Pedagógus szakvizsgás képzés

TARTALOMJEGYZÉK

KÖZÖS KÉPZÉS KÉPZÉSI PROGRAMJA…………………………………………….....2 MELLÉKLET SPECIALIZÁCIÓK ( „A” típusú)………………………………………………………..…18 ETIKA SPECIALIZÁCIÓ………………………………………………………………..…19 19-20. SZÁZADI FILOZÓFIA SPECIALIZÁCIÓ………………………………………....23 FRANCIA SPECIALIZÁCIÓ……………………………………………………………….29 HON- ÉS NÉPISMERET SPECIALIZÁCIÓ……………………………………………….33 LATIN SPECIALIZÁCIÓ…………………………………………………………………..51 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM SPECIALIZÁCIÓ………………………………….64 NÉMET SPECIALIZÁCIÓ……………………………………………………………….....75 TÖRTÉNELEM SPECIALIZÁCIÓ…………………………………………………………81 VALLÁSTUDOMÁNY SPECIALIZÁCIÓ…………………………………………………85 SPECIALIZÁCIÓK ( „B” típusú )………………………………………………………….101 MÉRÉS-ÉRTÉKELÉS SPECIALIZÁCIÓ…………………………………………………101 VEZETŐTANÁRI SPECIALIZÁCIÓ……………………………………………………...106 MENTORTANÁR SPECIALIZÁCIÓ.……………………………………………………..111 SPECIALIZÁCIÓK ( „C” típusú ) …………………………………………………………117 MENTÁLHIGIÉNÉ SPECIALIZÁCIÓ…………………………………………………….117 TEHETSÉGFEJLESZTÉS, TEHETSÉGGONDOZÁS SPECIALIZÁCIÓ……………... ...130

KÖZÖS KÉPZÉS
KÉPZÉSI PROGRAM 1. A képzésért felelős kar megnevezése: Debreceni Egyetem 2. A szakért felelős oktató: A szak egészéért felelős oktató Dr. Szabó József, emellett minden specializáció saját felelőssel rendelkezik. 3. Képzési cél: A hagyományos képzésben főiskolai vagy egyetemi szintű tanári oklevelet szerzett pedagógusok valamint az új rendszer mesterszakos tanári oklevelével rendelkező, a közoktatásban tevékenykedők számára az oktatás-nevelés összetettebbé vált feladatainak sikeres megoldása érdekében a 10/2006. ( XI.25.) OKM rendeletben megjelölt kötelező ismeretkörökben ( Közigazgatási vezetési ismeretek, a nevelési- oktatási intézmény mint szervezet, az intézmény és környezete, a nevelési-oktatási intézmény hatékonysága, az integráció és szegregáció kérdései, a pedagógus szerepe a nevelési-oktatási intézmény szervezetében, sajátos pedagógiai-pszichológiai ismeretek ), valamint a szaktudományokban és a szakmódszertanban elméleti és gyakorlati ismeretek és különböző speciális feladatok elvégzését segítő tudásanyag nyújtása. 4. A képzés formája: Költségtérítéses levelező. 5. A képzés szerkezete: A képzés I. és II. féléve a már létesített pedagógus szakvizsga képzési és kimeneti követelményének megfelelően blokkokra tagolva tartalmazza azokat a kötelező tantárgyakat, amelyek felölelik az Oktatási Hivatal által közzétett fő témaköröket. A választható tárgyak a III. és IV. félévben lesznek. Ezek nem egységesek, hanem attól függően, hogy a rendeletben szereplő „a”, „b” vagy „c” csoportba tartozó ismeretkörökre összpontosítanak, különböző specializációk formájában jelennek meg. Az „ a” csoportba tartozó specializációk: Biológia, Etikai ismeretek, 19-20. századi filozófia, Fizika, Földrajz, Francia nyelv, Informatika, Kémia, Latin, Magyar nyelv és irodalom, Matematika, Történelem, Vallástudomány. A „b” csoportba tartozó specializációk: Mérés-értékelés, Vezetőtanári. A „c” csoportba tartozó specializációk: Tehetséggondozás, tehetségfejlesztés; Mentálhigiéné. A választható ismeretkörök részletes bemutatása a kérelem mellékletében szereplő specializációk részeként történik. A képzés tartalma mind az általánosan kötelező részben, mind a választható specializációk körében nagyobb tartalmi blokkokból és azokon belüli tantárgyakból épül fel. 6. A képzés módszerei: Elméleti jellegű előadások mellett tantermi, laboratóriumi gyakorlatok és szemináriumi jellegű foglalkozások. Specializációtól függően külső gyakorlatok is vannak. 2

7. Tanterv: a, A közös képzés kötelező részének tanterve ( I. -II. félév)
Kód Tantárgynév I. Közigazgatási vezetési ismeretek 1. Közigazgatási és államháztartási ismeretek 2. Európai oktatásügyi integrációs folyamatok II. A nevelési-oktatási intézmény mint szervezet 1. Tanügyigazgatási és jogi ismeretek 2. Szervezetfejlesztés és vezetési kultúra 3. Intézmény és környezete III. A nevelési-oktatási intézmény hatékonysága 1. Intézményértékelés és a tanulói, tanári munka értékelése 2. Minőségellenőrzés, minőségértékelés, minőségfejlesztés IV. A pedagógus a nevelési-oktatási intézmény szervezetében 1. Pedagógiai folyamattervezés és -szervezés 2. Szakmai önismeret V. Az integráció és szegregáció kérdései 1. Esélyegyenlőség, szektorközi együttműködés, fenntartói megoldások VI. Sajátos csoportok nevelése, oktatása 1. Egészségpszichológiai és az egészségre nevelés kérdései 2. Sajátos nevelési igényű gyerekek nevelése, oktatása 3. Gyermek- és ifjúságvédelem, hátrányos helyzet kezelése 4. Az élethosszig tartó Óraszám I. félév Számonkérés Óraszám II. félév Számonkérés

Kredit

Kredit

BT_SZAG 144 BT_SZEV 144

15 10

K K

4 3

BT_SZTI 144 BT_SZSZV 144 BT_SZIK 144

10 15 10

K K G

3 4 3

BT_SZIN 144 BT_SZMI 212

10

G

4

15

K

4

BT_SZPF 244 BT_SZT 244

10

G

3 15 K 4

BT_SZESZF

144

15

G

4

BT_SZME 144 BT_SZSP 211 BT_SZGY 244 BT_SZFE

15 15

G K

5 5

15 10

G G

5 4

3

9. gyakorlatok beszámításának rendje: Bármely felsőoktatási alapképzésben vagy továbbképzésben szerzett kredit elismerhető. gyakorlati jegy: 7. b. A képzés kötelező részének tantárgyi programjai 4 . Tantárgyi programok: a. A záróvizsga részei: a záróvizsga résztárgyait az egyes specializációk határozzák meg (lásd a specializációknál).244 tanulás. – IV. A korábban szerzett ismeretek. A választható tárgyak az egyes specializációk III. Az oklevél minősítése a szigorlatnak. 10. valamint a szakdolgozat benyújtása. a záróvizsga eredményének és a szakdolgozat eredményének számtani átlaga kerekítve. kollokvium: 7. A záróvizsgán a benyújott szakdolgozatot is meg kell védeni. a specializációk bemutatását ) ( ld. a felnőttoktatás kérdései Óraszám: Kredit: 180. ha a kredit átváltás általános szabályai szerint egyenértékesíthető jelen szakvizsgás képzés valamely tantárgyával. ( melléklet) 8. A záróvizsga: A záróvizsgára bocsátás feltétele: Az előírt számú vizsga és gyakorlati jegy megszerzése. A résztvevők teljesítményét értékelő rendszer: A szakdolgozat: a specializációs képzési rész ismeretköreiből meghatározott témából kell készíteni. félévre vonatkozó tanterveiben találhatók. A záróvizsga eredménye a záróvizsgán kifejtett tételre kapott érdemjegy és a szakdolgozatvédés eredményének átlaga kerekítve. 55.

A költségvetési szervek gazdálkodása 7. funkciói és alapelvei 3.I. A költségvetési szervek jogállása 6. Az államháztartás rendszere. Az államháztartási rendszer központi alrendszerei 4. Az államháztartás közgazdasági szerepe és jelentősége 2. KÖZIGAZGATÁSI VEZETÉSI ISMERETEK Kód: BT_SZAG144 Közigazgatási és államháztartási ismeretek * Kreditszám: 4 Előfeltétel: –– Választhatóság: Heti óraszám: Kurzuszárás: Tanóraforma: kötelező 15 aláírás előadás Tematika: 1. Az államháztartási rendszer helyi alrendszere 5. A költségvetési szervek ellenőrzése Kód: Európai oktatásügyi integrációs folyamatok BT_SZEU144 Választhatóság: ekötlező Heti óraszám: 15 Kurzuszárás: aláírás Tanóraforma: előadás Kreditszám: 3 Előfeltétel: –– 5 .

zöld könyvek. Az Európai Unió kialakulásának története. távoktatás fejlesztése. stb. Hollandia. Az idegen nyelvek oktatásában mutatkozó hasonlóságok az Európai Unióban 14. a társadalmi kohézió fenntartása. programok a jövőben) 18. pályaorientációs lehetőségek) 11. Transzparencia az Európai Unió tagállamaiban az oktatási törvénykezéshez kapcsolódó tantervkészítés terén (az oktatás tartalmi szabályozása. csatlakozások.) 2. szakképzés. az Európai Bíróság döntései. a közösségi politika dokumentumai. társadalmi partnerek bevonása. a francia. Az oktatási struktúrák összehasonlító táblázata az Európai Unió országaiban (iskolák közötti átjárhatósági problémák. Franciaország. Az EU oktatási prioritásai (versenyképesség és innováció. Reformok a közoktatásban (az angol. A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNY. nyelvoktatás. az egységes iskolastruktúra példáival) 10. A jogalkotás folyamata (az acquis communautaire. európai dimenzió erősítése. a szakértői. a francia. soknemzetiségű tantervek. az oktatás tartalma. a holland reformok) 8. keretjellegű szabályozás előtérbe kerülése. természettudományok. Az oktatás ellenőrzése.) 7. A közoktatás finanszírozásában mutatkozó állami és egyéb finanszírozói szerepvállalás hasonlósá-gai 17. Maastrichti Szerződés. az uniós oktatáspolitika hatóköre. a részben egységes. A közösségi oktatási stratégia alapdokumentumai (fehér könyvek. az angol rendszer) I.) 4. 6. A tankötelezettség teljesítéséhez kapcsolt időtartam 15. másodlagos jog dokumentumai. Az egyes műveltségterületekre fordított időkeret mértéke az Európai Unió tagállamaiban (anyanyelv. Amszterdami szerződés nevezetes cikkelyei) 5. Harmonizációs folyamatok az oktatási jogalkotás területén az Európai Unióban (az oktatási jogszabályok új dimenziói. kiegyenlítő alapok. Anglia) 9. Leonardo. tagállamok. ICT. mint közügy. nemzeti megközelítések). A közösségi programok (Socrates. A középfokot lezáró vizsgák az Európai Unióban 16. A közoktatás szerkezetének hasonlóságai a tagállamokban (a tagolt. más területek. stb. működésének feltételrendszere (3 pillér. stb. munkavállalói mobilitás segítése. lifelong learning. a nemzeti alaptantervek. Közösségi kompetenciák az oktatás területén (az uniós szerződés és az oktatás. Az iskolák irányításának sokszínűsége az EU államaiban néhány tagállam példáján (Németország. szakfelügyeleti rendszer (a holland. MINT SZERVEZET Tanügy-igazgatási és jogi ismeretek Heti óraszám: Kurzuszárás: Tanóraforma: Kód: BT_SZTI144 Választhatóság: Kreditszám: 3 Előfeltétel: –– kötelező 15 aláírás előadás 6 . iskola és tanár autonómiája) 12.Tematika: 1. elsődleges.) 13. szubszidiaritás elve. társadalomtudományok. a Negyedik keretprogram. stb. az iskola társadalmasítása stb.) 3.

A közoktatási intézmény ellenőrzésének szabályai. A pedagógiai-szakmai szolgáltatások. működési feltételei. A gyermeki. Alkalmazási feltételek. A jogorvoslati jog érvényesülése a közoktatásban. 2. tanulói jogok és kötelességek a közoktatási intézményekben. a tankötelezettség. A tanügy-igazgatás helye a magyar jogrendszerben. A szülői jogok gyakorlása a közoktatási intézményekben. A közoktatás fogalma (az Alkotmány. 8. Kistérségi (többcélú kistérségi társulás) és régiós szintű együttműködés a közoktatási szolgáltatások biztosításában. 17. Az intézményvezető feladatai. munkavégzési szabályok a közoktatásban. A pedagógiai szakszolgálatok. 7 . 10. jogkörei. a kollégiumi tagsági jogviszony tanügy-igazgatási kérdései. a tanulói jogviszony. Az állam feladatai a közoktatás irányításában. 19. Az önkormányzatok feladat-ellátási kötelezettsége a közoktatásban. 7. kollégiumi diákönkormányzat jogai. Az óvodai felvétel. 13. A gyermek mindenek felett álló érdeke. A tanulók közösségei. 4. Az intézmények belső jogi normái. Az iskolai. 3. 14. A megyei közoktatási fejlesztési terv szerepe. A nem helyi önkormányzati fenntartású intézmények működésének jogi feltételei. Az iskolaszék. 16. működésének jogi kérdései. 12.Tematika: 1. 9. A közoktatási intézmény alapítása. Az egyenlő bánásmód elve. 11. a jogalkalmazás alapelvei a pedagógiai munkában és a közoktatási intézmények működésében. 5. 18. Az esélyegyenlőség feltételeinek biztosítása. 6. A jegyző államigazgatási feladatai a közoktatásban. Az iskolai rendszerű szakképzés tanügy-igazgatási szabályozása. A pedagógusok jogai és kötelességei a közoktatási intézményekben. A szülői szervezet. A fenntartói irányítás jellemzői és jogkörei a közoktatásban. 15. A települési és a megyei önkormányzatok feladat-ellátási kötelezettsége. a közoktatási törvény és a szakképzési törvény alapján). A nevelőtestület (alkalmazotti közösség) és a szakmai munkaközösségek működése.

mint technológia. Budapest. Klein Sándor 2007. Osiris-Századvég – Panem–McGraw-Hill. Nemzeti tankönyvkiadó. 8. Miskolc. Klein Sándor 2006. Jean M. A célmegvalósítás folyamata: a technológiai folyamat. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó. A szervezet lelke. Mechanikus és organikus szervezeti elemek az iskolai működésben. Vezetés. 9. 4. 3. Guiot. Perrow. Szervezeti formák és vezetés. Budapest. 1984. Budapest. Szervezeti célok: a célok hierarchiája. Szolgáltatásmarketing.és szervezetpszichológia. Budapest. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó. Oktatásmenedzsment. 7. a nevelés mint projektjellegű szolgáltatás. Műszaki Könyvkiadó. Szervezetek és magatartásuk. Szervezetszociológia. Kiadó. Bíbor Kiadó. Szervezetek irányítása a változó világban. A közoktatási intézmények szervezeti sajátosságai: az erőforrás-allokáció. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó. koordinációs eszközök. A szervezetek formális és informális szintje: organogram és tényleges működés. A szervezeti légkör. 8 . 5. a szervezet egyedi és rendszerszintű létezése. Gáspár László: A pedagógiai folyamattervezés elméleti és gyakorlati kérdései. A szervezetek fogalma. Budapest Szintay István 2003. Bakacsi Gyula 2003. 6. Vezetéselmélet. KLTE Szociál. (Szerkesztette: Balázs Éva) OKKER Kiadó. A nevelési intézmények szervezeti sajátosságai: a pedagógiai folyamat.és a Zaltman-Duncan-féle taktika alkalmazási a közoktatási intézmények szervezetfejlesztésében. Budapest. a vezetői felelősség az intézmény-fenntartó viszonylatában. Budapest. hatáskörmegosztás. Debrecen. Vezetés pedagógusszemmel.Kód: BT_SZSZV144 Választhatóság: Szervezetfejlesztés és vezetési kultúra Heti óraszám: Kurzuszárás: Tanóraforma: Kreditszám: 4 Előfeltétel: –– kötelező Tematika: 15 kollokvium előadás 1. konfiguráció). magyarázatokkal. 1999. Változásvezetési taktikák: a Nutt. Charles 1994. 2.és munkapszichológiai Tanszék. Szervezeti változás. Budapest. Dobák Miklós 1998. A szervezeti változások típusai: inkrementális és radikális változások. Edge 2000. én. Kiadó. Veres Zoltán 1998. Hoffmann Rózsa 2005. Szervezeti magatartás és vezetés. 1986. Edge 2000. Budapest. a szervezeti kultúra fogalma. Vezetői szerepek és taktikák a szervezetfejlesztésben. Budapest. Szakirodalom: A közoktatásról szóló törvény. 10. Handy. Mezőgazdasági Kiadó. az alapvető szervezeti paraméterek (munkamegosztás. Egységes szerkezetben. Charles B. szervezeti tanulás.

§.§-ai foglalnak magába. Mivel viszonylag új.89/A. 85. egy pedig megjelenés alatt van. hogyan kell összehangolni a Ktv. illetve a Házirend. A családdal való kapcsolattartás és intézményes keretei: Itt kell áttekinteni.) Természetesen rá kell világítani arra. és 2006/12.§-a részletesen taglalja.) 9 . amennyiben az intézményhez kötődő kérdésekről van szó. Az intézmény természeti és épített környezete: Az ide vonatkozó építésügyi előírások (helyiségek típusai. egyre gyakrabban találkozunk ezzel a kérdéssel. Egyeztetési mechanizmusok és fórumok A Ktv. illetve 102. EU-szabványok mellett a kötelező eszköz és felszerelési jegyzékben foglaltak figyelembevételével kell rávilágítani azokra a lehetőségekre. stb. mely az intézmény falain belül és azon kívül is szemléletet ad a környezeti kultúra fejlesztéséhez. illetve az intézmény működését meghatározó dokumentumokra is.. részletesen ki kell rá térni. illetve az intézményfenntartó társulásoknak. de terjedő formáról van szó. mérete). Különös figyelmet kell fordítani az intézményi átszervezésekre. Mivel a költségvetési törvény ösztönző normatívákat tartalmaz a társulás által fenntartott intézményeknek. és arra hogyan kell ráépülniük ezekre az intézményi dokumentumoknak (pl. előírásaira. illetve annak végrehajtási rendeletére kell figyelemmel lenni. az ide vonatkozó jogszabályi háttér megjelölésével együtt.Kód: Az intézmény és környezete BT-SZIK144 Választhatóság: Heti óraszám: Kurzuszárás: Tanóraforma: 10 kötelező gyak. számában. (A témával kapcsolatban két tanulmányom jelent meg társszerzővel az Új Pedagógiai Szemle 2006/2. ellenőrzésekre. az SzMSz.jegy gyakorlat Tematika: Fenntartói jogok és kötelezettségek: Kreditszám: 3 Előfeltétel: - E fejezetben ismertetésre kerül. hogyan lehet a közoktatás feladatait a kistérségi társulás keretein belül megszervezni. illetve a 11/1994. Milyen fenntartói dokumentumokat kell elkészíteni.: ÖMIP IMIP.§-88. melyeket a helyi önkormányzati és nem önkormányzati fenntartóknak biztosítaniuk kell (Ktv. hogy a kérdés szabályozására milyen lehetőséget kínál a Pedagógiai Program (vagy helyi óvodai program). Itt kell szót ejteni a kistérségi közoktatási feladatellátási tervről is.).-es MKM rendelet is Kötelező egyeztetéseket ír elő a különböző átszervezésekre. melyek azok a feladatok. Kistérségi együttműködés keretei*: A Ktv. hogyan lehet ezt a gyakorlatban elvégezni. A dolgozók vonatkozásában a Kjt. rendelkezéseit a fenntartónak az intézménnyel.

kommunikációs csatornák). A különbségek kezelése az iskolában. Az alap-. attitűdök. Az iskola mint szervezet értékelése: a vezetés minősége. Kapcsolatrendszer (PR. Elvárások. tanári munka Kreditszám: 4 értékelése I. motiváció. oktatás értékelése. elégedettség mérése. A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNY HATÉKONYSÁGA Intézményértékelés és a tanulói. hatékonyság). információs rendszer.II. oktatási minőség. működési és megvalósíthatósági célok koherenciájának vizsgálata. az értékelésben érdekeltek köre. minőségfejlesztés Választhatóság: Heti óraszám: Kurzuszárás: Tanóraforma: kötelező 15 kollokvium előadás Kód: BT_SZMI212 Kreditszám: 4 Előfeltétel: –– 10 . döntéshozatali rendszer. Az intézmény pedagógiai programjának értékelése. minőségértékelés. Az értékelés szintjei. szervezetelemzés. Választhatóság: Heti óraszám: Kurzuszárás: Tanóraforma: Előfeltétel: kötelező 10 aláírás előadás –– Tematika: Kód: BT_SZIN144 Az értékelés helye a pedagógiai folyamatban. Humánerőforrás-fejlesztés. Szolgáltatások. Eredménymérések. Az intézményműködés elemzése és értékelése (alapfogalmak. A fenntartói teljes körű intézményértékelés. Az iskolai nevelés. Minőségellenőrzés. eredményesség.

Qualitas. Csapatépítés. Az iskolai szervezet 2. Különböző minőségbiztosítási modellek: ISO. A fejlesztési programok fontosabb szerkezeti elemei. a kommunikáció mérése 8. A vezetői szerep. ellenőrzés. A minőségbiztosítási program kritikus pontjai: intézményi szint. a környezeti adottságok. A csapat mint minőségi csoport: minőségi körök. folyamatos fejlesztés. Kommunikáció az iskolában. Comenius 2000. ágazati szint 18. eljárások. pedagógiai kommunikáció. OKKER. A rendelkezésre álló bemeneti tényezők. A pedagógiai folyamat szervezése.és rendszerfejlesztés. QPSA. Információs rendszerek. iskolavezetési modellek 4. Partnerközpontú együttműködés. A fejlesztés előzményei. a nevelési rendszer összetevői (statikus és dinamikus tényezők). tevékenysége. A képességfejlesztés típusai. Intézményműködés. Benchmarking IV. 13. Dokumentáció 16. Minőségbiztosítási ciklus: PDCA ciklus 15. szolgáltatás 6. Szakmai önismeret: A pedagógustevékenységet segítő módszerek. fenntartói szint. A PEDAGÓGUS A NEVELÉSI-IKTATÁSI INTÉZMÉNY SZERVEZETÉBEN Kreditszám: Kód: Pedagógiai folyamattervezés és BT_SZPF244 3 -szervezés Választhatóság: Heti óraszám: kötelező 10 Tematika: Kurzuszárás: aláírás Tanóraforma: előadás Előfeltétel: –– A pedagógiai folyamat jellege. Minőségbiztosítás 10. technikák Választhatóság: Heti óraszám: Kurzuszárás: Tanóraforma: kötelező 15 aláírás gyakorlat Kód: BT_SZTR244 Kreditszám: 4 Előfeltétel: - 11 . 17. Az elérhető kimeneti eredmények. a fejlesztési módszerek. 11. eredmények. Visszatérő helyzetelemzés 14. értékelés. Minőségügy a hazai közoktatásban. Eötvöstől napjainkig.Tematika: 1. Szervezetfejlesztés és változásmenedzsment 3. Belbin-modell 5. A rendszeralkotó tényezők taxonomikus áttekintése. A pedagógiai folyamat tartalma: a képesség. A pedagógiai folyamat és az innováció kritikus pontjai. A hatékony csoport. a várható eredmények. folyamatszabályozás. résztvevők. intézményértékelés 7. TQM. tervezhetősége. Intézményi minőségpolitika 9. A bemeneti tényezőket kimeneti eredményekké alakító pedagógiai transzformációk. funkciója. Partnerek azonosítása: iskolahasználók. kudarcok elemzése. BGR 12. Reálfolyamatok az iskolában.

empátiás. vezetői stb. döntési. énkép és énvédő mechanizmusok.Tematika: A személyiség fogalma. az önszabályozás mint az önismeret alapja. A képességek fejlesztésének gyakorlata. Önmegvalósítás. alkalmazkodási. 12 . Önismereti gyakorlatok. szervezőképesség. Képességek rendszere és pedagógiai képességek: kommunikációs. A szerepek szociálpszichológiai megközelítése. képességek. személyiségelméletek: típus-. vonáselméleti és interakcionalista megközelítések.

A képzés során ennek megfelelően az alábbi kérdéskörök feldolgozását tervezzük: • jogszabályi környezet: elsősorban a közoktatási törvény és a 11/1994. projektmódszer. kooperatív tanulás. április 24-én jelent meg az Oktatási és Kulturális Minisztérium közleménye. társadalmi szintű szándék természetesen túlmutat az óvoda.) o új típusú pedagógusi együttműködési formák • a pedagógiai mérés. stb. integrációs felkészítés. A jogszabály – többek között – települési/kistérségi Esélyegyenlőségi Program. OKTATÁSA 13 . Ez a jelentős. 2007. aktualizálása. tanulók esélyegyenlőtlenségének mérséklése.(. AZ INTEGRÁCIÓ ÉS SZEGREGÁCIÓ KÉRDÉSEI Kód: Esélyegyenlőség. Kreditszám: BT_SZESZF144 fenntartói megoldások 4 Választhatóság: Heti óraszám: Kurzuszárás: Tanóraforma: kötelező 15 gyakorlati jegy gyakorlat Tematika: Iskolai integrációs program (IPR) Előfeltétel: –– A hazai közoktatás intézményszervezési és tartalmi fejlesztése folyamatának meghatározó fontosságú eleme a gyermekek. ami a szociális helyzetből és/vagy az egyéni képességek fejlettségéből eredő hátrányok ellensúlyozását szolgálja. szektorközi együttműködés. és azzal összhangban álló helyi (óvodai. • az intézményi esélyegyenlőségi intézkedési terv. iskolaotthonos oktatás és nevelés). szeptember 1-jétől lehetséges. • az esélyegyenlőséget szolgáló új oktatásszervezési formák (szakiskolai felzárkóztató oktatás.) • MKM-rendelet vonatkozó előírásai. VI. iskolai) esélyegyenlőségi tervet kell készíteniük az intézményeknek is. értékelés megvalósítása. Ennek a kérdéskörnek lényeges komponense az óvodai/iskolai integrációs felkészítés. intézményi önértékelés • az intézményi pedagógiai program és helyi tanterv felülvizsgálata. programelemek o az integrációt segítő tanórán kívüli programok. évi CXXV: törvény előírásaiban. • az együttnevelés pedagógiai esélyeit növelő tényezők o kulcskompetenciákat fejlesztő programok. • az iskolai differenciálás új megközelítése. iskola világán és pontosan megfogalmazódik az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. • az iskolai integráció működését biztosító szervezeti feltételek.V. SAJÁTOS CSOPORTOK NEVELÉSE.(VI. képesség-kibontakoztató felkészítés. s annak részeként Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv alkotását írja elő az önkormányzatok számára. szabadidős tevékenységek o módszertani elemek (egyéni haladási ütemet segítő differenciált tanulásszervezés. amely „ A halmozottan hátrányos gyermekek és tanulók esélyegyenlőségének biztosítását szolgáló iskolai és óvodai integrációs program” címet viseli és amelynek gyakorlati bevezetése 2007.

A hátrányos helyzetű tanulók 4. átképzése. szekunder. Kód: Kreditszám: Gyermek. Az akadályozott (sérült. javítóintézetek. Az S. hátrányos BT_SZGY244 5 helyzet kezelése Választhatóság: Heti óraszám: Kurzuszárás: Tanóraforma: Előfeltétel: kötelező 15 aláírás gyakorlat –– Tematika: A XXXI/1997. a mentálhigiénés modellek és ellátórendszerek.Sajátos nevelési igényű gyerekek nevelése. Megelőzés. a gyermekjóléti alapellátás keretében működő intézmények. a szorongás és a félelem.és ifjúságvédelem. Egyházi és civil fenntartású. Gyermekfalu. gyakorlati kérdések. „New Age” koncepciók. a szakellátás rendszere. megküzdési stratégiák.S. A stressz és az életesemények. A lassú tanulók 2. A nehezen nevelhető tanulók 7. pszichiátriai. szociobiológiai-evolúciós. tercier prevenció. alapfogalmai. A tehetséges tanulók 3. továbbképzése. koordinálása. évi gyermekvédelmi törvény alapján az iskolai gyermekvédelmi munka tervezése. A tanulási zavarral küzdő tanulók 5. Az alulteljesítő tanulók 6. speciális gyermekvédelem. pozitív copingmechanizmusok. A lelki egészségvédelem lépcsői: primer. A magyar populáció egészségügyi helyzetképe.O. fogyatékos) tanulók Kód: Egészségpszichológiai és az egészségre nevelés BT_SZME144 kérdései Kód: BT_SZSP211 Kreditszám: 5 Előfeltétel: –– Kreditszám: 5 Előfeltétel: Választhatóság: Heti óraszám: Kurzuszárás: Tanóraforma: kötelező 15 aláírás gyakorlat –– Tematika: A mentálhigiénia története. „pozitív” mentálhigiénés. Kód: Kreditszám: Az élethosszig tartó tanulás. közösségi mentálhigiénés.jegy gyakorlat Tematika: 1. A fenti törvény alapján átszerveződött gyermekvédelmi intézményhálózat specifikumai. működtetésű intézmények sajátosságai. a felnőttoktatás BT_SZFE244 4 kérdései Választhatóság: Heti óraszám: kötelező 10 Kurzuszárás: aláírás Tanóraforma: előadás Előfeltétel: –– 14 . A különböző típusú gyermekvédelmi intézményekben dolgozó szakemberek képzése. keretfeltételei. Az orvosi. A mentálhigiénés tevékenység helye. oktatása Választhatóság: Heti óraszám: Kurzuszárás: Tanóraforma: kötelező 15 gyak. dilemmák.

Kód: BT_SZSZ200 SZERVEZET ÉS INTÉZMÉNYÉRTÉKELÉS SZIGORLAT Kreditszám: 20 Előfeltétel: BT_SZIN244 BT_SZPF244 BT_SZTR244 Választhatóság: Heti óraszám: kötelező –– Kurzuszárás: szigorlat Tanóraforma: –– 15 . Az andragógia története. értékelés.és a munkahelyek képző tevékenysége. képzési program elemei. A felnőttképzés irányítása és szabályozása. 8. a képzési vállalkozások. oktatás. -szervezés. szerepértelmezései. tanulás az egész életen át. alapelvei. A felnőttoktatás és – képzés ágazatai: az iskolarendszerű és iskolarendszeren kívüli felnőttképzés sajátosságai. tudományos és szakmai kapcsolatai. szakmai identitása. A felnőttképzés szereplői. A felnőttképzés jelentősége. munkakörelemzés. A felnőttképzés tervezése. 2. képzés. mint vállalkozás: jogi. A LifeLong tanulás. szisztematikus és rugalmas. vezető. tervezési-szervezési szintek. szocializáció különbségei és hasonlóságai az egész életen át tartó fejlődés (lifespan development) különböző szakaszaiban. helyi és távoktatás. 5. 4. módszerválasztás stratégiáktól és formáktól (is) függően. kulcsfogalmai. A felnőttoktatás a közoktatás és a felsőoktatás rendszerében. a regionális képző központok képző tevékenysége. gazdasági – üzleti.Tematika: 1. Andragógiai módszertani kultúra. szinkron/aszinkron. etikai kérdések. 9. Szükségletfelmérés. a munkaerőpiaci képzések. finanszírozása. tudományos autonómiájának helyzete. A felnőttoktatás és –képzés jogi szabályozása. célcsoport-elemzés. nonformális. a modern (virtuális rendszerű) távoktatás. Felnőttoktatási formák: a „formális. A felnőttképzési intézményi. 3. információtechnológia és telekommunikáció. zárt és nyitott. nevelés. szervezési – logisztikai. 10. Az andragógia és az emberi erőforrás-fejlesztés/menedzsment összefüggései.és program-akkreditációs szabályozás. programkínálatok szerkezete. helye a tudományok rendszerében. Nemzetközi trendek. curriculumfejlesztés – különös tekintettel a kompetenciaalapú curriculum-modell sajátságaira – programtervezés. 7. módszertár. Az andragógus szerepei. informális” megkülönböztetések értelme: a hagyományos forma sajátosságai. a felnőttoktatás a közművelődés rendszerében. felnőttek tanulását segítő szakember. A felnőttoktatás. Felnőttképzési modellek és ajánlások Európában. irányzatai. módszerei. a képzési terv. 6.

A képzés legkülönbözőbb szakterületeihez az egyetem különböző karain rendelkezésre áll a 16 . méltányosság. félévre vonatkozó tanterveiben találhatók. motiválás. A pedagógiai folyamat mint az iskola technológiai folyamata. pedagógiai értékelése I. A pedagógiai innováció folyamata. Az innovációs ötlettől a megvalósulásig b. 14. teljesítménymérés/ értékelés jelentősége és nehézsége. Az értékelés hely a pedagógiai folyamatban (tanulók. ezek biztosításának módja: Az egyetem a képzés infrastrukturális hátterét ( tantermek és felszerelésüket)biztosítja. Eredményesség. többtényezős vezetési modellek a pedagógiai tevékenységben (vezetői stílusok. az értékelésben érdekeltek köre. 7. Az intézményértékelés szintjei. 4. Az iskola mint szervezet. 3. 2. 8. szolgáltatások). tipológia [Quinn]. kiválasztási technikák. 2. 7. Modern. a szervezeti légkör (a formális és informális összevetése. Az iskola mint szervezet céljai (célok hierarchiája. belső tényezők. audit). ellenállás a változással szemben). Mechanikus és organikus szervezeti jellemzők az iskola működésében (a két modell jellemzői és kapcsolatuk a szervezeti hatékonysággal). A pedagógiai folyamat tartalma: képesség. A pedagógiai folyamat térben és időben: színterek és időszükségletek. A pedagógiai folyamat tartalmi jellemzői: az egy. a felügyeleti értékelés. program. kontingenciamodellek. A pedagógiai folyamat rendszeralkotó tényezői: outputok. 18. intézményértékelés). Szervezeti kultúra az iskolában (a szervezeti kultúra szintjei [Schein]. a szituáció elemei. Az iskola szervezeti környezetének tényezői és három jellemzője (a szervezeti környezet mint kontingenciaváltozó) 5. Az intézmény pedagógiai programjának értékelése. az eredményesség mérése). 16. pedagógiai értékelése II. vezetői hatékonyság). az intézmény kontextusa és szubtextusa.és tantervértékelés.Tematika: A tételek 1. 9. mérésének lehetőségei). a célok kapcsolata a pedagógiai kérdésekkel). a szervezeti kultúra átalakítása). A pedagógiai folyamat rendszeralkotó tényezői: inputok. Az intézmény szakmai. A fenntartói teljes körű intézményértékelés (törvényességi [pénzügyi-gazdasági. 6. 11.és rendszerfejlesztés.és sokdimenziós fejlesztés. 17. Vezetői szerepek összetevői a mai pedagógiai intézmények vezetésében (a vezetői szereprepertoármodellek [Quinn. B tételek 1. Az iskolai tevékenységrendszer. a célok kialakításának dinamikája. tanügyigazgatási]. (különbségek kezelése az intézményben. vezetőválasztás. 4. a szervezeti légkör különböző értelmezései. oktatási minőség. 3. A pedagógiai folyamattervezés nehézségei és lehetőségei. 13. Az extenzív és intenzív fejlesztési szakasz. szakmaipedagógiai értékelés). 8. Változások és átalakítások a szervezetben (szervezeti életciklusok. 15. A képzési program végrehajtásához szükséges tárgyi és személyi feltételek. A szervezetek informális szintjének jellemzői. Mintzberg]. szervezetfejlesztés. motivációs elméletek Maslow-n túl: expektancia. az intézmény kapcsolatrendszere. (célkitűzések és stratégia. Az iskolai pedagógiai és tanítási-tanulási folyamat jellemzői (bemeneti. az értékelésben használt módszerek és eszközök. 10. tanárok munkájának értékelése. Az emberi erőforrásgazdálkodás fő kérdéskörei az iskolában mint speciális szervezetben (toborzás. 6. 9. lépései. az iskola mint szervezet és az iskolai munka hatékonyságának értékelése). A pedagógiai transzformációk. transzformációs tényezők és kimeneti eredmények). 5. – IV. Herzberg). hatékonyság az intézményben (külső tényezők. Az intézményműködés elemzése és értékelése (alapfogalmak. A választható tárgyak leírásai az egyes specializációk III. ( melléklet ) 11. az analitikus és szintetikus képességfejlesztés. 12. Az intézmény szakmai.

Társadalomtudományi Tanszék. Kovács János V. irodavezető-helyettes DMJV Családsegítő Központ. PhD. Gerencsér Attila Brassói Sándor Kathó Klára Dr. gazd. Ped. Intézet egyetemi adjunktus Tudományos fokozat PhD PhD PhD. intézményi irodavezető b. habil. Nagy Gábor Kapornai Judit Beosztás HBM-i Pedagógiai Intézet . Polgármesteri Hivatal. habil. Önkormányzatok)kér fel. A választható tárgyak oktatói az egyes specializációk képzési program leírásának 11. egyetemi adjunktus DE BTK Neveléstud. A képzés költségtérítési díja: 140. főosztályvezető helyettes HBM-i Önkormányzat Hivatala. fősikolai adjunktus DE BTK Neveléstud. pontjában találhatók ( melléklet ) 14.megfelelően képzett személyi. Közoktatási és Kulturális Iroda. Tanszék. de néhány gyakorlati jellegű kollégium megtartására külső előadókat( OKM. igazgatóhelyettes Oktatási Minisztérium. A közös képzés kötelező részének oktatói Név Pálinkás Miklósné dr. Gönczi Ibolya Dr.igazgató DE EFK Alkalmazott Psz. oktatói háttér.000 Ft / félév 17 . A specializációs továbbképzésben részt vevő oktatók a Debreceni Egyetem részéről a. Márkus Edina Dr. Tanszék. egyetemi docens.Intézet egyetemi docens Pszichológia Intézet. Dr. Buda András PhD PhD A szakmai munkában részt vevő külső tagok: Név Dr.Psz. Tóth László Beosztás MTA Atommagkutató Intézet. intézetvezetőhelyettes DE – HPFK. Dr. Cs. Pető Csilla Pecsenye Éva Dr. Dr. pszichológus tanácsadó nyugdíjas Berettyóújfalui Önkormányzat.

és népismeret Latin Magyar nyelv és irodalom Német Történelem Vallástudomány 18 . készségek és képességek továbbfejlesztése: Etikai ismeretek 19-20. felfrissítő ismeretek. illetve az adott pedagógusi feladatok ellátásához szükséges elméleti és gyakorlati ismereteket megerősítő. a szakhoz kapcsolódó megszerzett tudás.SPECIALIZÁCIÓK A DE BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KARON „A” A pedagógusképzésben szerzett szakképzettség szerint differenciálva az új szaktudományi és szakmódszertani ismeretek. századi filozófia Francia nyelv Hon. elmélyítő.

ember. beállítódásainak és motivációinak a felismerésére.1. illetve fejlesztésére. személyes adottságok. társadalom. A képzés célja. az életkori sajátosságoknak és az iskolai körülményeknek megfelelő nevelési és tanulási eljárások alkalmazásával képesek és kompetensek legyenek a tanulók önismeretének. A képzésért felelős kar megnevezése: Debreceni Egyetem TEK Bölcsészettudományi Kar 2. A képzés formája: költségtérítéses levelező 5. az ember-. Szabó József. Tanterv: A képzés során elsajátítandó kompetenciák. s kezelni a tanulók által elfogadott eszmények. 6. megszerezhető ismeretek. A képzés szerkezete: a képzés tartalma mind az általános. akik etikát tanítanak vagy tanítani szándékoznak általános vagy középiskolában anélkül hogy etika szakos diplomával rendelkeznének. készségek. az Etikai ismeretek specializáció felelőse: Dr. értékek és a megvalósulásuk közötti távolság eredményezte konfliktusokat. A képzés módszerei: elméleti jellegű előadások mellett szemináriumi jellegű foglalkozások vannak. nevelési programjának az e területen történő fejlesztésére. Elsajátítandó kompetenciák: A specializációs továbbképzés elsősorban azoknak a pedagógus kollegáknak szól. képesek legyenek az etika.és erkölcsismerethez kapcsolódó értékek közvetítésére. valamint az iskola légkörének. gondolkodásmódjának. illetve hasonló 19 . illetve fejlesztésére. képesek legyenek az etika. gondolkodásmódjának. értékek és a megvalósulásuk közötti távolság eredményezte konfliktusokat. ember. s kezelni a tanulók által elfogadott eszmények.és társadalomismeret. beállítódásainak és motivációinak a felismerésére. 7. Biróné dr. a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben. hogy a pedagógusok az ismeretek jellegének. illetve hasonló tárgyak oktatására. hogy a pedagógusok az ismeretek jellegének. Kaszás Éva egyetemi docens 3. az ember-. A szakért felelős oktató: A szak egészéért felelős oktató Dr.és erkölcsismerethez kapcsolódó értékek közvetítésére. az erkölcsi nevelés keretében értelmezni tudják a felvállalt értékek befogadtatásával kapcsolatos problémákat. 7. az erkölcsi nevelés keretében értelmezni tudják a felvállalt értékek befogadtatásával kapcsolatos problémákat.és társadalomismeret. az életkori sajátosságoknak és az iskolai körülményeknek megfelelő nevelési és tanulási eljárások alkalmazásával képesek és kompetensek legyenek a tanulók önismeretének.ETIKA SPECIALIZÁCIÓ KÉPZÉSI PROGRAM 1. 4. mind a specializációs részben nagyobb tartalmi blokkokból és azokon belüli tantárgyakból épül fel. tudáselemek. tevékenységrendszerben. társadalom. Képzési cél: A képzés célja.

tevékenységrendszerben: A képzés célja. ember. félév számon kérés koll gyj kredit óraszám II. valamint az iskola légkörének.A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben. Erkölcsfilozófia alapkérdései szövegfeldolgozó szeminárium III. Erkölcsfilozófia 1. megszerezhető ismeretek: Kötelezően oktatott témakörök: közgazdasági vezetési ismeretek.tárgyak oktatására. Erkölcsfilozófia alapkérdései előadás 2. Tudáselemek. Erkölcsfilozófia. Erkölcs és társadalom. 7. s megfelelő prezentálásra.Személyes adottságok: A problématörténeti és a szisztematikus etikai kurzusok révén a hallgatók nemcsak kibővítik ismereteiket. 7. az integráció és szegregáció kérdései. Etikatörténet szövegfeldolgozó szeminárium II. Int. Fejezetek az etika történetéből 1. sajátos csoportok nevelése és oktatása. Társadalomtudományi ismeretkör. hanem képesek lesznek az erkölcsi problémák elemzésére. PhD Habil PhD Habil 20 . a nevelési-oktatási intézmény mint szervezet. félév Számon kérés kredit Oktató munkahely fokozat 5 4 Bujalos István DE BTK Fil. nevelési programjának az e területen történő fejlesztésére. megfelelő érveléstechnika alkalmazására és a fenti képességek tanítási folyamatban való alkalmazására. 7. hogy a pedagógusok az ismeretek jellegének. CSc habil CSc habil 15 15 koll gyj 5 4 Biróné Kaszás Éva DE BTK Fil. A pedagógus-szakvizsgára felkészítő specializációs képzés 3-4. Biróné Kaszás Éva DE BTK Fil. Etikai ismeretek: Fejezetek az etika történetéből. a pedagógus a nevelési-oktatási intézmény szervezetében.4. valamint az iskola légkörének. Erkölcs és társadalom 15 15 I.3. Int. konstruktív megoldási javaslat(ok) kidolgozására. a nevelési-oktatási intézmény hatékonysága. illetve hasonló tárgyak oktatására az általános és a középfokú oktatásban is. Etikatörténet előadás 2. Int. az életkori sajátosságoknak és az iskolai körülményeknek megfelelő nevelési és tanulási eljárások alkalmazásával képesek és kompetensek legyenek az etika. Etika szakmódszertan. nevelési programjának az e területen történő fejlesztésére.2. félév tantervi hálója Etikai ismeretek Tantárgy óraszám I. Int.és társadalomismeret. összefüggésekben való elhelyezésükre. Bujalos István DE BTK Fil. Ágazati etikák.

Biróné Kaszás Éva DE BTK Fil. a szakirodalom feldolgozására.Társadalomtudományi ismeretkör 1.1. hogy szakterületén képes további önálló ismeretszerzésre. Orosz László DE BTK Fil. Int. A 20. század történetének etikai dilemmái szövegfeldolgozó szeminárium V. Int. információs társadalom etikai problémái) 2. Int. 21 . empirikus. Int. század történetének etikai dilemmái 4. Jócsák Mária vezetőtanár DE Kossuth Gyakorló Gimn. Etika szakmódszertan Problémacentrikus ill. valamint a szakdolgozat benyújtása. Int. Int. Bujalos István DE BTK Fil. A résztvevők teljesítményét értékelő rendszer: A szakdolgozat: a specializációs képzési rész ismeretköreiből meghatározott témából kell készíteni. PhD PhD Habil PhD Habil CSc CSc V . CSc Habil CSc Habil PhD 15 koll 5 15 gyj 4 10 10 15 10 koll gyj koll gyj 4 3 5 3 Orosz László DE BTK Fil. Nyizsnyánszki Ferenc DE BTK Fil. A záróvizsga részei: A szakdolgozat témájához kapcsolódó tantárgyi modulból egy tétel kifejtése A benyújtott szakdolgozat meg védése. Ágazati etikák szeminárium 15 15 koll gyj 5 4 Bujalos István DE BTK Fil. a záróvizsga eredményének és a szakdolgozat eredményének számtani átlaga kerekítve. Ágazati etikák 1. Biróné Kaszás Éva DE BTK Fil. Ágazati etikák (üzleti és gazdaságetika. Politikafilozófiai problémák 2. amely bizonyítja. hogy a hallgató képes az elsajátított tudás gyakorlati alkalmazására. értelmezésére. Nyizsnyánszki Ferenc DE BTK Fil. A záróvizsga: A záróvizsgára bocsátás feltétele: az előírt számú vizsga és gyakorlati jegy megszerzése. Az oklevél minősítése a szigorlatnak. A 20. A szakdolgozat a képzés területének valamely témaköréből választott olyan elméleti megközelítésű. önálló elemzésére. történeti jellegű oktatás módszertani kérdései Összesítés Óraszám: 180 Kredit: 55 90 kollokvium: 6 gyakjegy: 7 3/3 27 15 gyj 4 90 3/4 28 8. Politikafilozófiai problémák szövegfeldolgozó szeminárium 3. Int. Erkölcs és társadalom szövegfeldolgozó szeminárium IV. a környezetvédelem-. Int. Erkölcs és társadalom előadás 2. pedagógiai gyakorlati tapasztalatokat is tartalmazó írásos elemzés. valamint. A záróvizsga eredménye a záróvizsgán kifejtett tételre kapott érdemjegy és a szakdolgozatvédés eredményének átlaga kerekítve.

az analitikus etika (Moore. Kant. Rorty). és legyenek tájékozottak napjaink élő morálfilozófiai diskurzusairól. emberi jogok és szabadságjogok. kiselőadás. Hit. Legyenek képesek az erkölcsi kérdésekben. a társadalom szerkezete. didaktikus játék stb. értékrend. környezet és erkölcs. Tantárgyi programok: Etika ismeretek Fejezetek az etika történetéből előadás és szeminárium A kurzus célja: A hallgatók ismerjék meg a 20. Társadalomtudományi ismeretkör előadás és szeminárium A kurzus bevezetést nyújt a modern emberi létállapot társadalomfilozófiai és politikafilozófiai vizsgálatába. tolerancia. eutanázia. egyenlőség és igazságosság. Erkölcsfilozófia előadás és szeminárium A tekintélyelvű. világkép. etika etológiai nézőpontból (Lorenz). drogfogyasztás. diskurzus. Ágazati etikák előadás és szeminárium A kurzusokon nagy hangsúlyt helyezünk az erkölcsi nevelés tekintetében fontos problémakörökre: gazdaság és erkölcs. az egzisztencialista etika (Sartre). politikai és jogi értékek. a haszonelvű. gyakorlatok beszámításának rendje: Bármely felsőoktatási alapképzésben vagy továbbképzésben szerzett kredit elismerhető. a háború és terror kérdése. történetisége. ha a kredit átváltás általános szabályai szerint egyenértékesíthető jelen szakvizsgás képzés valamely tantárgyával. egyén és közösség. századi morálfilozófia legfontosabb irányzatait. az információs társadalom kihívásai. civil szerveződések. MacIntyre) Erkölcs és társadalom előadás és szeminárium Etikai közösség és társadalom. a változatos pedagógiai módszerek.). totalitárius berendezkedések. A legfontosabb irányzatok és szerzők: a történelmi materializmus (Marx). élethelyzetek etikája. társadalmi rend és együttélés.és kommunikatív etika (Habermas). globalizációs kihívások. s alapvető problémakörei: az ember fogalma. Etika szakmódszertan 22 . erényetikák és konszenzusetikák alapvetésének és érvelési módjainak a megismerése az etikai gondolkodás történetéből vett példák alapján. Az ember mint társadalmi. kultúrateremtő és fogyasztó lény. társadalmi nagycsoportok és kapcsolataik. egyéni cselekvés és társadalmi folyamatok. A kurzus jórészt a modern etikai irányzatok alapszövegeinek feldolgozását végzi el. Bentham. kötelességelvű (kantiánus). Hare) és az erkölcs posztmodern reletivizálása (Lyotard. A kultúra és művelődés kapcsolata. 10. közerkölcs. vallás.9. szolidaritás. A társadalomfilozófia megközelítésmódja gyakorlati és normatív. Az emberi lét általános és egyedi vonásai: erkölcsi alapértékek. természettörvényi. A korábban szerzett ismeretek. a materiális értéketika (Scheler). az ember meghatározottsága és szabadsága. vitákban elméletileg megalapozottan érvelni. Kiemelt szerepet kap a demokráciára nevelés szempontjából a politikai és társadalomfilozófia valamint a 20. Rawls. formák keretében (pl. (Aquinói. népismeret. a kisebbségek helyzete és jogai. politika és erkölcs. világszemlélet. vita. abortusz. a morál genealógiai relativizálása (Nietzsche). A kurzuson nagy hangsúlyt helyezünk az erkölcsi nevelés tekintetében fontos problémakörökre: diszkrimináció. század történetének etikai dilemmái: többek között a diszkrimináció.

A képzésért felelős kar megnevezése: Debreceni Egyetem TEK Bölcsészettudományi Kar 2. szituációk elemzésének fogásait. a Filozófia Intézet titkához és könyvtárosához fordulhatnak. A hallgatók a tanulmányi ügyekben a képzés szakfelelőséhez. Valamint a mindennapos élethelyzetek. alkalmas feladatokat. kivéve a szakmódszertant. Az Etikai ismeretek nyújtása tantervi hálójában szereplő tantárgyakat a DE TEK BTK Filozófia Intézetének oktatói oktatják. Jócsák Máriát kérjük fel. Önkormányzatok. A szakért felelős oktató: A szak egészéért felelős oktató Dr. Kaszás Éva egyetemi docens 23 . SZÁZADI FILOZÓFIA SPECIALIZÁCIÓ KÉPZÉSI PROGRAM 1. gyakorló iskolai vezetőtanár) kér fel. A képzés költségtérítési díja: 140. A hallgatók rendelkezésére állnak Intézetünk könyvtárában számítógépek. de néhány gyakorlati jellegű kollégium megtartására külső előadókat (OKM. melynek oktatására a nagy tapasztalattal rendelkező gyakorlóiskolai vezetőtanárt. A szak indításának tervezett időpontja: 2009. oktatói háttér. Együttműködő külső partner: Beosztás gyakorló gimnáziumi vezetőtanár 13. Biróné dr. példákat az erkölcsi dilemmák felismertetésére és gyakoroltatására.A kurzuson a történeti jellegű és a probléma centrikus bevezető jellegű oktatás módszertani problémáit tekintjük át. Az egyetem a képzés infrastrukturális hátterét (tantermek és felszerelésüket) biztosítja. 11. A specializációs továbbképzésben részt vevő oktatók a Debreceni Egyetem részéről Név Biróné Kaszás Éva Bujalos István Nyizsnyánszki Ferenc Orosz László Beosztás egyetemi docens egyetemi docens egyetemi docens egyetemi adjunktus Tudományos fokozat PhD habil CSc habil CSc PhD A szakmai munkában részt vevő külső tagok: Név Jócsák Mária 12. s kivetítővel is rendelkezünk. szeptember 14. A Debreceni Egyetem könyvtára mellett a Filozófia Intézetnek több ezer kötetes saját könyvtára is van.000 Ft / félév 19-20. az Etikai ismeretek specializáció felelőse: Dr. A képzési program végrehajtásához szükséges tárgyi és személyi feltételek. ahol a legfontosabb filozófiai és esztétikai szakirodalom megtalálható és a hallgatók számára hozzáférhető. ezek biztosításának módja: A képzés általános szakterületeihez az egyetem különböző karain rendelkezésre áll a megfelelően képzett személyi. Szabó József.

érvelő álláspont elsajátításához szükséges elméleti-filozófiai alapok elsajátítása különböző álláspontok megismerése révén. kritikai készség fejlesztése. Az oktatás feladata. Nemcsak a filozófiai tudás elsajátítása áll a középpontban. a filozófiai tudományok művelésében keletkezett és a közoktatásban is hasznosítható új ismeretek átadása és elsajátítása. a válaszokat értelmezési lehetőségeikre utalva kísérli meg. Filozófia szakmódszertan. A képzés formája: költségtérítéses levelező. megszerezhető ismeretek: Kötelező ismeretkörök: Közigazgatási és vezetési ismeretek. Elsajátítandó kompetenciák: A filozófiai gondolkodásban az alapvető lételméleti igazságokról van szó. nyitottság új élmények és a tapasztalat-feldolgozás továbbfejlesztésére. s képesek legyenek a pluralitás viszonyai között is saját megalapozott értékrend kialakítására. Etika. 5. hogy az önálló ítélőképesség működhessen. 4. Modern filozófia (2 választandó). a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben. hanem a gondolkodás. A képzés módszerei: elméleti jellegű előadások mellett szemináriumi jellegű foglalkozások. 7. Problémafelismerő.Tudáselemek. mely a felelősségteljes problémamegoldás alapja. 7.2. Tanterv: A képzés során elsajátítandó kompetenciák. A feltárt igazságok nem szolgálnak azonban egyértelmű és egyedül lehetséges magyarázatok alapjául. Sajátos csoportok nevelése és oktatása. 7. hogy tisztában legyenek a filozófiai problémák és az azokra adható válaszok sokrétűségével és sokoldalúságával. Orientálódási képesség: a reflektáló. 7. készségek. mely a felelős cselekvéshez elengedhetetlen. konkrétan a kortárs filozófia legújabb irányzatai bemutatásával. 6. Angolszász filozófia. az érvelő.3. megszerezhető ismeretek. hogy emberi létet érintő alapkérdésekben gondolati tapasztalatokat és kritikai eszközöket adjon. Az ítélőképesség: a saját álláspont folyamatos szembesítése adott szituációkkal. Francia filozófia.Személyes adottságok: Tapasztalatszerzési képesség: a közvetlen benyomást a tapasztalat rangjára emeljük: eltávolodás a közvetlenségtől. az adottságokat értékelje. Politikai filozófia. tevékenységrendszerben. Kötelezően választható ismeretkörök: Esztétika. A nevelési-oktatási intézmény hatékonysága. hiszen az emberi megismerés határai és a perspektívák sokasága emberi létállapotából kiindulva világítja meg a kérdéseket.3. Az integráció és szegregáció kérdései. A képzés szerkezete: a képzés tartalma mind az általános. személyes adottságok. 24 . A specializáció által meghatározott (választható) ismeretkörök: Német filozófia. A pedagógus a nevelési-oktatási intézmény szervezetében.1. Képzési cél: A felsőfokú szakemberképzésben szerzett korábbi ismeretek megújítása.és problémaelemző készség fejlesztése. mind a specializációs részben nagyobb tartalmi blokkokból és azokon belüli tantárgyakból épül fel. tudáselemek. A nevelési-oktatási intézmény mint szervezet.

félév számon kérés koll gyj kredit óraszám II. Ember.7. Amerikai filozófia 3. Int. Modern filozófia vagy Etika szövegfeldolgozó szeminárium 15 gyj 4 25 . Biróné Kaszás Éva DE BTK Fil. Analitikus filozófia 2. a középfokú filozófiaoktatásban tudja alkalmazni a pedagógus.A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben. Int. Német filozófia 1. Bujalos István DE BTK Fil. valamint képessé lesz az iskola légkörének. Int. Hévizi Ottó DE BTK Fil. Int. Biróné Kaszás Éva DE BTK Fil. századi német filozófia szövegfeldolgozó szeminárium II. Angyalosi Gergely DE BTK Fil. századi német filozófia előadás 2. Angolszász filozófia szövegfeldolgozó szeminárium IV . A pedagógus-szakvizsgára felkészítő specializációs képzés 3-4. 19-20. Bujalos István DE BTK Fil.és szubjektumkoncepciók a francia filozófiában szövegfeldolgozó szeminárium III. Int. Ember. 19-20.és szubjektumkoncepciók a francia filozófiában előadás 2. CSc habil CSc habil 10 koll 4 15 15 koll gyj 5 4 PhD CSc Habil PhD koll 4 PhD habil CSc habil PhD habil 2. Francia filozófia 1. félév számon kérés kredit Oktató/ Munkahely fokozat 5 4 Hévizi Ottó DE BTK Fil. Int. Int. Kelemen István DE BTK Fil. századi filozófia Tantárgy óraszám I. Int.4. beleértve az adott specializáció ismereteit is. tevékenységrendszerben: A szakvizsgás képzés során szerzett ismereteit. DSc habil DSc habil 15 15 koll gyj 5 4 Angyalosi Gergely DE BTK Fil.Kötelezően választható tárgykörök 1. Modern filozófia vagy Etika 10 előadás 15 15 I. félév tantervi hálója 19-20. nevelési programjának az e területen történő fejlesztésére. Int. Angolszász filozófia 1. Kelemen István DE BTK Fil. Int.

A záróvizsgán a benyújott szakdolgozatot is meg kell védeni. Int. értelmezésére. Valastyán Tamás DE BTK Fil. gyakorlatok beszámításának rendje: 26 . amely bizonyítja. Biróné Kaszás Éva DE BTK Fil. Problémacentrikus ill. a záróvizsga eredményének és a szakdolgozat eredményének számtani átlaga kerekítve. A záróvizsga: A záróvizsgára bocsátás feltétele: az előírt számú vizsga és gyakorlati jegy megszerzése. Jócsák Mária Vezetőtanár DE Kossuth Gyakorló Gimn. történeti jellegű oktatás módszertani kérdései 2. hogy a hallgató képes az elsajátított tudás gyakorlati alkalmazására. A záróvizsga eredménye a záróvizsgán kifejtett tételre kapott érdemjegy és a szakdolgozatvédés eredményének átlaga kerekítve. Int. V. Valastyán Tamás DE BTK Fil. empirikus. Filozófia szakmódszertan 1. valamint. önálló elemzésére. valamint a szakdolgozat benyújtása. Politikai filozófia vagy Esztétika szövegfeldolgozó szeminárium 15 gyj 4 Biróné Kaszás Éva DE BTK Fil. Int. A záróvizsga részei: a záróvizsga résztárgyait az egyes specializációk határozzák meg (lásd a specializációknál). a szakirodalom feldolgozására. CSc habil PhD habil PhD PhD habil PhD 4. Érettségire való felkészítés illetve a munkatankönyvön alapuló oktatás lehetőségei Összesítés Óraszám: 180 Kredit: 55 10 gyj 3 15 gyj 4 Jócsák Mária Vezetőtanár DE Kossuth Gyakorló Gimn. Int. Politikai filozófia vagy Esztétika előadás 15 koll 5 Bujalos István DE BTK Fil. pedagógiai gyakorlati tapasztalatokat is tartalmazó írásos elemzés. Az oklevél minősítése a szigorlatnak. A korábban szerzett ismeretek. 90 kollokvium: 6 gyakjegy: 6 4/3 29 90 2/3 26 8.3. A szakdolgozat a képzés területének valamely témaköréből választott olyan elméleti megközelítésű. 9. Int. hogy szakterületén képes további önálló ismeretszerzésre. A záróvizsga részei: A szakdolgozat témájához kapcsolódó tantárgyi modulból egy tétel kifejtése A benyújtott szakdolgozat meg védése. A résztvevők teljesítményét értékelő rendszer: A szakdolgozat: a specializációs képzési rész ismeretköreiből meghatározott témából kell készíteni.

mint Derrida esetében. a korszak néhány szövegének feldolgozásán keresztül. Strawson.Bármely felsőoktatási alapképzésben vagy továbbképzésben szerzett kredit elismerhető. A kurzus tárgyalja. attól függően. század fordulóján: II. szerepének újraértelmezéséről szóló teorémákban. illetve a szubjektum haláláról. hogy a hallgatók. A bizonyosságról Francia filozófia előadás és szövegfeldolgozó szeminárium A kurzus keretében áttekintjük a 20. kitér a jelentés és az igazság-elméletek problémakörére . Edmund Husserl. A fenomenológia francia fogadtatása szempontjából Jean-Paul Sartre és Maurice Merleau-Ponty a két legfontosabb gondolkodó. század fordulóján: I. a nyelv szerepét a gondolkodásban illetve a kommunikációban.Quine. századi filozófia Német filozófia előadás és szövegfeldolgozó szeminárium A tantárgy célja áttekintést nyújtani a hallgatóknak a német filozófiáról a romantika korától napjainkig. Az ötvenes évek végétől pedig ismét ez a kérdéskör mutatja érzékeny iránytűként a francia filozófia újabb irányváltását: az ember. Angolszász filozófia előadás és szövegfeldolgozó szeminárium A tantárgy alapvető célja egyfelől. Ryle. Ez a problematika mintegy maga köré gyűjtötte az újabb francia filozófia főbb áramlatait. amely a filozófiai problémákat a tudat és a pszichikum "tényeinek" közvetlen érzékeléséből vezette le.Russell. ha a kredit átváltás általános szabályai szerint egyenértékesíthető jelen szakvizsgás képzés valamely tantárgyával. mint Ricoeurnél. A misztikus és vallásos gondolkodóknak . A tantárgy ehhez kapcsolódva elemzi a logikai analízis és a konceptuális analízis filozófiai relevanciáját. vagy legalábbis "áthelyeződéséről". A non-konform „örökség”: Kierkegaard. Nietzsche. Husserl transzcendentális fordulata: Az Eszmék… és a Karteziánus meditációk. Bergson művei jól mutatják. mint Foucault-nál. illetve az individuum kérdése. a hermeneutikai és a pszichoanalitikus hagyományok szintetizálásáról. Moore. Kripke. Az utolsó karteziánus.és szubjektum-koncepcióit. 10. A kései Wittgenstein: Filozófiai vizsgálódások. félév tantárgyi programja 19-20. A német filozófia a 19. 27 . Martin Heidegger középső korszaka: Bevezetés a metafizikába. módszereivel és a klasszikus filozófiai problémákra adott válaszaival. Ez készítette elő Husserl és a fenomenológia. Részletesebben: A német filozófia a 19. Austin. Wittgenstein. valamint (a sajátosan francia módra értelmezett) Heidegger hatását. A korai Wittgenstein: Tractatus. század francia filozófiájának jellegzetes ember.ugyancsak központi problémájuk a "humanitas" és a szubjektum. Ezek természetesen igen különbözőek lehetnek.-20. Max Scheler gondolatvilága. Rorty. Davidson. vagy Heidegger filozófiájának továbbgondolásáról.-20. Martin Heidegger korai korszaka: Lét és idő. megismerkedjenek az analitikus filozófia alapfogalmaival. Az európai tudományok válsága és a transzcendentális fenomenológia. A Logikai vizsgálódások. „Mi a metafizika?”. Egyetemi filozófia: Neokantianizmus. hogyan vezettek el a „nyelvi fordulathoz” .az Emmanuel Mounier-féle "perszonalizmuson" át Gabriel Marcelig . hogy egy újra gondolt nietzscheánizmusról van szó. milyen erős volt a francia filozófiában az a törekvés. Freud. A kései Heidegger: Az „esemény”. A műalkotás eredete. hogy a századforduló filozófiai fejleményei. Tantárgyi programok: A pedagógus-szakvizsgára felkészítő specializációs képzés 3-4.

s kivetítővel is rendelkezünk.Másfelől áttekintjük az amerikai filozófia történetét a kezdetektől napjainkig. hogy elemezzük az amerikai filozófia jeles alakjainak munkáit – Emerson. mégpedig úgy. amelyeken az adott tárgykör 19-20. ahol a legfontosabb filozófiai és esztétikai szakirodalom megtalálható és a hallgatók számára hozzáférhető.000 Ft / félév 28 . oktatói háttér. Kuhn. századi filozófia tantervi hálójában szereplő tantárgyakat a DE TEK BTK Filozófia Intézetének oktatói oktatják. kivéve a szakmódszertant. A19-20. Santayana. Kötelezően választható tárgykörök Négy bevezető jellegű kurzust ajánlunk fel. A Debreceni Egyetem könyvtára mellett a Filozófia Intézetnek több ezer kötetes saját könyvtára is van. Politikai filozófia. de néhány gyakorlati jellegű kollégium megtartására külső előadókat (OKM. Jócsák Máriát kérjük fel. A hallgatók rendelkezésére állnak Intézetünk könyvtárában számítógépek. Rawls. A képzés költségtérítési díja: 140. Modern filozófia Módszertan szeminárium A kurzuson a történeti jellegű és a probléma centrikus bevezető jellegű és az érettségire felkészítő filozófia oktatás módszertani problémáit tekintjük át. melynek oktatására a nagy tapasztalattal rendelkező gyakorlóiskolai vezetőtanárt. A szemináriumokon a magyar nyelven is megjelent szövegeket dolgozunk fel. a hallgatókkal történő egyeztetés alapján: Esztétika. A képzési program végrehajtásához szükséges tárgyi és személyi feltételek. gyakorló iskolai vezetőtanár) kér fel. Dworkin. a Filozófia Intézet titkához és könyvtárosához fordulhatnak. A specializációs továbbképzésben részt vevő oktatók a Debreceni Egyetem részéről Név Angyalosi Gergely Biróné Kaszás Éva Bujalos István Hévizi Ottó Kelemen István Nyizsnyánszki Ferenc Valastyán Tamás Beosztás egyetemi docens egyetemi docens egyetemi docens egyetemi docens egyetemi tanársegéd egyetemi docens egyetemi adjunktus Tudományos fokozat CSc habil PhD habil CSc habil DSc habil PhD CSc PhD A szakmai munkában részt vevő külső tagok: Név Jócsák Mária Beosztás gyakorló gimnáziumi vezetőtanár 14. Önkormányzatok. Etika. Az intézet az alábbi négy tárgykörből minden félévben egyet hirdet meg. MacIntyre. James. A hallgatók a tanulmányi ügyekben a képzés szakfelelőséhez. században felvetődő problémáival ismerkedünk meg előadások és a szövegfeldolgozó szemináriumok keretében. 11. Az egyetem a képzés infrastrukturális hátterét (tantermek és felszerelésüket) biztosítja. ezek biztosításának módja: A képzés általános szakterületeihez az egyetem különböző karain rendelkezésre áll a megfelelően képzett személyi. Sandel és Rorty.

Elsajátítandó kompetenciák: Magasszintű célnyelvi kommunikációs kompetencia.A képzés szerkezete: A képzés tartalma mind az általános. 7.Személyes adottságok: Mind az általános. kultúrtörténet friss eredményeinek tantárgyszerű bemutatását szolgálják. számú rendeletében szereplő kötelező ismeretkörök. 7. laboratóriumi gyakorlatok és szemináriumi jellegű foglalkozások. gyakoroltatása.A szakért felelős oktató: A szak egészéért felelős oktató Dr. a nyelvtan.4.Képzési cél: Korszerű ismeretekkel rendelkező közoktatásban dolgozó francia szakos tanárok képzése. rendelet 2. mérése és értékelése során. készségek. nyelvpedagógia. Tanterv: A képzés során elsajátítandó kompetenciák.Tudáselemek. tevékenységrendszerben.3. 7. 6. a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben.1.FRANCIA SPECIALIZÁCIÓ KÉPZÉSI PROGRAM 1. valamint az adott célnyelvi kultúrára vonatkozó ismeretek tanítása. Szabó József. a kiejtés és intonáció. az adott nyelv szabályainak alkalmazása.A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben. megszerezhető ismeretek.A képzésért felelős kar megnevezése: Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar 2. megszerezhető ismeretek: A 10/2006. személyes adottságok. Marosvári Mária . Specializációtól függően terepgyakorlatok is vannak. 7. 5. 3. tudáselemek.A képzés módszerei: elméleti jellegű előadások mellett tantermi. mind a specializációs részben leírandók azok a személyes adottságok. a francia nyelv specializáció felelőse: dr. 7. 4. jártasság a stílusok és stílusrétegek (nyelvi regiszterek) alkalmazásában -a nyelvpedagógiai elméletek tükrében legyen képes a nyelvtanításnak az adott kontextusban legmegfelelőbb módszereit és eljárásait alkalmazni az alapkészségek. valamint az egyes specializációk által meghatározott választható ismeretkörök: a választott ismeretkörök a francia nyelvtudomány.A képzés formája: Költségtérítéses levelező.2. sz. amelyeket a képzés révén meg kell szerezni. mind a specializációs részben nagyobb tartalmi blokkokból és azokon belüli tantárgyakból épül fel. tevékenységrendszerben: 29 .

PhD PhD 20 15 10 20 gyj koll gyj gyj 5 5 4 5 15 15 15 koll gyj koll 5 5 5 Marosvári Mária Marosvári Mária Csűry Andrea Csűry Andrea Marosvári Mária Csűry Andrea Marádi Krisztina 20 gyj 6 Csűry István PhD. nyelvi rétegek a mai francia nyelvben 10. képesít a közoktatásban.ha bil. félév számon kérés oktató kredit fokozat 5 5 Csűry István Csűry István PhD. megszilárdítását és korszerű elemekkel való bővítését. félév számon kérés koll gyjl kredit óraszám II.ha bil. PhD. PhD. félév tantervi hálója Tantárgy óraszám 1. PhD. 6. Számítógépes nyelvoktatás. A francia nyelvű világ ma 4.ha bil.Nyelvvizsgák. pedagógiai kutatási. Pragmatika és nyelvoktatás 2. korszerű értékelési módszerek 15 15 I.Szókincsváltozás. a szakképzésben oktatási.A résztvevők teljesítményét értékelő rendszer: A szakdolgozat: a specializációs képzési rész ismeretköreiből meghatározott témából kell készíteni A záróvizsga: 30 .Újabb tendenciák a francia nyelvoktatásban 2. 9. tervezési és fejlesztési feladatok elvégzésére. PhD. PhD 15 gyj 5 Marosvári Mária Óraszám: 175 Kredit: 55 kollokvium: 4 gyakjegy: 7 8. érettségi.A szakképzettség megszerzése lehetővé teszi a felsőfokú képzésben szerzett szakképzettség megerősítést.Újabb tendenciák a francia nyelvoktatásban 8. Szóbeli és írásbeli kifejezésfajták 3. Kultúraközvetítés a nyelvoktatásban 7. A francia tanár eszköztára napjainkban 5: A francia tanár eszköztára napjainkban 2. A pedagógus-szakvizsgára felkészítő specializációs képzés 3-4. az Internet lehetőségei 11. PhD PhD.

2. hogy a nyelvtanárok tisztában legyenek azzal. művészetek). Pragmatika és nyelvoktatás A tantárgy célja az alkalmazott nyelvészet új eredményeinek megismertetése és tudatosítása különös tekintettel a pragmatikai kutatások legújabb fejleményeire. Mindezt oly módon. 3.A francia nyelvű világ ma 3.Pragmatika és nyelvoktatás 2. Cél az is. a szövegelemzés nyelvpedagógiai aspektusai. hogy a nyelvészeti kutatások eredményeinek elsőszámú alkalmazási terepe a nyelvoktatás. a szókincs változásának megragadására. beleértve a társadalom. gyakorlatok beszámításának rendje: bármely felsőoktatási alapképzésben vagy továbbképzésben szerzett kredit elismerhető. Szóbeli és írásbeli kifejezésfajták A kurzus a nyelvészeti ismeretek alkalmazását és elmélyítését szolgálja. 9. Tantárgyi programok: 1. gazdaság és politika területét és összefüggéseit is.A korábban szerzett ismeretek. A francia nyelvű világ ma A tantárgy célja: közel hozni és felfrissíteni a képzésben résztvevő tanárok ismereteit a tág értelemben vett francia kultúrára vonatkozóan (irodalom. A záróvizsga eredménye a záróvizsgán kifejtett tételre kapott érdemjegy és a szakdolgozatvédés eredményének átlaga kerekítve. A záróvizsga részei: 1. gazdaság. a szöveg jelentésszerkezete. A francia tanár eszköztára napjainkban/1 31 . Az oklevél minősítése a szigorlatnak. nyelvi rétegek a mai francia nyelvben A záróvizsgán a benyújott szakdolgozatot is meg kell védeni. a záróvizsga eredményének és a szakdolgozat eredményének számtani átlaga kerekítve. Az érintett témakörök a különféle írásbeli és szóbeli kifejezésfajták a szövegek lexikai felépítése és tematikus struktúrája. Tárgyalt témakörök: − A francia kultúra napjainkban − A francia nyelv aktuális helyzete (EU) − Politika.A záróvizsgára bocsátás feltétele: az előírt számú vizsga és gyakorlati jegy megszerzése. valamint a szakdolgozat benyújtása. hogy az ismeretek szolgálják a nyelvi megerősítést is. társadalom és nyelvhasználat 4.Szókincsváltozás. ha a kredit átváltás általános szabályai szerint egyenértékesíthető jelen szakvizsgás képzés valamely tantárgyával 10. a dialógikus szövegek jellegzetességei és változatai. és lehetőséget teremtsenek a nyelvhasználat.Újabb tendenciák a francia nyelvoktatásban 4.

disztributív nyelvelmélet. A főbb szóalkotási tendenciák áttekintése után a legkülönbözőbb írott és hangzó dokumentumok elemzésével igyekszünk szilárd támpontot adni az eligazodásban. Tárgyaljuk a francia és a frankofón kultúra különféle aspektusait. ezen belül az életmódbeli különbségeket is: szokások. Számítógépes nyelvoktatás. nyelvi rétegek a mai francia nyelvben A tárgy célja a mai francia nyelv szókincsbeli változásainak elméleti és gyakorlati áttekintése. Fontos megközelítési aspektus lehet a nyelv és a civilizáció viszonya: (rögzült kifejezések. pragmatika). gasztronómia. Tematika: − A számítógéppel segített nyelvoktatás − Idegen nyelvi oktatóprogramok − „Alternatív” nyelvoktatási módszerek − Interkulturális országismeret 6. szólások. A tárgy célja megismertetni az egyes irányzatok alkalmazhatóságának lehetőségeit a gyakorlati nyelvoktatásban. 7-8. az Internet lehetőségei A tárgy némiképp folytatja a francia tanár eszköztára tanegység tematikáját. Újabb tendenciák a francia nyelvoktatásban Az újabb tendenciák bemutatása a klasszikusnak számító (nyelvtani alapú-fordító) nyelvtanítási módszer áttekintésével indul. 9. Érzékennyé tenni a hallgatóságot ezen sokszínűség elfogadására és a helyes választásra a konkrét tanítási helyzeteknek megfelelően. A szigorúan vett nyelvi szempontok mellett stíluselemzést is végzünk. Az Internet felhasználásnál külön elemezzük a kifejezetten nyelvtanítási célokat szolgáló programokat 32 . újabb témákkal bővítve azt. közmondások). Fontos szerepet szánunk a nyelvészeti irányzatok és a nyelvtanítás összefüggéseinek tárgyalására (strukturalizmus. Szókincsváltozás. A francia tanár eszköztára napjainkban/2 A tantárgy folytatja a francia tanár eszköztára/1 tantárgyat. a mindennapi élet kultúráját.A tantárgy célja a francia módszertani kutatás és alkalmazás legújabb eredményeinek megismertetése előadások és gyakorlat formájában. 10. Tematika: − A globális szimuláció módszerének bemutatása − Projektmunka és csoportmunka − Szerepjátékok − A globális szimuláció oktatásának hatáselemzése − A kutatáselemzést szolgáló eszközök 5. Kultúraközvetítés a nyelvoktatásban A tantárgy célja a kultúraközvetítés nyelvi és társadalmi összefüggéseinek megragadása. metaforák.

Vizsgafeladatok elemzése. Marosvári Mária Dr. A vizsgák minőségi kritériumai: validitás és megbízhatóság. de néhány gyakorlati jellegű kollégium megtartására külső előadókat (OKM. Bartha Elek 3. A specializációs továbbképzésben részt vevő oktatók a Debreceni Egyetem részéről Név Dr. PhD. PhD. az értékelés szempontjainak pontos ismerete. 11.(TV5 Monde) és az Internet tág értelemben vett felhasználási lehetőségeit a nyelvtanári munkában.ÉS NÉPISMERET SPECIALIZÁCIÓ KÉPZÉSI PROGRAM 1. PhD.és népismereti ismereteinek megújítása. 11. Nyelvvizsgák. érettségi. A képzés költségtérítési díja: 140.A szakért felelős oktató: a szak egészéért felelős oktató Dr. oktatói háttér. mind a specializációs részben nagyobb tartalmi blokkokból és azokon belüli tantárgyakból épül fel 33 . Csűry Andrea Marádi Krisztina Beosztás egyetemi docens Egyetemi adjunktus Egyetemi adjunktus tanársegéd Tudományos fokozat PhD.000 Ft / félév HON. A szakmai munkában részt vevő külső tagok: Név Beosztás 14. készítése. 4. A képzés legkülönbözőbb szakterületeihez az egyetem különböző karain rendelkezésre áll a megfelelően képzett személyi.A képzésért felelős kar megnevezése: BTK 2. korszerű értékelési módszerek A Közös Európai Referenciakeret megismertetése és alkalmazása a különféle nyelvvizsgatípusok esetén. a specializáció felelőse Dr. Csűry István Dr. A kétszintű érettségi nyelvi feladatainak kritikai elemzése. A képzési program végrehajtásához szükséges tárgyi és személyi feltételek. A legújabb kutatási eredmények és értelmezési szempontok megismertetése. Önkormányzatok) kér fel. Szabó József. hon.A képzés formája: költségtérítéses levelező 5.habil.Képzési cél: A középiskolai tanárok és a vezető tanárok néprajzi.A képzés szerkezete: a képzés tartalma mind az általános. ezek biztosításának módja: Az egyetem a képzés infrastrukturális hátterét (tantermek és felszerelésüket) biztosítja.

7. PhD PhD PhD. Keményfi Róbert Dr. valamint az egyes specializációk által meghatározott választható ismeretkörök 7.Tanterv: A képzés során elsajátítandó kompetenciák. Néphagyomány az eu-i országokban 3.és népismeret legfontosabb kérdéseiről. etnográfia és társadalomnéprajz legfontosabb kérdéseiben. megszerezhető ismeretek: a 10/2006.1. Vizualitás I.6.Tudáselemek.Személyes adottságok: A néprajztudomány legújabb eredményeinek ismerete. 7. ezek rendszeretési képessége. A megszerzett ismeretek magas szintű átadásának képessége az oktatás folyamatában.Elsajátítandó kompetenciák: Hon.3. személyes adottságok. 3-4. félév tantervi hálója.2. félév számon kérés oktató kredit fokozat kredit óraszám 10 10 10 koll koll koll 3 3 3 10 koll 3 Dr. 10 koll 3 34 . laboratóriumi gyakorlatok és szemináriumi jellegű foglalkozások. Balogh Lászlóné CSc PhD. 7. félév számon kérés II. CSc 10 10 5 5 15 koll koll gyj gyj koll. Regionális kultúra 7. 7.és népismeretből elsajátítandó: elméletileg is megalapozott átfogó ismeretek. Etnográfia szeminárium 5. Nagy Éva Dr. hon. a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben. Honismeret a közoktatásban Szakmai tárgyak (150 óra 47 kredit) 1. sz. Etnográfia 3. készségek.A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben. habil. tudáselemek. Magas szintű tájékozottság a folklór. Magyari Márta Dr. tevékenységrendszerben. Folklór 2. habil. Elméleti felkészültség a Hon.és népismeret Tantárgy óraszám Elméleti alapok (30 óra 8 kredit) 1. Határok és térképek az iskolában 6. számú rendeletében szereplő kötelező ismeretkörök. rendelet 2. megszerezhető ismeretek. Nagy Éva Dr. PhD. habil.gyj 3 3 2 2 5 10 10 5 5 10 koll koll gyj gyj koll 3 3 2 2 3 Dr. PhD. alkalmasság önálló következtetések levonására.A képzés módszerei: elméleti jellegű előadások mellett tantermi. Bartha Elek Dr. Lovas Kiss Antal Dr. Lovas Kiss Antal Dr. Lovas Kiss DSc PhD. Keményfi Róbert Dr. habil. szakcsoport vezetésben lehet alkalmazni. tevékenységrendszerben: A honés népismeretből megszerzett ismereteket a középiskolai oktatásban és az oktatásszervezésben.4. Folklór szeminárium 4. Hon és népismeret az iskolában 2. Specializációtól függően terepgyakorlatok is vannak.

néprajzoktatás problematikája 9. Gyűjteménykezelés és múzeumpedagógia Összesítés 10 20 15 110 koll. valamint a szakdolgozat benyújtása. A záróvizsga tárgyai: Hon és népismeret az iskolában Néphagyomány az eu-i országokban Honismeret a közoktatásban Folklór Etnográfia Határok és térképek az iskolában Regionális kultúra Vizualitás Honismeret. Magyari Márta Dr.8.gyj 8/5 5 5 34 70 gyj 2 Antal Dr. A záróvizsgán a benyújott szakdolgozatot is meg kell védeni. néprajzoktatás problematikája Régió és tárgykultúra Gyűjteménykezelés és múzeumpedagógia A záróvizsga eredménye a záróvizsgán kifejtett tételre kapott érdemjegy és a szakdolgozatvédés eredményének átlaga kerekítve. Az oklevél minősítése a szigorlatnak. 1.gyj koll. Régió és tárgykultúra 10. Honismeret. A záróvizsga: A záróvizsgára bocsátás feltétele: az előírt számú vizsga és gyakorlati jegy megszerzése. Magyari Márta habil. ha a kredit átváltás általános szabályai szerint egyenértékesíthető jelen szakvizsgás képzés valamely tantárgyával 10. a záróvizsga eredményének és a szakdolgozat eredményének számtani átlaga kerekítve. A záróvizsga részei: a záróvizsga résztárgyait az egyes specializáciok határozzák meg. A korábban szerzett ismeretek. Tantárgyi programok: TANTÁRGYLEÍRÁS A tantárgy címe: Hon és népismeret az iskolában Kódja: A/1. Félév: tavaszi 35 . gyakorlatok beszámításának rendje: Bármely felsőoktatási alapképzésben vagy továbbképzésben szerzett kredit elismerhető.A résztvevők teljesítményét értékelő rendszer: A szakdolgozat: a specializációs képzési rész ismeretköreiből meghatározott témából kell készíteni. Nagy Éva Dr. PhD CSc CSc 5/3 21 8.

Fejős Zoltán (szerk. Félév: őszi A tárgy típusa: előadás Óraszám/hét: összesen 10 óra Kredit érték: 3 Oktató: Dr.) Budapest. évf. tudatosítani a hallgatókban.): Néprajzi jelenkutatás és múzeumi gyűjtemények változása. Budapest. Peterdi Vera: Az otthonkultúra mint néprajzi és legújabb kori történeti muzeológiai probléma. Néprajzi múzeumi tanulmányok. sz. Előfeltételek: A szakos kreditlista előírásai szerint. a múzeum imázsát. Kötelező olvasmányok: Sz. 2003. amely hagyományos és korszerű módszerek egymás mellett élésében valósulhat meg a legtökéletesebben. (MaDok füzetek 1. hogy a modern múzeum és a honismereti képzés kommunikációjában a legfontosabb cél a gyűjtemény és a környezet autentikus és élményszerű bemutatása. 16–28. 1983. 69–77. Az előadáshoz szeminárium is kapcsolódik. és a látogatás általános benyomását meghatározó tényezőket. hogy részleteiben megismertessék az etnicitás 36 . 84. Történeti Muzeológiai Szemle 3. Néprajzi Múzeum. valamint a múzeumok működését. Néprajzi Értesítő. A tárgyra való jelentkezés módja: Az aktuális félévi tanrend előírásai szerint. Az előadások célja. Gondolat Kiadó. hogy átfogó képet adjon a napjainkban divatos az "etnicitás" címszóval lefedett kutatásokról. 2003. Helyzetkép a jelenkor kutatásáról egy néprajzi konferenciakötet alapján.A tárgy típusa: előadás Óraszám/hét: összesen 10 óra Kredit érték: 3 Oktató: Dr. 2003. 2002. Magyari Márta Intézet / Tanszék: Déri Múzeum A tantárgy leírása: Az előadássorozat fontos feladata. Értékelés: kollokvium Megjegyzés: TANTÁRGYLEÍRÁS A tantárgy címe: Általános néprajz Kódja: A/2. 2. Keményfi Róbert Intézet / Tanszék: Néprajzi Tanszék A tantárgy leírása: A tantárgy célja. Fejős Zoltán: Tárgyfordítások. 195–205. A félév során a hallgatók megismerik legjelentősebb sajátosan múzeumi komplex kommunikációs eszköz. Történeti Múzeumi Közlemények. Bányai Irén: A társadalmi rétegek életmódjának kiegyenlítődését dokumentáló anyagok gyűjtése. a kiállítás létrehozásának szempontjait és jellemzőit.

1997. Etnikai regionalizmus – szeparatizmus. 1994.Bp. 201-222. ..keleti-európai és nyugat-európai értelmezését.. A kurzus sort kerít a vertikális (történeti) szemlélet mellett a cigányság példáján az "etnicitás" jelen értelmezésére is. Degregori. A versenyelmélet. etnikum. A nemzetiségi kisebbségek jövője.: A nacionalizmus kétszáz éve.. A nacionalizmus.1998.. Nyugat-Európa etnikai történetének a Kelettől eltérő perspektívái és útjai.Ladányi János – Szelényi Iván: Az etnikai besorolás objektivitásáról. Barth. Nagy György: A nemzetiség fogalma. Bp.és Kelet-Európa: nemzet..Deák Ágnes (szerk. 1. In: Regio. Bp.nemzetiség. Valóság XXV. A kultúrnemzet fogalma. Az etnicitás napjaink néprajzában és kulturális antropológiájában. Az etnicitás esszenciális és konstruktivista értelmezésének ellentéte a cigányság példáján. . a nemzetmodellek értelmezése. 29.): Eszmék a politikában. 1998. "mérhetősége". Bp. szórvány. Lehet-e egyáltalán statisztikával mérni az "etnicitást" és a mért adatokból nemzetiségi-etnikai térképeket szerkeszteni. 5. Interkulturális kommunikáció. Stéphané: Soknemzetiségű világunk. Közép. 29. Nyugat-Európa. nemzetiség. Irodalom: Romsics Ignác: Nemzet. Szimbolikus etnikai határok és csoportok... hogy ennek az etnicitás fogalmi eltérésének a történeti hátterét levezesse. 1982.....(szerk. Kertesi Gábor: Az empirikus cigánykutatások lehetőségéről. Egyesült Államok: etnicitás. 1998. A fogalmak tisztázása: nemzet. In: Replika. Bp. Anthony: A nacionalizmus. értelmezési keretei. A délszláv háborúk néprajzi – kulturális. 1998. nemzetiségtudományi kutatások. A tárgyra való jelentkezés módja: Az aktuális félévi tanrend előírásai szerint. a nemzetállam fogalma és kialakulása. . Bp.Pierré-Caps. 3. 105-116. Hoóz István: A cigány kisebbség. Fredrick: Régi és új problémák az etnicitás elemzésében. társadalmi mozgalmak és politikai szerepvállalás Peruban.. 3. Pécs. nemzetiség és állam.és Kelet-Európa etnikai betelepülés története. A multikulturalizmus értelmezési keretei és társadalma. 9-27. 83-96.. Célja az óráknak. Tematika: Közép. Szarka László: Duna-táji dilemmák. 3-26. Az etnikai térképek szerkesztésére és történetére.1. 1997. A nemzetmodellek bemutatása. kisebbség. Kővágó László: Kisebbség . XXX. Nacionalizmus. 1998. 1988. In: Replika.Hobsbawm. Joó Rudolf: Etnikumok és regionalizmus Nyugat Európában.. In: Confessio X. Smith. In: Kritkia. A nemzetiségi térképek története és az etnikai kérdés béketárgyalásokon betöltött szerepe. In: Bretter Zoltán . Értékelés: kollokvium Megjegyzés: TANTÁRGYLEÍRÁS 37 . 1971. Letnyei László: Etnikum és hatalom az Andokban. 339-348. nemzetiség.. 33-35.. Bp. 1996. Előfeltételek: A szakos kreditlista előírásai szerint. 1998. valamint kitekintsenek a világ más területeire is és értelmezzék a multikulturalizmus kereteit. etnikum. Tanulmány kiadó. In: Kovacsics J. Joó Rudolf: Etnikum. Carlos Ivan: Etnikai identitás. etnicitás. Liminalistás – comunitas és etnicitás.): Magyarország nemzetiségeinek és a szomszédos államok magyarságának statisztikája (19101990).vallási gyökerei. In: Korunk. In: Replika. Milyen szerepet játszanak a térképek a mai néprajztudományban. Eric J. Az etnikai identitás jelentése. Etniticitás – etnikai konfliktusok napjainkban a posztszocialista országokban és Nyugat-Európában. 3. 663-673. Für Lajos: Nemzetiségi kérdés. A jelen etnikai konfliktusai. A Kárpát-medence etnikai betelepüléstörténete. Az etnikai dinamika. 7. 34-46.1978. 3-9. 1986. .

hogy felkészüljön a hazai közoktatás (alsó és felső) középfokú általános vagy szakmai képzést nyújtó intézményeiben való oktatói munkára. Anyagi Kultúra Erdélyi Tankönyvtanács. A tárgyra való jelentkezés módja: Az aktuális félévi tanrend előírásai szerint.A tantárgy címe: Honismeret a közoktatásban Kódja: A/3. Folklór. A tantárgy megismerteti a hallgatókkal azokat a módokat. hogy a hallgatónak megfelelő jártasságot adjon a néprajz tanításához. 1993. 2000. Kötelező olvasmányok: Ágh Zsófia: Útmutató a tárgyi és a szellemi néprajz tanításához. Alapfogalmak. így azzal egymást kölcsönösen kiegészítik. eljárásokat.. Értékelés: kollokvium TANTÁRGYLEÍRÁS 38 . tanári eszközöket. táplálkozás népszokások. 2000. amellyel hatékonyan tudják a néprajzot oktatni. A kurzus párhuzamosan fut a Néprajz tanításának elméletével. A óra feltárja a néprajz tanításában rejlő specifikumokat (élményszerűség.). Demény István Pál – Gazda Klára – Keszeg Vilmos – Pozsony Ferenc – Táncos Vilmos: Magyar Népi kultúra. Bp. Az alapfokú nevelés-oktatás kerettanterve. különböző tanterveket. Félév: őszi A tárgy típusa: előadás Óraszám/hét: összesen 10 óra Kredit érték: 3 Oktató: Dr. Munkaanyag. Kolozsvár. vizualitás …). valamint megfelelő gyakorlásra ad lehetőséget. természetismeret. Előfeltételek: A szakos kreditlista előírásai szerint. népművészet … stb. A kurzus során részletesen foglalkozunk a magyar néprajz részterületeivel 14 órán keresztül (gazdálkodás. Bp. Balogh Lászlóné Intézet / Tanszék: Néprajzi Tanszék A tantárgy leírása: A kurzus célja.

9.A tantárgy címe: Folklór Kódja: B/1. Félév: őszi / tavaszi A tárgy típusa: előadás Óraszám/hét: összesen 10 óra Kredit érték: 3 39 . hogy megismertesse a magyar és az európai szokáshagyomány legfontosabb sajátosságait. 1981. Értékelés: kollokvium Megjegyzés: TANTÁRGYLEÍRÁS A tantárgy címe: Folklór Kódja: B/1. valamint.. 1977. Az ünnep fogalma.. 177-200. Debrecen. Niedermüller Péter: A szokáskutatás szemiotikai aspektusai. Hiedelem – szokás – rítus. Debrecen. Ujváry Zoltán: Népszokások és színjátékok. keresztény tartalma. 1987. Bartha Elek Intézet / Tanszék: Néprajzi Tanszék A tantárgy leírása: A kurzus célja. pünkösd. Folklór és etnográfia.népi színjátszás. Bp. Bp. Irodalom: Magyar néprajz. Bp. VII. ünnepi viselkedésformák. 5. . A tárgyra való jelentkezés módja: Az aktuális félévi tanrend előírásai szerint. Bp. Bp. Róheim Géza: Magyar néphit és népszokások. . Bp. . hogy átfogó ismereteket adjon a szokások általános vonásairól. . 1925.. 1990. 1988.. Előfeltételek: A szakos kreditlista előírásai szerint.. Néprajz egyetemi hallgatóknak. Az ünnepi szokások ismertetése során hangsúlyt kap az egyes ünnepek eredete. Tátrai Zsuzsanna: Jeles napok. Voigt Vilmos: Az ünnepi viselkedés szociológiai vizsgálata. húsvét. . Bp. Bálint Sándor: Ünnepi kalendárium. Dömötör Tekla: Naptári ünnepek . A szokások csoportosítása. In: Előmunkálatok . I-II. Bp. Az időszámítás etnológiája. 1964. 2. Szacsvay Éva: Bábtáncoltató betlehemezés Magyarországon és Közép-Kelet-Európában. Kiss Mária: Délszláv szokások a Duna mentén. Ujváry Zoltán: Farsang. 1973. Ünnepek és jeles napok a magyar és az európai folklórban. Tematika: A népszokás fogalma. a szokáskutatás terminológiájáról és fő kérdéseiről. Félév: őszi A tárgy típusa: előadás Óraszám/hét: összesen 10 óra Kredit érték: 3 Oktató: Dr. 1981. 1979. I. Bálint Sándor: Karácsony. A kereszténység ünnepei.

nővásárlás. Néprajz egyetemi hallgatóknak. Bp. kötet: Kapros Márta: A születés és kisgyermekkor szokásai. Debrecen. Valamennyi jelenségnél figyelemmel kísérjük a korábbi évszázadok hagyományai mellett a XX. I-II. Hoppál Mihály: Etnoszemiotika. Előfeltételek: A szakos kreditlista előírásai szerint. . Fejős Zoltán: Az átmeneti rítusok. . A tárgyra való jelentkezés módja: Az aktuális félévi tanrend előírásai szerint. Sumner: Népszokások. Györgyi Erzsébet: A házasságkötés szokásai. Félév: őszi A tárgy típusa: előadás 40 . 1978. A felnőttkor szokásai és hiedelmei. Temetkezési formák. lakodalom. Bartha Elek Intézet / Tanszék: Néprajzi Tanszék A tantárgy leírása: A tantárgy célja azoknak a folklór jelenségeknek a bemutatása. 1979. Gyermekvilág a régi magyar falun.. Nőrablás. Bp.. 1992. A keresztség és a keresztelő. 1989. A temető néprajza. Kunt Ernő: Az utolsó átváltozás. 1981. hn. 1994. 1983. .Oktató: Dr. Irodalom: Magyar Néprajz. Folklór és etnográfia. valamint az etnológiai kutatások ide vonatkozó adatainak. Eljegyzés. VII. exogámia. Kunt Ernő: Temetkezési szokások. Legényélet. Bukarest. Balázs Lajos: Az én első tisztességes napom. 14. Szolnok. Értékelés: kollokvium Megjegyzés: TANTÁRGYLEÍRÁS A tantárgy címe: Etnográfia Kódja: B/2. 1993.. Névadás. 1995. Jogi néprajz. Tátrai Zsuzsanna: Leányélet. Az átmeneti rítusok.. Előmunkálatok a Magyarság Néprajzához. 1982.. 406-414. Bp. G. kötet. Gazda Klára: Gyermekvilág Esztelneken. A témakör általános kérdései között az előadások nagy figyelmet szentelnek Arnold van Gennep és Victor Turner teóriáinak. A társasmunkák folklórja. Bp. 10. Bp. 1980. Ortutay Gyula: A szerelem Ajakon a házaséletig. 159-167. Perinatális szokások és hiedelmek.. Néprajz és nyelvtudomány. 1983. Tárkány Szűcs Ernő: Magyar jogi népszokások.. endogámia. Lakodalom... Bp. napjaink átmeneti rítusait és szokás-természetű társadalmi megnyilvánulásait. A szokásköltészet halotti műfajai. Tematika: A társadalmi élet folklórjának általános és elvi kérdései. a társadalom egyéni és közösségi megnyilvánulásait kísérik. századi életforma változásait. így azzal egymást kölcsönösen kiegészítik. XC. A magyar keresztnévadási rendszer. Avatási szokások. A kisgyermekkor folklórja.. amelyek az ember társadalmi érintkezéseit. Debrecen. Ethn. Kunt Ernő: Temetők népművészete. Bp. névmágia. Balassa Iván: A magyar falvak temetői. leányélet – az ifjúság társas élete és párválasztási szokásai. VI. W. Vasas Samu: A kalotaszegi gyermek. 211-217.. 9. Az előadás rendszerint párhuzamosan fut a társadalomnéprajzi főkollégiummal. 1994.. Bukarest.

Óraszám/hét: összesen 10 óra Kredit érték: 3 Oktató: Dr. Lovas Kiss Antal Intézet / Tanszék: Néprajzi Tanszék A tantárgy leírása: A tantárgy célja a magyar gyűjtögető-zsákmányoló gazdálkodás néprajzának és történetének bemutatása. Tematika: A gyűjtögető-zsákmányoló gazdálkodás szerepe az ember gazdasági tevékenységében. A gyűjtögető-zsákmányoló gazdálkodás ágazatai. Gyűjtögetés – A táplálkozáshoz és takarmányozáshoz használt növények gyűjtése. Gyógynövények. Festőnövények. A növényvilág és a kultusz. A gyűjtögető gazdálkodás történeti rétegei. Vadfogás és vadászat – A vadászat módjai és eszközei. Aktív vadászat, passzív vadászat. A magyar vadászat története, interetnikus kapcsolatai. A vadászat és a kultusz. Halászat – Halászati módok és eszközök. A magyar halászat története és kultúrtörténeti rétegei. Halászati üzemformák és halászati módok összefüggése. A halászat folklórja. Méhészkedés – A méhészkedés módjai és eszközei. A méhészkedés története és kultúrtörténeti rétegei. A méhészet szokásai és hiedelmei. A magyar gyűjtögető-zsákmányoló gazdálkodás kutatástörténete és szakirodalma. Irodalom: Gyűjtögetés: Gunda Béla: A természetes növénytakaró jelentősége a Gyulai-havasok és a környező hegyvidék népének táplálkozásában. In: Ethnographica Carpatica, Budapest, 1966. 9-64.; Ujváry Zoltán. A vadon termő növények szerepe a táplálkozásban az abaúj-zempléni hegyvidéken. Néprajzi Értesítő, 1957. 231-244.; Vajkai Aurél. A gyűjtögető gazdálkodás Cserszegtomajon. Néprajzi Értesítő, 1941. 231-258.; Zsupos Zoltán: Dél-Gömör gyűjtögető gazdálkodása. Debrecen, 1987. Vadászat: Ecsedi István: Népies vadfogás és vadászat a debreceni határban és a Tiszántúlon. Debrecen, 1933.; Gunda Béla: Vadfogó hurkok a Keleti-Kárpátokban. In: Ethnographica Carpathica, Budapest, 1966. 136-204.; Korompay Bertalan: A finnugorság szerepe az eurázsiai vadászműveltségben. Ethn., 1946. 9-14. Moszynski Kazimir: A vadfogó csapdák fejlődéstörténetének néhány kérdése KözépEurópában. Műveltség és Hagyomány, I-II. Budapest, 1960. 193-205. Halászat: Ecsedi István: Népies halászat a Közép-Tiszán és a tiszántúli kisvizeken. A debreceni Déri Múzeum Évkönyve, Debrecen, 1934. 123-308.; Gunda Béla: A mérgező és szigonyos halászat Erdély nyugati hegyvidékén. In: Ethnographica Carpatica, Budapest, 1966. 65-135.; Solymos Ede: Dunai halászat - Népi halászat a magyar Dunán. Budapest, 1965.; Szilágyi Miklós: Halászó vizek, halásztársadalom, halászati technika. Debrecen, 1992. Méhészkedés: Gunda Béla: A méhvadászat. In: Ethnographica Carpatica, Budapest, 1966. 205-246.; Kotics József: Népi méhészkedés Dél-Gömörben. Debrecen, 1989.; Szabadfalvi József: A magyar méhészkedés múltja. Debrecen, 1992.; Gunda Béla: A magyar gyűjtögetőzsákmányoló gazdálkodás kutatása. Budapest, 1948. Előfeltételek: A szakos kreditlista előírásai szerint. A tárgyra való jelentkezés módja: Az aktuális félévi tanrend előírásai szerint. Értékelés: kollokvium Megjegyzés:

TANTÁRGYLEÍRÁS
41

A tantárgy címe: Etnográfia Kódja: B/2. Félév: őszi / tavaszi A tárgy típusa: előadás Óraszám/hét: összesen 10 óra Kredit érték: 3 Oktató: Dr. Lovas Kiss Antal Intézet / Tanszék: Néprajzi Tanszék A tantárgy leírása: A kurzus az alapozó képzési szakaszban megtartott tudománytörténeti előadásokhoz kapcsolódik, az ott elsajátított ismeretekre alapoz. Az előadás célja a jelen kutatások előzményeinek jobb megismerése, a tudománytörténeti ismeretek jobb megismerése, rendszerezése, elmélyítése. Tematika: A magyar néprajz kialakulása. Néprajzi viták. Pozitivizmus, evolucionizmus, összehasonlító néprajz, etnológiai kutatások. Természettudomány és néprajz. A leíró monográfia. Néprajz és művelődéstörténet. Népcsoportkutatások. Népi műveltség és kulturális nemzeti egység. Magyar néprajzi szintézisek. A prszichoanalitikus néprajz. Jelenkori néprajzi kutatások. Irodalom: Válogatott tudományos publikációk Előfeltételek: A szakos kreditlista előírásai szerint. A tárgyra való jelentkezés módja: Az aktuális félévi tanrend előírásai szerint. Értékelés: kollokvium Megjegyzés:

TANTÁRGYLEÍRÁS

A tantárgy címe: Folklór szeminárium Kódja: B/3. Félév: őszi / tavaszi A tárgy típusa: szeminárium Óraszám/hét: összesen 5 óra Kredit érték:2 Oktató: Dr. Nagy Éva Intézet / Tanszék: Néprajzi Tanszék

42

A tantárgy leírása: A szeminárium tudománytörténeti hátteret kíván adni a folklór előadásokhoz. A diákok választhatnak a két tematika között. A két szeminárium párhuzamos felépítésű. A szemináriumok célja, hogy a források közvetlen felhasználásával megismerkedjenek a magyarországi néprajztudomány és folklorisztika történetének legfontosabb alkotásaival, fordulópontjaival. Tankönyv: Kósa László: A magyar néprajz tudománytörténete. Bp. 1989. Voigt Vilmos (Szerk.): A magyar folklór. Bp. 1998. 2. fejezet. Előfeltételek: A szakos kreditlista előírásai szerint. A tárgyra való jelentkezés módja: Az aktuális félévi tanrend előírásai szerint. Értékelés: dolgozatok, beszámolók készítése, a félévi teljesítmény beszámítása. Megjegyzés:

TANTÁRGYLEÍRÁS

A tantárgy címe: Etnográfia szeminárium Kódja: B/4. Félév: őszi / tavaszi A tárgy típusa: szeminárium Óraszám/hét: összesen 5 óra Kredit érték:2 Oktató: Dr. Nagy Éva Intézet / Tanszék: Néprajzi Tanszék A tantárgy leírása: A szeminárium tudománytörténeti hátteret kíván adni az etnográfia előadásokhoz. A diákok választhatnak a két tematika között. A két szeminárium párhuzamos felépítésű. A szemináriumok célja, hogy a források közvetlen felhasználásával megismerkedjenek a magyarországi néprajztudomány és folklorisztika történetének legfontosabb alkotásaival, fordulópontjaival.

43

A tárgyra való jelentkezés módja: Az aktuális félévi tanrend előírásai szerint. Az első előadások azokat a térkereteket határozzák meg. A hegység népi kultúrában betöltött szerepe. Ártéri gazdálkodás. amelyek ismerete nélkül nem lehet értelmezni bizonyos néprajzi jelenségeket (folyószabályozások hatása). 1989. és ezzel egyrészt megalapozzák a további néprajzi tanulmányaikat. másrészt kiegészítsék az előadásokat. helyezte. Voigt Vilmos (Szerk. hogy a hallgatók a természeti és a történeti földrajz tárgyköréből. beszámolók készítése. Értékelés: dolgozatok. valamint néprajzi topográfiából átfogó. Bp. Minden egyes témakörhöz bőséges elsajátítandó topográfiai névanyag tartozik. Keményfi Róbert Intézet / Tanszék: Néprajzi Tanszék A tantárgy leírása: Az előadás célja. Félév: tavaszi A tárgy típusa: előadás Óraszám/hét: összesen 10 óra Kredit érték: 3 Oktató: Dr. Történeti határformák. határai. Egy leíró földrajzi névanyagra és egy elméleti részre. Államhatárok. Közép-Európa néprajzi.és társadalomföldrajzi pontokat. A Tisza mellékfolyóinak szabályozása. Előfeltételek: A szakos kreditlista előírásai szerint. Bp. 1998. földrajzi és történeti topográfiája. Ennek megfelelően a tananyag két részre bomlik. éves etnicitás kurzust is) történeti helyneveit és történetét. A tájátalakítás hatása. 44 . amelyeken belül a KLTE Néprajzi Tanszéke a kutatásokat végzi. Átfogja a kárpát-medencei nemzetiségek és etnikai csoportok elhelyezkedését (előkészítve ezzel a III. Folyószabályozások. Etnikai csoportok térszerkezete a történeti Magyarországon. Magyarok térszerkezet napjainkban a határainkon kívül.): A magyar folklór. a félévi teljesítmény beszámítása. A Kárpát-medence történeti néprajzi. gyepűelve. fejezet.Tankönyv: Kósa László: A magyar néprajz tudománytörténete. Tematika: Európa néprajzi. földrajzi és történeti topográfiája. Megjegyzés: TANTÁRGYLEÍRÁS A tantárgy címe: Határok és térképek az iskolában Kódja: B/5. de alapvető lexikális tudást szerezzenek. A tananyag második része átfogja azokat a sarkalatos természet. A magyar vármegyerendszer 1920-előtt. határai. földrajzi és történeti topográfiája. A Kárpátok felépítése. 2. gyepű. Nemzetiségek térszerkezete a történeti Magyarországon. tartalma a különböző elképzelések szerint. fontos helynevei. tartalma a különböző elképzelések szerint. Helyzete. A Tisza szabályozása és hatása az Alföld népi gazdálkodására.

régió. hogy Viski. A Kárpát-medence népei a honfoglalás előtt. 1990. 45 . Későbbi sorsuk. Frisnyák Sándor: Magyarország történeti földrajza. 64-71. stb. vidékük) néprajzi értékeit. Tematika: A kultúra térbeli megoszlása. Félév: őszi A tárgy típusa: előadás Óraszám/hét: összesen 10 óra Kredit érték: 3 Oktató: Dr. Előfeltételek: A szakos kreditlista előírásai szerint. 119136. Bak Borbála: Magyarország történeti topográfiája. Peremvidékek. Paraszti polgárosulás és a népi kultúra táji megoszlása Magyarországon. etnikai csoport. táji. 1997. OMMIK. 89-99. Értékelés: kollokvium Megjegyzés: TANTÁRGYLEÍRÁS A tantárgy címe: Regionális kultúra Kódja: B/6. Tudatosan választott viszonyítási pont ez. Lényeges feladat év elején. (vármegyék és központjaik). Tankönyvek: Bátky Zsigmond: Magyarország néprajza. Palugyay.és történeti csoportok. hogy ekkorra lakó. Fényes. A Három-város. etnokulturális csoport fogalma. Anonymus. Lovas Kiss Antal Intézet / Tanszék: Néprajzi Tanszék A tantárgy leírása: A kollégium célja. 1997. Budapest 1990. Kósa László. . Néprajzi csoport. Szeder. Magyar néprajzi nagytájak. mintegy tudatosítva magukban saját szülőföldjük (községük.Tankönyvek: Bak Borbála: Magyarország történeti topográfiája História. fogalma. 1991. persze a szülőföld ismeretét tovább mélyítve. Ormánság. Debrecen. módszeres leírások kezdete (Csaplovics. Bátky). Gunda tanulmányai vagy a Balassa-Ortutay kötet alapján már az első két hétben megtanulják és tájékozódni tudjanak a hallgatók a főbb néprajzi csoportok között. Az előadások szeminárium szerű foglalkozásokkal is vegyülnek.. Bél Mátyás). nagytáj. A korai néprajzi értékű feljegyzések. Népmozgalmak a törökkor végéig. amihez később más tájakat is természetesen mérhetnek. zárványok. História. Budapest. Oláh Miklós. A néprajzi nagytáj fogalmának kialakulása (pl. A Kárpát-medence népeinek legújabb kori átrendezése. hogy a hallgatók tájékozódni tudjanak a magyar népi kultúra térképén.. Népmozgalmak a török kiűzésétől Trianonig. Kistáj. Budapest. Budapest környéke. Feladatként kapják. A tárgyra való jelentkezés módja: Az aktuális félévi tanrend előírásai szerint. Jászság. 7-46. PÉLDATÁR.vagy származási helyükről (illetve annak környékéről) 6-8 oldalas dolgozatot készítsenek.

9-101. interkulturális kommunikáció. 1983. Gunda Béla: A kultúra integrációja és az etnikai csoportok alakulása. Ethn. 46 . hogy az „Etnicitás” előadásaihoz kapcsolódva a hallgatók esettanulmányok és a téma forrásanyagának olvasásával azok elemzésével. nacionalizmus értelmezése.): Néprajzi csoportok kutatási módszerei. In: Népi Kultúra . etnikai kisebbség. Budapest. a szemináriumon is előkerülnek a terminológiai. Egri Múzeum Évkönyve. Értékelés: kollokvium Megjegyzés: TANTÁRGYLEÍRÁS A tantárgy címe: Regionális kultúra Kódja: B/6.. XIX. Bakó Ferenc. Debrecen.. Barabás Jenő: A belső fejlődés fogalmáról. multikulturaizmus.Viga Gyula).Szabadfalvi József . 1980.. az „olvasztótégely” elképzelése. V.. 1980. In: Agria. Félév: őszi A tárgy típusa: szeminárium Óraszám/hét: összesen 10 óra Kredit érték: 2 Oktató: Dr. A tárgyra való jelentkezés módja: Az aktuális félévi tanrend előírásai szerint.: Bartucz Lajos). In: Műveltség és Hagyomány. Budapest. In: Előmunkálatok a Magyarság Néprajzához. Előfeltételek: A szakos kreditlista előírásai szerint.) Eger. Lovas Kiss Antal Intézet / Tanszék: Néprajzi Tanszék Tantárgy leírása: A tantárgy célja. értelmezésével minél mélyebben elsajátítsák a tudományos problémakör sajátosságait. államnemzet. régió. Andrásfalvy Bertalan: Néprajzi csoport. 1984. november 10-11. Hasonlóan az előadáshoz. Szabó László: A jász etnikai csoport I.. Ethn. 1958.. 1941. 1966. Barabás Jenő: Az etnikai csoport fogalmának kérdéséhez.. etnikum. 1938. 1963...Népi társadalom. XI-XII. Budapest.Irodalom: Andrásfalvy Bertalan: A táji munkamegosztás néprajzi vizsgálata. azaz párhuzamos szövegolvasással értessük meg a hallgatókkal. In: Interetnikus kapcsolatok Északkelet-Magyarországon. nemzeti. módszertani kérdések. Gunda Béla: A magyarság néprajzi csoportjai.Bakó Ferenc: Módszerek és feladatok (Palóc tanácskozás Egerben 1967. kultúrnemzet.. hogy az etnicitás felfogásbeli eltérésinek különbségét egyidejűleg. identitás és etnicitás mint konstrukciók. kistáj. elméleti megközelítések.. Paládi-Kovács Attila:(szerk. etnikai csoport.. Ujváry Zoltán: Az interetnikus kutatásokról Észak-Magyarország népi kultúrájának vizsgálatában. Szabó István: A magyarság életrajza. Ethn. A szeminárium oktatási jellege lehetőséget teremt arra is. Viski Károly: Etnikai csoportok és vidékek. Tematika: A nemzetmodellek bemutatása: népnemzet. kötet. Miskolc. 1978. nemzetiség fogalma. a kontinuitás és a migráció szerepe a palóc centrum népességének kialakulásában. In: A magyar nép (szerk. Eger. 7. osztálynemzet. Budapest. 1968. Budapest. (szerk. egyéni és kollektív identitás. típusai.: Kunt Ernő . 1943.

A tárgyra való jelentkezés módja: Az aktuális félévi tanrend előírásai szerint. Bp. 2007 Fejős Zoltán: Az etnicitás árnyalatai. Előfeltételek: A szakos kreditlista előírásai szerint. 2000 Előfeltételek: A szakos kreditlista előírásai szerint. Bp. néprajzoktatás problematikája 47 . Rogers: A nacionalizmus új kertek között. szociális és kommunikációs értelmezési keret felállításához. A népi kultúra jelhasználata. 2006 Brubaker. szemiotikus kódok ismeretét a hallgatók előadások keretén belül sajátítják el. 1998 Kántor Zoltán (szerk. hogy a hallgatók megismerkedhessenek azokkal a népi kultúrában fellelhető vizuális jelekkel és jelrendszerekkel. Bp. XI. Budapest.) Nacionalizmuselméletek Bp. 2004 Anderson. A. Értékelés: kollokvium Megjegyzés: TANTÁRGYLEÍRÁS A tantárgy címe: Honismeret. 1997 B. 51–61.. Urs: A szarajevói jelzőtűz. Gergely András: Kisebbség. amelyek olvasása és helyes értelmezése hozzájárul az árnyaltabb társadalomismeret. etnikum.Kötelező olvasmányok: Romsics Ignác: Nemzet. Altermatt. Lovas Kiss Antal Intézet / Tanszék: Néprajzi Tanszék A tantárgy leírása: A tantárgy célja. In: 2000. Félév: őszi / tavaszi / mindkettő A tárgy típusa: előadás Óraszám/hét: összesen 10 óra Kredit érték: 3 Oktató: Dr. regionalizmus. Értékelés: gyakorlati jegy megszerzése Megjegyzés: TANTÁRGYLEÍRÁS A tantárgy címe: Vizualitás Kódja: B/7. Benedict: Elképzelt közösségek. A tárgyra való jelentkezés módja: Az aktuális félévi tanrend előírásai szerint. Bp. nemzetiség és állam.

és az intézmények külső kommunikációjába. Megismerik az egységes intézményi arculat kialakításának perspektíváit és a látogatás általános benyomását meghatározó tényezőket. Fejős Zoltán (szerk. Néprajzi múzeumi tanulmányok. 84. Gondolat Kiadó. hogy a modern múzeum és a honismereti képzés kommunikációjában a legfontosabb cél a gyűjtemény és a környezet autentikus és élményszerű bemutatása. 1983. 2003. évf. (MaDok füzetek 1. 69–77. Történeti Múzeumi Közlemények. hogy az egyes konkrét múzeumi kommunikációs eszközök megvalósulását a gyakorlatban megfigyelt tapasztalatok alapján elemezzék. Peterdi Vera: Az otthonkultúra mint néprajzi és legújabb kori történeti muzeológiai probléma.): Néprajzi jelenkutatás és múzeumi gyűjtemények változása. Nagy Éva Intézet / Tanszék: Néprajzi Tanszék A tantárgy leírása: Az előadássorozat fontos feladata. 16–28. a múzeumi kiadványok készítésének szempontjaiba. 2. Bányai Irén: A társadalmi rétegek életmódjának kiegyenlítődését dokumentáló anyagok gyűjtése. Előfeltételek: A szakos kreditlista előírásai szerint. sz. Történeti Muzeológiai Szemle 3. 2003. valamint a múzeumok működését. amely hagyományos és korszerű módszerek egymás mellett élésében valósulhat meg a legtökéletesebben. A tárgyra való jelentkezés módja: Az aktuális félévi tanrend előírásai szerint. Néprajzi Múzeum. Néprajzi Értesítő. a kiállítás létrehozásának szempontjait és jellemzőit. Helyzetkép a jelenkor kutatásáról egy néprajzi konferenciakötet alapján. és a látogatás általános benyomását meghatározó tényezőket.) Budapest. A félév során bepillantást nyerhetnek a múzeumi rendezvények szervezésének jellemzőibe. Budapest. 2003. Fejős Zoltán: Tárgyfordítások. Félév: tavaszi A tárgy típusa: szeminárium Óraszám/hét: összesen 10 óra Kredit érték: 2 Oktató: Dr. tudatosítani a hallgatókban. a múzeum imázsát. Kötelező olvasmányok: Sz.Kódja: B/8. A félév során a hallgatók megismerik legjelentősebb sajátosan múzeumi komplex kommunikációs eszköz. Értékelés: gyakorlati jegy megszerzése Megjegyzés: TANTÁRGYLEÍRÁS A tantárgy címe: Régió és tárgykultúra 48 . 2002. A Hon és népismeret az iskolában című előadáshoz kapcsolódó szeminárium alkalmat teremt a hallgatók számára. 195–205.

nelitikus. 1993. kunok. Témakörök. A régészeti néprajz módszereivel olyan modelleket dolgozhatunk ki. Félév: őszi A tárgy típusa: előadás Óraszám/hét: összesen 10 óra Kredit érték: 3 Oktató: Dr. honfoglalás kora. újkőkor. késői vaskor. Az egyes témakörök egy történetinépmozgalmi rövid összefoglaláson kívül. Selmeczi László: Régészeti alapismeretek néprajz szakos egyetemi hallgatóknak Néprajz egyetemi hallgatóknak 16. amelyekre a régészeti leletek nem adnak közvetlen. római kor. Értékelés: kollokvium Megjegyzés: TANTÁRGYLEÍRÁS A tantárgy címe: Gyűjteménykezelés és múzeumpedagógia Kódja: B/10. Előfeltételek: A szakos kreditlista előírásai szerint. jászok. Tankönyv. egyértelmű vagy éppen semmiféle magyarázatot. társadalom. vallási elképzelésesek. Db. Árpád-kori falu. a gazdálkodás. a néprajzi szemléletnek megfelelően a következő főbb kérdésekre terjednek ki: a település. középkori falu. kultikus szokások és temetkezés. rézkor. amelyek egy-egy probléma megoldásának irányába mutatnak olyan esetekben is.Kódja: B/9. paleolitikum.. Félév: őszi / tavaszi / mindkettő A tárgy típusa: előadás Óraszám/hét: összesen 10 óra Kredit érték: 3 Oktató: Dr. korai vaskor. bronzkor. Témakörök: régibb kőkor. Magyari Márta Intézet / Tanszék: Déri Múzeum A tantárgy leírása: A tantárgy célja: A régészeti kutatások által feltárt leletanyagot a néprajz szemléletének megfelelően való hasznosítsa. A tárgyra való jelentkezés módja: Az aktuális félévi tanrend előírásai szerint. A Kárpát-medence régészeti leletanyaga. népvándorlás kora és a korai középkor. a lakóház és környezte. Magyari Márta Intézet / Tanszék: Déri Múzeum 49 .

A képzési program végrehajtásához szükséges tárgyi és személyi feltételek. múzeumépítészet. A múzeum.: Einführung in die Museologie. Bp.. Oroszlán Z. A ma múzeuma. de néhány gyakorlati jellegű kollégium megtartására külső előadókat( OKM. gyakorlatot végezhetnek. Új vonások a múzeumi gondolatban. gyűjteményi és műtárgyvédelmi munka. Bp. A képzés legkülönbözőbb szakterületeihez az egyetem különböző karain rendelkezésre áll a megfelelően képzett személyi. A specializációs továbbképzésben részt vevő oktatók a Debreceni Egyetem részéről Név Dr. gyűjtőmunka és tudományos feldolgozás. Bp. A muzeológia az európai országokban. A műgyűjtés története – gyűjtemények az ókorban. amelyben az egyetem elvégzése után szakmai segítséget kaphatnak. 1934. Előfeltételek: A szakos kreditlista előírásai szerint. Heft l. Értékelés: kollokvium Megjegyzés: 11. Irodalom: Schreiner K. a múzeumügy szervezete és az érvényben lévő jogszabályok. habil. A magyar műgyűjtés története. közművelődési tevékenység. PhD A szakmai munkában részt vevő külső tagok: Név Dr. Balogh Lászlóné Beosztás Főiskolai docens 50 . a múzeum és a közművelődési. ügyvitel.. A múzeum a kulturális intézmények rendszerében. habil PhD. A magyar múzeumügy története.: Általános múzeológia. Entz Géza. 1988. Lovas Kiss Antal Dr. Bartha Elek Dr.: A múzeológia alapjai.. Bp. Önkormányzatok)kér fel. A magyarországi műgyűjtés története.A tantárgy leírása: A tantárgy célja. tudományos. ezek biztosításának módja: Az egyetem a képzés infrastrukturális hátterét ( tantermek és felszerelésüket)biztosítja. A múzeumok főbb típusai. Nagy Éva Beosztás Egyetemi tanár Egyetemi docens Egyetemi docens Egyetemi adjunktus Tudományos fokozat DSc PhD. Balassa I. A tárgyra való jelentkezés módja: Az aktuális félévi tanrend előírásai szerint. Tematika: A muzeológia fogalma és főbb irányai. 1955. valamint felsőoktatási intézmények kapcsolata. oktatói háttér. hogy a leendő szakvizsgás oktatókkal megismertesse azt az intézményi közeget. 1970. Bp. Keményfi Róbert Dr. Korek J. Neubrandenburg.. mint sajátos kulturális intézménytípus. Múzeumpedagógiai segédkönyv. a középkorban és a kora-újkorban.: Magyar múzeumok. – Béni M.

6.Elsajátítandó kompetenciák: A szakvizsgára felkészítő specializációs továbbképzés a szaktárgyi és szakmódszertani ismeretek megújításával tovább növeli a pedagógus szakmai biztonságát. Külön hangsúlyozzuk az interdiszciplináris szemléletmód formálását. ilyeneket kezdeményezni és megvalósítani. hogy a változó oktatási körülmények között helyt tudjon állni. A képzés költségtérítési díja: 140. 51 . készségek. 5. a latin specializáció felelőse: Dr.1. 7. illetve magas fokon felkészülve tudja szakterületén a szaktól elvárt társadalmi szerep és az ifjúság igényei közötti egyensúlyt megtalálni és azt az ifjúságnak meggyőzően közvetíteni. 3.000 Ft / félév LATIN SPECIALIZÁCIÓ KÉPZÉSI PROGRAM 1. A specializációs képzés speciálisan az ókori görög-latin civilizáció szöveges és tárgyi emlékeinek újabb interpretációs lehetőségeivel kívánja megismertetni a résztvevőket. mind a specializációs részben nagyobb tartalmi blokkokból és azokon belüli tantárgyakból épül fel. személyes adottságok.Képzési cél: A pedagógusok általános pedagógiai valamint szaktárgyi ismereteinek felfrissítése az újabb elméleti és gyakorlati megközelítések megismerésével. Képessé teszi arra.A képzésért felelős kar megnevezése: BTK 2.A képzés módszerei: Elméleti jellegű előadások mellett tantermi gyakorlatok és szemináriumi jellegű foglalkozások.Tanterv: A képzés során elsajátítandó kompetenciák. Nagy Ilona. tudáselemek. tevékenységrendszerben 7. Szabó József. 4. a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben.Dr. amelyre a latint általános kultúrtörténeti szerepe kijelöli.A képzés szerkezete: A képzés tartalma mind az általános. Magyari Márta 14. merjen igényes feladatokra vállalkozni.A képzés formája: költségtérítéses levelező. s ezek alapján a pedagógus szakvizsgára való felkészítés.A szakért felelős oktató: A szak egészéért felelős oktató Dr. M. megszerezhető ismeretek.

Mint osztályfőnök is hasznát veszi a latintanár annak. Latin nyelv 18 gyj 5 15 koll 4 Havas László Szekeres Csilla M. félév óraszámon szám kérés 15 koll oktató kredit fokozat I.Személyes adottságok: A specializációs továbbképzés jótékonyan befolyásolja a latintanár kreativitását és bátorítja vállalkozó szellemét. latin szakmódszertan. részben az utóélet kérdéseire koncentrál. Külön foglalkozunk az informatika felhasználási lehetőségeivel az ókortudományokban illetve a klasszikus nyelvek és kultúra oktatásában.és művelődéstörténet. Kollegiális. Ez a legfontosabb célja a továbbképzésnek. szaknyelvi (egészségügyi.7.A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben. például emelt szintű érettségi. másrészt érdeklődését a külföldi tapasztalatok. a művészettörténet a művészetek szélesebb társadalmi összefüggéseivel és formanyelvének általánosabb kérdéseivel is foglalkozik. Az irodalom áttekintése részben a műfajok történetére. tevékenységrendszerben: A latin specializáción megújított ismeretek és képességek a tanárnak lehetőséget adnak arra. megszerezhető ismeretek: A latin specializáción a következő nagy ismeretkörök legújabb szaktudományos és módszertani megújítását tűzzük ki: Antik (görög és római irodalom valamint latin nyelv. A közvetlen gyakorlati munka több szintjén túl a szakos vezetői munkakörök (például vezetőtanár. hogy sikeresen alkalmazza azokat a napi közoktatási munkájában.Tudáselemek. 7. a művelődéstörténet új eleme pedig az antik kultúra átélési módszereinek megismerése. Összességében személyi igényessége nő.4. Ezen túl különleges feladatok ellátására is felkészítést jelent. illetve az ókori művek mai értelmezési lehetőségeit tudatosítja. mert nagyobb rálátása lesz az újabb elméleti megközelítésekre és gyakorlati módszerekre. félév tantervi hálója Tantárgy III. Latin nyelv és antik (görög-római) irodalom koll 5 Antik (görög és római) 18 4 irodalom 2.) latin oktatása stb. görög-római emlékekhez tett hazai és külföldi kirándulások. szaktanácsadó) betöltésekor is profitálhat a továbbképzésből a tanár. hogy ismeri az európai kultúra ókori örökségének kérdéseit. ami a résztvevők általános irodalomszemléletét alakítja. ami különösen a pedagógus pályaorientációs munkáját segíti. Emellett újdonság a latin szaknyelvi használatának tárgyalása. A szakmódszertani blokk részben az aktuális oktatási rendszer minősített feladataira koncentrál. A görög-római társadalom és művelődés tárgycsoportban a görögrómai történelem és filozófia a mai társadalmak számára is aktuális kérdéseit vitatják meg. másrészt helyi vagy regionális feladatokhoz nyújt szakmai támaszt. A latin nyelvi blokk az újabb leíró nyelvészeti módszerek latin alkalmazásával a hagyományostól eltérő megközelítési móddal ismerteti meg a hallgatókat. de a latint szaknyelvként tanítóknak is hasznos.2. ami környezetére is várhatóan kihat. Látókörét egyrészt interdiszciplináris irányban szélesíti. Mindegyik tárgyblokk tovább differenciálódik. beleértve az informatika ókortudományokban való felhasználásának ismretét is. módszerek rendszeres követésére is kívánja serkenteni. antik (görög és latin) társadalom. jogi stb. A pedagógus-szakvizsgára felkészítő specializációs képzés 3-4.3. Nagy Ilona DrSc PhD PhD 52 . antik gyűjteményekben való jártasságával múzeumlátogatások szakszerű vezetése. valamint a diákjai iránti empátiájának fokozását is szolgálja a felkészítő tananyag. félév óraszámon szám kérés Kredit IV. 7. országos vagy regionális latin versenyek szervezése.

ha a kredit átváltás általános szabályai szerint egyenértékesíthető jelen szakvizsgás képzés valamely tantárgyával.habil II. egyet. habil.a korábbi kronologikus szemlélettel szemben . egyetemi tanár. Latin nyelv és antik irodalom tantárgyi blokk I. Latin szakmódszertan Informatika ókortudomány 2. a záróvizsga eredményének és a szakdolgozat eredményének számtani átlaga kerekítve. Adjunktus. Latin szakmódszertan 18 1.a műfajközpontú irodalomszemlélet megerősödését. A záróvizsga: A záróvizsgára bocsátás feltétele: az előírt számú vizsga és gyakorlati jegy megszerzése. A záróvizsga részei: A záróvizsga fő résztárgyai a görög és római irodalom és a latin nyelv. Görög és római 8 3 3 4 8 12 koll gyj 3 4 Takács Levente Szekeres Csilla Gesztelyi Tamás PhD PhD CSc.A korábban szerzett ismeretek. 1. Mindegyik tételt módszertani szempontból is ki kell fejteni. Az oklevél minősítése a szigorlatnak. 8 gyj koll római 15 Görög és római 10 művelődéstörténet III. 9. CSc. valamint a továbbélés kérdéseit is. DE Klasszika-filológiai Tanszék A tárgy célja: a fő irodalmi műfajok antik prototipusainak áttekintésével előmozditja .és a művelődéstörténet megfelelő területeivel. habil történelem 2. gyakorlatok beszámításának rendje: Bármely felsőoktatási alapképzésben vagy továbbképzésben szerzett kredit elismerhető. Összesítés gyj 3 12 gyj 4 Gesztelyi Tamás gyj 5 15 8 gyj gyj 3/4 5 3 27 és 95 3/4 28 (vezetőtanár) Szilágyi Ilona Takács Levente PhD 85 8. Görög és római társadalom és művelődés koll 1. DE Klasszika-filológiai Tanszék Szekeres Csilla PhD. Tantárgyi programok: I. Görög-római irodalom Oktató: Havas László DSc. A záróvizsgán a benyújott szakdolgozatot is meg kell védeni. 10. Az irodalmi és a nyelvi tételek azonban magukban foglalják e területek kapcsolatait. valamint a szakdolgozat benyújtása. Ez a szemléletmód univerzálisabban is hozzásegit egyrészt a modern 53 . A záróvizsga eredménye a záróvizsgán kifejtett tételre kapott érdemjegy és a szakdolgozatvédés eredményének átlaga kerekítve. érintkezését a társadalom.A résztvevők teljesítményét értékelő rendszer: A szakdolgozat: a specializációs képzési rész ismeretköreiből meghatározott témából kell készíteni. Görög és római filozófia Görög és művészettörténet 3.

tudomány. uj nyelvtanári attitüdnek a kialakitásában a latintanárnak példaadó szerepe van. ezzel hozzájárul a tőle elvárt nagyobb rálátás kialakitásához.demonstratív műnem: dialógusok.Ujabb elméleti megközelítések a latin mondattan és szövegtan leírásában. adjunktus. . .A mondattan a fordítás szolgálatában. 2/ Költői művek . mese (egyes típusok) .óda . A tárgy tematikája: Irodalmi szövegek feldolgozása 1. Ennek a kivánt. A latin szókincs továbbélése: az eurolatin szókincs.közvetlen hatást kiváltó műfajok: szónoki beszéd levél 1. Ezzel segiti a latintanárt abban.elbeszélő műnem: a történetírás. filozófia. 54 . l/ A prózai műfajok terén. művészet . valamint a latin nyelv kiaknázási lehetőségeire irányitja a figyelmet többnyelvű környezetben. amire a nyelvtanárok közül a latintanár képzettsége a legalkalmasabb..retorika.filozófiai tanköltemény . Tematikája: A latin lexika néhány kérdése. Latin nyelv Oktató: M.elégia . Nagy Ilona PhD habil. önéletrajz.epikus költészet .. hogy egyszerre több nyelvre koncentráló nyelvtanári magatartást ("Mehrsprachigkeitsdidaktik") alakitson ki.műfajok.személyes költészet A kreditszerzés módja: kollokvium Kreditérték: 5 A kollokvium előfeltétele: egy klasszikus irodalmi mű vagy részlet (választhatóan próza vagy költői mű) intepretálásának bemutatása Kontaktórák száma: 18 I. értekezések . A tanárnak más nyelvű irodalmak tanulmányozása esetén is alkalmazható jártasságot biztosit. 2. DE Klasszika Filológiai Tanszék A tárgy célja: A klasszikus latin nyelvi ismeretek uj módszerű megközelitéseiből ad izelitőt. – Az újabb mondattani és szövegtani ismeretek alkalmazása a külföldi iskolai latin nyelvtanokban. egyet. Szükebb tematikai egységek: . másrészt a nyelvi szövegtipusok megértéséhez. regény. tekintettel világirodalmi recepciójukra.Fordítás és műfordítás.

kirándulások).római szerzők Kreditértéke: 3 kredit 55 .Irodalmi és képzőművészeti párhuzamok: Vergiliusi. DE.Kreditértéke: 5 Kontaktórák száma: 18 A kreditszerzés módja: gyakorlati jegy. docens. Görög és római társadalom és művelődés blokk II. vagy egy téma uj módszerű iskolai feldolgozásának elkészitése. egyet. egy szövegrészlet műforditásának elkészitése stb. egyetemi tanársegéd A tárgy célja: az ókori görög és római történelmet érintő ujabb kutatási eredmények értékelése Tematika: Történeti források .történelemkoncepciók . Görög és római történelem: Oktató: Takács Levente PhD. egyetemi adjunktus. Klasszika-filológiai Tanszék A tárgy célja: az ókori filozófiai irányzatok kutatása terén elért újabb eredmények megvitatása. E készség megújítása nemcsak az antik kultúra megértésének nélkülözhetetlen eleme.forrásismertetés stb.) II. ovidiusi olvasmányok mondai. habil. A gyakorlati jegy megszerzésének módja: egy elméleti vagy egy gyakorlati téma kidolgozása a fenti témakörökből (pl. A tanár kezdeményező szerepe e téren a jövőben még nagyobb szerephez juthat. A tárgy kreditértéke: 4 Kontakt órák száma: 15 A kreditszerzés módja: kollokvium II. pl. különös tekintettel a hellenisztikus filozófiai irányzatokra és a római filozófiára. a téma idegen nyelvű szakirodalma. Görög és római filozófia: Oktató: Szekeres Csilla PhD. hanem a növekvő diák-mobilitással is nagyobb jelentőséget kap (külföldi múzeumlátogatások. illetve tágabban tárgyi emlékeinek ú jabb interpretációs lehetőségeire felhívni a figyelmet. l. DE Klasszika-filológiai Tanszék A tárgy célja: a görög-római civilizáció művészeti. Tematikája: . mitológiai motívumainak korabeli ábrázolásai és későbbi utóélete az európai képzőművészetekben. Tematika: Antik filozófia . 2.újabb kutatási eredmények Kreditértéke: 3 kredit Kontaktórák száma: 8 A kreditszerzés módja: gyakorlati jegy (írásbeli referátum készitése. Görög és római művészettörténet: Oktató: Gesztelyi Tamás CSc.) II. 3.

a DE Klasszikafilológiai Tanszék óraadója III.új eszköztár (internet. (Vö. Szakmódszertan l. OKTV. Felkészítés klasszikus területek meglátogatására. még a művészettörténet tárgy leírásánál mondottakat.a nyelvi párhuzamok és kontrasztok az iskolában tanított élő idegen nyelvekkel (elsősorban az angollal) Kompetenciafejlesztés a latinórákon A differenciált foglalkoztatás (felzárkóztatás és tehetséggondozás) kérdései a latinoktatásban Felkészítés a kétszintű érettségire. DVD. versenyekre (Ábel Jenő. 56 .a szerkesztett és adaptált anyagok (kezdő olvasmányok) tartalma . interaktív tábla) .az auctoranyag változása (választási lehetőségek és szempontok) . nyelvvizsgára.Régiségtani kérdések: A szemléltetés forradalmi újdonságai: képi adatbázisok. A latintanítás szakmódszertana: Oktató: Szilágyi Ilona vezetőtanár. CD-ROM-ok készítése. Görög és római művelődéstörténet: Oktató: Gesztelyi Tamás CSc. latin szakra stb.a kulúra-alapozás lehetőségei és kívánalmai a mai Európában(a görög-római kultúra mint az európai civilizáció egyik gyökere) . l. Kreditértéke: 3 kredit (10 óra) A kreditszerzés módja: gyakorlati jegy A gyakorlati jegy szerzésének módja: a téma egy vonatkozásának önálló feldolgozása III. . DE Kossuth Gyakorló Gimnázium.Az antik szellemiség nyomai közvetlen környezetünkben (főleg építészetben) . hogy a változó körülmények között rugalmasan viszonyuljon a latintanítástól elvárt feladatokhoz. .CD-ROM. 4.helyi tanterv és tanmenetek készítése . Arpinói Nemzetközi Cicero-verseny). Tartalma: Hogyan változtak meg a latinoktatás céljai és keretei az új helyi pedagógiai programok bevezetésével? . használatuk módszertani kérdései.) Tematika: . A tárgy célja: A tanár módszertani kultúrájának elméleti megújítása annak érdekében.Kontaktórák száma: 8 A kreditszerzés módja: gyakorlati jegy II. melyek nagyobb része ma már az EU határain belül található. videók.Régészeti séták Pannoniában és azon túl: Pannonia mint kirándulási célpont és a római emlékek közvetlen megismerésének színtere. habil. egyetemi docens A tárgy célja: az ókor tárgyi emlékeinek modern interpretációs lehetőségeivel és adathordozóival való ismerkedés.

gyakorló szöveg. egyetemi tanár. jogi. gyógyszerészi. biológiai. Kreditérték: 4 57 . levéltáros. multidisciplináris irodalmi jártasságát erősiti. Latin nyelv és antik irodalom blokk Görög és római irodalom: Oktató: Havas László DrSc.antik témájú bemutató forgatókönyvének kidolgozása (csoportmunka) . egyházi.gyakorló szöveg. egyetemi adjunktus.komplex nyelvi és műveltségi vetélkedő feladatsorának kidolgozása (csoportmunka) .és feladatsor összeállítása felzárkóztatás és korrepetás céljára . 27 kredit (85 kontakt óra) értékben I. Élő latin irodalom. Tematika: A latin nyelv élete. Latin nyelvű irodalom az ókoron tul. Nagy Ilona PhD habil. A beszámoló módja: egy tanitási egység komplex kidolgozása az alábbi javasolt témákból: .és feladatsor összeállítása nyelvvizsgára készülőknek . Téma: klasszikus témák modern feldolgozásai. stb. ………………………………………………………………………………………………… IV.szótározási minták CD-ROM segítéségével . A kurzus segiti a pályairányitás és tehetséggondozás módszereinek bővitését.A tárgy kreditértéke: 5 A kreditszerzés módja: gyakorlati jegy A gyakorlati jegy megszerzésének módja: beszámoló. DE Klasszika-filológiai Tanszék A tárgy célja: kitekintés a latin nyelvű irodalom továbbélésének néhány kérdésére. A latin a különféle tudományterületeken /bölcsészterületek: történész. zene stb.a kétszintű érettségi követelményei. változatai az ókor után. egyetemi adjunktus. DE Klasszika-filológiai Tanszék Szekeres Csilla PhD./ kapcsolatteremtés lehetőségei más műveltségi területekkel. félév: össz. természettudományos területek: orvosi. Középkori és ujkori latin..2-3 szóbeli érettségi tétel kidolgozása az adott kívánalmak szerint . Kreditérték: 4 Kontaktórák száma: 15 Kreditszerzés: gyakorlati jegy A gyakorlati jegy megszerzése: beszámoló alapján Latin nyelv Oktató: M. A tanár szakmai biztonságát. DE Klasszika Filológiai Tanszék A tárgy célja: Kitekintés a latin nyelv változataira.

DE. latin feliratait! Kreditérték: 4 Kontakt órák: 12 Kreditszerzés módja: koll. alapján) III. A használatban levő és készülő kötetek bemutatása (pl. l. A latintanitás szakmódszertana III. Tematika: Antik filozófia . DE.Kontaktóra: 15 A kreditszerzés módja: koll. Kreditértéke: 3 kredit Kontaktórák száma: 8 A kreditszerzés módja: gyakorlati jegy Antik művelődéstörténet: Oktató: Gesztelyi Tamás CSc. étkezés: mit ettek a rómaiak. II. lehetőségei. Görög és római társadalom és művelődés blokk Görög és római filozófia: Oktató: Szekeres Csilla PhD. innovatív képességeinek gyakorlásához A tárgy tematikája: A tankönyvek koncepcionális kérdései. Kooperációs lehetőségek építése egy-egy régió latintanárai között a vezetőtanár kezdeményezésével és koordináló szerepével A tárgy tematikája: . DE Kossuth Gyakorló Gimnázium.római szerzők II. mit ettek a katonák?) Keresd környezetünk antik motívumait. Klasszika-filológiai Tanszék A tárgy célja: az ókori filozófiai irányzatok kutatása terén elért újabb eredmények megvitatása. megvalósítása. egyetemi adjunktus. egyetemi docens. Szakmódszertan_ Oktató: Szilágyi Ilona vezetőtanár. a DE Klasszikafilológiai Tanszék óraadója A tárgy célja: a szak legújabb tanítási segédleteinek. koncepcionális és gyakorlati kérdéseinek megvitatásával a tanár bátorítást kap tananyagszerző-szerkesztő.Átélt antik kultúra: Szituációs játékok témái. (Pl. tv. Klasszika Filológiai Tanszék A tárgy célja: Tantárgyi motivációs lehetőségek bővítése. (óraterv egy témából stb. A Nemzeti Tankönyvkiadó új kiadású latin tankönyvei) Idegen nyelvű latin tankönyvek. különös tekintettel a hellenisztikus filozófiai irányzatokra és a római filozófiára. Szempontok: A szövegfeldolgozás és interpretáció gyakorlása 58 .

Perifériák fajtái. A kurzus először azokkal az információ-átadási és -megőrzési technikákkal foglalkozik. katalógusok. illetve művekre vonatkozó fejezetek. adatbáziskezelők). Római irodalom a késő császárkorban. (A tárgyalt műfajokra. 2003. táblázatkezelők. Római irodalom az ezüstkorban. Operációs rendszer alapfogalmak. Az informatika az ókortudományban Oktató: Takács Levente A tárgy célja: Az információ megőrzésének és tárolásának áttekintése a homéroszi eposzoktól az Internetig. Antikvitáshoz kapcsolódó egyéni projektek összeállítása. folyóiratok a világhálón. Seneca Kiadó. Powerpoint programok használata. Bp. Pécs. Görög-római irodalom: Adamik T. program.a felhasználható játék. Ókori tárgyú CD-ROM-ok kezelése. Seneca Kiadó. kompatibilitás. interpreter. (A tárgyalt műfajokra. Pécs 1996. használatuk. az elemzendő művek kiválasztása az előadó javaslata és/vagy a csoport érdeklődése alapján történhet. 1993. Informatikai alapfogalmak (adat.és dokumentumfilmek összegyűjtése . félévhez (résztárgyanként): 1. Az információtechnológia korabeli aspektusait a klasszikus antik civilizáció keretében tárgyalja.A lexika újfajta feldolgozása A feladat.) Adamik T. operációs rendszer. Római irodalom az archaikus korban. von Albrecht: A római irodalom története I-II.. Pécs. (A tárgyalt műfajokra. illetve művekre vonatkozó fejezetek. illetve művekre vonatkozó fejezetek. rendszerközeli szoftver. használata. Seneca Kiadó. Számítógép architektúrák. Seneca Kiadó. illetve művekre vonatkozó fejezetek.a Sulinet digitális tudásbázis tananyagai „A latinórák keretein túl” – lehetőségek a figyelemfelkeltésre és a tárgy népszerűsítésére A tárgy kreditértéke: 5 kredit Kontaktórák száma: 15 A kreditszerzés módja: gyakorlati jegy III. (A tárgyalt műfajokra. alkalmazói szoftver. fordítóprogram. Tematika: A számítógép mint információ-feldolgozó gép.) M. bit. Könyvtárak.) Adamik T.a bevonható CD-ROM-ok -anyagkeresés az Interneten – ennek veszélyei . 59 .) Adamik T. Internetes keresőprogramok..és gyakorlatkészítés néhány módszere Munka a tankönyvekkel . 1994. Kötelező irodalom A III. Pécs.módszertani feldolgozások a szükséges (elsősorban modern) kiegészítő anyagok bevonásával: . s bizonyos sajátosságaik mind a mai napig érvényesek.. alapszoftver. 2. amelyek az ókorban jellemzőek voltak. bájt. szövegszerkesztők. Római irodalom az aranykorban. felhasználva a görög-római források beható elemzését. MS Word.. programozás. 1994.

Kiegészítés: a tárgyalt témákhoz kapcsolódóan öt folyóiratcikk szabad választása a legfrissebb szakirodalomból. diasorozat. Steiger Kornél (Válogatta.. Long. Magyarázat a görög-római kultúrához c. Görög-római irodalom: Az általános műveket lásd a III. Maróth M. 3..Hegyi W. A nyelvtanártovábbképzés egy lehetséges modellje. félév irodalomjegyzékében. szerk.Gy. Nyelvészeti Füzetek 5.) Nagy F. 1985. Bp. Latin nyelvtan a gimnázium számára. 223-270. 4. a jegyzeteket és a fogalommutatót írta): Sztoikus etikai antológia.Tegyey I. A IV. Nagy I. Steiger K. M. Bp 2007.. Görög-római történelem: Borhy L.. Görög-római művészettörténet és művelődéstörténet: Darab Á. Tübingen 1996.Gesztelyi T. (szerk.) Havas .. Bp. (Latin vonatkozású cikkei. (Ford. G. A . I-III. Osiris. Bp. Das griechische und lateinische Erbe in den europäischen Sprachen.) Budapest 1998. 166-182. Tegyey I... M. Nagy I. Formen. In: Bevezetés az ókortudományba II. 23-253. (3 szabadon választott játék bemutatása. Tankönyv a középiskolák számára.. 1997.A: Hellenisztikus filozófia. 1997.) Apicius. Bp.).. 1999. Bp. Holnap Kiadó 2006 (az ókorra vonatkozó részek) 5.): Filozófia..Kötelezően választandó tetszés szerint néhány tanulmány a legfrissebb szakirodalomból. Szeged.Gesztelyi T. (A tárgyalandó részekre vonatkozó fejezetek.: Görög-római filozófia. 212-265. Bevezető. Munske – Alan Kirkness (hrsg.Péter Gy.: Filozófia. A latin nyelvészkongresszusok anyagából választás szerint néhány cikk megbeszélése.: Római történelem. Cicerótól az élő latinig. CD-ROM. 2. Munkáltató tankönyv.. Játsszunk Hellászt. Steiger K.Nagyillés J . (2 szabadon választott témakör bemutatása.. (Reihe Germanistische Linguistik 169. Generalia. az utószót.Kováts Gy. Vokabeln.. JATEPress.. KLTE Oktatástechnikai Központ 1998.) (Egy fejezet megbeszélése. Görög-római filozófia: Bene L. 1996. 2.. Budapest 1983..: Az ókori filozófia története. In: Boros G. M.) Disco. 1956. . Berlin. Darab Á.) Szőcs T. A római történelem.Szabó E. 1998. II. Budapest 2007. Görög-római kultúra c... 1997. I. Szeged.Tar I. Szakácskönyv a római korból.. Latin nyelv: H. Debrecen.. (Agatha V. Latin nyelvtan a gimnáziumok számára. Bp.): Eurolatein. Havas L. Cornelsen Verlag. videofilm. H. 1996. 1992. Latin nyelv: 60 . félévhez: 1. Grammatik. 170204. . Szöveggyűjtemény.

A római kultúra az európai művészetben. eine Brücke zu den romanischen Sprachen. 1987.. Takács J.. 20072. Steiger K. Bánóczi R. (3 téma bemutatása. (1-2 témakör alkalmazása. 15-38). Debrecen 1996A görög-római irodalomhoz: Borzsák I. Választás szerint néhány cikk a latin és más nyelvek rendszerének viszonyáról a Der altsprachliche Unterricht c.) 4. Takács Gy. Der altsprachliche Unterricht XXIV.–Rihmer Z. a jegyzeteket és a fogalommutatót írta): Sztoikus etikai antológia. Dragma I-VII..: Informatikai alapismeretek történelem alapszakos hallgatóknak. – Patay-Horváth A.. Görög-római filozófia: Bene L. Bp.A: Hellenisztikus filozófia. 1989.) Csákvári J. In: Boros G.: Ha a jogász latinul beszél. Kossuth Kiadó. 1996. Diósdi Gy.. In: Nyelvünk a Duna-tájon. A latin a Duna-tájon.: Görög-római filozófia..... (Möglichkeiten eines Einblicks in die romanischen Sprachen im Rahmen des Lateinunterrichts).Belák E. 1997. Szerk. Telosz Kiadó. – Hunyadi Zs.... 2000.Muhari K. 1994-2006. Dicta Aurea. Orvosi latin nyelvkönyv. – Kerepeszki R. Latein.Balázs J. 95140.. Bp. – Szendi A. 1998. Long. Budapest. Bp.. Gesztelyi T. 1991.. az utószót. Budapest: 2006 Forisek Péter: A hálózat használata az ókortudományok területén..Szilágyi L-né. Budapest. 23-253. Bp. 61 . A görög kultúra az európai művészetben. Egy római provincia története és kultúrája. 3. NIIF Információs füzetek I. Latin nyelvkönyv gyógyszerészhallgatók számára. – Forisek P. Bauer.12.-né . 1997.. Knittel. Madas E.bővebb tájékozódásra (az ajánlott munkák a tanszék könyvtárában megtalálhatók) Általános tájékozódásra: Havas L.. Mawdsley.. .. Görög-római művészettörténet és művelődéstörténet: Csákvári J. Bp.) A Der altsprachliche Unterricht c. Pannonia. Bp.. Der altsprachliche Unterricht XXVII (1984). Latin nyelvi jegyzet joghallgatók számára. Balázs J.és feladatgyűjtemény jogászhallgatók részére. folyóiratból (pl. – Kőfalvi T. – Tegyey I. 4. (1981).): Bevezetés az ókortudományba I-V.): Filozófia. (szerk. (szerk. H. Bp. 1996. Liturgikus latin nyelvkönyv. 79-93. A .Nagy M. Bp. Budapest 1983. Budapest 2007. Ajánlott szakirodalom: a tárgyalt témákhoz . Evan: Számítógép a történettudományban. 1983. (Ford.: Latin nyelvkönyv jogászoknak. (3 téma bemutatása. – Ősz F. folyóirat 1 idevágó cikkének ismertetése. Bp.. A..10. 1997. Latin közmondás. Steiger Kornél (Válogatta. Szaknyelvi tankönyvek (Takács J.) : 1 szakterület bemutatása érdeklődés szerint. Informatika az ókortudományban: Bárány A. – Fazekas Cs. Gulyás I. CD-ROM..) Budapest 1998.. Das Wissen um die Bedeutung des Lateinischen für die englische Sprache.

S. A. In: Der neue Pauly Enzyklopädie Bd. Freiburg . Bugár M. Laureys: Mittellatein.. (ed. 387 skk. 1981. -Tegyey I. Crackett. R. H.Würzburg 1980. 1986.Petersen.Bodnár I. Ford. István (szerk. Leuven. P.. Mayer E..): Compagnion to the History of the Neo-Latin Studies in Hungary.Régi magyar irodalmi szöveggyűjtemény I. The Classical Pattern of modern western civilisation: Language. Szeged. Tinta kiadó. Berlin.und Wissenschaftsgeschichte kötet): 447-58. Tuomo Pekkanen.): Sors és szabadság. G.Gembloux 1985. Klopsch – K. Betegh G. Szepes E. Burke: Küchenlatein. Tar I. Grammaire Latine. 1998. 15/1 (Rezeptions. Budapest 1998.Eine Einführung. Tübingen.Nickel. Budapest 2001. .. M. M. Römische Geschichte. 1998. . Bp. Description du latin classique en vue de la lecture des auteurs. Copenhagen 1957. Budapest 2007.. 2005. (szerk): Töredékes hagyomány. Budapest 2007. P.Jankovics J. J. Ács P . In: Der neue Pauly Enzyklopädie Bd.) Glücklich. W. Ijsewein: Compagnion to the Neo-Latin. u. Kairosz Kiadó 2005.. P. – Böröczki T. Pinkster. – J. Kőszeghy P. B. Fr. Usus. Bp. Aus dem Englischen von R. H. In: Einleitung in die lateinische Philologie.. Neuhausen – M. 15/1 (Rezeptions. 1986. Blatt ed.. Tanulmányok Platón metafizikájáról és ismeretelméletéről. Kaufmann. Az emberi autonómia problémája az antik filozófiában a Kr. Érdeklődés szerinti folyóiratcikkek a tárgyalt témákhoz A latin nyelvhez: Adamik Béla: Nyelvpolitika a Római Birodalomban. Interpretatio. Steiger Kornélnak. Szerk. A görög-római filozófiához: Betegh G. Travaux du Cercle Linguistique de Copenhague Vol. 2006.. századig. A római történelem. 2007.Geréby Gy. Bp. E.. XI.. Stuttgart . István (szerk. 1989.und Wissenschaftsgeschichte kötet): 925-46. Budapest. Pinkster. II. Lavency. Eva-Maria: Szókratész. Sprache und Umgangssprache in der frühen Neuzeit.und Wissenschaftsgeschichte kötet) A görög-római történelemhez: Borhy L. Paris . 1997. 1997. Szöveggyűjtemény.-Lautner P. P. Helsinki..J. Verstan.Szerdahelyi I. 1988... Latein . Humanizmus.: Latinitas viva. JATEPress.): A formák és a tudás. H. Bugár M. Raven – M.P. Kirk. 1998. Bp. Bp.Leipzig. Stroh: Latinitas viva. . Bartók I. Stotz: Mittelalterliches Latein: ein Haus mit vielen Wohnungen. Schofield: A preszókratikus filozófusok. Révész M. 62 . (szerk.Lateinische Syntax und Semantik. Kairosz 2006. Latin metrika. Filologia Mediolatina XIII (2006): 1-25. Kalevala Latina.): Kozmikus teológia. (Kleine kulturwissenschaftliche Bibliothek 14. 15/1 (Rezeptions. . von Ungern-Sternberg. . Laureys: Neulatein. In: Der neue Pauly Enzyklopädie Bd. Neue Lateinische Textgrammatik. Heidelberg.

1997. Nagy Ferenc: Latin nyelv IV. 1996. Bp. Steiger K.Horváth Margit – Szilágyi Ilona: Linguam Latinam disco I-II. Phaidrosz. Informatikai irodalom: Goldstine. Piliscsaba 2002. 2001.: A görög filozófia története.: Platón. 203-214. Piliscsaba. Bp. Tankönyvkiadó.. 2003. 286-303. – Csetényi A. 1997. Budapest 1998. Nagy Ferenc: Latin nyelv II. Nemzeti Tankönyvkiadó. Bp. Nemzeti Tankönyvkiadó. R. Budapest 1944.: A lappangó örökség. A görög kultúra az európai művészetben. H. 2004. 2004. Ross.A: Hellenisztikus filozófia. D.: Panis militaris. 2008. Budapest: Computerbooks. Steiger K. 20-29. Horváth Margit – Dr. Holnap Kiadó 2006 (az ókorra vonatkozó részek) Steiger K. 164-179 l. 13 419/1 N. Bp.. Debrecen 1998. Budapest 2002.: Az újplatonizmus. 2003. Nagy Ferenc: Latin nyelv III. II. Racskó P. Horváth Margit – Katona Rezsőné: Tanári kézikönyv – Latin. Magyar Ókortudományi Konferencia. 39-53. 2001. Nagy Ferenc: Latin nyelv I. Steiger K. Budapest: Műszaki Könyvkiadó. H.13 119/1 N. Budapest 2001. 2007. Horváth Margit – Dr. Csákvári J.): Epikuros levelei.: Arisztotelész.55-65. Bp. 63 . 211-219. Horváth Margit – Dr. 13 219/1 N. 87-92. A. Módszertani irodalom: Kötelező irodalom A helyi pedagógiai programok idegennyelvi fejezetei N. Budapest: LSI Oktatóközpont. Nemzeti Tankönyvkiadó. Havas Lászlóné: Van-e és mi is az az Eurosophia? VI. Budapest 1999. – Sárosi Gy.. (Ford. Horváth Margit – Dr. 240-265. (ford. Long. E. (néhány tanulmány olvasása) Gloviczki Zoltán: Érettségiről latintanároknak (az OM honlapjáról letölthető anyag) Dr. (szerk. Mainz 1997. Rsz. Bp. T. Bp. pl. Bp.Kövendi D. – Tarlós B: Informatika alapjai.: A számítógép Pascaltól Neumannig. Horváth Margit – Szilágyi Ilona: Klasszikus örökségünk. A . Borzsák István: Kell-e a latin? Gondolat.: Parmenidész és Empedoklész kozmológiája. 56373 /I-II N. Steiger K. Csákvári J. Bp. Borzsák István: Dragma – válogatott tanulmányok I-IV.. 114-120. 13 319/1 N. Havas Lászlóné:A klasszikus nyelvek jelenlegi helyzete Európában V. Budapest 1994 (Matúra Bölcselet) Taylor. A görög-római művészettörténethez és művelődéstörténethez: Apicius M. 1985. Junkelmann.2002.): Platón: A lakoma. kötet Telosz Kiadó 1994-től (Néhány módszertanilag hasznos cikk feldolgozása. Magyar Ókortudományi konferencia.. 1990. Pedellus Kiadó.. Maróth M. Budapest 1999. A római kultúra az európai művészetben. Nemzeti Tankönyvkiadó. Schmidt-Wecker-Röttger: Lateinische Sprachlehre. Dr.) Budapest 1998. Tankönyvek: N. 397-409. (Pl.: Filozófia. Bp. Csala P. Szakácskönyv a római korból. M..: Bevezetés a számítástechnikába.I. Bp. Nemzeti Tankönyvkiadó. Wallis. Tankönyv a középiskolák számára. G.

A képzés legkülönbözőbb szakterületeihez az egyetem különböző karain rendelkezésre áll a megfelelően képzett személyi. A képzési program végrehajtásához szükséges tárgyi és személyi feltételek.11. Önkormányzatok)kér fel. A képzés költségtérítési díja: 140. 4. mind a specializációs részben nagyobb tartalmi blokkokból és azokon belüli tantárgyakból épül fel. Takács Miklós. habil DSc PhD. Nagy Ilona Szekeres Csilla Szilágyi Ilona Takács Levente Beosztás Tanszékvezető egyetemi docens Egyetemi tanár Egyetemi adjunktus Egyetemi adjunktus vezetőtanár Egyetemi tanársegéd Tudományos fokozat CSc. oktatói háttér. ezek biztosításának módja: Az egyetem a képzés infrastrukturális hátterét ( tantermek és felszerelésüket)biztosítja.Képzési cél: A képzés célja. akik a KKK 7. 64 . de néhány gyakorlati jellegű kollégium megtartására külső előadókat( OKM.A képzés formája: költségtérítéses levelező.A szakért felelős oktató: A szak egészéért felelős oktató Dr. a specializációért felelős oktató: Dr.A képzés szerkezete: A képzés tartalma mind az általános. habil PhD PhD A szakmai munkában részt vevő külső tagok: Név Beosztás 14. 3. hogy olyan szakembereket képezzen. Szabó József. 5.1 pontjában megnevezett kompetenciákkal rendelkeznek. A specializációs továbbképzésben részt vevő oktatók a Debreceni Egyetem részéről Név Gesztelyi Tamás Havas László M.A képzésért felelős kar megnevezése: Bölcsészettudományi Kar 2.000 Ft / félév MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM SPECIALIZÁCIÓ KÉPZÉSI PROGRAM 1.

és gondolkodásmód birtokában a nyelvi.4. fogalmi gondolkodás. Az integráció és a szegregáció kérdései. irodalommal és kultúrával kapcsolatos problémák felismerési és kreatív kezelési képessége. tevékenységrendszerben: A képzést elvégző. pszichológiai ismereteket és módszereket igénylő személyek. laboratóriumi gyakorlatok és szemináriumi jellegű foglalkozások.2. irodalmi és kulturális jelenségekről szerzett tudás gyakorlati (közoktatásban kamatoztatható) alkalmazására. mint szervezet. szakvizsgát tett pedagógusok alkalmasak lesznek a megszerzett eredeti látás. A képzés módszerei: Elméleti jellegű előadások mellett tantermi. megszerezhető ismeretek: Kötelező ismeretkörök:Közigazgatási vezetési ismeretek. az absztrakció képessége. 7. A pedagógus a nevelési-oktatási intézmény szervezetében.1. Specializációtól függően terepgyakorlatok is vannak. a mai kommunikációs formák és területek időszerű kérdéseinek kifejtő-leíró közvetítési módjait. készségek. Az intézmény és környezete. alkalmasak lesznek arra. együttműködési készség.3.Elsajátítandó kompetenciák: A képzés célja olyan szakemberek képzése. 7. hogy az információkat. Sajátos pedagógiai. a nyelvvel.Tudáselemek.Tanterv: A képzés során elsajátítandó kompetenciák. 7. 65 . tevékenységrendszerben. 7. elkülönítve azt más olvasásmódoktól.Személyes adottságok: Motiváció. Nyelvészet. Ismerik a nyelvhasználat. elkötelezettség és minőségtudat az irodalom. A nevelési-oktatási intézmény. értékközpontúság. a hazai és a nemzetközi irodalomelmélet jelentős eredményeit. megszerezhető ismeretek. A nevelési-oktatási intézmény hatékonysága. a nyelv és a kultúra vonatkozásában. Irodalomtudományi szakmódszertan. a nyelvhasználat társadalmi és területi tagolódását. továbbá arra. elmélyültebben ismerik egy korszak vagy jelenség irodalmi problémáit. átfogóan ismerik a magyar és a világirodalom történetét. a társadalom és kultúra egymást föltételező összefüggésrendszerét. hogy a kor igényeinek megfelelően hatékonyan kommunikáljanak. kezdeményezőkészség és személyes felelősségvállalás. Birtokolják az egyetemes és a magyar nyelvtudomány valamennyi elméleti és történeti részterülete alapvető ismereteit.6. illetve csoportok nevelése-oktatása – A magyar nyelv és irodalom specializáció által meghatározott választható ismeretkörök: Irodalomtudomány (kultúratudományi és médiatudományi ismeretekkel és módszertani szempontokkal bővítve). 7. érveket és elemzéseket a szaktantárgy oktatásában különböző nézőpontok szerint magas szinten bemutassák. a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben. akik megszerzett irodalomtudományi és nyelvtudományi ismereteik birtokában képesek az irodalmi olvasás technikáinak alkalmazására. kritikai attitűd.A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben. tudáselemek. személyes adottságok.

Irodalomtudományi szakmódszertan 1. Irodalomtudomány (kultúratudományi és médiatudományi ismeretekkel és módszertani szempontokkal bővítve) 1. Biblia) Tóth Judit (Debreceni Egyetem) III. próza. Szociolingvisztika 2.és 12 gyj 4 Berta Erzsébet/ versolvasás Oláh Szabolcs/ Takács Miklós (Debreceni Egyetem) 2. félév tantervi hálója III. Előadáselemzés.A pedagógus-szakvizsgára felkészítő. Az ómagyar kor nyelve 5. félév IV. Irodalomelmélet 14 koll 4 Berta Erzsébet/ Szirák Péter/ Varga Pál (Debreceni Egyetem) 3.Számítógép a textológiában 12 gyj 4 Borbély Szilárd/ és az irodalomtudományban Debreczeni Attila (Debreceni Egyetem) 3. Újabb leírások a mondatleírásban 3. Irodalom és médiumok 14 koll 4 Berta Erzsébet/ Oláh Szabolcs/ Szirák Péter (Debreceni Egyetem) 2. Bevezetés a kognitív nyelvészetbe 12 gyj 4 12 gyj 4 Kis Tamás (Debreceni Egyetem) Nyirkos István (Debreceni Egyetem) Szikszainé Nagy Irma (Debreceni Egyetem) Hoffmann István (Debreceni Egyetem) Kis Tamás (Debreceni Egyetem) PhD DSc DSc CSc PhD 66 . magyar nyelv és irodalom specializációs képzés 3-4. Újabb tendenciák a magyar 13 koll 4 Dobos István/ irodalomban Szirák Péter (Debreceni Egyetem) 4. Újabb tendenciák a 13 koll 4 Berta Erzsébet/ világirodalomban Goretity József/ Katona Gábor (Debreceni Egyetem) II. Nyelvészet 1. félév oktató óraszámon kredit óraszámon kredit szám kérés szám kérés I. Irodalom és kontextusai 12 gyj 4 Goretity József/ (művészetek. Szövegtipológia Tantárgy fokozat PhD/ PhD/ CSc PhD/ CSc/ DSc DSc/ CSc PhD/ CSc/ CSc PhD/ PhD/ PhD CSc/ DSc CSc/ PhD 14 14 koll koll 4 4 14 koll 4 4.

Újabb tendenciák a világirodalomban Nyelvészetből írt szakdolgozat esetén: 1. Irodalomelmélet 3.Nyelvpolitika Összesítés Óraszám: 180 Kredit: 55 92 kollokvium: 7 gyakjegy: 7 4/3 28 12 12 88 gyj gyj 3/4 4 3 27 Nyirkos István (Debreceni Egyetem) Hoffmann István (Debreceni Egyetem) DSc CSc 8. Irodalom és médiumok 2. a záróvizsga eredményének és a szakdolgozat eredményének számtani átlaga kerekítve.. Algebra és számelmélet A záróvizsgán a benyújott szakdolgozatot is meg kell védeni. Szociolingvisztika 2. A résztvevők teljesítményét értékelő rendszer: A szakdolgozat: A specializációs képzési rész ismeretköreiből meghatározott témából kell készíteni. Irodalomtudományi modul (kultúratudományi és médiatudományi ismeretekkel és módszertani szempontokkal bővítve): 4 tanegység összesen 16 kredit értékben. Az oklevél minősítése a szigorlatnak. Újabb tendenciák a magyar irodalomban 4.Magyar diaklektológia 7. A záróvizsga eredménye a záróvizsgán kifejtett tételre kapott érdemjegy és a szakdolgozatvédés eredményének átlaga kerekítve. 52 kötelező kontakt órában. 9. A korábban szerzett ismeretek. gyakorlatok beszámításának rendje: Bármely felsőoktatási alapképzésben vagy továbbképzésben szerzett kredit elismerhető. Szakmódszertan 1. Újabb eredmények a mondatleírásban 3.6. A záróvizsga részei: Irodalomból írt szakdolgozat esetén: 1. mindegyik kollokviummal zárul 67 . A záróvizsga: A záróvizsgára bocsátás feltétele: A záróvizsga résztárgyai: Analízis az iskolai tanításban. 10. Tantárgyi programok: I. Szövegtipológia A záróvizsgán a benyújott szakdolgozatot is meg kell védeni. ha a kredit átváltás általános szabályai szerint egyenértékesíthető jelen szakvizsgás képzés valamely tantárgyával.

az adatfeldolgozás közösségi technikái. Bp. a rádió. Előszó Platónhoz = Szóbeliség és írásbeliség. Elbeszélés a játékfilmben. 1998. az imitáló. T-Twins. oktatók: Berta Erzsébet. Szerk. A kommunikációs technológiák története Homérosztól Heideggerig. épületek. Bp. A vizuális érzékelés kulturális megkülönböztetése: a tipográfiai ember kora újkori létrejöttéről.Thomas. Bp. Hans-Georg.GADAMER. Irodalom és médiumok (kollokvium. in A szép aktualitása. Az irodalom médiumtól függő jellegéről.. tantárgyfelelős: Varga Pál. digitalizált szó és digitalizált íráskép. l994. a szerzőről és közönségéről. a telefon. . mert feloldódik a kétdimenziós képek kollázs-elvű rendszerében. Irodalom és film viszonya mint „olvasási” kérdés Művészet és kultúra a tömegeknek készült montázselvű érzéki benyomások korában – televízió. információ. Bp. A görög igazságosság-fogalom: Homéroszi árnyvonalaitól a platóni főszerepéig. Szirák Péter.MITCHELL. A tipográfiai ember létrejötte. Szirák Péter) Három témakör:ben: A.1. 1996.. . Irodalomelmélet (kollokvium. 39-110. Fenomenológia és hermeneutika Az interszubjektivitás fenomenológiája (Husserl): szakítás a kartéziánus szubjektumfogalommal. W. 1997. UŐ.. . A szó és kép. Bp. Az épületek és képek olvasása. szóbeli poétika és az individualitás hiánya. a kézírásos szöveg írásbeli értelmezése. poétika – a média szociális története távlatában A kommunikációs technológiák története az orális kultúrától a technikai sokszorosíthatóság kultúrájáig. alakításában. A nyomtatott szöveg nyomtatott szöveges értelmezése.Marshall MCLUHAN. a digitálissá alakítás. irodalom és zene viszonya a modernség új horizontján: Hogyan szünteti meg a láttató szó retorikáját. a televízió. A könyv és a folyóirat szerepe a kultúra és a társadalmi együttlét létrehozásában. 2001. NYÍRI Kristóf és SZÉCSI Gábor. végül az elektromos médiumok fokozatos elterjedése? Élőszavas információ. A. 4 kredit. a hangosfilm és a számítógép korszakában. szövegek értelmező eljárásainak? Hogyan szerepelhet zenei alkotás az irodalomban? B. A televíziós tömegkultúra észlelési feltételei: lassan a nyomtatott íráskép logikai szerkezete eltűnik.David BORDWELL. Mi a kép? in Kép-Fenomén-Valóság. Az információ tárolása.. továbbítása. a modern reklám városképe a századelőn és a századfordulón. Oláh Szabolcs. a nyomtatás. A társas tapasztalatszerzés újszerű izgalma a mágnesszalagra rögzített hangok. 4 kredit. a szóbeli kifejezés szöveges értelmezése. J.. Kultúra. a nyelv szerepe „a mi világunk“ 68 . tantárgyfelelős: Oláh Szabolcs – oktatók: Berta Erzsébet. Az élőszóba foglalás szóbeli értelmezése. számítógép. Kijárat Kiadó. Az élőszóba foglalás elektronikus kellékkel kivitelezett értelmezése és az elektronikus pótlással megvalósított szöveg elektronikus kiegészítésű értelmezése. a tömegsajtó térnyerése. 2. .Eric. Varga Pál) Három témakörben: A. Milyen jellemzői sorolhatók fel az elsődleges szóbeliségben az emberi gondolkodásnak és a tudás narratív megnyilvánításának? Hogyan szervezi át a tudatot a betűírás. intézményei – a kultúraközvetítés emlékezettechnikai sajátos. A távíró és a „világfalu”. . hogyan némítja el a narratív képet a modernség? A jelentésre összpontosított szót hogyan váltja fel a láthatóságra fókuszált szó? Az elbeszélő. HAVELOCK. az illusztráló képet hogyan váltja fel az absztrakt kép? Hogyan értelmeződik át e perspektívában az imitáció és tükrözés platóni tradíciója? Milyen lehetőségeket kínálnak egy speciális komparatisztikához a festészeti és az elbeszélői nézőpont korrespondenciái? Az olvasás gadameri emblémája milyen lehetőséget nyit a képek. Hol lelhetők fel a technikai fejlődés korában a gondolkodás hagyományos képletei? A technikai előállítás és a hagyomány versengéséről. A Gutenberg-galaxis. Írott és nyomtatott könyv: az öntudat megragadhatóságának egyes fázisairól. az életvilág fogalma és jelentősége. C.

Fakticitás és textualizáció kölcsönviszonya alakelméleti. Darvasi László.THOMKA Beáta: Beszél egy hang. Az irodalmi mű befogadása mint a nyelvileg adott világ horizontjának bővítése-átrajzolása. .: „Minta a szőnyegen”. A befogadás szabadsága és e szabadság határai: a megértés történetisége – a hatástörténet fogalma.-M. Bilingvitás. Nádas Péter. a zene „mítosza”. Irodalom és historiográfia – a narratívák elmélete és elemzése Az irodalomtudományos. hogyan változtatják meg a kanonikus szerzőkről kialakított képet a kortárs világlátások és szövegépítési szokások.. GADAMER: Igazság és módszer. Bp. . Újabb tendenciák a magyar irodalomban (kollokvium. a nyelv „modern” filozófiája. milyen meghatározó művek. Három témakörben: A. 4 tanegység. Tandori Dezső művei) B. Kukorelly Endre. .. Egy posztmodern lírai kánon (Parti Nagy Lajos. intézményes-kanonizáló törekvések befolyásolták az elmúlt évek magyar prózáját és líráját.H-G. kritikai nyelvhasználatok. 1995. többnyelvűség – médiumok közötti olvasás. a szubjektum integritásának kérdésessé válása (az árnyék.. Szirák Péter) A képzés célja. megszólalási módok. a horror és a fragmentum retorikája. mely szerint a közvetítőrendszerek átalakulása az általuk közvetített szimbolikus értelemvilágokat sem hagyja változatlanul. Lássa be. M. A kulturális szemiózis olyan fogalmak mentén válik így interpretálhatóvá. az életvilág és az irodalmi mű világának viszonya mint nyelvi világok kommunikációja. Mészöly Miklós. a befogadás mint értés. Konrád György. az alterego kérdése). hogy a hallgató ismerje meg. A műértelmezés esélyei.. narrativizálás. 1997. közvetítés és megértés folyamatának vizsgálata szükségszerűen vezet el a nyelv világalakító teljesítményének reflektálásához. C.megalkotásában. Hasznosítjuk a médiatudományi belátást. az esztétikai tudat elkülönülésének bírálata. A tankönyv mint zárt értelmezések gyűjteménye – az irodalomtanítás hermeneutikai nézőpontból.SZEGEDY-MASZÁK Mihály: A bizony(talan)ság ábrándja: kánonképződés a posztmodern korban. A hermeneutika: „nyelvi fordulat“ és egzisztencia-filozófia egymásra hatása – „a megérthető lét: nyelv“. Ebben a távlatban újszerű módon merül fel a régi kérdéskör: irodalom és komparatisztika. Borbély Szilárd. A hagyomány fenomenológiai értelmezése. Térey János művei) 69 . Bodor Ádám. In Sz. Tar Sándor. az irónia. 1984. Kovács András Ferenc. historiográfiai és médiumelméleti távlatokat egyaránt hasznosító kultúratudományok rendkívül szerteágazó diskurzusaiban tapasztalás. az abszurd. értelmezés és alkalmazás mozzanatainak összeolvadása). Kemény István. metaforikusság) a tudás elmondássá válásának nyelvi preformáltságára irányítják a figyelmet. Esterházy Péter. Az irodalom és a társművészetek komparatív interpretációja. Elbeszélők. B. „horizontösszeolvadás“. Mándy Iván. Komparatisztikai kérdések: fordítás és kánon – a német koraromantika modernségelméleti horizontján A romantikus szöveg dekonstrukciós eljárásai. Háy János. hermeneutikai és dekonstrukciós értelmezések szerint. – Tematikus szám. Krasznahorkai László.Hayden WHITE: A történelem terhe. Hazai Attila művei) C. A „prózafordulat” – a nyolcvanas és kilencvenes évek elbeszélő prózája (Hajnóczy Péter. 3. Esterházy Péter.Fenomenológia és hermeneutika. poétikák. tropologizáció. tantárgyfelelős: Szirák Péter. . I(1993). a közös életvilág létrehozói mint egy értelmezői közösség tagjai. melyek (pl. oktatók: Dobos István. . Bp. A szubjektum–objektum szembenállásának kiiktatása a mű befogadásának folyamatából – a befogadás játékszerűsége. Példázatosság és metaforikus történetmondás a hatvanas-hetvenes évek elbeszélő prózájában (Ottlik Géza. Bp. Athenaeum. Balassi Kiadó. Márton László. 76-89. Bp. 2001. Nádas Péter. párbeszéd-jellege.

Truman Capote Álom luxuskivitelben. századi amerikai és angol próza példáján (Katherine Ann Porter: Bor délben. Intertextuális elemek a kortárs németnyelvű prózában (Plenzdorf Goethe-olvasása az Ifjú Werther újabb szenvedéseiben. John Barth: Az út vége. A kortárs orosz prózáról – összehasonlító irodalomtudományi távlatban ABÁDI NAGY Zoltán: Regényvilág-világregény (Amerikai íróinterjúk). GORETITY József: Teljesség és töredékesség. hogy a költő nem feldíszíti mondanivalóját. Wilhelm Worringer. Bp.. mítoszok a 20. Debrecen. Prózaolvasás C. Alföld. Goretity József. 1999/4 52-63. A modern líra mint a modernség szubjektumfelfogásának reprezentánsa (az individuumként értett lírai éntől a grammatikai énig – Hiltrude Gnügg). tantárgyfelelős: Goretity József. Oláh Szabolcs. Süskind romantika-olvasása A parfümben. 1998. Verstan – versolvasás Az előadó abból a felfogásból indul ki. A költészeti modernség értelmezéstípusai – a modern német líra elméletei 1. 3.BENGI László: Az elbeszélés kihívása. Előadáselemzés B. Ernest Hemingway: Fiesta. 5. 2000/12.SZIRÁK Péter: Folytonosság és változás. A költői önreflexiók 70 . Bp. II. kritikai nyelvhasználatok. 4 kredit. Salman Rushdie: Az éjfél gyermekei.. NAGY Péter: A kortárs magyar líra paradigmái. William Faulkner: A gyújtogató. Szégyen. század angolszász. Lássa be. . Előadáselemzés. megszólalási módok.) B. Rózsa Emily kisasszonynak. 1997. milyen meghatározó művek. . 53-66. lehetséges kánonok. Ujabb tendenciák a világirodalomban (kollokvium. 4. Sátáni versek. GYÖRFFY Miklós: A német irodalom története. oktatók: Berta Erzsébet. Carson McCullers: Esküvői vendég. s e nyelvi folyamatban zajlik a világ költői megértése. 4.BALASSA Péter szerk. Szimbólumok. hogy a hallgató ismerje meg. Ransmayr Ovidiusa Az utolsó világban) C. főbb alkotók és kiadványok. Irányzati struktúrák. 1998. Három témakörben: A.H. Scott Fitzgerald: A nagy Gatsby. hanem a versritmus és verszene hangszöveti (továbbá írásképi) összetettsége társul a beszéd képzetkincsével. Alföld. Talpa alatt a föld. oktatók: Berta Erzsébet. 4 tanegység. mindegyik gyakorlati jeggyel zárul 1. A modern líra mint „romantikátlanított romantika”. A modern líra mint a modernség oly jellegzetes absztrakció-alakzatának egyik megnyilvánulása (Arnold Gehlen. német és orosz prózáját. .. Takács Miklós) Négy témakörben: A. hogyan változtatják meg a kanonikus szerzőkről kialakított képet a kortárs világlátások és szövegépítési szokások. Kurt Vonnegut: Az ötös számú vágóhíd. A modern líra mint a modernség oly jellegzetes redukciós alakzatának egyik változata (Hans Sedlmayr).MENYHÉRT Anna: Szétszálazás és összerakás („Lírai demokrácia” a kilencvenes évek fiatal magyar költészetében). amely a líra ideáltípusaként értett romantikus költészettől való eltérés (Abweichung) jegyében írható le (Hugo Friedrich). Gottfried Boehm). Irodalomtudományi szakmódszetani modul: 3 tanegység összesen 12 kredit értékben. . 36 kötelező kontakt órában. 2. 2005. próza. tantárgyfelelős: Berta Erzsébet.és versolvasás (gyakorlati jegy. 2000.: Dyptichon. Thomas Pynchon: A 49-es tétel kiáltása. 1988. allúziók. Thomas Bernhard Kafka-olvasása A mészégetőben. A modern líra mint a modernség deszemiotizációs gesztusainak variánsa (Hugo Friedrich) D. Katona Gábor) A képzés célja. intézményes-kanonizáló törekvések befolyásolták a 20.

Számítógép az irodalomtudományban – Irodalmi szövegalkotás a számítógép. új könyvtári rendszerek. Lev Tolsztoj: Kreutzer szonáta. 1993. 481-491. Nyikolaj Gogol: Az arckép. Helikon. Stuttgart. 1993.Újabb irányzatok a szövegkiadásban (Helikon-különszám) . A radikális archaizmus a mai magyar költészetben. tantárgyfelelős: Goretity József. s ennek milyen konzekvenciái lehetnek a szövegkiadásokban? Egyáltalán: létezik-e a MŰ? . hogy egy szöveg „rossz”? Mihez képest „rossz”. Irodalom az irodalomban. . Vladimir Nabokov: Camera obscura B. Fjodor Dosztojevszkij: Szegény emberek. Textológia. .és irodalomtudomány területén. Honoré de Balzac: Az ismeretlen remekmű. Az irodalom és a művészetek kölcsönhatása a kisprózában A képzés célja. ennek történeti és jelenlegi lehetőségei. Számítógép a textológiában és az irodalomtudományban (gyakorlati jegy. az irodalom és a társművészetek kapcsolatai váljanak számottevő értékelési szemponttá a továbbképzős módszertani gondolkodásában. Kossuth Egyetemi Kiadó. Bp. oktatók: Goretity József. 1997. Debrecen.GNÜGG. 2001. Entstehung und Krise der lyrischen Subjektivität.STOLL Béla: Szövegkritikai problémák a magyar iroáalomban. A szöveg és az új médiumok által lehetővé tett kommunikáció hatástényezőinek részben gyakorlati. hogy a megformálás jellegzetességei nem választhatók el a költői alkattól. oktatók: Borbély Szilárd. Balassi.egész sora jelzi. hogy az irodalom élvezetének és tanításának tudományközi összefüggései. 4 kredit. az átélt tapasztalatoktól.TÓTH Réka: A genetikus kritika elmélete és története. megvalósulásai. 2. Szépirodalmi és szakirodalmi megfontolások és feltevések példáiból kiindulva. Képzőművészet az irodalomban.. 1987. 3. A szövegkiadások jellegéből fakadó gondok a középiskolai oktatásban Az iskolában (is) használatos szövegek igen gyakran „rosszak”. bibliográfiák. részben elméleti következményei. Dieter. 2000/4. Irodalom és kontextusai (művészetek. Biblia) (gyakorlati jegy. amely a líra medialitását érinti – most a prozódia. Göttinergen. . A hang és a betű anyagiságát és megmutatkozását (az olvasásfolyamatban átmenetileg ön-azonos adottságát) szintén tárgyaljuk: olyan kettős kérdésirány ez. 4 kredit. ezt könnyű példák sorával szemléltetni. Irodalomtörténet 1998/1-2. . NICHOLS. . De mit jelent az. Metzler.. 1983. Filológia a kéziratkultúrában.SZIGETI Csaba. . Dobos István. A tárgyalandó elemzési módszer tüzetesen vizsgálja a rímelhelyezést. és lehet-e egyáltalán „jó”? Hogyan változott meg a szövegfogalom az újabb kutatások során.és a videokultúra világában Információk az Interneten. Das lyrische Gedicht. . Zene az irodalomban.BAKONYI Géza: A hálózat használata a nyelv.Olvasáselméletek. Bp. A művészet mint világkép. Franz Kafka: Josephine. az ehhez viszonyuló grammatikai felépítést és a jelentésre is kiható sugallatos hangzásösszetevőket a betű szintjén. a ritmus. Irodalom és Biblia – A tipologikus írásmagyarázat használhatósága az oktatásban 71 .PAVIS. tantárgyfelelős: Debreczeni Attila. A hímfarkas bőre. Hiltrude. Szemléltetéssel. Debreczeni Attila) Két témakörben: 1. a gondolat a költői nyelven keresztül létrejövő gondolat. Franz Kafka: Az odú. Előadáselemzés.Stephen G. . 2003. Pécs.LAMPING. Bp. Tóth Judit) Két témakörben: A. a versgrammatika szintjén. Patrice. A számítógép irodalmi és irodalomtudományi felhasználása. a hangzás metrikailag irányított lejtését. Anton Csehov: A fekete barát. Szerk. az énekesnő.. Theodor Fontane: L’Adultera. Conrad Ferdinand Meyer: Plautus a zárdában. Vandenhoeck-Ruprecht.

. Debrecen. 1985.) 1.RAHNER. kódok. 1980. 90 kötelező kontakt órában. tantárgyfelelős: Kis Tamás) A Szociolingvisztika tantárgy az ember mint társas lény nyelvi viselkedésének tudományos vizsgálatát célul kitűző nyelvtudományi paradigma. 4 gyakorlati jegy Szociolingvisztika (kollokvium. Társadalom és nyelv. A mondatelemzés tágabb elméleti kerete egyrészt a bármely természetes nyelv leírására alkalmas — a transzformációs generatív grammatikából kinőtt — kormányzás és kötés elmélet. Bp. 3. nyelvi változó..).. 2. A művészetek egyetemessége és viszonylagossága. 1998. 5. a társasnyelvészet (elsősorban elméleti) kérdéseit mutatja be. M : Irodalmi kánonok. kialakulásának tudománytörténeti okaival és előzményeivel. nyelvi jogok. 4. 3 kollokvium. 1975. 72 . Herbert. nyelvszemléletével. oktatás.Az ókeresztény korban kialakult exegétikai. Szociolingvisztikai írások. SZIT. Alapkérdések: a Graphé az őskeresztények számára. Kiss Katalin–Szabolcsi Anna: Grammatikaelméleti bevezető. nyelvhasználat. is hatottak. Trudgill. kódkészletek. 1989. ikonográfiára stb.. a nyelv társas funkciói és ezek evolúciós magyarázata. 1995. 5-12. A mondatok strukturális vizsgálatában alapvető előfeltevés a magyar nyelv nem szabad (félig kötött) szórendje. É. In Sz.): Nyelv. a tipológiai szemlélet. a tipológia vált a XX. Sándor Klára. nyelvi változás és a változásvizsgálatok. a tipológia Pál apostol leveleiben. 4 kredit. Osiris Kiadó. . Bp. Akadémiai Kiadó.TŐKÉS István. 4 kredit. tantárgyfelelős: Nyirkos István) A tárgy a magyar mondatok (elsősorban) strukturális jellegzetességeivel foglalkozik. 2. 1997. 133–171. . In: Kiefer Ferenc (szerk. az utóbbi évtized mondatelemző irányzataitól származó eredményeket igyekszik feltárni. SzIT. Cseresnyési László: Nyelvek és stratégiák (avagy a nyelv antropológiája). 1998. másrészt a diskurzuspozíciós elemzés. Teológiai kisszótár. Szeged. Bp. beszélőközösségek és kódválasztás. harmadrészt pedig a szemiotikai textológia. Peter: Bevezetés a nyelv és társadalom tanulmányozásába. Alföld Könyvek. Karl – VORGRIMLER. Szépe György és Pap Mária (szerk. Budapest.FABINY Tibor. 1. Újabb eredmények a mondatleírásban (kollokvium. Ronald: Szociolingvisztika. a szociolingvisztika mint tudományos paradigma. e tudományág fontosabb irányzataival és főbb témaköreivel (a nyelv és a nyelvészet fogalma a szociolingvisztikában. Kolozsvár. Mondattan.): Nyelvtan. az őskeresztények Ószövetség szemlélete. Nyelvészeti modul: 7 tanegység összesen 27 kredit értékben. Bp. nyelv és hátrányos helyzet. hermeneutikai alapelvek meghatározták a kereszténység bibliaszemléletét a következő évszázadokban. Herbert. A keresztény hermeneutika kérdései és története. A bibliai hermeneutika története. nyelv és kultúra. 1999. 1992. Egyrészt foglalkozik a szociolingvisztika fogalmával. a társasnyelvészet és a rendszernyelvészet szemléletének különbségei. Bp. az egyéni nyelvelsajátítás. Bibliai lexikon. Szeged. A mondattani elméletek alkalmazása egyben kontrasztív célzatú. kommunikáció.SZEGEDY-MASZÁK Mihály: Bevezetés. századi bibliai hermeneutikai gondolkodás egyik vezérkérdésévé.): Strukturális magyar nyelvtan. a magyarországi szociolingvisztika főbb területei stb.HAAG. Hogyan hasznosíthatjuk ezt a tudást az oktatási munkában? . módszer jellemzői. nyelv és nem.. Budapest. 1998. Szociolingvisztikai alapismeretek: In: Sándor Klára (szerk. a szociolingvisztika vizsgálati módszereivel. É. 7–48 = In: Galgóczi László (szerk. Szeged. . De a teológiai gondolkodás mellett az irodalomra. Kiss Katalin–Kiefer Ferenc–Siptár Péter: Új magyar nyelvtan.. 21–77. Wardhaugh. Bp. III.-M. 2004. 2001.

2.. amely szerint a dolgokat egy-egy fogalom körébe soroljuk.. mind a tapasztalás és a cselekvés is az: a közvetlenül nem megtapasztalható fogalmakat az elemi tapasztalatok szerkezete szerint strukturáljuk és 73 . I. A magyarság kulturális kapcsolata Európával a honfoglalás után. Bp. hogy a nyelvi részrendszerekre való széttagolás helyett egészében kívánja láttatni a magyar nyelvet. In: Tolcsvai Nagy Gábor (szerk. Bp. In: Petőfi S. 4 kredit. 2006. 1979. 5.): Szöveg és típus. 2006. 1997. 3. 2004. Kiss Jenő–Pusztai Ferenc szerk. A szövegtípus mint általánosítható formáció. hogy a gondolkodás lényege szerint metaforikus. fogalomalkotás. 27–63. 2. 1980. 755–781.3. Bárczi Géza. A szövegtípus és a szövegműfaj mint szociokulturális minta..): Szöveg és típus. Debrecen. 4 kredit. 17–26. Mezey László. 4 kredit. 2002. tantárgyfelelős: Kis Tamás) A nyelv szoros egységet alkot a kognitív folyamatokkal (észlelés.). Bp. János: A rendszermondatok és a szövegmondatok elemzése. Az Árpád-kor magyar nyelvű szövegemlékei. Areális hatások az új nyelvi környezetben: új elemek a nyelvtani rendszerben és a szókincsben. ítéletalkotás.. 279–577. 1963. A magyar nyelvű írásosság megjelenési formái. Kocsány Piroska: A szövegtipológia eredményei és/vagy eredménytelenségei. tehát mind a nyelv. 73–192. János: A szöveg mint komplex jel. 4.és helyesírás-történeti kérdései. 2006. Fehér Erzsébet: Szövegtipológia a retorikai hagyományban. Debreceni Egyetem Kossuth Egyetemi Kiadója. „A magyar nyelvet írni kezdik”. Kovács László–Veszprémy László (szerk..): Szöveg és típus.. 2003. Benkő Loránd. 6. Officina Textologica 8. In: Tolcsvai Nagy Gábor (szerk. Dobi Edit: Kétlépcsős szövegmondat-reprezentáció szemiotikai textológiai keretben. Petőfi S. 4. A tantárgy központi kérdésköre.): Szöveg és típus. Bp. Bp. ezeknek megfelelő cselekvés) és ezek a kognitív folyamatok a nyelvi jelentésekben és struktúrákban is tükröződnek. A magyar nyelv életrajza. tantárgyfelelős: Szikszainé Nagy Irma) A szövegtípus mint funkcionális és kognitív kategória. Bp. 63–122. Eőry Vilma: A szöveg időszerkezete mint szövegtipológiai jellemző. mely szerint a nyelvi szimbólum nem egyszerű leképezése. 3. A stílusnemekre alapozott szövegtipológia. Bp. Az ómagyar kor nyelve (gyakjegy. 587–617. Bp.). tantárgyfelelős: Hoffmann István) A tantárgy célja. Bevezetés a kognitív nyelvészetbe (gyakjegy. A Bevezetés a kognitív nyelvészetbe tárgy ezt a kapcsolatrendszert kívánja bemutatni. 1991–95.. 116–117. Deákság és Európa. 1984. Benkő Loránd (főszerk. 64–90. Az írásbeliség megteremtésének hang. Tolcsvai Nagy Gábor: A szövegtipológia megalapozása kognitív nyelvészeti keretben. hanem ott van mögötte a kognitív struktúrák által létrehozott kategorizáció.. 1. 1. Újfajta nyelvi tagozódás létrejötte: az ómagyar kori nyelvjárások hangtörténeti. Bp. tapasztalatszerzés. Akadémiai Kiadó. Szövegtipológia (kollokvium.. A szöveg struktúrájának és időszerkezetének összefüggése a szövegtípussal. Bp. A retorikák szövegtani hozadéka a szövegtipológiában. Magyar nyelvtörténet. illetve tudás. 233–257. 2006. tükrözése az objektív külvilágnak. szókincstörténeti vizsgálhatósága. hogy áttekintést adjon a magyar nyelv történetének megismerésében kulcsfontosságú ómagyar kor magyar nyelvéről.. In: Tolcsvai Nagy Gábor (szerk. Bp. Az írásbeli kultúra megjelenése: beszélt és írott nyelv viszonya. In: Tolcsvai Nagy Gábor (szerk. A szövegtípus és a stílustípus összefüggése. 7. Budapest.. Tarnai Andor. A magyar nyelv történeti nyelvtana. A tárgy elsősorban azzal segíti a megfelelő nyelvtörténeti látásmód kialakítását. Honfoglalás és nyelvészet. 4.

A nyelvi tervezés fogalma. ezek biztosításának módja: Az egyetem a képzés infrastrukturális hátterét ( tantermek és felszerelésüket)biztosítja. Kolozsvár.. Sándor Klára (szerk. nyelvi dominanciák az erdélyi régióban. egyenlőség. nyelvi jogok. 2. nemek. 1998. 6. 111–52. foglalkozás. 4.. I–VI. Deme László-Imre Samu (szerk. Szépe György–Derényi András (szerk. Nyelvi kapcsolatok. Bp. Magyar Nyelvőr 123 (1999): 78–87. A magyar nyelvpolitika alapproblémái. 3. hatalom. 5. Kövecses Zoltán: A metafora. Cambridge. 2001. eszközei és feladatai.: Magyar dialektológia. valamint a megismeréstudományok egyéb ágai és a nyelvészet viszonyára is. A nyelvjárásgyűjtés módszerei. Nyelvpolitika. értelmezési lehetőségei. 3. 1996 2. 2003. Bp. 2001. 1.és korpusztervezés. Nyelvpolitika (gyakjegy. Nyelvpolitikai irányzatok és felfogások a globális nyelvrendszer világában. 11. Magyar nyelvtervezés Szlovákiában. A határtalanítás nyelvi programja. A határon túli magyar nyelvhasználat és nyelvtervezés kérdései. Nyelv. státus.A képzési program végrehajtásához szükséges tárgyi és személyi feltételek. 1999. 4 kredit. Pécs. Bańczerowski Janusz: A kognitív nyelvészet alapelvei. 3. Magyar nyelv az informatika korában. Bp. Kiss Jenő szerk. Szépe György. Sándor: Hogyan teremtsünk világot? (Rávezetés a nyelvi világ vizsgálatára). 3 kredit.. 1.): A magyar nyelvjárások atlasza.). 1968–1977. Peter: Dialectology. 1998. 2002. Bp. Az Európai Unió nyelvpolitikája.. 2005.. A nyelvi attitűd. Tolcsvai Nagy Gábor szerk. 1. Chambers. A Bevezetés a kognitív nyelvészetbe tárgy a nyelv megértéséhez elengedhetetlen metaforikus kognitív struktúrák szerveződésében megmutatkozó törvényszerűségek bemutatásán túl röviden kitér a különböző kognitív nyelvészeti irányzatok. Corvina. Nyelv és politika. Nyelvpolitika.és többnyelvű környzetben. iskolázottság. terjedésük és visszaszorulásuk nyelvi és társadalmi vonatkozásai. Szeged. (Gyakorlati bevezetés a kognitív nyelvészetbe).). 4. Bp.: A kognitív szemlélet és a nyelv kutatása.. A magyar nyelvi tervezés múltja és jelene. Szilágyi N. Nyelvpolitikai írások. A képzés legkülönbözőbb szakterületeihez az egyetem különböző karain rendelkezésre áll a 74 .. A nyelvjárási jelenségek mivolta. A dialektológiai kutatások célja. felekezeti hovatartozás. Glatz Ferenc szerk. tantárgyfelelős: Nyirkos István) A tantárgy célja megismertetni a hallgatókat a magyar nyelv területi változataival: a nyelvjárásokkal. K. Budapest. Magyar dialektológia (gyakjegy. 1971. Pozsony. 7. 1998. 1999. Imre Samu: A mai magyar nyelvjárások rendszere. nyelvtervezés egy. A nyelvföldrajz. A köznyelv és a nyelvjárások. oktatás. 2.–Trudgill. A magyar nyelvjárási régiók és azok nyelvi jellemzői. Kolozsvár. Bp. Pléh Csaba–Győri Miklós szerk. keletkezésük. A regionális nyelvhasználat (életkor. Nyelvpolitika: múlt és jövő. módszerei. A regionális köznyelviség fogalma. A tantárgy tartalma: mi a nyelvjárás. 2001. tantárgyfelelős: Hoffmann István) A nyelvpolitika fogalma. J.. Az alkalmazott dialektológia és az anyanyelvi oktatás. Lanstyák István–Szabómihály Gizella. 4. nyelv és jog viszonya. 5. beszédhelyzet). Péntek János–Benkó Attila. Kertész András: A kognitív nyelvészet szkeptikus dilemmája. Magyar Nyelvőr 124 (2000): 209–225. a nyelvatlaszok fajtái.értelmezzük. Nyelv. Az elméleti ismeretek elsajátítása mellette be kívánja vezetni a hallgatókat a dialektológiai kutatások gyakorlati munkájába is.

Borbély Szilárd Dr. a nyelvi szint ellenőrzése. különös tekintettel az elmúlt évtized új szavaira. Dobos István Dr. Önkormányzatok)kér fel. az új helyesírási szabályok megismerése.megfelelően képzett személyi. 75 . Radványi Zsuzsanna 3. Kis Tamás Dr.A képzés formája: költségtérítéses levelező 5.A szakért felelős oktató: a szak egészéért felelős oktató Dr. Nagy Irma Dr. Varga Pál Beosztás Egyetemi adjunktus Egyetemi docens Egyetemi tanár Egyetemi tanár Egyetemi docens Egyetemi docens Egyetemi docens Egyetemi docens Egyetemi tanár Egyetemi docens Egyetemi docens Egyetemi docens Egyetemi tanársegéd Egyetemi docens Egyetemi tanár Tudományos fokozat PhD CSc DSc DSc CSc CSc CSc PhD DSc PhD DSc CSc PhD PhD CSc A szakmai munkában részt vevő külső tagok: Név Beosztás 14. oktatói háttér. Oláh Szabolcs Szikszainé dr. Szirák Péter Dr. új.A képzés szerkezete: a képzés tartalma mind az általános. mind a specializáció részben nagyobb tartalmi blokkokból és azokon belüli tantárgyakból épül fel 6.A képzésért felelős kar megnevezése: BTK 2. Goretity József Dr.Képzési cél: A célcsoportban megnevezettek német szakmódszertani és országismereti ismereteinek megújítása. A képzés költségtérítési díja: 140. Nyirkos István Dr.A képzés módszerei: elméleti jellegű előadások mellett gyakorlatok és szemináriumi jellegű foglalkozások. Takács Miklós Dr. a specializáció felelőse Dr. hatékonyabb nyelvtanítási módszerek megismerése. Debreczeni Attila Dr. 4. Berta Erzsébet Dr. Hoffmann István Dr. Katona Gábor Dr. de néhány gyakorlati jellegű kollégium megtartására külső előadókat( OKM. A specializációs továbbképzésben részt vevő oktatók a Debreceni Egyetem részéről Név Dr.000 Ft / félév NÉMET NYELV ÉS IRODALOM SPECIALIZÁCIÓ A SPECIALIZÁCIÓ INDÍTÁSÁNAK INDOKLÁSA KÉPZÉSI PROGRAM 1. Szabó József. Tóth Judit Dr. szókincsbővítés.

illetve csoportok neveléseoktatása Szakmai ismeretkörök: Szakmódszertan. szakcsoport vezetésben. Sajátos pedagógiai. elmélyítésére való készség. Országismeret 1. megszerezhető ismeretek: Kötelező ismeretkörök: Közigazgatási vezetési ismeretek. A német nyelvtanítás módszertanának legújabb eredményei gyak. Nyelvi és nyelvtani ismeretek 7. az egyéni tudás. a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben. tudáselemek. Karl Katschthaler PhD 76 . A nevelési-oktatási intézmény hatékonysága. Szakmódszertan 1. félév tantervi hálója Tantárgy óraszám I. készségek.3. pszichológiai ismereteket és módszereket igénylő személyek.1. kreativitás.Személyes adottságok: elkötelezettség és igény a minőségi munkára.Elsajátítandó kompetenciák: A továbbképzés a szaktárgyi és szakmódszertani ismeretek megújításával növeli a pedagógus szakmai biztonságát és segíti abban. önfejlesztésre.4. tevékenységrendszerben: A megszerzett ismereteket a középiskolai oktatásban és az oktatásszervezésben. A német nyelvtanítás módszertanának legújabb eredményei ea. Az integráció és a szegregáció kérdései.Tanterv: A képzés során elsajátítandó kompetenciák. Összehasonlító országismeret – civilizáció és 20 I. A pedagógus a nevelési-oktatási intézmény szervezetében. A pedagógus tudjon és merjen igényes feladatokra vállalkozni. ismeret bővítésére. Drámapedagógia Didaktika az irodalomoktatásban. a szakmai továbbképzéshez szükséges pozitív hozzáállás. hogy a változó oktatási körülmények között helyt tudjon állni. 2. Országismeret. félév Számonkérés koll II. A megszerzett tárgyi ismereteket legyen képes magas szinten átadni az oktatás folyamatában. A pedagógus-szakvizsgára felkészítő specializációs képzés 3-4. megszerezhető ismeretek. 7. tevékenységrendszerben. 7.2. 7. Rendelkezzen magas szintű nyelvtani és lexikai ismeretekkel.7. személyes adottságok. A nevelési-oktatási intézmény. II.A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben. országos és regionális szakmai vetélkedők előkészítése során lehet alkalmazni. önművelésre.Tudáselemek. félév Számonkérés oktató kredit Dr Lieli Pálné Dr Lieli Pálné PhD fokozat kredit 5 óraszám 15 gyj 5 PhD 20 koll 5 Dr. Az intézmény és környezete. mint szervezet.

Tantárgyi programok: A német nyelvtanítás módszertanának legújabb eredményei 77 . A résztvevők teljesítményét értékelő rendszer: A szakdolgozat: a specializációs képzési rész ismeretköreiből a szakfelelős által jóváhagyott témából kell készíteni A záróvizsga: A záróvizsgára bocsátás feltétele: a tantervben előírt számú vizsga és gyakorlati jegy megszerzése. Didaktizált irodalomoktatás gyak. gyakorlatok beszámításának rendje: Bármely felsőoktatási alapképzésben vagy továbbképzésben szerzett kredit elismerhető. A korábban szerzett ismeretek. V. Emelt szintű nyelvgyakorlat 1. A záróvizsga eredménye a záróvizsgán kifejtett tételre kapott érdemjegy és a szakdolgozatvédés eredményének átlaga kerekítve. 9. Emelt szintű grammatikai és helyesírási gyakorlat anyanyelvű oktatóval Összesítés 90 Óraszám: 180 kollokvium: 4 Kredit: 55 gyakjegy: 6 gyj 5 Dr. Összehasonlító 15 országismeret – civilizáció és életmódtörténet gyak. Didaktizált irodalomoktatás ea.életmódtörténet ea. Drámapedagógia 1. Emelt szintű 20 beszédgyakorlat anyanyelvű oktatóval 2. Didaktika az irodalomoktatásban 1. ha a kredit átváltás általános szabályai szerint egyenértékesíthető jelen szakvizsgás képzés valamely tantárgyával. Karl Katschthaler PhD 15 15 15 15 gyj 5 30 koll gyj koll gyj 5 5 5 5 Dr. Drámapedagógia a nyelvoktatásban ea. IV. Radványi Zsuzsanna Dr. 2. Drámapedagógia a nyelvoktatásban gyak. Horváth Andrea Dr. 10. valamint a szakdolgozat benyújtása. III. Összehasonlító országismeret A záróvizsgán a benyújtott szakdolgozatot is meg kell védeni. Radványi Zsuzsanna Dr. Horváth Andrea Lydia Böttger lektor Lydia Böttger lektor PhD PhD PhD PhD gyj 10 2/3 25 90 2/3 30 8. 2. 2. a záróvizsga eredményének és a szakdolgozat eredményének számtani átlaga kerekítve. Az oklevél minősítése a szigorlatnak. Drámapedagógia. A záróvizsga részei: a záróvizsga főbb témakörei: Szakmódszertan.

civilizáció és életmódtörténet Előadás és gyakorlat A tantárgy célja: a hallgatók országismereti tudásának felfrissítése és kibővítése. annak kialakulása a XX. Végül a harmadik fonal a didaktizálás lehetőségeivel foglalkozik. amelyek nélkül a vezetőtanárok mentori feladataikat nem tudják megfelelő szinten ellátni. gyakorlat 15 óra Drámapedagógia a nyelvoktatásban Előadás és gyakorlat 78 . hogy a tanárok nyelvi kompetenciája fejlődjön. az EU-n belüli szerepvállalás. A tantárgy kreditértéke: 10 Kontaktórák száma: Előadás 20 óra. A második fonal a Civilizáció és életmód történetével foglalkozik. folyamatos kitekintéssel Magyarországra. Az első fonalat a három német nyelvű ország (Ausztria. A vizsgálódások súlypontja a jelen kulturális és politikai rendszere. Svájc) sajátosságainak összehasonlító bemutatására vállalkozik.a tanév végére. A program lehetőséget nyújt arra is. a médiumok és a kulturális intézményrendszer. A kreditek megszerzésének módja: az előadás kollokviummal. a példaszerűséget követve. gyakorlat 15 óra Összehasonlító országismeret . írott szöveg értése A nyelvtan és a szókincs közvetítése Az idegennyelv tudásának mérése és értékelése Tankönyv kiválasztása és elemzése munkatankönyvekkel Felkészítés az érettségire. a történelemtanítás didaktikájának fő elvét. mivel az előadások és a műhelymunkák a célnyelven folynak. írásfejlesztés Receptív készségek: hallott szöveg értése. nyelvvizsgára. A tantárgy kreditértéke: 10 Kontaktórák száma: Előadás 20 óra. A kreditek megszerzésének módja: az előadás kollokviummal. nem kötelező jelleggel . Németország. a gyakorlat gyakorlati jeggyel zárul. A képzés elsődleges célja az. tanulmányi versenyekre A résztvevők . hogy a vezetőtanár képes legyen helyes pedagógiai és módszertani döntéseket hozni. a nemzeti identitás kérdései. szükségszerűen a német nyelvű országokra koncentrálva. hogy érinti a nyelvészeti aspektusokat is. amely tartalmazza az egyes témákkal kapcsolatos új ismeretek kipróbálását és a tanítási folyamat reflektálását.elkészítenek egy portfoliót. A tantárgy tematikája három fonalra bontható. A kurzus folyamán az európai civilizáció egy-egy fejezetét kívánjuk bemutatni. A tantárgy a tanulás és tanítás módszertani kérdéseit úgy vizsgálja meg. a gyakorlat gyakorlati jeggyel zárul.Előadás és gyakorlat A tantárgy célja: A tantárgy segítséget nyújt a hazai és nemzetközi kutatások megismeréséhez. században. valamint a multikulturalitás jelenségei és problémái. A tantárgy fő tematikai egységei: Produktív nyelvi készségek: beszédfejlesztés.

A tantárgy tematikája: kiválasztott irodalmi szövegek alapján (az irodalom széleskörű fogalmát használva) többnyire rövid próza (pl. A módszer alkalmazása során előtérbe kerül a motorikus. kreatív. A kurzus anyagát egy erre a célra összeállított szöveggyűjtemény és a további munkát segítő irodalomjegyzék képezi.és emberismeret bővítése • az önálló. hogy milyen nyelvi szintű irodalmi szövegek alkalmasak a német nyelv különböző szintű iskolai oktatására. kreatív. gyakorlat 15 óra 79 . tervszerű munka fejlesztése • a drámai kifejezésformák megismerése • a kritikai érzék fejlesztése • az idegennyelvi készségek (szókincs. esztétikai. a konkrét költészet és a gyermekirodalom is segítik az idegen nyelvű olvasás stratégiai gyakorlását és az idegen nyelvű kultúra recepcióját. A kreditek megszerzésének módja: az előadás kollokviummal. esztétikai emocionális. hogyan és milyen kritériumok által válhatnak irodalmi szövegek alkalmassá az oktatásra. Egyes német nyelvű irodalmi szövegek módszertani és didaktikai kidolgozása által a kurzus gyakorlati ötleteket nyújt ahhoz. novella) és a XX. nyelvtan. de a mesék.) fejlesztése A kreditek megszerzésének módja: az előadás kollokviummal. irodalommal és kultúrával történő intenzív foglalkozást. A tantárgy kreditértéke: 10 Kontaktórák száma: Előadás 15 óra. Az irodalmi szövegek sokszínűségük és érzelmeket kiváltó tulajdonságuk miatt jól hasznosítható kiindulási alapot nyújtanak a szabad kötetlen beszédhez és az idegen (ebben az esetben a német) kultúra világának megismeréséhez. emocionális és empatikus készségek fejlesztése. kiejtés. empatikus készségek fejlesztése • az ön. fantázia fejlesztése • az egyén aktív részvételének elősegítése egy közösség munkájában • a koncentrált. gyakorlat 15 óra Didaktizált irodalomoktatás Előadás és gyakorlat A tantárgy célja: bemutatja. A tantárgy tematikája Az irodalmi művek drámapedagógiai szempontú szcenikus interpretációja során a következő jelenségekre irányítjuk a figyelmet: • a motorikus. Eme faktorok pedig nagymértékben elősegíthetik az idegen nyelvvel.A tantárgy célja annak bemutatása. század lírája dolgozható fel az iskolai oktatásban. a gyakorlat gyakorlati jeggyel zárul. rugalmas gondolkodásmód fejlesztése • az alkotóerő. hogyan használható a didaktizált irodalomoktatás a kommunikatív és kulturális nyelvi kompetencia fejlesztésére. a gyakorlat gyakorlati jeggyel zárul. melyek az egész személyiségre irányuló tanulási folyamat (ganzheitliches Lernen) gondolatára épülnek. A tantárgy kreditértéke: 10 Kontaktórák száma: Előadás 15 óra. stb. A kurzus segítséget kíván nyújtani beszélgetések és tanári tapasztalatok egybegyűjtésével. hogy egy idegen nyelv elsajátításához vezető úton milyen módszereket alkalmazhatunk. a mondák.

oktatói háttér. Önkormányzatok)kér fel. amelyeket a kézikönyvekben nem vagy alig lehet megtalálni. A tantárgy kreditértéke: 10 Kontaktórák száma: 30 11. de néhány gyakorlati jellegű kollégium megtartására külső előadókat( OKM. melynek során a résztvevők tudatosíthatják. A képzés legkülönbözőbb szakterületeihez az egyetem különböző karain rendelkezésre áll a megfelelően képzett személyi. hogy a beszédkészség fejlesztésének olyan különféle módszereire világítsunk rá. gyakorlása • az egyes mondattani jelenségek gyakorlása autentikus szövegek elemzése révén • a legfontosabb aktuális helyesírási változások nyomonkövetése A kreditek megszerzésének módja: gyakorlati jegy. vita és referátum). Radványi Zsuzsanna Lydia Böttger Beosztás egyetemi tanársegéd egyetemi adjunktus egyetemi adjunktus egyetemi adjunktus lektor Tudományos fokozat PhD PhD PhD PhD - A szakmai munkában részt vevő külső tagok: Név Beosztás 80 . beszélgetés. Horváth Andrea Dr. Kiemelt fontosságú. összetett mondatok. szenvedő szerkezetek. hogy kialakítsa az igényt az önálló metanyelvi reflexióra. ezek biztosításának módja: Az egyetem a képzés infrastrukturális hátterét ( tantermek és felszerelésüket) biztosítja. A képzési program végrehajtásához szükséges tárgyi és személyi feltételek. A tantárgy kreditértéke: 5 Kontaktórák száma: 20 Emelt szintű grammatikai és helyesírási gyakorlat anyanyelvű oktatóval Gyakorlat A szeminárium fő feladatai: • a mondatalkotás alapjainak ismétlése (szórend. szóbeli összefoglalás. amelyeket a résztvevők saját nyelvtanítási munkájuk során is alkalmazhatnak (szerepjátékok. kötőszavak.). kötőmód stb. Karl Katschthaler Dr. Lieli Pálné Dr. és rávilágítson azokra a specifikus nyelvi jellemzőkre. Ily módon a kurzus célja az is.Emelt szintű beszédgyakorlat anyanyelvű oktatóval Gyakorlat A szeminárium keretében magas szintű speciális társalgási témák feldolgozásával kerül sor a szókincs további bővítésére és a kommunikációs készségek szintentartására. A specializációs továbbképzésben részt vevő oktatók a Debreceni Egyetem részéről Név Dr. A kreditek megszerzésének módja: gyakorlati jegy. véleményalkotás. hogy hogyan fejleszthetők önállóan a szókincs és a nyelvi készségek. A társalgást kiegészíti az adott témához kapcsolódó autentikus szövegek otthoni önálló feldolgozása. főnévi igeneves szerkezetek.

5.2. készségek. Magyarország az Európai Unióban. mind a specializációs részben blokkokból és azokon belüli tantárgyakból épül fel. Magas szintű tájékozottság a történetírás legfontosabb kérdéseiben a középkortól napjainkig. személyes adottságok. 7.A képzés módszerei: elméleti jellegű előadások mellett tantermi. 7. alkalmasság önálló következtetések levonására.3. Historiográfia. tevékenységrendszerben 7. Európa és Magyarország az újkorban. 4. amely szükséges a középiskolai oktatásban.A képzés szerkezete: A képzés tartalma mind az általános. megszerezhető ismeretek: Történelem specializáció ismeretköre: Európa és Magyarország a középkorban. Specializációtól függően terepgyakorlatok is vannak. 81 . Szabó József. A képzés költségtérítési díja: 140.1.Elsajátítandó kompetenciák: Történelemből elsajátítandó: elméletileg is megalapozott átfogó ismeretek. megszerezhető ismeretek.Személyes adottságok: A történetírás legújabb eredményeinek ismerete. tudáselemek. században. Az európai és a magyar történelem folyamatainak összekapcsolásával ezek az ismeretek a komparatisztikai szemléletet is erősítik.A képzésért felelős kar megnevezése: BTK 2. Európa és Magyarország a 20. ezek rendszeretési képessége.14.000 Ft / félév TÖRTÉNELEM SPECIALIZÁCIÓ KÉPZÉSI PROGRAM 1. Papp Imre. Elméleti felkészültség a történetírás aktuális kérdéseiről. A legújabb kutatási eredmények és értelmezési szempontok megismertetése. A megszerzett ismeretek magas szintű átadásának képessége az oktatás folyamatában. a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben. laboratóriumi gyakorlatok és szemináriumi jellegű foglalkozások. Történelem szakmódszertan. történelem specializáció felelőse Dr. 3.A szakért felelős oktató: A szak egészéért felelős oktató Dr.A képzés formája: költségtérítéses levelező.Tanterv: A képzés során elsajátítandó kompetenciák.Tudáselemek. Európa és Magyarország a kora újkorban.Képzési cél: A középiskolai tanárok és a vezető tanárok történelmi ismereteinek megújítása. 7. nagyobb tartalmi 6.

III.A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben. Középkor történet 1. Európa a" hosszú 19.Európa és Magyarország a kora újkorban 2. században V. Európa a jelenkorban 1. A nagyhatalmi viszonyok és Európa 2. század világában 2. Velkey Ferenc Dr. A történelemtanítás szakmódszertana 2. CSc PhD PhD Habil. Historiográfia 1. Magyarország a 10 polgárosodás korában IV. században 3. Európa és Magyarország a középkorban 2. Szakmódszertani szeminárium Összesítés Óraszám: 180 Kredit: 55 koll gyj 5 3 15 10 15 15 10 10 15 koll gyj koll koll gyj gyj koll 5 3 5 5 3 2 5 Dr. Erős Vilmos Dr. Európa és Magyarország az újkorban 1. Magyarország a 20.. PhD 75 3/3 24 15 105 gyj 4/4 3 31 kollokvium: 7 gyakjegy: 7 Minden oktató a Debreceni Egyetem alkalmazottja 8.Szakmódszertan 1.4. Az Európai Unió és Magyarország VII. Pallai László Kovács István PhD. Magyarország a jelenkorban 1. Pallai László Dr. században 15 10 I. Európa a 20. Barta Róbert Dr.7. Bodnár Erzsébet Dr. Pósán László Dr. A pedagógus-szakvizsgára felkészítő specializációs képzés 3-4. tevékenységrendszerben: történelemből megszerzett ismereteket a középiskolai oktatásban és oktatásszervezésben. században II. Magyarország politikai rendszerei a 20. félév számon kérés koll gyj II. 15 században" 2. félév tantervi hálója Tantárgy óraszám I. Európa a 16-18. Kora újkor történet 1. szakcsoport vezetésben lehet alkalmazni. PhD PhD PhD. Barta Róbert Dr. Püski levente Dr. Magyarország a 11-15. félév számon kérés oktató kredit A az fokozat kredit óraszám 5 3 Dr.A résztvevők teljesítményét értékelő rendszer: 82 . A történetírás új irányzatai VI. Papp Imre Dr. Bárány Attila Dr. Györkös Attila PhD PhD 15 10 koll gyj 5 3 DSc PhD .

a záróvizsga eredményének és a szakdolgozat eredményének számtani átlaga kerekítve. gazdaság és társadalom. Az ipari forradalmak Európában és Magyarországon. A közép-európai régió és a magyar fejlődés sajátosságai(örökös jobbágyság. Tantárgyi programok: Történelem tantárgy programja. tárgy előadás és szeminárium keretében taglalja a modern kapitalizmus kialakulását. gyakorlatok beszámításának rendje: Bármely felsőoktatási alapképzésben vagy továbbképzésben szerzett kredit elismerhető.A szakdolgozat: a specializációs képzési rész ismeretköreiből meghatározott témából kell készíteni A záróvizsga: A záróvizsgára bocsátás feltétele: az előírt számú vizsga és gyakorlati jegy megszerzése. A 83 . II. Tematikus egységei: Nyugat-Európa vezető szerepének kialakulása. A két világháború közötti magyar berendezkedés. Európa és Magyarország az újkorban c. Vallási és kulturális változások. A záróvizsga részei: a záróvizsga résztárgyait az egyes specializációk határozzák meg A záróvizsgán a benyújott szakdolgozatot is meg kell védeni. tárgy előadás és szeminárium keretében feltárja a kor nagy változásait. valamint a szakdolgozat benyújtása. A magyar és a nyugat-európai társadalmi struktúrák. Európa és Magyarország a középkorban c. Magyarország a jelenkorban c. A polgári társadalmak változatai. tárgy előadás és szeminárium formájában tárja fel az ország legfontosabb sors fordulóit és rendszerváltásait. században. században Az Európai Unió és Magyarország Historiográfia Szakmódszertan A záróvizsga eredménye a záróvizsgán kifejtett tételre kapott érdemjegy és a szakdolgozatvédés eredményének átlaga kerekítve. Tematikus egységei: Politikai forradalmak Európában. Magyarország helyének megváltozását. Magyarország a Habsburg Birodalomban. tárgy előadás és szeminárium keretében a főbb európai történeti folyamatokat taglalja magyarországi vonatkozásaival. politikai berendezkedések összevetése. Tematikus egységei: Anyagi és szellemi kultúra. a regionális átrendeződést. a nemzetállamok szerepét és a hatalmi viszonyokat. A korai kapitalizmus. Európa és Magyarország a kora újkorban c. Tematikus egységei: Az első világháború és következményei. az alkotmányos berendezkedések születését. a trianoni béke. Az oklevél minősítése a szigorlatnak. III. Magyarország a dualizmus rendszerében. A második világháború és következményei. IV.A korábban szerzett ismeretek. A záróvizga tárgyai történelemből: Középkor történet Kora újkor történet Európa és Magyarország az újkorban Magyarország a jelenkorban Európa a 20. A magyar polgárosodás a 19. ha a kredit átváltás általános szabályai szerint egyenértékesíthető jelen szakvizsgás képzés valamely tantárgyával 10. A politikai berendezkedések és a nemzetállamok típusai. A török hódítás és berendezkedés. I. A hatalmi viszonyok változásai. Magyarország európai kapcsolatai. 9. majorsági gazdálkodás).

Barta Róbert Dr. A második világháború és következményei. A képzés legkülönbözőbb szakterületeihez az egyetem különböző karain rendelkezésre áll a megfelelően képzett személyi. Bodnár Erzsébet Dr. oktatói háttér. Az Európai Unió fejlődése. Tematikus egységei: Történetfilozófiai irányzatok a 20. rendszerváltások Európában. századi Európa történetének legfontosabb állomásait. Új történetírói irányzatok a második világháború után. egy. egy. A szóbeliség és az írásbeliség aránya a tanítás folyamatában. Az Annales-iskola. ezek biztosításának módja: Az egyetem a képzés infrastrukturális hátterét ( tantermek és felszerelésüket)biztosítja. egy. Diktatúrák és demokráciák a két világháború között. Kommunikációs kérdések és konfliktuskezelés a történelem oktatása során. adj. Tematikus egységei: A első világháború és következményei. Bárány Attila Dr. A képzés költségtérítési díja: 140. adjunktus egy. tanár egy doc. Papp Imre Dr. A Kádár-korszak. tárgy előadás és szeminárium keretében foglalja össze a modern szemléletű oktatáshoz szükséges ismereteket. Hatalmi átrendeződések. A globalizáció története. A történetírás modernizálódása. Györkös Attila Kovács István Dr. docens egy. doc. de néhány gyakorlati jellegű kollégium megtartására külső előadókat( OKM. században. egy. Önkormányzatok)kér fel. Pósán László Dr. doc. VI. V. Multimédia és internet az oktatásban. A tankönyvek kiválasztása és alkalmazása. Hidegháború és enyhülés. században. tárgy előadás keretében foglalja össze a történetírás új eredményeit. vezető tanár egy. A magyar történetírás útjai a 20. Európa a jelenkorban c. doc. A bipoláris rendszer kialakulása a második világháború után. Tematikus egységei: Változó szabályozások a történelemoktatásban. Erős Vilmos Dr. A rendszerváltás és a magyar demokrácia kialakulása. A képzési program végrehajtásához szükséges tárgyi és személyi feltételek. adj egy. Pallai László Dr. A történelemtanítás szakmódszertana c. tárgy előadás és szeminárium keretében dolgozza fel a 20. VII. doc.000 Ft / félév 84 . Magyarország az Unióban. Püski Levente Dr. Tudományos fokozat PhD PhD PhD PhD PhD PhD DSc PhD PhD habil CSc A szakmai munkában részt vevő külső tagok: Név Beosztás 14. Velkei Ferenc Beosztás egy.Rákosi korszak és az 1956-os forradalom. A Szovjetunió összeomlása. Historiográfia c. 11. A specializációs továbbképzésben részt vevő oktatók a Debreceni Egyetem részéről Név Dr.

A továbbképzés célja olyan szakemberek képzése. emberismeret.1. mint szervezet.VALLÁSTUDOMÁNY SPECIALIZÁCIÓ KÉPZÉSI PROGRAM 1. 4.Tudáselemek. Vallás és más tudományok. pszichológiai ismereteket és módszereket igénylő személyek.A képzés szerkezete: A képzés tartalma mind az általános. átgondoltabb oktatására (magyar irodalom. hogy az oktatás különböző szintjein legyenek olyan szakemberek. ember. valamint legfontosabb etikai értékeinek a megismertetésére is. akik világnézeti-vallási elkötelezettségtől függetlenül tudnak vallástudományi alapismereteket nyújtani.. A pedagógus a nevelési-oktatási intézmény szervezetében. Szabó József. tudáselemek. történelem. készségek. Tóth Judit. állampolgári ismeretek stb. szakkörök stb. A nevelési-oktatási intézmény hatékonysága. 6.és társadalomszemléletének. akik képesek a vallástudomány és a világvallások ismeretei és hagyományai között eligazodni. 7. és ezáltal saját tantárgyaik vallási dimenzióinak teljesebb. a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben. Az intézmény és környezete. A nevelési-oktatási intézmény. laboratóriumi gyakorlatok és szemináriumi jellegű foglalkozások. indítására. Világvallások szövegforrásai 85 . Az integráció és a szegregáció kérdései. vallási specializációk. mind a specializációs részben nagyobb tartalmi blokkokból és azokon belüli tantárgyakból épül fel.A képzés formája: költségtérítéses levelező.A képzés módszerei: Elméleti jellegű előadások mellett tantermi. illetve csoportok nevelése-oktatása – A Vallástudomány ismeretkörei: Vallástudomány. akik a KKK 7. Sajátos pedagógiai.1 pontjában megnevezett kompetenciákkal rendelkeznek.2. Specializációtól függően terepgyakorlatok is vannak. 5. a Vallástudomány specializáció felelőse: Dr.). hogy olyan szakembereket képezzen. 7. megszerezhető ismeretek Kötelező ismeretkörök: Közigazgatási vezetési ismeretek.A képzésért felelős kar megnevezése: BTK 2. Vallástörténet.Tanterv: A képzés során elsajátítandó kompetenciák. tevékenységrendszerben 7. 3. valamint képesek a szakmai alapismereteken túl a különböző vallások istenfogalmának.Képzési cél: A képzés célja.Elsajátítandó kompetenciák: Az általános világnézeti-vallási pluralizálódás következtében megerősödött az az igény. megszerezhető ismeretek. személyes adottságok.A szakért felelős oktató: A szak egészéért felelős oktató Dr.

együttműködési készség. szakvizsgát tett pedagógusok alkalmasak lesznek a megszerzett eredeti látás. Hittud. PhD habil. félév tantervi hálója Tantárgy III. 15 (Kereszténység) 3. Vallástörténet 1. 4 86 . Egyetem Marjovszky Tibor Debreceni Reform. fogalmi gondolkodás. kredit 5 5 5 IV. Vallásfenomenológia II.Személyes adottságok: motiváció. koll. 4 4 15 koll. DSc CSc PhD. tevékenységrendszerben: a képzést elvégző.4. Hittud. értékközpontúság 7. az absztrakció képessége. PhD habil. Vallási néprajz 3. Vallás és más tudományok 1. (Zsidó) 15 15 koll. Vallástudomány 1. története 15 és módszertana 3. koll.A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben. 4 2. habil.7. Egyház és művészet 5. Egyetem Tóth Judit Debreceni Egyetem Fehér Bence Károli Gáspár Református Egyetem Bugár István Debreceni Egyetem 15 15 15 10 koll.3. gyj. vallástudomány specializációs képzés 3-4. gyj. félév óraszám számon kérés kredit Kovács Ábrahám PhD Debreceni Reform. Egyetem Kovács Ábrahám PhD Debreceni Reform. Valláslélektan koll. 4 4 4 4 Bartha Elek Debreceni Egyetem Dalminé Kiss Gabriella Debreceni Egyetem Nagy Márta Debreceni Egyetem Pék Győző Debreceni Egyetem PhD PhD habil. (Iszlám és keleti vallások) III. a különböző nézőpontok bemutatásával a más vallások (kultúrák) iránti tolerancia kialakítására és erősítésére A pedagógus-szakvizsgára felkészítő. vallástudományba a 15 koll. Vallástörténet III. Vallásszociológia 4. Vallástörténet I. PhD oktató Fokozat 2. Egyetem Marjovszky Tibor PhD Debreceni Reform. Vallásfilozófia 15 2. koll. a vallással kapcsolatos ismeretek felismerési és kreatív kezelési képessége.és gondolkodásmód birtokában a vallási jelenségekről szerzett tudás gyakorlati (közoktatásban kamatoztatható) alkalmazására. Hittud. félév óraszám számon kérés I. A vallástud. elkötelezettség és minőségtudat a vallástudomány és a különböző világvallások alapvető ismereteinek vonatkozásában. Vallástörténet II. Hittud. koll.Bev. kritikai attitűd. kezdeményezőkészség és személyes felelősségvállalás.

Tantárgyi programok: TANTÁRGYI ADATLAP Kredit: 5 Óraszám: 15 Előadás Szeminárium Konzultáció Értékelés: Szigorlat Kollokvium X Tantárgy neve: Bevezetés a vallástudományba Félév: 3. a záróvizsga eredményének és a szakdolgozat eredményének számtani átlaga kerekítve.IV. X 87 . valamint a szakdolgozat benyújtása. 10. 4 28 Tóth-Mihala Veronika Református Gyülekezet. A záróvizsga részei: A vizsga két részből áll: 1) a szakdolgozat megvédése. Debrecen. Iszlám és vallási szövegek Összesen keleti 90 27 Kollokvium: 9 Gyakorlati jegy: 4 10 90 gyj. Református Egyetem 180 óra 55 kredit Óraszám: 180 Kredit: 55 A szakdolgozat kreditértéke 10 kredit 8. Az oklevél minősítése a szigorlatnak. A résztvevők teljesítményét értékelő rendszer: A szakdolgozat: a specializációs képzési rész ismeretköreiből meghatározott témából kell készíteni A záróvizsga: A záróvizsgára bocsátás feltétele: az előírt számú vizsga és gyakorlati jegy megszerzése. ha a kredit átváltás általános szabályai szerint egyenértékesíthető jelen szakvizsgás képzés valamely tantárgyával. Fehér Bence PhD Károli Gáspár habil. gyakorlatok beszámításának rendje: Bármely felsőoktatási alapképzésben vagy továbbképzésben szerzett kredit elismerhető. A záróvizsga eredménye a záróvizsgán kifejtett tételre kapott érdemjegy és a szakdolgozatvédés eredményének átlaga kerekítve. 4 2.A korábban szerzett ismeretek. Világvallások szövegforrásai 1. Kossuth u. 2) a szakdolgozat témájától függően vallástudományi vagy vallástörténeti tárgyú szóbeli vizsga. A záróvizsgán a benyújott szakdolgozatot is meg kell védeni. Zsidó és keresztény szövegek 10 gyj. 9.

Elméleti és összehasonlító vallásszociológia. ember. Horváth Pál: Vallásismeret. 1996. társadalom. G. 15 X 88 . valláskritika stb. vallásfilozófia. M.és szimbólumrendszer 6. A tantárgy oktatója: Dr. Budapest: Osiris-Századvég Könyvtár. A vallástudomány fogalma általában és a különböző világvallásokban 2. hogy megalapozza a kurzus többi tárgyának oktatását is. Budapest: Timp Kiadó. vallásdefiníciók 7.Gyakorlati jegy A tantárgy rövid leírása: A tantárgy célja a vallástudomány általános fogalmainak és kérdéseinek áttekintő bemutatása olyan módon.) 5. B. A tudományág kialakulása és helye a teológia tudományos környezetében 3. Budapest: Osiris Kiadó. 2004. Témakörei: 1. értelmezési. Leeuw. 1998. 2001 (Osiris tankönyvek) Voigt Vilmos: A vallási élmény története. A vallástudományi módszertan Kötelező olvasmányok: Eliade. Vallástudományi szakágak (vallástörténet. Budapest: AduPrint. van der: A vallás fenomenológiája. A vallástudomány tudományos kontextusa 4. A vallástudomány tárgya.: Vallási hiedelmek és eszmék története I-III.: Vallás. 1994Hamilton. A vallás mint kommunikációs-. Kovács Ábrahám docens TANTÁRGYI ADATLAP Kredit: 5 Előadás Szeminárium Konzultáció Értékelés: Szigorlat Kollokvium Gyakorlati jegy X Tantárgy neve: A vallástudomány története és módszertana Félév: Óraszám: 3. Bevezetés a vallástudományba. M. Budapest: Calibra Kiadó.

: Vallás. A vallástudomány legfontosabb módszerei Kötelező olvasmányok: Eliade. A vallástudomány a 20. B. A modern értelemben vett vallástudomány kezdetei a 19. Témakörei: 1. század végétől napjainkig. Bp. Marx..: Vallási hiedelmek és eszmék története I-III. Bp. A kialakuló tudomány helye a tudományok rendszerében. közepétől a 19. sz. valamint legfontosabb módszereinek ismertetése. közepéig 2. közepén 3. társadalom. sz. X 89 . sz. A vallástudomány a 18. kapcsolata más tudományágakkal 4. Feuerbach. 1998. Freud 5. sz. Hamilton.Tantárgy rövid leírása: A tantárgy célja a tudományág történetének bemutatása a 18. M.. A vallástudomány története Magyarországon 7. Budapest: Osiris-Századvég Könyvtár. 1996. A tantárgy oktatója: Dr.-ban 6. ember. M. 1994Horváth Pál: Vallásismeret. Kovács Ábrahám docens TANTÁRGYI ADATLAP Kredit: 5 Óraszám: 15 Előadás Szeminárium Konzultáció Értékelés: Szigorlat Kollokvium Gyakorlati jegy X Tantárgy neve: Vallásfenomenológia Félév: 3.

Szent iratok. A tantárgy oktatója: Dr. X Kötelező olvasmányok: Ujvári Péter (szerk. Kozmikus jelenségek megistenítése 4. Polidémonizmus. 1996. története 2. Totemizmus. Osiris. Varázslás 3. Talentum Kft. Simon Philip de: Zsidó rítusok és jelvények. (Zsidó) Félév: 3. (Szemelvények) Gonda László: A zsidóság Magyarországon 1526-1945.. természeti jelenségek megistenítése. Akad. 2000. Makkabi Kiad. Az erő. Monoteizmus. lélekképzetek. 1992. Mircea Eliade: A szent és a profán. zsidóság. politeizmus. Témakörei: 1.. Jólesz Károly: Zsidó hitéleti kislexikon. Varga Zsigmond: Általános vallástörténet. Marjovszky Tibor egyetemi docens TANTÁRGYI ADATLAP Kredit: 4 Óraszám: 15 Előadás Szeminárium Konzultáció Értékelés: Szigorlat Kollokvium Gyakorlati jegy X Tantárgy neve: Vallástörténet I. 90 . Mircea Eliade: Vallási hiedelmek és eszmék története I-III.Tantárgy rövid leírása: A tantárgy célja a fenomenológiai kategóriáknak és ezek megjelenésének a megismertetése a világvallások közül háromban: kereszténység. 2000.): Magyar Zsidó Lexikon. Fétisizmus. kiad. cselekmények. 2. van der Leeuw: A vallás fenomenológiája. (Szemelvények) Fröchlich Ida (szerk. 1932. állat alakú istenek 6. Panteizmus.): A qumrani szövegek magyarul. áldozat Kötelező olvasmányok: G. A fenomenológia tárgya. Európa. (Szemelvények) Vries. 2000.. szent idők. henoteizmus 5. forrásai.. Századvég. Imádság és mítosz 7. Szent helyek. 1995. kiad. 2001. Kiadó. bőv. 3. jav. Tan. 1993. PPKE. Osiris. iszlám. törvény. dualizmus.

Tóth Judit egyetemi docens 91 . Religio licita. Az Ószövetség új szövetségi jövendölési. 5. (Kereszténység) Félév: Óraszám: 3. Szántó Konrád: A katolikus egyház története I-III. Az ortodox kereszténység 7. Bp.A tantárgy oktatója: Dr. A II. Chadwick. Osiris. 15 X Tantárgy rövid leírása: A tantárgy célja a keresztény vallás illetve vallástörténet bemutatása. Az ún. A katolikus és a protestáns kereszténység. sz. hittételek megfogalmazása a 4-5. Henry: A korai egyház. a kurzus óraszámának korlátozottsága miatt csupán a keresztény hit történetének fontosabb fordulópontjaira koncentrálva. Peter: Az európai kereszténység kialakulása. Jézus messiási önértelmezése és az evangelion 3. religio catholica. A páli misszió 4. Bp... A tantárgy oktatója: Dr. tanításai 2. Atlantisz.-ban 6. 1999. sz. Keresztényüldözések és korai eretnekségek. apológiái és polémiái. ortodox törésvonal. Témakörei: 1.. Marjovszky Tibor egyetemi docens TANTÁRGYI ADATLAP Kredit: 4 Előadás Szeminárium Konzultáció Értékelés: Szigorlat Kollokvium Gyakorlati jegy X Tantárgy neve: Vallástörténet II. 1999. Bp. A mai keresztény világ és az „új vallási jelenségek” Kötelező olvasmányok: Brown. SzIT. A kereszténység keletkezése.

2. A keleti vallások története órák keretein belül India. amelyek az iszlám sajátos vonásainak kutatásában nélkülözhetetlenek. azzal a céllal. A darsana fogalma és az indiai megismerési utak 5. A tantárgy oktatója: Dr. Cahen: Az iszlám a kezdetektől az oszmán birodalom létrejöttéig. 1988. A kalifátus intézménye és a legitimációs kérdések vallási következményei. A Tan Kapuja Buddhista Főiskola jegyzete. C. előzményei. A köztes lét könyvei. jogi és rituális előírásaival. A négy jogi iskola.-ban.TANTÁRGYI ADATLAP Kredit: 4 Előadás Szeminárium Konzultáció Értékelés: Szigorlat Kollokvium Gyakorlati jegy X Tantárgy neve: Vallástörténet III. és elsajátítja azokat a módszereket. Bp. Szunna és hadísz. Japán: a sintoizmus Kötelező olvasmányok: Az iszlám: források. (Iszlám és keleti vallások) Félév: Óraszám: 4. Kína és Japán vallási hagyományairól esik szó. az iszlám misztika. A Korán: felépítés. olyan módon. Abdilláh élete és életműve. A hinduizmus.. szöveghagyomány. M. A síitákról lehasadó túlzó szekták. 6. Bp. Európa K.. Szerk. Konfucianizmus 7. Osiris. Kína vallásai: a taoizmus. 1989. Muhammad b. Fehér Bence habilitált egyetemi docens 92 . variánsok. hogy alapfokú ismereteket nyújtson az európai vallási hagyományoktól igen eltérő keleti vallásokról és megismerési rendszerekről... 1986. Eliade: Vallási hiedelmek és eszmék története I-III. Bp. 1995. A muszlim közösség fejlődése Muhammad halála után. Ábrahám-hagyományok. 15 X Tantárgy rövid leírása: A tantárgy egyik célja az iszlám születésének és fejlődésének bemutatása. A védikus vallás. Politeizmus és monoteizmus jelenléte az arab félszigeten az V-VI. 3. A muszlim vallásjog kiépülése és módszerei. 1998. Bp. szövegtörténet... India bölcsessége. A szúfizmus. Hagyomány és kinyilatkoztatás kapcsolata. Az iszlám születésének körülményei. hogy a hallgató általános képet kapjon az iszlámról. A Mahdi eszméje és annak megtestesítői. Témakörei: 1. A buddhizmus. Fodor S.. megismerkedés hagyományaival. szd. Bp. 4.

A hellénizmus és a késő antik vallásos filozófiák (zsidóság. Témakörei: 1. Bp. Kora újkori vallásfilozófia (Descartes. Bonhoeffer. Kierkegaard és az egzisztencializmus 6. Európa. Pascal.. (Jung. Daniélou. (Fenomenológia és analitikus filozófia) 7. 2003. II. Rudolf Otto: A szent. Ágostontól a skolasztikáig 4. Eliade. Keresztény platonizmus (Órigenész. hermetizmus). Nietzsche.. Modern protestáns gondolkodás (Barth. 2001. A tantárgy oktatója: Dr. Bugár István habilitált egyetemi docens 93 . Osiris. Brian Davies: Bevezetés a vallásfilozófiába. Bp. 1987. Spengler. Bp.TANTÁRGYI ADATLAP Kredit: 4 Óraszám: 15 Előadás Szeminárium Konzultáció Értékelés: Szigorlat Kollokvium Gyakorlati jegy X Tantárgy neve: Vallásfilozófia Félév: 3. Otto). Platón és Arisztotelész 2.. Tillich).. Paulus Hungarus – Kairosz. Kant és Hegel 5. Etienne Gilson: A középkori filozófia szelleme. Az előadások a válogatott szövegek megértését kívánják elsősorban elősegíteni. Schopenhauer.. Bp. Osiris. 2002. Osiris. Hume). 2000. A kezdetektől a szofista mozgalomig. Bp. A gnózis és a keresztény apologéták 3. Bp. Bp. Rahner. 1997. Mircea Eliade: A szent és a profán. Modern vallásértelmezések. A kurzus terjedelméből fakadóan természetesen csak a főbb problémákra és gondolatokra hívhatjuk fel a figyelmet. Christopher Stead: Filozófia a keresztény ókorban. Berkeley. Gilson. Bergyajev. Modern katolikus és ortodox vallásfilozófia (Congar. Kossuth.. Gerardus van der Leeuw: A vallás fenomenológiája. 1999.. I. „Areopagita” Dénes) és pogány újplatonizmus. Zizioulas) Kötelező olvasmányok: Richard Schaeffler: A vallásfilozófia kézikönyve. X Tantárgy rövid leírása: A tantárgy célja a vallás filozófiai értelmezésének áttekintése történeti megközelítésben. Osiris.

hogy elméleti alapot nyújtson a magyar és az európai vallási néprajz tanulmányozásához. Magyar Tudomány.. Tüskés Gábor: A népi vallásosság kutatása Magyarországon.: Gesztelyi Tamás) Bp. 18-62 Egyházak és vallások a mai Magyarországon. A vallási néprajz helye a vallással foglalkozó tudományok között. 1991. Vallás és tárgykultúra 7.. In: „Mert ezt Isten hagyta. Búcsújárás 6. 1999.. 535-548. 5. (Szerk. X Tantárgy rövid leírása: A tantárgy célja. Témakörei: 1. Bartha Elek: A hitélet néprajzi vizsgálata. Népi vallásosság Mohay Tamás: A népi vallásosságról. Liturgia és paraliturgia. 1986. Vallásos néphagyományok. amelyeknek hívei Magyarországon nagyobb számban élnek. A népi vallásosság.” Bp. Bartha Elek egyetemi tanár 94 .. vallás és hit Kötelező olvasmányok: Magyar néprajz VII. 1980: 5-13. Az európai és a magyar vallási néprajz története 4. A tantárgy oktatója: Dr. Debrecen. Felekezeti néprajz. Vallásantropológia 3. Vallás és erkölcs. és bevezetést adjon azoknak a vallásoknak a tanításaiba és gyakorlatába is.TANTÁRGYI ADATLAP Kredit: 4 Óraszám: 15 Előadás Szeminárium Konzultáció Értékelés: Szigorlat Kollokvium Gyakorlati jegy X Tantárgy neve: Vallási néprajz Félév: 4. 2. Megismerteti a vallási néprajz elméleti kérdéseit.

. 1990 Molnár Attila: A tudatreformáció és a vallásszociológia. vallási intézmények. A tantárgy oktatója: Dalminé dr. vallási kultúra. amely nemcsak történeti tradíciója miatt érdekes. 435-464. egyházak ma Magyarországon.. vallásos magatartás. X Tantárgy rövid leírása: A tantárgy célja a vallásszociológiai kutatás eredményeinek a megismertetése. amely alkalmas a vallásgyakorlat és -elmélet jelenségeinek feltárására és értelmezésére. 1982 Hívõk. vallásosság. 1-17. Alapvető kategóriái (vallás. Szöv. Olyan szociológiai szemléletet és tárgyi ismeretet kíván közvetíteni.. társadalom. diszciplináris kérdései 3.) 6. hanem különleges aktualitása miatt is. 8. Osiris.TANTÁRGYI ADATLAP Kredit: 4 Óraszám: 15 Előadás Szeminárium Konzultáció Értékelés: Szigorlat Kollokvium Gyakorlati jegy X Tantárgy neve: Vallásszociológia Félév: 4. vallásos szocializáció stb. egyház. vallás és modernizáció kérdéskörei 7. Bp. ember. A Giddens: Szociológia. A vallásszociológia tárgya (a vallás szociológiai definiálásának szükségességével és problémáival) 2. A szociológia sajátos szemlélete. In: Valóság. szekularizáció. 1995. Mire való a vallásszociológia? Diakónia. vallási közösség. MTA Filozófiai Intézete. 1998 Tomka Miklós: Vallásszociológia. Témakörei: 1. 1988. Kiss Gabriella egyetemi docens 95 . Vallás a magyar társadalomban Kötelező olvasmányok: Malcolm B. Hamilton: Vallás. Bp. felekezet. Bp.gyűjt. Fő kutatási területei és irányzatai 4. Vallás és társadalom. A vallásszociológia története 5. szekta.

A tantárgy oktatója: Dr. H..: A bizánci esztétika. egyrészt általánosságban. A kép története a művészet korszaka előtt.. Egyház és művészet kapcsolata az iszlámban 5. A szakrális művészet helye a művészettörténetben Kötelező olvasmányok: Belting. I-II. másrészt a szakképzésben szóba kerülő nagy világvallások vonatkozásában. 1988. Egyház és művészet kapcsolata a kínai és a japán vallásokban 7. Bicskov.. Goldziher Ignác: Az iszlám kultúrája. V. X X Tantárgy rövid leírása: A tantárgy célja a vallás és művészet kapcsolatát az egyház és művészet kapcsolatán keresztül megmutatni. Bp. A művészet eszközei az elvárások teljesítésére 2. Egyház és művészet kapcsolata általában. Az egyházak elvárásai a művészettel szemben. Bp. Témakörei: 1. 2000. 1981. Egyház és művészet kapcsolata a kereszténységben 4. Bp. Egyház és művészet kapcsolata a zsidó vallásban 3.TANTÁRGYI ADATLAP Kredit: 4 Óraszám: 15 Előadás Szeminárium Konzultáció Értékelés: Szigorlat Kollokvium Gyakorlati jegy Tantárgy neve: Egyház és művészet Félév: 4. Nagy Márta habilitált egyetemi docens 96 .: Kép és kultusz. Egyház és művészet kapcsolata az indiai vallásokban 6.

2006. A vallás mint mentálhigiénés rendszer 5. Bp. A közösségi élet spirituális dimenziója 7. Pék Győző egyetemi docens 97 . Bp. Valláslélektani alapfogalmak. A. I. 2004. a pasztorálpszichológia és a lelkigondozás köréből. Szombathely. A módosult tudatállapotok jelenségei és problémái. Vergote. 1991.: valláslélektan. Bp. 2004. a vallási jelenségek lélektani megnyilvánulásainak elemzése. Süle Ferenc: Vallás vagy pszichoterápia? – Küzdelem a vertikális labirintusban. A tantárgy oktatója: Dr.TANTÁRGYI ADATLAP Kredit: 4 Óraszám: 10 Előadás Szeminárium Konzultáció Értékelés: Szigorlat Kollokvium Gyakorlati jegy Tantárgy neve: Valláslélektan Félév: 4. A vallási szükséglet és megnyilvánulási formái 3. X X Tantárgy rövid leírása: A tantárgy célja valláslélektani alapismeretek nyújtása. a spirituális szükségletek egészséges és kóros megjelenési formáinak és a mentálhigiénés segítés lehetőségeinek a bemutatása. A segítés és a terápia különböző szintjei és lehetőségei Kötelező olvasmányok: Pem László: Valláspszichológia. Korszellem és a vallási jelenség 2. Témakörei: 1... A megtérések pszichodinamikája.. Tomcsányi Teodóra: Amikor gyönge. A lélektani emberkép és pszichodinamika. akkor erős: tanulmányok a valláslélektan. A szektaképződések lélektana 6. amelyben a spirituális jelenség értelmezhető 4.

azok történeti hátterével. Az Apostolok cselekedetei. Jelenések könyve 6. Pusztai vándorlás. A tantárgy oktatója: Tóth-Mihala Veronika református lelkész.: A szöveg mint interpretáció: Márk idején és azóta.) Mártonffy Marcell: Az újszövetségi példázatok irodalma. Nyíri Kristóf – Szécsi Gábor.k.TANTÁRGYI ADATLAP Kredit: 4 Óraszám: 10 Előadás Szeminárium Konzultáció Értékelés: Szigorlat Kollokvium Gyakorlati jegy Tantárgy neve: Zsidó és keresztény szövegek Félév: 4. Prófétai szövegek a fogság előtt és után. 143-165. A kommunikációs technológiák története Homérosztól Heideggerig. in: Szóbeliség és írásbeliség. Salamon kora. Debrecen. levelek. Szerk. példabeszédek 5. Jéhu) 3. Témakörei: 1. (Dissertationes Theologicae 5. Szövetség és jog. X X Tantárgy rövid leírása: A tantárgy célja megismertetni a hallgatókat a zsidóság és a kereszténység legfontosabb szövegeivel. Kijelentés a Sinain. Poétika és teológia. Az apokrif irodalom 7. Kivezetés Egyiptomból. A prófétai ellenállás Északon (Illés és Áháb. Saul. illetve a szövegfeldolgozás módszereivel. az ősatyák. doktorandusz 98 . 1998. Dávid és birodalma. A misztikus irodalom Kötelező olvasmányok: Biblia (Károli/ Új Fordítás / R. Áron Kiadó. Akadémiai K. A kezdetek.. Bölcsességirodalom és apokaliptika 4.. Ong. Őstörténet 2. 2002. Walter J. 2001. Bp. fordítás) Jubileumi Kommentár. Kortörténeti bevezetés Hodossy-Takács Előd: Kortörténeti tanulmányok. Bp. Elizeus és követői.. A deuteronomisztikus történetértelmezés. A kultusz kezdetei. Bírák. Evangéliumok.

oktatói háttér. Helikon Kiadó. Ford. 1994. An-Nawawi.... A köztes lét könyvei. Bp. Dhammapada. 99 .. Szerk. Buddha beszédei 6. Európa K. Korán.. azzal a céllal. Upanishadok. A képzés legkülönbözőbb szakterületeihez az egyetem különböző karain rendelkezésre áll a megfelelően képzett személyi. hogy a hallgatók elsajátítsák azokat a módszereket. 1994.. Dhammapada. legendákból. 1988. Fodor S. 1984. Rig-véda. ezek biztosításának módja: Az egyetem a képzés infrastrukturális hátterét (tantermek és felszerelésüket) biztosítja. A tantárgy oktatója: Fehér Bence habilitált egyetemi docens 11. Válogatás jogi szövegekből. Buddha beszédei. amelyek ezen vallások irodalmának helyes megértéséhez és feldolgozásához specifikusan szükségesek. Bp. Upanishadok Kötelező olvasmányok: Az iszlám: források. A Korán (részletek). Tao Te King. Hadísz (szemelvények). szövegrészleteinek megismertetése. 1987. Tao Te King 7. 2. Muszlim szentek életéről. Tericum Kiad. Önkormányzatok)kér fel. varázsigékből. elsősorban magyar nyelven elérhetőekre támaszkodva. X X A tantárgy célja az iszlám és a keleti vallások legfontosabb szövegeinek.. Síita szövegek. A képzési program végrehajtásához szükséges tárgyi és személyi feltételek. Válogatás szúfi misztikus szövegekből. 4. 5.. Bp. 3. 1986. A Negyven Hagyomány. Farkas Lõrinc Imre Kiad. Rigvéda. 1989. 1994. Bp. BNp. Bp. A Tan Kapuja Buddhista Fõiskola jegyzete..TANTÁRGYI ADATLAP Kredit: 4 Óraszám: 10 Előadás Szeminárium Konzultáció Értékelés: Szigorlat Kollokvium Gyakorlati jegy Tantárgy neve: Iszlám és keleti vallási szövegek Félév: 4. de néhány gyakorlati jellegű kollégium megtartására külső előadókat( OKM... Farkas Lõrinc Imre Kiad.. Simon R. Válogatás tradicionális muszlim feliratokból.. A sahada. Bp. Bp. Témakörei: 1.

CSc PhD. Pék Győző Dr. A szakmai munkában részt vevő külső tagok: Név Dr. habil. Kovács Ábrahám Dr. Nagy Márta Dr.A specializációs továbbképzésben részt vevő oktatók a Debreceni Egyetem részéről Név Dr. habil. Fehér Bence Dr. Kiss Gabriella Dr. habil. Tóth Judit Beosztás egyetemi tanár egyetemi docens egyetemi docens egyetemi docens egyetemi docens egyetemi docens Tudományos fokozat DSc PhD. Marjovszky Tibor Tóth-Mihala Veronika Beosztás egyetemi docens egyetemi docens egyetemi docens református lelkész 100 . Bartha Elek Dr. Bugár István Dalminé Dr. PhD PhD.

személyes adottságok.Képzési cél: A közoktatási rendszerben az értékeléssel összefüggő. Buda András.„B” A pedagógus munkakörökhöz.A képzés formája: költségtérítéses levelező. 3. készség és képességek: Mérés-értékelés Vezetőtanári Gyakorlatvezető mentortanár MÉRÉS-ÉRTÉKELÉS SPECIALIZÁCIÓ KÉPZÉSI PROGRAM 1. mérés-értékelési szakértelmet igénylő feladatok ellátására alkalmas szakemberek felkészítése. a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben.A képzés módszerei: Elméleti jellegű előadások mellett gyakorlatok és szemináriumi jellegű foglalkozások.A képzés szerkezete: A képzés tartalma mind az általános. 7. mind a specializációs részben nagyobb tartalmi blokkokból és azokon belüli tantárgyakból épül fel. a specializáció felelőse Dr. illetve a közoktatási intézmények egészéhez kapcsolódó speciális feladatok (mérés és értékelés. Szabó József. 4.A szakért felelős oktató: A szak egészéért felelős oktató Dr. készségek.Tanterv: A képzés során elsajátítandó kompetenciák. 5. szakértői. szaktanácsadás. megszerezhető ismeretek. tudáselemek. minőségbiztosítási feladatok ) ellátásához szükséges ismeretek. vizsgaelnöki.A képzésért felelős kar megnevezése: BTK 2. tudás. 6. tevékenységrendszerben 101 .

Minőségbiztosítás módszerei. kutatásmódszertani alapok: az adatgyűjtés módjai. Az oktatási folyamat tervezése. A pedagógusok mentálhigiénéje. jogi feltételek. Osztályozás. Konfliktusok és kezelésük (7 kredit) Az integráció és szegregáció kérdései: Gyermekbiológiai alapismeretek. intézmény és környezete. adatfeldolgozás és adatelemzés (20 kredit) Értékeléselmélet: A pedagógiai értékelés fogalma. funkciói. a közösségbe történő beilleszkedés képességével és igényével.Személyes adottságok: • kreativitás. az alkotás. rugalmasság. vizsgarendszerek (23 kredit) Tesztelmélet: Tesztelméletek.7. informatikai alapismeretek. alapvető államháztartási ismeretek. tesztek készítése.Elsajátítandó kompetenciák: A program résztvevői a továbbképzés végére megismerik és elsajátítják azokat az elméleti és gyakorlati ismereteket. • probléma felismerő és megoldó készség. módszerei. osztályzatok. szervezeti kultúra. a viszonyítás kérdése. adaptivitás az oktatásban.Tudáselemek. tesztfejlesztés. mint szervezet: a közoktatási intézmények működésének formális meghatározói. kezelése. az intézmény vezetése. oktatása: Sajátos nevelési igényű gyermekek a közoktatásban. 102 . a közigazgatás felépítése és működése. amelyek a mérés-értékelés folyamatának különböző fázisaiban szükséges szakmai kompetenciák eredeti felhalmozását. és az önszabályozás valamint az önfejlesztés igényével. Tehetség felismerése és fejlesztésének lehetőségei. Személyiségfejlesztés pszichológiai alapjai. A pedagógus önismereti. típusai. A tanulói munka értékelése.2. (19 kredit) Matematikai. (10 kredit) A nevelési-oktatási intézmény hatékonysága: a hatékonyság mutatói. drogmegelőzés kérdései. önértékelési. adatbázisok létrehozása. információáramlás. gyakorlása. vizsgatípusok. minősítés. Tanácsadás pszichológiai alapjai. Egységesség-differenciálás. tesztanalízis.3. vizsgák.1. innováció és szervezetfejlesztés. értékelés. Egészségnevelés. Előítéletek és megelőzésük (4 kredit) Sajátos csoportok nevelése. A szakmai attitűdök és magatartás terén rendelkeznek a szakképzettségüknek megfelelő munkakörökben való önálló munkavégzés. (8 kredit) Pedagógus a nevelési-oktatási intézmény szervezetében: a pedagógus szerepei. a problémamegfogalmazás és az ennek megfelelő adatfelvételi és adatelemzési módszer egyszerre magabiztos és önreflexióval kontrollált kiválasztását szolgálják. önfejlesztési módszereinek megismerése. feladatkörei a változó közoktatási rendszerben. 7. feladatírás. (7 kredit) A nevelési-oktatási intézmény. egészségfejlesztés. a csoportmunkában való részvételre • széles körű tájékozottság. A tantárgyi struktúra fontos pillérét képezik azok a fejlesztő gyakorlatok. megszerezhető ismeretek: Közigazgatási vezetési ismeretek: A Magyar Köztársaság alkotmányos alapjai. • információ feldolgozási képesség. tesztszerkesztés. a közigazgatási eljárás szabályai. kommunikáció. melyek segítségével képesek lesznek a nevelési-oktatási folyamatban jelentkező mérési-értékelési helyzetek hatékony ellátására. az integráció-inklúzió elmélete. szelekció. problémamegoldás és döntés. • alkalmasság az együttműködésre. alkotó módon tudják felhasználni a megismert mérési módszereket. tevékenységük kritikus értékelésének és irányításának a képességével. formái. mérés és tesztelés a gyakorlatban (12 kredit) 7. emellett az együttműködés. mérési lehetőségei. mentálhigiéné. Európai uniós alapismeretek.

4. 4 TÁRKITUDOK Fazekas Ildikó Feladatírás és 15 gyj. 7 elméleti kérdései DE BTK Vizsgák és Buda Mariann 10 aláírás 3 vizsgarendszerek DE BTK A rendszerszintű Sinka Edit értékelés elméleti 30 koll. működtetésében és irányításában való részvételre A pedagógus-szakvizsgára felkészítő specializációs képzés 3-4.A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben. önművelésre. tevékenységrendszerben: A végzett pedagógusok ismereteik alkalmazása és képességeik fejlettsége révén alkalmasak a nevelés. félév oktató fokoz at óraszámo óraszámo kredit kredit szám nkérés szám nkérés Matematikai. 10 DE BTK Értékeléselmélet 23kredit A mérés és értékelés Buda Mariann 20 koll.és oktatásügyben jelentkező mérési-értékelési feladatok ellátására. Fazekas Ildikó Mérőeszközkészítés 15 gyj. 4 Bethlen G. 4 Bethlen G. félév tantervi hálója III. illetve döntéshozatali képesség. tesztkészítés Gim. önfejlesztésre. az ezt segítő pedagógiai rendszerek fejlesztésében. ismeret bővítésére. félév Tantárgy IV. • 7. Gim. elmélyítésére való készség. informatikai alapismeretek. 4 DE BTK Buda András Adatelemzés 30 gyj. 6 számítástechnikai alapok DE BTK Buda András Kutatásmódszertan 15 gyj. kutatásmódszertani alapok 20 kredit Matematikai. a szakmai továbbképzéshez szükséges pozitív hozzáállás. Összesítés 95 2/3 28 85 1/2 27 Óraszám: 180 kollokvium: 3 103 PhD PhD PhD PhD PhD PhD . kezdeményező.• • • elkötelezettség és igény a minőségi munkára. személyes felelősségvállalás és annak gyakorlása. 10 TÁRKIkérdései TUDOK A nem számszerűsíthető Buda Mariann 10 aláírás 3 teljesítmények értékelése DE BTK Tesztelmélet 12 kredit Sinka Edit Kritériumszerkesztés 15 koll. az egyéni tudás. Buda András 20 gyj.

mezzo. Kutatási paradigmák. arányskála. kezelése. számítástechnikai alapok Matematikai statisztikai alapfogalmak Adatbázisok létrehozása. problémái. Az értékelés filozófiák. vizsgatípusok. A valóság strukturálása. A tudományos és a hétköznapi megismerés. A résztvevők teljesítményét értékelő rendszer: A szakdolgozat: a specializációs képzési rész ismeretköreiből a szakfelelős által jóváhagyott témából kell készíteni. hatékonyság. 104 . Az értékelés további lehetséges értelmezési dimenziói. A záróvizsgán a benyújtott szakdolgozatot is meg kell védeni. informatikai alapismeretek. Tantárgyi programok: Matematikai. Adatfeldolgozás. Elmélet. Alapvető statisztikai feladatok. axióma. Adatelemzés Egyszerű adatelemzési eljárások. Alapfogalmak: mérés. A Microsoft Excel program. Az oklevél minősítése a szigorlatnak. intervallum. Funkciói. makroszint. Leíró statisztikák. indikátor. Kutatási terv. kutatásmódszertani alapok. törvény. A záróvizsga részei: a záróvizsga főbb témakörei Matematikai. Kereszt. a záróvizsga eredményének és a szakdolgozat eredményének számtani átlaga kerekítve. Az okság problémája. rang-. Belső . A vizsgarendszer mint a szabályozás eszköze. Az értékelés fő funkciója és szintjei – mikro. Etikai kérdések. Az adatok szemléltetése. valamint a szakdolgozat benyújtása. A mérési szint problémája: nominális. Egy és többlépcsős vizsga.Kredit: 55 gyakjegy: 5 8. hipotézis. Az osztályozás problematikája. A célokhoz illeszkedő értékelési rendszer Vizsgák és vizsgarendszerek Az értékelés alapja. diagramok elemzése. A korábban szerzett ismeretek. mint az intézményi stratégia része. Függő és független változók.és hosszmetszeti vizsgálatok. Statisztikai alapok. gyakorlatok beszámításának rendje: Bármely felsőoktatási alapképzésben vagy továbbképzésben szerzett kredit elismerhető. A záróvizsga eredménye a záróvizsgán kifejtett tételre kapott érdemjegy és a szakdolgozatvédés eredményének átlaga kerekítve. Reziduális és szuppresszorhatás. Értékeléselmélet. rendszerezés. eredményesség. Az adatgyűjtés és az adatelemzés kérdései.külső vizsga. A záróvizsga: A záróvizsgára bocsátás feltétele: a tantervben előírt számú vizsga és gyakorlati jegy megszerzése. Az értékelés mikroszintje. kigyűjtés. Többváltozós statisztikai adatelemzés. ha a kredit átváltás általános szabályai szerint egyenértékesíthető jelen szakvizsgás képzés valamely tantárgyával 10. Valószínűségi és nem-valószínűségi mintavételi eljárások. Kutatásmódszertan A társadalomtudományi kutatás logikája. 9. A mintavétel problémája. Az értékelés helye az oktatási folyamatban. Az SPSS for Windows programcsomag. Tesztelmélet. A standardizált folyamatos értékelés. értékelés. Az értékelés mint a folyamatszabályozás eszköze. a jó hipotézis. A visszacsatolás fogalma. A társadalomtudományi. attribútum. A mérés és értékelés elméleti kérdései Az értékelés kérdésének jelentősége. adatelemzés. Keresés. A vizsgálatok kritikai elemzése. Táblázatok. ezen belül a pedagógiai kutatás sajátos helyzete. Induktív és deduktív út. Két és többváltozós statisztikák.

de néhány gyakorlati jellegű kollégium megtartására külső előadókat (OKM. A regionális és az országosan egységes vizsgák. szakértő kutató 14. A minőségi értékelés elemei. A nem számszerűsíthető teljesítmények értékelése A nem számszerűsíthető tanulói teljesítmények értékelése elméleti háttere. követelmények. többszintű vizsga. Buda András Beosztás egyetemi adjunktus egyetemi adjunktus Tudományos fokozat Ph. jellemzői. Az iskolai önértékelés kérdései. elemzése. feladatírás. tesztfejlesztés. Feladatírás és tesztkészítés Alapfogalmak. Mérőeszközkészítés Mérés és tesztelés a gyakorlatban. A közoktatás irányításának elemei. Gyakorlati példák bemutatása.D Ph. A képzés költségtérítési díja: 140. A tanítási tartalom és követelmények. céljai. Kritériumszerkesztés A tudás szerveződése. A tudásszintmérés és képességvizsgálatok fogalma. szintje.Vizsgafokozatok. Tesztanalízis és tesztfejlesztés. A tudásszintmérő tesztek típusai és készítésük. Tesztkészítés. Az oktatás eredményességnek mérése. ezek biztosításának módja: Az egyetem a képzés infrastrukturális hátterét (tantermek és felszerelésüket) biztosítja. feladatmegoldás. A továbbhaladás kérdése: Útlevél. vagy vízum? Vizsgák Európában. Buda Mariann Dr. 11. A specializációs továbbképzésben részt vevő oktatók a Debreceni Egyetem részéről Név Dr. a leképezés módjai. A rendszer értékelésének eszközei. A képzési program végrehajtásához szükséges tárgyi és személyi feltételek. eszközei.D A szakmai munkában részt vevő külső tagok: Név Fazekas Ildikó Sinka Edit Beosztás tanár. Speciális igények az oktatásban. elvi és gyakorlati problémái. A tudás kritériumai. jellemzőik. jelentősége. A képzés legkülönbözőbb szakterületeihez az egyetem különböző karain rendelkezésre áll a megfelelően képzett személyi. Tantárgyi és tantárgycsoportos vizsgák. összehasonlítása. Az alapműveltségi vizsga és az érettségi kérdése. kipróbálás. az eljárások főbb típusai. szintjei. Az oktatás tartalmi szabályozóinak értékelése. hazai és nemzetközi teljesítménymérések. A tananyag követelményekké alakítása. Kérdéstípusok és a velük kapcsolatos problémák. A rendszerszintű értékelés elméleti kérdései Az oktatási rendszer értékelésének társadalmi szükségessége. oktatói háttér. Tesztek készítése.000 Ft / félév 105 . folyamata. Önkormányzatok) kér fel. Tesztszerkesztés.

irányítására. 4.A képzésért felelős kar megnevezése: BTK 2. partner iskolákban. A szakért felelős oktató: A szak egészéért felelős oktató: Dr. 3. gyakorlatok. Dr. kulturális és etnikai hátterű tanulókkal/hallgatókkal. 7.Elsajátítandó kompetenciák: Különösen fontos a tanulási-tanítási folyamattal összefüggő. felkészülnek a tanári képesítés követelményeiben meghatározott képzési célok közvetítésére. személyes adottságok. megszerezhető ismeretek. a vezetőtanári képzésért felelős: V. -team-munkában történő együttműködés a tanulók/hallgatók ugyanazon csoportjaiban dolgozó tanárokkal-oktatókkal-szakemberekkel. tevékenységrendszerben. -a hatékony tanulási folyamatok támogató légkörének megteremtése. A képzés segítséget nyújt a vezetőtanárok számára szükséges új hazai és nemzetközi kutatások megismeréséhez. A továbbképzés keretében továbbfejlesztik szakterületi szakismereteit. a pedagógus mentális egészségének védelméhez. tudáselemek. Szabó József. illetve a tanári tevékenység során keletkező pszichés feszültségek kezeléséhez. a pályakezdők munkahelyi beilleszkedésével kapcsolatos vezetőtanári feladatok ellátására a felsőoktatási intézmények által fenntartott gyakorlóiskolákban.A képzés módszerei: Elméleti jellegű előadások mellett tantermi és szemináriumi jellegű foglalkozások. készségek. a pálya feladatainak megismertetésére és a tanárjelöltek gyakorlati képzésének szervezésére. Gönczi Ibolya.VEZETŐTANÁRI SPECIALIZÁCIÓ KÉPZÉSI PROGRAM 1. a pedagóguskompetenciák fejlesztésére. és külső gyakorló helyeken.1.Tanterv: tantervi háló A képzés során elsajátítandó kompetenciák. -foglalkozás a különböző társadalmi. a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben.Képzési cél: A képzésben résztvevők felkészítése tanárjelöltek gyakorlati képzésének irányításával.A képzés szerkezete: A képzés tartalma mind az általános.A képzés formája: költségtérítéses levelező 5. -együttműködés szülőkkel és más társadalmi partnerekkel 106 . valamint a tanár értelmiségi szerepköréhez kapcsolódó kompetenciák fejlesztése: -az IKT integrálása a különböző tanulási helyzetekbe és szakmai tevékenységekbe. 7. mind a specializációs részben nagyobb tartalmi blokkokból és azokon belüli tantárgyakból épül fel 6.

vezetői) megbízatásokat vállalni és teljesíteni az adott intézmény keretei között. Elfogadó. Vezetőtanári szerepek. vezetni.és attitűdformálás -szaktudományi/szakmódszertani ismeretek szakma-specifikus modulokban történő elsajátítása 7. A pedagógus-szakvizsgára felkészítő specializációs képzés 3. Gönczi Ibolya Neveléstudományok Intézete C. A mentori és vezetőtanári tevékenység elméleti háttere 1. illetve érzékennyé a megváltozott. a tanárjelöltek pedagógiai-tanítási gyakorlatát koordinálni. habil. megoldani. egyre nehezebb feltételek között működő közoktatási rendszerben a tanuló teljesítményének. saját mentálhigiénés egészségének megőrzése 7. módszerek alkalmazásával tudják saját pszichés feszültségüket oldani. félév tantervi hálója III. Önsegítő technikák.-problémafeltáró. színterei történeti íve 2. Személyes adottságok A képzésben résztvevők váljanak képessé. jogi vonatkozásai. szervezetfejlesztéssel kapcsolatos kérdések -az intézmény és fenntartója közötti együttműködés kérdései -az iskola hatékony működtetését elősegítő feltételek megteremtésének. a saját szakmai fejlődés irányítása -a legfrissebb szakmódszertani ismeretek hatékony alkalmazása a gyakorlatban -a pszichés feszültségek kezelés. 7. megkülönbözetett figyelmet fordítani a marginalizálódott társadalmi réteghelyzetbe kerülő tanulókra és családjukra. tevékenységrendszerben A közoktatás valamennyi szintjén a képzést teljesítő tanárok képesek és jogosultak a pályakezdő tanárokat mentorálni. A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben. 107 . Tanárképzési koncepciók 15 koll 5 hazai és nemzetközi kitekintésben. Sc. módszereinek ismerete -az iskola közvetlen társadalmi környezetével történő hatékony kapcsolattartás módszerei -a nevelés-oktatás során megvalósítható integrációs lehetőségek -a sajátos igényű tanulók fejlesztésének metodikai kérdései -pedagógus-szerepek. neveltségi szintjének folyamatos és eredményes fejlesztésére. a gyakorlati képzés intézményei. megszerezhető ismeretek -közoktatással összefüggő közigazgatási ismeretek -az iskola mint szervezet működésének szociológiai. félév óraszámon kredit szám kérés I.Tudáselemek. problémamegoldó viselkedés.4.3. munkatevékenységének összetevői -tanárjelöltekkel/pályakezdőkkel történő segítő együttműködés tartalmi kérdései -szemlélet. 15 koll 5 kompetenciák Tantárgy IV.2. különböző (munkaközösség-vezetői. kiégésüket elkerülni. -4. megértő attitűddel tudjon különböző konfliktusos helyzeteket kezelni. félév számon kérés oktató kredit fokozat óraszám Orosz Gábor Neveléstudományok Intézete V. PhD.

Tréning: A pedagógus mentális egészségének megőrzése 3.3. A mentori és vezetőtanári tevékenység szakmódszertani háttere 1. amelyek változhatnak A záróvizsga: A záróvizsgára bocsátás feltétele: Az előírt számú vizsga és gyakorlati jegy megszerzése. a témavezető által megfogalmazott egy-egy kérdésre adott komplex válasz. félév óra 75 105 kredit 24 31 kollokvium 3 1 gyak. Tréning: A vezetőtanárok és tanárjelöltek kommunikációja. 24 105 1/4+ért. hallgatói hospitálási időszak. Legújabb szaktudományi eredmények és közoktatási alkalmazási lehetőségek III. félév 4.Sc. A képesítő vizsga a pedagógusképzésben 5. bevonásával 75 3/2+ért. Neveléstudományok Intézete Egyéni/szakok szerinti konzultációval a szaktanszékek oktatóinak bevonásával Varga Éva (Drogambulancia) 5 15 20 3fokú szöveges értékelés gyj 5 7 Varga Éva (Drogambulancia gyakorlóiskola igh. Vezetőtanári értékelés. és szupervízió Összesen 15 3fokú szöveges értékelés 20 gyj 5 30 10 gyj gyj 6 5 10 koll 3 Dr Görömbei Andrásné gyakorlógimnázi um igh. A tanítási-pedagógiai 15 gyj 4 gyakorlat vezetőtanári és hallgatói programja 2. vezetőtanári mintaadás 3. László habil. A tanárjelöltek szociológiai jellemzői 15 koll 5 Szekeres Melinda Szociológia tanszék C. Gyakorlóiskolai gyakorlat – tapasztalatcsere az ország más gyakorlóiskoláiban. Iskolai gyakorlat 1. valamint az ahhoz kapcsolódó szakterületi kutatásokkal. A témavezető a szakdolgozatot írásban értékeli. szerepkonfliktusok 2. szerepe 4. II. A feldolgozott témához. A záróvizsga részei: A záróvizsgán a benyújtott szakdolgozat bemutatása és védése történik.A résztvevők teljesítményét értékelő rendszer: A szakdolgozat: Az aktuálisan meghirdetett szakdolgozati témakörök. a zárótanítás helye. 31 Összesítés 3. koordinálásával Egyéni/szakok szerinti konzultációval a gyakorlóiskolai vezetőtanárok bevonásával Becs Katalin gyakorló általános iskola igh. 108 . valamint a szakdolgozat benyújtása. eredményekkel kapcsolatosan. koordinálásával Brezsnyánszky PhD.jegy 2 4 szöveges értékelés 1 1 8.

társszakmák és szakintézmények képviselőivel folytatható munka lehetséges formái és keretei a szükséges és elégséges jogi ismeretek alapján. hogy az iskolai gyakorlatra felkészülő tanárjelöltekkel –egy lehetséges vonatkoztatási keretben – megismertessék a tanulók viselkedése mögött meghúzódó gyerekkori szocializációs zavarok. A korábban szerzett ismeretek. az egyetemi képzés során változó helyzetek vizsgálatainak megismerésére is sor kerül. Szekeres Melinda egyetemi docens DETEK Szociológia Tanszék A kurzus célja a fiatal felnőttekkel kapcsolatos szociológiai vizsgálatok tanulságainak összegzése (rétegződés.A záróvizsga eredménye a záróvizsgán kifejtett tételre kapott érdemjegy és a szakdolgozatvédés eredményének átlaga kerekítve. Az oklevél minősítése a szigorlatnak. A tanárjelöltek szociológiai jellemzői Dr. kompetenciák V. az un. melyek a szülőkkel. egymással összefüggő tématerületet vizsgál. Tantárgyi programok: tantárgyi programok Tanárképzési koncepciók hazánkban és nemzetközi kitekintésben. történeti íve Dr. következő. 9. a megvalósíthatóságot garantáló fontos feladatok megismertetése. mobilitás. A vezetőtanári szerepek. DE Kossuth Lajos Gyakorló Általános Iskola 109 . a kialakítandó egységes hazai felsőoktatási rendszer modelljének – különös tekintettel a pedagógusképzésre . esélykülönbségek). Orosz Gábor egyetemi docens DETEK Neveléstudományok Intézete A kurzus két. a záróvizsga eredményének és a szakdolgozat eredményének számtani átlaga kerekítve. „bolognai folyamatból” Magyarország számára is adott. gyerekekkel. Ezen túlmenően a legújabb hazai és külföldi pedagógus-vizsgálatok elméleti és empirikus eredményeinek elemzése. DE Kossuth Lajos Gyakorló Gimnázium Becs Katalin igh. A mentori-és vezetőtanári tevékenység szakmódszertani háttere Dr. értékek.és művelődéstörténeti összefüggéseit elemzi. ha a kredit átváltás általános szabályai szerint egyenértékesíthető jelen szakvizsgás képzés valamely tantárgyával. 10.kialakítása. Görömbei Andrásné igh. Egyrészt az Európai Felsőoktatási Térség létrehozását deklaráló Bolognai Nyilatkozat. feladatés hatáskörét. Gönczi Ibolya egyetemi docens DETEK Neveléstudományok Intézete A kurzus ahhoz ad támpontokat a vezető tanároknak. mikró-kulturális hatások felismerését. Dr. a tanárjelöltek gyakorlati képzésének intézményei. valamint a szakmai szocializáció és pályakezdés főbb vonatkozásainak bemutatása. Másrészt a nevelés gyakorlatának és elméletének történeti vonatkozásainak tükrében a „gyakorló/bázis iskolák” szerepét. gyakorlatok beszámításának rendje: Bármely felsőoktatási alapképzésben vagy továbbképzésben szerzett kredit elismerhető. kultur.

Grasseliné Dr. Nagy Adél igh. DE Arany János Általános Iskola A kurzus célja sokrétű: egyrészt a vezető tanári szerepek, feladatok összetettségére, az új elvárásoknak való megfelelésre kondicionálás, a tanárjelöltek munkájának szervezését, irányítását, elemzését, értékelését segítő gyakorlatok, konzultációk keretében. (A hallgatók iskolai gyakorlatának tervezése, szervezése, irányítása, a tanulókkal, tantestülettel, szülőkkel való kapcsolattartási módok, iskolai dokumentációk megismertetése, kezelése, a gyakorlati tanításra felkészítés). Másrészt: a tanári képesítés követelményrendszerének (képzési idő, a főbb tanulmányi területek arányai, az ismeretek ellenőrzésének rendszere), a tanári képesítővizsga funkciójának, a vizsgák rendszerében betöltött helyének, a vizsgára bocsátás feltételeinek, tartalmi elemeinek, értékelési szempontjainak, eredményeinek értelmezése. A vezető tanárok szerepének a tanárjelöltek képesítővizsgára való felkészítés folyamatában, a vizsgán való részvételük egyértelműsítése. Iskolai gyakorlat Varga Éva pszichológus Debrecen, Drogambulancia Ezen a kurzuson az alábbi témakörök kerülnek – gyakorlat orientáltan – feldolgozásra: A vezető tanárok és a tanárjelöltek kommunikációjának sajátosságai, szerepek és szerepkonfliktusok a tanítási gyakorlaton, a pedagógusok mentális egészségének megőrzése, önsegítő, önerősítő technikák megismerése, gyakorlása, védekezés a kiégés ellen, tréning keretek között is. A csoportos feladatok - projektek, szerepjátékok, a kommunikatív szervezés, én-hatékonyságnövelés, visszajelzés - a saját kreativitás növelését szolgálják. Ebben az egységben kerül sor egyéni konzultációkra, szupervízióra is. Ez a keret ad lehetőséget az ország más gyakorló iskoláival történő tapasztalatcserére is. Legújabb szaktudományi eredmények és alkalmazásuk a közoktatásban Szaktanszékekről felkért oktatók a jelentkezők szakmegoszlásának függvényében A szaktantárgyakkal összefüggő legújabb kutatási eredményekről tájékozódás, azok beépítésének lehetőségei az oktatási folyamatba, az átalakult érettségi vizsga követelményére felkészítés módszertani háttere, a tankönyvpiac és oktatás kapcsolatának hatása a tanulástanítás eredményességére. Egyéni konzultációk alapján önállódolgozat elkészítés, és felkészülés a vizsgára. 11.A képzési program végrehajtásához szükséges tárgyi és személyi feltételek, ezek biztosításának módja: Az egyetem a képzés infrastrukturális hátterét (tantermek és felszerelésüket) biztosítja. A képzés legkülönbözőbb szakterületeihez az egyetem különböző karain rendelkezésre áll a megfelelően képzett személyi, oktatói háttér, de néhány gyakorlati jellegű kollégium megtartására külső előadókat kér fel. A specializációs továbbképzésben részt vevő oktatók a Debreceni Egyetem részéről
név Brezsnyánszky László Orosz Gábor fokozat PhD. habil. C. Sc. beosztás Egyetemi docens Egyetemi docens

110

Szekeres Melinda V. Gönczi Ibolya Szaktanszékeken oktatók Gyakorlóiskolai igazgatóhelyettesek Gyakorlóiskolai vezetőtanárok

C.Sc. PhD. Habil.

Egyetemi docens Egyetemi docens

A szakmai munkában részt vevő külső tagok: Név Varga Éva Beosztás addiktológus szakpszichológus

14. A képzés költségtérítési díja: 140.000 Ft / félév

GYAKORLATVEZETŐ MENTORTANÁR SPECIALIZÁCIÓ
KÉPZÉSI PROGRAM 1. A képzésért felelős kar megnevezése: BTK 2. A szakért felelős oktató: A szak egészéért felelős oktató: Dr. Szabó József a gyakorlatvezető mentortanár képzésért felelős: V. Dr. Gönczi Ibolya 3. Képzési cél: A képzésben résztvevők felkészítése tanárjelöltek gyakorlati képzésének irányításával, a pályakezdők munkahelyi beilleszkedésével kapcsolatos gyakorlatvezető mentortanári feladatok ellátására a felsőoktatási intézmények által fenntartott gyakorlóiskolákban, partner iskolákban, és külső gyakorló helyeken. A továbbképzés keretében kerül sor a szakterületi szakismeretek továbbfejlesztésére, valamint a tanári képesítés követelményeiben meghatározott képzési célok közvetítésére, a pálya feladatainak megismertetésére és a tanárjelöltek gyakorlati képzésének szervezésére, irányítására, a pedagóguskompetenciák fejlesztésére. A képzés segítséget nyújt a gyakorlatvezető mentortanárok számára szükséges új hazai és nemzetközi kutatások megismeréséhez, illetve a tanári tevékenység során keletkező pszichés feszültségek kezeléséhez, a pedagógus mentális egészségének védelméhez is. 4. A képzés formája: költségtérítéses levelező 5. A képzés szerkezete: A képzés tartalma mind az általános, mind a specializációs részben nagyobb tartalmi blokkokból, és azokon belüli tantárgyakból épül fel

111

6. A képzés módszerei: Elméleti jellegű előadások mellett tantermi és szemináriumi jellegű foglalkozások, gyakorlatok. 7. Tanterv: tantervi háló A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben. 7. 1. Elsajátítandó kompetenciák: Különösen fontos a tanulási-tanítási folyamattal összefüggő, valamint a tanár értelmiségi szerepköréhez kapcsolódó kompetenciák fejlesztése: - az IKT integrálása a különböző tanulási helyzetekbe és szakmai tevékenységekbe; - a hatékony tanulási-nevelési folyamatok támogató légkörének megteremtése; - team-munkában történő együttműködés a tanulók/hallgatók ugyanazon csoportjaiban dolgozó tanárokkal – oktatókkal - szakemberekkel; - foglalkozás a különböző társadalmi, kulturális és etnikai hátterű tanulókkal/hallgatókkal; - együttműködés szülőkkel és más társadalmi partnerekkel - problémafeltáró, problémamegoldó viselkedés, a saját szakmai fejlődés irányítása - a legfrissebb szakmódszertani ismeretek hatékony alkalmazása a gyakorlatban - a pszichés feszültségek kezelés, saját mentálhigiénés egészségének megőrzése 7. 2. Tudáselemek, megszerezhető ismeretek: - közoktatással összefüggő közigazgatási ismeretek - az iskola, mint szervezet működésének szociológiai, jogi vonatkozásai, szervezetfejlesztéssel kapcsolatos kérdések - az intézmény és fenntartója közötti együttműködés kérdései - az iskola hatékony működtetését elősegítő feltételek megteremtésének, módszereinek ismerete - az iskola közvetlen társadalmi környezetével történő hatékony kapcsolattartás módszerei - a nevelés-oktatás során megvalósítható integrációs lehetőségek - a sajátos igényű tanulók fejlesztésének metodikai kérdései - pedagógus-szerepek, munkatevékenységének összetevői - tanárjelöltekkel/pályakezdőkkel történő segítő együttműködés tartalmi kérdései - szemlélet- és attitűdformálás - szaktudományi/szakmódszertani ismeretek szakma-specifikus modulokban történő elsajátítása 7. 3. Személyes adottságok A képzésben résztvevők váljanak képessé, illetve érzékennyé a megváltozott, egyre nehezebb feltételek között működő közoktatási rendszerben a tanuló teljesítményének, neveltségi szintjének folyamatos és eredményes fejlesztésére. Elfogadó, megértő attitűddel tudjon különböző konfliktusos helyzeteket kezelni, megoldani, megkülönbözetett figyelmet fordítani a marginalizálódott társadalmi réteghelyzetbe kerülő tanulókra és családjukra. Önsegítő technikák, módszerek alkalmazásával tudják saját pszichés feszültségüket oldani, kiégésüket elkerülni.

112

félév tantervi hálója Tantárgy Óraszám III. a tanárjelöltek összefüggő szakmai gyakorlati félév pedagógiai-tanítási gyakorlatát koordinálni. tanárképzési Magdolna koncepciók Korszerű tanulási 5 koll. Gerencsér Attila Az iskola és a különböző szakintézmények kapcsolata A mentorálás elmélete és speciális módszerei 17 kredit A mentori munka 10 gyj. 4 Rébay PhD. A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben. félév Számonkérés Kredit Óraszám IV. 4 Görömbei Andrásné tervezése. és a Magdona pedagógiai problémahelyzetek értékelése A hallgatói korosztállyal való foglalkozás nevelés – és oktatás-lélektani ismeretei 4 kredit A tanárjelöltek 10 koll. különböző (munkaközösség-vezetői. A kiterjesztett pedagógusi szerep iskolai és iskolán kívüli feladatai 8 kredit Iskolai/szakmai 10 gyj.7. szervezése PhD. 2 Dr. vezetni. a pedagógusképzés követelményeinek ismerete. félév Számonkérés Kredit Oktató Fokozat A pedagóguspálya. Vargáné Csatáry A mentori munka 15 gyj. a mentor szerepe 4 kredit Hazai és nemzetközi 5 koll. folyamat. oktatóinak bevonásával Legújabb 15 gyj. 2 Dr. szociológiai Melinda jellemzői A pedagógusi szakképzettség szerinti specializációban az adott szakterület legújabb szaktudományi és szakmódszertani ismeretei 8 kredit Legújabb 15 gyj. 4 Szekeres C. lélektani.Sc. tevékenységrendszerben A közoktatás valamennyi szintjén a képzést teljesítő tanárok képesek és jogosultak a pályakezdő tanárokat mentorálni. vezetői) megbízatásokat vállalni és teljesíteni az adott intézmény keretei között. Sipos menedzsment Ferenc 10 gyj. Dr. 4 Tünde megfigyelése. A gyakorlatvezető mentortanár pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak 3-4. 4 szaktudományi eredmények és közoktatási alkalmazási lehetőségek II. Valamint gyakorlóiskolai koordinálása 113 . 4. 4 Egyéni/szakok szaktudományi szerinti konzultációval a eredmények és szaktanszékek közoktatási alkalmazási lehetőségek I. 4 Chrappán PhD.

Tantárgyi programok: Hazai és nemzetközi tanárképzési koncepciók 114 . A témavezető a szakdolgozatot írásban értékeli. valamint az ahhoz kapcsolódó szakterületi kutatásokkal. 5 20 gyj. Polonkai Mária Buda András Pinczésné Palásthy Ildikó PhD. Gönczi Ibolya Dr. 5 PhD. PhD. ha a kredit átváltás általános szabályai szerint egyenértékesíthető jelen szakvizsgás képzés valamely tantárgyával. Az oklevél minősítése: a szigorlatnak. 32 85 1/5+B. Konfliktus és 10 agresszió-kezelés a mentori munkában Kötelezően választható 10 kredit Magatartási. 10. 3 Páskuné Kiss Judit 10 gyj. tanulási 20 zavarok Egészségnevelés. PhD beszámoló 2 5 95 3/5+B. 5 20 koll. gyakorlatok beszámításának rendje: Bármely felsőoktatási alapképzésben vagy továbbképzésben szerzett kredit elismerhető. 23 8. A záróvizsga részei: A záróvizsgán a benyújtott szakdolgozat bemutatása és védése történik. koll. A záróvizsga eredménye az alábbi részjegyek egyenlő súllyal vett átlaga kerekítve: a záróvizsgán kifejtett szóbeli felelet és a szakdolgozat. 2 Balogh Éva Pető Ildikó V. gyermekvédelem Tehetséggondozás 20 Digitális pedagógia Gyakorlat 4 kredit Szupervízió Szakdolgozat 10 kredit Összesen 5 koll. 4 gyj. a záróvizsga és a szakdolgozat eredményének számtani átlaga kerekítve. valamint a szakdolgozat benyújtása. 9. A résztvevők teljesítményét értékelő rendszer: A szakdolgozat: Az aktuálisan meghirdetett szakdolgozati témakörök A záróvizsga A záróvizsgára bocsátás feltétele: Az előírt számú vizsga és gyakorlati jegy megszerzése. beszámoló 5 2 PhD. a témavezető által megfogalmazott egy-egy kérdésre adott komplex válasz.vezetőtanárok A pedagógus kommunikációs készségének fejlesztése 10 gyj. A feldolgozott témához. A korábban szerzett ismeretek. eredményekkel kapcsolatosan.

A közoktatási intézmény külső és belső értékelése. A mentori munka megfigyelése. azok sajátosságai. az akadályozott (sérült. az intézményi ellenőrzés és értékelés módjai. Korszerű tanulási folyamat. szociológiai jellemzői A kurzus célja a fiatal felnőttekkel kapcsolatos szociológiai vizsgálatok tanulságainak összegzése (rétegződés. tünetei a lassú tanulók a tanulási zavarral küzdő tanulók. Kommunikációs helyzetek. Magatartási. A hallgatói tevékenységfolyamat jellege. A tanárjelöltek lélektani. a mentori-program elkészítése. A tanár és különböző életkorú gyerekek. Iskolai/szakmai menedzsment A modern vezetéstudomány alapjai. konszenzus.A kurzus két. lehetséges segítő intervenciók. a megvalósíthatóságot garantáló fontos feladatok megismertetése. „bolognai folyamatból” Magyarország számára is adott. A pedagógus kommunikációs készségének fejlesztése A kommunikációs kompetencia fejlesztésének elméleti alapjai. Ezen túlmenően a legújabb hazai és külföldi pedagógus-vizsgálatok elméleti és empirikus eredményeinek elemzése. tanulási zavarok A részképesség-zavarok okai és következményei. kultur . a tankönyvpiac és oktatás kapcsolatának hatása a tanulástanítás eredményességére. A szervezés. értékek. a kialakítandó egységes hazai felsőoktatási rendszer modelljének – különös tekintettel a pedagógusképzésre . koordinálása A tanárjelölt tanórán kívüli munkájának koordinálása. gyermekvédelem 115 . A pedagógiai értékelés nemzetközi trendjei. egymással összefüggő tématerületet vizsgál. fogyatékos) tanulók. Egyrészt az Európai Felsőoktatási Térség létrehozását deklaráló Bolognai Nyilatkozat. a felelősség kérdése a mentori munkában. értékelését segítő szoftverek. agresszió. A mentori munka tervezése. békéltetés. esélykülönbségek). értékelés. gyakorlatok. feladatés hatáskörét. támogató rendszerek. Menedzser szemléletű intézményi működés. a mentori munka dokumentációi. játszma. az alulteljesítők. és a háttér okok. Legújabb szaktudományi eredmények és közoktatási alkalmazási lehetőségek I-II. mobilitás.és művelődéstörténeti összefüggéseit elemzi. a helyi és regionális szakmai szervezetek iskolával kapcsolatos munkája. Egészségnevelés. a marketing tevékenység elemei. A pedagógiai fejlesztés irányvonalai. az un. A tanulói teljesítmény/neveltség mérését. azok beépítésének lehetőségei az oktatási folyamatba. valamint a szakmai szocializáció és pályakezdés főbb vonatkozásainak bemutatása. Kompetenciamérés. a döntés. szervezése A tanítási gyakorlat kulcs-szereplői. valamint felnőttek közötti kommunikáció verbális és nonverbális eszközei. Pedagógiai szakmai szolgálatok mérést segítő tevékenysége. A szaktantárgyakkal összefüggő legújabb kutatási eredményekről tájékozódás. Másrészt a nevelés gyakorlatának és elméletének történeti vonatkozásainak tükrében a „gyakorló/bázis iskolák” szerepét. Kompromisszum. mediálás. helyzetgyakorlatok.kialakítása. a lehetséges együttműködési formák megismerése. Konfliktus és agresszió kezelés a tanári/mentori munkában Konfliktus. Az iskola és a különböző szakintézmények kapcsolata A közoktatási intézményeket segítő. az egyetemi képzés során változó helyzetek vizsgálatainak megismerésére is sor kerül. a nehezen nevelhető tanulók. az átalakult érettségi vizsga követelményére felkészítés módszertani háttere. az intézményi stratégiai és taktikai tervezés folyamata. és a pedagógiai problémahelyzetek értékelése A kompetencia alapú oktatás standardjai. az egyénre szabott mentorálás.

CSc. anomáliái. habil. Tehetséggondozás A tehetséges tanulók felismerése. azok moderálása. szervezeti keretei. Digitális pedagógia A mentori technikák repertoárjának gazdagítása. közösségi oldalak. a fejlesztés metodikai sajátosságai. de néhány gyakorlati jellegű kollégium megtartására külső előadókat kér fel. 11. oktatói háttér. adatbázis-kezelés. A képzési program végrehajtásához szükséges tárgyi és személyi feltételek. az iskolai egészségnevelés értelmezési kerete. gyakorlata. Vargáné Csatáry Tünde Gyakorlóiskolai vezetőtanárok fokozat PhD. A közoktatás és a gyermekvédelmi ellátórendszer lehetőségei. honlapszerkesztés Szupervízió A pedagógus tevékenysége során keletkező pszichés feszültségek megértése és kezelésének lehetséges módjai. név Buda András Balogh Éva Chrappán Magdolna Páskuné Kiss Judit Pető Ildikó Rébay Magdolna Szekeres Melinda V. tartalma. PhD. PhD. gyakorlóiskolai igazgatóhelyettes gyakorlóiskolai igazgatóhelyettes A szakmai munkában részt vevő külső tagok: Név Beosztás 116 . Görömbei Andrásné Dr. beosztás egyetemi adjunktus főiskolai adjunktus főiskolai docens egyetemi adjunktus egyetemi adjunktus egyetemi adjunktus egyetemi docens egyetemi docens PhD. ezek biztosításának módja: Az egyetem a képzés infrastrukturális hátterét (tantermek és felszerelésüket) biztosítja. keresési stratégiák az interneten. Szakpszicholó gus PhD. oktatási-távoktatási rendszerek. PhD. A szupervízió biztosítása külső szakember bevonásával. kiválasztásának módjai. A képzés legkülönbözőbb szakterületeihez az egyetem különböző karain rendelkezésre áll a megfelelően képzett személyi. tartalmi jellemzői. Gönczi Ibolya Szaktanszékeken módszertant oktatók Dr. PhD.Az egészségtudatos magatartás. a tehetséggondozó programok..

Palásthy Ildikó Dr. tevékenységrendszerben. mind a specializáció részben nagyobb tartalmi blokkokból és azokon belüli tantárgyakból épül fel 6. képességek bővítését. megszerezhető ismeretek.A képzésért felelős kar megnevezése: DE TEK BTK 2. tehetségfejlesztés MENTÁLHIGIÉNÉ SPECIALIZÁCIÓ KÉPZÉSI PROGRAM 1.A képzés formája: költségtérítéses levelező 5. tudáselemek. Sipos Ferenc OH regionális-igazgató közoktatási szakértő tanszékvezető főiskolai tanár jogász 14.000 (Ft/félév) SPECIALIZÁCIÓK „C” Pedagógiai és pszichológiai általánosés élméleti ismeretek. Polonkai Mária Dr.A képzés módszerei: elméleti jellegű előadások mellett interaktív tantermi gyakorlatok és speciális önismereti csoportfoglalkozások.1.A képzés szerkezete: a képzés tartalma mind az általános. és segítő kapcsolatok kialakítására.Tantervi háló a tárgyakat oktatók adataival: A képzés során elsajátítandó kompetenciák. 7.A szakért felelős oktató: a pedagógus szakvizsga specializációs továbbképzésért felelős oktató Dr.Dr.Elsajátítandó kompetenciák: A végzett hallgató legyen képes saját tudományterületével érintkező. mentálhigiénés programok tervezésére és kivitelezésére lesz képes pedagógus tevékenysége keretében. 7. a mentálhigiénés specializáció felelőse dr. A képzés költségtérítési díja: 140. Pék Győző egy. Szabó József. a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben. 4. illetve megszerzését szolgáló ismeretkörök: Mentálhigiéné Tehetséggondozás. Gerencsér Attila Pinczésné dr. tanszékvezető DE TEK BTK Pszichológiai Intézet Személyiség-és Klinikai Pszichológiai Tanszék 3. személyes adottságok.Képzési cél: a pedagógus a mentálhigiénés specializáció elvégzésével mentálhigiénés tudásanyagot szerez. adjunktus mb. illetve annak határait átfedő más diszciplínák területén hatékonyabban és biztonságosabban működni a 117 . készségek.

7. kivitelezése. a kollégák meggyőzése. Csoportban. A mentálhigiénés specializáció az előbbieken túl ad ismerteket. modellek. illetve szociálpolitika és szociálpszichológia. szakmai határainak megismerése és tudatosítása. dohányzás ellenes programok) A pedagógus hozzáállása. 7.2. hogy mikor szükséges szupervíziót igénybe venni. átfogó. megnövekedett tolerancia szint.4. viselkedésének modellértéke alapjában is befolyásoló tényező tanítványai és kollégái számára. Legyen képes közreműködni a társadalmi szintű primer prevencióban. A mentálhigiénés specializáció elvégzése révén saját képességeinek. megértéséhez szükséges ismeretanyagok. az ezekhez rendelhető elvi. Legyen képes képzettségének megfelelő tevékenysége során mentálhigiénés segítő kapcsolat kialakítására és fenntartására iskolai környezetben. szociológia. 118 . elméleti tudásanyag alkalmazásában. A hivatásszemélyiség tudatosítása és pszichológiai értelemben vett karbantartása. lehetőségeinek. Saját segítői identitás felismerése. személyiséglélektan. Helyet kapnak a deviáns viselkedéssel kapcsolatos ismeretek is. beavatkozások megtervezése és alkalmazása. teamben való munka készségének növelése. megszerezhető ismeretek: Nagyobb önismeret.Személyes adottságok:.Tudáselemek. Taktikus. Legyen képes különböző szervezeti rendszerekben (elsősorban intézményében) lelki egészségvédő és személyiségerősítő beavatkozások kezdeményezésére és kivitelezésére. illetve ennek elfogadásának készsége. adaptívabb érzelmi szabályozás. dinamikájának felismerése. fejlesztése. ami a segítő kapcsolat kialakításához és fenntartásához alapvetően szükséges. Mentálhigiénés preventív lépések. Ehhez kapcsolódik a képzés folyamán elsajátítandó kognitív tudásanyag. ( például: iskolai drog prevenciós programok. hatékonyságának mérése.3. egészségfejlesztés és fenntartás programjai. fejlesztése. mind a kollégák irányában 7. attitűdje.mentálhigiéniai szempontok felismerésében. az eredmények értelmezése. kommunikációja. Ehhez kapcsolódnak a gyermek és felnőttkori alkalmazkodási zavarok felismeréséhez. Ennek főbb területei a szocializáció. illesztett tanácsadás képessége mind a kliensek. fejleszt készségeket és nyújt kompetenciát a fentebb vázolt programok megvalósításához. tevékenységrendszerben: A mentálhigiénés specializáció vonatkozásában: Tanulási és nevelési problémák pszichológiai hátterének. jobb és tudatosabb kommunikációs készségek. ami az önismereti csoportokon való részvételből következik. A kommunikációs készség és empátia olyan szintű fejlesztése. és önismeretének és hivatásszemélyiség tudatának fejlesztése révén hatékonyan részt venni a fenti folyamatokban. adott célcsoportot érintő mentálhigiénés programok kidolgozása.A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben. annak felismerése. Ezen preventív intervenció hasznosságának professzionális kommunikálása.

A. 18 kr) Önismereti és személyiségfejlesztő csoport 50 9 aláírás 50 9 aláírás F. 20 kr) Számon Óra Kr. Szocializáció Személyiséglélektani alapok Alkalmazott szociálpszichológia Bevezetés a szociológiába Bevezetés a szociálpolitikába B. A mentálhigiéné és területei (15ó. félév 2.1.: 195ó 26+ 55+5 5 119 . Alkalmazkodási zavarok felismerésének alapjai (30ó. Záródolgozat Összes óra: Összes kredit: 5 100 29 95 össz. Elméleti alapok (50ó. 5 kr) Mentálhigiéné I. 12 kr) 15 10 10 5 10 5 4 4 3 4 koll koll koll gyj gyj Alkalmazkodási zavarok gyermekkorban Alkalmazkodási zavarok felnőttkorban A deviáns viselkedés 10 10 10 4 4 4 koll koll gyj C. 15 5 koll D. Gyakorlati képzési szakasz (100ó. félév Számon kérés Tantárgy Óra Kr. kérés sz. sz.

docens DE TEK BTK Szociológiai Intézet Félév: őszi / tavaszi / mindkettő A tárgy típusa: elméleti alapozó tárgy Óraszám: 5 Kreditérték: 3 A tantárgy címe: Bevezetés a szociálpolitikába Oktató: Mojzesné dr. adjunktus DE TEK BTK Pszichológiai Intézet Félév: őszi / tavaszi / mindkettő A tárgy típusa: elméleti alapozó tárgy Óraszám: 10 Kreditérték: 4 PhD A tantárgy címe: Alkalmazott szociálpszichológia Oktató: Csukonyi Csilla egy.docens DE TEK BTK Szociológiai Intézet Félév: őszi / tavaszi / mindkettő A tárgy típusa: elméleti alapozó tárgy Óraszám: 10 Kreditérték: 4 A tantárgy címe: Alkalmazkodási zavarok gyermekkorban Oktató: dr. tanársegéd DE TEK BTK Pszichológiai Intézet Félév: őszi / tavaszi / mindkettő A tárgy típusa: elméleti alapozó tárgy Óraszám: 15 Kreditérték: 5 A tantárgy címe: Személyiséglélektani alapok Oktató: dr.A tantárgy címe: Szocializáció Oktató: Kocsisné Molnár Judit egy. Székely Katalin egy.adjunktus PhD 120 PhD PhD . tanársegéd DE TEK BTK Pszichológiai Intézet Félév: őszi / tavaszi / mindkettő A tárgy típusa: elméleti alapozó tárgy Óraszám: 10 Kreditérték: 4 A tantárgy címe: Bevezetés a szociológiába Oktató: Mojzesné dr. Székely Katalin egy. Pék Győző egy. Bóta Margit egy.

Pék Győző egy. Személyiség. Oktató: dr. Bóta Margit egy.adjunktus DE TEK BTK Pszichológiai Intézet Félév: őszi / tavaszi / mindkettő A tárgy típusa: a mentálhigiéné és területei Óraszám: 15 Kreditérték: 5 PhD A tantárgy címe: Önismereti és személyiségfejlesztő csoportok Oktatók: dr.DE TEK BTK Pszichológiai Intézet Félév: őszi / tavaszi / mindkettő A tárgy típusa: az alkalmazkodási zavarok felismerésének alapjai Óraszám: 10 Kreditérték: 4 A tantárgy címe: Alkalmazkodási zavarok felnőttkorban Oktató: dr.és Klinikai Pszichológiai Tanszék dr. tanársegéd DE TEK BTK Pszichológiai Intézet Félév: őszi / tavaszi / mindkettő A tárgy típusa: az alkalmazkodási zavarok felismerésének alapjai Óraszám: 10 Kreditérték: 4 A tantárgy címe: Mentálhigiéné I. adjunktus PhD DE TEK BTK Pszichológiai Intézet Félév: Félév: őszi / tavaszi / mindkettő A tárgy típusa: az alkalmazkodási zavarok felismerésének alapjai Óraszám: 10 Kreditérték: 4 A tantárgy címe: A deviáns viselkedés Oktató: Sztancsik Veronika egy. docens PhD Debreceni Református Hittudományi Egyetem. Gyakorlati Teológiai Tanszék Félév: őszi / tavaszi / mindkettő A tárgy típusa: gyakorlati képzési szakasz Óraszám: 100 Kreditérték: 18 121 . adjunktus PhD Károli Gáspár Tudományegyetem. Nyitrai Erika egy. Bodó Sára egy.

Egy másik kérdést. Tantárgyi programok: TANTÁRGYLEÍRÁS A tantárgy címe: Szocializáció Félév: őszi / tavaszi / mindkettő A tárgy típusa: elméleti alapozó tárgy Óraszám: 15 Kreditérték: 5 A tantárgy leírása: A kurzus célja. a hallgató legkésőbb két héttel a vizsga előtt megkapja és ezt részletesen a vizsgán kell megválaszolnia. A szakdolgozat: a mentálhigiénés tudásanyag alapján egy saját munkahelyre. gyakorlatok beszámításának rendje: bármely felsőoktatási alapképzésben vagy továbbképzésben szerzett kredit elismerhető. vagy más intézményre. Bemutatja a pszichikus fejlődés különböző elméleti modelljeit (pszichoanalízis. adoleszcensz-kori személyiségváltozások. a felnőttkori identitás megjelenése). hogy átfogó képet adjon a személyiség alakulását meghatározó tényezőkről. ha a kredit átváltás általános szabályai szerint egyenértékesíthető jelen specializációs képzés valamely tantárgyával 10. a korai fejlődés és a szocializációs folyamat.A résztvevők teljesítményét értékelő rendszer: A szakdolgozat: a mentálhigiénés specializáció tudásanyaga alapján egy saját munkahelyre. 122 . vagy az alkalmazkodási zavarok felismerése főbb témaköreiből kerül ki. a biológiai és szociális meghatározók kapcsolata (humánetológiai és összehasonlítólélektani szempontok alapján). A korábban szerzett ismeretek. A kurzus fejlődés. humanisztikus irányzat). a záróvizsga eredményének és a szakdolgozat eredményének számtani átlaga kerekítve. az utánzás és szociális tanulás jelenségeit. 9.és személyiséglélektani vonatkozásokat egyaránt beépít a pszichikus fejlődés és működés lényegi leírásába. ami az elméleti alapok. közösségre adaptált mentálhigiénés program elkészítését jelenti. Ezt a kérdést előzetesen nem ismeri. valamint a szakdolgozat benyújtása jelenti a mentálhigiénés specializáció teljesítését A záróvizsga részei: a mentálhigiénés specializációt lezáró vizsgán a szakdolgozatban feldolgozott szakirodalomhoz kapcsolódóan egy kifejtést igénylő kérdést kap a hallgató. behaviorizmus. latencia-időszak problémái. Részletesen tárgyalja a viselkedést meghatározó tényezők alakulása. az 55 kreditpont teljesítése. oktatási környezetre adaptált mentálhigiénés program elkészítését jelenti A záróvizsga (a mentálhigiénés specializációt lezáró vizsga) A záróvizsgára bocsátás feltétele: a két félév folyamán az előírt számú vizsga és gyakorlati jegy megszerzése. Az oklevél minősítése a szigorlatnak. A záróvizsga eredménye a záróvizsgán kifejtett tételre kapott érdemjegy és a szakdolgozatvédés eredményének átlaga kerekítve. A kritikus fejlődési zavarok és fejlődési krízisek megjelenését a szocializációban (az én-alakulás és korai személyiségfejlődés.8.

a félévi teljesítmény beszámítása. beszámoló készítése. A stúdium jelentős hangsúlyt fektet a pszichoanalízis. TANTÁRGYLEÍRÁS A tantárgy címe: Személyiséglélektani alapok Félév: őszi / tavaszi / mindkettő A tárgy típusa: elméleti alapozó tárgy Óraszám: 10 Kreditérték: 4 A tantárgy leírása: A személyiséglélektan című tárgy áttekintést nyújt a pszichológia tudománytörténete során kialakult fontosabb személyiséglélektani irányzatok alapvető elgondolásairól. mely irányzatok elgondolásrendszere a későbbi segítő munka elméleti megalapozását teszi lehetővé. szigorlati félévben szigorlat. Értékelés: előadás esetén kollokvium. Szeminárium. gyakorlat esetén dolgozat. Szeminárium. szigorlati félévben szigorlat. a behaviorizmus és a humanisztikus pszichológia tanainak részletesebb tárgyalására. gyakorlat esetén dolgozat.Előfeltételek: a szakos kreditlista előírása szerint A tárgyra való jelentkezés módja: Az aktuális félévi tanrend előírása szerint. Értékelés: előadás esetén kollokvium. az elmélet és gyakorlat összefüggéseinek különféle aspektusait. amelyek a mindennapi élet pszichológiai és társadalmi összefüggéseit írják le. TANTÁRGYLEÍRÁS A tantárgy címe: Alkalmazott szociálpszichológia Félév: őszi / tavaszi / mindkettő A tárgy típusa: elméleti alapozó tárgy Óraszám: 10 Kreditérték: 4 A tantárgy leírása: Célunk bevezetést nyújtani a szociálpszichológiai jelenségek azon körébe. Tárgyalja az elméletalkotás törvényszerűségeit. zárthelyi dolgoztatok írása. zárthelyi dolgoztatok írása. beszámoló készítése. A tananyag a tudományos 123 . Előfeltételek: a szakos kreditlista előírása szerint A tárgyra való jelentkezés módja: Az aktuális félévi tanrend előírása szerint. a félévi teljesítmény beszámítása.

A megszerzett ismeretek segítségével a hallgatók alkalmassá tehetők a mentálhigiénés problémák történeti-szociológiai hátterének elemzésére. A társadalmi mobilitás. A modernizáció és következményei. Értékelés: előadás esetén kollokvium. konformitás és deviancia. szigorlati félévben szigorlat. Szeminárium. a mai magyar társadalomkutatás legfontosabb tanulságait. beszámoló készítése. Értékelés: előadás esetén kollokvium. szigorlati félévben szigorlat. A társadalmi egyenlőtlenségek. döntési folyamatok. zárthelyi dolgoztatok írása. beszámoló készítése. alkalmazkodás a többséghez: norma.megközelítés és a gyakorlati felhasználásának kapcsolatát igyekszik megmutatni a következő témakörökön keresztül: a szociálpszichológia helye a pszichológiában és a tudományok rendszerében. a verbális és nonverbális csatornák. TANTÁRGYLEÍRÁS A tantárgy címe: Bevezetés a szociológiába Félév: őszi / tavaszi / mindkettő A tárgy típusa: elméleti alapozó tárgy Óraszám: 5 Kreditérték: 3 A tantárgy leírása: A kollégium célja. meggyőzés és tömegkommunikáció. hogy megismertesse a hallgatókkal a szociológia alapfogalmait. csoportok. Az európai paradigma és Magyarország. a társadalmi befolyásolás: propaganda. Szeminárium. Így tárgyalásra kerülnek a szociológia tudományának sajátosságai. A magyar szociológia hozzájárulása a társadalomtörténet kutatásához. Társadalmi változás a modern világban. Megjegyzés: - 124 . a proszociális viselkedés szociálpszichológiája. a kommunikáció szociálpszichológiai vonatkozásai. irányzatok és vizsgáló eljárások. társadalmi szervezetek. Előfeltételek a szakos kreditlista előírása szerint A tárgyra való jelentkezés módja: Az aktuális félévi tanrend előírása szerint. a félévi teljesítmény beszámítása. gyakorlat esetén dolgozat. gyakorlat esetén dolgozat. a félévi teljesítmény beszámítása. helye a társadalomtudományok körében. a társas támasz. Előfeltételek: a szakos kreditlista előírása szerint A tárgyra való jelentkezés módja: Az aktuális félévi tanrend előírása szerint. zárthelyi dolgoztatok írása. főbb kérdéskörök. A társadalom struktúrája és rétegződése. Módszerek és elméletek a szociológiában témakörei.

univerzalitás . hogy egyértelművé tegye a hallgatók számára azt. Integráció . a félévi teljesítmény beszámítása. a köz-. vertikális redisztribúció. vagy a szakmai alapelvek alapján történő tárgyalás éppen úgy megtalálható benne. intertemporális. beszámoló készítése. mint a célcsoportok szerinti. szakszerűségi követelményeknek is meg kell felelnie. a jövedelemelosztás szociálpolitikai vonatkozásai. meghatározott társadalmi-gazdasági körülmények között.szelektivitás.interpretativitás. Szeminárium. prevenció . szigorlati félévben szigorlat.és a vegyes finanszírozás. Részletes megbeszélésre kerül a szociálpolitika fogalmának értelmezése. Gazdaság és társadalom: az állami beavatkozás elméletei. a magán. a kevésbé választhatóság elve. a nonprofit szervezetek szociálpolitikai szerepe. eltérő értékszempontok és érdekek által meghatározottan érlelődik ki. normativitás . a transzfer jövedelmek. A szociálpolitika alapelvei: biztonság (abszolút és relatív).korrekció. TANTÁRGYLEÍRÁS A tantárgy címe: Alkalmazkodási zavarok gyermekkorban Félév: őszi / tavaszi / mindkettő A tárgy típusa: az alkalmazkodási zavarok felismerésének alapjai Óraszám: 10 Kreditérték: 4 125 . hogy egy társadalompolitikai koncepció . A tantárgy különböző megközelítési módokat kombinál. szubszidiaritás. Társadalmi újratermelés és társadalompolitika. gyakorlat esetén dolgozat. Előfeltételek: a szakos kreditlista előírása szerint A tárgyra való jelentkezés módja: Az aktuális félévi tanrend előírása szerint. a társadalombiztosítás.csakúgy mint egy szociálpolitikai -. az ellátási formák sajátosságai. így az ágazatonkénti. a humán szolgáltatások. állami szociálpolitika. horizontális.TANTÁRGYLEÍRÁS A tantárgy címe: Bevezetés a szociálpolitikába Félév: őszi / tavaszi / mindkettő A tárgy típusa: elméleti alapozó tárgy Óraszám: 10 Kreditérték: 4 A tantárgy leírása: A tantárgy célkitűzései között szerepel.szegregáció. interperszonális. Értékelés: előadás esetén kollokvium. az együttműködés lehetőségei a szociálpolitika szereplői között. ugyanakkor alapvető szakmai. felelősség. zárthelyi dolgoztatok írása.

a csecsemőkor lehetséges problémáit. kezelhetőségéről.) A tárgy időrendben követi a gyermek fejlődését. A pszichotikus zavarokkal: szkizofrénia. a diagnózis mint stigma. beszámoló készítése. énfejlődési zavar. Előfeltételek: a szakos kreditlista előírása szerint A tárgyra való jelentkezés módja: Az aktuális félévi tanrend előírása szerint. az anya-gyerek kapcsolat legtipikusabb zavarait. A tünetek mögöttes jelentését. majd a prepubertás és pubertás problémái. kritériumai. betegségek tárgyaljuk. korai sérülés.A tantárgy leírása: A tárgy célja. illetve lehetséges torzulásai. zárthelyi dolgoztatok írása. magatartás-rendellenességek. hogy szinte minden fajta zavar más korban is előfordul. a lehetséges problémákat próbáljuk a szűkebb. a betegséghez való viszonyulás. gyakorlat esetén dolgozat. Értékelés: előadás esetén kollokvium. kulturális miliő) kontextusában megérteni. identitás-krízis. TANTÁRGYLEÍRÁS A tantárgy címe: Alkalmazkodási zavarok felnőttkorban Félév: Félév: őszi / tavaszi / mindkettő A tárgy típusa: az alkalmazkodási zavarok felismerésének alapjai Óraszám: 10 Kreditérték: 4 A tantárgy leírása: A normalitás problematikájának áttekintése után a felnőttkorban előforduló azon patológiás pszichikus jelenségek. a félévi teljesítmény beszámítása. a kisiskoláskor. külső és belső konfliktus. Egy-egy tipikus reakciómódhoz kötődő zavarokat (pl. elkülönítve ezek jelentését a felnőttkorban szokásos használattól (pl. ennek egészséges megoldása. pszichózis. hogy alapismereteket adjon a gyermek. Minden korszak megbeszélését az adott időszak fejlődési feladatának megbeszélése vezeti be. fejlődési elakadás. szigorlati félévben szigorlat. Normalitás.: pszichoszomatikus problémák. tekintve. Ezt követik a kisgyermekkor. melyek a mentálhigiénés munka keretében előfordulhatnak. Betegszerep és a betegségelőnyök. nyilvánvalóvá téve.és serdülőkorban kialakuló pszichés megbetegedések leggyakoribb okairól. beszédzavarok) annál az életkornál beszélünk meg. mely egyrészt ismertet néhány gyakran használt klinikai fogalmat. a pszichés egészség meghatározásának problematikája. és néha a tágabb környezet (iskola. Rövid elméleti bevezetőt tartalmaz. Szeminárium. A betegszerep. A fejlődési feladat megoldásában a családi reakciókra nagy hangsúlyt fektetünk. az életkori krízispontokat. az óvodáskor. lefolyásáról. definíciója. hogy ennek megoldása a klinikai szakpszichológus feladata. amelyben legtípusosabb az előfordulása. neurózis. értelmezhetőségét általában vázlatosan közöljük. paranoia. stb. elhárító mechanizmusok. 126 .

Hangulatzavarok: depresszió és mánia. Szorongásos zavarok: generalizált szorongás, pánikzavar, fóbiák, kényszer. Szomatoform zavarok: hipochondria, szomatizációs szindróma, konverzió. Személyiségzavarok. Pszichoszomatikus zavarok. Evészavarok: anorexia nervosa, bulimia nervosa. Előfeltételek: a szakos kreditlista előírása szerint A tárgyra való jelentkezés módja: Az aktuális félévi tanrend előírása szerint. Értékelés: előadás esetén kollokvium, szigorlati félévben szigorlat. Szeminárium, gyakorlat esetén dolgozat, beszámoló készítése, zárthelyi dolgoztatok írása, a félévi teljesítmény beszámítása. TANTÁRGYLEÍRÁS A tantárgy címe: A deviáns viselkedés Félév: őszi / tavaszi / mindkettő A tárgy típusa: az alkalmazkodási zavarok felismerésének alapjai Óraszám: 10 Kreditérték: 4

A tantárgy leírása: A tárgy célja, hogy alapismereteket nyújtson a társadalmi beilleszkedési zavarok témakörében. Meghatározza a deviancia fogalmát, összekapcsolva a szociológiai, szociálpszichológiai közelítések által feltárt tényezőkkel. A deviancia kialakulásával kapcsolatban különböző modelleket vázol fel, kiemeli a személyiségfejlődés és szocializáció kritikus pontjait, melyek a deviáns viselkedés kiinduló pontjaivá válhatnak. Részletesen bemutatja az egyes devianciákat: drog, alkohol, öngyilkosság, antiszocialitás, játékszenvedély. Az egyes deviancia-formák ismertetésénél kitér a zavar eredetének, kialakulásának specifikumaira, tipikus megjelenési formáira, kezelési lehetőségeire és ennek nehézségeire. Az elméleti alapokra építve sorra veszi a mentálhigiénés beavatkozás lehetőségeit, különös tekintettel a prevencióra, a rehabilitációra. Ismereteket ad a beilleszkedési zavarok azonosításához, ezek súlyosságának, kimenetelének megítéléséhez. Figyelembe véve a mentálhigiénikus szakember feladatkörét, segítséget nyújt abban, hogy a megfelelő szakellátásba irányítsa a klienst, illetve a veszélyeztetett csoportok körében megelőző tevékenységet folytasson. Előfeltételek: a szakos kreditlista előírása szerint A tárgyra való jelentkezés módja: Az aktuális félévi tanrend előírása szerint.

127

Értékelés: előadás esetén kollokvium, szigorlati félévben szigorlat. Szeminárium, gyakorlat esetén dolgozat, beszámoló készítése, zárthelyi dolgoztatok írása, a félévi teljesítmény beszámítása TANTÁRGYLEÍRÁS A tantárgy címe: Mentálhigiéné I. Félév: őszi / tavaszi / mindkettő A tárgy típusa: a mentálhigiéné és területei Óraszám: 15 Kreditérték: 5 A tantárgy leírása: Célunk megismertetni a hallgatókkal a mentálhigiéné fogalmának, történeti alalkulásának áttekintésén keresztül a mentálhigiénés tevékenységet, a mentálhigiéné kapcsolatát az egyéb humán szolgáltatásokkal. A mentálhigiéné története, alapfogalmai. Az orvosi, pszichiátriai, „pozitív” mentálhigiénés, közösségi mentálhigiénés, szociobiológiai, evolúciós, „New Age” koncepciók. A lelki egészségvédelem lépcsői: primer, szekunder, tercier prevenció. A mentálhigiénés tevékenység helye, keretfeltételei, a mentálhigiénés modellek és ellátórendszerek. A magyar populáció egészségügyi helyzetképe. A szorongás, a félelem és a stressz mentális károsító hatását és az ezekkel való megküzdés (megelőzés) lehetőségeit részletesen tárgyaljuk. A szorongás és a félelem. A stressz és az életesemények. Megelőzés, megküzdési stratégiák, pozitív coping mechanizmusok. Előfeltételek: a szakos kreditlista előírása szerint A tárgyra való jelentkezés módja: Az aktuális félévi tanrend előírása szerint. Értékelés: előadás esetén kollokvium, szigorlati félévben szigorlat. Szeminárium, gyakorlat esetén dolgozat, beszámoló készítése, zárthelyi dolgoztatok írása, a félévi teljesítmény beszámítása.

TANTÁRGYLEÍRÁS A tantárgy címe: Önismereti és személyiségfejlesztő csoportok Félév: őszi / tavaszi / mindkettő A tárgy típusa: gyakorlati képzési szakasz Óraszám: 100 Kreditérték: 18 128

A tantárgy leírása: A mentálhigiénés specializációs képzettséggel rendelkezők szemléletének formálásában meghatározó az élményen alapuló kapcsolati készségek kialakítása (a saját személyiség hatótényezőinek tudatos kezelése). Mindez meghatározott idejű önismereti képzés alapján lehetséges. A kurzus különböző kiscsoportos technikákat használhat. Az önismereti folyamat mindig reflektálni igyekszik arra, hogy nem kiscsoportos vezetésre tanít, hanem a saját szakterületen felhasználandó önismereti élmények és tudás megszerzésére irányul. A további képzés csakis az illetékes módszerspecifikus egyesületekhez kapcsolódhat. Előfeltételek: a szakos kreditlista előírása szerint A tárgyra való jelentkezés módja: Az aktuális félévi tanrend előírása szerint. Értékelés: előadás esetén kollokvium, szigorlati félévben szigorlat. Szeminárium, gyakorlat esetén dolgozat, beszámoló készítése, zárthelyi dolgoztatok írása, a félévi teljesítmény beszámítása. 11. A képzési program végrehajtásához szükséges tárgyi és személyi feltételek, ezek biztosításának módja: . A képzés nagy része a Pszichológiai Intézet tantermeiben és gyakorló helyiségeiben zajlik. Az előadásokon rendelkezésre állnak korszerű audiovizuális eszközök, computerek és projektorok. A szakmai munkában nagyrészt az egyetem, (DE) illetve a Pszichológiai Intézet munkatársai vesznek részt, ezekhez képzett, speciális, többnyire gyakorlati tudást kompetensen képviselő külső munkatársak kapcsolódnak. Utóbbiaknak is nagy gyakorlatuk van az egyéni és csoportos pszichoterápiában, gyógyításban és folyamatosan vesznek részt oktatóként egyetemi és különböző egyesületi színtereken képzésben, oktatásban. Ezen személyi feltételrendszer lehetővé teszi, hogy a hallgatókban az elméleti tudás és a gyakorlati kompetencia aránya optimálisabban alakuljon.

A specializációs továbbképzés mentálhigiénés specializációjában részt vevő oktatók a Debreceni Egyetem részéről Név dr. Bóta Margit Kocsisné Molnár Judit Csukonyi Csilla Név Mojzesné dr. Katalin Sztancsik Veronika Beosztás egy.adjunktus egy. tanársegéd egy. tanársegéd Székely egy.docens egy. tanársegéd 129 PhD Tudományos fokozat PhD

Képzési cél: A képzés egészének célja a pedagógiai munkában hasznosítható ismeretek és azok alkalmazni tudásának elsajátítása A tehetséggondozás. mint szervezet sajátosságait. 2.A képzés szerkezete: a képzés tartalma mind az általános. 7.1.000 Ft / félév (ez az összeg a teljes pedagógus szakvizsgás képzésre vonatkozik) TEHETSÉGGONDOZÁS. Balogh László. Pék Győző egy. a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben. mind a specializáció részben nagyobb tartalmi blokkokból és azokon belüli tantárgyakból épül fel 6. a tehetséggondozás.Tanterv: A képzés során elsajátítandó kompetenciák. megszerezhető ismeretek. adjunktus PhD PhD 14. Bodó Sára dr. 4. készségek.A képzés módszerei: elméleti jellegű előadások mellett tantermi. 130 .A képzés formája: költségtérítéses levelező 5.A képzésért felelős kar megnevezése: BTK. Specializációtól függően terepgyakorlatok is vannak. személyes adottságok. TEHETSÉGFEJLESZTÉS SPECIALIZÁCIÓ KÉPZÉSI PROGRAM 1. tehetségfejlesztés specializáció célja a tehetségfejlesztés szerteágazó munkájára való felkészítés. 7. − a nevelési-oktatási intézmény. adjunktus PhD A szakmai munkában részt vevő külső tagok: Név dr. laboratóriumi gyakorlatok és szemináriumi jellegű foglalkozások. tevékenységrendszerben. Szabó József.dr. − a nevelési-oktatási intézmény hatékonyságának összetevőit.A szakért felelős oktató: a szak egészéért felelős oktató Dr. 3. tudáselemek. docens egy. tehetségfejlesztés specializáció felelőse Dr. A képzés költségtérítési díja: 140.Elsajátítandó kompetenciák: a) A közös képzésben végzettek ismerik − a közigazgatás és a vezetés alapvető tudnivalóit. Nyitrai Erika Beosztás egy.

2. − az integráció és a szegregáció problémakörét. a programkészítés metodikája − Alulteljesítés és tanulási zavarok − Pedagógusszerep a tehetségfejlesztésben − Tehetség-tanácsadás − Tehetségfejlesztés és kooperatív tanulás − Képességstruktúrák és iskolai teljesítmény 7. − a tehetségfejlesztés területeit és a társtudományok alapismereteit. − a szakmai önképzés és a hatékony kommunikáció módszereit. fajtái − Tehetség és szocio-emocionális fejlődés − Kreativitás. b) A specializáción végzettek ismerik: − a tehetséggondozás történetét és meghatározó elméleti nézőpontjait. − a sajátos csoportok nevelésének. − pedagógiai folyamattervezésre és szervezésre. − a tehetségdiagnosztika módszereit. − értékelési feladatok ellátására. kezelésének szakmai-etikai szabályait. tehetségfejlesztés specializáció által meghatározott választható ismeretkörök − A tehetség definíciói. − a tehetség megközelítésének különböző módjait. vezetési ismeretek − A nevelési-oktatási intézmény. 131 .Személyes adottságok: a) Az általános részben végzettek alkalmasak − a közigazgatás területén való tájékozódásra. − a tehetséges fiatalok fejlődési sajátosságait.3. pedagógiai implikációk − A tehetséggondozás története − Tehetségdiagnosztika − Tehetségfejlesztő programok. 7. − intézményi szervezetfejlesztésére.− a pedagógus szerepét a nevelési-oktatási intézmény szervezetében. − a tehetség-tanácsadás elveit és módszereit. oktatásának kérdéseit. − minőségellenőrzésre és –fejlesztésre. a vonatkozó ismeretek önálló hasznosítására.Tudáselemek. − a vezetési ismeretek alkotó alkalmazására. mint szervezet − A nevelési-oktatási intézmény hatékonysága − A pedagógus a nevelési-oktatási intézmény szervezetében − Az integráció és a szegregáció kérdései − Sajátos csoportok nevelése-oktatása b) A tehetséggondozás. az adatok feldolgozásának. megszerezhető ismeretek: a) Kötelező ismeretkörök − Közigazgatási.

fejlesztő intézményben. a sajátos nevelési igényű tanulókkal való bánni tudásra. Gönczi Ibolya PhD PhD. − a tehetségfejlesztésben alkalmazott gyakorlati módszerek. Habil. minőségfejlesztés Pedagógiai folyamattervezés és-szervezés Szakmai önismeret Esélyegyenlőség. 132 .és ifjúságvédelem. a gyermekvédelemmel összefüggő kérdések megoldására. a specializációs ismeretköröket pedig a tehetségfejlesztés valamennyi ágában a diagnosztikától a programtervezésen át az egyéni fejlesztő munkáig. képzési. − az egyéni-. − a partnertudományok új eredményeinek követésére. − az alapvető tehetségdiagnosztikai és beavatkozó eljárások szakszerű alkalmazására.− − − − − − az esélyegyenlőség kérdéseinek megoldására. tevékenységrendszerben: A szakvizsgás képzés során szerzett ismereteket a pedagógus az oktatásügy szinte minden területén tudja hasznosítani a tanügyi igazgatástól kezdve a napi pedagógiai munkáig.és családi tanácsadásra. Általános tárgyak Tantárgy Közigazgatási és államháztartási ismeretek Európai oktatásügyi integrációs folyamatok Tanügy-igazgatási és jogi ismerete Szervezetfejlesztés és vezetési kultúra Intézmény és környezete Intézményértékelés és a tanulói. Brassói Sándor Kathó Klára Chrappán Magdolna Szabó Csaba Gerencsér Attila Pecsenye Éva Buda András Pék Győző PhD PhD Önkormányzat vagy Minisztérium DE BTK DE BTK DE BTK DE BTK Oktató Tud. az élethosszig tartó tanulás ismereteinek alkalmazására. minőség-értékelés. a hátrányos helyzet kezelésére.4. oktatása Gyermek. az iskolai mentálhigiéné. a fejlődés és a változás elősegítésére. Habil. fenntartói megoldások Egészségpszichológiai és az egészségre nevelés kérdései Sajátos nevelési igényű gyerekek nevelése. Munkahely KTK vagy az Önkormányzat Oktatási Minisztérium Önkormányzat DE HPFK DE BTK PhD PhD. Bóta Margit Tóth László V. PhD.A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben. Dr. 7. fokozat. ahol specializációjuknak megfelelő munka folyik. egészségnevelés elveinek alkalmazására. − a tehetségpedagógiai tevékenység önálló gyakorlására olyan nevelési. csoport . tanári munka értékelése Minőségellenőrzés. Habil. elemző és beavatkozó eljárások használatára. b) A specializáción végzettek alkalmasak: − a tehetségfejlesztés területén önálló kutató-fejlesztő munka végzésére. univ. szektorközi együttműködés. − tehetségfejlesztő programok önálló tervezésére.

9. Habil. gyakorlatok beszámításának rendje: Bármely felsőoktatási alapképzésben vagy továbbképzésben szerzett kredit elismerhető. programok. PhD CSc PhD PhD. a programkészítés metodikája Alulteljesítés és tanulási zavarok Pedagógusszerep a tehetségfejlesztésben Tehetség-tanácsadás Tehetségfejlesztés és kooperatív tanulás Képességstruktúrák és iskolai teljesítmény Oktató Páskuné Kiss Judit Mező Ferenc Mező Ferenc Tóth László Dávid Imre Balogh László Tánczos Judit Tóth László Mező Ferenc Turmezeyné Heller Erika Tóth László Tud. fokozat. A záróvizsga részei: a záróvizsga résztárgyait az egyes specializációk határozzák meg. ha a kredit átváltás általános szabályai szerint egyenértékesíthető jelen szakvizsgás képzés valamely tantárgyával. Habil. fajtái Tehetség és szocio-emocionális fejlődés Kreativitás. PhD PhD PhD.és Óvóképző Főiskolai Kar DE BTK 8.hátrányos helyzet kezelése Az élethosszig tart tanulás. Munkahely DE BTK DE BTK DE BTK DE BTK DE BTK DE BTK DE BTK DE BTK DE BTK ELTE Tanító. A záróvizsga résztárgyai a „tehetséggondozás. Tantárgyi programok: tantárgyi programok 133 . a záróvizsga eredményének és a szakdolgozat eredményének számtani átlaga kerekítve. A záróvizsgán a benyújtott szakdolgozatot is meg kell védeni. a programkészítés metodikája − Pedagógusszerep a tehetségfejlesztésben − Tehetség-tanácsadás A záróvizsga eredménye a záróvizsgán kifejtett tételre kapott érdemjegy és a szakdolgozatvédés eredményének átlaga kerekítve. Habil. Az oklevél minősítése a szigorlatnak. tehetségfejlesztés” specializáción a következők: − Tehetségfejlesztő programok.A résztvevők teljesítményét értékelő rendszer: A szakdolgozat: a specializációs képzési rész ismeretköreiből meghatározott témából kell készíteni A záróvizsga: A záróvizsgára bocsátás feltétele: az előírt számú vizsga és gyakorlati jegy megszerzése. valamint a szakdolgozat benyújtása. PhD PhD PhD PhD. pedagógiai implikációk A tehetséggondozás története Tehetségdiagnosztika Tehetségfejl. A korábban szerzett ismeretek. 10. a felnőttoktatás kérdései Márkus Edina PhD A specializáció tárgyai Tantárgy A tehetség definíciói.

iskola. kortárs csoportok.TANTÁRGYLEÍRÁS „TEHETSÉGGONDOZÁS. A biológiai öröklődés. költői-. társadalmi lehetőségek. Czeizel „2x4+1” –es modellje. A géniuszok természetrajza − Nemi különbségek − A tehetségtérkép és a géniuszok gyakoriságának időbeni alakulása − A társadalmi lehetőségek és kulturális hatások. A tárgyra való jelentkezés módja: Az aktuális félévi tanrend előírásai szerint. az öröklődés három formája − Mendel I. és III. a tehetség pszichometriai korszaka. talentum. 134 . fajtái Kódja: II/A/1. A tehetségmodellek fejlődése (Cohn-modell. középkor. a magyarok tehetségessége 6. Kiss Judit Intézet / Tanszék: Pszichológiai Intézet.. reneszánsz. a kognitív pszichológia tehetségfelfogása) 2. II. géniusz fogalma − A testi és szellemi.és képességterületek szerint (Gardner „többszörös intelligencia modellje”. A sors-faktor − Az élet és egészség fontossága (a „Békássy-jelenség) − Lombroso „zseni-őrült” elmélete − Terman-vizsgálat − Korszerű álláspontok 7. valamint a megállapítható és mérhető jellegek − Komplexitás a tehetségmodellekben − A tehetség eredete (G – E interakciója. ős-örökség törvény és visszatérés az átlaghoz (a zenei tehetség) − A sokgénes öröklődés jellegzetességei 5. Mönks 3+3-as modellje. matematikai és képzőművészeti tehetségek) − Típusok a tehetség megjelenése és társadalmi értéke szempontjából (Tannenbaum) − Kevert tipológiák (Gardner. a zenei-. TEHETSÉGFEJLESZTÉS” szakvizsga program A tantárgy címe: A tehetség definíciói. Pedagógiai-Pszichológiai Tanszék A tantárgy leírása: 1. kritikus időszak) 4. A tehetség felfogásának története (ókor. adottság – képesség. Ogilvie) Előfeltételek: A szakos kreditlista előírásai szerint. szabálya (a költői tehetség) − A Galton-szabályok. Gagnè „megkülönböztető modellje”) 3. Félév: őszi A tárgy típusa: előadás Óraszám/hét: összesen 20 óra Kredit érték: 5 kredit Oktató: Páskuné dr. Tehetségtípusok − Speciális képességek és jellemzőik tudomány. A tehetség. Renzulli „háromkörös” koncepciója. a család.

kortársak és tehetség) − belső diszszinkrónia (az akceleráció problémája. Értékelés: kollokvium Megjegyzés: 135 . A tárgyra való jelentkezés módja: Az aktuális félévi tanrend előírásai szerint.Értékelés: kollokvium TANTÁRGYLEÍRÁS „TEHETSÉGGONDOZÁS. Félév: tavaszi A tárgy típusa: előadás Óraszám/hét: összesen 10 óra Kredit érték: 3 kredit Oktató: Dr. az önértékelés szerepe. a tehetséggondozásban − a születési sorrend. TEHETSÉGFEJLESZTÉS” szakvizsga program A tantárgy címe: Tehetség és szocio-emocionális fejlődés Kódja: II/A/2. a testvérek száma − nemi sztereotípiák és kapcsolata a tehetséggel − az énkép alakulása. az érzelmi fejlődés relatív lemaradásának jelensége) − a szegregált (elkülönített/tehetséggondozó) osztály pozitív és negatív következményei Előfeltételek: A szakos kreditlista előírásai szerint. szülők. kapcsolata a teljesítménnyel − tehetséges gyermek nevelése a családban Családi szerepzavarok − elégtelen és túlzott ellátás − identifikáció és alulteljesítés Társas hatások − külső diszszinkrónia (tanárok. Mező Ferenc Intézet / Tanszék: Pszichológiai Intézet. Pedagógiai-Pszichológiai Tanszék A tantárgy leírása: Családi hatások − Freeman: „melegház-hatás” − a szülők szerepe: az érzelmi és szellemi fejlődésben.

1. Szputnyik-sokk. A kreatív folyamat 2. pedagógiai implikációk Kódja: II/A/3. Kreativitás mérésére szolgáló feladatok alkotása 4. Pedagógiai-Pszichológiai Tanszék A tantárgy leírása: 1.1. felvétele.2. A kreativitás fogalma 1. A kreativitás fogalma 1. Tanulmányi . középkori. ókori.4. Félév: tavaszi A tárgy típusa: előadás Óraszám/hét: összesen10 óra Kredit érték: 3 kredit Oktató: Mező Ferenc Intézet / Tanszék: Pszichológiai Intézet. Értékelés: kollokvium Megjegyzés: 136 . A kreatív diák 4. feladatlapok. Kreativitás tesztek leírása. A kreativitás megközelítési lehetőségei 2.1. Mönks) 2. A kreatív pedagógus 4. A kreativitás kutatásának története (őskori. Scheifelle. Renzulli. értékelése 3. TEHETSÉGFEJLESZTÉS” szakvizsga program A tantárgy címe: Kreativitás.2.1.2. újkori történet. A kreativitás szerepe egyes tehetségmodellekben (Terman. Otto.2.TANTÁRGYLEÍRÁS „TEHETSÉGGONDOZÁS. A kreativitás részképességei 3. versenyek és kreativitás 4. A kreativitás mérésének problémái 3.3.3. Cohn. Guilford) 1. feladatok. A kreativitás fejlesztése Előfeltételek: A szakos kreditlista előírásai szerint. A kreatív személy 2. Marland. A kreativitás mérése 3. A tárgyra való jelentkezés módja: Az aktuális félévi tanrend előírásai szerint.3.4. A kreatív produktum 2. Pedagógiai implikációk 4.3.

században − Galton munkássága. Félév: őszi A tárgy típusa: előadás Óraszám/hét: összesen 10 óra Kredit érték: 3 kredit Oktató: Dr. Tehetséggondozás Németországban 6. A tárgyra való jelentkezés módja: Az aktuális félévi tanrend előírásai szerint. A tehetség tudományos kutatásának kezdetei a XIX. Tehetséggondozás Izraelben 7. Értékelés: kollokvium 137 . mint intellektuális képesség − Az intelligenciavizsgálatok története − Az intelligenciastruktúra kutatásának története − Terman longitudinális kutatása 4. Tehetséggondozás a régmúltban − Az ókori Kína és Görögország − Róma. Tóth László Intézet / Tanszék: Pszichológiai Intézet. középkor. A tehetségfejlesztési mozgalom története az Egyesült Államokban − Termantól a Marland-jelentésig − A kormány szerepvállalásának alakulása − A Nemzeti Tehetségügyi Hivatal és a Nemzeti és Állami Tehetségügyi Vezetőképző Intézet − Állami és helyi intézkedések − A Tehetség-program − Új tendenciák és problémák a tehetségesek oktatásában a) A tehetségesek oktatásának helyzete b) Nemzeti jelentések az állami oktatásról.TANTÁRGYLEÍRÁS „TEHETSÉGGONDOZÁS. reformáció − Törökország − Amerikai kolóniák 2. A tehetség. Az eugenika koncepciója − Lombroso és követői 3. Pedagógiai-Pszichológiai Tanszék A tantárgy leírása: 1. TEHETSÉGFEJLESZTÉS” szakvizsga program A tantárgy címe: A tehetséggondozás története Kódja: II/A/4. A tehetséggondozás története Magyarországon − Első szakasz: a századfordulótól 1931-ig − Második szakasz: 1935–1948 − Harmadik szakasz: 1979-től napjainkig Előfeltételek: A szakos kreditlista előírásai szerint. reneszánsz. és ezek tehetségpedagógiai vonatkozásai 5.

féle tesztbattéria. Gardner-féle kreativitás fajták. Tanári vélemények a tehetség azonosításáról − Az értelmi képességek tantermi felismerésének nehézségei − A kreativitás felismerésének. A tehetségazonosítás módszertani problémái − Az identifikáció alapját képező faktorok.és emlékezetvizsgáló eljárások (Piéron. tanulási orientációs kérdőív.próba szólisták.TANTÁRGYLEÍRÁS „TEHETSÉGGONDOZÁS. MAWI. IST. Bourdon. vizsgálatának problematikája az osztályteremben − A tanár és a tehetséges diák kapcsolata: pozitív és negatív élmények 4. Dávid Imre Intézet / Tanszék: Pszichológiai Intézet. Értékelés: gyakorlati jegy Megjegyzés: 138 .A. Szabad asszociációs teszt. életkor és alkotás kapcsolata 3.) 2. Félév: őszi és tavaszi A tárgy típusa: szeminárium Óraszám/hét: összesen 20 óra (félévente 10+10) Kredit érték: összesen 6 kredit (félévente 3+3) Oktató: Dr. HAWIK.. az iskolai motiváció kérdőíve. Amabile-féle szociálpszichológiai megközelítés) − A személyiség ösztönző rendszerének vizsgálata: T. Cognitive Abilities Tests − A probléma megoldási folyamat vizsgálatának módszerei: Torrance. A különféle intellektuális képességek vizsgálata pszichológiai eszközök segítségével − Figyelem. a tehetséges és átlagos gyermek különbségei − A különféle identifikációs eszközök használatának problémái (életkori sajátosságok. plafonhatás stb. a vizuális memória vizsgálata összetett ábrákkal. Ranschburg-féle szópárok) − Pszichológiai tesztek az intelligencia mérésére: Raven. Pedagógiai-Pszichológiai Tanszék A tantárgy leírása: 1.T. TEHETSÉGFEJLESZTÉS” szakvizsga program A tantárgy címe: Tehetségdiagnosztika Kódja: II/B/1. A tárgyra való jelentkezés módja: Az aktuális félévi tanrend előírásai szerint. Diákok vélekedése tehetséges társaikról – hogyan „diagnosztizálnak” a diákok? − A Gagné-féle PEER’s projekt Előfeltételek: A szakos kreditlista előírásai szerint. Az alkotó gondolkodásra vonatkozó újabb elméletek (Sternberg és Lubart befektetési teóriája. szabadidő eltöltésének kérdőíve stb.

értékelés és motiváció. blokkok. versenyek. az önmagát beteljesítő jóslat. tantervmodellek a tehetségesek számára. Jártasságok. − A fejlesztés szervezeti keretei: differenciálás a tanórán. alternatív iskolák. oktatáselméleti megközelítések. közvetett fejlesztés. gyorsítás. A gazdagítás értelmezése. A tárgyra való jelentkezés módja: Az aktuális félévi tanrend előírásai szerint./B/2. Megjegyzés: 139 . szakkörök. a programkészítés metodikája Kódja: II. iskolafejlesztési alternatívák. − A gazdagító programok készítésének elméleti és gyakorlati problémái. Pedagógiai-Pszichológiai Tanszék A tantárgy leírása: − A tehetségfejlesztés céljai. − Tantervtípusok elemzése. mentor-programok. gazdagítási stratégiák. neveléselméleti. készségek. technikák. − A fejlesztő programok fő alapelemei: gazdagítás. − A pedagógiai értékelés mint a tehetségfejlesztő programok kritikus pontja: követelmények. nyári kurzusok.TANTÁRGYLEÍRÁS „TEHETSÉGGONDOZÁS. − A hatékony információ-feldolgozás mint az intenzív tehetségfejlesztés alapvető eszköze: tanulási stratégiák. Differenciálás a tantervekben. csoportos gyakorlatok. tehetségesek iskolája. − A tehetségfejlesztő programokat meghatározó nevelésfilozófiai. dilemmák. záróvizsga. az értékelés mint rendszer. közvetlen fejleztés. A tananyag kiválasztása és elrendezése az iskolai tantervben. tevékenység. Értékelés: gyakorlati jegy. tehetségesek külön osztálya. a helyi tantervkészítés rendszere. az értékelés pszichológiai problémái. általános feltáró tevékenység. A helyi tanterv készítésének céljairól. − A gazdagító programok értékelése: tantervi értékelés az iskolában. Iskolakoncepciók. vizsgálati módszerek ezek beméréséhez. a programértékelés alapelemei. − Tehetségfejlesztő tantervi stratégiák. TEHETSÉGFEJLESZTÉS” szakvizsga program A tantárgy címe: Tehetségfejlesztő programok. projektek. Balogh László Intézet / Tanszék: Pszichológiai Intézet. Előfeltételek: A szakos kreditlista előírásai szerint. A tehetségfejlesztő programok tervezése. átfogó problémák megoldása. Követelményrendszer az iskolai tantervekben. Félév: mindkettő A tárgy típusa: szeminárium Óraszám/hét: összesen 40 óra (félévente 10+20+10) Kredit érték: összesen 12 kredit (félévente 3+5+4) Oktató: Dr.

7. 6. Tánczos Judit Intézet / Tanszék: Pszichológiai Intézet. 8. 4. magyarázó elméletei A pedagógiai fejlesztés fő irányvonalai. 5. szervezeti keretei Az alulteljesítés fogalma. 3. Félév: őszi A tárgy típusa: szeminárium Óraszám/hét: összesen 10 óra Kredit érték: 3 kredit Oktató: Dr. az alulteljesítők azonosítása Alulteljesítés szempontjából veszélyeztetett csoportok Az alulteljesítés okai Az önértékelés és az alulteljesítés kapcsolata Lehetséges segítő intervenciók Előfeltételek: A szakos kreditlista előírásai szerint. viselkedéses tünetei A tanulási problémák lehetséges okai. Pedagógiai-Pszichológiai Tanszék A tantárgy leírása: 1. Értékelés: gyakorlati jegy Megjegyzés: 140 . A tárgyra való jelentkezés módja: Az aktuális félévi tanrend előírásai szerint. 2. a foglalkozás típusai.TANTÁRGYLEÍRÁS „TEHETSÉGGONDOZÁS. tanulási zavarok Kódja: II/B/3. A tanulási zavar fogalma. TEHETSÉGFEJLESZTÉS” szakvizsga program A tantárgy címe: Alulteljesítés.

empátia. Értékelés: gyakorlati jegy. elvárások. saját kommunikációs eszközök felmérése. életpálya-tervezés. − A tanulók személyiségének felmérése és fejlesztése: domináns jellemzők. a tanár poziciói és státusza. A tárgyra való jelentkezés módja: Az aktuális félévi tanrend előírásai szerint. Megjegyzés: 141 . fejlesztő interjú. karbantartó és kezelési készségek. speciális személyiségjegyek és készségek. a hagyományos szerepek dúsítása. Pedagógiai-Pszichológiai Tanszék A tantárgy leírása: − Pedagógus-szerep: a pedagógusokkal szembeni elvárások. speciális jegyek erősítése. én-dinamika térkép. Félév: mindkettő A tárgy típusa: szeminárium Óraszám/hét: összesen 20 óra (félévente 10+10) Kredit érték: összesen 8 kredit (félévente 4+4) Oktató: Dr.TANTÁRGYLEÍRÁS „TEHETSÉGGONDOZÁS. önismereti mérleg. feszültség és megoldás. feltáró. záróvizsga. a tehetségfejlesztő pedagógussal szembeni kihívások. facilitási és mentori készségek felmérése és fejlesztése. fejlesztése. éntérkép-készítés. komplex hatásgyakorlatok. kongruencia. a tanári szerepviselkedés. hiteles énközlés. a személyiségközpontú tanár. interaktív viselkedés. a személyiségnek mint munkaeszköznek és a hatékony kommunikáció bázisának fejlesztése. Tóth László Intézet / Tanszék: Pszichológiai Intézet. reális önismereti. − A pedagógus személyiségének felmérése és fejlesztése: domináns jellemzők. teacher self-service. önértékelési gyakorlatok. Előfeltételek: A szakos kreditlista előírásai szerint. a mentorság. a diákok felkészítése az önmenedzselésre és a tehetséggel való gazdálkodásra. egyéni arculatformálás. a facilitátor karakterisztikumai. akceptálás. a személyiségsiker alapjai. életút-térkép. TEHETSÉGFEJLESZTÉS” szakvizsga program A tantárgy címe: Pedagógusszerep a tehetségfejlesztésben Kódja: II/B/4. szerepkonfliktus.

időbeli és pénzügyi kereteinek kidolgozása) − A tehetség tanácsadás egyéb jellegzetes területei/témakörei (a pályaorientációtól a tanulási és motivációs problémákon át a gyermek.TANTÁRGYLEÍRÁS „TEHETSÉGGONDOZÁS. az alkalmazott tehetségkoncepció kiválasztása. a beválogatási kritériumok kidolgozása. Mező Ferenc Intézet / Tanszék: Pszichológiai Intézet. szervezeti formáinak. a vizsgálat(sorozat) technikai és pénzügyi tervezése) − Tanácsadás a tehetséggondozó programok tervezése. Értékelés: gyakorlati jegy. TEHETSÉGFEJLESZTÉS” szakvizsga program A tantárgy címe: Tehetség-tanácsadás Kódja: II/B/5. a válogatási modell meghatározása.és ifjúságvédelmi problémákig) Előfeltételek: A szakos kreditlista előírásai szerint. tartalmi sajátosságai) − Tanácsadás a tehetségazonosítás. a vizsgálat(sorozat) tervének kidolgozása. Pedagógiai-Pszichológiai Tanszék A tantárgy leírása: − A tehetség tanácsadás szervezésének alapjai (a tehetség tanácsadás specifikus jegyei. A tárgyra való jelentkezés módja: Az aktuális félévi tanrend előírásai szerint. a tehetséggondozás során (a program tartalmi elemeinek. formai szempontjai. tehetséggondozó programba történő beválogatás során (a célok meghatározása. Félév: tavaszi A tárgy típusa: szeminárium Óraszám/hét: összesen 10 óra Kredit érték: 4 kredit Oktató: Dr. záróvizsga Megjegyzés: 142 . menetének általános modellje.

problémamegoldás. vitakészség). kritikus gondolkodás. Értékelés: gyakorlati jegy Megjegyzés: 143 . információgyűjtés. A felkészítésben kiemelt szerepet kapnak a csoportok létrehozásának és fejlesztésének módszerei. a differenciálás. a kooperatív csoportmunka. Pedagógiai-Pszichológiai Tanszék A tantárgy leírása: Az együttműködő tanulásnak a tehetséggondozásban betöltött szerepének megismertetésére épül a kooperatív tanulás rendszerének bemutatása.TANTÁRGYLEÍRÁS „TEHETSÉGGONDOZÁS. érzelmi intelligencia fejlesztése. készségek. TEHETSÉGFEJLESZTÉS” szakvizsga program A tantárgy címe: Tehetségfejlesztés és kooperatív tanulás Kódja: II/B/6. a kooperatív módszereknek a tanulás folyamatában való alkalmazási lehetőségei – különös tekintettel a fejlesztő hatás pszichológiai háttérmechanizmusaira. a tanultak gyakorlati alkalmazása. strukturált gyakorlatok. a társas készségek. A kurzuson az előadás és az egyéni feladatmegoldás mellett központi szerepet kapnak a szituációs játékok. Félév: mindkettő A tárgy típusa: szeminárium Óraszám/hét: összesen 20 óra (félévente 10+10) Kredit érték: összesen 6 kredit (félévente 3+3) Oktató: Turmezeyné dr. videofelvételek feldolgozása – a témakörhöz kapcsolódó pedagógiai jártasságok. a hatékony tanulási technikák elsajátítása (önálló tanulás. motiváció terén szolgálják a tehetséges tanulók fejlesztését. a tanulók társas készségei formálásának pedagógiai módszerei. Heller Erika Intézet / Tanszék: Pszichológiai Intézet. E tanulásszervezési rendszer a kortársi kapcsolatok erősítése. A tárgyra való jelentkezés módja: Az aktuális félévi tanrend előírásai szerint. képességek kialakításának a céljával. Előfeltételek: A szakos kreditlista előírásai szerint.

átstrukturáló. A tárgyra való jelentkezés módja: Az aktuális félévi tanrend előírásai szerint. TEHETSÉGFEJLESZTÉS” szakvizsga program A tantárgy címe: Képességstruktúrák és iskolai teljesítmény Kódja: II/B/7. Pedagógiai-Pszichológiai Tanszék A tantárgy leírása: − A képesség pszichológiai fogalmának értelmezése. Tóth László Intézet / Tanszék: Pszichológiai Intézet. következtető. Félév: tavaszi A tárgy típusa: szeminárium Óraszám/hét: összesen 10 óra Kredit érték: 3 kredit Oktató: Dr. jártasság. kritikai olvasás − A kurzus kidolgozójának kutatásai a szövegértési képesség fejlődéséről Előfeltételek: A szakos kreditlista előírásai szerint. strukturáló. emlékezet. Értékelés: gyakorlati jegy Megjegyzés: 144 . Kapcsolódó fogalmak: adottság. speciális: felismerő. tehetség − A képességstruktúrák és a képességek rendszere − A mentális képességek és az iskolai teljesítmény (általános: figyelem.TANTÁRGYLEÍRÁS „TEHETSÉGGONDOZÁS. készség. alkotó) − A nem intellektuális tényezők szerepe az iskolai teljesítményben − A beszéd képessége − Az olvasás képessége − Az írás képessége − Az írásbeli szövegalkotás képessége − A matematikai képesség − A képességek fejlesztése az iskolában − Kritikai gondolkodás.

A specializációs továbbképzésben részt vevő oktatók a Debreceni Egyetem részéről Név Balogh László Bóta Margit Buda András Chrappán Magdolna Dávid Imre Dr. tanszékvezető egyetemi adjunktus egyetemi adjunktus főiskolai tanár. Habil.11. egyetemi docens Tudományos fokozat CSc PhD PhD PhD PhD PhD PhD PhD PhD PhD. oktatói háttér. A szakmai munkában részt vevő külső tagok: Név Brassói Sándor Kathó Klára Gerencsér Attila Pecsenye Éva Beosztás KTK vagy Önkormányzat Oktatási Minisztérium Önkormányzat H-B. PhD. intézetigazgató-h. Márkus Edina Mező Ferenc Páskuné Kiss Judit Pék Győző Szabó Csaba Tánczos Judit Tóth László V. főmunkatárs 14. A képzés költségtérítési díja: 140. Habil. megyei Ped. de néhány gyakorlati jellegű kollégium megtartására külső előadókat(OKM. A képzési program végrehajtásához szükséges tárgyi és személyi feltételek. mb.000 Ft / félév 145 . Önkormányzatok) kér fel. tanszékvezető egyetemi docens egyetemi adjunktus egyetemi docens. Gönczi Ibolya Beosztás egyetemi docens. főigazgató-helyettes egyetemi adjunktus egyetemi adjunktus egyetemi adjunktus egyetemi adjunktus egyetemi adjunktus. PhD PhD. Intézet ny. Habil. ezek biztosításának módja: Az egyetem a képzés infrastrukturális hátterét ( tantermek és felszerelésüket) biztosítja. A képzés legkülönbözőbb szakterületeihez az egyetem különböző karain rendelkezésre áll a megfelelően képzett személyi.