Pedagógus szakvizsgás képzés

TARTALOMJEGYZÉK

KÖZÖS KÉPZÉS KÉPZÉSI PROGRAMJA…………………………………………….....2 MELLÉKLET SPECIALIZÁCIÓK ( „A” típusú)………………………………………………………..…18 ETIKA SPECIALIZÁCIÓ………………………………………………………………..…19 19-20. SZÁZADI FILOZÓFIA SPECIALIZÁCIÓ………………………………………....23 FRANCIA SPECIALIZÁCIÓ……………………………………………………………….29 HON- ÉS NÉPISMERET SPECIALIZÁCIÓ……………………………………………….33 LATIN SPECIALIZÁCIÓ…………………………………………………………………..51 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM SPECIALIZÁCIÓ………………………………….64 NÉMET SPECIALIZÁCIÓ……………………………………………………………….....75 TÖRTÉNELEM SPECIALIZÁCIÓ…………………………………………………………81 VALLÁSTUDOMÁNY SPECIALIZÁCIÓ…………………………………………………85 SPECIALIZÁCIÓK ( „B” típusú )………………………………………………………….101 MÉRÉS-ÉRTÉKELÉS SPECIALIZÁCIÓ…………………………………………………101 VEZETŐTANÁRI SPECIALIZÁCIÓ……………………………………………………...106 MENTORTANÁR SPECIALIZÁCIÓ.……………………………………………………..111 SPECIALIZÁCIÓK ( „C” típusú ) …………………………………………………………117 MENTÁLHIGIÉNÉ SPECIALIZÁCIÓ…………………………………………………….117 TEHETSÉGFEJLESZTÉS, TEHETSÉGGONDOZÁS SPECIALIZÁCIÓ……………... ...130

KÖZÖS KÉPZÉS
KÉPZÉSI PROGRAM 1. A képzésért felelős kar megnevezése: Debreceni Egyetem 2. A szakért felelős oktató: A szak egészéért felelős oktató Dr. Szabó József, emellett minden specializáció saját felelőssel rendelkezik. 3. Képzési cél: A hagyományos képzésben főiskolai vagy egyetemi szintű tanári oklevelet szerzett pedagógusok valamint az új rendszer mesterszakos tanári oklevelével rendelkező, a közoktatásban tevékenykedők számára az oktatás-nevelés összetettebbé vált feladatainak sikeres megoldása érdekében a 10/2006. ( XI.25.) OKM rendeletben megjelölt kötelező ismeretkörökben ( Közigazgatási vezetési ismeretek, a nevelési- oktatási intézmény mint szervezet, az intézmény és környezete, a nevelési-oktatási intézmény hatékonysága, az integráció és szegregáció kérdései, a pedagógus szerepe a nevelési-oktatási intézmény szervezetében, sajátos pedagógiai-pszichológiai ismeretek ), valamint a szaktudományokban és a szakmódszertanban elméleti és gyakorlati ismeretek és különböző speciális feladatok elvégzését segítő tudásanyag nyújtása. 4. A képzés formája: Költségtérítéses levelező. 5. A képzés szerkezete: A képzés I. és II. féléve a már létesített pedagógus szakvizsga képzési és kimeneti követelményének megfelelően blokkokra tagolva tartalmazza azokat a kötelező tantárgyakat, amelyek felölelik az Oktatási Hivatal által közzétett fő témaköröket. A választható tárgyak a III. és IV. félévben lesznek. Ezek nem egységesek, hanem attól függően, hogy a rendeletben szereplő „a”, „b” vagy „c” csoportba tartozó ismeretkörökre összpontosítanak, különböző specializációk formájában jelennek meg. Az „ a” csoportba tartozó specializációk: Biológia, Etikai ismeretek, 19-20. századi filozófia, Fizika, Földrajz, Francia nyelv, Informatika, Kémia, Latin, Magyar nyelv és irodalom, Matematika, Történelem, Vallástudomány. A „b” csoportba tartozó specializációk: Mérés-értékelés, Vezetőtanári. A „c” csoportba tartozó specializációk: Tehetséggondozás, tehetségfejlesztés; Mentálhigiéné. A választható ismeretkörök részletes bemutatása a kérelem mellékletében szereplő specializációk részeként történik. A képzés tartalma mind az általánosan kötelező részben, mind a választható specializációk körében nagyobb tartalmi blokkokból és azokon belüli tantárgyakból épül fel. 6. A képzés módszerei: Elméleti jellegű előadások mellett tantermi, laboratóriumi gyakorlatok és szemináriumi jellegű foglalkozások. Specializációtól függően külső gyakorlatok is vannak. 2

7. Tanterv: a, A közös képzés kötelező részének tanterve ( I. -II. félév)
Kód Tantárgynév I. Közigazgatási vezetési ismeretek 1. Közigazgatási és államháztartási ismeretek 2. Európai oktatásügyi integrációs folyamatok II. A nevelési-oktatási intézmény mint szervezet 1. Tanügyigazgatási és jogi ismeretek 2. Szervezetfejlesztés és vezetési kultúra 3. Intézmény és környezete III. A nevelési-oktatási intézmény hatékonysága 1. Intézményértékelés és a tanulói, tanári munka értékelése 2. Minőségellenőrzés, minőségértékelés, minőségfejlesztés IV. A pedagógus a nevelési-oktatási intézmény szervezetében 1. Pedagógiai folyamattervezés és -szervezés 2. Szakmai önismeret V. Az integráció és szegregáció kérdései 1. Esélyegyenlőség, szektorközi együttműködés, fenntartói megoldások VI. Sajátos csoportok nevelése, oktatása 1. Egészségpszichológiai és az egészségre nevelés kérdései 2. Sajátos nevelési igényű gyerekek nevelése, oktatása 3. Gyermek- és ifjúságvédelem, hátrányos helyzet kezelése 4. Az élethosszig tartó Óraszám I. félév Számonkérés Óraszám II. félév Számonkérés

Kredit

Kredit

BT_SZAG 144 BT_SZEV 144

15 10

K K

4 3

BT_SZTI 144 BT_SZSZV 144 BT_SZIK 144

10 15 10

K K G

3 4 3

BT_SZIN 144 BT_SZMI 212

10

G

4

15

K

4

BT_SZPF 244 BT_SZT 244

10

G

3 15 K 4

BT_SZESZF

144

15

G

4

BT_SZME 144 BT_SZSP 211 BT_SZGY 244 BT_SZFE

15 15

G K

5 5

15 10

G G

5 4

3

A záróvizsga részei: a záróvizsga résztárgyait az egyes specializációk határozzák meg (lásd a specializációknál). ha a kredit átváltás általános szabályai szerint egyenértékesíthető jelen szakvizsgás képzés valamely tantárgyával. gyakorlatok beszámításának rendje: Bármely felsőoktatási alapképzésben vagy továbbképzésben szerzett kredit elismerhető. kollokvium: 7. A résztvevők teljesítményét értékelő rendszer: A szakdolgozat: a specializációs képzési rész ismeretköreiből meghatározott témából kell készíteni. A korábban szerzett ismeretek. félévre vonatkozó tanterveiben találhatók. 55. 9. Az oklevél minősítése a szigorlatnak. a felnőttoktatás kérdései Óraszám: Kredit: 180. A záróvizsga eredménye a záróvizsgán kifejtett tételre kapott érdemjegy és a szakdolgozatvédés eredményének átlaga kerekítve. b. valamint a szakdolgozat benyújtása. A választható tárgyak az egyes specializációk III.244 tanulás. A képzés kötelező részének tantárgyi programjai 4 . a specializációk bemutatását ) ( ld. A záróvizsga: A záróvizsgára bocsátás feltétele: Az előírt számú vizsga és gyakorlati jegy megszerzése. 10. gyakorlati jegy: 7. Tantárgyi programok: a. ( melléklet) 8. A záróvizsgán a benyújott szakdolgozatot is meg kell védeni. a záróvizsga eredményének és a szakdolgozat eredményének számtani átlaga kerekítve. – IV.

Az államháztartás rendszere. A költségvetési szervek gazdálkodása 7.I. Az államháztartási rendszer központi alrendszerei 4. A költségvetési szervek jogállása 6. Az államháztartás közgazdasági szerepe és jelentősége 2. KÖZIGAZGATÁSI VEZETÉSI ISMERETEK Kód: BT_SZAG144 Közigazgatási és államháztartási ismeretek * Kreditszám: 4 Előfeltétel: –– Választhatóság: Heti óraszám: Kurzuszárás: Tanóraforma: kötelező 15 aláírás előadás Tematika: 1. A költségvetési szervek ellenőrzése Kód: Európai oktatásügyi integrációs folyamatok BT_SZEU144 Választhatóság: ekötlező Heti óraszám: 15 Kurzuszárás: aláírás Tanóraforma: előadás Kreditszám: 3 Előfeltétel: –– 5 . funkciói és alapelvei 3. Az államháztartási rendszer helyi alrendszere 5.

stb. a társadalmi kohézió fenntartása. stb. a szakértői. a részben egységes. kiegyenlítő alapok.) 2. más területek. nemzeti megközelítések). MINT SZERVEZET Tanügy-igazgatási és jogi ismeretek Heti óraszám: Kurzuszárás: Tanóraforma: Kód: BT_SZTI144 Választhatóság: Kreditszám: 3 Előfeltétel: –– kötelező 15 aláírás előadás 6 . Maastrichti Szerződés.Tematika: 1. Hollandia.) 4. távoktatás fejlesztése. Közösségi kompetenciák az oktatás területén (az uniós szerződés és az oktatás.) 3. csatlakozások. az Európai Bíróság döntései. iskola és tanár autonómiája) 12. keretjellegű szabályozás előtérbe kerülése. A közösségi programok (Socrates. Az oktatás ellenőrzése. 6. Az Európai Unió kialakulásának története. stb. az angol rendszer) I. A jogalkotás folyamata (az acquis communautaire. a közösségi politika dokumentumai. a Negyedik keretprogram. Anglia) 9. Franciaország. szakfelügyeleti rendszer (a holland. társadalmi partnerek bevonása. munkavállalói mobilitás segítése. másodlagos jog dokumentumai. Amszterdami szerződés nevezetes cikkelyei) 5. Harmonizációs folyamatok az oktatási jogalkotás területén az Európai Unióban (az oktatási jogszabályok új dimenziói. szubszidiaritás elve. nyelvoktatás. A közoktatás szerkezetének hasonlóságai a tagállamokban (a tagolt. a holland reformok) 8. az iskola társadalmasítása stb. A középfokot lezáró vizsgák az Európai Unióban 16. mint közügy. az oktatás tartalma. európai dimenzió erősítése. stb. A közoktatás finanszírozásában mutatkozó állami és egyéb finanszírozói szerepvállalás hasonlósá-gai 17. Az oktatási struktúrák összehasonlító táblázata az Európai Unió országaiban (iskolák közötti átjárhatósági problémák. természettudományok. Leonardo.) 7. az uniós oktatáspolitika hatóköre. A tankötelezettség teljesítéséhez kapcsolt időtartam 15. soknemzetiségű tantervek. szakképzés. Az idegen nyelvek oktatásában mutatkozó hasonlóságok az Európai Unióban 14. a francia. működésének feltételrendszere (3 pillér. zöld könyvek. A közösségi oktatási stratégia alapdokumentumai (fehér könyvek. ICT. Az iskolák irányításának sokszínűsége az EU államaiban néhány tagállam példáján (Németország. programok a jövőben) 18. Reformok a közoktatásban (az angol. Transzparencia az Európai Unió tagállamaiban az oktatási törvénykezéshez kapcsolódó tantervkészítés terén (az oktatás tartalmi szabályozása. a nemzeti alaptantervek. lifelong learning. elsődleges. pályaorientációs lehetőségek) 11. tagállamok. A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNY. Az egyes műveltségterületekre fordított időkeret mértéke az Európai Unió tagállamaiban (anyanyelv. Az EU oktatási prioritásai (versenyképesség és innováció. az egységes iskolastruktúra példáival) 10. a francia. társadalomtudományok.) 13.

Az esélyegyenlőség feltételeinek biztosítása. A nem helyi önkormányzati fenntartású intézmények működésének jogi feltételei. működésének jogi kérdései. tanulói jogok és kötelességek a közoktatási intézményekben. 14. A gyermek mindenek felett álló érdeke. A közoktatási intézmény alapítása. A szülői szervezet. jogkörei. 3. 2. A pedagógiai-szakmai szolgáltatások. A gyermeki. a tanulói jogviszony. 13. A jogorvoslati jog érvényesülése a közoktatásban. Az intézményvezető feladatai. Az intézmények belső jogi normái. 17. kollégiumi diákönkormányzat jogai. A szülői jogok gyakorlása a közoktatási intézményekben. 16. Kistérségi (többcélú kistérségi társulás) és régiós szintű együttműködés a közoktatási szolgáltatások biztosításában. A települési és a megyei önkormányzatok feladat-ellátási kötelezettsége. Az óvodai felvétel. Az egyenlő bánásmód elve. 11. A fenntartói irányítás jellemzői és jogkörei a közoktatásban. A pedagógusok jogai és kötelességei a közoktatási intézményekben. 7. 19. Az iskolai rendszerű szakképzés tanügy-igazgatási szabályozása. a közoktatási törvény és a szakképzési törvény alapján). 12. Alkalmazási feltételek. A közoktatási intézmény ellenőrzésének szabályai. a jogalkalmazás alapelvei a pedagógiai munkában és a közoktatási intézmények működésében. a kollégiumi tagsági jogviszony tanügy-igazgatási kérdései. Az iskolai. Az iskolaszék. 18. A jegyző államigazgatási feladatai a közoktatásban. A tanulók közösségei. 6. A pedagógiai szakszolgálatok. A nevelőtestület (alkalmazotti közösség) és a szakmai munkaközösségek működése. 5. a tankötelezettség. 15. működési feltételei. 10. Az önkormányzatok feladat-ellátási kötelezettsége a közoktatásban.Tematika: 1. A közoktatás fogalma (az Alkotmány. 7 . A tanügy-igazgatás helye a magyar jogrendszerben. munkavégzési szabályok a közoktatásban. 4. A megyei közoktatási fejlesztési terv szerepe. Az állam feladatai a közoktatás irányításában. 8. 9.

az alapvető szervezeti paraméterek (munkamegosztás. Műszaki Könyvkiadó. 7. 8. mint technológia. 4. A szervezet lelke. Handy. Mechanikus és organikus szervezeti elemek az iskolai működésben. a nevelés mint projektjellegű szolgáltatás. Veres Zoltán 1998.és szervezetpszichológia. Egységes szerkezetben. magyarázatokkal. Szervezeti célok: a célok hierarchiája. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó. Debrecen. a szervezeti kultúra fogalma. Budapest. Szervezetszociológia. (Szerkesztette: Balázs Éva) OKKER Kiadó. Perrow. 9. Charles 1994. Szervezeti formák és vezetés. 6. Budapest. A szervezeti légkör. Klein Sándor 2006. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó. Budapest. koordinációs eszközök. Guiot. Gáspár László: A pedagógiai folyamattervezés elméleti és gyakorlati kérdései. A szervezetek formális és informális szintje: organogram és tényleges működés. Szolgáltatásmarketing. Kiadó. Budapest. Budapest. Budapest. Edge 2000. Charles B. Szervezetek irányítása a változó világban. Hoffmann Rózsa 2005. 3. Budapest. 1984. Budapest Szintay István 2003. Kiadó. KLTE Szociál. Szakirodalom: A közoktatásról szóló törvény. 1986. Nemzeti tankönyvkiadó. Szervezeti változás.és a Zaltman-Duncan-féle taktika alkalmazási a közoktatási intézmények szervezetfejlesztésében. Klein Sándor 2007. Bakacsi Gyula 2003. Jean M. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó. Változásvezetési taktikák: a Nutt. Mezőgazdasági Kiadó. Budapest. a vezetői felelősség az intézmény-fenntartó viszonylatában. A szervezetek fogalma. Osiris-Századvég – Panem–McGraw-Hill. 1999. A nevelési intézmények szervezeti sajátosságai: a pedagógiai folyamat. Vezetés pedagógusszemmel. A szervezeti változások típusai: inkrementális és radikális változások.és munkapszichológiai Tanszék. 2. Bíbor Kiadó. konfiguráció). A célmegvalósítás folyamata: a technológiai folyamat. Szervezeti magatartás és vezetés. 10. Oktatásmenedzsment. a szervezet egyedi és rendszerszintű létezése. Dobák Miklós 1998. Budapest. Edge 2000. szervezeti tanulás. Vezetés. én. hatáskörmegosztás. Vezetői szerepek és taktikák a szervezetfejlesztésben.Kód: BT_SZSZV144 Választhatóság: Szervezetfejlesztés és vezetési kultúra Heti óraszám: Kurzuszárás: Tanóraforma: Kreditszám: 4 Előfeltétel: –– kötelező Tematika: 15 kollokvium előadás 1. Vezetéselmélet. A közoktatási intézmények szervezeti sajátosságai: az erőforrás-allokáció. 5. 8 . Szervezetek és magatartásuk. Miskolc.

-es MKM rendelet is Kötelező egyeztetéseket ír elő a különböző átszervezésekre. (A témával kapcsolatban két tanulmányom jelent meg társszerzővel az Új Pedagógiai Szemle 2006/2.Kód: Az intézmény és környezete BT-SZIK144 Választhatóság: Heti óraszám: Kurzuszárás: Tanóraforma: 10 kötelező gyak. Különös figyelmet kell fordítani az intézményi átszervezésekre. mérete).: ÖMIP IMIP. A dolgozók vonatkozásában a Kjt. hogyan lehet ezt a gyakorlatban elvégezni. de terjedő formáról van szó. Egyeztetési mechanizmusok és fórumok A Ktv. Kistérségi együttműködés keretei*: A Ktv. Mivel a költségvetési törvény ösztönző normatívákat tartalmaz a társulás által fenntartott intézményeknek. stb. illetve az intézmény működését meghatározó dokumentumokra is. illetve a 11/1994.. A családdal való kapcsolattartás és intézményes keretei: Itt kell áttekinteni. az ide vonatkozó jogszabályi háttér megjelölésével együtt. melyek azok a feladatok. az SzMSz.§-a részletesen taglalja. egy pedig megjelenés alatt van. Az intézmény természeti és épített környezete: Az ide vonatkozó építésügyi előírások (helyiségek típusai. illetve az intézményfenntartó társulásoknak. Milyen fenntartói dokumentumokat kell elkészíteni. illetve a Házirend. hogy a kérdés szabályozására milyen lehetőséget kínál a Pedagógiai Program (vagy helyi óvodai program). ellenőrzésekre.jegy gyakorlat Tematika: Fenntartói jogok és kötelezettségek: Kreditszám: 3 Előfeltétel: - E fejezetben ismertetésre kerül.§-88. számában.). rendelkezéseit a fenntartónak az intézménnyel.) Természetesen rá kell világítani arra. EU-szabványok mellett a kötelező eszköz és felszerelési jegyzékben foglaltak figyelembevételével kell rávilágítani azokra a lehetőségekre. illetve annak végrehajtási rendeletére kell figyelemmel lenni. mely az intézmény falain belül és azon kívül is szemléletet ad a környezeti kultúra fejlesztéséhez. Mivel viszonylag új.) 9 . melyeket a helyi önkormányzati és nem önkormányzati fenntartóknak biztosítaniuk kell (Ktv. hogyan kell összehangolni a Ktv. 85. illetve 102. amennyiben az intézményhez kötődő kérdésekről van szó. részletesen ki kell rá térni. és 2006/12. hogyan lehet a közoktatás feladatait a kistérségi társulás keretein belül megszervezni. egyre gyakrabban találkozunk ezzel a kérdéssel.§-ai foglalnak magába. Itt kell szót ejteni a kistérségi közoktatási feladatellátási tervről is.89/A.§. és arra hogyan kell ráépülniük ezekre az intézményi dokumentumoknak (pl. előírásaira.

oktatási minőség. működési és megvalósíthatósági célok koherenciájának vizsgálata. elégedettség mérése. Az intézmény pedagógiai programjának értékelése. minőségfejlesztés Választhatóság: Heti óraszám: Kurzuszárás: Tanóraforma: kötelező 15 kollokvium előadás Kód: BT_SZMI212 Kreditszám: 4 Előfeltétel: –– 10 . hatékonyság). Eredménymérések. attitűdök. Szolgáltatások. Elvárások. A fenntartói teljes körű intézményértékelés. az értékelésben érdekeltek köre. A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNY HATÉKONYSÁGA Intézményértékelés és a tanulói. Az alap-. kommunikációs csatornák). Az iskolai nevelés. Választhatóság: Heti óraszám: Kurzuszárás: Tanóraforma: Előfeltétel: kötelező 10 aláírás előadás –– Tematika: Kód: BT_SZIN144 Az értékelés helye a pedagógiai folyamatban. információs rendszer. szervezetelemzés. minőségértékelés. Minőségellenőrzés.II. eredményesség. Humánerőforrás-fejlesztés. döntéshozatali rendszer. Az értékelés szintjei. Az intézményműködés elemzése és értékelése (alapfogalmak. oktatás értékelése. Az iskola mint szervezet értékelése: a vezetés minősége. motiváció. Kapcsolatrendszer (PR. A különbségek kezelése az iskolában. tanári munka Kreditszám: 4 értékelése I.

A pedagógiai folyamat szervezése. eredmények. Partnerek azonosítása: iskolahasználók. Szervezetfejlesztés és változásmenedzsment 3. A csapat mint minőségi csoport: minőségi körök. Különböző minőségbiztosítási modellek: ISO. Belbin-modell 5. A fejlesztés előzményei. Intézményműködés. 17. Minőségbiztosítás 10. tervezhetősége. ágazati szint 18. TQM. funkciója. BGR 12.és rendszerfejlesztés. Benchmarking IV. ellenőrzés. Comenius 2000. A vezetői szerep. intézményértékelés 7. résztvevők. A rendszeralkotó tényezők taxonomikus áttekintése. folyamatos fejlesztés. Minőségügy a hazai közoktatásban. OKKER. 13. Dokumentáció 16.Tematika: 1. szolgáltatás 6. Reálfolyamatok az iskolában. A PEDAGÓGUS A NEVELÉSI-IKTATÁSI INTÉZMÉNY SZERVEZETÉBEN Kreditszám: Kód: Pedagógiai folyamattervezés és BT_SZPF244 3 -szervezés Választhatóság: Heti óraszám: kötelező 10 Tematika: Kurzuszárás: aláírás Tanóraforma: előadás Előfeltétel: –– A pedagógiai folyamat jellege. Az elérhető kimeneti eredmények. a várható eredmények. 11. a nevelési rendszer összetevői (statikus és dinamikus tényezők). a kommunikáció mérése 8. Információs rendszerek. fenntartói szint. Partnerközpontú együttműködés. folyamatszabályozás. Kommunikáció az iskolában. A hatékony csoport. Eötvöstől napjainkig. tevékenysége. A fejlesztési programok fontosabb szerkezeti elemei. A pedagógiai folyamat és az innováció kritikus pontjai. A bemeneti tényezőket kimeneti eredményekké alakító pedagógiai transzformációk. a környezeti adottságok. A képességfejlesztés típusai. A minőségbiztosítási program kritikus pontjai: intézményi szint. eljárások. Szakmai önismeret: A pedagógustevékenységet segítő módszerek. A rendelkezésre álló bemeneti tényezők. Intézményi minőségpolitika 9. a fejlesztési módszerek. pedagógiai kommunikáció. iskolavezetési modellek 4. Minőségbiztosítási ciklus: PDCA ciklus 15. kudarcok elemzése. QPSA. A pedagógiai folyamat tartalma: a képesség. értékelés. Visszatérő helyzetelemzés 14. technikák Választhatóság: Heti óraszám: Kurzuszárás: Tanóraforma: kötelező 15 aláírás gyakorlat Kód: BT_SZTR244 Kreditszám: 4 Előfeltétel: - 11 . Az iskolai szervezet 2. Csapatépítés. Qualitas.

A képességek fejlesztésének gyakorlata. A szerepek szociálpszichológiai megközelítése. énkép és énvédő mechanizmusok. alkalmazkodási. képességek. az önszabályozás mint az önismeret alapja. vonáselméleti és interakcionalista megközelítések. döntési. 12 . szervezőképesség. személyiségelméletek: típus-. Önismereti gyakorlatok. vezetői stb. Képességek rendszere és pedagógiai képességek: kommunikációs. empátiás.Tematika: A személyiség fogalma. Önmegvalósítás.

iskola világán és pontosan megfogalmazódik az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003.V. • az esélyegyenlőséget szolgáló új oktatásszervezési formák (szakiskolai felzárkóztató oktatás. A jogszabály – többek között – települési/kistérségi Esélyegyenlőségi Program. stb. 2007. Ez a jelentős. • az iskolai integráció működését biztosító szervezeti feltételek. április 24-én jelent meg az Oktatási és Kulturális Minisztérium közleménye. OKTATÁSA 13 .(VI.(. ami a szociális helyzetből és/vagy az egyéni képességek fejlettségéből eredő hátrányok ellensúlyozását szolgálja. SAJÁTOS CSOPORTOK NEVELÉSE. évi CXXV: törvény előírásaiban.) o új típusú pedagógusi együttműködési formák • a pedagógiai mérés. projektmódszer. VI. s annak részeként Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv alkotását írja elő az önkormányzatok számára. AZ INTEGRÁCIÓ ÉS SZEGREGÁCIÓ KÉRDÉSEI Kód: Esélyegyenlőség. képesség-kibontakoztató felkészítés. aktualizálása. • az együttnevelés pedagógiai esélyeit növelő tényezők o kulcskompetenciákat fejlesztő programok.) • MKM-rendelet vonatkozó előírásai. értékelés megvalósítása. intézményi önértékelés • az intézményi pedagógiai program és helyi tanterv felülvizsgálata. programelemek o az integrációt segítő tanórán kívüli programok. Ennek a kérdéskörnek lényeges komponense az óvodai/iskolai integrációs felkészítés. integrációs felkészítés. tanulók esélyegyenlőtlenségének mérséklése. A képzés során ennek megfelelően az alábbi kérdéskörök feldolgozását tervezzük: • jogszabályi környezet: elsősorban a közoktatási törvény és a 11/1994. iskolai) esélyegyenlőségi tervet kell készíteniük az intézményeknek is. Kreditszám: BT_SZESZF144 fenntartói megoldások 4 Választhatóság: Heti óraszám: Kurzuszárás: Tanóraforma: kötelező 15 gyakorlati jegy gyakorlat Tematika: Iskolai integrációs program (IPR) Előfeltétel: –– A hazai közoktatás intézményszervezési és tartalmi fejlesztése folyamatának meghatározó fontosságú eleme a gyermekek. • az iskolai differenciálás új megközelítése. szektorközi együttműködés. • az intézményi esélyegyenlőségi intézkedési terv. szeptember 1-jétől lehetséges. kooperatív tanulás. szabadidős tevékenységek o módszertani elemek (egyéni haladási ütemet segítő differenciált tanulásszervezés. amely „ A halmozottan hátrányos gyermekek és tanulók esélyegyenlőségének biztosítását szolgáló iskolai és óvodai integrációs program” címet viseli és amelynek gyakorlati bevezetése 2007. és azzal összhangban álló helyi (óvodai. iskolaotthonos oktatás és nevelés). társadalmi szintű szándék természetesen túlmutat az óvoda.

Az akadályozott (sérült. A magyar populáció egészségügyi helyzetképe. dilemmák. A tanulási zavarral küzdő tanulók 5. Kód: Kreditszám: Gyermek. Megelőzés. alapfogalmai. évi gyermekvédelmi törvény alapján az iskolai gyermekvédelmi munka tervezése. átképzése. pozitív copingmechanizmusok. a szakellátás rendszere.jegy gyakorlat Tematika: 1. Az S. a gyermekjóléti alapellátás keretében működő intézmények. A tehetséges tanulók 3. „pozitív” mentálhigiénés. A lelki egészségvédelem lépcsői: primer. oktatása Választhatóság: Heti óraszám: Kurzuszárás: Tanóraforma: kötelező 15 gyak. szekunder. szociobiológiai-evolúciós. fogyatékos) tanulók Kód: Egészségpszichológiai és az egészségre nevelés BT_SZME144 kérdései Kód: BT_SZSP211 Kreditszám: 5 Előfeltétel: –– Kreditszám: 5 Előfeltétel: Választhatóság: Heti óraszám: Kurzuszárás: Tanóraforma: kötelező 15 aláírás gyakorlat –– Tematika: A mentálhigiénia története. A mentálhigiénés tevékenység helye. javítóintézetek. A fenti törvény alapján átszerveződött gyermekvédelmi intézményhálózat specifikumai. speciális gyermekvédelem. tercier prevenció. megküzdési stratégiák. A hátrányos helyzetű tanulók 4. A nehezen nevelhető tanulók 7. A stressz és az életesemények. továbbképzése. koordinálása. Az orvosi. közösségi mentálhigiénés.és ifjúságvédelem. a mentálhigiénés modellek és ellátórendszerek. Egyházi és civil fenntartású. a felnőttoktatás BT_SZFE244 4 kérdései Választhatóság: Heti óraszám: kötelező 10 Kurzuszárás: aláírás Tanóraforma: előadás Előfeltétel: –– 14 . a szorongás és a félelem.S.O. A különböző típusú gyermekvédelmi intézményekben dolgozó szakemberek képzése. keretfeltételei. Gyermekfalu. Kód: Kreditszám: Az élethosszig tartó tanulás. Az alulteljesítő tanulók 6. „New Age” koncepciók. gyakorlati kérdések. pszichiátriai. hátrányos BT_SZGY244 5 helyzet kezelése Választhatóság: Heti óraszám: Kurzuszárás: Tanóraforma: Előfeltétel: kötelező 15 aláírás gyakorlat –– Tematika: A XXXI/1997. A lassú tanulók 2. működtetésű intézmények sajátosságai.Sajátos nevelési igényű gyerekek nevelése.

Tematika: 1. szisztematikus és rugalmas. tudományos autonómiájának helyzete. A felnőttképzés irányítása és szabályozása.és program-akkreditációs szabályozás. szinkron/aszinkron. módszertár. a felnőttoktatás a közművelődés rendszerében. Kód: BT_SZSZ200 SZERVEZET ÉS INTÉZMÉNYÉRTÉKELÉS SZIGORLAT Kreditszám: 20 Előfeltétel: BT_SZIN244 BT_SZPF244 BT_SZTR244 Választhatóság: Heti óraszám: kötelező –– Kurzuszárás: szigorlat Tanóraforma: –– 15 . Az andragógia története. tervezési-szervezési szintek. 9. képzési program elemei. A felnőttképzés jelentősége. célcsoport-elemzés. képzés. szocializáció különbségei és hasonlóságai az egész életen át tartó fejlődés (lifespan development) különböző szakaszaiban. Szükségletfelmérés. a regionális képző központok képző tevékenysége. oktatás. zárt és nyitott. 8. mint vállalkozás: jogi. 4. A felnőttképzési intézményi. a munkaerőpiaci képzések. Felnőttoktatási formák: a „formális. vezető.és a munkahelyek képző tevékenysége. Felnőttképzési modellek és ajánlások Európában. módszerválasztás stratégiáktól és formáktól (is) függően. alapelvei. informális” megkülönböztetések értelme: a hagyományos forma sajátosságai. 6. Az andragógus szerepei. Nemzetközi trendek. értékelés. helyi és távoktatás. etikai kérdések. A felnőttoktatás. irányzatai. 2. szerepértelmezései. munkakörelemzés. szervezési – logisztikai. nevelés. módszerei. A felnőttoktatás és – képzés ágazatai: az iskolarendszerű és iskolarendszeren kívüli felnőttképzés sajátosságai. A LifeLong tanulás. a képzési terv. 7. -szervezés. tanulás az egész életen át. finanszírozása. nonformális. tudományos és szakmai kapcsolatai. A felnőttképzés tervezése. 3. szakmai identitása. helye a tudományok rendszerében. A felnőttoktatás a közoktatás és a felsőoktatás rendszerében. információtechnológia és telekommunikáció. kulcsfogalmai. felnőttek tanulását segítő szakember. programkínálatok szerkezete. Az andragógia és az emberi erőforrás-fejlesztés/menedzsment összefüggései. 5. a modern (virtuális rendszerű) távoktatás. gazdasági – üzleti. A felnőttoktatás és –képzés jogi szabályozása. A felnőttképzés szereplői. a képzési vállalkozások. curriculumfejlesztés – különös tekintettel a kompetenciaalapú curriculum-modell sajátságaira – programtervezés. 10. Andragógiai módszertani kultúra.

16. Az iskolai tevékenységrendszer. 6. Az intézmény szakmai. A szervezetek informális szintjének jellemzői. A pedagógiai transzformációk. oktatási minőség.és rendszerfejlesztés. motivációs elméletek Maslow-n túl: expektancia. 18. az analitikus és szintetikus képességfejlesztés.és sokdimenziós fejlesztés. kiválasztási technikák. 15. Vezetői szerepek összetevői a mai pedagógiai intézmények vezetésében (a vezetői szereprepertoármodellek [Quinn. 2. Az intézmény pedagógiai programjának értékelése. Az iskola szervezeti környezetének tényezői és három jellemzője (a szervezeti környezet mint kontingenciaváltozó) 5. 8. 4. Az intézményértékelés szintjei. szakmaipedagógiai értékelés). A pedagógiai innováció folyamata. a célok kapcsolata a pedagógiai kérdésekkel). (célkitűzések és stratégia. az intézmény kapcsolatrendszere. A képzési program végrehajtásához szükséges tárgyi és személyi feltételek. 8. B tételek 1. a szervezeti légkör (a formális és informális összevetése. mérésének lehetőségei). szervezetfejlesztés. 9. a szervezeti kultúra átalakítása). pedagógiai értékelése II. ezek biztosításának módja: Az egyetem a képzés infrastrukturális hátterét ( tantermek és felszerelésüket)biztosítja. tanárok munkájának értékelése. Változások és átalakítások a szervezetben (szervezeti életciklusok. A képzés legkülönbözőbb szakterületeihez az egyetem különböző karain rendelkezésre áll a 16 . 4. Az iskola mint szervezet céljai (célok hierarchiája. ( melléklet ) 11. 7. tanügyigazgatási]. az intézmény kontextusa és szubtextusa. 13. lépései. hatékonyság az intézményben (külső tényezők. Az innovációs ötlettől a megvalósulásig b. A pedagógiai folyamat mint az iskola technológiai folyamata. A pedagógiai folyamattervezés nehézségei és lehetőségei. többtényezős vezetési modellek a pedagógiai tevékenységben (vezetői stílusok. (különbségek kezelése az intézményben. a szervezeti légkör különböző értelmezései.Tematika: A tételek 1. 10. vezetőválasztás. a célok kialakításának dinamikája. 12. Az intézményműködés elemzése és értékelése (alapfogalmak.és tantervértékelés. 14. az iskola mint szervezet és az iskolai munka hatékonyságának értékelése). A pedagógiai folyamat rendszeralkotó tényezői: outputok. 11. 2. Mintzberg]. A pedagógiai folyamat rendszeralkotó tényezői: inputok. szolgáltatások). Az iskola mint szervezet. Az emberi erőforrásgazdálkodás fő kérdéskörei az iskolában mint speciális szervezetben (toborzás. az eredményesség mérése). félévre vonatkozó tanterveiben találhatók. kontingenciamodellek. Az extenzív és intenzív fejlesztési szakasz. az értékelésben használt módszerek és eszközök. Modern. 17. A pedagógiai folyamat tartalmi jellemzői: az egy. vezetői hatékonyság). Az intézmény szakmai. tipológia [Quinn]. A választható tárgyak leírásai az egyes specializációk III. 3. Mechanikus és organikus szervezeti jellemzők az iskola működésében (a két modell jellemzői és kapcsolatuk a szervezeti hatékonysággal). Az iskolai pedagógiai és tanítási-tanulási folyamat jellemzői (bemeneti. program. méltányosság. Az értékelés hely a pedagógiai folyamatban (tanulók. motiválás. teljesítménymérés/ értékelés jelentősége és nehézsége. A fenntartói teljes körű intézményértékelés (törvényességi [pénzügyi-gazdasági. ellenállás a változással szemben). 6. A pedagógiai folyamat tartalma: képesség. Herzberg). audit). a felügyeleti értékelés. 7. intézményértékelés). 9. belső tényezők. A pedagógiai folyamat térben és időben: színterek és időszükségletek. pedagógiai értékelése I. az értékelésben érdekeltek köre. Eredményesség. 5. – IV. Szervezeti kultúra az iskolában (a szervezeti kultúra szintjei [Schein]. transzformációs tényezők és kimeneti eredmények). a szituáció elemei. 3.

Gerencsér Attila Brassói Sándor Kathó Klára Dr. intézményi irodavezető b. egyetemi adjunktus DE BTK Neveléstud. Intézet egyetemi adjunktus Tudományos fokozat PhD PhD PhD. egyetemi docens. főosztályvezető helyettes HBM-i Önkormányzat Hivatala. Dr. Gönczi Ibolya Dr. Önkormányzatok)kér fel. Dr. Tanszék. Pető Csilla Pecsenye Éva Dr.igazgató DE EFK Alkalmazott Psz. Buda András PhD PhD A szakmai munkában részt vevő külső tagok: Név Dr. Nagy Gábor Kapornai Judit Beosztás HBM-i Pedagógiai Intézet . de néhány gyakorlati jellegű kollégium megtartására külső előadókat( OKM. oktatói háttér. Tóth László Beosztás MTA Atommagkutató Intézet. habil.megfelelően képzett személyi. A választható tárgyak oktatói az egyes specializációk képzési program leírásának 11.Intézet egyetemi docens Pszichológia Intézet. Cs. A specializációs továbbképzésben részt vevő oktatók a Debreceni Egyetem részéről a. Márkus Edina Dr. Közoktatási és Kulturális Iroda. intézetvezetőhelyettes DE – HPFK. A közös képzés kötelező részének oktatói Név Pálinkás Miklósné dr. gazd. PhD. A képzés költségtérítési díja: 140. Kovács János V. Ped. Tanszék. Polgármesteri Hivatal. pontjában találhatók ( melléklet ) 14. Dr.000 Ft / félév 17 . fősikolai adjunktus DE BTK Neveléstud. irodavezető-helyettes DMJV Családsegítő Központ. Társadalomtudományi Tanszék. pszichológus tanácsadó nyugdíjas Berettyóújfalui Önkormányzat.Psz. habil. igazgatóhelyettes Oktatási Minisztérium.

a szakhoz kapcsolódó megszerzett tudás. készségek és képességek továbbfejlesztése: Etikai ismeretek 19-20. illetve az adott pedagógusi feladatok ellátásához szükséges elméleti és gyakorlati ismereteket megerősítő. felfrissítő ismeretek. elmélyítő.SPECIALIZÁCIÓK A DE BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KARON „A” A pedagógusképzésben szerzett szakképzettség szerint differenciálva az új szaktudományi és szakmódszertani ismeretek.és népismeret Latin Magyar nyelv és irodalom Német Történelem Vallástudomány 18 . századi filozófia Francia nyelv Hon.

képesek legyenek az etika. személyes adottságok. A képzés célja. társadalom.és társadalomismeret. A képzés szerkezete: a képzés tartalma mind az általános. Szabó József. gondolkodásmódjának. az erkölcsi nevelés keretében értelmezni tudják a felvállalt értékek befogadtatásával kapcsolatos problémákat. Biróné dr. 4. illetve fejlesztésére.és társadalomismeret. Képzési cél: A képzés célja. a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben. az Etikai ismeretek specializáció felelőse: Dr.ETIKA SPECIALIZÁCIÓ KÉPZÉSI PROGRAM 1. az életkori sajátosságoknak és az iskolai körülményeknek megfelelő nevelési és tanulási eljárások alkalmazásával képesek és kompetensek legyenek a tanulók önismeretének. értékek és a megvalósulásuk közötti távolság eredményezte konfliktusokat. illetve hasonló 19 . s kezelni a tanulók által elfogadott eszmények.és erkölcsismerethez kapcsolódó értékek közvetítésére. A képzés módszerei: elméleti jellegű előadások mellett szemináriumi jellegű foglalkozások vannak. Elsajátítandó kompetenciák: A specializációs továbbképzés elsősorban azoknak a pedagógus kollegáknak szól. s kezelni a tanulók által elfogadott eszmények. mind a specializációs részben nagyobb tartalmi blokkokból és azokon belüli tantárgyakból épül fel. A képzésért felelős kar megnevezése: Debreceni Egyetem TEK Bölcsészettudományi Kar 2. képesek legyenek az etika. az életkori sajátosságoknak és az iskolai körülményeknek megfelelő nevelési és tanulási eljárások alkalmazásával képesek és kompetensek legyenek a tanulók önismeretének. Kaszás Éva egyetemi docens 3. ember. készségek. beállítódásainak és motivációinak a felismerésére.és erkölcsismerethez kapcsolódó értékek közvetítésére. értékek és a megvalósulásuk közötti távolság eredményezte konfliktusokat. 6. megszerezhető ismeretek. A szakért felelős oktató: A szak egészéért felelős oktató Dr.1. beállítódásainak és motivációinak a felismerésére. társadalom. tevékenységrendszerben. nevelési programjának az e területen történő fejlesztésére. illetve fejlesztésére. A képzés formája: költségtérítéses levelező 5. ember. 7. akik etikát tanítanak vagy tanítani szándékoznak általános vagy középiskolában anélkül hogy etika szakos diplomával rendelkeznének. tudáselemek. Tanterv: A képzés során elsajátítandó kompetenciák. hogy a pedagógusok az ismeretek jellegének. gondolkodásmódjának. az ember-. valamint az iskola légkörének. hogy a pedagógusok az ismeretek jellegének. 7. illetve hasonló tárgyak oktatására. az erkölcsi nevelés keretében értelmezni tudják a felvállalt értékek befogadtatásával kapcsolatos problémákat. az ember-.

3. Etika szakmódszertan. az életkori sajátosságoknak és az iskolai körülményeknek megfelelő nevelési és tanulási eljárások alkalmazásával képesek és kompetensek legyenek az etika. konstruktív megoldási javaslat(ok) kidolgozására. összefüggésekben való elhelyezésükre. Erkölcsfilozófia.2. ember. Erkölcsfilozófia alapkérdései előadás 2. Etikai ismeretek: Fejezetek az etika történetéből. Int. Int. Etikatörténet előadás 2. A pedagógus-szakvizsgára felkészítő specializációs képzés 3-4. a nevelési-oktatási intézmény mint szervezet.és társadalomismeret. Erkölcs és társadalom. Etikatörténet szövegfeldolgozó szeminárium II. Erkölcsfilozófia alapkérdései szövegfeldolgozó szeminárium III.4.tárgyak oktatására. Tudáselemek.Személyes adottságok: A problématörténeti és a szisztematikus etikai kurzusok révén a hallgatók nemcsak kibővítik ismereteiket. sajátos csoportok nevelése és oktatása. félév számon kérés koll gyj kredit óraszám II. 7. Erkölcs és társadalom 15 15 I. Int. s megfelelő prezentálásra. Int. hogy a pedagógusok az ismeretek jellegének. a nevelési-oktatási intézmény hatékonysága. CSc habil CSc habil 15 15 koll gyj 5 4 Biróné Kaszás Éva DE BTK Fil. Ágazati etikák. nevelési programjának az e területen történő fejlesztésére. az integráció és szegregáció kérdései. Erkölcsfilozófia 1. Társadalomtudományi ismeretkör. Bujalos István DE BTK Fil.A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben. 7. félév tantervi hálója Etikai ismeretek Tantárgy óraszám I. a pedagógus a nevelési-oktatási intézmény szervezetében. Biróné Kaszás Éva DE BTK Fil. valamint az iskola légkörének. félév Számon kérés kredit Oktató munkahely fokozat 5 4 Bujalos István DE BTK Fil. nevelési programjának az e területen történő fejlesztésére. valamint az iskola légkörének. Fejezetek az etika történetéből 1. tevékenységrendszerben: A képzés célja. illetve hasonló tárgyak oktatására az általános és a középfokú oktatásban is. hanem képesek lesznek az erkölcsi problémák elemzésére. megszerezhető ismeretek: Kötelezően oktatott témakörök: közgazdasági vezetési ismeretek. 7. megfelelő érveléstechnika alkalmazására és a fenti képességek tanítási folyamatban való alkalmazására. PhD Habil PhD Habil 20 .

Int. Biróné Kaszás Éva DE BTK Fil. információs társadalom etikai problémái) 2. Etika szakmódszertan Problémacentrikus ill. Int. a környezetvédelem-. Int. Biróné Kaszás Éva DE BTK Fil. a záróvizsga eredményének és a szakdolgozat eredményének számtani átlaga kerekítve. empirikus. önálló elemzésére. század történetének etikai dilemmái szövegfeldolgozó szeminárium V. Int. Int. A záróvizsga: A záróvizsgára bocsátás feltétele: az előírt számú vizsga és gyakorlati jegy megszerzése. hogy a hallgató képes az elsajátított tudás gyakorlati alkalmazására. Nyizsnyánszki Ferenc DE BTK Fil. történeti jellegű oktatás módszertani kérdései Összesítés Óraszám: 180 Kredit: 55 90 kollokvium: 6 gyakjegy: 7 3/3 27 15 gyj 4 90 3/4 28 8. Int. valamint a szakdolgozat benyújtása. A 20. valamint. Politikafilozófiai problémák 2. 21 . Ágazati etikák (üzleti és gazdaságetika. Politikafilozófiai problémák szövegfeldolgozó szeminárium 3. Int. Ágazati etikák 1. Bujalos István DE BTK Fil. század történetének etikai dilemmái 4. Az oklevél minősítése a szigorlatnak. A záróvizsga eredménye a záróvizsgán kifejtett tételre kapott érdemjegy és a szakdolgozatvédés eredményének átlaga kerekítve. PhD PhD Habil PhD Habil CSc CSc V . CSc Habil CSc Habil PhD 15 koll 5 15 gyj 4 10 10 15 10 koll gyj koll gyj 4 3 5 3 Orosz László DE BTK Fil. Jócsák Mária vezetőtanár DE Kossuth Gyakorló Gimn. Nyizsnyánszki Ferenc DE BTK Fil. hogy szakterületén képes további önálló ismeretszerzésre.Társadalomtudományi ismeretkör 1. amely bizonyítja. A szakdolgozat a képzés területének valamely témaköréből választott olyan elméleti megközelítésű. A záróvizsga részei: A szakdolgozat témájához kapcsolódó tantárgyi modulból egy tétel kifejtése A benyújtott szakdolgozat meg védése. Erkölcs és társadalom előadás 2.1. Int. A 20. Orosz László DE BTK Fil. Ágazati etikák szeminárium 15 15 koll gyj 5 4 Bujalos István DE BTK Fil. pedagógiai gyakorlati tapasztalatokat is tartalmazó írásos elemzés. értelmezésére. A résztvevők teljesítményét értékelő rendszer: A szakdolgozat: a specializációs képzési rész ismeretköreiből meghatározott témából kell készíteni. a szakirodalom feldolgozására. Erkölcs és társadalom szövegfeldolgozó szeminárium IV.

tolerancia. világkép. abortusz. és legyenek tájékozottak napjaink élő morálfilozófiai diskurzusairól.9. egyenlőség és igazságosság. politika és erkölcs. erényetikák és konszenzusetikák alapvetésének és érvelési módjainak a megismerése az etikai gondolkodás történetéből vett példák alapján. élethelyzetek etikája. etika etológiai nézőpontból (Lorenz). század történetének etikai dilemmái: többek között a diszkrimináció. az egzisztencialista etika (Sartre). társadalmi rend és együttélés. Legyenek képesek az erkölcsi kérdésekben. Társadalomtudományi ismeretkör előadás és szeminárium A kurzus bevezetést nyújt a modern emberi létállapot társadalomfilozófiai és politikafilozófiai vizsgálatába. kultúrateremtő és fogyasztó lény. Hare) és az erkölcs posztmodern reletivizálása (Lyotard. (Aquinói. a társadalom szerkezete. a változatos pedagógiai módszerek. kiselőadás. diskurzus. a haszonelvű. Bentham. Kant. az információs társadalom kihívásai. századi morálfilozófia legfontosabb irányzatait.). civil szerveződések. MacIntyre) Erkölcs és társadalom előadás és szeminárium Etikai közösség és társadalom. egyéni cselekvés és társadalmi folyamatok. globalizációs kihívások. vita. s alapvető problémakörei: az ember fogalma. értékrend. politikai és jogi értékek. ha a kredit átváltás általános szabályai szerint egyenértékesíthető jelen szakvizsgás képzés valamely tantárgyával. Hit. A kurzus jórészt a modern etikai irányzatok alapszövegeinek feldolgozását végzi el. gyakorlatok beszámításának rendje: Bármely felsőoktatási alapképzésben vagy továbbképzésben szerzett kredit elismerhető. A korábban szerzett ismeretek. a kisebbségek helyzete és jogai. egyén és közösség. totalitárius berendezkedések. vitákban elméletileg megalapozottan érvelni. Az emberi lét általános és egyedi vonásai: erkölcsi alapértékek. didaktikus játék stb. Etika szakmódszertan 22 . Erkölcsfilozófia előadás és szeminárium A tekintélyelvű. történetisége. Rorty). a materiális értéketika (Scheler). népismeret. formák keretében (pl. Az ember mint társadalmi. a morál genealógiai relativizálása (Nietzsche). a háború és terror kérdése. A kurzuson nagy hangsúlyt helyezünk az erkölcsi nevelés tekintetében fontos problémakörökre: diszkrimináció. természettörvényi. kötelességelvű (kantiánus). környezet és erkölcs. társadalmi nagycsoportok és kapcsolataik. Rawls. világszemlélet. az ember meghatározottsága és szabadsága. Tantárgyi programok: Etika ismeretek Fejezetek az etika történetéből előadás és szeminárium A kurzus célja: A hallgatók ismerjék meg a 20. A társadalomfilozófia megközelítésmódja gyakorlati és normatív. 10. közerkölcs. vallás. drogfogyasztás. Ágazati etikák előadás és szeminárium A kurzusokon nagy hangsúlyt helyezünk az erkölcsi nevelés tekintetében fontos problémakörökre: gazdaság és erkölcs.és kommunikatív etika (Habermas). Kiemelt szerepet kap a demokráciára nevelés szempontjából a politikai és társadalomfilozófia valamint a 20. A legfontosabb irányzatok és szerzők: a történelmi materializmus (Marx). A kultúra és művelődés kapcsolata. szolidaritás. az analitikus etika (Moore. emberi jogok és szabadságjogok. eutanázia.

kivéve a szakmódszertant. SZÁZADI FILOZÓFIA SPECIALIZÁCIÓ KÉPZÉSI PROGRAM 1. A képzés költségtérítési díja: 140. szeptember 14. Kaszás Éva egyetemi docens 23 . Az egyetem a képzés infrastrukturális hátterét (tantermek és felszerelésüket) biztosítja. 11. s kivetítővel is rendelkezünk. oktatói háttér. Valamint a mindennapos élethelyzetek. Jócsák Máriát kérjük fel. A Debreceni Egyetem könyvtára mellett a Filozófia Intézetnek több ezer kötetes saját könyvtára is van.A kurzuson a történeti jellegű és a probléma centrikus bevezető jellegű oktatás módszertani problémáit tekintjük át. ezek biztosításának módja: A képzés általános szakterületeihez az egyetem különböző karain rendelkezésre áll a megfelelően képzett személyi. példákat az erkölcsi dilemmák felismertetésére és gyakoroltatására.000 Ft / félév 19-20. A hallgatók rendelkezésére állnak Intézetünk könyvtárában számítógépek. melynek oktatására a nagy tapasztalattal rendelkező gyakorlóiskolai vezetőtanárt. gyakorló iskolai vezetőtanár) kér fel. Önkormányzatok. A képzésért felelős kar megnevezése: Debreceni Egyetem TEK Bölcsészettudományi Kar 2. A szak indításának tervezett időpontja: 2009. A specializációs továbbképzésben részt vevő oktatók a Debreceni Egyetem részéről Név Biróné Kaszás Éva Bujalos István Nyizsnyánszki Ferenc Orosz László Beosztás egyetemi docens egyetemi docens egyetemi docens egyetemi adjunktus Tudományos fokozat PhD habil CSc habil CSc PhD A szakmai munkában részt vevő külső tagok: Név Jócsák Mária 12. ahol a legfontosabb filozófiai és esztétikai szakirodalom megtalálható és a hallgatók számára hozzáférhető. A szakért felelős oktató: A szak egészéért felelős oktató Dr. Szabó József. Biróné dr. az Etikai ismeretek specializáció felelőse: Dr. A képzési program végrehajtásához szükséges tárgyi és személyi feltételek. Együttműködő külső partner: Beosztás gyakorló gimnáziumi vezetőtanár 13. alkalmas feladatokat. Az Etikai ismeretek nyújtása tantervi hálójában szereplő tantárgyakat a DE TEK BTK Filozófia Intézetének oktatói oktatják. szituációk elemzésének fogásait. de néhány gyakorlati jellegű kollégium megtartására külső előadókat (OKM. a Filozófia Intézet titkához és könyvtárosához fordulhatnak. A hallgatók a tanulmányi ügyekben a képzés szakfelelőséhez.

kritikai készség fejlesztése. A specializáció által meghatározott (választható) ismeretkörök: Német filozófia. A képzés szerkezete: a képzés tartalma mind az általános. 7. megszerezhető ismeretek. a filozófiai tudományok művelésében keletkezett és a közoktatásban is hasznosítható új ismeretek átadása és elsajátítása. Politikai filozófia.3. 4.Személyes adottságok: Tapasztalatszerzési képesség: a közvetlen benyomást a tapasztalat rangjára emeljük: eltávolodás a közvetlenségtől. Az integráció és szegregáció kérdései. A nevelési-oktatási intézmény hatékonysága. hogy az önálló ítélőképesség működhessen. s képesek legyenek a pluralitás viszonyai között is saját megalapozott értékrend kialakítására. 7. Kötelezően választható ismeretkörök: Esztétika. Képzési cél: A felsőfokú szakemberképzésben szerzett korábbi ismeretek megújítása.3. mind a specializációs részben nagyobb tartalmi blokkokból és azokon belüli tantárgyakból épül fel. 7. A képzés formája: költségtérítéses levelező. mely a felelős cselekvéshez elengedhetetlen. Tanterv: A képzés során elsajátítandó kompetenciák. Orientálódási képesség: a reflektáló. személyes adottságok.1. Modern filozófia (2 választandó). Elsajátítandó kompetenciák: A filozófiai gondolkodásban az alapvető lételméleti igazságokról van szó. A képzés módszerei: elméleti jellegű előadások mellett szemináriumi jellegű foglalkozások. megszerezhető ismeretek: Kötelező ismeretkörök: Közigazgatási és vezetési ismeretek.Tudáselemek. hanem a gondolkodás. 6. nyitottság új élmények és a tapasztalat-feldolgozás továbbfejlesztésére. Problémafelismerő. készségek. Filozófia szakmódszertan. az érvelő. Az oktatás feladata. konkrétan a kortárs filozófia legújabb irányzatai bemutatásával. Francia filozófia. 24 . az adottságokat értékelje. mely a felelősségteljes problémamegoldás alapja.és problémaelemző készség fejlesztése. Etika. Az ítélőképesség: a saját álláspont folyamatos szembesítése adott szituációkkal. hogy tisztában legyenek a filozófiai problémák és az azokra adható válaszok sokrétűségével és sokoldalúságával. tevékenységrendszerben.2. a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben. érvelő álláspont elsajátításához szükséges elméleti-filozófiai alapok elsajátítása különböző álláspontok megismerése révén. Angolszász filozófia. hiszen az emberi megismerés határai és a perspektívák sokasága emberi létállapotából kiindulva világítja meg a kérdéseket. A pedagógus a nevelési-oktatási intézmény szervezetében. Sajátos csoportok nevelése és oktatása. 5. A feltárt igazságok nem szolgálnak azonban egyértelmű és egyedül lehetséges magyarázatok alapjául. tudáselemek. a válaszokat értelmezési lehetőségeikre utalva kísérli meg. 7. Nemcsak a filozófiai tudás elsajátítása áll a középpontban. hogy emberi létet érintő alapkérdésekben gondolati tapasztalatokat és kritikai eszközöket adjon. A nevelési-oktatási intézmény mint szervezet.

beleértve az adott specializáció ismereteit is. CSc habil CSc habil 10 koll 4 15 15 koll gyj 5 4 PhD CSc Habil PhD koll 4 PhD habil CSc habil PhD habil 2. Kelemen István DE BTK Fil. Bujalos István DE BTK Fil.és szubjektumkoncepciók a francia filozófiában előadás 2. nevelési programjának az e területen történő fejlesztésére. Angyalosi Gergely DE BTK Fil. Int. Angolszász filozófia szövegfeldolgozó szeminárium IV .és szubjektumkoncepciók a francia filozófiában szövegfeldolgozó szeminárium III.4. DSc habil DSc habil 15 15 koll gyj 5 4 Angyalosi Gergely DE BTK Fil. Ember. századi filozófia Tantárgy óraszám I. tevékenységrendszerben: A szakvizsgás képzés során szerzett ismereteit. Int. Francia filozófia 1. Német filozófia 1. félév számon kérés koll gyj kredit óraszám II. Biróné Kaszás Éva DE BTK Fil. Int.7. Biróné Kaszás Éva DE BTK Fil. félév számon kérés kredit Oktató/ Munkahely fokozat 5 4 Hévizi Ottó DE BTK Fil. Modern filozófia vagy Etika 10 előadás 15 15 I. Ember. Kelemen István DE BTK Fil.A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben. Int. Analitikus filozófia 2. Modern filozófia vagy Etika szövegfeldolgozó szeminárium 15 gyj 4 25 . Bujalos István DE BTK Fil. Int. századi német filozófia előadás 2. Int.Kötelezően választható tárgykörök 1. századi német filozófia szövegfeldolgozó szeminárium II. Amerikai filozófia 3. félév tantervi hálója 19-20. 19-20. Int. Int. Angolszász filozófia 1. a középfokú filozófiaoktatásban tudja alkalmazni a pedagógus. valamint képessé lesz az iskola légkörének. Int. Int. Hévizi Ottó DE BTK Fil. A pedagógus-szakvizsgára felkészítő specializációs képzés 3-4. 19-20.

A záróvizsgán a benyújott szakdolgozatot is meg kell védeni. Valastyán Tamás DE BTK Fil. Int. Valastyán Tamás DE BTK Fil. értelmezésére. Int. önálló elemzésére. gyakorlatok beszámításának rendje: 26 . A korábban szerzett ismeretek. A szakdolgozat a képzés területének valamely témaköréből választott olyan elméleti megközelítésű. empirikus. a záróvizsga eredményének és a szakdolgozat eredményének számtani átlaga kerekítve. A záróvizsga részei: A szakdolgozat témájához kapcsolódó tantárgyi modulból egy tétel kifejtése A benyújtott szakdolgozat meg védése. A záróvizsga eredménye a záróvizsgán kifejtett tételre kapott érdemjegy és a szakdolgozatvédés eredményének átlaga kerekítve. pedagógiai gyakorlati tapasztalatokat is tartalmazó írásos elemzés. CSc habil PhD habil PhD PhD habil PhD 4. valamint. A résztvevők teljesítményét értékelő rendszer: A szakdolgozat: a specializációs képzési rész ismeretköreiből meghatározott témából kell készíteni. V. a szakirodalom feldolgozására. Politikai filozófia vagy Esztétika előadás 15 koll 5 Bujalos István DE BTK Fil. valamint a szakdolgozat benyújtása. hogy a hallgató képes az elsajátított tudás gyakorlati alkalmazására. hogy szakterületén képes további önálló ismeretszerzésre. 9. 90 kollokvium: 6 gyakjegy: 6 4/3 29 90 2/3 26 8. Biróné Kaszás Éva DE BTK Fil. Int. Politikai filozófia vagy Esztétika szövegfeldolgozó szeminárium 15 gyj 4 Biróné Kaszás Éva DE BTK Fil. Jócsák Mária Vezetőtanár DE Kossuth Gyakorló Gimn. Int. A záróvizsga részei: a záróvizsga résztárgyait az egyes specializációk határozzák meg (lásd a specializációknál). amely bizonyítja. A záróvizsga: A záróvizsgára bocsátás feltétele: az előírt számú vizsga és gyakorlati jegy megszerzése. Érettségire való felkészítés illetve a munkatankönyvön alapuló oktatás lehetőségei Összesítés Óraszám: 180 Kredit: 55 10 gyj 3 15 gyj 4 Jócsák Mária Vezetőtanár DE Kossuth Gyakorló Gimn. Int. történeti jellegű oktatás módszertani kérdései 2.3. Az oklevél minősítése a szigorlatnak. Filozófia szakmódszertan 1. Problémacentrikus ill.

27 .Bármely felsőoktatási alapképzésben vagy továbbképzésben szerzett kredit elismerhető.-20.az Emmanuel Mounier-féle "perszonalizmuson" át Gabriel Marcelig . A korai Wittgenstein: Tractatus. Tantárgyi programok: A pedagógus-szakvizsgára felkészítő specializációs képzés 3-4. Bergson művei jól mutatják. Rorty. valamint (a sajátosan francia módra értelmezett) Heidegger hatását. A kurzus tárgyalja. ha a kredit átváltás általános szabályai szerint egyenértékesíthető jelen szakvizsgás képzés valamely tantárgyával. kitér a jelentés és az igazság-elméletek problémakörére . vagy Heidegger filozófiájának továbbgondolásáról. milyen erős volt a francia filozófiában az a törekvés. A Logikai vizsgálódások. Moore. A tantárgy ehhez kapcsolódva elemzi a logikai analízis és a konceptuális analízis filozófiai relevanciáját. amely a filozófiai problémákat a tudat és a pszichikum "tényeinek" közvetlen érzékeléséből vezette le. illetve az individuum kérdése. Austin. Max Scheler gondolatvilága.-20.Quine. illetve a szubjektum haláláról. századi filozófia Német filozófia előadás és szövegfeldolgozó szeminárium A tantárgy célja áttekintést nyújtani a hallgatóknak a német filozófiáról a romantika korától napjainkig. Kripke. mint Foucault-nál. század fordulóján: I. Az európai tudományok válsága és a transzcendentális fenomenológia. „Mi a metafizika?”. félév tantárgyi programja 19-20. mint Derrida esetében. A misztikus és vallásos gondolkodóknak . Freud. A non-konform „örökség”: Kierkegaard. Davidson. Martin Heidegger középső korszaka: Bevezetés a metafizikába. A kései Heidegger: Az „esemény”. század francia filozófiájának jellegzetes ember. század fordulóján: II. A műalkotás eredete. a nyelv szerepét a gondolkodásban illetve a kommunikációban. vagy legalábbis "áthelyeződéséről". Részletesebben: A német filozófia a 19.ugyancsak központi problémájuk a "humanitas" és a szubjektum. Ryle. szerepének újraértelmezéséről szóló teorémákban. a hermeneutikai és a pszichoanalitikus hagyományok szintetizálásáról. A német filozófia a 19. Edmund Husserl. 10.és szubjektum-koncepcióit. mint Ricoeurnél. Ez készítette elő Husserl és a fenomenológia. hogy a századforduló filozófiai fejleményei. attól függően. Ezek természetesen igen különbözőek lehetnek. Egyetemi filozófia: Neokantianizmus. Angolszász filozófia előadás és szövegfeldolgozó szeminárium A tantárgy alapvető célja egyfelől. A fenomenológia francia fogadtatása szempontjából Jean-Paul Sartre és Maurice Merleau-Ponty a két legfontosabb gondolkodó. A kései Wittgenstein: Filozófiai vizsgálódások. A bizonyosságról Francia filozófia előadás és szövegfeldolgozó szeminárium A kurzus keretében áttekintjük a 20. megismerkedjenek az analitikus filozófia alapfogalmaival. hogyan vezettek el a „nyelvi fordulathoz” . Ez a problematika mintegy maga köré gyűjtötte az újabb francia filozófia főbb áramlatait. Wittgenstein. Az utolsó karteziánus. a korszak néhány szövegének feldolgozásán keresztül. Martin Heidegger korai korszaka: Lét és idő. Strawson. Husserl transzcendentális fordulata: Az Eszmék… és a Karteziánus meditációk. módszereivel és a klasszikus filozófiai problémákra adott válaszaival. Az ötvenes évek végétől pedig ismét ez a kérdéskör mutatja érzékeny iránytűként a francia filozófia újabb irányváltását: az ember. hogy egy újra gondolt nietzscheánizmusról van szó. hogy a hallgatók.Russell. Nietzsche.

századi filozófia tantervi hálójában szereplő tantárgyakat a DE TEK BTK Filozófia Intézetének oktatói oktatják. mégpedig úgy. Dworkin. kivéve a szakmódszertant. Sandel és Rorty. amelyeken az adott tárgykör 19-20. s kivetítővel is rendelkezünk. A képzési program végrehajtásához szükséges tárgyi és személyi feltételek. Rawls. James. Modern filozófia Módszertan szeminárium A kurzuson a történeti jellegű és a probléma centrikus bevezető jellegű és az érettségire felkészítő filozófia oktatás módszertani problémáit tekintjük át. 11. A képzés költségtérítési díja: 140. században felvetődő problémáival ismerkedünk meg előadások és a szövegfeldolgozó szemináriumok keretében. A19-20. A szemináriumokon a magyar nyelven is megjelent szövegeket dolgozunk fel. melynek oktatására a nagy tapasztalattal rendelkező gyakorlóiskolai vezetőtanárt. ahol a legfontosabb filozófiai és esztétikai szakirodalom megtalálható és a hallgatók számára hozzáférhető. MacIntyre. Az egyetem a képzés infrastrukturális hátterét (tantermek és felszerelésüket) biztosítja. Az intézet az alábbi négy tárgykörből minden félévben egyet hirdet meg.000 Ft / félév 28 . A hallgatók a tanulmányi ügyekben a képzés szakfelelőséhez. Jócsák Máriát kérjük fel. Politikai filozófia. Etika. gyakorló iskolai vezetőtanár) kér fel. ezek biztosításának módja: A képzés általános szakterületeihez az egyetem különböző karain rendelkezésre áll a megfelelően képzett személyi. a Filozófia Intézet titkához és könyvtárosához fordulhatnak. de néhány gyakorlati jellegű kollégium megtartására külső előadókat (OKM. Santayana. A Debreceni Egyetem könyvtára mellett a Filozófia Intézetnek több ezer kötetes saját könyvtára is van.Másfelől áttekintjük az amerikai filozófia történetét a kezdetektől napjainkig. Önkormányzatok. A specializációs továbbképzésben részt vevő oktatók a Debreceni Egyetem részéről Név Angyalosi Gergely Biróné Kaszás Éva Bujalos István Hévizi Ottó Kelemen István Nyizsnyánszki Ferenc Valastyán Tamás Beosztás egyetemi docens egyetemi docens egyetemi docens egyetemi docens egyetemi tanársegéd egyetemi docens egyetemi adjunktus Tudományos fokozat CSc habil PhD habil CSc habil DSc habil PhD CSc PhD A szakmai munkában részt vevő külső tagok: Név Jócsák Mária Beosztás gyakorló gimnáziumi vezetőtanár 14. hogy elemezzük az amerikai filozófia jeles alakjainak munkáit – Emerson. a hallgatókkal történő egyeztetés alapján: Esztétika. oktatói háttér. A hallgatók rendelkezésére állnak Intézetünk könyvtárában számítógépek. Kötelezően választható tárgykörök Négy bevezető jellegű kurzust ajánlunk fel. Kuhn.

kultúrtörténet friss eredményeinek tantárgyszerű bemutatását szolgálják. a kiejtés és intonáció. a francia nyelv specializáció felelőse: dr.A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben.A szakért felelős oktató: A szak egészéért felelős oktató Dr. 7. jártasság a stílusok és stílusrétegek (nyelvi regiszterek) alkalmazásában -a nyelvpedagógiai elméletek tükrében legyen képes a nyelvtanításnak az adott kontextusban legmegfelelőbb módszereit és eljárásait alkalmazni az alapkészségek. mérése és értékelése során. 7. tudáselemek. az adott nyelv szabályainak alkalmazása. nyelvpedagógia.A képzés szerkezete: A képzés tartalma mind az általános. rendelet 2. megszerezhető ismeretek.2. tevékenységrendszerben: 29 .3. valamint az adott célnyelvi kultúrára vonatkozó ismeretek tanítása. készségek. gyakoroltatása. 3. 7. amelyeket a képzés révén meg kell szerezni.Személyes adottságok: Mind az általános. a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben.4. 5. megszerezhető ismeretek: A 10/2006. mind a specializációs részben nagyobb tartalmi blokkokból és azokon belüli tantárgyakból épül fel.A képzés formája: Költségtérítéses levelező.Elsajátítandó kompetenciák: Magasszintű célnyelvi kommunikációs kompetencia. Marosvári Mária .A képzésért felelős kar megnevezése: Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar 2.Képzési cél: Korszerű ismeretekkel rendelkező közoktatásban dolgozó francia szakos tanárok képzése. laboratóriumi gyakorlatok és szemináriumi jellegű foglalkozások. a nyelvtan.Tudáselemek. Tanterv: A képzés során elsajátítandó kompetenciák.A képzés módszerei: elméleti jellegű előadások mellett tantermi. Szabó József. tevékenységrendszerben. 7. számú rendeletében szereplő kötelező ismeretkörök.FRANCIA SPECIALIZÁCIÓ KÉPZÉSI PROGRAM 1. Specializációtól függően terepgyakorlatok is vannak. személyes adottságok. mind a specializációs részben leírandók azok a személyes adottságok. valamint az egyes specializációk által meghatározott választható ismeretkörök: a választott ismeretkörök a francia nyelvtudomány. 4. 7. sz. 6.1.

Nyelvvizsgák.A résztvevők teljesítményét értékelő rendszer: A szakdolgozat: a specializációs képzési rész ismeretköreiből meghatározott témából kell készíteni A záróvizsga: 30 . megszilárdítását és korszerű elemekkel való bővítését. Szóbeli és írásbeli kifejezésfajták 3.Újabb tendenciák a francia nyelvoktatásban 8. PhD. PhD PhD.A szakképzettség megszerzése lehetővé teszi a felsőfokú képzésben szerzett szakképzettség megerősítést. A francia nyelvű világ ma 4.ha bil. 6. félév számon kérés koll gyjl kredit óraszám II. A francia tanár eszköztára napjainkban 5: A francia tanár eszköztára napjainkban 2. PhD. A pedagógus-szakvizsgára felkészítő specializációs képzés 3-4. a szakképzésben oktatási.ha bil. PhD 15 gyj 5 Marosvári Mária Óraszám: 175 Kredit: 55 kollokvium: 4 gyakjegy: 7 8. képesít a közoktatásban.Szókincsváltozás.ha bil. Számítógépes nyelvoktatás. félév számon kérés oktató kredit fokozat 5 5 Csűry István Csűry István PhD. pedagógiai kutatási. félév tantervi hálója Tantárgy óraszám 1. az Internet lehetőségei 11. 9. nyelvi rétegek a mai francia nyelvben 10. PhD PhD 20 15 10 20 gyj koll gyj gyj 5 5 4 5 15 15 15 koll gyj koll 5 5 5 Marosvári Mária Marosvári Mária Csűry Andrea Csűry Andrea Marosvári Mária Csűry Andrea Marádi Krisztina 20 gyj 6 Csűry István PhD. PhD.Újabb tendenciák a francia nyelvoktatásban 2. tervezési és fejlesztési feladatok elvégzésére. korszerű értékelési módszerek 15 15 I. érettségi. Kultúraközvetítés a nyelvoktatásban 7. PhD. Pragmatika és nyelvoktatás 2.

Az oklevél minősítése a szigorlatnak.Szókincsváltozás.A korábban szerzett ismeretek. a záróvizsga eredményének és a szakdolgozat eredményének számtani átlaga kerekítve.A francia nyelvű világ ma 3. gazdaság. A záróvizsga eredménye a záróvizsgán kifejtett tételre kapott érdemjegy és a szakdolgozatvédés eredményének átlaga kerekítve. 2. a szövegelemzés nyelvpedagógiai aspektusai. hogy a nyelvtanárok tisztában legyenek azzal. a szókincs változásának megragadására. Cél az is. Az érintett témakörök a különféle írásbeli és szóbeli kifejezésfajták a szövegek lexikai felépítése és tematikus struktúrája. Mindezt oly módon. a dialógikus szövegek jellegzetességei és változatai. társadalom és nyelvhasználat 4. Pragmatika és nyelvoktatás A tantárgy célja az alkalmazott nyelvészet új eredményeinek megismertetése és tudatosítása különös tekintettel a pragmatikai kutatások legújabb fejleményeire. nyelvi rétegek a mai francia nyelvben A záróvizsgán a benyújott szakdolgozatot is meg kell védeni. hogy az ismeretek szolgálják a nyelvi megerősítést is. Szóbeli és írásbeli kifejezésfajták A kurzus a nyelvészeti ismeretek alkalmazását és elmélyítését szolgálja.Pragmatika és nyelvoktatás 2.Újabb tendenciák a francia nyelvoktatásban 4. Tárgyalt témakörök: − A francia kultúra napjainkban − A francia nyelv aktuális helyzete (EU) − Politika. ha a kredit átváltás általános szabályai szerint egyenértékesíthető jelen szakvizsgás képzés valamely tantárgyával 10. a szöveg jelentésszerkezete. gazdaság és politika területét és összefüggéseit is. és lehetőséget teremtsenek a nyelvhasználat.A záróvizsgára bocsátás feltétele: az előírt számú vizsga és gyakorlati jegy megszerzése. 3. A francia nyelvű világ ma A tantárgy célja: közel hozni és felfrissíteni a képzésben résztvevő tanárok ismereteit a tág értelemben vett francia kultúrára vonatkozóan (irodalom. hogy a nyelvészeti kutatások eredményeinek elsőszámú alkalmazási terepe a nyelvoktatás. valamint a szakdolgozat benyújtása. beleértve a társadalom. Tantárgyi programok: 1. A záróvizsga részei: 1. A francia tanár eszköztára napjainkban/1 31 . gyakorlatok beszámításának rendje: bármely felsőoktatási alapképzésben vagy továbbképzésben szerzett kredit elismerhető. 9. művészetek).

A főbb szóalkotási tendenciák áttekintése után a legkülönbözőbb írott és hangzó dokumentumok elemzésével igyekszünk szilárd támpontot adni az eligazodásban. pragmatika). az Internet lehetőségei A tárgy némiképp folytatja a francia tanár eszköztára tanegység tematikáját. újabb témákkal bővítve azt. gasztronómia. Újabb tendenciák a francia nyelvoktatásban Az újabb tendenciák bemutatása a klasszikusnak számító (nyelvtani alapú-fordító) nyelvtanítási módszer áttekintésével indul. A francia tanár eszköztára napjainkban/2 A tantárgy folytatja a francia tanár eszköztára/1 tantárgyat. Fontos megközelítési aspektus lehet a nyelv és a civilizáció viszonya: (rögzült kifejezések. Tematika: − A globális szimuláció módszerének bemutatása − Projektmunka és csoportmunka − Szerepjátékok − A globális szimuláció oktatásának hatáselemzése − A kutatáselemzést szolgáló eszközök 5. Számítógépes nyelvoktatás. 10. 9. ezen belül az életmódbeli különbségeket is: szokások.A tantárgy célja a francia módszertani kutatás és alkalmazás legújabb eredményeinek megismertetése előadások és gyakorlat formájában. Szókincsváltozás. Érzékennyé tenni a hallgatóságot ezen sokszínűség elfogadására és a helyes választásra a konkrét tanítási helyzeteknek megfelelően. Fontos szerepet szánunk a nyelvészeti irányzatok és a nyelvtanítás összefüggéseinek tárgyalására (strukturalizmus. nyelvi rétegek a mai francia nyelvben A tárgy célja a mai francia nyelv szókincsbeli változásainak elméleti és gyakorlati áttekintése. a mindennapi élet kultúráját. szólások. közmondások). Az Internet felhasználásnál külön elemezzük a kifejezetten nyelvtanítási célokat szolgáló programokat 32 . A szigorúan vett nyelvi szempontok mellett stíluselemzést is végzünk. 7-8. metaforák. Tárgyaljuk a francia és a frankofón kultúra különféle aspektusait. A tárgy célja megismertetni az egyes irányzatok alkalmazhatóságának lehetőségeit a gyakorlati nyelvoktatásban. Kultúraközvetítés a nyelvoktatásban A tantárgy célja a kultúraközvetítés nyelvi és társadalmi összefüggéseinek megragadása. Tematika: − A számítógéppel segített nyelvoktatás − Idegen nyelvi oktatóprogramok − „Alternatív” nyelvoktatási módszerek − Interkulturális országismeret 6. disztributív nyelvelmélet.

Nyelvvizsgák.000 Ft / félév HON. Bartha Elek 3. ezek biztosításának módja: Az egyetem a képzés infrastrukturális hátterét (tantermek és felszerelésüket) biztosítja. A legújabb kutatási eredmények és értelmezési szempontok megismertetése. 11.habil. A szakmai munkában részt vevő külső tagok: Név Beosztás 14. 4. A specializációs továbbképzésben részt vevő oktatók a Debreceni Egyetem részéről Név Dr. A képzés költségtérítési díja: 140. A kétszintű érettségi nyelvi feladatainak kritikai elemzése.(TV5 Monde) és az Internet tág értelemben vett felhasználási lehetőségeit a nyelvtanári munkában.A képzés formája: költségtérítéses levelező 5. A képzési program végrehajtásához szükséges tárgyi és személyi feltételek. mind a specializációs részben nagyobb tartalmi blokkokból és azokon belüli tantárgyakból épül fel 33 . a specializáció felelőse Dr. A vizsgák minőségi kritériumai: validitás és megbízhatóság. A képzés legkülönbözőbb szakterületeihez az egyetem különböző karain rendelkezésre áll a megfelelően képzett személyi. 11.és népismereti ismereteinek megújítása. korszerű értékelési módszerek A Közös Európai Referenciakeret megismertetése és alkalmazása a különféle nyelvvizsgatípusok esetén.ÉS NÉPISMERET SPECIALIZÁCIÓ KÉPZÉSI PROGRAM 1. Marosvári Mária Dr.Képzési cél: A középiskolai tanárok és a vezető tanárok néprajzi. Csűry István Dr. PhD. Szabó József. PhD. érettségi. Vizsgafeladatok elemzése. hon. de néhány gyakorlati jellegű kollégium megtartására külső előadókat (OKM. oktatói háttér. készítése. PhD.A képzés szerkezete: a képzés tartalma mind az általános. az értékelés szempontjainak pontos ismerete.A képzésért felelős kar megnevezése: BTK 2.A szakért felelős oktató: a szak egészéért felelős oktató Dr. Csűry Andrea Marádi Krisztina Beosztás egyetemi docens Egyetemi adjunktus Egyetemi adjunktus tanársegéd Tudományos fokozat PhD. Önkormányzatok) kér fel.

Hon és népismeret az iskolában 2. Folklór szeminárium 4.Személyes adottságok: A néprajztudomány legújabb eredményeinek ismerete. félév számon kérés II. PhD.1. A megszerzett ismeretek magas szintű átadásának képessége az oktatás folyamatában. Lovas Kiss Antal Dr.Tudáselemek. 7. Vizualitás I. tudáselemek. Néphagyomány az eu-i országokban 3. CSc 10 10 5 5 15 koll koll gyj gyj koll. félév tantervi hálója. valamint az egyes specializációk által meghatározott választható ismeretkörök 7. Nagy Éva Dr. alkalmasság önálló következtetések levonására.és népismeret legfontosabb kérdéseiről.4. 3-4. Keményfi Róbert Dr.6. számú rendeletében szereplő kötelező ismeretkörök. Magas szintű tájékozottság a folklór. készségek. Keményfi Róbert Dr. Lovas Kiss Antal Dr. Magyari Márta Dr.Tanterv: A képzés során elsajátítandó kompetenciák.gyj 3 3 2 2 5 10 10 5 5 10 koll koll gyj gyj koll 3 3 2 2 3 Dr.A képzés módszerei: elméleti jellegű előadások mellett tantermi.és népismeretből elsajátítandó: elméletileg is megalapozott átfogó ismeretek. sz. a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben.A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben. 10 koll 3 34 . személyes adottságok.3. 7. Specializációtól függően terepgyakorlatok is vannak. etnográfia és társadalomnéprajz legfontosabb kérdéseiben. habil. Honismeret a közoktatásban Szakmai tárgyak (150 óra 47 kredit) 1. Balogh Lászlóné CSc PhD. Határok és térképek az iskolában 6. félév számon kérés oktató kredit fokozat kredit óraszám 10 10 10 koll koll koll 3 3 3 10 koll 3 Dr. megszerezhető ismeretek: a 10/2006. tevékenységrendszerben: A honés népismeretből megszerzett ismereteket a középiskolai oktatásban és az oktatásszervezésben. ezek rendszeretési képessége.2.Elsajátítandó kompetenciák: Hon. szakcsoport vezetésben lehet alkalmazni. Regionális kultúra 7. rendelet 2. Bartha Elek Dr. habil. Elméleti felkészültség a Hon. Folklór 2. PhD PhD PhD. megszerezhető ismeretek. PhD. 7. Etnográfia 3. Nagy Éva Dr. habil. Etnográfia szeminárium 5. 7. Lovas Kiss DSc PhD. hon. tevékenységrendszerben. habil.és népismeret Tantárgy óraszám Elméleti alapok (30 óra 8 kredit) 1. laboratóriumi gyakorlatok és szemináriumi jellegű foglalkozások.

néprajzoktatás problematikája Régió és tárgykultúra Gyűjteménykezelés és múzeumpedagógia A záróvizsga eredménye a záróvizsgán kifejtett tételre kapott érdemjegy és a szakdolgozatvédés eredményének átlaga kerekítve.gyj koll. Az oklevél minősítése a szigorlatnak. néprajzoktatás problematikája 9. Félév: tavaszi 35 . A záróvizsga: A záróvizsgára bocsátás feltétele: az előírt számú vizsga és gyakorlati jegy megszerzése. Nagy Éva Dr. A korábban szerzett ismeretek. ha a kredit átváltás általános szabályai szerint egyenértékesíthető jelen szakvizsgás képzés valamely tantárgyával 10.8. PhD CSc CSc 5/3 21 8. Honismeret. a záróvizsga eredményének és a szakdolgozat eredményének számtani átlaga kerekítve. 1. Régió és tárgykultúra 10.A résztvevők teljesítményét értékelő rendszer: A szakdolgozat: a specializációs képzési rész ismeretköreiből meghatározott témából kell készíteni. Gyűjteménykezelés és múzeumpedagógia Összesítés 10 20 15 110 koll. Magyari Márta habil. gyakorlatok beszámításának rendje: Bármely felsőoktatási alapképzésben vagy továbbképzésben szerzett kredit elismerhető. valamint a szakdolgozat benyújtása. Magyari Márta Dr. Tantárgyi programok: TANTÁRGYLEÍRÁS A tantárgy címe: Hon és népismeret az iskolában Kódja: A/1. A záróvizsgán a benyújott szakdolgozatot is meg kell védeni. A záróvizsga részei: a záróvizsga résztárgyait az egyes specializáciok határozzák meg.gyj 8/5 5 5 34 70 gyj 2 Antal Dr. A záróvizsga tárgyai: Hon és népismeret az iskolában Néphagyomány az eu-i országokban Honismeret a közoktatásban Folklór Etnográfia Határok és térképek az iskolában Regionális kultúra Vizualitás Honismeret.

Az előadáshoz szeminárium is kapcsolódik. Keményfi Róbert Intézet / Tanszék: Néprajzi Tanszék A tantárgy leírása: A tantárgy célja. Fejős Zoltán (szerk. 2. hogy részleteiben megismertessék az etnicitás 36 . 2003.) Budapest. Történeti Muzeológiai Szemle 3. 69–77. Peterdi Vera: Az otthonkultúra mint néprajzi és legújabb kori történeti muzeológiai probléma. Budapest. Néprajzi múzeumi tanulmányok. Fejős Zoltán: Tárgyfordítások. 2002. Kötelező olvasmányok: Sz. Néprajzi Értesítő. Néprajzi Múzeum. 1983. a kiállítás létrehozásának szempontjait és jellemzőit. 84. 2003. tudatosítani a hallgatókban. és a látogatás általános benyomását meghatározó tényezőket. évf.A tárgy típusa: előadás Óraszám/hét: összesen 10 óra Kredit érték: 3 Oktató: Dr. Az előadások célja.): Néprajzi jelenkutatás és múzeumi gyűjtemények változása. hogy a modern múzeum és a honismereti képzés kommunikációjában a legfontosabb cél a gyűjtemény és a környezet autentikus és élményszerű bemutatása. valamint a múzeumok működését. 195–205. a múzeum imázsát. A félév során a hallgatók megismerik legjelentősebb sajátosan múzeumi komplex kommunikációs eszköz. sz. (MaDok füzetek 1. Magyari Márta Intézet / Tanszék: Déri Múzeum A tantárgy leírása: Az előadássorozat fontos feladata. Bányai Irén: A társadalmi rétegek életmódjának kiegyenlítődését dokumentáló anyagok gyűjtése. hogy átfogó képet adjon a napjainkban divatos az "etnicitás" címszóval lefedett kutatásokról. Félév: őszi A tárgy típusa: előadás Óraszám/hét: összesen 10 óra Kredit érték: 3 Oktató: Dr. Előfeltételek: A szakos kreditlista előírásai szerint. amely hagyományos és korszerű módszerek egymás mellett élésében valósulhat meg a legtökéletesebben. Értékelés: kollokvium Megjegyzés: TANTÁRGYLEÍRÁS A tantárgy címe: Általános néprajz Kódja: A/2. A tárgyra való jelentkezés módja: Az aktuális félévi tanrend előírásai szerint. Helyzetkép a jelenkor kutatásáról egy néprajzi konferenciakötet alapján. 2003. 16–28. Gondolat Kiadó. Történeti Múzeumi Közlemények.

. Liminalistás – comunitas és etnicitás. Bp. Tanulmány kiadó. Fredrick: Régi és új problémák az etnicitás elemzésében. nemzetiség. 5. Tematika: Közép. A Kárpát-medence etnikai betelepüléstörténete. 1998. 3-26.és Kelet-Európa etnikai betelepülés története.): Magyarország nemzetiségeinek és a szomszédos államok magyarságának statisztikája (19101990). 663-673. Smith. nemzetiség. Nacionalizmus. 1997. Hoóz István: A cigány kisebbség. A nemzetiségi kisebbségek jövője. 3-9. Irodalom: Romsics Ignác: Nemzet. Nagy György: A nemzetiség fogalma. 83-96. Szarka László: Duna-táji dilemmák.. Lehet-e egyáltalán statisztikával mérni az "etnicitást" és a mért adatokból nemzetiségi-etnikai térképeket szerkeszteni.. Für Lajos: Nemzetiségi kérdés.keleti-európai és nyugat-európai értelmezését. Letnyei László: Etnikum és hatalom az Andokban.: A nacionalizmus kétszáz éve. . értelmezési keretei. a nemzetmodellek értelmezése. Kertesi Gábor: Az empirikus cigánykutatások lehetőségéről. társadalmi mozgalmak és politikai szerepvállalás Peruban. Bp. Valóság XXV. nemzetiségtudományi kutatások. Bp.. A jelen etnikai konfliktusai. 1986. 9-27. 34-46. 1982. Barth. etnikum. Milyen szerepet játszanak a térképek a mai néprajztudományban. 7. Előfeltételek: A szakos kreditlista előírásai szerint. A fogalmak tisztázása: nemzet. Pécs. 29.Hobsbawm. A nemzetmodellek bemutatása. Kővágó László: Kisebbség .és Kelet-Európa: nemzet. A multikulturalizmus értelmezési keretei és társadalma. In: Kritkia. 1994. A tárgyra való jelentkezés módja: Az aktuális félévi tanrend előírásai szerint. kisebbség. In: Confessio X. A nemzetiségi térképek története és az etnikai kérdés béketárgyalásokon betöltött szerepe. 201-222. In: Replika.1.. Joó Rudolf: Etnikumok és regionalizmus Nyugat Európában. Szimbolikus etnikai határok és csoportok. A kultúrnemzet fogalma. .. A kurzus sort kerít a vertikális (történeti) szemlélet mellett a cigányság példáján az "etnicitás" jelen értelmezésére is.Pierré-Caps. 29. Az etnikai identitás jelentése.Ladányi János – Szelényi Iván: Az etnikai besorolás objektivitásáról. 1997. 339-348. "mérhetősége". XXX. nemzetiség és állam.. A versenyelmélet.): Eszmék a politikában. Stéphané: Soknemzetiségű világunk.nemzetiség.(szerk. Eric J. szórvány. Az etnicitás esszenciális és konstruktivista értelmezésének ellentéte a cigányság példáján. 1998. A délszláv háborúk néprajzi – kulturális. Bp. 1. Carlos Ivan: Etnikai identitás. Közép. 3.. Nyugat-Európa etnikai történetének a Kelettől eltérő perspektívái és útjai. Etnikai regionalizmus – szeparatizmus. a nemzetállam fogalma és kialakulása. Nyugat-Európa. Interkulturális kommunikáció. Anthony: A nacionalizmus. 105-116. 1998. In: Korunk..Deák Ágnes (szerk. In: Replika. etnicitás.. Degregori. 33-35. Etniticitás – etnikai konfliktusok napjainkban a posztszocialista országokban és Nyugat-Európában. etnikum. 1998. Az etnikai térképek szerkesztésére és történetére.. valamint kitekintsenek a világ más területeire is és értelmezzék a multikulturalizmus kereteit. In: Replika.. 1988.1978. Egyesült Államok: etnicitás. 1998. Az etnicitás napjaink néprajzában és kulturális antropológiájában.1998.vallási gyökerei..Bp. Az etnikai dinamika. hogy ennek az etnicitás fogalmi eltérésének a történeti hátterét levezesse. A nacionalizmus. In: Regio. Célja az óráknak. . In: Kovacsics J. 3. Értékelés: kollokvium Megjegyzés: TANTÁRGYLEÍRÁS 37 . Bp. Bp... . 3. In: Bretter Zoltán .. 1971. Joó Rudolf: Etnikum. 1996.

hogy felkészüljön a hazai közoktatás (alsó és felső) középfokú általános vagy szakmai képzést nyújtó intézményeiben való oktatói munkára. Az alapfokú nevelés-oktatás kerettanterve. Balogh Lászlóné Intézet / Tanszék: Néprajzi Tanszék A tantárgy leírása: A kurzus célja. Anyagi Kultúra Erdélyi Tankönyvtanács. Előfeltételek: A szakos kreditlista előírásai szerint. hogy a hallgatónak megfelelő jártasságot adjon a néprajz tanításához. Demény István Pál – Gazda Klára – Keszeg Vilmos – Pozsony Ferenc – Táncos Vilmos: Magyar Népi kultúra. táplálkozás népszokások. így azzal egymást kölcsönösen kiegészítik. A kurzus során részletesen foglalkozunk a magyar néprajz részterületeivel 14 órán keresztül (gazdálkodás. A óra feltárja a néprajz tanításában rejlő specifikumokat (élményszerűség. A tantárgy megismerteti a hallgatókkal azokat a módokat. Értékelés: kollokvium TANTÁRGYLEÍRÁS 38 . A tárgyra való jelentkezés módja: Az aktuális félévi tanrend előírásai szerint. Folklór. Bp. 2000. Kötelező olvasmányok: Ágh Zsófia: Útmutató a tárgyi és a szellemi néprajz tanításához. tanári eszközöket. természetismeret. eljárásokat.A tantárgy címe: Honismeret a közoktatásban Kódja: A/3. valamint megfelelő gyakorlásra ad lehetőséget. Alapfogalmak. különböző tanterveket. amellyel hatékonyan tudják a néprajzot oktatni. Bp. A kurzus párhuzamosan fut a Néprajz tanításának elméletével.). népművészet … stb. vizualitás …). Kolozsvár.. 2000. Félév: őszi A tárgy típusa: előadás Óraszám/hét: összesen 10 óra Kredit érték: 3 Oktató: Dr. Munkaanyag. 1993.

pünkösd. Róheim Géza: Magyar néphit és népszokások.. Bp. Bp. Bp. Voigt Vilmos: Az ünnepi viselkedés szociológiai vizsgálata.. Bp. I-II. keresztény tartalma. 1981. Kiss Mária: Délszláv szokások a Duna mentén. Félév: őszi / tavaszi A tárgy típusa: előadás Óraszám/hét: összesen 10 óra Kredit érték: 3 39 . Néprajz egyetemi hallgatóknak. A kereszténység ünnepei. 5. 1981. Hiedelem – szokás – rítus. Irodalom: Magyar néprajz. 1973. Szacsvay Éva: Bábtáncoltató betlehemezés Magyarországon és Közép-Kelet-Európában. Bp. Az ünnepi szokások ismertetése során hangsúlyt kap az egyes ünnepek eredete. . Tematika: A népszokás fogalma. Debrecen.. Tátrai Zsuzsanna: Jeles napok. Bartha Elek Intézet / Tanszék: Néprajzi Tanszék A tantárgy leírása: A kurzus célja. 9. Bp. 1977. Ujváry Zoltán: Népszokások és színjátékok. Előfeltételek: A szakos kreditlista előírásai szerint. . ünnepi viselkedésformák. Folklór és etnográfia. Értékelés: kollokvium Megjegyzés: TANTÁRGYLEÍRÁS A tantárgy címe: Folklór Kódja: B/1. 177-200. 1988. Bp. . . 1990. Az időszámítás etnológiája. In: Előmunkálatok . Bálint Sándor: Karácsony. hogy megismertesse a magyar és az európai szokáshagyomány legfontosabb sajátosságait. . A tárgyra való jelentkezés módja: Az aktuális félévi tanrend előírásai szerint. 1925.A tantárgy címe: Folklór Kódja: B/1. Ujváry Zoltán: Farsang. 1979. A szokások csoportosítása. Debrecen.. 1987.népi színjátszás. Bálint Sándor: Ünnepi kalendárium. a szokáskutatás terminológiájáról és fő kérdéseiről. Bp. Félév: őszi A tárgy típusa: előadás Óraszám/hét: összesen 10 óra Kredit érték: 3 Oktató: Dr. húsvét. I. VII. Niedermüller Péter: A szokáskutatás szemiotikai aspektusai. Az ünnep fogalma. 2.. 1964. Ünnepek és jeles napok a magyar és az európai folklórban. Dömötör Tekla: Naptári ünnepek . valamint. hogy átfogó ismereteket adjon a szokások általános vonásairól.

kötet: Kapros Márta: A születés és kisgyermekkor szokásai.. Debrecen. 1978. Tátrai Zsuzsanna: Leányélet. A tárgyra való jelentkezés módja: Az aktuális félévi tanrend előírásai szerint. 211-217. Eljegyzés. Néprajz és nyelvtudomány.. . Előfeltételek: A szakos kreditlista előírásai szerint. 1983.. Bartha Elek Intézet / Tanszék: Néprajzi Tanszék A tantárgy leírása: A tantárgy célja azoknak a folklór jelenségeknek a bemutatása. 1983. Kunt Ernő: Az utolsó átváltozás. névmágia. 1981. 1993. Perinatális szokások és hiedelmek. Néprajz egyetemi hallgatóknak. Jogi néprajz. A keresztség és a keresztelő. Debrecen. amelyek az ember társadalmi érintkezéseit. exogámia. A szokásköltészet halotti műfajai.Oktató: Dr. Bukarest. Lakodalom.. Balázs Lajos: Az én első tisztességes napom. Értékelés: kollokvium Megjegyzés: TANTÁRGYLEÍRÁS A tantárgy címe: Etnográfia Kódja: B/2. Az előadás rendszerint párhuzamosan fut a társadalomnéprajzi főkollégiummal. lakodalom.. hn.. XC. A társasmunkák folklórja. Bp. A magyar keresztnévadási rendszer. Folklór és etnográfia. A témakör általános kérdései között az előadások nagy figyelmet szentelnek Arnold van Gennep és Victor Turner teóriáinak. nővásárlás. VI. Az átmeneti rítusok. 14. . a társadalom egyéni és közösségi megnyilvánulásait kísérik. A kisgyermekkor folklórja. Bp. 10. Tematika: A társadalmi élet folklórjának általános és elvi kérdései. Gazda Klára: Gyermekvilág Esztelneken. Tárkány Szűcs Ernő: Magyar jogi népszokások. Bp. így azzal egymást kölcsönösen kiegészítik. VII. Bp. Előmunkálatok a Magyarság Néprajzához. Bp. leányélet – az ifjúság társas élete és párválasztási szokásai. Nőrablás.. Vasas Samu: A kalotaszegi gyermek.. I-II.. Fejős Zoltán: Az átmeneti rítusok. Gyermekvilág a régi magyar falun. 1992. Györgyi Erzsébet: A házasságkötés szokásai. századi életforma változásait. 159-167. Temetkezési formák. 1995. Hoppál Mihály: Etnoszemiotika. Irodalom: Magyar Néprajz. Félév: őszi A tárgy típusa: előadás 40 . endogámia. Kunt Ernő: Temetkezési szokások. Legényélet. Névadás. A felnőttkor szokásai és hiedelmei. W. Ethn. Avatási szokások. napjaink átmeneti rítusait és szokás-természetű társadalmi megnyilvánulásait. Bukarest. 1980. 1994. G.. Ortutay Gyula: A szerelem Ajakon a házaséletig. Bp. Balassa Iván: A magyar falvak temetői. Bp. Kunt Ernő: Temetők népművészete. 1989. A temető néprajza. Szolnok. . 1994... 406-414. 1982. 1979. 9. Valamennyi jelenségnél figyelemmel kísérjük a korábbi évszázadok hagyományai mellett a XX. Sumner: Népszokások. kötet. valamint az etnológiai kutatások ide vonatkozó adatainak.

Óraszám/hét: összesen 10 óra Kredit érték: 3 Oktató: Dr. Lovas Kiss Antal Intézet / Tanszék: Néprajzi Tanszék A tantárgy leírása: A tantárgy célja a magyar gyűjtögető-zsákmányoló gazdálkodás néprajzának és történetének bemutatása. Tematika: A gyűjtögető-zsákmányoló gazdálkodás szerepe az ember gazdasági tevékenységében. A gyűjtögető-zsákmányoló gazdálkodás ágazatai. Gyűjtögetés – A táplálkozáshoz és takarmányozáshoz használt növények gyűjtése. Gyógynövények. Festőnövények. A növényvilág és a kultusz. A gyűjtögető gazdálkodás történeti rétegei. Vadfogás és vadászat – A vadászat módjai és eszközei. Aktív vadászat, passzív vadászat. A magyar vadászat története, interetnikus kapcsolatai. A vadászat és a kultusz. Halászat – Halászati módok és eszközök. A magyar halászat története és kultúrtörténeti rétegei. Halászati üzemformák és halászati módok összefüggése. A halászat folklórja. Méhészkedés – A méhészkedés módjai és eszközei. A méhészkedés története és kultúrtörténeti rétegei. A méhészet szokásai és hiedelmei. A magyar gyűjtögető-zsákmányoló gazdálkodás kutatástörténete és szakirodalma. Irodalom: Gyűjtögetés: Gunda Béla: A természetes növénytakaró jelentősége a Gyulai-havasok és a környező hegyvidék népének táplálkozásában. In: Ethnographica Carpatica, Budapest, 1966. 9-64.; Ujváry Zoltán. A vadon termő növények szerepe a táplálkozásban az abaúj-zempléni hegyvidéken. Néprajzi Értesítő, 1957. 231-244.; Vajkai Aurél. A gyűjtögető gazdálkodás Cserszegtomajon. Néprajzi Értesítő, 1941. 231-258.; Zsupos Zoltán: Dél-Gömör gyűjtögető gazdálkodása. Debrecen, 1987. Vadászat: Ecsedi István: Népies vadfogás és vadászat a debreceni határban és a Tiszántúlon. Debrecen, 1933.; Gunda Béla: Vadfogó hurkok a Keleti-Kárpátokban. In: Ethnographica Carpathica, Budapest, 1966. 136-204.; Korompay Bertalan: A finnugorság szerepe az eurázsiai vadászműveltségben. Ethn., 1946. 9-14. Moszynski Kazimir: A vadfogó csapdák fejlődéstörténetének néhány kérdése KözépEurópában. Műveltség és Hagyomány, I-II. Budapest, 1960. 193-205. Halászat: Ecsedi István: Népies halászat a Közép-Tiszán és a tiszántúli kisvizeken. A debreceni Déri Múzeum Évkönyve, Debrecen, 1934. 123-308.; Gunda Béla: A mérgező és szigonyos halászat Erdély nyugati hegyvidékén. In: Ethnographica Carpatica, Budapest, 1966. 65-135.; Solymos Ede: Dunai halászat - Népi halászat a magyar Dunán. Budapest, 1965.; Szilágyi Miklós: Halászó vizek, halásztársadalom, halászati technika. Debrecen, 1992. Méhészkedés: Gunda Béla: A méhvadászat. In: Ethnographica Carpatica, Budapest, 1966. 205-246.; Kotics József: Népi méhészkedés Dél-Gömörben. Debrecen, 1989.; Szabadfalvi József: A magyar méhészkedés múltja. Debrecen, 1992.; Gunda Béla: A magyar gyűjtögetőzsákmányoló gazdálkodás kutatása. Budapest, 1948. Előfeltételek: A szakos kreditlista előírásai szerint. A tárgyra való jelentkezés módja: Az aktuális félévi tanrend előírásai szerint. Értékelés: kollokvium Megjegyzés:

TANTÁRGYLEÍRÁS
41

A tantárgy címe: Etnográfia Kódja: B/2. Félév: őszi / tavaszi A tárgy típusa: előadás Óraszám/hét: összesen 10 óra Kredit érték: 3 Oktató: Dr. Lovas Kiss Antal Intézet / Tanszék: Néprajzi Tanszék A tantárgy leírása: A kurzus az alapozó képzési szakaszban megtartott tudománytörténeti előadásokhoz kapcsolódik, az ott elsajátított ismeretekre alapoz. Az előadás célja a jelen kutatások előzményeinek jobb megismerése, a tudománytörténeti ismeretek jobb megismerése, rendszerezése, elmélyítése. Tematika: A magyar néprajz kialakulása. Néprajzi viták. Pozitivizmus, evolucionizmus, összehasonlító néprajz, etnológiai kutatások. Természettudomány és néprajz. A leíró monográfia. Néprajz és művelődéstörténet. Népcsoportkutatások. Népi műveltség és kulturális nemzeti egység. Magyar néprajzi szintézisek. A prszichoanalitikus néprajz. Jelenkori néprajzi kutatások. Irodalom: Válogatott tudományos publikációk Előfeltételek: A szakos kreditlista előírásai szerint. A tárgyra való jelentkezés módja: Az aktuális félévi tanrend előírásai szerint. Értékelés: kollokvium Megjegyzés:

TANTÁRGYLEÍRÁS

A tantárgy címe: Folklór szeminárium Kódja: B/3. Félév: őszi / tavaszi A tárgy típusa: szeminárium Óraszám/hét: összesen 5 óra Kredit érték:2 Oktató: Dr. Nagy Éva Intézet / Tanszék: Néprajzi Tanszék

42

A tantárgy leírása: A szeminárium tudománytörténeti hátteret kíván adni a folklór előadásokhoz. A diákok választhatnak a két tematika között. A két szeminárium párhuzamos felépítésű. A szemináriumok célja, hogy a források közvetlen felhasználásával megismerkedjenek a magyarországi néprajztudomány és folklorisztika történetének legfontosabb alkotásaival, fordulópontjaival. Tankönyv: Kósa László: A magyar néprajz tudománytörténete. Bp. 1989. Voigt Vilmos (Szerk.): A magyar folklór. Bp. 1998. 2. fejezet. Előfeltételek: A szakos kreditlista előírásai szerint. A tárgyra való jelentkezés módja: Az aktuális félévi tanrend előírásai szerint. Értékelés: dolgozatok, beszámolók készítése, a félévi teljesítmény beszámítása. Megjegyzés:

TANTÁRGYLEÍRÁS

A tantárgy címe: Etnográfia szeminárium Kódja: B/4. Félév: őszi / tavaszi A tárgy típusa: szeminárium Óraszám/hét: összesen 5 óra Kredit érték:2 Oktató: Dr. Nagy Éva Intézet / Tanszék: Néprajzi Tanszék A tantárgy leírása: A szeminárium tudománytörténeti hátteret kíván adni az etnográfia előadásokhoz. A diákok választhatnak a két tematika között. A két szeminárium párhuzamos felépítésű. A szemináriumok célja, hogy a források közvetlen felhasználásával megismerkedjenek a magyarországi néprajztudomány és folklorisztika történetének legfontosabb alkotásaival, fordulópontjaival.

43

A hegység népi kultúrában betöltött szerepe. A tárgyra való jelentkezés módja: Az aktuális félévi tanrend előírásai szerint. Államhatárok. fontos helynevei. Félév: tavaszi A tárgy típusa: előadás Óraszám/hét: összesen 10 óra Kredit érték: 3 Oktató: Dr. a félévi teljesítmény beszámítása. gyepű. Minden egyes témakörhöz bőséges elsajátítandó topográfiai névanyag tartozik. Előfeltételek: A szakos kreditlista előírásai szerint. tartalma a különböző elképzelések szerint. Történeti határformák. A magyar vármegyerendszer 1920-előtt. 44 . A Tisza mellékfolyóinak szabályozása. A tájátalakítás hatása.és társadalomföldrajzi pontokat. Értékelés: dolgozatok. amelyek ismerete nélkül nem lehet értelmezni bizonyos néprajzi jelenségeket (folyószabályozások hatása). Ártéri gazdálkodás. tartalma a különböző elképzelések szerint. beszámolók készítése. Bp. földrajzi és történeti topográfiája.Tankönyv: Kósa László: A magyar néprajz tudománytörténete. 1989. Tematika: Európa néprajzi. Az első előadások azokat a térkereteket határozzák meg. határai. A Kárpátok felépítése. gyepűelve. de alapvető lexikális tudást szerezzenek. éves etnicitás kurzust is) történeti helyneveit és történetét.): A magyar folklór. 2. A Tisza szabályozása és hatása az Alföld népi gazdálkodására. Voigt Vilmos (Szerk. helyezte. Közép-Európa néprajzi. Helyzete. Egy leíró földrajzi névanyagra és egy elméleti részre. valamint néprajzi topográfiából átfogó. Megjegyzés: TANTÁRGYLEÍRÁS A tantárgy címe: Határok és térképek az iskolában Kódja: B/5. Etnikai csoportok térszerkezete a történeti Magyarországon. Ennek megfelelően a tananyag két részre bomlik. és ezzel egyrészt megalapozzák a további néprajzi tanulmányaikat. Magyarok térszerkezet napjainkban a határainkon kívül. földrajzi és történeti topográfiája. hogy a hallgatók a természeti és a történeti földrajz tárgyköréből. másrészt kiegészítsék az előadásokat. Bp. fejezet. A tananyag második része átfogja azokat a sarkalatos természet. földrajzi és történeti topográfiája. Keményfi Róbert Intézet / Tanszék: Néprajzi Tanszék A tantárgy leírása: Az előadás célja. Átfogja a kárpát-medencei nemzetiségek és etnikai csoportok elhelyezkedését (előkészítve ezzel a III. Nemzetiségek térszerkezete a történeti Magyarországon. 1998. amelyeken belül a KLTE Néprajzi Tanszéke a kutatásokat végzi. A Kárpát-medence történeti néprajzi. Folyószabályozások. határai.

Tudatosan választott viszonyítási pont ez. Az előadások szeminárium szerű foglalkozásokkal is vegyülnek. amihez később más tájakat is természetesen mérhetnek. nagytáj. Anonymus. Későbbi sorsuk. (vármegyék és központjaik). Tematika: A kultúra térbeli megoszlása. Bél Mátyás). A Kárpát-medence népeinek legújabb kori átrendezése. Értékelés: kollokvium Megjegyzés: TANTÁRGYLEÍRÁS A tantárgy címe: Regionális kultúra Kódja: B/6.Tankönyvek: Bak Borbála: Magyarország történeti topográfiája História.és történeti csoportok. persze a szülőföld ismeretét tovább mélyítve. Fényes. Oláh Miklós. módszeres leírások kezdete (Csaplovics. Gunda tanulmányai vagy a Balassa-Ortutay kötet alapján már az első két hétben megtanulják és tájékozódni tudjanak a hallgatók a főbb néprajzi csoportok között. Budapest. 1997. hogy a hallgatók tájékozódni tudjanak a magyar népi kultúra térképén. zárványok. Lényeges feladat év elején. etnokulturális csoport fogalma. hogy ekkorra lakó. 119136. Lovas Kiss Antal Intézet / Tanszék: Néprajzi Tanszék A tantárgy leírása: A kollégium célja. A korai néprajzi értékű feljegyzések. OMMIK. Palugyay. fogalma.vagy származási helyükről (illetve annak környékéről) 6-8 oldalas dolgozatot készítsenek. stb. mintegy tudatosítva magukban saját szülőföldjük (községük. Peremvidékek. 1997. vidékük) néprajzi értékeit. 45 . História. Kósa László. Ormánság. A Három-város. Bak Borbála: Magyarország történeti topográfiája. Szeder. Előfeltételek: A szakos kreditlista előírásai szerint. PÉLDATÁR. Frisnyák Sándor: Magyarország történeti földrajza. táji. 64-71. Bátky). Budapest. Budapest környéke. régió. Félév: őszi A tárgy típusa: előadás Óraszám/hét: összesen 10 óra Kredit érték: 3 Oktató: Dr. 1991. Budapest 1990. Kistáj. A tárgyra való jelentkezés módja: Az aktuális félévi tanrend előírásai szerint. hogy Viski. Tankönyvek: Bátky Zsigmond: Magyarország néprajza. Feladatként kapják. Népmozgalmak a törökkor végéig. Néprajzi csoport. Paraszti polgárosulás és a népi kultúra táji megoszlása Magyarországon.. 89-99. Népmozgalmak a török kiűzésétől Trianonig. . Debrecen. 1990.. etnikai csoport. Magyar néprajzi nagytájak. Jászság. 7-46. A Kárpát-medence népei a honfoglalás előtt. A néprajzi nagytáj fogalmának kialakulása (pl.

Bakó Ferenc: Módszerek és feladatok (Palóc tanácskozás Egerben 1967. Viski Károly: Etnikai csoportok és vidékek. 1980. Budapest. november 10-11..Viga Gyula).. 46 . 1938. Félév: őszi A tárgy típusa: szeminárium Óraszám/hét: összesen 10 óra Kredit érték: 2 Oktató: Dr. Lovas Kiss Antal Intézet / Tanszék: Néprajzi Tanszék Tantárgy leírása: A tantárgy célja. Szabó László: A jász etnikai csoport I. Ujváry Zoltán: Az interetnikus kutatásokról Észak-Magyarország népi kultúrájának vizsgálatában. 9-101. In: A magyar nép (szerk. értelmezésével minél mélyebben elsajátítsák a tudományos problémakör sajátosságait... módszertani kérdések. államnemzet. osztálynemzet.. Egri Múzeum Évkönyve. 1968.. identitás és etnicitás mint konstrukciók. In: Népi Kultúra . In: Agria. Gunda Béla: A kultúra integrációja és az etnikai csoportok alakulása. 1958. Andrásfalvy Bertalan: Néprajzi csoport. 1941..: Bartucz Lajos). Barabás Jenő: A belső fejlődés fogalmáról. A tárgyra való jelentkezés módja: Az aktuális félévi tanrend előírásai szerint. A szeminárium oktatási jellege lehetőséget teremt arra is. Tematika: A nemzetmodellek bemutatása: népnemzet. XI-XII. Miskolc. 7.Népi társadalom. etnikum. 1966. In: Előmunkálatok a Magyarság Néprajzához. Budapest.. egyéni és kollektív identitás. Budapest. Budapest. Előfeltételek: A szakos kreditlista előírásai szerint. etnikai csoport. nemzetiség fogalma. Budapest.. interkulturális kommunikáció. 1963. kultúrnemzet. Ethn. kötet. hogy az etnicitás felfogásbeli eltérésinek különbségét egyidejűleg. a kontinuitás és a migráció szerepe a palóc centrum népességének kialakulásában.: Kunt Ernő . azaz párhuzamos szövegolvasással értessük meg a hallgatókkal.Irodalom: Andrásfalvy Bertalan: A táji munkamegosztás néprajzi vizsgálata. Gunda Béla: A magyarság néprajzi csoportjai.. nacionalizmus értelmezése.. In: Műveltség és Hagyomány. 1983. a szemináriumon is előkerülnek a terminológiai. Barabás Jenő: Az etnikai csoport fogalmának kérdéséhez. Szabó István: A magyarság életrajza. 1943. etnikai kisebbség. hogy az „Etnicitás” előadásaihoz kapcsolódva a hallgatók esettanulmányok és a téma forrásanyagának olvasásával azok elemzésével. XIX. Ethn. Debrecen. 1978. Paládi-Kovács Attila:(szerk. régió. Hasonlóan az előadáshoz. 1980. Bakó Ferenc. (szerk. In: Interetnikus kapcsolatok Északkelet-Magyarországon. típusai.) Eger. Ethn. nemzeti..): Néprajzi csoportok kutatási módszerei. 1984. V. az „olvasztótégely” elképzelése. kistáj. multikulturaizmus. Értékelés: kollokvium Megjegyzés: TANTÁRGYLEÍRÁS A tantárgy címe: Regionális kultúra Kódja: B/6. Eger.Szabadfalvi József . elméleti megközelítések.

etnikum. szemiotikus kódok ismeretét a hallgatók előadások keretén belül sajátítják el. Értékelés: kollokvium Megjegyzés: TANTÁRGYLEÍRÁS A tantárgy címe: Honismeret. Bp. XI. 51–61. 2000 Előfeltételek: A szakos kreditlista előírásai szerint. Urs: A szarajevói jelzőtűz. Gergely András: Kisebbség. amelyek olvasása és helyes értelmezése hozzájárul az árnyaltabb társadalomismeret. Félév: őszi / tavaszi / mindkettő A tárgy típusa: előadás Óraszám/hét: összesen 10 óra Kredit érték: 3 Oktató: Dr. Budapest. nemzetiség és állam. Benedict: Elképzelt közösségek. szociális és kommunikációs értelmezési keret felállításához. 2007 Fejős Zoltán: Az etnicitás árnyalatai. Bp. Értékelés: gyakorlati jegy megszerzése Megjegyzés: TANTÁRGYLEÍRÁS A tantárgy címe: Vizualitás Kódja: B/7. Rogers: A nacionalizmus új kertek között. A tárgyra való jelentkezés módja: Az aktuális félévi tanrend előírásai szerint. regionalizmus. Altermatt. 1997 B. néprajzoktatás problematikája 47 . In: 2000.. A tárgyra való jelentkezés módja: Az aktuális félévi tanrend előírásai szerint. Előfeltételek: A szakos kreditlista előírásai szerint. A népi kultúra jelhasználata. A. 1998 Kántor Zoltán (szerk. Bp. 2004 Anderson. Bp.Kötelező olvasmányok: Romsics Ignác: Nemzet. Lovas Kiss Antal Intézet / Tanszék: Néprajzi Tanszék A tantárgy leírása: A tantárgy célja. hogy a hallgatók megismerkedhessenek azokkal a népi kultúrában fellelhető vizuális jelekkel és jelrendszerekkel. 2006 Brubaker.) Nacionalizmuselméletek Bp.

69–77. 2003. valamint a múzeumok működését. 1983. 195–205. A félév során bepillantást nyerhetnek a múzeumi rendezvények szervezésének jellemzőibe. Fejős Zoltán: Tárgyfordítások. amely hagyományos és korszerű módszerek egymás mellett élésében valósulhat meg a legtökéletesebben. 2003. A tárgyra való jelentkezés módja: Az aktuális félévi tanrend előírásai szerint. Nagy Éva Intézet / Tanszék: Néprajzi Tanszék A tantárgy leírása: Az előadássorozat fontos feladata. 2. A Hon és népismeret az iskolában című előadáshoz kapcsolódó szeminárium alkalmat teremt a hallgatók számára. hogy a modern múzeum és a honismereti képzés kommunikációjában a legfontosabb cél a gyűjtemény és a környezet autentikus és élményszerű bemutatása. Fejős Zoltán (szerk. Bányai Irén: A társadalmi rétegek életmódjának kiegyenlítődését dokumentáló anyagok gyűjtése. Néprajzi Múzeum. Peterdi Vera: Az otthonkultúra mint néprajzi és legújabb kori történeti muzeológiai probléma.) Budapest. 2003. Történeti Muzeológiai Szemle 3. sz. Gondolat Kiadó. Félév: tavaszi A tárgy típusa: szeminárium Óraszám/hét: összesen 10 óra Kredit érték: 2 Oktató: Dr. Néprajzi múzeumi tanulmányok. Történeti Múzeumi Közlemények. 16–28. A félév során a hallgatók megismerik legjelentősebb sajátosan múzeumi komplex kommunikációs eszköz. évf. és az intézmények külső kommunikációjába. Megismerik az egységes intézményi arculat kialakításának perspektíváit és a látogatás általános benyomását meghatározó tényezőket. 84. hogy az egyes konkrét múzeumi kommunikációs eszközök megvalósulását a gyakorlatban megfigyelt tapasztalatok alapján elemezzék. a kiállítás létrehozásának szempontjait és jellemzőit. és a látogatás általános benyomását meghatározó tényezőket.): Néprajzi jelenkutatás és múzeumi gyűjtemények változása. Előfeltételek: A szakos kreditlista előírásai szerint. Néprajzi Értesítő. Budapest. Értékelés: gyakorlati jegy megszerzése Megjegyzés: TANTÁRGYLEÍRÁS A tantárgy címe: Régió és tárgykultúra 48 . tudatosítani a hallgatókban. Helyzetkép a jelenkor kutatásáról egy néprajzi konferenciakötet alapján.Kódja: B/8. a múzeumi kiadványok készítésének szempontjaiba. 2002. (MaDok füzetek 1. a múzeum imázsát. Kötelező olvasmányok: Sz.

Kódja: B/9. A régészeti néprajz módszereivel olyan modelleket dolgozhatunk ki. jászok. Db. Értékelés: kollokvium Megjegyzés: TANTÁRGYLEÍRÁS A tantárgy címe: Gyűjteménykezelés és múzeumpedagógia Kódja: B/10. társadalom. a gazdálkodás. A tárgyra való jelentkezés módja: Az aktuális félévi tanrend előírásai szerint. a lakóház és környezte. Magyari Márta Intézet / Tanszék: Déri Múzeum 49 . Témakörök. Árpád-kori falu. Félév: őszi A tárgy típusa: előadás Óraszám/hét: összesen 10 óra Kredit érték: 3 Oktató: Dr. késői vaskor. bronzkor. 1993. Az egyes témakörök egy történetinépmozgalmi rövid összefoglaláson kívül.. Előfeltételek: A szakos kreditlista előírásai szerint. nelitikus. vallási elképzelésesek. honfoglalás kora. Félév: őszi / tavaszi / mindkettő A tárgy típusa: előadás Óraszám/hét: összesen 10 óra Kredit érték: 3 Oktató: Dr. középkori falu. A Kárpát-medence régészeti leletanyaga. újkőkor. Témakörök: régibb kőkor. amelyek egy-egy probléma megoldásának irányába mutatnak olyan esetekben is. Selmeczi László: Régészeti alapismeretek néprajz szakos egyetemi hallgatóknak Néprajz egyetemi hallgatóknak 16. rézkor. paleolitikum. népvándorlás kora és a korai középkor. Tankönyv. egyértelmű vagy éppen semmiféle magyarázatot. kunok. kultikus szokások és temetkezés. római kor. a néprajzi szemléletnek megfelelően a következő főbb kérdésekre terjednek ki: a település. korai vaskor. Magyari Márta Intézet / Tanszék: Déri Múzeum A tantárgy leírása: A tantárgy célja: A régészeti kutatások által feltárt leletanyagot a néprajz szemléletének megfelelően való hasznosítsa. amelyekre a régészeti leletek nem adnak közvetlen.

mint sajátos kulturális intézménytípus. gyűjtőmunka és tudományos feldolgozás. ezek biztosításának módja: Az egyetem a képzés infrastrukturális hátterét ( tantermek és felszerelésüket)biztosítja. közművelődési tevékenység.A tantárgy leírása: A tantárgy célja. A műgyűjtés története – gyűjtemények az ókorban. A tárgyra való jelentkezés módja: Az aktuális félévi tanrend előírásai szerint. A ma múzeuma. PhD A szakmai munkában részt vevő külső tagok: Név Dr. gyűjteményi és műtárgyvédelmi munka. A múzeum.: Általános múzeológia. de néhány gyakorlati jellegű kollégium megtartására külső előadókat( OKM. Balogh Lászlóné Beosztás Főiskolai docens 50 . A múzeum a kulturális intézmények rendszerében.. Értékelés: kollokvium Megjegyzés: 11. Irodalom: Schreiner K. Heft l. A képzés legkülönbözőbb szakterületeihez az egyetem különböző karain rendelkezésre áll a megfelelően képzett személyi. A magyar műgyűjtés története. habil PhD. valamint felsőoktatási intézmények kapcsolata. Keményfi Róbert Dr. Előfeltételek: A szakos kreditlista előírásai szerint. Bp. Bp. Bp. 1988. 1955. Entz Géza. a múzeum és a közművelődési. – Béni M. Korek J. ügyvitel. 1934. Balassa I.. A specializációs továbbképzésben részt vevő oktatók a Debreceni Egyetem részéről Név Dr. hogy a leendő szakvizsgás oktatókkal megismertesse azt az intézményi közeget. A magyar múzeumügy története. Új vonások a múzeumi gondolatban. múzeumépítészet. a múzeumügy szervezete és az érvényben lévő jogszabályok. a középkorban és a kora-újkorban. Neubrandenburg. Nagy Éva Beosztás Egyetemi tanár Egyetemi docens Egyetemi docens Egyetemi adjunktus Tudományos fokozat DSc PhD. oktatói háttér. Bp. Önkormányzatok)kér fel. A múzeumok főbb típusai. Lovas Kiss Antal Dr. Bartha Elek Dr.: Magyar múzeumok. A képzési program végrehajtásához szükséges tárgyi és személyi feltételek. amelyben az egyetem elvégzése után szakmai segítséget kaphatnak. Múzeumpedagógiai segédkönyv. tudományos.. A magyarországi műgyűjtés története. A muzeológia az európai országokban. Oroszlán Z.: Einführung in die Museologie. gyakorlatot végezhetnek. Tematika: A muzeológia fogalma és főbb irányai.: A múzeológia alapjai. 1970.. habil. Bp.

tevékenységrendszerben 7.1. a latin specializáció felelőse: Dr.A képzés módszerei: Elméleti jellegű előadások mellett tantermi gyakorlatok és szemináriumi jellegű foglalkozások. tudáselemek. A képzés költségtérítési díja: 140. 7.A képzésért felelős kar megnevezése: BTK 2. Nagy Ilona. s ezek alapján a pedagógus szakvizsgára való felkészítés. 5. merjen igényes feladatokra vállalkozni. 4. Magyari Márta 14. Külön hangsúlyozzuk az interdiszciplináris szemléletmód formálását.Tanterv: A képzés során elsajátítandó kompetenciák.Elsajátítandó kompetenciák: A szakvizsgára felkészítő specializációs továbbképzés a szaktárgyi és szakmódszertani ismeretek megújításával tovább növeli a pedagógus szakmai biztonságát. megszerezhető ismeretek. személyes adottságok. ilyeneket kezdeményezni és megvalósítani. A specializációs képzés speciálisan az ókori görög-latin civilizáció szöveges és tárgyi emlékeinek újabb interpretációs lehetőségeivel kívánja megismertetni a résztvevőket. amelyre a latint általános kultúrtörténeti szerepe kijelöli.000 Ft / félév LATIN SPECIALIZÁCIÓ KÉPZÉSI PROGRAM 1. 6. M.Képzési cél: A pedagógusok általános pedagógiai valamint szaktárgyi ismereteinek felfrissítése az újabb elméleti és gyakorlati megközelítések megismerésével. mind a specializációs részben nagyobb tartalmi blokkokból és azokon belüli tantárgyakból épül fel. Képessé teszi arra. 51 .A képzés szerkezete: A képzés tartalma mind az általános. hogy a változó oktatási körülmények között helyt tudjon állni. Szabó József. készségek.A képzés formája: költségtérítéses levelező. a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben. illetve magas fokon felkészülve tudja szakterületén a szaktól elvárt társadalmi szerep és az ifjúság igényei közötti egyensúlyt megtalálni és azt az ifjúságnak meggyőzően közvetíteni.Dr.A szakért felelős oktató: A szak egészéért felelős oktató Dr. 3.

megszerezhető ismeretek: A latin specializáción a következő nagy ismeretkörök legújabb szaktudományos és módszertani megújítását tűzzük ki: Antik (görög és római irodalom valamint latin nyelv. 7. 7. ami a résztvevők általános irodalomszemléletét alakítja. részben az utóélet kérdéseire koncentrál. A görög-római társadalom és művelődés tárgycsoportban a görögrómai történelem és filozófia a mai társadalmak számára is aktuális kérdéseit vitatják meg. Mint osztályfőnök is hasznát veszi a latintanár annak. ami környezetére is várhatóan kihat.és művelődéstörténet. félév tantervi hálója Tantárgy III. szaknyelvi (egészségügyi. például emelt szintű érettségi. Összességében személyi igényessége nő. módszerek rendszeres követésére is kívánja serkenteni. Mindegyik tárgyblokk tovább differenciálódik. Kollegiális. A közvetlen gyakorlati munka több szintjén túl a szakos vezetői munkakörök (például vezetőtanár. Ezen túl különleges feladatok ellátására is felkészítést jelent. másrészt helyi vagy regionális feladatokhoz nyújt szakmai támaszt. valamint a diákjai iránti empátiájának fokozását is szolgálja a felkészítő tananyag. de a latint szaknyelvként tanítóknak is hasznos. Emellett újdonság a latin szaknyelvi használatának tárgyalása. szaktanácsadó) betöltésekor is profitálhat a továbbképzésből a tanár. antik (görög és latin) társadalom. A szakmódszertani blokk részben az aktuális oktatási rendszer minősített feladataira koncentrál. hogy ismeri az európai kultúra ókori örökségének kérdéseit. beleértve az informatika ókortudományokban való felhasználásának ismretét is. Külön foglalkozunk az informatika felhasználási lehetőségeivel az ókortudományokban illetve a klasszikus nyelvek és kultúra oktatásában. latin szakmódszertan.2. Nagy Ilona DrSc PhD PhD 52 .) latin oktatása stb. másrészt érdeklődését a külföldi tapasztalatok.3. a művészettörténet a művészetek szélesebb társadalmi összefüggéseivel és formanyelvének általánosabb kérdéseivel is foglalkozik. ami különösen a pedagógus pályaorientációs munkáját segíti. félév óraszámon szám kérés Kredit IV. hogy sikeresen alkalmazza azokat a napi közoktatási munkájában. Látókörét egyrészt interdiszciplináris irányban szélesíti. tevékenységrendszerben: A latin specializáción megújított ismeretek és képességek a tanárnak lehetőséget adnak arra. Latin nyelv 18 gyj 5 15 koll 4 Havas László Szekeres Csilla M. félév óraszámon szám kérés 15 koll oktató kredit fokozat I.Személyes adottságok: A specializációs továbbképzés jótékonyan befolyásolja a latintanár kreativitását és bátorítja vállalkozó szellemét. országos vagy regionális latin versenyek szervezése.A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben. A pedagógus-szakvizsgára felkészítő specializációs képzés 3-4. Latin nyelv és antik (görög-római) irodalom koll 5 Antik (görög és római) 18 4 irodalom 2. Ez a legfontosabb célja a továbbképzésnek.7. antik gyűjteményekben való jártasságával múzeumlátogatások szakszerű vezetése.Tudáselemek. görög-római emlékekhez tett hazai és külföldi kirándulások. illetve az ókori művek mai értelmezési lehetőségeit tudatosítja.4. Az irodalom áttekintése részben a műfajok történetére. jogi stb. a művelődéstörténet új eleme pedig az antik kultúra átélési módszereinek megismerése. A latin nyelvi blokk az újabb leíró nyelvészeti módszerek latin alkalmazásával a hagyományostól eltérő megközelítési móddal ismerteti meg a hallgatókat. mert nagyobb rálátása lesz az újabb elméleti megközelítésekre és gyakorlati módszerekre.

és a művelődéstörténet megfelelő területeivel. A záróvizsgán a benyújott szakdolgozatot is meg kell védeni. Összesítés gyj 3 12 gyj 4 Gesztelyi Tamás gyj 5 15 8 gyj gyj 3/4 5 3 27 és 95 3/4 28 (vezetőtanár) Szilágyi Ilona Takács Levente PhD 85 8. Latin szakmódszertan 18 1. Tantárgyi programok: I. 1. Ez a szemléletmód univerzálisabban is hozzásegit egyrészt a modern 53 . A záróvizsga részei: A záróvizsga fő résztárgyai a görög és római irodalom és a latin nyelv. 8 gyj koll római 15 Görög és római 10 művelődéstörténet III.habil II. 9. habil történelem 2. érintkezését a társadalom. Görög-római irodalom Oktató: Havas László DSc. a záróvizsga eredményének és a szakdolgozat eredményének számtani átlaga kerekítve. egyetemi tanár. Latin szakmódszertan Informatika ókortudomány 2. Mindegyik tételt módszertani szempontból is ki kell fejteni. A záróvizsga eredménye a záróvizsgán kifejtett tételre kapott érdemjegy és a szakdolgozatvédés eredményének átlaga kerekítve. gyakorlatok beszámításának rendje: Bármely felsőoktatási alapképzésben vagy továbbképzésben szerzett kredit elismerhető.a korábbi kronologikus szemlélettel szemben . A záróvizsga: A záróvizsgára bocsátás feltétele: az előírt számú vizsga és gyakorlati jegy megszerzése. ha a kredit átváltás általános szabályai szerint egyenértékesíthető jelen szakvizsgás képzés valamely tantárgyával. habil. valamint a szakdolgozat benyújtása.a műfajközpontú irodalomszemlélet megerősödését. Az irodalmi és a nyelvi tételek azonban magukban foglalják e területek kapcsolatait. DE Klasszika-filológiai Tanszék Szekeres Csilla PhD. Görög és római társadalom és művelődés koll 1. Görög és római 8 3 3 4 8 12 koll gyj 3 4 Takács Levente Szekeres Csilla Gesztelyi Tamás PhD PhD CSc. Latin nyelv és antik irodalom tantárgyi blokk I.A korábban szerzett ismeretek. Adjunktus. egyet. Az oklevél minősítése a szigorlatnak. valamint a továbbélés kérdéseit is. 10. CSc.A résztvevők teljesítményét értékelő rendszer: A szakdolgozat: a specializációs képzési rész ismeretköreiből meghatározott témából kell készíteni. DE Klasszika-filológiai Tanszék A tárgy célja: a fő irodalmi műfajok antik prototipusainak áttekintésével előmozditja . Görög és római filozófia Görög és művészettörténet 3.

DE Klasszika Filológiai Tanszék A tárgy célja: A klasszikus latin nyelvi ismeretek uj módszerű megközelitéseiből ad izelitőt. egyet. valamint a latin nyelv kiaknázási lehetőségeire irányitja a figyelmet többnyelvű környezetben. adjunktus. értekezések . mese (egyes típusok) .demonstratív műnem: dialógusok.elbeszélő műnem: a történetírás. hogy egyszerre több nyelvre koncentráló nyelvtanári magatartást ("Mehrsprachigkeitsdidaktik") alakitson ki. A latin szókincs továbbélése: az eurolatin szókincs. amire a nyelvtanárok közül a latintanár képzettsége a legalkalmasabb.retorika. Tematikája: A latin lexika néhány kérdése. 2. . uj nyelvtanári attitüdnek a kialakitásában a latintanárnak példaadó szerepe van. tekintettel világirodalmi recepciójukra. 54 .A mondattan a fordítás szolgálatában. . ezzel hozzájárul a tőle elvárt nagyobb rálátás kialakitásához. l/ A prózai műfajok terén. filozófia.közvetlen hatást kiváltó műfajok: szónoki beszéd levél 1. művészet .Fordítás és műfordítás. önéletrajz. másrészt a nyelvi szövegtipusok megértéséhez...személyes költészet A kreditszerzés módja: kollokvium Kreditérték: 5 A kollokvium előfeltétele: egy klasszikus irodalmi mű vagy részlet (választhatóan próza vagy költői mű) intepretálásának bemutatása Kontaktórák száma: 18 I. Latin nyelv Oktató: M. 2/ Költői művek . A tárgy tematikája: Irodalmi szövegek feldolgozása 1. A tanárnak más nyelvű irodalmak tanulmányozása esetén is alkalmazható jártasságot biztosit.műfajok.epikus költészet . Nagy Ilona PhD habil. Ennek a kivánt. regény.óda .Ujabb elméleti megközelítések a latin mondattan és szövegtan leírásában.elégia . Szükebb tematikai egységek: . – Az újabb mondattani és szövegtani ismeretek alkalmazása a külföldi iskolai latin nyelvtanokban.filozófiai tanköltemény . Ezzel segiti a latintanárt abban. tudomány.

Kreditértéke: 5 Kontaktórák száma: 18 A kreditszerzés módja: gyakorlati jegy. Görög és római művészettörténet: Oktató: Gesztelyi Tamás CSc. ovidiusi olvasmányok mondai. l. habil. egy szövegrészlet műforditásának elkészitése stb. docens. A tanár kezdeményező szerepe e téren a jövőben még nagyobb szerephez juthat. E készség megújítása nemcsak az antik kultúra megértésének nélkülözhetetlen eleme. kirándulások).) II.történelemkoncepciók . A tárgy kreditértéke: 4 Kontakt órák száma: 15 A kreditszerzés módja: kollokvium II. vagy egy téma uj módszerű iskolai feldolgozásának elkészitése. 2.forrásismertetés stb. különös tekintettel a hellenisztikus filozófiai irányzatokra és a római filozófiára. hanem a növekvő diák-mobilitással is nagyobb jelentőséget kap (külföldi múzeumlátogatások. DE Klasszika-filológiai Tanszék A tárgy célja: a görög-római civilizáció művészeti.) II. Görög és római történelem: Oktató: Takács Levente PhD. Tematikája: . a téma idegen nyelvű szakirodalma. 3. illetve tágabban tárgyi emlékeinek ú jabb interpretációs lehetőségeire felhívni a figyelmet. DE.újabb kutatási eredmények Kreditértéke: 3 kredit Kontaktórák száma: 8 A kreditszerzés módja: gyakorlati jegy (írásbeli referátum készitése. egyet. A gyakorlati jegy megszerzésének módja: egy elméleti vagy egy gyakorlati téma kidolgozása a fenti témakörökből (pl. pl. Görög és római filozófia: Oktató: Szekeres Csilla PhD. Klasszika-filológiai Tanszék A tárgy célja: az ókori filozófiai irányzatok kutatása terén elért újabb eredmények megvitatása. Tematika: Antik filozófia .római szerzők Kreditértéke: 3 kredit 55 . Görög és római társadalom és művelődés blokk II. egyetemi adjunktus. egyetemi tanársegéd A tárgy célja: az ókori görög és római történelmet érintő ujabb kutatási eredmények értékelése Tematika: Történeti források . mitológiai motívumainak korabeli ábrázolásai és későbbi utóélete az európai képzőművészetekben.Irodalmi és képzőművészeti párhuzamok: Vergiliusi.

versenyekre (Ábel Jenő. interaktív tábla) . (Vö. melyek nagyobb része ma már az EU határain belül található. OKTV. használatuk módszertani kérdései.CD-ROM.a szerkesztett és adaptált anyagok (kezdő olvasmányok) tartalma .Az antik szellemiség nyomai közvetlen környezetünkben (főleg építészetben) .a nyelvi párhuzamok és kontrasztok az iskolában tanított élő idegen nyelvekkel (elsősorban az angollal) Kompetenciafejlesztés a latinórákon A differenciált foglalkoztatás (felzárkóztatás és tehetséggondozás) kérdései a latinoktatásban Felkészítés a kétszintű érettségire. Tartalma: Hogyan változtak meg a latinoktatás céljai és keretei az új helyi pedagógiai programok bevezetésével? .) Tematika: . videók. l.az auctoranyag változása (választási lehetőségek és szempontok) . még a művészettörténet tárgy leírásánál mondottakat. 56 . Arpinói Nemzetközi Cicero-verseny).Régiségtani kérdések: A szemléltetés forradalmi újdonságai: képi adatbázisok. Felkészítés klasszikus területek meglátogatására.Kontaktórák száma: 8 A kreditszerzés módja: gyakorlati jegy II. nyelvvizsgára. Szakmódszertan l. CD-ROM-ok készítése.Régészeti séták Pannoniában és azon túl: Pannonia mint kirándulási célpont és a római emlékek közvetlen megismerésének színtere.helyi tanterv és tanmenetek készítése . hogy a változó körülmények között rugalmasan viszonyuljon a latintanítástól elvárt feladatokhoz. habil.új eszköztár (internet. Görög és római művelődéstörténet: Oktató: Gesztelyi Tamás CSc. egyetemi docens A tárgy célja: az ókor tárgyi emlékeinek modern interpretációs lehetőségeivel és adathordozóival való ismerkedés. latin szakra stb. 4. A tárgy célja: A tanár módszertani kultúrájának elméleti megújítása annak érdekében. Kreditértéke: 3 kredit (10 óra) A kreditszerzés módja: gyakorlati jegy A gyakorlati jegy szerzésének módja: a téma egy vonatkozásának önálló feldolgozása III. DVD. a DE Klasszikafilológiai Tanszék óraadója III.a kulúra-alapozás lehetőségei és kívánalmai a mai Európában(a görög-római kultúra mint az európai civilizáció egyik gyökere) . A latintanítás szakmódszertana: Oktató: Szilágyi Ilona vezetőtanár. DE Kossuth Gyakorló Gimnázium. . .

Latin nyelvű irodalom az ókoron tul.a kétszintű érettségi követelményei.gyakorló szöveg. gyógyszerészi. Kreditérték: 4 Kontaktórák száma: 15 Kreditszerzés: gyakorlati jegy A gyakorlati jegy megszerzése: beszámoló alapján Latin nyelv Oktató: M. jogi.és feladatsor összeállítása felzárkóztatás és korrepetás céljára . egyetemi tanár. Téma: klasszikus témák modern feldolgozásai. természettudományos területek: orvosi.gyakorló szöveg. A tanár szakmai biztonságát. Középkori és ujkori latin. zene stb.2-3 szóbeli érettségi tétel kidolgozása az adott kívánalmak szerint . Nagy Ilona PhD habil. Élő latin irodalom.antik témájú bemutató forgatókönyvének kidolgozása (csoportmunka) .A tárgy kreditértéke: 5 A kreditszerzés módja: gyakorlati jegy A gyakorlati jegy megszerzésének módja: beszámoló. DE Klasszika-filológiai Tanszék Szekeres Csilla PhD. egyetemi adjunktus. A beszámoló módja: egy tanitási egység komplex kidolgozása az alábbi javasolt témákból: . multidisciplináris irodalmi jártasságát erősiti. egyházi.komplex nyelvi és műveltségi vetélkedő feladatsorának kidolgozása (csoportmunka) . levéltáros. DE Klasszika-filológiai Tanszék A tárgy célja: kitekintés a latin nyelvű irodalom továbbélésének néhány kérdésére./ kapcsolatteremtés lehetőségei más műveltségi területekkel. félév: össz.és feladatsor összeállítása nyelvvizsgára készülőknek . egyetemi adjunktus. stb. biológiai. Latin nyelv és antik irodalom blokk Görög és római irodalom: Oktató: Havas László DrSc.szótározási minták CD-ROM segítéségével . változatai az ókor után. ………………………………………………………………………………………………… IV.. 27 kredit (85 kontakt óra) értékben I. Kreditérték: 4 57 . DE Klasszika Filológiai Tanszék A tárgy célja: Kitekintés a latin nyelv változataira. A latin a különféle tudományterületeken /bölcsészterületek: történész. Tematika: A latin nyelv élete. A kurzus segiti a pályairányitás és tehetséggondozás módszereinek bővitését.

tv. különös tekintettel a hellenisztikus filozófiai irányzatokra és a római filozófiára. A Nemzeti Tankönyvkiadó új kiadású latin tankönyvei) Idegen nyelvű latin tankönyvek. koncepcionális és gyakorlati kérdéseinek megvitatásával a tanár bátorítást kap tananyagszerző-szerkesztő. latin feliratait! Kreditérték: 4 Kontakt órák: 12 Kreditszerzés módja: koll. II. DE. a DE Klasszikafilológiai Tanszék óraadója A tárgy célja: a szak legújabb tanítási segédleteinek.Kontaktóra: 15 A kreditszerzés módja: koll. mit ettek a katonák?) Keresd környezetünk antik motívumait. A latintanitás szakmódszertana III. l. (Pl. étkezés: mit ettek a rómaiak. Szakmódszertan_ Oktató: Szilágyi Ilona vezetőtanár. Klasszika Filológiai Tanszék A tárgy célja: Tantárgyi motivációs lehetőségek bővítése. lehetőségei. Szempontok: A szövegfeldolgozás és interpretáció gyakorlása 58 . egyetemi adjunktus. Görög és római társadalom és művelődés blokk Görög és római filozófia: Oktató: Szekeres Csilla PhD. Klasszika-filológiai Tanszék A tárgy célja: az ókori filozófiai irányzatok kutatása terén elért újabb eredmények megvitatása. alapján) III. DE. egyetemi docens. innovatív képességeinek gyakorlásához A tárgy tematikája: A tankönyvek koncepcionális kérdései. megvalósítása. DE Kossuth Gyakorló Gimnázium. Kooperációs lehetőségek építése egy-egy régió latintanárai között a vezetőtanár kezdeményezésével és koordináló szerepével A tárgy tematikája: . Kreditértéke: 3 kredit Kontaktórák száma: 8 A kreditszerzés módja: gyakorlati jegy Antik művelődéstörténet: Oktató: Gesztelyi Tamás CSc.Átélt antik kultúra: Szituációs játékok témái. A használatban levő és készülő kötetek bemutatása (pl. (óraterv egy témából stb.római szerzők II. Tematika: Antik filozófia .

és dokumentumfilmek összegyűjtése .a bevonható CD-ROM-ok -anyagkeresés az Interneten – ennek veszélyei . Az informatika az ókortudományban Oktató: Takács Levente A tárgy célja: Az információ megőrzésének és tárolásának áttekintése a homéroszi eposzoktól az Internetig. illetve művekre vonatkozó fejezetek. folyóiratok a világhálón. Seneca Kiadó... von Albrecht: A római irodalom története I-II. Számítógép architektúrák. táblázatkezelők. Római irodalom az ezüstkorban. fordítóprogram. Római irodalom a késő császárkorban.a Sulinet digitális tudásbázis tananyagai „A latinórák keretein túl” – lehetőségek a figyelemfelkeltésre és a tárgy népszerűsítésére A tárgy kreditértéke: 5 kredit Kontaktórák száma: 15 A kreditszerzés módja: gyakorlati jegy III. MS Word. 2. Seneca Kiadó. (A tárgyalt műfajokra. Római irodalom az aranykorban. Perifériák fajtái. 2003.) Adamik T. (A tárgyalt műfajokra.A lexika újfajta feldolgozása A feladat. programozás. bájt. 1994. rendszerközeli szoftver. Pécs. Görög-római irodalom: Adamik T. (A tárgyalt műfajokra. Az információtechnológia korabeli aspektusait a klasszikus antik civilizáció keretében tárgyalja.) M. Internetes keresőprogramok. Seneca Kiadó. Ókori tárgyú CD-ROM-ok kezelése. Pécs. A kurzus először azokkal az információ-átadási és -megőrzési technikákkal foglalkozik. illetve művekre vonatkozó fejezetek.. Bp.. használata. félévhez (résztárgyanként): 1. interpreter. Tematika: A számítógép mint információ-feldolgozó gép. Római irodalom az archaikus korban. katalógusok. Operációs rendszer alapfogalmak. Seneca Kiadó. Könyvtárak. adatbáziskezelők). alapszoftver. 1994. Informatikai alapfogalmak (adat. kompatibilitás. Powerpoint programok használata. illetve művekre vonatkozó fejezetek.módszertani feldolgozások a szükséges (elsősorban modern) kiegészítő anyagok bevonásával: . 59 . alkalmazói szoftver.és gyakorlatkészítés néhány módszere Munka a tankönyvekkel . amelyek az ókorban jellemzőek voltak. Pécs 1996. Pécs. Kötelező irodalom A III. felhasználva a görög-római források beható elemzését. az elemzendő művek kiválasztása az előadó javaslata és/vagy a csoport érdeklődése alapján történhet. (A tárgyalt műfajokra. szövegszerkesztők. s bizonyos sajátosságaik mind a mai napig érvényesek. operációs rendszer.a felhasználható játék. Antikvitáshoz kapcsolódó egyéni projektek összeállítása.) Adamik T. 1993. program. használatuk.) Adamik T. bit. illetve művekre vonatkozó fejezetek.

Gy. M.Gesztelyi T.) Disco. (3 szabadon választott játék bemutatása. M.Nagyillés J ..: Az ókori filozófia története. 1997. Munske – Alan Kirkness (hrsg.) (Egy fejezet megbeszélése. videofilm.. (2 szabadon választott témakör bemutatása. Bp. Cornelsen Verlag. Szeged. Cicerótól az élő latinig.. Holnap Kiadó 2006 (az ókorra vonatkozó részek) 5..Tegyey I. Bp. Görög-római kultúra c. szerk. A nyelvtanártovábbképzés egy lehetséges modellje.) Nagy F. (A tárgyalandó részekre vonatkozó fejezetek. (Latin vonatkozású cikkei. 2. Görög-római történelem: Borhy L. (Agatha V. 1992. Nyelvészeti Füzetek 5. 212-265. (Reihe Germanistische Linguistik 169. I... A IV. Tankönyv a középiskolák számára. (szerk. Berlin. 1998. Grammatik. 23-253. Játsszunk Hellászt.): Filozófia. Bevezető. (Ford.. Maróth M. Munkáltató tankönyv.: Görög-római filozófia. Havas L.: Római történelem. 223-270.Kováts Gy. Latin nyelv: 60 . a jegyzeteket és a fogalommutatót írta): Sztoikus etikai antológia..Gesztelyi T.. CD-ROM. I-III. 1996. In: Bevezetés az ókortudományba II.. félév irodalomjegyzékében. Bp. Szöveggyűjtemény..Hegyi W. Latin nyelvtan a gimnázium számára. Bp. 1999.. Szakácskönyv a római korból. Long.Kötelezően választandó tetszés szerint néhány tanulmány a legfrissebb szakirodalomból. 4.A: Hellenisztikus filozófia. Latin nyelvtan a gimnáziumok számára. A római történelem.. G.: Filozófia. Nagy I. 1956.Péter Gy. A . Formen. In: Boros G. Steiger Kornél (Válogatta. A latin nyelvészkongresszusok anyagából választás szerint néhány cikk megbeszélése.) Havas . Kiegészítés: a tárgyalt témákhoz kapcsolódóan öt folyóiratcikk szabad választása a legfrissebb szakirodalomból.. 1997.. 170204. Szeged. Latin nyelv: H.) Budapest 1998. Debrecen. Budapest 1983. 166-182. Tegyey I. Nagy I.. Tübingen 1996. Bp. Bp 2007. Osiris. diasorozat. Steiger K. Görög-római filozófia: Bene L. . .). Steiger K.. 1985. KLTE Oktatástechnikai Központ 1998.. II. Darab Á. 1997. az utószót. Magyarázat a görög-római kultúrához c. Görög-római irodalom: Az általános műveket lásd a III. félévhez: 1... Budapest 2007. 1996. Bp. Generalia. Das griechische und lateinische Erbe in den europäischen Sprachen.) Szőcs T. JATEPress. Görög-római művészettörténet és művelődéstörténet: Darab Á. 2.Szabó E.): Eurolatein. 3.Tar I.) Apicius. M. H. Vokabeln.

1997. (3 téma bemutatása.. CD-ROM.Muhari K. 1997. Latin közmondás. Latin nyelvi jegyzet joghallgatók számára.. 1996. (1-2 témakör alkalmazása. Ajánlott szakirodalom: a tárgyalt témákhoz . Egy római provincia története és kultúrája. Long. 95140.és feladatgyűjtemény jogászhallgatók részére. Budapest 1983.. Szaknyelvi tankönyvek (Takács J. Knittel. (szerk. Gulyás I..) : 1 szakterület bemutatása érdeklődés szerint.. Bauer. 4. Bp. (3 téma bemutatása. In: Nyelvünk a Duna-tájon. 1987. Latin nyelvkönyv gyógyszerészhallgatók számára.Nagy M. 1998.) A Der altsprachliche Unterricht c. Görög-római filozófia: Bene L. – Ősz F. Orvosi latin nyelvkönyv. 15-38). Bp. Telosz Kiadó. 1989.Balázs J. Budapest. 2000. Bánóczi R..12.: Görög-római filozófia. H. Takács Gy. Das Wissen um die Bedeutung des Lateinischen für die englische Sprache.: Informatikai alapismeretek történelem alapszakos hallgatóknak. Debrecen 1996A görög-római irodalomhoz: Borzsák I. Budapest..): Bevezetés az ókortudományba I-V. – Fazekas Cs. Balázs J. eine Brücke zu den romanischen Sprachen. Bp. Gesztelyi T. Görög-római művészettörténet és művelődéstörténet: Csákvári J.. Steiger K. Madas E..) 4.. 79-93.. A görög kultúra az európai művészetben.. Bp.Belák E. Takács J. . A.): Filozófia. 20072. a jegyzeteket és a fogalommutatót írta): Sztoikus etikai antológia.–Rihmer Z.: Latin nyelvkönyv jogászoknak. 1994-2006. (1981). Diósdi Gy. folyóirat 1 idevágó cikkének ismertetése. NIIF Információs füzetek I. (Ford.. – Szendi A. – Kerepeszki R.-né . Informatika az ókortudományban: Bárány A.: Ha a jogász latinul beszél..... az utószót. Dragma I-VII. 3.. Szerk. 23-253. Budapest 2007. A latin a Duna-tájon. Bp..) Csákvári J... Dicta Aurea. (Möglichkeiten eines Einblicks in die romanischen Sprachen im Rahmen des Lateinunterrichts). 1991. – Tegyey I.) Budapest 1998. Liturgikus latin nyelvkönyv. Der altsprachliche Unterricht XXIV. Bp. Bp.. – Kőfalvi T. Mawdsley. A . folyóiratból (pl. Bp.. Latein. Budapest: 2006 Forisek Péter: A hálózat használata az ókortudományok területén. 61 . – Patay-Horváth A. Steiger Kornél (Válogatta. – Hunyadi Zs.bővebb tájékozódásra (az ajánlott munkák a tanszék könyvtárában megtalálhatók) Általános tájékozódásra: Havas L. Választás szerint néhány cikk a latin és más nyelvek rendszerének viszonyáról a Der altsprachliche Unterricht c. Der altsprachliche Unterricht XXVII (1984).A: Hellenisztikus filozófia. Bp. Pannonia. (szerk.Szilágyi L-né. Kossuth Kiadó. 1983.. 1996.. In: Boros G. 1997. A római kultúra az európai művészetben. – Forisek P. Evan: Számítógép a történettudományban.10.

Blatt ed.Würzburg 1980.): A formák és a tudás. Sprache und Umgangssprache in der frühen Neuzeit.Eine Einführung. A római történelem. ... Kalevala Latina. Fr.. Latein . Laureys: Mittellatein. 1998. Stotz: Mittelalterliches Latein: ein Haus mit vielen Wohnungen. S. Helsinki. Révész M. Bp. 1997. Travaux du Cercle Linguistique de Copenhague Vol.Gembloux 1985.): Compagnion to the History of the Neo-Latin Studies in Hungary. Neue Lateinische Textgrammatik. Tübingen. 1986. H. Verstan. Grammaire Latine. (Kleine kulturwissenschaftliche Bibliothek 14. Mayer E. Berlin. A. P. In: Der neue Pauly Enzyklopädie Bd. B. Laureys: Neulatein.und Wissenschaftsgeschichte kötet): 447-58. Interpretatio.Régi magyar irodalmi szöveggyűjtemény I. Leuven. Bp. István (szerk. Tuomo Pekkanen. Filologia Mediolatina XIII (2006): 1-25.: Latinitas viva. 1989. Stuttgart .. Ford. Klopsch – K. Bartók I. Pinkster. 1997. E. Kairosz Kiadó 2005. Bp. .): Sors és szabadság. Freiburg . In: Einleitung in die lateinische Philologie. M. Copenhagen 1957.. Szepes E.J. István (szerk.Leipzig. G.. Tinta kiadó. Szöveggyűjtemény. J. Neuhausen – M. Budapest 2001. 1988.) Glücklich. R. Crackett.. Kaufmann. Bugár M.. M. Budapest 2007. 1998. Pinkster. Budapest 2007. Kairosz 2006. Lavency.Szerdahelyi I. Érdeklődés szerinti folyóiratcikkek a tárgyalt témákhoz A latin nyelvhez: Adamik Béla: Nyelvpolitika a Római Birodalomban. 15/1 (Rezeptions. Betegh G.. Humanizmus. Raven – M.): Kozmikus teológia. XI. P. 2005. Kőszeghy P. von Ungern-Sternberg. 387 skk. Bp. Szeged. -Tegyey I.. Usus.Jankovics J. Paris . .und Wissenschaftsgeschichte kötet) A görög-római történelemhez: Borhy L. Aus dem Englischen von R. (ed. H. Tar I. Latin metrika. JATEPress. Tanulmányok Platón metafizikájáról és ismeretelméletéről. Burke: Küchenlatein.. In: Der neue Pauly Enzyklopädie Bd.Bodnár I. 15/1 (Rezeptions. századig. . 1981. Szerk. Römische Geschichte. W. Heidelberg. II. Ijsewein: Compagnion to the Neo-Latin. Stroh: Latinitas viva. Ács P . . 2006. Schofield: A preszókratikus filozófusok. (szerk): Töredékes hagyomány. P.Nickel.Lateinische Syntax und Semantik. u.. Budapest. (szerk. Kirk. – J.Geréby Gy. Bugár M. Eva-Maria: Szókratész.P.. Az emberi autonómia problémája az antik filozófiában a Kr. A görög-római filozófiához: Betegh G. 2007.-Lautner P..und Wissenschaftsgeschichte kötet): 925-46. 15/1 (Rezeptions. Steiger Kornélnak. – Böröczki T. Bp. Description du latin classique en vue de la lecture des auteurs.Petersen. 1986. P. Budapest 1998. In: Der neue Pauly Enzyklopädie Bd. 62 . 1998. H. The Classical Pattern of modern western civilisation: Language.

): Platón: A lakoma.) Budapest 1998. T.: Panis militaris. Borzsák István: Dragma – válogatott tanulmányok I-IV. 1985. Debrecen 1998.: Arisztotelész. 286-303. (néhány tanulmány olvasása) Gloviczki Zoltán: Érettségiről latintanároknak (az OM honlapjáról letölthető anyag) Dr. Nemzeti Tankönyvkiadó. Steiger K. Steiger K.I. 240-265. pl. Bp. 211-219. kötet Telosz Kiadó 1994-től (Néhány módszertanilag hasznos cikk feldolgozása. Nemzeti Tankönyvkiadó. (Pl. Horváth Margit – Szilágyi Ilona: Klasszikus örökségünk. Phaidrosz. Long. Informatikai irodalom: Goldstine. Borzsák István: Kell-e a latin? Gondolat. 1997. Nagy Ferenc: Latin nyelv I. M.13 119/1 N.Horváth Margit – Szilágyi Ilona: Linguam Latinam disco I-II. Nagy Ferenc: Latin nyelv II. Havas Lászlóné: Van-e és mi is az az Eurosophia? VI. A görög-római művészettörténethez és művelődéstörténethez: Apicius M. Nagy Ferenc: Latin nyelv IV. 2003.2002.: A görög filozófia története. Steiger K. Bp.: A lappangó örökség. Bp. Budapest 1994 (Matúra Bölcselet) Taylor. D. Nemzeti Tankönyvkiadó. Racskó P. R. 397-409. 2008. Budapest 1998. 203-214. Ross.. Budapest 1999. Pedellus Kiadó. Piliscsaba.. A. Csala P. Horváth Margit – Katona Rezsőné: Tanári kézikönyv – Latin. 2003. Magyar Ókortudományi konferencia. 2004. Budapest: Computerbooks. Schmidt-Wecker-Röttger: Lateinische Sprachlehre. 13 219/1 N.. 39-53. 63 . Szakácskönyv a római korból. Bp. Budapest 2002.A: Hellenisztikus filozófia. Budapest 1944.: Platón. Tankönyvek: N. 1996. 1990. Horváth Margit – Dr. 2001. Horváth Margit – Dr.: Bevezetés a számítástechnikába. 13 319/1 N. Maróth M. 13 419/1 N. Mainz 1997. Budapest: LSI Oktatóközpont. – Tarlós B: Informatika alapjai. Csákvári J. Módszertani irodalom: Kötelező irodalom A helyi pedagógiai programok idegennyelvi fejezetei N. 20-29. Havas Lászlóné:A klasszikus nyelvek jelenlegi helyzete Európában V. Bp.): Epikuros levelei.: Az újplatonizmus. Dr. Tankönyvkiadó. Bp. Steiger K. H. Piliscsaba 2002. Nemzeti Tankönyvkiadó. A .. E.55-65. Budapest 1999. 2007. Junkelmann.. – Csetényi A. Budapest 2001. Nemzeti Tankönyvkiadó. Bp.: Parmenidész és Empedoklész kozmológiája. Horváth Margit – Dr. Bp. A római kultúra az európai művészetben. Tankönyv a középiskolák számára.Kövendi D.. 2004. Bp. (szerk. 87-92. 114-120. Magyar Ókortudományi Konferencia. A görög kultúra az európai művészetben. (ford.: Filozófia. Budapest: Műszaki Könyvkiadó. II.: A számítógép Pascaltól Neumannig. (Ford. Bp. Nagy Ferenc: Latin nyelv III. G. Rsz. Horváth Margit – Dr. Holnap Kiadó 2006 (az ókorra vonatkozó részek) Steiger K. 164-179 l. Csákvári J. Bp. Wallis. H. 56373 /I-II N. – Sárosi Gy. 2001. 1997..

habil DSc PhD. Nagy Ilona Szekeres Csilla Szilágyi Ilona Takács Levente Beosztás Tanszékvezető egyetemi docens Egyetemi tanár Egyetemi adjunktus Egyetemi adjunktus vezetőtanár Egyetemi tanársegéd Tudományos fokozat CSc. 5. Takács Miklós. A képzés költségtérítési díja: 140. habil PhD PhD A szakmai munkában részt vevő külső tagok: Név Beosztás 14. 64 . Szabó József. Önkormányzatok)kér fel. A specializációs továbbképzésben részt vevő oktatók a Debreceni Egyetem részéről Név Gesztelyi Tamás Havas László M. 4.11. mind a specializációs részben nagyobb tartalmi blokkokból és azokon belüli tantárgyakból épül fel. ezek biztosításának módja: Az egyetem a képzés infrastrukturális hátterét ( tantermek és felszerelésüket)biztosítja.A képzésért felelős kar megnevezése: Bölcsészettudományi Kar 2.1 pontjában megnevezett kompetenciákkal rendelkeznek.Képzési cél: A képzés célja. A képzési program végrehajtásához szükséges tárgyi és személyi feltételek. 3. a specializációért felelős oktató: Dr. hogy olyan szakembereket képezzen. akik a KKK 7. A képzés legkülönbözőbb szakterületeihez az egyetem különböző karain rendelkezésre áll a megfelelően képzett személyi. oktatói háttér.A képzés szerkezete: A képzés tartalma mind az általános. de néhány gyakorlati jellegű kollégium megtartására külső előadókat( OKM.A képzés formája: költségtérítéses levelező.A szakért felelős oktató: A szak egészéért felelős oktató Dr.000 Ft / félév MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM SPECIALIZÁCIÓ KÉPZÉSI PROGRAM 1.

Irodalomtudományi szakmódszertan. tevékenységrendszerben: A képzést elvégző. továbbá arra. a nyelvhasználat társadalmi és területi tagolódását.és gondolkodásmód birtokában a nyelvi. pszichológiai ismereteket és módszereket igénylő személyek.3. Birtokolják az egyetemes és a magyar nyelvtudomány valamennyi elméleti és történeti részterülete alapvető ismereteit. érveket és elemzéseket a szaktantárgy oktatásában különböző nézőpontok szerint magas szinten bemutassák. irodalommal és kultúrával kapcsolatos problémák felismerési és kreatív kezelési képessége. Specializációtól függően terepgyakorlatok is vannak. 7.Elsajátítandó kompetenciák: A képzés célja olyan szakemberek képzése. a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben. A pedagógus a nevelési-oktatási intézmény szervezetében. Sajátos pedagógiai. a mai kommunikációs formák és területek időszerű kérdéseinek kifejtő-leíró közvetítési módjait. a társadalom és kultúra egymást föltételező összefüggésrendszerét. készségek.2. kezdeményezőkészség és személyes felelősségvállalás.A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben. kritikai attitűd. A képzés módszerei: Elméleti jellegű előadások mellett tantermi. A nevelési-oktatási intézmény. irodalmi és kulturális jelenségekről szerzett tudás gyakorlati (közoktatásban kamatoztatható) alkalmazására. 7. elkötelezettség és minőségtudat az irodalom. fogalmi gondolkodás. 65 . illetve csoportok nevelése-oktatása – A magyar nyelv és irodalom specializáció által meghatározott választható ismeretkörök: Irodalomtudomány (kultúratudományi és médiatudományi ismeretekkel és módszertani szempontokkal bővítve). hogy a kor igényeinek megfelelően hatékonyan kommunikáljanak. elmélyültebben ismerik egy korszak vagy jelenség irodalmi problémáit. alkalmasak lesznek arra. elkülönítve azt más olvasásmódoktól. tevékenységrendszerben.6. a nyelv és a kultúra vonatkozásában.1.Tanterv: A képzés során elsajátítandó kompetenciák. a hazai és a nemzetközi irodalomelmélet jelentős eredményeit. megszerezhető ismeretek: Kötelező ismeretkörök:Közigazgatási vezetési ismeretek. 7.Tudáselemek. Ismerik a nyelvhasználat. akik megszerzett irodalomtudományi és nyelvtudományi ismereteik birtokában képesek az irodalmi olvasás technikáinak alkalmazására. laboratóriumi gyakorlatok és szemináriumi jellegű foglalkozások. Nyelvészet. Az intézmény és környezete. személyes adottságok. együttműködési készség.4. tudáselemek. a nyelvvel. A nevelési-oktatási intézmény hatékonysága. átfogóan ismerik a magyar és a világirodalom történetét. 7. Az integráció és a szegregáció kérdései.Személyes adottságok: Motiváció. mint szervezet. szakvizsgát tett pedagógusok alkalmasak lesznek a megszerzett eredeti látás. megszerezhető ismeretek. hogy az információkat. 7. az absztrakció képessége. értékközpontúság.

félév IV. Irodalomtudományi szakmódszertan 1. próza. Újabb tendenciák a 13 koll 4 Berta Erzsébet/ világirodalomban Goretity József/ Katona Gábor (Debreceni Egyetem) II. Bevezetés a kognitív nyelvészetbe 12 gyj 4 12 gyj 4 Kis Tamás (Debreceni Egyetem) Nyirkos István (Debreceni Egyetem) Szikszainé Nagy Irma (Debreceni Egyetem) Hoffmann István (Debreceni Egyetem) Kis Tamás (Debreceni Egyetem) PhD DSc DSc CSc PhD 66 . Az ómagyar kor nyelve 5. Irodalom és médiumok 14 koll 4 Berta Erzsébet/ Oláh Szabolcs/ Szirák Péter (Debreceni Egyetem) 2. Irodalom és kontextusai 12 gyj 4 Goretity József/ (művészetek. Szociolingvisztika 2. Irodalomtudomány (kultúratudományi és médiatudományi ismeretekkel és módszertani szempontokkal bővítve) 1. Újabb leírások a mondatleírásban 3.és 12 gyj 4 Berta Erzsébet/ versolvasás Oláh Szabolcs/ Takács Miklós (Debreceni Egyetem) 2. félév oktató óraszámon kredit óraszámon kredit szám kérés szám kérés I. magyar nyelv és irodalom specializációs képzés 3-4. Nyelvészet 1. félév tantervi hálója III. Biblia) Tóth Judit (Debreceni Egyetem) III.Számítógép a textológiában 12 gyj 4 Borbély Szilárd/ és az irodalomtudományban Debreczeni Attila (Debreceni Egyetem) 3. Újabb tendenciák a magyar 13 koll 4 Dobos István/ irodalomban Szirák Péter (Debreceni Egyetem) 4. Előadáselemzés. Irodalomelmélet 14 koll 4 Berta Erzsébet/ Szirák Péter/ Varga Pál (Debreceni Egyetem) 3. Szövegtipológia Tantárgy fokozat PhD/ PhD/ CSc PhD/ CSc/ DSc DSc/ CSc PhD/ CSc/ CSc PhD/ PhD/ PhD CSc/ DSc CSc/ PhD 14 14 koll koll 4 4 14 koll 4 4.A pedagógus-szakvizsgára felkészítő.

Irodalom és médiumok 2. Újabb tendenciák a világirodalomban Nyelvészetből írt szakdolgozat esetén: 1. Szociolingvisztika 2. A záróvizsga: A záróvizsgára bocsátás feltétele: A záróvizsga résztárgyai: Analízis az iskolai tanításban. gyakorlatok beszámításának rendje: Bármely felsőoktatási alapképzésben vagy továbbképzésben szerzett kredit elismerhető. mindegyik kollokviummal zárul 67 . A korábban szerzett ismeretek.. Irodalomelmélet 3. Újabb eredmények a mondatleírásban 3. Szövegtipológia A záróvizsgán a benyújott szakdolgozatot is meg kell védeni.Magyar diaklektológia 7. A záróvizsga részei: Irodalomból írt szakdolgozat esetén: 1.Nyelvpolitika Összesítés Óraszám: 180 Kredit: 55 92 kollokvium: 7 gyakjegy: 7 4/3 28 12 12 88 gyj gyj 3/4 4 3 27 Nyirkos István (Debreceni Egyetem) Hoffmann István (Debreceni Egyetem) DSc CSc 8. Szakmódszertan 1. Tantárgyi programok: I. Algebra és számelmélet A záróvizsgán a benyújott szakdolgozatot is meg kell védeni. Irodalomtudományi modul (kultúratudományi és médiatudományi ismeretekkel és módszertani szempontokkal bővítve): 4 tanegység összesen 16 kredit értékben. 10. Az oklevél minősítése a szigorlatnak. 52 kötelező kontakt órában. a záróvizsga eredményének és a szakdolgozat eredményének számtani átlaga kerekítve. 9. A záróvizsga eredménye a záróvizsgán kifejtett tételre kapott érdemjegy és a szakdolgozatvédés eredményének átlaga kerekítve. ha a kredit átváltás általános szabályai szerint egyenértékesíthető jelen szakvizsgás képzés valamely tantárgyával. Újabb tendenciák a magyar irodalomban 4. A résztvevők teljesítményét értékelő rendszer: A szakdolgozat: A specializációs képzési rész ismeretköreiből meghatározott témából kell készíteni.6.

A kommunikációs technológiák története Homérosztól Heideggerig. Az élőszóba foglalás elektronikus kellékkel kivitelezett értelmezése és az elektronikus pótlással megvalósított szöveg elektronikus kiegészítésű értelmezése.. Mi a kép? in Kép-Fenomén-Valóság. l994. .GADAMER. a kézírásos szöveg írásbeli értelmezése. az illusztráló képet hogyan váltja fel az absztrakt kép? Hogyan értelmeződik át e perspektívában az imitáció és tükrözés platóni tradíciója? Milyen lehetőségeket kínálnak egy speciális komparatisztikához a festészeti és az elbeszélői nézőpont korrespondenciái? Az olvasás gadameri emblémája milyen lehetőséget nyit a képek. mert feloldódik a kétdimenziós képek kollázs-elvű rendszerében. tantárgyfelelős: Oláh Szabolcs – oktatók: Berta Erzsébet. Szirák Péter. a rádió. NYÍRI Kristóf és SZÉCSI Gábor. 1997. Az élőszóba foglalás szóbeli értelmezése. A könyv és a folyóirat szerepe a kultúra és a társadalmi együttlét létrehozásában. 2001. Varga Pál) Három témakörben: A. A. Az információ tárolása. oktatók: Berta Erzsébet. intézményei – a kultúraközvetítés emlékezettechnikai sajátos. . továbbítása. Az irodalom médiumtól függő jellegéről. Bp. számítógép. Milyen jellemzői sorolhatók fel az elsődleges szóbeliségben az emberi gondolkodásnak és a tudás narratív megnyilvánításának? Hogyan szervezi át a tudatot a betűírás. Bp.Thomas. . a szóbeli kifejezés szöveges értelmezése. a televízió. irodalom és zene viszonya a modernség új horizontján: Hogyan szünteti meg a láttató szó retorikáját. 39-110. . az adatfeldolgozás közösségi technikái. szóbeli poétika és az individualitás hiánya. A szó és kép. in A szép aktualitása. Bp. A televíziós tömegkultúra észlelési feltételei: lassan a nyomtatott íráskép logikai szerkezete eltűnik. 4 kredit. A vizuális érzékelés kulturális megkülönböztetése: a tipográfiai ember kora újkori létrejöttéről. szövegek értelmező eljárásainak? Hogyan szerepelhet zenei alkotás az irodalomban? B. HAVELOCK.. Előszó Platónhoz = Szóbeliség és írásbeliség. 1996. Szerk. az életvilág fogalma és jelentősége.David BORDWELL. végül az elektromos médiumok fokozatos elterjedése? Élőszavas információ.1. Bp. 1998. Szirák Péter) Három témakör:ben: A. . a szerzőről és közönségéről.Eric. Irodalomelmélet (kollokvium. C. A nyomtatott szöveg nyomtatott szöveges értelmezése. Irodalom és médiumok (kollokvium. épületek. Fenomenológia és hermeneutika Az interszubjektivitás fenomenológiája (Husserl): szakítás a kartéziánus szubjektumfogalommal. 2. Kultúra. A görög igazságosság-fogalom: Homéroszi árnyvonalaitól a platóni főszerepéig.. a telefon. Hans-Georg. a digitálissá alakítás. Írott és nyomtatott könyv: az öntudat megragadhatóságának egyes fázisairól. UŐ. hogyan némítja el a narratív képet a modernség? A jelentésre összpontosított szót hogyan váltja fel a láthatóságra fókuszált szó? Az elbeszélő. Elbeszélés a játékfilmben. A társas tapasztalatszerzés újszerű izgalma a mágnesszalagra rögzített hangok. információ. Hol lelhetők fel a technikai fejlődés korában a gondolkodás hagyományos képletei? A technikai előállítás és a hagyomány versengéséről. T-Twins. a hangosfilm és a számítógép korszakában. A tipográfiai ember létrejötte. a nyelv szerepe „a mi világunk“ 68 . Bp. A távíró és a „világfalu”.Marshall MCLUHAN. Az épületek és képek olvasása. 4 kredit.. digitalizált szó és digitalizált íráskép. poétika – a média szociális története távlatában A kommunikációs technológiák története az orális kultúrától a technikai sokszorosíthatóság kultúrájáig. W. a modern reklám városképe a századelőn és a századfordulón. az imitáló. Irodalom és film viszonya mint „olvasási” kérdés Művészet és kultúra a tömegeknek készült montázselvű érzéki benyomások korában – televízió. tantárgyfelelős: Varga Pál. a tömegsajtó térnyerése. Oláh Szabolcs. A Gutenberg-galaxis. a nyomtatás. Kijárat Kiadó.MITCHELL.. J. alakításában.

76-89. A tankönyv mint zárt értelmezések gyűjteménye – az irodalomtanítás hermeneutikai nézőpontból. „horizontösszeolvadás“. Kovács András Ferenc. . hogy a hallgató ismerje meg. Bp. az abszurd. Tandori Dezső művei) B. 2001. az életvilág és az irodalmi mű világának viszonya mint nyelvi világok kommunikációja. intézményes-kanonizáló törekvések befolyásolták az elmúlt évek magyar prózáját és líráját. Darvasi László. . Hazai Attila művei) C. értelmezés és alkalmazás mozzanatainak összeolvadása). In Sz.megalkotásában. Bp.-M. a közös életvilág létrehozói mint egy értelmezői közösség tagjai. megszólalási módok. Példázatosság és metaforikus történetmondás a hatvanas-hetvenes évek elbeszélő prózájában (Ottlik Géza. – Tematikus szám. M. a nyelv „modern” filozófiája. poétikák. narrativizálás. milyen meghatározó művek. az esztétikai tudat elkülönülésének bírálata. Irodalom és historiográfia – a narratívák elmélete és elemzése Az irodalomtudományos. Bodor Ádám. A kulturális szemiózis olyan fogalmak mentén válik így interpretálhatóvá.Hayden WHITE: A történelem terhe. tropologizáció. Konrád György. 1984. hermeneutikai és dekonstrukciós értelmezések szerint. . Kemény István. mely szerint a közvetítőrendszerek átalakulása az általuk közvetített szimbolikus értelemvilágokat sem hagyja változatlanul.. Hasznosítjuk a médiatudományi belátást. B. . 4 tanegység. Bp. a horror és a fragmentum retorikája. Lássa be. A „prózafordulat” – a nyolcvanas és kilencvenes évek elbeszélő prózája (Hajnóczy Péter. Márton László. Borbély Szilárd. Az irodalom és a társművészetek komparatív interpretációja. az alterego kérdése). Ebben a távlatban újszerű módon merül fel a régi kérdéskör: irodalom és komparatisztika. többnyelvűség – médiumok közötti olvasás. 3. I(1993).: „Minta a szőnyegen”. Kukorelly Endre. Esterházy Péter. a zene „mítosza”. hogyan változtatják meg a kanonikus szerzőkről kialakított képet a kortárs világlátások és szövegépítési szokások. A műértelmezés esélyei.Fenomenológia és hermeneutika. az irónia. a befogadás mint értés. A szubjektum–objektum szembenállásának kiiktatása a mű befogadásának folyamatából – a befogadás játékszerűsége. A befogadás szabadsága és e szabadság határai: a megértés történetisége – a hatástörténet fogalma. Egy posztmodern lírai kánon (Parti Nagy Lajos.THOMKA Beáta: Beszél egy hang. A hagyomány fenomenológiai értelmezése. Balassi Kiadó. közvetítés és megértés folyamatának vizsgálata szükségszerűen vezet el a nyelv világalakító teljesítményének reflektálásához.. Nádas Péter. historiográfiai és médiumelméleti távlatokat egyaránt hasznosító kultúratudományok rendkívül szerteágazó diskurzusaiban tapasztalás. metaforikusság) a tudás elmondássá válásának nyelvi preformáltságára irányítják a figyelmet. melyek (pl. 1995. Komparatisztikai kérdések: fordítás és kánon – a német koraromantika modernségelméleti horizontján A romantikus szöveg dekonstrukciós eljárásai..SZEGEDY-MASZÁK Mihály: A bizony(talan)ság ábrándja: kánonképződés a posztmodern korban. kritikai nyelvhasználatok. oktatók: Dobos István. Esterházy Péter. Térey János művei) 69 . Krasznahorkai László. Az irodalmi mű befogadása mint a nyelvileg adott világ horizontjának bővítése-átrajzolása. Háy János. Három témakörben: A. Athenaeum. Bp. tantárgyfelelős: Szirák Péter. C. a szubjektum integritásának kérdésessé válása (az árnyék.H-G. Nádas Péter. párbeszéd-jellege. . Mészöly Miklós. GADAMER: Igazság és módszer. A hermeneutika: „nyelvi fordulat“ és egzisztencia-filozófia egymásra hatása – „a megérthető lét: nyelv“. Mándy Iván. Újabb tendenciák a magyar irodalomban (kollokvium. Fakticitás és textualizáció kölcsönviszonya alakelméleti.. Tar Sándor. Bilingvitás. 1997. Szirák Péter) A képzés célja. Elbeszélők.

Lássa be. hogyan változtatják meg a kanonikus szerzőkről kialakított képet a kortárs világlátások és szövegépítési szokások. Intertextuális elemek a kortárs németnyelvű prózában (Plenzdorf Goethe-olvasása az Ifjú Werther újabb szenvedéseiben. 53-66. 2000. Takács Miklós) Négy témakörben: A. hogy a költő nem feldíszíti mondanivalóját.és versolvasás (gyakorlati jegy. Ernest Hemingway: Fiesta. 1998. Rózsa Emily kisasszonynak. hogy a hallgató ismerje meg. német és orosz prózáját. 1999/4 52-63. GORETITY József: Teljesség és töredékesség. Debrecen. Alföld. 1988. Katona Gábor) A képzés célja.MENYHÉRT Anna: Szétszálazás és összerakás („Lírai demokrácia” a kilencvenes évek fiatal magyar költészetében). Szégyen. GYÖRFFY Miklós: A német irodalom története. kritikai nyelvhasználatok. intézményes-kanonizáló törekvések befolyásolták a 20. Oláh Szabolcs. század angolszász. Bp. . lehetséges kánonok. Kurt Vonnegut: Az ötös számú vágóhíd.. . Truman Capote Álom luxuskivitelben. 36 kötelező kontakt órában. századi amerikai és angol próza példáján (Katherine Ann Porter: Bor délben. A költészeti modernség értelmezéstípusai – a modern német líra elméletei 1. A költői önreflexiók 70 . megszólalási módok. 2000/12. Ujabb tendenciák a világirodalomban (kollokvium. William Faulkner: A gyújtogató. Bp. s e nyelvi folyamatban zajlik a világ költői megértése. A modern líra mint a modernség oly jellegzetes absztrakció-alakzatának egyik megnyilvánulása (Arnold Gehlen. 1997. Verstan – versolvasás Az előadó abból a felfogásból indul ki. 2. Alföld. oktatók: Berta Erzsébet. mítoszok a 20.) B.H. főbb alkotók és kiadványok. Thomas Pynchon: A 49-es tétel kiáltása.. próza. mindegyik gyakorlati jeggyel zárul 1.BENGI László: Az elbeszélés kihívása. Gottfried Boehm). Talpa alatt a föld. Wilhelm Worringer. Irodalomtudományi szakmódszetani modul: 3 tanegység összesen 12 kredit értékben. Irányzati struktúrák.BALASSA Péter szerk. Süskind romantika-olvasása A parfümben. Scott Fitzgerald: A nagy Gatsby. A modern líra mint „romantikátlanított romantika”.: Dyptichon. Carson McCullers: Esküvői vendég. . Három témakörben: A. Előadáselemzés. A kortárs orosz prózáról – összehasonlító irodalomtudományi távlatban ABÁDI NAGY Zoltán: Regényvilág-világregény (Amerikai íróinterjúk). oktatók: Berta Erzsébet. tantárgyfelelős: Goretity József. Szimbólumok. Prózaolvasás C. Előadáselemzés B. Goretity József. 4. 4 tanegység.SZIRÁK Péter: Folytonosság és változás. John Barth: Az út vége. A modern líra mint a modernség szubjektumfelfogásának reprezentánsa (az individuumként értett lírai éntől a grammatikai énig – Hiltrude Gnügg). amely a líra ideáltípusaként értett romantikus költészettől való eltérés (Abweichung) jegyében írható le (Hugo Friedrich).. Thomas Bernhard Kafka-olvasása A mészégetőben. A modern líra mint a modernség oly jellegzetes redukciós alakzatának egyik változata (Hans Sedlmayr). milyen meghatározó művek. Ransmayr Ovidiusa Az utolsó világban) C. 5. 4 kredit. 3. NAGY Péter: A kortárs magyar líra paradigmái. . Sátáni versek. 2005. tantárgyfelelős: Berta Erzsébet. II. Salman Rushdie: Az éjfél gyermekei. hanem a versritmus és verszene hangszöveti (továbbá írásképi) összetettsége társul a beszéd képzetkincsével. A modern líra mint a modernség deszemiotizációs gesztusainak variánsa (Hugo Friedrich) D. allúziók. 1998. 4.

. Vladimir Nabokov: Camera obscura B. Irodalom az irodalomban. az átélt tapasztalatoktól.. ennek történeti és jelenlegi lehetőségei. Bp. bibliográfiák. Irodalomtörténet 1998/1-2. Számítógép az irodalomtudományban – Irodalmi szövegalkotás a számítógép. A szövegkiadások jellegéből fakadó gondok a középiskolai oktatásban Az iskolában (is) használatos szövegek igen gyakran „rosszak”. Irodalom és Biblia – A tipologikus írásmagyarázat használhatósága az oktatásban 71 . Stuttgart. Theodor Fontane: L’Adultera. Debrecen. 481-491. Honoré de Balzac: Az ismeretlen remekmű.TÓTH Réka: A genetikus kritika elmélete és története. Filológia a kéziratkultúrában. . Textológia. Tóth Judit) Két témakörben: A. A szöveg és az új médiumok által lehetővé tett kommunikáció hatástényezőinek részben gyakorlati. ezt könnyű példák sorával szemléltetni. Irodalom és kontextusai (művészetek. a gondolat a költői nyelven keresztül létrejövő gondolat. 4 kredit. Zene az irodalomban. . 1987.és irodalomtudomány területén. hogy a megformálás jellegzetességei nem választhatók el a költői alkattól. Metzler.és a videokultúra világában Információk az Interneten. Bp. részben elméleti következményei. 4 kredit. A hímfarkas bőre. A tárgyalandó elemzési módszer tüzetesen vizsgálja a rímelhelyezést. De mit jelent az. Dieter. . A számítógép irodalmi és irodalomtudományi felhasználása. 2001. . Patrice. az irodalom és a társművészetek kapcsolatai váljanak számottevő értékelési szemponttá a továbbképzős módszertani gondolkodásában. NICHOLS. új könyvtári rendszerek. Vandenhoeck-Ruprecht. megvalósulásai. Das lyrische Gedicht.. hogy egy szöveg „rossz”? Mihez képest „rossz”. Göttinergen. hogy az irodalom élvezetének és tanításának tudományközi összefüggései. s ennek milyen konzekvenciái lehetnek a szövegkiadásokban? Egyáltalán: létezik-e a MŰ? . Fjodor Dosztojevszkij: Szegény emberek. A radikális archaizmus a mai magyar költészetben.LAMPING.BAKONYI Géza: A hálózat használata a nyelv. Dobos István. . 1997. Kossuth Egyetemi Kiadó. amely a líra medialitását érinti – most a prozódia. A hang és a betű anyagiságát és megmutatkozását (az olvasásfolyamatban átmenetileg ön-azonos adottságát) szintén tárgyaljuk: olyan kettős kérdésirány ez.egész sora jelzi. Szépirodalmi és szakirodalmi megfontolások és feltevések példáiból kiindulva. a hangzás metrikailag irányított lejtését. az ehhez viszonyuló grammatikai felépítést és a jelentésre is kiható sugallatos hangzásösszetevőket a betű szintjén. oktatók: Borbély Szilárd. az énekesnő. Szemléltetéssel. oktatók: Goretity József. Lev Tolsztoj: Kreutzer szonáta. Szerk. Bp. Előadáselemzés. Képzőművészet az irodalomban.Olvasáselméletek. Helikon.. tantárgyfelelős: Goretity József.Újabb irányzatok a szövegkiadásban (Helikon-különszám) . Nyikolaj Gogol: Az arckép. Debreczeni Attila) Két témakörben: 1. Hiltrude. .STOLL Béla: Szövegkritikai problémák a magyar iroáalomban. Conrad Ferdinand Meyer: Plautus a zárdában.GNÜGG. Franz Kafka: Josephine. és lehet-e egyáltalán „jó”? Hogyan változott meg a szövegfogalom az újabb kutatások során. 1993. 2000/4. Franz Kafka: Az odú.Stephen G. 2. tantárgyfelelős: Debreczeni Attila. a versgrammatika szintjén. Pécs. A művészet mint világkép. Balassi. Számítógép a textológiában és az irodalomtudományban (gyakorlati jegy. Az irodalom és a művészetek kölcsönhatása a kisprózában A képzés célja. 3. Biblia) (gyakorlati jegy. Anton Csehov: A fekete barát. a ritmus.PAVIS. Entstehung und Krise der lyrischen Subjektivität. 1993. . 1983.SZIGETI Csaba. 2003.

nyelvi jogok. a társasnyelvészet (elsősorban elméleti) kérdéseit mutatja be. a szociolingvisztika vizsgálati módszereivel.. a szociolingvisztika mint tudományos paradigma. Szeged. 7–48 = In: Galgóczi László (szerk.. . beszélőközösségek és kódválasztás. 1. Bp. kialakulásának tudománytörténeti okaival és előzményeivel. nyelv és kultúra. nyelv és hátrányos helyzet.) 1. kommunikáció. a tipológia Pál apostol leveleiben. Szeged. 2001. a magyarországi szociolingvisztika főbb területei stb. 1985. Budapest. az utóbbi évtized mondatelemző irányzataitól származó eredményeket igyekszik feltárni. Nyelvészeti modul: 7 tanegység összesen 27 kredit értékben. kódkészletek. Bp. nyelvhasználat. 3 kollokvium. 2. Teológiai kisszótár. e tudományág fontosabb irányzataival és főbb témaköreivel (a nyelv és a nyelvészet fogalma a szociolingvisztikában. a tipológia vált a XX. ikonográfiára stb. A művészetek egyetemessége és viszonylagossága. Bp. 1989. Társadalom és nyelv. Bibliai lexikon. Kiss Katalin–Szabolcsi Anna: Grammatikaelméleti bevezető. Cseresnyési László: Nyelvek és stratégiák (avagy a nyelv antropológiája). A mondatelemzés tágabb elméleti kerete egyrészt a bármely természetes nyelv leírására alkalmas — a transzformációs generatív grammatikából kinőtt — kormányzás és kötés elmélet. 1998. Wardhaugh. Karl – VORGRIMLER.. Kiss Katalin–Kiefer Ferenc–Siptár Péter: Új magyar nyelvtan.. 2004.. De a teológiai gondolkodás mellett az irodalomra. 5. Herbert. Bp. 1999.SZEGEDY-MASZÁK Mihály: Bevezetés. Osiris Kiadó. . Mondattan. Hogyan hasznosíthatjuk ezt a tudást az oktatási munkában? . 133–171. 4 kredit. Budapest. Sándor Klára. Akadémiai Kiadó. módszer jellemzői.HAAG. is hatottak. 4 kredit. Szépe György és Pap Mária (szerk. A keresztény hermeneutika kérdései és története. nyelv és nem. A mondattani elméletek alkalmazása egyben kontrasztív célzatú. Szociolingvisztikai írások. az egyéni nyelvelsajátítás. Kolozsvár.TŐKÉS István. hermeneutikai alapelvek meghatározták a kereszténység bibliaszemléletét a következő évszázadokban. Szociolingvisztikai alapismeretek: In: Sándor Klára (szerk. .): Nyelvtan. Bp. oktatás. Ronald: Szociolingvisztika.). Bp. kódok. 2. A bibliai hermeneutika története. 4. É. tantárgyfelelős: Kis Tamás) A Szociolingvisztika tantárgy az ember mint társas lény nyelvi viselkedésének tudományos vizsgálatát célul kitűző nyelvtudományi paradigma.Az ókeresztény korban kialakult exegétikai. Szeged. Egyrészt foglalkozik a szociolingvisztika fogalmával. In Sz.RAHNER. 4 gyakorlati jegy Szociolingvisztika (kollokvium. Herbert.-M.FABINY Tibor. Peter: Bevezetés a nyelv és társadalom tanulmányozásába. III. 90 kötelező kontakt órában. nyelvi változás és a változásvizsgálatok. nyelvszemléletével. nyelvi változó. 1998. 1980. M : Irodalmi kánonok. a társasnyelvészet és a rendszernyelvészet szemléletének különbségei. az őskeresztények Ószövetség szemlélete. Alapkérdések: a Graphé az őskeresztények számára. századi bibliai hermeneutikai gondolkodás egyik vezérkérdésévé. a nyelv társas funkciói és ezek evolúciós magyarázata. 1995. a tipológiai szemlélet. 72 . 1997. Alföld Könyvek. 5-12. harmadrészt pedig a szemiotikai textológia. 1998. 3. 1992. 1975. 21–77. .): Strukturális magyar nyelvtan. Debrecen. A mondatok strukturális vizsgálatában alapvető előfeltevés a magyar nyelv nem szabad (félig kötött) szórendje. másrészt a diskurzuspozíciós elemzés. É. SZIT.): Nyelv. Újabb eredmények a mondatleírásban (kollokvium. SzIT. In: Kiefer Ferenc (szerk. tantárgyfelelős: Nyirkos István) A tárgy a magyar mondatok (elsősorban) strukturális jellegzetességeivel foglalkozik. Trudgill.

A szövegtípus és a szövegműfaj mint szociokulturális minta. A stílusnemekre alapozott szövegtipológia. A Bevezetés a kognitív nyelvészetbe tárgy ezt a kapcsolatrendszert kívánja bemutatni. 27–63. „A magyar nyelvet írni kezdik”. szókincstörténeti vizsgálhatósága. 1. Bp. Petőfi S. Dobi Edit: Kétlépcsős szövegmondat-reprezentáció szemiotikai textológiai keretben. 1984. tantárgyfelelős: Szikszainé Nagy Irma) A szövegtípus mint funkcionális és kognitív kategória. Újfajta nyelvi tagozódás létrejötte: az ómagyar kori nyelvjárások hangtörténeti. A szöveg struktúrájának és időszerkezetének összefüggése a szövegtípussal. Bp. 1997. hogy a nyelvi részrendszerekre való széttagolás helyett egészében kívánja láttatni a magyar nyelvet. 2006. 116–117. 233–257. In: Tolcsvai Nagy Gábor (szerk. A magyarság kulturális kapcsolata Európával a honfoglalás után. In: Petőfi S. János: A rendszermondatok és a szövegmondatok elemzése. Bárczi Géza.. 3. mind a tapasztalás és a cselekvés is az: a közvetlenül nem megtapasztalható fogalmakat az elemi tapasztalatok szerkezete szerint strukturáljuk és 73 . tükrözése az objektív külvilágnak. Magyar nyelvtörténet.. tehát mind a nyelv. Honfoglalás és nyelvészet. 17–26. hanem ott van mögötte a kognitív struktúrák által létrehozott kategorizáció.. illetve tudás. Deákság és Európa.): Szöveg és típus. 64–90. Debrecen. Bp.). ítéletalkotás. 587–617. 4 kredit. Bp. Benkő Loránd (főszerk. 4. Tolcsvai Nagy Gábor: A szövegtipológia megalapozása kognitív nyelvészeti keretben. Bevezetés a kognitív nyelvészetbe (gyakjegy. Szövegtipológia (kollokvium. 2.3. 6.): Szöveg és típus. János: A szöveg mint komplex jel. A magyar nyelv életrajza. Officina Textologica 8.. 2006. 755–781. tapasztalatszerzés. 5. ezeknek megfelelő cselekvés) és ezek a kognitív folyamatok a nyelvi jelentésekben és struktúrákban is tükröződnek. 1980. 2006. Kocsány Piroska: A szövegtipológia eredményei és/vagy eredménytelenségei. tantárgyfelelős: Hoffmann István) A tantárgy célja. 1963. Fehér Erzsébet: Szövegtipológia a retorikai hagyományban. Tarnai Andor. 73–192. A tárgy elsősorban azzal segíti a megfelelő nyelvtörténeti látásmód kialakítását. 4 kredit.. 279–577. Bp. Bp. 1991–95.): Szöveg és típus.): Szöveg és típus. 1979. A magyar nyelv történeti nyelvtana. Eőry Vilma: A szöveg időszerkezete mint szövegtipológiai jellemző. 4... 4 kredit. Benkő Loránd. A tantárgy központi kérdésköre. Bp. hogy a gondolkodás lényege szerint metaforikus. tantárgyfelelős: Kis Tamás) A nyelv szoros egységet alkot a kognitív folyamatokkal (észlelés. Budapest.. 2004. 2003. 3.. A szövegtípus és a stílustípus összefüggése. hogy áttekintést adjon a magyar nyelv történetének megismerésében kulcsfontosságú ómagyar kor magyar nyelvéről..és helyesírás-történeti kérdései. 1. 7. Bp. A retorikák szövegtani hozadéka a szövegtipológiában.. Az írásbeli kultúra megjelenése: beszélt és írott nyelv viszonya. Az Árpád-kor magyar nyelvű szövegemlékei. In: Tolcsvai Nagy Gábor (szerk. In: Tolcsvai Nagy Gábor (szerk. Az ómagyar kor nyelve (gyakjegy. Kiss Jenő–Pusztai Ferenc szerk. Akadémiai Kiadó. Kovács László–Veszprémy László (szerk. Debreceni Egyetem Kossuth Egyetemi Kiadója. 63–122. Bp.). Az írásbeliség megteremtésének hang. In: Tolcsvai Nagy Gábor (szerk. 4. Areális hatások az új nyelvi környezetben: új elemek a nyelvtani rendszerben és a szókincsben. I. 2006. Bp. fogalomalkotás. 2002. Bp. amely szerint a dolgokat egy-egy fogalom körébe soroljuk. A magyar nyelvű írásosság megjelenési formái. Mezey László. A szövegtípus mint általánosítható formáció. 2. mely szerint a nyelvi szimbólum nem egyszerű leképezése.

J. Tolcsvai Nagy Gábor szerk. Nyelvpolitikai írások. K.és többnyelvű környzetben. A nyelvjárási jelenségek mivolta. nyelvi jogok. Kolozsvár. Lanstyák István–Szabómihály Gizella. Sándor: Hogyan teremtsünk világot? (Rávezetés a nyelvi világ vizsgálatára).. beszédhelyzet). Péntek János–Benkó Attila.. Cambridge. Magyar nyelvtervezés Szlovákiában. A köznyelv és a nyelvjárások. foglalkozás. nyelvtervezés egy. módszerei. 2001. Glatz Ferenc szerk. A dialektológiai kutatások célja. Pozsony. 1999. Imre Samu: A mai magyar nyelvjárások rendszere. Szépe György. 1998. Nyelv. Kertész András: A kognitív nyelvészet szkeptikus dilemmája. Corvina. hatalom. A határon túli magyar nyelvhasználat és nyelvtervezés kérdései. A magyar nyelvi tervezés múltja és jelene. 3. A képzés legkülönbözőbb szakterületeihez az egyetem különböző karain rendelkezésre áll a 74 .).. 2002. oktatás. A regionális köznyelviség fogalma. 1999. Az alkalmazott dialektológia és az anyanyelvi oktatás. Chambers. Szilágyi N. Bp. A magyar nyelvjárási régiók és azok nyelvi jellemzői. 3. 5. valamint a megismeréstudományok egyéb ágai és a nyelvészet viszonyára is. Kiss Jenő szerk. keletkezésük. tantárgyfelelős: Hoffmann István) A nyelvpolitika fogalma.. ezek biztosításának módja: Az egyetem a képzés infrastrukturális hátterét ( tantermek és felszerelésüket)biztosítja. Magyar nyelv az informatika korában. nyelv és jog viszonya. Nyelvpolitikai irányzatok és felfogások a globális nyelvrendszer világában. Pécs. Nyelv. 11.: Magyar dialektológia. Szépe György–Derényi András (szerk. 3 kredit. A nyelvi attitűd. Nyelvpolitika.. értelmezési lehetőségei. Szeged. 7. iskolázottság. 4.. A nyelvi tervezés fogalma. 2001. 111–52.és korpusztervezés. 1. egyenlőség. Nyelv és politika. Bp. terjedésük és visszaszorulásuk nyelvi és társadalmi vonatkozásai.. A regionális nyelvhasználat (életkor. 1.. Bańczerowski Janusz: A kognitív nyelvészet alapelvei. 1996 2. 6. Bp. Kolozsvár.): A magyar nyelvjárások atlasza. 1998. felekezeti hovatartozás. (Gyakorlati bevezetés a kognitív nyelvészetbe). Kövecses Zoltán: A metafora. Peter: Dialectology. 2001.–Trudgill.A képzési program végrehajtásához szükséges tárgyi és személyi feltételek. 4. A tantárgy tartalma: mi a nyelvjárás. 1998. A Bevezetés a kognitív nyelvészetbe tárgy a nyelv megértéséhez elengedhetetlen metaforikus kognitív struktúrák szerveződésében megmutatkozó törvényszerűségek bemutatásán túl röviden kitér a különböző kognitív nyelvészeti irányzatok. Deme László-Imre Samu (szerk. Nyelvpolitika (gyakjegy. I–VI. Sándor Klára (szerk. 2. A nyelvjárásgyűjtés módszerei. 5. a nyelvatlaszok fajtái. 3.: A kognitív szemlélet és a nyelv kutatása. Pléh Csaba–Győri Miklós szerk. nyelvi dominanciák az erdélyi régióban. 2. 1968–1977. 4. 2005. A határtalanítás nyelvi programja. Az elméleti ismeretek elsajátítása mellette be kívánja vezetni a hallgatókat a dialektológiai kutatások gyakorlati munkájába is. Magyar Nyelvőr 123 (1999): 78–87. 1. 4 kredit. státus. A nyelvföldrajz. eszközei és feladatai. Bp. 2003. Nyelvi kapcsolatok. Az Európai Unió nyelvpolitikája. A magyar nyelvpolitika alapproblémái. 1971. tantárgyfelelős: Nyirkos István) A tantárgy célja megismertetni a hallgatókat a magyar nyelv területi változataival: a nyelvjárásokkal.). nemek. Bp. Magyar dialektológia (gyakjegy. Bp. Nyelvpolitika: múlt és jövő. Budapest.értelmezzük. Magyar Nyelvőr 124 (2000): 209–225. Nyelvpolitika.

Berta Erzsébet Dr. 4. a nyelvi szint ellenőrzése. Takács Miklós Dr. Goretity József Dr.A képzés szerkezete: a képzés tartalma mind az általános. szókincsbővítés. Szabó József. A képzés költségtérítési díja: 140. Borbély Szilárd Dr.A képzés módszerei: elméleti jellegű előadások mellett gyakorlatok és szemináriumi jellegű foglalkozások. Tóth Judit Dr.megfelelően képzett személyi. Katona Gábor Dr. Nyirkos István Dr. Debreczeni Attila Dr. Hoffmann István Dr. Dobos István Dr.A képzésért felelős kar megnevezése: BTK 2. Önkormányzatok)kér fel. Oláh Szabolcs Szikszainé dr. hatékonyabb nyelvtanítási módszerek megismerése. Szirák Péter Dr. Nagy Irma Dr.000 Ft / félév NÉMET NYELV ÉS IRODALOM SPECIALIZÁCIÓ A SPECIALIZÁCIÓ INDÍTÁSÁNAK INDOKLÁSA KÉPZÉSI PROGRAM 1. Kis Tamás Dr. különös tekintettel az elmúlt évtized új szavaira. a specializáció felelőse Dr. új. de néhány gyakorlati jellegű kollégium megtartására külső előadókat( OKM.Képzési cél: A célcsoportban megnevezettek német szakmódszertani és országismereti ismereteinek megújítása. Varga Pál Beosztás Egyetemi adjunktus Egyetemi docens Egyetemi tanár Egyetemi tanár Egyetemi docens Egyetemi docens Egyetemi docens Egyetemi docens Egyetemi tanár Egyetemi docens Egyetemi docens Egyetemi docens Egyetemi tanársegéd Egyetemi docens Egyetemi tanár Tudományos fokozat PhD CSc DSc DSc CSc CSc CSc PhD DSc PhD DSc CSc PhD PhD CSc A szakmai munkában részt vevő külső tagok: Név Beosztás 14. 75 . az új helyesírási szabályok megismerése. A specializációs továbbképzésben részt vevő oktatók a Debreceni Egyetem részéről Név Dr. mind a specializáció részben nagyobb tartalmi blokkokból és azokon belüli tantárgyakból épül fel 6. oktatói háttér.A képzés formája: költségtérítéses levelező 5.A szakért felelős oktató: a szak egészéért felelős oktató Dr. Radványi Zsuzsanna 3.

A német nyelvtanítás módszertanának legújabb eredményei ea. Országismeret 1. Az integráció és a szegregáció kérdései. 2. Összehasonlító országismeret – civilizáció és 20 I. A nevelési-oktatási intézmény hatékonysága. kreativitás. személyes adottságok.Személyes adottságok: elkötelezettség és igény a minőségi munkára. félév Számonkérés koll II. önfejlesztésre. A pedagógus-szakvizsgára felkészítő specializációs képzés 3-4. szakcsoport vezetésben.1. illetve csoportok neveléseoktatása Szakmai ismeretkörök: Szakmódszertan. az egyéni tudás. 7.Elsajátítandó kompetenciák: A továbbképzés a szaktárgyi és szakmódszertani ismeretek megújításával növeli a pedagógus szakmai biztonságát és segíti abban. pszichológiai ismereteket és módszereket igénylő személyek.2. Az intézmény és környezete. félév Számonkérés oktató kredit Dr Lieli Pálné Dr Lieli Pálné PhD fokozat kredit 5 óraszám 15 gyj 5 PhD 20 koll 5 Dr. mint szervezet.7. A megszerzett tárgyi ismereteket legyen képes magas szinten átadni az oktatás folyamatában. A pedagógus tudjon és merjen igényes feladatokra vállalkozni. Szakmódszertan 1. A pedagógus a nevelési-oktatási intézmény szervezetében. A német nyelvtanítás módszertanának legújabb eredményei gyak. megszerezhető ismeretek: Kötelező ismeretkörök: Közigazgatási vezetési ismeretek. a szakmai továbbképzéshez szükséges pozitív hozzáállás. elmélyítésére való készség.Tanterv: A képzés során elsajátítandó kompetenciák. Országismeret.3. országos és regionális szakmai vetélkedők előkészítése során lehet alkalmazni. önművelésre.Tudáselemek. a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben. tudáselemek. Rendelkezzen magas szintű nyelvtani és lexikai ismeretekkel.4. Nyelvi és nyelvtani ismeretek 7. félév tantervi hálója Tantárgy óraszám I. Sajátos pedagógiai. ismeret bővítésére. 7. készségek. tevékenységrendszerben: A megszerzett ismereteket a középiskolai oktatásban és az oktatásszervezésben. II.A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben. hogy a változó oktatási körülmények között helyt tudjon állni. Karl Katschthaler PhD 76 . tevékenységrendszerben. A nevelési-oktatási intézmény. 7. Drámapedagógia Didaktika az irodalomoktatásban. megszerezhető ismeretek.

Tantárgyi programok: A német nyelvtanítás módszertanának legújabb eredményei 77 . Összehasonlító országismeret A záróvizsgán a benyújtott szakdolgozatot is meg kell védeni. Drámapedagógia. 2. valamint a szakdolgozat benyújtása. ha a kredit átváltás általános szabályai szerint egyenértékesíthető jelen szakvizsgás képzés valamely tantárgyával. Emelt szintű nyelvgyakorlat 1. III. Drámapedagógia a nyelvoktatásban ea. Emelt szintű grammatikai és helyesírási gyakorlat anyanyelvű oktatóval Összesítés 90 Óraszám: 180 kollokvium: 4 Kredit: 55 gyakjegy: 6 gyj 5 Dr. Didaktizált irodalomoktatás gyak. A résztvevők teljesítményét értékelő rendszer: A szakdolgozat: a specializációs képzési rész ismeretköreiből a szakfelelős által jóváhagyott témából kell készíteni A záróvizsga: A záróvizsgára bocsátás feltétele: a tantervben előírt számú vizsga és gyakorlati jegy megszerzése. A korábban szerzett ismeretek. gyakorlatok beszámításának rendje: Bármely felsőoktatási alapképzésben vagy továbbképzésben szerzett kredit elismerhető. Radványi Zsuzsanna Dr. V. Az oklevél minősítése a szigorlatnak. 10. 2. Didaktika az irodalomoktatásban 1. IV. Karl Katschthaler PhD 15 15 15 15 gyj 5 30 koll gyj koll gyj 5 5 5 5 Dr.életmódtörténet ea. Emelt szintű 20 beszédgyakorlat anyanyelvű oktatóval 2. Drámapedagógia a nyelvoktatásban gyak. 2. Összehasonlító 15 országismeret – civilizáció és életmódtörténet gyak. Horváth Andrea Dr. A záróvizsga részei: a záróvizsga főbb témakörei: Szakmódszertan. Horváth Andrea Lydia Böttger lektor Lydia Böttger lektor PhD PhD PhD PhD gyj 10 2/3 25 90 2/3 30 8. 9. Drámapedagógia 1. Radványi Zsuzsanna Dr. a záróvizsga eredményének és a szakdolgozat eredményének számtani átlaga kerekítve. A záróvizsga eredménye a záróvizsgán kifejtett tételre kapott érdemjegy és a szakdolgozatvédés eredményének átlaga kerekítve. Didaktizált irodalomoktatás ea.

annak kialakulása a XX. Svájc) sajátosságainak összehasonlító bemutatására vállalkozik. írott szöveg értése A nyelvtan és a szókincs közvetítése Az idegennyelv tudásának mérése és értékelése Tankönyv kiválasztása és elemzése munkatankönyvekkel Felkészítés az érettségire. gyakorlat 15 óra Drámapedagógia a nyelvoktatásban Előadás és gyakorlat 78 . A kreditek megszerzésének módja: az előadás kollokviummal.civilizáció és életmódtörténet Előadás és gyakorlat A tantárgy célja: a hallgatók országismereti tudásának felfrissítése és kibővítése.Előadás és gyakorlat A tantárgy célja: A tantárgy segítséget nyújt a hazai és nemzetközi kutatások megismeréséhez. a gyakorlat gyakorlati jeggyel zárul.elkészítenek egy portfoliót. amelyek nélkül a vezetőtanárok mentori feladataikat nem tudják megfelelő szinten ellátni. gyakorlat 15 óra Összehasonlító országismeret . tanulmányi versenyekre A résztvevők . a történelemtanítás didaktikájának fő elvét. nem kötelező jelleggel . hogy a vezetőtanár képes legyen helyes pedagógiai és módszertani döntéseket hozni. A tantárgy tematikája három fonalra bontható. A tantárgy kreditértéke: 10 Kontaktórák száma: Előadás 20 óra. Az első fonalat a három német nyelvű ország (Ausztria. A program lehetőséget nyújt arra is. Németország. A tantárgy fő tematikai egységei: Produktív nyelvi készségek: beszédfejlesztés. A képzés elsődleges célja az. a médiumok és a kulturális intézményrendszer. A tantárgy a tanulás és tanítás módszertani kérdéseit úgy vizsgálja meg. A vizsgálódások súlypontja a jelen kulturális és politikai rendszere. nyelvvizsgára. mivel az előadások és a műhelymunkák a célnyelven folynak.a tanév végére. szükségszerűen a német nyelvű országokra koncentrálva. az EU-n belüli szerepvállalás. A tantárgy kreditértéke: 10 Kontaktórák száma: Előadás 20 óra. hogy érinti a nyelvészeti aspektusokat is. folyamatos kitekintéssel Magyarországra. Végül a harmadik fonal a didaktizálás lehetőségeivel foglalkozik. a nemzeti identitás kérdései. amely tartalmazza az egyes témákkal kapcsolatos új ismeretek kipróbálását és a tanítási folyamat reflektálását. hogy a tanárok nyelvi kompetenciája fejlődjön. században. a példaszerűséget követve. A második fonal a Civilizáció és életmód történetével foglalkozik. A kreditek megszerzésének módja: az előadás kollokviummal. valamint a multikulturalitás jelenségei és problémái. A kurzus folyamán az európai civilizáció egy-egy fejezetét kívánjuk bemutatni. a gyakorlat gyakorlati jeggyel zárul. írásfejlesztés Receptív készségek: hallott szöveg értése.

gyakorlat 15 óra Didaktizált irodalomoktatás Előadás és gyakorlat A tantárgy célja: bemutatja. kiejtés. melyek az egész személyiségre irányuló tanulási folyamat (ganzheitliches Lernen) gondolatára épülnek. fantázia fejlesztése • az egyén aktív részvételének elősegítése egy közösség munkájában • a koncentrált. A tantárgy kreditértéke: 10 Kontaktórák száma: Előadás 15 óra. empatikus készségek fejlesztése • az ön. rugalmas gondolkodásmód fejlesztése • az alkotóerő. A kreditek megszerzésének módja: az előadás kollokviummal. a konkrét költészet és a gyermekirodalom is segítik az idegen nyelvű olvasás stratégiai gyakorlását és az idegen nyelvű kultúra recepcióját. a gyakorlat gyakorlati jeggyel zárul. tervszerű munka fejlesztése • a drámai kifejezésformák megismerése • a kritikai érzék fejlesztése • az idegennyelvi készségek (szókincs.) fejlesztése A kreditek megszerzésének módja: az előadás kollokviummal. A kurzus anyagát egy erre a célra összeállított szöveggyűjtemény és a további munkát segítő irodalomjegyzék képezi. kreatív. A tantárgy tematikája Az irodalmi művek drámapedagógiai szempontú szcenikus interpretációja során a következő jelenségekre irányítjuk a figyelmet: • a motorikus. esztétikai emocionális. Egyes német nyelvű irodalmi szövegek módszertani és didaktikai kidolgozása által a kurzus gyakorlati ötleteket nyújt ahhoz. A kurzus segítséget kíván nyújtani beszélgetések és tanári tapasztalatok egybegyűjtésével. Eme faktorok pedig nagymértékben elősegíthetik az idegen nyelvvel. irodalommal és kultúrával történő intenzív foglalkozást.és emberismeret bővítése • az önálló. hogyan használható a didaktizált irodalomoktatás a kommunikatív és kulturális nyelvi kompetencia fejlesztésére. gyakorlat 15 óra 79 . novella) és a XX. a mondák. esztétikai. nyelvtan. század lírája dolgozható fel az iskolai oktatásban. A tantárgy kreditértéke: 10 Kontaktórák száma: Előadás 15 óra. A módszer alkalmazása során előtérbe kerül a motorikus. A tantárgy tematikája: kiválasztott irodalmi szövegek alapján (az irodalom széleskörű fogalmát használva) többnyire rövid próza (pl. de a mesék. hogy egy idegen nyelv elsajátításához vezető úton milyen módszereket alkalmazhatunk. a gyakorlat gyakorlati jeggyel zárul. Az irodalmi szövegek sokszínűségük és érzelmeket kiváltó tulajdonságuk miatt jól hasznosítható kiindulási alapot nyújtanak a szabad kötetlen beszédhez és az idegen (ebben az esetben a német) kultúra világának megismeréséhez. hogy milyen nyelvi szintű irodalmi szövegek alkalmasak a német nyelv különböző szintű iskolai oktatására. emocionális és empatikus készségek fejlesztése. kreatív.A tantárgy célja annak bemutatása. stb. hogyan és milyen kritériumok által válhatnak irodalmi szövegek alkalmassá az oktatásra.

kötőmód stb.Emelt szintű beszédgyakorlat anyanyelvű oktatóval Gyakorlat A szeminárium keretében magas szintű speciális társalgási témák feldolgozásával kerül sor a szókincs további bővítésére és a kommunikációs készségek szintentartására. A kreditek megszerzésének módja: gyakorlati jegy. főnévi igeneves szerkezetek. Lieli Pálné Dr. A tantárgy kreditértéke: 5 Kontaktórák száma: 20 Emelt szintű grammatikai és helyesírási gyakorlat anyanyelvű oktatóval Gyakorlat A szeminárium fő feladatai: • a mondatalkotás alapjainak ismétlése (szórend. összetett mondatok. A társalgást kiegészíti az adott témához kapcsolódó autentikus szövegek otthoni önálló feldolgozása. Önkormányzatok)kér fel. de néhány gyakorlati jellegű kollégium megtartására külső előadókat( OKM. hogy a beszédkészség fejlesztésének olyan különféle módszereire világítsunk rá. kötőszavak. gyakorlása • az egyes mondattani jelenségek gyakorlása autentikus szövegek elemzése révén • a legfontosabb aktuális helyesírási változások nyomonkövetése A kreditek megszerzésének módja: gyakorlati jegy. hogy hogyan fejleszthetők önállóan a szókincs és a nyelvi készségek. ezek biztosításának módja: Az egyetem a képzés infrastrukturális hátterét ( tantermek és felszerelésüket) biztosítja. Karl Katschthaler Dr. amelyeket a kézikönyvekben nem vagy alig lehet megtalálni. amelyeket a résztvevők saját nyelvtanítási munkájuk során is alkalmazhatnak (szerepjátékok. Kiemelt fontosságú. beszélgetés. melynek során a résztvevők tudatosíthatják. A képzés legkülönbözőbb szakterületeihez az egyetem különböző karain rendelkezésre áll a megfelelően képzett személyi. A specializációs továbbképzésben részt vevő oktatók a Debreceni Egyetem részéről Név Dr. A tantárgy kreditértéke: 10 Kontaktórák száma: 30 11. A képzési program végrehajtásához szükséges tárgyi és személyi feltételek. Ily módon a kurzus célja az is. oktatói háttér. Horváth Andrea Dr.). hogy kialakítsa az igényt az önálló metanyelvi reflexióra. vita és referátum). és rávilágítson azokra a specifikus nyelvi jellemzőkre. véleményalkotás. Radványi Zsuzsanna Lydia Böttger Beosztás egyetemi tanársegéd egyetemi adjunktus egyetemi adjunktus egyetemi adjunktus lektor Tudományos fokozat PhD PhD PhD PhD - A szakmai munkában részt vevő külső tagok: Név Beosztás 80 . szenvedő szerkezetek. szóbeli összefoglalás.

5.A szakért felelős oktató: A szak egészéért felelős oktató Dr. 7. Historiográfia. Magyarország az Európai Unióban.Személyes adottságok: A történetírás legújabb eredményeinek ismerete.Képzési cél: A középiskolai tanárok és a vezető tanárok történelmi ismereteinek megújítása.000 Ft / félév TÖRTÉNELEM SPECIALIZÁCIÓ KÉPZÉSI PROGRAM 1.2. A megszerzett ismeretek magas szintű átadásának képessége az oktatás folyamatában. tudáselemek.A képzés szerkezete: A képzés tartalma mind az általános. Szabó József. Európa és Magyarország az újkorban. megszerezhető ismeretek: Történelem specializáció ismeretköre: Európa és Magyarország a középkorban. Történelem szakmódszertan.Elsajátítandó kompetenciák: Történelemből elsajátítandó: elméletileg is megalapozott átfogó ismeretek. Magas szintű tájékozottság a történetírás legfontosabb kérdéseiben a középkortól napjainkig. Papp Imre. Európa és Magyarország a 20. A legújabb kutatási eredmények és értelmezési szempontok megismertetése. 7. mind a specializációs részben blokkokból és azokon belüli tantárgyakból épül fel.A képzés módszerei: elméleti jellegű előadások mellett tantermi.A képzésért felelős kar megnevezése: BTK 2. A képzés költségtérítési díja: 140. a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben.Tanterv: A képzés során elsajátítandó kompetenciák. személyes adottságok.Tudáselemek. 81 . nagyobb tartalmi 6. Az európai és a magyar történelem folyamatainak összekapcsolásával ezek az ismeretek a komparatisztikai szemléletet is erősítik.A képzés formája: költségtérítéses levelező. történelem specializáció felelőse Dr. megszerezhető ismeretek. Elméleti felkészültség a történetírás aktuális kérdéseiről. amely szükséges a középiskolai oktatásban. készségek.14. ezek rendszeretési képessége. 7.1. alkalmasság önálló következtetések levonására. Európa és Magyarország a kora újkorban.3. tevékenységrendszerben 7. 3. században. laboratóriumi gyakorlatok és szemináriumi jellegű foglalkozások. 4. Specializációtól függően terepgyakorlatok is vannak.

A résztvevők teljesítményét értékelő rendszer: 82 . században V. században 3.Szakmódszertan 1. Kora újkor történet 1. Barta Róbert Dr.A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben. Bárány Attila Dr. Magyarország politikai rendszerei a 20. Pallai László Kovács István PhD.. Európa a" hosszú 19. félév számon kérés oktató kredit A az fokozat kredit óraszám 5 3 Dr. Európa a jelenkorban 1. Európa a 16-18. Velkey Ferenc Dr. Papp Imre Dr. A történetírás új irányzatai VI. Európa és Magyarország a középkorban 2. félév tantervi hálója Tantárgy óraszám I.Európa és Magyarország a kora újkorban 2. PhD PhD PhD. tevékenységrendszerben: történelemből megszerzett ismereteket a középiskolai oktatásban és oktatásszervezésben. Európa és Magyarország az újkorban 1.4. Magyarország a 10 polgárosodás korában IV.7. Barta Róbert Dr. Középkor történet 1. Magyarország a jelenkorban 1. Györkös Attila PhD PhD 15 10 koll gyj 5 3 DSc PhD . A nagyhatalmi viszonyok és Európa 2. század világában 2. A pedagógus-szakvizsgára felkészítő specializációs képzés 3-4. Historiográfia 1. Szakmódszertani szeminárium Összesítés Óraszám: 180 Kredit: 55 koll gyj 5 3 15 10 15 15 10 10 15 koll gyj koll koll gyj gyj koll 5 3 5 5 3 2 5 Dr. században II. Püski levente Dr. Európa a 20. III. Bodnár Erzsébet Dr. Erős Vilmos Dr. PhD 75 3/3 24 15 105 gyj 4/4 3 31 kollokvium: 7 gyakjegy: 7 Minden oktató a Debreceni Egyetem alkalmazottja 8. Magyarország a 11-15. Az Európai Unió és Magyarország VII. Pallai László Dr. szakcsoport vezetésben lehet alkalmazni. Pósán László Dr. Magyarország a 20. A történelemtanítás szakmódszertana 2. CSc PhD PhD Habil. félév számon kérés koll gyj II. 15 században" 2. században 15 10 I.

Európa és Magyarország a kora újkorban c. a záróvizsga eredményének és a szakdolgozat eredményének számtani átlaga kerekítve. a regionális átrendeződést. A korai kapitalizmus. Az ipari forradalmak Európában és Magyarországon. Az oklevél minősítése a szigorlatnak. században Az Európai Unió és Magyarország Historiográfia Szakmódszertan A záróvizsga eredménye a záróvizsgán kifejtett tételre kapott érdemjegy és a szakdolgozatvédés eredményének átlaga kerekítve. A két világháború közötti magyar berendezkedés. gyakorlatok beszámításának rendje: Bármely felsőoktatási alapképzésben vagy továbbképzésben szerzett kredit elismerhető. politikai berendezkedések összevetése. A hatalmi viszonyok változásai. Európa és Magyarország az újkorban c. Magyarország a dualizmus rendszerében. majorsági gazdálkodás).A szakdolgozat: a specializációs képzési rész ismeretköreiből meghatározott témából kell készíteni A záróvizsga: A záróvizsgára bocsátás feltétele: az előírt számú vizsga és gyakorlati jegy megszerzése. A közép-európai régió és a magyar fejlődés sajátosságai(örökös jobbágyság. A záróvizsga részei: a záróvizsga résztárgyait az egyes specializációk határozzák meg A záróvizsgán a benyújott szakdolgozatot is meg kell védeni.A korábban szerzett ismeretek. A magyar polgárosodás a 19. Magyarország európai kapcsolatai. A török hódítás és berendezkedés. Magyarország helyének megváltozását. A záróvizga tárgyai történelemből: Középkor történet Kora újkor történet Európa és Magyarország az újkorban Magyarország a jelenkorban Európa a 20. ha a kredit átváltás általános szabályai szerint egyenértékesíthető jelen szakvizsgás képzés valamely tantárgyával 10. A politikai berendezkedések és a nemzetállamok típusai. II. Tematikus egységei: Az első világháború és következményei. Magyarország a jelenkorban c. tárgy előadás és szeminárium keretében a főbb európai történeti folyamatokat taglalja magyarországi vonatkozásaival. gazdaság és társadalom. A magyar és a nyugat-európai társadalmi struktúrák. III. A 83 . I. IV. Tematikus egységei: Anyagi és szellemi kultúra. Vallási és kulturális változások. a trianoni béke. a nemzetállamok szerepét és a hatalmi viszonyokat. tárgy előadás és szeminárium formájában tárja fel az ország legfontosabb sors fordulóit és rendszerváltásait. században. az alkotmányos berendezkedések születését. Európa és Magyarország a középkorban c. Tematikus egységei: Politikai forradalmak Európában. Tantárgyi programok: Történelem tantárgy programja. A polgári társadalmak változatai. Tematikus egységei: Nyugat-Európa vezető szerepének kialakulása. tárgy előadás és szeminárium keretében taglalja a modern kapitalizmus kialakulását. valamint a szakdolgozat benyújtása. Magyarország a Habsburg Birodalomban. 9. A második világháború és következményei. tárgy előadás és szeminárium keretében feltárja a kor nagy változásait.

egy. A képzési program végrehajtásához szükséges tárgyi és személyi feltételek. A Kádár-korszak. tanár egy doc. Hatalmi átrendeződések. Erős Vilmos Dr. VI. A történelemtanítás szakmódszertana c. Önkormányzatok)kér fel. Historiográfia c. adjunktus egy. A bipoláris rendszer kialakulása a második világháború után. A képzés költségtérítési díja: 140. Multimédia és internet az oktatásban. században. doc. Papp Imre Dr. doc. Az Annales-iskola. A tankönyvek kiválasztása és alkalmazása. vezető tanár egy. adj. A történetírás modernizálódása. Györkös Attila Kovács István Dr. Tematikus egységei: Változó szabályozások a történelemoktatásban. Tematikus egységei: Történetfilozófiai irányzatok a 20. Pósán László Dr. A rendszerváltás és a magyar demokrácia kialakulása. egy. ezek biztosításának módja: Az egyetem a képzés infrastrukturális hátterét ( tantermek és felszerelésüket)biztosítja. Tematikus egységei: A első világháború és következményei. Európa a jelenkorban c. Püski Levente Dr. A képzés legkülönbözőbb szakterületeihez az egyetem különböző karain rendelkezésre áll a megfelelően képzett személyi. Az Európai Unió fejlődése. Magyarország az Unióban. V. de néhány gyakorlati jellegű kollégium megtartására külső előadókat( OKM. században. Új történetírói irányzatok a második világháború után. tárgy előadás és szeminárium keretében foglalja össze a modern szemléletű oktatáshoz szükséges ismereteket.000 Ft / félév 84 . századi Európa történetének legfontosabb állomásait. Bodnár Erzsébet Dr. Tudományos fokozat PhD PhD PhD PhD PhD PhD DSc PhD PhD habil CSc A szakmai munkában részt vevő külső tagok: Név Beosztás 14. doc. Pallai László Dr.Rákosi korszak és az 1956-os forradalom. rendszerváltások Európában. tárgy előadás és szeminárium keretében dolgozza fel a 20. Barta Róbert Dr. 11. A Szovjetunió összeomlása. Hidegháború és enyhülés. docens egy. A magyar történetírás útjai a 20. Diktatúrák és demokráciák a két világháború között. A szóbeliség és az írásbeliség aránya a tanítás folyamatában. egy. A specializációs továbbképzésben részt vevő oktatók a Debreceni Egyetem részéről Név Dr. Kommunikációs kérdések és konfliktuskezelés a történelem oktatása során. A globalizáció története. Bárány Attila Dr. adj egy. tárgy előadás keretében foglalja össze a történetírás új eredményeit. VII. Velkei Ferenc Beosztás egy. doc. A második világháború és következményei. egy. oktatói háttér.

pszichológiai ismereteket és módszereket igénylő személyek. Az intézmény és környezete. történelem. megszerezhető ismeretek. 3.).A képzés formája: költségtérítéses levelező.és társadalomszemléletének. mint szervezet. laboratóriumi gyakorlatok és szemináriumi jellegű foglalkozások. a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben. hogy olyan szakembereket képezzen. és ezáltal saját tantárgyaik vallási dimenzióinak teljesebb. valamint képesek a szakmai alapismereteken túl a különböző vallások istenfogalmának. emberismeret. tevékenységrendszerben 7. megszerezhető ismeretek Kötelező ismeretkörök: Közigazgatási vezetési ismeretek. tudáselemek. vallási specializációk. A nevelési-oktatási intézmény hatékonysága. hogy az oktatás különböző szintjein legyenek olyan szakemberek. szakkörök stb. személyes adottságok. Specializációtól függően terepgyakorlatok is vannak. A nevelési-oktatási intézmény. 6. a Vallástudomány specializáció felelőse: Dr. ember. akik képesek a vallástudomány és a világvallások ismeretei és hagyományai között eligazodni. akik világnézeti-vallási elkötelezettségtől függetlenül tudnak vallástudományi alapismereteket nyújtani. akik a KKK 7.Tanterv: A képzés során elsajátítandó kompetenciák.2. 7. A pedagógus a nevelési-oktatási intézmény szervezetében.A szakért felelős oktató: A szak egészéért felelős oktató Dr.1 pontjában megnevezett kompetenciákkal rendelkeznek. 7.A képzés módszerei: Elméleti jellegű előadások mellett tantermi.VALLÁSTUDOMÁNY SPECIALIZÁCIÓ KÉPZÉSI PROGRAM 1. állampolgári ismeretek stb.1. Vallástörténet. mind a specializációs részben nagyobb tartalmi blokkokból és azokon belüli tantárgyakból épül fel. 5. Az integráció és a szegregáció kérdései. valamint legfontosabb etikai értékeinek a megismertetésére is. Szabó József. A továbbképzés célja olyan szakemberek képzése.A képzésért felelős kar megnevezése: BTK 2.. illetve csoportok nevelése-oktatása – A Vallástudomány ismeretkörei: Vallástudomány.Elsajátítandó kompetenciák: Az általános világnézeti-vallási pluralizálódás következtében megerősödött az az igény. átgondoltabb oktatására (magyar irodalom. készségek.A képzés szerkezete: A képzés tartalma mind az általános. Sajátos pedagógiai.Tudáselemek. Tóth Judit. 4. Vallás és más tudományok. indítására.Képzési cél: A képzés célja. Világvallások szövegforrásai 85 .

kezdeményezőkészség és személyes felelősségvállalás. története 15 és módszertana 3. 15 (Kereszténység) 3.7. Vallástörténet I. habil. Vallástörténet II. Egyetem Kovács Ábrahám PhD Debreceni Reform. az absztrakció képessége. 4 2. koll. PhD oktató Fokozat 2. (Zsidó) 15 15 koll. koll. félév óraszám számon kérés kredit Kovács Ábrahám PhD Debreceni Reform. vallástudomány specializációs képzés 3-4. DSc CSc PhD.4. elkötelezettség és minőségtudat a vallástudomány és a különböző világvallások alapvető ismereteinek vonatkozásában. Vallás és más tudományok 1. Vallásszociológia 4. 4 4 15 koll. félév óraszám számon kérés I. fogalmi gondolkodás. koll. kritikai attitűd. gyj. Egyház és művészet 5. koll. együttműködési készség. Vallástudomány 1. (Iszlám és keleti vallások) III.Személyes adottságok: motiváció. Egyetem Tóth Judit Debreceni Egyetem Fehér Bence Károli Gáspár Református Egyetem Bugár István Debreceni Egyetem 15 15 15 10 koll. 4 4 4 4 Bartha Elek Debreceni Egyetem Dalminé Kiss Gabriella Debreceni Egyetem Nagy Márta Debreceni Egyetem Pék Győző Debreceni Egyetem PhD PhD habil. szakvizsgát tett pedagógusok alkalmasak lesznek a megszerzett eredeti látás. Hittud. Vallástörténet III. kredit 5 5 5 IV. Vallási néprajz 3. Egyetem Marjovszky Tibor PhD Debreceni Reform. értékközpontúság 7. a vallással kapcsolatos ismeretek felismerési és kreatív kezelési képessége. a különböző nézőpontok bemutatásával a más vallások (kultúrák) iránti tolerancia kialakítására és erősítésére A pedagógus-szakvizsgára felkészítő.és gondolkodásmód birtokában a vallási jelenségekről szerzett tudás gyakorlati (közoktatásban kamatoztatható) alkalmazására. Hittud.Bev. Hittud. félév tantervi hálója Tantárgy III. gyj. Egyetem Marjovszky Tibor Debreceni Reform.A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben. 4 86 .3. PhD habil. Vallásfenomenológia II. Hittud. Valláslélektan koll. A vallástud. Vallásfilozófia 15 2. vallástudományba a 15 koll. tevékenységrendszerben: a képzést elvégző. Vallástörténet 1. PhD habil.

a záróvizsga eredményének és a szakdolgozat eredményének számtani átlaga kerekítve. A záróvizsga részei: A vizsga két részből áll: 1) a szakdolgozat megvédése. A záróvizsgán a benyújott szakdolgozatot is meg kell védeni. Debrecen. Tantárgyi programok: TANTÁRGYI ADATLAP Kredit: 5 Óraszám: 15 Előadás Szeminárium Konzultáció Értékelés: Szigorlat Kollokvium X Tantárgy neve: Bevezetés a vallástudományba Félév: 3.IV. valamint a szakdolgozat benyújtása. ha a kredit átváltás általános szabályai szerint egyenértékesíthető jelen szakvizsgás képzés valamely tantárgyával. 10. Fehér Bence PhD Károli Gáspár habil. A résztvevők teljesítményét értékelő rendszer: A szakdolgozat: a specializációs képzési rész ismeretköreiből meghatározott témából kell készíteni A záróvizsga: A záróvizsgára bocsátás feltétele: az előírt számú vizsga és gyakorlati jegy megszerzése. gyakorlatok beszámításának rendje: Bármely felsőoktatási alapképzésben vagy továbbképzésben szerzett kredit elismerhető. Az oklevél minősítése a szigorlatnak.A korábban szerzett ismeretek. Zsidó és keresztény szövegek 10 gyj. Református Egyetem 180 óra 55 kredit Óraszám: 180 Kredit: 55 A szakdolgozat kreditértéke 10 kredit 8. Iszlám és vallási szövegek Összesen keleti 90 27 Kollokvium: 9 Gyakorlati jegy: 4 10 90 gyj. 2) a szakdolgozat témájától függően vallástudományi vagy vallástörténeti tárgyú szóbeli vizsga. Kossuth u. X 87 . 4 28 Tóth-Mihala Veronika Református Gyülekezet. A záróvizsga eredménye a záróvizsgán kifejtett tételre kapott érdemjegy és a szakdolgozatvédés eredményének átlaga kerekítve. 4 2. Világvallások szövegforrásai 1. 9.

2004.) 5. valláskritika stb. Bevezetés a vallástudományba. 1996. hogy megalapozza a kurzus többi tárgyának oktatását is. 15 X 88 . A tudományág kialakulása és helye a teológia tudományos környezetében 3. Budapest: AduPrint. M. értelmezési. Budapest: Osiris-Századvég Könyvtár. A vallástudomány tudományos kontextusa 4. B. társadalom. A vallástudomány fogalma általában és a különböző világvallásokban 2. 2001 (Osiris tankönyvek) Voigt Vilmos: A vallási élmény története. vallásdefiníciók 7. Budapest: Calibra Kiadó. Kovács Ábrahám docens TANTÁRGYI ADATLAP Kredit: 5 Előadás Szeminárium Konzultáció Értékelés: Szigorlat Kollokvium Gyakorlati jegy X Tantárgy neve: A vallástudomány története és módszertana Félév: Óraszám: 3. 1994Hamilton. Témakörei: 1. A tantárgy oktatója: Dr. A vallástudomány tárgya. ember. G. Elméleti és összehasonlító vallásszociológia. M.Gyakorlati jegy A tantárgy rövid leírása: A tantárgy célja a vallástudomány általános fogalmainak és kérdéseinek áttekintő bemutatása olyan módon. Vallástudományi szakágak (vallástörténet. A vallástudományi módszertan Kötelező olvasmányok: Eliade. A vallás mint kommunikációs-. Budapest: Osiris Kiadó. Budapest: Timp Kiadó. Horváth Pál: Vallásismeret.: Vallási hiedelmek és eszmék története I-III.: Vallás. vallásfilozófia. van der: A vallás fenomenológiája.és szimbólumrendszer 6. 1998. Leeuw.

A vallástudomány legfontosabb módszerei Kötelező olvasmányok: Eliade. valamint legfontosabb módszereinek ismertetése. A tantárgy oktatója: Dr.. Bp. A vallástudomány története Magyarországon 7. M. sz. sz.. M. társadalom. Marx. A vallástudomány a 20. közepén 3. közepétől a 19. Kovács Ábrahám docens TANTÁRGYI ADATLAP Kredit: 5 Óraszám: 15 Előadás Szeminárium Konzultáció Értékelés: Szigorlat Kollokvium Gyakorlati jegy X Tantárgy neve: Vallásfenomenológia Félév: 3. ember. Budapest: Osiris-Századvég Könyvtár. közepéig 2. 1998. 1996. sz. Feuerbach. X 89 .Tantárgy rövid leírása: A tantárgy célja a tudományág történetének bemutatása a 18. A vallástudomány a 18. B. A kialakuló tudomány helye a tudományok rendszerében. Bp. Hamilton. Témakörei: 1.: Vallás. század végétől napjainkig. 1994Horváth Pál: Vallásismeret.: Vallási hiedelmek és eszmék története I-III.-ban 6. kapcsolata más tudományágakkal 4. sz. A modern értelemben vett vallástudomány kezdetei a 19. Freud 5.

van der Leeuw: A vallás fenomenológiája. cselekmények.): A qumrani szövegek magyarul. természeti jelenségek megistenítése. lélekképzetek. Makkabi Kiad. Szent iratok. Simon Philip de: Zsidó rítusok és jelvények.): Magyar Zsidó Lexikon. Talentum Kft..Tantárgy rövid leírása: A tantárgy célja a fenomenológiai kategóriáknak és ezek megjelenésének a megismertetése a világvallások közül háromban: kereszténység. kiad. kiad. Századvég. (Szemelvények) Vries. állat alakú istenek 6.. Osiris. Szent helyek. 90 . 2. PPKE.. Osiris. henoteizmus 5. Totemizmus. Akad. áldozat Kötelező olvasmányok: G. iszlám. Polidémonizmus. Tan. története 2. Marjovszky Tibor egyetemi docens TANTÁRGYI ADATLAP Kredit: 4 Óraszám: 15 Előadás Szeminárium Konzultáció Értékelés: Szigorlat Kollokvium Gyakorlati jegy X Tantárgy neve: Vallástörténet I. Monoteizmus. Jólesz Károly: Zsidó hitéleti kislexikon. A tantárgy oktatója: Dr. Panteizmus. 1993. Varga Zsigmond: Általános vallástörténet. 1995. Imádság és mítosz 7. (Szemelvények) Gonda László: A zsidóság Magyarországon 1526-1945. törvény. A fenomenológia tárgya. Varázslás 3. politeizmus. 2000. X Kötelező olvasmányok: Ujvári Péter (szerk. 1996. Európa. Témakörei: 1. 3.. Az erő. 2000. Fétisizmus. 2000. Kozmikus jelenségek megistenítése 4. bőv. zsidóság. Mircea Eliade: Vallási hiedelmek és eszmék története I-III. forrásai. szent idők. 1992. Mircea Eliade: A szent és a profán. (Szemelvények) Fröchlich Ida (szerk. 2001. jav. 1932. dualizmus. Kiadó. (Zsidó) Félév: 3.

. Religio licita. A kereszténység keletkezése. Jézus messiási önértelmezése és az evangelion 3. apológiái és polémiái.-ban 6. Bp. 5. tanításai 2. sz. 1999. hittételek megfogalmazása a 4-5. (Kereszténység) Félév: Óraszám: 3. Henry: A korai egyház. SzIT. A tantárgy oktatója: Dr. Szántó Konrád: A katolikus egyház története I-III. Peter: Az európai kereszténység kialakulása. a kurzus óraszámának korlátozottsága miatt csupán a keresztény hit történetének fontosabb fordulópontjaira koncentrálva. Bp. Osiris. Bp. A katolikus és a protestáns kereszténység. Tóth Judit egyetemi docens 91 . Atlantisz. religio catholica. ortodox törésvonal. 1999. Az ortodox kereszténység 7. Marjovszky Tibor egyetemi docens TANTÁRGYI ADATLAP Kredit: 4 Előadás Szeminárium Konzultáció Értékelés: Szigorlat Kollokvium Gyakorlati jegy X Tantárgy neve: Vallástörténet II. A mai keresztény világ és az „új vallási jelenségek” Kötelező olvasmányok: Brown. Chadwick.. A páli misszió 4. sz. Keresztényüldözések és korai eretnekségek. Az ún. Témakörei: 1.. A II.A tantárgy oktatója: Dr. Az Ószövetség új szövetségi jövendölési. 15 X Tantárgy rövid leírása: A tantárgy célja a keresztény vallás illetve vallástörténet bemutatása.

Az iszlám születésének körülményei. (Iszlám és keleti vallások) Félév: Óraszám: 4. A hinduizmus. India bölcsessége. A tantárgy oktatója: Dr.. 3. A Mahdi eszméje és annak megtestesítői. M. A köztes lét könyvei.. az iszlám misztika. megismerkedés hagyományaival. Témakörei: 1. A síitákról lehasadó túlzó szekták. és elsajátítja azokat a módszereket. Kína vallásai: a taoizmus. olyan módon... C. 1986. Eliade: Vallási hiedelmek és eszmék története I-III. 1988. A buddhizmus. Muhammad b. jogi és rituális előírásaival. A muszlim vallásjog kiépülése és módszerei.-ban. Osiris. Bp. amelyek az iszlám sajátos vonásainak kutatásában nélkülözhetetlenek. Európa K. Fehér Bence habilitált egyetemi docens 92 . Bp. szövegtörténet. Kína és Japán vallási hagyományairól esik szó. szöveghagyomány. Szunna és hadísz. A keleti vallások története órák keretein belül India. Abdilláh élete és életműve. azzal a céllal. Konfucianizmus 7. A darsana fogalma és az indiai megismerési utak 5. 4. A szúfizmus. 1995. 1998. hogy a hallgató általános képet kapjon az iszlámról. Bp. hogy alapfokú ismereteket nyújtson az európai vallási hagyományoktól igen eltérő keleti vallásokról és megismerési rendszerekről. Fodor S. Szerk. A négy jogi iskola. A Korán: felépítés.TANTÁRGYI ADATLAP Kredit: 4 Előadás Szeminárium Konzultáció Értékelés: Szigorlat Kollokvium Gyakorlati jegy X Tantárgy neve: Vallástörténet III.. szd. 6. A védikus vallás. Bp. variánsok. Ábrahám-hagyományok. 15 X Tantárgy rövid leírása: A tantárgy egyik célja az iszlám születésének és fejlődésének bemutatása. Hagyomány és kinyilatkoztatás kapcsolata... Cahen: Az iszlám a kezdetektől az oszmán birodalom létrejöttéig. Politeizmus és monoteizmus jelenléte az arab félszigeten az V-VI. A muszlim közösség fejlődése Muhammad halála után. A Tan Kapuja Buddhista Főiskola jegyzete. előzményei. Japán: a sintoizmus Kötelező olvasmányok: Az iszlám: források. 2. Bp. A kalifátus intézménye és a legitimációs kérdések vallási következményei. 1989.

1999. Osiris. „Areopagita” Dénes) és pogány újplatonizmus. Mircea Eliade: A szent és a profán. A kezdetektől a szofista mozgalomig. Rahner. Otto). Kossuth. 2000.. (Fenomenológia és analitikus filozófia) 7. Bp. Etienne Gilson: A középkori filozófia szelleme. Kant és Hegel 5. Az előadások a válogatott szövegek megértését kívánják elsősorban elősegíteni. Eliade. X Tantárgy rövid leírása: A tantárgy célja a vallás filozófiai értelmezésének áttekintése történeti megközelítésben. Bp. Paulus Hungarus – Kairosz. Bugár István habilitált egyetemi docens 93 . Gerardus van der Leeuw: A vallás fenomenológiája. 2003. Pascal. Bp. Ágostontól a skolasztikáig 4.. Hume). A tantárgy oktatója: Dr. Kierkegaard és az egzisztencializmus 6. Bonhoeffer.. Osiris. Schopenhauer. 1997. Brian Davies: Bevezetés a vallásfilozófiába. hermetizmus).TANTÁRGYI ADATLAP Kredit: 4 Óraszám: 15 Előadás Szeminárium Konzultáció Értékelés: Szigorlat Kollokvium Gyakorlati jegy X Tantárgy neve: Vallásfilozófia Félév: 3. Christopher Stead: Filozófia a keresztény ókorban. A gnózis és a keresztény apologéták 3. II. Bp. Rudolf Otto: A szent. A hellénizmus és a késő antik vallásos filozófiák (zsidóság. Bp. Keresztény platonizmus (Órigenész. I.... Gilson. Modern protestáns gondolkodás (Barth. Kora újkori vallásfilozófia (Descartes. 2001. Témakörei: 1. Európa. Zizioulas) Kötelező olvasmányok: Richard Schaeffler: A vallásfilozófia kézikönyve.. Daniélou. (Jung. Bergyajev. 2002. Modern vallásértelmezések. Bp. Berkeley. A kurzus terjedelméből fakadóan természetesen csak a főbb problémákra és gondolatokra hívhatjuk fel a figyelmet. Modern katolikus és ortodox vallásfilozófia (Congar. Nietzsche. Bp. Spengler. Osiris. 1987. Platón és Arisztotelész 2. Osiris. Tillich).

Vallásos néphagyományok. Népi vallásosság Mohay Tamás: A népi vallásosságról. Magyar Tudomány. Megismerteti a vallási néprajz elméleti kérdéseit.. 535-548. Búcsújárás 6. A népi vallásosság. Liturgia és paraliturgia. 1980: 5-13.TANTÁRGYI ADATLAP Kredit: 4 Óraszám: 15 Előadás Szeminárium Konzultáció Értékelés: Szigorlat Kollokvium Gyakorlati jegy X Tantárgy neve: Vallási néprajz Félév: 4. amelyeknek hívei Magyarországon nagyobb számban élnek. Bartha Elek egyetemi tanár 94 . Debrecen. 1999.: Gesztelyi Tamás) Bp. Vallásantropológia 3.. hogy elméleti alapot nyújtson a magyar és az európai vallási néprajz tanulmányozásához. A tantárgy oktatója: Dr. Témakörei: 1. 1986. A vallási néprajz helye a vallással foglalkozó tudományok között. Vallás és tárgykultúra 7. In: „Mert ezt Isten hagyta. Tüskés Gábor: A népi vallásosság kutatása Magyarországon. Az európai és a magyar vallási néprajz története 4.” Bp. (Szerk. X Tantárgy rövid leírása: A tantárgy célja.. 2. Bartha Elek: A hitélet néprajzi vizsgálata. 18-62 Egyházak és vallások a mai Magyarországon. vallás és hit Kötelező olvasmányok: Magyar néprajz VII. 1991.. Vallás és erkölcs. 5. Felekezeti néprajz. és bevezetést adjon azoknak a vallásoknak a tanításaiba és gyakorlatába is.

társadalom. Vallás és társadalom.gyűjt.TANTÁRGYI ADATLAP Kredit: 4 Óraszám: 15 Előadás Szeminárium Konzultáció Értékelés: Szigorlat Kollokvium Gyakorlati jegy X Tantárgy neve: Vallásszociológia Félév: 4. Alapvető kategóriái (vallás. Osiris. Szöv. vallási intézmények. 1995. In: Valóság. amely nemcsak történeti tradíciója miatt érdekes. Bp. Hamilton: Vallás. A vallásszociológia története 5. szekta. A tantárgy oktatója: Dalminé dr.. 1-17. 1988. Bp. Vallás a magyar társadalomban Kötelező olvasmányok: Malcolm B. amely alkalmas a vallásgyakorlat és -elmélet jelenségeinek feltárására és értelmezésére. 1982 Hívõk.. X Tantárgy rövid leírása: A tantárgy célja a vallásszociológiai kutatás eredményeinek a megismertetése. egyház. 1998 Tomka Miklós: Vallásszociológia. felekezet. vallásos szocializáció stb. Mire való a vallásszociológia? Diakónia. Kiss Gabriella egyetemi docens 95 . vallásosság. vallás és modernizáció kérdéskörei 7. A Giddens: Szociológia. 8.. szekularizáció. Fő kutatási területei és irányzatai 4. A vallásszociológia tárgya (a vallás szociológiai definiálásának szükségességével és problémáival) 2. A szociológia sajátos szemlélete. vallásos magatartás. ember.) 6. 435-464. MTA Filozófiai Intézete. Olyan szociológiai szemléletet és tárgyi ismeretet kíván közvetíteni. 1990 Molnár Attila: A tudatreformáció és a vallásszociológia. Bp. vallási kultúra. vallási közösség. Témakörei: 1. hanem különleges aktualitása miatt is. egyházak ma Magyarországon. diszciplináris kérdései 3.

Témakörei: 1. A tantárgy oktatója: Dr.: Kép és kultusz.. Egyház és művészet kapcsolata a kínai és a japán vallásokban 7. A kép története a művészet korszaka előtt. másrészt a szakképzésben szóba kerülő nagy világvallások vonatkozásában. Bp. X X Tantárgy rövid leírása: A tantárgy célja a vallás és művészet kapcsolatát az egyház és művészet kapcsolatán keresztül megmutatni. Egyház és művészet kapcsolata a zsidó vallásban 3.. Bicskov. A szakrális művészet helye a művészettörténetben Kötelező olvasmányok: Belting. 2000. Egyház és művészet kapcsolata általában.. Egyház és művészet kapcsolata a kereszténységben 4. A művészet eszközei az elvárások teljesítésére 2. Nagy Márta habilitált egyetemi docens 96 .: A bizánci esztétika. Egyház és művészet kapcsolata az indiai vallásokban 6. 1981. I-II. Bp. Goldziher Ignác: Az iszlám kultúrája. Az egyházak elvárásai a művészettel szemben. Egyház és művészet kapcsolata az iszlámban 5. Bp. V.TANTÁRGYI ADATLAP Kredit: 4 Óraszám: 15 Előadás Szeminárium Konzultáció Értékelés: Szigorlat Kollokvium Gyakorlati jegy Tantárgy neve: Egyház és művészet Félév: 4. 1988. H. egyrészt általánosságban.

2004. Témakörei: 1. A. a spirituális szükségletek egészséges és kóros megjelenési formáinak és a mentálhigiénés segítés lehetőségeinek a bemutatása. akkor erős: tanulmányok a valláslélektan. Bp. amelyben a spirituális jelenség értelmezhető 4.. 1991. Bp. X X Tantárgy rövid leírása: A tantárgy célja valláslélektani alapismeretek nyújtása. Süle Ferenc: Vallás vagy pszichoterápia? – Küzdelem a vertikális labirintusban. 2004.. A vallás mint mentálhigiénés rendszer 5. a vallási jelenségek lélektani megnyilvánulásainak elemzése. A módosult tudatállapotok jelenségei és problémái. A vallási szükséglet és megnyilvánulási formái 3. 2006. Korszellem és a vallási jelenség 2. Tomcsányi Teodóra: Amikor gyönge. Vergote. A segítés és a terápia különböző szintjei és lehetőségei Kötelező olvasmányok: Pem László: Valláspszichológia.TANTÁRGYI ADATLAP Kredit: 4 Óraszám: 10 Előadás Szeminárium Konzultáció Értékelés: Szigorlat Kollokvium Gyakorlati jegy Tantárgy neve: Valláslélektan Félév: 4. Pék Győző egyetemi docens 97 . a pasztorálpszichológia és a lelkigondozás köréből. Szombathely. A tantárgy oktatója: Dr.: valláslélektan. Bp. Valláslélektani alapfogalmak. A megtérések pszichodinamikája. A szektaképződések lélektana 6. A közösségi élet spirituális dimenziója 7. A lélektani emberkép és pszichodinamika. I..

levelek.. Salamon kora. X X Tantárgy rövid leírása: A tantárgy célja megismertetni a hallgatókat a zsidóság és a kereszténység legfontosabb szövegeivel. Dávid és birodalma. Jéhu) 3. Az apokrif irodalom 7. Nyíri Kristóf – Szécsi Gábor. Bölcsességirodalom és apokaliptika 4. 143-165. doktorandusz 98 . példabeszédek 5. 1998. Bp. Szövetség és jog. Jelenések könyve 6. Bírák. Akadémiai K. az ősatyák. fordítás) Jubileumi Kommentár. Áron Kiadó. A kommunikációs technológiák története Homérosztól Heideggerig. 2002. Saul. Ong. A tantárgy oktatója: Tóth-Mihala Veronika református lelkész. in: Szóbeliség és írásbeliség. Témakörei: 1. Pusztai vándorlás. illetve a szövegfeldolgozás módszereivel. Poétika és teológia. Elizeus és követői. Szerk. Evangéliumok. Kivezetés Egyiptomból. Kortörténeti bevezetés Hodossy-Takács Előd: Kortörténeti tanulmányok. 2001. Debrecen. A kultusz kezdetei.) Mártonffy Marcell: Az újszövetségi példázatok irodalma.. Őstörténet 2. A kezdetek. A deuteronomisztikus történetértelmezés.: A szöveg mint interpretáció: Márk idején és azóta. azok történeti hátterével. Prófétai szövegek a fogság előtt és után. Bp.TANTÁRGYI ADATLAP Kredit: 4 Óraszám: 10 Előadás Szeminárium Konzultáció Értékelés: Szigorlat Kollokvium Gyakorlati jegy Tantárgy neve: Zsidó és keresztény szövegek Félév: 4.. Walter J. A misztikus irodalom Kötelező olvasmányok: Biblia (Károli/ Új Fordítás / R. A prófétai ellenállás Északon (Illés és Áháb.k. (Dissertationes Theologicae 5. Kijelentés a Sinain. Az Apostolok cselekedetei.

1986.. de néhány gyakorlati jellegű kollégium megtartására külső előadókat( OKM. A Tan Kapuja Buddhista Fõiskola jegyzete. 4. Önkormányzatok)kér fel.. Hadísz (szemelvények). Buddha beszédei. Válogatás szúfi misztikus szövegekből. Bp. Helikon Kiadó. Bp. Válogatás jogi szövegekből. A tantárgy oktatója: Fehér Bence habilitált egyetemi docens 11. Dhammapada. amelyek ezen vallások irodalmának helyes megértéséhez és feldolgozásához specifikusan szükségesek. oktatói háttér... 1994. A képzési program végrehajtásához szükséges tárgyi és személyi feltételek. Bp. Európa K. Ford.. Bp. Bp. Farkas Lõrinc Imre Kiad. Síita szövegek... A sahada. Rigvéda. An-Nawawi.. Bp. Simon R.. 1988. Témakörei: 1. hogy a hallgatók elsajátítsák azokat a módszereket.. 1987.. A Negyven Hagyomány. 1994. 3. A Korán (részletek). A képzés legkülönbözőbb szakterületeihez az egyetem különböző karain rendelkezésre áll a megfelelően képzett személyi. 99 . Buddha beszédei 6. Upanishadok. Dhammapada. Fodor S. azzal a céllal.. Upanishadok Kötelező olvasmányok: Az iszlám: források. Tericum Kiad. Válogatás tradicionális muszlim feliratokból. 2. Korán. Tao Te King. 1994. Rig-véda.. Tao Te King 7. ezek biztosításának módja: Az egyetem a képzés infrastrukturális hátterét (tantermek és felszerelésüket) biztosítja. Szerk. 5. legendákból. 1984.TANTÁRGYI ADATLAP Kredit: 4 Óraszám: 10 Előadás Szeminárium Konzultáció Értékelés: Szigorlat Kollokvium Gyakorlati jegy Tantárgy neve: Iszlám és keleti vallási szövegek Félév: 4. Muszlim szentek életéről. X X A tantárgy célja az iszlám és a keleti vallások legfontosabb szövegeinek. Farkas Lõrinc Imre Kiad. 1989. elsősorban magyar nyelven elérhetőekre támaszkodva. BNp. varázsigékből. A köztes lét könyvei. szövegrészleteinek megismertetése. Bp.

Marjovszky Tibor Tóth-Mihala Veronika Beosztás egyetemi docens egyetemi docens egyetemi docens református lelkész 100 . Nagy Márta Dr. Tóth Judit Beosztás egyetemi tanár egyetemi docens egyetemi docens egyetemi docens egyetemi docens egyetemi docens Tudományos fokozat DSc PhD. A szakmai munkában részt vevő külső tagok: Név Dr. habil. Bartha Elek Dr. PhD PhD. Fehér Bence Dr. Kiss Gabriella Dr. habil.A specializációs továbbképzésben részt vevő oktatók a Debreceni Egyetem részéről Név Dr. habil. Bugár István Dalminé Dr. Kovács Ábrahám Dr. CSc PhD. Pék Győző Dr.

illetve a közoktatási intézmények egészéhez kapcsolódó speciális feladatok (mérés és értékelés.A képzés módszerei: Elméleti jellegű előadások mellett gyakorlatok és szemináriumi jellegű foglalkozások.A képzésért felelős kar megnevezése: BTK 2. személyes adottságok. a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben. Buda András. készségek. tevékenységrendszerben 101 . 6. a specializáció felelőse Dr.„B” A pedagógus munkakörökhöz. mind a specializációs részben nagyobb tartalmi blokkokból és azokon belüli tantárgyakból épül fel. Szabó József. minőségbiztosítási feladatok ) ellátásához szükséges ismeretek. szaktanácsadás. mérés-értékelési szakértelmet igénylő feladatok ellátására alkalmas szakemberek felkészítése. szakértői. 4. 7.A képzés formája: költségtérítéses levelező.Képzési cél: A közoktatási rendszerben az értékeléssel összefüggő. megszerezhető ismeretek. tudáselemek.Tanterv: A képzés során elsajátítandó kompetenciák. készség és képességek: Mérés-értékelés Vezetőtanári Gyakorlatvezető mentortanár MÉRÉS-ÉRTÉKELÉS SPECIALIZÁCIÓ KÉPZÉSI PROGRAM 1. 5. 3.A szakért felelős oktató: A szak egészéért felelős oktató Dr. vizsgaelnöki. tudás.A képzés szerkezete: A képzés tartalma mind az általános.

Európai uniós alapismeretek. adatbázisok létrehozása. egészségfejlesztés. problémamegoldás és döntés. • alkalmasság az együttműködésre. intézmény és környezete. 7. mérés és tesztelés a gyakorlatban (12 kredit) 7. szervezeti kultúra. megszerezhető ismeretek: Közigazgatási vezetési ismeretek: A Magyar Köztársaság alkotmányos alapjai. oktatása: Sajátos nevelési igényű gyermekek a közoktatásban. rugalmasság.2. tesztfejlesztés. Egészségnevelés. melyek segítségével képesek lesznek a nevelési-oktatási folyamatban jelentkező mérési-értékelési helyzetek hatékony ellátására.1. vizsgarendszerek (23 kredit) Tesztelmélet: Tesztelméletek.Elsajátítandó kompetenciák: A program résztvevői a továbbképzés végére megismerik és elsajátítják azokat az elméleti és gyakorlati ismereteket. Tanácsadás pszichológiai alapjai. emellett az együttműködés. A szakmai attitűdök és magatartás terén rendelkeznek a szakképzettségüknek megfelelő munkakörökben való önálló munkavégzés. 102 . adatfeldolgozás és adatelemzés (20 kredit) Értékeléselmélet: A pedagógiai értékelés fogalma. • probléma felismerő és megoldó készség. Az oktatási folyamat tervezése. Minőségbiztosítás módszerei. mentálhigiéné. A pedagógusok mentálhigiénéje. az integráció-inklúzió elmélete. A tantárgyi struktúra fontos pillérét képezik azok a fejlesztő gyakorlatok. mérési lehetőségei. (10 kredit) A nevelési-oktatási intézmény hatékonysága: a hatékonyság mutatói. értékelés. tesztszerkesztés. informatikai alapismeretek. A tanulói munka értékelése. a problémamegfogalmazás és az ennek megfelelő adatfelvételi és adatelemzési módszer egyszerre magabiztos és önreflexióval kontrollált kiválasztását szolgálják. A pedagógus önismereti. módszerei. tesztek készítése. funkciói. minősítés. adaptivitás az oktatásban. • információ feldolgozási képesség. Személyiségfejlesztés pszichológiai alapjai. az intézmény vezetése. a közösségbe történő beilleszkedés képességével és igényével. Előítéletek és megelőzésük (4 kredit) Sajátos csoportok nevelése.Tudáselemek. tevékenységük kritikus értékelésének és irányításának a képességével.7. a csoportmunkában való részvételre • széles körű tájékozottság. amelyek a mérés-értékelés folyamatának különböző fázisaiban szükséges szakmai kompetenciák eredeti felhalmozását.Személyes adottságok: • kreativitás. a viszonyítás kérdése. önfejlesztési módszereinek megismerése. tesztanalízis. kezelése. drogmegelőzés kérdései. önértékelési. jogi feltételek. kutatásmódszertani alapok: az adatgyűjtés módjai. típusai.3. innováció és szervezetfejlesztés. a közigazgatási eljárás szabályai. szelekció. vizsgák. és az önszabályozás valamint az önfejlesztés igényével. osztályzatok. (19 kredit) Matematikai. (8 kredit) Pedagógus a nevelési-oktatási intézmény szervezetében: a pedagógus szerepei. Egységesség-differenciálás. alapvető államháztartási ismeretek. feladatkörei a változó közoktatási rendszerben. formái. feladatírás. alkotó módon tudják felhasználni a megismert mérési módszereket. gyakorlása. mint szervezet: a közoktatási intézmények működésének formális meghatározói. az alkotás. a közigazgatás felépítése és működése. Konfliktusok és kezelésük (7 kredit) Az integráció és szegregáció kérdései: Gyermekbiológiai alapismeretek. kommunikáció. (7 kredit) A nevelési-oktatási intézmény. információáramlás. Tehetség felismerése és fejlesztésének lehetőségei. Osztályozás. vizsgatípusok.

önművelésre.• • • elkötelezettség és igény a minőségi munkára. • 7. 4 DE BTK Buda András Adatelemzés 30 gyj. tesztkészítés Gim. Buda András 20 gyj. személyes felelősségvállalás és annak gyakorlása. félév oktató fokoz at óraszámo óraszámo kredit kredit szám nkérés szám nkérés Matematikai. elmélyítésére való készség. illetve döntéshozatali képesség. 10 DE BTK Értékeléselmélet 23kredit A mérés és értékelés Buda Mariann 20 koll. működtetésében és irányításában való részvételre A pedagógus-szakvizsgára felkészítő specializációs képzés 3-4.A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben. 6 számítástechnikai alapok DE BTK Buda András Kutatásmódszertan 15 gyj. kutatásmódszertani alapok 20 kredit Matematikai. 10 TÁRKIkérdései TUDOK A nem számszerűsíthető Buda Mariann 10 aláírás 3 teljesítmények értékelése DE BTK Tesztelmélet 12 kredit Sinka Edit Kritériumszerkesztés 15 koll. tevékenységrendszerben: A végzett pedagógusok ismereteik alkalmazása és képességeik fejlettsége révén alkalmasak a nevelés. az egyéni tudás. Gim. önfejlesztésre.és oktatásügyben jelentkező mérési-értékelési feladatok ellátására. kezdeményező. félév tantervi hálója III. 7 elméleti kérdései DE BTK Vizsgák és Buda Mariann 10 aláírás 3 vizsgarendszerek DE BTK A rendszerszintű Sinka Edit értékelés elméleti 30 koll. 4 TÁRKITUDOK Fazekas Ildikó Feladatírás és 15 gyj. 4 Bethlen G. informatikai alapismeretek. Összesítés 95 2/3 28 85 1/2 27 Óraszám: 180 kollokvium: 3 103 PhD PhD PhD PhD PhD PhD . a szakmai továbbképzéshez szükséges pozitív hozzáállás.4. az ezt segítő pedagógiai rendszerek fejlesztésében. ismeret bővítésére. félév Tantárgy IV. Fazekas Ildikó Mérőeszközkészítés 15 gyj. 4 Bethlen G.

Belső . Funkciói. értékelés. A standardizált folyamatos értékelés. hatékonyság. 104 . A záróvizsga: A záróvizsgára bocsátás feltétele: a tantervben előírt számú vizsga és gyakorlati jegy megszerzése. informatikai alapismeretek. Az értékelés filozófiák. kigyűjtés. Az okság problémája. Az oklevél minősítése a szigorlatnak. Az értékelés fő funkciója és szintjei – mikro. Reziduális és szuppresszorhatás. axióma. Kutatási paradigmák.külső vizsga. A résztvevők teljesítményét értékelő rendszer: A szakdolgozat: a specializációs képzési rész ismeretköreiből a szakfelelős által jóváhagyott témából kell készíteni. Többváltozós statisztikai adatelemzés. diagramok elemzése. Kereszt. Alapfogalmak: mérés. Az értékelés mikroszintje. Az adatgyűjtés és az adatelemzés kérdései. Alapvető statisztikai feladatok. gyakorlatok beszámításának rendje: Bármely felsőoktatási alapképzésben vagy továbbképzésben szerzett kredit elismerhető. A célokhoz illeszkedő értékelési rendszer Vizsgák és vizsgarendszerek Az értékelés alapja. A záróvizsga részei: a záróvizsga főbb témakörei Matematikai. mint az intézményi stratégia része. problémái. Két és többváltozós statisztikák. Az adatok szemléltetése. Adatfeldolgozás. mezzo. a jó hipotézis. Az értékelés helye az oktatási folyamatban. Tesztelmélet. számítástechnikai alapok Matematikai statisztikai alapfogalmak Adatbázisok létrehozása. 9. Az értékelés mint a folyamatszabályozás eszköze. Kutatásmódszertan A társadalomtudományi kutatás logikája. A vizsgálatok kritikai elemzése. A korábban szerzett ismeretek. rendszerezés. valamint a szakdolgozat benyújtása. A társadalomtudományi. indikátor. Kutatási terv. Statisztikai alapok. Induktív és deduktív út. Az SPSS for Windows programcsomag. Értékeléselmélet. kezelése. Az értékelés további lehetséges értelmezési dimenziói. A visszacsatolás fogalma. Leíró statisztikák. adatelemzés.és hosszmetszeti vizsgálatok. attribútum. eredményesség. arányskála. Tantárgyi programok: Matematikai. Elmélet. A mintavétel problémája. A záróvizsga eredménye a záróvizsgán kifejtett tételre kapott érdemjegy és a szakdolgozatvédés eredményének átlaga kerekítve. Etikai kérdések. Adatelemzés Egyszerű adatelemzési eljárások. rang-. törvény. Valószínűségi és nem-valószínűségi mintavételi eljárások. A valóság strukturálása. Függő és független változók. Az osztályozás problematikája. ha a kredit átváltás általános szabályai szerint egyenértékesíthető jelen szakvizsgás képzés valamely tantárgyával 10. vizsgatípusok. A vizsgarendszer mint a szabályozás eszköze. a záróvizsga eredményének és a szakdolgozat eredményének számtani átlaga kerekítve. A tudományos és a hétköznapi megismerés. A mérési szint problémája: nominális. intervallum. kutatásmódszertani alapok. Keresés. makroszint. A mérés és értékelés elméleti kérdései Az értékelés kérdésének jelentősége. A záróvizsgán a benyújtott szakdolgozatot is meg kell védeni. A Microsoft Excel program. hipotézis. Egy és többlépcsős vizsga. ezen belül a pedagógiai kutatás sajátos helyzete.Kredit: 55 gyakjegy: 5 8. Táblázatok.

szintje. a leképezés módjai. Mérőeszközkészítés Mérés és tesztelés a gyakorlatban. tesztfejlesztés. eszközei. A regionális és az országosan egységes vizsgák. Tesztszerkesztés. Az oktatás tartalmi szabályozóinak értékelése. A nem számszerűsíthető teljesítmények értékelése A nem számszerűsíthető tanulói teljesítmények értékelése elméleti háttere. hazai és nemzetközi teljesítménymérések. kipróbálás. vagy vízum? Vizsgák Európában.Vizsgafokozatok. oktatói háttér. 11. A rendszer értékelésének eszközei. A közoktatás irányításának elemei. elvi és gyakorlati problémái. A képzés költségtérítési díja: 140. A tudás kritériumai. elemzése. az eljárások főbb típusai. A tudásszintmérő tesztek típusai és készítésük. A továbbhaladás kérdése: Útlevél.D Ph. feladatírás. jellemzőik. Kritériumszerkesztés A tudás szerveződése. Speciális igények az oktatásban. Kérdéstípusok és a velük kapcsolatos problémák. Tesztanalízis és tesztfejlesztés. A tananyag követelményekké alakítása. feladatmegoldás. Gyakorlati példák bemutatása. A tudásszintmérés és képességvizsgálatok fogalma. szakértő kutató 14. céljai. de néhány gyakorlati jellegű kollégium megtartására külső előadókat (OKM. összehasonlítása. Buda András Beosztás egyetemi adjunktus egyetemi adjunktus Tudományos fokozat Ph. A rendszerszintű értékelés elméleti kérdései Az oktatási rendszer értékelésének társadalmi szükségessége. Az oktatás eredményességnek mérése. Önkormányzatok) kér fel. A tanítási tartalom és követelmények. Az alapműveltségi vizsga és az érettségi kérdése. szintjei. Tesztkészítés. jelentősége. A képzési program végrehajtásához szükséges tárgyi és személyi feltételek. A minőségi értékelés elemei. folyamata. követelmények.D A szakmai munkában részt vevő külső tagok: Név Fazekas Ildikó Sinka Edit Beosztás tanár. többszintű vizsga. Feladatírás és tesztkészítés Alapfogalmak. Buda Mariann Dr. A specializációs továbbképzésben részt vevő oktatók a Debreceni Egyetem részéről Név Dr. Az iskolai önértékelés kérdései. ezek biztosításának módja: Az egyetem a képzés infrastrukturális hátterét (tantermek és felszerelésüket) biztosítja. jellemzői. Tantárgyi és tantárgycsoportos vizsgák.000 Ft / félév 105 . Tesztek készítése. A képzés legkülönbözőbb szakterületeihez az egyetem különböző karain rendelkezésre áll a megfelelően képzett személyi.

7. -a hatékony tanulási folyamatok támogató légkörének megteremtése.A képzés szerkezete: A képzés tartalma mind az általános. tevékenységrendszerben.A képzésért felelős kar megnevezése: BTK 2. 3.A képzés formája: költségtérítéses levelező 5. partner iskolákban. -foglalkozás a különböző társadalmi.1. a pedagóguskompetenciák fejlesztésére. 7.Képzési cél: A képzésben résztvevők felkészítése tanárjelöltek gyakorlati képzésének irányításával. valamint a tanár értelmiségi szerepköréhez kapcsolódó kompetenciák fejlesztése: -az IKT integrálása a különböző tanulási helyzetekbe és szakmai tevékenységekbe.A képzés módszerei: Elméleti jellegű előadások mellett tantermi és szemináriumi jellegű foglalkozások. tudáselemek. a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben. személyes adottságok. 4. kulturális és etnikai hátterű tanulókkal/hallgatókkal.Tanterv: tantervi háló A képzés során elsajátítandó kompetenciák. megszerezhető ismeretek. A szakért felelős oktató: A szak egészéért felelős oktató: Dr. gyakorlatok. a pedagógus mentális egészségének védelméhez. és külső gyakorló helyeken. illetve a tanári tevékenység során keletkező pszichés feszültségek kezeléséhez. készségek.VEZETŐTANÁRI SPECIALIZÁCIÓ KÉPZÉSI PROGRAM 1. Dr. -team-munkában történő együttműködés a tanulók/hallgatók ugyanazon csoportjaiban dolgozó tanárokkal-oktatókkal-szakemberekkel. A továbbképzés keretében továbbfejlesztik szakterületi szakismereteit. a vezetőtanári képzésért felelős: V. Gönczi Ibolya. a pálya feladatainak megismertetésére és a tanárjelöltek gyakorlati képzésének szervezésére. mind a specializációs részben nagyobb tartalmi blokkokból és azokon belüli tantárgyakból épül fel 6.Elsajátítandó kompetenciák: Különösen fontos a tanulási-tanítási folyamattal összefüggő. A képzés segítséget nyújt a vezetőtanárok számára szükséges új hazai és nemzetközi kutatások megismeréséhez. a pályakezdők munkahelyi beilleszkedésével kapcsolatos vezetőtanári feladatok ellátására a felsőoktatási intézmények által fenntartott gyakorlóiskolákban. irányítására. felkészülnek a tanári képesítés követelményeiben meghatározott képzési célok közvetítésére. -együttműködés szülőkkel és más társadalmi partnerekkel 106 . Szabó József.

tevékenységrendszerben A közoktatás valamennyi szintjén a képzést teljesítő tanárok képesek és jogosultak a pályakezdő tanárokat mentorálni. szervezetfejlesztéssel kapcsolatos kérdések -az intézmény és fenntartója közötti együttműködés kérdései -az iskola hatékony működtetését elősegítő feltételek megteremtésének. a saját szakmai fejlődés irányítása -a legfrissebb szakmódszertani ismeretek hatékony alkalmazása a gyakorlatban -a pszichés feszültségek kezelés. illetve érzékennyé a megváltozott. színterei történeti íve 2.-problémafeltáró. vezetői) megbízatásokat vállalni és teljesíteni az adott intézmény keretei között. A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben. 15 koll 5 kompetenciák Tantárgy IV. Önsegítő technikák.és attitűdformálás -szaktudományi/szakmódszertani ismeretek szakma-specifikus modulokban történő elsajátítása 7.4. különböző (munkaközösség-vezetői. félév számon kérés oktató kredit fokozat óraszám Orosz Gábor Neveléstudományok Intézete V. Személyes adottságok A képzésben résztvevők váljanak képessé. megoldani.2. problémamegoldó viselkedés. Tanárképzési koncepciók 15 koll 5 hazai és nemzetközi kitekintésben. módszerek alkalmazásával tudják saját pszichés feszültségüket oldani. félév óraszámon kredit szám kérés I. Vezetőtanári szerepek. A pedagógus-szakvizsgára felkészítő specializációs képzés 3. a tanárjelöltek pedagógiai-tanítási gyakorlatát koordinálni. vezetni. jogi vonatkozásai. Gönczi Ibolya Neveléstudományok Intézete C. munkatevékenységének összetevői -tanárjelöltekkel/pályakezdőkkel történő segítő együttműködés tartalmi kérdései -szemlélet.Tudáselemek. módszereinek ismerete -az iskola közvetlen társadalmi környezetével történő hatékony kapcsolattartás módszerei -a nevelés-oktatás során megvalósítható integrációs lehetőségek -a sajátos igényű tanulók fejlesztésének metodikai kérdései -pedagógus-szerepek. neveltségi szintjének folyamatos és eredményes fejlesztésére. 7. kiégésüket elkerülni. Sc. egyre nehezebb feltételek között működő közoktatási rendszerben a tanuló teljesítményének. félév tantervi hálója III. saját mentálhigiénés egészségének megőrzése 7. megszerezhető ismeretek -közoktatással összefüggő közigazgatási ismeretek -az iskola mint szervezet működésének szociológiai. Elfogadó. A mentori és vezetőtanári tevékenység elméleti háttere 1. PhD. megértő attitűddel tudjon különböző konfliktusos helyzeteket kezelni.3. -4. habil. a gyakorlati képzés intézményei. 107 . megkülönbözetett figyelmet fordítani a marginalizálódott társadalmi réteghelyzetbe kerülő tanulókra és családjukra.

31 Összesítés 3.A résztvevők teljesítményét értékelő rendszer: A szakdolgozat: Az aktuálisan meghirdetett szakdolgozati témakörök. II. koordinálásával Brezsnyánszky PhD. valamint a szakdolgozat benyújtása. koordinálásával Egyéni/szakok szerinti konzultációval a gyakorlóiskolai vezetőtanárok bevonásával Becs Katalin gyakorló általános iskola igh. Neveléstudományok Intézete Egyéni/szakok szerinti konzultációval a szaktanszékek oktatóinak bevonásával Varga Éva (Drogambulancia) 5 15 20 3fokú szöveges értékelés gyj 5 7 Varga Éva (Drogambulancia gyakorlóiskola igh. félév 4. A tanárjelöltek szociológiai jellemzői 15 koll 5 Szekeres Melinda Szociológia tanszék C. a zárótanítás helye. szerepe 4. bevonásával 75 3/2+ért. A képesítő vizsga a pedagógusképzésben 5. 108 . Iskolai gyakorlat 1. félév óra 75 105 kredit 24 31 kollokvium 3 1 gyak. hallgatói hospitálási időszak. szerepkonfliktusok 2.jegy 2 4 szöveges értékelés 1 1 8.Sc. A tanítási-pedagógiai 15 gyj 4 gyakorlat vezetőtanári és hallgatói programja 2. László habil. eredményekkel kapcsolatosan. Vezetőtanári értékelés. Tréning: A vezetőtanárok és tanárjelöltek kommunikációja. Tréning: A pedagógus mentális egészségének megőrzése 3. vezetőtanári mintaadás 3. A záróvizsga részei: A záróvizsgán a benyújtott szakdolgozat bemutatása és védése történik.3. a témavezető által megfogalmazott egy-egy kérdésre adott komplex válasz. Legújabb szaktudományi eredmények és közoktatási alkalmazási lehetőségek III. A témavezető a szakdolgozatot írásban értékeli. Gyakorlóiskolai gyakorlat – tapasztalatcsere az ország más gyakorlóiskoláiban. valamint az ahhoz kapcsolódó szakterületi kutatásokkal. és szupervízió Összesen 15 3fokú szöveges értékelés 20 gyj 5 30 10 gyj gyj 6 5 10 koll 3 Dr Görömbei Andrásné gyakorlógimnázi um igh. amelyek változhatnak A záróvizsga: A záróvizsgára bocsátás feltétele: Az előírt számú vizsga és gyakorlati jegy megszerzése. A feldolgozott témához. A mentori és vezetőtanári tevékenység szakmódszertani háttere 1. 24 105 1/4+ért.

Szekeres Melinda egyetemi docens DETEK Szociológia Tanszék A kurzus célja a fiatal felnőttekkel kapcsolatos szociológiai vizsgálatok tanulságainak összegzése (rétegződés. Orosz Gábor egyetemi docens DETEK Neveléstudományok Intézete A kurzus két. A tanárjelöltek szociológiai jellemzői Dr. A mentori-és vezetőtanári tevékenység szakmódszertani háttere Dr. valamint a szakmai szocializáció és pályakezdés főbb vonatkozásainak bemutatása. Gönczi Ibolya egyetemi docens DETEK Neveléstudományok Intézete A kurzus ahhoz ad támpontokat a vezető tanároknak. A korábban szerzett ismeretek. Egyrészt az Európai Felsőoktatási Térség létrehozását deklaráló Bolognai Nyilatkozat.és művelődéstörténeti összefüggéseit elemzi. melyek a szülőkkel. következő. értékek. mobilitás. gyerekekkel. mikró-kulturális hatások felismerését. A vezetőtanári szerepek. Görömbei Andrásné igh. a megvalósíthatóságot garantáló fontos feladatok megismertetése. a kialakítandó egységes hazai felsőoktatási rendszer modelljének – különös tekintettel a pedagógusképzésre . Másrészt a nevelés gyakorlatának és elméletének történeti vonatkozásainak tükrében a „gyakorló/bázis iskolák” szerepét. feladatés hatáskörét. Dr. ha a kredit átváltás általános szabályai szerint egyenértékesíthető jelen szakvizsgás képzés valamely tantárgyával. hogy az iskolai gyakorlatra felkészülő tanárjelöltekkel –egy lehetséges vonatkoztatási keretben – megismertessék a tanulók viselkedése mögött meghúzódó gyerekkori szocializációs zavarok. a záróvizsga eredményének és a szakdolgozat eredményének számtani átlaga kerekítve. gyakorlatok beszámításának rendje: Bármely felsőoktatási alapképzésben vagy továbbképzésben szerzett kredit elismerhető. esélykülönbségek). Tantárgyi programok: tantárgyi programok Tanárképzési koncepciók hazánkban és nemzetközi kitekintésben. 9. társszakmák és szakintézmények képviselőivel folytatható munka lehetséges formái és keretei a szükséges és elégséges jogi ismeretek alapján. DE Kossuth Lajos Gyakorló Általános Iskola 109 . „bolognai folyamatból” Magyarország számára is adott. Az oklevél minősítése a szigorlatnak. az un. az egyetemi képzés során változó helyzetek vizsgálatainak megismerésére is sor kerül. kompetenciák V. történeti íve Dr. 10.kialakítása. egymással összefüggő tématerületet vizsgál.A záróvizsga eredménye a záróvizsgán kifejtett tételre kapott érdemjegy és a szakdolgozatvédés eredményének átlaga kerekítve. kultur. DE Kossuth Lajos Gyakorló Gimnázium Becs Katalin igh. a tanárjelöltek gyakorlati képzésének intézményei. Ezen túlmenően a legújabb hazai és külföldi pedagógus-vizsgálatok elméleti és empirikus eredményeinek elemzése.

Grasseliné Dr. Nagy Adél igh. DE Arany János Általános Iskola A kurzus célja sokrétű: egyrészt a vezető tanári szerepek, feladatok összetettségére, az új elvárásoknak való megfelelésre kondicionálás, a tanárjelöltek munkájának szervezését, irányítását, elemzését, értékelését segítő gyakorlatok, konzultációk keretében. (A hallgatók iskolai gyakorlatának tervezése, szervezése, irányítása, a tanulókkal, tantestülettel, szülőkkel való kapcsolattartási módok, iskolai dokumentációk megismertetése, kezelése, a gyakorlati tanításra felkészítés). Másrészt: a tanári képesítés követelményrendszerének (képzési idő, a főbb tanulmányi területek arányai, az ismeretek ellenőrzésének rendszere), a tanári képesítővizsga funkciójának, a vizsgák rendszerében betöltött helyének, a vizsgára bocsátás feltételeinek, tartalmi elemeinek, értékelési szempontjainak, eredményeinek értelmezése. A vezető tanárok szerepének a tanárjelöltek képesítővizsgára való felkészítés folyamatában, a vizsgán való részvételük egyértelműsítése. Iskolai gyakorlat Varga Éva pszichológus Debrecen, Drogambulancia Ezen a kurzuson az alábbi témakörök kerülnek – gyakorlat orientáltan – feldolgozásra: A vezető tanárok és a tanárjelöltek kommunikációjának sajátosságai, szerepek és szerepkonfliktusok a tanítási gyakorlaton, a pedagógusok mentális egészségének megőrzése, önsegítő, önerősítő technikák megismerése, gyakorlása, védekezés a kiégés ellen, tréning keretek között is. A csoportos feladatok - projektek, szerepjátékok, a kommunikatív szervezés, én-hatékonyságnövelés, visszajelzés - a saját kreativitás növelését szolgálják. Ebben az egységben kerül sor egyéni konzultációkra, szupervízióra is. Ez a keret ad lehetőséget az ország más gyakorló iskoláival történő tapasztalatcserére is. Legújabb szaktudományi eredmények és alkalmazásuk a közoktatásban Szaktanszékekről felkért oktatók a jelentkezők szakmegoszlásának függvényében A szaktantárgyakkal összefüggő legújabb kutatási eredményekről tájékozódás, azok beépítésének lehetőségei az oktatási folyamatba, az átalakult érettségi vizsga követelményére felkészítés módszertani háttere, a tankönyvpiac és oktatás kapcsolatának hatása a tanulástanítás eredményességére. Egyéni konzultációk alapján önállódolgozat elkészítés, és felkészülés a vizsgára. 11.A képzési program végrehajtásához szükséges tárgyi és személyi feltételek, ezek biztosításának módja: Az egyetem a képzés infrastrukturális hátterét (tantermek és felszerelésüket) biztosítja. A képzés legkülönbözőbb szakterületeihez az egyetem különböző karain rendelkezésre áll a megfelelően képzett személyi, oktatói háttér, de néhány gyakorlati jellegű kollégium megtartására külső előadókat kér fel. A specializációs továbbképzésben részt vevő oktatók a Debreceni Egyetem részéről
név Brezsnyánszky László Orosz Gábor fokozat PhD. habil. C. Sc. beosztás Egyetemi docens Egyetemi docens

110

Szekeres Melinda V. Gönczi Ibolya Szaktanszékeken oktatók Gyakorlóiskolai igazgatóhelyettesek Gyakorlóiskolai vezetőtanárok

C.Sc. PhD. Habil.

Egyetemi docens Egyetemi docens

A szakmai munkában részt vevő külső tagok: Név Varga Éva Beosztás addiktológus szakpszichológus

14. A képzés költségtérítési díja: 140.000 Ft / félév

GYAKORLATVEZETŐ MENTORTANÁR SPECIALIZÁCIÓ
KÉPZÉSI PROGRAM 1. A képzésért felelős kar megnevezése: BTK 2. A szakért felelős oktató: A szak egészéért felelős oktató: Dr. Szabó József a gyakorlatvezető mentortanár képzésért felelős: V. Dr. Gönczi Ibolya 3. Képzési cél: A képzésben résztvevők felkészítése tanárjelöltek gyakorlati képzésének irányításával, a pályakezdők munkahelyi beilleszkedésével kapcsolatos gyakorlatvezető mentortanári feladatok ellátására a felsőoktatási intézmények által fenntartott gyakorlóiskolákban, partner iskolákban, és külső gyakorló helyeken. A továbbképzés keretében kerül sor a szakterületi szakismeretek továbbfejlesztésére, valamint a tanári képesítés követelményeiben meghatározott képzési célok közvetítésére, a pálya feladatainak megismertetésére és a tanárjelöltek gyakorlati képzésének szervezésére, irányítására, a pedagóguskompetenciák fejlesztésére. A képzés segítséget nyújt a gyakorlatvezető mentortanárok számára szükséges új hazai és nemzetközi kutatások megismeréséhez, illetve a tanári tevékenység során keletkező pszichés feszültségek kezeléséhez, a pedagógus mentális egészségének védelméhez is. 4. A képzés formája: költségtérítéses levelező 5. A képzés szerkezete: A képzés tartalma mind az általános, mind a specializációs részben nagyobb tartalmi blokkokból, és azokon belüli tantárgyakból épül fel

111

6. A képzés módszerei: Elméleti jellegű előadások mellett tantermi és szemináriumi jellegű foglalkozások, gyakorlatok. 7. Tanterv: tantervi háló A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben. 7. 1. Elsajátítandó kompetenciák: Különösen fontos a tanulási-tanítási folyamattal összefüggő, valamint a tanár értelmiségi szerepköréhez kapcsolódó kompetenciák fejlesztése: - az IKT integrálása a különböző tanulási helyzetekbe és szakmai tevékenységekbe; - a hatékony tanulási-nevelési folyamatok támogató légkörének megteremtése; - team-munkában történő együttműködés a tanulók/hallgatók ugyanazon csoportjaiban dolgozó tanárokkal – oktatókkal - szakemberekkel; - foglalkozás a különböző társadalmi, kulturális és etnikai hátterű tanulókkal/hallgatókkal; - együttműködés szülőkkel és más társadalmi partnerekkel - problémafeltáró, problémamegoldó viselkedés, a saját szakmai fejlődés irányítása - a legfrissebb szakmódszertani ismeretek hatékony alkalmazása a gyakorlatban - a pszichés feszültségek kezelés, saját mentálhigiénés egészségének megőrzése 7. 2. Tudáselemek, megszerezhető ismeretek: - közoktatással összefüggő közigazgatási ismeretek - az iskola, mint szervezet működésének szociológiai, jogi vonatkozásai, szervezetfejlesztéssel kapcsolatos kérdések - az intézmény és fenntartója közötti együttműködés kérdései - az iskola hatékony működtetését elősegítő feltételek megteremtésének, módszereinek ismerete - az iskola közvetlen társadalmi környezetével történő hatékony kapcsolattartás módszerei - a nevelés-oktatás során megvalósítható integrációs lehetőségek - a sajátos igényű tanulók fejlesztésének metodikai kérdései - pedagógus-szerepek, munkatevékenységének összetevői - tanárjelöltekkel/pályakezdőkkel történő segítő együttműködés tartalmi kérdései - szemlélet- és attitűdformálás - szaktudományi/szakmódszertani ismeretek szakma-specifikus modulokban történő elsajátítása 7. 3. Személyes adottságok A képzésben résztvevők váljanak képessé, illetve érzékennyé a megváltozott, egyre nehezebb feltételek között működő közoktatási rendszerben a tanuló teljesítményének, neveltségi szintjének folyamatos és eredményes fejlesztésére. Elfogadó, megértő attitűddel tudjon különböző konfliktusos helyzeteket kezelni, megoldani, megkülönbözetett figyelmet fordítani a marginalizálódott társadalmi réteghelyzetbe kerülő tanulókra és családjukra. Önsegítő technikák, módszerek alkalmazásával tudják saját pszichés feszültségüket oldani, kiégésüket elkerülni.

112

4 Szekeres C. 4 Chrappán PhD. félév tantervi hálója Tantárgy Óraszám III. 4 Tünde megfigyelése. 2 Dr. a tanárjelöltek összefüggő szakmai gyakorlati félév pedagógiai-tanítási gyakorlatát koordinálni. a pedagógusképzés követelményeinek ismerete. lélektani. folyamat. szociológiai Melinda jellemzői A pedagógusi szakképzettség szerinti specializációban az adott szakterület legújabb szaktudományi és szakmódszertani ismeretei 8 kredit Legújabb 15 gyj. Sipos menedzsment Ferenc 10 gyj. különböző (munkaközösség-vezetői. 4 szaktudományi eredmények és közoktatási alkalmazási lehetőségek II.Sc. félév Számonkérés Kredit Óraszám IV. Vargáné Csatáry A mentori munka 15 gyj. A kiterjesztett pedagógusi szerep iskolai és iskolán kívüli feladatai 8 kredit Iskolai/szakmai 10 gyj. a mentor szerepe 4 kredit Hazai és nemzetközi 5 koll. tanárképzési Magdolna koncepciók Korszerű tanulási 5 koll. 4 Görömbei Andrásné tervezése. szervezése PhD. tevékenységrendszerben A közoktatás valamennyi szintjén a képzést teljesítő tanárok képesek és jogosultak a pályakezdő tanárokat mentorálni. A gyakorlatvezető mentortanár pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak 3-4. Valamint gyakorlóiskolai koordinálása 113 . és a Magdona pedagógiai problémahelyzetek értékelése A hallgatói korosztállyal való foglalkozás nevelés – és oktatás-lélektani ismeretei 4 kredit A tanárjelöltek 10 koll. Dr. Gerencsér Attila Az iskola és a különböző szakintézmények kapcsolata A mentorálás elmélete és speciális módszerei 17 kredit A mentori munka 10 gyj. 2 Dr. vezetői) megbízatásokat vállalni és teljesíteni az adott intézmény keretei között. A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben. 4 Rébay PhD. 4 Egyéni/szakok szaktudományi szerinti konzultációval a eredmények és szaktanszékek közoktatási alkalmazási lehetőségek I. vezetni.7. oktatóinak bevonásával Legújabb 15 gyj. 4. félév Számonkérés Kredit Oktató Fokozat A pedagóguspálya.

ha a kredit átváltás általános szabályai szerint egyenértékesíthető jelen szakvizsgás képzés valamely tantárgyával. 5 20 gyj. A záróvizsga részei: A záróvizsgán a benyújtott szakdolgozat bemutatása és védése történik. a záróvizsga és a szakdolgozat eredményének számtani átlaga kerekítve. gyermekvédelem Tehetséggondozás 20 Digitális pedagógia Gyakorlat 4 kredit Szupervízió Szakdolgozat 10 kredit Összesen 5 koll. gyakorlatok beszámításának rendje: Bármely felsőoktatási alapképzésben vagy továbbképzésben szerzett kredit elismerhető. valamint a szakdolgozat benyújtása. Gönczi Ibolya Dr. 4 gyj. koll. 32 85 1/5+B. Polonkai Mária Buda András Pinczésné Palásthy Ildikó PhD. A záróvizsga eredménye az alábbi részjegyek egyenlő súllyal vett átlaga kerekítve: a záróvizsgán kifejtett szóbeli felelet és a szakdolgozat. 3 Páskuné Kiss Judit 10 gyj. 5 20 koll. 2 Balogh Éva Pető Ildikó V. 5 PhD. PhD beszámoló 2 5 95 3/5+B. 10. 9. A feldolgozott témához. eredményekkel kapcsolatosan. PhD. Tantárgyi programok: Hazai és nemzetközi tanárképzési koncepciók 114 . A korábban szerzett ismeretek.vezetőtanárok A pedagógus kommunikációs készségének fejlesztése 10 gyj. Konfliktus és 10 agresszió-kezelés a mentori munkában Kötelezően választható 10 kredit Magatartási. A résztvevők teljesítményét értékelő rendszer: A szakdolgozat: Az aktuálisan meghirdetett szakdolgozati témakörök A záróvizsga A záróvizsgára bocsátás feltétele: Az előírt számú vizsga és gyakorlati jegy megszerzése. beszámoló 5 2 PhD. a témavezető által megfogalmazott egy-egy kérdésre adott komplex válasz. A témavezető a szakdolgozatot írásban értékeli. valamint az ahhoz kapcsolódó szakterületi kutatásokkal. 23 8. tanulási 20 zavarok Egészségnevelés. Az oklevél minősítése: a szigorlatnak.

gyermekvédelem 115 . koordinálása A tanárjelölt tanórán kívüli munkájának koordinálása. Korszerű tanulási folyamat. A hallgatói tevékenységfolyamat jellege. értékelését segítő szoftverek. az un. valamint a szakmai szocializáció és pályakezdés főbb vonatkozásainak bemutatása. helyzetgyakorlatok. lehetséges segítő intervenciók. azok beépítésének lehetőségei az oktatási folyamatba. az intézményi stratégiai és taktikai tervezés folyamata. az átalakult érettségi vizsga követelményére felkészítés módszertani háttere. Pedagógiai szakmai szolgálatok mérést segítő tevékenysége. Másrészt a nevelés gyakorlatának és elméletének történeti vonatkozásainak tükrében a „gyakorló/bázis iskolák” szerepét. a döntés. Kompromisszum. „bolognai folyamatból” Magyarország számára is adott. az egyetemi képzés során változó helyzetek vizsgálatainak megismerésére is sor kerül. A közoktatási intézmény külső és belső értékelése. békéltetés. Menedzser szemléletű intézményi működés. A mentori munka tervezése. Konfliktus és agresszió kezelés a tanári/mentori munkában Konfliktus. a tankönyvpiac és oktatás kapcsolatának hatása a tanulástanítás eredményességére. támogató rendszerek. a mentori munka dokumentációi. mobilitás.kialakítása. a megvalósíthatóságot garantáló fontos feladatok megismertetése. játszma. A pedagógiai értékelés nemzetközi trendjei. tünetei a lassú tanulók a tanulási zavarral küzdő tanulók. valamint felnőttek közötti kommunikáció verbális és nonverbális eszközei. az akadályozott (sérült. Ezen túlmenően a legújabb hazai és külföldi pedagógus-vizsgálatok elméleti és empirikus eredményeinek elemzése. feladatés hatáskörét. a marketing tevékenység elemei.A kurzus két. konszenzus. a kialakítandó egységes hazai felsőoktatási rendszer modelljének – különös tekintettel a pedagógusképzésre . értékelés. Magatartási. egymással összefüggő tématerületet vizsgál. A tanár és különböző életkorú gyerekek. A tanulói teljesítmény/neveltség mérését. Egyrészt az Európai Felsőoktatási Térség létrehozását deklaráló Bolognai Nyilatkozat. és a pedagógiai problémahelyzetek értékelése A kompetencia alapú oktatás standardjai. A pedagógiai fejlesztés irányvonalai. és a háttér okok. fogyatékos) tanulók. A pedagógus kommunikációs készségének fejlesztése A kommunikációs kompetencia fejlesztésének elméleti alapjai. A szaktantárgyakkal összefüggő legújabb kutatási eredményekről tájékozódás. szociológiai jellemzői A kurzus célja a fiatal felnőttekkel kapcsolatos szociológiai vizsgálatok tanulságainak összegzése (rétegződés. Egészségnevelés. Iskolai/szakmai menedzsment A modern vezetéstudomány alapjai. a felelősség kérdése a mentori munkában. esélykülönbségek). azok sajátosságai. a mentori-program elkészítése. az intézményi ellenőrzés és értékelés módjai. a lehetséges együttműködési formák megismerése. tanulási zavarok A részképesség-zavarok okai és következményei. az egyénre szabott mentorálás.és művelődéstörténeti összefüggéseit elemzi. értékek. szervezése A tanítási gyakorlat kulcs-szereplői. az alulteljesítők. A mentori munka megfigyelése. a nehezen nevelhető tanulók. A szervezés. kultur . A tanárjelöltek lélektani. Kompetenciamérés. agresszió. gyakorlatok. mediálás. Kommunikációs helyzetek. Legújabb szaktudományi eredmények és közoktatási alkalmazási lehetőségek I-II. a helyi és regionális szakmai szervezetek iskolával kapcsolatos munkája. Az iskola és a különböző szakintézmények kapcsolata A közoktatási intézményeket segítő.

a tehetséggondozó programok. A képzés legkülönbözőbb szakterületeihez az egyetem különböző karain rendelkezésre áll a megfelelően képzett személyi. az iskolai egészségnevelés értelmezési kerete. Szakpszicholó gus PhD. keresési stratégiák az interneten. kiválasztásának módjai. Digitális pedagógia A mentori technikák repertoárjának gazdagítása.Az egészségtudatos magatartás. habil. PhD. A szupervízió biztosítása külső szakember bevonásával. Gönczi Ibolya Szaktanszékeken módszertant oktatók Dr. a fejlesztés metodikai sajátosságai. PhD. gyakorlata.. honlapszerkesztés Szupervízió A pedagógus tevékenysége során keletkező pszichés feszültségek megértése és kezelésének lehetséges módjai. név Buda András Balogh Éva Chrappán Magdolna Páskuné Kiss Judit Pető Ildikó Rébay Magdolna Szekeres Melinda V. ezek biztosításának módja: Az egyetem a képzés infrastrukturális hátterét (tantermek és felszerelésüket) biztosítja. gyakorlóiskolai igazgatóhelyettes gyakorlóiskolai igazgatóhelyettes A szakmai munkában részt vevő külső tagok: Név Beosztás 116 . PhD. CSc. beosztás egyetemi adjunktus főiskolai adjunktus főiskolai docens egyetemi adjunktus egyetemi adjunktus egyetemi adjunktus egyetemi docens egyetemi docens PhD. de néhány gyakorlati jellegű kollégium megtartására külső előadókat kér fel. 11. A közoktatás és a gyermekvédelmi ellátórendszer lehetőségei. Görömbei Andrásné Dr. PhD. tartalmi jellemzői. tartalma. azok moderálása. oktatói háttér. Vargáné Csatáry Tünde Gyakorlóiskolai vezetőtanárok fokozat PhD. oktatási-távoktatási rendszerek. anomáliái. közösségi oldalak. A képzési program végrehajtásához szükséges tárgyi és személyi feltételek. adatbázis-kezelés. szervezeti keretei. Tehetséggondozás A tehetséges tanulók felismerése.

személyes adottságok. Sipos Ferenc OH regionális-igazgató közoktatási szakértő tanszékvezető főiskolai tanár jogász 14. tudáselemek. és segítő kapcsolatok kialakítására. képességek bővítését. mind a specializáció részben nagyobb tartalmi blokkokból és azokon belüli tantárgyakból épül fel 6.1.A képzésért felelős kar megnevezése: DE TEK BTK 2.A képzés módszerei: elméleti jellegű előadások mellett interaktív tantermi gyakorlatok és speciális önismereti csoportfoglalkozások.A képzés formája: költségtérítéses levelező 5. illetve annak határait átfedő más diszciplínák területén hatékonyabban és biztonságosabban működni a 117 . Szabó József. Palásthy Ildikó Dr. 7. illetve megszerzését szolgáló ismeretkörök: Mentálhigiéné Tehetséggondozás. a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben. tanszékvezető DE TEK BTK Pszichológiai Intézet Személyiség-és Klinikai Pszichológiai Tanszék 3. Gerencsér Attila Pinczésné dr. a mentálhigiénés specializáció felelőse dr. 7. készségek.Tantervi háló a tárgyakat oktatók adataival: A képzés során elsajátítandó kompetenciák. Polonkai Mária Dr. Pék Győző egy. mentálhigiénés programok tervezésére és kivitelezésére lesz képes pedagógus tevékenysége keretében. megszerezhető ismeretek.000 (Ft/félév) SPECIALIZÁCIÓK „C” Pedagógiai és pszichológiai általánosés élméleti ismeretek. adjunktus mb. 4. A képzés költségtérítési díja: 140. tevékenységrendszerben. tehetségfejlesztés MENTÁLHIGIÉNÉ SPECIALIZÁCIÓ KÉPZÉSI PROGRAM 1.Dr.A képzés szerkezete: a képzés tartalma mind az általános.Képzési cél: a pedagógus a mentálhigiénés specializáció elvégzésével mentálhigiénés tudásanyagot szerez.Elsajátítandó kompetenciák: A végzett hallgató legyen képes saját tudományterületével érintkező.A szakért felelős oktató: a pedagógus szakvizsga specializációs továbbképzésért felelős oktató Dr.

dohányzás ellenes programok) A pedagógus hozzáállása. Ehhez kapcsolódnak a gyermek és felnőttkori alkalmazkodási zavarok felismeréséhez. illesztett tanácsadás képessége mind a kliensek. Mentálhigiénés preventív lépések. Ennek főbb területei a szocializáció. 118 .2. átfogó. Taktikus. ( például: iskolai drog prevenciós programok. beavatkozások megtervezése és alkalmazása.A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben. annak felismerése.Tudáselemek. jobb és tudatosabb kommunikációs készségek. Legyen képes képzettségének megfelelő tevékenysége során mentálhigiénés segítő kapcsolat kialakítására és fenntartására iskolai környezetben. modellek. hogy mikor szükséges szupervíziót igénybe venni. kivitelezése. személyiséglélektan.Személyes adottságok:. elméleti tudásanyag alkalmazásában. A mentálhigiénés specializáció az előbbieken túl ad ismerteket. attitűdje. Csoportban. Ehhez kapcsolódik a képzés folyamán elsajátítandó kognitív tudásanyag. Legyen képes közreműködni a társadalmi szintű primer prevencióban. A hivatásszemélyiség tudatosítása és pszichológiai értelemben vett karbantartása. Ezen preventív intervenció hasznosságának professzionális kommunikálása. megértéséhez szükséges ismeretanyagok. megnövekedett tolerancia szint. szakmai határainak megismerése és tudatosítása. mind a kollégák irányában 7. és önismeretének és hivatásszemélyiség tudatának fejlesztése révén hatékonyan részt venni a fenti folyamatokban. hatékonyságának mérése. fejlesztése. Helyet kapnak a deviáns viselkedéssel kapcsolatos ismeretek is. megszerezhető ismeretek: Nagyobb önismeret. illetve szociálpolitika és szociálpszichológia. 7. szociológia. lehetőségeinek. viselkedésének modellértéke alapjában is befolyásoló tényező tanítványai és kollégái számára. fejlesztése.mentálhigiéniai szempontok felismerésében. adott célcsoportot érintő mentálhigiénés programok kidolgozása. kommunikációja. illetve ennek elfogadásának készsége. tevékenységrendszerben: A mentálhigiénés specializáció vonatkozásában: Tanulási és nevelési problémák pszichológiai hátterének.4. teamben való munka készségének növelése. Saját segítői identitás felismerése.3. a kollégák meggyőzése. adaptívabb érzelmi szabályozás. A kommunikációs készség és empátia olyan szintű fejlesztése. ami az önismereti csoportokon való részvételből következik. ami a segítő kapcsolat kialakításához és fenntartásához alapvetően szükséges. dinamikájának felismerése. az ezekhez rendelhető elvi. fejleszt készségeket és nyújt kompetenciát a fentebb vázolt programok megvalósításához. 7. Legyen képes különböző szervezeti rendszerekben (elsősorban intézményében) lelki egészségvédő és személyiségerősítő beavatkozások kezdeményezésére és kivitelezésére. A mentálhigiénés specializáció elvégzése révén saját képességeinek. egészségfejlesztés és fenntartás programjai. az eredmények értelmezése.

15 5 koll D. A mentálhigiéné és területei (15ó. sz. 12 kr) 15 10 10 5 10 5 4 4 3 4 koll koll koll gyj gyj Alkalmazkodási zavarok gyermekkorban Alkalmazkodási zavarok felnőttkorban A deviáns viselkedés 10 10 10 4 4 4 koll koll gyj C. félév 2. Alkalmazkodási zavarok felismerésének alapjai (30ó. Gyakorlati képzési szakasz (100ó. kérés sz. 18 kr) Önismereti és személyiségfejlesztő csoport 50 9 aláírás 50 9 aláírás F. Záródolgozat Összes óra: Összes kredit: 5 100 29 95 össz. félév Számon kérés Tantárgy Óra Kr. A. 20 kr) Számon Óra Kr. Elméleti alapok (50ó. Szocializáció Személyiséglélektani alapok Alkalmazott szociálpszichológia Bevezetés a szociológiába Bevezetés a szociálpolitikába B. 5 kr) Mentálhigiéné I.: 195ó 26+ 55+5 5 119 .1.

tanársegéd DE TEK BTK Pszichológiai Intézet Félév: őszi / tavaszi / mindkettő A tárgy típusa: elméleti alapozó tárgy Óraszám: 10 Kreditérték: 4 A tantárgy címe: Bevezetés a szociológiába Oktató: Mojzesné dr.adjunktus PhD 120 PhD PhD .docens DE TEK BTK Szociológiai Intézet Félév: őszi / tavaszi / mindkettő A tárgy típusa: elméleti alapozó tárgy Óraszám: 10 Kreditérték: 4 A tantárgy címe: Alkalmazkodási zavarok gyermekkorban Oktató: dr.docens DE TEK BTK Szociológiai Intézet Félév: őszi / tavaszi / mindkettő A tárgy típusa: elméleti alapozó tárgy Óraszám: 5 Kreditérték: 3 A tantárgy címe: Bevezetés a szociálpolitikába Oktató: Mojzesné dr. tanársegéd DE TEK BTK Pszichológiai Intézet Félév: őszi / tavaszi / mindkettő A tárgy típusa: elméleti alapozó tárgy Óraszám: 15 Kreditérték: 5 A tantárgy címe: Személyiséglélektani alapok Oktató: dr. adjunktus DE TEK BTK Pszichológiai Intézet Félév: őszi / tavaszi / mindkettő A tárgy típusa: elméleti alapozó tárgy Óraszám: 10 Kreditérték: 4 PhD A tantárgy címe: Alkalmazott szociálpszichológia Oktató: Csukonyi Csilla egy. Székely Katalin egy. Pék Győző egy.A tantárgy címe: Szocializáció Oktató: Kocsisné Molnár Judit egy. Székely Katalin egy. Bóta Margit egy.

Gyakorlati Teológiai Tanszék Félév: őszi / tavaszi / mindkettő A tárgy típusa: gyakorlati képzési szakasz Óraszám: 100 Kreditérték: 18 121 . Pék Győző egy. tanársegéd DE TEK BTK Pszichológiai Intézet Félév: őszi / tavaszi / mindkettő A tárgy típusa: az alkalmazkodási zavarok felismerésének alapjai Óraszám: 10 Kreditérték: 4 A tantárgy címe: Mentálhigiéné I. adjunktus PhD DE TEK BTK Pszichológiai Intézet Félév: Félév: őszi / tavaszi / mindkettő A tárgy típusa: az alkalmazkodási zavarok felismerésének alapjai Óraszám: 10 Kreditérték: 4 A tantárgy címe: A deviáns viselkedés Oktató: Sztancsik Veronika egy. Személyiség.és Klinikai Pszichológiai Tanszék dr. docens PhD Debreceni Református Hittudományi Egyetem. adjunktus PhD Károli Gáspár Tudományegyetem.adjunktus DE TEK BTK Pszichológiai Intézet Félév: őszi / tavaszi / mindkettő A tárgy típusa: a mentálhigiéné és területei Óraszám: 15 Kreditérték: 5 PhD A tantárgy címe: Önismereti és személyiségfejlesztő csoportok Oktatók: dr. Oktató: dr. Nyitrai Erika egy. Bóta Margit egy. Bodó Sára egy.DE TEK BTK Pszichológiai Intézet Félév: őszi / tavaszi / mindkettő A tárgy típusa: az alkalmazkodási zavarok felismerésének alapjai Óraszám: 10 Kreditérték: 4 A tantárgy címe: Alkalmazkodási zavarok felnőttkorban Oktató: dr.

vagy az alkalmazkodási zavarok felismerése főbb témaköreiből kerül ki. vagy más intézményre. Részletesen tárgyalja a viselkedést meghatározó tényezők alakulása. 122 . a biológiai és szociális meghatározók kapcsolata (humánetológiai és összehasonlítólélektani szempontok alapján). A kritikus fejlődési zavarok és fejlődési krízisek megjelenését a szocializációban (az én-alakulás és korai személyiségfejlődés. Bemutatja a pszichikus fejlődés különböző elméleti modelljeit (pszichoanalízis. 9. ami az elméleti alapok. latencia-időszak problémái.és személyiséglélektani vonatkozásokat egyaránt beépít a pszichikus fejlődés és működés lényegi leírásába. Tantárgyi programok: TANTÁRGYLEÍRÁS A tantárgy címe: Szocializáció Félév: őszi / tavaszi / mindkettő A tárgy típusa: elméleti alapozó tárgy Óraszám: 15 Kreditérték: 5 A tantárgy leírása: A kurzus célja. A záróvizsga eredménye a záróvizsgán kifejtett tételre kapott érdemjegy és a szakdolgozatvédés eredményének átlaga kerekítve. hogy átfogó képet adjon a személyiség alakulását meghatározó tényezőkről. Ezt a kérdést előzetesen nem ismeri. A szakdolgozat: a mentálhigiénés tudásanyag alapján egy saját munkahelyre. oktatási környezetre adaptált mentálhigiénés program elkészítését jelenti A záróvizsga (a mentálhigiénés specializációt lezáró vizsga) A záróvizsgára bocsátás feltétele: a két félév folyamán az előírt számú vizsga és gyakorlati jegy megszerzése. A korábban szerzett ismeretek. gyakorlatok beszámításának rendje: bármely felsőoktatási alapképzésben vagy továbbképzésben szerzett kredit elismerhető. a hallgató legkésőbb két héttel a vizsga előtt megkapja és ezt részletesen a vizsgán kell megválaszolnia. a korai fejlődés és a szocializációs folyamat. a felnőttkori identitás megjelenése). A kurzus fejlődés. Az oklevél minősítése a szigorlatnak. az utánzás és szociális tanulás jelenségeit. humanisztikus irányzat). ha a kredit átváltás általános szabályai szerint egyenértékesíthető jelen specializációs képzés valamely tantárgyával 10. az 55 kreditpont teljesítése. adoleszcensz-kori személyiségváltozások.A résztvevők teljesítményét értékelő rendszer: A szakdolgozat: a mentálhigiénés specializáció tudásanyaga alapján egy saját munkahelyre. közösségre adaptált mentálhigiénés program elkészítését jelenti. a záróvizsga eredményének és a szakdolgozat eredményének számtani átlaga kerekítve. valamint a szakdolgozat benyújtása jelenti a mentálhigiénés specializáció teljesítését A záróvizsga részei: a mentálhigiénés specializációt lezáró vizsgán a szakdolgozatban feldolgozott szakirodalomhoz kapcsolódóan egy kifejtést igénylő kérdést kap a hallgató. behaviorizmus. Egy másik kérdést.8.

zárthelyi dolgoztatok írása. szigorlati félévben szigorlat. a félévi teljesítmény beszámítása. beszámoló készítése. A stúdium jelentős hangsúlyt fektet a pszichoanalízis. TANTÁRGYLEÍRÁS A tantárgy címe: Személyiséglélektani alapok Félév: őszi / tavaszi / mindkettő A tárgy típusa: elméleti alapozó tárgy Óraszám: 10 Kreditérték: 4 A tantárgy leírása: A személyiséglélektan című tárgy áttekintést nyújt a pszichológia tudománytörténete során kialakult fontosabb személyiséglélektani irányzatok alapvető elgondolásairól. TANTÁRGYLEÍRÁS A tantárgy címe: Alkalmazott szociálpszichológia Félév: őszi / tavaszi / mindkettő A tárgy típusa: elméleti alapozó tárgy Óraszám: 10 Kreditérték: 4 A tantárgy leírása: Célunk bevezetést nyújtani a szociálpszichológiai jelenségek azon körébe. az elmélet és gyakorlat összefüggéseinek különféle aspektusait. A tananyag a tudományos 123 . zárthelyi dolgoztatok írása. Szeminárium. beszámoló készítése. szigorlati félévben szigorlat. gyakorlat esetén dolgozat. Előfeltételek: a szakos kreditlista előírása szerint A tárgyra való jelentkezés módja: Az aktuális félévi tanrend előírása szerint. Szeminárium. Értékelés: előadás esetén kollokvium. amelyek a mindennapi élet pszichológiai és társadalmi összefüggéseit írják le.Előfeltételek: a szakos kreditlista előírása szerint A tárgyra való jelentkezés módja: Az aktuális félévi tanrend előírása szerint. a behaviorizmus és a humanisztikus pszichológia tanainak részletesebb tárgyalására. a félévi teljesítmény beszámítása. Tárgyalja az elméletalkotás törvényszerűségeit. Értékelés: előadás esetén kollokvium. gyakorlat esetén dolgozat. mely irányzatok elgondolásrendszere a későbbi segítő munka elméleti megalapozását teszi lehetővé.

Így tárgyalásra kerülnek a szociológia tudományának sajátosságai. A megszerzett ismeretek segítségével a hallgatók alkalmassá tehetők a mentálhigiénés problémák történeti-szociológiai hátterének elemzésére. a proszociális viselkedés szociálpszichológiája. gyakorlat esetén dolgozat. Az európai paradigma és Magyarország. A modernizáció és következményei. alkalmazkodás a többséghez: norma. a verbális és nonverbális csatornák. Szeminárium. a félévi teljesítmény beszámítása. meggyőzés és tömegkommunikáció. Előfeltételek a szakos kreditlista előírása szerint A tárgyra való jelentkezés módja: Az aktuális félévi tanrend előírása szerint. irányzatok és vizsgáló eljárások. a kommunikáció szociálpszichológiai vonatkozásai. Módszerek és elméletek a szociológiában témakörei. beszámoló készítése. beszámoló készítése. Értékelés: előadás esetén kollokvium. A társadalmi mobilitás. A társadalmi egyenlőtlenségek. a félévi teljesítmény beszámítása. Értékelés: előadás esetén kollokvium. a mai magyar társadalomkutatás legfontosabb tanulságait. csoportok. a társas támasz. TANTÁRGYLEÍRÁS A tantárgy címe: Bevezetés a szociológiába Félév: őszi / tavaszi / mindkettő A tárgy típusa: elméleti alapozó tárgy Óraszám: 5 Kreditérték: 3 A tantárgy leírása: A kollégium célja. zárthelyi dolgoztatok írása. szigorlati félévben szigorlat. gyakorlat esetén dolgozat. döntési folyamatok. a társadalmi befolyásolás: propaganda. konformitás és deviancia. főbb kérdéskörök. hogy megismertesse a hallgatókkal a szociológia alapfogalmait. Szeminárium. társadalmi szervezetek. Társadalmi változás a modern világban. zárthelyi dolgoztatok írása. helye a társadalomtudományok körében. szigorlati félévben szigorlat. Megjegyzés: - 124 . Előfeltételek: a szakos kreditlista előírása szerint A tárgyra való jelentkezés módja: Az aktuális félévi tanrend előírása szerint. A társadalom struktúrája és rétegződése. A magyar szociológia hozzájárulása a társadalomtörténet kutatásához.megközelítés és a gyakorlati felhasználásának kapcsolatát igyekszik megmutatni a következő témakörökön keresztül: a szociálpszichológia helye a pszichológiában és a tudományok rendszerében.

hogy egyértelművé tegye a hallgatók számára azt. az ellátási formák sajátosságai. A szociálpolitika alapelvei: biztonság (abszolút és relatív). állami szociálpolitika. normativitás .TANTÁRGYLEÍRÁS A tantárgy címe: Bevezetés a szociálpolitikába Félév: őszi / tavaszi / mindkettő A tárgy típusa: elméleti alapozó tárgy Óraszám: 10 Kreditérték: 4 A tantárgy leírása: A tantárgy célkitűzései között szerepel. Szeminárium. intertemporális. a transzfer jövedelmek.csakúgy mint egy szociálpolitikai -. szigorlati félévben szigorlat.interpretativitás. felelősség. Részletes megbeszélésre kerül a szociálpolitika fogalmának értelmezése. zárthelyi dolgoztatok írása. a társadalombiztosítás.korrekció. TANTÁRGYLEÍRÁS A tantárgy címe: Alkalmazkodási zavarok gyermekkorban Félév: őszi / tavaszi / mindkettő A tárgy típusa: az alkalmazkodási zavarok felismerésének alapjai Óraszám: 10 Kreditérték: 4 125 . ugyanakkor alapvető szakmai. Előfeltételek: a szakos kreditlista előírása szerint A tárgyra való jelentkezés módja: Az aktuális félévi tanrend előírása szerint. a kevésbé választhatóság elve. vagy a szakmai alapelvek alapján történő tárgyalás éppen úgy megtalálható benne. szubszidiaritás. az együttműködés lehetőségei a szociálpolitika szereplői között. Integráció .szelektivitás. beszámoló készítése. Társadalmi újratermelés és társadalompolitika. Értékelés: előadás esetén kollokvium. univerzalitás . mint a célcsoportok szerinti. így az ágazatonkénti. eltérő értékszempontok és érdekek által meghatározottan érlelődik ki. prevenció . interperszonális. a jövedelemelosztás szociálpolitikai vonatkozásai.szegregáció. hogy egy társadalompolitikai koncepció . meghatározott társadalmi-gazdasági körülmények között. a humán szolgáltatások. a köz-. Gazdaság és társadalom: az állami beavatkozás elméletei. vertikális redisztribúció. a magán. a félévi teljesítmény beszámítása. szakszerűségi követelményeknek is meg kell felelnie.és a vegyes finanszírozás. A tantárgy különböző megközelítési módokat kombinál. gyakorlat esetén dolgozat. a nonprofit szervezetek szociálpolitikai szerepe. horizontális.

magatartás-rendellenességek. Betegszerep és a betegségelőnyök. betegségek tárgyaljuk. gyakorlat esetén dolgozat. fejlődési elakadás. A pszichotikus zavarokkal: szkizofrénia. zárthelyi dolgoztatok írása. beszámoló készítése. neurózis. a lehetséges problémákat próbáljuk a szűkebb. kezelhetőségéről. Normalitás. az anya-gyerek kapcsolat legtipikusabb zavarait. az óvodáskor. a félévi teljesítmény beszámítása.: pszichoszomatikus problémák. identitás-krízis. illetve lehetséges torzulásai. A fejlődési feladat megoldásában a családi reakciókra nagy hangsúlyt fektetünk. az életkori krízispontokat. a diagnózis mint stigma. elkülönítve ezek jelentését a felnőttkorban szokásos használattól (pl. mely egyrészt ismertet néhány gyakran használt klinikai fogalmat. külső és belső konfliktus. stb. szigorlati félévben szigorlat. A betegszerep. Egy-egy tipikus reakciómódhoz kötődő zavarokat (pl. Rövid elméleti bevezetőt tartalmaz. kritériumai.és serdülőkorban kialakuló pszichés megbetegedések leggyakoribb okairól. paranoia. lefolyásáról. amelyben legtípusosabb az előfordulása.) A tárgy időrendben követi a gyermek fejlődését. pszichózis. ennek egészséges megoldása. Minden korszak megbeszélését az adott időszak fejlődési feladatának megbeszélése vezeti be. értelmezhetőségét általában vázlatosan közöljük.A tantárgy leírása: A tárgy célja. majd a prepubertás és pubertás problémái. definíciója. hogy alapismereteket adjon a gyermek. a betegséghez való viszonyulás. Szeminárium. A tünetek mögöttes jelentését. melyek a mentálhigiénés munka keretében előfordulhatnak. kulturális miliő) kontextusában megérteni. TANTÁRGYLEÍRÁS A tantárgy címe: Alkalmazkodási zavarok felnőttkorban Félév: Félév: őszi / tavaszi / mindkettő A tárgy típusa: az alkalmazkodási zavarok felismerésének alapjai Óraszám: 10 Kreditérték: 4 A tantárgy leírása: A normalitás problematikájának áttekintése után a felnőttkorban előforduló azon patológiás pszichikus jelenségek. nyilvánvalóvá téve. hogy szinte minden fajta zavar más korban is előfordul. 126 . énfejlődési zavar. és néha a tágabb környezet (iskola. a csecsemőkor lehetséges problémáit. Értékelés: előadás esetén kollokvium. Ezt követik a kisgyermekkor. hogy ennek megoldása a klinikai szakpszichológus feladata. elhárító mechanizmusok. a pszichés egészség meghatározásának problematikája. korai sérülés. beszédzavarok) annál az életkornál beszélünk meg. a kisiskoláskor. Előfeltételek: a szakos kreditlista előírása szerint A tárgyra való jelentkezés módja: Az aktuális félévi tanrend előírása szerint. tekintve.

Hangulatzavarok: depresszió és mánia. Szorongásos zavarok: generalizált szorongás, pánikzavar, fóbiák, kényszer. Szomatoform zavarok: hipochondria, szomatizációs szindróma, konverzió. Személyiségzavarok. Pszichoszomatikus zavarok. Evészavarok: anorexia nervosa, bulimia nervosa. Előfeltételek: a szakos kreditlista előírása szerint A tárgyra való jelentkezés módja: Az aktuális félévi tanrend előírása szerint. Értékelés: előadás esetén kollokvium, szigorlati félévben szigorlat. Szeminárium, gyakorlat esetén dolgozat, beszámoló készítése, zárthelyi dolgoztatok írása, a félévi teljesítmény beszámítása. TANTÁRGYLEÍRÁS A tantárgy címe: A deviáns viselkedés Félév: őszi / tavaszi / mindkettő A tárgy típusa: az alkalmazkodási zavarok felismerésének alapjai Óraszám: 10 Kreditérték: 4

A tantárgy leírása: A tárgy célja, hogy alapismereteket nyújtson a társadalmi beilleszkedési zavarok témakörében. Meghatározza a deviancia fogalmát, összekapcsolva a szociológiai, szociálpszichológiai közelítések által feltárt tényezőkkel. A deviancia kialakulásával kapcsolatban különböző modelleket vázol fel, kiemeli a személyiségfejlődés és szocializáció kritikus pontjait, melyek a deviáns viselkedés kiinduló pontjaivá válhatnak. Részletesen bemutatja az egyes devianciákat: drog, alkohol, öngyilkosság, antiszocialitás, játékszenvedély. Az egyes deviancia-formák ismertetésénél kitér a zavar eredetének, kialakulásának specifikumaira, tipikus megjelenési formáira, kezelési lehetőségeire és ennek nehézségeire. Az elméleti alapokra építve sorra veszi a mentálhigiénés beavatkozás lehetőségeit, különös tekintettel a prevencióra, a rehabilitációra. Ismereteket ad a beilleszkedési zavarok azonosításához, ezek súlyosságának, kimenetelének megítéléséhez. Figyelembe véve a mentálhigiénikus szakember feladatkörét, segítséget nyújt abban, hogy a megfelelő szakellátásba irányítsa a klienst, illetve a veszélyeztetett csoportok körében megelőző tevékenységet folytasson. Előfeltételek: a szakos kreditlista előírása szerint A tárgyra való jelentkezés módja: Az aktuális félévi tanrend előírása szerint.

127

Értékelés: előadás esetén kollokvium, szigorlati félévben szigorlat. Szeminárium, gyakorlat esetén dolgozat, beszámoló készítése, zárthelyi dolgoztatok írása, a félévi teljesítmény beszámítása TANTÁRGYLEÍRÁS A tantárgy címe: Mentálhigiéné I. Félév: őszi / tavaszi / mindkettő A tárgy típusa: a mentálhigiéné és területei Óraszám: 15 Kreditérték: 5 A tantárgy leírása: Célunk megismertetni a hallgatókkal a mentálhigiéné fogalmának, történeti alalkulásának áttekintésén keresztül a mentálhigiénés tevékenységet, a mentálhigiéné kapcsolatát az egyéb humán szolgáltatásokkal. A mentálhigiéné története, alapfogalmai. Az orvosi, pszichiátriai, „pozitív” mentálhigiénés, közösségi mentálhigiénés, szociobiológiai, evolúciós, „New Age” koncepciók. A lelki egészségvédelem lépcsői: primer, szekunder, tercier prevenció. A mentálhigiénés tevékenység helye, keretfeltételei, a mentálhigiénés modellek és ellátórendszerek. A magyar populáció egészségügyi helyzetképe. A szorongás, a félelem és a stressz mentális károsító hatását és az ezekkel való megküzdés (megelőzés) lehetőségeit részletesen tárgyaljuk. A szorongás és a félelem. A stressz és az életesemények. Megelőzés, megküzdési stratégiák, pozitív coping mechanizmusok. Előfeltételek: a szakos kreditlista előírása szerint A tárgyra való jelentkezés módja: Az aktuális félévi tanrend előírása szerint. Értékelés: előadás esetén kollokvium, szigorlati félévben szigorlat. Szeminárium, gyakorlat esetén dolgozat, beszámoló készítése, zárthelyi dolgoztatok írása, a félévi teljesítmény beszámítása.

TANTÁRGYLEÍRÁS A tantárgy címe: Önismereti és személyiségfejlesztő csoportok Félév: őszi / tavaszi / mindkettő A tárgy típusa: gyakorlati képzési szakasz Óraszám: 100 Kreditérték: 18 128

A tantárgy leírása: A mentálhigiénés specializációs képzettséggel rendelkezők szemléletének formálásában meghatározó az élményen alapuló kapcsolati készségek kialakítása (a saját személyiség hatótényezőinek tudatos kezelése). Mindez meghatározott idejű önismereti képzés alapján lehetséges. A kurzus különböző kiscsoportos technikákat használhat. Az önismereti folyamat mindig reflektálni igyekszik arra, hogy nem kiscsoportos vezetésre tanít, hanem a saját szakterületen felhasználandó önismereti élmények és tudás megszerzésére irányul. A további képzés csakis az illetékes módszerspecifikus egyesületekhez kapcsolódhat. Előfeltételek: a szakos kreditlista előírása szerint A tárgyra való jelentkezés módja: Az aktuális félévi tanrend előírása szerint. Értékelés: előadás esetén kollokvium, szigorlati félévben szigorlat. Szeminárium, gyakorlat esetén dolgozat, beszámoló készítése, zárthelyi dolgoztatok írása, a félévi teljesítmény beszámítása. 11. A képzési program végrehajtásához szükséges tárgyi és személyi feltételek, ezek biztosításának módja: . A képzés nagy része a Pszichológiai Intézet tantermeiben és gyakorló helyiségeiben zajlik. Az előadásokon rendelkezésre állnak korszerű audiovizuális eszközök, computerek és projektorok. A szakmai munkában nagyrészt az egyetem, (DE) illetve a Pszichológiai Intézet munkatársai vesznek részt, ezekhez képzett, speciális, többnyire gyakorlati tudást kompetensen képviselő külső munkatársak kapcsolódnak. Utóbbiaknak is nagy gyakorlatuk van az egyéni és csoportos pszichoterápiában, gyógyításban és folyamatosan vesznek részt oktatóként egyetemi és különböző egyesületi színtereken képzésben, oktatásban. Ezen személyi feltételrendszer lehetővé teszi, hogy a hallgatókban az elméleti tudás és a gyakorlati kompetencia aránya optimálisabban alakuljon.

A specializációs továbbképzés mentálhigiénés specializációjában részt vevő oktatók a Debreceni Egyetem részéről Név dr. Bóta Margit Kocsisné Molnár Judit Csukonyi Csilla Név Mojzesné dr. Katalin Sztancsik Veronika Beosztás egy.adjunktus egy. tanársegéd egy. tanársegéd Székely egy.docens egy. tanársegéd 129 PhD Tudományos fokozat PhD

adjunktus PhD PhD 14. docens egy. Pék Győző egy. személyes adottságok.A képzés módszerei: elméleti jellegű előadások mellett tantermi. 7.A képzés szerkezete: a képzés tartalma mind az általános. 7. Szabó József. 3. a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben. tehetségfejlesztés specializáció felelőse Dr.A szakért felelős oktató: a szak egészéért felelős oktató Dr.A képzés formája: költségtérítéses levelező 5. 4.000 Ft / félév (ez az összeg a teljes pedagógus szakvizsgás képzésre vonatkozik) TEHETSÉGGONDOZÁS. laboratóriumi gyakorlatok és szemináriumi jellegű foglalkozások. megszerezhető ismeretek.Tanterv: A képzés során elsajátítandó kompetenciák. 130 .1. − a nevelési-oktatási intézmény hatékonyságának összetevőit.A képzésért felelős kar megnevezése: BTK. készségek. Bodó Sára dr. 2. tevékenységrendszerben. Balogh László. mind a specializáció részben nagyobb tartalmi blokkokból és azokon belüli tantárgyakból épül fel 6. tehetségfejlesztés specializáció célja a tehetségfejlesztés szerteágazó munkájára való felkészítés. TEHETSÉGFEJLESZTÉS SPECIALIZÁCIÓ KÉPZÉSI PROGRAM 1. A képzés költségtérítési díja: 140. − a nevelési-oktatási intézmény. tudáselemek. mint szervezet sajátosságait.Elsajátítandó kompetenciák: a) A közös képzésben végzettek ismerik − a közigazgatás és a vezetés alapvető tudnivalóit.Képzési cél: A képzés egészének célja a pedagógiai munkában hasznosítható ismeretek és azok alkalmazni tudásának elsajátítása A tehetséggondozás. Nyitrai Erika Beosztás egy. adjunktus PhD A szakmai munkában részt vevő külső tagok: Név dr. a tehetséggondozás.dr. Specializációtól függően terepgyakorlatok is vannak.

kezelésének szakmai-etikai szabályait. a programkészítés metodikája − Alulteljesítés és tanulási zavarok − Pedagógusszerep a tehetségfejlesztésben − Tehetség-tanácsadás − Tehetségfejlesztés és kooperatív tanulás − Képességstruktúrák és iskolai teljesítmény 7. tehetségfejlesztés specializáció által meghatározott választható ismeretkörök − A tehetség definíciói. − a tehetségdiagnosztika módszereit. − pedagógiai folyamattervezésre és szervezésre. − a tehetség megközelítésének különböző módjait.− a pedagógus szerepét a nevelési-oktatási intézmény szervezetében. − a vezetési ismeretek alkotó alkalmazására. 131 . − minőségellenőrzésre és –fejlesztésre. pedagógiai implikációk − A tehetséggondozás története − Tehetségdiagnosztika − Tehetségfejlesztő programok.2. mint szervezet − A nevelési-oktatási intézmény hatékonysága − A pedagógus a nevelési-oktatási intézmény szervezetében − Az integráció és a szegregáció kérdései − Sajátos csoportok nevelése-oktatása b) A tehetséggondozás. − értékelési feladatok ellátására. 7. megszerezhető ismeretek: a) Kötelező ismeretkörök − Közigazgatási. a vonatkozó ismeretek önálló hasznosítására.Tudáselemek. − az integráció és a szegregáció problémakörét. − a tehetség-tanácsadás elveit és módszereit. oktatásának kérdéseit. − a tehetséges fiatalok fejlődési sajátosságait.Személyes adottságok: a) Az általános részben végzettek alkalmasak − a közigazgatás területén való tájékozódásra. − intézményi szervezetfejlesztésére. b) A specializáción végzettek ismerik: − a tehetséggondozás történetét és meghatározó elméleti nézőpontjait.3. − a szakmai önképzés és a hatékony kommunikáció módszereit. − a sajátos csoportok nevelésének. az adatok feldolgozásának. fajtái − Tehetség és szocio-emocionális fejlődés − Kreativitás. vezetési ismeretek − A nevelési-oktatási intézmény. − a tehetségfejlesztés területeit és a társtudományok alapismereteit.

Brassói Sándor Kathó Klára Chrappán Magdolna Szabó Csaba Gerencsér Attila Pecsenye Éva Buda András Pék Győző PhD PhD Önkormányzat vagy Minisztérium DE BTK DE BTK DE BTK DE BTK Oktató Tud. szektorközi együttműködés. oktatása Gyermek. csoport . minőségfejlesztés Pedagógiai folyamattervezés és-szervezés Szakmai önismeret Esélyegyenlőség. fokozat. − az alapvető tehetségdiagnosztikai és beavatkozó eljárások szakszerű alkalmazására. a fejlődés és a változás elősegítésére.− − − − − − az esélyegyenlőség kérdéseinek megoldására. a hátrányos helyzet kezelésére. Habil. − a partnertudományok új eredményeinek követésére. Habil.és ifjúságvédelem. − az egyéni-. egészségnevelés elveinek alkalmazására. minőség-értékelés.A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben. a specializációs ismeretköröket pedig a tehetségfejlesztés valamennyi ágában a diagnosztikától a programtervezésen át az egyéni fejlesztő munkáig. tevékenységrendszerben: A szakvizsgás képzés során szerzett ismereteket a pedagógus az oktatásügy szinte minden területén tudja hasznosítani a tanügyi igazgatástól kezdve a napi pedagógiai munkáig. Dr.és családi tanácsadásra. − tehetségfejlesztő programok önálló tervezésére. − a tehetségpedagógiai tevékenység önálló gyakorlására olyan nevelési. Habil. Általános tárgyak Tantárgy Közigazgatási és államháztartási ismeretek Európai oktatásügyi integrációs folyamatok Tanügy-igazgatási és jogi ismerete Szervezetfejlesztés és vezetési kultúra Intézmény és környezete Intézményértékelés és a tanulói. tanári munka értékelése Minőségellenőrzés. PhD. képzési. Gönczi Ibolya PhD PhD. Munkahely KTK vagy az Önkormányzat Oktatási Minisztérium Önkormányzat DE HPFK DE BTK PhD PhD. a gyermekvédelemmel összefüggő kérdések megoldására. fejlesztő intézményben. Bóta Margit Tóth László V. univ. fenntartói megoldások Egészségpszichológiai és az egészségre nevelés kérdései Sajátos nevelési igényű gyerekek nevelése. elemző és beavatkozó eljárások használatára. b) A specializáción végzettek alkalmasak: − a tehetségfejlesztés területén önálló kutató-fejlesztő munka végzésére. a sajátos nevelési igényű tanulókkal való bánni tudásra. az iskolai mentálhigiéné. − a tehetségfejlesztésben alkalmazott gyakorlati módszerek. ahol specializációjuknak megfelelő munka folyik. 132 .4. 7. az élethosszig tartó tanulás ismereteinek alkalmazására.

A résztvevők teljesítményét értékelő rendszer: A szakdolgozat: a specializációs képzési rész ismeretköreiből meghatározott témából kell készíteni A záróvizsga: A záróvizsgára bocsátás feltétele: az előírt számú vizsga és gyakorlati jegy megszerzése. Munkahely DE BTK DE BTK DE BTK DE BTK DE BTK DE BTK DE BTK DE BTK DE BTK ELTE Tanító. 10. tehetségfejlesztés” specializáción a következők: − Tehetségfejlesztő programok. PhD PhD PhD. 9. fokozat. Habil. Tantárgyi programok: tantárgyi programok 133 . gyakorlatok beszámításának rendje: Bármely felsőoktatási alapképzésben vagy továbbképzésben szerzett kredit elismerhető. Habil. a programkészítés metodikája − Pedagógusszerep a tehetségfejlesztésben − Tehetség-tanácsadás A záróvizsga eredménye a záróvizsgán kifejtett tételre kapott érdemjegy és a szakdolgozatvédés eredményének átlaga kerekítve.hátrányos helyzet kezelése Az élethosszig tart tanulás. fajtái Tehetség és szocio-emocionális fejlődés Kreativitás. a záróvizsga eredményének és a szakdolgozat eredményének számtani átlaga kerekítve. ha a kredit átváltás általános szabályai szerint egyenértékesíthető jelen szakvizsgás képzés valamely tantárgyával. A záróvizsga résztárgyai a „tehetséggondozás. PhD CSc PhD PhD. A korábban szerzett ismeretek. A záróvizsga részei: a záróvizsga résztárgyait az egyes specializációk határozzák meg. programok. valamint a szakdolgozat benyújtása. a programkészítés metodikája Alulteljesítés és tanulási zavarok Pedagógusszerep a tehetségfejlesztésben Tehetség-tanácsadás Tehetségfejlesztés és kooperatív tanulás Képességstruktúrák és iskolai teljesítmény Oktató Páskuné Kiss Judit Mező Ferenc Mező Ferenc Tóth László Dávid Imre Balogh László Tánczos Judit Tóth László Mező Ferenc Turmezeyné Heller Erika Tóth László Tud. PhD PhD PhD PhD. pedagógiai implikációk A tehetséggondozás története Tehetségdiagnosztika Tehetségfejl. Habil.és Óvóképző Főiskolai Kar DE BTK 8. a felnőttoktatás kérdései Márkus Edina PhD A specializáció tárgyai Tantárgy A tehetség definíciói. A záróvizsgán a benyújtott szakdolgozatot is meg kell védeni. Az oklevél minősítése a szigorlatnak.

Renzulli „háromkörös” koncepciója. 134 . A tehetség felfogásának története (ókor.. Czeizel „2x4+1” –es modellje. fajtái Kódja: II/A/1. az öröklődés három formája − Mendel I. A tárgyra való jelentkezés módja: Az aktuális félévi tanrend előírásai szerint. iskola. géniusz fogalma − A testi és szellemi. Pedagógiai-Pszichológiai Tanszék A tantárgy leírása: 1. Félév: őszi A tárgy típusa: előadás Óraszám/hét: összesen 20 óra Kredit érték: 5 kredit Oktató: Páskuné dr. társadalmi lehetőségek. valamint a megállapítható és mérhető jellegek − Komplexitás a tehetségmodellekben − A tehetség eredete (G – E interakciója. Kiss Judit Intézet / Tanszék: Pszichológiai Intézet. Gagnè „megkülönböztető modellje”) 3. matematikai és képzőművészeti tehetségek) − Típusok a tehetség megjelenése és társadalmi értéke szempontjából (Tannenbaum) − Kevert tipológiák (Gardner. adottság – képesség. A biológiai öröklődés. TEHETSÉGFEJLESZTÉS” szakvizsga program A tantárgy címe: A tehetség definíciói. A géniuszok természetrajza − Nemi különbségek − A tehetségtérkép és a géniuszok gyakoriságának időbeni alakulása − A társadalmi lehetőségek és kulturális hatások. a család. kortárs csoportok. a zenei-. költői-. II. középkor. kritikus időszak) 4.és képességterületek szerint (Gardner „többszörös intelligencia modellje”. reneszánsz. A tehetségmodellek fejlődése (Cohn-modell. talentum. a magyarok tehetségessége 6. A sors-faktor − Az élet és egészség fontossága (a „Békássy-jelenség) − Lombroso „zseni-őrült” elmélete − Terman-vizsgálat − Korszerű álláspontok 7.TANTÁRGYLEÍRÁS „TEHETSÉGGONDOZÁS. a kognitív pszichológia tehetségfelfogása) 2. A tehetség. Tehetségtípusok − Speciális képességek és jellemzőik tudomány. Mönks 3+3-as modellje. Ogilvie) Előfeltételek: A szakos kreditlista előírásai szerint. szabálya (a költői tehetség) − A Galton-szabályok. a tehetség pszichometriai korszaka. ős-örökség törvény és visszatérés az átlaghoz (a zenei tehetség) − A sokgénes öröklődés jellegzetességei 5. és III.

a tehetséggondozásban − a születési sorrend. szülők. az érzelmi fejlődés relatív lemaradásának jelensége) − a szegregált (elkülönített/tehetséggondozó) osztály pozitív és negatív következményei Előfeltételek: A szakos kreditlista előírásai szerint. kortársak és tehetség) − belső diszszinkrónia (az akceleráció problémája. az önértékelés szerepe.Értékelés: kollokvium TANTÁRGYLEÍRÁS „TEHETSÉGGONDOZÁS. Értékelés: kollokvium Megjegyzés: 135 . kapcsolata a teljesítménnyel − tehetséges gyermek nevelése a családban Családi szerepzavarok − elégtelen és túlzott ellátás − identifikáció és alulteljesítés Társas hatások − külső diszszinkrónia (tanárok. A tárgyra való jelentkezés módja: Az aktuális félévi tanrend előírásai szerint. a testvérek száma − nemi sztereotípiák és kapcsolata a tehetséggel − az énkép alakulása. TEHETSÉGFEJLESZTÉS” szakvizsga program A tantárgy címe: Tehetség és szocio-emocionális fejlődés Kódja: II/A/2. Pedagógiai-Pszichológiai Tanszék A tantárgy leírása: Családi hatások − Freeman: „melegház-hatás” − a szülők szerepe: az érzelmi és szellemi fejlődésben. Mező Ferenc Intézet / Tanszék: Pszichológiai Intézet. Félév: tavaszi A tárgy típusa: előadás Óraszám/hét: összesen 10 óra Kredit érték: 3 kredit Oktató: Dr.

Kreativitás tesztek leírása.2. A kreatív személy 2.3. TEHETSÉGFEJLESZTÉS” szakvizsga program A tantárgy címe: Kreativitás.1. A kreativitás fogalma 1. versenyek és kreativitás 4.3.1. középkori.2.3. feladatlapok.4. A kreativitás fogalma 1. A kreatív produktum 2. Marland. A kreativitás kutatásának története (őskori. Pedagógiai-Pszichológiai Tanszék A tantárgy leírása: 1. Értékelés: kollokvium Megjegyzés: 136 . Szputnyik-sokk.1. Scheifelle. Renzulli. A kreatív diák 4. Otto. Pedagógiai implikációk 4. Félév: tavaszi A tárgy típusa: előadás Óraszám/hét: összesen10 óra Kredit érték: 3 kredit Oktató: Mező Ferenc Intézet / Tanszék: Pszichológiai Intézet.1. feladatok. Mönks) 2. A tárgyra való jelentkezés módja: Az aktuális félévi tanrend előírásai szerint. A kreativitás szerepe egyes tehetségmodellekben (Terman.4. Guilford) 1. A kreatív pedagógus 4.2.3. Tanulmányi . A kreativitás fejlesztése Előfeltételek: A szakos kreditlista előírásai szerint.TANTÁRGYLEÍRÁS „TEHETSÉGGONDOZÁS. A kreativitás mérésének problémái 3.2. Cohn. A kreativitás megközelítési lehetőségei 2. Kreativitás mérésére szolgáló feladatok alkotása 4. ókori. A kreativitás mérése 3. A kreatív folyamat 2. felvétele. értékelése 3. A kreativitás részképességei 3. pedagógiai implikációk Kódja: II/A/3. újkori történet.

Tehetséggondozás Izraelben 7. Félév: őszi A tárgy típusa: előadás Óraszám/hét: összesen 10 óra Kredit érték: 3 kredit Oktató: Dr. A tehetséggondozás története Magyarországon − Első szakasz: a századfordulótól 1931-ig − Második szakasz: 1935–1948 − Harmadik szakasz: 1979-től napjainkig Előfeltételek: A szakos kreditlista előírásai szerint. Értékelés: kollokvium 137 . mint intellektuális képesség − Az intelligenciavizsgálatok története − Az intelligenciastruktúra kutatásának története − Terman longitudinális kutatása 4. Tehetséggondozás a régmúltban − Az ókori Kína és Görögország − Róma. A tehetségfejlesztési mozgalom története az Egyesült Államokban − Termantól a Marland-jelentésig − A kormány szerepvállalásának alakulása − A Nemzeti Tehetségügyi Hivatal és a Nemzeti és Állami Tehetségügyi Vezetőképző Intézet − Állami és helyi intézkedések − A Tehetség-program − Új tendenciák és problémák a tehetségesek oktatásában a) A tehetségesek oktatásának helyzete b) Nemzeti jelentések az állami oktatásról. reformáció − Törökország − Amerikai kolóniák 2. Tehetséggondozás Németországban 6. században − Galton munkássága. Az eugenika koncepciója − Lombroso és követői 3. reneszánsz. Pedagógiai-Pszichológiai Tanszék A tantárgy leírása: 1. középkor. és ezek tehetségpedagógiai vonatkozásai 5. TEHETSÉGFEJLESZTÉS” szakvizsga program A tantárgy címe: A tehetséggondozás története Kódja: II/A/4. A tehetség. A tehetség tudományos kutatásának kezdetei a XIX. Tóth László Intézet / Tanszék: Pszichológiai Intézet. A tárgyra való jelentkezés módja: Az aktuális félévi tanrend előírásai szerint.TANTÁRGYLEÍRÁS „TEHETSÉGGONDOZÁS.

MAWI. A tehetségazonosítás módszertani problémái − Az identifikáció alapját képező faktorok. Cognitive Abilities Tests − A probléma megoldási folyamat vizsgálatának módszerei: Torrance. Tanári vélemények a tehetség azonosításáról − Az értelmi képességek tantermi felismerésének nehézségei − A kreativitás felismerésének. Az alkotó gondolkodásra vonatkozó újabb elméletek (Sternberg és Lubart befektetési teóriája. Diákok vélekedése tehetséges társaikról – hogyan „diagnosztizálnak” a diákok? − A Gagné-féle PEER’s projekt Előfeltételek: A szakos kreditlista előírásai szerint.) 2. életkor és alkotás kapcsolata 3.és emlékezetvizsgáló eljárások (Piéron. Ranschburg-féle szópárok) − Pszichológiai tesztek az intelligencia mérésére: Raven. tanulási orientációs kérdőív. a tehetséges és átlagos gyermek különbségei − A különféle identifikációs eszközök használatának problémái (életkori sajátosságok. vizsgálatának problematikája az osztályteremben − A tanár és a tehetséges diák kapcsolata: pozitív és negatív élmények 4. Értékelés: gyakorlati jegy Megjegyzés: 138 . Amabile-féle szociálpszichológiai megközelítés) − A személyiség ösztönző rendszerének vizsgálata: T. Bourdon. a vizuális memória vizsgálata összetett ábrákkal. Gardner-féle kreativitás fajták.TANTÁRGYLEÍRÁS „TEHETSÉGGONDOZÁS.A. Pedagógiai-Pszichológiai Tanszék A tantárgy leírása: 1. A tárgyra való jelentkezés módja: Az aktuális félévi tanrend előírásai szerint. plafonhatás stb.féle tesztbattéria.. Dávid Imre Intézet / Tanszék: Pszichológiai Intézet. az iskolai motiváció kérdőíve.próba szólisták. HAWIK. A különféle intellektuális képességek vizsgálata pszichológiai eszközök segítségével − Figyelem.T. TEHETSÉGFEJLESZTÉS” szakvizsga program A tantárgy címe: Tehetségdiagnosztika Kódja: II/B/1. szabadidő eltöltésének kérdőíve stb. Szabad asszociációs teszt. IST. Félév: őszi és tavaszi A tárgy típusa: szeminárium Óraszám/hét: összesen 20 óra (félévente 10+10) Kredit érték: összesen 6 kredit (félévente 3+3) Oktató: Dr.

tevékenység. − A fejlesztő programok fő alapelemei: gazdagítás. − A hatékony információ-feldolgozás mint az intenzív tehetségfejlesztés alapvető eszköze: tanulási stratégiák. az önmagát beteljesítő jóslat. TEHETSÉGFEJLESZTÉS” szakvizsga program A tantárgy címe: Tehetségfejlesztő programok. iskolafejlesztési alternatívák. blokkok. általános feltáró tevékenység. közvetett fejlesztés. A tárgyra való jelentkezés módja: Az aktuális félévi tanrend előírásai szerint. − A gazdagító programok értékelése: tantervi értékelés az iskolában. Értékelés: gyakorlati jegy. közvetlen fejleztés. oktatáselméleti megközelítések. dilemmák. technikák. A tananyag kiválasztása és elrendezése az iskolai tantervben. − A fejlesztés szervezeti keretei: differenciálás a tanórán. A gazdagítás értelmezése. Jártasságok. tantervmodellek a tehetségesek számára./B/2. Előfeltételek: A szakos kreditlista előírásai szerint. A tehetségfejlesztő programok tervezése. projektek. a programértékelés alapelemei. az értékelés mint rendszer. a programkészítés metodikája Kódja: II. gazdagítási stratégiák. vizsgálati módszerek ezek beméréséhez. − A tehetségfejlesztő programokat meghatározó nevelésfilozófiai. Félév: mindkettő A tárgy típusa: szeminárium Óraszám/hét: összesen 40 óra (félévente 10+20+10) Kredit érték: összesen 12 kredit (félévente 3+5+4) Oktató: Dr. − A gazdagító programok készítésének elméleti és gyakorlati problémái. Pedagógiai-Pszichológiai Tanszék A tantárgy leírása: − A tehetségfejlesztés céljai. Megjegyzés: 139 . A helyi tanterv készítésének céljairól. Iskolakoncepciók. értékelés és motiváció. alternatív iskolák. készségek. az értékelés pszichológiai problémái. tehetségesek iskolája. záróvizsga. a helyi tantervkészítés rendszere. Differenciálás a tantervekben.TANTÁRGYLEÍRÁS „TEHETSÉGGONDOZÁS. szakkörök. neveléselméleti. Balogh László Intézet / Tanszék: Pszichológiai Intézet. versenyek. − A pedagógiai értékelés mint a tehetségfejlesztő programok kritikus pontja: követelmények. − Tehetségfejlesztő tantervi stratégiák. nyári kurzusok. átfogó problémák megoldása. tehetségesek külön osztálya. Követelményrendszer az iskolai tantervekben. mentor-programok. csoportos gyakorlatok. gyorsítás. − Tantervtípusok elemzése.

viselkedéses tünetei A tanulási problémák lehetséges okai. 6. 5. szervezeti keretei Az alulteljesítés fogalma. 8.TANTÁRGYLEÍRÁS „TEHETSÉGGONDOZÁS. Értékelés: gyakorlati jegy Megjegyzés: 140 . 3. A tanulási zavar fogalma. Pedagógiai-Pszichológiai Tanszék A tantárgy leírása: 1. A tárgyra való jelentkezés módja: Az aktuális félévi tanrend előírásai szerint. Tánczos Judit Intézet / Tanszék: Pszichológiai Intézet. Félév: őszi A tárgy típusa: szeminárium Óraszám/hét: összesen 10 óra Kredit érték: 3 kredit Oktató: Dr. 4. 7. TEHETSÉGFEJLESZTÉS” szakvizsga program A tantárgy címe: Alulteljesítés. a foglalkozás típusai. az alulteljesítők azonosítása Alulteljesítés szempontjából veszélyeztetett csoportok Az alulteljesítés okai Az önértékelés és az alulteljesítés kapcsolata Lehetséges segítő intervenciók Előfeltételek: A szakos kreditlista előírásai szerint. 2. tanulási zavarok Kódja: II/B/3. magyarázó elméletei A pedagógiai fejlesztés fő irányvonalai.

Tóth László Intézet / Tanszék: Pszichológiai Intézet. életút-térkép. én-dinamika térkép. akceptálás. empátia. interaktív viselkedés. TEHETSÉGFEJLESZTÉS” szakvizsga program A tantárgy címe: Pedagógusszerep a tehetségfejlesztésben Kódja: II/B/4. kongruencia. önismereti mérleg. hiteles énközlés. a személyiségnek mint munkaeszköznek és a hatékony kommunikáció bázisának fejlesztése.TANTÁRGYLEÍRÁS „TEHETSÉGGONDOZÁS. a mentorság. a tehetségfejlesztő pedagógussal szembeni kihívások. záróvizsga. életpálya-tervezés. Megjegyzés: 141 . éntérkép-készítés. speciális jegyek erősítése. komplex hatásgyakorlatok. reális önismereti. a tanár poziciói és státusza. karbantartó és kezelési készségek. fejlesztése. Félév: mindkettő A tárgy típusa: szeminárium Óraszám/hét: összesen 20 óra (félévente 10+10) Kredit érték: összesen 8 kredit (félévente 4+4) Oktató: Dr. facilitási és mentori készségek felmérése és fejlesztése. a személyiségsiker alapjai. önértékelési gyakorlatok. Pedagógiai-Pszichológiai Tanszék A tantárgy leírása: − Pedagógus-szerep: a pedagógusokkal szembeni elvárások. saját kommunikációs eszközök felmérése. szerepkonfliktus. Előfeltételek: A szakos kreditlista előírásai szerint. a diákok felkészítése az önmenedzselésre és a tehetséggel való gazdálkodásra. speciális személyiségjegyek és készségek. elvárások. egyéni arculatformálás. a facilitátor karakterisztikumai. Értékelés: gyakorlati jegy. feltáró. a tanári szerepviselkedés. fejlesztő interjú. feszültség és megoldás. − A tanulók személyiségének felmérése és fejlesztése: domináns jellemzők. a hagyományos szerepek dúsítása. − A pedagógus személyiségének felmérése és fejlesztése: domináns jellemzők. A tárgyra való jelentkezés módja: Az aktuális félévi tanrend előírásai szerint. teacher self-service. a személyiségközpontú tanár.

Értékelés: gyakorlati jegy. a vizsgálat(sorozat) tervének kidolgozása. tartalmi sajátosságai) − Tanácsadás a tehetségazonosítás.és ifjúságvédelmi problémákig) Előfeltételek: A szakos kreditlista előírásai szerint. tehetséggondozó programba történő beválogatás során (a célok meghatározása. TEHETSÉGFEJLESZTÉS” szakvizsga program A tantárgy címe: Tehetség-tanácsadás Kódja: II/B/5. Félév: tavaszi A tárgy típusa: szeminárium Óraszám/hét: összesen 10 óra Kredit érték: 4 kredit Oktató: Dr. Pedagógiai-Pszichológiai Tanszék A tantárgy leírása: − A tehetség tanácsadás szervezésének alapjai (a tehetség tanácsadás specifikus jegyei.TANTÁRGYLEÍRÁS „TEHETSÉGGONDOZÁS. szervezeti formáinak. a vizsgálat(sorozat) technikai és pénzügyi tervezése) − Tanácsadás a tehetséggondozó programok tervezése. időbeli és pénzügyi kereteinek kidolgozása) − A tehetség tanácsadás egyéb jellegzetes területei/témakörei (a pályaorientációtól a tanulási és motivációs problémákon át a gyermek. a beválogatási kritériumok kidolgozása. a tehetséggondozás során (a program tartalmi elemeinek. Mező Ferenc Intézet / Tanszék: Pszichológiai Intézet. formai szempontjai. A tárgyra való jelentkezés módja: Az aktuális félévi tanrend előírásai szerint. a válogatási modell meghatározása. az alkalmazott tehetségkoncepció kiválasztása. menetének általános modellje. záróvizsga Megjegyzés: 142 .

információgyűjtés. Értékelés: gyakorlati jegy Megjegyzés: 143 . motiváció terén szolgálják a tehetséges tanulók fejlesztését. kritikus gondolkodás.TANTÁRGYLEÍRÁS „TEHETSÉGGONDOZÁS. A felkészítésben kiemelt szerepet kapnak a csoportok létrehozásának és fejlesztésének módszerei. TEHETSÉGFEJLESZTÉS” szakvizsga program A tantárgy címe: Tehetségfejlesztés és kooperatív tanulás Kódja: II/B/6. érzelmi intelligencia fejlesztése. vitakészség). a kooperatív csoportmunka. a differenciálás. készségek. a tanulók társas készségei formálásának pedagógiai módszerei. a kooperatív módszereknek a tanulás folyamatában való alkalmazási lehetőségei – különös tekintettel a fejlesztő hatás pszichológiai háttérmechanizmusaira. problémamegoldás. strukturált gyakorlatok. Pedagógiai-Pszichológiai Tanszék A tantárgy leírása: Az együttműködő tanulásnak a tehetséggondozásban betöltött szerepének megismertetésére épül a kooperatív tanulás rendszerének bemutatása. Félév: mindkettő A tárgy típusa: szeminárium Óraszám/hét: összesen 20 óra (félévente 10+10) Kredit érték: összesen 6 kredit (félévente 3+3) Oktató: Turmezeyné dr. E tanulásszervezési rendszer a kortársi kapcsolatok erősítése. A tárgyra való jelentkezés módja: Az aktuális félévi tanrend előírásai szerint. Heller Erika Intézet / Tanszék: Pszichológiai Intézet. a hatékony tanulási technikák elsajátítása (önálló tanulás. videofelvételek feldolgozása – a témakörhöz kapcsolódó pedagógiai jártasságok. a tanultak gyakorlati alkalmazása. A kurzuson az előadás és az egyéni feladatmegoldás mellett központi szerepet kapnak a szituációs játékok. képességek kialakításának a céljával. a társas készségek. Előfeltételek: A szakos kreditlista előírásai szerint.

készség. Tóth László Intézet / Tanszék: Pszichológiai Intézet. emlékezet. alkotó) − A nem intellektuális tényezők szerepe az iskolai teljesítményben − A beszéd képessége − Az olvasás képessége − Az írás képessége − Az írásbeli szövegalkotás képessége − A matematikai képesség − A képességek fejlesztése az iskolában − Kritikai gondolkodás. tehetség − A képességstruktúrák és a képességek rendszere − A mentális képességek és az iskolai teljesítmény (általános: figyelem. Félév: tavaszi A tárgy típusa: szeminárium Óraszám/hét: összesen 10 óra Kredit érték: 3 kredit Oktató: Dr. Értékelés: gyakorlati jegy Megjegyzés: 144 . kritikai olvasás − A kurzus kidolgozójának kutatásai a szövegértési képesség fejlődéséről Előfeltételek: A szakos kreditlista előírásai szerint. strukturáló. Pedagógiai-Pszichológiai Tanszék A tantárgy leírása: − A képesség pszichológiai fogalmának értelmezése.TANTÁRGYLEÍRÁS „TEHETSÉGGONDOZÁS. következtető. átstrukturáló. jártasság. A tárgyra való jelentkezés módja: Az aktuális félévi tanrend előírásai szerint. speciális: felismerő. Kapcsolódó fogalmak: adottság. TEHETSÉGFEJLESZTÉS” szakvizsga program A tantárgy címe: Képességstruktúrák és iskolai teljesítmény Kódja: II/B/7.

11. intézetigazgató-h. Intézet ny. mb. A szakmai munkában részt vevő külső tagok: Név Brassói Sándor Kathó Klára Gerencsér Attila Pecsenye Éva Beosztás KTK vagy Önkormányzat Oktatási Minisztérium Önkormányzat H-B. A képzés legkülönbözőbb szakterületeihez az egyetem különböző karain rendelkezésre áll a megfelelően képzett személyi.000 Ft / félév 145 . Márkus Edina Mező Ferenc Páskuné Kiss Judit Pék Győző Szabó Csaba Tánczos Judit Tóth László V. Habil. Habil. Habil. Önkormányzatok) kér fel. Gönczi Ibolya Beosztás egyetemi docens. egyetemi docens Tudományos fokozat CSc PhD PhD PhD PhD PhD PhD PhD PhD PhD. főigazgató-helyettes egyetemi adjunktus egyetemi adjunktus egyetemi adjunktus egyetemi adjunktus egyetemi adjunktus. PhD PhD. A képzés költségtérítési díja: 140. tanszékvezető egyetemi docens egyetemi adjunktus egyetemi docens. oktatói háttér. tanszékvezető egyetemi adjunktus egyetemi adjunktus főiskolai tanár. főmunkatárs 14. de néhány gyakorlati jellegű kollégium megtartására külső előadókat(OKM. A specializációs továbbképzésben részt vevő oktatók a Debreceni Egyetem részéről Név Balogh László Bóta Margit Buda András Chrappán Magdolna Dávid Imre Dr. ezek biztosításának módja: Az egyetem a képzés infrastrukturális hátterét ( tantermek és felszerelésüket) biztosítja. A képzési program végrehajtásához szükséges tárgyi és személyi feltételek. megyei Ped. PhD.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful