Pedagógus szakvizsgás képzés

TARTALOMJEGYZÉK

KÖZÖS KÉPZÉS KÉPZÉSI PROGRAMJA…………………………………………….....2 MELLÉKLET SPECIALIZÁCIÓK ( „A” típusú)………………………………………………………..…18 ETIKA SPECIALIZÁCIÓ………………………………………………………………..…19 19-20. SZÁZADI FILOZÓFIA SPECIALIZÁCIÓ………………………………………....23 FRANCIA SPECIALIZÁCIÓ……………………………………………………………….29 HON- ÉS NÉPISMERET SPECIALIZÁCIÓ……………………………………………….33 LATIN SPECIALIZÁCIÓ…………………………………………………………………..51 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM SPECIALIZÁCIÓ………………………………….64 NÉMET SPECIALIZÁCIÓ……………………………………………………………….....75 TÖRTÉNELEM SPECIALIZÁCIÓ…………………………………………………………81 VALLÁSTUDOMÁNY SPECIALIZÁCIÓ…………………………………………………85 SPECIALIZÁCIÓK ( „B” típusú )………………………………………………………….101 MÉRÉS-ÉRTÉKELÉS SPECIALIZÁCIÓ…………………………………………………101 VEZETŐTANÁRI SPECIALIZÁCIÓ……………………………………………………...106 MENTORTANÁR SPECIALIZÁCIÓ.……………………………………………………..111 SPECIALIZÁCIÓK ( „C” típusú ) …………………………………………………………117 MENTÁLHIGIÉNÉ SPECIALIZÁCIÓ…………………………………………………….117 TEHETSÉGFEJLESZTÉS, TEHETSÉGGONDOZÁS SPECIALIZÁCIÓ……………... ...130

KÖZÖS KÉPZÉS
KÉPZÉSI PROGRAM 1. A képzésért felelős kar megnevezése: Debreceni Egyetem 2. A szakért felelős oktató: A szak egészéért felelős oktató Dr. Szabó József, emellett minden specializáció saját felelőssel rendelkezik. 3. Képzési cél: A hagyományos képzésben főiskolai vagy egyetemi szintű tanári oklevelet szerzett pedagógusok valamint az új rendszer mesterszakos tanári oklevelével rendelkező, a közoktatásban tevékenykedők számára az oktatás-nevelés összetettebbé vált feladatainak sikeres megoldása érdekében a 10/2006. ( XI.25.) OKM rendeletben megjelölt kötelező ismeretkörökben ( Közigazgatási vezetési ismeretek, a nevelési- oktatási intézmény mint szervezet, az intézmény és környezete, a nevelési-oktatási intézmény hatékonysága, az integráció és szegregáció kérdései, a pedagógus szerepe a nevelési-oktatási intézmény szervezetében, sajátos pedagógiai-pszichológiai ismeretek ), valamint a szaktudományokban és a szakmódszertanban elméleti és gyakorlati ismeretek és különböző speciális feladatok elvégzését segítő tudásanyag nyújtása. 4. A képzés formája: Költségtérítéses levelező. 5. A képzés szerkezete: A képzés I. és II. féléve a már létesített pedagógus szakvizsga képzési és kimeneti követelményének megfelelően blokkokra tagolva tartalmazza azokat a kötelező tantárgyakat, amelyek felölelik az Oktatási Hivatal által közzétett fő témaköröket. A választható tárgyak a III. és IV. félévben lesznek. Ezek nem egységesek, hanem attól függően, hogy a rendeletben szereplő „a”, „b” vagy „c” csoportba tartozó ismeretkörökre összpontosítanak, különböző specializációk formájában jelennek meg. Az „ a” csoportba tartozó specializációk: Biológia, Etikai ismeretek, 19-20. századi filozófia, Fizika, Földrajz, Francia nyelv, Informatika, Kémia, Latin, Magyar nyelv és irodalom, Matematika, Történelem, Vallástudomány. A „b” csoportba tartozó specializációk: Mérés-értékelés, Vezetőtanári. A „c” csoportba tartozó specializációk: Tehetséggondozás, tehetségfejlesztés; Mentálhigiéné. A választható ismeretkörök részletes bemutatása a kérelem mellékletében szereplő specializációk részeként történik. A képzés tartalma mind az általánosan kötelező részben, mind a választható specializációk körében nagyobb tartalmi blokkokból és azokon belüli tantárgyakból épül fel. 6. A képzés módszerei: Elméleti jellegű előadások mellett tantermi, laboratóriumi gyakorlatok és szemináriumi jellegű foglalkozások. Specializációtól függően külső gyakorlatok is vannak. 2

7. Tanterv: a, A közös képzés kötelező részének tanterve ( I. -II. félév)
Kód Tantárgynév I. Közigazgatási vezetési ismeretek 1. Közigazgatási és államháztartási ismeretek 2. Európai oktatásügyi integrációs folyamatok II. A nevelési-oktatási intézmény mint szervezet 1. Tanügyigazgatási és jogi ismeretek 2. Szervezetfejlesztés és vezetési kultúra 3. Intézmény és környezete III. A nevelési-oktatási intézmény hatékonysága 1. Intézményértékelés és a tanulói, tanári munka értékelése 2. Minőségellenőrzés, minőségértékelés, minőségfejlesztés IV. A pedagógus a nevelési-oktatási intézmény szervezetében 1. Pedagógiai folyamattervezés és -szervezés 2. Szakmai önismeret V. Az integráció és szegregáció kérdései 1. Esélyegyenlőség, szektorközi együttműködés, fenntartói megoldások VI. Sajátos csoportok nevelése, oktatása 1. Egészségpszichológiai és az egészségre nevelés kérdései 2. Sajátos nevelési igényű gyerekek nevelése, oktatása 3. Gyermek- és ifjúságvédelem, hátrányos helyzet kezelése 4. Az élethosszig tartó Óraszám I. félév Számonkérés Óraszám II. félév Számonkérés

Kredit

Kredit

BT_SZAG 144 BT_SZEV 144

15 10

K K

4 3

BT_SZTI 144 BT_SZSZV 144 BT_SZIK 144

10 15 10

K K G

3 4 3

BT_SZIN 144 BT_SZMI 212

10

G

4

15

K

4

BT_SZPF 244 BT_SZT 244

10

G

3 15 K 4

BT_SZESZF

144

15

G

4

BT_SZME 144 BT_SZSP 211 BT_SZGY 244 BT_SZFE

15 15

G K

5 5

15 10

G G

5 4

3

9. 55. A képzés kötelező részének tantárgyi programjai 4 . Tantárgyi programok: a. a záróvizsga eredményének és a szakdolgozat eredményének számtani átlaga kerekítve. valamint a szakdolgozat benyújtása. A választható tárgyak az egyes specializációk III. – IV. A résztvevők teljesítményét értékelő rendszer: A szakdolgozat: a specializációs képzési rész ismeretköreiből meghatározott témából kell készíteni. a felnőttoktatás kérdései Óraszám: Kredit: 180. ( melléklet) 8. gyakorlatok beszámításának rendje: Bármely felsőoktatási alapképzésben vagy továbbképzésben szerzett kredit elismerhető. b. A záróvizsgán a benyújott szakdolgozatot is meg kell védeni. gyakorlati jegy: 7. A záróvizsga eredménye a záróvizsgán kifejtett tételre kapott érdemjegy és a szakdolgozatvédés eredményének átlaga kerekítve. A korábban szerzett ismeretek. Az oklevél minősítése a szigorlatnak. ha a kredit átváltás általános szabályai szerint egyenértékesíthető jelen szakvizsgás képzés valamely tantárgyával. kollokvium: 7. A záróvizsga részei: a záróvizsga résztárgyait az egyes specializációk határozzák meg (lásd a specializációknál). 10. A záróvizsga: A záróvizsgára bocsátás feltétele: Az előírt számú vizsga és gyakorlati jegy megszerzése. félévre vonatkozó tanterveiben találhatók.244 tanulás. a specializációk bemutatását ) ( ld.

A költségvetési szervek jogállása 6. Az államháztartás közgazdasági szerepe és jelentősége 2. KÖZIGAZGATÁSI VEZETÉSI ISMERETEK Kód: BT_SZAG144 Közigazgatási és államháztartási ismeretek * Kreditszám: 4 Előfeltétel: –– Választhatóság: Heti óraszám: Kurzuszárás: Tanóraforma: kötelező 15 aláírás előadás Tematika: 1.I. A költségvetési szervek gazdálkodása 7. A költségvetési szervek ellenőrzése Kód: Európai oktatásügyi integrációs folyamatok BT_SZEU144 Választhatóság: ekötlező Heti óraszám: 15 Kurzuszárás: aláírás Tanóraforma: előadás Kreditszám: 3 Előfeltétel: –– 5 . Az államháztartás rendszere. Az államháztartási rendszer helyi alrendszere 5. funkciói és alapelvei 3. Az államháztartási rendszer központi alrendszerei 4.

csatlakozások. társadalomtudományok. Közösségi kompetenciák az oktatás területén (az uniós szerződés és az oktatás. stb. természettudományok. az uniós oktatáspolitika hatóköre. A jogalkotás folyamata (az acquis communautaire. A közoktatás szerkezetének hasonlóságai a tagállamokban (a tagolt. Reformok a közoktatásban (az angol. a Negyedik keretprogram. a társadalmi kohézió fenntartása. a szakértői. működésének feltételrendszere (3 pillér. Az iskolák irányításának sokszínűsége az EU államaiban néhány tagállam példáján (Németország. Anglia) 9. keretjellegű szabályozás előtérbe kerülése. Az Európai Unió kialakulásának története. kiegyenlítő alapok. tagállamok. más területek. nemzeti megközelítések). Transzparencia az Európai Unió tagállamaiban az oktatási törvénykezéshez kapcsolódó tantervkészítés terén (az oktatás tartalmi szabályozása. zöld könyvek. a közösségi politika dokumentumai. az oktatás tartalma.) 4. programok a jövőben) 18. 6. Harmonizációs folyamatok az oktatási jogalkotás területén az Európai Unióban (az oktatási jogszabályok új dimenziói.Tematika: 1. stb. Az EU oktatási prioritásai (versenyképesség és innováció. a részben egységes. másodlagos jog dokumentumai. A közoktatás finanszírozásában mutatkozó állami és egyéb finanszírozói szerepvállalás hasonlósá-gai 17. A közösségi oktatási stratégia alapdokumentumai (fehér könyvek. szakképzés. A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNY. társadalmi partnerek bevonása. A közösségi programok (Socrates. elsődleges. szubszidiaritás elve. az Európai Bíróság döntései. Amszterdami szerződés nevezetes cikkelyei) 5. A tankötelezettség teljesítéséhez kapcsolt időtartam 15. a francia. Maastrichti Szerződés.) 2. ICT. stb. európai dimenzió erősítése. Leonardo. pályaorientációs lehetőségek) 11. a nemzeti alaptantervek. MINT SZERVEZET Tanügy-igazgatási és jogi ismeretek Heti óraszám: Kurzuszárás: Tanóraforma: Kód: BT_SZTI144 Választhatóság: Kreditszám: 3 Előfeltétel: –– kötelező 15 aláírás előadás 6 . az angol rendszer) I. munkavállalói mobilitás segítése.) 13. stb. Hollandia. az iskola társadalmasítása stb. Az oktatási struktúrák összehasonlító táblázata az Európai Unió országaiban (iskolák közötti átjárhatósági problémák. Az egyes műveltségterületekre fordított időkeret mértéke az Európai Unió tagállamaiban (anyanyelv. iskola és tanár autonómiája) 12. Az idegen nyelvek oktatásában mutatkozó hasonlóságok az Európai Unióban 14. távoktatás fejlesztése. mint közügy. soknemzetiségű tantervek. az egységes iskolastruktúra példáival) 10. nyelvoktatás.) 7. szakfelügyeleti rendszer (a holland. Az oktatás ellenőrzése. Franciaország.) 3. a holland reformok) 8. A középfokot lezáró vizsgák az Európai Unióban 16. lifelong learning. a francia.

9. A megyei közoktatási fejlesztési terv szerepe. 16. A pedagógusok jogai és kötelességei a közoktatási intézményekben. 4. A közoktatási intézmény ellenőrzésének szabályai. A gyermek mindenek felett álló érdeke. Az iskolai rendszerű szakképzés tanügy-igazgatási szabályozása. Az intézmények belső jogi normái.Tematika: 1. A gyermeki. 18. Az állam feladatai a közoktatás irányításában. a tanulói jogviszony. Az iskolaszék. Az önkormányzatok feladat-ellátási kötelezettsége a közoktatásban. Az egyenlő bánásmód elve. 5. 11. A közoktatás fogalma (az Alkotmány. 8. munkavégzési szabályok a közoktatásban. kollégiumi diákönkormányzat jogai. A pedagógiai-szakmai szolgáltatások. A pedagógiai szakszolgálatok. A nem helyi önkormányzati fenntartású intézmények működésének jogi feltételei. Az esélyegyenlőség feltételeinek biztosítása. A szülői jogok gyakorlása a közoktatási intézményekben. a jogalkalmazás alapelvei a pedagógiai munkában és a közoktatási intézmények működésében. jogkörei. 13. A települési és a megyei önkormányzatok feladat-ellátási kötelezettsége. 2. Az iskolai. 19. A tanulók közösségei. Az óvodai felvétel. 17. Az intézményvezető feladatai. tanulói jogok és kötelességek a közoktatási intézményekben. 6. A nevelőtestület (alkalmazotti közösség) és a szakmai munkaközösségek működése. a tankötelezettség. Alkalmazási feltételek. A szülői szervezet. A tanügy-igazgatás helye a magyar jogrendszerben. a kollégiumi tagsági jogviszony tanügy-igazgatási kérdései. 10. 14. működésének jogi kérdései. A fenntartói irányítás jellemzői és jogkörei a közoktatásban. A jogorvoslati jog érvényesülése a közoktatásban. működési feltételei. 7 . 3. A jegyző államigazgatási feladatai a közoktatásban. 7. 15. a közoktatási törvény és a szakképzési törvény alapján). Kistérségi (többcélú kistérségi társulás) és régiós szintű együttműködés a közoktatási szolgáltatások biztosításában. 12. A közoktatási intézmény alapítása.

Klein Sándor 2006. Klein Sándor 2007. A szervezetek fogalma. Nemzeti tankönyvkiadó. Oktatásmenedzsment. Szervezeti magatartás és vezetés. mint technológia. Budapest. az alapvető szervezeti paraméterek (munkamegosztás. Bíbor Kiadó. 1999. Vezetés pedagógusszemmel. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó. Műszaki Könyvkiadó. Budapest. A szervezet lelke. magyarázatokkal. Mechanikus és organikus szervezeti elemek az iskolai működésben. a nevelés mint projektjellegű szolgáltatás. A szervezetek formális és informális szintje: organogram és tényleges működés. A közoktatási intézmények szervezeti sajátosságai: az erőforrás-allokáció. Szervezetek irányítása a változó világban. (Szerkesztette: Balázs Éva) OKKER Kiadó. Budapest Szintay István 2003. Szervezeti formák és vezetés. Vezetés. Dobák Miklós 1998. Hoffmann Rózsa 2005. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó. a szervezet egyedi és rendszerszintű létezése. 1984. 10.és szervezetpszichológia. A nevelési intézmények szervezeti sajátosságai: a pedagógiai folyamat. hatáskörmegosztás. Budapest. A szervezeti légkör. Bakacsi Gyula 2003. Charles 1994.és munkapszichológiai Tanszék. konfiguráció). Vezetéselmélet.Kód: BT_SZSZV144 Választhatóság: Szervezetfejlesztés és vezetési kultúra Heti óraszám: Kurzuszárás: Tanóraforma: Kreditszám: 4 Előfeltétel: –– kötelező Tematika: 15 kollokvium előadás 1. Jean M. szervezeti tanulás. Budapest. Miskolc. koordinációs eszközök. Handy. Edge 2000. Budapest. a vezetői felelősség az intézmény-fenntartó viszonylatában. Mezőgazdasági Kiadó. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó. Veres Zoltán 1998. Charles B. Budapest. Osiris-Századvég – Panem–McGraw-Hill. Edge 2000. én. 5. 6. Budapest.és a Zaltman-Duncan-féle taktika alkalmazási a közoktatási intézmények szervezetfejlesztésében. 3. A szervezeti változások típusai: inkrementális és radikális változások. Szervezeti célok: a célok hierarchiája. KLTE Szociál. 4. 9. Szolgáltatásmarketing. A célmegvalósítás folyamata: a technológiai folyamat. Változásvezetési taktikák: a Nutt. 2. Debrecen. a szervezeti kultúra fogalma. Guiot. Gáspár László: A pedagógiai folyamattervezés elméleti és gyakorlati kérdései. Szakirodalom: A közoktatásról szóló törvény. 8. 7. Szervezeti változás. Kiadó. Budapest. Kiadó. Szervezetek és magatartásuk. 1986. Vezetői szerepek és taktikák a szervezetfejlesztésben. Budapest. Egységes szerkezetben. Perrow. Szervezetszociológia. 8 .

melyek azok a feladatok. A dolgozók vonatkozásában a Kjt. Mivel viszonylag új.: ÖMIP IMIP.). 85. illetve 102. stb. részletesen ki kell rá térni.89/A. Különös figyelmet kell fordítani az intézményi átszervezésekre. rendelkezéseit a fenntartónak az intézménnyel.§-a részletesen taglalja. számában. egy pedig megjelenés alatt van. és arra hogyan kell ráépülniük ezekre az intézményi dokumentumoknak (pl.Kód: Az intézmény és környezete BT-SZIK144 Választhatóság: Heti óraszám: Kurzuszárás: Tanóraforma: 10 kötelező gyak. Egyeztetési mechanizmusok és fórumok A Ktv. az SzMSz. illetve az intézményfenntartó társulásoknak. illetve a 11/1994. Kistérségi együttműködés keretei*: A Ktv. ellenőrzésekre. illetve az intézmény működését meghatározó dokumentumokra is. (A témával kapcsolatban két tanulmányom jelent meg társszerzővel az Új Pedagógiai Szemle 2006/2. de terjedő formáról van szó. Mivel a költségvetési törvény ösztönző normatívákat tartalmaz a társulás által fenntartott intézményeknek. hogyan lehet a közoktatás feladatait a kistérségi társulás keretein belül megszervezni. hogyan kell összehangolni a Ktv.§-ai foglalnak magába. Itt kell szót ejteni a kistérségi közoktatási feladatellátási tervről is. illetve annak végrehajtási rendeletére kell figyelemmel lenni. egyre gyakrabban találkozunk ezzel a kérdéssel.) Természetesen rá kell világítani arra. Milyen fenntartói dokumentumokat kell elkészíteni.-es MKM rendelet is Kötelező egyeztetéseket ír elő a különböző átszervezésekre.§. az ide vonatkozó jogszabályi háttér megjelölésével együtt. Az intézmény természeti és épített környezete: Az ide vonatkozó építésügyi előírások (helyiségek típusai.) 9 . EU-szabványok mellett a kötelező eszköz és felszerelési jegyzékben foglaltak figyelembevételével kell rávilágítani azokra a lehetőségekre.§-88. amennyiben az intézményhez kötődő kérdésekről van szó.jegy gyakorlat Tematika: Fenntartói jogok és kötelezettségek: Kreditszám: 3 Előfeltétel: - E fejezetben ismertetésre kerül. melyeket a helyi önkormányzati és nem önkormányzati fenntartóknak biztosítaniuk kell (Ktv. előírásaira. A családdal való kapcsolattartás és intézményes keretei: Itt kell áttekinteni. hogyan lehet ezt a gyakorlatban elvégezni. és 2006/12. illetve a Házirend. mely az intézmény falain belül és azon kívül is szemléletet ad a környezeti kultúra fejlesztéséhez.. mérete). hogy a kérdés szabályozására milyen lehetőséget kínál a Pedagógiai Program (vagy helyi óvodai program).

Elvárások. elégedettség mérése. A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNY HATÉKONYSÁGA Intézményértékelés és a tanulói. döntéshozatali rendszer. az értékelésben érdekeltek köre. minőségfejlesztés Választhatóság: Heti óraszám: Kurzuszárás: Tanóraforma: kötelező 15 kollokvium előadás Kód: BT_SZMI212 Kreditszám: 4 Előfeltétel: –– 10 . Az intézmény pedagógiai programjának értékelése. Kapcsolatrendszer (PR. információs rendszer. tanári munka Kreditszám: 4 értékelése I. Az iskolai nevelés. minőségértékelés. Választhatóság: Heti óraszám: Kurzuszárás: Tanóraforma: Előfeltétel: kötelező 10 aláírás előadás –– Tematika: Kód: BT_SZIN144 Az értékelés helye a pedagógiai folyamatban. Minőségellenőrzés. Humánerőforrás-fejlesztés. hatékonyság). A fenntartói teljes körű intézményértékelés. kommunikációs csatornák). Az értékelés szintjei. szervezetelemzés. attitűdök. Eredménymérések. működési és megvalósíthatósági célok koherenciájának vizsgálata. A különbségek kezelése az iskolában. Az alap-. Az intézményműködés elemzése és értékelése (alapfogalmak. eredményesség.II. oktatás értékelése. Szolgáltatások. Az iskola mint szervezet értékelése: a vezetés minősége. motiváció. oktatási minőség.

ellenőrzés. kudarcok elemzése. a kommunikáció mérése 8. a nevelési rendszer összetevői (statikus és dinamikus tényezők). OKKER. A pedagógiai folyamat tartalma: a képesség. TQM. Az elérhető kimeneti eredmények. Csapatépítés. A fejlesztési programok fontosabb szerkezeti elemei. Különböző minőségbiztosítási modellek: ISO. ágazati szint 18. Minőségbiztosítás 10. Qualitas. 13. A fejlesztés előzményei. Minőségbiztosítási ciklus: PDCA ciklus 15. A rendelkezésre álló bemeneti tényezők. értékelés. A PEDAGÓGUS A NEVELÉSI-IKTATÁSI INTÉZMÉNY SZERVEZETÉBEN Kreditszám: Kód: Pedagógiai folyamattervezés és BT_SZPF244 3 -szervezés Választhatóság: Heti óraszám: kötelező 10 Tematika: Kurzuszárás: aláírás Tanóraforma: előadás Előfeltétel: –– A pedagógiai folyamat jellege. folyamatos fejlesztés. Szervezetfejlesztés és változásmenedzsment 3. Intézményi minőségpolitika 9. Partnerközpontú együttműködés. Dokumentáció 16. 11. A csapat mint minőségi csoport: minőségi körök. funkciója. 17. szolgáltatás 6. technikák Választhatóság: Heti óraszám: Kurzuszárás: Tanóraforma: kötelező 15 aláírás gyakorlat Kód: BT_SZTR244 Kreditszám: 4 Előfeltétel: - 11 . Információs rendszerek. intézményértékelés 7. Eötvöstől napjainkig. A pedagógiai folyamat szervezése. BGR 12. a várható eredmények. Az iskolai szervezet 2. fenntartói szint. folyamatszabályozás. Kommunikáció az iskolában. eredmények. Belbin-modell 5. Szakmai önismeret: A pedagógustevékenységet segítő módszerek. A bemeneti tényezőket kimeneti eredményekké alakító pedagógiai transzformációk. Intézményműködés. résztvevők. a környezeti adottságok. a fejlesztési módszerek. pedagógiai kommunikáció.és rendszerfejlesztés. Minőségügy a hazai közoktatásban. A rendszeralkotó tényezők taxonomikus áttekintése. Visszatérő helyzetelemzés 14. iskolavezetési modellek 4. Partnerek azonosítása: iskolahasználók. tevékenysége. A minőségbiztosítási program kritikus pontjai: intézményi szint. A vezetői szerep. Comenius 2000. A képességfejlesztés típusai. A pedagógiai folyamat és az innováció kritikus pontjai.Tematika: 1. QPSA. eljárások. Reálfolyamatok az iskolában. A hatékony csoport. Benchmarking IV. tervezhetősége.

döntési. az önszabályozás mint az önismeret alapja. szervezőképesség. énkép és énvédő mechanizmusok. Képességek rendszere és pedagógiai képességek: kommunikációs. empátiás. képességek. Önismereti gyakorlatok. A képességek fejlesztésének gyakorlata. vezetői stb. A szerepek szociálpszichológiai megközelítése. Önmegvalósítás. vonáselméleti és interakcionalista megközelítések. személyiségelméletek: típus-. 12 .Tematika: A személyiség fogalma. alkalmazkodási.

Ez a jelentős. értékelés megvalósítása. • az intézményi esélyegyenlőségi intézkedési terv. ami a szociális helyzetből és/vagy az egyéni képességek fejlettségéből eredő hátrányok ellensúlyozását szolgálja. és azzal összhangban álló helyi (óvodai. aktualizálása.) • MKM-rendelet vonatkozó előírásai. • az esélyegyenlőséget szolgáló új oktatásszervezési formák (szakiskolai felzárkóztató oktatás.(. kooperatív tanulás. OKTATÁSA 13 . programelemek o az integrációt segítő tanórán kívüli programok. A képzés során ennek megfelelően az alábbi kérdéskörök feldolgozását tervezzük: • jogszabályi környezet: elsősorban a közoktatási törvény és a 11/1994. integrációs felkészítés. AZ INTEGRÁCIÓ ÉS SZEGREGÁCIÓ KÉRDÉSEI Kód: Esélyegyenlőség. SAJÁTOS CSOPORTOK NEVELÉSE. iskolai) esélyegyenlőségi tervet kell készíteniük az intézményeknek is. A jogszabály – többek között – települési/kistérségi Esélyegyenlőségi Program. szektorközi együttműködés. s annak részeként Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv alkotását írja elő az önkormányzatok számára. • az iskolai differenciálás új megközelítése. 2007. szeptember 1-jétől lehetséges.) o új típusú pedagógusi együttműködési formák • a pedagógiai mérés. stb.(VI. társadalmi szintű szándék természetesen túlmutat az óvoda. szabadidős tevékenységek o módszertani elemek (egyéni haladási ütemet segítő differenciált tanulásszervezés. iskola világán és pontosan megfogalmazódik az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. projektmódszer. • az együttnevelés pedagógiai esélyeit növelő tényezők o kulcskompetenciákat fejlesztő programok.V. intézményi önértékelés • az intézményi pedagógiai program és helyi tanterv felülvizsgálata. iskolaotthonos oktatás és nevelés). Kreditszám: BT_SZESZF144 fenntartói megoldások 4 Választhatóság: Heti óraszám: Kurzuszárás: Tanóraforma: kötelező 15 gyakorlati jegy gyakorlat Tematika: Iskolai integrációs program (IPR) Előfeltétel: –– A hazai közoktatás intézményszervezési és tartalmi fejlesztése folyamatának meghatározó fontosságú eleme a gyermekek. képesség-kibontakoztató felkészítés. április 24-én jelent meg az Oktatási és Kulturális Minisztérium közleménye. amely „ A halmozottan hátrányos gyermekek és tanulók esélyegyenlőségének biztosítását szolgáló iskolai és óvodai integrációs program” címet viseli és amelynek gyakorlati bevezetése 2007. • az iskolai integráció működését biztosító szervezeti feltételek. Ennek a kérdéskörnek lényeges komponense az óvodai/iskolai integrációs felkészítés. tanulók esélyegyenlőtlenségének mérséklése. VI. évi CXXV: törvény előírásaiban.

a felnőttoktatás BT_SZFE244 4 kérdései Választhatóság: Heti óraszám: kötelező 10 Kurzuszárás: aláírás Tanóraforma: előadás Előfeltétel: –– 14 .O. oktatása Választhatóság: Heti óraszám: Kurzuszárás: Tanóraforma: kötelező 15 gyak. működtetésű intézmények sajátosságai. Az akadályozott (sérült. A lelki egészségvédelem lépcsői: primer. Egyházi és civil fenntartású. A lassú tanulók 2. fogyatékos) tanulók Kód: Egészségpszichológiai és az egészségre nevelés BT_SZME144 kérdései Kód: BT_SZSP211 Kreditszám: 5 Előfeltétel: –– Kreditszám: 5 Előfeltétel: Választhatóság: Heti óraszám: Kurzuszárás: Tanóraforma: kötelező 15 aláírás gyakorlat –– Tematika: A mentálhigiénia története. keretfeltételei. A nehezen nevelhető tanulók 7. Kód: Kreditszám: Az élethosszig tartó tanulás. a mentálhigiénés modellek és ellátórendszerek. Gyermekfalu. A hátrányos helyzetű tanulók 4. speciális gyermekvédelem. A tehetséges tanulók 3. Megelőzés.S. „New Age” koncepciók. Az S. tercier prevenció. Az alulteljesítő tanulók 6. koordinálása. A stressz és az életesemények. A mentálhigiénés tevékenység helye. A fenti törvény alapján átszerveződött gyermekvédelmi intézményhálózat specifikumai. pszichiátriai.és ifjúságvédelem. javítóintézetek. a gyermekjóléti alapellátás keretében működő intézmények. A magyar populáció egészségügyi helyzetképe. évi gyermekvédelmi törvény alapján az iskolai gyermekvédelmi munka tervezése. „pozitív” mentálhigiénés. A különböző típusú gyermekvédelmi intézményekben dolgozó szakemberek képzése. a szorongás és a félelem. alapfogalmai. A tanulási zavarral küzdő tanulók 5. szekunder. közösségi mentálhigiénés.jegy gyakorlat Tematika: 1. Az orvosi. gyakorlati kérdések. hátrányos BT_SZGY244 5 helyzet kezelése Választhatóság: Heti óraszám: Kurzuszárás: Tanóraforma: Előfeltétel: kötelező 15 aláírás gyakorlat –– Tematika: A XXXI/1997. pozitív copingmechanizmusok. szociobiológiai-evolúciós. továbbképzése. dilemmák. a szakellátás rendszere.Sajátos nevelési igényű gyerekek nevelése. megküzdési stratégiák. Kód: Kreditszám: Gyermek. átképzése.

tanulás az egész életen át. irányzatai. információtechnológia és telekommunikáció. -szervezés. képzési program elemei. tervezési-szervezési szintek. 3. a felnőttoktatás a közművelődés rendszerében. a képzési vállalkozások. képzés. A felnőttoktatás és – képzés ágazatai: az iskolarendszerű és iskolarendszeren kívüli felnőttképzés sajátosságai. szinkron/aszinkron.és program-akkreditációs szabályozás.és a munkahelyek képző tevékenysége. szisztematikus és rugalmas. Az andragógus szerepei. A LifeLong tanulás. 5. 8. Andragógiai módszertani kultúra. Kód: BT_SZSZ200 SZERVEZET ÉS INTÉZMÉNYÉRTÉKELÉS SZIGORLAT Kreditszám: 20 Előfeltétel: BT_SZIN244 BT_SZPF244 BT_SZTR244 Választhatóság: Heti óraszám: kötelező –– Kurzuszárás: szigorlat Tanóraforma: –– 15 . szakmai identitása. felnőttek tanulását segítő szakember. Az andragógia története. 9. a munkaerőpiaci képzések. Felnőttképzési modellek és ajánlások Európában. curriculumfejlesztés – különös tekintettel a kompetenciaalapú curriculum-modell sajátságaira – programtervezés. 10. a regionális képző központok képző tevékenysége.Tematika: 1. szervezési – logisztikai. A felnőttképzés tervezése. nevelés. mint vállalkozás: jogi. 2. programkínálatok szerkezete. A felnőttképzés jelentősége. zárt és nyitott. oktatás. A felnőttképzési intézményi. szerepértelmezései. kulcsfogalmai. munkakörelemzés. helyi és távoktatás. 7. 6. Felnőttoktatási formák: a „formális. Nemzetközi trendek. tudományos és szakmai kapcsolatai. módszerei. finanszírozása. Szükségletfelmérés. etikai kérdések. módszertár. nonformális. módszerválasztás stratégiáktól és formáktól (is) függően. alapelvei. Az andragógia és az emberi erőforrás-fejlesztés/menedzsment összefüggései. A felnőttoktatás a közoktatás és a felsőoktatás rendszerében. szocializáció különbségei és hasonlóságai az egész életen át tartó fejlődés (lifespan development) különböző szakaszaiban. tudományos autonómiájának helyzete. a modern (virtuális rendszerű) távoktatás. gazdasági – üzleti. vezető. A felnőttképzés irányítása és szabályozása. értékelés. A felnőttoktatás. a képzési terv. A felnőttoktatás és –képzés jogi szabályozása. célcsoport-elemzés. helye a tudományok rendszerében. informális” megkülönböztetések értelme: a hagyományos forma sajátosságai. A felnőttképzés szereplői. 4.

méltányosság. Az iskola mint szervezet céljai (célok hierarchiája. Az értékelés hely a pedagógiai folyamatban (tanulók. lépései. (célkitűzések és stratégia. motiválás. tanárok munkájának értékelése. a szervezeti légkör különböző értelmezései. A képzési program végrehajtásához szükséges tárgyi és személyi feltételek. 18. intézményértékelés). az értékelésben használt módszerek és eszközök. 16. Az iskola szervezeti környezetének tényezői és három jellemzője (a szervezeti környezet mint kontingenciaváltozó) 5. 12. 10. A pedagógiai folyamat tartalma: képesség. 6. Változások és átalakítások a szervezetben (szervezeti életciklusok. Mechanikus és organikus szervezeti jellemzők az iskola működésében (a két modell jellemzői és kapcsolatuk a szervezeti hatékonysággal). 14. az intézmény kapcsolatrendszere. Eredményesség. az iskola mint szervezet és az iskolai munka hatékonyságának értékelése). 9. 3. Az intézményműködés elemzése és értékelése (alapfogalmak. a célok kapcsolata a pedagógiai kérdésekkel). a felügyeleti értékelés. 15. az intézmény kontextusa és szubtextusa. Az intézmény szakmai. Az emberi erőforrásgazdálkodás fő kérdéskörei az iskolában mint speciális szervezetben (toborzás. program. 6. 11. A pedagógiai folyamat mint az iskola technológiai folyamata. Az intézményértékelés szintjei. Herzberg). 17. Mintzberg]. Az innovációs ötlettől a megvalósulásig b. Az intézmény pedagógiai programjának értékelése. vezetői hatékonyság). A pedagógiai folyamattervezés nehézségei és lehetőségei. ezek biztosításának módja: Az egyetem a képzés infrastrukturális hátterét ( tantermek és felszerelésüket)biztosítja. transzformációs tényezők és kimeneti eredmények). Az iskola mint szervezet. szervezetfejlesztés. Az iskolai tevékenységrendszer. pedagógiai értékelése I. pedagógiai értékelése II. A választható tárgyak leírásai az egyes specializációk III. 2. 13. a célok kialakításának dinamikája. A pedagógiai folyamat rendszeralkotó tényezői: inputok. a szervezeti légkör (a formális és informális összevetése. 4. az analitikus és szintetikus képességfejlesztés.és rendszerfejlesztés.és tantervértékelés. oktatási minőség. Az extenzív és intenzív fejlesztési szakasz. Az intézmény szakmai. A képzés legkülönbözőbb szakterületeihez az egyetem különböző karain rendelkezésre áll a 16 . Vezetői szerepek összetevői a mai pedagógiai intézmények vezetésében (a vezetői szereprepertoármodellek [Quinn. az értékelésben érdekeltek köre.és sokdimenziós fejlesztés. félévre vonatkozó tanterveiben találhatók. 9. többtényezős vezetési modellek a pedagógiai tevékenységben (vezetői stílusok. tanügyigazgatási]. 7. A pedagógiai folyamat tartalmi jellemzői: az egy. mérésének lehetőségei). hatékonyság az intézményben (külső tényezők. motivációs elméletek Maslow-n túl: expektancia. teljesítménymérés/ értékelés jelentősége és nehézsége. szakmaipedagógiai értékelés).Tematika: A tételek 1. 4. ellenállás a változással szemben). tipológia [Quinn]. A szervezetek informális szintjének jellemzői. kiválasztási technikák. A pedagógiai folyamat rendszeralkotó tényezői: outputok. A pedagógiai transzformációk. belső tényezők. – IV. audit). Szervezeti kultúra az iskolában (a szervezeti kultúra szintjei [Schein]. A fenntartói teljes körű intézményértékelés (törvényességi [pénzügyi-gazdasági. (különbségek kezelése az intézményben. 8. a szituáció elemei. A pedagógiai folyamat térben és időben: színterek és időszükségletek. ( melléklet ) 11. B tételek 1. 8. 5. szolgáltatások). 3. Modern. 7. a szervezeti kultúra átalakítása). A pedagógiai innováció folyamata. Az iskolai pedagógiai és tanítási-tanulási folyamat jellemzői (bemeneti. kontingenciamodellek. 2. vezetőválasztás. az eredményesség mérése).

irodavezető-helyettes DMJV Családsegítő Központ. A közös képzés kötelező részének oktatói Név Pálinkás Miklósné dr. intézményi irodavezető b. Önkormányzatok)kér fel. Dr. Márkus Edina Dr. Tanszék. egyetemi adjunktus DE BTK Neveléstud. fősikolai adjunktus DE BTK Neveléstud. intézetvezetőhelyettes DE – HPFK. pszichológus tanácsadó nyugdíjas Berettyóújfalui Önkormányzat. Dr. Buda András PhD PhD A szakmai munkában részt vevő külső tagok: Név Dr. Társadalomtudományi Tanszék. PhD. Dr. Közoktatási és Kulturális Iroda.Psz. Kovács János V.megfelelően képzett személyi. A specializációs továbbképzésben részt vevő oktatók a Debreceni Egyetem részéről a. A képzés költségtérítési díja: 140. habil. Ped. habil. Pető Csilla Pecsenye Éva Dr. Gönczi Ibolya Dr. Tanszék. igazgatóhelyettes Oktatási Minisztérium. oktatói háttér. A választható tárgyak oktatói az egyes specializációk képzési program leírásának 11. Tóth László Beosztás MTA Atommagkutató Intézet. pontjában találhatók ( melléklet ) 14. Intézet egyetemi adjunktus Tudományos fokozat PhD PhD PhD. Gerencsér Attila Brassói Sándor Kathó Klára Dr.000 Ft / félév 17 . Nagy Gábor Kapornai Judit Beosztás HBM-i Pedagógiai Intézet .igazgató DE EFK Alkalmazott Psz. főosztályvezető helyettes HBM-i Önkormányzat Hivatala. egyetemi docens. Cs.Intézet egyetemi docens Pszichológia Intézet. de néhány gyakorlati jellegű kollégium megtartására külső előadókat( OKM. gazd. Polgármesteri Hivatal.

SPECIALIZÁCIÓK A DE BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KARON „A” A pedagógusképzésben szerzett szakképzettség szerint differenciálva az új szaktudományi és szakmódszertani ismeretek. felfrissítő ismeretek.és népismeret Latin Magyar nyelv és irodalom Német Történelem Vallástudomány 18 . illetve az adott pedagógusi feladatok ellátásához szükséges elméleti és gyakorlati ismereteket megerősítő. századi filozófia Francia nyelv Hon. készségek és képességek továbbfejlesztése: Etikai ismeretek 19-20. elmélyítő. a szakhoz kapcsolódó megszerzett tudás.

képesek legyenek az etika. tudáselemek. akik etikát tanítanak vagy tanítani szándékoznak általános vagy középiskolában anélkül hogy etika szakos diplomával rendelkeznének. gondolkodásmódjának. beállítódásainak és motivációinak a felismerésére. ember. A szakért felelős oktató: A szak egészéért felelős oktató Dr. az életkori sajátosságoknak és az iskolai körülményeknek megfelelő nevelési és tanulási eljárások alkalmazásával képesek és kompetensek legyenek a tanulók önismeretének. értékek és a megvalósulásuk közötti távolság eredményezte konfliktusokat. Képzési cél: A képzés célja. 7.és társadalomismeret. megszerezhető ismeretek. az ember-. illetve fejlesztésére. beállítódásainak és motivációinak a felismerésére. értékek és a megvalósulásuk közötti távolság eredményezte konfliktusokat. nevelési programjának az e területen történő fejlesztésére. valamint az iskola légkörének. A képzés célja. illetve hasonló 19 . ember. illetve hasonló tárgyak oktatására. az erkölcsi nevelés keretében értelmezni tudják a felvállalt értékek befogadtatásával kapcsolatos problémákat. Elsajátítandó kompetenciák: A specializációs továbbképzés elsősorban azoknak a pedagógus kollegáknak szól. A képzés módszerei: elméleti jellegű előadások mellett szemináriumi jellegű foglalkozások vannak. A képzés formája: költségtérítéses levelező 5. s kezelni a tanulók által elfogadott eszmények.és társadalomismeret. 6. illetve fejlesztésére. hogy a pedagógusok az ismeretek jellegének. gondolkodásmódjának.és erkölcsismerethez kapcsolódó értékek közvetítésére. az életkori sajátosságoknak és az iskolai körülményeknek megfelelő nevelési és tanulási eljárások alkalmazásával képesek és kompetensek legyenek a tanulók önismeretének.1. Szabó József.és erkölcsismerethez kapcsolódó értékek közvetítésére.ETIKA SPECIALIZÁCIÓ KÉPZÉSI PROGRAM 1. társadalom. társadalom. az erkölcsi nevelés keretében értelmezni tudják a felvállalt értékek befogadtatásával kapcsolatos problémákat. Kaszás Éva egyetemi docens 3. A képzés szerkezete: a képzés tartalma mind az általános. személyes adottságok. Tanterv: A képzés során elsajátítandó kompetenciák. az Etikai ismeretek specializáció felelőse: Dr. s kezelni a tanulók által elfogadott eszmények. Biróné dr. 7. az ember-. hogy a pedagógusok az ismeretek jellegének. mind a specializációs részben nagyobb tartalmi blokkokból és azokon belüli tantárgyakból épül fel. tevékenységrendszerben. készségek. képesek legyenek az etika. A képzésért felelős kar megnevezése: Debreceni Egyetem TEK Bölcsészettudományi Kar 2. a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben. 4.

7. CSc habil CSc habil 15 15 koll gyj 5 4 Biróné Kaszás Éva DE BTK Fil.tárgyak oktatására.3.és társadalomismeret. félév számon kérés koll gyj kredit óraszám II. félév Számon kérés kredit Oktató munkahely fokozat 5 4 Bujalos István DE BTK Fil. Erkölcs és társadalom 15 15 I. hogy a pedagógusok az ismeretek jellegének. Etikatörténet szövegfeldolgozó szeminárium II. a pedagógus a nevelési-oktatási intézmény szervezetében. Etikatörténet előadás 2. Ágazati etikák. Biróné Kaszás Éva DE BTK Fil. valamint az iskola légkörének. Fejezetek az etika történetéből 1. félév tantervi hálója Etikai ismeretek Tantárgy óraszám I. a nevelési-oktatási intézmény mint szervezet.A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben.4. hanem képesek lesznek az erkölcsi problémák elemzésére. Erkölcs és társadalom. 7. Int. Erkölcsfilozófia alapkérdései szövegfeldolgozó szeminárium III. A pedagógus-szakvizsgára felkészítő specializációs képzés 3-4. a nevelési-oktatási intézmény hatékonysága. s megfelelő prezentálásra. Etika szakmódszertan. 7. az integráció és szegregáció kérdései. konstruktív megoldási javaslat(ok) kidolgozására. Bujalos István DE BTK Fil. Társadalomtudományi ismeretkör. PhD Habil PhD Habil 20 . Int. az életkori sajátosságoknak és az iskolai körülményeknek megfelelő nevelési és tanulási eljárások alkalmazásával képesek és kompetensek legyenek az etika. nevelési programjának az e területen történő fejlesztésére. Int. Erkölcsfilozófia alapkérdései előadás 2.Személyes adottságok: A problématörténeti és a szisztematikus etikai kurzusok révén a hallgatók nemcsak kibővítik ismereteiket. megfelelő érveléstechnika alkalmazására és a fenti képességek tanítási folyamatban való alkalmazására. Erkölcsfilozófia 1. Int. tevékenységrendszerben: A képzés célja. sajátos csoportok nevelése és oktatása. ember.2. Erkölcsfilozófia. Tudáselemek. összefüggésekben való elhelyezésükre. valamint az iskola légkörének. nevelési programjának az e területen történő fejlesztésére. Etikai ismeretek: Fejezetek az etika történetéből. megszerezhető ismeretek: Kötelezően oktatott témakörök: közgazdasági vezetési ismeretek. illetve hasonló tárgyak oktatására az általános és a középfokú oktatásban is.

Int. a záróvizsga eredményének és a szakdolgozat eredményének számtani átlaga kerekítve. történeti jellegű oktatás módszertani kérdései Összesítés Óraszám: 180 Kredit: 55 90 kollokvium: 6 gyakjegy: 7 3/3 27 15 gyj 4 90 3/4 28 8. Erkölcs és társadalom előadás 2. valamint. információs társadalom etikai problémái) 2. A szakdolgozat a képzés területének valamely témaköréből választott olyan elméleti megközelítésű. A résztvevők teljesítményét értékelő rendszer: A szakdolgozat: a specializációs képzési rész ismeretköreiből meghatározott témából kell készíteni. Etika szakmódszertan Problémacentrikus ill. a környezetvédelem-. Politikafilozófiai problémák szövegfeldolgozó szeminárium 3. CSc Habil CSc Habil PhD 15 koll 5 15 gyj 4 10 10 15 10 koll gyj koll gyj 4 3 5 3 Orosz László DE BTK Fil. hogy szakterületén képes további önálló ismeretszerzésre.Társadalomtudományi ismeretkör 1. amely bizonyítja. század történetének etikai dilemmái 4. Ágazati etikák (üzleti és gazdaságetika. hogy a hallgató képes az elsajátított tudás gyakorlati alkalmazására. Ágazati etikák szeminárium 15 15 koll gyj 5 4 Bujalos István DE BTK Fil. a szakirodalom feldolgozására. Nyizsnyánszki Ferenc DE BTK Fil. Biróné Kaszás Éva DE BTK Fil. Int. önálló elemzésére. A 20. 21 . Int.1. Ágazati etikák 1. Int. század történetének etikai dilemmái szövegfeldolgozó szeminárium V. A záróvizsga: A záróvizsgára bocsátás feltétele: az előírt számú vizsga és gyakorlati jegy megszerzése. Int. Int. A záróvizsga eredménye a záróvizsgán kifejtett tételre kapott érdemjegy és a szakdolgozatvédés eredményének átlaga kerekítve. A 20. Int. Nyizsnyánszki Ferenc DE BTK Fil. empirikus. Erkölcs és társadalom szövegfeldolgozó szeminárium IV. Orosz László DE BTK Fil. valamint a szakdolgozat benyújtása. Int. Jócsák Mária vezetőtanár DE Kossuth Gyakorló Gimn. Az oklevél minősítése a szigorlatnak. pedagógiai gyakorlati tapasztalatokat is tartalmazó írásos elemzés. Bujalos István DE BTK Fil. A záróvizsga részei: A szakdolgozat témájához kapcsolódó tantárgyi modulból egy tétel kifejtése A benyújtott szakdolgozat meg védése. értelmezésére. PhD PhD Habil PhD Habil CSc CSc V . Politikafilozófiai problémák 2. Biróné Kaszás Éva DE BTK Fil.

szolidaritás. egyén és közösség. politika és erkölcs. értékrend. vallás. társadalmi rend és együttélés. 10. vitákban elméletileg megalapozottan érvelni. és legyenek tájékozottak napjaink élő morálfilozófiai diskurzusairól. társadalmi nagycsoportok és kapcsolataik. s alapvető problémakörei: az ember fogalma. a haszonelvű. századi morálfilozófia legfontosabb irányzatait. politikai és jogi értékek. az egzisztencialista etika (Sartre). az információs társadalom kihívásai. Ágazati etikák előadás és szeminárium A kurzusokon nagy hangsúlyt helyezünk az erkölcsi nevelés tekintetében fontos problémakörökre: gazdaság és erkölcs. Kiemelt szerepet kap a demokráciára nevelés szempontjából a politikai és társadalomfilozófia valamint a 20. az ember meghatározottsága és szabadsága. egyéni cselekvés és társadalmi folyamatok. emberi jogok és szabadságjogok. Társadalomtudományi ismeretkör előadás és szeminárium A kurzus bevezetést nyújt a modern emberi létállapot társadalomfilozófiai és politikafilozófiai vizsgálatába. Kant. kiselőadás. népismeret. A társadalomfilozófia megközelítésmódja gyakorlati és normatív. erényetikák és konszenzusetikák alapvetésének és érvelési módjainak a megismerése az etikai gondolkodás történetéből vett példák alapján. civil szerveződések. gyakorlatok beszámításának rendje: Bármely felsőoktatási alapképzésben vagy továbbképzésben szerzett kredit elismerhető. a változatos pedagógiai módszerek. Legyenek képesek az erkölcsi kérdésekben. globalizációs kihívások. történetisége. a kisebbségek helyzete és jogai. a háború és terror kérdése. etika etológiai nézőpontból (Lorenz). Hit. a társadalom szerkezete. A kultúra és művelődés kapcsolata. didaktikus játék stb. (Aquinói. Rorty). diskurzus. A kurzus jórészt a modern etikai irányzatok alapszövegeinek feldolgozását végzi el. a morál genealógiai relativizálása (Nietzsche).és kommunikatív etika (Habermas). vita. a materiális értéketika (Scheler). század történetének etikai dilemmái: többek között a diszkrimináció. A kurzuson nagy hangsúlyt helyezünk az erkölcsi nevelés tekintetében fontos problémakörökre: diszkrimináció. kultúrateremtő és fogyasztó lény. tolerancia. világszemlélet. Tantárgyi programok: Etika ismeretek Fejezetek az etika történetéből előadás és szeminárium A kurzus célja: A hallgatók ismerjék meg a 20. élethelyzetek etikája. eutanázia. közerkölcs. Rawls. ha a kredit átváltás általános szabályai szerint egyenértékesíthető jelen szakvizsgás képzés valamely tantárgyával. környezet és erkölcs. Hare) és az erkölcs posztmodern reletivizálása (Lyotard. Bentham. abortusz. Az emberi lét általános és egyedi vonásai: erkölcsi alapértékek. kötelességelvű (kantiánus). A legfontosabb irányzatok és szerzők: a történelmi materializmus (Marx). az analitikus etika (Moore. drogfogyasztás. MacIntyre) Erkölcs és társadalom előadás és szeminárium Etikai közösség és társadalom. formák keretében (pl. természettörvényi.9. Erkölcsfilozófia előadás és szeminárium A tekintélyelvű. világkép. A korábban szerzett ismeretek. Az ember mint társadalmi. egyenlőség és igazságosság.). Etika szakmódszertan 22 . totalitárius berendezkedések.

szeptember 14.000 Ft / félév 19-20. oktatói háttér. ezek biztosításának módja: A képzés általános szakterületeihez az egyetem különböző karain rendelkezésre áll a megfelelően képzett személyi. gyakorló iskolai vezetőtanár) kér fel. de néhány gyakorlati jellegű kollégium megtartására külső előadókat (OKM. alkalmas feladatokat. Valamint a mindennapos élethelyzetek. az Etikai ismeretek specializáció felelőse: Dr. A specializációs továbbképzésben részt vevő oktatók a Debreceni Egyetem részéről Név Biróné Kaszás Éva Bujalos István Nyizsnyánszki Ferenc Orosz László Beosztás egyetemi docens egyetemi docens egyetemi docens egyetemi adjunktus Tudományos fokozat PhD habil CSc habil CSc PhD A szakmai munkában részt vevő külső tagok: Név Jócsák Mária 12. Jócsák Máriát kérjük fel. A hallgatók rendelkezésére állnak Intézetünk könyvtárában számítógépek. A képzési program végrehajtásához szükséges tárgyi és személyi feltételek. A hallgatók a tanulmányi ügyekben a képzés szakfelelőséhez. A szak indításának tervezett időpontja: 2009. Biróné dr. szituációk elemzésének fogásait. Együttműködő külső partner: Beosztás gyakorló gimnáziumi vezetőtanár 13.A kurzuson a történeti jellegű és a probléma centrikus bevezető jellegű oktatás módszertani problémáit tekintjük át. Az Etikai ismeretek nyújtása tantervi hálójában szereplő tantárgyakat a DE TEK BTK Filozófia Intézetének oktatói oktatják. A képzés költségtérítési díja: 140. Kaszás Éva egyetemi docens 23 . A szakért felelős oktató: A szak egészéért felelős oktató Dr. Az egyetem a képzés infrastrukturális hátterét (tantermek és felszerelésüket) biztosítja. Önkormányzatok. SZÁZADI FILOZÓFIA SPECIALIZÁCIÓ KÉPZÉSI PROGRAM 1. Szabó József. kivéve a szakmódszertant. A Debreceni Egyetem könyvtára mellett a Filozófia Intézetnek több ezer kötetes saját könyvtára is van. ahol a legfontosabb filozófiai és esztétikai szakirodalom megtalálható és a hallgatók számára hozzáférhető. a Filozófia Intézet titkához és könyvtárosához fordulhatnak. 11. A képzésért felelős kar megnevezése: Debreceni Egyetem TEK Bölcsészettudományi Kar 2. s kivetítővel is rendelkezünk. melynek oktatására a nagy tapasztalattal rendelkező gyakorlóiskolai vezetőtanárt. példákat az erkölcsi dilemmák felismertetésére és gyakoroltatására.

az adottságokat értékelje. A képzés szerkezete: a képzés tartalma mind az általános. megszerezhető ismeretek: Kötelező ismeretkörök: Közigazgatási és vezetési ismeretek. 24 . tevékenységrendszerben. 5. megszerezhető ismeretek. az érvelő. nyitottság új élmények és a tapasztalat-feldolgozás továbbfejlesztésére. érvelő álláspont elsajátításához szükséges elméleti-filozófiai alapok elsajátítása különböző álláspontok megismerése révén. hogy az önálló ítélőképesség működhessen. 6. Képzési cél: A felsőfokú szakemberképzésben szerzett korábbi ismeretek megújítása. Politikai filozófia. A képzés módszerei: elméleti jellegű előadások mellett szemináriumi jellegű foglalkozások. mind a specializációs részben nagyobb tartalmi blokkokból és azokon belüli tantárgyakból épül fel. Sajátos csoportok nevelése és oktatása.Tudáselemek. személyes adottságok. 7.Személyes adottságok: Tapasztalatszerzési képesség: a közvetlen benyomást a tapasztalat rangjára emeljük: eltávolodás a közvetlenségtől. 4. Elsajátítandó kompetenciák: A filozófiai gondolkodásban az alapvető lételméleti igazságokról van szó. A nevelési-oktatási intézmény mint szervezet. s képesek legyenek a pluralitás viszonyai között is saját megalapozott értékrend kialakítására. 7. Az ítélőképesség: a saját álláspont folyamatos szembesítése adott szituációkkal. hiszen az emberi megismerés határai és a perspektívák sokasága emberi létállapotából kiindulva világítja meg a kérdéseket. Orientálódási képesség: a reflektáló. készségek. mely a felelős cselekvéshez elengedhetetlen.3.és problémaelemző készség fejlesztése. a válaszokat értelmezési lehetőségeikre utalva kísérli meg. A feltárt igazságok nem szolgálnak azonban egyértelmű és egyedül lehetséges magyarázatok alapjául. hanem a gondolkodás. mely a felelősségteljes problémamegoldás alapja. A specializáció által meghatározott (választható) ismeretkörök: Német filozófia.1. A nevelési-oktatási intézmény hatékonysága. a filozófiai tudományok művelésében keletkezett és a közoktatásban is hasznosítható új ismeretek átadása és elsajátítása.3. Angolszász filozófia. A képzés formája: költségtérítéses levelező. hogy tisztában legyenek a filozófiai problémák és az azokra adható válaszok sokrétűségével és sokoldalúságával. konkrétan a kortárs filozófia legújabb irányzatai bemutatásával. hogy emberi létet érintő alapkérdésekben gondolati tapasztalatokat és kritikai eszközöket adjon. Modern filozófia (2 választandó). 7. 7. Etika. Nemcsak a filozófiai tudás elsajátítása áll a középpontban.2. Az integráció és szegregáció kérdései. Problémafelismerő. Francia filozófia. Filozófia szakmódszertan. tudáselemek. A pedagógus a nevelési-oktatási intézmény szervezetében. Tanterv: A képzés során elsajátítandó kompetenciák. Az oktatás feladata. kritikai készség fejlesztése. a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben. Kötelezően választható ismeretkörök: Esztétika.

19-20. Int. Amerikai filozófia 3. nevelési programjának az e területen történő fejlesztésére. 19-20. Int. Analitikus filozófia 2. Modern filozófia vagy Etika szövegfeldolgozó szeminárium 15 gyj 4 25 . félév számon kérés koll gyj kredit óraszám II.Kötelezően választható tárgykörök 1. Ember. a középfokú filozófiaoktatásban tudja alkalmazni a pedagógus. Bujalos István DE BTK Fil. Int. Német filozófia 1. Int. Biróné Kaszás Éva DE BTK Fil. Angolszász filozófia szövegfeldolgozó szeminárium IV . A pedagógus-szakvizsgára felkészítő specializációs képzés 3-4. tevékenységrendszerben: A szakvizsgás képzés során szerzett ismereteit. DSc habil DSc habil 15 15 koll gyj 5 4 Angyalosi Gergely DE BTK Fil. Kelemen István DE BTK Fil. CSc habil CSc habil 10 koll 4 15 15 koll gyj 5 4 PhD CSc Habil PhD koll 4 PhD habil CSc habil PhD habil 2. Ember.és szubjektumkoncepciók a francia filozófiában szövegfeldolgozó szeminárium III. félév számon kérés kredit Oktató/ Munkahely fokozat 5 4 Hévizi Ottó DE BTK Fil. beleértve az adott specializáció ismereteit is. Hévizi Ottó DE BTK Fil. Int. Modern filozófia vagy Etika 10 előadás 15 15 I.4.és szubjektumkoncepciók a francia filozófiában előadás 2. Int. valamint képessé lesz az iskola légkörének. századi német filozófia előadás 2. Int. századi német filozófia szövegfeldolgozó szeminárium II. Int. Int. Int. Biróné Kaszás Éva DE BTK Fil.A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben.7. félév tantervi hálója 19-20. Bujalos István DE BTK Fil. Angyalosi Gergely DE BTK Fil. Angolszász filozófia 1. Francia filozófia 1. Kelemen István DE BTK Fil. századi filozófia Tantárgy óraszám I.

V. pedagógiai gyakorlati tapasztalatokat is tartalmazó írásos elemzés. Int. a szakirodalom feldolgozására. hogy szakterületén képes további önálló ismeretszerzésre. a záróvizsga eredményének és a szakdolgozat eredményének számtani átlaga kerekítve. 90 kollokvium: 6 gyakjegy: 6 4/3 29 90 2/3 26 8. Jócsák Mária Vezetőtanár DE Kossuth Gyakorló Gimn. empirikus. amely bizonyítja. Int. értelmezésére. A záróvizsga részei: a záróvizsga résztárgyait az egyes specializációk határozzák meg (lásd a specializációknál). gyakorlatok beszámításának rendje: 26 . Politikai filozófia vagy Esztétika előadás 15 koll 5 Bujalos István DE BTK Fil. Problémacentrikus ill. Valastyán Tamás DE BTK Fil. hogy a hallgató képes az elsajátított tudás gyakorlati alkalmazására. A záróvizsga eredménye a záróvizsgán kifejtett tételre kapott érdemjegy és a szakdolgozatvédés eredményének átlaga kerekítve. CSc habil PhD habil PhD PhD habil PhD 4. A záróvizsga részei: A szakdolgozat témájához kapcsolódó tantárgyi modulból egy tétel kifejtése A benyújtott szakdolgozat meg védése. Politikai filozófia vagy Esztétika szövegfeldolgozó szeminárium 15 gyj 4 Biróné Kaszás Éva DE BTK Fil. A záróvizsgán a benyújott szakdolgozatot is meg kell védeni. A korábban szerzett ismeretek. A szakdolgozat a képzés területének valamely témaköréből választott olyan elméleti megközelítésű. történeti jellegű oktatás módszertani kérdései 2. A záróvizsga: A záróvizsgára bocsátás feltétele: az előírt számú vizsga és gyakorlati jegy megszerzése. A résztvevők teljesítményét értékelő rendszer: A szakdolgozat: a specializációs képzési rész ismeretköreiből meghatározott témából kell készíteni.3. Int. Valastyán Tamás DE BTK Fil. valamint a szakdolgozat benyújtása. valamint. Biróné Kaszás Éva DE BTK Fil. Int. Filozófia szakmódszertan 1. 9. Az oklevél minősítése a szigorlatnak. Érettségire való felkészítés illetve a munkatankönyvön alapuló oktatás lehetőségei Összesítés Óraszám: 180 Kredit: 55 10 gyj 3 15 gyj 4 Jócsák Mária Vezetőtanár DE Kossuth Gyakorló Gimn. Int. önálló elemzésére.

Freud. mint Foucault-nál. Ryle. mint Derrida esetében. Egyetemi filozófia: Neokantianizmus. Az ötvenes évek végétől pedig ismét ez a kérdéskör mutatja érzékeny iránytűként a francia filozófia újabb irányváltását: az ember. attól függően. Részletesebben: A német filozófia a 19. Ez készítette elő Husserl és a fenomenológia. Martin Heidegger korai korszaka: Lét és idő.Quine. A kései Heidegger: Az „esemény”. Rorty.-20. kitér a jelentés és az igazság-elméletek problémakörére . hogyan vezettek el a „nyelvi fordulathoz” . a korszak néhány szövegének feldolgozásán keresztül. vagy Heidegger filozófiájának továbbgondolásáról.Russell. A műalkotás eredete. Ezek természetesen igen különbözőek lehetnek. hogy a századforduló filozófiai fejleményei. módszereivel és a klasszikus filozófiai problémákra adott válaszaival. század fordulóján: I.az Emmanuel Mounier-féle "perszonalizmuson" át Gabriel Marcelig . Strawson.ugyancsak központi problémájuk a "humanitas" és a szubjektum. Bergson művei jól mutatják. Kripke. századi filozófia Német filozófia előadás és szövegfeldolgozó szeminárium A tantárgy célja áttekintést nyújtani a hallgatóknak a német filozófiáról a romantika korától napjainkig. Davidson. A bizonyosságról Francia filozófia előadás és szövegfeldolgozó szeminárium A kurzus keretében áttekintjük a 20. Wittgenstein. illetve a szubjektum haláláról. milyen erős volt a francia filozófiában az a törekvés. A non-konform „örökség”: Kierkegaard. hogy a hallgatók. Austin. A fenomenológia francia fogadtatása szempontjából Jean-Paul Sartre és Maurice Merleau-Ponty a két legfontosabb gondolkodó. Tantárgyi programok: A pedagógus-szakvizsgára felkészítő specializációs képzés 3-4. Martin Heidegger középső korszaka: Bevezetés a metafizikába. A korai Wittgenstein: Tractatus. A német filozófia a 19. illetve az individuum kérdése. A Logikai vizsgálódások. hogy egy újra gondolt nietzscheánizmusról van szó.Bármely felsőoktatási alapképzésben vagy továbbképzésben szerzett kredit elismerhető. Az európai tudományok válsága és a transzcendentális fenomenológia. Az utolsó karteziánus. szerepének újraértelmezéséről szóló teorémákban. mint Ricoeurnél. Max Scheler gondolatvilága. A kései Wittgenstein: Filozófiai vizsgálódások. Ez a problematika mintegy maga köré gyűjtötte az újabb francia filozófia főbb áramlatait. 27 . „Mi a metafizika?”. A misztikus és vallásos gondolkodóknak . félév tantárgyi programja 19-20. Nietzsche. megismerkedjenek az analitikus filozófia alapfogalmaival. amely a filozófiai problémákat a tudat és a pszichikum "tényeinek" közvetlen érzékeléséből vezette le. Husserl transzcendentális fordulata: Az Eszmék… és a Karteziánus meditációk. Angolszász filozófia előadás és szövegfeldolgozó szeminárium A tantárgy alapvető célja egyfelől. A kurzus tárgyalja. század francia filozófiájának jellegzetes ember. a hermeneutikai és a pszichoanalitikus hagyományok szintetizálásáról. a nyelv szerepét a gondolkodásban illetve a kommunikációban.-20. 10. A tantárgy ehhez kapcsolódva elemzi a logikai analízis és a konceptuális analízis filozófiai relevanciáját.és szubjektum-koncepcióit. Moore. század fordulóján: II. valamint (a sajátosan francia módra értelmezett) Heidegger hatását. ha a kredit átváltás általános szabályai szerint egyenértékesíthető jelen szakvizsgás képzés valamely tantárgyával. Edmund Husserl. vagy legalábbis "áthelyeződéséről".

A specializációs továbbképzésben részt vevő oktatók a Debreceni Egyetem részéről Név Angyalosi Gergely Biróné Kaszás Éva Bujalos István Hévizi Ottó Kelemen István Nyizsnyánszki Ferenc Valastyán Tamás Beosztás egyetemi docens egyetemi docens egyetemi docens egyetemi docens egyetemi tanársegéd egyetemi docens egyetemi adjunktus Tudományos fokozat CSc habil PhD habil CSc habil DSc habil PhD CSc PhD A szakmai munkában részt vevő külső tagok: Név Jócsák Mária Beosztás gyakorló gimnáziumi vezetőtanár 14. Politikai filozófia.Másfelől áttekintjük az amerikai filozófia történetét a kezdetektől napjainkig. századi filozófia tantervi hálójában szereplő tantárgyakat a DE TEK BTK Filozófia Intézetének oktatói oktatják. melynek oktatására a nagy tapasztalattal rendelkező gyakorlóiskolai vezetőtanárt. A19-20. Az intézet az alábbi négy tárgykörből minden félévben egyet hirdet meg. A hallgatók a tanulmányi ügyekben a képzés szakfelelőséhez. a Filozófia Intézet titkához és könyvtárosához fordulhatnak. A hallgatók rendelkezésére állnak Intézetünk könyvtárában számítógépek. Kötelezően választható tárgykörök Négy bevezető jellegű kurzust ajánlunk fel. Dworkin. oktatói háttér. Kuhn.000 Ft / félév 28 . A szemináriumokon a magyar nyelven is megjelent szövegeket dolgozunk fel. ezek biztosításának módja: A képzés általános szakterületeihez az egyetem különböző karain rendelkezésre áll a megfelelően képzett személyi. Jócsák Máriát kérjük fel. kivéve a szakmódszertant. A Debreceni Egyetem könyvtára mellett a Filozófia Intézetnek több ezer kötetes saját könyvtára is van. de néhány gyakorlati jellegű kollégium megtartására külső előadókat (OKM. amelyeken az adott tárgykör 19-20. A képzés költségtérítési díja: 140. MacIntyre. 11. Önkormányzatok. ahol a legfontosabb filozófiai és esztétikai szakirodalom megtalálható és a hallgatók számára hozzáférhető. gyakorló iskolai vezetőtanár) kér fel. Santayana. James. Sandel és Rorty. A képzési program végrehajtásához szükséges tárgyi és személyi feltételek. mégpedig úgy. s kivetítővel is rendelkezünk. Modern filozófia Módszertan szeminárium A kurzuson a történeti jellegű és a probléma centrikus bevezető jellegű és az érettségire felkészítő filozófia oktatás módszertani problémáit tekintjük át. a hallgatókkal történő egyeztetés alapján: Esztétika. században felvetődő problémáival ismerkedünk meg előadások és a szövegfeldolgozó szemináriumok keretében. Rawls. Az egyetem a képzés infrastrukturális hátterét (tantermek és felszerelésüket) biztosítja. hogy elemezzük az amerikai filozófia jeles alakjainak munkáit – Emerson. Etika.

a nyelvtan. 3. gyakoroltatása. 7. 7. mind a specializációs részben nagyobb tartalmi blokkokból és azokon belüli tantárgyakból épül fel.A képzés módszerei: elméleti jellegű előadások mellett tantermi. 5. 7. Szabó József.Képzési cél: Korszerű ismeretekkel rendelkező közoktatásban dolgozó francia szakos tanárok képzése.A képzésért felelős kar megnevezése: Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar 2. 6. valamint az adott célnyelvi kultúrára vonatkozó ismeretek tanítása. 7. 4.A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben. tevékenységrendszerben.2. 7. megszerezhető ismeretek: A 10/2006. az adott nyelv szabályainak alkalmazása. a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben. személyes adottságok. amelyeket a képzés révén meg kell szerezni.Személyes adottságok: Mind az általános.FRANCIA SPECIALIZÁCIÓ KÉPZÉSI PROGRAM 1. laboratóriumi gyakorlatok és szemináriumi jellegű foglalkozások. rendelet 2. a francia nyelv specializáció felelőse: dr.Elsajátítandó kompetenciák: Magasszintű célnyelvi kommunikációs kompetencia. kultúrtörténet friss eredményeinek tantárgyszerű bemutatását szolgálják.Tudáselemek. jártasság a stílusok és stílusrétegek (nyelvi regiszterek) alkalmazásában -a nyelvpedagógiai elméletek tükrében legyen képes a nyelvtanításnak az adott kontextusban legmegfelelőbb módszereit és eljárásait alkalmazni az alapkészségek.3.4. mérése és értékelése során.A képzés szerkezete: A képzés tartalma mind az általános. valamint az egyes specializációk által meghatározott választható ismeretkörök: a választott ismeretkörök a francia nyelvtudomány. Marosvári Mária . számú rendeletében szereplő kötelező ismeretkörök. készségek. Tanterv: A képzés során elsajátítandó kompetenciák. sz. nyelvpedagógia. mind a specializációs részben leírandók azok a személyes adottságok. megszerezhető ismeretek. tevékenységrendszerben: 29 . tudáselemek. Specializációtól függően terepgyakorlatok is vannak.A szakért felelős oktató: A szak egészéért felelős oktató Dr.1. a kiejtés és intonáció.A képzés formája: Költségtérítéses levelező.

A szakképzettség megszerzése lehetővé teszi a felsőfokú képzésben szerzett szakképzettség megerősítést. az Internet lehetőségei 11. A francia tanár eszköztára napjainkban 5: A francia tanár eszköztára napjainkban 2. Pragmatika és nyelvoktatás 2. PhD 15 gyj 5 Marosvári Mária Óraszám: 175 Kredit: 55 kollokvium: 4 gyakjegy: 7 8. képesít a közoktatásban. PhD PhD. PhD. 6.ha bil. A francia nyelvű világ ma 4. pedagógiai kutatási. PhD PhD 20 15 10 20 gyj koll gyj gyj 5 5 4 5 15 15 15 koll gyj koll 5 5 5 Marosvári Mária Marosvári Mária Csűry Andrea Csűry Andrea Marosvári Mária Csűry Andrea Marádi Krisztina 20 gyj 6 Csűry István PhD. A pedagógus-szakvizsgára felkészítő specializációs képzés 3-4.Nyelvvizsgák. a szakképzésben oktatási.Újabb tendenciák a francia nyelvoktatásban 8. Kultúraközvetítés a nyelvoktatásban 7. PhD. Szóbeli és írásbeli kifejezésfajták 3. megszilárdítását és korszerű elemekkel való bővítését. érettségi. félév számon kérés koll gyjl kredit óraszám II.Újabb tendenciák a francia nyelvoktatásban 2.A résztvevők teljesítményét értékelő rendszer: A szakdolgozat: a specializációs képzési rész ismeretköreiből meghatározott témából kell készíteni A záróvizsga: 30 . nyelvi rétegek a mai francia nyelvben 10. korszerű értékelési módszerek 15 15 I.ha bil. Számítógépes nyelvoktatás. PhD. félév tantervi hálója Tantárgy óraszám 1. tervezési és fejlesztési feladatok elvégzésére.Szókincsváltozás. PhD. félév számon kérés oktató kredit fokozat 5 5 Csűry István Csűry István PhD.ha bil. 9.

Pragmatika és nyelvoktatás 2. 9.Szókincsváltozás. 3. társadalom és nyelvhasználat 4. a szöveg jelentésszerkezete. gazdaság és politika területét és összefüggéseit is. A záróvizsga eredménye a záróvizsgán kifejtett tételre kapott érdemjegy és a szakdolgozatvédés eredményének átlaga kerekítve. a záróvizsga eredményének és a szakdolgozat eredményének számtani átlaga kerekítve.A francia nyelvű világ ma 3. hogy a nyelvtanárok tisztában legyenek azzal. a szövegelemzés nyelvpedagógiai aspektusai. beleértve a társadalom. Mindezt oly módon. Az érintett témakörök a különféle írásbeli és szóbeli kifejezésfajták a szövegek lexikai felépítése és tematikus struktúrája. valamint a szakdolgozat benyújtása. hogy a nyelvészeti kutatások eredményeinek elsőszámú alkalmazási terepe a nyelvoktatás. 2. ha a kredit átváltás általános szabályai szerint egyenértékesíthető jelen szakvizsgás képzés valamely tantárgyával 10. Cél az is. nyelvi rétegek a mai francia nyelvben A záróvizsgán a benyújott szakdolgozatot is meg kell védeni.A záróvizsgára bocsátás feltétele: az előírt számú vizsga és gyakorlati jegy megszerzése. és lehetőséget teremtsenek a nyelvhasználat. Tárgyalt témakörök: − A francia kultúra napjainkban − A francia nyelv aktuális helyzete (EU) − Politika. A francia nyelvű világ ma A tantárgy célja: közel hozni és felfrissíteni a képzésben résztvevő tanárok ismereteit a tág értelemben vett francia kultúrára vonatkozóan (irodalom. a dialógikus szövegek jellegzetességei és változatai.Újabb tendenciák a francia nyelvoktatásban 4. a szókincs változásának megragadására.A korábban szerzett ismeretek. gyakorlatok beszámításának rendje: bármely felsőoktatási alapképzésben vagy továbbképzésben szerzett kredit elismerhető. hogy az ismeretek szolgálják a nyelvi megerősítést is. Pragmatika és nyelvoktatás A tantárgy célja az alkalmazott nyelvészet új eredményeinek megismertetése és tudatosítása különös tekintettel a pragmatikai kutatások legújabb fejleményeire. A francia tanár eszköztára napjainkban/1 31 . gazdaság. Az oklevél minősítése a szigorlatnak. Szóbeli és írásbeli kifejezésfajták A kurzus a nyelvészeti ismeretek alkalmazását és elmélyítését szolgálja. művészetek). Tantárgyi programok: 1. A záróvizsga részei: 1.

A tantárgy célja a francia módszertani kutatás és alkalmazás legújabb eredményeinek megismertetése előadások és gyakorlat formájában. Szókincsváltozás. pragmatika). A szigorúan vett nyelvi szempontok mellett stíluselemzést is végzünk. gasztronómia. Újabb tendenciák a francia nyelvoktatásban Az újabb tendenciák bemutatása a klasszikusnak számító (nyelvtani alapú-fordító) nyelvtanítási módszer áttekintésével indul. közmondások). a mindennapi élet kultúráját. 10. 7-8. 9. A francia tanár eszköztára napjainkban/2 A tantárgy folytatja a francia tanár eszköztára/1 tantárgyat. Fontos szerepet szánunk a nyelvészeti irányzatok és a nyelvtanítás összefüggéseinek tárgyalására (strukturalizmus. A főbb szóalkotási tendenciák áttekintése után a legkülönbözőbb írott és hangzó dokumentumok elemzésével igyekszünk szilárd támpontot adni az eligazodásban. újabb témákkal bővítve azt. Kultúraközvetítés a nyelvoktatásban A tantárgy célja a kultúraközvetítés nyelvi és társadalmi összefüggéseinek megragadása. ezen belül az életmódbeli különbségeket is: szokások. szólások. Számítógépes nyelvoktatás. Az Internet felhasználásnál külön elemezzük a kifejezetten nyelvtanítási célokat szolgáló programokat 32 . Fontos megközelítési aspektus lehet a nyelv és a civilizáció viszonya: (rögzült kifejezések. Tematika: − A globális szimuláció módszerének bemutatása − Projektmunka és csoportmunka − Szerepjátékok − A globális szimuláció oktatásának hatáselemzése − A kutatáselemzést szolgáló eszközök 5. metaforák. Tematika: − A számítógéppel segített nyelvoktatás − Idegen nyelvi oktatóprogramok − „Alternatív” nyelvoktatási módszerek − Interkulturális országismeret 6. disztributív nyelvelmélet. A tárgy célja megismertetni az egyes irányzatok alkalmazhatóságának lehetőségeit a gyakorlati nyelvoktatásban. az Internet lehetőségei A tárgy némiképp folytatja a francia tanár eszköztára tanegység tematikáját. Érzékennyé tenni a hallgatóságot ezen sokszínűség elfogadására és a helyes választásra a konkrét tanítási helyzeteknek megfelelően. Tárgyaljuk a francia és a frankofón kultúra különféle aspektusait. nyelvi rétegek a mai francia nyelvben A tárgy célja a mai francia nyelv szókincsbeli változásainak elméleti és gyakorlati áttekintése.

ÉS NÉPISMERET SPECIALIZÁCIÓ KÉPZÉSI PROGRAM 1. Vizsgafeladatok elemzése. A szakmai munkában részt vevő külső tagok: Név Beosztás 14.(TV5 Monde) és az Internet tág értelemben vett felhasználási lehetőségeit a nyelvtanári munkában. a specializáció felelőse Dr. Marosvári Mária Dr. 4. korszerű értékelési módszerek A Közös Európai Referenciakeret megismertetése és alkalmazása a különféle nyelvvizsgatípusok esetén. az értékelés szempontjainak pontos ismerete. PhD. Nyelvvizsgák.és népismereti ismereteinek megújítása.A képzés szerkezete: a képzés tartalma mind az általános. 11.A képzésért felelős kar megnevezése: BTK 2.A képzés formája: költségtérítéses levelező 5. Bartha Elek 3. oktatói háttér. A képzés költségtérítési díja: 140. A képzés legkülönbözőbb szakterületeihez az egyetem különböző karain rendelkezésre áll a megfelelően képzett személyi. hon. A képzési program végrehajtásához szükséges tárgyi és személyi feltételek. 11. A specializációs továbbképzésben részt vevő oktatók a Debreceni Egyetem részéről Név Dr. A kétszintű érettségi nyelvi feladatainak kritikai elemzése. mind a specializációs részben nagyobb tartalmi blokkokból és azokon belüli tantárgyakból épül fel 33 . de néhány gyakorlati jellegű kollégium megtartására külső előadókat (OKM. érettségi. Önkormányzatok) kér fel. A vizsgák minőségi kritériumai: validitás és megbízhatóság. PhD. PhD. ezek biztosításának módja: Az egyetem a képzés infrastrukturális hátterét (tantermek és felszerelésüket) biztosítja. Szabó József.A szakért felelős oktató: a szak egészéért felelős oktató Dr.Képzési cél: A középiskolai tanárok és a vezető tanárok néprajzi. Csűry István Dr. Csűry Andrea Marádi Krisztina Beosztás egyetemi docens Egyetemi adjunktus Egyetemi adjunktus tanársegéd Tudományos fokozat PhD. készítése.habil.000 Ft / félév HON. A legújabb kutatási eredmények és értelmezési szempontok megismertetése.

Nagy Éva Dr. alkalmasság önálló következtetések levonására. Specializációtól függően terepgyakorlatok is vannak. CSc 10 10 5 5 15 koll koll gyj gyj koll. Etnográfia szeminárium 5. PhD. 7. habil.3. Folklór 2. Honismeret a közoktatásban Szakmai tárgyak (150 óra 47 kredit) 1.és népismeret legfontosabb kérdéseiről. Keményfi Róbert Dr.és népismeretből elsajátítandó: elméletileg is megalapozott átfogó ismeretek. tevékenységrendszerben. megszerezhető ismeretek. hon. félév számon kérés II. PhD. 3-4. etnográfia és társadalomnéprajz legfontosabb kérdéseiben. Regionális kultúra 7. Balogh Lászlóné CSc PhD. A megszerzett ismeretek magas szintű átadásának képessége az oktatás folyamatában. Keményfi Róbert Dr. tudáselemek. félév számon kérés oktató kredit fokozat kredit óraszám 10 10 10 koll koll koll 3 3 3 10 koll 3 Dr. Hon és népismeret az iskolában 2. 7. sz. habil.és népismeret Tantárgy óraszám Elméleti alapok (30 óra 8 kredit) 1. Lovas Kiss Antal Dr.Tanterv: A képzés során elsajátítandó kompetenciák. PhD PhD PhD.A képzés módszerei: elméleti jellegű előadások mellett tantermi. valamint az egyes specializációk által meghatározott választható ismeretkörök 7. félév tantervi hálója. Lovas Kiss Antal Dr. Etnográfia 3.gyj 3 3 2 2 5 10 10 5 5 10 koll koll gyj gyj koll 3 3 2 2 3 Dr.4. Folklór szeminárium 4. Lovas Kiss DSc PhD.A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben.Személyes adottságok: A néprajztudomány legújabb eredményeinek ismerete. habil.1. személyes adottságok. Magas szintű tájékozottság a folklór. megszerezhető ismeretek: a 10/2006. Néphagyomány az eu-i országokban 3. Elméleti felkészültség a Hon. Vizualitás I. laboratóriumi gyakorlatok és szemináriumi jellegű foglalkozások. Határok és térképek az iskolában 6. számú rendeletében szereplő kötelező ismeretkörök.Elsajátítandó kompetenciák: Hon. ezek rendszeretési képessége.2.Tudáselemek. 10 koll 3 34 . Bartha Elek Dr. habil. rendelet 2. Nagy Éva Dr. Magyari Márta Dr.6. készségek. tevékenységrendszerben: A honés népismeretből megszerzett ismereteket a középiskolai oktatásban és az oktatásszervezésben. a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben. 7. 7. szakcsoport vezetésben lehet alkalmazni.

a záróvizsga eredményének és a szakdolgozat eredményének számtani átlaga kerekítve. Az oklevél minősítése a szigorlatnak. PhD CSc CSc 5/3 21 8. A korábban szerzett ismeretek.8. Tantárgyi programok: TANTÁRGYLEÍRÁS A tantárgy címe: Hon és népismeret az iskolában Kódja: A/1. ha a kredit átváltás általános szabályai szerint egyenértékesíthető jelen szakvizsgás képzés valamely tantárgyával 10.gyj 8/5 5 5 34 70 gyj 2 Antal Dr. Magyari Márta Dr. A záróvizsga: A záróvizsgára bocsátás feltétele: az előírt számú vizsga és gyakorlati jegy megszerzése. 1. Régió és tárgykultúra 10.A résztvevők teljesítményét értékelő rendszer: A szakdolgozat: a specializációs képzési rész ismeretköreiből meghatározott témából kell készíteni. gyakorlatok beszámításának rendje: Bármely felsőoktatási alapképzésben vagy továbbképzésben szerzett kredit elismerhető. néprajzoktatás problematikája Régió és tárgykultúra Gyűjteménykezelés és múzeumpedagógia A záróvizsga eredménye a záróvizsgán kifejtett tételre kapott érdemjegy és a szakdolgozatvédés eredményének átlaga kerekítve. Félév: tavaszi 35 . A záróvizsga tárgyai: Hon és népismeret az iskolában Néphagyomány az eu-i országokban Honismeret a közoktatásban Folklór Etnográfia Határok és térképek az iskolában Regionális kultúra Vizualitás Honismeret. Honismeret. Gyűjteménykezelés és múzeumpedagógia Összesítés 10 20 15 110 koll. Magyari Márta habil. A záróvizsgán a benyújott szakdolgozatot is meg kell védeni. valamint a szakdolgozat benyújtása.gyj koll. A záróvizsga részei: a záróvizsga résztárgyait az egyes specializáciok határozzák meg. Nagy Éva Dr. néprajzoktatás problematikája 9.

195–205. Történeti Múzeumi Közlemények. sz. évf. a múzeum imázsát. 2003. Fejős Zoltán (szerk. hogy a modern múzeum és a honismereti képzés kommunikációjában a legfontosabb cél a gyűjtemény és a környezet autentikus és élményszerű bemutatása. Budapest. Peterdi Vera: Az otthonkultúra mint néprajzi és legújabb kori történeti muzeológiai probléma. Néprajzi Múzeum. Gondolat Kiadó. 1983. amely hagyományos és korszerű módszerek egymás mellett élésében valósulhat meg a legtökéletesebben. 2002. Helyzetkép a jelenkor kutatásáról egy néprajzi konferenciakötet alapján. Magyari Márta Intézet / Tanszék: Déri Múzeum A tantárgy leírása: Az előadássorozat fontos feladata. 2003. valamint a múzeumok működését. és a látogatás általános benyomását meghatározó tényezőket. Néprajzi múzeumi tanulmányok. 84. Félév: őszi A tárgy típusa: előadás Óraszám/hét: összesen 10 óra Kredit érték: 3 Oktató: Dr. 2003. Bányai Irén: A társadalmi rétegek életmódjának kiegyenlítődését dokumentáló anyagok gyűjtése. a kiállítás létrehozásának szempontjait és jellemzőit. Keményfi Róbert Intézet / Tanszék: Néprajzi Tanszék A tantárgy leírása: A tantárgy célja. Az előadások célja. Az előadáshoz szeminárium is kapcsolódik. Fejős Zoltán: Tárgyfordítások. tudatosítani a hallgatókban. Néprajzi Értesítő. hogy átfogó képet adjon a napjainkban divatos az "etnicitás" címszóval lefedett kutatásokról. 2. A tárgyra való jelentkezés módja: Az aktuális félévi tanrend előírásai szerint. 16–28.): Néprajzi jelenkutatás és múzeumi gyűjtemények változása. Értékelés: kollokvium Megjegyzés: TANTÁRGYLEÍRÁS A tantárgy címe: Általános néprajz Kódja: A/2.A tárgy típusa: előadás Óraszám/hét: összesen 10 óra Kredit érték: 3 Oktató: Dr. hogy részleteiben megismertessék az etnicitás 36 . A félév során a hallgatók megismerik legjelentősebb sajátosan múzeumi komplex kommunikációs eszköz. 69–77. (MaDok füzetek 1. Kötelező olvasmányok: Sz. Előfeltételek: A szakos kreditlista előírásai szerint.) Budapest. Történeti Muzeológiai Szemle 3.

"mérhetősége". 201-222. 83-96.keleti-európai és nyugat-európai értelmezését. XXX.és Kelet-Európa etnikai betelepülés története. Liminalistás – comunitas és etnicitás. A kultúrnemzet fogalma. A nemzetmodellek bemutatása. A multikulturalizmus értelmezési keretei és társadalma. Irodalom: Romsics Ignác: Nemzet.és Kelet-Európa: nemzet. 1996. Nagy György: A nemzetiség fogalma. a nemzetállam fogalma és kialakulása. A kurzus sort kerít a vertikális (történeti) szemlélet mellett a cigányság példáján az "etnicitás" jelen értelmezésére is. Degregori.. szórvány. . A nemzetiségi kisebbségek jövője. a nemzetmodellek értelmezése. Joó Rudolf: Etnikum. Szarka László: Duna-táji dilemmák. 1998. kisebbség. 29.. .. In: Replika. etnikum.Bp.1998. In: Replika. A tárgyra való jelentkezés módja: Az aktuális félévi tanrend előírásai szerint. 29. Milyen szerepet játszanak a térképek a mai néprajztudományban. 33-35. 1988.: A nacionalizmus kétszáz éve. Bp.. A délszláv háborúk néprajzi – kulturális. etnicitás.nemzetiség. Bp. Az etnikai identitás jelentése. Fredrick: Régi és új problémák az etnicitás elemzésében. társadalmi mozgalmak és politikai szerepvállalás Peruban. In: Kovacsics J. A versenyelmélet. A jelen etnikai konfliktusai. 1.. Nacionalizmus.. In: Confessio X. 1994. Az etnikai dinamika. Pécs. A Kárpát-medence etnikai betelepüléstörténete. nemzetiségtudományi kutatások. 1998.(szerk. Előfeltételek: A szakos kreditlista előírásai szerint.1.. 1997. Nyugat-Európa. 34-46. Célja az óráknak.1978. Hoóz István: A cigány kisebbség. Tanulmány kiadó. 9-27..Ladányi János – Szelényi Iván: Az etnikai besorolás objektivitásáról..Pierré-Caps. 105-116. In: Kritkia.. 3. A nemzetiségi térképek története és az etnikai kérdés béketárgyalásokon betöltött szerepe. Tematika: Közép. Joó Rudolf: Etnikumok és regionalizmus Nyugat Európában. 3-9.): Eszmék a politikában. Kertesi Gábor: Az empirikus cigánykutatások lehetőségéről. Etniticitás – etnikai konfliktusok napjainkban a posztszocialista országokban és Nyugat-Európában. nemzetiség. 3-26. 1997.): Magyarország nemzetiségeinek és a szomszédos államok magyarságának statisztikája (19101990). In: Regio. In: Replika. A nacionalizmus. . In: Bretter Zoltán ... 1998. Egyesült Államok: etnicitás. A fogalmak tisztázása: nemzet. Szimbolikus etnikai határok és csoportok. 5. értelmezési keretei.Hobsbawm. Etnikai regionalizmus – szeparatizmus. Smith. Az etnikai térképek szerkesztésére és történetére. Interkulturális kommunikáció. 1971. Bp. Bp. 1998. Eric J. 3. Bp. 3. 339-348..vallási gyökerei. . Nyugat-Európa etnikai történetének a Kelettől eltérő perspektívái és útjai. 1986. Lehet-e egyáltalán statisztikával mérni az "etnicitást" és a mért adatokból nemzetiségi-etnikai térképeket szerkeszteni.Deák Ágnes (szerk.. Barth. Értékelés: kollokvium Megjegyzés: TANTÁRGYLEÍRÁS 37 . Kővágó László: Kisebbség . Für Lajos: Nemzetiségi kérdés. Carlos Ivan: Etnikai identitás. 663-673. Anthony: A nacionalizmus. 7. nemzetiség és állam. nemzetiség. Stéphané: Soknemzetiségű világunk. 1998. Valóság XXV. Közép. Letnyei László: Etnikum és hatalom az Andokban. Az etnicitás esszenciális és konstruktivista értelmezésének ellentéte a cigányság példáján. etnikum.. 1982.. valamint kitekintsenek a világ más területeire is és értelmezzék a multikulturalizmus kereteit. hogy ennek az etnicitás fogalmi eltérésének a történeti hátterét levezesse. In: Korunk. Az etnicitás napjaink néprajzában és kulturális antropológiájában. Bp.

A óra feltárja a néprajz tanításában rejlő specifikumokat (élményszerűség. Az alapfokú nevelés-oktatás kerettanterve. Értékelés: kollokvium TANTÁRGYLEÍRÁS 38 . Folklór. Bp. Demény István Pál – Gazda Klára – Keszeg Vilmos – Pozsony Ferenc – Táncos Vilmos: Magyar Népi kultúra. 2000. Munkaanyag. Balogh Lászlóné Intézet / Tanszék: Néprajzi Tanszék A tantárgy leírása: A kurzus célja. 2000. Bp. A tárgyra való jelentkezés módja: Az aktuális félévi tanrend előírásai szerint. hogy a hallgatónak megfelelő jártasságot adjon a néprajz tanításához. 1993. eljárásokat. Félév: őszi A tárgy típusa: előadás Óraszám/hét: összesen 10 óra Kredit érték: 3 Oktató: Dr. természetismeret. Alapfogalmak. táplálkozás népszokások. így azzal egymást kölcsönösen kiegészítik.A tantárgy címe: Honismeret a közoktatásban Kódja: A/3. valamint megfelelő gyakorlásra ad lehetőséget. amellyel hatékonyan tudják a néprajzot oktatni. vizualitás …). különböző tanterveket. A kurzus során részletesen foglalkozunk a magyar néprajz részterületeivel 14 órán keresztül (gazdálkodás. Előfeltételek: A szakos kreditlista előírásai szerint. hogy felkészüljön a hazai közoktatás (alsó és felső) középfokú általános vagy szakmai képzést nyújtó intézményeiben való oktatói munkára. tanári eszközöket.). Anyagi Kultúra Erdélyi Tankönyvtanács. Kolozsvár. népművészet … stb. Kötelező olvasmányok: Ágh Zsófia: Útmutató a tárgyi és a szellemi néprajz tanításához. A tantárgy megismerteti a hallgatókkal azokat a módokat.. A kurzus párhuzamosan fut a Néprajz tanításának elméletével.

Bp..népi színjátszás. Értékelés: kollokvium Megjegyzés: TANTÁRGYLEÍRÁS A tantárgy címe: Folklór Kódja: B/1. Bp. a szokáskutatás terminológiájáról és fő kérdéseiről. Félév: őszi / tavaszi A tárgy típusa: előadás Óraszám/hét: összesen 10 óra Kredit érték: 3 39 . 1979. 1977. hogy átfogó ismereteket adjon a szokások általános vonásairól. Az időszámítás etnológiája. Irodalom: Magyar néprajz. Ünnepek és jeles napok a magyar és az európai folklórban. 1987. 1973. Hiedelem – szokás – rítus. Az ünnepi szokások ismertetése során hangsúlyt kap az egyes ünnepek eredete. . 1988. . 1990. A tárgyra való jelentkezés módja: Az aktuális félévi tanrend előírásai szerint. 2. keresztény tartalma. 5. Ujváry Zoltán: Népszokások és színjátékok. Szacsvay Éva: Bábtáncoltató betlehemezés Magyarországon és Közép-Kelet-Európában. Debrecen.. I. Bartha Elek Intézet / Tanszék: Néprajzi Tanszék A tantárgy leírása: A kurzus célja.. A kereszténység ünnepei. valamint. Voigt Vilmos: Az ünnepi viselkedés szociológiai vizsgálata. pünkösd. Előfeltételek: A szakos kreditlista előírásai szerint. Bálint Sándor: Ünnepi kalendárium. Bp. hogy megismertesse a magyar és az európai szokáshagyomány legfontosabb sajátosságait. Bp. VII. Dömötör Tekla: Naptári ünnepek . Bp.. . 1925. Róheim Géza: Magyar néphit és népszokások. Bálint Sándor: Karácsony. 1964. 177-200. Bp. 9. Az ünnep fogalma. A szokások csoportosítása. Kiss Mária: Délszláv szokások a Duna mentén. Folklór és etnográfia. Tematika: A népszokás fogalma. 1981. . Ujváry Zoltán: Farsang. Bp. 1981. In: Előmunkálatok . Bp. Néprajz egyetemi hallgatóknak. . húsvét.A tantárgy címe: Folklór Kódja: B/1. Niedermüller Péter: A szokáskutatás szemiotikai aspektusai. Tátrai Zsuzsanna: Jeles napok. Félév: őszi A tárgy típusa: előadás Óraszám/hét: összesen 10 óra Kredit érték: 3 Oktató: Dr.. ünnepi viselkedésformák. I-II. Debrecen.

Értékelés: kollokvium Megjegyzés: TANTÁRGYLEÍRÁS A tantárgy címe: Etnográfia Kódja: B/2. Néprajz és nyelvtudomány.. Balassa Iván: A magyar falvak temetői. 159-167. Félév: őszi A tárgy típusa: előadás 40 . Bartha Elek Intézet / Tanszék: Néprajzi Tanszék A tantárgy leírása: A tantárgy célja azoknak a folklór jelenségeknek a bemutatása. Bp. Avatási szokások. Kunt Ernő: Az utolsó átváltozás. 1982. Temetkezési formák. Előmunkálatok a Magyarság Néprajzához. valamint az etnológiai kutatások ide vonatkozó adatainak. Bukarest. Kunt Ernő: Temetkezési szokások. nővásárlás. Előfeltételek: A szakos kreditlista előírásai szerint. Bp.. Gazda Klára: Gyermekvilág Esztelneken. Bp. I-II. Az átmeneti rítusok. . napjaink átmeneti rítusait és szokás-természetű társadalmi megnyilvánulásait. Bp. Bp. 1993. XC. Debrecen. . 211-217. W. 406-414. 1989. 14. Lakodalom. századi életforma változásait.. VI. amelyek az ember társadalmi érintkezéseit. Hoppál Mihály: Etnoszemiotika. 1995. A témakör általános kérdései között az előadások nagy figyelmet szentelnek Arnold van Gennep és Victor Turner teóriáinak. VII. Tárkány Szűcs Ernő: Magyar jogi népszokások. A magyar keresztnévadási rendszer. lakodalom. A társasmunkák folklórja... endogámia. 1983. Balázs Lajos: Az én első tisztességes napom. hn. G. 10.Oktató: Dr.. kötet: Kapros Márta: A születés és kisgyermekkor szokásai.. A keresztség és a keresztelő. Sumner: Népszokások.. Jogi néprajz. Folklór és etnográfia. Nőrablás. exogámia.. A felnőttkor szokásai és hiedelmei. . Bp. 1983. 1992. Bp. 1994. Gyermekvilág a régi magyar falun. a társadalom egyéni és közösségi megnyilvánulásait kísérik. Tematika: A társadalmi élet folklórjának általános és elvi kérdései. A kisgyermekkor folklórja. Eljegyzés. Debrecen. Néprajz egyetemi hallgatóknak. 1994. A temető néprajza. A szokásköltészet halotti műfajai. Valamennyi jelenségnél figyelemmel kísérjük a korábbi évszázadok hagyományai mellett a XX. névmágia. 1981.. 1979. 1980. Kunt Ernő: Temetők népművészete. kötet. így azzal egymást kölcsönösen kiegészítik.. Ethn. 9. Bukarest. 1978. Legényélet. Fejős Zoltán: Az átmeneti rítusok. Az előadás rendszerint párhuzamosan fut a társadalomnéprajzi főkollégiummal. Perinatális szokások és hiedelmek.. Szolnok. Vasas Samu: A kalotaszegi gyermek. A tárgyra való jelentkezés módja: Az aktuális félévi tanrend előírásai szerint. Névadás. Ortutay Gyula: A szerelem Ajakon a házaséletig. Györgyi Erzsébet: A házasságkötés szokásai. Tátrai Zsuzsanna: Leányélet. Irodalom: Magyar Néprajz. leányélet – az ifjúság társas élete és párválasztási szokásai.

Óraszám/hét: összesen 10 óra Kredit érték: 3 Oktató: Dr. Lovas Kiss Antal Intézet / Tanszék: Néprajzi Tanszék A tantárgy leírása: A tantárgy célja a magyar gyűjtögető-zsákmányoló gazdálkodás néprajzának és történetének bemutatása. Tematika: A gyűjtögető-zsákmányoló gazdálkodás szerepe az ember gazdasági tevékenységében. A gyűjtögető-zsákmányoló gazdálkodás ágazatai. Gyűjtögetés – A táplálkozáshoz és takarmányozáshoz használt növények gyűjtése. Gyógynövények. Festőnövények. A növényvilág és a kultusz. A gyűjtögető gazdálkodás történeti rétegei. Vadfogás és vadászat – A vadászat módjai és eszközei. Aktív vadászat, passzív vadászat. A magyar vadászat története, interetnikus kapcsolatai. A vadászat és a kultusz. Halászat – Halászati módok és eszközök. A magyar halászat története és kultúrtörténeti rétegei. Halászati üzemformák és halászati módok összefüggése. A halászat folklórja. Méhészkedés – A méhészkedés módjai és eszközei. A méhészkedés története és kultúrtörténeti rétegei. A méhészet szokásai és hiedelmei. A magyar gyűjtögető-zsákmányoló gazdálkodás kutatástörténete és szakirodalma. Irodalom: Gyűjtögetés: Gunda Béla: A természetes növénytakaró jelentősége a Gyulai-havasok és a környező hegyvidék népének táplálkozásában. In: Ethnographica Carpatica, Budapest, 1966. 9-64.; Ujváry Zoltán. A vadon termő növények szerepe a táplálkozásban az abaúj-zempléni hegyvidéken. Néprajzi Értesítő, 1957. 231-244.; Vajkai Aurél. A gyűjtögető gazdálkodás Cserszegtomajon. Néprajzi Értesítő, 1941. 231-258.; Zsupos Zoltán: Dél-Gömör gyűjtögető gazdálkodása. Debrecen, 1987. Vadászat: Ecsedi István: Népies vadfogás és vadászat a debreceni határban és a Tiszántúlon. Debrecen, 1933.; Gunda Béla: Vadfogó hurkok a Keleti-Kárpátokban. In: Ethnographica Carpathica, Budapest, 1966. 136-204.; Korompay Bertalan: A finnugorság szerepe az eurázsiai vadászműveltségben. Ethn., 1946. 9-14. Moszynski Kazimir: A vadfogó csapdák fejlődéstörténetének néhány kérdése KözépEurópában. Műveltség és Hagyomány, I-II. Budapest, 1960. 193-205. Halászat: Ecsedi István: Népies halászat a Közép-Tiszán és a tiszántúli kisvizeken. A debreceni Déri Múzeum Évkönyve, Debrecen, 1934. 123-308.; Gunda Béla: A mérgező és szigonyos halászat Erdély nyugati hegyvidékén. In: Ethnographica Carpatica, Budapest, 1966. 65-135.; Solymos Ede: Dunai halászat - Népi halászat a magyar Dunán. Budapest, 1965.; Szilágyi Miklós: Halászó vizek, halásztársadalom, halászati technika. Debrecen, 1992. Méhészkedés: Gunda Béla: A méhvadászat. In: Ethnographica Carpatica, Budapest, 1966. 205-246.; Kotics József: Népi méhészkedés Dél-Gömörben. Debrecen, 1989.; Szabadfalvi József: A magyar méhészkedés múltja. Debrecen, 1992.; Gunda Béla: A magyar gyűjtögetőzsákmányoló gazdálkodás kutatása. Budapest, 1948. Előfeltételek: A szakos kreditlista előírásai szerint. A tárgyra való jelentkezés módja: Az aktuális félévi tanrend előírásai szerint. Értékelés: kollokvium Megjegyzés:

TANTÁRGYLEÍRÁS
41

A tantárgy címe: Etnográfia Kódja: B/2. Félév: őszi / tavaszi A tárgy típusa: előadás Óraszám/hét: összesen 10 óra Kredit érték: 3 Oktató: Dr. Lovas Kiss Antal Intézet / Tanszék: Néprajzi Tanszék A tantárgy leírása: A kurzus az alapozó képzési szakaszban megtartott tudománytörténeti előadásokhoz kapcsolódik, az ott elsajátított ismeretekre alapoz. Az előadás célja a jelen kutatások előzményeinek jobb megismerése, a tudománytörténeti ismeretek jobb megismerése, rendszerezése, elmélyítése. Tematika: A magyar néprajz kialakulása. Néprajzi viták. Pozitivizmus, evolucionizmus, összehasonlító néprajz, etnológiai kutatások. Természettudomány és néprajz. A leíró monográfia. Néprajz és művelődéstörténet. Népcsoportkutatások. Népi műveltség és kulturális nemzeti egység. Magyar néprajzi szintézisek. A prszichoanalitikus néprajz. Jelenkori néprajzi kutatások. Irodalom: Válogatott tudományos publikációk Előfeltételek: A szakos kreditlista előírásai szerint. A tárgyra való jelentkezés módja: Az aktuális félévi tanrend előírásai szerint. Értékelés: kollokvium Megjegyzés:

TANTÁRGYLEÍRÁS

A tantárgy címe: Folklór szeminárium Kódja: B/3. Félév: őszi / tavaszi A tárgy típusa: szeminárium Óraszám/hét: összesen 5 óra Kredit érték:2 Oktató: Dr. Nagy Éva Intézet / Tanszék: Néprajzi Tanszék

42

A tantárgy leírása: A szeminárium tudománytörténeti hátteret kíván adni a folklór előadásokhoz. A diákok választhatnak a két tematika között. A két szeminárium párhuzamos felépítésű. A szemináriumok célja, hogy a források közvetlen felhasználásával megismerkedjenek a magyarországi néprajztudomány és folklorisztika történetének legfontosabb alkotásaival, fordulópontjaival. Tankönyv: Kósa László: A magyar néprajz tudománytörténete. Bp. 1989. Voigt Vilmos (Szerk.): A magyar folklór. Bp. 1998. 2. fejezet. Előfeltételek: A szakos kreditlista előírásai szerint. A tárgyra való jelentkezés módja: Az aktuális félévi tanrend előírásai szerint. Értékelés: dolgozatok, beszámolók készítése, a félévi teljesítmény beszámítása. Megjegyzés:

TANTÁRGYLEÍRÁS

A tantárgy címe: Etnográfia szeminárium Kódja: B/4. Félév: őszi / tavaszi A tárgy típusa: szeminárium Óraszám/hét: összesen 5 óra Kredit érték:2 Oktató: Dr. Nagy Éva Intézet / Tanszék: Néprajzi Tanszék A tantárgy leírása: A szeminárium tudománytörténeti hátteret kíván adni az etnográfia előadásokhoz. A diákok választhatnak a két tematika között. A két szeminárium párhuzamos felépítésű. A szemináriumok célja, hogy a források közvetlen felhasználásával megismerkedjenek a magyarországi néprajztudomány és folklorisztika történetének legfontosabb alkotásaival, fordulópontjaival.

43

A tárgyra való jelentkezés módja: Az aktuális félévi tanrend előírásai szerint. Ennek megfelelően a tananyag két részre bomlik. éves etnicitás kurzust is) történeti helyneveit és történetét. 1989. és ezzel egyrészt megalapozzák a további néprajzi tanulmányaikat. a félévi teljesítmény beszámítása. földrajzi és történeti topográfiája. Átfogja a kárpát-medencei nemzetiségek és etnikai csoportok elhelyezkedését (előkészítve ezzel a III. valamint néprajzi topográfiából átfogó. Voigt Vilmos (Szerk.és társadalomföldrajzi pontokat. A tananyag második része átfogja azokat a sarkalatos természet. Előfeltételek: A szakos kreditlista előírásai szerint. 2. Keményfi Róbert Intézet / Tanszék: Néprajzi Tanszék A tantárgy leírása: Az előadás célja. helyezte. Közép-Európa néprajzi. beszámolók készítése.): A magyar folklór. Helyzete. Államhatárok. gyepűelve. másrészt kiegészítsék az előadásokat. Etnikai csoportok térszerkezete a történeti Magyarországon. A Tisza mellékfolyóinak szabályozása. Egy leíró földrajzi névanyagra és egy elméleti részre.Tankönyv: Kósa László: A magyar néprajz tudománytörténete. tartalma a különböző elképzelések szerint. gyepű. Bp. 44 . A Kárpátok felépítése. határai. Megjegyzés: TANTÁRGYLEÍRÁS A tantárgy címe: Határok és térképek az iskolában Kódja: B/5. földrajzi és történeti topográfiája. Minden egyes témakörhöz bőséges elsajátítandó topográfiai névanyag tartozik. Tematika: Európa néprajzi. földrajzi és történeti topográfiája. amelyeken belül a KLTE Néprajzi Tanszéke a kutatásokat végzi. A Kárpát-medence történeti néprajzi. fejezet. Nemzetiségek térszerkezete a történeti Magyarországon. A tájátalakítás hatása. határai. fontos helynevei. Folyószabályozások. 1998. de alapvető lexikális tudást szerezzenek. Ártéri gazdálkodás. hogy a hallgatók a természeti és a történeti földrajz tárgyköréből. amelyek ismerete nélkül nem lehet értelmezni bizonyos néprajzi jelenségeket (folyószabályozások hatása). A magyar vármegyerendszer 1920-előtt. A hegység népi kultúrában betöltött szerepe. Magyarok térszerkezet napjainkban a határainkon kívül. Bp. Értékelés: dolgozatok. Az első előadások azokat a térkereteket határozzák meg. Félév: tavaszi A tárgy típusa: előadás Óraszám/hét: összesen 10 óra Kredit érték: 3 Oktató: Dr. Történeti határformák. tartalma a különböző elképzelések szerint. A Tisza szabályozása és hatása az Alföld népi gazdálkodására.

Bátky). Lovas Kiss Antal Intézet / Tanszék: Néprajzi Tanszék A tantárgy leírása: A kollégium célja. 1991. Jászság. A Kárpát-medence népei a honfoglalás előtt. Gunda tanulmányai vagy a Balassa-Ortutay kötet alapján már az első két hétben megtanulják és tájékozódni tudjanak a hallgatók a főbb néprajzi csoportok között. nagytáj. Frisnyák Sándor: Magyarország történeti földrajza. etnikai csoport.. Bak Borbála: Magyarország történeti topográfiája. Lényeges feladat év elején. Paraszti polgárosulás és a népi kultúra táji megoszlása Magyarországon. Kósa László.és történeti csoportok. mintegy tudatosítva magukban saját szülőföldjük (községük. Peremvidékek. Budapest. amihez később más tájakat is természetesen mérhetnek. Tudatosan választott viszonyítási pont ez. Tematika: A kultúra térbeli megoszlása. (vármegyék és központjaik).Tankönyvek: Bak Borbála: Magyarország történeti topográfiája História. Népmozgalmak a törökkor végéig. . História. Ormánság. 45 . Szeder. 64-71. etnokulturális csoport fogalma. Az előadások szeminárium szerű foglalkozásokkal is vegyülnek. Előfeltételek: A szakos kreditlista előírásai szerint. módszeres leírások kezdete (Csaplovics. Budapest. Budapest 1990. Népmozgalmak a török kiűzésétől Trianonig. hogy Viski. hogy ekkorra lakó. A néprajzi nagytáj fogalmának kialakulása (pl. Magyar néprajzi nagytájak. A tárgyra való jelentkezés módja: Az aktuális félévi tanrend előírásai szerint. Fényes. táji. zárványok. Kistáj. 1997. Debrecen. Későbbi sorsuk. hogy a hallgatók tájékozódni tudjanak a magyar népi kultúra térképén. Félév: őszi A tárgy típusa: előadás Óraszám/hét: összesen 10 óra Kredit érték: 3 Oktató: Dr.. régió. A korai néprajzi értékű feljegyzések. fogalma. A Kárpát-medence népeinek legújabb kori átrendezése. Néprajzi csoport. persze a szülőföld ismeretét tovább mélyítve. Tankönyvek: Bátky Zsigmond: Magyarország néprajza. vidékük) néprajzi értékeit. 1997. Budapest környéke. stb. 89-99. 7-46. Anonymus. A Három-város. Feladatként kapják. Oláh Miklós. OMMIK. Értékelés: kollokvium Megjegyzés: TANTÁRGYLEÍRÁS A tantárgy címe: Regionális kultúra Kódja: B/6. PÉLDATÁR. 1990.vagy származási helyükről (illetve annak környékéről) 6-8 oldalas dolgozatot készítsenek. Palugyay. Bél Mátyás). 119136.

. Budapest. elméleti megközelítések..Szabadfalvi József . november 10-11. Barabás Jenő: A belső fejlődés fogalmáról. Egri Múzeum Évkönyve. régió.: Bartucz Lajos). interkulturális kommunikáció.. In: Előmunkálatok a Magyarság Néprajzához. Előfeltételek: A szakos kreditlista előírásai szerint.. típusai. a szemináriumon is előkerülnek a terminológiai. Szabó László: A jász etnikai csoport I.. identitás és etnicitás mint konstrukciók. XI-XII. államnemzet. A szeminárium oktatási jellege lehetőséget teremt arra is. In: Népi Kultúra . kultúrnemzet.. 9-101. In: Műveltség és Hagyomány. Félév: őszi A tárgy típusa: szeminárium Óraszám/hét: összesen 10 óra Kredit érték: 2 Oktató: Dr. 1984. 1958. értelmezésével minél mélyebben elsajátítsák a tudományos problémakör sajátosságait. Miskolc. A tárgyra való jelentkezés módja: Az aktuális félévi tanrend előírásai szerint.Népi társadalom. 46 . Ethn. multikulturaizmus. Lovas Kiss Antal Intézet / Tanszék: Néprajzi Tanszék Tantárgy leírása: A tantárgy célja. 1980. etnikai csoport. 1963. Gunda Béla: A magyarság néprajzi csoportjai. Budapest. Budapest. kötet. osztálynemzet. a kontinuitás és a migráció szerepe a palóc centrum népességének kialakulásában. módszertani kérdések. (szerk.. hogy az „Etnicitás” előadásaihoz kapcsolódva a hallgatók esettanulmányok és a téma forrásanyagának olvasásával azok elemzésével. Tematika: A nemzetmodellek bemutatása: népnemzet. nemzeti. 1938. etnikum. hogy az etnicitás felfogásbeli eltérésinek különbségét egyidejűleg.Irodalom: Andrásfalvy Bertalan: A táji munkamegosztás néprajzi vizsgálata. Ethn. nemzetiség fogalma. 1941. Hasonlóan az előadáshoz. 1966.. Szabó István: A magyarság életrajza. 1978..: Kunt Ernő . In: A magyar nép (szerk. 7. 1980. azaz párhuzamos szövegolvasással értessük meg a hallgatókkal.. Értékelés: kollokvium Megjegyzés: TANTÁRGYLEÍRÁS A tantárgy címe: Regionális kultúra Kódja: B/6. etnikai kisebbség. 1968. 1983. In: Agria. Bakó Ferenc.Bakó Ferenc: Módszerek és feladatok (Palóc tanácskozás Egerben 1967. az „olvasztótégely” elképzelése. Eger. kistáj. egyéni és kollektív identitás.) Eger. Ujváry Zoltán: Az interetnikus kutatásokról Észak-Magyarország népi kultúrájának vizsgálatában. Debrecen. nacionalizmus értelmezése. V. Budapest. In: Interetnikus kapcsolatok Északkelet-Magyarországon. Viski Károly: Etnikai csoportok és vidékek.Viga Gyula). Ethn. 1943.): Néprajzi csoportok kutatási módszerei. Barabás Jenő: Az etnikai csoport fogalmának kérdéséhez. Paládi-Kovács Attila:(szerk... Budapest. Andrásfalvy Bertalan: Néprajzi csoport. XIX. Gunda Béla: A kultúra integrációja és az etnikai csoportok alakulása.

Értékelés: gyakorlati jegy megszerzése Megjegyzés: TANTÁRGYLEÍRÁS A tantárgy címe: Vizualitás Kódja: B/7. Budapest. 2006 Brubaker. Benedict: Elképzelt közösségek. etnikum. 51–61. A tárgyra való jelentkezés módja: Az aktuális félévi tanrend előírásai szerint. A népi kultúra jelhasználata. XI. regionalizmus. Rogers: A nacionalizmus új kertek között. Bp. 1998 Kántor Zoltán (szerk..Kötelező olvasmányok: Romsics Ignác: Nemzet. szemiotikus kódok ismeretét a hallgatók előadások keretén belül sajátítják el. Lovas Kiss Antal Intézet / Tanszék: Néprajzi Tanszék A tantárgy leírása: A tantárgy célja. Gergely András: Kisebbség. 1997 B. Altermatt. Bp. 2004 Anderson. Értékelés: kollokvium Megjegyzés: TANTÁRGYLEÍRÁS A tantárgy címe: Honismeret. A. amelyek olvasása és helyes értelmezése hozzájárul az árnyaltabb társadalomismeret. nemzetiség és állam. Urs: A szarajevói jelzőtűz. hogy a hallgatók megismerkedhessenek azokkal a népi kultúrában fellelhető vizuális jelekkel és jelrendszerekkel. Félév: őszi / tavaszi / mindkettő A tárgy típusa: előadás Óraszám/hét: összesen 10 óra Kredit érték: 3 Oktató: Dr. 2007 Fejős Zoltán: Az etnicitás árnyalatai. Előfeltételek: A szakos kreditlista előírásai szerint. néprajzoktatás problematikája 47 . A tárgyra való jelentkezés módja: Az aktuális félévi tanrend előírásai szerint. Bp. Bp. szociális és kommunikációs értelmezési keret felállításához. In: 2000. 2000 Előfeltételek: A szakos kreditlista előírásai szerint.) Nacionalizmuselméletek Bp.

Néprajzi Múzeum. sz. Megismerik az egységes intézményi arculat kialakításának perspektíváit és a látogatás általános benyomását meghatározó tényezőket. hogy az egyes konkrét múzeumi kommunikációs eszközök megvalósulását a gyakorlatban megfigyelt tapasztalatok alapján elemezzék. A félév során a hallgatók megismerik legjelentősebb sajátosan múzeumi komplex kommunikációs eszköz. Gondolat Kiadó. A félév során bepillantást nyerhetnek a múzeumi rendezvények szervezésének jellemzőibe.): Néprajzi jelenkutatás és múzeumi gyűjtemények változása. a múzeumi kiadványok készítésének szempontjaiba. amely hagyományos és korszerű módszerek egymás mellett élésében valósulhat meg a legtökéletesebben. 69–77. Nagy Éva Intézet / Tanszék: Néprajzi Tanszék A tantárgy leírása: Az előadássorozat fontos feladata. tudatosítani a hallgatókban. és a látogatás általános benyomását meghatározó tényezőket. Fejős Zoltán (szerk. Helyzetkép a jelenkor kutatásáról egy néprajzi konferenciakötet alapján. Peterdi Vera: Az otthonkultúra mint néprajzi és legújabb kori történeti muzeológiai probléma. hogy a modern múzeum és a honismereti képzés kommunikációjában a legfontosabb cél a gyűjtemény és a környezet autentikus és élményszerű bemutatása. Félév: tavaszi A tárgy típusa: szeminárium Óraszám/hét: összesen 10 óra Kredit érték: 2 Oktató: Dr. Kötelező olvasmányok: Sz. a múzeum imázsát. Néprajzi múzeumi tanulmányok. 2003. Történeti Múzeumi Közlemények. Előfeltételek: A szakos kreditlista előírásai szerint. Értékelés: gyakorlati jegy megszerzése Megjegyzés: TANTÁRGYLEÍRÁS A tantárgy címe: Régió és tárgykultúra 48 . 1983. A Hon és népismeret az iskolában című előadáshoz kapcsolódó szeminárium alkalmat teremt a hallgatók számára. (MaDok füzetek 1. Fejős Zoltán: Tárgyfordítások. Történeti Muzeológiai Szemle 3. 2. Néprajzi Értesítő. 84. 2003. a kiállítás létrehozásának szempontjait és jellemzőit. valamint a múzeumok működését. évf. és az intézmények külső kommunikációjába. Budapest.Kódja: B/8. Bányai Irén: A társadalmi rétegek életmódjának kiegyenlítődését dokumentáló anyagok gyűjtése. 195–205. 16–28. 2003.) Budapest. 2002. A tárgyra való jelentkezés módja: Az aktuális félévi tanrend előírásai szerint.

római kor. amelyekre a régészeti leletek nem adnak közvetlen. Témakörök: régibb kőkor. Félév: őszi / tavaszi / mindkettő A tárgy típusa: előadás Óraszám/hét: összesen 10 óra Kredit érték: 3 Oktató: Dr. középkori falu. Db. bronzkor. korai vaskor. társadalom. paleolitikum. amelyek egy-egy probléma megoldásának irányába mutatnak olyan esetekben is. a néprajzi szemléletnek megfelelően a következő főbb kérdésekre terjednek ki: a település. újkőkor. Az egyes témakörök egy történetinépmozgalmi rövid összefoglaláson kívül. 1993. vallási elképzelésesek. A régészeti néprajz módszereivel olyan modelleket dolgozhatunk ki. Magyari Márta Intézet / Tanszék: Déri Múzeum A tantárgy leírása: A tantárgy célja: A régészeti kutatások által feltárt leletanyagot a néprajz szemléletének megfelelően való hasznosítsa. nelitikus. a gazdálkodás. Árpád-kori falu. A tárgyra való jelentkezés módja: Az aktuális félévi tanrend előírásai szerint. Előfeltételek: A szakos kreditlista előírásai szerint. rézkor. Értékelés: kollokvium Megjegyzés: TANTÁRGYLEÍRÁS A tantárgy címe: Gyűjteménykezelés és múzeumpedagógia Kódja: B/10. Félév: őszi A tárgy típusa: előadás Óraszám/hét: összesen 10 óra Kredit érték: 3 Oktató: Dr. a lakóház és környezte. Selmeczi László: Régészeti alapismeretek néprajz szakos egyetemi hallgatóknak Néprajz egyetemi hallgatóknak 16.Kódja: B/9. A Kárpát-medence régészeti leletanyaga. kunok. honfoglalás kora. Magyari Márta Intézet / Tanszék: Déri Múzeum 49 . jászok.. egyértelmű vagy éppen semmiféle magyarázatot. Tankönyv. kultikus szokások és temetkezés. népvándorlás kora és a korai középkor. Témakörök. késői vaskor.

A múzeum. A magyar műgyűjtés története..A tantárgy leírása: A tantárgy célja. valamint felsőoktatási intézmények kapcsolata.: Magyar múzeumok. 1934. Bp. gyakorlatot végezhetnek. Neubrandenburg. A múzeum a kulturális intézmények rendszerében. Irodalom: Schreiner K. Bp. Oroszlán Z. A múzeumok főbb típusai. gyűjtőmunka és tudományos feldolgozás. a múzeum és a közművelődési. A ma múzeuma. Bp. Tematika: A muzeológia fogalma és főbb irányai. mint sajátos kulturális intézménytípus. Lovas Kiss Antal Dr.. múzeumépítészet. Balogh Lászlóné Beosztás Főiskolai docens 50 . de néhány gyakorlati jellegű kollégium megtartására külső előadókat( OKM. Önkormányzatok)kér fel.. Keményfi Róbert Dr. A muzeológia az európai országokban. A magyar múzeumügy története. habil PhD. A műgyűjtés története – gyűjtemények az ókorban. Új vonások a múzeumi gondolatban. hogy a leendő szakvizsgás oktatókkal megismertesse azt az intézményi közeget. 1970. Entz Géza. PhD A szakmai munkában részt vevő külső tagok: Név Dr. tudományos. – Béni M. Bp. a múzeumügy szervezete és az érvényben lévő jogszabályok. A képzés legkülönbözőbb szakterületeihez az egyetem különböző karain rendelkezésre áll a megfelelően képzett személyi.. gyűjteményi és műtárgyvédelmi munka. ezek biztosításának módja: Az egyetem a képzés infrastrukturális hátterét ( tantermek és felszerelésüket)biztosítja. habil. Előfeltételek: A szakos kreditlista előírásai szerint. A képzési program végrehajtásához szükséges tárgyi és személyi feltételek. A specializációs továbbképzésben részt vevő oktatók a Debreceni Egyetem részéről Név Dr. ügyvitel. Bartha Elek Dr. Balassa I. Értékelés: kollokvium Megjegyzés: 11. oktatói háttér. A tárgyra való jelentkezés módja: Az aktuális félévi tanrend előírásai szerint. A magyarországi műgyűjtés története. közművelődési tevékenység. 1988.: A múzeológia alapjai.: Általános múzeológia. Bp. amelyben az egyetem elvégzése után szakmai segítséget kaphatnak. Heft l. Korek J. 1955. a középkorban és a kora-újkorban.: Einführung in die Museologie. Nagy Éva Beosztás Egyetemi tanár Egyetemi docens Egyetemi docens Egyetemi adjunktus Tudományos fokozat DSc PhD. Múzeumpedagógiai segédkönyv.

Képzési cél: A pedagógusok általános pedagógiai valamint szaktárgyi ismereteinek felfrissítése az újabb elméleti és gyakorlati megközelítések megismerésével. Magyari Márta 14.Dr.A képzés szerkezete: A képzés tartalma mind az általános. 4. ilyeneket kezdeményezni és megvalósítani. a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben. Külön hangsúlyozzuk az interdiszciplináris szemléletmód formálását. készségek. tevékenységrendszerben 7. tudáselemek. 51 . 5. személyes adottságok.1. s ezek alapján a pedagógus szakvizsgára való felkészítés.A szakért felelős oktató: A szak egészéért felelős oktató Dr. 3. A specializációs képzés speciálisan az ókori görög-latin civilizáció szöveges és tárgyi emlékeinek újabb interpretációs lehetőségeivel kívánja megismertetni a résztvevőket. amelyre a latint általános kultúrtörténeti szerepe kijelöli. A képzés költségtérítési díja: 140. 7.Elsajátítandó kompetenciák: A szakvizsgára felkészítő specializációs továbbképzés a szaktárgyi és szakmódszertani ismeretek megújításával tovább növeli a pedagógus szakmai biztonságát. merjen igényes feladatokra vállalkozni. Szabó József. Képessé teszi arra. a latin specializáció felelőse: Dr. Nagy Ilona. megszerezhető ismeretek.000 Ft / félév LATIN SPECIALIZÁCIÓ KÉPZÉSI PROGRAM 1. M.Tanterv: A képzés során elsajátítandó kompetenciák. 6.A képzés formája: költségtérítéses levelező. hogy a változó oktatási körülmények között helyt tudjon állni. illetve magas fokon felkészülve tudja szakterületén a szaktól elvárt társadalmi szerep és az ifjúság igényei közötti egyensúlyt megtalálni és azt az ifjúságnak meggyőzően közvetíteni.A képzésért felelős kar megnevezése: BTK 2. mind a specializációs részben nagyobb tartalmi blokkokból és azokon belüli tantárgyakból épül fel.A képzés módszerei: Elméleti jellegű előadások mellett tantermi gyakorlatok és szemináriumi jellegű foglalkozások.

valamint a diákjai iránti empátiájának fokozását is szolgálja a felkészítő tananyag. A görög-római társadalom és művelődés tárgycsoportban a görögrómai történelem és filozófia a mai társadalmak számára is aktuális kérdéseit vitatják meg. illetve az ókori művek mai értelmezési lehetőségeit tudatosítja. a művészettörténet a művészetek szélesebb társadalmi összefüggéseivel és formanyelvének általánosabb kérdéseivel is foglalkozik. Nagy Ilona DrSc PhD PhD 52 .és művelődéstörténet. Látókörét egyrészt interdiszciplináris irányban szélesíti. szaknyelvi (egészségügyi. Latin nyelv és antik (görög-római) irodalom koll 5 Antik (görög és római) 18 4 irodalom 2. ami környezetére is várhatóan kihat.Személyes adottságok: A specializációs továbbképzés jótékonyan befolyásolja a latintanár kreativitását és bátorítja vállalkozó szellemét. Mindegyik tárgyblokk tovább differenciálódik. latin szakmódszertan. ami a résztvevők általános irodalomszemléletét alakítja. hogy sikeresen alkalmazza azokat a napi közoktatási munkájában. tevékenységrendszerben: A latin specializáción megújított ismeretek és képességek a tanárnak lehetőséget adnak arra.4. szaktanácsadó) betöltésekor is profitálhat a továbbképzésből a tanár. hogy ismeri az európai kultúra ókori örökségének kérdéseit. félév óraszámon szám kérés Kredit IV. Kollegiális. módszerek rendszeres követésére is kívánja serkenteni. Ezen túl különleges feladatok ellátására is felkészítést jelent. görög-római emlékekhez tett hazai és külföldi kirándulások. részben az utóélet kérdéseire koncentrál. Mint osztályfőnök is hasznát veszi a latintanár annak. 7.7. A pedagógus-szakvizsgára felkészítő specializációs képzés 3-4. Ez a legfontosabb célja a továbbképzésnek. mert nagyobb rálátása lesz az újabb elméleti megközelítésekre és gyakorlati módszerekre. Emellett újdonság a latin szaknyelvi használatának tárgyalása. megszerezhető ismeretek: A latin specializáción a következő nagy ismeretkörök legújabb szaktudományos és módszertani megújítását tűzzük ki: Antik (görög és római irodalom valamint latin nyelv. a művelődéstörténet új eleme pedig az antik kultúra átélési módszereinek megismerése. jogi stb. félév óraszámon szám kérés 15 koll oktató kredit fokozat I. A szakmódszertani blokk részben az aktuális oktatási rendszer minősített feladataira koncentrál. országos vagy regionális latin versenyek szervezése. félév tantervi hálója Tantárgy III. 7. beleértve az informatika ókortudományokban való felhasználásának ismretét is. antik (görög és latin) társadalom. másrészt helyi vagy regionális feladatokhoz nyújt szakmai támaszt. Összességében személyi igényessége nő. A közvetlen gyakorlati munka több szintjén túl a szakos vezetői munkakörök (például vezetőtanár. például emelt szintű érettségi.2. Latin nyelv 18 gyj 5 15 koll 4 Havas László Szekeres Csilla M.3.A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben. Külön foglalkozunk az informatika felhasználási lehetőségeivel az ókortudományokban illetve a klasszikus nyelvek és kultúra oktatásában. de a latint szaknyelvként tanítóknak is hasznos. antik gyűjteményekben való jártasságával múzeumlátogatások szakszerű vezetése.) latin oktatása stb. A latin nyelvi blokk az újabb leíró nyelvészeti módszerek latin alkalmazásával a hagyományostól eltérő megközelítési móddal ismerteti meg a hallgatókat. ami különösen a pedagógus pályaorientációs munkáját segíti. Az irodalom áttekintése részben a műfajok történetére. másrészt érdeklődését a külföldi tapasztalatok.Tudáselemek.

érintkezését a társadalom. egyet. Görög és római 8 3 3 4 8 12 koll gyj 3 4 Takács Levente Szekeres Csilla Gesztelyi Tamás PhD PhD CSc. 10. 1. Latin szakmódszertan Informatika ókortudomány 2. Az irodalmi és a nyelvi tételek azonban magukban foglalják e területek kapcsolatait.A korábban szerzett ismeretek. habil történelem 2.habil II. Összesítés gyj 3 12 gyj 4 Gesztelyi Tamás gyj 5 15 8 gyj gyj 3/4 5 3 27 és 95 3/4 28 (vezetőtanár) Szilágyi Ilona Takács Levente PhD 85 8. habil. Mindegyik tételt módszertani szempontból is ki kell fejteni. Ez a szemléletmód univerzálisabban is hozzásegit egyrészt a modern 53 . egyetemi tanár. CSc. Latin nyelv és antik irodalom tantárgyi blokk I. valamint a továbbélés kérdéseit is.a műfajközpontú irodalomszemlélet megerősödését. Görög-római irodalom Oktató: Havas László DSc.és a művelődéstörténet megfelelő területeivel. ha a kredit átváltás általános szabályai szerint egyenértékesíthető jelen szakvizsgás képzés valamely tantárgyával. A záróvizsga részei: A záróvizsga fő résztárgyai a görög és római irodalom és a latin nyelv. DE Klasszika-filológiai Tanszék Szekeres Csilla PhD.a korábbi kronologikus szemlélettel szemben . Tantárgyi programok: I. Az oklevél minősítése a szigorlatnak. A záróvizsga: A záróvizsgára bocsátás feltétele: az előírt számú vizsga és gyakorlati jegy megszerzése.A résztvevők teljesítményét értékelő rendszer: A szakdolgozat: a specializációs képzési rész ismeretköreiből meghatározott témából kell készíteni. gyakorlatok beszámításának rendje: Bármely felsőoktatási alapképzésben vagy továbbképzésben szerzett kredit elismerhető. valamint a szakdolgozat benyújtása. 8 gyj koll római 15 Görög és római 10 művelődéstörténet III. Adjunktus. Latin szakmódszertan 18 1. Görög és római társadalom és művelődés koll 1. A záróvizsgán a benyújott szakdolgozatot is meg kell védeni. A záróvizsga eredménye a záróvizsgán kifejtett tételre kapott érdemjegy és a szakdolgozatvédés eredményének átlaga kerekítve. 9. a záróvizsga eredményének és a szakdolgozat eredményének számtani átlaga kerekítve. Görög és római filozófia Görög és művészettörténet 3. DE Klasszika-filológiai Tanszék A tárgy célja: a fő irodalmi műfajok antik prototipusainak áttekintésével előmozditja .

tekintettel világirodalmi recepciójukra. mese (egyes típusok) .Ujabb elméleti megközelítések a latin mondattan és szövegtan leírásában.közvetlen hatást kiváltó műfajok: szónoki beszéd levél 1.A mondattan a fordítás szolgálatában. 54 . DE Klasszika Filológiai Tanszék A tárgy célja: A klasszikus latin nyelvi ismeretek uj módszerű megközelitéseiből ad izelitőt.epikus költészet . regény. másrészt a nyelvi szövegtipusok megértéséhez. amire a nyelvtanárok közül a latintanár képzettsége a legalkalmasabb.filozófiai tanköltemény . művészet .. hogy egyszerre több nyelvre koncentráló nyelvtanári magatartást ("Mehrsprachigkeitsdidaktik") alakitson ki.demonstratív műnem: dialógusok.személyes költészet A kreditszerzés módja: kollokvium Kreditérték: 5 A kollokvium előfeltétele: egy klasszikus irodalmi mű vagy részlet (választhatóan próza vagy költői mű) intepretálásának bemutatása Kontaktórák száma: 18 I. Ezzel segiti a latintanárt abban. 2/ Költői művek . Latin nyelv Oktató: M.elbeszélő műnem: a történetírás. ezzel hozzájárul a tőle elvárt nagyobb rálátás kialakitásához. l/ A prózai műfajok terén.műfajok.retorika. Ennek a kivánt.elégia . A latin szókincs továbbélése: az eurolatin szókincs. 2. A tárgy tematikája: Irodalmi szövegek feldolgozása 1.Fordítás és műfordítás. önéletrajz. A tanárnak más nyelvű irodalmak tanulmányozása esetén is alkalmazható jártasságot biztosit. adjunktus. filozófia. valamint a latin nyelv kiaknázási lehetőségeire irányitja a figyelmet többnyelvű környezetben. egyet. – Az újabb mondattani és szövegtani ismeretek alkalmazása a külföldi iskolai latin nyelvtanokban. Szükebb tematikai egységek: . tudomány. . értekezések . Nagy Ilona PhD habil.óda . Tematikája: A latin lexika néhány kérdése. . uj nyelvtanári attitüdnek a kialakitásában a latintanárnak példaadó szerepe van..

egyetemi adjunktus. kirándulások). Klasszika-filológiai Tanszék A tárgy célja: az ókori filozófiai irányzatok kutatása terén elért újabb eredmények megvitatása.történelemkoncepciók . habil. egyet. Tematika: Antik filozófia . Görög és római művészettörténet: Oktató: Gesztelyi Tamás CSc. a téma idegen nyelvű szakirodalma.) II. pl. docens. egy szövegrészlet műforditásának elkészitése stb.) II. DE Klasszika-filológiai Tanszék A tárgy célja: a görög-római civilizáció művészeti. Görög és római történelem: Oktató: Takács Levente PhD. l. Görög és római filozófia: Oktató: Szekeres Csilla PhD. DE. E készség megújítása nemcsak az antik kultúra megértésének nélkülözhetetlen eleme.újabb kutatási eredmények Kreditértéke: 3 kredit Kontaktórák száma: 8 A kreditszerzés módja: gyakorlati jegy (írásbeli referátum készitése. egyetemi tanársegéd A tárgy célja: az ókori görög és római történelmet érintő ujabb kutatási eredmények értékelése Tematika: Történeti források . A gyakorlati jegy megszerzésének módja: egy elméleti vagy egy gyakorlati téma kidolgozása a fenti témakörökből (pl.római szerzők Kreditértéke: 3 kredit 55 . illetve tágabban tárgyi emlékeinek ú jabb interpretációs lehetőségeire felhívni a figyelmet. vagy egy téma uj módszerű iskolai feldolgozásának elkészitése.Kreditértéke: 5 Kontaktórák száma: 18 A kreditszerzés módja: gyakorlati jegy. A tanár kezdeményező szerepe e téren a jövőben még nagyobb szerephez juthat.Irodalmi és képzőművészeti párhuzamok: Vergiliusi. különös tekintettel a hellenisztikus filozófiai irányzatokra és a római filozófiára. A tárgy kreditértéke: 4 Kontakt órák száma: 15 A kreditszerzés módja: kollokvium II. ovidiusi olvasmányok mondai. Tematikája: . 2. hanem a növekvő diák-mobilitással is nagyobb jelentőséget kap (külföldi múzeumlátogatások. mitológiai motívumainak korabeli ábrázolásai és későbbi utóélete az európai képzőművészetekben. Görög és római társadalom és művelődés blokk II.forrásismertetés stb. 3.

Felkészítés klasszikus területek meglátogatására. l. OKTV.a nyelvi párhuzamok és kontrasztok az iskolában tanított élő idegen nyelvekkel (elsősorban az angollal) Kompetenciafejlesztés a latinórákon A differenciált foglalkoztatás (felzárkóztatás és tehetséggondozás) kérdései a latinoktatásban Felkészítés a kétszintű érettségire. . videók.a szerkesztett és adaptált anyagok (kezdő olvasmányok) tartalma .helyi tanterv és tanmenetek készítése . A latintanítás szakmódszertana: Oktató: Szilágyi Ilona vezetőtanár. Görög és római művelődéstörténet: Oktató: Gesztelyi Tamás CSc. versenyekre (Ábel Jenő.Kontaktórák száma: 8 A kreditszerzés módja: gyakorlati jegy II.CD-ROM. 56 . egyetemi docens A tárgy célja: az ókor tárgyi emlékeinek modern interpretációs lehetőségeivel és adathordozóival való ismerkedés. még a művészettörténet tárgy leírásánál mondottakat. Szakmódszertan l. DVD.Az antik szellemiség nyomai közvetlen környezetünkben (főleg építészetben) .Régészeti séták Pannoniában és azon túl: Pannonia mint kirándulási célpont és a római emlékek közvetlen megismerésének színtere. habil. a DE Klasszikafilológiai Tanszék óraadója III. Kreditértéke: 3 kredit (10 óra) A kreditszerzés módja: gyakorlati jegy A gyakorlati jegy szerzésének módja: a téma egy vonatkozásának önálló feldolgozása III. latin szakra stb.) Tematika: . melyek nagyobb része ma már az EU határain belül található. hogy a változó körülmények között rugalmasan viszonyuljon a latintanítástól elvárt feladatokhoz. nyelvvizsgára. Arpinói Nemzetközi Cicero-verseny). A tárgy célja: A tanár módszertani kultúrájának elméleti megújítása annak érdekében. használatuk módszertani kérdései.új eszköztár (internet. DE Kossuth Gyakorló Gimnázium. Tartalma: Hogyan változtak meg a latinoktatás céljai és keretei az új helyi pedagógiai programok bevezetésével? . CD-ROM-ok készítése. (Vö. interaktív tábla) . .az auctoranyag változása (választási lehetőségek és szempontok) . 4.a kulúra-alapozás lehetőségei és kívánalmai a mai Európában(a görög-római kultúra mint az európai civilizáció egyik gyökere) .Régiségtani kérdések: A szemléltetés forradalmi újdonságai: képi adatbázisok.

gyakorló szöveg.. Latin nyelvű irodalom az ókoron tul.2-3 szóbeli érettségi tétel kidolgozása az adott kívánalmak szerint .szótározási minták CD-ROM segítéségével . 27 kredit (85 kontakt óra) értékben I. gyógyszerészi. változatai az ókor után.gyakorló szöveg.antik témájú bemutató forgatókönyvének kidolgozása (csoportmunka) . Kreditérték: 4 Kontaktórák száma: 15 Kreditszerzés: gyakorlati jegy A gyakorlati jegy megszerzése: beszámoló alapján Latin nyelv Oktató: M. DE Klasszika Filológiai Tanszék A tárgy célja: Kitekintés a latin nyelv változataira./ kapcsolatteremtés lehetőségei más műveltségi területekkel. Kreditérték: 4 57 . A latin a különféle tudományterületeken /bölcsészterületek: történész. biológiai. levéltáros. félév: össz.A tárgy kreditértéke: 5 A kreditszerzés módja: gyakorlati jegy A gyakorlati jegy megszerzésének módja: beszámoló. egyházi. DE Klasszika-filológiai Tanszék Szekeres Csilla PhD. egyetemi adjunktus. Latin nyelv és antik irodalom blokk Görög és római irodalom: Oktató: Havas László DrSc. természettudományos területek: orvosi. DE Klasszika-filológiai Tanszék A tárgy célja: kitekintés a latin nyelvű irodalom továbbélésének néhány kérdésére. Téma: klasszikus témák modern feldolgozásai. A tanár szakmai biztonságát. A kurzus segiti a pályairányitás és tehetséggondozás módszereinek bővitését. Tematika: A latin nyelv élete. Középkori és ujkori latin.és feladatsor összeállítása nyelvvizsgára készülőknek . stb. jogi.és feladatsor összeállítása felzárkóztatás és korrepetás céljára . multidisciplináris irodalmi jártasságát erősiti. zene stb. A beszámoló módja: egy tanitási egység komplex kidolgozása az alábbi javasolt témákból: . ………………………………………………………………………………………………… IV. Élő latin irodalom. Nagy Ilona PhD habil. egyetemi tanár.komplex nyelvi és műveltségi vetélkedő feladatsorának kidolgozása (csoportmunka) .a kétszintű érettségi követelményei. egyetemi adjunktus.

Kreditértéke: 3 kredit Kontaktórák száma: 8 A kreditszerzés módja: gyakorlati jegy Antik művelődéstörténet: Oktató: Gesztelyi Tamás CSc. DE. (Pl. II. l. Szempontok: A szövegfeldolgozás és interpretáció gyakorlása 58 . DE Kossuth Gyakorló Gimnázium. A használatban levő és készülő kötetek bemutatása (pl.római szerzők II. tv. A latintanitás szakmódszertana III. megvalósítása.Átélt antik kultúra: Szituációs játékok témái. különös tekintettel a hellenisztikus filozófiai irányzatokra és a római filozófiára. (óraterv egy témából stb. a DE Klasszikafilológiai Tanszék óraadója A tárgy célja: a szak legújabb tanítási segédleteinek. koncepcionális és gyakorlati kérdéseinek megvitatásával a tanár bátorítást kap tananyagszerző-szerkesztő. étkezés: mit ettek a rómaiak. DE. innovatív képességeinek gyakorlásához A tárgy tematikája: A tankönyvek koncepcionális kérdései. Kooperációs lehetőségek építése egy-egy régió latintanárai között a vezetőtanár kezdeményezésével és koordináló szerepével A tárgy tematikája: . mit ettek a katonák?) Keresd környezetünk antik motívumait. egyetemi adjunktus. lehetőségei. Tematika: Antik filozófia . Klasszika Filológiai Tanszék A tárgy célja: Tantárgyi motivációs lehetőségek bővítése. Görög és római társadalom és művelődés blokk Görög és római filozófia: Oktató: Szekeres Csilla PhD. egyetemi docens. Klasszika-filológiai Tanszék A tárgy célja: az ókori filozófiai irányzatok kutatása terén elért újabb eredmények megvitatása. A Nemzeti Tankönyvkiadó új kiadású latin tankönyvei) Idegen nyelvű latin tankönyvek.Kontaktóra: 15 A kreditszerzés módja: koll. latin feliratait! Kreditérték: 4 Kontakt órák: 12 Kreditszerzés módja: koll. alapján) III. Szakmódszertan_ Oktató: Szilágyi Ilona vezetőtanár.

59 . illetve művekre vonatkozó fejezetek. MS Word. használatuk. Pécs..) M. Seneca Kiadó. amelyek az ókorban jellemzőek voltak. programozás. használata. Seneca Kiadó.és gyakorlatkészítés néhány módszere Munka a tankönyvekkel . bájt. Pécs. Internetes keresőprogramok. (A tárgyalt műfajokra. Seneca Kiadó. bit. 1994. 2. Operációs rendszer alapfogalmak. (A tárgyalt műfajokra. (A tárgyalt műfajokra..) Adamik T. alkalmazói szoftver.) Adamik T. Bp.. az elemzendő művek kiválasztása az előadó javaslata és/vagy a csoport érdeklődése alapján történhet. program. kompatibilitás. s bizonyos sajátosságaik mind a mai napig érvényesek.a Sulinet digitális tudásbázis tananyagai „A latinórák keretein túl” – lehetőségek a figyelemfelkeltésre és a tárgy népszerűsítésére A tárgy kreditértéke: 5 kredit Kontaktórák száma: 15 A kreditszerzés módja: gyakorlati jegy III. Pécs. (A tárgyalt műfajokra. Római irodalom az ezüstkorban. félévhez (résztárgyanként): 1.módszertani feldolgozások a szükséges (elsősorban modern) kiegészítő anyagok bevonásával: .) Adamik T.. folyóiratok a világhálón. Informatikai alapfogalmak (adat. Powerpoint programok használata. Tematika: A számítógép mint információ-feldolgozó gép.és dokumentumfilmek összegyűjtése . fordítóprogram. Antikvitáshoz kapcsolódó egyéni projektek összeállítása. illetve művekre vonatkozó fejezetek. rendszerközeli szoftver. Görög-római irodalom: Adamik T. 2003. alapszoftver. Seneca Kiadó. illetve művekre vonatkozó fejezetek. Kötelező irodalom A III.A lexika újfajta feldolgozása A feladat. Római irodalom a késő császárkorban. 1993.a felhasználható játék. Római irodalom az aranykorban. Az információtechnológia korabeli aspektusait a klasszikus antik civilizáció keretében tárgyalja. felhasználva a görög-római források beható elemzését. Perifériák fajtái. 1994. Ókori tárgyú CD-ROM-ok kezelése. Számítógép architektúrák.a bevonható CD-ROM-ok -anyagkeresés az Interneten – ennek veszélyei . Az informatika az ókortudományban Oktató: Takács Levente A tárgy célja: Az információ megőrzésének és tárolásának áttekintése a homéroszi eposzoktól az Internetig. adatbáziskezelők). Római irodalom az archaikus korban. szövegszerkesztők. illetve művekre vonatkozó fejezetek. interpreter. katalógusok. von Albrecht: A római irodalom története I-II. Pécs 1996. Könyvtárak. A kurzus először azokkal az információ-átadási és -megőrzési technikákkal foglalkozik. táblázatkezelők. operációs rendszer.

. 4. 2. Osiris. Latin nyelvtan a gimnáziumok számára. Cornelsen Verlag. KLTE Oktatástechnikai Központ 1998. JATEPress. Görög-római történelem: Borhy L. Havas L. Steiger K. Görög-római művészettörténet és művelődéstörténet: Darab Á..Péter Gy. (Ford. Görög-római kultúra c. 1997.. 1985.. Berlin.Gy. A IV..) Nagy F. A nyelvtanártovábbképzés egy lehetséges modellje. I-III. Szeged. Nagy I. az utószót. Szakácskönyv a római korból. H.A: Hellenisztikus filozófia. Long. 223-270. Latin nyelv: H.. Szeged.Nagyillés J . CD-ROM. 1996. Debrecen. 170204. szerk.: Az ókori filozófia története. Das griechische und lateinische Erbe in den europäischen Sprachen. 1999. Görög-római irodalom: Az általános műveket lásd a III..Hegyi W.. Steiger Kornél (Válogatta.) Szőcs T.. Generalia...Tegyey I. félévhez: 1. A .Tar I. Latin nyelv: 60 . 23-253. Görög-római filozófia: Bene L.. Tankönyv a középiskolák számára. G. Munkáltató tankönyv. Bp. M. Holnap Kiadó 2006 (az ókorra vonatkozó részek) 5.): Eurolatein.) Havas . Munske – Alan Kirkness (hrsg.Szabó E. Magyarázat a görög-római kultúrához c.. Tegyey I. (A tárgyalandó részekre vonatkozó fejezetek. 166-182. 3. Formen. Bp. Vokabeln.): Filozófia. . Nagy I.Kötelezően választandó tetszés szerint néhány tanulmány a legfrissebb szakirodalomból. Budapest 2007.. Kiegészítés: a tárgyalt témákhoz kapcsolódóan öt folyóiratcikk szabad választása a legfrissebb szakirodalomból. M. videofilm. (Reihe Germanistische Linguistik 169.. In: Bevezetés az ókortudományba II.) Budapest 1998. Bp 2007. 1956. 212-265. félév irodalomjegyzékében. II.. Nyelvészeti Füzetek 5. (Latin vonatkozású cikkei.: Római történelem.: Görög-római filozófia. A latin nyelvészkongresszusok anyagából választás szerint néhány cikk megbeszélése.Gesztelyi T.) (Egy fejezet megbeszélése. I. Játsszunk Hellászt. Bp. M. Szöveggyűjtemény. Grammatik. Cicerótól az élő latinig. (Agatha V. a jegyzeteket és a fogalommutatót írta): Sztoikus etikai antológia. Darab Á.. (3 szabadon választott játék bemutatása.) Apicius. 1997. diasorozat. 1998. 2.) Disco. Bp.Gesztelyi T.: Filozófia. A római történelem. . Bevezető.Kováts Gy. Bp. Bp.). (2 szabadon választott témakör bemutatása. Latin nyelvtan a gimnázium számára... Tübingen 1996. Budapest 1983. 1997. (szerk.. Maróth M. 1992. 1996. Steiger K. In: Boros G.

Egy római provincia története és kultúrája. 1987. Der altsprachliche Unterricht XXIV. Latin nyelvkönyv gyógyszerészhallgatók számára. Takács Gy.. Budapest. NIIF Információs füzetek I.A: Hellenisztikus filozófia. eine Brücke zu den romanischen Sprachen.. Ajánlott szakirodalom: a tárgyalt témákhoz . Der altsprachliche Unterricht XXVII (1984). Bp.... Mawdsley. 1991. Budapest 1983. (Ford.): Filozófia. A latin a Duna-tájon.) Csákvári J.12.: Görög-római filozófia. CD-ROM.. Latin közmondás.Szilágyi L-né. Madas E. Takács J. Bánóczi R.bővebb tájékozódásra (az ajánlott munkák a tanszék könyvtárában megtalálhatók) Általános tájékozódásra: Havas L. 1996. (szerk. 1997. Választás szerint néhány cikk a latin és más nyelvek rendszerének viszonyáról a Der altsprachliche Unterricht c.10. Dicta Aurea.és feladatgyűjtemény jogászhallgatók részére.. 1996. 1997. A görög kultúra az európai művészetben.. Das Wissen um die Bedeutung des Lateinischen für die englische Sprache. 95140. Orvosi latin nyelvkönyv. Knittel.) Budapest 1998.-né . 4. Szerk.): Bevezetés az ókortudományba I-V. – Hunyadi Zs. Steiger Kornél (Válogatta. Budapest 2007. – Kőfalvi T. 1983. Görög-római művészettörténet és művelődéstörténet: Csákvári J.: Ha a jogász latinul beszél. – Tegyey I. 1998. Kossuth Kiadó. 23-253.. Gulyás I.. Görög-római filozófia: Bene L. – Kerepeszki R. Bp. Balázs J. A.) 4. 3.. Debrecen 1996A görög-római irodalomhoz: Borzsák I.Belák E. – Fazekas Cs. Informatika az ókortudományban: Bárány A. Bp. 1994-2006. Szaknyelvi tankönyvek (Takács J... (1981). – Szendi A. Evan: Számítógép a történettudományban. In: Boros G.... Bp. Budapest.. 61 . A .: Informatikai alapismeretek történelem alapszakos hallgatóknak. . az utószót. 20072. Dragma I-VII. Latein. Budapest: 2006 Forisek Péter: A hálózat használata az ókortudományok területén. Bp.. Gesztelyi T. (3 téma bemutatása. Bp. 79-93. Pannonia.. 15-38).. (Möglichkeiten eines Einblicks in die romanischen Sprachen im Rahmen des Lateinunterrichts). Telosz Kiadó. In: Nyelvünk a Duna-tájon. 2000. Latin nyelvi jegyzet joghallgatók számára.: Latin nyelvkönyv jogászoknak.) A Der altsprachliche Unterricht c. A római kultúra az európai művészetben. Bp. 1997. Bauer.. Bp. – Forisek P.) : 1 szakterület bemutatása érdeklődés szerint... – Patay-Horváth A. (3 téma bemutatása.Nagy M. Liturgikus latin nyelvkönyv.. folyóiratból (pl. Bp.Balázs J. Steiger K. Diósdi Gy. (1-2 témakör alkalmazása. Long. H.Muhari K. 1989.. folyóirat 1 idevágó cikkének ismertetése. a jegyzeteket és a fogalommutatót írta): Sztoikus etikai antológia.–Rihmer Z. (szerk. – Ősz F.

Az emberi autonómia problémája az antik filozófiában a Kr. Bp. P. P..Petersen. H.Eine Einführung. II.Régi magyar irodalmi szöveggyűjtemény I. Bp. P. 2007.. Laureys: Neulatein. Bp. Szeged.und Wissenschaftsgeschichte kötet): 925-46. In: Der neue Pauly Enzyklopädie Bd. Bugár M. Neuhausen – M..): Compagnion to the History of the Neo-Latin Studies in Hungary. Pinkster. 62 . JATEPress. 1986. 1998.. Kairosz 2006. Latein . Szerk. 15/1 (Rezeptions.: Latinitas viva. Neue Lateinische Textgrammatik. Leuven. 15/1 (Rezeptions.. Bartók I.) Glücklich. E. Kairosz Kiadó 2005. Klopsch – K. 1998. R. Interpretatio. Ijsewein: Compagnion to the Neo-Latin. -Tegyey I. Latin metrika. Bp. S. . Eva-Maria: Szókratész. A római történelem. Berlin. Budapest 2001. . István (szerk. u. In: Der neue Pauly Enzyklopädie Bd. W. Budapest 1998.. 2006. Sprache und Umgangssprache in der frühen Neuzeit. Tuomo Pekkanen. 1989. Budapest 2007. . 1997. Mayer E. G.. 1981.Geréby Gy. Stuttgart .J. Description du latin classique en vue de la lecture des auteurs.Leipzig. Tinta kiadó.Jankovics J. Tar I. Heidelberg. H. Lavency. (szerk. 15/1 (Rezeptions. Verstan.Nickel. Crackett. XI. Freiburg . 2005.Würzburg 1980. Humanizmus.. Aus dem Englischen von R. Kőszeghy P.. Kaufmann. századig. Filologia Mediolatina XIII (2006): 1-25. B. 387 skk. Steiger Kornélnak. Laureys: Mittellatein. – J. (Kleine kulturwissenschaftliche Bibliothek 14. 1998.und Wissenschaftsgeschichte kötet): 447-58. Ács P . Szöveggyűjtemény. István (szerk. A. Römische Geschichte. Paris . Tübingen.Szerdahelyi I. 1986. Bugár M. . Stotz: Mittelalterliches Latein: ein Haus mit vielen Wohnungen. In: Der neue Pauly Enzyklopädie Bd. Copenhagen 1957.Bodnár I. von Ungern-Sternberg. M. Bp. Burke: Küchenlatein.P. Tanulmányok Platón metafizikájáról és ismeretelméletéről. M. 1988.Gembloux 1985. Ford. Kirk. Budapest 2007.): A formák és a tudás. Pinkster. Stroh: Latinitas viva. Grammaire Latine. Érdeklődés szerinti folyóiratcikkek a tárgyalt témákhoz A latin nyelvhez: Adamik Béla: Nyelvpolitika a Római Birodalomban.Lateinische Syntax und Semantik. 1997. (ed. H. Kalevala Latina.. Raven – M. P. Révész M. Usus. – Böröczki T. Betegh G. Szepes E.-Lautner P.): Kozmikus teológia.. Blatt ed. (szerk): Töredékes hagyomány. Schofield: A preszókratikus filozófusok. Travaux du Cercle Linguistique de Copenhague Vol. Budapest. Fr.): Sors és szabadság. The Classical Pattern of modern western civilisation: Language. In: Einleitung in die lateinische Philologie.. Helsinki.und Wissenschaftsgeschichte kötet) A görög-római történelemhez: Borhy L. J... . A görög-római filozófiához: Betegh G.

Budapest 2002. (ford.) Budapest 1998. Havas Lászlóné: Van-e és mi is az az Eurosophia? VI. Budapest 1998.: A lappangó örökség. 56373 /I-II N. 39-53. Horváth Margit – Dr. (néhány tanulmány olvasása) Gloviczki Zoltán: Érettségiről latintanároknak (az OM honlapjáról letölthető anyag) Dr. 2008. Tankönyv a középiskolák számára. Holnap Kiadó 2006 (az ókorra vonatkozó részek) Steiger K. Racskó P. 1997. Mainz 1997. Horváth Margit – Dr. 1997. 2004. 13 219/1 N. Horváth Margit – Szilágyi Ilona: Klasszikus örökségünk. Steiger K. (szerk. 2003. Bp. Borzsák István: Dragma – válogatott tanulmányok I-IV. Budapest 2001. H. Bp. Tankönyvek: N. Phaidrosz. Budapest 1999.: Parmenidész és Empedoklész kozmológiája. 2004. Rsz. 13 319/1 N.: Filozófia. Horváth Margit – Dr. Steiger K. Bp. A görög-római művészettörténethez és művelődéstörténethez: Apicius M. 211-219.: Panis militaris. pl. Bp. M. Borzsák István: Kell-e a latin? Gondolat. 13 419/1 N. Horváth Margit – Dr. Debrecen 1998. 2007. Csákvári J.. G.A: Hellenisztikus filozófia. 1985. 20-29. Módszertani irodalom: Kötelező irodalom A helyi pedagógiai programok idegennyelvi fejezetei N. A görög kultúra az európai művészetben. Nemzeti Tankönyvkiadó. Steiger K. Havas Lászlóné:A klasszikus nyelvek jelenlegi helyzete Európában V.55-65. E. Budapest: Műszaki Könyvkiadó.): Epikuros levelei. D.: Platón. – Tarlós B: Informatika alapjai. II. A. 397-409.. Bp. Csala P. Nemzeti Tankönyvkiadó. Informatikai irodalom: Goldstine. Dr. Nagy Ferenc: Latin nyelv II. H..: A számítógép Pascaltól Neumannig. Pedellus Kiadó. Szakácskönyv a római korból. T. Piliscsaba 2002. Schmidt-Wecker-Röttger: Lateinische Sprachlehre. 240-265. Bp. Nagy Ferenc: Latin nyelv I. 114-120. Magyar Ókortudományi Konferencia. 87-92. Nemzeti Tankönyvkiadó.Kövendi D.): Platón: A lakoma. Bp. Bp..13 119/1 N. Wallis..2002.. 2001. Budapest 1994 (Matúra Bölcselet) Taylor. R. Nemzeti Tankönyvkiadó. 203-214. Magyar Ókortudományi konferencia.: Az újplatonizmus. Bp. 63 . 1990. A . Nagy Ferenc: Latin nyelv IV. 286-303. Bp.: Arisztotelész. Bp. Steiger K.Horváth Margit – Szilágyi Ilona: Linguam Latinam disco I-II.: A görög filozófia története.: Bevezetés a számítástechnikába.I. 164-179 l. Nemzeti Tankönyvkiadó. Budapest 1999. (Ford. kötet Telosz Kiadó 1994-től (Néhány módszertanilag hasznos cikk feldolgozása. A római kultúra az európai művészetben. Csákvári J. 2001. – Sárosi Gy. Long. Junkelmann. 2003. Horváth Margit – Katona Rezsőné: Tanári kézikönyv – Latin. Budapest 1944. Piliscsaba. Ross. – Csetényi A.. Budapest: LSI Oktatóközpont. Nagy Ferenc: Latin nyelv III. Maróth M. Tankönyvkiadó. (Pl. Budapest: Computerbooks. 1996.

habil PhD PhD A szakmai munkában részt vevő külső tagok: Név Beosztás 14. Takács Miklós. A képzési program végrehajtásához szükséges tárgyi és személyi feltételek. a specializációért felelős oktató: Dr.000 Ft / félév MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM SPECIALIZÁCIÓ KÉPZÉSI PROGRAM 1.A szakért felelős oktató: A szak egészéért felelős oktató Dr. Nagy Ilona Szekeres Csilla Szilágyi Ilona Takács Levente Beosztás Tanszékvezető egyetemi docens Egyetemi tanár Egyetemi adjunktus Egyetemi adjunktus vezetőtanár Egyetemi tanársegéd Tudományos fokozat CSc.11. 3.1 pontjában megnevezett kompetenciákkal rendelkeznek. Szabó József.Képzési cél: A képzés célja. de néhány gyakorlati jellegű kollégium megtartására külső előadókat( OKM.A képzés formája: költségtérítéses levelező. hogy olyan szakembereket képezzen. 5. A képzés legkülönbözőbb szakterületeihez az egyetem különböző karain rendelkezésre áll a megfelelően képzett személyi. 4. A képzés költségtérítési díja: 140. mind a specializációs részben nagyobb tartalmi blokkokból és azokon belüli tantárgyakból épül fel. oktatói háttér. A specializációs továbbképzésben részt vevő oktatók a Debreceni Egyetem részéről Név Gesztelyi Tamás Havas László M. ezek biztosításának módja: Az egyetem a képzés infrastrukturális hátterét ( tantermek és felszerelésüket)biztosítja.A képzés szerkezete: A képzés tartalma mind az általános. Önkormányzatok)kér fel. akik a KKK 7. 64 . habil DSc PhD.A képzésért felelős kar megnevezése: Bölcsészettudományi Kar 2.

mint szervezet. Specializációtól függően terepgyakorlatok is vannak. akik megszerzett irodalomtudományi és nyelvtudományi ismereteik birtokában képesek az irodalmi olvasás technikáinak alkalmazására. A pedagógus a nevelési-oktatási intézmény szervezetében. érveket és elemzéseket a szaktantárgy oktatásában különböző nézőpontok szerint magas szinten bemutassák. átfogóan ismerik a magyar és a világirodalom történetét. Ismerik a nyelvhasználat. A képzés módszerei: Elméleti jellegű előadások mellett tantermi.A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben. tudáselemek. tevékenységrendszerben. hogy az információkat.Elsajátítandó kompetenciák: A képzés célja olyan szakemberek képzése. 7. Az integráció és a szegregáció kérdései.Személyes adottságok: Motiváció. Nyelvészet. megszerezhető ismeretek: Kötelező ismeretkörök:Közigazgatási vezetési ismeretek.és gondolkodásmód birtokában a nyelvi. 7. tevékenységrendszerben: A képzést elvégző. irodalmi és kulturális jelenségekről szerzett tudás gyakorlati (közoktatásban kamatoztatható) alkalmazására. elkülönítve azt más olvasásmódoktól. a nyelvvel.Tanterv: A képzés során elsajátítandó kompetenciák. 7. Az intézmény és környezete.4. együttműködési készség. a társadalom és kultúra egymást föltételező összefüggésrendszerét.1. elmélyültebben ismerik egy korszak vagy jelenség irodalmi problémáit. elkötelezettség és minőségtudat az irodalom. 7.2. Birtokolják az egyetemes és a magyar nyelvtudomány valamennyi elméleti és történeti részterülete alapvető ismereteit. megszerezhető ismeretek. értékközpontúság. a nyelv és a kultúra vonatkozásában. illetve csoportok nevelése-oktatása – A magyar nyelv és irodalom specializáció által meghatározott választható ismeretkörök: Irodalomtudomány (kultúratudományi és médiatudományi ismeretekkel és módszertani szempontokkal bővítve). kezdeményezőkészség és személyes felelősségvállalás. A nevelési-oktatási intézmény hatékonysága. továbbá arra. irodalommal és kultúrával kapcsolatos problémák felismerési és kreatív kezelési képessége. 65 . a hazai és a nemzetközi irodalomelmélet jelentős eredményeit. pszichológiai ismereteket és módszereket igénylő személyek.Tudáselemek. a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben. laboratóriumi gyakorlatok és szemináriumi jellegű foglalkozások. az absztrakció képessége. fogalmi gondolkodás. Sajátos pedagógiai.6. alkalmasak lesznek arra. szakvizsgát tett pedagógusok alkalmasak lesznek a megszerzett eredeti látás. Irodalomtudományi szakmódszertan. 7. készségek. személyes adottságok. A nevelési-oktatási intézmény.3. a nyelvhasználat társadalmi és területi tagolódását. kritikai attitűd. a mai kommunikációs formák és területek időszerű kérdéseinek kifejtő-leíró közvetítési módjait. hogy a kor igényeinek megfelelően hatékonyan kommunikáljanak.

A pedagógus-szakvizsgára felkészítő. próza. Az ómagyar kor nyelve 5. Újabb tendenciák a magyar 13 koll 4 Dobos István/ irodalomban Szirák Péter (Debreceni Egyetem) 4. félév oktató óraszámon kredit óraszámon kredit szám kérés szám kérés I. Irodalom és kontextusai 12 gyj 4 Goretity József/ (művészetek. Nyelvészet 1. Újabb leírások a mondatleírásban 3. Bevezetés a kognitív nyelvészetbe 12 gyj 4 12 gyj 4 Kis Tamás (Debreceni Egyetem) Nyirkos István (Debreceni Egyetem) Szikszainé Nagy Irma (Debreceni Egyetem) Hoffmann István (Debreceni Egyetem) Kis Tamás (Debreceni Egyetem) PhD DSc DSc CSc PhD 66 . Biblia) Tóth Judit (Debreceni Egyetem) III. Irodalomtudományi szakmódszertan 1. Irodalomtudomány (kultúratudományi és médiatudományi ismeretekkel és módszertani szempontokkal bővítve) 1. Irodalom és médiumok 14 koll 4 Berta Erzsébet/ Oláh Szabolcs/ Szirák Péter (Debreceni Egyetem) 2. Szövegtipológia Tantárgy fokozat PhD/ PhD/ CSc PhD/ CSc/ DSc DSc/ CSc PhD/ CSc/ CSc PhD/ PhD/ PhD CSc/ DSc CSc/ PhD 14 14 koll koll 4 4 14 koll 4 4. magyar nyelv és irodalom specializációs képzés 3-4. félév IV. félév tantervi hálója III.Számítógép a textológiában 12 gyj 4 Borbély Szilárd/ és az irodalomtudományban Debreczeni Attila (Debreceni Egyetem) 3.és 12 gyj 4 Berta Erzsébet/ versolvasás Oláh Szabolcs/ Takács Miklós (Debreceni Egyetem) 2. Újabb tendenciák a 13 koll 4 Berta Erzsébet/ világirodalomban Goretity József/ Katona Gábor (Debreceni Egyetem) II. Irodalomelmélet 14 koll 4 Berta Erzsébet/ Szirák Péter/ Varga Pál (Debreceni Egyetem) 3. Előadáselemzés. Szociolingvisztika 2.

gyakorlatok beszámításának rendje: Bármely felsőoktatási alapképzésben vagy továbbképzésben szerzett kredit elismerhető. Irodalomelmélet 3. A résztvevők teljesítményét értékelő rendszer: A szakdolgozat: A specializációs képzési rész ismeretköreiből meghatározott témából kell készíteni. Újabb eredmények a mondatleírásban 3. Irodalom és médiumok 2. Algebra és számelmélet A záróvizsgán a benyújott szakdolgozatot is meg kell védeni. 9. a záróvizsga eredményének és a szakdolgozat eredményének számtani átlaga kerekítve. Szövegtipológia A záróvizsgán a benyújott szakdolgozatot is meg kell védeni. Újabb tendenciák a világirodalomban Nyelvészetből írt szakdolgozat esetén: 1. A záróvizsga eredménye a záróvizsgán kifejtett tételre kapott érdemjegy és a szakdolgozatvédés eredményének átlaga kerekítve.Magyar diaklektológia 7. 52 kötelező kontakt órában. Tantárgyi programok: I. A záróvizsga: A záróvizsgára bocsátás feltétele: A záróvizsga résztárgyai: Analízis az iskolai tanításban. Az oklevél minősítése a szigorlatnak. Szociolingvisztika 2. 10. mindegyik kollokviummal zárul 67 . A korábban szerzett ismeretek. Szakmódszertan 1. ha a kredit átváltás általános szabályai szerint egyenértékesíthető jelen szakvizsgás képzés valamely tantárgyával.6. A záróvizsga részei: Irodalomból írt szakdolgozat esetén: 1. Újabb tendenciák a magyar irodalomban 4.Nyelvpolitika Összesítés Óraszám: 180 Kredit: 55 92 kollokvium: 7 gyakjegy: 7 4/3 28 12 12 88 gyj gyj 3/4 4 3 27 Nyirkos István (Debreceni Egyetem) Hoffmann István (Debreceni Egyetem) DSc CSc 8.. Irodalomtudományi modul (kultúratudományi és médiatudományi ismeretekkel és módszertani szempontokkal bővítve): 4 tanegység összesen 16 kredit értékben.

Elbeszélés a játékfilmben. számítógép. Oláh Szabolcs. Az információ tárolása. A távíró és a „világfalu”. 4 kredit.MITCHELL. a nyomtatás. Kijárat Kiadó. tantárgyfelelős: Varga Pál. a kézírásos szöveg írásbeli értelmezése. intézményei – a kultúraközvetítés emlékezettechnikai sajátos.. az adatfeldolgozás közösségi technikái. A televíziós tömegkultúra észlelési feltételei: lassan a nyomtatott íráskép logikai szerkezete eltűnik. A társas tapasztalatszerzés újszerű izgalma a mágnesszalagra rögzített hangok. 39-110.. továbbítása. 2001. Előszó Platónhoz = Szóbeliség és írásbeliség. Szirák Péter) Három témakör:ben: A. 1996. Írott és nyomtatott könyv: az öntudat megragadhatóságának egyes fázisairól. irodalom és zene viszonya a modernség új horizontján: Hogyan szünteti meg a láttató szó retorikáját. A kommunikációs technológiák története Homérosztól Heideggerig. . A szó és kép. végül az elektromos médiumok fokozatos elterjedése? Élőszavas információ. Az élőszóba foglalás szóbeli értelmezése. A.. Az épületek és képek olvasása. Az élőszóba foglalás elektronikus kellékkel kivitelezett értelmezése és az elektronikus pótlással megvalósított szöveg elektronikus kiegészítésű értelmezése.David BORDWELL. poétika – a média szociális története távlatában A kommunikációs technológiák története az orális kultúrától a technikai sokszorosíthatóság kultúrájáig. Szirák Péter.Thomas. . A nyomtatott szöveg nyomtatott szöveges értelmezése. A könyv és a folyóirat szerepe a kultúra és a társadalmi együttlét létrehozásában. digitalizált szó és digitalizált íráskép. szóbeli poétika és az individualitás hiánya. Irodalom és film viszonya mint „olvasási” kérdés Művészet és kultúra a tömegeknek készült montázselvű érzéki benyomások korában – televízió. a szóbeli kifejezés szöveges értelmezése. J. W. Fenomenológia és hermeneutika Az interszubjektivitás fenomenológiája (Husserl): szakítás a kartéziánus szubjektumfogalommal. Bp. az életvilág fogalma és jelentősége. alakításában. a rádió. 2. Varga Pál) Három témakörben: A. a hangosfilm és a számítógép korszakában. HAVELOCK. A tipográfiai ember létrejötte. Irodalomelmélet (kollokvium. A vizuális érzékelés kulturális megkülönböztetése: a tipográfiai ember kora újkori létrejöttéről.GADAMER. a digitálissá alakítás. szövegek értelmező eljárásainak? Hogyan szerepelhet zenei alkotás az irodalomban? B. oktatók: Berta Erzsébet. az illusztráló képet hogyan váltja fel az absztrakt kép? Hogyan értelmeződik át e perspektívában az imitáció és tükrözés platóni tradíciója? Milyen lehetőségeket kínálnak egy speciális komparatisztikához a festészeti és az elbeszélői nézőpont korrespondenciái? Az olvasás gadameri emblémája milyen lehetőséget nyit a képek. épületek. Az irodalom médiumtól függő jellegéről. a tömegsajtó térnyerése. információ. l994. a telefon. C. Irodalom és médiumok (kollokvium. NYÍRI Kristóf és SZÉCSI Gábor. in A szép aktualitása.1. tantárgyfelelős: Oláh Szabolcs – oktatók: Berta Erzsébet. 1997. a nyelv szerepe „a mi világunk“ 68 . . a modern reklám városképe a századelőn és a századfordulón. Mi a kép? in Kép-Fenomén-Valóság.Eric. a szerzőről és közönségéről. mert feloldódik a kétdimenziós képek kollázs-elvű rendszerében. 4 kredit. 1998. Bp. A Gutenberg-galaxis. Hol lelhetők fel a technikai fejlődés korában a gondolkodás hagyományos képletei? A technikai előállítás és a hagyomány versengéséről. a televízió. Kultúra. Bp. Bp.. hogyan némítja el a narratív képet a modernség? A jelentésre összpontosított szót hogyan váltja fel a láthatóságra fókuszált szó? Az elbeszélő. UŐ. Szerk. Bp.. .Marshall MCLUHAN. Hans-Georg. Milyen jellemzői sorolhatók fel az elsődleges szóbeliségben az emberi gondolkodásnak és a tudás narratív megnyilvánításának? Hogyan szervezi át a tudatot a betűírás. T-Twins. A görög igazságosság-fogalom: Homéroszi árnyvonalaitól a platóni főszerepéig. . az imitáló.

Elbeszélők. Komparatisztikai kérdések: fordítás és kánon – a német koraromantika modernségelméleti horizontján A romantikus szöveg dekonstrukciós eljárásai. 1984. Lássa be. Konrád György. hogyan változtatják meg a kanonikus szerzőkről kialakított képet a kortárs világlátások és szövegépítési szokások. az abszurd.Hayden WHITE: A történelem terhe.. Bp. Fakticitás és textualizáció kölcsönviszonya alakelméleti. Hazai Attila művei) C. a nyelv „modern” filozófiája. oktatók: Dobos István. Irodalom és historiográfia – a narratívák elmélete és elemzése Az irodalomtudományos. a zene „mítosza”. A kulturális szemiózis olyan fogalmak mentén válik így interpretálhatóvá. párbeszéd-jellege. A hagyomány fenomenológiai értelmezése. In Sz. Kukorelly Endre.megalkotásában. melyek (pl. 1995. mely szerint a közvetítőrendszerek átalakulása az általuk közvetített szimbolikus értelemvilágokat sem hagyja változatlanul. az esztétikai tudat elkülönülésének bírálata. 4 tanegység. 2001. Bp. a közös életvilág létrehozói mint egy értelmezői közösség tagjai. Tar Sándor. Bilingvitás. 76-89. Példázatosság és metaforikus történetmondás a hatvanas-hetvenes évek elbeszélő prózájában (Ottlik Géza. Három témakörben: A. Kovács András Ferenc. Tandori Dezső művei) B.. M. intézményes-kanonizáló törekvések befolyásolták az elmúlt évek magyar prózáját és líráját. Athenaeum. A „prózafordulat” – a nyolcvanas és kilencvenes évek elbeszélő prózája (Hajnóczy Péter. tantárgyfelelős: Szirák Péter. narrativizálás. Borbély Szilárd. Térey János művei) 69 . – Tematikus szám. Esterházy Péter. . többnyelvűség – médiumok közötti olvasás. historiográfiai és médiumelméleti távlatokat egyaránt hasznosító kultúratudományok rendkívül szerteágazó diskurzusaiban tapasztalás. tropologizáció. hogy a hallgató ismerje meg. hermeneutikai és dekonstrukciós értelmezések szerint. metaforikusság) a tudás elmondássá válásának nyelvi preformáltságára irányítják a figyelmet.THOMKA Beáta: Beszél egy hang. C. 3. Ebben a távlatban újszerű módon merül fel a régi kérdéskör: irodalom és komparatisztika. Újabb tendenciák a magyar irodalomban (kollokvium.. kritikai nyelvhasználatok.. Nádas Péter. Esterházy Péter. B. A műértelmezés esélyei. Bodor Ádám. Egy posztmodern lírai kánon (Parti Nagy Lajos. megszólalási módok. . . „horizontösszeolvadás“. az életvilág és az irodalmi mű világának viszonya mint nyelvi világok kommunikációja. Nádas Péter. Háy János.: „Minta a szőnyegen”. a befogadás mint értés. Bp. A hermeneutika: „nyelvi fordulat“ és egzisztencia-filozófia egymásra hatása – „a megérthető lét: nyelv“. . Az irodalom és a társművészetek komparatív interpretációja. A befogadás szabadsága és e szabadság határai: a megértés történetisége – a hatástörténet fogalma. poétikák. Darvasi László.SZEGEDY-MASZÁK Mihály: A bizony(talan)ság ábrándja: kánonképződés a posztmodern korban. Krasznahorkai László. Szirák Péter) A képzés célja. Balassi Kiadó. Márton László. 1997. az irónia. A szubjektum–objektum szembenállásának kiiktatása a mű befogadásának folyamatából – a befogadás játékszerűsége. Mándy Iván. Hasznosítjuk a médiatudományi belátást. A tankönyv mint zárt értelmezések gyűjteménye – az irodalomtanítás hermeneutikai nézőpontból. Kemény István. . a szubjektum integritásának kérdésessé válása (az árnyék. I(1993). milyen meghatározó művek. az alterego kérdése). a horror és a fragmentum retorikája. Mészöly Miklós.-M. Bp. értelmezés és alkalmazás mozzanatainak összeolvadása). közvetítés és megértés folyamatának vizsgálata szükségszerűen vezet el a nyelv világalakító teljesítményének reflektálásához.H-G. Az irodalmi mű befogadása mint a nyelvileg adott világ horizontjának bővítése-átrajzolása. GADAMER: Igazság és módszer.Fenomenológia és hermeneutika.

Bp. Előadáselemzés B. 2005. A modern líra mint a modernség oly jellegzetes redukciós alakzatának egyik változata (Hans Sedlmayr). GYÖRFFY Miklós: A német irodalom története.: Dyptichon. . kritikai nyelvhasználatok. . mítoszok a 20.H. Ransmayr Ovidiusa Az utolsó világban) C. megszólalási módok. Sátáni versek. 2000. Verstan – versolvasás Az előadó abból a felfogásból indul ki. 4.és versolvasás (gyakorlati jegy. s e nyelvi folyamatban zajlik a világ költői megértése. A modern líra mint „romantikátlanított romantika”. hogy a hallgató ismerje meg. 4 kredit. Kurt Vonnegut: Az ötös számú vágóhíd. A költői önreflexiók 70 . 1998. főbb alkotók és kiadványok.BALASSA Péter szerk. 4. A modern líra mint a modernség deszemiotizációs gesztusainak variánsa (Hugo Friedrich) D. Irodalomtudományi szakmódszetani modul: 3 tanegység összesen 12 kredit értékben. Oláh Szabolcs. William Faulkner: A gyújtogató.SZIRÁK Péter: Folytonosság és változás. 3. Takács Miklós) Négy témakörben: A. GORETITY József: Teljesség és töredékesség. Intertextuális elemek a kortárs németnyelvű prózában (Plenzdorf Goethe-olvasása az Ifjú Werther újabb szenvedéseiben. Scott Fitzgerald: A nagy Gatsby. 36 kötelező kontakt órában. hanem a versritmus és verszene hangszöveti (továbbá írásképi) összetettsége társul a beszéd képzetkincsével. allúziók. II. Ujabb tendenciák a világirodalomban (kollokvium. Talpa alatt a föld. Prózaolvasás C. századi amerikai és angol próza példáján (Katherine Ann Porter: Bor délben. A kortárs orosz prózáról – összehasonlító irodalomtudományi távlatban ABÁDI NAGY Zoltán: Regényvilág-világregény (Amerikai íróinterjúk). Ernest Hemingway: Fiesta. mindegyik gyakorlati jeggyel zárul 1. Gottfried Boehm). Katona Gábor) A képzés célja. Debrecen. Goretity József. 4 tanegység. próza. század angolszász. intézményes-kanonizáló törekvések befolyásolták a 20. Süskind romantika-olvasása A parfümben. A költészeti modernség értelmezéstípusai – a modern német líra elméletei 1.. Rózsa Emily kisasszonynak. 2000/12. John Barth: Az út vége. Előadáselemzés. Thomas Pynchon: A 49-es tétel kiáltása. lehetséges kánonok. hogy a költő nem feldíszíti mondanivalóját. Alföld. milyen meghatározó művek. Szégyen. Három témakörben: A. 1999/4 52-63. tantárgyfelelős: Goretity József.MENYHÉRT Anna: Szétszálazás és összerakás („Lírai demokrácia” a kilencvenes évek fiatal magyar költészetében). német és orosz prózáját. Irányzati struktúrák. 1988. tantárgyfelelős: Berta Erzsébet. Salman Rushdie: Az éjfél gyermekei. 2. . 53-66. 5. Bp. 1998.BENGI László: Az elbeszélés kihívása. oktatók: Berta Erzsébet..) B. Szimbólumok. A modern líra mint a modernség szubjektumfelfogásának reprezentánsa (az individuumként értett lírai éntől a grammatikai énig – Hiltrude Gnügg). A modern líra mint a modernség oly jellegzetes absztrakció-alakzatának egyik megnyilvánulása (Arnold Gehlen. hogyan változtatják meg a kanonikus szerzőkről kialakított képet a kortárs világlátások és szövegépítési szokások. NAGY Péter: A kortárs magyar líra paradigmái. Thomas Bernhard Kafka-olvasása A mészégetőben. Carson McCullers: Esküvői vendég. amely a líra ideáltípusaként értett romantikus költészettől való eltérés (Abweichung) jegyében írható le (Hugo Friedrich). Alföld. Lássa be. . oktatók: Berta Erzsébet.. 1997. Wilhelm Worringer. Truman Capote Álom luxuskivitelben.

1983. Honoré de Balzac: Az ismeretlen remekmű.TÓTH Réka: A genetikus kritika elmélete és története. 2003. A radikális archaizmus a mai magyar költészetben. a hangzás metrikailag irányított lejtését. és lehet-e egyáltalán „jó”? Hogyan változott meg a szövegfogalom az újabb kutatások során. ezt könnyű példák sorával szemléltetni. . 4 kredit. Pécs. hogy egy szöveg „rossz”? Mihez képest „rossz”. Irodalom és Biblia – A tipologikus írásmagyarázat használhatósága az oktatásban 71 . Debrecen. Franz Kafka: Josephine. hogy az irodalom élvezetének és tanításának tudományközi összefüggései. 1993. . Stuttgart.Újabb irányzatok a szövegkiadásban (Helikon-különszám) . az irodalom és a társművészetek kapcsolatai váljanak számottevő értékelési szemponttá a továbbképzős módszertani gondolkodásában. Kossuth Egyetemi Kiadó. Dieter. Irodalom az irodalomban. tantárgyfelelős: Debreczeni Attila. 1997. bibliográfiák. A szövegkiadások jellegéből fakadó gondok a középiskolai oktatásban Az iskolában (is) használatos szövegek igen gyakran „rosszak”. 1993. 4 kredit. Bp. A szöveg és az új médiumok által lehetővé tett kommunikáció hatástényezőinek részben gyakorlati. .. A számítógép irodalmi és irodalomtudományi felhasználása. oktatók: Goretity József. s ennek milyen konzekvenciái lehetnek a szövegkiadásokban? Egyáltalán: létezik-e a MŰ? . Számítógép a textológiában és az irodalomtudományban (gyakorlati jegy. Dobos István.és a videokultúra világában Információk az Interneten. Előadáselemzés. Anton Csehov: A fekete barát. Tóth Judit) Két témakörben: A. tantárgyfelelős: Goretity József. Az irodalom és a művészetek kölcsönhatása a kisprózában A képzés célja. Franz Kafka: Az odú. Számítógép az irodalomtudományban – Irodalmi szövegalkotás a számítógép. Helikon. 1987. 2000/4. Theodor Fontane: L’Adultera.. az énekesnő.PAVIS. 2. . ennek történeti és jelenlegi lehetőségei. Das lyrische Gedicht. Szépirodalmi és szakirodalmi megfontolások és feltevések példáiból kiindulva.Stephen G. Textológia.SZIGETI Csaba.LAMPING. Szerk. Bp.GNÜGG. 2001. Fjodor Dosztojevszkij: Szegény emberek. az átélt tapasztalatoktól. amely a líra medialitását érinti – most a prozódia. Vandenhoeck-Ruprecht. . új könyvtári rendszerek. oktatók: Borbély Szilárd. Vladimir Nabokov: Camera obscura B. Metzler. Filológia a kéziratkultúrában. Képzőművészet az irodalomban. De mit jelent az. a ritmus. Nyikolaj Gogol: Az arckép. a versgrammatika szintjén.BAKONYI Géza: A hálózat használata a nyelv. Patrice. .Olvasáselméletek. hogy a megformálás jellegzetességei nem választhatók el a költői alkattól. az ehhez viszonyuló grammatikai felépítést és a jelentésre is kiható sugallatos hangzásösszetevőket a betű szintjén. A hímfarkas bőre. Bp.egész sora jelzi. Göttinergen. Balassi. Entstehung und Krise der lyrischen Subjektivität. Irodalomtörténet 1998/1-2. Conrad Ferdinand Meyer: Plautus a zárdában. megvalósulásai. . 481-491.STOLL Béla: Szövegkritikai problémák a magyar iroáalomban. A tárgyalandó elemzési módszer tüzetesen vizsgálja a rímelhelyezést. Szemléltetéssel.és irodalomtudomány területén. Irodalom és kontextusai (művészetek. . részben elméleti következményei. A hang és a betű anyagiságát és megmutatkozását (az olvasásfolyamatban átmenetileg ön-azonos adottságát) szintén tárgyaljuk: olyan kettős kérdésirány ez. Debreczeni Attila) Két témakörben: 1. a gondolat a költői nyelven keresztül létrejövő gondolat.. Biblia) (gyakorlati jegy. NICHOLS. Hiltrude. A művészet mint világkép. Lev Tolsztoj: Kreutzer szonáta. Zene az irodalomban. 3.

Debrecen. Wardhaugh. A mondatok strukturális vizsgálatában alapvető előfeltevés a magyar nyelv nem szabad (félig kötött) szórendje. 1980. a szociolingvisztika mint tudományos paradigma. 1989. 90 kötelező kontakt órában. Alapkérdések: a Graphé az őskeresztények számára. 7–48 = In: Galgóczi László (szerk.. Budapest. e tudományág fontosabb irányzataival és főbb témaköreivel (a nyelv és a nyelvészet fogalma a szociolingvisztikában.). 1998. Nyelvészeti modul: 7 tanegység összesen 27 kredit értékben. nyelvi változó. A bibliai hermeneutika története. tantárgyfelelős: Kis Tamás) A Szociolingvisztika tantárgy az ember mint társas lény nyelvi viselkedésének tudományos vizsgálatát célul kitűző nyelvtudományi paradigma.FABINY Tibor. De a teológiai gondolkodás mellett az irodalomra. kódok. M : Irodalmi kánonok.. 2001. Szeged. 1998.): Nyelvtan. nyelvszemléletével. 2. 4 kredit. 3 kollokvium. 5. Bp. 4. Karl – VORGRIMLER. nyelvi jogok. a tipológiai szemlélet. kódkészletek. Egyrészt foglalkozik a szociolingvisztika fogalmával.SZEGEDY-MASZÁK Mihály: Bevezetés. 1997. 2004. a társasnyelvészet és a rendszernyelvészet szemléletének különbségei. módszer jellemzői. Akadémiai Kiadó. harmadrészt pedig a szemiotikai textológia. Alföld Könyvek. SzIT. Kiss Katalin–Kiefer Ferenc–Siptár Péter: Új magyar nyelvtan. 133–171.HAAG. Cseresnyési László: Nyelvek és stratégiák (avagy a nyelv antropológiája). 1975. SZIT. az egyéni nyelvelsajátítás. 1999. Hogyan hasznosíthatjuk ezt a tudást az oktatási munkában? . Szeged. 2. nyelv és hátrányos helyzet. Szociolingvisztikai alapismeretek: In: Sándor Klára (szerk. . 1995.Az ókeresztény korban kialakult exegétikai. In Sz. a társasnyelvészet (elsősorban elméleti) kérdéseit mutatja be.. Szépe György és Pap Mária (szerk. a szociolingvisztika vizsgálati módszereivel. Herbert. Bibliai lexikon. Bp. tantárgyfelelős: Nyirkos István) A tárgy a magyar mondatok (elsősorban) strukturális jellegzetességeivel foglalkozik. az őskeresztények Ószövetség szemlélete.TŐKÉS István. 1992.. A művészetek egyetemessége és viszonylagossága. is hatottak. Sándor Klára. Kiss Katalin–Szabolcsi Anna: Grammatikaelméleti bevezető. nyelv és kultúra. Szeged. kialakulásának tudománytörténeti okaival és előzményeivel. 5-12. É. 72 . . beszélőközösségek és kódválasztás. Trudgill. az utóbbi évtized mondatelemző irányzataitól származó eredményeket igyekszik feltárni. a magyarországi szociolingvisztika főbb területei stb. 1985. ikonográfiára stb. Herbert. 4 kredit. . a nyelv társas funkciói és ezek evolúciós magyarázata. Ronald: Szociolingvisztika. Bp. Szociolingvisztikai írások. . a tipológia vált a XX. In: Kiefer Ferenc (szerk.-M.RAHNER. Teológiai kisszótár. Budapest. Kolozsvár. 4 gyakorlati jegy Szociolingvisztika (kollokvium. III.): Strukturális magyar nyelvtan. a tipológia Pál apostol leveleiben. hermeneutikai alapelvek meghatározták a kereszténység bibliaszemléletét a következő évszázadokban. 1.): Nyelv. 21–77. nyelvhasználat. nyelvi változás és a változásvizsgálatok. Osiris Kiadó. nyelv és nem. 3. A keresztény hermeneutika kérdései és története. századi bibliai hermeneutikai gondolkodás egyik vezérkérdésévé. Újabb eredmények a mondatleírásban (kollokvium. Bp. Bp.. Társadalom és nyelv. másrészt a diskurzuspozíciós elemzés. A mondattani elméletek alkalmazása egyben kontrasztív célzatú. oktatás.) 1. É. A mondatelemzés tágabb elméleti kerete egyrészt a bármely természetes nyelv leírására alkalmas — a transzformációs generatív grammatikából kinőtt — kormányzás és kötés elmélet. kommunikáció. Mondattan. 1998. Bp. Peter: Bevezetés a nyelv és társadalom tanulmányozásába.

. 3. tantárgyfelelős: Szikszainé Nagy Irma) A szövegtípus mint funkcionális és kognitív kategória. Bp. Honfoglalás és nyelvészet. 2006.és helyesírás-történeti kérdései. 116–117. In: Tolcsvai Nagy Gábor (szerk. A magyar nyelv történeti nyelvtana. Bp. Az írásbeli kultúra megjelenése: beszélt és írott nyelv viszonya. A magyar nyelv életrajza.. Bp. János: A rendszermondatok és a szövegmondatok elemzése. 5. A stílusnemekre alapozott szövegtipológia. Az Árpád-kor magyar nyelvű szövegemlékei. 4 kredit. 73–192. hogy áttekintést adjon a magyar nyelv történetének megismerésében kulcsfontosságú ómagyar kor magyar nyelvéről. tantárgyfelelős: Hoffmann István) A tantárgy célja.). Dobi Edit: Kétlépcsős szövegmondat-reprezentáció szemiotikai textológiai keretben. Petőfi S. 27–63. Bp. A Bevezetés a kognitív nyelvészetbe tárgy ezt a kapcsolatrendszert kívánja bemutatni. ítéletalkotás. Az írásbeliség megteremtésének hang. Budapest. 2002. tapasztalatszerzés. 1991–95. 63–122. 2006. In: Tolcsvai Nagy Gábor (szerk. A retorikák szövegtani hozadéka a szövegtipológiában. A magyar nyelvű írásosság megjelenési formái. Bp. 64–90.). 4 kredit. Kocsány Piroska: A szövegtipológia eredményei és/vagy eredménytelenségei. Tolcsvai Nagy Gábor: A szövegtipológia megalapozása kognitív nyelvészeti keretben. 3. 4. tehát mind a nyelv. 279–577. In: Tolcsvai Nagy Gábor (szerk. Tarnai Andor. ezeknek megfelelő cselekvés) és ezek a kognitív folyamatok a nyelvi jelentésekben és struktúrákban is tükröződnek.. mely szerint a nyelvi szimbólum nem egyszerű leképezése. Bp.. amely szerint a dolgokat egy-egy fogalom körébe soroljuk. 4 kredit.. fogalomalkotás. 587–617. 2006. A tárgy elsősorban azzal segíti a megfelelő nyelvtörténeti látásmód kialakítását. A szövegtípus és a szövegműfaj mint szociokulturális minta. Újfajta nyelvi tagozódás létrejötte: az ómagyar kori nyelvjárások hangtörténeti. A szövegtípus és a stílustípus összefüggése.. szókincstörténeti vizsgálhatósága.3. 4. illetve tudás. Debreceni Egyetem Kossuth Egyetemi Kiadója. 1963. Szövegtipológia (kollokvium. 755–781. 2004. 233–257. Bp. A szövegtípus mint általánosítható formáció. 1980. 2003. 1984. hanem ott van mögötte a kognitív struktúrák által létrehozott kategorizáció. Bp.): Szöveg és típus. 1997. Magyar nyelvtörténet. Benkő Loránd. 1. Bp. Kovács László–Veszprémy László (szerk.): Szöveg és típus. In: Petőfi S. tantárgyfelelős: Kis Tamás) A nyelv szoros egységet alkot a kognitív folyamatokkal (észlelés. 2. Officina Textologica 8.. János: A szöveg mint komplex jel. Fehér Erzsébet: Szövegtipológia a retorikai hagyományban. Bevezetés a kognitív nyelvészetbe (gyakjegy. hogy a gondolkodás lényege szerint metaforikus. tükrözése az objektív külvilágnak. 1979. I. Mezey László. Az ómagyar kor nyelve (gyakjegy. In: Tolcsvai Nagy Gábor (szerk. „A magyar nyelvet írni kezdik”. Debrecen. 2006. Eőry Vilma: A szöveg időszerkezete mint szövegtipológiai jellemző.. 4.): Szöveg és típus. 17–26. Bp. Benkő Loránd (főszerk... Bp. 6. Akadémiai Kiadó. A szöveg struktúrájának és időszerkezetének összefüggése a szövegtípussal. A magyarság kulturális kapcsolata Európával a honfoglalás után. 7. A tantárgy központi kérdésköre.): Szöveg és típus. hogy a nyelvi részrendszerekre való széttagolás helyett egészében kívánja láttatni a magyar nyelvet.. Deákság és Európa. 2. Bárczi Géza. 1. Kiss Jenő–Pusztai Ferenc szerk. mind a tapasztalás és a cselekvés is az: a közvetlenül nem megtapasztalható fogalmakat az elemi tapasztalatok szerkezete szerint strukturáljuk és 73 . Areális hatások az új nyelvi környezetben: új elemek a nyelvtani rendszerben és a szókincsben.

1999. Deme László-Imre Samu (szerk. A Bevezetés a kognitív nyelvészetbe tárgy a nyelv megértéséhez elengedhetetlen metaforikus kognitív struktúrák szerveződésében megmutatkozó törvényszerűségek bemutatásán túl röviden kitér a különböző kognitív nyelvészeti irányzatok. 1998. Bp. Bp. Tolcsvai Nagy Gábor szerk. Nyelv és politika. 1. A képzés legkülönbözőbb szakterületeihez az egyetem különböző karain rendelkezésre áll a 74 . 1971. A nyelvjárási jelenségek mivolta. nyelvi dominanciák az erdélyi régióban. 6. 1999. I–VI..–Trudgill. Sándor Klára (szerk. Nyelvpolitikai írások. nyelv és jog viszonya. Szeged.: A kognitív szemlélet és a nyelv kutatása.. foglalkozás. egyenlőség. Nyelvpolitikai irányzatok és felfogások a globális nyelvrendszer világában. Bp. Bp. 3. A magyar nyelvpolitika alapproblémái. Budapest. Kövecses Zoltán: A metafora. Szépe György–Derényi András (szerk. 2003. Magyar Nyelvőr 124 (2000): 209–225. tantárgyfelelős: Nyirkos István) A tantárgy célja megismertetni a hallgatókat a magyar nyelv területi változataival: a nyelvjárásokkal. Bańczerowski Janusz: A kognitív nyelvészet alapelvei. J. eszközei és feladatai. Chambers. Szilágyi N. (Gyakorlati bevezetés a kognitív nyelvészetbe).és többnyelvű környzetben.: Magyar dialektológia. Magyar nyelv az informatika korában. A tantárgy tartalma: mi a nyelvjárás. 1998. A regionális nyelvhasználat (életkor. 3 kredit. Magyar dialektológia (gyakjegy. módszerei. 3. Pécs. Kiss Jenő szerk. tantárgyfelelős: Hoffmann István) A nyelvpolitika fogalma. státus.A képzési program végrehajtásához szükséges tárgyi és személyi feltételek. Nyelvi kapcsolatok. a nyelvatlaszok fajtái. Pozsony. 1. Lanstyák István–Szabómihály Gizella.értelmezzük. iskolázottság.): A magyar nyelvjárások atlasza. beszédhelyzet). A magyar nyelvi tervezés múltja és jelene. értelmezési lehetőségei. 4.. oktatás. 7. 2001. 2.). Kolozsvár. Nyelv. Magyar Nyelvőr 123 (1999): 78–87. Imre Samu: A mai magyar nyelvjárások rendszere. 111–52. A nyelvjárásgyűjtés módszerei. A nyelvi tervezés fogalma. Az elméleti ismeretek elsajátítása mellette be kívánja vezetni a hallgatókat a dialektológiai kutatások gyakorlati munkájába is.. 5. keletkezésük. Glatz Ferenc szerk. terjedésük és visszaszorulásuk nyelvi és társadalmi vonatkozásai. A köznyelv és a nyelvjárások. Szépe György. nyelvi jogok. Nyelvpolitika (gyakjegy. 2002. Kertész András: A kognitív nyelvészet szkeptikus dilemmája. 1996 2. Sándor: Hogyan teremtsünk világot? (Rávezetés a nyelvi világ vizsgálatára). A határtalanítás nyelvi programja. hatalom. 2001. nyelvtervezés egy. ezek biztosításának módja: Az egyetem a képzés infrastrukturális hátterét ( tantermek és felszerelésüket)biztosítja. 1998. A regionális köznyelviség fogalma. A magyar nyelvjárási régiók és azok nyelvi jellemzői. Nyelvpolitika. Pléh Csaba–Győri Miklós szerk. A határon túli magyar nyelvhasználat és nyelvtervezés kérdései. 4. A nyelvi attitűd. 2001. 1968–1977. 4 kredit. 3. Nyelv. Corvina. Péntek János–Benkó Attila. Magyar nyelvtervezés Szlovákiában. Bp. nemek.. A nyelvföldrajz. felekezeti hovatartozás. valamint a megismeréstudományok egyéb ágai és a nyelvészet viszonyára is. A dialektológiai kutatások célja. 5. 2005. 11.). Bp. Peter: Dialectology.. Cambridge. Nyelvpolitika: múlt és jövő. 4.és korpusztervezés. Az Európai Unió nyelvpolitikája. Az alkalmazott dialektológia és az anyanyelvi oktatás. 1.. Nyelvpolitika.. 2. Kolozsvár. K.

Varga Pál Beosztás Egyetemi adjunktus Egyetemi docens Egyetemi tanár Egyetemi tanár Egyetemi docens Egyetemi docens Egyetemi docens Egyetemi docens Egyetemi tanár Egyetemi docens Egyetemi docens Egyetemi docens Egyetemi tanársegéd Egyetemi docens Egyetemi tanár Tudományos fokozat PhD CSc DSc DSc CSc CSc CSc PhD DSc PhD DSc CSc PhD PhD CSc A szakmai munkában részt vevő külső tagok: Név Beosztás 14. Goretity József Dr. Radványi Zsuzsanna 3. Takács Miklós Dr.megfelelően képzett személyi. Dobos István Dr. a nyelvi szint ellenőrzése. Oláh Szabolcs Szikszainé dr. különös tekintettel az elmúlt évtized új szavaira. Berta Erzsébet Dr.A képzésért felelős kar megnevezése: BTK 2. de néhány gyakorlati jellegű kollégium megtartására külső előadókat( OKM. Tóth Judit Dr.000 Ft / félév NÉMET NYELV ÉS IRODALOM SPECIALIZÁCIÓ A SPECIALIZÁCIÓ INDÍTÁSÁNAK INDOKLÁSA KÉPZÉSI PROGRAM 1. Hoffmann István Dr. Önkormányzatok)kér fel. Borbély Szilárd Dr. mind a specializáció részben nagyobb tartalmi blokkokból és azokon belüli tantárgyakból épül fel 6. Kis Tamás Dr.A képzés módszerei: elméleti jellegű előadások mellett gyakorlatok és szemináriumi jellegű foglalkozások. 4. szókincsbővítés. Nagy Irma Dr. 75 .A képzés szerkezete: a képzés tartalma mind az általános. A képzés költségtérítési díja: 140. a specializáció felelőse Dr. az új helyesírási szabályok megismerése. Katona Gábor Dr. Nyirkos István Dr. A specializációs továbbképzésben részt vevő oktatók a Debreceni Egyetem részéről Név Dr. új. oktatói háttér. Szabó József.A szakért felelős oktató: a szak egészéért felelős oktató Dr. hatékonyabb nyelvtanítási módszerek megismerése.Képzési cél: A célcsoportban megnevezettek német szakmódszertani és országismereti ismereteinek megújítása. Debreczeni Attila Dr.A képzés formája: költségtérítéses levelező 5. Szirák Péter Dr.

Karl Katschthaler PhD 76 . Nyelvi és nyelvtani ismeretek 7.Elsajátítandó kompetenciák: A továbbképzés a szaktárgyi és szakmódszertani ismeretek megújításával növeli a pedagógus szakmai biztonságát és segíti abban. személyes adottságok. illetve csoportok neveléseoktatása Szakmai ismeretkörök: Szakmódszertan. A nevelési-oktatási intézmény. önművelésre.Tudáselemek. pszichológiai ismereteket és módszereket igénylő személyek. megszerezhető ismeretek: Kötelező ismeretkörök: Közigazgatási vezetési ismeretek. önfejlesztésre. Országismeret. készségek. A megszerzett tárgyi ismereteket legyen képes magas szinten átadni az oktatás folyamatában. megszerezhető ismeretek. ismeret bővítésére. félév tantervi hálója Tantárgy óraszám I.Tanterv: A képzés során elsajátítandó kompetenciák. tevékenységrendszerben: A megszerzett ismereteket a középiskolai oktatásban és az oktatásszervezésben. félév Számonkérés koll II.7. félév Számonkérés oktató kredit Dr Lieli Pálné Dr Lieli Pálné PhD fokozat kredit 5 óraszám 15 gyj 5 PhD 20 koll 5 Dr. kreativitás. Az integráció és a szegregáció kérdései. Országismeret 1. elmélyítésére való készség. országos és regionális szakmai vetélkedők előkészítése során lehet alkalmazni. szakcsoport vezetésben. Az intézmény és környezete. 7. 2. 7.4. Drámapedagógia Didaktika az irodalomoktatásban.1. a szakmai továbbképzéshez szükséges pozitív hozzáállás. hogy a változó oktatási körülmények között helyt tudjon állni. Összehasonlító országismeret – civilizáció és 20 I. mint szervezet. az egyéni tudás. Rendelkezzen magas szintű nyelvtani és lexikai ismeretekkel. tudáselemek.A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben. a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben. A pedagógus tudjon és merjen igényes feladatokra vállalkozni. tevékenységrendszerben. A pedagógus a nevelési-oktatási intézmény szervezetében. A pedagógus-szakvizsgára felkészítő specializációs képzés 3-4. Sajátos pedagógiai. II. Szakmódszertan 1.2. A nevelési-oktatási intézmény hatékonysága. A német nyelvtanítás módszertanának legújabb eredményei ea. 7.3.Személyes adottságok: elkötelezettség és igény a minőségi munkára. A német nyelvtanítás módszertanának legújabb eredményei gyak.

Didaktika az irodalomoktatásban 1. Tantárgyi programok: A német nyelvtanítás módszertanának legújabb eredményei 77 . 2. Drámapedagógia. 10. Horváth Andrea Dr. ha a kredit átváltás általános szabályai szerint egyenértékesíthető jelen szakvizsgás képzés valamely tantárgyával. 2. Didaktizált irodalomoktatás ea. Didaktizált irodalomoktatás gyak.életmódtörténet ea. Drámapedagógia 1. Karl Katschthaler PhD 15 15 15 15 gyj 5 30 koll gyj koll gyj 5 5 5 5 Dr. valamint a szakdolgozat benyújtása. Összehasonlító 15 országismeret – civilizáció és életmódtörténet gyak. A korábban szerzett ismeretek. A résztvevők teljesítményét értékelő rendszer: A szakdolgozat: a specializációs képzési rész ismeretköreiből a szakfelelős által jóváhagyott témából kell készíteni A záróvizsga: A záróvizsgára bocsátás feltétele: a tantervben előírt számú vizsga és gyakorlati jegy megszerzése. Horváth Andrea Lydia Böttger lektor Lydia Böttger lektor PhD PhD PhD PhD gyj 10 2/3 25 90 2/3 30 8. A záróvizsga eredménye a záróvizsgán kifejtett tételre kapott érdemjegy és a szakdolgozatvédés eredményének átlaga kerekítve. Az oklevél minősítése a szigorlatnak. Összehasonlító országismeret A záróvizsgán a benyújtott szakdolgozatot is meg kell védeni. Emelt szintű nyelvgyakorlat 1. a záróvizsga eredményének és a szakdolgozat eredményének számtani átlaga kerekítve. A záróvizsga részei: a záróvizsga főbb témakörei: Szakmódszertan. IV. gyakorlatok beszámításának rendje: Bármely felsőoktatási alapképzésben vagy továbbképzésben szerzett kredit elismerhető. Drámapedagógia a nyelvoktatásban gyak. III. 2. Radványi Zsuzsanna Dr. Emelt szintű grammatikai és helyesírási gyakorlat anyanyelvű oktatóval Összesítés 90 Óraszám: 180 kollokvium: 4 Kredit: 55 gyakjegy: 6 gyj 5 Dr. 9. Emelt szintű 20 beszédgyakorlat anyanyelvű oktatóval 2. Radványi Zsuzsanna Dr. Drámapedagógia a nyelvoktatásban ea. V.

írott szöveg értése A nyelvtan és a szókincs közvetítése Az idegennyelv tudásának mérése és értékelése Tankönyv kiválasztása és elemzése munkatankönyvekkel Felkészítés az érettségire. A második fonal a Civilizáció és életmód történetével foglalkozik.elkészítenek egy portfoliót. gyakorlat 15 óra Drámapedagógia a nyelvoktatásban Előadás és gyakorlat 78 . hogy érinti a nyelvészeti aspektusokat is. tanulmányi versenyekre A résztvevők . a gyakorlat gyakorlati jeggyel zárul. írásfejlesztés Receptív készségek: hallott szöveg értése. hogy a tanárok nyelvi kompetenciája fejlődjön. A kreditek megszerzésének módja: az előadás kollokviummal. nyelvvizsgára. folyamatos kitekintéssel Magyarországra. A vizsgálódások súlypontja a jelen kulturális és politikai rendszere.a tanév végére. Svájc) sajátosságainak összehasonlító bemutatására vállalkozik. Németország. amely tartalmazza az egyes témákkal kapcsolatos új ismeretek kipróbálását és a tanítási folyamat reflektálását. A tantárgy kreditértéke: 10 Kontaktórák száma: Előadás 20 óra. a gyakorlat gyakorlati jeggyel zárul.Előadás és gyakorlat A tantárgy célja: A tantárgy segítséget nyújt a hazai és nemzetközi kutatások megismeréséhez. mivel az előadások és a műhelymunkák a célnyelven folynak.civilizáció és életmódtörténet Előadás és gyakorlat A tantárgy célja: a hallgatók országismereti tudásának felfrissítése és kibővítése. annak kialakulása a XX. gyakorlat 15 óra Összehasonlító országismeret . amelyek nélkül a vezetőtanárok mentori feladataikat nem tudják megfelelő szinten ellátni. a médiumok és a kulturális intézményrendszer. A program lehetőséget nyújt arra is. hogy a vezetőtanár képes legyen helyes pedagógiai és módszertani döntéseket hozni. A kurzus folyamán az európai civilizáció egy-egy fejezetét kívánjuk bemutatni. valamint a multikulturalitás jelenségei és problémái. a példaszerűséget követve. A tantárgy tematikája három fonalra bontható. A tantárgy kreditértéke: 10 Kontaktórák száma: Előadás 20 óra. A kreditek megszerzésének módja: az előadás kollokviummal. A képzés elsődleges célja az. az EU-n belüli szerepvállalás. Végül a harmadik fonal a didaktizálás lehetőségeivel foglalkozik. a nemzeti identitás kérdései. nem kötelező jelleggel . A tantárgy a tanulás és tanítás módszertani kérdéseit úgy vizsgálja meg. a történelemtanítás didaktikájának fő elvét. században. szükségszerűen a német nyelvű országokra koncentrálva. A tantárgy fő tematikai egységei: Produktív nyelvi készségek: beszédfejlesztés. Az első fonalat a három német nyelvű ország (Ausztria.

hogyan használható a didaktizált irodalomoktatás a kommunikatív és kulturális nyelvi kompetencia fejlesztésére. A kurzus anyagát egy erre a célra összeállított szöveggyűjtemény és a további munkát segítő irodalomjegyzék képezi. hogy milyen nyelvi szintű irodalmi szövegek alkalmasak a német nyelv különböző szintű iskolai oktatására. stb. kreatív. gyakorlat 15 óra Didaktizált irodalomoktatás Előadás és gyakorlat A tantárgy célja: bemutatja. tervszerű munka fejlesztése • a drámai kifejezésformák megismerése • a kritikai érzék fejlesztése • az idegennyelvi készségek (szókincs. a gyakorlat gyakorlati jeggyel zárul.és emberismeret bővítése • az önálló. esztétikai. de a mesék. esztétikai emocionális. A módszer alkalmazása során előtérbe kerül a motorikus. A tantárgy tematikája Az irodalmi művek drámapedagógiai szempontú szcenikus interpretációja során a következő jelenségekre irányítjuk a figyelmet: • a motorikus. empatikus készségek fejlesztése • az ön. A kurzus segítséget kíván nyújtani beszélgetések és tanári tapasztalatok egybegyűjtésével. rugalmas gondolkodásmód fejlesztése • az alkotóerő. hogyan és milyen kritériumok által válhatnak irodalmi szövegek alkalmassá az oktatásra. a gyakorlat gyakorlati jeggyel zárul. emocionális és empatikus készségek fejlesztése. Eme faktorok pedig nagymértékben elősegíthetik az idegen nyelvvel. nyelvtan. a konkrét költészet és a gyermekirodalom is segítik az idegen nyelvű olvasás stratégiai gyakorlását és az idegen nyelvű kultúra recepcióját. Az irodalmi szövegek sokszínűségük és érzelmeket kiváltó tulajdonságuk miatt jól hasznosítható kiindulási alapot nyújtanak a szabad kötetlen beszédhez és az idegen (ebben az esetben a német) kultúra világának megismeréséhez. A tantárgy kreditértéke: 10 Kontaktórák száma: Előadás 15 óra. melyek az egész személyiségre irányuló tanulási folyamat (ganzheitliches Lernen) gondolatára épülnek. a mondák.) fejlesztése A kreditek megszerzésének módja: az előadás kollokviummal. hogy egy idegen nyelv elsajátításához vezető úton milyen módszereket alkalmazhatunk. gyakorlat 15 óra 79 . fantázia fejlesztése • az egyén aktív részvételének elősegítése egy közösség munkájában • a koncentrált. novella) és a XX. A tantárgy tematikája: kiválasztott irodalmi szövegek alapján (az irodalom széleskörű fogalmát használva) többnyire rövid próza (pl. irodalommal és kultúrával történő intenzív foglalkozást. kreatív. század lírája dolgozható fel az iskolai oktatásban. kiejtés. Egyes német nyelvű irodalmi szövegek módszertani és didaktikai kidolgozása által a kurzus gyakorlati ötleteket nyújt ahhoz.A tantárgy célja annak bemutatása. A kreditek megszerzésének módja: az előadás kollokviummal. A tantárgy kreditértéke: 10 Kontaktórák száma: Előadás 15 óra.

Karl Katschthaler Dr. Ily módon a kurzus célja az is. amelyeket a résztvevők saját nyelvtanítási munkájuk során is alkalmazhatnak (szerepjátékok. kötőszavak. Radványi Zsuzsanna Lydia Böttger Beosztás egyetemi tanársegéd egyetemi adjunktus egyetemi adjunktus egyetemi adjunktus lektor Tudományos fokozat PhD PhD PhD PhD - A szakmai munkában részt vevő külső tagok: Név Beosztás 80 . A képzés legkülönbözőbb szakterületeihez az egyetem különböző karain rendelkezésre áll a megfelelően képzett személyi. Önkormányzatok)kér fel. A tantárgy kreditértéke: 10 Kontaktórák száma: 30 11. gyakorlása • az egyes mondattani jelenségek gyakorlása autentikus szövegek elemzése révén • a legfontosabb aktuális helyesírási változások nyomonkövetése A kreditek megszerzésének módja: gyakorlati jegy. A képzési program végrehajtásához szükséges tárgyi és személyi feltételek. hogy kialakítsa az igényt az önálló metanyelvi reflexióra. vita és referátum). Kiemelt fontosságú. melynek során a résztvevők tudatosíthatják. ezek biztosításának módja: Az egyetem a képzés infrastrukturális hátterét ( tantermek és felszerelésüket) biztosítja. Horváth Andrea Dr.Emelt szintű beszédgyakorlat anyanyelvű oktatóval Gyakorlat A szeminárium keretében magas szintű speciális társalgási témák feldolgozásával kerül sor a szókincs további bővítésére és a kommunikációs készségek szintentartására. és rávilágítson azokra a specifikus nyelvi jellemzőkre. A társalgást kiegészíti az adott témához kapcsolódó autentikus szövegek otthoni önálló feldolgozása.). főnévi igeneves szerkezetek. véleményalkotás. beszélgetés. amelyeket a kézikönyvekben nem vagy alig lehet megtalálni. hogy a beszédkészség fejlesztésének olyan különféle módszereire világítsunk rá. oktatói háttér. A specializációs továbbképzésben részt vevő oktatók a Debreceni Egyetem részéről Név Dr. A tantárgy kreditértéke: 5 Kontaktórák száma: 20 Emelt szintű grammatikai és helyesírási gyakorlat anyanyelvű oktatóval Gyakorlat A szeminárium fő feladatai: • a mondatalkotás alapjainak ismétlése (szórend. hogy hogyan fejleszthetők önállóan a szókincs és a nyelvi készségek. szóbeli összefoglalás. szenvedő szerkezetek. kötőmód stb. összetett mondatok. A kreditek megszerzésének módja: gyakorlati jegy. de néhány gyakorlati jellegű kollégium megtartására külső előadókat( OKM. Lieli Pálné Dr.

A képzés formája: költségtérítéses levelező. A képzés költségtérítési díja: 140. személyes adottságok.2. Papp Imre. 81 . 7. ezek rendszeretési képessége.000 Ft / félév TÖRTÉNELEM SPECIALIZÁCIÓ KÉPZÉSI PROGRAM 1.A képzés szerkezete: A képzés tartalma mind az általános. 4. készségek. tevékenységrendszerben 7. amely szükséges a középiskolai oktatásban.Képzési cél: A középiskolai tanárok és a vezető tanárok történelmi ismereteinek megújítása. 3. mind a specializációs részben blokkokból és azokon belüli tantárgyakból épül fel. laboratóriumi gyakorlatok és szemináriumi jellegű foglalkozások. Európa és Magyarország a 20. A legújabb kutatási eredmények és értelmezési szempontok megismertetése.A képzésért felelős kar megnevezése: BTK 2.Elsajátítandó kompetenciák: Történelemből elsajátítandó: elméletileg is megalapozott átfogó ismeretek. a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben. alkalmasság önálló következtetések levonására. 5. 7. században. megszerezhető ismeretek: Történelem specializáció ismeretköre: Európa és Magyarország a középkorban. Az európai és a magyar történelem folyamatainak összekapcsolásával ezek az ismeretek a komparatisztikai szemléletet is erősítik. Történelem szakmódszertan. Magas szintű tájékozottság a történetírás legfontosabb kérdéseiben a középkortól napjainkig.1. Magyarország az Európai Unióban. Európa és Magyarország a kora újkorban. Specializációtól függően terepgyakorlatok is vannak.Tudáselemek. nagyobb tartalmi 6. A megszerzett ismeretek magas szintű átadásának képessége az oktatás folyamatában.3.A szakért felelős oktató: A szak egészéért felelős oktató Dr. Szabó József. Elméleti felkészültség a történetírás aktuális kérdéseiről.Személyes adottságok: A történetírás legújabb eredményeinek ismerete. Historiográfia. történelem specializáció felelőse Dr. 7. Európa és Magyarország az újkorban.Tanterv: A képzés során elsajátítandó kompetenciák.14. megszerezhető ismeretek.A képzés módszerei: elméleti jellegű előadások mellett tantermi. tudáselemek.

Bárány Attila Dr. Pósán László Dr. Európa a jelenkorban 1. Magyarország a 10 polgárosodás korában IV. Bodnár Erzsébet Dr. században 3.. tevékenységrendszerben: történelemből megszerzett ismereteket a középiskolai oktatásban és oktatásszervezésben. Barta Róbert Dr. Papp Imre Dr. félév tantervi hálója Tantárgy óraszám I. III. Magyarország a jelenkorban 1. Barta Róbert Dr. félév számon kérés oktató kredit A az fokozat kredit óraszám 5 3 Dr.Szakmódszertan 1. szakcsoport vezetésben lehet alkalmazni. Pallai László Kovács István PhD. A történetírás új irányzatai VI. Európa és Magyarország a középkorban 2. A nagyhatalmi viszonyok és Európa 2. félév számon kérés koll gyj II. Európa a 16-18. Historiográfia 1. Velkey Ferenc Dr. Szakmódszertani szeminárium Összesítés Óraszám: 180 Kredit: 55 koll gyj 5 3 15 10 15 15 10 10 15 koll gyj koll koll gyj gyj koll 5 3 5 5 3 2 5 Dr. században 15 10 I. Európa és Magyarország az újkorban 1. Az Európai Unió és Magyarország VII. A történelemtanítás szakmódszertana 2.4.A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben. Magyarország a 20. Pallai László Dr. Középkor történet 1.7. Európa a 20. Püski levente Dr. 15 században" 2. Erős Vilmos Dr. században II. Európa a" hosszú 19. Györkös Attila PhD PhD 15 10 koll gyj 5 3 DSc PhD . század világában 2. CSc PhD PhD Habil.Európa és Magyarország a kora újkorban 2. A pedagógus-szakvizsgára felkészítő specializációs képzés 3-4.A résztvevők teljesítményét értékelő rendszer: 82 . században V. Kora újkor történet 1. Magyarország a 11-15. PhD PhD PhD. PhD 75 3/3 24 15 105 gyj 4/4 3 31 kollokvium: 7 gyakjegy: 7 Minden oktató a Debreceni Egyetem alkalmazottja 8. Magyarország politikai rendszerei a 20.

Tematikus egységei: Anyagi és szellemi kultúra. A záróvizsga részei: a záróvizsga résztárgyait az egyes specializációk határozzák meg A záróvizsgán a benyújott szakdolgozatot is meg kell védeni. a záróvizsga eredményének és a szakdolgozat eredményének számtani átlaga kerekítve. II. A korai kapitalizmus. A két világháború közötti magyar berendezkedés. Európa és Magyarország a kora újkorban c. a nemzetállamok szerepét és a hatalmi viszonyokat. A második világháború és következményei. Az oklevél minősítése a szigorlatnak. A politikai berendezkedések és a nemzetállamok típusai. A török hódítás és berendezkedés. IV. Tematikus egységei: Nyugat-Európa vezető szerepének kialakulása. ha a kredit átváltás általános szabályai szerint egyenértékesíthető jelen szakvizsgás képzés valamely tantárgyával 10. A polgári társadalmak változatai. Tematikus egységei: Politikai forradalmak Európában. tárgy előadás és szeminárium formájában tárja fel az ország legfontosabb sors fordulóit és rendszerváltásait. a trianoni béke. A záróvizga tárgyai történelemből: Középkor történet Kora újkor történet Európa és Magyarország az újkorban Magyarország a jelenkorban Európa a 20. tárgy előadás és szeminárium keretében feltárja a kor nagy változásait. Magyarország a Habsburg Birodalomban. az alkotmányos berendezkedések születését. Vallási és kulturális változások. politikai berendezkedések összevetése. 9. Magyarország a jelenkorban c. a regionális átrendeződést. Magyarország helyének megváltozását. Magyarország európai kapcsolatai. Az ipari forradalmak Európában és Magyarországon. I. valamint a szakdolgozat benyújtása. Tematikus egységei: Az első világháború és következményei. A magyar polgárosodás a 19.A korábban szerzett ismeretek. A magyar és a nyugat-európai társadalmi struktúrák. Európa és Magyarország az újkorban c. A hatalmi viszonyok változásai. A 83 . tárgy előadás és szeminárium keretében taglalja a modern kapitalizmus kialakulását. gyakorlatok beszámításának rendje: Bármely felsőoktatási alapképzésben vagy továbbképzésben szerzett kredit elismerhető. majorsági gazdálkodás). században Az Európai Unió és Magyarország Historiográfia Szakmódszertan A záróvizsga eredménye a záróvizsgán kifejtett tételre kapott érdemjegy és a szakdolgozatvédés eredményének átlaga kerekítve. tárgy előadás és szeminárium keretében a főbb európai történeti folyamatokat taglalja magyarországi vonatkozásaival. A közép-európai régió és a magyar fejlődés sajátosságai(örökös jobbágyság. Tantárgyi programok: Történelem tantárgy programja. században. gazdaság és társadalom. III. Európa és Magyarország a középkorban c. Magyarország a dualizmus rendszerében.A szakdolgozat: a specializációs képzési rész ismeretköreiből meghatározott témából kell készíteni A záróvizsga: A záróvizsgára bocsátás feltétele: az előírt számú vizsga és gyakorlati jegy megszerzése.

Új történetírói irányzatok a második világháború után. Az Európai Unió fejlődése. doc. adj egy. doc. egy. tárgy előadás keretében foglalja össze a történetírás új eredményeit. Püski Levente Dr. Multimédia és internet az oktatásban. A tankönyvek kiválasztása és alkalmazása. Pósán László Dr. A globalizáció története. A történelemtanítás szakmódszertana c. tárgy előadás és szeminárium keretében dolgozza fel a 20. században. A Kádár-korszak. de néhány gyakorlati jellegű kollégium megtartására külső előadókat( OKM. egy. doc. században. egy. Hatalmi átrendeződések. Magyarország az Unióban. A képzés legkülönbözőbb szakterületeihez az egyetem különböző karain rendelkezésre áll a megfelelően képzett személyi. Tematikus egységei: Változó szabályozások a történelemoktatásban. Bárány Attila Dr. A történetírás modernizálódása. ezek biztosításának módja: Az egyetem a képzés infrastrukturális hátterét ( tantermek és felszerelésüket)biztosítja. Tudományos fokozat PhD PhD PhD PhD PhD PhD DSc PhD PhD habil CSc A szakmai munkában részt vevő külső tagok: Név Beosztás 14. Diktatúrák és demokráciák a két világháború között. Az Annales-iskola. Önkormányzatok)kér fel. Bodnár Erzsébet Dr. VII. doc. Tematikus egységei: Történetfilozófiai irányzatok a 20. Hidegháború és enyhülés. adjunktus egy. A képzés költségtérítési díja: 140. Európa a jelenkorban c. oktatói háttér. Barta Róbert Dr. rendszerváltások Európában. A második világháború és következményei. A szóbeliség és az írásbeliség aránya a tanítás folyamatában. Velkei Ferenc Beosztás egy. A rendszerváltás és a magyar demokrácia kialakulása. Pallai László Dr. A magyar történetírás útjai a 20. Historiográfia c. Erős Vilmos Dr. tárgy előadás és szeminárium keretében foglalja össze a modern szemléletű oktatáshoz szükséges ismereteket. egy.000 Ft / félév 84 . századi Európa történetének legfontosabb állomásait. V. adj. A bipoláris rendszer kialakulása a második világháború után.Rákosi korszak és az 1956-os forradalom. Tematikus egységei: A első világháború és következményei. vezető tanár egy. A specializációs továbbképzésben részt vevő oktatók a Debreceni Egyetem részéről Név Dr. Kommunikációs kérdések és konfliktuskezelés a történelem oktatása során. A képzési program végrehajtásához szükséges tárgyi és személyi feltételek. Györkös Attila Kovács István Dr. Papp Imre Dr. A Szovjetunió összeomlása. 11. docens egy. VI. tanár egy doc.

Elsajátítandó kompetenciák: Az általános világnézeti-vallási pluralizálódás következtében megerősödött az az igény. A nevelési-oktatási intézmény. és ezáltal saját tantárgyaik vallási dimenzióinak teljesebb.A képzés formája: költségtérítéses levelező.és társadalomszemléletének. készségek.). 7.1 pontjában megnevezett kompetenciákkal rendelkeznek. 7.VALLÁSTUDOMÁNY SPECIALIZÁCIÓ KÉPZÉSI PROGRAM 1. 6.A képzésért felelős kar megnevezése: BTK 2. pszichológiai ismereteket és módszereket igénylő személyek.2. 3. történelem.Tanterv: A képzés során elsajátítandó kompetenciák. akik képesek a vallástudomány és a világvallások ismeretei és hagyományai között eligazodni. a Vallástudomány specializáció felelőse: Dr. megszerezhető ismeretek. személyes adottságok. mint szervezet. Specializációtól függően terepgyakorlatok is vannak. akik világnézeti-vallási elkötelezettségtől függetlenül tudnak vallástudományi alapismereteket nyújtani. szakkörök stb.Képzési cél: A képzés célja. indítására. tevékenységrendszerben 7.A képzés szerkezete: A képzés tartalma mind az általános. Sajátos pedagógiai. hogy olyan szakembereket képezzen. A pedagógus a nevelési-oktatási intézmény szervezetében. illetve csoportok nevelése-oktatása – A Vallástudomány ismeretkörei: Vallástudomány. Az integráció és a szegregáció kérdései. valamint legfontosabb etikai értékeinek a megismertetésére is.A képzés módszerei: Elméleti jellegű előadások mellett tantermi. A nevelési-oktatási intézmény hatékonysága. a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben.A szakért felelős oktató: A szak egészéért felelős oktató Dr.Tudáselemek. akik a KKK 7. 4.1. laboratóriumi gyakorlatok és szemináriumi jellegű foglalkozások. mind a specializációs részben nagyobb tartalmi blokkokból és azokon belüli tantárgyakból épül fel. hogy az oktatás különböző szintjein legyenek olyan szakemberek. ember. Világvallások szövegforrásai 85 . Vallástörténet. Szabó József. 5. emberismeret. tudáselemek. valamint képesek a szakmai alapismereteken túl a különböző vallások istenfogalmának.. Vallás és más tudományok. Tóth Judit. megszerezhető ismeretek Kötelező ismeretkörök: Közigazgatási vezetési ismeretek. átgondoltabb oktatására (magyar irodalom. vallási specializációk. A továbbképzés célja olyan szakemberek képzése. Az intézmény és környezete. állampolgári ismeretek stb.

fogalmi gondolkodás. kezdeményezőkészség és személyes felelősségvállalás. vallástudományba a 15 koll. tevékenységrendszerben: a képzést elvégző. Hittud. habil. koll. gyj.és gondolkodásmód birtokában a vallási jelenségekről szerzett tudás gyakorlati (közoktatásban kamatoztatható) alkalmazására.3. 4 2. DSc CSc PhD. Hittud.Személyes adottságok: motiváció. PhD oktató Fokozat 2. koll. 4 4 15 koll. PhD habil. szakvizsgát tett pedagógusok alkalmasak lesznek a megszerzett eredeti látás. koll. 4 86 . Vallásfenomenológia II. Egyetem Tóth Judit Debreceni Egyetem Fehér Bence Károli Gáspár Református Egyetem Bugár István Debreceni Egyetem 15 15 15 10 koll. PhD habil. félév óraszám számon kérés I. értékközpontúság 7. Vallástörténet III. koll. a vallással kapcsolatos ismeretek felismerési és kreatív kezelési képessége. Egyetem Kovács Ábrahám PhD Debreceni Reform. Hittud. A vallástud. 4 4 4 4 Bartha Elek Debreceni Egyetem Dalminé Kiss Gabriella Debreceni Egyetem Nagy Márta Debreceni Egyetem Pék Győző Debreceni Egyetem PhD PhD habil. Vallásszociológia 4. kritikai attitűd. 15 (Kereszténység) 3. a különböző nézőpontok bemutatásával a más vallások (kultúrák) iránti tolerancia kialakítására és erősítésére A pedagógus-szakvizsgára felkészítő. (Zsidó) 15 15 koll. Vallástudomány 1. (Iszlám és keleti vallások) III. Vallásfilozófia 15 2. együttműködési készség. gyj. elkötelezettség és minőségtudat a vallástudomány és a különböző világvallások alapvető ismereteinek vonatkozásában. kredit 5 5 5 IV. Vallási néprajz 3.A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben. Vallástörténet 1. Valláslélektan koll. félév tantervi hálója Tantárgy III. Vallástörténet II.Bev. Egyetem Marjovszky Tibor Debreceni Reform. az absztrakció képessége.7. Egyetem Marjovszky Tibor PhD Debreceni Reform. vallástudomány specializációs képzés 3-4. Egyház és művészet 5. félév óraszám számon kérés kredit Kovács Ábrahám PhD Debreceni Reform. Vallástörténet I. Hittud. Vallás és más tudományok 1. története 15 és módszertana 3.4.

Fehér Bence PhD Károli Gáspár habil. Zsidó és keresztény szövegek 10 gyj. A résztvevők teljesítményét értékelő rendszer: A szakdolgozat: a specializációs képzési rész ismeretköreiből meghatározott témából kell készíteni A záróvizsga: A záróvizsgára bocsátás feltétele: az előírt számú vizsga és gyakorlati jegy megszerzése. Világvallások szövegforrásai 1. 2) a szakdolgozat témájától függően vallástudományi vagy vallástörténeti tárgyú szóbeli vizsga. Debrecen. ha a kredit átváltás általános szabályai szerint egyenértékesíthető jelen szakvizsgás képzés valamely tantárgyával. X 87 . 4 2.IV. Református Egyetem 180 óra 55 kredit Óraszám: 180 Kredit: 55 A szakdolgozat kreditértéke 10 kredit 8. 4 28 Tóth-Mihala Veronika Református Gyülekezet. A záróvizsga eredménye a záróvizsgán kifejtett tételre kapott érdemjegy és a szakdolgozatvédés eredményének átlaga kerekítve. Kossuth u. A záróvizsga részei: A vizsga két részből áll: 1) a szakdolgozat megvédése. 10.A korábban szerzett ismeretek. Tantárgyi programok: TANTÁRGYI ADATLAP Kredit: 5 Óraszám: 15 Előadás Szeminárium Konzultáció Értékelés: Szigorlat Kollokvium X Tantárgy neve: Bevezetés a vallástudományba Félév: 3. gyakorlatok beszámításának rendje: Bármely felsőoktatási alapképzésben vagy továbbképzésben szerzett kredit elismerhető. valamint a szakdolgozat benyújtása. 9. Az oklevél minősítése a szigorlatnak. Iszlám és vallási szövegek Összesen keleti 90 27 Kollokvium: 9 Gyakorlati jegy: 4 10 90 gyj. A záróvizsgán a benyújott szakdolgozatot is meg kell védeni. a záróvizsga eredményének és a szakdolgozat eredményének számtani átlaga kerekítve.

15 X 88 .Gyakorlati jegy A tantárgy rövid leírása: A tantárgy célja a vallástudomány általános fogalmainak és kérdéseinek áttekintő bemutatása olyan módon. A vallástudományi módszertan Kötelező olvasmányok: Eliade. Budapest: Timp Kiadó. 1996. A vallástudomány tudományos kontextusa 4. értelmezési. Horváth Pál: Vallásismeret. B. Leeuw.) 5. Elméleti és összehasonlító vallásszociológia.: Vallási hiedelmek és eszmék története I-III. A tantárgy oktatója: Dr. Témakörei: 1. Kovács Ábrahám docens TANTÁRGYI ADATLAP Kredit: 5 Előadás Szeminárium Konzultáció Értékelés: Szigorlat Kollokvium Gyakorlati jegy X Tantárgy neve: A vallástudomány története és módszertana Félév: Óraszám: 3. vallásdefiníciók 7. 1994Hamilton. társadalom.: Vallás. Budapest: AduPrint. Budapest: Calibra Kiadó. G. van der: A vallás fenomenológiája. ember. 1998. A vallás mint kommunikációs-. vallásfilozófia. A vallástudomány tárgya.és szimbólumrendszer 6. A tudományág kialakulása és helye a teológia tudományos környezetében 3. valláskritika stb. A vallástudomány fogalma általában és a különböző világvallásokban 2. Vallástudományi szakágak (vallástörténet. Budapest: Osiris Kiadó. hogy megalapozza a kurzus többi tárgyának oktatását is. Budapest: Osiris-Századvég Könyvtár. 2004. Bevezetés a vallástudományba. M. 2001 (Osiris tankönyvek) Voigt Vilmos: A vallási élmény története. M.

sz. Bp. 1998.-ban 6. társadalom. Feuerbach. A kialakuló tudomány helye a tudományok rendszerében. Témakörei: 1. A modern értelemben vett vallástudomány kezdetei a 19. sz. valamint legfontosabb módszereinek ismertetése. 1996.: Vallás. Budapest: Osiris-Századvég Könyvtár. A vallástudomány a 18. század végétől napjainkig. M. Hamilton. A vallástudomány története Magyarországon 7. közepéig 2. M.. 1994Horváth Pál: Vallásismeret.: Vallási hiedelmek és eszmék története I-III. kapcsolata más tudományágakkal 4. közepén 3. közepétől a 19. Kovács Ábrahám docens TANTÁRGYI ADATLAP Kredit: 5 Óraszám: 15 Előadás Szeminárium Konzultáció Értékelés: Szigorlat Kollokvium Gyakorlati jegy X Tantárgy neve: Vallásfenomenológia Félév: 3. ember. A vallástudomány legfontosabb módszerei Kötelező olvasmányok: Eliade. A vallástudomány a 20. A tantárgy oktatója: Dr. X 89 . Bp. Marx. Freud 5.. sz. B. sz.Tantárgy rövid leírása: A tantárgy célja a tudományág történetének bemutatása a 18.

Varázslás 3. Kiadó. természeti jelenségek megistenítése. (Szemelvények) Gonda László: A zsidóság Magyarországon 1526-1945. zsidóság. lélekképzetek. Mircea Eliade: Vallási hiedelmek és eszmék története I-III. van der Leeuw: A vallás fenomenológiája. iszlám. 2001. politeizmus. szent idők. Simon Philip de: Zsidó rítusok és jelvények. forrásai. jav. 3. kiad. PPKE. 90 . 1993. 2000. állat alakú istenek 6. Szent iratok. Osiris. Mircea Eliade: A szent és a profán. bőv. Az erő.Tantárgy rövid leírása: A tantárgy célja a fenomenológiai kategóriáknak és ezek megjelenésének a megismertetése a világvallások közül háromban: kereszténység. (Szemelvények) Vries. Talentum Kft. Polidémonizmus. Fétisizmus.. 1932. története 2. 1996. Totemizmus. Varga Zsigmond: Általános vallástörténet. 2. (Szemelvények) Fröchlich Ida (szerk. 1992. dualizmus. 1995. Tan. 2000. törvény. A fenomenológia tárgya. 2000. Monoteizmus. Századvég.. Panteizmus. Akad. Szent helyek. cselekmények..): Magyar Zsidó Lexikon. Imádság és mítosz 7. Jólesz Károly: Zsidó hitéleti kislexikon. Marjovszky Tibor egyetemi docens TANTÁRGYI ADATLAP Kredit: 4 Óraszám: 15 Előadás Szeminárium Konzultáció Értékelés: Szigorlat Kollokvium Gyakorlati jegy X Tantárgy neve: Vallástörténet I. (Zsidó) Félév: 3. henoteizmus 5. Európa. Témakörei: 1. X Kötelező olvasmányok: Ujvári Péter (szerk. Osiris. Kozmikus jelenségek megistenítése 4. Makkabi Kiad.): A qumrani szövegek magyarul. áldozat Kötelező olvasmányok: G. kiad.. A tantárgy oktatója: Dr.

Henry: A korai egyház. tanításai 2. 15 X Tantárgy rövid leírása: A tantárgy célja a keresztény vallás illetve vallástörténet bemutatása. Az ortodox kereszténység 7. Chadwick. A mai keresztény világ és az „új vallási jelenségek” Kötelező olvasmányok: Brown. Az ún. ortodox törésvonal. 1999. Religio licita. sz.-ban 6. Atlantisz.. (Kereszténység) Félév: Óraszám: 3. Marjovszky Tibor egyetemi docens TANTÁRGYI ADATLAP Kredit: 4 Előadás Szeminárium Konzultáció Értékelés: Szigorlat Kollokvium Gyakorlati jegy X Tantárgy neve: Vallástörténet II. Osiris. Témakörei: 1. A tantárgy oktatója: Dr. hittételek megfogalmazása a 4-5. SzIT. Peter: Az európai kereszténység kialakulása. A katolikus és a protestáns kereszténység. Bp. Bp. A páli misszió 4.. A kereszténység keletkezése.. 5. Az Ószövetség új szövetségi jövendölési. sz. a kurzus óraszámának korlátozottsága miatt csupán a keresztény hit történetének fontosabb fordulópontjaira koncentrálva. Keresztényüldözések és korai eretnekségek. Tóth Judit egyetemi docens 91 . Jézus messiási önértelmezése és az evangelion 3. Szántó Konrád: A katolikus egyház története I-III. apológiái és polémiái. Bp.A tantárgy oktatója: Dr. 1999. A II. religio catholica.

. amelyek az iszlám sajátos vonásainak kutatásában nélkülözhetetlenek. 1998. A muszlim közösség fejlődése Muhammad halála után. A szúfizmus. C. Abdilláh élete és életműve. Európa K. A védikus vallás. A köztes lét könyvei. 6.. jogi és rituális előírásaival. Eliade: Vallási hiedelmek és eszmék története I-III. M. (Iszlám és keleti vallások) Félév: Óraszám: 4. Bp. A darsana fogalma és az indiai megismerési utak 5. szd. A buddhizmus.. A síitákról lehasadó túlzó szekták.. Bp. Témakörei: 1.. Bp. Kína és Japán vallási hagyományairól esik szó. 3. 15 X Tantárgy rövid leírása: A tantárgy egyik célja az iszlám születésének és fejlődésének bemutatása. Cahen: Az iszlám a kezdetektől az oszmán birodalom létrejöttéig. Kína vallásai: a taoizmus. Fehér Bence habilitált egyetemi docens 92 . 4. A tantárgy oktatója: Dr. A hinduizmus. Bp.-ban. Ábrahám-hagyományok. Muhammad b..TANTÁRGYI ADATLAP Kredit: 4 Előadás Szeminárium Konzultáció Értékelés: Szigorlat Kollokvium Gyakorlati jegy X Tantárgy neve: Vallástörténet III. szöveghagyomány. Politeizmus és monoteizmus jelenléte az arab félszigeten az V-VI. Osiris. variánsok. 1986. hogy alapfokú ismereteket nyújtson az európai vallási hagyományoktól igen eltérő keleti vallásokról és megismerési rendszerekről.. A Tan Kapuja Buddhista Főiskola jegyzete. Hagyomány és kinyilatkoztatás kapcsolata. megismerkedés hagyományaival. A Mahdi eszméje és annak megtestesítői. A keleti vallások története órák keretein belül India. olyan módon. 1988. Az iszlám születésének körülményei. Konfucianizmus 7. az iszlám misztika. India bölcsessége. Japán: a sintoizmus Kötelező olvasmányok: Az iszlám: források. 1995. Szerk. előzményei. A négy jogi iskola. hogy a hallgató általános képet kapjon az iszlámról. A muszlim vallásjog kiépülése és módszerei. Szunna és hadísz. azzal a céllal. 1989. szövegtörténet. Fodor S. és elsajátítja azokat a módszereket. A Korán: felépítés. Bp. 2. A kalifátus intézménye és a legitimációs kérdések vallási következményei.

II. Modern vallásértelmezések. Paulus Hungarus – Kairosz. Osiris. Christopher Stead: Filozófia a keresztény ókorban. I.TANTÁRGYI ADATLAP Kredit: 4 Óraszám: 15 Előadás Szeminárium Konzultáció Értékelés: Szigorlat Kollokvium Gyakorlati jegy X Tantárgy neve: Vallásfilozófia Félév: 3. 2003. Kierkegaard és az egzisztencializmus 6. Témakörei: 1. (Fenomenológia és analitikus filozófia) 7. A tantárgy oktatója: Dr. Modern katolikus és ortodox vallásfilozófia (Congar. Osiris. Ágostontól a skolasztikáig 4. Berkeley. Daniélou. 1987. X Tantárgy rövid leírása: A tantárgy célja a vallás filozófiai értelmezésének áttekintése történeti megközelítésben.. 2001. Gilson.. Bonhoeffer. Otto). Tillich). „Areopagita” Dénes) és pogány újplatonizmus. hermetizmus). Kant és Hegel 5. Bugár István habilitált egyetemi docens 93 . 2000. Keresztény platonizmus (Órigenész. 1999. Rudolf Otto: A szent. A kurzus terjedelméből fakadóan természetesen csak a főbb problémákra és gondolatokra hívhatjuk fel a figyelmet. Az előadások a válogatott szövegek megértését kívánják elsősorban elősegíteni. 1997. Bp. A hellénizmus és a késő antik vallásos filozófiák (zsidóság. Modern protestáns gondolkodás (Barth. Bp. Osiris. Bp. Platón és Arisztotelész 2. Nietzsche. 2002.. Bp. Bp.. Rahner.. Zizioulas) Kötelező olvasmányok: Richard Schaeffler: A vallásfilozófia kézikönyve. Eliade. Bp. Mircea Eliade: A szent és a profán. Etienne Gilson: A középkori filozófia szelleme. Pascal.. Spengler.. Osiris. Bergyajev. Bp. Hume). Brian Davies: Bevezetés a vallásfilozófiába. A kezdetektől a szofista mozgalomig. Kossuth. Gerardus van der Leeuw: A vallás fenomenológiája. A gnózis és a keresztény apologéták 3. Európa. Kora újkori vallásfilozófia (Descartes. Schopenhauer. (Jung.

. (Szerk. In: „Mert ezt Isten hagyta. Bartha Elek egyetemi tanár 94 .” Bp. amelyeknek hívei Magyarországon nagyobb számban élnek. vallás és hit Kötelező olvasmányok: Magyar néprajz VII. Témakörei: 1.. Bartha Elek: A hitélet néprajzi vizsgálata. A vallási néprajz helye a vallással foglalkozó tudományok között. 1999. 1980: 5-13. Felekezeti néprajz. Vallás és erkölcs. Népi vallásosság Mohay Tamás: A népi vallásosságról. Tüskés Gábor: A népi vallásosság kutatása Magyarországon. Vallásantropológia 3. 2. Debrecen. Liturgia és paraliturgia. 18-62 Egyházak és vallások a mai Magyarországon.TANTÁRGYI ADATLAP Kredit: 4 Óraszám: 15 Előadás Szeminárium Konzultáció Értékelés: Szigorlat Kollokvium Gyakorlati jegy X Tantárgy neve: Vallási néprajz Félév: 4. és bevezetést adjon azoknak a vallásoknak a tanításaiba és gyakorlatába is. Az európai és a magyar vallási néprajz története 4.. Vallás és tárgykultúra 7. A tantárgy oktatója: Dr. Megismerteti a vallási néprajz elméleti kérdéseit. 1991. hogy elméleti alapot nyújtson a magyar és az európai vallási néprajz tanulmányozásához.. 1986. A népi vallásosság. 5. Vallásos néphagyományok. 535-548. X Tantárgy rövid leírása: A tantárgy célja.: Gesztelyi Tamás) Bp. Magyar Tudomány. Búcsújárás 6.

egyház. Vallás a magyar társadalomban Kötelező olvasmányok: Malcolm B.. vallási intézmények. vallásosság. Hamilton: Vallás. vallás és modernizáció kérdéskörei 7. amely alkalmas a vallásgyakorlat és -elmélet jelenségeinek feltárására és értelmezésére. A szociológia sajátos szemlélete. 1-17. Olyan szociológiai szemléletet és tárgyi ismeretet kíván közvetíteni. 1988. szekularizáció. vallási közösség. Szöv. Bp. ember. Témakörei: 1. vallásos szocializáció stb. A vallásszociológia története 5. 1982 Hívõk. X Tantárgy rövid leírása: A tantárgy célja a vallásszociológiai kutatás eredményeinek a megismertetése. 1998 Tomka Miklós: Vallásszociológia. 435-464. hanem különleges aktualitása miatt is. 1995. felekezet.) 6. társadalom. Bp. vallásos magatartás. Kiss Gabriella egyetemi docens 95 . egyházak ma Magyarországon. MTA Filozófiai Intézete. Vallás és társadalom. 8.gyűjt. A Giddens: Szociológia. Mire való a vallásszociológia? Diakónia. diszciplináris kérdései 3. vallási kultúra. amely nemcsak történeti tradíciója miatt érdekes. A tantárgy oktatója: Dalminé dr. A vallásszociológia tárgya (a vallás szociológiai definiálásának szükségességével és problémáival) 2. Alapvető kategóriái (vallás.. Bp.TANTÁRGYI ADATLAP Kredit: 4 Óraszám: 15 Előadás Szeminárium Konzultáció Értékelés: Szigorlat Kollokvium Gyakorlati jegy X Tantárgy neve: Vallásszociológia Félév: 4. 1990 Molnár Attila: A tudatreformáció és a vallásszociológia. Fő kutatási területei és irányzatai 4. In: Valóság. Osiris.. szekta.

H. I-II. Egyház és művészet kapcsolata általában..: A bizánci esztétika. A kép története a művészet korszaka előtt. A tantárgy oktatója: Dr. 1981. egyrészt általánosságban. Bp. Egyház és művészet kapcsolata a zsidó vallásban 3. Goldziher Ignác: Az iszlám kultúrája. Az egyházak elvárásai a művészettel szemben. A művészet eszközei az elvárások teljesítésére 2. Egyház és művészet kapcsolata a kereszténységben 4.. Egyház és művészet kapcsolata az iszlámban 5. másrészt a szakképzésben szóba kerülő nagy világvallások vonatkozásában. 1988. V.TANTÁRGYI ADATLAP Kredit: 4 Óraszám: 15 Előadás Szeminárium Konzultáció Értékelés: Szigorlat Kollokvium Gyakorlati jegy Tantárgy neve: Egyház és művészet Félév: 4. 2000. Egyház és művészet kapcsolata az indiai vallásokban 6.. Bicskov. X X Tantárgy rövid leírása: A tantárgy célja a vallás és művészet kapcsolatát az egyház és művészet kapcsolatán keresztül megmutatni. Nagy Márta habilitált egyetemi docens 96 . Bp. Bp. Egyház és művészet kapcsolata a kínai és a japán vallásokban 7. A szakrális művészet helye a művészettörténetben Kötelező olvasmányok: Belting. Témakörei: 1.: Kép és kultusz.

Tomcsányi Teodóra: Amikor gyönge.TANTÁRGYI ADATLAP Kredit: 4 Óraszám: 10 Előadás Szeminárium Konzultáció Értékelés: Szigorlat Kollokvium Gyakorlati jegy Tantárgy neve: Valláslélektan Félév: 4. A szektaképződések lélektana 6. 2006. a pasztorálpszichológia és a lelkigondozás köréből. a vallási jelenségek lélektani megnyilvánulásainak elemzése. A vallás mint mentálhigiénés rendszer 5. Bp. Valláslélektani alapfogalmak. I.. 2004. Pék Győző egyetemi docens 97 . A megtérések pszichodinamikája. A lélektani emberkép és pszichodinamika. amelyben a spirituális jelenség értelmezhető 4.: valláslélektan. a spirituális szükségletek egészséges és kóros megjelenési formáinak és a mentálhigiénés segítés lehetőségeinek a bemutatása. A tantárgy oktatója: Dr. Bp. 2004. A segítés és a terápia különböző szintjei és lehetőségei Kötelező olvasmányok: Pem László: Valláspszichológia. Bp. A közösségi élet spirituális dimenziója 7. 1991. X X Tantárgy rövid leírása: A tantárgy célja valláslélektani alapismeretek nyújtása.. Vergote. Témakörei: 1. A. Szombathely. A módosult tudatállapotok jelenségei és problémái. Korszellem és a vallási jelenség 2.. A vallási szükséglet és megnyilvánulási formái 3. akkor erős: tanulmányok a valláslélektan. Süle Ferenc: Vallás vagy pszichoterápia? – Küzdelem a vertikális labirintusban.

Témakörei: 1. A deuteronomisztikus történetértelmezés. A kezdetek. Bp.. Kivezetés Egyiptomból. Saul. Debrecen. Prófétai szövegek a fogság előtt és után. Dávid és birodalma. A kommunikációs technológiák története Homérosztól Heideggerig. Poétika és teológia. A prófétai ellenállás Északon (Illés és Áháb. Jéhu) 3. Bírák. Akadémiai K. Szövetség és jog. Bölcsességirodalom és apokaliptika 4. Áron Kiadó. fordítás) Jubileumi Kommentár.. Nyíri Kristóf – Szécsi Gábor.: A szöveg mint interpretáció: Márk idején és azóta. levelek. X X Tantárgy rövid leírása: A tantárgy célja megismertetni a hallgatókat a zsidóság és a kereszténység legfontosabb szövegeivel. A misztikus irodalom Kötelező olvasmányok: Biblia (Károli/ Új Fordítás / R. 2002. Salamon kora. Az apokrif irodalom 7. A kultusz kezdetei.TANTÁRGYI ADATLAP Kredit: 4 Óraszám: 10 Előadás Szeminárium Konzultáció Értékelés: Szigorlat Kollokvium Gyakorlati jegy Tantárgy neve: Zsidó és keresztény szövegek Félév: 4. in: Szóbeliség és írásbeliség. Walter J. az ősatyák. A tantárgy oktatója: Tóth-Mihala Veronika református lelkész.. Kijelentés a Sinain. példabeszédek 5. illetve a szövegfeldolgozás módszereivel. 143-165.) Mártonffy Marcell: Az újszövetségi példázatok irodalma. Pusztai vándorlás. Szerk. 2001. azok történeti hátterével. (Dissertationes Theologicae 5. Elizeus és követői. Ong. doktorandusz 98 . 1998. Az Apostolok cselekedetei. Jelenések könyve 6. Kortörténeti bevezetés Hodossy-Takács Előd: Kortörténeti tanulmányok. Őstörténet 2. Evangéliumok. Bp.k.

Bp. 1989.. BNp. Bp. Simon R. Témakörei: 1. A Tan Kapuja Buddhista Fõiskola jegyzete.. Hadísz (szemelvények).. Upanishadok.. legendákból. Tericum Kiad. Muszlim szentek életéről. Válogatás tradicionális muszlim feliratokból. Európa K. amelyek ezen vallások irodalmának helyes megértéséhez és feldolgozásához specifikusan szükségesek. Önkormányzatok)kér fel.. 1994. 3. Válogatás jogi szövegekből. de néhány gyakorlati jellegű kollégium megtartására külső előadókat( OKM. X X A tantárgy célja az iszlám és a keleti vallások legfontosabb szövegeinek. 1994. Bp. A köztes lét könyvei.. Bp. Bp. 1987.. A sahada. A képzési program végrehajtásához szükséges tárgyi és személyi feltételek. Bp. 1988. azzal a céllal. elsősorban magyar nyelven elérhetőekre támaszkodva.TANTÁRGYI ADATLAP Kredit: 4 Óraszám: 10 Előadás Szeminárium Konzultáció Értékelés: Szigorlat Kollokvium Gyakorlati jegy Tantárgy neve: Iszlám és keleti vallási szövegek Félév: 4.. Síita szövegek. 5. 1984. A képzés legkülönbözőbb szakterületeihez az egyetem különböző karain rendelkezésre áll a megfelelően képzett személyi. 1994. An-Nawawi.. Upanishadok Kötelező olvasmányok: Az iszlám: források.. Farkas Lõrinc Imre Kiad. Tao Te King 7. Korán. oktatói háttér.. Válogatás szúfi misztikus szövegekből. Helikon Kiadó.. Dhammapada. A Korán (részletek). Tao Te King. varázsigékből. Fodor S. Rig-véda. hogy a hallgatók elsajátítsák azokat a módszereket. Bp. Rigvéda. 99 . Buddha beszédei. Ford. 2. Dhammapada. A tantárgy oktatója: Fehér Bence habilitált egyetemi docens 11. Szerk. Buddha beszédei 6. 1986. A Negyven Hagyomány. szövegrészleteinek megismertetése. 4. ezek biztosításának módja: Az egyetem a képzés infrastrukturális hátterét (tantermek és felszerelésüket) biztosítja. Farkas Lõrinc Imre Kiad..

A szakmai munkában részt vevő külső tagok: Név Dr. habil. Pék Győző Dr. PhD PhD. Marjovszky Tibor Tóth-Mihala Veronika Beosztás egyetemi docens egyetemi docens egyetemi docens református lelkész 100 .A specializációs továbbképzésben részt vevő oktatók a Debreceni Egyetem részéről Név Dr. Bartha Elek Dr. habil. Fehér Bence Dr. habil. Bugár István Dalminé Dr. CSc PhD. Kiss Gabriella Dr. Kovács Ábrahám Dr. Tóth Judit Beosztás egyetemi tanár egyetemi docens egyetemi docens egyetemi docens egyetemi docens egyetemi docens Tudományos fokozat DSc PhD. Nagy Márta Dr.

Buda András. szakértői. 3.Képzési cél: A közoktatási rendszerben az értékeléssel összefüggő. tevékenységrendszerben 101 .A képzés szerkezete: A képzés tartalma mind az általános.A szakért felelős oktató: A szak egészéért felelős oktató Dr.„B” A pedagógus munkakörökhöz. szaktanácsadás. készség és képességek: Mérés-értékelés Vezetőtanári Gyakorlatvezető mentortanár MÉRÉS-ÉRTÉKELÉS SPECIALIZÁCIÓ KÉPZÉSI PROGRAM 1. illetve a közoktatási intézmények egészéhez kapcsolódó speciális feladatok (mérés és értékelés. készségek. tudáselemek. minőségbiztosítási feladatok ) ellátásához szükséges ismeretek.A képzésért felelős kar megnevezése: BTK 2. 4. vizsgaelnöki.A képzés módszerei: Elméleti jellegű előadások mellett gyakorlatok és szemináriumi jellegű foglalkozások.Tanterv: A képzés során elsajátítandó kompetenciák. személyes adottságok. megszerezhető ismeretek. mind a specializációs részben nagyobb tartalmi blokkokból és azokon belüli tantárgyakból épül fel. Szabó József. a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben.A képzés formája: költségtérítéses levelező. 5. mérés-értékelési szakértelmet igénylő feladatok ellátására alkalmas szakemberek felkészítése. tudás. a specializáció felelőse Dr. 6. 7.

7. kezelése. értékelés. • információ feldolgozási képesség. és az önszabályozás valamint az önfejlesztés igényével. adatfeldolgozás és adatelemzés (20 kredit) Értékeléselmélet: A pedagógiai értékelés fogalma. típusai.Tudáselemek.Személyes adottságok: • kreativitás. • probléma felismerő és megoldó készség. (19 kredit) Matematikai. • alkalmasság az együttműködésre. önértékelési. Az oktatási folyamat tervezése. vizsgák. az alkotás. információáramlás. osztályzatok. önfejlesztési módszereinek megismerése. módszerei. a közösségbe történő beilleszkedés képességével és igényével. emellett az együttműködés. megszerezhető ismeretek: Közigazgatási vezetési ismeretek: A Magyar Köztársaság alkotmányos alapjai. rugalmasság. drogmegelőzés kérdései. kommunikáció. szervezeti kultúra. oktatása: Sajátos nevelési igényű gyermekek a közoktatásban. alkotó módon tudják felhasználni a megismert mérési módszereket. alapvető államháztartási ismeretek. (10 kredit) A nevelési-oktatási intézmény hatékonysága: a hatékonyság mutatói. kutatásmódszertani alapok: az adatgyűjtés módjai. (7 kredit) A nevelési-oktatási intézmény. Egységesség-differenciálás.2. A pedagógus önismereti. tesztek készítése. az integráció-inklúzió elmélete. mérés és tesztelés a gyakorlatban (12 kredit) 7. szelekció. innováció és szervezetfejlesztés. Minőségbiztosítás módszerei. amelyek a mérés-értékelés folyamatának különböző fázisaiban szükséges szakmai kompetenciák eredeti felhalmozását. informatikai alapismeretek. A szakmai attitűdök és magatartás terén rendelkeznek a szakképzettségüknek megfelelő munkakörökben való önálló munkavégzés. gyakorlása. adaptivitás az oktatásban. funkciói. a problémamegfogalmazás és az ennek megfelelő adatfelvételi és adatelemzési módszer egyszerre magabiztos és önreflexióval kontrollált kiválasztását szolgálják. Tehetség felismerése és fejlesztésének lehetőségei. mint szervezet: a közoktatási intézmények működésének formális meghatározói. melyek segítségével képesek lesznek a nevelési-oktatási folyamatban jelentkező mérési-értékelési helyzetek hatékony ellátására. vizsgatípusok.Elsajátítandó kompetenciák: A program résztvevői a továbbképzés végére megismerik és elsajátítják azokat az elméleti és gyakorlati ismereteket. jogi feltételek. formái. a csoportmunkában való részvételre • széles körű tájékozottság.1. tesztszerkesztés. tesztanalízis. Személyiségfejlesztés pszichológiai alapjai. az intézmény vezetése. A pedagógusok mentálhigiénéje. adatbázisok létrehozása. Előítéletek és megelőzésük (4 kredit) Sajátos csoportok nevelése. 7. Európai uniós alapismeretek. (8 kredit) Pedagógus a nevelési-oktatási intézmény szervezetében: a pedagógus szerepei. 102 . tevékenységük kritikus értékelésének és irányításának a képességével. minősítés. Tanácsadás pszichológiai alapjai.3. a viszonyítás kérdése. a közigazgatás felépítése és működése. vizsgarendszerek (23 kredit) Tesztelmélet: Tesztelméletek. Egészségnevelés. feladatírás. egészségfejlesztés. Konfliktusok és kezelésük (7 kredit) Az integráció és szegregáció kérdései: Gyermekbiológiai alapismeretek. tesztfejlesztés. A tantárgyi struktúra fontos pillérét képezik azok a fejlesztő gyakorlatok. intézmény és környezete. A tanulói munka értékelése. problémamegoldás és döntés. feladatkörei a változó közoktatási rendszerben. a közigazgatási eljárás szabályai. mérési lehetőségei. Osztályozás. mentálhigiéné.

4 DE BTK Buda András Adatelemzés 30 gyj. tevékenységrendszerben: A végzett pedagógusok ismereteik alkalmazása és képességeik fejlettsége révén alkalmasak a nevelés. elmélyítésére való készség. személyes felelősségvállalás és annak gyakorlása. 10 TÁRKIkérdései TUDOK A nem számszerűsíthető Buda Mariann 10 aláírás 3 teljesítmények értékelése DE BTK Tesztelmélet 12 kredit Sinka Edit Kritériumszerkesztés 15 koll.• • • elkötelezettség és igény a minőségi munkára.4. önművelésre.A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben. önfejlesztésre. félév oktató fokoz at óraszámo óraszámo kredit kredit szám nkérés szám nkérés Matematikai. félév Tantárgy IV. illetve döntéshozatali képesség. működtetésében és irányításában való részvételre A pedagógus-szakvizsgára felkészítő specializációs képzés 3-4. Fazekas Ildikó Mérőeszközkészítés 15 gyj. Buda András 20 gyj. Összesítés 95 2/3 28 85 1/2 27 Óraszám: 180 kollokvium: 3 103 PhD PhD PhD PhD PhD PhD .és oktatásügyben jelentkező mérési-értékelési feladatok ellátására. a szakmai továbbképzéshez szükséges pozitív hozzáállás. 10 DE BTK Értékeléselmélet 23kredit A mérés és értékelés Buda Mariann 20 koll. 7 elméleti kérdései DE BTK Vizsgák és Buda Mariann 10 aláírás 3 vizsgarendszerek DE BTK A rendszerszintű Sinka Edit értékelés elméleti 30 koll. 4 TÁRKITUDOK Fazekas Ildikó Feladatírás és 15 gyj. kutatásmódszertani alapok 20 kredit Matematikai. 6 számítástechnikai alapok DE BTK Buda András Kutatásmódszertan 15 gyj. 4 Bethlen G. ismeret bővítésére. kezdeményező. informatikai alapismeretek. 4 Bethlen G. tesztkészítés Gim. félév tantervi hálója III. az ezt segítő pedagógiai rendszerek fejlesztésében. • 7. az egyéni tudás. Gim.

a záróvizsga eredményének és a szakdolgozat eredményének számtani átlaga kerekítve. diagramok elemzése. Etikai kérdések. A mérés és értékelés elméleti kérdései Az értékelés kérdésének jelentősége. Többváltozós statisztikai adatelemzés. A célokhoz illeszkedő értékelési rendszer Vizsgák és vizsgarendszerek Az értékelés alapja. Az osztályozás problematikája. Az értékelés fő funkciója és szintjei – mikro. Reziduális és szuppresszorhatás. hipotézis. Keresés. A társadalomtudományi. eredményesség. Alapfogalmak: mérés. Értékeléselmélet. attribútum. A mérési szint problémája: nominális. rendszerezés. értékelés. A valóság strukturálása. informatikai alapismeretek.Kredit: 55 gyakjegy: 5 8. Az oklevél minősítése a szigorlatnak. Adatelemzés Egyszerű adatelemzési eljárások. A záróvizsga részei: a záróvizsga főbb témakörei Matematikai. adatelemzés. Alapvető statisztikai feladatok. indikátor.és hosszmetszeti vizsgálatok. Adatfeldolgozás. Valószínűségi és nem-valószínűségi mintavételi eljárások. kutatásmódszertani alapok. arányskála. Kutatásmódszertan A társadalomtudományi kutatás logikája. Statisztikai alapok. Függő és független változók. Két és többváltozós statisztikák. mezzo. 104 . 9. A záróvizsga: A záróvizsgára bocsátás feltétele: a tantervben előírt számú vizsga és gyakorlati jegy megszerzése. Tesztelmélet. hatékonyság. a jó hipotézis. A vizsgarendszer mint a szabályozás eszköze. ezen belül a pedagógiai kutatás sajátos helyzete. Az értékelés további lehetséges értelmezési dimenziói. A záróvizsgán a benyújtott szakdolgozatot is meg kell védeni. A résztvevők teljesítményét értékelő rendszer: A szakdolgozat: a specializációs képzési rész ismeretköreiből a szakfelelős által jóváhagyott témából kell készíteni. axióma. mint az intézményi stratégia része. vizsgatípusok. Az értékelés mikroszintje. Tantárgyi programok: Matematikai. Az értékelés mint a folyamatszabályozás eszköze. Elmélet. Egy és többlépcsős vizsga. Az okság problémája. A mintavétel problémája. A korábban szerzett ismeretek. kezelése. A visszacsatolás fogalma. Az értékelés helye az oktatási folyamatban. Induktív és deduktív út.külső vizsga. rang-. Kutatási paradigmák. Funkciói. Leíró statisztikák. Az adatgyűjtés és az adatelemzés kérdései. problémái. A vizsgálatok kritikai elemzése. valamint a szakdolgozat benyújtása. A záróvizsga eredménye a záróvizsgán kifejtett tételre kapott érdemjegy és a szakdolgozatvédés eredményének átlaga kerekítve. makroszint. Az adatok szemléltetése. A tudományos és a hétköznapi megismerés. intervallum. Az értékelés filozófiák. törvény. A Microsoft Excel program. számítástechnikai alapok Matematikai statisztikai alapfogalmak Adatbázisok létrehozása. Az SPSS for Windows programcsomag. Belső . kigyűjtés. Kereszt. ha a kredit átváltás általános szabályai szerint egyenértékesíthető jelen szakvizsgás képzés valamely tantárgyával 10. Kutatási terv. A standardizált folyamatos értékelés. gyakorlatok beszámításának rendje: Bármely felsőoktatási alapképzésben vagy továbbképzésben szerzett kredit elismerhető. Táblázatok.

Az alapműveltségi vizsga és az érettségi kérdése. A közoktatás irányításának elemei. de néhány gyakorlati jellegű kollégium megtartására külső előadókat (OKM. A nem számszerűsíthető teljesítmények értékelése A nem számszerűsíthető tanulói teljesítmények értékelése elméleti háttere. Buda Mariann Dr.D Ph. Mérőeszközkészítés Mérés és tesztelés a gyakorlatban. Az iskolai önértékelés kérdései. Tantárgyi és tantárgycsoportos vizsgák. A képzés legkülönbözőbb szakterületeihez az egyetem különböző karain rendelkezésre áll a megfelelően képzett személyi. szintje. hazai és nemzetközi teljesítménymérések. feladatmegoldás. vagy vízum? Vizsgák Európában. elemzése. céljai. A tudásszintmérő tesztek típusai és készítésük. A rendszerszintű értékelés elméleti kérdései Az oktatási rendszer értékelésének társadalmi szükségessége. Buda András Beosztás egyetemi adjunktus egyetemi adjunktus Tudományos fokozat Ph. Az oktatás eredményességnek mérése. 11.000 Ft / félév 105 . A rendszer értékelésének eszközei. Gyakorlati példák bemutatása. elvi és gyakorlati problémái. Az oktatás tartalmi szabályozóinak értékelése. Kérdéstípusok és a velük kapcsolatos problémák. folyamata. Önkormányzatok) kér fel. A tanítási tartalom és követelmények. az eljárások főbb típusai. A képzési program végrehajtásához szükséges tárgyi és személyi feltételek. feladatírás. A regionális és az országosan egységes vizsgák. Tesztszerkesztés. kipróbálás. többszintű vizsga. összehasonlítása. szintjei. jelentősége.Vizsgafokozatok. a leképezés módjai. ezek biztosításának módja: Az egyetem a képzés infrastrukturális hátterét (tantermek és felszerelésüket) biztosítja. A tananyag követelményekké alakítása. eszközei. A továbbhaladás kérdése: Útlevél. Tesztkészítés. A tudásszintmérés és képességvizsgálatok fogalma. Tesztek készítése. A képzés költségtérítési díja: 140. Speciális igények az oktatásban. A specializációs továbbképzésben részt vevő oktatók a Debreceni Egyetem részéről Név Dr. Feladatírás és tesztkészítés Alapfogalmak. Kritériumszerkesztés A tudás szerveződése. tesztfejlesztés. A tudás kritériumai.D A szakmai munkában részt vevő külső tagok: Név Fazekas Ildikó Sinka Edit Beosztás tanár. A minőségi értékelés elemei. Tesztanalízis és tesztfejlesztés. jellemzői. jellemzőik. oktatói háttér. követelmények. szakértő kutató 14.

7.A képzés formája: költségtérítéses levelező 5.A képzésért felelős kar megnevezése: BTK 2. -együttműködés szülőkkel és más társadalmi partnerekkel 106 . a pályakezdők munkahelyi beilleszkedésével kapcsolatos vezetőtanári feladatok ellátására a felsőoktatási intézmények által fenntartott gyakorlóiskolákban.Képzési cél: A képzésben résztvevők felkészítése tanárjelöltek gyakorlati képzésének irányításával. és külső gyakorló helyeken. 3. 7. kulturális és etnikai hátterű tanulókkal/hallgatókkal. A szakért felelős oktató: A szak egészéért felelős oktató: Dr.1.A képzés módszerei: Elméleti jellegű előadások mellett tantermi és szemináriumi jellegű foglalkozások. megszerezhető ismeretek. -a hatékony tanulási folyamatok támogató légkörének megteremtése.VEZETŐTANÁRI SPECIALIZÁCIÓ KÉPZÉSI PROGRAM 1. felkészülnek a tanári képesítés követelményeiben meghatározott képzési célok közvetítésére. A továbbképzés keretében továbbfejlesztik szakterületi szakismereteit. a pedagóguskompetenciák fejlesztésére. a pedagógus mentális egészségének védelméhez. készségek. Dr. a vezetőtanári képzésért felelős: V. valamint a tanár értelmiségi szerepköréhez kapcsolódó kompetenciák fejlesztése: -az IKT integrálása a különböző tanulási helyzetekbe és szakmai tevékenységekbe. partner iskolákban. -foglalkozás a különböző társadalmi.Tanterv: tantervi háló A képzés során elsajátítandó kompetenciák. -team-munkában történő együttműködés a tanulók/hallgatók ugyanazon csoportjaiban dolgozó tanárokkal-oktatókkal-szakemberekkel. a pálya feladatainak megismertetésére és a tanárjelöltek gyakorlati képzésének szervezésére. illetve a tanári tevékenység során keletkező pszichés feszültségek kezeléséhez. tevékenységrendszerben. személyes adottságok. a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben. irányítására. tudáselemek. 4. gyakorlatok. A képzés segítséget nyújt a vezetőtanárok számára szükséges új hazai és nemzetközi kutatások megismeréséhez. Szabó József. mind a specializációs részben nagyobb tartalmi blokkokból és azokon belüli tantárgyakból épül fel 6.A képzés szerkezete: A képzés tartalma mind az általános. Gönczi Ibolya.Elsajátítandó kompetenciák: Különösen fontos a tanulási-tanítási folyamattal összefüggő.

színterei történeti íve 2. jogi vonatkozásai.3. szervezetfejlesztéssel kapcsolatos kérdések -az intézmény és fenntartója közötti együttműködés kérdései -az iskola hatékony működtetését elősegítő feltételek megteremtésének. A mentori és vezetőtanári tevékenység elméleti háttere 1.2. neveltségi szintjének folyamatos és eredményes fejlesztésére. a tanárjelöltek pedagógiai-tanítási gyakorlatát koordinálni. módszerek alkalmazásával tudják saját pszichés feszültségüket oldani. a gyakorlati képzés intézményei. Vezetőtanári szerepek. Gönczi Ibolya Neveléstudományok Intézete C. problémamegoldó viselkedés. munkatevékenységének összetevői -tanárjelöltekkel/pályakezdőkkel történő segítő együttműködés tartalmi kérdései -szemlélet. módszereinek ismerete -az iskola közvetlen társadalmi környezetével történő hatékony kapcsolattartás módszerei -a nevelés-oktatás során megvalósítható integrációs lehetőségek -a sajátos igényű tanulók fejlesztésének metodikai kérdései -pedagógus-szerepek. egyre nehezebb feltételek között működő közoktatási rendszerben a tanuló teljesítményének. vezetői) megbízatásokat vállalni és teljesíteni az adott intézmény keretei között. 15 koll 5 kompetenciák Tantárgy IV. Sc. kiégésüket elkerülni. félév számon kérés oktató kredit fokozat óraszám Orosz Gábor Neveléstudományok Intézete V.4. A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben. különböző (munkaközösség-vezetői. -4. megkülönbözetett figyelmet fordítani a marginalizálódott társadalmi réteghelyzetbe kerülő tanulókra és családjukra. habil. félév óraszámon kredit szám kérés I. Személyes adottságok A képzésben résztvevők váljanak képessé. 107 . megértő attitűddel tudjon különböző konfliktusos helyzeteket kezelni.-problémafeltáró. Önsegítő technikák. illetve érzékennyé a megváltozott. Tanárképzési koncepciók 15 koll 5 hazai és nemzetközi kitekintésben. 7. A pedagógus-szakvizsgára felkészítő specializációs képzés 3. félév tantervi hálója III. megszerezhető ismeretek -közoktatással összefüggő közigazgatási ismeretek -az iskola mint szervezet működésének szociológiai. megoldani. tevékenységrendszerben A közoktatás valamennyi szintjén a képzést teljesítő tanárok képesek és jogosultak a pályakezdő tanárokat mentorálni.és attitűdformálás -szaktudományi/szakmódszertani ismeretek szakma-specifikus modulokban történő elsajátítása 7. a saját szakmai fejlődés irányítása -a legfrissebb szakmódszertani ismeretek hatékony alkalmazása a gyakorlatban -a pszichés feszültségek kezelés. Elfogadó. vezetni. saját mentálhigiénés egészségének megőrzése 7. PhD.Tudáselemek.

Vezetőtanári értékelés. Tréning: A pedagógus mentális egészségének megőrzése 3. II. szerepkonfliktusok 2. A tanítási-pedagógiai 15 gyj 4 gyakorlat vezetőtanári és hallgatói programja 2. bevonásával 75 3/2+ért. A feldolgozott témához. koordinálásával Egyéni/szakok szerinti konzultációval a gyakorlóiskolai vezetőtanárok bevonásával Becs Katalin gyakorló általános iskola igh. szerepe 4. László habil. Tréning: A vezetőtanárok és tanárjelöltek kommunikációja. amelyek változhatnak A záróvizsga: A záróvizsgára bocsátás feltétele: Az előírt számú vizsga és gyakorlati jegy megszerzése. A témavezető a szakdolgozatot írásban értékeli. 108 . félév 4. a zárótanítás helye. 24 105 1/4+ért. Gyakorlóiskolai gyakorlat – tapasztalatcsere az ország más gyakorlóiskoláiban. vezetőtanári mintaadás 3. hallgatói hospitálási időszak. A képesítő vizsga a pedagógusképzésben 5. 31 Összesítés 3.Sc. valamint a szakdolgozat benyújtása. valamint az ahhoz kapcsolódó szakterületi kutatásokkal. a témavezető által megfogalmazott egy-egy kérdésre adott komplex válasz. A záróvizsga részei: A záróvizsgán a benyújtott szakdolgozat bemutatása és védése történik. koordinálásával Brezsnyánszky PhD. Legújabb szaktudományi eredmények és közoktatási alkalmazási lehetőségek III.3. félév óra 75 105 kredit 24 31 kollokvium 3 1 gyak.jegy 2 4 szöveges értékelés 1 1 8. A mentori és vezetőtanári tevékenység szakmódszertani háttere 1. A tanárjelöltek szociológiai jellemzői 15 koll 5 Szekeres Melinda Szociológia tanszék C. Iskolai gyakorlat 1. és szupervízió Összesen 15 3fokú szöveges értékelés 20 gyj 5 30 10 gyj gyj 6 5 10 koll 3 Dr Görömbei Andrásné gyakorlógimnázi um igh. eredményekkel kapcsolatosan. Neveléstudományok Intézete Egyéni/szakok szerinti konzultációval a szaktanszékek oktatóinak bevonásával Varga Éva (Drogambulancia) 5 15 20 3fokú szöveges értékelés gyj 5 7 Varga Éva (Drogambulancia gyakorlóiskola igh.A résztvevők teljesítményét értékelő rendszer: A szakdolgozat: Az aktuálisan meghirdetett szakdolgozati témakörök.

Egyrészt az Európai Felsőoktatási Térség létrehozását deklaráló Bolognai Nyilatkozat. Dr. A korábban szerzett ismeretek. értékek.és művelődéstörténeti összefüggéseit elemzi. Az oklevél minősítése a szigorlatnak. esélykülönbségek). gyerekekkel. 10. A vezetőtanári szerepek. a záróvizsga eredményének és a szakdolgozat eredményének számtani átlaga kerekítve. Orosz Gábor egyetemi docens DETEK Neveléstudományok Intézete A kurzus két. az egyetemi képzés során változó helyzetek vizsgálatainak megismerésére is sor kerül. DE Kossuth Lajos Gyakorló Általános Iskola 109 . a tanárjelöltek gyakorlati képzésének intézményei. Másrészt a nevelés gyakorlatának és elméletének történeti vonatkozásainak tükrében a „gyakorló/bázis iskolák” szerepét. Gönczi Ibolya egyetemi docens DETEK Neveléstudományok Intézete A kurzus ahhoz ad támpontokat a vezető tanároknak.kialakítása. kompetenciák V. egymással összefüggő tématerületet vizsgál. hogy az iskolai gyakorlatra felkészülő tanárjelöltekkel –egy lehetséges vonatkoztatási keretben – megismertessék a tanulók viselkedése mögött meghúzódó gyerekkori szocializációs zavarok. valamint a szakmai szocializáció és pályakezdés főbb vonatkozásainak bemutatása. melyek a szülőkkel. mobilitás. A mentori-és vezetőtanári tevékenység szakmódszertani háttere Dr. Ezen túlmenően a legújabb hazai és külföldi pedagógus-vizsgálatok elméleti és empirikus eredményeinek elemzése. Szekeres Melinda egyetemi docens DETEK Szociológia Tanszék A kurzus célja a fiatal felnőttekkel kapcsolatos szociológiai vizsgálatok tanulságainak összegzése (rétegződés. ha a kredit átváltás általános szabályai szerint egyenértékesíthető jelen szakvizsgás képzés valamely tantárgyával. társszakmák és szakintézmények képviselőivel folytatható munka lehetséges formái és keretei a szükséges és elégséges jogi ismeretek alapján. történeti íve Dr. gyakorlatok beszámításának rendje: Bármely felsőoktatási alapképzésben vagy továbbképzésben szerzett kredit elismerhető. 9. kultur. következő. Tantárgyi programok: tantárgyi programok Tanárképzési koncepciók hazánkban és nemzetközi kitekintésben.A záróvizsga eredménye a záróvizsgán kifejtett tételre kapott érdemjegy és a szakdolgozatvédés eredményének átlaga kerekítve. „bolognai folyamatból” Magyarország számára is adott. DE Kossuth Lajos Gyakorló Gimnázium Becs Katalin igh. A tanárjelöltek szociológiai jellemzői Dr. Görömbei Andrásné igh. a megvalósíthatóságot garantáló fontos feladatok megismertetése. az un. mikró-kulturális hatások felismerését. feladatés hatáskörét. a kialakítandó egységes hazai felsőoktatási rendszer modelljének – különös tekintettel a pedagógusképzésre .

Grasseliné Dr. Nagy Adél igh. DE Arany János Általános Iskola A kurzus célja sokrétű: egyrészt a vezető tanári szerepek, feladatok összetettségére, az új elvárásoknak való megfelelésre kondicionálás, a tanárjelöltek munkájának szervezését, irányítását, elemzését, értékelését segítő gyakorlatok, konzultációk keretében. (A hallgatók iskolai gyakorlatának tervezése, szervezése, irányítása, a tanulókkal, tantestülettel, szülőkkel való kapcsolattartási módok, iskolai dokumentációk megismertetése, kezelése, a gyakorlati tanításra felkészítés). Másrészt: a tanári képesítés követelményrendszerének (képzési idő, a főbb tanulmányi területek arányai, az ismeretek ellenőrzésének rendszere), a tanári képesítővizsga funkciójának, a vizsgák rendszerében betöltött helyének, a vizsgára bocsátás feltételeinek, tartalmi elemeinek, értékelési szempontjainak, eredményeinek értelmezése. A vezető tanárok szerepének a tanárjelöltek képesítővizsgára való felkészítés folyamatában, a vizsgán való részvételük egyértelműsítése. Iskolai gyakorlat Varga Éva pszichológus Debrecen, Drogambulancia Ezen a kurzuson az alábbi témakörök kerülnek – gyakorlat orientáltan – feldolgozásra: A vezető tanárok és a tanárjelöltek kommunikációjának sajátosságai, szerepek és szerepkonfliktusok a tanítási gyakorlaton, a pedagógusok mentális egészségének megőrzése, önsegítő, önerősítő technikák megismerése, gyakorlása, védekezés a kiégés ellen, tréning keretek között is. A csoportos feladatok - projektek, szerepjátékok, a kommunikatív szervezés, én-hatékonyságnövelés, visszajelzés - a saját kreativitás növelését szolgálják. Ebben az egységben kerül sor egyéni konzultációkra, szupervízióra is. Ez a keret ad lehetőséget az ország más gyakorló iskoláival történő tapasztalatcserére is. Legújabb szaktudományi eredmények és alkalmazásuk a közoktatásban Szaktanszékekről felkért oktatók a jelentkezők szakmegoszlásának függvényében A szaktantárgyakkal összefüggő legújabb kutatási eredményekről tájékozódás, azok beépítésének lehetőségei az oktatási folyamatba, az átalakult érettségi vizsga követelményére felkészítés módszertani háttere, a tankönyvpiac és oktatás kapcsolatának hatása a tanulástanítás eredményességére. Egyéni konzultációk alapján önállódolgozat elkészítés, és felkészülés a vizsgára. 11.A képzési program végrehajtásához szükséges tárgyi és személyi feltételek, ezek biztosításának módja: Az egyetem a képzés infrastrukturális hátterét (tantermek és felszerelésüket) biztosítja. A képzés legkülönbözőbb szakterületeihez az egyetem különböző karain rendelkezésre áll a megfelelően képzett személyi, oktatói háttér, de néhány gyakorlati jellegű kollégium megtartására külső előadókat kér fel. A specializációs továbbképzésben részt vevő oktatók a Debreceni Egyetem részéről
név Brezsnyánszky László Orosz Gábor fokozat PhD. habil. C. Sc. beosztás Egyetemi docens Egyetemi docens

110

Szekeres Melinda V. Gönczi Ibolya Szaktanszékeken oktatók Gyakorlóiskolai igazgatóhelyettesek Gyakorlóiskolai vezetőtanárok

C.Sc. PhD. Habil.

Egyetemi docens Egyetemi docens

A szakmai munkában részt vevő külső tagok: Név Varga Éva Beosztás addiktológus szakpszichológus

14. A képzés költségtérítési díja: 140.000 Ft / félév

GYAKORLATVEZETŐ MENTORTANÁR SPECIALIZÁCIÓ
KÉPZÉSI PROGRAM 1. A képzésért felelős kar megnevezése: BTK 2. A szakért felelős oktató: A szak egészéért felelős oktató: Dr. Szabó József a gyakorlatvezető mentortanár képzésért felelős: V. Dr. Gönczi Ibolya 3. Képzési cél: A képzésben résztvevők felkészítése tanárjelöltek gyakorlati képzésének irányításával, a pályakezdők munkahelyi beilleszkedésével kapcsolatos gyakorlatvezető mentortanári feladatok ellátására a felsőoktatási intézmények által fenntartott gyakorlóiskolákban, partner iskolákban, és külső gyakorló helyeken. A továbbképzés keretében kerül sor a szakterületi szakismeretek továbbfejlesztésére, valamint a tanári képesítés követelményeiben meghatározott képzési célok közvetítésére, a pálya feladatainak megismertetésére és a tanárjelöltek gyakorlati képzésének szervezésére, irányítására, a pedagóguskompetenciák fejlesztésére. A képzés segítséget nyújt a gyakorlatvezető mentortanárok számára szükséges új hazai és nemzetközi kutatások megismeréséhez, illetve a tanári tevékenység során keletkező pszichés feszültségek kezeléséhez, a pedagógus mentális egészségének védelméhez is. 4. A képzés formája: költségtérítéses levelező 5. A képzés szerkezete: A képzés tartalma mind az általános, mind a specializációs részben nagyobb tartalmi blokkokból, és azokon belüli tantárgyakból épül fel

111

6. A képzés módszerei: Elméleti jellegű előadások mellett tantermi és szemináriumi jellegű foglalkozások, gyakorlatok. 7. Tanterv: tantervi háló A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben. 7. 1. Elsajátítandó kompetenciák: Különösen fontos a tanulási-tanítási folyamattal összefüggő, valamint a tanár értelmiségi szerepköréhez kapcsolódó kompetenciák fejlesztése: - az IKT integrálása a különböző tanulási helyzetekbe és szakmai tevékenységekbe; - a hatékony tanulási-nevelési folyamatok támogató légkörének megteremtése; - team-munkában történő együttműködés a tanulók/hallgatók ugyanazon csoportjaiban dolgozó tanárokkal – oktatókkal - szakemberekkel; - foglalkozás a különböző társadalmi, kulturális és etnikai hátterű tanulókkal/hallgatókkal; - együttműködés szülőkkel és más társadalmi partnerekkel - problémafeltáró, problémamegoldó viselkedés, a saját szakmai fejlődés irányítása - a legfrissebb szakmódszertani ismeretek hatékony alkalmazása a gyakorlatban - a pszichés feszültségek kezelés, saját mentálhigiénés egészségének megőrzése 7. 2. Tudáselemek, megszerezhető ismeretek: - közoktatással összefüggő közigazgatási ismeretek - az iskola, mint szervezet működésének szociológiai, jogi vonatkozásai, szervezetfejlesztéssel kapcsolatos kérdések - az intézmény és fenntartója közötti együttműködés kérdései - az iskola hatékony működtetését elősegítő feltételek megteremtésének, módszereinek ismerete - az iskola közvetlen társadalmi környezetével történő hatékony kapcsolattartás módszerei - a nevelés-oktatás során megvalósítható integrációs lehetőségek - a sajátos igényű tanulók fejlesztésének metodikai kérdései - pedagógus-szerepek, munkatevékenységének összetevői - tanárjelöltekkel/pályakezdőkkel történő segítő együttműködés tartalmi kérdései - szemlélet- és attitűdformálás - szaktudományi/szakmódszertani ismeretek szakma-specifikus modulokban történő elsajátítása 7. 3. Személyes adottságok A képzésben résztvevők váljanak képessé, illetve érzékennyé a megváltozott, egyre nehezebb feltételek között működő közoktatási rendszerben a tanuló teljesítményének, neveltségi szintjének folyamatos és eredményes fejlesztésére. Elfogadó, megértő attitűddel tudjon különböző konfliktusos helyzeteket kezelni, megoldani, megkülönbözetett figyelmet fordítani a marginalizálódott társadalmi réteghelyzetbe kerülő tanulókra és családjukra. Önsegítő technikák, módszerek alkalmazásával tudják saját pszichés feszültségüket oldani, kiégésüket elkerülni.

112

vezetni. 2 Dr. 4 Tünde megfigyelése. félév Számonkérés Kredit Óraszám IV. Valamint gyakorlóiskolai koordinálása 113 . 4 Rébay PhD. A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben. 4 Görömbei Andrásné tervezése. Sipos menedzsment Ferenc 10 gyj. tanárképzési Magdolna koncepciók Korszerű tanulási 5 koll. A kiterjesztett pedagógusi szerep iskolai és iskolán kívüli feladatai 8 kredit Iskolai/szakmai 10 gyj. 2 Dr. és a Magdona pedagógiai problémahelyzetek értékelése A hallgatói korosztállyal való foglalkozás nevelés – és oktatás-lélektani ismeretei 4 kredit A tanárjelöltek 10 koll. a mentor szerepe 4 kredit Hazai és nemzetközi 5 koll. szervezése PhD. Dr.7. A gyakorlatvezető mentortanár pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak 3-4. félév Számonkérés Kredit Oktató Fokozat A pedagóguspálya. folyamat. 4 Chrappán PhD. 4 Szekeres C. Gerencsér Attila Az iskola és a különböző szakintézmények kapcsolata A mentorálás elmélete és speciális módszerei 17 kredit A mentori munka 10 gyj. különböző (munkaközösség-vezetői. 4 Egyéni/szakok szaktudományi szerinti konzultációval a eredmények és szaktanszékek közoktatási alkalmazási lehetőségek I. tevékenységrendszerben A közoktatás valamennyi szintjén a képzést teljesítő tanárok képesek és jogosultak a pályakezdő tanárokat mentorálni. lélektani. a pedagógusképzés követelményeinek ismerete. 4. a tanárjelöltek összefüggő szakmai gyakorlati félév pedagógiai-tanítási gyakorlatát koordinálni. vezetői) megbízatásokat vállalni és teljesíteni az adott intézmény keretei között. oktatóinak bevonásával Legújabb 15 gyj. félév tantervi hálója Tantárgy Óraszám III. Vargáné Csatáry A mentori munka 15 gyj. szociológiai Melinda jellemzői A pedagógusi szakképzettség szerinti specializációban az adott szakterület legújabb szaktudományi és szakmódszertani ismeretei 8 kredit Legújabb 15 gyj.Sc. 4 szaktudományi eredmények és közoktatási alkalmazási lehetőségek II.

gyermekvédelem Tehetséggondozás 20 Digitális pedagógia Gyakorlat 4 kredit Szupervízió Szakdolgozat 10 kredit Összesen 5 koll. PhD beszámoló 2 5 95 3/5+B. A feldolgozott témához. valamint az ahhoz kapcsolódó szakterületi kutatásokkal. Polonkai Mária Buda András Pinczésné Palásthy Ildikó PhD. A résztvevők teljesítményét értékelő rendszer: A szakdolgozat: Az aktuálisan meghirdetett szakdolgozati témakörök A záróvizsga A záróvizsgára bocsátás feltétele: Az előírt számú vizsga és gyakorlati jegy megszerzése. tanulási 20 zavarok Egészségnevelés. A témavezető a szakdolgozatot írásban értékeli. koll. 5 20 gyj. gyakorlatok beszámításának rendje: Bármely felsőoktatási alapképzésben vagy továbbképzésben szerzett kredit elismerhető. Az oklevél minősítése: a szigorlatnak. eredményekkel kapcsolatosan. 5 PhD.vezetőtanárok A pedagógus kommunikációs készségének fejlesztése 10 gyj. 4 gyj. 9. 10. a témavezető által megfogalmazott egy-egy kérdésre adott komplex válasz. A záróvizsga részei: A záróvizsgán a benyújtott szakdolgozat bemutatása és védése történik. 23 8. Tantárgyi programok: Hazai és nemzetközi tanárképzési koncepciók 114 . beszámoló 5 2 PhD. 3 Páskuné Kiss Judit 10 gyj. Gönczi Ibolya Dr. Konfliktus és 10 agresszió-kezelés a mentori munkában Kötelezően választható 10 kredit Magatartási. PhD. a záróvizsga és a szakdolgozat eredményének számtani átlaga kerekítve. A záróvizsga eredménye az alábbi részjegyek egyenlő súllyal vett átlaga kerekítve: a záróvizsgán kifejtett szóbeli felelet és a szakdolgozat. 32 85 1/5+B. A korábban szerzett ismeretek. valamint a szakdolgozat benyújtása. 2 Balogh Éva Pető Ildikó V. 5 20 koll. ha a kredit átváltás általános szabályai szerint egyenértékesíthető jelen szakvizsgás képzés valamely tantárgyával.

a nehezen nevelhető tanulók. A tanár és különböző életkorú gyerekek. az egyetemi képzés során változó helyzetek vizsgálatainak megismerésére is sor kerül. mediálás. lehetséges segítő intervenciók. koordinálása A tanárjelölt tanórán kívüli munkájának koordinálása. a tankönyvpiac és oktatás kapcsolatának hatása a tanulástanítás eredményességére. értékelését segítő szoftverek. Legújabb szaktudományi eredmények és közoktatási alkalmazási lehetőségek I-II. a felelősség kérdése a mentori munkában. A pedagógiai fejlesztés irányvonalai. a kialakítandó egységes hazai felsőoktatási rendszer modelljének – különös tekintettel a pedagógusképzésre . Iskolai/szakmai menedzsment A modern vezetéstudomány alapjai. az egyénre szabott mentorálás. Menedzser szemléletű intézményi működés. valamint a szakmai szocializáció és pályakezdés főbb vonatkozásainak bemutatása. Konfliktus és agresszió kezelés a tanári/mentori munkában Konfliktus. a megvalósíthatóságot garantáló fontos feladatok megismertetése. a lehetséges együttműködési formák megismerése. A szaktantárgyakkal összefüggő legújabb kutatási eredményekről tájékozódás. az akadályozott (sérült. és a pedagógiai problémahelyzetek értékelése A kompetencia alapú oktatás standardjai. Korszerű tanulási folyamat. mobilitás. Az iskola és a különböző szakintézmények kapcsolata A közoktatási intézményeket segítő. az alulteljesítők.kialakítása. tanulási zavarok A részképesség-zavarok okai és következményei. valamint felnőttek közötti kommunikáció verbális és nonverbális eszközei. a helyi és regionális szakmai szervezetek iskolával kapcsolatos munkája. a mentori-program elkészítése. A szervezés. értékelés. A mentori munka tervezése. A mentori munka megfigyelése. kultur . Kompetenciamérés. Ezen túlmenően a legújabb hazai és külföldi pedagógus-vizsgálatok elméleti és empirikus eredményeinek elemzése. az intézményi ellenőrzés és értékelés módjai. A közoktatási intézmény külső és belső értékelése. egymással összefüggő tématerületet vizsgál. a döntés. a marketing tevékenység elemei. Másrészt a nevelés gyakorlatának és elméletének történeti vonatkozásainak tükrében a „gyakorló/bázis iskolák” szerepét. azok sajátosságai. feladatés hatáskörét. azok beépítésének lehetőségei az oktatási folyamatba. az intézményi stratégiai és taktikai tervezés folyamata. fogyatékos) tanulók. A pedagógiai értékelés nemzetközi trendjei.és művelődéstörténeti összefüggéseit elemzi. A tanulói teljesítmény/neveltség mérését. és a háttér okok. tünetei a lassú tanulók a tanulási zavarral küzdő tanulók. A tanárjelöltek lélektani. a mentori munka dokumentációi. támogató rendszerek. gyermekvédelem 115 . szociológiai jellemzői A kurzus célja a fiatal felnőttekkel kapcsolatos szociológiai vizsgálatok tanulságainak összegzése (rétegződés. esélykülönbségek). játszma. Egyrészt az Európai Felsőoktatási Térség létrehozását deklaráló Bolognai Nyilatkozat. Kommunikációs helyzetek. Kompromisszum. Magatartási. békéltetés. az un. Egészségnevelés.A kurzus két. gyakorlatok. A hallgatói tevékenységfolyamat jellege. agresszió. helyzetgyakorlatok. az átalakult érettségi vizsga követelményére felkészítés módszertani háttere. konszenzus. A pedagógus kommunikációs készségének fejlesztése A kommunikációs kompetencia fejlesztésének elméleti alapjai. Pedagógiai szakmai szolgálatok mérést segítő tevékenysége. „bolognai folyamatból” Magyarország számára is adott. szervezése A tanítási gyakorlat kulcs-szereplői. értékek.

azok moderálása. kiválasztásának módjai. PhD. Görömbei Andrásné Dr. az iskolai egészségnevelés értelmezési kerete. PhD. a tehetséggondozó programok. ezek biztosításának módja: Az egyetem a képzés infrastrukturális hátterét (tantermek és felszerelésüket) biztosítja. A képzés legkülönbözőbb szakterületeihez az egyetem különböző karain rendelkezésre áll a megfelelően képzett személyi. anomáliái. név Buda András Balogh Éva Chrappán Magdolna Páskuné Kiss Judit Pető Ildikó Rébay Magdolna Szekeres Melinda V. PhD. CSc. A közoktatás és a gyermekvédelmi ellátórendszer lehetőségei. gyakorlóiskolai igazgatóhelyettes gyakorlóiskolai igazgatóhelyettes A szakmai munkában részt vevő külső tagok: Név Beosztás 116 . Tehetséggondozás A tehetséges tanulók felismerése. adatbázis-kezelés. oktatási-távoktatási rendszerek. a fejlesztés metodikai sajátosságai. közösségi oldalak. PhD. beosztás egyetemi adjunktus főiskolai adjunktus főiskolai docens egyetemi adjunktus egyetemi adjunktus egyetemi adjunktus egyetemi docens egyetemi docens PhD. Vargáné Csatáry Tünde Gyakorlóiskolai vezetőtanárok fokozat PhD. Gönczi Ibolya Szaktanszékeken módszertant oktatók Dr. oktatói háttér. A szupervízió biztosítása külső szakember bevonásával. Digitális pedagógia A mentori technikák repertoárjának gazdagítása. gyakorlata. Szakpszicholó gus PhD.Az egészségtudatos magatartás. 11. habil. szervezeti keretei. de néhány gyakorlati jellegű kollégium megtartására külső előadókat kér fel. A képzési program végrehajtásához szükséges tárgyi és személyi feltételek. tartalmi jellemzői. honlapszerkesztés Szupervízió A pedagógus tevékenysége során keletkező pszichés feszültségek megértése és kezelésének lehetséges módjai.. keresési stratégiák az interneten. tartalma.

képességek bővítését.A képzés módszerei: elméleti jellegű előadások mellett interaktív tantermi gyakorlatok és speciális önismereti csoportfoglalkozások. mind a specializáció részben nagyobb tartalmi blokkokból és azokon belüli tantárgyakból épül fel 6. Pék Győző egy. személyes adottságok.A szakért felelős oktató: a pedagógus szakvizsga specializációs továbbképzésért felelős oktató Dr. tehetségfejlesztés MENTÁLHIGIÉNÉ SPECIALIZÁCIÓ KÉPZÉSI PROGRAM 1. Szabó József. 7. Palásthy Ildikó Dr. adjunktus mb. Polonkai Mária Dr. Gerencsér Attila Pinczésné dr.Tantervi háló a tárgyakat oktatók adataival: A képzés során elsajátítandó kompetenciák. a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben.Dr.000 (Ft/félév) SPECIALIZÁCIÓK „C” Pedagógiai és pszichológiai általánosés élméleti ismeretek.A képzés szerkezete: a képzés tartalma mind az általános. mentálhigiénés programok tervezésére és kivitelezésére lesz képes pedagógus tevékenysége keretében. Sipos Ferenc OH regionális-igazgató közoktatási szakértő tanszékvezető főiskolai tanár jogász 14. 4. a mentálhigiénés specializáció felelőse dr.1.Elsajátítandó kompetenciák: A végzett hallgató legyen képes saját tudományterületével érintkező. tanszékvezető DE TEK BTK Pszichológiai Intézet Személyiség-és Klinikai Pszichológiai Tanszék 3. illetve megszerzését szolgáló ismeretkörök: Mentálhigiéné Tehetséggondozás. tudáselemek. megszerezhető ismeretek.A képzésért felelős kar megnevezése: DE TEK BTK 2. A képzés költségtérítési díja: 140. tevékenységrendszerben.Képzési cél: a pedagógus a mentálhigiénés specializáció elvégzésével mentálhigiénés tudásanyagot szerez. és segítő kapcsolatok kialakítására. készségek. 7. illetve annak határait átfedő más diszciplínák területén hatékonyabban és biztonságosabban működni a 117 .A képzés formája: költségtérítéses levelező 5.

fejlesztése. Ehhez kapcsolódnak a gyermek és felnőttkori alkalmazkodási zavarok felismeréséhez. ami az önismereti csoportokon való részvételből következik. dinamikájának felismerése. ami a segítő kapcsolat kialakításához és fenntartásához alapvetően szükséges.Tudáselemek. modellek. attitűdje. beavatkozások megtervezése és alkalmazása. adott célcsoportot érintő mentálhigiénés programok kidolgozása. fejlesztése. Ehhez kapcsolódik a képzés folyamán elsajátítandó kognitív tudásanyag. átfogó. kivitelezése. Helyet kapnak a deviáns viselkedéssel kapcsolatos ismeretek is. megértéséhez szükséges ismeretanyagok. A mentálhigiénés specializáció az előbbieken túl ad ismerteket. hatékonyságának mérése. teamben való munka készségének növelése. ( például: iskolai drog prevenciós programok. Legyen képes közreműködni a társadalmi szintű primer prevencióban. dohányzás ellenes programok) A pedagógus hozzáállása. fejleszt készségeket és nyújt kompetenciát a fentebb vázolt programok megvalósításához. 7. egészségfejlesztés és fenntartás programjai. Saját segítői identitás felismerése.A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben. Mentálhigiénés preventív lépések. viselkedésének modellértéke alapjában is befolyásoló tényező tanítványai és kollégái számára. Legyen képes képzettségének megfelelő tevékenysége során mentálhigiénés segítő kapcsolat kialakítására és fenntartására iskolai környezetben. mind a kollégák irányában 7. az ezekhez rendelhető elvi. Taktikus. az eredmények értelmezése. Csoportban. Legyen képes különböző szervezeti rendszerekben (elsősorban intézményében) lelki egészségvédő és személyiségerősítő beavatkozások kezdeményezésére és kivitelezésére. illetve szociálpolitika és szociálpszichológia. és önismeretének és hivatásszemélyiség tudatának fejlesztése révén hatékonyan részt venni a fenti folyamatokban.mentálhigiéniai szempontok felismerésében.Személyes adottságok:. személyiséglélektan. A mentálhigiénés specializáció elvégzése révén saját képességeinek. Ennek főbb területei a szocializáció.3. adaptívabb érzelmi szabályozás. szakmai határainak megismerése és tudatosítása. kommunikációja. elméleti tudásanyag alkalmazásában. A hivatásszemélyiség tudatosítása és pszichológiai értelemben vett karbantartása. megnövekedett tolerancia szint. illetve ennek elfogadásának készsége. tevékenységrendszerben: A mentálhigiénés specializáció vonatkozásában: Tanulási és nevelési problémák pszichológiai hátterének. jobb és tudatosabb kommunikációs készségek. a kollégák meggyőzése. A kommunikációs készség és empátia olyan szintű fejlesztése. illesztett tanácsadás képessége mind a kliensek.4. megszerezhető ismeretek: Nagyobb önismeret. hogy mikor szükséges szupervíziót igénybe venni. szociológia. lehetőségeinek. annak felismerése. 7. 118 . Ezen preventív intervenció hasznosságának professzionális kommunikálása.2.

: 195ó 26+ 55+5 5 119 . kérés sz. sz.1. félév 2. félév Számon kérés Tantárgy Óra Kr. A mentálhigiéné és területei (15ó. Gyakorlati képzési szakasz (100ó. 15 5 koll D. 12 kr) 15 10 10 5 10 5 4 4 3 4 koll koll koll gyj gyj Alkalmazkodási zavarok gyermekkorban Alkalmazkodási zavarok felnőttkorban A deviáns viselkedés 10 10 10 4 4 4 koll koll gyj C. 5 kr) Mentálhigiéné I. Záródolgozat Összes óra: Összes kredit: 5 100 29 95 össz. Alkalmazkodási zavarok felismerésének alapjai (30ó. A. Szocializáció Személyiséglélektani alapok Alkalmazott szociálpszichológia Bevezetés a szociológiába Bevezetés a szociálpolitikába B. 20 kr) Számon Óra Kr. 18 kr) Önismereti és személyiségfejlesztő csoport 50 9 aláírás 50 9 aláírás F. Elméleti alapok (50ó.

tanársegéd DE TEK BTK Pszichológiai Intézet Félév: őszi / tavaszi / mindkettő A tárgy típusa: elméleti alapozó tárgy Óraszám: 10 Kreditérték: 4 A tantárgy címe: Bevezetés a szociológiába Oktató: Mojzesné dr.A tantárgy címe: Szocializáció Oktató: Kocsisné Molnár Judit egy.docens DE TEK BTK Szociológiai Intézet Félév: őszi / tavaszi / mindkettő A tárgy típusa: elméleti alapozó tárgy Óraszám: 10 Kreditérték: 4 A tantárgy címe: Alkalmazkodási zavarok gyermekkorban Oktató: dr. adjunktus DE TEK BTK Pszichológiai Intézet Félév: őszi / tavaszi / mindkettő A tárgy típusa: elméleti alapozó tárgy Óraszám: 10 Kreditérték: 4 PhD A tantárgy címe: Alkalmazott szociálpszichológia Oktató: Csukonyi Csilla egy.adjunktus PhD 120 PhD PhD . Bóta Margit egy. Pék Győző egy. tanársegéd DE TEK BTK Pszichológiai Intézet Félév: őszi / tavaszi / mindkettő A tárgy típusa: elméleti alapozó tárgy Óraszám: 15 Kreditérték: 5 A tantárgy címe: Személyiséglélektani alapok Oktató: dr. Székely Katalin egy.docens DE TEK BTK Szociológiai Intézet Félév: őszi / tavaszi / mindkettő A tárgy típusa: elméleti alapozó tárgy Óraszám: 5 Kreditérték: 3 A tantárgy címe: Bevezetés a szociálpolitikába Oktató: Mojzesné dr. Székely Katalin egy.

Bodó Sára egy. docens PhD Debreceni Református Hittudományi Egyetem.adjunktus DE TEK BTK Pszichológiai Intézet Félév: őszi / tavaszi / mindkettő A tárgy típusa: a mentálhigiéné és területei Óraszám: 15 Kreditérték: 5 PhD A tantárgy címe: Önismereti és személyiségfejlesztő csoportok Oktatók: dr.DE TEK BTK Pszichológiai Intézet Félév: őszi / tavaszi / mindkettő A tárgy típusa: az alkalmazkodási zavarok felismerésének alapjai Óraszám: 10 Kreditérték: 4 A tantárgy címe: Alkalmazkodási zavarok felnőttkorban Oktató: dr.és Klinikai Pszichológiai Tanszék dr. tanársegéd DE TEK BTK Pszichológiai Intézet Félév: őszi / tavaszi / mindkettő A tárgy típusa: az alkalmazkodási zavarok felismerésének alapjai Óraszám: 10 Kreditérték: 4 A tantárgy címe: Mentálhigiéné I. adjunktus PhD DE TEK BTK Pszichológiai Intézet Félév: Félév: őszi / tavaszi / mindkettő A tárgy típusa: az alkalmazkodási zavarok felismerésének alapjai Óraszám: 10 Kreditérték: 4 A tantárgy címe: A deviáns viselkedés Oktató: Sztancsik Veronika egy. adjunktus PhD Károli Gáspár Tudományegyetem. Bóta Margit egy. Oktató: dr. Pék Győző egy. Gyakorlati Teológiai Tanszék Félév: őszi / tavaszi / mindkettő A tárgy típusa: gyakorlati képzési szakasz Óraszám: 100 Kreditérték: 18 121 . Nyitrai Erika egy. Személyiség.

A kritikus fejlődési zavarok és fejlődési krízisek megjelenését a szocializációban (az én-alakulás és korai személyiségfejlődés. behaviorizmus. a biológiai és szociális meghatározók kapcsolata (humánetológiai és összehasonlítólélektani szempontok alapján). A záróvizsga eredménye a záróvizsgán kifejtett tételre kapott érdemjegy és a szakdolgozatvédés eredményének átlaga kerekítve. vagy más intézményre. humanisztikus irányzat).8. latencia-időszak problémái. a hallgató legkésőbb két héttel a vizsga előtt megkapja és ezt részletesen a vizsgán kell megválaszolnia. adoleszcensz-kori személyiségváltozások. Részletesen tárgyalja a viselkedést meghatározó tényezők alakulása. Egy másik kérdést. közösségre adaptált mentálhigiénés program elkészítését jelenti. hogy átfogó képet adjon a személyiség alakulását meghatározó tényezőkről. 122 . valamint a szakdolgozat benyújtása jelenti a mentálhigiénés specializáció teljesítését A záróvizsga részei: a mentálhigiénés specializációt lezáró vizsgán a szakdolgozatban feldolgozott szakirodalomhoz kapcsolódóan egy kifejtést igénylő kérdést kap a hallgató.A résztvevők teljesítményét értékelő rendszer: A szakdolgozat: a mentálhigiénés specializáció tudásanyaga alapján egy saját munkahelyre. Bemutatja a pszichikus fejlődés különböző elméleti modelljeit (pszichoanalízis. ami az elméleti alapok. gyakorlatok beszámításának rendje: bármely felsőoktatási alapképzésben vagy továbbképzésben szerzett kredit elismerhető. Az oklevél minősítése a szigorlatnak. A korábban szerzett ismeretek. vagy az alkalmazkodási zavarok felismerése főbb témaköreiből kerül ki. Tantárgyi programok: TANTÁRGYLEÍRÁS A tantárgy címe: Szocializáció Félév: őszi / tavaszi / mindkettő A tárgy típusa: elméleti alapozó tárgy Óraszám: 15 Kreditérték: 5 A tantárgy leírása: A kurzus célja. a záróvizsga eredményének és a szakdolgozat eredményének számtani átlaga kerekítve. A kurzus fejlődés. A szakdolgozat: a mentálhigiénés tudásanyag alapján egy saját munkahelyre. 9.és személyiséglélektani vonatkozásokat egyaránt beépít a pszichikus fejlődés és működés lényegi leírásába. a felnőttkori identitás megjelenése). a korai fejlődés és a szocializációs folyamat. oktatási környezetre adaptált mentálhigiénés program elkészítését jelenti A záróvizsga (a mentálhigiénés specializációt lezáró vizsga) A záróvizsgára bocsátás feltétele: a két félév folyamán az előírt számú vizsga és gyakorlati jegy megszerzése. az utánzás és szociális tanulás jelenségeit. ha a kredit átváltás általános szabályai szerint egyenértékesíthető jelen specializációs képzés valamely tantárgyával 10. az 55 kreditpont teljesítése. Ezt a kérdést előzetesen nem ismeri.

az elmélet és gyakorlat összefüggéseinek különféle aspektusait. Szeminárium. Szeminárium. TANTÁRGYLEÍRÁS A tantárgy címe: Személyiséglélektani alapok Félév: őszi / tavaszi / mindkettő A tárgy típusa: elméleti alapozó tárgy Óraszám: 10 Kreditérték: 4 A tantárgy leírása: A személyiséglélektan című tárgy áttekintést nyújt a pszichológia tudománytörténete során kialakult fontosabb személyiséglélektani irányzatok alapvető elgondolásairól. szigorlati félévben szigorlat. Tárgyalja az elméletalkotás törvényszerűségeit. A stúdium jelentős hangsúlyt fektet a pszichoanalízis. zárthelyi dolgoztatok írása. gyakorlat esetén dolgozat. mely irányzatok elgondolásrendszere a későbbi segítő munka elméleti megalapozását teszi lehetővé. a félévi teljesítmény beszámítása.Előfeltételek: a szakos kreditlista előírása szerint A tárgyra való jelentkezés módja: Az aktuális félévi tanrend előírása szerint. Értékelés: előadás esetén kollokvium. gyakorlat esetén dolgozat. amelyek a mindennapi élet pszichológiai és társadalmi összefüggéseit írják le. a félévi teljesítmény beszámítása. beszámoló készítése. Értékelés: előadás esetén kollokvium. szigorlati félévben szigorlat. Előfeltételek: a szakos kreditlista előírása szerint A tárgyra való jelentkezés módja: Az aktuális félévi tanrend előírása szerint. a behaviorizmus és a humanisztikus pszichológia tanainak részletesebb tárgyalására. beszámoló készítése. zárthelyi dolgoztatok írása. A tananyag a tudományos 123 . TANTÁRGYLEÍRÁS A tantárgy címe: Alkalmazott szociálpszichológia Félév: őszi / tavaszi / mindkettő A tárgy típusa: elméleti alapozó tárgy Óraszám: 10 Kreditérték: 4 A tantárgy leírása: Célunk bevezetést nyújtani a szociálpszichológiai jelenségek azon körébe.

a proszociális viselkedés szociálpszichológiája. Értékelés: előadás esetén kollokvium. Társadalmi változás a modern világban. zárthelyi dolgoztatok írása. társadalmi szervezetek. beszámoló készítése. zárthelyi dolgoztatok írása. a félévi teljesítmény beszámítása. meggyőzés és tömegkommunikáció. Megjegyzés: - 124 . Előfeltételek: a szakos kreditlista előírása szerint A tárgyra való jelentkezés módja: Az aktuális félévi tanrend előírása szerint. Előfeltételek a szakos kreditlista előírása szerint A tárgyra való jelentkezés módja: Az aktuális félévi tanrend előírása szerint. hogy megismertesse a hallgatókkal a szociológia alapfogalmait. TANTÁRGYLEÍRÁS A tantárgy címe: Bevezetés a szociológiába Félév: őszi / tavaszi / mindkettő A tárgy típusa: elméleti alapozó tárgy Óraszám: 5 Kreditérték: 3 A tantárgy leírása: A kollégium célja. A modernizáció és következményei. a mai magyar társadalomkutatás legfontosabb tanulságait. döntési folyamatok. alkalmazkodás a többséghez: norma. A magyar szociológia hozzájárulása a társadalomtörténet kutatásához. csoportok. a verbális és nonverbális csatornák. Az európai paradigma és Magyarország. a társadalmi befolyásolás: propaganda. Szeminárium.megközelítés és a gyakorlati felhasználásának kapcsolatát igyekszik megmutatni a következő témakörökön keresztül: a szociálpszichológia helye a pszichológiában és a tudományok rendszerében. A megszerzett ismeretek segítségével a hallgatók alkalmassá tehetők a mentálhigiénés problémák történeti-szociológiai hátterének elemzésére. helye a társadalomtudományok körében. Így tárgyalásra kerülnek a szociológia tudományának sajátosságai. Módszerek és elméletek a szociológiában témakörei. főbb kérdéskörök. a kommunikáció szociálpszichológiai vonatkozásai. konformitás és deviancia. A társadalmi egyenlőtlenségek. irányzatok és vizsgáló eljárások. A társadalmi mobilitás. Szeminárium. gyakorlat esetén dolgozat. beszámoló készítése. a félévi teljesítmény beszámítása. gyakorlat esetén dolgozat. a társas támasz. szigorlati félévben szigorlat. A társadalom struktúrája és rétegződése. szigorlati félévben szigorlat. Értékelés: előadás esetén kollokvium.

ugyanakkor alapvető szakmai. gyakorlat esetén dolgozat. felelősség.szegregáció. Gazdaság és társadalom: az állami beavatkozás elméletei. a transzfer jövedelmek. vagy a szakmai alapelvek alapján történő tárgyalás éppen úgy megtalálható benne.csakúgy mint egy szociálpolitikai -. beszámoló készítése. univerzalitás .interpretativitás. hogy egyértelművé tegye a hallgatók számára azt. A tantárgy különböző megközelítési módokat kombinál.szelektivitás. a köz-. szubszidiaritás. TANTÁRGYLEÍRÁS A tantárgy címe: Alkalmazkodási zavarok gyermekkorban Félév: őszi / tavaszi / mindkettő A tárgy típusa: az alkalmazkodási zavarok felismerésének alapjai Óraszám: 10 Kreditérték: 4 125 . a humán szolgáltatások. állami szociálpolitika. Részletes megbeszélésre kerül a szociálpolitika fogalmának értelmezése. Szeminárium. a magán. prevenció .TANTÁRGYLEÍRÁS A tantárgy címe: Bevezetés a szociálpolitikába Félév: őszi / tavaszi / mindkettő A tárgy típusa: elméleti alapozó tárgy Óraszám: 10 Kreditérték: 4 A tantárgy leírása: A tantárgy célkitűzései között szerepel.korrekció. a társadalombiztosítás. szigorlati félévben szigorlat. eltérő értékszempontok és érdekek által meghatározottan érlelődik ki. Előfeltételek: a szakos kreditlista előírása szerint A tárgyra való jelentkezés módja: Az aktuális félévi tanrend előírása szerint. zárthelyi dolgoztatok írása. intertemporális. meghatározott társadalmi-gazdasági körülmények között. így az ágazatonkénti. vertikális redisztribúció. mint a célcsoportok szerinti. hogy egy társadalompolitikai koncepció . az együttműködés lehetőségei a szociálpolitika szereplői között. a jövedelemelosztás szociálpolitikai vonatkozásai. horizontális. Társadalmi újratermelés és társadalompolitika. az ellátási formák sajátosságai. a félévi teljesítmény beszámítása. szakszerűségi követelményeknek is meg kell felelnie. Értékelés: előadás esetén kollokvium. a nonprofit szervezetek szociálpolitikai szerepe. normativitás . Integráció . interperszonális. a kevésbé választhatóság elve. A szociálpolitika alapelvei: biztonság (abszolút és relatív).és a vegyes finanszírozás.

TANTÁRGYLEÍRÁS A tantárgy címe: Alkalmazkodási zavarok felnőttkorban Félév: Félév: őszi / tavaszi / mindkettő A tárgy típusa: az alkalmazkodási zavarok felismerésének alapjai Óraszám: 10 Kreditérték: 4 A tantárgy leírása: A normalitás problematikájának áttekintése után a felnőttkorban előforduló azon patológiás pszichikus jelenségek. nyilvánvalóvá téve. külső és belső konfliktus. Szeminárium. elkülönítve ezek jelentését a felnőttkorban szokásos használattól (pl. A betegszerep. hogy szinte minden fajta zavar más korban is előfordul. hogy alapismereteket adjon a gyermek. a diagnózis mint stigma. kezelhetőségéről. pszichózis. beszédzavarok) annál az életkornál beszélünk meg. zárthelyi dolgoztatok írása. korai sérülés.: pszichoszomatikus problémák. identitás-krízis. A tünetek mögöttes jelentését. Ezt követik a kisgyermekkor. Egy-egy tipikus reakciómódhoz kötődő zavarokat (pl. majd a prepubertás és pubertás problémái. kritériumai. szigorlati félévben szigorlat. énfejlődési zavar. tekintve. illetve lehetséges torzulásai. az óvodáskor. Előfeltételek: a szakos kreditlista előírása szerint A tárgyra való jelentkezés módja: Az aktuális félévi tanrend előírása szerint. mely egyrészt ismertet néhány gyakran használt klinikai fogalmat. magatartás-rendellenességek. az életkori krízispontokat. hogy ennek megoldása a klinikai szakpszichológus feladata. Betegszerep és a betegségelőnyök. paranoia. Normalitás. amelyben legtípusosabb az előfordulása. fejlődési elakadás. a kisiskoláskor. lefolyásáról. a lehetséges problémákat próbáljuk a szűkebb. Rövid elméleti bevezetőt tartalmaz. 126 . értelmezhetőségét általában vázlatosan közöljük.) A tárgy időrendben követi a gyermek fejlődését. beszámoló készítése. a betegséghez való viszonyulás. gyakorlat esetén dolgozat. az anya-gyerek kapcsolat legtipikusabb zavarait.A tantárgy leírása: A tárgy célja. a pszichés egészség meghatározásának problematikája. elhárító mechanizmusok. betegségek tárgyaljuk. definíciója. neurózis. és néha a tágabb környezet (iskola. kulturális miliő) kontextusában megérteni. a félévi teljesítmény beszámítása. ennek egészséges megoldása. Minden korszak megbeszélését az adott időszak fejlődési feladatának megbeszélése vezeti be. melyek a mentálhigiénés munka keretében előfordulhatnak. Értékelés: előadás esetén kollokvium.és serdülőkorban kialakuló pszichés megbetegedések leggyakoribb okairól. stb. A pszichotikus zavarokkal: szkizofrénia. a csecsemőkor lehetséges problémáit. A fejlődési feladat megoldásában a családi reakciókra nagy hangsúlyt fektetünk.

Hangulatzavarok: depresszió és mánia. Szorongásos zavarok: generalizált szorongás, pánikzavar, fóbiák, kényszer. Szomatoform zavarok: hipochondria, szomatizációs szindróma, konverzió. Személyiségzavarok. Pszichoszomatikus zavarok. Evészavarok: anorexia nervosa, bulimia nervosa. Előfeltételek: a szakos kreditlista előírása szerint A tárgyra való jelentkezés módja: Az aktuális félévi tanrend előírása szerint. Értékelés: előadás esetén kollokvium, szigorlati félévben szigorlat. Szeminárium, gyakorlat esetén dolgozat, beszámoló készítése, zárthelyi dolgoztatok írása, a félévi teljesítmény beszámítása. TANTÁRGYLEÍRÁS A tantárgy címe: A deviáns viselkedés Félév: őszi / tavaszi / mindkettő A tárgy típusa: az alkalmazkodási zavarok felismerésének alapjai Óraszám: 10 Kreditérték: 4

A tantárgy leírása: A tárgy célja, hogy alapismereteket nyújtson a társadalmi beilleszkedési zavarok témakörében. Meghatározza a deviancia fogalmát, összekapcsolva a szociológiai, szociálpszichológiai közelítések által feltárt tényezőkkel. A deviancia kialakulásával kapcsolatban különböző modelleket vázol fel, kiemeli a személyiségfejlődés és szocializáció kritikus pontjait, melyek a deviáns viselkedés kiinduló pontjaivá válhatnak. Részletesen bemutatja az egyes devianciákat: drog, alkohol, öngyilkosság, antiszocialitás, játékszenvedély. Az egyes deviancia-formák ismertetésénél kitér a zavar eredetének, kialakulásának specifikumaira, tipikus megjelenési formáira, kezelési lehetőségeire és ennek nehézségeire. Az elméleti alapokra építve sorra veszi a mentálhigiénés beavatkozás lehetőségeit, különös tekintettel a prevencióra, a rehabilitációra. Ismereteket ad a beilleszkedési zavarok azonosításához, ezek súlyosságának, kimenetelének megítéléséhez. Figyelembe véve a mentálhigiénikus szakember feladatkörét, segítséget nyújt abban, hogy a megfelelő szakellátásba irányítsa a klienst, illetve a veszélyeztetett csoportok körében megelőző tevékenységet folytasson. Előfeltételek: a szakos kreditlista előírása szerint A tárgyra való jelentkezés módja: Az aktuális félévi tanrend előírása szerint.

127

Értékelés: előadás esetén kollokvium, szigorlati félévben szigorlat. Szeminárium, gyakorlat esetén dolgozat, beszámoló készítése, zárthelyi dolgoztatok írása, a félévi teljesítmény beszámítása TANTÁRGYLEÍRÁS A tantárgy címe: Mentálhigiéné I. Félév: őszi / tavaszi / mindkettő A tárgy típusa: a mentálhigiéné és területei Óraszám: 15 Kreditérték: 5 A tantárgy leírása: Célunk megismertetni a hallgatókkal a mentálhigiéné fogalmának, történeti alalkulásának áttekintésén keresztül a mentálhigiénés tevékenységet, a mentálhigiéné kapcsolatát az egyéb humán szolgáltatásokkal. A mentálhigiéné története, alapfogalmai. Az orvosi, pszichiátriai, „pozitív” mentálhigiénés, közösségi mentálhigiénés, szociobiológiai, evolúciós, „New Age” koncepciók. A lelki egészségvédelem lépcsői: primer, szekunder, tercier prevenció. A mentálhigiénés tevékenység helye, keretfeltételei, a mentálhigiénés modellek és ellátórendszerek. A magyar populáció egészségügyi helyzetképe. A szorongás, a félelem és a stressz mentális károsító hatását és az ezekkel való megküzdés (megelőzés) lehetőségeit részletesen tárgyaljuk. A szorongás és a félelem. A stressz és az életesemények. Megelőzés, megküzdési stratégiák, pozitív coping mechanizmusok. Előfeltételek: a szakos kreditlista előírása szerint A tárgyra való jelentkezés módja: Az aktuális félévi tanrend előírása szerint. Értékelés: előadás esetén kollokvium, szigorlati félévben szigorlat. Szeminárium, gyakorlat esetén dolgozat, beszámoló készítése, zárthelyi dolgoztatok írása, a félévi teljesítmény beszámítása.

TANTÁRGYLEÍRÁS A tantárgy címe: Önismereti és személyiségfejlesztő csoportok Félév: őszi / tavaszi / mindkettő A tárgy típusa: gyakorlati képzési szakasz Óraszám: 100 Kreditérték: 18 128

A tantárgy leírása: A mentálhigiénés specializációs képzettséggel rendelkezők szemléletének formálásában meghatározó az élményen alapuló kapcsolati készségek kialakítása (a saját személyiség hatótényezőinek tudatos kezelése). Mindez meghatározott idejű önismereti képzés alapján lehetséges. A kurzus különböző kiscsoportos technikákat használhat. Az önismereti folyamat mindig reflektálni igyekszik arra, hogy nem kiscsoportos vezetésre tanít, hanem a saját szakterületen felhasználandó önismereti élmények és tudás megszerzésére irányul. A további képzés csakis az illetékes módszerspecifikus egyesületekhez kapcsolódhat. Előfeltételek: a szakos kreditlista előírása szerint A tárgyra való jelentkezés módja: Az aktuális félévi tanrend előírása szerint. Értékelés: előadás esetén kollokvium, szigorlati félévben szigorlat. Szeminárium, gyakorlat esetén dolgozat, beszámoló készítése, zárthelyi dolgoztatok írása, a félévi teljesítmény beszámítása. 11. A képzési program végrehajtásához szükséges tárgyi és személyi feltételek, ezek biztosításának módja: . A képzés nagy része a Pszichológiai Intézet tantermeiben és gyakorló helyiségeiben zajlik. Az előadásokon rendelkezésre állnak korszerű audiovizuális eszközök, computerek és projektorok. A szakmai munkában nagyrészt az egyetem, (DE) illetve a Pszichológiai Intézet munkatársai vesznek részt, ezekhez képzett, speciális, többnyire gyakorlati tudást kompetensen képviselő külső munkatársak kapcsolódnak. Utóbbiaknak is nagy gyakorlatuk van az egyéni és csoportos pszichoterápiában, gyógyításban és folyamatosan vesznek részt oktatóként egyetemi és különböző egyesületi színtereken képzésben, oktatásban. Ezen személyi feltételrendszer lehetővé teszi, hogy a hallgatókban az elméleti tudás és a gyakorlati kompetencia aránya optimálisabban alakuljon.

A specializációs továbbképzés mentálhigiénés specializációjában részt vevő oktatók a Debreceni Egyetem részéről Név dr. Bóta Margit Kocsisné Molnár Judit Csukonyi Csilla Név Mojzesné dr. Katalin Sztancsik Veronika Beosztás egy.adjunktus egy. tanársegéd egy. tanársegéd Székely egy.docens egy. tanársegéd 129 PhD Tudományos fokozat PhD

tudáselemek.1.A képzés formája: költségtérítéses levelező 5. 2. készségek.Képzési cél: A képzés egészének célja a pedagógiai munkában hasznosítható ismeretek és azok alkalmazni tudásának elsajátítása A tehetséggondozás. 130 .A szakért felelős oktató: a szak egészéért felelős oktató Dr. laboratóriumi gyakorlatok és szemináriumi jellegű foglalkozások. docens egy. 3. TEHETSÉGFEJLESZTÉS SPECIALIZÁCIÓ KÉPZÉSI PROGRAM 1. Bodó Sára dr. − a nevelési-oktatási intézmény. A képzés költségtérítési díja: 140. megszerezhető ismeretek. 7. mint szervezet sajátosságait. − a nevelési-oktatási intézmény hatékonyságának összetevőit. Szabó József.A képzés szerkezete: a képzés tartalma mind az általános. adjunktus PhD PhD 14. tevékenységrendszerben. Specializációtól függően terepgyakorlatok is vannak. mind a specializáció részben nagyobb tartalmi blokkokból és azokon belüli tantárgyakból épül fel 6. személyes adottságok. 7.A képzés módszerei: elméleti jellegű előadások mellett tantermi. tehetségfejlesztés specializáció felelőse Dr. a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben.dr. Nyitrai Erika Beosztás egy. a tehetséggondozás.Elsajátítandó kompetenciák: a) A közös képzésben végzettek ismerik − a közigazgatás és a vezetés alapvető tudnivalóit. adjunktus PhD A szakmai munkában részt vevő külső tagok: Név dr.000 Ft / félév (ez az összeg a teljes pedagógus szakvizsgás képzésre vonatkozik) TEHETSÉGGONDOZÁS. Balogh László.Tanterv: A képzés során elsajátítandó kompetenciák. 4. Pék Győző egy. tehetségfejlesztés specializáció célja a tehetségfejlesztés szerteágazó munkájára való felkészítés.A képzésért felelős kar megnevezése: BTK.

az adatok feldolgozásának.Személyes adottságok: a) Az általános részben végzettek alkalmasak − a közigazgatás területén való tájékozódásra. − a vezetési ismeretek alkotó alkalmazására. tehetségfejlesztés specializáció által meghatározott választható ismeretkörök − A tehetség definíciói. a vonatkozó ismeretek önálló hasznosítására. mint szervezet − A nevelési-oktatási intézmény hatékonysága − A pedagógus a nevelési-oktatási intézmény szervezetében − Az integráció és a szegregáció kérdései − Sajátos csoportok nevelése-oktatása b) A tehetséggondozás. − intézményi szervezetfejlesztésére. vezetési ismeretek − A nevelési-oktatási intézmény. − a tehetségfejlesztés területeit és a társtudományok alapismereteit. − pedagógiai folyamattervezésre és szervezésre.Tudáselemek. − a tehetségdiagnosztika módszereit. − a sajátos csoportok nevelésének. − a tehetséges fiatalok fejlődési sajátosságait.2. − az integráció és a szegregáció problémakörét. − a szakmai önképzés és a hatékony kommunikáció módszereit.− a pedagógus szerepét a nevelési-oktatási intézmény szervezetében. oktatásának kérdéseit.3. pedagógiai implikációk − A tehetséggondozás története − Tehetségdiagnosztika − Tehetségfejlesztő programok. − a tehetség megközelítésének különböző módjait. b) A specializáción végzettek ismerik: − a tehetséggondozás történetét és meghatározó elméleti nézőpontjait. kezelésének szakmai-etikai szabályait. fajtái − Tehetség és szocio-emocionális fejlődés − Kreativitás. megszerezhető ismeretek: a) Kötelező ismeretkörök − Közigazgatási. a programkészítés metodikája − Alulteljesítés és tanulási zavarok − Pedagógusszerep a tehetségfejlesztésben − Tehetség-tanácsadás − Tehetségfejlesztés és kooperatív tanulás − Képességstruktúrák és iskolai teljesítmény 7. − értékelési feladatok ellátására. − a tehetség-tanácsadás elveit és módszereit. 131 . 7. − minőségellenőrzésre és –fejlesztésre.

a sajátos nevelési igényű tanulókkal való bánni tudásra. b) A specializáción végzettek alkalmasak: − a tehetségfejlesztés területén önálló kutató-fejlesztő munka végzésére. Gönczi Ibolya PhD PhD. elemző és beavatkozó eljárások használatára. tanári munka értékelése Minőségellenőrzés. − a tehetségfejlesztésben alkalmazott gyakorlati módszerek.A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben. az élethosszig tartó tanulás ismereteinek alkalmazására. képzési. Brassói Sándor Kathó Klára Chrappán Magdolna Szabó Csaba Gerencsér Attila Pecsenye Éva Buda András Pék Győző PhD PhD Önkormányzat vagy Minisztérium DE BTK DE BTK DE BTK DE BTK Oktató Tud.4. ahol specializációjuknak megfelelő munka folyik. oktatása Gyermek. fenntartói megoldások Egészségpszichológiai és az egészségre nevelés kérdései Sajátos nevelési igényű gyerekek nevelése. PhD. a gyermekvédelemmel összefüggő kérdések megoldására. − az egyéni-.− − − − − − az esélyegyenlőség kérdéseinek megoldására. a fejlődés és a változás elősegítésére. minőségfejlesztés Pedagógiai folyamattervezés és-szervezés Szakmai önismeret Esélyegyenlőség. Általános tárgyak Tantárgy Közigazgatási és államháztartási ismeretek Európai oktatásügyi integrációs folyamatok Tanügy-igazgatási és jogi ismerete Szervezetfejlesztés és vezetési kultúra Intézmény és környezete Intézményértékelés és a tanulói. szektorközi együttműködés. tevékenységrendszerben: A szakvizsgás képzés során szerzett ismereteket a pedagógus az oktatásügy szinte minden területén tudja hasznosítani a tanügyi igazgatástól kezdve a napi pedagógiai munkáig. univ. Habil. Habil. 132 . Dr. az iskolai mentálhigiéné. fokozat. − az alapvető tehetségdiagnosztikai és beavatkozó eljárások szakszerű alkalmazására. 7. fejlesztő intézményben. Munkahely KTK vagy az Önkormányzat Oktatási Minisztérium Önkormányzat DE HPFK DE BTK PhD PhD. minőség-értékelés.és ifjúságvédelem. − tehetségfejlesztő programok önálló tervezésére. csoport . − a tehetségpedagógiai tevékenység önálló gyakorlására olyan nevelési. a hátrányos helyzet kezelésére.és családi tanácsadásra. Bóta Margit Tóth László V. a specializációs ismeretköröket pedig a tehetségfejlesztés valamennyi ágában a diagnosztikától a programtervezésen át az egyéni fejlesztő munkáig. Habil. − a partnertudományok új eredményeinek követésére. egészségnevelés elveinek alkalmazására.

PhD PhD PhD PhD. a záróvizsga eredményének és a szakdolgozat eredményének számtani átlaga kerekítve. Tantárgyi programok: tantárgyi programok 133 .A résztvevők teljesítményét értékelő rendszer: A szakdolgozat: a specializációs képzési rész ismeretköreiből meghatározott témából kell készíteni A záróvizsga: A záróvizsgára bocsátás feltétele: az előírt számú vizsga és gyakorlati jegy megszerzése. pedagógiai implikációk A tehetséggondozás története Tehetségdiagnosztika Tehetségfejl. Munkahely DE BTK DE BTK DE BTK DE BTK DE BTK DE BTK DE BTK DE BTK DE BTK ELTE Tanító. Az oklevél minősítése a szigorlatnak. Habil.és Óvóképző Főiskolai Kar DE BTK 8. A korábban szerzett ismeretek. ha a kredit átváltás általános szabályai szerint egyenértékesíthető jelen szakvizsgás képzés valamely tantárgyával. 9. 10. a felnőttoktatás kérdései Márkus Edina PhD A specializáció tárgyai Tantárgy A tehetség definíciói. a programkészítés metodikája Alulteljesítés és tanulási zavarok Pedagógusszerep a tehetségfejlesztésben Tehetség-tanácsadás Tehetségfejlesztés és kooperatív tanulás Képességstruktúrák és iskolai teljesítmény Oktató Páskuné Kiss Judit Mező Ferenc Mező Ferenc Tóth László Dávid Imre Balogh László Tánczos Judit Tóth László Mező Ferenc Turmezeyné Heller Erika Tóth László Tud. Habil.hátrányos helyzet kezelése Az élethosszig tart tanulás. PhD PhD PhD. Habil. A záróvizsga résztárgyai a „tehetséggondozás. valamint a szakdolgozat benyújtása. a programkészítés metodikája − Pedagógusszerep a tehetségfejlesztésben − Tehetség-tanácsadás A záróvizsga eredménye a záróvizsgán kifejtett tételre kapott érdemjegy és a szakdolgozatvédés eredményének átlaga kerekítve. tehetségfejlesztés” specializáción a következők: − Tehetségfejlesztő programok. A záróvizsgán a benyújtott szakdolgozatot is meg kell védeni. fokozat. PhD CSc PhD PhD. gyakorlatok beszámításának rendje: Bármely felsőoktatási alapképzésben vagy továbbképzésben szerzett kredit elismerhető. fajtái Tehetség és szocio-emocionális fejlődés Kreativitás. programok. A záróvizsga részei: a záróvizsga résztárgyait az egyes specializációk határozzák meg.

a család. II. a kognitív pszichológia tehetségfelfogása) 2. az öröklődés három formája − Mendel I.TANTÁRGYLEÍRÁS „TEHETSÉGGONDOZÁS. a magyarok tehetségessége 6. A tárgyra való jelentkezés módja: Az aktuális félévi tanrend előírásai szerint. matematikai és képzőművészeti tehetségek) − Típusok a tehetség megjelenése és társadalmi értéke szempontjából (Tannenbaum) − Kevert tipológiák (Gardner. 134 . iskola. kortárs csoportok. Renzulli „háromkörös” koncepciója.. a tehetség pszichometriai korszaka. Pedagógiai-Pszichológiai Tanszék A tantárgy leírása: 1. szabálya (a költői tehetség) − A Galton-szabályok. Ogilvie) Előfeltételek: A szakos kreditlista előírásai szerint. reneszánsz. társadalmi lehetőségek. Kiss Judit Intézet / Tanszék: Pszichológiai Intézet. kritikus időszak) 4.és képességterületek szerint (Gardner „többszörös intelligencia modellje”. Félév: őszi A tárgy típusa: előadás Óraszám/hét: összesen 20 óra Kredit érték: 5 kredit Oktató: Páskuné dr. középkor. talentum. A biológiai öröklődés. és III. ős-örökség törvény és visszatérés az átlaghoz (a zenei tehetség) − A sokgénes öröklődés jellegzetességei 5. Tehetségtípusok − Speciális képességek és jellemzőik tudomány. valamint a megállapítható és mérhető jellegek − Komplexitás a tehetségmodellekben − A tehetség eredete (G – E interakciója. A géniuszok természetrajza − Nemi különbségek − A tehetségtérkép és a géniuszok gyakoriságának időbeni alakulása − A társadalmi lehetőségek és kulturális hatások. adottság – képesség. A tehetség felfogásának története (ókor. Czeizel „2x4+1” –es modellje. A tehetségmodellek fejlődése (Cohn-modell. fajtái Kódja: II/A/1. A tehetség. a zenei-. Mönks 3+3-as modellje. Gagnè „megkülönböztető modellje”) 3. TEHETSÉGFEJLESZTÉS” szakvizsga program A tantárgy címe: A tehetség definíciói. költői-. A sors-faktor − Az élet és egészség fontossága (a „Békássy-jelenség) − Lombroso „zseni-őrült” elmélete − Terman-vizsgálat − Korszerű álláspontok 7. géniusz fogalma − A testi és szellemi.

Mező Ferenc Intézet / Tanszék: Pszichológiai Intézet.Értékelés: kollokvium TANTÁRGYLEÍRÁS „TEHETSÉGGONDOZÁS. Pedagógiai-Pszichológiai Tanszék A tantárgy leírása: Családi hatások − Freeman: „melegház-hatás” − a szülők szerepe: az érzelmi és szellemi fejlődésben. az önértékelés szerepe. kapcsolata a teljesítménnyel − tehetséges gyermek nevelése a családban Családi szerepzavarok − elégtelen és túlzott ellátás − identifikáció és alulteljesítés Társas hatások − külső diszszinkrónia (tanárok. Értékelés: kollokvium Megjegyzés: 135 . a testvérek száma − nemi sztereotípiák és kapcsolata a tehetséggel − az énkép alakulása. kortársak és tehetség) − belső diszszinkrónia (az akceleráció problémája. Félév: tavaszi A tárgy típusa: előadás Óraszám/hét: összesen 10 óra Kredit érték: 3 kredit Oktató: Dr. az érzelmi fejlődés relatív lemaradásának jelensége) − a szegregált (elkülönített/tehetséggondozó) osztály pozitív és negatív következményei Előfeltételek: A szakos kreditlista előírásai szerint. A tárgyra való jelentkezés módja: Az aktuális félévi tanrend előírásai szerint. szülők. a tehetséggondozásban − a születési sorrend. TEHETSÉGFEJLESZTÉS” szakvizsga program A tantárgy címe: Tehetség és szocio-emocionális fejlődés Kódja: II/A/2.

2. A kreativitás fejlesztése Előfeltételek: A szakos kreditlista előírásai szerint. A kreativitás mérése 3. A tárgyra való jelentkezés módja: Az aktuális félévi tanrend előírásai szerint.4. Marland. újkori történet. A kreativitás részképességei 3.2. Pedagógiai implikációk 4.1. versenyek és kreativitás 4. Tanulmányi . felvétele. A kreatív személy 2. TEHETSÉGFEJLESZTÉS” szakvizsga program A tantárgy címe: Kreativitás. Renzulli.3. ókori. A kreativitás megközelítési lehetőségei 2. Cohn.3. A kreativitás kutatásának története (őskori. A kreativitás mérésének problémái 3. A kreativitás fogalma 1.2. A kreatív pedagógus 4. pedagógiai implikációk Kódja: II/A/3. középkori. A kreatív diák 4. feladatlapok. A kreativitás fogalma 1. Mönks) 2.2. Szputnyik-sokk. Scheifelle. feladatok.TANTÁRGYLEÍRÁS „TEHETSÉGGONDOZÁS. Guilford) 1. Kreativitás mérésére szolgáló feladatok alkotása 4. Értékelés: kollokvium Megjegyzés: 136 . A kreatív produktum 2. Otto. értékelése 3. A kreatív folyamat 2. Kreativitás tesztek leírása. Félév: tavaszi A tárgy típusa: előadás Óraszám/hét: összesen10 óra Kredit érték: 3 kredit Oktató: Mező Ferenc Intézet / Tanszék: Pszichológiai Intézet.1.3. A kreativitás szerepe egyes tehetségmodellekben (Terman.1. Pedagógiai-Pszichológiai Tanszék A tantárgy leírása: 1.1.4.3.

A tehetséggondozás története Magyarországon − Első szakasz: a századfordulótól 1931-ig − Második szakasz: 1935–1948 − Harmadik szakasz: 1979-től napjainkig Előfeltételek: A szakos kreditlista előírásai szerint. században − Galton munkássága. Tehetséggondozás a régmúltban − Az ókori Kína és Görögország − Róma. középkor. és ezek tehetségpedagógiai vonatkozásai 5.TANTÁRGYLEÍRÁS „TEHETSÉGGONDOZÁS. Félév: őszi A tárgy típusa: előadás Óraszám/hét: összesen 10 óra Kredit érték: 3 kredit Oktató: Dr. A tárgyra való jelentkezés módja: Az aktuális félévi tanrend előírásai szerint. TEHETSÉGFEJLESZTÉS” szakvizsga program A tantárgy címe: A tehetséggondozás története Kódja: II/A/4. Tehetséggondozás Németországban 6. mint intellektuális képesség − Az intelligenciavizsgálatok története − Az intelligenciastruktúra kutatásának története − Terman longitudinális kutatása 4. Pedagógiai-Pszichológiai Tanszék A tantárgy leírása: 1. A tehetség. reformáció − Törökország − Amerikai kolóniák 2. A tehetségfejlesztési mozgalom története az Egyesült Államokban − Termantól a Marland-jelentésig − A kormány szerepvállalásának alakulása − A Nemzeti Tehetségügyi Hivatal és a Nemzeti és Állami Tehetségügyi Vezetőképző Intézet − Állami és helyi intézkedések − A Tehetség-program − Új tendenciák és problémák a tehetségesek oktatásában a) A tehetségesek oktatásának helyzete b) Nemzeti jelentések az állami oktatásról. Tehetséggondozás Izraelben 7. Az eugenika koncepciója − Lombroso és követői 3. Tóth László Intézet / Tanszék: Pszichológiai Intézet. A tehetség tudományos kutatásának kezdetei a XIX. Értékelés: kollokvium 137 . reneszánsz.

szabadidő eltöltésének kérdőíve stb. IST. Cognitive Abilities Tests − A probléma megoldási folyamat vizsgálatának módszerei: Torrance. Amabile-féle szociálpszichológiai megközelítés) − A személyiség ösztönző rendszerének vizsgálata: T. a tehetséges és átlagos gyermek különbségei − A különféle identifikációs eszközök használatának problémái (életkori sajátosságok. Tanári vélemények a tehetség azonosításáról − Az értelmi képességek tantermi felismerésének nehézségei − A kreativitás felismerésének.. Diákok vélekedése tehetséges társaikról – hogyan „diagnosztizálnak” a diákok? − A Gagné-féle PEER’s projekt Előfeltételek: A szakos kreditlista előírásai szerint. a vizuális memória vizsgálata összetett ábrákkal. Pedagógiai-Pszichológiai Tanszék A tantárgy leírása: 1. A különféle intellektuális képességek vizsgálata pszichológiai eszközök segítségével − Figyelem. vizsgálatának problematikája az osztályteremben − A tanár és a tehetséges diák kapcsolata: pozitív és negatív élmények 4.T. tanulási orientációs kérdőív.) 2. TEHETSÉGFEJLESZTÉS” szakvizsga program A tantárgy címe: Tehetségdiagnosztika Kódja: II/B/1.A. életkor és alkotás kapcsolata 3.és emlékezetvizsgáló eljárások (Piéron. Szabad asszociációs teszt. az iskolai motiváció kérdőíve. A tehetségazonosítás módszertani problémái − Az identifikáció alapját képező faktorok. Értékelés: gyakorlati jegy Megjegyzés: 138 .TANTÁRGYLEÍRÁS „TEHETSÉGGONDOZÁS.próba szólisták.féle tesztbattéria. Az alkotó gondolkodásra vonatkozó újabb elméletek (Sternberg és Lubart befektetési teóriája. Gardner-féle kreativitás fajták. plafonhatás stb. Ranschburg-féle szópárok) − Pszichológiai tesztek az intelligencia mérésére: Raven. A tárgyra való jelentkezés módja: Az aktuális félévi tanrend előírásai szerint. Dávid Imre Intézet / Tanszék: Pszichológiai Intézet. MAWI. HAWIK. Félév: őszi és tavaszi A tárgy típusa: szeminárium Óraszám/hét: összesen 20 óra (félévente 10+10) Kredit érték: összesen 6 kredit (félévente 3+3) Oktató: Dr. Bourdon.

tehetségesek iskolája. A tananyag kiválasztása és elrendezése az iskolai tantervben. gyorsítás. értékelés és motiváció. − Tantervtípusok elemzése. A gazdagítás értelmezése. az önmagát beteljesítő jóslat. A tehetségfejlesztő programok tervezése. Jártasságok. versenyek. Előfeltételek: A szakos kreditlista előírásai szerint. − A gazdagító programok készítésének elméleti és gyakorlati problémái. Követelményrendszer az iskolai tantervekben. szakkörök./B/2. A tárgyra való jelentkezés módja: Az aktuális félévi tanrend előírásai szerint. Pedagógiai-Pszichológiai Tanszék A tantárgy leírása: − A tehetségfejlesztés céljai. tantervmodellek a tehetségesek számára. A helyi tanterv készítésének céljairól. dilemmák. a programértékelés alapelemei. alternatív iskolák. Iskolakoncepciók. technikák.TANTÁRGYLEÍRÁS „TEHETSÉGGONDOZÁS. iskolafejlesztési alternatívák. neveléselméleti. készségek. nyári kurzusok. az értékelés pszichológiai problémái. gazdagítási stratégiák. − A fejlesztő programok fő alapelemei: gazdagítás. tehetségesek külön osztálya. vizsgálati módszerek ezek beméréséhez. közvetett fejlesztés. tevékenység. Balogh László Intézet / Tanszék: Pszichológiai Intézet. projektek. − Tehetségfejlesztő tantervi stratégiák. a helyi tantervkészítés rendszere. − A pedagógiai értékelés mint a tehetségfejlesztő programok kritikus pontja: követelmények. TEHETSÉGFEJLESZTÉS” szakvizsga program A tantárgy címe: Tehetségfejlesztő programok. Értékelés: gyakorlati jegy. − A tehetségfejlesztő programokat meghatározó nevelésfilozófiai. mentor-programok. átfogó problémák megoldása. a programkészítés metodikája Kódja: II. Differenciálás a tantervekben. blokkok. oktatáselméleti megközelítések. általános feltáró tevékenység. − A fejlesztés szervezeti keretei: differenciálás a tanórán. záróvizsga. Megjegyzés: 139 . közvetlen fejleztés. − A gazdagító programok értékelése: tantervi értékelés az iskolában. az értékelés mint rendszer. csoportos gyakorlatok. Félév: mindkettő A tárgy típusa: szeminárium Óraszám/hét: összesen 40 óra (félévente 10+20+10) Kredit érték: összesen 12 kredit (félévente 3+5+4) Oktató: Dr. − A hatékony információ-feldolgozás mint az intenzív tehetségfejlesztés alapvető eszköze: tanulási stratégiák.

A tanulási zavar fogalma. 6. Tánczos Judit Intézet / Tanszék: Pszichológiai Intézet. 3. magyarázó elméletei A pedagógiai fejlesztés fő irányvonalai. 2. Félév: őszi A tárgy típusa: szeminárium Óraszám/hét: összesen 10 óra Kredit érték: 3 kredit Oktató: Dr. 7. viselkedéses tünetei A tanulási problémák lehetséges okai. Pedagógiai-Pszichológiai Tanszék A tantárgy leírása: 1. a foglalkozás típusai. szervezeti keretei Az alulteljesítés fogalma. az alulteljesítők azonosítása Alulteljesítés szempontjából veszélyeztetett csoportok Az alulteljesítés okai Az önértékelés és az alulteljesítés kapcsolata Lehetséges segítő intervenciók Előfeltételek: A szakos kreditlista előírásai szerint. 4. tanulási zavarok Kódja: II/B/3.TANTÁRGYLEÍRÁS „TEHETSÉGGONDOZÁS. Értékelés: gyakorlati jegy Megjegyzés: 140 . 5. TEHETSÉGFEJLESZTÉS” szakvizsga program A tantárgy címe: Alulteljesítés. 8. A tárgyra való jelentkezés módja: Az aktuális félévi tanrend előírásai szerint.

a diákok felkészítése az önmenedzselésre és a tehetséggel való gazdálkodásra. elvárások. én-dinamika térkép. Megjegyzés: 141 . kongruencia. a személyiségközpontú tanár. A tárgyra való jelentkezés módja: Az aktuális félévi tanrend előírásai szerint. − A tanulók személyiségének felmérése és fejlesztése: domináns jellemzők.TANTÁRGYLEÍRÁS „TEHETSÉGGONDOZÁS. − A pedagógus személyiségének felmérése és fejlesztése: domináns jellemzők. önértékelési gyakorlatok. a mentorság. karbantartó és kezelési készségek. facilitási és mentori készségek felmérése és fejlesztése. a hagyományos szerepek dúsítása. hiteles énközlés. feszültség és megoldás. speciális személyiségjegyek és készségek. Félév: mindkettő A tárgy típusa: szeminárium Óraszám/hét: összesen 20 óra (félévente 10+10) Kredit érték: összesen 8 kredit (félévente 4+4) Oktató: Dr. a személyiségnek mint munkaeszköznek és a hatékony kommunikáció bázisának fejlesztése. a tehetségfejlesztő pedagógussal szembeni kihívások. reális önismereti. életpálya-tervezés. komplex hatásgyakorlatok. záróvizsga. interaktív viselkedés. a tanár poziciói és státusza. egyéni arculatformálás. feltáró. Előfeltételek: A szakos kreditlista előírásai szerint. speciális jegyek erősítése. éntérkép-készítés. Pedagógiai-Pszichológiai Tanszék A tantárgy leírása: − Pedagógus-szerep: a pedagógusokkal szembeni elvárások. a személyiségsiker alapjai. a facilitátor karakterisztikumai. empátia. Tóth László Intézet / Tanszék: Pszichológiai Intézet. szerepkonfliktus. fejlesztése. teacher self-service. fejlesztő interjú. a tanári szerepviselkedés. önismereti mérleg. Értékelés: gyakorlati jegy. TEHETSÉGFEJLESZTÉS” szakvizsga program A tantárgy címe: Pedagógusszerep a tehetségfejlesztésben Kódja: II/B/4. saját kommunikációs eszközök felmérése. életút-térkép. akceptálás.

TANTÁRGYLEÍRÁS „TEHETSÉGGONDOZÁS. záróvizsga Megjegyzés: 142 . a vizsgálat(sorozat) technikai és pénzügyi tervezése) − Tanácsadás a tehetséggondozó programok tervezése. tehetséggondozó programba történő beválogatás során (a célok meghatározása. formai szempontjai. Pedagógiai-Pszichológiai Tanszék A tantárgy leírása: − A tehetség tanácsadás szervezésének alapjai (a tehetség tanácsadás specifikus jegyei. szervezeti formáinak. A tárgyra való jelentkezés módja: Az aktuális félévi tanrend előírásai szerint. Mező Ferenc Intézet / Tanszék: Pszichológiai Intézet. menetének általános modellje. tartalmi sajátosságai) − Tanácsadás a tehetségazonosítás.és ifjúságvédelmi problémákig) Előfeltételek: A szakos kreditlista előírásai szerint. a tehetséggondozás során (a program tartalmi elemeinek. a válogatási modell meghatározása. időbeli és pénzügyi kereteinek kidolgozása) − A tehetség tanácsadás egyéb jellegzetes területei/témakörei (a pályaorientációtól a tanulási és motivációs problémákon át a gyermek. a beválogatási kritériumok kidolgozása. TEHETSÉGFEJLESZTÉS” szakvizsga program A tantárgy címe: Tehetség-tanácsadás Kódja: II/B/5. az alkalmazott tehetségkoncepció kiválasztása. Félév: tavaszi A tárgy típusa: szeminárium Óraszám/hét: összesen 10 óra Kredit érték: 4 kredit Oktató: Dr. Értékelés: gyakorlati jegy. a vizsgálat(sorozat) tervének kidolgozása.

vitakészség). a társas készségek. E tanulásszervezési rendszer a kortársi kapcsolatok erősítése. A tárgyra való jelentkezés módja: Az aktuális félévi tanrend előírásai szerint. képességek kialakításának a céljával. információgyűjtés. Félév: mindkettő A tárgy típusa: szeminárium Óraszám/hét: összesen 20 óra (félévente 10+10) Kredit érték: összesen 6 kredit (félévente 3+3) Oktató: Turmezeyné dr. a tanulók társas készségei formálásának pedagógiai módszerei. A kurzuson az előadás és az egyéni feladatmegoldás mellett központi szerepet kapnak a szituációs játékok. motiváció terén szolgálják a tehetséges tanulók fejlesztését. Pedagógiai-Pszichológiai Tanszék A tantárgy leírása: Az együttműködő tanulásnak a tehetséggondozásban betöltött szerepének megismertetésére épül a kooperatív tanulás rendszerének bemutatása. videofelvételek feldolgozása – a témakörhöz kapcsolódó pedagógiai jártasságok. problémamegoldás. a tanultak gyakorlati alkalmazása. készségek. Értékelés: gyakorlati jegy Megjegyzés: 143 . A felkészítésben kiemelt szerepet kapnak a csoportok létrehozásának és fejlesztésének módszerei. a hatékony tanulási technikák elsajátítása (önálló tanulás. a differenciálás. TEHETSÉGFEJLESZTÉS” szakvizsga program A tantárgy címe: Tehetségfejlesztés és kooperatív tanulás Kódja: II/B/6.TANTÁRGYLEÍRÁS „TEHETSÉGGONDOZÁS. Heller Erika Intézet / Tanszék: Pszichológiai Intézet. strukturált gyakorlatok. érzelmi intelligencia fejlesztése. Előfeltételek: A szakos kreditlista előírásai szerint. kritikus gondolkodás. a kooperatív csoportmunka. a kooperatív módszereknek a tanulás folyamatában való alkalmazási lehetőségei – különös tekintettel a fejlesztő hatás pszichológiai háttérmechanizmusaira.

alkotó) − A nem intellektuális tényezők szerepe az iskolai teljesítményben − A beszéd képessége − Az olvasás képessége − Az írás képessége − Az írásbeli szövegalkotás képessége − A matematikai képesség − A képességek fejlesztése az iskolában − Kritikai gondolkodás. Kapcsolódó fogalmak: adottság. A tárgyra való jelentkezés módja: Az aktuális félévi tanrend előírásai szerint. következtető. Értékelés: gyakorlati jegy Megjegyzés: 144 . átstrukturáló. jártasság. Pedagógiai-Pszichológiai Tanszék A tantárgy leírása: − A képesség pszichológiai fogalmának értelmezése. tehetség − A képességstruktúrák és a képességek rendszere − A mentális képességek és az iskolai teljesítmény (általános: figyelem.TANTÁRGYLEÍRÁS „TEHETSÉGGONDOZÁS. Félév: tavaszi A tárgy típusa: szeminárium Óraszám/hét: összesen 10 óra Kredit érték: 3 kredit Oktató: Dr. emlékezet. strukturáló. speciális: felismerő. készség. Tóth László Intézet / Tanszék: Pszichológiai Intézet. kritikai olvasás − A kurzus kidolgozójának kutatásai a szövegértési képesség fejlődéséről Előfeltételek: A szakos kreditlista előírásai szerint. TEHETSÉGFEJLESZTÉS” szakvizsga program A tantárgy címe: Képességstruktúrák és iskolai teljesítmény Kódja: II/B/7.

PhD.11. Habil. tanszékvezető egyetemi adjunktus egyetemi adjunktus főiskolai tanár. megyei Ped. A specializációs továbbképzésben részt vevő oktatók a Debreceni Egyetem részéről Név Balogh László Bóta Margit Buda András Chrappán Magdolna Dávid Imre Dr. Márkus Edina Mező Ferenc Páskuné Kiss Judit Pék Győző Szabó Csaba Tánczos Judit Tóth László V. Önkormányzatok) kér fel. Gönczi Ibolya Beosztás egyetemi docens. ezek biztosításának módja: Az egyetem a képzés infrastrukturális hátterét ( tantermek és felszerelésüket) biztosítja. Intézet ny. tanszékvezető egyetemi docens egyetemi adjunktus egyetemi docens. PhD PhD. mb. A képzés költségtérítési díja: 140.000 Ft / félév 145 . egyetemi docens Tudományos fokozat CSc PhD PhD PhD PhD PhD PhD PhD PhD PhD. főigazgató-helyettes egyetemi adjunktus egyetemi adjunktus egyetemi adjunktus egyetemi adjunktus egyetemi adjunktus. A képzési program végrehajtásához szükséges tárgyi és személyi feltételek. Habil. A szakmai munkában részt vevő külső tagok: Név Brassói Sándor Kathó Klára Gerencsér Attila Pecsenye Éva Beosztás KTK vagy Önkormányzat Oktatási Minisztérium Önkormányzat H-B. A képzés legkülönbözőbb szakterületeihez az egyetem különböző karain rendelkezésre áll a megfelelően képzett személyi. intézetigazgató-h. Habil. főmunkatárs 14. oktatói háttér. de néhány gyakorlati jellegű kollégium megtartására külső előadókat(OKM.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful