1200 találós kérdés a magyar folklór világából Ismertetõ a hátoldalról: "Fehér kislány áll a szobában, talpig fehér ruhában

, arany haja lebben-lobban a szélben." Régebben alig volt olyan alkalom, amikor közösségben a fentihez hasonló találós kérdések ne hangzottak volna el. Bizony, ma már kevesen vannak azok akik tudják, hogy a gyertyáról van szó. Pedig a találós kérdések mûfaja szinte egyidõs az emberiséggel. Már az ókorból számos forrás maradt ránk amelyek említik, de ez a nép ajkán terjedõ mûfaj ma is él, s szüntelenül változik, alakul. Bõséges csokorral kínálunk most a fõként erdélybõl gyûjtött népi találós kérdésekbõl azoknak, akik már ismerik, és azoknak, akik még nem ismerik ezt a szórakoztató, de tanulságos mûfajt. ISSN 1585-4841 HORIZONT 789638 606624 1200 találós kérdés a magyar folklór világából HORIZONT KIADÓ Szerkesztette: Mózes István Miklós Megjelenik a Horizont kiadó gondozásában Felelõs kiadó: Baki József Horizont könyvek ISSN 1585-4841 ISBN 963 86066-2-2 Alapító: Horizont Press Kft. 1085 Bp. József krt. 36. Tel. 210-0997 A sorozat terjesztõi: Hírker Rt, Nemzeti Hírlapkereskedelmi Rt Terjesztés gondozása: Zsíros Zoltán Tel/fax: 266-0384 Szkennelte, és javította: Pestalits Péter alias Talitska Bevezetõ A találós kérdés, mint népi mûfaj, szerves részét képezi minden nép kultúrájának. Már az ókori írásos emlékek között

is szép számmal találunk róluk utalásokat. Antiphanész ókori görög komédiaíró a Találós kérdés címû darabjában azért marasztalja el az asszonyi társadalmat, mert ilyen mondásokkal töltik az idõt. Szophoklész egyik mûvében szerepel, hogy Kadmosz városát csak az mentheti meg a Szfinx pusztításától, aki találós kérdését megfejti. A római korból fennmaradt Celius Firmianus Symposion címû mûve, amely hatszáz, hexameterben írt latin nyelvû rejtvényt tartalmaz. A késõbbi korokban is jelentõs szerepe volt a szájhagyományozó népköltészetben e mûfajnak. Hogy mi is tulajdonképpen a találós kérdés, azt talán az alábbi, a szakirodalomban általánosan elfogadott meghatározással jellemezhetjük: "Rövid, epikus nûfaj, célja a mulattatás. A találós kérdésben egy tárgy, jelenség vagy fogalom körülírása kérdés formájában hangzik el." (Szemerkényi, 1982. 162). A találós kérdések a népi közösségek életében fontos szerepet töltöttek be: mondták õket lakodalomban, mulatságban, baráti, rokoni összejöveteleken, de a közös munkák idején is; házépítéskor, aratáskor, kaszáláskor, kukoricafosztáskor, a fonóban stb. Nagy tisztességnek örvendtek azok a (többnyire idõsebb) személyek, akik a legtöbb ilyen kérdést tudták. Mulatságokban gyakori volt, hogy az ilyen személyeket pálinkáért, borért beszéltették, s a talányok megfejtõit is hasonló javakkal jutalmazták. Kiadónk jelen kötetével igyekszik hozzájárulni a hagyományok megõrzéséhez, amikor közlésre bocsátja a magyar folklór legszebb, legérdekesebb találós kérdéseinek gyûjteményét. Ez a gyûjtemény még korántsem teljes (egyetlen gyûjtemény sem lehet az), s elsõsorban erdélyi anyagokból válogattunk. Hogy a mûfaj nem halt meg hanem ma is élõ, szüntelenül változó, az abból is érzékelhetõ, hogy olyan tárgyak is szerepelnek a kérdésekben, mint pl. a fényképezõgép, a telefon, az autó, a villamos stb. (igaz, ezek már százéves múlttal rendelkeznek). Kötetünkben az egyszerûség kedvéért nem csoportosítottuk tárgykörök szerint külön-külön a kérdéseket, hanem azokat mintegy listaszerûen soroljuk fel. Ez alkalmasint még izgalmasabbá is teheti a kérdések megválaszolását, de a figyelmes olvasó nyilván észre fogja venni, hogy azért vannak némi összefüggések az egymás után következõ kérdések között. Gyakori, hogy a találós kérdések szójátékon alapulnak. Szóbeli mûfajról lévén szó, ezt írásos formában nehéz visszaadni: pl. "Mi a libatonátusz?". E megtévesztõen latinos hangzású szó megfejtése: liba tón átúsz. Sok találós kérdés rigmusos formában rögzült, ilyenkor

ragaszkodtunk a versszerû tördeléshez. A találós kérdések minden esetben kérdéssel zárulnak, mi azonban feleslegesnek tartottuk a rengeteg, egymást ismétlõ Mi az?; Mi ez?; Ki az? kérdést kiírni, s csak a törzsszöveg, a leírás ismertetésére szorítkoztunk. A válaszokat a könyv végén közöljük. Jó szórakozást kíván: a terjesztõ. 1. Véren megyen, vért viszen, benne meg egy csepp sincsen. 2. Vízen megyen, vért viszen, benne meg egy csepp sincsen. 3. Se ajtaja, se ablaka, mégis négyen laknak benne. 4. Miért néz hátra a kutya, amikor kergetik? 5. Melyik ló repül? 6. Ha lefelé megy, fölfelé áll, ha felfelé megy, lefelé áll, ha befelé megy, kifelé áll, ha kifelé megy, befelé áll. 7. Miért kacag a patak? 8. Miért bõg a tehén? [9. Mi az abszolút lehetetlen? 10. Milyen kõ van legtöbb a folyóban? 11. Milyen fa van legtöbb az erdõben? 12. Melyik a legújabb favicc? 13. Egyszerre indulnak, egy sebességgel haladnak, mégsem éri utol egyik a másikat. 14. Földobják, fehér, leesik, sárga. 15. Miért varrják föl a gombot a kabátra?

nagyon kemény a kis csõre. a szabónál igen kapós. 21. február. elviszi azt nyílsebesen. 22. . fagyos szél sem bír velem. a macskának csak elöl. 23. s verselnek. Võlegénynek nincsen. szúrnak. Gonosz madár biz õkelme. teste szúrós. este lefekszik. Reggel fölkel. mellre fekszik. tûzpiros a lefekvése. mégsem megy dolgozni. amelyikben jó vagy rossz bor áll. Melyik ácsnak van vasfeje. 27. Feje gömbös. és olyan ár is. a majomnak kétfeléál. napsütésben fekete. Hegy tetején születtem. leveleim hegyesek. 17. 25. vízár. többen járnak. nincs teste. Két élõ közt élettelen nála nélkül kényelmetlen. 19. Vérvörös a felkelése. mint a kis szegek. Van varróár. 24.16. szép piros az ajakuk. 26. 20. menyasszonynak igen. Nyakra teszik. szent örömet hirdetnek. kötözgetni nem szeretik. Veled megyen. ha csirkét lát a kertekben. január. Fehér ingben kis fiúk. és jó száraz fakeze? 18.

a juhásznak igen kedves. karácsonykor ragyogok.28. kis Jézuskát dicsérik. 29. nevüket is jól ismered. ismered is nagyon õket. mint egy színes tojás ha lehull a levele. földön él. kimegy. ha benn van. fölszáll. sírsz. kettõ. de büszke biz nem vagyok. folyó vizében találod. Hosszú idõ szülte õket. ha szemedbe száll. s mind testvérek. 36. Állandóan szép vagyok. Hosszú száron ül egy virág olyan. 31. pusztítja az életet. rám Jézuska mosolyog. 33. 35. nyáron hideg. Felhõben születik. de nagyon szúr. vízzel. Van közöttük angyal is. tenger. a házikót leteszik. 34. széllel keveredik. zörögni kezd termése. három király is. elalél. benne lakik a kis állat. 30. Nagy meleg után érkezik. számuk két tucatnak fele. de nem szereted mind õket. 37. csak azt. leszáll. 38. ha meleg éri. Ha kinn van. amelyikkel jót pihenhetsz. Ismerek egy szép kis házat. Szép a virága. bemegy. Heten vannak. . Télen meleg. négy idõjós is van benne. 32. s ahová csak elmehet.

nem is szeret senki: ha a szobában vagyok. se csõre. megöl engem. Tavasszal. 43. gallyakból rakja nagy fészkét. még a kis szúnyog is fordít nekem hátat. fáról-fára jár. egyszer aztán szétfeslik. Ismerek egy madarat. Hosszú száron zöld baba. ha ember. korán nõ a bajusza. 40. szinte repül. hogy elmúlt a meleg nyár. Rajtam nincs ragyogás.a réten nincs nála nagyobb úr. se feje. és a babát kiveszik. 45. mindenki nézi boldogan. nem árt neki semmi. Ritka vendég a föld felett. mondják. kár. ha állat. ha feltûnik az égbolton. csak négy ujja meg a hüvelykujja. S noha semmi rosszat rám nem bizonyítanak. Ragyogó szépség volt az én édesanyám aranynál is szebb volt. ahol megjelenek. pedig életemet eloltja a szellõ. Erõs vagyok. mint az õzike. olyan félénk. pedig nincsen szárnya. Kerül engem minden. sokan sírva szidnak. 46. gyakran mondja kár. Aki nevemet kimondja. egyedül áll. se lába. kikerget mindenki. 42. jöttét lesik az emberek. tudjátok is. se húsa. Erdõben él. Miért vesz az ember új kalapot? . hol lakhat. csillagnál is talán. de egy állat bizony szereti. mint a madár. 44. ha megjõ. kár. 47. felismeri helyét. 41. 39. Se csontja. és semmirekellõ.

Melyik étek az. Melyik királynak legnagyobb a koronája? 49. Mi hasonlít legjobban az ülõ macskához? 55. amit nem esznek. hat lába. Mit vesznek legtöbben a vásárban? 61. nappal meg üres. Éjjel-nappal ágyban van. szeme négy. Ki látja a saját szemét? 60. mégsem alszik. éjjel meg üres. és még a kalapját sem veszi le? 50. 52. 53. négy szeme. hanem elkövetnek? 63. Kicsi házikónak két világos ablakát minden este bezárják. Két keze. minden reggel kinyitják. Mi megy a feje tetején? 64. Füle négy.48. körme meg huszonnégy. hol lassan megy. Nappal tele van. Meddig van a patkó a ló lábán? 65. úton halad. hol meg szalad. Mit nem szabad a patikában? 66. Miért viselnek a molnárok szürke kalapot? 51. Milyen fa van legtöbb a piacon? 62. két feje. Éjjel tele van. s mégis csak négyen jár. aki háttal ül a királynak. 58. 57. Úton megy. Mi van a legtöbb a földön? 59. Ki az. 54. Mit nem szabad a kovácsmûhelyben? . 56.

87. Hogy hívják a románok a talicskát? 81. Ha feldobják. Hol van az ökörnek legtöbb húsa? 77. Mi hiányzik egy jól elkészített csizmához? 68. Milyen sóba temetnek? 71. Egész határt átéri. mégsem eszik meg. csörög. késsel megyek neki. Melyik várban nincs katona? 75. 84. Télen-nyáron fût. mégsem melegszünk . Kiki a magáét meglõtte. Meg is sütik. mégis tizenegy ruca elröpült. Sok szeme van. Hogy hívják magyarul a macskát? 76. 82. mégsem lát. 72. Milyen ekével szántanak elõször? 85. fehér. ha leteszed. harminckettõ.67. Ha fölveszed. 70. mégis egy tyúk átlépi. ha leesik sárga. Hogyha éhes vagyok. Mi nélkül nem lehet felszántani? 86. 69. Melyik kosnak van falába? 79. 83. Ha feldobom: egy. Mikor zenél a ló farka? 78. Minek esszük meg a haját? 74. Tizenkét vadász elment vadászni. Minek esszük meg a belét? 73. ha leesik. csörög. meg is fõzik. Hogyan lehetett ez? 80.

a rektor feleségestül. 96. 88. úri méltóságban ablak nélkül csinálatlan házban. ha bevisznek.meg mellette. 89. Melyik fát nem rakják a tûzre? 93. mint a körte. piroslik a lombos ágon. Találtak három almát. Kiment a pap lányostul. Két lelkes közt lelketlen. ki nem jössz onnan. 90. lúd tolla szántja. jaj de jó: kis gyermekeknek is való. 100. Király ül a házban. nagyobb a királynál. mint a világ? 92. 101. Kicsi golyó vékony száron. Négyen laknak egy házban. Kisebb az Istennél. mikor fát farag? 91. s úgy megdobta vele négylábat. de édes. Mi lenne nagyobb egy akkora sarkantyúnál. Erre kétláb felkapta a háromlábat. hogy az rögtön eleresztette az egy lábat. Kapuján. s mindegyiknek egy-egy jutott. édes. Mikor van a molnár fejetlen a malomban? 94. finom. Mit csinál az ács. Ember hajtja. Olyan. 97. Volt egyszer egy háromláb. magos palotában négyfelé szobája. . Jaj. 99. 98. mégsem körte. Hogy lehet az? 95. azon volt egy kétláb. s kétlábtól elvette az egy lábat. kétlábnak volt egy egyláb: odajött négyláb.

mindig fut. Ha földobják zöld. 110. 103. lefekszik. egy kis házikóba beleül. Boton van a kalapja. 111. Milyen fa nélkül nem lehet el az erdõ? 115. 113. s a sírba mégis beteszik. Szeme van. 108. Van egy virág. Karcsú termetû virágom. ha látom. Zöld istállóban fekete tehenek piros szénát legelnek. jól ismerem. felveszem. mint a labda. tõled várom boldogságom. de nem alszik. ha leesik. Mi terem mag nélkül? . 107. Kerek. fel nem veszem. Hajnalpiros a levele. Rétes. szálkája van. Ha nem látom. 106. Mikor egészen elkészül. mondd meg hát. 112.102. de nem lát. ezren ülnek alatta. Folt hátán folt. Milyen levél van legtöbb az erdõn? 116. piros. mint az alma. Mi után érik a búza? 114. Nagyobb része mennybe szalad. holta után mindig lop. Míg él. de kopoltyúja nincs. de nem béles. hogy mi a neve? 117. 105. tû benne sosem volt. piros. 104. kóstoltam: nem édes. kisebb része földön marad. szúrós tövis között terem. Mi nem terem haj nélkül? 109.

123. csomó. Miért nyúl a nyúl? 129. Kézbe se foghatod. Melyik fa nem ég meg a tûzön? 122. Mikor örvend a nyúl? 130. Mi pirul holta után? . Miért nincsen csizmája a rókának? 126. Miért szalad a nyúl az úton keresztül? 132. 124. Hegyen megyen. mezei tacska. Lyuk. Melyik füvet ismeri a vak is? 119. Melyik oldalára esik a nyúl. Hol kaszálják a szénát? 120. vízi bubucsi. Miért fut a nyúl a partnak? 133. végestelen-végig csomó. lyuk. Esztendõs nyúl mibe megy? 128.118. végestelen-végig lyuk. ha meglövik? 135. Kerti kukucsi. pedig fa a neve. édes a gyümölcse. bõrnadrág. Hogyan jár a farkas legtöbbet? 125. völgybe vág. 121. mikor a hegy tetejére ér? 134. maga a mészáros. 127. Hányat lép egy veréb esztendõn át? 136. tûzre se rakhatod. Mit csinál a nyúl. csomó. Melyik disznó nem volt soha malac? 137. kanál füle. Mikor van a nyúlnak fogfájása? 131.

Melyik a legkisebb hal? 139. Mi megy át a vízen árnyék nélkül? 147. nap felvette. Úton-útfélen úrfiak ugrálnak.138. 154. 144. Melyik a legerõsebb állat? 142. 140. 150. nádnál vékonyabb. hold meglátta. gyepen jöttem. Milyen kõ van legtöbb a vízben? 146. nap felkapja. Este tûröm. 143. Gyepen mentem. Nemes állatoknak orcájára szállok s nagy. ha vízbe esik is? 153. hegyes tõrömmel mindenkit megszúrok. Melyik tóban nincsen víz? 148. Mi az. ami az ágyában soha meg nem nyugszik? 145. Miért esik az esõ? 152. Mit csinálnak a városiak. 149. Toronynál magasabb. amikor esik az esõ? . arany gyûrûm elvesztettem. Hold elejti. bogazik. Én a vitézeknek mind elõttük járok: nagyobbakat magamnál meghánykolódtatok. reggel nézem: bársony. 141. Hogyan esik az esõ? 151. takarom. mégsem virágzik. Mi nem lesz vizesebb. Ágazik.

Jön a király napkeletrõl. Vízen megy: nem habzik. Mit nem teremtett Isten? 169. Száll a madár szárnya nélkül. Két hét. Hány font a holdvilág? 162. 157.155. Úton megy: nem porzik. Jönnek madarak szárny nélkül. Ötvenkét virágán három arany alma. Kerek istenfája. 158. mind megeszi szája nélkül. licskes-lucskos temetésem. mind elázik. van rajta 12 ág. Melyik ostor nem szól. jön valaki láb nélkül. 164. fényes születésem. Melyik esztendõben volt három hét? 168. Tiszta. Van a világon egy körtefa. 365 levél és 3 nagy körte. mind megeszi száj nélkül. A nagy méhkas sûrûn rajzik ha nap süti. 156. Ki tud mindennap láb nélkül felkelni? 160. s mégis legjobban fáj a helye? . Szép tizenkét ágán ötvenkét virága. Melyik úton nem járt ember még soha? 163. a fára ül lába nélkül. szép tizenkét ága. hány hét? 166. Mikor volt egy esztendõ három hét? 167. Aki kitalálja. egy pint bor az ára! 165. 159. 161.

Csaplárnénak így adja fel a szót: Látott-e már egy lovon hét patkót? Ha nem látott. Mi megy be elsõnek a templomba. Hol nem volt még az Isten sem? 171. neked is van. télen meleg. nemde? 179. el sem tudja ereszteni. Rendesen hány patkó van a lovon? 178. Miért állítják a kályhát a szobába? 182. mégsem eszik vele. másik kettõ csizmámra van verve a hetedik magam vagyok. Rongyos csárda. 174. Egy kis vas a házat õrzi. 173. Lehet-e egy lovon hét patkó? 177. Nekem is van. most láthat: Négyet visel ez a nemes állat.170. Úgy öleli. oda rúgtat pej paripán Patkó. kertben a karónak is van. ha be van zárva? 176. 172. Melyik lón járunk? 180. 183. 181. életem delén kisebb vagyok nálad életem utolján nagyobb vagyok nálad. Nyáron hideg. Melyik ló eszik parazsat? . Melyik sóban tartanak vizet? 184. Melyik ló vág? 185. Melyik a legtüzesebb ló? 186. Foga van. Életem elején nagyobb vagyok nálad. 175. két oldalán ajtó. jöjjön ki.

Szeme négy. 192. 200.187. 204. füle négy. mégis mindig nedves. Hegyén hó. körme pedig huszonnégy. mindennap már lefelé. Milyen kos jár két lábon? 197. 188. Miért harapott Ádám az almába? 196. kettõ a nyaka feneke is kettõ van alatta. Két szomszéd sosem látja egymást. Melyik ár szúrja sarkantyúval oldalba a lovat? 202. Melyik réz nem ásvány? 198. Kettõ a feje. völgyében hó. Fülén fogva emelgetik. Mikor van élõ ember fej nélkül a szobában? 190. Többet hátra. Mit tud legjobban a néma? 193. a hó sem. mikor felkel? 189. Melyik nõ férfi? 199. mint elé. A huszár melyik oldalról ugrik a lóra? 201. Melyik nõben kel kenyér? . malmában egy kõ se jó. Mi megy keresztben a templomba? 194. Az esõ nem esik bele. 191. Hol virágzik a bor? 195. Melyik ár a legnagyobb úr? 203. Mit csinál az ember legelõször reggel.

Melyik telet csomózzák meg? 211. 208. Melyik tóból csinálnak ruhát? 222. amit fogok. Melyik ács fõz? 214. Milyen fát használ a cipész? 217. sárga. bort iszik. Milyen cipõn nincsen bõr? 220. és mégis idõben elkészül vele? 216. belül sima. 207. vonja a munkáját. Milyen vár van a víz alatt? 218. fehér. hús a dugója. Éles foga fát eszik. megsütöd és megeszed. megrágjátok. 210. Ki húzza. Miben hasonlít a cipõ az órára? 221. szeme közül kiesik a kicsinye. megpofozzák.205. kiveszed. Melyik ács dolgozik vassal? 215. Telerakják. Ha vize van. Hány tojást ehet meg a nagyevá éhgyomorra? . mégsem látok. Sok szemem van. 209. ha szorongatom. Ha simogatom. Melyik ács van vasból? 213. Hol szegik meg a kenyeret? 223. 206. Mi szemembe ment. 219. Kívül ripacsos. Melyik áccsal fõzetik meg az ebédet? 212. ha vize nincs. *224. vizet iszik.

Melyik oldalán van legtöbb szõre a lónak? 231. Hogyan repül a tarka tyúk a fára? 240. Meddig tart. míg átmegy a hídon a nyáj? 239. Melyik a leghosszabb? 227. 226. A tarka lótól miért nem szednek vámot? 232. Milyen kör lát? 238. amikor egy lábon áll? 241.225. Akármilyen sós vízben fázik. magát mórikálja . Melyik paripának nem kell eledel? 236. Miért hunyja be a szemét a kakas. amikor kukorékol? 242. amikor eszik. Melyik hordóba nem lehet bort tölteni? 229. hogy egyszerre csak egy birka mehet át. Melyik árnak van nagy füle? 234. Melyik ló van a szobában? 233. Milyen ételt fõz az új feleség legelõször? 228. ahol olyan kis híd van. Egy terített asztalon van kés. Mikor kukorékolt a kakas akkorát. mégis sózni kell. Melyik ló a legtüzesebb? 237. Amott megyen mórika. villa. Mit csinál a kakas. Melyik a legerõsebb ital? 230. Melyik ló ég? 235. Egy juhász a nyájával egy patakhoz ér. kanál. hogy minden állat meghallotta? 243.

255. ha leteszik. hetven a kapcája. Milyen ekét használt az elsõ földmûves? 253. 250. Mikor fél a nyúl? 257. hallgat. de sohasem érik utol. Mikor megy a hegy a nyúlnak? 261. örökösen kergetik egymást. Akár elölrõl. Mire esik a nyúl. Meddig szalad a nyúl az erdõbe? 259. Hogy írják a száraz füvet öt betûvel? 246. Sokszor száz a szeme. mégis lyukas. Ha betoldják. de soha sem mozdul ki a házából. Hogy lehet egy nyulat négyfelé hajtani? . Ha felveszik. mezõn hízik. akár hátulról olvasom: ugyanaz. Melyik kakasnak nincsen taréja? 245. 254. sír. Vadonatúj. mégis egy tyúk átlépi. Mi hasonlít legjobban egy fél szalmaszálhoz? 248. 256. Erdõn vágják.fekete bársony a szakálla. Miért szalad a nyúl a hegynek? 260. A földmûvesnek nagy szüksége van rá. Mindig utazik. mit sem ér. ha meglövik? 258. Az egész világot átéri. de sohase lát vele. 244. Melyik almát nem esszük meg? 247. Van négy testvér. 252. 251. 249.

Melyik vas fut? 263. mikor már nagy vagyok. húszat költ. Fehér. Nincs keze. ahol péppé gyúrnak. leszednek a lábamról. Milyen ár repül? 265. s magát mégsem látja? 267. Nekem olyan kisleányom van. 273. Négy galamb van a háztetõn. hogy a szemén nõtt a haja. 269. végre sötét üregbe jutok. hány marad ott? 266. 271. Erdõben-berdõben fekete picike.262. 274. ezután lapátra tesznek. Egyet tojik. 264. holtam után a templomba jártam. százat repít. Majd jól meggyomroznak. Mi illik legjobban a görbe fához? 268. Azután kést tesznek a torkomra. Majd agyba-fõbe vernek. lába. jaj. 275. jaj. farka van. de nem egér. Míg éltem. Mindenütt gorombán bánnak velem. Egyet lelõnek. . Egy kalap alatt ezren is vannak. ez sem volt elég: porrá morzsolnak. Ilyen gorombaságok mellett mégis én vagyok a leghasznosabb. Melyik lánc virágzik? 276. Melyik ágyban nincs párna? 277. Kinek van sok szeme. tûzbe dobnak. féltem. de nem alma. Hány szem borsó megy egy zsákba? 272. 270. mégis kúszik. Elõször eldobnak.

holta után szaladgál. Kívül kék. élõket hordozok. . s élõk felett járok. hogy nem emeljük fel a kalapot? 281. se nem veszek. megyen. nem tudom. Mi az. úszik. és vörösen jön ki. Milyen mély a tenger? 290. 293. Fut. Míg éltem. Erdõben terme. és fekete emberek lakják. falun vágják. Hogyan lehet két almát egy kalap alá tenni úgy. furkó a feje. Mikor legjobb apró halat enni? 292. 298. Feketén megy be a konyhába. 280. ágazik. 285. belül sárga és kemény 282. 283. meg sem áll. Míg él. Melyik nád folyó? 289. bogazik s mégsem leveledzik. Zöld a lába. 291. zöld a nadrágja. 287. ami tûz nélkül forr? 286. mindig áll. hanyatt fekszik. mégsem fárad el. Pénzem van. és ha vízre kerül. meg sem gazdagodom.jaj! 278. Mindig fut. Kívül zöld. élõket tartottam. hogy meghaltam. 279. fel sem áll. Se nem adok. Hány lencse megy egy literbe? 284. belül piros.

de nem tudja. Jobbra-balra mutat és nincsen keze. Mikor van Nagyszombaton nagypéntek? 306. Melyik szak világtáj? 301. Úton-útfélen úrfiak ugrálnak. Miért megy a rák hátrafelé? 296. Milyen sárnak örül a gyermek? 309. Melyik hónapban eszik az ember legkevesebbet? 307. rí. 297. Melyik árban sok az ember? 308. minden fészekben 7 fiók. Jár és nincsen lába. üt és nincsen keze. Mikor lehet a vizet szitában hordani? 298. Van egy fa. Rí a ruca. minden ágon van 4 fészek. egye meg a fél lábát.294. Ki a legjobb festõ? 314. mért rí. Vízbõl lett és vízzé lesz. ennek van 12 ága. 295. Mikor beszél a juh a lóval? 313. Mi a hasonlatosság a vadász és a . derekában vér nincs. Hol van a világ közepe? 300. rí. Aki kitalálja. vályújában víz nincs. Melyik órának nincs rugója? 304. 303. 310. 311. 302. Mikor múlik leglassabban az idõ? 305. Hány nap a világ? 299.

nagyobb lesz. Mi nagy van Napóleonban? 318. fekete. vagy magamagával megszorozzuk. Melyik ár nagyobb. Melyik az a szám. Két vonallal csinálhatod. gonddal vetik be. Ha tesznek hozzá. templom tornyán is láthatod. Hány betû van az ABC-ben? 316. ember hajtja. de csak egy szekere. Nem fa és mégis sok a levele: szép mesével és verssel van tele. amelyet ha kétszer veszünk. 22. Miért nem eshet az esõ három nap . ugyanaz az eredmény? 325. Milyen ár nem káros? 328. Hány betû van a bibliában? 317. ha három betût hozzáteszünk? 320. ha elvesznek belõle. 330. A karját örökösen kinyújtva tartja. Melyik tû nem szúr? 319. Egy falusi embernek van száz zsák búzája. 324. Meddig tartott a száz éves háború? 327. Hogyan szállítja a búzát a malomba? 326. 321. kisebb lesz.kincskeresõ között? 315. Melyik szó lesz rövidebb. Miért esik az esõ lefelé? 332. 323. 331. mint öt? 329. ha fürdik. mégsem fárad el. fehér. Ha nem fürdik. Lúd szántja.

mégsem fér a házba. 341. Mindörökké barangolok. nem suhog. Ahol járok. sáson megy. 346. dörömbölök: ajtón. ki is szeretné a. Annak a fának volt tizenkét ága.. mihelyt megmar. Két krajcár az ára. Az anya még meg sem született. A palotában volt egy nagy fa. Mihelyt meglesz. nem fázik. az épített egy nagy palotát. 343. mindjárt megmar. a fia már a háztetõn nyargalászik. körülötted és benned: azonban még nem láttad. s ablakon. 339.. Nagy hidegben soká élek. Volt egyszer egy építõmester. Hogyan esik a hó? 340. nem zuhog. Szegény parasztember mindennap lát . 342. Vízen megy. fagy éri. azt sem tudom. minden ágnak volt harminc ágacskája és minden ágacskán volt egy fekete meg egy fehér cseresznye. esõ veri. mindjárt meghal.egymás után? 333. 335. 337. Fúj és fütyül. hol lakom. vigy szobádba meghalok. 336. Miért áll a templom a faluban? 345. Ki tud minden nyelven beszélni? 338. Melletted. nem ázik. S ezért senki nem is szeret. Mikor van világosság? 334. pedig nincsen szája.? 344.

se bent. 347. Kívül is van. ha sem bent. 357. de nem ehetõ. királyok. 361. Nagyapámnak nagy inge. mégis jó helyen van. Aranyalma fenn az égen. 362. Szegényt és gazdagot egyformán melegít. mégse melegít. 356. körbe jár. Körbe forog. ami nincs se kint. Hol vagyok. ha sárban jár. Mi az.olyat. sem kint nem vagyok? 349. mégsem eszik tésztát. nem lesz sáros. milliónyi folt rajta. belül is van. császárok ritkán látnak olyat. Milyen távolságra van a Hold a Naptól? 365. Mi van legmagasabban a faluban? 348. se lent? 354. nem lesz vizes. 360. mégse szédül el . Miféle ló van a szobában? 353. 351. Melyik tó van fából? 352. Isten sose lát olyat. Mikor nézik az emberek legtöbbet a napot? *363. se fönt. 355. Melyik tó van a házban? 350. Mindig szépen világít. Ha vízbe ér. 359. Mindig süt. Kifli. 358. Láb nélkül kel minden reggel. Mikor bámulják feszt az emberek a napot? 364.

együtt sose járnak. Hogy esik az esõ? 379. alul csobog. a fának ötvenkét ága. Fekete kancsóból kiömlött a tej.sose. a másik gyümölcsöt terem. se feneke. Mit csinálunk. Mit csinál a föld. 370. minden ágán három fióka. egymást kergetik. 371. 375. mégis megáll a víz benne. ötvenkét ágán ötvenkét virága. hátulja is tél. Van egy fa. 381. mégsem folyik el. Se oldala. földet ér. a közepe meleg. hideggel megy. *378. Hideggel jõ. Eleje is tél. . Hold elejti. mikor esõ esik? 367. onnan hamar visszatér. Négy ága van egy fának. Milyen a Föld. 377. Van egy fa. mikor a vízbe hull? 380. 372. 373. annak van négy ága. 374. Mi az. 369. az egyik kizöldül. nap felkapja. ami nem lesz vizesebb. 366. Két vége hideg. Felül kopog. Tizenkét gyermeke van egy anyának. mikor esik az esõ? 368. 376. folyva folydogál. a harmadik hervadozik. felhõbõl jön. mikor esik az esõ? 382. a negyedik szárazon áll.

jön valaki lábatlan. Születése csillogó. mikor a nap jön. o megy. Árnyékban hiába keresel. Ezer kis lepke szárnyatlan. 398. vetésnek takaró. se lába. õ jön. hegye lefelé. meleg napon elázik. Vízbõl lett és vízzé válik. mind megeszi szájatlan. 393. 395. Fehér szõnyeg egész földön. mikor járok. . 389. 41 . Mellém szegõdik. 40 387. mégis fütyül a világra. Hideg pillangó. Melyik víz a legnagyobb a világon? 385. 392. temetése locsogó. Mikor a nap megy. 390. Gyökere felfelé. Hideg napon virágzik. 391. 397. 399. Mikor állok. õ is áll. 384. 386. Fehér asztalterítõ ellepi a földet. de éjjel nem látom magamat. 388. de meg nem szólít. Se keze. Éjjel-nappal járok. nem itt szövik.383. az égbõl jön. õ is áll. csak nappal. Tavasszal a patakban mi szólal meg legelõször? 396. Mi marad a hó után? 394.

416. Egy nyelven sem tud. hátán van már a fia. hátul sötétedik. Miért csobog a patak? 418. Fekete bika vörös nyelvét nyújtogatja. visszakiált. meghal. megfelel. 405. Alig van meg az apja. Elöl világosodik. mégis minden nyelven beszél. 412. Meddig rövidül a fa árnyéka? 403. benn is van. 410. Mi megy át úgy a szalmán. ha kérdezed. hogy nem zörög? 417. 411. Hogy lehet. teste nincs. Folyton eszik. Dorombol. 414. Se keze. Meddig nyúlik a fa árnyéka? 402. Neve van. 413. se arra? 401. mégis éhen hal. de nem macska. 406. õ is hallgat. mégis felmegy a padlásra. se lába. hogy egy férfinek nõ az árnyéka? 404. Nagyot kiáltok. Aki a nevem kimondja. de soha . 415. mégsem lehet megí ogni. Ha vizet iszik. Ha hallgatok. 409. Künn is van. azonnal megsemmisít engem. Mi nélkül nem lehet menni se erre. Két testvér epekedik egymásért. 40'7.400. 408.

Ló lába fúrta. Feketébõl indul. Folyónak. Minden üres fazék teli van vele. Van-e száraz kõ a tenger fenekén? 426. Mi van az üres pohárban? 427. kimászik a kiscsikó. 420. 431. Feketébe kezdõdik. nyáron hidegebb. 421. Mikor van a tyúkon a legtöbb toll? .nem találkoznak. Mikor legnehezebb a tyúk? 436. Mit szívunk legtöbbet a pipán? 429. mégis kéknek mondjuk. disznó orra fúrta. Elpattan a házikó. Kicsi fehér házikó. kerék talpa gyúrta. 419. Miért van a tyúknak hátul a farka? 435. Mi van a tó körül? 422. Miért bújik ki a csibe a tojásból? 432. 42 43 425. 430. sárga. 423. Télen melegebb. van két lába. Mikor csipog a csibe a levegõben? 433. 428. feketébe ér. benne van a kiscsikó. feketébe végzõdik. 424. pataknak kettõ. tónak csak egy van. Hány fekete tyúk van a faluban? 434. Kicsi.

437. Mikor van a tyúkoknak ünnepe? 438. Elmentem a vásárba, vettem olyan valamit, hogy az egész vásári népnek jutott belõle, mégis a javát én ettem meg. 439. Kinek van a legnagyobb zsebkendõje? 440. Kiknek a kakasa szólal meg a faluban a leghamarabb? 441. Mikor kukorékol a kakas legkevesebbet? 442. Csont a álla, bõr a szakálla, õ a világnak prófétája. 443. Tarka fõn piros kalap. 444. Miért kakast tesznek a ház tetejére dísznek, s nem tyúkot? 445. Alig van már február, s õ tavaszról kiabál. 446. Egy hasít, négy feszít, kettõ hallgat, egy fityinkázik. 447. Egy szánt, kettõ nézi, kettõ hallgatja, négy tartja, egy hajtja. 448. Egyet hajtottam a csordába, ötöt hoztam haza. 449. A család ebédel, az asztal mozog. 450. Elöl megyen médula, keze, lába cédula. 44 45 Szõr maga, szõr nadrágja, reszket elöl a szakálla. 451. Lábon járó párna, gúnár úr a párja. I ...,.... 452. Mikor lúd a lúd? 453. Milyen a bornyú, mikor megszületik? 454. Kettõ nézi az eget, négy nyomja a földet, s

egy hajtja a legyet. 455. Kettõ nézi az eget, négy tapossa a földet, négy fizeti az adót. 456. Elöl villa, hátul seprõ, közbül pedig szénatartó. 457. Elöl van a bólogató, középen a szénatartó, hátul meg a hajtogató. 458. Van egy kutam, kutamnak négy csorgója. 459. Négy édestestvér egy helyre vizel. 460. Melyik szénatartó jár az úton? 461. Mikor a legnehezebb a tehén? 462. Mikor legnehezebb a tehén? i. I 463. Melyik felén van a lónak a legtöbb szõre? 46 '''','~i 464. Melyik ló nem eszik abrakot? 465. Az újonnan felütött patkó meddig áll a ló lábán? 466. Melyik hónapban botlik legkevesebbet a ló? 467. Meddig lehet elmenni egy jó lovon? 468. Meddig lehet elmenni egy döglött lovon? 469. Úton megyen kipe-kopa, hátán ül a ginye-gonya. Füle négy, szeme négy, körme pedig huszonnégy. 470. Két szõrös közt egy fitty kolbász. 471. Elöl megyen gede-guda, hátul megyen tete-muta.

472. A lónak miért kötik fel a farkát? 473. Ha egy gazdának van öt lova, azok hogyan mennek bé az istállóba? 474. Hogyan áll meg öt ló egy istállóban? 475. Mije van a lónak a farka tövétõl a füléig? 47 476. Melyik ló lát egyformán elöl is, hátul is? 477. Mindig mosdik, mégis kormos. 478. Van neki két picinyke lámpása, avval az egeret meglássa. 479. Elöl olyan, mint egy alma, hátul olyan, mint egy nyárs, négy kis bunkós boton jár 480. Mindig mosdik, sohasem törülközik. 481. Ha felmenyen, lenn van, ha lemenyen, fenn van, ha kimenyen, benn van, ha bémenyen, künn van. 482. Miért nem visznek macskát a Holdra? 483. Miért haragszik a kutya a macskára? 484. Miért hordja a kutya a szájában a prédáját? 485. A kutya miért ugat, mikor a szamár óbégat? 486. Miért nem visznek szamarat a Holdra? 487. Hegyen megyen henderi, hátán viszi kenderit. Ha nem szánnám kenderit, meggyújtanám henderit. 488. Életibe soha templomba nem járt, hótta

Zöld a mellénye. 489. A holló hogy repül ki az erdõbõl? 498. A vásárba merrõl hajtják a legtöbb juhot? 490. Miért hunyja be a szemét a kismalac.után elmegyen. Hogy áll a madár a dróton? 501. Melyik állat a legbátrabb a világon? . s egyet lelõnek. hogyan jön ki? 496. Hogy jön ki a szarka az erdõbõl? 502. A juhnak melyik felén van a legtöbb gyapjú? 491. Melyik a legudvariasabb állat? 495. hány marad? 504. Miért hagyja el a madár a fészkét? 506. 494. Ha a veréb berepül a kéménybe. Hogy jön be a szarka a faluba? 503. piros a csizmája. Miért áll a gólya fél lábon? 497. Ha száz madár van egy fán. amikor az anyját szopja? 493. Hogy jön ki a csóka az erdõbõl? 48 49 499. fekete a kalapja. szürke a köpenye. Hogy hívják a malacokat? 492. Milyen madár van legtöbb a világon? 505. Melyik állat a legokosabb? 500.

507. Állat vagyok, vízben élek, úton-útfélen zenélek. 508. Melyik az a szárnyas állat, amelyik szoptat? 509. Melyik egérnek vannak szárnyai? 510. Szeme is van, füle is van, amerre jár, kárt csinál. 511. Miért nem lehet az egeret megfejni? 512. Büdös nagyon, fekete, senki sem fér meg vele. 50 513. Elöl megyen médula, keze, lába korcsolya. Szõr maga, szõr nadrágja, szedresi bársony szakálla. 514. Mi nélkül nem tud megélni a medve? 515. Meddig fut a nyúl az erdõben? 516. A nyulat hogy hívják? 517. Négy lába van, lompos farka, te is tudod, ravasz fajta. 518. Miért nem visznek rókát a Holdra? 519. Van az erdõn egy szép tisztás. jön tizenhárom õzike. Hogy jönnek ki a rétre? 520. Melyik tûpárna tud járni? 521. Ki hord magával a legtöbb fegyvert? 522. Hátán ezer dárda, ki hozzányúl, megjárja. 523. Tûbõl van a ruhája, ha megbántod, behúzódik alája.

524. Megy a katona a várba, csupa nyílvesszõ a háta. 51 525. Nincsen vászna, amit varrjon, mégis tûje van elég. 526. Ezer tûje van, mégsem varr. 527. Erdõn bólyász csontvillával, szénát nem takar vele. 528. Amikor meglõnek egy vaddisznót, melyik felére esik? 529. Zöld mezõn fekete üstöket borogatnak. 530. Éjjeli álom-szökkentyû. 531. Fekete, de nem szerecsen, ugrik, de nem kecske, szereti a menyecske, ha nincs. 532. Melyik állat bírja legjobban a hideget? 533. Miért nem fázik a bolha? 534. Mi a legkisebb a világon? 535. Hány bolha fér egy kilógrammba? 536. A bolhát miért tartják erõs állatnak? 537. Mitõl döglik a légy? 538. Van egy állat, amelyiktõl mindenki fél, pedig utána sokan megnyalják a szájukat. 539. Fél ujjamon is elfér, mégis félek tõle. 540. Tarka, de nem virág, szárnya van, nem madár, álló napon a rét fölött száll.

541. Ki szereti legjobban a virágot? 542. Szõ, fon, de nem takács. 543. Jól szõ, jól fon, pedig a takácsmesterséget nem tanulta. 544. Falon lóg szeg nélkül. 545. Kicsi házban kicsi lakó, kihallatszik a muzsikaszó. Mind azt fújja: krics-krics-krics! Vajon ki lakhatik itt? 546. Melyik a leghanyagabb állat? 547. Fúr, farag, de nem ács. 548. Melyik állat énekel úgy, mintha sírna? 549. Sûrû erdõn suta kecskék járnak. 52 53 550. Kinyújtja a szarvát, mégse döf. 551. Szarvat hord, de nem bánt senkit. 552. Melyik ház a legkisebb a világon? 553. Hosszú, veres, likat keres. 554. Melyik állat szuszog a fülin? 555. Melyik állatot nem vitték be özönvízkor a bárkába, mégis megmaradt? 556. Ki a leggazdagabb a vízben? 557. Melyik állat ragaszkodik legjobban az emberhez? 558. Kerek, kerek, gömbölyû, " ránézni is gyönyörû.

belül nedves. Piros golyó vékony ágon. hágjál rája. Illeg-billeg az ágon. engem reád ragasztanak. s neked jó. kõjel szõrös. barna. Kívül bõr. neki könnyebb. 569. s lenn a szõrös várja. 562. Engem. 566. 565. hogy mi õ? 563. Sok a szeme. legbelül kõ. 54 55 571. s eggyel se lát. belül hús. fordulj. 564. rázd meg jól. Zöld asszonynak piros arcú leányai vannak. mosolyog a napsugáron. téged levágának. ha leesik. 567. Kicsi voltam. Kerülj. Négy testvér egy fakorsóban. nézd meg jól. Én is éljek. zöld házamból kiestem. 570. nagy lettem. te is élj. A fán zöld. Szíve erõs. piros kendõ a nyakán. mint a kõ. Kicsi leány ül a fán. ki mondja meg. . 560.559. mindenkinek nagyon kedves. Miért kapálják a szõlõt? 572. így legyünk mi egymásé. 568. Mikor jó a kicsi alma? 561. mikor aztán megnõttem.

fején kalap. 579. se magja. 587. 580. Kicsi törpe mennybe néz. Kicsi fején nagy kalap. farkas. kuporog a fa alatt. se virágja. 581. Kívül piros. 578. Dombon ülõ Demeternek künn a lõdörgõje. Töve szõrös. 584. 582. Törpe zsidó mennybe lát. mégis éget. 574. hátuljában pálca. belül szõrös. . se gyökere. 576. 585. Fehér ház fél lábon áll. róka. de nem hal. ember is megeszi. fejében párta. 586. Erdei vágatokban veres húst árulnak. Kívül veres. 577. Se levele. Fekete embernek zöld a furulyája. belül hajas.573. fenekén szálka. Fán nõ. Nincsen tüze. mégis terem. Nincs virágja. nyúl hozzá sem nyúl. pikkelye van. ha kóstolod nagyon édes. 583. hegye vörös. 575. Medve szereti.

öltés nincsen rajta. rongy a szokmánya. 589. kettõt raktam kilencet kaptam. Egyet raktam. Tyúkom föld alá jár tojni. Hosszú a lakása alul van a tûje. Folt ér foltot. Ahány inge van. kilencet raktam. s várom asszonyomat. költ kilencet. azt mind magán viseli. hogy a karóhegyre jár tojni. Nyáron a kertben kukucskál. 595. 591. kilencvenkilencet kaptam. fejül van a füle. Száz bolhánál jobban csíp. Nagyanyámnak nagy pendelye. 599.588. 597. 596. Olyan tyúkot nevelek. 56 : 57 592. kettõt kaptam. 594. 590. Fejében hordja a testét fél lábon áll napestig. Zöld mezõben van egy páva tojik egyet. Forró vízben le is. 593. Csüngök-büngök karó hegyin. száz folt is van rajta. . télen a vízben bubicskál. fel is járnak. 598. hatan-heten laknak benne.

610. Zöld ürömben zöld vadréce. 611. költ kilencet.nevel ezerkilenszázegyet. 58 59 609. 604. de nem alma. 607. mégis ezer fekete kisasszony lakja. 600. a lányoknak nagy kedvence. Piros. pirosan szedjük. Künn a kertben kerekül. zöld a cikája. Domb tetején. ezer kicsi fiával. 605. Zölden ültetjük. bokor alatt tavaszt énekel. 612. farka van. de nem egér. megeszem. Egy háznak se ajtója. mégis megsiratom. farka van. 602. Kék a feje. 601. de nem hagyma. tojik nyolcat. vékony nyakon ring feje. 606. Zöld burján közt kicsi leány piros szoknya a derekán. Pad alatt baksa. se ablaka. nevel ezerötszáztízet. fehér haját a földbe fésüli. majd virágja elhullott. 613. Pöttyöm Panni maradt ott. 603. Rózsavirág kinyílott. . vörös. Szeretem. Szeme száz van s fekete. Piros köpenyû leány ül a kertben. veres a hasa. 608. de nem egér. Tojásforma és fehér. piros a szokmánya.

Milyen növény terem virág nélkül? 629. Virágzik. húson füstöl. 618. s szeme. 628. Melyik kerti növénynek nincsen magja? . Szakálla van. levél. 623. Miért hull le a lapi a fáról? 620.614. de nem terem? 630. fele hulljon le a földre. több tízen is laknak benne. Amíg él. Mi van a legtöbb a fa tövében? 615. Hótta után is feszt futkos. 626. Jut belõle mindenhova. Szakálla van. 62'7. 619. nem virágzik. amelyik nem veszíti el sem a színét. Azért termesztik. mindig áll. sem a szagát? 617. Melyik az a növény. holta után szaladgál. Melyik növénynek van koronája? 616. magzik. 622. amelyiket vetik. s szeme. sosem lángol. Kertben nõ. Melyik az a fa. 624. nem magzik. levegõbe. Füstöl. 625. hogy fele szálljon a levegõbe. földön elhamvad. földre. de nem ágról. kenyér lesz belõle. Melyik évszakban kaszálnak legtöbb szénát? 621.

632. Sûrû erdõ. Minek nõtt a szemire a haja? 636. nagy kalapot visel szegény 637. Melyik tuskóban van hét lyuk? 642. mégis annyi terem. 640. Zöld ruhában hosszú legény. Ki születik pelenkában? 60 61 634. gurul.631. szimatoló. mint a hordó. 643. szortyogtató. meg se kapálják. 641. egyen bemegy. 639. Kerek. . nyáron ruhás. Minek van az oldalán a szeme? 635. tátogtató. Sok szeme van. Sûrû erdõ kupac mezõ látoktató. hogy le sem bírják szedni. majd megáll. Egy pajtában harminckét tehén. Piros istállóban harminckét fehér ló. 638. ott két látó. mint az alma. csak egy lapáttal lapátolják. mégsem lát. kupac mezõ itt két halló. 633. Télen csóré. El se vetik.

azon felül egy hordó. hogy szárazra kerüljön? 654. szûk kapun jön. Bokáig érõ víz közepén állok. Nekem nincs. a világ kincséért sem adnám. Legalul van két karó. Hová tudom letenni. minden reggel kitáblázzák. A nyelvnek hány íze van? 651. Ki iszik legelõbb a pohárból? 649. Fiam beleülhet. Akármennyit keresek. Nyakamba kapaszkodott egy kicsiny leányka. Csak kettõ van. azon felül terjesz-berjesz. 647. de a világ sízrû kincséért oda nem adnám. 62 ' 63 652. Miért tartották a régiek a bírót? 645.644. 653. a harminckettõ eltemeti. azon felül sûrû erdõ. 650. azon felül tátom-bátom. Hány foga van egy hetvenéves öregasszonynak? 648. ne is legyen. melegít. Mi nélkül nem lehet enni? 646. azon felül szortyan-hortyan. . 655. azon felül illancs-pillancs. Tárt kapun jön. én magam nem. de ha lenne. 656. hidegít. Piciny házikónak két világos ablaka minden este betáblázzák. lányom beleülhet.

mint tegnap este. 668. s a golyóját hagyd benne. Tízzel szorítom. a két szõröst dugjuk össze. ha közepébe is jut haj. harminckettõbõl egy se jó. 671. Völgyben tó. Mi az ember legdrágább kincse? 663. Alig várom.657. Mitõl kupacodik meg az ember? 665. lent haj. az baj. s a négy letejel. 659. Hegyen hó. 669. Fent haj. A ma született kicsi leánykának mije nagyobb az anyjáénál? 667. Tegyünk úgy. nem sír. a két szõröst összetegyem. Tíz húzza a négyet. Az ember mivel takarja a fejit? 666. Ot karóval eszem azt. 64 65 672. Ha felveszik. A két szõröst csapd össze. Az emberi testnek melyik a legbecsületesebb s melyik a legpletykább része? 664. harminckettõbõl egy se jó. 658. ami az ágon termett. Reggel mi nyílik fel leghamarabb a házban? 661. 660. . este legyen. 662. 670. hegyen hó. hegy alatt két tó.

Hol a legfeketébb a menyasszony? 677. 673. miután férjhez ment? 678. Mikor öleltem meg utoljára a szomszéd leányt? 686. délben két lábon jár. mikor átlép a templom küszöbén? 683. Mikor kotlik a menyasszony? 685. Ha felveszik. ha leteszik. mindjárt sír. sír. Meddig megyen az ember sorsa felfelé? . A menyasszonyi ruhát ki fordítja ki legelõbb? 679.ha leteszik. Reggel négy lábon mászik. Az asszony mikor másfél? 687. Milyen levest adnak a menyasszonynak leghamarabb? 66 684. Mit várnak a kicsi gyermektõl és a nyolcvanéves vénembertõl? 675. 688. A võlegényen mi áll lefelé? 681. este hárman. hallgat. Mire gondol a menyasszony. Legjobban keresett áru. A menyasszony mit enne meg legelõször. 676. 674. mégis ingyen adják. Mit ér egy menyasszony? 682. Ki néz a menyasszonyra a legszúrósabb szemmel? 680.

Ha felöltözöm tiszta ruhába. Mit tölt a kocsmáros legtöbbet az üvegbe? 705. holdsugárba. A magtalan embernek mikor veszik hasznát? 693. Hány tojás fér az üres gyomorba? 707. sötét éjszakába. amikor más lefekszik.689. Meddig megyen az ember az úton? 702. Miért kísérik ki a halottat a temetõbe? 692. Akkor kel. Mit mond a pap legutoljára a templomban? 701. Mi utazik a legmesszebb. Miért halászik a halász? 699. 690. Az asszony minden reggel köti. A hunok királyát így temették el: napsugárba. a férfinek életibe csak egyszer kötnek. Hány tojást tudnál éhomra megenni? 706. Ki hintázik egyágú hintán? 694. s mégis leghamarabb ér oda? 698. Kinek tud elfújni a szél a lába alatt? 695. 691. . Milyen három dolgot nem jó elsietni? 696. Hova üti az asztalos a legtöbb szeget? 67 697. Honnan nem lophat a tolvaj? 700. Mi lágyítja meg az embert legjobban? 704. mit csinálok vele? 703.

amikor a võlegény és a menyasszony lefekszik? 724. Mikor csókol az ember kerek lyukat? 722. Hogyan köszönti egymást két pápa? . Mi van a võlegény lába között. amikor fûrészel? 710. Mit csinál kétszáz arató egy nap legtöbbet? 719. Mit csinál az asztalos. Melyik templomban harangoznak pohárral? 715. Mi nélkül nem csinálhat patkót a kovács? 717. Mit kell csinálni. Melyik a leghaszontalanabb lyuk? 720. mit csinál legelõbb? 714. Mikor habzik az asszonynak a lába között? 721.708. Mi áll fel leghamarabb. hogy a kenyér ne égjen meg a kemencében és az ember ne fulladjon meg a vízben? 68 69 723. amikor beviszi a házba a menyecskét? 718. Mit csinál a kovács legtöbbet? 716. Miért koccint az ivó ember? 712. Hogy hívják azt az embert. Melyik hónapban beszélnek a palócok a legkevesebbet? 709. Mikor a törpe leesik a hegyrõl. aki fenn van a fán? 711. A török szultán miért kötötte meg sárga kötõvel a nadrágját? 713.

Nem mosdik. 741. 740. bárszékembe beülék. . Mije van a koldusnak? 734. akár sárga. amelyikben egy szó sem igaz? 738. Hol voltál.725. Ha egy néger beleesik a Fekete-tengerbe. elszédít. Milyen lesz estére a napszámos tarisznyája? 726. Hogy tartja a vadász a puskáját. Vaslajtorján felhágék. mikor nincs semmije? 733. mikor az ég zengett? 731. Mit láthat a vak ember is? 730. Mije van a szegénynek. mikor kilõtte a golyót? 728. csonttal vasat rágaték. Sosem mosdik. 739. Melyik az az ének. mégis mindég fehér. mégis fehér. mégis mindig alszik. mégis mindég aluszik. Melyik énekben van a legtöbb csont? 736. Mi hasonlít legjobban az emberre? 732. Melyik az a nóta. milyen lesz? 729. amelyikben nincsen r" betû? " 735. Melyik énekben igaz minden szó? 737. Akár piros. sosem álmos. Mit csinál most a király? 727. nem álmos.

Csontban hol nõ csont? 756. Engemet ott keressen. Miért nem mossák a tejet? 753. keményen kiveszik. felettem is esznek. Vízen fenn marad. két vén fának kidõlését. földön elsüllyed. Hol nem szeretik a kenyeret? 747. 759. Mondd meg virág. 758.742. hiába fõzik. Hány vége van egy kolbásznak? 750. nyers hússal dömöszkölik. Ág eszi ágát. 744. 745. . hol holt tartja az elevent. Csont nélküli sárga hús. Hanyattág fektetik. úgysem ehetõ. Hol terem a legjobb bor? 743. 751. 754. Hol kezdik meg a kenyeret? 746. Hol nem törik el a szekérkerék alatt a tojás? 757. Lágyan beteszik. 755. Ág ül ágon. Alattam is esznek. Hogyan csinálnak fûbõl tejet? 752. Hány kenyeret sütnek egy esztendeig? 748. 70 71 749. és már nem is leszel. Hiába rántják. várja végit a világnak. ág ad neki világosságot. Akasszanak szegre. a virágnak.

Hol találkozik a búza. földön sincs. Találkozik két hajó. ami nekünk nincsen. be is néz. Ki is néz. Mije nem volt Ádámnak és Évának.Azt esszük. nem vihetnénk azt. amit viszünk. Ne félj. Ki halt meg úgy. pedig mindenkinek van? 766. egylábú. amit eszünk. égen sincs.Azt visszük. 761. ami nekünk nem kell.Mit visztek? . Ki volt az. .Mit esztek? . 760.engem is esznek. a kender és a szõlõ? 763. Azt kiáltják az egyikrõl: . Ki volt az elsõ tolvaj a világon? 767. Bent nincs. Ki volt az elsõ vérfertõzõ? 769. Ki volt a világon a legboldogabb férfi? 771. búzát és húst? 764. hogy nem is született? 765. Mikor eszik a disznó egyszerre kukoricát. . kint sincs. mert ha nekünk volna az. aki ajkával soha nem érinthetett nõi emlõt? 72 73 770. nem hagyja a kétlábú hogy megegyen a négylábú. Jézus mikor állott fél lábon? 773. Miért kevesebb a férfi a nõnél? 768. 774. 762. Ki volt a világon a legboldogabb nõ? 772.

788. de senkit meg nem melegít. Lyukba teszem. Melyik ablak fagy be télen leghamarabb? 777. Fele a lyukban. Rab embernek mijét nem lehet elzárni? 781. 789. pipájával pöffeszkedik. benn is van belõle. Künn is van belõle. fúj. Télen. Folyton-folyvást lecsukják. 784. ott is van. Ház tetején fekete tyúk füstöt fúj. harmadiknak mindegy 782. reggel legyen. 790.775. Ház tetején büszkélkedik. 779. mint a világ. Esik. ide is fordítom. mégsem virágzik. 791. fele a kezemben. benn is megmarkolják. másik alig várja. 776. papéknál tíz is van. Melyik és bûzlik? 780. amelyik akkora. Mindennap nyílik. . Egyik alig várja. oda is fordítom. Öreg apó. mi nagyobb annál? 785. Künn is megmarkolják. nyáron fûtik. este legyen. mégis künn kuporog. 778. Ha van egy kenyér. 787. ház tetején pipázik. csikorog. 783. 786. pedig sohasem vétkezett. táncoltatom. Itt is van.

Négy testvérnek egy a kalapja. 806. 808. zörögteti magát. falun megfaragják. nem is állat. de nem ember. agyagban étek. kenderen agyag. velem egyidõs. Erdõn vágják. hogy se kint. emberek csinálják. Erdõn vágják. Miért építették dombra a templomot? 795. tolla van. Lába is van. Nyáron üres. mindig megõrzi a házat. kincset tartanak benne. Senkinek nem kell. 799. Négy lába van. mégis lesz magától 798. benyomom. lelket tesznek belé. de nem jár.792. Mi menyen a leghamarabb bé a házba? 793. Négy lába van. 807. 803. 804. Hol álljon az ember. Nem is féreg. jó rajta a tele tál. 800. teste van. Az iskolát miért építették? 796. 802. fán kender. Kihúzom. télen teli. Földön fa. 797. Van egy fiam. 801. Megvetik. de nem állat. de nem madár. bár nem megvetendõ. 805. . se bent ne legyen? 74 75 794.

Kiég a bele. Öregapó négy lábon áll. 820. mégis éhes. mégis beszélek. 810. Fekete boszorkánynak fát nyomnak a szájába. Se teteje. Kicsi fadobozban énekel a világ. mégsem jár. Egy fültõbe hány szál fa menyen be? 816. apó szivarozik. ráülhetsz. éjjel-nappal mindig pipál. Négy lába van. 76 . Fekete nagysága áll a szobába. nem kiabál. se feneke. Ha elõtte állok. 821. mindig eszik.szája is van. vastagot dugnak a likába. 823. 815. ha nem volna. hosszút dugnak a farába. 819. 817. s nem bír megállni a házba. 77 a por mégis megáll benne. 818. 812. 822. nyáron rá se gondolnak. Mindent hallok. 813. 809. 814. kurtát. sötét lenne. 811. mégse hal meg. Nagyanyó ül a szobába. embert nem látok. Alkonyattól nõ a kedve. benne vagyok. Télen dédelgetik. Kevés pénz az ára. Fekete kisasszony fekete ruhába. vékonyat. .

Fizetésem sosem kérem. Miben hasonlít egymáshoz az óra meg a csizma? 835. az idõt én jól megmérem. 829. 79 . szépecske vagy. ahol vagyok. és ha hozzátesznek. 826. Egy embernek hatvan gyermeke. A hátát a falnak dõjti s a két lábát lõdörgeti. Ahogy jövök. 78 828. 825. Anyámasszony kiterjeszkedik. Növekedik. kisebbedik tõle. Mindig áll. hátul fekete. Mindig jár. 833. 827. nem lát senki. lát mindenki. mégis jár. 834. de mégis egy helyben állok. 836. 832. Éjjel-nappal mindig járok. 830. apámuram beléterpeszkedik. ha kinevetsz. rád nézek. mégis áll. minden gyermeknek hatvan unokája. 831. Elöl fényes. éjjel ragyog. Ha rám nézel.824. hogyha elvesznek belõle. Belenézel. Nappal alszik. kinevetlek.

Irántom-pirántom. magam pénzébõl. s el nem fárad soha. Jó a kutyának. Kívül szõrös. belül szõrös ha leteszik. 849. 838. ha megharagszom. tied. ott is szõrös. mindenkié. belül szõrös. Magam építem. lefelé fordítjuk. 850. Kívül szõrös. nem jó az embernek. egyen bebújok. hárman kibújok. 840. Egy lyukon bebújtam. Megy lefelé. 846. Kinek építi a gazda a kerítést? 843.837. Mikor jár a juh templomba? 851. jön felazon. Két szõrös egymásba ereszkedik. hogy kibújtam. mindenki feji. három lyukon kibújtam. Van egy tehenem. Négy lyuka van. 842. hát egészen bebújtam. húsra húzzák. 847. Enyém. mégsem apad el a teje. 848. Amikor üres. azt hittem. 844. Mi az. 839. 845. mégis másnak építem. szõrös valagántom. felfelé fordítjuk. ha teli van. . mégis benne vagyok. amit az ember a háza mellett másnak épít? 841.

Kinek az orrát nyomják bele a sárba? 861. 854. Talpon talp. Kinek tapossák meg a talpát? 862. 853. nyers hús addig nyomjad. Ha felveszik. Kinek az orra szagolgatja a lábom? 860.nyakam köré rántom. g58. Emberhússal él reggeltõl estélig. Kinek kötik le a nyelvét? 80 81 859. Egy pár újonnan készített cipõbõl mi hiányzik? 865. Éjjel alszik. 869. 866. Nappal tele vagyok. 852. éjjel ásítozom. Kis hús. amíg belécsúsz. zörög. ha leteszik. babám. nappal jár. mégis az orrába nyomom a lábam. 867. Ki hordja lábon az orrát? ' 855. 856. Húsos uborkámat likadba dugom. Kinek a talpa nem fázik a hóban? 863. Nem haragszom rá. 868. Mikor dugnak az asszonyok lyukba húst? . Kinek a nyelve van a lábamon? 857. Egy jól megcsinált cipõnek milyen hibája van? 864. nem zörög.

871. mikor lapos. egyszeribe emelkedik. 875. mikor kiérsz. hogy aztán a láng megegyen. 879. Úr ül az asztalon fehér öltözetbe. 883. Rajtam is van. Ha felteszem. könnye csepeg ölébe. rajta néha virág is van. Mire ég a gyertya? .870. rá ne ülj. Egy füle van. talpig fehér ruhában. mégse a király bolondja. csak az öt ujja. 874. Egy lyukon bé. rajtad is van. 83 881. ha valaki közeledik. arany haja lebben-lobban a szélben. fazékból él. Fehér kislány áll a szobában. mikor pörge. 878. Egyen bé. 82 . Királynõ ül székében. és rá ne taposs. miféle? 880. Kinek van a világon a legnagyobb kalapja? 872. Se csontja. csepeg orra vére maga elejébe. ötön ki. akkor vagy benn. 873. mondd meg nekem. Hány öltés kell egy jól megvarrt ingre? 877. Fiókban lakik. kígyó. karika. se bõre. 882. Idegen zsír táplál engem. kettõn ki. 876. fehér öltözetében.. ha leteszem. hátán hordja.

897. egyfolytában csak lop. csak egy percet. Böcsülettel élte életét. madár száll rá nincsen szárnya. 895. 888. 896. Kilenc égõ gyertyából. ezer lyuka . ne sajnálkozz rajta semmit. Piros kalap alatt hófehérke haldoklik. belül nedves. míg az apraját ki nem adja. nyomjad a hegyit. serceg. Van nekem egy olyan lányom. aztán addig pofozzák. száz feneke. Piciny szálfa. s mind megeszi száj nélkül. nem ég sokat.884. Elõbb megetetik. testem a markodba. legényeknek igen kedves. egy arasz künn marad. 894. szájam a lyukadon. holta után lop. Hasam a hasadon. 886. lyukam a szádon. két araszt bedugom. Hasam a hasadon. mégse hall. Csüngõ-büngõ ártatlan. Egy szája. mennyi marad? 885. perceg. 893. 890. Olyan fám van. Kívül szõrös. Fogjad a nyelit. Két füle van. 887. ha egyet elfújnak. nincsen ága. de mióta meghótt. 891. 889. 892.

. Milyen lesz a fehér ember. Mi lesz a négerbõl. Ketten vagyunk. Megetetik. s éhesen jõ haza. Akármennyi vizet töltenek bele. se rokonod. Mikor otthonról elindul. . 903. Likas edény. ha megfürdik a Fekete-tengerben? 908. 84 85 899. mégsem telik meg.van neki. utána meg felakasztják. Milyen lesz a zöld törülközõ. Földön terem. 905. megpofozzák. 902. mindenütt pofozzák. ház közepén mátyilló. Üres pohárba hogyan töltik a bort? 904. ha nincs mit enni. ha vízbe mártják? 906. ha likát betömik. mégis-mégis megcsókolod. kertben kátyilló. Se testvéred. asztalon hever 909. teli a hasa. s ahová csak viszik. 900. 898. egymást harapjuk. testvérek vagyunk. Szegen szátyilló. ha megfürdik a Fekete-tengerben? 907. semmit sem ér. 901.

annak nem kell. utána megy fényeske. 921. Fejjel megy a házba. Fejjel megy mindennek. Haja is van. Elöl menyen hegyeske. pedig hosszú. Aki csinálja. Jó kedvemben. Egész fa meg egy fél. másik meg benn. 918. farkincáját megbogozzák. húzzák. 924. Meddig megyen a fûrész a fába? 86 87 9i7. 914. Ha kifelé menyen hazafelé áll a szarva. két füle összenéz. az rá sem néz. tokja is van. rossz kedvemben mindig harapok. huzigálják. Vízben fürdik. 912. 911. 922. Zsebre vágom. aki megveszi. 916. hogy maga alól kihányja a ganét. ha hazai elé menyen kifelé áll a szarva. Egyik fele kinn. akinek kell. azután meg fehérke. az nem használja. tolla is van. 9 5. 919. Õ meg mérgében fát eszik. ha akarom. 920. . Olyan lovacskám van.910. 923. 913. Nyomod: húzom. mint a karom. Húzom: nyomod. Tolják.

hogy én tudom. 935. Mindig eszik. lököm el magamtól. nagy törvényes. Ütnek. 931. hazaviszik. menyen a medve. nem madár. 934. ha nem ihatom. biztos. nem kovács. nem kígyó. Melyik nyelv a legnehezebb a világon? 933. 936. gyakfilléres. 88 89 938. 926. Ha az erdõn lõnek. likba búvik. tizenhat lapocka. mégse fáj. Döng a deszka. 927. fényes farkú. Hegyen-völgyön táncot jár. 937: Fenn repül. s lógatja a nyelvit. . Toronyban húzzák a bikát. mit lõnek. 930. Akkor énekel. Húzom magamhoz. hogy az egész falu hallja? 932. 929. vernek. szegen áll.925. morog a mája. rögtön megállok. mégse lakik jól. Gyikkes-gyakkos. ha jól megverem. Ki kiabál akkorán. vasat viszen. Mindig jó kedvem van. körbe járok. Hogy hívják a székelyek a talicskát? 928.

946. amelyiknek az oldala belékerült ötvenezer forintba. Nem ló húzza. ha úton húzzák. Télen szaladgál. Melyik úton nem mehet más. Mibe került a hajó alja? 949. poroz. 943. Ketten mennek egymás mellett. csobog. Mivel jár a vonat? 945. Egy készen szekérbe hány kerékszeg kell? 941. Elöl menyen négy láb. 947. 948. ha nem hiszed. 950. 940. s füstöt okád. gyere velünk. messze menyünk. Egyszer néz rám fél szemével. 951. vason jár.939. mégis fut. négy lábon ül két láb. mint vaskerekû? 952. hátul gurul négy láb. Ketten menyünk. . Erdõn terem. 953. Építettek egy olyan hajót. a tetõzete szintén annyiba. Mivel jár minden szekér? 942. és nem találkoznak sehol. zörög. ha nádba megy. Vason áll. lelket hord a padlatán. soha többé nem felejt el. . Az északi szél merre fújja a villamos füstjét? 954. vízen jár. nyáron otthon áll. Melyik állat szuszog a hátulján? 944. Ha vízbe megy.

amíg éltem. elöl nyomják. Halálom után megmutatja. 962. mégis tõle tanulunk. Lába nincsen. 957. hátul fényes. fehér mezõbe jár. milyen voltam. 959. Fekete vízbõl iszik egy hótt madár. . a nyoma fekete. hátul nyalják. fa a levelet. csizmában sétál. Szádba teszed. ha hasa teli van. Két urat szolgál. s meg nem eszed. 90 91 958. 961. Elõbb megnyalod. Minél jobban földhöz verik. Bocskorban. ülve adják. sokat ér.955. elöl nyomják. 967. 964. hátul nyalják. Állva kérik. hacsak el nem ment az eszed. 960. a harmadikon lovagol. Beszélni sem tud olvasni sem tud. Nincs kezdete. 956. Csont tartja a fát. 966. levél a tüzet. annál magasabbra szökik. utána lecsukod. nincsen vége. 963. Elöl képes. szája van. 965.

Melyik nehEazebb: egy kiló vas. akkor lennénk húszan ludak. Mi van a hegyek között? 975. Két fa között állok. ludak? . s fél ennyien. három papnak. 969. ha szeme s füle volna. Az én édes húgom anyja apjának a veje. napádnak. Melyik küllõ mindig vizes? 976. Ha vizet kapok. az nekem kicsodám? 982. Két gyermek játszik a homokban. hallana.Nem vagyunk mi húszan ludak. 973. Az édes húgom apja anyósának a lánya. Ipádnak.falióra hányat üt egy nap? 980. hat kappannak hány körme van? 979. Négy páratlan számból hogy lehet húszat csinálni? 981. 977. Egy ezer hónapos gyermek hány éves? 92 93 978. mert ha még ennyien volnánk. 974. tûzbe jövök. engem taposnak a lábok. 970. az kicsoda énnekem? 983. égig érne. Egy rendes . 971.Hová mentek húszan. Arra . Két domb között rátalálsz. vagy egy kiló toll? 972. Ha felkelhetne.968. . Akkor ég. sok mindent látna. ha vizet kap.

hogy vagy mind kakas. Van egy szoba. Három szamár hogyan járhat egy nyomban egyszerre? 991. Nem húgom. vagy mind jérce legyen a tojásból? 990. Mivel végzõdik az éjszaka? 995.menyen valaki. a négy sarokban négy kutya. 985. ha a csónak csak száz kilót bír el egyszerre? 988. sem bátyja. Át kell vinni rajta ii egy fej káposztát. Ki volt az? 984. hogy egyik a másikat meg ne bántsa I 989. Két fia ötven-ötven kilós. 986. Van egy nõvérem. Hogy lehet õket átvinni úgy. egy kecskét s egy farkast.Nem vagyok az apátok. de neki sem öccse nincs. Egy apa száz kilós. Van egy keskeny palló. Hogy lehet egy tyúkot úgy megültetni. Hogy lehet száz felé hajtani egy libát? 992. Hány kutya van a szobában? 987. mégis testvérem. s azt mondja nekik: . mindegyik kutya farkán ül egy kutya. nem bátyám. Mi van a láb közepén? . Hány feje van egy nõnek? 994. Hogyan mennek át csónakkal a Küküllõn. Lehet a lábnak mája? 993. a szobának négy sarka. de még nõvére sincs. de ti az én gyerekeim vagytok.

se tóba nem fér bele. Ádámnak hátul van. Budapestben nem fér el. Mi áll a rét közepén? 997. 1000. Péternek nincs. pedig minden városban van. Minden csepp vízben van. 1005. a majomnak elöl is. 998. Máriának elöl van. Melyik bika tud repülni? 1006. 1001. 999. Vederbe belefér. minden pillanatban egy. neked egy sincs. ezer évben egy se. a tengerben még sincs. Se kádba. cseberbe nem fér. Melyik a legkönnyebb nyelv? 1009. két ökör nem bírja egy veréb elbírja. egy vederben mégis elfér. 1002. Hány betû van a magyar ABC-ben? 1004. Hogy jelenti be Jónást az Isten inasa? 101 n. 1003. Minden percben egy. Melyik Ágnestõl fél leginkább a vasorrú bába? 1008. Melyik hegy a hal halála? lolo. hátul is.94 95 996. nekem egy. mamámnak három is van. Melyik szakadást nem lehet bevarrni? 1007. Imrének egy van. Melyik szekér jár az égen? .

Melyik mérték a legpontatlanabb? 1027.1012. Melyik rózsa van tövis nélkül? 1025. Melyik virág él meg a legkeményebb télben? 1016. Melyik a legkisebb hegy? 1029. Melyik hajat esszük meg legszívesebben? 1017. Melyik hal nem hal? 1031. Melyik vallástól félnek leginkább az emberek? 1014. Melyik háborúhoz nem kell hadsereg? . Melyik levest utálják a legtöbben? 1020. Melyik fiók egyidõs az apjával? 1018. Melyik szekér nem zörög? 1013. Melyik háló nem fog halat? 1022. Melyik leves okozza a legtöbb fejfájást? 1021. . Melyik padlásra nem lehet felmászni? 1024. Melyik disznót nem érdemes simogatni? 1023. Melyik úton nem járhat az ember gyalog? 1028. Melyik szekérnek áll legmagasabban a rúdja? 1015. Melyik rózsa nem hervad el? 1026. Melyik hordóra nem vernek abroncsot? 96 97 1019. Melyik macska nem fog egeret? 1030.

Melyik a legédesebb kor? 1039. Milyen csõben alszik a baba? 1038. Melyik ló van aranyból? 1035. Melyik olló repül? 1049. Melyik kas harap? 1042. Melyik fa gyûjti a pénzt? . Melyik kos vág? 1044. Melyik lóra nem tesznek patkót? 1050. Melyik ló zenél? 1040. Melyik ló repül? 1047. Melyik kas zsong? 1043. Melyik bort nem lehet meginni? 1051. Melyik korban énekelnek legszebben a rigók? 1036. Melyik lóval fognak halat? 1045. Milyen úton menyen a lakodalmi menet? 1033. Melyik ló õröl diót? 1041. Milyen tó van minden háznál? 1052. Melyik só terem? 1037.1032. Melyik ló lakik a fán? 1048. Melyik fa szól a legszebben? 1046. Melyik ács kopácsol a legtöbbet? 1034. Melyik ló él a tengerben? 1053.

Melyik dió beszél? 1071. Melyik dióban énekelnek? 1072. Melyik az a ló. Melyik ló ing? 1069. Melyik hó olvasztja a vasat? 1056. Milyen sóba fektetik a halottakat? 1057. Melyik ló csíp? 1062. Melyik jármû lõ? 1073. Melyik fa tud beszélni? 1055. Melyik csõ járható? t 066. Melyik rom a legfeketébb? 1058. Melyik szeg alatt mozog az út? 1075. amelyiken taposnak? 1067. Melyik bot a legnehezebb? 1076. Melyik sárba teszik a tiszta ruhát? 1059. Melyik csõ vezet az emeletre? 1065. Melyik ló tud átnyúlni a patakon? 100 1068. Melyik vár ehetõ? 1064. Melyik ló fér el egy kosárban? 1060. Melyik ló lop? 1070.1054. Melyik szeg hajladozik? 1074. Melyik télen lehet bogot kötni? 1063. Melyik lónak van csak két lába? 1061. Melyik ló jár az ablakon? .

Melyik ló szúr? 1091. Melyik ló fog tüzet? 1088. Mel ik ló rá 'a a kendert? . Melyik ló tud írni? 1086. Melyik ló füstöl? 1089. Melyik tû legrosszabb a világon? 1096. Melyik nõ nem köt kötényt maga elé? 1095. Melyik ló arat? 1079. Melyik nõ nem nõ? 1094. hanem vágja a füvet? 1078.1077. Melyik tû csíp? 1097. Melyik vas tud járni? 1082. Melyik lónak nincs sörénye? 1093. Melyik ló tartja legtovább a tüzet? 1090. Melyik tûben nem jár cérna? 1098. Melyik ló nem rágja. Melyik ló ehetõ? 1080. Melyik ló terem az erdõn? 1087. Melyik ló tud fütyülni? 101 1085. Melyik bort szeretik a cserkészek? 1083. Melyik ajtón nincs kilincs? 108 . Melyik tó tud énekelni? 1084. Melyik lón nehéz mezítláb járni? 1092.

Melyik tó nyílik? 1105. Melyik tó robog? 1108. Melyik ló lóg a szegen? 1117. Melyik ló nem eszi a szénát? 1101.y gl 099. vásznat? 1115. Melyik ló legnagyobb a világon? 1112. Melyik ló nyeli el a legtöbb szalmát? 1111. Melyik tóban van benzin? 1109. Melyik lónak nincsen vére? 102 1102. ha kilógatják a torony ablakából? 1107. Melyik torral szántanak? 1100. Melyik tóval utaznak az emberek? 1110. Melyik ló nem mozog? i 1114. Melyik ló leng? 1106. Melyik lóval nem lehet szántani? 1116. Melyik ló bírja a parazsat? 1104. Melyik ló jár az asztalon? 1103. Melyik dögre nem szállanak a varjak? 103 i': . Melyik ló nem bánja. Melyik lóban lakik a ló? 1113. Melyik ló vág posztót.

Milyen fa nincs az erdõben? 1124. Melyik ág' törik el a leghamarabb? 1 131. Melyik ágon van gomb? 1138.1118. Melyik úr a legszõrösebb? 104 1135. Melyik ágon nincs levél? 1139. Melyik ár átlátszó? . Hány ár van egy esztendõben? 1121. Melyik ág nem rügyezik? 1137. Milyen róka van a fejen? 1126. Melyik ácsot eszik meg? 1133. Melyik töknek nincs magja? 1120. Melyik tál a legnagyobb a világon? 1127. Melyik ék van a tálason? 1128. Melyik tóban nem lehet fürödni? 1125. Melyik tök nem rothad el? 1119. Melyik ács tûzre való? 1129. Melyik úr egerészik? 1134. Melyik ág a legrútabb? 1 132. Melyik ész harapós? 1130. Milyen lapot teszünk a fejünkre? 1122. Melyik ész a legokosabb? 1136. Melyik ló melegít? 1123.

Melyik résben fakad a must? 1155. Melyik ács nem használ szeget? 1145. Melyik ormot nem lehet megmászni? 105 I I! 1152. Melyik árban úszik el a legtöbb pénz? 1146. Melyik fû szeg? 1149. Melyik irka gyapjas? 1150. Melyik szalonnában van vas? 1161. Melyik ár füles? 1142. Melyik ér cincog? 1147. Melyik alma zizeg? 1 157. Melyik útban van a legtöbb víz? 1153. Melyik ács szõ? 1144. Melyik rés szorít? 1154. Melyik íjjal nem lõnek? 1159. Melyik ács dolgozik fejsze nélkül? 1143. Melyik a három legutolsó ember? n 148. Melyik sóval lehet ásni? I 160. Melyik ár tud bõgni? 1141. Melyik irkának kell legelnie? t 151.1140. Melyik kos tud számolni? 1162. Melyik almát nem eszi meg az ember? 1158. Mikor fél igazán a nyúl? . Melyik üveg nem átlátszó? 1156.

Mivel él az ember lógója? I 166. Három hét hány hét? 1177. Nyolcvannyolcnak mennyi a fele? 179. Mit ér a döglött lovon a patkó? I 164. Hogy lehet ez? 1173. Egyik beleesett a vízbe. . Egy huszár hány ár? 1172. Egy öregember két hét múlva lesz kéthetes. 1171.I 163. Miért nem kapott egyest? 1174. Mit ér egy tetõcserép? 1165. Mi a sikutonporis? 1176.válaszolja. Hatvanegy bolhának hány lába van? 1170. mikor mos? 1167. Kérdik egy embertõl: .Hatvan. Három ember elment halászni. Egy nebulót kérdez a tanító: .Hány gyermeked van? . A kibédi határnak hány hegye van? 1169. Ha az asszony pénteken vasal.Hatvanhét volt.válaszolta. hány gyereke van? Azt válaszolta: nyolcvan.Hány lába van a légynek? . Mi a libatonátusz? 1175. Egy meg egy az mennyi? . Egy embert megkérdeztek. . Hány éves az öregember? I i' i' 106 107 1178. Hány ember maradt szárazon? 1168.

Hány fillér van a világon? 1189. két hordó az oldalán. Melyik rosz jó? 1195. . találkozott kilenc drótos tóttal. mikor eszik? 1182. Öt istállóba hogy lehet 21 tehenet berakni úgy. kilenc drótos tótnak kilenc zsákja. A tyúk hány szemet vesz fel egyszerre a földrõl. Melyik hónapban van 28 nap? 1191. Harminchétnek mennyi a fele? 1181. Melyik vaj fekete? 1193. Egy holló átrepül a Dunán. Négy tyúk hány pár? 1183. kilenc zsákban kilenc macska. Milyen jótól fél a róka? 1194. Meddig esik az esõ? 108 1192.1180. Melyik nyúl fogatlan? 1185. Hogy lehet eljutni gyalog egy óra alatt Aradról Pestre? 1187. Egy pártban hány t van? 1184. no. Pici Marci elment Piripócsra. Mibe kerül akkor egy pár harisnya? 1188. hányan mentek Piripócsra? 1196. Ki látott kenderbõl tornyot? 1186. hogy mindegyikben egyformán legyenek? 1190. Vettünk egy pár cipõt ötven krajcárért.

puszta pajta fedetlen. vizes 11. szenes csutak fekete. Láttam túróból csinált házat. Meztelen embernek hogyan lehet a keze a zsebében? Megfejtések 1. dió 4. a macska farka 7. mert mások híznak a tején 9. holt ember a hátán. amit most faragnak . három veréb hat szemû. kerek szobának sarkába állni 10. Mi igaz ebbõl? 1197. Kiment a ház az ablakon. Árva csikó anyátlan. nyereg 2. Mi az? 1200. a holló 6. Mi az? 1199. végigbotlott az udvaron. hajó 3. görbe 12. Mi az? 1198.kutya ül a farkán. mert csiklandozzák a halak 8. laskaemberek laktak benne. mert hátul nincsen szeme 5.

Medárd: ha esik. elolvasztja. pohár 19. ha nem talál. Gyertyaszentelõ: a medve.. A négy idõjós: febr. gombostû 23. 25. csinál. s meglátja árnyékát. betlehemesek 29.. a nap 21. fenyõfa 27. nyaklánc 22. betlehemesek 28. a kalapácsnak 18. por 110 1 111 31. Febr.13. nyereg 25. hogy le ne essen 16. negyven napig esik. betû 24. Jún. 24. mert jó idõ lesz.. tojás 15. a nap 17.. Nov. marad. az árnyék 20. karácsonyfa 30. ha kijön barlangjából. a bicikli két kereke 14. 2. (jégtörõ) Mátyás: ha jeget talál. 6. Ha nem látja. héj a 26. a tizenkét hónap. Katalin: ha Katalin ko- . mert rossz idõ lesz. visszamegy.

gólya 40. csend 46. füst 47. folyó . mókus 42. kesztyû 45. hogy ne legyen lisztes a hajuk 51. mák 35. 32. hó 33. cipõ 52. suba 38. varjú 44. a hét napjai 37. amelyiknek legnagyobb a feje 49. kukorica 43. ingyen nem adják 48. Karácsony kopog. a kocsisa 50. ha Katalin locsog. jégesõ 34. éjjeliõr cipõje 53.pog. Karácsony locsog. szivárvány 41. szamártövis 39. kagyló 36.

a kenyérnek 73. kofa 62. a füle mögött . koporsóba 71. az ember két szeme 58. hurka madzagja 72. a lekvárban 75. a párja 68. ember lóháton 56. kenyér 69. tapogatni (forró vasak!) 67. lélegzetet 61. másik ülõ macska 55. kóstolgatni 66. vétek 63. ember lóháton 57. a patkószeg 64.54. cic! 76. a kenyérnek 74. tojás 70. ö betû 59. kolbász. aki a tükörbe néz 60. amíg a kovács felszegezi (utána a ló van a patkón) 65.

egy pakli kártya 112 1 113 87. s a kutya elejtette a sonkát. Odament a kutya. mikor az ablakon kidugja a fejét 94. csak Kiki lõtte meg a magáét. lánc 83. erre az ember hozzávágta a széket. 80.forgácsot 91. a pap lánya a rektor felesége volt. a tréfát 93. nyereg 89. halál . nem hívják. lánc 84. 96. a mûhely.77. háromlábú széken ült egy ember. föld nélkül 86. pipa 88. ahol készítették 92. új ekével 85. kerékvágás 82. papíros 90. kezében egy disznólábbal. a fokosnak 79. így éppen hárman voltak 95. s elkapta a sonkát. amikor hegedülnek 78. tolják 81.

97.) 112. füge 100. görögdinnye 107. csutkás (száras) 116. búzaszál 113. lopótök 106. gabona (árpa. dió 102. lyukas mogyoró 103. pipadohány 110. vöröshagyma 105. káposzta 104. virágja után 114. stb. gomba 118. rózsa 117. a csalánt 119. temetõ 98. mert mindenütt füvet kaszálnak . cseresznye 99. mák 11 l. sehol. dió 101. búza. görögdinnye 108. kukorica 109. szélsõ fa nélkül 115.

mikor vízparton fut. a másodikba 128. amelyiknek farka legközelebb esik a fejéhez 139. tréfa 123. mert ugrál 136. mert nem kerülhet a végére 132. békák 140. mert azt hiszi. csomók vannak a szárán) 121. szúnyog 141. . a csiga. mikor a kutya beleharap 131. káposztáért 129. s elõle a békák vízbe ugrálnak. a sündisznó 137.farkas 124.120. a szõrös oldalára 135. a rák 138. mert a part nem fut a nyúlnak 133. hogy félnek tõle. mert a hátán hordja a házát. völgybe megy 134. mert nem hagyja megméretni a lábát 126. nádszál (belül üres. a tréfa 122. gyalog 125. egyet se. 130. azért. nyúl 127.

folyóvíz 145. a Tejúton 163. harmat 150. esztendõ: 12 hónap. vizes 114 1 115 146. hamu 143. hó 156. harmat 149. hó 158. 365 nap és 3 nagy ünnep . a nap 160. hóesés 157. hagyják esni 155. a hintóban 148. mert létrán nem jöhet 152.142. vizesen 151. esõ 154. áz esõ 153. hó és a nap 159. egy font. azaz négy negyed 162. patak 144. napfény 161. a harangszó 147.

177. 777-ben 167. magánál nagyobbat 169. fésû 173. esztendõ: 12 hónap. olló 185. mindegyikben (52 is van egyben) 168. és a pallón 180. korsóban 184. árnyék 174. s aki rajta ül. kályha 181.164. ha a lovon van négy. a vasaló . 365 nap és 3 nagy ünnep 165. mert fektetni nem szokás 182. a lovas neve Patkó 179. a kulcsnyikorgás 176. (a többin a ló van) 178. 77 166. annak neve Patkó. árnyékod 175. és az õ csizmáján is van kettõ. a padlón. lakat 183. lehet. az Isten ostora 170. az utolsó ítéleten 171. csak egy: amit éppen szegel a kovács. gyûrû 172.

hogy felszelje 196. szita 206. Teréz 198. korsó 188. a vasaló (régi) 187. a szemünk 192. a huszár 202. a bajusz 194. lovas ember 200. a dagasztó teknõben 205. Ákos 197. gyûszû 116 117 . hallgatni 193. a szõrös oldalról 201. vén ember 204. a császár 203. az orron 195.186. mert nem volt kése. Ernõ 199. halászháló 207. üres helyet az ágyban 189. a két szem 191. amikor kidugja a fejét az ablakon 190.

az abrosz 227.208. ahol van 223. vászoncipõn 220.tojás 224. vízimolnár. háló. facipõn. mind a kettõt felhúzzák 221. a kalapács 213. a kötelet 211. csak egyet (a többit már nem éhgyomorra eszi) 225. a szakáccsal 212. a kovács 215. búvár 218. amelyik oldalára a farkát teszi . a posztóból 222. jól keres 219.fûrész 210. hal 209. mert ha bõven van víz. kaptafát 217.tojás 226. a bogrács 214. akár malmot is hajt 230. a teli hordóba 229. meleget 228. a víz. a hegedûs 216.

favilla . új ekét 253. amíg az utolsó birka át nem ér 239. a vesszõparipának 236. pulyka-kakas 244. a faló. gereblye. a másik lábát a tolla alá húzza 241.231. mert a gazdája fizeti a vámot 232. eke 252. Noé bárkájában 243. lánc 251. a szalmát 247. ökör 238.széna 246. a fegyverkakasnak 245. mert kívülrõl tudja a "szövegét" 242. amikor ég 237. a kocsi négy kereke 249. a szamárnak 234. tarkán 240. a padló 233. a tapló 235. a másik fele 248. kerékvágás 250.

folyondár . mikor felássák. búza 269. a fának. kukorica 273. csiga 256. a kérge 268. madár 265. rosta 255. midõn rügyeit kihányta 267. húsz is van. retek 271. onnan már kifelé szalad 259. mikor kettévágták 257. fokhagyma: egy gerezdet ültetnek. a szarvas 263. a róka. tisztításkor pedig százfelé megy 118 / 119 270. szõrére 258. míg a közepére nem ér. mert a hegy nem szaladhat a nyúlnak 260. ha négy nyúl felé hajtjuk 262. öntik 272. mikor nyársra húzzák 261.254. egy sem: a lelõtt leesik. mák 274. a többi elrepül 266. mert bundájából gallért készítenek 264. egy sem.

s az almákat megesszük 281. mikor nagy nincsen 292. folyóvíz 288. egy kõdobásnyi (a beledobott kõ meg sem áll a fenékig) 290. s a halak felett jár 280. patak 287. mész 286. olyan tölgyfa. hal 293. a kalap a fejünkön van. ördögszekér 279. mert nincsen lába 284. szilva (a magja kemény) 282. amibõl csónak készült: éltében disznókat tartott makkjával. jég .275. a veteményes ágyban 277. egy se. görögdinnye 283. a gyermeklánc(fû) 276. rák 294. holta után embereket hord. hajó 291. káposzta 285. mert nem tanították meg elõre menni 296. a Hernád 289. tövis 278. béka 295.

mind a kettõ találni akar 315. Aki nem hiszi. a tükör 314. mikor hegedülnek: a húrok régen juhbélbõl készültek. a hét 7 napja 310. hat 317. az esztendõ. három 316. Azt nem tudhatja senki. a vásárban 308. mikor éhes az ember 305.297. a napórának 304. 300. a 12 hónap. de az bizonyos. óra 303. Észak 301. falióra 302. az "N" . mérje meg.februárban 307. Bárhol. a vásárnak 309. a hónap 4 hete. furulya 313. ha megfagyott 298. nagypénteken 306. a vonó szõre lószõrbõl 312. hogy a mával is kevesebb 299. hegedû 311.

írótoll 321. mesekönyv 324. a kettõ 325. szél 337. a visszhang 338. a betû 319. de a fény az ablakon kimegy az utcára is) 335.318. lámpafény (két krajcárért vettél petróleumot. többször fordul 326. gödör 331. fehéren . a határ 328. árnyék 336. mikor sötétség nincsen 334. határ 329. felfelé nem mehet 332. rövid-rövidebb 320. útmutató az országút mellett 330. írás 323. mert közben éjszaka is van 333. hó 339. kereszt 322. 116 évig: 1337-1453. 120 121 327.

az ajtó 352. füst (az anya a tûz. mint lángra kap) 341. 346. az ajtó 350. a Nap 360. a Nap . a tizenkét ág a tizenkét hónap. szikra 342.340. az ajtó 351. levegõ 343. a fa elõbb füstöl. a fekete cseresznye az éjjel. a fehér a nappal. a Nap 359. magához hasonlót 347. mert a falu nem állhat a templomban 345. padló 353. a harminc ágacska a harminc nap a hónapban. amikor begyújtanak. A nagy fa az év. az ég és a csillagok 355. az építõmester: Isten. a félhold 357. szél 344. a küszöbön 349. ablak 354. a templom keresztje 348. a Nap 358. a Hold 356.

négy évszak. mikor fogyatkozik 363. esõ 377. mint a Nap a Holdtól 365. a hetek és a vasárnapok 375. az esztendõ. vizesen 379. harmat . az esztendõ és a négy évszak 373. az esztendõ 371. hagyjuk esni 382. esõcsepp 380. esõ 378. felhõ 381. az esztendõ 372. az esztendõ. kerek 367. ázik 368. az esztendõ 370. minden évszakban három hónap 376. az esztendõ és a tizenkét hónap 374. napfogyatkozáskor 364. a Tejút 369. a Föld 366. napfény 362.361.

a nappal . árnyék 399. sár 394. jégvirág 393. délig. a vízcsobogás 396. hó 386. a harmat: hegyet. jég 391.383. utána nõ 403. hó 387. esteledik 404. jégcsap 392. szél 395. hó 388. árnyék 397. harmat 384'. hó 389. árnyékom 398. völgyet betakar 122 123 385. napnyugtáig 402. hópelyhek és a nap 390. árnyék 400. árnyék nélkül 401.

405. a füst 417. a kút vize 424. a folyó két partja 419. tûz 413. tûz 411. visszhang 409. világosság 406. sár 425. a Duna 421. levegõ . a Duna: a Fekete-erdõben ered és a Fekete-tengerbe ömlik 420. a tûz a kemencében 414. a homokréteg alatt 426. füst 415. csend 407. van. levegõ 427. partja 423. mert hancúroznak a halak 418. visszhang 408. tûz 412. visszhang 410. füst (a láng az apja) 416. part 422.

négy lába. tyúkot vettem. disznó: orra. fél. a tollából mindenkinek jutott. egy se.428. két füle. csibe 431. kakas 443. bárány 446. nem tudna enni 435. csak a tolluk fekete 434. mikor esik az esõ: sok a giliszta 438. a tyúknak: az egész udvarba beletörli a száját 440. hogy belefõzik 432. disznó: orra. a tyúkoké 44l. mikor viszi a héja 433. a koca megfialt a mezõn . tojás és csirke 430. két füle. mikor a kakas hágja 437. a farka 448. kakastaréj 444. a húsa nekem maradt 439. mert mindennap fel kellene menni a tojásért 445. s a farka 124 1 125 447. négy lába. mikor a kakas rajta ül 436.februárban 442. ha elöl volna. levegõt 429. két szeme.

tehén: szarva. amíg felütik: azután a ló áll a patkón 466. amelyik felére a sörényét fésülik 464. hasa 457. ökör: feje. amíg bírja 468. lába. tõgye 456. liba 452. mikor a bika hágja 463. mint az anyja 454. tehén. tehén tõgye 460. tehén tõgye 459. ló és csikója . tehén: szarva. a koca szoptatja a malacokat 450. két ló és a szekér rúdja 471. amelyik nem kap 465. tehén. kisebb.februárban 467. hasa. farka. a kecske 451. ló és lovas 470. mikor a lábadra lép 462. farka 458. farka 455. mikor egyedül van: két lúd már ludak 453. ökör: szarva. a tehén (hasában tartja a szénát) 461. lába.449. orra hegyétõl a farka végéig 469.

mert nincs tarisznyája 485. mert a kutyát ritkán eresztik be a szobába 484. bekecs 489. páratlanul 475. szégyelli. kupával: kukoricát rázogatnak a kupában 492. hogy meg ne egye a Tejutat 483. mert a szamárbõgés csiklandozza a fülét 486. páratlanul 474. macska 479.472. hogy az anyja olyan nagy disznó 493. szõre 476. a külsõ felén 491. juh bõrébõl készült bunda. a vak ló 477. a harkály: a saját ajtaján is kopogtat . macska 480. mert maga nem tudja 473. hogy ne húzza el a Göncölszekeret 487. juh 488. cinege 494. a farka felõl 490. macska farka 482. macska 481. fekete macska 478.

mert nem viheti magával 506. béka 508. kormosan 496. mert a másikat felemelte 497. keresztbe 501. egér 511.495. görény 513. kétlábú 505. feketén 498. s be tud mutatkozni 500. repülve 499. mert a sajtár nem fér alája 512. amíg kiér 516. tarkán 503. egy sem. mert elrepülnek. a béka: beugrik a legmélyebb vízbe is 507. a kakukk: tudja a nevét. a denevér 509. tarkán 502. a lelõtt meg leesik 504. a bõregérnek (denevér) 126 127 510. oldali bolond: feszt a hegyoldalban matat . medve 514. szuszogás nélkül 515.

bolha 531. sündisznó 527. egy sem: mind elszökik 536. a sündisznó 521. télen-nyáron ruhában van 534. róka 518. bolha 532. vakondtúrás 530. a bolha: télen is csak ingben-gatyában jár 533. páratlanul 520. sündisznó 526. a bolha mellén a pattanás 535. szarvas 528. megbír akár egy mázsát is: ha megcsípi a mázsás embert. még azt is megszökkenti 537. sündisznó 524. az életétõl 538. a szõrös felére 529.517. sündisznó 523. mert megeszi a Fiastyúkot 519. méh . a sündisznó 522. sündisznó 525.

a méhecske 542. prücsök 546. pók 545. pók 543.539. csiga 551. almafa. a hal. mert sok pénze van 557. a tücsök: egész nyáron muzsikál 547. szú 548. a szúnyog 549. barack . a csigaház 553. a hal 555. fejtetûk a hajban 550. pillangó 541. csiga 552. piros almák 560. pók 544. giliszta 554. a pióca 558. a halat 556. alma 559. méhecske 540. mikor nincs nagy 561.

eper 575. szõlõfürt 571.562. gomba 578. dió 567. szilva 570. gomba 583. gomba 582. a boráért 572. fekete szeder 576. hecserli (csipkebogyó) . gomba 579. disznó 128 I 129 573. gomba 581. oltvány 569. cseresznye vagy meggy 563. cseresznye vagy meggy 564. eper 574. gomba 580. gyümölcsfa 568. dió 565. cseremakk. fenyõtoboz 577. dió 566.

zöld fuszulyka (zöldbab) 592. mák 601. mák 602. krumpli 599. hecserli (csipkebogyó) 585. mák 600.584. paradicsom 604. krumpli 598. retek 606. fuszulyka (bab) 590. mák 603. csípõspaprika 588. fuszulyka (bab) 591. retek . csípõspaprika 589. fõvõ babszemek 593. káposzta 594. málna 587. káposzta 595. káposzta (télen hordóban savanyítják) 597. málna 586. káposzta 596. paradicsom 605.

vöröshagyma 610. torma 608. létrán nem jöhet 620. dohány 627. uborka 609. dohány 626.607. dohány 624. a fenyõfa 617. a fának 616. búzakalász 622. falevél 618. dohány 625. vöröshagyma 61 l. pipacs 614. búzakalász 623. a virágos kender . ibolya 613. a magos kender 629. nem szénát 621. füvet kaszálnak. gyökér 615. hóvirág 612. kender 628. falevél 619.

az ember szája. szája. az ember feje: haja. füle. szája 641. fogai 644. ahány megmaradt 648. a kukoricacsõ 634. a virágos kendernek 631. az ember: feje. burján. has. gyomra 640. száj. szeme. a szájáért 645. szeme. gyom 639. az emberi test: láb. kukorica 632. az ember fején: két orrlik. haj 650. kukorica 633. tök 638. az ember szája.630. egy száj. homloka. az ember orra 649. másikkal szitkozódik az ember) . kettõ: édes és keserû (egyikkel szépen beszél. a kukoricának 635. napraforgó 130 131 637. az ember fogai 647. orr. fogai és a nyelve 643. orra. szem. két szem. száj nélkül 646. homloka. két fül 642. orra. haja. két kéz. a kukoricának 636.

szempilla 658. az ember lehelete 652. szem 655. a tehenet fejõ ember két keze és a tehén tõgye 668. öregember haja. a hajától 665. fejik a tehenet 669. öt ujj és a gyümölcs 670. s nem mond el semmit. szem 656. az ember öle 653. szeme. a szempilla 661. a hajával 666. A legpletykább a száj: nem lát semmit. fél szem 657.651. a legbecsületesebb a két szem: mindent lát. a melle köze 667. az ölembe 654. fogai 671. öregember szeme. mégis mindent kibeszél 132 664. szempilla 660. haja. a szeme világa 663. fogai . szempilla és szemgolyó 662. szempilla 659.

mikor a võlegény ölében ül 685. ötven évig. öregkora 688. a gyermektõl.672. a négereknél 677. hogy szólaljon meg. mikor várandós 687. hogy kifelé már asszony lesz 683. menyasszony 676. cipõje talpán a szeg 681. mikor õ is megölelt 686. a rossz anyóst 678. meleg levest 684. azon túl már lefelé hanyatlik 689. fejkendõ: férfinek halálakor az állát kötik föl vele 690. a varrónõ 679. egy võlegényt 682. hogy hallgasson el 675. elkapatott gyermek 674. aranykoporsóban. az ember élete: gyermekkora. az anyósa 680. elkapatott gyermek 673. ezüstkoporsóban. egyedül nem tud kimenni 692. a vénembertõl. vaskoporsóban 691. felnõttkora. holta után .

a deszkába 697. az akasztott embernek 695. amíg megáll 702. bolondulást 705. a gondolat 698. az erõs pálinka 704. a borotválkozást.133 693. a halért 699. hogy le ne essen 713. egy. s levetem 703. egyet. az akasztott ember 694. mert a többi már nem üres gyomorba kerül 707. jajgat 714. a kocsmában . ámen 701. a másodikat már nem éhomra eszed 706. hogy a füle is élvezzen 712. éjjeliõr 708. ahol semmi sincs 700. gyere le! 71 l. beszennyezem. fûrészport 710.februárban 709. a halevést és a nõsülést 696.

"Lányból lesz az asszony. álmot 730. a kar és a test között 720. mikor az ember csípõre teszi a kezét. reménysége 733.. mind a kettõt idõben kell kivenni 723. a párna csücske 724... alatta 731. lélegzik 727. mikor feji a tehenet 721. szegénysége 734." 737. márványkõbõl van a Tisza . üresen 728." 736. az a szép. mert pápa mindig csak egy van 725. "Márványkõbõl. "Az a szép. lyukat a gabona szárában 719.. sehogy. bimbóból a rózsa. "Kihajtom az ökörcsordát a rétre... a küszöb 718. koppintás nélkül 717. a tükörképe 732.715." 735. vizes 729. akinek a szeme kék . mikor üvegbõl iszik 722. üres 726. kopácsol 716.

a szoba sarkában 757. ha kialszik a lámpa. kolbászon a madzag 749. kenyér 744. egy leány üzente kedvesének. csak a szõlõ terem 743. tojás 134 135 754. nyereg.. zabla 739. s öreg szülei elalszanak.. olaj 751. három: két rendes vége és egy keserves. tészta dagasztása 745. mert úgyis fehér 753. odaadják a tehénnek 752. sehol. tojás 755. a kés élin 747. aludttej 741.feneke. hogy este." 738. lovas katona: kengyel. ahol van 746. akkor õt az ágyban megtalálja . mikor elfogy 750. bor 742. tojásban (a héja is "csont") 756. aludttej 740. egyet sem 748.

az asztalon: kenyér. zsírja volt a lámpa olaja. Ádám: a saját oldalbordáját termékenyítette meg 769. mikor fellépett a szamárra 773. Éva (Ádám viszont megtehette) 770. mert õ nem hagyja. Ádám 765. egy asszony áll a hídon. de nagyszüleik sem voltak 766. Isten: elaltatta Ádámot. ablak 774. õ pedig szoptatja a gyerekét 760. a külsõ . felette a fán madarak esznek. mikor moslékot kap 764. anyja és apja. Éva: neki sem volt anyósa 772. hogy ne féljen. ablak 775. ablak 776. csontjából széket csinált. hogy a kecske megegye 762. Ág király megölte a fiát (ágát). abrosz és bor 763. a másik hajón herélt férfiak háremhölgyeket szállítottak és tököt ettek 761. s kivette az oldalbordáját 767. a gazda mondja a káposztának. hiányzik egy bordája 768. alatta a halak esznek. Ádám: nem volt anyósa 771. s a király a fia húsát ette 759. anyósa és apósa.758.

a szellentés 780. repedés 798. kémény 786. a kulcs hegye 793. kulcs 792. kulcs 791. a kemence. ajtókilincs 784. kémény 789. pénzért 796. a küszöbön 794. kémény 787. amiben sült 785. kémény 790. zár . pénzért 795. ágy (nem nyikogatják többet). ajtó (nem nyitogatják többet). úgyis mindig egyre megy) 782. szem 779. ajtó 778. pince 797.777. óra (neki aztán egyre megy. gondolatját 781. kémény 788. ajtókilincs 783.

kémény 815. fiók 805. asztal 802. ágy 800. asztal 803. étel 806. kályha 810. agyagtányér. rádió .799. ágy 801. bölcsõ 808. bölcsõ 136 137 807. kályha 813. lámpafény 820. kályha. asztal. kályha 809. kályha 811. lámpa 819. asztalfiók 804. amennyi belefér 816. kályha 812. abrosz. kályha 814. lámpa 818. asztal. kürtõcsõ 817.

perc. gödör 836. óra 831. villanykörte 828. kút 839. mind a kettõt felhúzzák 835. telefon 823.821. tükör 827. másoknak 843. szék 822. kerítés 842. gémeskút 837. tükör 824. tükör 825. óra 832. kutyaól . óra. a kútveder 838. a kerítés 841. villanyfény 829. másodperc 834. kerítés 840. falióra 830. óra 833. tükör 826.

a cipõ 855. a lábak 865. cipõtalp 858. bundasapka 847. a cipõnek 859.844. hiányzik a párja 864. blúz. bundasapka 848. blúz. bundasapka és az ember feje 850. cipõ . csizmának. a csizmának 861. láb és csizma 866. télen. cipõ 854. pulóver 846. cipõ 853. cipó 856. papucsnak 862. csizma. a cipõnek 860. pulóver 845. a cipõnek. bundasapka vagy bekecs formájában 851. a cipõnek 857. bundasapka és az ember feje 849. bundasapka vagy szokmány 852. a csizmának 863.

gyertya 886. akinek legnagyobb a feje 872. a többi elég 885. gyûrû 869. gyertya 881. fakanál 878. gyertya 883. láng 887. kalap 138 I 139 871. csak egy. gyöngysor 868. gyufaszál 888. kesztyû 874. gyertya 880. a végire 884. kesztyû 873. nadrág 875.867. gyertya. 870. gyertya 882. fedõ 879. öv 876. mikor felhúzzák a gyûrûjüket. húsdaráló . egy sem 877.

lopótök 893. szita 898. az üres pohár is tele van (levegõvel) 904. párna 911. kulacs 903. káposzta. lopóták 895. lopótök 892. lopóták 894. csikóbõrös kulacs 890. macska 900. seprû 896. vizes 907. szita. tölcsér 902. szita 899. tarisznya 901. szita 897. vizes 906. vizes néger 908. palack. lábos 891. olló 910. sehogy. abrosz 909. tölcsér 905. tû és cérna .889.

cseber és a két füle 923. szabócenti 919. cimbalom 929. harapófogó 915. tü és cérna 913. malomgarat . gereblye 926. koporsó 918. amit a falba vernek 920. a harang nyelve 933. cséphadaró 924.912. kalapács 921. kasza 927. fúró 914. szeg. utána már kifelé megyen 917. harcsafûrész 916. nem hívják. dob 930. a közepéig. harang 931. tolják 928. a harang 932. bakancsszeg 922. malom 934. eke 925.

az autó 944. semerre. sínpár 951. sínpár 953. zörgéssel 942. szánkó 950. csónak 946. fénykép 956. autó 943.140 j 141 935. vízbe 949. kanál. vízimalom kereke 936. egy sem 941. mert a villamosnak nincs füstje 954. puskagolyót 939. puskagolyó 938. puska 937. a szekeret húzza a ló. hajó 948. a szekéren ül a gazda 940. zakatolással 945. a vasúton 952. gõzmozdony 947. fényképezõgép 955. villa .

karika 967. 156-ot. országút 973. a küküllõ 976. pénztárca 958. bélyeg 964. létrafok 969. papír 961. ha csak az egészeket üti . pipa 959. boríték 966. oltatlan mész 971. (5x20)+(6x10) 979. völgy 974. ár 963. nyolcan vannak 977. oltatlan mész 970. bélyeg 965.957. mindegyik egy kiló 972. 83 éves és három hónapos 978. egyik sem. tinta. tankönyv 962. szemüveg 960. írás: toll. 160. völgy 975. labda 968.

m betû 998. 7+7+5+1.. é betûvel 995. a csónakkal az ott maradt fia visszajön a testvéréért 988. s visszahozzuk a kecskét. 7+3+9+1 981. négy: mindegyik kutya a saját farkán ül 987. két kézfeje. 5+5+7+3. végül a kecskét. öcsém 985. hogy a vemhes szamáron ülsz te! 991. az édesanyjuk 984. öt: egy feje. m betû 999. hogy csak egy tojást teszünk alája 990. p betû . átmegy a két fiú. á betû 996. hogy száz liba felé hajtják 992.980. anyám 982. egyik visszahozza a csónakot. apám vagy a nagybátyám 983. é bettí 997. 3+3+3+11. úgy. 5+5+5+5. két lábfeje 142 I 143 994. Elõbb átvisszük a kecskét. lehet: csizmája 993. akkor átmegy az apa. úgy. Utána átvisszük a káposztát. a húga vagyok 986. Marad a farkas a káposztával. 989. Átvisszük a farkast. úgy.

1000. v betû 1001. v betû 1002. betû 1003. három 1004. v betû 1005. a bölömbika (nádimadár) 1006. a felhõszakadást 1007. a mágnestõl 1008. a pillangóé 1009. a horoghegy 1010. egy úr várja a halban 101 l. a Göncölszekér 1012. a Göncölszekér 1013. a kárvallástól 1014. a Göncölszekérnek 1015. a jégvirág 1016. a kenyérhajat 1017. az asztalfiók 1018. a levélhordóra 1019. a nyaklevest 1020. a nyakleves 1021. a pókháló 1022. a sündisznót

1023. a szájpadlásra 1024. a szélrózsa 1025. a szélrózsa 1026. a szemmérték 1027. a Tejúton 1028. a tûhegy 1029. a vasmacska 1030. az ebihal (békaporonty) 1031. az égi háborúhoz 1032. nászúton 1033. a fakopács (harkály) 1034. a fülbevaló 1035. a bokorban 1036. a borsó 1037. a bölcsõben 1038. a cukor 1039. a cselló 1040. a daráló 1041. a farkas 1042. a méhkas 1043. a fokos 1044. a hálóval 1045. a hárfa

1046. a holló 1047. a holló 1048. a holló 1049. a hollóra 1050. a jámbort 1051. ajtó 1052. a kagyló 1053. a kofa 1054. a kofa 1055. a kohó 1056. koporsóba 1057. a korom I 145 1058. a kosárba 1059. a kotló 1060. a kotlónak 1061. a kotló 1062. a kötélen 1063. a lekvár 1064. a lépcsõ 1065. a lépcsõ 1066. a padló 1067. a palló

a tapló 1090. a sarló 1078. a rabló 1070. a repülõ 1073. a részeg 1074. a rádióban 1072. a tapló 1089. a szarvas 1082. a tanuló 1086. a tapló 1088. a tanuló vagy László 1085. a szakajtón 1081. a palló 1069. a tarló . a tapló 1087. a robot 1076.1068. a sarló 1079. a siló 1080. a roló 1077. a részeg alatt 1075. a tanító 1084. a tábort 1083. a rádió 1071.

a vasaló 1101. a zászló 1107.1091. az istállóban 1113. a tetû 1096. az istálló 1112. az autóval 1110. a tiló 1099. az istálló . a vasaló 1103. a teknõ 1094. a vasaló 1104. az autóban 1109. az ajtó 1105. a vasalónak 1102. a tarlónak 1093. a tetõben 1098. a traktorral 1100. a tet~Z 1097. az autó 1108. a teknõ 1095. az istálló 1111. a tarlón 1092. a zászló 1106.

a kandúr 1135.1114. a kandúr 1134. a forgács 1129. a csütörtök 1119. a fûrész 1130. a fazék 1128. paróka 1126. a kandalló 1123. a csütörtöknek 1120. a hazugság 1132. a hazugság 1131. az ollóval 1116. az olló 1117. február 1121. Torontál 1127. kettõ: január. az olló 1115. Ottóban 1125. kofa 1124. az ördögre 1118. a lángész . kalapot 146 147 1122. a kalácsot 1133.

a nadrágon 1138. az egér 1147. a szalma 1157. november. a vásárban 1146. a kútban 1153. a szamár 1142. a birka 1150. a takács és a szakács 1145. a prés 1154. a takács 1144. a birkának 1 151. szeptember. a kormot 1152. a szalmát 1158.1136. a présben 1155. a szíjjal . a nadrágon 1139. a szamár 1141. a szegfûszeg 1149. december 1148. a süveg 1156. a takács és a szakács 1143. a nadrág 1137. a pohár 1140.

az ember étellel. hat árnak hat hegye 1169. a gólya békával 1166. húsz ár 1172. a kémény 1167. 11 1180. mikor kettévágják 1163.1159. 777 1 177. nyolc van 1173. a patáját 1164. tényleg hat van 1174. hat van. az avas szalonnában 1161. az okos 1162. három: egy gyík esett a vízbe 1168. hét volt: egyik meghalt 1171. liba tón átúsz 1175. harminc hétnek tizenöt 1181. nyolc (88-nak 8) 1179. lécet. 77 1178. hármat: egy gabonaszemet és a saját két szemét . másik cserepet 1165. hat van egy bolhának 1170. a ló zabbal. az ásóval 1160. sík úton por is 1176.

a golyótól 1194. mert 100 fillér már egy forint 1189. egy sem: a tyúk csak a kakassal alkot párt 1183. hogy a levetett ruhája zsebébe dugja Tájszójegyzék ángy.(itt) burok . aki a kenderföldön állt és látta a templomtornyot 148 ' 149 1186. igaz 1198. minden sora (!) igaz 1197. 99. nem igaz 1200.gyom bürák . a bivaly 1193. az órát a fejünkre tesszük 1187.bolyong.bóbita burján . levágjuk a teheneket és elosztjuk öt felé 1190. ángyom . úgy. amíg leér 1192. csatangol bubuta . mindegyikben 1191. az abrosz 1195. nem igaz 1199. a cipdbe 1188.(itt) gömbölyû bólyász . amelyik nincs megfogva 1185. kettõ: egy pár t 1184.férfirokon felesége baksa . egyedül Pici Marci 1196.1182.

szarvasbogár felazon . menyen .bab.kívül.felfelé feszt . paszuly fültõ .megy napa.anyós pendely .cserbika .lógat. himbál megyen.kopasz kürtõ.após kõjel .nõi alsó ing szokmány .(itt) darab fuszulyka . napam .csipkebogyó ipa.ványolt posztóból készült kabát Készült a debreceni Kinizsi Nyomdában Felelõs vezetõ: Bördõs János . ipam . kinn kupac .kályhacsõ lõdörget .folyton fityinkázik .kályha hecserli . kürtõcsõ .lóg fitty .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful