1200 találós kérdés a magyar folklór világából Ismertetõ a hátoldalról: "Fehér kislány áll a szobában, talpig fehér ruhában

, arany haja lebben-lobban a szélben." Régebben alig volt olyan alkalom, amikor közösségben a fentihez hasonló találós kérdések ne hangzottak volna el. Bizony, ma már kevesen vannak azok akik tudják, hogy a gyertyáról van szó. Pedig a találós kérdések mûfaja szinte egyidõs az emberiséggel. Már az ókorból számos forrás maradt ránk amelyek említik, de ez a nép ajkán terjedõ mûfaj ma is él, s szüntelenül változik, alakul. Bõséges csokorral kínálunk most a fõként erdélybõl gyûjtött népi találós kérdésekbõl azoknak, akik már ismerik, és azoknak, akik még nem ismerik ezt a szórakoztató, de tanulságos mûfajt. ISSN 1585-4841 HORIZONT 789638 606624 1200 találós kérdés a magyar folklór világából HORIZONT KIADÓ Szerkesztette: Mózes István Miklós Megjelenik a Horizont kiadó gondozásában Felelõs kiadó: Baki József Horizont könyvek ISSN 1585-4841 ISBN 963 86066-2-2 Alapító: Horizont Press Kft. 1085 Bp. József krt. 36. Tel. 210-0997 A sorozat terjesztõi: Hírker Rt, Nemzeti Hírlapkereskedelmi Rt Terjesztés gondozása: Zsíros Zoltán Tel/fax: 266-0384 Szkennelte, és javította: Pestalits Péter alias Talitska Bevezetõ A találós kérdés, mint népi mûfaj, szerves részét képezi minden nép kultúrájának. Már az ókori írásos emlékek között

is szép számmal találunk róluk utalásokat. Antiphanész ókori görög komédiaíró a Találós kérdés címû darabjában azért marasztalja el az asszonyi társadalmat, mert ilyen mondásokkal töltik az idõt. Szophoklész egyik mûvében szerepel, hogy Kadmosz városát csak az mentheti meg a Szfinx pusztításától, aki találós kérdését megfejti. A római korból fennmaradt Celius Firmianus Symposion címû mûve, amely hatszáz, hexameterben írt latin nyelvû rejtvényt tartalmaz. A késõbbi korokban is jelentõs szerepe volt a szájhagyományozó népköltészetben e mûfajnak. Hogy mi is tulajdonképpen a találós kérdés, azt talán az alábbi, a szakirodalomban általánosan elfogadott meghatározással jellemezhetjük: "Rövid, epikus nûfaj, célja a mulattatás. A találós kérdésben egy tárgy, jelenség vagy fogalom körülírása kérdés formájában hangzik el." (Szemerkényi, 1982. 162). A találós kérdések a népi közösségek életében fontos szerepet töltöttek be: mondták õket lakodalomban, mulatságban, baráti, rokoni összejöveteleken, de a közös munkák idején is; házépítéskor, aratáskor, kaszáláskor, kukoricafosztáskor, a fonóban stb. Nagy tisztességnek örvendtek azok a (többnyire idõsebb) személyek, akik a legtöbb ilyen kérdést tudták. Mulatságokban gyakori volt, hogy az ilyen személyeket pálinkáért, borért beszéltették, s a talányok megfejtõit is hasonló javakkal jutalmazták. Kiadónk jelen kötetével igyekszik hozzájárulni a hagyományok megõrzéséhez, amikor közlésre bocsátja a magyar folklór legszebb, legérdekesebb találós kérdéseinek gyûjteményét. Ez a gyûjtemény még korántsem teljes (egyetlen gyûjtemény sem lehet az), s elsõsorban erdélyi anyagokból válogattunk. Hogy a mûfaj nem halt meg hanem ma is élõ, szüntelenül változó, az abból is érzékelhetõ, hogy olyan tárgyak is szerepelnek a kérdésekben, mint pl. a fényképezõgép, a telefon, az autó, a villamos stb. (igaz, ezek már százéves múlttal rendelkeznek). Kötetünkben az egyszerûség kedvéért nem csoportosítottuk tárgykörök szerint külön-külön a kérdéseket, hanem azokat mintegy listaszerûen soroljuk fel. Ez alkalmasint még izgalmasabbá is teheti a kérdések megválaszolását, de a figyelmes olvasó nyilván észre fogja venni, hogy azért vannak némi összefüggések az egymás után következõ kérdések között. Gyakori, hogy a találós kérdések szójátékon alapulnak. Szóbeli mûfajról lévén szó, ezt írásos formában nehéz visszaadni: pl. "Mi a libatonátusz?". E megtévesztõen latinos hangzású szó megfejtése: liba tón átúsz. Sok találós kérdés rigmusos formában rögzült, ilyenkor

ragaszkodtunk a versszerû tördeléshez. A találós kérdések minden esetben kérdéssel zárulnak, mi azonban feleslegesnek tartottuk a rengeteg, egymást ismétlõ Mi az?; Mi ez?; Ki az? kérdést kiírni, s csak a törzsszöveg, a leírás ismertetésére szorítkoztunk. A válaszokat a könyv végén közöljük. Jó szórakozást kíván: a terjesztõ. 1. Véren megyen, vért viszen, benne meg egy csepp sincsen. 2. Vízen megyen, vért viszen, benne meg egy csepp sincsen. 3. Se ajtaja, se ablaka, mégis négyen laknak benne. 4. Miért néz hátra a kutya, amikor kergetik? 5. Melyik ló repül? 6. Ha lefelé megy, fölfelé áll, ha felfelé megy, lefelé áll, ha befelé megy, kifelé áll, ha kifelé megy, befelé áll. 7. Miért kacag a patak? 8. Miért bõg a tehén? [9. Mi az abszolút lehetetlen? 10. Milyen kõ van legtöbb a folyóban? 11. Milyen fa van legtöbb az erdõben? 12. Melyik a legújabb favicc? 13. Egyszerre indulnak, egy sebességgel haladnak, mégsem éri utol egyik a másikat. 14. Földobják, fehér, leesik, sárga. 15. Miért varrják föl a gombot a kabátra?

szent örömet hirdetnek. vízár. Vérvörös a felkelése. Veled megyen. 27. . a macskának csak elöl. s verselnek. Gonosz madár biz õkelme. amelyikben jó vagy rossz bor áll. Van varróár. nagyon kemény a kis csõre. 25. Melyik ácsnak van vasfeje. napsütésben fekete. Két élõ közt élettelen nála nélkül kényelmetlen. 23. többen járnak. és jó száraz fakeze? 18. a majomnak kétfeléál. február. a szabónál igen kapós. 17. 20. Fehér ingben kis fiúk. kötözgetni nem szeretik. teste szúrós. mégsem megy dolgozni. ha csirkét lát a kertekben. 24. Reggel fölkel. 19. szép piros az ajakuk. menyasszonynak igen. és olyan ár is. leveleim hegyesek. este lefekszik. január. fagyos szél sem bír velem. nincs teste. 26. elviszi azt nyílsebesen. tûzpiros a lefekvése. 21. mint a kis szegek. mellre fekszik. Feje gömbös. Võlegénynek nincsen. Hegy tetején születtem. szúrnak. 22. Nyakra teszik.16.

karácsonykor ragyogok. de nagyon szúr. benne lakik a kis állat. Szép a virága.28. ha szemedbe száll. ismered is nagyon õket. Hosszú idõ szülte õket. ha meleg éri. Heten vannak. fölszáll. 37. széllel keveredik. a juhásznak igen kedves. pusztítja az életet. nyáron hideg. Állandóan szép vagyok. zörögni kezd termése. rám Jézuska mosolyog. nevüket is jól ismered. elalél. 35. vízzel. sírsz. de nem szereted mind õket. 32. 34. 30. 29. négy idõjós is van benne. 36. Télen meleg. három király is. kimegy. leszáll. 38. de büszke biz nem vagyok. a házikót leteszik. 31. csak azt. folyó vizében találod. Felhõben születik. földön él. Van közöttük angyal is. kis Jézuskát dicsérik. s ahová csak elmehet. Nagy meleg után érkezik. mint egy színes tojás ha lehull a levele. 33. számuk két tucatnak fele. Hosszú száron ül egy virág olyan. amelyikkel jót pihenhetsz. Ismerek egy szép kis házat. kettõ. bemegy. ha benn van. tenger. . Ha kinn van. s mind testvérek.

Se csontja. hogy elmúlt a meleg nyár. kikerget mindenki. nem árt neki semmi. ahol megjelenek. Ismerek egy madarat. tudjátok is. Hosszú száron zöld baba. Ritka vendég a föld felett. se lába. Miért vesz az ember új kalapot? . 39. felismeri helyét. még a kis szúnyog is fordít nekem hátat. kár. csak négy ujja meg a hüvelykujja. mint az õzike. ha állat. sokan sírva szidnak. 46. hol lakhat. 42. Kerül engem minden. 44. ha megjõ. egyszer aztán szétfeslik. fáról-fára jár. Rajtam nincs ragyogás. nem is szeret senki: ha a szobában vagyok. gyakran mondja kár. és semmirekellõ. Erdõben él. megöl engem. kár. gallyakból rakja nagy fészkét.a réten nincs nála nagyobb úr. mint a madár. egyedül áll. 45. Ragyogó szépség volt az én édesanyám aranynál is szebb volt. 40. se csõre. korán nõ a bajusza. 41. pedig nincsen szárnya. 47. se húsa. ha feltûnik az égbolton. szinte repül. olyan félénk. Erõs vagyok. pedig életemet eloltja a szellõ. S noha semmi rosszat rám nem bizonyítanak. csillagnál is talán. Aki nevemet kimondja. jöttét lesik az emberek. Tavasszal. se feje. mindenki nézi boldogan. de egy állat bizony szereti. mondják. 43. és a babát kiveszik. ha ember.

54. Úton megy. Miért viselnek a molnárok szürke kalapot? 51. két feje. Melyik királynak legnagyobb a koronája? 49. 53. minden reggel kinyitják. Füle négy. és még a kalapját sem veszi le? 50.48. Mi megy a feje tetején? 64. Éjjel-nappal ágyban van. hol meg szalad. Éjjel tele van. Mit nem szabad a kovácsmûhelyben? . úton halad. hanem elkövetnek? 63. Ki látja a saját szemét? 60. Két keze. négy szeme. 57. amit nem esznek. Kicsi házikónak két világos ablakát minden este bezárják. Meddig van a patkó a ló lábán? 65. Nappal tele van. 52. nappal meg üres. hol lassan megy. körme meg huszonnégy. Mit vesznek legtöbben a vásárban? 61. mégsem alszik. 58. Mi van a legtöbb a földön? 59. Melyik étek az. s mégis csak négyen jár. Milyen fa van legtöbb a piacon? 62. aki háttal ül a királynak. Mi hasonlít legjobban az ülõ macskához? 55. szeme négy. éjjel meg üres. 56. hat lába. Mit nem szabad a patikában? 66. Ki az.

Kiki a magáét meglõtte. Meg is sütik. 82. mégsem eszik meg. késsel megyek neki. Tizenkét vadász elment vadászni. Ha fölveszed. Hol van az ökörnek legtöbb húsa? 77. Sok szeme van. 72. 69. ha leteszed. mégsem melegszünk . Egész határt átéri. Melyik kosnak van falába? 79. Hogy hívják magyarul a macskát? 76. Milyen sóba temetnek? 71. ha leesik sárga. Melyik várban nincs katona? 75. csörög. fehér. ha leesik. csörög. Mi nélkül nem lehet felszántani? 86. Hogyha éhes vagyok. 70. Milyen ekével szántanak elõször? 85. mégsem lát. Hogy hívják a románok a talicskát? 81. 87. mégis egy tyúk átlépi. meg is fõzik. Hogyan lehetett ez? 80. Mikor zenél a ló farka? 78. harminckettõ. Télen-nyáron fût. 83.67. Minek esszük meg a belét? 73. Ha feldobom: egy. mégis tizenegy ruca elröpült. Mi hiányzik egy jól elkészített csizmához? 68. 84. Minek esszük meg a haját? 74. Ha feldobják.

kétlábnak volt egy egyláb: odajött négyláb. Kisebb az Istennél. Kicsi golyó vékony száron. mint a világ? 92. s mindegyiknek egy-egy jutott. Olyan. s úgy megdobta vele négylábat. Melyik fát nem rakják a tûzre? 93. úri méltóságban ablak nélkül csinálatlan házban. piroslik a lombos ágon. 99. édes. Mit csinál az ács. 96. 97. Jaj. lúd tolla szántja. mint a körte. 98. Volt egyszer egy háromláb. finom. Király ül a házban. Ember hajtja. Mi lenne nagyobb egy akkora sarkantyúnál. 101. s kétlábtól elvette az egy lábat. Találtak három almát. nagyobb a királynál.meg mellette. 89. a rektor feleségestül. Kiment a pap lányostul. Kapuján. 90. mikor fát farag? 91. ha bevisznek. de édes. hogy az rögtön eleresztette az egy lábat. azon volt egy kétláb. 100. Két lelkes közt lelketlen. mégsem körte. Mikor van a molnár fejetlen a malomban? 94. Hogy lehet az? 95. magos palotában négyfelé szobája. ki nem jössz onnan. Négyen laknak egy házban. . Erre kétláb felkapta a háromlábat. jaj de jó: kis gyermekeknek is való. 88.

Boton van a kalapja. de nem béles. tõled várom boldogságom. mindig fut. Mikor egészen elkészül. mint az alma. Míg él. Van egy virág. ezren ülnek alatta. szálkája van. Mi nem terem haj nélkül? 109. 111. 107. Milyen levél van legtöbb az erdõn? 116. Folt hátán folt. lefekszik. felveszem. de nem lát. 103. Mi után érik a búza? 114. fel nem veszem. Milyen fa nélkül nem lehet el az erdõ? 115. Zöld istállóban fekete tehenek piros szénát legelnek. mint a labda. 113. s a sírba mégis beteszik. Mi terem mag nélkül? . ha látom. Ha nem látom. tû benne sosem volt. mondd meg hát. 105. ha leesik. 112. Ha földobják zöld. piros. Szeme van. Nagyobb része mennybe szalad. egy kis házikóba beleül. de kopoltyúja nincs. hogy mi a neve? 117. jól ismerem. 104. kóstoltam: nem édes. Hajnalpiros a levele.102. holta után mindig lop. Kerek. Rétes. de nem alszik. szúrós tövis között terem. 106. 110. 108. kisebb része földön marad. Karcsú termetû virágom. piros.

Hogyan jár a farkas legtöbbet? 125.118. 121. Melyik oldalára esik a nyúl. Hol kaszálják a szénát? 120. mikor a hegy tetejére ér? 134. völgybe vág. Melyik disznó nem volt soha malac? 137. Mikor örvend a nyúl? 130. végestelen-végig lyuk. Miért fut a nyúl a partnak? 133. Miért nyúl a nyúl? 129. lyuk. Miért szalad a nyúl az úton keresztül? 132. Mit csinál a nyúl. 124. csomó. édes a gyümölcse. Kerti kukucsi. Melyik füvet ismeri a vak is? 119. mezei tacska. 123. pedig fa a neve. Lyuk. végestelen-végig csomó. Hányat lép egy veréb esztendõn át? 136. Miért nincsen csizmája a rókának? 126. Kézbe se foghatod. Melyik fa nem ég meg a tûzön? 122. 127. Hegyen megyen. vízi bubucsi. ha meglövik? 135. Mi pirul holta után? . Esztendõs nyúl mibe megy? 128. kanál füle. csomó. maga a mészáros. Mikor van a nyúlnak fogfájása? 131. tûzre se rakhatod. bõrnadrág.

Milyen kõ van legtöbb a vízben? 146. Melyik a legkisebb hal? 139. Nemes állatoknak orcájára szállok s nagy. gyepen jöttem. Hogyan esik az esõ? 151. takarom. nap felkapja. 143. hegyes tõrömmel mindenkit megszúrok. Toronynál magasabb. Hold elejti. Mi megy át a vízen árnyék nélkül? 147. Miért esik az esõ? 152. Melyik a legerõsebb állat? 142. 141. bogazik. mégsem virágzik. 144. Úton-útfélen úrfiak ugrálnak. 154. ha vízbe esik is? 153. Ágazik. amikor esik az esõ? . nádnál vékonyabb. Én a vitézeknek mind elõttük járok: nagyobbakat magamnál meghánykolódtatok. 149. Gyepen mentem.138. nap felvette. Este tûröm. reggel nézem: bársony. Mit csinálnak a városiak. ami az ágyában soha meg nem nyugszik? 145. Mi az. Melyik tóban nincsen víz? 148. 150. 140. arany gyûrûm elvesztettem. hold meglátta. Mi nem lesz vizesebb.

Két hét. Száll a madár szárnya nélkül. jön valaki láb nélkül. 164. Melyik úton nem járt ember még soha? 163. mind megeszi szája nélkül. Tiszta. Vízen megy: nem habzik. Hány font a holdvilág? 162. A nagy méhkas sûrûn rajzik ha nap süti. Kerek istenfája. Szép tizenkét ágán ötvenkét virága. 156. mind elázik. egy pint bor az ára! 165.155. Mit nem teremtett Isten? 169. hány hét? 166. Úton megy: nem porzik. Van a világon egy körtefa. a fára ül lába nélkül. 161. licskes-lucskos temetésem. Melyik esztendõben volt három hét? 168. Mikor volt egy esztendõ három hét? 167. fényes születésem. Ki tud mindennap láb nélkül felkelni? 160. 159. Ötvenkét virágán három arany alma. szép tizenkét ága. Jön a király napkeletrõl. Aki kitalálja. Melyik ostor nem szól. 365 levél és 3 nagy körte. van rajta 12 ág. s mégis legjobban fáj a helye? . mind megeszi száj nélkül. 157. Jönnek madarak szárny nélkül. 158.

oda rúgtat pej paripán Patkó. életem delén kisebb vagyok nálad életem utolján nagyobb vagyok nálad. télen meleg. jöjjön ki. ha be van zárva? 176. Életem elején nagyobb vagyok nálad. Melyik ló vág? 185. Melyik sóban tartanak vizet? 184. Lehet-e egy lovon hét patkó? 177. Melyik lón járunk? 180. Nyáron hideg. Rendesen hány patkó van a lovon? 178. másik kettõ csizmámra van verve a hetedik magam vagyok. 175. Úgy öleli. neked is van. mégsem eszik vele. két oldalán ajtó. Melyik a legtüzesebb ló? 186. nemde? 179. most láthat: Négyet visel ez a nemes állat. Nekem is van. 181. Hol nem volt még az Isten sem? 171. Miért állítják a kályhát a szobába? 182. 174. Foga van. 173. Melyik ló eszik parazsat? . Mi megy be elsõnek a templomba. kertben a karónak is van. 172.170. Rongyos csárda. Csaplárnénak így adja fel a szót: Látott-e már egy lovon hét patkót? Ha nem látott. 183. el sem tudja ereszteni. Egy kis vas a házat õrzi.

Szeme négy. Melyik réz nem ásvány? 198. Miért harapott Ádám az almába? 196. kettõ a nyaka feneke is kettõ van alatta. Melyik ár szúrja sarkantyúval oldalba a lovat? 202. Melyik nõben kel kenyér? . Mit tud legjobban a néma? 193. 192. a hó sem. Melyik nõ férfi? 199. 200. mikor felkel? 189. 204. Két szomszéd sosem látja egymást. Az esõ nem esik bele. Mi megy keresztben a templomba? 194. Mikor van élõ ember fej nélkül a szobában? 190. füle négy. völgyében hó. 188. A huszár melyik oldalról ugrik a lóra? 201. malmában egy kõ se jó. Többet hátra. Fülén fogva emelgetik. Mit csinál az ember legelõször reggel. Milyen kos jár két lábon? 197.187. Hegyén hó. mégis mindig nedves. mint elé. Hol virágzik a bor? 195. Kettõ a feje. 191. körme pedig huszonnégy. Melyik ár a legnagyobb úr? 203. mindennap már lefelé.

206. megpofozzák. hús a dugója. Éles foga fát eszik. *224. Mi szemembe ment. Telerakják. 207. belül sima. vonja a munkáját. Hány tojást ehet meg a nagyevá éhgyomorra? . Milyen fát használ a cipész? 217. vizet iszik. Melyik ács fõz? 214. Melyik tóból csinálnak ruhát? 222. ha vize nincs. Milyen cipõn nincsen bõr? 220. Miben hasonlít a cipõ az órára? 221. 219. Melyik áccsal fõzetik meg az ebédet? 212. mégsem látok. Ha vize van. megrágjátok. 210. 208. Sok szemem van. bort iszik. Ha simogatom. Melyik ács dolgozik vassal? 215. Hol szegik meg a kenyeret? 223. Ki húzza. sárga. és mégis idõben elkészül vele? 216. szeme közül kiesik a kicsinye.205. kiveszed. Milyen vár van a víz alatt? 218. fehér. Melyik ács van vasból? 213. ha szorongatom. Kívül ripacsos. Melyik telet csomózzák meg? 211. 209. amit fogok. megsütöd és megeszed.

226. Meddig tart. amikor kukorékol? 242. amikor eszik. kanál. Melyik ló van a szobában? 233. Melyik árnak van nagy füle? 234. Melyik a leghosszabb? 227. villa.225. ahol olyan kis híd van. Milyen ételt fõz az új feleség legelõször? 228. Egy terített asztalon van kés. Melyik ló a legtüzesebb? 237. A tarka lótól miért nem szednek vámot? 232. Milyen kör lát? 238. Melyik ló ég? 235. magát mórikálja . Egy juhász a nyájával egy patakhoz ér. Miért hunyja be a szemét a kakas. amikor egy lábon áll? 241. hogy egyszerre csak egy birka mehet át. Melyik paripának nem kell eledel? 236. Melyik hordóba nem lehet bort tölteni? 229. Melyik a legerõsebb ital? 230. míg átmegy a hídon a nyáj? 239. Mikor kukorékolt a kakas akkorát. Hogyan repül a tarka tyúk a fára? 240. Amott megyen mórika. Mit csinál a kakas. Melyik oldalán van legtöbb szõre a lónak? 231. hogy minden állat meghallotta? 243. mégis sózni kell. Akármilyen sós vízben fázik.

sír. 251. Vadonatúj. de sohase lát vele. 255. 254. hallgat.fekete bársony a szakálla. mégis egy tyúk átlépi. A földmûvesnek nagy szüksége van rá. mit sem ér. Erdõn vágják. Hogy írják a száraz füvet öt betûvel? 246. 249. 256. de sohasem érik utol. 250. 244. ha leteszik. Mire esik a nyúl. Van négy testvér. Milyen ekét használt az elsõ földmûves? 253. mégis lyukas. Miért szalad a nyúl a hegynek? 260. ha meglövik? 258. Ha felveszik. de soha sem mozdul ki a házából. Melyik almát nem esszük meg? 247. Az egész világot átéri. Mindig utazik. 252. akár hátulról olvasom: ugyanaz. Mi hasonlít legjobban egy fél szalmaszálhoz? 248. mezõn hízik. Mikor megy a hegy a nyúlnak? 261. Meddig szalad a nyúl az erdõbe? 259. Ha betoldják. Melyik kakasnak nincsen taréja? 245. Mikor fél a nyúl? 257. örökösen kergetik egymást. Akár elölrõl. Sokszor száz a szeme. hetven a kapcája. Hogy lehet egy nyulat négyfelé hajtani? .

Melyik lánc virágzik? 276. Melyik ágyban nincs párna? 277. Majd agyba-fõbe vernek. húszat költ. mikor már nagy vagyok. Fehér. Nincs keze. jaj. de nem alma. 274. tûzbe dobnak. Négy galamb van a háztetõn. Míg éltem. Erdõben-berdõben fekete picike. 273. mégis kúszik. 264. hogy a szemén nõtt a haja. Kinek van sok szeme. lába. végre sötét üregbe jutok. hány marad ott? 266.262. 270. ezután lapátra tesznek. farka van. 271. féltem. leszednek a lábamról. Elõször eldobnak. ahol péppé gyúrnak. Majd jól meggyomroznak. . de nem egér. Nekem olyan kisleányom van. Melyik vas fut? 263. Mi illik legjobban a görbe fához? 268. Egy kalap alatt ezren is vannak. Milyen ár repül? 265. Azután kést tesznek a torkomra. s magát mégsem látja? 267. Egyet lelõnek. Mindenütt gorombán bánnak velem. 275. holtam után a templomba jártam. százat repít. jaj. 269. Hány szem borsó megy egy zsákba? 272. ez sem volt elég: porrá morzsolnak. Egyet tojik. Ilyen gorombaságok mellett mégis én vagyok a leghasznosabb.

se nem veszek. Mi az. fel sem áll. 287. 283. és vörösen jön ki. zöld a nadrágja. Mikor legjobb apró halat enni? 292. mindig áll. 280. 293. élõket hordozok. belül sárga és kemény 282. 279. ágazik. furkó a feje. Míg éltem. Erdõben terme. úszik. Kívül zöld. Fut. nem tudom. és ha vízre kerül. Se nem adok. hogy nem emeljük fel a kalapot? 281. hogy meghaltam. s élõk felett járok. hanyatt fekszik. és fekete emberek lakják. 298. ami tûz nélkül forr? 286. Pénzem van. . falun vágják.jaj! 278. holta után szaladgál. megyen. Hogyan lehet két almát egy kalap alá tenni úgy. Míg él. Feketén megy be a konyhába. belül piros. mégsem fárad el. Mindig fut. élõket tartottam. 291. Hány lencse megy egy literbe? 284. Zöld a lába. Melyik nád folyó? 289. meg sem áll. 285. bogazik s mégsem leveledzik. Milyen mély a tenger? 290. Kívül kék. meg sem gazdagodom.

302. egye meg a fél lábát. rí. Mi a hasonlatosság a vadász és a . Mikor múlik leglassabban az idõ? 305. 311. derekában vér nincs. Mikor van Nagyszombaton nagypéntek? 306. mért rí. Melyik szak világtáj? 301. Van egy fa. Melyik hónapban eszik az ember legkevesebbet? 307. Miért megy a rák hátrafelé? 296. Vízbõl lett és vízzé lesz. minden fészekben 7 fiók. Mikor lehet a vizet szitában hordani? 298. Aki kitalálja. 295. Melyik órának nincs rugója? 304. 297. Rí a ruca.294. 310. Hány nap a világ? 299. Melyik árban sok az ember? 308. Jobbra-balra mutat és nincsen keze. Milyen sárnak örül a gyermek? 309. de nem tudja. rí. vályújában víz nincs. Ki a legjobb festõ? 314. 303. Mikor beszél a juh a lóval? 313. ennek van 12 ága. Úton-útfélen úrfiak ugrálnak. minden ágon van 4 fészek. Hol van a világ közepe? 300. üt és nincsen keze. Jár és nincsen lába.

Hány betû van az ABC-ben? 316. 22. 331. ha elvesznek belõle. mint öt? 329. de csak egy szekere. Melyik tû nem szúr? 319. Mi nagy van Napóleonban? 318. Ha tesznek hozzá. Lúd szántja. 323. nagyobb lesz. Két vonallal csinálhatod. fekete. Hány betû van a bibliában? 317. gonddal vetik be. Egy falusi embernek van száz zsák búzája. ha fürdik. Melyik szó lesz rövidebb. 330. Miért esik az esõ lefelé? 332. Hogyan szállítja a búzát a malomba? 326. fehér. Meddig tartott a száz éves háború? 327. ember hajtja.kincskeresõ között? 315. 324. Ha nem fürdik. ugyanaz az eredmény? 325. kisebb lesz. vagy magamagával megszorozzuk. Melyik ár nagyobb. 321. A karját örökösen kinyújtva tartja. mégsem fárad el. Miért nem eshet az esõ három nap . Nem fa és mégis sok a levele: szép mesével és verssel van tele. Melyik az a szám. amelyet ha kétszer veszünk. templom tornyán is láthatod. Milyen ár nem káros? 328. ha három betût hozzáteszünk? 320.

Ki tud minden nyelven beszélni? 338. az épített egy nagy palotát. fagy éri. Melletted. Mihelyt meglesz. Szegény parasztember mindennap lát . Mikor van világosság? 334. Vízen megy. Miért áll a templom a faluban? 345. Annak a fának volt tizenkét ága. Volt egyszer egy építõmester. 343.? 344. A palotában volt egy nagy fa. 336.egymás után? 333. nem ázik. 341. Hogyan esik a hó? 340. sáson megy. 339. Fúj és fütyül. Nagy hidegben soká élek. azt sem tudom. mindjárt meghal. vigy szobádba meghalok. esõ veri. nem suhog. Két krajcár az ára. Az anya még meg sem született. pedig nincsen szája. Mindörökké barangolok. minden ágnak volt harminc ágacskája és minden ágacskán volt egy fekete meg egy fehér cseresznye. Ahol járok.. dörömbölök: ajtón. 335. nem fázik. S ezért senki nem is szeret. 342. nem zuhog. mégsem fér a házba. mindjárt megmar.. 337. 346. a fia már a háztetõn nyargalászik. ki is szeretné a. hol lakom. s ablakon. körülötted és benned: azonban még nem láttad. mihelyt megmar.

358. se lent? 354. 359. királyok. Mindig szépen világít. Szegényt és gazdagot egyformán melegít. 351. ha sem bent. de nem ehetõ. se fönt. Melyik tó van fából? 352. 361. Isten sose lát olyat. 347. Ha vízbe ér. Aranyalma fenn az égen. Mikor bámulják feszt az emberek a napot? 364. nem lesz vizes. ami nincs se kint. mégse szédül el . Mi van legmagasabban a faluban? 348. Nagyapámnak nagy inge. mégis jó helyen van. Hol vagyok. belül is van. Körbe forog. se bent. 357. milliónyi folt rajta. császárok ritkán látnak olyat. Mikor nézik az emberek legtöbbet a napot? *363. Kifli. ha sárban jár. körbe jár. nem lesz sáros. sem kint nem vagyok? 349. Miféle ló van a szobában? 353.olyat. 362. 360. mégsem eszik tésztát. Láb nélkül kel minden reggel. 355. Milyen távolságra van a Hold a Naptól? 365. Mindig süt. Kívül is van. Melyik tó van a házban? 350. mégse melegít. 356. Mi az.

földet ér. Mi az. Mit csinál a föld. mégsem folyik el. folyva folydogál. a másik gyümölcsöt terem. 370. Milyen a Föld. Két vége hideg. nap felkapja. Van egy fa. 381. a fának ötvenkét ága. 373. onnan hamar visszatér. 366. a közepe meleg. Tizenkét gyermeke van egy anyának. mikor a vízbe hull? 380. Négy ága van egy fának. ötvenkét ágán ötvenkét virága. 371. Felül kopog. alul csobog. mikor esik az esõ? 368. Van egy fa. Se oldala. mikor esõ esik? 367. mikor esik az esõ? 382. 376. . Mit csinálunk. 375. 374. a harmadik hervadozik. mégis megáll a víz benne. Hideggel jõ. hideggel megy. a negyedik szárazon áll. 377. *378. annak van négy ága. Fekete kancsóból kiömlött a tej. 369. Eleje is tél. minden ágán három fióka. hátulja is tél. Hogy esik az esõ? 379. 372. az egyik kizöldül. se feneke.sose. Hold elejti. felhõbõl jön. együtt sose járnak. egymást kergetik. ami nem lesz vizesebb.

384. o megy. nem itt szövik. Vízbõl lett és vízzé válik. Mikor állok. Mikor a nap megy. hegye lefelé. Ezer kis lepke szárnyatlan. mikor a nap jön. Fehér asztalterítõ ellepi a földet. Hideg pillangó. az égbõl jön. mind megeszi szájatlan. se lába. de éjjel nem látom magamat. 393. 41 . 399. Éjjel-nappal járok. Se keze. 40 387. jön valaki lábatlan. meleg napon elázik. de meg nem szólít. Árnyékban hiába keresel. Születése csillogó. õ jön. 392. Hideg napon virágzik. Gyökere felfelé. 395. Fehér szõnyeg egész földön. 391. 386. vetésnek takaró. Melyik víz a legnagyobb a világon? 385. temetése locsogó. 388. õ is áll.383. 390. 398. Tavasszal a patakban mi szólal meg legelõször? 396. . csak nappal. Mellém szegõdik. mikor járok. mégis fütyül a világra. 397. õ is áll. Mi marad a hó után? 394. 389.

Egy nyelven sem tud. benn is van. meghal. Elöl világosodik. Künn is van. megfelel. Két testvér epekedik egymásért. 412. Miért csobog a patak? 418. Fekete bika vörös nyelvét nyújtogatja. Dorombol. 40'7. de nem macska. Mi megy át úgy a szalmán. Ha hallgatok. Mi nélkül nem lehet menni se erre. hogy egy férfinek nõ az árnyéka? 404. mégis minden nyelven beszél. 413. visszakiált. hátán van már a fia. 414. 415. Meddig nyúlik a fa árnyéka? 402. mégis éhen hal. mégsem lehet megí ogni. õ is hallgat. 405. Alig van meg az apja. hogy nem zörög? 417. se lába. Folyton eszik. Se keze. teste nincs. mégis felmegy a padlásra. ha kérdezed. 410. 408. Aki a nevem kimondja. 411. de soha . se arra? 401. Neve van. Meddig rövidül a fa árnyéka? 403. Hogy lehet. 416. hátul sötétedik. 406. Ha vizet iszik.400. azonnal megsemmisít engem. Nagyot kiáltok. 409.

Kicsi fehér házikó. Folyónak. 428. Mikor csipog a csibe a levegõben? 433. Ló lába fúrta. Hány fekete tyúk van a faluban? 434. nyáron hidegebb. 423. Mikor van a tyúkon a legtöbb toll? . disznó orra fúrta. tónak csak egy van. 431. Feketébõl indul. benne van a kiscsikó. van két lába. Minden üres fazék teli van vele. mégis kéknek mondjuk. Mi van a tó körül? 422. pataknak kettõ. kerék talpa gyúrta. 419. Mi van az üres pohárban? 427. 42 43 425. Télen melegebb. Elpattan a házikó. Mit szívunk legtöbbet a pipán? 429. Miért bújik ki a csibe a tojásból? 432. 424. 430. sárga. Miért van a tyúknak hátul a farka? 435. kimászik a kiscsikó. 421. Mikor legnehezebb a tyúk? 436. feketébe ér. Van-e száraz kõ a tenger fenekén? 426.nem találkoznak. Feketébe kezdõdik. Kicsi. feketébe végzõdik. 420.

437. Mikor van a tyúkoknak ünnepe? 438. Elmentem a vásárba, vettem olyan valamit, hogy az egész vásári népnek jutott belõle, mégis a javát én ettem meg. 439. Kinek van a legnagyobb zsebkendõje? 440. Kiknek a kakasa szólal meg a faluban a leghamarabb? 441. Mikor kukorékol a kakas legkevesebbet? 442. Csont a álla, bõr a szakálla, õ a világnak prófétája. 443. Tarka fõn piros kalap. 444. Miért kakast tesznek a ház tetejére dísznek, s nem tyúkot? 445. Alig van már február, s õ tavaszról kiabál. 446. Egy hasít, négy feszít, kettõ hallgat, egy fityinkázik. 447. Egy szánt, kettõ nézi, kettõ hallgatja, négy tartja, egy hajtja. 448. Egyet hajtottam a csordába, ötöt hoztam haza. 449. A család ebédel, az asztal mozog. 450. Elöl megyen médula, keze, lába cédula. 44 45 Szõr maga, szõr nadrágja, reszket elöl a szakálla. 451. Lábon járó párna, gúnár úr a párja. I ...,.... 452. Mikor lúd a lúd? 453. Milyen a bornyú, mikor megszületik? 454. Kettõ nézi az eget, négy nyomja a földet, s

egy hajtja a legyet. 455. Kettõ nézi az eget, négy tapossa a földet, négy fizeti az adót. 456. Elöl villa, hátul seprõ, közbül pedig szénatartó. 457. Elöl van a bólogató, középen a szénatartó, hátul meg a hajtogató. 458. Van egy kutam, kutamnak négy csorgója. 459. Négy édestestvér egy helyre vizel. 460. Melyik szénatartó jár az úton? 461. Mikor a legnehezebb a tehén? 462. Mikor legnehezebb a tehén? i. I 463. Melyik felén van a lónak a legtöbb szõre? 46 '''','~i 464. Melyik ló nem eszik abrakot? 465. Az újonnan felütött patkó meddig áll a ló lábán? 466. Melyik hónapban botlik legkevesebbet a ló? 467. Meddig lehet elmenni egy jó lovon? 468. Meddig lehet elmenni egy döglött lovon? 469. Úton megyen kipe-kopa, hátán ül a ginye-gonya. Füle négy, szeme négy, körme pedig huszonnégy. 470. Két szõrös közt egy fitty kolbász. 471. Elöl megyen gede-guda, hátul megyen tete-muta.

472. A lónak miért kötik fel a farkát? 473. Ha egy gazdának van öt lova, azok hogyan mennek bé az istállóba? 474. Hogyan áll meg öt ló egy istállóban? 475. Mije van a lónak a farka tövétõl a füléig? 47 476. Melyik ló lát egyformán elöl is, hátul is? 477. Mindig mosdik, mégis kormos. 478. Van neki két picinyke lámpása, avval az egeret meglássa. 479. Elöl olyan, mint egy alma, hátul olyan, mint egy nyárs, négy kis bunkós boton jár 480. Mindig mosdik, sohasem törülközik. 481. Ha felmenyen, lenn van, ha lemenyen, fenn van, ha kimenyen, benn van, ha bémenyen, künn van. 482. Miért nem visznek macskát a Holdra? 483. Miért haragszik a kutya a macskára? 484. Miért hordja a kutya a szájában a prédáját? 485. A kutya miért ugat, mikor a szamár óbégat? 486. Miért nem visznek szamarat a Holdra? 487. Hegyen megyen henderi, hátán viszi kenderit. Ha nem szánnám kenderit, meggyújtanám henderit. 488. Életibe soha templomba nem járt, hótta

hogyan jön ki? 496. Miért áll a gólya fél lábon? 497. Hogy áll a madár a dróton? 501. amikor az anyját szopja? 493. Zöld a mellénye. Hogy jön ki a csóka az erdõbõl? 48 49 499. Ha száz madár van egy fán. piros a csizmája. fekete a kalapja. Melyik állat a legbátrabb a világon? . Ha a veréb berepül a kéménybe. Melyik a legudvariasabb állat? 495. Hogy jön be a szarka a faluba? 503. 489. Melyik állat a legokosabb? 500.után elmegyen. hány marad? 504. Miért hunyja be a szemét a kismalac. szürke a köpenye. A juhnak melyik felén van a legtöbb gyapjú? 491. s egyet lelõnek. Hogy jön ki a szarka az erdõbõl? 502. A holló hogy repül ki az erdõbõl? 498. A vásárba merrõl hajtják a legtöbb juhot? 490. 494. Hogy hívják a malacokat? 492. Miért hagyja el a madár a fészkét? 506. Milyen madár van legtöbb a világon? 505.

507. Állat vagyok, vízben élek, úton-útfélen zenélek. 508. Melyik az a szárnyas állat, amelyik szoptat? 509. Melyik egérnek vannak szárnyai? 510. Szeme is van, füle is van, amerre jár, kárt csinál. 511. Miért nem lehet az egeret megfejni? 512. Büdös nagyon, fekete, senki sem fér meg vele. 50 513. Elöl megyen médula, keze, lába korcsolya. Szõr maga, szõr nadrágja, szedresi bársony szakálla. 514. Mi nélkül nem tud megélni a medve? 515. Meddig fut a nyúl az erdõben? 516. A nyulat hogy hívják? 517. Négy lába van, lompos farka, te is tudod, ravasz fajta. 518. Miért nem visznek rókát a Holdra? 519. Van az erdõn egy szép tisztás. jön tizenhárom õzike. Hogy jönnek ki a rétre? 520. Melyik tûpárna tud járni? 521. Ki hord magával a legtöbb fegyvert? 522. Hátán ezer dárda, ki hozzányúl, megjárja. 523. Tûbõl van a ruhája, ha megbántod, behúzódik alája.

524. Megy a katona a várba, csupa nyílvesszõ a háta. 51 525. Nincsen vászna, amit varrjon, mégis tûje van elég. 526. Ezer tûje van, mégsem varr. 527. Erdõn bólyász csontvillával, szénát nem takar vele. 528. Amikor meglõnek egy vaddisznót, melyik felére esik? 529. Zöld mezõn fekete üstöket borogatnak. 530. Éjjeli álom-szökkentyû. 531. Fekete, de nem szerecsen, ugrik, de nem kecske, szereti a menyecske, ha nincs. 532. Melyik állat bírja legjobban a hideget? 533. Miért nem fázik a bolha? 534. Mi a legkisebb a világon? 535. Hány bolha fér egy kilógrammba? 536. A bolhát miért tartják erõs állatnak? 537. Mitõl döglik a légy? 538. Van egy állat, amelyiktõl mindenki fél, pedig utána sokan megnyalják a szájukat. 539. Fél ujjamon is elfér, mégis félek tõle. 540. Tarka, de nem virág, szárnya van, nem madár, álló napon a rét fölött száll.

541. Ki szereti legjobban a virágot? 542. Szõ, fon, de nem takács. 543. Jól szõ, jól fon, pedig a takácsmesterséget nem tanulta. 544. Falon lóg szeg nélkül. 545. Kicsi házban kicsi lakó, kihallatszik a muzsikaszó. Mind azt fújja: krics-krics-krics! Vajon ki lakhatik itt? 546. Melyik a leghanyagabb állat? 547. Fúr, farag, de nem ács. 548. Melyik állat énekel úgy, mintha sírna? 549. Sûrû erdõn suta kecskék járnak. 52 53 550. Kinyújtja a szarvát, mégse döf. 551. Szarvat hord, de nem bánt senkit. 552. Melyik ház a legkisebb a világon? 553. Hosszú, veres, likat keres. 554. Melyik állat szuszog a fülin? 555. Melyik állatot nem vitték be özönvízkor a bárkába, mégis megmaradt? 556. Ki a leggazdagabb a vízben? 557. Melyik állat ragaszkodik legjobban az emberhez? 558. Kerek, kerek, gömbölyû, " ránézni is gyönyörû.

569. Mikor jó a kicsi alma? 561. mint a kõ. kõjel szõrös. Illeg-billeg az ágon. hágjál rája. Zöld asszonynak piros arcú leányai vannak. Kívül bõr. s eggyel se lát. engem reád ragasztanak. 570. 568. belül nedves. s neked jó. Kicsi leány ül a fán. mindenkinek nagyon kedves. mikor aztán megnõttem. Én is éljek. belül hús. 564. 566. Kicsi voltam. legbelül kõ. ki mondja meg. hogy mi õ? 563. 562. te is élj. Kerülj.559. ha leesik. 565. 560. s lenn a szõrös várja. Szíve erõs. Sok a szeme. Miért kapálják a szõlõt? 572. zöld házamból kiestem. neki könnyebb. barna. téged levágának. Piros golyó vékony ágon. mosolyog a napsugáron. rázd meg jól. 567. fordulj. Négy testvér egy fakorsóban. A fán zöld. piros kendõ a nyakán. . 54 55 571. nagy lettem. így legyünk mi egymásé. nézd meg jól. Engem.

ha kóstolod nagyon édes. Kicsi törpe mennybe néz. hegye vörös. Fekete embernek zöld a furulyája. ember is megeszi. 583. 576. Fehér ház fél lábon áll. se gyökere. se magja. Töve szõrös. 580. 586. fenekén szálka. 577. 574. belül hajas. Nincsen tüze. belül szõrös. Se levele. Fán nõ. farkas. 585. 578. Törpe zsidó mennybe lát. de nem hal. hátuljában pálca. mégis éget. se virágja. kuporog a fa alatt. 579. mégis terem. 584. Kívül piros. Dombon ülõ Demeternek künn a lõdörgõje. Kívül veres. Erdei vágatokban veres húst árulnak. 582.573. . fejében párta. fején kalap. nyúl hozzá sem nyúl. pikkelye van. Medve szereti. Kicsi fején nagy kalap. 575. 581. 587. róka. Nincs virágja.

öltés nincsen rajta. Fejében hordja a testét fél lábon áll napestig.588. fejül van a füle. kettõt raktam kilencet kaptam. Hosszú a lakása alul van a tûje. költ kilencet. Folt ér foltot. kettõt kaptam. 591. Olyan tyúkot nevelek. Tyúkom föld alá jár tojni. s várom asszonyomat. 56 : 57 592. Nagyanyámnak nagy pendelye. 599. azt mind magán viseli. kilencet raktam. télen a vízben bubicskál. száz folt is van rajta. Forró vízben le is. Száz bolhánál jobban csíp. 589. rongy a szokmánya. 594. hatan-heten laknak benne. fel is járnak. . kilencvenkilencet kaptam. 595. Zöld mezõben van egy páva tojik egyet. Csüngök-büngök karó hegyin. 590. 597. 593. Ahány inge van. 596. Nyáron a kertben kukucskál. Egyet raktam. hogy a karóhegyre jár tojni. 598.

mégis ezer fekete kisasszony lakja. költ kilencet. pirosan szedjük. 600. bokor alatt tavaszt énekel. majd virágja elhullott. megeszem. a lányoknak nagy kedvence. 601. tojik nyolcat. . farka van. Piros köpenyû leány ül a kertben. Szeretem. Rózsavirág kinyílott. ezer kicsi fiával. 613. mégis megsiratom. 605. 606. vékony nyakon ring feje. Zölden ültetjük. 58 59 609. 611. Zöld ürömben zöld vadréce. Kék a feje. Egy háznak se ajtója. Tojásforma és fehér. de nem alma. 610. de nem hagyma. Piros. vörös. se ablaka. piros a szokmánya. Zöld burján közt kicsi leány piros szoknya a derekán. 608. fehér haját a földbe fésüli. de nem egér. Pöttyöm Panni maradt ott. Domb tetején. zöld a cikája. 603. Pad alatt baksa. de nem egér. Künn a kertben kerekül. 602. nevel ezerötszáztízet.nevel ezerkilenszázegyet. 607. farka van. Szeme száz van s fekete. veres a hasa. 604. 612.

626. Melyik évszakban kaszálnak legtöbb szénát? 621. Mi van a legtöbb a fa tövében? 615. kenyér lesz belõle. mindig áll. nem magzik. s szeme. 628. Virágzik. s szeme. Jut belõle mindenhova. Melyik növénynek van koronája? 616. sosem lángol. amelyiket vetik. Miért hull le a lapi a fáról? 620. 623. Amíg él. Melyik az a fa. magzik. földön elhamvad. levegõbe. hogy fele szálljon a levegõbe. 624. 625. holta után szaladgál. Milyen növény terem virág nélkül? 629. 622. 619. de nem ágról. Szakálla van. Melyik az a növény. Kertben nõ. Melyik kerti növénynek nincsen magja? . földre. Hótta után is feszt futkos. Füstöl. amelyik nem veszíti el sem a színét. több tízen is laknak benne. Azért termesztik. fele hulljon le a földre. 618. de nem terem? 630. 62'7. levél. sem a szagát? 617. húson füstöl. Szakálla van. nem virágzik.614.

csak egy lapáttal lapátolják. Ki születik pelenkában? 60 61 634. . egyen bemegy. Egy pajtában harminckét tehén. 640. ott két látó. hogy le sem bírják szedni. 641. gurul. nagy kalapot visel szegény 637. 639. Minek van az oldalán a szeme? 635. Minek nõtt a szemire a haja? 636. 632.631. Zöld ruhában hosszú legény. Melyik tuskóban van hét lyuk? 642. mint a hordó. szimatoló. meg se kapálják. Kerek. mégis annyi terem. Télen csóré. Sok szeme van. nyáron ruhás. 638. mégsem lát. mint az alma. kupac mezõ itt két halló. szortyogtató. 633. 643. majd megáll. tátogtató. Sûrû erdõ kupac mezõ látoktató. Piros istállóban harminckét fehér ló. El se vetik. Sûrû erdõ.

644. Hány foga van egy hetvenéves öregasszonynak? 648. a harminckettõ eltemeti. lányom beleülhet. Mi nélkül nem lehet enni? 646. Ki iszik legelõbb a pohárból? 649. azon felül szortyan-hortyan. én magam nem. Miért tartották a régiek a bírót? 645. 655. Tárt kapun jön. hogy szárazra kerüljön? 654. 647. a világ kincséért sem adnám. Bokáig érõ víz közepén állok. 653. Fiam beleülhet. Akármennyit keresek. Nekem nincs. azon felül egy hordó. Csak kettõ van. azon felül sûrû erdõ. 650. 656. ne is legyen. hidegít. Hová tudom letenni. de ha lenne. 62 ' 63 652. szûk kapun jön. azon felül illancs-pillancs. Nyakamba kapaszkodott egy kicsiny leányka. Piciny házikónak két világos ablaka minden este betáblázzák. melegít. Legalul van két karó. de a világ sízrû kincséért oda nem adnám. A nyelvnek hány íze van? 651. azon felül terjesz-berjesz. . azon felül tátom-bátom. minden reggel kitáblázzák.

660. Reggel mi nyílik fel leghamarabb a házban? 661. Tízzel szorítom. hegy alatt két tó. Tegyünk úgy. s a négy letejel. Alig várom. ami az ágon termett. mint tegnap este. s a golyóját hagyd benne. a két szõröst dugjuk össze. lent haj. 670.657. 662. Mitõl kupacodik meg az ember? 665. Völgyben tó. 669. este legyen. 659. hegyen hó. ha közepébe is jut haj. a két szõröst összetegyem. A két szõröst csapd össze. 671. Fent haj. nem sír. Az ember mivel takarja a fejit? 666. Hegyen hó. Az emberi testnek melyik a legbecsületesebb s melyik a legpletykább része? 664. Tíz húzza a négyet. harminckettõbõl egy se jó. 64 65 672. A ma született kicsi leánykának mije nagyobb az anyjáénál? 667. Mi az ember legdrágább kincse? 663. . az baj. harminckettõbõl egy se jó. Ha felveszik. 658. Ot karóval eszem azt. 668.

A menyasszonyi ruhát ki fordítja ki legelõbb? 679. este hárman. mégis ingyen adják. Hol a legfeketébb a menyasszony? 677. A võlegényen mi áll lefelé? 681. 688. Mire gondol a menyasszony. 676. mikor átlép a templom küszöbén? 683. Milyen levest adnak a menyasszonynak leghamarabb? 66 684. Mikor öleltem meg utoljára a szomszéd leányt? 686. Mit várnak a kicsi gyermektõl és a nyolcvanéves vénembertõl? 675. Mikor kotlik a menyasszony? 685. 673. sír. hallgat. Ki néz a menyasszonyra a legszúrósabb szemmel? 680. A menyasszony mit enne meg legelõször. délben két lábon jár. mindjárt sír.ha leteszik. Reggel négy lábon mászik. miután férjhez ment? 678. Ha felveszik. 674. Meddig megyen az ember sorsa felfelé? . Mit ér egy menyasszony? 682. Legjobban keresett áru. ha leteszik. Az asszony mikor másfél? 687.

holdsugárba. Ha felöltözöm tiszta ruhába.689. A magtalan embernek mikor veszik hasznát? 693. 690. Honnan nem lophat a tolvaj? 700. Mit mond a pap legutoljára a templomban? 701. 691. mit csinálok vele? 703. Kinek tud elfújni a szél a lába alatt? 695. A hunok királyát így temették el: napsugárba. Az asszony minden reggel köti. s mégis leghamarabb ér oda? 698. Miért halászik a halász? 699. Hány tojást tudnál éhomra megenni? 706. Mi utazik a legmesszebb. Hány tojás fér az üres gyomorba? 707. Mi lágyítja meg az embert legjobban? 704. Milyen három dolgot nem jó elsietni? 696. Miért kísérik ki a halottat a temetõbe? 692. Akkor kel. Meddig megyen az ember az úton? 702. Mit tölt a kocsmáros legtöbbet az üvegbe? 705. sötét éjszakába. amikor más lefekszik. a férfinek életibe csak egyszer kötnek. . Hova üti az asztalos a legtöbb szeget? 67 697. Ki hintázik egyágú hintán? 694.

Mit csinál az asztalos. Miért koccint az ivó ember? 712. Mikor csókol az ember kerek lyukat? 722. Hogy hívják azt az embert. A török szultán miért kötötte meg sárga kötõvel a nadrágját? 713. amikor fûrészel? 710.708. aki fenn van a fán? 711. Melyik templomban harangoznak pohárral? 715. Mit csinál a kovács legtöbbet? 716. hogy a kenyér ne égjen meg a kemencében és az ember ne fulladjon meg a vízben? 68 69 723. amikor beviszi a házba a menyecskét? 718. Mit csinál kétszáz arató egy nap legtöbbet? 719. Mi van a võlegény lába között. Hogyan köszönti egymást két pápa? . Mikor habzik az asszonynak a lába között? 721. Mit kell csinálni. Mikor a törpe leesik a hegyrõl. Mi nélkül nem csinálhat patkót a kovács? 717. mit csinál legelõbb? 714. Melyik a leghaszontalanabb lyuk? 720. amikor a võlegény és a menyasszony lefekszik? 724. Melyik hónapban beszélnek a palócok a legkevesebbet? 709. Mi áll fel leghamarabb.

csonttal vasat rágaték. Nem mosdik. Ha egy néger beleesik a Fekete-tengerbe. Mit láthat a vak ember is? 730. Sosem mosdik. elszédít. Hogy tartja a vadász a puskáját. Hol voltál. mégis fehér. Melyik az az ének. mégis mindig alszik.725. 740. mikor kilõtte a golyót? 728. Mije van a szegénynek. mégis mindég fehér. akár sárga. Mit csinál most a király? 727. 741. milyen lesz? 729. Mi hasonlít legjobban az emberre? 732. mégis mindég aluszik. Milyen lesz estére a napszámos tarisznyája? 726. Mije van a koldusnak? 734. . Akár piros. 739. Melyik az a nóta. amelyikben egy szó sem igaz? 738. mikor nincs semmije? 733. sosem álmos. amelyikben nincsen r" betû? " 735. Melyik énekben van a legtöbb csont? 736. bárszékembe beülék. Vaslajtorján felhágék. nem álmos. Melyik énekben igaz minden szó? 737. mikor az ég zengett? 731.

Hány kenyeret sütnek egy esztendeig? 748. Miért nem mossák a tejet? 753. 70 71 749. Hány vége van egy kolbásznak? 750. Hol nem törik el a szekérkerék alatt a tojás? 757. Hanyattág fektetik. 754.742. hol holt tartja az elevent. Vízen fenn marad. hiába fõzik. Akasszanak szegre. Hol terem a legjobb bor? 743. . 759. 744. nyers hússal dömöszkölik. Engemet ott keressen. 755. várja végit a világnak. Hiába rántják. és már nem is leszel. Hogyan csinálnak fûbõl tejet? 752. a virágnak. Csontban hol nõ csont? 756. úgysem ehetõ. Hol kezdik meg a kenyeret? 746. ág ad neki világosságot. két vén fának kidõlését. Csont nélküli sárga hús. 751. földön elsüllyed. Mondd meg virág. 758. Lágyan beteszik. Ág eszi ágát. Hol nem szeretik a kenyeret? 747. 745. Ág ül ágon. keményen kiveszik. felettem is esznek. Alattam is esznek.

amit viszünk. Ne félj. nem vihetnénk azt.Azt visszük. a kender és a szõlõ? 763. pedig mindenkinek van? 766. ami nekünk nincsen. aki ajkával soha nem érinthetett nõi emlõt? 72 73 770. Miért kevesebb a férfi a nõnél? 768. Ki halt meg úgy. . Ki is néz. Mije nem volt Ádámnak és Évának. Ki volt az elsõ vérfertõzõ? 769. 774. búzát és húst? 764. amit eszünk. Ki volt a világon a legboldogabb nõ? 772. 761. ami nekünk nem kell. Mikor eszik a disznó egyszerre kukoricát. Ki volt a világon a legboldogabb férfi? 771. égen sincs. 762. egylábú. mert ha nekünk volna az.Mit visztek? . hogy nem is született? 765.Mit esztek? . Ki volt az. Azt kiáltják az egyikrõl: . Találkozik két hajó. kint sincs. . földön sincs. Ki volt az elsõ tolvaj a világon? 767.Azt esszük. 760. Jézus mikor állott fél lábon? 773. nem hagyja a kétlábú hogy megegyen a négylábú. Hol találkozik a búza. Bent nincs.engem is esznek. be is néz.

amelyik akkora. 789. mi nagyobb annál? 785. Esik. csikorog. 788. ott is van. papéknál tíz is van. Melyik és bûzlik? 780. 790. 783. pedig sohasem vétkezett. fele a kezemben. fúj. 784. mint a világ. Egyik alig várja. 779. táncoltatom. oda is fordítom. 776. Télen. nyáron fûtik. Künn is megmarkolják. Ház tetején büszkélkedik. 791. reggel legyen. Folyton-folyvást lecsukják. . Itt is van.775. pipájával pöffeszkedik. Öreg apó. 787. Melyik ablak fagy be télen leghamarabb? 777. Rab embernek mijét nem lehet elzárni? 781. 786. Fele a lyukban. ide is fordítom. mégsem virágzik. Lyukba teszem. mégis künn kuporog. ház tetején pipázik. Ha van egy kenyér. másik alig várja. de senkit meg nem melegít. Künn is van belõle. 778. Ház tetején fekete tyúk füstöt fúj. Mindennap nyílik. este legyen. benn is van belõle. harmadiknak mindegy 782. benn is megmarkolják.

803. Erdõn vágják. tolla van. 807. fán kender.792. de nem jár. falun megfaragják. 805. Nyáron üres. velem egyidõs. teste van. de nem madár. Földön fa. zörögteti magát. benyomom. télen teli. Van egy fiam. Miért építették dombra a templomot? 795. Kihúzom. 797. Négy lába van. agyagban étek. kenderen agyag. 801. Az iskolát miért építették? 796. Lába is van. 802. mindig megõrzi a házat. nem is állat. 799. 806. Négy lába van. Nem is féreg. 800. . jó rajta a tele tál. Mi menyen a leghamarabb bé a házba? 793. Erdõn vágják. 808. bár nem megvetendõ. mégis lesz magától 798. Senkinek nem kell. lelket tesznek belé. kincset tartanak benne. se bent ne legyen? 74 75 794. hogy se kint. de nem ember. Hol álljon az ember. 804. Megvetik. emberek csinálják. Négy testvérnek egy a kalapja. de nem állat.

823. mégis éhes. Fekete kisasszony fekete ruhába. mégse hal meg. 821. vastagot dugnak a likába. Mindent hallok. nyáron rá se gondolnak. Kevés pénz az ára. ráülhetsz. kurtát. Fekete nagysága áll a szobába. vékonyat. Kicsi fadobozban énekel a világ. 819. Egy fültõbe hány szál fa menyen be? 816. hosszút dugnak a farába. 809. mindig eszik. Se teteje. se feneke. 822. Alkonyattól nõ a kedve. nem kiabál. embert nem látok. 812. s nem bír megállni a házba. 815. 818. mégis beszélek. 811. 820. apó szivarozik. 813. Nagyanyó ül a szobába. sötét lenne. . Ha elõtte állok. 814. 76 . 810. benne vagyok. ha nem volna. 77 a por mégis megáll benne. Télen dédelgetik. mégsem jár. Öregapó négy lábon áll. 817. éjjel-nappal mindig pipál. Fekete boszorkánynak fát nyomnak a szájába.szája is van. Négy lába van. Kiég a bele.

Ahogy jövök. 829. 834. szépecske vagy.824. hátul fekete. 830. 827. A hátát a falnak dõjti s a két lábát lõdörgeti. rád nézek. ha kinevetsz. de mégis egy helyben állok. mégis áll. Ha rám nézel. minden gyermeknek hatvan unokája. kinevetlek. hogyha elvesznek belõle. Mindig áll. 825. 832. Mindig jár. Növekedik. Anyámasszony kiterjeszkedik. ahol vagyok. Egy embernek hatvan gyermeke. Nappal alszik. Belenézel. mégis jár. lát mindenki. 78 828. Elöl fényes. nem lát senki. kisebbedik tõle. éjjel ragyog. 836. Fizetésem sosem kérem. Éjjel-nappal mindig járok. apámuram beléterpeszkedik. és ha hozzátesznek. 826. 831. Miben hasonlít egymáshoz az óra meg a csizma? 835. 79 . az idõt én jól megmérem. 833.

húsra húzzák. Megy lefelé. nem jó az embernek. mindenkié. azt hittem. 849. ott is szõrös. mégis másnak építem. 842. 839. belül szõrös ha leteszik. Amikor üres. Egy lyukon bebújtam. 844. mindenki feji. hogy kibújtam. . felfelé fordítjuk. Két szõrös egymásba ereszkedik. 838. Kívül szõrös. 845. Irántom-pirántom. Jó a kutyának. Van egy tehenem. lefelé fordítjuk. ha teli van. 848. három lyukon kibújtam. Mikor jár a juh templomba? 851. mégsem apad el a teje. Kinek építi a gazda a kerítést? 843. Kívül szõrös.837. mégis benne vagyok. magam pénzébõl. jön felazon. egyen bebújok. 840. 846. Magam építem. Enyém. Négy lyuka van. s el nem fárad soha. hárman kibújok. ha megharagszom. 850. amit az ember a háza mellett másnak épít? 841. 847. szõrös valagántom. Mi az. belül szõrös. tied. hát egészen bebújtam.

Egy jól megcsinált cipõnek milyen hibája van? 864. Kis hús. 852. Húsos uborkámat likadba dugom. nyers hús addig nyomjad. Kinek az orrát nyomják bele a sárba? 861. 856.nyakam köré rántom. nappal jár. Éjjel alszik. Kinek a nyelve van a lábamon? 857. Nem haragszom rá. Kinek az orra szagolgatja a lábom? 860. Emberhússal él reggeltõl estélig. babám. 869. Ki hordja lábon az orrát? ' 855. nem zörög. 868. 866. g58. 854. ha leteszik. éjjel ásítozom. zörög. amíg belécsúsz. Kinek tapossák meg a talpát? 862. 867. 853. Nappal tele vagyok. mégis az orrába nyomom a lábam. Mikor dugnak az asszonyok lyukba húst? . Kinek a talpa nem fázik a hóban? 863. Ha felveszik. Talpon talp. Kinek kötik le a nyelvét? 80 81 859. Egy pár újonnan készített cipõbõl mi hiányzik? 865.

csepeg orra vére maga elejébe. fazékból él.. 882. Ha felteszem. könnye csepeg ölébe. ha valaki közeledik. 879. talpig fehér ruhában. Idegen zsír táplál engem. fehér öltözetében. és rá ne taposs. mondd meg nekem. 83 881. ha leteszem. kettõn ki. egyszeribe emelkedik. hátán hordja. mikor kiérsz. Úr ül az asztalon fehér öltözetbe. mikor lapos. Hány öltés kell egy jól megvarrt ingre? 877. 871. Fehér kislány áll a szobában. ötön ki. 874. karika. kígyó. Egy lyukon bé. 873. rá ne ülj.870. Királynõ ül székében. se bõre. 878. mégse a király bolondja. Rajtam is van. Egy füle van. arany haja lebben-lobban a szélben. 883. Kinek van a világon a legnagyobb kalapja? 872. Mire ég a gyertya? . 875. csak az öt ujja. miféle? 880. rajtad is van. Fiókban lakik. rajta néha virág is van. 82 . Se csontja. Egyen bé. 876. hogy aztán a láng megegyen. akkor vagy benn. mikor pörge.

892. Csüngõ-büngõ ártatlan. Van nekem egy olyan lányom. nincsen ága. 891. nyomjad a hegyit. testem a markodba. míg az apraját ki nem adja. Fogjad a nyelit. Hasam a hasadon. serceg. Olyan fám van. Elõbb megetetik. ha egyet elfújnak. perceg. 888. 895. egy arasz künn marad. 890. 889. Piros kalap alatt hófehérke haldoklik. ne sajnálkozz rajta semmit. legényeknek igen kedves. csak egy percet. 894. 896. mennyi marad? 885. 897. 887. holta után lop. Kívül szõrös. mégse hall. Egy szája. 886. száz feneke. Két füle van. de mióta meghótt.884. két araszt bedugom. aztán addig pofozzák. s mind megeszi száj nélkül. Böcsülettel élte életét. Piciny szálfa. 893. ezer lyuka . lyukam a szádon. Hasam a hasadon. egyfolytában csak lop. szájam a lyukadon. belül nedves. Kilenc égõ gyertyából. madár száll rá nincsen szárnya. nem ég sokat.

utána meg felakasztják. ha vízbe mártják? 906. teli a hasa. Se testvéred. Milyen lesz a zöld törülközõ. Mikor otthonról elindul. ha likát betömik. Megetetik. Likas edény. mégsem telik meg. ha megfürdik a Fekete-tengerben? 908. Szegen szátyilló. 905. Ketten vagyunk. 901. . Üres pohárba hogyan töltik a bort? 904. 903. 84 85 899. s ahová csak viszik. s éhesen jõ haza.van neki. mindenütt pofozzák. Mi lesz a négerbõl. . megpofozzák. Milyen lesz a fehér ember. semmit sem ér. Akármennyi vizet töltenek bele. 902. se rokonod. egymást harapjuk. 900. kertben kátyilló. testvérek vagyunk. 898. ház közepén mátyilló. asztalon hever 909. Földön terem. ha nincs mit enni. ha megfürdik a Fekete-tengerben? 907. mégis-mégis megcsókolod.

911. Egyik fele kinn.910. Olyan lovacskám van. farkincáját megbogozzák. Aki csinálja. Õ meg mérgében fát eszik. két füle összenéz. Egész fa meg egy fél. aki megveszi. 919. Vízben fürdik. 914. az nem használja. 923. Tolják. húzzák. másik meg benn. Fejjel megy mindennek. akinek kell. hogy maga alól kihányja a ganét. az rá sem néz. Elöl menyen hegyeske. 9 5. tokja is van. 918. pedig hosszú. Ha kifelé menyen hazafelé áll a szarva. . ha akarom. rossz kedvemben mindig harapok. Zsebre vágom. azután meg fehérke. utána megy fényeske. 922. 921. Nyomod: húzom. 916. 924. huzigálják. mint a karom. ha hazai elé menyen kifelé áll a szarva. tolla is van. 912. Haja is van. annak nem kell. Fejjel megy a házba. Meddig megyen a fûrész a fába? 86 87 9i7. Húzom: nyomod. Jó kedvemben. 920. 913.

Ütnek. 929. Toronyban húzzák a bikát. hogy az egész falu hallja? 932. 930. hogy én tudom. Akkor énekel. gyakfilléres. 926. Ha az erdõn lõnek. 934. nem kígyó. 935. s lógatja a nyelvit. likba búvik. Mindig jó kedvem van. menyen a medve. nem kovács. Ki kiabál akkorán. nem madár. biztos. nagy törvényes. rögtön megállok. Gyikkes-gyakkos. Hogy hívják a székelyek a talicskát? 928. 927. vernek. 936. ha jól megverem. Döng a deszka. Mindig eszik. Melyik nyelv a legnehezebb a világon? 933. mit lõnek. . vasat viszen. Húzom magamhoz. fényes farkú. hazaviszik. körbe járok. szegen áll. 88 89 938. ha nem ihatom.925. lököm el magamtól. mégse lakik jól. mégse fáj. tizenhat lapocka. morog a mája. 931. Hegyen-völgyön táncot jár. 937: Fenn repül.

Melyik állat szuszog a hátulján? 944. Ha vízbe megy. Vason áll. Erdõn terem. hátul gurul négy láb. Az északi szél merre fújja a villamos füstjét? 954. nyáron otthon áll. ha úton húzzák. Építettek egy olyan hajót. Télen szaladgál. 943. a tetõzete szintén annyiba. amelyiknek az oldala belékerült ötvenezer forintba. Mivel jár minden szekér? 942. soha többé nem felejt el. mégis fut. ha nádba megy. poroz. Ketten mennek egymás mellett. csobog. s füstöt okád. . zörög. mint vaskerekû? 952. vízen jár. négy lábon ül két láb. Mivel jár a vonat? 945. lelket hord a padlatán. 946. és nem találkoznak sehol. . ha nem hiszed. 948. 950. messze menyünk. Egyszer néz rám fél szemével. Melyik úton nem mehet más. Elöl menyen négy láb. Ketten menyünk. vason jár. 940. Egy készen szekérbe hány kerékszeg kell? 941. gyere velünk. 947. Nem ló húzza. 951. Mibe került a hajó alja? 949. 953.939.

959. 964. annál magasabbra szökik. ülve adják. 90 91 958. . fa a levelet. 965. mégis tõle tanulunk. 967. Nincs kezdete. Minél jobban földhöz verik. 963. a harmadikon lovagol. 960. a nyoma fekete. milyen voltam. s meg nem eszed. Fekete vízbõl iszik egy hótt madár. hátul nyalják. Két urat szolgál. Állva kérik. hátul fényes. Halálom után megmutatja. Elöl képes. Bocskorban. fehér mezõbe jár. hacsak el nem ment az eszed. Szádba teszed. Csont tartja a fát. Lába nincsen. 956. szája van. elöl nyomják. 961. amíg éltem. nincsen vége. levél a tüzet. ha hasa teli van. Beszélni sem tud olvasni sem tud. hátul nyalják. Elõbb megnyalod. 962. 966. utána lecsukod. elöl nyomják. csizmában sétál. 957. sokat ér.955.

Ipádnak. Ha vizet kapok. Egy ezer hónapos gyermek hány éves? 92 93 978. vagy egy kiló toll? 972. ha vizet kap. mert ha még ennyien volnánk. Két gyermek játszik a homokban. 973. Az én édes húgom anyja apjának a veje. sok mindent látna. Egy rendes . Két domb között rátalálsz. napádnak.falióra hányat üt egy nap? 980.968. 977.Nem vagyunk mi húszan ludak.Hová mentek húszan. 970. ha szeme s füle volna. Mi van a hegyek között? 975. hat kappannak hány körme van? 979. három papnak. 969. égig érne. Melyik küllõ mindig vizes? 976. 971. 974. hallana. ludak? . Ha felkelhetne. az kicsoda énnekem? 983. Melyik nehEazebb: egy kiló vas. Két fa között állok. Akkor ég. az nekem kicsodám? 982. Négy páratlan számból hogy lehet húszat csinálni? 981. engem taposnak a lábok. Arra . Az édes húgom apja anyósának a lánya. s fél ennyien. tûzbe jövök. . akkor lennénk húszan ludak.

vagy mind jérce legyen a tojásból? 990. Két fia ötven-ötven kilós. Nem húgom. Hogy lehet õket átvinni úgy. Van egy nõvérem. Három szamár hogyan járhat egy nyomban egyszerre? 991. Van egy szoba. mégis testvérem. sem bátyja.Nem vagyok az apátok. Hogyan mennek át csónakkal a Küküllõn. hogy egyik a másikat meg ne bántsa I 989. Egy apa száz kilós. nem bátyám. Hogy lehet egy tyúkot úgy megültetni. de ti az én gyerekeim vagytok. Mivel végzõdik az éjszaka? 995. Van egy keskeny palló. Hány feje van egy nõnek? 994. egy kecskét s egy farkast. 986. s azt mondja nekik: . Hány kutya van a szobában? 987. Át kell vinni rajta ii egy fej káposztát. ha a csónak csak száz kilót bír el egyszerre? 988. de neki sem öccse nincs. hogy vagy mind kakas. a szobának négy sarka. Ki volt az? 984. a négy sarokban négy kutya. Mi van a láb közepén? . Hogy lehet száz felé hajtani egy libát? 992. Lehet a lábnak mája? 993. de még nõvére sincs. mindegyik kutya farkán ül egy kutya.menyen valaki. 985.

1005. 1003. Melyik Ágnestõl fél leginkább a vasorrú bába? 1008. két ökör nem bírja egy veréb elbírja. Melyik a legkönnyebb nyelv? 1009. hátul is. neked egy sincs. nekem egy. Mi áll a rét közepén? 997. Melyik hegy a hal halála? lolo.94 95 996. Péternek nincs. a tengerben még sincs. cseberbe nem fér. 1002. se tóba nem fér bele. Hogy jelenti be Jónást az Isten inasa? 101 n. pedig minden városban van. Minden csepp vízben van. minden pillanatban egy. Budapestben nem fér el. mamámnak három is van. Hány betû van a magyar ABC-ben? 1004. Melyik szakadást nem lehet bevarrni? 1007. Melyik szekér jár az égen? . Se kádba. Imrének egy van. ezer évben egy se. Minden percben egy. 999. 998. egy vederben mégis elfér. Vederbe belefér. 1000. Máriának elöl van. a majomnak elöl is. Melyik bika tud repülni? 1006. Ádámnak hátul van. 1001.

Melyik disznót nem érdemes simogatni? 1023. . Melyik leves okozza a legtöbb fejfájást? 1021. Melyik macska nem fog egeret? 1030. Melyik szekérnek áll legmagasabban a rúdja? 1015. Melyik fiók egyidõs az apjával? 1018. Melyik mérték a legpontatlanabb? 1027. Melyik háló nem fog halat? 1022. Melyik rózsa van tövis nélkül? 1025. Melyik hajat esszük meg legszívesebben? 1017. Melyik szekér nem zörög? 1013. Melyik virág él meg a legkeményebb télben? 1016.1012. Melyik padlásra nem lehet felmászni? 1024. Melyik vallástól félnek leginkább az emberek? 1014. Melyik rózsa nem hervad el? 1026. Melyik hordóra nem vernek abroncsot? 96 97 1019. Melyik háborúhoz nem kell hadsereg? . Melyik levest utálják a legtöbben? 1020. Melyik a legkisebb hegy? 1029. Melyik hal nem hal? 1031. Melyik úton nem járhat az ember gyalog? 1028.

Melyik fa szól a legszebben? 1046. Melyik lóra nem tesznek patkót? 1050. Melyik fa gyûjti a pénzt? . Melyik ló van aranyból? 1035. Melyik kos vág? 1044. Milyen csõben alszik a baba? 1038. Melyik ló õröl diót? 1041. Melyik ács kopácsol a legtöbbet? 1034. Melyik kas harap? 1042. Melyik só terem? 1037. Melyik ló lakik a fán? 1048. Melyik lóval fognak halat? 1045. Melyik bort nem lehet meginni? 1051. Melyik ló repül? 1047. Melyik kas zsong? 1043. Melyik korban énekelnek legszebben a rigók? 1036. Melyik ló él a tengerben? 1053. Milyen úton menyen a lakodalmi menet? 1033. Melyik olló repül? 1049.1032. Melyik ló zenél? 1040. Melyik a legédesebb kor? 1039. Milyen tó van minden háznál? 1052.

Melyik ló lop? 1070. Melyik rom a legfeketébb? 1058. amelyiken taposnak? 1067. Melyik jármû lõ? 1073. Melyik hó olvasztja a vasat? 1056. Melyik ló ing? 1069.1054. Melyik ló jár az ablakon? . Melyik télen lehet bogot kötni? 1063. Melyik sárba teszik a tiszta ruhát? 1059. Melyik dióban énekelnek? 1072. Melyik csõ vezet az emeletre? 1065. Melyik az a ló. Melyik dió beszél? 1071. Melyik vár ehetõ? 1064. Melyik ló tud átnyúlni a patakon? 100 1068. Melyik lónak van csak két lába? 1061. Melyik fa tud beszélni? 1055. Melyik szeg alatt mozog az út? 1075. Milyen sóba fektetik a halottakat? 1057. Melyik bot a legnehezebb? 1076. Melyik szeg hajladozik? 1074. Melyik csõ járható? t 066. Melyik ló fér el egy kosárban? 1060. Melyik ló csíp? 1062.

Melyik ajtón nincs kilincs? 108 .1077. Melyik ló tud fütyülni? 101 1085. Melyik ló fog tüzet? 1088. Melyik ló tud írni? 1086. Melyik ló nem rágja. Melyik ló füstöl? 1089. Melyik ló arat? 1079. Melyik vas tud járni? 1082. Melyik bort szeretik a cserkészek? 1083. Melyik lón nehéz mezítláb járni? 1092. Melyik ló tartja legtovább a tüzet? 1090. Mel ik ló rá 'a a kendert? . Melyik tûben nem jár cérna? 1098. Melyik tû legrosszabb a világon? 1096. Melyik ló terem az erdõn? 1087. Melyik lónak nincs sörénye? 1093. Melyik nõ nem köt kötényt maga elé? 1095. Melyik ló szúr? 1091. hanem vágja a füvet? 1078. Melyik tó tud énekelni? 1084. Melyik nõ nem nõ? 1094. Melyik ló ehetõ? 1080. Melyik tû csíp? 1097.

Melyik lóval nem lehet szántani? 1116. Melyik ló vág posztót. Melyik tóval utaznak az emberek? 1110. Melyik torral szántanak? 1100. Melyik dögre nem szállanak a varjak? 103 i': . ha kilógatják a torony ablakából? 1107. Melyik ló bírja a parazsat? 1104. Melyik ló jár az asztalon? 1103. Melyik ló legnagyobb a világon? 1112. Melyik lóban lakik a ló? 1113. Melyik lónak nincsen vére? 102 1102.y gl 099. Melyik tó nyílik? 1105. Melyik ló nyeli el a legtöbb szalmát? 1111. Melyik tóban van benzin? 1109. Melyik ló leng? 1106. Melyik ló lóg a szegen? 1117. Melyik tó robog? 1108. Melyik ló nem mozog? i 1114. Melyik ló nem bánja. vásznat? 1115. Melyik ló nem eszi a szénát? 1101.

Melyik ész harapós? 1130. Melyik ék van a tálason? 1128. Milyen lapot teszünk a fejünkre? 1122. Melyik tóban nem lehet fürödni? 1125. Hány ár van egy esztendõben? 1121. Melyik ágon van gomb? 1138. Melyik ágon nincs levél? 1139. Melyik ács tûzre való? 1129. Melyik ácsot eszik meg? 1133. Melyik úr a legszõrösebb? 104 1135.1118. Melyik ág a legrútabb? 1 132. Melyik töknek nincs magja? 1120. Melyik úr egerészik? 1134. Melyik ág' törik el a leghamarabb? 1 131. Milyen róka van a fejen? 1126. Melyik tál a legnagyobb a világon? 1127. Melyik ló melegít? 1123. Melyik ár átlátszó? . Milyen fa nincs az erdõben? 1124. Melyik ész a legokosabb? 1136. Melyik tök nem rothad el? 1119. Melyik ág nem rügyezik? 1137.

Melyik ács szõ? 1144. Melyik ács dolgozik fejsze nélkül? 1143. Melyik árban úszik el a legtöbb pénz? 1146. Melyik résben fakad a must? 1155. Melyik sóval lehet ásni? I 160. Melyik alma zizeg? 1 157. Melyik a három legutolsó ember? n 148. Mikor fél igazán a nyúl? . Melyik almát nem eszi meg az ember? 1158. Melyik útban van a legtöbb víz? 1153. Melyik irka gyapjas? 1150. Melyik ár füles? 1142. Melyik irkának kell legelnie? t 151. Melyik üveg nem átlátszó? 1156. Melyik ér cincog? 1147. Melyik szalonnában van vas? 1161. Melyik fû szeg? 1149. Melyik ormot nem lehet megmászni? 105 I I! 1152. Melyik ár tud bõgni? 1141. Melyik kos tud számolni? 1162. Melyik íjjal nem lõnek? 1159. Melyik rés szorít? 1154.1140. Melyik ács nem használ szeget? 1145.

I 163.Hány gyermeked van? .Hány lába van a légynek? . Mi a sikutonporis? 1176. Mivel él az ember lógója? I 166. Hány éves az öregember? I i' i' 106 107 1178. hány gyereke van? Azt válaszolta: nyolcvan.Hatvanhét volt. Egy embert megkérdeztek. Nyolcvannyolcnak mennyi a fele? 179. mikor mos? 1167. Hány ember maradt szárazon? 1168. Kérdik egy embertõl: . 1171.válaszolja. Három ember elment halászni.Hatvan.válaszolta. Ha az asszony pénteken vasal. Egy meg egy az mennyi? . . Három hét hány hét? 1177. Egy nebulót kérdez a tanító: . Egy huszár hány ár? 1172. Mit ér egy tetõcserép? 1165. A kibédi határnak hány hegye van? 1169. Hogy lehet ez? 1173. Egyik beleesett a vízbe. Mit ér a döglött lovon a patkó? I 164. Hatvanegy bolhának hány lába van? 1170. Mi a libatonátusz? 1175. . Miért nem kapott egyest? 1174. Egy öregember két hét múlva lesz kéthetes.

Pici Marci elment Piripócsra.1180. A tyúk hány szemet vesz fel egyszerre a földrõl. Melyik vaj fekete? 1193. Melyik rosz jó? 1195. Mibe kerül akkor egy pár harisnya? 1188. két hordó az oldalán. hányan mentek Piripócsra? 1196. Egy holló átrepül a Dunán. találkozott kilenc drótos tóttal. Melyik nyúl fogatlan? 1185. Meddig esik az esõ? 108 1192. kilenc drótos tótnak kilenc zsákja. Hogy lehet eljutni gyalog egy óra alatt Aradról Pestre? 1187. Vettünk egy pár cipõt ötven krajcárért. hogy mindegyikben egyformán legyenek? 1190. Ki látott kenderbõl tornyot? 1186. Öt istállóba hogy lehet 21 tehenet berakni úgy. Egy pártban hány t van? 1184. kilenc zsákban kilenc macska. Négy tyúk hány pár? 1183. Hány fillér van a világon? 1189. mikor eszik? 1182. Milyen jótól fél a róka? 1194. no. Harminchétnek mennyi a fele? 1181. . Melyik hónapban van 28 nap? 1191.

vizes 11. a macska farka 7. mert mások híznak a tején 9. Mi az? 1200. Mi igaz ebbõl? 1197. szenes csutak fekete. görbe 12. végigbotlott az udvaron. nyereg 2. kerek szobának sarkába állni 10. Láttam túróból csinált házat. puszta pajta fedetlen. mert csiklandozzák a halak 8.kutya ül a farkán. Mi az? 1198. laskaemberek laktak benne. Árva csikó anyátlan. mert hátul nincsen szeme 5. dió 4. holt ember a hátán. Meztelen embernek hogyan lehet a keze a zsebében? Megfejtések 1. Kiment a ház az ablakon. hajó 3. Mi az? 1199. amit most faragnak . a holló 6. három veréb hat szemû.

A négy idõjós: febr.. (jégtörõ) Mátyás: ha jeget talál. 2.. Jún. s meglátja árnyékát. ha kijön barlangjából.13. betû 24. a tizenkét hónap. 6. 25. por 110 1 111 31. hogy le ne essen 16. héj a 26. a nap 21. Nov. a nap 17. betlehemesek 28. nyaklánc 22. karácsonyfa 30. Gyertyaszentelõ: a medve. fenyõfa 27. nyereg 25. a bicikli két kereke 14. az árnyék 20. pohár 19. ha nem talál. a kalapácsnak 18. Medárd: ha esik. tojás 15. Katalin: ha Katalin ko- . betlehemesek 29. 24.. gombostû 23. visszamegy. Ha nem látja. negyven napig esik. Febr. mert rossz idõ lesz. csinál. elolvasztja. marad. mert jó idõ lesz..

amelyiknek legnagyobb a feje 49. ingyen nem adják 48. folyó . szivárvány 41. varjú 44. a hét napjai 37. kesztyû 45. mókus 42. suba 38. gólya 40. kagyló 36. hogy ne legyen lisztes a hajuk 51. füst 47. csend 46. Karácsony kopog. jégesõ 34. Karácsony locsog. éjjeliõr cipõje 53. mák 35. kukorica 43. hó 33. a kocsisa 50.pog. ha Katalin locsog. szamártövis 39. 32. cipõ 52.

ö betû 59. a kenyérnek 74. cic! 76. aki a tükörbe néz 60. hurka madzagja 72. a lekvárban 75. ember lóháton 57. a füle mögött . koporsóba 71. lélegzetet 61. a párja 68. tapogatni (forró vasak!) 67. kolbász. amíg a kovács felszegezi (utána a ló van a patkón) 65. kenyér 69. kofa 62. másik ülõ macska 55.54. vétek 63. tojás 70. a kenyérnek 73. az ember két szeme 58. kóstolgatni 66. a patkószeg 64. ember lóháton 56.

csak Kiki lõtte meg a magáét. ahol készítették 92. új ekével 85. lánc 83. 80. így éppen hárman voltak 95.77. nem hívják. kerékvágás 82. a tréfát 93. kezében egy disznólábbal.forgácsot 91. Odament a kutya. föld nélkül 86. háromlábú széken ült egy ember. lánc 84. mikor az ablakon kidugja a fejét 94. egy pakli kártya 112 1 113 87. a pap lánya a rektor felesége volt. halál . 96. tolják 81. a mûhely. a fokosnak 79. s elkapta a sonkát. pipa 88. nyereg 89. erre az ember hozzávágta a széket. s a kutya elejtette a sonkát. papíros 90. amikor hegedülnek 78.

rózsa 117. görögdinnye 107. temetõ 98. görögdinnye 108. sehol. lopótök 106. búza. gomba 118. csutkás (száras) 116. dió 101. káposzta 104. stb.97.) 112. kukorica 109. cseresznye 99. mert mindenütt füvet kaszálnak . dió 102. a csalánt 119. mák 11 l. virágja után 114. gabona (árpa. lyukas mogyoró 103. vöröshagyma 105. pipadohány 110. füge 100. búzaszál 113. szélsõ fa nélkül 115.

a másodikba 128. völgybe megy 134. a tréfa 122. mert ugrál 136. amelyiknek farka legközelebb esik a fejéhez 139. mert a hátán hordja a házát. mikor a kutya beleharap 131. békák 140. nyúl 127. káposztáért 129. gyalog 125. mikor vízparton fut. a rák 138. a csiga. 130.120. szúnyog 141. a sündisznó 137. mert azt hiszi. nádszál (belül üres. mert nem kerülhet a végére 132. mert nem hagyja megméretni a lábát 126. mert a part nem fut a nyúlnak 133.farkas 124. csomók vannak a szárán) 121. tréfa 123. a szõrös oldalára 135. egyet se. azért. s elõle a békák vízbe ugrálnak. . hogy félnek tõle.

hó 156. vizesen 151. a hintóban 148. hó és a nap 159. a Tejúton 163. napfény 161. esõ 154. áz esõ 153. hó 158. harmat 150. 365 nap és 3 nagy ünnep . egy font. mert létrán nem jöhet 152. folyóvíz 145. patak 144. azaz négy negyed 162. vizes 114 1 115 146.142. hamu 143. harmat 149. esztendõ: 12 hónap. hagyják esni 155. a nap 160. a harangszó 147. hóesés 157.

mindegyikben (52 is van egyben) 168. árnyékod 175. 777-ben 167. mert fektetni nem szokás 182. 77 166. kályha 181. gyûrû 172. lakat 183. ha a lovon van négy. olló 185. a vasaló . csak egy: amit éppen szegel a kovács. (a többin a ló van) 178. és a pallón 180. 177. a lovas neve Patkó 179. és az õ csizmáján is van kettõ. korsóban 184. az Isten ostora 170. fésû 173. lehet.164. a kulcsnyikorgás 176. annak neve Patkó. magánál nagyobbat 169. s aki rajta ül. az utolsó ítéleten 171. árnyék 174. esztendõ: 12 hónap. a padlón. 365 nap és 3 nagy ünnep 165.

vén ember 204. az orron 195.186. a huszár 202. hallgatni 193. amikor kidugja a fejét az ablakon 190. a dagasztó teknõben 205. gyûszû 116 117 . a szõrös oldalról 201. a szemünk 192. Ákos 197. lovas ember 200. Ernõ 199. a két szem 191. halászháló 207. szita 206. korsó 188. hogy felszelje 196. mert nem volt kése. a bajusz 194. a császár 203. a vasaló (régi) 187. üres helyet az ágyban 189. Teréz 198.

búvár 218. a posztóból 222.tojás 226.208. a hegedûs 216. jól keres 219. akár malmot is hajt 230. amelyik oldalára a farkát teszi . facipõn. csak egyet (a többit már nem éhgyomorra eszi) 225. a víz. a kovács 215. hal 209. háló. vízimolnár.fûrész 210. vászoncipõn 220. ahol van 223. a kalapács 213. a kötelet 211. mert ha bõven van víz. meleget 228. a bogrács 214.tojás 224. az abrosz 227. kaptafát 217. a teli hordóba 229. mind a kettõt felhúzzák 221. a szakáccsal 212.

gereblye. a másik fele 248. a szalmát 247. a tapló 235.széna 246. a padló 233. lánc 251. pulyka-kakas 244. tarkán 240. a faló. eke 252. mert a gazdája fizeti a vámot 232. mert kívülrõl tudja a "szövegét" 242. a vesszõparipának 236. Noé bárkájában 243. ökör 238. a szamárnak 234. a másik lábát a tolla alá húzza 241. amíg az utolsó birka át nem ér 239. favilla . a fegyverkakasnak 245.231. kerékvágás 250. amikor ég 237. a kocsi négy kereke 249. új ekét 253.

mert bundájából gallért készítenek 264. retek 271. öntik 272. midõn rügyeit kihányta 267. mikor nyársra húzzák 261. mák 274. a fának. húsz is van. fokhagyma: egy gerezdet ültetnek. egy sem: a lelõtt leesik. csiga 256. ha négy nyúl felé hajtjuk 262. a róka. egy sem. mikor kettévágták 257. mikor felássák. a szarvas 263. búza 269. madár 265. a kérge 268. a többi elrepül 266. míg a közepére nem ér. onnan már kifelé szalad 259.254. folyondár . rosta 255. tisztításkor pedig százfelé megy 118 / 119 270. mert a hegy nem szaladhat a nyúlnak 260. kukorica 273. szõrére 258.

görögdinnye 283. holta után embereket hord. egy se. rák 294. mert nem tanították meg elõre menni 296. s az almákat megesszük 281. olyan tölgyfa. jég .275. s a halak felett jár 280. mert nincsen lába 284. amibõl csónak készült: éltében disznókat tartott makkjával. mész 286. szilva (a magja kemény) 282. hal 293. hajó 291. ördögszekér 279. a gyermeklánc(fû) 276. egy kõdobásnyi (a beledobott kõ meg sem áll a fenékig) 290. patak 287. a kalap a fejünkön van. káposzta 285. mikor nagy nincsen 292. a veteményes ágyban 277. folyóvíz 288. tövis 278. béka 295. a Hernád 289.

de az bizonyos. a hét 7 napja 310. mikor hegedülnek: a húrok régen juhbélbõl készültek. hat 317. a vonó szõre lószõrbõl 312.februárban 307. a tükör 314. hegedû 311. 300. a hónap 4 hete. Aki nem hiszi. Bárhol. Azt nem tudhatja senki. Észak 301. az esztendõ. furulya 313. mikor éhes az ember 305. a vásárban 308. az "N" . ha megfagyott 298. a napórának 304. falióra 302. óra 303.297. mérje meg. hogy a mával is kevesebb 299. három 316. mind a kettõ találni akar 315. a vásárnak 309. nagypénteken 306. a 12 hónap.

szél 337. hó 339. fehéren . árnyék 336. mikor sötétség nincsen 334. felfelé nem mehet 332. mert közben éjszaka is van 333. a kettõ 325.318. kereszt 322. de a fény az ablakon kimegy az utcára is) 335. többször fordul 326. gödör 331. 120 121 327. a határ 328. a visszhang 338. útmutató az országút mellett 330. mesekönyv 324. lámpafény (két krajcárért vettél petróleumot. a betû 319. 116 évig: 1337-1453. határ 329. rövid-rövidebb 320. írás 323. írótoll 321.

mert a falu nem állhat a templomban 345. a fa elõbb füstöl. a Nap . a Hold 356. füst (az anya a tûz. a fehér a nappal. szél 344. a tizenkét ág a tizenkét hónap. ablak 354. a Nap 358.340. az építõmester: Isten. A nagy fa az év. a küszöbön 349. az ég és a csillagok 355. a harminc ágacska a harminc nap a hónapban. amikor begyújtanak. szikra 342. a Nap 359. 346. magához hasonlót 347. az ajtó 352. a félhold 357. a Nap 360. a fekete cseresznye az éjjel. a templom keresztje 348. levegõ 343. az ajtó 350. mint lángra kap) 341. padló 353. az ajtó 351.

az esztendõ. harmat . a hetek és a vasárnapok 375. minden évszakban három hónap 376. esõ 378. az esztendõ 372.361. mint a Nap a Holdtól 365. a Föld 366. az esztendõ. esõ 377. a Tejút 369. hagyjuk esni 382. az esztendõ és a tizenkét hónap 374. az esztendõ 370. felhõ 381. az esztendõ 371. az esztendõ és a négy évszak 373. esõcsepp 380. napfény 362. vizesen 379. mikor fogyatkozik 363. napfogyatkozáskor 364. ázik 368. négy évszak. kerek 367.

jégcsap 392. napnyugtáig 402. esteledik 404. szél 395. délig. a harmat: hegyet. árnyék 397. völgyet betakar 122 123 385. jégvirág 393. harmat 384'. árnyékom 398. hó 388. hó 386. hópelyhek és a nap 390. árnyék 399. jég 391. utána nõ 403. a nappal . hó 389. sár 394.383. hó 387. árnyék nélkül 401. árnyék 400. a vízcsobogás 396.

a folyó két partja 419. füst 415. a kút vize 424. a tûz a kemencében 414. világosság 406. a Duna 421. csend 407. visszhang 408. levegõ .405. visszhang 410. a homokréteg alatt 426. partja 423. part 422. tûz 413. a füst 417. tûz 412. van. sár 425. mert hancúroznak a halak 418. tûz 411. füst (a láng az apja) 416. a Duna: a Fekete-erdõben ered és a Fekete-tengerbe ömlik 420. levegõ 427. visszhang 409.

négy lába. mikor a kakas rajta ül 436. ha elöl volna. két füle. kakas 443. a tollából mindenkinek jutott. egy se. két füle.februárban 442. hogy belefõzik 432. tyúkot vettem. két szeme. kakastaréj 444. négy lába. fél. a tyúknak: az egész udvarba beletörli a száját 440. a farka 448. disznó: orra. levegõt 429. a koca megfialt a mezõn . csak a tolluk fekete 434. mikor a kakas hágja 437. tojás és csirke 430. bárány 446. csibe 431. a tyúkoké 44l. mert mindennap fel kellene menni a tojásért 445.428. disznó: orra. a húsa nekem maradt 439. nem tudna enni 435. s a farka 124 1 125 447. mikor viszi a héja 433. mikor esik az esõ: sok a giliszta 438.

ökör: feje. orra hegyétõl a farka végéig 469. tehén: szarva. amelyik nem kap 465. mikor a lábadra lép 462. mikor a bika hágja 463. lába. amelyik felére a sörényét fésülik 464. ló és lovas 470. lába. tehén. mint az anyja 454. ökör: szarva. farka 455.449. kisebb. tõgye 456. ló és csikója . farka 458. a tehén (hasában tartja a szénát) 461. mikor egyedül van: két lúd már ludak 453. tehén: szarva. tehén tõgye 460.februárban 467. tehén tõgye 459. a koca szoptatja a malacokat 450. a kecske 451. liba 452. tehén. hasa 457. hasa. két ló és a szekér rúdja 471. farka. amíg bírja 468. amíg felütik: azután a ló áll a patkón 466.

fekete macska 478. cinege 494. bekecs 489. a harkály: a saját ajtaján is kopogtat . szõre 476.472. mert a szamárbõgés csiklandozza a fülét 486. páratlanul 475. páratlanul 474. macska farka 482. mert maga nem tudja 473. hogy meg ne egye a Tejutat 483. szégyelli. a farka felõl 490. a vak ló 477. kupával: kukoricát rázogatnak a kupában 492. macska 481. juh 488. macska 479. mert a kutyát ritkán eresztik be a szobába 484. hogy ne húzza el a Göncölszekeret 487. hogy az anyja olyan nagy disznó 493. mert nincs tarisznyája 485. a külsõ felén 491. juh bõrébõl készült bunda. macska 480.

495. kormosan 496. mert a sajtár nem fér alája 512. tarkán 503. keresztbe 501. egy sem. amíg kiér 516. mert nem viheti magával 506. szuszogás nélkül 515. medve 514. béka 508. a denevér 509. repülve 499. kétlábú 505. a lelõtt meg leesik 504. görény 513. tarkán 502. a bõregérnek (denevér) 126 127 510. mert elrepülnek. oldali bolond: feszt a hegyoldalban matat . a béka: beugrik a legmélyebb vízbe is 507. feketén 498. s be tud mutatkozni 500. egér 511. a kakukk: tudja a nevét. mert a másikat felemelte 497.

bolha 531. vakondtúrás 530. télen-nyáron ruhában van 534. bolha 532. a bolha: télen is csak ingben-gatyában jár 533. az életétõl 538. mert megeszi a Fiastyúkot 519. megbír akár egy mázsát is: ha megcsípi a mázsás embert.517. sündisznó 525. egy sem: mind elszökik 536. méh . még azt is megszökkenti 537. a sündisznó 522. a sündisznó 521. róka 518. sündisznó 524. szarvas 528. sündisznó 523. a bolha mellén a pattanás 535. sündisznó 527. páratlanul 520. sündisznó 526. a szõrös felére 529.

a halat 556. mikor nincs nagy 561. mert sok pénze van 557. a csigaház 553. pók 544. almafa. barack . csiga 552. szú 548. a hal. a pióca 558. csiga 551. méhecske 540. giliszta 554. a szúnyog 549. fejtetûk a hajban 550. a hal 555. pillangó 541. alma 559. piros almák 560.539. pók 545. a tücsök: egész nyáron muzsikál 547. pók 543. prücsök 546. a méhecske 542.

dió 567. gomba 582. disznó 128 I 129 573. a boráért 572. dió 566.562. cseresznye vagy meggy 563. eper 574. fekete szeder 576. gyümölcsfa 568. oltvány 569. szõlõfürt 571. fenyõtoboz 577. eper 575. cseremakk. gomba 578. hecserli (csipkebogyó) . szilva 570. gomba 581. gomba 579. gomba 580. dió 565. gomba 583. cseresznye vagy meggy 564.

csípõspaprika 589. mák 601. paradicsom 605. krumpli 598. krumpli 599. csípõspaprika 588. retek 606. fuszulyka (bab) 590. hecserli (csipkebogyó) 585. málna 586. mák 603. málna 587. mák 602. káposzta 595. fõvõ babszemek 593. káposzta 596. retek . fuszulyka (bab) 591. paradicsom 604. káposzta 594. zöld fuszulyka (zöldbab) 592. káposzta (télen hordóban savanyítják) 597.584. mák 600.

607. uborka 609. gyökér 615. hóvirág 612. dohány 625. a virágos kender . kender 628. a fának 616. dohány 626. ibolya 613. dohány 624. falevél 618. búzakalász 622. a fenyõfa 617. dohány 627. vöröshagyma 610. füvet kaszálnak. létrán nem jöhet 620. a magos kender 629. falevél 619. búzakalász 623. vöröshagyma 61 l. pipacs 614. nem szénát 621. torma 608.

a kukoricának 636. szája 641. haj 650. másikkal szitkozódik az ember) . haja. ahány megmaradt 648. szeme. homloka. homloka. fogai és a nyelve 643. szem. fogai 644.630. az ember orra 649. kettõ: édes és keserû (egyikkel szépen beszél. két kéz. kukorica 632. két fül 642. az ember szája. orra. egy száj. a szájáért 645. az ember feje: haja. szája. az ember szája. kukorica 633. az ember: feje. a kukoricának 635. burján. gyom 639. a virágos kendernek 631. száj. orr. száj nélkül 646. az emberi test: láb. orra. gyomra 640. füle. a kukoricacsõ 634. az ember fogai 647. az ember fején: két orrlik. két szem. napraforgó 130 131 637. has. tök 638. szeme.

szem 655. a szeme világa 663. s nem mond el semmit. öregember haja. fogai 671. mégis mindent kibeszél 132 664. szempilla és szemgolyó 662. fogai . a hajával 666. szempilla 659. a legbecsületesebb a két szem: mindent lát. szeme. a szempilla 661. fejik a tehenet 669. A legpletykább a száj: nem lát semmit. az ölembe 654. a hajától 665.651. a melle köze 667. fél szem 657. öt ujj és a gyümölcs 670. szempilla 660. szem 656. öregember szeme. az ember öle 653. haja. a tehenet fejõ ember két keze és a tehén tõgye 668. az ember lehelete 652. szempilla 658.

meleg levest 684. mikor várandós 687. fejkendõ: férfinek halálakor az állát kötik föl vele 690. holta után . az anyósa 680. elkapatott gyermek 673.672. mikor a võlegény ölében ül 685. menyasszony 676. vaskoporsóban 691. hogy kifelé már asszony lesz 683. felnõttkora. a vénembertõl. hogy hallgasson el 675. ezüstkoporsóban. a rossz anyóst 678. cipõje talpán a szeg 681. azon túl már lefelé hanyatlik 689. hogy szólaljon meg. elkapatott gyermek 674. egy võlegényt 682. egyedül nem tud kimenni 692. a négereknél 677. a gyermektõl. aranykoporsóban. az ember élete: gyermekkora. ötven évig. öregkora 688. a varrónõ 679. mikor õ is megölelt 686.

gyere le! 71 l. a borotválkozást.133 693. egyet. s levetem 703. ámen 701. beszennyezem. az erõs pálinka 704. a halért 699. éjjeliõr 708. egy. a kocsmában . hogy a füle is élvezzen 712. fûrészport 710. mert a többi már nem üres gyomorba kerül 707.februárban 709. jajgat 714. az akasztott ember 694. a másodikat már nem éhomra eszed 706. amíg megáll 702. a deszkába 697. a gondolat 698. az akasztott embernek 695. hogy le ne essen 713. a halevést és a nõsülést 696. ahol semmi sincs 700. bolondulást 705.

715... a küszöb 718. kopácsol 716. mind a kettõt idõben kell kivenni 723." 735. "Az a szép. márványkõbõl van a Tisza . sehogy. mikor feji a tehenet 721. a kar és a test között 720. a tükörképe 732. mikor üvegbõl iszik 722. mikor az ember csípõre teszi a kezét. lélegzik 727. álmot 730. szegénysége 734. bimbóból a rózsa.. alatta 731. lyukat a gabona szárában 719. reménysége 733. "Márványkõbõl... akinek a szeme kék . üresen 728. az a szép. vizes 729. a párna csücske 724. mert pápa mindig csak egy van 725." 736." 737. üres 726. "Lányból lesz az asszony.. koppintás nélkül 717. "Kihajtom az ökörcsordát a rétre.

akkor õt az ágyban megtalálja . s öreg szülei elalszanak. csak a szõlõ terem 743." 738. nyereg. tészta dagasztása 745. tojás 134 135 754. bor 742.. tojás 755. olaj 751.. zabla 739. ahol van 746. tojásban (a héja is "csont") 756. aludttej 741. egyet sem 748. a kés élin 747. ha kialszik a lámpa. egy leány üzente kedvesének. sehol. lovas katona: kengyel.feneke. kenyér 744. mert úgyis fehér 753. hogy este. a szoba sarkában 757. mikor elfogy 750. kolbászon a madzag 749. odaadják a tehénnek 752. három: két rendes vége és egy keserves. aludttej 740.

a gazda mondja a káposztának. anyja és apja. Ádám: a saját oldalbordáját termékenyítette meg 769. zsírja volt a lámpa olaja. Ág király megölte a fiát (ágát). mert õ nem hagyja. csontjából széket csinált. de nagyszüleik sem voltak 766. Ádám 765. az asztalon: kenyér. felette a fán madarak esznek. mikor moslékot kap 764. Ádám: nem volt anyósa 771.758. a másik hajón herélt férfiak háremhölgyeket szállítottak és tököt ettek 761. õ pedig szoptatja a gyerekét 760. hogy ne féljen. ablak 775. ablak 776. a külsõ . alatta a halak esznek. hiányzik egy bordája 768. Éva: neki sem volt anyósa 772. ablak 774. anyósa és apósa. Isten: elaltatta Ádámot. s kivette az oldalbordáját 767. s a király a fia húsát ette 759. hogy a kecske megegye 762. mikor fellépett a szamárra 773. abrosz és bor 763. egy asszony áll a hídon. Éva (Ádám viszont megtehette) 770.

kémény 786. pince 797. kémény 790. ajtó (nem nyitogatják többet). repedés 798. kulcs 791. kémény 788. zár . amiben sült 785. kémény 789. pénzért 795. ágy (nem nyikogatják többet). a szellentés 780. ajtókilincs 784. úgyis mindig egyre megy) 782. pénzért 796. a kulcs hegye 793.777. ajtókilincs 783. ajtó 778. kémény 787. a küszöbön 794. a kemence. óra (neki aztán egyre megy. szem 779. gondolatját 781. kulcs 792.

lámpa 818. étel 806. bölcsõ 808. kürtõcsõ 817. kályha 813. asztal. kályha 814. kályha 811. amennyi belefér 816. asztal 803. kályha 812. fiók 805. kályha. asztal 802. kályha 810.799. kályha 809. agyagtányér. rádió . asztalfiók 804. lámpa 819. ágy 800. ágy 801. kémény 815. bölcsõ 136 137 807. abrosz. asztal. lámpafény 820.

óra 832. telefon 823. mind a kettõt felhúzzák 835. kerítés 842. másodperc 834. tükör 825. óra 833. a kerítés 841. a kútveder 838. villanykörte 828. kutyaól . tükör 827. szék 822. villanyfény 829. gödör 836. falióra 830. óra. óra 831. kerítés 840. tükör 826. kút 839.821. perc. másoknak 843. gémeskút 837. tükör 824.

bundasapka vagy szokmány 852. bundasapka 847. bundasapka és az ember feje 850. csizma. a cipõ 855. papucsnak 862. bundasapka 848. télen. a lábak 865. cipõtalp 858. cipõ 854. a csizmának 861. cipó 856. blúz. a cipõnek 859. pulóver 846. cipõ . a cipõnek 857. hiányzik a párja 864. a cipõnek 860. bundasapka és az ember feje 849. blúz. a csizmának 863. pulóver 845. cipõ 853.844. a cipõnek. láb és csizma 866. bundasapka vagy bekecs formájában 851. csizmának.

867. mikor felhúzzák a gyûrûjüket. gyertya 880. húsdaráló . akinek legnagyobb a feje 872. fedõ 879. gyertya 883. gyertya 881. fakanál 878. láng 887. kalap 138 I 139 871. gyûrû 869. nadrág 875. egy sem 877. a többi elég 885. gyöngysor 868. 870. gyufaszál 888. a végire 884. gyertya 882. kesztyû 873. csak egy. kesztyû 874. öv 876. gyertya. gyertya 886.

abrosz 909. szita 897. lopóták 895. vizes 907. szita 898. vizes néger 908. lopótök 892. lopóták 894. az üres pohár is tele van (levegõvel) 904. tölcsér 905. lábos 891. tarisznya 901. macska 900. lopótök 893. csikóbõrös kulacs 890. vizes 906. szita. szita 899. palack.889. seprû 896. sehogy. kulacs 903. tölcsér 902. tû és cérna . káposzta. párna 911. olló 910.

utána már kifelé megyen 917. kalapács 921. harang 931. cimbalom 929. a közepéig. harapófogó 915. amit a falba vernek 920. gereblye 926. kasza 927. tü és cérna 913. harcsafûrész 916. koporsó 918. cseber és a két füle 923.912. nem hívják. malom 934. bakancsszeg 922. szabócenti 919. a harang nyelve 933. malomgarat . tolják 928. fúró 914. szeg. eke 925. a harang 932. cséphadaró 924. dob 930.

hajó 948. sínpár 953. mert a villamosnak nincs füstje 954. a vasúton 952. szánkó 950. csónak 946. semerre. vízbe 949. villa .140 j 141 935. autó 943. az autó 944. puskagolyót 939. vízimalom kereke 936. sínpár 951. gõzmozdony 947. kanál. a szekeret húzza a ló. egy sem 941. zörgéssel 942. puskagolyó 938. fénykép 956. zakatolással 945. a szekéren ül a gazda 940. puska 937. fényképezõgép 955.

boríték 966. a küküllõ 976. írás: toll. tankönyv 962. mindegyik egy kiló 972. tinta. karika 967. papír 961. (5x20)+(6x10) 979.957. 83 éves és három hónapos 978. labda 968. nyolcan vannak 977. ha csak az egészeket üti . pipa 959. oltatlan mész 970. oltatlan mész 971. ár 963. létrafok 969. szemüveg 960. bélyeg 964. pénztárca 958. völgy 975. 156-ot. országút 973. egyik sem. 160. bélyeg 965. völgy 974.

980. 5+5+5+5. az édesanyjuk 984. két lábfeje 142 I 143 994. m betû 998. é bettí 997. öcsém 985.. hogy a vemhes szamáron ülsz te! 991. Marad a farkas a káposztával. öt: egy feje. á betû 996. egyik visszahozza a csónakot. 5+5+7+3. akkor átmegy az apa. 989. p betû . anyám 982. 3+3+3+11. két kézfeje. é betûvel 995. Elõbb átvisszük a kecskét. a csónakkal az ott maradt fia visszajön a testvéréért 988. 7+3+9+1 981. m betû 999. apám vagy a nagybátyám 983. hogy csak egy tojást teszünk alája 990. úgy. Átvisszük a farkast. Utána átvisszük a káposztát. átmegy a két fiú. négy: mindegyik kutya a saját farkán ül 987. s visszahozzuk a kecskét. a húga vagyok 986. 7+7+5+1. úgy. végül a kecskét. úgy. lehet: csizmája 993. hogy száz liba felé hajtják 992.

1000. v betû 1001. v betû 1002. betû 1003. három 1004. v betû 1005. a bölömbika (nádimadár) 1006. a felhõszakadást 1007. a mágnestõl 1008. a pillangóé 1009. a horoghegy 1010. egy úr várja a halban 101 l. a Göncölszekér 1012. a Göncölszekér 1013. a kárvallástól 1014. a Göncölszekérnek 1015. a jégvirág 1016. a kenyérhajat 1017. az asztalfiók 1018. a levélhordóra 1019. a nyaklevest 1020. a nyakleves 1021. a pókháló 1022. a sündisznót

1023. a szájpadlásra 1024. a szélrózsa 1025. a szélrózsa 1026. a szemmérték 1027. a Tejúton 1028. a tûhegy 1029. a vasmacska 1030. az ebihal (békaporonty) 1031. az égi háborúhoz 1032. nászúton 1033. a fakopács (harkály) 1034. a fülbevaló 1035. a bokorban 1036. a borsó 1037. a bölcsõben 1038. a cukor 1039. a cselló 1040. a daráló 1041. a farkas 1042. a méhkas 1043. a fokos 1044. a hálóval 1045. a hárfa

1046. a holló 1047. a holló 1048. a holló 1049. a hollóra 1050. a jámbort 1051. ajtó 1052. a kagyló 1053. a kofa 1054. a kofa 1055. a kohó 1056. koporsóba 1057. a korom I 145 1058. a kosárba 1059. a kotló 1060. a kotlónak 1061. a kotló 1062. a kötélen 1063. a lekvár 1064. a lépcsõ 1065. a lépcsõ 1066. a padló 1067. a palló

a tanító 1084. a palló 1069. a tanuló vagy László 1085. a szakajtón 1081. a tapló 1090. a tábort 1083. a tanuló 1086. a sarló 1078. a tapló 1089. a rádió 1071. a részeg 1074. a sarló 1079. a roló 1077. a tarló . a repülõ 1073. a robot 1076.1068. a rádióban 1072. a siló 1080. a rabló 1070. a tapló 1088. a szarvas 1082. a részeg alatt 1075. a tapló 1087.

a tetû 1096. az istálló . az istálló 1111. a tiló 1099. a teknõ 1095. a teknõ 1094. a vasaló 1104. a zászló 1107. a vasalónak 1102. a tarlónak 1093.1091. az ajtó 1105. a vasaló 1101. a vasaló 1103. a traktorral 1100. a tetõben 1098. a tet~Z 1097. a tarlón 1092. az istálló 1112. az autóban 1109. az autó 1108. az istállóban 1113. a zászló 1106. az autóval 1110.

kofa 1124. a kandúr 1134. a forgács 1129. kettõ: január. a kandúr 1135.1114. Torontál 1127. kalapot 146 147 1122. február 1121. Ottóban 1125. az olló 1117. az ollóval 1116. a lángész . a hazugság 1132. a fûrész 1130. az ördögre 1118. az olló 1115. a fazék 1128. paróka 1126. a hazugság 1131. a csütörtök 1119. a kandalló 1123. a kalácsot 1133. a csütörtöknek 1120.

a birkának 1 151. a szíjjal . a szalmát 1158. szeptember.1136. a takács és a szakács 1145. a szalma 1157. a prés 1154. a nadrágon 1139. a szamár 1142. a vásárban 1146. december 1148. a pohár 1140. a takács és a szakács 1143. az egér 1147. a szamár 1141. a szegfûszeg 1149. a süveg 1156. a kormot 1152. november. a birka 1150. a présben 1155. a takács 1144. a kútban 1153. a nadrág 1137. a nadrágon 1138.

harminc hétnek tizenöt 1181. másik cserepet 1165. húsz ár 1172. hármat: egy gabonaszemet és a saját két szemét . liba tón átúsz 1175. 11 1180. lécet. tényleg hat van 1174. 77 1178. hét volt: egyik meghalt 1171. a ló zabbal. az ásóval 1160.1159. a gólya békával 1166. a patáját 1164. hat van. nyolc (88-nak 8) 1179. három: egy gyík esett a vízbe 1168. sík úton por is 1176. az okos 1162. a kémény 1167. hat van egy bolhának 1170. 777 1 177. az ember étellel. hat árnak hat hegye 1169. mikor kettévágják 1163. nyolc van 1173. az avas szalonnában 1161.

úgy. csatangol bubuta .bóbita burján . a cipdbe 1188. aki a kenderföldön állt és látta a templomtornyot 148 ' 149 1186. nem igaz 1199. amíg leér 1192. 99. levágjuk a teheneket és elosztjuk öt felé 1190.gyom bürák . minden sora (!) igaz 1197. amelyik nincs megfogva 1185. mindegyikben 1191. egyedül Pici Marci 1196. az abrosz 1195.1182. kettõ: egy pár t 1184. egy sem: a tyúk csak a kakassal alkot párt 1183. a bivaly 1193.(itt) burok . hogy a levetett ruhája zsebébe dugja Tájszójegyzék ángy.férfirokon felesége baksa . igaz 1198.(itt) gömbölyû bólyász . ángyom . mert 100 fillér már egy forint 1189. a golyótól 1194.bolyong. az órát a fejünkre tesszük 1187. nem igaz 1200.

himbál megyen.anyós pendely .kívül. paszuly fültõ . kinn kupac .(itt) darab fuszulyka .ványolt posztóból készült kabát Készült a debreceni Kinizsi Nyomdában Felelõs vezetõ: Bördõs János .após kõjel .folyton fityinkázik .lóg fitty . menyen .lógat.kopasz kürtõ.csipkebogyó ipa.szarvasbogár felazon .bab.cserbika .megy napa. napam . kürtõcsõ .kályhacsõ lõdörget .nõi alsó ing szokmány . ipam .kályha hecserli .felfelé feszt .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful