orvosokkal csak jobban megérti magát. nagyon érzem a bal oldalam. amivel lehetett picit keresni. de aztán megjött a kislányunk. azonnal nekiugrott. Kiment Röszkére hozni egy zsák fûszerpaprikát. akkor már panaszkodott: – Nagyon fáj az oldalam! A bal. a félrebillent súlytól a motor lecsúszott az útról. ami kell idebent. De nem lehet ebbõl semmi komoly gond.

nem küldenek el késõ este sem. milyen jó. addigra kész lesz a mûtét. attól még száz évig is elélhet valaki. a klinikára hoztak! Még szerencse. az segít! – Aztán egy másik doktor azt kérdezte: – Az infúzióban adtunk bélmozgatót. Nem jöttünk volna rá. õk tudják. kétszer is beszéltem velük az éjjel. de még kérnék szépen belõle. szerezzen egyet. hogy vele lehetek. ez rutinmûtét. és attól belsõ vérzése volt. szét ne repedjen a hasa a doktorok szégyenére! – Egyébként is mindent én tettem meg vele és körülötte. Hívtuk is akkor. Barthát is. – Te. nekem kellett csinálni. s õ azt mondta: – A férje túl van a mûtéten. Nem lesz semmi gond. másokat is. mintha terhes lenne.már viszik is a mûtõbe. – Meg lehetne próbálni akkor legalább a szélcsövet? – kotyogtam közbe –. Kisegítettem WC-re. jól van! Másnap Tibor azzal fogadott: – Képzeld. – Csak durrogjon. itt mûtöttek. talán az is valami. idehoztak. Valóban el kellett távolítani a lépét. hogy ide. megütötted. De ne aggódjon! – tette hozzá –. megmûtöttek! – Tudom. Én fogom operálni. de napok múltával sem indult meg a bélmûködése. Tibike. – Vigyél el engem máshova! – Hová vigyelek. Látod. El van látva. nem zavarta õket a pitty-putty. férfi létére. Még meg is halhattál volna! Hál’ isten. De csak nem javult az állapota. A hasa már akkora lett. De azt se a nõvérek vagy az orvosok helyezték föl neki. mert megrepedt. A barátnõm a nõi klinikán dolgozott. mert a többi szerv átveszi a funkcióját. mosdattam – senki nem is próbálta ellátni. Éjfél körül telefonálhatnak. fáj – azt hittük volna. amit beadtunk. mûtét után ez ezzel jár. – Nem tudunk többet. az fáj. tudom. a legjobb helyre! Igen ám. Persze máskülönben örültem. ha kiveszik a lépét. kicsit nehezebben indul be a bélmûködés. itt nem foglalkoznak velem fikarcnyit se! – nyögdécselt szegénykém. meg kell operálni. használt-e valamit? – Hát mintha valamivel jobb lett volna – felelt az én Tiborom –. Kérdeztük az orvosokat. ami azért eléggé fura feladat volt. különben otthon mondhattad volna. . fönt fekszik az osztályon. õt kértem meg. ha a szél kijön belõle! Ám nem volt az egész klinikán szélcsõ. Semmi kár nem érheti. hogy fáj. nyugodtan – mondták –. viszegettem utána az infúziós palackot. csak legyintettek: – Hát. hogy belsõ vérzésed van. nem kell aggódni! Sétáljon sokat. mert nem elég. mert ez volt az utolsó. szentem? – háborogtam –. hogy szétnyílt a bokád. Szerencsére a szobatársak rendesek voltak.

Szombaton is. hozza haza mentõ. õk tudják. hadd menjek Tibiért jókor. kint leszek a jó levegõn. Na. Toppantó úr. Végre elhagyták az infúziót. ha hazaérek. – Nem várok én a mentõre. – Szóljál nekik. elment a gyógyszeres szekrényhez. Õ meg csak nem javult. ötezer forintot adunk Bartha doktornak. hamar egyenesbe kerülsz! – Nem. már az utolsó napok felé haladunk. de jó korán. már miért ne jönnél. csak a ház körül sétálok. ne beszélj összevissza! Meglátod. azt mondták: hétfõn hazavihetem Tibikémet. semmi mással nem foglalkozott. hadd kerüljek már ki innen! Azt ígérték. ott nézgelõdött – aztán eltûnt. számít-e az valamit! – kértem. tízre lesz meg a zárójelentés. egész nap nem fogok mást tenni. Megint szóltam az orvosnak. õ megnyomkodta Tiborom hasát. Volt. lassan kezdett jobban lenni. Azt hittük. Az én Tiborom meg kezdett nekikeseredni. amikor kivittem a WC-re. akkor meg kezdett igen fájni a bokája. majd amikor a zárójelentés kész lesz. vasárnap is bent voltam nála. Mutattam neki a nagy sporttáskát: – Megyünk végre haza! . aztán amikor már eltelt tíz nap. úgy nyom nekem itt valami – és mutatta az oldalát. aki már jól ismert. akkor sem! – felelte. – Na. összesen annyit kérdezett: – Na. a puffadáson kívül van valami problémája? – de olyan hangon. Na. Vasárnap meg is állapodtunk.minek miként kell lennie utána. Meg is kértem még vasárnap a barátnõmet. Akkor javasoltam. Csak hát a Bartha doktor olyan volt. vigyél haza gyorsan! Kérek is ma altatót a nõvérkétõl. akkor haladjunk! – és már ott is hagyta. amikor panaszkodni kezdett: – Te. ha két óra alatt érek föl a lépcsõn. s ott azt suttogta nekem: – Te. épp az a rendes portás volt ott. aztán nagy nehezen csak elindultak a belei. mormogott. nem talált. én már innen nem jutok ki! – búslakodott tovább. Amint hétfõ délelõtt beértem a klinikára. õk föl tudják hozni – az ötödiken laktunk lift nélkül. Siess holnap nagyon értem! – kérte szépen. ahányszor bejött vizitre. Kérdezem a nõvérkét: – Most mi van? – Hát keresett valami gyógyszert. ha panaszkodik a megmûtött hasának tízszeresre duzzadása miatt. hétfõ reggel jöjjön át hozzánk vigyázni a kislányra. De jó lesz. Te legyél itt már háromnegyed tízre. én innen már nem megyek haza! – Micsoda buta beszéd ez – pöröltem vele –. – Te csak gyere értem a kis Polskival. minél hamarább elteljen végre ez az utolsó éjszaka is. elment haza – válaszolta. mintha hisztéria lenne. jól van.

mi van. mi van? Tibi? – furcsállottam a helyzetet. – Hát hogy lehet az itt bent. milyen erõs a szervezete. – Tessék átnézni. de nincs eszméleténél. Tibikém. Katikám! – szólt az ágyszomszédja. – Gyere ide. hogy a férje tüdõembóliát kapott. amíg újraéleszteni kellett. amit lehet. a kórházban? – Úgy. most már csak azon múlik. és le kellett vinni az intenzívre. õ meg odahozta nejlonzsákban Tibi cuccait. Meg szeretné nézni? – Persze. Mindenki azt válaszolta: õk sem értik. – A férje rosszul lett. hogy meg szeretném! – De kibírja? – Valahogy majd csak kibírom – válaszoltam. – Hát. az arca. Õ k mindent megtesznek. Ám amint fölértem. kérdeztem. Aztán kiküldtek. Ott maradtam vele. Végül elindult a spontán légzése. a boríték is a Barthának szánt ötezer forinttal. icipicit el is volt torzulva. hogy életben maradjon. Akkor ijedtem csak meg: ha kicsi baj van. mert hosszú volt az idõ. nem rögtön nejlonzsákban hozzák az ember dolgait. kérlek szépen! Klaudia is vár otthon Téged! Nem azért küszködtünk annyi éven át együtt. El is kísért. – Nem akarom elkeseríteni. s az intenzíven egy doktornõ fogadott: – Az a probléma – mondta –. – Tessék már lejönni velem! – kértem õt. Meg akkor is nagy baj van. .– Igen? – Bizony. viszem az én páromat haza! – és röpködtem föl az osztályra. más betegek is voltak ott. hátha õ hallja: – Nagyon-nagyon szeretlek. – Hát. – Beszélj a nõvérkével! Megkerestem a nõvérkét. kis probléma történt – kényeskedett. – És mire számíthatok? Mi lesz vele? – kérdeztem halálra váltan. 55 percig élesztettük újra. – Na. ne hagyjál itt bennünket. baj történt – mondta. Tele volt csövekkel. megvan-e minden. Y alakú vércsatorna útját. mert lépni alig tudtam az ijedelemtõl. édesem! – Sírtam persze nagyon. Kérdezgettem mindenkit. mi történt. de nem tudtak mit mondani. – Baj? Micsoda? – Tibi rosszul lett reggel. és bementem hozzá. hogy egy nagy vérrög elzárta a tüdejébe vezetõ. és levitték az intenzív osztályra – és a férfi elsírta magát. félreállt a szája. de várjon csak egy kicsit! – Vártam. és próbáltam beszélni hozzá. de nem tért magához. mert elkerült az osztályunkról! – megnéztem. Tibikém. de nagyon kevés az esély. hogy most itt hagyjál minket! Legyél erõs most. látom: üres a Tibi ágya. ahogy az ember a filmekben látja. ott volt minden.

a férje haldoklik! A folyosón vártunk tán fél órát. a másik helyiségbe kitolják Tibikét. akkor rám szólt a nõvér: – Hiába beszél hozzá. tájékoztasson minket arról: miként történhet meg. és egyszerûen nem volt hajlandó fölkelni onnan. miért nem szólnak a beteg . hogy szöget ütött a fejembe: ezek szerint Tibi nem kapta meg a véralvadásgátlót. akkor már itt bent is kellett volna kapnia. jól van. fönt sétál – a klinika nem áll olyan jó anyagi körülmények között. Sándor László osztályos orvost találtuk meg. Olyan hosszú ideig kellett élesztgetni. hogy az agya teljesen leállt. s kértem. – Ne haragudjon már! – kérdeztem tovább –. A kezelõorvosa. csak egyenes vonal mutatkozik. Olyan szép volt akkor is! A szeme alja csupa könny volt. ahol feküdt szegénykém. azt mondta. aztán szóltak. ez a kislány is érezte. mert nem sokat láttam az útból. És elvitték Tibikémet. nem megy sehová. mint vezettem haza. nem? A következõ napon az intenzív osztály fõorvosnõje elmondta: igen. ami az agymûködést méri. mit mond! – De attól én még beszélhetek. Megpuszilgattam. Bemutatkoztam neki. Bartha nem volt bent. Meg se mozdult. Másnap újra próbáltam babusgatni Tibit. Amint kijöttünk tõle. dr. azon a gépen. ott mindenütt megsimogattam. a nõvérke közölte: – Most már nem mehetnek be. hogy otthon véralvadásgátlót kell szednie – felelte az orvos. A teste tele volt foltokkal az újraélesztõ géptõl. valami történt: lefeküdt a konyha kövére. ha Maguk úgy döntöttek. Még jó meleg volt szegénykém. Túl sokáig nem kapott oxigént. elköszöntem tõle. nem? – Hát. A barátnõm azzal fogadott: – Te. nem tudják. úgyse érti. a Toppantó urat úgy akartuk hazabocsátani. otthon szednie kell. mitõl. már be sem engedtek Tibihez. amit ilyenkor szoktak adni? – Az az igazság. és akkor meghal a klinikán? Annyit emlegették azt a vérrögöt. kérni. ezen már nem lehet segíteni. ott megnézhetjük. próbálja meg összeszedni magát.Nem is tudom. egy vérrög elzárta a vér útját. mi úgy láttuk. hogy valakit már haza akarnak engedni. * Fölmentünk az osztályra. hogy ezt a véralvadásgátlót mindenki megkaphassa! – És ha a klinikának nincs rá pénze.

itt valami nagy disznóság történt. Különben is. és szeretném tudni. nem most azonnal. lehet. olyan nagy összeg. nem úgy van az! Csak nem képzeli. ha szólnak. de semmi köze. ez a helyzet. rögtön lefénymásoljuk? Ügyvéd jelenlétében vagy ügyvéd kérésére fénymásolhatjuk le azokat. De miért. Mindent elõteremtettem volna. – És doktor úr. hiszen azok már mind átkerültek oda. mennyibe kerül. hogy az elõzõ napokban ki volt a nõvér. hanem a fénymásolatot. – Meg szabad kérdezni. én bizony tudni akarom. de abból Maguk úgysem tudnak semmit kihámozni. akik nem tettek meg mindent – válaszoltam. az ügyeletes orvos. Én úgy tudom. – Jaj. de ahhoz Magának meg a klinikának semmi. mert némelyiknek a házát kéne eladnia. Én csak azt kérdezem. kik voltak azok az orvosok. persze nem az eredetit. õ azonnal tiltakozott: – Áh. – Meghalt a férjem. már mindegy. én mit áldozok föl a férjemért. de ha igényt tartanak rá. és kezdtük fölírogatni. de mivel történt ez az izé. . nekünk nem futja rá. mégse foglalkoztam vele. hogy nem is mi akarjuk elolvasni azokat. Mondtam az ottani doktornõnek. én XY helyett – aki operálta és kezelte – nem tudok beszélni. jogunk van megkapni mindent. Aztán lementünk az intenzívre a papírokért. beszéljenek azzal! – Mármint Bartha László doktor úrral. hozzon be Maga olyan gyógyszert. hogy megszerezzen gyógyszereket! – Ne haragudjon. otthon kellett volna szednie. a klinika odaadhatja a papírokat. – Hát. hozzáférhetünk-e. hogy az orvosokra fogjam rá! – Ne is haragudjon. Igaz. Azonnal odamentünk a nõvéri szobához. mire ez a nagy fölhajtás? – vont kérdõre a nõvér.családjának: nézze. Mert én már éreztem. Maga mit gondol errõl. a jogszabályok ezt ma már engedélyezik. amire a férjének szüksége van? – Hát az nem olyan dolog. nincs rá szüksége. nem lehet elõteremteni? – Nem tudok többet mondani. nehogy már most elkezdje az orvosokkal! Én is elvesztettem rokonomat. azokat megkaphatják. most már nem is kell. mi járatban vagyok. a férjem orvosi papírjait megnézhetjük-e? – Hát éppenséggel meg is nézhetik. engem nem érdekel. mikor ki volt itt ügyeletben – és szépen összeírtam mindent. hogy megmentsem. igen. mi úgy ítéltük meg. amit én nem hagyok annyiban. – Jó. a fénymásolatért fizetni kell.

ha megnyeri az ügyet. másnap menjek be hozzá az irodájába. ott álltam Tibi nélkül a másfél éves kislányommal – mibõl fizetem én ki az ügyvédet? Vissza se mentem hozzá. arra kiadjuk! Volt Röszkérõl ügyvéd barátunk. hogy nem adtak neki véralvadásgátlót. leírogatta. fizetnem nem kellett érte. biztosan jobb lesz. mint Szegeden. arra kaphatom meg a saját férjem iratait – de hát õk tudják. Neki már rögtön magamtól azt mondtam. nem tudja elõre. forduljak inkább dr. mi hogyan történt. azt mondta: – Csak gyûjtsed a sok pénzt! – Ettõl igen megrémültem. valóban mûhiba történt. nem! Keressenek ügyvédet. Csakhogy ez az ügyvéd. már aznap délután mehettem a papírokért. Vissza is kapta mindkét helyrõl az igazolást: vették.” Persze a boncolás nem máshol történt. ami úgy összegzett: „ Toppantó Tibor halálát gócos tüdõgyulladáshoz társult bal oldali mellûri folyadékgyülemet eredményezõ rostonyos mellhártyagyulladás okozta… Gyógykezelõ orvosok részérõl gondatlanság. ha elindul ilyen ügy. foglalkozási szabályszegés nem vélelmezhetõ. Írt nekem meghatalmazást. csak le kell másolniuk! – Áh. hogy egyezzünk meg per nélkül. aki nem kér elõre pénzt. amikor megkérdeztem. Tartozásaim voltak. majd azt felelte. December közepén hallgatott meg elõször a rendõrség. igaz – nem is tudom. Tibikém 1997. van-e olyan ügyvéd. hogy is van ez: ügyvéd ad nekem meghatalmazást. elmentem hozzá. Találtam is ilyet. elmeséltem. a Sándor doktor úr azt mondta. az ügyvéd közben fölajánlotta a Providencia Biztosítónak – amelynél felelõsségbiztosítása volt a klinikának –. õ kifejezetten ilyen ügyekkel foglalkozik. ahol meghalt. Ábrahám Lászlóhoz. vagy ad Maguknak meghatalmazást. Le is másolták. és azt is leküldte faxon. Végighallgatott. szerintem abból lett a baj. elvállalja-e. mulasztás. az mibe kerül. akkor kézbe veszi az egészet. Ám õ azt tanácsolta. elõször meg kell nézetnie az orvosi iratokat szakértõvel. hanem százalékot kap. mint Bartha doktor. s a jegyzõkönyvet két olyan orvos írta alá. Addigra volt már igazságügyi boncolási jegyzõkönyv. Aztán érdeklõdtem. Ábrahám doktor. . azt mondta. akik ugyanannak a klinikának. a szegedi Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetemnek az alkalmazottai. azonnal föl is hívtam. Ha a szakértõ azt véleményezi. magamnál tartottam a fénymásolatokat.– De az osztályos orvos. Õ is végighallgatott. az vagy eljön személyesen. Három levelet írt nekik: október 19-én. azokat ki kell adniuk. Õ meg egybõl megírta a följelentést is a rendõrségre. szeptember 24-én halt meg. milyen úton-módon – . és azonnal faxot küldött a klinikára: kérjük az orvosi papírokat. Nem egészen értettem ugyan.

sõt. de ugyanilyen sebészeti beavatkozást igényelt volna a lépágyi vagy rekesz alatti tályog kezelése is. ha idõben felismerik a tályog kialakulását. a szeptikus állapot ezután manifesztálódott. Ha aztán néha telefonált nekik. . s abban többek között ez állt: „A Toppantó Tibor halálát okozó »gócos tüdõgyulladáshoz társult bal oldali mellûri folyadékgyülemet eredményezõ rostonyos mellhártyagyulladás« nem élõ emberben felismert kórkép. kártérítési per. A büntetõügy mellett tehát elindult a polgári jogi. A Providencia Biztosító még csak nem is válaszolt egyikre sem. Éppen ezen radiológiai leletbõl lehetett következtetni a még néma tályog jelenlétére. tályog) csatlakozva alakultak ki.” Aztán ezt a szakértõi véleményt decemberben kiegészítette azzal: „A megelõzõ véralvadásgátló kezelés elmaradása ok-okozati összefüggésben áll Toppantó Tibor halálával. aminek csatlakozó elváltozása a mellkasi gyulladás… A mellkasi gyulladásos folyamatok nem a lépsérülés következtében. hol ez. „Kérjük fentiek szíves tudomásulvételét!” Ábrahám ügyvéd úr azonnal beadta a keresetet a bíróságra. Farkas Márton igazságügyi orvos szakértõ szakvéleménye.december 4-én és december 22-én. Megfelelõ heparinizálás esetén reális esélye lett volna a halálhoz vezetõ eseménysort elindító tüdõthromboembolisatio megelõzésének. hanem a boncolás során talált lelet eredménye… A laboratóriumi és klinikai vizsgálatok eredményei azonban egyértelmûen bizonyították. hol az a jogász azt válaszolta: szakértõk bevonásával vizsgálják az ügyet. hogy a beteg kibocsátása szeptember 19-én orvosilag nem volt indokolt. rostonyos mellhártyagyulladás a gyulladásos góc következménye volt. így a bíróság kirendelte a debreceni orvosi egyetemet szakértõként. Addigra elkészült az általunk fölkért dr. illetve toxinok okozhatták a beteg hirtelen állapotrosszabbodását. A góc felismerésére és kezelésére nem került sor. Ha a mellkasi gyulladás területérõl a véráramba kerülõ baktériumok. Március elején kegyeskedtek leírni: nem ismerik el kárigényem jogalapját.” Ezt a kórház persze vitatta. és majd jelentkeznek. A beteg ekkor még nem gyógyult meg. Onnan dr. A szövõdményként kialakult gócos tüdõgyulladás bal oldali mellûri folyadékgyülemet eredményezõ. persze mindet ajánlottan és a feladóvevényt iktatva. Herczeg László szakértõ ezt írta: „A szakmai tapasztalatok szerint ajánlott lett volna a hasi mûtét után heparin profilaxist (megelõzõ véralvadásgátló kezelést) kezdeni. A léprepedés sürgõs mûtétet igényelt. akkor az ok-okozati összefüggésben van a fel nem ismert rekesz alatti tályoggal. hanem a lépkiirtás utáni szövõdményhez (haematoma.

a bíróság kénytelen volt újabb szakértõt bevonni. A gyógykezelõ orvosok részérõl gondatlanság. keringésjavító fizikoterápia és mellkasi gyógytorna szerepel. amelyben a thrombocytaszám határértéket meghaladó értéke felhívhatta volna a figyelmet a rögképzõdés veszélyére. A fel nem ismert szepszis.elhárításának. illetve a profilaktikus anticoaguláns kezelés elmaradása okokozati összefüggésben van a beteg halálával. szakszerû orvosi ellátás.” Mindeközben a büntetõügyet ott fékezték. járt el. Azt írta: „Határozott szakértõi vélemény nem adható. Gyógyszeres beavatkozást nem alkalmaztak thrombosis megelõzésére. A thrombosis megelõzésére szolgáló kezelés e tekintetben hiányos. 98 márciusában – amikor már indult a parlamenti választási kampány.” Ezek után még a miskolci Igazságügyi Orvostani Intézetet is kirendelték. A kezelés hiányossága az oka nagy valószínûséggel a klinikai halált okozó rögembolizációnak. illetve a trombózisból származó tüdõgyulladás miatt létrejött keringési elégtelenség is okozhatta a beteg halálát. mulasztás. semmilyen kérdésre nem adott választ. aki a . Ebben légzõtorna. A laboratóriumi leletek között az 1997. a bírósági tárgyaláson a két szakértõ órákon át vitatkozott egymással. ezért az eljárás befejezésérõl határoztam.” November végén. dr. Itt van. foglalkozási szabályszegés nem állapítható meg. Ráadásul a kórház és a biztosító továbbra is ellenszegült. Farkas Márton ezt elfogadta. gyógykezelés ellenére nevezett halálát elháríthatatlanul eredményezte. hogy Bartha doktor is indul – határozatot hozott a szegedi rendõrkapitányság: befejezi az eljárást. Kiss Lajos. szeptember 19-i lelet az. ezt írták: „Az életmentõ lépeltávolító mûtét után szövõdményként kialakult gócos tüdõgyulladás. és tulajdonképpen semmiben sem értettek egyet. A pesti orvosi egyetem igazságügyi orvostani intézetétõl lényegében ugyanaz a vélemény érkezett: „A vérrögképzõdés megelõzésére kizárólag gyógytornász beavatkozás szerepel az orvosi dokumentumok között. amely visszeres rögösödés megelõzésére szolgál. s azokból kiderült: a rendõrség számára szakértõként az a szegedi klinikai orvos. hogy „ külön-külön a szepszisbõl. ahol csak tudták.” Dr. mindenki tudta tehát. Az ottani orvos szakértõ azonban kitért. korszerû. Az eljárás során bûncselekmény alapos gyanúja nem merült fel. A vérrögképzõdés megakadályozására tehát nem történt meg minden intézkedés. bal oldali mellûri folyadékgyülemet eredményezõ rostonyos mellhártyagyulladás miatti heveny légzési-keringési elégtelenség az alkalmazott. valamint azt is.” Megkaptuk az iratokat. A keringésjavító fizikoterápia az.

de tudomásom és tájékozódásom szerint férjem kezelõorvosa dr. Mit tehetett. „Elõadom.” Valamint keresetet is adott be a bíróságra a rendõrség államigazgatási határozatának megváltoztatására. A – persze szintén Szegeden mûködõ – megyei fõügyészség elutasító határozata így szólt: „Az elfogultsági kifogás alaptalan. a megyei rendõr-fõkapitányságra bízva. amikor panaszt nyújtott be a Csongrád Megyei Fõügyészségre. alávaló rágalom. hanem ismeretlen tettes ellen. Jelen feljelentésem alapján vele szemben büntetõeljárás megindításához elõzetesen mentelmi joga felfüggesztésére van szükség. Öt hónap múlva a fellebbezést elutasították. Bartha közben a parlamenti képviselõség mellé a helyi választásokat is megnyerte. ha egy-két sört megivott. a szegedi városi ügyészség elrendelte a nyomozást. hogy az ügyben érintett . Igaz. abban már másképpen volt kénytelen fogalmazni az én nevemben. Majd pedig – ahhoz képest. persze rögtön följebb tolva. de ennek ellenére ugyanarra jutottak: „Gondatlanság. Farkas Márton szakvéleményébõl egyetlen hangra sem reagált. S õ szakvéleményében leírta: Tiborom „ idült alkoholista volt” Amibõl egy szó nem igaz. Az a tény. Bartha László volt. hogy elfogultság miatt zárják ki az ügybõl a Szeged Városi Ügyészséget. akkor Tibornak nem kellett volna meghalnia. a nyomozás lefolytatására kötelezésre. szakmai szabályszegés nem állapítható meg. s Bartha doktort a Fidesz színeiben képviselõvé választották. legfeljebb . Úgyhogy Ábrahám ügyvéd úr. szó szerint idézték benne azokat a megállapításokat. hogy 1997 szeptemberében tettem meg a feljelentésemet. Igaz.boncolást is végezte. Õ feljelentésem megtételekor és a cselekmény elkövetésekor a SZOTE Traumatológiai Klinika alkalmazottja volt. hogy a feljelentést eredetileg ismeretlen tettes ellen tettem meg. de ma országgyûlési képviselõ. A pert megnyertük. Kiss úgy adott szakvéleményt. Úgyhogy megfellebbeztük a megszüntetõ határozatot. majd 1998 októberében rendelték el a nyomozást – 1999 májusáig nem történt semmi. mulasztás. hogy dr. Ott azzal kezdték.” * Csakhogy mindeközben lezajlottak az országgyûlési választások. hogy nem Bartha képviselõ úr ellen indították el a nyomozást. Mindenesetre dr. Ábrahám ügyvéd úr akkor kérte is a megyei fõügyészségtõl. és Szeged polgármestere lett. hogy ha Bartha doktorék megelõzõ véralvadásgátló kezelést alkalmaznak.

Az Egészségügyi Tudományos Tanácsnak azonban sokan jól ismerik az általános hozzáállását is. Az ETT – ahogy kell – lesöpörte az asztalról az összes eddigi szakvéleményt. Hát attól. Például: „A lépeltávolítást követõen végzett profilaktikus antikoaguláns kezelés indokoltságáról megoszlanak a vélemények. és ezért annak elmaradása nem kifogásolható” Tehát „ .” Én nem vagyok jogász – de azt azért egyáltalán nem értem. Föltápászkodunk. nem áll rendelkezésre. vannak szakmai protokollok. önmagában nem alapozza meg a Szegedi Városi Ügyészség kizárását. Nyilván nem véletlenül. amely azt támasztaná alá. Nos. És ma lesz a polgári perben az utolsó tárgyalás. hogy tulajdonképpen nincsenek szakmai szabályok? Hiszen ez ezt jelenti.Szeged megyei jogú város polgármestere. íródnak szakmai kollégiumi állásfoglalások! Csak ezek a korábbi szakértõket támasztanák alá! Úgyhogy az ETT szerint „ ennek megfelelõen adott esetben a profilaktikus antikoaguláns kezelés beállítása az orvosi mérlegelés körébe tartozott. mennünk is kell! – fejezi be Kati nagyot sóhajtva. az ETT-ére. amelyben a parlament egészségügyi bizottságának tagjáról van szó mint esetleges vádlottról. Olyanokat írtak. Ugyanis azt aztán nem lehet mondani.” 1999. talán még léteznek érvényes tankönyvek. foglalkozási szabályszegés nem állapítható meg a kezelõorvosok részérõl. azt meg különösen el tudják képzelni. hogy aki tud olvasni. De tényleg. ha éppen arról van szó. hogy megoszlanak a vélemények. Olyan további adat pedig. kizárólag erre.” A rendõrség határozata természetesen egyetlen korábbi szakvéleményre sem hivatkozott. mit fog szólni az ETT olyan ügyhöz. hogy az eddigi szakértõi vélemények ne lettek volna egyértelmûek. betartották-e a szakmai szabályokat. talán ítélethirdetés is. kimozgatjuk . „A leírtak alapján a nyomozás bûncselekmény hiányában történõ megszüntetésérõl kellett határoznom”– zárult a verdikt. annak a hátán is föláll a szõr. amely ne foglalkozott volna Tiborom dolgával – új véleményt kértek az Egészségügyi Tudományos Tanácstól. A halált elõidézõ okfolyamat elindulását követõen a kezelõorvosok a megfelelõ intézkedéseket megtették… A heparinkezelés elmulasztásával a foglalkozás szabályait nem sértették meg. a legmagasabb orvosi fórum hogy közölheti. június 1-jén született meg a Csongrád Megyei Rendõrfõkapitányság határozata a nyomozás megszüntetésérõl. hogy az ügy tárgyilagos megítélésében bármi befolyásolná az ügyészséget. Abból kiderül: a rendõrök – miközben az országban már jószerivel nem volt olyan orvos szakértõi intézet. hát eddig jutottunk. mindjárt fél tíz.

– Büntetõeljárás is folyik ebben az ügyben. Ábrahám doktort helyettesítõ ügyvéddel. én valahogy véletlenül azonnal a gyönyörû fiatal nõ mellé telepszem le. majd megadja a szót a felperes. akivel még soha nem találkoztam. Ábrahám László ugyanis – nemhiába volt a rendszerváltást elõkészítõ Nemzeti Kerekasztal résztvevõje a harmadik oldalon – aggályosan korrekt ember. hanem a büntetõeljárásban született. – Ismerik azt az ETT-szakvéleményt. anélkül hogy megjelölné. – Maga kicsoda? – fordul felém az ügyvéd. ha kellõen exponált személyiségrõl van szó. majd mindenekelõtt kéri a zárt tárgyalás elrendelését. ebben az ügyben büntetõfeljelentés is született. Személyiségi jogokra hivatkozik. Egykor ennek a klinikának a jogtanácsosaként dolgozott. kinek a jogaira gondol. Toppantóné ügyvédjének. kirúgnak-e vagy maradhatok. milyen kisváros a Szeged nevû nagyváros is. – Magyar állampolgár vagyok. jobbnak látom befogni a szám. dr. – A bíróság a zárt tárgyalás elrendelésére vonatkozó indítványt elutasítja – hangzik a verdikt Csikós doktornõtõl. Csikós doktornõ a biztonság kedvéért ismerteti. s amely nem ebben az ügyben. ami voltaképpen csak ahhoz a közismert tényhez újabb adalék. * Ott találkozunk a Toppantóné ügyvédjét. Csikós Klára. állt ha õ képviselné a bíróság elõtt is az asszonyt. ügyvéd úr? – szeretné tisztázni a dolgot a kedves. nem köteles mindenki ismerni önt! – Ezzel nehezen tudnék vitatkozni. ezért kérem a zárt tárgyalás elrendelését – kötné az ebet a karóhoz a biztosítós ügyvéd. abbahagyva a mellébeszélést.megmacskásodott tagjainkat. késõbb „ át” a betegek oldalára – nem tartaná hát helyesnek. s átbandukolunk a bíróságra. úgyis most dõl el. A biztosító ügyvédje szemrevételez. tehát szempontjai büntetõjogiak? – intéz körkérdést a bírónõ. . okos bírónõ. meg arra. Mindenki ismeri. aki a bíróság nyilvános tárgyalásán hallgatóságként van jelen – veszem föl a kekk stílust. Velõtrázóan szép ügyvédjelöltnõjét azért elküldte hallgatóságként. de hát kellett nekem elvállalni ilyen sok tévészereplést –. – Kende úr! – szól rám a bírónõ. – Pontosan mire hivatkozik. amelyet nekem tegnap küldött meg az ügyészség.

beilleszkedett az óvodában. Így van ez? – Igen. a kislányom óvodai költségeire. – Felperes! – szólítja Toppantónét a bírónõ. – Konkrétan menyi jövedelmet tud hazavinni havonta? – A vállalkozóként kötelezõen befizetett összegek és a lakásrezsi befizetése után tízezer forintom marad kettõnknek étkezésre. hogy a papája halála nagyon megviselte õt. E perben teljesen egyértelmûvé vált. – És a vendégköre a fodrászatban? – Hát az nagyon kevés. Többet ücsörgünk. – Alperes. a kislánya pszichés állapota rendezõdött azóta. amennyibõl ki tudom fizetni a rezsit és éppen. van kérdése? – Nincs. Az önkormányzat is megvonta tõlem a nevelési segélyt. de az az igazság. most már tulajdonképpen jól van. hogy idõben el tudjon menni a gyerekért? – Középmûszakos vagyok. – Úgy tudjuk. mint dolgozunk. Ezért kérem a kereset elutasítását! – Tisztelt Bíróság! – a felperesi ügyvédnek van slusszpoénja. Minden hónapban választanom kell. – És ön? – Hát változóan. Próbálom földolgozni a történeteket. További bizonyítási indítványom nincs. – Ezt hogy tudja megoldani? – Csak úgy. Az eljáró orvos mindenben a szakmai szabályoknak megfelelõen és a legnagyobb gondossággal járt el. hogy nem halunk éhen a kislányommal. melyik számlát fizessem ki. – Akkor tessék! – Tisztelt Bíróság! – emelkedik szólásra a biztosító ügyvédje. – . – Legyen szíves fölállni! Hány éves most a kislánya? – Három. ruházkodásra. ez a többi kollégámmal is így van. mi lesz. de erre csak januárig van lehetõségem. mondván. Utána nem is tudom. hogy anyukámék segítenek. – Jelen perben bebizonyosodott: semmifajta szabályszegés nem történt felperes férjének gyógykezelése során. kérem a Tisztelt Bíróságtól határozat meghozatalát. – Mi a helyzet azzal. – Mennyit tud havonta keresni? – Annyit. hogy felperes férje halálának bekövetkezése a megelõzõ véralvadásgátló beadásának elmulasztásából következett. pedig nem engednek minket másképpen dolgozni. vállalkozó vagyok.– Keresetemet változatlanul fönntartom.

ennek következtében több ezer ember trombózist kaphat. leplezni próbálva idegességünket. II. amelyet a trombózisos betegek munkából való kieséséért fizet az állam. Csakhogy – mondja dr. A gyógyszer alkalmazása után a trombózisosok száma kettõ-négy százalékra csökkent. Toppantó Tiborné számára 3 millió. amely interjút közöl ezen orvosi témakör legelismertebb magyar szaktekintélyével. s tüdõembóliában meghaltak szinte alig akadnak köztük. – Bírónõ! Pillanatra belenézhetek a cikkbe? – közelít a pulpitushoz a biztosító ügyvédje. ez egy napilapcikk! Ha az illetõ professzor szaktudományos lapban megjelent tanulmánya lenne. de ez nem! – Jó. valamint a kamatok. de hiba is legyen.és térdpanaszokkal operáltak hatvan százaléka kapott trombózist. Blaskó György. – Ez nem tudományos tanulmány. – És átnyújtja a bírónõnek a cikket. Az alvadásgátlók bevezetése elõtt a csípõ. ha ítéletet hirdetünk! Kizúdulunk a folyosóra. de senki nem akar fogadni velem. Van még valakinek elõadnivalója? Senkinek? Akkor a tárgyalást berekesztem.a Magyar Thrombosis és Haemostasis Társaság elnöke – olvassa föl a bírónõ. Az engedély birtokában máris lecsapni próbál. rendû felperes. ha egy lábtörés gipszelése alatt a kezelõorvos nem alkalmaz elegendõ ideig véralvadásgátló gyógyszert. s közülük hat-nyolc százaléknyian tüdõembóliában haltak meg. s zavart kvaterkázásba fogunk. és amely éppen errõl szól. rendû felperes. Pedig a magas halálozási statisztikák mellett nem elhanyagolható az sem. Toppantó Klaudia számára 1 millió forint nem vagyoni kártérítés. illetve félve a túladagolás okozta kockázattól. Blaskó György – Magyarországon az orvosok kellõ ismeretek hiányában.Becsatolok egy újságcikket. Jó fél óra múlva mehetünk be. rendû felperes számára . s közülük évente kétezren tüdõembóliában meghalnak – állítja dr. tessék kifáradni. Én tíz az egyhez adnám Toppantóné ügyének gyõzelmét. nem mindig ezt a kézenfekvõ megoldást választják. és kötelezi I. s az ítélet úgynevezett rendelkezõ részét állva hallgatjuk meg: – A bíróság megállapítja alperes kártérítési felelõsségét. Ezért a Thrombosis Társaság tagjai az orvosi szakkollégiumok véleményeit is összegyûjtve az egészségügyi miniszterhez fordultak: ezután ne pusztán mulasztás. akkor figyelembe vehetõ lenne. – Már az is veszélyes lehet. majd szólunk. – Ha az orvosok a megelõzésben valamit rosszul tesznek. ha valaki nem adja be a megfelelõ ideig a megfelelõ mennyiségû véralvadásgátlót. illetve II. hogy évente körülbelül 8 milliárd forintot tesz ki az a táppénz. Ennél jobban talán semmivel nem lehetne indokolni a megelõzés szükségességét.

majd így folytatja: – A bíróság – elfogadva az általa beszerzett szakvéleményeket. hogy Toppantó Tibor halálát egy vérrögképzõdés folytán elõállott. A bíróság álláspontja szerint az orvosok esetében felállított . Egyik leghatásosabb az úgynevezett profilaktikus antikoaguláns kezelés. életveszélyes vérzést hozhat létre. alaposan ismerteti a történteket. Ugyancsak megállapítható. Így reális esély lett volna a halálhoz vezetõ eseménysor elhárítására. hogy a jobb boka zúzódását szenvedte el. de rendelkezésére álló. hiszen a betegnél vérrögképzõdés és ezt követõen trombolizáció indult meg. masszív tüdõembolizáció következtében bekövetkezett keringés. a beteget már a mûtét után két nappal mobilizálták. elhárítására. hogy ha a sérültnek a vizsgálatok során fel nem ismert sérülése van. ami miatt a lépét el kellett távolítani. rendû felperes édesapja volt – 1997. és ezt követõen az alperes Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem Traumatológiai Klinikájára szállították… – a bírónõ részletesen. rendû felperes férje és a II.és légzésleállás miatt elõállott oxigénhiányos agykárosodás. a beteg megfigyelése. utókezelés.további havi 6 ezer forint járadék megfizetésére. másodlagosan pedig az ezt követõen kialakult tüdõgyulladás és keringési elégtelenség okozta. Ezen kezelés azonban veszélyt is rejt magában. jobb boka gipszrögzítése. A bíróság – osztva a szakértõk által kifejtett álláspontot – úgy foglal állást. Jelen esetben ez a módszer került alkalmazásra. Azon tények ismeretében. amely miatt gipszkötést kellett felhelyezni. Az indokláshoz már leülhetünk: – Toppantó Tibor – aki az I. Ez a módszer azonban nyilvánvalóan nem volt eredményes. illetve a nem általa beszerzett. hogy Toppantó Tibornál Heparin profilaxist kellett volna kezdeni. megelõzõ Heparin adása. az embolizáció feloldása) során megfelelõen és cél szerint végezték. Megfelelõ heparinizálás esetén reális esély lett volna a halálhoz vezetõ eseménysort elindító tüdõembolizáció megelõzésére. ETT IB által készített véleményt – azt állapította meg. annyiban. a szakmai tapasztalatok szerint ajánlott lett volna a hasi mûtét elvégzése után Heparin profilaxist kezdeni. A vérrögképzõdés megakadályozására számos módszer ismert. A vérrögképzõdés megelõzésének másik hatásos módja a beteg korai mobilizációja. hogy az ellátó orvosok a különbözõ beavatkozásokat (lépeltávolítás. ebben a vonatkozásban gondatlanság vagy mulasztás nem állapítható meg. valamint léprepedést. szeptember 11-én szenvedett közlekedési balesetet. Ezt az ellátást folytató orvosok nem alkalmazták.

A bíróság álláspontja szerint mindenképpen meg kellett volna tenni a vérrögképzõdés elkerülése érdekében szükséges kezelést. hogy elveszítették a család anyagi támaszát. tehát – ha már most nem polgári jogi szóhasználattal élünk – éppen az az orvos. s ezt az összeget ítélte méltányosnak. S mindeközben a büntetõügybõl teljesen nyilvánvaló. hogy a szükséges kezelés elmulasztása következtében létrejött a vérrögösödés. hogy a vizsgálatok során még fel nem ismert olyan sérülései lehettek a betegnek. A bíróság túlzottnak ítélte meg a felperesek együttesen 10 millió forintos kárigényét. Az azonban tény. Bartha László képviselõ és polgármester doktor urat. A Heparin profilaxis alkalmazásának ellenjavallataként említett. Íme. és ez a jogellenes magatartás egyben neki felróható is. ami azt jelenti. és amennyiben valóban a vérzés ennek következtében elõállott volna. hogy az alperes kórház kártérítési felelõssége fennáll. vagyis a kártérítési felelõsség megállapításának alapjául szolgál. hogy a teljes feltárás már megtörtént. Ítéletben rögzítette: a klinika. Igaz. valamint arra a veszteségre is. a független bíróság – és hiszem: nem lehet könnyû dolog függetlennek lenni Szegeden a szegedi polgármester elleni ügyben – kimondta a kórház felelõsségét. közben elmélázom: furcsa dolog ez a jog. hogy nem lesz semmi! . vagyis nem állhatott volna elõ az a helyzet.legnagyobb gondosság követelményébe a heparinizálás alkalmazása is beletartozott volna. esetlegesen elõálló. A bírónõ fantasztikus empátiával adta elõ ítéletét és annak indoklását: végig Toppantónéhoz beszélt. amelyek életveszélyes vérzést hozhattak volna létre. azt egyrészt fokozott figyelemmel kísérve idõben észlelni lehetett volna. életveszélyes vérzés kapcsán a bíróság rámutat arra. hanem valóban az érintett számára és javára. Ennek során tekintettel volt arra is. illetõleg a szükséges intézkedéssel az elhárítása érdekében be kellett volna avatkozni. Ezt hívják igazságszolgáltatásnak. ami az anyagiakon túl érte felpereseket. Mivel ezt elmulasztották (és ennek következtében indult be a halálos ok-folyamat). felelõs az õ haláláért. mivel jogellenes magatartásával kárt okozott. hogy a Heparin profilaxis alkalmazására a beteg esetében már a mûtét elvégzése után került volna sor. aki kezelte Toppantó Tibort. ami egyben a magatartás jogellenességét is jelenti. Mindezen szempontok mérlegelése mellett a bíróság úgy foglal állást. ezzel megsértették a rájuk elõírt jogszabályi kötelezettségüket. hogy ez elméleti feltételezés. Magyarán elmarasztalta dr. Rámutat még e körben a bíróság arra is. Engem ez lenyûgöz. mivel õ tehet Toppantó Tibor elhunytáról. mert kifejezi: nem csak úgy a vakvilágba hozott ítéletet.

apró figyelmességként többes számba téve azt. – Olyan kicsi volt még. miért sírsz? – Mert itt van apukád. dr. És nincs. hogy nem igazán értette. itt van a kismadár. Hogy hétköznapi szóhasználattal azt mondhatjuk – immáron bírósági. A polgári jogi ítélettel meg nem köteles foglalkozni – ha egyszer nincs kedve hozzá. hogy ez tényleg megtörtént. aminek egyes számban. Bartha László nevét. Megvárja a büntetõügy lezárását. bár még nem jogerõs ítélet birtokában –. csak azt látta. – De miért? Mi van vele? – Alszik. ugye apu is tologatott engem? . bármennyire is nem szeretek kíméletlenkedni: – Mondja. és apu föntrõl néz minket. de ez nem büntetõjogi megfogalmazás! Már az is sokatmondó.Értem én: más a polgári jog. Szeged napilapja néhány nap múlva úgy tudósít „Elmarasztalták a SZOTE-t” címmel az ítéletrõl. és alszik. másfél éves. – Szia. apu! – értette meg a kislány. Bartha László vétkes Toppantó Tibor halálában? Persze. konkrét személyrõl. amikor kiérünk. Késõbb sem mondtam neki semmit. az énekel nekünk. hiszen a rendõrség-ügyészség megállapította. s ara hivatkozva kimondja: nincs mit vizsgálnia. a Magyar Orvosi Kamara mit fog tenni: kész kottából tudom olvasni. A legelsõ alkalommal azt suttogtam Klaudiának: – Apu itt fekszik. hogy nem történt foglalkozási szabályszegés. és akkor nap mint nap kettesben mentünk ki a temetõbe. Akkor nem is tudtam volna neki semmit mondani. De ahányszor ide kijövünk. én magam sem voltam képes elhinni. amelyben vétkességet is kellene bizonyítani. amit a kezelés során tanúsítaniuk kellett volna” – így a cikk. A pici lányom azt kérdezte: – Anyu. látva. – Amikor kicsi voltam. Arról aztán már jobb nem is elmélkednem. hogy én rettenetesen zokogok. hogy elfelejti megemlíteni dr. meg amikor elmegyünk. hogy a Délmagyarország. névvel kellene szólnia. Mindig köszönünk neki. a kis Klaudiának mikor mit mondott az apjáról? – Amikor Tiborom halála után hazamentem. és megint más a büntetõ. „A beteget kezelõ orvosok elmulasztották a legnagyobb gondosságot. anyukám és a nõvérem átvitte õt a másik szobába. én milyen rémes állapotban érkeztem meg. Aztán megvolt a temetés. * Toppantó Katit az ítélethirdetés után egy dologról még meg kell kérdeznem. nem kell etikai eljárást lefolytatnia.

amikor fölmérték. . mert írásba persze nem adta. Elõkerül szerkesztõ. az egyetem legnagyobb elõadótermére van szükség. Ebbõl még nem feltétlenül kellene messzemenõ következtetéseket levonni. Nem tudni egész pontosan. de hát még nem érkezett meg a városi tévé stábja. majd nagy vitára várnak az egyetemre: együtt a medikusok és a joghallgatók mindkét témáról beszélgetni akarnak velem. a játszótéren Klaudia azt mondja a kis játszótársainak: – Az én apukámat megölték. Mi több. hogy a bölcsõdében. hogy hát akkor ez a vita nem lesz. a tévések magukra vessenek. hogy apu bent feküdt a kórházban. Aztán másnap délelõtt a helyi magántévé vesz föl mûsort velem. hiába a több száz jelentkezõ. amit akarnak. alaposan megszervezik a programomat. Érkezésem délutánján – értesítenek jó elõre – író-olvasó találkozón dedikálom együtt elsõ mûhibakötetem és új könyvem a Postabankról. mégiscsak illetlenség nélkülük elkezdeni. meg is kellett változtatniuk a helyszínt. ott forgatni akar a városi tévé. õ is tologatott. talán ne várassuk tovább a szép számban megjelent olvasókat. – És azóta is sokszor elõfordul. A városi tévé a dr. aki orvosjogot tanít joghallgatóknak. hogy beférjenek. Tudod. * Hónapokkal késõbb még apró ízelítõt kapok: a politika tényleg nem a viccelõdés terepe. vezetõ szerkesztõ. Csupán telefonon közölte Ábrahám László ügyvéddel. nem orvosi mûhibákkal. amikor megérkezem Szegedre. Négy óra húszkor kezdeményezem. Punktum. mi történt? A dékán nem engedélyezte. anyu? – Megölték. Várakozunk a Kárász utcai könyvesboltban. Nos. Inkább majd az országost megelõzõ szegedi egészségügy-privatizációval foglalkoznak. ha pedig õk ott forgatni óhajtanak. A könyvesboltiak inkább elõbb telefonálnának. Nocsak. ha fél órán belül nem egészülne ki a történet újabb adalékkal. s mind megnyugtatják a könyveseket: tegyenek. s ottani barátaim ki akarják használni az alkalmat. kicsim. már jócskán elmúlt négy óra. Vagy visszavonta korábbi engedélyét. Bartha László vezette helyi önkormányzat tulajdona. új hír fogad: elmarad az egyetemen a vita. Másik mûhibaügyben készülök ismét Szegedre. – De miért itt van. mennyien szeretnének részt a rendezvényen. a hatalmat komolyan kell venni. és az orvos nem jól kezelte. és megölte. amikorra hirdették az író-olvasó találkozót. õk nem jönnek forgatni.– Igen. Vagy letiltotta a vitát.

ami természetes. aztán már hetente jártak a docenshez. nem jön ki a baba. talán jobb lenne megcsászározni Vikit. olykor alig kapott levegõt. úgy tûnik. és gépekre kötötték. aki már kétszer is nála szült. pedig csak benne maradt a méhlepény nagy része. Akkora haja volt. nem hívei a durva beavatkozásoknak. Már alig-alig volt magánál. mert sokat hallottak az itteni bababarát és mamabarát módszerekrõl. simogatta a karját. amikorra ki volt írva. Hogy náluk természetesen minden szülés papás. Azt nem lehet tudni. Makkegészséges volt. viszont kedvelnek mindent. veleszületett immunhiányos szindrómáról. Kéthetente. aztán a negyedik naptól 39 foknál. . Az ötödik órában a docens azzal állt elõ.*** Azért ebbõl a kórházból akartak szülészt választani. beszélgetett vele. és egyre rosszabbul lett. hanem valaki két egyenes vonalat húzott: elõször 37 foknál. mikortól. biztatott. akár be is lehetett volna fonni. Pontosan a Semmelweis-napon meghalt. Menetrendszerûen azon a napon kezdett vajúdni. hamar beleegyeztek. Több ismerõsnél informálódtak. Staphylococcusról. mert egyszer sem mértek lázat. ha nem fiú. Mindketten nagyon fáradtak voltak már. nem bírt fölkelni. Beszürkült. néha kissé döntésképtelen. A harmadik héten kivették a méhét. Viki négy nappal a szülés tervezett idõpontja elõtt befeküdt. István bent volt vele végig. de ez már nem számított semmit. Az orvosok összevissza beszéltek. amelyeket összekötve rajzolódott volna ki a lázgörbe. – Kedves volt. de hát mit kell eldöntenie a szülészorvosnak? – nevetett Viki legjobb barátnõje. ezt a docenst mindenki dicsérte. a nap nagy részében eszméletlenül feküdt. Átvitték az intenzív részlegre. és nem is olyan vészesen drága! A terhesség alatt semmi gond nem volt. Utólag – amikor a kórház kiadta az iratokat – a lázlapon nem csillagok jelölték egy-egy mérés eredményét. sokat segített. Szóval valamikor a harmadik-negyedik napon Viki belázasodott. – Igaz. fejlett és hatalmas. s Krisztián fél óra múlva már bömbölt harsányan – õ szerencsére nem fáradt el. Fertõzésben. Áttolták az ágyat a mûtõbe. vizes ruhával törölgette a homlokát. Vikinek pár nap múlva láza lett.

a kiíráshoz képest így is már néhány nappal túlhordta a gyereket. Az orvos zártnak találta a méhszáját. garázdaságtól kerékpárlopáson át a sikkasztásig mindenfélét nyomozott. 96 nyarán szerelt föl rendõrnek. ez negyven kilométernyire van Miskolctól. jó orvos – kedves is volt. az égadta világon mindent igyekezett úgy tenni. Akarták. s eleinte minden rendben is volt. A szülei szendrõiek. de az nem baj. ebbõl szülés lesz. de azzal. majd kinevezett hivatalvezetõje lett. A könyvek szerint ekkora babával tizenkét és fél kilót szabad és kell hízni. hogy a babája a lehetõ legegészségesebb legyen. S úgy is lett. Este Edina érezte is. a hasa. s nem vette el a kedvüket. ebbõl már bármelyik pillanatban baba lehet. ám az óvónõi munkát betegsége miatt abba kellett hagynia: nem tudott egyetlen dalt sem elénekelni a kicsiknek. Azt mondták. ajánlották neki dr. Mentõt hívtak. tervezték. 91 végén lett terhes. salátával. Hét körül ért haza a férje. csak próbálkozzanak kitartóan. úgymond fogadott orvosként minden egyes vizitért fizettek neki. rendes is volt. nem kevés pénzért. nagy baba lesz. akárki meglássa. ahol megnyugtatták õket: mindketten egészségesek. Eljártak a családtervezési tanácsadóba. Szabó doktor éppen ügyeletes volt. õ grammra pontosan ennyit szedett föl. Szabó Sándort. Zavartalan volt a terhesség. eleinte nyomozó volt. úgyhogy hazaengedte. igaz. Edina bújta a szakkönyveket. tömte magát gyümölccsel. Július 2-án. A Rendõrtiszti Fõiskola „ táltosképzõjére” ment.Edina a saját gyerekére vágyik Tiszóczkiné Svidró Edina törékeny. hogy gyerekük legyen. Edina óvónõképzõ fõiskolát végzett. aztán Edelényben a kapitányság megbízott. Lezajlottak a szokásos . a mamája a harmadik gyerek után otthon maradt – ma már mindketten nyugdíjasok. fekete hajú. amint tanácsolták. be sem kellett hívni. fáj a dereka. Megvizsgálta az asszonyt. pár órán belül szülni fog. sikerülni fog. A papája technikus volt a szénbányában. elvégeztette az összes létezõ vizsgálatot. kék szemû nõ. s száguldottak be Barcikára. 21 évesen ment férjhez. még nincs harmincéves. csütörtök reggel Edina bement Szabó doktorhoz vizsgálatra. valóban kezd nyílni a méhszája. szólt neki. azt mondta. útközben fölvették Edina édesanyját is. ideje indulni. a doktor úr azt mondta. hogy nyolc hónapig nem jött össze a dolog. a kazincbarcikai kórház szülész-nõgyógyászát.

és alig kapott levegõt. de nem túl gyorsan. – Kisfia van. hogy az kapja a hálapénzt! – Igaz. Picike volt. most csak pihenjen! – Edina mozdulni is alig bírt. felülni sem! Nem tudom. menjen ki a zuhanyzóba megmosakodni. picit tán sûrûsödtek. válaszolni is alig bírt. s engedett Edina kérésének. Nem kapott rendesen levegõt. és otthagyták. egészséges! – örvendeztette meg a nõvér. Valahogy nagy nehezen meg is tisztálkodott. már annyira kimerült. hogy végig hallotta a baba szívhangját. szivacsot. hogy szinte azonnal elaludt. nézze meg. mi ez. ráncos arcú. Vagy inkább elveszítette az eszméletét. nem tudom mozgatni magam. kettõs látása volt. Tízperces fájásai voltak. mert egyedül nem képes fölkelni. úgy érezte. akkor biztosan így van jól. ki tudja. de az megnyugtatta. ez a helyes. csak 7én. Átvitték a mûtõbe. keljen föl. átadni meg nem akart másik orvosnak. de nem sikerült. törülközõt. valahogy nagyon rosszul vagyok. mondjon már róla valamit. . fekve megfordulni sem bírok. piros bõrû – de makkegészséges. pedig közben is irtózatosan fájt a hasa. fekete hajú. de csak a gyerekét akarta látni. de annyira össze volt zuhanva. Éjfél körül Szabó doktor úgy döntött. – Nem tudok fölkelni – vallotta be a nõvérnek –. fájt a hasa. s ketten szabályosan kihúzták Edinát a mosdóba. ólomból van minden tagja. elaltatták. Jött-ment. valamint rábízta magát az orvosra: ha õ azt mondja. Edina próbálkozott is. kedden került elõ legközelebb. hajnalban aztán közölte: – Megcsászározzuk. s este tíz körül már a szülõágyon feküdt. a lába szinte egyáltalán nem mûködött. Visszahúzták. burkot repeszt. Másnap reggel bejött a nõvér. egy tény: a doktor utána jó ideig valóban nem volt bent a kórházban. nem igaz. s szólt. hogy nem tud? Nehogy már egy császármetszés után ne bírjon egyedül kimenni! – De hát nem faksznizok. Edina az éjszaka során egyre fáradtabb lett. nem tágul eléggé! Jóval késõbb egy másik szülõnõ azt mondta: – Persze hogy megcsászározott. péntek reggel elutazott külföldre. kezébe nyomtak szappant. – Majd hozzuk holnap szoptatni. vigyék vissza az ágyába. – Mi az. Mire hajnalban Szabó doktor közölte vele a verdiktet a szülés helyetti császármetszésrõl. Rettenetes fájdalmai voltak. mosakodjon meg rendesen.elõkészítõ mûveletek. – Bejött másik nõvér. behozta a babát. A benyitó nõvérnek könyörgött. * Szombat délután tért magához elõször. majd nyöszörögve kiabált a nõvéreknek.

Látták is a lányukat. Csak utólag. nagyon beteg a lányom! – Nincs a maga lányának semmi baja. minden rendben van. be a rohammentõbe. õrült rohangászás kezdõdött. homályosan érezte maga körül a világot. hét. köszönteni a friss anyukát. Szatmári doktor. mi ez. hol ott közben fölvágták. sógorok. amint kitolták a mûtõbõl. de nem tudott beszélni senkivel. ki van itt nyalva a picsája. ott könnyebben tudják az ilyesmit ellátni. – Milyesmit. Arról sem tudott. Hogy ezután napok vagy hetek teltek el. Spontán nem lélegzett. csak annyi történt.Délután természetesen jött látogatni az egész család. sokkos állapotba került. amit Edina papája a kezébe nyomott magáért a szülésért. szédelegve. papa. kitisztították. vagyis gennyelvezetõ csöveket helyeztek bele. Végre elõkerült Szabó doktor: – A mûtét jól sikerült. úgyhogy átvitetjük Miskolcra. doktor úr? Mi van vele? – Semmi baj. Vissza is tolták a szobájába. de azonnal visszazuhant a mély. Kómában volt. a mûtét utáni ötödik napon fölnyitották a császármetszés sebeit. kinyitották. senki nem szólt hozzájuk egy szót sem. drenálták. Nagy nehezen elõkerült az ügyeletes orvos. nagyon sokáig szinte egyáltalán nem volt magánál. este hat óra lett. semmi baj. Ballonnal lélegeztették. Végül is kitolták az ágyával a folyosóra. nagyon rosszul vagyok! – Nõvérke! – próbálkozott a mamája. rohanva. operálták. karba font kézzel megállt az ajtóban. Nem értették. sem a férjével. és odébbállt. csak Edina nem ébredt föl. A mamája szeretett volna . maguknak ez sem elég? – válaszolt kedvesen a nõvér. Aki képtelen volt kimenni hozzájuk. sokkal késõbb. Edina ma sem tudja pontosan. hogy nem ébred föl! Rögtön itt lesz érte a mentõ – nyugtatta õket a doktor. doktor úr! – Jól van – felelt Szatmári. A szülei délelõtt óta toporogtak a mûtõ elõtt. Mert innentõl sokáig. s kérdezte: – Hogy van. sem az édesanyjával. kismama? – Nagyon rosszul vagyok. testvérek mind ott tolongtak. – Legyen kedves. Fél nyolc körül aztán látták. hogy hol itt. Néha ugyan föl-fölriadt. majd összezárták. csak annyit nyögött ki: – Szóljatok az orvosnak. be a liftbe. minden rendben lesz. szóljon az ügyeletes orvosnak. s mindenesetre mosolyogva zsebre tette a hálapénzt. az orvosi iratok alapján tudta rekonstruálni a történteket. Férj. mama. és elment. mint fent volt. mindenét fájdítva inkább aludt. Csakhogy Edina e mûtét altatásából nem tért magához. Edina mindebbõl szinte semmit nem hallott. nagyon mély kábulatba. sarkon fordult. Mi történt vele? Július 7-én.

de hát õ látni. Újra és újra hol levették a lélegeztetõgéprõl. 15-én bezárták a hashártyán lévõ sebet. Közben tüdõgyulladása. az orvosoknak fogalmuk nem volt. hol vissza. Hónapokig nem mert elaludni. mert nem bírt lenyelni egyetlen falatot sem. mint a makk. . Még akkor is tizennégy csõ állt ki a hasából. enni. Újra meg kellett tanulnia ülni. megint be kellett feküdnie. ám vissza kellett helyezni. levették a lélegeztetõgéprõl. Szeptember 25-én engedték haza elõször. altatásból. kábulatból. s ezután tették át a normál sebészeti részlegre. járni. Hallotta. mellhártyagyulladása lett. Ahányszor egy-egy pillanatra magához tért a sokhetes kómából. Közben fölsejlett a remény: talán Edina magához tér – hiszen mindeközben végig sokkos állapotban. Két nap múlva a sebei ismét szétzuhantak. puszilgatni. 24-én pedig vissza. állni. Újra és újra el kellett altatni. Augusztus közepén vették ki a légcsövébõl a tubust. és megfullad. a gégemetszés után gégemikrofont kapott. az élet és halál közötti lebegés volt – hanem a gyerek dolga. egészséges. mert nem volt képes egyedül lélegezni. szondán át táplálták. ám azzal sem lehetett érteni a szavát. még a hashártya is megnyílt. 13-án. oly gyönge volt. elõtûntek a belei. Átszállították Edinát a miskolci kórház intenzív osztályára. Amely 17-én teljes hosszában kinyílt. de így is állandóan fuldokolt. a belei elõestek. Fölülni nem tudott. a gyulladás átterjedt a lágyékára. dögönyözni. Július 21-én megint levették a géprõl. magánkívül volt –. Most már drótvarratokkal öltötték össze és a legvastagabb dréncsöveket dugták belé. minden betegséget megkapott. ezt a sebet csak mûtéti úton lehet bezárni. szépen fejlõdik. de beszélni sem tudott. 27-én összébb húzták sebein az öltéseket. Mintha javulni kezdett volna. mert nem tudták eléggé csökkenteni a kínjait. Összesen – a szülést nem számítva – kilenc mûtétet hajtottak rajta végre. hogy jól van. A legrémesebb azonban nem a rengeteg kínlódás. irtózatos fájdalmai voltak. de nem engedték. mert nem kapott levegõt. combjára. ám ehhez az altatáshoz már gégemetszést hajtottak végre Edinán. Másnap a miskolci orvosok úgy döntöttek. ismét operálni kellett. az idegközpontja. Hetekig géppel szívatták a tüdejérõl a váladékot. Kikapcsolt a fájdalomközpontja. de a hasi sebe újra megduzzadt. szagolni. álmában nem lesz képes lélegezni. így július 10-én ismét megoperálták. elszínezõdött.melléülni. hashártyagyulladása. varratszedéskor az újabb seb mélyen szétvált. beszûkült a gégéje. magához ölelni. megmarad-e. ami létezik. szorítani. azonnal a kisfiát szerette volna látni. hallotta. az irtózatos fájdalmak sorozata. Újabb operációval összezárták. érezni. Alig egy hetet volt otthon. mert úgy érezte.

Hol mert a hasán nyílt ki megint a sebe. mint az õszi légy – sem megfürdetni nem tudta.simogatni szerette volna. Mire kicsit is közelebb kerülhetett volna a fiához. És ez így ment több mint egy évig. hatalmas döbbenet érte. aki ezt ordítva. be sem hozhatták. Az együttélés viszont azzal járt. Elsõ otthoni estéjén a kezébe adták a saját fiát. nemhogy fölemelni. – Hagyd csak. egyetlen ponton . a kicsi azon nyomban abbahagyta a sírást. Amikor azonban a férje azt vágta a fejéhez: – Csak nem gondolod. de bizony volt. Azt is. aki szereti õt is. a fiát is. Tudta. Aztán jóval késõbb. amikor kicsúszott a száján – Csináltass Magadnak Te is gyereket. akivel jól megértették egymást. hál’ isten. rúgkapált. hogy a gyerek persze nem szakadt le a nagymamájáról. ám újra és újra valamelyik kórházban kötött ki. így pedig nem tudta volna rendesen ellátni a fiát. hogy Edina néhány napot. meglátod. hogy a szülei csak jót akarnak. aztán hetekig nem jött haza. milyen jól fog enni! – intette a papája. Otthon pedig egy hófehér bõrû. persze hogy tudta Edina. bármilyen fertõzést elkaphat ott. amikor megmutatták neki a vörös. mint Edina édesanyjára. hogy ivott. Edina sokáig – a pici gyerek érdekében – mindent elnézett neki. A férje közben egyre távolodott tõle. hiszen egyetlen kilót nem volt szabad fölemelnie. ezért a házasságért nem érdemes tovább harcolnia. azt is. Lelkében az a kép élt. S a következõ hónapok is úgy teltek. összepakolta a férj holmiját. fekete hajú gyereket. Edina próbálta megetetni a cumisüvegbõl – s a gyerek nem fogadta el tõle az ételt. azt neveld. Edinára vagy kétéves koráig nem csillogott-villogott úgy. hol mert gégészeti beavatkozásra volt szükség vagy éppen plasztikázták. sem bepelenkázni. s aztán zokogva kért bocsánatot az édesanyjától. Ezen még könnyen túltette volna magát. S amikor Edina elõször kijöhetett. hogy nem adta haza a fizetését. megint elszakadt tõle az éppen soros mûtétje miatt. és kidobta az ajtón. kedves. hogy a pici – hiszen nem ismerte õt – nem fogadta el a közeledését. szõke hajú. szerény fiú. aki csupán segített neki. undorodom a vágásaidtól! – akkor úgy döntött. mindjárt jön anyád. jött Ágoston. csillogó szemmel nevetett és jóízûen megvacsorált. a töméntelen szenvedés után olyan. egykét hetet tölthetett otthon. Mintha nem is az övé lett volna. hogy eleinte napokig. Amíg a kórházban feküdt. Edina pedig – lévén még szinte nyomorék. amelyet a szülés utánról õrzött. kék szemû babát adtak a kezébe. A szüleitõl nem költözhetett külön. ne ezt vedd el tõlem! –. de az már iszonyatosan nehéz volt. bömbölve fogadta. És valóban: amint megérkezett Edina édesanyja. hogy egy nyomorékkal fogom leélni az életemet? Undorodom Tõled.

pereljék be a kazincbarcikai kórházat – nem a pénzért. az szepszist. mint Somogyi Endre professzor. mégis olyan érzése van néha. nehéz fába vágta a fejszéjét. Hiszen tudja õ jól. Edina ügyvédei a per során kilenc orvos szakértõi véleményt nyújtottak be. Másfelõl azonban mindazokra nézve igen-igen sértõ. túl nagynak tartja a kockázatot. Azt mondták. egyfelõl csupán jogi tévedés. például hogy Edina hasa esetleg majd nem bírja a tágulást. Olyan baktériumtörzs fertõzte meg. rendes kisfiú az õ gyereke. orvosi tevékenység során jön létre. így azokat csak mint felperesi elõadásokat lehet értékelni. mintha valahonnan ajándékba kapta volna. Ágoston viszont félti õt. hogy el akarta érni: mondassék ki az igazság. így például egyáltalán nem fárasztotta magát . hogy ez az aranyos. mi több.” Ami. hogy ha egyszer a felperes kérésére írták le a szakvéleményt. egyetemi docensek. szeretne végre szoptatni. akkor persze nem igaz. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróságon dr. A hivatkozott vélemények felperesi kérésre készültek. Edina már-már elvakultan vágyik még egy gyerekre. és kérte. ami csak lehetséges volt – az elsõ pillanattól kezdve õszinték voltak a szülõkhöz.van köztük újra és újra nézeteltérés. majd Edinához. Karuczka József bíró valóságos Canossát járatott vele. akik írták. professzorok. Nos. Oly mértékben fölháborította a a rengeteg mellébeszélés. ami elõfordul egy babával. mivel a magyar jog nem rangsorolja a bizonyítékokat. a SOTE laboratórium vezetõ vegyésze. mint a másikat. hazudozás. * Edina ügyvédhez fordult. hogy õk is hibázhatnak. mindent végigélni. hogy küzdöttek Edina életéért. egyetlen okból: ismerjék el. nem orvos szakértõi véleményként. jó tanuló. Ezekrõl a bíró ítéletében így vélekedett: „A felperesek által a peres eljárás során csatolt írásbeli orvosi vélemények nem értékelhetõk orvos szakértõi véleményekként. de mégis azt állítja róluk. nem. tehát nem tekinti egyiket alacsonyabb rendûnek. ugye. amikor már vele is lehetett beszélni. olyan ászoktól. tehát hazudnak. általános mérgezést okozott. babakortól fürdetni. amely kizárólag kórházban tenyészik. ebben a konkrét esetben hibáztak is. kórházi fertõzése volt. A miskolci orvosok – túl azon. linkelés. amit állítanak.) E kitekert logika alapján aztán a bíróság ezt a kilenc szakértõi véleményt elegánsan nem létezõnek is tekintette. évtizedekig az Igazságügyi Orvostani Intézet igazgatója. ki nem mondva. (Esetleg lopnak is. mindent megtettek. hiszen voltaképpen lehazugozza õket. az ítéletben nem vesztegetett szót rájuk.

kiiktatva – nyugodt lélekkel leírta: „Mivel tehát a felperesek által csatolt orvosi vélemények nem szakvélemények. amelyek szükségessé tennék felülvélemény beszerzését.azzal. hogy a bíró arra ad magyarázatot. így polgári perben voltaképpen használhatatlanok. Sem pedig azzal. A felperes kezelése során felmerülõ problémák megoldására a megfelelõ lépéseket tették.” Nos. Mellesleg – ha már annyira tetszett neki az az egy. Természetesen fellebbeztek. hogy megpróbálja cáfolni állításaikat. miért nem kért az ETT-tõl felülvéleményt. a foglalkozási szabályok szándékos vagy gondatlan megszegése nem történt. Hanem ismét az. hogy ha a kazincbarcikai Szabó doktor és kollégái mindent a lehetõ legtökéletesebben végeztek. sem azzal. hanem pünkt az orvosi tevékenység során és következtében. Kirendelte viszont a BAZ megyei ügyben a BAZ megyei orvos szakértõi irodát. így a perben nincsenek olyan ellentétes orvos szakértõi megállapítások. ítélkezése alapjául teljes egészében el is fogadta. hogy kilenc tekintélyes orvos szakértõi véleményt egyszerûen lenullázott. amelyek pedig teljesen másfajta felelõsségi alakzatokat jelentenek. és helyesen cselekedtek a továbbküldés esetében is. ahonnan a következõ szakvéleményt kapta: „A kazincbarcikai kórház szülészeti osztályán Tiszóczkiné Svidró Edina felperes ellátása során szakmai szabályszegés. Sem azzal nem foglalkozva.” Amiben nem az az érdekes. amit ugyanis a perben senki az égadta világon nem kért. akkor ugyan mivel magyarázható. ezt a szakértõi véleményt a tisztelt bíróság aggálymentesnek nevezte. nem indítványozott. az orvosokat támogató szakvélemény – szintén büntetõjogi formulákra hivatkozva a kártérítési perben. mint hogy újabb bizonyítási eljárást rendelt el. vélemények. hogy Edinát kómában kellett tõlük elvinni. következésképpen nem lenne különösebben fontos indokolnia. Kirendelte az ETT IB-t (az Egészségügyi . A BAZ megyei bíróság így – a miskolcival ellentétes. A hasfali seb. Edinának igazat adó szakvéleményeket nem létezõnek tekintve. s mint ilyent. illetve következményesen a vér útján kialakult bal tomportáj gennyedése kórházi fertõzésnek tekinthetõ. miért nem tette. A Legfelsõbb Bíróság mint másodfokú bíróság – látva az elsõfokú ítéletet – nem tehetett mást. Így aztán a megyei bíróság 97 szeptemberében – röpke öt évvel a történtek után – Edináék keresetét elutasította. ennek okát és kiindulópontját azonban egyértelmûen megmondani nem lehet. hogy kórházi fertõzés – vagyis hogy a beteg nem valami fatális véletlen folytán kapja meg. hogy polgári jogi perben a miskolci szakértõk vajon miért használnak következetesen büntetõjogi fogalmakat. hogy a kórházi fertõzésnek az a fõ jellegzetessége.

akkor – ne tételezzük föl megengedhetetlen rosszindulattal. ezeket is amolyan ide is. hogy a pernek egyetlen alperese van: a kazincbarcikai kórház. amely – ha a kazincbarcikaiakon múlik – rég elröppent volna. Emellett orvosi badarságokat állít az ETT a bekövetkezett sokk kezelésérõl. Elõször is teljesen összekeveri a szezont a fazonnal. A kazincbarcikai és a miskolci kórházról következetesen mint I. hogy valami icipici „majdnem hiba” tényleg történt. Másodszor orvosi képtelenségeket állít. hiszen a második mûtét leírása rögzíti. ezt enyhén szólva is alátámasztja. hiszen az õt igazoltan megfertõzõ baktérium tipikusan kórházi kórokozó. a fertõzés pedig csak azon át juthatott volna a méhbõl a hasüregébe. Részükrõl mulasztás vagy szakmai szabályszegés nem történt. s késõn kezdték meg a kezelését. a mélypont. A fertõzésnek az I. ám õk udvariasabbak lévén annak kiegészítésére kérték fel a számos . rendû felperes a Kazincbarcikai Városi Kórház szülészeti osztályán történt ellátása során kórházi fertõzésen esett át. Valamint testének egyéb részérõl sem. hogy szándékosan – összemossa azon orvosokat. rendû alperesrõl ír. 140 ETT IB-felülvélemény van a birtokomban. és II. És így tovább. Amikor tehát az ETT „ az orvosokról” ír. A bíróság tanácsának sem tetszett különösebben az ETT véleménye. De mindemellett azt kell mondanom.” Amely megállapításokkal azért van néhány nem jelentéktelen baj. próbálva elleplezni. származhatott a beteg hüvelyflórájából vagy egyéb testrészérõl is… Az orvosok legnagyobb gondossággal végzett kezelésének eredményeként a beteg meggyógyult. Úgyhogy Edina ügyvédje a Legfelsõbb Bíróság tárgyalásán nem is türtõztette magát különösebben: – 1990 óta foglalkozom orvosimûhiba-perekkel. Edina a mai napig nagyon-nagyon hálás nekik. még hosszan sorolhatnánk. hogy azt nem ismerték föl idõben. hogy tudniillik mi okozta a kómát s annak sok-sok következményét. amiért megmentették az életét. A fertõzés nem származhatott sem Edina hüvelyflórájából. ezt írta: „ Tiszóczkiné Svidró Edina I. ebbõl a 140-bõl eleddig összesen kétszer írta le ETT. aminek következtében nem is lehet alperes. akik életveszélyes állapotba hozták Edinát azokkal.Tudományos Tanács Igazságügyi Bizottságát). rendû felperes szervezetében rejlõ okai utólag nem tisztázhatók. A miskolciaknak ember a szemére nem hányt soha semmit. A fertõzés lehetett kórházi eredetû (erre vonatkozó adat az iratokban nem található). akik ebbõl kimenekítették. hogy méhfala ép volt. ez a most adott szakvélemény az alsó csúcs. holott a miskolci kórházat soha senki – legalábbis ez ügyben – nem perelte be. oda is módon. Amely a legeslegfontosabb kérdésre.

hogy azóta kilenc mûtétre volt szüksége. viszontlátásra – bólint mindannyiunk felé a bíró úr. tisztelt bíró úr. elvégre az ETT már jelen perben is tökéletesen bebizonyította véleményadásra való teljes alkalmatlanságát! – Kétségkívül mi magunk is felületesnek. igaz. – Nem tudunk felelõsséggel dönteni. – Mi kiküldtük. A következõ tárgyalás idõpontja pedig: 2000. igazságügyi orvos szakértõt. – Úgy döntöttünk. hogy végzést hozhassanak. szíveskedjék mikrobiológus szakértõt kirendelni. ám a mikrobiológiai kérdésekben nem látunk tisztán. mivel az ETT-szakvéleményt nem tartjuk alátámasztottnak. aki nem az ETT szakközremûködõje. Nem jutottak vele sokra. és annyit írni: nem halt meg. s mi úgy megyünk ki a terembõl s ballagunk le a bíróság tekintélyt parancsoló folyosóján. a bírói tanács elnöke –. ám az ne az ETT szakközremûködõje legyen. És hol a tértivevény? Nincs meg? Nincs meg. – No. Svidró Edina császármetszése óta több mint nyolc év telt el. Most mit tegyünk? Megáll az ész! A mi példányunkat nem adhatom oda felperesnek. talán helyesebb lett volna. hogy amennyiben a Tisztelt Legfelsõbb bíróság kirendel olyan mikrobiológus szakértõt. Úgyhogy kirendeljük dr. A novemberi tárgyalás aztán furcsa közjátékkal indul. november 22-én. még nem döntésre érett az ügy – hirdeti ki pár perc múlva. hogy kirendeltük az ETT-t. s kedvesen kitessékel minket a tárgyalóterembõl. Edina ügyvédje a 2000 szeptemberében zajlott tárgyaláson ezt így kommentálta: – Az ETT leszögezte: felperes meggyógyult. Ezért fölajánlom. de ezzel ismét elvesztegettünk egy évet. Ahhoz képest. Hát ez nagy baj. 9 óra. minden a legnagyobb rendben zajlott Kazincbarcikán (is). Nem tartjuk fölöslegesnek. a Szent László Kórház fõorvosát. ez már hangzik valahogy! – sóhajt az elnök. mert . elnagyoltnak tartjuk az ETT szakvéleményét – felel dr. ha az ETT minõsítés helyett megpróbál tényközlésre szorítkozni. Havasi Péter. Bán Évát. november 30-a. az ETT kötötte az ebet a karóhoz: semmiféle felróható magatartás nem történt. El lehet távozni. csupán annak alkalmatlansága tette fölöslegessé ezt a kört. – Igen. ezért kértük föl annak kiegészítésére. hogy fölcsillan a remény: Svidró Edina talán megkapja az igazát. mint mindenki által ismertrõl – amíg ki nem derül: felperes és az õ ügyvédje nem kapta meg azt. itt a papír. de elment. nagyon késõn.professzorból álló bizottságot. Nyomatékosan kértem és újra kérem a Tisztelt Bíróságot. – Az hogy lehet? – értetlenkedi az elnök úr. A bíróság elnöke úgy beszél a beérkezett mikrobiológus-szakvéleményrõl. akkor nem lesz több bizonyítási indítványom. hogy.

hogy Svidró Edinán nem végeztek el több olyan vizsgálatot. Szlovákiában képtelenség lett volna többet tenni Schusterért. én szívesen átadok felperesnek a saját példányomból. – Elnök úr! – emelkedik föl az alperes kórház ügyvédje –. Ám ekkor kiderült: otthon. amelyet fontos lett volna.abba beleirkáltunk. s eközben az újságírókkal s rajtuk keresztül az ország népével közölték: az elnök állapota folyamatosan javul. Azt nem vették észre. Beismerték: ha továbbra is õk kezelték volna saját államfõjüket. Rossz helyre varrták a vastagbelének kivezetését. ahol aztán sikeresen meg is gyógyították. amelyek a fertõzés megelõzését szolgálták volna. hiszen idõt kell adnia felperesnek. az elsõ érkezõ repülõbe nem fért be a hordágy – Ausztriába. *** 2000 júliusában Rudolf Schuster szlovák köztársasági elnök megbetegedett. Kezelõorvosai úgy vélték. Tibor Sagát. és elmegy másolni belõle. valamint nem részesítették olyan kezelésekben. s vezetõ orvosok nyilatkoztak: az elnököt a körülményekhez képest megfelelõen látták el. -Jó. Életveszélyes állapotban szállították át egy másik pozsonyi kórházba. tegyük ezt! Akkor most tartunk néhány perc szünetet. Innsbruckba. egy pozsonyi kórházba került. Amikor már-már halni készült. és lefénymásoljuk a szakvéleményt – s a jegyzõ lány átveszi alperes példányát. hogy áttanulmányozza a most megkapott anyagot. éppen csak egy-két sort húztam alá. átvitték – azt is kissé bohókásan. a szlovák egészségügyi miniszter az eset után azonnal lemondott. megártott neki a rekkenõ hõség és a feszített munkatempó. hogy a diagnózishiány miatt bélátfúródás következett be. . A következõ tárgyalás jövõre lesz. Amely egyébként rögzíti. Szlovákiában az elnököt összevissza kezelték. Majd természetesen elnapolja a tárgyalást. csakhogy az egyiket eltitkolták. Valójában három mûtétet hajtottak végre rajta. Azzal védekeztek. az minden bizonnyal meghal. s azt is csak késõn. A Magyar Köztársaság Legeslegfelsõbb Bírósága az alperestõl tarhál egy példányt a szakértõi véleménybõl. hogy vastagbélgyulladása van.

hasmenése volt. németül. Elõször a Nagykanizsai Bútorgyár külkereskedõje lett. franciául és olaszul egyaránt tárgyalóképes volt. Molnár Lillát mûtét után felügyelet nélkül hagyta az altatóorvos. állni. altatva meg pláne nem – aggodalmaskodott az anya–.Lilla három percig agyhalott volt Büntetõügyi tárgyalásra készülök a Pesti Központi Kerületi Bíróságra. Fõiskolát jelesen végezte el. de akkor háromhetes távol-keleti üzleti útra kellett mennie. csak utólag. Sulyok Zoltán az Országos Onkológiai Intézetben dolgozott mûtõorvosként. lovakkal. de fõnöke unokatestvére. nem képes önmagát ellátni. emellett döntött. tárgyalt. Végül megszólított egy . Már a munkájában is zavarták a rosszullétek. neki az a véleménye. Sikerült ugyan újraéleszteni. a papája tsz-elnök volt. hányt. majd egy osztrák külker. kár vele húzni az idõt. Ám egyre gyakrabban érezte magát rosszul. vigyázzanak rá nagyon. hamar folytathatja a munkáját. Egyetértett a doktorokkal. céghez került. Elõzõ nap feküdt be. hogy el tudják õt látni. járta a világot. itt fognak a legjobban vigyázni rá. jobb ezt minél hamarább kivetetni. hol végeztesse el a mûtétet. de agyának pár perces oxigénhiánya miatt azóta nem tud beszélni. azt mondta. mielõtt kivonja magát a forgalomból. de telt-múlt az idõ. dr. orvoshoz fordult. nehogy valami baj legyen vele! – Hogy mondhat ilyet. üzletet kötött. A Külker. Kapott idõpontot februárra. hogy baj. minden a legnagyobb rendben lesz! Ez félórás rutinmûtét – s a pénzt sem fogadta el. kérjük szépen. Lilla 1966-ban született. azzal. Volt hat ajánlata is. Lilla mamája az OTP-nél dolgozott. Végül április 23-ban állapodtak meg. fájt a feje. mézzel kereskedett. Annyit tudok az ügyrõl: hogy a fiatal lányt. aztán még Olaszországban kellett bizonyos dolgokat elboronálnia. cipõvel. A Molnár család Nagykanizsán él. járni. legyenek nyugodtak. mi baj lehetne? Reggel õ lesz az elsõ. s õ legalább három percig agyhalott volt. és a lányát csak nem hozták ki. s megszületett a diagnózis: epehólyagpolip. – Lilla még sosem volt kórházban. angolul. mondván. Lilla mamája a mûtét napján természetesen ott toporgott a mûtõ elõtt. Lilla miatt mindketten nyugdíjba mentek. s a mamájával együtt beszélt Sulyok doktorral. hogy három nap után otthon lehet.

mi van a lányával. Sulyok doktor közben folyamatosan operált. Végszóra érkezett az intenzíves fõorvosnõ: – A Maga lányának az agyával van baj! – jelentette ki. – Van egy kis gond vele. aki jelesen diplomázott. – Az agyával? Az én lányomnak. Három és fél hónapig. Lillát kitolták a mûtõ elõterébe. õ pedig nem jött oda hozzá – késõbb tudta meg. aki azt tanácsolta. Ringwald doktor beszélt is vele. nem tudott meg semmit. nem tért magához. életben marad. Újra kellett éleszteni. mintha aludna – szép volt. hanem az osztrák AWT cég pénzén. hogy nincs magánál. De kómában volt.mûtõsfiút. él. Az a szakmai szabály. ezután még állandó megfigyelés alatt kell tartani a frissen operált beteget. bent van az intenzíven – okozott döbbenetet a fiú. – Na de miért? Meg fog halni? – Azt nem tudom megmondani. Változatlanul kómában volt. Pár pillanatra beengedték a lányához. mi történt! – Közben néha föl-föltûnt egy õszes. de azt garantálom. bár biztosan súlyos agykárosodást szenvedett. mert az altatás következtében az elsõ fölébredés után is még bármi történhet vele. õ is csak nyögött: – Egyszerûen nem tudom elképzelni. majd lélegeztetõgépre tették. amely foglalkoztatta. Innsbruckban kezelték – nem a magyar TB. Közben lassan-fokozatosan kiderült. Légzés híján pedig nem kapott oxigént az agya. hagyják gépen a lányt. de nem itt! Amúgy sem tudok nyilatkozni a javulás fokáról. Feküdt nyugodtan. Már kómában volt. És így. csak nagy sokára jött ki a mûtõbõl. de senki nem szólt egy árva szót sem. Az altatóorvosa. most mi lesz. – Június– júliusban egy teljes hónapig ott. s annak végeztével Lilla föl is ébredt. leállt a légzése. Három és fél percre. anélkül hogy bárki rögtön észlelte volna. Amikor fölfigyeltek rá. – A mama futott fûhöz-fához. azonnal újraélesztették. de Lilla mamája nem ismerte. de olykor-olykor már reagált valamicskét a külvilág jelzéseire. Július végén hazahozták a nagykanizsai . négy nyelven beszél? Mi van vele? – Egyelõre nem tudok semmit mondani. tud-e valamit Lilláról. valaha is magához tére Lilla. tanáros kinézetû doktor is. Ám magához téríteni nem tudták. valójában mi is történt. õ volt Ringwald doktor. Nem látszott rajta semmi. ha kihozatják hozzánk. Ember meg nem tudta mondani. meg fog gyógyulni. A mûtét jól sikerült. Idõnként már fölvetõdött. – Ha megfelelõ kezelést kap. Nos. mindenkit megszólított. valaki csak közli vele. Az osztrák cég. érti maga körül a világot. az innsbrucki kómaközpontból Pestre hozatta Genstedbrand professzort. nincs értelme életben tartani. s az állandó megfigyelés helyett – magára hagyták. Ott kezdett icipicit magához térni. leveszik a géprõl.

majd másfél hónap következett a rehabilitációs intézetben. amit mond. Lilla ma sem tud fölállni. csak mostanában jut el oda. Éppen ezért létezik az az elõírás. Kefirt. beemelik a kádba. köztük több orvost is megkérdeztek a történtekrõl. * A szülõk persze számos ismerõst. s talán több év alatt eljut vele odáig. azt is nehezen érthetõen. hogy egyre inkább képes megfogni valamit. Most már erõsödik. A masszõr. Január 30-án vihették haza elõször – az április 23-i mûtét óta. s mindenki egybehangzóan állította: ennek nem lett volna szabad megtörténnie. Így viszont. szakképzett orvosnak vagy ápolónak kell megfigyelés alatt tartania. mozgás-. a mamája megreggelizteti. nehezen artikulál. hogy idegenek számára is érthetõ legyen. Beszélni rettenetesen nehezen képes. a gyógytornász próbálja rendbe hozni teljesen elsorvadt izomzatát. Ha pedig Lillát megfigyelés alatt tartották volna. Ma még a szülei együtt emelik be a kerekes székbe. Ebéd. Mosakodni úgy tud. keringése. s az esti tévénézés közben szobabiciklizik. le vagy keltik föl. beszél is. majd kiemelik a kádból és fölöltöztetik. miközben mindez 1993-ban történt. hogy legalább három-három és fél perc eltelt . Jön a masszõr. mivel dadog. hogy az altatás után tilos magára hagyni a beteget. csak nagyon lassan. Mert nem gyógyult meg mind a mai napig sem. aztán érkezik a gyógytornász. hanem rögtön újraélesztik. s ha nem percekkel késõbb. vagy onnan ki. fektetik. Hogy néz ki Lilla napirendje? Reggel fölkel. akkor azonnal észlelik a spontán légzés megszûntét. ott ráül egy kis ülõkére. Két oldalról belekarolnak.kórház intenzív osztályára. hosszú-hosszú idõ alatt tud egy-egy szót kiejteni. és körbejárják a lakótelep egy részét. csak pillanatokra marad oxigén nélkül az agya. egyedül fölülni. Hetente kétszer jön hozzá a logopédus. lebotorkálnak az elsõ emeletrõl a lépcsõn. aztán két és fél hónap megint Innsbruckban. joghurtot vacsorázik. majd másfél óra torna következik a papájával. pici pihenés. hogy addigra Lilla meggyógyult volna. hogy szülei levetkõztetik. majd a logopédus egy-egy órára. hogy Lilla egyedül föláll vagy leül. majd séta a szülõkkel. uzsonnára gyümölcs. szobabiciklizés-adagját apránként emelni lehet. Talán egyszer még oda is eljutnak. s nem károsodik. ám azt a szülein kívül más egyelõre nem érti. Olvasni már tud. Csakhogy ez nem azt jelentette. lassan. letusolják. egy-másfél óra alatt. Úgynevezett anesztéziás szövõdményként bármikor bárkivel elõfordulhat. megmosdatják. a torna-. de ez is iszonyatosan lassú folyamat. hogy spontán leáll a légzése.

az fellebbezett. Ügyvédhez fordultak. hogy mûtét után kell-e felügyeletnek lenni. de eleinte szóba állni sem voltak hajlandók vele. aki elindította az onkológiai intézet ellen a kártérítési eljárást is. Felszeghy doktor végül keményen fogalmazott: – Kolléga úr. Az elsõfokú polgári bíróság megítélte a kórház kártérítési felelõsségét. Azt végül – mindenki teljes elképedésére – el is érték. mondván. Többször is próbált per nélkül megegyezni a kórházzal. az aneszteziológiai tankönyvek is meg a szakmai kollégiumi állásfoglalások is. hogy autót kéne venniük Lilla szállításához. immáron pénzre ment a per. kétségbe vonták annak jogosságát. Vitattak minden egyes tételt. * A földszinten van dr. a felelõsségrõl volt szó. Heves vita alakult ki a fölkért orvos szakértõ és Ringwald doktor között. Meg kellett indítani a pert. ha másért nem. amint konkrét kártérítésre. mivel az agy sejtjei nem bírják az oxigénhiányos állapotot. hogy a bíróság nem állapított meg gondozási díjat a szülõknek. úgyhogy majdhogynem szakértõként kérdez – bármennyire is nem vagyok az: – Te. ott találkozom Molnár Miklósnéval. ezt sehol a világon nem így végzik. hogyan? Picikét elsötétül elõttem a világ: õ fogja tehát képviselni ebben az ügyben a vádat? – Persze – dadogom –. kinek. szabályozzák azt valahol. mint ön. A másodfok nem tudott dönteni. nekik kötelességük a gyermekük ellátása. örömmel üdvözöljük egymást. Befut az ügyésznõ. bizonygatták. szó nem lehet kártérítésrõl. hogy valaki észrevette volna rosszullétét. – És azok kötelezõek? . Annál inkább. A szülõk érezték-látták: tenniük kell valamit. mert nem gyõzik fizetni a lányuk ápolásával járó õrületes költségeket. valamint egyúttal följelentést tett a rendõrségen orvosi mûhiba miatt. Valaha évfolyamtársak voltunk a jogi egyetemen. s a szakértõ. és ha igen. visszavonhatatlan agykárosodásokat szenvedett. õk semmi hibát nem követtek el. mondván. Ott aztán harcoltak késhegyig. aztán elhajtották. Ficsor Mihályné bírónõ tárgyalóterme. mondd. hogy a végül nagy nehezen megszületett ítélet ellen az Országos Onkológiai Intézet nem is fellebbezett – amikor csupán a jogalapról. mindenütt felügyelet alatt tartják az altatott beteget! Ön felelõs azért.anélkül. visszautalta elsõ fokra. új eljárásra. ami történt! – Olyannyira napnál világosabb volt minden. Lilla mamájával. hogy Lilla szülei túlzott összegeket akarnak elszámolni masszõrre vagy más kezelésre. Ismeri az elsõ kötetemet. már csak azért is.

Budapesten lakik és így tovább. majd átadja a terepet. – Magyar állampolgár vagyok – hajolok meg udvarias pofátlansággal –. hogy pont mûtét elõtt õ lépjen föl orvossal szemben. – Félt? – Azt hiszem. s azokat kötelezõ betartania minden orvosnak. – És Ön? – kérdez hát rám a bírónõ. nem? Attól tart. hogy adott idõszakban mik az orvosi szakma szabályai. Óhajt ennek ellenére? – Igen. sem mínuszban lenni a névsorolvasásnál. – Akkor oda hátra tessék leülni! Leülök oda hátra. vonzó. s végighallgatom az ügyésznõt. aki elõkészítette a vádat. Röviden ismerteti az úgynevezett tényállást. – Aha – hangzik a válasz. tehát ma képviselnie kéne. ez nem az én ügyem lett volna. hogy baja származhat abból. – Tudod. úgyhogy nem vállalta a dolgot. az olvassa maga a listát – . – Ön nem köteles vallomást tenni. aki a bíróság nyilvános tárgyalására érkezett hallgatóságként. – Mióta dolgozik az Országos Onkológiai Intézetben? – 1978 óta. – Ez azért szomorú. aki a Btk. A csinos bírónõ a vádlott Ringwald doktort szólítja. – Milyen végzettsége van? – Matematikus. egyszerû . úgyhogy fölöslegként mutatkozom. Ringwald Gábor orvos ellen. igen. valamint tüdõgyógyász és altató szakorvos. s elkéri személyi igazolványát. tanáros külsejû orvos 1943-ban született. érted ezt Te is! Nem folytathatjuk a kevéssé épületes társalgást. ha ügyészként végzi a dolgát? – Hát… ne csináld már.– Azok szabják meg. hogy azt nem orvosok is megérthessék. A bírónõ elõször névsorolvasást tart: – Vádlott? Ügyész? Védõ? Szakértõ? Nem tudom alkalmazni Tuskó Hopkins trükkjét – miszerint aki nem akar sem pluszban. – Arra kérem. csak a kollégám. Az õszes. – Mit? – Hát azt. majd ha behívtuk a sértett édesanyját is. 171. – Bûnösnek érzi magát? – Nem. § (2) bekezdése szerinti maradandó testi fogyatékosságot okozó foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés miatt emel vádat dr. mesélje el az altatás történetét úgy. éppen mûtétre készül. szemüveges. negyven körüli asszony. mert a megafonon át beszólítanak minket.

mindaz. – Kérem. amik nem voltak igazak. a történet. ha vallomást teszek. mert ezzel megsérti a törvényt! – Fáradjon ki! Ahhoz. ha megjelennének. a mögöttem ülõ úr dolgában – és rám mutat – szeretném jelezni. a titkárnõjének pedig fogalma nincs arról. majonézzel megetetni vele az asztalán heverõ kis. – Nem megyek ki! – közlöm eléggé el nem ítélhetõen kevéssé alázatos módon. hogy ha azonnal panaszt teszek. föl kéne borogatnom az íróasztalát. legalább a második félidõre visszaengednek – a törvény szerint. ha ön zárt tárgyalást rendel el – pimaszodom el. S valóban. hogy Ön újságíró? – foglalkozik a vádlott helyett szerény személyemmel. Ezt azonban neveltetésem nem teszi lehetõvé. – Hogyhogy nem megy ki? – Magyarországon ismereteim szerint a bírósági tárgyalások nyilvánosak. a jelenleg folyó eljárás – s mind e helyett a következõ.magyar nyelven. amelyek nem szeretném. Lilla. hogy most jól érezzem magam. – De én arra kértem. erre kutatási engedélyem is van jelen bíróságra is. és utána olyasmiket írt. Ott . valamint lassan. – Akkor megkérem. Téblábolok hát erre-arra. szürke könyvet a büntetõeljárásról szóló törvénnyel. A doktor erre válaszul a következõkrõl nem ejt szót: a sértett. orvosi mûhibákról írok. hagyja el a tárgyalótermet! – Nem hagyom el. abban a naiv reményben. Nyilvános tárgyaláson pedig jelen lehetek. hogy fáradjon ki! – áll elõ döbbenetes ötlettel Ficsor doktornõ. ami megesett. csak akkor. így aztán bármi normálisnak tekinthetõ cselekvés nélkül kikullogok a tárgyalóterembõl. amit õ elkövetett. kissé meglepõ fordulattal áll elõ: – Kérem. Egyenesen az elsõ emeleti elnöki irodába tartok. hogy az ugyanezen ügyben folyó polgári perben az egyik tárgyaláson jelen volt egy újságíró. Fazekas elnök úr azonban éppen ebédel. Kende Péter vagyok. – Igen. Akkor elrendelem a zárt tárgyalást! – Én pedig azonnal panaszt fogok tenni. ez mennyi idõt igénylõ jogi eljárás. A büntetõeljárásról szóló törvény pedig csak olyan esetekben engedi meg kivételképpen a zárt tárgyalás elrendelését. az egészségügy egészérõl vagyok kénytelen olyasmiket elmondani. hátha kint is történik valami érdekes. amelyek egyike sem áll fenn. Én. közben visszabotorkálok Ficsorné tárgyalóterméhez is. – Akkor megkérdezem – szigorodik el a bírónõ máskor kedves arca – .

aki kiküldött a tárgyalásról. – Ez is igaz. már holnap magamhoz rendelem a teljes anyagot. elnök úr. – Kétségkívül. azt joga van a bírónak kiutasítania. Másra nem hivatkozott? – Nem. és akkor én sem lehetek jelen. Az én kislányom tönkretételérõl. hogy mikor lesz a következõ tárgyalás? – Azt vállalom. – Na. hogy maximum egy héten belül levelet küldök Önöknek. a törvény szerint zárt tárgyalást külön végzésben kell elrendelni. olyasmiket fog elmondani az egészségügy egészérõl. – Természetesen igen. nem zavartam meg. ezt az egyetlen indokot említette. elnök úr! – ömlik a könny Molnárné szemébõl. akkor együtt megyünk az elnökhöz. s az elnök úr már visszaérkezett az ebédbõl. – Tessék – sóhajt. – És engem is kiküldött. az én egész életemet is összerombolták. Sem a saját személyiségi jogaira. sem máséira. – Ficsor doktornõ tárgyalótermébõl jövünk – kezdem a bemutatkozást követõen –.álldogál Molnárné elkeseredetten: – Engem is kirúgott. Hang nélküli hallgatóságként próbáltam jelen lenni. hanem a kitûzött következõ tárgyalási határnapot is. Föl az elsõre. Emlékeim szerint a büntetõeljárásról szóló törvényben ilyen indok nem szerepel a zárt tárgyalás elrendelésének taxatíve fölsorolt feltételei között. – Kérem. ez nem elegendõ indok. nyomorékká tették. – Engem. és megértem: nem éppen sziesztaprogram az ilyen. Teljes alapossággal ki fogom vizsgálni az ügyet. de ígérem. és az eredményrõl mindkettõjüket tájékoztatni fogom. jöjjön. – Nem. tessék megnyugodni. rendbe fogjuk ezt hozni! Most természetesen nem tehetek semmit. ha megjelennének. és beszélek a bírónõvel. amik. majdnem megölésérõl van szó odabent. – De elnök úr. – Hiszen aki ezt teszi. legalább a következõ tárgyaláson itt lehetek majd? – kérdezi Molnárné. – És honnan fogom tudni. zárt tárgyalás van. panaszt tenni érkeztünk. – Ön megzavarta a tárgyalás rendjét? – néz rám furcsállóan az elnök. akinek a kislányát lényegében megölték. nem szeretné. – Rendben. és kirúgott! Azt mondta. Egyébként végzés meghozatala nélkül. Ám a vádlott arra hivatkozott. s a bírónõ erre rendelt el zárt tárgyalást. amelyben nemcsak a vizsgálat eredményét írom meg. köszönjük szépen – húzom ki kézen fogva a zokogó . kedvesen kérdi: – Be voltak jelentve hozzám? – Nem. Pici ember nagy bajusszal. tehát duplán törvénytelenül.

hogy létezik-e bírósági nyilvánosság ebben az országban vagy sem. A bíróság egyes hivatalos személyeknek ebben az esetben is megengedheti. Úgyhogy három teljes hét elteltével picikét elveszítem a béketûrésemet. (2) A bíróság a nyilvánosságot az egész tárgyalásról vagy annak egy részérõl indokolt határozattal kizárhatja. ezáltal a sajtószabadság komoly dolognak tekintetik-e avagy játékszernek. tehát van miért igazságot keresnem. ha ez államtitok vagy szolgálati titok megõrzése végett. amely a bíróságok önkormányzati szerve. egyszersmind a törvényesség betartásának õre is – esetleg. ezt írja elõ: „A tárgyalás nyilvánossága 11. Fölhívom Molnárnét: talán rosszul emlékszem. Nem kifejezetten rajongok azért. Fazekas elnök úr szimpatikus. aminthogy az sem: a sajtótörvény. ha palira vesznek. hogy én jelen vagyok. Ha történetesen a doktor úr arra hivatkozott volna: az õ erkölcsei sérülnének azáltal. Hruscsov elvtárs is mindig azt mondta: az emberekkel szemben alapvetõ álláspont a bizalom – de azért mindenesetre fejlesztette a KGB-t. az írás megmarad. tisztában vagyok vele. illetve az ÁVH szerepkörét olykor az APEH játssza is.” Ez éppenséggel teljesen egyértelmû. ami ott történik – nem lenne ugyan igaza. Beadványt intézek az Országos Igazságszolgáltatási Tanácshoz.asszonyt. Június 17-én egyszerre két válaszlevelet kapok. Végtére is az nem az én magánügyem. és megírom mindazt. Ez fontos történelmi tanulság. hogy a tárgyaláson jelen legyenek. illetõleg erkölcsi okból szükséges. Úgyhogy a biztonság kedvéért másnap. szerintem színtiszta jogtiprás történt. Egyet az Országos . A büntetõeljárási törvény ugyanis a zárt tárgyalást természetesen pontosan szabályozza. § (1) A bírósági tárgyalás nyilvános. S a következõ két hétben a napi postabontáskor újra és újra várom a levelét. Ez a beadványom már „ bepörgeti” a jogi gépezetet. Ami nem jön. ennél többet most nem érhetünk el. még ha manapság a KGB. Minthogy azonban ezt egyáltalán nem tette. kedves is volt. de lehetne hivatkozni rá. hogy kivizsgálja a történteket és egy héten belül értesít minket – többet nem is várhatunk tõle. megígérte. hogy határozottan egyetlen hetet ígért az elnök úr a kivizsgálásra és válaszadásra – ám õ is ezt hallotta. május 20-án Fazekas elnök úrnak írásban is beadom a panaszbeadványomat – a szó elszáll.

dr. Vegyük sorba! Itt van elõször ez a „ válaszolunk – nem válaszolunk – ha jön panasz a fõnökséghez. dr. Sokkal fontosabb a tartalmi. három lett belõle. A másikat a Pesti Központi Kerületi Bíróság elnökhelyettesétõl. Ha rosszindulatú lennék. ha a bíróság a nyilvánosság kizárását maga után vonható erkölcsi okként elfogadta az orvosi etikára való vádlotti hivatkozást. Fazekas elnök úr egy hetet ígért. Patt.Igazságszolgáltatási Tanácstól. annak szerves része. Mert én ugyan esküdözhetem: annyi és csak annyi hangzott el az õ szájából. hogy a vádlott által elõrevetített indok megalapozza-e a Be. § (2) bekezdésében említett erkölcsi ok fennállását. baj ne legyen kifelé. nyilván véletlen. érdemi kérdés: volt-e joga Ficsor Mihályné bírónõnek zárt tárgyalást rendelni vagy sem? Mi dönti el ezt? Természetesen az. Itt viszont a helyzet kissé billegõssé válik. amelyek nem szeretném. hogy ezt mondta volna. hogy az Országos Igazságszolgáltatási Tanácshoz is írtam. és ennek megítélése nem igazgatási kérdés… Molnár Miklósné tanúként jelent meg a tárgyaláson. ha nyilvánosságra kerülnének” . Bánhidi Istvánnétól. mondjuk – még ha nem is igaz –. amely azt írja. teljes megnyugvásomra. az mindjárt más. s az jogos. hogy „ az egészségügy egészére nézve olyan dolgokat leszek kénytelen elmondani. nem dobtak föl nagyon. így nem kifogásolható. Hol a csudában „ tartalmilag orvosetikai ok” ez? Szó nem esett „ tartalmilag orvosetikai” megközelítésrõl.” Nos. De jó. vagy amikor megbeszélték. ehhez képest a bíróság a vádlott meghallgatása elõtt perrendszerûen rendelkezett akként. amely a vizsgálat eredményérõl tájékoztat – remélik. hogy a vádlott. nem olyan nagy ügy ez! Biztosan válaszoltak volna õk maguktól is. pontosabban fölfelé. Egy állítás – egy tagadás. 11. az. összekapták magukat. belátták. már meg kellett kapnom a PKKB-elnökhelyettes válaszát. Isten útjainál sok egyéb mellett a posta útjai is kiszámíthatatlanabbak. Vagy orvosetikai . Álláspontom szerint az orvosi etika az általános erkölcsiség egy szeletét képezi. hogy a két – különbözõ napra dátumozott – levél egyszerre érkezett meg hozzám. mit válaszoljanak nekem – azt állítja: „ vádlott »az a egészségügy egészét… a betegek bizalmát« érintõ körülményekre – tartalmilag orvosetikai okra – hivatkozással kérte” a zárt tárgyalást. Ficsorné nyilván – amikor fõnökei meghallgatták. hogy hagyja el a tárgyalótermet. azt volnék kénytelen feltételezni: a PKKB „ akarta nyelni” az ügyet. Szerinte „ bíróságnak a abban a kérdésben kellett állást foglalnia. rögtön ugrunk” történet. a törvényben lefektetett elveknek megfelelõ indok-e vagy sem. aztán amikor le áttelefonáltak nekik. Ám én egyáltalán nem vagyok rosszindulatú – istenem. Ringwald Gábor mire hivatkozva kérte kirúgásomat.

hogy mögötte én is be akarok menni – Ide jön? – kérdi tõlem. becsülöm az igazságszolgáltatás mindazon részét. Lehet. hogy Lillát felügyelet nélkül hagyták? A pénztelenség? Az alacsony létszám. mi tagadás. várakozzon odakint! – fordul hozzám Ficsor bírónõ. hogy törvénytelenül továbbra is zárt tárgyalást tart? Hogy jön Maga ahhoz. hogy az egészségügy egésze rettenetes. mindennek mi köze van ahhoz. a következõ tárgyalás szeptember 23-án lesz. Csak éppen azt nem vagyok képes fölfogni. Ez 13 óra 15 perckor történik. momentán mégiscsak õ a vádlott. a túlterheltség? Lehet. hogy valamelyik következõ riportszociográfiát a bíróságokról lenne érdemes írni? Meg vagyok róla gyõzõdve. de hát ez csak nem lehet elegendõ indok! Netán attól minõsül zárt tárgyalást szükségessé tevõ tényezõnek. de elõreengedem. úgyhogy várunk! – és valóban. s én 13 óra 44 percig üldögélek a folyosón. az orvosokhoz hasonlatosan – a szakma zárta sorait. Itt – úgy tûnik. közölve a vádlottal: – Az ügyésznõ telefonált. ezek szerint megnyertem a meccset. mire behívják Ringwald doktort. kirobban belõlem az átverés minden dühe: – Kikérem magamnak ezt az eljárást! Miért mondta. arra természetesen elmegyek. – Egy pillanatig megkérem. – Igen. valamit mondani akar. majd a vádlott.kérdés. büszkén vonulok ki. hogy gondatlanságból súlyos agykárosodást okoztak egy fiatal lánynak. az már sehová sem vezet. hogy az egészségügy egésze tehet arról. éppen ide – felelem. de Magának ehhez nem volt joga. s én. Ekkor a bírónõ behív. hogy végighallgassam a tárgyalást. de az ítélethirdetés idõpontjáról sem. innentõl nyilvánvalóan fontosabb kell legyen a belsõ szolidaritás a külsõ támadással szemben. az is. S belépve kellõ pofátlansággal szó nélkül megindulok a hátsó padsor felé. Így-úgy megtudom. s megérkezik az ügyésznõ. ehhez képest a bírónõ és jegyzõje hat perces késéssel ballag a folyosón a tárgyalóterem felé. mint aki most oda jól leül. Igaz. disznóság bárkivel ilyet tenni! Szégyellje Magát. Eltelik még vagy öt perc. hogy egy pillanatra menjek ki? Nem merte közölni. aki persze igen-igen furcsállva nézi.09-ig kell türelemmel lenni. ennyire könnyen nem adom meg magam. borzalmas helyzetben van? Persze. amely megérdemli. Olyannyira. hogy kicsit késik. aztán kénytelen eltûrni. mindössze 13. hogy – ígéretük ellenére – persze nem küldtek értesítést nemhogy a következõ tárgyalás. hogy hülyét csináljon belõlem? Tisztelem. 13 óra a kitûzött idõpont. csak egy pillanatra küld ki. de azt is látom. amikor sebbel-lobbal távozik az ügyésznõ. mint bármi más szempont. hogy nincs igazuk. de – amilyen faragatlan tuskó vagyok – képtelen vagyok meghallgatni õt. . ha velük vitatkozom tovább.

Lilla mûtétje idejében azonban még ott dolgozott. . és úgy rávágom az ajtót. Molnár Miklós is. mintha eddig is ez lett volna állandó szokásom. de többet nem láttam. Ezen jelen van Lilla papája. És nem szégyellem. nagy riadalom volt. hogy szóltam Magának. – A mûtõ területén tartózkodtam. a történtek után az érthetõ. s ezt föl kellett oldania. de nem is ez a fontos. Az onkológiai intézet egykori asszisztensnõjét hallgatják meg. hogy hibásan. nem emlékszem. nem jött ki a mûtõbõl. aki ma már nyugdíjas. igaz. Jó. amibõl – éles logika nélkül is – arra következtetek.bírónõ! – Akkor most megint fáradjon ki innen! – rúg ki ismét. és szóltam. mintha neki pedig az lenne a szokása. hanem az. S Ficsor doktornõ ezt szó nélkül tudomásul veszi. – Arra nem emlékszik. – És arra sem emlékszik. amikor kizárta a nyilvánosságot. A kiabálásra figyeltem föl. s õt nem küldi ki a bírónõ. hogy én kijöttem a mûtõbõl. ahol feküdt a beteg. – Maga nélkül is kimentem volna! – dühöngök fuldokolva. Átszaladtam ebbe a mûtõbe. hogy vegye át a beteget? – Nem. törvényellenesen cselekedett. de nekem a másik mûtõben kellett altatást elõkészítenem. hogy Maga. hogy engem megtûr a tárgyalójában. Minek következtében 2000. hogy hepciáskodásom sikerre vezetett: megszüntette a tárgyalás zárt jellegét. – Emlékszik az esetre? – kérdi a bírónõ. hátsó csatározások eredményeként – voltaképpen be kellett ismernie. de most legalább érthetõ és elfogadható okból. hogy engem nem rohant errõl értesíteni. helytelenül. rendszerint csak az üvegablakon át. hogy mi történt a lélegeztetõtubussal kapcsolatban? – Nem. doktor úr. legalább fél órát még ott tartottuk és megfigyeltük a betegeket. – Amíg ön ott dolgozott. – Arra emlékszik – kérdez közbe Ringwald doktor –. mi volt a gyakorlat altatásos mûtétek után? – Amikor az altatóorvos fölébresztette a beteget. Arra emlékszem. * A szeptemberi után a következõ tárgyalást 2000 januárjában sikerül megtartani. csak úgy döng. március 21-én – mivel már úgysem ünnepeljük a Tanácsköztársaság évfordulóját – úgy jelenek meg a soros tárgyaláson. hogy – nyilván mindenféle belsõ.

vegyem el onnan? – Hát… nem is tudom… most. de a tubusra nem emlékszem.hogy kell tubus az intubáláshoz. csak még sokkal elõvigyázatosabban kell. A baba az operáció napján volt háromhetes. mintha tényleg lett volna ilyesmi. – És akkor egészséges lehet az én kisbabám? – Teljes mértékben! – mosolygott a szívsebész. Ügyésznõ! Ezen kívül további bizonyítási indítványa van? – Nincs. A bírónõ megköszöni neki. és elengedi. és maga azt felelte. nekem van.” *** Az alföldi nagyváros klinikáján született babának baj volt a szívével. majd berekeszti a tárgyalást. Ringwald Gábor bûnös maradandó fogyatékosságot okozó. Ez nagyon fontos lenne! – A bírónõ jegyzõkönyvbe mondja a teendõket. az õ meghallgatásukat fontosnak tartom. hogy az ébredés után rögtön fölvitték a beteget az osztályra? – Nem. megpaskolta az anya karját. jelentõs felhajtással. . Két nappal késõbbre tûzte ki a mûtétet. Ezért õt a bíróság 8 hónapi fogházra ítéli. – És lehet valamit tenni? – Persze. – Idéztünk mára két igazságügyi orvos szakértõt is. a szokásosnál nagyobb asszisztenciával. gyakran elõfordult. – Veleszületett szívrendellenesség. június 19-tõl jogerõs és a szabadságvesztés kivételével végrehajtható. mindig ott tartottuk még a betegeket megfigyelésre – állítja határozottan az asszisztensnõ. ilyen nem volt. sem mi – mondták a doktorok sok-sok alapos vizsgálat után az anyának. sem Maga. ahogy mondja. – A másik: arra emlékszik a régi gyakorlatból. megoperáljuk. És június 14-én ítéletet hirdet: „Dr. Kérem Tekeres professzor és Karlovits professzor meghallgatását is. Az ítélet 2000. nem tehet róla senki. foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétségében. mint a felnõttekét. – A vádlottnak? – Igen. hogyne lehetne. – Ezt a csöppöt? Ekkora kis szívet? Hát lehet ezt egyáltalán mûteni? – Lehet. A szabadságvesztés végrehajtását 1 évre felfüggeszti… A bíróság a vádlottat elõzetes mentesítésben részesíti. ott van az asztalon. amúgy megnyugtatóan.

Beletörõdtek volna a sors megváltoztathatatlanságába. A szülõk sokat sírtak. hogy elfáradt. A gyerek jól van. Ám a szívsebész a seb összevarrása során a cérna végén bent hagyta a varrótût. – Nem bírta ki a szíve – hangzott a diagnózis. S végre kijött a szívsebész: – Minden a legtökéletesebb rendben zajlott. semmi baja nem lesz! – látszott rajta. ha egy évvel késõbb meg nem tudják: a doktorok hazudtak nekik. A temetés maga volt a borzalom. Arra az icipici koporsóra ránézni is szörnyû fájdalom volt. . Nem akármilyen teljesítmény ekkora szívet operálni. teljesen meg fog gyógyulni.Az egész család órákig ott rettegett a mûtõ elõtti váróban. egész teste begörcsölt. Percek alatt meghalt. Abba halt bele a baba. de õ is jókedvû volt és büszke. S õ jól végezte a dolgát. fulladt. összeomlott a keringése. Babájuknak az a beteg kicsi szíve is kibírta volna a mûtétet. Ám két nappal késõbb a baba egyik pillanatról a másikra rosszul lett.

Kicsit megijedtem. szeretné elfelejteni a szörnyûséget. a laboreredmények jók lettek. felhõtlen terhesség volt. Rám helyezte az NST-t. akihez addig járt. este fél nyolc körül mentem be szülni. ami történt vele. Zavartalan. Felszállíttatott a „ csikóra” s közölte. a férje jól kijött a fogadott fiával is. így azt sem kívánja. Minden vizsgálata negatív volt. hogy e könyvbõl ráismerhessenek. legyen közös gyerekük is. bejelentette. majd elvált. A többiek neve azonban valós. mert kezdett szivárogni a magzatvíz. Szegeden járt tanárképzõ fõiskolára. de valami rossz érzés . éppen a szüléskor lesz szabadságon. majd a szülésznõ elvitt elõkészíteni. Másik városba költözik. Berta hamar teherbe is esett. Kiss doktor megvizsgált. Megkérdezte. Ott egy általános iskola felsõ tagozatán tanított. mert éjfél elõtt nem nyúlnak hozzám. amely emlékeztetheti minderre. leborotvált. A kórteremben kipakoltam. föltesz . sem hasonló panasszal soha nem küszködtem. sem asztmás nem voltam. Este tíz körül a kórteremben beszélgettem valahai gimnáziumi évfolyamtársammal. Ekkor egyujjnyira volt nyitva a méhszájam. éppen csak a tanév vége elõtt kicsivel ment el szülési szabadságra. foglalkozást változtat. olyan gélt. de küldjem haza a családot. hagyott letusolni. szült egy fiút. minden rendben.Fölhelyezték a gélt Bertát igazából nem Bertának hívják. Innen mesélje maga Berta a történteket: – Július 23-án. egy óra alatt elvégzi azt. A kiírt idõpont elõtt egy hónappal az a szülész. Berta végig dolgozott. közben férjhez ment. ott kezdett tanítani. amelynek a méhszáj tágításában van szerepe. amikor kihívatott Kiss doktor. megszakítja összes olyan kapcsolatát. mert akkor gondom lehet ettõl a géltõl. szép magzati szívhangokat adott és csak gyenge fájásokat jelzett. nem vagyok-e asztmás. Jól éltek együtt. s ajánlotta maga helyett dr. a tapolcai kórházban több kitûnõ szülész dolgozik. hogy a háromnapos osztálykirándulásra ne kelljen nagy hassal eltolatnia. s Tapolcára költözött. mindannyian boldogan várták a jövevényt. Nem volt ugyan semmi bajom. egy tüzértiszthez. ne valódi nevén szerepeljen. Új életet akar kezdeni. reggel hat elõtt ebbõl nem lesz baba. azt mondta. szerették egymást. Kiss Jánost. de megnyugtatta Bertát. ami a méhnek magának három napig tartana. ismét férjhez ment. beöntést adott. azt kérte tõlem. de úgy döntöttek.

ezt nem lehet kibírni! – rimánkodtam. ollóval. – Doktor úr. Bricanyl sprayt kerestek. iszonyatos erõsek a fájásaim. Nem tudtam rendesen beszélni. szinte a hónomnál fogva húztak át a mûtõbe. segítsen. Egyre erõsödtek a fájásaim. 3 g gél 0. a magzati szívhang jó volt. Hatóanyaga a dinoproszton. Mindegy volt. s a nõvér és a szülésznõ arcán láttam is az ijedtséget.” ] A gél fölhelyezése után átvittek a vajúdóba. szétszakadok. az fulladás ellen való. én pedig egyáltalán nem fulladtam. alig bírom ki. esik le a vérnyomásom. Így szól: „Prepidil (Upjohn) gél: Prosztaglandin – E2-tartalmú gél. Az altatóorvos és a nõvér még percekig kereste a vénámat. sietni kéne a baba miatt! Kérdeztek. Éjjel két óra húszkor született meg a döntés a császármetszésrõl. fél órát várni kell a császármetszéshez. akkor néhány percre megkönnyebbültem. már az is nagyon nagy fájásokat jelzett. lépni is alig tudtam már. A szülésznõ kezdett elõkészíteni a mûtéthez. Kezdtem már-már elviselhetetleneknek érezni. tudtam. Pontos hatásmechanizmusa nem tisztázott. hogy adminisztrációs munkái vannak. Ám éreztem. Kiss doktor azzal távozott. Endocerválisan alkalmazva elõsegíti a méhszáj érését. Nem reagált. praktikus.fogott el. Arra ébredtem. tudtam uralkodni magamon. amint tolnak ki a mûtõbõl.5 mg-ot tartalmaz. aki viszont nekiült újságot olvasni. kivették belõlem a tampont. egyre inkább rosszul vagyok. császározzon meg. így kérdeztem egyre csak ugyanazt: – A baba? – mellettem a nõvérnek könnyes volt a szeme. felpuhulását és kifejlõdését. ám szültem már. nem fogom bírni. õ is másfelé . valaki közölte. artikulátlan hangok jöttek ki a számból. tegyenek-e kerekes székbe. közben szólt: – Gyengül a magzati szívhang. aztán elaludtam. [Késõbb megszereztem a hivatalos leírását. Valamivel éjfél után megjelent az orvos. szakad rólam az izzadság. és elment. azt mondta. hogy a mûtõasztalról átraknak a tolóágyra. nincs a kórházban Bricanyl. siessünk. de három óra lett. és elfordította a fejét. – Prepidil – felelte Kiss doktor. és sokan vannak mellettem. a spontán szülés korai szakaszához hasonló állapotot hoz létre a méhnyakban. támogattak. majd éjfél körül szóljon neki a szülésznõ. mire a mûtõasztalra kerültem. a babának baja ne legyen – ketten fogtak. amit a gél fölhelyezésekor használtak. Csak éjjel fél kettõkor repesztett burkot. alkalmazásra kész kiszerelésben. Próbáltam a mûtõsnõ szemébe nézni. visszajött. A doktor elment. meg fogok halni! Könyörgöm. Ismét rám tették az NST-gépet. azt feleltem. ezt nem értettem. Infúziót kötöttek a karomba. – Mi ez a gél? – kérdeztem. de a legfontosabb. panaszkodtam neki.

Kiss doktor legalább többször is bocsánatot kért. S ott megfulladt a baba. fájdalomcsillapítókat. a kisbaba is élne. éjjel meg lehet halni a kórházban. Errõl késõbb kiderült: nem igaz. reggel nyolctól délután négyig verték le a vakolatot. A vizeletem azóta sem tudom rendesen visszatartani. állandó infúziót. és a férjem elõtt is elismerte. hogy helyezze föl a Prepidil gélt. az a mögötti kórtermet éppen akkor kezdték átalakítani. a csempét. ezért nem tudtam átküldeni Mórocz fõorvos úrnak. Meghalt. két palack vérplazmát. Csongrády fõorvos azt is közölte a férjemmel. Szerintem szándékosan tüntettek el mindent. – Meghalt. nekem sem kellett volna kivenni semmilyen testrészemet. miért nem lehetett átadni a belõlem kioperált szerveket vizsgálatra: – Valaki a szennyessel együtt véletlenül kidobta a méhét a petefészkével együtt. Hét palack vért kaptam. ott munkások között haladtam el. borsónyi lyuk volt rajta. Három napig a szülõszoba melletti õrzõbõl folyton azt láttam és hallottam. majd a fõorvos úr elmond mindent. mi történt valójában.fordult. amint elkaptam volna a pillantását. ám õ a fõorvosi utasítást köteles volt végrehajtani. Soha többet nem lehet gyerekem. a magzat feje a repedésen át a hasüregbe került. mint sírnak föl az újabb és újabb babák. Egy év múlva a pécsi klinikán operálták meg a húgyhólyagom. Kiss doktort állítólag Csongrády fõorvos kötelezte – telefonon át –. miként szülnek az asszonyok. Úgy. Valamint ki kellett venni a szétrepedt méhem. Csongrády fõorvos arra is tudott magyarázattal szolgálni. vénásan különbözõ gyógyszereket. Ezek szerint Tapolcán csak napközben lehet életben maradni. Végre átkerülhettem másik szobába. hogy azt állíthassák: valami szövõdmény lépett föl. minden rendben lett volna. Ha – iszonyatos nehezen. ne kérdezzek semmit. hogy engem nem is látott. ha ez nappal történik. úgysem fogok emlékezni rá. csak a méhemet kellett kivenni. A babámat valamelyik doktor megpróbálta újraéleszteni. Kénytelenek voltak eltávolítani a bal oldali petevezetékemet a petefészekkel együtt. Hogy késlekedett a császármetszés . folyton becsöpög. minden a gél következménye volt. ugye? – Azt felelték. oldalamon a katéteres zacskóval. és kimennem a folyosóra. a méh megrepedt. szedték föl a kövezetet. Aztán fokozatosan megtudtuk. óriási fájdalmak árán – sikerült fölkelnem. de nem sikerült. össze kellett varrni a szétdurrant húgyhólyagomat. Csongrády fõorvos úgy tájékoztatta a családomat. – Nem hiszek neki. azok úgynevezett tágulásos jellegû vérzéssel jártak. A Prepidil gél hatására viharos méhösszehúzódások léptek föl.

gyorsan cselekedni? Amikor aztán kártérítést kértünk a biztosítótól – a születendõ gyerekre fölvettünk szociálpolitikai támogatást. õ tisztességesen is viselkedett. Nálam viszont. Ennek ellenére sem a kórház. Felperesek belevágtak egy építkezésbe. Ézsely Ferenc orvosigazgató azt válaszolta: „Az iratokat kiadni nem áll módunkban. Olyannyira.elvégzésével? Péntek reggeltõl folyamatosan dolgozott hétfõig. hogy orvosi mûhiba történt volna. amikor jelentkeztek ezek a tünetek. és hogy külön pert fog indítani emiatt. mivel orvosi felelõsségbiztosításunk értelmében bármely káresemény esetén a Hungária Biztosító Rt. ráértek. határozottan. Dr. mert még a saját szakértõjük is nekik rosszakat írt. hogy tévedtek. Veszprém Megyei Igazgatóság képviseli intézményünket. – azonban azt nem ismerem el. amit így vissza kellett fizetnünk az OTP-nek –. mind elmarasztalta a kórházat.” Ábrahám ügyvéd úr megírta neki. hogy részletesen elmondják a kismamának.” Úgy hallottam. hogy kéri a fölhelyezését. mit tartalmaz errõl az egészségügyi törvény. Erre azonnal átadtak mindent. amit az I. és ha föllépnek hipertóniás tünetek. megteszik. haladéktalanul megcsászározzák. Nála úgy alkalmazzák. míg már késõ lett. azonnal. A legelsõ nyilatkozatomban. ha két tanú elõtt aláírja. Nyilvánvaló. Az üggyel kapcsolatban bármilyen információs adatok beszerzése miatt szíveskedjék a biztosítónkhoz fordulni. nem adta át a bíróságnak sem. az ottani orvosokat. okosan. mert kellõ szakmai igyekezet és gondoskodás ellenére. Ki bír három napon át fenn lenni. Kérte az orvosi irataimat a tapolcai kórháztól. az általam eddig csak tankönyvekbõl és folyóiratokból ismert uterus rupturát ismeretlen predisponáló tényezõvel. dr. és ehhez szükséges lett volna egy születési . hogy a Hungária Biztosító által fölkért szakértõi véleményt maga a biztosító nem volt hajlandó átadni az ügyvédemnek. Ügyvédhez fordultam. Bírósági tárgyaláson dr. Kiadott nekünk egy nyilatkozatot. ott is elismertem. Kiss János szülész-nõgyógyász szakorvos. telefonon behívtak pluszorvosokat. Ézsely Ferenc orvosigazgató ezt mondta: „ Én a kórház felelõsségét soha nem vitattam. tünetszegény elõjelek formájában egy család tragédiáján keresztül kellett megismernem. A család kártérítési igényét jogosnak tartom. s ezért felelõsséggel tartoznának. majd amikor – mert nem voltak hajlandóak peren kívül megegyezni – megindult a per. hogy van bizonyos felelõssége a kórháznak. rendû felperes édesanyjának tettem. sem a biztosító nem ismerte el. ezt a Prepidil gélt Herczeg professzor hozta be Magyarországra. íme itt van: „Az eset mélységesen megrendített. Ábrahám Lászlót ajánlották Szegedrõl. ám utána teljes team figyeli õt. vártak. Számos orvos szakértõ nézte át az iratokat. mire való és milyen veszélyei vannak.

Be is ballagott hát másnap a kórházba. Még az is elképzelhetõ. hogy ebben az esetben a tragédia biztosan elkerülhetõ lett volna. pont dörzsölõdik a cipõhöz. nem bírta elviselni a helyzetet. hogy a férjem haláláért ki felelõs. amely megállapította a kórház kártérítési felelõsségét. szerinte jófelé halad a dolog. elmondta. A Legfelsõbb Bíróság megerõsítette: felelõsek a történtekért. csak kellemetlen. tegyen-e rá paradicsomot. úgy érzem. õk tudják jobban. rendben van-e! – tette hozzá azonnal az érsebész. de hát nem vitatkozott. lehetett volna esetleg elõbb alkalmazni egy császármetszést. és csak a rosszindulat mondatja az emberrel. porozza be otthon naponta kétszer Ultraseptillel. mitévõ legyen ezzel. az a biztos megoldás. mint ötezer. tovább kell porozni . hogy tán arra gondolva. mindenképpen viselni kell.” Úgyhogy a Veszprém Megyei Bíróság ítéletét. Nem nagy ügy. s mutatta: ez a gennyes gyûlés bizony nemhogy elmúlt volna. Õ nagyon-nagyon vágyott erre a gyerekre – én pedig többé nem szülhettem neki –. meg is fellebbezték. Ám a felesége nemigen hitt a népi gyógymódokban. Mihály ugyan furcsállotta. elmúlik magától! – mosolygott kedvesen az orvos. Mihály következõ héten vissza is ment. Oldalt piros köröcske. amikor Mihály elõhúzott egy ötezrest. hogy itt nem történt orvosi mûhiba. a gyerekem haláláért. ez azonban nem jelenti azt. aztán csak szólt az asszonynak. azt felelte: menjen csak el orvoshoz. Fölakasztotta magát. a portán illedelmesen érdeklõdött. A doktornak más volt a véleménye. inkább talán nõtt is. csak azért is elhúzták a jogi procedúrát még két évvel. közepén pici sárga gennyfolttal. rendû felperes is meghalhatott volna. Kivárta a sorát. amit most már nem tudnak produkálni – ezt a kárt. no pláne. Továbbra is állítom azonban. ezt én elfogadtam és elismertem. hogy ebben az esetben az I. Pár napig tûrte szótlanul. esetleg talán valami szemléletbeli hiba. tízezer forint mégiscsak több. – Jövõ héten kedden jöjjön vissza.anyakönyvi kivonat. – Nem kell ehhez hozzányúlni. mutassa meg. amit el tudok fogadni. A portás katonásan elirányította az érsebészetre. és a kezébe nyomta. hová forduljon ilyen piszlicsáré gonddal. nézné már meg. megmutatta panaszát. *** Mihálynak meggyûlt a lábán a kisujja. Azt már persze nem állapíthatta meg a bíróság. s bármennyire is szeretett engem. s amikor a doktor elé került.

Ultraseptillel, és nem szabad türelmetlenkedni. Az újabb ötezrest zsebre tette, és ismét egyhetes terminust adott a kontrollra. Így ment ez sok héten át. Mihály porozta, a gennyes csuda tudja, micsoda nõtt, az orvos nyugtatott, az ötezres vándorolt. Aztán a sárga gubó és a piros folt körül kezdett feketedni is Mihály lába ujja. Megijedt, bekéredzkedett másik orvoshoz, aki azonban legelõbb azt kérdezte, látta-e már valaki korábban a lábát, s amikor bevallotta az igazat, visszaküldte az érsebészhez. Összesen három hónapig járt oda. Hetente. Végül befektették a kórházba, és combközéptõl amputálták a lábát. Mert elüszkösödött. Már nem volt más választás, különben belehal. Így életben maradt. És már kapott mûlábat is.

Hogyan kell orvost választani?

A kerekes kocsi megakad az ajtófélfában – se té, se tova. Többen ugrunk egyszerre az ajtóhoz, próbáljuk kipattintani a másik szárny biztonsági kampóit. – Azt nem lehet kinyitni! – szól ránk Almásy Mária bírónõ a Fõvárosi Bíróság pulpitusáról. – Szabványméretû ez a görszék? Ha igen, akkor be kell férnie így is! – Istenem, mi mindenben lesz praxisa olyan bírónak, aki rendszeresen orvosimûhiba-ügyeket tárgyal! Neki van igaza, végül sikerül beszuszakolni a kerekes széket, s benne Végh Esztert. Ötvenéves klinikus pszichológus, halk szavú, okos hölgy nagyon szomorú szemekkel. Odagurítják a felperesi asztal mellé. A bírónõ megnyitja a tárgyalást, névsorolvasást tart, tájékoztatja a feleket, hogy a jegyzõkönyv hangfelvétel útján készül. Kérdi a felperesi ügyvédet, van-e bizonyítási indítványa. Õ csupán Végh Eszter meghallgatását kéri, valamint azt a röntgenfelvételt szeretné megkapni a kórháztól, amelynek korábban kérdéses volt a léte. Alperesi képviselõnek nincs bizonyítási indítványa, mi több, nemlegesen válaszol arra a bírói kérdésre is, kéri-e az ügyben eljárt orvosok személyes meghallgatását. – Felperes, kérem, mondja el sorban, ami történt Önnel! – kéri a bírónõ. – 1997 októberében vettem észre, hogy a bal lábam érzéketlen, nem érzem vele sem a hideget, sem a meleget, a jobb lábamban pedig valami furcsa bizonytalanság jelentkezett, néha járás közben megcsuklott a térdem vagy a bokám. Pszichológusként a Honvéd Kórház mentálhigiénés osztályán dolgoztam, az ottani reumatológiára mentem át; különbözõ fizikoterápiás kezeléseket kaptam, de eredménytelenül, éreztem, ennél komolyabb zûr ez. Végeztettem MR-felvételt, azon látszott, hogy a gerincemen porckorongsérv van. Megvizsgált Berki doktor, a reumatológia fõorvosa, s azt mondta: nem tudom megúszni a mûtétet, s minél hamarabb végzik el, annál jobb, mert bármikor állapotrosszabbodás következhet be. Nem akartam a saját munkahelyemen, kollégával operáltatni magam, nekiálltam orvost keresni. Összes kollégámat, ismerõsömet kértem, javasoljanak operatõrt – féltem ettõl a mûtéttõl, valami zavaros rossz érzés volt bennem, hogy ez nem olyan egyszerû ügy. Többen említették Lázár fõorvost az Amerikai úti idegsebészeten, végül mellette döntöttem. Berki doktor fölhívta õt, kérte, fogadjon, s el is mentem hozzá. Vittem az MR-leletet, õ megvizsgált, és

megerõsítette: beszûkült a gerincvelõ, azt nyomja a porckorongsérv, a lehetõ leghamarabb operálni kell. Megnyugtatott: ez abszolút rutinmûtét, ráadásul ma már egészen kímélõ eljárásmóddal, õ rengeteg ilyet végez, nem lehet semmi gond. – December elején megoperálom, egy hét múlva hazamehet, karácsonykor akár ugrándozva is fõzhet! – November 25-én feküdtem be az Amerikai útra. – Ki végezte a mûtét elõtti felvilágosítását, Lázár fõorvos úr? – Nem, nem õ, hanem Szabó doktor, az altatóorvos. – Õ mirõl beszélt Önnek? – Kizárólag az altatással kapcsolatban kérdezõsködött, voltam-e már altatva, érzékeny vagyok-e valamilyen gyógyszerre és így tovább. Magáról a mûtétrõl szó sem esett. Közben a kezembe nyomta a kétoldalas beleegyezõ nyilatkozatot, mondván, ez a szokásos papír, amit alá kell írnom, hogy megoperálhassanak. – Tessék szíves lenni kézbe venni ezt a papírt! – nyújt át neki a bírónõ két lapot. – Ez volt az a beleegyezõ nyilatkozat? – Ez, igen – vizslatja a felperes –, de ez a kézírásos szöveg nem volt rajta! – Az elsõ oldal tetején kézzel ráírt bejegyzések szerepelnek. Ezek nem voltak ott akkor, amikor ön aláírta? – Nem, egészen biztosan emlékszem rá, hogy kizárólag gépelt szöveg volt, amikor én aláírtam. Ráadásul az orvosi aláírás sem tudom, kié, a zárójelentésemen szerepel Lázár doktor aláírása, ez láthatóan nem azonos azzal. – Pedig ebben a kézírásos szövegben szerepel többféle, a mûtéttel összefüggõ kockázat: halál, sebfertõzõdés, neurológiai állapotrosszabbodás, bénulás. – Határozottan állítom, mindez nem volt rajta a papíron, amikor Szabó doktor elém tolta, hogy írjam alá. Sõt, most látom, itt –szintén kézzel beleírva – az van, hogy Lázár doktor végezte a mûtét elõtti felvilágosítást. Ez sem volt ideírva, annál is kevésbé, mivel õ ott sem volt, egyedül Szabó doktor, az altatós. – Lázár doktor más alkalommal sem utalt önnek arra, hogy a mûtétnek lehet bármiféle kockázata, szövõdménye? – Nem, egyetlen szóval sem. Akkor hétszer is meggondoltam volna, mitévõ legyek. – Felperesi képviselõnek van kérdése? – Nincs. – Alperesi képviselõnek? – Nyilvánvaló volt-e – áll föl a fiatal ügyvédjelölt lány –, hogy e mûtét

nélkül ön megbénulhat? – Igen, többen azt mondták, ha nem operálnak meg, megbénulhatok. – Fölvetõdött-e a mûtét elõtt pszichológiai vizsgálat szükségessége? – Klinikai pszichológus vagyok, meg tudom ítélni a saját helyzetemet. Feszültség természetesen volt bennem, említettem, tartottam a mûtéttõl, de tudtam kezelni ezt. – Köszönöm, nincs több kérdésem – ül vissza a lány. – Kíván-e még elmondani valamit? – kérdi a bírónõ. – Igen, talán egyet. Az Amerikai úti intézet beadványában szerepel egy röntgenfelvétel, amely szerintük döntõ jelentõségû. Ám rólam ott nem készítettek gerincröntgen-felvételt, az egyetlen röntgenezés a felvételemkor egy sima mellkas-átvilágítás volt. – Ugyan nem volt ilyen indítvány, de a bíróság az igazság kiderítése érdekében maga is elrendelhet bizonyítást. Én szükségesnek tartom mind az altatós, mind az operatõr orvos meghallgatását. Ügyvédnõ, elõ tudja állítani õket a következõ tárgyalásra, vagy idéznem kell õket? – Vállalom, hogy itt lesznek. – Jó, akkor a következõ tárgyalás idõpontja 2001. január 30-a, 14 óra. El lehet menni, viszontlátásra! Kifelé már flottabbul gurul a kerekes szék, s a folyosón megkérem Végh Esztert, hadd kérdezzek még tõle ezt-azt. – Eddig mi történt a perben? – Az elsõ tárgyaláson a kórház képviseletében nem jelent meg senki. Az ügyvédem kérte az eljárás szüneteltetését, hátha meg lehet velük egyezni peren kívül. Írtunk levelet a klinikának, megjelölve a vagyoni és a nem vagyoni kártérítési igényünket, azzal, hogy 45 napig él az ajánlat a megegyezésre. Erre egyáltalán nem válaszoltak. Akkor kértük a per folytatását. A második tárgyalásra ugyanez az ügyvédjelölt kislány jött, de nem volt sem ügyvédi vagy ügyvédjelölti igazolványa, sem meghatalmazása, ezért a bírónõ nem engedhette képviselni a kórházat. Írásban pedig nem reagáltak a keresetre. A bíróság úgynevezett bírósági meghagyást bocsátott ki, kötelezve õket a keresetben szereplõ kártérítés megfizetésére. Na, azt már megtámadták, úgyhogy valójában most kezdõdött maga a per, csak így már elhúztak pontosan egy évet. Nem értem, mire jó ez nekik. – Miért nem akarta, hogy a Honvéd Kórházban, kollégák operálják? – Mind a két gyerekemet ott szültem, ahol dogoztam. És a kollégák – azt is mondhatom, orvosi mûhiba történt – bennem felejtettek egy tampont. Ha saját munkatársai között van az ember, azt hiszi, annak megvannak a maga elõnyei, az esetleges nagyobb odafigyelés, több törõdés. De rá kellett jönnöm, megvan a veszélye is: bagatellizálják,

rálegyintenek, áh, úgyis kolléga – és inkább kevésbé törõdnek mindennel! Úgyhogy akkor megfogadtam, ha valaha bármi problémám lesz, szóba sem kerülhet, hogy abban a kórházban lássanak el, amelyikben dolgozom. – A mûtétet ugye altatásban végezték? – Igen, persze. – Mikor mire ébredt? – Pontosan nem is tudom, borzasztóan összemosódtak az események. Délután zajlott le a mûtét, én csak arra az egyre emlékszem, hogy valamikor toltak a folyosón, és ott láttam az órán, hogy fél három van, de nem tudom, délután vagy éjjel fél három. Amikor elõször magamhoz tértem, éppen ott állt mellettem a nõvér, s nem is tudom, mire föl, azonnal azt kérdeztem tõle: – Miért nem mozog a lábam? – Mindjárt hívom a fõorvos urat – mondta a nõvér. Meg is érkezett Lázár doktor, és elmondta: komplikáció lépett föl, két mûtétet kellett elvégezni. Nem várt csontkinövést, jóindulatú csontdaganatot találtak az elsõ mûtét közben, amelyhez azonban abból a feltárásból – hátulról operálva – nem fértek hozzá. Ezért befejezték az elsõ operációt, megszüntették a sérvet, lezárták a sebet, majd fölnyitottak elölrõl is, hogy így már hozzáférjenek a daganathoz, és kivették azt. Csakhogy az elsõ mûtét után én már béna voltam. – Mit mondott Lázár doktor, mitõl bénult meg? – Azt felelte, nem érti. Nem tudja, mitõl lettem béna, de mindent megtesznek, hogy javítsanak az állapotomon. – Ha nem volt ébren közben, honnan tudja, hogy már az elsõ után megbénult? – Ezt nem vitatta senki, õk is elismerték, hogy már az elsõ mûtét után észlelték az állapotrosszabbodást, a bénulást, csak éppen magyarázatot nem adtak rá. Azóta pedig állandóan próbálják összemosni a két mûtétet, s minden papírjukban csak a második mûtétrõl írnak, amikor pedig már béna voltam. Ám Lázár doktor csak ugyanazt mondogatta: nem érti, mitõl bénultam meg, nem érti, mi történhetett, mert õ a gerincvelõhöz nem nyúlt hozzá. – De hát hozzá kellett nyúlnia, nem? – Persze. Hozzányúlt, hozzáért, megsérülhetett, de nekem ezt a mai napig nem mondta el. Én is csak következtetni tudok, illetve az orvos szakértõi véleménybõl tudom, mi történhetett: rossz feltárásból végezte a mûtétet, s ebbõl a helyzetbõl eleve nem volt esélyem, hogy megúszhassam károsodás nélkül a beavatkozást. Nem hátulról, hanem elölrõl kellett volna operálni.

Ön hajlandó lett volna megegyezni velük a kártérítés összegében? – Igen. hogy lesz. miközben valójában persze ezek a testrészeim érzéketlenek. annak éppen most vagyok a legvégén. a volt férjem külföldön él. mindenki hozzátesz valamit. Tizenhat. amit az emberek általában gondolnak: megbénult. Azt hiszem. ráadásul kollégával szemben? – Nem. – Hogy tudja eltartani a két gyereket? – Nagyon nehezen. Amennyi tartalékom volt. zsibbadást vélek érezni. – Ha az Amerikai úti klinika belement volna valami ésszerû kompromisszumba. utána le kell feküdnöm. én mindig meg tudtam oldani a problémáimat. Nem hajlandók elismerni a hibájukat. az . akkor többen leülünk. verekednek. végül jutunk valamire. hogy az orvos nem tévedhet. hogy csak presztízsszempontok miatt vagy másért. – Két gyereke van? – A fiam fõiskolás. de a hátés hasizmaim sem. a lányom még gimnazista. Ráadásul három-négy óránál többet nem lehet kibírni a kerekes székben. Százszázalékos rokkant vagyok. nem értem. nemcsak a lábam. de nem ismerik be a tévedésüket. Ma még van mit ennünk. hogy nekik igenis joguk van egyedül eldönteni. vitatkozunk. hogy miért nem mennek bele ésszerû egyezségbe. És sajnos még az sem igaz. – A férje? – Elváltunk.– És azóta? – Mellmagasságtól semmim nem mozog. – Tud-e valamiként dolgozni? – Mivel nem tudok eljárni. mindenütt úgy zajlik a betegek kezelése. Amint ragaszkodnak ahhoz is. egyedül az az általános nézet van mögötte. Teljesen érthetetlen. – Érti. úrrá leszek ezen a helyzeten is. fals bizsergést. és fizetnek végül többet. majdnem 30 ezer a lakásrezsi. nem érez semmit. Dehogynem. amikor ez megtörtént. Azt mondja. úgy gondolom. mintha szétfeszítené valami hatalmas erõ a lábamat. Támaszték nélkül még ülni sem tudok. A mellemtõl lefelé végig béna vagyok. és nem foglalkozik velünk. mint nálunk: fölveszünk valakit. illetve tizenhárom évesek voltak. 45 ezer forint a rokkantnyugdíjam. mit miként hajtsanak végre. hajlandó lettem volna. állandó fantomérzéseim vannak. holnap már nem biztos. a testi szükségleteim elvégzéséhez is segítségre van szükségem. Pedig sok helyütt – és ezek szerint az Amerikai úton is –. Én korábban azt hittem. megbeszéljük az esetet. akihez kerül a beteg. így nem. Inkább pereskednek.

sokan rég kétségbe vonják ezt a mûtéti technikát. majd elvégez mindent. õ kérdezgette a nõvéreket: – Ugye jól operál a Lázár doktor? – A nõvérek pedig kicsit fintorogva feleltek: – Hát… igen… jól – de nem meggyõzõdéssel mondták. – Mi történt vele? – A munkahelyén rosszul lett. akire mindig azt mondtam: az Úristen . Orvosi mûhibák sorozatát követték el rajta. hogy nem volt benne semmi méreganyag. Félig öntudatlan állapotban azt mondta. aki még csak nem is az egészségügyben dolgozik. Korábban már végigvittem egy orvosimûhiba-pert a sógornõm ügyében. miközben például errõl a porckorong-mûtétrõl is a szakirodalomban nagy viták zajlanak. amikor megkapták a gyomortartalom-leletet. Maga leélte a fél életét az egészségügyben. de megnyugtattam magam: nyugi. ott is történtek már érdekes események… – Mi az hogy! Van kolléganõm. kihez fordulna? – És mindannyian a Veres doktort mondták. a táskájában pedig üres algopyrines dobozokat találtak. ami történt Magával? – Még sokkal körültekintõbben kell orvost választani! És oda kell figyelni az apró jelekre is! Én elhessegettem magamtól az intõ jeleket. Valójában ugyanis az agyában megpattant egy artéria. azért a Honvéd Kórház sem piskóta. – Asszonyom. – Nem volt Magában rossz érzés. mint maga? – Talán annak nagyobb szerencséje lesz. és nem foglalkoztak vele. mint nekem. s ettõl vérömleny keletkezett. senkivel nem beszéli meg. senki nem foglalkozott vele. hagyták feküdni az ágyban. – És hogy az Úristenbe válasszon magának orvost.egyedül eldönt. Egy másik beteg úgy próbált a nõvérektõl informálódni: – Ha hozzátartozóját kéne operálni. nem lesz ez rossz választás. Mentõvel bevitték a kaposvári kórház intenzív osztályára. Meghalt. nem Lázárt. Nyakisérv-mûtétre várt mellettem egy vidéki asszony. helytelennek és fõként veszélyesnek tartják. Négy napon át úgy kezelték: hülye öngyilkosjelölt. öngyilkos akart lenni – ami nem volt igaz –. Az orvos szakértõ egyértelmûen leírta: tévedés ebbõl a feltárásból operálni. végül a kellõ kezelés híján olyan nagy lett az agyûri nyomás és olyan agysérülések keletkeztek. ájultan lefordult a székrõl. Ön szerint mi az általános érvényû abból. dögöljön meg! Nem látta neurológus. Mert ehhez bizony nagy szerencse is kell! – Rémes. akkor sem. hogy kollégákat kell perelnie? – Nem. Picit persze gyanús volt ez nekem is. elavultnak. a betegek más szempont alapján választanak orvost. ami fluktuáló tudatállapotot idézett elõ. hogy leállt az agya.

. Érezte. Ám amint rápillantott az urológus zord. – Jaj. az egész mûvelet a rövid. valahogy olyan volt a légkör. Másodszor beijedt. maradinak érezte magát benne. s hirtelen ezt is szégyellni kezdte a nõvérke elõtt. hátha rendbe jövök spontán is. esztergálandó munkadarabbá vált. a kínos helyzettõl. egyre kisebb az elõvennivalója a zavartól. Hát. elmegyek valami dokihoz. mint valami szörnyû kellemetlen dologról. Az orvos hümmögött. de ténylegesen elõre izzadva kigombolta a nadrágját. – Meg kell katéterezni. És valóban. Gyuri – üzletember lévén szabadon osztotta be az idejét – rögtön másnap reggel az urológián kezdett. kérem. aki hozzá kerül. máris megy össze. Soha semmijét nem katéterezték még. látszott rajta. olyan öregesnek. hogy baj ne legyen. uram! – bökte ki végül. handabanda csak! Most rögtön megcsinálom – és szólt a nõvérkének. Gyuri többszörösen is kínban volt. kihez érdemes. nem kísérletezem én magammal. morc arckifejezésére. Általában boxeralsót hordott. megszûnt önálló akaratú ember lenni. Számos orvost tudok említeni tõlünk is. doktor úr. soha nem volt még ilyen! Most mi a fenét csináljak? Orvoshoz menjek? Nem lesz abból baj? De nem lesz-e sokkal nagyobb zûr. beleválasztottam! Nekem nem volt szerencsém. mondjuk. kihez ne menjek. és letolta az alsónadrágját. hogy neki itt nincs szava. *** – Atyaúristen. akinek – pláne hogy erõsen emlékeztette korábbi barátnõjére – kétségkívül boldogan venné elõ bármikor. Majdhogynem pirulva. lehúzta a cippzárt a sliccén. mindent megtennie. hozzá ne kerüljön. de most az orvosi vizsgálat miatt hagyományos gatyát vett föl. Szép sorban elküldték vagy ötféle vizsgálatra – mind negatív lett. gõze nincs. készítse elõ a mûszereket. csak éppen nem ilyen céllal és jelleggel. helyette tárggyá. nem mert ellenkezni.mentse meg azt a beteget. Elõször. szõke hajú. az állítólag veszélyes is meg fáj is! – Ugyan. de mindig úgy hallott róla. mitõl lehet véres a vizeletem? Ez biztosan nem normális dolog. ragyogó csinos asszisztensnõ elõtt fog zajlani. most mitévõ legyen. Éppen ezért tartottam a lehetõ legszélesebb közvélemény-kutatást orvoskollégák körében. akit messze ívben kellene elkerülnie mindenkinek. dehogyis. egyik sem igaz. ha nem fordulok iparoshoz? Ennek a fele sem tréfa! Nem. mert azonnal megértette. dörmögött.

a benne lapuló tízezressel. tökön rúgta. csak sokkal enyhébben. az volt ilyen. de fájdalom nélkül kezdett besiklani. – Jaj. de még mindig majd megzavarodik. jobba az ijesztõen hosszú katétert. Üvöltött kínjában. csoda. hátha az eltereli a figyelmét. és beült gyönyörû. testtartása. alig tudta türtõztetni magát. szuperelegáns autójába. annyira nyom a hasa. fölszisszent az ismét belenyilalló gyötrelemtõl. Gyuri – alapvetõen fegyelmezett ember lévén – a történtek ellenére meg is tette ezt. még beljebb – s hirtelen olyan õrületes fájdalmat okozott. Kikapta volna magát az orvos kezébõl. most kell finoman. nem kell ehhez érzéstelenítés. de az úgy szorította. És lassan enyhülni kezdett a rettenetes kínszenvedés. még följebb a hideg fémet. az agya azonnal szétrobban. A péniszt fölemelte 45 fokba. drága uram. és tolta följebb. a pénisze felõl. elérte õt. egyértelmûen érzékeltette: elérkezett a fizetés ideje. úri módon a zsebébe csúsztatni – a jól megszokott módon – a borítékot. s olyan közel hajolt hozzá. nem kéne azért ennyire hisztizni! – intette az urológus. Kamaszkorában egyszer verekedésbe keveredett valami karatés fiúval. mit mûvel a doktor. Keményen elszánta magát. úgymond. és arckifejezése. Kiballagott a rendelõbõl. doktor úr? Éppen csak eszemet nem vesztettem ettõl a fájdalomtól. el ne ugorjon ijedtében. ha a kezében maradt volna a pöcsöm! – veszítette el a béketûrését és úriember mivoltát Gyuri! –. de jöjjön vissza jövõ kedden. vörös karikák ugráltak a szeme elõtt. hát miért nem adott be érzéstelenítõt. Most összegörnyedve két kézzel fogta a heréit. amit beiktatott. Beljebb csúszott. átadta a céges borítékot. ha ez ilyen borzalmas? – Ugyan. Amint leereszkedett a bõrülésre. s az alulról. hogy Gyurinak rémisztõen perverz ötletei támadtak tõle. Gyuri egész testét egyetlen pillanat alatt elöntötte az izzadság. egyáltalán nem látta. nem . Arra eszmélt. hogy úgy érezte. nem sopánkodik. de aztán inkább a saját combját markolászta. – Hisztizni. mint a satu. ebbõl még semmi. Közelített a katéter.A doktor bal kezébe fogta Gyuri péniszét. rosszallóan csóválva a fejét. kérem. a hasából úgy sugárzott szét az eszelõs fájdalom. hogy nem estem össze. majd picit ugyan kellemetlenül. pláne ha én csinálom! – Ehhez? Hát majdhogynem itt döglöttem meg a kezei között! Mit mûvelt velem? Azon se lepõdnék meg. nem ájultam el ettõl az eszement fájdalomtól! És legalább kiderült valami? – Nem. akkor megbeszéljük a továbbiakat! – búcsúzott el az orvos. hogy Gyuri önkéntelenül fölordított. még beljebb. valamint a hirtelen csönd. már nincs benne a katéter.

és rögtön diagnózissal is szolgált: – Hát. bármennyire is nehezére esett. nem a húgyhólyagba vezette be a katétert. az ondóvezetékemet akarja eltávolítani? – Hány éves Ön? – Ötvennégy. akkor ilyen. Nem akart hinni a szemének. istenem. kettõ. nem kell a nõknek védekezniük! Még örülnek is majd neki! Kézrõl kézre adják majd önt. nyomott is – de csak negyednapra lett komoly zûr: öklömnyire dagadt a bal heréje. a katéterezés nem leányálom! Írok föl Neked fájdalomcsillapítót. ne vicceljen velem. és beszáguldott a jó nevû klinikára. – Hát. hogy Gyuri terméketlen a mûtét óta. aztán befordult a fal felé. olyat látott. ilyen elõfordul a legjobb családban is. a nadrágja is olyan. – Mit tehetett. és végigaludta az egész napot és éjszakát. akkor meg semmi gond. drága uram. hanem az ondóvezetékbe. fájt is. kocsiba ült. amitõl eltátotta a száját. azt hiszem. harmadnap nem lett jobban. Ezeket most mi szépen eltávolítjuk! – Na. Gyurikám. igyál sokat. drága uram. Útközben telefonált elõre. – Nos. nem is akar már többet? – Nem. kioktatta a titkárnõjét. Ám amint hazaérkezve kiszállt a kocsiból. ez azonnali mûtét! A kolléga úr kicsit mellément. de úgy is igaz volt: az ülés csurom egy vér volt. s ezeket természetesen össze-vissza zúzta. mintha megfürdött volna útközben. a következõ egy-két nap programját miként szervezze át. Igaz. mint a szokásosnál kényelmesebb és kevésbé egészségtelen megoldást – az Ön köreiben hamar híre megy az ilyesminek. csak terméketlen! Nos. a nõk szerint addig sem volt éppen egy nagy numera. ha azt feltételezem. de abban nem. Bizony. illetve az Ön bal heréjébe. adjunktus úr. Másnap. Nem fog tudni megtermékenyíteni senkit – na. nem szeretnék már többet. Már észlelte.puhánykodik. bumm. lehetõleg jó keményet. eléggé gyönguska . – Nagyot tévedek. azonnal megvizsgálta. Az adjunktus úr – látva a finom öltönyt. méregdrága cipõt – kedvesen elõretessékelte. elintézett néhány telefont. A hideg frász törte ki. föltette a szemüvegét. és pihengess! Majd elmúlik. és azonnal hívta a háziorvosát. impotens lett. ha ez ilyen. maradj ágyban. hogy fogadják. Mert abban ugyan igaza lett. ebben mindössze ötven százalékot tévedett az adjunktus úr. akivel régóta jó haverságban volt. ne õrjítsen meg. Gyuri lefeküdt. a fél város rajtam fog röhögni! – Nem impotens lesz. – És van gyereke? – Hogyne. hogy egyszersmind potens is. – Éppen ez az. Föloldalgott a lakásba.

Egyáltalán nincs.volt az ágyban. . A mûtétig. Azóta nincs merevedése. de valamicskét azért csak-csak produkált.

...........................................................277 .................... kérem......... 27 Hol fáj..................................................................................................................................................................... Samu! Belõled se lesz jó orvos!......................................................................................................................................................................114 Fanni lábak nélkül...................................271 Hogyan kell orvost választani?................................................................................................................................................248 Lilla három percig agyhalott volt ...........................................................134 A kebelrege folytatódik.....................164 A vádlott: együtt a doktor úr és az egészségügy ................................................. 41 Na............................................................................................................................................................................................. hamis! .....227 Edina a saját gyerekére vágyik.................................................................................140 Elítélve: az ETT IB .......................................................................................................................................................................194 Ez a bizonyíték..............3 Isten hozzád............................................................. halál!....................................................................................................................................................................107 Egyedül nem megy.....Tartalom Lectori salutem! ..........................258 Fölhelyezték a gélt.....................................................................156 Az orvos szakértés ............................220 Toppantóék és a parlamenti képviselõ polgármester doktor úr ................................................... 44 Alex gégefedõje............................................................................ Dósa néni?.................120 Ez örökre így marad!.....175 Az agyhalott kommunikál......................................

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful