Pedagógus szakvizsgás képzés

TARTALOMJEGYZÉK

KÖZÖS KÉPZÉS KÉPZÉSI PROGRAMJA…………………………………………….....2 MELLÉKLET SPECIALIZÁCIÓK ( „A” típusú)………………………………………………………..…18 ETIKA SPECIALIZÁCIÓ………………………………………………………………..…19 19-20. SZÁZADI FILOZÓFIA SPECIALIZÁCIÓ………………………………………....23 FRANCIA SPECIALIZÁCIÓ……………………………………………………………….29 HON- ÉS NÉPISMERET SPECIALIZÁCIÓ……………………………………………….33 LATIN SPECIALIZÁCIÓ…………………………………………………………………..51 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM SPECIALIZÁCIÓ………………………………….64 NÉMET SPECIALIZÁCIÓ……………………………………………………………….....75 TÖRTÉNELEM SPECIALIZÁCIÓ…………………………………………………………81 VALLÁSTUDOMÁNY SPECIALIZÁCIÓ…………………………………………………85 SPECIALIZÁCIÓK ( „B” típusú )………………………………………………………….101 MÉRÉS-ÉRTÉKELÉS SPECIALIZÁCIÓ…………………………………………………101 VEZETŐTANÁRI SPECIALIZÁCIÓ……………………………………………………...106 MENTORTANÁR SPECIALIZÁCIÓ.……………………………………………………..111 SPECIALIZÁCIÓK ( „C” típusú ) …………………………………………………………117 MENTÁLHIGIÉNÉ SPECIALIZÁCIÓ…………………………………………………….117 TEHETSÉGFEJLESZTÉS, TEHETSÉGGONDOZÁS SPECIALIZÁCIÓ……………... ...130

KÖZÖS KÉPZÉS
KÉPZÉSI PROGRAM 1. A képzésért felelős kar megnevezése: Debreceni Egyetem 2. A szakért felelős oktató: A szak egészéért felelős oktató Dr. Szabó József, emellett minden specializáció saját felelőssel rendelkezik. 3. Képzési cél: A hagyományos képzésben főiskolai vagy egyetemi szintű tanári oklevelet szerzett pedagógusok valamint az új rendszer mesterszakos tanári oklevelével rendelkező, a közoktatásban tevékenykedők számára az oktatás-nevelés összetettebbé vált feladatainak sikeres megoldása érdekében a 10/2006. ( XI.25.) OKM rendeletben megjelölt kötelező ismeretkörökben ( Közigazgatási vezetési ismeretek, a nevelési- oktatási intézmény mint szervezet, az intézmény és környezete, a nevelési-oktatási intézmény hatékonysága, az integráció és szegregáció kérdései, a pedagógus szerepe a nevelési-oktatási intézmény szervezetében, sajátos pedagógiai-pszichológiai ismeretek ), valamint a szaktudományokban és a szakmódszertanban elméleti és gyakorlati ismeretek és különböző speciális feladatok elvégzését segítő tudásanyag nyújtása. 4. A képzés formája: Költségtérítéses levelező. 5. A képzés szerkezete: A képzés I. és II. féléve a már létesített pedagógus szakvizsga képzési és kimeneti követelményének megfelelően blokkokra tagolva tartalmazza azokat a kötelező tantárgyakat, amelyek felölelik az Oktatási Hivatal által közzétett fő témaköröket. A választható tárgyak a III. és IV. félévben lesznek. Ezek nem egységesek, hanem attól függően, hogy a rendeletben szereplő „a”, „b” vagy „c” csoportba tartozó ismeretkörökre összpontosítanak, különböző specializációk formájában jelennek meg. Az „ a” csoportba tartozó specializációk: Biológia, Etikai ismeretek, 19-20. századi filozófia, Fizika, Földrajz, Francia nyelv, Informatika, Kémia, Latin, Magyar nyelv és irodalom, Matematika, Történelem, Vallástudomány. A „b” csoportba tartozó specializációk: Mérés-értékelés, Vezetőtanári. A „c” csoportba tartozó specializációk: Tehetséggondozás, tehetségfejlesztés; Mentálhigiéné. A választható ismeretkörök részletes bemutatása a kérelem mellékletében szereplő specializációk részeként történik. A képzés tartalma mind az általánosan kötelező részben, mind a választható specializációk körében nagyobb tartalmi blokkokból és azokon belüli tantárgyakból épül fel. 6. A képzés módszerei: Elméleti jellegű előadások mellett tantermi, laboratóriumi gyakorlatok és szemináriumi jellegű foglalkozások. Specializációtól függően külső gyakorlatok is vannak. 2

7. Tanterv: a, A közös képzés kötelező részének tanterve ( I. -II. félév)
Kód Tantárgynév I. Közigazgatási vezetési ismeretek 1. Közigazgatási és államháztartási ismeretek 2. Európai oktatásügyi integrációs folyamatok II. A nevelési-oktatási intézmény mint szervezet 1. Tanügyigazgatási és jogi ismeretek 2. Szervezetfejlesztés és vezetési kultúra 3. Intézmény és környezete III. A nevelési-oktatási intézmény hatékonysága 1. Intézményértékelés és a tanulói, tanári munka értékelése 2. Minőségellenőrzés, minőségértékelés, minőségfejlesztés IV. A pedagógus a nevelési-oktatási intézmény szervezetében 1. Pedagógiai folyamattervezés és -szervezés 2. Szakmai önismeret V. Az integráció és szegregáció kérdései 1. Esélyegyenlőség, szektorközi együttműködés, fenntartói megoldások VI. Sajátos csoportok nevelése, oktatása 1. Egészségpszichológiai és az egészségre nevelés kérdései 2. Sajátos nevelési igényű gyerekek nevelése, oktatása 3. Gyermek- és ifjúságvédelem, hátrányos helyzet kezelése 4. Az élethosszig tartó Óraszám I. félév Számonkérés Óraszám II. félév Számonkérés

Kredit

Kredit

BT_SZAG 144 BT_SZEV 144

15 10

K K

4 3

BT_SZTI 144 BT_SZSZV 144 BT_SZIK 144

10 15 10

K K G

3 4 3

BT_SZIN 144 BT_SZMI 212

10

G

4

15

K

4

BT_SZPF 244 BT_SZT 244

10

G

3 15 K 4

BT_SZESZF

144

15

G

4

BT_SZME 144 BT_SZSP 211 BT_SZGY 244 BT_SZFE

15 15

G K

5 5

15 10

G G

5 4

3

( melléklet) 8. a záróvizsga eredményének és a szakdolgozat eredményének számtani átlaga kerekítve. gyakorlatok beszámításának rendje: Bármely felsőoktatási alapképzésben vagy továbbképzésben szerzett kredit elismerhető. A záróvizsga: A záróvizsgára bocsátás feltétele: Az előírt számú vizsga és gyakorlati jegy megszerzése. valamint a szakdolgozat benyújtása. A záróvizsgán a benyújott szakdolgozatot is meg kell védeni. ha a kredit átváltás általános szabályai szerint egyenértékesíthető jelen szakvizsgás képzés valamely tantárgyával. Az oklevél minősítése a szigorlatnak. a felnőttoktatás kérdései Óraszám: Kredit: 180. Tantárgyi programok: a. b. A választható tárgyak az egyes specializációk III. félévre vonatkozó tanterveiben találhatók. A résztvevők teljesítményét értékelő rendszer: A szakdolgozat: a specializációs képzési rész ismeretköreiből meghatározott témából kell készíteni. A korábban szerzett ismeretek. gyakorlati jegy: 7. A képzés kötelező részének tantárgyi programjai 4 . 55. 10. A záróvizsga részei: a záróvizsga résztárgyait az egyes specializációk határozzák meg (lásd a specializációknál).244 tanulás. kollokvium: 7. A záróvizsga eredménye a záróvizsgán kifejtett tételre kapott érdemjegy és a szakdolgozatvédés eredményének átlaga kerekítve. a specializációk bemutatását ) ( ld. – IV. 9.

KÖZIGAZGATÁSI VEZETÉSI ISMERETEK Kód: BT_SZAG144 Közigazgatási és államháztartási ismeretek * Kreditszám: 4 Előfeltétel: –– Választhatóság: Heti óraszám: Kurzuszárás: Tanóraforma: kötelező 15 aláírás előadás Tematika: 1.I. A költségvetési szervek ellenőrzése Kód: Európai oktatásügyi integrációs folyamatok BT_SZEU144 Választhatóság: ekötlező Heti óraszám: 15 Kurzuszárás: aláírás Tanóraforma: előadás Kreditszám: 3 Előfeltétel: –– 5 . funkciói és alapelvei 3. Az államháztartási rendszer helyi alrendszere 5. A költségvetési szervek gazdálkodása 7. A költségvetési szervek jogállása 6. Az államháztartás közgazdasági szerepe és jelentősége 2. Az államháztartás rendszere. Az államháztartási rendszer központi alrendszerei 4.

európai dimenzió erősítése.) 4. Az Európai Unió kialakulásának története. nyelvoktatás. Reformok a közoktatásban (az angol. az egységes iskolastruktúra példáival) 10. A közoktatás szerkezetének hasonlóságai a tagállamokban (a tagolt. programok a jövőben) 18. A jogalkotás folyamata (az acquis communautaire. ICT. keretjellegű szabályozás előtérbe kerülése. a nemzeti alaptantervek. Az oktatási struktúrák összehasonlító táblázata az Európai Unió országaiban (iskolák közötti átjárhatósági problémák. az uniós oktatáspolitika hatóköre. az oktatás tartalma. a francia.) 3. Harmonizációs folyamatok az oktatási jogalkotás területén az Európai Unióban (az oktatási jogszabályok új dimenziói. Az iskolák irányításának sokszínűsége az EU államaiban néhány tagállam példáján (Németország. Amszterdami szerződés nevezetes cikkelyei) 5. Az oktatás ellenőrzése. csatlakozások. stb. A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNY.Tematika: 1.) 2. 6. soknemzetiségű tantervek. lifelong learning. szakfelügyeleti rendszer (a holland. stb. stb. társadalomtudományok. Franciaország. munkavállalói mobilitás segítése. Az idegen nyelvek oktatásában mutatkozó hasonlóságok az Európai Unióban 14. Az egyes műveltségterületekre fordított időkeret mértéke az Európai Unió tagállamaiban (anyanyelv. A közösségi programok (Socrates. Az EU oktatási prioritásai (versenyképesség és innováció.) 13. Anglia) 9. az angol rendszer) I. a részben egységes. természettudományok. a francia. szubszidiaritás elve. mint közügy. a társadalmi kohézió fenntartása. pályaorientációs lehetőségek) 11. a közösségi politika dokumentumai. A közoktatás finanszírozásában mutatkozó állami és egyéb finanszírozói szerepvállalás hasonlósá-gai 17. elsődleges. Maastrichti Szerződés. szakképzés. a holland reformok) 8. A közösségi oktatási stratégia alapdokumentumai (fehér könyvek. A tankötelezettség teljesítéséhez kapcsolt időtartam 15. Közösségi kompetenciák az oktatás területén (az uniós szerződés és az oktatás. más területek. a Negyedik keretprogram. működésének feltételrendszere (3 pillér. társadalmi partnerek bevonása. MINT SZERVEZET Tanügy-igazgatási és jogi ismeretek Heti óraszám: Kurzuszárás: Tanóraforma: Kód: BT_SZTI144 Választhatóság: Kreditszám: 3 Előfeltétel: –– kötelező 15 aláírás előadás 6 . a szakértői. Transzparencia az Európai Unió tagállamaiban az oktatási törvénykezéshez kapcsolódó tantervkészítés terén (az oktatás tartalmi szabályozása. nemzeti megközelítések). távoktatás fejlesztése. az Európai Bíróság döntései. másodlagos jog dokumentumai.) 7. iskola és tanár autonómiája) 12. stb. kiegyenlítő alapok. tagállamok. Leonardo. zöld könyvek. A középfokot lezáró vizsgák az Európai Unióban 16. az iskola társadalmasítása stb. Hollandia.

2. A fenntartói irányítás jellemzői és jogkörei a közoktatásban. Az állam feladatai a közoktatás irányításában. A jegyző államigazgatási feladatai a közoktatásban. 15. 10. 14. a tanulói jogviszony. 19. A közoktatási intézmény ellenőrzésének szabályai. a tankötelezettség. munkavégzési szabályok a közoktatásban. Kistérségi (többcélú kistérségi társulás) és régiós szintű együttműködés a közoktatási szolgáltatások biztosításában. 6. a jogalkalmazás alapelvei a pedagógiai munkában és a közoktatási intézmények működésében. 12. A pedagógiai szakszolgálatok. Az egyenlő bánásmód elve. A települési és a megyei önkormányzatok feladat-ellátási kötelezettsége. A megyei közoktatási fejlesztési terv szerepe. A közoktatási intézmény alapítása. 18. jogkörei. Az intézményvezető feladatai. 17. Az esélyegyenlőség feltételeinek biztosítása. 11. A tanügy-igazgatás helye a magyar jogrendszerben. a kollégiumi tagsági jogviszony tanügy-igazgatási kérdései. A gyermeki. 5. 16. A jogorvoslati jog érvényesülése a közoktatásban. Az iskolai rendszerű szakképzés tanügy-igazgatási szabályozása. Alkalmazási feltételek. A szülői jogok gyakorlása a közoktatási intézményekben. Az iskolaszék. 4. A nem helyi önkormányzati fenntartású intézmények működésének jogi feltételei. Az óvodai felvétel. 9. tanulói jogok és kötelességek a közoktatási intézményekben. 7. A pedagógusok jogai és kötelességei a közoktatási intézményekben. Az iskolai. 7 . A közoktatás fogalma (az Alkotmány. kollégiumi diákönkormányzat jogai. A pedagógiai-szakmai szolgáltatások.Tematika: 1. Az önkormányzatok feladat-ellátási kötelezettsége a közoktatásban. a közoktatási törvény és a szakképzési törvény alapján). A gyermek mindenek felett álló érdeke. Az intézmények belső jogi normái. működési feltételei. A tanulók közösségei. 3. A szülői szervezet. 8. 13. működésének jogi kérdései. A nevelőtestület (alkalmazotti közösség) és a szakmai munkaközösségek működése.

Nemzeti tankönyvkiadó. Klein Sándor 2007. 5. Budapest. A szervezetek fogalma. Edge 2000.és a Zaltman-Duncan-féle taktika alkalmazási a közoktatási intézmények szervezetfejlesztésében. Budapest. Hoffmann Rózsa 2005. A szervezetek formális és informális szintje: organogram és tényleges működés. Szervezeti magatartás és vezetés. Bíbor Kiadó. 1984. 8. Guiot. Budapest. Vezetés. A célmegvalósítás folyamata: a technológiai folyamat. az alapvető szervezeti paraméterek (munkamegosztás. 9. mint technológia. Szervezetek és magatartásuk. Egységes szerkezetben. magyarázatokkal. Kiadó. Charles B. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó. hatáskörmegosztás. Budapest Szintay István 2003. Klein Sándor 2006. 10.és szervezetpszichológia. Budapest. Charles 1994. a szervezet egyedi és rendszerszintű létezése. a vezetői felelősség az intézmény-fenntartó viszonylatában. A szervezet lelke. Változásvezetési taktikák: a Nutt. Műszaki Könyvkiadó. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó. Jean M. Szervezeti formák és vezetés. 7. 1999. Osiris-Századvég – Panem–McGraw-Hill. a szervezeti kultúra fogalma. Szervezeti változás. én. koordinációs eszközök. 3. Szervezetszociológia. Budapest. 8 . A közoktatási intézmények szervezeti sajátosságai: az erőforrás-allokáció.és munkapszichológiai Tanszék. 6. Budapest. Bakacsi Gyula 2003. (Szerkesztette: Balázs Éva) OKKER Kiadó. A szervezeti légkör. 2. KLTE Szociál. A nevelési intézmények szervezeti sajátosságai: a pedagógiai folyamat. Szolgáltatásmarketing. Vezetés pedagógusszemmel. szervezeti tanulás. Debrecen. Dobák Miklós 1998. Gáspár László: A pedagógiai folyamattervezés elméleti és gyakorlati kérdései. Mechanikus és organikus szervezeti elemek az iskolai működésben. Perrow. Vezetéselmélet. 1986. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó. Miskolc. Oktatásmenedzsment. Kiadó. a nevelés mint projektjellegű szolgáltatás. A szervezeti változások típusai: inkrementális és radikális változások. Veres Zoltán 1998. Szervezetek irányítása a változó világban. Mezőgazdasági Kiadó. Szakirodalom: A közoktatásról szóló törvény. Edge 2000. Szervezeti célok: a célok hierarchiája. Vezetői szerepek és taktikák a szervezetfejlesztésben. Handy. konfiguráció). Budapest. Budapest. 4. Budapest.Kód: BT_SZSZV144 Választhatóság: Szervezetfejlesztés és vezetési kultúra Heti óraszám: Kurzuszárás: Tanóraforma: Kreditszám: 4 Előfeltétel: –– kötelező Tematika: 15 kollokvium előadás 1.

az SzMSz. Itt kell szót ejteni a kistérségi közoktatási feladatellátási tervről is. 85.§-88. stb. hogyan lehet a közoktatás feladatait a kistérségi társulás keretein belül megszervezni. és 2006/12. illetve az intézmény működését meghatározó dokumentumokra is. illetve annak végrehajtási rendeletére kell figyelemmel lenni.) 9 . hogyan lehet ezt a gyakorlatban elvégezni. részletesen ki kell rá térni. illetve a 11/1994. EU-szabványok mellett a kötelező eszköz és felszerelési jegyzékben foglaltak figyelembevételével kell rávilágítani azokra a lehetőségekre. illetve a Házirend. mérete). illetve az intézményfenntartó társulásoknak. hogy a kérdés szabályozására milyen lehetőséget kínál a Pedagógiai Program (vagy helyi óvodai program). hogyan kell összehangolni a Ktv. Milyen fenntartói dokumentumokat kell elkészíteni..§. A családdal való kapcsolattartás és intézményes keretei: Itt kell áttekinteni. és arra hogyan kell ráépülniük ezekre az intézményi dokumentumoknak (pl.§-a részletesen taglalja. számában. amennyiben az intézményhez kötődő kérdésekről van szó.jegy gyakorlat Tematika: Fenntartói jogok és kötelezettségek: Kreditszám: 3 Előfeltétel: - E fejezetben ismertetésre kerül. az ide vonatkozó jogszabályi háttér megjelölésével együtt. Az intézmény természeti és épített környezete: Az ide vonatkozó építésügyi előírások (helyiségek típusai.) Természetesen rá kell világítani arra. melyek azok a feladatok.89/A. Különös figyelmet kell fordítani az intézményi átszervezésekre. rendelkezéseit a fenntartónak az intézménnyel.).-es MKM rendelet is Kötelező egyeztetéseket ír elő a különböző átszervezésekre. Kistérségi együttműködés keretei*: A Ktv. egy pedig megjelenés alatt van. mely az intézmény falain belül és azon kívül is szemléletet ad a környezeti kultúra fejlesztéséhez. de terjedő formáról van szó. egyre gyakrabban találkozunk ezzel a kérdéssel.: ÖMIP IMIP. melyeket a helyi önkormányzati és nem önkormányzati fenntartóknak biztosítaniuk kell (Ktv.§-ai foglalnak magába. Mivel a költségvetési törvény ösztönző normatívákat tartalmaz a társulás által fenntartott intézményeknek. Egyeztetési mechanizmusok és fórumok A Ktv. ellenőrzésekre. Mivel viszonylag új.Kód: Az intézmény és környezete BT-SZIK144 Választhatóság: Heti óraszám: Kurzuszárás: Tanóraforma: 10 kötelező gyak. A dolgozók vonatkozásában a Kjt. illetve 102. előírásaira. (A témával kapcsolatban két tanulmányom jelent meg társszerzővel az Új Pedagógiai Szemle 2006/2.

Elvárások. A fenntartói teljes körű intézményértékelés. A különbségek kezelése az iskolában. szervezetelemzés. Az iskola mint szervezet értékelése: a vezetés minősége. oktatás értékelése. Az alap-. motiváció. hatékonyság). döntéshozatali rendszer. Kapcsolatrendszer (PR. A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNY HATÉKONYSÁGA Intézményértékelés és a tanulói. működési és megvalósíthatósági célok koherenciájának vizsgálata. elégedettség mérése. Az intézmény pedagógiai programjának értékelése. minőségfejlesztés Választhatóság: Heti óraszám: Kurzuszárás: Tanóraforma: kötelező 15 kollokvium előadás Kód: BT_SZMI212 Kreditszám: 4 Előfeltétel: –– 10 . Az intézményműködés elemzése és értékelése (alapfogalmak. Minőségellenőrzés. tanári munka Kreditszám: 4 értékelése I. minőségértékelés. információs rendszer. Eredménymérések. attitűdök. az értékelésben érdekeltek köre. eredményesség. Választhatóság: Heti óraszám: Kurzuszárás: Tanóraforma: Előfeltétel: kötelező 10 aláírás előadás –– Tematika: Kód: BT_SZIN144 Az értékelés helye a pedagógiai folyamatban. Humánerőforrás-fejlesztés. kommunikációs csatornák). oktatási minőség. Az iskolai nevelés. Szolgáltatások. Az értékelés szintjei.II.

Tematika: 1. a várható eredmények. intézményértékelés 7. pedagógiai kommunikáció. Dokumentáció 16. Reálfolyamatok az iskolában. folyamatos fejlesztés. OKKER. tervezhetősége. Eötvöstől napjainkig. technikák Választhatóság: Heti óraszám: Kurzuszárás: Tanóraforma: kötelező 15 aláírás gyakorlat Kód: BT_SZTR244 Kreditszám: 4 Előfeltétel: - 11 . Partnerközpontú együttműködés. A hatékony csoport. Comenius 2000. a kommunikáció mérése 8. a környezeti adottságok. Minőségbiztosítási ciklus: PDCA ciklus 15. Visszatérő helyzetelemzés 14. fenntartói szint. ellenőrzés. TQM.és rendszerfejlesztés. Szervezetfejlesztés és változásmenedzsment 3. A fejlesztési programok fontosabb szerkezeti elemei. Belbin-modell 5. a nevelési rendszer összetevői (statikus és dinamikus tényezők). A rendszeralkotó tényezők taxonomikus áttekintése. A csapat mint minőségi csoport: minőségi körök. A képességfejlesztés típusai. Információs rendszerek. folyamatszabályozás. szolgáltatás 6. A rendelkezésre álló bemeneti tényezők. Partnerek azonosítása: iskolahasználók. Csapatépítés. A pedagógiai folyamat szervezése. Különböző minőségbiztosítási modellek: ISO. A bemeneti tényezőket kimeneti eredményekké alakító pedagógiai transzformációk. funkciója. Benchmarking IV. iskolavezetési modellek 4. Minőségbiztosítás 10. A pedagógiai folyamat tartalma: a képesség. Az elérhető kimeneti eredmények. 17. tevékenysége. Az iskolai szervezet 2. BGR 12. A pedagógiai folyamat és az innováció kritikus pontjai. A PEDAGÓGUS A NEVELÉSI-IKTATÁSI INTÉZMÉNY SZERVEZETÉBEN Kreditszám: Kód: Pedagógiai folyamattervezés és BT_SZPF244 3 -szervezés Választhatóság: Heti óraszám: kötelező 10 Tematika: Kurzuszárás: aláírás Tanóraforma: előadás Előfeltétel: –– A pedagógiai folyamat jellege. eredmények. Intézményi minőségpolitika 9. 13. QPSA. Intézményműködés. eljárások. A fejlesztés előzményei. A vezetői szerep. A minőségbiztosítási program kritikus pontjai: intézményi szint. Qualitas. a fejlesztési módszerek. ágazati szint 18. értékelés. 11. résztvevők. Minőségügy a hazai közoktatásban. kudarcok elemzése. Kommunikáció az iskolában. Szakmai önismeret: A pedagógustevékenységet segítő módszerek.

szervezőképesség. vonáselméleti és interakcionalista megközelítések. A szerepek szociálpszichológiai megközelítése. személyiségelméletek: típus-. Önismereti gyakorlatok. alkalmazkodási. Önmegvalósítás. az önszabályozás mint az önismeret alapja. empátiás. képességek. énkép és énvédő mechanizmusok. döntési. Képességek rendszere és pedagógiai képességek: kommunikációs.Tematika: A személyiség fogalma. vezetői stb. 12 . A képességek fejlesztésének gyakorlata.

A jogszabály – többek között – települési/kistérségi Esélyegyenlőségi Program. projektmódszer. AZ INTEGRÁCIÓ ÉS SZEGREGÁCIÓ KÉRDÉSEI Kód: Esélyegyenlőség. szektorközi együttműködés. 2007. amely „ A halmozottan hátrányos gyermekek és tanulók esélyegyenlőségének biztosítását szolgáló iskolai és óvodai integrációs program” címet viseli és amelynek gyakorlati bevezetése 2007.) • MKM-rendelet vonatkozó előírásai. tanulók esélyegyenlőtlenségének mérséklése. • az intézményi esélyegyenlőségi intézkedési terv. aktualizálása. társadalmi szintű szándék természetesen túlmutat az óvoda. szabadidős tevékenységek o módszertani elemek (egyéni haladási ütemet segítő differenciált tanulásszervezés.(VI. iskolai) esélyegyenlőségi tervet kell készíteniük az intézményeknek is. programelemek o az integrációt segítő tanórán kívüli programok. ami a szociális helyzetből és/vagy az egyéni képességek fejlettségéből eredő hátrányok ellensúlyozását szolgálja. szeptember 1-jétől lehetséges. értékelés megvalósítása.V. • az iskolai integráció működését biztosító szervezeti feltételek. SAJÁTOS CSOPORTOK NEVELÉSE. évi CXXV: törvény előírásaiban. s annak részeként Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv alkotását írja elő az önkormányzatok számára. integrációs felkészítés. Kreditszám: BT_SZESZF144 fenntartói megoldások 4 Választhatóság: Heti óraszám: Kurzuszárás: Tanóraforma: kötelező 15 gyakorlati jegy gyakorlat Tematika: Iskolai integrációs program (IPR) Előfeltétel: –– A hazai közoktatás intézményszervezési és tartalmi fejlesztése folyamatának meghatározó fontosságú eleme a gyermekek. OKTATÁSA 13 . Ennek a kérdéskörnek lényeges komponense az óvodai/iskolai integrációs felkészítés. iskolaotthonos oktatás és nevelés).) o új típusú pedagógusi együttműködési formák • a pedagógiai mérés. stb. képesség-kibontakoztató felkészítés. • az esélyegyenlőséget szolgáló új oktatásszervezési formák (szakiskolai felzárkóztató oktatás. • az együttnevelés pedagógiai esélyeit növelő tényezők o kulcskompetenciákat fejlesztő programok. VI.(. intézményi önértékelés • az intézményi pedagógiai program és helyi tanterv felülvizsgálata. iskola világán és pontosan megfogalmazódik az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. április 24-én jelent meg az Oktatási és Kulturális Minisztérium közleménye. és azzal összhangban álló helyi (óvodai. • az iskolai differenciálás új megközelítése. kooperatív tanulás. Ez a jelentős. A képzés során ennek megfelelően az alábbi kérdéskörök feldolgozását tervezzük: • jogszabályi környezet: elsősorban a közoktatási törvény és a 11/1994.

javítóintézetek. működtetésű intézmények sajátosságai. dilemmák. A magyar populáció egészségügyi helyzetképe. A fenti törvény alapján átszerveződött gyermekvédelmi intézményhálózat specifikumai. hátrányos BT_SZGY244 5 helyzet kezelése Választhatóság: Heti óraszám: Kurzuszárás: Tanóraforma: Előfeltétel: kötelező 15 aláírás gyakorlat –– Tematika: A XXXI/1997.S. gyakorlati kérdések. pszichiátriai. oktatása Választhatóság: Heti óraszám: Kurzuszárás: Tanóraforma: kötelező 15 gyak. a szakellátás rendszere. A tehetséges tanulók 3. A hátrányos helyzetű tanulók 4. koordinálása. a mentálhigiénés modellek és ellátórendszerek. pozitív copingmechanizmusok. Az alulteljesítő tanulók 6. évi gyermekvédelmi törvény alapján az iskolai gyermekvédelmi munka tervezése. Kód: Kreditszám: Az élethosszig tartó tanulás. A különböző típusú gyermekvédelmi intézményekben dolgozó szakemberek képzése. Az orvosi. szekunder. A lassú tanulók 2. a gyermekjóléti alapellátás keretében működő intézmények. A mentálhigiénés tevékenység helye. megküzdési stratégiák. Az S. „pozitív” mentálhigiénés. a felnőttoktatás BT_SZFE244 4 kérdései Választhatóság: Heti óraszám: kötelező 10 Kurzuszárás: aláírás Tanóraforma: előadás Előfeltétel: –– 14 .és ifjúságvédelem. szociobiológiai-evolúciós. fogyatékos) tanulók Kód: Egészségpszichológiai és az egészségre nevelés BT_SZME144 kérdései Kód: BT_SZSP211 Kreditszám: 5 Előfeltétel: –– Kreditszám: 5 Előfeltétel: Választhatóság: Heti óraszám: Kurzuszárás: Tanóraforma: kötelező 15 aláírás gyakorlat –– Tematika: A mentálhigiénia története. Kód: Kreditszám: Gyermek. Egyházi és civil fenntartású. „New Age” koncepciók. Megelőzés. A lelki egészségvédelem lépcsői: primer.Sajátos nevelési igényű gyerekek nevelése. továbbképzése.jegy gyakorlat Tematika: 1. közösségi mentálhigiénés. A nehezen nevelhető tanulók 7. alapfogalmai. Az akadályozott (sérült. a szorongás és a félelem.O. tercier prevenció. átképzése. speciális gyermekvédelem. A tanulási zavarral küzdő tanulók 5. Gyermekfalu. keretfeltételei. A stressz és az életesemények.

alapelvei. a modern (virtuális rendszerű) távoktatás. tudományos autonómiájának helyzete. 7. kulcsfogalmai. 5. A felnőttoktatás és – képzés ágazatai: az iskolarendszerű és iskolarendszeren kívüli felnőttképzés sajátosságai. programkínálatok szerkezete. 6. célcsoport-elemzés. A felnőttoktatás és –képzés jogi szabályozása. tervezési-szervezési szintek. informális” megkülönböztetések értelme: a hagyományos forma sajátosságai. értékelés. A felnőttképzés szereplői. Kód: BT_SZSZ200 SZERVEZET ÉS INTÉZMÉNYÉRTÉKELÉS SZIGORLAT Kreditszám: 20 Előfeltétel: BT_SZIN244 BT_SZPF244 BT_SZTR244 Választhatóság: Heti óraszám: kötelező –– Kurzuszárás: szigorlat Tanóraforma: –– 15 . felnőttek tanulását segítő szakember. Andragógiai módszertani kultúra. szisztematikus és rugalmas. nevelés. a regionális képző központok képző tevékenysége. Felnőttoktatási formák: a „formális. képzési program elemei. finanszírozása. A felnőttoktatás. szerepértelmezései. Az andragógia és az emberi erőforrás-fejlesztés/menedzsment összefüggései.Tematika: 1. 2. 4. 10. oktatás. Az andragógus szerepei. Az andragógia története. szakmai identitása. Nemzetközi trendek. Felnőttképzési modellek és ajánlások Európában. szinkron/aszinkron. képzés. A felnőttképzés irányítása és szabályozása. mint vállalkozás: jogi. módszerei. a képzési vállalkozások. módszerválasztás stratégiáktól és formáktól (is) függően. Szükségletfelmérés. módszertár. 8. A felnőttképzés jelentősége. 3. gazdasági – üzleti. vezető. munkakörelemzés. A felnőttoktatás a közoktatás és a felsőoktatás rendszerében. információtechnológia és telekommunikáció. szocializáció különbségei és hasonlóságai az egész életen át tartó fejlődés (lifespan development) különböző szakaszaiban. a felnőttoktatás a közművelődés rendszerében. szervezési – logisztikai. 9. a munkaerőpiaci képzések. -szervezés.és program-akkreditációs szabályozás. curriculumfejlesztés – különös tekintettel a kompetenciaalapú curriculum-modell sajátságaira – programtervezés. helye a tudományok rendszerében. A LifeLong tanulás. irányzatai. nonformális. etikai kérdések. a képzési terv. tudományos és szakmai kapcsolatai. A felnőttképzési intézményi. helyi és távoktatás. tanulás az egész életen át.és a munkahelyek képző tevékenysége. A felnőttképzés tervezése. zárt és nyitott.

A pedagógiai innováció folyamata. A pedagógiai folyamat rendszeralkotó tényezői: inputok.és rendszerfejlesztés. (különbségek kezelése az intézményben. A pedagógiai folyamat mint az iskola technológiai folyamata. hatékonyság az intézményben (külső tényezők. Az értékelés hely a pedagógiai folyamatban (tanulók. a szervezeti légkör különböző értelmezései. lépései. A pedagógiai transzformációk. Herzberg). A szervezetek informális szintjének jellemzői. 6. A pedagógiai folyamat térben és időben: színterek és időszükségletek. az értékelésben használt módszerek és eszközök. program. – IV. A pedagógiai folyamat tartalmi jellemzői: az egy. A pedagógiai folyamattervezés nehézségei és lehetőségei. 8. (célkitűzések és stratégia. tanügyigazgatási]. 6. az intézmény kapcsolatrendszere. Az intézmény pedagógiai programjának értékelése. Az intézmény szakmai. szervezetfejlesztés. a célok kialakításának dinamikája. tipológia [Quinn]. motivációs elméletek Maslow-n túl: expektancia. Eredményesség. 2. Az intézmény szakmai. teljesítménymérés/ értékelés jelentősége és nehézsége. Az intézményműködés elemzése és értékelése (alapfogalmak. B tételek 1. Az intézményértékelés szintjei. Az emberi erőforrásgazdálkodás fő kérdéskörei az iskolában mint speciális szervezetben (toborzás.és tantervértékelés. pedagógiai értékelése I. mérésének lehetőségei). Vezetői szerepek összetevői a mai pedagógiai intézmények vezetésében (a vezetői szereprepertoármodellek [Quinn. 2. belső tényezők. az analitikus és szintetikus képességfejlesztés. Az iskola mint szervezet céljai (célok hierarchiája. az intézmény kontextusa és szubtextusa. A pedagógiai folyamat tartalma: képesség. 11. Az iskola mint szervezet. 18. az értékelésben érdekeltek köre. Az iskola szervezeti környezetének tényezői és három jellemzője (a szervezeti környezet mint kontingenciaváltozó) 5. ezek biztosításának módja: Az egyetem a képzés infrastrukturális hátterét ( tantermek és felszerelésüket)biztosítja. Mechanikus és organikus szervezeti jellemzők az iskola működésében (a két modell jellemzői és kapcsolatuk a szervezeti hatékonysággal). ( melléklet ) 11. A választható tárgyak leírásai az egyes specializációk III. vezetői hatékonyság). 4. a szervezeti légkör (a formális és informális összevetése. szolgáltatások). 14. transzformációs tényezők és kimeneti eredmények). Az iskolai tevékenységrendszer. 8. a szituáció elemei. a szervezeti kultúra átalakítása). Az extenzív és intenzív fejlesztési szakasz. A fenntartói teljes körű intézményértékelés (törvényességi [pénzügyi-gazdasági. félévre vonatkozó tanterveiben találhatók. 7. szakmaipedagógiai értékelés). az eredményesség mérése). audit). a felügyeleti értékelés. vezetőválasztás. kontingenciamodellek. Szervezeti kultúra az iskolában (a szervezeti kultúra szintjei [Schein]. 9. A pedagógiai folyamat rendszeralkotó tényezői: outputok. 7. a célok kapcsolata a pedagógiai kérdésekkel). motiválás. A képzési program végrehajtásához szükséges tárgyi és személyi feltételek. intézményértékelés). Modern. ellenállás a változással szemben). 15. kiválasztási technikák. 17. pedagógiai értékelése II. többtényezős vezetési modellek a pedagógiai tevékenységben (vezetői stílusok. az iskola mint szervezet és az iskolai munka hatékonyságának értékelése). 5. 3. 4. 12. Változások és átalakítások a szervezetben (szervezeti életciklusok. tanárok munkájának értékelése. 10.Tematika: A tételek 1. 3.és sokdimenziós fejlesztés. 13. Mintzberg]. Az iskolai pedagógiai és tanítási-tanulási folyamat jellemzői (bemeneti. 9. méltányosság. A képzés legkülönbözőbb szakterületeihez az egyetem különböző karain rendelkezésre áll a 16 . 16. Az innovációs ötlettől a megvalósulásig b. oktatási minőség.

Tóth László Beosztás MTA Atommagkutató Intézet. Gönczi Ibolya Dr. irodavezető-helyettes DMJV Családsegítő Központ. Dr. A választható tárgyak oktatói az egyes specializációk képzési program leírásának 11.igazgató DE EFK Alkalmazott Psz. Dr.Psz. egyetemi adjunktus DE BTK Neveléstud. intézetvezetőhelyettes DE – HPFK. Dr. egyetemi docens. pszichológus tanácsadó nyugdíjas Berettyóújfalui Önkormányzat. Pető Csilla Pecsenye Éva Dr. Önkormányzatok)kér fel. oktatói háttér. de néhány gyakorlati jellegű kollégium megtartására külső előadókat( OKM. A specializációs továbbképzésben részt vevő oktatók a Debreceni Egyetem részéről a.000 Ft / félév 17 . Társadalomtudományi Tanszék. Márkus Edina Dr. pontjában találhatók ( melléklet ) 14. Buda András PhD PhD A szakmai munkában részt vevő külső tagok: Név Dr. gazd. igazgatóhelyettes Oktatási Minisztérium. Cs. fősikolai adjunktus DE BTK Neveléstud. A közös képzés kötelező részének oktatói Név Pálinkás Miklósné dr.megfelelően képzett személyi. főosztályvezető helyettes HBM-i Önkormányzat Hivatala. habil. Tanszék. Polgármesteri Hivatal. PhD. intézményi irodavezető b. Ped. Közoktatási és Kulturális Iroda. Tanszék. Kovács János V. habil. Gerencsér Attila Brassói Sándor Kathó Klára Dr. Intézet egyetemi adjunktus Tudományos fokozat PhD PhD PhD. A képzés költségtérítési díja: 140. Nagy Gábor Kapornai Judit Beosztás HBM-i Pedagógiai Intézet .Intézet egyetemi docens Pszichológia Intézet.

a szakhoz kapcsolódó megszerzett tudás.SPECIALIZÁCIÓK A DE BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KARON „A” A pedagógusképzésben szerzett szakképzettség szerint differenciálva az új szaktudományi és szakmódszertani ismeretek.és népismeret Latin Magyar nyelv és irodalom Német Történelem Vallástudomány 18 . felfrissítő ismeretek. illetve az adott pedagógusi feladatok ellátásához szükséges elméleti és gyakorlati ismereteket megerősítő. elmélyítő. készségek és képességek továbbfejlesztése: Etikai ismeretek 19-20. századi filozófia Francia nyelv Hon.

képesek legyenek az etika. s kezelni a tanulók által elfogadott eszmények. társadalom. Kaszás Éva egyetemi docens 3. személyes adottságok. az ember-. megszerezhető ismeretek. illetve fejlesztésére.és erkölcsismerethez kapcsolódó értékek közvetítésére. Biróné dr.ETIKA SPECIALIZÁCIÓ KÉPZÉSI PROGRAM 1. beállítódásainak és motivációinak a felismerésére. az Etikai ismeretek specializáció felelőse: Dr. az ember-. 7. ember. mind a specializációs részben nagyobb tartalmi blokkokból és azokon belüli tantárgyakból épül fel. értékek és a megvalósulásuk közötti távolság eredményezte konfliktusokat. társadalom. illetve hasonló 19 . s kezelni a tanulók által elfogadott eszmények. az életkori sajátosságoknak és az iskolai körülményeknek megfelelő nevelési és tanulási eljárások alkalmazásával képesek és kompetensek legyenek a tanulók önismeretének. értékek és a megvalósulásuk közötti távolság eredményezte konfliktusokat. az életkori sajátosságoknak és az iskolai körülményeknek megfelelő nevelési és tanulási eljárások alkalmazásával képesek és kompetensek legyenek a tanulók önismeretének. A szakért felelős oktató: A szak egészéért felelős oktató Dr. tudáselemek. akik etikát tanítanak vagy tanítani szándékoznak általános vagy középiskolában anélkül hogy etika szakos diplomával rendelkeznének. hogy a pedagógusok az ismeretek jellegének. ember. hogy a pedagógusok az ismeretek jellegének. a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben. Tanterv: A képzés során elsajátítandó kompetenciák. 4. tevékenységrendszerben. A képzésért felelős kar megnevezése: Debreceni Egyetem TEK Bölcsészettudományi Kar 2. A képzés formája: költségtérítéses levelező 5. 6. beállítódásainak és motivációinak a felismerésére. A képzés módszerei: elméleti jellegű előadások mellett szemináriumi jellegű foglalkozások vannak. illetve fejlesztésére. illetve hasonló tárgyak oktatására. A képzés célja. Szabó József. képesek legyenek az etika. az erkölcsi nevelés keretében értelmezni tudják a felvállalt értékek befogadtatásával kapcsolatos problémákat. készségek. gondolkodásmódjának. valamint az iskola légkörének.és társadalomismeret.és társadalomismeret.1. az erkölcsi nevelés keretében értelmezni tudják a felvállalt értékek befogadtatásával kapcsolatos problémákat. 7. Képzési cél: A képzés célja. A képzés szerkezete: a képzés tartalma mind az általános. nevelési programjának az e területen történő fejlesztésére. gondolkodásmódjának. Elsajátítandó kompetenciák: A specializációs továbbképzés elsősorban azoknak a pedagógus kollegáknak szól.és erkölcsismerethez kapcsolódó értékek közvetítésére.

Ágazati etikák.Személyes adottságok: A problématörténeti és a szisztematikus etikai kurzusok révén a hallgatók nemcsak kibővítik ismereteiket. Etikai ismeretek: Fejezetek az etika történetéből. 7. nevelési programjának az e területen történő fejlesztésére. Etikatörténet szövegfeldolgozó szeminárium II. félév tantervi hálója Etikai ismeretek Tantárgy óraszám I. Társadalomtudományi ismeretkör. megfelelő érveléstechnika alkalmazására és a fenti képességek tanítási folyamatban való alkalmazására. a nevelési-oktatási intézmény mint szervezet. s megfelelő prezentálásra. félév Számon kérés kredit Oktató munkahely fokozat 5 4 Bujalos István DE BTK Fil. konstruktív megoldási javaslat(ok) kidolgozására. Erkölcsfilozófia 1. 7.4. Int.A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben.3. Bujalos István DE BTK Fil. CSc habil CSc habil 15 15 koll gyj 5 4 Biróné Kaszás Éva DE BTK Fil. A pedagógus-szakvizsgára felkészítő specializációs képzés 3-4. Erkölcsfilozófia.tárgyak oktatására.és társadalomismeret. ember. az életkori sajátosságoknak és az iskolai körülményeknek megfelelő nevelési és tanulási eljárások alkalmazásával képesek és kompetensek legyenek az etika. Biróné Kaszás Éva DE BTK Fil. Erkölcsfilozófia alapkérdései előadás 2. Etika szakmódszertan. Int. a nevelési-oktatási intézmény hatékonysága. PhD Habil PhD Habil 20 . az integráció és szegregáció kérdései. a pedagógus a nevelési-oktatási intézmény szervezetében. sajátos csoportok nevelése és oktatása. összefüggésekben való elhelyezésükre. valamint az iskola légkörének. nevelési programjának az e területen történő fejlesztésére. Erkölcs és társadalom 15 15 I. Tudáselemek. tevékenységrendszerben: A képzés célja. hanem képesek lesznek az erkölcsi problémák elemzésére. 7. Int. Int. hogy a pedagógusok az ismeretek jellegének. illetve hasonló tárgyak oktatására az általános és a középfokú oktatásban is. Etikatörténet előadás 2. megszerezhető ismeretek: Kötelezően oktatott témakörök: közgazdasági vezetési ismeretek. Fejezetek az etika történetéből 1. félév számon kérés koll gyj kredit óraszám II.2. valamint az iskola légkörének. Erkölcsfilozófia alapkérdései szövegfeldolgozó szeminárium III. Erkölcs és társadalom.

A záróvizsga: A záróvizsgára bocsátás feltétele: az előírt számú vizsga és gyakorlati jegy megszerzése. Biróné Kaszás Éva DE BTK Fil. A záróvizsga részei: A szakdolgozat témájához kapcsolódó tantárgyi modulból egy tétel kifejtése A benyújtott szakdolgozat meg védése. a záróvizsga eredményének és a szakdolgozat eredményének számtani átlaga kerekítve. a szakirodalom feldolgozására. információs társadalom etikai problémái) 2. A 20. század történetének etikai dilemmái szövegfeldolgozó szeminárium V. A szakdolgozat a képzés területének valamely témaköréből választott olyan elméleti megközelítésű. amely bizonyítja. önálló elemzésére. Jócsák Mária vezetőtanár DE Kossuth Gyakorló Gimn. Int. pedagógiai gyakorlati tapasztalatokat is tartalmazó írásos elemzés. A záróvizsga eredménye a záróvizsgán kifejtett tételre kapott érdemjegy és a szakdolgozatvédés eredményének átlaga kerekítve. Ágazati etikák szeminárium 15 15 koll gyj 5 4 Bujalos István DE BTK Fil. értelmezésére. Int. történeti jellegű oktatás módszertani kérdései Összesítés Óraszám: 180 Kredit: 55 90 kollokvium: 6 gyakjegy: 7 3/3 27 15 gyj 4 90 3/4 28 8. valamint a szakdolgozat benyújtása. A résztvevők teljesítményét értékelő rendszer: A szakdolgozat: a specializációs képzési rész ismeretköreiből meghatározott témából kell készíteni. a környezetvédelem-. 21 . Int. Erkölcs és társadalom előadás 2. Int. Ágazati etikák 1. Politikafilozófiai problémák szövegfeldolgozó szeminárium 3. Nyizsnyánszki Ferenc DE BTK Fil. század történetének etikai dilemmái 4. PhD PhD Habil PhD Habil CSc CSc V . Int. Nyizsnyánszki Ferenc DE BTK Fil. Int. Etika szakmódszertan Problémacentrikus ill. Az oklevél minősítése a szigorlatnak. CSc Habil CSc Habil PhD 15 koll 5 15 gyj 4 10 10 15 10 koll gyj koll gyj 4 3 5 3 Orosz László DE BTK Fil. Erkölcs és társadalom szövegfeldolgozó szeminárium IV. empirikus. hogy a hallgató képes az elsajátított tudás gyakorlati alkalmazására. A 20. Ágazati etikák (üzleti és gazdaságetika. Biróné Kaszás Éva DE BTK Fil. hogy szakterületén képes további önálló ismeretszerzésre. Bujalos István DE BTK Fil.Társadalomtudományi ismeretkör 1. valamint. Politikafilozófiai problémák 2. Orosz László DE BTK Fil. Int.1. Int.

a háború és terror kérdése. az információs társadalom kihívásai. politikai és jogi értékek. népismeret. tolerancia. az ember meghatározottsága és szabadsága. egyenlőség és igazságosság. (Aquinói. s alapvető problémakörei: az ember fogalma. A korábban szerzett ismeretek. közerkölcs. világkép. gyakorlatok beszámításának rendje: Bármely felsőoktatási alapképzésben vagy továbbképzésben szerzett kredit elismerhető. természettörvényi. a változatos pedagógiai módszerek. élethelyzetek etikája. vita. Az emberi lét általános és egyedi vonásai: erkölcsi alapértékek. kiselőadás. társadalmi rend és együttélés. történetisége. Hit. világszemlélet. a haszonelvű. Hare) és az erkölcs posztmodern reletivizálása (Lyotard. század történetének etikai dilemmái: többek között a diszkrimináció. kötelességelvű (kantiánus). egyén és közösség. egyéni cselekvés és társadalmi folyamatok. Társadalomtudományi ismeretkör előadás és szeminárium A kurzus bevezetést nyújt a modern emberi létállapot társadalomfilozófiai és politikafilozófiai vizsgálatába. az egzisztencialista etika (Sartre). etika etológiai nézőpontból (Lorenz). civil szerveződések. környezet és erkölcs. ha a kredit átváltás általános szabályai szerint egyenértékesíthető jelen szakvizsgás képzés valamely tantárgyával. A társadalomfilozófia megközelítésmódja gyakorlati és normatív. vitákban elméletileg megalapozottan érvelni. Erkölcsfilozófia előadás és szeminárium A tekintélyelvű. a morál genealógiai relativizálása (Nietzsche). társadalmi nagycsoportok és kapcsolataik. Legyenek képesek az erkölcsi kérdésekben.). A kurzus jórészt a modern etikai irányzatok alapszövegeinek feldolgozását végzi el. erényetikák és konszenzusetikák alapvetésének és érvelési módjainak a megismerése az etikai gondolkodás történetéből vett példák alapján. 10.9. emberi jogok és szabadságjogok. Az ember mint társadalmi. diskurzus. Ágazati etikák előadás és szeminárium A kurzusokon nagy hangsúlyt helyezünk az erkölcsi nevelés tekintetében fontos problémakörökre: gazdaság és erkölcs. az analitikus etika (Moore. a materiális értéketika (Scheler). századi morálfilozófia legfontosabb irányzatait. globalizációs kihívások. vallás. Rawls. szolidaritás. formák keretében (pl. Kiemelt szerepet kap a demokráciára nevelés szempontjából a politikai és társadalomfilozófia valamint a 20. Etika szakmódszertan 22 .és kommunikatív etika (Habermas). a társadalom szerkezete. eutanázia. MacIntyre) Erkölcs és társadalom előadás és szeminárium Etikai közösség és társadalom. totalitárius berendezkedések. A kultúra és művelődés kapcsolata. értékrend. drogfogyasztás. és legyenek tájékozottak napjaink élő morálfilozófiai diskurzusairól. A legfontosabb irányzatok és szerzők: a történelmi materializmus (Marx). a kisebbségek helyzete és jogai. Rorty). didaktikus játék stb. A kurzuson nagy hangsúlyt helyezünk az erkölcsi nevelés tekintetében fontos problémakörökre: diszkrimináció. abortusz. kultúrateremtő és fogyasztó lény. politika és erkölcs. Kant. Bentham. Tantárgyi programok: Etika ismeretek Fejezetek az etika történetéből előadás és szeminárium A kurzus célja: A hallgatók ismerjék meg a 20.

Valamint a mindennapos élethelyzetek. 11.000 Ft / félév 19-20. de néhány gyakorlati jellegű kollégium megtartására külső előadókat (OKM. Szabó József. alkalmas feladatokat. A képzésért felelős kar megnevezése: Debreceni Egyetem TEK Bölcsészettudományi Kar 2. szeptember 14. A hallgatók a tanulmányi ügyekben a képzés szakfelelőséhez. Együttműködő külső partner: Beosztás gyakorló gimnáziumi vezetőtanár 13.A kurzuson a történeti jellegű és a probléma centrikus bevezető jellegű oktatás módszertani problémáit tekintjük át. oktatói háttér. a Filozófia Intézet titkához és könyvtárosához fordulhatnak. gyakorló iskolai vezetőtanár) kér fel. példákat az erkölcsi dilemmák felismertetésére és gyakoroltatására. A szakért felelős oktató: A szak egészéért felelős oktató Dr. szituációk elemzésének fogásait. A Debreceni Egyetem könyvtára mellett a Filozófia Intézetnek több ezer kötetes saját könyvtára is van. az Etikai ismeretek specializáció felelőse: Dr. melynek oktatására a nagy tapasztalattal rendelkező gyakorlóiskolai vezetőtanárt. ezek biztosításának módja: A képzés általános szakterületeihez az egyetem különböző karain rendelkezésre áll a megfelelően képzett személyi. kivéve a szakmódszertant. Az egyetem a képzés infrastrukturális hátterét (tantermek és felszerelésüket) biztosítja. A specializációs továbbképzésben részt vevő oktatók a Debreceni Egyetem részéről Név Biróné Kaszás Éva Bujalos István Nyizsnyánszki Ferenc Orosz László Beosztás egyetemi docens egyetemi docens egyetemi docens egyetemi adjunktus Tudományos fokozat PhD habil CSc habil CSc PhD A szakmai munkában részt vevő külső tagok: Név Jócsák Mária 12. ahol a legfontosabb filozófiai és esztétikai szakirodalom megtalálható és a hallgatók számára hozzáférhető. SZÁZADI FILOZÓFIA SPECIALIZÁCIÓ KÉPZÉSI PROGRAM 1. Jócsák Máriát kérjük fel. A hallgatók rendelkezésére állnak Intézetünk könyvtárában számítógépek. Az Etikai ismeretek nyújtása tantervi hálójában szereplő tantárgyakat a DE TEK BTK Filozófia Intézetének oktatói oktatják. s kivetítővel is rendelkezünk. Önkormányzatok. A képzés költségtérítési díja: 140. Kaszás Éva egyetemi docens 23 . Biróné dr. A képzési program végrehajtásához szükséges tárgyi és személyi feltételek. A szak indításának tervezett időpontja: 2009.

Kötelezően választható ismeretkörök: Esztétika. kritikai készség fejlesztése. 5. 24 . A képzés módszerei: elméleti jellegű előadások mellett szemináriumi jellegű foglalkozások. hogy emberi létet érintő alapkérdésekben gondolati tapasztalatokat és kritikai eszközöket adjon. nyitottság új élmények és a tapasztalat-feldolgozás továbbfejlesztésére.Tudáselemek. Az ítélőképesség: a saját álláspont folyamatos szembesítése adott szituációkkal. A képzés formája: költségtérítéses levelező. A nevelési-oktatási intézmény mint szervezet. 7. Nemcsak a filozófiai tudás elsajátítása áll a középpontban.3. A képzés szerkezete: a képzés tartalma mind az általános. Angolszász filozófia. A pedagógus a nevelési-oktatási intézmény szervezetében. 4. hogy az önálló ítélőképesség működhessen. Orientálódási képesség: a reflektáló.Személyes adottságok: Tapasztalatszerzési képesség: a közvetlen benyomást a tapasztalat rangjára emeljük: eltávolodás a közvetlenségtől. Az integráció és szegregáció kérdései. az érvelő. készségek. Elsajátítandó kompetenciák: A filozófiai gondolkodásban az alapvető lételméleti igazságokról van szó. 7. Politikai filozófia.2. hanem a gondolkodás. hiszen az emberi megismerés határai és a perspektívák sokasága emberi létállapotából kiindulva világítja meg a kérdéseket. Az oktatás feladata. A feltárt igazságok nem szolgálnak azonban egyértelmű és egyedül lehetséges magyarázatok alapjául. s képesek legyenek a pluralitás viszonyai között is saját megalapozott értékrend kialakítására. tudáselemek. Problémafelismerő. Francia filozófia. megszerezhető ismeretek: Kötelező ismeretkörök: Közigazgatási és vezetési ismeretek. megszerezhető ismeretek. mind a specializációs részben nagyobb tartalmi blokkokból és azokon belüli tantárgyakból épül fel. 7. a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben. A nevelési-oktatási intézmény hatékonysága. Sajátos csoportok nevelése és oktatása. a válaszokat értelmezési lehetőségeikre utalva kísérli meg. Tanterv: A képzés során elsajátítandó kompetenciák. Modern filozófia (2 választandó). Filozófia szakmódszertan. mely a felelősségteljes problémamegoldás alapja. konkrétan a kortárs filozófia legújabb irányzatai bemutatásával. Képzési cél: A felsőfokú szakemberképzésben szerzett korábbi ismeretek megújítása. az adottságokat értékelje. mely a felelős cselekvéshez elengedhetetlen. 7.1. Etika. érvelő álláspont elsajátításához szükséges elméleti-filozófiai alapok elsajátítása különböző álláspontok megismerése révén.3. tevékenységrendszerben.és problémaelemző készség fejlesztése. a filozófiai tudományok művelésében keletkezett és a közoktatásban is hasznosítható új ismeretek átadása és elsajátítása. hogy tisztában legyenek a filozófiai problémák és az azokra adható válaszok sokrétűségével és sokoldalúságával. A specializáció által meghatározott (választható) ismeretkörök: Német filozófia. 6. személyes adottságok.

CSc habil CSc habil 10 koll 4 15 15 koll gyj 5 4 PhD CSc Habil PhD koll 4 PhD habil CSc habil PhD habil 2. Amerikai filozófia 3. Int. Biróné Kaszás Éva DE BTK Fil. 19-20. tevékenységrendszerben: A szakvizsgás képzés során szerzett ismereteit. századi német filozófia szövegfeldolgozó szeminárium II. Német filozófia 1. Analitikus filozófia 2. A pedagógus-szakvizsgára felkészítő specializációs képzés 3-4. félév tantervi hálója 19-20. Int. Int. századi német filozófia előadás 2. 19-20. Int.7.és szubjektumkoncepciók a francia filozófiában szövegfeldolgozó szeminárium III. félév számon kérés koll gyj kredit óraszám II. Modern filozófia vagy Etika szövegfeldolgozó szeminárium 15 gyj 4 25 . a középfokú filozófiaoktatásban tudja alkalmazni a pedagógus. Int.A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben. Angyalosi Gergely DE BTK Fil. félév számon kérés kredit Oktató/ Munkahely fokozat 5 4 Hévizi Ottó DE BTK Fil.és szubjektumkoncepciók a francia filozófiában előadás 2. Ember.4. Bujalos István DE BTK Fil. Hévizi Ottó DE BTK Fil. beleértve az adott specializáció ismereteit is. Int. Angolszász filozófia szövegfeldolgozó szeminárium IV . Int. Francia filozófia 1. Bujalos István DE BTK Fil. nevelési programjának az e területen történő fejlesztésére. Int. Int. Ember. Int. Biróné Kaszás Éva DE BTK Fil. valamint képessé lesz az iskola légkörének. Kelemen István DE BTK Fil. DSc habil DSc habil 15 15 koll gyj 5 4 Angyalosi Gergely DE BTK Fil. Angolszász filozófia 1.Kötelezően választható tárgykörök 1. századi filozófia Tantárgy óraszám I. Kelemen István DE BTK Fil. Modern filozófia vagy Etika 10 előadás 15 15 I.

empirikus. Politikai filozófia vagy Esztétika előadás 15 koll 5 Bujalos István DE BTK Fil. Valastyán Tamás DE BTK Fil. A záróvizsga eredménye a záróvizsgán kifejtett tételre kapott érdemjegy és a szakdolgozatvédés eredményének átlaga kerekítve. Jócsák Mária Vezetőtanár DE Kossuth Gyakorló Gimn. Int. V. Int. a záróvizsga eredményének és a szakdolgozat eredményének számtani átlaga kerekítve. A záróvizsga részei: a záróvizsga résztárgyait az egyes specializációk határozzák meg (lásd a specializációknál). Valastyán Tamás DE BTK Fil. valamint. Biróné Kaszás Éva DE BTK Fil. Int.3. CSc habil PhD habil PhD PhD habil PhD 4. A záróvizsgán a benyújott szakdolgozatot is meg kell védeni. 9. Politikai filozófia vagy Esztétika szövegfeldolgozó szeminárium 15 gyj 4 Biróné Kaszás Éva DE BTK Fil. hogy a hallgató képes az elsajátított tudás gyakorlati alkalmazására. pedagógiai gyakorlati tapasztalatokat is tartalmazó írásos elemzés. amely bizonyítja. hogy szakterületén képes további önálló ismeretszerzésre. valamint a szakdolgozat benyújtása. a szakirodalom feldolgozására. történeti jellegű oktatás módszertani kérdései 2. Az oklevél minősítése a szigorlatnak. A záróvizsga: A záróvizsgára bocsátás feltétele: az előírt számú vizsga és gyakorlati jegy megszerzése. Int. gyakorlatok beszámításának rendje: 26 . Problémacentrikus ill. A korábban szerzett ismeretek. értelmezésére. 90 kollokvium: 6 gyakjegy: 6 4/3 29 90 2/3 26 8. A résztvevők teljesítményét értékelő rendszer: A szakdolgozat: a specializációs képzési rész ismeretköreiből meghatározott témából kell készíteni. A záróvizsga részei: A szakdolgozat témájához kapcsolódó tantárgyi modulból egy tétel kifejtése A benyújtott szakdolgozat meg védése. önálló elemzésére. A szakdolgozat a képzés területének valamely témaköréből választott olyan elméleti megközelítésű. Érettségire való felkészítés illetve a munkatankönyvön alapuló oktatás lehetőségei Összesítés Óraszám: 180 Kredit: 55 10 gyj 3 15 gyj 4 Jócsák Mária Vezetőtanár DE Kossuth Gyakorló Gimn. Int. Filozófia szakmódszertan 1.

Kripke. vagy Heidegger filozófiájának továbbgondolásáról. kitér a jelentés és az igazság-elméletek problémakörére . század fordulóján: I. Martin Heidegger korai korszaka: Lét és idő. Edmund Husserl.-20. Egyetemi filozófia: Neokantianizmus. mint Derrida esetében. Austin. Davidson.ugyancsak központi problémájuk a "humanitas" és a szubjektum.az Emmanuel Mounier-féle "perszonalizmuson" át Gabriel Marcelig . illetve az individuum kérdése. Husserl transzcendentális fordulata: Az Eszmék… és a Karteziánus meditációk. Az európai tudományok válsága és a transzcendentális fenomenológia. félév tantárgyi programja 19-20. Martin Heidegger középső korszaka: Bevezetés a metafizikába. Wittgenstein. század francia filozófiájának jellegzetes ember. Tantárgyi programok: A pedagógus-szakvizsgára felkészítő specializációs képzés 3-4. század fordulóján: II. A Logikai vizsgálódások. A bizonyosságról Francia filozófia előadás és szövegfeldolgozó szeminárium A kurzus keretében áttekintjük a 20. A német filozófia a 19. Rorty. Nietzsche. hogy a hallgatók. „Mi a metafizika?”. Ezek természetesen igen különbözőek lehetnek. A non-konform „örökség”: Kierkegaard.Russell. mint Ricoeurnél. megismerkedjenek az analitikus filozófia alapfogalmaival. amely a filozófiai problémákat a tudat és a pszichikum "tényeinek" közvetlen érzékeléséből vezette le.Quine. 27 . milyen erős volt a francia filozófiában az a törekvés. A misztikus és vallásos gondolkodóknak . Angolszász filozófia előadás és szövegfeldolgozó szeminárium A tantárgy alapvető célja egyfelől.Bármely felsőoktatási alapképzésben vagy továbbképzésben szerzett kredit elismerhető. ha a kredit átváltás általános szabályai szerint egyenértékesíthető jelen szakvizsgás képzés valamely tantárgyával. a nyelv szerepét a gondolkodásban illetve a kommunikációban. hogyan vezettek el a „nyelvi fordulathoz” . valamint (a sajátosan francia módra értelmezett) Heidegger hatását. A fenomenológia francia fogadtatása szempontjából Jean-Paul Sartre és Maurice Merleau-Ponty a két legfontosabb gondolkodó. Részletesebben: A német filozófia a 19. Freud.és szubjektum-koncepcióit. Ez készítette elő Husserl és a fenomenológia. attól függően. Bergson művei jól mutatják. A műalkotás eredete. hogy a századforduló filozófiai fejleményei. A kései Wittgenstein: Filozófiai vizsgálódások. szerepének újraértelmezéséről szóló teorémákban. a hermeneutikai és a pszichoanalitikus hagyományok szintetizálásáról. Az utolsó karteziánus. századi filozófia Német filozófia előadás és szövegfeldolgozó szeminárium A tantárgy célja áttekintést nyújtani a hallgatóknak a német filozófiáról a romantika korától napjainkig. illetve a szubjektum haláláról. Ez a problematika mintegy maga köré gyűjtötte az újabb francia filozófia főbb áramlatait. A kései Heidegger: Az „esemény”. Ryle. módszereivel és a klasszikus filozófiai problémákra adott válaszaival.-20. Strawson. A korai Wittgenstein: Tractatus. 10. Az ötvenes évek végétől pedig ismét ez a kérdéskör mutatja érzékeny iránytűként a francia filozófia újabb irányváltását: az ember. A tantárgy ehhez kapcsolódva elemzi a logikai analízis és a konceptuális analízis filozófiai relevanciáját. Max Scheler gondolatvilága. A kurzus tárgyalja. Moore. a korszak néhány szövegének feldolgozásán keresztül. hogy egy újra gondolt nietzscheánizmusról van szó. vagy legalábbis "áthelyeződéséről". mint Foucault-nál.

Az egyetem a képzés infrastrukturális hátterét (tantermek és felszerelésüket) biztosítja. a Filozófia Intézet titkához és könyvtárosához fordulhatnak. de néhány gyakorlati jellegű kollégium megtartására külső előadókat (OKM.000 Ft / félév 28 . A specializációs továbbképzésben részt vevő oktatók a Debreceni Egyetem részéről Név Angyalosi Gergely Biróné Kaszás Éva Bujalos István Hévizi Ottó Kelemen István Nyizsnyánszki Ferenc Valastyán Tamás Beosztás egyetemi docens egyetemi docens egyetemi docens egyetemi docens egyetemi tanársegéd egyetemi docens egyetemi adjunktus Tudományos fokozat CSc habil PhD habil CSc habil DSc habil PhD CSc PhD A szakmai munkában részt vevő külső tagok: Név Jócsák Mária Beosztás gyakorló gimnáziumi vezetőtanár 14. Önkormányzatok. Sandel és Rorty. s kivetítővel is rendelkezünk. melynek oktatására a nagy tapasztalattal rendelkező gyakorlóiskolai vezetőtanárt. mégpedig úgy. században felvetődő problémáival ismerkedünk meg előadások és a szövegfeldolgozó szemináriumok keretében. Az intézet az alábbi négy tárgykörből minden félévben egyet hirdet meg. ezek biztosításának módja: A képzés általános szakterületeihez az egyetem különböző karain rendelkezésre áll a megfelelően képzett személyi. amelyeken az adott tárgykör 19-20. Kötelezően választható tárgykörök Négy bevezető jellegű kurzust ajánlunk fel. kivéve a szakmódszertant. Rawls. Dworkin. Modern filozófia Módszertan szeminárium A kurzuson a történeti jellegű és a probléma centrikus bevezető jellegű és az érettségire felkészítő filozófia oktatás módszertani problémáit tekintjük át. a hallgatókkal történő egyeztetés alapján: Esztétika. A19-20. A hallgatók a tanulmányi ügyekben a képzés szakfelelőséhez. A szemináriumokon a magyar nyelven is megjelent szövegeket dolgozunk fel. Kuhn. Jócsák Máriát kérjük fel. 11. oktatói háttér. Santayana. századi filozófia tantervi hálójában szereplő tantárgyakat a DE TEK BTK Filozófia Intézetének oktatói oktatják. A képzési program végrehajtásához szükséges tárgyi és személyi feltételek. ahol a legfontosabb filozófiai és esztétikai szakirodalom megtalálható és a hallgatók számára hozzáférhető.Másfelől áttekintjük az amerikai filozófia történetét a kezdetektől napjainkig. A hallgatók rendelkezésére állnak Intézetünk könyvtárában számítógépek. hogy elemezzük az amerikai filozófia jeles alakjainak munkáit – Emerson. MacIntyre. A Debreceni Egyetem könyvtára mellett a Filozófia Intézetnek több ezer kötetes saját könyvtára is van. gyakorló iskolai vezetőtanár) kér fel. A képzés költségtérítési díja: 140. Etika. James. Politikai filozófia.

kultúrtörténet friss eredményeinek tantárgyszerű bemutatását szolgálják. a francia nyelv specializáció felelőse: dr. jártasság a stílusok és stílusrétegek (nyelvi regiszterek) alkalmazásában -a nyelvpedagógiai elméletek tükrében legyen képes a nyelvtanításnak az adott kontextusban legmegfelelőbb módszereit és eljárásait alkalmazni az alapkészségek. mind a specializációs részben leírandók azok a személyes adottságok. készségek. mind a specializációs részben nagyobb tartalmi blokkokból és azokon belüli tantárgyakból épül fel. mérése és értékelése során. a nyelvtan.A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben.FRANCIA SPECIALIZÁCIÓ KÉPZÉSI PROGRAM 1. Marosvári Mária . rendelet 2. 7.A szakért felelős oktató: A szak egészéért felelős oktató Dr.A képzésért felelős kar megnevezése: Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar 2.Személyes adottságok: Mind az általános.2.1.Tudáselemek. 6. 5.4. a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben. számú rendeletében szereplő kötelező ismeretkörök. megszerezhető ismeretek.A képzés formája: Költségtérítéses levelező. Szabó József. Specializációtól függően terepgyakorlatok is vannak.A képzés szerkezete: A képzés tartalma mind az általános. nyelvpedagógia. valamint az egyes specializációk által meghatározott választható ismeretkörök: a választott ismeretkörök a francia nyelvtudomány. tevékenységrendszerben. tudáselemek. az adott nyelv szabályainak alkalmazása.3. 4. 3. megszerezhető ismeretek: A 10/2006. laboratóriumi gyakorlatok és szemináriumi jellegű foglalkozások.Képzési cél: Korszerű ismeretekkel rendelkező közoktatásban dolgozó francia szakos tanárok képzése. személyes adottságok. 7. 7. Tanterv: A képzés során elsajátítandó kompetenciák.Elsajátítandó kompetenciák: Magasszintű célnyelvi kommunikációs kompetencia. amelyeket a képzés révén meg kell szerezni. valamint az adott célnyelvi kultúrára vonatkozó ismeretek tanítása. 7. gyakoroltatása.A képzés módszerei: elméleti jellegű előadások mellett tantermi. a kiejtés és intonáció. 7. tevékenységrendszerben: 29 . sz.

A szakképzettség megszerzése lehetővé teszi a felsőfokú képzésben szerzett szakképzettség megerősítést. félév számon kérés oktató kredit fokozat 5 5 Csűry István Csűry István PhD. megszilárdítását és korszerű elemekkel való bővítését. Számítógépes nyelvoktatás. PhD 15 gyj 5 Marosvári Mária Óraszám: 175 Kredit: 55 kollokvium: 4 gyakjegy: 7 8. PhD.Nyelvvizsgák. PhD. képesít a közoktatásban. PhD PhD 20 15 10 20 gyj koll gyj gyj 5 5 4 5 15 15 15 koll gyj koll 5 5 5 Marosvári Mária Marosvári Mária Csűry Andrea Csűry Andrea Marosvári Mária Csűry Andrea Marádi Krisztina 20 gyj 6 Csűry István PhD. A francia nyelvű világ ma 4.A résztvevők teljesítményét értékelő rendszer: A szakdolgozat: a specializációs képzési rész ismeretköreiből meghatározott témából kell készíteni A záróvizsga: 30 . 6. korszerű értékelési módszerek 15 15 I. Pragmatika és nyelvoktatás 2. Szóbeli és írásbeli kifejezésfajták 3. PhD PhD. félév számon kérés koll gyjl kredit óraszám II. Kultúraközvetítés a nyelvoktatásban 7.ha bil. 9. a szakképzésben oktatási. pedagógiai kutatási. félév tantervi hálója Tantárgy óraszám 1.ha bil. érettségi.ha bil. PhD.Szókincsváltozás. A pedagógus-szakvizsgára felkészítő specializációs képzés 3-4. tervezési és fejlesztési feladatok elvégzésére.Újabb tendenciák a francia nyelvoktatásban 8.Újabb tendenciák a francia nyelvoktatásban 2. A francia tanár eszköztára napjainkban 5: A francia tanár eszköztára napjainkban 2. az Internet lehetőségei 11. PhD. nyelvi rétegek a mai francia nyelvben 10.

Pragmatika és nyelvoktatás 2. Az oklevél minősítése a szigorlatnak. Pragmatika és nyelvoktatás A tantárgy célja az alkalmazott nyelvészet új eredményeinek megismertetése és tudatosítása különös tekintettel a pragmatikai kutatások legújabb fejleményeire. hogy az ismeretek szolgálják a nyelvi megerősítést is.Szókincsváltozás. gazdaság. nyelvi rétegek a mai francia nyelvben A záróvizsgán a benyújott szakdolgozatot is meg kell védeni. Az érintett témakörök a különféle írásbeli és szóbeli kifejezésfajták a szövegek lexikai felépítése és tematikus struktúrája. ha a kredit átváltás általános szabályai szerint egyenértékesíthető jelen szakvizsgás képzés valamely tantárgyával 10. A záróvizsga eredménye a záróvizsgán kifejtett tételre kapott érdemjegy és a szakdolgozatvédés eredményének átlaga kerekítve. Tárgyalt témakörök: − A francia kultúra napjainkban − A francia nyelv aktuális helyzete (EU) − Politika. 2. Cél az is. társadalom és nyelvhasználat 4.A korábban szerzett ismeretek. a szövegelemzés nyelvpedagógiai aspektusai. a záróvizsga eredményének és a szakdolgozat eredményének számtani átlaga kerekítve. beleértve a társadalom. Mindezt oly módon. 9. A francia nyelvű világ ma A tantárgy célja: közel hozni és felfrissíteni a képzésben résztvevő tanárok ismereteit a tág értelemben vett francia kultúrára vonatkozóan (irodalom. hogy a nyelvtanárok tisztában legyenek azzal. Tantárgyi programok: 1. és lehetőséget teremtsenek a nyelvhasználat. a dialógikus szövegek jellegzetességei és változatai. A záróvizsga részei: 1. a szöveg jelentésszerkezete.A záróvizsgára bocsátás feltétele: az előírt számú vizsga és gyakorlati jegy megszerzése. A francia tanár eszköztára napjainkban/1 31 . 3.Újabb tendenciák a francia nyelvoktatásban 4.A francia nyelvű világ ma 3. valamint a szakdolgozat benyújtása. a szókincs változásának megragadására. művészetek). gyakorlatok beszámításának rendje: bármely felsőoktatási alapképzésben vagy továbbképzésben szerzett kredit elismerhető. hogy a nyelvészeti kutatások eredményeinek elsőszámú alkalmazási terepe a nyelvoktatás. gazdaság és politika területét és összefüggéseit is. Szóbeli és írásbeli kifejezésfajták A kurzus a nyelvészeti ismeretek alkalmazását és elmélyítését szolgálja.

Fontos megközelítési aspektus lehet a nyelv és a civilizáció viszonya: (rögzült kifejezések. Szókincsváltozás. Tárgyaljuk a francia és a frankofón kultúra különféle aspektusait. A főbb szóalkotási tendenciák áttekintése után a legkülönbözőbb írott és hangzó dokumentumok elemzésével igyekszünk szilárd támpontot adni az eligazodásban. A francia tanár eszköztára napjainkban/2 A tantárgy folytatja a francia tanár eszköztára/1 tantárgyat. közmondások). Tematika: − A számítógéppel segített nyelvoktatás − Idegen nyelvi oktatóprogramok − „Alternatív” nyelvoktatási módszerek − Interkulturális országismeret 6. A tárgy célja megismertetni az egyes irányzatok alkalmazhatóságának lehetőségeit a gyakorlati nyelvoktatásban. Kultúraközvetítés a nyelvoktatásban A tantárgy célja a kultúraközvetítés nyelvi és társadalmi összefüggéseinek megragadása. pragmatika). Fontos szerepet szánunk a nyelvészeti irányzatok és a nyelvtanítás összefüggéseinek tárgyalására (strukturalizmus. 7-8. nyelvi rétegek a mai francia nyelvben A tárgy célja a mai francia nyelv szókincsbeli változásainak elméleti és gyakorlati áttekintése. disztributív nyelvelmélet. szólások. az Internet lehetőségei A tárgy némiképp folytatja a francia tanár eszköztára tanegység tematikáját.A tantárgy célja a francia módszertani kutatás és alkalmazás legújabb eredményeinek megismertetése előadások és gyakorlat formájában. a mindennapi élet kultúráját. Újabb tendenciák a francia nyelvoktatásban Az újabb tendenciák bemutatása a klasszikusnak számító (nyelvtani alapú-fordító) nyelvtanítási módszer áttekintésével indul. Az Internet felhasználásnál külön elemezzük a kifejezetten nyelvtanítási célokat szolgáló programokat 32 . ezen belül az életmódbeli különbségeket is: szokások. 9. metaforák. Számítógépes nyelvoktatás. Érzékennyé tenni a hallgatóságot ezen sokszínűség elfogadására és a helyes választásra a konkrét tanítási helyzeteknek megfelelően. Tematika: − A globális szimuláció módszerének bemutatása − Projektmunka és csoportmunka − Szerepjátékok − A globális szimuláció oktatásának hatáselemzése − A kutatáselemzést szolgáló eszközök 5. gasztronómia. A szigorúan vett nyelvi szempontok mellett stíluselemzést is végzünk. 10. újabb témákkal bővítve azt.

habil.000 Ft / félév HON. PhD. Bartha Elek 3. de néhány gyakorlati jellegű kollégium megtartására külső előadókat (OKM. oktatói háttér. Csűry István Dr. A képzési program végrehajtásához szükséges tárgyi és személyi feltételek.és népismereti ismereteinek megújítása. mind a specializációs részben nagyobb tartalmi blokkokból és azokon belüli tantárgyakból épül fel 33 . A legújabb kutatási eredmények és értelmezési szempontok megismertetése. A kétszintű érettségi nyelvi feladatainak kritikai elemzése. PhD. A vizsgák minőségi kritériumai: validitás és megbízhatóság.A képzés formája: költségtérítéses levelező 5. A specializációs továbbképzésben részt vevő oktatók a Debreceni Egyetem részéről Név Dr. A szakmai munkában részt vevő külső tagok: Név Beosztás 14. Nyelvvizsgák. a specializáció felelőse Dr. hon. készítése. Csűry Andrea Marádi Krisztina Beosztás egyetemi docens Egyetemi adjunktus Egyetemi adjunktus tanársegéd Tudományos fokozat PhD. A képzés legkülönbözőbb szakterületeihez az egyetem különböző karain rendelkezésre áll a megfelelően képzett személyi. ezek biztosításának módja: Az egyetem a képzés infrastrukturális hátterét (tantermek és felszerelésüket) biztosítja. az értékelés szempontjainak pontos ismerete. érettségi.ÉS NÉPISMERET SPECIALIZÁCIÓ KÉPZÉSI PROGRAM 1. A képzés költségtérítési díja: 140.A képzés szerkezete: a képzés tartalma mind az általános. 11. Szabó József. Önkormányzatok) kér fel.(TV5 Monde) és az Internet tág értelemben vett felhasználási lehetőségeit a nyelvtanári munkában. korszerű értékelési módszerek A Közös Európai Referenciakeret megismertetése és alkalmazása a különféle nyelvvizsgatípusok esetén.Képzési cél: A középiskolai tanárok és a vezető tanárok néprajzi. 4. 11. Vizsgafeladatok elemzése. PhD. Marosvári Mária Dr.A képzésért felelős kar megnevezése: BTK 2.A szakért felelős oktató: a szak egészéért felelős oktató Dr.

Etnográfia szeminárium 5. félév számon kérés oktató kredit fokozat kredit óraszám 10 10 10 koll koll koll 3 3 3 10 koll 3 Dr. Folklór 2. Lovas Kiss Antal Dr. 3-4. Folklór szeminárium 4. sz. tevékenységrendszerben: A honés népismeretből megszerzett ismereteket a középiskolai oktatásban és az oktatásszervezésben.Tudáselemek. Elméleti felkészültség a Hon. Lovas Kiss DSc PhD. megszerezhető ismeretek: a 10/2006. Magas szintű tájékozottság a folklór. Etnográfia 3. megszerezhető ismeretek. Néphagyomány az eu-i országokban 3. 7. Regionális kultúra 7. tevékenységrendszerben. habil. Specializációtól függően terepgyakorlatok is vannak. számú rendeletében szereplő kötelező ismeretkörök.és népismeret Tantárgy óraszám Elméleti alapok (30 óra 8 kredit) 1. Lovas Kiss Antal Dr. laboratóriumi gyakorlatok és szemináriumi jellegű foglalkozások. Keményfi Róbert Dr. szakcsoport vezetésben lehet alkalmazni.Tanterv: A képzés során elsajátítandó kompetenciák.A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben. Nagy Éva Dr. CSc 10 10 5 5 15 koll koll gyj gyj koll. habil. félév számon kérés II. Balogh Lászlóné CSc PhD. PhD.és népismeret legfontosabb kérdéseiről. Honismeret a közoktatásban Szakmai tárgyak (150 óra 47 kredit) 1.Elsajátítandó kompetenciák: Hon. etnográfia és társadalomnéprajz legfontosabb kérdéseiben. alkalmasság önálló következtetések levonására. Határok és térképek az iskolában 6. 7. Vizualitás I. ezek rendszeretési képessége. rendelet 2. Hon és népismeret az iskolában 2.2.1.gyj 3 3 2 2 5 10 10 5 5 10 koll koll gyj gyj koll 3 3 2 2 3 Dr. valamint az egyes specializációk által meghatározott választható ismeretkörök 7. hon. 10 koll 3 34 . a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben. Magyari Márta Dr.A képzés módszerei: elméleti jellegű előadások mellett tantermi. Nagy Éva Dr. Bartha Elek Dr.6.és népismeretből elsajátítandó: elméletileg is megalapozott átfogó ismeretek. PhD. 7. Keményfi Róbert Dr.3. félév tantervi hálója. személyes adottságok. habil. PhD PhD PhD.4. A megszerzett ismeretek magas szintű átadásának képessége az oktatás folyamatában. habil. készségek. 7.Személyes adottságok: A néprajztudomány legújabb eredményeinek ismerete. tudáselemek.

A záróvizsga tárgyai: Hon és népismeret az iskolában Néphagyomány az eu-i országokban Honismeret a közoktatásban Folklór Etnográfia Határok és térképek az iskolában Regionális kultúra Vizualitás Honismeret. Félév: tavaszi 35 . PhD CSc CSc 5/3 21 8. a záróvizsga eredményének és a szakdolgozat eredményének számtani átlaga kerekítve. ha a kredit átváltás általános szabályai szerint egyenértékesíthető jelen szakvizsgás képzés valamely tantárgyával 10. Magyari Márta Dr. Az oklevél minősítése a szigorlatnak.gyj koll.A résztvevők teljesítményét értékelő rendszer: A szakdolgozat: a specializációs képzési rész ismeretköreiből meghatározott témából kell készíteni. Gyűjteménykezelés és múzeumpedagógia Összesítés 10 20 15 110 koll. Nagy Éva Dr. A záróvizsgán a benyújott szakdolgozatot is meg kell védeni. Magyari Márta habil. 1. A korábban szerzett ismeretek.8. néprajzoktatás problematikája 9. valamint a szakdolgozat benyújtása. Tantárgyi programok: TANTÁRGYLEÍRÁS A tantárgy címe: Hon és népismeret az iskolában Kódja: A/1. néprajzoktatás problematikája Régió és tárgykultúra Gyűjteménykezelés és múzeumpedagógia A záróvizsga eredménye a záróvizsgán kifejtett tételre kapott érdemjegy és a szakdolgozatvédés eredményének átlaga kerekítve.gyj 8/5 5 5 34 70 gyj 2 Antal Dr. A záróvizsga részei: a záróvizsga résztárgyait az egyes specializáciok határozzák meg. Régió és tárgykultúra 10. Honismeret. gyakorlatok beszámításának rendje: Bármely felsőoktatási alapképzésben vagy továbbképzésben szerzett kredit elismerhető. A záróvizsga: A záróvizsgára bocsátás feltétele: az előírt számú vizsga és gyakorlati jegy megszerzése.

) Budapest. évf. a kiállítás létrehozásának szempontjait és jellemzőit. Történeti Muzeológiai Szemle 3.): Néprajzi jelenkutatás és múzeumi gyűjtemények változása. Helyzetkép a jelenkor kutatásáról egy néprajzi konferenciakötet alapján. 2003. Keményfi Róbert Intézet / Tanszék: Néprajzi Tanszék A tantárgy leírása: A tantárgy célja. Peterdi Vera: Az otthonkultúra mint néprajzi és legújabb kori történeti muzeológiai probléma. 2. 1983. Félév: őszi A tárgy típusa: előadás Óraszám/hét: összesen 10 óra Kredit érték: 3 Oktató: Dr. Fejős Zoltán: Tárgyfordítások. A félév során a hallgatók megismerik legjelentősebb sajátosan múzeumi komplex kommunikációs eszköz. 2002. A tárgyra való jelentkezés módja: Az aktuális félévi tanrend előírásai szerint. Előfeltételek: A szakos kreditlista előírásai szerint. 2003. sz. 16–28. Néprajzi Múzeum. Budapest. Az előadások célja. Bányai Irén: A társadalmi rétegek életmódjának kiegyenlítődését dokumentáló anyagok gyűjtése. Fejős Zoltán (szerk. tudatosítani a hallgatókban. 69–77. 195–205. 84. a múzeum imázsát. Néprajzi Értesítő. Magyari Márta Intézet / Tanszék: Déri Múzeum A tantárgy leírása: Az előadássorozat fontos feladata. 2003. valamint a múzeumok működését. Értékelés: kollokvium Megjegyzés: TANTÁRGYLEÍRÁS A tantárgy címe: Általános néprajz Kódja: A/2. Gondolat Kiadó. hogy a modern múzeum és a honismereti képzés kommunikációjában a legfontosabb cél a gyűjtemény és a környezet autentikus és élményszerű bemutatása. Az előadáshoz szeminárium is kapcsolódik. amely hagyományos és korszerű módszerek egymás mellett élésében valósulhat meg a legtökéletesebben. (MaDok füzetek 1. hogy részleteiben megismertessék az etnicitás 36 . Néprajzi múzeumi tanulmányok. Kötelező olvasmányok: Sz.A tárgy típusa: előadás Óraszám/hét: összesen 10 óra Kredit érték: 3 Oktató: Dr. Történeti Múzeumi Közlemények. hogy átfogó képet adjon a napjainkban divatos az "etnicitás" címszóval lefedett kutatásokról. és a látogatás általános benyomását meghatározó tényezőket.

1998. In: Bretter Zoltán . Az etnicitás napjaink néprajzában és kulturális antropológiájában... Hoóz István: A cigány kisebbség. A nemzetiségi térképek története és az etnikai kérdés béketárgyalásokon betöltött szerepe. nemzetiség. Smith. a nemzetmodellek értelmezése. 9-27. Barth. Etniticitás – etnikai konfliktusok napjainkban a posztszocialista országokban és Nyugat-Európában. Lehet-e egyáltalán statisztikával mérni az "etnicitást" és a mért adatokból nemzetiségi-etnikai térképeket szerkeszteni. 1998. Tematika: Közép. In: Replika. XXX. 3-9. Für Lajos: Nemzetiségi kérdés. etnikum. A kurzus sort kerít a vertikális (történeti) szemlélet mellett a cigányság példáján az "etnicitás" jelen értelmezésére is. a nemzetállam fogalma és kialakulása.1978. Eric J.... 1997. Nyugat-Európa. Tanulmány kiadó. Az etnicitás esszenciális és konstruktivista értelmezésének ellentéte a cigányság példáján. In: Kritkia.(szerk. nemzetiség.1998.és Kelet-Európa etnikai betelepülés története.nemzetiség.Ladányi János – Szelényi Iván: Az etnikai besorolás objektivitásáról. 3.: A nacionalizmus kétszáz éve. A versenyelmélet. 663-673.Deák Ágnes (szerk. Az etnikai identitás jelentése. Szimbolikus etnikai határok és csoportok. Bp. . kisebbség. .keleti-európai és nyugat-európai értelmezését. Előfeltételek: A szakos kreditlista előírásai szerint. A Kárpát-medence etnikai betelepüléstörténete. 29. In: Confessio X. 34-46.. Nacionalizmus. Célja az óráknak. Bp. Stéphané: Soknemzetiségű világunk. Az etnikai dinamika. A nacionalizmus. Bp.és Kelet-Európa: nemzet. Milyen szerepet játszanak a térképek a mai néprajztudományban. Kertesi Gábor: Az empirikus cigánykutatások lehetőségéről.Bp. etnicitás. Nyugat-Európa etnikai történetének a Kelettől eltérő perspektívái és útjai. 1998. Joó Rudolf: Etnikumok és regionalizmus Nyugat Európában. 1988. A nemzetiségi kisebbségek jövője. In: Regio. Fredrick: Régi és új problémák az etnicitás elemzésében. 1994.. 339-348. Bp. 29. 1997. Egyesült Államok: etnicitás. hogy ennek az etnicitás fogalmi eltérésének a történeti hátterét levezesse. Bp. Letnyei László: Etnikum és hatalom az Andokban. értelmezési keretei. 1986. Szarka László: Duna-táji dilemmák. Interkulturális kommunikáció.Hobsbawm. etnikum.1. Pécs. 33-35.. Értékelés: kollokvium Megjegyzés: TANTÁRGYLEÍRÁS 37 . A kultúrnemzet fogalma. 105-116.Pierré-Caps. 201-222. valamint kitekintsenek a világ más területeire is és értelmezzék a multikulturalizmus kereteit. Anthony: A nacionalizmus. társadalmi mozgalmak és politikai szerepvállalás Peruban. Degregori.. 83-96. nemzetiség és állam. Valóság XXV.. 1998. In: Korunk. Etnikai regionalizmus – szeparatizmus. Irodalom: Romsics Ignác: Nemzet. Az etnikai térképek szerkesztésére és történetére. A tárgyra való jelentkezés módja: Az aktuális félévi tanrend előírásai szerint.): Magyarország nemzetiségeinek és a szomszédos államok magyarságának statisztikája (19101990). 1998.. nemzetiségtudományi kutatások.): Eszmék a politikában. 1971. 1996. Bp. szórvány. A nemzetmodellek bemutatása.. A fogalmak tisztázása: nemzet. 7. In: Replika. 3. . Nagy György: A nemzetiség fogalma. A délszláv háborúk néprajzi – kulturális. In: Replika. 1. 3. 5. A multikulturalizmus értelmezési keretei és társadalma..vallási gyökerei. Liminalistás – comunitas és etnicitás. Közép. Kővágó László: Kisebbség . 1982. Joó Rudolf: Etnikum. Carlos Ivan: Etnikai identitás. A jelen etnikai konfliktusai. ... "mérhetősége".. In: Kovacsics J. 3-26.

A kurzus párhuzamosan fut a Néprajz tanításának elméletével. Balogh Lászlóné Intézet / Tanszék: Néprajzi Tanszék A tantárgy leírása: A kurzus célja. Folklór. táplálkozás népszokások. A tantárgy megismerteti a hallgatókkal azokat a módokat. Előfeltételek: A szakos kreditlista előírásai szerint. Demény István Pál – Gazda Klára – Keszeg Vilmos – Pozsony Ferenc – Táncos Vilmos: Magyar Népi kultúra.A tantárgy címe: Honismeret a közoktatásban Kódja: A/3.. eljárásokat. 1993. valamint megfelelő gyakorlásra ad lehetőséget.). 2000. így azzal egymást kölcsönösen kiegészítik. Munkaanyag. Értékelés: kollokvium TANTÁRGYLEÍRÁS 38 . A kurzus során részletesen foglalkozunk a magyar néprajz részterületeivel 14 órán keresztül (gazdálkodás. népművészet … stb. Kötelező olvasmányok: Ágh Zsófia: Útmutató a tárgyi és a szellemi néprajz tanításához. A óra feltárja a néprajz tanításában rejlő specifikumokat (élményszerűség. Az alapfokú nevelés-oktatás kerettanterve. különböző tanterveket. tanári eszközöket. 2000. Bp. természetismeret. vizualitás …). hogy a hallgatónak megfelelő jártasságot adjon a néprajz tanításához. Bp. Anyagi Kultúra Erdélyi Tankönyvtanács. hogy felkészüljön a hazai közoktatás (alsó és felső) középfokú általános vagy szakmai képzést nyújtó intézményeiben való oktatói munkára. Kolozsvár. A tárgyra való jelentkezés módja: Az aktuális félévi tanrend előírásai szerint. amellyel hatékonyan tudják a néprajzot oktatni. Félév: őszi A tárgy típusa: előadás Óraszám/hét: összesen 10 óra Kredit érték: 3 Oktató: Dr. Alapfogalmak.

Az időszámítás etnológiája. Bp. Tematika: A népszokás fogalma. keresztény tartalma. Tátrai Zsuzsanna: Jeles napok. In: Előmunkálatok . Bp.. húsvét. Bp. Félév: őszi / tavaszi A tárgy típusa: előadás Óraszám/hét: összesen 10 óra Kredit érték: 3 39 . ünnepi viselkedésformák. Az ünnep fogalma. Félév: őszi A tárgy típusa: előadás Óraszám/hét: összesen 10 óra Kredit érték: 3 Oktató: Dr.. Szacsvay Éva: Bábtáncoltató betlehemezés Magyarországon és Közép-Kelet-Európában. . Róheim Géza: Magyar néphit és népszokások. Niedermüller Péter: A szokáskutatás szemiotikai aspektusai. Irodalom: Magyar néprajz. Debrecen.népi színjátszás. 2. Dömötör Tekla: Naptári ünnepek . 1925. 1964. 1981. I. Bartha Elek Intézet / Tanszék: Néprajzi Tanszék A tantárgy leírása: A kurzus célja. 1988. Bp. Debrecen. A tárgyra való jelentkezés módja: Az aktuális félévi tanrend előírásai szerint. Ujváry Zoltán: Farsang. 177-200. . Néprajz egyetemi hallgatóknak. valamint. hogy átfogó ismereteket adjon a szokások általános vonásairól. 1977.A tantárgy címe: Folklór Kódja: B/1.. Értékelés: kollokvium Megjegyzés: TANTÁRGYLEÍRÁS A tantárgy címe: Folklór Kódja: B/1. Az ünnepi szokások ismertetése során hangsúlyt kap az egyes ünnepek eredete. Előfeltételek: A szakos kreditlista előírásai szerint. 5. . pünkösd. Bp. Ünnepek és jeles napok a magyar és az európai folklórban. 1990. . 1979. VII. Folklór és etnográfia. Bálint Sándor: Ünnepi kalendárium. 9. a szokáskutatás terminológiájáról és fő kérdéseiről. Kiss Mária: Délszláv szokások a Duna mentén. Bálint Sándor: Karácsony.. 1973. Voigt Vilmos: Az ünnepi viselkedés szociológiai vizsgálata. I-II. Bp. A kereszténység ünnepei. Hiedelem – szokás – rítus. hogy megismertesse a magyar és az európai szokáshagyomány legfontosabb sajátosságait.. Ujváry Zoltán: Népszokások és színjátékok. 1987. Bp. 1981. . A szokások csoportosítása. Bp.

. Hoppál Mihály: Etnoszemiotika. G. napjaink átmeneti rítusait és szokás-természetű társadalmi megnyilvánulásait. Bukarest. Tárkány Szűcs Ernő: Magyar jogi népszokások. Néprajz és nyelvtudomány. nővásárlás. Perinatális szokások és hiedelmek... Bp. 1979. A tárgyra való jelentkezés módja: Az aktuális félévi tanrend előírásai szerint. így azzal egymást kölcsönösen kiegészítik. I-II. VII. Néprajz egyetemi hallgatóknak.. Legényélet. Ethn. hn. A magyar keresztnévadási rendszer. Nőrablás. A kisgyermekkor folklórja. Györgyi Erzsébet: A házasságkötés szokásai. a társadalom egyéni és közösségi megnyilvánulásait kísérik. Bp. 1994. . Értékelés: kollokvium Megjegyzés: TANTÁRGYLEÍRÁS A tantárgy címe: Etnográfia Kódja: B/2. Tematika: A társadalmi élet folklórjának általános és elvi kérdései. exogámia.. 211-217. 9. 159-167. A keresztség és a keresztelő. Gazda Klára: Gyermekvilág Esztelneken. 1980... Temetkezési formák. 10. Bp. Bp. Irodalom: Magyar Néprajz. . A témakör általános kérdései között az előadások nagy figyelmet szentelnek Arnold van Gennep és Victor Turner teóriáinak. névmágia. Kunt Ernő: Az utolsó átváltozás. Kunt Ernő: Temetők népművészete. 1978. W. leányélet – az ifjúság társas élete és párválasztási szokásai. Bartha Elek Intézet / Tanszék: Néprajzi Tanszék A tantárgy leírása: A tantárgy célja azoknak a folklór jelenségeknek a bemutatása. Jogi néprajz. 406-414. lakodalom. amelyek az ember társadalmi érintkezéseit. Félév: őszi A tárgy típusa: előadás 40 . A társasmunkák folklórja. endogámia. 1993. A temető néprajza. Az előadás rendszerint párhuzamosan fut a társadalomnéprajzi főkollégiummal. 1989. 1992.. 1982. Szolnok. Az átmeneti rítusok. Bp. Előmunkálatok a Magyarság Néprajzához. Lakodalom. századi életforma változásait.Oktató: Dr. kötet. 1981. valamint az etnológiai kutatások ide vonatkozó adatainak. 1983. Ortutay Gyula: A szerelem Ajakon a házaséletig. Bp. A szokásköltészet halotti műfajai. Balázs Lajos: Az én első tisztességes napom. Bp. Vasas Samu: A kalotaszegi gyermek. Gyermekvilág a régi magyar falun. Debrecen.. 1995. kötet: Kapros Márta: A születés és kisgyermekkor szokásai.. Avatási szokások. Balassa Iván: A magyar falvak temetői.. Sumner: Népszokások. Valamennyi jelenségnél figyelemmel kísérjük a korábbi évszázadok hagyományai mellett a XX. 1994. A felnőttkor szokásai és hiedelmei. 1983. Előfeltételek: A szakos kreditlista előírásai szerint. Tátrai Zsuzsanna: Leányélet. Névadás. 14.. Eljegyzés. XC. VI. Kunt Ernő: Temetkezési szokások. . Debrecen. Fejős Zoltán: Az átmeneti rítusok. Folklór és etnográfia. Bukarest.

Óraszám/hét: összesen 10 óra Kredit érték: 3 Oktató: Dr. Lovas Kiss Antal Intézet / Tanszék: Néprajzi Tanszék A tantárgy leírása: A tantárgy célja a magyar gyűjtögető-zsákmányoló gazdálkodás néprajzának és történetének bemutatása. Tematika: A gyűjtögető-zsákmányoló gazdálkodás szerepe az ember gazdasági tevékenységében. A gyűjtögető-zsákmányoló gazdálkodás ágazatai. Gyűjtögetés – A táplálkozáshoz és takarmányozáshoz használt növények gyűjtése. Gyógynövények. Festőnövények. A növényvilág és a kultusz. A gyűjtögető gazdálkodás történeti rétegei. Vadfogás és vadászat – A vadászat módjai és eszközei. Aktív vadászat, passzív vadászat. A magyar vadászat története, interetnikus kapcsolatai. A vadászat és a kultusz. Halászat – Halászati módok és eszközök. A magyar halászat története és kultúrtörténeti rétegei. Halászati üzemformák és halászati módok összefüggése. A halászat folklórja. Méhészkedés – A méhészkedés módjai és eszközei. A méhészkedés története és kultúrtörténeti rétegei. A méhészet szokásai és hiedelmei. A magyar gyűjtögető-zsákmányoló gazdálkodás kutatástörténete és szakirodalma. Irodalom: Gyűjtögetés: Gunda Béla: A természetes növénytakaró jelentősége a Gyulai-havasok és a környező hegyvidék népének táplálkozásában. In: Ethnographica Carpatica, Budapest, 1966. 9-64.; Ujváry Zoltán. A vadon termő növények szerepe a táplálkozásban az abaúj-zempléni hegyvidéken. Néprajzi Értesítő, 1957. 231-244.; Vajkai Aurél. A gyűjtögető gazdálkodás Cserszegtomajon. Néprajzi Értesítő, 1941. 231-258.; Zsupos Zoltán: Dél-Gömör gyűjtögető gazdálkodása. Debrecen, 1987. Vadászat: Ecsedi István: Népies vadfogás és vadászat a debreceni határban és a Tiszántúlon. Debrecen, 1933.; Gunda Béla: Vadfogó hurkok a Keleti-Kárpátokban. In: Ethnographica Carpathica, Budapest, 1966. 136-204.; Korompay Bertalan: A finnugorság szerepe az eurázsiai vadászműveltségben. Ethn., 1946. 9-14. Moszynski Kazimir: A vadfogó csapdák fejlődéstörténetének néhány kérdése KözépEurópában. Műveltség és Hagyomány, I-II. Budapest, 1960. 193-205. Halászat: Ecsedi István: Népies halászat a Közép-Tiszán és a tiszántúli kisvizeken. A debreceni Déri Múzeum Évkönyve, Debrecen, 1934. 123-308.; Gunda Béla: A mérgező és szigonyos halászat Erdély nyugati hegyvidékén. In: Ethnographica Carpatica, Budapest, 1966. 65-135.; Solymos Ede: Dunai halászat - Népi halászat a magyar Dunán. Budapest, 1965.; Szilágyi Miklós: Halászó vizek, halásztársadalom, halászati technika. Debrecen, 1992. Méhészkedés: Gunda Béla: A méhvadászat. In: Ethnographica Carpatica, Budapest, 1966. 205-246.; Kotics József: Népi méhészkedés Dél-Gömörben. Debrecen, 1989.; Szabadfalvi József: A magyar méhészkedés múltja. Debrecen, 1992.; Gunda Béla: A magyar gyűjtögetőzsákmányoló gazdálkodás kutatása. Budapest, 1948. Előfeltételek: A szakos kreditlista előírásai szerint. A tárgyra való jelentkezés módja: Az aktuális félévi tanrend előírásai szerint. Értékelés: kollokvium Megjegyzés:

TANTÁRGYLEÍRÁS
41

A tantárgy címe: Etnográfia Kódja: B/2. Félév: őszi / tavaszi A tárgy típusa: előadás Óraszám/hét: összesen 10 óra Kredit érték: 3 Oktató: Dr. Lovas Kiss Antal Intézet / Tanszék: Néprajzi Tanszék A tantárgy leírása: A kurzus az alapozó képzési szakaszban megtartott tudománytörténeti előadásokhoz kapcsolódik, az ott elsajátított ismeretekre alapoz. Az előadás célja a jelen kutatások előzményeinek jobb megismerése, a tudománytörténeti ismeretek jobb megismerése, rendszerezése, elmélyítése. Tematika: A magyar néprajz kialakulása. Néprajzi viták. Pozitivizmus, evolucionizmus, összehasonlító néprajz, etnológiai kutatások. Természettudomány és néprajz. A leíró monográfia. Néprajz és művelődéstörténet. Népcsoportkutatások. Népi műveltség és kulturális nemzeti egység. Magyar néprajzi szintézisek. A prszichoanalitikus néprajz. Jelenkori néprajzi kutatások. Irodalom: Válogatott tudományos publikációk Előfeltételek: A szakos kreditlista előírásai szerint. A tárgyra való jelentkezés módja: Az aktuális félévi tanrend előírásai szerint. Értékelés: kollokvium Megjegyzés:

TANTÁRGYLEÍRÁS

A tantárgy címe: Folklór szeminárium Kódja: B/3. Félév: őszi / tavaszi A tárgy típusa: szeminárium Óraszám/hét: összesen 5 óra Kredit érték:2 Oktató: Dr. Nagy Éva Intézet / Tanszék: Néprajzi Tanszék

42

A tantárgy leírása: A szeminárium tudománytörténeti hátteret kíván adni a folklór előadásokhoz. A diákok választhatnak a két tematika között. A két szeminárium párhuzamos felépítésű. A szemináriumok célja, hogy a források közvetlen felhasználásával megismerkedjenek a magyarországi néprajztudomány és folklorisztika történetének legfontosabb alkotásaival, fordulópontjaival. Tankönyv: Kósa László: A magyar néprajz tudománytörténete. Bp. 1989. Voigt Vilmos (Szerk.): A magyar folklór. Bp. 1998. 2. fejezet. Előfeltételek: A szakos kreditlista előírásai szerint. A tárgyra való jelentkezés módja: Az aktuális félévi tanrend előírásai szerint. Értékelés: dolgozatok, beszámolók készítése, a félévi teljesítmény beszámítása. Megjegyzés:

TANTÁRGYLEÍRÁS

A tantárgy címe: Etnográfia szeminárium Kódja: B/4. Félév: őszi / tavaszi A tárgy típusa: szeminárium Óraszám/hét: összesen 5 óra Kredit érték:2 Oktató: Dr. Nagy Éva Intézet / Tanszék: Néprajzi Tanszék A tantárgy leírása: A szeminárium tudománytörténeti hátteret kíván adni az etnográfia előadásokhoz. A diákok választhatnak a két tematika között. A két szeminárium párhuzamos felépítésű. A szemináriumok célja, hogy a források közvetlen felhasználásával megismerkedjenek a magyarországi néprajztudomány és folklorisztika történetének legfontosabb alkotásaival, fordulópontjaival.

43

A hegység népi kultúrában betöltött szerepe. valamint néprajzi topográfiából átfogó. határai. 44 . A tananyag második része átfogja azokat a sarkalatos természet. Bp. Folyószabályozások. Államhatárok. Az első előadások azokat a térkereteket határozzák meg. Voigt Vilmos (Szerk. határai. Közép-Európa néprajzi. gyepű. földrajzi és történeti topográfiája. amelyeken belül a KLTE Néprajzi Tanszéke a kutatásokat végzi. fontos helynevei. Történeti határformák. Magyarok térszerkezet napjainkban a határainkon kívül. Ennek megfelelően a tananyag két részre bomlik. Bp. Tematika: Európa néprajzi. Egy leíró földrajzi névanyagra és egy elméleti részre. és ezzel egyrészt megalapozzák a további néprajzi tanulmányaikat. tartalma a különböző elképzelések szerint.): A magyar folklór. Átfogja a kárpát-medencei nemzetiségek és etnikai csoportok elhelyezkedését (előkészítve ezzel a III. Előfeltételek: A szakos kreditlista előírásai szerint. amelyek ismerete nélkül nem lehet értelmezni bizonyos néprajzi jelenségeket (folyószabályozások hatása). A Tisza szabályozása és hatása az Alföld népi gazdálkodására.Tankönyv: Kósa László: A magyar néprajz tudománytörténete. A tárgyra való jelentkezés módja: Az aktuális félévi tanrend előírásai szerint. 2. a félévi teljesítmény beszámítása. A Tisza mellékfolyóinak szabályozása. hogy a hallgatók a természeti és a történeti földrajz tárgyköréből. Ártéri gazdálkodás. 1998. A tájátalakítás hatása. A Kárpát-medence történeti néprajzi. Értékelés: dolgozatok. Megjegyzés: TANTÁRGYLEÍRÁS A tantárgy címe: Határok és térképek az iskolában Kódja: B/5. Minden egyes témakörhöz bőséges elsajátítandó topográfiai névanyag tartozik. A Kárpátok felépítése. tartalma a különböző elképzelések szerint. helyezte. Félév: tavaszi A tárgy típusa: előadás Óraszám/hét: összesen 10 óra Kredit érték: 3 Oktató: Dr. de alapvető lexikális tudást szerezzenek. éves etnicitás kurzust is) történeti helyneveit és történetét. fejezet. Etnikai csoportok térszerkezete a történeti Magyarországon. 1989. gyepűelve. földrajzi és történeti topográfiája. beszámolók készítése. Keményfi Róbert Intézet / Tanszék: Néprajzi Tanszék A tantárgy leírása: Az előadás célja.és társadalomföldrajzi pontokat. földrajzi és történeti topográfiája. Helyzete. másrészt kiegészítsék az előadásokat. A magyar vármegyerendszer 1920-előtt. Nemzetiségek térszerkezete a történeti Magyarországon.

táji. Kósa László. 64-71. Frisnyák Sándor: Magyarország történeti földrajza. etnokulturális csoport fogalma. 119136. persze a szülőföld ismeretét tovább mélyítve. Feladatként kapják. Kistáj. 1997. História. Lényeges feladat év elején. Tankönyvek: Bátky Zsigmond: Magyarország néprajza. Szeder. Ormánság. Gunda tanulmányai vagy a Balassa-Ortutay kötet alapján már az első két hétben megtanulják és tájékozódni tudjanak a hallgatók a főbb néprajzi csoportok között. Magyar néprajzi nagytájak. 7-46. A néprajzi nagytáj fogalmának kialakulása (pl. hogy ekkorra lakó.. módszeres leírások kezdete (Csaplovics. amihez később más tájakat is természetesen mérhetnek. Jászság. Tudatosan választott viszonyítási pont ez. Későbbi sorsuk. régió. A tárgyra való jelentkezés módja: Az aktuális félévi tanrend előírásai szerint. Félév: őszi A tárgy típusa: előadás Óraszám/hét: összesen 10 óra Kredit érték: 3 Oktató: Dr. Az előadások szeminárium szerű foglalkozásokkal is vegyülnek. etnikai csoport. Fényes. Anonymus. Néprajzi csoport. Palugyay. Peremvidékek. Budapest 1990. 1990. Értékelés: kollokvium Megjegyzés: TANTÁRGYLEÍRÁS A tantárgy címe: Regionális kultúra Kódja: B/6. hogy a hallgatók tájékozódni tudjanak a magyar népi kultúra térképén. zárványok. Budapest. stb. A Kárpát-medence népei a honfoglalás előtt. 45 . Lovas Kiss Antal Intézet / Tanszék: Néprajzi Tanszék A tantárgy leírása: A kollégium célja. vidékük) néprajzi értékeit.. fogalma.Tankönyvek: Bak Borbála: Magyarország történeti topográfiája História.és történeti csoportok. Bak Borbála: Magyarország történeti topográfiája. nagytáj. Debrecen. A korai néprajzi értékű feljegyzések. 1991. mintegy tudatosítva magukban saját szülőföldjük (községük. A Három-város. (vármegyék és központjaik). Bátky). Népmozgalmak a török kiűzésétől Trianonig. Oláh Miklós. . Paraszti polgárosulás és a népi kultúra táji megoszlása Magyarországon. PÉLDATÁR. Népmozgalmak a törökkor végéig. OMMIK. 89-99. Budapest.vagy származási helyükről (illetve annak környékéről) 6-8 oldalas dolgozatot készítsenek. A Kárpát-medence népeinek legújabb kori átrendezése. 1997. Budapest környéke. Tematika: A kultúra térbeli megoszlása. hogy Viski. Előfeltételek: A szakos kreditlista előírásai szerint. Bél Mátyás).

In: Népi Kultúra . értelmezésével minél mélyebben elsajátítsák a tudományos problémakör sajátosságait. 1938.. Gunda Béla: A kultúra integrációja és az etnikai csoportok alakulása. hogy az etnicitás felfogásbeli eltérésinek különbségét egyidejűleg.Viga Gyula). Viski Károly: Etnikai csoportok és vidékek. 1980. etnikum.. nemzeti. Barabás Jenő: A belső fejlődés fogalmáról. etnikai kisebbség. 7. interkulturális kommunikáció. egyéni és kollektív identitás. Miskolc. XI-XII. Debrecen... Ethn.: Kunt Ernő . Budapest. Szabó László: A jász etnikai csoport I. 1968. 1963. a kontinuitás és a migráció szerepe a palóc centrum népességének kialakulásában. 1983. In: Előmunkálatok a Magyarság Néprajzához.Bakó Ferenc: Módszerek és feladatok (Palóc tanácskozás Egerben 1967. Félév: őszi A tárgy típusa: szeminárium Óraszám/hét: összesen 10 óra Kredit érték: 2 Oktató: Dr. 1978. kistáj. Budapest.. In: Interetnikus kapcsolatok Északkelet-Magyarországon. A szeminárium oktatási jellege lehetőséget teremt arra is. identitás és etnicitás mint konstrukciók. In: Műveltség és Hagyomány. 9-101. Budapest.) Eger. Hasonlóan az előadáshoz. kultúrnemzet. 46 . Paládi-Kovács Attila:(szerk. régió. Ethn.. az „olvasztótégely” elképzelése. Szabó István: A magyarság életrajza. Budapest. etnikai csoport. nacionalizmus értelmezése. In: A magyar nép (szerk.Népi társadalom. 1958..: Bartucz Lajos). Bakó Ferenc. 1966. november 10-11. Értékelés: kollokvium Megjegyzés: TANTÁRGYLEÍRÁS A tantárgy címe: Regionális kultúra Kódja: B/6. azaz párhuzamos szövegolvasással értessük meg a hallgatókkal. osztálynemzet. 1943.. Előfeltételek: A szakos kreditlista előírásai szerint. Lovas Kiss Antal Intézet / Tanszék: Néprajzi Tanszék Tantárgy leírása: A tantárgy célja. a szemináriumon is előkerülnek a terminológiai.): Néprajzi csoportok kutatási módszerei. államnemzet.. módszertani kérdések. (szerk. elméleti megközelítések. Eger.Irodalom: Andrásfalvy Bertalan: A táji munkamegosztás néprajzi vizsgálata. nemzetiség fogalma. Tematika: A nemzetmodellek bemutatása: népnemzet. multikulturaizmus.. V.Szabadfalvi József . A tárgyra való jelentkezés módja: Az aktuális félévi tanrend előírásai szerint. 1980. Ethn. Barabás Jenő: Az etnikai csoport fogalmának kérdéséhez. Gunda Béla: A magyarság néprajzi csoportjai. Egri Múzeum Évkönyve. Andrásfalvy Bertalan: Néprajzi csoport. In: Agria. hogy az „Etnicitás” előadásaihoz kapcsolódva a hallgatók esettanulmányok és a téma forrásanyagának olvasásával azok elemzésével. Budapest. XIX. típusai. 1984.. 1941.. Ujváry Zoltán: Az interetnikus kutatásokról Észak-Magyarország népi kultúrájának vizsgálatában. kötet.

Előfeltételek: A szakos kreditlista előírásai szerint. regionalizmus. Bp. A tárgyra való jelentkezés módja: Az aktuális félévi tanrend előírásai szerint. Benedict: Elképzelt közösségek. 2007 Fejős Zoltán: Az etnicitás árnyalatai. amelyek olvasása és helyes értelmezése hozzájárul az árnyaltabb társadalomismeret. 2006 Brubaker. hogy a hallgatók megismerkedhessenek azokkal a népi kultúrában fellelhető vizuális jelekkel és jelrendszerekkel. 51–61. Urs: A szarajevói jelzőtűz. 2004 Anderson. szemiotikus kódok ismeretét a hallgatók előadások keretén belül sajátítják el. In: 2000.Kötelező olvasmányok: Romsics Ignác: Nemzet. szociális és kommunikációs értelmezési keret felállításához. Bp. Bp. Félév: őszi / tavaszi / mindkettő A tárgy típusa: előadás Óraszám/hét: összesen 10 óra Kredit érték: 3 Oktató: Dr. Altermatt. néprajzoktatás problematikája 47 . A népi kultúra jelhasználata. XI. A tárgyra való jelentkezés módja: Az aktuális félévi tanrend előírásai szerint. A. Értékelés: gyakorlati jegy megszerzése Megjegyzés: TANTÁRGYLEÍRÁS A tantárgy címe: Vizualitás Kódja: B/7. etnikum. Budapest. nemzetiség és állam.. Lovas Kiss Antal Intézet / Tanszék: Néprajzi Tanszék A tantárgy leírása: A tantárgy célja. 1997 B. Bp. Rogers: A nacionalizmus új kertek között. Gergely András: Kisebbség. 1998 Kántor Zoltán (szerk. 2000 Előfeltételek: A szakos kreditlista előírásai szerint.) Nacionalizmuselméletek Bp. Értékelés: kollokvium Megjegyzés: TANTÁRGYLEÍRÁS A tantárgy címe: Honismeret.

Fejős Zoltán: Tárgyfordítások. Fejős Zoltán (szerk. 16–28. Néprajzi Értesítő. sz. évf. 69–77.): Néprajzi jelenkutatás és múzeumi gyűjtemények változása. A Hon és népismeret az iskolában című előadáshoz kapcsolódó szeminárium alkalmat teremt a hallgatók számára. hogy a modern múzeum és a honismereti képzés kommunikációjában a legfontosabb cél a gyűjtemény és a környezet autentikus és élményszerű bemutatása. a kiállítás létrehozásának szempontjait és jellemzőit. Néprajzi Múzeum. Helyzetkép a jelenkor kutatásáról egy néprajzi konferenciakötet alapján. Budapest. A félév során bepillantást nyerhetnek a múzeumi rendezvények szervezésének jellemzőibe. Nagy Éva Intézet / Tanszék: Néprajzi Tanszék A tantárgy leírása: Az előadássorozat fontos feladata. és a látogatás általános benyomását meghatározó tényezőket. Kötelező olvasmányok: Sz. 84. A tárgyra való jelentkezés módja: Az aktuális félévi tanrend előírásai szerint. Történeti Múzeumi Közlemények. Peterdi Vera: Az otthonkultúra mint néprajzi és legújabb kori történeti muzeológiai probléma.) Budapest. valamint a múzeumok működését. és az intézmények külső kommunikációjába. A félév során a hallgatók megismerik legjelentősebb sajátosan múzeumi komplex kommunikációs eszköz. 195–205. 1983. (MaDok füzetek 1.Kódja: B/8. tudatosítani a hallgatókban. a múzeumi kiadványok készítésének szempontjaiba. Megismerik az egységes intézményi arculat kialakításának perspektíváit és a látogatás általános benyomását meghatározó tényezőket. Félév: tavaszi A tárgy típusa: szeminárium Óraszám/hét: összesen 10 óra Kredit érték: 2 Oktató: Dr. Néprajzi múzeumi tanulmányok. 2. Történeti Muzeológiai Szemle 3. hogy az egyes konkrét múzeumi kommunikációs eszközök megvalósulását a gyakorlatban megfigyelt tapasztalatok alapján elemezzék. Bányai Irén: A társadalmi rétegek életmódjának kiegyenlítődését dokumentáló anyagok gyűjtése. amely hagyományos és korszerű módszerek egymás mellett élésében valósulhat meg a legtökéletesebben. Értékelés: gyakorlati jegy megszerzése Megjegyzés: TANTÁRGYLEÍRÁS A tantárgy címe: Régió és tárgykultúra 48 . Gondolat Kiadó. 2002. 2003. a múzeum imázsát. 2003. 2003. Előfeltételek: A szakos kreditlista előírásai szerint.

társadalom. korai vaskor. Témakörök: régibb kőkor. a néprajzi szemléletnek megfelelően a következő főbb kérdésekre terjednek ki: a település. kultikus szokások és temetkezés. A régészeti néprajz módszereivel olyan modelleket dolgozhatunk ki. Selmeczi László: Régészeti alapismeretek néprajz szakos egyetemi hallgatóknak Néprajz egyetemi hallgatóknak 16. Tankönyv. A tárgyra való jelentkezés módja: Az aktuális félévi tanrend előírásai szerint. népvándorlás kora és a korai középkor. újkőkor. honfoglalás kora. Témakörök. A Kárpát-medence régészeti leletanyaga. rézkor.Kódja: B/9. Félév: őszi A tárgy típusa: előadás Óraszám/hét: összesen 10 óra Kredit érték: 3 Oktató: Dr. a gazdálkodás. vallási elképzelésesek. Az egyes témakörök egy történetinépmozgalmi rövid összefoglaláson kívül.. Előfeltételek: A szakos kreditlista előírásai szerint. 1993. késői vaskor. Db. paleolitikum. Árpád-kori falu. egyértelmű vagy éppen semmiféle magyarázatot. római kor. Félév: őszi / tavaszi / mindkettő A tárgy típusa: előadás Óraszám/hét: összesen 10 óra Kredit érték: 3 Oktató: Dr. a lakóház és környezte. amelyekre a régészeti leletek nem adnak közvetlen. Értékelés: kollokvium Megjegyzés: TANTÁRGYLEÍRÁS A tantárgy címe: Gyűjteménykezelés és múzeumpedagógia Kódja: B/10. bronzkor. nelitikus. középkori falu. jászok. amelyek egy-egy probléma megoldásának irányába mutatnak olyan esetekben is. kunok. Magyari Márta Intézet / Tanszék: Déri Múzeum 49 . Magyari Márta Intézet / Tanszék: Déri Múzeum A tantárgy leírása: A tantárgy célja: A régészeti kutatások által feltárt leletanyagot a néprajz szemléletének megfelelően való hasznosítsa.

Bp.. Új vonások a múzeumi gondolatban. 1934. Előfeltételek: A szakos kreditlista előírásai szerint. a múzeum és a közművelődési. Neubrandenburg. A magyar műgyűjtés története.A tantárgy leírása: A tantárgy célja. A műgyűjtés története – gyűjtemények az ókorban. Nagy Éva Beosztás Egyetemi tanár Egyetemi docens Egyetemi docens Egyetemi adjunktus Tudományos fokozat DSc PhD. A képzés legkülönbözőbb szakterületeihez az egyetem különböző karain rendelkezésre áll a megfelelően képzett személyi. mint sajátos kulturális intézménytípus. múzeumépítészet. gyűjtőmunka és tudományos feldolgozás. valamint felsőoktatási intézmények kapcsolata. közművelődési tevékenység. Múzeumpedagógiai segédkönyv. a múzeumügy szervezete és az érvényben lévő jogszabályok.: Magyar múzeumok. Bp. 1955. Keményfi Róbert Dr. ezek biztosításának módja: Az egyetem a képzés infrastrukturális hátterét ( tantermek és felszerelésüket)biztosítja. A magyarországi műgyűjtés története. A múzeum a kulturális intézmények rendszerében. Oroszlán Z. de néhány gyakorlati jellegű kollégium megtartására külső előadókat( OKM. gyakorlatot végezhetnek. A ma múzeuma. A specializációs továbbképzésben részt vevő oktatók a Debreceni Egyetem részéről Név Dr. ügyvitel. Lovas Kiss Antal Dr.. Korek J. a középkorban és a kora-újkorban. – Béni M. habil. Balassa I. Bp. PhD A szakmai munkában részt vevő külső tagok: Név Dr. Heft l. amelyben az egyetem elvégzése után szakmai segítséget kaphatnak. Bp. A tárgyra való jelentkezés módja: Az aktuális félévi tanrend előírásai szerint. A múzeumok főbb típusai. A múzeum. oktatói háttér. Bartha Elek Dr.. Entz Géza. A muzeológia az európai országokban. A magyar múzeumügy története. Önkormányzatok)kér fel.: Általános múzeológia. A képzési program végrehajtásához szükséges tárgyi és személyi feltételek. Tematika: A muzeológia fogalma és főbb irányai. 1970. habil PhD. hogy a leendő szakvizsgás oktatókkal megismertesse azt az intézményi közeget. gyűjteményi és műtárgyvédelmi munka. 1988. tudományos. Bp. Irodalom: Schreiner K. Értékelés: kollokvium Megjegyzés: 11.: Einführung in die Museologie. Balogh Lászlóné Beosztás Főiskolai docens 50 .: A múzeológia alapjai..

M. a latin specializáció felelőse: Dr. 4. amelyre a latint általános kultúrtörténeti szerepe kijelöli. tevékenységrendszerben 7. készségek. 51 .Dr.1. s ezek alapján a pedagógus szakvizsgára való felkészítés. mind a specializációs részben nagyobb tartalmi blokkokból és azokon belüli tantárgyakból épül fel.Képzési cél: A pedagógusok általános pedagógiai valamint szaktárgyi ismereteinek felfrissítése az újabb elméleti és gyakorlati megközelítések megismerésével.A szakért felelős oktató: A szak egészéért felelős oktató Dr. 6. a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben. illetve magas fokon felkészülve tudja szakterületén a szaktól elvárt társadalmi szerep és az ifjúság igényei közötti egyensúlyt megtalálni és azt az ifjúságnak meggyőzően közvetíteni. hogy a változó oktatási körülmények között helyt tudjon állni. 7.Elsajátítandó kompetenciák: A szakvizsgára felkészítő specializációs továbbképzés a szaktárgyi és szakmódszertani ismeretek megújításával tovább növeli a pedagógus szakmai biztonságát. Magyari Márta 14.A képzés formája: költségtérítéses levelező.000 Ft / félév LATIN SPECIALIZÁCIÓ KÉPZÉSI PROGRAM 1. ilyeneket kezdeményezni és megvalósítani. A képzés költségtérítési díja: 140. megszerezhető ismeretek. Külön hangsúlyozzuk az interdiszciplináris szemléletmód formálását. Nagy Ilona.A képzés módszerei: Elméleti jellegű előadások mellett tantermi gyakorlatok és szemináriumi jellegű foglalkozások. 3. személyes adottságok. Szabó József. Képessé teszi arra. merjen igényes feladatokra vállalkozni. A specializációs képzés speciálisan az ókori görög-latin civilizáció szöveges és tárgyi emlékeinek újabb interpretációs lehetőségeivel kívánja megismertetni a résztvevőket.A képzés szerkezete: A képzés tartalma mind az általános. tudáselemek.Tanterv: A képzés során elsajátítandó kompetenciák. 5.A képzésért felelős kar megnevezése: BTK 2.

) latin oktatása stb. mert nagyobb rálátása lesz az újabb elméleti megközelítésekre és gyakorlati módszerekre. Nagy Ilona DrSc PhD PhD 52 . megszerezhető ismeretek: A latin specializáción a következő nagy ismeretkörök legújabb szaktudományos és módszertani megújítását tűzzük ki: Antik (görög és római irodalom valamint latin nyelv.3. Ez a legfontosabb célja a továbbképzésnek. másrészt érdeklődését a külföldi tapasztalatok. módszerek rendszeres követésére is kívánja serkenteni. félév tantervi hálója Tantárgy III. antik (görög és latin) társadalom. de a latint szaknyelvként tanítóknak is hasznos. hogy ismeri az európai kultúra ókori örökségének kérdéseit. országos vagy regionális latin versenyek szervezése. A közvetlen gyakorlati munka több szintjén túl a szakos vezetői munkakörök (például vezetőtanár. ami környezetére is várhatóan kihat.4. szaktanácsadó) betöltésekor is profitálhat a továbbképzésből a tanár.2.7. félév óraszámon szám kérés Kredit IV. hogy sikeresen alkalmazza azokat a napi közoktatási munkájában. részben az utóélet kérdéseire koncentrál. másrészt helyi vagy regionális feladatokhoz nyújt szakmai támaszt. görög-római emlékekhez tett hazai és külföldi kirándulások. Az irodalom áttekintése részben a műfajok történetére.A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben. antik gyűjteményekben való jártasságával múzeumlátogatások szakszerű vezetése. illetve az ókori művek mai értelmezési lehetőségeit tudatosítja. Mindegyik tárgyblokk tovább differenciálódik. a művészettörténet a művészetek szélesebb társadalmi összefüggéseivel és formanyelvének általánosabb kérdéseivel is foglalkozik.Tudáselemek. valamint a diákjai iránti empátiájának fokozását is szolgálja a felkészítő tananyag. Külön foglalkozunk az informatika felhasználási lehetőségeivel az ókortudományokban illetve a klasszikus nyelvek és kultúra oktatásában. A latin nyelvi blokk az újabb leíró nyelvészeti módszerek latin alkalmazásával a hagyományostól eltérő megközelítési móddal ismerteti meg a hallgatókat. Látókörét egyrészt interdiszciplináris irányban szélesíti. Kollegiális. például emelt szintű érettségi. A görög-római társadalom és művelődés tárgycsoportban a görögrómai történelem és filozófia a mai társadalmak számára is aktuális kérdéseit vitatják meg. Összességében személyi igényessége nő. szaknyelvi (egészségügyi. A pedagógus-szakvizsgára felkészítő specializációs képzés 3-4. tevékenységrendszerben: A latin specializáción megújított ismeretek és képességek a tanárnak lehetőséget adnak arra. jogi stb. félév óraszámon szám kérés 15 koll oktató kredit fokozat I.Személyes adottságok: A specializációs továbbképzés jótékonyan befolyásolja a latintanár kreativitását és bátorítja vállalkozó szellemét. Latin nyelv és antik (görög-római) irodalom koll 5 Antik (görög és római) 18 4 irodalom 2. ami a résztvevők általános irodalomszemléletét alakítja. Ezen túl különleges feladatok ellátására is felkészítést jelent. ami különösen a pedagógus pályaorientációs munkáját segíti. latin szakmódszertan. a művelődéstörténet új eleme pedig az antik kultúra átélési módszereinek megismerése. Mint osztályfőnök is hasznát veszi a latintanár annak. Latin nyelv 18 gyj 5 15 koll 4 Havas László Szekeres Csilla M. 7.és művelődéstörténet. beleértve az informatika ókortudományokban való felhasználásának ismretét is. A szakmódszertani blokk részben az aktuális oktatási rendszer minősített feladataira koncentrál. Emellett újdonság a latin szaknyelvi használatának tárgyalása. 7.

DE Klasszika-filológiai Tanszék Szekeres Csilla PhD. Görög és római filozófia Görög és művészettörténet 3. 8 gyj koll római 15 Görög és római 10 művelődéstörténet III. ha a kredit átváltás általános szabályai szerint egyenértékesíthető jelen szakvizsgás képzés valamely tantárgyával. 9. Mindegyik tételt módszertani szempontból is ki kell fejteni. 1.a korábbi kronologikus szemlélettel szemben . Görög és római társadalom és művelődés koll 1. Görög és római 8 3 3 4 8 12 koll gyj 3 4 Takács Levente Szekeres Csilla Gesztelyi Tamás PhD PhD CSc. CSc. Adjunktus.a műfajközpontú irodalomszemlélet megerősödését. 10.A korábban szerzett ismeretek.és a művelődéstörténet megfelelő területeivel. Az oklevél minősítése a szigorlatnak. habil. gyakorlatok beszámításának rendje: Bármely felsőoktatási alapképzésben vagy továbbképzésben szerzett kredit elismerhető. habil történelem 2. egyet. DE Klasszika-filológiai Tanszék A tárgy célja: a fő irodalmi műfajok antik prototipusainak áttekintésével előmozditja . a záróvizsga eredményének és a szakdolgozat eredményének számtani átlaga kerekítve. valamint a szakdolgozat benyújtása. A záróvizsga eredménye a záróvizsgán kifejtett tételre kapott érdemjegy és a szakdolgozatvédés eredményének átlaga kerekítve. Görög-római irodalom Oktató: Havas László DSc. A záróvizsgán a benyújott szakdolgozatot is meg kell védeni.A résztvevők teljesítményét értékelő rendszer: A szakdolgozat: a specializációs képzési rész ismeretköreiből meghatározott témából kell készíteni. Tantárgyi programok: I. A záróvizsga: A záróvizsgára bocsátás feltétele: az előírt számú vizsga és gyakorlati jegy megszerzése. érintkezését a társadalom. egyetemi tanár. Latin szakmódszertan Informatika ókortudomány 2. Összesítés gyj 3 12 gyj 4 Gesztelyi Tamás gyj 5 15 8 gyj gyj 3/4 5 3 27 és 95 3/4 28 (vezetőtanár) Szilágyi Ilona Takács Levente PhD 85 8. Ez a szemléletmód univerzálisabban is hozzásegit egyrészt a modern 53 . Latin nyelv és antik irodalom tantárgyi blokk I. Latin szakmódszertan 18 1. Az irodalmi és a nyelvi tételek azonban magukban foglalják e területek kapcsolatait.habil II. valamint a továbbélés kérdéseit is. A záróvizsga részei: A záróvizsga fő résztárgyai a görög és római irodalom és a latin nyelv.

értekezések . tudomány. .. ezzel hozzájárul a tőle elvárt nagyobb rálátás kialakitásához. egyet. A latin szókincs továbbélése: az eurolatin szókincs.. Tematikája: A latin lexika néhány kérdése.A mondattan a fordítás szolgálatában. művészet . adjunktus. tekintettel világirodalmi recepciójukra.demonstratív műnem: dialógusok. Ezzel segiti a latintanárt abban. valamint a latin nyelv kiaknázási lehetőségeire irányitja a figyelmet többnyelvű környezetben.közvetlen hatást kiváltó műfajok: szónoki beszéd levél 1. Szükebb tematikai egységek: .elégia .elbeszélő műnem: a történetírás. filozófia.Ujabb elméleti megközelítések a latin mondattan és szövegtan leírásában. mese (egyes típusok) . hogy egyszerre több nyelvre koncentráló nyelvtanári magatartást ("Mehrsprachigkeitsdidaktik") alakitson ki. 2/ Költői művek . amire a nyelvtanárok közül a latintanár képzettsége a legalkalmasabb. DE Klasszika Filológiai Tanszék A tárgy célja: A klasszikus latin nyelvi ismeretek uj módszerű megközelitéseiből ad izelitőt.személyes költészet A kreditszerzés módja: kollokvium Kreditérték: 5 A kollokvium előfeltétele: egy klasszikus irodalmi mű vagy részlet (választhatóan próza vagy költői mű) intepretálásának bemutatása Kontaktórák száma: 18 I.retorika.műfajok. regény. uj nyelvtanári attitüdnek a kialakitásában a latintanárnak példaadó szerepe van. Ennek a kivánt. 2. l/ A prózai műfajok terén. A tárgy tematikája: Irodalmi szövegek feldolgozása 1. másrészt a nyelvi szövegtipusok megértéséhez.Fordítás és műfordítás. – Az újabb mondattani és szövegtani ismeretek alkalmazása a külföldi iskolai latin nyelvtanokban. 54 .óda . önéletrajz. . Latin nyelv Oktató: M.epikus költészet . Nagy Ilona PhD habil.filozófiai tanköltemény . A tanárnak más nyelvű irodalmak tanulmányozása esetén is alkalmazható jártasságot biztosit.

ovidiusi olvasmányok mondai.forrásismertetés stb. habil. Klasszika-filológiai Tanszék A tárgy célja: az ókori filozófiai irányzatok kutatása terén elért újabb eredmények megvitatása. pl. a téma idegen nyelvű szakirodalma. Tematika: Antik filozófia . Görög és római művészettörténet: Oktató: Gesztelyi Tamás CSc. Görög és római történelem: Oktató: Takács Levente PhD. docens. Görög és római filozófia: Oktató: Szekeres Csilla PhD.Irodalmi és képzőművészeti párhuzamok: Vergiliusi.) II. A tárgy kreditértéke: 4 Kontakt órák száma: 15 A kreditszerzés módja: kollokvium II. E készség megújítása nemcsak az antik kultúra megértésének nélkülözhetetlen eleme. 2.Kreditértéke: 5 Kontaktórák száma: 18 A kreditszerzés módja: gyakorlati jegy. különös tekintettel a hellenisztikus filozófiai irányzatokra és a római filozófiára. 3. mitológiai motívumainak korabeli ábrázolásai és későbbi utóélete az európai képzőművészetekben. egyet. A tanár kezdeményező szerepe e téren a jövőben még nagyobb szerephez juthat. Tematikája: .történelemkoncepciók .újabb kutatási eredmények Kreditértéke: 3 kredit Kontaktórák száma: 8 A kreditszerzés módja: gyakorlati jegy (írásbeli referátum készitése. egyetemi adjunktus. DE.római szerzők Kreditértéke: 3 kredit 55 . egyetemi tanársegéd A tárgy célja: az ókori görög és római történelmet érintő ujabb kutatási eredmények értékelése Tematika: Történeti források . Görög és római társadalom és művelődés blokk II. DE Klasszika-filológiai Tanszék A tárgy célja: a görög-római civilizáció művészeti. A gyakorlati jegy megszerzésének módja: egy elméleti vagy egy gyakorlati téma kidolgozása a fenti témakörökből (pl. vagy egy téma uj módszerű iskolai feldolgozásának elkészitése. egy szövegrészlet műforditásának elkészitése stb. hanem a növekvő diák-mobilitással is nagyobb jelentőséget kap (külföldi múzeumlátogatások.) II. kirándulások). l. illetve tágabban tárgyi emlékeinek ú jabb interpretációs lehetőségeire felhívni a figyelmet.

interaktív tábla) .Kontaktórák száma: 8 A kreditszerzés módja: gyakorlati jegy II.a szerkesztett és adaptált anyagok (kezdő olvasmányok) tartalma . 56 . Tartalma: Hogyan változtak meg a latinoktatás céljai és keretei az új helyi pedagógiai programok bevezetésével? . . Arpinói Nemzetközi Cicero-verseny).CD-ROM. l. (Vö.a kulúra-alapozás lehetőségei és kívánalmai a mai Európában(a görög-római kultúra mint az európai civilizáció egyik gyökere) . melyek nagyobb része ma már az EU határain belül található. a DE Klasszikafilológiai Tanszék óraadója III.Régiségtani kérdések: A szemléltetés forradalmi újdonságai: képi adatbázisok. Kreditértéke: 3 kredit (10 óra) A kreditszerzés módja: gyakorlati jegy A gyakorlati jegy szerzésének módja: a téma egy vonatkozásának önálló feldolgozása III.Az antik szellemiség nyomai közvetlen környezetünkben (főleg építészetben) . DVD.helyi tanterv és tanmenetek készítése .a nyelvi párhuzamok és kontrasztok az iskolában tanított élő idegen nyelvekkel (elsősorban az angollal) Kompetenciafejlesztés a latinórákon A differenciált foglalkoztatás (felzárkóztatás és tehetséggondozás) kérdései a latinoktatásban Felkészítés a kétszintű érettségire. 4. habil. A latintanítás szakmódszertana: Oktató: Szilágyi Ilona vezetőtanár. nyelvvizsgára.az auctoranyag változása (választási lehetőségek és szempontok) . egyetemi docens A tárgy célja: az ókor tárgyi emlékeinek modern interpretációs lehetőségeivel és adathordozóival való ismerkedés. videók. Szakmódszertan l. Görög és római művelődéstörténet: Oktató: Gesztelyi Tamás CSc. A tárgy célja: A tanár módszertani kultúrájának elméleti megújítása annak érdekében.) Tematika: . használatuk módszertani kérdései. DE Kossuth Gyakorló Gimnázium. OKTV.új eszköztár (internet. versenyekre (Ábel Jenő.Régészeti séták Pannoniában és azon túl: Pannonia mint kirándulási célpont és a római emlékek közvetlen megismerésének színtere. latin szakra stb. . CD-ROM-ok készítése. hogy a változó körülmények között rugalmasan viszonyuljon a latintanítástól elvárt feladatokhoz. Felkészítés klasszikus területek meglátogatására. még a művészettörténet tárgy leírásánál mondottakat.

A tanár szakmai biztonságát. multidisciplináris irodalmi jártasságát erősiti. egyházi. Latin nyelv és antik irodalom blokk Görög és római irodalom: Oktató: Havas László DrSc. zene stb.a kétszintű érettségi követelményei.A tárgy kreditértéke: 5 A kreditszerzés módja: gyakorlati jegy A gyakorlati jegy megszerzésének módja: beszámoló. DE Klasszika Filológiai Tanszék A tárgy célja: Kitekintés a latin nyelv változataira. DE Klasszika-filológiai Tanszék Szekeres Csilla PhD. stb. biológiai.szótározási minták CD-ROM segítéségével .gyakorló szöveg. egyetemi tanár. Latin nyelvű irodalom az ókoron tul. Élő latin irodalom. Kreditérték: 4 57 . 27 kredit (85 kontakt óra) értékben I. Kreditérték: 4 Kontaktórák száma: 15 Kreditszerzés: gyakorlati jegy A gyakorlati jegy megszerzése: beszámoló alapján Latin nyelv Oktató: M.2-3 szóbeli érettségi tétel kidolgozása az adott kívánalmak szerint . egyetemi adjunktus. Téma: klasszikus témák modern feldolgozásai.komplex nyelvi és műveltségi vetélkedő feladatsorának kidolgozása (csoportmunka) . A beszámoló módja: egy tanitási egység komplex kidolgozása az alábbi javasolt témákból: .gyakorló szöveg. Középkori és ujkori latin..és feladatsor összeállítása nyelvvizsgára készülőknek .antik témájú bemutató forgatókönyvének kidolgozása (csoportmunka) ./ kapcsolatteremtés lehetőségei más műveltségi területekkel. félév: össz. Nagy Ilona PhD habil.és feladatsor összeállítása felzárkóztatás és korrepetás céljára . természettudományos területek: orvosi. jogi. Tematika: A latin nyelv élete. egyetemi adjunktus. ………………………………………………………………………………………………… IV. levéltáros. DE Klasszika-filológiai Tanszék A tárgy célja: kitekintés a latin nyelvű irodalom továbbélésének néhány kérdésére. A kurzus segiti a pályairányitás és tehetséggondozás módszereinek bővitését. változatai az ókor után. gyógyszerészi. A latin a különféle tudományterületeken /bölcsészterületek: történész.

egyetemi adjunktus. A latintanitás szakmódszertana III. Kreditértéke: 3 kredit Kontaktórák száma: 8 A kreditszerzés módja: gyakorlati jegy Antik művelődéstörténet: Oktató: Gesztelyi Tamás CSc. Görög és római társadalom és művelődés blokk Görög és római filozófia: Oktató: Szekeres Csilla PhD. a DE Klasszikafilológiai Tanszék óraadója A tárgy célja: a szak legújabb tanítási segédleteinek. Szakmódszertan_ Oktató: Szilágyi Ilona vezetőtanár. DE. egyetemi docens. alapján) III. Szempontok: A szövegfeldolgozás és interpretáció gyakorlása 58 . Kooperációs lehetőségek építése egy-egy régió latintanárai között a vezetőtanár kezdeményezésével és koordináló szerepével A tárgy tematikája: . megvalósítása.római szerzők II. l. lehetőségei. mit ettek a katonák?) Keresd környezetünk antik motívumait. különös tekintettel a hellenisztikus filozófiai irányzatokra és a római filozófiára. DE. étkezés: mit ettek a rómaiak.Átélt antik kultúra: Szituációs játékok témái. latin feliratait! Kreditérték: 4 Kontakt órák: 12 Kreditszerzés módja: koll. A használatban levő és készülő kötetek bemutatása (pl. Klasszika Filológiai Tanszék A tárgy célja: Tantárgyi motivációs lehetőségek bővítése. (Pl. koncepcionális és gyakorlati kérdéseinek megvitatásával a tanár bátorítást kap tananyagszerző-szerkesztő.Kontaktóra: 15 A kreditszerzés módja: koll. innovatív képességeinek gyakorlásához A tárgy tematikája: A tankönyvek koncepcionális kérdései. Tematika: Antik filozófia . (óraterv egy témából stb. tv. A Nemzeti Tankönyvkiadó új kiadású latin tankönyvei) Idegen nyelvű latin tankönyvek. DE Kossuth Gyakorló Gimnázium. II. Klasszika-filológiai Tanszék A tárgy célja: az ókori filozófiai irányzatok kutatása terén elért újabb eredmények megvitatása.

Seneca Kiadó. Bp. Seneca Kiadó. bájt. illetve művekre vonatkozó fejezetek. Római irodalom a késő császárkorban. Pécs. Perifériák fajtái. illetve művekre vonatkozó fejezetek. s bizonyos sajátosságaik mind a mai napig érvényesek. felhasználva a görög-római források beható elemzését. 2003. folyóiratok a világhálón. (A tárgyalt műfajokra. Az információtechnológia korabeli aspektusait a klasszikus antik civilizáció keretében tárgyalja. 1994. 1994. illetve művekre vonatkozó fejezetek. Seneca Kiadó. A kurzus először azokkal az információ-átadási és -megőrzési technikákkal foglalkozik. MS Word. rendszerközeli szoftver.) M. Powerpoint programok használata. Antikvitáshoz kapcsolódó egyéni projektek összeállítása. az elemzendő művek kiválasztása az előadó javaslata és/vagy a csoport érdeklődése alapján történhet. operációs rendszer.a Sulinet digitális tudásbázis tananyagai „A latinórák keretein túl” – lehetőségek a figyelemfelkeltésre és a tárgy népszerűsítésére A tárgy kreditértéke: 5 kredit Kontaktórák száma: 15 A kreditszerzés módja: gyakorlati jegy III.) Adamik T. Tematika: A számítógép mint információ-feldolgozó gép.A lexika újfajta feldolgozása A feladat. Pécs 1996. (A tárgyalt műfajokra. bit. Számítógép architektúrák. 59 . Görög-római irodalom: Adamik T. félévhez (résztárgyanként): 1.a felhasználható játék.módszertani feldolgozások a szükséges (elsősorban modern) kiegészítő anyagok bevonásával: . von Albrecht: A római irodalom története I-II. Könyvtárak. 2. Az informatika az ókortudományban Oktató: Takács Levente A tárgy célja: Az információ megőrzésének és tárolásának áttekintése a homéroszi eposzoktól az Internetig. táblázatkezelők. Ókori tárgyú CD-ROM-ok kezelése. Római irodalom az ezüstkorban. (A tárgyalt műfajokra. program. interpreter.. használata. illetve művekre vonatkozó fejezetek.. szövegszerkesztők. katalógusok.és dokumentumfilmek összegyűjtése .és gyakorlatkészítés néhány módszere Munka a tankönyvekkel . Római irodalom az archaikus korban. fordítóprogram.. használatuk. adatbáziskezelők). alapszoftver.a bevonható CD-ROM-ok -anyagkeresés az Interneten – ennek veszélyei . amelyek az ókorban jellemzőek voltak. Internetes keresőprogramok. Pécs. (A tárgyalt műfajokra.) Adamik T. Informatikai alapfogalmak (adat. Seneca Kiadó.) Adamik T. Római irodalom az aranykorban. Kötelező irodalom A III.. programozás. alkalmazói szoftver. Pécs. Operációs rendszer alapfogalmak. kompatibilitás. 1993.

212-265. A nyelvtanártovábbképzés egy lehetséges modellje. félév irodalomjegyzékében. Munkáltató tankönyv. M. 2.. Szeged. videofilm.. Berlin. Magyarázat a görög-római kultúrához c. Szöveggyűjtemény.Gesztelyi T. 1996...) Havas . Görög-római filozófia: Bene L. Bp.): Filozófia. Kiegészítés: a tárgyalt témákhoz kapcsolódóan öt folyóiratcikk szabad választása a legfrissebb szakirodalomból.Nagyillés J ... Nagy I. M. 223-270. Bp 2007...Gy. M. Nyelvészeti Füzetek 5.): Eurolatein.) Nagy F. 1956. Tankönyv a középiskolák számára. Cicerótól az élő latinig. Tegyey I.Kötelezően választandó tetszés szerint néhány tanulmány a legfrissebb szakirodalomból. Bp. . 1996. 23-253. Maróth M. Szeged. Latin nyelvtan a gimnáziumok számára.. KLTE Oktatástechnikai Központ 1998. 170204. Cornelsen Verlag.Hegyi W. Osiris.). (Ford.: Görög-római filozófia. (A tárgyalandó részekre vonatkozó fejezetek.: Római történelem. 1992. Steiger K.) Szőcs T. Latin nyelv: 60 . 1997.) (Egy fejezet megbeszélése. Bp.A: Hellenisztikus filozófia. Latin nyelv: H.. Budapest 2007. Das griechische und lateinische Erbe in den europäischen Sprachen.: Az ókori filozófia története. a jegyzeteket és a fogalommutatót írta): Sztoikus etikai antológia. 1999.. Munske – Alan Kirkness (hrsg. A latin nyelvészkongresszusok anyagából választás szerint néhány cikk megbeszélése. Bevezető. (szerk. I. 1997. Bp. 4. 1997.. Nagy I.. Bp. (Agatha V.) Apicius.Szabó E.. (Reihe Germanistische Linguistik 169.) Budapest 1998. I-III.) Disco. (Latin vonatkozású cikkei. (2 szabadon választott témakör bemutatása. Görög-római történelem: Borhy L. 166-182. In: Boros G.. Görög-római művészettörténet és művelődéstörténet: Darab Á. In: Bevezetés az ókortudományba II.Péter Gy. Steiger K. A IV. . Debrecen. (3 szabadon választott játék bemutatása. Formen. Görög-római irodalom: Az általános műveket lásd a III.Tar I. Bp. 1998. 1985. Long. Budapest 1983. Vokabeln. CD-ROM. Grammatik. Latin nyelvtan a gimnázium számára.. Holnap Kiadó 2006 (az ókorra vonatkozó részek) 5. 3. Generalia. Játsszunk Hellászt. Görög-római kultúra c. diasorozat. az utószót... Darab Á. H. JATEPress.. Steiger Kornél (Válogatta.. Havas L. 2. A . Szakácskönyv a római korból.: Filozófia.Gesztelyi T.Tegyey I.Kováts Gy. II. G. Tübingen 1996. félévhez: 1. szerk. A római történelem.

23-253. A . Latein.. Madas E. 79-93. folyóirat 1 idevágó cikkének ismertetése. Bp. 1998. Görög-római művészettörténet és művelődéstörténet: Csákvári J. – Szendi A. Der altsprachliche Unterricht XXVII (1984). Dragma I-VII. 61 . 20072...) Csákvári J.–Rihmer Z.. Latin nyelvi jegyzet joghallgatók számára.Belák E. 1996. Telosz Kiadó. Budapest: 2006 Forisek Péter: A hálózat használata az ókortudományok területén.. 1994-2006. (szerk. Der altsprachliche Unterricht XXIV. Bp. Gulyás I.10. (Ford. Knittel. Bp. a jegyzeteket és a fogalommutatót írta): Sztoikus etikai antológia.. Liturgikus latin nyelvkönyv.) A Der altsprachliche Unterricht c. 95140. Takács J..: Görög-római filozófia.. 15-38). Egy római provincia története és kultúrája.bővebb tájékozódásra (az ajánlott munkák a tanszék könyvtárában megtalálhatók) Általános tájékozódásra: Havas L. Diósdi Gy.) Budapest 1998. Választás szerint néhány cikk a latin és más nyelvek rendszerének viszonyáról a Der altsprachliche Unterricht c. Pannonia. In: Boros G.Muhari K.A: Hellenisztikus filozófia. – Hunyadi Zs.Nagy M.. Dicta Aurea. Bp. Bauer. Long. Bp. – Tegyey I. Bp..Szilágyi L-né. Steiger K.. 1996. A latin a Duna-tájon. Balázs J. – Kerepeszki R. Kossuth Kiadó. Szerk.. eine Brücke zu den romanischen Sprachen... – Forisek P. . Latin nyelvkönyv gyógyszerészhallgatók számára. (1-2 témakör alkalmazása.-né . – Ősz F. Szaknyelvi tankönyvek (Takács J. (Möglichkeiten eines Einblicks in die romanischen Sprachen im Rahmen des Lateinunterrichts). 1997.: Ha a jogász latinul beszél. Bp. Budapest.. (3 téma bemutatása. az utószót. 1987. (1981). A római kultúra az európai művészetben. Mawdsley. Das Wissen um die Bedeutung des Lateinischen für die englische Sprache.): Filozófia.) 4.): Bevezetés az ókortudományba I-V.. 1989. Ajánlott szakirodalom: a tárgyalt témákhoz . Görög-római filozófia: Bene L.Balázs J. (szerk. H.. Bp. Debrecen 1996A görög-római irodalomhoz: Borzsák I. 3.: Latin nyelvkönyv jogászoknak. CD-ROM. 1983. Budapest 1983..) : 1 szakterület bemutatása érdeklődés szerint.: Informatikai alapismeretek történelem alapszakos hallgatóknak.. folyóiratból (pl. Latin közmondás. – Fazekas Cs.12. In: Nyelvünk a Duna-tájon.... 2000. – Patay-Horváth A. Bp. 1991. Steiger Kornél (Válogatta. Budapest. Orvosi latin nyelvkönyv. A. 1997. 4.és feladatgyűjtemény jogászhallgatók részére. Budapest 2007. 1997. NIIF Információs füzetek I. Bánóczi R. Gesztelyi T. A görög kultúra az európai művészetben... – Kőfalvi T.. Evan: Számítógép a történettudományban. (3 téma bemutatása. Informatika az ókortudományban: Bárány A. Takács Gy.

2007.): Sors és szabadság. H. Travaux du Cercle Linguistique de Copenhague Vol.Jankovics J.Geréby Gy. Schofield: A preszókratikus filozófusok. H. Szerk. 1986. Érdeklődés szerinti folyóiratcikkek a tárgyalt témákhoz A latin nyelvhez: Adamik Béla: Nyelvpolitika a Római Birodalomban..Leipzig.Nickel. A római történelem. P. Verstan. 2005. Heidelberg.Petersen. R. 1998. Révész M.. Latin metrika. Kaufmann. Stotz: Mittelalterliches Latein: ein Haus mit vielen Wohnungen.): A formák és a tudás. Tanulmányok Platón metafizikájáról és ismeretelméletéről. 1989. 1988. 62 . Betegh G. W. S. Interpretatio. Stroh: Latinitas viva. Helsinki.. Sprache und Umgangssprache in der frühen Neuzeit. Ijsewein: Compagnion to the Neo-Latin. . 1997. Az emberi autonómia problémája az antik filozófiában a Kr. (szerk.. Budapest 2007. Tar I. G. Berlin.. 1998. P. Burke: Küchenlatein. Budapest 1998. Stuttgart . Tübingen.und Wissenschaftsgeschichte kötet) A görög-római történelemhez: Borhy L. 15/1 (Rezeptions. 1998.Eine Einführung. Latein . Szeged. XI. Tuomo Pekkanen. Filologia Mediolatina XIII (2006): 1-25. 15/1 (Rezeptions.): Compagnion to the History of the Neo-Latin Studies in Hungary. E. A. Copenhagen 1957. Grammaire Latine. – Böröczki T. Humanizmus. Budapest 2001.und Wissenschaftsgeschichte kötet): 447-58. Blatt ed. . 1981. István (szerk. Tinta kiadó. . Bp. 2006.Régi magyar irodalmi szöveggyűjtemény I. Bp.Gembloux 1985. Kalevala Latina. 1997.): Kozmikus teológia. Ford.. Fr.. Lavency. M. A görög-római filozófiához: Betegh G.. Pinkster. Bp. In: Der neue Pauly Enzyklopädie Bd. Description du latin classique en vue de la lecture des auteurs. Kairosz Kiadó 2005. Neue Lateinische Textgrammatik. – J. Szepes E.) Glücklich. P. Kirk. Bp. In: Einleitung in die lateinische Philologie. századig. Laureys: Neulatein. Laureys: Mittellatein. P. Szöveggyűjtemény..P. Kőszeghy P. (szerk): Töredékes hagyomány. In: Der neue Pauly Enzyklopädie Bd. Raven – M. JATEPress.-Lautner P. Aus dem Englischen von R.: Latinitas viva. Pinkster. II. Bugár M. Ács P .Lateinische Syntax und Semantik... Mayer E. -Tegyey I. 1986.und Wissenschaftsgeschichte kötet): 925-46. In: Der neue Pauly Enzyklopädie Bd. 387 skk. u. Paris . 15/1 (Rezeptions. Eva-Maria: Szókratész. . Kairosz 2006.Würzburg 1980. Usus. J.Bodnár I.. von Ungern-Sternberg. Crackett. Budapest. Bartók I. . (ed. (Kleine kulturwissenschaftliche Bibliothek 14. Steiger Kornélnak. Römische Geschichte. Bp. H. Neuhausen – M. B. Budapest 2007.J. Leuven.Szerdahelyi I. Klopsch – K. Bugár M.. Freiburg . István (szerk. The Classical Pattern of modern western civilisation: Language. M..

114-120..Horváth Margit – Szilágyi Ilona: Linguam Latinam disco I-II.. Magyar Ókortudományi konferencia. 286-303. 20-29. 211-219. – Tarlós B: Informatika alapjai. – Csetényi A. 2003. Budapest 2002. Phaidrosz.55-65. Mainz 1997. 13 419/1 N. Horváth Margit – Dr. Tankönyvkiadó.. Steiger K.: A lappangó örökség. 87-92.Kövendi D. Módszertani irodalom: Kötelező irodalom A helyi pedagógiai programok idegennyelvi fejezetei N. Ross. 56373 /I-II N.): Platón: A lakoma. 1990. 2004. 2003.A: Hellenisztikus filozófia. G. Horváth Margit – Dr. Bp. Budapest 1999. Csákvári J. Steiger K. (szerk.): Epikuros levelei.: A számítógép Pascaltól Neumannig. pl. Budapest 2001. Tankönyv a középiskolák számára. Bp. (Pl. Bp. Borzsák István: Dragma – válogatott tanulmányok I-IV. Budapest 1944. 2001.: Bevezetés a számítástechnikába. Horváth Margit – Dr. Bp. Informatikai irodalom: Goldstine. Horváth Margit – Katona Rezsőné: Tanári kézikönyv – Latin. Csala P. 63 .. Budapest: Műszaki Könyvkiadó. Junkelmann. Dr. Nemzeti Tankönyvkiadó.2002. Nemzeti Tankönyvkiadó. Tankönyvek: N. Bp. A. Nagy Ferenc: Latin nyelv II. 39-53. Racskó P. 13 219/1 N.: Parmenidész és Empedoklész kozmológiája. 2004. A görög kultúra az európai művészetben. Budapest 1998. Magyar Ókortudományi Konferencia. Budapest: Computerbooks. Havas Lászlóné:A klasszikus nyelvek jelenlegi helyzete Európában V. (ford. Bp. Havas Lászlóné: Van-e és mi is az az Eurosophia? VI.: A görög filozófia története. Bp. Nagy Ferenc: Latin nyelv III. E. D. H.) Budapest 1998. Horváth Margit – Dr. 240-265. Steiger K. Schmidt-Wecker-Röttger: Lateinische Sprachlehre. Horváth Margit – Szilágyi Ilona: Klasszikus örökségünk. 2007. Nemzeti Tankönyvkiadó. Pedellus Kiadó. Bp. A római kultúra az európai művészetben. Piliscsaba 2002. Steiger K. 2001. 164-179 l. Nagy Ferenc: Latin nyelv IV.: Panis militaris. Csákvári J. Maróth M. Wallis. Nagy Ferenc: Latin nyelv I. Budapest: LSI Oktatóközpont. Debrecen 1998. 1996. – Sárosi Gy. A . II. T. 397-409.. Long. Nemzeti Tankönyvkiadó. Budapest 1999. Borzsák István: Kell-e a latin? Gondolat. Bp.: Az újplatonizmus.I. 1985.: Arisztotelész.: Filozófia. A görög-római művészettörténethez és művelődéstörténethez: Apicius M. Bp.. Piliscsaba. Szakácskönyv a római korból. kötet Telosz Kiadó 1994-től (Néhány módszertanilag hasznos cikk feldolgozása. H. 13 319/1 N. Bp. Holnap Kiadó 2006 (az ókorra vonatkozó részek) Steiger K. 1997.13 119/1 N.. 2008. Rsz. Nemzeti Tankönyvkiadó. M. 1997. (néhány tanulmány olvasása) Gloviczki Zoltán: Érettségiről latintanároknak (az OM honlapjáról letölthető anyag) Dr. R.: Platón. Budapest 1994 (Matúra Bölcselet) Taylor. (Ford. 203-214.

Nagy Ilona Szekeres Csilla Szilágyi Ilona Takács Levente Beosztás Tanszékvezető egyetemi docens Egyetemi tanár Egyetemi adjunktus Egyetemi adjunktus vezetőtanár Egyetemi tanársegéd Tudományos fokozat CSc. A képzés legkülönbözőbb szakterületeihez az egyetem különböző karain rendelkezésre áll a megfelelően képzett személyi. A képzési program végrehajtásához szükséges tárgyi és személyi feltételek. a specializációért felelős oktató: Dr.000 Ft / félév MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM SPECIALIZÁCIÓ KÉPZÉSI PROGRAM 1.11. 4. mind a specializációs részben nagyobb tartalmi blokkokból és azokon belüli tantárgyakból épül fel.Képzési cél: A képzés célja. akik a KKK 7. ezek biztosításának módja: Az egyetem a képzés infrastrukturális hátterét ( tantermek és felszerelésüket)biztosítja.A képzésért felelős kar megnevezése: Bölcsészettudományi Kar 2. A specializációs továbbképzésben részt vevő oktatók a Debreceni Egyetem részéről Név Gesztelyi Tamás Havas László M. 64 .A képzés szerkezete: A képzés tartalma mind az általános. habil DSc PhD. de néhány gyakorlati jellegű kollégium megtartására külső előadókat( OKM. hogy olyan szakembereket képezzen. oktatói háttér. Szabó József.1 pontjában megnevezett kompetenciákkal rendelkeznek. 3. habil PhD PhD A szakmai munkában részt vevő külső tagok: Név Beosztás 14.A képzés formája: költségtérítéses levelező. Takács Miklós. A képzés költségtérítési díja: 140. 5. Önkormányzatok)kér fel.A szakért felelős oktató: A szak egészéért felelős oktató Dr.

illetve csoportok nevelése-oktatása – A magyar nyelv és irodalom specializáció által meghatározott választható ismeretkörök: Irodalomtudomány (kultúratudományi és médiatudományi ismeretekkel és módszertani szempontokkal bővítve).6. érveket és elemzéseket a szaktantárgy oktatásában különböző nézőpontok szerint magas szinten bemutassák. 65 . a nyelvhasználat társadalmi és területi tagolódását. akik megszerzett irodalomtudományi és nyelvtudományi ismereteik birtokában képesek az irodalmi olvasás technikáinak alkalmazására.1.Tudáselemek. A nevelési-oktatási intézmény. elkötelezettség és minőségtudat az irodalom. mint szervezet. szakvizsgát tett pedagógusok alkalmasak lesznek a megszerzett eredeti látás. elkülönítve azt más olvasásmódoktól.2. A pedagógus a nevelési-oktatási intézmény szervezetében. együttműködési készség. 7. Birtokolják az egyetemes és a magyar nyelvtudomány valamennyi elméleti és történeti részterülete alapvető ismereteit. a nyelvvel. Az intézmény és környezete. személyes adottságok. a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben. átfogóan ismerik a magyar és a világirodalom történetét. a hazai és a nemzetközi irodalomelmélet jelentős eredményeit. megszerezhető ismeretek. Irodalomtudományi szakmódszertan. megszerezhető ismeretek: Kötelező ismeretkörök:Közigazgatási vezetési ismeretek. kezdeményezőkészség és személyes felelősségvállalás. Nyelvészet. 7. a nyelv és a kultúra vonatkozásában. pszichológiai ismereteket és módszereket igénylő személyek. hogy az információkat. tudáselemek. laboratóriumi gyakorlatok és szemináriumi jellegű foglalkozások. tevékenységrendszerben.4. Sajátos pedagógiai. a mai kommunikációs formák és területek időszerű kérdéseinek kifejtő-leíró közvetítési módjait. Specializációtól függően terepgyakorlatok is vannak. kritikai attitűd. tevékenységrendszerben: A képzést elvégző.és gondolkodásmód birtokában a nyelvi. elmélyültebben ismerik egy korszak vagy jelenség irodalmi problémáit. 7. 7. továbbá arra. irodalmi és kulturális jelenségekről szerzett tudás gyakorlati (közoktatásban kamatoztatható) alkalmazására. készségek.A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben. 7.3. Ismerik a nyelvhasználat.Személyes adottságok: Motiváció. alkalmasak lesznek arra. Az integráció és a szegregáció kérdései. irodalommal és kultúrával kapcsolatos problémák felismerési és kreatív kezelési képessége. a társadalom és kultúra egymást föltételező összefüggésrendszerét. A nevelési-oktatási intézmény hatékonysága. hogy a kor igényeinek megfelelően hatékonyan kommunikáljanak. A képzés módszerei: Elméleti jellegű előadások mellett tantermi. az absztrakció képessége. értékközpontúság. fogalmi gondolkodás.Tanterv: A képzés során elsajátítandó kompetenciák.Elsajátítandó kompetenciák: A képzés célja olyan szakemberek képzése.

magyar nyelv és irodalom specializációs képzés 3-4. Irodalom és médiumok 14 koll 4 Berta Erzsébet/ Oláh Szabolcs/ Szirák Péter (Debreceni Egyetem) 2. próza. Szövegtipológia Tantárgy fokozat PhD/ PhD/ CSc PhD/ CSc/ DSc DSc/ CSc PhD/ CSc/ CSc PhD/ PhD/ PhD CSc/ DSc CSc/ PhD 14 14 koll koll 4 4 14 koll 4 4. Előadáselemzés. Az ómagyar kor nyelve 5.és 12 gyj 4 Berta Erzsébet/ versolvasás Oláh Szabolcs/ Takács Miklós (Debreceni Egyetem) 2. Nyelvészet 1. félév IV.Számítógép a textológiában 12 gyj 4 Borbély Szilárd/ és az irodalomtudományban Debreczeni Attila (Debreceni Egyetem) 3.A pedagógus-szakvizsgára felkészítő. Irodalom és kontextusai 12 gyj 4 Goretity József/ (művészetek. Bevezetés a kognitív nyelvészetbe 12 gyj 4 12 gyj 4 Kis Tamás (Debreceni Egyetem) Nyirkos István (Debreceni Egyetem) Szikszainé Nagy Irma (Debreceni Egyetem) Hoffmann István (Debreceni Egyetem) Kis Tamás (Debreceni Egyetem) PhD DSc DSc CSc PhD 66 . Irodalomelmélet 14 koll 4 Berta Erzsébet/ Szirák Péter/ Varga Pál (Debreceni Egyetem) 3. Irodalomtudományi szakmódszertan 1. félév oktató óraszámon kredit óraszámon kredit szám kérés szám kérés I. Szociolingvisztika 2. félév tantervi hálója III. Újabb leírások a mondatleírásban 3. Újabb tendenciák a 13 koll 4 Berta Erzsébet/ világirodalomban Goretity József/ Katona Gábor (Debreceni Egyetem) II. Biblia) Tóth Judit (Debreceni Egyetem) III. Újabb tendenciák a magyar 13 koll 4 Dobos István/ irodalomban Szirák Péter (Debreceni Egyetem) 4. Irodalomtudomány (kultúratudományi és médiatudományi ismeretekkel és módszertani szempontokkal bővítve) 1.

Szakmódszertan 1. gyakorlatok beszámításának rendje: Bármely felsőoktatási alapképzésben vagy továbbképzésben szerzett kredit elismerhető. Szövegtipológia A záróvizsgán a benyújott szakdolgozatot is meg kell védeni.6. Az oklevél minősítése a szigorlatnak. Tantárgyi programok: I. Irodalom és médiumok 2. A résztvevők teljesítményét értékelő rendszer: A szakdolgozat: A specializációs képzési rész ismeretköreiből meghatározott témából kell készíteni. 10. Algebra és számelmélet A záróvizsgán a benyújott szakdolgozatot is meg kell védeni. A korábban szerzett ismeretek. Újabb tendenciák a világirodalomban Nyelvészetből írt szakdolgozat esetén: 1.. Irodalomtudományi modul (kultúratudományi és médiatudományi ismeretekkel és módszertani szempontokkal bővítve): 4 tanegység összesen 16 kredit értékben. Szociolingvisztika 2. A záróvizsga eredménye a záróvizsgán kifejtett tételre kapott érdemjegy és a szakdolgozatvédés eredményének átlaga kerekítve. 52 kötelező kontakt órában. 9. ha a kredit átváltás általános szabályai szerint egyenértékesíthető jelen szakvizsgás képzés valamely tantárgyával. a záróvizsga eredményének és a szakdolgozat eredményének számtani átlaga kerekítve. Újabb eredmények a mondatleírásban 3. Újabb tendenciák a magyar irodalomban 4.Magyar diaklektológia 7. A záróvizsga: A záróvizsgára bocsátás feltétele: A záróvizsga résztárgyai: Analízis az iskolai tanításban.Nyelvpolitika Összesítés Óraszám: 180 Kredit: 55 92 kollokvium: 7 gyakjegy: 7 4/3 28 12 12 88 gyj gyj 3/4 4 3 27 Nyirkos István (Debreceni Egyetem) Hoffmann István (Debreceni Egyetem) DSc CSc 8. Irodalomelmélet 3. A záróvizsga részei: Irodalomból írt szakdolgozat esetén: 1. mindegyik kollokviummal zárul 67 .

szövegek értelmező eljárásainak? Hogyan szerepelhet zenei alkotás az irodalomban? B. A könyv és a folyóirat szerepe a kultúra és a társadalmi együttlét létrehozásában. Szirák Péter) Három témakör:ben: A. Irodalom és médiumok (kollokvium.. továbbítása.1. Bp. Szirák Péter.. hogyan némítja el a narratív képet a modernség? A jelentésre összpontosított szót hogyan váltja fel a láthatóságra fókuszált szó? Az elbeszélő. a nyelv szerepe „a mi világunk“ 68 . A televíziós tömegkultúra észlelési feltételei: lassan a nyomtatott íráskép logikai szerkezete eltűnik. Bp. számítógép. Fenomenológia és hermeneutika Az interszubjektivitás fenomenológiája (Husserl): szakítás a kartéziánus szubjektumfogalommal. C. alakításában. az adatfeldolgozás közösségi technikái.. 4 kredit. A vizuális érzékelés kulturális megkülönböztetése: a tipográfiai ember kora újkori létrejöttéről. Mi a kép? in Kép-Fenomén-Valóság. Hol lelhetők fel a technikai fejlődés korában a gondolkodás hagyományos képletei? A technikai előállítás és a hagyomány versengéséről. Bp. Varga Pál) Három témakörben: A. a kézírásos szöveg írásbeli értelmezése. in A szép aktualitása. digitalizált szó és digitalizált íráskép. tantárgyfelelős: Oláh Szabolcs – oktatók: Berta Erzsébet. A szó és kép. a nyomtatás. Irodalomelmélet (kollokvium. végül az elektromos médiumok fokozatos elterjedése? Élőszavas információ. irodalom és zene viszonya a modernség új horizontján: Hogyan szünteti meg a láttató szó retorikáját. A távíró és a „világfalu”. poétika – a média szociális története távlatában A kommunikációs technológiák története az orális kultúrától a technikai sokszorosíthatóság kultúrájáig. 1997. a rádió. a szerzőről és közönségéről. Oláh Szabolcs. szóbeli poétika és az individualitás hiánya.Eric. NYÍRI Kristóf és SZÉCSI Gábor. l994. . Az irodalom médiumtól függő jellegéről. mert feloldódik a kétdimenziós képek kollázs-elvű rendszerében. Az épületek és képek olvasása. oktatók: Berta Erzsébet. intézményei – a kultúraközvetítés emlékezettechnikai sajátos. a tömegsajtó térnyerése. Kijárat Kiadó. tantárgyfelelős: Varga Pál. az illusztráló képet hogyan váltja fel az absztrakt kép? Hogyan értelmeződik át e perspektívában az imitáció és tükrözés platóni tradíciója? Milyen lehetőségeket kínálnak egy speciális komparatisztikához a festészeti és az elbeszélői nézőpont korrespondenciái? Az olvasás gadameri emblémája milyen lehetőséget nyit a képek. Milyen jellemzői sorolhatók fel az elsődleges szóbeliségben az emberi gondolkodásnak és a tudás narratív megnyilvánításának? Hogyan szervezi át a tudatot a betűírás. a szóbeli kifejezés szöveges értelmezése. Bp.MITCHELL. .GADAMER. Hans-Georg. információ. Írott és nyomtatott könyv: az öntudat megragadhatóságának egyes fázisairól. A tipográfiai ember létrejötte. Az élőszóba foglalás szóbeli értelmezése. Az élőszóba foglalás elektronikus kellékkel kivitelezett értelmezése és az elektronikus pótlással megvalósított szöveg elektronikus kiegészítésű értelmezése. . az életvilág fogalma és jelentősége.. A nyomtatott szöveg nyomtatott szöveges értelmezése. 2001.. A kommunikációs technológiák története Homérosztól Heideggerig. az imitáló. a televízió. J. Előszó Platónhoz = Szóbeliség és írásbeliség. a telefon. 4 kredit. épületek. 1998. W. Elbeszélés a játékfilmben. a hangosfilm és a számítógép korszakában.Thomas. Szerk.David BORDWELL. A társas tapasztalatszerzés újszerű izgalma a mágnesszalagra rögzített hangok. Az információ tárolása. A görög igazságosság-fogalom: Homéroszi árnyvonalaitól a platóni főszerepéig. 2. Irodalom és film viszonya mint „olvasási” kérdés Művészet és kultúra a tömegeknek készült montázselvű érzéki benyomások korában – televízió. 1996. a modern reklám városképe a századelőn és a századfordulón. HAVELOCK. . A.Marshall MCLUHAN. Bp. a digitálissá alakítás. A Gutenberg-galaxis. Kultúra. . T-Twins. 39-110. UŐ.

hogyan változtatják meg a kanonikus szerzőkről kialakított képet a kortárs világlátások és szövegépítési szokások. milyen meghatározó művek. Mészöly Miklós. poétikák. kritikai nyelvhasználatok. A műértelmezés esélyei. . Esterházy Péter.. Athenaeum. mely szerint a közvetítőrendszerek átalakulása az általuk közvetített szimbolikus értelemvilágokat sem hagyja változatlanul.Hayden WHITE: A történelem terhe. GADAMER: Igazság és módszer. A hermeneutika: „nyelvi fordulat“ és egzisztencia-filozófia egymásra hatása – „a megérthető lét: nyelv“. 4 tanegység. A „prózafordulat” – a nyolcvanas és kilencvenes évek elbeszélő prózája (Hajnóczy Péter. Bp.H-G. Három témakörben: A. Bodor Ádám. Darvasi László.SZEGEDY-MASZÁK Mihály: A bizony(talan)ság ábrándja: kánonképződés a posztmodern korban. Hazai Attila művei) C. Egy posztmodern lírai kánon (Parti Nagy Lajos. In Sz. Ebben a távlatban újszerű módon merül fel a régi kérdéskör: irodalom és komparatisztika. az alterego kérdése).: „Minta a szőnyegen”. értelmezés és alkalmazás mozzanatainak összeolvadása). historiográfiai és médiumelméleti távlatokat egyaránt hasznosító kultúratudományok rendkívül szerteágazó diskurzusaiban tapasztalás. . Elbeszélők. az életvilág és az irodalmi mű világának viszonya mint nyelvi világok kommunikációja. Példázatosság és metaforikus történetmondás a hatvanas-hetvenes évek elbeszélő prózájában (Ottlik Géza. oktatók: Dobos István. Nádas Péter. megszólalási módok. I(1993). Fakticitás és textualizáció kölcsönviszonya alakelméleti. párbeszéd-jellege. – Tematikus szám. metaforikusság) a tudás elmondássá válásának nyelvi preformáltságára irányítják a figyelmet. „horizontösszeolvadás“. Esterházy Péter. Hasznosítjuk a médiatudományi belátást. a közös életvilág létrehozói mint egy értelmezői közösség tagjai. Kukorelly Endre. a szubjektum integritásának kérdésessé válása (az árnyék. 1997. Térey János művei) 69 . Krasznahorkai László. Balassi Kiadó. Újabb tendenciák a magyar irodalomban (kollokvium. Irodalom és historiográfia – a narratívák elmélete és elemzése Az irodalomtudományos. 1984. A befogadás szabadsága és e szabadság határai: a megértés történetisége – a hatástörténet fogalma. a befogadás mint értés. Háy János. az abszurd. hogy a hallgató ismerje meg. A hagyomány fenomenológiai értelmezése. 1995. intézményes-kanonizáló törekvések befolyásolták az elmúlt évek magyar prózáját és líráját. 76-89.-M. Lássa be. Az irodalom és a társművészetek komparatív interpretációja. a nyelv „modern” filozófiája.. Borbély Szilárd. az irónia. . Szirák Péter) A képzés célja.. tropologizáció. hermeneutikai és dekonstrukciós értelmezések szerint. . Tar Sándor.. Bp. A tankönyv mint zárt értelmezések gyűjteménye – az irodalomtanítás hermeneutikai nézőpontból. tantárgyfelelős: Szirák Péter. Kovács András Ferenc. A szubjektum–objektum szembenállásának kiiktatása a mű befogadásának folyamatából – a befogadás játékszerűsége. Márton László. a horror és a fragmentum retorikája.Fenomenológia és hermeneutika. narrativizálás. az esztétikai tudat elkülönülésének bírálata. közvetítés és megértés folyamatának vizsgálata szükségszerűen vezet el a nyelv világalakító teljesítményének reflektálásához. 3. 2001. Tandori Dezső művei) B. M. . Bp. Bilingvitás. A kulturális szemiózis olyan fogalmak mentén válik így interpretálhatóvá. Bp.megalkotásában. Komparatisztikai kérdések: fordítás és kánon – a német koraromantika modernségelméleti horizontján A romantikus szöveg dekonstrukciós eljárásai. Nádas Péter. többnyelvűség – médiumok közötti olvasás. Mándy Iván. a zene „mítosza”. Konrád György. Az irodalmi mű befogadása mint a nyelvileg adott világ horizontjának bővítése-átrajzolása. Kemény István. melyek (pl.THOMKA Beáta: Beszél egy hang. B. C.

1998. Katona Gábor) A képzés célja.BENGI László: Az elbeszélés kihívása. . mindegyik gyakorlati jeggyel zárul 1.BALASSA Péter szerk. Előadáselemzés. 36 kötelező kontakt órában. Debrecen. A modern líra mint a modernség deszemiotizációs gesztusainak variánsa (Hugo Friedrich) D. allúziók. Ernest Hemingway: Fiesta. Irodalomtudományi szakmódszetani modul: 3 tanegység összesen 12 kredit értékben. Süskind romantika-olvasása A parfümben. A modern líra mint a modernség oly jellegzetes redukciós alakzatának egyik változata (Hans Sedlmayr). amely a líra ideáltípusaként értett romantikus költészettől való eltérés (Abweichung) jegyében írható le (Hugo Friedrich). próza. Thomas Bernhard Kafka-olvasása A mészégetőben. 4 tanegység.. Ransmayr Ovidiusa Az utolsó világban) C. Három témakörben: A. század angolszász.H. megszólalási módok. A modern líra mint a modernség szubjektumfelfogásának reprezentánsa (az individuumként értett lírai éntől a grammatikai énig – Hiltrude Gnügg).. William Faulkner: A gyújtogató. 1988. oktatók: Berta Erzsébet. 2. 53-66. A modern líra mint a modernség oly jellegzetes absztrakció-alakzatának egyik megnyilvánulása (Arnold Gehlen. 4. milyen meghatározó művek. Előadáselemzés B. 3. . II. Alföld. Rózsa Emily kisasszonynak. A költői önreflexiók 70 . 1998. Truman Capote Álom luxuskivitelben. tantárgyfelelős: Berta Erzsébet. 5. 2000/12.: Dyptichon. A modern líra mint „romantikátlanított romantika”. GYÖRFFY Miklós: A német irodalom története. Scott Fitzgerald: A nagy Gatsby. Bp. főbb alkotók és kiadványok.SZIRÁK Péter: Folytonosság és változás. NAGY Péter: A kortárs magyar líra paradigmái. tantárgyfelelős: Goretity József. hanem a versritmus és verszene hangszöveti (továbbá írásképi) összetettsége társul a beszéd képzetkincsével.. Szimbólumok. 2005. Prózaolvasás C. Takács Miklós) Négy témakörben: A. 1999/4 52-63. Oláh Szabolcs. Irányzati struktúrák. 4 kredit. 2000.MENYHÉRT Anna: Szétszálazás és összerakás („Lírai demokrácia” a kilencvenes évek fiatal magyar költészetében). német és orosz prózáját. Kurt Vonnegut: Az ötös számú vágóhíd. hogy a hallgató ismerje meg. Salman Rushdie: Az éjfél gyermekei. Thomas Pynchon: A 49-es tétel kiáltása. oktatók: Berta Erzsébet. A kortárs orosz prózáról – összehasonlító irodalomtudományi távlatban ABÁDI NAGY Zoltán: Regényvilág-világregény (Amerikai íróinterjúk). 4. Szégyen. Lássa be. századi amerikai és angol próza példáján (Katherine Ann Porter: Bor délben. John Barth: Az út vége. Verstan – versolvasás Az előadó abból a felfogásból indul ki. 1997. hogyan változtatják meg a kanonikus szerzőkről kialakított képet a kortárs világlátások és szövegépítési szokások. hogy a költő nem feldíszíti mondanivalóját. Ujabb tendenciák a világirodalomban (kollokvium. Gottfried Boehm). Sátáni versek. . Alföld. Intertextuális elemek a kortárs németnyelvű prózában (Plenzdorf Goethe-olvasása az Ifjú Werther újabb szenvedéseiben. Carson McCullers: Esküvői vendég. mítoszok a 20. Goretity József. A költészeti modernség értelmezéstípusai – a modern német líra elméletei 1.és versolvasás (gyakorlati jegy. Talpa alatt a föld. lehetséges kánonok. intézményes-kanonizáló törekvések befolyásolták a 20. kritikai nyelvhasználatok. s e nyelvi folyamatban zajlik a világ költői megértése. GORETITY József: Teljesség és töredékesség. . Wilhelm Worringer. Bp.) B.

Vandenhoeck-Ruprecht. Kossuth Egyetemi Kiadó. Nyikolaj Gogol: Az arckép. Bp. Das lyrische Gedicht. a versgrammatika szintjén. oktatók: Borbély Szilárd. Honoré de Balzac: Az ismeretlen remekmű. Anton Csehov: A fekete barát. . az ehhez viszonyuló grammatikai felépítést és a jelentésre is kiható sugallatos hangzásösszetevőket a betű szintjén. 4 kredit. 2000/4. Göttinergen.. ezt könnyű példák sorával szemléltetni. A számítógép irodalmi és irodalomtudományi felhasználása. A radikális archaizmus a mai magyar költészetben. Conrad Ferdinand Meyer: Plautus a zárdában. az énekesnő. Franz Kafka: Az odú. A szövegkiadások jellegéből fakadó gondok a középiskolai oktatásban Az iskolában (is) használatos szövegek igen gyakran „rosszak”. . Vladimir Nabokov: Camera obscura B. 1987. Lev Tolsztoj: Kreutzer szonáta.Újabb irányzatok a szövegkiadásban (Helikon-különszám) .és a videokultúra világában Információk az Interneten. megvalósulásai. Hiltrude. Balassi. hogy egy szöveg „rossz”? Mihez képest „rossz”. hogy a megformálás jellegzetességei nem választhatók el a költői alkattól.SZIGETI Csaba. Helikon. .LAMPING. 2001. a ritmus. A tárgyalandó elemzési módszer tüzetesen vizsgálja a rímelhelyezést. 1993. Szépirodalmi és szakirodalmi megfontolások és feltevések példáiból kiindulva. új könyvtári rendszerek. De mit jelent az. 3. hogy az irodalom élvezetének és tanításának tudományközi összefüggései. Irodalom és Biblia – A tipologikus írásmagyarázat használhatósága az oktatásban 71 . A hang és a betű anyagiságát és megmutatkozását (az olvasásfolyamatban átmenetileg ön-azonos adottságát) szintén tárgyaljuk: olyan kettős kérdésirány ez. Entstehung und Krise der lyrischen Subjektivität. 1993.egész sora jelzi. NICHOLS. Szemléltetéssel. Biblia) (gyakorlati jegy. Metzler. Szerk. . Fjodor Dosztojevszkij: Szegény emberek. Irodalomtörténet 1998/1-2. A szöveg és az új médiumok által lehetővé tett kommunikáció hatástényezőinek részben gyakorlati.Stephen G. az irodalom és a társművészetek kapcsolatai váljanak számottevő értékelési szemponttá a továbbképzős módszertani gondolkodásában. Az irodalom és a művészetek kölcsönhatása a kisprózában A képzés célja.TÓTH Réka: A genetikus kritika elmélete és története. . Pécs. Irodalom az irodalomban. Bp. Dieter. a hangzás metrikailag irányított lejtését. Debreczeni Attila) Két témakörben: 1.BAKONYI Géza: A hálózat használata a nyelv. Számítógép az irodalomtudományban – Irodalmi szövegalkotás a számítógép. amely a líra medialitását érinti – most a prozódia. a gondolat a költői nyelven keresztül létrejövő gondolat. Debrecen. 2. Irodalom és kontextusai (művészetek. ennek történeti és jelenlegi lehetőségei. bibliográfiák. 2003. Képzőművészet az irodalomban.PAVIS. A hímfarkas bőre. Tóth Judit) Két témakörben: A.. tantárgyfelelős: Goretity József.STOLL Béla: Szövegkritikai problémák a magyar iroáalomban. A művészet mint világkép. Bp. 4 kredit. Textológia.Olvasáselméletek. az átélt tapasztalatoktól. Theodor Fontane: L’Adultera. Filológia a kéziratkultúrában. és lehet-e egyáltalán „jó”? Hogyan változott meg a szövegfogalom az újabb kutatások során. Franz Kafka: Josephine. Zene az irodalomban. Előadáselemzés. Dobos István. Stuttgart. Számítógép a textológiában és az irodalomtudományban (gyakorlati jegy. 1983.. 1997. oktatók: Goretity József.és irodalomtudomány területén. tantárgyfelelős: Debreczeni Attila. részben elméleti következményei. . Patrice.GNÜGG. 481-491. . s ennek milyen konzekvenciái lehetnek a szövegkiadásokban? Egyáltalán: létezik-e a MŰ? . .

.).): Nyelvtan. Mondattan. É.. 1998. III. Szeged. . 1992. 1985. 21–77. Társadalom és nyelv. SZIT. 2001. Szépe György és Pap Mária (szerk. nyelvi változás és a változásvizsgálatok. A keresztény hermeneutika kérdései és története. kommunikáció. hermeneutikai alapelvek meghatározták a kereszténység bibliaszemléletét a következő évszázadokban. nyelvszemléletével. beszélőközösségek és kódválasztás. Bp.): Strukturális magyar nyelvtan. Szeged. Bp. Bp. M : Irodalmi kánonok. Akadémiai Kiadó. Hogyan hasznosíthatjuk ezt a tudást az oktatási munkában? . 1995. De a teológiai gondolkodás mellett az irodalomra. Herbert. Debrecen. A mondatok strukturális vizsgálatában alapvető előfeltevés a magyar nyelv nem szabad (félig kötött) szórendje. A művészetek egyetemessége és viszonylagossága. a nyelv társas funkciói és ezek evolúciós magyarázata. 2. Bibliai lexikon.. In: Kiefer Ferenc (szerk. az utóbbi évtized mondatelemző irányzataitól származó eredményeket igyekszik feltárni. nyelv és hátrányos helyzet. Wardhaugh.. 5-12. . 1998. 3. módszer jellemzői. Teológiai kisszótár. A mondattani elméletek alkalmazása egyben kontrasztív célzatú. Bp. Peter: Bevezetés a nyelv és társadalom tanulmányozásába. Szeged. tantárgyfelelős: Kis Tamás) A Szociolingvisztika tantárgy az ember mint társas lény nyelvi viselkedésének tudományos vizsgálatát célul kitűző nyelvtudományi paradigma. 1. az őskeresztények Ószövetség szemlélete. harmadrészt pedig a szemiotikai textológia.) 1. Alapkérdések: a Graphé az őskeresztények számára. e tudományág fontosabb irányzataival és főbb témaköreivel (a nyelv és a nyelvészet fogalma a szociolingvisztikában. Egyrészt foglalkozik a szociolingvisztika fogalmával. Nyelvészeti modul: 7 tanegység összesen 27 kredit értékben. Bp. 1997. Ronald: Szociolingvisztika. a tipológiai szemlélet. Herbert. a tipológia vált a XX. a szociolingvisztika vizsgálati módszereivel. nyelv és kultúra. Budapest.FABINY Tibor. másrészt a diskurzuspozíciós elemzés. Szociolingvisztikai alapismeretek: In: Sándor Klára (szerk. oktatás. Sándor Klára. 3 kollokvium. nyelvi változó. Kiss Katalin–Kiefer Ferenc–Siptár Péter: Új magyar nyelvtan. 133–171.. 7–48 = In: Galgóczi László (szerk. 4 gyakorlati jegy Szociolingvisztika (kollokvium. a társasnyelvészet és a rendszernyelvészet szemléletének különbségei. Kiss Katalin–Szabolcsi Anna: Grammatikaelméleti bevezető. É.): Nyelv. Szociolingvisztikai írások. 4 kredit. 4 kredit. Cseresnyési László: Nyelvek és stratégiák (avagy a nyelv antropológiája). SzIT. 1975. kódkészletek. a tipológia Pál apostol leveleiben. 72 . Budapest. Osiris Kiadó. is hatottak. 4. 1998. 1989. . A bibliai hermeneutika története.-M. 1980. nyelvi jogok. kialakulásának tudománytörténeti okaival és előzményeivel. a szociolingvisztika mint tudományos paradigma.Az ókeresztény korban kialakult exegétikai. In Sz. Bp.TŐKÉS István. . tantárgyfelelős: Nyirkos István) A tárgy a magyar mondatok (elsősorban) strukturális jellegzetességeivel foglalkozik. Alföld Könyvek. a magyarországi szociolingvisztika főbb területei stb. nyelv és nem.RAHNER. 90 kötelező kontakt órában. Trudgill.SZEGEDY-MASZÁK Mihály: Bevezetés. A mondatelemzés tágabb elméleti kerete egyrészt a bármely természetes nyelv leírására alkalmas — a transzformációs generatív grammatikából kinőtt — kormányzás és kötés elmélet. Karl – VORGRIMLER.HAAG. 5. 2004. századi bibliai hermeneutikai gondolkodás egyik vezérkérdésévé. 1999. az egyéni nyelvelsajátítás. Kolozsvár. Újabb eredmények a mondatleírásban (kollokvium. a társasnyelvészet (elsősorban elméleti) kérdéseit mutatja be. ikonográfiára stb. nyelvhasználat. 2. kódok.

. Bp. tehát mind a nyelv.. 2006. In: Tolcsvai Nagy Gábor (szerk. 1. Bp.). A magyar nyelvű írásosság megjelenési formái. A tantárgy központi kérdésköre. Kovács László–Veszprémy László (szerk. ítéletalkotás. 1979..): Szöveg és típus. A retorikák szövegtani hozadéka a szövegtipológiában. 233–257.. 73–192. 1984. Debreceni Egyetem Kossuth Egyetemi Kiadója. 4. 27–63. 2006. 2006. hanem ott van mögötte a kognitív struktúrák által létrehozott kategorizáció. Az írásbeli kultúra megjelenése: beszélt és írott nyelv viszonya.): Szöveg és típus. Az Árpád-kor magyar nyelvű szövegemlékei. Mezey László. Szövegtipológia (kollokvium. Eőry Vilma: A szöveg időszerkezete mint szövegtipológiai jellemző. 116–117. tantárgyfelelős: Kis Tamás) A nyelv szoros egységet alkot a kognitív folyamatokkal (észlelés. 2006. 4 kredit. 2. I. 5. Tarnai Andor.): Szöveg és típus. 4 kredit. A Bevezetés a kognitív nyelvészetbe tárgy ezt a kapcsolatrendszert kívánja bemutatni. amely szerint a dolgokat egy-egy fogalom körébe soroljuk. 7. Dobi Edit: Kétlépcsős szövegmondat-reprezentáció szemiotikai textológiai keretben. A magyar nyelv életrajza. 1980. Bp. Magyar nyelvtörténet.): Szöveg és típus.. hogy áttekintést adjon a magyar nyelv történetének megismerésében kulcsfontosságú ómagyar kor magyar nyelvéről. In: Tolcsvai Nagy Gábor (szerk. 4. Officina Textologica 8. Fehér Erzsébet: Szövegtipológia a retorikai hagyományban. A magyarság kulturális kapcsolata Európával a honfoglalás után. A stílusnemekre alapozott szövegtipológia. Petőfi S. A szöveg struktúrájának és időszerkezetének összefüggése a szövegtípussal. tantárgyfelelős: Szikszainé Nagy Irma) A szövegtípus mint funkcionális és kognitív kategória. 4. hogy a gondolkodás lényege szerint metaforikus. 2. 1997. Bp. 3. Kiss Jenő–Pusztai Ferenc szerk.és helyesírás-történeti kérdései. „A magyar nyelvet írni kezdik”. illetve tudás. Budapest. Bevezetés a kognitív nyelvészetbe (gyakjegy. Areális hatások az új nyelvi környezetben: új elemek a nyelvtani rendszerben és a szókincsben. Benkő Loránd. A szövegtípus mint általánosítható formáció. Bp. 279–577. tapasztalatszerzés.. Újfajta nyelvi tagozódás létrejötte: az ómagyar kori nyelvjárások hangtörténeti. Kocsány Piroska: A szövegtipológia eredményei és/vagy eredménytelenségei. Bp. Az ómagyar kor nyelve (gyakjegy. tantárgyfelelős: Hoffmann István) A tantárgy célja. 2004. mely szerint a nyelvi szimbólum nem egyszerű leképezése. 64–90. 2002. 1. Bp... 755–781.. Bp.. A szövegtípus és a stílustípus összefüggése. In: Tolcsvai Nagy Gábor (szerk. 17–26.. Tolcsvai Nagy Gábor: A szövegtipológia megalapozása kognitív nyelvészeti keretben. Az írásbeliség megteremtésének hang. Benkő Loránd (főszerk.3. 4 kredit.). 3. tükrözése az objektív külvilágnak. Bp. Bárczi Géza. 2003. szókincstörténeti vizsgálhatósága. Akadémiai Kiadó. 6. Debrecen. mind a tapasztalás és a cselekvés is az: a közvetlenül nem megtapasztalható fogalmakat az elemi tapasztalatok szerkezete szerint strukturáljuk és 73 . A tárgy elsősorban azzal segíti a megfelelő nyelvtörténeti látásmód kialakítását. A magyar nyelv történeti nyelvtana. 63–122. ezeknek megfelelő cselekvés) és ezek a kognitív folyamatok a nyelvi jelentésekben és struktúrákban is tükröződnek. Honfoglalás és nyelvészet. In: Tolcsvai Nagy Gábor (szerk. 587–617. A szövegtípus és a szövegműfaj mint szociokulturális minta. Deákság és Európa. 1963. Bp. János: A szöveg mint komplex jel. János: A rendszermondatok és a szövegmondatok elemzése. In: Petőfi S. 1991–95. fogalomalkotás. Bp. hogy a nyelvi részrendszerekre való széttagolás helyett egészében kívánja láttatni a magyar nyelvet.

eszközei és feladatai. Sándor Klára (szerk. Bp. Magyar nyelv az informatika korában. 1. nyelv és jog viszonya.. A határon túli magyar nyelvhasználat és nyelvtervezés kérdései. Kolozsvár. oktatás. Nyelvpolitika: múlt és jövő. 3 kredit. A regionális nyelvhasználat (életkor. Deme László-Imre Samu (szerk.. 2003. Pécs. tantárgyfelelős: Hoffmann István) A nyelvpolitika fogalma. 111–52. 2001.). Nyelv és politika. Szépe György–Derényi András (szerk. terjedésük és visszaszorulásuk nyelvi és társadalmi vonatkozásai. 2. iskolázottság. Nyelvpolitika (gyakjegy. 1998. nyelvi dominanciák az erdélyi régióban. Imre Samu: A mai magyar nyelvjárások rendszere. 4. Glatz Ferenc szerk.–Trudgill.A képzési program végrehajtásához szükséges tárgyi és személyi feltételek. értelmezési lehetőségei. foglalkozás. nyelvi jogok. 1998.. 1968–1977. Bp. A nyelvjárási jelenségek mivolta. Budapest. nemek. Corvina. 1999. Pléh Csaba–Győri Miklós szerk.. Szilágyi N. A regionális köznyelviség fogalma. Bp. A határtalanítás nyelvi programja. Kövecses Zoltán: A metafora. Péntek János–Benkó Attila.). K. A magyar nyelvpolitika alapproblémái. A Bevezetés a kognitív nyelvészetbe tárgy a nyelv megértéséhez elengedhetetlen metaforikus kognitív struktúrák szerveződésében megmutatkozó törvényszerűségek bemutatásán túl röviden kitér a különböző kognitív nyelvészeti irányzatok. A köznyelv és a nyelvjárások. 5. Nyelvpolitika.: A kognitív szemlélet és a nyelv kutatása. nyelvtervezés egy. 2001. Magyar Nyelvőr 123 (1999): 78–87. Tolcsvai Nagy Gábor szerk. Bańczerowski Janusz: A kognitív nyelvészet alapelvei. Nyelvi kapcsolatok. Sándor: Hogyan teremtsünk világot? (Rávezetés a nyelvi világ vizsgálatára).: Magyar dialektológia. 2. 4. Cambridge. Bp. 1971.): A magyar nyelvjárások atlasza.. A tantárgy tartalma: mi a nyelvjárás. 2002. keletkezésük.. 11. egyenlőség. Bp. Lanstyák István–Szabómihály Gizella. (Gyakorlati bevezetés a kognitív nyelvészetbe). 1999. A nyelvi attitűd. A képzés legkülönbözőbb szakterületeihez az egyetem különböző karain rendelkezésre áll a 74 . Peter: Dialectology. 1998. Pozsony. A nyelvjárásgyűjtés módszerei. Nyelv. Nyelvpolitikai irányzatok és felfogások a globális nyelvrendszer világában. Nyelvpolitika. Az Európai Unió nyelvpolitikája. 3.és korpusztervezés. felekezeti hovatartozás.és többnyelvű környzetben. A magyar nyelvjárási régiók és azok nyelvi jellemzői. 4 kredit. 1. 2005. 3. hatalom. Magyar Nyelvőr 124 (2000): 209–225. A magyar nyelvi tervezés múltja és jelene. Kolozsvár. A dialektológiai kutatások célja. 7. Chambers.. Magyar dialektológia (gyakjegy. Kiss Jenő szerk. Nyelv.. A nyelvföldrajz. a nyelvatlaszok fajtái. 1. A nyelvi tervezés fogalma. Az alkalmazott dialektológia és az anyanyelvi oktatás. beszédhelyzet). 3. 6. J. ezek biztosításának módja: Az egyetem a képzés infrastrukturális hátterét ( tantermek és felszerelésüket)biztosítja. Szeged. Nyelvpolitikai írások. 2001. 1996 2. Kertész András: A kognitív nyelvészet szkeptikus dilemmája. Szépe György. 4. 5. valamint a megismeréstudományok egyéb ágai és a nyelvészet viszonyára is.értelmezzük. státus. Magyar nyelvtervezés Szlovákiában. Bp. I–VI. Az elméleti ismeretek elsajátítása mellette be kívánja vezetni a hallgatókat a dialektológiai kutatások gyakorlati munkájába is. módszerei. tantárgyfelelős: Nyirkos István) A tantárgy célja megismertetni a hallgatókat a magyar nyelv területi változataival: a nyelvjárásokkal.

Szirák Péter Dr. hatékonyabb nyelvtanítási módszerek megismerése. Goretity József Dr. új. Kis Tamás Dr. Nagy Irma Dr.A képzés módszerei: elméleti jellegű előadások mellett gyakorlatok és szemináriumi jellegű foglalkozások. oktatói háttér. Oláh Szabolcs Szikszainé dr. Hoffmann István Dr. a specializáció felelőse Dr. Nyirkos István Dr. Tóth Judit Dr.A képzésért felelős kar megnevezése: BTK 2.A képzés formája: költségtérítéses levelező 5. Önkormányzatok)kér fel. Borbély Szilárd Dr. Debreczeni Attila Dr. 4. Katona Gábor Dr. a nyelvi szint ellenőrzése. Berta Erzsébet Dr. 75 .megfelelően képzett személyi. Varga Pál Beosztás Egyetemi adjunktus Egyetemi docens Egyetemi tanár Egyetemi tanár Egyetemi docens Egyetemi docens Egyetemi docens Egyetemi docens Egyetemi tanár Egyetemi docens Egyetemi docens Egyetemi docens Egyetemi tanársegéd Egyetemi docens Egyetemi tanár Tudományos fokozat PhD CSc DSc DSc CSc CSc CSc PhD DSc PhD DSc CSc PhD PhD CSc A szakmai munkában részt vevő külső tagok: Név Beosztás 14. Szabó József.000 Ft / félév NÉMET NYELV ÉS IRODALOM SPECIALIZÁCIÓ A SPECIALIZÁCIÓ INDÍTÁSÁNAK INDOKLÁSA KÉPZÉSI PROGRAM 1. Radványi Zsuzsanna 3. különös tekintettel az elmúlt évtized új szavaira. szókincsbővítés. A képzés költségtérítési díja: 140. mind a specializáció részben nagyobb tartalmi blokkokból és azokon belüli tantárgyakból épül fel 6.A képzés szerkezete: a képzés tartalma mind az általános. Takács Miklós Dr. Dobos István Dr.A szakért felelős oktató: a szak egészéért felelős oktató Dr. A specializációs továbbképzésben részt vevő oktatók a Debreceni Egyetem részéről Név Dr. az új helyesírási szabályok megismerése. de néhány gyakorlati jellegű kollégium megtartására külső előadókat( OKM.Képzési cél: A célcsoportban megnevezettek német szakmódszertani és országismereti ismereteinek megújítása.

kreativitás. Az intézmény és környezete. 7. Drámapedagógia Didaktika az irodalomoktatásban.Elsajátítandó kompetenciák: A továbbképzés a szaktárgyi és szakmódszertani ismeretek megújításával növeli a pedagógus szakmai biztonságát és segíti abban. tevékenységrendszerben. félév Számonkérés koll II. A pedagógus tudjon és merjen igényes feladatokra vállalkozni.1. szakcsoport vezetésben. Sajátos pedagógiai. hogy a változó oktatási körülmények között helyt tudjon állni. a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben. Országismeret 1. 2. az egyéni tudás. A nevelési-oktatási intézmény.3. Az integráció és a szegregáció kérdései. önfejlesztésre. Országismeret. Karl Katschthaler PhD 76 . Összehasonlító országismeret – civilizáció és 20 I.2. félév Számonkérés oktató kredit Dr Lieli Pálné Dr Lieli Pálné PhD fokozat kredit 5 óraszám 15 gyj 5 PhD 20 koll 5 Dr. Rendelkezzen magas szintű nyelvtani és lexikai ismeretekkel. Szakmódszertan 1. készségek. A német nyelvtanítás módszertanának legújabb eredményei gyak. pszichológiai ismereteket és módszereket igénylő személyek. önművelésre. A német nyelvtanítás módszertanának legújabb eredményei ea. A megszerzett tárgyi ismereteket legyen képes magas szinten átadni az oktatás folyamatában. A pedagógus a nevelési-oktatási intézmény szervezetében. ismeret bővítésére. tudáselemek. megszerezhető ismeretek. tevékenységrendszerben: A megszerzett ismereteket a középiskolai oktatásban és az oktatásszervezésben.A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben. A pedagógus-szakvizsgára felkészítő specializációs képzés 3-4. Nyelvi és nyelvtani ismeretek 7. megszerezhető ismeretek: Kötelező ismeretkörök: Közigazgatási vezetési ismeretek. A nevelési-oktatási intézmény hatékonysága. személyes adottságok. 7. mint szervezet. II.Személyes adottságok: elkötelezettség és igény a minőségi munkára. országos és regionális szakmai vetélkedők előkészítése során lehet alkalmazni. 7.Tanterv: A képzés során elsajátítandó kompetenciák. a szakmai továbbképzéshez szükséges pozitív hozzáállás. félév tantervi hálója Tantárgy óraszám I.Tudáselemek.7. elmélyítésére való készség.4. illetve csoportok neveléseoktatása Szakmai ismeretkörök: Szakmódszertan.

2. 2. Tantárgyi programok: A német nyelvtanítás módszertanának legújabb eredményei 77 . valamint a szakdolgozat benyújtása. A résztvevők teljesítményét értékelő rendszer: A szakdolgozat: a specializációs képzési rész ismeretköreiből a szakfelelős által jóváhagyott témából kell készíteni A záróvizsga: A záróvizsgára bocsátás feltétele: a tantervben előírt számú vizsga és gyakorlati jegy megszerzése. Didaktizált irodalomoktatás gyak. 2. Radványi Zsuzsanna Dr. Összehasonlító országismeret A záróvizsgán a benyújtott szakdolgozatot is meg kell védeni. Drámapedagógia a nyelvoktatásban gyak. Az oklevél minősítése a szigorlatnak. Drámapedagógia a nyelvoktatásban ea. Összehasonlító 15 országismeret – civilizáció és életmódtörténet gyak. III. Emelt szintű 20 beszédgyakorlat anyanyelvű oktatóval 2. ha a kredit átváltás általános szabályai szerint egyenértékesíthető jelen szakvizsgás képzés valamely tantárgyával. Didaktika az irodalomoktatásban 1. a záróvizsga eredményének és a szakdolgozat eredményének számtani átlaga kerekítve. Didaktizált irodalomoktatás ea. Emelt szintű nyelvgyakorlat 1. A záróvizsga eredménye a záróvizsgán kifejtett tételre kapott érdemjegy és a szakdolgozatvédés eredményének átlaga kerekítve. A korábban szerzett ismeretek. Horváth Andrea Lydia Böttger lektor Lydia Böttger lektor PhD PhD PhD PhD gyj 10 2/3 25 90 2/3 30 8. gyakorlatok beszámításának rendje: Bármely felsőoktatási alapképzésben vagy továbbképzésben szerzett kredit elismerhető. Radványi Zsuzsanna Dr. 9.életmódtörténet ea. Horváth Andrea Dr. Drámapedagógia 1. IV. 10. Emelt szintű grammatikai és helyesírási gyakorlat anyanyelvű oktatóval Összesítés 90 Óraszám: 180 kollokvium: 4 Kredit: 55 gyakjegy: 6 gyj 5 Dr. A záróvizsga részei: a záróvizsga főbb témakörei: Szakmódszertan. Karl Katschthaler PhD 15 15 15 15 gyj 5 30 koll gyj koll gyj 5 5 5 5 Dr. V. Drámapedagógia.

nyelvvizsgára. írásfejlesztés Receptív készségek: hallott szöveg értése. A kreditek megszerzésének módja: az előadás kollokviummal. mivel az előadások és a műhelymunkák a célnyelven folynak. szükségszerűen a német nyelvű országokra koncentrálva. A kreditek megszerzésének módja: az előadás kollokviummal. Végül a harmadik fonal a didaktizálás lehetőségeivel foglalkozik. A tantárgy a tanulás és tanítás módszertani kérdéseit úgy vizsgálja meg. tanulmányi versenyekre A résztvevők . a történelemtanítás didaktikájának fő elvét. Svájc) sajátosságainak összehasonlító bemutatására vállalkozik. A vizsgálódások súlypontja a jelen kulturális és politikai rendszere. amely tartalmazza az egyes témákkal kapcsolatos új ismeretek kipróbálását és a tanítási folyamat reflektálását. az EU-n belüli szerepvállalás.civilizáció és életmódtörténet Előadás és gyakorlat A tantárgy célja: a hallgatók országismereti tudásának felfrissítése és kibővítése. a nemzeti identitás kérdései. hogy a vezetőtanár képes legyen helyes pedagógiai és módszertani döntéseket hozni. A program lehetőséget nyújt arra is. A kurzus folyamán az európai civilizáció egy-egy fejezetét kívánjuk bemutatni. amelyek nélkül a vezetőtanárok mentori feladataikat nem tudják megfelelő szinten ellátni. Az első fonalat a három német nyelvű ország (Ausztria. gyakorlat 15 óra Összehasonlító országismeret . A tantárgy fő tematikai egységei: Produktív nyelvi készségek: beszédfejlesztés.a tanév végére. hogy a tanárok nyelvi kompetenciája fejlődjön. A második fonal a Civilizáció és életmód történetével foglalkozik. A képzés elsődleges célja az. Németország. a példaszerűséget követve. A tantárgy kreditértéke: 10 Kontaktórák száma: Előadás 20 óra. hogy érinti a nyelvészeti aspektusokat is. gyakorlat 15 óra Drámapedagógia a nyelvoktatásban Előadás és gyakorlat 78 . valamint a multikulturalitás jelenségei és problémái.elkészítenek egy portfoliót. folyamatos kitekintéssel Magyarországra. A tantárgy tematikája három fonalra bontható. nem kötelező jelleggel . annak kialakulása a XX. a médiumok és a kulturális intézményrendszer. században. a gyakorlat gyakorlati jeggyel zárul. a gyakorlat gyakorlati jeggyel zárul.Előadás és gyakorlat A tantárgy célja: A tantárgy segítséget nyújt a hazai és nemzetközi kutatások megismeréséhez. A tantárgy kreditértéke: 10 Kontaktórák száma: Előadás 20 óra. írott szöveg értése A nyelvtan és a szókincs közvetítése Az idegennyelv tudásának mérése és értékelése Tankönyv kiválasztása és elemzése munkatankönyvekkel Felkészítés az érettségire.

esztétikai. tervszerű munka fejlesztése • a drámai kifejezésformák megismerése • a kritikai érzék fejlesztése • az idegennyelvi készségek (szókincs. hogyan és milyen kritériumok által válhatnak irodalmi szövegek alkalmassá az oktatásra. empatikus készségek fejlesztése • az ön. esztétikai emocionális. A kurzus segítséget kíván nyújtani beszélgetések és tanári tapasztalatok egybegyűjtésével. hogyan használható a didaktizált irodalomoktatás a kommunikatív és kulturális nyelvi kompetencia fejlesztésére. gyakorlat 15 óra 79 . Az irodalmi szövegek sokszínűségük és érzelmeket kiváltó tulajdonságuk miatt jól hasznosítható kiindulási alapot nyújtanak a szabad kötetlen beszédhez és az idegen (ebben az esetben a német) kultúra világának megismeréséhez. Eme faktorok pedig nagymértékben elősegíthetik az idegen nyelvvel. század lírája dolgozható fel az iskolai oktatásban. a gyakorlat gyakorlati jeggyel zárul. A tantárgy kreditértéke: 10 Kontaktórák száma: Előadás 15 óra. kreatív. A kurzus anyagát egy erre a célra összeállított szöveggyűjtemény és a további munkát segítő irodalomjegyzék képezi.) fejlesztése A kreditek megszerzésének módja: az előadás kollokviummal. hogy egy idegen nyelv elsajátításához vezető úton milyen módszereket alkalmazhatunk. A tantárgy tematikája Az irodalmi művek drámapedagógiai szempontú szcenikus interpretációja során a következő jelenségekre irányítjuk a figyelmet: • a motorikus. hogy milyen nyelvi szintű irodalmi szövegek alkalmasak a német nyelv különböző szintű iskolai oktatására. de a mesék. kiejtés. A kreditek megszerzésének módja: az előadás kollokviummal. a konkrét költészet és a gyermekirodalom is segítik az idegen nyelvű olvasás stratégiai gyakorlását és az idegen nyelvű kultúra recepcióját. novella) és a XX. irodalommal és kultúrával történő intenzív foglalkozást. a gyakorlat gyakorlati jeggyel zárul. fantázia fejlesztése • az egyén aktív részvételének elősegítése egy közösség munkájában • a koncentrált. kreatív. Egyes német nyelvű irodalmi szövegek módszertani és didaktikai kidolgozása által a kurzus gyakorlati ötleteket nyújt ahhoz. a mondák. gyakorlat 15 óra Didaktizált irodalomoktatás Előadás és gyakorlat A tantárgy célja: bemutatja. stb. A tantárgy tematikája: kiválasztott irodalmi szövegek alapján (az irodalom széleskörű fogalmát használva) többnyire rövid próza (pl. A tantárgy kreditértéke: 10 Kontaktórák száma: Előadás 15 óra. emocionális és empatikus készségek fejlesztése. rugalmas gondolkodásmód fejlesztése • az alkotóerő. melyek az egész személyiségre irányuló tanulási folyamat (ganzheitliches Lernen) gondolatára épülnek. A módszer alkalmazása során előtérbe kerül a motorikus.és emberismeret bővítése • az önálló. nyelvtan.A tantárgy célja annak bemutatása.

összetett mondatok. Karl Katschthaler Dr. ezek biztosításának módja: Az egyetem a képzés infrastrukturális hátterét ( tantermek és felszerelésüket) biztosítja. amelyeket a kézikönyvekben nem vagy alig lehet megtalálni. A specializációs továbbképzésben részt vevő oktatók a Debreceni Egyetem részéről Név Dr. véleményalkotás. beszélgetés. Horváth Andrea Dr. szenvedő szerkezetek. A tantárgy kreditértéke: 5 Kontaktórák száma: 20 Emelt szintű grammatikai és helyesírási gyakorlat anyanyelvű oktatóval Gyakorlat A szeminárium fő feladatai: • a mondatalkotás alapjainak ismétlése (szórend. gyakorlása • az egyes mondattani jelenségek gyakorlása autentikus szövegek elemzése révén • a legfontosabb aktuális helyesírási változások nyomonkövetése A kreditek megszerzésének módja: gyakorlati jegy. vita és referátum). Önkormányzatok)kér fel. hogy a beszédkészség fejlesztésének olyan különféle módszereire világítsunk rá. és rávilágítson azokra a specifikus nyelvi jellemzőkre. Kiemelt fontosságú.). de néhány gyakorlati jellegű kollégium megtartására külső előadókat( OKM. A tantárgy kreditértéke: 10 Kontaktórák száma: 30 11. Ily módon a kurzus célja az is. amelyeket a résztvevők saját nyelvtanítási munkájuk során is alkalmazhatnak (szerepjátékok. Radványi Zsuzsanna Lydia Böttger Beosztás egyetemi tanársegéd egyetemi adjunktus egyetemi adjunktus egyetemi adjunktus lektor Tudományos fokozat PhD PhD PhD PhD - A szakmai munkában részt vevő külső tagok: Név Beosztás 80 . kötőmód stb. oktatói háttér. A kreditek megszerzésének módja: gyakorlati jegy.Emelt szintű beszédgyakorlat anyanyelvű oktatóval Gyakorlat A szeminárium keretében magas szintű speciális társalgási témák feldolgozásával kerül sor a szókincs további bővítésére és a kommunikációs készségek szintentartására. melynek során a résztvevők tudatosíthatják. kötőszavak. A társalgást kiegészíti az adott témához kapcsolódó autentikus szövegek otthoni önálló feldolgozása. főnévi igeneves szerkezetek. hogy kialakítsa az igényt az önálló metanyelvi reflexióra. hogy hogyan fejleszthetők önállóan a szókincs és a nyelvi készségek. A képzés legkülönbözőbb szakterületeihez az egyetem különböző karain rendelkezésre áll a megfelelően képzett személyi. szóbeli összefoglalás. Lieli Pálné Dr. A képzési program végrehajtásához szükséges tárgyi és személyi feltételek.

Elméleti felkészültség a történetírás aktuális kérdéseiről.A szakért felelős oktató: A szak egészéért felelős oktató Dr. A megszerzett ismeretek magas szintű átadásának képessége az oktatás folyamatában. Magyarország az Európai Unióban. 5. Európa és Magyarország a 20. Európa és Magyarország a kora újkorban. amely szükséges a középiskolai oktatásban. készségek. Az európai és a magyar történelem folyamatainak összekapcsolásával ezek az ismeretek a komparatisztikai szemléletet is erősítik.Elsajátítandó kompetenciák: Történelemből elsajátítandó: elméletileg is megalapozott átfogó ismeretek.3. Magas szintű tájékozottság a történetírás legfontosabb kérdéseiben a középkortól napjainkig.2.1.A képzésért felelős kar megnevezése: BTK 2. személyes adottságok.Tudáselemek. tevékenységrendszerben 7.Tanterv: A képzés során elsajátítandó kompetenciák.000 Ft / félév TÖRTÉNELEM SPECIALIZÁCIÓ KÉPZÉSI PROGRAM 1. A legújabb kutatási eredmények és értelmezési szempontok megismertetése. tudáselemek. Specializációtól függően terepgyakorlatok is vannak. Történelem szakmódszertan. nagyobb tartalmi 6. 7.A képzés szerkezete: A képzés tartalma mind az általános. 7. Papp Imre. mind a specializációs részben blokkokból és azokon belüli tantárgyakból épül fel.A képzés formája: költségtérítéses levelező. században. laboratóriumi gyakorlatok és szemináriumi jellegű foglalkozások. 7. alkalmasság önálló következtetések levonására. a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben.Személyes adottságok: A történetírás legújabb eredményeinek ismerete. Európa és Magyarország az újkorban. megszerezhető ismeretek: Történelem specializáció ismeretköre: Európa és Magyarország a középkorban. megszerezhető ismeretek. Szabó József. történelem specializáció felelőse Dr.Képzési cél: A középiskolai tanárok és a vezető tanárok történelmi ismereteinek megújítása. A képzés költségtérítési díja: 140.A képzés módszerei: elméleti jellegű előadások mellett tantermi.14. Historiográfia. 3. 4. 81 . ezek rendszeretési képessége.

Az Európai Unió és Magyarország VII.7. 15 században" 2. Bodnár Erzsébet Dr. félév számon kérés oktató kredit A az fokozat kredit óraszám 5 3 Dr. Magyarország a jelenkorban 1. században 3. század világában 2. szakcsoport vezetésben lehet alkalmazni. Európa és Magyarország az újkorban 1. Bárány Attila Dr. században II. Györkös Attila PhD PhD 15 10 koll gyj 5 3 DSc PhD . Pallai László Kovács István PhD. században 15 10 I.A résztvevők teljesítményét értékelő rendszer: 82 . Püski levente Dr. tevékenységrendszerben: történelemből megszerzett ismereteket a középiskolai oktatásban és oktatásszervezésben. Középkor történet 1. Pósán László Dr. Velkey Ferenc Dr. Európa a jelenkorban 1. Barta Róbert Dr.. Szakmódszertani szeminárium Összesítés Óraszám: 180 Kredit: 55 koll gyj 5 3 15 10 15 15 10 10 15 koll gyj koll koll gyj gyj koll 5 3 5 5 3 2 5 Dr.4. Európa a 16-18. A történelemtanítás szakmódszertana 2. Európa a 20. Historiográfia 1. CSc PhD PhD Habil.Szakmódszertan 1. III. Európa és Magyarország a középkorban 2. Magyarország politikai rendszerei a 20.A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben. Pallai László Dr. félév tantervi hálója Tantárgy óraszám I. Papp Imre Dr.Európa és Magyarország a kora újkorban 2. Erős Vilmos Dr. PhD 75 3/3 24 15 105 gyj 4/4 3 31 kollokvium: 7 gyakjegy: 7 Minden oktató a Debreceni Egyetem alkalmazottja 8. Európa a" hosszú 19. Magyarország a 11-15. Magyarország a 20. A nagyhatalmi viszonyok és Európa 2. században V. Barta Róbert Dr. Kora újkor történet 1. PhD PhD PhD. Magyarország a 10 polgárosodás korában IV. A pedagógus-szakvizsgára felkészítő specializációs képzés 3-4. A történetírás új irányzatai VI. félév számon kérés koll gyj II.

gyakorlatok beszámításának rendje: Bármely felsőoktatási alapképzésben vagy továbbképzésben szerzett kredit elismerhető. gazdaság és társadalom. IV. Tematikus egységei: Nyugat-Európa vezető szerepének kialakulása. A két világháború közötti magyar berendezkedés. A török hódítás és berendezkedés. Magyarország a Habsburg Birodalomban. Az ipari forradalmak Európában és Magyarországon. tárgy előadás és szeminárium keretében a főbb európai történeti folyamatokat taglalja magyarországi vonatkozásaival. században Az Európai Unió és Magyarország Historiográfia Szakmódszertan A záróvizsga eredménye a záróvizsgán kifejtett tételre kapott érdemjegy és a szakdolgozatvédés eredményének átlaga kerekítve. valamint a szakdolgozat benyújtása. az alkotmányos berendezkedések születését. A záróvizsga részei: a záróvizsga résztárgyait az egyes specializációk határozzák meg A záróvizsgán a benyújott szakdolgozatot is meg kell védeni. Az oklevél minősítése a szigorlatnak.A korábban szerzett ismeretek. Magyarország helyének megváltozását. Tematikus egységei: Anyagi és szellemi kultúra. A második világháború és következményei. Vallási és kulturális változások. tárgy előadás és szeminárium formájában tárja fel az ország legfontosabb sors fordulóit és rendszerváltásait. I. században. a záróvizsga eredményének és a szakdolgozat eredményének számtani átlaga kerekítve. III. Magyarország a dualizmus rendszerében. politikai berendezkedések összevetése. A korai kapitalizmus. tárgy előadás és szeminárium keretében taglalja a modern kapitalizmus kialakulását. A polgári társadalmak változatai. a nemzetállamok szerepét és a hatalmi viszonyokat. A közép-európai régió és a magyar fejlődés sajátosságai(örökös jobbágyság. A záróvizga tárgyai történelemből: Középkor történet Kora újkor történet Európa és Magyarország az újkorban Magyarország a jelenkorban Európa a 20. tárgy előadás és szeminárium keretében feltárja a kor nagy változásait. ha a kredit átváltás általános szabályai szerint egyenértékesíthető jelen szakvizsgás képzés valamely tantárgyával 10. A 83 . A politikai berendezkedések és a nemzetállamok típusai. Tantárgyi programok: Történelem tantárgy programja. Európa és Magyarország a középkorban c. Tematikus egységei: Politikai forradalmak Európában. A magyar polgárosodás a 19. A hatalmi viszonyok változásai. Európa és Magyarország az újkorban c. Magyarország európai kapcsolatai. II. A magyar és a nyugat-európai társadalmi struktúrák. majorsági gazdálkodás).A szakdolgozat: a specializációs képzési rész ismeretköreiből meghatározott témából kell készíteni A záróvizsga: A záróvizsgára bocsátás feltétele: az előírt számú vizsga és gyakorlati jegy megszerzése. 9. a regionális átrendeződést. Európa és Magyarország a kora újkorban c. Magyarország a jelenkorban c. Tematikus egységei: Az első világháború és következményei. a trianoni béke.

doc. Önkormányzatok)kér fel. doc. Az Európai Unió fejlődése. Kommunikációs kérdések és konfliktuskezelés a történelem oktatása során. Új történetírói irányzatok a második világháború után. Papp Imre Dr. adj. vezető tanár egy. Az Annales-iskola. A Kádár-korszak. A magyar történetírás útjai a 20. tárgy előadás és szeminárium keretében dolgozza fel a 20. Diktatúrák és demokráciák a két világháború között. tárgy előadás és szeminárium keretében foglalja össze a modern szemléletű oktatáshoz szükséges ismereteket. A Szovjetunió összeomlása. A tankönyvek kiválasztása és alkalmazása. egy. Györkös Attila Kovács István Dr. Erős Vilmos Dr. ezek biztosításának módja: Az egyetem a képzés infrastrukturális hátterét ( tantermek és felszerelésüket)biztosítja. docens egy. Pósán László Dr. A képzés költségtérítési díja: 140. doc. Püski Levente Dr. V. rendszerváltások Európában. A globalizáció története. Tudományos fokozat PhD PhD PhD PhD PhD PhD DSc PhD PhD habil CSc A szakmai munkában részt vevő külső tagok: Név Beosztás 14. században. A specializációs továbbképzésben részt vevő oktatók a Debreceni Egyetem részéről Név Dr. Hidegháború és enyhülés. A képzés legkülönbözőbb szakterületeihez az egyetem különböző karain rendelkezésre áll a megfelelően képzett személyi. Bodnár Erzsébet Dr. A történelemtanítás szakmódszertana c. Tematikus egységei: Változó szabályozások a történelemoktatásban. Velkei Ferenc Beosztás egy. A történetírás modernizálódása. A bipoláris rendszer kialakulása a második világháború után. A szóbeliség és az írásbeliség aránya a tanítás folyamatában. Európa a jelenkorban c. de néhány gyakorlati jellegű kollégium megtartására külső előadókat( OKM. századi Európa történetének legfontosabb állomásait. A rendszerváltás és a magyar demokrácia kialakulása. adjunktus egy. Magyarország az Unióban. adj egy.000 Ft / félév 84 . 11. VII. Bárány Attila Dr. Hatalmi átrendeződések. tanár egy doc. Historiográfia c. VI. Pallai László Dr. A képzési program végrehajtásához szükséges tárgyi és személyi feltételek. doc. egy. Tematikus egységei: Történetfilozófiai irányzatok a 20. A második világháború és következményei. században. tárgy előadás keretében foglalja össze a történetírás új eredményeit. oktatói háttér.Rákosi korszak és az 1956-os forradalom. Tematikus egységei: A első világháború és következményei. Multimédia és internet az oktatásban. Barta Róbert Dr. egy. egy.

tudáselemek.Tanterv: A képzés során elsajátítandó kompetenciák. készségek. 7. Szabó József. Az integráció és a szegregáció kérdései. a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben. 7. akik világnézeti-vallási elkötelezettségtől függetlenül tudnak vallástudományi alapismereteket nyújtani. és ezáltal saját tantárgyaik vallási dimenzióinak teljesebb. 4. pszichológiai ismereteket és módszereket igénylő személyek.A képzés szerkezete: A képzés tartalma mind az általános. állampolgári ismeretek stb.. 3.A képzés formája: költségtérítéses levelező.A képzésért felelős kar megnevezése: BTK 2.Képzési cél: A képzés célja.és társadalomszemléletének. Vallás és más tudományok. 5. akik a KKK 7.A képzés módszerei: Elméleti jellegű előadások mellett tantermi. történelem. A pedagógus a nevelési-oktatási intézmény szervezetében. Vallástörténet. A továbbképzés célja olyan szakemberek képzése.2. Tóth Judit. Az intézmény és környezete. átgondoltabb oktatására (magyar irodalom. laboratóriumi gyakorlatok és szemináriumi jellegű foglalkozások.Tudáselemek. valamint képesek a szakmai alapismereteken túl a különböző vallások istenfogalmának. vallási specializációk.). a Vallástudomány specializáció felelőse: Dr. emberismeret. 6. tevékenységrendszerben 7.1 pontjában megnevezett kompetenciákkal rendelkeznek. illetve csoportok nevelése-oktatása – A Vallástudomány ismeretkörei: Vallástudomány. akik képesek a vallástudomány és a világvallások ismeretei és hagyományai között eligazodni. személyes adottságok. A nevelési-oktatási intézmény hatékonysága.Elsajátítandó kompetenciák: Az általános világnézeti-vallási pluralizálódás következtében megerősödött az az igény. szakkörök stb. ember. indítására. megszerezhető ismeretek. Specializációtól függően terepgyakorlatok is vannak.A szakért felelős oktató: A szak egészéért felelős oktató Dr. mind a specializációs részben nagyobb tartalmi blokkokból és azokon belüli tantárgyakból épül fel. Sajátos pedagógiai. mint szervezet. hogy az oktatás különböző szintjein legyenek olyan szakemberek.1. Világvallások szövegforrásai 85 . A nevelési-oktatási intézmény.VALLÁSTUDOMÁNY SPECIALIZÁCIÓ KÉPZÉSI PROGRAM 1. megszerezhető ismeretek Kötelező ismeretkörök: Közigazgatási vezetési ismeretek. valamint legfontosabb etikai értékeinek a megismertetésére is. hogy olyan szakembereket képezzen.

gyj. Vallástudomány 1. Vallástörténet I. Vallás és más tudományok 1. kredit 5 5 5 IV. Valláslélektan koll. szakvizsgát tett pedagógusok alkalmasak lesznek a megszerzett eredeti látás.Bev.4. 4 2. Vallástörténet 1. története 15 és módszertana 3. habil. Egyetem Tóth Judit Debreceni Egyetem Fehér Bence Károli Gáspár Református Egyetem Bugár István Debreceni Egyetem 15 15 15 10 koll. DSc CSc PhD. A vallástud. Vallásfilozófia 15 2. koll. PhD habil. a vallással kapcsolatos ismeretek felismerési és kreatív kezelési képessége. gyj. (Zsidó) 15 15 koll. elkötelezettség és minőségtudat a vallástudomány és a különböző világvallások alapvető ismereteinek vonatkozásában. 4 4 15 koll. PhD habil.3. 4 4 4 4 Bartha Elek Debreceni Egyetem Dalminé Kiss Gabriella Debreceni Egyetem Nagy Márta Debreceni Egyetem Pék Győző Debreceni Egyetem PhD PhD habil. Egyetem Kovács Ábrahám PhD Debreceni Reform. koll. tevékenységrendszerben: a képzést elvégző. félév óraszám számon kérés kredit Kovács Ábrahám PhD Debreceni Reform. Egyetem Marjovszky Tibor Debreceni Reform. együttműködési készség. 4 86 . vallástudományba a 15 koll. Hittud. vallástudomány specializációs képzés 3-4. 15 (Kereszténység) 3. Hittud. (Iszlám és keleti vallások) III. Egyház és művészet 5. Vallástörténet III.7.A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben. az absztrakció képessége. fogalmi gondolkodás.Személyes adottságok: motiváció. Vallástörténet II. kezdeményezőkészség és személyes felelősségvállalás. Hittud. Egyetem Marjovszky Tibor PhD Debreceni Reform. félév tantervi hálója Tantárgy III. a különböző nézőpontok bemutatásával a más vallások (kultúrák) iránti tolerancia kialakítására és erősítésére A pedagógus-szakvizsgára felkészítő. Vallásszociológia 4. Vallási néprajz 3. koll. PhD oktató Fokozat 2. kritikai attitűd. Vallásfenomenológia II. Hittud.és gondolkodásmód birtokában a vallási jelenségekről szerzett tudás gyakorlati (közoktatásban kamatoztatható) alkalmazására. koll. értékközpontúság 7. félév óraszám számon kérés I.

A korábban szerzett ismeretek. Református Egyetem 180 óra 55 kredit Óraszám: 180 Kredit: 55 A szakdolgozat kreditértéke 10 kredit 8. Az oklevél minősítése a szigorlatnak.IV. A záróvizsga eredménye a záróvizsgán kifejtett tételre kapott érdemjegy és a szakdolgozatvédés eredményének átlaga kerekítve. 4 28 Tóth-Mihala Veronika Református Gyülekezet. Világvallások szövegforrásai 1. Iszlám és vallási szövegek Összesen keleti 90 27 Kollokvium: 9 Gyakorlati jegy: 4 10 90 gyj. valamint a szakdolgozat benyújtása. Debrecen. 4 2. A résztvevők teljesítményét értékelő rendszer: A szakdolgozat: a specializációs képzési rész ismeretköreiből meghatározott témából kell készíteni A záróvizsga: A záróvizsgára bocsátás feltétele: az előírt számú vizsga és gyakorlati jegy megszerzése. A záróvizsgán a benyújott szakdolgozatot is meg kell védeni. Tantárgyi programok: TANTÁRGYI ADATLAP Kredit: 5 Óraszám: 15 Előadás Szeminárium Konzultáció Értékelés: Szigorlat Kollokvium X Tantárgy neve: Bevezetés a vallástudományba Félév: 3. Zsidó és keresztény szövegek 10 gyj. 10. gyakorlatok beszámításának rendje: Bármely felsőoktatási alapképzésben vagy továbbképzésben szerzett kredit elismerhető. 2) a szakdolgozat témájától függően vallástudományi vagy vallástörténeti tárgyú szóbeli vizsga. 9. X 87 . Kossuth u. Fehér Bence PhD Károli Gáspár habil. ha a kredit átváltás általános szabályai szerint egyenértékesíthető jelen szakvizsgás képzés valamely tantárgyával. A záróvizsga részei: A vizsga két részből áll: 1) a szakdolgozat megvédése. a záróvizsga eredményének és a szakdolgozat eredményének számtani átlaga kerekítve.

Vallástudományi szakágak (vallástörténet. Bevezetés a vallástudományba. 2004. 1994Hamilton.Gyakorlati jegy A tantárgy rövid leírása: A tantárgy célja a vallástudomány általános fogalmainak és kérdéseinek áttekintő bemutatása olyan módon. Témakörei: 1. Leeuw.és szimbólumrendszer 6. 15 X 88 . Horváth Pál: Vallásismeret. 2001 (Osiris tankönyvek) Voigt Vilmos: A vallási élmény története. M. van der: A vallás fenomenológiája.) 5. A vallástudomány tárgya. Budapest: Osiris Kiadó. vallásdefiníciók 7. A vallástudomány fogalma általában és a különböző világvallásokban 2. Elméleti és összehasonlító vallásszociológia. Kovács Ábrahám docens TANTÁRGYI ADATLAP Kredit: 5 Előadás Szeminárium Konzultáció Értékelés: Szigorlat Kollokvium Gyakorlati jegy X Tantárgy neve: A vallástudomány története és módszertana Félév: Óraszám: 3.: Vallási hiedelmek és eszmék története I-III. 1996. 1998. Budapest: Osiris-Századvég Könyvtár. Budapest: Calibra Kiadó. A vallástudomány tudományos kontextusa 4. ember. Budapest: Timp Kiadó. M. valláskritika stb. hogy megalapozza a kurzus többi tárgyának oktatását is. társadalom. értelmezési. G. Budapest: AduPrint. B. A tantárgy oktatója: Dr. A vallástudományi módszertan Kötelező olvasmányok: Eliade. A tudományág kialakulása és helye a teológia tudományos környezetében 3. vallásfilozófia. A vallás mint kommunikációs-.: Vallás.

Tantárgy rövid leírása: A tantárgy célja a tudományág történetének bemutatása a 18. Bp. A vallástudomány története Magyarországon 7.: Vallás. 1998. sz. A vallástudomány a 18. A kialakuló tudomány helye a tudományok rendszerében.-ban 6. ember. közepéig 2. Freud 5. M. A vallástudomány a 20. valamint legfontosabb módszereinek ismertetése. társadalom. Kovács Ábrahám docens TANTÁRGYI ADATLAP Kredit: 5 Óraszám: 15 Előadás Szeminárium Konzultáció Értékelés: Szigorlat Kollokvium Gyakorlati jegy X Tantárgy neve: Vallásfenomenológia Félév: 3. Hamilton. század végétől napjainkig. sz. A modern értelemben vett vallástudomány kezdetei a 19.: Vallási hiedelmek és eszmék története I-III. kapcsolata más tudományágakkal 4. közepén 3. sz. Budapest: Osiris-Századvég Könyvtár. 1994Horváth Pál: Vallásismeret.. Bp. Témakörei: 1. M.. A tantárgy oktatója: Dr. B. sz. 1996. Marx. Feuerbach. X 89 . közepétől a 19. A vallástudomány legfontosabb módszerei Kötelező olvasmányok: Eliade.

A fenomenológia tárgya. Szent helyek. Imádság és mítosz 7. 2001. Panteizmus. Kozmikus jelenségek megistenítése 4. cselekmények. A tantárgy oktatója: Dr. Osiris. állat alakú istenek 6. Európa. 1995. 2000. Varga Zsigmond: Általános vallástörténet.. 90 . törvény. Századvég.Tantárgy rövid leírása: A tantárgy célja a fenomenológiai kategóriáknak és ezek megjelenésének a megismertetése a világvallások közül háromban: kereszténység. Jólesz Károly: Zsidó hitéleti kislexikon.): A qumrani szövegek magyarul. Talentum Kft. bőv. Osiris. (Szemelvények) Gonda László: A zsidóság Magyarországon 1526-1945. áldozat Kötelező olvasmányok: G. X Kötelező olvasmányok: Ujvári Péter (szerk.. 1932. PPKE. politeizmus. 2000. lélekképzetek. Témakörei: 1. jav. forrásai. 3. 1996. Kiadó. Makkabi Kiad. zsidóság. Az erő. Akad.. Marjovszky Tibor egyetemi docens TANTÁRGYI ADATLAP Kredit: 4 Óraszám: 15 Előadás Szeminárium Konzultáció Értékelés: Szigorlat Kollokvium Gyakorlati jegy X Tantárgy neve: Vallástörténet I. kiad. 1992. 2. 2000. Mircea Eliade: Vallási hiedelmek és eszmék története I-III. Monoteizmus. Totemizmus. Szent iratok. dualizmus. természeti jelenségek megistenítése. (Szemelvények) Vries.): Magyar Zsidó Lexikon. henoteizmus 5. Polidémonizmus. 1993. szent idők. Mircea Eliade: A szent és a profán. története 2.. (Szemelvények) Fröchlich Ida (szerk. (Zsidó) Félév: 3. Tan. van der Leeuw: A vallás fenomenológiája. Varázslás 3. kiad. Simon Philip de: Zsidó rítusok és jelvények. Fétisizmus. iszlám.

(Kereszténység) Félév: Óraszám: 3. sz. A II. 5. Az Ószövetség új szövetségi jövendölési. 1999. SzIT. A kereszténység keletkezése. religio catholica. A katolikus és a protestáns kereszténység. Henry: A korai egyház.. Marjovszky Tibor egyetemi docens TANTÁRGYI ADATLAP Kredit: 4 Előadás Szeminárium Konzultáció Értékelés: Szigorlat Kollokvium Gyakorlati jegy X Tantárgy neve: Vallástörténet II. Chadwick. Osiris. Bp. Peter: Az európai kereszténység kialakulása.-ban 6.. ortodox törésvonal. A páli misszió 4. Tóth Judit egyetemi docens 91 . hittételek megfogalmazása a 4-5. Keresztényüldözések és korai eretnekségek.. Bp. Témakörei: 1. 1999. A mai keresztény világ és az „új vallási jelenségek” Kötelező olvasmányok: Brown. Az ún. apológiái és polémiái. Az ortodox kereszténység 7. 15 X Tantárgy rövid leírása: A tantárgy célja a keresztény vallás illetve vallástörténet bemutatása. tanításai 2. A tantárgy oktatója: Dr. a kurzus óraszámának korlátozottsága miatt csupán a keresztény hit történetének fontosabb fordulópontjaira koncentrálva. sz. Religio licita. Jézus messiási önértelmezése és az evangelion 3. Bp. Szántó Konrád: A katolikus egyház története I-III. Atlantisz.A tantárgy oktatója: Dr.

. A muszlim közösség fejlődése Muhammad halála után. A hinduizmus. Kína vallásai: a taoizmus. olyan módon. A Tan Kapuja Buddhista Főiskola jegyzete. Muhammad b. 4. Fodor S. A darsana fogalma és az indiai megismerési utak 5. Bp. Bp.. A tantárgy oktatója: Dr. Európa K.-ban. Bp. Hagyomány és kinyilatkoztatás kapcsolata. Eliade: Vallási hiedelmek és eszmék története I-III. Szunna és hadísz. Ábrahám-hagyományok. A buddhizmus. A köztes lét könyvei. Az iszlám születésének körülményei. Kína és Japán vallási hagyományairól esik szó. variánsok.. A védikus vallás. Bp. szövegtörténet.. szd. 1998. 1986. Cahen: Az iszlám a kezdetektől az oszmán birodalom létrejöttéig. A négy jogi iskola. A síitákról lehasadó túlzó szekták. (Iszlám és keleti vallások) Félév: Óraszám: 4. hogy a hallgató általános képet kapjon az iszlámról. 15 X Tantárgy rövid leírása: A tantárgy egyik célja az iszlám születésének és fejlődésének bemutatása. A szúfizmus. Témakörei: 1. A Korán: felépítés.TANTÁRGYI ADATLAP Kredit: 4 Előadás Szeminárium Konzultáció Értékelés: Szigorlat Kollokvium Gyakorlati jegy X Tantárgy neve: Vallástörténet III. Abdilláh élete és életműve. 2. A Mahdi eszméje és annak megtestesítői. C. 6. szöveghagyomány. 1989. 1995. Bp. 3.. azzal a céllal. hogy alapfokú ismereteket nyújtson az európai vallási hagyományoktól igen eltérő keleti vallásokról és megismerési rendszerekről. Japán: a sintoizmus Kötelező olvasmányok: Az iszlám: források.. amelyek az iszlám sajátos vonásainak kutatásában nélkülözhetetlenek. A kalifátus intézménye és a legitimációs kérdések vallási következményei. A muszlim vallásjog kiépülése és módszerei. jogi és rituális előírásaival. előzményei. 1988. és elsajátítja azokat a módszereket. megismerkedés hagyományaival. az iszlám misztika. Konfucianizmus 7. M. Osiris. Fehér Bence habilitált egyetemi docens 92 . Szerk. A keleti vallások története órák keretein belül India. India bölcsessége.. Politeizmus és monoteizmus jelenléte az arab félszigeten az V-VI.

Osiris. Témakörei: 1. 1987. Az előadások a válogatott szövegek megértését kívánják elsősorban elősegíteni. 1999. Daniélou. Modern vallásértelmezések. Rahner.. Mircea Eliade: A szent és a profán. Gerardus van der Leeuw: A vallás fenomenológiája. A kurzus terjedelméből fakadóan természetesen csak a főbb problémákra és gondolatokra hívhatjuk fel a figyelmet. Platón és Arisztotelész 2. Osiris. Kossuth. Bp.. A gnózis és a keresztény apologéták 3. Paulus Hungarus – Kairosz. „Areopagita” Dénes) és pogány újplatonizmus. 2003. 2001. Gilson. A hellénizmus és a késő antik vallásos filozófiák (zsidóság. hermetizmus).. II. Osiris. Bp. Schopenhauer. Bugár István habilitált egyetemi docens 93 .. Hume). Eliade. (Jung. Christopher Stead: Filozófia a keresztény ókorban. Keresztény platonizmus (Órigenész. Zizioulas) Kötelező olvasmányok: Richard Schaeffler: A vallásfilozófia kézikönyve. Európa. (Fenomenológia és analitikus filozófia) 7. X Tantárgy rövid leírása: A tantárgy célja a vallás filozófiai értelmezésének áttekintése történeti megközelítésben. Spengler. Osiris. Kora újkori vallásfilozófia (Descartes. Ágostontól a skolasztikáig 4.. Modern protestáns gondolkodás (Barth. Bergyajev. Kant és Hegel 5. I. A tantárgy oktatója: Dr. Bp. Otto). Tillich). Pascal. Rudolf Otto: A szent. Etienne Gilson: A középkori filozófia szelleme. Bp. Berkeley. A kezdetektől a szofista mozgalomig. Nietzsche. 1997. Bp. Modern katolikus és ortodox vallásfilozófia (Congar.TANTÁRGYI ADATLAP Kredit: 4 Óraszám: 15 Előadás Szeminárium Konzultáció Értékelés: Szigorlat Kollokvium Gyakorlati jegy X Tantárgy neve: Vallásfilozófia Félév: 3. 2000. Brian Davies: Bevezetés a vallásfilozófiába. Kierkegaard és az egzisztencializmus 6. Bp.. Bp. 2002. Bonhoeffer..

1991. X Tantárgy rövid leírása: A tantárgy célja. Vallás és erkölcs. 5. A tantárgy oktatója: Dr. Debrecen. (Szerk.. 18-62 Egyházak és vallások a mai Magyarországon.TANTÁRGYI ADATLAP Kredit: 4 Óraszám: 15 Előadás Szeminárium Konzultáció Értékelés: Szigorlat Kollokvium Gyakorlati jegy X Tantárgy neve: Vallási néprajz Félév: 4. Búcsújárás 6. 1980: 5-13. Vallásantropológia 3. Magyar Tudomány. Liturgia és paraliturgia. Vallásos néphagyományok. Vallás és tárgykultúra 7.. Felekezeti néprajz. 2. In: „Mert ezt Isten hagyta. hogy elméleti alapot nyújtson a magyar és az európai vallási néprajz tanulmányozásához. Tüskés Gábor: A népi vallásosság kutatása Magyarországon.: Gesztelyi Tamás) Bp. Megismerteti a vallási néprajz elméleti kérdéseit. 535-548. vallás és hit Kötelező olvasmányok: Magyar néprajz VII. A vallási néprajz helye a vallással foglalkozó tudományok között.” Bp. és bevezetést adjon azoknak a vallásoknak a tanításaiba és gyakorlatába is. Népi vallásosság Mohay Tamás: A népi vallásosságról. 1999. A népi vallásosság. amelyeknek hívei Magyarországon nagyobb számban élnek. Bartha Elek: A hitélet néprajzi vizsgálata. 1986. Témakörei: 1. Bartha Elek egyetemi tanár 94 . Az európai és a magyar vallási néprajz története 4...

vallás és modernizáció kérdéskörei 7. felekezet. hanem különleges aktualitása miatt is. Mire való a vallásszociológia? Diakónia.gyűjt.. 1995. egyház. Alapvető kategóriái (vallás. amely alkalmas a vallásgyakorlat és -elmélet jelenségeinek feltárására és értelmezésére. Vallás a magyar társadalomban Kötelező olvasmányok: Malcolm B. vallásosság. 1982 Hívõk.. Kiss Gabriella egyetemi docens 95 . 1998 Tomka Miklós: Vallásszociológia. Szöv. amely nemcsak történeti tradíciója miatt érdekes. Fő kutatási területei és irányzatai 4. Osiris. Bp. szekta. A vallásszociológia tárgya (a vallás szociológiai definiálásának szükségességével és problémáival) 2. A tantárgy oktatója: Dalminé dr. 1990 Molnár Attila: A tudatreformáció és a vallásszociológia. Vallás és társadalom. In: Valóság. Témakörei: 1. A Giddens: Szociológia. X Tantárgy rövid leírása: A tantárgy célja a vallásszociológiai kutatás eredményeinek a megismertetése. Bp. Hamilton: Vallás. egyházak ma Magyarországon. diszciplináris kérdései 3. Olyan szociológiai szemléletet és tárgyi ismeretet kíván közvetíteni. ember. vallásos szocializáció stb. 1-17. vallási közösség. A szociológia sajátos szemlélete.TANTÁRGYI ADATLAP Kredit: 4 Óraszám: 15 Előadás Szeminárium Konzultáció Értékelés: Szigorlat Kollokvium Gyakorlati jegy X Tantárgy neve: Vallásszociológia Félév: 4.. A vallásszociológia története 5. MTA Filozófiai Intézete. szekularizáció. vallási kultúra. 1988. társadalom. vallásos magatartás.) 6. 8. vallási intézmények. Bp. 435-464.

1981. Bicskov. V.. Bp. A tantárgy oktatója: Dr.TANTÁRGYI ADATLAP Kredit: 4 Óraszám: 15 Előadás Szeminárium Konzultáció Értékelés: Szigorlat Kollokvium Gyakorlati jegy Tantárgy neve: Egyház és művészet Félév: 4. Egyház és művészet kapcsolata az iszlámban 5. Egyház és művészet kapcsolata a kereszténységben 4.. X X Tantárgy rövid leírása: A tantárgy célja a vallás és művészet kapcsolatát az egyház és művészet kapcsolatán keresztül megmutatni. egyrészt általánosságban. I-II. másrészt a szakképzésben szóba kerülő nagy világvallások vonatkozásában. Egyház és művészet kapcsolata általában.: A bizánci esztétika. 1988. Nagy Márta habilitált egyetemi docens 96 .: Kép és kultusz. A szakrális művészet helye a művészettörténetben Kötelező olvasmányok: Belting.. Az egyházak elvárásai a művészettel szemben. Egyház és művészet kapcsolata az indiai vallásokban 6. Bp. Témakörei: 1. A művészet eszközei az elvárások teljesítésére 2. Bp. Goldziher Ignác: Az iszlám kultúrája. Egyház és művészet kapcsolata a kínai és a japán vallásokban 7. H. 2000. Egyház és művészet kapcsolata a zsidó vallásban 3. A kép története a művészet korszaka előtt.

Pék Győző egyetemi docens 97 .TANTÁRGYI ADATLAP Kredit: 4 Óraszám: 10 Előadás Szeminárium Konzultáció Értékelés: Szigorlat Kollokvium Gyakorlati jegy Tantárgy neve: Valláslélektan Félév: 4. Bp. A szektaképződések lélektana 6.. a vallási jelenségek lélektani megnyilvánulásainak elemzése. Bp. A vallási szükséglet és megnyilvánulási formái 3. Valláslélektani alapfogalmak. A. A vallás mint mentálhigiénés rendszer 5.: valláslélektan. 2004. A lélektani emberkép és pszichodinamika. 1991. a spirituális szükségletek egészséges és kóros megjelenési formáinak és a mentálhigiénés segítés lehetőségeinek a bemutatása. A módosult tudatállapotok jelenségei és problémái.. Témakörei: 1. a pasztorálpszichológia és a lelkigondozás köréből.. Süle Ferenc: Vallás vagy pszichoterápia? – Küzdelem a vertikális labirintusban. X X Tantárgy rövid leírása: A tantárgy célja valláslélektani alapismeretek nyújtása. 2006. Tomcsányi Teodóra: Amikor gyönge. A közösségi élet spirituális dimenziója 7. Szombathely. I. akkor erős: tanulmányok a valláslélektan. 2004. Vergote. Korszellem és a vallási jelenség 2. A tantárgy oktatója: Dr. A megtérések pszichodinamikája. Bp. amelyben a spirituális jelenség értelmezhető 4. A segítés és a terápia különböző szintjei és lehetőségei Kötelező olvasmányok: Pem László: Valláspszichológia.

Kivezetés Egyiptomból. A prófétai ellenállás Északon (Illés és Áháb.) Mártonffy Marcell: Az újszövetségi példázatok irodalma. Dávid és birodalma. példabeszédek 5. Az Apostolok cselekedetei. fordítás) Jubileumi Kommentár. A kultusz kezdetei. Áron Kiadó. azok történeti hátterével. Walter J. Kortörténeti bevezetés Hodossy-Takács Előd: Kortörténeti tanulmányok. Témakörei: 1. 1998. 2002. A misztikus irodalom Kötelező olvasmányok: Biblia (Károli/ Új Fordítás / R. in: Szóbeliség és írásbeliség. Kijelentés a Sinain.TANTÁRGYI ADATLAP Kredit: 4 Óraszám: 10 Előadás Szeminárium Konzultáció Értékelés: Szigorlat Kollokvium Gyakorlati jegy Tantárgy neve: Zsidó és keresztény szövegek Félév: 4. Bp. doktorandusz 98 . A kezdetek. Jelenések könyve 6. Szövetség és jog. Saul. A deuteronomisztikus történetértelmezés. Salamon kora.: A szöveg mint interpretáció: Márk idején és azóta. 143-165. Akadémiai K. (Dissertationes Theologicae 5. Prófétai szövegek a fogság előtt és után. Nyíri Kristóf – Szécsi Gábor. Bírák. Bölcsességirodalom és apokaliptika 4.k. illetve a szövegfeldolgozás módszereivel. Pusztai vándorlás. A tantárgy oktatója: Tóth-Mihala Veronika református lelkész. Az apokrif irodalom 7. az ősatyák. Elizeus és követői. Őstörténet 2. Ong. 2001.. Evangéliumok. Szerk. Poétika és teológia. Bp. Debrecen. levelek. A kommunikációs technológiák története Homérosztól Heideggerig... Jéhu) 3. X X Tantárgy rövid leírása: A tantárgy célja megismertetni a hallgatókat a zsidóság és a kereszténység legfontosabb szövegeivel.

Upanishadok. Bp. Buddha beszédei.. 1994. BNp. Szerk. ezek biztosításának módja: Az egyetem a képzés infrastrukturális hátterét (tantermek és felszerelésüket) biztosítja. szövegrészleteinek megismertetése. amelyek ezen vallások irodalmának helyes megértéséhez és feldolgozásához specifikusan szükségesek.. oktatói háttér. A képzés legkülönbözőbb szakterületeihez az egyetem különböző karain rendelkezésre áll a megfelelően képzett személyi. A tantárgy oktatója: Fehér Bence habilitált egyetemi docens 11. Muszlim szentek életéről. hogy a hallgatók elsajátítsák azokat a módszereket... Simon R. 1984. Tao Te King 7. 5. Önkormányzatok)kér fel.. Rig-véda. varázsigékből. azzal a céllal. Dhammapada. 4... A Korán (részletek).. 2. de néhány gyakorlati jellegű kollégium megtartására külső előadókat( OKM. X X A tantárgy célja az iszlám és a keleti vallások legfontosabb szövegeinek. Fodor S. Rigvéda. Válogatás szúfi misztikus szövegekből. Bp. Tericum Kiad. A köztes lét könyvei. Dhammapada.. A sahada. 1986.. An-Nawawi. Válogatás tradicionális muszlim feliratokból. Európa K. Válogatás jogi szövegekből. Bp. 1994. 3.. Bp. Ford.. legendákból. Bp. Síita szövegek. 1994. 1988. Témakörei: 1. 99 .. Buddha beszédei 6. Helikon Kiadó. Hadísz (szemelvények). 1987. A Negyven Hagyomány. Tao Te King. Bp. Bp. 1989. Farkas Lõrinc Imre Kiad. A képzési program végrehajtásához szükséges tárgyi és személyi feltételek. Farkas Lõrinc Imre Kiad. A Tan Kapuja Buddhista Fõiskola jegyzete. elsősorban magyar nyelven elérhetőekre támaszkodva.TANTÁRGYI ADATLAP Kredit: 4 Óraszám: 10 Előadás Szeminárium Konzultáció Értékelés: Szigorlat Kollokvium Gyakorlati jegy Tantárgy neve: Iszlám és keleti vallási szövegek Félév: 4. Upanishadok Kötelező olvasmányok: Az iszlám: források. Korán.

Nagy Márta Dr. habil. Bugár István Dalminé Dr. PhD PhD. Pék Győző Dr. habil. habil. Fehér Bence Dr.A specializációs továbbképzésben részt vevő oktatók a Debreceni Egyetem részéről Név Dr. CSc PhD. Kiss Gabriella Dr. Tóth Judit Beosztás egyetemi tanár egyetemi docens egyetemi docens egyetemi docens egyetemi docens egyetemi docens Tudományos fokozat DSc PhD. A szakmai munkában részt vevő külső tagok: Név Dr. Bartha Elek Dr. Kovács Ábrahám Dr. Marjovszky Tibor Tóth-Mihala Veronika Beosztás egyetemi docens egyetemi docens egyetemi docens református lelkész 100 .

tudás. szakértői.„B” A pedagógus munkakörökhöz. Szabó József. illetve a közoktatási intézmények egészéhez kapcsolódó speciális feladatok (mérés és értékelés. a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben. a specializáció felelőse Dr. 4.A képzés szerkezete: A képzés tartalma mind az általános. minőségbiztosítási feladatok ) ellátásához szükséges ismeretek.A képzés formája: költségtérítéses levelező.Tanterv: A képzés során elsajátítandó kompetenciák. tudáselemek.A képzés módszerei: Elméleti jellegű előadások mellett gyakorlatok és szemináriumi jellegű foglalkozások. személyes adottságok. szaktanácsadás. 6.A képzésért felelős kar megnevezése: BTK 2. vizsgaelnöki. készség és képességek: Mérés-értékelés Vezetőtanári Gyakorlatvezető mentortanár MÉRÉS-ÉRTÉKELÉS SPECIALIZÁCIÓ KÉPZÉSI PROGRAM 1. 5. mind a specializációs részben nagyobb tartalmi blokkokból és azokon belüli tantárgyakból épül fel.A szakért felelős oktató: A szak egészéért felelős oktató Dr. megszerezhető ismeretek. 3. mérés-értékelési szakértelmet igénylő feladatok ellátására alkalmas szakemberek felkészítése. készségek.Képzési cél: A közoktatási rendszerben az értékeléssel összefüggő. 7. Buda András. tevékenységrendszerben 101 .

a közösségbe történő beilleszkedés képességével és igényével. és az önszabályozás valamint az önfejlesztés igényével. vizsgarendszerek (23 kredit) Tesztelmélet: Tesztelméletek. az alkotás. melyek segítségével képesek lesznek a nevelési-oktatási folyamatban jelentkező mérési-értékelési helyzetek hatékony ellátására. alkotó módon tudják felhasználni a megismert mérési módszereket. Konfliktusok és kezelésük (7 kredit) Az integráció és szegregáció kérdései: Gyermekbiológiai alapismeretek. értékelés.2. A tantárgyi struktúra fontos pillérét képezik azok a fejlesztő gyakorlatok. alapvető államháztartási ismeretek. 102 . Személyiségfejlesztés pszichológiai alapjai. adaptivitás az oktatásban. megszerezhető ismeretek: Közigazgatási vezetési ismeretek: A Magyar Köztársaság alkotmányos alapjai.1. informatikai alapismeretek. adatbázisok létrehozása. funkciói. • információ feldolgozási képesség. tesztanalízis. az intézmény vezetése. jogi feltételek.7. (19 kredit) Matematikai. Egységesség-differenciálás. mérés és tesztelés a gyakorlatban (12 kredit) 7. innováció és szervezetfejlesztés. kezelése. tesztek készítése. kutatásmódszertani alapok: az adatgyűjtés módjai. Tanácsadás pszichológiai alapjai. mint szervezet: a közoktatási intézmények működésének formális meghatározói. • probléma felismerő és megoldó készség. szervezeti kultúra. az integráció-inklúzió elmélete.3. a problémamegfogalmazás és az ennek megfelelő adatfelvételi és adatelemzési módszer egyszerre magabiztos és önreflexióval kontrollált kiválasztását szolgálják. szelekció. típusai.Tudáselemek. vizsgák. egészségfejlesztés. a csoportmunkában való részvételre • széles körű tájékozottság. osztályzatok. A pedagógusok mentálhigiénéje. A tanulói munka értékelése. 7. kommunikáció. emellett az együttműködés. mentálhigiéné. tesztfejlesztés. a közigazgatási eljárás szabályai. • alkalmasság az együttműködésre. információáramlás. vizsgatípusok. Minőségbiztosítás módszerei. A szakmai attitűdök és magatartás terén rendelkeznek a szakképzettségüknek megfelelő munkakörökben való önálló munkavégzés. (10 kredit) A nevelési-oktatási intézmény hatékonysága: a hatékonyság mutatói. Tehetség felismerése és fejlesztésének lehetőségei. (8 kredit) Pedagógus a nevelési-oktatási intézmény szervezetében: a pedagógus szerepei. intézmény és környezete. gyakorlása. A pedagógus önismereti. Egészségnevelés. drogmegelőzés kérdései. feladatírás. amelyek a mérés-értékelés folyamatának különböző fázisaiban szükséges szakmai kompetenciák eredeti felhalmozását. a viszonyítás kérdése. minősítés. mérési lehetőségei.Elsajátítandó kompetenciák: A program résztvevői a továbbképzés végére megismerik és elsajátítják azokat az elméleti és gyakorlati ismereteket. önértékelési.Személyes adottságok: • kreativitás. adatfeldolgozás és adatelemzés (20 kredit) Értékeléselmélet: A pedagógiai értékelés fogalma. Európai uniós alapismeretek. formái. oktatása: Sajátos nevelési igényű gyermekek a közoktatásban. Az oktatási folyamat tervezése. módszerei. Osztályozás. feladatkörei a változó közoktatási rendszerben. (7 kredit) A nevelési-oktatási intézmény. tesztszerkesztés. a közigazgatás felépítése és működése. rugalmasság. problémamegoldás és döntés. önfejlesztési módszereinek megismerése. Előítéletek és megelőzésük (4 kredit) Sajátos csoportok nevelése. tevékenységük kritikus értékelésének és irányításának a képességével.

kezdeményező. illetve döntéshozatali képesség. Gim. 10 TÁRKIkérdései TUDOK A nem számszerűsíthető Buda Mariann 10 aláírás 3 teljesítmények értékelése DE BTK Tesztelmélet 12 kredit Sinka Edit Kritériumszerkesztés 15 koll. félév Tantárgy IV. működtetésében és irányításában való részvételre A pedagógus-szakvizsgára felkészítő specializációs képzés 3-4. félév tantervi hálója III. 4 TÁRKITUDOK Fazekas Ildikó Feladatírás és 15 gyj. Fazekas Ildikó Mérőeszközkészítés 15 gyj. kutatásmódszertani alapok 20 kredit Matematikai. az ezt segítő pedagógiai rendszerek fejlesztésében. 4 Bethlen G. ismeret bővítésére. Buda András 20 gyj. az egyéni tudás. a szakmai továbbképzéshez szükséges pozitív hozzáállás. 10 DE BTK Értékeléselmélet 23kredit A mérés és értékelés Buda Mariann 20 koll. 6 számítástechnikai alapok DE BTK Buda András Kutatásmódszertan 15 gyj. 4 Bethlen G.és oktatásügyben jelentkező mérési-értékelési feladatok ellátására. tevékenységrendszerben: A végzett pedagógusok ismereteik alkalmazása és képességeik fejlettsége révén alkalmasak a nevelés. önfejlesztésre.• • • elkötelezettség és igény a minőségi munkára. Összesítés 95 2/3 28 85 1/2 27 Óraszám: 180 kollokvium: 3 103 PhD PhD PhD PhD PhD PhD . 7 elméleti kérdései DE BTK Vizsgák és Buda Mariann 10 aláírás 3 vizsgarendszerek DE BTK A rendszerszintű Sinka Edit értékelés elméleti 30 koll.4. tesztkészítés Gim. személyes felelősségvállalás és annak gyakorlása. 4 DE BTK Buda András Adatelemzés 30 gyj. elmélyítésére való készség. önművelésre. informatikai alapismeretek.A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben. félév oktató fokoz at óraszámo óraszámo kredit kredit szám nkérés szám nkérés Matematikai. • 7.

Az adatok szemléltetése. A záróvizsgán a benyújtott szakdolgozatot is meg kell védeni. rendszerezés. hipotézis. A résztvevők teljesítményét értékelő rendszer: A szakdolgozat: a specializációs képzési rész ismeretköreiből a szakfelelős által jóváhagyott témából kell készíteni. kutatásmódszertani alapok. Az értékelés filozófiák. 104 . Alapfogalmak: mérés. a jó hipotézis. Belső . ha a kredit átváltás általános szabályai szerint egyenértékesíthető jelen szakvizsgás képzés valamely tantárgyával 10. attribútum. A mintavétel problémája. Többváltozós statisztikai adatelemzés.és hosszmetszeti vizsgálatok. ezen belül a pedagógiai kutatás sajátos helyzete. 9. arányskála. kezelése. törvény. Tantárgyi programok: Matematikai. Kutatási terv. A tudományos és a hétköznapi megismerés. Az értékelés mikroszintje. Az értékelés fő funkciója és szintjei – mikro. értékelés. Induktív és deduktív út. A vizsgarendszer mint a szabályozás eszköze. Leíró statisztikák. Adatfeldolgozás. Két és többváltozós statisztikák. Az értékelés további lehetséges értelmezési dimenziói. A záróvizsga eredménye a záróvizsgán kifejtett tételre kapott érdemjegy és a szakdolgozatvédés eredményének átlaga kerekítve. Táblázatok. Az osztályozás problematikája. eredményesség. makroszint. Valószínűségi és nem-valószínűségi mintavételi eljárások. A célokhoz illeszkedő értékelési rendszer Vizsgák és vizsgarendszerek Az értékelés alapja. A valóság strukturálása. A mérési szint problémája: nominális. Kutatási paradigmák. Az értékelés helye az oktatási folyamatban.külső vizsga. Kutatásmódszertan A társadalomtudományi kutatás logikája. Funkciói. rang-. Statisztikai alapok. számítástechnikai alapok Matematikai statisztikai alapfogalmak Adatbázisok létrehozása. mint az intézményi stratégia része. informatikai alapismeretek. intervallum. Keresés. A Microsoft Excel program. mezzo. Etikai kérdések. A korábban szerzett ismeretek. Elmélet. Az SPSS for Windows programcsomag. A záróvizsga: A záróvizsgára bocsátás feltétele: a tantervben előírt számú vizsga és gyakorlati jegy megszerzése. a záróvizsga eredményének és a szakdolgozat eredményének számtani átlaga kerekítve. Az adatgyűjtés és az adatelemzés kérdései. Értékeléselmélet. Egy és többlépcsős vizsga. problémái. Az okság problémája. Kereszt. Alapvető statisztikai feladatok. hatékonyság. Reziduális és szuppresszorhatás. A záróvizsga részei: a záróvizsga főbb témakörei Matematikai. A társadalomtudományi. A visszacsatolás fogalma. Adatelemzés Egyszerű adatelemzési eljárások. axióma. Függő és független változók. gyakorlatok beszámításának rendje: Bármely felsőoktatási alapképzésben vagy továbbképzésben szerzett kredit elismerhető. A mérés és értékelés elméleti kérdései Az értékelés kérdésének jelentősége. valamint a szakdolgozat benyújtása. Tesztelmélet.Kredit: 55 gyakjegy: 5 8. vizsgatípusok. kigyűjtés. indikátor. A vizsgálatok kritikai elemzése. adatelemzés. Az értékelés mint a folyamatszabályozás eszköze. diagramok elemzése. A standardizált folyamatos értékelés. Az oklevél minősítése a szigorlatnak.

ezek biztosításának módja: Az egyetem a képzés infrastrukturális hátterét (tantermek és felszerelésüket) biztosítja. A nem számszerűsíthető teljesítmények értékelése A nem számszerűsíthető tanulói teljesítmények értékelése elméleti háttere. A rendszerszintű értékelés elméleti kérdései Az oktatási rendszer értékelésének társadalmi szükségessége. hazai és nemzetközi teljesítménymérések. céljai. Az oktatás eredményességnek mérése. a leképezés módjai. jellemzői. Tesztanalízis és tesztfejlesztés. szintje. A tananyag követelményekké alakítása. vagy vízum? Vizsgák Európában. A képzés költségtérítési díja: 140. A tanítási tartalom és követelmények. Speciális igények az oktatásban. elemzése. Mérőeszközkészítés Mérés és tesztelés a gyakorlatban. tesztfejlesztés. Kritériumszerkesztés A tudás szerveződése. Tesztkészítés. jelentősége. folyamata. A közoktatás irányításának elemei. Buda Mariann Dr.000 Ft / félév 105 .D A szakmai munkában részt vevő külső tagok: Név Fazekas Ildikó Sinka Edit Beosztás tanár. Az alapműveltségi vizsga és az érettségi kérdése. szakértő kutató 14.D Ph. A tudásszintmérés és képességvizsgálatok fogalma. A tudás kritériumai. Kérdéstípusok és a velük kapcsolatos problémák. Önkormányzatok) kér fel. de néhány gyakorlati jellegű kollégium megtartására külső előadókat (OKM. eszközei. oktatói háttér. Gyakorlati példák bemutatása. Buda András Beosztás egyetemi adjunktus egyetemi adjunktus Tudományos fokozat Ph. jellemzőik. Az iskolai önértékelés kérdései. Feladatírás és tesztkészítés Alapfogalmak. kipróbálás. Tesztek készítése. Az oktatás tartalmi szabályozóinak értékelése. A tudásszintmérő tesztek típusai és készítésük. az eljárások főbb típusai. feladatírás. A specializációs továbbképzésben részt vevő oktatók a Debreceni Egyetem részéről Név Dr. összehasonlítása. feladatmegoldás. Tantárgyi és tantárgycsoportos vizsgák. A regionális és az országosan egységes vizsgák. 11. A minőségi értékelés elemei. Tesztszerkesztés. követelmények.Vizsgafokozatok. szintjei. A rendszer értékelésének eszközei. A képzési program végrehajtásához szükséges tárgyi és személyi feltételek. A képzés legkülönbözőbb szakterületeihez az egyetem különböző karain rendelkezésre áll a megfelelően képzett személyi. többszintű vizsga. A továbbhaladás kérdése: Útlevél. elvi és gyakorlati problémái.

A képzés formája: költségtérítéses levelező 5. irányítására. a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben. A szakért felelős oktató: A szak egészéért felelős oktató: Dr. a pedagóguskompetenciák fejlesztésére. 3. -a hatékony tanulási folyamatok támogató légkörének megteremtése. tevékenységrendszerben. Gönczi Ibolya. a pálya feladatainak megismertetésére és a tanárjelöltek gyakorlati képzésének szervezésére.A képzésért felelős kar megnevezése: BTK 2. 4. Szabó József. személyes adottságok.1. valamint a tanár értelmiségi szerepköréhez kapcsolódó kompetenciák fejlesztése: -az IKT integrálása a különböző tanulási helyzetekbe és szakmai tevékenységekbe. felkészülnek a tanári képesítés követelményeiben meghatározott képzési célok közvetítésére. -foglalkozás a különböző társadalmi. a pedagógus mentális egészségének védelméhez.Elsajátítandó kompetenciák: Különösen fontos a tanulási-tanítási folyamattal összefüggő. és külső gyakorló helyeken. 7. 7.A képzés módszerei: Elméleti jellegű előadások mellett tantermi és szemináriumi jellegű foglalkozások. megszerezhető ismeretek. a vezetőtanári képzésért felelős: V. Dr.Képzési cél: A képzésben résztvevők felkészítése tanárjelöltek gyakorlati képzésének irányításával. tudáselemek.A képzés szerkezete: A képzés tartalma mind az általános. A továbbképzés keretében továbbfejlesztik szakterületi szakismereteit. illetve a tanári tevékenység során keletkező pszichés feszültségek kezeléséhez. mind a specializációs részben nagyobb tartalmi blokkokból és azokon belüli tantárgyakból épül fel 6. készségek. partner iskolákban. -együttműködés szülőkkel és más társadalmi partnerekkel 106 . a pályakezdők munkahelyi beilleszkedésével kapcsolatos vezetőtanári feladatok ellátására a felsőoktatási intézmények által fenntartott gyakorlóiskolákban.VEZETŐTANÁRI SPECIALIZÁCIÓ KÉPZÉSI PROGRAM 1.Tanterv: tantervi háló A képzés során elsajátítandó kompetenciák. kulturális és etnikai hátterű tanulókkal/hallgatókkal. -team-munkában történő együttműködés a tanulók/hallgatók ugyanazon csoportjaiban dolgozó tanárokkal-oktatókkal-szakemberekkel. A képzés segítséget nyújt a vezetőtanárok számára szükséges új hazai és nemzetközi kutatások megismeréséhez. gyakorlatok.

megoldani. Gönczi Ibolya Neveléstudományok Intézete C. 107 . tevékenységrendszerben A közoktatás valamennyi szintjén a képzést teljesítő tanárok képesek és jogosultak a pályakezdő tanárokat mentorálni.Tudáselemek. a saját szakmai fejlődés irányítása -a legfrissebb szakmódszertani ismeretek hatékony alkalmazása a gyakorlatban -a pszichés feszültségek kezelés. Személyes adottságok A képzésben résztvevők váljanak képessé. neveltségi szintjének folyamatos és eredményes fejlesztésére. megszerezhető ismeretek -közoktatással összefüggő közigazgatási ismeretek -az iskola mint szervezet működésének szociológiai. egyre nehezebb feltételek között működő közoktatási rendszerben a tanuló teljesítményének. illetve érzékennyé a megváltozott. munkatevékenységének összetevői -tanárjelöltekkel/pályakezdőkkel történő segítő együttműködés tartalmi kérdései -szemlélet. habil.4. saját mentálhigiénés egészségének megőrzése 7. módszerek alkalmazásával tudják saját pszichés feszültségüket oldani. Elfogadó. kiégésüket elkerülni.és attitűdformálás -szaktudományi/szakmódszertani ismeretek szakma-specifikus modulokban történő elsajátítása 7.3. félév tantervi hálója III. a gyakorlati képzés intézményei. Sc. PhD. megértő attitűddel tudjon különböző konfliktusos helyzeteket kezelni. a tanárjelöltek pedagógiai-tanítási gyakorlatát koordinálni.-problémafeltáró. vezetni. félév számon kérés oktató kredit fokozat óraszám Orosz Gábor Neveléstudományok Intézete V. különböző (munkaközösség-vezetői. 7. Tanárképzési koncepciók 15 koll 5 hazai és nemzetközi kitekintésben. A mentori és vezetőtanári tevékenység elméleti háttere 1. problémamegoldó viselkedés. A pedagógus-szakvizsgára felkészítő specializációs képzés 3. színterei történeti íve 2. módszereinek ismerete -az iskola közvetlen társadalmi környezetével történő hatékony kapcsolattartás módszerei -a nevelés-oktatás során megvalósítható integrációs lehetőségek -a sajátos igényű tanulók fejlesztésének metodikai kérdései -pedagógus-szerepek.2. félév óraszámon kredit szám kérés I. Vezetőtanári szerepek. szervezetfejlesztéssel kapcsolatos kérdések -az intézmény és fenntartója közötti együttműködés kérdései -az iskola hatékony működtetését elősegítő feltételek megteremtésének. megkülönbözetett figyelmet fordítani a marginalizálódott társadalmi réteghelyzetbe kerülő tanulókra és családjukra. 15 koll 5 kompetenciák Tantárgy IV. vezetői) megbízatásokat vállalni és teljesíteni az adott intézmény keretei között. Önsegítő technikák. A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben. jogi vonatkozásai. -4.

a témavezető által megfogalmazott egy-egy kérdésre adott komplex válasz. 24 105 1/4+ért. A képesítő vizsga a pedagógusképzésben 5. László habil. A záróvizsga részei: A záróvizsgán a benyújtott szakdolgozat bemutatása és védése történik. amelyek változhatnak A záróvizsga: A záróvizsgára bocsátás feltétele: Az előírt számú vizsga és gyakorlati jegy megszerzése. Tréning: A pedagógus mentális egészségének megőrzése 3. 31 Összesítés 3. A mentori és vezetőtanári tevékenység szakmódszertani háttere 1. koordinálásával Egyéni/szakok szerinti konzultációval a gyakorlóiskolai vezetőtanárok bevonásával Becs Katalin gyakorló általános iskola igh. szerepkonfliktusok 2. Tréning: A vezetőtanárok és tanárjelöltek kommunikációja. 108 . Neveléstudományok Intézete Egyéni/szakok szerinti konzultációval a szaktanszékek oktatóinak bevonásával Varga Éva (Drogambulancia) 5 15 20 3fokú szöveges értékelés gyj 5 7 Varga Éva (Drogambulancia gyakorlóiskola igh. félév 4. II. A tanítási-pedagógiai 15 gyj 4 gyakorlat vezetőtanári és hallgatói programja 2. félév óra 75 105 kredit 24 31 kollokvium 3 1 gyak. A tanárjelöltek szociológiai jellemzői 15 koll 5 Szekeres Melinda Szociológia tanszék C.3. és szupervízió Összesen 15 3fokú szöveges értékelés 20 gyj 5 30 10 gyj gyj 6 5 10 koll 3 Dr Görömbei Andrásné gyakorlógimnázi um igh. valamint a szakdolgozat benyújtása. Legújabb szaktudományi eredmények és közoktatási alkalmazási lehetőségek III. vezetőtanári mintaadás 3. koordinálásával Brezsnyánszky PhD. Iskolai gyakorlat 1. hallgatói hospitálási időszak.Sc. A feldolgozott témához.jegy 2 4 szöveges értékelés 1 1 8. valamint az ahhoz kapcsolódó szakterületi kutatásokkal. Vezetőtanári értékelés. Gyakorlóiskolai gyakorlat – tapasztalatcsere az ország más gyakorlóiskoláiban. szerepe 4. a zárótanítás helye. bevonásával 75 3/2+ért. A témavezető a szakdolgozatot írásban értékeli. eredményekkel kapcsolatosan.A résztvevők teljesítményét értékelő rendszer: A szakdolgozat: Az aktuálisan meghirdetett szakdolgozati témakörök.

a tanárjelöltek gyakorlati képzésének intézményei. értékek. „bolognai folyamatból” Magyarország számára is adott. társszakmák és szakintézmények képviselőivel folytatható munka lehetséges formái és keretei a szükséges és elégséges jogi ismeretek alapján. történeti íve Dr. gyakorlatok beszámításának rendje: Bármely felsőoktatási alapképzésben vagy továbbképzésben szerzett kredit elismerhető. A mentori-és vezetőtanári tevékenység szakmódszertani háttere Dr. a záróvizsga eredményének és a szakdolgozat eredményének számtani átlaga kerekítve. 9. Dr. Szekeres Melinda egyetemi docens DETEK Szociológia Tanszék A kurzus célja a fiatal felnőttekkel kapcsolatos szociológiai vizsgálatok tanulságainak összegzése (rétegződés. hogy az iskolai gyakorlatra felkészülő tanárjelöltekkel –egy lehetséges vonatkoztatási keretben – megismertessék a tanulók viselkedése mögött meghúzódó gyerekkori szocializációs zavarok. feladatés hatáskörét. kultur. ha a kredit átváltás általános szabályai szerint egyenértékesíthető jelen szakvizsgás képzés valamely tantárgyával. melyek a szülőkkel. egymással összefüggő tématerületet vizsgál.kialakítása. gyerekekkel. Tantárgyi programok: tantárgyi programok Tanárképzési koncepciók hazánkban és nemzetközi kitekintésben. A korábban szerzett ismeretek. mobilitás. az un. Gönczi Ibolya egyetemi docens DETEK Neveléstudományok Intézete A kurzus ahhoz ad támpontokat a vezető tanároknak. Az oklevél minősítése a szigorlatnak.és művelődéstörténeti összefüggéseit elemzi. Orosz Gábor egyetemi docens DETEK Neveléstudományok Intézete A kurzus két. Görömbei Andrásné igh. DE Kossuth Lajos Gyakorló Gimnázium Becs Katalin igh. az egyetemi képzés során változó helyzetek vizsgálatainak megismerésére is sor kerül. A tanárjelöltek szociológiai jellemzői Dr. Ezen túlmenően a legújabb hazai és külföldi pedagógus-vizsgálatok elméleti és empirikus eredményeinek elemzése.A záróvizsga eredménye a záróvizsgán kifejtett tételre kapott érdemjegy és a szakdolgozatvédés eredményének átlaga kerekítve. a kialakítandó egységes hazai felsőoktatási rendszer modelljének – különös tekintettel a pedagógusképzésre . DE Kossuth Lajos Gyakorló Általános Iskola 109 . a megvalósíthatóságot garantáló fontos feladatok megismertetése. Egyrészt az Európai Felsőoktatási Térség létrehozását deklaráló Bolognai Nyilatkozat. 10. A vezetőtanári szerepek. kompetenciák V. esélykülönbségek). valamint a szakmai szocializáció és pályakezdés főbb vonatkozásainak bemutatása. mikró-kulturális hatások felismerését. Másrészt a nevelés gyakorlatának és elméletének történeti vonatkozásainak tükrében a „gyakorló/bázis iskolák” szerepét. következő.

Grasseliné Dr. Nagy Adél igh. DE Arany János Általános Iskola A kurzus célja sokrétű: egyrészt a vezető tanári szerepek, feladatok összetettségére, az új elvárásoknak való megfelelésre kondicionálás, a tanárjelöltek munkájának szervezését, irányítását, elemzését, értékelését segítő gyakorlatok, konzultációk keretében. (A hallgatók iskolai gyakorlatának tervezése, szervezése, irányítása, a tanulókkal, tantestülettel, szülőkkel való kapcsolattartási módok, iskolai dokumentációk megismertetése, kezelése, a gyakorlati tanításra felkészítés). Másrészt: a tanári képesítés követelményrendszerének (képzési idő, a főbb tanulmányi területek arányai, az ismeretek ellenőrzésének rendszere), a tanári képesítővizsga funkciójának, a vizsgák rendszerében betöltött helyének, a vizsgára bocsátás feltételeinek, tartalmi elemeinek, értékelési szempontjainak, eredményeinek értelmezése. A vezető tanárok szerepének a tanárjelöltek képesítővizsgára való felkészítés folyamatában, a vizsgán való részvételük egyértelműsítése. Iskolai gyakorlat Varga Éva pszichológus Debrecen, Drogambulancia Ezen a kurzuson az alábbi témakörök kerülnek – gyakorlat orientáltan – feldolgozásra: A vezető tanárok és a tanárjelöltek kommunikációjának sajátosságai, szerepek és szerepkonfliktusok a tanítási gyakorlaton, a pedagógusok mentális egészségének megőrzése, önsegítő, önerősítő technikák megismerése, gyakorlása, védekezés a kiégés ellen, tréning keretek között is. A csoportos feladatok - projektek, szerepjátékok, a kommunikatív szervezés, én-hatékonyságnövelés, visszajelzés - a saját kreativitás növelését szolgálják. Ebben az egységben kerül sor egyéni konzultációkra, szupervízióra is. Ez a keret ad lehetőséget az ország más gyakorló iskoláival történő tapasztalatcserére is. Legújabb szaktudományi eredmények és alkalmazásuk a közoktatásban Szaktanszékekről felkért oktatók a jelentkezők szakmegoszlásának függvényében A szaktantárgyakkal összefüggő legújabb kutatási eredményekről tájékozódás, azok beépítésének lehetőségei az oktatási folyamatba, az átalakult érettségi vizsga követelményére felkészítés módszertani háttere, a tankönyvpiac és oktatás kapcsolatának hatása a tanulástanítás eredményességére. Egyéni konzultációk alapján önállódolgozat elkészítés, és felkészülés a vizsgára. 11.A képzési program végrehajtásához szükséges tárgyi és személyi feltételek, ezek biztosításának módja: Az egyetem a képzés infrastrukturális hátterét (tantermek és felszerelésüket) biztosítja. A képzés legkülönbözőbb szakterületeihez az egyetem különböző karain rendelkezésre áll a megfelelően képzett személyi, oktatói háttér, de néhány gyakorlati jellegű kollégium megtartására külső előadókat kér fel. A specializációs továbbképzésben részt vevő oktatók a Debreceni Egyetem részéről
név Brezsnyánszky László Orosz Gábor fokozat PhD. habil. C. Sc. beosztás Egyetemi docens Egyetemi docens

110

Szekeres Melinda V. Gönczi Ibolya Szaktanszékeken oktatók Gyakorlóiskolai igazgatóhelyettesek Gyakorlóiskolai vezetőtanárok

C.Sc. PhD. Habil.

Egyetemi docens Egyetemi docens

A szakmai munkában részt vevő külső tagok: Név Varga Éva Beosztás addiktológus szakpszichológus

14. A képzés költségtérítési díja: 140.000 Ft / félév

GYAKORLATVEZETŐ MENTORTANÁR SPECIALIZÁCIÓ
KÉPZÉSI PROGRAM 1. A képzésért felelős kar megnevezése: BTK 2. A szakért felelős oktató: A szak egészéért felelős oktató: Dr. Szabó József a gyakorlatvezető mentortanár képzésért felelős: V. Dr. Gönczi Ibolya 3. Képzési cél: A képzésben résztvevők felkészítése tanárjelöltek gyakorlati képzésének irányításával, a pályakezdők munkahelyi beilleszkedésével kapcsolatos gyakorlatvezető mentortanári feladatok ellátására a felsőoktatási intézmények által fenntartott gyakorlóiskolákban, partner iskolákban, és külső gyakorló helyeken. A továbbképzés keretében kerül sor a szakterületi szakismeretek továbbfejlesztésére, valamint a tanári képesítés követelményeiben meghatározott képzési célok közvetítésére, a pálya feladatainak megismertetésére és a tanárjelöltek gyakorlati képzésének szervezésére, irányítására, a pedagóguskompetenciák fejlesztésére. A képzés segítséget nyújt a gyakorlatvezető mentortanárok számára szükséges új hazai és nemzetközi kutatások megismeréséhez, illetve a tanári tevékenység során keletkező pszichés feszültségek kezeléséhez, a pedagógus mentális egészségének védelméhez is. 4. A képzés formája: költségtérítéses levelező 5. A képzés szerkezete: A képzés tartalma mind az általános, mind a specializációs részben nagyobb tartalmi blokkokból, és azokon belüli tantárgyakból épül fel

111

6. A képzés módszerei: Elméleti jellegű előadások mellett tantermi és szemináriumi jellegű foglalkozások, gyakorlatok. 7. Tanterv: tantervi háló A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben. 7. 1. Elsajátítandó kompetenciák: Különösen fontos a tanulási-tanítási folyamattal összefüggő, valamint a tanár értelmiségi szerepköréhez kapcsolódó kompetenciák fejlesztése: - az IKT integrálása a különböző tanulási helyzetekbe és szakmai tevékenységekbe; - a hatékony tanulási-nevelési folyamatok támogató légkörének megteremtése; - team-munkában történő együttműködés a tanulók/hallgatók ugyanazon csoportjaiban dolgozó tanárokkal – oktatókkal - szakemberekkel; - foglalkozás a különböző társadalmi, kulturális és etnikai hátterű tanulókkal/hallgatókkal; - együttműködés szülőkkel és más társadalmi partnerekkel - problémafeltáró, problémamegoldó viselkedés, a saját szakmai fejlődés irányítása - a legfrissebb szakmódszertani ismeretek hatékony alkalmazása a gyakorlatban - a pszichés feszültségek kezelés, saját mentálhigiénés egészségének megőrzése 7. 2. Tudáselemek, megszerezhető ismeretek: - közoktatással összefüggő közigazgatási ismeretek - az iskola, mint szervezet működésének szociológiai, jogi vonatkozásai, szervezetfejlesztéssel kapcsolatos kérdések - az intézmény és fenntartója közötti együttműködés kérdései - az iskola hatékony működtetését elősegítő feltételek megteremtésének, módszereinek ismerete - az iskola közvetlen társadalmi környezetével történő hatékony kapcsolattartás módszerei - a nevelés-oktatás során megvalósítható integrációs lehetőségek - a sajátos igényű tanulók fejlesztésének metodikai kérdései - pedagógus-szerepek, munkatevékenységének összetevői - tanárjelöltekkel/pályakezdőkkel történő segítő együttműködés tartalmi kérdései - szemlélet- és attitűdformálás - szaktudományi/szakmódszertani ismeretek szakma-specifikus modulokban történő elsajátítása 7. 3. Személyes adottságok A képzésben résztvevők váljanak képessé, illetve érzékennyé a megváltozott, egyre nehezebb feltételek között működő közoktatási rendszerben a tanuló teljesítményének, neveltségi szintjének folyamatos és eredményes fejlesztésére. Elfogadó, megértő attitűddel tudjon különböző konfliktusos helyzeteket kezelni, megoldani, megkülönbözetett figyelmet fordítani a marginalizálódott társadalmi réteghelyzetbe kerülő tanulókra és családjukra. Önsegítő technikák, módszerek alkalmazásával tudják saját pszichés feszültségüket oldani, kiégésüket elkerülni.

112

4. 4 Chrappán PhD. oktatóinak bevonásával Legújabb 15 gyj. 4 Szekeres C. a tanárjelöltek összefüggő szakmai gyakorlati félév pedagógiai-tanítási gyakorlatát koordinálni. vezetni. A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben. 4 Rébay PhD.7. félév Számonkérés Kredit Óraszám IV. Gerencsér Attila Az iskola és a különböző szakintézmények kapcsolata A mentorálás elmélete és speciális módszerei 17 kredit A mentori munka 10 gyj. A kiterjesztett pedagógusi szerep iskolai és iskolán kívüli feladatai 8 kredit Iskolai/szakmai 10 gyj. és a Magdona pedagógiai problémahelyzetek értékelése A hallgatói korosztállyal való foglalkozás nevelés – és oktatás-lélektani ismeretei 4 kredit A tanárjelöltek 10 koll. Dr. lélektani. a mentor szerepe 4 kredit Hazai és nemzetközi 5 koll. félév Számonkérés Kredit Oktató Fokozat A pedagóguspálya. félév tantervi hálója Tantárgy Óraszám III. tevékenységrendszerben A közoktatás valamennyi szintjén a képzést teljesítő tanárok képesek és jogosultak a pályakezdő tanárokat mentorálni. a pedagógusképzés követelményeinek ismerete. szervezése PhD. 2 Dr. különböző (munkaközösség-vezetői. vezetői) megbízatásokat vállalni és teljesíteni az adott intézmény keretei között. A gyakorlatvezető mentortanár pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak 3-4. folyamat. 4 Egyéni/szakok szaktudományi szerinti konzultációval a eredmények és szaktanszékek közoktatási alkalmazási lehetőségek I. 4 Görömbei Andrásné tervezése. Valamint gyakorlóiskolai koordinálása 113 . szociológiai Melinda jellemzői A pedagógusi szakképzettség szerinti specializációban az adott szakterület legújabb szaktudományi és szakmódszertani ismeretei 8 kredit Legújabb 15 gyj.Sc. Vargáné Csatáry A mentori munka 15 gyj. 2 Dr. 4 Tünde megfigyelése. 4 szaktudományi eredmények és közoktatási alkalmazási lehetőségek II. tanárképzési Magdolna koncepciók Korszerű tanulási 5 koll. Sipos menedzsment Ferenc 10 gyj.

5 20 koll. PhD. 5 20 gyj. tanulási 20 zavarok Egészségnevelés. 2 Balogh Éva Pető Ildikó V. A témavezető a szakdolgozatot írásban értékeli. ha a kredit átváltás általános szabályai szerint egyenértékesíthető jelen szakvizsgás képzés valamely tantárgyával. A korábban szerzett ismeretek. A záróvizsga részei: A záróvizsgán a benyújtott szakdolgozat bemutatása és védése történik. valamint a szakdolgozat benyújtása. beszámoló 5 2 PhD. Konfliktus és 10 agresszió-kezelés a mentori munkában Kötelezően választható 10 kredit Magatartási. A résztvevők teljesítményét értékelő rendszer: A szakdolgozat: Az aktuálisan meghirdetett szakdolgozati témakörök A záróvizsga A záróvizsgára bocsátás feltétele: Az előírt számú vizsga és gyakorlati jegy megszerzése. Polonkai Mária Buda András Pinczésné Palásthy Ildikó PhD. 9. 10. Gönczi Ibolya Dr. PhD beszámoló 2 5 95 3/5+B. 23 8.vezetőtanárok A pedagógus kommunikációs készségének fejlesztése 10 gyj. A záróvizsga eredménye az alábbi részjegyek egyenlő súllyal vett átlaga kerekítve: a záróvizsgán kifejtett szóbeli felelet és a szakdolgozat. 4 gyj. a záróvizsga és a szakdolgozat eredményének számtani átlaga kerekítve. Az oklevél minősítése: a szigorlatnak. 3 Páskuné Kiss Judit 10 gyj. gyermekvédelem Tehetséggondozás 20 Digitális pedagógia Gyakorlat 4 kredit Szupervízió Szakdolgozat 10 kredit Összesen 5 koll. koll. gyakorlatok beszámításának rendje: Bármely felsőoktatási alapképzésben vagy továbbképzésben szerzett kredit elismerhető. 32 85 1/5+B. a témavezető által megfogalmazott egy-egy kérdésre adott komplex válasz. valamint az ahhoz kapcsolódó szakterületi kutatásokkal. A feldolgozott témához. 5 PhD. Tantárgyi programok: Hazai és nemzetközi tanárképzési koncepciók 114 . eredményekkel kapcsolatosan.

az alulteljesítők. A pedagógus kommunikációs készségének fejlesztése A kommunikációs kompetencia fejlesztésének elméleti alapjai. Konfliktus és agresszió kezelés a tanári/mentori munkában Konfliktus. konszenzus. Magatartási. Legújabb szaktudományi eredmények és közoktatási alkalmazási lehetőségek I-II. A mentori munka tervezése. értékelését segítő szoftverek. A pedagógiai fejlesztés irányvonalai. esélykülönbségek). Kommunikációs helyzetek. tanulási zavarok A részképesség-zavarok okai és következményei. a marketing tevékenység elemei. a nehezen nevelhető tanulók. A pedagógiai értékelés nemzetközi trendjei. „bolognai folyamatból” Magyarország számára is adott. a döntés. az un. és a háttér okok. támogató rendszerek. A szaktantárgyakkal összefüggő legújabb kutatási eredményekről tájékozódás. valamint felnőttek közötti kommunikáció verbális és nonverbális eszközei.A kurzus két. Pedagógiai szakmai szolgálatok mérést segítő tevékenysége. a mentori-program elkészítése. koordinálása A tanárjelölt tanórán kívüli munkájának koordinálása. Másrészt a nevelés gyakorlatának és elméletének történeti vonatkozásainak tükrében a „gyakorló/bázis iskolák” szerepét. A szervezés. az egyetemi képzés során változó helyzetek vizsgálatainak megismerésére is sor kerül. A tanár és különböző életkorú gyerekek. értékek. Kompetenciamérés. szociológiai jellemzői A kurzus célja a fiatal felnőttekkel kapcsolatos szociológiai vizsgálatok tanulságainak összegzése (rétegződés. Egészségnevelés. szervezése A tanítási gyakorlat kulcs-szereplői. a lehetséges együttműködési formák megismerése. feladatés hatáskörét. a mentori munka dokumentációi.kialakítása. a tankönyvpiac és oktatás kapcsolatának hatása a tanulástanítás eredményességére.és művelődéstörténeti összefüggéseit elemzi. A közoktatási intézmény külső és belső értékelése. az egyénre szabott mentorálás. kultur . helyzetgyakorlatok. Iskolai/szakmai menedzsment A modern vezetéstudomány alapjai. azok beépítésének lehetőségei az oktatási folyamatba. valamint a szakmai szocializáció és pályakezdés főbb vonatkozásainak bemutatása. az átalakult érettségi vizsga követelményére felkészítés módszertani háttere. mobilitás. A tanárjelöltek lélektani. az intézményi stratégiai és taktikai tervezés folyamata. Egyrészt az Európai Felsőoktatási Térség létrehozását deklaráló Bolognai Nyilatkozat. az intézményi ellenőrzés és értékelés módjai. Korszerű tanulási folyamat. Ezen túlmenően a legújabb hazai és külföldi pedagógus-vizsgálatok elméleti és empirikus eredményeinek elemzése. gyakorlatok. lehetséges segítő intervenciók. a helyi és regionális szakmai szervezetek iskolával kapcsolatos munkája. egymással összefüggő tématerületet vizsgál. mediálás. a felelősség kérdése a mentori munkában. fogyatékos) tanulók. Menedzser szemléletű intézményi működés. a megvalósíthatóságot garantáló fontos feladatok megismertetése. a kialakítandó egységes hazai felsőoktatási rendszer modelljének – különös tekintettel a pedagógusképzésre . Kompromisszum. játszma. A mentori munka megfigyelése. Az iskola és a különböző szakintézmények kapcsolata A közoktatási intézményeket segítő. azok sajátosságai. az akadályozott (sérült. agresszió. tünetei a lassú tanulók a tanulási zavarral küzdő tanulók. békéltetés. és a pedagógiai problémahelyzetek értékelése A kompetencia alapú oktatás standardjai. gyermekvédelem 115 . értékelés. A hallgatói tevékenységfolyamat jellege. A tanulói teljesítmény/neveltség mérését.

adatbázis-kezelés. az iskolai egészségnevelés értelmezési kerete. Görömbei Andrásné Dr. PhD. kiválasztásának módjai. A képzési program végrehajtásához szükséges tárgyi és személyi feltételek. anomáliái. A szupervízió biztosítása külső szakember bevonásával. Gönczi Ibolya Szaktanszékeken módszertant oktatók Dr. a tehetséggondozó programok. gyakorlóiskolai igazgatóhelyettes gyakorlóiskolai igazgatóhelyettes A szakmai munkában részt vevő külső tagok: Név Beosztás 116 . tartalma. a fejlesztés metodikai sajátosságai. ezek biztosításának módja: Az egyetem a képzés infrastrukturális hátterét (tantermek és felszerelésüket) biztosítja. azok moderálása. PhD. oktatói háttér. Szakpszicholó gus PhD. honlapszerkesztés Szupervízió A pedagógus tevékenysége során keletkező pszichés feszültségek megértése és kezelésének lehetséges módjai. gyakorlata. Tehetséggondozás A tehetséges tanulók felismerése. PhD. PhD. oktatási-távoktatási rendszerek. Digitális pedagógia A mentori technikák repertoárjának gazdagítása. habil. keresési stratégiák az interneten.. 11. név Buda András Balogh Éva Chrappán Magdolna Páskuné Kiss Judit Pető Ildikó Rébay Magdolna Szekeres Melinda V. tartalmi jellemzői. közösségi oldalak. CSc.Az egészségtudatos magatartás. Vargáné Csatáry Tünde Gyakorlóiskolai vezetőtanárok fokozat PhD. szervezeti keretei. beosztás egyetemi adjunktus főiskolai adjunktus főiskolai docens egyetemi adjunktus egyetemi adjunktus egyetemi adjunktus egyetemi docens egyetemi docens PhD. de néhány gyakorlati jellegű kollégium megtartására külső előadókat kér fel. A képzés legkülönbözőbb szakterületeihez az egyetem különböző karain rendelkezésre áll a megfelelően képzett személyi. A közoktatás és a gyermekvédelmi ellátórendszer lehetőségei.

7.Dr.A képzés módszerei: elméleti jellegű előadások mellett interaktív tantermi gyakorlatok és speciális önismereti csoportfoglalkozások. a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben. tudáselemek. Sipos Ferenc OH regionális-igazgató közoktatási szakértő tanszékvezető főiskolai tanár jogász 14. megszerezhető ismeretek. mind a specializáció részben nagyobb tartalmi blokkokból és azokon belüli tantárgyakból épül fel 6. személyes adottságok.1. illetve annak határait átfedő más diszciplínák területén hatékonyabban és biztonságosabban működni a 117 .Elsajátítandó kompetenciák: A végzett hallgató legyen képes saját tudományterületével érintkező.000 (Ft/félév) SPECIALIZÁCIÓK „C” Pedagógiai és pszichológiai általánosés élméleti ismeretek. 4. tanszékvezető DE TEK BTK Pszichológiai Intézet Személyiség-és Klinikai Pszichológiai Tanszék 3.A képzésért felelős kar megnevezése: DE TEK BTK 2. 7.Tantervi háló a tárgyakat oktatók adataival: A képzés során elsajátítandó kompetenciák.Képzési cél: a pedagógus a mentálhigiénés specializáció elvégzésével mentálhigiénés tudásanyagot szerez. tevékenységrendszerben. Palásthy Ildikó Dr. képességek bővítését. Gerencsér Attila Pinczésné dr. a mentálhigiénés specializáció felelőse dr.A képzés formája: költségtérítéses levelező 5. Szabó József. Pék Győző egy.A képzés szerkezete: a képzés tartalma mind az általános. tehetségfejlesztés MENTÁLHIGIÉNÉ SPECIALIZÁCIÓ KÉPZÉSI PROGRAM 1.A szakért felelős oktató: a pedagógus szakvizsga specializációs továbbképzésért felelős oktató Dr. adjunktus mb. mentálhigiénés programok tervezésére és kivitelezésére lesz képes pedagógus tevékenysége keretében. készségek. Polonkai Mária Dr. illetve megszerzését szolgáló ismeretkörök: Mentálhigiéné Tehetséggondozás. és segítő kapcsolatok kialakítására. A képzés költségtérítési díja: 140.

adott célcsoportot érintő mentálhigiénés programok kidolgozása. annak felismerése. és önismeretének és hivatásszemélyiség tudatának fejlesztése révén hatékonyan részt venni a fenti folyamatokban. illesztett tanácsadás képessége mind a kliensek. fejlesztése. kommunikációja. 7.A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben. Csoportban. megértéséhez szükséges ismeretanyagok. elméleti tudásanyag alkalmazásában. lehetőségeinek. 7. fejlesztése. Ehhez kapcsolódnak a gyermek és felnőttkori alkalmazkodási zavarok felismeréséhez. szakmai határainak megismerése és tudatosítása. ( például: iskolai drog prevenciós programok. Taktikus. személyiséglélektan. Saját segítői identitás felismerése.3. ami a segítő kapcsolat kialakításához és fenntartásához alapvetően szükséges. hogy mikor szükséges szupervíziót igénybe venni. illetve szociálpolitika és szociálpszichológia. a kollégák meggyőzése. beavatkozások megtervezése és alkalmazása. tevékenységrendszerben: A mentálhigiénés specializáció vonatkozásában: Tanulási és nevelési problémák pszichológiai hátterének. ami az önismereti csoportokon való részvételből következik. attitűdje. átfogó. kivitelezése. hatékonyságának mérése. szociológia. A kommunikációs készség és empátia olyan szintű fejlesztése. az ezekhez rendelhető elvi. 118 . mind a kollégák irányában 7. dohányzás ellenes programok) A pedagógus hozzáállása. A mentálhigiénés specializáció elvégzése révén saját képességeinek. egészségfejlesztés és fenntartás programjai. jobb és tudatosabb kommunikációs készségek. megnövekedett tolerancia szint. A mentálhigiénés specializáció az előbbieken túl ad ismerteket. dinamikájának felismerése.Tudáselemek.mentálhigiéniai szempontok felismerésében.Személyes adottságok:. Legyen képes közreműködni a társadalmi szintű primer prevencióban.4. Ennek főbb területei a szocializáció. Legyen képes különböző szervezeti rendszerekben (elsősorban intézményében) lelki egészségvédő és személyiségerősítő beavatkozások kezdeményezésére és kivitelezésére. viselkedésének modellértéke alapjában is befolyásoló tényező tanítványai és kollégái számára. fejleszt készségeket és nyújt kompetenciát a fentebb vázolt programok megvalósításához. teamben való munka készségének növelése. Legyen képes képzettségének megfelelő tevékenysége során mentálhigiénés segítő kapcsolat kialakítására és fenntartására iskolai környezetben. adaptívabb érzelmi szabályozás. Ezen preventív intervenció hasznosságának professzionális kommunikálása.2. Helyet kapnak a deviáns viselkedéssel kapcsolatos ismeretek is. az eredmények értelmezése. illetve ennek elfogadásának készsége. A hivatásszemélyiség tudatosítása és pszichológiai értelemben vett karbantartása. megszerezhető ismeretek: Nagyobb önismeret. Ehhez kapcsolódik a képzés folyamán elsajátítandó kognitív tudásanyag. Mentálhigiénés preventív lépések. modellek.

Alkalmazkodási zavarok felismerésének alapjai (30ó.1. Elméleti alapok (50ó.: 195ó 26+ 55+5 5 119 . kérés sz. 5 kr) Mentálhigiéné I. Záródolgozat Összes óra: Összes kredit: 5 100 29 95 össz. Szocializáció Személyiséglélektani alapok Alkalmazott szociálpszichológia Bevezetés a szociológiába Bevezetés a szociálpolitikába B. félév 2. 18 kr) Önismereti és személyiségfejlesztő csoport 50 9 aláírás 50 9 aláírás F. sz. 12 kr) 15 10 10 5 10 5 4 4 3 4 koll koll koll gyj gyj Alkalmazkodási zavarok gyermekkorban Alkalmazkodási zavarok felnőttkorban A deviáns viselkedés 10 10 10 4 4 4 koll koll gyj C. Gyakorlati képzési szakasz (100ó. A mentálhigiéné és területei (15ó. 15 5 koll D. A. 20 kr) Számon Óra Kr. félév Számon kérés Tantárgy Óra Kr.

tanársegéd DE TEK BTK Pszichológiai Intézet Félév: őszi / tavaszi / mindkettő A tárgy típusa: elméleti alapozó tárgy Óraszám: 10 Kreditérték: 4 A tantárgy címe: Bevezetés a szociológiába Oktató: Mojzesné dr. Székely Katalin egy.adjunktus PhD 120 PhD PhD . Székely Katalin egy. adjunktus DE TEK BTK Pszichológiai Intézet Félév: őszi / tavaszi / mindkettő A tárgy típusa: elméleti alapozó tárgy Óraszám: 10 Kreditérték: 4 PhD A tantárgy címe: Alkalmazott szociálpszichológia Oktató: Csukonyi Csilla egy.docens DE TEK BTK Szociológiai Intézet Félév: őszi / tavaszi / mindkettő A tárgy típusa: elméleti alapozó tárgy Óraszám: 5 Kreditérték: 3 A tantárgy címe: Bevezetés a szociálpolitikába Oktató: Mojzesné dr.A tantárgy címe: Szocializáció Oktató: Kocsisné Molnár Judit egy. tanársegéd DE TEK BTK Pszichológiai Intézet Félév: őszi / tavaszi / mindkettő A tárgy típusa: elméleti alapozó tárgy Óraszám: 15 Kreditérték: 5 A tantárgy címe: Személyiséglélektani alapok Oktató: dr. Bóta Margit egy.docens DE TEK BTK Szociológiai Intézet Félév: őszi / tavaszi / mindkettő A tárgy típusa: elméleti alapozó tárgy Óraszám: 10 Kreditérték: 4 A tantárgy címe: Alkalmazkodási zavarok gyermekkorban Oktató: dr. Pék Győző egy.

docens PhD Debreceni Református Hittudományi Egyetem. Bodó Sára egy.és Klinikai Pszichológiai Tanszék dr. Bóta Margit egy. Pék Győző egy. tanársegéd DE TEK BTK Pszichológiai Intézet Félév: őszi / tavaszi / mindkettő A tárgy típusa: az alkalmazkodási zavarok felismerésének alapjai Óraszám: 10 Kreditérték: 4 A tantárgy címe: Mentálhigiéné I. Személyiség. Gyakorlati Teológiai Tanszék Félév: őszi / tavaszi / mindkettő A tárgy típusa: gyakorlati képzési szakasz Óraszám: 100 Kreditérték: 18 121 .DE TEK BTK Pszichológiai Intézet Félév: őszi / tavaszi / mindkettő A tárgy típusa: az alkalmazkodási zavarok felismerésének alapjai Óraszám: 10 Kreditérték: 4 A tantárgy címe: Alkalmazkodási zavarok felnőttkorban Oktató: dr. adjunktus PhD Károli Gáspár Tudományegyetem. Oktató: dr. adjunktus PhD DE TEK BTK Pszichológiai Intézet Félév: Félév: őszi / tavaszi / mindkettő A tárgy típusa: az alkalmazkodási zavarok felismerésének alapjai Óraszám: 10 Kreditérték: 4 A tantárgy címe: A deviáns viselkedés Oktató: Sztancsik Veronika egy.adjunktus DE TEK BTK Pszichológiai Intézet Félév: őszi / tavaszi / mindkettő A tárgy típusa: a mentálhigiéné és területei Óraszám: 15 Kreditérték: 5 PhD A tantárgy címe: Önismereti és személyiségfejlesztő csoportok Oktatók: dr. Nyitrai Erika egy.

ha a kredit átváltás általános szabályai szerint egyenértékesíthető jelen specializációs képzés valamely tantárgyával 10. oktatási környezetre adaptált mentálhigiénés program elkészítését jelenti A záróvizsga (a mentálhigiénés specializációt lezáró vizsga) A záróvizsgára bocsátás feltétele: a két félév folyamán az előírt számú vizsga és gyakorlati jegy megszerzése. A kurzus fejlődés. 122 . gyakorlatok beszámításának rendje: bármely felsőoktatási alapképzésben vagy továbbképzésben szerzett kredit elismerhető. az utánzás és szociális tanulás jelenségeit. 9. A záróvizsga eredménye a záróvizsgán kifejtett tételre kapott érdemjegy és a szakdolgozatvédés eredményének átlaga kerekítve. vagy más intézményre.A résztvevők teljesítményét értékelő rendszer: A szakdolgozat: a mentálhigiénés specializáció tudásanyaga alapján egy saját munkahelyre. Bemutatja a pszichikus fejlődés különböző elméleti modelljeit (pszichoanalízis. A szakdolgozat: a mentálhigiénés tudásanyag alapján egy saját munkahelyre. Tantárgyi programok: TANTÁRGYLEÍRÁS A tantárgy címe: Szocializáció Félév: őszi / tavaszi / mindkettő A tárgy típusa: elméleti alapozó tárgy Óraszám: 15 Kreditérték: 5 A tantárgy leírása: A kurzus célja. Az oklevél minősítése a szigorlatnak. behaviorizmus. humanisztikus irányzat). a záróvizsga eredményének és a szakdolgozat eredményének számtani átlaga kerekítve. vagy az alkalmazkodási zavarok felismerése főbb témaköreiből kerül ki. hogy átfogó képet adjon a személyiség alakulását meghatározó tényezőkről. a hallgató legkésőbb két héttel a vizsga előtt megkapja és ezt részletesen a vizsgán kell megválaszolnia. a korai fejlődés és a szocializációs folyamat. Egy másik kérdést. közösségre adaptált mentálhigiénés program elkészítését jelenti. ami az elméleti alapok. A kritikus fejlődési zavarok és fejlődési krízisek megjelenését a szocializációban (az én-alakulás és korai személyiségfejlődés. a felnőttkori identitás megjelenése).8.és személyiséglélektani vonatkozásokat egyaránt beépít a pszichikus fejlődés és működés lényegi leírásába. az 55 kreditpont teljesítése. Ezt a kérdést előzetesen nem ismeri. latencia-időszak problémái. a biológiai és szociális meghatározók kapcsolata (humánetológiai és összehasonlítólélektani szempontok alapján). A korábban szerzett ismeretek. adoleszcensz-kori személyiségváltozások. Részletesen tárgyalja a viselkedést meghatározó tényezők alakulása. valamint a szakdolgozat benyújtása jelenti a mentálhigiénés specializáció teljesítését A záróvizsga részei: a mentálhigiénés specializációt lezáró vizsgán a szakdolgozatban feldolgozott szakirodalomhoz kapcsolódóan egy kifejtést igénylő kérdést kap a hallgató.

A tananyag a tudományos 123 . TANTÁRGYLEÍRÁS A tantárgy címe: Személyiséglélektani alapok Félév: őszi / tavaszi / mindkettő A tárgy típusa: elméleti alapozó tárgy Óraszám: 10 Kreditérték: 4 A tantárgy leírása: A személyiséglélektan című tárgy áttekintést nyújt a pszichológia tudománytörténete során kialakult fontosabb személyiséglélektani irányzatok alapvető elgondolásairól.Előfeltételek: a szakos kreditlista előírása szerint A tárgyra való jelentkezés módja: Az aktuális félévi tanrend előírása szerint. TANTÁRGYLEÍRÁS A tantárgy címe: Alkalmazott szociálpszichológia Félév: őszi / tavaszi / mindkettő A tárgy típusa: elméleti alapozó tárgy Óraszám: 10 Kreditérték: 4 A tantárgy leírása: Célunk bevezetést nyújtani a szociálpszichológiai jelenségek azon körébe. beszámoló készítése. amelyek a mindennapi élet pszichológiai és társadalmi összefüggéseit írják le. mely irányzatok elgondolásrendszere a későbbi segítő munka elméleti megalapozását teszi lehetővé. Szeminárium. Értékelés: előadás esetén kollokvium. gyakorlat esetén dolgozat. a félévi teljesítmény beszámítása. a félévi teljesítmény beszámítása. Szeminárium. Értékelés: előadás esetén kollokvium. zárthelyi dolgoztatok írása. az elmélet és gyakorlat összefüggéseinek különféle aspektusait. szigorlati félévben szigorlat. zárthelyi dolgoztatok írása. A stúdium jelentős hangsúlyt fektet a pszichoanalízis. szigorlati félévben szigorlat. a behaviorizmus és a humanisztikus pszichológia tanainak részletesebb tárgyalására. gyakorlat esetén dolgozat. beszámoló készítése. Előfeltételek: a szakos kreditlista előírása szerint A tárgyra való jelentkezés módja: Az aktuális félévi tanrend előírása szerint. Tárgyalja az elméletalkotás törvényszerűségeit.

meggyőzés és tömegkommunikáció. konformitás és deviancia. Megjegyzés: - 124 . a verbális és nonverbális csatornák.megközelítés és a gyakorlati felhasználásának kapcsolatát igyekszik megmutatni a következő témakörökön keresztül: a szociálpszichológia helye a pszichológiában és a tudományok rendszerében. szigorlati félévben szigorlat. alkalmazkodás a többséghez: norma. A megszerzett ismeretek segítségével a hallgatók alkalmassá tehetők a mentálhigiénés problémák történeti-szociológiai hátterének elemzésére. beszámoló készítése. a félévi teljesítmény beszámítása. Előfeltételek: a szakos kreditlista előírása szerint A tárgyra való jelentkezés módja: Az aktuális félévi tanrend előírása szerint. a társas támasz. irányzatok és vizsgáló eljárások. Szeminárium. szigorlati félévben szigorlat. gyakorlat esetén dolgozat. A társadalmi egyenlőtlenségek. a mai magyar társadalomkutatás legfontosabb tanulságait. A társadalmi mobilitás. csoportok. döntési folyamatok. A társadalom struktúrája és rétegződése. Előfeltételek a szakos kreditlista előírása szerint A tárgyra való jelentkezés módja: Az aktuális félévi tanrend előírása szerint. főbb kérdéskörök. Módszerek és elméletek a szociológiában témakörei. gyakorlat esetén dolgozat. zárthelyi dolgoztatok írása. Így tárgyalásra kerülnek a szociológia tudományának sajátosságai. A magyar szociológia hozzájárulása a társadalomtörténet kutatásához. Értékelés: előadás esetén kollokvium. a félévi teljesítmény beszámítása. TANTÁRGYLEÍRÁS A tantárgy címe: Bevezetés a szociológiába Félév: őszi / tavaszi / mindkettő A tárgy típusa: elméleti alapozó tárgy Óraszám: 5 Kreditérték: 3 A tantárgy leírása: A kollégium célja. a kommunikáció szociálpszichológiai vonatkozásai. a társadalmi befolyásolás: propaganda. helye a társadalomtudományok körében. Szeminárium. a proszociális viselkedés szociálpszichológiája. beszámoló készítése. Értékelés: előadás esetén kollokvium. zárthelyi dolgoztatok írása. Az európai paradigma és Magyarország. Társadalmi változás a modern világban. hogy megismertesse a hallgatókkal a szociológia alapfogalmait. A modernizáció és következményei. társadalmi szervezetek.

interperszonális.interpretativitás. TANTÁRGYLEÍRÁS A tantárgy címe: Alkalmazkodási zavarok gyermekkorban Félév: őszi / tavaszi / mindkettő A tárgy típusa: az alkalmazkodási zavarok felismerésének alapjai Óraszám: 10 Kreditérték: 4 125 . beszámoló készítése. a társadalombiztosítás.TANTÁRGYLEÍRÁS A tantárgy címe: Bevezetés a szociálpolitikába Félév: őszi / tavaszi / mindkettő A tárgy típusa: elméleti alapozó tárgy Óraszám: 10 Kreditérték: 4 A tantárgy leírása: A tantárgy célkitűzései között szerepel. a jövedelemelosztás szociálpolitikai vonatkozásai.és a vegyes finanszírozás. szigorlati félévben szigorlat. hogy egy társadalompolitikai koncepció . Szeminárium. Integráció . Előfeltételek: a szakos kreditlista előírása szerint A tárgyra való jelentkezés módja: Az aktuális félévi tanrend előírása szerint. így az ágazatonkénti. meghatározott társadalmi-gazdasági körülmények között. A szociálpolitika alapelvei: biztonság (abszolút és relatív). vertikális redisztribúció.szelektivitás. univerzalitás . A tantárgy különböző megközelítési módokat kombinál. ugyanakkor alapvető szakmai. szakszerűségi követelményeknek is meg kell felelnie. gyakorlat esetén dolgozat. felelősség.csakúgy mint egy szociálpolitikai -. normativitás . az együttműködés lehetőségei a szociálpolitika szereplői között. szubszidiaritás. Értékelés: előadás esetén kollokvium. a kevésbé választhatóság elve. a humán szolgáltatások. a magán. horizontális. a nonprofit szervezetek szociálpolitikai szerepe. vagy a szakmai alapelvek alapján történő tárgyalás éppen úgy megtalálható benne.korrekció.szegregáció. a félévi teljesítmény beszámítása. Társadalmi újratermelés és társadalompolitika. az ellátási formák sajátosságai. zárthelyi dolgoztatok írása. mint a célcsoportok szerinti. a köz-. eltérő értékszempontok és érdekek által meghatározottan érlelődik ki. prevenció . hogy egyértelművé tegye a hallgatók számára azt. Részletes megbeszélésre kerül a szociálpolitika fogalmának értelmezése. intertemporális. a transzfer jövedelmek. állami szociálpolitika. Gazdaság és társadalom: az állami beavatkozás elméletei.

tekintve. hogy alapismereteket adjon a gyermek. 126 .: pszichoszomatikus problémák. magatartás-rendellenességek. kulturális miliő) kontextusában megérteni. az anya-gyerek kapcsolat legtipikusabb zavarait. elkülönítve ezek jelentését a felnőttkorban szokásos használattól (pl. Rövid elméleti bevezetőt tartalmaz.) A tárgy időrendben követi a gyermek fejlődését. az életkori krízispontokat. gyakorlat esetén dolgozat. beszédzavarok) annál az életkornál beszélünk meg.és serdülőkorban kialakuló pszichés megbetegedések leggyakoribb okairól. ennek egészséges megoldása. a kisiskoláskor. A fejlődési feladat megoldásában a családi reakciókra nagy hangsúlyt fektetünk. szigorlati félévben szigorlat.A tantárgy leírása: A tárgy célja. értelmezhetőségét általában vázlatosan közöljük. Szeminárium. külső és belső konfliktus. Ezt követik a kisgyermekkor. Egy-egy tipikus reakciómódhoz kötődő zavarokat (pl. a csecsemőkor lehetséges problémáit. A pszichotikus zavarokkal: szkizofrénia. zárthelyi dolgoztatok írása. a lehetséges problémákat próbáljuk a szűkebb. Minden korszak megbeszélését az adott időszak fejlődési feladatának megbeszélése vezeti be. kezelhetőségéről. elhárító mechanizmusok. a diagnózis mint stigma. Betegszerep és a betegségelőnyök. Értékelés: előadás esetén kollokvium. és néha a tágabb környezet (iskola. definíciója. énfejlődési zavar. paranoia. A betegszerep. hogy szinte minden fajta zavar más korban is előfordul. nyilvánvalóvá téve. betegségek tárgyaljuk. stb. neurózis. Előfeltételek: a szakos kreditlista előírása szerint A tárgyra való jelentkezés módja: Az aktuális félévi tanrend előírása szerint. melyek a mentálhigiénés munka keretében előfordulhatnak. a betegséghez való viszonyulás. pszichózis. identitás-krízis. amelyben legtípusosabb az előfordulása. lefolyásáról. kritériumai. fejlődési elakadás. az óvodáskor. TANTÁRGYLEÍRÁS A tantárgy címe: Alkalmazkodási zavarok felnőttkorban Félév: Félév: őszi / tavaszi / mindkettő A tárgy típusa: az alkalmazkodási zavarok felismerésének alapjai Óraszám: 10 Kreditérték: 4 A tantárgy leírása: A normalitás problematikájának áttekintése után a felnőttkorban előforduló azon patológiás pszichikus jelenségek. hogy ennek megoldása a klinikai szakpszichológus feladata. korai sérülés. majd a prepubertás és pubertás problémái. Normalitás. A tünetek mögöttes jelentését. mely egyrészt ismertet néhány gyakran használt klinikai fogalmat. illetve lehetséges torzulásai. beszámoló készítése. a pszichés egészség meghatározásának problematikája. a félévi teljesítmény beszámítása.

Hangulatzavarok: depresszió és mánia. Szorongásos zavarok: generalizált szorongás, pánikzavar, fóbiák, kényszer. Szomatoform zavarok: hipochondria, szomatizációs szindróma, konverzió. Személyiségzavarok. Pszichoszomatikus zavarok. Evészavarok: anorexia nervosa, bulimia nervosa. Előfeltételek: a szakos kreditlista előírása szerint A tárgyra való jelentkezés módja: Az aktuális félévi tanrend előírása szerint. Értékelés: előadás esetén kollokvium, szigorlati félévben szigorlat. Szeminárium, gyakorlat esetén dolgozat, beszámoló készítése, zárthelyi dolgoztatok írása, a félévi teljesítmény beszámítása. TANTÁRGYLEÍRÁS A tantárgy címe: A deviáns viselkedés Félév: őszi / tavaszi / mindkettő A tárgy típusa: az alkalmazkodási zavarok felismerésének alapjai Óraszám: 10 Kreditérték: 4

A tantárgy leírása: A tárgy célja, hogy alapismereteket nyújtson a társadalmi beilleszkedési zavarok témakörében. Meghatározza a deviancia fogalmát, összekapcsolva a szociológiai, szociálpszichológiai közelítések által feltárt tényezőkkel. A deviancia kialakulásával kapcsolatban különböző modelleket vázol fel, kiemeli a személyiségfejlődés és szocializáció kritikus pontjait, melyek a deviáns viselkedés kiinduló pontjaivá válhatnak. Részletesen bemutatja az egyes devianciákat: drog, alkohol, öngyilkosság, antiszocialitás, játékszenvedély. Az egyes deviancia-formák ismertetésénél kitér a zavar eredetének, kialakulásának specifikumaira, tipikus megjelenési formáira, kezelési lehetőségeire és ennek nehézségeire. Az elméleti alapokra építve sorra veszi a mentálhigiénés beavatkozás lehetőségeit, különös tekintettel a prevencióra, a rehabilitációra. Ismereteket ad a beilleszkedési zavarok azonosításához, ezek súlyosságának, kimenetelének megítéléséhez. Figyelembe véve a mentálhigiénikus szakember feladatkörét, segítséget nyújt abban, hogy a megfelelő szakellátásba irányítsa a klienst, illetve a veszélyeztetett csoportok körében megelőző tevékenységet folytasson. Előfeltételek: a szakos kreditlista előírása szerint A tárgyra való jelentkezés módja: Az aktuális félévi tanrend előírása szerint.

127

Értékelés: előadás esetén kollokvium, szigorlati félévben szigorlat. Szeminárium, gyakorlat esetén dolgozat, beszámoló készítése, zárthelyi dolgoztatok írása, a félévi teljesítmény beszámítása TANTÁRGYLEÍRÁS A tantárgy címe: Mentálhigiéné I. Félév: őszi / tavaszi / mindkettő A tárgy típusa: a mentálhigiéné és területei Óraszám: 15 Kreditérték: 5 A tantárgy leírása: Célunk megismertetni a hallgatókkal a mentálhigiéné fogalmának, történeti alalkulásának áttekintésén keresztül a mentálhigiénés tevékenységet, a mentálhigiéné kapcsolatát az egyéb humán szolgáltatásokkal. A mentálhigiéné története, alapfogalmai. Az orvosi, pszichiátriai, „pozitív” mentálhigiénés, közösségi mentálhigiénés, szociobiológiai, evolúciós, „New Age” koncepciók. A lelki egészségvédelem lépcsői: primer, szekunder, tercier prevenció. A mentálhigiénés tevékenység helye, keretfeltételei, a mentálhigiénés modellek és ellátórendszerek. A magyar populáció egészségügyi helyzetképe. A szorongás, a félelem és a stressz mentális károsító hatását és az ezekkel való megküzdés (megelőzés) lehetőségeit részletesen tárgyaljuk. A szorongás és a félelem. A stressz és az életesemények. Megelőzés, megküzdési stratégiák, pozitív coping mechanizmusok. Előfeltételek: a szakos kreditlista előírása szerint A tárgyra való jelentkezés módja: Az aktuális félévi tanrend előírása szerint. Értékelés: előadás esetén kollokvium, szigorlati félévben szigorlat. Szeminárium, gyakorlat esetén dolgozat, beszámoló készítése, zárthelyi dolgoztatok írása, a félévi teljesítmény beszámítása.

TANTÁRGYLEÍRÁS A tantárgy címe: Önismereti és személyiségfejlesztő csoportok Félév: őszi / tavaszi / mindkettő A tárgy típusa: gyakorlati képzési szakasz Óraszám: 100 Kreditérték: 18 128

A tantárgy leírása: A mentálhigiénés specializációs képzettséggel rendelkezők szemléletének formálásában meghatározó az élményen alapuló kapcsolati készségek kialakítása (a saját személyiség hatótényezőinek tudatos kezelése). Mindez meghatározott idejű önismereti képzés alapján lehetséges. A kurzus különböző kiscsoportos technikákat használhat. Az önismereti folyamat mindig reflektálni igyekszik arra, hogy nem kiscsoportos vezetésre tanít, hanem a saját szakterületen felhasználandó önismereti élmények és tudás megszerzésére irányul. A további képzés csakis az illetékes módszerspecifikus egyesületekhez kapcsolódhat. Előfeltételek: a szakos kreditlista előírása szerint A tárgyra való jelentkezés módja: Az aktuális félévi tanrend előírása szerint. Értékelés: előadás esetén kollokvium, szigorlati félévben szigorlat. Szeminárium, gyakorlat esetén dolgozat, beszámoló készítése, zárthelyi dolgoztatok írása, a félévi teljesítmény beszámítása. 11. A képzési program végrehajtásához szükséges tárgyi és személyi feltételek, ezek biztosításának módja: . A képzés nagy része a Pszichológiai Intézet tantermeiben és gyakorló helyiségeiben zajlik. Az előadásokon rendelkezésre állnak korszerű audiovizuális eszközök, computerek és projektorok. A szakmai munkában nagyrészt az egyetem, (DE) illetve a Pszichológiai Intézet munkatársai vesznek részt, ezekhez képzett, speciális, többnyire gyakorlati tudást kompetensen képviselő külső munkatársak kapcsolódnak. Utóbbiaknak is nagy gyakorlatuk van az egyéni és csoportos pszichoterápiában, gyógyításban és folyamatosan vesznek részt oktatóként egyetemi és különböző egyesületi színtereken képzésben, oktatásban. Ezen személyi feltételrendszer lehetővé teszi, hogy a hallgatókban az elméleti tudás és a gyakorlati kompetencia aránya optimálisabban alakuljon.

A specializációs továbbképzés mentálhigiénés specializációjában részt vevő oktatók a Debreceni Egyetem részéről Név dr. Bóta Margit Kocsisné Molnár Judit Csukonyi Csilla Név Mojzesné dr. Katalin Sztancsik Veronika Beosztás egy.adjunktus egy. tanársegéd egy. tanársegéd Székely egy.docens egy. tanársegéd 129 PhD Tudományos fokozat PhD

tevékenységrendszerben. megszerezhető ismeretek. − a nevelési-oktatási intézmény hatékonyságának összetevőit. a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben.Képzési cél: A képzés egészének célja a pedagógiai munkában hasznosítható ismeretek és azok alkalmazni tudásának elsajátítása A tehetséggondozás. 4.A képzésért felelős kar megnevezése: BTK. 2.A szakért felelős oktató: a szak egészéért felelős oktató Dr. személyes adottságok. A képzés költségtérítési díja: 140. adjunktus PhD A szakmai munkában részt vevő külső tagok: Név dr.Tanterv: A képzés során elsajátítandó kompetenciák. Balogh László. tudáselemek. adjunktus PhD PhD 14. a tehetséggondozás. 7. Pék Győző egy. mind a specializáció részben nagyobb tartalmi blokkokból és azokon belüli tantárgyakból épül fel 6. Bodó Sára dr. Szabó József.1. tehetségfejlesztés specializáció célja a tehetségfejlesztés szerteágazó munkájára való felkészítés. 130 .000 Ft / félév (ez az összeg a teljes pedagógus szakvizsgás képzésre vonatkozik) TEHETSÉGGONDOZÁS. mint szervezet sajátosságait. TEHETSÉGFEJLESZTÉS SPECIALIZÁCIÓ KÉPZÉSI PROGRAM 1. Nyitrai Erika Beosztás egy.A képzés formája: költségtérítéses levelező 5. Specializációtól függően terepgyakorlatok is vannak.Elsajátítandó kompetenciák: a) A közös képzésben végzettek ismerik − a közigazgatás és a vezetés alapvető tudnivalóit. laboratóriumi gyakorlatok és szemináriumi jellegű foglalkozások.dr. tehetségfejlesztés specializáció felelőse Dr. docens egy.A képzés szerkezete: a képzés tartalma mind az általános.A képzés módszerei: elméleti jellegű előadások mellett tantermi. 7. 3. készségek. − a nevelési-oktatási intézmény.

− a tehetség-tanácsadás elveit és módszereit. − pedagógiai folyamattervezésre és szervezésre. − az integráció és a szegregáció problémakörét. − a tehetségdiagnosztika módszereit. b) A specializáción végzettek ismerik: − a tehetséggondozás történetét és meghatározó elméleti nézőpontjait. pedagógiai implikációk − A tehetséggondozás története − Tehetségdiagnosztika − Tehetségfejlesztő programok. az adatok feldolgozásának. − a tehetségfejlesztés területeit és a társtudományok alapismereteit. a programkészítés metodikája − Alulteljesítés és tanulási zavarok − Pedagógusszerep a tehetségfejlesztésben − Tehetség-tanácsadás − Tehetségfejlesztés és kooperatív tanulás − Képességstruktúrák és iskolai teljesítmény 7. mint szervezet − A nevelési-oktatási intézmény hatékonysága − A pedagógus a nevelési-oktatási intézmény szervezetében − Az integráció és a szegregáció kérdései − Sajátos csoportok nevelése-oktatása b) A tehetséggondozás. − a vezetési ismeretek alkotó alkalmazására. − minőségellenőrzésre és –fejlesztésre. 7.2. tehetségfejlesztés specializáció által meghatározott választható ismeretkörök − A tehetség definíciói.Személyes adottságok: a) Az általános részben végzettek alkalmasak − a közigazgatás területén való tájékozódásra. kezelésének szakmai-etikai szabályait. a vonatkozó ismeretek önálló hasznosítására. − értékelési feladatok ellátására.Tudáselemek. − a tehetséges fiatalok fejlődési sajátosságait. − a szakmai önképzés és a hatékony kommunikáció módszereit. − a tehetség megközelítésének különböző módjait. − intézményi szervezetfejlesztésére. fajtái − Tehetség és szocio-emocionális fejlődés − Kreativitás. oktatásának kérdéseit. megszerezhető ismeretek: a) Kötelező ismeretkörök − Közigazgatási. vezetési ismeretek − A nevelési-oktatási intézmény. 131 .3. − a sajátos csoportok nevelésének.− a pedagógus szerepét a nevelési-oktatási intézmény szervezetében.

tevékenységrendszerben: A szakvizsgás képzés során szerzett ismereteket a pedagógus az oktatásügy szinte minden területén tudja hasznosítani a tanügyi igazgatástól kezdve a napi pedagógiai munkáig.és családi tanácsadásra. tanári munka értékelése Minőségellenőrzés. Brassói Sándor Kathó Klára Chrappán Magdolna Szabó Csaba Gerencsér Attila Pecsenye Éva Buda András Pék Győző PhD PhD Önkormányzat vagy Minisztérium DE BTK DE BTK DE BTK DE BTK Oktató Tud. ahol specializációjuknak megfelelő munka folyik. szektorközi együttműködés. elemző és beavatkozó eljárások használatára. − a tehetségfejlesztésben alkalmazott gyakorlati módszerek. képzési.és ifjúságvédelem. Habil. PhD. az iskolai mentálhigiéné. az élethosszig tartó tanulás ismereteinek alkalmazására. b) A specializáción végzettek alkalmasak: − a tehetségfejlesztés területén önálló kutató-fejlesztő munka végzésére. a sajátos nevelési igényű tanulókkal való bánni tudásra. egészségnevelés elveinek alkalmazására. fokozat. Munkahely KTK vagy az Önkormányzat Oktatási Minisztérium Önkormányzat DE HPFK DE BTK PhD PhD. Habil. − a tehetségpedagógiai tevékenység önálló gyakorlására olyan nevelési. − az egyéni-. minőség-értékelés. a specializációs ismeretköröket pedig a tehetségfejlesztés valamennyi ágában a diagnosztikától a programtervezésen át az egyéni fejlesztő munkáig. oktatása Gyermek. csoport . a hátrányos helyzet kezelésére. minőségfejlesztés Pedagógiai folyamattervezés és-szervezés Szakmai önismeret Esélyegyenlőség.A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben. a gyermekvédelemmel összefüggő kérdések megoldására. a fejlődés és a változás elősegítésére. Bóta Margit Tóth László V. Habil. 7. Dr. − tehetségfejlesztő programok önálló tervezésére. fenntartói megoldások Egészségpszichológiai és az egészségre nevelés kérdései Sajátos nevelési igényű gyerekek nevelése. 132 .− − − − − − az esélyegyenlőség kérdéseinek megoldására. − az alapvető tehetségdiagnosztikai és beavatkozó eljárások szakszerű alkalmazására.4. fejlesztő intézményben. Általános tárgyak Tantárgy Közigazgatási és államháztartási ismeretek Európai oktatásügyi integrációs folyamatok Tanügy-igazgatási és jogi ismerete Szervezetfejlesztés és vezetési kultúra Intézmény és környezete Intézményértékelés és a tanulói. univ. − a partnertudományok új eredményeinek követésére. Gönczi Ibolya PhD PhD.

PhD CSc PhD PhD. A záróvizsga részei: a záróvizsga résztárgyait az egyes specializációk határozzák meg. A korábban szerzett ismeretek. PhD PhD PhD. fokozat. valamint a szakdolgozat benyújtása. Habil. Habil. tehetségfejlesztés” specializáción a következők: − Tehetségfejlesztő programok. PhD PhD PhD PhD. a programkészítés metodikája Alulteljesítés és tanulási zavarok Pedagógusszerep a tehetségfejlesztésben Tehetség-tanácsadás Tehetségfejlesztés és kooperatív tanulás Képességstruktúrák és iskolai teljesítmény Oktató Páskuné Kiss Judit Mező Ferenc Mező Ferenc Tóth László Dávid Imre Balogh László Tánczos Judit Tóth László Mező Ferenc Turmezeyné Heller Erika Tóth László Tud. a záróvizsga eredményének és a szakdolgozat eredményének számtani átlaga kerekítve. 10. gyakorlatok beszámításának rendje: Bármely felsőoktatási alapképzésben vagy továbbképzésben szerzett kredit elismerhető. programok. a programkészítés metodikája − Pedagógusszerep a tehetségfejlesztésben − Tehetség-tanácsadás A záróvizsga eredménye a záróvizsgán kifejtett tételre kapott érdemjegy és a szakdolgozatvédés eredményének átlaga kerekítve.és Óvóképző Főiskolai Kar DE BTK 8. 9. A záróvizsga résztárgyai a „tehetséggondozás. Az oklevél minősítése a szigorlatnak. Munkahely DE BTK DE BTK DE BTK DE BTK DE BTK DE BTK DE BTK DE BTK DE BTK ELTE Tanító. Habil. ha a kredit átváltás általános szabályai szerint egyenértékesíthető jelen szakvizsgás képzés valamely tantárgyával. Tantárgyi programok: tantárgyi programok 133 . a felnőttoktatás kérdései Márkus Edina PhD A specializáció tárgyai Tantárgy A tehetség definíciói.A résztvevők teljesítményét értékelő rendszer: A szakdolgozat: a specializációs képzési rész ismeretköreiből meghatározott témából kell készíteni A záróvizsga: A záróvizsgára bocsátás feltétele: az előírt számú vizsga és gyakorlati jegy megszerzése. fajtái Tehetség és szocio-emocionális fejlődés Kreativitás. A záróvizsgán a benyújtott szakdolgozatot is meg kell védeni. pedagógiai implikációk A tehetséggondozás története Tehetségdiagnosztika Tehetségfejl.hátrányos helyzet kezelése Az élethosszig tart tanulás.

társadalmi lehetőségek. talentum. Tehetségtípusok − Speciális képességek és jellemzőik tudomány. A biológiai öröklődés. a tehetség pszichometriai korszaka. A tehetség felfogásának története (ókor. fajtái Kódja: II/A/1. ős-örökség törvény és visszatérés az átlaghoz (a zenei tehetség) − A sokgénes öröklődés jellegzetességei 5. a zenei-. adottság – képesség. Mönks 3+3-as modellje. Ogilvie) Előfeltételek: A szakos kreditlista előírásai szerint. Kiss Judit Intézet / Tanszék: Pszichológiai Intézet. A tehetségmodellek fejlődése (Cohn-modell. TEHETSÉGFEJLESZTÉS” szakvizsga program A tantárgy címe: A tehetség definíciói. a kognitív pszichológia tehetségfelfogása) 2. Czeizel „2x4+1” –es modellje.TANTÁRGYLEÍRÁS „TEHETSÉGGONDOZÁS. reneszánsz.és képességterületek szerint (Gardner „többszörös intelligencia modellje”. Gagnè „megkülönböztető modellje”) 3. és III. kortárs csoportok. a magyarok tehetségessége 6. szabálya (a költői tehetség) − A Galton-szabályok. A tehetség. Pedagógiai-Pszichológiai Tanszék A tantárgy leírása: 1. A tárgyra való jelentkezés módja: Az aktuális félévi tanrend előírásai szerint. iskola. valamint a megállapítható és mérhető jellegek − Komplexitás a tehetségmodellekben − A tehetség eredete (G – E interakciója. A sors-faktor − Az élet és egészség fontossága (a „Békássy-jelenség) − Lombroso „zseni-őrült” elmélete − Terman-vizsgálat − Korszerű álláspontok 7. géniusz fogalma − A testi és szellemi.. 134 . II. A géniuszok természetrajza − Nemi különbségek − A tehetségtérkép és a géniuszok gyakoriságának időbeni alakulása − A társadalmi lehetőségek és kulturális hatások. középkor. Renzulli „háromkörös” koncepciója. a család. az öröklődés három formája − Mendel I. Félév: őszi A tárgy típusa: előadás Óraszám/hét: összesen 20 óra Kredit érték: 5 kredit Oktató: Páskuné dr. kritikus időszak) 4. költői-. matematikai és képzőművészeti tehetségek) − Típusok a tehetség megjelenése és társadalmi értéke szempontjából (Tannenbaum) − Kevert tipológiák (Gardner.

Értékelés: kollokvium TANTÁRGYLEÍRÁS „TEHETSÉGGONDOZÁS. Félév: tavaszi A tárgy típusa: előadás Óraszám/hét: összesen 10 óra Kredit érték: 3 kredit Oktató: Dr. A tárgyra való jelentkezés módja: Az aktuális félévi tanrend előírásai szerint. a testvérek száma − nemi sztereotípiák és kapcsolata a tehetséggel − az énkép alakulása. szülők. Értékelés: kollokvium Megjegyzés: 135 . Mező Ferenc Intézet / Tanszék: Pszichológiai Intézet. kortársak és tehetség) − belső diszszinkrónia (az akceleráció problémája. Pedagógiai-Pszichológiai Tanszék A tantárgy leírása: Családi hatások − Freeman: „melegház-hatás” − a szülők szerepe: az érzelmi és szellemi fejlődésben. az önértékelés szerepe. kapcsolata a teljesítménnyel − tehetséges gyermek nevelése a családban Családi szerepzavarok − elégtelen és túlzott ellátás − identifikáció és alulteljesítés Társas hatások − külső diszszinkrónia (tanárok. TEHETSÉGFEJLESZTÉS” szakvizsga program A tantárgy címe: Tehetség és szocio-emocionális fejlődés Kódja: II/A/2. a tehetséggondozásban − a születési sorrend. az érzelmi fejlődés relatív lemaradásának jelensége) − a szegregált (elkülönített/tehetséggondozó) osztály pozitív és negatív következményei Előfeltételek: A szakos kreditlista előírásai szerint.

A kreativitás fogalma 1. A kreativitás szerepe egyes tehetségmodellekben (Terman. Otto. Szputnyik-sokk. Félév: tavaszi A tárgy típusa: előadás Óraszám/hét: összesen10 óra Kredit érték: 3 kredit Oktató: Mező Ferenc Intézet / Tanszék: Pszichológiai Intézet. A kreativitás fogalma 1.2.1. A kreativitás részképességei 3.4. Kreativitás tesztek leírása. felvétele. Marland. Scheifelle. versenyek és kreativitás 4.2.1. újkori történet. A tárgyra való jelentkezés módja: Az aktuális félévi tanrend előírásai szerint. pedagógiai implikációk Kódja: II/A/3. Mönks) 2. Guilford) 1. feladatok. A kreatív pedagógus 4.2.3. ókori.1.1.3. Pedagógiai implikációk 4. A kreativitás megközelítési lehetőségei 2. értékelése 3. Kreativitás mérésére szolgáló feladatok alkotása 4. Értékelés: kollokvium Megjegyzés: 136 .4. TEHETSÉGFEJLESZTÉS” szakvizsga program A tantárgy címe: Kreativitás. Tanulmányi . A kreatív diák 4. Pedagógiai-Pszichológiai Tanszék A tantárgy leírása: 1. A kreatív személy 2. A kreatív produktum 2. Cohn. A kreativitás mérése 3. A kreatív folyamat 2. középkori. A kreativitás mérésének problémái 3.2. A kreativitás fejlesztése Előfeltételek: A szakos kreditlista előírásai szerint. Renzulli.TANTÁRGYLEÍRÁS „TEHETSÉGGONDOZÁS. A kreativitás kutatásának története (őskori. feladatlapok.3.3.

Tehetséggondozás Izraelben 7. Tehetséggondozás a régmúltban − Az ókori Kína és Görögország − Róma. A tehetség. reneszánsz. és ezek tehetségpedagógiai vonatkozásai 5. Az eugenika koncepciója − Lombroso és követői 3. TEHETSÉGFEJLESZTÉS” szakvizsga program A tantárgy címe: A tehetséggondozás története Kódja: II/A/4. A tárgyra való jelentkezés módja: Az aktuális félévi tanrend előírásai szerint. Értékelés: kollokvium 137 . Tóth László Intézet / Tanszék: Pszichológiai Intézet. században − Galton munkássága. reformáció − Törökország − Amerikai kolóniák 2. középkor. A tehetségfejlesztési mozgalom története az Egyesült Államokban − Termantól a Marland-jelentésig − A kormány szerepvállalásának alakulása − A Nemzeti Tehetségügyi Hivatal és a Nemzeti és Állami Tehetségügyi Vezetőképző Intézet − Állami és helyi intézkedések − A Tehetség-program − Új tendenciák és problémák a tehetségesek oktatásában a) A tehetségesek oktatásának helyzete b) Nemzeti jelentések az állami oktatásról. A tehetség tudományos kutatásának kezdetei a XIX. mint intellektuális képesség − Az intelligenciavizsgálatok története − Az intelligenciastruktúra kutatásának története − Terman longitudinális kutatása 4.TANTÁRGYLEÍRÁS „TEHETSÉGGONDOZÁS. A tehetséggondozás története Magyarországon − Első szakasz: a századfordulótól 1931-ig − Második szakasz: 1935–1948 − Harmadik szakasz: 1979-től napjainkig Előfeltételek: A szakos kreditlista előírásai szerint. Tehetséggondozás Németországban 6. Pedagógiai-Pszichológiai Tanszék A tantárgy leírása: 1. Félév: őszi A tárgy típusa: előadás Óraszám/hét: összesen 10 óra Kredit érték: 3 kredit Oktató: Dr.

a vizuális memória vizsgálata összetett ábrákkal. Szabad asszociációs teszt..) 2. szabadidő eltöltésének kérdőíve stb.TANTÁRGYLEÍRÁS „TEHETSÉGGONDOZÁS. Értékelés: gyakorlati jegy Megjegyzés: 138 . tanulási orientációs kérdőív. Amabile-féle szociálpszichológiai megközelítés) − A személyiség ösztönző rendszerének vizsgálata: T. plafonhatás stb. MAWI.féle tesztbattéria. Félév: őszi és tavaszi A tárgy típusa: szeminárium Óraszám/hét: összesen 20 óra (félévente 10+10) Kredit érték: összesen 6 kredit (félévente 3+3) Oktató: Dr. Gardner-féle kreativitás fajták. A tárgyra való jelentkezés módja: Az aktuális félévi tanrend előírásai szerint. IST. az iskolai motiváció kérdőíve. Bourdon. vizsgálatának problematikája az osztályteremben − A tanár és a tehetséges diák kapcsolata: pozitív és negatív élmények 4. Dávid Imre Intézet / Tanszék: Pszichológiai Intézet. Ranschburg-féle szópárok) − Pszichológiai tesztek az intelligencia mérésére: Raven. Cognitive Abilities Tests − A probléma megoldási folyamat vizsgálatának módszerei: Torrance. A különféle intellektuális képességek vizsgálata pszichológiai eszközök segítségével − Figyelem. HAWIK. életkor és alkotás kapcsolata 3. TEHETSÉGFEJLESZTÉS” szakvizsga program A tantárgy címe: Tehetségdiagnosztika Kódja: II/B/1. a tehetséges és átlagos gyermek különbségei − A különféle identifikációs eszközök használatának problémái (életkori sajátosságok. Tanári vélemények a tehetség azonosításáról − Az értelmi képességek tantermi felismerésének nehézségei − A kreativitás felismerésének. A tehetségazonosítás módszertani problémái − Az identifikáció alapját képező faktorok. Pedagógiai-Pszichológiai Tanszék A tantárgy leírása: 1. Az alkotó gondolkodásra vonatkozó újabb elméletek (Sternberg és Lubart befektetési teóriája.és emlékezetvizsgáló eljárások (Piéron.A. Diákok vélekedése tehetséges társaikról – hogyan „diagnosztizálnak” a diákok? − A Gagné-féle PEER’s projekt Előfeltételek: A szakos kreditlista előírásai szerint.T.próba szólisták.

A helyi tanterv készítésének céljairól. dilemmák. Megjegyzés: 139 . Iskolakoncepciók. gazdagítási stratégiák. az értékelés mint rendszer. oktatáselméleti megközelítések. alternatív iskolák. projektek. blokkok. A gazdagítás értelmezése. tantervmodellek a tehetségesek számára. A tárgyra való jelentkezés módja: Az aktuális félévi tanrend előírásai szerint. az értékelés pszichológiai problémái. közvetett fejlesztés. − A gazdagító programok értékelése: tantervi értékelés az iskolában. a programkészítés metodikája Kódja: II. értékelés és motiváció. Jártasságok. − A tehetségfejlesztő programokat meghatározó nevelésfilozófiai. versenyek. az önmagát beteljesítő jóslat. − A pedagógiai értékelés mint a tehetségfejlesztő programok kritikus pontja: követelmények. − A fejlesztés szervezeti keretei: differenciálás a tanórán. a helyi tantervkészítés rendszere. − Tehetségfejlesztő tantervi stratégiák. Félév: mindkettő A tárgy típusa: szeminárium Óraszám/hét: összesen 40 óra (félévente 10+20+10) Kredit érték: összesen 12 kredit (félévente 3+5+4) Oktató: Dr. Differenciálás a tantervekben. Balogh László Intézet / Tanszék: Pszichológiai Intézet. A tehetségfejlesztő programok tervezése. a programértékelés alapelemei. tevékenység. neveléselméleti. csoportos gyakorlatok. záróvizsga. − A gazdagító programok készítésének elméleti és gyakorlati problémái. Értékelés: gyakorlati jegy. tehetségesek iskolája. Pedagógiai-Pszichológiai Tanszék A tantárgy leírása: − A tehetségfejlesztés céljai. tehetségesek külön osztálya. nyári kurzusok. iskolafejlesztési alternatívák. vizsgálati módszerek ezek beméréséhez. szakkörök. technikák. Követelményrendszer az iskolai tantervekben. A tananyag kiválasztása és elrendezése az iskolai tantervben. − Tantervtípusok elemzése. Előfeltételek: A szakos kreditlista előírásai szerint. átfogó problémák megoldása. mentor-programok. TEHETSÉGFEJLESZTÉS” szakvizsga program A tantárgy címe: Tehetségfejlesztő programok.TANTÁRGYLEÍRÁS „TEHETSÉGGONDOZÁS. − A fejlesztő programok fő alapelemei: gazdagítás. − A hatékony információ-feldolgozás mint az intenzív tehetségfejlesztés alapvető eszköze: tanulási stratégiák. készségek. általános feltáró tevékenység. közvetlen fejleztés./B/2. gyorsítás.

viselkedéses tünetei A tanulási problémák lehetséges okai. A tárgyra való jelentkezés módja: Az aktuális félévi tanrend előírásai szerint. a foglalkozás típusai. 6. 3. A tanulási zavar fogalma. TEHETSÉGFEJLESZTÉS” szakvizsga program A tantárgy címe: Alulteljesítés. 5.TANTÁRGYLEÍRÁS „TEHETSÉGGONDOZÁS. az alulteljesítők azonosítása Alulteljesítés szempontjából veszélyeztetett csoportok Az alulteljesítés okai Az önértékelés és az alulteljesítés kapcsolata Lehetséges segítő intervenciók Előfeltételek: A szakos kreditlista előírásai szerint. 7. tanulási zavarok Kódja: II/B/3. 8. Értékelés: gyakorlati jegy Megjegyzés: 140 . 2. Pedagógiai-Pszichológiai Tanszék A tantárgy leírása: 1. 4. Tánczos Judit Intézet / Tanszék: Pszichológiai Intézet. magyarázó elméletei A pedagógiai fejlesztés fő irányvonalai. Félév: őszi A tárgy típusa: szeminárium Óraszám/hét: összesen 10 óra Kredit érték: 3 kredit Oktató: Dr. szervezeti keretei Az alulteljesítés fogalma.

a facilitátor karakterisztikumai. önismereti mérleg. komplex hatásgyakorlatok. reális önismereti. speciális személyiségjegyek és készségek. Tóth László Intézet / Tanszék: Pszichológiai Intézet. fejlesztő interjú. a tanári szerepviselkedés. záróvizsga. − A tanulók személyiségének felmérése és fejlesztése: domináns jellemzők. éntérkép-készítés. a tehetségfejlesztő pedagógussal szembeni kihívások. szerepkonfliktus. önértékelési gyakorlatok. akceptálás. hiteles énközlés. facilitási és mentori készségek felmérése és fejlesztése. saját kommunikációs eszközök felmérése. feltáró. életút-térkép.TANTÁRGYLEÍRÁS „TEHETSÉGGONDOZÁS. feszültség és megoldás. Megjegyzés: 141 . Pedagógiai-Pszichológiai Tanszék A tantárgy leírása: − Pedagógus-szerep: a pedagógusokkal szembeni elvárások. A tárgyra való jelentkezés módja: Az aktuális félévi tanrend előírásai szerint. egyéni arculatformálás. életpálya-tervezés. − A pedagógus személyiségének felmérése és fejlesztése: domináns jellemzők. Félév: mindkettő A tárgy típusa: szeminárium Óraszám/hét: összesen 20 óra (félévente 10+10) Kredit érték: összesen 8 kredit (félévente 4+4) Oktató: Dr. karbantartó és kezelési készségek. a hagyományos szerepek dúsítása. a diákok felkészítése az önmenedzselésre és a tehetséggel való gazdálkodásra. interaktív viselkedés. speciális jegyek erősítése. a személyiségnek mint munkaeszköznek és a hatékony kommunikáció bázisának fejlesztése. fejlesztése. Értékelés: gyakorlati jegy. a személyiségsiker alapjai. Előfeltételek: A szakos kreditlista előírásai szerint. TEHETSÉGFEJLESZTÉS” szakvizsga program A tantárgy címe: Pedagógusszerep a tehetségfejlesztésben Kódja: II/B/4. a tanár poziciói és státusza. kongruencia. elvárások. én-dinamika térkép. teacher self-service. a mentorság. empátia. a személyiségközpontú tanár.

tartalmi sajátosságai) − Tanácsadás a tehetségazonosítás. A tárgyra való jelentkezés módja: Az aktuális félévi tanrend előírásai szerint. Értékelés: gyakorlati jegy. formai szempontjai. Pedagógiai-Pszichológiai Tanszék A tantárgy leírása: − A tehetség tanácsadás szervezésének alapjai (a tehetség tanácsadás specifikus jegyei. a válogatási modell meghatározása. a vizsgálat(sorozat) technikai és pénzügyi tervezése) − Tanácsadás a tehetséggondozó programok tervezése. a beválogatási kritériumok kidolgozása.és ifjúságvédelmi problémákig) Előfeltételek: A szakos kreditlista előírásai szerint. menetének általános modellje. szervezeti formáinak. Mező Ferenc Intézet / Tanszék: Pszichológiai Intézet. TEHETSÉGFEJLESZTÉS” szakvizsga program A tantárgy címe: Tehetség-tanácsadás Kódja: II/B/5. Félév: tavaszi A tárgy típusa: szeminárium Óraszám/hét: összesen 10 óra Kredit érték: 4 kredit Oktató: Dr. a vizsgálat(sorozat) tervének kidolgozása. záróvizsga Megjegyzés: 142 . a tehetséggondozás során (a program tartalmi elemeinek. időbeli és pénzügyi kereteinek kidolgozása) − A tehetség tanácsadás egyéb jellegzetes területei/témakörei (a pályaorientációtól a tanulási és motivációs problémákon át a gyermek.TANTÁRGYLEÍRÁS „TEHETSÉGGONDOZÁS. az alkalmazott tehetségkoncepció kiválasztása. tehetséggondozó programba történő beválogatás során (a célok meghatározása.

TEHETSÉGFEJLESZTÉS” szakvizsga program A tantárgy címe: Tehetségfejlesztés és kooperatív tanulás Kódja: II/B/6. érzelmi intelligencia fejlesztése. a kooperatív módszereknek a tanulás folyamatában való alkalmazási lehetőségei – különös tekintettel a fejlesztő hatás pszichológiai háttérmechanizmusaira. információgyűjtés. problémamegoldás. A tárgyra való jelentkezés módja: Az aktuális félévi tanrend előírásai szerint. készségek. A kurzuson az előadás és az egyéni feladatmegoldás mellett központi szerepet kapnak a szituációs játékok. Heller Erika Intézet / Tanszék: Pszichológiai Intézet. A felkészítésben kiemelt szerepet kapnak a csoportok létrehozásának és fejlesztésének módszerei. strukturált gyakorlatok. a tanulók társas készségei formálásának pedagógiai módszerei. Előfeltételek: A szakos kreditlista előírásai szerint. a hatékony tanulási technikák elsajátítása (önálló tanulás. Pedagógiai-Pszichológiai Tanszék A tantárgy leírása: Az együttműködő tanulásnak a tehetséggondozásban betöltött szerepének megismertetésére épül a kooperatív tanulás rendszerének bemutatása. motiváció terén szolgálják a tehetséges tanulók fejlesztését. videofelvételek feldolgozása – a témakörhöz kapcsolódó pedagógiai jártasságok.TANTÁRGYLEÍRÁS „TEHETSÉGGONDOZÁS. Félév: mindkettő A tárgy típusa: szeminárium Óraszám/hét: összesen 20 óra (félévente 10+10) Kredit érték: összesen 6 kredit (félévente 3+3) Oktató: Turmezeyné dr. a társas készségek. Értékelés: gyakorlati jegy Megjegyzés: 143 . a differenciálás. kritikus gondolkodás. a kooperatív csoportmunka. a tanultak gyakorlati alkalmazása. képességek kialakításának a céljával. E tanulásszervezési rendszer a kortársi kapcsolatok erősítése. vitakészség).

Értékelés: gyakorlati jegy Megjegyzés: 144 . jártasság. TEHETSÉGFEJLESZTÉS” szakvizsga program A tantárgy címe: Képességstruktúrák és iskolai teljesítmény Kódja: II/B/7. Kapcsolódó fogalmak: adottság. Tóth László Intézet / Tanszék: Pszichológiai Intézet. Félév: tavaszi A tárgy típusa: szeminárium Óraszám/hét: összesen 10 óra Kredit érték: 3 kredit Oktató: Dr. készség. következtető.TANTÁRGYLEÍRÁS „TEHETSÉGGONDOZÁS. A tárgyra való jelentkezés módja: Az aktuális félévi tanrend előírásai szerint. emlékezet. kritikai olvasás − A kurzus kidolgozójának kutatásai a szövegértési képesség fejlődéséről Előfeltételek: A szakos kreditlista előírásai szerint. alkotó) − A nem intellektuális tényezők szerepe az iskolai teljesítményben − A beszéd képessége − Az olvasás képessége − Az írás képessége − Az írásbeli szövegalkotás képessége − A matematikai képesség − A képességek fejlesztése az iskolában − Kritikai gondolkodás. átstrukturáló. strukturáló. tehetség − A képességstruktúrák és a képességek rendszere − A mentális képességek és az iskolai teljesítmény (általános: figyelem. Pedagógiai-Pszichológiai Tanszék A tantárgy leírása: − A képesség pszichológiai fogalmának értelmezése. speciális: felismerő.

PhD. Habil. A szakmai munkában részt vevő külső tagok: Név Brassói Sándor Kathó Klára Gerencsér Attila Pecsenye Éva Beosztás KTK vagy Önkormányzat Oktatási Minisztérium Önkormányzat H-B. Gönczi Ibolya Beosztás egyetemi docens. A képzés legkülönbözőbb szakterületeihez az egyetem különböző karain rendelkezésre áll a megfelelően képzett személyi. A képzés költségtérítési díja: 140. ezek biztosításának módja: Az egyetem a képzés infrastrukturális hátterét ( tantermek és felszerelésüket) biztosítja. Intézet ny. A képzési program végrehajtásához szükséges tárgyi és személyi feltételek. mb. Önkormányzatok) kér fel.000 Ft / félév 145 . megyei Ped.11. főigazgató-helyettes egyetemi adjunktus egyetemi adjunktus egyetemi adjunktus egyetemi adjunktus egyetemi adjunktus. A specializációs továbbképzésben részt vevő oktatók a Debreceni Egyetem részéről Név Balogh László Bóta Margit Buda András Chrappán Magdolna Dávid Imre Dr. Habil. Habil. főmunkatárs 14. Márkus Edina Mező Ferenc Páskuné Kiss Judit Pék Győző Szabó Csaba Tánczos Judit Tóth László V. tanszékvezető egyetemi docens egyetemi adjunktus egyetemi docens. intézetigazgató-h. egyetemi docens Tudományos fokozat CSc PhD PhD PhD PhD PhD PhD PhD PhD PhD. oktatói háttér. PhD PhD. de néhány gyakorlati jellegű kollégium megtartására külső előadókat(OKM. tanszékvezető egyetemi adjunktus egyetemi adjunktus főiskolai tanár.