1200 találós kérdés a magyar folklór világából Ismertetõ a hátoldalról: "Fehér kislány áll a szobában, talpig fehér ruhában

, arany haja lebben-lobban a szélben." Régebben alig volt olyan alkalom, amikor közösségben a fentihez hasonló találós kérdések ne hangzottak volna el. Bizony, ma már kevesen vannak azok akik tudják, hogy a gyertyáról van szó. Pedig a találós kérdések mûfaja szinte egyidõs az emberiséggel. Már az ókorból számos forrás maradt ránk amelyek említik, de ez a nép ajkán terjedõ mûfaj ma is él, s szüntelenül változik, alakul. Bõséges csokorral kínálunk most a fõként erdélybõl gyûjtött népi találós kérdésekbõl azoknak, akik már ismerik, és azoknak, akik még nem ismerik ezt a szórakoztató, de tanulságos mûfajt. ISSN 1585-4841 HORIZONT 789638 606624 1200 találós kérdés a magyar folklór világából HORIZONT KIADÓ Szerkesztette: Mózes István Miklós Megjelenik a Horizont kiadó gondozásában Felelõs kiadó: Baki József Horizont könyvek ISSN 1585-4841 ISBN 963 86066-2-2 Alapító: Horizont Press Kft. 1085 Bp. József krt. 36. Tel. 210-0997 A sorozat terjesztõi: Hírker Rt, Nemzeti Hírlapkereskedelmi Rt Terjesztés gondozása: Zsíros Zoltán Tel/fax: 266-0384 Szkennelte, és javította: Pestalits Péter alias Talitska Bevezetõ A találós kérdés, mint népi mûfaj, szerves részét képezi minden nép kultúrájának. Már az ókori írásos emlékek között

is szép számmal találunk róluk utalásokat. Antiphanész ókori görög komédiaíró a Találós kérdés címû darabjában azért marasztalja el az asszonyi társadalmat, mert ilyen mondásokkal töltik az idõt. Szophoklész egyik mûvében szerepel, hogy Kadmosz városát csak az mentheti meg a Szfinx pusztításától, aki találós kérdését megfejti. A római korból fennmaradt Celius Firmianus Symposion címû mûve, amely hatszáz, hexameterben írt latin nyelvû rejtvényt tartalmaz. A késõbbi korokban is jelentõs szerepe volt a szájhagyományozó népköltészetben e mûfajnak. Hogy mi is tulajdonképpen a találós kérdés, azt talán az alábbi, a szakirodalomban általánosan elfogadott meghatározással jellemezhetjük: "Rövid, epikus nûfaj, célja a mulattatás. A találós kérdésben egy tárgy, jelenség vagy fogalom körülírása kérdés formájában hangzik el." (Szemerkényi, 1982. 162). A találós kérdések a népi közösségek életében fontos szerepet töltöttek be: mondták õket lakodalomban, mulatságban, baráti, rokoni összejöveteleken, de a közös munkák idején is; házépítéskor, aratáskor, kaszáláskor, kukoricafosztáskor, a fonóban stb. Nagy tisztességnek örvendtek azok a (többnyire idõsebb) személyek, akik a legtöbb ilyen kérdést tudták. Mulatságokban gyakori volt, hogy az ilyen személyeket pálinkáért, borért beszéltették, s a talányok megfejtõit is hasonló javakkal jutalmazták. Kiadónk jelen kötetével igyekszik hozzájárulni a hagyományok megõrzéséhez, amikor közlésre bocsátja a magyar folklór legszebb, legérdekesebb találós kérdéseinek gyûjteményét. Ez a gyûjtemény még korántsem teljes (egyetlen gyûjtemény sem lehet az), s elsõsorban erdélyi anyagokból válogattunk. Hogy a mûfaj nem halt meg hanem ma is élõ, szüntelenül változó, az abból is érzékelhetõ, hogy olyan tárgyak is szerepelnek a kérdésekben, mint pl. a fényképezõgép, a telefon, az autó, a villamos stb. (igaz, ezek már százéves múlttal rendelkeznek). Kötetünkben az egyszerûség kedvéért nem csoportosítottuk tárgykörök szerint külön-külön a kérdéseket, hanem azokat mintegy listaszerûen soroljuk fel. Ez alkalmasint még izgalmasabbá is teheti a kérdések megválaszolását, de a figyelmes olvasó nyilván észre fogja venni, hogy azért vannak némi összefüggések az egymás után következõ kérdések között. Gyakori, hogy a találós kérdések szójátékon alapulnak. Szóbeli mûfajról lévén szó, ezt írásos formában nehéz visszaadni: pl. "Mi a libatonátusz?". E megtévesztõen latinos hangzású szó megfejtése: liba tón átúsz. Sok találós kérdés rigmusos formában rögzült, ilyenkor

ragaszkodtunk a versszerû tördeléshez. A találós kérdések minden esetben kérdéssel zárulnak, mi azonban feleslegesnek tartottuk a rengeteg, egymást ismétlõ Mi az?; Mi ez?; Ki az? kérdést kiírni, s csak a törzsszöveg, a leírás ismertetésére szorítkoztunk. A válaszokat a könyv végén közöljük. Jó szórakozást kíván: a terjesztõ. 1. Véren megyen, vért viszen, benne meg egy csepp sincsen. 2. Vízen megyen, vért viszen, benne meg egy csepp sincsen. 3. Se ajtaja, se ablaka, mégis négyen laknak benne. 4. Miért néz hátra a kutya, amikor kergetik? 5. Melyik ló repül? 6. Ha lefelé megy, fölfelé áll, ha felfelé megy, lefelé áll, ha befelé megy, kifelé áll, ha kifelé megy, befelé áll. 7. Miért kacag a patak? 8. Miért bõg a tehén? [9. Mi az abszolút lehetetlen? 10. Milyen kõ van legtöbb a folyóban? 11. Milyen fa van legtöbb az erdõben? 12. Melyik a legújabb favicc? 13. Egyszerre indulnak, egy sebességgel haladnak, mégsem éri utol egyik a másikat. 14. Földobják, fehér, leesik, sárga. 15. Miért varrják föl a gombot a kabátra?

. mégsem megy dolgozni. Hegy tetején születtem. Fehér ingben kis fiúk. 17. Vérvörös a felkelése. teste szúrós. napsütésben fekete. nagyon kemény a kis csõre. Feje gömbös. fagyos szél sem bír velem. kötözgetni nem szeretik. este lefekszik. a majomnak kétfeléál. többen járnak. 24. s verselnek. szép piros az ajakuk. nincs teste. menyasszonynak igen. Van varróár.16. Gonosz madár biz õkelme. 27. a macskának csak elöl. Veled megyen. 21. és olyan ár is. 26. 23. ha csirkét lát a kertekben. Reggel fölkel. Két élõ közt élettelen nála nélkül kényelmetlen. és jó száraz fakeze? 18. 20. leveleim hegyesek. vízár. Melyik ácsnak van vasfeje. Nyakra teszik. 22. tûzpiros a lefekvése. mint a kis szegek. 19. mellre fekszik. amelyikben jó vagy rossz bor áll. Võlegénynek nincsen. február. január. szent örömet hirdetnek. a szabónál igen kapós. elviszi azt nyílsebesen. 25. szúrnak.

Állandóan szép vagyok. Télen meleg. de nagyon szúr. elalél. 31. tenger. Felhõben születik. vízzel. ismered is nagyon õket. kis Jézuskát dicsérik. Ha kinn van. benne lakik a kis állat. ha meleg éri. nyáron hideg. . de büszke biz nem vagyok. Ismerek egy szép kis házat. folyó vizében találod. 33. Nagy meleg után érkezik. csak azt. számuk két tucatnak fele. 38. de nem szereted mind õket. három király is. 29. pusztítja az életet. Hosszú idõ szülte õket. 37. mint egy színes tojás ha lehull a levele. fölszáll. leszáll. zörögni kezd termése. amelyikkel jót pihenhetsz. a juhásznak igen kedves. 32. s ahová csak elmehet. nevüket is jól ismered. sírsz. széllel keveredik. ha szemedbe száll. földön él. Hosszú száron ül egy virág olyan. Van közöttük angyal is. s mind testvérek. 35. 34. rám Jézuska mosolyog.28. Szép a virága. Heten vannak. 30. ha benn van. kettõ. bemegy. négy idõjós is van benne. a házikót leteszik. karácsonykor ragyogok. kimegy. 36.

és semmirekellõ. se húsa. de egy állat bizony szereti. 45. se csõre. Ismerek egy madarat. és a babát kiveszik. gallyakból rakja nagy fészkét. gyakran mondja kár. 44. Rajtam nincs ragyogás. se feje. nem is szeret senki: ha a szobában vagyok.a réten nincs nála nagyobb úr. Ragyogó szépség volt az én édesanyám aranynál is szebb volt. 39. ahol megjelenek. 41. csillagnál is talán. Kerül engem minden. korán nõ a bajusza. 42. Aki nevemet kimondja. hol lakhat. még a kis szúnyog is fordít nekem hátat. Miért vesz az ember új kalapot? . felismeri helyét. 47. ha ember. Hosszú száron zöld baba. nem árt neki semmi. 46. mindenki nézi boldogan. csak négy ujja meg a hüvelykujja. mint az õzike. ha állat. Tavasszal. pedig életemet eloltja a szellõ. egyszer aztán szétfeslik. egyedül áll. 40. olyan félénk. Se csontja. sokan sírva szidnak. szinte repül. jöttét lesik az emberek. pedig nincsen szárnya. se lába. Erõs vagyok. Erdõben él. megöl engem. mint a madár. 43. hogy elmúlt a meleg nyár. tudjátok is. ha megjõ. kár. kikerget mindenki. S noha semmi rosszat rám nem bizonyítanak. kár. ha feltûnik az égbolton. Ritka vendég a föld felett. mondják. fáról-fára jár.

Miért viselnek a molnárok szürke kalapot? 51.48. körme meg huszonnégy. négy szeme. Éjjel-nappal ágyban van. úton halad. Mit nem szabad a kovácsmûhelyben? . Füle négy. 54. nappal meg üres. Melyik étek az. két feje. Nappal tele van. 52. Ki az. Kicsi házikónak két világos ablakát minden este bezárják. Úton megy. szeme négy. Meddig van a patkó a ló lábán? 65. hanem elkövetnek? 63. hol meg szalad. 58. Ki látja a saját szemét? 60. 56. Két keze. Mit vesznek legtöbben a vásárban? 61. Éjjel tele van. aki háttal ül a királynak. 53. hat lába. Milyen fa van legtöbb a piacon? 62. mégsem alszik. éjjel meg üres. Mi van a legtöbb a földön? 59. s mégis csak négyen jár. hol lassan megy. és még a kalapját sem veszi le? 50. Melyik királynak legnagyobb a koronája? 49. Mi megy a feje tetején? 64. amit nem esznek. 57. Mit nem szabad a patikában? 66. minden reggel kinyitják. Mi hasonlít legjobban az ülõ macskához? 55.

82. Hogy hívják magyarul a macskát? 76. Hogyha éhes vagyok. 70. fehér. Egész határt átéri. 69. 84. késsel megyek neki. Ha fölveszed. Ha feldobják. Milyen ekével szántanak elõször? 85. Hogy hívják a románok a talicskát? 81. Mi hiányzik egy jól elkészített csizmához? 68. Minek esszük meg a haját? 74. 87. mégis tizenegy ruca elröpült. Sok szeme van. meg is fõzik. Meg is sütik. Mikor zenél a ló farka? 78. Tizenkét vadász elment vadászni. Minek esszük meg a belét? 73. 83.67. ha leesik sárga. Mi nélkül nem lehet felszántani? 86. Hogyan lehetett ez? 80. harminckettõ. mégsem eszik meg. Melyik kosnak van falába? 79. Melyik várban nincs katona? 75. mégsem lát. ha leesik. mégsem melegszünk . csörög. Hol van az ökörnek legtöbb húsa? 77. mégis egy tyúk átlépi. 72. ha leteszed. Milyen sóba temetnek? 71. Ha feldobom: egy. Télen-nyáron fût. csörög. Kiki a magáét meglõtte.

s kétlábtól elvette az egy lábat. Négyen laknak egy házban. Találtak három almát. kétlábnak volt egy egyláb: odajött négyláb. Két lelkes közt lelketlen. 90. mikor fát farag? 91. 88. lúd tolla szántja. de édes. a rektor feleségestül. hogy az rögtön eleresztette az egy lábat. Kapuján. azon volt egy kétláb. 100. Olyan. Kisebb az Istennél. ki nem jössz onnan. ha bevisznek. Kicsi golyó vékony száron. mint a világ? 92. s úgy megdobta vele négylábat. Mit csinál az ács. Jaj. 89. Király ül a házban. mint a körte. . 97. Mikor van a molnár fejetlen a malomban? 94. finom. Mi lenne nagyobb egy akkora sarkantyúnál. 96. s mindegyiknek egy-egy jutott. 101.meg mellette. jaj de jó: kis gyermekeknek is való. Melyik fát nem rakják a tûzre? 93. úri méltóságban ablak nélkül csinálatlan házban. édes. Kiment a pap lányostul. piroslik a lombos ágon. Erre kétláb felkapta a háromlábat. mégsem körte. nagyobb a királynál. 98. Ember hajtja. Hogy lehet az? 95. 99. Volt egyszer egy háromláb. magos palotában négyfelé szobája.

111. Szeme van. Mi terem mag nélkül? . 105. Zöld istállóban fekete tehenek piros szénát legelnek. kisebb része földön marad. mindig fut. Milyen levél van legtöbb az erdõn? 116. Karcsú termetû virágom. szálkája van. s a sírba mégis beteszik. de nem alszik. Mikor egészen elkészül. ha látom. piros. ezren ülnek alatta. 113. 103. Míg él. szúrós tövis között terem. mondd meg hát. Rétes. kóstoltam: nem édes. tõled várom boldogságom. Milyen fa nélkül nem lehet el az erdõ? 115. mint az alma. 104. mint a labda. piros. 112. 107. lefekszik. Folt hátán folt. fel nem veszem. tû benne sosem volt. jól ismerem. felveszem. 110. Ha nem látom. Hajnalpiros a levele. hogy mi a neve? 117. Mi nem terem haj nélkül? 109.102. Van egy virág. Boton van a kalapja. Ha földobják zöld. Kerek. 106. egy kis házikóba beleül. de nem lát. holta után mindig lop. Nagyobb része mennybe szalad. de nem béles. 108. de kopoltyúja nincs. ha leesik. Mi után érik a búza? 114.

lyuk. Lyuk. 123. vízi bubucsi. Miért fut a nyúl a partnak? 133. Melyik fa nem ég meg a tûzön? 122. bõrnadrág. csomó. kanál füle. Hogyan jár a farkas legtöbbet? 125. Melyik füvet ismeri a vak is? 119. tûzre se rakhatod. Mi pirul holta után? . ha meglövik? 135. Esztendõs nyúl mibe megy? 128. Miért nyúl a nyúl? 129. Kézbe se foghatod. Mikor van a nyúlnak fogfájása? 131. Miért nincsen csizmája a rókának? 126. pedig fa a neve. Melyik oldalára esik a nyúl. Kerti kukucsi. végestelen-végig lyuk. Hegyen megyen. mikor a hegy tetejére ér? 134. mezei tacska. 124. Mikor örvend a nyúl? 130.118. Hányat lép egy veréb esztendõn át? 136. Hol kaszálják a szénát? 120. Miért szalad a nyúl az úton keresztül? 132. 121. végestelen-végig csomó. 127. maga a mészáros. Mit csinál a nyúl. völgybe vág. csomó. Melyik disznó nem volt soha malac? 137. édes a gyümölcse.

Hogyan esik az esõ? 151. Nemes állatoknak orcájára szállok s nagy. Miért esik az esõ? 152. 143. Hold elejti. 154. 144. Mi nem lesz vizesebb. nádnál vékonyabb. Mit csinálnak a városiak. Én a vitézeknek mind elõttük járok: nagyobbakat magamnál meghánykolódtatok. Toronynál magasabb. nap felvette. gyepen jöttem. amikor esik az esõ? . Mi megy át a vízen árnyék nélkül? 147. 140. hold meglátta. hegyes tõrömmel mindenkit megszúrok. 150. Ágazik. Mi az. Melyik tóban nincsen víz? 148. ha vízbe esik is? 153. Melyik a legerõsebb állat? 142. mégsem virágzik. Este tûröm. nap felkapja. Milyen kõ van legtöbb a vízben? 146. Melyik a legkisebb hal? 139. 149. 141. ami az ágyában soha meg nem nyugszik? 145. arany gyûrûm elvesztettem.138. takarom. reggel nézem: bársony. Gyepen mentem. Úton-útfélen úrfiak ugrálnak. bogazik.

mind megeszi szája nélkül. 161. Melyik esztendõben volt három hét? 168. Melyik ostor nem szól. Van a világon egy körtefa. egy pint bor az ára! 165. Szép tizenkét ágán ötvenkét virága. Jön a király napkeletrõl. Vízen megy: nem habzik. mind elázik. hány hét? 166. 365 levél és 3 nagy körte. szép tizenkét ága. Mit nem teremtett Isten? 169. van rajta 12 ág. Kerek istenfája. fényes születésem. Ötvenkét virágán három arany alma. 156. Hány font a holdvilág? 162. Úton megy: nem porzik. 164. Két hét. s mégis legjobban fáj a helye? . Aki kitalálja. a fára ül lába nélkül. Mikor volt egy esztendõ három hét? 167.155. 158. A nagy méhkas sûrûn rajzik ha nap süti. 157. 159. Melyik úton nem járt ember még soha? 163. Tiszta. Száll a madár szárnya nélkül. licskes-lucskos temetésem. Jönnek madarak szárny nélkül. Ki tud mindennap láb nélkül felkelni? 160. mind megeszi száj nélkül. jön valaki láb nélkül.

Rendesen hány patkó van a lovon? 178. másik kettõ csizmámra van verve a hetedik magam vagyok. Melyik sóban tartanak vizet? 184. neked is van. 183. Úgy öleli. jöjjön ki. Lehet-e egy lovon hét patkó? 177. Miért állítják a kályhát a szobába? 182. Foga van. Egy kis vas a házat õrzi. mégsem eszik vele. Életem elején nagyobb vagyok nálad. Melyik lón járunk? 180. Nyáron hideg. 173. ha be van zárva? 176. 181. Nekem is van. oda rúgtat pej paripán Patkó. el sem tudja ereszteni. Mi megy be elsõnek a templomba. életem delén kisebb vagyok nálad életem utolján nagyobb vagyok nálad. két oldalán ajtó. Melyik ló vág? 185. télen meleg. Hol nem volt még az Isten sem? 171. most láthat: Négyet visel ez a nemes állat. 175. kertben a karónak is van. 174. Rongyos csárda. nemde? 179. Csaplárnénak így adja fel a szót: Látott-e már egy lovon hét patkót? Ha nem látott. 172. Melyik a legtüzesebb ló? 186.170. Melyik ló eszik parazsat? .

204. Mit tud legjobban a néma? 193. mindennap már lefelé. mint elé. A huszár melyik oldalról ugrik a lóra? 201. Melyik nõ férfi? 199. mikor felkel? 189. Többet hátra. Fülén fogva emelgetik. 188. Szeme négy. Az esõ nem esik bele. Mit csinál az ember legelõször reggel. Mi megy keresztben a templomba? 194. Kettõ a feje. körme pedig huszonnégy. Hol virágzik a bor? 195. Melyik ár a legnagyobb úr? 203. Hegyén hó. Melyik ár szúrja sarkantyúval oldalba a lovat? 202. Melyik nõben kel kenyér? . 191. füle négy. Két szomszéd sosem látja egymást. malmában egy kõ se jó. völgyében hó. kettõ a nyaka feneke is kettõ van alatta. Miért harapott Ádám az almába? 196. 200. 192.187. Mikor van élõ ember fej nélkül a szobában? 190. Melyik réz nem ásvány? 198. mégis mindig nedves. Milyen kos jár két lábon? 197. a hó sem.

vonja a munkáját. Ha vize van. ha vize nincs. 209. Melyik ács van vasból? 213. Mi szemembe ment.205. Milyen cipõn nincsen bõr? 220. Miben hasonlít a cipõ az órára? 221. Hol szegik meg a kenyeret? 223. Kívül ripacsos. Melyik ács dolgozik vassal? 215. 219. Ki húzza. fehér. Melyik tóból csinálnak ruhát? 222. 207. Telerakják. megsütöd és megeszed. *224. megpofozzák. hús a dugója. Sok szemem van. Hány tojást ehet meg a nagyevá éhgyomorra? . kiveszed. bort iszik. Milyen fát használ a cipész? 217. mégsem látok. Melyik áccsal fõzetik meg az ebédet? 212. vizet iszik. 206. Melyik telet csomózzák meg? 211. Milyen vár van a víz alatt? 218. sárga. Melyik ács fõz? 214. belül sima. megrágjátok. és mégis idõben elkészül vele? 216. ha szorongatom. 210. Éles foga fát eszik. szeme közül kiesik a kicsinye. 208. amit fogok. Ha simogatom.

Hogyan repül a tarka tyúk a fára? 240. Melyik a legerõsebb ital? 230. Mit csinál a kakas. míg átmegy a hídon a nyáj? 239. Mikor kukorékolt a kakas akkorát. Melyik a leghosszabb? 227. Meddig tart. amikor eszik. hogy egyszerre csak egy birka mehet át. A tarka lótól miért nem szednek vámot? 232. hogy minden állat meghallotta? 243. Melyik árnak van nagy füle? 234. Melyik paripának nem kell eledel? 236. Milyen kör lát? 238. amikor egy lábon áll? 241. Melyik oldalán van legtöbb szõre a lónak? 231. kanál. Akármilyen sós vízben fázik. Egy terített asztalon van kés. villa. Miért hunyja be a szemét a kakas. Egy juhász a nyájával egy patakhoz ér.225. mégis sózni kell. Melyik ló van a szobában? 233. Milyen ételt fõz az új feleség legelõször? 228. Melyik hordóba nem lehet bort tölteni? 229. amikor kukorékol? 242. Melyik ló ég? 235. magát mórikálja . Amott megyen mórika. Melyik ló a legtüzesebb? 237. 226. ahol olyan kis híd van.

mit sem ér. Ha betoldják. mégis egy tyúk átlépi. ha leteszik. 254. Ha felveszik. 249. A földmûvesnek nagy szüksége van rá. de sohase lát vele. Mindig utazik. mégis lyukas. hallgat. 244. Hogy lehet egy nyulat négyfelé hajtani? . hetven a kapcája. de sohasem érik utol. Erdõn vágják. Melyik kakasnak nincsen taréja? 245. 256. sír. Az egész világot átéri. 252.fekete bársony a szakálla. ha meglövik? 258. Mikor megy a hegy a nyúlnak? 261. Sokszor száz a szeme. Hogy írják a száraz füvet öt betûvel? 246. 255. Vadonatúj. Miért szalad a nyúl a hegynek? 260. örökösen kergetik egymást. akár hátulról olvasom: ugyanaz. Van négy testvér. 250. Mikor fél a nyúl? 257. Akár elölrõl. de soha sem mozdul ki a házából. 251. Mi hasonlít legjobban egy fél szalmaszálhoz? 248. Milyen ekét használt az elsõ földmûves? 253. mezõn hízik. Mire esik a nyúl. Meddig szalad a nyúl az erdõbe? 259. Melyik almát nem esszük meg? 247.

ez sem volt elég: porrá morzsolnak. Mi illik legjobban a görbe fához? 268. 271. de nem alma. leszednek a lábamról. Melyik ágyban nincs párna? 277. 270. Egyet lelõnek. végre sötét üregbe jutok. jaj. Elõször eldobnak. Kinek van sok szeme. mégis kúszik. 264. holtam után a templomba jártam. 274. 273. Melyik vas fut? 263. Majd agyba-fõbe vernek.262. ahol péppé gyúrnak. Ilyen gorombaságok mellett mégis én vagyok a leghasznosabb. s magát mégsem látja? 267. ezután lapátra tesznek. Melyik lánc virágzik? 276. de nem egér. Míg éltem. Erdõben-berdõben fekete picike. Nekem olyan kisleányom van. tûzbe dobnak. mikor már nagy vagyok. hogy a szemén nõtt a haja. Hány szem borsó megy egy zsákba? 272. féltem. jaj. Négy galamb van a háztetõn. 269. Mindenütt gorombán bánnak velem. Egy kalap alatt ezren is vannak. Nincs keze. Fehér. farka van. Egyet tojik. húszat költ. . Majd jól meggyomroznak. lába. Azután kést tesznek a torkomra. százat repít. hány marad ott? 266. Milyen ár repül? 265. 275.

nem tudom. 280. és vörösen jön ki. s élõk felett járok. ágazik. fel sem áll. hogy nem emeljük fel a kalapot? 281. Pénzem van. Kívül kék. furkó a feje. meg sem gazdagodom. Erdõben terme. úszik. Melyik nád folyó? 289. Mindig fut. bogazik s mégsem leveledzik. Fut. zöld a nadrágja. hogy meghaltam. 298. Zöld a lába. hanyatt fekszik. falun vágják. mindig áll. Mikor legjobb apró halat enni? 292. 287. Milyen mély a tenger? 290. 285. élõket tartottam. élõket hordozok. és ha vízre kerül. mégsem fárad el. 293. 279. Se nem adok. megyen. 291. belül piros. 283. ami tûz nélkül forr? 286.jaj! 278. Feketén megy be a konyhába. se nem veszek. belül sárga és kemény 282. és fekete emberek lakják. Hogyan lehet két almát egy kalap alá tenni úgy. Míg éltem. Kívül zöld. holta után szaladgál. Mi az. meg sem áll. Hány lencse megy egy literbe? 284. . Míg él.

derekában vér nincs. ennek van 12 ága. minden ágon van 4 fészek. rí. vályújában víz nincs. Úton-útfélen úrfiak ugrálnak. Van egy fa. Miért megy a rák hátrafelé? 296. Ki a legjobb festõ? 314. rí. Mikor lehet a vizet szitában hordani? 298. Melyik órának nincs rugója? 304. üt és nincsen keze.294. Melyik szak világtáj? 301. Vízbõl lett és vízzé lesz. Mikor múlik leglassabban az idõ? 305. 297. egye meg a fél lábát. Hány nap a világ? 299. Rí a ruca. Mi a hasonlatosság a vadász és a . Melyik hónapban eszik az ember legkevesebbet? 307. Mikor beszél a juh a lóval? 313. Mikor van Nagyszombaton nagypéntek? 306. Jobbra-balra mutat és nincsen keze. Melyik árban sok az ember? 308. Hol van a világ közepe? 300. Jár és nincsen lába. mért rí. Milyen sárnak örül a gyermek? 309. 311. 310. de nem tudja. 303. 295. minden fészekben 7 fiók. 302. Aki kitalálja.

templom tornyán is láthatod. Melyik ár nagyobb. 321. fekete. fehér. Mi nagy van Napóleonban? 318. ember hajtja. Nem fa és mégis sok a levele: szép mesével és verssel van tele. 22. mint öt? 329. gonddal vetik be. Egy falusi embernek van száz zsák búzája. mégsem fárad el. ha három betût hozzáteszünk? 320. vagy magamagával megszorozzuk. amelyet ha kétszer veszünk. ha elvesznek belõle. Miért esik az esõ lefelé? 332. Melyik szó lesz rövidebb. Ha tesznek hozzá. Hány betû van az ABC-ben? 316. nagyobb lesz. ha fürdik. Melyik tû nem szúr? 319. kisebb lesz. 331. Miért nem eshet az esõ három nap . Melyik az a szám. 323. ugyanaz az eredmény? 325. 330. Két vonallal csinálhatod. de csak egy szekere. Hogyan szállítja a búzát a malomba? 326.kincskeresõ között? 315. Ha nem fürdik. 324. A karját örökösen kinyújtva tartja. Milyen ár nem káros? 328. Lúd szántja. Hány betû van a bibliában? 317. Meddig tartott a száz éves háború? 327.

mindjárt meghal. hol lakom. Hogyan esik a hó? 340. Volt egyszer egy építõmester. mihelyt megmar.? 344. fagy éri. nem fázik. mégsem fér a házba. a fia már a háztetõn nyargalászik. Két krajcár az ára. mindjárt megmar. nem ázik. Mihelyt meglesz. A palotában volt egy nagy fa. s ablakon. Ahol járok. dörömbölök: ajtón. ki is szeretné a. nem zuhog.egymás után? 333. 337. 343.. Annak a fának volt tizenkét ága. Fúj és fütyül. Mikor van világosság? 334. Miért áll a templom a faluban? 345. Mindörökké barangolok. 346. pedig nincsen szája. 339. az épített egy nagy palotát. esõ veri. Szegény parasztember mindennap lát . 336. S ezért senki nem is szeret. nem suhog. Ki tud minden nyelven beszélni? 338. 341. körülötted és benned: azonban még nem láttad. Vízen megy. sáson megy. Nagy hidegben soká élek. 342. Az anya még meg sem született.. azt sem tudom. vigy szobádba meghalok. Melletted. minden ágnak volt harminc ágacskája és minden ágacskán volt egy fekete meg egy fehér cseresznye. 335.

Szegényt és gazdagot egyformán melegít. Ha vízbe ér. császárok ritkán látnak olyat. 356. Hol vagyok. 358. Melyik tó van fából? 352. Mikor nézik az emberek legtöbbet a napot? *363. mégse szédül el . se fönt. sem kint nem vagyok? 349. Láb nélkül kel minden reggel. mégse melegít. ha sárban jár. 351. Isten sose lát olyat. 347. 355. Mindig süt. nem lesz vizes. se lent? 354. mégis jó helyen van. ha sem bent. Mikor bámulják feszt az emberek a napot? 364. Mi van legmagasabban a faluban? 348. ami nincs se kint. milliónyi folt rajta. Kifli. belül is van. 359. 360. Mindig szépen világít. 362. nem lesz sáros. 361. Aranyalma fenn az égen. királyok. Milyen távolságra van a Hold a Naptól? 365. Kívül is van. se bent. mégsem eszik tésztát. Melyik tó van a házban? 350. Mi az. 357. Miféle ló van a szobában? 353. de nem ehetõ. körbe jár. Nagyapámnak nagy inge. Körbe forog.olyat.

Felül kopog. Négy ága van egy fának. se feneke. Tizenkét gyermeke van egy anyának. hideggel megy. hátulja is tél. onnan hamar visszatér. Fekete kancsóból kiömlött a tej. egymást kergetik. nap felkapja. Van egy fa. földet ér. a fának ötvenkét ága. *378. 370. 366. ötvenkét ágán ötvenkét virága.sose. mikor esik az esõ? 368. 373. Két vége hideg. minden ágán három fióka. együtt sose járnak. Milyen a Föld. Mit csinálunk. a közepe meleg. mégis megáll a víz benne. annak van négy ága. Se oldala. a negyedik szárazon áll. 372. mikor a vízbe hull? 380. Mit csinál a föld. felhõbõl jön. 369. ami nem lesz vizesebb. 371. Hideggel jõ. 375. folyva folydogál. 374. Van egy fa. a harmadik hervadozik. Hold elejti. Mi az. Hogy esik az esõ? 379. Eleje is tél. 381. az egyik kizöldül. alul csobog. 377. 376. a másik gyümölcsöt terem. mikor esõ esik? 367. mikor esik az esõ? 382. mégsem folyik el. .

o megy. Fehér asztalterítõ ellepi a földet. Fehér szõnyeg egész földön. 384. 389. . Hideg napon virágzik. Mellém szegõdik. 395. 390. õ jön. de éjjel nem látom magamat. Mikor állok. 391. Születése csillogó. Tavasszal a patakban mi szólal meg legelõször? 396. mikor járok. csak nappal. õ is áll. Melyik víz a legnagyobb a világon? 385. meleg napon elázik. 398. Mi marad a hó után? 394. de meg nem szólít. se lába. õ is áll.383. hegye lefelé. 392. 386. 397. mikor a nap jön. Hideg pillangó. Éjjel-nappal járok. az égbõl jön. jön valaki lábatlan. Se keze. nem itt szövik. Mikor a nap megy. Ezer kis lepke szárnyatlan. 40 387. 388. Vízbõl lett és vízzé válik. 41 . Gyökere felfelé. temetése locsogó. mind megeszi szájatlan. Árnyékban hiába keresel. vetésnek takaró. mégis fütyül a világra. 399. 393.

hátán van már a fia. 406. hátul sötétedik. 413. ha kérdezed. mégis éhen hal. 412. azonnal megsemmisít engem. Dorombol. 416. Meddig nyúlik a fa árnyéka? 402. 408. hogy egy férfinek nõ az árnyéka? 404. de soha . 414. se lába. Mi nélkül nem lehet menni se erre. õ is hallgat. mégsem lehet megí ogni. meghal. 411. Két testvér epekedik egymásért. mégis minden nyelven beszél. Meddig rövidül a fa árnyéka? 403. teste nincs. Neve van. Ha vizet iszik. hogy nem zörög? 417. mégis felmegy a padlásra. Ha hallgatok. Elöl világosodik.400. 409. benn is van. 40'7. Folyton eszik. 410. Egy nyelven sem tud. megfelel. Nagyot kiáltok. Se keze. Aki a nevem kimondja. 405. Hogy lehet. Alig van meg az apja. Fekete bika vörös nyelvét nyújtogatja. visszakiált. 415. Mi megy át úgy a szalmán. Miért csobog a patak? 418. Künn is van. se arra? 401. de nem macska.

423. kimászik a kiscsikó. 420. van két lába. 428. mégis kéknek mondjuk. Miért van a tyúknak hátul a farka? 435. pataknak kettõ.nem találkoznak. nyáron hidegebb. feketébe ér. Minden üres fazék teli van vele. Mi van a tó körül? 422. 424. benne van a kiscsikó. Folyónak. Kicsi. Miért bújik ki a csibe a tojásból? 432. Mikor legnehezebb a tyúk? 436. 419. Mit szívunk legtöbbet a pipán? 429. sárga. 431. Hány fekete tyúk van a faluban? 434. 421. Elpattan a házikó. Feketébõl indul. 430. Télen melegebb. Feketébe kezdõdik. Mikor csipog a csibe a levegõben? 433. Ló lába fúrta. tónak csak egy van. Mi van az üres pohárban? 427. Kicsi fehér házikó. Van-e száraz kõ a tenger fenekén? 426. feketébe végzõdik. Mikor van a tyúkon a legtöbb toll? . disznó orra fúrta. 42 43 425. kerék talpa gyúrta.

437. Mikor van a tyúkoknak ünnepe? 438. Elmentem a vásárba, vettem olyan valamit, hogy az egész vásári népnek jutott belõle, mégis a javát én ettem meg. 439. Kinek van a legnagyobb zsebkendõje? 440. Kiknek a kakasa szólal meg a faluban a leghamarabb? 441. Mikor kukorékol a kakas legkevesebbet? 442. Csont a álla, bõr a szakálla, õ a világnak prófétája. 443. Tarka fõn piros kalap. 444. Miért kakast tesznek a ház tetejére dísznek, s nem tyúkot? 445. Alig van már február, s õ tavaszról kiabál. 446. Egy hasít, négy feszít, kettõ hallgat, egy fityinkázik. 447. Egy szánt, kettõ nézi, kettõ hallgatja, négy tartja, egy hajtja. 448. Egyet hajtottam a csordába, ötöt hoztam haza. 449. A család ebédel, az asztal mozog. 450. Elöl megyen médula, keze, lába cédula. 44 45 Szõr maga, szõr nadrágja, reszket elöl a szakálla. 451. Lábon járó párna, gúnár úr a párja. I ...,.... 452. Mikor lúd a lúd? 453. Milyen a bornyú, mikor megszületik? 454. Kettõ nézi az eget, négy nyomja a földet, s

egy hajtja a legyet. 455. Kettõ nézi az eget, négy tapossa a földet, négy fizeti az adót. 456. Elöl villa, hátul seprõ, közbül pedig szénatartó. 457. Elöl van a bólogató, középen a szénatartó, hátul meg a hajtogató. 458. Van egy kutam, kutamnak négy csorgója. 459. Négy édestestvér egy helyre vizel. 460. Melyik szénatartó jár az úton? 461. Mikor a legnehezebb a tehén? 462. Mikor legnehezebb a tehén? i. I 463. Melyik felén van a lónak a legtöbb szõre? 46 '''','~i 464. Melyik ló nem eszik abrakot? 465. Az újonnan felütött patkó meddig áll a ló lábán? 466. Melyik hónapban botlik legkevesebbet a ló? 467. Meddig lehet elmenni egy jó lovon? 468. Meddig lehet elmenni egy döglött lovon? 469. Úton megyen kipe-kopa, hátán ül a ginye-gonya. Füle négy, szeme négy, körme pedig huszonnégy. 470. Két szõrös közt egy fitty kolbász. 471. Elöl megyen gede-guda, hátul megyen tete-muta.

472. A lónak miért kötik fel a farkát? 473. Ha egy gazdának van öt lova, azok hogyan mennek bé az istállóba? 474. Hogyan áll meg öt ló egy istállóban? 475. Mije van a lónak a farka tövétõl a füléig? 47 476. Melyik ló lát egyformán elöl is, hátul is? 477. Mindig mosdik, mégis kormos. 478. Van neki két picinyke lámpása, avval az egeret meglássa. 479. Elöl olyan, mint egy alma, hátul olyan, mint egy nyárs, négy kis bunkós boton jár 480. Mindig mosdik, sohasem törülközik. 481. Ha felmenyen, lenn van, ha lemenyen, fenn van, ha kimenyen, benn van, ha bémenyen, künn van. 482. Miért nem visznek macskát a Holdra? 483. Miért haragszik a kutya a macskára? 484. Miért hordja a kutya a szájában a prédáját? 485. A kutya miért ugat, mikor a szamár óbégat? 486. Miért nem visznek szamarat a Holdra? 487. Hegyen megyen henderi, hátán viszi kenderit. Ha nem szánnám kenderit, meggyújtanám henderit. 488. Életibe soha templomba nem járt, hótta

után elmegyen. Miért áll a gólya fél lábon? 497. Milyen madár van legtöbb a világon? 505. szürke a köpenye. A vásárba merrõl hajtják a legtöbb juhot? 490. Zöld a mellénye. Ha a veréb berepül a kéménybe. Melyik állat a legbátrabb a világon? . Hogy jön ki a szarka az erdõbõl? 502. Ha száz madár van egy fán. Hogy jön ki a csóka az erdõbõl? 48 49 499. Hogy áll a madár a dróton? 501. amikor az anyját szopja? 493. s egyet lelõnek. hogyan jön ki? 496. Melyik állat a legokosabb? 500. fekete a kalapja. 489. 494. piros a csizmája. hány marad? 504. Miért hagyja el a madár a fészkét? 506. Miért hunyja be a szemét a kismalac. A holló hogy repül ki az erdõbõl? 498. Melyik a legudvariasabb állat? 495. Hogy jön be a szarka a faluba? 503. Hogy hívják a malacokat? 492. A juhnak melyik felén van a legtöbb gyapjú? 491.

507. Állat vagyok, vízben élek, úton-útfélen zenélek. 508. Melyik az a szárnyas állat, amelyik szoptat? 509. Melyik egérnek vannak szárnyai? 510. Szeme is van, füle is van, amerre jár, kárt csinál. 511. Miért nem lehet az egeret megfejni? 512. Büdös nagyon, fekete, senki sem fér meg vele. 50 513. Elöl megyen médula, keze, lába korcsolya. Szõr maga, szõr nadrágja, szedresi bársony szakálla. 514. Mi nélkül nem tud megélni a medve? 515. Meddig fut a nyúl az erdõben? 516. A nyulat hogy hívják? 517. Négy lába van, lompos farka, te is tudod, ravasz fajta. 518. Miért nem visznek rókát a Holdra? 519. Van az erdõn egy szép tisztás. jön tizenhárom õzike. Hogy jönnek ki a rétre? 520. Melyik tûpárna tud járni? 521. Ki hord magával a legtöbb fegyvert? 522. Hátán ezer dárda, ki hozzányúl, megjárja. 523. Tûbõl van a ruhája, ha megbántod, behúzódik alája.

524. Megy a katona a várba, csupa nyílvesszõ a háta. 51 525. Nincsen vászna, amit varrjon, mégis tûje van elég. 526. Ezer tûje van, mégsem varr. 527. Erdõn bólyász csontvillával, szénát nem takar vele. 528. Amikor meglõnek egy vaddisznót, melyik felére esik? 529. Zöld mezõn fekete üstöket borogatnak. 530. Éjjeli álom-szökkentyû. 531. Fekete, de nem szerecsen, ugrik, de nem kecske, szereti a menyecske, ha nincs. 532. Melyik állat bírja legjobban a hideget? 533. Miért nem fázik a bolha? 534. Mi a legkisebb a világon? 535. Hány bolha fér egy kilógrammba? 536. A bolhát miért tartják erõs állatnak? 537. Mitõl döglik a légy? 538. Van egy állat, amelyiktõl mindenki fél, pedig utána sokan megnyalják a szájukat. 539. Fél ujjamon is elfér, mégis félek tõle. 540. Tarka, de nem virág, szárnya van, nem madár, álló napon a rét fölött száll.

541. Ki szereti legjobban a virágot? 542. Szõ, fon, de nem takács. 543. Jól szõ, jól fon, pedig a takácsmesterséget nem tanulta. 544. Falon lóg szeg nélkül. 545. Kicsi házban kicsi lakó, kihallatszik a muzsikaszó. Mind azt fújja: krics-krics-krics! Vajon ki lakhatik itt? 546. Melyik a leghanyagabb állat? 547. Fúr, farag, de nem ács. 548. Melyik állat énekel úgy, mintha sírna? 549. Sûrû erdõn suta kecskék járnak. 52 53 550. Kinyújtja a szarvát, mégse döf. 551. Szarvat hord, de nem bánt senkit. 552. Melyik ház a legkisebb a világon? 553. Hosszú, veres, likat keres. 554. Melyik állat szuszog a fülin? 555. Melyik állatot nem vitték be özönvízkor a bárkába, mégis megmaradt? 556. Ki a leggazdagabb a vízben? 557. Melyik állat ragaszkodik legjobban az emberhez? 558. Kerek, kerek, gömbölyû, " ránézni is gyönyörû.

Piros golyó vékony ágon. 562. Kerülj. téged levágának. nézd meg jól. mosolyog a napsugáron. Kicsi voltam. mint a kõ. mikor aztán megnõttem. rázd meg jól. 569. s eggyel se lát. kõjel szõrös. Miért kapálják a szõlõt? 572. 54 55 571. legbelül kõ. Kívül bõr. ha leesik. ki mondja meg. zöld házamból kiestem. nagy lettem. . s lenn a szõrös várja. Mikor jó a kicsi alma? 561. Kicsi leány ül a fán. Szíve erõs. mindenkinek nagyon kedves. Én is éljek. így legyünk mi egymásé. Sok a szeme. Négy testvér egy fakorsóban. barna. 570. 566. Illeg-billeg az ágon. piros kendõ a nyakán. Zöld asszonynak piros arcú leányai vannak. engem reád ragasztanak. belül hús. 565. belül nedves. te is élj. hogy mi õ? 563. s neked jó. 568. Engem.559. fordulj. 567. neki könnyebb. hágjál rája. 560. 564. A fán zöld.

587. belül szõrös. Fehér ház fél lábon áll. ha kóstolod nagyon édes. belül hajas. 581. 585. se magja. hátuljában pálca.573. Fán nõ. Medve szereti. farkas. . pikkelye van. fenekén szálka. 582. Nincsen tüze. de nem hal. Fekete embernek zöld a furulyája. Törpe zsidó mennybe lát. Nincs virágja. se gyökere. Töve szõrös. Se levele. mégis éget. 584. róka. 576. fejében párta. nyúl hozzá sem nyúl. Kívül piros. hegye vörös. Kicsi törpe mennybe néz. ember is megeszi. Dombon ülõ Demeternek künn a lõdörgõje. kuporog a fa alatt. fején kalap. mégis terem. 580. Kívül veres. 578. 577. Erdei vágatokban veres húst árulnak. se virágja. 579. 575. 583. Kicsi fején nagy kalap. 574. 586.

594. hatan-heten laknak benne. Nagyanyámnak nagy pendelye. 593. 590. költ kilencet. Csüngök-büngök karó hegyin. Zöld mezõben van egy páva tojik egyet. 56 : 57 592. Ahány inge van. fel is járnak. kettõt raktam kilencet kaptam. 598. kettõt kaptam. azt mind magán viseli. Olyan tyúkot nevelek. 591. 589. Fejében hordja a testét fél lábon áll napestig. száz folt is van rajta. 596. kilencvenkilencet kaptam. Nyáron a kertben kukucskál. Tyúkom föld alá jár tojni. fejül van a füle. s várom asszonyomat. . 595. Hosszú a lakása alul van a tûje.588. rongy a szokmánya. Forró vízben le is. Egyet raktam. Folt ér foltot. öltés nincsen rajta. télen a vízben bubicskál. 599. Száz bolhánál jobban csíp. 597. kilencet raktam. hogy a karóhegyre jár tojni.

de nem hagyma. fehér haját a földbe fésüli. Pad alatt baksa. megeszem. Kék a feje. ezer kicsi fiával. költ kilencet. Szeretem. 612. mégis megsiratom. 605. farka van. 600. vörös. de nem alma. Tojásforma és fehér. farka van. Künn a kertben kerekül. zöld a cikája. 58 59 609. 604. 610. de nem egér. vékony nyakon ring feje. 603. Piros. 608. 601. . mégis ezer fekete kisasszony lakja. 606. nevel ezerötszáztízet. 613. pirosan szedjük. Zöld ürömben zöld vadréce. piros a szokmánya. veres a hasa.nevel ezerkilenszázegyet. Rózsavirág kinyílott. bokor alatt tavaszt énekel. Egy háznak se ajtója. Pöttyöm Panni maradt ott. se ablaka. Zölden ültetjük. Szeme száz van s fekete. Piros köpenyû leány ül a kertben. 602. majd virágja elhullott. 611. Zöld burján közt kicsi leány piros szoknya a derekán. a lányoknak nagy kedvence. 607. de nem egér. Domb tetején. tojik nyolcat.

mindig áll. Miért hull le a lapi a fáról? 620. Szakálla van. Mi van a legtöbb a fa tövében? 615. Melyik kerti növénynek nincsen magja? . 618. 628. több tízen is laknak benne. 619. Kertben nõ. földön elhamvad. nem magzik. 622. Melyik évszakban kaszálnak legtöbb szénát? 621. Füstöl. Melyik az a fa. holta után szaladgál.614. földre. 624. Hótta után is feszt futkos. s szeme. sosem lángol. fele hulljon le a földre. 623. levegõbe. kenyér lesz belõle. Virágzik. Milyen növény terem virág nélkül? 629. de nem terem? 630. Melyik az a növény. sem a szagát? 617. hogy fele szálljon a levegõbe. levél. 626. Szakálla van. Amíg él. 625. húson füstöl. Azért termesztik. s szeme. Melyik növénynek van koronája? 616. amelyiket vetik. de nem ágról. Jut belõle mindenhova. nem virágzik. amelyik nem veszíti el sem a színét. magzik. 62'7.

Zöld ruhában hosszú legény. tátogtató. mint az alma. Sok szeme van. Melyik tuskóban van hét lyuk? 642. Sûrû erdõ kupac mezõ látoktató. 638. nagy kalapot visel szegény 637. Kerek. szimatoló. Minek nõtt a szemire a haja? 636. mégis annyi terem. nyáron ruhás. meg se kapálják. ott két látó. majd megáll. 641. gurul. Ki születik pelenkában? 60 61 634. El se vetik. mint a hordó. Piros istállóban harminckét fehér ló. szortyogtató. 633. mégsem lát. Sûrû erdõ. 643. Télen csóré. hogy le sem bírják szedni. 639. egyen bemegy. kupac mezõ itt két halló.631. 640. . Egy pajtában harminckét tehén. 632. csak egy lapáttal lapátolják. Minek van az oldalán a szeme? 635.

Mi nélkül nem lehet enni? 646. Piciny házikónak két világos ablaka minden este betáblázzák. de a világ sízrû kincséért oda nem adnám. azon felül illancs-pillancs.644. minden reggel kitáblázzák. szûk kapun jön. de ha lenne. melegít. 647. 653. azon felül tátom-bátom. Nekem nincs. Fiam beleülhet. 650. Csak kettõ van. azon felül szortyan-hortyan. ne is legyen. Miért tartották a régiek a bírót? 645. a harminckettõ eltemeti. 656. Bokáig érõ víz közepén állok. Nyakamba kapaszkodott egy kicsiny leányka. Legalul van két karó. hogy szárazra kerüljön? 654. Ki iszik legelõbb a pohárból? 649. azon felül egy hordó. Hová tudom letenni. hidegít. 655. lányom beleülhet. Akármennyit keresek. azon felül sûrû erdõ. 62 ' 63 652. Hány foga van egy hetvenéves öregasszonynak? 648. azon felül terjesz-berjesz. én magam nem. A nyelvnek hány íze van? 651. Tárt kapun jön. . a világ kincséért sem adnám.

s a négy letejel. Fent haj. lent haj. Tízzel szorítom. A két szõröst csapd össze. 669. harminckettõbõl egy se jó. mint tegnap este.657. Ot karóval eszem azt. Mi az ember legdrágább kincse? 663. Tíz húzza a négyet. a két szõröst összetegyem. . Alig várom. Mitõl kupacodik meg az ember? 665. Ha felveszik. Reggel mi nyílik fel leghamarabb a házban? 661. A ma született kicsi leánykának mije nagyobb az anyjáénál? 667. Az ember mivel takarja a fejit? 666. Tegyünk úgy. este legyen. Az emberi testnek melyik a legbecsületesebb s melyik a legpletykább része? 664. 671. s a golyóját hagyd benne. 64 65 672. Völgyben tó. 668. hegy alatt két tó. Hegyen hó. ha közepébe is jut haj. 660. a két szõröst dugjuk össze. hegyen hó. nem sír. az baj. 670. ami az ágon termett. 658. 662. 659. harminckettõbõl egy se jó.

ha leteszik. mégis ingyen adják. 676. Mit ér egy menyasszony? 682. hallgat. Mikor öleltem meg utoljára a szomszéd leányt? 686. este hárman. 674. Ki néz a menyasszonyra a legszúrósabb szemmel? 680. A menyasszony mit enne meg legelõször. Legjobban keresett áru. A menyasszonyi ruhát ki fordítja ki legelõbb? 679. délben két lábon jár. Hol a legfeketébb a menyasszony? 677. mindjárt sír. ha leteszik. Meddig megyen az ember sorsa felfelé? . mikor átlép a templom küszöbén? 683. 673. Mit várnak a kicsi gyermektõl és a nyolcvanéves vénembertõl? 675. Ha felveszik. miután férjhez ment? 678. A võlegényen mi áll lefelé? 681. Az asszony mikor másfél? 687. Reggel négy lábon mászik. Mikor kotlik a menyasszony? 685. Milyen levest adnak a menyasszonynak leghamarabb? 66 684. 688. sír. Mire gondol a menyasszony.

amikor más lefekszik. Milyen három dolgot nem jó elsietni? 696. a férfinek életibe csak egyszer kötnek. Meddig megyen az ember az úton? 702. holdsugárba. Mi lágyítja meg az embert legjobban? 704. Honnan nem lophat a tolvaj? 700. Akkor kel. 690. A magtalan embernek mikor veszik hasznát? 693. 691. mit csinálok vele? 703. Kinek tud elfújni a szél a lába alatt? 695. Mit mond a pap legutoljára a templomban? 701. Ki hintázik egyágú hintán? 694. s mégis leghamarabb ér oda? 698. Mi utazik a legmesszebb. . Ha felöltözöm tiszta ruhába. Miért kísérik ki a halottat a temetõbe? 692. Hova üti az asztalos a legtöbb szeget? 67 697. sötét éjszakába. Mit tölt a kocsmáros legtöbbet az üvegbe? 705.689. Hány tojást tudnál éhomra megenni? 706. Az asszony minden reggel köti. A hunok királyát így temették el: napsugárba. Miért halászik a halász? 699. Hány tojás fér az üres gyomorba? 707.

Mi van a võlegény lába között. A török szultán miért kötötte meg sárga kötõvel a nadrágját? 713.708. Mit csinál az asztalos. Mikor habzik az asszonynak a lába között? 721. Mikor csókol az ember kerek lyukat? 722. Mit csinál kétszáz arató egy nap legtöbbet? 719. amikor beviszi a házba a menyecskét? 718. Hogy hívják azt az embert. amikor fûrészel? 710. Mit kell csinálni. hogy a kenyér ne égjen meg a kemencében és az ember ne fulladjon meg a vízben? 68 69 723. Mit csinál a kovács legtöbbet? 716. Mikor a törpe leesik a hegyrõl. Mi áll fel leghamarabb. Melyik a leghaszontalanabb lyuk? 720. mit csinál legelõbb? 714. Hogyan köszönti egymást két pápa? . amikor a võlegény és a menyasszony lefekszik? 724. Melyik hónapban beszélnek a palócok a legkevesebbet? 709. Miért koccint az ivó ember? 712. Mi nélkül nem csinálhat patkót a kovács? 717. Melyik templomban harangoznak pohárral? 715. aki fenn van a fán? 711.

741. elszédít. Melyik az a nóta. Mit láthat a vak ember is? 730. Melyik énekben igaz minden szó? 737. mégis fehér. mikor az ég zengett? 731. Mije van a koldusnak? 734. Vaslajtorján felhágék. Mije van a szegénynek. Mit csinál most a király? 727. mégis mindig alszik. amelyikben egy szó sem igaz? 738. Sosem mosdik.725. milyen lesz? 729. Milyen lesz estére a napszámos tarisznyája? 726. sosem álmos. mégis mindég fehér. 740. . Hogy tartja a vadász a puskáját. csonttal vasat rágaték. Ha egy néger beleesik a Fekete-tengerbe. akár sárga. Akár piros. mikor kilõtte a golyót? 728. Melyik énekben van a legtöbb csont? 736. Nem mosdik. mikor nincs semmije? 733. bárszékembe beülék. Mi hasonlít legjobban az emberre? 732. nem álmos. Melyik az az ének. 739. amelyikben nincsen r" betû? " 735. mégis mindég aluszik. Hol voltál.

754. Hanyattág fektetik. úgysem ehetõ. és már nem is leszel. hiába fõzik. . Miért nem mossák a tejet? 753. ág ad neki világosságot. Akasszanak szegre. Ág ül ágon. 755. a virágnak. Ág eszi ágát. hol holt tartja az elevent. Hol nem szeretik a kenyeret? 747. Hogyan csinálnak fûbõl tejet? 752. Hol kezdik meg a kenyeret? 746. 759. Hol terem a legjobb bor? 743. Lágyan beteszik. Hol nem törik el a szekérkerék alatt a tojás? 757. Vízen fenn marad. 758. földön elsüllyed. Hiába rántják. két vén fának kidõlését. 751. Csont nélküli sárga hús. keményen kiveszik. Csontban hol nõ csont? 756. Hány kenyeret sütnek egy esztendeig? 748. Mondd meg virág. 745. Alattam is esznek. várja végit a világnak. Engemet ott keressen. felettem is esznek. Hány vége van egy kolbásznak? 750.742. 744. 70 71 749. nyers hússal dömöszkölik.

Azt visszük.Mit esztek? . Hol találkozik a búza. nem hagyja a kétlábú hogy megegyen a négylábú. Mikor eszik a disznó egyszerre kukoricát. Ki volt az elsõ vérfertõzõ? 769. aki ajkával soha nem érinthetett nõi emlõt? 72 73 770. . Ki is néz. Ki volt az. 761. a kender és a szõlõ? 763. Ki volt a világon a legboldogabb nõ? 772. földön sincs. ami nekünk nincsen. Jézus mikor állott fél lábon? 773. be is néz. Azt kiáltják az egyikrõl: . Miért kevesebb a férfi a nõnél? 768. mert ha nekünk volna az. egylábú. pedig mindenkinek van? 766. Ki halt meg úgy. Bent nincs. kint sincs. hogy nem is született? 765.engem is esznek. Találkozik két hajó. 774. Ki volt az elsõ tolvaj a világon? 767. ami nekünk nem kell.Azt esszük. 760. . amit viszünk. búzát és húst? 764. amit eszünk. 762. égen sincs. Ki volt a világon a legboldogabb férfi? 771. Ne félj.Mit visztek? . Mije nem volt Ádámnak és Évának. nem vihetnénk azt.

Ház tetején büszkélkedik. Öreg apó. Itt is van. csikorog. 776. 787. másik alig várja. 786. de senkit meg nem melegít. 784. Ház tetején fekete tyúk füstöt fúj. mégis künn kuporog. benn is van belõle. ott is van. benn is megmarkolják. Egyik alig várja. Lyukba teszem. 791. Ha van egy kenyér. 779. mint a világ. pipájával pöffeszkedik. Fele a lyukban. 790. 788. . mégsem virágzik. Melyik ablak fagy be télen leghamarabb? 777. 778. reggel legyen. ház tetején pipázik. mi nagyobb annál? 785. amelyik akkora. Melyik és bûzlik? 780. Künn is van belõle. Künn is megmarkolják. táncoltatom. Rab embernek mijét nem lehet elzárni? 781. Folyton-folyvást lecsukják. harmadiknak mindegy 782. 789. ide is fordítom. papéknál tíz is van.775. oda is fordítom. Télen. pedig sohasem vétkezett. este legyen. Mindennap nyílik. Esik. fele a kezemben. nyáron fûtik. 783. fúj.

797. 801. de nem állat. Hol álljon az ember. Földön fa. nem is állat. Erdõn vágják. kincset tartanak benne. mindig megõrzi a házat. mégis lesz magától 798. 808. falun megfaragják. velem egyidõs. Miért építették dombra a templomot? 795. benyomom. Mi menyen a leghamarabb bé a házba? 793. lelket tesznek belé. hogy se kint. kenderen agyag. Nem is féreg. 806. 800. Négy lába van. zörögteti magát. .792. de nem ember. télen teli. tolla van. emberek csinálják. 802. de nem jár. Senkinek nem kell. 807. Erdõn vágják. 805. se bent ne legyen? 74 75 794. Kihúzom. Van egy fiam. Az iskolát miért építették? 796. 799. 803. bár nem megvetendõ. de nem madár. Négy lába van. jó rajta a tele tál. Megvetik. 804. agyagban étek. fán kender. teste van. Nyáron üres. Lába is van. Négy testvérnek egy a kalapja.

813. vékonyat. embert nem látok. 815. s nem bír megállni a házba. Ha elõtte állok. ráülhetsz. 76 . Se teteje. 820. Mindent hallok. mégis éhes. nyáron rá se gondolnak. Egy fültõbe hány szál fa menyen be? 816. benne vagyok. 821. 814. se feneke. Fekete nagysága áll a szobába. ha nem volna. vastagot dugnak a likába. Alkonyattól nõ a kedve. mégse hal meg. 77 a por mégis megáll benne. nem kiabál. Télen dédelgetik. 809. . 822. 812.szája is van. 811. 810. mindig eszik. Nagyanyó ül a szobába. éjjel-nappal mindig pipál. 817. Kicsi fadobozban énekel a világ. Négy lába van. apó szivarozik. mégis beszélek. Fekete kisasszony fekete ruhába. mégsem jár. 818. Kevés pénz az ára. hosszút dugnak a farába. 819. 823. Öregapó négy lábon áll. Kiég a bele. kurtát. sötét lenne. Fekete boszorkánynak fát nyomnak a szájába.

833. Növekedik. kinevetlek. ha kinevetsz. Nappal alszik. 827. szépecske vagy. éjjel ragyog. kisebbedik tõle. A hátát a falnak dõjti s a két lábát lõdörgeti. Egy embernek hatvan gyermeke. rád nézek. az idõt én jól megmérem. mégis áll. 830. 831. 825. Ahogy jövök. lát mindenki. Miben hasonlít egymáshoz az óra meg a csizma? 835. 826. és ha hozzátesznek. 829. hátul fekete. Belenézel. 832. Éjjel-nappal mindig járok. Fizetésem sosem kérem. hogyha elvesznek belõle. ahol vagyok. 834. Ha rám nézel. 836. apámuram beléterpeszkedik. minden gyermeknek hatvan unokája. de mégis egy helyben állok. Anyámasszony kiterjeszkedik.824. 78 828. Mindig áll. Elöl fényes. mégis jár. nem lát senki. Mindig jár. 79 .

Enyém. Jó a kutyának. hát egészen bebújtam. Kívül szõrös. Négy lyuka van. 849. . Mikor jár a juh templomba? 851. 842. 850. 838. mindenki feji. hárman kibújok. 847. mindenkié. belül szõrös. 845. tied. jön felazon. három lyukon kibújtam. ott is szõrös. Van egy tehenem. belül szõrös ha leteszik. húsra húzzák. egyen bebújok. lefelé fordítjuk. nem jó az embernek. Kinek építi a gazda a kerítést? 843. mégis benne vagyok. magam pénzébõl. ha megharagszom. Irántom-pirántom. Kívül szõrös. Egy lyukon bebújtam. Amikor üres. 844. felfelé fordítjuk. azt hittem. 840. amit az ember a háza mellett másnak épít? 841. 846. 839. 848.837. Mi az. szõrös valagántom. Megy lefelé. mégsem apad el a teje. ha teli van. mégis másnak építem. Magam építem. s el nem fárad soha. hogy kibújtam. Két szõrös egymásba ereszkedik.

Húsos uborkámat likadba dugom. zörög. Emberhússal él reggeltõl estélig. Talpon talp. Kinek az orra szagolgatja a lábom? 860. Ha felveszik. babám. Nappal tele vagyok. amíg belécsúsz. 869. Kinek a nyelve van a lábamon? 857. nem zörög. 866. Kis hús. 867. 856. Nem haragszom rá. g58. 854. Kinek az orrát nyomják bele a sárba? 861. Kinek tapossák meg a talpát? 862. Egy jól megcsinált cipõnek milyen hibája van? 864. Kinek kötik le a nyelvét? 80 81 859. 853. Kinek a talpa nem fázik a hóban? 863.nyakam köré rántom. Éjjel alszik. 868. ha leteszik. nyers hús addig nyomjad. Ki hordja lábon az orrát? ' 855. mégis az orrába nyomom a lábam. éjjel ásítozom. 852. Egy pár újonnan készített cipõbõl mi hiányzik? 865. Mikor dugnak az asszonyok lyukba húst? . nappal jár.

fehér öltözetében. csepeg orra vére maga elejébe. Fehér kislány áll a szobában. Ha felteszem. Rajtam is van. Idegen zsír táplál engem.. csak az öt ujja. mégse a király bolondja. Mire ég a gyertya? . ötön ki. akkor vagy benn. Egyen bé. 82 . rajtad is van. 83 881. rajta néha virág is van. 873. mikor kiérsz. mikor pörge. 883. és rá ne taposs. mondd meg nekem. rá ne ülj. kígyó. 871. fazékból él. Királynõ ül székében. mikor lapos. Hány öltés kell egy jól megvarrt ingre? 877. Kinek van a világon a legnagyobb kalapja? 872. 875. talpig fehér ruhában. egyszeribe emelkedik. kettõn ki. 879. ha valaki közeledik. Egy füle van. se bõre. 882. hátán hordja. miféle? 880. Fiókban lakik. könnye csepeg ölébe. Egy lyukon bé. 874. Se csontja. karika. ha leteszem. arany haja lebben-lobban a szélben.870. hogy aztán a láng megegyen. Úr ül az asztalon fehér öltözetbe. 878. 876.

lyukam a szádon. s mind megeszi száj nélkül. de mióta meghótt. egy arasz künn marad. testem a markodba. csak egy percet. száz feneke. Egy szája. ezer lyuka . perceg. mennyi marad? 885. Van nekem egy olyan lányom. Olyan fám van. aztán addig pofozzák. 896. 895. Hasam a hasadon. míg az apraját ki nem adja. nincsen ága. nem ég sokat. Két füle van. Piciny szálfa. nyomjad a hegyit. serceg. legényeknek igen kedves. egyfolytában csak lop. ha egyet elfújnak. szájam a lyukadon. ne sajnálkozz rajta semmit. madár száll rá nincsen szárnya. 897. 886. Kilenc égõ gyertyából. Piros kalap alatt hófehérke haldoklik. Csüngõ-büngõ ártatlan. Kívül szõrös. 894. 892. belül nedves. 888. 890.884. Böcsülettel élte életét. Fogjad a nyelit. holta után lop. két araszt bedugom. 887. mégse hall. 891. 889. 893. Hasam a hasadon. Elõbb megetetik.

.van neki. testvérek vagyunk. 903. asztalon hever 909. utána meg felakasztják. 905. Mi lesz a négerbõl. se rokonod. ház közepén mátyilló. ha nincs mit enni. 902. kertben kátyilló. Megetetik. mégsem telik meg. . 901. Akármennyi vizet töltenek bele. ha vízbe mártják? 906. semmit sem ér. Földön terem. Ketten vagyunk. 900. Mikor otthonról elindul. teli a hasa. s ahová csak viszik. mindenütt pofozzák. Likas edény. egymást harapjuk. s éhesen jõ haza. Üres pohárba hogyan töltik a bort? 904. Se testvéred. ha megfürdik a Fekete-tengerben? 907. mégis-mégis megcsókolod. ha megfürdik a Fekete-tengerben? 908. Milyen lesz a fehér ember. Szegen szátyilló. ha likát betömik. 898. megpofozzák. 84 85 899. Milyen lesz a zöld törülközõ.

921. Elöl menyen hegyeske. farkincáját megbogozzák. Olyan lovacskám van. mint a karom. 922. Fejjel megy a házba. tolla is van. az rá sem néz. Jó kedvemben. hogy maga alól kihányja a ganét. rossz kedvemben mindig harapok. 914. 918. huzigálják. Egyik fele kinn. aki megveszi. 916. Õ meg mérgében fát eszik. 920. Haja is van. Egész fa meg egy fél. Tolják. utána megy fényeske. . 911. 919. Nyomod: húzom. ha akarom. Húzom: nyomod. húzzák. Aki csinálja. tokja is van. azután meg fehérke. Zsebre vágom. az nem használja. 924.910. Ha kifelé menyen hazafelé áll a szarva. 913. másik meg benn. Vízben fürdik. annak nem kell. pedig hosszú. két füle összenéz. ha hazai elé menyen kifelé áll a szarva. Meddig megyen a fûrész a fába? 86 87 9i7. akinek kell. Fejjel megy mindennek. 912. 9 5. 923.

934. nem madár. Mindig eszik. mégse fáj. 936. 926. Melyik nyelv a legnehezebb a világon? 933. nem kovács. vasat viszen. hogy én tudom. 929. szegen áll. Akkor énekel. 88 89 938. nem kígyó. hazaviszik. morog a mája. Ütnek. mit lõnek. 937: Fenn repül. ha jól megverem. Döng a deszka. s lógatja a nyelvit. likba búvik. Hogy hívják a székelyek a talicskát? 928. Mindig jó kedvem van. Gyikkes-gyakkos. 935. biztos. Húzom magamhoz. . hogy az egész falu hallja? 932. 927. Toronyban húzzák a bikát. tizenhat lapocka. Ha az erdõn lõnek. Hegyen-völgyön táncot jár. vernek. Ki kiabál akkorán. menyen a medve. 931. 930.925. ha nem ihatom. rögtön megállok. gyakfilléres. mégse lakik jól. körbe járok. nagy törvényes. lököm el magamtól. fényes farkú.

csobog. hátul gurul négy láb. Vason áll. ha nem hiszed. Erdõn terem. Mibe került a hajó alja? 949. Mivel jár a vonat? 945. Télen szaladgál.939. Építettek egy olyan hajót. poroz. Ketten menyünk. Melyik úton nem mehet más. mégis fut. 943. vízen jár. 946. messze menyünk. Nem ló húzza. ha úton húzzák. 951. soha többé nem felejt el. gyere velünk. 950. s füstöt okád. 948. amelyiknek az oldala belékerült ötvenezer forintba. lelket hord a padlatán. és nem találkoznak sehol. Egy készen szekérbe hány kerékszeg kell? 941. 940. . zörög. Az északi szél merre fújja a villamos füstjét? 954. 947. nyáron otthon áll. mint vaskerekû? 952. Ha vízbe megy. ha nádba megy. 953. Elöl menyen négy láb. vason jár. Egyszer néz rám fél szemével. a tetõzete szintén annyiba. négy lábon ül két láb. . Melyik állat szuszog a hátulján? 944. Mivel jár minden szekér? 942. Ketten mennek egymás mellett.

959. levél a tüzet. sokat ér. hátul fényes. Csont tartja a fát. 957. amíg éltem. a nyoma fekete. hacsak el nem ment az eszed. Minél jobban földhöz verik. milyen voltam. utána lecsukod. fa a levelet. 962. 90 91 958. annál magasabbra szökik. fehér mezõbe jár. a harmadikon lovagol. 961. Halálom után megmutatja. 966. 956. 967. Lába nincsen. 965. Elõbb megnyalod. Állva kérik. hátul nyalják. s meg nem eszed. szája van. elöl nyomják. ha hasa teli van. 964. mégis tõle tanulunk. Fekete vízbõl iszik egy hótt madár. Nincs kezdete. 960. 963. . ülve adják. Bocskorban. Szádba teszed. nincsen vége. Két urat szolgál.955. elöl nyomják. Beszélni sem tud olvasni sem tud. hátul nyalják. Elöl képes. csizmában sétál.

engem taposnak a lábok. 969. 971. ha szeme s füle volna. hat kappannak hány körme van? 979. ludak? . akkor lennénk húszan ludak.968. 970. Az édes húgom apja anyósának a lánya. égig érne. Négy páratlan számból hogy lehet húszat csinálni? 981. vagy egy kiló toll? 972. tûzbe jövök. három papnak. . Melyik nehEazebb: egy kiló vas.falióra hányat üt egy nap? 980. Egy ezer hónapos gyermek hány éves? 92 93 978. Egy rendes . Mi van a hegyek között? 975. Akkor ég. mert ha még ennyien volnánk.Hová mentek húszan. s fél ennyien. sok mindent látna. Ipádnak. 973. Két gyermek játszik a homokban. Melyik küllõ mindig vizes? 976. Arra . Ha felkelhetne. az kicsoda énnekem? 983. Ha vizet kapok. Két domb között rátalálsz. Az én édes húgom anyja apjának a veje. hallana.Nem vagyunk mi húszan ludak. napádnak. 974. ha vizet kap. az nekem kicsodám? 982. Két fa között állok. 977.

Van egy szoba. Hogy lehet õket átvinni úgy. Egy apa száz kilós. Hány feje van egy nõnek? 994. mindegyik kutya farkán ül egy kutya. a szobának négy sarka. Ki volt az? 984. hogy egyik a másikat meg ne bántsa I 989.Nem vagyok az apátok. Hogy lehet egy tyúkot úgy megültetni. vagy mind jérce legyen a tojásból? 990.menyen valaki. 986. nem bátyám. Át kell vinni rajta ii egy fej káposztát. Mi van a láb közepén? . egy kecskét s egy farkast. Három szamár hogyan járhat egy nyomban egyszerre? 991. de neki sem öccse nincs. Nem húgom. ha a csónak csak száz kilót bír el egyszerre? 988. Van egy nõvérem. Lehet a lábnak mája? 993. Hány kutya van a szobában? 987. mégis testvérem. Van egy keskeny palló. sem bátyja. Hogy lehet száz felé hajtani egy libát? 992. s azt mondja nekik: . Mivel végzõdik az éjszaka? 995. a négy sarokban négy kutya. hogy vagy mind kakas. Hogyan mennek át csónakkal a Küküllõn. 985. de ti az én gyerekeim vagytok. de még nõvére sincs. Két fia ötven-ötven kilós.

Melyik bika tud repülni? 1006. se tóba nem fér bele. Mi áll a rét közepén? 997. nekem egy. Melyik a legkönnyebb nyelv? 1009. 998. egy vederben mégis elfér. 1000. 1005. 1003. Ádámnak hátul van. két ökör nem bírja egy veréb elbírja. Vederbe belefér. Melyik szekér jár az égen? . Máriának elöl van. 999. Se kádba. Melyik hegy a hal halála? lolo. Minden csepp vízben van. neked egy sincs. Melyik szakadást nem lehet bevarrni? 1007. 1001. mamámnak három is van. 1002. hátul is. pedig minden városban van. a majomnak elöl is. ezer évben egy se. Minden percben egy. minden pillanatban egy. Imrének egy van. cseberbe nem fér. Péternek nincs. Budapestben nem fér el. Hogy jelenti be Jónást az Isten inasa? 101 n.94 95 996. a tengerben még sincs. Hány betû van a magyar ABC-ben? 1004. Melyik Ágnestõl fél leginkább a vasorrú bába? 1008.

Melyik leves okozza a legtöbb fejfájást? 1021. Melyik levest utálják a legtöbben? 1020. Melyik háborúhoz nem kell hadsereg? . Melyik fiók egyidõs az apjával? 1018. Melyik szekér nem zörög? 1013. Melyik vallástól félnek leginkább az emberek? 1014. Melyik háló nem fog halat? 1022. Melyik hal nem hal? 1031. Melyik disznót nem érdemes simogatni? 1023. Melyik úton nem járhat az ember gyalog? 1028. Melyik hajat esszük meg legszívesebben? 1017. Melyik virág él meg a legkeményebb télben? 1016. Melyik a legkisebb hegy? 1029. Melyik macska nem fog egeret? 1030. Melyik mérték a legpontatlanabb? 1027. Melyik rózsa van tövis nélkül? 1025. Melyik padlásra nem lehet felmászni? 1024. Melyik hordóra nem vernek abroncsot? 96 97 1019. . Melyik szekérnek áll legmagasabban a rúdja? 1015. Melyik rózsa nem hervad el? 1026.1012.

Melyik kas harap? 1042. Melyik fa szól a legszebben? 1046. Melyik lóval fognak halat? 1045. Melyik a legédesebb kor? 1039. Melyik ló õröl diót? 1041. Melyik só terem? 1037.1032. Melyik olló repül? 1049. Melyik kos vág? 1044. Melyik ló lakik a fán? 1048. Melyik ló zenél? 1040. Melyik kas zsong? 1043. Milyen úton menyen a lakodalmi menet? 1033. Melyik fa gyûjti a pénzt? . Milyen tó van minden háznál? 1052. Melyik bort nem lehet meginni? 1051. Melyik ló él a tengerben? 1053. Melyik ács kopácsol a legtöbbet? 1034. Milyen csõben alszik a baba? 1038. Melyik ló van aranyból? 1035. Melyik ló repül? 1047. Melyik korban énekelnek legszebben a rigók? 1036. Melyik lóra nem tesznek patkót? 1050.

Melyik ló csíp? 1062. Melyik dióban énekelnek? 1072. Melyik dió beszél? 1071. Melyik az a ló. Melyik csõ vezet az emeletre? 1065. Milyen sóba fektetik a halottakat? 1057. Melyik rom a legfeketébb? 1058. Melyik ló tud átnyúlni a patakon? 100 1068. Melyik ló jár az ablakon? . Melyik fa tud beszélni? 1055. Melyik szeg hajladozik? 1074. Melyik csõ járható? t 066. Melyik bot a legnehezebb? 1076. Melyik lónak van csak két lába? 1061. Melyik szeg alatt mozog az út? 1075. Melyik vár ehetõ? 1064. amelyiken taposnak? 1067. Melyik ló lop? 1070. Melyik ló ing? 1069. Melyik télen lehet bogot kötni? 1063. Melyik ló fér el egy kosárban? 1060. Melyik jármû lõ? 1073.1054. Melyik sárba teszik a tiszta ruhát? 1059. Melyik hó olvasztja a vasat? 1056.

Melyik tûben nem jár cérna? 1098. Melyik ló arat? 1079. Melyik lónak nincs sörénye? 1093.1077. Melyik ajtón nincs kilincs? 108 . Melyik ló tud fütyülni? 101 1085. Melyik lón nehéz mezítláb járni? 1092. hanem vágja a füvet? 1078. Melyik ló terem az erdõn? 1087. Melyik ló tud írni? 1086. Melyik ló tartja legtovább a tüzet? 1090. Melyik tû legrosszabb a világon? 1096. Melyik tó tud énekelni? 1084. Melyik vas tud járni? 1082. Melyik bort szeretik a cserkészek? 1083. Melyik ló ehetõ? 1080. Melyik ló szúr? 1091. Mel ik ló rá 'a a kendert? . Melyik nõ nem köt kötényt maga elé? 1095. Melyik ló füstöl? 1089. Melyik nõ nem nõ? 1094. Melyik ló fog tüzet? 1088. Melyik ló nem rágja. Melyik tû csíp? 1097.

Melyik ló lóg a szegen? 1117. Melyik ló jár az asztalon? 1103. vásznat? 1115. Melyik dögre nem szállanak a varjak? 103 i': . Melyik ló nem eszi a szénát? 1101. ha kilógatják a torony ablakából? 1107. Melyik ló nyeli el a legtöbb szalmát? 1111. Melyik tó nyílik? 1105. Melyik lónak nincsen vére? 102 1102. Melyik lóval nem lehet szántani? 1116. Melyik tóban van benzin? 1109. Melyik ló bírja a parazsat? 1104. Melyik lóban lakik a ló? 1113. Melyik ló vág posztót. Melyik torral szántanak? 1100. Melyik tó robog? 1108. Melyik ló nem bánja.y gl 099. Melyik ló legnagyobb a világon? 1112. Melyik ló nem mozog? i 1114. Melyik tóval utaznak az emberek? 1110. Melyik ló leng? 1106.

Melyik ág' törik el a leghamarabb? 1 131. Melyik ág nem rügyezik? 1137. Melyik ács tûzre való? 1129. Melyik ágon nincs levél? 1139. Melyik ló melegít? 1123.1118. Melyik ék van a tálason? 1128. Melyik ácsot eszik meg? 1133. Melyik úr egerészik? 1134. Hány ár van egy esztendõben? 1121. Milyen lapot teszünk a fejünkre? 1122. Melyik ág a legrútabb? 1 132. Melyik tál a legnagyobb a világon? 1127. Melyik ágon van gomb? 1138. Milyen róka van a fejen? 1126. Melyik ár átlátszó? . Melyik tóban nem lehet fürödni? 1125. Melyik ész a legokosabb? 1136. Melyik ész harapós? 1130. Melyik úr a legszõrösebb? 104 1135. Melyik töknek nincs magja? 1120. Milyen fa nincs az erdõben? 1124. Melyik tök nem rothad el? 1119.

Melyik íjjal nem lõnek? 1159. Melyik irkának kell legelnie? t 151. Melyik fû szeg? 1149. Melyik rés szorít? 1154. Melyik almát nem eszi meg az ember? 1158. Melyik ér cincog? 1147. Melyik ár füles? 1142. Melyik ormot nem lehet megmászni? 105 I I! 1152. Melyik szalonnában van vas? 1161. Melyik árban úszik el a legtöbb pénz? 1146. Melyik ács dolgozik fejsze nélkül? 1143. Melyik kos tud számolni? 1162.1140. Mikor fél igazán a nyúl? . Melyik a három legutolsó ember? n 148. Melyik ár tud bõgni? 1141. Melyik résben fakad a must? 1155. Melyik irka gyapjas? 1150. Melyik ács szõ? 1144. Melyik üveg nem átlátszó? 1156. Melyik sóval lehet ásni? I 160. Melyik alma zizeg? 1 157. Melyik útban van a legtöbb víz? 1153. Melyik ács nem használ szeget? 1145.

Egyik beleesett a vízbe. Mit ér a döglött lovon a patkó? I 164. Mi a libatonátusz? 1175. Egy meg egy az mennyi? . A kibédi határnak hány hegye van? 1169.Hány gyermeked van? . Kérdik egy embertõl: . Hány éves az öregember? I i' i' 106 107 1178. Egy öregember két hét múlva lesz kéthetes. Mivel él az ember lógója? I 166. mikor mos? 1167. Egy embert megkérdeztek. Három ember elment halászni. Hogy lehet ez? 1173. Hatvanegy bolhának hány lába van? 1170.válaszolja. hány gyereke van? Azt válaszolta: nyolcvan. Miért nem kapott egyest? 1174. Egy nebulót kérdez a tanító: . Nyolcvannyolcnak mennyi a fele? 179. Ha az asszony pénteken vasal. . Hány ember maradt szárazon? 1168.Hatvanhét volt.válaszolta. 1171. Három hét hány hét? 1177.I 163.Hatvan. . Egy huszár hány ár? 1172. Mit ér egy tetõcserép? 1165.Hány lába van a légynek? . Mi a sikutonporis? 1176.

Négy tyúk hány pár? 1183. Hány fillér van a világon? 1189. Melyik hónapban van 28 nap? 1191. Melyik nyúl fogatlan? 1185. hányan mentek Piripócsra? 1196. Egy pártban hány t van? 1184. kilenc drótos tótnak kilenc zsákja. mikor eszik? 1182. találkozott kilenc drótos tóttal. A tyúk hány szemet vesz fel egyszerre a földrõl. Harminchétnek mennyi a fele? 1181. Pici Marci elment Piripócsra. Mibe kerül akkor egy pár harisnya? 1188. hogy mindegyikben egyformán legyenek? 1190. két hordó az oldalán. kilenc zsákban kilenc macska. Melyik rosz jó? 1195. Egy holló átrepül a Dunán. no. Milyen jótól fél a róka? 1194. Ki látott kenderbõl tornyot? 1186. Hogy lehet eljutni gyalog egy óra alatt Aradról Pestre? 1187.1180. Meddig esik az esõ? 108 1192. Öt istállóba hogy lehet 21 tehenet berakni úgy. . Vettünk egy pár cipõt ötven krajcárért. Melyik vaj fekete? 1193.

mert mások híznak a tején 9. dió 4. Mi az? 1199. a holló 6. kerek szobának sarkába állni 10. hajó 3. Meztelen embernek hogyan lehet a keze a zsebében? Megfejtések 1. a macska farka 7.kutya ül a farkán. szenes csutak fekete. nyereg 2. Mi az? 1200. puszta pajta fedetlen. három veréb hat szemû. amit most faragnak . végigbotlott az udvaron. Láttam túróból csinált házat. görbe 12. Mi igaz ebbõl? 1197. Árva csikó anyátlan. mert csiklandozzák a halak 8. Mi az? 1198. vizes 11. Kiment a ház az ablakon. holt ember a hátán. laskaemberek laktak benne. mert hátul nincsen szeme 5.

Medárd: ha esik. Febr. (jégtörõ) Mátyás: ha jeget talál. hogy le ne essen 16.. visszamegy. nyereg 25. ha nem talál. az árnyék 20. gombostû 23. a kalapácsnak 18. Jún. Katalin: ha Katalin ko- . a nap 17. karácsonyfa 30. betû 24. A négy idõjós: febr. nyaklánc 22. mert jó idõ lesz. 6..13. fenyõfa 27. Gyertyaszentelõ: a medve. pohár 19. mert rossz idõ lesz. betlehemesek 28. negyven napig esik. s meglátja árnyékát. a nap 21. a tizenkét hónap. marad. ha kijön barlangjából.. héj a 26. csinál. tojás 15. Ha nem látja. Nov. por 110 1 111 31. 25. betlehemesek 29. elolvasztja. a bicikli két kereke 14. 2. 24..

csend 46. folyó . kagyló 36. Karácsony locsog. varjú 44. ingyen nem adják 48. kesztyû 45. gólya 40. ha Katalin locsog. mák 35. amelyiknek legnagyobb a feje 49. a hét napjai 37.pog. szamártövis 39. cipõ 52. kukorica 43. suba 38. jégesõ 34. mókus 42. Karácsony kopog. füst 47. éjjeliõr cipõje 53. a kocsisa 50. hogy ne legyen lisztes a hajuk 51. hó 33. 32. szivárvány 41.

az ember két szeme 58. kofa 62.54. ember lóháton 57. koporsóba 71. a párja 68. vétek 63. tojás 70. a kenyérnek 74. aki a tükörbe néz 60. ö betû 59. a kenyérnek 73. másik ülõ macska 55. kolbász. a lekvárban 75. tapogatni (forró vasak!) 67. lélegzetet 61. kenyér 69. amíg a kovács felszegezi (utána a ló van a patkón) 65. ember lóháton 56. cic! 76. kóstolgatni 66. hurka madzagja 72. a füle mögött . a patkószeg 64.

papíros 90. föld nélkül 86. a fokosnak 79. egy pakli kártya 112 1 113 87. a mûhely. lánc 83. nyereg 89.forgácsot 91. nem hívják. halál . 80. kezében egy disznólábbal. tolják 81. a tréfát 93. így éppen hárman voltak 95. kerékvágás 82. új ekével 85. erre az ember hozzávágta a széket. s a kutya elejtette a sonkát. ahol készítették 92. csak Kiki lõtte meg a magáét. pipa 88. 96. háromlábú széken ült egy ember.77. amikor hegedülnek 78. Odament a kutya. lánc 84. a pap lánya a rektor felesége volt. mikor az ablakon kidugja a fejét 94. s elkapta a sonkát.

káposzta 104. temetõ 98.) 112. görögdinnye 107. stb.97. rózsa 117. gomba 118. csutkás (száras) 116. vöröshagyma 105. búza. mák 11 l. gabona (árpa. búzaszál 113. mert mindenütt füvet kaszálnak . szélsõ fa nélkül 115. görögdinnye 108. kukorica 109. sehol. virágja után 114. lopótök 106. lyukas mogyoró 103. cseresznye 99. a csalánt 119. dió 102. füge 100. pipadohány 110. dió 101.

egyet se.120. hogy félnek tõle. mikor a kutya beleharap 131. . mikor vízparton fut. a sündisznó 137. a rák 138. szúnyog 141. mert a hátán hordja a házát. amelyiknek farka legközelebb esik a fejéhez 139. nádszál (belül üres. s elõle a békák vízbe ugrálnak. tréfa 123.farkas 124. békák 140. mert nem kerülhet a végére 132. káposztáért 129. a tréfa 122. a másodikba 128. a csiga. azért. völgybe megy 134. 130. nyúl 127. a szõrös oldalára 135. mert azt hiszi. gyalog 125. mert ugrál 136. csomók vannak a szárán) 121. mert nem hagyja megméretni a lábát 126. mert a part nem fut a nyúlnak 133.

hamu 143. patak 144. napfény 161. áz esõ 153. a hintóban 148. folyóvíz 145. vizesen 151. hagyják esni 155. 365 nap és 3 nagy ünnep . harmat 150. hóesés 157. azaz négy negyed 162. a Tejúton 163. a harangszó 147. hó és a nap 159. esztendõ: 12 hónap. vizes 114 1 115 146.142. esõ 154. egy font. a nap 160. hó 158. harmat 149. mert létrán nem jöhet 152. hó 156.

ha a lovon van négy. magánál nagyobbat 169. árnyékod 175. az Isten ostora 170. olló 185. korsóban 184. mert fektetni nem szokás 182. 365 nap és 3 nagy ünnep 165. (a többin a ló van) 178. lehet. s aki rajta ül. árnyék 174. 77 166. az utolsó ítéleten 171. a kulcsnyikorgás 176. lakat 183. és az õ csizmáján is van kettõ. esztendõ: 12 hónap. kályha 181. a vasaló .164. a lovas neve Patkó 179. mindegyikben (52 is van egyben) 168. annak neve Patkó. 777-ben 167. csak egy: amit éppen szegel a kovács. a padlón. 177. gyûrû 172. fésû 173. és a pallón 180.

a vasaló (régi) 187. Ákos 197. korsó 188. lovas ember 200. a bajusz 194. hogy felszelje 196. mert nem volt kése. amikor kidugja a fejét az ablakon 190. hallgatni 193. a szemünk 192. a két szem 191.186. üres helyet az ágyban 189. a császár 203. Ernõ 199. Teréz 198. vén ember 204. a huszár 202. a szõrös oldalról 201. az orron 195. szita 206. gyûszû 116 117 . a dagasztó teknõben 205. halászháló 207.

a kalapács 213. háló. mert ha bõven van víz. a teli hordóba 229.fûrész 210. a szakáccsal 212. hal 209. amelyik oldalára a farkát teszi .tojás 224. vízimolnár. a bogrács 214. a posztóból 222.208. a hegedûs 216. kaptafát 217. akár malmot is hajt 230. ahol van 223. meleget 228. búvár 218. a kötelet 211. csak egyet (a többit már nem éhgyomorra eszi) 225. a víz. vászoncipõn 220. facipõn. jól keres 219.tojás 226. mind a kettõt felhúzzák 221. a kovács 215. az abrosz 227.

a fegyverkakasnak 245. tarkán 240. pulyka-kakas 244. mert a gazdája fizeti a vámot 232. gereblye. ökör 238. a padló 233. amíg az utolsó birka át nem ér 239. Noé bárkájában 243. mert kívülrõl tudja a "szövegét" 242. favilla . a vesszõparipának 236. a kocsi négy kereke 249. a szamárnak 234. új ekét 253. a másik fele 248. a tapló 235. amikor ég 237. a faló. lánc 251. a szalmát 247. eke 252. kerékvágás 250.széna 246.231. a másik lábát a tolla alá húzza 241.

tisztításkor pedig százfelé megy 118 / 119 270. mikor felássák.254. madár 265. a többi elrepül 266. búza 269. míg a közepére nem ér. mák 274. ha négy nyúl felé hajtjuk 262. a kérge 268. szõrére 258. fokhagyma: egy gerezdet ültetnek. a szarvas 263. húsz is van. retek 271. mert a hegy nem szaladhat a nyúlnak 260. a fának. mikor kettévágták 257. egy sem: a lelõtt leesik. rosta 255. mikor nyársra húzzák 261. öntik 272. folyondár . midõn rügyeit kihányta 267. csiga 256. kukorica 273. a róka. egy sem. onnan már kifelé szalad 259. mert bundájából gallért készítenek 264.

tövis 278. mész 286. egy kõdobásnyi (a beledobott kõ meg sem áll a fenékig) 290. a gyermeklánc(fû) 276. amibõl csónak készült: éltében disznókat tartott makkjával. egy se. s a halak felett jár 280. mikor nagy nincsen 292. a veteményes ágyban 277. béka 295. hajó 291. folyóvíz 288. káposzta 285. olyan tölgyfa. szilva (a magja kemény) 282. mert nincsen lába 284. jég . ördögszekér 279. rák 294. a kalap a fejünkön van. holta után embereket hord.275. görögdinnye 283. a Hernád 289. patak 287. mert nem tanították meg elõre menni 296. s az almákat megesszük 281. hal 293.

az "N" . ha megfagyott 298. három 316. a hét 7 napja 310. mind a kettõ találni akar 315. óra 303. de az bizonyos. a 12 hónap. az esztendõ. hogy a mával is kevesebb 299. falióra 302. Észak 301. a vásárban 308. mérje meg. mikor éhes az ember 305. nagypénteken 306.297. a tükör 314. a hónap 4 hete. a napórának 304. Bárhol. a vásárnak 309.februárban 307. furulya 313. Azt nem tudhatja senki. hegedû 311. hat 317. a vonó szõre lószõrbõl 312. Aki nem hiszi. mikor hegedülnek: a húrok régen juhbélbõl készültek. 300.

lámpafény (két krajcárért vettél petróleumot. hó 339. írás 323. írótoll 321. útmutató az országút mellett 330. fehéren . a betû 319. szél 337. mert közben éjszaka is van 333. mikor sötétség nincsen 334. határ 329. a határ 328. a kettõ 325. rövid-rövidebb 320. felfelé nem mehet 332. gödör 331. többször fordul 326. 116 évig: 1337-1453. de a fény az ablakon kimegy az utcára is) 335. a visszhang 338. kereszt 322.318. 120 121 327. árnyék 336. mesekönyv 324.

a Nap 360. a templom keresztje 348. füst (az anya a tûz. a Nap 358. a fekete cseresznye az éjjel. a Nap 359. a fehér a nappal. az ajtó 352. az ajtó 351. mint lángra kap) 341.340. a Hold 356. a harminc ágacska a harminc nap a hónapban. az ajtó 350. az építõmester: Isten. magához hasonlót 347. szikra 342. padló 353. levegõ 343. a Nap . 346. a fa elõbb füstöl. ablak 354. mert a falu nem állhat a templomban 345. A nagy fa az év. a küszöbön 349. az ég és a csillagok 355. amikor begyújtanak. a tizenkét ág a tizenkét hónap. szél 344. a félhold 357.

a hetek és a vasárnapok 375. napfény 362. esõcsepp 380.361. vizesen 379. ázik 368. négy évszak. minden évszakban három hónap 376. mint a Nap a Holdtól 365. felhõ 381. az esztendõ. az esztendõ 370. kerek 367. a Föld 366. napfogyatkozáskor 364. hagyjuk esni 382. mikor fogyatkozik 363. az esztendõ és a négy évszak 373. az esztendõ 372. az esztendõ. harmat . az esztendõ és a tizenkét hónap 374. a Tejút 369. esõ 378. az esztendõ 371. esõ 377.

szél 395. utána nõ 403. hó 386. a nappal . hópelyhek és a nap 390. árnyékom 398. árnyék nélkül 401.383. árnyék 399. árnyék 397. a harmat: hegyet. völgyet betakar 122 123 385. a vízcsobogás 396. napnyugtáig 402. hó 389. hó 388. harmat 384'. jég 391. jégvirág 393. jégcsap 392. esteledik 404. délig. sár 394. hó 387. árnyék 400.

part 422. mert hancúroznak a halak 418. sár 425. tûz 412. a folyó két partja 419. levegõ 427. a kút vize 424.405. van. tûz 411. füst (a láng az apja) 416. visszhang 408. visszhang 410. visszhang 409. a füst 417. világosság 406. füst 415. a Duna: a Fekete-erdõben ered és a Fekete-tengerbe ömlik 420. a Duna 421. a tûz a kemencében 414. csend 407. a homokréteg alatt 426. levegõ . tûz 413. partja 423.

disznó: orra. a koca megfialt a mezõn . fél. a húsa nekem maradt 439. mikor viszi a héja 433.februárban 442. a tyúkoké 44l. mikor esik az esõ: sok a giliszta 438. két szeme. négy lába. négy lába.428. kakastaréj 444. két füle. a farka 448. disznó: orra. mikor a kakas hágja 437. hogy belefõzik 432. nem tudna enni 435. csibe 431. kakas 443. mert mindennap fel kellene menni a tojásért 445. mikor a kakas rajta ül 436. levegõt 429. ha elöl volna. tyúkot vettem. tojás és csirke 430. a tyúknak: az egész udvarba beletörli a száját 440. bárány 446. két füle. s a farka 124 1 125 447. csak a tolluk fekete 434. a tollából mindenkinek jutott. egy se.

tehén: szarva. farka 455. amelyik felére a sörényét fésülik 464. ökör: feje.449. amíg bírja 468. tehén: szarva. hasa 457. mikor egyedül van: két lúd már ludak 453. két ló és a szekér rúdja 471. tõgye 456. tehén. lába. a kecske 451. amíg felütik: azután a ló áll a patkón 466. mikor a bika hágja 463. ló és csikója . hasa. orra hegyétõl a farka végéig 469. lába. liba 452.februárban 467. tehén tõgye 460. a tehén (hasában tartja a szénát) 461. kisebb. mint az anyja 454. ló és lovas 470. farka 458. tehén. amelyik nem kap 465. farka. tehén tõgye 459. mikor a lábadra lép 462. ökör: szarva. a koca szoptatja a malacokat 450.

fekete macska 478. hogy ne húzza el a Göncölszekeret 487. a farka felõl 490. kupával: kukoricát rázogatnak a kupában 492. mert nincs tarisznyája 485. a vak ló 477. juh 488. bekecs 489. mert a kutyát ritkán eresztik be a szobába 484. macska 481. mert maga nem tudja 473. macska 480. juh bõrébõl készült bunda. szõre 476. hogy az anyja olyan nagy disznó 493. hogy meg ne egye a Tejutat 483. macska farka 482. macska 479.472. páratlanul 474. a harkály: a saját ajtaján is kopogtat . szégyelli. páratlanul 475. mert a szamárbõgés csiklandozza a fülét 486. a külsõ felén 491. cinege 494.

béka 508. oldali bolond: feszt a hegyoldalban matat . repülve 499. tarkán 503. a lelõtt meg leesik 504. amíg kiér 516. feketén 498. keresztbe 501. görény 513. mert elrepülnek. egér 511. mert a sajtár nem fér alája 512.495. szuszogás nélkül 515. medve 514. a kakukk: tudja a nevét. a denevér 509. mert a másikat felemelte 497. a béka: beugrik a legmélyebb vízbe is 507. a bõregérnek (denevér) 126 127 510. kétlábú 505. kormosan 496. s be tud mutatkozni 500. tarkán 502. egy sem. mert nem viheti magával 506.

a bolha mellén a pattanás 535. sündisznó 525. télen-nyáron ruhában van 534. páratlanul 520. mert megeszi a Fiastyúkot 519. vakondtúrás 530. bolha 532. a sündisznó 522. még azt is megszökkenti 537.517. az életétõl 538. bolha 531. méh . szarvas 528. sündisznó 527. sündisznó 523. a szõrös felére 529. sündisznó 524. egy sem: mind elszökik 536. megbír akár egy mázsát is: ha megcsípi a mázsás embert. róka 518. a sündisznó 521. sündisznó 526. a bolha: télen is csak ingben-gatyában jár 533.

a hal 555. pók 545. csiga 552. almafa. a hal. giliszta 554. pók 543. pillangó 541. csiga 551. alma 559. barack . piros almák 560. méhecske 540. pók 544. mert sok pénze van 557. a szúnyog 549. mikor nincs nagy 561. a méhecske 542. a pióca 558. szú 548. a csigaház 553. prücsök 546. fejtetûk a hajban 550. a tücsök: egész nyáron muzsikál 547.539. a halat 556.

gomba 579. gomba 582. dió 566. disznó 128 I 129 573. cseresznye vagy meggy 563. dió 565. gomba 578. gyümölcsfa 568. dió 567. szõlõfürt 571.562. a boráért 572. eper 575. hecserli (csipkebogyó) . eper 574. fenyõtoboz 577. cseresznye vagy meggy 564. szilva 570. cseremakk. gomba 583. gomba 580. fekete szeder 576. oltvány 569. gomba 581.

krumpli 599. mák 603. fõvõ babszemek 593. mák 602. hecserli (csipkebogyó) 585. zöld fuszulyka (zöldbab) 592. krumpli 598. málna 587. káposzta 595. káposzta 594. káposzta (télen hordóban savanyítják) 597. retek . fuszulyka (bab) 591. paradicsom 605. málna 586. paradicsom 604. retek 606. káposzta 596. mák 601. mák 600. fuszulyka (bab) 590. csípõspaprika 589. csípõspaprika 588.584.

gyökér 615. búzakalász 622. a virágos kender . dohány 626. dohány 627. hóvirág 612. falevél 619. a fának 616. ibolya 613. füvet kaszálnak. vöröshagyma 61 l.607. a fenyõfa 617. kender 628. a magos kender 629. nem szénát 621. dohány 624. pipacs 614. létrán nem jöhet 620. torma 608. búzakalász 623. dohány 625. falevél 618. vöröshagyma 610. uborka 609.

a virágos kendernek 631. száj. haj 650. szája. has. orr. az ember szája. orra. gyomra 640. a kukoricacsõ 634. füle. szája 641. kettõ: édes és keserû (egyikkel szépen beszél. kukorica 633. az ember fején: két orrlik. napraforgó 130 131 637. fogai és a nyelve 643. a szájáért 645. fogai 644. az ember: feje. orra. egy száj. ahány megmaradt 648. az ember orra 649. homloka. az emberi test: láb. gyom 639. a kukoricának 635. az ember feje: haja. az ember fogai 647. a kukoricának 636. két fül 642. kukorica 632. szeme. két kéz. szeme. szem. homloka. haja.630. másikkal szitkozódik az ember) . két szem. tök 638. száj nélkül 646. burján. az ember szája.

szempilla 659. fogai 671. a legbecsületesebb a két szem: mindent lát. fejik a tehenet 669. A legpletykább a száj: nem lát semmit.651. szem 656. a szeme világa 663. szeme. az ölembe 654. a melle köze 667. szem 655. öregember szeme. öt ujj és a gyümölcs 670. a hajával 666. s nem mond el semmit. fél szem 657. az ember öle 653. a hajától 665. fogai . szempilla 660. a szempilla 661. szempilla 658. szempilla és szemgolyó 662. mégis mindent kibeszél 132 664. öregember haja. haja. a tehenet fejõ ember két keze és a tehén tõgye 668. az ember lehelete 652.

mikor õ is megölelt 686. hogy kifelé már asszony lesz 683. a vénembertõl. a négereknél 677. hogy szólaljon meg. elkapatott gyermek 673. egy võlegényt 682. cipõje talpán a szeg 681. hogy hallgasson el 675. aranykoporsóban. holta után . ötven évig. elkapatott gyermek 674. a varrónõ 679.672. vaskoporsóban 691. a gyermektõl. a rossz anyóst 678. egyedül nem tud kimenni 692. felnõttkora. fejkendõ: férfinek halálakor az állát kötik föl vele 690. meleg levest 684. mikor várandós 687. az ember élete: gyermekkora. mikor a võlegény ölében ül 685. öregkora 688. ezüstkoporsóban. azon túl már lefelé hanyatlik 689. az anyósa 680. menyasszony 676.

ámen 701. jajgat 714. a kocsmában . beszennyezem. egy. amíg megáll 702. a gondolat 698. a másodikat már nem éhomra eszed 706.februárban 709. az akasztott embernek 695. mert a többi már nem üres gyomorba kerül 707. egyet. hogy a füle is élvezzen 712. a halért 699. hogy le ne essen 713. fûrészport 710. a deszkába 697. a borotválkozást. az akasztott ember 694. ahol semmi sincs 700. éjjeliõr 708. s levetem 703.133 693. bolondulást 705. gyere le! 71 l. az erõs pálinka 704. a halevést és a nõsülést 696.

mikor az ember csípõre teszi a kezét. üresen 728. "Az a szép. lyukat a gabona szárában 719. akinek a szeme kék .715." 737... koppintás nélkül 717. az a szép." 736. márványkõbõl van a Tisza . reménysége 733.. mert pápa mindig csak egy van 725. szegénysége 734. mind a kettõt idõben kell kivenni 723. kopácsol 716. "Kihajtom az ökörcsordát a rétre... "Lányból lesz az asszony. alatta 731. üres 726. mikor üvegbõl iszik 722. mikor feji a tehenet 721.. a párna csücske 724. "Márványkõbõl. sehogy. bimbóból a rózsa. álmot 730. lélegzik 727. a küszöb 718. vizes 729. a kar és a test között 720. a tükörképe 732." 735.

aludttej 741. három: két rendes vége és egy keserves. egy leány üzente kedvesének. sehol. kenyér 744. tojás 134 135 754. egyet sem 748. s öreg szülei elalszanak. bor 742. tészta dagasztása 745.feneke. hogy este." 738.. lovas katona: kengyel. olaj 751. zabla 739. mikor elfogy 750. kolbászon a madzag 749. mert úgyis fehér 753. ahol van 746. a kés élin 747. tojás 755. a szoba sarkában 757. tojásban (a héja is "csont") 756.. odaadják a tehénnek 752. aludttej 740. csak a szõlõ terem 743. akkor õt az ágyban megtalálja . nyereg. ha kialszik a lámpa.

abrosz és bor 763. hogy ne féljen. ablak 774. Ádám 765. anyósa és apósa. hiányzik egy bordája 768. hogy a kecske megegye 762. Ádám: nem volt anyósa 771. a másik hajón herélt férfiak háremhölgyeket szállítottak és tököt ettek 761. Ádám: a saját oldalbordáját termékenyítette meg 769. anyja és apja. mikor fellépett a szamárra 773. s kivette az oldalbordáját 767. ablak 776. ablak 775. de nagyszüleik sem voltak 766. mert õ nem hagyja. Isten: elaltatta Ádámot. felette a fán madarak esznek. a gazda mondja a káposztának. egy asszony áll a hídon. Éva (Ádám viszont megtehette) 770. Éva: neki sem volt anyósa 772. Ág király megölte a fiát (ágát). a külsõ . mikor moslékot kap 764. az asztalon: kenyér.758. s a király a fia húsát ette 759. csontjából széket csinált. zsírja volt a lámpa olaja. õ pedig szoptatja a gyerekét 760. alatta a halak esznek.

ágy (nem nyikogatják többet). gondolatját 781. ajtókilincs 783. ajtó 778. kémény 786. amiben sült 785. kémény 788. óra (neki aztán egyre megy. pince 797. kémény 789. pénzért 796. zár . pénzért 795. a küszöbön 794. kémény 787. kulcs 792. ajtókilincs 784. kulcs 791. ajtó (nem nyitogatják többet). a kemence. úgyis mindig egyre megy) 782. szem 779.777. repedés 798. a kulcs hegye 793. a szellentés 780. kémény 790.

asztal 802. agyagtányér. bölcsõ 808. kürtõcsõ 817. ágy 800. asztal. lámpafény 820. asztal 803. kályha 814.799. kályha 810. étel 806. kémény 815. kályha 811. asztal. bölcsõ 136 137 807. abrosz. kályha 813. kályha 809. kályha 812. lámpa 818. rádió . lámpa 819. fiók 805. amennyi belefér 816. kályha. asztalfiók 804. ágy 801.

falióra 830. a kerítés 841. szék 822. kutyaól . perc. tükör 824. gémeskút 837. gödör 836. tükör 826. óra 831. óra 832. kerítés 842. tükör 825. mind a kettõt felhúzzák 835. másoknak 843. villanyfény 829. óra. villanykörte 828. a kútveder 838. óra 833. kút 839. másodperc 834. telefon 823.821. tükör 827. kerítés 840.

bundasapka vagy szokmány 852. csizmának. bundasapka vagy bekecs formájában 851. bundasapka 847. cipõtalp 858. pulóver 845. a cipõ 855. a cipõnek 860. télen. a lábak 865. cipõ 853. pulóver 846. bundasapka és az ember feje 849. cipõ . cipõ 854. papucsnak 862. bundasapka és az ember feje 850. blúz.844. cipó 856. a cipõnek 859. csizma. a cipõnek 857. láb és csizma 866. a cipõnek. hiányzik a párja 864. blúz. bundasapka 848. a csizmának 863. a csizmának 861.

a többi elég 885. akinek legnagyobb a feje 872. gyertya 883. gyertya. egy sem 877. fedõ 879. mikor felhúzzák a gyûrûjüket. csak egy. gyûrû 869. fakanál 878. kalap 138 I 139 871. húsdaráló . gyertya 881. gyertya 886. a végire 884. 870. láng 887. öv 876. gyöngysor 868. gyufaszál 888. gyertya 882. kesztyû 873. gyertya 880. nadrág 875. kesztyû 874.867.

olló 910. sehogy. szita 899. szita 898. lopótök 892. szita 897. lábos 891. csikóbõrös kulacs 890. káposzta. palack. lopótök 893. vizes 907. lopóták 894. az üres pohár is tele van (levegõvel) 904. párna 911. tölcsér 902. seprû 896. abrosz 909. vizes néger 908. kulacs 903.889. tölcsér 905. szita. tû és cérna . tarisznya 901. lopóták 895. macska 900. vizes 906.

tolják 928. fúró 914. a harang nyelve 933. harapófogó 915. harang 931. eke 925. cimbalom 929. cséphadaró 924. szeg. dob 930. malomgarat . koporsó 918. malom 934. amit a falba vernek 920. a harang 932. kalapács 921. tü és cérna 913. bakancsszeg 922. cseber és a két füle 923. gereblye 926. szabócenti 919. a közepéig. kasza 927. nem hívják. harcsafûrész 916. utána már kifelé megyen 917.912.

egy sem 941. villa . vízbe 949. fénykép 956. puskagolyót 939. szánkó 950. az autó 944. sínpár 951.140 j 141 935. zörgéssel 942. gõzmozdony 947. fényképezõgép 955. hajó 948. zakatolással 945. puska 937. kanál. puskagolyó 938. mert a villamosnak nincs füstje 954. semerre. autó 943. vízimalom kereke 936. csónak 946. a szekéren ül a gazda 940. a vasúton 952. sínpár 953. a szekeret húzza a ló.

papír 961. tinta. boríték 966. országút 973. bélyeg 964. szemüveg 960. egyik sem. pipa 959. ha csak az egészeket üti . oltatlan mész 970. oltatlan mész 971. 156-ot. mindegyik egy kiló 972. karika 967. labda 968. 160. ár 963. bélyeg 965. írás: toll. 83 éves és három hónapos 978. nyolcan vannak 977. völgy 974. tankönyv 962. létrafok 969. a küküllõ 976. (5x20)+(6x10) 979. pénztárca 958.957. völgy 975.

. végül a kecskét.980. é betûvel 995. 7+7+5+1. apám vagy a nagybátyám 983. 3+3+3+11. Átvisszük a farkast. 5+5+5+5. 5+5+7+3. hogy száz liba felé hajtják 992. p betû . négy: mindegyik kutya a saját farkán ül 987. úgy. anyám 982. a húga vagyok 986. 7+3+9+1 981. m betû 999. Elõbb átvisszük a kecskét. m betû 998. úgy. két lábfeje 142 I 143 994. Utána átvisszük a káposztát. öt: egy feje. két kézfeje. a csónakkal az ott maradt fia visszajön a testvéréért 988. egyik visszahozza a csónakot. 989. öcsém 985. lehet: csizmája 993. hogy csak egy tojást teszünk alája 990. hogy a vemhes szamáron ülsz te! 991. akkor átmegy az apa. úgy. á betû 996. é bettí 997. s visszahozzuk a kecskét. az édesanyjuk 984. átmegy a két fiú. Marad a farkas a káposztával.

1000. v betû 1001. v betû 1002. betû 1003. három 1004. v betû 1005. a bölömbika (nádimadár) 1006. a felhõszakadást 1007. a mágnestõl 1008. a pillangóé 1009. a horoghegy 1010. egy úr várja a halban 101 l. a Göncölszekér 1012. a Göncölszekér 1013. a kárvallástól 1014. a Göncölszekérnek 1015. a jégvirág 1016. a kenyérhajat 1017. az asztalfiók 1018. a levélhordóra 1019. a nyaklevest 1020. a nyakleves 1021. a pókháló 1022. a sündisznót

1023. a szájpadlásra 1024. a szélrózsa 1025. a szélrózsa 1026. a szemmérték 1027. a Tejúton 1028. a tûhegy 1029. a vasmacska 1030. az ebihal (békaporonty) 1031. az égi háborúhoz 1032. nászúton 1033. a fakopács (harkály) 1034. a fülbevaló 1035. a bokorban 1036. a borsó 1037. a bölcsõben 1038. a cukor 1039. a cselló 1040. a daráló 1041. a farkas 1042. a méhkas 1043. a fokos 1044. a hálóval 1045. a hárfa

1046. a holló 1047. a holló 1048. a holló 1049. a hollóra 1050. a jámbort 1051. ajtó 1052. a kagyló 1053. a kofa 1054. a kofa 1055. a kohó 1056. koporsóba 1057. a korom I 145 1058. a kosárba 1059. a kotló 1060. a kotlónak 1061. a kotló 1062. a kötélen 1063. a lekvár 1064. a lépcsõ 1065. a lépcsõ 1066. a padló 1067. a palló

a tapló 1087. a tarló . a szarvas 1082. a robot 1076. a tapló 1089. a siló 1080. a palló 1069. a tapló 1090. a sarló 1079. a tapló 1088. a roló 1077. a rádióban 1072. a tanító 1084. a részeg 1074. a sarló 1078. a rabló 1070. a tanuló 1086. a tábort 1083.1068. a repülõ 1073. a részeg alatt 1075. a tanuló vagy László 1085. a rádió 1071. a szakajtón 1081.

az istálló 1112. a tarlónak 1093. az ajtó 1105. a tetû 1096.1091. a vasaló 1103. a tet~Z 1097. a teknõ 1095. az autóban 1109. a zászló 1106. az autóval 1110. a tarlón 1092. az autó 1108. az istálló 1111. a zászló 1107. az istállóban 1113. a vasaló 1104. a tiló 1099. az istálló . a tetõben 1098. a teknõ 1094. a vasalónak 1102. a traktorral 1100. a vasaló 1101.

az olló 1117. a csütörtöknek 1120. a kandúr 1135. Torontál 1127. a hazugság 1132. az olló 1115. az ördögre 1118. a fazék 1128.1114. Ottóban 1125. a csütörtök 1119. kofa 1124. paróka 1126. a forgács 1129. a kalácsot 1133. a kandúr 1134. a fûrész 1130. az ollóval 1116. a lángész . kettõ: január. február 1121. kalapot 146 147 1122. a kandalló 1123. a hazugság 1131.

a takács 1144. a kútban 1153. a takács és a szakács 1143. a prés 1154. a birka 1150. december 1148. a présben 1155. a takács és a szakács 1145. a szamár 1142. a szíjjal . a szamár 1141. a szegfûszeg 1149. a nadrágon 1138. a birkának 1 151. a nadrág 1137.1136. a pohár 1140. a szalma 1157. a vásárban 1146. a süveg 1156. november. szeptember. a szalmát 1158. a nadrágon 1139. a kormot 1152. az egér 1147.

három: egy gyík esett a vízbe 1168. nyolc (88-nak 8) 1179. a patáját 1164. harminc hétnek tizenöt 1181. másik cserepet 1165. tényleg hat van 1174. 777 1 177. a ló zabbal. az ásóval 1160. az avas szalonnában 1161. a kémény 1167. nyolc van 1173. húsz ár 1172. hét volt: egyik meghalt 1171. hat van. hármat: egy gabonaszemet és a saját két szemét . hat árnak hat hegye 1169. az okos 1162. hat van egy bolhának 1170. a gólya békával 1166. az ember étellel. 11 1180. 77 1178. mikor kettévágják 1163. lécet.1159. liba tón átúsz 1175. sík úton por is 1176.

egy sem: a tyúk csak a kakassal alkot párt 1183. egyedül Pici Marci 1196.1182. aki a kenderföldön állt és látta a templomtornyot 148 ' 149 1186. ángyom .bóbita burján . igaz 1198. 99. az órát a fejünkre tesszük 1187. amíg leér 1192.(itt) gömbölyû bólyász .gyom bürák . amelyik nincs megfogva 1185. hogy a levetett ruhája zsebébe dugja Tájszójegyzék ángy. az abrosz 1195. nem igaz 1199. minden sora (!) igaz 1197. a cipdbe 1188.(itt) burok . úgy. mert 100 fillér már egy forint 1189. a golyótól 1194. csatangol bubuta . kettõ: egy pár t 1184. mindegyikben 1191.férfirokon felesége baksa .bolyong. a bivaly 1193. nem igaz 1200. levágjuk a teheneket és elosztjuk öt felé 1190.

folyton fityinkázik .kályhacsõ lõdörget .lóg fitty .anyós pendely . himbál megyen.kopasz kürtõ.felfelé feszt .kályha hecserli .(itt) darab fuszulyka .szarvasbogár felazon . paszuly fültõ .lógat. kinn kupac . ipam . menyen .ványolt posztóból készült kabát Készült a debreceni Kinizsi Nyomdában Felelõs vezetõ: Bördõs János .nõi alsó ing szokmány .megy napa.cserbika .bab.após kõjel . napam .csipkebogyó ipa. kürtõcsõ .kívül.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful