1200 találós kérdés a magyar folklór világából Ismertetõ a hátoldalról: "Fehér kislány áll a szobában, talpig fehér ruhában

, arany haja lebben-lobban a szélben." Régebben alig volt olyan alkalom, amikor közösségben a fentihez hasonló találós kérdések ne hangzottak volna el. Bizony, ma már kevesen vannak azok akik tudják, hogy a gyertyáról van szó. Pedig a találós kérdések mûfaja szinte egyidõs az emberiséggel. Már az ókorból számos forrás maradt ránk amelyek említik, de ez a nép ajkán terjedõ mûfaj ma is él, s szüntelenül változik, alakul. Bõséges csokorral kínálunk most a fõként erdélybõl gyûjtött népi találós kérdésekbõl azoknak, akik már ismerik, és azoknak, akik még nem ismerik ezt a szórakoztató, de tanulságos mûfajt. ISSN 1585-4841 HORIZONT 789638 606624 1200 találós kérdés a magyar folklór világából HORIZONT KIADÓ Szerkesztette: Mózes István Miklós Megjelenik a Horizont kiadó gondozásában Felelõs kiadó: Baki József Horizont könyvek ISSN 1585-4841 ISBN 963 86066-2-2 Alapító: Horizont Press Kft. 1085 Bp. József krt. 36. Tel. 210-0997 A sorozat terjesztõi: Hírker Rt, Nemzeti Hírlapkereskedelmi Rt Terjesztés gondozása: Zsíros Zoltán Tel/fax: 266-0384 Szkennelte, és javította: Pestalits Péter alias Talitska Bevezetõ A találós kérdés, mint népi mûfaj, szerves részét képezi minden nép kultúrájának. Már az ókori írásos emlékek között

is szép számmal találunk róluk utalásokat. Antiphanész ókori görög komédiaíró a Találós kérdés címû darabjában azért marasztalja el az asszonyi társadalmat, mert ilyen mondásokkal töltik az idõt. Szophoklész egyik mûvében szerepel, hogy Kadmosz városát csak az mentheti meg a Szfinx pusztításától, aki találós kérdését megfejti. A római korból fennmaradt Celius Firmianus Symposion címû mûve, amely hatszáz, hexameterben írt latin nyelvû rejtvényt tartalmaz. A késõbbi korokban is jelentõs szerepe volt a szájhagyományozó népköltészetben e mûfajnak. Hogy mi is tulajdonképpen a találós kérdés, azt talán az alábbi, a szakirodalomban általánosan elfogadott meghatározással jellemezhetjük: "Rövid, epikus nûfaj, célja a mulattatás. A találós kérdésben egy tárgy, jelenség vagy fogalom körülírása kérdés formájában hangzik el." (Szemerkényi, 1982. 162). A találós kérdések a népi közösségek életében fontos szerepet töltöttek be: mondták õket lakodalomban, mulatságban, baráti, rokoni összejöveteleken, de a közös munkák idején is; házépítéskor, aratáskor, kaszáláskor, kukoricafosztáskor, a fonóban stb. Nagy tisztességnek örvendtek azok a (többnyire idõsebb) személyek, akik a legtöbb ilyen kérdést tudták. Mulatságokban gyakori volt, hogy az ilyen személyeket pálinkáért, borért beszéltették, s a talányok megfejtõit is hasonló javakkal jutalmazták. Kiadónk jelen kötetével igyekszik hozzájárulni a hagyományok megõrzéséhez, amikor közlésre bocsátja a magyar folklór legszebb, legérdekesebb találós kérdéseinek gyûjteményét. Ez a gyûjtemény még korántsem teljes (egyetlen gyûjtemény sem lehet az), s elsõsorban erdélyi anyagokból válogattunk. Hogy a mûfaj nem halt meg hanem ma is élõ, szüntelenül változó, az abból is érzékelhetõ, hogy olyan tárgyak is szerepelnek a kérdésekben, mint pl. a fényképezõgép, a telefon, az autó, a villamos stb. (igaz, ezek már százéves múlttal rendelkeznek). Kötetünkben az egyszerûség kedvéért nem csoportosítottuk tárgykörök szerint külön-külön a kérdéseket, hanem azokat mintegy listaszerûen soroljuk fel. Ez alkalmasint még izgalmasabbá is teheti a kérdések megválaszolását, de a figyelmes olvasó nyilván észre fogja venni, hogy azért vannak némi összefüggések az egymás után következõ kérdések között. Gyakori, hogy a találós kérdések szójátékon alapulnak. Szóbeli mûfajról lévén szó, ezt írásos formában nehéz visszaadni: pl. "Mi a libatonátusz?". E megtévesztõen latinos hangzású szó megfejtése: liba tón átúsz. Sok találós kérdés rigmusos formában rögzült, ilyenkor

ragaszkodtunk a versszerû tördeléshez. A találós kérdések minden esetben kérdéssel zárulnak, mi azonban feleslegesnek tartottuk a rengeteg, egymást ismétlõ Mi az?; Mi ez?; Ki az? kérdést kiírni, s csak a törzsszöveg, a leírás ismertetésére szorítkoztunk. A válaszokat a könyv végén közöljük. Jó szórakozást kíván: a terjesztõ. 1. Véren megyen, vért viszen, benne meg egy csepp sincsen. 2. Vízen megyen, vért viszen, benne meg egy csepp sincsen. 3. Se ajtaja, se ablaka, mégis négyen laknak benne. 4. Miért néz hátra a kutya, amikor kergetik? 5. Melyik ló repül? 6. Ha lefelé megy, fölfelé áll, ha felfelé megy, lefelé áll, ha befelé megy, kifelé áll, ha kifelé megy, befelé áll. 7. Miért kacag a patak? 8. Miért bõg a tehén? [9. Mi az abszolút lehetetlen? 10. Milyen kõ van legtöbb a folyóban? 11. Milyen fa van legtöbb az erdõben? 12. Melyik a legújabb favicc? 13. Egyszerre indulnak, egy sebességgel haladnak, mégsem éri utol egyik a másikat. 14. Földobják, fehér, leesik, sárga. 15. Miért varrják föl a gombot a kabátra?

teste szúrós. 17. február. 26. 21. s verselnek. 20. Võlegénynek nincsen. a majomnak kétfeléál. a macskának csak elöl. és olyan ár is. Hegy tetején születtem. mint a kis szegek. mégsem megy dolgozni. mellre fekszik. tûzpiros a lefekvése. elviszi azt nyílsebesen. vízár. menyasszonynak igen. este lefekszik. január. Gonosz madár biz õkelme. 24. szép piros az ajakuk. kötözgetni nem szeretik. Melyik ácsnak van vasfeje. szúrnak. amelyikben jó vagy rossz bor áll. Van varróár. nincs teste. 23. Két élõ közt élettelen nála nélkül kényelmetlen. 22. leveleim hegyesek. napsütésben fekete. 27.16. Veled megyen. . a szabónál igen kapós. Feje gömbös. 25. nagyon kemény a kis csõre. Reggel fölkel. többen járnak. ha csirkét lát a kertekben. 19. Nyakra teszik. és jó száraz fakeze? 18. fagyos szél sem bír velem. Fehér ingben kis fiúk. Vérvörös a felkelése. szent örömet hirdetnek.

35. Ha kinn van. amelyikkel jót pihenhetsz. folyó vizében találod. 32. ha benn van. három király is. Szép a virága. 29. 30. földön él. a juhásznak igen kedves. a házikót leteszik. Van közöttük angyal is. sírsz. Heten vannak. 31. Nagy meleg után érkezik. fölszáll. . tenger. karácsonykor ragyogok. kimegy. bemegy. kettõ. 34. nevüket is jól ismered. széllel keveredik. ha meleg éri. nyáron hideg. mint egy színes tojás ha lehull a levele. de büszke biz nem vagyok. csak azt. ismered is nagyon õket. Télen meleg. 38. ha szemedbe száll. benne lakik a kis állat. s mind testvérek. vízzel. 33. Állandóan szép vagyok. 36. pusztítja az életet. leszáll. számuk két tucatnak fele. rám Jézuska mosolyog. s ahová csak elmehet. kis Jézuskát dicsérik.28. Ismerek egy szép kis házat. elalél. Hosszú száron ül egy virág olyan. négy idõjós is van benne. zörögni kezd termése. 37. Hosszú idõ szülte õket. de nagyon szúr. Felhõben születik. de nem szereted mind õket.

a réten nincs nála nagyobb úr. ha állat. se csõre. 45. hol lakhat. fáról-fára jár. gallyakból rakja nagy fészkét. mondják. 41. 42. kár. Erõs vagyok. Ritka vendég a föld felett. kár. pedig életemet eloltja a szellõ. Hosszú száron zöld baba. korán nõ a bajusza. megöl engem. nem árt neki semmi. mint a madár. még a kis szúnyog is fordít nekem hátat. csillagnál is talán. ahol megjelenek. ha feltûnik az égbolton. se feje. tudjátok is. 43. de egy állat bizony szereti. jöttét lesik az emberek. ha ember. olyan félénk. kikerget mindenki. Tavasszal. 39. sokan sírva szidnak. se húsa. Kerül engem minden. hogy elmúlt a meleg nyár. mindenki nézi boldogan. se lába. Ragyogó szépség volt az én édesanyám aranynál is szebb volt. Aki nevemet kimondja. csak négy ujja meg a hüvelykujja. szinte repül. pedig nincsen szárnya. gyakran mondja kár. Ismerek egy madarat. és a babát kiveszik. 40. Se csontja. Erdõben él. felismeri helyét. Miért vesz az ember új kalapot? . Rajtam nincs ragyogás. 47. 46. és semmirekellõ. nem is szeret senki: ha a szobában vagyok. 44. ha megjõ. egyszer aztán szétfeslik. S noha semmi rosszat rám nem bizonyítanak. mint az õzike. egyedül áll.

Miért viselnek a molnárok szürke kalapot? 51. Éjjel tele van. Milyen fa van legtöbb a piacon? 62. Úton megy. éjjel meg üres. mégsem alszik. Két keze. Ki az. Melyik étek az.48. Meddig van a patkó a ló lábán? 65. Mi hasonlít legjobban az ülõ macskához? 55. Ki látja a saját szemét? 60. Mit nem szabad a patikában? 66. 54. Mi van a legtöbb a földön? 59. négy szeme. Nappal tele van. minden reggel kinyitják. 52. aki háttal ül a királynak. hol lassan megy. 58. szeme négy. körme meg huszonnégy. Kicsi házikónak két világos ablakát minden este bezárják. Melyik királynak legnagyobb a koronája? 49. Éjjel-nappal ágyban van. hol meg szalad. s mégis csak négyen jár. hat lába. Mi megy a feje tetején? 64. 57. úton halad. amit nem esznek. nappal meg üres. és még a kalapját sem veszi le? 50. 56. Füle négy. 53. hanem elkövetnek? 63. Mit nem szabad a kovácsmûhelyben? . két feje. Mit vesznek legtöbben a vásárban? 61.

Tizenkét vadász elment vadászni. 84. Minek esszük meg a haját? 74. csörög. 83. Kiki a magáét meglõtte. Ha fölveszed. ha leesik. ha leesik sárga. 82. Melyik kosnak van falába? 79. Meg is sütik. Mikor zenél a ló farka? 78. Hogyha éhes vagyok. Ha feldobják. Milyen ekével szántanak elõször? 85. Melyik várban nincs katona? 75. mégis tizenegy ruca elröpült. Hol van az ökörnek legtöbb húsa? 77. Sok szeme van. Ha feldobom: egy. Hogy hívják magyarul a macskát? 76. Hogy hívják a románok a talicskát? 81. harminckettõ. Hogyan lehetett ez? 80. 70. mégsem lát. meg is fõzik. fehér. Télen-nyáron fût. 87. Mi hiányzik egy jól elkészített csizmához? 68. mégsem melegszünk . késsel megyek neki. 72. csörög.67. mégsem eszik meg. 69. Egész határt átéri. ha leteszed. Milyen sóba temetnek? 71. Mi nélkül nem lehet felszántani? 86. mégis egy tyúk átlépi. Minek esszük meg a belét? 73.

hogy az rögtön eleresztette az egy lábat. Kapuján. Olyan. Kisebb az Istennél. piroslik a lombos ágon. 97. úri méltóságban ablak nélkül csinálatlan házban. Kiment a pap lányostul. Mikor van a molnár fejetlen a malomban? 94. Ember hajtja. ha bevisznek. Mi lenne nagyobb egy akkora sarkantyúnál. s úgy megdobta vele négylábat. mégsem körte. s mindegyiknek egy-egy jutott. nagyobb a királynál. 96. . Mit csinál az ács. 98. mint a körte. édes.meg mellette. a rektor feleségestül. finom. 101. s kétlábtól elvette az egy lábat. 89. azon volt egy kétláb. jaj de jó: kis gyermekeknek is való. de édes. ki nem jössz onnan. 88. Erre kétláb felkapta a háromlábat. Két lelkes közt lelketlen. Melyik fát nem rakják a tûzre? 93. 100. 90. Hogy lehet az? 95. magos palotában négyfelé szobája. Jaj. lúd tolla szántja. Találtak három almát. Király ül a házban. mikor fát farag? 91. kétlábnak volt egy egyláb: odajött négyláb. Kicsi golyó vékony száron. mint a világ? 92. 99. Volt egyszer egy háromláb. Négyen laknak egy házban.

jól ismerem. mindig fut. ezren ülnek alatta. piros. szúrós tövis között terem. Zöld istállóban fekete tehenek piros szénát legelnek. de nem alszik. de nem lát. Mikor egészen elkészül. kisebb része földön marad. Folt hátán folt. kóstoltam: nem édes. szálkája van. mondd meg hát. ha látom. de nem béles. Ha nem látom. hogy mi a neve? 117. 110. Szeme van. Van egy virág. 108. de kopoltyúja nincs. 111. Mi nem terem haj nélkül? 109. lefekszik. 105. fel nem veszem. Hajnalpiros a levele. 104. 103. Rétes. Mi terem mag nélkül? . holta után mindig lop. Milyen fa nélkül nem lehet el az erdõ? 115.102. mint a labda. Milyen levél van legtöbb az erdõn? 116. tõled várom boldogságom. 107. Karcsú termetû virágom. ha leesik. Boton van a kalapja. Kerek. s a sírba mégis beteszik. Míg él. egy kis házikóba beleül. piros. Nagyobb része mennybe szalad. 106. 112. 113. felveszem. Mi után érik a búza? 114. mint az alma. tû benne sosem volt. Ha földobják zöld.

tûzre se rakhatod. Mikor örvend a nyúl? 130. csomó. Lyuk. bõrnadrág. Miért nincsen csizmája a rókának? 126. Hányat lép egy veréb esztendõn át? 136. végestelen-végig csomó. Hol kaszálják a szénát? 120. Hegyen megyen. 123. Kerti kukucsi. csomó. Melyik oldalára esik a nyúl. mikor a hegy tetejére ér? 134. völgybe vág. Melyik disznó nem volt soha malac? 137. maga a mészáros. 127. Mit csinál a nyúl. 124. kanál füle. Kézbe se foghatod. 121. Miért nyúl a nyúl? 129. ha meglövik? 135. vízi bubucsi. Mikor van a nyúlnak fogfájása? 131. mezei tacska. Hogyan jár a farkas legtöbbet? 125. lyuk. édes a gyümölcse. pedig fa a neve. Mi pirul holta után? . Melyik fa nem ég meg a tûzön? 122. Miért szalad a nyúl az úton keresztül? 132. Melyik füvet ismeri a vak is? 119.118. Esztendõs nyúl mibe megy? 128. végestelen-végig lyuk. Miért fut a nyúl a partnak? 133.

gyepen jöttem. Miért esik az esõ? 152. arany gyûrûm elvesztettem. Nemes állatoknak orcájára szállok s nagy. 141. takarom. Én a vitézeknek mind elõttük járok: nagyobbakat magamnál meghánykolódtatok. Melyik tóban nincsen víz? 148. Úton-útfélen úrfiak ugrálnak. ha vízbe esik is? 153. 144. 154. mégsem virágzik. Toronynál magasabb. reggel nézem: bársony.138. Mi az. Mi megy át a vízen árnyék nélkül? 147. nádnál vékonyabb. 150. nap felvette. Ágazik. Milyen kõ van legtöbb a vízben? 146. Melyik a legkisebb hal? 139. Mi nem lesz vizesebb. Este tûröm. nap felkapja. Hogyan esik az esõ? 151. Melyik a legerõsebb állat? 142. Gyepen mentem. 143. ami az ágyában soha meg nem nyugszik? 145. amikor esik az esõ? . 149. hegyes tõrömmel mindenkit megszúrok. Hold elejti. bogazik. hold meglátta. 140. Mit csinálnak a városiak.

hány hét? 166. a fára ül lába nélkül. s mégis legjobban fáj a helye? . egy pint bor az ára! 165. Mikor volt egy esztendõ három hét? 167. 161. 164. Kerek istenfája. Aki kitalálja. Van a világon egy körtefa. Jön a király napkeletrõl. 156. szép tizenkét ága. fényes születésem. Melyik úton nem járt ember még soha? 163. Melyik esztendõben volt három hét? 168. licskes-lucskos temetésem.155. Két hét. Száll a madár szárnya nélkül. jön valaki láb nélkül. 365 levél és 3 nagy körte. mind megeszi száj nélkül. mind elázik. Melyik ostor nem szól. 157. van rajta 12 ág. Vízen megy: nem habzik. Mit nem teremtett Isten? 169. Jönnek madarak szárny nélkül. 158. A nagy méhkas sûrûn rajzik ha nap süti. Úton megy: nem porzik. Ötvenkét virágán három arany alma. mind megeszi szája nélkül. Tiszta. Hány font a holdvilág? 162. 159. Szép tizenkét ágán ötvenkét virága. Ki tud mindennap láb nélkül felkelni? 160.

Hol nem volt még az Isten sem? 171. Nekem is van. oda rúgtat pej paripán Patkó. két oldalán ajtó. most láthat: Négyet visel ez a nemes állat. Egy kis vas a házat õrzi. Nyáron hideg. nemde? 179. télen meleg. Miért állítják a kályhát a szobába? 182. Melyik lón járunk? 180. Lehet-e egy lovon hét patkó? 177. Foga van. Melyik ló vág? 185. 183. Úgy öleli. Melyik ló eszik parazsat? . Rendesen hány patkó van a lovon? 178. ha be van zárva? 176. életem delén kisebb vagyok nálad életem utolján nagyobb vagyok nálad. 175. Melyik a legtüzesebb ló? 186. Rongyos csárda. 174. Csaplárnénak így adja fel a szót: Látott-e már egy lovon hét patkót? Ha nem látott. Mi megy be elsõnek a templomba. mégsem eszik vele. 173. neked is van. 181. másik kettõ csizmámra van verve a hetedik magam vagyok.170. Életem elején nagyobb vagyok nálad. 172. kertben a karónak is van. el sem tudja ereszteni. jöjjön ki. Melyik sóban tartanak vizet? 184.

a hó sem. 204. Mit tud legjobban a néma? 193. mindennap már lefelé.187. Melyik réz nem ásvány? 198. 188. Melyik nõben kel kenyér? . Két szomszéd sosem látja egymást. 191. Miért harapott Ádám az almába? 196. Melyik nõ férfi? 199. Melyik ár szúrja sarkantyúval oldalba a lovat? 202. Mi megy keresztben a templomba? 194. Milyen kos jár két lábon? 197. malmában egy kõ se jó. Hegyén hó. Kettõ a feje. mint elé. Hol virágzik a bor? 195. kettõ a nyaka feneke is kettõ van alatta. Mikor van élõ ember fej nélkül a szobában? 190. Fülén fogva emelgetik. 200. Melyik ár a legnagyobb úr? 203. mikor felkel? 189. Az esõ nem esik bele. mégis mindig nedves. A huszár melyik oldalról ugrik a lóra? 201. körme pedig huszonnégy. Szeme négy. völgyében hó. füle négy. Többet hátra. 192. Mit csinál az ember legelõször reggel.

Ha simogatom. Melyik tóból csinálnak ruhát? 222. és mégis idõben elkészül vele? 216. Ki húzza. Hol szegik meg a kenyeret? 223. Melyik áccsal fõzetik meg az ebédet? 212. bort iszik. Melyik ács fõz? 214. kiveszed. Ha vize van. 209. Sok szemem van. vonja a munkáját. ha vize nincs. megsütöd és megeszed. Miben hasonlít a cipõ az órára? 221. Telerakják. Kívül ripacsos. megrágjátok. 207. ha szorongatom. fehér. mégsem látok. szeme közül kiesik a kicsinye. 206. *224. Milyen cipõn nincsen bõr? 220. Mi szemembe ment. sárga. 219. Éles foga fát eszik. hús a dugója. megpofozzák.205. 208. vizet iszik. Milyen vár van a víz alatt? 218. Hány tojást ehet meg a nagyevá éhgyomorra? . belül sima. 210. Melyik ács dolgozik vassal? 215. Melyik ács van vasból? 213. Milyen fát használ a cipész? 217. amit fogok. Melyik telet csomózzák meg? 211.

amikor egy lábon áll? 241. Milyen ételt fõz az új feleség legelõször? 228. Amott megyen mórika. Mit csinál a kakas. Melyik hordóba nem lehet bort tölteni? 229. Melyik oldalán van legtöbb szõre a lónak? 231. magát mórikálja . Melyik ló ég? 235. kanál. Melyik a legerõsebb ital? 230. villa. A tarka lótól miért nem szednek vámot? 232. amikor kukorékol? 242.225. hogy egyszerre csak egy birka mehet át. ahol olyan kis híd van. míg átmegy a hídon a nyáj? 239. Mikor kukorékolt a kakas akkorát. Milyen kör lát? 238. Melyik paripának nem kell eledel? 236. Melyik árnak van nagy füle? 234. Hogyan repül a tarka tyúk a fára? 240. amikor eszik. Egy terített asztalon van kés. 226. Melyik ló a legtüzesebb? 237. Miért hunyja be a szemét a kakas. Egy juhász a nyájával egy patakhoz ér. Akármilyen sós vízben fázik. Melyik a leghosszabb? 227. Melyik ló van a szobában? 233. hogy minden állat meghallotta? 243. Meddig tart. mégis sózni kell.

Ha betoldják. Ha felveszik. Milyen ekét használt az elsõ földmûves? 253. Sokszor száz a szeme. Hogy lehet egy nyulat négyfelé hajtani? . Akár elölrõl. Mire esik a nyúl. mégis egy tyúk átlépi. 254. mit sem ér. 256. örökösen kergetik egymást. 250. Miért szalad a nyúl a hegynek? 260. 255. Meddig szalad a nyúl az erdõbe? 259. Vadonatúj. hetven a kapcája. akár hátulról olvasom: ugyanaz. 249. de sohase lát vele. ha meglövik? 258. Mi hasonlít legjobban egy fél szalmaszálhoz? 248. ha leteszik. Hogy írják a száraz füvet öt betûvel? 246. mégis lyukas. Mikor fél a nyúl? 257. sír. Mikor megy a hegy a nyúlnak? 261. Melyik kakasnak nincsen taréja? 245. 244. A földmûvesnek nagy szüksége van rá. mezõn hízik. Melyik almát nem esszük meg? 247. Erdõn vágják. 252. de sohasem érik utol. Van négy testvér. Az egész világot átéri. Mindig utazik. 251. hallgat. de soha sem mozdul ki a házából.fekete bársony a szakálla.

Milyen ár repül? 265. de nem alma. jaj. Fehér. Melyik lánc virágzik? 276. farka van. 271. holtam után a templomba jártam. . ez sem volt elég: porrá morzsolnak. Erdõben-berdõben fekete picike. Mindenütt gorombán bánnak velem. Melyik vas fut? 263. 269. s magát mégsem látja? 267. Nekem olyan kisleányom van. lába. Elõször eldobnak. Egyet lelõnek. Nincs keze. féltem. Míg éltem. Azután kést tesznek a torkomra. leszednek a lábamról. de nem egér. jaj. húszat költ. Mi illik legjobban a görbe fához? 268. 275. ezután lapátra tesznek.262. Majd jól meggyomroznak. Melyik ágyban nincs párna? 277. Majd agyba-fõbe vernek. 274. Egy kalap alatt ezren is vannak. hány marad ott? 266. Kinek van sok szeme. Ilyen gorombaságok mellett mégis én vagyok a leghasznosabb. százat repít. végre sötét üregbe jutok. mégis kúszik. 273. Hány szem borsó megy egy zsákba? 272. mikor már nagy vagyok. Egyet tojik. 264. tûzbe dobnak. Négy galamb van a háztetõn. ahol péppé gyúrnak. 270. hogy a szemén nõtt a haja.

jaj! 278. ami tûz nélkül forr? 286. élõket hordozok. Mindig fut. Melyik nád folyó? 289. belül piros. Mikor legjobb apró halat enni? 292. Kívül zöld. Kívül kék. s élõk felett járok. 291. meg sem áll. 280. 283. és ha vízre kerül. se nem veszek. Zöld a lába. holta után szaladgál. furkó a feje. úszik. Hány lencse megy egy literbe? 284. bogazik s mégsem leveledzik. hogy meghaltam. mindig áll. 285. belül sárga és kemény 282. mégsem fárad el. falun vágják. 293. élõket tartottam. és fekete emberek lakják. hanyatt fekszik. és vörösen jön ki. Se nem adok. ágazik. Milyen mély a tenger? 290. . meg sem gazdagodom. Míg él. Pénzem van. nem tudom. fel sem áll. 279. Feketén megy be a konyhába. zöld a nadrágja. 287. Míg éltem. Fut. megyen. Erdõben terme. hogy nem emeljük fel a kalapot? 281. 298. Hogyan lehet két almát egy kalap alá tenni úgy. Mi az.

ennek van 12 ága. Miért megy a rák hátrafelé? 296. egye meg a fél lábát. 302.294. Melyik órának nincs rugója? 304. Mi a hasonlatosság a vadász és a . Jár és nincsen lába. 295. Vízbõl lett és vízzé lesz. Jobbra-balra mutat és nincsen keze. Melyik hónapban eszik az ember legkevesebbet? 307. Hol van a világ közepe? 300. Van egy fa. Ki a legjobb festõ? 314. Rí a ruca. Mikor múlik leglassabban az idõ? 305. Mikor lehet a vizet szitában hordani? 298. vályújában víz nincs. mért rí. Melyik árban sok az ember? 308. minden ágon van 4 fészek. Mikor beszél a juh a lóval? 313. rí. de nem tudja. üt és nincsen keze. 303. Aki kitalálja. minden fészekben 7 fiók. Mikor van Nagyszombaton nagypéntek? 306. 311. Melyik szak világtáj? 301. Hány nap a világ? 299. 297. Úton-útfélen úrfiak ugrálnak. 310. rí. derekában vér nincs. Milyen sárnak örül a gyermek? 309.

Hány betû van a bibliában? 317. ha fürdik. Hány betû van az ABC-ben? 316. 330. 324. nagyobb lesz. ember hajtja. 321. Melyik szó lesz rövidebb. fehér. Melyik az a szám.kincskeresõ között? 315. ha elvesznek belõle. ugyanaz az eredmény? 325. 323. A karját örökösen kinyújtva tartja. Miért esik az esõ lefelé? 332. templom tornyán is láthatod. Lúd szántja. Nem fa és mégis sok a levele: szép mesével és verssel van tele. de csak egy szekere. amelyet ha kétszer veszünk. 22. Meddig tartott a száz éves háború? 327. Két vonallal csinálhatod. kisebb lesz. Melyik tû nem szúr? 319. Ha nem fürdik. ha három betût hozzáteszünk? 320. Mi nagy van Napóleonban? 318. Ha tesznek hozzá. Melyik ár nagyobb. mégsem fárad el. fekete. mint öt? 329. gonddal vetik be. 331. vagy magamagával megszorozzuk. Miért nem eshet az esõ három nap . Egy falusi embernek van száz zsák búzája. Milyen ár nem káros? 328. Hogyan szállítja a búzát a malomba? 326.

343. minden ágnak volt harminc ágacskája és minden ágacskán volt egy fekete meg egy fehér cseresznye. dörömbölök: ajtón.? 344. mégsem fér a házba. mindjárt megmar. Mihelyt meglesz. körülötted és benned: azonban még nem láttad. nem zuhog. Hogyan esik a hó? 340. 337.. nem fázik. Mindörökké barangolok. pedig nincsen szája. vigy szobádba meghalok. ki is szeretné a. a fia már a háztetõn nyargalászik. 339. az épített egy nagy palotát. mihelyt megmar. Két krajcár az ára. Ahol járok. Az anya még meg sem született. Mikor van világosság? 334.. 341. 335. Volt egyszer egy építõmester. Melletted. Fúj és fütyül. Ki tud minden nyelven beszélni? 338.egymás után? 333. fagy éri. nem ázik. 336. S ezért senki nem is szeret. s ablakon. sáson megy. 342. hol lakom. esõ veri. Vízen megy. nem suhog. Annak a fának volt tizenkét ága. azt sem tudom. Miért áll a templom a faluban? 345. mindjárt meghal. Szegény parasztember mindennap lát . 346. Nagy hidegben soká élek. A palotában volt egy nagy fa.

347. mégse melegít. királyok. 356. nem lesz vizes. 355. Nagyapámnak nagy inge. Melyik tó van fából? 352. sem kint nem vagyok? 349. se fönt. Isten sose lát olyat. Milyen távolságra van a Hold a Naptól? 365. belül is van. Mikor bámulják feszt az emberek a napot? 364. nem lesz sáros. ha sárban jár. ha sem bent. 362. Körbe forog. ami nincs se kint. Mi van legmagasabban a faluban? 348.olyat. 357. Kívül is van. 360. se lent? 354. milliónyi folt rajta. Kifli. Hol vagyok. mégsem eszik tésztát. körbe jár. Mindig süt. 358. Mikor nézik az emberek legtöbbet a napot? *363. de nem ehetõ. 361. mégse szédül el . se bent. Mindig szépen világít. 359. mégis jó helyen van. Láb nélkül kel minden reggel. Szegényt és gazdagot egyformán melegít. Aranyalma fenn az égen. 351. Miféle ló van a szobában? 353. Melyik tó van a házban? 350. császárok ritkán látnak olyat. Ha vízbe ér. Mi az.

Se oldala. felhõbõl jön. földet ér. mikor esik az esõ? 382. a másik gyümölcsöt terem. Eleje is tél. Két vége hideg. Van egy fa. 369. Mi az. 370. Van egy fa. együtt sose járnak. mikor a vízbe hull? 380. Hideggel jõ. hátulja is tél. annak van négy ága. 366. a negyedik szárazon áll. mégsem folyik el. 376. *378. 381. Négy ága van egy fának. 375. Hogy esik az esõ? 379. nap felkapja. mikor esik az esõ? 368. Hold elejti.sose. 372. ami nem lesz vizesebb. alul csobog. Felül kopog. a közepe meleg. onnan hamar visszatér. 374. mégis megáll a víz benne. Milyen a Föld. Mit csinál a föld. Tizenkét gyermeke van egy anyának. mikor esõ esik? 367. egymást kergetik. Fekete kancsóból kiömlött a tej. Mit csinálunk. hideggel megy. 371. a harmadik hervadozik. . minden ágán három fióka. folyva folydogál. az egyik kizöldül. a fának ötvenkét ága. 373. se feneke. 377. ötvenkét ágán ötvenkét virága.

nem itt szövik. Gyökere felfelé. se lába. mind megeszi szájatlan. de éjjel nem látom magamat. Melyik víz a legnagyobb a világon? 385. 388. 390. hegye lefelé. 399. Mikor állok. 395. 392. 391.383. 386. mikor járok. Árnyékban hiába keresel. õ is áll. 397. Hideg pillangó. . 393. Se keze. 384. Éjjel-nappal járok. 40 387. õ is áll. Hideg napon virágzik. Ezer kis lepke szárnyatlan. 41 . 389. Fehér szõnyeg egész földön. az égbõl jön. Mikor a nap megy. csak nappal. de meg nem szólít. Mi marad a hó után? 394. Vízbõl lett és vízzé válik. Mellém szegõdik. Fehér asztalterítõ ellepi a földet. temetése locsogó. o megy. meleg napon elázik. mikor a nap jön. Tavasszal a patakban mi szólal meg legelõször? 396. jön valaki lábatlan. 398. vetésnek takaró. õ jön. Születése csillogó. mégis fütyül a világra.

400. teste nincs. de nem macska. Meddig rövidül a fa árnyéka? 403. Mi megy át úgy a szalmán. Aki a nevem kimondja. Nagyot kiáltok. Meddig nyúlik a fa árnyéka? 402. Két testvér epekedik egymásért. Künn is van. 40'7. megfelel. mégis felmegy a padlásra. Ha hallgatok. õ is hallgat. 405. de soha . 410. Mi nélkül nem lehet menni se erre. 406. benn is van. Neve van. 408. Egy nyelven sem tud. 416. ha kérdezed. hátul sötétedik. Ha vizet iszik. mégsem lehet megí ogni. Fekete bika vörös nyelvét nyújtogatja. mégis minden nyelven beszél. Dorombol. Alig van meg az apja. 415. se arra? 401. Miért csobog a patak? 418. 412. hátán van már a fia. hogy egy férfinek nõ az árnyéka? 404. Elöl világosodik. se lába. 414. Se keze. 411. hogy nem zörög? 417. 413. Folyton eszik. mégis éhen hal. Hogy lehet. azonnal megsemmisít engem. meghal. visszakiált. 409.

419. Feketébõl indul. Miért bújik ki a csibe a tojásból? 432. Elpattan a házikó. nyáron hidegebb. Mi van a tó körül? 422. kerék talpa gyúrta. 431. 421. Hány fekete tyúk van a faluban? 434. Télen melegebb. Ló lába fúrta. Mit szívunk legtöbbet a pipán? 429. van két lába. 420. sárga. feketébe végzõdik. 42 43 425. 430. Mikor legnehezebb a tyúk? 436. Mi van az üres pohárban? 427. Feketébe kezdõdik. 424. disznó orra fúrta. 423. Mikor van a tyúkon a legtöbb toll? . Kicsi fehér házikó. Kicsi.nem találkoznak. Van-e száraz kõ a tenger fenekén? 426. tónak csak egy van. Minden üres fazék teli van vele. 428. Folyónak. feketébe ér. mégis kéknek mondjuk. Mikor csipog a csibe a levegõben? 433. benne van a kiscsikó. pataknak kettõ. kimászik a kiscsikó. Miért van a tyúknak hátul a farka? 435.

437. Mikor van a tyúkoknak ünnepe? 438. Elmentem a vásárba, vettem olyan valamit, hogy az egész vásári népnek jutott belõle, mégis a javát én ettem meg. 439. Kinek van a legnagyobb zsebkendõje? 440. Kiknek a kakasa szólal meg a faluban a leghamarabb? 441. Mikor kukorékol a kakas legkevesebbet? 442. Csont a álla, bõr a szakálla, õ a világnak prófétája. 443. Tarka fõn piros kalap. 444. Miért kakast tesznek a ház tetejére dísznek, s nem tyúkot? 445. Alig van már február, s õ tavaszról kiabál. 446. Egy hasít, négy feszít, kettõ hallgat, egy fityinkázik. 447. Egy szánt, kettõ nézi, kettõ hallgatja, négy tartja, egy hajtja. 448. Egyet hajtottam a csordába, ötöt hoztam haza. 449. A család ebédel, az asztal mozog. 450. Elöl megyen médula, keze, lába cédula. 44 45 Szõr maga, szõr nadrágja, reszket elöl a szakálla. 451. Lábon járó párna, gúnár úr a párja. I ...,.... 452. Mikor lúd a lúd? 453. Milyen a bornyú, mikor megszületik? 454. Kettõ nézi az eget, négy nyomja a földet, s

egy hajtja a legyet. 455. Kettõ nézi az eget, négy tapossa a földet, négy fizeti az adót. 456. Elöl villa, hátul seprõ, közbül pedig szénatartó. 457. Elöl van a bólogató, középen a szénatartó, hátul meg a hajtogató. 458. Van egy kutam, kutamnak négy csorgója. 459. Négy édestestvér egy helyre vizel. 460. Melyik szénatartó jár az úton? 461. Mikor a legnehezebb a tehén? 462. Mikor legnehezebb a tehén? i. I 463. Melyik felén van a lónak a legtöbb szõre? 46 '''','~i 464. Melyik ló nem eszik abrakot? 465. Az újonnan felütött patkó meddig áll a ló lábán? 466. Melyik hónapban botlik legkevesebbet a ló? 467. Meddig lehet elmenni egy jó lovon? 468. Meddig lehet elmenni egy döglött lovon? 469. Úton megyen kipe-kopa, hátán ül a ginye-gonya. Füle négy, szeme négy, körme pedig huszonnégy. 470. Két szõrös közt egy fitty kolbász. 471. Elöl megyen gede-guda, hátul megyen tete-muta.

472. A lónak miért kötik fel a farkát? 473. Ha egy gazdának van öt lova, azok hogyan mennek bé az istállóba? 474. Hogyan áll meg öt ló egy istállóban? 475. Mije van a lónak a farka tövétõl a füléig? 47 476. Melyik ló lát egyformán elöl is, hátul is? 477. Mindig mosdik, mégis kormos. 478. Van neki két picinyke lámpása, avval az egeret meglássa. 479. Elöl olyan, mint egy alma, hátul olyan, mint egy nyárs, négy kis bunkós boton jár 480. Mindig mosdik, sohasem törülközik. 481. Ha felmenyen, lenn van, ha lemenyen, fenn van, ha kimenyen, benn van, ha bémenyen, künn van. 482. Miért nem visznek macskát a Holdra? 483. Miért haragszik a kutya a macskára? 484. Miért hordja a kutya a szájában a prédáját? 485. A kutya miért ugat, mikor a szamár óbégat? 486. Miért nem visznek szamarat a Holdra? 487. Hegyen megyen henderi, hátán viszi kenderit. Ha nem szánnám kenderit, meggyújtanám henderit. 488. Életibe soha templomba nem járt, hótta

Miért hagyja el a madár a fészkét? 506. amikor az anyját szopja? 493. Melyik állat a legbátrabb a világon? . A juhnak melyik felén van a legtöbb gyapjú? 491. 494. Hogy áll a madár a dróton? 501. 489. Hogy jön ki a szarka az erdõbõl? 502. Miért hunyja be a szemét a kismalac. fekete a kalapja. Ha száz madár van egy fán.után elmegyen. Zöld a mellénye. piros a csizmája. hány marad? 504. Ha a veréb berepül a kéménybe. A vásárba merrõl hajtják a legtöbb juhot? 490. A holló hogy repül ki az erdõbõl? 498. Melyik a legudvariasabb állat? 495. Hogy jön ki a csóka az erdõbõl? 48 49 499. s egyet lelõnek. hogyan jön ki? 496. Milyen madár van legtöbb a világon? 505. Hogy jön be a szarka a faluba? 503. szürke a köpenye. Hogy hívják a malacokat? 492. Melyik állat a legokosabb? 500. Miért áll a gólya fél lábon? 497.

507. Állat vagyok, vízben élek, úton-útfélen zenélek. 508. Melyik az a szárnyas állat, amelyik szoptat? 509. Melyik egérnek vannak szárnyai? 510. Szeme is van, füle is van, amerre jár, kárt csinál. 511. Miért nem lehet az egeret megfejni? 512. Büdös nagyon, fekete, senki sem fér meg vele. 50 513. Elöl megyen médula, keze, lába korcsolya. Szõr maga, szõr nadrágja, szedresi bársony szakálla. 514. Mi nélkül nem tud megélni a medve? 515. Meddig fut a nyúl az erdõben? 516. A nyulat hogy hívják? 517. Négy lába van, lompos farka, te is tudod, ravasz fajta. 518. Miért nem visznek rókát a Holdra? 519. Van az erdõn egy szép tisztás. jön tizenhárom õzike. Hogy jönnek ki a rétre? 520. Melyik tûpárna tud járni? 521. Ki hord magával a legtöbb fegyvert? 522. Hátán ezer dárda, ki hozzányúl, megjárja. 523. Tûbõl van a ruhája, ha megbántod, behúzódik alája.

524. Megy a katona a várba, csupa nyílvesszõ a háta. 51 525. Nincsen vászna, amit varrjon, mégis tûje van elég. 526. Ezer tûje van, mégsem varr. 527. Erdõn bólyász csontvillával, szénát nem takar vele. 528. Amikor meglõnek egy vaddisznót, melyik felére esik? 529. Zöld mezõn fekete üstöket borogatnak. 530. Éjjeli álom-szökkentyû. 531. Fekete, de nem szerecsen, ugrik, de nem kecske, szereti a menyecske, ha nincs. 532. Melyik állat bírja legjobban a hideget? 533. Miért nem fázik a bolha? 534. Mi a legkisebb a világon? 535. Hány bolha fér egy kilógrammba? 536. A bolhát miért tartják erõs állatnak? 537. Mitõl döglik a légy? 538. Van egy állat, amelyiktõl mindenki fél, pedig utána sokan megnyalják a szájukat. 539. Fél ujjamon is elfér, mégis félek tõle. 540. Tarka, de nem virág, szárnya van, nem madár, álló napon a rét fölött száll.

541. Ki szereti legjobban a virágot? 542. Szõ, fon, de nem takács. 543. Jól szõ, jól fon, pedig a takácsmesterséget nem tanulta. 544. Falon lóg szeg nélkül. 545. Kicsi házban kicsi lakó, kihallatszik a muzsikaszó. Mind azt fújja: krics-krics-krics! Vajon ki lakhatik itt? 546. Melyik a leghanyagabb állat? 547. Fúr, farag, de nem ács. 548. Melyik állat énekel úgy, mintha sírna? 549. Sûrû erdõn suta kecskék járnak. 52 53 550. Kinyújtja a szarvát, mégse döf. 551. Szarvat hord, de nem bánt senkit. 552. Melyik ház a legkisebb a világon? 553. Hosszú, veres, likat keres. 554. Melyik állat szuszog a fülin? 555. Melyik állatot nem vitték be özönvízkor a bárkába, mégis megmaradt? 556. Ki a leggazdagabb a vízben? 557. Melyik állat ragaszkodik legjobban az emberhez? 558. Kerek, kerek, gömbölyû, " ránézni is gyönyörû.

. te is élj. ki mondja meg. Illeg-billeg az ágon. téged levágának. Kicsi voltam. 567. s neked jó.559. mikor aztán megnõttem. mindenkinek nagyon kedves. Kicsi leány ül a fán. nézd meg jól. Sok a szeme. Kerülj. legbelül kõ. 569. 562. A fán zöld. belül nedves. hogy mi õ? 563. Mikor jó a kicsi alma? 561. Én is éljek. s eggyel se lát. Négy testvér egy fakorsóban. mint a kõ. Piros golyó vékony ágon. hágjál rája. 560. így legyünk mi egymásé. belül hús. barna. 54 55 571. Engem. kõjel szõrös. piros kendõ a nyakán. engem reád ragasztanak. Kívül bõr. mosolyog a napsugáron. 564. 565. zöld házamból kiestem. 568. rázd meg jól. Zöld asszonynak piros arcú leányai vannak. Miért kapálják a szõlõt? 572. s lenn a szõrös várja. neki könnyebb. fordulj. Szíve erõs. 570. 566. ha leesik. nagy lettem.

ember is megeszi. nyúl hozzá sem nyúl. Fekete embernek zöld a furulyája. 577. Kicsi fején nagy kalap. 578. hegye vörös. 586. Dombon ülõ Demeternek künn a lõdörgõje. farkas. 584. Erdei vágatokban veres húst árulnak. Kívül veres. hátuljában pálca. kuporog a fa alatt. 581. mégis terem. belül hajas. Kicsi törpe mennybe néz. Medve szereti. fenekén szálka. 575. Nincsen tüze. 580. ha kóstolod nagyon édes. 583. 576. Töve szõrös. 579.573. se virágja. fején kalap. Fán nõ. mégis éget. 574. . 587. Fehér ház fél lábon áll. de nem hal. fejében párta. Törpe zsidó mennybe lát. pikkelye van. Se levele. 582. róka. se gyökere. se magja. Nincs virágja. 585. Kívül piros. belül szõrös.

Tyúkom föld alá jár tojni. azt mind magán viseli. hatan-heten laknak benne. fel is járnak. fejül van a füle. öltés nincsen rajta. Nagyanyámnak nagy pendelye. . kettõt kaptam. 56 : 57 592. kilencet raktam. Száz bolhánál jobban csíp. Zöld mezõben van egy páva tojik egyet. Egyet raktam. Hosszú a lakása alul van a tûje. Olyan tyúkot nevelek. Fejében hordja a testét fél lábon áll napestig. 599. Csüngök-büngök karó hegyin. rongy a szokmánya. kilencvenkilencet kaptam. 595. költ kilencet. Folt ér foltot. kettõt raktam kilencet kaptam. 590. 591. Ahány inge van. 596.588. Forró vízben le is. télen a vízben bubicskál. 589. s várom asszonyomat. 593. száz folt is van rajta. 597. Nyáron a kertben kukucskál. 598. hogy a karóhegyre jár tojni. 594.

a lányoknak nagy kedvence. 611. Domb tetején. Kék a feje. de nem hagyma. piros a szokmánya. 608. Zölden ültetjük. 610. 602. Piros köpenyû leány ül a kertben. Rózsavirág kinyílott. farka van. 603. tojik nyolcat. 604. pirosan szedjük. Tojásforma és fehér. 605. vörös. fehér haját a földbe fésüli. de nem egér. ezer kicsi fiával. 601. Piros. nevel ezerötszáztízet. Pöttyöm Panni maradt ott. de nem egér. megeszem. Szeme száz van s fekete. Szeretem.nevel ezerkilenszázegyet. Zöld burján közt kicsi leány piros szoknya a derekán. farka van. 612. mégis megsiratom. 607. költ kilencet. zöld a cikája. mégis ezer fekete kisasszony lakja. 600. 58 59 609. majd virágja elhullott. . bokor alatt tavaszt énekel. veres a hasa. Pad alatt baksa. Künn a kertben kerekül. 613. Zöld ürömben zöld vadréce. Egy háznak se ajtója. vékony nyakon ring feje. 606. de nem alma. se ablaka.

kenyér lesz belõle. Miért hull le a lapi a fáról? 620. 626. Füstöl. s szeme. 618. levegõbe. amelyik nem veszíti el sem a színét. földre. de nem terem? 630. Jut belõle mindenhova. Melyik az a növény. Virágzik. hogy fele szálljon a levegõbe. Melyik növénynek van koronája? 616. 623. húson füstöl. 628. nem virágzik. Azért termesztik. levél. 619. magzik. sosem lángol. Melyik az a fa. Kertben nõ. nem magzik. 625. földön elhamvad. Hótta után is feszt futkos. Melyik kerti növénynek nincsen magja? . Szakálla van. 624. s szeme. Mi van a legtöbb a fa tövében? 615. 62'7. több tízen is laknak benne. holta után szaladgál. amelyiket vetik.614. 622. fele hulljon le a földre. sem a szagát? 617. Milyen növény terem virág nélkül? 629. de nem ágról. Amíg él. mindig áll. Melyik évszakban kaszálnak legtöbb szénát? 621. Szakálla van.

Zöld ruhában hosszú legény. Sûrû erdõ kupac mezõ látoktató. nyáron ruhás. szimatoló. mint az alma. Télen csóré. Sûrû erdõ. meg se kapálják. Minek nõtt a szemire a haja? 636. hogy le sem bírják szedni. Melyik tuskóban van hét lyuk? 642. Minek van az oldalán a szeme? 635. 638. Piros istállóban harminckét fehér ló. nagy kalapot visel szegény 637. majd megáll. 632. mégis annyi terem. mégsem lát. 643. 633. szortyogtató. kupac mezõ itt két halló. El se vetik. csak egy lapáttal lapátolják. 639. 641. 640. mint a hordó. gurul. egyen bemegy.631. . ott két látó. Kerek. Ki születik pelenkában? 60 61 634. Sok szeme van. Egy pajtában harminckét tehén. tátogtató.

hogy szárazra kerüljön? 654. én magam nem. . ne is legyen. Csak kettõ van. 656. Hány foga van egy hetvenéves öregasszonynak? 648.644. hidegít. lányom beleülhet. Mi nélkül nem lehet enni? 646. a világ kincséért sem adnám. Fiam beleülhet. azon felül tátom-bátom. Miért tartották a régiek a bírót? 645. Akármennyit keresek. 655. Nyakamba kapaszkodott egy kicsiny leányka. 650. de ha lenne. azon felül egy hordó. minden reggel kitáblázzák. 653. 647. A nyelvnek hány íze van? 651. azon felül illancs-pillancs. melegít. azon felül terjesz-berjesz. azon felül szortyan-hortyan. Bokáig érõ víz közepén állok. szûk kapun jön. de a világ sízrû kincséért oda nem adnám. Legalul van két karó. Hová tudom letenni. Tárt kapun jön. 62 ' 63 652. a harminckettõ eltemeti. Ki iszik legelõbb a pohárból? 649. azon felül sûrû erdõ. Nekem nincs. Piciny házikónak két világos ablaka minden este betáblázzák.

lent haj. Tegyünk úgy. hegyen hó. 660. a két szõröst dugjuk össze. Reggel mi nyílik fel leghamarabb a házban? 661. az baj. 658. nem sír. mint tegnap este. 662. s a négy letejel. . Tíz húzza a négyet. 669. A két szõröst csapd össze. Mi az ember legdrágább kincse? 663. este legyen. 659. harminckettõbõl egy se jó. Mitõl kupacodik meg az ember? 665. Hegyen hó. Az emberi testnek melyik a legbecsületesebb s melyik a legpletykább része? 664. Fent haj. Tízzel szorítom. 64 65 672. Alig várom.657. Ha felveszik. 671. harminckettõbõl egy se jó. Ot karóval eszem azt. Az ember mivel takarja a fejit? 666. Völgyben tó. ha közepébe is jut haj. 670. hegy alatt két tó. 668. A ma született kicsi leánykának mije nagyobb az anyjáénál? 667. ami az ágon termett. a két szõröst összetegyem. s a golyóját hagyd benne.

Legjobban keresett áru. ha leteszik. Meddig megyen az ember sorsa felfelé? . Mit várnak a kicsi gyermektõl és a nyolcvanéves vénembertõl? 675. 673. Hol a legfeketébb a menyasszony? 677. A võlegényen mi áll lefelé? 681. Mikor öleltem meg utoljára a szomszéd leányt? 686. Milyen levest adnak a menyasszonynak leghamarabb? 66 684. mindjárt sír. 688. Reggel négy lábon mászik. A menyasszony mit enne meg legelõször. Ki néz a menyasszonyra a legszúrósabb szemmel? 680. Ha felveszik.ha leteszik. 674. miután férjhez ment? 678. délben két lábon jár. mégis ingyen adják. Mit ér egy menyasszony? 682. Mikor kotlik a menyasszony? 685. 676. este hárman. mikor átlép a templom küszöbén? 683. Mire gondol a menyasszony. Az asszony mikor másfél? 687. hallgat. sír. A menyasszonyi ruhát ki fordítja ki legelõbb? 679.

689. 691. . holdsugárba. Mit mond a pap legutoljára a templomban? 701. 690. mit csinálok vele? 703. Meddig megyen az ember az úton? 702. Honnan nem lophat a tolvaj? 700. amikor más lefekszik. Hány tojást tudnál éhomra megenni? 706. Ha felöltözöm tiszta ruhába. Hova üti az asztalos a legtöbb szeget? 67 697. Mi lágyítja meg az embert legjobban? 704. A hunok királyát így temették el: napsugárba. Mit tölt a kocsmáros legtöbbet az üvegbe? 705. Kinek tud elfújni a szél a lába alatt? 695. A magtalan embernek mikor veszik hasznát? 693. Ki hintázik egyágú hintán? 694. Az asszony minden reggel köti. Akkor kel. Miért kísérik ki a halottat a temetõbe? 692. s mégis leghamarabb ér oda? 698. Mi utazik a legmesszebb. Hány tojás fér az üres gyomorba? 707. a férfinek életibe csak egyszer kötnek. Miért halászik a halász? 699. Milyen három dolgot nem jó elsietni? 696. sötét éjszakába.

Mi nélkül nem csinálhat patkót a kovács? 717. Mit csinál kétszáz arató egy nap legtöbbet? 719. Mit kell csinálni. Hogy hívják azt az embert. A török szultán miért kötötte meg sárga kötõvel a nadrágját? 713. amikor a võlegény és a menyasszony lefekszik? 724. Melyik hónapban beszélnek a palócok a legkevesebbet? 709. Mi van a võlegény lába között.708. hogy a kenyér ne égjen meg a kemencében és az ember ne fulladjon meg a vízben? 68 69 723. aki fenn van a fán? 711. Melyik templomban harangoznak pohárral? 715. Hogyan köszönti egymást két pápa? . amikor beviszi a házba a menyecskét? 718. Melyik a leghaszontalanabb lyuk? 720. Miért koccint az ivó ember? 712. Mikor habzik az asszonynak a lába között? 721. Mikor csókol az ember kerek lyukat? 722. mit csinál legelõbb? 714. amikor fûrészel? 710. Mit csinál a kovács legtöbbet? 716. Mikor a törpe leesik a hegyrõl. Mi áll fel leghamarabb. Mit csinál az asztalos.

Melyik énekben igaz minden szó? 737. Ha egy néger beleesik a Fekete-tengerbe. mikor nincs semmije? 733. Mi hasonlít legjobban az emberre? 732. . amelyikben egy szó sem igaz? 738. mégis mindig alszik. Hol voltál. Vaslajtorján felhágék. csonttal vasat rágaték. Mije van a szegénynek. 740. sosem álmos. Melyik az az ének. Mit csinál most a király? 727. mikor kilõtte a golyót? 728. bárszékembe beülék. Melyik az a nóta. mégis mindég fehér. Nem mosdik. Hogy tartja a vadász a puskáját. 739. Mit láthat a vak ember is? 730. milyen lesz? 729. Mije van a koldusnak? 734. Sosem mosdik. Milyen lesz estére a napszámos tarisznyája? 726. mégis fehér. Akár piros. Melyik énekben van a legtöbb csont? 736. mégis mindég aluszik. mikor az ég zengett? 731. elszédít.725. amelyikben nincsen r" betû? " 735. akár sárga. 741. nem álmos.

745. Miért nem mossák a tejet? 753. . Vízen fenn marad. Hol nem szeretik a kenyeret? 747. Csont nélküli sárga hús. Hol nem törik el a szekérkerék alatt a tojás? 757. Hol kezdik meg a kenyeret? 746. Mondd meg virág. a virágnak. Hol terem a legjobb bor? 743. úgysem ehetõ. keményen kiveszik. Ág eszi ágát. 751. 754. Lágyan beteszik. Ág ül ágon. Alattam is esznek. felettem is esznek. két vén fának kidõlését. Hány vége van egy kolbásznak? 750. Hiába rántják. 758. 744. 759. Akasszanak szegre. várja végit a világnak. nyers hússal dömöszkölik. Csontban hol nõ csont? 756. 755. ág ad neki világosságot. hiába fõzik. Hány kenyeret sütnek egy esztendeig? 748. 70 71 749. hol holt tartja az elevent. földön elsüllyed. Hanyattág fektetik.742. és már nem is leszel. Hogyan csinálnak fûbõl tejet? 752. Engemet ott keressen.

Ki volt a világon a legboldogabb férfi? 771.Mit visztek? . Ne félj. hogy nem is született? 765. Ki is néz. Miért kevesebb a férfi a nõnél? 768. Találkozik két hajó. ami nekünk nincsen. ami nekünk nem kell. égen sincs. Jézus mikor állott fél lábon? 773. búzát és húst? 764. mert ha nekünk volna az. kint sincs. . Azt kiáltják az egyikrõl: . 762. nem hagyja a kétlábú hogy megegyen a négylábú. amit eszünk. Ki halt meg úgy. pedig mindenkinek van? 766. aki ajkával soha nem érinthetett nõi emlõt? 72 73 770. Mikor eszik a disznó egyszerre kukoricát. amit viszünk.Mit esztek? .Azt visszük. Ki volt a világon a legboldogabb nõ? 772. a kender és a szõlõ? 763.Azt esszük. Ki volt az elsõ tolvaj a világon? 767. egylábú. Mije nem volt Ádámnak és Évának. . Ki volt az elsõ vérfertõzõ? 769. 760. földön sincs. be is néz. 761. 774. Bent nincs. nem vihetnénk azt. Hol találkozik a búza.engem is esznek. Ki volt az.

Folyton-folyvást lecsukják. 786. 776. Melyik és bûzlik? 780. 791. 783. 778. 787. fele a kezemben. csikorog. mi nagyobb annál? 785. Ha van egy kenyér. Künn is van belõle. mint a világ. 789. mégis künn kuporog. 788. táncoltatom. 790. Ház tetején fekete tyúk füstöt fúj. benn is megmarkolják. Melyik ablak fagy be télen leghamarabb? 777. nyáron fûtik. de senkit meg nem melegít. . pedig sohasem vétkezett. Rab embernek mijét nem lehet elzárni? 781. mégsem virágzik. ház tetején pipázik. Künn is megmarkolják.775. 779. Mindennap nyílik. harmadiknak mindegy 782. reggel legyen. másik alig várja. oda is fordítom. Esik. ide is fordítom. Itt is van. papéknál tíz is van. Fele a lyukban. Télen. Lyukba teszem. Ház tetején büszkélkedik. Öreg apó. este legyen. 784. benn is van belõle. pipájával pöffeszkedik. fúj. Egyik alig várja. ott is van. amelyik akkora.

804. 807. mégis lesz magától 798. zörögteti magát. Négy testvérnek egy a kalapja. Erdõn vágják. 801. Négy lába van. agyagban étek. 803. de nem jár. Négy lába van. de nem állat. Van egy fiam. teste van. 802. 805. Nem is féreg. velem egyidõs. Lába is van. Kihúzom. benyomom. kenderen agyag. Földön fa. 806. nem is állat. télen teli. se bent ne legyen? 74 75 794. Az iskolát miért építették? 796. lelket tesznek belé. 799. Mi menyen a leghamarabb bé a házba? 793. falun megfaragják. . Erdõn vágják. 808. de nem madár. 797. Senkinek nem kell. jó rajta a tele tál. bár nem megvetendõ. Nyáron üres. kincset tartanak benne. fán kender. tolla van. mindig megõrzi a házat. Hol álljon az ember. 800. Miért építették dombra a templomot? 795.792. emberek csinálják. de nem ember. hogy se kint. Megvetik.

811. embert nem látok. 810. 814. . mégis éhes. hosszút dugnak a farába. Fekete kisasszony fekete ruhába. Fekete boszorkánynak fát nyomnak a szájába. 812. nyáron rá se gondolnak. 821.szája is van. sötét lenne. Télen dédelgetik. Öregapó négy lábon áll. 823. Kicsi fadobozban énekel a világ. Ha elõtte állok. 818. 819. Fekete nagysága áll a szobába. 815. 817. 820. Négy lába van. vastagot dugnak a likába. apó szivarozik. Mindent hallok. Kiég a bele. benne vagyok. nem kiabál. ráülhetsz. 809. mégis beszélek. 813. Nagyanyó ül a szobába. se feneke. s nem bír megállni a házba. vékonyat. mégsem jár. 822. 76 . 77 a por mégis megáll benne. mindig eszik. mégse hal meg. Se teteje. éjjel-nappal mindig pipál. kurtát. Alkonyattól nõ a kedve. ha nem volna. Egy fültõbe hány szál fa menyen be? 816. Kevés pénz az ára.

Fizetésem sosem kérem. apámuram beléterpeszkedik. 831. Éjjel-nappal mindig járok. kisebbedik tõle. hogyha elvesznek belõle. 829. 78 828. de mégis egy helyben állok. szépecske vagy. az idõt én jól megmérem. éjjel ragyog. Növekedik. mégis jár. Nappal alszik. Ahogy jövök. 830. nem lát senki. rád nézek. 836. lát mindenki. ha kinevetsz. mégis áll. 79 .824. 833. Egy embernek hatvan gyermeke. Anyámasszony kiterjeszkedik. 834. kinevetlek. 825. Elöl fényes. Mindig jár. 826. ahol vagyok. Belenézel. Mindig áll. Ha rám nézel. Miben hasonlít egymáshoz az óra meg a csizma? 835. és ha hozzátesznek. 832. minden gyermeknek hatvan unokája. A hátát a falnak dõjti s a két lábát lõdörgeti. 827. hátul fekete.

Mikor jár a juh templomba? 851. magam pénzébõl. Amikor üres. 847. tied. 848. mégis másnak építem.837. Kinek építi a gazda a kerítést? 843. 842. ha megharagszom. . Magam építem. szõrös valagántom. hárman kibújok. mégis benne vagyok. 839. Mi az. Kívül szõrös. Négy lyuka van. Egy lyukon bebújtam. 845. 849. belül szõrös ha leteszik. mindenki feji. nem jó az embernek. mégsem apad el a teje. 840. ott is szõrös. Van egy tehenem. lefelé fordítjuk. hát egészen bebújtam. ha teli van. amit az ember a háza mellett másnak épít? 841. hogy kibújtam. Megy lefelé. Irántom-pirántom. s el nem fárad soha. húsra húzzák. 838. azt hittem. jön felazon. Enyém. Jó a kutyának. mindenkié. 850. Két szõrös egymásba ereszkedik. egyen bebújok. Kívül szõrös. 844. belül szõrös. 846. három lyukon kibújtam. felfelé fordítjuk.

Kis hús. 856. Nem haragszom rá. Kinek a talpa nem fázik a hóban? 863. zörög. amíg belécsúsz. 867. nappal jár. Kinek kötik le a nyelvét? 80 81 859. Nappal tele vagyok. Egy pár újonnan készített cipõbõl mi hiányzik? 865. Mikor dugnak az asszonyok lyukba húst? . Kinek a nyelve van a lábamon? 857. 868. mégis az orrába nyomom a lábam. ha leteszik. Kinek az orrát nyomják bele a sárba? 861. Húsos uborkámat likadba dugom. Egy jól megcsinált cipõnek milyen hibája van? 864.nyakam köré rántom. 854. Talpon talp. babám. 853. 866. Kinek tapossák meg a talpát? 862. nem zörög. Kinek az orra szagolgatja a lábom? 860. 852. Emberhússal él reggeltõl estélig. nyers hús addig nyomjad. Ha felveszik. g58. Ki hordja lábon az orrát? ' 855. éjjel ásítozom. Éjjel alszik. 869.

879. Kinek van a világon a legnagyobb kalapja? 872. 874. miféle? 880. hátán hordja. és rá ne taposs. kettõn ki. 882. rá ne ülj. Úr ül az asztalon fehér öltözetbe. mikor lapos. Egy füle van. egyszeribe emelkedik. 83 881. Ha felteszem. karika. csak az öt ujja. hogy aztán a láng megegyen. ötön ki. Hány öltés kell egy jól megvarrt ingre? 877. Rajtam is van. csepeg orra vére maga elejébe. Se csontja. Fiókban lakik. fazékból él. 82 . mikor pörge. mégse a király bolondja. 873. rajta néha virág is van. fehér öltözetében. Fehér kislány áll a szobában. Királynõ ül székében. mondd meg nekem. se bõre. Mire ég a gyertya? . talpig fehér ruhában. 883. rajtad is van. könnye csepeg ölébe. kígyó.870. 878.. Idegen zsír táplál engem. arany haja lebben-lobban a szélben. Egy lyukon bé. ha leteszem. 876. akkor vagy benn. 871. Egyen bé. 875. mikor kiérsz. ha valaki közeledik.

896. mégse hall. mennyi marad? 885. lyukam a szádon. aztán addig pofozzák. madár száll rá nincsen szárnya. Egy szája. 893. nyomjad a hegyit. Csüngõ-büngõ ártatlan. csak egy percet. Van nekem egy olyan lányom. belül nedves. 894. 888. 889. Két füle van. Olyan fám van. Böcsülettel élte életét. Elõbb megetetik. nincsen ága. testem a markodba. 886. s mind megeszi száj nélkül. Kívül szõrös. ha egyet elfújnak. míg az apraját ki nem adja. Kilenc égõ gyertyából. legényeknek igen kedves. Piros kalap alatt hófehérke haldoklik. Piciny szálfa. ne sajnálkozz rajta semmit. holta után lop. Hasam a hasadon. 895. két araszt bedugom. ezer lyuka . Fogjad a nyelit. 890. 897. serceg. egyfolytában csak lop.884. egy arasz künn marad. szájam a lyukadon. 892. 891. 887. Hasam a hasadon. perceg. száz feneke. nem ég sokat. de mióta meghótt.

Megetetik. testvérek vagyunk. Ketten vagyunk. utána meg felakasztják. ha likát betömik. . Üres pohárba hogyan töltik a bort? 904. Mikor otthonról elindul. 900. Likas edény. asztalon hever 909. 902. Se testvéred. . Akármennyi vizet töltenek bele. se rokonod. 903. 84 85 899. Milyen lesz a zöld törülközõ. 905. ház közepén mátyilló. egymást harapjuk. mégsem telik meg. semmit sem ér. ha megfürdik a Fekete-tengerben? 908. Földön terem. 898. kertben kátyilló.van neki. s éhesen jõ haza. mindenütt pofozzák. Szegen szátyilló. Milyen lesz a fehér ember. ha megfürdik a Fekete-tengerben? 907. 901. s ahová csak viszik. ha vízbe mártják? 906. Mi lesz a négerbõl. teli a hasa. megpofozzák. ha nincs mit enni. mégis-mégis megcsókolod.

az rá sem néz. 920. 918. tokja is van. 916. két füle összenéz. 911. 922. Ha kifelé menyen hazafelé áll a szarva. akinek kell. farkincáját megbogozzák. Elöl menyen hegyeske. Haja is van. Fejjel megy mindennek. mint a karom. azután meg fehérke. aki megveszi. utána megy fényeske. Egyik fele kinn. Tolják. Fejjel megy a házba. . az nem használja. annak nem kell. 912. hogy maga alól kihányja a ganét. 914. ha hazai elé menyen kifelé áll a szarva. 923. Õ meg mérgében fát eszik. 921. Meddig megyen a fûrész a fába? 86 87 9i7. Vízben fürdik. másik meg benn. Jó kedvemben. tolla is van. huzigálják. 924.910. pedig hosszú. 913. Zsebre vágom. Aki csinálja. rossz kedvemben mindig harapok. Nyomod: húzom. ha akarom. Olyan lovacskám van. Egész fa meg egy fél. Húzom: nyomod. 9 5. húzzák. 919.

nagy törvényes. ha jól megverem. Hogy hívják a székelyek a talicskát? 928. mégse fáj. lököm el magamtól. nem kovács. Mindig jó kedvem van. 934. hazaviszik. Gyikkes-gyakkos. likba búvik. 936. Ki kiabál akkorán. Toronyban húzzák a bikát. mégse lakik jól. 88 89 938. morog a mája. Akkor énekel. 931. Ütnek. Döng a deszka. 935. vasat viszen. Melyik nyelv a legnehezebb a világon? 933. fényes farkú. mit lõnek. 926. Ha az erdõn lõnek. szegen áll. 927. menyen a medve. Hegyen-völgyön táncot jár. nem madár. Húzom magamhoz. hogy én tudom. nem kígyó. ha nem ihatom. rögtön megállok. tizenhat lapocka. vernek. Mindig eszik. s lógatja a nyelvit. gyakfilléres. körbe járok. 929. 930. hogy az egész falu hallja? 932.925. biztos. 937: Fenn repül. .

Télen szaladgál. Vason áll. Mibe került a hajó alja? 949. hátul gurul négy láb. Az északi szél merre fújja a villamos füstjét? 954. 940. messze menyünk. amelyiknek az oldala belékerült ötvenezer forintba. Ketten menyünk. Mivel jár minden szekér? 942. Ketten mennek egymás mellett. soha többé nem felejt el. poroz. 950. ha nem hiszed. Mivel jár a vonat? 945. lelket hord a padlatán. ha úton húzzák. Erdõn terem. 946. gyere velünk. zörög. Nem ló húzza. ha nádba megy. . vízen jár. 951. Melyik úton nem mehet más. Egy készen szekérbe hány kerékszeg kell? 941. és nem találkoznak sehol. Melyik állat szuszog a hátulján? 944. 947. 948.939. csobog. 953. nyáron otthon áll. négy lábon ül két láb. a tetõzete szintén annyiba. Építettek egy olyan hajót. mint vaskerekû? 952. mégis fut. 943. vason jár. s füstöt okád. Elöl menyen négy láb. . Egyszer néz rám fél szemével. Ha vízbe megy.

Nincs kezdete. 962. ülve adják. szája van. mégis tõle tanulunk. levél a tüzet. Minél jobban földhöz verik. milyen voltam. hátul nyalják. nincsen vége. Állva kérik. amíg éltem. annál magasabbra szökik. s meg nem eszed. a nyoma fekete. Csont tartja a fát. 966. fehér mezõbe jár. 967. utána lecsukod. hacsak el nem ment az eszed. . 90 91 958. 961. 965. 964. Szádba teszed. Két urat szolgál.955. 959. 956. Elöl képes. Lába nincsen. elöl nyomják. elöl nyomják. 960. hátul fényes. a harmadikon lovagol. ha hasa teli van. sokat ér. fa a levelet. 957. Fekete vízbõl iszik egy hótt madár. Beszélni sem tud olvasni sem tud. Elõbb megnyalod. Halálom után megmutatja. 963. csizmában sétál. hátul nyalják. Bocskorban.

968. napádnak. engem taposnak a lábok. Az édes húgom apja anyósának a lánya. ha szeme s füle volna. Ha felkelhetne. Mi van a hegyek között? 975. az kicsoda énnekem? 983. Két domb között rátalálsz. Két fa között állok. 970. három papnak. ha vizet kap. az nekem kicsodám? 982. tûzbe jövök. vagy egy kiló toll? 972.Nem vagyunk mi húszan ludak. Négy páratlan számból hogy lehet húszat csinálni? 981.Hová mentek húszan. mert ha még ennyien volnánk. s fél ennyien. Akkor ég. hat kappannak hány körme van? 979. Ha vizet kapok. égig érne. Melyik küllõ mindig vizes? 976. . 973. Arra . Egy ezer hónapos gyermek hány éves? 92 93 978.falióra hányat üt egy nap? 980. sok mindent látna. hallana. Az én édes húgom anyja apjának a veje. 969. Egy rendes . Melyik nehEazebb: egy kiló vas. Ipádnak. 977. Két gyermek játszik a homokban. 974. ludak? . akkor lennénk húszan ludak. 971.

s azt mondja nekik: . Hány kutya van a szobában? 987. mégis testvérem. nem bátyám. 986. Mi van a láb közepén? . Mivel végzõdik az éjszaka? 995. vagy mind jérce legyen a tojásból? 990. a szobának négy sarka. Van egy szoba. Három szamár hogyan járhat egy nyomban egyszerre? 991. Hány feje van egy nõnek? 994. Hogy lehet õket átvinni úgy. Hogyan mennek át csónakkal a Küküllõn. Hogy lehet egy tyúkot úgy megültetni. de még nõvére sincs. hogy vagy mind kakas. de neki sem öccse nincs. Hogy lehet száz felé hajtani egy libát? 992. a négy sarokban négy kutya. Át kell vinni rajta ii egy fej káposztát. ha a csónak csak száz kilót bír el egyszerre? 988. Lehet a lábnak mája? 993. mindegyik kutya farkán ül egy kutya. Van egy nõvérem.Nem vagyok az apátok. Egy apa száz kilós. 985.menyen valaki. Két fia ötven-ötven kilós. egy kecskét s egy farkast. Nem húgom. sem bátyja. hogy egyik a másikat meg ne bántsa I 989. Ki volt az? 984. Van egy keskeny palló. de ti az én gyerekeim vagytok.

Se kádba. Melyik bika tud repülni? 1006. Hány betû van a magyar ABC-ben? 1004.94 95 996. 1001. 1003. két ökör nem bírja egy veréb elbírja. Hogy jelenti be Jónást az Isten inasa? 101 n. 999. Melyik szekér jár az égen? . Melyik szakadást nem lehet bevarrni? 1007. se tóba nem fér bele. Minden percben egy. 1002. 998. Imrének egy van. 1005. a majomnak elöl is. Mi áll a rét közepén? 997. cseberbe nem fér. neked egy sincs. Melyik hegy a hal halála? lolo. nekem egy. egy vederben mégis elfér. Ádámnak hátul van. Máriának elöl van. a tengerben még sincs. Péternek nincs. Melyik a legkönnyebb nyelv? 1009. hátul is. Melyik Ágnestõl fél leginkább a vasorrú bába? 1008. ezer évben egy se. mamámnak három is van. Vederbe belefér. minden pillanatban egy. Budapestben nem fér el. 1000. pedig minden városban van. Minden csepp vízben van.

Melyik vallástól félnek leginkább az emberek? 1014. Melyik virág él meg a legkeményebb télben? 1016. Melyik hordóra nem vernek abroncsot? 96 97 1019. Melyik hajat esszük meg legszívesebben? 1017. Melyik rózsa nem hervad el? 1026. Melyik fiók egyidõs az apjával? 1018. Melyik macska nem fog egeret? 1030. Melyik padlásra nem lehet felmászni? 1024. Melyik hal nem hal? 1031. Melyik leves okozza a legtöbb fejfájást? 1021. Melyik szekér nem zörög? 1013. Melyik disznót nem érdemes simogatni? 1023. . Melyik a legkisebb hegy? 1029. Melyik rózsa van tövis nélkül? 1025. Melyik szekérnek áll legmagasabban a rúdja? 1015. Melyik mérték a legpontatlanabb? 1027. Melyik úton nem járhat az ember gyalog? 1028.1012. Melyik levest utálják a legtöbben? 1020. Melyik háborúhoz nem kell hadsereg? . Melyik háló nem fog halat? 1022.

Melyik ló él a tengerben? 1053. Melyik só terem? 1037. Melyik bort nem lehet meginni? 1051. Milyen tó van minden háznál? 1052. Melyik a legédesebb kor? 1039. Melyik olló repül? 1049. Melyik ló zenél? 1040. Melyik ló van aranyból? 1035. Melyik fa szól a legszebben? 1046. Melyik lóval fognak halat? 1045.1032. Milyen csõben alszik a baba? 1038. Melyik ló õröl diót? 1041. Melyik ló repül? 1047. Melyik ló lakik a fán? 1048. Melyik fa gyûjti a pénzt? . Milyen úton menyen a lakodalmi menet? 1033. Melyik kas zsong? 1043. Melyik ács kopácsol a legtöbbet? 1034. Melyik korban énekelnek legszebben a rigók? 1036. Melyik kos vág? 1044. Melyik kas harap? 1042. Melyik lóra nem tesznek patkót? 1050.

Melyik rom a legfeketébb? 1058. Melyik jármû lõ? 1073. Melyik sárba teszik a tiszta ruhát? 1059. Melyik ló csíp? 1062. Melyik dió beszél? 1071. amelyiken taposnak? 1067. Melyik télen lehet bogot kötni? 1063. Melyik szeg alatt mozog az út? 1075. Melyik az a ló. Melyik vár ehetõ? 1064. Melyik bot a legnehezebb? 1076. Melyik ló lop? 1070. Melyik fa tud beszélni? 1055. Melyik ló jár az ablakon? . Melyik hó olvasztja a vasat? 1056. Melyik csõ járható? t 066. Milyen sóba fektetik a halottakat? 1057. Melyik ló fér el egy kosárban? 1060. Melyik ló tud átnyúlni a patakon? 100 1068. Melyik dióban énekelnek? 1072. Melyik csõ vezet az emeletre? 1065.1054. Melyik ló ing? 1069. Melyik lónak van csak két lába? 1061. Melyik szeg hajladozik? 1074.

Melyik nõ nem köt kötényt maga elé? 1095. Mel ik ló rá 'a a kendert? . Melyik ló fog tüzet? 1088. Melyik ló tud fütyülni? 101 1085. Melyik ló terem az erdõn? 1087. Melyik ló tud írni? 1086. Melyik tû legrosszabb a világon? 1096. hanem vágja a füvet? 1078. Melyik vas tud járni? 1082. Melyik tó tud énekelni? 1084. Melyik nõ nem nõ? 1094. Melyik ló arat? 1079. Melyik ajtón nincs kilincs? 108 . Melyik lón nehéz mezítláb járni? 1092. Melyik tû csíp? 1097. Melyik ló ehetõ? 1080. Melyik tûben nem jár cérna? 1098. Melyik lónak nincs sörénye? 1093. Melyik ló szúr? 1091. Melyik bort szeretik a cserkészek? 1083.1077. Melyik ló tartja legtovább a tüzet? 1090. Melyik ló füstöl? 1089. Melyik ló nem rágja.

Melyik ló nem bánja. Melyik dögre nem szállanak a varjak? 103 i': . Melyik tó robog? 1108. Melyik lónak nincsen vére? 102 1102. Melyik ló nem eszi a szénát? 1101. Melyik ló nem mozog? i 1114. ha kilógatják a torony ablakából? 1107. Melyik ló vág posztót. vásznat? 1115. Melyik ló legnagyobb a világon? 1112. Melyik tó nyílik? 1105.y gl 099. Melyik tóval utaznak az emberek? 1110. Melyik ló jár az asztalon? 1103. Melyik lóban lakik a ló? 1113. Melyik ló bírja a parazsat? 1104. Melyik ló lóg a szegen? 1117. Melyik ló nyeli el a legtöbb szalmát? 1111. Melyik lóval nem lehet szántani? 1116. Melyik tóban van benzin? 1109. Melyik ló leng? 1106. Melyik torral szántanak? 1100.

Melyik ág' törik el a leghamarabb? 1 131. Melyik ló melegít? 1123. Melyik töknek nincs magja? 1120. Melyik ész a legokosabb? 1136. Melyik ár átlátszó? . Milyen fa nincs az erdõben? 1124. Melyik ágon van gomb? 1138. Melyik ágon nincs levél? 1139. Melyik ács tûzre való? 1129. Melyik tál a legnagyobb a világon? 1127. Melyik tóban nem lehet fürödni? 1125. Melyik ácsot eszik meg? 1133. Melyik ék van a tálason? 1128. Melyik ág nem rügyezik? 1137. Melyik ág a legrútabb? 1 132. Melyik úr a legszõrösebb? 104 1135.1118. Melyik tök nem rothad el? 1119. Melyik úr egerészik? 1134. Milyen róka van a fejen? 1126. Hány ár van egy esztendõben? 1121. Milyen lapot teszünk a fejünkre? 1122. Melyik ész harapós? 1130.

Melyik üveg nem átlátszó? 1156. Melyik irkának kell legelnie? t 151. Melyik alma zizeg? 1 157. Melyik almát nem eszi meg az ember? 1158. Melyik ár tud bõgni? 1141. Melyik irka gyapjas? 1150. Melyik szalonnában van vas? 1161. Melyik résben fakad a must? 1155.1140. Melyik ács dolgozik fejsze nélkül? 1143. Melyik ács nem használ szeget? 1145. Melyik ár füles? 1142. Mikor fél igazán a nyúl? . Melyik sóval lehet ásni? I 160. Melyik a három legutolsó ember? n 148. Melyik árban úszik el a legtöbb pénz? 1146. Melyik ér cincog? 1147. Melyik íjjal nem lõnek? 1159. Melyik útban van a legtöbb víz? 1153. Melyik ács szõ? 1144. Melyik rés szorít? 1154. Melyik fû szeg? 1149. Melyik kos tud számolni? 1162. Melyik ormot nem lehet megmászni? 105 I I! 1152.

Ha az asszony pénteken vasal.I 163. Hatvanegy bolhának hány lába van? 1170. Egy meg egy az mennyi? . Három hét hány hét? 1177. .válaszolta. Egy öregember két hét múlva lesz kéthetes. Mit ér egy tetõcserép? 1165.Hány lába van a légynek? . Hogy lehet ez? 1173. hány gyereke van? Azt válaszolta: nyolcvan. mikor mos? 1167. Mit ér a döglött lovon a patkó? I 164. Hány éves az öregember? I i' i' 106 107 1178. Mi a libatonátusz? 1175. Hány ember maradt szárazon? 1168. Mivel él az ember lógója? I 166. Egyik beleesett a vízbe. 1171. Nyolcvannyolcnak mennyi a fele? 179. Mi a sikutonporis? 1176. Kérdik egy embertõl: . Egy embert megkérdeztek. Egy huszár hány ár? 1172.Hatvanhét volt. A kibédi határnak hány hegye van? 1169. Egy nebulót kérdez a tanító: .válaszolja. Miért nem kapott egyest? 1174.Hatvan. Három ember elment halászni.Hány gyermeked van? . .

találkozott kilenc drótos tóttal. Meddig esik az esõ? 108 1192. Melyik rosz jó? 1195. Egy holló átrepül a Dunán. Vettünk egy pár cipõt ötven krajcárért. Melyik vaj fekete? 1193. Hány fillér van a világon? 1189. A tyúk hány szemet vesz fel egyszerre a földrõl. Hogy lehet eljutni gyalog egy óra alatt Aradról Pestre? 1187. Melyik hónapban van 28 nap? 1191. két hordó az oldalán. Ki látott kenderbõl tornyot? 1186. Öt istállóba hogy lehet 21 tehenet berakni úgy. Egy pártban hány t van? 1184. . hogy mindegyikben egyformán legyenek? 1190. kilenc zsákban kilenc macska. Mibe kerül akkor egy pár harisnya? 1188. mikor eszik? 1182. hányan mentek Piripócsra? 1196. Pici Marci elment Piripócsra. Melyik nyúl fogatlan? 1185. Négy tyúk hány pár? 1183. no. kilenc drótos tótnak kilenc zsákja.1180. Harminchétnek mennyi a fele? 1181. Milyen jótól fél a róka? 1194.

nyereg 2. Láttam túróból csinált házat. dió 4. a holló 6. mert hátul nincsen szeme 5. vizes 11. mert mások híznak a tején 9. hajó 3. Árva csikó anyátlan. végigbotlott az udvaron. a macska farka 7. három veréb hat szemû. Mi az? 1199.kutya ül a farkán. Mi igaz ebbõl? 1197. Mi az? 1200. Mi az? 1198. kerek szobának sarkába állni 10. szenes csutak fekete. laskaemberek laktak benne. mert csiklandozzák a halak 8. holt ember a hátán. Kiment a ház az ablakon. amit most faragnak . puszta pajta fedetlen. görbe 12. Meztelen embernek hogyan lehet a keze a zsebében? Megfejtések 1.

tojás 15. Katalin: ha Katalin ko- . karácsonyfa 30. a kalapácsnak 18. a nap 17. (jégtörõ) Mátyás: ha jeget talál. Ha nem látja. 25. Medárd: ha esik. pohár 19. betû 24.. s meglátja árnyékát.. visszamegy. ha kijön barlangjából. mert jó idõ lesz. elolvasztja. A négy idõjós: febr. Jún. marad. mert rossz idõ lesz. Nov. a nap 21. gombostû 23. a tizenkét hónap. nyereg 25. nyaklánc 22. Febr. csinál. fenyõfa 27.13. héj a 26.. por 110 1 111 31. betlehemesek 29. 6. az árnyék 20. hogy le ne essen 16. betlehemesek 28. Gyertyaszentelõ: a medve.. a bicikli két kereke 14. ha nem talál. negyven napig esik. 24. 2.

Karácsony kopog. szivárvány 41. folyó . a hét napjai 37. cipõ 52. szamártövis 39. gólya 40. mák 35. kesztyû 45. Karácsony locsog. mókus 42. kagyló 36. 32. füst 47. éjjeliõr cipõje 53. hó 33. amelyiknek legnagyobb a feje 49. a kocsisa 50. ingyen nem adják 48. ha Katalin locsog.pog. hogy ne legyen lisztes a hajuk 51. varjú 44. kukorica 43. csend 46. jégesõ 34. suba 38.

a kenyérnek 73. a párja 68. a lekvárban 75. ö betû 59. hurka madzagja 72. ember lóháton 56. cic! 76. másik ülõ macska 55. aki a tükörbe néz 60. kolbász. kenyér 69. vétek 63. tojás 70. a kenyérnek 74. ember lóháton 57. kóstolgatni 66. kofa 62. koporsóba 71. lélegzetet 61. a füle mögött . a patkószeg 64. amíg a kovács felszegezi (utána a ló van a patkón) 65. az ember két szeme 58.54. tapogatni (forró vasak!) 67.

96. háromlábú széken ült egy ember. papíros 90. kezében egy disznólábbal.forgácsot 91. tolják 81. s elkapta a sonkát. lánc 84.77. 80. egy pakli kártya 112 1 113 87. új ekével 85. erre az ember hozzávágta a széket. csak Kiki lõtte meg a magáét. nem hívják. amikor hegedülnek 78. a fokosnak 79. föld nélkül 86. lánc 83. pipa 88. így éppen hárman voltak 95. a tréfát 93. a pap lánya a rektor felesége volt. ahol készítették 92. halál . mikor az ablakon kidugja a fejét 94. a mûhely. s a kutya elejtette a sonkát. nyereg 89. Odament a kutya. kerékvágás 82.

kukorica 109. görögdinnye 108. rózsa 117. szélsõ fa nélkül 115. stb. temetõ 98. búza. pipadohány 110. vöröshagyma 105. görögdinnye 107. lopótök 106. lyukas mogyoró 103.) 112. búzaszál 113. cseresznye 99. dió 101. dió 102. füge 100. a csalánt 119. mert mindenütt füvet kaszálnak . gomba 118.97. mák 11 l. csutkás (száras) 116. gabona (árpa. káposzta 104. virágja után 114. sehol.

130. a másodikba 128. mikor a kutya beleharap 131. békák 140. mert nem kerülhet a végére 132. mert ugrál 136. a szõrös oldalára 135. csomók vannak a szárán) 121.120. hogy félnek tõle. a rák 138.farkas 124. káposztáért 129. mert a part nem fut a nyúlnak 133. mikor vízparton fut. nyúl 127. a csiga. a tréfa 122. mert a hátán hordja a házát. . azért. a sündisznó 137. s elõle a békák vízbe ugrálnak. egyet se. szúnyog 141. tréfa 123. mert azt hiszi. gyalog 125. nádszál (belül üres. mert nem hagyja megméretni a lábát 126. völgybe megy 134. amelyiknek farka legközelebb esik a fejéhez 139.

mert létrán nem jöhet 152. hó 158.142. esztendõ: 12 hónap. vizes 114 1 115 146. vizesen 151. hó 156. áz esõ 153. egy font. hóesés 157. hagyják esni 155. hó és a nap 159. napfény 161. a nap 160. esõ 154. hamu 143. harmat 150. patak 144. azaz négy negyed 162. folyóvíz 145. harmat 149. a Tejúton 163. 365 nap és 3 nagy ünnep . a hintóban 148. a harangszó 147.

777-ben 167. a kulcsnyikorgás 176. mert fektetni nem szokás 182.164. annak neve Patkó. lehet. árnyék 174. s aki rajta ül. és az õ csizmáján is van kettõ. kályha 181. (a többin a ló van) 178. az Isten ostora 170. olló 185. lakat 183. a lovas neve Patkó 179. és a pallón 180. a vasaló . mindegyikben (52 is van egyben) 168. 177. az utolsó ítéleten 171. magánál nagyobbat 169. 77 166. 365 nap és 3 nagy ünnep 165. ha a lovon van négy. korsóban 184. gyûrû 172. esztendõ: 12 hónap. a padlón. árnyékod 175. csak egy: amit éppen szegel a kovács. fésû 173.

Ernõ 199. a szemünk 192. a szõrös oldalról 201. hogy felszelje 196. hallgatni 193. vén ember 204. a császár 203. halászháló 207. Teréz 198.186. szita 206. a huszár 202. gyûszû 116 117 . lovas ember 200. a vasaló (régi) 187. a két szem 191. amikor kidugja a fejét az ablakon 190. mert nem volt kése. a dagasztó teknõben 205. korsó 188. az orron 195. a bajusz 194. Ákos 197. üres helyet az ágyban 189.

a kovács 215. az abrosz 227. facipõn. vászoncipõn 220.fûrész 210. a teli hordóba 229.tojás 226. a víz. jól keres 219. akár malmot is hajt 230. a posztóból 222. a kalapács 213. a szakáccsal 212. búvár 218. a bogrács 214. a kötelet 211. mind a kettõt felhúzzák 221.tojás 224. mert ha bõven van víz. a hegedûs 216. hal 209. háló. ahol van 223. csak egyet (a többit már nem éhgyomorra eszi) 225.208. vízimolnár. amelyik oldalára a farkát teszi . kaptafát 217. meleget 228.

a másik fele 248. a szalmát 247. Noé bárkájában 243. lánc 251. pulyka-kakas 244. mert kívülrõl tudja a "szövegét" 242. kerékvágás 250. a szamárnak 234. a faló. ökör 238. gereblye.széna 246. favilla . eke 252. a tapló 235. a vesszõparipának 236. mert a gazdája fizeti a vámot 232. a padló 233. amíg az utolsó birka át nem ér 239. tarkán 240. új ekét 253. a másik lábát a tolla alá húzza 241. amikor ég 237.231. a fegyverkakasnak 245. a kocsi négy kereke 249.

rosta 255. egy sem. retek 271. fokhagyma: egy gerezdet ültetnek. míg a közepére nem ér.254. a kérge 268. mikor kettévágták 257. mikor felássák. mák 274. öntik 272. tisztításkor pedig százfelé megy 118 / 119 270. ha négy nyúl felé hajtjuk 262. húsz is van. madár 265. egy sem: a lelõtt leesik. csiga 256. midõn rügyeit kihányta 267. a róka. a fának. búza 269. a többi elrepül 266. folyondár . szõrére 258. kukorica 273. mert bundájából gallért készítenek 264. a szarvas 263. onnan már kifelé szalad 259. mikor nyársra húzzák 261. mert a hegy nem szaladhat a nyúlnak 260.

s az almákat megesszük 281. s a halak felett jár 280. mikor nagy nincsen 292. káposzta 285. folyóvíz 288. tövis 278. jég . patak 287. béka 295.275. amibõl csónak készült: éltében disznókat tartott makkjával. mész 286. a gyermeklánc(fû) 276. ördögszekér 279. hal 293. görögdinnye 283. a veteményes ágyban 277. hajó 291. egy se. rák 294. holta után embereket hord. a kalap a fejünkön van. mert nem tanították meg elõre menni 296. olyan tölgyfa. a Hernád 289. egy kõdobásnyi (a beledobott kõ meg sem áll a fenékig) 290. mert nincsen lába 284. szilva (a magja kemény) 282.

mikor hegedülnek: a húrok régen juhbélbõl készültek. három 316. a 12 hónap. a hét 7 napja 310. a hónap 4 hete. de az bizonyos. a napórának 304. a tükör 314. az esztendõ. 300. mikor éhes az ember 305. ha megfagyott 298.297. a vásárnak 309. falióra 302. Bárhol. Azt nem tudhatja senki. hat 317. Aki nem hiszi. hogy a mával is kevesebb 299. a vonó szõre lószõrbõl 312.februárban 307. óra 303. mind a kettõ találni akar 315. Észak 301. nagypénteken 306. a vásárban 308. hegedû 311. mérje meg. furulya 313. az "N" .

116 évig: 1337-1453. határ 329. mert közben éjszaka is van 333. fehéren . gödör 331. felfelé nem mehet 332. a visszhang 338. kereszt 322. szél 337. de a fény az ablakon kimegy az utcára is) 335. írás 323. 120 121 327. a határ 328. a betû 319. hó 339. többször fordul 326. mikor sötétség nincsen 334. árnyék 336. útmutató az országút mellett 330. írótoll 321. rövid-rövidebb 320. lámpafény (két krajcárért vettél petróleumot. mesekönyv 324. a kettõ 325.318.

az ajtó 350. a templom keresztje 348. az ajtó 352. a fa elõbb füstöl. a küszöbön 349. 346. a fekete cseresznye az éjjel. a harminc ágacska a harminc nap a hónapban. a Nap . amikor begyújtanak. a Nap 360. a fehér a nappal. a Hold 356. az ég és a csillagok 355. az ajtó 351. szikra 342. levegõ 343. szél 344. A nagy fa az év. magához hasonlót 347. a félhold 357. a Nap 359. a Nap 358. ablak 354.340. füst (az anya a tûz. padló 353. az építõmester: Isten. mert a falu nem állhat a templomban 345. a tizenkét ág a tizenkét hónap. mint lángra kap) 341.

esõ 378. minden évszakban három hónap 376. mikor fogyatkozik 363. esõ 377. napfogyatkozáskor 364. a Tejút 369. felhõ 381. az esztendõ 371. az esztendõ. kerek 367. esõcsepp 380. az esztendõ. a hetek és a vasárnapok 375. az esztendõ és a tizenkét hónap 374. harmat . mint a Nap a Holdtól 365. ázik 368. hagyjuk esni 382. az esztendõ 372. az esztendõ 370. az esztendõ és a négy évszak 373. négy évszak.361. a Föld 366. napfény 362. vizesen 379.

sár 394. harmat 384'. délig. árnyék 400. hó 389. szél 395. hó 387. árnyékom 398. napnyugtáig 402. jégcsap 392. a harmat: hegyet. hó 386. jégvirág 393. esteledik 404. hó 388. hópelyhek és a nap 390. a vízcsobogás 396. árnyék 399. völgyet betakar 122 123 385. utána nõ 403. a nappal .383. jég 391. árnyék nélkül 401. árnyék 397.

füst 415. a kút vize 424. part 422. a tûz a kemencében 414. füst (a láng az apja) 416. a folyó két partja 419. partja 423. visszhang 409. tûz 413. levegõ 427. sár 425. a Duna 421.405. világosság 406. a homokréteg alatt 426. van. tûz 411. csend 407. levegõ . visszhang 410. a füst 417. mert hancúroznak a halak 418. a Duna: a Fekete-erdõben ered és a Fekete-tengerbe ömlik 420. tûz 412. visszhang 408.

kakastaréj 444. a tyúkoké 44l. kakas 443. a húsa nekem maradt 439. csak a tolluk fekete 434. mikor esik az esõ: sok a giliszta 438. a koca megfialt a mezõn . hogy belefõzik 432. levegõt 429. mikor viszi a héja 433. a tollából mindenkinek jutott. csibe 431. a farka 448. tyúkot vettem. mert mindennap fel kellene menni a tojásért 445. négy lába. mikor a kakas rajta ül 436. ha elöl volna. tojás és csirke 430. disznó: orra. a tyúknak: az egész udvarba beletörli a száját 440.februárban 442. két füle. fél. mikor a kakas hágja 437. négy lába. disznó: orra. egy se.428. s a farka 124 1 125 447. két füle. bárány 446. nem tudna enni 435. két szeme.

a koca szoptatja a malacokat 450. ló és csikója . tehén: szarva. farka 458. tehén. hasa 457. farka. tehén: szarva. tehén tõgye 459. hasa. lába. amíg felütik: azután a ló áll a patkón 466. a tehén (hasában tartja a szénát) 461. orra hegyétõl a farka végéig 469. farka 455. mint az anyja 454. a kecske 451. lába. amelyik felére a sörényét fésülik 464. mikor a bika hágja 463. ökör: feje. amíg bírja 468. kisebb. tehén tõgye 460. tõgye 456. amelyik nem kap 465. ló és lovas 470.449. mikor a lábadra lép 462.februárban 467. liba 452. mikor egyedül van: két lúd már ludak 453. tehén. ökör: szarva. két ló és a szekér rúdja 471.

juh bõrébõl készült bunda. a harkály: a saját ajtaján is kopogtat . mert maga nem tudja 473.472. a vak ló 477. mert a kutyát ritkán eresztik be a szobába 484. macska 480. páratlanul 474. juh 488. hogy meg ne egye a Tejutat 483. mert nincs tarisznyája 485. páratlanul 475. a farka felõl 490. a külsõ felén 491. hogy az anyja olyan nagy disznó 493. szégyelli. mert a szamárbõgés csiklandozza a fülét 486. macska farka 482. szõre 476. hogy ne húzza el a Göncölszekeret 487. macska 479. kupával: kukoricát rázogatnak a kupában 492. macska 481. fekete macska 478. cinege 494. bekecs 489.

a kakukk: tudja a nevét. szuszogás nélkül 515. mert a másikat felemelte 497. béka 508. a denevér 509. amíg kiér 516. egy sem. a bõregérnek (denevér) 126 127 510. kormosan 496. kétlábú 505. görény 513. medve 514. a lelõtt meg leesik 504. egér 511. repülve 499. s be tud mutatkozni 500. keresztbe 501.495. a béka: beugrik a legmélyebb vízbe is 507. feketén 498. mert elrepülnek. mert nem viheti magával 506. oldali bolond: feszt a hegyoldalban matat . tarkán 502. tarkán 503. mert a sajtár nem fér alája 512.

a szõrös felére 529. a sündisznó 522.517. megbír akár egy mázsát is: ha megcsípi a mázsás embert. a bolha mellén a pattanás 535. a bolha: télen is csak ingben-gatyában jár 533. méh . bolha 531. sündisznó 527. páratlanul 520. sündisznó 525. vakondtúrás 530. szarvas 528. sündisznó 526. róka 518. a sündisznó 521. még azt is megszökkenti 537. egy sem: mind elszökik 536. mert megeszi a Fiastyúkot 519. sündisznó 524. bolha 532. télen-nyáron ruhában van 534. sündisznó 523. az életétõl 538.

szú 548. méhecske 540. a szúnyog 549. pillangó 541. a tücsök: egész nyáron muzsikál 547. barack . alma 559. pók 544. pók 543. a csigaház 553. giliszta 554. a pióca 558. csiga 552. a halat 556. mert sok pénze van 557. piros almák 560. almafa. a hal. a hal 555. pók 545. fejtetûk a hajban 550. prücsök 546. a méhecske 542. mikor nincs nagy 561. csiga 551.539.

dió 565. gomba 579. disznó 128 I 129 573. cseremakk. gomba 582. gomba 581. szilva 570. gomba 578. gyümölcsfa 568. eper 574. gomba 583. cseresznye vagy meggy 564.562. dió 566. cseresznye vagy meggy 563. gomba 580. fenyõtoboz 577. oltvány 569. szõlõfürt 571. a boráért 572. dió 567. eper 575. hecserli (csipkebogyó) . fekete szeder 576.

fõvõ babszemek 593. fuszulyka (bab) 590. hecserli (csipkebogyó) 585. mák 602. málna 587.584. csípõspaprika 588. csípõspaprika 589. paradicsom 604. zöld fuszulyka (zöldbab) 592. fuszulyka (bab) 591. káposzta 596. retek . krumpli 599. mák 603. káposzta (télen hordóban savanyítják) 597. krumpli 598. paradicsom 605. mák 600. málna 586. retek 606. káposzta 595. mák 601. káposzta 594.

vöröshagyma 610. gyökér 615. hóvirág 612. uborka 609. búzakalász 623. búzakalász 622. a fának 616. füvet kaszálnak. dohány 627.607. nem szénát 621. vöröshagyma 61 l. a virágos kender . pipacs 614. falevél 619. dohány 626. falevél 618. a magos kender 629. dohány 625. kender 628. torma 608. létrán nem jöhet 620. ibolya 613. dohány 624. a fenyõfa 617.

az ember fogai 647. homloka.630. kettõ: édes és keserû (egyikkel szépen beszél. az ember orra 649. fogai és a nyelve 643. burján. szája 641. két kéz. füle. száj nélkül 646. szája. a virágos kendernek 631. két szem. homloka. ahány megmaradt 648. a szájáért 645. egy száj. tök 638. gyomra 640. has. orra. gyom 639. szeme. szem. száj. másikkal szitkozódik az ember) . az ember: feje. orr. az ember feje: haja. haja. napraforgó 130 131 637. két fül 642. kukorica 632. a kukoricának 636. az ember szája. orra. a kukoricacsõ 634. kukorica 633. az ember szája. az emberi test: láb. a kukoricának 635. az ember fején: két orrlik. haj 650. fogai 644. szeme.

szempilla 658. öregember szeme. szem 656. szempilla 660. fogai . fél szem 657. mégis mindent kibeszél 132 664. szem 655. az ölembe 654. a hajával 666. az ember lehelete 652. fejik a tehenet 669. A legpletykább a száj: nem lát semmit. a tehenet fejõ ember két keze és a tehén tõgye 668. s nem mond el semmit. az ember öle 653. öt ujj és a gyümölcs 670. a hajától 665. fogai 671. szempilla 659. szeme. szempilla és szemgolyó 662. a legbecsületesebb a két szem: mindent lát.651. haja. öregember haja. a szeme világa 663. a melle köze 667. a szempilla 661.

a gyermektõl. elkapatott gyermek 674. mikor a võlegény ölében ül 685. menyasszony 676. holta után . a négereknél 677. ötven évig. azon túl már lefelé hanyatlik 689. ezüstkoporsóban. meleg levest 684. vaskoporsóban 691. a varrónõ 679. mikor õ is megölelt 686. elkapatott gyermek 673. egyedül nem tud kimenni 692. mikor várandós 687. az anyósa 680.672. egy võlegényt 682. hogy szólaljon meg. a rossz anyóst 678. aranykoporsóban. cipõje talpán a szeg 681. az ember élete: gyermekkora. fejkendõ: férfinek halálakor az állát kötik föl vele 690. hogy kifelé már asszony lesz 683. hogy hallgasson el 675. öregkora 688. a vénembertõl. felnõttkora.

gyere le! 71 l. bolondulást 705. az akasztott ember 694. egy. hogy a füle is élvezzen 712. mert a többi már nem üres gyomorba kerül 707. fûrészport 710. az erõs pálinka 704.133 693. a deszkába 697. s levetem 703. egyet.februárban 709. éjjeliõr 708. beszennyezem. az akasztott embernek 695. a halevést és a nõsülést 696. ahol semmi sincs 700. a halért 699. a borotválkozást. a gondolat 698. a másodikat már nem éhomra eszed 706. amíg megáll 702. a kocsmában . ámen 701. hogy le ne essen 713. jajgat 714.

"Kihajtom az ökörcsordát a rétre. mind a kettõt idõben kell kivenni 723. üresen 728." 736. "Lányból lesz az asszony. az a szép. lyukat a gabona szárában 719. mikor üvegbõl iszik 722... reménysége 733. a tükörképe 732... sehogy. a küszöb 718. bimbóból a rózsa. "Az a szép. alatta 731. a kar és a test között 720. mikor az ember csípõre teszi a kezét.715. szegénysége 734. akinek a szeme kék . mert pápa mindig csak egy van 725." 735. márványkõbõl van a Tisza ." 737. álmot 730. vizes 729. üres 726. "Márványkõbõl. koppintás nélkül 717. kopácsol 716. mikor feji a tehenet 721. lélegzik 727.. a párna csücske 724..

. sehol. mikor elfogy 750. ahol van 746. zabla 739.feneke. hogy este. aludttej 741. csak a szõlõ terem 743. mert úgyis fehér 753. tészta dagasztása 745. egy leány üzente kedvesének. a kés élin 747. aludttej 740. kenyér 744. bor 742. tojás 755. odaadják a tehénnek 752. olaj 751. egyet sem 748.. három: két rendes vége és egy keserves. s öreg szülei elalszanak. a szoba sarkában 757." 738. ha kialszik a lámpa. tojásban (a héja is "csont") 756. tojás 134 135 754. lovas katona: kengyel. akkor õt az ágyban megtalálja . nyereg. kolbászon a madzag 749.

s a király a fia húsát ette 759. ablak 775. anyósa és apósa. a külsõ . Éva (Ádám viszont megtehette) 770. ablak 776. ablak 774. Ág király megölte a fiát (ágát). zsírja volt a lámpa olaja. anyja és apja. hogy ne féljen. csontjából széket csinált. Ádám: a saját oldalbordáját termékenyítette meg 769. mert õ nem hagyja. hogy a kecske megegye 762. de nagyszüleik sem voltak 766. mikor moslékot kap 764. Isten: elaltatta Ádámot. s kivette az oldalbordáját 767. Ádám: nem volt anyósa 771. a másik hajón herélt férfiak háremhölgyeket szállítottak és tököt ettek 761.758. õ pedig szoptatja a gyerekét 760. egy asszony áll a hídon. mikor fellépett a szamárra 773. abrosz és bor 763. felette a fán madarak esznek. alatta a halak esznek. Ádám 765. Éva: neki sem volt anyósa 772. hiányzik egy bordája 768. a gazda mondja a káposztának. az asztalon: kenyér.

777. ajtó 778. kémény 790. amiben sült 785. szem 779. kémény 788. ajtókilincs 783. pénzért 795. a kulcs hegye 793. ajtókilincs 784. pince 797. pénzért 796. kulcs 792. repedés 798. kémény 787. úgyis mindig egyre megy) 782. óra (neki aztán egyre megy. kulcs 791. a szellentés 780. ágy (nem nyikogatják többet). a kemence. a küszöbön 794. kémény 786. gondolatját 781. kémény 789. zár . ajtó (nem nyitogatják többet).

799. amennyi belefér 816. ágy 800. lámpafény 820. bölcsõ 136 137 807. kályha 810. kályha 814. kályha. rádió . kályha 813. asztal 803. kémény 815. kályha 809. bölcsõ 808. kályha 812. kályha 811. agyagtányér. lámpa 819. ágy 801. asztal. fiók 805. asztalfiók 804. kürtõcsõ 817. asztal 802. abrosz. asztal. étel 806. lámpa 818.

kutyaól . mind a kettõt felhúzzák 835. óra 833. kerítés 840. gémeskút 837. óra 831. a kerítés 841. gödör 836. a kútveder 838. másoknak 843. telefon 823. tükör 824. perc.821. óra. kerítés 842. tükör 826. tükör 827. villanykörte 828. óra 832. tükör 825. szék 822. villanyfény 829. falióra 830. kút 839. másodperc 834.

a csizmának 861. blúz. blúz. cipó 856. a cipõnek 857. csizmának. cipõtalp 858. bundasapka 847. hiányzik a párja 864. bundasapka és az ember feje 850. bundasapka 848. cipõ 853. láb és csizma 866. papucsnak 862. a cipõnek 859. bundasapka és az ember feje 849. télen. a cipõnek. bundasapka vagy bekecs formájában 851. csizma. a lábak 865. bundasapka vagy szokmány 852. a cipõ 855. a csizmának 863.844. cipõ . pulóver 845. pulóver 846. a cipõnek 860. cipõ 854.

akinek legnagyobb a feje 872. kesztyû 874. egy sem 877.867. gyertya. láng 887. fedõ 879. gyertya 880. fakanál 878. gyertya 882. a többi elég 885. gyertya 883. 870. húsdaráló . gyûrû 869. a végire 884. gyufaszál 888. kesztyû 873. mikor felhúzzák a gyûrûjüket. gyertya 886. öv 876. nadrág 875. gyertya 881. kalap 138 I 139 871. csak egy. gyöngysor 868.

macska 900. lopótök 893. vizes néger 908. csikóbõrös kulacs 890. szita 898. szita 899. tû és cérna .889. lábos 891. lopóták 894. szita. olló 910. lopótök 892. párna 911. lopóták 895. vizes 907. tarisznya 901. tölcsér 905. seprû 896. abrosz 909. palack. kulacs 903. szita 897. sehogy. az üres pohár is tele van (levegõvel) 904. káposzta. vizes 906. tölcsér 902.

tolják 928. cseber és a két füle 923. harang 931. a harang nyelve 933. harapófogó 915.912. amit a falba vernek 920. szeg. a harang 932. a közepéig. nem hívják. tü és cérna 913. utána már kifelé megyen 917. cséphadaró 924. malomgarat . cimbalom 929. malom 934. harcsafûrész 916. kalapács 921. dob 930. bakancsszeg 922. eke 925. koporsó 918. fúró 914. szabócenti 919. gereblye 926. kasza 927.

140 j 141 935. csónak 946. kanál. a vasúton 952. sínpár 953. semerre. fénykép 956. autó 943. szánkó 950. gõzmozdony 947. villa . zakatolással 945. vízimalom kereke 936. sínpár 951. puskagolyó 938. az autó 944. mert a villamosnak nincs füstje 954. puskagolyót 939. fényképezõgép 955. puska 937. egy sem 941. hajó 948. vízbe 949. zörgéssel 942. a szekéren ül a gazda 940. a szekeret húzza a ló.

labda 968. (5x20)+(6x10) 979. bélyeg 965. oltatlan mész 970. pipa 959. 156-ot. karika 967. szemüveg 960. létrafok 969. oltatlan mész 971. völgy 974. ár 963. tinta. papír 961. országút 973. tankönyv 962. ha csak az egészeket üti .957. pénztárca 958. boríték 966. mindegyik egy kiló 972. bélyeg 964. írás: toll. völgy 975. 83 éves és három hónapos 978. egyik sem. 160. nyolcan vannak 977. a küküllõ 976.

3+3+3+11. m betû 999. átmegy a két fiú. 7+3+9+1 981. Elõbb átvisszük a kecskét. 5+5+5+5. hogy csak egy tojást teszünk alája 990. m betû 998. végül a kecskét. Marad a farkas a káposztával. Utána átvisszük a káposztát. a csónakkal az ott maradt fia visszajön a testvéréért 988. anyám 982. úgy. akkor átmegy az apa. hogy száz liba felé hajtják 992. két kézfeje. hogy a vemhes szamáron ülsz te! 991. az édesanyjuk 984. úgy. négy: mindegyik kutya a saját farkán ül 987. 989. p betû . apám vagy a nagybátyám 983.. öt: egy feje. öcsém 985. s visszahozzuk a kecskét. é bettí 997. lehet: csizmája 993. két lábfeje 142 I 143 994. á betû 996. 5+5+7+3. a húga vagyok 986. Átvisszük a farkast.980. é betûvel 995. egyik visszahozza a csónakot. 7+7+5+1. úgy.

1000. v betû 1001. v betû 1002. betû 1003. három 1004. v betû 1005. a bölömbika (nádimadár) 1006. a felhõszakadást 1007. a mágnestõl 1008. a pillangóé 1009. a horoghegy 1010. egy úr várja a halban 101 l. a Göncölszekér 1012. a Göncölszekér 1013. a kárvallástól 1014. a Göncölszekérnek 1015. a jégvirág 1016. a kenyérhajat 1017. az asztalfiók 1018. a levélhordóra 1019. a nyaklevest 1020. a nyakleves 1021. a pókháló 1022. a sündisznót

1023. a szájpadlásra 1024. a szélrózsa 1025. a szélrózsa 1026. a szemmérték 1027. a Tejúton 1028. a tûhegy 1029. a vasmacska 1030. az ebihal (békaporonty) 1031. az égi háborúhoz 1032. nászúton 1033. a fakopács (harkály) 1034. a fülbevaló 1035. a bokorban 1036. a borsó 1037. a bölcsõben 1038. a cukor 1039. a cselló 1040. a daráló 1041. a farkas 1042. a méhkas 1043. a fokos 1044. a hálóval 1045. a hárfa

1046. a holló 1047. a holló 1048. a holló 1049. a hollóra 1050. a jámbort 1051. ajtó 1052. a kagyló 1053. a kofa 1054. a kofa 1055. a kohó 1056. koporsóba 1057. a korom I 145 1058. a kosárba 1059. a kotló 1060. a kotlónak 1061. a kotló 1062. a kötélen 1063. a lekvár 1064. a lépcsõ 1065. a lépcsõ 1066. a padló 1067. a palló

a részeg alatt 1075. a rabló 1070. a tapló 1088. a sarló 1079. a tarló . a részeg 1074. a palló 1069. a robot 1076. a szakajtón 1081. a tanító 1084.1068. a repülõ 1073. a sarló 1078. a rádió 1071. a rádióban 1072. a tapló 1090. a tapló 1089. a tapló 1087. a tanuló vagy László 1085. a tanuló 1086. a siló 1080. a tábort 1083. a szarvas 1082. a roló 1077.

az autóban 1109. a teknõ 1094. az ajtó 1105. a vasaló 1104. a tarlón 1092. a tarlónak 1093. az autó 1108. a tetû 1096. az autóval 1110.1091. az istálló 1112. a vasaló 1103. a vasaló 1101. a teknõ 1095. a vasalónak 1102. a tetõben 1098. az istállóban 1113. az istálló 1111. a tet~Z 1097. a tiló 1099. az istálló . a zászló 1106. a traktorral 1100. a zászló 1107.

a kalácsot 1133. kettõ: január. az ollóval 1116. kalapot 146 147 1122. a forgács 1129. az olló 1115. a kandúr 1135. a csütörtök 1119. a hazugság 1132. kofa 1124. paróka 1126. Torontál 1127.1114. a lángész . Ottóban 1125. a csütörtöknek 1120. február 1121. a kandúr 1134. az olló 1117. az ördögre 1118. a kandalló 1123. a hazugság 1131. a fûrész 1130. a fazék 1128.

a süveg 1156. december 1148. a szamár 1141. szeptember. a birkának 1 151. a takács és a szakács 1145. a nadrág 1137. a pohár 1140. a vásárban 1146. a birka 1150. a takács és a szakács 1143. az egér 1147. a présben 1155. a nadrágon 1138. a prés 1154. november. a kormot 1152. a takács 1144. a szalma 1157. a nadrágon 1139. a kútban 1153. a szegfûszeg 1149.1136. a szamár 1142. a szalmát 1158. a szíjjal .

másik cserepet 1165. harminc hétnek tizenöt 1181. a kémény 1167. az ásóval 1160. hét volt: egyik meghalt 1171.1159. hat van egy bolhának 1170. nyolc van 1173. nyolc (88-nak 8) 1179. hat árnak hat hegye 1169. hármat: egy gabonaszemet és a saját két szemét . lécet. a patáját 1164. mikor kettévágják 1163. sík úton por is 1176. a ló zabbal. hat van. a gólya békával 1166. az ember étellel. 11 1180. tényleg hat van 1174. 77 1178. húsz ár 1172. liba tón átúsz 1175. az avas szalonnában 1161. az okos 1162. 777 1 177. három: egy gyík esett a vízbe 1168.

a cipdbe 1188. igaz 1198. egy sem: a tyúk csak a kakassal alkot párt 1183. hogy a levetett ruhája zsebébe dugja Tájszójegyzék ángy. az órát a fejünkre tesszük 1187. levágjuk a teheneket és elosztjuk öt felé 1190. amíg leér 1192.bóbita burján . aki a kenderföldön állt és látta a templomtornyot 148 ' 149 1186. kettõ: egy pár t 1184.férfirokon felesége baksa .bolyong. egyedül Pici Marci 1196. amelyik nincs megfogva 1185.(itt) burok .gyom bürák .(itt) gömbölyû bólyász . 99. mert 100 fillér már egy forint 1189. csatangol bubuta .1182. nem igaz 1199. a golyótól 1194. az abrosz 1195. úgy. ángyom . nem igaz 1200. minden sora (!) igaz 1197. mindegyikben 1191. a bivaly 1193.

napam . ipam .(itt) darab fuszulyka . kürtõcsõ .bab. kinn kupac .szarvasbogár felazon .cserbika . menyen .kályhacsõ lõdörget .lógat.folyton fityinkázik .kályha hecserli .lóg fitty . himbál megyen.nõi alsó ing szokmány .felfelé feszt .megy napa.csipkebogyó ipa.kopasz kürtõ.ványolt posztóból készült kabát Készült a debreceni Kinizsi Nyomdában Felelõs vezetõ: Bördõs János .anyós pendely .após kõjel .kívül. paszuly fültõ .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful