Pedagógus szakvizsgás képzés

TARTALOMJEGYZÉK

KÖZÖS KÉPZÉS KÉPZÉSI PROGRAMJA…………………………………………….....2 MELLÉKLET SPECIALIZÁCIÓK ( „A” típusú)………………………………………………………..…18 ETIKA SPECIALIZÁCIÓ………………………………………………………………..…19 19-20. SZÁZADI FILOZÓFIA SPECIALIZÁCIÓ………………………………………....23 FRANCIA SPECIALIZÁCIÓ……………………………………………………………….29 HON- ÉS NÉPISMERET SPECIALIZÁCIÓ……………………………………………….33 LATIN SPECIALIZÁCIÓ…………………………………………………………………..51 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM SPECIALIZÁCIÓ………………………………….64 NÉMET SPECIALIZÁCIÓ……………………………………………………………….....75 TÖRTÉNELEM SPECIALIZÁCIÓ…………………………………………………………81 VALLÁSTUDOMÁNY SPECIALIZÁCIÓ…………………………………………………85 SPECIALIZÁCIÓK ( „B” típusú )………………………………………………………….101 MÉRÉS-ÉRTÉKELÉS SPECIALIZÁCIÓ…………………………………………………101 VEZETŐTANÁRI SPECIALIZÁCIÓ……………………………………………………...106 MENTORTANÁR SPECIALIZÁCIÓ.……………………………………………………..111 SPECIALIZÁCIÓK ( „C” típusú ) …………………………………………………………117 MENTÁLHIGIÉNÉ SPECIALIZÁCIÓ…………………………………………………….117 TEHETSÉGFEJLESZTÉS, TEHETSÉGGONDOZÁS SPECIALIZÁCIÓ……………... ...130

KÖZÖS KÉPZÉS
KÉPZÉSI PROGRAM 1. A képzésért felelős kar megnevezése: Debreceni Egyetem 2. A szakért felelős oktató: A szak egészéért felelős oktató Dr. Szabó József, emellett minden specializáció saját felelőssel rendelkezik. 3. Képzési cél: A hagyományos képzésben főiskolai vagy egyetemi szintű tanári oklevelet szerzett pedagógusok valamint az új rendszer mesterszakos tanári oklevelével rendelkező, a közoktatásban tevékenykedők számára az oktatás-nevelés összetettebbé vált feladatainak sikeres megoldása érdekében a 10/2006. ( XI.25.) OKM rendeletben megjelölt kötelező ismeretkörökben ( Közigazgatási vezetési ismeretek, a nevelési- oktatási intézmény mint szervezet, az intézmény és környezete, a nevelési-oktatási intézmény hatékonysága, az integráció és szegregáció kérdései, a pedagógus szerepe a nevelési-oktatási intézmény szervezetében, sajátos pedagógiai-pszichológiai ismeretek ), valamint a szaktudományokban és a szakmódszertanban elméleti és gyakorlati ismeretek és különböző speciális feladatok elvégzését segítő tudásanyag nyújtása. 4. A képzés formája: Költségtérítéses levelező. 5. A képzés szerkezete: A képzés I. és II. féléve a már létesített pedagógus szakvizsga képzési és kimeneti követelményének megfelelően blokkokra tagolva tartalmazza azokat a kötelező tantárgyakat, amelyek felölelik az Oktatási Hivatal által közzétett fő témaköröket. A választható tárgyak a III. és IV. félévben lesznek. Ezek nem egységesek, hanem attól függően, hogy a rendeletben szereplő „a”, „b” vagy „c” csoportba tartozó ismeretkörökre összpontosítanak, különböző specializációk formájában jelennek meg. Az „ a” csoportba tartozó specializációk: Biológia, Etikai ismeretek, 19-20. századi filozófia, Fizika, Földrajz, Francia nyelv, Informatika, Kémia, Latin, Magyar nyelv és irodalom, Matematika, Történelem, Vallástudomány. A „b” csoportba tartozó specializációk: Mérés-értékelés, Vezetőtanári. A „c” csoportba tartozó specializációk: Tehetséggondozás, tehetségfejlesztés; Mentálhigiéné. A választható ismeretkörök részletes bemutatása a kérelem mellékletében szereplő specializációk részeként történik. A képzés tartalma mind az általánosan kötelező részben, mind a választható specializációk körében nagyobb tartalmi blokkokból és azokon belüli tantárgyakból épül fel. 6. A képzés módszerei: Elméleti jellegű előadások mellett tantermi, laboratóriumi gyakorlatok és szemináriumi jellegű foglalkozások. Specializációtól függően külső gyakorlatok is vannak. 2

7. Tanterv: a, A közös képzés kötelező részének tanterve ( I. -II. félév)
Kód Tantárgynév I. Közigazgatási vezetési ismeretek 1. Közigazgatási és államháztartási ismeretek 2. Európai oktatásügyi integrációs folyamatok II. A nevelési-oktatási intézmény mint szervezet 1. Tanügyigazgatási és jogi ismeretek 2. Szervezetfejlesztés és vezetési kultúra 3. Intézmény és környezete III. A nevelési-oktatási intézmény hatékonysága 1. Intézményértékelés és a tanulói, tanári munka értékelése 2. Minőségellenőrzés, minőségértékelés, minőségfejlesztés IV. A pedagógus a nevelési-oktatási intézmény szervezetében 1. Pedagógiai folyamattervezés és -szervezés 2. Szakmai önismeret V. Az integráció és szegregáció kérdései 1. Esélyegyenlőség, szektorközi együttműködés, fenntartói megoldások VI. Sajátos csoportok nevelése, oktatása 1. Egészségpszichológiai és az egészségre nevelés kérdései 2. Sajátos nevelési igényű gyerekek nevelése, oktatása 3. Gyermek- és ifjúságvédelem, hátrányos helyzet kezelése 4. Az élethosszig tartó Óraszám I. félév Számonkérés Óraszám II. félév Számonkérés

Kredit

Kredit

BT_SZAG 144 BT_SZEV 144

15 10

K K

4 3

BT_SZTI 144 BT_SZSZV 144 BT_SZIK 144

10 15 10

K K G

3 4 3

BT_SZIN 144 BT_SZMI 212

10

G

4

15

K

4

BT_SZPF 244 BT_SZT 244

10

G

3 15 K 4

BT_SZESZF

144

15

G

4

BT_SZME 144 BT_SZSP 211 BT_SZGY 244 BT_SZFE

15 15

G K

5 5

15 10

G G

5 4

3

A záróvizsga részei: a záróvizsga résztárgyait az egyes specializációk határozzák meg (lásd a specializációknál). Az oklevél minősítése a szigorlatnak. A záróvizsgán a benyújott szakdolgozatot is meg kell védeni. A záróvizsga eredménye a záróvizsgán kifejtett tételre kapott érdemjegy és a szakdolgozatvédés eredményének átlaga kerekítve. a felnőttoktatás kérdései Óraszám: Kredit: 180. A korábban szerzett ismeretek. kollokvium: 7. b. – IV. ( melléklet) 8. 9. a záróvizsga eredményének és a szakdolgozat eredményének számtani átlaga kerekítve. valamint a szakdolgozat benyújtása. A képzés kötelező részének tantárgyi programjai 4 .244 tanulás. Tantárgyi programok: a. A választható tárgyak az egyes specializációk III. félévre vonatkozó tanterveiben találhatók. A záróvizsga: A záróvizsgára bocsátás feltétele: Az előírt számú vizsga és gyakorlati jegy megszerzése. 10. gyakorlatok beszámításának rendje: Bármely felsőoktatási alapképzésben vagy továbbképzésben szerzett kredit elismerhető. gyakorlati jegy: 7. 55. a specializációk bemutatását ) ( ld. ha a kredit átváltás általános szabályai szerint egyenértékesíthető jelen szakvizsgás képzés valamely tantárgyával. A résztvevők teljesítményét értékelő rendszer: A szakdolgozat: a specializációs képzési rész ismeretköreiből meghatározott témából kell készíteni.

Az államháztartás rendszere. funkciói és alapelvei 3. Az államháztartási rendszer központi alrendszerei 4. Az államháztartás közgazdasági szerepe és jelentősége 2. A költségvetési szervek ellenőrzése Kód: Európai oktatásügyi integrációs folyamatok BT_SZEU144 Választhatóság: ekötlező Heti óraszám: 15 Kurzuszárás: aláírás Tanóraforma: előadás Kreditszám: 3 Előfeltétel: –– 5 . KÖZIGAZGATÁSI VEZETÉSI ISMERETEK Kód: BT_SZAG144 Közigazgatási és államháztartási ismeretek * Kreditszám: 4 Előfeltétel: –– Választhatóság: Heti óraszám: Kurzuszárás: Tanóraforma: kötelező 15 aláírás előadás Tematika: 1. A költségvetési szervek gazdálkodása 7. Az államháztartási rendszer helyi alrendszere 5.I. A költségvetési szervek jogállása 6.

a szakértői. ICT. Transzparencia az Európai Unió tagállamaiban az oktatási törvénykezéshez kapcsolódó tantervkészítés terén (az oktatás tartalmi szabályozása. pályaorientációs lehetőségek) 11.) 13. stb. A közoktatás szerkezetének hasonlóságai a tagállamokban (a tagolt. Reformok a közoktatásban (az angol. a francia. tagállamok. A közoktatás finanszírozásában mutatkozó állami és egyéb finanszírozói szerepvállalás hasonlósá-gai 17. a holland reformok) 8. Harmonizációs folyamatok az oktatási jogalkotás területén az Európai Unióban (az oktatási jogszabályok új dimenziói. Az egyes műveltségterületekre fordított időkeret mértéke az Európai Unió tagállamaiban (anyanyelv. a francia. A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNY.) 4. stb. Maastrichti Szerződés. nemzeti megközelítések). Az EU oktatási prioritásai (versenyképesség és innováció. a Negyedik keretprogram. a közösségi politika dokumentumai. stb. az egységes iskolastruktúra példáival) 10. mint közügy. Az oktatás ellenőrzése. soknemzetiségű tantervek. másodlagos jog dokumentumai. Közösségi kompetenciák az oktatás területén (az uniós szerződés és az oktatás. szubszidiaritás elve. A tankötelezettség teljesítéséhez kapcsolt időtartam 15.) 7. más területek. szakképzés. az oktatás tartalma.) 3. programok a jövőben) 18. elsődleges. Az Európai Unió kialakulásának története. kiegyenlítő alapok. a társadalmi kohézió fenntartása. Franciaország. A közösségi programok (Socrates. csatlakozások. az iskola társadalmasítása stb. iskola és tanár autonómiája) 12.) 2. Leonardo. Az oktatási struktúrák összehasonlító táblázata az Európai Unió országaiban (iskolák közötti átjárhatósági problémák. Az iskolák irányításának sokszínűsége az EU államaiban néhány tagállam példáján (Németország. az Európai Bíróság döntései. társadalmi partnerek bevonása. zöld könyvek. A közösségi oktatási stratégia alapdokumentumai (fehér könyvek. társadalomtudományok. lifelong learning. A jogalkotás folyamata (az acquis communautaire. MINT SZERVEZET Tanügy-igazgatási és jogi ismeretek Heti óraszám: Kurzuszárás: Tanóraforma: Kód: BT_SZTI144 Választhatóság: Kreditszám: 3 Előfeltétel: –– kötelező 15 aláírás előadás 6 . természettudományok. nyelvoktatás. szakfelügyeleti rendszer (a holland. a részben egységes. az uniós oktatáspolitika hatóköre. stb. 6. munkavállalói mobilitás segítése. Az idegen nyelvek oktatásában mutatkozó hasonlóságok az Európai Unióban 14. A középfokot lezáró vizsgák az Európai Unióban 16. Hollandia. keretjellegű szabályozás előtérbe kerülése. Anglia) 9. európai dimenzió erősítése.Tematika: 1. működésének feltételrendszere (3 pillér. a nemzeti alaptantervek. távoktatás fejlesztése. Amszterdami szerződés nevezetes cikkelyei) 5. az angol rendszer) I.

A pedagógiai szakszolgálatok. 8. A tanulók közösségei. A közoktatás fogalma (az Alkotmány. 17. A szülői jogok gyakorlása a közoktatási intézményekben. Az iskolaszék. A közoktatási intézmény alapítása. Kistérségi (többcélú kistérségi társulás) és régiós szintű együttműködés a közoktatási szolgáltatások biztosításában. Az esélyegyenlőség feltételeinek biztosítása. A gyermeki. 7. kollégiumi diákönkormányzat jogai. működési feltételei. 2. 19. a jogalkalmazás alapelvei a pedagógiai munkában és a közoktatási intézmények működésében. a kollégiumi tagsági jogviszony tanügy-igazgatási kérdései. A pedagógusok jogai és kötelességei a közoktatási intézményekben. 15. a tankötelezettség. Alkalmazási feltételek. Az állam feladatai a közoktatás irányításában. 14. 11. 7 . 3. A közoktatási intézmény ellenőrzésének szabályai. 9. a közoktatási törvény és a szakképzési törvény alapján). működésének jogi kérdései. A fenntartói irányítás jellemzői és jogkörei a közoktatásban. 13. Az önkormányzatok feladat-ellátási kötelezettsége a közoktatásban. A nem helyi önkormányzati fenntartású intézmények működésének jogi feltételei.Tematika: 1. A megyei közoktatási fejlesztési terv szerepe. A nevelőtestület (alkalmazotti közösség) és a szakmai munkaközösségek működése. 18. 6. Az iskolai rendszerű szakképzés tanügy-igazgatási szabályozása. A pedagógiai-szakmai szolgáltatások. Az óvodai felvétel. 10. A gyermek mindenek felett álló érdeke. 5. Az intézmények belső jogi normái. munkavégzési szabályok a közoktatásban. 12. A szülői szervezet. Az intézményvezető feladatai. 16. A települési és a megyei önkormányzatok feladat-ellátási kötelezettsége. A tanügy-igazgatás helye a magyar jogrendszerben. A jogorvoslati jog érvényesülése a közoktatásban. Az iskolai. a tanulói jogviszony. Az egyenlő bánásmód elve. tanulói jogok és kötelességek a közoktatási intézményekben. A jegyző államigazgatási feladatai a közoktatásban. 4. jogkörei.

5. konfiguráció). Szervezetek és magatartásuk. 6. Budapest. 1984. 10. Szervezetek irányítása a változó világban. Budapest. Vezetői szerepek és taktikák a szervezetfejlesztésben. Szolgáltatásmarketing. Bakacsi Gyula 2003. Edge 2000. Budapest. Guiot. Kiadó. magyarázatokkal.és munkapszichológiai Tanszék. Perrow. a szervezeti kultúra fogalma. Budapest. Miskolc.és a Zaltman-Duncan-féle taktika alkalmazási a közoktatási intézmények szervezetfejlesztésében. A szervezeti változások típusai: inkrementális és radikális változások. Szakirodalom: A közoktatásról szóló törvény. a szervezet egyedi és rendszerszintű létezése. KLTE Szociál. koordinációs eszközök. A szervezetek formális és informális szintje: organogram és tényleges működés. szervezeti tanulás. Szervezeti célok: a célok hierarchiája. 3. Hoffmann Rózsa 2005. Budapest. Mechanikus és organikus szervezeti elemek az iskolai működésben. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó. Gáspár László: A pedagógiai folyamattervezés elméleti és gyakorlati kérdései. Kiadó. 8 . Budapest. Egységes szerkezetben. Klein Sándor 2006. A célmegvalósítás folyamata: a technológiai folyamat. 9. Charles 1994. az alapvető szervezeti paraméterek (munkamegosztás. Handy. Jean M. Budapest. Szervezeti magatartás és vezetés. Osiris-Századvég – Panem–McGraw-Hill. Klein Sándor 2007. Budapest Szintay István 2003. Mezőgazdasági Kiadó. Nemzeti tankönyvkiadó. Dobák Miklós 1998.Kód: BT_SZSZV144 Választhatóság: Szervezetfejlesztés és vezetési kultúra Heti óraszám: Kurzuszárás: Tanóraforma: Kreditszám: 4 Előfeltétel: –– kötelező Tematika: 15 kollokvium előadás 1. Veres Zoltán 1998. A nevelési intézmények szervezeti sajátosságai: a pedagógiai folyamat. Vezetés. A szervezet lelke. Vezetés pedagógusszemmel. Bíbor Kiadó. Charles B. 1986. a nevelés mint projektjellegű szolgáltatás. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó. Szervezetszociológia. (Szerkesztette: Balázs Éva) OKKER Kiadó. 8. A szervezetek fogalma. Edge 2000. Szervezeti változás. Vezetéselmélet. mint technológia. hatáskörmegosztás. a vezetői felelősség az intézmény-fenntartó viszonylatában. Budapest. Változásvezetési taktikák: a Nutt. Szervezeti formák és vezetés. Debrecen. 1999.és szervezetpszichológia. Budapest. A szervezeti légkör. én. A közoktatási intézmények szervezeti sajátosságai: az erőforrás-allokáció. 2. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó. Oktatásmenedzsment. 4. 7. Műszaki Könyvkiadó.

egyre gyakrabban találkozunk ezzel a kérdéssel.. hogyan lehet a közoktatás feladatait a kistérségi társulás keretein belül megszervezni. mely az intézmény falain belül és azon kívül is szemléletet ad a környezeti kultúra fejlesztéséhez. melyek azok a feladatok. Különös figyelmet kell fordítani az intézményi átszervezésekre.§. Mivel viszonylag új.-es MKM rendelet is Kötelező egyeztetéseket ír elő a különböző átszervezésekre. előírásaira. számában. az ide vonatkozó jogszabályi háttér megjelölésével együtt. és 2006/12.) 9 . hogyan kell összehangolni a Ktv. rendelkezéseit a fenntartónak az intézménnyel. Egyeztetési mechanizmusok és fórumok A Ktv.Kód: Az intézmény és környezete BT-SZIK144 Választhatóság: Heti óraszám: Kurzuszárás: Tanóraforma: 10 kötelező gyak. EU-szabványok mellett a kötelező eszköz és felszerelési jegyzékben foglaltak figyelembevételével kell rávilágítani azokra a lehetőségekre. illetve az intézményfenntartó társulásoknak. illetve 102. A családdal való kapcsolattartás és intézményes keretei: Itt kell áttekinteni. illetve a 11/1994.89/A.). hogyan lehet ezt a gyakorlatban elvégezni. ellenőrzésekre. az SzMSz. de terjedő formáról van szó. Az intézmény természeti és épített környezete: Az ide vonatkozó építésügyi előírások (helyiségek típusai.§-88. illetve az intézmény működését meghatározó dokumentumokra is. és arra hogyan kell ráépülniük ezekre az intézményi dokumentumoknak (pl. Kistérségi együttműködés keretei*: A Ktv. részletesen ki kell rá térni. melyeket a helyi önkormányzati és nem önkormányzati fenntartóknak biztosítaniuk kell (Ktv. Milyen fenntartói dokumentumokat kell elkészíteni. stb. mérete). 85.§-a részletesen taglalja. egy pedig megjelenés alatt van. Itt kell szót ejteni a kistérségi közoktatási feladatellátási tervről is. Mivel a költségvetési törvény ösztönző normatívákat tartalmaz a társulás által fenntartott intézményeknek.: ÖMIP IMIP. A dolgozók vonatkozásában a Kjt. illetve a Házirend.jegy gyakorlat Tematika: Fenntartói jogok és kötelezettségek: Kreditszám: 3 Előfeltétel: - E fejezetben ismertetésre kerül.§-ai foglalnak magába. (A témával kapcsolatban két tanulmányom jelent meg társszerzővel az Új Pedagógiai Szemle 2006/2. amennyiben az intézményhez kötődő kérdésekről van szó.) Természetesen rá kell világítani arra. illetve annak végrehajtási rendeletére kell figyelemmel lenni. hogy a kérdés szabályozására milyen lehetőséget kínál a Pedagógiai Program (vagy helyi óvodai program).

Kapcsolatrendszer (PR. Az értékelés szintjei.II. Elvárások. Az iskolai nevelés. döntéshozatali rendszer. Az intézményműködés elemzése és értékelése (alapfogalmak. tanári munka Kreditszám: 4 értékelése I. Választhatóság: Heti óraszám: Kurzuszárás: Tanóraforma: Előfeltétel: kötelező 10 aláírás előadás –– Tematika: Kód: BT_SZIN144 Az értékelés helye a pedagógiai folyamatban. oktatás értékelése. szervezetelemzés. eredményesség. minőségfejlesztés Választhatóság: Heti óraszám: Kurzuszárás: Tanóraforma: kötelező 15 kollokvium előadás Kód: BT_SZMI212 Kreditszám: 4 Előfeltétel: –– 10 . információs rendszer. oktatási minőség. elégedettség mérése. Humánerőforrás-fejlesztés. Minőségellenőrzés. Az iskola mint szervezet értékelése: a vezetés minősége. kommunikációs csatornák). hatékonyság). minőségértékelés. attitűdök. Az alap-. Eredménymérések. A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNY HATÉKONYSÁGA Intézményértékelés és a tanulói. az értékelésben érdekeltek köre. Az intézmény pedagógiai programjának értékelése. működési és megvalósíthatósági célok koherenciájának vizsgálata. Szolgáltatások. A különbségek kezelése az iskolában. motiváció. A fenntartói teljes körű intézményértékelés.

TQM. A képességfejlesztés típusai. a fejlesztési módszerek. eredmények. fenntartói szint. résztvevők. folyamatszabályozás. intézményértékelés 7. eljárások. ellenőrzés. Kommunikáció az iskolában. A fejlesztés előzményei.Tematika: 1. A vezetői szerep. tervezhetősége. Intézményműködés. Csapatépítés. Eötvöstől napjainkig. folyamatos fejlesztés. a környezeti adottságok. Partnerek azonosítása: iskolahasználók. 13. szolgáltatás 6. pedagógiai kommunikáció. 11. Különböző minőségbiztosítási modellek: ISO. technikák Választhatóság: Heti óraszám: Kurzuszárás: Tanóraforma: kötelező 15 aláírás gyakorlat Kód: BT_SZTR244 Kreditszám: 4 Előfeltétel: - 11 . tevékenysége. ágazati szint 18. Az iskolai szervezet 2. Információs rendszerek. A fejlesztési programok fontosabb szerkezeti elemei. Minőségbiztosítás 10. iskolavezetési modellek 4. Benchmarking IV. a nevelési rendszer összetevői (statikus és dinamikus tényezők). 17. A pedagógiai folyamat szervezése. Partnerközpontú együttműködés. OKKER. Visszatérő helyzetelemzés 14. Belbin-modell 5. Szakmai önismeret: A pedagógustevékenységet segítő módszerek. Dokumentáció 16. A minőségbiztosítási program kritikus pontjai: intézményi szint. Az elérhető kimeneti eredmények. a várható eredmények. A pedagógiai folyamat és az innováció kritikus pontjai. Qualitas. Comenius 2000. Szervezetfejlesztés és változásmenedzsment 3. funkciója. Minőségbiztosítási ciklus: PDCA ciklus 15. A csapat mint minőségi csoport: minőségi körök. A rendszeralkotó tényezők taxonomikus áttekintése.és rendszerfejlesztés. A PEDAGÓGUS A NEVELÉSI-IKTATÁSI INTÉZMÉNY SZERVEZETÉBEN Kreditszám: Kód: Pedagógiai folyamattervezés és BT_SZPF244 3 -szervezés Választhatóság: Heti óraszám: kötelező 10 Tematika: Kurzuszárás: aláírás Tanóraforma: előadás Előfeltétel: –– A pedagógiai folyamat jellege. QPSA. értékelés. A bemeneti tényezőket kimeneti eredményekké alakító pedagógiai transzformációk. a kommunikáció mérése 8. A pedagógiai folyamat tartalma: a képesség. Reálfolyamatok az iskolában. kudarcok elemzése. A hatékony csoport. Minőségügy a hazai közoktatásban. BGR 12. Intézményi minőségpolitika 9. A rendelkezésre álló bemeneti tényezők.

szervezőképesség. vonáselméleti és interakcionalista megközelítések. személyiségelméletek: típus-. empátiás. énkép és énvédő mechanizmusok.Tematika: A személyiség fogalma. alkalmazkodási. A szerepek szociálpszichológiai megközelítése. az önszabályozás mint az önismeret alapja. Önismereti gyakorlatok. Önmegvalósítás. vezetői stb. Képességek rendszere és pedagógiai képességek: kommunikációs. A képességek fejlesztésének gyakorlata. képességek. 12 . döntési.

amely „ A halmozottan hátrányos gyermekek és tanulók esélyegyenlőségének biztosítását szolgáló iskolai és óvodai integrációs program” címet viseli és amelynek gyakorlati bevezetése 2007. szabadidős tevékenységek o módszertani elemek (egyéni haladási ütemet segítő differenciált tanulásszervezés. VI. iskola világán és pontosan megfogalmazódik az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. és azzal összhangban álló helyi (óvodai.(. integrációs felkészítés. 2007.) • MKM-rendelet vonatkozó előírásai.) o új típusú pedagógusi együttműködési formák • a pedagógiai mérés. A képzés során ennek megfelelően az alábbi kérdéskörök feldolgozását tervezzük: • jogszabályi környezet: elsősorban a közoktatási törvény és a 11/1994. AZ INTEGRÁCIÓ ÉS SZEGREGÁCIÓ KÉRDÉSEI Kód: Esélyegyenlőség. Ennek a kérdéskörnek lényeges komponense az óvodai/iskolai integrációs felkészítés. intézményi önértékelés • az intézményi pedagógiai program és helyi tanterv felülvizsgálata. A jogszabály – többek között – települési/kistérségi Esélyegyenlőségi Program. társadalmi szintű szándék természetesen túlmutat az óvoda. szeptember 1-jétől lehetséges. • az intézményi esélyegyenlőségi intézkedési terv. évi CXXV: törvény előírásaiban. értékelés megvalósítása. tanulók esélyegyenlőtlenségének mérséklése. • az iskolai differenciálás új megközelítése. képesség-kibontakoztató felkészítés. iskolai) esélyegyenlőségi tervet kell készíteniük az intézményeknek is. aktualizálása. SAJÁTOS CSOPORTOK NEVELÉSE.(VI. s annak részeként Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv alkotását írja elő az önkormányzatok számára. OKTATÁSA 13 . • az esélyegyenlőséget szolgáló új oktatásszervezési formák (szakiskolai felzárkóztató oktatás. programelemek o az integrációt segítő tanórán kívüli programok. stb. ami a szociális helyzetből és/vagy az egyéni képességek fejlettségéből eredő hátrányok ellensúlyozását szolgálja. szektorközi együttműködés. Ez a jelentős. projektmódszer. kooperatív tanulás. • az iskolai integráció működését biztosító szervezeti feltételek. iskolaotthonos oktatás és nevelés).V. április 24-én jelent meg az Oktatási és Kulturális Minisztérium közleménye. Kreditszám: BT_SZESZF144 fenntartói megoldások 4 Választhatóság: Heti óraszám: Kurzuszárás: Tanóraforma: kötelező 15 gyakorlati jegy gyakorlat Tematika: Iskolai integrációs program (IPR) Előfeltétel: –– A hazai közoktatás intézményszervezési és tartalmi fejlesztése folyamatának meghatározó fontosságú eleme a gyermekek. • az együttnevelés pedagógiai esélyeit növelő tényezők o kulcskompetenciákat fejlesztő programok.

A tehetséges tanulók 3. A lassú tanulók 2. dilemmák. Megelőzés. megküzdési stratégiák. „New Age” koncepciók. tercier prevenció. pszichiátriai. Egyházi és civil fenntartású. fogyatékos) tanulók Kód: Egészségpszichológiai és az egészségre nevelés BT_SZME144 kérdései Kód: BT_SZSP211 Kreditszám: 5 Előfeltétel: –– Kreditszám: 5 Előfeltétel: Választhatóság: Heti óraszám: Kurzuszárás: Tanóraforma: kötelező 15 aláírás gyakorlat –– Tematika: A mentálhigiénia története. A lelki egészségvédelem lépcsői: primer. Az akadályozott (sérült. A mentálhigiénés tevékenység helye. szociobiológiai-evolúciós. továbbképzése. „pozitív” mentálhigiénés. hátrányos BT_SZGY244 5 helyzet kezelése Választhatóság: Heti óraszám: Kurzuszárás: Tanóraforma: Előfeltétel: kötelező 15 aláírás gyakorlat –– Tematika: A XXXI/1997. Az S. szekunder. évi gyermekvédelmi törvény alapján az iskolai gyermekvédelmi munka tervezése.Sajátos nevelési igényű gyerekek nevelése. alapfogalmai. A nehezen nevelhető tanulók 7. a gyermekjóléti alapellátás keretében működő intézmények.O. A stressz és az életesemények. A magyar populáció egészségügyi helyzetképe. speciális gyermekvédelem. oktatása Választhatóság: Heti óraszám: Kurzuszárás: Tanóraforma: kötelező 15 gyak. koordinálása. javítóintézetek. A különböző típusú gyermekvédelmi intézményekben dolgozó szakemberek képzése. Az alulteljesítő tanulók 6. gyakorlati kérdések. Kód: Kreditszám: Gyermek. a szorongás és a félelem. pozitív copingmechanizmusok. átképzése.S. a felnőttoktatás BT_SZFE244 4 kérdései Választhatóság: Heti óraszám: kötelező 10 Kurzuszárás: aláírás Tanóraforma: előadás Előfeltétel: –– 14 . keretfeltételei. A fenti törvény alapján átszerveződött gyermekvédelmi intézményhálózat specifikumai.és ifjúságvédelem. Gyermekfalu. A hátrányos helyzetű tanulók 4. Kód: Kreditszám: Az élethosszig tartó tanulás. működtetésű intézmények sajátosságai. A tanulási zavarral küzdő tanulók 5. a szakellátás rendszere. a mentálhigiénés modellek és ellátórendszerek. Az orvosi. közösségi mentálhigiénés.jegy gyakorlat Tematika: 1.

A felnőttképzés jelentősége. A felnőttképzés tervezése. A felnőttoktatás és – képzés ágazatai: az iskolarendszerű és iskolarendszeren kívüli felnőttképzés sajátosságai. programkínálatok szerkezete. A LifeLong tanulás. helye a tudományok rendszerében. a regionális képző központok képző tevékenysége. finanszírozása. a képzési terv. 6. tanulás az egész életen át. a modern (virtuális rendszerű) távoktatás. tudományos és szakmai kapcsolatai. etikai kérdések. szinkron/aszinkron. 7. Felnőttképzési modellek és ajánlások Európában. szocializáció különbségei és hasonlóságai az egész életen át tartó fejlődés (lifespan development) különböző szakaszaiban. vezető. módszerválasztás stratégiáktól és formáktól (is) függően. gazdasági – üzleti. A felnőttoktatás és –képzés jogi szabályozása. tervezési-szervezési szintek. a felnőttoktatás a közművelődés rendszerében. 9. módszerei.és program-akkreditációs szabályozás. A felnőttoktatás. Szükségletfelmérés. 3. Az andragógia és az emberi erőforrás-fejlesztés/menedzsment összefüggései. a munkaerőpiaci képzések. a képzési vállalkozások. Az andragógus szerepei. 4. Kód: BT_SZSZ200 SZERVEZET ÉS INTÉZMÉNYÉRTÉKELÉS SZIGORLAT Kreditszám: 20 Előfeltétel: BT_SZIN244 BT_SZPF244 BT_SZTR244 Választhatóság: Heti óraszám: kötelező –– Kurzuszárás: szigorlat Tanóraforma: –– 15 . 8. A felnőttoktatás a közoktatás és a felsőoktatás rendszerében. információtechnológia és telekommunikáció. munkakörelemzés. szerepértelmezései. képzés. Az andragógia története. tudományos autonómiájának helyzete. 2. A felnőttképzési intézményi. oktatás. Felnőttoktatási formák: a „formális. irányzatai. nevelés. szisztematikus és rugalmas. helyi és távoktatás. curriculumfejlesztés – különös tekintettel a kompetenciaalapú curriculum-modell sajátságaira – programtervezés. informális” megkülönböztetések értelme: a hagyományos forma sajátosságai. A felnőttképzés szereplői. alapelvei. Andragógiai módszertani kultúra. kulcsfogalmai. mint vállalkozás: jogi. képzési program elemei. módszertár. -szervezés.Tematika: 1. Nemzetközi trendek. 10. értékelés. felnőttek tanulását segítő szakember. célcsoport-elemzés. nonformális. 5.és a munkahelyek képző tevékenysége. zárt és nyitott. A felnőttképzés irányítása és szabályozása. szakmai identitása. szervezési – logisztikai.

A fenntartói teljes körű intézményértékelés (törvényességi [pénzügyi-gazdasági. (célkitűzések és stratégia. Az iskolai tevékenységrendszer. Az iskola mint szervezet céljai (célok hierarchiája. tanügyigazgatási]. Az intézményműködés elemzése és értékelése (alapfogalmak. 8. szolgáltatások). 18. Változások és átalakítások a szervezetben (szervezeti életciklusok. a célok kapcsolata a pedagógiai kérdésekkel). – IV. 4. vezetőválasztás. a felügyeleti értékelés. többtényezős vezetési modellek a pedagógiai tevékenységben (vezetői stílusok. a szervezeti légkör (a formális és informális összevetése. Az iskola szervezeti környezetének tényezői és három jellemzője (a szervezeti környezet mint kontingenciaváltozó) 5. pedagógiai értékelése II. 16. Modern. 15. 7. A képzési program végrehajtásához szükséges tárgyi és személyi feltételek. 11. Mechanikus és organikus szervezeti jellemzők az iskola működésében (a két modell jellemzői és kapcsolatuk a szervezeti hatékonysággal). A pedagógiai folyamattervezés nehézségei és lehetőségei. az iskola mint szervezet és az iskolai munka hatékonyságának értékelése).és tantervértékelés. 12. 10. A pedagógiai folyamat mint az iskola technológiai folyamata. kiválasztási technikák. Az intézmény szakmai. Az intézmény szakmai. intézményértékelés).és sokdimenziós fejlesztés. 2. Az értékelés hely a pedagógiai folyamatban (tanulók. A választható tárgyak leírásai az egyes specializációk III. (különbségek kezelése az intézményben. program.és rendszerfejlesztés. Az iskola mint szervezet. A pedagógiai folyamat tartalma: képesség. belső tényezők. 3. A pedagógiai folyamat rendszeralkotó tényezői: outputok. 6. a célok kialakításának dinamikája. 5. az analitikus és szintetikus képességfejlesztés. A képzés legkülönbözőbb szakterületeihez az egyetem különböző karain rendelkezésre áll a 16 . ( melléklet ) 11. félévre vonatkozó tanterveiben találhatók. oktatási minőség. az értékelésben érdekeltek köre. az értékelésben használt módszerek és eszközök. a szituáció elemei. ezek biztosításának módja: Az egyetem a képzés infrastrukturális hátterét ( tantermek és felszerelésüket)biztosítja. Szervezeti kultúra az iskolában (a szervezeti kultúra szintjei [Schein]. pedagógiai értékelése I. B tételek 1. A pedagógiai folyamat térben és időben: színterek és időszükségletek. a szervezeti légkör különböző értelmezései. Az innovációs ötlettől a megvalósulásig b. hatékonyság az intézményben (külső tényezők. A pedagógiai folyamat tartalmi jellemzői: az egy. tanárok munkájának értékelése. 3. 17. A pedagógiai transzformációk. ellenállás a változással szemben). a szervezeti kultúra átalakítása). A pedagógiai innováció folyamata. mérésének lehetőségei). 4. Vezetői szerepek összetevői a mai pedagógiai intézmények vezetésében (a vezetői szereprepertoármodellek [Quinn. motivációs elméletek Maslow-n túl: expektancia. Eredményesség. A szervezetek informális szintjének jellemzői. lépései. audit). 8. Herzberg). szakmaipedagógiai értékelés). transzformációs tényezők és kimeneti eredmények). Az iskolai pedagógiai és tanítási-tanulási folyamat jellemzői (bemeneti. 14. szervezetfejlesztés. 13. Az extenzív és intenzív fejlesztési szakasz. Az emberi erőforrásgazdálkodás fő kérdéskörei az iskolában mint speciális szervezetben (toborzás. 6. az eredményesség mérése). Az intézményértékelés szintjei. 9. 2. kontingenciamodellek. teljesítménymérés/ értékelés jelentősége és nehézsége. A pedagógiai folyamat rendszeralkotó tényezői: inputok. méltányosság. az intézmény kapcsolatrendszere. Mintzberg]. Az intézmény pedagógiai programjának értékelése. vezetői hatékonyság). 7.Tematika: A tételek 1. az intézmény kontextusa és szubtextusa. tipológia [Quinn]. motiválás. 9.

PhD. Polgármesteri Hivatal. Önkormányzatok)kér fel. Dr.megfelelően képzett személyi. habil.Psz. Tanszék. habil. Dr. oktatói háttér.Intézet egyetemi docens Pszichológia Intézet. irodavezető-helyettes DMJV Családsegítő Központ. intézményi irodavezető b.igazgató DE EFK Alkalmazott Psz. Buda András PhD PhD A szakmai munkában részt vevő külső tagok: Név Dr. Márkus Edina Dr. Tanszék. A specializációs továbbképzésben részt vevő oktatók a Debreceni Egyetem részéről a. igazgatóhelyettes Oktatási Minisztérium. egyetemi adjunktus DE BTK Neveléstud. gazd. főosztályvezető helyettes HBM-i Önkormányzat Hivatala. fősikolai adjunktus DE BTK Neveléstud. pszichológus tanácsadó nyugdíjas Berettyóújfalui Önkormányzat. Közoktatási és Kulturális Iroda. Cs. de néhány gyakorlati jellegű kollégium megtartására külső előadókat( OKM. Dr. Intézet egyetemi adjunktus Tudományos fokozat PhD PhD PhD. Ped. Kovács János V. Nagy Gábor Kapornai Judit Beosztás HBM-i Pedagógiai Intézet . Tóth László Beosztás MTA Atommagkutató Intézet.000 Ft / félév 17 . Gönczi Ibolya Dr. A közös képzés kötelező részének oktatói Név Pálinkás Miklósné dr. egyetemi docens. A képzés költségtérítési díja: 140. Gerencsér Attila Brassói Sándor Kathó Klára Dr. A választható tárgyak oktatói az egyes specializációk képzési program leírásának 11. pontjában találhatók ( melléklet ) 14. Pető Csilla Pecsenye Éva Dr. Társadalomtudományi Tanszék. intézetvezetőhelyettes DE – HPFK.

és népismeret Latin Magyar nyelv és irodalom Német Történelem Vallástudomány 18 . századi filozófia Francia nyelv Hon. elmélyítő. illetve az adott pedagógusi feladatok ellátásához szükséges elméleti és gyakorlati ismereteket megerősítő. készségek és képességek továbbfejlesztése: Etikai ismeretek 19-20. a szakhoz kapcsolódó megszerzett tudás. felfrissítő ismeretek.SPECIALIZÁCIÓK A DE BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KARON „A” A pedagógusképzésben szerzett szakképzettség szerint differenciálva az új szaktudományi és szakmódszertani ismeretek.

és társadalomismeret. A képzés módszerei: elméleti jellegű előadások mellett szemináriumi jellegű foglalkozások vannak.1.ETIKA SPECIALIZÁCIÓ KÉPZÉSI PROGRAM 1. hogy a pedagógusok az ismeretek jellegének. 7. illetve fejlesztésére. ember. képesek legyenek az etika. s kezelni a tanulók által elfogadott eszmények. beállítódásainak és motivációinak a felismerésére. 7. illetve hasonló 19 . beállítódásainak és motivációinak a felismerésére. illetve fejlesztésére. gondolkodásmódjának. A képzés célja. 4. mind a specializációs részben nagyobb tartalmi blokkokból és azokon belüli tantárgyakból épül fel. a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben. képesek legyenek az etika. s kezelni a tanulók által elfogadott eszmények. tevékenységrendszerben. ember. az életkori sajátosságoknak és az iskolai körülményeknek megfelelő nevelési és tanulási eljárások alkalmazásával képesek és kompetensek legyenek a tanulók önismeretének. 6. értékek és a megvalósulásuk közötti távolság eredményezte konfliktusokat. Kaszás Éva egyetemi docens 3. az ember-. az ember-. társadalom. értékek és a megvalósulásuk közötti távolság eredményezte konfliktusokat.és erkölcsismerethez kapcsolódó értékek közvetítésére. gondolkodásmódjának.és erkölcsismerethez kapcsolódó értékek közvetítésére. az életkori sajátosságoknak és az iskolai körülményeknek megfelelő nevelési és tanulási eljárások alkalmazásával képesek és kompetensek legyenek a tanulók önismeretének. A képzésért felelős kar megnevezése: Debreceni Egyetem TEK Bölcsészettudományi Kar 2. Tanterv: A képzés során elsajátítandó kompetenciák. valamint az iskola légkörének. Elsajátítandó kompetenciák: A specializációs továbbképzés elsősorban azoknak a pedagógus kollegáknak szól. az erkölcsi nevelés keretében értelmezni tudják a felvállalt értékek befogadtatásával kapcsolatos problémákat. Képzési cél: A képzés célja. társadalom. akik etikát tanítanak vagy tanítani szándékoznak általános vagy középiskolában anélkül hogy etika szakos diplomával rendelkeznének. készségek. az Etikai ismeretek specializáció felelőse: Dr. illetve hasonló tárgyak oktatására. A szakért felelős oktató: A szak egészéért felelős oktató Dr. Biróné dr. Szabó József. nevelési programjának az e területen történő fejlesztésére.és társadalomismeret. hogy a pedagógusok az ismeretek jellegének. személyes adottságok. A képzés formája: költségtérítéses levelező 5. az erkölcsi nevelés keretében értelmezni tudják a felvállalt értékek befogadtatásával kapcsolatos problémákat. A képzés szerkezete: a képzés tartalma mind az általános. tudáselemek. megszerezhető ismeretek.

Személyes adottságok: A problématörténeti és a szisztematikus etikai kurzusok révén a hallgatók nemcsak kibővítik ismereteiket. tevékenységrendszerben: A képzés célja. 7. összefüggésekben való elhelyezésükre. nevelési programjának az e területen történő fejlesztésére. az integráció és szegregáció kérdései. az életkori sajátosságoknak és az iskolai körülményeknek megfelelő nevelési és tanulási eljárások alkalmazásával képesek és kompetensek legyenek az etika. Int. Bujalos István DE BTK Fil. Ágazati etikák. sajátos csoportok nevelése és oktatása. valamint az iskola légkörének.tárgyak oktatására. Etikatörténet szövegfeldolgozó szeminárium II. Int. Társadalomtudományi ismeretkör. félév tantervi hálója Etikai ismeretek Tantárgy óraszám I. a nevelési-oktatási intézmény hatékonysága. Fejezetek az etika történetéből 1. Biróné Kaszás Éva DE BTK Fil. Erkölcsfilozófia. Etikai ismeretek: Fejezetek az etika történetéből. félév számon kérés koll gyj kredit óraszám II. illetve hasonló tárgyak oktatására az általános és a középfokú oktatásban is. Int. Tudáselemek. Int.4. ember. a nevelési-oktatási intézmény mint szervezet. Etikatörténet előadás 2. s megfelelő prezentálásra.A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben. Erkölcsfilozófia alapkérdései előadás 2. hanem képesek lesznek az erkölcsi problémák elemzésére. Erkölcs és társadalom. A pedagógus-szakvizsgára felkészítő specializációs képzés 3-4. Erkölcs és társadalom 15 15 I. Erkölcsfilozófia alapkérdései szövegfeldolgozó szeminárium III. valamint az iskola légkörének. PhD Habil PhD Habil 20 . megszerezhető ismeretek: Kötelezően oktatott témakörök: közgazdasági vezetési ismeretek. hogy a pedagógusok az ismeretek jellegének. félév Számon kérés kredit Oktató munkahely fokozat 5 4 Bujalos István DE BTK Fil.és társadalomismeret. Erkölcsfilozófia 1. CSc habil CSc habil 15 15 koll gyj 5 4 Biróné Kaszás Éva DE BTK Fil.2. nevelési programjának az e területen történő fejlesztésére. a pedagógus a nevelési-oktatási intézmény szervezetében. 7. megfelelő érveléstechnika alkalmazására és a fenti képességek tanítási folyamatban való alkalmazására.3. Etika szakmódszertan. konstruktív megoldási javaslat(ok) kidolgozására. 7.

valamint. Int. Int. hogy szakterületén képes további önálló ismeretszerzésre. század történetének etikai dilemmái szövegfeldolgozó szeminárium V. CSc Habil CSc Habil PhD 15 koll 5 15 gyj 4 10 10 15 10 koll gyj koll gyj 4 3 5 3 Orosz László DE BTK Fil. Int. Az oklevél minősítése a szigorlatnak. század történetének etikai dilemmái 4. A résztvevők teljesítményét értékelő rendszer: A szakdolgozat: a specializációs képzési rész ismeretköreiből meghatározott témából kell készíteni. Jócsák Mária vezetőtanár DE Kossuth Gyakorló Gimn. empirikus.1. Orosz László DE BTK Fil. A záróvizsga: A záróvizsgára bocsátás feltétele: az előírt számú vizsga és gyakorlati jegy megszerzése. Int. A 20. Bujalos István DE BTK Fil. hogy a hallgató képes az elsajátított tudás gyakorlati alkalmazására. Nyizsnyánszki Ferenc DE BTK Fil. értelmezésére. Erkölcs és társadalom előadás 2. Int. Biróné Kaszás Éva DE BTK Fil. Ágazati etikák (üzleti és gazdaságetika. amely bizonyítja. a záróvizsga eredményének és a szakdolgozat eredményének számtani átlaga kerekítve. Int. A záróvizsga eredménye a záróvizsgán kifejtett tételre kapott érdemjegy és a szakdolgozatvédés eredményének átlaga kerekítve.Társadalomtudományi ismeretkör 1. Ágazati etikák szeminárium 15 15 koll gyj 5 4 Bujalos István DE BTK Fil. a szakirodalom feldolgozására. Nyizsnyánszki Ferenc DE BTK Fil. 21 . Biróné Kaszás Éva DE BTK Fil. A 20. a környezetvédelem-. információs társadalom etikai problémái) 2. A szakdolgozat a képzés területének valamely témaköréből választott olyan elméleti megközelítésű. Int. A záróvizsga részei: A szakdolgozat témájához kapcsolódó tantárgyi modulból egy tétel kifejtése A benyújtott szakdolgozat meg védése. valamint a szakdolgozat benyújtása. pedagógiai gyakorlati tapasztalatokat is tartalmazó írásos elemzés. Int. Politikafilozófiai problémák szövegfeldolgozó szeminárium 3. Ágazati etikák 1. önálló elemzésére. történeti jellegű oktatás módszertani kérdései Összesítés Óraszám: 180 Kredit: 55 90 kollokvium: 6 gyakjegy: 7 3/3 27 15 gyj 4 90 3/4 28 8. Etika szakmódszertan Problémacentrikus ill. Erkölcs és társadalom szövegfeldolgozó szeminárium IV. Politikafilozófiai problémák 2. PhD PhD Habil PhD Habil CSc CSc V .

élethelyzetek etikája. etika etológiai nézőpontból (Lorenz). a kisebbségek helyzete és jogai. századi morálfilozófia legfontosabb irányzatait. egyenlőség és igazságosság. szolidaritás. vallás. világkép. Ágazati etikák előadás és szeminárium A kurzusokon nagy hangsúlyt helyezünk az erkölcsi nevelés tekintetében fontos problémakörökre: gazdaság és erkölcs. (Aquinói. Legyenek képesek az erkölcsi kérdésekben. formák keretében (pl. környezet és erkölcs. a haszonelvű.). MacIntyre) Erkölcs és társadalom előadás és szeminárium Etikai közösség és társadalom. kötelességelvű (kantiánus). vita. a materiális értéketika (Scheler). A kultúra és művelődés kapcsolata. gyakorlatok beszámításának rendje: Bármely felsőoktatási alapképzésben vagy továbbképzésben szerzett kredit elismerhető. társadalmi nagycsoportok és kapcsolataik. erényetikák és konszenzusetikák alapvetésének és érvelési módjainak a megismerése az etikai gondolkodás történetéből vett példák alapján. Az ember mint társadalmi. a morál genealógiai relativizálása (Nietzsche). civil szerveződések. kultúrateremtő és fogyasztó lény. népismeret. kiselőadás.9. világszemlélet. egyéni cselekvés és társadalmi folyamatok. ha a kredit átváltás általános szabályai szerint egyenértékesíthető jelen szakvizsgás képzés valamely tantárgyával. az analitikus etika (Moore. politikai és jogi értékek. a társadalom szerkezete. társadalmi rend és együttélés. és legyenek tájékozottak napjaink élő morálfilozófiai diskurzusairól. század történetének etikai dilemmái: többek között a diszkrimináció. 10. didaktikus játék stb. a változatos pedagógiai módszerek. Bentham. A kurzus jórészt a modern etikai irányzatok alapszövegeinek feldolgozását végzi el. vitákban elméletileg megalapozottan érvelni. A legfontosabb irányzatok és szerzők: a történelmi materializmus (Marx). Hare) és az erkölcs posztmodern reletivizálása (Lyotard. totalitárius berendezkedések. Kant. politika és erkölcs. közerkölcs. a háború és terror kérdése. A kurzuson nagy hangsúlyt helyezünk az erkölcsi nevelés tekintetében fontos problémakörökre: diszkrimináció. Rawls. Tantárgyi programok: Etika ismeretek Fejezetek az etika történetéből előadás és szeminárium A kurzus célja: A hallgatók ismerjék meg a 20. az ember meghatározottsága és szabadsága.és kommunikatív etika (Habermas). Etika szakmódszertan 22 . s alapvető problémakörei: az ember fogalma. eutanázia. Erkölcsfilozófia előadás és szeminárium A tekintélyelvű. Hit. Rorty). Társadalomtudományi ismeretkör előadás és szeminárium A kurzus bevezetést nyújt a modern emberi létállapot társadalomfilozófiai és politikafilozófiai vizsgálatába. A korábban szerzett ismeretek. történetisége. az információs társadalom kihívásai. emberi jogok és szabadságjogok. tolerancia. drogfogyasztás. abortusz. A társadalomfilozófia megközelítésmódja gyakorlati és normatív. az egzisztencialista etika (Sartre). globalizációs kihívások. Kiemelt szerepet kap a demokráciára nevelés szempontjából a politikai és társadalomfilozófia valamint a 20. természettörvényi. diskurzus. Az emberi lét általános és egyedi vonásai: erkölcsi alapértékek. egyén és közösség. értékrend.

ahol a legfontosabb filozófiai és esztétikai szakirodalom megtalálható és a hallgatók számára hozzáférhető. Az egyetem a képzés infrastrukturális hátterét (tantermek és felszerelésüket) biztosítja. alkalmas feladatokat. Kaszás Éva egyetemi docens 23 . 11. A hallgatók rendelkezésére állnak Intézetünk könyvtárában számítógépek. gyakorló iskolai vezetőtanár) kér fel. A képzési program végrehajtásához szükséges tárgyi és személyi feltételek. s kivetítővel is rendelkezünk. Szabó József. A specializációs továbbképzésben részt vevő oktatók a Debreceni Egyetem részéről Név Biróné Kaszás Éva Bujalos István Nyizsnyánszki Ferenc Orosz László Beosztás egyetemi docens egyetemi docens egyetemi docens egyetemi adjunktus Tudományos fokozat PhD habil CSc habil CSc PhD A szakmai munkában részt vevő külső tagok: Név Jócsák Mária 12. Valamint a mindennapos élethelyzetek. A hallgatók a tanulmányi ügyekben a képzés szakfelelőséhez. A szak indításának tervezett időpontja: 2009. SZÁZADI FILOZÓFIA SPECIALIZÁCIÓ KÉPZÉSI PROGRAM 1. Az Etikai ismeretek nyújtása tantervi hálójában szereplő tantárgyakat a DE TEK BTK Filozófia Intézetének oktatói oktatják. de néhány gyakorlati jellegű kollégium megtartására külső előadókat (OKM. A képzés költségtérítési díja: 140. szeptember 14. A képzésért felelős kar megnevezése: Debreceni Egyetem TEK Bölcsészettudományi Kar 2. A szakért felelős oktató: A szak egészéért felelős oktató Dr. melynek oktatására a nagy tapasztalattal rendelkező gyakorlóiskolai vezetőtanárt. ezek biztosításának módja: A képzés általános szakterületeihez az egyetem különböző karain rendelkezésre áll a megfelelően képzett személyi. Jócsák Máriát kérjük fel.000 Ft / félév 19-20. szituációk elemzésének fogásait. Biróné dr. a Filozófia Intézet titkához és könyvtárosához fordulhatnak. kivéve a szakmódszertant. A Debreceni Egyetem könyvtára mellett a Filozófia Intézetnek több ezer kötetes saját könyvtára is van.A kurzuson a történeti jellegű és a probléma centrikus bevezető jellegű oktatás módszertani problémáit tekintjük át. oktatói háttér. az Etikai ismeretek specializáció felelőse: Dr. példákat az erkölcsi dilemmák felismertetésére és gyakoroltatására. Együttműködő külső partner: Beosztás gyakorló gimnáziumi vezetőtanár 13. Önkormányzatok.

az érvelő. A nevelési-oktatási intézmény hatékonysága. személyes adottságok. a filozófiai tudományok művelésében keletkezett és a közoktatásban is hasznosítható új ismeretek átadása és elsajátítása. készségek. érvelő álláspont elsajátításához szükséges elméleti-filozófiai alapok elsajátítása különböző álláspontok megismerése révén. az adottságokat értékelje. Képzési cél: A felsőfokú szakemberképzésben szerzett korábbi ismeretek megújítása. 7. A képzés szerkezete: a képzés tartalma mind az általános. 7. megszerezhető ismeretek: Kötelező ismeretkörök: Közigazgatási és vezetési ismeretek. Az integráció és szegregáció kérdései. Filozófia szakmódszertan. Sajátos csoportok nevelése és oktatása. a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben.2. Elsajátítandó kompetenciák: A filozófiai gondolkodásban az alapvető lételméleti igazságokról van szó. Nemcsak a filozófiai tudás elsajátítása áll a középpontban. hogy emberi létet érintő alapkérdésekben gondolati tapasztalatokat és kritikai eszközöket adjon. hiszen az emberi megismerés határai és a perspektívák sokasága emberi létállapotából kiindulva világítja meg a kérdéseket. Az oktatás feladata. A képzés módszerei: elméleti jellegű előadások mellett szemináriumi jellegű foglalkozások. Angolszász filozófia. Politikai filozófia. 7. Tanterv: A képzés során elsajátítandó kompetenciák. mind a specializációs részben nagyobb tartalmi blokkokból és azokon belüli tantárgyakból épül fel. A képzés formája: költségtérítéses levelező. tudáselemek. Az ítélőképesség: a saját álláspont folyamatos szembesítése adott szituációkkal. konkrétan a kortárs filozófia legújabb irányzatai bemutatásával. 24 . mely a felelősségteljes problémamegoldás alapja. hogy az önálló ítélőképesség működhessen. Modern filozófia (2 választandó). nyitottság új élmények és a tapasztalat-feldolgozás továbbfejlesztésére. a válaszokat értelmezési lehetőségeikre utalva kísérli meg. 5.3. tevékenységrendszerben. kritikai készség fejlesztése.Személyes adottságok: Tapasztalatszerzési képesség: a közvetlen benyomást a tapasztalat rangjára emeljük: eltávolodás a közvetlenségtől. Problémafelismerő. Orientálódási képesség: a reflektáló.Tudáselemek. Francia filozófia. mely a felelős cselekvéshez elengedhetetlen.és problémaelemző készség fejlesztése.3. A specializáció által meghatározott (választható) ismeretkörök: Német filozófia.1. A feltárt igazságok nem szolgálnak azonban egyértelmű és egyedül lehetséges magyarázatok alapjául. 7. A nevelési-oktatási intézmény mint szervezet. Kötelezően választható ismeretkörök: Esztétika. A pedagógus a nevelési-oktatási intézmény szervezetében. Etika. 6. hanem a gondolkodás. hogy tisztában legyenek a filozófiai problémák és az azokra adható válaszok sokrétűségével és sokoldalúságával. s képesek legyenek a pluralitás viszonyai között is saját megalapozott értékrend kialakítására. megszerezhető ismeretek. 4.

DSc habil DSc habil 15 15 koll gyj 5 4 Angyalosi Gergely DE BTK Fil. századi filozófia Tantárgy óraszám I. 19-20. félév számon kérés koll gyj kredit óraszám II. Int. Int. Angolszász filozófia 1. 19-20. Bujalos István DE BTK Fil. Int. Biróné Kaszás Éva DE BTK Fil. Francia filozófia 1.A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben. A pedagógus-szakvizsgára felkészítő specializációs képzés 3-4. félév tantervi hálója 19-20. Kelemen István DE BTK Fil. Int. Ember. Analitikus filozófia 2. Modern filozófia vagy Etika szövegfeldolgozó szeminárium 15 gyj 4 25 . Kelemen István DE BTK Fil. Német filozófia 1. beleértve az adott specializáció ismereteit is. Amerikai filozófia 3. Int. a középfokú filozófiaoktatásban tudja alkalmazni a pedagógus.7.és szubjektumkoncepciók a francia filozófiában előadás 2. Int. Hévizi Ottó DE BTK Fil. Int.4.Kötelezően választható tárgykörök 1. Modern filozófia vagy Etika 10 előadás 15 15 I.és szubjektumkoncepciók a francia filozófiában szövegfeldolgozó szeminárium III. Int. Angyalosi Gergely DE BTK Fil. nevelési programjának az e területen történő fejlesztésére. valamint képessé lesz az iskola légkörének. CSc habil CSc habil 10 koll 4 15 15 koll gyj 5 4 PhD CSc Habil PhD koll 4 PhD habil CSc habil PhD habil 2. Int. Biróné Kaszás Éva DE BTK Fil. Angolszász filozófia szövegfeldolgozó szeminárium IV . Bujalos István DE BTK Fil. tevékenységrendszerben: A szakvizsgás képzés során szerzett ismereteit. Int. Ember. félév számon kérés kredit Oktató/ Munkahely fokozat 5 4 Hévizi Ottó DE BTK Fil. századi német filozófia szövegfeldolgozó szeminárium II. századi német filozófia előadás 2.

A záróvizsga részei: a záróvizsga résztárgyait az egyes specializációk határozzák meg (lásd a specializációknál). történeti jellegű oktatás módszertani kérdései 2. Filozófia szakmódszertan 1. hogy a hallgató képes az elsajátított tudás gyakorlati alkalmazására. A záróvizsga: A záróvizsgára bocsátás feltétele: az előírt számú vizsga és gyakorlati jegy megszerzése. valamint. A záróvizsgán a benyújott szakdolgozatot is meg kell védeni. önálló elemzésére. Az oklevél minősítése a szigorlatnak. valamint a szakdolgozat benyújtása. amely bizonyítja. Int. Int. A szakdolgozat a képzés területének valamely témaköréből választott olyan elméleti megközelítésű. értelmezésére. hogy szakterületén képes további önálló ismeretszerzésre. Valastyán Tamás DE BTK Fil. empirikus. A záróvizsga eredménye a záróvizsgán kifejtett tételre kapott érdemjegy és a szakdolgozatvédés eredményének átlaga kerekítve. 90 kollokvium: 6 gyakjegy: 6 4/3 29 90 2/3 26 8.3. a szakirodalom feldolgozására. pedagógiai gyakorlati tapasztalatokat is tartalmazó írásos elemzés. A korábban szerzett ismeretek. Int. Int. gyakorlatok beszámításának rendje: 26 . Biróné Kaszás Éva DE BTK Fil. CSc habil PhD habil PhD PhD habil PhD 4. a záróvizsga eredményének és a szakdolgozat eredményének számtani átlaga kerekítve. Problémacentrikus ill. A résztvevők teljesítményét értékelő rendszer: A szakdolgozat: a specializációs képzési rész ismeretköreiből meghatározott témából kell készíteni. Politikai filozófia vagy Esztétika előadás 15 koll 5 Bujalos István DE BTK Fil. Int. A záróvizsga részei: A szakdolgozat témájához kapcsolódó tantárgyi modulból egy tétel kifejtése A benyújtott szakdolgozat meg védése. 9. V. Valastyán Tamás DE BTK Fil. Jócsák Mária Vezetőtanár DE Kossuth Gyakorló Gimn. Politikai filozófia vagy Esztétika szövegfeldolgozó szeminárium 15 gyj 4 Biróné Kaszás Éva DE BTK Fil. Érettségire való felkészítés illetve a munkatankönyvön alapuló oktatás lehetőségei Összesítés Óraszám: 180 Kredit: 55 10 gyj 3 15 gyj 4 Jócsák Mária Vezetőtanár DE Kossuth Gyakorló Gimn.

Rorty.és szubjektum-koncepcióit. A korai Wittgenstein: Tractatus. Nietzsche. módszereivel és a klasszikus filozófiai problémákra adott válaszaival. Austin. mint Derrida esetében. Freud. Max Scheler gondolatvilága. Kripke. A német filozófia a 19. félév tantárgyi programja 19-20. század fordulóján: II. A misztikus és vallásos gondolkodóknak . Részletesebben: A német filozófia a 19. hogyan vezettek el a „nyelvi fordulathoz” . a nyelv szerepét a gondolkodásban illetve a kommunikációban. századi filozófia Német filozófia előadás és szövegfeldolgozó szeminárium A tantárgy célja áttekintést nyújtani a hallgatóknak a német filozófiáról a romantika korától napjainkig. A kései Heidegger: Az „esemény”. A kései Wittgenstein: Filozófiai vizsgálódások. a hermeneutikai és a pszichoanalitikus hagyományok szintetizálásáról. 10. hogy a századforduló filozófiai fejleményei. Martin Heidegger korai korszaka: Lét és idő. Davidson. 27 . Az európai tudományok válsága és a transzcendentális fenomenológia. megismerkedjenek az analitikus filozófia alapfogalmaival. illetve a szubjektum haláláról. Ryle. A non-konform „örökség”: Kierkegaard. Tantárgyi programok: A pedagógus-szakvizsgára felkészítő specializációs képzés 3-4. hogy egy újra gondolt nietzscheánizmusról van szó. Ez készítette elő Husserl és a fenomenológia. Az ötvenes évek végétől pedig ismét ez a kérdéskör mutatja érzékeny iránytűként a francia filozófia újabb irányváltását: az ember. Ez a problematika mintegy maga köré gyűjtötte az újabb francia filozófia főbb áramlatait.-20. „Mi a metafizika?”. mint Ricoeurnél. század francia filozófiájának jellegzetes ember. vagy Heidegger filozófiájának továbbgondolásáról. A tantárgy ehhez kapcsolódva elemzi a logikai analízis és a konceptuális analízis filozófiai relevanciáját. Angolszász filozófia előadás és szövegfeldolgozó szeminárium A tantárgy alapvető célja egyfelől.Quine. Ezek természetesen igen különbözőek lehetnek.-20. Martin Heidegger középső korszaka: Bevezetés a metafizikába. a korszak néhány szövegének feldolgozásán keresztül. mint Foucault-nál. Moore.Russell. illetve az individuum kérdése. milyen erős volt a francia filozófiában az a törekvés. Az utolsó karteziánus. Strawson. Edmund Husserl.ugyancsak központi problémájuk a "humanitas" és a szubjektum. Bergson művei jól mutatják. attól függően. vagy legalábbis "áthelyeződéséről".az Emmanuel Mounier-féle "perszonalizmuson" át Gabriel Marcelig . A kurzus tárgyalja. Husserl transzcendentális fordulata: Az Eszmék… és a Karteziánus meditációk. kitér a jelentés és az igazság-elméletek problémakörére . A fenomenológia francia fogadtatása szempontjából Jean-Paul Sartre és Maurice Merleau-Ponty a két legfontosabb gondolkodó. szerepének újraértelmezéséről szóló teorémákban. Egyetemi filozófia: Neokantianizmus. valamint (a sajátosan francia módra értelmezett) Heidegger hatását. A Logikai vizsgálódások.Bármely felsőoktatási alapképzésben vagy továbbképzésben szerzett kredit elismerhető. amely a filozófiai problémákat a tudat és a pszichikum "tényeinek" közvetlen érzékeléséből vezette le. A műalkotás eredete. A bizonyosságról Francia filozófia előadás és szövegfeldolgozó szeminárium A kurzus keretében áttekintjük a 20. hogy a hallgatók. század fordulóján: I. Wittgenstein. ha a kredit átváltás általános szabályai szerint egyenértékesíthető jelen szakvizsgás képzés valamely tantárgyával.

kivéve a szakmódszertant. mégpedig úgy. Modern filozófia Módszertan szeminárium A kurzuson a történeti jellegű és a probléma centrikus bevezető jellegű és az érettségire felkészítő filozófia oktatás módszertani problémáit tekintjük át. de néhány gyakorlati jellegű kollégium megtartására külső előadókat (OKM.Másfelől áttekintjük az amerikai filozófia történetét a kezdetektől napjainkig. Sandel és Rorty. A képzési program végrehajtásához szükséges tárgyi és személyi feltételek. James. ahol a legfontosabb filozófiai és esztétikai szakirodalom megtalálható és a hallgatók számára hozzáférhető. MacIntyre. században felvetődő problémáival ismerkedünk meg előadások és a szövegfeldolgozó szemináriumok keretében. amelyeken az adott tárgykör 19-20. ezek biztosításának módja: A képzés általános szakterületeihez az egyetem különböző karain rendelkezésre áll a megfelelően képzett személyi. oktatói háttér. gyakorló iskolai vezetőtanár) kér fel. Az intézet az alábbi négy tárgykörből minden félévben egyet hirdet meg. A szemináriumokon a magyar nyelven is megjelent szövegeket dolgozunk fel. Kuhn. Kötelezően választható tárgykörök Négy bevezető jellegű kurzust ajánlunk fel. A19-20. 11. Az egyetem a képzés infrastrukturális hátterét (tantermek és felszerelésüket) biztosítja. Rawls. Etika. hogy elemezzük az amerikai filozófia jeles alakjainak munkáit – Emerson. a Filozófia Intézet titkához és könyvtárosához fordulhatnak. századi filozófia tantervi hálójában szereplő tantárgyakat a DE TEK BTK Filozófia Intézetének oktatói oktatják.000 Ft / félév 28 . Dworkin. A képzés költségtérítési díja: 140. Önkormányzatok. s kivetítővel is rendelkezünk. Jócsák Máriát kérjük fel. A hallgatók a tanulmányi ügyekben a képzés szakfelelőséhez. A specializációs továbbképzésben részt vevő oktatók a Debreceni Egyetem részéről Név Angyalosi Gergely Biróné Kaszás Éva Bujalos István Hévizi Ottó Kelemen István Nyizsnyánszki Ferenc Valastyán Tamás Beosztás egyetemi docens egyetemi docens egyetemi docens egyetemi docens egyetemi tanársegéd egyetemi docens egyetemi adjunktus Tudományos fokozat CSc habil PhD habil CSc habil DSc habil PhD CSc PhD A szakmai munkában részt vevő külső tagok: Név Jócsák Mária Beosztás gyakorló gimnáziumi vezetőtanár 14. Politikai filozófia. melynek oktatására a nagy tapasztalattal rendelkező gyakorlóiskolai vezetőtanárt. a hallgatókkal történő egyeztetés alapján: Esztétika. A hallgatók rendelkezésére állnak Intézetünk könyvtárában számítógépek. A Debreceni Egyetem könyvtára mellett a Filozófia Intézetnek több ezer kötetes saját könyvtára is van. Santayana.

Specializációtól függően terepgyakorlatok is vannak. rendelet 2.A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben. tudáselemek. valamint az adott célnyelvi kultúrára vonatkozó ismeretek tanítása. készségek. Tanterv: A képzés során elsajátítandó kompetenciák.3.A képzés formája: Költségtérítéses levelező. megszerezhető ismeretek: A 10/2006. mérése és értékelése során.Személyes adottságok: Mind az általános. 3. tevékenységrendszerben. jártasság a stílusok és stílusrétegek (nyelvi regiszterek) alkalmazásában -a nyelvpedagógiai elméletek tükrében legyen képes a nyelvtanításnak az adott kontextusban legmegfelelőbb módszereit és eljárásait alkalmazni az alapkészségek. 6.A képzésért felelős kar megnevezése: Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar 2. nyelvpedagógia.A képzés módszerei: elméleti jellegű előadások mellett tantermi. megszerezhető ismeretek. kultúrtörténet friss eredményeinek tantárgyszerű bemutatását szolgálják. mind a specializációs részben leírandók azok a személyes adottságok. laboratóriumi gyakorlatok és szemináriumi jellegű foglalkozások. amelyeket a képzés révén meg kell szerezni.FRANCIA SPECIALIZÁCIÓ KÉPZÉSI PROGRAM 1. mind a specializációs részben nagyobb tartalmi blokkokból és azokon belüli tantárgyakból épül fel. a francia nyelv specializáció felelőse: dr.A szakért felelős oktató: A szak egészéért felelős oktató Dr. 4. 5. 7. személyes adottságok.A képzés szerkezete: A képzés tartalma mind az általános.4. a nyelvtan.Elsajátítandó kompetenciák: Magasszintű célnyelvi kommunikációs kompetencia. a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben. 7. számú rendeletében szereplő kötelező ismeretkörök. tevékenységrendszerben: 29 . sz. gyakoroltatása.1. valamint az egyes specializációk által meghatározott választható ismeretkörök: a választott ismeretkörök a francia nyelvtudomány. 7. 7. az adott nyelv szabályainak alkalmazása. a kiejtés és intonáció.Tudáselemek.Képzési cél: Korszerű ismeretekkel rendelkező közoktatásban dolgozó francia szakos tanárok képzése. 7.2. Szabó József. Marosvári Mária .

félév számon kérés oktató kredit fokozat 5 5 Csűry István Csűry István PhD. Kultúraközvetítés a nyelvoktatásban 7. PhD.ha bil. a szakképzésben oktatási.A résztvevők teljesítményét értékelő rendszer: A szakdolgozat: a specializációs képzési rész ismeretköreiből meghatározott témából kell készíteni A záróvizsga: 30 . A pedagógus-szakvizsgára felkészítő specializációs képzés 3-4. Szóbeli és írásbeli kifejezésfajták 3. PhD PhD. Pragmatika és nyelvoktatás 2.ha bil. 6. A francia tanár eszköztára napjainkban 5: A francia tanár eszköztára napjainkban 2. képesít a közoktatásban.Nyelvvizsgák.Újabb tendenciák a francia nyelvoktatásban 8. A francia nyelvű világ ma 4. PhD. pedagógiai kutatási. Számítógépes nyelvoktatás. PhD.ha bil. az Internet lehetőségei 11. tervezési és fejlesztési feladatok elvégzésére. nyelvi rétegek a mai francia nyelvben 10. korszerű értékelési módszerek 15 15 I. megszilárdítását és korszerű elemekkel való bővítését. 9.Szókincsváltozás. félév tantervi hálója Tantárgy óraszám 1. félév számon kérés koll gyjl kredit óraszám II.Újabb tendenciák a francia nyelvoktatásban 2. PhD PhD 20 15 10 20 gyj koll gyj gyj 5 5 4 5 15 15 15 koll gyj koll 5 5 5 Marosvári Mária Marosvári Mária Csűry Andrea Csűry Andrea Marosvári Mária Csűry Andrea Marádi Krisztina 20 gyj 6 Csűry István PhD. PhD 15 gyj 5 Marosvári Mária Óraszám: 175 Kredit: 55 kollokvium: 4 gyakjegy: 7 8. PhD.A szakképzettség megszerzése lehetővé teszi a felsőfokú képzésben szerzett szakképzettség megerősítést. érettségi.

A záróvizsgára bocsátás feltétele: az előírt számú vizsga és gyakorlati jegy megszerzése. és lehetőséget teremtsenek a nyelvhasználat. gazdaság és politika területét és összefüggéseit is. Pragmatika és nyelvoktatás A tantárgy célja az alkalmazott nyelvészet új eredményeinek megismertetése és tudatosítása különös tekintettel a pragmatikai kutatások legújabb fejleményeire. Az érintett témakörök a különféle írásbeli és szóbeli kifejezésfajták a szövegek lexikai felépítése és tematikus struktúrája.Szókincsváltozás. 9. 2. társadalom és nyelvhasználat 4. beleértve a társadalom. Az oklevél minősítése a szigorlatnak. Szóbeli és írásbeli kifejezésfajták A kurzus a nyelvészeti ismeretek alkalmazását és elmélyítését szolgálja. hogy az ismeretek szolgálják a nyelvi megerősítést is. A francia tanár eszköztára napjainkban/1 31 . 3. A záróvizsga eredménye a záróvizsgán kifejtett tételre kapott érdemjegy és a szakdolgozatvédés eredményének átlaga kerekítve. hogy a nyelvtanárok tisztában legyenek azzal. A francia nyelvű világ ma A tantárgy célja: közel hozni és felfrissíteni a képzésben résztvevő tanárok ismereteit a tág értelemben vett francia kultúrára vonatkozóan (irodalom.A korábban szerzett ismeretek. gazdaság. valamint a szakdolgozat benyújtása. ha a kredit átváltás általános szabályai szerint egyenértékesíthető jelen szakvizsgás képzés valamely tantárgyával 10. a dialógikus szövegek jellegzetességei és változatai. Tantárgyi programok: 1. a szöveg jelentésszerkezete. Mindezt oly módon. a szókincs változásának megragadására. nyelvi rétegek a mai francia nyelvben A záróvizsgán a benyújott szakdolgozatot is meg kell védeni. A záróvizsga részei: 1. gyakorlatok beszámításának rendje: bármely felsőoktatási alapképzésben vagy továbbképzésben szerzett kredit elismerhető. a szövegelemzés nyelvpedagógiai aspektusai.Pragmatika és nyelvoktatás 2. Cél az is. a záróvizsga eredményének és a szakdolgozat eredményének számtani átlaga kerekítve.A francia nyelvű világ ma 3. hogy a nyelvészeti kutatások eredményeinek elsőszámú alkalmazási terepe a nyelvoktatás. Tárgyalt témakörök: − A francia kultúra napjainkban − A francia nyelv aktuális helyzete (EU) − Politika.Újabb tendenciák a francia nyelvoktatásban 4. művészetek).

A tárgy célja megismertetni az egyes irányzatok alkalmazhatóságának lehetőségeit a gyakorlati nyelvoktatásban. 9. 7-8. Fontos megközelítési aspektus lehet a nyelv és a civilizáció viszonya: (rögzült kifejezések. szólások. metaforák. Fontos szerepet szánunk a nyelvészeti irányzatok és a nyelvtanítás összefüggéseinek tárgyalására (strukturalizmus. A szigorúan vett nyelvi szempontok mellett stíluselemzést is végzünk. 10. Érzékennyé tenni a hallgatóságot ezen sokszínűség elfogadására és a helyes választásra a konkrét tanítási helyzeteknek megfelelően. az Internet lehetőségei A tárgy némiképp folytatja a francia tanár eszköztára tanegység tematikáját. A főbb szóalkotási tendenciák áttekintése után a legkülönbözőbb írott és hangzó dokumentumok elemzésével igyekszünk szilárd támpontot adni az eligazodásban. Tematika: − A számítógéppel segített nyelvoktatás − Idegen nyelvi oktatóprogramok − „Alternatív” nyelvoktatási módszerek − Interkulturális országismeret 6. újabb témákkal bővítve azt. közmondások). A francia tanár eszköztára napjainkban/2 A tantárgy folytatja a francia tanár eszköztára/1 tantárgyat. Tematika: − A globális szimuláció módszerének bemutatása − Projektmunka és csoportmunka − Szerepjátékok − A globális szimuláció oktatásának hatáselemzése − A kutatáselemzést szolgáló eszközök 5. Számítógépes nyelvoktatás. Az Internet felhasználásnál külön elemezzük a kifejezetten nyelvtanítási célokat szolgáló programokat 32 . gasztronómia.A tantárgy célja a francia módszertani kutatás és alkalmazás legújabb eredményeinek megismertetése előadások és gyakorlat formájában. disztributív nyelvelmélet. Újabb tendenciák a francia nyelvoktatásban Az újabb tendenciák bemutatása a klasszikusnak számító (nyelvtani alapú-fordító) nyelvtanítási módszer áttekintésével indul. pragmatika). a mindennapi élet kultúráját. Kultúraközvetítés a nyelvoktatásban A tantárgy célja a kultúraközvetítés nyelvi és társadalmi összefüggéseinek megragadása. nyelvi rétegek a mai francia nyelvben A tárgy célja a mai francia nyelv szókincsbeli változásainak elméleti és gyakorlati áttekintése. Tárgyaljuk a francia és a frankofón kultúra különféle aspektusait. Szókincsváltozás. ezen belül az életmódbeli különbségeket is: szokások.

PhD. érettségi. korszerű értékelési módszerek A Közös Európai Referenciakeret megismertetése és alkalmazása a különféle nyelvvizsgatípusok esetén.000 Ft / félév HON.habil.A képzés szerkezete: a képzés tartalma mind az általános.ÉS NÉPISMERET SPECIALIZÁCIÓ KÉPZÉSI PROGRAM 1. mind a specializációs részben nagyobb tartalmi blokkokból és azokon belüli tantárgyakból épül fel 33 . A kétszintű érettségi nyelvi feladatainak kritikai elemzése. Vizsgafeladatok elemzése. A specializációs továbbképzésben részt vevő oktatók a Debreceni Egyetem részéről Név Dr. A képzési program végrehajtásához szükséges tárgyi és személyi feltételek. hon. az értékelés szempontjainak pontos ismerete.A képzés formája: költségtérítéses levelező 5.és népismereti ismereteinek megújítása.A szakért felelős oktató: a szak egészéért felelős oktató Dr. A képzés legkülönbözőbb szakterületeihez az egyetem különböző karain rendelkezésre áll a megfelelően képzett személyi.Képzési cél: A középiskolai tanárok és a vezető tanárok néprajzi.A képzésért felelős kar megnevezése: BTK 2. a specializáció felelőse Dr. 11. Nyelvvizsgák. Csűry Andrea Marádi Krisztina Beosztás egyetemi docens Egyetemi adjunktus Egyetemi adjunktus tanársegéd Tudományos fokozat PhD. PhD. A vizsgák minőségi kritériumai: validitás és megbízhatóság. A szakmai munkában részt vevő külső tagok: Név Beosztás 14. 4. de néhány gyakorlati jellegű kollégium megtartására külső előadókat (OKM. ezek biztosításának módja: Az egyetem a képzés infrastrukturális hátterét (tantermek és felszerelésüket) biztosítja. PhD. Csűry István Dr.(TV5 Monde) és az Internet tág értelemben vett felhasználási lehetőségeit a nyelvtanári munkában. A legújabb kutatási eredmények és értelmezési szempontok megismertetése. készítése. Bartha Elek 3. 11. A képzés költségtérítési díja: 140. Önkormányzatok) kér fel. Marosvári Mária Dr. oktatói háttér. Szabó József.

Keményfi Róbert Dr.4. Bartha Elek Dr. személyes adottságok.és népismeret Tantárgy óraszám Elméleti alapok (30 óra 8 kredit) 1. habil. alkalmasság önálló következtetések levonására. tevékenységrendszerben. Lovas Kiss Antal Dr. rendelet 2.Személyes adottságok: A néprajztudomány legújabb eredményeinek ismerete. Határok és térképek az iskolában 6. Etnográfia 3. Folklór 2. habil.és népismeretből elsajátítandó: elméletileg is megalapozott átfogó ismeretek. számú rendeletében szereplő kötelező ismeretkörök. 7. 7.2.A képzés módszerei: elméleti jellegű előadások mellett tantermi. megszerezhető ismeretek: a 10/2006. 3-4. Honismeret a közoktatásban Szakmai tárgyak (150 óra 47 kredit) 1.Tudáselemek. Nagy Éva Dr.és népismeret legfontosabb kérdéseiről. habil. sz. félév tantervi hálója. PhD. 7. a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben. habil. Elméleti felkészültség a Hon. Regionális kultúra 7.6. szakcsoport vezetésben lehet alkalmazni. készségek. 10 koll 3 34 .Tanterv: A képzés során elsajátítandó kompetenciák. félév számon kérés oktató kredit fokozat kredit óraszám 10 10 10 koll koll koll 3 3 3 10 koll 3 Dr.3. Folklór szeminárium 4.Elsajátítandó kompetenciák: Hon. Lovas Kiss Antal Dr. A megszerzett ismeretek magas szintű átadásának képessége az oktatás folyamatában. Hon és népismeret az iskolában 2. valamint az egyes specializációk által meghatározott választható ismeretkörök 7. tudáselemek. Magas szintű tájékozottság a folklór. PhD. Magyari Márta Dr. Specializációtól függően terepgyakorlatok is vannak. félév számon kérés II. laboratóriumi gyakorlatok és szemináriumi jellegű foglalkozások. Lovas Kiss DSc PhD. ezek rendszeretési képessége. megszerezhető ismeretek. PhD PhD PhD. Néphagyomány az eu-i országokban 3. hon.1. Vizualitás I.gyj 3 3 2 2 5 10 10 5 5 10 koll koll gyj gyj koll 3 3 2 2 3 Dr. etnográfia és társadalomnéprajz legfontosabb kérdéseiben. tevékenységrendszerben: A honés népismeretből megszerzett ismereteket a középiskolai oktatásban és az oktatásszervezésben. CSc 10 10 5 5 15 koll koll gyj gyj koll. Etnográfia szeminárium 5. Balogh Lászlóné CSc PhD. Keményfi Róbert Dr. 7. Nagy Éva Dr.A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben.

gyakorlatok beszámításának rendje: Bármely felsőoktatási alapképzésben vagy továbbképzésben szerzett kredit elismerhető. Tantárgyi programok: TANTÁRGYLEÍRÁS A tantárgy címe: Hon és népismeret az iskolában Kódja: A/1. Az oklevél minősítése a szigorlatnak.gyj 8/5 5 5 34 70 gyj 2 Antal Dr. Nagy Éva Dr. a záróvizsga eredményének és a szakdolgozat eredményének számtani átlaga kerekítve. Magyari Márta Dr. A záróvizsgán a benyújott szakdolgozatot is meg kell védeni. ha a kredit átváltás általános szabályai szerint egyenértékesíthető jelen szakvizsgás képzés valamely tantárgyával 10. Gyűjteménykezelés és múzeumpedagógia Összesítés 10 20 15 110 koll. Régió és tárgykultúra 10. Honismeret. 1.A résztvevők teljesítményét értékelő rendszer: A szakdolgozat: a specializációs képzési rész ismeretköreiből meghatározott témából kell készíteni. A záróvizsga részei: a záróvizsga résztárgyait az egyes specializáciok határozzák meg. PhD CSc CSc 5/3 21 8. A záróvizsga: A záróvizsgára bocsátás feltétele: az előírt számú vizsga és gyakorlati jegy megszerzése. néprajzoktatás problematikája Régió és tárgykultúra Gyűjteménykezelés és múzeumpedagógia A záróvizsga eredménye a záróvizsgán kifejtett tételre kapott érdemjegy és a szakdolgozatvédés eredményének átlaga kerekítve. néprajzoktatás problematikája 9. A záróvizsga tárgyai: Hon és népismeret az iskolában Néphagyomány az eu-i országokban Honismeret a közoktatásban Folklór Etnográfia Határok és térképek az iskolában Regionális kultúra Vizualitás Honismeret. A korábban szerzett ismeretek.8.gyj koll. Magyari Márta habil. Félév: tavaszi 35 . valamint a szakdolgozat benyújtása.

tudatosítani a hallgatókban. valamint a múzeumok működését. Félév: őszi A tárgy típusa: előadás Óraszám/hét: összesen 10 óra Kredit érték: 3 Oktató: Dr. (MaDok füzetek 1. 2003.): Néprajzi jelenkutatás és múzeumi gyűjtemények változása. sz. 2002. A félév során a hallgatók megismerik legjelentősebb sajátosan múzeumi komplex kommunikációs eszköz. hogy a modern múzeum és a honismereti képzés kommunikációjában a legfontosabb cél a gyűjtemény és a környezet autentikus és élményszerű bemutatása. Kötelező olvasmányok: Sz. Néprajzi Múzeum. hogy részleteiben megismertessék az etnicitás 36 . Előfeltételek: A szakos kreditlista előírásai szerint. amely hagyományos és korszerű módszerek egymás mellett élésében valósulhat meg a legtökéletesebben.) Budapest. Az előadáshoz szeminárium is kapcsolódik. és a látogatás általános benyomását meghatározó tényezőket. Történeti Múzeumi Közlemények. Budapest. a kiállítás létrehozásának szempontjait és jellemzőit. Az előadások célja. Értékelés: kollokvium Megjegyzés: TANTÁRGYLEÍRÁS A tantárgy címe: Általános néprajz Kódja: A/2. Keményfi Róbert Intézet / Tanszék: Néprajzi Tanszék A tantárgy leírása: A tantárgy célja. Bányai Irén: A társadalmi rétegek életmódjának kiegyenlítődését dokumentáló anyagok gyűjtése. Magyari Márta Intézet / Tanszék: Déri Múzeum A tantárgy leírása: Az előadássorozat fontos feladata. 2003. 2. Fejős Zoltán (szerk. 195–205. 2003. Gondolat Kiadó. Történeti Muzeológiai Szemle 3. 84. 1983. 16–28. 69–77. Fejős Zoltán: Tárgyfordítások. hogy átfogó képet adjon a napjainkban divatos az "etnicitás" címszóval lefedett kutatásokról. évf. Néprajzi Értesítő.A tárgy típusa: előadás Óraszám/hét: összesen 10 óra Kredit érték: 3 Oktató: Dr. Peterdi Vera: Az otthonkultúra mint néprajzi és legújabb kori történeti muzeológiai probléma. Néprajzi múzeumi tanulmányok. a múzeum imázsát. A tárgyra való jelentkezés módja: Az aktuális félévi tanrend előírásai szerint. Helyzetkép a jelenkor kutatásáról egy néprajzi konferenciakötet alapján.

Liminalistás – comunitas és etnicitás. Valóság XXV.. Nacionalizmus.vallási gyökerei.. Az etnicitás esszenciális és konstruktivista értelmezésének ellentéte a cigányság példáján. 83-96.(szerk. Közép.. Pécs. A versenyelmélet.. 1971... 9-27. 3-26. kisebbség. 1998. Nyugat-Európa etnikai történetének a Kelettől eltérő perspektívái és útjai. Für Lajos: Nemzetiségi kérdés.. "mérhetősége". valamint kitekintsenek a világ más területeire is és értelmezzék a multikulturalizmus kereteit.Hobsbawm. A fogalmak tisztázása: nemzet. 1996.Deák Ágnes (szerk. társadalmi mozgalmak és politikai szerepvállalás Peruban. nemzetiség. Az etnikai térképek szerkesztésére és történetére. 201-222. Degregori. értelmezési keretei. 1994. Letnyei László: Etnikum és hatalom az Andokban. Szimbolikus etnikai határok és csoportok. Bp.. Egyesült Államok: etnicitás. 1988. Fredrick: Régi és új problémák az etnicitás elemzésében. In: Bretter Zoltán .nemzetiség. 1. 105-116. A kurzus sort kerít a vertikális (történeti) szemlélet mellett a cigányság példáján az "etnicitás" jelen értelmezésére is. Az etnikai dinamika.: A nacionalizmus kétszáz éve.Bp. nemzetiségtudományi kutatások. 29.. 3. Lehet-e egyáltalán statisztikával mérni az "etnicitást" és a mért adatokból nemzetiségi-etnikai térképeket szerkeszteni. Stéphané: Soknemzetiségű világunk.. Eric J. A nacionalizmus. XXX. 663-673.Pierré-Caps. Az etnicitás napjaink néprajzában és kulturális antropológiájában. Hoóz István: A cigány kisebbség. A kultúrnemzet fogalma.1. In: Kritkia. Kővágó László: Kisebbség . 3. A tárgyra való jelentkezés módja: Az aktuális félévi tanrend előírásai szerint. A nemzetiségi kisebbségek jövője. 33-35. A délszláv háborúk néprajzi – kulturális. Bp. 1998. Milyen szerepet játszanak a térképek a mai néprajztudományban. Bp. . etnicitás. 34-46.1978. In: Korunk.. Etnikai regionalizmus – szeparatizmus. 339-348. Barth.): Eszmék a politikában. Joó Rudolf: Etnikumok és regionalizmus Nyugat Európában.. Előfeltételek: A szakos kreditlista előírásai szerint. Értékelés: kollokvium Megjegyzés: TANTÁRGYLEÍRÁS 37 .keleti-európai és nyugat-európai értelmezését. Bp. In: Kovacsics J. Smith.): Magyarország nemzetiségeinek és a szomszédos államok magyarságának statisztikája (19101990). Etniticitás – etnikai konfliktusok napjainkban a posztszocialista országokban és Nyugat-Európában.. 3-9. etnikum. Interkulturális kommunikáció.Ladányi János – Szelényi Iván: Az etnikai besorolás objektivitásáról. Nagy György: A nemzetiség fogalma. Célja az óráknak. Tanulmány kiadó. A nemzetiségi térképek története és az etnikai kérdés béketárgyalásokon betöltött szerepe. Bp. In: Confessio X. 1986. A jelen etnikai konfliktusai. nemzetiség. Carlos Ivan: Etnikai identitás. . 29. hogy ennek az etnicitás fogalmi eltérésének a történeti hátterét levezesse. nemzetiség és állam. Joó Rudolf: Etnikum. Anthony: A nacionalizmus. Az etnikai identitás jelentése.és Kelet-Európa etnikai betelepülés története. szórvány. a nemzetmodellek értelmezése. Irodalom: Romsics Ignác: Nemzet. 3. 1998.. 1997. a nemzetállam fogalma és kialakulása. In: Replika. In: Regio. Kertesi Gábor: Az empirikus cigánykutatások lehetőségéről. In: Replika. 1998. In: Replika. 1998.. .. 5. Szarka László: Duna-táji dilemmák.1998. 1982.és Kelet-Európa: nemzet. 7. Bp. A Kárpát-medence etnikai betelepüléstörténete. A nemzetmodellek bemutatása. etnikum. A multikulturalizmus értelmezési keretei és társadalma. Nyugat-Európa. 1997. Tematika: Közép. .

A tantárgy megismerteti a hallgatókkal azokat a módokat. így azzal egymást kölcsönösen kiegészítik. különböző tanterveket. Az alapfokú nevelés-oktatás kerettanterve. A tárgyra való jelentkezés módja: Az aktuális félévi tanrend előírásai szerint. hogy a hallgatónak megfelelő jártasságot adjon a néprajz tanításához. amellyel hatékonyan tudják a néprajzot oktatni. hogy felkészüljön a hazai közoktatás (alsó és felső) középfokú általános vagy szakmai képzést nyújtó intézményeiben való oktatói munkára. A kurzus párhuzamosan fut a Néprajz tanításának elméletével. 1993. eljárásokat. 2000. Anyagi Kultúra Erdélyi Tankönyvtanács. természetismeret. Félév: őszi A tárgy típusa: előadás Óraszám/hét: összesen 10 óra Kredit érték: 3 Oktató: Dr. A kurzus során részletesen foglalkozunk a magyar néprajz részterületeivel 14 órán keresztül (gazdálkodás. tanári eszközöket. valamint megfelelő gyakorlásra ad lehetőséget. Bp. Kötelező olvasmányok: Ágh Zsófia: Útmutató a tárgyi és a szellemi néprajz tanításához. táplálkozás népszokások. 2000. Balogh Lászlóné Intézet / Tanszék: Néprajzi Tanszék A tantárgy leírása: A kurzus célja. Előfeltételek: A szakos kreditlista előírásai szerint. Bp.). népművészet … stb. vizualitás …). Folklór. Demény István Pál – Gazda Klára – Keszeg Vilmos – Pozsony Ferenc – Táncos Vilmos: Magyar Népi kultúra. Értékelés: kollokvium TANTÁRGYLEÍRÁS 38 . Kolozsvár. Munkaanyag. Alapfogalmak.A tantárgy címe: Honismeret a közoktatásban Kódja: A/3. A óra feltárja a néprajz tanításában rejlő specifikumokat (élményszerűség..

pünkösd. ünnepi viselkedésformák. . I. Dömötör Tekla: Naptári ünnepek . Róheim Géza: Magyar néphit és népszokások. 1964. Félév: őszi A tárgy típusa: előadás Óraszám/hét: összesen 10 óra Kredit érték: 3 Oktató: Dr. 1981. 1925. Bp. Bálint Sándor: Karácsony. Az időszámítás etnológiája. In: Előmunkálatok . 5.. Bp.. Tematika: A népszokás fogalma. Hiedelem – szokás – rítus. VII.. hogy megismertesse a magyar és az európai szokáshagyomány legfontosabb sajátosságait. Bp. 1977. a szokáskutatás terminológiájáról és fő kérdéseiről. Kiss Mária: Délszláv szokások a Duna mentén. Szacsvay Éva: Bábtáncoltató betlehemezés Magyarországon és Közép-Kelet-Európában. Bp.A tantárgy címe: Folklór Kódja: B/1. Bálint Sándor: Ünnepi kalendárium. keresztény tartalma. Az ünnepi szokások ismertetése során hangsúlyt kap az egyes ünnepek eredete. 1973. Debrecen. 1990. Értékelés: kollokvium Megjegyzés: TANTÁRGYLEÍRÁS A tantárgy címe: Folklór Kódja: B/1. 1988. Az ünnep fogalma. 1979. A tárgyra való jelentkezés módja: Az aktuális félévi tanrend előírásai szerint. A szokások csoportosítása. valamint. Félév: őszi / tavaszi A tárgy típusa: előadás Óraszám/hét: összesen 10 óra Kredit érték: 3 39 . . Voigt Vilmos: Az ünnepi viselkedés szociológiai vizsgálata. I-II. Irodalom: Magyar néprajz. hogy átfogó ismereteket adjon a szokások általános vonásairól. húsvét. Bp. Folklór és etnográfia. Bp. . . . 2. Debrecen. Ujváry Zoltán: Farsang. Ujváry Zoltán: Népszokások és színjátékok. Bp. Bp. Ünnepek és jeles napok a magyar és az európai folklórban. Tátrai Zsuzsanna: Jeles napok.. A kereszténység ünnepei. Előfeltételek: A szakos kreditlista előírásai szerint. Bartha Elek Intézet / Tanszék: Néprajzi Tanszék A tantárgy leírása: A kurzus célja.. Néprajz egyetemi hallgatóknak. 9. 177-200. 1987.népi színjátszás. Niedermüller Péter: A szokáskutatás szemiotikai aspektusai. 1981.

Valamennyi jelenségnél figyelemmel kísérjük a korábbi évszázadok hagyományai mellett a XX. I-II. Lakodalom. Legényélet. Folklór és etnográfia. A tárgyra való jelentkezés módja: Az aktuális félévi tanrend előírásai szerint. A társasmunkák folklórja. Hoppál Mihály: Etnoszemiotika. VII. 1994. A temető néprajza. Tárkány Szűcs Ernő: Magyar jogi népszokások. századi életforma változásait. Kunt Ernő: Temetők népművészete. G. endogámia. 1979. Gyermekvilág a régi magyar falun. VI. Bukarest. Sumner: Népszokások. A kisgyermekkor folklórja. Bp. Kunt Ernő: Temetkezési szokások. 1993. Bp. Jogi néprajz. napjaink átmeneti rítusait és szokás-természetű társadalmi megnyilvánulásait. Tátrai Zsuzsanna: Leányélet.. . Balassa Iván: A magyar falvak temetői... Bukarest. 211-217. A témakör általános kérdései között az előadások nagy figyelmet szentelnek Arnold van Gennep és Victor Turner teóriáinak. 1980.. 1978. 9. 1989. A szokásköltészet halotti műfajai. 1995.. Előmunkálatok a Magyarság Néprajzához. 14. leányélet – az ifjúság társas élete és párválasztási szokásai. valamint az etnológiai kutatások ide vonatkozó adatainak. 1983.. Tematika: A társadalmi élet folklórjának általános és elvi kérdései. 159-167. Debrecen. Előfeltételek: A szakos kreditlista előírásai szerint. a társadalom egyéni és közösségi megnyilvánulásait kísérik. Ortutay Gyula: A szerelem Ajakon a házaséletig. Bp. így azzal egymást kölcsönösen kiegészítik. névmágia. A keresztség és a keresztelő. amelyek az ember társadalmi érintkezéseit. Temetkezési formák. Félév: őszi A tárgy típusa: előadás 40 . hn. Bp. XC. exogámia.. .. Ethn. Debrecen. Perinatális szokások és hiedelmek. 406-414. Balázs Lajos: Az én első tisztességes napom. Az átmeneti rítusok. Bp. Nőrablás.. Fejős Zoltán: Az átmeneti rítusok... 10. Györgyi Erzsébet: A házasságkötés szokásai. Bp. Irodalom: Magyar Néprajz. Szolnok. Bartha Elek Intézet / Tanszék: Néprajzi Tanszék A tantárgy leírása: A tantárgy célja azoknak a folklór jelenségeknek a bemutatása. kötet. lakodalom. Kunt Ernő: Az utolsó átváltozás. 1982. Az előadás rendszerint párhuzamosan fut a társadalomnéprajzi főkollégiummal. Néprajz és nyelvtudomány. Avatási szokások. 1983. Névadás.Oktató: Dr. Értékelés: kollokvium Megjegyzés: TANTÁRGYLEÍRÁS A tantárgy címe: Etnográfia Kódja: B/2. . Néprajz egyetemi hallgatóknak. Eljegyzés. A magyar keresztnévadási rendszer. Vasas Samu: A kalotaszegi gyermek. W. nővásárlás. kötet: Kapros Márta: A születés és kisgyermekkor szokásai. A felnőttkor szokásai és hiedelmei. 1994. 1992. Gazda Klára: Gyermekvilág Esztelneken. 1981.. Bp.

Óraszám/hét: összesen 10 óra Kredit érték: 3 Oktató: Dr. Lovas Kiss Antal Intézet / Tanszék: Néprajzi Tanszék A tantárgy leírása: A tantárgy célja a magyar gyűjtögető-zsákmányoló gazdálkodás néprajzának és történetének bemutatása. Tematika: A gyűjtögető-zsákmányoló gazdálkodás szerepe az ember gazdasági tevékenységében. A gyűjtögető-zsákmányoló gazdálkodás ágazatai. Gyűjtögetés – A táplálkozáshoz és takarmányozáshoz használt növények gyűjtése. Gyógynövények. Festőnövények. A növényvilág és a kultusz. A gyűjtögető gazdálkodás történeti rétegei. Vadfogás és vadászat – A vadászat módjai és eszközei. Aktív vadászat, passzív vadászat. A magyar vadászat története, interetnikus kapcsolatai. A vadászat és a kultusz. Halászat – Halászati módok és eszközök. A magyar halászat története és kultúrtörténeti rétegei. Halászati üzemformák és halászati módok összefüggése. A halászat folklórja. Méhészkedés – A méhészkedés módjai és eszközei. A méhészkedés története és kultúrtörténeti rétegei. A méhészet szokásai és hiedelmei. A magyar gyűjtögető-zsákmányoló gazdálkodás kutatástörténete és szakirodalma. Irodalom: Gyűjtögetés: Gunda Béla: A természetes növénytakaró jelentősége a Gyulai-havasok és a környező hegyvidék népének táplálkozásában. In: Ethnographica Carpatica, Budapest, 1966. 9-64.; Ujváry Zoltán. A vadon termő növények szerepe a táplálkozásban az abaúj-zempléni hegyvidéken. Néprajzi Értesítő, 1957. 231-244.; Vajkai Aurél. A gyűjtögető gazdálkodás Cserszegtomajon. Néprajzi Értesítő, 1941. 231-258.; Zsupos Zoltán: Dél-Gömör gyűjtögető gazdálkodása. Debrecen, 1987. Vadászat: Ecsedi István: Népies vadfogás és vadászat a debreceni határban és a Tiszántúlon. Debrecen, 1933.; Gunda Béla: Vadfogó hurkok a Keleti-Kárpátokban. In: Ethnographica Carpathica, Budapest, 1966. 136-204.; Korompay Bertalan: A finnugorság szerepe az eurázsiai vadászműveltségben. Ethn., 1946. 9-14. Moszynski Kazimir: A vadfogó csapdák fejlődéstörténetének néhány kérdése KözépEurópában. Műveltség és Hagyomány, I-II. Budapest, 1960. 193-205. Halászat: Ecsedi István: Népies halászat a Közép-Tiszán és a tiszántúli kisvizeken. A debreceni Déri Múzeum Évkönyve, Debrecen, 1934. 123-308.; Gunda Béla: A mérgező és szigonyos halászat Erdély nyugati hegyvidékén. In: Ethnographica Carpatica, Budapest, 1966. 65-135.; Solymos Ede: Dunai halászat - Népi halászat a magyar Dunán. Budapest, 1965.; Szilágyi Miklós: Halászó vizek, halásztársadalom, halászati technika. Debrecen, 1992. Méhészkedés: Gunda Béla: A méhvadászat. In: Ethnographica Carpatica, Budapest, 1966. 205-246.; Kotics József: Népi méhészkedés Dél-Gömörben. Debrecen, 1989.; Szabadfalvi József: A magyar méhészkedés múltja. Debrecen, 1992.; Gunda Béla: A magyar gyűjtögetőzsákmányoló gazdálkodás kutatása. Budapest, 1948. Előfeltételek: A szakos kreditlista előírásai szerint. A tárgyra való jelentkezés módja: Az aktuális félévi tanrend előírásai szerint. Értékelés: kollokvium Megjegyzés:

TANTÁRGYLEÍRÁS
41

A tantárgy címe: Etnográfia Kódja: B/2. Félév: őszi / tavaszi A tárgy típusa: előadás Óraszám/hét: összesen 10 óra Kredit érték: 3 Oktató: Dr. Lovas Kiss Antal Intézet / Tanszék: Néprajzi Tanszék A tantárgy leírása: A kurzus az alapozó képzési szakaszban megtartott tudománytörténeti előadásokhoz kapcsolódik, az ott elsajátított ismeretekre alapoz. Az előadás célja a jelen kutatások előzményeinek jobb megismerése, a tudománytörténeti ismeretek jobb megismerése, rendszerezése, elmélyítése. Tematika: A magyar néprajz kialakulása. Néprajzi viták. Pozitivizmus, evolucionizmus, összehasonlító néprajz, etnológiai kutatások. Természettudomány és néprajz. A leíró monográfia. Néprajz és művelődéstörténet. Népcsoportkutatások. Népi műveltség és kulturális nemzeti egység. Magyar néprajzi szintézisek. A prszichoanalitikus néprajz. Jelenkori néprajzi kutatások. Irodalom: Válogatott tudományos publikációk Előfeltételek: A szakos kreditlista előírásai szerint. A tárgyra való jelentkezés módja: Az aktuális félévi tanrend előírásai szerint. Értékelés: kollokvium Megjegyzés:

TANTÁRGYLEÍRÁS

A tantárgy címe: Folklór szeminárium Kódja: B/3. Félév: őszi / tavaszi A tárgy típusa: szeminárium Óraszám/hét: összesen 5 óra Kredit érték:2 Oktató: Dr. Nagy Éva Intézet / Tanszék: Néprajzi Tanszék

42

A tantárgy leírása: A szeminárium tudománytörténeti hátteret kíván adni a folklór előadásokhoz. A diákok választhatnak a két tematika között. A két szeminárium párhuzamos felépítésű. A szemináriumok célja, hogy a források közvetlen felhasználásával megismerkedjenek a magyarországi néprajztudomány és folklorisztika történetének legfontosabb alkotásaival, fordulópontjaival. Tankönyv: Kósa László: A magyar néprajz tudománytörténete. Bp. 1989. Voigt Vilmos (Szerk.): A magyar folklór. Bp. 1998. 2. fejezet. Előfeltételek: A szakos kreditlista előírásai szerint. A tárgyra való jelentkezés módja: Az aktuális félévi tanrend előírásai szerint. Értékelés: dolgozatok, beszámolók készítése, a félévi teljesítmény beszámítása. Megjegyzés:

TANTÁRGYLEÍRÁS

A tantárgy címe: Etnográfia szeminárium Kódja: B/4. Félév: őszi / tavaszi A tárgy típusa: szeminárium Óraszám/hét: összesen 5 óra Kredit érték:2 Oktató: Dr. Nagy Éva Intézet / Tanszék: Néprajzi Tanszék A tantárgy leírása: A szeminárium tudománytörténeti hátteret kíván adni az etnográfia előadásokhoz. A diákok választhatnak a két tematika között. A két szeminárium párhuzamos felépítésű. A szemináriumok célja, hogy a források közvetlen felhasználásával megismerkedjenek a magyarországi néprajztudomány és folklorisztika történetének legfontosabb alkotásaival, fordulópontjaival.

43

A Tisza mellékfolyóinak szabályozása. amelyek ismerete nélkül nem lehet értelmezni bizonyos néprajzi jelenségeket (folyószabályozások hatása). A Tisza szabályozása és hatása az Alföld népi gazdálkodására. Államhatárok. Értékelés: dolgozatok. tartalma a különböző elképzelések szerint. és ezzel egyrészt megalapozzák a további néprajzi tanulmányaikat. Nemzetiségek térszerkezete a történeti Magyarországon. gyepű. Ártéri gazdálkodás. 1989. földrajzi és történeti topográfiája. helyezte. A Kárpát-medence történeti néprajzi. Minden egyes témakörhöz bőséges elsajátítandó topográfiai névanyag tartozik. Magyarok térszerkezet napjainkban a határainkon kívül. határai. földrajzi és történeti topográfiája. Etnikai csoportok térszerkezete a történeti Magyarországon. amelyeken belül a KLTE Néprajzi Tanszéke a kutatásokat végzi. valamint néprajzi topográfiából átfogó. fontos helynevei. A hegység népi kultúrában betöltött szerepe. Bp. Egy leíró földrajzi névanyagra és egy elméleti részre. A tárgyra való jelentkezés módja: Az aktuális félévi tanrend előírásai szerint. Történeti határformák.Tankönyv: Kósa László: A magyar néprajz tudománytörténete. 44 . Közép-Európa néprajzi. másrészt kiegészítsék az előadásokat. Voigt Vilmos (Szerk. 2. Folyószabályozások. földrajzi és történeti topográfiája. 1998. beszámolók készítése. éves etnicitás kurzust is) történeti helyneveit és történetét.és társadalomföldrajzi pontokat. Keményfi Róbert Intézet / Tanszék: Néprajzi Tanszék A tantárgy leírása: Az előadás célja. tartalma a különböző elképzelések szerint. Bp. gyepűelve. A tananyag második része átfogja azokat a sarkalatos természet. a félévi teljesítmény beszámítása. Tematika: Európa néprajzi. hogy a hallgatók a természeti és a történeti földrajz tárgyköréből. A magyar vármegyerendszer 1920-előtt. de alapvető lexikális tudást szerezzenek. Félév: tavaszi A tárgy típusa: előadás Óraszám/hét: összesen 10 óra Kredit érték: 3 Oktató: Dr. Átfogja a kárpát-medencei nemzetiségek és etnikai csoportok elhelyezkedését (előkészítve ezzel a III. Az első előadások azokat a térkereteket határozzák meg. A tájátalakítás hatása. Megjegyzés: TANTÁRGYLEÍRÁS A tantárgy címe: Határok és térképek az iskolában Kódja: B/5. Ennek megfelelően a tananyag két részre bomlik. A Kárpátok felépítése. Helyzete. fejezet. határai.): A magyar folklór. Előfeltételek: A szakos kreditlista előírásai szerint.

Frisnyák Sándor: Magyarország történeti földrajza. fogalma. Tankönyvek: Bátky Zsigmond: Magyarország néprajza. Palugyay.. Budapest 1990. Szeder. Feladatként kapják. persze a szülőföld ismeretét tovább mélyítve. Budapest. Ormánság. hogy Viski. vidékük) néprajzi értékeit. A Kárpát-medence népei a honfoglalás előtt. Néprajzi csoport. 89-99. Oláh Miklós. táji. 7-46. Gunda tanulmányai vagy a Balassa-Ortutay kötet alapján már az első két hétben megtanulják és tájékozódni tudjanak a hallgatók a főbb néprajzi csoportok között. Anonymus. nagytáj. Kósa László. . stb. Debrecen. História.és történeti csoportok. Tudatosan választott viszonyítási pont ez. etnikai csoport. régió. zárványok. módszeres leírások kezdete (Csaplovics. Az előadások szeminárium szerű foglalkozásokkal is vegyülnek. A tárgyra való jelentkezés módja: Az aktuális félévi tanrend előírásai szerint. Bak Borbála: Magyarország történeti topográfiája. 45 . hogy ekkorra lakó. mintegy tudatosítva magukban saját szülőföldjük (községük. Kistáj. hogy a hallgatók tájékozódni tudjanak a magyar népi kultúra térképén. A Három-város. Budapest. Bátky). Félév: őszi A tárgy típusa: előadás Óraszám/hét: összesen 10 óra Kredit érték: 3 Oktató: Dr. Későbbi sorsuk.vagy származási helyükről (illetve annak környékéről) 6-8 oldalas dolgozatot készítsenek. Lényeges feladat év elején. Népmozgalmak a törökkor végéig. 1991. Értékelés: kollokvium Megjegyzés: TANTÁRGYLEÍRÁS A tantárgy címe: Regionális kultúra Kódja: B/6. etnokulturális csoport fogalma. OMMIK. 1997. Budapest környéke. Bél Mátyás).. 1990. 119136. Jászság. Peremvidékek. A Kárpát-medence népeinek legújabb kori átrendezése.Tankönyvek: Bak Borbála: Magyarország történeti topográfiája História. PÉLDATÁR. Paraszti polgárosulás és a népi kultúra táji megoszlása Magyarországon. Előfeltételek: A szakos kreditlista előírásai szerint. A korai néprajzi értékű feljegyzések. Népmozgalmak a török kiűzésétől Trianonig. Lovas Kiss Antal Intézet / Tanszék: Néprajzi Tanszék A tantárgy leírása: A kollégium célja. A néprajzi nagytáj fogalmának kialakulása (pl. 1997. 64-71. Fényes. (vármegyék és központjaik). amihez később más tájakat is természetesen mérhetnek. Magyar néprajzi nagytájak. Tematika: A kultúra térbeli megoszlása.

értelmezésével minél mélyebben elsajátítsák a tudományos problémakör sajátosságait.. Eger. kötet. etnikai csoport. azaz párhuzamos szövegolvasással értessük meg a hallgatókkal. interkulturális kommunikáció. november 10-11. In: Műveltség és Hagyomány. V.): Néprajzi csoportok kutatási módszerei. XIX. In: Népi Kultúra .Népi társadalom. 1963. Lovas Kiss Antal Intézet / Tanszék: Néprajzi Tanszék Tantárgy leírása: A tantárgy célja.Szabadfalvi József . 1966. (szerk.) Eger... Viski Károly: Etnikai csoportok és vidékek. az „olvasztótégely” elképzelése.Bakó Ferenc: Módszerek és feladatok (Palóc tanácskozás Egerben 1967. típusai. nemzeti. Ethn. Paládi-Kovács Attila:(szerk. Tematika: A nemzetmodellek bemutatása: népnemzet. In: Agria. Szabó István: A magyarság életrajza.. Budapest. 1968. Ethn. etnikai kisebbség.Viga Gyula). 1983. hogy az „Etnicitás” előadásaihoz kapcsolódva a hallgatók esettanulmányok és a téma forrásanyagának olvasásával azok elemzésével. Egri Múzeum Évkönyve. Budapest.: Bartucz Lajos).. XI-XII. elméleti megközelítések. 1978. nemzetiség fogalma. kultúrnemzet. Budapest. In: Előmunkálatok a Magyarság Néprajzához. Miskolc. 1980. Budapest.. 1941. 1980.: Kunt Ernő . 1958. 7. Gunda Béla: A magyarság néprajzi csoportjai. Félév: őszi A tárgy típusa: szeminárium Óraszám/hét: összesen 10 óra Kredit érték: 2 Oktató: Dr. Budapest. a szemináriumon is előkerülnek a terminológiai.. Debrecen. etnikum. Barabás Jenő: A belső fejlődés fogalmáról. In: A magyar nép (szerk. Gunda Béla: A kultúra integrációja és az etnikai csoportok alakulása.. osztálynemzet. Andrásfalvy Bertalan: Néprajzi csoport.. régió. Ujváry Zoltán: Az interetnikus kutatásokról Észak-Magyarország népi kultúrájának vizsgálatában. identitás és etnicitás mint konstrukciók. Értékelés: kollokvium Megjegyzés: TANTÁRGYLEÍRÁS A tantárgy címe: Regionális kultúra Kódja: B/6. A szeminárium oktatási jellege lehetőséget teremt arra is. Hasonlóan az előadáshoz. nacionalizmus értelmezése. A tárgyra való jelentkezés módja: Az aktuális félévi tanrend előírásai szerint. 1943. 1984.. Előfeltételek: A szakos kreditlista előírásai szerint. egyéni és kollektív identitás. államnemzet. Barabás Jenő: Az etnikai csoport fogalmának kérdéséhez. Bakó Ferenc.Irodalom: Andrásfalvy Bertalan: A táji munkamegosztás néprajzi vizsgálata. Ethn. módszertani kérdések. Szabó László: A jász etnikai csoport I. multikulturaizmus. hogy az etnicitás felfogásbeli eltérésinek különbségét egyidejűleg. a kontinuitás és a migráció szerepe a palóc centrum népességének kialakulásában. 9-101.. In: Interetnikus kapcsolatok Északkelet-Magyarországon. 1938.. 46 . kistáj.

etnikum. szociális és kommunikációs értelmezési keret felállításához. 1997 B. 2006 Brubaker. Lovas Kiss Antal Intézet / Tanszék: Néprajzi Tanszék A tantárgy leírása: A tantárgy célja. amelyek olvasása és helyes értelmezése hozzájárul az árnyaltabb társadalomismeret. Budapest. hogy a hallgatók megismerkedhessenek azokkal a népi kultúrában fellelhető vizuális jelekkel és jelrendszerekkel.) Nacionalizmuselméletek Bp. A. nemzetiség és állam. 2000 Előfeltételek: A szakos kreditlista előírásai szerint.Kötelező olvasmányok: Romsics Ignác: Nemzet. Értékelés: kollokvium Megjegyzés: TANTÁRGYLEÍRÁS A tantárgy címe: Honismeret. Rogers: A nacionalizmus új kertek között. Benedict: Elképzelt közösségek. Félév: őszi / tavaszi / mindkettő A tárgy típusa: előadás Óraszám/hét: összesen 10 óra Kredit érték: 3 Oktató: Dr.. XI. 1998 Kántor Zoltán (szerk. Urs: A szarajevói jelzőtűz. Bp. regionalizmus. Bp. In: 2000. Értékelés: gyakorlati jegy megszerzése Megjegyzés: TANTÁRGYLEÍRÁS A tantárgy címe: Vizualitás Kódja: B/7. szemiotikus kódok ismeretét a hallgatók előadások keretén belül sajátítják el. Előfeltételek: A szakos kreditlista előírásai szerint. néprajzoktatás problematikája 47 . 51–61. 2007 Fejős Zoltán: Az etnicitás árnyalatai. A népi kultúra jelhasználata. Gergely András: Kisebbség. A tárgyra való jelentkezés módja: Az aktuális félévi tanrend előírásai szerint. A tárgyra való jelentkezés módja: Az aktuális félévi tanrend előírásai szerint. 2004 Anderson. Bp. Altermatt. Bp.

A tárgyra való jelentkezés módja: Az aktuális félévi tanrend előírásai szerint. Budapest. és a látogatás általános benyomását meghatározó tényezőket. 2003. a múzeumi kiadványok készítésének szempontjaiba. A Hon és népismeret az iskolában című előadáshoz kapcsolódó szeminárium alkalmat teremt a hallgatók számára. Gondolat Kiadó. a múzeum imázsát.) Budapest. Megismerik az egységes intézményi arculat kialakításának perspektíváit és a látogatás általános benyomását meghatározó tényezőket. Történeti Muzeológiai Szemle 3. Félév: tavaszi A tárgy típusa: szeminárium Óraszám/hét: összesen 10 óra Kredit érték: 2 Oktató: Dr. amely hagyományos és korszerű módszerek egymás mellett élésében valósulhat meg a legtökéletesebben. Bányai Irén: A társadalmi rétegek életmódjának kiegyenlítődését dokumentáló anyagok gyűjtése. Nagy Éva Intézet / Tanszék: Néprajzi Tanszék A tantárgy leírása: Az előadássorozat fontos feladata. Néprajzi múzeumi tanulmányok. A félév során bepillantást nyerhetnek a múzeumi rendezvények szervezésének jellemzőibe. Fejős Zoltán: Tárgyfordítások. Fejős Zoltán (szerk. 84. 2003. 69–77. A félév során a hallgatók megismerik legjelentősebb sajátosan múzeumi komplex kommunikációs eszköz. Néprajzi Múzeum. 2003. 2. Peterdi Vera: Az otthonkultúra mint néprajzi és legújabb kori történeti muzeológiai probléma. Előfeltételek: A szakos kreditlista előírásai szerint. hogy a modern múzeum és a honismereti képzés kommunikációjában a legfontosabb cél a gyűjtemény és a környezet autentikus és élményszerű bemutatása. és az intézmények külső kommunikációjába. 195–205. tudatosítani a hallgatókban. évf. Történeti Múzeumi Közlemények.): Néprajzi jelenkutatás és múzeumi gyűjtemények változása. 1983. (MaDok füzetek 1. hogy az egyes konkrét múzeumi kommunikációs eszközök megvalósulását a gyakorlatban megfigyelt tapasztalatok alapján elemezzék. sz. Helyzetkép a jelenkor kutatásáról egy néprajzi konferenciakötet alapján. a kiállítás létrehozásának szempontjait és jellemzőit.Kódja: B/8. valamint a múzeumok működését. Értékelés: gyakorlati jegy megszerzése Megjegyzés: TANTÁRGYLEÍRÁS A tantárgy címe: Régió és tárgykultúra 48 . Kötelező olvasmányok: Sz. 16–28. 2002. Néprajzi Értesítő.

a lakóház és környezte. Félév: őszi A tárgy típusa: előadás Óraszám/hét: összesen 10 óra Kredit érték: 3 Oktató: Dr. társadalom. Tankönyv. amelyek egy-egy probléma megoldásának irányába mutatnak olyan esetekben is. késői vaskor. amelyekre a régészeti leletek nem adnak közvetlen. újkőkor. Db. Témakörök. Magyari Márta Intézet / Tanszék: Déri Múzeum A tantárgy leírása: A tantárgy célja: A régészeti kutatások által feltárt leletanyagot a néprajz szemléletének megfelelően való hasznosítsa. Félév: őszi / tavaszi / mindkettő A tárgy típusa: előadás Óraszám/hét: összesen 10 óra Kredit érték: 3 Oktató: Dr. középkori falu. népvándorlás kora és a korai középkor. kultikus szokások és temetkezés. római kor. egyértelmű vagy éppen semmiféle magyarázatot. Selmeczi László: Régészeti alapismeretek néprajz szakos egyetemi hallgatóknak Néprajz egyetemi hallgatóknak 16. a gazdálkodás. vallási elképzelésesek. honfoglalás kora.Kódja: B/9. nelitikus. Magyari Márta Intézet / Tanszék: Déri Múzeum 49 . Előfeltételek: A szakos kreditlista előírásai szerint. Értékelés: kollokvium Megjegyzés: TANTÁRGYLEÍRÁS A tantárgy címe: Gyűjteménykezelés és múzeumpedagógia Kódja: B/10. Árpád-kori falu. Témakörök: régibb kőkor. korai vaskor. jászok. A Kárpát-medence régészeti leletanyaga. Az egyes témakörök egy történetinépmozgalmi rövid összefoglaláson kívül. 1993. bronzkor.. A tárgyra való jelentkezés módja: Az aktuális félévi tanrend előírásai szerint. paleolitikum. kunok. rézkor. A régészeti néprajz módszereivel olyan modelleket dolgozhatunk ki. a néprajzi szemléletnek megfelelően a következő főbb kérdésekre terjednek ki: a település.

tudományos. Irodalom: Schreiner K. Nagy Éva Beosztás Egyetemi tanár Egyetemi docens Egyetemi docens Egyetemi adjunktus Tudományos fokozat DSc PhD.. Oroszlán Z.: Magyar múzeumok. A múzeum. Keményfi Róbert Dr. gyűjteményi és műtárgyvédelmi munka. A magyar műgyűjtés története. – Béni M. gyűjtőmunka és tudományos feldolgozás.. A specializációs továbbképzésben részt vevő oktatók a Debreceni Egyetem részéről Név Dr. Értékelés: kollokvium Megjegyzés: 11.. A muzeológia az európai országokban. gyakorlatot végezhetnek. Új vonások a múzeumi gondolatban. habil PhD.: A múzeológia alapjai. hogy a leendő szakvizsgás oktatókkal megismertesse azt az intézményi közeget.: Einführung in die Museologie. A ma múzeuma. A műgyűjtés története – gyűjtemények az ókorban. Előfeltételek: A szakos kreditlista előírásai szerint. Bartha Elek Dr. Önkormányzatok)kér fel. Balassa I. mint sajátos kulturális intézménytípus. 1934. A képzés legkülönbözőbb szakterületeihez az egyetem különböző karain rendelkezésre áll a megfelelően képzett személyi. Lovas Kiss Antal Dr.A tantárgy leírása: A tantárgy célja. Korek J. A múzeumok főbb típusai. Balogh Lászlóné Beosztás Főiskolai docens 50 . habil. Bp. A múzeum a kulturális intézmények rendszerében. ezek biztosításának módja: Az egyetem a képzés infrastrukturális hátterét ( tantermek és felszerelésüket)biztosítja. a múzeum és a közművelődési. A magyarországi műgyűjtés története. a középkorban és a kora-újkorban. Entz Géza. múzeumépítészet. 1970. de néhány gyakorlati jellegű kollégium megtartására külső előadókat( OKM. Múzeumpedagógiai segédkönyv. Tematika: A muzeológia fogalma és főbb irányai. közművelődési tevékenység. amelyben az egyetem elvégzése után szakmai segítséget kaphatnak. valamint felsőoktatási intézmények kapcsolata. Bp. oktatói háttér. A képzési program végrehajtásához szükséges tárgyi és személyi feltételek. Neubrandenburg. PhD A szakmai munkában részt vevő külső tagok: Név Dr.. A tárgyra való jelentkezés módja: Az aktuális félévi tanrend előírásai szerint. 1955. Bp. Heft l. 1988.: Általános múzeológia. A magyar múzeumügy története. Bp. a múzeumügy szervezete és az érvényben lévő jogszabályok. Bp. ügyvitel.

ilyeneket kezdeményezni és megvalósítani. hogy a változó oktatási körülmények között helyt tudjon állni. készségek. 4. megszerezhető ismeretek. 7. mind a specializációs részben nagyobb tartalmi blokkokból és azokon belüli tantárgyakból épül fel.A képzés módszerei: Elméleti jellegű előadások mellett tantermi gyakorlatok és szemináriumi jellegű foglalkozások. s ezek alapján a pedagógus szakvizsgára való felkészítés. M. a latin specializáció felelőse: Dr.Elsajátítandó kompetenciák: A szakvizsgára felkészítő specializációs továbbképzés a szaktárgyi és szakmódszertani ismeretek megújításával tovább növeli a pedagógus szakmai biztonságát.1. A képzés költségtérítési díja: 140. 3. A specializációs képzés speciálisan az ókori görög-latin civilizáció szöveges és tárgyi emlékeinek újabb interpretációs lehetőségeivel kívánja megismertetni a résztvevőket. 6.Tanterv: A képzés során elsajátítandó kompetenciák. Magyari Márta 14. illetve magas fokon felkészülve tudja szakterületén a szaktól elvárt társadalmi szerep és az ifjúság igényei közötti egyensúlyt megtalálni és azt az ifjúságnak meggyőzően közvetíteni. Nagy Ilona. 5. tudáselemek.A képzés szerkezete: A képzés tartalma mind az általános. személyes adottságok. 51 .Dr. merjen igényes feladatokra vállalkozni. Külön hangsúlyozzuk az interdiszciplináris szemléletmód formálását. Szabó József.A képzésért felelős kar megnevezése: BTK 2.A szakért felelős oktató: A szak egészéért felelős oktató Dr.Képzési cél: A pedagógusok általános pedagógiai valamint szaktárgyi ismereteinek felfrissítése az újabb elméleti és gyakorlati megközelítések megismerésével.A képzés formája: költségtérítéses levelező. a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben. Képessé teszi arra. tevékenységrendszerben 7.000 Ft / félév LATIN SPECIALIZÁCIÓ KÉPZÉSI PROGRAM 1. amelyre a latint általános kultúrtörténeti szerepe kijelöli.

Latin nyelv és antik (görög-római) irodalom koll 5 Antik (görög és római) 18 4 irodalom 2. a művészettörténet a művészetek szélesebb társadalmi összefüggéseivel és formanyelvének általánosabb kérdéseivel is foglalkozik.7.2. például emelt szintű érettségi. Ezen túl különleges feladatok ellátására is felkészítést jelent. Latin nyelv 18 gyj 5 15 koll 4 Havas László Szekeres Csilla M. Emellett újdonság a latin szaknyelvi használatának tárgyalása. ami környezetére is várhatóan kihat. mert nagyobb rálátása lesz az újabb elméleti megközelítésekre és gyakorlati módszerekre. A közvetlen gyakorlati munka több szintjén túl a szakos vezetői munkakörök (például vezetőtanár. beleértve az informatika ókortudományokban való felhasználásának ismretét is.A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben. 7. félév óraszámon szám kérés 15 koll oktató kredit fokozat I. Kollegiális. A szakmódszertani blokk részben az aktuális oktatási rendszer minősített feladataira koncentrál. jogi stb. ami különösen a pedagógus pályaorientációs munkáját segíti.Személyes adottságok: A specializációs továbbképzés jótékonyan befolyásolja a latintanár kreativitását és bátorítja vállalkozó szellemét. hogy sikeresen alkalmazza azokat a napi közoktatási munkájában. Ez a legfontosabb célja a továbbképzésnek. ami a résztvevők általános irodalomszemléletét alakítja. de a latint szaknyelvként tanítóknak is hasznos. másrészt helyi vagy regionális feladatokhoz nyújt szakmai támaszt. szaktanácsadó) betöltésekor is profitálhat a továbbképzésből a tanár. országos vagy regionális latin versenyek szervezése. Az irodalom áttekintése részben a műfajok történetére. görög-római emlékekhez tett hazai és külföldi kirándulások. Külön foglalkozunk az informatika felhasználási lehetőségeivel az ókortudományokban illetve a klasszikus nyelvek és kultúra oktatásában. tevékenységrendszerben: A latin specializáción megújított ismeretek és képességek a tanárnak lehetőséget adnak arra. latin szakmódszertan. a művelődéstörténet új eleme pedig az antik kultúra átélési módszereinek megismerése.Tudáselemek. Összességében személyi igényessége nő.és művelődéstörténet. A pedagógus-szakvizsgára felkészítő specializációs képzés 3-4. félév tantervi hálója Tantárgy III. módszerek rendszeres követésére is kívánja serkenteni. Mindegyik tárgyblokk tovább differenciálódik. hogy ismeri az európai kultúra ókori örökségének kérdéseit. A latin nyelvi blokk az újabb leíró nyelvészeti módszerek latin alkalmazásával a hagyományostól eltérő megközelítési móddal ismerteti meg a hallgatókat. 7.) latin oktatása stb.4. antik (görög és latin) társadalom. részben az utóélet kérdéseire koncentrál. antik gyűjteményekben való jártasságával múzeumlátogatások szakszerű vezetése. valamint a diákjai iránti empátiájának fokozását is szolgálja a felkészítő tananyag. másrészt érdeklődését a külföldi tapasztalatok. Nagy Ilona DrSc PhD PhD 52 . szaknyelvi (egészségügyi. illetve az ókori művek mai értelmezési lehetőségeit tudatosítja. megszerezhető ismeretek: A latin specializáción a következő nagy ismeretkörök legújabb szaktudományos és módszertani megújítását tűzzük ki: Antik (görög és római irodalom valamint latin nyelv. félév óraszámon szám kérés Kredit IV. Mint osztályfőnök is hasznát veszi a latintanár annak. A görög-római társadalom és művelődés tárgycsoportban a görögrómai történelem és filozófia a mai társadalmak számára is aktuális kérdéseit vitatják meg. Látókörét egyrészt interdiszciplináris irányban szélesíti.3.

habil II. gyakorlatok beszámításának rendje: Bármely felsőoktatási alapképzésben vagy továbbképzésben szerzett kredit elismerhető. A záróvizsga eredménye a záróvizsgán kifejtett tételre kapott érdemjegy és a szakdolgozatvédés eredményének átlaga kerekítve. A záróvizsgán a benyújott szakdolgozatot is meg kell védeni.A résztvevők teljesítményét értékelő rendszer: A szakdolgozat: a specializációs képzési rész ismeretköreiből meghatározott témából kell készíteni. Mindegyik tételt módszertani szempontból is ki kell fejteni. Az oklevél minősítése a szigorlatnak. DE Klasszika-filológiai Tanszék A tárgy célja: a fő irodalmi műfajok antik prototipusainak áttekintésével előmozditja . A záróvizsga: A záróvizsgára bocsátás feltétele: az előírt számú vizsga és gyakorlati jegy megszerzése. Görög és római 8 3 3 4 8 12 koll gyj 3 4 Takács Levente Szekeres Csilla Gesztelyi Tamás PhD PhD CSc. Tantárgyi programok: I. 8 gyj koll római 15 Görög és római 10 művelődéstörténet III. Ez a szemléletmód univerzálisabban is hozzásegit egyrészt a modern 53 . DE Klasszika-filológiai Tanszék Szekeres Csilla PhD. Összesítés gyj 3 12 gyj 4 Gesztelyi Tamás gyj 5 15 8 gyj gyj 3/4 5 3 27 és 95 3/4 28 (vezetőtanár) Szilágyi Ilona Takács Levente PhD 85 8.és a művelődéstörténet megfelelő területeivel. A záróvizsga részei: A záróvizsga fő résztárgyai a görög és római irodalom és a latin nyelv. valamint a szakdolgozat benyújtása. Görög-római irodalom Oktató: Havas László DSc.a korábbi kronologikus szemlélettel szemben . érintkezését a társadalom. Latin szakmódszertan Informatika ókortudomány 2. a záróvizsga eredményének és a szakdolgozat eredményének számtani átlaga kerekítve. CSc. Az irodalmi és a nyelvi tételek azonban magukban foglalják e területek kapcsolatait. 9. Latin szakmódszertan 18 1. Görög és római filozófia Görög és művészettörténet 3. habil történelem 2. 10. egyetemi tanár. habil. 1. ha a kredit átváltás általános szabályai szerint egyenértékesíthető jelen szakvizsgás képzés valamely tantárgyával.A korábban szerzett ismeretek. valamint a továbbélés kérdéseit is. Latin nyelv és antik irodalom tantárgyi blokk I. egyet. Görög és római társadalom és művelődés koll 1. Adjunktus.a műfajközpontú irodalomszemlélet megerősödését.

retorika. mese (egyes típusok) . 2/ Költői művek .. ezzel hozzájárul a tőle elvárt nagyobb rálátás kialakitásához. uj nyelvtanári attitüdnek a kialakitásában a latintanárnak példaadó szerepe van.közvetlen hatást kiváltó műfajok: szónoki beszéd levél 1. adjunktus. regény. másrészt a nyelvi szövegtipusok megértéséhez. egyet.elégia . művészet . értekezések . Latin nyelv Oktató: M. tudomány. Nagy Ilona PhD habil.műfajok. valamint a latin nyelv kiaknázási lehetőségeire irányitja a figyelmet többnyelvű környezetben. 2. Ennek a kivánt. l/ A prózai műfajok terén. filozófia. A latin szókincs továbbélése: az eurolatin szókincs.Ujabb elméleti megközelítések a latin mondattan és szövegtan leírásában. Szükebb tematikai egységek: . Tematikája: A latin lexika néhány kérdése. amire a nyelvtanárok közül a latintanár képzettsége a legalkalmasabb. – Az újabb mondattani és szövegtani ismeretek alkalmazása a külföldi iskolai latin nyelvtanokban.demonstratív műnem: dialógusok.elbeszélő műnem: a történetírás.epikus költészet .Fordítás és műfordítás. 54 . Ezzel segiti a latintanárt abban..óda . önéletrajz. A tanárnak más nyelvű irodalmak tanulmányozása esetén is alkalmazható jártasságot biztosit.személyes költészet A kreditszerzés módja: kollokvium Kreditérték: 5 A kollokvium előfeltétele: egy klasszikus irodalmi mű vagy részlet (választhatóan próza vagy költői mű) intepretálásának bemutatása Kontaktórák száma: 18 I. hogy egyszerre több nyelvre koncentráló nyelvtanári magatartást ("Mehrsprachigkeitsdidaktik") alakitson ki. A tárgy tematikája: Irodalmi szövegek feldolgozása 1. .filozófiai tanköltemény . DE Klasszika Filológiai Tanszék A tárgy célja: A klasszikus latin nyelvi ismeretek uj módszerű megközelitéseiből ad izelitőt. tekintettel világirodalmi recepciójukra. .A mondattan a fordítás szolgálatában.

Tematika: Antik filozófia . hanem a növekvő diák-mobilitással is nagyobb jelentőséget kap (külföldi múzeumlátogatások. Görög és római társadalom és művelődés blokk II.) II. docens.Irodalmi és képzőművészeti párhuzamok: Vergiliusi. Görög és római művészettörténet: Oktató: Gesztelyi Tamás CSc. kirándulások).történelemkoncepciók . ovidiusi olvasmányok mondai.) II. DE. 2. Klasszika-filológiai Tanszék A tárgy célja: az ókori filozófiai irányzatok kutatása terén elért újabb eredmények megvitatása. A tárgy kreditértéke: 4 Kontakt órák száma: 15 A kreditszerzés módja: kollokvium II. Tematikája: .Kreditértéke: 5 Kontaktórák száma: 18 A kreditszerzés módja: gyakorlati jegy. DE Klasszika-filológiai Tanszék A tárgy célja: a görög-római civilizáció művészeti. habil. egyet. a téma idegen nyelvű szakirodalma.római szerzők Kreditértéke: 3 kredit 55 . 3. Görög és római filozófia: Oktató: Szekeres Csilla PhD. egyetemi tanársegéd A tárgy célja: az ókori görög és római történelmet érintő ujabb kutatási eredmények értékelése Tematika: Történeti források . különös tekintettel a hellenisztikus filozófiai irányzatokra és a római filozófiára.forrásismertetés stb. pl. l. Görög és római történelem: Oktató: Takács Levente PhD. vagy egy téma uj módszerű iskolai feldolgozásának elkészitése. illetve tágabban tárgyi emlékeinek ú jabb interpretációs lehetőségeire felhívni a figyelmet. mitológiai motívumainak korabeli ábrázolásai és későbbi utóélete az európai képzőművészetekben. egy szövegrészlet műforditásának elkészitése stb. egyetemi adjunktus. A tanár kezdeményező szerepe e téren a jövőben még nagyobb szerephez juthat.újabb kutatási eredmények Kreditértéke: 3 kredit Kontaktórák száma: 8 A kreditszerzés módja: gyakorlati jegy (írásbeli referátum készitése. E készség megújítása nemcsak az antik kultúra megértésének nélkülözhetetlen eleme. A gyakorlati jegy megszerzésének módja: egy elméleti vagy egy gyakorlati téma kidolgozása a fenti témakörökből (pl.

4. versenyekre (Ábel Jenő. interaktív tábla) . l.a kulúra-alapozás lehetőségei és kívánalmai a mai Európában(a görög-római kultúra mint az európai civilizáció egyik gyökere) . még a művészettörténet tárgy leírásánál mondottakat. Görög és római művelődéstörténet: Oktató: Gesztelyi Tamás CSc. (Vö. nyelvvizsgára. OKTV. CD-ROM-ok készítése. A latintanítás szakmódszertana: Oktató: Szilágyi Ilona vezetőtanár. a DE Klasszikafilológiai Tanszék óraadója III.Régiségtani kérdések: A szemléltetés forradalmi újdonságai: képi adatbázisok. Kreditértéke: 3 kredit (10 óra) A kreditszerzés módja: gyakorlati jegy A gyakorlati jegy szerzésének módja: a téma egy vonatkozásának önálló feldolgozása III.új eszköztár (internet. hogy a változó körülmények között rugalmasan viszonyuljon a latintanítástól elvárt feladatokhoz. Tartalma: Hogyan változtak meg a latinoktatás céljai és keretei az új helyi pedagógiai programok bevezetésével? . A tárgy célja: A tanár módszertani kultúrájának elméleti megújítása annak érdekében. . 56 .Régészeti séták Pannoniában és azon túl: Pannonia mint kirándulási célpont és a római emlékek közvetlen megismerésének színtere. DVD. használatuk módszertani kérdései.a nyelvi párhuzamok és kontrasztok az iskolában tanított élő idegen nyelvekkel (elsősorban az angollal) Kompetenciafejlesztés a latinórákon A differenciált foglalkoztatás (felzárkóztatás és tehetséggondozás) kérdései a latinoktatásban Felkészítés a kétszintű érettségire.a szerkesztett és adaptált anyagok (kezdő olvasmányok) tartalma .helyi tanterv és tanmenetek készítése . videók. Szakmódszertan l. egyetemi docens A tárgy célja: az ókor tárgyi emlékeinek modern interpretációs lehetőségeivel és adathordozóival való ismerkedés. DE Kossuth Gyakorló Gimnázium. Arpinói Nemzetközi Cicero-verseny).) Tematika: .Kontaktórák száma: 8 A kreditszerzés módja: gyakorlati jegy II.CD-ROM. latin szakra stb. habil. .Az antik szellemiség nyomai közvetlen környezetünkben (főleg építészetben) .az auctoranyag változása (választási lehetőségek és szempontok) . melyek nagyobb része ma már az EU határain belül található. Felkészítés klasszikus területek meglátogatására.

félév: össz. Nagy Ilona PhD habil. Tematika: A latin nyelv élete. 27 kredit (85 kontakt óra) értékben I. jogi.A tárgy kreditértéke: 5 A kreditszerzés módja: gyakorlati jegy A gyakorlati jegy megszerzésének módja: beszámoló.2-3 szóbeli érettségi tétel kidolgozása az adott kívánalmak szerint . változatai az ókor után. DE Klasszika Filológiai Tanszék A tárgy célja: Kitekintés a latin nyelv változataira. természettudományos területek: orvosi. Kreditérték: 4 57 . Élő latin irodalom. Latin nyelv és antik irodalom blokk Görög és római irodalom: Oktató: Havas László DrSc. egyetemi tanár.szótározási minták CD-ROM segítéségével . Kreditérték: 4 Kontaktórák száma: 15 Kreditszerzés: gyakorlati jegy A gyakorlati jegy megszerzése: beszámoló alapján Latin nyelv Oktató: M. multidisciplináris irodalmi jártasságát erősiti.komplex nyelvi és műveltségi vetélkedő feladatsorának kidolgozása (csoportmunka) ./ kapcsolatteremtés lehetőségei más műveltségi területekkel. Középkori és ujkori latin.a kétszintű érettségi követelményei. DE Klasszika-filológiai Tanszék Szekeres Csilla PhD. DE Klasszika-filológiai Tanszék A tárgy célja: kitekintés a latin nyelvű irodalom továbbélésének néhány kérdésére. ………………………………………………………………………………………………… IV. stb. gyógyszerészi.és feladatsor összeállítása nyelvvizsgára készülőknek . biológiai. egyetemi adjunktus. Téma: klasszikus témák modern feldolgozásai.. egyházi.és feladatsor összeállítása felzárkóztatás és korrepetás céljára . egyetemi adjunktus. A latin a különféle tudományterületeken /bölcsészterületek: történész.gyakorló szöveg. Latin nyelvű irodalom az ókoron tul. levéltáros. A beszámoló módja: egy tanitási egység komplex kidolgozása az alábbi javasolt témákból: . A kurzus segiti a pályairányitás és tehetséggondozás módszereinek bővitését. A tanár szakmai biztonságát.antik témájú bemutató forgatókönyvének kidolgozása (csoportmunka) .gyakorló szöveg. zene stb.

A latintanitás szakmódszertana III. Klasszika-filológiai Tanszék A tárgy célja: az ókori filozófiai irányzatok kutatása terén elért újabb eredmények megvitatása. egyetemi docens. DE. különös tekintettel a hellenisztikus filozófiai irányzatokra és a római filozófiára. DE Kossuth Gyakorló Gimnázium.Kontaktóra: 15 A kreditszerzés módja: koll. mit ettek a katonák?) Keresd környezetünk antik motívumait. DE. étkezés: mit ettek a rómaiak. alapján) III. Görög és római társadalom és művelődés blokk Görög és római filozófia: Oktató: Szekeres Csilla PhD. koncepcionális és gyakorlati kérdéseinek megvitatásával a tanár bátorítást kap tananyagszerző-szerkesztő. l. (óraterv egy témából stb. latin feliratait! Kreditérték: 4 Kontakt órák: 12 Kreditszerzés módja: koll. Klasszika Filológiai Tanszék A tárgy célja: Tantárgyi motivációs lehetőségek bővítése. tv. a DE Klasszikafilológiai Tanszék óraadója A tárgy célja: a szak legújabb tanítási segédleteinek. Tematika: Antik filozófia . lehetőségei. II. Kreditértéke: 3 kredit Kontaktórák száma: 8 A kreditszerzés módja: gyakorlati jegy Antik művelődéstörténet: Oktató: Gesztelyi Tamás CSc. (Pl. Szempontok: A szövegfeldolgozás és interpretáció gyakorlása 58 .római szerzők II. A Nemzeti Tankönyvkiadó új kiadású latin tankönyvei) Idegen nyelvű latin tankönyvek. innovatív képességeinek gyakorlásához A tárgy tematikája: A tankönyvek koncepcionális kérdései. egyetemi adjunktus.Átélt antik kultúra: Szituációs játékok témái. Kooperációs lehetőségek építése egy-egy régió latintanárai között a vezetőtanár kezdeményezésével és koordináló szerepével A tárgy tematikája: . megvalósítása. A használatban levő és készülő kötetek bemutatása (pl. Szakmódszertan_ Oktató: Szilágyi Ilona vezetőtanár.

Pécs. illetve művekre vonatkozó fejezetek.) Adamik T. az elemzendő művek kiválasztása az előadó javaslata és/vagy a csoport érdeklődése alapján történhet. használatuk.. adatbáziskezelők). s bizonyos sajátosságaik mind a mai napig érvényesek. Római irodalom az archaikus korban. Római irodalom a késő császárkorban. felhasználva a görög-római források beható elemzését. 1994. A kurzus először azokkal az információ-átadási és -megőrzési technikákkal foglalkozik. Seneca Kiadó. illetve művekre vonatkozó fejezetek. amelyek az ókorban jellemzőek voltak. kompatibilitás. Kötelező irodalom A III. programozás.) Adamik T. rendszerközeli szoftver. 2003. (A tárgyalt műfajokra.. Görög-római irodalom: Adamik T. Római irodalom az ezüstkorban.a Sulinet digitális tudásbázis tananyagai „A latinórák keretein túl” – lehetőségek a figyelemfelkeltésre és a tárgy népszerűsítésére A tárgy kreditértéke: 5 kredit Kontaktórák száma: 15 A kreditszerzés módja: gyakorlati jegy III. Bp. Operációs rendszer alapfogalmak. alkalmazói szoftver. MS Word. Pécs. operációs rendszer. Antikvitáshoz kapcsolódó egyéni projektek összeállítása. Seneca Kiadó.) M. Az informatika az ókortudományban Oktató: Takács Levente A tárgy célja: Az információ megőrzésének és tárolásának áttekintése a homéroszi eposzoktól az Internetig. Informatikai alapfogalmak (adat. katalógusok. illetve művekre vonatkozó fejezetek. 59 . (A tárgyalt műfajokra. 1994. (A tárgyalt műfajokra. Seneca Kiadó. 1993. interpreter. Pécs. program. Internetes keresőprogramok. alapszoftver.a bevonható CD-ROM-ok -anyagkeresés az Interneten – ennek veszélyei . von Albrecht: A római irodalom története I-II. 2. Könyvtárak. Seneca Kiadó.) Adamik T. fordítóprogram... táblázatkezelők. Az információtechnológia korabeli aspektusait a klasszikus antik civilizáció keretében tárgyalja. illetve művekre vonatkozó fejezetek.és gyakorlatkészítés néhány módszere Munka a tankönyvekkel . Powerpoint programok használata. bit. bájt. folyóiratok a világhálón.a felhasználható játék. Ókori tárgyú CD-ROM-ok kezelése. félévhez (résztárgyanként): 1. használata. Számítógép architektúrák. Római irodalom az aranykorban.és dokumentumfilmek összegyűjtése . (A tárgyalt műfajokra. Perifériák fajtái.A lexika újfajta feldolgozása A feladat. Tematika: A számítógép mint információ-feldolgozó gép.módszertani feldolgozások a szükséges (elsősorban modern) kiegészítő anyagok bevonásával: . Pécs 1996. szövegszerkesztők.

4. Latin nyelvtan a gimnázium számára. diasorozat.Tar I.) Nagy F. Osiris. JATEPress. 23-253. Budapest 1983. Generalia. Bp.: Filozófia.Gy.Kötelezően választandó tetszés szerint néhány tanulmány a legfrissebb szakirodalomból..Szabó E. Nagy I.) Havas . I-III. 1985. (szerk. videofilm. Nyelvészeti Füzetek 5.. Steiger K. 1956.) Budapest 1998.. Steiger K. . Bevezető. 1992.Nagyillés J .Gesztelyi T. A . Berlin. Bp 2007. 1997. Bp.. Görög-római kultúra c. Cicerótól az élő latinig. 223-270.. Grammatik. 212-265..A: Hellenisztikus filozófia. G. Bp.) (Egy fejezet megbeszélése.: Görög-római filozófia. In: Boros G. félévhez: 1. Görög-római történelem: Borhy L. (Reihe Germanistische Linguistik 169..: Az ókori filozófia története. 166-182. Latin nyelv: 60 . (2 szabadon választott témakör bemutatása. M.. 3. az utószót. 1997. Darab Á.) Szőcs T. A római történelem. Bp. 2. Latin nyelvtan a gimnáziumok számára. Bp. Nagy I.Tegyey I.Gesztelyi T. (Agatha V. Görög-római filozófia: Bene L. Szakácskönyv a római korból. Görög-római művészettörténet és művelődéstörténet: Darab Á. Bp... Maróth M.. Budapest 2007. 1996. A latin nyelvészkongresszusok anyagából választás szerint néhány cikk megbeszélése. Holnap Kiadó 2006 (az ókorra vonatkozó részek) 5. Kiegészítés: a tárgyalt témákhoz kapcsolódóan öt folyóiratcikk szabad választása a legfrissebb szakirodalomból. 1996. Szeged. Játsszunk Hellászt. Havas L. Görög-római irodalom: Az általános műveket lásd a III. . félév irodalomjegyzékében. In: Bevezetés az ókortudományba II.... Munkáltató tankönyv.: Római történelem. Szöveggyűjtemény. Steiger Kornél (Válogatta.): Eurolatein. Szeged. Magyarázat a görög-római kultúrához c. 2. A IV. (A tárgyalandó részekre vonatkozó fejezetek. A nyelvtanártovábbképzés egy lehetséges modellje. Debrecen. KLTE Oktatástechnikai Központ 1998. (3 szabadon választott játék bemutatása.) Disco. CD-ROM. (Latin vonatkozású cikkei. Das griechische und lateinische Erbe in den europäischen Sprachen.. Tankönyv a középiskolák számára. 1998.): Filozófia. Latin nyelv: H. M. M. a jegyzeteket és a fogalommutatót írta): Sztoikus etikai antológia. 1999.. Long. 170204.). szerk. 1997.. Cornelsen Verlag. Tegyey I. II. Tübingen 1996. Munske – Alan Kirkness (hrsg.. Vokabeln..Péter Gy.Kováts Gy. I. (Ford. H..) Apicius. Formen.Hegyi W.

Orvosi latin nyelvkönyv..) Budapest 1998. Gesztelyi T. az utószót. 1983.-né . H. 1996. Evan: Számítógép a történettudományban. Budapest 1983. Bp.. A görög kultúra az európai művészetben. Balázs J.–Rihmer Z. folyóiratból (pl. Dicta Aurea.. Madas E. Szaknyelvi tankönyvek (Takács J. – Kőfalvi T.: Informatikai alapismeretek történelem alapszakos hallgatóknak. – Kerepeszki R. 15-38). (1981). 3. . – Ősz F.és feladatgyűjtemény jogászhallgatók részére. – Patay-Horváth A.. Telosz Kiadó. Bp. – Hunyadi Zs. 1994-2006.Nagy M. (szerk.. – Forisek P.. Bp. A. A római kultúra az európai művészetben.. Budapest. Knittel. (Ford. Ajánlott szakirodalom: a tárgyalt témákhoz . Bauer. CD-ROM.) : 1 szakterület bemutatása érdeklődés szerint... Bp. 1987... Kossuth Kiadó. 1998.): Bevezetés az ókortudományba I-V. Der altsprachliche Unterricht XXVII (1984). Bp. Bp. – Fazekas Cs.: Ha a jogász latinul beszél. Steiger K.: Görög-római filozófia.. 23-253.. 1997. Bp.Szilágyi L-né. a jegyzeteket és a fogalommutatót írta): Sztoikus etikai antológia. Bp. – Tegyey I. Der altsprachliche Unterricht XXIV. 4. 1997.: Latin nyelvkönyv jogászoknak. Takács J.. (3 téma bemutatása. Debrecen 1996A görög-római irodalomhoz: Borzsák I.12.10.. Steiger Kornél (Válogatta.) 4. 1989.) A Der altsprachliche Unterricht c. Görög-római filozófia: Bene L.Muhari K. folyóirat 1 idevágó cikkének ismertetése. NIIF Információs füzetek I. Szerk. Mawdsley. (Möglichkeiten eines Einblicks in die romanischen Sprachen im Rahmen des Lateinunterrichts). 1996.. Latin nyelvi jegyzet joghallgatók számára. eine Brücke zu den romanischen Sprachen. 2000. Das Wissen um die Bedeutung des Lateinischen für die englische Sprache. Budapest 2007.. Egy római provincia története és kultúrája. (3 téma bemutatása. Budapest: 2006 Forisek Péter: A hálózat használata az ókortudományok területén. Informatika az ókortudományban: Bárány A. 79-93.. Diósdi Gy. Dragma I-VII.Balázs J.) Csákvári J. 1991. 61 . 1997. (szerk..Belák E.. Takács Gy.A: Hellenisztikus filozófia. In: Nyelvünk a Duna-tájon. Bánóczi R. Pannonia.): Filozófia. Görög-római művészettörténet és művelődéstörténet: Csákvári J. Választás szerint néhány cikk a latin és más nyelvek rendszerének viszonyáról a Der altsprachliche Unterricht c. Bp. – Szendi A. A latin a Duna-tájon. (1-2 témakör alkalmazása. 20072. Liturgikus latin nyelvkönyv.. Latein. Long. A . Gulyás I.bővebb tájékozódásra (az ajánlott munkák a tanszék könyvtárában megtalálhatók) Általános tájékozódásra: Havas L. Latin közmondás.. In: Boros G.. 95140... Latin nyelvkönyv gyógyszerészhallgatók számára. Budapest.

E.): A formák és a tudás.. . In: Der neue Pauly Enzyklopädie Bd. 2007. 2006. 1998. Tar I. Ács P .-Lautner P.. Lavency.und Wissenschaftsgeschichte kötet): 925-46. P. Betegh G. Stroh: Latinitas viva. 1998. Érdeklődés szerinti folyóiratcikkek a tárgyalt témákhoz A latin nyelvhez: Adamik Béla: Nyelvpolitika a Római Birodalomban. .und Wissenschaftsgeschichte kötet): 447-58. S. Raven – M. Budapest. Budapest 2001.: Latinitas viva. Bartók I. István (szerk. A római történelem. Tanulmányok Platón metafizikájáról és ismeretelméletéről. Heidelberg. Stotz: Mittelalterliches Latein: ein Haus mit vielen Wohnungen. Burke: Küchenlatein. (szerk. (ed. Tuomo Pekkanen. Usus. Römische Geschichte. H. A. G. Kaufmann. Pinkster. II. Neuhausen – M. Kirk. 15/1 (Rezeptions.): Kozmikus teológia.. P. Bp. Budapest 2007. In: Der neue Pauly Enzyklopädie Bd. Filologia Mediolatina XIII (2006): 1-25. 15/1 (Rezeptions. 1981. Klopsch – K. Stuttgart . Sprache und Umgangssprache in der frühen Neuzeit. Laureys: Neulatein. Ijsewein: Compagnion to the Neo-Latin. 1998. Description du latin classique en vue de la lecture des auteurs. A görög-római filozófiához: Betegh G. Eva-Maria: Szókratész. -Tegyey I. Tübingen..Régi magyar irodalmi szöveggyűjtemény I.. J.Leipzig. P. Freiburg . The Classical Pattern of modern western civilisation: Language.Jankovics J.Geréby Gy. 387 skk. Latin metrika. Blatt ed.Würzburg 1980. Fr.J. István (szerk.. In: Einleitung in die lateinische Philologie.. H. Révész M.): Sors és szabadság. Kairosz 2006. – Böröczki T. Bp. 62 . Tinta kiadó. 1997. . Bugár M. Verstan. 1986. Helsinki. Kalevala Latina.): Compagnion to the History of the Neo-Latin Studies in Hungary. von Ungern-Sternberg.. Budapest 2007.Lateinische Syntax und Semantik. Leuven.. Bp.. 15/1 (Rezeptions. (szerk): Töredékes hagyomány. 1989. Bp. Pinkster. Laureys: Mittellatein. Szöveggyűjtemény. 1988. Kairosz Kiadó 2005. Paris .P. M. H. Crackett. Travaux du Cercle Linguistique de Copenhague Vol.Gembloux 1985. Mayer E.. Kőszeghy P.. Budapest 1998. .und Wissenschaftsgeschichte kötet) A görög-római történelemhez: Borhy L. M. XI. – J. B. (Kleine kulturwissenschaftliche Bibliothek 14. In: Der neue Pauly Enzyklopädie Bd.Bodnár I.Nickel. Ford. 1986. Humanizmus. u. P. századig. Latein . Az emberi autonómia problémája az antik filozófiában a Kr. Steiger Kornélnak. Copenhagen 1957.Szerdahelyi I. Bp. . 2005. Interpretatio. 1997. W.. Berlin. Aus dem Englischen von R. JATEPress. Szerk. Neue Lateinische Textgrammatik. Szepes E. Szeged. Bugár M.Petersen.) Glücklich.. R. Grammaire Latine. Schofield: A preszókratikus filozófusok.Eine Einführung.

H. Long. Dr.Horváth Margit – Szilágyi Ilona: Linguam Latinam disco I-II. Budapest: LSI Oktatóközpont. Budapest: Műszaki Könyvkiadó.I.): Platón: A lakoma. Csákvári J.: Parmenidész és Empedoklész kozmológiája. A görög kultúra az európai művészetben. 2003.: A számítógép Pascaltól Neumannig. 2008.: A lappangó örökség. – Sárosi Gy. Budapest 1998. Budapest 2001. kötet Telosz Kiadó 1994-től (Néhány módszertanilag hasznos cikk feldolgozása. Bp. Phaidrosz.: Az újplatonizmus. Bp. (szerk. Bp. pl.: Platón. Schmidt-Wecker-Röttger: Lateinische Sprachlehre. Bp.2002...: Bevezetés a számítástechnikába. Borzsák István: Kell-e a latin? Gondolat. Junkelmann. Bp. A görög-római művészettörténethez és művelődéstörténethez: Apicius M. Nagy Ferenc: Latin nyelv IV. Bp.A: Hellenisztikus filozófia. Módszertani irodalom: Kötelező irodalom A helyi pedagógiai programok idegennyelvi fejezetei N. Horváth Margit – Dr. Nagy Ferenc: Latin nyelv II. Tankönyvek: N. Magyar Ókortudományi konferencia. 1990. 1985. A. Budapest 1944. 2001.. Bp.55-65. 63 . Bp. (néhány tanulmány olvasása) Gloviczki Zoltán: Érettségiről latintanároknak (az OM honlapjáról letölthető anyag) Dr. Steiger K. 211-219. Ross.. Debrecen 1998. G. Tankönyvkiadó.: Arisztotelész. Borzsák István: Dragma – válogatott tanulmányok I-IV. Horváth Margit – Dr. Nemzeti Tankönyvkiadó. Horváth Margit – Katona Rezsőné: Tanári kézikönyv – Latin. (Ford. 13 219/1 N. Horváth Margit – Dr. Csala P. Nagy Ferenc: Latin nyelv III.: A görög filozófia története. 2003. Bp. Holnap Kiadó 2006 (az ókorra vonatkozó részek) Steiger K. Havas Lászlóné: Van-e és mi is az az Eurosophia? VI. Budapest 1999.. A . Steiger K. 240-265. Rsz. R.. (ford. Horváth Margit – Szilágyi Ilona: Klasszikus örökségünk. 39-53. Bp. 2004.13 119/1 N. Havas Lászlóné:A klasszikus nyelvek jelenlegi helyzete Európában V. Szakácskönyv a római korból. 20-29. Budapest: Computerbooks. 87-92. Steiger K. Horváth Margit – Dr. Tankönyv a középiskolák számára. (Pl. 203-214. Csákvári J. 13 319/1 N. 1996. M. Budapest 1999. Piliscsaba 2002. – Tarlós B: Informatika alapjai. Bp.) Budapest 1998.): Epikuros levelei. 2001. 1997.Kövendi D. Budapest 1994 (Matúra Bölcselet) Taylor. Nagy Ferenc: Latin nyelv I. Pedellus Kiadó. Nemzeti Tankönyvkiadó. T.: Panis militaris. 2004.: Filozófia. Mainz 1997. 13 419/1 N. Piliscsaba. 114-120. E. D. II. 397-409. Wallis. Nemzeti Tankönyvkiadó. 1997. 164-179 l. Nemzeti Tankönyvkiadó. Maróth M.. 2007. Magyar Ókortudományi Konferencia. Budapest 2002. 56373 /I-II N. 286-303. Racskó P. A római kultúra az európai művészetben. H. Informatikai irodalom: Goldstine. Nemzeti Tankönyvkiadó. Steiger K. – Csetényi A.

5. 3.000 Ft / félév MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM SPECIALIZÁCIÓ KÉPZÉSI PROGRAM 1. habil PhD PhD A szakmai munkában részt vevő külső tagok: Név Beosztás 14. A specializációs továbbképzésben részt vevő oktatók a Debreceni Egyetem részéről Név Gesztelyi Tamás Havas László M. oktatói háttér. ezek biztosításának módja: Az egyetem a képzés infrastrukturális hátterét ( tantermek és felszerelésüket)biztosítja. Takács Miklós.A képzés formája: költségtérítéses levelező. A képzési program végrehajtásához szükséges tárgyi és személyi feltételek.A szakért felelős oktató: A szak egészéért felelős oktató Dr.Képzési cél: A képzés célja. Nagy Ilona Szekeres Csilla Szilágyi Ilona Takács Levente Beosztás Tanszékvezető egyetemi docens Egyetemi tanár Egyetemi adjunktus Egyetemi adjunktus vezetőtanár Egyetemi tanársegéd Tudományos fokozat CSc.A képzés szerkezete: A képzés tartalma mind az általános.11.A képzésért felelős kar megnevezése: Bölcsészettudományi Kar 2. Szabó József.1 pontjában megnevezett kompetenciákkal rendelkeznek. akik a KKK 7. A képzés költségtérítési díja: 140. Önkormányzatok)kér fel. de néhány gyakorlati jellegű kollégium megtartására külső előadókat( OKM. A képzés legkülönbözőbb szakterületeihez az egyetem különböző karain rendelkezésre áll a megfelelően képzett személyi. a specializációért felelős oktató: Dr. 64 . mind a specializációs részben nagyobb tartalmi blokkokból és azokon belüli tantárgyakból épül fel. 4. hogy olyan szakembereket képezzen. habil DSc PhD.

hogy a kor igényeinek megfelelően hatékonyan kommunikáljanak. 7.6. tevékenységrendszerben. fogalmi gondolkodás.Tudáselemek. a hazai és a nemzetközi irodalomelmélet jelentős eredményeit. Specializációtól függően terepgyakorlatok is vannak. kezdeményezőkészség és személyes felelősségvállalás.3.1.2. akik megszerzett irodalomtudományi és nyelvtudományi ismereteik birtokában képesek az irodalmi olvasás technikáinak alkalmazására. alkalmasak lesznek arra. A pedagógus a nevelési-oktatási intézmény szervezetében. elkötelezettség és minőségtudat az irodalom. elmélyültebben ismerik egy korszak vagy jelenség irodalmi problémáit. Az intézmény és környezete. 7. illetve csoportok nevelése-oktatása – A magyar nyelv és irodalom specializáció által meghatározott választható ismeretkörök: Irodalomtudomány (kultúratudományi és médiatudományi ismeretekkel és módszertani szempontokkal bővítve). megszerezhető ismeretek: Kötelező ismeretkörök:Közigazgatási vezetési ismeretek. pszichológiai ismereteket és módszereket igénylő személyek. átfogóan ismerik a magyar és a világirodalom történetét. 7. a mai kommunikációs formák és területek időszerű kérdéseinek kifejtő-leíró közvetítési módjait. irodalmi és kulturális jelenségekről szerzett tudás gyakorlati (közoktatásban kamatoztatható) alkalmazására. A nevelési-oktatási intézmény hatékonysága. együttműködési készség.Elsajátítandó kompetenciák: A képzés célja olyan szakemberek képzése. 7. a társadalom és kultúra egymást föltételező összefüggésrendszerét. megszerezhető ismeretek. a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben. továbbá arra. A képzés módszerei: Elméleti jellegű előadások mellett tantermi. szakvizsgát tett pedagógusok alkalmasak lesznek a megszerzett eredeti látás. Birtokolják az egyetemes és a magyar nyelvtudomány valamennyi elméleti és történeti részterülete alapvető ismereteit. 7. személyes adottságok. Ismerik a nyelvhasználat. Nyelvészet. kritikai attitűd.A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben. elkülönítve azt más olvasásmódoktól.Személyes adottságok: Motiváció. Sajátos pedagógiai. 65 . A nevelési-oktatási intézmény. a nyelvhasználat társadalmi és területi tagolódását. tevékenységrendszerben: A képzést elvégző. mint szervezet. tudáselemek. hogy az információkat.4. érveket és elemzéseket a szaktantárgy oktatásában különböző nézőpontok szerint magas szinten bemutassák. értékközpontúság. a nyelv és a kultúra vonatkozásában. Az integráció és a szegregáció kérdései. a nyelvvel. az absztrakció képessége. laboratóriumi gyakorlatok és szemináriumi jellegű foglalkozások.és gondolkodásmód birtokában a nyelvi. Irodalomtudományi szakmódszertan. készségek. irodalommal és kultúrával kapcsolatos problémák felismerési és kreatív kezelési képessége.Tanterv: A képzés során elsajátítandó kompetenciák.

próza. Bevezetés a kognitív nyelvészetbe 12 gyj 4 12 gyj 4 Kis Tamás (Debreceni Egyetem) Nyirkos István (Debreceni Egyetem) Szikszainé Nagy Irma (Debreceni Egyetem) Hoffmann István (Debreceni Egyetem) Kis Tamás (Debreceni Egyetem) PhD DSc DSc CSc PhD 66 . félév IV. Újabb tendenciák a 13 koll 4 Berta Erzsébet/ világirodalomban Goretity József/ Katona Gábor (Debreceni Egyetem) II. Előadáselemzés.Számítógép a textológiában 12 gyj 4 Borbély Szilárd/ és az irodalomtudományban Debreczeni Attila (Debreceni Egyetem) 3. Irodalom és médiumok 14 koll 4 Berta Erzsébet/ Oláh Szabolcs/ Szirák Péter (Debreceni Egyetem) 2. Nyelvészet 1.és 12 gyj 4 Berta Erzsébet/ versolvasás Oláh Szabolcs/ Takács Miklós (Debreceni Egyetem) 2. Újabb tendenciák a magyar 13 koll 4 Dobos István/ irodalomban Szirák Péter (Debreceni Egyetem) 4.A pedagógus-szakvizsgára felkészítő. Szociolingvisztika 2. magyar nyelv és irodalom specializációs képzés 3-4. Újabb leírások a mondatleírásban 3. félév tantervi hálója III. Irodalomtudományi szakmódszertan 1. Szövegtipológia Tantárgy fokozat PhD/ PhD/ CSc PhD/ CSc/ DSc DSc/ CSc PhD/ CSc/ CSc PhD/ PhD/ PhD CSc/ DSc CSc/ PhD 14 14 koll koll 4 4 14 koll 4 4. Irodalomelmélet 14 koll 4 Berta Erzsébet/ Szirák Péter/ Varga Pál (Debreceni Egyetem) 3. Biblia) Tóth Judit (Debreceni Egyetem) III. Irodalom és kontextusai 12 gyj 4 Goretity József/ (művészetek. félév oktató óraszámon kredit óraszámon kredit szám kérés szám kérés I. Irodalomtudomány (kultúratudományi és médiatudományi ismeretekkel és módszertani szempontokkal bővítve) 1. Az ómagyar kor nyelve 5.

52 kötelező kontakt órában.Nyelvpolitika Összesítés Óraszám: 180 Kredit: 55 92 kollokvium: 7 gyakjegy: 7 4/3 28 12 12 88 gyj gyj 3/4 4 3 27 Nyirkos István (Debreceni Egyetem) Hoffmann István (Debreceni Egyetem) DSc CSc 8. 9. Szövegtipológia A záróvizsgán a benyújott szakdolgozatot is meg kell védeni. ha a kredit átváltás általános szabályai szerint egyenértékesíthető jelen szakvizsgás képzés valamely tantárgyával. Irodalomelmélet 3. Szociolingvisztika 2. A záróvizsga: A záróvizsgára bocsátás feltétele: A záróvizsga résztárgyai: Analízis az iskolai tanításban.6. 10. Az oklevél minősítése a szigorlatnak. gyakorlatok beszámításának rendje: Bármely felsőoktatási alapképzésben vagy továbbképzésben szerzett kredit elismerhető. Irodalom és médiumok 2. A záróvizsga részei: Irodalomból írt szakdolgozat esetén: 1. Újabb eredmények a mondatleírásban 3. mindegyik kollokviummal zárul 67 . Szakmódszertan 1. A korábban szerzett ismeretek. Újabb tendenciák a magyar irodalomban 4. Irodalomtudományi modul (kultúratudományi és médiatudományi ismeretekkel és módszertani szempontokkal bővítve): 4 tanegység összesen 16 kredit értékben.. A résztvevők teljesítményét értékelő rendszer: A szakdolgozat: A specializációs képzési rész ismeretköreiből meghatározott témából kell készíteni. a záróvizsga eredményének és a szakdolgozat eredményének számtani átlaga kerekítve. Tantárgyi programok: I. A záróvizsga eredménye a záróvizsgán kifejtett tételre kapott érdemjegy és a szakdolgozatvédés eredményének átlaga kerekítve.Magyar diaklektológia 7. Újabb tendenciák a világirodalomban Nyelvészetből írt szakdolgozat esetén: 1. Algebra és számelmélet A záróvizsgán a benyújott szakdolgozatot is meg kell védeni.

J. szóbeli poétika és az individualitás hiánya. a szerzőről és közönségéről. digitalizált szó és digitalizált íráskép. irodalom és zene viszonya a modernség új horizontján: Hogyan szünteti meg a láttató szó retorikáját. C. oktatók: Berta Erzsébet. Szirák Péter) Három témakör:ben: A. 1996. Varga Pál) Három témakörben: A. A televíziós tömegkultúra észlelési feltételei: lassan a nyomtatott íráskép logikai szerkezete eltűnik. 4 kredit. a hangosfilm és a számítógép korszakában. az illusztráló képet hogyan váltja fel az absztrakt kép? Hogyan értelmeződik át e perspektívában az imitáció és tükrözés platóni tradíciója? Milyen lehetőségeket kínálnak egy speciális komparatisztikához a festészeti és az elbeszélői nézőpont korrespondenciái? Az olvasás gadameri emblémája milyen lehetőséget nyit a képek.. a televízió. információ. mert feloldódik a kétdimenziós képek kollázs-elvű rendszerében. poétika – a média szociális története távlatában A kommunikációs technológiák története az orális kultúrától a technikai sokszorosíthatóság kultúrájáig. A Gutenberg-galaxis. Hol lelhetők fel a technikai fejlődés korában a gondolkodás hagyományos képletei? A technikai előállítás és a hagyomány versengéséről.GADAMER. A. A tipográfiai ember létrejötte. A távíró és a „világfalu”. HAVELOCK. Kijárat Kiadó. A kommunikációs technológiák története Homérosztól Heideggerig. Bp. Előszó Platónhoz = Szóbeliség és írásbeliség. Elbeszélés a játékfilmben. Az épületek és képek olvasása. a tömegsajtó térnyerése. . végül az elektromos médiumok fokozatos elterjedése? Élőszavas információ. Milyen jellemzői sorolhatók fel az elsődleges szóbeliségben az emberi gondolkodásnak és a tudás narratív megnyilvánításának? Hogyan szervezi át a tudatot a betűírás. 2. Oláh Szabolcs. .. A nyomtatott szöveg nyomtatott szöveges értelmezése. in A szép aktualitása. a rádió. T-Twins. Bp. A társas tapasztalatszerzés újszerű izgalma a mágnesszalagra rögzített hangok. az adatfeldolgozás közösségi technikái. a kézírásos szöveg írásbeli értelmezése. W. tantárgyfelelős: Varga Pál. a szóbeli kifejezés szöveges értelmezése. Szirák Péter. Hans-Georg. az életvilág fogalma és jelentősége. épületek. intézményei – a kultúraközvetítés emlékezettechnikai sajátos. szövegek értelmező eljárásainak? Hogyan szerepelhet zenei alkotás az irodalomban? B.Thomas. Bp. A szó és kép. . Bp. Bp.MITCHELL. 2001. a nyomtatás.. alakításában.1. a modern reklám városképe a századelőn és a századfordulón. . Az élőszóba foglalás szóbeli értelmezése. Az információ tárolása. Írott és nyomtatott könyv: az öntudat megragadhatóságának egyes fázisairól. A könyv és a folyóirat szerepe a kultúra és a társadalmi együttlét létrehozásában. 1997. 4 kredit. 39-110. NYÍRI Kristóf és SZÉCSI Gábor. tantárgyfelelős: Oláh Szabolcs – oktatók: Berta Erzsébet. . Irodalom és film viszonya mint „olvasási” kérdés Művészet és kultúra a tömegeknek készült montázselvű érzéki benyomások korában – televízió.. Fenomenológia és hermeneutika Az interszubjektivitás fenomenológiája (Husserl): szakítás a kartéziánus szubjektumfogalommal.Marshall MCLUHAN. Az élőszóba foglalás elektronikus kellékkel kivitelezett értelmezése és az elektronikus pótlással megvalósított szöveg elektronikus kiegészítésű értelmezése. A görög igazságosság-fogalom: Homéroszi árnyvonalaitól a platóni főszerepéig. A vizuális érzékelés kulturális megkülönböztetése: a tipográfiai ember kora újkori létrejöttéről. Irodalom és médiumok (kollokvium. a nyelv szerepe „a mi világunk“ 68 . a digitálissá alakítás. 1998. Irodalomelmélet (kollokvium. az imitáló.David BORDWELL. l994. hogyan némítja el a narratív képet a modernség? A jelentésre összpontosított szót hogyan váltja fel a láthatóságra fókuszált szó? Az elbeszélő. Az irodalom médiumtól függő jellegéről. UŐ. számítógép. Szerk. továbbítása. Mi a kép? in Kép-Fenomén-Valóság.Eric. a telefon. Kultúra..

-M. 1995. . 1997. A műértelmezés esélyei. a nyelv „modern” filozófiája. Bp. poétikák. A szubjektum–objektum szembenállásának kiiktatása a mű befogadásának folyamatából – a befogadás játékszerűsége. Mándy Iván. Elbeszélők. Háy János. . tantárgyfelelős: Szirák Péter.Hayden WHITE: A történelem terhe. a zene „mítosza”. Nádas Péter. Bodor Ádám. 3. Konrád György. „horizontösszeolvadás“. Bilingvitás. . Esterházy Péter. megszólalási módok. tropologizáció. a közös életvilág létrehozói mint egy értelmezői közösség tagjai. az életvilág és az irodalmi mű világának viszonya mint nyelvi világok kommunikációja. historiográfiai és médiumelméleti távlatokat egyaránt hasznosító kultúratudományok rendkívül szerteágazó diskurzusaiban tapasztalás. Kukorelly Endre. az esztétikai tudat elkülönülésének bírálata. Bp. melyek (pl. 1984. mely szerint a közvetítőrendszerek átalakulása az általuk közvetített szimbolikus értelemvilágokat sem hagyja változatlanul. narrativizálás. . Bp. az irónia. Hazai Attila művei) C. Márton László.. Balassi Kiadó. Irodalom és historiográfia – a narratívák elmélete és elemzése Az irodalomtudományos. 76-89. Egy posztmodern lírai kánon (Parti Nagy Lajos. B. értelmezés és alkalmazás mozzanatainak összeolvadása). Komparatisztikai kérdések: fordítás és kánon – a német koraromantika modernségelméleti horizontján A romantikus szöveg dekonstrukciós eljárásai. A „prózafordulat” – a nyolcvanas és kilencvenes évek elbeszélő prózája (Hajnóczy Péter. C. Athenaeum. Újabb tendenciák a magyar irodalomban (kollokvium. Tar Sándor. többnyelvűség – médiumok közötti olvasás.. A hermeneutika: „nyelvi fordulat“ és egzisztencia-filozófia egymásra hatása – „a megérthető lét: nyelv“. – Tematikus szám. Kovács András Ferenc. Lássa be. In Sz. a szubjektum integritásának kérdésessé válása (az árnyék. oktatók: Dobos István. Darvasi László. metaforikusság) a tudás elmondássá válásának nyelvi preformáltságára irányítják a figyelmet. .H-G.. A kulturális szemiózis olyan fogalmak mentén válik így interpretálhatóvá. A befogadás szabadsága és e szabadság határai: a megértés történetisége – a hatástörténet fogalma. Fakticitás és textualizáció kölcsönviszonya alakelméleti.THOMKA Beáta: Beszél egy hang. a horror és a fragmentum retorikája. Három témakörben: A.SZEGEDY-MASZÁK Mihály: A bizony(talan)ság ábrándja: kánonképződés a posztmodern korban. Ebben a távlatban újszerű módon merül fel a régi kérdéskör: irodalom és komparatisztika. Kemény István. hogy a hallgató ismerje meg. a befogadás mint értés. 4 tanegység. Esterházy Péter.: „Minta a szőnyegen”. Hasznosítjuk a médiatudományi belátást. Mészöly Miklós. Bp. hermeneutikai és dekonstrukciós értelmezések szerint. Az irodalmi mű befogadása mint a nyelvileg adott világ horizontjának bővítése-átrajzolása. közvetítés és megértés folyamatának vizsgálata szükségszerűen vezet el a nyelv világalakító teljesítményének reflektálásához. Nádas Péter. A tankönyv mint zárt értelmezések gyűjteménye – az irodalomtanítás hermeneutikai nézőpontból. 2001. Krasznahorkai László. kritikai nyelvhasználatok. Tandori Dezső művei) B. Példázatosság és metaforikus történetmondás a hatvanas-hetvenes évek elbeszélő prózájában (Ottlik Géza. M.megalkotásában. intézményes-kanonizáló törekvések befolyásolták az elmúlt évek magyar prózáját és líráját. A hagyomány fenomenológiai értelmezése. hogyan változtatják meg a kanonikus szerzőkről kialakított képet a kortárs világlátások és szövegépítési szokások.Fenomenológia és hermeneutika. Szirák Péter) A képzés célja. Borbély Szilárd. I(1993). Az irodalom és a társművészetek komparatív interpretációja. GADAMER: Igazság és módszer. milyen meghatározó művek. az alterego kérdése). párbeszéd-jellege.. az abszurd. Térey János művei) 69 .

1988. Thomas Bernhard Kafka-olvasása A mészégetőben.H. 53-66.MENYHÉRT Anna: Szétszálazás és összerakás („Lírai demokrácia” a kilencvenes évek fiatal magyar költészetében). amely a líra ideáltípusaként értett romantikus költészettől való eltérés (Abweichung) jegyében írható le (Hugo Friedrich). 1998. 1999/4 52-63. 2000. Prózaolvasás C. II. tantárgyfelelős: Goretity József. Szégyen. századi amerikai és angol próza példáján (Katherine Ann Porter: Bor délben. William Faulkner: A gyújtogató. Alföld. Ujabb tendenciák a világirodalomban (kollokvium. 4 tanegység. hanem a versritmus és verszene hangszöveti (továbbá írásképi) összetettsége társul a beszéd képzetkincsével. Süskind romantika-olvasása A parfümben. 2. GYÖRFFY Miklós: A német irodalom története. Truman Capote Álom luxuskivitelben. megszólalási módok. Takács Miklós) Négy témakörben: A. hogy a költő nem feldíszíti mondanivalóját. A modern líra mint „romantikátlanított romantika”.BALASSA Péter szerk. A modern líra mint a modernség oly jellegzetes absztrakció-alakzatának egyik megnyilvánulása (Arnold Gehlen. német és orosz prózáját. John Barth: Az út vége. Wilhelm Worringer.és versolvasás (gyakorlati jegy.) B. A költészeti modernség értelmezéstípusai – a modern német líra elméletei 1. 2005. A költői önreflexiók 70 . Szimbólumok. Debrecen. 1998. Bp. Salman Rushdie: Az éjfél gyermekei.. Oláh Szabolcs. 36 kötelező kontakt órában. 4 kredit. kritikai nyelvhasználatok. Lássa be. Verstan – versolvasás Az előadó abból a felfogásból indul ki. hogy a hallgató ismerje meg. Goretity József. hogyan változtatják meg a kanonikus szerzőkről kialakított képet a kortárs világlátások és szövegépítési szokások. A kortárs orosz prózáról – összehasonlító irodalomtudományi távlatban ABÁDI NAGY Zoltán: Regényvilág-világregény (Amerikai íróinterjúk). Katona Gábor) A képzés célja. mítoszok a 20. s e nyelvi folyamatban zajlik a világ költői megértése. A modern líra mint a modernség deszemiotizációs gesztusainak variánsa (Hugo Friedrich) D. A modern líra mint a modernség oly jellegzetes redukciós alakzatának egyik változata (Hans Sedlmayr). Gottfried Boehm). Talpa alatt a föld. tantárgyfelelős: Berta Erzsébet. intézményes-kanonizáló törekvések befolyásolták a 20. mindegyik gyakorlati jeggyel zárul 1. Alföld. milyen meghatározó művek.. A modern líra mint a modernség szubjektumfelfogásának reprezentánsa (az individuumként értett lírai éntől a grammatikai énig – Hiltrude Gnügg). Sátáni versek. Bp. Thomas Pynchon: A 49-es tétel kiáltása. Rózsa Emily kisasszonynak. GORETITY József: Teljesség és töredékesség. Három témakörben: A. NAGY Péter: A kortárs magyar líra paradigmái. Előadáselemzés. oktatók: Berta Erzsébet. 3. . Irodalomtudományi szakmódszetani modul: 3 tanegység összesen 12 kredit értékben. oktatók: Berta Erzsébet. 1997. allúziók.: Dyptichon.BENGI László: Az elbeszélés kihívása. 4. Carson McCullers: Esküvői vendég. Scott Fitzgerald: A nagy Gatsby. 2000/12. Előadáselemzés B. Intertextuális elemek a kortárs németnyelvű prózában (Plenzdorf Goethe-olvasása az Ifjú Werther újabb szenvedéseiben. . főbb alkotók és kiadványok. Kurt Vonnegut: Az ötös számú vágóhíd. lehetséges kánonok. .SZIRÁK Péter: Folytonosság és változás. próza. 4. Ransmayr Ovidiusa Az utolsó világban) C.. 5. század angolszász. Ernest Hemingway: Fiesta. . Irányzati struktúrák.

és a videokultúra világában Információk az Interneten.Stephen G.STOLL Béla: Szövegkritikai problémák a magyar iroáalomban. 481-491. az énekesnő. Helikon. Göttinergen. Bp.GNÜGG. Fjodor Dosztojevszkij: Szegény emberek. NICHOLS. Vandenhoeck-Ruprecht. hogy egy szöveg „rossz”? Mihez képest „rossz”. Theodor Fontane: L’Adultera. részben elméleti következményei. Szépirodalmi és szakirodalmi megfontolások és feltevések példáiból kiindulva.Újabb irányzatok a szövegkiadásban (Helikon-különszám) . .. Debrecen. . 1987. 1993. Számítógép az irodalomtudományban – Irodalmi szövegalkotás a számítógép. Lev Tolsztoj: Kreutzer szonáta. Előadáselemzés.BAKONYI Géza: A hálózat használata a nyelv.TÓTH Réka: A genetikus kritika elmélete és története. 3. 4 kredit. az ehhez viszonyuló grammatikai felépítést és a jelentésre is kiható sugallatos hangzásösszetevőket a betű szintjén. oktatók: Goretity József. A hímfarkas bőre. . Irodalom és Biblia – A tipologikus írásmagyarázat használhatósága az oktatásban 71 . A tárgyalandó elemzési módszer tüzetesen vizsgálja a rímelhelyezést. új könyvtári rendszerek. Honoré de Balzac: Az ismeretlen remekmű. Anton Csehov: A fekete barát. Irodalom az irodalomban. 2000/4. A szövegkiadások jellegéből fakadó gondok a középiskolai oktatásban Az iskolában (is) használatos szövegek igen gyakran „rosszak”. Patrice. Az irodalom és a művészetek kölcsönhatása a kisprózában A képzés célja.SZIGETI Csaba.és irodalomtudomány területén. Textológia. A radikális archaizmus a mai magyar költészetben. Hiltrude.LAMPING. ennek történeti és jelenlegi lehetőségei. és lehet-e egyáltalán „jó”? Hogyan változott meg a szövegfogalom az újabb kutatások során. Entstehung und Krise der lyrischen Subjektivität.. Debreczeni Attila) Két témakörben: 1. Stuttgart. Szerk. Bp. hogy a megformálás jellegzetességei nem választhatók el a költői alkattól. Nyikolaj Gogol: Az arckép. Tóth Judit) Két témakörben: A. hogy az irodalom élvezetének és tanításának tudományközi összefüggései. Irodalom és kontextusai (művészetek. A számítógép irodalmi és irodalomtudományi felhasználása. . 2001. . bibliográfiák. Metzler. 4 kredit. . Franz Kafka: Az odú. A művészet mint világkép. Biblia) (gyakorlati jegy. megvalósulásai. Irodalomtörténet 1998/1-2. Képzőművészet az irodalomban. Dobos István.. a ritmus. Kossuth Egyetemi Kiadó. A hang és a betű anyagiságát és megmutatkozását (az olvasásfolyamatban átmenetileg ön-azonos adottságát) szintén tárgyaljuk: olyan kettős kérdésirány ez. Vladimir Nabokov: Camera obscura B.PAVIS. 2. tantárgyfelelős: Goretity József. Dieter. a versgrammatika szintjén. a hangzás metrikailag irányított lejtését. .egész sora jelzi. Pécs. Számítógép a textológiában és az irodalomtudományban (gyakorlati jegy. Filológia a kéziratkultúrában. 1983.Olvasáselméletek. Zene az irodalomban. 1993. Balassi. . s ennek milyen konzekvenciái lehetnek a szövegkiadásokban? Egyáltalán: létezik-e a MŰ? . az átélt tapasztalatoktól. a gondolat a költői nyelven keresztül létrejövő gondolat. az irodalom és a társművészetek kapcsolatai váljanak számottevő értékelési szemponttá a továbbképzős módszertani gondolkodásában. amely a líra medialitását érinti – most a prozódia. De mit jelent az. Bp. 1997. Franz Kafka: Josephine. Szemléltetéssel. ezt könnyű példák sorával szemléltetni. Das lyrische Gedicht. A szöveg és az új médiumok által lehetővé tett kommunikáció hatástényezőinek részben gyakorlati. 2003. tantárgyfelelős: Debreczeni Attila. oktatók: Borbély Szilárd. Conrad Ferdinand Meyer: Plautus a zárdában.

A bibliai hermeneutika története. Budapest. Sándor Klára. a szociolingvisztika mint tudományos paradigma. a szociolingvisztika vizsgálati módszereivel. SZIT.RAHNER. Kiss Katalin–Kiefer Ferenc–Siptár Péter: Új magyar nyelvtan. Hogyan hasznosíthatjuk ezt a tudást az oktatási munkában? . 4. Bp. M : Irodalmi kánonok. nyelvszemléletével. Szociolingvisztikai alapismeretek: In: Sándor Klára (szerk. Karl – VORGRIMLER.. az utóbbi évtized mondatelemző irányzataitól származó eredményeket igyekszik feltárni. A mondatelemzés tágabb elméleti kerete egyrészt a bármely természetes nyelv leírására alkalmas — a transzformációs generatív grammatikából kinőtt — kormányzás és kötés elmélet. a társasnyelvészet és a rendszernyelvészet szemléletének különbségei. Szépe György és Pap Mária (szerk. nyelv és kultúra. 1999. Peter: Bevezetés a nyelv és társadalom tanulmányozásába. harmadrészt pedig a szemiotikai textológia. ikonográfiára stb. A mondattani elméletek alkalmazása egyben kontrasztív célzatú.-M. beszélőközösségek és kódválasztás.HAAG.TŐKÉS István. hermeneutikai alapelvek meghatározták a kereszténység bibliaszemléletét a következő évszázadokban.SZEGEDY-MASZÁK Mihály: Bevezetés. Cseresnyési László: Nyelvek és stratégiák (avagy a nyelv antropológiája).. az őskeresztények Ószövetség szemlélete. 21–77. 2004. Bp. kommunikáció.): Nyelvtan. Egyrészt foglalkozik a szociolingvisztika fogalmával.). Bp. 1998. 4 kredit.): Nyelv. A mondatok strukturális vizsgálatában alapvető előfeltevés a magyar nyelv nem szabad (félig kötött) szórendje. Ronald: Szociolingvisztika. századi bibliai hermeneutikai gondolkodás egyik vezérkérdésévé. .) 1. nyelvi változás és a változásvizsgálatok.. 2. 133–171. 2001.. Bp.Az ókeresztény korban kialakult exegétikai. . Mondattan. É.. kialakulásának tudománytörténeti okaival és előzményeivel. . a társasnyelvészet (elsősorban elméleti) kérdéseit mutatja be. Akadémiai Kiadó. 7–48 = In: Galgóczi László (szerk. In: Kiefer Ferenc (szerk. is hatottak. 1989. Újabb eredmények a mondatleírásban (kollokvium. SzIT. Herbert. 90 kötelező kontakt órában. Kiss Katalin–Szabolcsi Anna: Grammatikaelméleti bevezető. 5. oktatás. Alapkérdések: a Graphé az őskeresztények számára. Bibliai lexikon. 1975. módszer jellemzői. Szeged. e tudományág fontosabb irányzataival és főbb témaköreivel (a nyelv és a nyelvészet fogalma a szociolingvisztikában. 1997. kódok. a tipológiai szemlélet. 1995. Szociolingvisztikai írások. In Sz. 5-12. 3 kollokvium. tantárgyfelelős: Nyirkos István) A tárgy a magyar mondatok (elsősorban) strukturális jellegzetességeivel foglalkozik.): Strukturális magyar nyelvtan. nyelvhasználat. tantárgyfelelős: Kis Tamás) A Szociolingvisztika tantárgy az ember mint társas lény nyelvi viselkedésének tudományos vizsgálatát célul kitűző nyelvtudományi paradigma. 1985. másrészt a diskurzuspozíciós elemzés. A művészetek egyetemessége és viszonylagossága. 3. Wardhaugh. Alföld Könyvek.FABINY Tibor. 1980. Herbert. 1992. 72 . 1998. 1998. É. nyelv és nem. De a teológiai gondolkodás mellett az irodalomra. kódkészletek. Szeged. Teológiai kisszótár. Szeged. Bp. a tipológia Pál apostol leveleiben. A keresztény hermeneutika kérdései és története. Társadalom és nyelv. Kolozsvár. a nyelv társas funkciói és ezek evolúciós magyarázata. nyelvi változó. 1. Bp. Nyelvészeti modul: 7 tanegység összesen 27 kredit értékben. . a magyarországi szociolingvisztika főbb területei stb. az egyéni nyelvelsajátítás. Trudgill. nyelvi jogok. III. 4 kredit. a tipológia vált a XX. Osiris Kiadó. Budapest. 4 gyakorlati jegy Szociolingvisztika (kollokvium. 2. Debrecen. nyelv és hátrányos helyzet.

illetve tudás. tapasztalatszerzés. ezeknek megfelelő cselekvés) és ezek a kognitív folyamatok a nyelvi jelentésekben és struktúrákban is tükröződnek.és helyesírás-történeti kérdései. 64–90. A tárgy elsősorban azzal segíti a megfelelő nyelvtörténeti látásmód kialakítását. 73–192. A szöveg struktúrájának és időszerkezetének összefüggése a szövegtípussal. Dobi Edit: Kétlépcsős szövegmondat-reprezentáció szemiotikai textológiai keretben. 1963. Magyar nyelvtörténet. A szövegtípus és a szövegműfaj mint szociokulturális minta. 2006. Bárczi Géza. In: Tolcsvai Nagy Gábor (szerk.. Eőry Vilma: A szöveg időszerkezete mint szövegtipológiai jellemző...): Szöveg és típus. 1. A Bevezetés a kognitív nyelvészetbe tárgy ezt a kapcsolatrendszert kívánja bemutatni. 4. 2002. Officina Textologica 8. Honfoglalás és nyelvészet.. 4. János: A szöveg mint komplex jel. 2006. A magyar nyelvű írásosság megjelenési formái. 1980. 4. Bp. A szövegtípus és a stílustípus összefüggése. hogy a nyelvi részrendszerekre való széttagolás helyett egészében kívánja láttatni a magyar nyelvet. 279–577. tantárgyfelelős: Szikszainé Nagy Irma) A szövegtípus mint funkcionális és kognitív kategória. Szövegtipológia (kollokvium. 63–122. In: Tolcsvai Nagy Gábor (szerk. Kiss Jenő–Pusztai Ferenc szerk.. tantárgyfelelős: Hoffmann István) A tantárgy célja. János: A rendszermondatok és a szövegmondatok elemzése. Akadémiai Kiadó. Bp. Benkő Loránd (főszerk. 2. amely szerint a dolgokat egy-egy fogalom körébe soroljuk. 1979. Deákság és Európa. Az írásbeli kultúra megjelenése: beszélt és írott nyelv viszonya. 1984.): Szöveg és típus. Az írásbeliség megteremtésének hang. 4 kredit. 233–257. 1. ítéletalkotás.. Újfajta nyelvi tagozódás létrejötte: az ómagyar kori nyelvjárások hangtörténeti.): Szöveg és típus. 755–781. tehát mind a nyelv.). 4 kredit. 2004.. Bevezetés a kognitív nyelvészetbe (gyakjegy. Petőfi S. 6. 27–63. mind a tapasztalás és a cselekvés is az: a közvetlenül nem megtapasztalható fogalmakat az elemi tapasztalatok szerkezete szerint strukturáljuk és 73 . Bp. In: Tolcsvai Nagy Gábor (szerk. Bp. Bp. 116–117. „A magyar nyelvet írni kezdik”. Benkő Loránd. Budapest. 17–26. Bp. 2006. 1991–95.. 2003. hanem ott van mögötte a kognitív struktúrák által létrehozott kategorizáció. A magyar nyelv életrajza. 3. 4 kredit. Mezey László. Kocsány Piroska: A szövegtipológia eredményei és/vagy eredménytelenségei. tantárgyfelelős: Kis Tamás) A nyelv szoros egységet alkot a kognitív folyamatokkal (észlelés. Az ómagyar kor nyelve (gyakjegy. mely szerint a nyelvi szimbólum nem egyszerű leképezése.): Szöveg és típus. szókincstörténeti vizsgálhatósága. Bp. 1997. 2. Debrecen. Fehér Erzsébet: Szövegtipológia a retorikai hagyományban. 2006. Kovács László–Veszprémy László (szerk. Bp. Tarnai Andor. A magyarság kulturális kapcsolata Európával a honfoglalás után. Tolcsvai Nagy Gábor: A szövegtipológia megalapozása kognitív nyelvészeti keretben. 5. A stílusnemekre alapozott szövegtipológia. Az Árpád-kor magyar nyelvű szövegemlékei. I.). 587–617.3. A szövegtípus mint általánosítható formáció. Bp.. fogalomalkotás.. tükrözése az objektív külvilágnak. In: Petőfi S. Bp. 7. In: Tolcsvai Nagy Gábor (szerk. Areális hatások az új nyelvi környezetben: új elemek a nyelvtani rendszerben és a szókincsben.. A magyar nyelv történeti nyelvtana. 3. Debreceni Egyetem Kossuth Egyetemi Kiadója. hogy a gondolkodás lényege szerint metaforikus. Bp. A retorikák szövegtani hozadéka a szövegtipológiában. hogy áttekintést adjon a magyar nyelv történetének megismerésében kulcsfontosságú ómagyar kor magyar nyelvéről. A tantárgy központi kérdésköre.

2001. 3. Bp.). Bp. valamint a megismeréstudományok egyéb ágai és a nyelvészet viszonyára is. Szépe György. Nyelvpolitika. 1. A magyar nyelvjárási régiók és azok nyelvi jellemzői. A magyar nyelvi tervezés múltja és jelene. nemek. 1999. egyenlőség.. Sándor Klára (szerk. Nyelvpolitika (gyakjegy.és többnyelvű környzetben. A magyar nyelvpolitika alapproblémái. Glatz Ferenc szerk. A nyelvföldrajz. Nyelv és politika. Chambers. 2..: Magyar dialektológia. 1998. Bp. eszközei és feladatai. Pécs.). (Gyakorlati bevezetés a kognitív nyelvészetbe). Deme László-Imre Samu (szerk. 1999. Kiss Jenő szerk. Nyelvpolitika: múlt és jövő. K. J. Sándor: Hogyan teremtsünk világot? (Rávezetés a nyelvi világ vizsgálatára). 2005. Magyar Nyelvőr 124 (2000): 209–225. Az elméleti ismeretek elsajátítása mellette be kívánja vezetni a hallgatókat a dialektológiai kutatások gyakorlati munkájába is. beszédhelyzet). 111–52.és korpusztervezés.. 4. A nyelvjárási jelenségek mivolta. Nyelv. 5.. 1998. A regionális köznyelviség fogalma. 7. Budapest. A köznyelv és a nyelvjárások. Magyar dialektológia (gyakjegy. felekezeti hovatartozás. Kolozsvár. Nyelvpolitika. terjedésük és visszaszorulásuk nyelvi és társadalmi vonatkozásai. Bp. 1998. Pléh Csaba–Győri Miklós szerk. Nyelvpolitikai írások. 1968–1977. A határtalanítás nyelvi programja. 3 kredit. 5. Bp. Tolcsvai Nagy Gábor szerk. foglalkozás. értelmezési lehetőségei. 1971. nyelvi jogok. A regionális nyelvhasználat (életkor. A tantárgy tartalma: mi a nyelvjárás. 2003. 1. státus. keletkezésük. nyelvi dominanciák az erdélyi régióban. Kolozsvár. Bp.értelmezzük. tantárgyfelelős: Hoffmann István) A nyelvpolitika fogalma. 11. nyelvtervezés egy. 2001. Nyelvpolitikai irányzatok és felfogások a globális nyelvrendszer világában. Corvina. Magyar nyelv az informatika korában. Szeged. Nyelv. iskolázottság.: A kognitív szemlélet és a nyelv kutatása. A nyelvi attitűd. hatalom. A nyelvjárásgyűjtés módszerei. A nyelvi tervezés fogalma.. Szépe György–Derényi András (szerk. Imre Samu: A mai magyar nyelvjárások rendszere. tantárgyfelelős: Nyirkos István) A tantárgy célja megismertetni a hallgatókat a magyar nyelv területi változataival: a nyelvjárásokkal. Kertész András: A kognitív nyelvészet szkeptikus dilemmája. oktatás.. Bańczerowski Janusz: A kognitív nyelvészet alapelvei. A határon túli magyar nyelvhasználat és nyelvtervezés kérdései. A Bevezetés a kognitív nyelvészetbe tárgy a nyelv megértéséhez elengedhetetlen metaforikus kognitív struktúrák szerveződésében megmutatkozó törvényszerűségek bemutatásán túl röviden kitér a különböző kognitív nyelvészeti irányzatok. 6.. 3. 3. Lanstyák István–Szabómihály Gizella. 4 kredit. 1996 2. nyelv és jog viszonya. 2001.–Trudgill. Cambridge. Az Európai Unió nyelvpolitikája. Peter: Dialectology. A dialektológiai kutatások célja. Nyelvi kapcsolatok. Magyar Nyelvőr 123 (1999): 78–87. Szilágyi N. I–VI. Az alkalmazott dialektológia és az anyanyelvi oktatás. módszerei. a nyelvatlaszok fajtái. 2002. Pozsony. Magyar nyelvtervezés Szlovákiában. 4. A képzés legkülönbözőbb szakterületeihez az egyetem különböző karain rendelkezésre áll a 74 . Kövecses Zoltán: A metafora. Péntek János–Benkó Attila. 4.. 1.): A magyar nyelvjárások atlasza.A képzési program végrehajtásához szükséges tárgyi és személyi feltételek. ezek biztosításának módja: Az egyetem a képzés infrastrukturális hátterét ( tantermek és felszerelésüket)biztosítja. 2.

Katona Gábor Dr. 4. 75 .A képzés szerkezete: a képzés tartalma mind az általános. Borbély Szilárd Dr. Takács Miklós Dr. az új helyesírási szabályok megismerése. hatékonyabb nyelvtanítási módszerek megismerése.A képzés formája: költségtérítéses levelező 5.Képzési cél: A célcsoportban megnevezettek német szakmódszertani és országismereti ismereteinek megújítása. Nyirkos István Dr. szókincsbővítés.megfelelően képzett személyi. Berta Erzsébet Dr. Varga Pál Beosztás Egyetemi adjunktus Egyetemi docens Egyetemi tanár Egyetemi tanár Egyetemi docens Egyetemi docens Egyetemi docens Egyetemi docens Egyetemi tanár Egyetemi docens Egyetemi docens Egyetemi docens Egyetemi tanársegéd Egyetemi docens Egyetemi tanár Tudományos fokozat PhD CSc DSc DSc CSc CSc CSc PhD DSc PhD DSc CSc PhD PhD CSc A szakmai munkában részt vevő külső tagok: Név Beosztás 14. oktatói háttér. Szirák Péter Dr. mind a specializáció részben nagyobb tartalmi blokkokból és azokon belüli tantárgyakból épül fel 6. Debreczeni Attila Dr. Radványi Zsuzsanna 3. Dobos István Dr. Szabó József. a nyelvi szint ellenőrzése. a specializáció felelőse Dr. Nagy Irma Dr. de néhány gyakorlati jellegű kollégium megtartására külső előadókat( OKM. Goretity József Dr. Önkormányzatok)kér fel. új. különös tekintettel az elmúlt évtized új szavaira. A specializációs továbbképzésben részt vevő oktatók a Debreceni Egyetem részéről Név Dr. A képzés költségtérítési díja: 140. Tóth Judit Dr.A szakért felelős oktató: a szak egészéért felelős oktató Dr.000 Ft / félév NÉMET NYELV ÉS IRODALOM SPECIALIZÁCIÓ A SPECIALIZÁCIÓ INDÍTÁSÁNAK INDOKLÁSA KÉPZÉSI PROGRAM 1. Hoffmann István Dr.A képzés módszerei: elméleti jellegű előadások mellett gyakorlatok és szemináriumi jellegű foglalkozások.A képzésért felelős kar megnevezése: BTK 2. Kis Tamás Dr. Oláh Szabolcs Szikszainé dr.

kreativitás. Összehasonlító országismeret – civilizáció és 20 I. 7. önfejlesztésre. 2. A német nyelvtanítás módszertanának legújabb eredményei gyak. megszerezhető ismeretek. A nevelési-oktatási intézmény hatékonysága.Tanterv: A képzés során elsajátítandó kompetenciák. tevékenységrendszerben. a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben. illetve csoportok neveléseoktatása Szakmai ismeretkörök: Szakmódszertan. 7. Az integráció és a szegregáció kérdései. félév Számonkérés koll II. Nyelvi és nyelvtani ismeretek 7.7. személyes adottságok.4. Szakmódszertan 1. mint szervezet. országos és regionális szakmai vetélkedők előkészítése során lehet alkalmazni. 7. ismeret bővítésére.1. Országismeret 1. hogy a változó oktatási körülmények között helyt tudjon állni.Elsajátítandó kompetenciák: A továbbképzés a szaktárgyi és szakmódszertani ismeretek megújításával növeli a pedagógus szakmai biztonságát és segíti abban. Országismeret. a szakmai továbbképzéshez szükséges pozitív hozzáállás.Személyes adottságok: elkötelezettség és igény a minőségi munkára. önművelésre. megszerezhető ismeretek: Kötelező ismeretkörök: Közigazgatási vezetési ismeretek. Drámapedagógia Didaktika az irodalomoktatásban. Rendelkezzen magas szintű nyelvtani és lexikai ismeretekkel.Tudáselemek. tudáselemek. A nevelési-oktatási intézmény. Sajátos pedagógiai. elmélyítésére való készség.A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben. szakcsoport vezetésben. II. A pedagógus tudjon és merjen igényes feladatokra vállalkozni. A megszerzett tárgyi ismereteket legyen képes magas szinten átadni az oktatás folyamatában. Karl Katschthaler PhD 76 . félév Számonkérés oktató kredit Dr Lieli Pálné Dr Lieli Pálné PhD fokozat kredit 5 óraszám 15 gyj 5 PhD 20 koll 5 Dr. az egyéni tudás.2. készségek. A pedagógus a nevelési-oktatási intézmény szervezetében. A német nyelvtanítás módszertanának legújabb eredményei ea. A pedagógus-szakvizsgára felkészítő specializációs képzés 3-4. tevékenységrendszerben: A megszerzett ismereteket a középiskolai oktatásban és az oktatásszervezésben. félév tantervi hálója Tantárgy óraszám I.3. pszichológiai ismereteket és módszereket igénylő személyek. Az intézmény és környezete.

Az oklevél minősítése a szigorlatnak. Emelt szintű 20 beszédgyakorlat anyanyelvű oktatóval 2. Drámapedagógia 1. gyakorlatok beszámításának rendje: Bármely felsőoktatási alapképzésben vagy továbbképzésben szerzett kredit elismerhető. Horváth Andrea Dr. ha a kredit átváltás általános szabályai szerint egyenértékesíthető jelen szakvizsgás képzés valamely tantárgyával.életmódtörténet ea. Összehasonlító országismeret A záróvizsgán a benyújtott szakdolgozatot is meg kell védeni. A korábban szerzett ismeretek. Karl Katschthaler PhD 15 15 15 15 gyj 5 30 koll gyj koll gyj 5 5 5 5 Dr. a záróvizsga eredményének és a szakdolgozat eredményének számtani átlaga kerekítve. 10. Összehasonlító 15 országismeret – civilizáció és életmódtörténet gyak. 2. A résztvevők teljesítményét értékelő rendszer: A szakdolgozat: a specializációs képzési rész ismeretköreiből a szakfelelős által jóváhagyott témából kell készíteni A záróvizsga: A záróvizsgára bocsátás feltétele: a tantervben előírt számú vizsga és gyakorlati jegy megszerzése. Radványi Zsuzsanna Dr. Horváth Andrea Lydia Böttger lektor Lydia Böttger lektor PhD PhD PhD PhD gyj 10 2/3 25 90 2/3 30 8. Drámapedagógia. Tantárgyi programok: A német nyelvtanítás módszertanának legújabb eredményei 77 . 2. V. Didaktizált irodalomoktatás gyak. Didaktika az irodalomoktatásban 1. III. Emelt szintű grammatikai és helyesírási gyakorlat anyanyelvű oktatóval Összesítés 90 Óraszám: 180 kollokvium: 4 Kredit: 55 gyakjegy: 6 gyj 5 Dr. Emelt szintű nyelvgyakorlat 1. Drámapedagógia a nyelvoktatásban gyak. 9. Didaktizált irodalomoktatás ea. valamint a szakdolgozat benyújtása. A záróvizsga eredménye a záróvizsgán kifejtett tételre kapott érdemjegy és a szakdolgozatvédés eredményének átlaga kerekítve. IV. 2. Radványi Zsuzsanna Dr. A záróvizsga részei: a záróvizsga főbb témakörei: Szakmódszertan. Drámapedagógia a nyelvoktatásban ea.

tanulmányi versenyekre A résztvevők . nem kötelező jelleggel . hogy a tanárok nyelvi kompetenciája fejlődjön. A tantárgy kreditértéke: 10 Kontaktórák száma: Előadás 20 óra. hogy a vezetőtanár képes legyen helyes pedagógiai és módszertani döntéseket hozni. a gyakorlat gyakorlati jeggyel zárul. A tantárgy kreditértéke: 10 Kontaktórák száma: Előadás 20 óra. az EU-n belüli szerepvállalás. gyakorlat 15 óra Összehasonlító országismeret . a nemzeti identitás kérdései. A kurzus folyamán az európai civilizáció egy-egy fejezetét kívánjuk bemutatni. Az első fonalat a három német nyelvű ország (Ausztria. A második fonal a Civilizáció és életmód történetével foglalkozik. gyakorlat 15 óra Drámapedagógia a nyelvoktatásban Előadás és gyakorlat 78 . amely tartalmazza az egyes témákkal kapcsolatos új ismeretek kipróbálását és a tanítási folyamat reflektálását. A képzés elsődleges célja az. A program lehetőséget nyújt arra is. A kreditek megszerzésének módja: az előadás kollokviummal. a történelemtanítás didaktikájának fő elvét. annak kialakulása a XX. írásfejlesztés Receptív készségek: hallott szöveg értése. mivel az előadások és a műhelymunkák a célnyelven folynak. században.civilizáció és életmódtörténet Előadás és gyakorlat A tantárgy célja: a hallgatók országismereti tudásának felfrissítése és kibővítése. folyamatos kitekintéssel Magyarországra. hogy érinti a nyelvészeti aspektusokat is. Svájc) sajátosságainak összehasonlító bemutatására vállalkozik.elkészítenek egy portfoliót. Végül a harmadik fonal a didaktizálás lehetőségeivel foglalkozik. a gyakorlat gyakorlati jeggyel zárul. valamint a multikulturalitás jelenségei és problémái. A kreditek megszerzésének módja: az előadás kollokviummal. nyelvvizsgára. A tantárgy tematikája három fonalra bontható.Előadás és gyakorlat A tantárgy célja: A tantárgy segítséget nyújt a hazai és nemzetközi kutatások megismeréséhez. Németország. a médiumok és a kulturális intézményrendszer. amelyek nélkül a vezetőtanárok mentori feladataikat nem tudják megfelelő szinten ellátni. A tantárgy a tanulás és tanítás módszertani kérdéseit úgy vizsgálja meg. a példaszerűséget követve. A vizsgálódások súlypontja a jelen kulturális és politikai rendszere.a tanév végére. írott szöveg értése A nyelvtan és a szókincs közvetítése Az idegennyelv tudásának mérése és értékelése Tankönyv kiválasztása és elemzése munkatankönyvekkel Felkészítés az érettségire. A tantárgy fő tematikai egységei: Produktív nyelvi készségek: beszédfejlesztés. szükségszerűen a német nyelvű országokra koncentrálva.

tervszerű munka fejlesztése • a drámai kifejezésformák megismerése • a kritikai érzék fejlesztése • az idegennyelvi készségek (szókincs. Egyes német nyelvű irodalmi szövegek módszertani és didaktikai kidolgozása által a kurzus gyakorlati ötleteket nyújt ahhoz. A tantárgy tematikája: kiválasztott irodalmi szövegek alapján (az irodalom széleskörű fogalmát használva) többnyire rövid próza (pl. esztétikai emocionális. kiejtés. kreatív. nyelvtan.és emberismeret bővítése • az önálló. a mondák. melyek az egész személyiségre irányuló tanulási folyamat (ganzheitliches Lernen) gondolatára épülnek. rugalmas gondolkodásmód fejlesztése • az alkotóerő. hogy egy idegen nyelv elsajátításához vezető úton milyen módszereket alkalmazhatunk. fantázia fejlesztése • az egyén aktív részvételének elősegítése egy közösség munkájában • a koncentrált. hogyan használható a didaktizált irodalomoktatás a kommunikatív és kulturális nyelvi kompetencia fejlesztésére. A kreditek megszerzésének módja: az előadás kollokviummal.A tantárgy célja annak bemutatása. kreatív. a gyakorlat gyakorlati jeggyel zárul.) fejlesztése A kreditek megszerzésének módja: az előadás kollokviummal. hogyan és milyen kritériumok által válhatnak irodalmi szövegek alkalmassá az oktatásra. emocionális és empatikus készségek fejlesztése. A kurzus anyagát egy erre a célra összeállított szöveggyűjtemény és a további munkát segítő irodalomjegyzék képezi. de a mesék. a gyakorlat gyakorlati jeggyel zárul. a konkrét költészet és a gyermekirodalom is segítik az idegen nyelvű olvasás stratégiai gyakorlását és az idegen nyelvű kultúra recepcióját. esztétikai. A módszer alkalmazása során előtérbe kerül a motorikus. Eme faktorok pedig nagymértékben elősegíthetik az idegen nyelvvel. irodalommal és kultúrával történő intenzív foglalkozást. gyakorlat 15 óra 79 . hogy milyen nyelvi szintű irodalmi szövegek alkalmasak a német nyelv különböző szintű iskolai oktatására. A tantárgy kreditértéke: 10 Kontaktórák száma: Előadás 15 óra. novella) és a XX. stb. gyakorlat 15 óra Didaktizált irodalomoktatás Előadás és gyakorlat A tantárgy célja: bemutatja. A kurzus segítséget kíván nyújtani beszélgetések és tanári tapasztalatok egybegyűjtésével. A tantárgy kreditértéke: 10 Kontaktórák száma: Előadás 15 óra. A tantárgy tematikája Az irodalmi művek drámapedagógiai szempontú szcenikus interpretációja során a következő jelenségekre irányítjuk a figyelmet: • a motorikus. Az irodalmi szövegek sokszínűségük és érzelmeket kiváltó tulajdonságuk miatt jól hasznosítható kiindulási alapot nyújtanak a szabad kötetlen beszédhez és az idegen (ebben az esetben a német) kultúra világának megismeréséhez. század lírája dolgozható fel az iskolai oktatásban. empatikus készségek fejlesztése • az ön.

A tantárgy kreditértéke: 5 Kontaktórák száma: 20 Emelt szintű grammatikai és helyesírási gyakorlat anyanyelvű oktatóval Gyakorlat A szeminárium fő feladatai: • a mondatalkotás alapjainak ismétlése (szórend. Horváth Andrea Dr. kötőmód stb. A tantárgy kreditértéke: 10 Kontaktórák száma: 30 11. A specializációs továbbképzésben részt vevő oktatók a Debreceni Egyetem részéről Név Dr. A képzés legkülönbözőbb szakterületeihez az egyetem különböző karain rendelkezésre áll a megfelelően képzett személyi. ezek biztosításának módja: Az egyetem a képzés infrastrukturális hátterét ( tantermek és felszerelésüket) biztosítja. hogy a beszédkészség fejlesztésének olyan különféle módszereire világítsunk rá. Ily módon a kurzus célja az is. főnévi igeneves szerkezetek. Radványi Zsuzsanna Lydia Böttger Beosztás egyetemi tanársegéd egyetemi adjunktus egyetemi adjunktus egyetemi adjunktus lektor Tudományos fokozat PhD PhD PhD PhD - A szakmai munkában részt vevő külső tagok: Név Beosztás 80 . Lieli Pálné Dr. Önkormányzatok)kér fel. hogy kialakítsa az igényt az önálló metanyelvi reflexióra. Kiemelt fontosságú. melynek során a résztvevők tudatosíthatják. vita és referátum). amelyeket a kézikönyvekben nem vagy alig lehet megtalálni. A társalgást kiegészíti az adott témához kapcsolódó autentikus szövegek otthoni önálló feldolgozása. összetett mondatok. beszélgetés. és rávilágítson azokra a specifikus nyelvi jellemzőkre. A képzési program végrehajtásához szükséges tárgyi és személyi feltételek. véleményalkotás. hogy hogyan fejleszthetők önállóan a szókincs és a nyelvi készségek. oktatói háttér. gyakorlása • az egyes mondattani jelenségek gyakorlása autentikus szövegek elemzése révén • a legfontosabb aktuális helyesírási változások nyomonkövetése A kreditek megszerzésének módja: gyakorlati jegy. szóbeli összefoglalás. szenvedő szerkezetek. de néhány gyakorlati jellegű kollégium megtartására külső előadókat( OKM.). A kreditek megszerzésének módja: gyakorlati jegy. Karl Katschthaler Dr.Emelt szintű beszédgyakorlat anyanyelvű oktatóval Gyakorlat A szeminárium keretében magas szintű speciális társalgási témák feldolgozásával kerül sor a szókincs további bővítésére és a kommunikációs készségek szintentartására. amelyeket a résztvevők saját nyelvtanítási munkájuk során is alkalmazhatnak (szerepjátékok. kötőszavak.

81 . A képzés költségtérítési díja: 140. Historiográfia. ezek rendszeretési képessége. személyes adottságok. A legújabb kutatási eredmények és értelmezési szempontok megismertetése. alkalmasság önálló következtetések levonására.A képzés módszerei: elméleti jellegű előadások mellett tantermi. 5.2. 7. nagyobb tartalmi 6. A megszerzett ismeretek magas szintű átadásának képessége az oktatás folyamatában. Papp Imre. Európa és Magyarország az újkorban.Elsajátítandó kompetenciák: Történelemből elsajátítandó: elméletileg is megalapozott átfogó ismeretek.Személyes adottságok: A történetírás legújabb eredményeinek ismerete. Szabó József. tudáselemek. 3. a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben. megszerezhető ismeretek.A képzés szerkezete: A képzés tartalma mind az általános. amely szükséges a középiskolai oktatásban. Elméleti felkészültség a történetírás aktuális kérdéseiről.14. században. Az európai és a magyar történelem folyamatainak összekapcsolásával ezek az ismeretek a komparatisztikai szemléletet is erősítik.1.Tudáselemek. Európa és Magyarország a 20.A képzésért felelős kar megnevezése: BTK 2. Magyarország az Európai Unióban. Európa és Magyarország a kora újkorban. mind a specializációs részben blokkokból és azokon belüli tantárgyakból épül fel. Magas szintű tájékozottság a történetírás legfontosabb kérdéseiben a középkortól napjainkig.000 Ft / félév TÖRTÉNELEM SPECIALIZÁCIÓ KÉPZÉSI PROGRAM 1.A szakért felelős oktató: A szak egészéért felelős oktató Dr. megszerezhető ismeretek: Történelem specializáció ismeretköre: Európa és Magyarország a középkorban. 4. laboratóriumi gyakorlatok és szemináriumi jellegű foglalkozások. történelem specializáció felelőse Dr. Specializációtól függően terepgyakorlatok is vannak. Történelem szakmódszertan. készségek. 7.Képzési cél: A középiskolai tanárok és a vezető tanárok történelmi ismereteinek megújítása.A képzés formája: költségtérítéses levelező.Tanterv: A képzés során elsajátítandó kompetenciák. tevékenységrendszerben 7.3. 7.

Szakmódszertan 1. század világában 2. Európa a 16-18. Az Európai Unió és Magyarország VII. Középkor történet 1. században 3. tevékenységrendszerben: történelemből megszerzett ismereteket a középiskolai oktatásban és oktatásszervezésben. Barta Róbert Dr. Magyarország a 20. Kora újkor történet 1. 15 században" 2. Bodnár Erzsébet Dr. Velkey Ferenc Dr. Magyarország a jelenkorban 1. A történetírás új irányzatai VI. Györkös Attila PhD PhD 15 10 koll gyj 5 3 DSc PhD . PhD 75 3/3 24 15 105 gyj 4/4 3 31 kollokvium: 7 gyakjegy: 7 Minden oktató a Debreceni Egyetem alkalmazottja 8. Európa és Magyarország az újkorban 1. A történelemtanítás szakmódszertana 2. Bárány Attila Dr. Erős Vilmos Dr. században II. Szakmódszertani szeminárium Összesítés Óraszám: 180 Kredit: 55 koll gyj 5 3 15 10 15 15 10 10 15 koll gyj koll koll gyj gyj koll 5 3 5 5 3 2 5 Dr. Historiográfia 1.7. században V.. Pallai László Dr. Magyarország a 10 polgárosodás korában IV.4. A nagyhatalmi viszonyok és Európa 2. Pallai László Kovács István PhD. Európa a 20. Pósán László Dr. CSc PhD PhD Habil. Európa a" hosszú 19. A pedagógus-szakvizsgára felkészítő specializációs képzés 3-4. Magyarország a 11-15. Európa és Magyarország a középkorban 2. félév számon kérés oktató kredit A az fokozat kredit óraszám 5 3 Dr. Barta Róbert Dr. félév tantervi hálója Tantárgy óraszám I. III. században 15 10 I.Európa és Magyarország a kora újkorban 2. Püski levente Dr.A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben. Magyarország politikai rendszerei a 20. Európa a jelenkorban 1. félév számon kérés koll gyj II.A résztvevők teljesítményét értékelő rendszer: 82 . szakcsoport vezetésben lehet alkalmazni. Papp Imre Dr. PhD PhD PhD.

tárgy előadás és szeminárium keretében a főbb európai történeti folyamatokat taglalja magyarországi vonatkozásaival. IV. a nemzetállamok szerepét és a hatalmi viszonyokat. A politikai berendezkedések és a nemzetállamok típusai. Tematikus egységei: Nyugat-Európa vezető szerepének kialakulása. században Az Európai Unió és Magyarország Historiográfia Szakmódszertan A záróvizsga eredménye a záróvizsgán kifejtett tételre kapott érdemjegy és a szakdolgozatvédés eredményének átlaga kerekítve. Magyarország helyének megváltozását. II. Magyarország európai kapcsolatai. A magyar polgárosodás a 19. A magyar és a nyugat-európai társadalmi struktúrák. Tantárgyi programok: Történelem tantárgy programja. Európa és Magyarország a kora újkorban c. A közép-európai régió és a magyar fejlődés sajátosságai(örökös jobbágyság. I. Magyarország a dualizmus rendszerében.A szakdolgozat: a specializációs képzési rész ismeretköreiből meghatározott témából kell készíteni A záróvizsga: A záróvizsgára bocsátás feltétele: az előírt számú vizsga és gyakorlati jegy megszerzése. Tematikus egységei: Az első világháború és következményei. A záróvizga tárgyai történelemből: Középkor történet Kora újkor történet Európa és Magyarország az újkorban Magyarország a jelenkorban Európa a 20. Vallási és kulturális változások. Tematikus egységei: Anyagi és szellemi kultúra. a regionális átrendeződést. III. tárgy előadás és szeminárium formájában tárja fel az ország legfontosabb sors fordulóit és rendszerváltásait. 9. Magyarország a jelenkorban c. A második világháború és következményei. gazdaság és társadalom. Tematikus egységei: Politikai forradalmak Európában. ha a kredit átváltás általános szabályai szerint egyenértékesíthető jelen szakvizsgás képzés valamely tantárgyával 10. majorsági gazdálkodás). A polgári társadalmak változatai. Az oklevél minősítése a szigorlatnak. Az ipari forradalmak Európában és Magyarországon.A korábban szerzett ismeretek. a záróvizsga eredményének és a szakdolgozat eredményének számtani átlaga kerekítve. tárgy előadás és szeminárium keretében feltárja a kor nagy változásait. A török hódítás és berendezkedés. valamint a szakdolgozat benyújtása. században. politikai berendezkedések összevetése. A két világháború közötti magyar berendezkedés. A záróvizsga részei: a záróvizsga résztárgyait az egyes specializációk határozzák meg A záróvizsgán a benyújott szakdolgozatot is meg kell védeni. gyakorlatok beszámításának rendje: Bármely felsőoktatási alapképzésben vagy továbbképzésben szerzett kredit elismerhető. A korai kapitalizmus. tárgy előadás és szeminárium keretében taglalja a modern kapitalizmus kialakulását. A 83 . a trianoni béke. A hatalmi viszonyok változásai. Európa és Magyarország a középkorban c. Magyarország a Habsburg Birodalomban. Európa és Magyarország az újkorban c. az alkotmányos berendezkedések születését.

doc. A tankönyvek kiválasztása és alkalmazása. Historiográfia c. docens egy. doc. Új történetírói irányzatok a második világháború után. doc. Pallai László Dr. A második világháború és következményei. tárgy előadás és szeminárium keretében foglalja össze a modern szemléletű oktatáshoz szükséges ismereteket. A magyar történetírás útjai a 20. VII. Püski Levente Dr. adj egy. oktatói háttér. A globalizáció története. Hatalmi átrendeződések. Tematikus egységei: Történetfilozófiai irányzatok a 20. A történetírás modernizálódása. tárgy előadás keretében foglalja össze a történetírás új eredményeit. ezek biztosításának módja: Az egyetem a képzés infrastrukturális hátterét ( tantermek és felszerelésüket)biztosítja. Barta Róbert Dr. A bipoláris rendszer kialakulása a második világháború után. A specializációs továbbképzésben részt vevő oktatók a Debreceni Egyetem részéről Név Dr. században. egy. egy. de néhány gyakorlati jellegű kollégium megtartására külső előadókat( OKM. adjunktus egy. Tudományos fokozat PhD PhD PhD PhD PhD PhD DSc PhD PhD habil CSc A szakmai munkában részt vevő külső tagok: Név Beosztás 14. A képzési program végrehajtásához szükséges tárgyi és személyi feltételek. doc. vezető tanár egy. A képzés legkülönbözőbb szakterületeihez az egyetem különböző karain rendelkezésre áll a megfelelően képzett személyi. Györkös Attila Kovács István Dr. Erős Vilmos Dr. 11. Hidegháború és enyhülés. Tematikus egységei: A első világháború és következményei. A szóbeliség és az írásbeliség aránya a tanítás folyamatában. Az Annales-iskola. Bárány Attila Dr. században. adj. tárgy előadás és szeminárium keretében dolgozza fel a 20. A történelemtanítás szakmódszertana c. Papp Imre Dr. Önkormányzatok)kér fel.Rákosi korszak és az 1956-os forradalom. századi Európa történetének legfontosabb állomásait. Európa a jelenkorban c. Az Európai Unió fejlődése. Bodnár Erzsébet Dr. A Kádár-korszak. A rendszerváltás és a magyar demokrácia kialakulása. Multimédia és internet az oktatásban. Pósán László Dr. Kommunikációs kérdések és konfliktuskezelés a történelem oktatása során. Tematikus egységei: Változó szabályozások a történelemoktatásban. Magyarország az Unióban. egy. tanár egy doc.000 Ft / félév 84 . A képzés költségtérítési díja: 140. VI. egy. Diktatúrák és demokráciák a két világháború között. rendszerváltások Európában. Velkei Ferenc Beosztás egy. V. A Szovjetunió összeomlása.

).és társadalomszemléletének. Világvallások szövegforrásai 85 . Vallástörténet. akik a KKK 7. ember. A nevelési-oktatási intézmény hatékonysága. A nevelési-oktatási intézmény. Tóth Judit. állampolgári ismeretek stb. akik képesek a vallástudomány és a világvallások ismeretei és hagyományai között eligazodni.Képzési cél: A képzés célja. 7.A képzés formája: költségtérítéses levelező. hogy olyan szakembereket képezzen. Vallás és más tudományok. megszerezhető ismeretek. Az intézmény és környezete. a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben.A képzésért felelős kar megnevezése: BTK 2.A szakért felelős oktató: A szak egészéért felelős oktató Dr. mind a specializációs részben nagyobb tartalmi blokkokból és azokon belüli tantárgyakból épül fel. vallási specializációk. személyes adottságok. a Vallástudomány specializáció felelőse: Dr. indítására. 5. akik világnézeti-vallási elkötelezettségtől függetlenül tudnak vallástudományi alapismereteket nyújtani. emberismeret. 7.A képzés módszerei: Elméleti jellegű előadások mellett tantermi.VALLÁSTUDOMÁNY SPECIALIZÁCIÓ KÉPZÉSI PROGRAM 1. A továbbképzés célja olyan szakemberek képzése. készségek. laboratóriumi gyakorlatok és szemináriumi jellegű foglalkozások.1 pontjában megnevezett kompetenciákkal rendelkeznek.Tudáselemek. illetve csoportok nevelése-oktatása – A Vallástudomány ismeretkörei: Vallástudomány.Tanterv: A képzés során elsajátítandó kompetenciák. szakkörök stb. tudáselemek. 4. mint szervezet. 3.1. történelem. és ezáltal saját tantárgyaik vallási dimenzióinak teljesebb. megszerezhető ismeretek Kötelező ismeretkörök: Közigazgatási vezetési ismeretek. átgondoltabb oktatására (magyar irodalom. valamint képesek a szakmai alapismereteken túl a különböző vallások istenfogalmának. Szabó József. Sajátos pedagógiai. 6. Specializációtól függően terepgyakorlatok is vannak. tevékenységrendszerben 7. hogy az oktatás különböző szintjein legyenek olyan szakemberek. Az integráció és a szegregáció kérdései. valamint legfontosabb etikai értékeinek a megismertetésére is.A képzés szerkezete: A képzés tartalma mind az általános.Elsajátítandó kompetenciák: Az általános világnézeti-vallási pluralizálódás következtében megerősödött az az igény. pszichológiai ismereteket és módszereket igénylő személyek.2. A pedagógus a nevelési-oktatási intézmény szervezetében..

4 86 . tevékenységrendszerben: a képzést elvégző. Vallás és más tudományok 1. Vallási néprajz 3. habil. koll. 4 4 15 koll. Hittud. Egyetem Tóth Judit Debreceni Egyetem Fehér Bence Károli Gáspár Református Egyetem Bugár István Debreceni Egyetem 15 15 15 10 koll. Egyetem Kovács Ábrahám PhD Debreceni Reform. PhD habil.A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben.7. Vallástörténet I. koll. vallástudomány specializációs képzés 3-4. Hittud. Vallástörténet II. Valláslélektan koll. az absztrakció képessége. Vallásfenomenológia II. fogalmi gondolkodás. Vallástörténet III.3. koll. szakvizsgát tett pedagógusok alkalmasak lesznek a megszerzett eredeti látás. PhD habil. együttműködési készség. kezdeményezőkészség és személyes felelősségvállalás. koll.Bev. DSc CSc PhD. Egyetem Marjovszky Tibor Debreceni Reform. A vallástud. Vallásszociológia 4. kritikai attitűd. gyj. Egyház és művészet 5.Személyes adottságok: motiváció. 15 (Kereszténység) 3. Vallástörténet 1. vallástudományba a 15 koll. félév tantervi hálója Tantárgy III. Vallástudomány 1. értékközpontúság 7. 4 2. (Iszlám és keleti vallások) III. félév óraszám számon kérés kredit Kovács Ábrahám PhD Debreceni Reform.és gondolkodásmód birtokában a vallási jelenségekről szerzett tudás gyakorlati (közoktatásban kamatoztatható) alkalmazására.4. Vallásfilozófia 15 2. gyj. kredit 5 5 5 IV. a különböző nézőpontok bemutatásával a más vallások (kultúrák) iránti tolerancia kialakítására és erősítésére A pedagógus-szakvizsgára felkészítő. elkötelezettség és minőségtudat a vallástudomány és a különböző világvallások alapvető ismereteinek vonatkozásában. története 15 és módszertana 3. Egyetem Marjovszky Tibor PhD Debreceni Reform. PhD oktató Fokozat 2. (Zsidó) 15 15 koll. félév óraszám számon kérés I. Hittud. a vallással kapcsolatos ismeretek felismerési és kreatív kezelési képessége. Hittud. 4 4 4 4 Bartha Elek Debreceni Egyetem Dalminé Kiss Gabriella Debreceni Egyetem Nagy Márta Debreceni Egyetem Pék Győző Debreceni Egyetem PhD PhD habil.

Református Egyetem 180 óra 55 kredit Óraszám: 180 Kredit: 55 A szakdolgozat kreditértéke 10 kredit 8. 4 28 Tóth-Mihala Veronika Református Gyülekezet. 10. Világvallások szövegforrásai 1. gyakorlatok beszámításának rendje: Bármely felsőoktatási alapképzésben vagy továbbképzésben szerzett kredit elismerhető. Zsidó és keresztény szövegek 10 gyj. valamint a szakdolgozat benyújtása. 9.IV. Tantárgyi programok: TANTÁRGYI ADATLAP Kredit: 5 Óraszám: 15 Előadás Szeminárium Konzultáció Értékelés: Szigorlat Kollokvium X Tantárgy neve: Bevezetés a vallástudományba Félév: 3. 4 2.A korábban szerzett ismeretek. A záróvizsga eredménye a záróvizsgán kifejtett tételre kapott érdemjegy és a szakdolgozatvédés eredményének átlaga kerekítve. Kossuth u. Iszlám és vallási szövegek Összesen keleti 90 27 Kollokvium: 9 Gyakorlati jegy: 4 10 90 gyj. X 87 . Az oklevél minősítése a szigorlatnak. a záróvizsga eredményének és a szakdolgozat eredményének számtani átlaga kerekítve. Fehér Bence PhD Károli Gáspár habil. A záróvizsgán a benyújott szakdolgozatot is meg kell védeni. ha a kredit átváltás általános szabályai szerint egyenértékesíthető jelen szakvizsgás képzés valamely tantárgyával. 2) a szakdolgozat témájától függően vallástudományi vagy vallástörténeti tárgyú szóbeli vizsga. A záróvizsga részei: A vizsga két részből áll: 1) a szakdolgozat megvédése. Debrecen. A résztvevők teljesítményét értékelő rendszer: A szakdolgozat: a specializációs képzési rész ismeretköreiből meghatározott témából kell készíteni A záróvizsga: A záróvizsgára bocsátás feltétele: az előírt számú vizsga és gyakorlati jegy megszerzése.

2004. M. ember. 1994Hamilton. 2001 (Osiris tankönyvek) Voigt Vilmos: A vallási élmény története.: Vallási hiedelmek és eszmék története I-III. Kovács Ábrahám docens TANTÁRGYI ADATLAP Kredit: 5 Előadás Szeminárium Konzultáció Értékelés: Szigorlat Kollokvium Gyakorlati jegy X Tantárgy neve: A vallástudomány története és módszertana Félév: Óraszám: 3. B. A tantárgy oktatója: Dr. Budapest: Calibra Kiadó. értelmezési. Budapest: Osiris-Századvég Könyvtár. A vallástudomány tárgya. M. 15 X 88 . Budapest: Timp Kiadó. 1996.és szimbólumrendszer 6. Vallástudományi szakágak (vallástörténet. A vallástudomány tudományos kontextusa 4.) 5. 1998. G. A vallás mint kommunikációs-. A vallástudomány fogalma általában és a különböző világvallásokban 2. van der: A vallás fenomenológiája. Horváth Pál: Vallásismeret. társadalom.: Vallás. Leeuw. Budapest: Osiris Kiadó. Elméleti és összehasonlító vallásszociológia. Bevezetés a vallástudományba. Budapest: AduPrint. valláskritika stb. hogy megalapozza a kurzus többi tárgyának oktatását is. vallásdefiníciók 7. A vallástudományi módszertan Kötelező olvasmányok: Eliade.Gyakorlati jegy A tantárgy rövid leírása: A tantárgy célja a vallástudomány általános fogalmainak és kérdéseinek áttekintő bemutatása olyan módon. A tudományág kialakulása és helye a teológia tudományos környezetében 3. vallásfilozófia. Témakörei: 1.

: Vallási hiedelmek és eszmék története I-III.. A vallástudomány a 18. sz.: Vallás. Freud 5.-ban 6. A tantárgy oktatója: Dr. közepéig 2. M. X 89 . Marx. sz. B. közepétől a 19. 1996. A modern értelemben vett vallástudomány kezdetei a 19. sz. sz. Feuerbach. 1994Horváth Pál: Vallásismeret. A vallástudomány a 20. A vallástudomány legfontosabb módszerei Kötelező olvasmányok: Eliade. valamint legfontosabb módszereinek ismertetése. század végétől napjainkig.Tantárgy rövid leírása: A tantárgy célja a tudományág történetének bemutatása a 18. M. Bp. Bp. Budapest: Osiris-Századvég Könyvtár. közepén 3. társadalom. Hamilton. A vallástudomány története Magyarországon 7. Témakörei: 1.. kapcsolata más tudományágakkal 4. Kovács Ábrahám docens TANTÁRGYI ADATLAP Kredit: 5 Óraszám: 15 Előadás Szeminárium Konzultáció Értékelés: Szigorlat Kollokvium Gyakorlati jegy X Tantárgy neve: Vallásfenomenológia Félév: 3. A kialakuló tudomány helye a tudományok rendszerében. 1998. ember.

A fenomenológia tárgya. henoteizmus 5. szent idők. 2000. PPKE. lélekképzetek. 2000. állat alakú istenek 6. 2000. Varga Zsigmond: Általános vallástörténet. Az erő. Varázslás 3. X Kötelező olvasmányok: Ujvári Péter (szerk. Tan. áldozat Kötelező olvasmányok: G. 3. Osiris. 2. Panteizmus.. Talentum Kft. Polidémonizmus. Makkabi Kiad. Kozmikus jelenségek megistenítése 4. 1996. Totemizmus. Akad. van der Leeuw: A vallás fenomenológiája. története 2. Osiris.. Jólesz Károly: Zsidó hitéleti kislexikon. bőv. természeti jelenségek megistenítése.): Magyar Zsidó Lexikon. Kiadó. iszlám. (Zsidó) Félév: 3.. (Szemelvények) Fröchlich Ida (szerk.. Mircea Eliade: A szent és a profán. 2001. 1992. (Szemelvények) Gonda László: A zsidóság Magyarországon 1526-1945. Mircea Eliade: Vallási hiedelmek és eszmék története I-III. Marjovszky Tibor egyetemi docens TANTÁRGYI ADATLAP Kredit: 4 Óraszám: 15 Előadás Szeminárium Konzultáció Értékelés: Szigorlat Kollokvium Gyakorlati jegy X Tantárgy neve: Vallástörténet I. Monoteizmus. 1995. 1932. Európa. 90 .Tantárgy rövid leírása: A tantárgy célja a fenomenológiai kategóriáknak és ezek megjelenésének a megismertetése a világvallások közül háromban: kereszténység. kiad. zsidóság. törvény. politeizmus. Századvég. (Szemelvények) Vries. Fétisizmus. cselekmények. Imádság és mítosz 7.): A qumrani szövegek magyarul. 1993. Témakörei: 1. Szent iratok. Simon Philip de: Zsidó rítusok és jelvények. Szent helyek. jav. dualizmus. A tantárgy oktatója: Dr. forrásai. kiad.

tanításai 2. Marjovszky Tibor egyetemi docens TANTÁRGYI ADATLAP Kredit: 4 Előadás Szeminárium Konzultáció Értékelés: Szigorlat Kollokvium Gyakorlati jegy X Tantárgy neve: Vallástörténet II. Bp. Szántó Konrád: A katolikus egyház története I-III.-ban 6.. Osiris. A páli misszió 4. 1999. SzIT. Bp. Atlantisz. A katolikus és a protestáns kereszténység. A II. A mai keresztény világ és az „új vallási jelenségek” Kötelező olvasmányok: Brown. Chadwick. Religio licita. ortodox törésvonal. Az Ószövetség új szövetségi jövendölési. Tóth Judit egyetemi docens 91 .A tantárgy oktatója: Dr. Jézus messiási önértelmezése és az evangelion 3. Keresztényüldözések és korai eretnekségek. A kereszténység keletkezése. religio catholica. Témakörei: 1. Az ún. A tantárgy oktatója: Dr.. Peter: Az európai kereszténység kialakulása. sz. 1999. 15 X Tantárgy rövid leírása: A tantárgy célja a keresztény vallás illetve vallástörténet bemutatása. Bp. (Kereszténység) Félév: Óraszám: 3. sz. hittételek megfogalmazása a 4-5. 5.. apológiái és polémiái. Henry: A korai egyház. a kurzus óraszámának korlátozottsága miatt csupán a keresztény hit történetének fontosabb fordulópontjaira koncentrálva. Az ortodox kereszténység 7.

azzal a céllal. A négy jogi iskola. jogi és rituális előírásaival.. Osiris. előzményei. Bp. Fehér Bence habilitált egyetemi docens 92 . India bölcsessége. A Mahdi eszméje és annak megtestesítői. 3. 1998. (Iszlám és keleti vallások) Félév: Óraszám: 4... Kína és Japán vallási hagyományairól esik szó. Szerk. Bp. Muhammad b. megismerkedés hagyományaival. variánsok.. Ábrahám-hagyományok.. 6.. 2. 4. 15 X Tantárgy rövid leírása: A tantárgy egyik célja az iszlám születésének és fejlődésének bemutatása. A darsana fogalma és az indiai megismerési utak 5. amelyek az iszlám sajátos vonásainak kutatásában nélkülözhetetlenek. 1988. A tantárgy oktatója: Dr. A muszlim közösség fejlődése Muhammad halála után. A keleti vallások története órák keretein belül India. 1989. Bp. Témakörei: 1. A hinduizmus. Kína vallásai: a taoizmus. A védikus vallás. Az iszlám születésének körülményei. szövegtörténet.TANTÁRGYI ADATLAP Kredit: 4 Előadás Szeminárium Konzultáció Értékelés: Szigorlat Kollokvium Gyakorlati jegy X Tantárgy neve: Vallástörténet III. Abdilláh élete és életműve. A Korán: felépítés. Hagyomány és kinyilatkoztatás kapcsolata. A buddhizmus. C. A muszlim vallásjog kiépülése és módszerei. Fodor S. Eliade: Vallási hiedelmek és eszmék története I-III. Európa K. az iszlám misztika. A szúfizmus. hogy a hallgató általános képet kapjon az iszlámról. A Tan Kapuja Buddhista Főiskola jegyzete. Konfucianizmus 7. olyan módon. szd. Politeizmus és monoteizmus jelenléte az arab félszigeten az V-VI. hogy alapfokú ismereteket nyújtson az európai vallási hagyományoktól igen eltérő keleti vallásokról és megismerési rendszerekről. M. A kalifátus intézménye és a legitimációs kérdések vallási következményei.-ban. Bp. Szunna és hadísz.. 1995. 1986. A síitákról lehasadó túlzó szekták. A köztes lét könyvei. Bp. Japán: a sintoizmus Kötelező olvasmányok: Az iszlám: források. és elsajátítja azokat a módszereket. szöveghagyomány. Cahen: Az iszlám a kezdetektől az oszmán birodalom létrejöttéig.

Ágostontól a skolasztikáig 4. Bp... Platón és Arisztotelész 2. Christopher Stead: Filozófia a keresztény ókorban.. Modern vallásértelmezések. Pascal. „Areopagita” Dénes) és pogány újplatonizmus. Zizioulas) Kötelező olvasmányok: Richard Schaeffler: A vallásfilozófia kézikönyve. Tillich). A gnózis és a keresztény apologéták 3.TANTÁRGYI ADATLAP Kredit: 4 Óraszám: 15 Előadás Szeminárium Konzultáció Értékelés: Szigorlat Kollokvium Gyakorlati jegy X Tantárgy neve: Vallásfilozófia Félév: 3. 1987. 1999. Az előadások a válogatott szövegek megértését kívánják elsősorban elősegíteni. A tantárgy oktatója: Dr. Nietzsche. II. Osiris. Modern protestáns gondolkodás (Barth. Etienne Gilson: A középkori filozófia szelleme. Bp. Bp. Bp. Berkeley. Schopenhauer. Hume). (Jung. 2000. Osiris. Témakörei: 1.. Bp. 2002. Mircea Eliade: A szent és a profán. Gerardus van der Leeuw: A vallás fenomenológiája. hermetizmus). Bonhoeffer. I. Kierkegaard és az egzisztencializmus 6.. Bp. A kezdetektől a szofista mozgalomig. Bergyajev. Bugár István habilitált egyetemi docens 93 . 2003. Kant és Hegel 5. A kurzus terjedelméből fakadóan természetesen csak a főbb problémákra és gondolatokra hívhatjuk fel a figyelmet. X Tantárgy rövid leírása: A tantárgy célja a vallás filozófiai értelmezésének áttekintése történeti megközelítésben. Európa.. Eliade. Paulus Hungarus – Kairosz. Bp. Rahner.. (Fenomenológia és analitikus filozófia) 7. 2001. Otto). Gilson. Keresztény platonizmus (Órigenész. Kora újkori vallásfilozófia (Descartes. Osiris. Brian Davies: Bevezetés a vallásfilozófiába. Modern katolikus és ortodox vallásfilozófia (Congar. Spengler. Rudolf Otto: A szent. Osiris. Kossuth. Daniélou. 1997. A hellénizmus és a késő antik vallásos filozófiák (zsidóság.

Témakörei: 1. A népi vallásosság.. A tantárgy oktatója: Dr. Liturgia és paraliturgia. 1999. Vallás és tárgykultúra 7.. Magyar Tudomány.. (Szerk. 2. Vallás és erkölcs. Debrecen.” Bp. Felekezeti néprajz. 1980: 5-13.. A vallási néprajz helye a vallással foglalkozó tudományok között. 1986. és bevezetést adjon azoknak a vallásoknak a tanításaiba és gyakorlatába is. Megismerteti a vallási néprajz elméleti kérdéseit. X Tantárgy rövid leírása: A tantárgy célja.TANTÁRGYI ADATLAP Kredit: 4 Óraszám: 15 Előadás Szeminárium Konzultáció Értékelés: Szigorlat Kollokvium Gyakorlati jegy X Tantárgy neve: Vallási néprajz Félév: 4. In: „Mert ezt Isten hagyta. Búcsújárás 6. Vallásos néphagyományok. Az európai és a magyar vallási néprajz története 4. Bartha Elek: A hitélet néprajzi vizsgálata. Tüskés Gábor: A népi vallásosság kutatása Magyarországon. 535-548. 18-62 Egyházak és vallások a mai Magyarországon. Népi vallásosság Mohay Tamás: A népi vallásosságról. amelyeknek hívei Magyarországon nagyobb számban élnek. Bartha Elek egyetemi tanár 94 . 1991. vallás és hit Kötelező olvasmányok: Magyar néprajz VII. 5.: Gesztelyi Tamás) Bp. Vallásantropológia 3. hogy elméleti alapot nyújtson a magyar és az európai vallási néprajz tanulmányozásához.

diszciplináris kérdései 3. vallási intézmények. 8. Szöv.. 1-17. Olyan szociológiai szemléletet és tárgyi ismeretet kíván közvetíteni. 1982 Hívõk. Témakörei: 1.. X Tantárgy rövid leírása: A tantárgy célja a vallásszociológiai kutatás eredményeinek a megismertetése. Kiss Gabriella egyetemi docens 95 . Mire való a vallásszociológia? Diakónia. hanem különleges aktualitása miatt is. 1990 Molnár Attila: A tudatreformáció és a vallásszociológia. 435-464. Vallás és társadalom.TANTÁRGYI ADATLAP Kredit: 4 Óraszám: 15 Előadás Szeminárium Konzultáció Értékelés: Szigorlat Kollokvium Gyakorlati jegy X Tantárgy neve: Vallásszociológia Félév: 4. amely nemcsak történeti tradíciója miatt érdekes. amely alkalmas a vallásgyakorlat és -elmélet jelenségeinek feltárására és értelmezésére. Alapvető kategóriái (vallás.) 6. felekezet. Hamilton: Vallás. 1988.gyűjt. vallásos szocializáció stb. vallás és modernizáció kérdéskörei 7. szekta. MTA Filozófiai Intézete. vallási közösség. egyház. A tantárgy oktatója: Dalminé dr. In: Valóság. Bp. társadalom. vallásos magatartás. A szociológia sajátos szemlélete. A vallásszociológia tárgya (a vallás szociológiai definiálásának szükségességével és problémáival) 2. 1995. Fő kutatási területei és irányzatai 4. szekularizáció. Bp. ember. A vallásszociológia története 5. vallási kultúra. egyházak ma Magyarországon. Vallás a magyar társadalomban Kötelező olvasmányok: Malcolm B. A Giddens: Szociológia. Osiris. vallásosság. 1998 Tomka Miklós: Vallásszociológia.. Bp.

. Nagy Márta habilitált egyetemi docens 96 . V. Bp. másrészt a szakképzésben szóba kerülő nagy világvallások vonatkozásában. egyrészt általánosságban.TANTÁRGYI ADATLAP Kredit: 4 Óraszám: 15 Előadás Szeminárium Konzultáció Értékelés: Szigorlat Kollokvium Gyakorlati jegy Tantárgy neve: Egyház és művészet Félév: 4.. A szakrális művészet helye a művészettörténetben Kötelező olvasmányok: Belting. Goldziher Ignác: Az iszlám kultúrája. A tantárgy oktatója: Dr. Egyház és művészet kapcsolata az iszlámban 5. Témakörei: 1. Egyház és művészet kapcsolata általában. Bicskov. H. Bp.: Kép és kultusz. Bp. A művészet eszközei az elvárások teljesítésére 2. Egyház és művészet kapcsolata a kínai és a japán vallásokban 7. Egyház és művészet kapcsolata a zsidó vallásban 3. 1981.. 1988. Az egyházak elvárásai a művészettel szemben. X X Tantárgy rövid leírása: A tantárgy célja a vallás és művészet kapcsolatát az egyház és művészet kapcsolatán keresztül megmutatni. Egyház és művészet kapcsolata az indiai vallásokban 6. 2000.: A bizánci esztétika. A kép története a művészet korszaka előtt. Egyház és művészet kapcsolata a kereszténységben 4. I-II.

: valláslélektan. akkor erős: tanulmányok a valláslélektan. 1991. A segítés és a terápia különböző szintjei és lehetőségei Kötelező olvasmányok: Pem László: Valláspszichológia. A.. I. Pék Győző egyetemi docens 97 . Bp. Vergote. A vallás mint mentálhigiénés rendszer 5. X X Tantárgy rövid leírása: A tantárgy célja valláslélektani alapismeretek nyújtása. amelyben a spirituális jelenség értelmezhető 4. A vallási szükséglet és megnyilvánulási formái 3. 2006. Valláslélektani alapfogalmak. Süle Ferenc: Vallás vagy pszichoterápia? – Küzdelem a vertikális labirintusban. A megtérések pszichodinamikája. a spirituális szükségletek egészséges és kóros megjelenési formáinak és a mentálhigiénés segítés lehetőségeinek a bemutatása. 2004.. Témakörei: 1. a pasztorálpszichológia és a lelkigondozás köréből. Tomcsányi Teodóra: Amikor gyönge. 2004. A közösségi élet spirituális dimenziója 7. Szombathely.TANTÁRGYI ADATLAP Kredit: 4 Óraszám: 10 Előadás Szeminárium Konzultáció Értékelés: Szigorlat Kollokvium Gyakorlati jegy Tantárgy neve: Valláslélektan Félév: 4. Korszellem és a vallási jelenség 2. Bp. A tantárgy oktatója: Dr. Bp. A lélektani emberkép és pszichodinamika.. a vallási jelenségek lélektani megnyilvánulásainak elemzése. A szektaképződések lélektana 6. A módosult tudatállapotok jelenségei és problémái.

A misztikus irodalom Kötelező olvasmányok: Biblia (Károli/ Új Fordítás / R. A kultusz kezdetei. Kijelentés a Sinain. A kommunikációs technológiák története Homérosztól Heideggerig. Pusztai vándorlás. Dávid és birodalma. 143-165.) Mártonffy Marcell: Az újszövetségi példázatok irodalma. példabeszédek 5. 2001. azok történeti hátterével. Salamon kora. Prófétai szövegek a fogság előtt és után. 1998. Poétika és teológia. doktorandusz 98 . A kezdetek. illetve a szövegfeldolgozás módszereivel. A deuteronomisztikus történetértelmezés. fordítás) Jubileumi Kommentár.. Akadémiai K. Az Apostolok cselekedetei. Debrecen. Evangéliumok. az ősatyák. Ong. Nyíri Kristóf – Szécsi Gábor. Bírák. 2002. Saul. Bp.k.TANTÁRGYI ADATLAP Kredit: 4 Óraszám: 10 Előadás Szeminárium Konzultáció Értékelés: Szigorlat Kollokvium Gyakorlati jegy Tantárgy neve: Zsidó és keresztény szövegek Félév: 4. Walter J. Szövetség és jog.. levelek. Jelenések könyve 6. Kortörténeti bevezetés Hodossy-Takács Előd: Kortörténeti tanulmányok. Az apokrif irodalom 7. Jéhu) 3. (Dissertationes Theologicae 5. Témakörei: 1. A prófétai ellenállás Északon (Illés és Áháb. X X Tantárgy rövid leírása: A tantárgy célja megismertetni a hallgatókat a zsidóság és a kereszténység legfontosabb szövegeivel. Bp. Őstörténet 2. Kivezetés Egyiptomból. Elizeus és követői. Szerk. A tantárgy oktatója: Tóth-Mihala Veronika református lelkész. Bölcsességirodalom és apokaliptika 4. in: Szóbeliség és írásbeliség.: A szöveg mint interpretáció: Márk idején és azóta.. Áron Kiadó.

Bp.. legendákból. Európa K. A Korán (részletek). szövegrészleteinek megismertetése. Dhammapada. A Tan Kapuja Buddhista Fõiskola jegyzete. Önkormányzatok)kér fel.. 1989. Témakörei: 1. Dhammapada. varázsigékből. Bp. Simon R. Bp.. Tao Te King. Upanishadok Kötelező olvasmányok: Az iszlám: források. 1994. 1988.... Upanishadok. Bp. Síita szövegek. Bp. A köztes lét könyvei. de néhány gyakorlati jellegű kollégium megtartására külső előadókat( OKM. Korán. 1987. Rig-véda. Ford. hogy a hallgatók elsajátítsák azokat a módszereket. Fodor S. Rigvéda. Buddha beszédei 6. 99 . 1984. Tericum Kiad. BNp. Bp. Szerk.. ezek biztosításának módja: Az egyetem a képzés infrastrukturális hátterét (tantermek és felszerelésüket) biztosítja.. 1994. Hadísz (szemelvények). azzal a céllal. A képzési program végrehajtásához szükséges tárgyi és személyi feltételek. Válogatás jogi szövegekből. Válogatás szúfi misztikus szövegekből. Bp.TANTÁRGYI ADATLAP Kredit: 4 Óraszám: 10 Előadás Szeminárium Konzultáció Értékelés: Szigorlat Kollokvium Gyakorlati jegy Tantárgy neve: Iszlám és keleti vallási szövegek Félév: 4. amelyek ezen vallások irodalmának helyes megértéséhez és feldolgozásához specifikusan szükségesek.. 1994. Muszlim szentek életéről. Buddha beszédei.. Farkas Lõrinc Imre Kiad. 5. Válogatás tradicionális muszlim feliratokból. A tantárgy oktatója: Fehér Bence habilitált egyetemi docens 11. An-Nawawi. oktatói háttér. 1986. X X A tantárgy célja az iszlám és a keleti vallások legfontosabb szövegeinek. Farkas Lõrinc Imre Kiad. A képzés legkülönbözőbb szakterületeihez az egyetem különböző karain rendelkezésre áll a megfelelően képzett személyi.. elsősorban magyar nyelven elérhetőekre támaszkodva. Helikon Kiadó. A Negyven Hagyomány.. Tao Te King 7. 4.. 3. A sahada. 2.

A szakmai munkában részt vevő külső tagok: Név Dr. Fehér Bence Dr. Kovács Ábrahám Dr. PhD PhD. Marjovszky Tibor Tóth-Mihala Veronika Beosztás egyetemi docens egyetemi docens egyetemi docens református lelkész 100 . habil. CSc PhD. Kiss Gabriella Dr. Bugár István Dalminé Dr. Tóth Judit Beosztás egyetemi tanár egyetemi docens egyetemi docens egyetemi docens egyetemi docens egyetemi docens Tudományos fokozat DSc PhD. habil.A specializációs továbbképzésben részt vevő oktatók a Debreceni Egyetem részéről Név Dr. Nagy Márta Dr. habil. Bartha Elek Dr. Pék Győző Dr.

vizsgaelnöki. 3. illetve a közoktatási intézmények egészéhez kapcsolódó speciális feladatok (mérés és értékelés. személyes adottságok.A képzés szerkezete: A képzés tartalma mind az általános. készség és képességek: Mérés-értékelés Vezetőtanári Gyakorlatvezető mentortanár MÉRÉS-ÉRTÉKELÉS SPECIALIZÁCIÓ KÉPZÉSI PROGRAM 1. 7.A képzés formája: költségtérítéses levelező. Szabó József. 6. 5. a specializáció felelőse Dr.A képzésért felelős kar megnevezése: BTK 2. tudás.A szakért felelős oktató: A szak egészéért felelős oktató Dr. tudáselemek. Buda András.„B” A pedagógus munkakörökhöz. mind a specializációs részben nagyobb tartalmi blokkokból és azokon belüli tantárgyakból épül fel. készségek. mérés-értékelési szakértelmet igénylő feladatok ellátására alkalmas szakemberek felkészítése. 4. megszerezhető ismeretek. szaktanácsadás.Tanterv: A képzés során elsajátítandó kompetenciák. tevékenységrendszerben 101 . minőségbiztosítási feladatok ) ellátásához szükséges ismeretek. szakértői. a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben.Képzési cél: A közoktatási rendszerben az értékeléssel összefüggő.A képzés módszerei: Elméleti jellegű előadások mellett gyakorlatok és szemináriumi jellegű foglalkozások.

• alkalmasság az együttműködésre. az alkotás. vizsgák. egészségfejlesztés. vizsgatípusok. osztályzatok. alkotó módon tudják felhasználni a megismert mérési módszereket. tesztek készítése.Személyes adottságok: • kreativitás.Tudáselemek. problémamegoldás és döntés. önértékelési. típusai. információáramlás. az integráció-inklúzió elmélete. A pedagógusok mentálhigiénéje. Európai uniós alapismeretek.1. (19 kredit) Matematikai. szelekció. Minőségbiztosítás módszerei. a közösségbe történő beilleszkedés képességével és igényével. informatikai alapismeretek. a közigazgatás felépítése és működése. feladatkörei a változó közoktatási rendszerben. (8 kredit) Pedagógus a nevelési-oktatási intézmény szervezetében: a pedagógus szerepei. mint szervezet: a közoktatási intézmények működésének formális meghatározói. Tanácsadás pszichológiai alapjai. • információ feldolgozási képesség. • probléma felismerő és megoldó készség. mentálhigiéné. rugalmasság.Elsajátítandó kompetenciák: A program résztvevői a továbbképzés végére megismerik és elsajátítják azokat az elméleti és gyakorlati ismereteket. adaptivitás az oktatásban. alapvető államháztartási ismeretek. Személyiségfejlesztés pszichológiai alapjai. a viszonyítás kérdése.7. formái. a közigazgatási eljárás szabályai. A tantárgyi struktúra fontos pillérét képezik azok a fejlesztő gyakorlatok. A szakmai attitűdök és magatartás terén rendelkeznek a szakképzettségüknek megfelelő munkakörökben való önálló munkavégzés. drogmegelőzés kérdései. értékelés. 102 . minősítés. mérés és tesztelés a gyakorlatban (12 kredit) 7. 7. Osztályozás. gyakorlása. módszerei. Az oktatási folyamat tervezése. Egészségnevelés.3. Előítéletek és megelőzésük (4 kredit) Sajátos csoportok nevelése. Konfliktusok és kezelésük (7 kredit) Az integráció és szegregáció kérdései: Gyermekbiológiai alapismeretek. tesztfejlesztés. szervezeti kultúra. A pedagógus önismereti. kutatásmódszertani alapok: az adatgyűjtés módjai. megszerezhető ismeretek: Közigazgatási vezetési ismeretek: A Magyar Köztársaság alkotmányos alapjai. Tehetség felismerése és fejlesztésének lehetőségei. feladatírás. adatbázisok létrehozása. kezelése. intézmény és környezete. tesztanalízis. kommunikáció. az intézmény vezetése. és az önszabályozás valamint az önfejlesztés igényével. A tanulói munka értékelése. oktatása: Sajátos nevelési igényű gyermekek a közoktatásban. a csoportmunkában való részvételre • széles körű tájékozottság. amelyek a mérés-értékelés folyamatának különböző fázisaiban szükséges szakmai kompetenciák eredeti felhalmozását. (10 kredit) A nevelési-oktatási intézmény hatékonysága: a hatékonyság mutatói. mérési lehetőségei. a problémamegfogalmazás és az ennek megfelelő adatfelvételi és adatelemzési módszer egyszerre magabiztos és önreflexióval kontrollált kiválasztását szolgálják. jogi feltételek. (7 kredit) A nevelési-oktatási intézmény.2. emellett az együttműködés. Egységesség-differenciálás. innováció és szervezetfejlesztés. tevékenységük kritikus értékelésének és irányításának a képességével. adatfeldolgozás és adatelemzés (20 kredit) Értékeléselmélet: A pedagógiai értékelés fogalma. melyek segítségével képesek lesznek a nevelési-oktatási folyamatban jelentkező mérési-értékelési helyzetek hatékony ellátására. tesztszerkesztés. önfejlesztési módszereinek megismerése. vizsgarendszerek (23 kredit) Tesztelmélet: Tesztelméletek. funkciói.

4 Bethlen G. a szakmai továbbképzéshez szükséges pozitív hozzáállás. Összesítés 95 2/3 28 85 1/2 27 Óraszám: 180 kollokvium: 3 103 PhD PhD PhD PhD PhD PhD . elmélyítésére való készség. tesztkészítés Gim. önfejlesztésre. Gim. kutatásmódszertani alapok 20 kredit Matematikai. tevékenységrendszerben: A végzett pedagógusok ismereteik alkalmazása és képességeik fejlettsége révén alkalmasak a nevelés. 6 számítástechnikai alapok DE BTK Buda András Kutatásmódszertan 15 gyj. az ezt segítő pedagógiai rendszerek fejlesztésében.és oktatásügyben jelentkező mérési-értékelési feladatok ellátására. félév tantervi hálója III. működtetésében és irányításában való részvételre A pedagógus-szakvizsgára felkészítő specializációs képzés 3-4. személyes felelősségvállalás és annak gyakorlása. az egyéni tudás. • 7.• • • elkötelezettség és igény a minőségi munkára. félév oktató fokoz at óraszámo óraszámo kredit kredit szám nkérés szám nkérés Matematikai.4. 7 elméleti kérdései DE BTK Vizsgák és Buda Mariann 10 aláírás 3 vizsgarendszerek DE BTK A rendszerszintű Sinka Edit értékelés elméleti 30 koll. informatikai alapismeretek. önművelésre. 4 Bethlen G. ismeret bővítésére. kezdeményező.A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben. 4 DE BTK Buda András Adatelemzés 30 gyj. Buda András 20 gyj. 4 TÁRKITUDOK Fazekas Ildikó Feladatírás és 15 gyj. félév Tantárgy IV. 10 DE BTK Értékeléselmélet 23kredit A mérés és értékelés Buda Mariann 20 koll. 10 TÁRKIkérdései TUDOK A nem számszerűsíthető Buda Mariann 10 aláírás 3 teljesítmények értékelése DE BTK Tesztelmélet 12 kredit Sinka Edit Kritériumszerkesztés 15 koll. Fazekas Ildikó Mérőeszközkészítés 15 gyj. illetve döntéshozatali képesség.

vizsgatípusok. hatékonyság. informatikai alapismeretek. attribútum. A korábban szerzett ismeretek. Az értékelés mint a folyamatszabályozás eszköze. mint az intézményi stratégia része. Statisztikai alapok. A záróvizsga részei: a záróvizsga főbb témakörei Matematikai. A vizsgarendszer mint a szabályozás eszköze. A célokhoz illeszkedő értékelési rendszer Vizsgák és vizsgarendszerek Az értékelés alapja. Két és többváltozós statisztikák. a záróvizsga eredményének és a szakdolgozat eredményének számtani átlaga kerekítve. Kereszt. Alapvető statisztikai feladatok. adatelemzés. Valószínűségi és nem-valószínűségi mintavételi eljárások. A standardizált folyamatos értékelés. Többváltozós statisztikai adatelemzés. Az okság problémája. Tesztelmélet. gyakorlatok beszámításának rendje: Bármely felsőoktatási alapképzésben vagy továbbképzésben szerzett kredit elismerhető. A záróvizsgán a benyújtott szakdolgozatot is meg kell védeni. Alapfogalmak: mérés. Az SPSS for Windows programcsomag.külső vizsga. Tantárgyi programok: Matematikai. ha a kredit átváltás általános szabályai szerint egyenértékesíthető jelen szakvizsgás képzés valamely tantárgyával 10. Funkciói. Reziduális és szuppresszorhatás. Az értékelés helye az oktatási folyamatban. problémái. Táblázatok. Leíró statisztikák. mezzo. Kutatási paradigmák. A visszacsatolás fogalma. kutatásmódszertani alapok. Belső . a jó hipotézis. Az értékelés további lehetséges értelmezési dimenziói. eredményesség. axióma. rang-. Az értékelés fő funkciója és szintjei – mikro. 104 . indikátor. Keresés. intervallum. Adatfeldolgozás. Adatelemzés Egyszerű adatelemzési eljárások. valamint a szakdolgozat benyújtása. Egy és többlépcsős vizsga. rendszerezés. A mintavétel problémája. diagramok elemzése. értékelés. törvény. A résztvevők teljesítményét értékelő rendszer: A szakdolgozat: a specializációs képzési rész ismeretköreiből a szakfelelős által jóváhagyott témából kell készíteni. számítástechnikai alapok Matematikai statisztikai alapfogalmak Adatbázisok létrehozása. Induktív és deduktív út. Az oklevél minősítése a szigorlatnak. Elmélet. Az értékelés mikroszintje. makroszint. A tudományos és a hétköznapi megismerés. Az értékelés filozófiák. A mérési szint problémája: nominális.Kredit: 55 gyakjegy: 5 8. Etikai kérdések. kigyűjtés. 9. Az adatok szemléltetése. Kutatási terv. A vizsgálatok kritikai elemzése. Függő és független változók. Értékeléselmélet. ezen belül a pedagógiai kutatás sajátos helyzete.és hosszmetszeti vizsgálatok. A mérés és értékelés elméleti kérdései Az értékelés kérdésének jelentősége. A valóság strukturálása. hipotézis. kezelése. Kutatásmódszertan A társadalomtudományi kutatás logikája. Az adatgyűjtés és az adatelemzés kérdései. A társadalomtudományi. Az osztályozás problematikája. A Microsoft Excel program. arányskála. A záróvizsga eredménye a záróvizsgán kifejtett tételre kapott érdemjegy és a szakdolgozatvédés eredményének átlaga kerekítve. A záróvizsga: A záróvizsgára bocsátás feltétele: a tantervben előírt számú vizsga és gyakorlati jegy megszerzése.

kipróbálás. az eljárások főbb típusai. Tesztszerkesztés. eszközei. A tudásszintmérő tesztek típusai és készítésük. A rendszer értékelésének eszközei. A nem számszerűsíthető teljesítmények értékelése A nem számszerűsíthető tanulói teljesítmények értékelése elméleti háttere. jellemzői. a leképezés módjai. A tudás kritériumai. Az iskolai önértékelés kérdései. A tananyag követelményekké alakítása. elemzése.Vizsgafokozatok. jelentősége. ezek biztosításának módja: Az egyetem a képzés infrastrukturális hátterét (tantermek és felszerelésüket) biztosítja. összehasonlítása. Önkormányzatok) kér fel. 11. elvi és gyakorlati problémái. de néhány gyakorlati jellegű kollégium megtartására külső előadókat (OKM. Kérdéstípusok és a velük kapcsolatos problémák. A regionális és az országosan egységes vizsgák. A képzés legkülönbözőbb szakterületeihez az egyetem különböző karain rendelkezésre áll a megfelelően képzett személyi. A továbbhaladás kérdése: Útlevél. hazai és nemzetközi teljesítménymérések. feladatmegoldás. Tesztanalízis és tesztfejlesztés. követelmények. A képzési program végrehajtásához szükséges tárgyi és személyi feltételek. folyamata. A képzés költségtérítési díja: 140. oktatói háttér. Tesztkészítés. Kritériumszerkesztés A tudás szerveződése. A specializációs továbbképzésben részt vevő oktatók a Debreceni Egyetem részéről Név Dr.D Ph. szintjei. céljai. Az oktatás tartalmi szabályozóinak értékelése. szintje. Speciális igények az oktatásban. feladatírás. A rendszerszintű értékelés elméleti kérdései Az oktatási rendszer értékelésének társadalmi szükségessége. Gyakorlati példák bemutatása. Buda András Beosztás egyetemi adjunktus egyetemi adjunktus Tudományos fokozat Ph.000 Ft / félév 105 . többszintű vizsga. A tanítási tartalom és követelmények. tesztfejlesztés. Mérőeszközkészítés Mérés és tesztelés a gyakorlatban. Az oktatás eredményességnek mérése. vagy vízum? Vizsgák Európában. Tantárgyi és tantárgycsoportos vizsgák. Az alapműveltségi vizsga és az érettségi kérdése. jellemzőik. Buda Mariann Dr. A minőségi értékelés elemei. A közoktatás irányításának elemei.D A szakmai munkában részt vevő külső tagok: Név Fazekas Ildikó Sinka Edit Beosztás tanár. A tudásszintmérés és képességvizsgálatok fogalma. szakértő kutató 14. Feladatírás és tesztkészítés Alapfogalmak. Tesztek készítése.

kulturális és etnikai hátterű tanulókkal/hallgatókkal. tevékenységrendszerben.1. A szakért felelős oktató: A szak egészéért felelős oktató: Dr. partner iskolákban. Gönczi Ibolya. készségek. tudáselemek. Szabó József.Tanterv: tantervi háló A képzés során elsajátítandó kompetenciák. 4.A képzés formája: költségtérítéses levelező 5. A továbbképzés keretében továbbfejlesztik szakterületi szakismereteit. a pedagóguskompetenciák fejlesztésére. -team-munkában történő együttműködés a tanulók/hallgatók ugyanazon csoportjaiban dolgozó tanárokkal-oktatókkal-szakemberekkel.Képzési cél: A képzésben résztvevők felkészítése tanárjelöltek gyakorlati képzésének irányításával. illetve a tanári tevékenység során keletkező pszichés feszültségek kezeléséhez. 7. -együttműködés szülőkkel és más társadalmi partnerekkel 106 . 3. felkészülnek a tanári képesítés követelményeiben meghatározott képzési célok közvetítésére. a pálya feladatainak megismertetésére és a tanárjelöltek gyakorlati képzésének szervezésére. személyes adottságok. megszerezhető ismeretek. a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben. Dr.A képzésért felelős kar megnevezése: BTK 2. gyakorlatok.VEZETŐTANÁRI SPECIALIZÁCIÓ KÉPZÉSI PROGRAM 1. -foglalkozás a különböző társadalmi. a pályakezdők munkahelyi beilleszkedésével kapcsolatos vezetőtanári feladatok ellátására a felsőoktatási intézmények által fenntartott gyakorlóiskolákban. -a hatékony tanulási folyamatok támogató légkörének megteremtése.A képzés szerkezete: A képzés tartalma mind az általános. valamint a tanár értelmiségi szerepköréhez kapcsolódó kompetenciák fejlesztése: -az IKT integrálása a különböző tanulási helyzetekbe és szakmai tevékenységekbe. a vezetőtanári képzésért felelős: V. mind a specializációs részben nagyobb tartalmi blokkokból és azokon belüli tantárgyakból épül fel 6. A képzés segítséget nyújt a vezetőtanárok számára szükséges új hazai és nemzetközi kutatások megismeréséhez.A képzés módszerei: Elméleti jellegű előadások mellett tantermi és szemináriumi jellegű foglalkozások. 7. és külső gyakorló helyeken. irányítására. a pedagógus mentális egészségének védelméhez.Elsajátítandó kompetenciák: Különösen fontos a tanulási-tanítási folyamattal összefüggő.

jogi vonatkozásai. A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben. vezetői) megbízatásokat vállalni és teljesíteni az adott intézmény keretei között. félév óraszámon kredit szám kérés I. megoldani. Vezetőtanári szerepek.3. megszerezhető ismeretek -közoktatással összefüggő közigazgatási ismeretek -az iskola mint szervezet működésének szociológiai.-problémafeltáró. színterei történeti íve 2. egyre nehezebb feltételek között működő közoktatási rendszerben a tanuló teljesítményének.4. illetve érzékennyé a megváltozott. szervezetfejlesztéssel kapcsolatos kérdések -az intézmény és fenntartója közötti együttműködés kérdései -az iskola hatékony működtetését elősegítő feltételek megteremtésének. Elfogadó. különböző (munkaközösség-vezetői. 7.Tudáselemek. tevékenységrendszerben A közoktatás valamennyi szintjén a képzést teljesítő tanárok képesek és jogosultak a pályakezdő tanárokat mentorálni. félév számon kérés oktató kredit fokozat óraszám Orosz Gábor Neveléstudományok Intézete V.és attitűdformálás -szaktudományi/szakmódszertani ismeretek szakma-specifikus modulokban történő elsajátítása 7. A mentori és vezetőtanári tevékenység elméleti háttere 1. Gönczi Ibolya Neveléstudományok Intézete C. félév tantervi hálója III. problémamegoldó viselkedés. Önsegítő technikák. munkatevékenységének összetevői -tanárjelöltekkel/pályakezdőkkel történő segítő együttműködés tartalmi kérdései -szemlélet. habil. Személyes adottságok A képzésben résztvevők váljanak képessé. Tanárképzési koncepciók 15 koll 5 hazai és nemzetközi kitekintésben. kiégésüket elkerülni. megértő attitűddel tudjon különböző konfliktusos helyzeteket kezelni. vezetni. 15 koll 5 kompetenciák Tantárgy IV. megkülönbözetett figyelmet fordítani a marginalizálódott társadalmi réteghelyzetbe kerülő tanulókra és családjukra. a saját szakmai fejlődés irányítása -a legfrissebb szakmódszertani ismeretek hatékony alkalmazása a gyakorlatban -a pszichés feszültségek kezelés. módszereinek ismerete -az iskola közvetlen társadalmi környezetével történő hatékony kapcsolattartás módszerei -a nevelés-oktatás során megvalósítható integrációs lehetőségek -a sajátos igényű tanulók fejlesztésének metodikai kérdései -pedagógus-szerepek. a tanárjelöltek pedagógiai-tanítási gyakorlatát koordinálni. A pedagógus-szakvizsgára felkészítő specializációs képzés 3. a gyakorlati képzés intézményei. saját mentálhigiénés egészségének megőrzése 7. módszerek alkalmazásával tudják saját pszichés feszültségüket oldani. 107 . Sc.2. neveltségi szintjének folyamatos és eredményes fejlesztésére. PhD. -4.

A záróvizsga részei: A záróvizsgán a benyújtott szakdolgozat bemutatása és védése történik. A mentori és vezetőtanári tevékenység szakmódszertani háttere 1. koordinálásával Egyéni/szakok szerinti konzultációval a gyakorlóiskolai vezetőtanárok bevonásával Becs Katalin gyakorló általános iskola igh. Iskolai gyakorlat 1. A tanítási-pedagógiai 15 gyj 4 gyakorlat vezetőtanári és hallgatói programja 2. 24 105 1/4+ért. a témavezető által megfogalmazott egy-egy kérdésre adott komplex válasz. A feldolgozott témához.3. Tréning: A pedagógus mentális egészségének megőrzése 3. szerepkonfliktusok 2. hallgatói hospitálási időszak.jegy 2 4 szöveges értékelés 1 1 8. Gyakorlóiskolai gyakorlat – tapasztalatcsere az ország más gyakorlóiskoláiban. félév óra 75 105 kredit 24 31 kollokvium 3 1 gyak. félév 4. és szupervízió Összesen 15 3fokú szöveges értékelés 20 gyj 5 30 10 gyj gyj 6 5 10 koll 3 Dr Görömbei Andrásné gyakorlógimnázi um igh. A témavezető a szakdolgozatot írásban értékeli.A résztvevők teljesítményét értékelő rendszer: A szakdolgozat: Az aktuálisan meghirdetett szakdolgozati témakörök. bevonásával 75 3/2+ért. koordinálásával Brezsnyánszky PhD. valamint az ahhoz kapcsolódó szakterületi kutatásokkal. Neveléstudományok Intézete Egyéni/szakok szerinti konzultációval a szaktanszékek oktatóinak bevonásával Varga Éva (Drogambulancia) 5 15 20 3fokú szöveges értékelés gyj 5 7 Varga Éva (Drogambulancia gyakorlóiskola igh. szerepe 4. A képesítő vizsga a pedagógusképzésben 5. Vezetőtanári értékelés. A tanárjelöltek szociológiai jellemzői 15 koll 5 Szekeres Melinda Szociológia tanszék C. László habil. Tréning: A vezetőtanárok és tanárjelöltek kommunikációja.Sc. vezetőtanári mintaadás 3. eredményekkel kapcsolatosan. valamint a szakdolgozat benyújtása. amelyek változhatnak A záróvizsga: A záróvizsgára bocsátás feltétele: Az előírt számú vizsga és gyakorlati jegy megszerzése. Legújabb szaktudományi eredmények és közoktatási alkalmazási lehetőségek III. 31 Összesítés 3. a zárótanítás helye. II. 108 .

és művelődéstörténeti összefüggéseit elemzi. történeti íve Dr. Tantárgyi programok: tantárgyi programok Tanárképzési koncepciók hazánkban és nemzetközi kitekintésben. esélykülönbségek). A tanárjelöltek szociológiai jellemzői Dr. Orosz Gábor egyetemi docens DETEK Neveléstudományok Intézete A kurzus két. Ezen túlmenően a legújabb hazai és külföldi pedagógus-vizsgálatok elméleti és empirikus eredményeinek elemzése. kompetenciák V. Az oklevél minősítése a szigorlatnak. mobilitás. DE Kossuth Lajos Gyakorló Általános Iskola 109 . az un. gyakorlatok beszámításának rendje: Bármely felsőoktatási alapképzésben vagy továbbképzésben szerzett kredit elismerhető. A vezetőtanári szerepek. Egyrészt az Európai Felsőoktatási Térség létrehozását deklaráló Bolognai Nyilatkozat.kialakítása. következő. Görömbei Andrásné igh. melyek a szülőkkel. egymással összefüggő tématerületet vizsgál. Szekeres Melinda egyetemi docens DETEK Szociológia Tanszék A kurzus célja a fiatal felnőttekkel kapcsolatos szociológiai vizsgálatok tanulságainak összegzése (rétegződés. hogy az iskolai gyakorlatra felkészülő tanárjelöltekkel –egy lehetséges vonatkoztatási keretben – megismertessék a tanulók viselkedése mögött meghúzódó gyerekkori szocializációs zavarok. a záróvizsga eredményének és a szakdolgozat eredményének számtani átlaga kerekítve. a kialakítandó egységes hazai felsőoktatási rendszer modelljének – különös tekintettel a pedagógusképzésre . ha a kredit átváltás általános szabályai szerint egyenértékesíthető jelen szakvizsgás képzés valamely tantárgyával. kultur. „bolognai folyamatból” Magyarország számára is adott. 9. az egyetemi képzés során változó helyzetek vizsgálatainak megismerésére is sor kerül.A záróvizsga eredménye a záróvizsgán kifejtett tételre kapott érdemjegy és a szakdolgozatvédés eredményének átlaga kerekítve. gyerekekkel. értékek. Dr. a megvalósíthatóságot garantáló fontos feladatok megismertetése. 10. valamint a szakmai szocializáció és pályakezdés főbb vonatkozásainak bemutatása. A korábban szerzett ismeretek. Gönczi Ibolya egyetemi docens DETEK Neveléstudományok Intézete A kurzus ahhoz ad támpontokat a vezető tanároknak. a tanárjelöltek gyakorlati képzésének intézményei. DE Kossuth Lajos Gyakorló Gimnázium Becs Katalin igh. társszakmák és szakintézmények képviselőivel folytatható munka lehetséges formái és keretei a szükséges és elégséges jogi ismeretek alapján. A mentori-és vezetőtanári tevékenység szakmódszertani háttere Dr. feladatés hatáskörét. Másrészt a nevelés gyakorlatának és elméletének történeti vonatkozásainak tükrében a „gyakorló/bázis iskolák” szerepét. mikró-kulturális hatások felismerését.

Grasseliné Dr. Nagy Adél igh. DE Arany János Általános Iskola A kurzus célja sokrétű: egyrészt a vezető tanári szerepek, feladatok összetettségére, az új elvárásoknak való megfelelésre kondicionálás, a tanárjelöltek munkájának szervezését, irányítását, elemzését, értékelését segítő gyakorlatok, konzultációk keretében. (A hallgatók iskolai gyakorlatának tervezése, szervezése, irányítása, a tanulókkal, tantestülettel, szülőkkel való kapcsolattartási módok, iskolai dokumentációk megismertetése, kezelése, a gyakorlati tanításra felkészítés). Másrészt: a tanári képesítés követelményrendszerének (képzési idő, a főbb tanulmányi területek arányai, az ismeretek ellenőrzésének rendszere), a tanári képesítővizsga funkciójának, a vizsgák rendszerében betöltött helyének, a vizsgára bocsátás feltételeinek, tartalmi elemeinek, értékelési szempontjainak, eredményeinek értelmezése. A vezető tanárok szerepének a tanárjelöltek képesítővizsgára való felkészítés folyamatában, a vizsgán való részvételük egyértelműsítése. Iskolai gyakorlat Varga Éva pszichológus Debrecen, Drogambulancia Ezen a kurzuson az alábbi témakörök kerülnek – gyakorlat orientáltan – feldolgozásra: A vezető tanárok és a tanárjelöltek kommunikációjának sajátosságai, szerepek és szerepkonfliktusok a tanítási gyakorlaton, a pedagógusok mentális egészségének megőrzése, önsegítő, önerősítő technikák megismerése, gyakorlása, védekezés a kiégés ellen, tréning keretek között is. A csoportos feladatok - projektek, szerepjátékok, a kommunikatív szervezés, én-hatékonyságnövelés, visszajelzés - a saját kreativitás növelését szolgálják. Ebben az egységben kerül sor egyéni konzultációkra, szupervízióra is. Ez a keret ad lehetőséget az ország más gyakorló iskoláival történő tapasztalatcserére is. Legújabb szaktudományi eredmények és alkalmazásuk a közoktatásban Szaktanszékekről felkért oktatók a jelentkezők szakmegoszlásának függvényében A szaktantárgyakkal összefüggő legújabb kutatási eredményekről tájékozódás, azok beépítésének lehetőségei az oktatási folyamatba, az átalakult érettségi vizsga követelményére felkészítés módszertani háttere, a tankönyvpiac és oktatás kapcsolatának hatása a tanulástanítás eredményességére. Egyéni konzultációk alapján önállódolgozat elkészítés, és felkészülés a vizsgára. 11.A képzési program végrehajtásához szükséges tárgyi és személyi feltételek, ezek biztosításának módja: Az egyetem a képzés infrastrukturális hátterét (tantermek és felszerelésüket) biztosítja. A képzés legkülönbözőbb szakterületeihez az egyetem különböző karain rendelkezésre áll a megfelelően képzett személyi, oktatói háttér, de néhány gyakorlati jellegű kollégium megtartására külső előadókat kér fel. A specializációs továbbképzésben részt vevő oktatók a Debreceni Egyetem részéről
név Brezsnyánszky László Orosz Gábor fokozat PhD. habil. C. Sc. beosztás Egyetemi docens Egyetemi docens

110

Szekeres Melinda V. Gönczi Ibolya Szaktanszékeken oktatók Gyakorlóiskolai igazgatóhelyettesek Gyakorlóiskolai vezetőtanárok

C.Sc. PhD. Habil.

Egyetemi docens Egyetemi docens

A szakmai munkában részt vevő külső tagok: Név Varga Éva Beosztás addiktológus szakpszichológus

14. A képzés költségtérítési díja: 140.000 Ft / félév

GYAKORLATVEZETŐ MENTORTANÁR SPECIALIZÁCIÓ
KÉPZÉSI PROGRAM 1. A képzésért felelős kar megnevezése: BTK 2. A szakért felelős oktató: A szak egészéért felelős oktató: Dr. Szabó József a gyakorlatvezető mentortanár képzésért felelős: V. Dr. Gönczi Ibolya 3. Képzési cél: A képzésben résztvevők felkészítése tanárjelöltek gyakorlati képzésének irányításával, a pályakezdők munkahelyi beilleszkedésével kapcsolatos gyakorlatvezető mentortanári feladatok ellátására a felsőoktatási intézmények által fenntartott gyakorlóiskolákban, partner iskolákban, és külső gyakorló helyeken. A továbbképzés keretében kerül sor a szakterületi szakismeretek továbbfejlesztésére, valamint a tanári képesítés követelményeiben meghatározott képzési célok közvetítésére, a pálya feladatainak megismertetésére és a tanárjelöltek gyakorlati képzésének szervezésére, irányítására, a pedagóguskompetenciák fejlesztésére. A képzés segítséget nyújt a gyakorlatvezető mentortanárok számára szükséges új hazai és nemzetközi kutatások megismeréséhez, illetve a tanári tevékenység során keletkező pszichés feszültségek kezeléséhez, a pedagógus mentális egészségének védelméhez is. 4. A képzés formája: költségtérítéses levelező 5. A képzés szerkezete: A képzés tartalma mind az általános, mind a specializációs részben nagyobb tartalmi blokkokból, és azokon belüli tantárgyakból épül fel

111

6. A képzés módszerei: Elméleti jellegű előadások mellett tantermi és szemináriumi jellegű foglalkozások, gyakorlatok. 7. Tanterv: tantervi háló A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben. 7. 1. Elsajátítandó kompetenciák: Különösen fontos a tanulási-tanítási folyamattal összefüggő, valamint a tanár értelmiségi szerepköréhez kapcsolódó kompetenciák fejlesztése: - az IKT integrálása a különböző tanulási helyzetekbe és szakmai tevékenységekbe; - a hatékony tanulási-nevelési folyamatok támogató légkörének megteremtése; - team-munkában történő együttműködés a tanulók/hallgatók ugyanazon csoportjaiban dolgozó tanárokkal – oktatókkal - szakemberekkel; - foglalkozás a különböző társadalmi, kulturális és etnikai hátterű tanulókkal/hallgatókkal; - együttműködés szülőkkel és más társadalmi partnerekkel - problémafeltáró, problémamegoldó viselkedés, a saját szakmai fejlődés irányítása - a legfrissebb szakmódszertani ismeretek hatékony alkalmazása a gyakorlatban - a pszichés feszültségek kezelés, saját mentálhigiénés egészségének megőrzése 7. 2. Tudáselemek, megszerezhető ismeretek: - közoktatással összefüggő közigazgatási ismeretek - az iskola, mint szervezet működésének szociológiai, jogi vonatkozásai, szervezetfejlesztéssel kapcsolatos kérdések - az intézmény és fenntartója közötti együttműködés kérdései - az iskola hatékony működtetését elősegítő feltételek megteremtésének, módszereinek ismerete - az iskola közvetlen társadalmi környezetével történő hatékony kapcsolattartás módszerei - a nevelés-oktatás során megvalósítható integrációs lehetőségek - a sajátos igényű tanulók fejlesztésének metodikai kérdései - pedagógus-szerepek, munkatevékenységének összetevői - tanárjelöltekkel/pályakezdőkkel történő segítő együttműködés tartalmi kérdései - szemlélet- és attitűdformálás - szaktudományi/szakmódszertani ismeretek szakma-specifikus modulokban történő elsajátítása 7. 3. Személyes adottságok A képzésben résztvevők váljanak képessé, illetve érzékennyé a megváltozott, egyre nehezebb feltételek között működő közoktatási rendszerben a tanuló teljesítményének, neveltségi szintjének folyamatos és eredményes fejlesztésére. Elfogadó, megértő attitűddel tudjon különböző konfliktusos helyzeteket kezelni, megoldani, megkülönbözetett figyelmet fordítani a marginalizálódott társadalmi réteghelyzetbe kerülő tanulókra és családjukra. Önsegítő technikák, módszerek alkalmazásával tudják saját pszichés feszültségüket oldani, kiégésüket elkerülni.

112

tevékenységrendszerben A közoktatás valamennyi szintjén a képzést teljesítő tanárok képesek és jogosultak a pályakezdő tanárokat mentorálni. 2 Dr. vezetői) megbízatásokat vállalni és teljesíteni az adott intézmény keretei között. oktatóinak bevonásával Legújabb 15 gyj. félév Számonkérés Kredit Oktató Fokozat A pedagóguspálya. A kiterjesztett pedagógusi szerep iskolai és iskolán kívüli feladatai 8 kredit Iskolai/szakmai 10 gyj. 4 Egyéni/szakok szaktudományi szerinti konzultációval a eredmények és szaktanszékek közoktatási alkalmazási lehetőségek I. szociológiai Melinda jellemzői A pedagógusi szakképzettség szerinti specializációban az adott szakterület legújabb szaktudományi és szakmódszertani ismeretei 8 kredit Legújabb 15 gyj. 4 Chrappán PhD. Vargáné Csatáry A mentori munka 15 gyj. folyamat. Sipos menedzsment Ferenc 10 gyj.7. 4 szaktudományi eredmények és közoktatási alkalmazási lehetőségek II. a tanárjelöltek összefüggő szakmai gyakorlati félév pedagógiai-tanítási gyakorlatát koordinálni. és a Magdona pedagógiai problémahelyzetek értékelése A hallgatói korosztállyal való foglalkozás nevelés – és oktatás-lélektani ismeretei 4 kredit A tanárjelöltek 10 koll. 4 Rébay PhD. 4. 2 Dr. Valamint gyakorlóiskolai koordinálása 113 . a mentor szerepe 4 kredit Hazai és nemzetközi 5 koll. A gyakorlatvezető mentortanár pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak 3-4. A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben. 4 Görömbei Andrásné tervezése. lélektani. 4 Tünde megfigyelése. szervezése PhD. félév tantervi hálója Tantárgy Óraszám III. Gerencsér Attila Az iskola és a különböző szakintézmények kapcsolata A mentorálás elmélete és speciális módszerei 17 kredit A mentori munka 10 gyj. a pedagógusképzés követelményeinek ismerete. vezetni. Dr.Sc. különböző (munkaközösség-vezetői. tanárképzési Magdolna koncepciók Korszerű tanulási 5 koll. 4 Szekeres C. félév Számonkérés Kredit Óraszám IV.

A résztvevők teljesítményét értékelő rendszer: A szakdolgozat: Az aktuálisan meghirdetett szakdolgozati témakörök A záróvizsga A záróvizsgára bocsátás feltétele: Az előírt számú vizsga és gyakorlati jegy megszerzése. 3 Páskuné Kiss Judit 10 gyj. A korábban szerzett ismeretek. a záróvizsga és a szakdolgozat eredményének számtani átlaga kerekítve. ha a kredit átváltás általános szabályai szerint egyenértékesíthető jelen szakvizsgás képzés valamely tantárgyával. gyermekvédelem Tehetséggondozás 20 Digitális pedagógia Gyakorlat 4 kredit Szupervízió Szakdolgozat 10 kredit Összesen 5 koll. Tantárgyi programok: Hazai és nemzetközi tanárképzési koncepciók 114 . 32 85 1/5+B. eredményekkel kapcsolatosan. PhD beszámoló 2 5 95 3/5+B. valamint a szakdolgozat benyújtása. 2 Balogh Éva Pető Ildikó V. 23 8. 5 20 koll. 10. Gönczi Ibolya Dr. Az oklevél minősítése: a szigorlatnak. koll. gyakorlatok beszámításának rendje: Bármely felsőoktatási alapképzésben vagy továbbképzésben szerzett kredit elismerhető. beszámoló 5 2 PhD. A feldolgozott témához. A témavezető a szakdolgozatot írásban értékeli. a témavezető által megfogalmazott egy-egy kérdésre adott komplex válasz. Polonkai Mária Buda András Pinczésné Palásthy Ildikó PhD. Konfliktus és 10 agresszió-kezelés a mentori munkában Kötelezően választható 10 kredit Magatartási. A záróvizsga eredménye az alábbi részjegyek egyenlő súllyal vett átlaga kerekítve: a záróvizsgán kifejtett szóbeli felelet és a szakdolgozat. A záróvizsga részei: A záróvizsgán a benyújtott szakdolgozat bemutatása és védése történik. 5 20 gyj.vezetőtanárok A pedagógus kommunikációs készségének fejlesztése 10 gyj. 9. 4 gyj. PhD. valamint az ahhoz kapcsolódó szakterületi kutatásokkal. 5 PhD. tanulási 20 zavarok Egészségnevelés.

kultur . a nehezen nevelhető tanulók. Iskolai/szakmai menedzsment A modern vezetéstudomány alapjai. A szaktantárgyakkal összefüggő legújabb kutatási eredményekről tájékozódás. A tanárjelöltek lélektani. lehetséges segítő intervenciók. Kompetenciamérés. A mentori munka megfigyelése.és művelődéstörténeti összefüggéseit elemzi.A kurzus két. A pedagógus kommunikációs készségének fejlesztése A kommunikációs kompetencia fejlesztésének elméleti alapjai. a helyi és regionális szakmai szervezetek iskolával kapcsolatos munkája. értékek. Az iskola és a különböző szakintézmények kapcsolata A közoktatási intézményeket segítő. mobilitás. Legújabb szaktudományi eredmények és közoktatási alkalmazási lehetőségek I-II. A közoktatási intézmény külső és belső értékelése. az alulteljesítők. „bolognai folyamatból” Magyarország számára is adott. A szervezés. a mentori munka dokumentációi. és a háttér okok. a mentori-program elkészítése. a lehetséges együttműködési formák megismerése. játszma. esélykülönbségek). Konfliktus és agresszió kezelés a tanári/mentori munkában Konfliktus. tünetei a lassú tanulók a tanulási zavarral küzdő tanulók. A tanár és különböző életkorú gyerekek. gyermekvédelem 115 . Kommunikációs helyzetek. A pedagógiai értékelés nemzetközi trendjei. helyzetgyakorlatok. feladatés hatáskörét. A pedagógiai fejlesztés irányvonalai. az intézményi stratégiai és taktikai tervezés folyamata. gyakorlatok. tanulási zavarok A részképesség-zavarok okai és következményei. támogató rendszerek. az egyetemi képzés során változó helyzetek vizsgálatainak megismerésére is sor kerül. A hallgatói tevékenységfolyamat jellege. valamint felnőttek közötti kommunikáció verbális és nonverbális eszközei. agresszió. a döntés. Magatartási. szociológiai jellemzői A kurzus célja a fiatal felnőttekkel kapcsolatos szociológiai vizsgálatok tanulságainak összegzése (rétegződés. az egyénre szabott mentorálás. konszenzus. az átalakult érettségi vizsga követelményére felkészítés módszertani háttere. értékelés. fogyatékos) tanulók.kialakítása. az un. Másrészt a nevelés gyakorlatának és elméletének történeti vonatkozásainak tükrében a „gyakorló/bázis iskolák” szerepét. azok beépítésének lehetőségei az oktatási folyamatba. Pedagógiai szakmai szolgálatok mérést segítő tevékenysége. Menedzser szemléletű intézményi működés. valamint a szakmai szocializáció és pályakezdés főbb vonatkozásainak bemutatása. A tanulói teljesítmény/neveltség mérését. és a pedagógiai problémahelyzetek értékelése A kompetencia alapú oktatás standardjai. mediálás. Kompromisszum. a felelősség kérdése a mentori munkában. a kialakítandó egységes hazai felsőoktatási rendszer modelljének – különös tekintettel a pedagógusképzésre . Egészségnevelés. szervezése A tanítási gyakorlat kulcs-szereplői. az akadályozott (sérült. Ezen túlmenően a legújabb hazai és külföldi pedagógus-vizsgálatok elméleti és empirikus eredményeinek elemzése. Egyrészt az Európai Felsőoktatási Térség létrehozását deklaráló Bolognai Nyilatkozat. Korszerű tanulási folyamat. azok sajátosságai. békéltetés. értékelését segítő szoftverek. a marketing tevékenység elemei. a megvalósíthatóságot garantáló fontos feladatok megismertetése. egymással összefüggő tématerületet vizsgál. A mentori munka tervezése. az intézményi ellenőrzés és értékelés módjai. koordinálása A tanárjelölt tanórán kívüli munkájának koordinálása. a tankönyvpiac és oktatás kapcsolatának hatása a tanulástanítás eredményességére.

oktatási-távoktatási rendszerek. Gönczi Ibolya Szaktanszékeken módszertant oktatók Dr. keresési stratégiák az interneten. anomáliái. név Buda András Balogh Éva Chrappán Magdolna Páskuné Kiss Judit Pető Ildikó Rébay Magdolna Szekeres Melinda V.. PhD. oktatói háttér.Az egészségtudatos magatartás. ezek biztosításának módja: Az egyetem a képzés infrastrukturális hátterét (tantermek és felszerelésüket) biztosítja. A szupervízió biztosítása külső szakember bevonásával. PhD. közösségi oldalak. Szakpszicholó gus PhD. A közoktatás és a gyermekvédelmi ellátórendszer lehetőségei. a fejlesztés metodikai sajátosságai. de néhány gyakorlati jellegű kollégium megtartására külső előadókat kér fel. gyakorlata. tartalmi jellemzői. a tehetséggondozó programok. A képzési program végrehajtásához szükséges tárgyi és személyi feltételek. Digitális pedagógia A mentori technikák repertoárjának gazdagítása. az iskolai egészségnevelés értelmezési kerete. PhD. PhD. gyakorlóiskolai igazgatóhelyettes gyakorlóiskolai igazgatóhelyettes A szakmai munkában részt vevő külső tagok: Név Beosztás 116 . CSc. adatbázis-kezelés. honlapszerkesztés Szupervízió A pedagógus tevékenysége során keletkező pszichés feszültségek megértése és kezelésének lehetséges módjai. szervezeti keretei. azok moderálása. 11. kiválasztásának módjai. tartalma. Vargáné Csatáry Tünde Gyakorlóiskolai vezetőtanárok fokozat PhD. A képzés legkülönbözőbb szakterületeihez az egyetem különböző karain rendelkezésre áll a megfelelően képzett személyi. Tehetséggondozás A tehetséges tanulók felismerése. Görömbei Andrásné Dr. habil. beosztás egyetemi adjunktus főiskolai adjunktus főiskolai docens egyetemi adjunktus egyetemi adjunktus egyetemi adjunktus egyetemi docens egyetemi docens PhD.

Dr.A szakért felelős oktató: a pedagógus szakvizsga specializációs továbbképzésért felelős oktató Dr. Gerencsér Attila Pinczésné dr. mind a specializáció részben nagyobb tartalmi blokkokból és azokon belüli tantárgyakból épül fel 6.A képzésért felelős kar megnevezése: DE TEK BTK 2. Szabó József. Pék Győző egy. és segítő kapcsolatok kialakítására. 7. A képzés költségtérítési díja: 140.Tantervi háló a tárgyakat oktatók adataival: A képzés során elsajátítandó kompetenciák. 7.A képzés formája: költségtérítéses levelező 5.Képzési cél: a pedagógus a mentálhigiénés specializáció elvégzésével mentálhigiénés tudásanyagot szerez.A képzés szerkezete: a képzés tartalma mind az általános. adjunktus mb.A képzés módszerei: elméleti jellegű előadások mellett interaktív tantermi gyakorlatok és speciális önismereti csoportfoglalkozások. megszerezhető ismeretek. a mentálhigiénés specializáció felelőse dr. Polonkai Mária Dr. tanszékvezető DE TEK BTK Pszichológiai Intézet Személyiség-és Klinikai Pszichológiai Tanszék 3.Elsajátítandó kompetenciák: A végzett hallgató legyen képes saját tudományterületével érintkező.000 (Ft/félév) SPECIALIZÁCIÓK „C” Pedagógiai és pszichológiai általánosés élméleti ismeretek. tevékenységrendszerben.1. 4. a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben. tudáselemek. személyes adottságok. készségek. tehetségfejlesztés MENTÁLHIGIÉNÉ SPECIALIZÁCIÓ KÉPZÉSI PROGRAM 1. képességek bővítését. illetve megszerzését szolgáló ismeretkörök: Mentálhigiéné Tehetséggondozás. Sipos Ferenc OH regionális-igazgató közoktatási szakértő tanszékvezető főiskolai tanár jogász 14. Palásthy Ildikó Dr. illetve annak határait átfedő más diszciplínák területén hatékonyabban és biztonságosabban működni a 117 . mentálhigiénés programok tervezésére és kivitelezésére lesz képes pedagógus tevékenysége keretében.

Helyet kapnak a deviáns viselkedéssel kapcsolatos ismeretek is. szakmai határainak megismerése és tudatosítása. viselkedésének modellértéke alapjában is befolyásoló tényező tanítványai és kollégái számára. ( például: iskolai drog prevenciós programok. Csoportban. átfogó. hatékonyságának mérése. A mentálhigiénés specializáció elvégzése révén saját képességeinek. A kommunikációs készség és empátia olyan szintű fejlesztése.3.4. illetve szociálpolitika és szociálpszichológia. kivitelezése. dohányzás ellenes programok) A pedagógus hozzáállása. A hivatásszemélyiség tudatosítása és pszichológiai értelemben vett karbantartása. Legyen képes különböző szervezeti rendszerekben (elsősorban intézményében) lelki egészségvédő és személyiségerősítő beavatkozások kezdeményezésére és kivitelezésére. a kollégák meggyőzése. személyiséglélektan. Taktikus. illesztett tanácsadás képessége mind a kliensek. Mentálhigiénés preventív lépések. modellek. adott célcsoportot érintő mentálhigiénés programok kidolgozása. jobb és tudatosabb kommunikációs készségek. annak felismerése. megértéséhez szükséges ismeretanyagok. Ezen preventív intervenció hasznosságának professzionális kommunikálása. elméleti tudásanyag alkalmazásában. Ehhez kapcsolódik a képzés folyamán elsajátítandó kognitív tudásanyag. fejleszt készségeket és nyújt kompetenciát a fentebb vázolt programok megvalósításához. 118 . A mentálhigiénés specializáció az előbbieken túl ad ismerteket. attitűdje. Saját segítői identitás felismerése. egészségfejlesztés és fenntartás programjai. 7. adaptívabb érzelmi szabályozás. az ezekhez rendelhető elvi. beavatkozások megtervezése és alkalmazása. Legyen képes közreműködni a társadalmi szintű primer prevencióban. Legyen képes képzettségének megfelelő tevékenysége során mentálhigiénés segítő kapcsolat kialakítására és fenntartására iskolai környezetben. tevékenységrendszerben: A mentálhigiénés specializáció vonatkozásában: Tanulási és nevelési problémák pszichológiai hátterének. szociológia. megszerezhető ismeretek: Nagyobb önismeret. az eredmények értelmezése. dinamikájának felismerése.mentálhigiéniai szempontok felismerésében. illetve ennek elfogadásának készsége. 7.2. kommunikációja. lehetőségeinek. fejlesztése. hogy mikor szükséges szupervíziót igénybe venni. Ehhez kapcsolódnak a gyermek és felnőttkori alkalmazkodási zavarok felismeréséhez. ami a segítő kapcsolat kialakításához és fenntartásához alapvetően szükséges. teamben való munka készségének növelése.Tudáselemek.Személyes adottságok:. és önismeretének és hivatásszemélyiség tudatának fejlesztése révén hatékonyan részt venni a fenti folyamatokban. fejlesztése. Ennek főbb területei a szocializáció. ami az önismereti csoportokon való részvételből következik. megnövekedett tolerancia szint. mind a kollégák irányában 7.A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben.

Elméleti alapok (50ó. 18 kr) Önismereti és személyiségfejlesztő csoport 50 9 aláírás 50 9 aláírás F. A mentálhigiéné és területei (15ó.1. 20 kr) Számon Óra Kr. félév Számon kérés Tantárgy Óra Kr. sz. 5 kr) Mentálhigiéné I. 12 kr) 15 10 10 5 10 5 4 4 3 4 koll koll koll gyj gyj Alkalmazkodási zavarok gyermekkorban Alkalmazkodási zavarok felnőttkorban A deviáns viselkedés 10 10 10 4 4 4 koll koll gyj C. Záródolgozat Összes óra: Összes kredit: 5 100 29 95 össz. 15 5 koll D. A. Szocializáció Személyiséglélektani alapok Alkalmazott szociálpszichológia Bevezetés a szociológiába Bevezetés a szociálpolitikába B.: 195ó 26+ 55+5 5 119 . kérés sz. félév 2. Alkalmazkodási zavarok felismerésének alapjai (30ó. Gyakorlati képzési szakasz (100ó.

A tantárgy címe: Szocializáció Oktató: Kocsisné Molnár Judit egy.docens DE TEK BTK Szociológiai Intézet Félév: őszi / tavaszi / mindkettő A tárgy típusa: elméleti alapozó tárgy Óraszám: 10 Kreditérték: 4 A tantárgy címe: Alkalmazkodási zavarok gyermekkorban Oktató: dr. tanársegéd DE TEK BTK Pszichológiai Intézet Félév: őszi / tavaszi / mindkettő A tárgy típusa: elméleti alapozó tárgy Óraszám: 15 Kreditérték: 5 A tantárgy címe: Személyiséglélektani alapok Oktató: dr.adjunktus PhD 120 PhD PhD .docens DE TEK BTK Szociológiai Intézet Félév: őszi / tavaszi / mindkettő A tárgy típusa: elméleti alapozó tárgy Óraszám: 5 Kreditérték: 3 A tantárgy címe: Bevezetés a szociálpolitikába Oktató: Mojzesné dr. Pék Győző egy. Bóta Margit egy. tanársegéd DE TEK BTK Pszichológiai Intézet Félév: őszi / tavaszi / mindkettő A tárgy típusa: elméleti alapozó tárgy Óraszám: 10 Kreditérték: 4 A tantárgy címe: Bevezetés a szociológiába Oktató: Mojzesné dr. adjunktus DE TEK BTK Pszichológiai Intézet Félév: őszi / tavaszi / mindkettő A tárgy típusa: elméleti alapozó tárgy Óraszám: 10 Kreditérték: 4 PhD A tantárgy címe: Alkalmazott szociálpszichológia Oktató: Csukonyi Csilla egy. Székely Katalin egy. Székely Katalin egy.

és Klinikai Pszichológiai Tanszék dr. tanársegéd DE TEK BTK Pszichológiai Intézet Félév: őszi / tavaszi / mindkettő A tárgy típusa: az alkalmazkodási zavarok felismerésének alapjai Óraszám: 10 Kreditérték: 4 A tantárgy címe: Mentálhigiéné I.DE TEK BTK Pszichológiai Intézet Félév: őszi / tavaszi / mindkettő A tárgy típusa: az alkalmazkodási zavarok felismerésének alapjai Óraszám: 10 Kreditérték: 4 A tantárgy címe: Alkalmazkodási zavarok felnőttkorban Oktató: dr. Nyitrai Erika egy. docens PhD Debreceni Református Hittudományi Egyetem.adjunktus DE TEK BTK Pszichológiai Intézet Félév: őszi / tavaszi / mindkettő A tárgy típusa: a mentálhigiéné és területei Óraszám: 15 Kreditérték: 5 PhD A tantárgy címe: Önismereti és személyiségfejlesztő csoportok Oktatók: dr. adjunktus PhD Károli Gáspár Tudományegyetem. Pék Győző egy. Oktató: dr. adjunktus PhD DE TEK BTK Pszichológiai Intézet Félév: Félév: őszi / tavaszi / mindkettő A tárgy típusa: az alkalmazkodási zavarok felismerésének alapjai Óraszám: 10 Kreditérték: 4 A tantárgy címe: A deviáns viselkedés Oktató: Sztancsik Veronika egy. Gyakorlati Teológiai Tanszék Félév: őszi / tavaszi / mindkettő A tárgy típusa: gyakorlati képzési szakasz Óraszám: 100 Kreditérték: 18 121 . Bóta Margit egy. Személyiség. Bodó Sára egy.

122 . Egy másik kérdést. valamint a szakdolgozat benyújtása jelenti a mentálhigiénés specializáció teljesítését A záróvizsga részei: a mentálhigiénés specializációt lezáró vizsgán a szakdolgozatban feldolgozott szakirodalomhoz kapcsolódóan egy kifejtést igénylő kérdést kap a hallgató. behaviorizmus. latencia-időszak problémái.A résztvevők teljesítményét értékelő rendszer: A szakdolgozat: a mentálhigiénés specializáció tudásanyaga alapján egy saját munkahelyre. a korai fejlődés és a szocializációs folyamat. a hallgató legkésőbb két héttel a vizsga előtt megkapja és ezt részletesen a vizsgán kell megválaszolnia. oktatási környezetre adaptált mentálhigiénés program elkészítését jelenti A záróvizsga (a mentálhigiénés specializációt lezáró vizsga) A záróvizsgára bocsátás feltétele: a két félév folyamán az előírt számú vizsga és gyakorlati jegy megszerzése.és személyiséglélektani vonatkozásokat egyaránt beépít a pszichikus fejlődés és működés lényegi leírásába. a felnőttkori identitás megjelenése). vagy más intézményre. A kurzus fejlődés. a biológiai és szociális meghatározók kapcsolata (humánetológiai és összehasonlítólélektani szempontok alapján). gyakorlatok beszámításának rendje: bármely felsőoktatási alapképzésben vagy továbbképzésben szerzett kredit elismerhető. vagy az alkalmazkodási zavarok felismerése főbb témaköreiből kerül ki. Részletesen tárgyalja a viselkedést meghatározó tényezők alakulása.8. adoleszcensz-kori személyiségváltozások. ha a kredit átváltás általános szabályai szerint egyenértékesíthető jelen specializációs képzés valamely tantárgyával 10. 9. A záróvizsga eredménye a záróvizsgán kifejtett tételre kapott érdemjegy és a szakdolgozatvédés eredményének átlaga kerekítve. az 55 kreditpont teljesítése. Az oklevél minősítése a szigorlatnak. az utánzás és szociális tanulás jelenségeit. A korábban szerzett ismeretek. A kritikus fejlődési zavarok és fejlődési krízisek megjelenését a szocializációban (az én-alakulás és korai személyiségfejlődés. Tantárgyi programok: TANTÁRGYLEÍRÁS A tantárgy címe: Szocializáció Félév: őszi / tavaszi / mindkettő A tárgy típusa: elméleti alapozó tárgy Óraszám: 15 Kreditérték: 5 A tantárgy leírása: A kurzus célja. Bemutatja a pszichikus fejlődés különböző elméleti modelljeit (pszichoanalízis. humanisztikus irányzat). A szakdolgozat: a mentálhigiénés tudásanyag alapján egy saját munkahelyre. hogy átfogó képet adjon a személyiség alakulását meghatározó tényezőkről. ami az elméleti alapok. Ezt a kérdést előzetesen nem ismeri. közösségre adaptált mentálhigiénés program elkészítését jelenti. a záróvizsga eredményének és a szakdolgozat eredményének számtani átlaga kerekítve.

TANTÁRGYLEÍRÁS A tantárgy címe: Alkalmazott szociálpszichológia Félév: őszi / tavaszi / mindkettő A tárgy típusa: elméleti alapozó tárgy Óraszám: 10 Kreditérték: 4 A tantárgy leírása: Célunk bevezetést nyújtani a szociálpszichológiai jelenségek azon körébe. Értékelés: előadás esetén kollokvium. Előfeltételek: a szakos kreditlista előírása szerint A tárgyra való jelentkezés módja: Az aktuális félévi tanrend előírása szerint. az elmélet és gyakorlat összefüggéseinek különféle aspektusait. mely irányzatok elgondolásrendszere a későbbi segítő munka elméleti megalapozását teszi lehetővé. beszámoló készítése. zárthelyi dolgoztatok írása. zárthelyi dolgoztatok írása. a félévi teljesítmény beszámítása. A tananyag a tudományos 123 . A stúdium jelentős hangsúlyt fektet a pszichoanalízis. gyakorlat esetén dolgozat.Előfeltételek: a szakos kreditlista előírása szerint A tárgyra való jelentkezés módja: Az aktuális félévi tanrend előírása szerint. amelyek a mindennapi élet pszichológiai és társadalmi összefüggéseit írják le. TANTÁRGYLEÍRÁS A tantárgy címe: Személyiséglélektani alapok Félév: őszi / tavaszi / mindkettő A tárgy típusa: elméleti alapozó tárgy Óraszám: 10 Kreditérték: 4 A tantárgy leírása: A személyiséglélektan című tárgy áttekintést nyújt a pszichológia tudománytörténete során kialakult fontosabb személyiséglélektani irányzatok alapvető elgondolásairól. szigorlati félévben szigorlat. a behaviorizmus és a humanisztikus pszichológia tanainak részletesebb tárgyalására. Tárgyalja az elméletalkotás törvényszerűségeit. gyakorlat esetén dolgozat. Értékelés: előadás esetén kollokvium. a félévi teljesítmény beszámítása. Szeminárium. Szeminárium. beszámoló készítése. szigorlati félévben szigorlat.

gyakorlat esetén dolgozat. a társadalmi befolyásolás: propaganda. a kommunikáció szociálpszichológiai vonatkozásai. Társadalmi változás a modern világban. szigorlati félévben szigorlat. döntési folyamatok. alkalmazkodás a többséghez: norma. A társadalom struktúrája és rétegződése. Az európai paradigma és Magyarország. Értékelés: előadás esetén kollokvium. a verbális és nonverbális csatornák. Így tárgyalásra kerülnek a szociológia tudományának sajátosságai. A társadalmi mobilitás. Előfeltételek: a szakos kreditlista előírása szerint A tárgyra való jelentkezés módja: Az aktuális félévi tanrend előírása szerint. a proszociális viselkedés szociálpszichológiája. A megszerzett ismeretek segítségével a hallgatók alkalmassá tehetők a mentálhigiénés problémák történeti-szociológiai hátterének elemzésére. Módszerek és elméletek a szociológiában témakörei. konformitás és deviancia. beszámoló készítése. A társadalmi egyenlőtlenségek. a társas támasz. gyakorlat esetén dolgozat. meggyőzés és tömegkommunikáció. Szeminárium. Szeminárium. a félévi teljesítmény beszámítása. főbb kérdéskörök. zárthelyi dolgoztatok írása. A modernizáció és következményei. Megjegyzés: - 124 . Értékelés: előadás esetén kollokvium. A magyar szociológia hozzájárulása a társadalomtörténet kutatásához. hogy megismertesse a hallgatókkal a szociológia alapfogalmait. társadalmi szervezetek. zárthelyi dolgoztatok írása. csoportok. helye a társadalomtudományok körében.megközelítés és a gyakorlati felhasználásának kapcsolatát igyekszik megmutatni a következő témakörökön keresztül: a szociálpszichológia helye a pszichológiában és a tudományok rendszerében. irányzatok és vizsgáló eljárások. Előfeltételek a szakos kreditlista előírása szerint A tárgyra való jelentkezés módja: Az aktuális félévi tanrend előírása szerint. a mai magyar társadalomkutatás legfontosabb tanulságait. TANTÁRGYLEÍRÁS A tantárgy címe: Bevezetés a szociológiába Félév: őszi / tavaszi / mindkettő A tárgy típusa: elméleti alapozó tárgy Óraszám: 5 Kreditérték: 3 A tantárgy leírása: A kollégium célja. beszámoló készítése. a félévi teljesítmény beszámítása. szigorlati félévben szigorlat.

így az ágazatonkénti. Társadalmi újratermelés és társadalompolitika. intertemporális. meghatározott társadalmi-gazdasági körülmények között. zárthelyi dolgoztatok írása.csakúgy mint egy szociálpolitikai -. a jövedelemelosztás szociálpolitikai vonatkozásai. Integráció .szegregáció.korrekció. a transzfer jövedelmek. vertikális redisztribúció. prevenció . a magán. a félévi teljesítmény beszámítása. A szociálpolitika alapelvei: biztonság (abszolút és relatív). Előfeltételek: a szakos kreditlista előírása szerint A tárgyra való jelentkezés módja: Az aktuális félévi tanrend előírása szerint. a köz-. szakszerűségi követelményeknek is meg kell felelnie. eltérő értékszempontok és érdekek által meghatározottan érlelődik ki. Gazdaság és társadalom: az állami beavatkozás elméletei. univerzalitás . Szeminárium. az ellátási formák sajátosságai. TANTÁRGYLEÍRÁS A tantárgy címe: Alkalmazkodási zavarok gyermekkorban Félév: őszi / tavaszi / mindkettő A tárgy típusa: az alkalmazkodási zavarok felismerésének alapjai Óraszám: 10 Kreditérték: 4 125 . Részletes megbeszélésre kerül a szociálpolitika fogalmának értelmezése. felelősség. mint a célcsoportok szerinti. az együttműködés lehetőségei a szociálpolitika szereplői között. vagy a szakmai alapelvek alapján történő tárgyalás éppen úgy megtalálható benne. gyakorlat esetén dolgozat. interperszonális. ugyanakkor alapvető szakmai. a kevésbé választhatóság elve. horizontális. A tantárgy különböző megközelítési módokat kombinál. hogy egy társadalompolitikai koncepció . a társadalombiztosítás. Értékelés: előadás esetén kollokvium. normativitás . hogy egyértelművé tegye a hallgatók számára azt. a humán szolgáltatások. szubszidiaritás.TANTÁRGYLEÍRÁS A tantárgy címe: Bevezetés a szociálpolitikába Félév: őszi / tavaszi / mindkettő A tárgy típusa: elméleti alapozó tárgy Óraszám: 10 Kreditérték: 4 A tantárgy leírása: A tantárgy célkitűzései között szerepel.szelektivitás. a nonprofit szervezetek szociálpolitikai szerepe. szigorlati félévben szigorlat. állami szociálpolitika. beszámoló készítése.interpretativitás.és a vegyes finanszírozás.

beszámoló készítése. Ezt követik a kisgyermekkor. értelmezhetőségét általában vázlatosan közöljük. Egy-egy tipikus reakciómódhoz kötődő zavarokat (pl. Betegszerep és a betegségelőnyök. énfejlődési zavar. tekintve. hogy alapismereteket adjon a gyermek.) A tárgy időrendben követi a gyermek fejlődését. TANTÁRGYLEÍRÁS A tantárgy címe: Alkalmazkodási zavarok felnőttkorban Félév: Félév: őszi / tavaszi / mindkettő A tárgy típusa: az alkalmazkodási zavarok felismerésének alapjai Óraszám: 10 Kreditérték: 4 A tantárgy leírása: A normalitás problematikájának áttekintése után a felnőttkorban előforduló azon patológiás pszichikus jelenségek. definíciója. amelyben legtípusosabb az előfordulása. ennek egészséges megoldása. beszédzavarok) annál az életkornál beszélünk meg. kezelhetőségéről. az anya-gyerek kapcsolat legtipikusabb zavarait. A pszichotikus zavarokkal: szkizofrénia. 126 . Értékelés: előadás esetén kollokvium. melyek a mentálhigiénés munka keretében előfordulhatnak. a lehetséges problémákat próbáljuk a szűkebb. kulturális miliő) kontextusában megérteni. zárthelyi dolgoztatok írása. identitás-krízis. hogy ennek megoldása a klinikai szakpszichológus feladata. Normalitás. a pszichés egészség meghatározásának problematikája. Szeminárium.A tantárgy leírása: A tárgy célja. A tünetek mögöttes jelentését. pszichózis. magatartás-rendellenességek. A betegszerep. a félévi teljesítmény beszámítása. illetve lehetséges torzulásai. Előfeltételek: a szakos kreditlista előírása szerint A tárgyra való jelentkezés módja: Az aktuális félévi tanrend előírása szerint. hogy szinte minden fajta zavar más korban is előfordul.: pszichoszomatikus problémák. a kisiskoláskor. betegségek tárgyaljuk. az óvodáskor. külső és belső konfliktus. A fejlődési feladat megoldásában a családi reakciókra nagy hangsúlyt fektetünk. lefolyásáról. neurózis. elkülönítve ezek jelentését a felnőttkorban szokásos használattól (pl. az életkori krízispontokat. mely egyrészt ismertet néhány gyakran használt klinikai fogalmat. a diagnózis mint stigma. majd a prepubertás és pubertás problémái. Minden korszak megbeszélését az adott időszak fejlődési feladatának megbeszélése vezeti be. stb. paranoia. és néha a tágabb környezet (iskola. Rövid elméleti bevezetőt tartalmaz. fejlődési elakadás. a betegséghez való viszonyulás. korai sérülés.és serdülőkorban kialakuló pszichés megbetegedések leggyakoribb okairól. szigorlati félévben szigorlat. elhárító mechanizmusok. a csecsemőkor lehetséges problémáit. gyakorlat esetén dolgozat. kritériumai. nyilvánvalóvá téve.

Hangulatzavarok: depresszió és mánia. Szorongásos zavarok: generalizált szorongás, pánikzavar, fóbiák, kényszer. Szomatoform zavarok: hipochondria, szomatizációs szindróma, konverzió. Személyiségzavarok. Pszichoszomatikus zavarok. Evészavarok: anorexia nervosa, bulimia nervosa. Előfeltételek: a szakos kreditlista előírása szerint A tárgyra való jelentkezés módja: Az aktuális félévi tanrend előírása szerint. Értékelés: előadás esetén kollokvium, szigorlati félévben szigorlat. Szeminárium, gyakorlat esetén dolgozat, beszámoló készítése, zárthelyi dolgoztatok írása, a félévi teljesítmény beszámítása. TANTÁRGYLEÍRÁS A tantárgy címe: A deviáns viselkedés Félév: őszi / tavaszi / mindkettő A tárgy típusa: az alkalmazkodási zavarok felismerésének alapjai Óraszám: 10 Kreditérték: 4

A tantárgy leírása: A tárgy célja, hogy alapismereteket nyújtson a társadalmi beilleszkedési zavarok témakörében. Meghatározza a deviancia fogalmát, összekapcsolva a szociológiai, szociálpszichológiai közelítések által feltárt tényezőkkel. A deviancia kialakulásával kapcsolatban különböző modelleket vázol fel, kiemeli a személyiségfejlődés és szocializáció kritikus pontjait, melyek a deviáns viselkedés kiinduló pontjaivá válhatnak. Részletesen bemutatja az egyes devianciákat: drog, alkohol, öngyilkosság, antiszocialitás, játékszenvedély. Az egyes deviancia-formák ismertetésénél kitér a zavar eredetének, kialakulásának specifikumaira, tipikus megjelenési formáira, kezelési lehetőségeire és ennek nehézségeire. Az elméleti alapokra építve sorra veszi a mentálhigiénés beavatkozás lehetőségeit, különös tekintettel a prevencióra, a rehabilitációra. Ismereteket ad a beilleszkedési zavarok azonosításához, ezek súlyosságának, kimenetelének megítéléséhez. Figyelembe véve a mentálhigiénikus szakember feladatkörét, segítséget nyújt abban, hogy a megfelelő szakellátásba irányítsa a klienst, illetve a veszélyeztetett csoportok körében megelőző tevékenységet folytasson. Előfeltételek: a szakos kreditlista előírása szerint A tárgyra való jelentkezés módja: Az aktuális félévi tanrend előírása szerint.

127

Értékelés: előadás esetén kollokvium, szigorlati félévben szigorlat. Szeminárium, gyakorlat esetén dolgozat, beszámoló készítése, zárthelyi dolgoztatok írása, a félévi teljesítmény beszámítása TANTÁRGYLEÍRÁS A tantárgy címe: Mentálhigiéné I. Félév: őszi / tavaszi / mindkettő A tárgy típusa: a mentálhigiéné és területei Óraszám: 15 Kreditérték: 5 A tantárgy leírása: Célunk megismertetni a hallgatókkal a mentálhigiéné fogalmának, történeti alalkulásának áttekintésén keresztül a mentálhigiénés tevékenységet, a mentálhigiéné kapcsolatát az egyéb humán szolgáltatásokkal. A mentálhigiéné története, alapfogalmai. Az orvosi, pszichiátriai, „pozitív” mentálhigiénés, közösségi mentálhigiénés, szociobiológiai, evolúciós, „New Age” koncepciók. A lelki egészségvédelem lépcsői: primer, szekunder, tercier prevenció. A mentálhigiénés tevékenység helye, keretfeltételei, a mentálhigiénés modellek és ellátórendszerek. A magyar populáció egészségügyi helyzetképe. A szorongás, a félelem és a stressz mentális károsító hatását és az ezekkel való megküzdés (megelőzés) lehetőségeit részletesen tárgyaljuk. A szorongás és a félelem. A stressz és az életesemények. Megelőzés, megküzdési stratégiák, pozitív coping mechanizmusok. Előfeltételek: a szakos kreditlista előírása szerint A tárgyra való jelentkezés módja: Az aktuális félévi tanrend előírása szerint. Értékelés: előadás esetén kollokvium, szigorlati félévben szigorlat. Szeminárium, gyakorlat esetén dolgozat, beszámoló készítése, zárthelyi dolgoztatok írása, a félévi teljesítmény beszámítása.

TANTÁRGYLEÍRÁS A tantárgy címe: Önismereti és személyiségfejlesztő csoportok Félév: őszi / tavaszi / mindkettő A tárgy típusa: gyakorlati képzési szakasz Óraszám: 100 Kreditérték: 18 128

A tantárgy leírása: A mentálhigiénés specializációs képzettséggel rendelkezők szemléletének formálásában meghatározó az élményen alapuló kapcsolati készségek kialakítása (a saját személyiség hatótényezőinek tudatos kezelése). Mindez meghatározott idejű önismereti képzés alapján lehetséges. A kurzus különböző kiscsoportos technikákat használhat. Az önismereti folyamat mindig reflektálni igyekszik arra, hogy nem kiscsoportos vezetésre tanít, hanem a saját szakterületen felhasználandó önismereti élmények és tudás megszerzésére irányul. A további képzés csakis az illetékes módszerspecifikus egyesületekhez kapcsolódhat. Előfeltételek: a szakos kreditlista előírása szerint A tárgyra való jelentkezés módja: Az aktuális félévi tanrend előírása szerint. Értékelés: előadás esetén kollokvium, szigorlati félévben szigorlat. Szeminárium, gyakorlat esetén dolgozat, beszámoló készítése, zárthelyi dolgoztatok írása, a félévi teljesítmény beszámítása. 11. A képzési program végrehajtásához szükséges tárgyi és személyi feltételek, ezek biztosításának módja: . A képzés nagy része a Pszichológiai Intézet tantermeiben és gyakorló helyiségeiben zajlik. Az előadásokon rendelkezésre állnak korszerű audiovizuális eszközök, computerek és projektorok. A szakmai munkában nagyrészt az egyetem, (DE) illetve a Pszichológiai Intézet munkatársai vesznek részt, ezekhez képzett, speciális, többnyire gyakorlati tudást kompetensen képviselő külső munkatársak kapcsolódnak. Utóbbiaknak is nagy gyakorlatuk van az egyéni és csoportos pszichoterápiában, gyógyításban és folyamatosan vesznek részt oktatóként egyetemi és különböző egyesületi színtereken képzésben, oktatásban. Ezen személyi feltételrendszer lehetővé teszi, hogy a hallgatókban az elméleti tudás és a gyakorlati kompetencia aránya optimálisabban alakuljon.

A specializációs továbbképzés mentálhigiénés specializációjában részt vevő oktatók a Debreceni Egyetem részéről Név dr. Bóta Margit Kocsisné Molnár Judit Csukonyi Csilla Név Mojzesné dr. Katalin Sztancsik Veronika Beosztás egy.adjunktus egy. tanársegéd egy. tanársegéd Székely egy.docens egy. tanársegéd 129 PhD Tudományos fokozat PhD

TEHETSÉGFEJLESZTÉS SPECIALIZÁCIÓ KÉPZÉSI PROGRAM 1. Szabó József. mint szervezet sajátosságait. 3.Képzési cél: A képzés egészének célja a pedagógiai munkában hasznosítható ismeretek és azok alkalmazni tudásának elsajátítása A tehetséggondozás. megszerezhető ismeretek.dr. adjunktus PhD A szakmai munkában részt vevő külső tagok: Név dr. tehetségfejlesztés specializáció felelőse Dr. adjunktus PhD PhD 14. − a nevelési-oktatási intézmény hatékonyságának összetevőit. Bodó Sára dr. tehetségfejlesztés specializáció célja a tehetségfejlesztés szerteágazó munkájára való felkészítés.Elsajátítandó kompetenciák: a) A közös képzésben végzettek ismerik − a közigazgatás és a vezetés alapvető tudnivalóit. 4.1. Specializációtól függően terepgyakorlatok is vannak. 7.000 Ft / félév (ez az összeg a teljes pedagógus szakvizsgás képzésre vonatkozik) TEHETSÉGGONDOZÁS. személyes adottságok. Balogh László.A szakért felelős oktató: a szak egészéért felelős oktató Dr.A képzés szerkezete: a képzés tartalma mind az általános.Tanterv: A képzés során elsajátítandó kompetenciák. Pék Győző egy. Nyitrai Erika Beosztás egy.A képzésért felelős kar megnevezése: BTK. − a nevelési-oktatási intézmény. docens egy. 2. mind a specializáció részben nagyobb tartalmi blokkokból és azokon belüli tantárgyakból épül fel 6.A képzés módszerei: elméleti jellegű előadások mellett tantermi. laboratóriumi gyakorlatok és szemináriumi jellegű foglalkozások. A képzés költségtérítési díja: 140. a tehetséggondozás. a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben. készségek. 130 . tudáselemek.A képzés formája: költségtérítéses levelező 5. tevékenységrendszerben. 7.

2.Személyes adottságok: a) Az általános részben végzettek alkalmasak − a közigazgatás területén való tájékozódásra. − az integráció és a szegregáció problémakörét. − a szakmai önképzés és a hatékony kommunikáció módszereit. kezelésének szakmai-etikai szabályait. − a tehetségdiagnosztika módszereit. − a tehetség megközelítésének különböző módjait. − a tehetségfejlesztés területeit és a társtudományok alapismereteit. − a tehetséges fiatalok fejlődési sajátosságait. vezetési ismeretek − A nevelési-oktatási intézmény. − a sajátos csoportok nevelésének. pedagógiai implikációk − A tehetséggondozás története − Tehetségdiagnosztika − Tehetségfejlesztő programok. b) A specializáción végzettek ismerik: − a tehetséggondozás történetét és meghatározó elméleti nézőpontjait. tehetségfejlesztés specializáció által meghatározott választható ismeretkörök − A tehetség definíciói. − értékelési feladatok ellátására.− a pedagógus szerepét a nevelési-oktatási intézmény szervezetében. − a vezetési ismeretek alkotó alkalmazására. az adatok feldolgozásának. a vonatkozó ismeretek önálló hasznosítására. oktatásának kérdéseit. − intézményi szervezetfejlesztésére. − minőségellenőrzésre és –fejlesztésre. 7.3. mint szervezet − A nevelési-oktatási intézmény hatékonysága − A pedagógus a nevelési-oktatási intézmény szervezetében − Az integráció és a szegregáció kérdései − Sajátos csoportok nevelése-oktatása b) A tehetséggondozás. a programkészítés metodikája − Alulteljesítés és tanulási zavarok − Pedagógusszerep a tehetségfejlesztésben − Tehetség-tanácsadás − Tehetségfejlesztés és kooperatív tanulás − Képességstruktúrák és iskolai teljesítmény 7. − a tehetség-tanácsadás elveit és módszereit. − pedagógiai folyamattervezésre és szervezésre.Tudáselemek. megszerezhető ismeretek: a) Kötelező ismeretkörök − Közigazgatási. 131 . fajtái − Tehetség és szocio-emocionális fejlődés − Kreativitás.

a gyermekvédelemmel összefüggő kérdések megoldására. képzési. egészségnevelés elveinek alkalmazására. elemző és beavatkozó eljárások használatára.és családi tanácsadásra.és ifjúságvédelem. − az egyéni-. 132 . − az alapvető tehetségdiagnosztikai és beavatkozó eljárások szakszerű alkalmazására. tanári munka értékelése Minőségellenőrzés. szektorközi együttműködés. tevékenységrendszerben: A szakvizsgás képzés során szerzett ismereteket a pedagógus az oktatásügy szinte minden területén tudja hasznosítani a tanügyi igazgatástól kezdve a napi pedagógiai munkáig. Bóta Margit Tóth László V. az iskolai mentálhigiéné. b) A specializáción végzettek alkalmasak: − a tehetségfejlesztés területén önálló kutató-fejlesztő munka végzésére. fokozat. a fejlődés és a változás elősegítésére. ahol specializációjuknak megfelelő munka folyik. − tehetségfejlesztő programok önálló tervezésére. a hátrányos helyzet kezelésére. Dr. − a tehetségfejlesztésben alkalmazott gyakorlati módszerek. oktatása Gyermek. fenntartói megoldások Egészségpszichológiai és az egészségre nevelés kérdései Sajátos nevelési igényű gyerekek nevelése.− − − − − − az esélyegyenlőség kérdéseinek megoldására. Habil. Habil. 7. csoport . minőség-értékelés. minőségfejlesztés Pedagógiai folyamattervezés és-szervezés Szakmai önismeret Esélyegyenlőség.4. − a partnertudományok új eredményeinek követésére. Általános tárgyak Tantárgy Közigazgatási és államháztartási ismeretek Európai oktatásügyi integrációs folyamatok Tanügy-igazgatási és jogi ismerete Szervezetfejlesztés és vezetési kultúra Intézmény és környezete Intézményértékelés és a tanulói.A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben. Habil. Gönczi Ibolya PhD PhD. az élethosszig tartó tanulás ismereteinek alkalmazására. univ. fejlesztő intézményben. − a tehetségpedagógiai tevékenység önálló gyakorlására olyan nevelési. Brassói Sándor Kathó Klára Chrappán Magdolna Szabó Csaba Gerencsér Attila Pecsenye Éva Buda András Pék Győző PhD PhD Önkormányzat vagy Minisztérium DE BTK DE BTK DE BTK DE BTK Oktató Tud. a specializációs ismeretköröket pedig a tehetségfejlesztés valamennyi ágában a diagnosztikától a programtervezésen át az egyéni fejlesztő munkáig. PhD. a sajátos nevelési igényű tanulókkal való bánni tudásra. Munkahely KTK vagy az Önkormányzat Oktatási Minisztérium Önkormányzat DE HPFK DE BTK PhD PhD.

programok. 9. valamint a szakdolgozat benyújtása. PhD PhD PhD PhD. Az oklevél minősítése a szigorlatnak. A korábban szerzett ismeretek.A résztvevők teljesítményét értékelő rendszer: A szakdolgozat: a specializációs képzési rész ismeretköreiből meghatározott témából kell készíteni A záróvizsga: A záróvizsgára bocsátás feltétele: az előírt számú vizsga és gyakorlati jegy megszerzése. tehetségfejlesztés” specializáción a következők: − Tehetségfejlesztő programok.hátrányos helyzet kezelése Az élethosszig tart tanulás. A záróvizsgán a benyújtott szakdolgozatot is meg kell védeni. 10. Habil. PhD PhD PhD. PhD CSc PhD PhD. fajtái Tehetség és szocio-emocionális fejlődés Kreativitás. fokozat.és Óvóképző Főiskolai Kar DE BTK 8. a felnőttoktatás kérdései Márkus Edina PhD A specializáció tárgyai Tantárgy A tehetség definíciói. Habil. pedagógiai implikációk A tehetséggondozás története Tehetségdiagnosztika Tehetségfejl. Habil. a programkészítés metodikája − Pedagógusszerep a tehetségfejlesztésben − Tehetség-tanácsadás A záróvizsga eredménye a záróvizsgán kifejtett tételre kapott érdemjegy és a szakdolgozatvédés eredményének átlaga kerekítve. Tantárgyi programok: tantárgyi programok 133 . A záróvizsga résztárgyai a „tehetséggondozás. gyakorlatok beszámításának rendje: Bármely felsőoktatási alapképzésben vagy továbbképzésben szerzett kredit elismerhető. a záróvizsga eredményének és a szakdolgozat eredményének számtani átlaga kerekítve. a programkészítés metodikája Alulteljesítés és tanulási zavarok Pedagógusszerep a tehetségfejlesztésben Tehetség-tanácsadás Tehetségfejlesztés és kooperatív tanulás Képességstruktúrák és iskolai teljesítmény Oktató Páskuné Kiss Judit Mező Ferenc Mező Ferenc Tóth László Dávid Imre Balogh László Tánczos Judit Tóth László Mező Ferenc Turmezeyné Heller Erika Tóth László Tud. A záróvizsga részei: a záróvizsga résztárgyait az egyes specializációk határozzák meg. ha a kredit átváltás általános szabályai szerint egyenértékesíthető jelen szakvizsgás képzés valamely tantárgyával. Munkahely DE BTK DE BTK DE BTK DE BTK DE BTK DE BTK DE BTK DE BTK DE BTK ELTE Tanító.

Ogilvie) Előfeltételek: A szakos kreditlista előírásai szerint. A tehetségmodellek fejlődése (Cohn-modell. költői-.TANTÁRGYLEÍRÁS „TEHETSÉGGONDOZÁS. talentum. TEHETSÉGFEJLESZTÉS” szakvizsga program A tantárgy címe: A tehetség definíciói. Gagnè „megkülönböztető modellje”) 3. szabálya (a költői tehetség) − A Galton-szabályok. a kognitív pszichológia tehetségfelfogása) 2. 134 .és képességterületek szerint (Gardner „többszörös intelligencia modellje”. és III. géniusz fogalma − A testi és szellemi. kortárs csoportok. az öröklődés három formája − Mendel I. reneszánsz. A biológiai öröklődés. Kiss Judit Intézet / Tanszék: Pszichológiai Intézet. valamint a megállapítható és mérhető jellegek − Komplexitás a tehetségmodellekben − A tehetség eredete (G – E interakciója. a család. középkor. a magyarok tehetségessége 6. A tárgyra való jelentkezés módja: Az aktuális félévi tanrend előírásai szerint. Czeizel „2x4+1” –es modellje. adottság – képesség. A tehetség felfogásának története (ókor. Mönks 3+3-as modellje. a tehetség pszichometriai korszaka.. iskola. Félév: őszi A tárgy típusa: előadás Óraszám/hét: összesen 20 óra Kredit érték: 5 kredit Oktató: Páskuné dr. a zenei-. II. A géniuszok természetrajza − Nemi különbségek − A tehetségtérkép és a géniuszok gyakoriságának időbeni alakulása − A társadalmi lehetőségek és kulturális hatások. matematikai és képzőművészeti tehetségek) − Típusok a tehetség megjelenése és társadalmi értéke szempontjából (Tannenbaum) − Kevert tipológiák (Gardner. ős-örökség törvény és visszatérés az átlaghoz (a zenei tehetség) − A sokgénes öröklődés jellegzetességei 5. Renzulli „háromkörös” koncepciója. fajtái Kódja: II/A/1. A tehetség. kritikus időszak) 4. A sors-faktor − Az élet és egészség fontossága (a „Békássy-jelenség) − Lombroso „zseni-őrült” elmélete − Terman-vizsgálat − Korszerű álláspontok 7. társadalmi lehetőségek. Pedagógiai-Pszichológiai Tanszék A tantárgy leírása: 1. Tehetségtípusok − Speciális képességek és jellemzőik tudomány.

Értékelés: kollokvium TANTÁRGYLEÍRÁS „TEHETSÉGGONDOZÁS. az önértékelés szerepe. Mező Ferenc Intézet / Tanszék: Pszichológiai Intézet. a testvérek száma − nemi sztereotípiák és kapcsolata a tehetséggel − az énkép alakulása. kapcsolata a teljesítménnyel − tehetséges gyermek nevelése a családban Családi szerepzavarok − elégtelen és túlzott ellátás − identifikáció és alulteljesítés Társas hatások − külső diszszinkrónia (tanárok. kortársak és tehetség) − belső diszszinkrónia (az akceleráció problémája. a tehetséggondozásban − a születési sorrend. A tárgyra való jelentkezés módja: Az aktuális félévi tanrend előírásai szerint. Pedagógiai-Pszichológiai Tanszék A tantárgy leírása: Családi hatások − Freeman: „melegház-hatás” − a szülők szerepe: az érzelmi és szellemi fejlődésben. az érzelmi fejlődés relatív lemaradásának jelensége) − a szegregált (elkülönített/tehetséggondozó) osztály pozitív és negatív következményei Előfeltételek: A szakos kreditlista előírásai szerint. TEHETSÉGFEJLESZTÉS” szakvizsga program A tantárgy címe: Tehetség és szocio-emocionális fejlődés Kódja: II/A/2. Félév: tavaszi A tárgy típusa: előadás Óraszám/hét: összesen 10 óra Kredit érték: 3 kredit Oktató: Dr. szülők. Értékelés: kollokvium Megjegyzés: 135 .

A kreatív diák 4. A kreativitás mérése 3.3. Tanulmányi . A kreativitás fogalma 1. Guilford) 1.2. Cohn. értékelése 3. A kreativitás részképességei 3. feladatlapok. Pedagógiai-Pszichológiai Tanszék A tantárgy leírása: 1. Pedagógiai implikációk 4. Félév: tavaszi A tárgy típusa: előadás Óraszám/hét: összesen10 óra Kredit érték: 3 kredit Oktató: Mező Ferenc Intézet / Tanszék: Pszichológiai Intézet. A kreativitás mérésének problémái 3.4.2.3. Kreativitás tesztek leírása.TANTÁRGYLEÍRÁS „TEHETSÉGGONDOZÁS. Marland.3.3. TEHETSÉGFEJLESZTÉS” szakvizsga program A tantárgy címe: Kreativitás. A kreativitás fejlesztése Előfeltételek: A szakos kreditlista előírásai szerint. Mönks) 2. Szputnyik-sokk. feladatok. pedagógiai implikációk Kódja: II/A/3.1. Otto. A kreativitás szerepe egyes tehetségmodellekben (Terman. A kreativitás megközelítési lehetőségei 2.1.4. A kreatív folyamat 2. ókori. Kreativitás mérésére szolgáló feladatok alkotása 4.2. Scheifelle.1. A kreatív pedagógus 4. A tárgyra való jelentkezés módja: Az aktuális félévi tanrend előírásai szerint.2. középkori. újkori történet. Értékelés: kollokvium Megjegyzés: 136 . A kreativitás kutatásának története (őskori. felvétele. A kreativitás fogalma 1.1. A kreatív személy 2. A kreatív produktum 2. versenyek és kreativitás 4. Renzulli.

Az eugenika koncepciója − Lombroso és követői 3.TANTÁRGYLEÍRÁS „TEHETSÉGGONDOZÁS. A tehetség tudományos kutatásának kezdetei a XIX. A tárgyra való jelentkezés módja: Az aktuális félévi tanrend előírásai szerint. században − Galton munkássága. Tehetséggondozás a régmúltban − Az ókori Kína és Görögország − Róma. A tehetség. Tehetséggondozás Izraelben 7. Értékelés: kollokvium 137 . Tóth László Intézet / Tanszék: Pszichológiai Intézet. és ezek tehetségpedagógiai vonatkozásai 5. Tehetséggondozás Németországban 6. reneszánsz. A tehetséggondozás története Magyarországon − Első szakasz: a századfordulótól 1931-ig − Második szakasz: 1935–1948 − Harmadik szakasz: 1979-től napjainkig Előfeltételek: A szakos kreditlista előírásai szerint. TEHETSÉGFEJLESZTÉS” szakvizsga program A tantárgy címe: A tehetséggondozás története Kódja: II/A/4. mint intellektuális képesség − Az intelligenciavizsgálatok története − Az intelligenciastruktúra kutatásának története − Terman longitudinális kutatása 4. középkor. A tehetségfejlesztési mozgalom története az Egyesült Államokban − Termantól a Marland-jelentésig − A kormány szerepvállalásának alakulása − A Nemzeti Tehetségügyi Hivatal és a Nemzeti és Állami Tehetségügyi Vezetőképző Intézet − Állami és helyi intézkedések − A Tehetség-program − Új tendenciák és problémák a tehetségesek oktatásában a) A tehetségesek oktatásának helyzete b) Nemzeti jelentések az állami oktatásról. reformáció − Törökország − Amerikai kolóniák 2. Pedagógiai-Pszichológiai Tanszék A tantárgy leírása: 1. Félév: őszi A tárgy típusa: előadás Óraszám/hét: összesen 10 óra Kredit érték: 3 kredit Oktató: Dr.

Tanári vélemények a tehetség azonosításáról − Az értelmi képességek tantermi felismerésének nehézségei − A kreativitás felismerésének. Cognitive Abilities Tests − A probléma megoldási folyamat vizsgálatának módszerei: Torrance. HAWIK. az iskolai motiváció kérdőíve. a tehetséges és átlagos gyermek különbségei − A különféle identifikációs eszközök használatának problémái (életkori sajátosságok. MAWI. A tárgyra való jelentkezés módja: Az aktuális félévi tanrend előírásai szerint. TEHETSÉGFEJLESZTÉS” szakvizsga program A tantárgy címe: Tehetségdiagnosztika Kódja: II/B/1. Gardner-féle kreativitás fajták. Diákok vélekedése tehetséges társaikról – hogyan „diagnosztizálnak” a diákok? − A Gagné-féle PEER’s projekt Előfeltételek: A szakos kreditlista előírásai szerint. szabadidő eltöltésének kérdőíve stb. Félév: őszi és tavaszi A tárgy típusa: szeminárium Óraszám/hét: összesen 20 óra (félévente 10+10) Kredit érték: összesen 6 kredit (félévente 3+3) Oktató: Dr.A. Dávid Imre Intézet / Tanszék: Pszichológiai Intézet. Ranschburg-féle szópárok) − Pszichológiai tesztek az intelligencia mérésére: Raven.T. Szabad asszociációs teszt. A tehetségazonosítás módszertani problémái − Az identifikáció alapját képező faktorok.próba szólisták. Amabile-féle szociálpszichológiai megközelítés) − A személyiség ösztönző rendszerének vizsgálata: T. Értékelés: gyakorlati jegy Megjegyzés: 138 . Pedagógiai-Pszichológiai Tanszék A tantárgy leírása: 1. vizsgálatának problematikája az osztályteremben − A tanár és a tehetséges diák kapcsolata: pozitív és negatív élmények 4. A különféle intellektuális képességek vizsgálata pszichológiai eszközök segítségével − Figyelem. életkor és alkotás kapcsolata 3.. tanulási orientációs kérdőív.) 2. Bourdon.féle tesztbattéria. IST.és emlékezetvizsgáló eljárások (Piéron. plafonhatás stb.TANTÁRGYLEÍRÁS „TEHETSÉGGONDOZÁS. Az alkotó gondolkodásra vonatkozó újabb elméletek (Sternberg és Lubart befektetési teóriája. a vizuális memória vizsgálata összetett ábrákkal.

oktatáselméleti megközelítések. tantervmodellek a tehetségesek számára. vizsgálati módszerek ezek beméréséhez. technikák. − A tehetségfejlesztő programokat meghatározó nevelésfilozófiai. versenyek. − A fejlesztő programok fő alapelemei: gazdagítás. A gazdagítás értelmezése. neveléselméleti. − Tehetségfejlesztő tantervi stratégiák. tehetségesek iskolája. Értékelés: gyakorlati jegy. Iskolakoncepciók. Követelményrendszer az iskolai tantervekben. közvetlen fejleztés. a programértékelés alapelemei. szakkörök. csoportos gyakorlatok. közvetett fejlesztés. általános feltáró tevékenység. Differenciálás a tantervekben. − A gazdagító programok értékelése: tantervi értékelés az iskolában. blokkok. projektek. Balogh László Intézet / Tanszék: Pszichológiai Intézet. A tárgyra való jelentkezés módja: Az aktuális félévi tanrend előírásai szerint. záróvizsga. alternatív iskolák. gazdagítási stratégiák. − A gazdagító programok készítésének elméleti és gyakorlati problémái. dilemmák. az értékelés pszichológiai problémái. tevékenység. az önmagát beteljesítő jóslat. Félév: mindkettő A tárgy típusa: szeminárium Óraszám/hét: összesen 40 óra (félévente 10+20+10) Kredit érték: összesen 12 kredit (félévente 3+5+4) Oktató: Dr. − A pedagógiai értékelés mint a tehetségfejlesztő programok kritikus pontja: követelmények. készségek. a helyi tantervkészítés rendszere. A tananyag kiválasztása és elrendezése az iskolai tantervben. átfogó problémák megoldása. Megjegyzés: 139 . A helyi tanterv készítésének céljairól. mentor-programok. nyári kurzusok. értékelés és motiváció. Előfeltételek: A szakos kreditlista előírásai szerint. iskolafejlesztési alternatívák. − Tantervtípusok elemzése. − A fejlesztés szervezeti keretei: differenciálás a tanórán. gyorsítás. Jártasságok. Pedagógiai-Pszichológiai Tanszék A tantárgy leírása: − A tehetségfejlesztés céljai. TEHETSÉGFEJLESZTÉS” szakvizsga program A tantárgy címe: Tehetségfejlesztő programok./B/2. tehetségesek külön osztálya. a programkészítés metodikája Kódja: II. − A hatékony információ-feldolgozás mint az intenzív tehetségfejlesztés alapvető eszköze: tanulási stratégiák. az értékelés mint rendszer.TANTÁRGYLEÍRÁS „TEHETSÉGGONDOZÁS. A tehetségfejlesztő programok tervezése.

A tanulási zavar fogalma. 8. a foglalkozás típusai. 2. Értékelés: gyakorlati jegy Megjegyzés: 140 . Tánczos Judit Intézet / Tanszék: Pszichológiai Intézet. szervezeti keretei Az alulteljesítés fogalma. 5. 6. az alulteljesítők azonosítása Alulteljesítés szempontjából veszélyeztetett csoportok Az alulteljesítés okai Az önértékelés és az alulteljesítés kapcsolata Lehetséges segítő intervenciók Előfeltételek: A szakos kreditlista előírásai szerint. Félév: őszi A tárgy típusa: szeminárium Óraszám/hét: összesen 10 óra Kredit érték: 3 kredit Oktató: Dr. 4. 7. A tárgyra való jelentkezés módja: Az aktuális félévi tanrend előírásai szerint. TEHETSÉGFEJLESZTÉS” szakvizsga program A tantárgy címe: Alulteljesítés.TANTÁRGYLEÍRÁS „TEHETSÉGGONDOZÁS. tanulási zavarok Kódja: II/B/3. Pedagógiai-Pszichológiai Tanszék A tantárgy leírása: 1. 3. magyarázó elméletei A pedagógiai fejlesztés fő irányvonalai. viselkedéses tünetei A tanulási problémák lehetséges okai.

Tóth László Intézet / Tanszék: Pszichológiai Intézet. a tanár poziciói és státusza. interaktív viselkedés. a személyiségközpontú tanár. a facilitátor karakterisztikumai.TANTÁRGYLEÍRÁS „TEHETSÉGGONDOZÁS. saját kommunikációs eszközök felmérése. speciális jegyek erősítése. facilitási és mentori készségek felmérése és fejlesztése. komplex hatásgyakorlatok. fejlesztése. életút-térkép. A tárgyra való jelentkezés módja: Az aktuális félévi tanrend előírásai szerint. a hagyományos szerepek dúsítása. Félév: mindkettő A tárgy típusa: szeminárium Óraszám/hét: összesen 20 óra (félévente 10+10) Kredit érték: összesen 8 kredit (félévente 4+4) Oktató: Dr. − A pedagógus személyiségének felmérése és fejlesztése: domináns jellemzők. a tanári szerepviselkedés. hiteles énközlés. akceptálás. fejlesztő interjú. egyéni arculatformálás. speciális személyiségjegyek és készségek. életpálya-tervezés. Megjegyzés: 141 . a mentorság. karbantartó és kezelési készségek. szerepkonfliktus. TEHETSÉGFEJLESZTÉS” szakvizsga program A tantárgy címe: Pedagógusszerep a tehetségfejlesztésben Kódja: II/B/4. Értékelés: gyakorlati jegy. − A tanulók személyiségének felmérése és fejlesztése: domináns jellemzők. reális önismereti. a diákok felkészítése az önmenedzselésre és a tehetséggel való gazdálkodásra. Pedagógiai-Pszichológiai Tanszék A tantárgy leírása: − Pedagógus-szerep: a pedagógusokkal szembeni elvárások. a tehetségfejlesztő pedagógussal szembeni kihívások. én-dinamika térkép. a személyiségsiker alapjai. éntérkép-készítés. Előfeltételek: A szakos kreditlista előírásai szerint. önértékelési gyakorlatok. feltáró. feszültség és megoldás. kongruencia. elvárások. záróvizsga. teacher self-service. empátia. a személyiségnek mint munkaeszköznek és a hatékony kommunikáció bázisának fejlesztése. önismereti mérleg.

menetének általános modellje. a vizsgálat(sorozat) technikai és pénzügyi tervezése) − Tanácsadás a tehetséggondozó programok tervezése. tehetséggondozó programba történő beválogatás során (a célok meghatározása. formai szempontjai. záróvizsga Megjegyzés: 142 .és ifjúságvédelmi problémákig) Előfeltételek: A szakos kreditlista előírásai szerint.TANTÁRGYLEÍRÁS „TEHETSÉGGONDOZÁS. Pedagógiai-Pszichológiai Tanszék A tantárgy leírása: − A tehetség tanácsadás szervezésének alapjai (a tehetség tanácsadás specifikus jegyei. Félév: tavaszi A tárgy típusa: szeminárium Óraszám/hét: összesen 10 óra Kredit érték: 4 kredit Oktató: Dr. tartalmi sajátosságai) − Tanácsadás a tehetségazonosítás. az alkalmazott tehetségkoncepció kiválasztása. szervezeti formáinak. Értékelés: gyakorlati jegy. a vizsgálat(sorozat) tervének kidolgozása. a beválogatási kritériumok kidolgozása. a válogatási modell meghatározása. A tárgyra való jelentkezés módja: Az aktuális félévi tanrend előírásai szerint. időbeli és pénzügyi kereteinek kidolgozása) − A tehetség tanácsadás egyéb jellegzetes területei/témakörei (a pályaorientációtól a tanulási és motivációs problémákon át a gyermek. TEHETSÉGFEJLESZTÉS” szakvizsga program A tantárgy címe: Tehetség-tanácsadás Kódja: II/B/5. Mező Ferenc Intézet / Tanszék: Pszichológiai Intézet. a tehetséggondozás során (a program tartalmi elemeinek.

a tanultak gyakorlati alkalmazása. A felkészítésben kiemelt szerepet kapnak a csoportok létrehozásának és fejlesztésének módszerei. vitakészség). E tanulásszervezési rendszer a kortársi kapcsolatok erősítése. Értékelés: gyakorlati jegy Megjegyzés: 143 . információgyűjtés. a hatékony tanulási technikák elsajátítása (önálló tanulás.TANTÁRGYLEÍRÁS „TEHETSÉGGONDOZÁS. motiváció terén szolgálják a tehetséges tanulók fejlesztését. érzelmi intelligencia fejlesztése. problémamegoldás. videofelvételek feldolgozása – a témakörhöz kapcsolódó pedagógiai jártasságok. Félév: mindkettő A tárgy típusa: szeminárium Óraszám/hét: összesen 20 óra (félévente 10+10) Kredit érték: összesen 6 kredit (félévente 3+3) Oktató: Turmezeyné dr. Pedagógiai-Pszichológiai Tanszék A tantárgy leírása: Az együttműködő tanulásnak a tehetséggondozásban betöltött szerepének megismertetésére épül a kooperatív tanulás rendszerének bemutatása. a társas készségek. A kurzuson az előadás és az egyéni feladatmegoldás mellett központi szerepet kapnak a szituációs játékok. strukturált gyakorlatok. A tárgyra való jelentkezés módja: Az aktuális félévi tanrend előírásai szerint. Heller Erika Intézet / Tanszék: Pszichológiai Intézet. a kooperatív csoportmunka. a differenciálás. a tanulók társas készségei formálásának pedagógiai módszerei. a kooperatív módszereknek a tanulás folyamatában való alkalmazási lehetőségei – különös tekintettel a fejlesztő hatás pszichológiai háttérmechanizmusaira. kritikus gondolkodás. TEHETSÉGFEJLESZTÉS” szakvizsga program A tantárgy címe: Tehetségfejlesztés és kooperatív tanulás Kódja: II/B/6. készségek. Előfeltételek: A szakos kreditlista előírásai szerint. képességek kialakításának a céljával.

emlékezet. Pedagógiai-Pszichológiai Tanszék A tantárgy leírása: − A képesség pszichológiai fogalmának értelmezése. tehetség − A képességstruktúrák és a képességek rendszere − A mentális képességek és az iskolai teljesítmény (általános: figyelem. TEHETSÉGFEJLESZTÉS” szakvizsga program A tantárgy címe: Képességstruktúrák és iskolai teljesítmény Kódja: II/B/7. jártasság. kritikai olvasás − A kurzus kidolgozójának kutatásai a szövegértési képesség fejlődéséről Előfeltételek: A szakos kreditlista előírásai szerint. strukturáló. alkotó) − A nem intellektuális tényezők szerepe az iskolai teljesítményben − A beszéd képessége − Az olvasás képessége − Az írás képessége − Az írásbeli szövegalkotás képessége − A matematikai képesség − A képességek fejlesztése az iskolában − Kritikai gondolkodás. Félév: tavaszi A tárgy típusa: szeminárium Óraszám/hét: összesen 10 óra Kredit érték: 3 kredit Oktató: Dr. Értékelés: gyakorlati jegy Megjegyzés: 144 . Kapcsolódó fogalmak: adottság.TANTÁRGYLEÍRÁS „TEHETSÉGGONDOZÁS. átstrukturáló. A tárgyra való jelentkezés módja: Az aktuális félévi tanrend előírásai szerint. Tóth László Intézet / Tanszék: Pszichológiai Intézet. következtető. speciális: felismerő. készség.

000 Ft / félév 145 . A szakmai munkában részt vevő külső tagok: Név Brassói Sándor Kathó Klára Gerencsér Attila Pecsenye Éva Beosztás KTK vagy Önkormányzat Oktatási Minisztérium Önkormányzat H-B. oktatói háttér. A képzési program végrehajtásához szükséges tárgyi és személyi feltételek. Gönczi Ibolya Beosztás egyetemi docens. Önkormányzatok) kér fel. A képzés legkülönbözőbb szakterületeihez az egyetem különböző karain rendelkezésre áll a megfelelően képzett személyi. mb. A specializációs továbbképzésben részt vevő oktatók a Debreceni Egyetem részéről Név Balogh László Bóta Margit Buda András Chrappán Magdolna Dávid Imre Dr. egyetemi docens Tudományos fokozat CSc PhD PhD PhD PhD PhD PhD PhD PhD PhD. Habil. de néhány gyakorlati jellegű kollégium megtartására külső előadókat(OKM. tanszékvezető egyetemi docens egyetemi adjunktus egyetemi docens. Intézet ny. megyei Ped. ezek biztosításának módja: Az egyetem a képzés infrastrukturális hátterét ( tantermek és felszerelésüket) biztosítja.11. A képzés költségtérítési díja: 140. tanszékvezető egyetemi adjunktus egyetemi adjunktus főiskolai tanár. Márkus Edina Mező Ferenc Páskuné Kiss Judit Pék Győző Szabó Csaba Tánczos Judit Tóth László V. intézetigazgató-h. Habil. Habil. főigazgató-helyettes egyetemi adjunktus egyetemi adjunktus egyetemi adjunktus egyetemi adjunktus egyetemi adjunktus. főmunkatárs 14. PhD PhD. PhD.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful