1200 találós kérdés a magyar folklór világából Ismertetõ a hátoldalról: "Fehér kislány áll a szobában, talpig fehér ruhában

, arany haja lebben-lobban a szélben." Régebben alig volt olyan alkalom, amikor közösségben a fentihez hasonló találós kérdések ne hangzottak volna el. Bizony, ma már kevesen vannak azok akik tudják, hogy a gyertyáról van szó. Pedig a találós kérdések mûfaja szinte egyidõs az emberiséggel. Már az ókorból számos forrás maradt ránk amelyek említik, de ez a nép ajkán terjedõ mûfaj ma is él, s szüntelenül változik, alakul. Bõséges csokorral kínálunk most a fõként erdélybõl gyûjtött népi találós kérdésekbõl azoknak, akik már ismerik, és azoknak, akik még nem ismerik ezt a szórakoztató, de tanulságos mûfajt. ISSN 1585-4841 HORIZONT 789638 606624 1200 találós kérdés a magyar folklór világából HORIZONT KIADÓ Szerkesztette: Mózes István Miklós Megjelenik a Horizont kiadó gondozásában Felelõs kiadó: Baki József Horizont könyvek ISSN 1585-4841 ISBN 963 86066-2-2 Alapító: Horizont Press Kft. 1085 Bp. József krt. 36. Tel. 210-0997 A sorozat terjesztõi: Hírker Rt, Nemzeti Hírlapkereskedelmi Rt Terjesztés gondozása: Zsíros Zoltán Tel/fax: 266-0384 Szkennelte, és javította: Pestalits Péter alias Talitska Bevezetõ A találós kérdés, mint népi mûfaj, szerves részét képezi minden nép kultúrájának. Már az ókori írásos emlékek között

is szép számmal találunk róluk utalásokat. Antiphanész ókori görög komédiaíró a Találós kérdés címû darabjában azért marasztalja el az asszonyi társadalmat, mert ilyen mondásokkal töltik az idõt. Szophoklész egyik mûvében szerepel, hogy Kadmosz városát csak az mentheti meg a Szfinx pusztításától, aki találós kérdését megfejti. A római korból fennmaradt Celius Firmianus Symposion címû mûve, amely hatszáz, hexameterben írt latin nyelvû rejtvényt tartalmaz. A késõbbi korokban is jelentõs szerepe volt a szájhagyományozó népköltészetben e mûfajnak. Hogy mi is tulajdonképpen a találós kérdés, azt talán az alábbi, a szakirodalomban általánosan elfogadott meghatározással jellemezhetjük: "Rövid, epikus nûfaj, célja a mulattatás. A találós kérdésben egy tárgy, jelenség vagy fogalom körülírása kérdés formájában hangzik el." (Szemerkényi, 1982. 162). A találós kérdések a népi közösségek életében fontos szerepet töltöttek be: mondták õket lakodalomban, mulatságban, baráti, rokoni összejöveteleken, de a közös munkák idején is; házépítéskor, aratáskor, kaszáláskor, kukoricafosztáskor, a fonóban stb. Nagy tisztességnek örvendtek azok a (többnyire idõsebb) személyek, akik a legtöbb ilyen kérdést tudták. Mulatságokban gyakori volt, hogy az ilyen személyeket pálinkáért, borért beszéltették, s a talányok megfejtõit is hasonló javakkal jutalmazták. Kiadónk jelen kötetével igyekszik hozzájárulni a hagyományok megõrzéséhez, amikor közlésre bocsátja a magyar folklór legszebb, legérdekesebb találós kérdéseinek gyûjteményét. Ez a gyûjtemény még korántsem teljes (egyetlen gyûjtemény sem lehet az), s elsõsorban erdélyi anyagokból válogattunk. Hogy a mûfaj nem halt meg hanem ma is élõ, szüntelenül változó, az abból is érzékelhetõ, hogy olyan tárgyak is szerepelnek a kérdésekben, mint pl. a fényképezõgép, a telefon, az autó, a villamos stb. (igaz, ezek már százéves múlttal rendelkeznek). Kötetünkben az egyszerûség kedvéért nem csoportosítottuk tárgykörök szerint külön-külön a kérdéseket, hanem azokat mintegy listaszerûen soroljuk fel. Ez alkalmasint még izgalmasabbá is teheti a kérdések megválaszolását, de a figyelmes olvasó nyilván észre fogja venni, hogy azért vannak némi összefüggések az egymás után következõ kérdések között. Gyakori, hogy a találós kérdések szójátékon alapulnak. Szóbeli mûfajról lévén szó, ezt írásos formában nehéz visszaadni: pl. "Mi a libatonátusz?". E megtévesztõen latinos hangzású szó megfejtése: liba tón átúsz. Sok találós kérdés rigmusos formában rögzült, ilyenkor

ragaszkodtunk a versszerû tördeléshez. A találós kérdések minden esetben kérdéssel zárulnak, mi azonban feleslegesnek tartottuk a rengeteg, egymást ismétlõ Mi az?; Mi ez?; Ki az? kérdést kiírni, s csak a törzsszöveg, a leírás ismertetésére szorítkoztunk. A válaszokat a könyv végén közöljük. Jó szórakozást kíván: a terjesztõ. 1. Véren megyen, vért viszen, benne meg egy csepp sincsen. 2. Vízen megyen, vért viszen, benne meg egy csepp sincsen. 3. Se ajtaja, se ablaka, mégis négyen laknak benne. 4. Miért néz hátra a kutya, amikor kergetik? 5. Melyik ló repül? 6. Ha lefelé megy, fölfelé áll, ha felfelé megy, lefelé áll, ha befelé megy, kifelé áll, ha kifelé megy, befelé áll. 7. Miért kacag a patak? 8. Miért bõg a tehén? [9. Mi az abszolút lehetetlen? 10. Milyen kõ van legtöbb a folyóban? 11. Milyen fa van legtöbb az erdõben? 12. Melyik a legújabb favicc? 13. Egyszerre indulnak, egy sebességgel haladnak, mégsem éri utol egyik a másikat. 14. Földobják, fehér, leesik, sárga. 15. Miért varrják föl a gombot a kabátra?

Két élõ közt élettelen nála nélkül kényelmetlen. Vérvörös a felkelése. Nyakra teszik. 25. . tûzpiros a lefekvése. 19. mellre fekszik. szép piros az ajakuk. szent örömet hirdetnek. a szabónál igen kapós. mégsem megy dolgozni. szúrnak. 26. leveleim hegyesek. menyasszonynak igen. a majomnak kétfeléál. a macskának csak elöl. 23. Van varróár. vízár. 21. nagyon kemény a kis csõre. Reggel fölkel. amelyikben jó vagy rossz bor áll. mint a kis szegek. január. Feje gömbös.16. 22. többen járnak. nincs teste. 27. teste szúrós. Gonosz madár biz õkelme. február. napsütésben fekete. kötözgetni nem szeretik. fagyos szél sem bír velem. ha csirkét lát a kertekben. Hegy tetején születtem. Võlegénynek nincsen. s verselnek. és olyan ár is. Fehér ingben kis fiúk. Veled megyen. elviszi azt nyílsebesen. este lefekszik. és jó száraz fakeze? 18. 17. 20. Melyik ácsnak van vasfeje. 24.

számuk két tucatnak fele. 35. négy idõjós is van benne. nyáron hideg. 30. Nagy meleg után érkezik. Ismerek egy szép kis házat. ha szemedbe száll. de nagyon szúr. tenger. kis Jézuskát dicsérik. Van közöttük angyal is. . széllel keveredik. leszáll. pusztítja az életet. de nem szereted mind õket. Ha kinn van. vízzel. benne lakik a kis állat. 32. 38. s mind testvérek. Állandóan szép vagyok. a házikót leteszik. ha benn van. zörögni kezd termése. három király is. Heten vannak.28. csak azt. sírsz. 34. de büszke biz nem vagyok. elalél. ismered is nagyon õket. Hosszú idõ szülte õket. bemegy. 29. kettõ. rám Jézuska mosolyog. 36. Hosszú száron ül egy virág olyan. a juhásznak igen kedves. folyó vizében találod. 33. karácsonykor ragyogok. 31. Felhõben születik. mint egy színes tojás ha lehull a levele. amelyikkel jót pihenhetsz. fölszáll. Télen meleg. Szép a virága. 37. kimegy. földön él. s ahová csak elmehet. nevüket is jól ismered. ha meleg éri.

pedig életemet eloltja a szellõ. se feje. korán nõ a bajusza. megöl engem. Kerül engem minden. hogy elmúlt a meleg nyár. kikerget mindenki. egyedül áll. csillagnál is talán. Ritka vendég a föld felett. ha megjõ. tudjátok is. 39. pedig nincsen szárnya. még a kis szúnyog is fordít nekem hátat. S noha semmi rosszat rám nem bizonyítanak. fáról-fára jár. kár. se lába. Tavasszal. Ragyogó szépség volt az én édesanyám aranynál is szebb volt. ha ember. kár. szinte repül. 44. felismeri helyét. és semmirekellõ. Hosszú száron zöld baba. Aki nevemet kimondja. 46. 47. jöttét lesik az emberek. Rajtam nincs ragyogás. nem árt neki semmi. és a babát kiveszik.a réten nincs nála nagyobb úr. mondják. olyan félénk. 40. Se csontja. ahol megjelenek. mint a madár. ha feltûnik az égbolton. sokan sírva szidnak. mint az õzike. se csõre. gallyakból rakja nagy fészkét. ha állat. 41. gyakran mondja kár. Erdõben él. 45. Erõs vagyok. de egy állat bizony szereti. mindenki nézi boldogan. 43. se húsa. Ismerek egy madarat. Miért vesz az ember új kalapot? . 42. hol lakhat. nem is szeret senki: ha a szobában vagyok. csak négy ujja meg a hüvelykujja. egyszer aztán szétfeslik.

minden reggel kinyitják. Két keze. amit nem esznek. Milyen fa van legtöbb a piacon? 62. Éjjel-nappal ágyban van. körme meg huszonnégy. hanem elkövetnek? 63. nappal meg üres. 52. Melyik étek az. Mi hasonlít legjobban az ülõ macskához? 55. úton halad. Ki látja a saját szemét? 60. Ki az. Éjjel tele van. Nappal tele van. Mi megy a feje tetején? 64. Kicsi házikónak két világos ablakát minden este bezárják. Miért viselnek a molnárok szürke kalapot? 51. és még a kalapját sem veszi le? 50. aki háttal ül a királynak. 57. s mégis csak négyen jár. Úton megy. két feje. 53. 58. szeme négy. Füle négy. hat lába. Mit vesznek legtöbben a vásárban? 61. Melyik királynak legnagyobb a koronája? 49. Meddig van a patkó a ló lábán? 65. hol lassan megy. négy szeme. mégsem alszik. éjjel meg üres. 56.48. Mi van a legtöbb a földön? 59. 54. Mit nem szabad a kovácsmûhelyben? . hol meg szalad. Mit nem szabad a patikában? 66.

késsel megyek neki. Milyen sóba temetnek? 71. csörög. Melyik kosnak van falába? 79. Tizenkét vadász elment vadászni. 82. harminckettõ. Mikor zenél a ló farka? 78. Minek esszük meg a haját? 74. ha leesik sárga. Sok szeme van. Ha feldobom: egy. Ha feldobják. mégsem melegszünk . fehér. Meg is sütik.67. Egész határt átéri. 72. 83. mégis egy tyúk átlépi. Minek esszük meg a belét? 73. Mi hiányzik egy jól elkészített csizmához? 68. 69. 84. Hol van az ökörnek legtöbb húsa? 77. mégsem eszik meg. Milyen ekével szántanak elõször? 85. Hogy hívják a románok a talicskát? 81. ha leteszed. Hogyha éhes vagyok. Melyik várban nincs katona? 75. Hogyan lehetett ez? 80. 87. meg is fõzik. csörög. mégis tizenegy ruca elröpült. ha leesik. Ha fölveszed. 70. Télen-nyáron fût. Hogy hívják magyarul a macskát? 76. Kiki a magáét meglõtte. mégsem lát. Mi nélkül nem lehet felszántani? 86.

Kicsi golyó vékony száron. 90. mint a körte. mikor fát farag? 91. hogy az rögtön eleresztette az egy lábat. finom. Mit csinál az ács. nagyobb a királynál. 96. Mi lenne nagyobb egy akkora sarkantyúnál. 101. Hogy lehet az? 95. s úgy megdobta vele négylábat. úri méltóságban ablak nélkül csinálatlan házban. s kétlábtól elvette az egy lábat. Volt egyszer egy háromláb. jaj de jó: kis gyermekeknek is való. magos palotában négyfelé szobája. Kisebb az Istennél. ki nem jössz onnan. mint a világ? 92. Kapuján. azon volt egy kétláb. Jaj. 89. 88. Király ül a házban. 98. lúd tolla szántja. Négyen laknak egy házban. s mindegyiknek egy-egy jutott. ha bevisznek. 100. de édes. piroslik a lombos ágon. 99. kétlábnak volt egy egyláb: odajött négyláb. Olyan. 97. Erre kétláb felkapta a háromlábat. Kiment a pap lányostul. Találtak három almát. Melyik fát nem rakják a tûzre? 93. mégsem körte. Két lelkes közt lelketlen. a rektor feleségestül. Mikor van a molnár fejetlen a malomban? 94.meg mellette. Ember hajtja. . édes.

Ha földobják zöld. Mi nem terem haj nélkül? 109. 106. de kopoltyúja nincs. 111. Boton van a kalapja. piros. 107. egy kis házikóba beleül. Milyen fa nélkül nem lehet el az erdõ? 115. 104. 105. de nem alszik. szúrós tövis között terem. felveszem. 113. Kerek. s a sírba mégis beteszik. tû benne sosem volt. Zöld istállóban fekete tehenek piros szénát legelnek. Milyen levél van legtöbb az erdõn? 116. mint a labda. Karcsú termetû virágom. lefekszik. mondd meg hát. kisebb része földön marad. de nem lát. Rétes. tõled várom boldogságom. szálkája van. 112. mint az alma. de nem béles. Mi után érik a búza? 114. ha látom. mindig fut. Folt hátán folt. Van egy virág. kóstoltam: nem édes. 108. Hajnalpiros a levele. hogy mi a neve? 117. Mi terem mag nélkül? . jól ismerem. piros. 110. fel nem veszem. Nagyobb része mennybe szalad. Ha nem látom. 103.102. Szeme van. Mikor egészen elkészül. Míg él. ha leesik. holta után mindig lop. ezren ülnek alatta.

édes a gyümölcse. Kézbe se foghatod. Melyik fa nem ég meg a tûzön? 122. kanál füle. Miért fut a nyúl a partnak? 133. bõrnadrág. Melyik füvet ismeri a vak is? 119. csomó. Melyik disznó nem volt soha malac? 137. Miért nyúl a nyúl? 129. végestelen-végig csomó. Kerti kukucsi. pedig fa a neve. Lyuk. Hegyen megyen. Miért nincsen csizmája a rókának? 126. 123. 121. Melyik oldalára esik a nyúl. 127. lyuk. Miért szalad a nyúl az úton keresztül? 132. Hogyan jár a farkas legtöbbet? 125. ha meglövik? 135. Hányat lép egy veréb esztendõn át? 136. völgybe vág. végestelen-végig lyuk. Mi pirul holta után? . Mikor van a nyúlnak fogfájása? 131. tûzre se rakhatod.118. Esztendõs nyúl mibe megy? 128. mezei tacska. csomó. Mit csinál a nyúl. Hol kaszálják a szénát? 120. Mikor örvend a nyúl? 130. mikor a hegy tetejére ér? 134. vízi bubucsi. maga a mészáros. 124.

amikor esik az esõ? . Mi nem lesz vizesebb. Hogyan esik az esõ? 151. Én a vitézeknek mind elõttük járok: nagyobbakat magamnál meghánykolódtatok. Nemes állatoknak orcájára szállok s nagy. 143. nádnál vékonyabb. Melyik a legkisebb hal? 139. nap felkapja. Toronynál magasabb. Mi megy át a vízen árnyék nélkül? 147. nap felvette. Milyen kõ van legtöbb a vízben? 146. takarom. reggel nézem: bársony. Ágazik. 154. Miért esik az esõ? 152. bogazik. gyepen jöttem. Este tûröm. Úton-útfélen úrfiak ugrálnak. 149. ha vízbe esik is? 153. hold meglátta. Mit csinálnak a városiak. Melyik tóban nincsen víz? 148. hegyes tõrömmel mindenkit megszúrok. arany gyûrûm elvesztettem. 141. 140. Gyepen mentem. 144. Hold elejti.138. mégsem virágzik. ami az ágyában soha meg nem nyugszik? 145. Melyik a legerõsebb állat? 142. 150. Mi az.

Kerek istenfája. Melyik úton nem járt ember még soha? 163. van rajta 12 ág. szép tizenkét ága. 156. Úton megy: nem porzik. Melyik esztendõben volt három hét? 168. jön valaki láb nélkül. mind elázik.155. Mikor volt egy esztendõ három hét? 167. Van a világon egy körtefa. Ötvenkét virágán három arany alma. A nagy méhkas sûrûn rajzik ha nap süti. Jönnek madarak szárny nélkül. fényes születésem. Száll a madár szárnya nélkül. 161. Két hét. Tiszta. Melyik ostor nem szól. Mit nem teremtett Isten? 169. Jön a király napkeletrõl. egy pint bor az ára! 165. Aki kitalálja. Ki tud mindennap láb nélkül felkelni? 160. mind megeszi szája nélkül. 158. hány hét? 166. 365 levél és 3 nagy körte. Hány font a holdvilág? 162. a fára ül lába nélkül. 164. Vízen megy: nem habzik. s mégis legjobban fáj a helye? . mind megeszi száj nélkül. Szép tizenkét ágán ötvenkét virága. 157. licskes-lucskos temetésem. 159.

Melyik a legtüzesebb ló? 186. Rongyos csárda. Úgy öleli. jöjjön ki. ha be van zárva? 176. Nekem is van. Lehet-e egy lovon hét patkó? 177. Melyik ló vág? 185. Csaplárnénak így adja fel a szót: Látott-e már egy lovon hét patkót? Ha nem látott. Rendesen hány patkó van a lovon? 178. másik kettõ csizmámra van verve a hetedik magam vagyok. Mi megy be elsõnek a templomba. Melyik ló eszik parazsat? . Foga van. most láthat: Négyet visel ez a nemes állat. 181. Egy kis vas a házat õrzi. Hol nem volt még az Isten sem? 171. neked is van. Életem elején nagyobb vagyok nálad. életem delén kisebb vagyok nálad életem utolján nagyobb vagyok nálad. 174. 172. Miért állítják a kályhát a szobába? 182. Melyik lón járunk? 180. el sem tudja ereszteni. két oldalán ajtó.170. 173. 175. nemde? 179. oda rúgtat pej paripán Patkó. télen meleg. kertben a karónak is van. Nyáron hideg. Melyik sóban tartanak vizet? 184. mégsem eszik vele. 183.

200. Mikor van élõ ember fej nélkül a szobában? 190. Az esõ nem esik bele. Hegyén hó. Milyen kos jár két lábon? 197. Mit tud legjobban a néma? 193. Fülén fogva emelgetik. 192. Melyik ár szúrja sarkantyúval oldalba a lovat? 202. a hó sem. Miért harapott Ádám az almába? 196. mint elé. Mi megy keresztben a templomba? 194. Melyik nõben kel kenyér? . kettõ a nyaka feneke is kettõ van alatta. A huszár melyik oldalról ugrik a lóra? 201. mindennap már lefelé. Két szomszéd sosem látja egymást. Hol virágzik a bor? 195. Melyik ár a legnagyobb úr? 203. völgyében hó. Szeme négy. 188.187. körme pedig huszonnégy. 204. mégis mindig nedves. Többet hátra. Mit csinál az ember legelõször reggel. 191. mikor felkel? 189. Melyik réz nem ásvány? 198. Melyik nõ férfi? 199. malmában egy kõ se jó. Kettõ a feje. füle négy.

206. Miben hasonlít a cipõ az órára? 221. hús a dugója. Hol szegik meg a kenyeret? 223. Milyen cipõn nincsen bõr? 220. Melyik tóból csinálnak ruhát? 222. 208. Mi szemembe ment. vizet iszik. Ha simogatom. fehér. ha szorongatom. 209. Hány tojást ehet meg a nagyevá éhgyomorra? . megpofozzák. Melyik ács fõz? 214. amit fogok. Ha vize van. megrágjátok. Melyik ács dolgozik vassal? 215. Melyik ács van vasból? 213. megsütöd és megeszed. vonja a munkáját. Milyen fát használ a cipész? 217. Melyik áccsal fõzetik meg az ebédet? 212. szeme közül kiesik a kicsinye. Éles foga fát eszik. kiveszed. *224. sárga. és mégis idõben elkészül vele? 216. bort iszik. Milyen vár van a víz alatt? 218. Melyik telet csomózzák meg? 211. 219. Telerakják. ha vize nincs. Sok szemem van. Ki húzza. 210.205. mégsem látok. Kívül ripacsos. belül sima. 207.

Egy terített asztalon van kés. magát mórikálja . Milyen ételt fõz az új feleség legelõször? 228. mégis sózni kell. villa. Akármilyen sós vízben fázik. amikor eszik. Amott megyen mórika.225. Melyik ló a legtüzesebb? 237. Mikor kukorékolt a kakas akkorát. Melyik a leghosszabb? 227. Meddig tart. Melyik a legerõsebb ital? 230. hogy minden állat meghallotta? 243. Melyik paripának nem kell eledel? 236. Melyik ló ég? 235. Melyik árnak van nagy füle? 234. Milyen kör lát? 238. hogy egyszerre csak egy birka mehet át. míg átmegy a hídon a nyáj? 239. Egy juhász a nyájával egy patakhoz ér. 226. Miért hunyja be a szemét a kakas. Melyik ló van a szobában? 233. ahol olyan kis híd van. Mit csinál a kakas. A tarka lótól miért nem szednek vámot? 232. amikor kukorékol? 242. Melyik hordóba nem lehet bort tölteni? 229. kanál. amikor egy lábon áll? 241. Hogyan repül a tarka tyúk a fára? 240. Melyik oldalán van legtöbb szõre a lónak? 231.

254. 250. Melyik kakasnak nincsen taréja? 245. Az egész világot átéri. mégis egy tyúk átlépi. örökösen kergetik egymást. Ha felveszik. akár hátulról olvasom: ugyanaz. 255. mit sem ér. Mi hasonlít legjobban egy fél szalmaszálhoz? 248. mezõn hízik. Akár elölrõl. 244. Ha betoldják. de soha sem mozdul ki a házából. Hogy írják a száraz füvet öt betûvel? 246. Sokszor száz a szeme. Mikor megy a hegy a nyúlnak? 261. Melyik almát nem esszük meg? 247. 249. hetven a kapcája. mégis lyukas. Meddig szalad a nyúl az erdõbe? 259. Milyen ekét használt az elsõ földmûves? 253. Miért szalad a nyúl a hegynek? 260. de sohasem érik utol. de sohase lát vele. 256. Van négy testvér. 251. Erdõn vágják. Vadonatúj. Hogy lehet egy nyulat négyfelé hajtani? . A földmûvesnek nagy szüksége van rá. Mikor fél a nyúl? 257. ha meglövik? 258. hallgat. sír. ha leteszik.fekete bársony a szakálla. 252. Mire esik a nyúl. Mindig utazik.

mégis kúszik. leszednek a lábamról. Kinek van sok szeme. s magát mégsem látja? 267. ahol péppé gyúrnak. Majd jól meggyomroznak. Melyik ágyban nincs párna? 277. Míg éltem. Egy kalap alatt ezren is vannak. mikor már nagy vagyok. 273. lába. farka van. hány marad ott? 266. Ilyen gorombaságok mellett mégis én vagyok a leghasznosabb. Erdõben-berdõben fekete picike. de nem alma. jaj. de nem egér. Mi illik legjobban a görbe fához? 268. Azután kést tesznek a torkomra. Négy galamb van a háztetõn. húszat költ. 274. 270. Elõször eldobnak. jaj. holtam után a templomba jártam. tûzbe dobnak. végre sötét üregbe jutok. Mindenütt gorombán bánnak velem. Nincs keze. Nekem olyan kisleányom van. 264. ezután lapátra tesznek. Fehér. Majd agyba-fõbe vernek. féltem. Melyik vas fut? 263. 269. 271. százat repít. . ez sem volt elég: porrá morzsolnak. Hány szem borsó megy egy zsákba? 272. Melyik lánc virágzik? 276. Egyet lelõnek. Egyet tojik.262. hogy a szemén nõtt a haja. Milyen ár repül? 265. 275.

. Pénzem van. mégsem fárad el. 283. élõket hordozok. Hogyan lehet két almát egy kalap alá tenni úgy. 285. és fekete emberek lakják. Melyik nád folyó? 289. hogy nem emeljük fel a kalapot? 281. zöld a nadrágja. Míg él. hogy meghaltam. nem tudom. Mindig fut. falun vágják. 280. bogazik s mégsem leveledzik. megyen. Se nem adok. s élõk felett járok. furkó a feje. Erdõben terme. Míg éltem. Fut. Kívül zöld. Kívül kék. és ha vízre kerül. 291. 287. 279. Mi az. Hány lencse megy egy literbe? 284. ami tûz nélkül forr? 286. hanyatt fekszik. se nem veszek. ágazik. úszik. Zöld a lába. Milyen mély a tenger? 290. Mikor legjobb apró halat enni? 292. 293. élõket tartottam. belül sárga és kemény 282. meg sem áll. Feketén megy be a konyhába. fel sem áll. 298. meg sem gazdagodom. holta után szaladgál. belül piros. mindig áll.jaj! 278. és vörösen jön ki.

rí.294. ennek van 12 ága. Van egy fa. Hol van a világ közepe? 300. 310. 302. Mikor múlik leglassabban az idõ? 305. Melyik szak világtáj? 301. derekában vér nincs. Rí a ruca. Jár és nincsen lába. Melyik árban sok az ember? 308. Hány nap a világ? 299. 311. minden ágon van 4 fészek. mért rí. Úton-útfélen úrfiak ugrálnak. Miért megy a rák hátrafelé? 296. rí. Aki kitalálja. egye meg a fél lábát. Melyik órának nincs rugója? 304. Mikor beszél a juh a lóval? 313. vályújában víz nincs. minden fészekben 7 fiók. Mi a hasonlatosság a vadász és a . Milyen sárnak örül a gyermek? 309. Melyik hónapban eszik az ember legkevesebbet? 307. 295. 297. üt és nincsen keze. Jobbra-balra mutat és nincsen keze. Vízbõl lett és vízzé lesz. 303. Mikor lehet a vizet szitában hordani? 298. de nem tudja. Ki a legjobb festõ? 314. Mikor van Nagyszombaton nagypéntek? 306.

Ha nem fürdik. Nem fa és mégis sok a levele: szép mesével és verssel van tele. Hány betû van a bibliában? 317. 323. gonddal vetik be. 321. kisebb lesz. A karját örökösen kinyújtva tartja. fehér. Melyik szó lesz rövidebb. Milyen ár nem káros? 328. Lúd szántja. Hogyan szállítja a búzát a malomba? 326. Melyik ár nagyobb. Meddig tartott a száz éves háború? 327. ha elvesznek belõle. ember hajtja. mégsem fárad el. Melyik tû nem szúr? 319. Mi nagy van Napóleonban? 318. 324. Egy falusi embernek van száz zsák búzája. Két vonallal csinálhatod. 22. ha három betût hozzáteszünk? 320. vagy magamagával megszorozzuk. ugyanaz az eredmény? 325. 330. fekete. mint öt? 329. 331. Miért esik az esõ lefelé? 332. Miért nem eshet az esõ három nap . Hány betû van az ABC-ben? 316. Melyik az a szám. ha fürdik. nagyobb lesz. de csak egy szekere.kincskeresõ között? 315. templom tornyán is láthatod. Ha tesznek hozzá. amelyet ha kétszer veszünk.

s ablakon. 337. A palotában volt egy nagy fa. nem ázik.. minden ágnak volt harminc ágacskája és minden ágacskán volt egy fekete meg egy fehér cseresznye. fagy éri.. a fia már a háztetõn nyargalászik. mégsem fér a házba. Ahol járok. 336. 342. Vízen megy.egymás után? 333. Szegény parasztember mindennap lát . 335. mindjárt meghal. Annak a fának volt tizenkét ága. Nagy hidegben soká élek. ki is szeretné a. 343. mindjárt megmar. körülötted és benned: azonban még nem láttad. az épített egy nagy palotát. mihelyt megmar. nem fázik. Hogyan esik a hó? 340. 341. Ki tud minden nyelven beszélni? 338. pedig nincsen szája. dörömbölök: ajtón. Fúj és fütyül. 339. azt sem tudom. esõ veri. 346. nem zuhog. Mihelyt meglesz. S ezért senki nem is szeret.? 344. Az anya még meg sem született. Melletted. Mindörökké barangolok. Volt egyszer egy építõmester. Miért áll a templom a faluban? 345. vigy szobádba meghalok. nem suhog. Két krajcár az ára. hol lakom. Mikor van világosság? 334. sáson megy.

sem kint nem vagyok? 349. se bent. milliónyi folt rajta. 357. Mikor nézik az emberek legtöbbet a napot? *363. Mi az. körbe jár. Miféle ló van a szobában? 353. 358. se lent? 354. 356. de nem ehetõ. Körbe forog. Mindig süt. királyok. Milyen távolságra van a Hold a Naptól? 365. nem lesz vizes. 359. 355. 361. mégis jó helyen van. mégse melegít.olyat. 360. 347. mégse szédül el . nem lesz sáros. Szegényt és gazdagot egyformán melegít. 351. Aranyalma fenn az égen. Isten sose lát olyat. belül is van. Láb nélkül kel minden reggel. Hol vagyok. se fönt. Kívül is van. ha sárban jár. 362. Ha vízbe ér. ha sem bent. mégsem eszik tésztát. Mi van legmagasabban a faluban? 348. Mikor bámulják feszt az emberek a napot? 364. császárok ritkán látnak olyat. Melyik tó van fából? 352. ami nincs se kint. Melyik tó van a házban? 350. Kifli. Mindig szépen világít. Nagyapámnak nagy inge.

Van egy fa. 376. Van egy fa. felhõbõl jön. 374. a másik gyümölcsöt terem. minden ágán három fióka. Hogy esik az esõ? 379. az egyik kizöldül. se feneke. Milyen a Föld. 377. annak van négy ága. 366. 372. Se oldala. a harmadik hervadozik. . mikor esõ esik? 367. ötvenkét ágán ötvenkét virága. Két vége hideg. Tizenkét gyermeke van egy anyának. Mit csinál a föld. Hold elejti. a közepe meleg.sose. mikor esik az esõ? 368. alul csobog. mégsem folyik el. mikor esik az esõ? 382. 373. *378. egymást kergetik. nap felkapja. Eleje is tél. onnan hamar visszatér. mégis megáll a víz benne. 371. Hideggel jõ. Felül kopog. a fának ötvenkét ága. hátulja is tél. Fekete kancsóból kiömlött a tej. folyva folydogál. Mit csinálunk. földet ér. Négy ága van egy fának. 381. hideggel megy. a negyedik szárazon áll. mikor a vízbe hull? 380. együtt sose járnak. 369. 375. 370. Mi az. ami nem lesz vizesebb.

mikor járok.383. csak nappal. o megy. se lába. 388. Fehér szõnyeg egész földön. õ is áll. 392. vetésnek takaró. 40 387. Se keze. 395. Gyökere felfelé. õ is áll. de éjjel nem látom magamat. Melyik víz a legnagyobb a világon? 385. Tavasszal a patakban mi szólal meg legelõször? 396. Vízbõl lett és vízzé válik. Mellém szegõdik. nem itt szövik. mind megeszi szájatlan. hegye lefelé. 386. 399. Hideg napon virágzik. de meg nem szólít. 397. 391. Mi marad a hó után? 394. Mikor állok. Hideg pillangó. Születése csillogó. Mikor a nap megy. 398. . temetése locsogó. Fehér asztalterítõ ellepi a földet. 41 . Ezer kis lepke szárnyatlan. Éjjel-nappal járok. meleg napon elázik. az égbõl jön. 390. jön valaki lábatlan. 389. 384. 393. õ jön. mikor a nap jön. Árnyékban hiába keresel. mégis fütyül a világra.

se lába. de soha . 413. Mi nélkül nem lehet menni se erre. Dorombol. hogy nem zörög? 417. Hogy lehet. Aki a nevem kimondja. Meddig nyúlik a fa árnyéka? 402. se arra? 401. azonnal megsemmisít engem. Meddig rövidül a fa árnyéka? 403. Miért csobog a patak? 418. 415. 414. 406.400. 40'7. Neve van. Ha vizet iszik. hogy egy férfinek nõ az árnyéka? 404. Egy nyelven sem tud. mégis felmegy a padlásra. Künn is van. teste nincs. Alig van meg az apja. 408. mégis éhen hal. Fekete bika vörös nyelvét nyújtogatja. 412. 411. mégsem lehet megí ogni. ha kérdezed. Folyton eszik. hátán van már a fia. Két testvér epekedik egymásért. 416. Mi megy át úgy a szalmán. mégis minden nyelven beszél. visszakiált. õ is hallgat. Elöl világosodik. hátul sötétedik. benn is van. de nem macska. 405. 410. Ha hallgatok. meghal. Se keze. Nagyot kiáltok. 409. megfelel.

Mikor legnehezebb a tyúk? 436. 420. tónak csak egy van.nem találkoznak. disznó orra fúrta. feketébe végzõdik. Kicsi fehér házikó. Miért van a tyúknak hátul a farka? 435. nyáron hidegebb. 430. pataknak kettõ. Miért bújik ki a csibe a tojásból? 432. Mikor van a tyúkon a legtöbb toll? . 42 43 425. Kicsi. kimászik a kiscsikó. Folyónak. 431. van két lába. Mi van az üres pohárban? 427. Mit szívunk legtöbbet a pipán? 429. Minden üres fazék teli van vele. Elpattan a házikó. 424. 423. 428. Ló lába fúrta. sárga. Mi van a tó körül? 422. 419. Feketébe kezdõdik. Feketébõl indul. kerék talpa gyúrta. Van-e száraz kõ a tenger fenekén? 426. mégis kéknek mondjuk. 421. feketébe ér. Hány fekete tyúk van a faluban? 434. Mikor csipog a csibe a levegõben? 433. Télen melegebb. benne van a kiscsikó.

437. Mikor van a tyúkoknak ünnepe? 438. Elmentem a vásárba, vettem olyan valamit, hogy az egész vásári népnek jutott belõle, mégis a javát én ettem meg. 439. Kinek van a legnagyobb zsebkendõje? 440. Kiknek a kakasa szólal meg a faluban a leghamarabb? 441. Mikor kukorékol a kakas legkevesebbet? 442. Csont a álla, bõr a szakálla, õ a világnak prófétája. 443. Tarka fõn piros kalap. 444. Miért kakast tesznek a ház tetejére dísznek, s nem tyúkot? 445. Alig van már február, s õ tavaszról kiabál. 446. Egy hasít, négy feszít, kettõ hallgat, egy fityinkázik. 447. Egy szánt, kettõ nézi, kettõ hallgatja, négy tartja, egy hajtja. 448. Egyet hajtottam a csordába, ötöt hoztam haza. 449. A család ebédel, az asztal mozog. 450. Elöl megyen médula, keze, lába cédula. 44 45 Szõr maga, szõr nadrágja, reszket elöl a szakálla. 451. Lábon járó párna, gúnár úr a párja. I ...,.... 452. Mikor lúd a lúd? 453. Milyen a bornyú, mikor megszületik? 454. Kettõ nézi az eget, négy nyomja a földet, s

egy hajtja a legyet. 455. Kettõ nézi az eget, négy tapossa a földet, négy fizeti az adót. 456. Elöl villa, hátul seprõ, közbül pedig szénatartó. 457. Elöl van a bólogató, középen a szénatartó, hátul meg a hajtogató. 458. Van egy kutam, kutamnak négy csorgója. 459. Négy édestestvér egy helyre vizel. 460. Melyik szénatartó jár az úton? 461. Mikor a legnehezebb a tehén? 462. Mikor legnehezebb a tehén? i. I 463. Melyik felén van a lónak a legtöbb szõre? 46 '''','~i 464. Melyik ló nem eszik abrakot? 465. Az újonnan felütött patkó meddig áll a ló lábán? 466. Melyik hónapban botlik legkevesebbet a ló? 467. Meddig lehet elmenni egy jó lovon? 468. Meddig lehet elmenni egy döglött lovon? 469. Úton megyen kipe-kopa, hátán ül a ginye-gonya. Füle négy, szeme négy, körme pedig huszonnégy. 470. Két szõrös közt egy fitty kolbász. 471. Elöl megyen gede-guda, hátul megyen tete-muta.

472. A lónak miért kötik fel a farkát? 473. Ha egy gazdának van öt lova, azok hogyan mennek bé az istállóba? 474. Hogyan áll meg öt ló egy istállóban? 475. Mije van a lónak a farka tövétõl a füléig? 47 476. Melyik ló lát egyformán elöl is, hátul is? 477. Mindig mosdik, mégis kormos. 478. Van neki két picinyke lámpása, avval az egeret meglássa. 479. Elöl olyan, mint egy alma, hátul olyan, mint egy nyárs, négy kis bunkós boton jár 480. Mindig mosdik, sohasem törülközik. 481. Ha felmenyen, lenn van, ha lemenyen, fenn van, ha kimenyen, benn van, ha bémenyen, künn van. 482. Miért nem visznek macskát a Holdra? 483. Miért haragszik a kutya a macskára? 484. Miért hordja a kutya a szájában a prédáját? 485. A kutya miért ugat, mikor a szamár óbégat? 486. Miért nem visznek szamarat a Holdra? 487. Hegyen megyen henderi, hátán viszi kenderit. Ha nem szánnám kenderit, meggyújtanám henderit. 488. Életibe soha templomba nem járt, hótta

A holló hogy repül ki az erdõbõl? 498. Milyen madár van legtöbb a világon? 505. Zöld a mellénye. Melyik állat a legbátrabb a világon? . fekete a kalapja. A vásárba merrõl hajtják a legtöbb juhot? 490.után elmegyen. Miért hagyja el a madár a fészkét? 506. amikor az anyját szopja? 493. Melyik állat a legokosabb? 500. szürke a köpenye. Hogy jön ki a csóka az erdõbõl? 48 49 499. Ha a veréb berepül a kéménybe. Hogy jön be a szarka a faluba? 503. Hogy áll a madár a dróton? 501. Melyik a legudvariasabb állat? 495. hogyan jön ki? 496. Hogy jön ki a szarka az erdõbõl? 502. Ha száz madár van egy fán. Miért hunyja be a szemét a kismalac. Hogy hívják a malacokat? 492. piros a csizmája. hány marad? 504. 489. Miért áll a gólya fél lábon? 497. 494. s egyet lelõnek. A juhnak melyik felén van a legtöbb gyapjú? 491.

507. Állat vagyok, vízben élek, úton-útfélen zenélek. 508. Melyik az a szárnyas állat, amelyik szoptat? 509. Melyik egérnek vannak szárnyai? 510. Szeme is van, füle is van, amerre jár, kárt csinál. 511. Miért nem lehet az egeret megfejni? 512. Büdös nagyon, fekete, senki sem fér meg vele. 50 513. Elöl megyen médula, keze, lába korcsolya. Szõr maga, szõr nadrágja, szedresi bársony szakálla. 514. Mi nélkül nem tud megélni a medve? 515. Meddig fut a nyúl az erdõben? 516. A nyulat hogy hívják? 517. Négy lába van, lompos farka, te is tudod, ravasz fajta. 518. Miért nem visznek rókát a Holdra? 519. Van az erdõn egy szép tisztás. jön tizenhárom õzike. Hogy jönnek ki a rétre? 520. Melyik tûpárna tud járni? 521. Ki hord magával a legtöbb fegyvert? 522. Hátán ezer dárda, ki hozzányúl, megjárja. 523. Tûbõl van a ruhája, ha megbántod, behúzódik alája.

524. Megy a katona a várba, csupa nyílvesszõ a háta. 51 525. Nincsen vászna, amit varrjon, mégis tûje van elég. 526. Ezer tûje van, mégsem varr. 527. Erdõn bólyász csontvillával, szénát nem takar vele. 528. Amikor meglõnek egy vaddisznót, melyik felére esik? 529. Zöld mezõn fekete üstöket borogatnak. 530. Éjjeli álom-szökkentyû. 531. Fekete, de nem szerecsen, ugrik, de nem kecske, szereti a menyecske, ha nincs. 532. Melyik állat bírja legjobban a hideget? 533. Miért nem fázik a bolha? 534. Mi a legkisebb a világon? 535. Hány bolha fér egy kilógrammba? 536. A bolhát miért tartják erõs állatnak? 537. Mitõl döglik a légy? 538. Van egy állat, amelyiktõl mindenki fél, pedig utána sokan megnyalják a szájukat. 539. Fél ujjamon is elfér, mégis félek tõle. 540. Tarka, de nem virág, szárnya van, nem madár, álló napon a rét fölött száll.

541. Ki szereti legjobban a virágot? 542. Szõ, fon, de nem takács. 543. Jól szõ, jól fon, pedig a takácsmesterséget nem tanulta. 544. Falon lóg szeg nélkül. 545. Kicsi házban kicsi lakó, kihallatszik a muzsikaszó. Mind azt fújja: krics-krics-krics! Vajon ki lakhatik itt? 546. Melyik a leghanyagabb állat? 547. Fúr, farag, de nem ács. 548. Melyik állat énekel úgy, mintha sírna? 549. Sûrû erdõn suta kecskék járnak. 52 53 550. Kinyújtja a szarvát, mégse döf. 551. Szarvat hord, de nem bánt senkit. 552. Melyik ház a legkisebb a világon? 553. Hosszú, veres, likat keres. 554. Melyik állat szuszog a fülin? 555. Melyik állatot nem vitték be özönvízkor a bárkába, mégis megmaradt? 556. Ki a leggazdagabb a vízben? 557. Melyik állat ragaszkodik legjobban az emberhez? 558. Kerek, kerek, gömbölyû, " ránézni is gyönyörû.

nagy lettem. 562. Engem. 570. Piros golyó vékony ágon. mikor aztán megnõttem. 569. piros kendõ a nyakán. Kerülj. Szíve erõs. s lenn a szõrös várja. Kicsi voltam. 54 55 571. téged levágának. fordulj. neki könnyebb. Sok a szeme. . hogy mi õ? 563. nézd meg jól. hágjál rája. belül nedves. Négy testvér egy fakorsóban. 560. Mikor jó a kicsi alma? 561. ha leesik. így legyünk mi egymásé. Én is éljek. legbelül kõ. Kicsi leány ül a fán. mosolyog a napsugáron. Kívül bõr. 568. 565. Zöld asszonynak piros arcú leányai vannak. ki mondja meg. belül hús. mindenkinek nagyon kedves. engem reád ragasztanak. A fán zöld. 567. te is élj. kõjel szõrös. barna. s neked jó. Miért kapálják a szõlõt? 572. rázd meg jól. mint a kõ. 566. zöld házamból kiestem. s eggyel se lát. Illeg-billeg az ágon.559. 564.

hátuljában pálca. mégis terem. 587. Medve szereti. farkas. Fán nõ. 574. 575. 582. se gyökere. fején kalap. Kívül piros. . Kicsi fején nagy kalap. Erdei vágatokban veres húst árulnak. ember is megeszi. Se levele. fenekén szálka. fejében párta.573. 581. 576. kuporog a fa alatt. 578. róka. Kívül veres. de nem hal. 583. Kicsi törpe mennybe néz. 586. Nincsen tüze. Nincs virágja. Törpe zsidó mennybe lát. Dombon ülõ Demeternek künn a lõdörgõje. nyúl hozzá sem nyúl. ha kóstolod nagyon édes. Fehér ház fél lábon áll. se virágja. belül szõrös. hegye vörös. 579. 577. Fekete embernek zöld a furulyája. 585. pikkelye van. 580. Töve szõrös. se magja. belül hajas. mégis éget. 584.

Hosszú a lakása alul van a tûje. 597. 590. 594. Nyáron a kertben kukucskál. hogy a karóhegyre jár tojni. öltés nincsen rajta. fel is járnak. Fejében hordja a testét fél lábon áll napestig. s várom asszonyomat. Forró vízben le is. kettõt kaptam. Nagyanyámnak nagy pendelye. száz folt is van rajta. . Ahány inge van. Egyet raktam. 56 : 57 592. 598. Olyan tyúkot nevelek. rongy a szokmánya.588. Száz bolhánál jobban csíp. 589. hatan-heten laknak benne. Zöld mezõben van egy páva tojik egyet. télen a vízben bubicskál. költ kilencet. 596. Tyúkom föld alá jár tojni. 591. fejül van a füle. kettõt raktam kilencet kaptam. Csüngök-büngök karó hegyin. 593. kilencvenkilencet kaptam. azt mind magán viseli. kilencet raktam. 595. 599. Folt ér foltot.

költ kilencet. Kék a feje. Pöttyöm Panni maradt ott. 602. 606. a lányoknak nagy kedvence. majd virágja elhullott. fehér haját a földbe fésüli. de nem alma.nevel ezerkilenszázegyet. . 608. mégis megsiratom. 605. Künn a kertben kerekül. 607. de nem egér. Pad alatt baksa. mégis ezer fekete kisasszony lakja. farka van. farka van. 58 59 609. zöld a cikája. 612. ezer kicsi fiával. vékony nyakon ring feje. tojik nyolcat. Tojásforma és fehér. Zöld ürömben zöld vadréce. 603. bokor alatt tavaszt énekel. Egy háznak se ajtója. Szeretem. 604. de nem hagyma. Rózsavirág kinyílott. Piros köpenyû leány ül a kertben. pirosan szedjük. 611. piros a szokmánya. Domb tetején. 613. nevel ezerötszáztízet. de nem egér. veres a hasa. Zölden ültetjük. 600. 610. Zöld burján közt kicsi leány piros szoknya a derekán. se ablaka. Szeme száz van s fekete. Piros. 601. megeszem. vörös.

mindig áll. 62'7. Mi van a legtöbb a fa tövében? 615. Jut belõle mindenhova. 619. Virágzik. 618. levél. Füstöl. földön elhamvad. holta után szaladgál. Szakálla van. amelyik nem veszíti el sem a színét. s szeme. nem virágzik. 622. Melyik évszakban kaszálnak legtöbb szénát? 621. Melyik az a fa. Melyik növénynek van koronája? 616. Azért termesztik. földre. Milyen növény terem virág nélkül? 629. 626. de nem terem? 630. 623. sem a szagát? 617. kenyér lesz belõle.614. Kertben nõ. Miért hull le a lapi a fáról? 620. levegõbe. Melyik az a növény. de nem ágról. hogy fele szálljon a levegõbe. 628. Melyik kerti növénynek nincsen magja? . amelyiket vetik. Szakálla van. húson füstöl. nem magzik. több tízen is laknak benne. Hótta után is feszt futkos. magzik. Amíg él. s szeme. 624. sosem lángol. fele hulljon le a földre. 625.

nagy kalapot visel szegény 637. 639. Minek nõtt a szemire a haja? 636. 640. 632. Melyik tuskóban van hét lyuk? 642. szimatoló. 641. . Sûrû erdõ kupac mezõ látoktató. mint a hordó. egyen bemegy. kupac mezõ itt két halló. hogy le sem bírják szedni. Egy pajtában harminckét tehén. tátogtató. csak egy lapáttal lapátolják. mégsem lát. El se vetik. Minek van az oldalán a szeme? 635. gurul. ott két látó. Sûrû erdõ. 643.631. meg se kapálják. nyáron ruhás. Ki születik pelenkában? 60 61 634. mégis annyi terem. Sok szeme van. majd megáll. Kerek. mint az alma. szortyogtató. 638. Piros istállóban harminckét fehér ló. Zöld ruhában hosszú legény. 633. Télen csóré.

azon felül terjesz-berjesz. Hová tudom letenni. azon felül szortyan-hortyan.644. Csak kettõ van. Legalul van két karó. Tárt kapun jön. Nyakamba kapaszkodott egy kicsiny leányka. 650. Mi nélkül nem lehet enni? 646. ne is legyen. Miért tartották a régiek a bírót? 645. 653. lányom beleülhet. de ha lenne. szûk kapun jön. Akármennyit keresek. 62 ' 63 652. Bokáig érõ víz közepén állok. Ki iszik legelõbb a pohárból? 649. melegít. a harminckettõ eltemeti. a világ kincséért sem adnám. én magam nem. azon felül egy hordó. 655. hidegít. Piciny házikónak két világos ablaka minden este betáblázzák. Fiam beleülhet. 656. Hány foga van egy hetvenéves öregasszonynak? 648. A nyelvnek hány íze van? 651. . hogy szárazra kerüljön? 654. azon felül illancs-pillancs. de a világ sízrû kincséért oda nem adnám. minden reggel kitáblázzák. azon felül sûrû erdõ. 647. azon felül tátom-bátom. Nekem nincs.

. 660. 659. az baj. Ot karóval eszem azt. Völgyben tó. 658. a két szõröst összetegyem. mint tegnap este. s a négy letejel. hegy alatt két tó. 662. Fent haj. 64 65 672. s a golyóját hagyd benne. a két szõröst dugjuk össze. 671. este legyen. 668. Tegyünk úgy. Tíz húzza a négyet. harminckettõbõl egy se jó. A ma született kicsi leánykának mije nagyobb az anyjáénál? 667. 669. Mi az ember legdrágább kincse? 663. Tízzel szorítom. Reggel mi nyílik fel leghamarabb a házban? 661. hegyen hó. ha közepébe is jut haj. Az emberi testnek melyik a legbecsületesebb s melyik a legpletykább része? 664. lent haj. harminckettõbõl egy se jó. nem sír. A két szõröst csapd össze. Alig várom. Hegyen hó.657. Ha felveszik. 670. Mitõl kupacodik meg az ember? 665. ami az ágon termett. Az ember mivel takarja a fejit? 666.

A võlegényen mi áll lefelé? 681. Az asszony mikor másfél? 687. Mire gondol a menyasszony. Milyen levest adnak a menyasszonynak leghamarabb? 66 684. 674. Reggel négy lábon mászik. hallgat. Mit ér egy menyasszony? 682. mindjárt sír. Ha felveszik. 676. Mikor öleltem meg utoljára a szomszéd leányt? 686. 673. Mit várnak a kicsi gyermektõl és a nyolcvanéves vénembertõl? 675. miután férjhez ment? 678. A menyasszonyi ruhát ki fordítja ki legelõbb? 679. délben két lábon jár.ha leteszik. ha leteszik. Hol a legfeketébb a menyasszony? 677. A menyasszony mit enne meg legelõször. este hárman. 688. Mikor kotlik a menyasszony? 685. sír. Ki néz a menyasszonyra a legszúrósabb szemmel? 680. mégis ingyen adják. Legjobban keresett áru. mikor átlép a templom küszöbén? 683. Meddig megyen az ember sorsa felfelé? .

amikor más lefekszik. Kinek tud elfújni a szél a lába alatt? 695. Hány tojást tudnál éhomra megenni? 706. Mi utazik a legmesszebb. . holdsugárba. Akkor kel. a férfinek életibe csak egyszer kötnek. 691. Az asszony minden reggel köti. Hova üti az asztalos a legtöbb szeget? 67 697. Ha felöltözöm tiszta ruhába. Ki hintázik egyágú hintán? 694. 690. Miért kísérik ki a halottat a temetõbe? 692. s mégis leghamarabb ér oda? 698. Miért halászik a halász? 699. A hunok királyát így temették el: napsugárba. Hány tojás fér az üres gyomorba? 707. Mit mond a pap legutoljára a templomban? 701. A magtalan embernek mikor veszik hasznát? 693.689. Meddig megyen az ember az úton? 702. Milyen három dolgot nem jó elsietni? 696. Mit tölt a kocsmáros legtöbbet az üvegbe? 705. sötét éjszakába. mit csinálok vele? 703. Honnan nem lophat a tolvaj? 700. Mi lágyítja meg az embert legjobban? 704.

Miért koccint az ivó ember? 712. aki fenn van a fán? 711. Melyik a leghaszontalanabb lyuk? 720. Mikor habzik az asszonynak a lába között? 721. mit csinál legelõbb? 714. Mi nélkül nem csinálhat patkót a kovács? 717. Hogyan köszönti egymást két pápa? . Mit kell csinálni. Mit csinál kétszáz arató egy nap legtöbbet? 719. hogy a kenyér ne égjen meg a kemencében és az ember ne fulladjon meg a vízben? 68 69 723. A török szultán miért kötötte meg sárga kötõvel a nadrágját? 713. amikor beviszi a házba a menyecskét? 718. amikor fûrészel? 710. Mi áll fel leghamarabb. Melyik hónapban beszélnek a palócok a legkevesebbet? 709.708. Melyik templomban harangoznak pohárral? 715. Hogy hívják azt az embert. Mit csinál a kovács legtöbbet? 716. amikor a võlegény és a menyasszony lefekszik? 724. Mikor a törpe leesik a hegyrõl. Mikor csókol az ember kerek lyukat? 722. Mit csinál az asztalos. Mi van a võlegény lába között.

Hol voltál. mikor az ég zengett? 731. mégis mindég fehér. amelyikben egy szó sem igaz? 738. Hogy tartja a vadász a puskáját. mégis mindig alszik. . Mi hasonlít legjobban az emberre? 732. 740. akár sárga. nem álmos. Melyik énekben van a legtöbb csont? 736. milyen lesz? 729. Milyen lesz estére a napszámos tarisznyája? 726. Ha egy néger beleesik a Fekete-tengerbe. mégis mindég aluszik. Mit csinál most a király? 727. sosem álmos. Melyik énekben igaz minden szó? 737. mikor kilõtte a golyót? 728. elszédít.725. csonttal vasat rágaték. mégis fehér. 741. amelyikben nincsen r" betû? " 735. Nem mosdik. Sosem mosdik. mikor nincs semmije? 733. bárszékembe beülék. Melyik az az ének. Melyik az a nóta. 739. Mit láthat a vak ember is? 730. Mije van a szegénynek. Mije van a koldusnak? 734. Akár piros. Vaslajtorján felhágék.

Alattam is esznek. 758. két vén fának kidõlését. 759. Hol nem szeretik a kenyeret? 747. 745. Engemet ott keressen. 744.742. hiába fõzik. Hiába rántják. Mondd meg virág. Vízen fenn marad. ág ad neki világosságot. 751. felettem is esznek. és már nem is leszel. 754. Csontban hol nõ csont? 756. . Hanyattág fektetik. keményen kiveszik. Hol terem a legjobb bor? 743. Ág ül ágon. Lágyan beteszik. Csont nélküli sárga hús. a virágnak. Hogyan csinálnak fûbõl tejet? 752. hol holt tartja az elevent. Miért nem mossák a tejet? 753. várja végit a világnak. úgysem ehetõ. Hány vége van egy kolbásznak? 750. Ág eszi ágát. Akasszanak szegre. Hol kezdik meg a kenyeret? 746. földön elsüllyed. 755. nyers hússal dömöszkölik. Hol nem törik el a szekérkerék alatt a tojás? 757. 70 71 749. Hány kenyeret sütnek egy esztendeig? 748.

kint sincs. 761. nem hagyja a kétlábú hogy megegyen a négylábú. Ki volt a világon a legboldogabb nõ? 772. 762. 760. nem vihetnénk azt. földön sincs. ami nekünk nem kell.engem is esznek. aki ajkával soha nem érinthetett nõi emlõt? 72 73 770. Mije nem volt Ádámnak és Évának.Mit esztek? . egylábú. Ki halt meg úgy. Miért kevesebb a férfi a nõnél? 768. pedig mindenkinek van? 766. Ki volt az. mert ha nekünk volna az. búzát és húst? 764. . 774. hogy nem is született? 765. Bent nincs. . Találkozik két hajó. Mikor eszik a disznó egyszerre kukoricát.Azt esszük.Azt visszük. Ki volt az elsõ vérfertõzõ? 769. ami nekünk nincsen. Hol találkozik a búza. amit eszünk. Azt kiáltják az egyikrõl: . Jézus mikor állott fél lábon? 773. amit viszünk. Ki is néz. Ki volt a világon a legboldogabb férfi? 771. a kender és a szõlõ? 763.Mit visztek? . be is néz. Ne félj. Ki volt az elsõ tolvaj a világon? 767. égen sincs.

ide is fordítom. Künn is megmarkolják. Itt is van. nyáron fûtik. Melyik ablak fagy be télen leghamarabb? 777. Ha van egy kenyér. 787. este legyen. Lyukba teszem. pedig sohasem vétkezett. 783. harmadiknak mindegy 782. Ház tetején büszkélkedik. másik alig várja. 789.775. ott is van. . Folyton-folyvást lecsukják. 779. reggel legyen. 776. 791. Mindennap nyílik. mégis künn kuporog. 788. oda is fordítom. fele a kezemben. pipájával pöffeszkedik. amelyik akkora. Ház tetején fekete tyúk füstöt fúj. Rab embernek mijét nem lehet elzárni? 781. mint a világ. Melyik és bûzlik? 780. Fele a lyukban. ház tetején pipázik. táncoltatom. benn is megmarkolják. de senkit meg nem melegít. csikorog. 790. Egyik alig várja. Öreg apó. fúj. benn is van belõle. 786. Künn is van belõle. mi nagyobb annál? 785. mégsem virágzik. Télen. 784. 778. papéknál tíz is van. Esik.

807. 805. de nem ember. Földön fa. benyomom. 802. Az iskolát miért építették? 796. mégis lesz magától 798. Kihúzom. 801.792. télen teli. agyagban étek. Erdõn vágják. 804. de nem jár. 799. kincset tartanak benne. teste van. Hol álljon az ember. Senkinek nem kell. Megvetik. Nem is féreg. Mi menyen a leghamarabb bé a házba? 793. tolla van. velem egyidõs. de nem állat. 800. jó rajta a tele tál. 803. emberek csinálják. hogy se kint. lelket tesznek belé. Van egy fiam. mindig megõrzi a házat. Erdõn vágják. de nem madár. 806. Négy lába van. . Négy testvérnek egy a kalapja. kenderen agyag. fán kender. Miért építették dombra a templomot? 795. se bent ne legyen? 74 75 794. 808. bár nem megvetendõ. Lába is van. Négy lába van. 797. zörögteti magát. Nyáron üres. falun megfaragják. nem is állat.

Kevés pénz az ára. Se teteje. 814. sötét lenne. Egy fültõbe hány szál fa menyen be? 816. mégis éhes. nyáron rá se gondolnak. 818. Kiég a bele. 822. se feneke. Fekete kisasszony fekete ruhába. 76 . ráülhetsz. éjjel-nappal mindig pipál. 823. 821. vastagot dugnak a likába. Mindent hallok. 811. Fekete boszorkánynak fát nyomnak a szájába. mégsem jár. 813. 77 a por mégis megáll benne. . mégse hal meg. 812. Kicsi fadobozban énekel a világ. Öregapó négy lábon áll. kurtát. s nem bír megállni a házba. 815. Télen dédelgetik. 810. benne vagyok. Nagyanyó ül a szobába. hosszút dugnak a farába. mégis beszélek. Fekete nagysága áll a szobába.szája is van. ha nem volna. apó szivarozik. Alkonyattól nõ a kedve. 817. mindig eszik. 809. nem kiabál. Ha elõtte állok. Négy lába van. embert nem látok. 819. 820. vékonyat.

824. Anyámasszony kiterjeszkedik. 825. ha kinevetsz. Nappal alszik. nem lát senki. ahol vagyok. és ha hozzátesznek. Fizetésem sosem kérem. hogyha elvesznek belõle. Mindig áll. 831. 78 828. Éjjel-nappal mindig járok. de mégis egy helyben állok. Növekedik. mégis jár. Ahogy jövök. lát mindenki. 827. Miben hasonlít egymáshoz az óra meg a csizma? 835. szépecske vagy. az idõt én jól megmérem. Ha rám nézel. 836. 834. Elöl fényes. Egy embernek hatvan gyermeke. mégis áll. kinevetlek. hátul fekete. A hátát a falnak dõjti s a két lábát lõdörgeti. 79 . 832. 830. 829. 833. Belenézel. apámuram beléterpeszkedik. minden gyermeknek hatvan unokája. éjjel ragyog. 826. Mindig jár. kisebbedik tõle. rád nézek.

839.837. hát egészen bebújtam. mégis másnak építem. 844. belül szõrös. hárman kibújok. Irántom-pirántom. egyen bebújok. 838. Mikor jár a juh templomba? 851. 842. mégsem apad el a teje. Kívül szõrös. Egy lyukon bebújtam. nem jó az embernek. . hogy kibújtam. azt hittem. ott is szõrös. belül szõrös ha leteszik. lefelé fordítjuk. Amikor üres. mégis benne vagyok. jön felazon. Magam építem. ha teli van. 847. Van egy tehenem. mindenki feji. magam pénzébõl. 849. 845. ha megharagszom. amit az ember a háza mellett másnak épít? 841. 848. s el nem fárad soha. 840. Négy lyuka van. Megy lefelé. mindenkié. Két szõrös egymásba ereszkedik. Jó a kutyának. három lyukon kibújtam. húsra húzzák. felfelé fordítjuk. Kinek építi a gazda a kerítést? 843. Enyém. szõrös valagántom. 846. Mi az. tied. 850. Kívül szõrös.

nyers hús addig nyomjad. 856.nyakam köré rántom. Talpon talp. Húsos uborkámat likadba dugom. Egy pár újonnan készített cipõbõl mi hiányzik? 865. Emberhússal él reggeltõl estélig. mégis az orrába nyomom a lábam. Éjjel alszik. 867. nappal jár. Ki hordja lábon az orrát? ' 855. Kinek a nyelve van a lábamon? 857. Kis hús. 854. Kinek az orra szagolgatja a lábom? 860. Kinek kötik le a nyelvét? 80 81 859. 853. 852. babám. Nem haragszom rá. Kinek a talpa nem fázik a hóban? 863. 869. ha leteszik. Kinek az orrát nyomják bele a sárba? 861. g58. Kinek tapossák meg a talpát? 862. nem zörög. 866. Ha felveszik. zörög. Mikor dugnak az asszonyok lyukba húst? . Nappal tele vagyok. 868. amíg belécsúsz. Egy jól megcsinált cipõnek milyen hibája van? 864. éjjel ásítozom.

870. Egyen bé. mégse a király bolondja. csak az öt ujja. 875. hátán hordja. mikor lapos. kettõn ki. Se csontja. Hány öltés kell egy jól megvarrt ingre? 877. egyszeribe emelkedik. 874. Egy füle van. fazékból él. rajta néha virág is van. arany haja lebben-lobban a szélben. rá ne ülj. Ha felteszem. és rá ne taposs. mikor pörge. Királynõ ül székében. miféle? 880. ha valaki közeledik. Egy lyukon bé. Mire ég a gyertya? . Kinek van a világon a legnagyobb kalapja? 872. 882. fehér öltözetében. rajtad is van. Úr ül az asztalon fehér öltözetbe.. könnye csepeg ölébe. ötön ki. Fiókban lakik. csepeg orra vére maga elejébe. Rajtam is van. 83 881. ha leteszem. 883. kígyó. akkor vagy benn. 879. 871. talpig fehér ruhában. mondd meg nekem. se bõre. 873. karika. mikor kiérsz. 878. 82 . Fehér kislány áll a szobában. Idegen zsír táplál engem. hogy aztán a láng megegyen. 876.

mennyi marad? 885. s mind megeszi száj nélkül. nyomjad a hegyit. serceg. ha egyet elfújnak. Piciny szálfa. csak egy percet. madár száll rá nincsen szárnya. Hasam a hasadon. ne sajnálkozz rajta semmit. Böcsülettel élte életét. mégse hall. nincsen ága. míg az apraját ki nem adja. egyfolytában csak lop. 895. 889. ezer lyuka . Kívül szõrös. nem ég sokat. 890. Csüngõ-büngõ ártatlan. 888. legényeknek igen kedves. 892. belül nedves. száz feneke. Kilenc égõ gyertyából. két araszt bedugom. 896. de mióta meghótt. Fogjad a nyelit. Piros kalap alatt hófehérke haldoklik. Elõbb megetetik. 897. 891. Olyan fám van. perceg. Egy szája.884. 894. Van nekem egy olyan lányom. Két füle van. aztán addig pofozzák. 893. 886. lyukam a szádon. 887. holta után lop. egy arasz künn marad. szájam a lyukadon. testem a markodba. Hasam a hasadon.

Mi lesz a négerbõl. mégis-mégis megcsókolod. Akármennyi vizet töltenek bele. mindenütt pofozzák. Üres pohárba hogyan töltik a bort? 904. 902. 905. 898. ha vízbe mártják? 906. Szegen szátyilló. Milyen lesz a fehér ember. Megetetik. egymást harapjuk. 901. ház közepén mátyilló. ha likát betömik. Földön terem. Milyen lesz a zöld törülközõ. utána meg felakasztják. s ahová csak viszik. . ha megfürdik a Fekete-tengerben? 908. 84 85 899. ha megfürdik a Fekete-tengerben? 907. Mikor otthonról elindul. s éhesen jõ haza. ha nincs mit enni. semmit sem ér. Likas edény. mégsem telik meg. Ketten vagyunk.van neki. . 900. testvérek vagyunk. megpofozzák. se rokonod. Se testvéred. kertben kátyilló. asztalon hever 909. 903. teli a hasa.

hogy maga alól kihányja a ganét. Húzom: nyomod. az nem használja. Egész fa meg egy fél. két füle összenéz. Tolják. huzigálják. Fejjel megy a házba. Zsebre vágom. Meddig megyen a fûrész a fába? 86 87 9i7. aki megveszi. Olyan lovacskám van. Aki csinálja. 919. utána megy fényeske. Haja is van. 922. annak nem kell. tokja is van. pedig hosszú. 924. rossz kedvemben mindig harapok. ha hazai elé menyen kifelé áll a szarva. 916. farkincáját megbogozzák. mint a karom. Ha kifelé menyen hazafelé áll a szarva. Jó kedvemben. 913. akinek kell. Fejjel megy mindennek. az rá sem néz. 911. 918. 9 5. Vízben fürdik. 923. azután meg fehérke. Elöl menyen hegyeske. 920.910. 921. másik meg benn. húzzák. . Egyik fele kinn. Nyomod: húzom. Õ meg mérgében fát eszik. ha akarom. 912. tolla is van. 914.

931. 934. mégse fáj. 935. fényes farkú. Toronyban húzzák a bikát. nem madár. Ki kiabál akkorán. likba búvik. lököm el magamtól.925. Gyikkes-gyakkos. ha jól megverem. Ütnek. szegen áll. mégse lakik jól. tizenhat lapocka. 937: Fenn repül. 936. biztos. vernek. Mindig jó kedvem van. Ha az erdõn lõnek. Akkor énekel. Hogy hívják a székelyek a talicskát? 928. Melyik nyelv a legnehezebb a világon? 933. 930. nem kovács. ha nem ihatom. mit lõnek. 927. nagy törvényes. Döng a deszka. rögtön megállok. Mindig eszik. hogy én tudom. nem kígyó. 929. 88 89 938. gyakfilléres. Húzom magamhoz. s lógatja a nyelvit. morog a mája. Hegyen-völgyön táncot jár. vasat viszen. menyen a medve. körbe járok. hazaviszik. . hogy az egész falu hallja? 932. 926.

és nem találkoznak sehol. Mivel jár a vonat? 945. nyáron otthon áll. ha nem hiszed. mégis fut. Ketten menyünk. 953. 948. lelket hord a padlatán. ha nádba megy. s füstöt okád. Építettek egy olyan hajót. Mivel jár minden szekér? 942. 947. 950. vízen jár. négy lábon ül két láb. Vason áll. Egy készen szekérbe hány kerékszeg kell? 941. a tetõzete szintén annyiba. Melyik úton nem mehet más. gyere velünk.939. 946. csobog. Egyszer néz rám fél szemével. Nem ló húzza. Melyik állat szuszog a hátulján? 944. Mibe került a hajó alja? 949. hátul gurul négy láb. Télen szaladgál. zörög. poroz. 940. soha többé nem felejt el. . amelyiknek az oldala belékerült ötvenezer forintba. messze menyünk. Az északi szél merre fújja a villamos füstjét? 954. vason jár. Ha vízbe megy. 951. ha úton húzzák. . mint vaskerekû? 952. Elöl menyen négy láb. Ketten mennek egymás mellett. 943. Erdõn terem.

a harmadikon lovagol. Minél jobban földhöz verik. elöl nyomják. Halálom után megmutatja. 961. Fekete vízbõl iszik egy hótt madár. 963. elöl nyomják. levél a tüzet. Beszélni sem tud olvasni sem tud. 964. Elöl képes. fa a levelet. Csont tartja a fát. 957. s meg nem eszed. Lába nincsen. Két urat szolgál. Bocskorban. 90 91 958. a nyoma fekete. Nincs kezdete. hátul nyalják. 966. Elõbb megnyalod. 965. 960. annál magasabbra szökik. 956. sokat ér. hátul nyalják. 959. amíg éltem. mégis tõle tanulunk.955. szája van. milyen voltam. . nincsen vége. ülve adják. 967. hacsak el nem ment az eszed. utána lecsukod. hátul fényes. 962. Szádba teszed. fehér mezõbe jár. Állva kérik. ha hasa teli van. csizmában sétál.

s fél ennyien.falióra hányat üt egy nap? 980. Melyik küllõ mindig vizes? 976. három papnak. Két gyermek játszik a homokban. 974. Akkor ég. napádnak. az kicsoda énnekem? 983. az nekem kicsodám? 982. Ha vizet kapok. ludak? . égig érne. Egy ezer hónapos gyermek hány éves? 92 93 978. 973.968. Két fa között állok. 969.Hová mentek húszan. Az én édes húgom anyja apjának a veje. ha szeme s füle volna. hat kappannak hány körme van? 979. sok mindent látna. Melyik nehEazebb: egy kiló vas. .Nem vagyunk mi húszan ludak. engem taposnak a lábok. Arra . Ipádnak. tûzbe jövök. hallana. Ha felkelhetne. 977. Mi van a hegyek között? 975. Egy rendes . mert ha még ennyien volnánk. 970. 971. Négy páratlan számból hogy lehet húszat csinálni? 981. vagy egy kiló toll? 972. Az édes húgom apja anyósának a lánya. ha vizet kap. akkor lennénk húszan ludak. Két domb között rátalálsz.

sem bátyja. Hogy lehet egy tyúkot úgy megültetni. Egy apa száz kilós. mégis testvérem.menyen valaki. Van egy szoba. Mi van a láb közepén? . Ki volt az? 984. Két fia ötven-ötven kilós. a négy sarokban négy kutya. Mivel végzõdik az éjszaka? 995. Hány kutya van a szobában? 987. a szobának négy sarka. s azt mondja nekik: . mindegyik kutya farkán ül egy kutya. vagy mind jérce legyen a tojásból? 990. de neki sem öccse nincs. ha a csónak csak száz kilót bír el egyszerre? 988. nem bátyám. Hogy lehet száz felé hajtani egy libát? 992. de ti az én gyerekeim vagytok. Hogyan mennek át csónakkal a Küküllõn. Lehet a lábnak mája? 993. Van egy nõvérem. Át kell vinni rajta ii egy fej káposztát. 986. Hány feje van egy nõnek? 994. 985. Hogy lehet õket átvinni úgy. Nem húgom.Nem vagyok az apátok. Három szamár hogyan járhat egy nyomban egyszerre? 991. de még nõvére sincs. hogy vagy mind kakas. egy kecskét s egy farkast. Van egy keskeny palló. hogy egyik a másikat meg ne bántsa I 989.

két ökör nem bírja egy veréb elbírja. Minden percben egy. 1002. cseberbe nem fér. 1003. Se kádba. egy vederben mégis elfér. Imrének egy van. Vederbe belefér. 998. mamámnak három is van. Hogy jelenti be Jónást az Isten inasa? 101 n. Melyik szakadást nem lehet bevarrni? 1007. Budapestben nem fér el. se tóba nem fér bele.94 95 996. Mi áll a rét közepén? 997. Hány betû van a magyar ABC-ben? 1004. minden pillanatban egy. a majomnak elöl is. 1000. nekem egy. ezer évben egy se. Máriának elöl van. neked egy sincs. Melyik bika tud repülni? 1006. 1001. hátul is. 1005. Melyik szekér jár az égen? . Melyik hegy a hal halála? lolo. Ádámnak hátul van. a tengerben még sincs. pedig minden városban van. Péternek nincs. Melyik a legkönnyebb nyelv? 1009. Minden csepp vízben van. 999. Melyik Ágnestõl fél leginkább a vasorrú bába? 1008.

Melyik fiók egyidõs az apjával? 1018. Melyik rózsa nem hervad el? 1026. Melyik vallástól félnek leginkább az emberek? 1014. Melyik hal nem hal? 1031. Melyik padlásra nem lehet felmászni? 1024.1012. Melyik levest utálják a legtöbben? 1020. Melyik leves okozza a legtöbb fejfájást? 1021. Melyik háborúhoz nem kell hadsereg? . Melyik virág él meg a legkeményebb télben? 1016. Melyik mérték a legpontatlanabb? 1027. Melyik szekérnek áll legmagasabban a rúdja? 1015. Melyik hajat esszük meg legszívesebben? 1017. Melyik hordóra nem vernek abroncsot? 96 97 1019. Melyik úton nem járhat az ember gyalog? 1028. Melyik háló nem fog halat? 1022. . Melyik macska nem fog egeret? 1030. Melyik a legkisebb hegy? 1029. Melyik disznót nem érdemes simogatni? 1023. Melyik rózsa van tövis nélkül? 1025. Melyik szekér nem zörög? 1013.

Melyik ló õröl diót? 1041. Milyen úton menyen a lakodalmi menet? 1033. Melyik ló repül? 1047. Melyik ló él a tengerben? 1053. Melyik kos vág? 1044. Melyik kas zsong? 1043. Melyik olló repül? 1049. Melyik ló zenél? 1040. Melyik fa szól a legszebben? 1046. Melyik korban énekelnek legszebben a rigók? 1036. Melyik ló van aranyból? 1035. Melyik bort nem lehet meginni? 1051. Melyik só terem? 1037. Melyik fa gyûjti a pénzt? . Melyik ló lakik a fán? 1048. Melyik a legédesebb kor? 1039. Melyik lóval fognak halat? 1045. Milyen csõben alszik a baba? 1038. Melyik lóra nem tesznek patkót? 1050. Melyik kas harap? 1042.1032. Melyik ács kopácsol a legtöbbet? 1034. Milyen tó van minden háznál? 1052.

Melyik rom a legfeketébb? 1058. Melyik csõ vezet az emeletre? 1065. Melyik sárba teszik a tiszta ruhát? 1059. Melyik lónak van csak két lába? 1061. Melyik ló lop? 1070. Melyik ló tud átnyúlni a patakon? 100 1068. Melyik szeg hajladozik? 1074. Melyik fa tud beszélni? 1055. Melyik ló fér el egy kosárban? 1060. Melyik csõ járható? t 066. Melyik szeg alatt mozog az út? 1075. Melyik jármû lõ? 1073. Melyik télen lehet bogot kötni? 1063. amelyiken taposnak? 1067. Milyen sóba fektetik a halottakat? 1057. Melyik hó olvasztja a vasat? 1056. Melyik bot a legnehezebb? 1076.1054. Melyik dió beszél? 1071. Melyik ló csíp? 1062. Melyik ló jár az ablakon? . Melyik vár ehetõ? 1064. Melyik ló ing? 1069. Melyik dióban énekelnek? 1072. Melyik az a ló.

Melyik ló füstöl? 1089. Melyik nõ nem köt kötényt maga elé? 1095. Melyik ló ehetõ? 1080. Melyik lónak nincs sörénye? 1093. Mel ik ló rá 'a a kendert? . Melyik vas tud járni? 1082. Melyik ló arat? 1079. Melyik lón nehéz mezítláb járni? 1092. Melyik tû csíp? 1097. Melyik ló szúr? 1091. Melyik ló tud írni? 1086.1077. Melyik ló tud fütyülni? 101 1085. Melyik nõ nem nõ? 1094. Melyik ajtón nincs kilincs? 108 . Melyik ló nem rágja. hanem vágja a füvet? 1078. Melyik ló tartja legtovább a tüzet? 1090. Melyik ló terem az erdõn? 1087. Melyik ló fog tüzet? 1088. Melyik tû legrosszabb a világon? 1096. Melyik tó tud énekelni? 1084. Melyik bort szeretik a cserkészek? 1083. Melyik tûben nem jár cérna? 1098.

vásznat? 1115. Melyik ló legnagyobb a világon? 1112. Melyik lóban lakik a ló? 1113. ha kilógatják a torony ablakából? 1107. Melyik ló bírja a parazsat? 1104. Melyik ló nyeli el a legtöbb szalmát? 1111. Melyik torral szántanak? 1100. Melyik ló vág posztót. Melyik ló jár az asztalon? 1103. Melyik ló leng? 1106. Melyik lónak nincsen vére? 102 1102. Melyik ló nem mozog? i 1114. Melyik tó robog? 1108.y gl 099. Melyik tóban van benzin? 1109. Melyik ló nem eszi a szénát? 1101. Melyik lóval nem lehet szántani? 1116. Melyik ló nem bánja. Melyik ló lóg a szegen? 1117. Melyik tóval utaznak az emberek? 1110. Melyik dögre nem szállanak a varjak? 103 i': . Melyik tó nyílik? 1105.

Melyik tök nem rothad el? 1119. Melyik ész harapós? 1130. Melyik ág a legrútabb? 1 132. Melyik úr egerészik? 1134. Melyik töknek nincs magja? 1120. Melyik ács tûzre való? 1129. Melyik ág nem rügyezik? 1137. Melyik ág' törik el a leghamarabb? 1 131. Melyik ló melegít? 1123. Melyik ácsot eszik meg? 1133. Melyik ék van a tálason? 1128. Milyen lapot teszünk a fejünkre? 1122. Hány ár van egy esztendõben? 1121. Milyen fa nincs az erdõben? 1124. Melyik tóban nem lehet fürödni? 1125. Melyik úr a legszõrösebb? 104 1135. Melyik tál a legnagyobb a világon? 1127. Melyik ágon nincs levél? 1139. Melyik ész a legokosabb? 1136.1118. Melyik ágon van gomb? 1138. Milyen róka van a fejen? 1126. Melyik ár átlátszó? .

Melyik kos tud számolni? 1162. Melyik útban van a legtöbb víz? 1153. Melyik irka gyapjas? 1150. Melyik irkának kell legelnie? t 151. Melyik résben fakad a must? 1155. Melyik fû szeg? 1149. Melyik ács nem használ szeget? 1145. Melyik ács dolgozik fejsze nélkül? 1143. Melyik almát nem eszi meg az ember? 1158. Melyik ács szõ? 1144. Melyik ormot nem lehet megmászni? 105 I I! 1152. Mikor fél igazán a nyúl? . Melyik a három legutolsó ember? n 148. Melyik ár tud bõgni? 1141. Melyik szalonnában van vas? 1161. Melyik ér cincog? 1147. Melyik ár füles? 1142. Melyik árban úszik el a legtöbb pénz? 1146. Melyik íjjal nem lõnek? 1159.1140. Melyik üveg nem átlátszó? 1156. Melyik rés szorít? 1154. Melyik alma zizeg? 1 157. Melyik sóval lehet ásni? I 160.

A kibédi határnak hány hegye van? 1169. mikor mos? 1167. Hogy lehet ez? 1173. Egyik beleesett a vízbe. . Mi a sikutonporis? 1176. Három ember elment halászni. Hány ember maradt szárazon? 1168.I 163. Egy nebulót kérdez a tanító: . Mit ér a döglött lovon a patkó? I 164. 1171. Egy huszár hány ár? 1172.Hatvan.Hány gyermeked van? .Hatvanhét volt. Mit ér egy tetõcserép? 1165. Egy meg egy az mennyi? . Egy öregember két hét múlva lesz kéthetes.válaszolja. Hány éves az öregember? I i' i' 106 107 1178. Hatvanegy bolhának hány lába van? 1170. Nyolcvannyolcnak mennyi a fele? 179. Mivel él az ember lógója? I 166. Egy embert megkérdeztek. Mi a libatonátusz? 1175. Három hét hány hét? 1177.Hány lába van a légynek? . Ha az asszony pénteken vasal. hány gyereke van? Azt válaszolta: nyolcvan. Kérdik egy embertõl: . Miért nem kapott egyest? 1174.válaszolta. .

találkozott kilenc drótos tóttal. Vettünk egy pár cipõt ötven krajcárért. Egy pártban hány t van? 1184.1180. Harminchétnek mennyi a fele? 1181. Meddig esik az esõ? 108 1192. Egy holló átrepül a Dunán. Melyik nyúl fogatlan? 1185. kilenc drótos tótnak kilenc zsákja. hányan mentek Piripócsra? 1196. kilenc zsákban kilenc macska. Milyen jótól fél a róka? 1194. két hordó az oldalán. Pici Marci elment Piripócsra. Ki látott kenderbõl tornyot? 1186. Melyik hónapban van 28 nap? 1191. Hány fillér van a világon? 1189. mikor eszik? 1182. Öt istállóba hogy lehet 21 tehenet berakni úgy. Hogy lehet eljutni gyalog egy óra alatt Aradról Pestre? 1187. Mibe kerül akkor egy pár harisnya? 1188. Melyik vaj fekete? 1193. . A tyúk hány szemet vesz fel egyszerre a földrõl. no. Melyik rosz jó? 1195. Négy tyúk hány pár? 1183. hogy mindegyikben egyformán legyenek? 1190.

puszta pajta fedetlen. mert csiklandozzák a halak 8. nyereg 2. a holló 6. Kiment a ház az ablakon. végigbotlott az udvaron. Mi az? 1198. vizes 11. kerek szobának sarkába állni 10. Mi az? 1200.kutya ül a farkán. görbe 12. szenes csutak fekete. laskaemberek laktak benne. mert hátul nincsen szeme 5. Láttam túróból csinált házat. Mi az? 1199. amit most faragnak . három veréb hat szemû. Mi igaz ebbõl? 1197. dió 4. hajó 3. Meztelen embernek hogyan lehet a keze a zsebében? Megfejtések 1. a macska farka 7. mert mások híznak a tején 9. holt ember a hátán. Árva csikó anyátlan.

.. Ha nem látja. fenyõfa 27. karácsonyfa 30. az árnyék 20. a nap 21. gombostû 23. A négy idõjós: febr. negyven napig esik. tojás 15. ha nem talál. Jún. Katalin: ha Katalin ko- . a tizenkét hónap. por 110 1 111 31. marad. nyaklánc 22.. (jégtörõ) Mátyás: ha jeget talál. a nap 17. betû 24. a bicikli két kereke 14. 6. 24. pohár 19. Febr. ha kijön barlangjából. s meglátja árnyékát.. a kalapácsnak 18. hogy le ne essen 16. Gyertyaszentelõ: a medve. betlehemesek 28. 2. héj a 26.13. csinál. Medárd: ha esik. Nov. elolvasztja. betlehemesek 29. mert rossz idõ lesz. nyereg 25. mert jó idõ lesz. visszamegy. 25.

hó 33. kukorica 43. a kocsisa 50. folyó . éjjeliõr cipõje 53. kagyló 36. hogy ne legyen lisztes a hajuk 51. füst 47. mókus 42. ingyen nem adják 48. Karácsony locsog. gólya 40. mák 35. suba 38. ha Katalin locsog. a hét napjai 37. 32.pog. csend 46. szivárvány 41. Karácsony kopog. kesztyû 45. jégesõ 34. cipõ 52. szamártövis 39. amelyiknek legnagyobb a feje 49. varjú 44.

ö betû 59. kolbász.54. a párja 68. a füle mögött . koporsóba 71. a patkószeg 64. ember lóháton 56. másik ülõ macska 55. a lekvárban 75. tapogatni (forró vasak!) 67. az ember két szeme 58. cic! 76. hurka madzagja 72. ember lóháton 57. lélegzetet 61. kofa 62. vétek 63. kóstolgatni 66. a kenyérnek 74. kenyér 69. amíg a kovács felszegezi (utána a ló van a patkón) 65. aki a tükörbe néz 60. tojás 70. a kenyérnek 73.

tolják 81. lánc 83. Odament a kutya. a pap lánya a rektor felesége volt. halál . mikor az ablakon kidugja a fejét 94. kezében egy disznólábbal. a mûhely. pipa 88. új ekével 85. 80. egy pakli kártya 112 1 113 87. csak Kiki lõtte meg a magáét. nyereg 89. a fokosnak 79. a tréfát 93. s elkapta a sonkát. papíros 90. amikor hegedülnek 78. 96. nem hívják. ahol készítették 92. így éppen hárman voltak 95. lánc 84.77. erre az ember hozzávágta a széket. háromlábú széken ült egy ember.forgácsot 91. s a kutya elejtette a sonkát. kerékvágás 82. föld nélkül 86.

lyukas mogyoró 103. dió 101. búzaszál 113. szélsõ fa nélkül 115. virágja után 114. pipadohány 110. gabona (árpa. csutkás (száras) 116. mert mindenütt füvet kaszálnak . görögdinnye 108. búza.97. füge 100.) 112. sehol. stb. kukorica 109. cseresznye 99. temetõ 98. káposzta 104. a csalánt 119. dió 102. gomba 118. rózsa 117. vöröshagyma 105. mák 11 l. lopótök 106. görögdinnye 107.

s elõle a békák vízbe ugrálnak. gyalog 125. völgybe megy 134. mert a part nem fut a nyúlnak 133. mert a hátán hordja a házát. a sündisznó 137. 130. amelyiknek farka legközelebb esik a fejéhez 139.farkas 124. nyúl 127. mert azt hiszi.120. mert nem kerülhet a végére 132. azért. mert ugrál 136. mikor a kutya beleharap 131. mikor vízparton fut. tréfa 123. szúnyog 141. a másodikba 128. hogy félnek tõle. . a rák 138. békák 140. káposztáért 129. csomók vannak a szárán) 121. mert nem hagyja megméretni a lábát 126. a csiga. egyet se. a tréfa 122. nádszál (belül üres. a szõrös oldalára 135.

a nap 160. hamu 143. hóesés 157. napfény 161. vizes 114 1 115 146. egy font. vizesen 151. patak 144. esõ 154. a harangszó 147. hó és a nap 159. folyóvíz 145. hagyják esni 155. a Tejúton 163. 365 nap és 3 nagy ünnep . azaz négy negyed 162. harmat 149. áz esõ 153. hó 156. harmat 150.142. esztendõ: 12 hónap. a hintóban 148. hó 158. mert létrán nem jöhet 152.

mindegyikben (52 is van egyben) 168. (a többin a ló van) 178.164. az Isten ostora 170. a padlón. esztendõ: 12 hónap. lakat 183. árnyékod 175. és a pallón 180. a kulcsnyikorgás 176. a vasaló . kályha 181. s aki rajta ül. 365 nap és 3 nagy ünnep 165. a lovas neve Patkó 179. korsóban 184. és az õ csizmáján is van kettõ. ha a lovon van négy. csak egy: amit éppen szegel a kovács. mert fektetni nem szokás 182. árnyék 174. 77 166. gyûrû 172. lehet. olló 185. 777-ben 167. az utolsó ítéleten 171. annak neve Patkó. fésû 173. magánál nagyobbat 169. 177.

a szemünk 192.186. a császár 203. vén ember 204. a vasaló (régi) 187. korsó 188. amikor kidugja a fejét az ablakon 190. a két szem 191. a dagasztó teknõben 205. hogy felszelje 196. Teréz 198. Ákos 197. a szõrös oldalról 201. hallgatni 193. szita 206. lovas ember 200. az orron 195. a huszár 202. mert nem volt kése. a bajusz 194. gyûszû 116 117 . halászháló 207. üres helyet az ágyban 189. Ernõ 199.

mind a kettõt felhúzzák 221. háló. vászoncipõn 220. facipõn. akár malmot is hajt 230. a víz.tojás 224. az abrosz 227. a szakáccsal 212. ahol van 223.tojás 226. a teli hordóba 229. a bogrács 214. jól keres 219. meleget 228. csak egyet (a többit már nem éhgyomorra eszi) 225. a kötelet 211.fûrész 210. vízimolnár. hal 209. a kovács 215. a posztóból 222. búvár 218. amelyik oldalára a farkát teszi . kaptafát 217. a hegedûs 216.208. mert ha bõven van víz. a kalapács 213.

a padló 233. tarkán 240. a fegyverkakasnak 245. ökör 238. a faló. a vesszõparipának 236. a másik fele 248. a szalmát 247. mert kívülrõl tudja a "szövegét" 242. lánc 251. a szamárnak 234. amíg az utolsó birka át nem ér 239. a kocsi négy kereke 249. eke 252. gereblye. pulyka-kakas 244. új ekét 253. a tapló 235.231. kerékvágás 250. favilla .széna 246. a másik lábát a tolla alá húzza 241. amikor ég 237. Noé bárkájában 243. mert a gazdája fizeti a vámot 232.

254. rosta 255. búza 269. a többi elrepül 266. egy sem: a lelõtt leesik. kukorica 273. mikor felássák. csiga 256. mert bundájából gallért készítenek 264. öntik 272. a szarvas 263. a kérge 268. fokhagyma: egy gerezdet ültetnek. folyondár . ha négy nyúl felé hajtjuk 262. mikor nyársra húzzák 261. mikor kettévágták 257. mák 274. húsz is van. míg a közepére nem ér. midõn rügyeit kihányta 267. tisztításkor pedig százfelé megy 118 / 119 270. egy sem. szõrére 258. mert a hegy nem szaladhat a nyúlnak 260. a fának. retek 271. onnan már kifelé szalad 259. a róka. madár 265.

ördögszekér 279. hajó 291. amibõl csónak készült: éltében disznókat tartott makkjával.275. a veteményes ágyban 277. mikor nagy nincsen 292. egy kõdobásnyi (a beledobott kõ meg sem áll a fenékig) 290. olyan tölgyfa. rák 294. patak 287. görögdinnye 283. a kalap a fejünkön van. s az almákat megesszük 281. mész 286. a gyermeklánc(fû) 276. mert nincsen lába 284. a Hernád 289. hal 293. szilva (a magja kemény) 282. jég . folyóvíz 288. holta után embereket hord. mert nem tanították meg elõre menni 296. béka 295. s a halak felett jár 280. egy se. tövis 278. káposzta 285.

a vásárban 308. hegedû 311. falióra 302. 300. de az bizonyos. Észak 301. a hét 7 napja 310. mikor éhes az ember 305. három 316. Azt nem tudhatja senki. mérje meg. a 12 hónap. hogy a mával is kevesebb 299. mind a kettõ találni akar 315. hat 317.februárban 307. óra 303. Aki nem hiszi. furulya 313. nagypénteken 306.297. Bárhol. a vonó szõre lószõrbõl 312. a tükör 314. az "N" . a hónap 4 hete. a vásárnak 309. a napórának 304. mikor hegedülnek: a húrok régen juhbélbõl készültek. ha megfagyott 298. az esztendõ.

árnyék 336. lámpafény (két krajcárért vettél petróleumot. a kettõ 325. mesekönyv 324. hó 339. fehéren . gödör 331. 120 121 327. rövid-rövidebb 320. mikor sötétség nincsen 334. de a fény az ablakon kimegy az utcára is) 335. a visszhang 338. írás 323. határ 329. útmutató az országút mellett 330. írótoll 321. kereszt 322. a határ 328. mert közben éjszaka is van 333. többször fordul 326. 116 évig: 1337-1453. felfelé nem mehet 332.318. szél 337. a betû 319.

A nagy fa az év. az építõmester: Isten. a templom keresztje 348. mert a falu nem állhat a templomban 345. a Nap 360. levegõ 343. füst (az anya a tûz. ablak 354. 346. szél 344. a Nap . magához hasonlót 347. a Hold 356. padló 353. a Nap 358. az ég és a csillagok 355. a küszöbön 349. a tizenkét ág a tizenkét hónap. az ajtó 350. az ajtó 351. szikra 342. a félhold 357. az ajtó 352.340. a harminc ágacska a harminc nap a hónapban. amikor begyújtanak. a Nap 359. a fa elõbb füstöl. a fekete cseresznye az éjjel. mint lángra kap) 341. a fehér a nappal.

az esztendõ. a hetek és a vasárnapok 375. kerek 367. felhõ 381. a Föld 366. az esztendõ. a Tejút 369. esõcsepp 380. az esztendõ 371. napfogyatkozáskor 364. ázik 368. az esztendõ 372. minden évszakban három hónap 376. hagyjuk esni 382. az esztendõ és a négy évszak 373. az esztendõ 370. mikor fogyatkozik 363. az esztendõ és a tizenkét hónap 374. vizesen 379. négy évszak. esõ 378. napfény 362. harmat .361. mint a Nap a Holdtól 365. esõ 377.

árnyékom 398. árnyék 397. hó 388. hó 386. völgyet betakar 122 123 385. szél 395. napnyugtáig 402.383. jégcsap 392. jégvirág 393. hó 389. árnyék 399. utána nõ 403. sár 394. délig. a harmat: hegyet. hópelyhek és a nap 390. jég 391. hó 387. harmat 384'. árnyék nélkül 401. a vízcsobogás 396. esteledik 404. árnyék 400. a nappal .

a kút vize 424. füst 415.405. tûz 413. világosság 406. a füst 417. partja 423. mert hancúroznak a halak 418. füst (a láng az apja) 416. sár 425. visszhang 410. van. a tûz a kemencében 414. tûz 411. levegõ 427. csend 407. a Duna 421. a homokréteg alatt 426. part 422. visszhang 408. a Duna: a Fekete-erdõben ered és a Fekete-tengerbe ömlik 420. levegõ . a folyó két partja 419. visszhang 409. tûz 412.

disznó: orra. mikor viszi a héja 433. kakas 443. négy lába. s a farka 124 1 125 447. a koca megfialt a mezõn . mert mindennap fel kellene menni a tojásért 445. mikor esik az esõ: sok a giliszta 438. a tyúkoké 44l. tojás és csirke 430. két füle. ha elöl volna. csak a tolluk fekete 434. a tyúknak: az egész udvarba beletörli a száját 440.februárban 442. kakastaréj 444. egy se. két füle. mikor a kakas hágja 437. mikor a kakas rajta ül 436. bárány 446. két szeme. a farka 448. fél. nem tudna enni 435. a húsa nekem maradt 439. a tollából mindenkinek jutott.428. hogy belefõzik 432. négy lába. levegõt 429. tyúkot vettem. csibe 431. disznó: orra.

amelyik felére a sörényét fésülik 464. tõgye 456. farka 455. tehén. lába. mikor a lábadra lép 462.februárban 467. hasa. hasa 457. ökör: szarva. orra hegyétõl a farka végéig 469. amelyik nem kap 465. ökör: feje. farka. tehén: szarva. lába. tehén tõgye 460. két ló és a szekér rúdja 471. kisebb. tehén tõgye 459. mikor egyedül van: két lúd már ludak 453. tehén: szarva. amíg bírja 468. mikor a bika hágja 463. farka 458. ló és csikója . mint az anyja 454.449. a koca szoptatja a malacokat 450. liba 452. a kecske 451. a tehén (hasában tartja a szénát) 461. amíg felütik: azután a ló áll a patkón 466. ló és lovas 470. tehén.

mert maga nem tudja 473. páratlanul 475. cinege 494. hogy az anyja olyan nagy disznó 493. páratlanul 474. hogy meg ne egye a Tejutat 483. mert nincs tarisznyája 485. macska 480. a farka felõl 490. macska 479. kupával: kukoricát rázogatnak a kupában 492. fekete macska 478. a harkály: a saját ajtaján is kopogtat . a külsõ felén 491. mert a kutyát ritkán eresztik be a szobába 484. juh bõrébõl készült bunda.472. mert a szamárbõgés csiklandozza a fülét 486. juh 488. a vak ló 477. bekecs 489. szõre 476. szégyelli. macska 481. hogy ne húzza el a Göncölszekeret 487. macska farka 482.

mert a másikat felemelte 497. kormosan 496. szuszogás nélkül 515. feketén 498. mert elrepülnek.495. s be tud mutatkozni 500. a kakukk: tudja a nevét. a béka: beugrik a legmélyebb vízbe is 507. mert nem viheti magával 506. mert a sajtár nem fér alája 512. egy sem. béka 508. a denevér 509. a lelõtt meg leesik 504. oldali bolond: feszt a hegyoldalban matat . amíg kiér 516. kétlábú 505. a bõregérnek (denevér) 126 127 510. tarkán 502. repülve 499. görény 513. medve 514. tarkán 503. egér 511. keresztbe 501.

megbír akár egy mázsát is: ha megcsípi a mázsás embert. még azt is megszökkenti 537. bolha 532. vakondtúrás 530. télen-nyáron ruhában van 534. az életétõl 538. sündisznó 523. mert megeszi a Fiastyúkot 519. a szõrös felére 529.517. méh . egy sem: mind elszökik 536. a sündisznó 522. sündisznó 527. sündisznó 525. a sündisznó 521. páratlanul 520. sündisznó 526. a bolha mellén a pattanás 535. sündisznó 524. róka 518. a bolha: télen is csak ingben-gatyában jár 533. szarvas 528. bolha 531.

almafa. pók 544. csiga 551. a tücsök: egész nyáron muzsikál 547. szú 548. a hal 555. piros almák 560. csiga 552. mert sok pénze van 557. pók 545. a halat 556. a hal. barack . méhecske 540. a pióca 558. mikor nincs nagy 561.539. alma 559. pillangó 541. a szúnyog 549. a méhecske 542. fejtetûk a hajban 550. pók 543. a csigaház 553. giliszta 554. prücsök 546.

gomba 578. dió 565. gyümölcsfa 568. cseresznye vagy meggy 563. cseresznye vagy meggy 564. dió 567. fekete szeder 576.562. eper 575. gomba 579. eper 574. gomba 583. gomba 581. disznó 128 I 129 573. dió 566. fenyõtoboz 577. gomba 580. szilva 570. a boráért 572. oltvány 569. hecserli (csipkebogyó) . gomba 582. szõlõfürt 571. cseremakk.

káposzta (télen hordóban savanyítják) 597. káposzta 595. fuszulyka (bab) 591. zöld fuszulyka (zöldbab) 592. retek 606. paradicsom 604. fõvõ babszemek 593. káposzta 594. fuszulyka (bab) 590. hecserli (csipkebogyó) 585. krumpli 598. málna 586. krumpli 599. káposzta 596. mák 602. mák 600.584. paradicsom 605. retek . mák 603. málna 587. csípõspaprika 588. mák 601. csípõspaprika 589.

vöröshagyma 61 l. a virágos kender . búzakalász 623.607. hóvirág 612. dohány 625. füvet kaszálnak. dohány 627. nem szénát 621. falevél 618. dohány 626. létrán nem jöhet 620. falevél 619. ibolya 613. búzakalász 622. a magos kender 629. vöröshagyma 610. gyökér 615. dohány 624. pipacs 614. kender 628. uborka 609. a fenyõfa 617. a fának 616. torma 608.

haj 650. fogai és a nyelve 643. ahány megmaradt 648. egy száj. homloka. az ember szája. az ember feje: haja. a kukoricának 635. két szem. száj nélkül 646. két kéz. kettõ: édes és keserû (egyikkel szépen beszél. füle. orr. kukorica 633. szája 641. az emberi test: láb. burján. szeme. szája. tök 638. az ember fején: két orrlik. gyomra 640. napraforgó 130 131 637. has. az ember szája. a virágos kendernek 631. másikkal szitkozódik az ember) . az ember orra 649. az ember: feje. az ember fogai 647. száj. a kukoricának 636.630. orra. homloka. gyom 639. a kukoricacsõ 634. kukorica 632. két fül 642. a szájáért 645. fogai 644. szeme. orra. szem. haja.

öt ujj és a gyümölcs 670. fogai . A legpletykább a száj: nem lát semmit. szempilla 660. szem 655. fogai 671. szempilla 659. az ember lehelete 652. fél szem 657. a szempilla 661. a szeme világa 663. szeme. az ölembe 654. mégis mindent kibeszél 132 664. szem 656. a legbecsületesebb a két szem: mindent lát. a hajától 665. fejik a tehenet 669. öregember haja. szempilla és szemgolyó 662. a melle köze 667. szempilla 658. haja. öregember szeme. a tehenet fejõ ember két keze és a tehén tõgye 668. az ember öle 653.651. s nem mond el semmit. a hajával 666.

a vénembertõl. a gyermektõl. hogy kifelé már asszony lesz 683. ezüstkoporsóban. mikor várandós 687. ötven évig. vaskoporsóban 691. menyasszony 676. az ember élete: gyermekkora. egyedül nem tud kimenni 692. a négereknél 677. egy võlegényt 682. öregkora 688. a varrónõ 679. hogy szólaljon meg. fejkendõ: férfinek halálakor az állát kötik föl vele 690. aranykoporsóban. cipõje talpán a szeg 681. meleg levest 684. az anyósa 680. elkapatott gyermek 673. mikor a võlegény ölében ül 685. mikor õ is megölelt 686. felnõttkora. holta után . hogy hallgasson el 675. a rossz anyóst 678. elkapatott gyermek 674.672. azon túl már lefelé hanyatlik 689.

egy. s levetem 703. a halevést és a nõsülést 696. az akasztott ember 694. beszennyezem. gyere le! 71 l.133 693. jajgat 714. a kocsmában . ahol semmi sincs 700. éjjeliõr 708. a borotválkozást. a másodikat már nem éhomra eszed 706. hogy a füle is élvezzen 712. ámen 701. a gondolat 698. egyet. amíg megáll 702.februárban 709. bolondulást 705. az akasztott embernek 695. a deszkába 697. hogy le ne essen 713. mert a többi már nem üres gyomorba kerül 707. az erõs pálinka 704. fûrészport 710. a halért 699.

lyukat a gabona szárában 719. márványkõbõl van a Tisza ." 737. akinek a szeme kék . "Az a szép. bimbóból a rózsa. a párna csücske 724. mind a kettõt idõben kell kivenni 723. a küszöb 718. üresen 728.. álmot 730. vizes 729. sehogy. koppintás nélkül 717. "Lányból lesz az asszony. mikor feji a tehenet 721. reménysége 733. lélegzik 727. mikor az ember csípõre teszi a kezét. az a szép. alatta 731. "Kihajtom az ökörcsordát a rétre..." 735. a tükörképe 732. a kar és a test között 720." 736.. mert pápa mindig csak egy van 725... szegénysége 734. mikor üvegbõl iszik 722.715. üres 726. "Márványkõbõl. kopácsol 716.

nyereg. ahol van 746.feneke. bor 742. hogy este." 738. lovas katona: kengyel. a kés élin 747.. csak a szõlõ terem 743. olaj 751. egy leány üzente kedvesének.. tojásban (a héja is "csont") 756. sehol. aludttej 741. s öreg szülei elalszanak. három: két rendes vége és egy keserves. tészta dagasztása 745. zabla 739. mert úgyis fehér 753. tojás 134 135 754. tojás 755. ha kialszik a lámpa. kenyér 744. a szoba sarkában 757. mikor elfogy 750. odaadják a tehénnek 752. kolbászon a madzag 749. akkor õt az ágyban megtalálja . aludttej 740. egyet sem 748.

hiányzik egy bordája 768. Éva: neki sem volt anyósa 772. hogy ne féljen. Isten: elaltatta Ádámot. s kivette az oldalbordáját 767. a gazda mondja a káposztának. hogy a kecske megegye 762. de nagyszüleik sem voltak 766. csontjából széket csinált. a másik hajón herélt férfiak háremhölgyeket szállítottak és tököt ettek 761. a külsõ . õ pedig szoptatja a gyerekét 760. abrosz és bor 763. Ádám: a saját oldalbordáját termékenyítette meg 769. zsírja volt a lámpa olaja. mikor fellépett a szamárra 773. mikor moslékot kap 764. Ádám 765. ablak 774. anyósa és apósa. egy asszony áll a hídon. ablak 776. Ág király megölte a fiát (ágát). ablak 775. anyja és apja. mert õ nem hagyja. s a király a fia húsát ette 759. Ádám: nem volt anyósa 771. alatta a halak esznek. Éva (Ádám viszont megtehette) 770.758. az asztalon: kenyér. felette a fán madarak esznek.

ajtó (nem nyitogatják többet). kémény 789. kémény 790. kulcs 791. a szellentés 780. úgyis mindig egyre megy) 782. a kulcs hegye 793. gondolatját 781. ajtókilincs 783.777. óra (neki aztán egyre megy. ajtó 778. ajtókilincs 784. zár . a küszöbön 794. ágy (nem nyikogatják többet). kémény 786. szem 779. amiben sült 785. kémény 788. pénzért 796. pénzért 795. pince 797. a kemence. kulcs 792. repedés 798. kémény 787.

bölcsõ 808. asztalfiók 804. agyagtányér.799. kályha 809. amennyi belefér 816. kályha 812. kályha 814. kályha. rádió . lámpa 819. asztal. lámpa 818. bölcsõ 136 137 807. étel 806. lámpafény 820. kürtõcsõ 817. asztal 802. asztal 803. asztal. kályha 811. fiók 805. ágy 801. kémény 815. kályha 810. kályha 813. ágy 800. abrosz.

perc. óra 832. tükör 827. kút 839. kerítés 840. gémeskút 837. óra 833. gödör 836. tükör 824.821. falióra 830. mind a kettõt felhúzzák 835. villanyfény 829. óra. kutyaól . tükör 825. tükör 826. a kútveder 838. kerítés 842. másoknak 843. a kerítés 841. másodperc 834. szék 822. telefon 823. óra 831. villanykörte 828.

cipõ 854. blúz. cipó 856. cipõ .844. a lábak 865. bundasapka 847. csizmának. a cipõnek 857. bundasapka vagy bekecs formájában 851. bundasapka 848. a cipõ 855. papucsnak 862. blúz. láb és csizma 866. bundasapka és az ember feje 850. csizma. pulóver 846. bundasapka vagy szokmány 852. a csizmának 861. a cipõnek. pulóver 845. hiányzik a párja 864. télen. a cipõnek 859. cipõ 853. a csizmának 863. bundasapka és az ember feje 849. cipõtalp 858. a cipõnek 860.

870. gyertya 886. láng 887. húsdaráló . csak egy. kesztyû 874. gyûrû 869. gyöngysor 868. mikor felhúzzák a gyûrûjüket. a többi elég 885. a végire 884. egy sem 877. gyufaszál 888. nadrág 875. gyertya. kesztyû 873. akinek legnagyobb a feje 872. kalap 138 I 139 871. fedõ 879. gyertya 883.867. gyertya 880. gyertya 882. gyertya 881. fakanál 878. öv 876.

tû és cérna . tölcsér 905. macska 900. sehogy. seprû 896. tölcsér 902. olló 910.889. vizes 907. szita 899. lábos 891. párna 911. szita. tarisznya 901. az üres pohár is tele van (levegõvel) 904. lopótök 892. lopóták 895. csikóbõrös kulacs 890. szita 898. lopótök 893. vizes 906. abrosz 909. káposzta. szita 897. vizes néger 908. kulacs 903. lopóták 894. palack.

bakancsszeg 922. cséphadaró 924. harcsafûrész 916. utána már kifelé megyen 917. a harang nyelve 933. gereblye 926.912. tü és cérna 913. tolják 928. a közepéig. a harang 932. szeg. malomgarat . cseber és a két füle 923. koporsó 918. kalapács 921. fúró 914. nem hívják. kasza 927. cimbalom 929. harang 931. dob 930. eke 925. szabócenti 919. harapófogó 915. amit a falba vernek 920. malom 934.

puska 937. a vasúton 952. mert a villamosnak nincs füstje 954.140 j 141 935. hajó 948. szánkó 950. a szekeret húzza a ló. vízimalom kereke 936. puskagolyó 938. kanál. gõzmozdony 947. egy sem 941. fényképezõgép 955. csónak 946. semerre. a szekéren ül a gazda 940. villa . zakatolással 945. fénykép 956. vízbe 949. sínpár 953. az autó 944. sínpár 951. zörgéssel 942. autó 943. puskagolyót 939.

pipa 959. bélyeg 965. létrafok 969. bélyeg 964. (5x20)+(6x10) 979. írás: toll. oltatlan mész 971. nyolcan vannak 977. papír 961. egyik sem. karika 967. szemüveg 960. 156-ot. völgy 975. labda 968. tinta. a küküllõ 976. oltatlan mész 970. országút 973. mindegyik egy kiló 972. tankönyv 962.957. boríték 966. ha csak az egészeket üti . 160. völgy 974. pénztárca 958. 83 éves és három hónapos 978. ár 963.

á betû 996. úgy. lehet: csizmája 993. végül a kecskét. a húga vagyok 986. négy: mindegyik kutya a saját farkán ül 987. úgy. egyik visszahozza a csónakot. 3+3+3+11. 5+5+5+5. átmegy a két fiú. m betû 998.. 7+3+9+1 981. öt: egy feje. hogy csak egy tojást teszünk alája 990. 989. akkor átmegy az apa. két lábfeje 142 I 143 994. öcsém 985. apám vagy a nagybátyám 983. s visszahozzuk a kecskét. Elõbb átvisszük a kecskét. hogy száz liba felé hajtják 992. é betûvel 995. az édesanyjuk 984. két kézfeje. Átvisszük a farkast. p betû . úgy. hogy a vemhes szamáron ülsz te! 991. 7+7+5+1.980. anyám 982. Marad a farkas a káposztával. 5+5+7+3. m betû 999. é bettí 997. a csónakkal az ott maradt fia visszajön a testvéréért 988. Utána átvisszük a káposztát.

1000. v betû 1001. v betû 1002. betû 1003. három 1004. v betû 1005. a bölömbika (nádimadár) 1006. a felhõszakadást 1007. a mágnestõl 1008. a pillangóé 1009. a horoghegy 1010. egy úr várja a halban 101 l. a Göncölszekér 1012. a Göncölszekér 1013. a kárvallástól 1014. a Göncölszekérnek 1015. a jégvirág 1016. a kenyérhajat 1017. az asztalfiók 1018. a levélhordóra 1019. a nyaklevest 1020. a nyakleves 1021. a pókháló 1022. a sündisznót

1023. a szájpadlásra 1024. a szélrózsa 1025. a szélrózsa 1026. a szemmérték 1027. a Tejúton 1028. a tûhegy 1029. a vasmacska 1030. az ebihal (békaporonty) 1031. az égi háborúhoz 1032. nászúton 1033. a fakopács (harkály) 1034. a fülbevaló 1035. a bokorban 1036. a borsó 1037. a bölcsõben 1038. a cukor 1039. a cselló 1040. a daráló 1041. a farkas 1042. a méhkas 1043. a fokos 1044. a hálóval 1045. a hárfa

1046. a holló 1047. a holló 1048. a holló 1049. a hollóra 1050. a jámbort 1051. ajtó 1052. a kagyló 1053. a kofa 1054. a kofa 1055. a kohó 1056. koporsóba 1057. a korom I 145 1058. a kosárba 1059. a kotló 1060. a kotlónak 1061. a kotló 1062. a kötélen 1063. a lekvár 1064. a lépcsõ 1065. a lépcsõ 1066. a padló 1067. a palló

a tapló 1090. a részeg alatt 1075. a tarló . a roló 1077. a rádióban 1072. a részeg 1074. a szarvas 1082. a tanító 1084. a sarló 1079. a rádió 1071. a robot 1076. a tapló 1089. a tábort 1083. a tanuló 1086. a sarló 1078. a szakajtón 1081. a tanuló vagy László 1085. a rabló 1070. a siló 1080. a tapló 1087. a palló 1069. a repülõ 1073. a tapló 1088.1068.

a traktorral 1100. a vasaló 1104. a teknõ 1094. a tet~Z 1097.1091. az istálló 1111. az istálló . az istálló 1112. a vasalónak 1102. a tiló 1099. a tetõben 1098. a tarlón 1092. a vasaló 1101. az ajtó 1105. az istállóban 1113. az autó 1108. a tetû 1096. a teknõ 1095. a zászló 1107. az autóban 1109. a vasaló 1103. a zászló 1106. az autóval 1110. a tarlónak 1093.

Ottóban 1125. kalapot 146 147 1122. az olló 1117. paróka 1126. az ollóval 1116. a fazék 1128. a csütörtök 1119. a forgács 1129. kettõ: január. a hazugság 1132. a csütörtöknek 1120. a kalácsot 1133. a fûrész 1130. az ördögre 1118. a lángész . kofa 1124. a kandúr 1135. a kandúr 1134.1114. Torontál 1127. a hazugság 1131. a kandalló 1123. február 1121. az olló 1115.

a szalmát 1158. a szegfûszeg 1149. a nadrágon 1138. a szamár 1142. a vásárban 1146. a süveg 1156. a birkának 1 151. az egér 1147. a nadrágon 1139. a présben 1155. szeptember.1136. a takács és a szakács 1145. a birka 1150. a szíjjal . a prés 1154. december 1148. november. a takács és a szakács 1143. a nadrág 1137. a szamár 1141. a pohár 1140. a szalma 1157. a kormot 1152. a kútban 1153. a takács 1144.

a gólya békával 1166. húsz ár 1172. az ember étellel. a ló zabbal. harminc hétnek tizenöt 1181. 11 1180.1159. nyolc (88-nak 8) 1179. az okos 1162. az ásóval 1160. 777 1 177. hat árnak hat hegye 1169. hat van. sík úton por is 1176. mikor kettévágják 1163. 77 1178. liba tón átúsz 1175. hét volt: egyik meghalt 1171. a patáját 1164. másik cserepet 1165. tényleg hat van 1174. hármat: egy gabonaszemet és a saját két szemét . három: egy gyík esett a vízbe 1168. lécet. hat van egy bolhának 1170. az avas szalonnában 1161. nyolc van 1173. a kémény 1167.

férfirokon felesége baksa . egyedül Pici Marci 1196. hogy a levetett ruhája zsebébe dugja Tájszójegyzék ángy. a golyótól 1194.1182.bolyong. kettõ: egy pár t 1184.gyom bürák .(itt) gömbölyû bólyász . 99. nem igaz 1199. levágjuk a teheneket és elosztjuk öt felé 1190. minden sora (!) igaz 1197. amíg leér 1192. mindegyikben 1191. csatangol bubuta . ángyom .bóbita burján . a bivaly 1193. amelyik nincs megfogva 1185. az abrosz 1195.(itt) burok . mert 100 fillér már egy forint 1189. nem igaz 1200. úgy. a cipdbe 1188. az órát a fejünkre tesszük 1187. aki a kenderföldön állt és látta a templomtornyot 148 ' 149 1186. egy sem: a tyúk csak a kakassal alkot párt 1183. igaz 1198.

kályhacsõ lõdörget .folyton fityinkázik .felfelé feszt .kályha hecserli .kívül.(itt) darab fuszulyka . himbál megyen.csipkebogyó ipa. napam .ványolt posztóból készült kabát Készült a debreceni Kinizsi Nyomdában Felelõs vezetõ: Bördõs János . paszuly fültõ .após kõjel .kopasz kürtõ. menyen .lóg fitty .anyós pendely . kinn kupac .bab.nõi alsó ing szokmány .szarvasbogár felazon .megy napa.cserbika .lógat. kürtõcsõ . ipam .