pedagogus szakvizsga

Pedagógus szakvizsgás képzés

TARTALOMJEGYZÉK

KÖZÖS KÉPZÉS KÉPZÉSI PROGRAMJA…………………………………………….....2 MELLÉKLET SPECIALIZÁCIÓK ( „A” típusú)………………………………………………………..…18 ETIKA SPECIALIZÁCIÓ………………………………………………………………..…19 19-20. SZÁZADI FILOZÓFIA SPECIALIZÁCIÓ………………………………………....23 FRANCIA SPECIALIZÁCIÓ……………………………………………………………….29 HON- ÉS NÉPISMERET SPECIALIZÁCIÓ……………………………………………….33 LATIN SPECIALIZÁCIÓ…………………………………………………………………..51 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM SPECIALIZÁCIÓ………………………………….64 NÉMET SPECIALIZÁCIÓ……………………………………………………………….....75 TÖRTÉNELEM SPECIALIZÁCIÓ…………………………………………………………81 VALLÁSTUDOMÁNY SPECIALIZÁCIÓ…………………………………………………85 SPECIALIZÁCIÓK ( „B” típusú )………………………………………………………….101 MÉRÉS-ÉRTÉKELÉS SPECIALIZÁCIÓ…………………………………………………101 VEZETŐTANÁRI SPECIALIZÁCIÓ……………………………………………………...106 MENTORTANÁR SPECIALIZÁCIÓ.……………………………………………………..111 SPECIALIZÁCIÓK ( „C” típusú ) …………………………………………………………117 MENTÁLHIGIÉNÉ SPECIALIZÁCIÓ…………………………………………………….117 TEHETSÉGFEJLESZTÉS, TEHETSÉGGONDOZÁS SPECIALIZÁCIÓ……………... ...130

KÖZÖS KÉPZÉS
KÉPZÉSI PROGRAM 1. A képzésért felelős kar megnevezése: Debreceni Egyetem 2. A szakért felelős oktató: A szak egészéért felelős oktató Dr. Szabó József, emellett minden specializáció saját felelőssel rendelkezik. 3. Képzési cél: A hagyományos képzésben főiskolai vagy egyetemi szintű tanári oklevelet szerzett pedagógusok valamint az új rendszer mesterszakos tanári oklevelével rendelkező, a közoktatásban tevékenykedők számára az oktatás-nevelés összetettebbé vált feladatainak sikeres megoldása érdekében a 10/2006. ( XI.25.) OKM rendeletben megjelölt kötelező ismeretkörökben ( Közigazgatási vezetési ismeretek, a nevelési- oktatási intézmény mint szervezet, az intézmény és környezete, a nevelési-oktatási intézmény hatékonysága, az integráció és szegregáció kérdései, a pedagógus szerepe a nevelési-oktatási intézmény szervezetében, sajátos pedagógiai-pszichológiai ismeretek ), valamint a szaktudományokban és a szakmódszertanban elméleti és gyakorlati ismeretek és különböző speciális feladatok elvégzését segítő tudásanyag nyújtása. 4. A képzés formája: Költségtérítéses levelező. 5. A képzés szerkezete: A képzés I. és II. féléve a már létesített pedagógus szakvizsga képzési és kimeneti követelményének megfelelően blokkokra tagolva tartalmazza azokat a kötelező tantárgyakat, amelyek felölelik az Oktatási Hivatal által közzétett fő témaköröket. A választható tárgyak a III. és IV. félévben lesznek. Ezek nem egységesek, hanem attól függően, hogy a rendeletben szereplő „a”, „b” vagy „c” csoportba tartozó ismeretkörökre összpontosítanak, különböző specializációk formájában jelennek meg. Az „ a” csoportba tartozó specializációk: Biológia, Etikai ismeretek, 19-20. századi filozófia, Fizika, Földrajz, Francia nyelv, Informatika, Kémia, Latin, Magyar nyelv és irodalom, Matematika, Történelem, Vallástudomány. A „b” csoportba tartozó specializációk: Mérés-értékelés, Vezetőtanári. A „c” csoportba tartozó specializációk: Tehetséggondozás, tehetségfejlesztés; Mentálhigiéné. A választható ismeretkörök részletes bemutatása a kérelem mellékletében szereplő specializációk részeként történik. A képzés tartalma mind az általánosan kötelező részben, mind a választható specializációk körében nagyobb tartalmi blokkokból és azokon belüli tantárgyakból épül fel. 6. A képzés módszerei: Elméleti jellegű előadások mellett tantermi, laboratóriumi gyakorlatok és szemináriumi jellegű foglalkozások. Specializációtól függően külső gyakorlatok is vannak. 2

7. Tanterv: a, A közös képzés kötelező részének tanterve ( I. -II. félév)
Kód Tantárgynév I. Közigazgatási vezetési ismeretek 1. Közigazgatási és államháztartási ismeretek 2. Európai oktatásügyi integrációs folyamatok II. A nevelési-oktatási intézmény mint szervezet 1. Tanügyigazgatási és jogi ismeretek 2. Szervezetfejlesztés és vezetési kultúra 3. Intézmény és környezete III. A nevelési-oktatási intézmény hatékonysága 1. Intézményértékelés és a tanulói, tanári munka értékelése 2. Minőségellenőrzés, minőségértékelés, minőségfejlesztés IV. A pedagógus a nevelési-oktatási intézmény szervezetében 1. Pedagógiai folyamattervezés és -szervezés 2. Szakmai önismeret V. Az integráció és szegregáció kérdései 1. Esélyegyenlőség, szektorközi együttműködés, fenntartói megoldások VI. Sajátos csoportok nevelése, oktatása 1. Egészségpszichológiai és az egészségre nevelés kérdései 2. Sajátos nevelési igényű gyerekek nevelése, oktatása 3. Gyermek- és ifjúságvédelem, hátrányos helyzet kezelése 4. Az élethosszig tartó Óraszám I. félév Számonkérés Óraszám II. félév Számonkérés

Kredit

Kredit

BT_SZAG 144 BT_SZEV 144

15 10

K K

4 3

BT_SZTI 144 BT_SZSZV 144 BT_SZIK 144

10 15 10

K K G

3 4 3

BT_SZIN 144 BT_SZMI 212

10

G

4

15

K

4

BT_SZPF 244 BT_SZT 244

10

G

3 15 K 4

BT_SZESZF

144

15

G

4

BT_SZME 144 BT_SZSP 211 BT_SZGY 244 BT_SZFE

15 15

G K

5 5

15 10

G G

5 4

3

244 tanulás. A képzés kötelező részének tantárgyi programjai 4 . 55. a záróvizsga eredményének és a szakdolgozat eredményének számtani átlaga kerekítve. b. a felnőttoktatás kérdései Óraszám: Kredit: 180. A választható tárgyak az egyes specializációk III. Tantárgyi programok: a. a specializációk bemutatását ) ( ld. Az oklevél minősítése a szigorlatnak. ( melléklet) 8. – IV. A korábban szerzett ismeretek. A résztvevők teljesítményét értékelő rendszer: A szakdolgozat: a specializációs képzési rész ismeretköreiből meghatározott témából kell készíteni. 10. kollokvium: 7. félévre vonatkozó tanterveiben találhatók. gyakorlatok beszámításának rendje: Bármely felsőoktatási alapképzésben vagy továbbképzésben szerzett kredit elismerhető. A záróvizsga: A záróvizsgára bocsátás feltétele: Az előírt számú vizsga és gyakorlati jegy megszerzése. ha a kredit átváltás általános szabályai szerint egyenértékesíthető jelen szakvizsgás képzés valamely tantárgyával. gyakorlati jegy: 7. A záróvizsgán a benyújott szakdolgozatot is meg kell védeni. A záróvizsga részei: a záróvizsga résztárgyait az egyes specializációk határozzák meg (lásd a specializációknál). valamint a szakdolgozat benyújtása. A záróvizsga eredménye a záróvizsgán kifejtett tételre kapott érdemjegy és a szakdolgozatvédés eredményének átlaga kerekítve. 9.

A költségvetési szervek ellenőrzése Kód: Európai oktatásügyi integrációs folyamatok BT_SZEU144 Választhatóság: ekötlező Heti óraszám: 15 Kurzuszárás: aláírás Tanóraforma: előadás Kreditszám: 3 Előfeltétel: –– 5 . A költségvetési szervek jogállása 6. Az államháztartási rendszer központi alrendszerei 4. Az államháztartás közgazdasági szerepe és jelentősége 2. Az államháztartás rendszere.I. A költségvetési szervek gazdálkodása 7. Az államháztartási rendszer helyi alrendszere 5. KÖZIGAZGATÁSI VEZETÉSI ISMERETEK Kód: BT_SZAG144 Közigazgatási és államháztartási ismeretek * Kreditszám: 4 Előfeltétel: –– Választhatóság: Heti óraszám: Kurzuszárás: Tanóraforma: kötelező 15 aláírás előadás Tematika: 1. funkciói és alapelvei 3.

Anglia) 9. a társadalmi kohézió fenntartása. másodlagos jog dokumentumai. működésének feltételrendszere (3 pillér. A közoktatás finanszírozásában mutatkozó állami és egyéb finanszírozói szerepvállalás hasonlósá-gai 17. A közösségi programok (Socrates. keretjellegű szabályozás előtérbe kerülése. A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNY. az angol rendszer) I. természettudományok. a közösségi politika dokumentumai. Hollandia. lifelong learning. Az Európai Unió kialakulásának története. Harmonizációs folyamatok az oktatási jogalkotás területén az Európai Unióban (az oktatási jogszabályok új dimenziói. kiegyenlítő alapok. a Negyedik keretprogram. ICT. az iskola társadalmasítása stb.) 4. Maastrichti Szerződés. nemzeti megközelítések). programok a jövőben) 18. a francia. tagállamok. Franciaország. Az oktatás ellenőrzése. munkavállalói mobilitás segítése. soknemzetiségű tantervek. MINT SZERVEZET Tanügy-igazgatási és jogi ismeretek Heti óraszám: Kurzuszárás: Tanóraforma: Kód: BT_SZTI144 Választhatóság: Kreditszám: 3 Előfeltétel: –– kötelező 15 aláírás előadás 6 . Leonardo. a részben egységes. elsődleges. A jogalkotás folyamata (az acquis communautaire.) 13. Az idegen nyelvek oktatásában mutatkozó hasonlóságok az Európai Unióban 14. A közösségi oktatási stratégia alapdokumentumai (fehér könyvek. Az iskolák irányításának sokszínűsége az EU államaiban néhány tagállam példáján (Németország. szakfelügyeleti rendszer (a holland. nyelvoktatás. a nemzeti alaptantervek. a szakértői. mint közügy. az Európai Bíróság döntései. stb. Transzparencia az Európai Unió tagállamaiban az oktatási törvénykezéshez kapcsolódó tantervkészítés terén (az oktatás tartalmi szabályozása. távoktatás fejlesztése. pályaorientációs lehetőségek) 11. iskola és tanár autonómiája) 12. az egységes iskolastruktúra példáival) 10. az uniós oktatáspolitika hatóköre. Közösségi kompetenciák az oktatás területén (az uniós szerződés és az oktatás. a holland reformok) 8. társadalmi partnerek bevonása. más területek. stb. Az egyes műveltségterületekre fordított időkeret mértéke az Európai Unió tagállamaiban (anyanyelv. A közoktatás szerkezetének hasonlóságai a tagállamokban (a tagolt. 6. A tankötelezettség teljesítéséhez kapcsolt időtartam 15. szakképzés. szubszidiaritás elve. csatlakozások. Amszterdami szerződés nevezetes cikkelyei) 5.) 2.) 3. stb.) 7. Az oktatási struktúrák összehasonlító táblázata az Európai Unió országaiban (iskolák közötti átjárhatósági problémák. Reformok a közoktatásban (az angol. Az EU oktatási prioritásai (versenyképesség és innováció. A középfokot lezáró vizsgák az Európai Unióban 16. zöld könyvek. stb. az oktatás tartalma.Tematika: 1. európai dimenzió erősítése. társadalomtudományok. a francia.

3. Az intézményvezető feladatai. Az állam feladatai a közoktatás irányításában. A pedagógiai szakszolgálatok. 4. a kollégiumi tagsági jogviszony tanügy-igazgatási kérdései. a tankötelezettség. 11. A közoktatási intézmény alapítása. tanulói jogok és kötelességek a közoktatási intézményekben. 10.Tematika: 1. A jegyző államigazgatási feladatai a közoktatásban. Az esélyegyenlőség feltételeinek biztosítása. A tanulók közösségei. a tanulói jogviszony. A szülői szervezet. A szülői jogok gyakorlása a közoktatási intézményekben. A települési és a megyei önkormányzatok feladat-ellátási kötelezettsége. A pedagógusok jogai és kötelességei a közoktatási intézményekben. A közoktatási intézmény ellenőrzésének szabályai. A tanügy-igazgatás helye a magyar jogrendszerben. 12. 14. Az iskolai rendszerű szakképzés tanügy-igazgatási szabályozása. Az intézmények belső jogi normái. 6. 18. Az iskolai. A gyermeki. A nem helyi önkormányzati fenntartású intézmények működésének jogi feltételei. 9. a jogalkalmazás alapelvei a pedagógiai munkában és a közoktatási intézmények működésében. a közoktatási törvény és a szakképzési törvény alapján). A jogorvoslati jog érvényesülése a közoktatásban. 15. Kistérségi (többcélú kistérségi társulás) és régiós szintű együttműködés a közoktatási szolgáltatások biztosításában. 7 . 2. Az óvodai felvétel. munkavégzési szabályok a közoktatásban. Alkalmazási feltételek. működési feltételei. A közoktatás fogalma (az Alkotmány. A megyei közoktatási fejlesztési terv szerepe. A fenntartói irányítás jellemzői és jogkörei a közoktatásban. 8. kollégiumi diákönkormányzat jogai. 13. A pedagógiai-szakmai szolgáltatások. 16. 7. 17. A nevelőtestület (alkalmazotti közösség) és a szakmai munkaközösségek működése. működésének jogi kérdései. 19. Az egyenlő bánásmód elve. A gyermek mindenek felett álló érdeke. jogkörei. Az önkormányzatok feladat-ellátási kötelezettsége a közoktatásban. 5. Az iskolaszék.

Vezetéselmélet. Dobák Miklós 1998. Debrecen. 7. konfiguráció). Oktatásmenedzsment. Vezetői szerepek és taktikák a szervezetfejlesztésben. 4. Budapest. Nemzeti tankönyvkiadó. Budapest. 2. A szervezetek fogalma. Budapest. Vezetés pedagógusszemmel. Veres Zoltán 1998. Guiot. az alapvető szervezeti paraméterek (munkamegosztás. a szervezet egyedi és rendszerszintű létezése. Budapest. Perrow. KLTE Szociál. 10. 9. Szervezetszociológia.és munkapszichológiai Tanszék. a nevelés mint projektjellegű szolgáltatás. hatáskörmegosztás. magyarázatokkal. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó. Gáspár László: A pedagógiai folyamattervezés elméleti és gyakorlati kérdései. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó. 6. A szervezeti változások típusai: inkrementális és radikális változások. szervezeti tanulás. 1986. Budapest.Kód: BT_SZSZV144 Választhatóság: Szervezetfejlesztés és vezetési kultúra Heti óraszám: Kurzuszárás: Tanóraforma: Kreditszám: 4 Előfeltétel: –– kötelező Tematika: 15 kollokvium előadás 1. Szervezeti magatartás és vezetés. Szervezetek és magatartásuk.és a Zaltman-Duncan-féle taktika alkalmazási a közoktatási intézmények szervezetfejlesztésében. A közoktatási intézmények szervezeti sajátosságai: az erőforrás-allokáció. Budapest. Edge 2000. Budapest. Edge 2000. Jean M. Kiadó. Klein Sándor 2006. Budapest. Szervezeti változás. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó. mint technológia. Változásvezetési taktikák: a Nutt. A célmegvalósítás folyamata: a technológiai folyamat. (Szerkesztette: Balázs Éva) OKKER Kiadó. Szolgáltatásmarketing. A szervezet lelke. Szervezeti formák és vezetés. Hoffmann Rózsa 2005. A szervezeti légkör. Bíbor Kiadó. Osiris-Századvég – Panem–McGraw-Hill. Handy. Kiadó.és szervezetpszichológia. 5. Charles B. Klein Sándor 2007. a szervezeti kultúra fogalma. Bakacsi Gyula 2003. Vezetés. 1984. én. 1999. Charles 1994. Szakirodalom: A közoktatásról szóló törvény. A nevelési intézmények szervezeti sajátosságai: a pedagógiai folyamat. a vezetői felelősség az intézmény-fenntartó viszonylatában. 3. A szervezetek formális és informális szintje: organogram és tényleges működés. Mechanikus és organikus szervezeti elemek az iskolai működésben. 8 . koordinációs eszközök. Budapest. Mezőgazdasági Kiadó. Egységes szerkezetben. Szervezetek irányítása a változó világban. Szervezeti célok: a célok hierarchiája. Műszaki Könyvkiadó. Budapest Szintay István 2003. 8. Miskolc.

illetve az intézményfenntartó társulásoknak. Különös figyelmet kell fordítani az intézményi átszervezésekre. melyeket a helyi önkormányzati és nem önkormányzati fenntartóknak biztosítaniuk kell (Ktv. egyre gyakrabban találkozunk ezzel a kérdéssel. Itt kell szót ejteni a kistérségi közoktatási feladatellátási tervről is. az SzMSz.) Természetesen rá kell világítani arra. A dolgozók vonatkozásában a Kjt. de terjedő formáról van szó. Az intézmény természeti és épített környezete: Az ide vonatkozó építésügyi előírások (helyiségek típusai. mérete).) 9 . rendelkezéseit a fenntartónak az intézménnyel. hogyan kell összehangolni a Ktv. Mivel a költségvetési törvény ösztönző normatívákat tartalmaz a társulás által fenntartott intézményeknek. stb. Kistérségi együttműködés keretei*: A Ktv.-es MKM rendelet is Kötelező egyeztetéseket ír elő a különböző átszervezésekre. egy pedig megjelenés alatt van.§-ai foglalnak magába.. amennyiben az intézményhez kötődő kérdésekről van szó. részletesen ki kell rá térni. illetve a 11/1994. számában. hogy a kérdés szabályozására milyen lehetőséget kínál a Pedagógiai Program (vagy helyi óvodai program). hogyan lehet a közoktatás feladatait a kistérségi társulás keretein belül megszervezni. előírásaira. 85. melyek azok a feladatok. illetve az intézmény működését meghatározó dokumentumokra is.§-88. mely az intézmény falain belül és azon kívül is szemléletet ad a környezeti kultúra fejlesztéséhez. az ide vonatkozó jogszabályi háttér megjelölésével együtt.§-a részletesen taglalja. Mivel viszonylag új.§. illetve annak végrehajtási rendeletére kell figyelemmel lenni.jegy gyakorlat Tematika: Fenntartói jogok és kötelezettségek: Kreditszám: 3 Előfeltétel: - E fejezetben ismertetésre kerül. illetve a Házirend. Milyen fenntartói dokumentumokat kell elkészíteni. EU-szabványok mellett a kötelező eszköz és felszerelési jegyzékben foglaltak figyelembevételével kell rávilágítani azokra a lehetőségekre.Kód: Az intézmény és környezete BT-SZIK144 Választhatóság: Heti óraszám: Kurzuszárás: Tanóraforma: 10 kötelező gyak.89/A. Egyeztetési mechanizmusok és fórumok A Ktv. illetve 102.). és 2006/12. és arra hogyan kell ráépülniük ezekre az intézményi dokumentumoknak (pl. (A témával kapcsolatban két tanulmányom jelent meg társszerzővel az Új Pedagógiai Szemle 2006/2.: ÖMIP IMIP. A családdal való kapcsolattartás és intézményes keretei: Itt kell áttekinteni. hogyan lehet ezt a gyakorlatban elvégezni. ellenőrzésekre.

eredményesség. tanári munka Kreditszám: 4 értékelése I. oktatási minőség. Kapcsolatrendszer (PR. hatékonyság). attitűdök. működési és megvalósíthatósági célok koherenciájának vizsgálata. Elvárások. Az értékelés szintjei. Az iskolai nevelés.II. az értékelésben érdekeltek köre. minőségfejlesztés Választhatóság: Heti óraszám: Kurzuszárás: Tanóraforma: kötelező 15 kollokvium előadás Kód: BT_SZMI212 Kreditszám: 4 Előfeltétel: –– 10 . motiváció. elégedettség mérése. Az alap-. Minőségellenőrzés. Az intézményműködés elemzése és értékelése (alapfogalmak. információs rendszer. Szolgáltatások. A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNY HATÉKONYSÁGA Intézményértékelés és a tanulói. minőségértékelés. Az intézmény pedagógiai programjának értékelése. kommunikációs csatornák). A különbségek kezelése az iskolában. Humánerőforrás-fejlesztés. szervezetelemzés. Eredménymérések. oktatás értékelése. Választhatóság: Heti óraszám: Kurzuszárás: Tanóraforma: Előfeltétel: kötelező 10 aláírás előadás –– Tematika: Kód: BT_SZIN144 Az értékelés helye a pedagógiai folyamatban. Az iskola mint szervezet értékelése: a vezetés minősége. A fenntartói teljes körű intézményértékelés. döntéshozatali rendszer.

Kommunikáció az iskolában. Szervezetfejlesztés és változásmenedzsment 3. pedagógiai kommunikáció. Minőségbiztosítás 10. intézményértékelés 7. folyamatos fejlesztés. A rendszeralkotó tényezők taxonomikus áttekintése. 17. a környezeti adottságok. A csapat mint minőségi csoport: minőségi körök.Tematika: 1. A fejlesztési programok fontosabb szerkezeti elemei. A vezetői szerep. A hatékony csoport. A pedagógiai folyamat tartalma: a képesség. Belbin-modell 5. ágazati szint 18. Comenius 2000. A minőségbiztosítási program kritikus pontjai: intézményi szint. Visszatérő helyzetelemzés 14. Eötvöstől napjainkig. funkciója. a várható eredmények. Reálfolyamatok az iskolában. a nevelési rendszer összetevői (statikus és dinamikus tényezők). folyamatszabályozás. ellenőrzés. 11. eljárások. Információs rendszerek. szolgáltatás 6. A pedagógiai folyamat szervezése. technikák Választhatóság: Heti óraszám: Kurzuszárás: Tanóraforma: kötelező 15 aláírás gyakorlat Kód: BT_SZTR244 Kreditszám: 4 Előfeltétel: - 11 . A fejlesztés előzményei. Minőségügy a hazai közoktatásban. QPSA. 13. Qualitas. Szakmai önismeret: A pedagógustevékenységet segítő módszerek. BGR 12. Különböző minőségbiztosítási modellek: ISO. Partnerközpontú együttműködés. Intézményműködés. A képességfejlesztés típusai. Az iskolai szervezet 2.és rendszerfejlesztés. Partnerek azonosítása: iskolahasználók. fenntartói szint. kudarcok elemzése. Az elérhető kimeneti eredmények. iskolavezetési modellek 4. Minőségbiztosítási ciklus: PDCA ciklus 15. értékelés. A rendelkezésre álló bemeneti tényezők. Csapatépítés. A PEDAGÓGUS A NEVELÉSI-IKTATÁSI INTÉZMÉNY SZERVEZETÉBEN Kreditszám: Kód: Pedagógiai folyamattervezés és BT_SZPF244 3 -szervezés Választhatóság: Heti óraszám: kötelező 10 Tematika: Kurzuszárás: aláírás Tanóraforma: előadás Előfeltétel: –– A pedagógiai folyamat jellege. eredmények. Intézményi minőségpolitika 9. TQM. a kommunikáció mérése 8. Dokumentáció 16. tervezhetősége. Benchmarking IV. résztvevők. tevékenysége. A bemeneti tényezőket kimeneti eredményekké alakító pedagógiai transzformációk. A pedagógiai folyamat és az innováció kritikus pontjai. OKKER. a fejlesztési módszerek.

alkalmazkodási. személyiségelméletek: típus-. vezetői stb. az önszabályozás mint az önismeret alapja. A képességek fejlesztésének gyakorlata. vonáselméleti és interakcionalista megközelítések. 12 . Önmegvalósítás.Tematika: A személyiség fogalma. döntési. énkép és énvédő mechanizmusok. empátiás. képességek. A szerepek szociálpszichológiai megközelítése. Önismereti gyakorlatok. Képességek rendszere és pedagógiai képességek: kommunikációs. szervezőképesség.

• az iskolai integráció működését biztosító szervezeti feltételek. programelemek o az integrációt segítő tanórán kívüli programok. társadalmi szintű szándék természetesen túlmutat az óvoda. aktualizálása. iskola világán és pontosan megfogalmazódik az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. SAJÁTOS CSOPORTOK NEVELÉSE. Kreditszám: BT_SZESZF144 fenntartói megoldások 4 Választhatóság: Heti óraszám: Kurzuszárás: Tanóraforma: kötelező 15 gyakorlati jegy gyakorlat Tematika: Iskolai integrációs program (IPR) Előfeltétel: –– A hazai közoktatás intézményszervezési és tartalmi fejlesztése folyamatának meghatározó fontosságú eleme a gyermekek. Ennek a kérdéskörnek lényeges komponense az óvodai/iskolai integrációs felkészítés.V. s annak részeként Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv alkotását írja elő az önkormányzatok számára. évi CXXV: törvény előírásaiban. iskolai) esélyegyenlőségi tervet kell készíteniük az intézményeknek is. projektmódszer. OKTATÁSA 13 . képesség-kibontakoztató felkészítés. szektorközi együttműködés. kooperatív tanulás. iskolaotthonos oktatás és nevelés). • az együttnevelés pedagógiai esélyeit növelő tényezők o kulcskompetenciákat fejlesztő programok. • az intézményi esélyegyenlőségi intézkedési terv. A képzés során ennek megfelelően az alábbi kérdéskörök feldolgozását tervezzük: • jogszabályi környezet: elsősorban a közoktatási törvény és a 11/1994. értékelés megvalósítása. • az iskolai differenciálás új megközelítése. • az esélyegyenlőséget szolgáló új oktatásszervezési formák (szakiskolai felzárkóztató oktatás. intézményi önértékelés • az intézményi pedagógiai program és helyi tanterv felülvizsgálata. VI. április 24-én jelent meg az Oktatási és Kulturális Minisztérium közleménye. és azzal összhangban álló helyi (óvodai.) o új típusú pedagógusi együttműködési formák • a pedagógiai mérés. ami a szociális helyzetből és/vagy az egyéni képességek fejlettségéből eredő hátrányok ellensúlyozását szolgálja.(VI. stb.(. amely „ A halmozottan hátrányos gyermekek és tanulók esélyegyenlőségének biztosítását szolgáló iskolai és óvodai integrációs program” címet viseli és amelynek gyakorlati bevezetése 2007. 2007.) • MKM-rendelet vonatkozó előírásai. szeptember 1-jétől lehetséges. A jogszabály – többek között – települési/kistérségi Esélyegyenlőségi Program. AZ INTEGRÁCIÓ ÉS SZEGREGÁCIÓ KÉRDÉSEI Kód: Esélyegyenlőség. tanulók esélyegyenlőtlenségének mérséklése. integrációs felkészítés. szabadidős tevékenységek o módszertani elemek (egyéni haladási ütemet segítő differenciált tanulásszervezés. Ez a jelentős.

Az akadályozott (sérült. „pozitív” mentálhigiénés. a mentálhigiénés modellek és ellátórendszerek. A lelki egészségvédelem lépcsői: primer. A mentálhigiénés tevékenység helye. a szakellátás rendszere. Az alulteljesítő tanulók 6. A tanulási zavarral küzdő tanulók 5. Kód: Kreditszám: Gyermek. a gyermekjóléti alapellátás keretében működő intézmények. átképzése. Gyermekfalu. pozitív copingmechanizmusok. a felnőttoktatás BT_SZFE244 4 kérdései Választhatóság: Heti óraszám: kötelező 10 Kurzuszárás: aláírás Tanóraforma: előadás Előfeltétel: –– 14 . évi gyermekvédelmi törvény alapján az iskolai gyermekvédelmi munka tervezése. működtetésű intézmények sajátosságai. pszichiátriai. speciális gyermekvédelem. Az orvosi. hátrányos BT_SZGY244 5 helyzet kezelése Választhatóság: Heti óraszám: Kurzuszárás: Tanóraforma: Előfeltétel: kötelező 15 aláírás gyakorlat –– Tematika: A XXXI/1997. javítóintézetek. koordinálása. A magyar populáció egészségügyi helyzetképe. A nehezen nevelhető tanulók 7.és ifjúságvédelem. megküzdési stratégiák.jegy gyakorlat Tematika: 1. Az S. gyakorlati kérdések. szekunder. A tehetséges tanulók 3. A különböző típusú gyermekvédelmi intézményekben dolgozó szakemberek képzése. dilemmák. oktatása Választhatóság: Heti óraszám: Kurzuszárás: Tanóraforma: kötelező 15 gyak. közösségi mentálhigiénés. A lassú tanulók 2. a szorongás és a félelem.Sajátos nevelési igényű gyerekek nevelése. „New Age” koncepciók. Egyházi és civil fenntartású. A stressz és az életesemények. alapfogalmai. Megelőzés. szociobiológiai-evolúciós. fogyatékos) tanulók Kód: Egészségpszichológiai és az egészségre nevelés BT_SZME144 kérdései Kód: BT_SZSP211 Kreditszám: 5 Előfeltétel: –– Kreditszám: 5 Előfeltétel: Választhatóság: Heti óraszám: Kurzuszárás: Tanóraforma: kötelező 15 aláírás gyakorlat –– Tematika: A mentálhigiénia története. A hátrányos helyzetű tanulók 4. Kód: Kreditszám: Az élethosszig tartó tanulás. tercier prevenció.S. keretfeltételei. A fenti törvény alapján átszerveződött gyermekvédelmi intézményhálózat specifikumai.O. továbbképzése.

információtechnológia és telekommunikáció. szinkron/aszinkron. felnőttek tanulását segítő szakember. Az andragógia és az emberi erőforrás-fejlesztés/menedzsment összefüggései. Nemzetközi trendek. A felnőttképzés tervezése. A felnőttoktatás. Felnőttképzési modellek és ajánlások Európában. Kód: BT_SZSZ200 SZERVEZET ÉS INTÉZMÉNYÉRTÉKELÉS SZIGORLAT Kreditszám: 20 Előfeltétel: BT_SZIN244 BT_SZPF244 BT_SZTR244 Választhatóság: Heti óraszám: kötelező –– Kurzuszárás: szigorlat Tanóraforma: –– 15 . a munkaerőpiaci képzések. zárt és nyitott. A felnőttképzési intézményi. 8. módszertár. A felnőttoktatás és –képzés jogi szabályozása. nonformális. irányzatai. tervezési-szervezési szintek. etikai kérdések. Az andragógus szerepei. vezető. A LifeLong tanulás.és program-akkreditációs szabályozás. Felnőttoktatási formák: a „formális. 2. szocializáció különbségei és hasonlóságai az egész életen át tartó fejlődés (lifespan development) különböző szakaszaiban. 10. képzési program elemei. képzés. célcsoport-elemzés. helyi és távoktatás. módszerei. A felnőttoktatás a közoktatás és a felsőoktatás rendszerében. 4. -szervezés. Szükségletfelmérés. A felnőttképzés irányítása és szabályozása. szisztematikus és rugalmas. munkakörelemzés. mint vállalkozás: jogi. oktatás. szervezési – logisztikai. helye a tudományok rendszerében. kulcsfogalmai. curriculumfejlesztés – különös tekintettel a kompetenciaalapú curriculum-modell sajátságaira – programtervezés. finanszírozása. 5. 3. szerepértelmezései. Az andragógia története. A felnőttképzés jelentősége. tudományos autonómiájának helyzete. a regionális képző központok képző tevékenysége. 9. a képzési terv. A felnőttképzés szereplői. szakmai identitása. a felnőttoktatás a közművelődés rendszerében. A felnőttoktatás és – képzés ágazatai: az iskolarendszerű és iskolarendszeren kívüli felnőttképzés sajátosságai. tanulás az egész életen át. gazdasági – üzleti. alapelvei. informális” megkülönböztetések értelme: a hagyományos forma sajátosságai. a modern (virtuális rendszerű) távoktatás. programkínálatok szerkezete. a képzési vállalkozások. Andragógiai módszertani kultúra. 6. módszerválasztás stratégiáktól és formáktól (is) függően. nevelés. tudományos és szakmai kapcsolatai. 7.és a munkahelyek képző tevékenysége. értékelés.Tematika: 1.

A pedagógiai folyamat térben és időben: színterek és időszükségletek. 2. félévre vonatkozó tanterveiben találhatók. lépései. szolgáltatások). 7. többtényezős vezetési modellek a pedagógiai tevékenységben (vezetői stílusok. 3. a felügyeleti értékelés. pedagógiai értékelése I. 17. Az iskola szervezeti környezetének tényezői és három jellemzője (a szervezeti környezet mint kontingenciaváltozó) 5. méltányosság. Az iskolai tevékenységrendszer. 3. Vezetői szerepek összetevői a mai pedagógiai intézmények vezetésében (a vezetői szereprepertoármodellek [Quinn. 14. 18. Az intézmény szakmai. Az intézmény pedagógiai programjának értékelése. hatékonyság az intézményben (külső tényezők. a szervezeti légkör (a formális és informális összevetése.és rendszerfejlesztés. 8. Mintzberg]. oktatási minőség. transzformációs tényezők és kimeneti eredmények). Modern. az értékelésben használt módszerek és eszközök. ( melléklet ) 11. 12. az intézmény kapcsolatrendszere. 4.Tematika: A tételek 1. intézményértékelés).és tantervértékelés. (különbségek kezelése az intézményben. 13. 11. tanárok munkájának értékelése. B tételek 1. A pedagógiai transzformációk. ellenállás a változással szemben). Eredményesség. tipológia [Quinn]. 2. motivációs elméletek Maslow-n túl: expektancia. mérésének lehetőségei). A pedagógiai folyamat tartalma: képesség. Az extenzív és intenzív fejlesztési szakasz. a szituáció elemei. Az emberi erőforrásgazdálkodás fő kérdéskörei az iskolában mint speciális szervezetben (toborzás. kontingenciamodellek. 10. az eredményesség mérése). kiválasztási technikák. A választható tárgyak leírásai az egyes specializációk III. Az intézményműködés elemzése és értékelése (alapfogalmak. 7. 9. Az intézményértékelés szintjei. Az intézmény szakmai. Az innovációs ötlettől a megvalósulásig b. Az iskola mint szervezet céljai (célok hierarchiája. szakmaipedagógiai értékelés). az analitikus és szintetikus képességfejlesztés. motiválás. A pedagógiai folyamat tartalmi jellemzői: az egy. 15. szervezetfejlesztés.és sokdimenziós fejlesztés. az értékelésben érdekeltek köre. Változások és átalakítások a szervezetben (szervezeti életciklusok. vezetőválasztás. A fenntartói teljes körű intézményértékelés (törvényességi [pénzügyi-gazdasági. a szervezeti kultúra átalakítása). A pedagógiai folyamat mint az iskola technológiai folyamata. 6. Az iskolai pedagógiai és tanítási-tanulási folyamat jellemzői (bemeneti. a szervezeti légkör különböző értelmezései. teljesítménymérés/ értékelés jelentősége és nehézsége. program. Szervezeti kultúra az iskolában (a szervezeti kultúra szintjei [Schein]. a célok kialakításának dinamikája. A szervezetek informális szintjének jellemzői. ezek biztosításának módja: Az egyetem a képzés infrastrukturális hátterét ( tantermek és felszerelésüket)biztosítja. audit). tanügyigazgatási]. belső tényezők. (célkitűzések és stratégia. vezetői hatékonyság). az intézmény kontextusa és szubtextusa. 6. Az értékelés hely a pedagógiai folyamatban (tanulók. az iskola mint szervezet és az iskolai munka hatékonyságának értékelése). 16. A képzés legkülönbözőbb szakterületeihez az egyetem különböző karain rendelkezésre áll a 16 . A képzési program végrehajtásához szükséges tárgyi és személyi feltételek. Mechanikus és organikus szervezeti jellemzők az iskola működésében (a két modell jellemzői és kapcsolatuk a szervezeti hatékonysággal). A pedagógiai folyamattervezés nehézségei és lehetőségei. A pedagógiai innováció folyamata. pedagógiai értékelése II. A pedagógiai folyamat rendszeralkotó tényezői: inputok. Az iskola mint szervezet. – IV. Herzberg). 8. 5. 4. A pedagógiai folyamat rendszeralkotó tényezői: outputok. 9. a célok kapcsolata a pedagógiai kérdésekkel).

Polgármesteri Hivatal. pontjában találhatók ( melléklet ) 14. Tóth László Beosztás MTA Atommagkutató Intézet. egyetemi docens. PhD. Önkormányzatok)kér fel. Kovács János V. Társadalomtudományi Tanszék.Psz. habil. Márkus Edina Dr. egyetemi adjunktus DE BTK Neveléstud. A specializációs továbbképzésben részt vevő oktatók a Debreceni Egyetem részéről a.Intézet egyetemi docens Pszichológia Intézet. oktatói háttér. A közös képzés kötelező részének oktatói Név Pálinkás Miklósné dr. habil. de néhány gyakorlati jellegű kollégium megtartására külső előadókat( OKM. Dr.000 Ft / félév 17 . A választható tárgyak oktatói az egyes specializációk képzési program leírásának 11. Dr. irodavezető-helyettes DMJV Családsegítő Központ. Ped. fősikolai adjunktus DE BTK Neveléstud. Intézet egyetemi adjunktus Tudományos fokozat PhD PhD PhD. Tanszék. intézetvezetőhelyettes DE – HPFK. gazd. A képzés költségtérítési díja: 140. pszichológus tanácsadó nyugdíjas Berettyóújfalui Önkormányzat.igazgató DE EFK Alkalmazott Psz. főosztályvezető helyettes HBM-i Önkormányzat Hivatala. Dr. Tanszék. Pető Csilla Pecsenye Éva Dr. Nagy Gábor Kapornai Judit Beosztás HBM-i Pedagógiai Intézet . intézményi irodavezető b.megfelelően képzett személyi. Cs. Gönczi Ibolya Dr. Buda András PhD PhD A szakmai munkában részt vevő külső tagok: Név Dr. igazgatóhelyettes Oktatási Minisztérium. Közoktatási és Kulturális Iroda. Gerencsér Attila Brassói Sándor Kathó Klára Dr.

századi filozófia Francia nyelv Hon.és népismeret Latin Magyar nyelv és irodalom Német Történelem Vallástudomány 18 . elmélyítő. a szakhoz kapcsolódó megszerzett tudás.SPECIALIZÁCIÓK A DE BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KARON „A” A pedagógusképzésben szerzett szakképzettség szerint differenciálva az új szaktudományi és szakmódszertani ismeretek. felfrissítő ismeretek. készségek és képességek továbbfejlesztése: Etikai ismeretek 19-20. illetve az adott pedagógusi feladatok ellátásához szükséges elméleti és gyakorlati ismereteket megerősítő.

társadalom. az ember-.ETIKA SPECIALIZÁCIÓ KÉPZÉSI PROGRAM 1. Tanterv: A képzés során elsajátítandó kompetenciák. s kezelni a tanulók által elfogadott eszmények. A képzés célja. tudáselemek. az erkölcsi nevelés keretében értelmezni tudják a felvállalt értékek befogadtatásával kapcsolatos problémákat. képesek legyenek az etika. az erkölcsi nevelés keretében értelmezni tudják a felvállalt értékek befogadtatásával kapcsolatos problémákat. az ember-. Képzési cél: A képzés célja. valamint az iskola légkörének. A képzésért felelős kar megnevezése: Debreceni Egyetem TEK Bölcsészettudományi Kar 2.és társadalomismeret. az életkori sajátosságoknak és az iskolai körülményeknek megfelelő nevelési és tanulási eljárások alkalmazásával képesek és kompetensek legyenek a tanulók önismeretének. akik etikát tanítanak vagy tanítani szándékoznak általános vagy középiskolában anélkül hogy etika szakos diplomával rendelkeznének. értékek és a megvalósulásuk közötti távolság eredményezte konfliktusokat.1. illetve hasonló tárgyak oktatására. illetve fejlesztésére. a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben. s kezelni a tanulók által elfogadott eszmények. gondolkodásmódjának. tevékenységrendszerben. illetve hasonló 19 . 7. A képzés formája: költségtérítéses levelező 5. hogy a pedagógusok az ismeretek jellegének. személyes adottságok. beállítódásainak és motivációinak a felismerésére. nevelési programjának az e területen történő fejlesztésére. Szabó József. mind a specializációs részben nagyobb tartalmi blokkokból és azokon belüli tantárgyakból épül fel. készségek. ember. 7. Elsajátítandó kompetenciák: A specializációs továbbképzés elsősorban azoknak a pedagógus kollegáknak szól. az Etikai ismeretek specializáció felelőse: Dr. 6.és erkölcsismerethez kapcsolódó értékek közvetítésére. ember. társadalom. Kaszás Éva egyetemi docens 3.és erkölcsismerethez kapcsolódó értékek közvetítésére. hogy a pedagógusok az ismeretek jellegének. az életkori sajátosságoknak és az iskolai körülményeknek megfelelő nevelési és tanulási eljárások alkalmazásával képesek és kompetensek legyenek a tanulók önismeretének. beállítódásainak és motivációinak a felismerésére. Biróné dr. A képzés módszerei: elméleti jellegű előadások mellett szemináriumi jellegű foglalkozások vannak. képesek legyenek az etika. A képzés szerkezete: a képzés tartalma mind az általános. értékek és a megvalósulásuk közötti távolság eredményezte konfliktusokat. gondolkodásmódjának. 4. A szakért felelős oktató: A szak egészéért felelős oktató Dr. megszerezhető ismeretek. illetve fejlesztésére.és társadalomismeret.

nevelési programjának az e területen történő fejlesztésére. Etikai ismeretek: Fejezetek az etika történetéből. megszerezhető ismeretek: Kötelezően oktatott témakörök: közgazdasági vezetési ismeretek. A pedagógus-szakvizsgára felkészítő specializációs képzés 3-4. Erkölcsfilozófia alapkérdései előadás 2. Társadalomtudományi ismeretkör. Erkölcsfilozófia alapkérdései szövegfeldolgozó szeminárium III. Tudáselemek. Etikatörténet előadás 2.4. a nevelési-oktatási intézmény hatékonysága. Etikatörténet szövegfeldolgozó szeminárium II. Int. 7. félév Számon kérés kredit Oktató munkahely fokozat 5 4 Bujalos István DE BTK Fil. valamint az iskola légkörének. 7. nevelési programjának az e területen történő fejlesztésére. ember.2. valamint az iskola légkörének. CSc habil CSc habil 15 15 koll gyj 5 4 Biróné Kaszás Éva DE BTK Fil. megfelelő érveléstechnika alkalmazására és a fenti képességek tanítási folyamatban való alkalmazására. illetve hasonló tárgyak oktatására az általános és a középfokú oktatásban is. Int. a nevelési-oktatási intézmény mint szervezet. Int. Etika szakmódszertan. s megfelelő prezentálásra. konstruktív megoldási javaslat(ok) kidolgozására.A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben. Biróné Kaszás Éva DE BTK Fil. félév tantervi hálója Etikai ismeretek Tantárgy óraszám I. hanem képesek lesznek az erkölcsi problémák elemzésére. Erkölcs és társadalom.3. hogy a pedagógusok az ismeretek jellegének. Ágazati etikák. az életkori sajátosságoknak és az iskolai körülményeknek megfelelő nevelési és tanulási eljárások alkalmazásával képesek és kompetensek legyenek az etika. sajátos csoportok nevelése és oktatása. Bujalos István DE BTK Fil. Fejezetek az etika történetéből 1.és társadalomismeret. félév számon kérés koll gyj kredit óraszám II. Erkölcsfilozófia.Személyes adottságok: A problématörténeti és a szisztematikus etikai kurzusok révén a hallgatók nemcsak kibővítik ismereteiket. az integráció és szegregáció kérdései. a pedagógus a nevelési-oktatási intézmény szervezetében.tárgyak oktatására. tevékenységrendszerben: A képzés célja. Erkölcsfilozófia 1. PhD Habil PhD Habil 20 . Int. Erkölcs és társadalom 15 15 I. 7. összefüggésekben való elhelyezésükre.

Int. Politikafilozófiai problémák szövegfeldolgozó szeminárium 3. Ágazati etikák (üzleti és gazdaságetika. Az oklevél minősítése a szigorlatnak. A 20. Nyizsnyánszki Ferenc DE BTK Fil. Politikafilozófiai problémák 2. Orosz László DE BTK Fil. valamint. értelmezésére. Etika szakmódszertan Problémacentrikus ill. Jócsák Mária vezetőtanár DE Kossuth Gyakorló Gimn. 21 . század történetének etikai dilemmái 4. Int. információs társadalom etikai problémái) 2. Nyizsnyánszki Ferenc DE BTK Fil. pedagógiai gyakorlati tapasztalatokat is tartalmazó írásos elemzés. empirikus. Bujalos István DE BTK Fil. történeti jellegű oktatás módszertani kérdései Összesítés Óraszám: 180 Kredit: 55 90 kollokvium: 6 gyakjegy: 7 3/3 27 15 gyj 4 90 3/4 28 8. A záróvizsga eredménye a záróvizsgán kifejtett tételre kapott érdemjegy és a szakdolgozatvédés eredményének átlaga kerekítve. A záróvizsga: A záróvizsgára bocsátás feltétele: az előírt számú vizsga és gyakorlati jegy megszerzése. A záróvizsga részei: A szakdolgozat témájához kapcsolódó tantárgyi modulból egy tétel kifejtése A benyújtott szakdolgozat meg védése. hogy szakterületén képes további önálló ismeretszerzésre. PhD PhD Habil PhD Habil CSc CSc V . a szakirodalom feldolgozására. Int. A 20. Int. önálló elemzésére.1. Biróné Kaszás Éva DE BTK Fil. amely bizonyítja. Int. CSc Habil CSc Habil PhD 15 koll 5 15 gyj 4 10 10 15 10 koll gyj koll gyj 4 3 5 3 Orosz László DE BTK Fil. Erkölcs és társadalom szövegfeldolgozó szeminárium IV. század történetének etikai dilemmái szövegfeldolgozó szeminárium V. Biróné Kaszás Éva DE BTK Fil. A szakdolgozat a képzés területének valamely témaköréből választott olyan elméleti megközelítésű.Társadalomtudományi ismeretkör 1. a környezetvédelem-. Erkölcs és társadalom előadás 2. Int. Int. Ágazati etikák 1. valamint a szakdolgozat benyújtása. Ágazati etikák szeminárium 15 15 koll gyj 5 4 Bujalos István DE BTK Fil. A résztvevők teljesítményét értékelő rendszer: A szakdolgozat: a specializációs képzési rész ismeretköreiből meghatározott témából kell készíteni. Int. a záróvizsga eredményének és a szakdolgozat eredményének számtani átlaga kerekítve. hogy a hallgató képes az elsajátított tudás gyakorlati alkalmazására.

egyenlőség és igazságosság. egyén és közösség. az információs társadalom kihívásai. A társadalomfilozófia megközelítésmódja gyakorlati és normatív. tolerancia. Kiemelt szerepet kap a demokráciára nevelés szempontjából a politikai és társadalomfilozófia valamint a 20. népismeret.9. etika etológiai nézőpontból (Lorenz). politika és erkölcs. kötelességelvű (kantiánus). és legyenek tájékozottak napjaink élő morálfilozófiai diskurzusairól. civil szerveződések. vita. századi morálfilozófia legfontosabb irányzatait. A kultúra és művelődés kapcsolata. a morál genealógiai relativizálása (Nietzsche). ha a kredit átváltás általános szabályai szerint egyenértékesíthető jelen szakvizsgás képzés valamely tantárgyával. a haszonelvű. értékrend. Hit. környezet és erkölcs. a változatos pedagógiai módszerek. Legyenek képesek az erkölcsi kérdésekben. erényetikák és konszenzusetikák alapvetésének és érvelési módjainak a megismerése az etikai gondolkodás történetéből vett példák alapján. Etika szakmódszertan 22 . vitákban elméletileg megalapozottan érvelni. 10. társadalmi rend és együttélés. az egzisztencialista etika (Sartre). kultúrateremtő és fogyasztó lény. közerkölcs. diskurzus. Erkölcsfilozófia előadás és szeminárium A tekintélyelvű. formák keretében (pl. Hare) és az erkölcs posztmodern reletivizálása (Lyotard. a materiális értéketika (Scheler). Rawls. szolidaritás. A kurzus jórészt a modern etikai irányzatok alapszövegeinek feldolgozását végzi el. Társadalomtudományi ismeretkör előadás és szeminárium A kurzus bevezetést nyújt a modern emberi létállapot társadalomfilozófiai és politikafilozófiai vizsgálatába.). eutanázia. Kant. emberi jogok és szabadságjogok. drogfogyasztás. a kisebbségek helyzete és jogai. A legfontosabb irányzatok és szerzők: a történelmi materializmus (Marx). Rorty). a háború és terror kérdése.és kommunikatív etika (Habermas). Ágazati etikák előadás és szeminárium A kurzusokon nagy hangsúlyt helyezünk az erkölcsi nevelés tekintetében fontos problémakörökre: gazdaság és erkölcs. világszemlélet. didaktikus játék stb. politikai és jogi értékek. társadalmi nagycsoportok és kapcsolataik. Az ember mint társadalmi. (Aquinói. a társadalom szerkezete. MacIntyre) Erkölcs és társadalom előadás és szeminárium Etikai közösség és társadalom. egyéni cselekvés és társadalmi folyamatok. az analitikus etika (Moore. század történetének etikai dilemmái: többek között a diszkrimináció. Az emberi lét általános és egyedi vonásai: erkölcsi alapértékek. Tantárgyi programok: Etika ismeretek Fejezetek az etika történetéből előadás és szeminárium A kurzus célja: A hallgatók ismerjék meg a 20. az ember meghatározottsága és szabadsága. globalizációs kihívások. totalitárius berendezkedések. vallás. történetisége. világkép. élethelyzetek etikája. A kurzuson nagy hangsúlyt helyezünk az erkölcsi nevelés tekintetében fontos problémakörökre: diszkrimináció. abortusz. Bentham. kiselőadás. A korábban szerzett ismeretek. természettörvényi. gyakorlatok beszámításának rendje: Bármely felsőoktatási alapképzésben vagy továbbképzésben szerzett kredit elismerhető. s alapvető problémakörei: az ember fogalma.

A szak indításának tervezett időpontja: 2009. A szakért felelős oktató: A szak egészéért felelős oktató Dr. A hallgatók a tanulmányi ügyekben a képzés szakfelelőséhez. ezek biztosításának módja: A képzés általános szakterületeihez az egyetem különböző karain rendelkezésre áll a megfelelően képzett személyi. s kivetítővel is rendelkezünk. alkalmas feladatokat. oktatói háttér. Jócsák Máriát kérjük fel.A kurzuson a történeti jellegű és a probléma centrikus bevezető jellegű oktatás módszertani problémáit tekintjük át. Kaszás Éva egyetemi docens 23 . példákat az erkölcsi dilemmák felismertetésére és gyakoroltatására. Az Etikai ismeretek nyújtása tantervi hálójában szereplő tantárgyakat a DE TEK BTK Filozófia Intézetének oktatói oktatják. kivéve a szakmódszertant. ahol a legfontosabb filozófiai és esztétikai szakirodalom megtalálható és a hallgatók számára hozzáférhető. gyakorló iskolai vezetőtanár) kér fel. A képzési program végrehajtásához szükséges tárgyi és személyi feltételek. Valamint a mindennapos élethelyzetek. Az egyetem a képzés infrastrukturális hátterét (tantermek és felszerelésüket) biztosítja. Önkormányzatok. Együttműködő külső partner: Beosztás gyakorló gimnáziumi vezetőtanár 13. Szabó József. A képzés költségtérítési díja: 140. szeptember 14. a Filozófia Intézet titkához és könyvtárosához fordulhatnak. szituációk elemzésének fogásait. melynek oktatására a nagy tapasztalattal rendelkező gyakorlóiskolai vezetőtanárt. de néhány gyakorlati jellegű kollégium megtartására külső előadókat (OKM. A hallgatók rendelkezésére állnak Intézetünk könyvtárában számítógépek. A képzésért felelős kar megnevezése: Debreceni Egyetem TEK Bölcsészettudományi Kar 2. A Debreceni Egyetem könyvtára mellett a Filozófia Intézetnek több ezer kötetes saját könyvtára is van.000 Ft / félév 19-20. SZÁZADI FILOZÓFIA SPECIALIZÁCIÓ KÉPZÉSI PROGRAM 1. A specializációs továbbképzésben részt vevő oktatók a Debreceni Egyetem részéről Név Biróné Kaszás Éva Bujalos István Nyizsnyánszki Ferenc Orosz László Beosztás egyetemi docens egyetemi docens egyetemi docens egyetemi adjunktus Tudományos fokozat PhD habil CSc habil CSc PhD A szakmai munkában részt vevő külső tagok: Név Jócsák Mária 12. az Etikai ismeretek specializáció felelőse: Dr. 11. Biróné dr.

hogy tisztában legyenek a filozófiai problémák és az azokra adható válaszok sokrétűségével és sokoldalúságával.1. Nemcsak a filozófiai tudás elsajátítása áll a középpontban. 24 . A képzés formája: költségtérítéses levelező. Képzési cél: A felsőfokú szakemberképzésben szerzett korábbi ismeretek megújítása. mely a felelősségteljes problémamegoldás alapja. 5. hanem a gondolkodás. Elsajátítandó kompetenciák: A filozófiai gondolkodásban az alapvető lételméleti igazságokról van szó. tudáselemek. A pedagógus a nevelési-oktatási intézmény szervezetében. Az integráció és szegregáció kérdései. tevékenységrendszerben. s képesek legyenek a pluralitás viszonyai között is saját megalapozott értékrend kialakítására. Kötelezően választható ismeretkörök: Esztétika. érvelő álláspont elsajátításához szükséges elméleti-filozófiai alapok elsajátítása különböző álláspontok megismerése révén. Problémafelismerő. Tanterv: A képzés során elsajátítandó kompetenciák. A nevelési-oktatási intézmény hatékonysága. hogy az önálló ítélőképesség működhessen. Filozófia szakmódszertan. az adottságokat értékelje. az érvelő. 7. kritikai készség fejlesztése. Politikai filozófia. megszerezhető ismeretek. Francia filozófia. 7. nyitottság új élmények és a tapasztalat-feldolgozás továbbfejlesztésére. A specializáció által meghatározott (választható) ismeretkörök: Német filozófia. Etika. a filozófiai tudományok művelésében keletkezett és a közoktatásban is hasznosítható új ismeretek átadása és elsajátítása. Angolszász filozófia. A képzés szerkezete: a képzés tartalma mind az általános. Sajátos csoportok nevelése és oktatása. A nevelési-oktatási intézmény mint szervezet. Orientálódási képesség: a reflektáló.és problémaelemző készség fejlesztése. személyes adottságok. a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben. hiszen az emberi megismerés határai és a perspektívák sokasága emberi létállapotából kiindulva világítja meg a kérdéseket. 6. 7. A képzés módszerei: elméleti jellegű előadások mellett szemináriumi jellegű foglalkozások.Személyes adottságok: Tapasztalatszerzési képesség: a közvetlen benyomást a tapasztalat rangjára emeljük: eltávolodás a közvetlenségtől. megszerezhető ismeretek: Kötelező ismeretkörök: Közigazgatási és vezetési ismeretek. Az ítélőképesség: a saját álláspont folyamatos szembesítése adott szituációkkal.2. Az oktatás feladata. konkrétan a kortárs filozófia legújabb irányzatai bemutatásával. 4. 7. készségek.3. mely a felelős cselekvéshez elengedhetetlen.3. Modern filozófia (2 választandó). a válaszokat értelmezési lehetőségeikre utalva kísérli meg. A feltárt igazságok nem szolgálnak azonban egyértelmű és egyedül lehetséges magyarázatok alapjául.Tudáselemek. hogy emberi létet érintő alapkérdésekben gondolati tapasztalatokat és kritikai eszközöket adjon. mind a specializációs részben nagyobb tartalmi blokkokból és azokon belüli tantárgyakból épül fel.

félév tantervi hálója 19-20. félév számon kérés kredit Oktató/ Munkahely fokozat 5 4 Hévizi Ottó DE BTK Fil. Int. Modern filozófia vagy Etika 10 előadás 15 15 I. Int. nevelési programjának az e területen történő fejlesztésére. Amerikai filozófia 3. Biróné Kaszás Éva DE BTK Fil. Biróné Kaszás Éva DE BTK Fil. Modern filozófia vagy Etika szövegfeldolgozó szeminárium 15 gyj 4 25 . Analitikus filozófia 2. Int.A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben. valamint képessé lesz az iskola légkörének. félév számon kérés koll gyj kredit óraszám II.Kötelezően választható tárgykörök 1. Angolszász filozófia 1. 19-20. CSc habil CSc habil 10 koll 4 15 15 koll gyj 5 4 PhD CSc Habil PhD koll 4 PhD habil CSc habil PhD habil 2. Int.7. Int. Int. Angolszász filozófia szövegfeldolgozó szeminárium IV . Kelemen István DE BTK Fil. Német filozófia 1. a középfokú filozófiaoktatásban tudja alkalmazni a pedagógus. A pedagógus-szakvizsgára felkészítő specializációs képzés 3-4. tevékenységrendszerben: A szakvizsgás képzés során szerzett ismereteit. Int. 19-20. századi német filozófia előadás 2. Angyalosi Gergely DE BTK Fil. Kelemen István DE BTK Fil.és szubjektumkoncepciók a francia filozófiában előadás 2. Int. Ember. Bujalos István DE BTK Fil. századi német filozófia szövegfeldolgozó szeminárium II. Int. századi filozófia Tantárgy óraszám I. Hévizi Ottó DE BTK Fil.4. Int. Bujalos István DE BTK Fil. beleértve az adott specializáció ismereteit is. Francia filozófia 1. DSc habil DSc habil 15 15 koll gyj 5 4 Angyalosi Gergely DE BTK Fil.és szubjektumkoncepciók a francia filozófiában szövegfeldolgozó szeminárium III. Ember.

Politikai filozófia vagy Esztétika szövegfeldolgozó szeminárium 15 gyj 4 Biróné Kaszás Éva DE BTK Fil. Int. empirikus. A szakdolgozat a képzés területének valamely témaköréből választott olyan elméleti megközelítésű. A záróvizsga eredménye a záróvizsgán kifejtett tételre kapott érdemjegy és a szakdolgozatvédés eredményének átlaga kerekítve. CSc habil PhD habil PhD PhD habil PhD 4. Int. Filozófia szakmódszertan 1. A korábban szerzett ismeretek. 90 kollokvium: 6 gyakjegy: 6 4/3 29 90 2/3 26 8. Valastyán Tamás DE BTK Fil. hogy szakterületén képes további önálló ismeretszerzésre. Int. gyakorlatok beszámításának rendje: 26 . V. A záróvizsga részei: a záróvizsga résztárgyait az egyes specializációk határozzák meg (lásd a specializációknál). önálló elemzésére. hogy a hallgató képes az elsajátított tudás gyakorlati alkalmazására. A résztvevők teljesítményét értékelő rendszer: A szakdolgozat: a specializációs képzési rész ismeretköreiből meghatározott témából kell készíteni. A záróvizsgán a benyújott szakdolgozatot is meg kell védeni. pedagógiai gyakorlati tapasztalatokat is tartalmazó írásos elemzés. Politikai filozófia vagy Esztétika előadás 15 koll 5 Bujalos István DE BTK Fil. Valastyán Tamás DE BTK Fil. Biróné Kaszás Éva DE BTK Fil. történeti jellegű oktatás módszertani kérdései 2. a szakirodalom feldolgozására. Érettségire való felkészítés illetve a munkatankönyvön alapuló oktatás lehetőségei Összesítés Óraszám: 180 Kredit: 55 10 gyj 3 15 gyj 4 Jócsák Mária Vezetőtanár DE Kossuth Gyakorló Gimn. Int. a záróvizsga eredményének és a szakdolgozat eredményének számtani átlaga kerekítve. A záróvizsga részei: A szakdolgozat témájához kapcsolódó tantárgyi modulból egy tétel kifejtése A benyújtott szakdolgozat meg védése. Problémacentrikus ill. valamint. A záróvizsga: A záróvizsgára bocsátás feltétele: az előírt számú vizsga és gyakorlati jegy megszerzése.3. Jócsák Mária Vezetőtanár DE Kossuth Gyakorló Gimn. értelmezésére. Az oklevél minősítése a szigorlatnak. Int. valamint a szakdolgozat benyújtása. 9. amely bizonyítja.

Bármely felsőoktatási alapképzésben vagy továbbképzésben szerzett kredit elismerhető. hogy egy újra gondolt nietzscheánizmusról van szó. milyen erős volt a francia filozófiában az a törekvés. a korszak néhány szövegének feldolgozásán keresztül. század francia filozófiájának jellegzetes ember.Russell. Ez készítette elő Husserl és a fenomenológia. Martin Heidegger korai korszaka: Lét és idő.az Emmanuel Mounier-féle "perszonalizmuson" át Gabriel Marcelig . Rorty. módszereivel és a klasszikus filozófiai problémákra adott válaszaival. század fordulóján: II. megismerkedjenek az analitikus filozófia alapfogalmaival. Tantárgyi programok: A pedagógus-szakvizsgára felkészítő specializációs képzés 3-4. század fordulóján: I. A tantárgy ehhez kapcsolódva elemzi a logikai analízis és a konceptuális analízis filozófiai relevanciáját. Freud. a nyelv szerepét a gondolkodásban illetve a kommunikációban. 27 . szerepének újraértelmezéséről szóló teorémákban.és szubjektum-koncepcióit. ha a kredit átváltás általános szabályai szerint egyenértékesíthető jelen szakvizsgás képzés valamely tantárgyával. „Mi a metafizika?”. Az ötvenes évek végétől pedig ismét ez a kérdéskör mutatja érzékeny iránytűként a francia filozófia újabb irányváltását: az ember. Egyetemi filozófia: Neokantianizmus. a hermeneutikai és a pszichoanalitikus hagyományok szintetizálásáról. mint Ricoeurnél.Quine. hogy a hallgatók. A bizonyosságról Francia filozófia előadás és szövegfeldolgozó szeminárium A kurzus keretében áttekintjük a 20.-20. Részletesebben: A német filozófia a 19. mint Derrida esetében. vagy legalábbis "áthelyeződéséről". valamint (a sajátosan francia módra értelmezett) Heidegger hatását. Austin. hogy a századforduló filozófiai fejleményei. Bergson művei jól mutatják. A Logikai vizsgálódások. kitér a jelentés és az igazság-elméletek problémakörére . illetve a szubjektum haláláról. 10.ugyancsak központi problémájuk a "humanitas" és a szubjektum. attól függően. A kései Wittgenstein: Filozófiai vizsgálódások. amely a filozófiai problémákat a tudat és a pszichikum "tényeinek" közvetlen érzékeléséből vezette le. A fenomenológia francia fogadtatása szempontjából Jean-Paul Sartre és Maurice Merleau-Ponty a két legfontosabb gondolkodó. A német filozófia a 19. Ryle. Az utolsó karteziánus. félév tantárgyi programja 19-20. Strawson. Ezek természetesen igen különbözőek lehetnek. Moore. Wittgenstein. A kurzus tárgyalja. hogyan vezettek el a „nyelvi fordulathoz” . A non-konform „örökség”: Kierkegaard. Max Scheler gondolatvilága.-20. Ez a problematika mintegy maga köré gyűjtötte az újabb francia filozófia főbb áramlatait. illetve az individuum kérdése. A korai Wittgenstein: Tractatus. mint Foucault-nál. Husserl transzcendentális fordulata: Az Eszmék… és a Karteziánus meditációk. vagy Heidegger filozófiájának továbbgondolásáról. Angolszász filozófia előadás és szövegfeldolgozó szeminárium A tantárgy alapvető célja egyfelől. Kripke. Edmund Husserl. Az európai tudományok válsága és a transzcendentális fenomenológia. Davidson. századi filozófia Német filozófia előadás és szövegfeldolgozó szeminárium A tantárgy célja áttekintést nyújtani a hallgatóknak a német filozófiáról a romantika korától napjainkig. A műalkotás eredete. A misztikus és vallásos gondolkodóknak . A kései Heidegger: Az „esemény”. Nietzsche. Martin Heidegger középső korszaka: Bevezetés a metafizikába.

A szemináriumokon a magyar nyelven is megjelent szövegeket dolgozunk fel. ahol a legfontosabb filozófiai és esztétikai szakirodalom megtalálható és a hallgatók számára hozzáférhető. A specializációs továbbképzésben részt vevő oktatók a Debreceni Egyetem részéről Név Angyalosi Gergely Biróné Kaszás Éva Bujalos István Hévizi Ottó Kelemen István Nyizsnyánszki Ferenc Valastyán Tamás Beosztás egyetemi docens egyetemi docens egyetemi docens egyetemi docens egyetemi tanársegéd egyetemi docens egyetemi adjunktus Tudományos fokozat CSc habil PhD habil CSc habil DSc habil PhD CSc PhD A szakmai munkában részt vevő külső tagok: Név Jócsák Mária Beosztás gyakorló gimnáziumi vezetőtanár 14. Kuhn. Jócsák Máriát kérjük fel. A Debreceni Egyetem könyvtára mellett a Filozófia Intézetnek több ezer kötetes saját könyvtára is van. s kivetítővel is rendelkezünk. melynek oktatására a nagy tapasztalattal rendelkező gyakorlóiskolai vezetőtanárt. a hallgatókkal történő egyeztetés alapján: Esztétika. Sandel és Rorty. Az intézet az alábbi négy tárgykörből minden félévben egyet hirdet meg. A képzés költségtérítési díja: 140. Modern filozófia Módszertan szeminárium A kurzuson a történeti jellegű és a probléma centrikus bevezető jellegű és az érettségire felkészítő filozófia oktatás módszertani problémáit tekintjük át. A képzési program végrehajtásához szükséges tárgyi és személyi feltételek. Rawls. században felvetődő problémáival ismerkedünk meg előadások és a szövegfeldolgozó szemináriumok keretében. mégpedig úgy. Az egyetem a képzés infrastrukturális hátterét (tantermek és felszerelésüket) biztosítja. hogy elemezzük az amerikai filozófia jeles alakjainak munkáit – Emerson. amelyeken az adott tárgykör 19-20. Santayana.Másfelől áttekintjük az amerikai filozófia történetét a kezdetektől napjainkig. A hallgatók a tanulmányi ügyekben a képzés szakfelelőséhez. A19-20. de néhány gyakorlati jellegű kollégium megtartására külső előadókat (OKM. Etika. 11. Politikai filozófia. MacIntyre. századi filozófia tantervi hálójában szereplő tantárgyakat a DE TEK BTK Filozófia Intézetének oktatói oktatják. Dworkin. Kötelezően választható tárgykörök Négy bevezető jellegű kurzust ajánlunk fel. James. ezek biztosításának módja: A képzés általános szakterületeihez az egyetem különböző karain rendelkezésre áll a megfelelően képzett személyi. oktatói háttér. kivéve a szakmódszertant. a Filozófia Intézet titkához és könyvtárosához fordulhatnak.000 Ft / félév 28 . Önkormányzatok. gyakorló iskolai vezetőtanár) kér fel. A hallgatók rendelkezésére állnak Intézetünk könyvtárában számítógépek.

7. személyes adottságok.Képzési cél: Korszerű ismeretekkel rendelkező közoktatásban dolgozó francia szakos tanárok képzése. gyakoroltatása. Marosvári Mária .A képzés formája: Költségtérítéses levelező. a kiejtés és intonáció. laboratóriumi gyakorlatok és szemináriumi jellegű foglalkozások.3. 3. Tanterv: A képzés során elsajátítandó kompetenciák. 4. sz. készségek. a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben. valamint az egyes specializációk által meghatározott választható ismeretkörök: a választott ismeretkörök a francia nyelvtudomány.4.A képzés módszerei: elméleti jellegű előadások mellett tantermi.FRANCIA SPECIALIZÁCIÓ KÉPZÉSI PROGRAM 1. tudáselemek. az adott nyelv szabályainak alkalmazása. megszerezhető ismeretek. mind a specializációs részben leírandók azok a személyes adottságok. mérése és értékelése során. a francia nyelv specializáció felelőse: dr. Specializációtól függően terepgyakorlatok is vannak. rendelet 2. számú rendeletében szereplő kötelező ismeretkörök.A képzés szerkezete: A képzés tartalma mind az általános. kultúrtörténet friss eredményeinek tantárgyszerű bemutatását szolgálják. Szabó József. 7. valamint az adott célnyelvi kultúrára vonatkozó ismeretek tanítása.Elsajátítandó kompetenciák: Magasszintű célnyelvi kommunikációs kompetencia. 7.A képzésért felelős kar megnevezése: Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar 2. jártasság a stílusok és stílusrétegek (nyelvi regiszterek) alkalmazásában -a nyelvpedagógiai elméletek tükrében legyen képes a nyelvtanításnak az adott kontextusban legmegfelelőbb módszereit és eljárásait alkalmazni az alapkészségek. amelyeket a képzés révén meg kell szerezni. 7.A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben.1. nyelvpedagógia. 7.Tudáselemek. tevékenységrendszerben: 29 . tevékenységrendszerben. 5.Személyes adottságok: Mind az általános.A szakért felelős oktató: A szak egészéért felelős oktató Dr.2. mind a specializációs részben nagyobb tartalmi blokkokból és azokon belüli tantárgyakból épül fel. megszerezhető ismeretek: A 10/2006. 6. a nyelvtan.

Újabb tendenciák a francia nyelvoktatásban 8. PhD. Szóbeli és írásbeli kifejezésfajták 3. nyelvi rétegek a mai francia nyelvben 10. félév számon kérés oktató kredit fokozat 5 5 Csűry István Csűry István PhD. Pragmatika és nyelvoktatás 2. Számítógépes nyelvoktatás. PhD.Nyelvvizsgák. képesít a közoktatásban.A résztvevők teljesítményét értékelő rendszer: A szakdolgozat: a specializációs képzési rész ismeretköreiből meghatározott témából kell készíteni A záróvizsga: 30 . PhD. Kultúraközvetítés a nyelvoktatásban 7.A szakképzettség megszerzése lehetővé teszi a felsőfokú képzésben szerzett szakképzettség megerősítést.ha bil.Újabb tendenciák a francia nyelvoktatásban 2. A pedagógus-szakvizsgára felkészítő specializációs képzés 3-4. PhD PhD. PhD. tervezési és fejlesztési feladatok elvégzésére. A francia tanár eszköztára napjainkban 5: A francia tanár eszköztára napjainkban 2.ha bil. érettségi. korszerű értékelési módszerek 15 15 I.ha bil. pedagógiai kutatási. 9. megszilárdítását és korszerű elemekkel való bővítését. a szakképzésben oktatási. félév tantervi hálója Tantárgy óraszám 1.Szókincsváltozás. félév számon kérés koll gyjl kredit óraszám II. PhD PhD 20 15 10 20 gyj koll gyj gyj 5 5 4 5 15 15 15 koll gyj koll 5 5 5 Marosvári Mária Marosvári Mária Csűry Andrea Csűry Andrea Marosvári Mária Csűry Andrea Marádi Krisztina 20 gyj 6 Csűry István PhD. az Internet lehetőségei 11. 6. A francia nyelvű világ ma 4. PhD 15 gyj 5 Marosvári Mária Óraszám: 175 Kredit: 55 kollokvium: 4 gyakjegy: 7 8.

művészetek). A záróvizsga részei: 1. A francia nyelvű világ ma A tantárgy célja: közel hozni és felfrissíteni a képzésben résztvevő tanárok ismereteit a tág értelemben vett francia kultúrára vonatkozóan (irodalom. 9. Cél az is. társadalom és nyelvhasználat 4. Az érintett témakörök a különféle írásbeli és szóbeli kifejezésfajták a szövegek lexikai felépítése és tematikus struktúrája. nyelvi rétegek a mai francia nyelvben A záróvizsgán a benyújott szakdolgozatot is meg kell védeni. Szóbeli és írásbeli kifejezésfajták A kurzus a nyelvészeti ismeretek alkalmazását és elmélyítését szolgálja. hogy az ismeretek szolgálják a nyelvi megerősítést is. Tantárgyi programok: 1. gyakorlatok beszámításának rendje: bármely felsőoktatási alapképzésben vagy továbbképzésben szerzett kredit elismerhető. A francia tanár eszköztára napjainkban/1 31 .A francia nyelvű világ ma 3. A záróvizsga eredménye a záróvizsgán kifejtett tételre kapott érdemjegy és a szakdolgozatvédés eredményének átlaga kerekítve.Újabb tendenciák a francia nyelvoktatásban 4. Az oklevél minősítése a szigorlatnak. hogy a nyelvészeti kutatások eredményeinek elsőszámú alkalmazási terepe a nyelvoktatás. a szókincs változásának megragadására. gazdaság.A záróvizsgára bocsátás feltétele: az előírt számú vizsga és gyakorlati jegy megszerzése. beleértve a társadalom. 3. Mindezt oly módon. Pragmatika és nyelvoktatás A tantárgy célja az alkalmazott nyelvészet új eredményeinek megismertetése és tudatosítása különös tekintettel a pragmatikai kutatások legújabb fejleményeire. 2. hogy a nyelvtanárok tisztában legyenek azzal. gazdaság és politika területét és összefüggéseit is. ha a kredit átváltás általános szabályai szerint egyenértékesíthető jelen szakvizsgás képzés valamely tantárgyával 10. a szövegelemzés nyelvpedagógiai aspektusai. a záróvizsga eredményének és a szakdolgozat eredményének számtani átlaga kerekítve.Szókincsváltozás. és lehetőséget teremtsenek a nyelvhasználat. a szöveg jelentésszerkezete. Tárgyalt témakörök: − A francia kultúra napjainkban − A francia nyelv aktuális helyzete (EU) − Politika.A korábban szerzett ismeretek.Pragmatika és nyelvoktatás 2. a dialógikus szövegek jellegzetességei és változatai. valamint a szakdolgozat benyújtása.

A tárgy célja megismertetni az egyes irányzatok alkalmazhatóságának lehetőségeit a gyakorlati nyelvoktatásban. Szókincsváltozás. Fontos szerepet szánunk a nyelvészeti irányzatok és a nyelvtanítás összefüggéseinek tárgyalására (strukturalizmus. szólások. nyelvi rétegek a mai francia nyelvben A tárgy célja a mai francia nyelv szókincsbeli változásainak elméleti és gyakorlati áttekintése. A francia tanár eszköztára napjainkban/2 A tantárgy folytatja a francia tanár eszköztára/1 tantárgyat. A főbb szóalkotási tendenciák áttekintése után a legkülönbözőbb írott és hangzó dokumentumok elemzésével igyekszünk szilárd támpontot adni az eligazodásban. disztributív nyelvelmélet. 10. Kultúraközvetítés a nyelvoktatásban A tantárgy célja a kultúraközvetítés nyelvi és társadalmi összefüggéseinek megragadása. Fontos megközelítési aspektus lehet a nyelv és a civilizáció viszonya: (rögzült kifejezések. ezen belül az életmódbeli különbségeket is: szokások.A tantárgy célja a francia módszertani kutatás és alkalmazás legújabb eredményeinek megismertetése előadások és gyakorlat formájában. Tematika: − A számítógéppel segített nyelvoktatás − Idegen nyelvi oktatóprogramok − „Alternatív” nyelvoktatási módszerek − Interkulturális országismeret 6. metaforák. Tárgyaljuk a francia és a frankofón kultúra különféle aspektusait. közmondások). Tematika: − A globális szimuláció módszerének bemutatása − Projektmunka és csoportmunka − Szerepjátékok − A globális szimuláció oktatásának hatáselemzése − A kutatáselemzést szolgáló eszközök 5. Számítógépes nyelvoktatás. Az Internet felhasználásnál külön elemezzük a kifejezetten nyelvtanítási célokat szolgáló programokat 32 . pragmatika). a mindennapi élet kultúráját. Érzékennyé tenni a hallgatóságot ezen sokszínűség elfogadására és a helyes választásra a konkrét tanítási helyzeteknek megfelelően. A szigorúan vett nyelvi szempontok mellett stíluselemzést is végzünk. újabb témákkal bővítve azt. az Internet lehetőségei A tárgy némiképp folytatja a francia tanár eszköztára tanegység tematikáját. 7-8. 9. gasztronómia. Újabb tendenciák a francia nyelvoktatásban Az újabb tendenciák bemutatása a klasszikusnak számító (nyelvtani alapú-fordító) nyelvtanítási módszer áttekintésével indul.

oktatói háttér. a specializáció felelőse Dr. A képzési program végrehajtásához szükséges tárgyi és személyi feltételek.A képzés szerkezete: a képzés tartalma mind az általános. Marosvári Mária Dr. Nyelvvizsgák. hon. Csűry István Dr. 4. Önkormányzatok) kér fel. de néhány gyakorlati jellegű kollégium megtartására külső előadókat (OKM.és népismereti ismereteinek megújítása.000 Ft / félév HON. készítése. Bartha Elek 3. korszerű értékelési módszerek A Közös Európai Referenciakeret megismertetése és alkalmazása a különféle nyelvvizsgatípusok esetén. ezek biztosításának módja: Az egyetem a képzés infrastrukturális hátterét (tantermek és felszerelésüket) biztosítja. érettségi.A képzés formája: költségtérítéses levelező 5.ÉS NÉPISMERET SPECIALIZÁCIÓ KÉPZÉSI PROGRAM 1. A specializációs továbbképzésben részt vevő oktatók a Debreceni Egyetem részéről Név Dr. A kétszintű érettségi nyelvi feladatainak kritikai elemzése. az értékelés szempontjainak pontos ismerete.Képzési cél: A középiskolai tanárok és a vezető tanárok néprajzi. Szabó József. PhD. mind a specializációs részben nagyobb tartalmi blokkokból és azokon belüli tantárgyakból épül fel 33 . 11. A képzés legkülönbözőbb szakterületeihez az egyetem különböző karain rendelkezésre áll a megfelelően képzett személyi. Vizsgafeladatok elemzése.A képzésért felelős kar megnevezése: BTK 2. A vizsgák minőségi kritériumai: validitás és megbízhatóság.(TV5 Monde) és az Internet tág értelemben vett felhasználási lehetőségeit a nyelvtanári munkában. PhD. A legújabb kutatási eredmények és értelmezési szempontok megismertetése. A szakmai munkában részt vevő külső tagok: Név Beosztás 14.habil. 11. Csűry Andrea Marádi Krisztina Beosztás egyetemi docens Egyetemi adjunktus Egyetemi adjunktus tanársegéd Tudományos fokozat PhD. PhD. A képzés költségtérítési díja: 140.A szakért felelős oktató: a szak egészéért felelős oktató Dr.

Elméleti felkészültség a Hon. habil. Bartha Elek Dr. Honismeret a közoktatásban Szakmai tárgyak (150 óra 47 kredit) 1.gyj 3 3 2 2 5 10 10 5 5 10 koll koll gyj gyj koll 3 3 2 2 3 Dr.A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben. a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben. félév tantervi hálója. habil. Folklór szeminárium 4.2. Etnográfia 3. készségek. 10 koll 3 34 . PhD. tevékenységrendszerben: A honés népismeretből megszerzett ismereteket a középiskolai oktatásban és az oktatásszervezésben. Vizualitás I.Tudáselemek. 3-4. Keményfi Róbert Dr. Nagy Éva Dr. CSc 10 10 5 5 15 koll koll gyj gyj koll. laboratóriumi gyakorlatok és szemináriumi jellegű foglalkozások. félév számon kérés II.és népismeretből elsajátítandó: elméletileg is megalapozott átfogó ismeretek. Lovas Kiss DSc PhD. Határok és térképek az iskolában 6. 7. habil.A képzés módszerei: elméleti jellegű előadások mellett tantermi. megszerezhető ismeretek: a 10/2006. megszerezhető ismeretek. habil.Elsajátítandó kompetenciák: Hon.4. PhD PhD PhD. tudáselemek. 7. személyes adottságok. PhD. félév számon kérés oktató kredit fokozat kredit óraszám 10 10 10 koll koll koll 3 3 3 10 koll 3 Dr.6. Balogh Lászlóné CSc PhD. Nagy Éva Dr.Személyes adottságok: A néprajztudomány legújabb eredményeinek ismerete. Folklór 2. Etnográfia szeminárium 5.3. szakcsoport vezetésben lehet alkalmazni.és népismeret legfontosabb kérdéseiről. Néphagyomány az eu-i országokban 3. ezek rendszeretési képessége. Specializációtól függően terepgyakorlatok is vannak. A megszerzett ismeretek magas szintű átadásának képessége az oktatás folyamatában. Magas szintű tájékozottság a folklór. Lovas Kiss Antal Dr. Keményfi Róbert Dr. 7. 7. etnográfia és társadalomnéprajz legfontosabb kérdéseiben. Hon és népismeret az iskolában 2. alkalmasság önálló következtetések levonására. számú rendeletében szereplő kötelező ismeretkörök. valamint az egyes specializációk által meghatározott választható ismeretkörök 7.és népismeret Tantárgy óraszám Elméleti alapok (30 óra 8 kredit) 1.Tanterv: A képzés során elsajátítandó kompetenciák. Magyari Márta Dr. hon. tevékenységrendszerben. sz. rendelet 2. Regionális kultúra 7.1. Lovas Kiss Antal Dr.

néprajzoktatás problematikája Régió és tárgykultúra Gyűjteménykezelés és múzeumpedagógia A záróvizsga eredménye a záróvizsgán kifejtett tételre kapott érdemjegy és a szakdolgozatvédés eredményének átlaga kerekítve. A záróvizsga részei: a záróvizsga résztárgyait az egyes specializáciok határozzák meg. Magyari Márta habil.8. Magyari Márta Dr. a záróvizsga eredményének és a szakdolgozat eredményének számtani átlaga kerekítve. Gyűjteménykezelés és múzeumpedagógia Összesítés 10 20 15 110 koll. A korábban szerzett ismeretek. Az oklevél minősítése a szigorlatnak. ha a kredit átváltás általános szabályai szerint egyenértékesíthető jelen szakvizsgás képzés valamely tantárgyával 10.gyj 8/5 5 5 34 70 gyj 2 Antal Dr.gyj koll. A záróvizsgán a benyújott szakdolgozatot is meg kell védeni. Régió és tárgykultúra 10. A záróvizsga: A záróvizsgára bocsátás feltétele: az előírt számú vizsga és gyakorlati jegy megszerzése. PhD CSc CSc 5/3 21 8. néprajzoktatás problematikája 9. gyakorlatok beszámításának rendje: Bármely felsőoktatási alapképzésben vagy továbbképzésben szerzett kredit elismerhető. valamint a szakdolgozat benyújtása. Félév: tavaszi 35 . 1.A résztvevők teljesítményét értékelő rendszer: A szakdolgozat: a specializációs képzési rész ismeretköreiből meghatározott témából kell készíteni. A záróvizsga tárgyai: Hon és népismeret az iskolában Néphagyomány az eu-i országokban Honismeret a közoktatásban Folklór Etnográfia Határok és térképek az iskolában Regionális kultúra Vizualitás Honismeret. Tantárgyi programok: TANTÁRGYLEÍRÁS A tantárgy címe: Hon és népismeret az iskolában Kódja: A/1. Honismeret. Nagy Éva Dr.

Magyari Márta Intézet / Tanszék: Déri Múzeum A tantárgy leírása: Az előadássorozat fontos feladata. 2003. Néprajzi Múzeum. Értékelés: kollokvium Megjegyzés: TANTÁRGYLEÍRÁS A tantárgy címe: Általános néprajz Kódja: A/2. Fejős Zoltán: Tárgyfordítások. évf. Budapest. a kiállítás létrehozásának szempontjait és jellemzőit. A félév során a hallgatók megismerik legjelentősebb sajátosan múzeumi komplex kommunikációs eszköz.): Néprajzi jelenkutatás és múzeumi gyűjtemények változása.) Budapest. Bányai Irén: A társadalmi rétegek életmódjának kiegyenlítődését dokumentáló anyagok gyűjtése. 2002. valamint a múzeumok működését. Történeti Múzeumi Közlemények. 16–28. amely hagyományos és korszerű módszerek egymás mellett élésében valósulhat meg a legtökéletesebben. Gondolat Kiadó. Peterdi Vera: Az otthonkultúra mint néprajzi és legújabb kori történeti muzeológiai probléma. hogy átfogó képet adjon a napjainkban divatos az "etnicitás" címszóval lefedett kutatásokról. 69–77. 1983. Előfeltételek: A szakos kreditlista előírásai szerint. Az előadáshoz szeminárium is kapcsolódik. 2003. Félév: őszi A tárgy típusa: előadás Óraszám/hét: összesen 10 óra Kredit érték: 3 Oktató: Dr. Az előadások célja. Fejős Zoltán (szerk. sz. 2. a múzeum imázsát. A tárgyra való jelentkezés módja: Az aktuális félévi tanrend előírásai szerint. és a látogatás általános benyomását meghatározó tényezőket. 195–205. hogy részleteiben megismertessék az etnicitás 36 . 2003. (MaDok füzetek 1.A tárgy típusa: előadás Óraszám/hét: összesen 10 óra Kredit érték: 3 Oktató: Dr. Történeti Muzeológiai Szemle 3. 84. Néprajzi múzeumi tanulmányok. Keményfi Róbert Intézet / Tanszék: Néprajzi Tanszék A tantárgy leírása: A tantárgy célja. Helyzetkép a jelenkor kutatásáról egy néprajzi konferenciakötet alapján. tudatosítani a hallgatókban. Néprajzi Értesítő. hogy a modern múzeum és a honismereti képzés kommunikációjában a legfontosabb cél a gyűjtemény és a környezet autentikus és élményszerű bemutatása. Kötelező olvasmányok: Sz.

A multikulturalizmus értelmezési keretei és társadalma. nemzetiségtudományi kutatások. Hoóz István: A cigány kisebbség. Értékelés: kollokvium Megjegyzés: TANTÁRGYLEÍRÁS 37 . 29. Bp. 663-673. A tárgyra való jelentkezés módja: Az aktuális félévi tanrend előírásai szerint. Interkulturális kommunikáció. Barth.. 83-96... Célja az óráknak.és Kelet-Európa: nemzet. nemzetiség. In: Replika. 3. A jelen etnikai konfliktusai. In: Confessio X. A fogalmak tisztázása: nemzet. A nemzetmodellek bemutatása. 3-26. Degregori. értelmezési keretei. a nemzetállam fogalma és kialakulása. Bp. Valóság XXV. 5. Az etnikai identitás jelentése. Letnyei László: Etnikum és hatalom az Andokban. 201-222. 1986. hogy ennek az etnicitás fogalmi eltérésének a történeti hátterét levezesse.Bp.. In: Replika. A nemzetiségi kisebbségek jövője. A kultúrnemzet fogalma. 3-9. Tematika: Közép.1.Pierré-Caps. Joó Rudolf: Etnikum. 339-348. 34-46. Pécs.Hobsbawm.: A nacionalizmus kétszáz éve.Deák Ágnes (szerk. In: Kritkia.Ladányi János – Szelényi Iván: Az etnikai besorolás objektivitásáról. 1998. . 33-35.. Carlos Ivan: Etnikai identitás. Az etnicitás napjaink néprajzában és kulturális antropológiájában. Egyesült Államok: etnicitás. In: Replika.1998. 9-27.. Smith. A nemzetiségi térképek története és az etnikai kérdés béketárgyalásokon betöltött szerepe. etnikum. Anthony: A nacionalizmus. . Stéphané: Soknemzetiségű világunk.. nemzetiség. Előfeltételek: A szakos kreditlista előírásai szerint. Nyugat-Európa etnikai történetének a Kelettől eltérő perspektívái és útjai. 1996.. 1997. Tanulmány kiadó. A nacionalizmus. A délszláv háborúk néprajzi – kulturális.. Lehet-e egyáltalán statisztikával mérni az "etnicitást" és a mért adatokból nemzetiségi-etnikai térképeket szerkeszteni. Milyen szerepet játszanak a térképek a mai néprajztudományban.keleti-európai és nyugat-európai értelmezését. nemzetiség és állam.(szerk. 1998. 1997. Szimbolikus etnikai határok és csoportok. etnikum. Bp. 1998. Liminalistás – comunitas és etnicitás. Kővágó László: Kisebbség . . 3.. Eric J. A versenyelmélet.. A Kárpát-medence etnikai betelepüléstörténete. Kertesi Gábor: Az empirikus cigánykutatások lehetőségéről. 1982. 7. Bp. valamint kitekintsenek a világ más területeire is és értelmezzék a multikulturalizmus kereteit. Joó Rudolf: Etnikumok és regionalizmus Nyugat Európában.. In: Bretter Zoltán .és Kelet-Európa etnikai betelepülés története. 1988.vallási gyökerei. 1971. 1. 1998. Bp.. In: Kovacsics J. . Etniticitás – etnikai konfliktusok napjainkban a posztszocialista országokban és Nyugat-Európában. Irodalom: Romsics Ignác: Nemzet. Az etnicitás esszenciális és konstruktivista értelmezésének ellentéte a cigányság példáján. Für Lajos: Nemzetiségi kérdés. Szarka László: Duna-táji dilemmák. "mérhetősége". Nagy György: A nemzetiség fogalma. 105-116. Etnikai regionalizmus – szeparatizmus. Bp. 29.nemzetiség. kisebbség. Nacionalizmus. szórvány. etnicitás. 1998. Közép. Nyugat-Európa. In: Regio.. 1994. társadalmi mozgalmak és politikai szerepvállalás Peruban. Fredrick: Régi és új problémák az etnicitás elemzésében.1978.): Magyarország nemzetiségeinek és a szomszédos államok magyarságának statisztikája (19101990).): Eszmék a politikában. Az etnikai dinamika. A kurzus sort kerít a vertikális (történeti) szemlélet mellett a cigányság példáján az "etnicitás" jelen értelmezésére is. In: Korunk.. a nemzetmodellek értelmezése. 3. Az etnikai térképek szerkesztésére és történetére. XXX..

tanári eszközöket. 1993. A tantárgy megismerteti a hallgatókkal azokat a módokat. Az alapfokú nevelés-oktatás kerettanterve. valamint megfelelő gyakorlásra ad lehetőséget. Kolozsvár. természetismeret. Bp. Anyagi Kultúra Erdélyi Tankönyvtanács. Értékelés: kollokvium TANTÁRGYLEÍRÁS 38 . vizualitás …). A kurzus során részletesen foglalkozunk a magyar néprajz részterületeivel 14 órán keresztül (gazdálkodás. A óra feltárja a néprajz tanításában rejlő specifikumokat (élményszerűség. különböző tanterveket. Bp. így azzal egymást kölcsönösen kiegészítik. táplálkozás népszokások. 2000. Folklór. Előfeltételek: A szakos kreditlista előírásai szerint. 2000. A kurzus párhuzamosan fut a Néprajz tanításának elméletével. hogy felkészüljön a hazai közoktatás (alsó és felső) középfokú általános vagy szakmai képzést nyújtó intézményeiben való oktatói munkára. Alapfogalmak. A tárgyra való jelentkezés módja: Az aktuális félévi tanrend előírásai szerint. Demény István Pál – Gazda Klára – Keszeg Vilmos – Pozsony Ferenc – Táncos Vilmos: Magyar Népi kultúra. Balogh Lászlóné Intézet / Tanszék: Néprajzi Tanszék A tantárgy leírása: A kurzus célja. népművészet … stb..A tantárgy címe: Honismeret a közoktatásban Kódja: A/3. Kötelező olvasmányok: Ágh Zsófia: Útmutató a tárgyi és a szellemi néprajz tanításához. amellyel hatékonyan tudják a néprajzot oktatni. hogy a hallgatónak megfelelő jártasságot adjon a néprajz tanításához.). eljárásokat. Félév: őszi A tárgy típusa: előadás Óraszám/hét: összesen 10 óra Kredit érték: 3 Oktató: Dr. Munkaanyag.

Irodalom: Magyar néprajz.. . Bartha Elek Intézet / Tanszék: Néprajzi Tanszék A tantárgy leírása: A kurzus célja. Előfeltételek: A szakos kreditlista előírásai szerint. 1925. Dömötör Tekla: Naptári ünnepek . Szacsvay Éva: Bábtáncoltató betlehemezés Magyarországon és Közép-Kelet-Európában. 1964. Bp. pünkösd.. 5. Bp. Tátrai Zsuzsanna: Jeles napok. Folklór és etnográfia. Félév: őszi / tavaszi A tárgy típusa: előadás Óraszám/hét: összesen 10 óra Kredit érték: 3 39 . I-II. Kiss Mária: Délszláv szokások a Duna mentén. 1973. 1990. 1988. 1979.népi színjátszás. Bálint Sándor: Karácsony. A szokások csoportosítása. Hiedelem – szokás – rítus.. Bp. 9. 177-200. 1981. Tematika: A népszokás fogalma. Bálint Sándor: Ünnepi kalendárium. 1977. Az ünnep fogalma. Értékelés: kollokvium Megjegyzés: TANTÁRGYLEÍRÁS A tantárgy címe: Folklór Kódja: B/1. Bp. VII. I. Bp. Ujváry Zoltán: Farsang. Ünnepek és jeles napok a magyar és az európai folklórban. húsvét. Ujváry Zoltán: Népszokások és színjátékok. 1987. Az időszámítás etnológiája. Bp. keresztény tartalma. . . Bp. Félév: őszi A tárgy típusa: előadás Óraszám/hét: összesen 10 óra Kredit érték: 3 Oktató: Dr. Niedermüller Péter: A szokáskutatás szemiotikai aspektusai. Az ünnepi szokások ismertetése során hangsúlyt kap az egyes ünnepek eredete. hogy átfogó ismereteket adjon a szokások általános vonásairól. ünnepi viselkedésformák. 2.. . a szokáskutatás terminológiájáról és fő kérdéseiről. A tárgyra való jelentkezés módja: Az aktuális félévi tanrend előírásai szerint. Debrecen. In: Előmunkálatok . Róheim Géza: Magyar néphit és népszokások. 1981.. valamint. Debrecen. A kereszténység ünnepei. Bp. Voigt Vilmos: Az ünnepi viselkedés szociológiai vizsgálata.A tantárgy címe: Folklór Kódja: B/1. . hogy megismertesse a magyar és az európai szokáshagyomány legfontosabb sajátosságait. Néprajz egyetemi hallgatóknak.

VI. Kunt Ernő: Temetkezési szokások. Vasas Samu: A kalotaszegi gyermek. 1989. lakodalom. A szokásköltészet halotti műfajai. Bp. XC. 1995. A kisgyermekkor folklórja. napjaink átmeneti rítusait és szokás-természetű társadalmi megnyilvánulásait. Perinatális szokások és hiedelmek. így azzal egymást kölcsönösen kiegészítik. Néprajz egyetemi hallgatóknak. Folklór és etnográfia. Temetkezési formák. I-II. 1979. Nőrablás. Valamennyi jelenségnél figyelemmel kísérjük a korábbi évszázadok hagyományai mellett a XX. leányélet – az ifjúság társas élete és párválasztási szokásai. Az előadás rendszerint párhuzamosan fut a társadalomnéprajzi főkollégiummal. Irodalom: Magyar Néprajz..Oktató: Dr. Fejős Zoltán: Az átmeneti rítusok. Bp. A tárgyra való jelentkezés módja: Az aktuális félévi tanrend előírásai szerint.. Kunt Ernő: Temetők népművészete. Balázs Lajos: Az én első tisztességes napom. Debrecen. VII. 1993. Ethn. G. nővásárlás. 1992. Az átmeneti rítusok. 9. kötet. . A temető néprajza. . Legényélet. Bp. 211-217.. exogámia. hn. Eljegyzés. Névadás.. Előmunkálatok a Magyarság Néprajzához.. A témakör általános kérdései között az előadások nagy figyelmet szentelnek Arnold van Gennep és Victor Turner teóriáinak.. Sumner: Népszokások. Bp. Györgyi Erzsébet: A házasságkötés szokásai. valamint az etnológiai kutatások ide vonatkozó adatainak. Tematika: A társadalmi élet folklórjának általános és elvi kérdései. 10.. Ortutay Gyula: A szerelem Ajakon a házaséletig.. endogámia.. Bp. 406-414. Tátrai Zsuzsanna: Leányélet. 1982. 1983. 1994.. Avatási szokások. 1980. Gazda Klára: Gyermekvilág Esztelneken... Kunt Ernő: Az utolsó átváltozás. 1983. Balassa Iván: A magyar falvak temetői. kötet: Kapros Márta: A születés és kisgyermekkor szokásai. Bukarest. a társadalom egyéni és közösségi megnyilvánulásait kísérik. Előfeltételek: A szakos kreditlista előírásai szerint. Értékelés: kollokvium Megjegyzés: TANTÁRGYLEÍRÁS A tantárgy címe: Etnográfia Kódja: B/2. A felnőttkor szokásai és hiedelmei. Bp. Bp. Szolnok. Bukarest. A társasmunkák folklórja. Bartha Elek Intézet / Tanszék: Néprajzi Tanszék A tantárgy leírása: A tantárgy célja azoknak a folklór jelenségeknek a bemutatása. Hoppál Mihály: Etnoszemiotika. Gyermekvilág a régi magyar falun. . A magyar keresztnévadási rendszer. 1994. 1981. 159-167. A keresztség és a keresztelő. századi életforma változásait. Félév: őszi A tárgy típusa: előadás 40 . névmágia. W. Lakodalom. Debrecen. Tárkány Szűcs Ernő: Magyar jogi népszokások. amelyek az ember társadalmi érintkezéseit. 14. 1978. Jogi néprajz. Néprajz és nyelvtudomány.

Óraszám/hét: összesen 10 óra Kredit érték: 3 Oktató: Dr. Lovas Kiss Antal Intézet / Tanszék: Néprajzi Tanszék A tantárgy leírása: A tantárgy célja a magyar gyűjtögető-zsákmányoló gazdálkodás néprajzának és történetének bemutatása. Tematika: A gyűjtögető-zsákmányoló gazdálkodás szerepe az ember gazdasági tevékenységében. A gyűjtögető-zsákmányoló gazdálkodás ágazatai. Gyűjtögetés – A táplálkozáshoz és takarmányozáshoz használt növények gyűjtése. Gyógynövények. Festőnövények. A növényvilág és a kultusz. A gyűjtögető gazdálkodás történeti rétegei. Vadfogás és vadászat – A vadászat módjai és eszközei. Aktív vadászat, passzív vadászat. A magyar vadászat története, interetnikus kapcsolatai. A vadászat és a kultusz. Halászat – Halászati módok és eszközök. A magyar halászat története és kultúrtörténeti rétegei. Halászati üzemformák és halászati módok összefüggése. A halászat folklórja. Méhészkedés – A méhészkedés módjai és eszközei. A méhészkedés története és kultúrtörténeti rétegei. A méhészet szokásai és hiedelmei. A magyar gyűjtögető-zsákmányoló gazdálkodás kutatástörténete és szakirodalma. Irodalom: Gyűjtögetés: Gunda Béla: A természetes növénytakaró jelentősége a Gyulai-havasok és a környező hegyvidék népének táplálkozásában. In: Ethnographica Carpatica, Budapest, 1966. 9-64.; Ujváry Zoltán. A vadon termő növények szerepe a táplálkozásban az abaúj-zempléni hegyvidéken. Néprajzi Értesítő, 1957. 231-244.; Vajkai Aurél. A gyűjtögető gazdálkodás Cserszegtomajon. Néprajzi Értesítő, 1941. 231-258.; Zsupos Zoltán: Dél-Gömör gyűjtögető gazdálkodása. Debrecen, 1987. Vadászat: Ecsedi István: Népies vadfogás és vadászat a debreceni határban és a Tiszántúlon. Debrecen, 1933.; Gunda Béla: Vadfogó hurkok a Keleti-Kárpátokban. In: Ethnographica Carpathica, Budapest, 1966. 136-204.; Korompay Bertalan: A finnugorság szerepe az eurázsiai vadászműveltségben. Ethn., 1946. 9-14. Moszynski Kazimir: A vadfogó csapdák fejlődéstörténetének néhány kérdése KözépEurópában. Műveltség és Hagyomány, I-II. Budapest, 1960. 193-205. Halászat: Ecsedi István: Népies halászat a Közép-Tiszán és a tiszántúli kisvizeken. A debreceni Déri Múzeum Évkönyve, Debrecen, 1934. 123-308.; Gunda Béla: A mérgező és szigonyos halászat Erdély nyugati hegyvidékén. In: Ethnographica Carpatica, Budapest, 1966. 65-135.; Solymos Ede: Dunai halászat - Népi halászat a magyar Dunán. Budapest, 1965.; Szilágyi Miklós: Halászó vizek, halásztársadalom, halászati technika. Debrecen, 1992. Méhészkedés: Gunda Béla: A méhvadászat. In: Ethnographica Carpatica, Budapest, 1966. 205-246.; Kotics József: Népi méhészkedés Dél-Gömörben. Debrecen, 1989.; Szabadfalvi József: A magyar méhészkedés múltja. Debrecen, 1992.; Gunda Béla: A magyar gyűjtögetőzsákmányoló gazdálkodás kutatása. Budapest, 1948. Előfeltételek: A szakos kreditlista előírásai szerint. A tárgyra való jelentkezés módja: Az aktuális félévi tanrend előírásai szerint. Értékelés: kollokvium Megjegyzés:

TANTÁRGYLEÍRÁS
41

A tantárgy címe: Etnográfia Kódja: B/2. Félév: őszi / tavaszi A tárgy típusa: előadás Óraszám/hét: összesen 10 óra Kredit érték: 3 Oktató: Dr. Lovas Kiss Antal Intézet / Tanszék: Néprajzi Tanszék A tantárgy leírása: A kurzus az alapozó képzési szakaszban megtartott tudománytörténeti előadásokhoz kapcsolódik, az ott elsajátított ismeretekre alapoz. Az előadás célja a jelen kutatások előzményeinek jobb megismerése, a tudománytörténeti ismeretek jobb megismerése, rendszerezése, elmélyítése. Tematika: A magyar néprajz kialakulása. Néprajzi viták. Pozitivizmus, evolucionizmus, összehasonlító néprajz, etnológiai kutatások. Természettudomány és néprajz. A leíró monográfia. Néprajz és művelődéstörténet. Népcsoportkutatások. Népi műveltség és kulturális nemzeti egység. Magyar néprajzi szintézisek. A prszichoanalitikus néprajz. Jelenkori néprajzi kutatások. Irodalom: Válogatott tudományos publikációk Előfeltételek: A szakos kreditlista előírásai szerint. A tárgyra való jelentkezés módja: Az aktuális félévi tanrend előírásai szerint. Értékelés: kollokvium Megjegyzés:

TANTÁRGYLEÍRÁS

A tantárgy címe: Folklór szeminárium Kódja: B/3. Félév: őszi / tavaszi A tárgy típusa: szeminárium Óraszám/hét: összesen 5 óra Kredit érték:2 Oktató: Dr. Nagy Éva Intézet / Tanszék: Néprajzi Tanszék

42

A tantárgy leírása: A szeminárium tudománytörténeti hátteret kíván adni a folklór előadásokhoz. A diákok választhatnak a két tematika között. A két szeminárium párhuzamos felépítésű. A szemináriumok célja, hogy a források közvetlen felhasználásával megismerkedjenek a magyarországi néprajztudomány és folklorisztika történetének legfontosabb alkotásaival, fordulópontjaival. Tankönyv: Kósa László: A magyar néprajz tudománytörténete. Bp. 1989. Voigt Vilmos (Szerk.): A magyar folklór. Bp. 1998. 2. fejezet. Előfeltételek: A szakos kreditlista előírásai szerint. A tárgyra való jelentkezés módja: Az aktuális félévi tanrend előírásai szerint. Értékelés: dolgozatok, beszámolók készítése, a félévi teljesítmény beszámítása. Megjegyzés:

TANTÁRGYLEÍRÁS

A tantárgy címe: Etnográfia szeminárium Kódja: B/4. Félév: őszi / tavaszi A tárgy típusa: szeminárium Óraszám/hét: összesen 5 óra Kredit érték:2 Oktató: Dr. Nagy Éva Intézet / Tanszék: Néprajzi Tanszék A tantárgy leírása: A szeminárium tudománytörténeti hátteret kíván adni az etnográfia előadásokhoz. A diákok választhatnak a két tematika között. A két szeminárium párhuzamos felépítésű. A szemináriumok célja, hogy a források közvetlen felhasználásával megismerkedjenek a magyarországi néprajztudomány és folklorisztika történetének legfontosabb alkotásaival, fordulópontjaival.

43

tartalma a különböző elképzelések szerint. Ártéri gazdálkodás. határai. gyepű. de alapvető lexikális tudást szerezzenek. Tematika: Európa néprajzi. Folyószabályozások. és ezzel egyrészt megalapozzák a további néprajzi tanulmányaikat. A tananyag második része átfogja azokat a sarkalatos természet. Egy leíró földrajzi névanyagra és egy elméleti részre. Nemzetiségek térszerkezete a történeti Magyarországon. Magyarok térszerkezet napjainkban a határainkon kívül. földrajzi és történeti topográfiája. éves etnicitás kurzust is) történeti helyneveit és történetét. földrajzi és történeti topográfiája.és társadalomföldrajzi pontokat. A tárgyra való jelentkezés módja: Az aktuális félévi tanrend előírásai szerint. Előfeltételek: A szakos kreditlista előírásai szerint. amelyek ismerete nélkül nem lehet értelmezni bizonyos néprajzi jelenségeket (folyószabályozások hatása). A Kárpát-medence történeti néprajzi. Átfogja a kárpát-medencei nemzetiségek és etnikai csoportok elhelyezkedését (előkészítve ezzel a III. A Kárpátok felépítése. tartalma a különböző elképzelések szerint. fontos helynevei. a félévi teljesítmény beszámítása. Keményfi Róbert Intézet / Tanszék: Néprajzi Tanszék A tantárgy leírása: Az előadás célja. beszámolók készítése. 2.Tankönyv: Kósa László: A magyar néprajz tudománytörténete. Történeti határformák. A tájátalakítás hatása. Félév: tavaszi A tárgy típusa: előadás Óraszám/hét: összesen 10 óra Kredit érték: 3 Oktató: Dr.): A magyar folklór. Ennek megfelelően a tananyag két részre bomlik. gyepűelve. A magyar vármegyerendszer 1920-előtt. másrészt kiegészítsék az előadásokat. határai. A Tisza mellékfolyóinak szabályozása. Közép-Európa néprajzi. Bp. Minden egyes témakörhöz bőséges elsajátítandó topográfiai névanyag tartozik. Államhatárok. helyezte. Helyzete. amelyeken belül a KLTE Néprajzi Tanszéke a kutatásokat végzi. Etnikai csoportok térszerkezete a történeti Magyarországon. Megjegyzés: TANTÁRGYLEÍRÁS A tantárgy címe: Határok és térképek az iskolában Kódja: B/5. Az első előadások azokat a térkereteket határozzák meg. 1998. valamint néprajzi topográfiából átfogó. Bp. fejezet. A hegység népi kultúrában betöltött szerepe. Voigt Vilmos (Szerk. földrajzi és történeti topográfiája. 44 . A Tisza szabályozása és hatása az Alföld népi gazdálkodására. 1989. Értékelés: dolgozatok. hogy a hallgatók a természeti és a történeti földrajz tárgyköréből.

119136. A korai néprajzi értékű feljegyzések. Feladatként kapják. Az előadások szeminárium szerű foglalkozásokkal is vegyülnek. Budapest környéke. Oláh Miklós. zárványok. Peremvidékek. A néprajzi nagytáj fogalmának kialakulása (pl. amihez később más tájakat is természetesen mérhetnek. PÉLDATÁR. . Fényes. hogy a hallgatók tájékozódni tudjanak a magyar népi kultúra térképén. Tudatosan választott viszonyítási pont ez. Budapest 1990. 7-46. Jászság. 1990. Előfeltételek: A szakos kreditlista előírásai szerint. A tárgyra való jelentkezés módja: Az aktuális félévi tanrend előírásai szerint. táji. etnikai csoport.vagy származási helyükről (illetve annak környékéről) 6-8 oldalas dolgozatot készítsenek. A Kárpát-medence népei a honfoglalás előtt. Lovas Kiss Antal Intézet / Tanszék: Néprajzi Tanszék A tantárgy leírása: A kollégium célja. Bak Borbála: Magyarország történeti topográfiája. vidékük) néprajzi értékeit. Frisnyák Sándor: Magyarország történeti földrajza. Anonymus. etnokulturális csoport fogalma. Tankönyvek: Bátky Zsigmond: Magyarország néprajza. 89-99. stb. História. Bátky). 1997. 45 . Népmozgalmak a törökkor végéig. Későbbi sorsuk. Budapest. Debrecen. nagytáj. Néprajzi csoport. hogy ekkorra lakó. Kósa László. Félév: őszi A tárgy típusa: előadás Óraszám/hét: összesen 10 óra Kredit érték: 3 Oktató: Dr. Lényeges feladat év elején. mintegy tudatosítva magukban saját szülőföldjük (községük. persze a szülőföld ismeretét tovább mélyítve. hogy Viski. Magyar néprajzi nagytájak. Budapest. Szeder. 1997. Értékelés: kollokvium Megjegyzés: TANTÁRGYLEÍRÁS A tantárgy címe: Regionális kultúra Kódja: B/6. Népmozgalmak a török kiűzésétől Trianonig. Bél Mátyás).és történeti csoportok. Palugyay. fogalma. A Három-város. 64-71.. Paraszti polgárosulás és a népi kultúra táji megoszlása Magyarországon.. OMMIK. Gunda tanulmányai vagy a Balassa-Ortutay kötet alapján már az első két hétben megtanulják és tájékozódni tudjanak a hallgatók a főbb néprajzi csoportok között.Tankönyvek: Bak Borbála: Magyarország történeti topográfiája História. 1991. A Kárpát-medence népeinek legújabb kori átrendezése. Tematika: A kultúra térbeli megoszlása. Ormánság. (vármegyék és központjaik). módszeres leírások kezdete (Csaplovics. Kistáj. régió.

hogy az „Etnicitás” előadásaihoz kapcsolódva a hallgatók esettanulmányok és a téma forrásanyagának olvasásával azok elemzésével. kistáj. Budapest. 1980..: Kunt Ernő .Bakó Ferenc: Módszerek és feladatok (Palóc tanácskozás Egerben 1967. XI-XII. Gunda Béla: A kultúra integrációja és az etnikai csoportok alakulása. Tematika: A nemzetmodellek bemutatása: népnemzet. módszertani kérdések. Ethn. Szabó László: A jász etnikai csoport I.. az „olvasztótégely” elképzelése. interkulturális kommunikáció.Viga Gyula). In: Népi Kultúra . 7. 1938. 1958. XIX.. kultúrnemzet. 1941. 1968. 46 . nemzetiség fogalma. a kontinuitás és a migráció szerepe a palóc centrum népességének kialakulásában. In: Előmunkálatok a Magyarság Néprajzához.. Ethn. Szabó István: A magyarság életrajza. a szemináriumon is előkerülnek a terminológiai. 1984.Szabadfalvi József . Bakó Ferenc. november 10-11. azaz párhuzamos szövegolvasással értessük meg a hallgatókkal. multikulturaizmus. osztálynemzet. típusai. 9-101.. Félév: őszi A tárgy típusa: szeminárium Óraszám/hét: összesen 10 óra Kredit érték: 2 Oktató: Dr. A szeminárium oktatási jellege lehetőséget teremt arra is. egyéni és kollektív identitás. 1983. In: Műveltség és Hagyomány. Paládi-Kovács Attila:(szerk.. Értékelés: kollokvium Megjegyzés: TANTÁRGYLEÍRÁS A tantárgy címe: Regionális kultúra Kódja: B/6. régió. In: A magyar nép (szerk.. Budapest. értelmezésével minél mélyebben elsajátítsák a tudományos problémakör sajátosságait. Barabás Jenő: Az etnikai csoport fogalmának kérdéséhez. kötet. In: Interetnikus kapcsolatok Északkelet-Magyarországon. Andrásfalvy Bertalan: Néprajzi csoport. Gunda Béla: A magyarság néprajzi csoportjai. hogy az etnicitás felfogásbeli eltérésinek különbségét egyidejűleg. A tárgyra való jelentkezés módja: Az aktuális félévi tanrend előírásai szerint. etnikai csoport. 1943. Budapest. Eger. etnikum. etnikai kisebbség. Viski Károly: Etnikai csoportok és vidékek. V. Budapest.: Bartucz Lajos). Hasonlóan az előadáshoz. 1978. 1963.Irodalom: Andrásfalvy Bertalan: A táji munkamegosztás néprajzi vizsgálata. Budapest.. In: Agria. Ethn. Barabás Jenő: A belső fejlődés fogalmáról. Ujváry Zoltán: Az interetnikus kutatásokról Észak-Magyarország népi kultúrájának vizsgálatában.Népi társadalom. (szerk. 1966. Miskolc.. elméleti megközelítések.) Eger. Debrecen..): Néprajzi csoportok kutatási módszerei. Egri Múzeum Évkönyve. 1980. államnemzet. Előfeltételek: A szakos kreditlista előírásai szerint. nemzeti.. identitás és etnicitás mint konstrukciók. Lovas Kiss Antal Intézet / Tanszék: Néprajzi Tanszék Tantárgy leírása: A tantárgy célja.. nacionalizmus értelmezése.

Kötelező olvasmányok: Romsics Ignác: Nemzet. szemiotikus kódok ismeretét a hallgatók előadások keretén belül sajátítják el. néprajzoktatás problematikája 47 . 1997 B. A népi kultúra jelhasználata. hogy a hallgatók megismerkedhessenek azokkal a népi kultúrában fellelhető vizuális jelekkel és jelrendszerekkel. 51–61.) Nacionalizmuselméletek Bp. Benedict: Elképzelt közösségek. Bp. XI. amelyek olvasása és helyes értelmezése hozzájárul az árnyaltabb társadalomismeret. Bp. Altermatt. A tárgyra való jelentkezés módja: Az aktuális félévi tanrend előírásai szerint. 2007 Fejős Zoltán: Az etnicitás árnyalatai. Bp. etnikum. 1998 Kántor Zoltán (szerk. regionalizmus. Bp. Lovas Kiss Antal Intézet / Tanszék: Néprajzi Tanszék A tantárgy leírása: A tantárgy célja. nemzetiség és állam. Értékelés: gyakorlati jegy megszerzése Megjegyzés: TANTÁRGYLEÍRÁS A tantárgy címe: Vizualitás Kódja: B/7. Félév: őszi / tavaszi / mindkettő A tárgy típusa: előadás Óraszám/hét: összesen 10 óra Kredit érték: 3 Oktató: Dr. Előfeltételek: A szakos kreditlista előírásai szerint. 2006 Brubaker. 2004 Anderson. A. In: 2000. 2000 Előfeltételek: A szakos kreditlista előírásai szerint. Értékelés: kollokvium Megjegyzés: TANTÁRGYLEÍRÁS A tantárgy címe: Honismeret. A tárgyra való jelentkezés módja: Az aktuális félévi tanrend előírásai szerint. Urs: A szarajevói jelzőtűz. Budapest.. szociális és kommunikációs értelmezési keret felállításához. Rogers: A nacionalizmus új kertek között. Gergely András: Kisebbség.

a kiállítás létrehozásának szempontjait és jellemzőit. Előfeltételek: A szakos kreditlista előírásai szerint. és az intézmények külső kommunikációjába. 2. Peterdi Vera: Az otthonkultúra mint néprajzi és legújabb kori történeti muzeológiai probléma. (MaDok füzetek 1. a múzeum imázsát. Néprajzi Értesítő. Bányai Irén: A társadalmi rétegek életmódjának kiegyenlítődését dokumentáló anyagok gyűjtése. Néprajzi múzeumi tanulmányok. Helyzetkép a jelenkor kutatásáról egy néprajzi konferenciakötet alapján. Fejős Zoltán: Tárgyfordítások. Budapest. Történeti Muzeológiai Szemle 3. hogy az egyes konkrét múzeumi kommunikációs eszközök megvalósulását a gyakorlatban megfigyelt tapasztalatok alapján elemezzék. Kötelező olvasmányok: Sz. A tárgyra való jelentkezés módja: Az aktuális félévi tanrend előírásai szerint. A félév során bepillantást nyerhetnek a múzeumi rendezvények szervezésének jellemzőibe. Gondolat Kiadó. A Hon és népismeret az iskolában című előadáshoz kapcsolódó szeminárium alkalmat teremt a hallgatók számára. sz. a múzeumi kiadványok készítésének szempontjaiba. hogy a modern múzeum és a honismereti képzés kommunikációjában a legfontosabb cél a gyűjtemény és a környezet autentikus és élményszerű bemutatása.): Néprajzi jelenkutatás és múzeumi gyűjtemények változása. Történeti Múzeumi Közlemények. Fejős Zoltán (szerk. A félév során a hallgatók megismerik legjelentősebb sajátosan múzeumi komplex kommunikációs eszköz. 69–77. valamint a múzeumok működését. 195–205. tudatosítani a hallgatókban. 84. 2003. amely hagyományos és korszerű módszerek egymás mellett élésében valósulhat meg a legtökéletesebben. Nagy Éva Intézet / Tanszék: Néprajzi Tanszék A tantárgy leírása: Az előadássorozat fontos feladata. Félév: tavaszi A tárgy típusa: szeminárium Óraszám/hét: összesen 10 óra Kredit érték: 2 Oktató: Dr. 2002. 2003. 2003. Megismerik az egységes intézményi arculat kialakításának perspektíváit és a látogatás általános benyomását meghatározó tényezőket. 1983. 16–28. Néprajzi Múzeum. évf.) Budapest. Értékelés: gyakorlati jegy megszerzése Megjegyzés: TANTÁRGYLEÍRÁS A tantárgy címe: Régió és tárgykultúra 48 . és a látogatás általános benyomását meghatározó tényezőket.Kódja: B/8.

Árpád-kori falu. Db. paleolitikum. honfoglalás kora. római kor. korai vaskor. társadalom. rézkor. amelyek egy-egy probléma megoldásának irányába mutatnak olyan esetekben is. nelitikus.. egyértelmű vagy éppen semmiféle magyarázatot. Magyari Márta Intézet / Tanszék: Déri Múzeum A tantárgy leírása: A tantárgy célja: A régészeti kutatások által feltárt leletanyagot a néprajz szemléletének megfelelően való hasznosítsa. Témakörök: régibb kőkor. a néprajzi szemléletnek megfelelően a következő főbb kérdésekre terjednek ki: a település. A régészeti néprajz módszereivel olyan modelleket dolgozhatunk ki. Előfeltételek: A szakos kreditlista előírásai szerint. késői vaskor. a gazdálkodás. Az egyes témakörök egy történetinépmozgalmi rövid összefoglaláson kívül.Kódja: B/9. Félév: őszi / tavaszi / mindkettő A tárgy típusa: előadás Óraszám/hét: összesen 10 óra Kredit érték: 3 Oktató: Dr. Selmeczi László: Régészeti alapismeretek néprajz szakos egyetemi hallgatóknak Néprajz egyetemi hallgatóknak 16. Félév: őszi A tárgy típusa: előadás Óraszám/hét: összesen 10 óra Kredit érték: 3 Oktató: Dr. amelyekre a régészeti leletek nem adnak közvetlen. A Kárpát-medence régészeti leletanyaga. jászok. Tankönyv. vallási elképzelésesek. A tárgyra való jelentkezés módja: Az aktuális félévi tanrend előírásai szerint. középkori falu. népvándorlás kora és a korai középkor. a lakóház és környezte. Magyari Márta Intézet / Tanszék: Déri Múzeum 49 . újkőkor. bronzkor. Értékelés: kollokvium Megjegyzés: TANTÁRGYLEÍRÁS A tantárgy címe: Gyűjteménykezelés és múzeumpedagógia Kódja: B/10. 1993. Témakörök. kultikus szokások és temetkezés. kunok.

A magyar múzeumügy története. mint sajátos kulturális intézménytípus. A magyarországi műgyűjtés története. Entz Géza. Irodalom: Schreiner K. múzeumépítészet.. A magyar műgyűjtés története. ügyvitel. Előfeltételek: A szakos kreditlista előírásai szerint. hogy a leendő szakvizsgás oktatókkal megismertesse azt az intézményi közeget. Bp. 1988. Bp. A képzési program végrehajtásához szükséges tárgyi és személyi feltételek.: Magyar múzeumok... A múzeum. ezek biztosításának módja: Az egyetem a képzés infrastrukturális hátterét ( tantermek és felszerelésüket)biztosítja. 1970. Bp.: Általános múzeológia. Balogh Lászlóné Beosztás Főiskolai docens 50 . Nagy Éva Beosztás Egyetemi tanár Egyetemi docens Egyetemi docens Egyetemi adjunktus Tudományos fokozat DSc PhD. a múzeum és a közművelődési.: A múzeológia alapjai. Heft l.. Bp.: Einführung in die Museologie. a középkorban és a kora-újkorban. – Béni M. A képzés legkülönbözőbb szakterületeihez az egyetem különböző karain rendelkezésre áll a megfelelően képzett személyi. gyűjteményi és műtárgyvédelmi munka. Értékelés: kollokvium Megjegyzés: 11. Oroszlán Z. A múzeum a kulturális intézmények rendszerében. habil. amelyben az egyetem elvégzése után szakmai segítséget kaphatnak. Új vonások a múzeumi gondolatban. Bartha Elek Dr. oktatói háttér. Önkormányzatok)kér fel. Lovas Kiss Antal Dr. A múzeumok főbb típusai. A muzeológia az európai országokban. Keményfi Róbert Dr. tudományos. Neubrandenburg. A tárgyra való jelentkezés módja: Az aktuális félévi tanrend előírásai szerint. A műgyűjtés története – gyűjtemények az ókorban. 1955. a múzeumügy szervezete és az érvényben lévő jogszabályok. gyakorlatot végezhetnek.A tantárgy leírása: A tantárgy célja. de néhány gyakorlati jellegű kollégium megtartására külső előadókat( OKM. valamint felsőoktatási intézmények kapcsolata. 1934. A specializációs továbbképzésben részt vevő oktatók a Debreceni Egyetem részéről Név Dr. Balassa I. közművelődési tevékenység. PhD A szakmai munkában részt vevő külső tagok: Név Dr. Tematika: A muzeológia fogalma és főbb irányai. Múzeumpedagógiai segédkönyv. gyűjtőmunka és tudományos feldolgozás. A ma múzeuma. habil PhD. Bp. Korek J.

amelyre a latint általános kultúrtörténeti szerepe kijelöli. megszerezhető ismeretek. s ezek alapján a pedagógus szakvizsgára való felkészítés. M.A képzésért felelős kar megnevezése: BTK 2. Magyari Márta 14.A képzés formája: költségtérítéses levelező.1. 7.A képzés szerkezete: A képzés tartalma mind az általános.Tanterv: A képzés során elsajátítandó kompetenciák.000 Ft / félév LATIN SPECIALIZÁCIÓ KÉPZÉSI PROGRAM 1. a latin specializáció felelőse: Dr. mind a specializációs részben nagyobb tartalmi blokkokból és azokon belüli tantárgyakból épül fel. ilyeneket kezdeményezni és megvalósítani. Külön hangsúlyozzuk az interdiszciplináris szemléletmód formálását. tevékenységrendszerben 7.Elsajátítandó kompetenciák: A szakvizsgára felkészítő specializációs továbbképzés a szaktárgyi és szakmódszertani ismeretek megújításával tovább növeli a pedagógus szakmai biztonságát.A szakért felelős oktató: A szak egészéért felelős oktató Dr. A specializációs képzés speciálisan az ókori görög-latin civilizáció szöveges és tárgyi emlékeinek újabb interpretációs lehetőségeivel kívánja megismertetni a résztvevőket. 6. 51 . illetve magas fokon felkészülve tudja szakterületén a szaktól elvárt társadalmi szerep és az ifjúság igényei közötti egyensúlyt megtalálni és azt az ifjúságnak meggyőzően közvetíteni. Képessé teszi arra. Szabó József. tudáselemek. 5. személyes adottságok.Dr. a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben. A képzés költségtérítési díja: 140. Nagy Ilona. hogy a változó oktatási körülmények között helyt tudjon állni. 4.Képzési cél: A pedagógusok általános pedagógiai valamint szaktárgyi ismereteinek felfrissítése az újabb elméleti és gyakorlati megközelítések megismerésével. 3.A képzés módszerei: Elméleti jellegű előadások mellett tantermi gyakorlatok és szemináriumi jellegű foglalkozások. merjen igényes feladatokra vállalkozni. készségek.

A közvetlen gyakorlati munka több szintjén túl a szakos vezetői munkakörök (például vezetőtanár. A latin nyelvi blokk az újabb leíró nyelvészeti módszerek latin alkalmazásával a hagyományostól eltérő megközelítési móddal ismerteti meg a hallgatókat. antik gyűjteményekben való jártasságával múzeumlátogatások szakszerű vezetése. Összességében személyi igényessége nő. de a latint szaknyelvként tanítóknak is hasznos. ami környezetére is várhatóan kihat. latin szakmódszertan. Latin nyelv és antik (görög-római) irodalom koll 5 Antik (görög és római) 18 4 irodalom 2. Nagy Ilona DrSc PhD PhD 52 . Latin nyelv 18 gyj 5 15 koll 4 Havas László Szekeres Csilla M.Tudáselemek. Mint osztályfőnök is hasznát veszi a latintanár annak. A pedagógus-szakvizsgára felkészítő specializációs képzés 3-4.3.) latin oktatása stb. megszerezhető ismeretek: A latin specializáción a következő nagy ismeretkörök legújabb szaktudományos és módszertani megújítását tűzzük ki: Antik (görög és római irodalom valamint latin nyelv.4. tevékenységrendszerben: A latin specializáción megújított ismeretek és képességek a tanárnak lehetőséget adnak arra. másrészt érdeklődését a külföldi tapasztalatok. félév óraszámon szám kérés 15 koll oktató kredit fokozat I. A görög-római társadalom és művelődés tárgycsoportban a görögrómai történelem és filozófia a mai társadalmak számára is aktuális kérdéseit vitatják meg.és művelődéstörténet. 7. Külön foglalkozunk az informatika felhasználási lehetőségeivel az ókortudományokban illetve a klasszikus nyelvek és kultúra oktatásában.A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben. Az irodalom áttekintése részben a műfajok történetére. Kollegiális.2. hogy sikeresen alkalmazza azokat a napi közoktatási munkájában. Ezen túl különleges feladatok ellátására is felkészítést jelent. illetve az ókori művek mai értelmezési lehetőségeit tudatosítja. valamint a diákjai iránti empátiájának fokozását is szolgálja a felkészítő tananyag. görög-római emlékekhez tett hazai és külföldi kirándulások. szaknyelvi (egészségügyi. Ez a legfontosabb célja a továbbképzésnek. Látókörét egyrészt interdiszciplináris irányban szélesíti. például emelt szintű érettségi. 7. Emellett újdonság a latin szaknyelvi használatának tárgyalása.Személyes adottságok: A specializációs továbbképzés jótékonyan befolyásolja a latintanár kreativitását és bátorítja vállalkozó szellemét. módszerek rendszeres követésére is kívánja serkenteni. részben az utóélet kérdéseire koncentrál. a művelődéstörténet új eleme pedig az antik kultúra átélési módszereinek megismerése. ami különösen a pedagógus pályaorientációs munkáját segíti. félév tantervi hálója Tantárgy III. beleértve az informatika ókortudományokban való felhasználásának ismretét is. országos vagy regionális latin versenyek szervezése. antik (görög és latin) társadalom. Mindegyik tárgyblokk tovább differenciálódik. szaktanácsadó) betöltésekor is profitálhat a továbbképzésből a tanár. félév óraszámon szám kérés Kredit IV. másrészt helyi vagy regionális feladatokhoz nyújt szakmai támaszt. A szakmódszertani blokk részben az aktuális oktatási rendszer minősített feladataira koncentrál. hogy ismeri az európai kultúra ókori örökségének kérdéseit.7. jogi stb. mert nagyobb rálátása lesz az újabb elméleti megközelítésekre és gyakorlati módszerekre. ami a résztvevők általános irodalomszemléletét alakítja. a művészettörténet a művészetek szélesebb társadalmi összefüggéseivel és formanyelvének általánosabb kérdéseivel is foglalkozik.

valamint a szakdolgozat benyújtása. valamint a továbbélés kérdéseit is.és a művelődéstörténet megfelelő területeivel. Mindegyik tételt módszertani szempontból is ki kell fejteni.a műfajközpontú irodalomszemlélet megerősödését. érintkezését a társadalom.A korábban szerzett ismeretek. CSc. gyakorlatok beszámításának rendje: Bármely felsőoktatási alapképzésben vagy továbbképzésben szerzett kredit elismerhető. habil történelem 2. A záróvizsga eredménye a záróvizsgán kifejtett tételre kapott érdemjegy és a szakdolgozatvédés eredményének átlaga kerekítve. 10. Latin szakmódszertan Informatika ókortudomány 2. Görög és római 8 3 3 4 8 12 koll gyj 3 4 Takács Levente Szekeres Csilla Gesztelyi Tamás PhD PhD CSc. egyet. Görög-római irodalom Oktató: Havas László DSc. DE Klasszika-filológiai Tanszék A tárgy célja: a fő irodalmi műfajok antik prototipusainak áttekintésével előmozditja . 8 gyj koll római 15 Görög és római 10 művelődéstörténet III. Adjunktus. egyetemi tanár. ha a kredit átváltás általános szabályai szerint egyenértékesíthető jelen szakvizsgás képzés valamely tantárgyával.a korábbi kronologikus szemlélettel szemben . Latin nyelv és antik irodalom tantárgyi blokk I. Az irodalmi és a nyelvi tételek azonban magukban foglalják e területek kapcsolatait. Görög és római filozófia Görög és művészettörténet 3. Görög és római társadalom és művelődés koll 1. Ez a szemléletmód univerzálisabban is hozzásegit egyrészt a modern 53 .A résztvevők teljesítményét értékelő rendszer: A szakdolgozat: a specializációs képzési rész ismeretköreiből meghatározott témából kell készíteni. Latin szakmódszertan 18 1. habil.habil II. 1. A záróvizsgán a benyújott szakdolgozatot is meg kell védeni. a záróvizsga eredményének és a szakdolgozat eredményének számtani átlaga kerekítve. A záróvizsga részei: A záróvizsga fő résztárgyai a görög és római irodalom és a latin nyelv. Összesítés gyj 3 12 gyj 4 Gesztelyi Tamás gyj 5 15 8 gyj gyj 3/4 5 3 27 és 95 3/4 28 (vezetőtanár) Szilágyi Ilona Takács Levente PhD 85 8. Tantárgyi programok: I. 9. A záróvizsga: A záróvizsgára bocsátás feltétele: az előírt számú vizsga és gyakorlati jegy megszerzése. DE Klasszika-filológiai Tanszék Szekeres Csilla PhD. Az oklevél minősítése a szigorlatnak.

uj nyelvtanári attitüdnek a kialakitásában a latintanárnak példaadó szerepe van. Szükebb tematikai egységek: . . valamint a latin nyelv kiaknázási lehetőségeire irányitja a figyelmet többnyelvű környezetben. adjunktus. egyet. . Tematikája: A latin lexika néhány kérdése.. 2.óda .személyes költészet A kreditszerzés módja: kollokvium Kreditérték: 5 A kollokvium előfeltétele: egy klasszikus irodalmi mű vagy részlet (választhatóan próza vagy költői mű) intepretálásának bemutatása Kontaktórák száma: 18 I. A tárgy tematikája: Irodalmi szövegek feldolgozása 1. tekintettel világirodalmi recepciójukra. 2/ Költői művek . tudomány.Ujabb elméleti megközelítések a latin mondattan és szövegtan leírásában. Nagy Ilona PhD habil. Latin nyelv Oktató: M.retorika. – Az újabb mondattani és szövegtani ismeretek alkalmazása a külföldi iskolai latin nyelvtanokban.műfajok. 54 .demonstratív műnem: dialógusok. l/ A prózai műfajok terén. értekezések . filozófia.Fordítás és műfordítás. önéletrajz.közvetlen hatást kiváltó műfajok: szónoki beszéd levél 1.elégia . A tanárnak más nyelvű irodalmak tanulmányozása esetén is alkalmazható jártasságot biztosit.filozófiai tanköltemény . másrészt a nyelvi szövegtipusok megértéséhez. Ezzel segiti a latintanárt abban. amire a nyelvtanárok közül a latintanár képzettsége a legalkalmasabb. A latin szókincs továbbélése: az eurolatin szókincs.elbeszélő műnem: a történetírás. regény. művészet . Ennek a kivánt. mese (egyes típusok) . DE Klasszika Filológiai Tanszék A tárgy célja: A klasszikus latin nyelvi ismeretek uj módszerű megközelitéseiből ad izelitőt. ezzel hozzájárul a tőle elvárt nagyobb rálátás kialakitásához..epikus költészet .A mondattan a fordítás szolgálatában. hogy egyszerre több nyelvre koncentráló nyelvtanári magatartást ("Mehrsprachigkeitsdidaktik") alakitson ki.

egyetemi tanársegéd A tárgy célja: az ókori görög és római történelmet érintő ujabb kutatási eredmények értékelése Tematika: Történeti források . 2. Klasszika-filológiai Tanszék A tárgy célja: az ókori filozófiai irányzatok kutatása terén elért újabb eredmények megvitatása. Görög és római művészettörténet: Oktató: Gesztelyi Tamás CSc. DE Klasszika-filológiai Tanszék A tárgy célja: a görög-római civilizáció művészeti. Görög és római történelem: Oktató: Takács Levente PhD. Görög és római filozófia: Oktató: Szekeres Csilla PhD. Görög és római társadalom és művelődés blokk II. A tanár kezdeményező szerepe e téren a jövőben még nagyobb szerephez juthat.) II. habil. 3.történelemkoncepciók .forrásismertetés stb. Tematikája: . ovidiusi olvasmányok mondai.Irodalmi és képzőművészeti párhuzamok: Vergiliusi. l. A tárgy kreditértéke: 4 Kontakt órák száma: 15 A kreditszerzés módja: kollokvium II. különös tekintettel a hellenisztikus filozófiai irányzatokra és a római filozófiára. kirándulások). a téma idegen nyelvű szakirodalma. egyetemi adjunktus.újabb kutatási eredmények Kreditértéke: 3 kredit Kontaktórák száma: 8 A kreditszerzés módja: gyakorlati jegy (írásbeli referátum készitése.Kreditértéke: 5 Kontaktórák száma: 18 A kreditszerzés módja: gyakorlati jegy. vagy egy téma uj módszerű iskolai feldolgozásának elkészitése. egy szövegrészlet műforditásának elkészitése stb. Tematika: Antik filozófia . pl. hanem a növekvő diák-mobilitással is nagyobb jelentőséget kap (külföldi múzeumlátogatások. E készség megújítása nemcsak az antik kultúra megértésének nélkülözhetetlen eleme.) II. A gyakorlati jegy megszerzésének módja: egy elméleti vagy egy gyakorlati téma kidolgozása a fenti témakörökből (pl. illetve tágabban tárgyi emlékeinek ú jabb interpretációs lehetőségeire felhívni a figyelmet. DE. mitológiai motívumainak korabeli ábrázolásai és későbbi utóélete az európai képzőművészetekben. egyet.római szerzők Kreditértéke: 3 kredit 55 . docens.

helyi tanterv és tanmenetek készítése . használatuk módszertani kérdései. DVD.új eszköztár (internet. . Tartalma: Hogyan változtak meg a latinoktatás céljai és keretei az új helyi pedagógiai programok bevezetésével? . Felkészítés klasszikus területek meglátogatására. hogy a változó körülmények között rugalmasan viszonyuljon a latintanítástól elvárt feladatokhoz. 4. még a művészettörténet tárgy leírásánál mondottakat. Szakmódszertan l. CD-ROM-ok készítése.Régészeti séták Pannoniában és azon túl: Pannonia mint kirándulási célpont és a római emlékek közvetlen megismerésének színtere. . Kreditértéke: 3 kredit (10 óra) A kreditszerzés módja: gyakorlati jegy A gyakorlati jegy szerzésének módja: a téma egy vonatkozásának önálló feldolgozása III. (Vö.a kulúra-alapozás lehetőségei és kívánalmai a mai Európában(a görög-római kultúra mint az európai civilizáció egyik gyökere) . A latintanítás szakmódszertana: Oktató: Szilágyi Ilona vezetőtanár. interaktív tábla) . OKTV. latin szakra stb.Az antik szellemiség nyomai közvetlen környezetünkben (főleg építészetben) .CD-ROM.az auctoranyag változása (választási lehetőségek és szempontok) . 56 . a DE Klasszikafilológiai Tanszék óraadója III. l. DE Kossuth Gyakorló Gimnázium. nyelvvizsgára. Arpinói Nemzetközi Cicero-verseny). videók.Kontaktórák száma: 8 A kreditszerzés módja: gyakorlati jegy II. Görög és római művelődéstörténet: Oktató: Gesztelyi Tamás CSc. melyek nagyobb része ma már az EU határain belül található.a nyelvi párhuzamok és kontrasztok az iskolában tanított élő idegen nyelvekkel (elsősorban az angollal) Kompetenciafejlesztés a latinórákon A differenciált foglalkoztatás (felzárkóztatás és tehetséggondozás) kérdései a latinoktatásban Felkészítés a kétszintű érettségire. habil.Régiségtani kérdések: A szemléltetés forradalmi újdonságai: képi adatbázisok.a szerkesztett és adaptált anyagok (kezdő olvasmányok) tartalma .) Tematika: . egyetemi docens A tárgy célja: az ókor tárgyi emlékeinek modern interpretációs lehetőségeivel és adathordozóival való ismerkedés. versenyekre (Ábel Jenő. A tárgy célja: A tanár módszertani kultúrájának elméleti megújítása annak érdekében.

DE Klasszika Filológiai Tanszék A tárgy célja: Kitekintés a latin nyelv változataira. A beszámoló módja: egy tanitási egység komplex kidolgozása az alábbi javasolt témákból: . zene stb. DE Klasszika-filológiai Tanszék A tárgy célja: kitekintés a latin nyelvű irodalom továbbélésének néhány kérdésére.és feladatsor összeállítása felzárkóztatás és korrepetás céljára . A tanár szakmai biztonságát. multidisciplináris irodalmi jártasságát erősiti.szótározási minták CD-ROM segítéségével . Nagy Ilona PhD habil. egyetemi tanár. levéltáros. Tematika: A latin nyelv élete. Téma: klasszikus témák modern feldolgozásai.2-3 szóbeli érettségi tétel kidolgozása az adott kívánalmak szerint .komplex nyelvi és műveltségi vetélkedő feladatsorának kidolgozása (csoportmunka) . stb.A tárgy kreditértéke: 5 A kreditszerzés módja: gyakorlati jegy A gyakorlati jegy megszerzésének módja: beszámoló. gyógyszerészi. DE Klasszika-filológiai Tanszék Szekeres Csilla PhD. Kreditérték: 4 Kontaktórák száma: 15 Kreditszerzés: gyakorlati jegy A gyakorlati jegy megszerzése: beszámoló alapján Latin nyelv Oktató: M. természettudományos területek: orvosi. biológiai. Latin nyelv és antik irodalom blokk Görög és római irodalom: Oktató: Havas László DrSc. félév: össz. jogi. ………………………………………………………………………………………………… IV. Középkori és ujkori latin.antik témájú bemutató forgatókönyvének kidolgozása (csoportmunka) . egyházi. Élő latin irodalom.és feladatsor összeállítása nyelvvizsgára készülőknek .a kétszintű érettségi követelményei. Latin nyelvű irodalom az ókoron tul./ kapcsolatteremtés lehetőségei más műveltségi területekkel. A latin a különféle tudományterületeken /bölcsészterületek: történész. 27 kredit (85 kontakt óra) értékben I.gyakorló szöveg.. egyetemi adjunktus. A kurzus segiti a pályairányitás és tehetséggondozás módszereinek bővitését. változatai az ókor után. egyetemi adjunktus. Kreditérték: 4 57 .gyakorló szöveg.

DE Kossuth Gyakorló Gimnázium. Görög és római társadalom és művelődés blokk Görög és római filozófia: Oktató: Szekeres Csilla PhD.római szerzők II. A Nemzeti Tankönyvkiadó új kiadású latin tankönyvei) Idegen nyelvű latin tankönyvek. Kreditértéke: 3 kredit Kontaktórák száma: 8 A kreditszerzés módja: gyakorlati jegy Antik művelődéstörténet: Oktató: Gesztelyi Tamás CSc. Szakmódszertan_ Oktató: Szilágyi Ilona vezetőtanár. (óraterv egy témából stb. alapján) III. Kooperációs lehetőségek építése egy-egy régió latintanárai között a vezetőtanár kezdeményezésével és koordináló szerepével A tárgy tematikája: . Klasszika-filológiai Tanszék A tárgy célja: az ókori filozófiai irányzatok kutatása terén elért újabb eredmények megvitatása. megvalósítása. egyetemi docens. étkezés: mit ettek a rómaiak.Kontaktóra: 15 A kreditszerzés módja: koll. Tematika: Antik filozófia . a DE Klasszikafilológiai Tanszék óraadója A tárgy célja: a szak legújabb tanítási segédleteinek. egyetemi adjunktus.Átélt antik kultúra: Szituációs játékok témái. A használatban levő és készülő kötetek bemutatása (pl. mit ettek a katonák?) Keresd környezetünk antik motívumait. II. tv. l. lehetőségei. latin feliratait! Kreditérték: 4 Kontakt órák: 12 Kreditszerzés módja: koll. DE. A latintanitás szakmódszertana III. különös tekintettel a hellenisztikus filozófiai irányzatokra és a római filozófiára. koncepcionális és gyakorlati kérdéseinek megvitatásával a tanár bátorítást kap tananyagszerző-szerkesztő. Szempontok: A szövegfeldolgozás és interpretáció gyakorlása 58 . Klasszika Filológiai Tanszék A tárgy célja: Tantárgyi motivációs lehetőségek bővítése. innovatív képességeinek gyakorlásához A tárgy tematikája: A tankönyvek koncepcionális kérdései. DE. (Pl.

a bevonható CD-ROM-ok -anyagkeresés az Interneten – ennek veszélyei . szövegszerkesztők. (A tárgyalt műfajokra. von Albrecht: A római irodalom története I-II. Seneca Kiadó. Római irodalom az aranykorban. használatuk. Perifériák fajtái. programozás. Antikvitáshoz kapcsolódó egyéni projektek összeállítása.) Adamik T. Ókori tárgyú CD-ROM-ok kezelése. program. 2003. Az informatika az ókortudományban Oktató: Takács Levente A tárgy célja: Az információ megőrzésének és tárolásának áttekintése a homéroszi eposzoktól az Internetig. Római irodalom a késő császárkorban.) Adamik T. Pécs. illetve művekre vonatkozó fejezetek. fordítóprogram. MS Word. Bp. alapszoftver. A kurzus először azokkal az információ-átadási és -megőrzési technikákkal foglalkozik. Internetes keresőprogramok. (A tárgyalt műfajokra. Powerpoint programok használata. Római irodalom az archaikus korban. alkalmazói szoftver. operációs rendszer. folyóiratok a világhálón. Könyvtárak. Számítógép architektúrák. Pécs. rendszerközeli szoftver. kompatibilitás.és gyakorlatkészítés néhány módszere Munka a tankönyvekkel . Seneca Kiadó. illetve művekre vonatkozó fejezetek. illetve művekre vonatkozó fejezetek. amelyek az ókorban jellemzőek voltak. (A tárgyalt műfajokra. használata.. 1994. adatbáziskezelők).módszertani feldolgozások a szükséges (elsősorban modern) kiegészítő anyagok bevonásával: .a Sulinet digitális tudásbázis tananyagai „A latinórák keretein túl” – lehetőségek a figyelemfelkeltésre és a tárgy népszerűsítésére A tárgy kreditértéke: 5 kredit Kontaktórák száma: 15 A kreditszerzés módja: gyakorlati jegy III. bit.A lexika újfajta feldolgozása A feladat.) Adamik T. Kötelező irodalom A III. táblázatkezelők. interpreter. Seneca Kiadó. 1993. Római irodalom az ezüstkorban.. Az információtechnológia korabeli aspektusait a klasszikus antik civilizáció keretében tárgyalja. Operációs rendszer alapfogalmak.a felhasználható játék. (A tárgyalt műfajokra. felhasználva a görög-római források beható elemzését. Informatikai alapfogalmak (adat.) M.. félévhez (résztárgyanként): 1. katalógusok. Pécs 1996. Görög-római irodalom: Adamik T.és dokumentumfilmek összegyűjtése .. az elemzendő művek kiválasztása az előadó javaslata és/vagy a csoport érdeklődése alapján történhet. 2. bájt. 59 . s bizonyos sajátosságaik mind a mai napig érvényesek. Tematika: A számítógép mint információ-feldolgozó gép. Seneca Kiadó. illetve művekre vonatkozó fejezetek. Pécs. 1994.

Tübingen 1996. 4. Nagy I.: Filozófia. Latin nyelvtan a gimnáziumok számára. Görög-római művészettörténet és művelődéstörténet: Darab Á.: Az ókori filozófia története. Munkáltató tankönyv. In: Bevezetés az ókortudományba II.. Das griechische und lateinische Erbe in den europäischen Sprachen. 1997..Gesztelyi T.: Görög-római filozófia.): Filozófia.) Disco. Szeged. Berlin.Gesztelyi T.): Eurolatein.) Szőcs T.. Debrecen. Holnap Kiadó 2006 (az ókorra vonatkozó részek) 5.. Steiger Kornél (Válogatta.. Budapest 1983. Long.A: Hellenisztikus filozófia.).Hegyi W.. Kiegészítés: a tárgyalt témákhoz kapcsolódóan öt folyóiratcikk szabad választása a legfrissebb szakirodalomból. Formen. Latin nyelv: H. Tankönyv a középiskolák számára. Cicerótól az élő latinig. H. 2. (Reihe Germanistische Linguistik 169. Osiris. 1996.Nagyillés J . Vokabeln. Budapest 2007.. Bevezető. 166-182.. Latin nyelv: 60 . félév irodalomjegyzékében.. (3 szabadon választott játék bemutatása. Bp 2007. Nyelvészeti Füzetek 5. Görög-római irodalom: Az általános műveket lásd a III.) Nagy F. Generalia. 1998. (Agatha V.Gy. Bp. 3. Bp. 212-265. A nyelvtanártovábbképzés egy lehetséges modellje. (Ford. Görög-római kultúra c. I-III. az utószót. Magyarázat a görög-római kultúrához c.Szabó E. Steiger K...) Apicius. 170204. Játsszunk Hellászt. A latin nyelvészkongresszusok anyagából választás szerint néhány cikk megbeszélése. Grammatik. Tegyey I. (A tárgyalandó részekre vonatkozó fejezetek. szerk. . félévhez: 1. 1985. Görög-római történelem: Borhy L. .Tar I.. I. Szöveggyűjtemény. Bp. 1956.. G.Kováts Gy. Latin nyelvtan a gimnázium számára. 23-253. 1999.) Budapest 1998. M..) Havas . 1997.Kötelezően választandó tetszés szerint néhány tanulmány a legfrissebb szakirodalomból. (szerk.. M. Szeged. 1997. Steiger K. A . In: Boros G. diasorozat. Darab Á. Nagy I. Görög-római filozófia: Bene L. Cornelsen Verlag. a jegyzeteket és a fogalommutatót írta): Sztoikus etikai antológia.. Maróth M. videofilm. 2. Bp. A római történelem. Munske – Alan Kirkness (hrsg. (Latin vonatkozású cikkei..Péter Gy..: Római történelem. Havas L. Bp.. M.. JATEPress. 223-270. Szakácskönyv a római korból. KLTE Oktatástechnikai Központ 1998.) (Egy fejezet megbeszélése. A IV. CD-ROM. 1992. (2 szabadon választott témakör bemutatása. Bp. II. 1996.Tegyey I.

(1-2 témakör alkalmazása. Gulyás I.: Görög-római filozófia. Bp.. 15-38).. Steiger Kornél (Válogatta. 61 . Görög-római filozófia: Bene L. Bp. Das Wissen um die Bedeutung des Lateinischen für die englische Sprache. Bauer.) A Der altsprachliche Unterricht c. (szerk. – Szendi A.. 1996. NIIF Információs füzetek I. – Tegyey I. Bánóczi R. Bp. Liturgikus latin nyelvkönyv.. (Möglichkeiten eines Einblicks in die romanischen Sprachen im Rahmen des Lateinunterrichts).. Latin nyelvkönyv gyógyszerészhallgatók számára. H. – Forisek P. 1989...): Filozófia. Bp.. 1997.Belák E. CD-ROM.Balázs J.. Kossuth Kiadó. Bp. Diósdi Gy. – Hunyadi Zs. 23-253. Bp.és feladatgyűjtemény jogászhallgatók részére. 1996. Takács J. a jegyzeteket és a fogalommutatót írta): Sztoikus etikai antológia.. Takács Gy.Nagy M. A latin a Duna-tájon. (1981).. Debrecen 1996A görög-római irodalomhoz: Borzsák I.. Görög-római művészettörténet és művelődéstörténet: Csákvári J.: Latin nyelvkönyv jogászoknak. (3 téma bemutatása. 2000. 1997.. Budapest.. folyóirat 1 idevágó cikkének ismertetése. Gesztelyi T.. Budapest 1983. – Kerepeszki R.. In: Boros G. Ajánlott szakirodalom: a tárgyalt témákhoz . Orvosi latin nyelvkönyv. Bp.) : 1 szakterület bemutatása érdeklődés szerint. – Patay-Horváth A.A: Hellenisztikus filozófia. Dragma I-VII. 1983.10. 1994-2006. – Kőfalvi T. A.. A . (3 téma bemutatása. 1987. Latein.): Bevezetés az ókortudományba I-V. Long. Mawdsley. . (szerk...bővebb tájékozódásra (az ajánlott munkák a tanszék könyvtárában megtalálhatók) Általános tájékozódásra: Havas L. (Ford. Der altsprachliche Unterricht XXIV. Budapest: 2006 Forisek Péter: A hálózat használata az ókortudományok területén. Madas E.12.) Budapest 1998.) Csákvári J. Bp. Bp.. 1991. Budapest.Szilágyi L-né. 79-93. Szaknyelvi tankönyvek (Takács J. In: Nyelvünk a Duna-tájon. 1998. Der altsprachliche Unterricht XXVII (1984). Informatika az ókortudományban: Bárány A. 95140. Steiger K.Muhari K. A görög kultúra az európai művészetben. Pannonia. Egy római provincia története és kultúrája. Dicta Aurea.) 4.. 4. Budapest 2007. Balázs J. 1997. Választás szerint néhány cikk a latin és más nyelvek rendszerének viszonyáról a Der altsprachliche Unterricht c. A római kultúra az európai művészetben.. – Fazekas Cs.–Rihmer Z. – Ősz F. 3. folyóiratból (pl. Telosz Kiadó. Latin közmondás. az utószót.: Informatikai alapismeretek történelem alapszakos hallgatóknak. Knittel...-né .: Ha a jogász latinul beszél. 20072. Szerk. Latin nyelvi jegyzet joghallgatók számára. Evan: Számítógép a történettudományban.. eine Brücke zu den romanischen Sprachen.

J. In: Einleitung in die lateinische Philologie.): Kozmikus teológia. 1998. Stotz: Mittelalterliches Latein: ein Haus mit vielen Wohnungen. Budapest 2001. Bp. Kirk. 2007. H. 1998. H. Bartók I. XI. Description du latin classique en vue de la lecture des auteurs. Pinkster.und Wissenschaftsgeschichte kötet): 447-58. Érdeklődés szerinti folyóiratcikkek a tárgyalt témákhoz A latin nyelvhez: Adamik Béla: Nyelvpolitika a Római Birodalomban. Kalevala Latina. u. B. 15/1 (Rezeptions. Leuven. 1998. Eva-Maria: Szókratész. Usus.: Latinitas viva.. In: Der neue Pauly Enzyklopädie Bd. Bp. Lavency. P. JATEPress. The Classical Pattern of modern western civilisation: Language.und Wissenschaftsgeschichte kötet) A görög-római történelemhez: Borhy L. In: Der neue Pauly Enzyklopädie Bd. S.Würzburg 1980.. Kairosz Kiadó 2005. .. 1997. .und Wissenschaftsgeschichte kötet): 925-46. Pinkster. E. Grammaire Latine. R.Leipzig. 1981. Budapest 1998. Budapest 2007. Verstan. Schofield: A preszókratikus filozófusok. Latin metrika. Budapest.Régi magyar irodalmi szöveggyűjtemény I. A római történelem. Szeged. Ford... 1988. Burke: Küchenlatein. Römische Geschichte.Gembloux 1985. (szerk): Töredékes hagyomány. Kairosz 2006.-Lautner P. 2005. Laureys: Mittellatein.Eine Einführung. Az emberi autonómia problémája az antik filozófiában a Kr. Mayer E.) Glücklich. Filologia Mediolatina XIII (2006): 1-25. Paris . Bp. H.. Szepes E. 387 skk. Copenhagen 1957.. Freiburg . Humanizmus.): Compagnion to the History of the Neo-Latin Studies in Hungary. P.Petersen. -Tegyey I. 2006. Heidelberg. Kaufmann.. Latein . Sprache und Umgangssprache in der frühen Neuzeit. Tinta kiadó. M.): Sors és szabadság.. Budapest 2007. Kőszeghy P.. Betegh G. Berlin. (szerk. J. Neuhausen – M. Klopsch – K. 1986. Crackett. – J. M. 15/1 (Rezeptions. Ács P . Laureys: Neulatein. von Ungern-Sternberg. Tuomo Pekkanen. In: Der neue Pauly Enzyklopädie Bd.Nickel. II. Szöveggyűjtemény. Szerk.. 1989. Tanulmányok Platón metafizikájáról és ismeretelméletéről. századig. Stuttgart . 1986. . István (szerk.Lateinische Syntax und Semantik... Stroh: Latinitas viva. A görög-római filozófiához: Betegh G. Fr. Ijsewein: Compagnion to the Neo-Latin. Blatt ed.. Steiger Kornélnak. 62 . . 1997. Raven – M. Aus dem Englischen von R.Szerdahelyi I. Bugár M.Bodnár I. W. .Jankovics J. Travaux du Cercle Linguistique de Copenhague Vol. (ed. (Kleine kulturwissenschaftliche Bibliothek 14.): A formák és a tudás. Révész M. A. Neue Lateinische Textgrammatik. Tübingen. Bp. Bugár M. G. Interpretatio. Tar I.P. P. – Böröczki T. Bp. 15/1 (Rezeptions. P. István (szerk.Geréby Gy. Helsinki.

(Ford. Long. Nemzeti Tankönyvkiadó. 13 419/1 N. Budapest 2001. 2001. Schmidt-Wecker-Röttger: Lateinische Sprachlehre. 397-409. Nagy Ferenc: Latin nyelv I. Nemzeti Tankönyvkiadó. Steiger K.A: Hellenisztikus filozófia. Piliscsaba. 2004. Budapest: Computerbooks. (néhány tanulmány olvasása) Gloviczki Zoltán: Érettségiről latintanároknak (az OM honlapjáról letölthető anyag) Dr. Ross. A görög-római művészettörténethez és művelődéstörténethez: Apicius M. Nagy Ferenc: Latin nyelv II. 1990. M. kötet Telosz Kiadó 1994-től (Néhány módszertanilag hasznos cikk feldolgozása.) Budapest 1998. 1997. G. Bp.. R. Bp. 2008. 2003. 2001.: Platón. Tankönyv a középiskolák számára.. – Csetényi A. Horváth Margit – Katona Rezsőné: Tanári kézikönyv – Latin.): Epikuros levelei. Piliscsaba 2002.: A számítógép Pascaltól Neumannig. Budapest 1999. Budapest: LSI Oktatóközpont. pl. Bp. Nagy Ferenc: Latin nyelv III. Debrecen 1998. Bp. Maróth M. Budapest 1944.: A lappangó örökség. 1997. Budapest: Műszaki Könyvkiadó. Junkelmann. 240-265. Steiger K. Borzsák István: Dragma – válogatott tanulmányok I-IV. 1985. Horváth Margit – Dr. Budapest 1999. Bp. 39-53. 164-179 l. 13 319/1 N. D. H. Havas Lászlóné: Van-e és mi is az az Eurosophia? VI. (Pl. Horváth Margit – Dr. 1996. 114-120. Csákvári J.: Bevezetés a számítástechnikába. Budapest 1994 (Matúra Bölcselet) Taylor.Horváth Margit – Szilágyi Ilona: Linguam Latinam disco I-II. – Sárosi Gy. 56373 /I-II N. Magyar Ókortudományi Konferencia. Nemzeti Tankönyvkiadó.: Panis militaris. Bp. Horváth Margit – Dr.. Nagy Ferenc: Latin nyelv IV. Pedellus Kiadó.Kövendi D. A . Wallis. Csákvári J. Nemzeti Tankönyvkiadó. Holnap Kiadó 2006 (az ókorra vonatkozó részek) Steiger K. Bp. Mainz 1997.: A görög filozófia története.): Platón: A lakoma. (ford. Bp.: Arisztotelész.I. A római kultúra az európai művészetben.: Az újplatonizmus. Rsz. Módszertani irodalom: Kötelező irodalom A helyi pedagógiai programok idegennyelvi fejezetei N.. A.2002. Dr. Racskó P. Nemzeti Tankönyvkiadó. Phaidrosz. (szerk. Borzsák István: Kell-e a latin? Gondolat. Informatikai irodalom: Goldstine. 203-214. Horváth Margit – Dr. 2003. Csala P. A görög kultúra az európai művészetben. 2007. Szakácskönyv a római korból. Tankönyvkiadó. 63 . Havas Lászlóné:A klasszikus nyelvek jelenlegi helyzete Európában V.: Filozófia.. Horváth Margit – Szilágyi Ilona: Klasszikus örökségünk.. 286-303. 2004. H. 20-29. Magyar Ókortudományi konferencia. Bp.55-65. T. Budapest 2002. 211-219.: Parmenidész és Empedoklész kozmológiája. Bp. E.13 119/1 N. 87-92. Tankönyvek: N. Steiger K. II. – Tarlós B: Informatika alapjai. Budapest 1998.. Steiger K. Bp. 13 219/1 N.

ezek biztosításának módja: Az egyetem a képzés infrastrukturális hátterét ( tantermek és felszerelésüket)biztosítja. mind a specializációs részben nagyobb tartalmi blokkokból és azokon belüli tantárgyakból épül fel.A képzésért felelős kar megnevezése: Bölcsészettudományi Kar 2. 4. 64 . Szabó József. hogy olyan szakembereket képezzen.A képzés szerkezete: A képzés tartalma mind az általános. Önkormányzatok)kér fel.Képzési cél: A képzés célja. Takács Miklós.11. oktatói háttér. a specializációért felelős oktató: Dr. habil DSc PhD. habil PhD PhD A szakmai munkában részt vevő külső tagok: Név Beosztás 14. A specializációs továbbképzésben részt vevő oktatók a Debreceni Egyetem részéről Név Gesztelyi Tamás Havas László M. akik a KKK 7. 3. Nagy Ilona Szekeres Csilla Szilágyi Ilona Takács Levente Beosztás Tanszékvezető egyetemi docens Egyetemi tanár Egyetemi adjunktus Egyetemi adjunktus vezetőtanár Egyetemi tanársegéd Tudományos fokozat CSc.A képzés formája: költségtérítéses levelező. de néhány gyakorlati jellegű kollégium megtartására külső előadókat( OKM.A szakért felelős oktató: A szak egészéért felelős oktató Dr. 5. A képzés legkülönbözőbb szakterületeihez az egyetem különböző karain rendelkezésre áll a megfelelően képzett személyi. A képzés költségtérítési díja: 140.000 Ft / félév MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM SPECIALIZÁCIÓ KÉPZÉSI PROGRAM 1. A képzési program végrehajtásához szükséges tárgyi és személyi feltételek.1 pontjában megnevezett kompetenciákkal rendelkeznek.

Ismerik a nyelvhasználat. hogy az információkat. Nyelvészet. Az integráció és a szegregáció kérdései. pszichológiai ismereteket és módszereket igénylő személyek. laboratóriumi gyakorlatok és szemináriumi jellegű foglalkozások. az absztrakció képessége.4. elkülönítve azt más olvasásmódoktól.Személyes adottságok: Motiváció. átfogóan ismerik a magyar és a világirodalom történetét. a nyelvhasználat társadalmi és területi tagolódását. kezdeményezőkészség és személyes felelősségvállalás. személyes adottságok. A nevelési-oktatási intézmény. Specializációtól függően terepgyakorlatok is vannak. 7. tevékenységrendszerben. együttműködési készség. A képzés módszerei: Elméleti jellegű előadások mellett tantermi.2. 7. Az intézmény és környezete. elkötelezettség és minőségtudat az irodalom. illetve csoportok nevelése-oktatása – A magyar nyelv és irodalom specializáció által meghatározott választható ismeretkörök: Irodalomtudomány (kultúratudományi és médiatudományi ismeretekkel és módszertani szempontokkal bővítve). Sajátos pedagógiai. tevékenységrendszerben: A képzést elvégző. alkalmasak lesznek arra. megszerezhető ismeretek: Kötelező ismeretkörök:Közigazgatási vezetési ismeretek. Irodalomtudományi szakmódszertan.A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben.Tudáselemek. 7. érveket és elemzéseket a szaktantárgy oktatásában különböző nézőpontok szerint magas szinten bemutassák.1. a nyelv és a kultúra vonatkozásában.Tanterv: A képzés során elsajátítandó kompetenciák. továbbá arra. a mai kommunikációs formák és területek időszerű kérdéseinek kifejtő-leíró közvetítési módjait. A nevelési-oktatási intézmény hatékonysága. A pedagógus a nevelési-oktatási intézmény szervezetében. a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben.és gondolkodásmód birtokában a nyelvi. tudáselemek. a hazai és a nemzetközi irodalomelmélet jelentős eredményeit. kritikai attitűd.3. akik megszerzett irodalomtudományi és nyelvtudományi ismereteik birtokában képesek az irodalmi olvasás technikáinak alkalmazására. irodalommal és kultúrával kapcsolatos problémák felismerési és kreatív kezelési képessége. Birtokolják az egyetemes és a magyar nyelvtudomány valamennyi elméleti és történeti részterülete alapvető ismereteit. hogy a kor igényeinek megfelelően hatékonyan kommunikáljanak. készségek.Elsajátítandó kompetenciák: A képzés célja olyan szakemberek képzése. szakvizsgát tett pedagógusok alkalmasak lesznek a megszerzett eredeti látás. 7. értékközpontúság. irodalmi és kulturális jelenségekről szerzett tudás gyakorlati (közoktatásban kamatoztatható) alkalmazására.6. 65 . elmélyültebben ismerik egy korszak vagy jelenség irodalmi problémáit. megszerezhető ismeretek. 7. a nyelvvel. mint szervezet. fogalmi gondolkodás. a társadalom és kultúra egymást föltételező összefüggésrendszerét.

és 12 gyj 4 Berta Erzsébet/ versolvasás Oláh Szabolcs/ Takács Miklós (Debreceni Egyetem) 2. Újabb leírások a mondatleírásban 3. Nyelvészet 1. félév IV. Irodalom és kontextusai 12 gyj 4 Goretity József/ (művészetek. Újabb tendenciák a 13 koll 4 Berta Erzsébet/ világirodalomban Goretity József/ Katona Gábor (Debreceni Egyetem) II. Újabb tendenciák a magyar 13 koll 4 Dobos István/ irodalomban Szirák Péter (Debreceni Egyetem) 4. félév oktató óraszámon kredit óraszámon kredit szám kérés szám kérés I. Az ómagyar kor nyelve 5. próza. Biblia) Tóth Judit (Debreceni Egyetem) III. félév tantervi hálója III. Szövegtipológia Tantárgy fokozat PhD/ PhD/ CSc PhD/ CSc/ DSc DSc/ CSc PhD/ CSc/ CSc PhD/ PhD/ PhD CSc/ DSc CSc/ PhD 14 14 koll koll 4 4 14 koll 4 4. Előadáselemzés. magyar nyelv és irodalom specializációs képzés 3-4.A pedagógus-szakvizsgára felkészítő.Számítógép a textológiában 12 gyj 4 Borbély Szilárd/ és az irodalomtudományban Debreczeni Attila (Debreceni Egyetem) 3. Irodalomtudomány (kultúratudományi és médiatudományi ismeretekkel és módszertani szempontokkal bővítve) 1. Irodalomtudományi szakmódszertan 1. Irodalom és médiumok 14 koll 4 Berta Erzsébet/ Oláh Szabolcs/ Szirák Péter (Debreceni Egyetem) 2. Bevezetés a kognitív nyelvészetbe 12 gyj 4 12 gyj 4 Kis Tamás (Debreceni Egyetem) Nyirkos István (Debreceni Egyetem) Szikszainé Nagy Irma (Debreceni Egyetem) Hoffmann István (Debreceni Egyetem) Kis Tamás (Debreceni Egyetem) PhD DSc DSc CSc PhD 66 . Irodalomelmélet 14 koll 4 Berta Erzsébet/ Szirák Péter/ Varga Pál (Debreceni Egyetem) 3. Szociolingvisztika 2.

Irodalomtudományi modul (kultúratudományi és médiatudományi ismeretekkel és módszertani szempontokkal bővítve): 4 tanegység összesen 16 kredit értékben. Irodalom és médiumok 2. Újabb eredmények a mondatleírásban 3. Az oklevél minősítése a szigorlatnak. mindegyik kollokviummal zárul 67 . a záróvizsga eredményének és a szakdolgozat eredményének számtani átlaga kerekítve. 10. Szakmódszertan 1. Újabb tendenciák a világirodalomban Nyelvészetből írt szakdolgozat esetén: 1. 52 kötelező kontakt órában. A résztvevők teljesítményét értékelő rendszer: A szakdolgozat: A specializációs képzési rész ismeretköreiből meghatározott témából kell készíteni. Irodalomelmélet 3. 9..Nyelvpolitika Összesítés Óraszám: 180 Kredit: 55 92 kollokvium: 7 gyakjegy: 7 4/3 28 12 12 88 gyj gyj 3/4 4 3 27 Nyirkos István (Debreceni Egyetem) Hoffmann István (Debreceni Egyetem) DSc CSc 8. gyakorlatok beszámításának rendje: Bármely felsőoktatási alapképzésben vagy továbbképzésben szerzett kredit elismerhető. Újabb tendenciák a magyar irodalomban 4. Tantárgyi programok: I. A korábban szerzett ismeretek. A záróvizsga eredménye a záróvizsgán kifejtett tételre kapott érdemjegy és a szakdolgozatvédés eredményének átlaga kerekítve. A záróvizsga: A záróvizsgára bocsátás feltétele: A záróvizsga résztárgyai: Analízis az iskolai tanításban. Szociolingvisztika 2. ha a kredit átváltás általános szabályai szerint egyenértékesíthető jelen szakvizsgás képzés valamely tantárgyával. Algebra és számelmélet A záróvizsgán a benyújott szakdolgozatot is meg kell védeni.6. Szövegtipológia A záróvizsgán a benyújott szakdolgozatot is meg kell védeni. A záróvizsga részei: Irodalomból írt szakdolgozat esetén: 1.Magyar diaklektológia 7.

A szó és kép. in A szép aktualitása. A kommunikációs technológiák története Homérosztól Heideggerig. Bp. a hangosfilm és a számítógép korszakában. HAVELOCK.Marshall MCLUHAN. A görög igazságosság-fogalom: Homéroszi árnyvonalaitól a platóni főszerepéig. poétika – a média szociális története távlatában A kommunikációs technológiák története az orális kultúrától a technikai sokszorosíthatóság kultúrájáig. UŐ. a szóbeli kifejezés szöveges értelmezése. . Fenomenológia és hermeneutika Az interszubjektivitás fenomenológiája (Husserl): szakítás a kartéziánus szubjektumfogalommal. Az élőszóba foglalás elektronikus kellékkel kivitelezett értelmezése és az elektronikus pótlással megvalósított szöveg elektronikus kiegészítésű értelmezése. a nyelv szerepe „a mi világunk“ 68 . Szirák Péter. Bp. épületek. A társas tapasztalatszerzés újszerű izgalma a mágnesszalagra rögzített hangok. .MITCHELL. a szerzőről és közönségéről. T-Twins. 1998. a kézírásos szöveg írásbeli értelmezése. Kijárat Kiadó. Szirák Péter) Három témakör:ben: A.Eric.. az adatfeldolgozás közösségi technikái. Elbeszélés a játékfilmben. . NYÍRI Kristóf és SZÉCSI Gábor. Előszó Platónhoz = Szóbeliség és írásbeliség.GADAMER.. információ. az imitáló. a rádió. J. továbbítása. Bp. a nyomtatás. A televíziós tömegkultúra észlelési feltételei: lassan a nyomtatott íráskép logikai szerkezete eltűnik. 4 kredit. 4 kredit. mert feloldódik a kétdimenziós képek kollázs-elvű rendszerében. a digitálissá alakítás. alakításában. tantárgyfelelős: Varga Pál. A nyomtatott szöveg nyomtatott szöveges értelmezése. digitalizált szó és digitalizált íráskép. Kultúra. a telefon. Milyen jellemzői sorolhatók fel az elsődleges szóbeliségben az emberi gondolkodásnak és a tudás narratív megnyilvánításának? Hogyan szervezi át a tudatot a betűírás. l994. Bp. Az információ tárolása. a tömegsajtó térnyerése. 2. 2001. Irodalom és film viszonya mint „olvasási” kérdés Művészet és kultúra a tömegeknek készült montázselvű érzéki benyomások korában – televízió. Bp. Az élőszóba foglalás szóbeli értelmezése. számítógép. irodalom és zene viszonya a modernség új horizontján: Hogyan szünteti meg a láttató szó retorikáját. Hol lelhetők fel a technikai fejlődés korában a gondolkodás hagyományos képletei? A technikai előállítás és a hagyomány versengéséről. szóbeli poétika és az individualitás hiánya. oktatók: Berta Erzsébet. Az épületek és képek olvasása. Oláh Szabolcs. végül az elektromos médiumok fokozatos elterjedése? Élőszavas információ. az életvilág fogalma és jelentősége. Varga Pál) Három témakörben: A. a modern reklám városképe a századelőn és a századfordulón.Thomas. Írott és nyomtatott könyv: az öntudat megragadhatóságának egyes fázisairól. szövegek értelmező eljárásainak? Hogyan szerepelhet zenei alkotás az irodalomban? B.. Mi a kép? in Kép-Fenomén-Valóság. A Gutenberg-galaxis. A távíró és a „világfalu”. Irodalomelmélet (kollokvium. Az irodalom médiumtól függő jellegéről... hogyan némítja el a narratív képet a modernség? A jelentésre összpontosított szót hogyan váltja fel a láthatóságra fókuszált szó? Az elbeszélő. A.David BORDWELL. Irodalom és médiumok (kollokvium. 1997. 1996. A könyv és a folyóirat szerepe a kultúra és a társadalmi együttlét létrehozásában. Hans-Georg. Szerk. C. 39-110. A vizuális érzékelés kulturális megkülönböztetése: a tipográfiai ember kora újkori létrejöttéről.1. az illusztráló képet hogyan váltja fel az absztrakt kép? Hogyan értelmeződik át e perspektívában az imitáció és tükrözés platóni tradíciója? Milyen lehetőségeket kínálnak egy speciális komparatisztikához a festészeti és az elbeszélői nézőpont korrespondenciái? Az olvasás gadameri emblémája milyen lehetőséget nyit a képek. a televízió. tantárgyfelelős: Oláh Szabolcs – oktatók: Berta Erzsébet. . W. A tipográfiai ember létrejötte. intézményei – a kultúraközvetítés emlékezettechnikai sajátos. .

A hagyomány fenomenológiai értelmezése. Márton László. milyen meghatározó művek. Három témakörben: A. . Borbély Szilárd.: „Minta a szőnyegen”. a zene „mítosza”. Hazai Attila művei) C. Mándy Iván. Hasznosítjuk a médiatudományi belátást.THOMKA Beáta: Beszél egy hang. Darvasi László. . Esterházy Péter. hermeneutikai és dekonstrukciós értelmezések szerint. Mészöly Miklós. értelmezés és alkalmazás mozzanatainak összeolvadása).. intézményes-kanonizáló törekvések befolyásolták az elmúlt évek magyar prózáját és líráját. Bp. tropologizáció.. Bilingvitás. Háy János. A „prózafordulat” – a nyolcvanas és kilencvenes évek elbeszélő prózája (Hajnóczy Péter. Bodor Ádám. a szubjektum integritásának kérdésessé válása (az árnyék. „horizontösszeolvadás“.-M. mely szerint a közvetítőrendszerek átalakulása az általuk közvetített szimbolikus értelemvilágokat sem hagyja változatlanul. I(1993). historiográfiai és médiumelméleti távlatokat egyaránt hasznosító kultúratudományok rendkívül szerteágazó diskurzusaiban tapasztalás. Szirák Péter) A képzés célja. Nádas Péter. az irónia. Az irodalom és a társművészetek komparatív interpretációja. metaforikusság) a tudás elmondássá válásának nyelvi preformáltságára irányítják a figyelmet. többnyelvűség – médiumok közötti olvasás. 2001. poétikák. Nádas Péter. A szubjektum–objektum szembenállásának kiiktatása a mű befogadásának folyamatából – a befogadás játékszerűsége. . közvetítés és megértés folyamatának vizsgálata szükségszerűen vezet el a nyelv világalakító teljesítményének reflektálásához.SZEGEDY-MASZÁK Mihály: A bizony(talan)ság ábrándja: kánonképződés a posztmodern korban.Fenomenológia és hermeneutika. Konrád György. . oktatók: Dobos István. az esztétikai tudat elkülönülésének bírálata. . A hermeneutika: „nyelvi fordulat“ és egzisztencia-filozófia egymásra hatása – „a megérthető lét: nyelv“. – Tematikus szám. Kovács András Ferenc. 76-89. Esterházy Péter. a befogadás mint értés. Kemény István. Balassi Kiadó.. Elbeszélők. 1995. hogyan változtatják meg a kanonikus szerzőkről kialakított képet a kortárs világlátások és szövegépítési szokások. Krasznahorkai László. GADAMER: Igazság és módszer. Bp. M. Irodalom és historiográfia – a narratívák elmélete és elemzése Az irodalomtudományos. Kukorelly Endre. 1984. In Sz. az abszurd. 4 tanegység. Tar Sándor. 1997. a horror és a fragmentum retorikája. párbeszéd-jellege. 3. A befogadás szabadsága és e szabadság határai: a megértés történetisége – a hatástörténet fogalma. A kulturális szemiózis olyan fogalmak mentén válik így interpretálhatóvá. Az irodalmi mű befogadása mint a nyelvileg adott világ horizontjának bővítése-átrajzolása. tantárgyfelelős: Szirák Péter. Ebben a távlatban újszerű módon merül fel a régi kérdéskör: irodalom és komparatisztika. Athenaeum. Példázatosság és metaforikus történetmondás a hatvanas-hetvenes évek elbeszélő prózájában (Ottlik Géza. kritikai nyelvhasználatok.. narrativizálás. a nyelv „modern” filozófiája. megszólalási módok. A tankönyv mint zárt értelmezések gyűjteménye – az irodalomtanítás hermeneutikai nézőpontból.H-G. Komparatisztikai kérdések: fordítás és kánon – a német koraromantika modernségelméleti horizontján A romantikus szöveg dekonstrukciós eljárásai. Újabb tendenciák a magyar irodalomban (kollokvium. az alterego kérdése). A műértelmezés esélyei. C. Térey János művei) 69 . hogy a hallgató ismerje meg. a közös életvilág létrehozói mint egy értelmezői közösség tagjai. Tandori Dezső művei) B. Fakticitás és textualizáció kölcsönviszonya alakelméleti. az életvilág és az irodalmi mű világának viszonya mint nyelvi világok kommunikációja. melyek (pl. Bp.megalkotásában. B. Lássa be. Bp.Hayden WHITE: A történelem terhe. Egy posztmodern lírai kánon (Parti Nagy Lajos.

Sátáni versek.. 4 kredit. 2005. Prózaolvasás C. Intertextuális elemek a kortárs németnyelvű prózában (Plenzdorf Goethe-olvasása az Ifjú Werther újabb szenvedéseiben. századi amerikai és angol próza példáján (Katherine Ann Porter: Bor délben. Három témakörben: A. A kortárs orosz prózáról – összehasonlító irodalomtudományi távlatban ABÁDI NAGY Zoltán: Regényvilág-világregény (Amerikai íróinterjúk). 36 kötelező kontakt órában. .MENYHÉRT Anna: Szétszálazás és összerakás („Lírai demokrácia” a kilencvenes évek fiatal magyar költészetében). John Barth: Az út vége. főbb alkotók és kiadványok. hogyan változtatják meg a kanonikus szerzőkről kialakított képet a kortárs világlátások és szövegépítési szokások. kritikai nyelvhasználatok. Lássa be. hogy a hallgató ismerje meg. 1998. . 53-66. 3. Thomas Bernhard Kafka-olvasása A mészégetőben. oktatók: Berta Erzsébet. A modern líra mint a modernség oly jellegzetes redukciós alakzatának egyik változata (Hans Sedlmayr). Előadáselemzés.SZIRÁK Péter: Folytonosság és változás.) B. 1988.: Dyptichon. Irodalomtudományi szakmódszetani modul: 3 tanegység összesen 12 kredit értékben. A modern líra mint a modernség deszemiotizációs gesztusainak variánsa (Hugo Friedrich) D. Oláh Szabolcs. . Bp. Alföld. mindegyik gyakorlati jeggyel zárul 1. Ernest Hemingway: Fiesta. Scott Fitzgerald: A nagy Gatsby. Gottfried Boehm).BENGI László: Az elbeszélés kihívása. 1999/4 52-63. 4 tanegység. német és orosz prózáját. Truman Capote Álom luxuskivitelben. Irányzati struktúrák. Salman Rushdie: Az éjfél gyermekei. 1997. Alföld. . Bp. Verstan – versolvasás Az előadó abból a felfogásból indul ki. Előadáselemzés B. 2000/12. A költészeti modernség értelmezéstípusai – a modern német líra elméletei 1. Süskind romantika-olvasása A parfümben. William Faulkner: A gyújtogató. 2000. 2. A modern líra mint „romantikátlanított romantika”. amely a líra ideáltípusaként értett romantikus költészettől való eltérés (Abweichung) jegyében írható le (Hugo Friedrich). Katona Gábor) A képzés célja. GORETITY József: Teljesség és töredékesség. intézményes-kanonizáló törekvések befolyásolták a 20. Wilhelm Worringer.. Rózsa Emily kisasszonynak. NAGY Péter: A kortárs magyar líra paradigmái. Debrecen. II. tantárgyfelelős: Berta Erzsébet.BALASSA Péter szerk. s e nyelvi folyamatban zajlik a világ költői megértése. Kurt Vonnegut: Az ötös számú vágóhíd. Carson McCullers: Esküvői vendég. Thomas Pynchon: A 49-es tétel kiáltása.H. Ujabb tendenciák a világirodalomban (kollokvium. megszólalási módok. mítoszok a 20. allúziók. tantárgyfelelős: Goretity József. Szimbólumok. próza. A modern líra mint a modernség szubjektumfelfogásának reprezentánsa (az individuumként értett lírai éntől a grammatikai énig – Hiltrude Gnügg). hanem a versritmus és verszene hangszöveti (továbbá írásképi) összetettsége társul a beszéd képzetkincsével.. GYÖRFFY Miklós: A német irodalom története. 4. Szégyen. Takács Miklós) Négy témakörben: A. 4. oktatók: Berta Erzsébet. milyen meghatározó művek. Ransmayr Ovidiusa Az utolsó világban) C. 5. 1998. lehetséges kánonok. A modern líra mint a modernség oly jellegzetes absztrakció-alakzatának egyik megnyilvánulása (Arnold Gehlen. A költői önreflexiók 70 . hogy a költő nem feldíszíti mondanivalóját.és versolvasás (gyakorlati jegy. század angolszász. Goretity József. Talpa alatt a föld.

A hang és a betű anyagiságát és megmutatkozását (az olvasásfolyamatban átmenetileg ön-azonos adottságát) szintén tárgyaljuk: olyan kettős kérdésirány ez.. 4 kredit.LAMPING. Theodor Fontane: L’Adultera. ennek történeti és jelenlegi lehetőségei. 4 kredit. 1983. bibliográfiák. az énekesnő.egész sora jelzi. Irodalom és kontextusai (művészetek. Franz Kafka: Az odú. 2003. Pécs.és irodalomtudomány területén. oktatók: Borbély Szilárd. Honoré de Balzac: Az ismeretlen remekmű.Újabb irányzatok a szövegkiadásban (Helikon-különszám) . ezt könnyű példák sorával szemléltetni. 1987.SZIGETI Csaba. A számítógép irodalmi és irodalomtudományi felhasználása. Vandenhoeck-Ruprecht. a gondolat a költői nyelven keresztül létrejövő gondolat. De mit jelent az. az irodalom és a társművészetek kapcsolatai váljanak számottevő értékelési szemponttá a továbbképzős módszertani gondolkodásában. megvalósulásai.. az átélt tapasztalatoktól. Biblia) (gyakorlati jegy. Szerk.és a videokultúra világában Információk az Interneten. Zene az irodalomban. Textológia. . Vladimir Nabokov: Camera obscura B.TÓTH Réka: A genetikus kritika elmélete és története. 1993. Bp. Debrecen. hogy egy szöveg „rossz”? Mihez képest „rossz”. Irodalom és Biblia – A tipologikus írásmagyarázat használhatósága az oktatásban 71 . Tóth Judit) Két témakörben: A. tantárgyfelelős: Debreczeni Attila. Filológia a kéziratkultúrában. Számítógép a textológiában és az irodalomtudományban (gyakorlati jegy. Nyikolaj Gogol: Az arckép.BAKONYI Géza: A hálózat használata a nyelv. s ennek milyen konzekvenciái lehetnek a szövegkiadásokban? Egyáltalán: létezik-e a MŰ? . új könyvtári rendszerek. 1993. 3. . . Előadáselemzés. Anton Csehov: A fekete barát. Patrice. Metzler.STOLL Béla: Szövegkritikai problémák a magyar iroáalomban. Entstehung und Krise der lyrischen Subjektivität. részben elméleti következményei. . hogy az irodalom élvezetének és tanításának tudományközi összefüggései. Franz Kafka: Josephine. Stuttgart. 2001. . és lehet-e egyáltalán „jó”? Hogyan változott meg a szövegfogalom az újabb kutatások során. Fjodor Dosztojevszkij: Szegény emberek. 2. Szépirodalmi és szakirodalmi megfontolások és feltevések példáiból kiindulva. NICHOLS.GNÜGG. .Olvasáselméletek.PAVIS. Göttinergen. Helikon.. Conrad Ferdinand Meyer: Plautus a zárdában. Hiltrude. Irodalom az irodalomban. Balassi. . Debreczeni Attila) Két témakörben: 1. Irodalomtörténet 1998/1-2. A hímfarkas bőre. 481-491. Lev Tolsztoj: Kreutzer szonáta.Stephen G. . Szemléltetéssel. tantárgyfelelős: Goretity József. A tárgyalandó elemzési módszer tüzetesen vizsgálja a rímelhelyezést. Az irodalom és a művészetek kölcsönhatása a kisprózában A képzés célja. az ehhez viszonyuló grammatikai felépítést és a jelentésre is kiható sugallatos hangzásösszetevőket a betű szintjén. oktatók: Goretity József. 2000/4. A szövegkiadások jellegéből fakadó gondok a középiskolai oktatásban Az iskolában (is) használatos szövegek igen gyakran „rosszak”. Das lyrische Gedicht. A művészet mint világkép. amely a líra medialitását érinti – most a prozódia. 1997. Bp. Kossuth Egyetemi Kiadó. A szöveg és az új médiumok által lehetővé tett kommunikáció hatástényezőinek részben gyakorlati. Dobos István. a versgrammatika szintjén. a ritmus. A radikális archaizmus a mai magyar költészetben. hogy a megformálás jellegzetességei nem választhatók el a költői alkattól. Képzőművészet az irodalomban. a hangzás metrikailag irányított lejtését. Számítógép az irodalomtudományban – Irodalmi szövegalkotás a számítógép. Dieter. Bp.

A mondatelemzés tágabb elméleti kerete egyrészt a bármely természetes nyelv leírására alkalmas — a transzformációs generatív grammatikából kinőtt — kormányzás és kötés elmélet. 21–77. In: Kiefer Ferenc (szerk. Karl – VORGRIMLER. oktatás. nyelv és kultúra. Újabb eredmények a mondatleírásban (kollokvium. 4 kredit.) 1. A bibliai hermeneutika története. Kolozsvár. tantárgyfelelős: Kis Tamás) A Szociolingvisztika tantárgy az ember mint társas lény nyelvi viselkedésének tudományos vizsgálatát célul kitűző nyelvtudományi paradigma. Akadémiai Kiadó. 2. tantárgyfelelős: Nyirkos István) A tárgy a magyar mondatok (elsősorban) strukturális jellegzetességeivel foglalkozik. a szociolingvisztika mint tudományos paradigma. SzIT. a tipológia vált a XX. 3.): Nyelv. M : Irodalmi kánonok. harmadrészt pedig a szemiotikai textológia. Szociolingvisztikai írások. Sándor Klára. . Budapest. A keresztény hermeneutika kérdései és története. Bp. a tipológiai szemlélet. In Sz. kialakulásának tudománytörténeti okaival és előzményeivel. 4 kredit.HAAG. 1980. módszer jellemzői. Bp. kódkészletek. Herbert. A művészetek egyetemessége és viszonylagossága.-M. 1998. 1989. 1998. az utóbbi évtized mondatelemző irányzataitól származó eredményeket igyekszik feltárni. 1985. Szociolingvisztikai alapismeretek: In: Sándor Klára (szerk. 1997. a nyelv társas funkciói és ezek evolúciós magyarázata. nyelvhasználat. Nyelvészeti modul: 7 tanegység összesen 27 kredit értékben. Teológiai kisszótár. Hogyan hasznosíthatjuk ezt a tudást az oktatási munkában? . Osiris Kiadó. nyelv és nem. É. hermeneutikai alapelvek meghatározták a kereszténység bibliaszemléletét a következő évszázadokban. 1998. a társasnyelvészet és a rendszernyelvészet szemléletének különbségei. 4. 7–48 = In: Galgóczi László (szerk. Ronald: Szociolingvisztika. . e tudományág fontosabb irányzataival és főbb témaköreivel (a nyelv és a nyelvészet fogalma a szociolingvisztikában. 2. Szépe György és Pap Mária (szerk. Herbert. Bibliai lexikon. nyelvszemléletével. Budapest. 5. 1992... Kiss Katalin–Kiefer Ferenc–Siptár Péter: Új magyar nyelvtan. Wardhaugh. SZIT. Alapkérdések: a Graphé az őskeresztények számára. É. Társadalom és nyelv. Bp. 1975. a magyarországi szociolingvisztika főbb területei stb. a szociolingvisztika vizsgálati módszereivel.).FABINY Tibor. 5-12. Szeged.TŐKÉS István. beszélőközösségek és kódválasztás. Egyrészt foglalkozik a szociolingvisztika fogalmával. 2004. Bp. 4 gyakorlati jegy Szociolingvisztika (kollokvium. nyelvi változó. ikonográfiára stb. 72 .SZEGEDY-MASZÁK Mihály: Bevezetés. kódok. Trudgill. III. A mondatok strukturális vizsgálatában alapvető előfeltevés a magyar nyelv nem szabad (félig kötött) szórendje. az őskeresztények Ószövetség szemlélete. . nyelvi jogok. Alföld Könyvek. Debrecen. 1999. 90 kötelező kontakt órában. .RAHNER.. Bp. 1.): Strukturális magyar nyelvtan. a tipológia Pál apostol leveleiben. a társasnyelvészet (elsősorban elméleti) kérdéseit mutatja be. nyelvi változás és a változásvizsgálatok. Kiss Katalin–Szabolcsi Anna: Grammatikaelméleti bevezető. De a teológiai gondolkodás mellett az irodalomra. A mondattani elméletek alkalmazása egyben kontrasztív célzatú. Bp. Peter: Bevezetés a nyelv és társadalom tanulmányozásába. 133–171. Mondattan. is hatottak. másrészt a diskurzuspozíciós elemzés. Cseresnyési László: Nyelvek és stratégiák (avagy a nyelv antropológiája). századi bibliai hermeneutikai gondolkodás egyik vezérkérdésévé. Szeged.): Nyelvtan. 1995. 3 kollokvium.Az ókeresztény korban kialakult exegétikai. nyelv és hátrányos helyzet. az egyéni nyelvelsajátítás. Szeged.. kommunikáció. 2001..

2. 2004.). Újfajta nyelvi tagozódás létrejötte: az ómagyar kori nyelvjárások hangtörténeti. Kiss Jenő–Pusztai Ferenc szerk. János: A rendszermondatok és a szövegmondatok elemzése. 116–117. Az Árpád-kor magyar nyelvű szövegemlékei. szókincstörténeti vizsgálhatósága. In: Tolcsvai Nagy Gábor (szerk. illetve tudás. 4. 1979. 2003. tükrözése az objektív külvilágnak. 4 kredit. Szövegtipológia (kollokvium. 5. A magyar nyelv történeti nyelvtana. Debrecen. 2006. tapasztalatszerzés. hogy a gondolkodás lényege szerint metaforikus. A magyarság kulturális kapcsolata Európával a honfoglalás után. 1963. tantárgyfelelős: Szikszainé Nagy Irma) A szövegtípus mint funkcionális és kognitív kategória. 3. In: Petőfi S. 1997.): Szöveg és típus. Areális hatások az új nyelvi környezetben: új elemek a nyelvtani rendszerben és a szókincsben.). tantárgyfelelős: Hoffmann István) A tantárgy célja. 279–577. In: Tolcsvai Nagy Gábor (szerk. Debreceni Egyetem Kossuth Egyetemi Kiadója. 4. A retorikák szövegtani hozadéka a szövegtipológiában.3. 4. 1991–95. „A magyar nyelvet írni kezdik”. A szöveg struktúrájának és időszerkezetének összefüggése a szövegtípussal. A magyar nyelv életrajza. Eőry Vilma: A szöveg időszerkezete mint szövegtipológiai jellemző. Dobi Edit: Kétlépcsős szövegmondat-reprezentáció szemiotikai textológiai keretben. hogy áttekintést adjon a magyar nyelv történetének megismerésében kulcsfontosságú ómagyar kor magyar nyelvéről. Petőfi S. Mezey László. Bp. In: Tolcsvai Nagy Gábor (szerk.. Budapest. 6. 4 kredit. 3. I. hogy a nyelvi részrendszerekre való széttagolás helyett egészében kívánja láttatni a magyar nyelvet. Tolcsvai Nagy Gábor: A szövegtipológia megalapozása kognitív nyelvészeti keretben. Bp. mely szerint a nyelvi szimbólum nem egyszerű leképezése.. tehát mind a nyelv... Akadémiai Kiadó. In: Tolcsvai Nagy Gábor (szerk. Az írásbeliség megteremtésének hang.. Deákság és Európa. amely szerint a dolgokat egy-egy fogalom körébe soroljuk. 587–617. A Bevezetés a kognitív nyelvészetbe tárgy ezt a kapcsolatrendszert kívánja bemutatni. ítéletalkotás. János: A szöveg mint komplex jel. A stílusnemekre alapozott szövegtipológia. Bp. Bp. 2006. Bp. Magyar nyelvtörténet. mind a tapasztalás és a cselekvés is az: a közvetlenül nem megtapasztalható fogalmakat az elemi tapasztalatok szerkezete szerint strukturáljuk és 73 . 1. fogalomalkotás.. Fehér Erzsébet: Szövegtipológia a retorikai hagyományban. 63–122.): Szöveg és típus. Bp. A magyar nyelvű írásosság megjelenési formái. 7. 1984. A tárgy elsősorban azzal segíti a megfelelő nyelvtörténeti látásmód kialakítását. Bp.): Szöveg és típus. 1. ezeknek megfelelő cselekvés) és ezek a kognitív folyamatok a nyelvi jelentésekben és struktúrákban is tükröződnek. Bp. Honfoglalás és nyelvészet. Benkő Loránd. 2002.... 73–192. A szövegtípus és a stílustípus összefüggése. 2006. Az írásbeli kultúra megjelenése: beszélt és írott nyelv viszonya. Bp. Az ómagyar kor nyelve (gyakjegy. Kocsány Piroska: A szövegtipológia eredményei és/vagy eredménytelenségei..és helyesírás-történeti kérdései.): Szöveg és típus. 27–63. hanem ott van mögötte a kognitív struktúrák által létrehozott kategorizáció. A tantárgy központi kérdésköre. Tarnai Andor. 233–257. A szövegtípus és a szövegműfaj mint szociokulturális minta. 17–26. Bp.. tantárgyfelelős: Kis Tamás) A nyelv szoros egységet alkot a kognitív folyamatokkal (észlelés. Bárczi Géza. 4 kredit. 64–90. Bevezetés a kognitív nyelvészetbe (gyakjegy. 2. 1980. 755–781. Officina Textologica 8. Kovács László–Veszprémy László (szerk. A szövegtípus mint általánosítható formáció. 2006. Benkő Loránd (főszerk. Bp.

Pécs. 1998. 4. 3. 1998. Lanstyák István–Szabómihály Gizella.és többnyelvű környzetben. Nyelvpolitikai irányzatok és felfogások a globális nyelvrendszer világában. Deme László-Imre Samu (szerk.. Bańczerowski Janusz: A kognitív nyelvészet alapelvei.. keletkezésük. 111–52. 4. Bp. 11. Nyelv. Az alkalmazott dialektológia és az anyanyelvi oktatás. 1. A határon túli magyar nyelvhasználat és nyelvtervezés kérdései. 3. Nyelvpolitikai írások. 2001. A Bevezetés a kognitív nyelvészetbe tárgy a nyelv megértéséhez elengedhetetlen metaforikus kognitív struktúrák szerveződésében megmutatkozó törvényszerűségek bemutatásán túl röviden kitér a különböző kognitív nyelvészeti irányzatok. A köznyelv és a nyelvjárások. Sándor Klára (szerk. K. A nyelvi tervezés fogalma. 1996 2. A regionális köznyelviség fogalma. Szépe György–Derényi András (szerk.–Trudgill. Nyelv és politika. Nyelvpolitika (gyakjegy. Sándor: Hogyan teremtsünk világot? (Rávezetés a nyelvi világ vizsgálatára). Nyelv.. hatalom. nyelvtervezés egy. 4 kredit. A nyelvjárásgyűjtés módszerei. Magyar nyelvtervezés Szlovákiában. Magyar dialektológia (gyakjegy. Az Európai Unió nyelvpolitikája. 2005. Nyelvpolitika. nemek. felekezeti hovatartozás. Kövecses Zoltán: A metafora. A magyar nyelvi tervezés múltja és jelene. státus. Corvina. Magyar Nyelvőr 123 (1999): 78–87.. Kiss Jenő szerk.értelmezzük. A nyelvi attitűd. 1971. A képzés legkülönbözőbb szakterületeihez az egyetem különböző karain rendelkezésre áll a 74 . Imre Samu: A mai magyar nyelvjárások rendszere. A magyar nyelvjárási régiók és azok nyelvi jellemzői.. 6. A tantárgy tartalma: mi a nyelvjárás. 1. nyelv és jog viszonya. Magyar Nyelvőr 124 (2000): 209–225. 2003. nyelvi jogok. terjedésük és visszaszorulásuk nyelvi és társadalmi vonatkozásai. A dialektológiai kutatások célja. Bp. Chambers. Kolozsvár. 5. 7. A nyelvföldrajz. (Gyakorlati bevezetés a kognitív nyelvészetbe).. Szilágyi N.: A kognitív szemlélet és a nyelv kutatása. Pléh Csaba–Győri Miklós szerk. tantárgyfelelős: Nyirkos István) A tantárgy célja megismertetni a hallgatókat a magyar nyelv területi változataival: a nyelvjárásokkal. 1. Tolcsvai Nagy Gábor szerk. tantárgyfelelős: Hoffmann István) A nyelvpolitika fogalma.. A nyelvjárási jelenségek mivolta. 3 kredit. Szeged. egyenlőség.A képzési program végrehajtásához szükséges tárgyi és személyi feltételek. Pozsony. Kertész András: A kognitív nyelvészet szkeptikus dilemmája. Bp. Glatz Ferenc szerk. módszerei. Nyelvpolitika. 4. Bp. J. 1998. nyelvi dominanciák az erdélyi régióban. 2001. 2. 2. Nyelvpolitika: múlt és jövő. 1999. 5.és korpusztervezés. A magyar nyelvpolitika alapproblémái.: Magyar dialektológia. Az elméleti ismeretek elsajátítása mellette be kívánja vezetni a hallgatókat a dialektológiai kutatások gyakorlati munkájába is. A határtalanítás nyelvi programja. oktatás. Magyar nyelv az informatika korában. a nyelvatlaszok fajtái. 1968–1977. A regionális nyelvhasználat (életkor.). beszédhelyzet). Budapest. értelmezési lehetőségei. Kolozsvár. Peter: Dialectology. Nyelvi kapcsolatok.): A magyar nyelvjárások atlasza. eszközei és feladatai. 3. 2001. 1999. Cambridge. Bp. 2002.. ezek biztosításának módja: Az egyetem a képzés infrastrukturális hátterét ( tantermek és felszerelésüket)biztosítja. Péntek János–Benkó Attila. Szépe György.). valamint a megismeréstudományok egyéb ágai és a nyelvészet viszonyára is. Bp. iskolázottság. I–VI. foglalkozás.

Önkormányzatok)kér fel. Katona Gábor Dr. a nyelvi szint ellenőrzése. Varga Pál Beosztás Egyetemi adjunktus Egyetemi docens Egyetemi tanár Egyetemi tanár Egyetemi docens Egyetemi docens Egyetemi docens Egyetemi docens Egyetemi tanár Egyetemi docens Egyetemi docens Egyetemi docens Egyetemi tanársegéd Egyetemi docens Egyetemi tanár Tudományos fokozat PhD CSc DSc DSc CSc CSc CSc PhD DSc PhD DSc CSc PhD PhD CSc A szakmai munkában részt vevő külső tagok: Név Beosztás 14. Takács Miklós Dr. Tóth Judit Dr.A képzés szerkezete: a képzés tartalma mind az általános. oktatói háttér.A képzés módszerei: elméleti jellegű előadások mellett gyakorlatok és szemináriumi jellegű foglalkozások. Nyirkos István Dr. A képzés költségtérítési díja: 140. A specializációs továbbképzésben részt vevő oktatók a Debreceni Egyetem részéről Név Dr.A képzés formája: költségtérítéses levelező 5. de néhány gyakorlati jellegű kollégium megtartására külső előadókat( OKM.megfelelően képzett személyi. 75 . 4. Oláh Szabolcs Szikszainé dr. Dobos István Dr. az új helyesírási szabályok megismerése. Radványi Zsuzsanna 3. Szirák Péter Dr. Debreczeni Attila Dr.000 Ft / félév NÉMET NYELV ÉS IRODALOM SPECIALIZÁCIÓ A SPECIALIZÁCIÓ INDÍTÁSÁNAK INDOKLÁSA KÉPZÉSI PROGRAM 1. hatékonyabb nyelvtanítási módszerek megismerése. Nagy Irma Dr. Berta Erzsébet Dr. új. Szabó József.Képzési cél: A célcsoportban megnevezettek német szakmódszertani és országismereti ismereteinek megújítása. különös tekintettel az elmúlt évtized új szavaira. szókincsbővítés. Hoffmann István Dr.A képzésért felelős kar megnevezése: BTK 2.A szakért felelős oktató: a szak egészéért felelős oktató Dr. mind a specializáció részben nagyobb tartalmi blokkokból és azokon belüli tantárgyakból épül fel 6. Goretity József Dr. a specializáció felelőse Dr. Kis Tamás Dr. Borbély Szilárd Dr.

A német nyelvtanítás módszertanának legújabb eredményei gyak. Drámapedagógia Didaktika az irodalomoktatásban. félév Számonkérés oktató kredit Dr Lieli Pálné Dr Lieli Pálné PhD fokozat kredit 5 óraszám 15 gyj 5 PhD 20 koll 5 Dr.3. A német nyelvtanítás módszertanának legújabb eredményei ea. országos és regionális szakmai vetélkedők előkészítése során lehet alkalmazni. elmélyítésére való készség.Tanterv: A képzés során elsajátítandó kompetenciák. megszerezhető ismeretek: Kötelező ismeretkörök: Közigazgatási vezetési ismeretek.2. A megszerzett tárgyi ismereteket legyen képes magas szinten átadni az oktatás folyamatában. Összehasonlító országismeret – civilizáció és 20 I. az egyéni tudás. Szakmódszertan 1. mint szervezet. 7.Személyes adottságok: elkötelezettség és igény a minőségi munkára. a szakmai továbbképzéshez szükséges pozitív hozzáállás. A pedagógus-szakvizsgára felkészítő specializációs képzés 3-4. illetve csoportok neveléseoktatása Szakmai ismeretkörök: Szakmódszertan. Országismeret 1. személyes adottságok. Az integráció és a szegregáció kérdései. Nyelvi és nyelvtani ismeretek 7.1. hogy a változó oktatási körülmények között helyt tudjon állni.Tudáselemek. a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben. Rendelkezzen magas szintű nyelvtani és lexikai ismeretekkel. önfejlesztésre. tudáselemek. félév tantervi hálója Tantárgy óraszám I. megszerezhető ismeretek. tevékenységrendszerben: A megszerzett ismereteket a középiskolai oktatásban és az oktatásszervezésben. II. Az intézmény és környezete. A nevelési-oktatási intézmény hatékonysága. pszichológiai ismereteket és módszereket igénylő személyek. A pedagógus a nevelési-oktatási intézmény szervezetében. 7. kreativitás. 2. szakcsoport vezetésben. ismeret bővítésére. Karl Katschthaler PhD 76 . tevékenységrendszerben. Sajátos pedagógiai.4. 7. Országismeret.A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben. A pedagógus tudjon és merjen igényes feladatokra vállalkozni. félév Számonkérés koll II.Elsajátítandó kompetenciák: A továbbképzés a szaktárgyi és szakmódszertani ismeretek megújításával növeli a pedagógus szakmai biztonságát és segíti abban.7. önművelésre. A nevelési-oktatási intézmény. készségek.

Didaktizált irodalomoktatás gyak. Drámapedagógia a nyelvoktatásban ea. 2. Drámapedagógia. Összehasonlító országismeret A záróvizsgán a benyújtott szakdolgozatot is meg kell védeni. Didaktizált irodalomoktatás ea. 9. 2. Horváth Andrea Lydia Böttger lektor Lydia Böttger lektor PhD PhD PhD PhD gyj 10 2/3 25 90 2/3 30 8. 2. Drámapedagógia 1. Radványi Zsuzsanna Dr. Radványi Zsuzsanna Dr. 10. A záróvizsga részei: a záróvizsga főbb témakörei: Szakmódszertan. Emelt szintű nyelvgyakorlat 1. Drámapedagógia a nyelvoktatásban gyak.életmódtörténet ea. ha a kredit átváltás általános szabályai szerint egyenértékesíthető jelen szakvizsgás képzés valamely tantárgyával. Horváth Andrea Dr. Tantárgyi programok: A német nyelvtanítás módszertanának legújabb eredményei 77 . III. Emelt szintű grammatikai és helyesírási gyakorlat anyanyelvű oktatóval Összesítés 90 Óraszám: 180 kollokvium: 4 Kredit: 55 gyakjegy: 6 gyj 5 Dr. Az oklevél minősítése a szigorlatnak. valamint a szakdolgozat benyújtása. A korábban szerzett ismeretek. Emelt szintű 20 beszédgyakorlat anyanyelvű oktatóval 2. Karl Katschthaler PhD 15 15 15 15 gyj 5 30 koll gyj koll gyj 5 5 5 5 Dr. IV. Összehasonlító 15 országismeret – civilizáció és életmódtörténet gyak. A záróvizsga eredménye a záróvizsgán kifejtett tételre kapott érdemjegy és a szakdolgozatvédés eredményének átlaga kerekítve. a záróvizsga eredményének és a szakdolgozat eredményének számtani átlaga kerekítve. V. gyakorlatok beszámításának rendje: Bármely felsőoktatási alapképzésben vagy továbbképzésben szerzett kredit elismerhető. Didaktika az irodalomoktatásban 1. A résztvevők teljesítményét értékelő rendszer: A szakdolgozat: a specializációs képzési rész ismeretköreiből a szakfelelős által jóváhagyott témából kell készíteni A záróvizsga: A záróvizsgára bocsátás feltétele: a tantervben előírt számú vizsga és gyakorlati jegy megszerzése.

hogy érinti a nyelvészeti aspektusokat is. A képzés elsődleges célja az. folyamatos kitekintéssel Magyarországra. szükségszerűen a német nyelvű országokra koncentrálva. A kreditek megszerzésének módja: az előadás kollokviummal. Az első fonalat a három német nyelvű ország (Ausztria. a gyakorlat gyakorlati jeggyel zárul. a gyakorlat gyakorlati jeggyel zárul. valamint a multikulturalitás jelenségei és problémái.a tanév végére.civilizáció és életmódtörténet Előadás és gyakorlat A tantárgy célja: a hallgatók országismereti tudásának felfrissítése és kibővítése. nem kötelező jelleggel . a történelemtanítás didaktikájának fő elvét. a médiumok és a kulturális intézményrendszer. A tantárgy kreditértéke: 10 Kontaktórák száma: Előadás 20 óra. A vizsgálódások súlypontja a jelen kulturális és politikai rendszere. században. hogy a tanárok nyelvi kompetenciája fejlődjön. hogy a vezetőtanár képes legyen helyes pedagógiai és módszertani döntéseket hozni. az EU-n belüli szerepvállalás. A tantárgy kreditértéke: 10 Kontaktórák száma: Előadás 20 óra. nyelvvizsgára. A tantárgy a tanulás és tanítás módszertani kérdéseit úgy vizsgálja meg.elkészítenek egy portfoliót. A kreditek megszerzésének módja: az előadás kollokviummal. írásfejlesztés Receptív készségek: hallott szöveg értése.Előadás és gyakorlat A tantárgy célja: A tantárgy segítséget nyújt a hazai és nemzetközi kutatások megismeréséhez. A tantárgy fő tematikai egységei: Produktív nyelvi készségek: beszédfejlesztés. a példaszerűséget követve. mivel az előadások és a műhelymunkák a célnyelven folynak. gyakorlat 15 óra Összehasonlító országismeret . gyakorlat 15 óra Drámapedagógia a nyelvoktatásban Előadás és gyakorlat 78 . amely tartalmazza az egyes témákkal kapcsolatos új ismeretek kipróbálását és a tanítási folyamat reflektálását. A program lehetőséget nyújt arra is. Végül a harmadik fonal a didaktizálás lehetőségeivel foglalkozik. a nemzeti identitás kérdései. amelyek nélkül a vezetőtanárok mentori feladataikat nem tudják megfelelő szinten ellátni. Svájc) sajátosságainak összehasonlító bemutatására vállalkozik. A második fonal a Civilizáció és életmód történetével foglalkozik. A kurzus folyamán az európai civilizáció egy-egy fejezetét kívánjuk bemutatni. tanulmányi versenyekre A résztvevők . annak kialakulása a XX. írott szöveg értése A nyelvtan és a szókincs közvetítése Az idegennyelv tudásának mérése és értékelése Tankönyv kiválasztása és elemzése munkatankönyvekkel Felkészítés az érettségire. A tantárgy tematikája három fonalra bontható. Németország.

A kreditek megszerzésének módja: az előadás kollokviummal. gyakorlat 15 óra 79 . a mondák. empatikus készségek fejlesztése • az ön. stb. A tantárgy kreditértéke: 10 Kontaktórák száma: Előadás 15 óra. rugalmas gondolkodásmód fejlesztése • az alkotóerő. hogy milyen nyelvi szintű irodalmi szövegek alkalmasak a német nyelv különböző szintű iskolai oktatására. Egyes német nyelvű irodalmi szövegek módszertani és didaktikai kidolgozása által a kurzus gyakorlati ötleteket nyújt ahhoz. A kurzus segítséget kíván nyújtani beszélgetések és tanári tapasztalatok egybegyűjtésével. A módszer alkalmazása során előtérbe kerül a motorikus. kreatív. hogyan és milyen kritériumok által válhatnak irodalmi szövegek alkalmassá az oktatásra. kreatív. kiejtés. esztétikai emocionális. emocionális és empatikus készségek fejlesztése. nyelvtan. A tantárgy tematikája Az irodalmi művek drámapedagógiai szempontú szcenikus interpretációja során a következő jelenségekre irányítjuk a figyelmet: • a motorikus. Az irodalmi szövegek sokszínűségük és érzelmeket kiváltó tulajdonságuk miatt jól hasznosítható kiindulási alapot nyújtanak a szabad kötetlen beszédhez és az idegen (ebben az esetben a német) kultúra világának megismeréséhez. a gyakorlat gyakorlati jeggyel zárul. de a mesék. hogyan használható a didaktizált irodalomoktatás a kommunikatív és kulturális nyelvi kompetencia fejlesztésére.és emberismeret bővítése • az önálló. fantázia fejlesztése • az egyén aktív részvételének elősegítése egy közösség munkájában • a koncentrált. Eme faktorok pedig nagymértékben elősegíthetik az idegen nyelvvel. A kurzus anyagát egy erre a célra összeállított szöveggyűjtemény és a további munkát segítő irodalomjegyzék képezi.) fejlesztése A kreditek megszerzésének módja: az előadás kollokviummal. század lírája dolgozható fel az iskolai oktatásban. melyek az egész személyiségre irányuló tanulási folyamat (ganzheitliches Lernen) gondolatára épülnek.A tantárgy célja annak bemutatása. novella) és a XX. gyakorlat 15 óra Didaktizált irodalomoktatás Előadás és gyakorlat A tantárgy célja: bemutatja. A tantárgy tematikája: kiválasztott irodalmi szövegek alapján (az irodalom széleskörű fogalmát használva) többnyire rövid próza (pl. tervszerű munka fejlesztése • a drámai kifejezésformák megismerése • a kritikai érzék fejlesztése • az idegennyelvi készségek (szókincs. irodalommal és kultúrával történő intenzív foglalkozást. A tantárgy kreditértéke: 10 Kontaktórák száma: Előadás 15 óra. esztétikai. hogy egy idegen nyelv elsajátításához vezető úton milyen módszereket alkalmazhatunk. a konkrét költészet és a gyermekirodalom is segítik az idegen nyelvű olvasás stratégiai gyakorlását és az idegen nyelvű kultúra recepcióját. a gyakorlat gyakorlati jeggyel zárul.

Emelt szintű beszédgyakorlat anyanyelvű oktatóval Gyakorlat A szeminárium keretében magas szintű speciális társalgási témák feldolgozásával kerül sor a szókincs további bővítésére és a kommunikációs készségek szintentartására. Önkormányzatok)kér fel. hogy kialakítsa az igényt az önálló metanyelvi reflexióra. A képzési program végrehajtásához szükséges tárgyi és személyi feltételek. A kreditek megszerzésének módja: gyakorlati jegy. A tantárgy kreditértéke: 5 Kontaktórák száma: 20 Emelt szintű grammatikai és helyesírási gyakorlat anyanyelvű oktatóval Gyakorlat A szeminárium fő feladatai: • a mondatalkotás alapjainak ismétlése (szórend. összetett mondatok. Radványi Zsuzsanna Lydia Böttger Beosztás egyetemi tanársegéd egyetemi adjunktus egyetemi adjunktus egyetemi adjunktus lektor Tudományos fokozat PhD PhD PhD PhD - A szakmai munkában részt vevő külső tagok: Név Beosztás 80 . Horváth Andrea Dr. A társalgást kiegészíti az adott témához kapcsolódó autentikus szövegek otthoni önálló feldolgozása. kötőszavak. hogy hogyan fejleszthetők önállóan a szókincs és a nyelvi készségek. melynek során a résztvevők tudatosíthatják. véleményalkotás. A tantárgy kreditértéke: 10 Kontaktórák száma: 30 11. oktatói háttér. és rávilágítson azokra a specifikus nyelvi jellemzőkre. Lieli Pálné Dr. szóbeli összefoglalás. ezek biztosításának módja: Az egyetem a képzés infrastrukturális hátterét ( tantermek és felszerelésüket) biztosítja. szenvedő szerkezetek. kötőmód stb. gyakorlása • az egyes mondattani jelenségek gyakorlása autentikus szövegek elemzése révén • a legfontosabb aktuális helyesírási változások nyomonkövetése A kreditek megszerzésének módja: gyakorlati jegy. beszélgetés. hogy a beszédkészség fejlesztésének olyan különféle módszereire világítsunk rá. Kiemelt fontosságú. A specializációs továbbképzésben részt vevő oktatók a Debreceni Egyetem részéről Név Dr. Ily módon a kurzus célja az is.). de néhány gyakorlati jellegű kollégium megtartására külső előadókat( OKM. Karl Katschthaler Dr. A képzés legkülönbözőbb szakterületeihez az egyetem különböző karain rendelkezésre áll a megfelelően képzett személyi. amelyeket a kézikönyvekben nem vagy alig lehet megtalálni. amelyeket a résztvevők saját nyelvtanítási munkájuk során is alkalmazhatnak (szerepjátékok. főnévi igeneves szerkezetek. vita és referátum).

században.A képzésért felelős kar megnevezése: BTK 2.000 Ft / félév TÖRTÉNELEM SPECIALIZÁCIÓ KÉPZÉSI PROGRAM 1. Történelem szakmódszertan. Historiográfia. készségek. tudáselemek. a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben. 81 .Személyes adottságok: A történetírás legújabb eredményeinek ismerete. Az európai és a magyar történelem folyamatainak összekapcsolásával ezek az ismeretek a komparatisztikai szemléletet is erősítik.A szakért felelős oktató: A szak egészéért felelős oktató Dr. megszerezhető ismeretek: Történelem specializáció ismeretköre: Európa és Magyarország a középkorban. történelem specializáció felelőse Dr. mind a specializációs részben blokkokból és azokon belüli tantárgyakból épül fel. nagyobb tartalmi 6. Európa és Magyarország a kora újkorban. 7.Elsajátítandó kompetenciák: Történelemből elsajátítandó: elméletileg is megalapozott átfogó ismeretek. 5. Magyarország az Európai Unióban. 4.A képzés módszerei: elméleti jellegű előadások mellett tantermi. 7.2. Papp Imre.1. A képzés költségtérítési díja: 140. Szabó József. Elméleti felkészültség a történetírás aktuális kérdéseiről.Tudáselemek. A megszerzett ismeretek magas szintű átadásának képessége az oktatás folyamatában.14. A legújabb kutatási eredmények és értelmezési szempontok megismertetése.3.A képzés szerkezete: A képzés tartalma mind az általános. alkalmasság önálló következtetések levonására. Magas szintű tájékozottság a történetírás legfontosabb kérdéseiben a középkortól napjainkig. Specializációtól függően terepgyakorlatok is vannak. 3. 7. megszerezhető ismeretek.Tanterv: A képzés során elsajátítandó kompetenciák. amely szükséges a középiskolai oktatásban. Európa és Magyarország a 20. laboratóriumi gyakorlatok és szemináriumi jellegű foglalkozások.A képzés formája: költségtérítéses levelező. személyes adottságok. ezek rendszeretési képessége. Európa és Magyarország az újkorban. tevékenységrendszerben 7.Képzési cél: A középiskolai tanárok és a vezető tanárok történelmi ismereteinek megújítása.

Bodnár Erzsébet Dr. Európa a 16-18. Pósán László Dr. PhD 75 3/3 24 15 105 gyj 4/4 3 31 kollokvium: 7 gyakjegy: 7 Minden oktató a Debreceni Egyetem alkalmazottja 8. A pedagógus-szakvizsgára felkészítő specializációs képzés 3-4.Szakmódszertan 1.A résztvevők teljesítményét értékelő rendszer: 82 . Az Európai Unió és Magyarország VII. Papp Imre Dr. A történelemtanítás szakmódszertana 2. Barta Róbert Dr. 15 században" 2. Velkey Ferenc Dr. Kora újkor történet 1. Erős Vilmos Dr.Európa és Magyarország a kora újkorban 2. Szakmódszertani szeminárium Összesítés Óraszám: 180 Kredit: 55 koll gyj 5 3 15 10 15 15 10 10 15 koll gyj koll koll gyj gyj koll 5 3 5 5 3 2 5 Dr. században 3. Magyarország a 11-15. Magyarország a jelenkorban 1. CSc PhD PhD Habil. félév számon kérés oktató kredit A az fokozat kredit óraszám 5 3 Dr. Európa a 20. A történetírás új irányzatai VI. Magyarország politikai rendszerei a 20.. Magyarország a 20. Bárány Attila Dr. században V. PhD PhD PhD. A nagyhatalmi viszonyok és Európa 2. század világában 2. században II. Magyarország a 10 polgárosodás korában IV. Györkös Attila PhD PhD 15 10 koll gyj 5 3 DSc PhD . Európa a jelenkorban 1.A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben. Európa a" hosszú 19. szakcsoport vezetésben lehet alkalmazni. században 15 10 I. félév tantervi hálója Tantárgy óraszám I. III. Barta Róbert Dr.4. tevékenységrendszerben: történelemből megszerzett ismereteket a középiskolai oktatásban és oktatásszervezésben. Európa és Magyarország a középkorban 2. Pallai László Kovács István PhD. Európa és Magyarország az újkorban 1.7. Középkor történet 1. félév számon kérés koll gyj II. Historiográfia 1. Pallai László Dr. Püski levente Dr.

A hatalmi viszonyok változásai.A korábban szerzett ismeretek. III. Tantárgyi programok: Történelem tantárgy programja. az alkotmányos berendezkedések születését. tárgy előadás és szeminárium keretében taglalja a modern kapitalizmus kialakulását. A politikai berendezkedések és a nemzetállamok típusai. gazdaság és társadalom. II. A magyar polgárosodás a 19. Tematikus egységei: Anyagi és szellemi kultúra. Tematikus egységei: Az első világháború és következményei. A második világháború és következményei. A közép-európai régió és a magyar fejlődés sajátosságai(örökös jobbágyság. politikai berendezkedések összevetése. IV. A 83 . A magyar és a nyugat-európai társadalmi struktúrák. 9. a záróvizsga eredményének és a szakdolgozat eredményének számtani átlaga kerekítve. ha a kredit átváltás általános szabályai szerint egyenértékesíthető jelen szakvizsgás képzés valamely tantárgyával 10. a trianoni béke. gyakorlatok beszámításának rendje: Bármely felsőoktatási alapképzésben vagy továbbképzésben szerzett kredit elismerhető. Magyarország európai kapcsolatai. Európa és Magyarország a középkorban c. tárgy előadás és szeminárium formájában tárja fel az ország legfontosabb sors fordulóit és rendszerváltásait. A korai kapitalizmus. A záróvizsga részei: a záróvizsga résztárgyait az egyes specializációk határozzák meg A záróvizsgán a benyújott szakdolgozatot is meg kell védeni. majorsági gazdálkodás). Az oklevél minősítése a szigorlatnak. A két világháború közötti magyar berendezkedés. Magyarország a Habsburg Birodalomban. században. Tematikus egységei: Nyugat-Európa vezető szerepének kialakulása. Vallási és kulturális változások. a nemzetállamok szerepét és a hatalmi viszonyokat. A török hódítás és berendezkedés. Tematikus egységei: Politikai forradalmak Európában. A polgári társadalmak változatai. A záróvizga tárgyai történelemből: Középkor történet Kora újkor történet Európa és Magyarország az újkorban Magyarország a jelenkorban Európa a 20. Magyarország a dualizmus rendszerében. Az ipari forradalmak Európában és Magyarországon. tárgy előadás és szeminárium keretében feltárja a kor nagy változásait. Magyarország helyének megváltozását. a regionális átrendeződést. Európa és Magyarország a kora újkorban c. Magyarország a jelenkorban c. tárgy előadás és szeminárium keretében a főbb európai történeti folyamatokat taglalja magyarországi vonatkozásaival. I.A szakdolgozat: a specializációs képzési rész ismeretköreiből meghatározott témából kell készíteni A záróvizsga: A záróvizsgára bocsátás feltétele: az előírt számú vizsga és gyakorlati jegy megszerzése. valamint a szakdolgozat benyújtása. Európa és Magyarország az újkorban c. században Az Európai Unió és Magyarország Historiográfia Szakmódszertan A záróvizsga eredménye a záróvizsgán kifejtett tételre kapott érdemjegy és a szakdolgozatvédés eredményének átlaga kerekítve.

rendszerváltások Európában. A képzési program végrehajtásához szükséges tárgyi és személyi feltételek. Erős Vilmos Dr. A történetírás modernizálódása. században. századi Európa történetének legfontosabb állomásait. Barta Róbert Dr. vezető tanár egy. adj. Historiográfia c. A magyar történetírás útjai a 20. Tudományos fokozat PhD PhD PhD PhD PhD PhD DSc PhD PhD habil CSc A szakmai munkában részt vevő külső tagok: Név Beosztás 14. A Kádár-korszak. Az Európai Unió fejlődése. docens egy. A történelemtanítás szakmódszertana c. A Szovjetunió összeomlása. Tematikus egységei: Történetfilozófiai irányzatok a 20. egy. Tematikus egységei: Változó szabályozások a történelemoktatásban. Önkormányzatok)kér fel. Papp Imre Dr. VII. Püski Levente Dr. Új történetírói irányzatok a második világháború után. doc. A tankönyvek kiválasztása és alkalmazása. egy. Pósán László Dr. Kommunikációs kérdések és konfliktuskezelés a történelem oktatása során. egy. Magyarország az Unióban. Bárány Attila Dr. Györkös Attila Kovács István Dr. Az Annales-iskola. Tematikus egységei: A első világháború és következményei.Rákosi korszak és az 1956-os forradalom. században. Hidegháború és enyhülés. oktatói háttér. Pallai László Dr. A képzés költségtérítési díja: 140. doc. A bipoláris rendszer kialakulása a második világháború után. adj egy. A globalizáció története. A specializációs továbbképzésben részt vevő oktatók a Debreceni Egyetem részéről Név Dr. Velkei Ferenc Beosztás egy. Bodnár Erzsébet Dr. de néhány gyakorlati jellegű kollégium megtartására külső előadókat( OKM. tárgy előadás és szeminárium keretében dolgozza fel a 20.000 Ft / félév 84 . A második világháború és következményei. Hatalmi átrendeződések. A képzés legkülönbözőbb szakterületeihez az egyetem különböző karain rendelkezésre áll a megfelelően képzett személyi. Multimédia és internet az oktatásban. egy. doc. ezek biztosításának módja: Az egyetem a képzés infrastrukturális hátterét ( tantermek és felszerelésüket)biztosítja. A szóbeliség és az írásbeliség aránya a tanítás folyamatában. adjunktus egy. V. doc. tanár egy doc. 11. Európa a jelenkorban c. VI. tárgy előadás és szeminárium keretében foglalja össze a modern szemléletű oktatáshoz szükséges ismereteket. A rendszerváltás és a magyar demokrácia kialakulása. tárgy előadás keretében foglalja össze a történetírás új eredményeit. Diktatúrák és demokráciák a két világháború között.

laboratóriumi gyakorlatok és szemináriumi jellegű foglalkozások. A nevelési-oktatási intézmény. 5. állampolgári ismeretek stb. 4. hogy olyan szakembereket képezzen. A továbbképzés célja olyan szakemberek képzése.A képzésért felelős kar megnevezése: BTK 2. emberismeret. 7.1. A pedagógus a nevelési-oktatási intézmény szervezetében. Sajátos pedagógiai. Világvallások szövegforrásai 85 . vallási specializációk. átgondoltabb oktatására (magyar irodalom. ember. Tóth Judit. 3. Vallástörténet.Képzési cél: A képzés célja. 7. tevékenységrendszerben 7. 6.VALLÁSTUDOMÁNY SPECIALIZÁCIÓ KÉPZÉSI PROGRAM 1. személyes adottságok. akik képesek a vallástudomány és a világvallások ismeretei és hagyományai között eligazodni. valamint képesek a szakmai alapismereteken túl a különböző vallások istenfogalmának. mind a specializációs részben nagyobb tartalmi blokkokból és azokon belüli tantárgyakból épül fel. mint szervezet. Az integráció és a szegregáció kérdései. illetve csoportok nevelése-oktatása – A Vallástudomány ismeretkörei: Vallástudomány.Elsajátítandó kompetenciák: Az általános világnézeti-vallási pluralizálódás következtében megerősödött az az igény. Az intézmény és környezete.). tudáselemek. valamint legfontosabb etikai értékeinek a megismertetésére is. megszerezhető ismeretek. A nevelési-oktatási intézmény hatékonysága..2. a Vallástudomány specializáció felelőse: Dr.A képzés formája: költségtérítéses levelező. indítására. Specializációtól függően terepgyakorlatok is vannak. pszichológiai ismereteket és módszereket igénylő személyek. Szabó József.Tanterv: A képzés során elsajátítandó kompetenciák. a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben.A képzés szerkezete: A képzés tartalma mind az általános.Tudáselemek.1 pontjában megnevezett kompetenciákkal rendelkeznek. készségek. hogy az oktatás különböző szintjein legyenek olyan szakemberek.A képzés módszerei: Elméleti jellegű előadások mellett tantermi.és társadalomszemléletének. Vallás és más tudományok. akik világnézeti-vallási elkötelezettségtől függetlenül tudnak vallástudományi alapismereteket nyújtani. és ezáltal saját tantárgyaik vallási dimenzióinak teljesebb. akik a KKK 7. történelem. szakkörök stb.A szakért felelős oktató: A szak egészéért felelős oktató Dr. megszerezhető ismeretek Kötelező ismeretkörök: Közigazgatási vezetési ismeretek.

Vallástörténet 1. Hittud. Egyetem Marjovszky Tibor PhD Debreceni Reform. (Zsidó) 15 15 koll. Vallástudomány 1. Egyetem Tóth Judit Debreceni Egyetem Fehér Bence Károli Gáspár Református Egyetem Bugár István Debreceni Egyetem 15 15 15 10 koll. 4 4 15 koll. koll. Vallástörténet I. (Iszlám és keleti vallások) III.Bev. Egyház és művészet 5. szakvizsgát tett pedagógusok alkalmasak lesznek a megszerzett eredeti látás. Vallástörténet II. tevékenységrendszerben: a képzést elvégző. a különböző nézőpontok bemutatásával a más vallások (kultúrák) iránti tolerancia kialakítására és erősítésére A pedagógus-szakvizsgára felkészítő. gyj. kredit 5 5 5 IV. Vallás és más tudományok 1. fogalmi gondolkodás. félév óraszám számon kérés kredit Kovács Ábrahám PhD Debreceni Reform. 4 4 4 4 Bartha Elek Debreceni Egyetem Dalminé Kiss Gabriella Debreceni Egyetem Nagy Márta Debreceni Egyetem Pék Győző Debreceni Egyetem PhD PhD habil. gyj. Egyetem Kovács Ábrahám PhD Debreceni Reform. Vallásfenomenológia II. habil. együttműködési készség. elkötelezettség és minőségtudat a vallástudomány és a különböző világvallások alapvető ismereteinek vonatkozásában. Hittud. PhD habil. koll. kezdeményezőkészség és személyes felelősségvállalás. értékközpontúság 7. 4 86 . 4 2. félév óraszám számon kérés I. a vallással kapcsolatos ismeretek felismerési és kreatív kezelési képessége. vallástudomány specializációs képzés 3-4.és gondolkodásmód birtokában a vallási jelenségekről szerzett tudás gyakorlati (közoktatásban kamatoztatható) alkalmazására. története 15 és módszertana 3.A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben. koll. PhD habil. Hittud. az absztrakció képessége. A vallástud. DSc CSc PhD.7. Vallási néprajz 3. Valláslélektan koll. koll. Egyetem Marjovszky Tibor Debreceni Reform. Vallástörténet III. félév tantervi hálója Tantárgy III. Vallásszociológia 4. vallástudományba a 15 koll. PhD oktató Fokozat 2. Hittud. kritikai attitűd. 15 (Kereszténység) 3. Vallásfilozófia 15 2.4.3.Személyes adottságok: motiváció.

a záróvizsga eredményének és a szakdolgozat eredményének számtani átlaga kerekítve. Iszlám és vallási szövegek Összesen keleti 90 27 Kollokvium: 9 Gyakorlati jegy: 4 10 90 gyj. Református Egyetem 180 óra 55 kredit Óraszám: 180 Kredit: 55 A szakdolgozat kreditértéke 10 kredit 8. A záróvizsga eredménye a záróvizsgán kifejtett tételre kapott érdemjegy és a szakdolgozatvédés eredményének átlaga kerekítve. Az oklevél minősítése a szigorlatnak. gyakorlatok beszámításának rendje: Bármely felsőoktatási alapképzésben vagy továbbképzésben szerzett kredit elismerhető. 10. Világvallások szövegforrásai 1.IV. ha a kredit átváltás általános szabályai szerint egyenértékesíthető jelen szakvizsgás képzés valamely tantárgyával. 4 2. A résztvevők teljesítményét értékelő rendszer: A szakdolgozat: a specializációs képzési rész ismeretköreiből meghatározott témából kell készíteni A záróvizsga: A záróvizsgára bocsátás feltétele: az előírt számú vizsga és gyakorlati jegy megszerzése. A záróvizsga részei: A vizsga két részből áll: 1) a szakdolgozat megvédése. valamint a szakdolgozat benyújtása. A záróvizsgán a benyújott szakdolgozatot is meg kell védeni. 9. Kossuth u. 2) a szakdolgozat témájától függően vallástudományi vagy vallástörténeti tárgyú szóbeli vizsga. 4 28 Tóth-Mihala Veronika Református Gyülekezet. Debrecen. X 87 . Zsidó és keresztény szövegek 10 gyj. Tantárgyi programok: TANTÁRGYI ADATLAP Kredit: 5 Óraszám: 15 Előadás Szeminárium Konzultáció Értékelés: Szigorlat Kollokvium X Tantárgy neve: Bevezetés a vallástudományba Félév: 3.A korábban szerzett ismeretek. Fehér Bence PhD Károli Gáspár habil.

Bevezetés a vallástudományba.) 5. vallásfilozófia. 1998. Budapest: Osiris-Századvég Könyvtár. A vallástudomány tárgya. M. G. 1996. 2001 (Osiris tankönyvek) Voigt Vilmos: A vallási élmény története. értelmezési. A tudományág kialakulása és helye a teológia tudományos környezetében 3. 2004. Horváth Pál: Vallásismeret. Budapest: AduPrint. Elméleti és összehasonlító vallásszociológia.Gyakorlati jegy A tantárgy rövid leírása: A tantárgy célja a vallástudomány általános fogalmainak és kérdéseinek áttekintő bemutatása olyan módon. ember. A vallástudományi módszertan Kötelező olvasmányok: Eliade. M. Budapest: Osiris Kiadó. Leeuw. Budapest: Timp Kiadó. A tantárgy oktatója: Dr. Vallástudományi szakágak (vallástörténet. Kovács Ábrahám docens TANTÁRGYI ADATLAP Kredit: 5 Előadás Szeminárium Konzultáció Értékelés: Szigorlat Kollokvium Gyakorlati jegy X Tantárgy neve: A vallástudomány története és módszertana Félév: Óraszám: 3.: Vallási hiedelmek és eszmék története I-III. A vallástudomány tudományos kontextusa 4. 15 X 88 . Témakörei: 1. vallásdefiníciók 7. van der: A vallás fenomenológiája. valláskritika stb. társadalom. A vallás mint kommunikációs-. B. A vallástudomány fogalma általában és a különböző világvallásokban 2. hogy megalapozza a kurzus többi tárgyának oktatását is. Budapest: Calibra Kiadó.és szimbólumrendszer 6. 1994Hamilton.: Vallás.

: Vallás. Freud 5. Budapest: Osiris-Századvég Könyvtár. közepén 3. század végétől napjainkig. Bp. B. Kovács Ábrahám docens TANTÁRGYI ADATLAP Kredit: 5 Óraszám: 15 Előadás Szeminárium Konzultáció Értékelés: Szigorlat Kollokvium Gyakorlati jegy X Tantárgy neve: Vallásfenomenológia Félév: 3. Témakörei: 1. A vallástudomány legfontosabb módszerei Kötelező olvasmányok: Eliade.: Vallási hiedelmek és eszmék története I-III. A tantárgy oktatója: Dr.. társadalom. Marx. közepéig 2. valamint legfontosabb módszereinek ismertetése. sz. A vallástudomány a 18. ember. A kialakuló tudomány helye a tudományok rendszerében. X 89 .. Feuerbach. A modern értelemben vett vallástudomány kezdetei a 19. sz. 1998. közepétől a 19. A vallástudomány a 20. kapcsolata más tudományágakkal 4. 1994Horváth Pál: Vallásismeret. sz. sz. 1996. Hamilton.Tantárgy rövid leírása: A tantárgy célja a tudományág történetének bemutatása a 18. M. M. A vallástudomány története Magyarországon 7. Bp.-ban 6.

Tantárgy rövid leírása: A tantárgy célja a fenomenológiai kategóriáknak és ezek megjelenésének a megismertetése a világvallások közül háromban: kereszténység. Jólesz Károly: Zsidó hitéleti kislexikon. 2001. 2000. Témakörei: 1. politeizmus. Kozmikus jelenségek megistenítése 4.. Osiris. zsidóság. (Szemelvények) Gonda László: A zsidóság Magyarországon 1526-1945. Kiadó. törvény. Fétisizmus. Talentum Kft. Európa. Századvég. A fenomenológia tárgya. természeti jelenségek megistenítése. Panteizmus. 1992. Osiris. henoteizmus 5. jav. Szent helyek. Varázslás 3. Tan. Makkabi Kiad. Totemizmus. iszlám. (Szemelvények) Fröchlich Ida (szerk..): Magyar Zsidó Lexikon.): A qumrani szövegek magyarul. Mircea Eliade: Vallási hiedelmek és eszmék története I-III. Az erő. van der Leeuw: A vallás fenomenológiája. 2000. 1932. Akad. Varga Zsigmond: Általános vallástörténet. 3. Simon Philip de: Zsidó rítusok és jelvények. PPKE. 90 . 2. lélekképzetek. A tantárgy oktatója: Dr. (Zsidó) Félév: 3.. 1993. Szent iratok. története 2. Imádság és mítosz 7. szent idők. (Szemelvények) Vries. Mircea Eliade: A szent és a profán. X Kötelező olvasmányok: Ujvári Péter (szerk. Monoteizmus. 2000. cselekmények. Marjovszky Tibor egyetemi docens TANTÁRGYI ADATLAP Kredit: 4 Óraszám: 15 Előadás Szeminárium Konzultáció Értékelés: Szigorlat Kollokvium Gyakorlati jegy X Tantárgy neve: Vallástörténet I. forrásai. Polidémonizmus. bőv.. áldozat Kötelező olvasmányok: G. állat alakú istenek 6. 1996. kiad. 1995. dualizmus. kiad.

Atlantisz. Az ún. A páli misszió 4. Osiris. Bp. SzIT. Keresztényüldözések és korai eretnekségek. sz. A katolikus és a protestáns kereszténység. Chadwick. a kurzus óraszámának korlátozottsága miatt csupán a keresztény hit történetének fontosabb fordulópontjaira koncentrálva.. ortodox törésvonal. apológiái és polémiái.A tantárgy oktatója: Dr. 1999.-ban 6. 1999. 15 X Tantárgy rövid leírása: A tantárgy célja a keresztény vallás illetve vallástörténet bemutatása. Témakörei: 1. Bp.. A tantárgy oktatója: Dr. A kereszténység keletkezése. 5. Az Ószövetség új szövetségi jövendölési. A mai keresztény világ és az „új vallási jelenségek” Kötelező olvasmányok: Brown. tanításai 2. Tóth Judit egyetemi docens 91 . Az ortodox kereszténység 7. A II. sz. Peter: Az európai kereszténység kialakulása. religio catholica. Bp. Jézus messiási önértelmezése és az evangelion 3. Marjovszky Tibor egyetemi docens TANTÁRGYI ADATLAP Kredit: 4 Előadás Szeminárium Konzultáció Értékelés: Szigorlat Kollokvium Gyakorlati jegy X Tantárgy neve: Vallástörténet II. Henry: A korai egyház.. Szántó Konrád: A katolikus egyház története I-III. (Kereszténység) Félév: Óraszám: 3. Religio licita. hittételek megfogalmazása a 4-5.

Az iszlám születésének körülményei. A köztes lét könyvei. szöveghagyomány. Bp. hogy alapfokú ismereteket nyújtson az európai vallási hagyományoktól igen eltérő keleti vallásokról és megismerési rendszerekről... Ábrahám-hagyományok. Konfucianizmus 7. azzal a céllal. Osiris. A Tan Kapuja Buddhista Főiskola jegyzete. Muhammad b. és elsajátítja azokat a módszereket. A tantárgy oktatója: Dr.. megismerkedés hagyományaival. variánsok. A hinduizmus. Eliade: Vallási hiedelmek és eszmék története I-III. Politeizmus és monoteizmus jelenléte az arab félszigeten az V-VI. Kína vallásai: a taoizmus. Szerk. 1986. Fodor S. amelyek az iszlám sajátos vonásainak kutatásában nélkülözhetetlenek.. A kalifátus intézménye és a legitimációs kérdések vallási következményei. Bp. C. előzményei. Hagyomány és kinyilatkoztatás kapcsolata. Bp. olyan módon. az iszlám misztika. 1998. 1988. A négy jogi iskola. Európa K. India bölcsessége.TANTÁRGYI ADATLAP Kredit: 4 Előadás Szeminárium Konzultáció Értékelés: Szigorlat Kollokvium Gyakorlati jegy X Tantárgy neve: Vallástörténet III. szövegtörténet. jogi és rituális előírásaival. 6. Abdilláh élete és életműve. 2. A Mahdi eszméje és annak megtestesítői. A keleti vallások története órák keretein belül India. 15 X Tantárgy rövid leírása: A tantárgy egyik célja az iszlám születésének és fejlődésének bemutatása. szd.. Szunna és hadísz. Bp. A védikus vallás.. (Iszlám és keleti vallások) Félév: Óraszám: 4. A muszlim közösség fejlődése Muhammad halála után. A szúfizmus. A buddhizmus. hogy a hallgató általános képet kapjon az iszlámról. Cahen: Az iszlám a kezdetektől az oszmán birodalom létrejöttéig. 1989. 4. Témakörei: 1. 1995. Fehér Bence habilitált egyetemi docens 92 . A muszlim vallásjog kiépülése és módszerei. 3. A síitákról lehasadó túlzó szekták. A darsana fogalma és az indiai megismerési utak 5.. M. A Korán: felépítés.-ban. Kína és Japán vallási hagyományairól esik szó. Bp. Japán: a sintoizmus Kötelező olvasmányok: Az iszlám: források.

Bugár István habilitált egyetemi docens 93 . Otto). Gilson. Bp. Bp. Christopher Stead: Filozófia a keresztény ókorban. Schopenhauer. A gnózis és a keresztény apologéták 3. Kora újkori vallásfilozófia (Descartes. Hume). Eliade.. A kezdetektől a szofista mozgalomig.. Témakörei: 1. Bp.. „Areopagita” Dénes) és pogány újplatonizmus. Modern katolikus és ortodox vallásfilozófia (Congar. Bp.. hermetizmus). II. 2001. 1997. 2003. Paulus Hungarus – Kairosz. Pascal. Modern protestáns gondolkodás (Barth. Ágostontól a skolasztikáig 4. Osiris. Brian Davies: Bevezetés a vallásfilozófiába. Bp. A tantárgy oktatója: Dr. I.. Kierkegaard és az egzisztencializmus 6.. Nietzsche. Keresztény platonizmus (Órigenész. Gerardus van der Leeuw: A vallás fenomenológiája. 2002.. (Fenomenológia és analitikus filozófia) 7. Európa. X Tantárgy rövid leírása: A tantárgy célja a vallás filozófiai értelmezésének áttekintése történeti megközelítésben. 1999. Bergyajev. Platón és Arisztotelész 2. Etienne Gilson: A középkori filozófia szelleme. Spengler. Kossuth. Rahner. Kant és Hegel 5. Osiris.TANTÁRGYI ADATLAP Kredit: 4 Óraszám: 15 Előadás Szeminárium Konzultáció Értékelés: Szigorlat Kollokvium Gyakorlati jegy X Tantárgy neve: Vallásfilozófia Félév: 3. Daniélou. (Jung. Bp. Bonhoeffer. Zizioulas) Kötelező olvasmányok: Richard Schaeffler: A vallásfilozófia kézikönyve. 2000. Az előadások a válogatott szövegek megértését kívánják elsősorban elősegíteni. Osiris. Rudolf Otto: A szent. Berkeley. Modern vallásértelmezések. Bp. Tillich). A kurzus terjedelméből fakadóan természetesen csak a főbb problémákra és gondolatokra hívhatjuk fel a figyelmet. 1987. Mircea Eliade: A szent és a profán. Osiris. A hellénizmus és a késő antik vallásos filozófiák (zsidóság.

Az európai és a magyar vallási néprajz története 4... és bevezetést adjon azoknak a vallásoknak a tanításaiba és gyakorlatába is. A tantárgy oktatója: Dr. In: „Mert ezt Isten hagyta. Megismerteti a vallási néprajz elméleti kérdéseit. Vallásantropológia 3.. Búcsújárás 6. 1980: 5-13. 1986. Liturgia és paraliturgia.” Bp. 1999.: Gesztelyi Tamás) Bp. Bartha Elek: A hitélet néprajzi vizsgálata. hogy elméleti alapot nyújtson a magyar és az európai vallási néprajz tanulmányozásához. Népi vallásosság Mohay Tamás: A népi vallásosságról. A népi vallásosság. amelyeknek hívei Magyarországon nagyobb számban élnek.TANTÁRGYI ADATLAP Kredit: 4 Óraszám: 15 Előadás Szeminárium Konzultáció Értékelés: Szigorlat Kollokvium Gyakorlati jegy X Tantárgy neve: Vallási néprajz Félév: 4. Felekezeti néprajz. Vallás és tárgykultúra 7. Debrecen. Magyar Tudomány. Vallásos néphagyományok. 18-62 Egyházak és vallások a mai Magyarországon. Tüskés Gábor: A népi vallásosság kutatása Magyarországon. 2. vallás és hit Kötelező olvasmányok: Magyar néprajz VII. Témakörei: 1. 1991. (Szerk. A vallási néprajz helye a vallással foglalkozó tudományok között.. X Tantárgy rövid leírása: A tantárgy célja. 5. Bartha Elek egyetemi tanár 94 . Vallás és erkölcs. 535-548.

vallásos szocializáció stb. A szociológia sajátos szemlélete. A tantárgy oktatója: Dalminé dr.gyűjt. felekezet. 1982 Hívõk. társadalom. vallás és modernizáció kérdéskörei 7. MTA Filozófiai Intézete.. diszciplináris kérdései 3. Osiris. amely nemcsak történeti tradíciója miatt érdekes. Vallás a magyar társadalomban Kötelező olvasmányok: Malcolm B. amely alkalmas a vallásgyakorlat és -elmélet jelenségeinek feltárására és értelmezésére. egyház. Hamilton: Vallás.. 1995. 1998 Tomka Miklós: Vallásszociológia. A vallásszociológia tárgya (a vallás szociológiai definiálásának szükségességével és problémáival) 2.) 6. 435-464. Témakörei: 1.. Mire való a vallásszociológia? Diakónia. 1-17. Kiss Gabriella egyetemi docens 95 . Bp. ember. 8. hanem különleges aktualitása miatt is. vallásos magatartás. Olyan szociológiai szemléletet és tárgyi ismeretet kíván közvetíteni. szekularizáció. vallási közösség. 1990 Molnár Attila: A tudatreformáció és a vallásszociológia. X Tantárgy rövid leírása: A tantárgy célja a vallásszociológiai kutatás eredményeinek a megismertetése. egyházak ma Magyarországon. vallási kultúra. Fő kutatási területei és irányzatai 4.TANTÁRGYI ADATLAP Kredit: 4 Óraszám: 15 Előadás Szeminárium Konzultáció Értékelés: Szigorlat Kollokvium Gyakorlati jegy X Tantárgy neve: Vallásszociológia Félév: 4. Vallás és társadalom. Szöv. szekta. Bp. In: Valóság. vallási intézmények. Alapvető kategóriái (vallás. A vallásszociológia története 5. A Giddens: Szociológia. vallásosság. Bp. 1988.

I-II. Egyház és művészet kapcsolata az indiai vallásokban 6. A kép története a művészet korszaka előtt. A művészet eszközei az elvárások teljesítésére 2. Bp. 1988. Egyház és művészet kapcsolata a kereszténységben 4. Nagy Márta habilitált egyetemi docens 96 . 2000.. Bp. Bp. Témakörei: 1.TANTÁRGYI ADATLAP Kredit: 4 Óraszám: 15 Előadás Szeminárium Konzultáció Értékelés: Szigorlat Kollokvium Gyakorlati jegy Tantárgy neve: Egyház és művészet Félév: 4. Goldziher Ignác: Az iszlám kultúrája...: A bizánci esztétika. X X Tantárgy rövid leírása: A tantárgy célja a vallás és művészet kapcsolatát az egyház és művészet kapcsolatán keresztül megmutatni. V. A szakrális művészet helye a művészettörténetben Kötelező olvasmányok: Belting. H. Bicskov.: Kép és kultusz. egyrészt általánosságban. Egyház és művészet kapcsolata általában. Az egyházak elvárásai a művészettel szemben. A tantárgy oktatója: Dr. Egyház és művészet kapcsolata a kínai és a japán vallásokban 7. másrészt a szakképzésben szóba kerülő nagy világvallások vonatkozásában. Egyház és művészet kapcsolata a zsidó vallásban 3. 1981. Egyház és művészet kapcsolata az iszlámban 5.

Valláslélektani alapfogalmak. A közösségi élet spirituális dimenziója 7. X X Tantárgy rövid leírása: A tantárgy célja valláslélektani alapismeretek nyújtása. Témakörei: 1.. Bp. A segítés és a terápia különböző szintjei és lehetőségei Kötelező olvasmányok: Pem László: Valláspszichológia. Korszellem és a vallási jelenség 2.TANTÁRGYI ADATLAP Kredit: 4 Óraszám: 10 Előadás Szeminárium Konzultáció Értékelés: Szigorlat Kollokvium Gyakorlati jegy Tantárgy neve: Valláslélektan Félév: 4. Pék Győző egyetemi docens 97 . A vallási szükséglet és megnyilvánulási formái 3.: valláslélektan. Szombathely. Süle Ferenc: Vallás vagy pszichoterápia? – Küzdelem a vertikális labirintusban. A lélektani emberkép és pszichodinamika. a spirituális szükségletek egészséges és kóros megjelenési formáinak és a mentálhigiénés segítés lehetőségeinek a bemutatása.. amelyben a spirituális jelenség értelmezhető 4. Bp. 1991. A módosult tudatállapotok jelenségei és problémái. A. Tomcsányi Teodóra: Amikor gyönge. I. 2006. 2004. a vallási jelenségek lélektani megnyilvánulásainak elemzése. A vallás mint mentálhigiénés rendszer 5. A szektaképződések lélektana 6.. A tantárgy oktatója: Dr. A megtérések pszichodinamikája. Vergote. Bp. a pasztorálpszichológia és a lelkigondozás köréből. akkor erős: tanulmányok a valláslélektan. 2004.

az ősatyák. illetve a szövegfeldolgozás módszereivel. Szövetség és jog. Bírák. Áron Kiadó. A prófétai ellenállás Északon (Illés és Áháb. Témakörei: 1. Prófétai szövegek a fogság előtt és után. levelek. Bp.: A szöveg mint interpretáció: Márk idején és azóta. fordítás) Jubileumi Kommentár. A kultusz kezdetei.. Kijelentés a Sinain. Bölcsességirodalom és apokaliptika 4. Saul. 1998... Ong. Akadémiai K. Jéhu) 3.) Mártonffy Marcell: Az újszövetségi példázatok irodalma. doktorandusz 98 . 2002.k. 2001. A kommunikációs technológiák története Homérosztól Heideggerig. Bp. azok történeti hátterével. Őstörténet 2. Az apokrif irodalom 7. Salamon kora. Jelenések könyve 6. in: Szóbeliség és írásbeliség. Szerk. Az Apostolok cselekedetei. 143-165. Dávid és birodalma. Poétika és teológia.TANTÁRGYI ADATLAP Kredit: 4 Óraszám: 10 Előadás Szeminárium Konzultáció Értékelés: Szigorlat Kollokvium Gyakorlati jegy Tantárgy neve: Zsidó és keresztény szövegek Félév: 4. Walter J. (Dissertationes Theologicae 5. A kezdetek. A tantárgy oktatója: Tóth-Mihala Veronika református lelkész. A deuteronomisztikus történetértelmezés. X X Tantárgy rövid leírása: A tantárgy célja megismertetni a hallgatókat a zsidóság és a kereszténység legfontosabb szövegeivel. Elizeus és követői. A misztikus irodalom Kötelező olvasmányok: Biblia (Károli/ Új Fordítás / R. példabeszédek 5. Kortörténeti bevezetés Hodossy-Takács Előd: Kortörténeti tanulmányok. Kivezetés Egyiptomból. Pusztai vándorlás. Evangéliumok. Nyíri Kristóf – Szécsi Gábor. Debrecen.

Önkormányzatok)kér fel. Muszlim szentek életéről. varázsigékből. An-Nawawi. A képzés legkülönbözőbb szakterületeihez az egyetem különböző karain rendelkezésre áll a megfelelően képzett személyi. Európa K. Farkas Lõrinc Imre Kiad.. A tantárgy oktatója: Fehér Bence habilitált egyetemi docens 11. Bp. amelyek ezen vallások irodalmának helyes megértéséhez és feldolgozásához specifikusan szükségesek. Upanishadok. Bp. elsősorban magyar nyelven elérhetőekre támaszkodva. 1984. BNp.. 1994. 1989. Dhammapada. A Tan Kapuja Buddhista Fõiskola jegyzete. X X A tantárgy célja az iszlám és a keleti vallások legfontosabb szövegeinek... 1987. Rig-véda. szövegrészleteinek megismertetése. azzal a céllal. Válogatás jogi szövegekből. Síita szövegek. Bp. Bp. Farkas Lõrinc Imre Kiad... Bp. 1994.. hogy a hallgatók elsajátítsák azokat a módszereket.. Korán. Tao Te King 7. 2. Témakörei: 1.. Ford. 5. Válogatás tradicionális muszlim feliratokból. Szerk. Rigvéda. Tao Te King. A köztes lét könyvei. Buddha beszédei 6. Dhammapada. 99 . oktatói háttér. Fodor S. Bp. Válogatás szúfi misztikus szövegekből. Simon R. de néhány gyakorlati jellegű kollégium megtartására külső előadókat( OKM. Hadísz (szemelvények). Helikon Kiadó. 1988.TANTÁRGYI ADATLAP Kredit: 4 Óraszám: 10 Előadás Szeminárium Konzultáció Értékelés: Szigorlat Kollokvium Gyakorlati jegy Tantárgy neve: Iszlám és keleti vallási szövegek Félév: 4. A képzési program végrehajtásához szükséges tárgyi és személyi feltételek. A Negyven Hagyomány. legendákból. Upanishadok Kötelező olvasmányok: Az iszlám: források. Bp. 4. 1994... A sahada. 1986... Buddha beszédei. A Korán (részletek). Tericum Kiad. ezek biztosításának módja: Az egyetem a képzés infrastrukturális hátterét (tantermek és felszerelésüket) biztosítja. 3.

Bugár István Dalminé Dr.A specializációs továbbképzésben részt vevő oktatók a Debreceni Egyetem részéről Név Dr. habil. Pék Győző Dr. Bartha Elek Dr. PhD PhD. Marjovszky Tibor Tóth-Mihala Veronika Beosztás egyetemi docens egyetemi docens egyetemi docens református lelkész 100 . Kovács Ábrahám Dr. Nagy Márta Dr. Fehér Bence Dr. Tóth Judit Beosztás egyetemi tanár egyetemi docens egyetemi docens egyetemi docens egyetemi docens egyetemi docens Tudományos fokozat DSc PhD. CSc PhD. Kiss Gabriella Dr. A szakmai munkában részt vevő külső tagok: Név Dr. habil. habil.

tevékenységrendszerben 101 . személyes adottságok. szaktanácsadás. a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben. szakértői.Képzési cél: A közoktatási rendszerben az értékeléssel összefüggő.„B” A pedagógus munkakörökhöz. tudás. 4. a specializáció felelőse Dr.A képzésért felelős kar megnevezése: BTK 2.A szakért felelős oktató: A szak egészéért felelős oktató Dr. illetve a közoktatási intézmények egészéhez kapcsolódó speciális feladatok (mérés és értékelés. 7. tudáselemek.Tanterv: A képzés során elsajátítandó kompetenciák.A képzés módszerei: Elméleti jellegű előadások mellett gyakorlatok és szemináriumi jellegű foglalkozások. minőségbiztosítási feladatok ) ellátásához szükséges ismeretek. 3. mérés-értékelési szakértelmet igénylő feladatok ellátására alkalmas szakemberek felkészítése. 5.A képzés formája: költségtérítéses levelező. vizsgaelnöki. Buda András. megszerezhető ismeretek. készségek.A képzés szerkezete: A képzés tartalma mind az általános. mind a specializációs részben nagyobb tartalmi blokkokból és azokon belüli tantárgyakból épül fel. 6. Szabó József. készség és képességek: Mérés-értékelés Vezetőtanári Gyakorlatvezető mentortanár MÉRÉS-ÉRTÉKELÉS SPECIALIZÁCIÓ KÉPZÉSI PROGRAM 1.

7. Tanácsadás pszichológiai alapjai. az integráció-inklúzió elmélete. intézmény és környezete. melyek segítségével képesek lesznek a nevelési-oktatási folyamatban jelentkező mérési-értékelési helyzetek hatékony ellátására. A pedagógusok mentálhigiénéje. önértékelési. (10 kredit) A nevelési-oktatási intézmény hatékonysága: a hatékonyság mutatói. alkotó módon tudják felhasználni a megismert mérési módszereket. • alkalmasság az együttműködésre. mint szervezet: a közoktatási intézmények működésének formális meghatározói. a közigazgatási eljárás szabályai. egészségfejlesztés. kommunikáció. tesztanalízis. megszerezhető ismeretek: Közigazgatási vezetési ismeretek: A Magyar Köztársaság alkotmányos alapjai.Személyes adottságok: • kreativitás. oktatása: Sajátos nevelési igényű gyermekek a közoktatásban. osztályzatok. informatikai alapismeretek. • információ feldolgozási képesség. a problémamegfogalmazás és az ennek megfelelő adatfelvételi és adatelemzési módszer egyszerre magabiztos és önreflexióval kontrollált kiválasztását szolgálják. tesztszerkesztés. alapvető államháztartási ismeretek. típusai. Személyiségfejlesztés pszichológiai alapjai. tesztek készítése. tevékenységük kritikus értékelésének és irányításának a képességével. formái. emellett az együttműködés. feladatírás. minősítés. innováció és szervezetfejlesztés. Konfliktusok és kezelésük (7 kredit) Az integráció és szegregáció kérdései: Gyermekbiológiai alapismeretek. és az önszabályozás valamint az önfejlesztés igényével. szervezeti kultúra. amelyek a mérés-értékelés folyamatának különböző fázisaiban szükséges szakmai kompetenciák eredeti felhalmozását.Tudáselemek. 102 . Európai uniós alapismeretek. tesztfejlesztés. 7.Elsajátítandó kompetenciák: A program résztvevői a továbbképzés végére megismerik és elsajátítják azokat az elméleti és gyakorlati ismereteket. értékelés. Az oktatási folyamat tervezése. rugalmasság. mentálhigiéné. drogmegelőzés kérdései. A tantárgyi struktúra fontos pillérét képezik azok a fejlesztő gyakorlatok. Minőségbiztosítás módszerei. vizsgatípusok. módszerei. Tehetség felismerése és fejlesztésének lehetőségei. a közösségbe történő beilleszkedés képességével és igényével. jogi feltételek. A tanulói munka értékelése. (8 kredit) Pedagógus a nevelési-oktatási intézmény szervezetében: a pedagógus szerepei. a viszonyítás kérdése. adaptivitás az oktatásban. Egységesség-differenciálás. a csoportmunkában való részvételre • széles körű tájékozottság. mérés és tesztelés a gyakorlatban (12 kredit) 7. szelekció. (7 kredit) A nevelési-oktatási intézmény. feladatkörei a változó közoktatási rendszerben. az intézmény vezetése. vizsgarendszerek (23 kredit) Tesztelmélet: Tesztelméletek.1. kezelése. funkciói. önfejlesztési módszereinek megismerése. Előítéletek és megelőzésük (4 kredit) Sajátos csoportok nevelése. Osztályozás. információáramlás. problémamegoldás és döntés. (19 kredit) Matematikai. az alkotás. kutatásmódszertani alapok: az adatgyűjtés módjai. gyakorlása. Egészségnevelés. a közigazgatás felépítése és működése. adatbázisok létrehozása.2. A pedagógus önismereti. vizsgák. adatfeldolgozás és adatelemzés (20 kredit) Értékeléselmélet: A pedagógiai értékelés fogalma. mérési lehetőségei. A szakmai attitűdök és magatartás terén rendelkeznek a szakképzettségüknek megfelelő munkakörökben való önálló munkavégzés.3. • probléma felismerő és megoldó készség.

Összesítés 95 2/3 28 85 1/2 27 Óraszám: 180 kollokvium: 3 103 PhD PhD PhD PhD PhD PhD . tevékenységrendszerben: A végzett pedagógusok ismereteik alkalmazása és képességeik fejlettsége révén alkalmasak a nevelés. 4 DE BTK Buda András Adatelemzés 30 gyj. félév tantervi hálója III. 10 TÁRKIkérdései TUDOK A nem számszerűsíthető Buda Mariann 10 aláírás 3 teljesítmények értékelése DE BTK Tesztelmélet 12 kredit Sinka Edit Kritériumszerkesztés 15 koll. 4 Bethlen G. az ezt segítő pedagógiai rendszerek fejlesztésében. az egyéni tudás. önfejlesztésre. • 7. 6 számítástechnikai alapok DE BTK Buda András Kutatásmódszertan 15 gyj. kutatásmódszertani alapok 20 kredit Matematikai. Fazekas Ildikó Mérőeszközkészítés 15 gyj. önművelésre. tesztkészítés Gim. ismeret bővítésére. elmélyítésére való készség. 10 DE BTK Értékeléselmélet 23kredit A mérés és értékelés Buda Mariann 20 koll. illetve döntéshozatali képesség. Buda András 20 gyj.A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben.4. 7 elméleti kérdései DE BTK Vizsgák és Buda Mariann 10 aláírás 3 vizsgarendszerek DE BTK A rendszerszintű Sinka Edit értékelés elméleti 30 koll. Gim. félév Tantárgy IV. 4 Bethlen G. személyes felelősségvállalás és annak gyakorlása. 4 TÁRKITUDOK Fazekas Ildikó Feladatírás és 15 gyj. működtetésében és irányításában való részvételre A pedagógus-szakvizsgára felkészítő specializációs képzés 3-4. informatikai alapismeretek. félév oktató fokoz at óraszámo óraszámo kredit kredit szám nkérés szám nkérés Matematikai. kezdeményező. a szakmai továbbképzéshez szükséges pozitív hozzáállás.és oktatásügyben jelentkező mérési-értékelési feladatok ellátására.• • • elkötelezettség és igény a minőségi munkára.

Értékeléselmélet. valamint a szakdolgozat benyújtása. Táblázatok. Az oklevél minősítése a szigorlatnak. Az értékelés fő funkciója és szintjei – mikro. eredményesség. kutatásmódszertani alapok. diagramok elemzése. Adatelemzés Egyszerű adatelemzési eljárások. vizsgatípusok. kezelése. mezzo. axióma. Kutatási terv. 104 . törvény. Alapvető statisztikai feladatok. számítástechnikai alapok Matematikai statisztikai alapfogalmak Adatbázisok létrehozása. Az értékelés további lehetséges értelmezési dimenziói. indikátor. arányskála. Valószínűségi és nem-valószínűségi mintavételi eljárások. Egy és többlépcsős vizsga. rendszerezés. Etikai kérdések. értékelés. Az adatok szemléltetése. A mérési szint problémája: nominális. Az adatgyűjtés és az adatelemzés kérdései. Kutatásmódszertan A társadalomtudományi kutatás logikája. makroszint. Az értékelés helye az oktatási folyamatban.Kredit: 55 gyakjegy: 5 8. Funkciói. A résztvevők teljesítményét értékelő rendszer: A szakdolgozat: a specializációs képzési rész ismeretköreiből a szakfelelős által jóváhagyott témából kell készíteni. Az SPSS for Windows programcsomag. 9. Belső . Tantárgyi programok: Matematikai. adatelemzés. Az értékelés filozófiák. A standardizált folyamatos értékelés.és hosszmetszeti vizsgálatok. A vizsgarendszer mint a szabályozás eszköze. A célokhoz illeszkedő értékelési rendszer Vizsgák és vizsgarendszerek Az értékelés alapja. Az okság problémája. Alapfogalmak: mérés. Elmélet. problémái. Reziduális és szuppresszorhatás. informatikai alapismeretek. Függő és független változók. A mintavétel problémája. a záróvizsga eredményének és a szakdolgozat eredményének számtani átlaga kerekítve. A Microsoft Excel program. A visszacsatolás fogalma. rang-.külső vizsga. A tudományos és a hétköznapi megismerés. A vizsgálatok kritikai elemzése. A társadalomtudományi. A záróvizsga részei: a záróvizsga főbb témakörei Matematikai. hatékonyság. A záróvizsga: A záróvizsgára bocsátás feltétele: a tantervben előírt számú vizsga és gyakorlati jegy megszerzése. Keresés. kigyűjtés. Kereszt. Tesztelmélet. A záróvizsgán a benyújtott szakdolgozatot is meg kell védeni. A záróvizsga eredménye a záróvizsgán kifejtett tételre kapott érdemjegy és a szakdolgozatvédés eredményének átlaga kerekítve. Kutatási paradigmák. Induktív és deduktív út. Az értékelés mikroszintje. a jó hipotézis. Statisztikai alapok. gyakorlatok beszámításának rendje: Bármely felsőoktatási alapképzésben vagy továbbképzésben szerzett kredit elismerhető. Az értékelés mint a folyamatszabályozás eszköze. Adatfeldolgozás. A korábban szerzett ismeretek. Többváltozós statisztikai adatelemzés. mint az intézményi stratégia része. intervallum. attribútum. A valóság strukturálása. Két és többváltozós statisztikák. ezen belül a pedagógiai kutatás sajátos helyzete. hipotézis. ha a kredit átváltás általános szabályai szerint egyenértékesíthető jelen szakvizsgás képzés valamely tantárgyával 10. Leíró statisztikák. Az osztályozás problematikája. A mérés és értékelés elméleti kérdései Az értékelés kérdésének jelentősége.

A rendszer értékelésének eszközei.000 Ft / félév 105 .Vizsgafokozatok. oktatói háttér. eszközei. Buda András Beosztás egyetemi adjunktus egyetemi adjunktus Tudományos fokozat Ph. Buda Mariann Dr. Önkormányzatok) kér fel. A rendszerszintű értékelés elméleti kérdései Az oktatási rendszer értékelésének társadalmi szükségessége. céljai. A regionális és az országosan egységes vizsgák. Tesztek készítése. Az oktatás eredményességnek mérése. Kérdéstípusok és a velük kapcsolatos problémák. feladatmegoldás. jelentősége. elemzése. A specializációs továbbképzésben részt vevő oktatók a Debreceni Egyetem részéről Név Dr. Az alapműveltségi vizsga és az érettségi kérdése. Tesztszerkesztés. A nem számszerűsíthető teljesítmények értékelése A nem számszerűsíthető tanulói teljesítmények értékelése elméleti háttere. 11. kipróbálás. tesztfejlesztés. többszintű vizsga. A képzés költségtérítési díja: 140. Mérőeszközkészítés Mérés és tesztelés a gyakorlatban. vagy vízum? Vizsgák Európában. hazai és nemzetközi teljesítménymérések. A tanítási tartalom és követelmények. feladatírás. A tudásszintmérő tesztek típusai és készítésük. A tudás kritériumai. A tudásszintmérés és képességvizsgálatok fogalma. Speciális igények az oktatásban. Az oktatás tartalmi szabályozóinak értékelése. jellemzői. szakértő kutató 14. Tesztkészítés. A képzési program végrehajtásához szükséges tárgyi és személyi feltételek.D A szakmai munkában részt vevő külső tagok: Név Fazekas Ildikó Sinka Edit Beosztás tanár. Gyakorlati példák bemutatása. ezek biztosításának módja: Az egyetem a képzés infrastrukturális hátterét (tantermek és felszerelésüket) biztosítja. a leképezés módjai. Kritériumszerkesztés A tudás szerveződése. jellemzőik. szintjei. de néhány gyakorlati jellegű kollégium megtartására külső előadókat (OKM. A továbbhaladás kérdése: Útlevél. Tesztanalízis és tesztfejlesztés. folyamata. követelmények. összehasonlítása.D Ph. Tantárgyi és tantárgycsoportos vizsgák. Az iskolai önértékelés kérdései. A képzés legkülönbözőbb szakterületeihez az egyetem különböző karain rendelkezésre áll a megfelelően képzett személyi. Feladatírás és tesztkészítés Alapfogalmak. A minőségi értékelés elemei. elvi és gyakorlati problémái. az eljárások főbb típusai. szintje. A tananyag követelményekké alakítása. A közoktatás irányításának elemei.

Dr. 7. készségek. a vezetőtanári képzésért felelős: V. tudáselemek. Szabó József.A képzésért felelős kar megnevezése: BTK 2. -együttműködés szülőkkel és más társadalmi partnerekkel 106 . a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben. mind a specializációs részben nagyobb tartalmi blokkokból és azokon belüli tantárgyakból épül fel 6. megszerezhető ismeretek. -a hatékony tanulási folyamatok támogató légkörének megteremtése.Tanterv: tantervi háló A képzés során elsajátítandó kompetenciák. illetve a tanári tevékenység során keletkező pszichés feszültségek kezeléséhez.Elsajátítandó kompetenciák: Különösen fontos a tanulási-tanítási folyamattal összefüggő.VEZETŐTANÁRI SPECIALIZÁCIÓ KÉPZÉSI PROGRAM 1. kulturális és etnikai hátterű tanulókkal/hallgatókkal.A képzés módszerei: Elméleti jellegű előadások mellett tantermi és szemináriumi jellegű foglalkozások. A továbbképzés keretében továbbfejlesztik szakterületi szakismereteit. 3. és külső gyakorló helyeken. A szakért felelős oktató: A szak egészéért felelős oktató: Dr. 7. -foglalkozás a különböző társadalmi.A képzés szerkezete: A képzés tartalma mind az általános.1. személyes adottságok. A képzés segítséget nyújt a vezetőtanárok számára szükséges új hazai és nemzetközi kutatások megismeréséhez. 4. a pálya feladatainak megismertetésére és a tanárjelöltek gyakorlati képzésének szervezésére. a pályakezdők munkahelyi beilleszkedésével kapcsolatos vezetőtanári feladatok ellátására a felsőoktatási intézmények által fenntartott gyakorlóiskolákban. valamint a tanár értelmiségi szerepköréhez kapcsolódó kompetenciák fejlesztése: -az IKT integrálása a különböző tanulási helyzetekbe és szakmai tevékenységekbe.Képzési cél: A képzésben résztvevők felkészítése tanárjelöltek gyakorlati képzésének irányításával. partner iskolákban. irányítására. tevékenységrendszerben. a pedagóguskompetenciák fejlesztésére.A képzés formája: költségtérítéses levelező 5. gyakorlatok. a pedagógus mentális egészségének védelméhez. felkészülnek a tanári képesítés követelményeiben meghatározott képzési célok közvetítésére. -team-munkában történő együttműködés a tanulók/hallgatók ugyanazon csoportjaiban dolgozó tanárokkal-oktatókkal-szakemberekkel. Gönczi Ibolya.

vezetni.3. illetve érzékennyé a megváltozott.és attitűdformálás -szaktudományi/szakmódszertani ismeretek szakma-specifikus modulokban történő elsajátítása 7. -4. 15 koll 5 kompetenciák Tantárgy IV. PhD. félév tantervi hálója III. problémamegoldó viselkedés. megszerezhető ismeretek -közoktatással összefüggő közigazgatási ismeretek -az iskola mint szervezet működésének szociológiai. A pedagógus-szakvizsgára felkészítő specializációs képzés 3.-problémafeltáró. megkülönbözetett figyelmet fordítani a marginalizálódott társadalmi réteghelyzetbe kerülő tanulókra és családjukra. kiégésüket elkerülni.Tudáselemek. Gönczi Ibolya Neveléstudományok Intézete C. neveltségi szintjének folyamatos és eredményes fejlesztésére. vezetői) megbízatásokat vállalni és teljesíteni az adott intézmény keretei között. A mentori és vezetőtanári tevékenység elméleti háttere 1. megértő attitűddel tudjon különböző konfliktusos helyzeteket kezelni. tevékenységrendszerben A közoktatás valamennyi szintjén a képzést teljesítő tanárok képesek és jogosultak a pályakezdő tanárokat mentorálni. egyre nehezebb feltételek között működő közoktatási rendszerben a tanuló teljesítményének. A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben. Vezetőtanári szerepek. Önsegítő technikák. Személyes adottságok A képzésben résztvevők váljanak képessé. módszereinek ismerete -az iskola közvetlen társadalmi környezetével történő hatékony kapcsolattartás módszerei -a nevelés-oktatás során megvalósítható integrációs lehetőségek -a sajátos igényű tanulók fejlesztésének metodikai kérdései -pedagógus-szerepek.2. megoldani.4. félév óraszámon kredit szám kérés I. saját mentálhigiénés egészségének megőrzése 7. a saját szakmai fejlődés irányítása -a legfrissebb szakmódszertani ismeretek hatékony alkalmazása a gyakorlatban -a pszichés feszültségek kezelés. a tanárjelöltek pedagógiai-tanítási gyakorlatát koordinálni. Tanárképzési koncepciók 15 koll 5 hazai és nemzetközi kitekintésben. habil. Elfogadó. színterei történeti íve 2. a gyakorlati képzés intézményei. jogi vonatkozásai. munkatevékenységének összetevői -tanárjelöltekkel/pályakezdőkkel történő segítő együttműködés tartalmi kérdései -szemlélet. 107 . szervezetfejlesztéssel kapcsolatos kérdések -az intézmény és fenntartója közötti együttműködés kérdései -az iskola hatékony működtetését elősegítő feltételek megteremtésének. Sc. 7. módszerek alkalmazásával tudják saját pszichés feszültségüket oldani. félév számon kérés oktató kredit fokozat óraszám Orosz Gábor Neveléstudományok Intézete V. különböző (munkaközösség-vezetői.

szerepkonfliktusok 2. A tanítási-pedagógiai 15 gyj 4 gyakorlat vezetőtanári és hallgatói programja 2. vezetőtanári mintaadás 3. Gyakorlóiskolai gyakorlat – tapasztalatcsere az ország más gyakorlóiskoláiban. II. hallgatói hospitálási időszak. koordinálásával Brezsnyánszky PhD.jegy 2 4 szöveges értékelés 1 1 8. amelyek változhatnak A záróvizsga: A záróvizsgára bocsátás feltétele: Az előírt számú vizsga és gyakorlati jegy megszerzése. A képesítő vizsga a pedagógusképzésben 5. és szupervízió Összesen 15 3fokú szöveges értékelés 20 gyj 5 30 10 gyj gyj 6 5 10 koll 3 Dr Görömbei Andrásné gyakorlógimnázi um igh. a zárótanítás helye. Legújabb szaktudományi eredmények és közoktatási alkalmazási lehetőségek III. 31 Összesítés 3. A témavezető a szakdolgozatot írásban értékeli. Vezetőtanári értékelés. Tréning: A pedagógus mentális egészségének megőrzése 3. A mentori és vezetőtanári tevékenység szakmódszertani háttere 1. Iskolai gyakorlat 1. szerepe 4. koordinálásával Egyéni/szakok szerinti konzultációval a gyakorlóiskolai vezetőtanárok bevonásával Becs Katalin gyakorló általános iskola igh. félév óra 75 105 kredit 24 31 kollokvium 3 1 gyak. Tréning: A vezetőtanárok és tanárjelöltek kommunikációja. 24 105 1/4+ért. László habil. bevonásával 75 3/2+ért. a témavezető által megfogalmazott egy-egy kérdésre adott komplex válasz. eredményekkel kapcsolatosan. Neveléstudományok Intézete Egyéni/szakok szerinti konzultációval a szaktanszékek oktatóinak bevonásával Varga Éva (Drogambulancia) 5 15 20 3fokú szöveges értékelés gyj 5 7 Varga Éva (Drogambulancia gyakorlóiskola igh. 108 .Sc. valamint a szakdolgozat benyújtása. félév 4.A résztvevők teljesítményét értékelő rendszer: A szakdolgozat: Az aktuálisan meghirdetett szakdolgozati témakörök. A záróvizsga részei: A záróvizsgán a benyújtott szakdolgozat bemutatása és védése történik. A tanárjelöltek szociológiai jellemzői 15 koll 5 Szekeres Melinda Szociológia tanszék C. valamint az ahhoz kapcsolódó szakterületi kutatásokkal. A feldolgozott témához.3.

a tanárjelöltek gyakorlati képzésének intézményei. DE Kossuth Lajos Gyakorló Gimnázium Becs Katalin igh. kultur. az un. Görömbei Andrásné igh. „bolognai folyamatból” Magyarország számára is adott. a megvalósíthatóságot garantáló fontos feladatok megismertetése. az egyetemi képzés során változó helyzetek vizsgálatainak megismerésére is sor kerül. Gönczi Ibolya egyetemi docens DETEK Neveléstudományok Intézete A kurzus ahhoz ad támpontokat a vezető tanároknak. gyerekekkel. mikró-kulturális hatások felismerését. A tanárjelöltek szociológiai jellemzői Dr. Ezen túlmenően a legújabb hazai és külföldi pedagógus-vizsgálatok elméleti és empirikus eredményeinek elemzése.és művelődéstörténeti összefüggéseit elemzi. ha a kredit átváltás általános szabályai szerint egyenértékesíthető jelen szakvizsgás képzés valamely tantárgyával. A korábban szerzett ismeretek. következő. DE Kossuth Lajos Gyakorló Általános Iskola 109 . hogy az iskolai gyakorlatra felkészülő tanárjelöltekkel –egy lehetséges vonatkoztatási keretben – megismertessék a tanulók viselkedése mögött meghúzódó gyerekkori szocializációs zavarok. 9. Orosz Gábor egyetemi docens DETEK Neveléstudományok Intézete A kurzus két. melyek a szülőkkel. kompetenciák V. esélykülönbségek). Másrészt a nevelés gyakorlatának és elméletének történeti vonatkozásainak tükrében a „gyakorló/bázis iskolák” szerepét. Egyrészt az Európai Felsőoktatási Térség létrehozását deklaráló Bolognai Nyilatkozat. A vezetőtanári szerepek. feladatés hatáskörét. Dr. mobilitás.kialakítása. Szekeres Melinda egyetemi docens DETEK Szociológia Tanszék A kurzus célja a fiatal felnőttekkel kapcsolatos szociológiai vizsgálatok tanulságainak összegzése (rétegződés.A záróvizsga eredménye a záróvizsgán kifejtett tételre kapott érdemjegy és a szakdolgozatvédés eredményének átlaga kerekítve. a záróvizsga eredményének és a szakdolgozat eredményének számtani átlaga kerekítve. értékek. 10. társszakmák és szakintézmények képviselőivel folytatható munka lehetséges formái és keretei a szükséges és elégséges jogi ismeretek alapján. a kialakítandó egységes hazai felsőoktatási rendszer modelljének – különös tekintettel a pedagógusképzésre . valamint a szakmai szocializáció és pályakezdés főbb vonatkozásainak bemutatása. Az oklevél minősítése a szigorlatnak. Tantárgyi programok: tantárgyi programok Tanárképzési koncepciók hazánkban és nemzetközi kitekintésben. történeti íve Dr. gyakorlatok beszámításának rendje: Bármely felsőoktatási alapképzésben vagy továbbképzésben szerzett kredit elismerhető. A mentori-és vezetőtanári tevékenység szakmódszertani háttere Dr. egymással összefüggő tématerületet vizsgál.

Grasseliné Dr. Nagy Adél igh. DE Arany János Általános Iskola A kurzus célja sokrétű: egyrészt a vezető tanári szerepek, feladatok összetettségére, az új elvárásoknak való megfelelésre kondicionálás, a tanárjelöltek munkájának szervezését, irányítását, elemzését, értékelését segítő gyakorlatok, konzultációk keretében. (A hallgatók iskolai gyakorlatának tervezése, szervezése, irányítása, a tanulókkal, tantestülettel, szülőkkel való kapcsolattartási módok, iskolai dokumentációk megismertetése, kezelése, a gyakorlati tanításra felkészítés). Másrészt: a tanári képesítés követelményrendszerének (képzési idő, a főbb tanulmányi területek arányai, az ismeretek ellenőrzésének rendszere), a tanári képesítővizsga funkciójának, a vizsgák rendszerében betöltött helyének, a vizsgára bocsátás feltételeinek, tartalmi elemeinek, értékelési szempontjainak, eredményeinek értelmezése. A vezető tanárok szerepének a tanárjelöltek képesítővizsgára való felkészítés folyamatában, a vizsgán való részvételük egyértelműsítése. Iskolai gyakorlat Varga Éva pszichológus Debrecen, Drogambulancia Ezen a kurzuson az alábbi témakörök kerülnek – gyakorlat orientáltan – feldolgozásra: A vezető tanárok és a tanárjelöltek kommunikációjának sajátosságai, szerepek és szerepkonfliktusok a tanítási gyakorlaton, a pedagógusok mentális egészségének megőrzése, önsegítő, önerősítő technikák megismerése, gyakorlása, védekezés a kiégés ellen, tréning keretek között is. A csoportos feladatok - projektek, szerepjátékok, a kommunikatív szervezés, én-hatékonyságnövelés, visszajelzés - a saját kreativitás növelését szolgálják. Ebben az egységben kerül sor egyéni konzultációkra, szupervízióra is. Ez a keret ad lehetőséget az ország más gyakorló iskoláival történő tapasztalatcserére is. Legújabb szaktudományi eredmények és alkalmazásuk a közoktatásban Szaktanszékekről felkért oktatók a jelentkezők szakmegoszlásának függvényében A szaktantárgyakkal összefüggő legújabb kutatási eredményekről tájékozódás, azok beépítésének lehetőségei az oktatási folyamatba, az átalakult érettségi vizsga követelményére felkészítés módszertani háttere, a tankönyvpiac és oktatás kapcsolatának hatása a tanulástanítás eredményességére. Egyéni konzultációk alapján önállódolgozat elkészítés, és felkészülés a vizsgára. 11.A képzési program végrehajtásához szükséges tárgyi és személyi feltételek, ezek biztosításának módja: Az egyetem a képzés infrastrukturális hátterét (tantermek és felszerelésüket) biztosítja. A képzés legkülönbözőbb szakterületeihez az egyetem különböző karain rendelkezésre áll a megfelelően képzett személyi, oktatói háttér, de néhány gyakorlati jellegű kollégium megtartására külső előadókat kér fel. A specializációs továbbképzésben részt vevő oktatók a Debreceni Egyetem részéről
név Brezsnyánszky László Orosz Gábor fokozat PhD. habil. C. Sc. beosztás Egyetemi docens Egyetemi docens

110

Szekeres Melinda V. Gönczi Ibolya Szaktanszékeken oktatók Gyakorlóiskolai igazgatóhelyettesek Gyakorlóiskolai vezetőtanárok

C.Sc. PhD. Habil.

Egyetemi docens Egyetemi docens

A szakmai munkában részt vevő külső tagok: Név Varga Éva Beosztás addiktológus szakpszichológus

14. A képzés költségtérítési díja: 140.000 Ft / félév

GYAKORLATVEZETŐ MENTORTANÁR SPECIALIZÁCIÓ
KÉPZÉSI PROGRAM 1. A képzésért felelős kar megnevezése: BTK 2. A szakért felelős oktató: A szak egészéért felelős oktató: Dr. Szabó József a gyakorlatvezető mentortanár képzésért felelős: V. Dr. Gönczi Ibolya 3. Képzési cél: A képzésben résztvevők felkészítése tanárjelöltek gyakorlati képzésének irányításával, a pályakezdők munkahelyi beilleszkedésével kapcsolatos gyakorlatvezető mentortanári feladatok ellátására a felsőoktatási intézmények által fenntartott gyakorlóiskolákban, partner iskolákban, és külső gyakorló helyeken. A továbbképzés keretében kerül sor a szakterületi szakismeretek továbbfejlesztésére, valamint a tanári képesítés követelményeiben meghatározott képzési célok közvetítésére, a pálya feladatainak megismertetésére és a tanárjelöltek gyakorlati képzésének szervezésére, irányítására, a pedagóguskompetenciák fejlesztésére. A képzés segítséget nyújt a gyakorlatvezető mentortanárok számára szükséges új hazai és nemzetközi kutatások megismeréséhez, illetve a tanári tevékenység során keletkező pszichés feszültségek kezeléséhez, a pedagógus mentális egészségének védelméhez is. 4. A képzés formája: költségtérítéses levelező 5. A képzés szerkezete: A képzés tartalma mind az általános, mind a specializációs részben nagyobb tartalmi blokkokból, és azokon belüli tantárgyakból épül fel

111

6. A képzés módszerei: Elméleti jellegű előadások mellett tantermi és szemináriumi jellegű foglalkozások, gyakorlatok. 7. Tanterv: tantervi háló A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben. 7. 1. Elsajátítandó kompetenciák: Különösen fontos a tanulási-tanítási folyamattal összefüggő, valamint a tanár értelmiségi szerepköréhez kapcsolódó kompetenciák fejlesztése: - az IKT integrálása a különböző tanulási helyzetekbe és szakmai tevékenységekbe; - a hatékony tanulási-nevelési folyamatok támogató légkörének megteremtése; - team-munkában történő együttműködés a tanulók/hallgatók ugyanazon csoportjaiban dolgozó tanárokkal – oktatókkal - szakemberekkel; - foglalkozás a különböző társadalmi, kulturális és etnikai hátterű tanulókkal/hallgatókkal; - együttműködés szülőkkel és más társadalmi partnerekkel - problémafeltáró, problémamegoldó viselkedés, a saját szakmai fejlődés irányítása - a legfrissebb szakmódszertani ismeretek hatékony alkalmazása a gyakorlatban - a pszichés feszültségek kezelés, saját mentálhigiénés egészségének megőrzése 7. 2. Tudáselemek, megszerezhető ismeretek: - közoktatással összefüggő közigazgatási ismeretek - az iskola, mint szervezet működésének szociológiai, jogi vonatkozásai, szervezetfejlesztéssel kapcsolatos kérdések - az intézmény és fenntartója közötti együttműködés kérdései - az iskola hatékony működtetését elősegítő feltételek megteremtésének, módszereinek ismerete - az iskola közvetlen társadalmi környezetével történő hatékony kapcsolattartás módszerei - a nevelés-oktatás során megvalósítható integrációs lehetőségek - a sajátos igényű tanulók fejlesztésének metodikai kérdései - pedagógus-szerepek, munkatevékenységének összetevői - tanárjelöltekkel/pályakezdőkkel történő segítő együttműködés tartalmi kérdései - szemlélet- és attitűdformálás - szaktudományi/szakmódszertani ismeretek szakma-specifikus modulokban történő elsajátítása 7. 3. Személyes adottságok A képzésben résztvevők váljanak képessé, illetve érzékennyé a megváltozott, egyre nehezebb feltételek között működő közoktatási rendszerben a tanuló teljesítményének, neveltségi szintjének folyamatos és eredményes fejlesztésére. Elfogadó, megértő attitűddel tudjon különböző konfliktusos helyzeteket kezelni, megoldani, megkülönbözetett figyelmet fordítani a marginalizálódott társadalmi réteghelyzetbe kerülő tanulókra és családjukra. Önsegítő technikák, módszerek alkalmazásával tudják saját pszichés feszültségüket oldani, kiégésüket elkerülni.

112

vezetői) megbízatásokat vállalni és teljesíteni az adott intézmény keretei között. 4 Chrappán PhD. oktatóinak bevonásával Legújabb 15 gyj. 2 Dr. a tanárjelöltek összefüggő szakmai gyakorlati félév pedagógiai-tanítási gyakorlatát koordinálni. 4 Tünde megfigyelése. szociológiai Melinda jellemzői A pedagógusi szakképzettség szerinti specializációban az adott szakterület legújabb szaktudományi és szakmódszertani ismeretei 8 kredit Legújabb 15 gyj. 4 Egyéni/szakok szaktudományi szerinti konzultációval a eredmények és szaktanszékek közoktatási alkalmazási lehetőségek I. 4 Szekeres C. a mentor szerepe 4 kredit Hazai és nemzetközi 5 koll. félév Számonkérés Kredit Oktató Fokozat A pedagóguspálya. 2 Dr. Valamint gyakorlóiskolai koordinálása 113 . lélektani. tanárképzési Magdolna koncepciók Korszerű tanulási 5 koll. vezetni.Sc. tevékenységrendszerben A közoktatás valamennyi szintjén a képzést teljesítő tanárok képesek és jogosultak a pályakezdő tanárokat mentorálni. A kiterjesztett pedagógusi szerep iskolai és iskolán kívüli feladatai 8 kredit Iskolai/szakmai 10 gyj. Gerencsér Attila Az iskola és a különböző szakintézmények kapcsolata A mentorálás elmélete és speciális módszerei 17 kredit A mentori munka 10 gyj. Dr. különböző (munkaközösség-vezetői. A gyakorlatvezető mentortanár pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak 3-4. 4. Sipos menedzsment Ferenc 10 gyj. félév Számonkérés Kredit Óraszám IV. és a Magdona pedagógiai problémahelyzetek értékelése A hallgatói korosztállyal való foglalkozás nevelés – és oktatás-lélektani ismeretei 4 kredit A tanárjelöltek 10 koll. Vargáné Csatáry A mentori munka 15 gyj. A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben. 4 Görömbei Andrásné tervezése. szervezése PhD. 4 szaktudományi eredmények és közoktatási alkalmazási lehetőségek II. félév tantervi hálója Tantárgy Óraszám III. a pedagógusképzés követelményeinek ismerete. 4 Rébay PhD. folyamat.7.

Gönczi Ibolya Dr. valamint az ahhoz kapcsolódó szakterületi kutatásokkal. A záróvizsga részei: A záróvizsgán a benyújtott szakdolgozat bemutatása és védése történik. ha a kredit átváltás általános szabályai szerint egyenértékesíthető jelen szakvizsgás képzés valamely tantárgyával. valamint a szakdolgozat benyújtása. PhD. Konfliktus és 10 agresszió-kezelés a mentori munkában Kötelezően választható 10 kredit Magatartási. a témavezető által megfogalmazott egy-egy kérdésre adott komplex válasz. A korábban szerzett ismeretek. beszámoló 5 2 PhD. 2 Balogh Éva Pető Ildikó V. A feldolgozott témához. a záróvizsga és a szakdolgozat eredményének számtani átlaga kerekítve. 5 20 koll. koll. A résztvevők teljesítményét értékelő rendszer: A szakdolgozat: Az aktuálisan meghirdetett szakdolgozati témakörök A záróvizsga A záróvizsgára bocsátás feltétele: Az előírt számú vizsga és gyakorlati jegy megszerzése.vezetőtanárok A pedagógus kommunikációs készségének fejlesztése 10 gyj. 10. A záróvizsga eredménye az alábbi részjegyek egyenlő súllyal vett átlaga kerekítve: a záróvizsgán kifejtett szóbeli felelet és a szakdolgozat. 5 PhD. gyermekvédelem Tehetséggondozás 20 Digitális pedagógia Gyakorlat 4 kredit Szupervízió Szakdolgozat 10 kredit Összesen 5 koll. gyakorlatok beszámításának rendje: Bármely felsőoktatási alapképzésben vagy továbbképzésben szerzett kredit elismerhető. 9. PhD beszámoló 2 5 95 3/5+B. tanulási 20 zavarok Egészségnevelés. 5 20 gyj. 4 gyj. 3 Páskuné Kiss Judit 10 gyj. Az oklevél minősítése: a szigorlatnak. A témavezető a szakdolgozatot írásban értékeli. Tantárgyi programok: Hazai és nemzetközi tanárképzési koncepciók 114 . 23 8. Polonkai Mária Buda András Pinczésné Palásthy Ildikó PhD. eredményekkel kapcsolatosan. 32 85 1/5+B.

Iskolai/szakmai menedzsment A modern vezetéstudomány alapjai. agresszió. a mentori-program elkészítése. az átalakult érettségi vizsga követelményére felkészítés módszertani háttere. a helyi és regionális szakmai szervezetek iskolával kapcsolatos munkája. A mentori munka tervezése. értékelés. Kommunikációs helyzetek. az egyénre szabott mentorálás. a kialakítandó egységes hazai felsőoktatási rendszer modelljének – különös tekintettel a pedagógusképzésre . mediálás. értékek. A tanárjelöltek lélektani. tanulási zavarok A részképesség-zavarok okai és következményei. az akadályozott (sérült. és a pedagógiai problémahelyzetek értékelése A kompetencia alapú oktatás standardjai. Korszerű tanulási folyamat. a marketing tevékenység elemei. lehetséges segítő intervenciók. A pedagógiai fejlesztés irányvonalai. A szaktantárgyakkal összefüggő legújabb kutatási eredményekről tájékozódás. Egészségnevelés. azok beépítésének lehetőségei az oktatási folyamatba. A pedagógus kommunikációs készségének fejlesztése A kommunikációs kompetencia fejlesztésének elméleti alapjai. egymással összefüggő tématerületet vizsgál. a döntés. a nehezen nevelhető tanulók. Pedagógiai szakmai szolgálatok mérést segítő tevékenysége. az intézményi stratégiai és taktikai tervezés folyamata. támogató rendszerek. az egyetemi képzés során változó helyzetek vizsgálatainak megismerésére is sor kerül. Az iskola és a különböző szakintézmények kapcsolata A közoktatási intézményeket segítő. tünetei a lassú tanulók a tanulási zavarral küzdő tanulók. Konfliktus és agresszió kezelés a tanári/mentori munkában Konfliktus. a lehetséges együttműködési formák megismerése. Menedzser szemléletű intézményi működés. esélykülönbségek). Másrészt a nevelés gyakorlatának és elméletének történeti vonatkozásainak tükrében a „gyakorló/bázis iskolák” szerepét. az alulteljesítők. helyzetgyakorlatok. a mentori munka dokumentációi. értékelését segítő szoftverek. A tanulói teljesítmény/neveltség mérését. koordinálása A tanárjelölt tanórán kívüli munkájának koordinálása. játszma. az intézményi ellenőrzés és értékelés módjai. szociológiai jellemzői A kurzus célja a fiatal felnőttekkel kapcsolatos szociológiai vizsgálatok tanulságainak összegzése (rétegződés. feladatés hatáskörét. valamint felnőttek közötti kommunikáció verbális és nonverbális eszközei.és művelődéstörténeti összefüggéseit elemzi. a felelősség kérdése a mentori munkában. valamint a szakmai szocializáció és pályakezdés főbb vonatkozásainak bemutatása. A szervezés. békéltetés. az un. a tankönyvpiac és oktatás kapcsolatának hatása a tanulástanítás eredményességére. A közoktatási intézmény külső és belső értékelése. Legújabb szaktudományi eredmények és közoktatási alkalmazási lehetőségek I-II. Kompetenciamérés. A tanár és különböző életkorú gyerekek. Kompromisszum. A pedagógiai értékelés nemzetközi trendjei. Magatartási. kultur . a megvalósíthatóságot garantáló fontos feladatok megismertetése. szervezése A tanítási gyakorlat kulcs-szereplői. Egyrészt az Európai Felsőoktatási Térség létrehozását deklaráló Bolognai Nyilatkozat. A mentori munka megfigyelése.A kurzus két. azok sajátosságai. „bolognai folyamatból” Magyarország számára is adott. A hallgatói tevékenységfolyamat jellege. mobilitás.kialakítása. Ezen túlmenően a legújabb hazai és külföldi pedagógus-vizsgálatok elméleti és empirikus eredményeinek elemzése. és a háttér okok. konszenzus. gyakorlatok. gyermekvédelem 115 . fogyatékos) tanulók.

Digitális pedagógia A mentori technikák repertoárjának gazdagítása. kiválasztásának módjai. keresési stratégiák az interneten. Szakpszicholó gus PhD. az iskolai egészségnevelés értelmezési kerete. A képzés legkülönbözőbb szakterületeihez az egyetem különböző karain rendelkezésre áll a megfelelően képzett személyi. Gönczi Ibolya Szaktanszékeken módszertant oktatók Dr. A közoktatás és a gyermekvédelmi ellátórendszer lehetőségei. PhD. tartalma. PhD. oktatói háttér. a tehetséggondozó programok. CSc. de néhány gyakorlati jellegű kollégium megtartására külső előadókat kér fel. tartalmi jellemzői. PhD.Az egészségtudatos magatartás.. anomáliái. beosztás egyetemi adjunktus főiskolai adjunktus főiskolai docens egyetemi adjunktus egyetemi adjunktus egyetemi adjunktus egyetemi docens egyetemi docens PhD. közösségi oldalak. azok moderálása. gyakorlóiskolai igazgatóhelyettes gyakorlóiskolai igazgatóhelyettes A szakmai munkában részt vevő külső tagok: Név Beosztás 116 . a fejlesztés metodikai sajátosságai. szervezeti keretei. adatbázis-kezelés. Vargáné Csatáry Tünde Gyakorlóiskolai vezetőtanárok fokozat PhD. A képzési program végrehajtásához szükséges tárgyi és személyi feltételek. habil. A szupervízió biztosítása külső szakember bevonásával. 11. Tehetséggondozás A tehetséges tanulók felismerése. Görömbei Andrásné Dr. ezek biztosításának módja: Az egyetem a képzés infrastrukturális hátterét (tantermek és felszerelésüket) biztosítja. oktatási-távoktatási rendszerek. gyakorlata. PhD. név Buda András Balogh Éva Chrappán Magdolna Páskuné Kiss Judit Pető Ildikó Rébay Magdolna Szekeres Melinda V. honlapszerkesztés Szupervízió A pedagógus tevékenysége során keletkező pszichés feszültségek megértése és kezelésének lehetséges módjai.

A képzés módszerei: elméleti jellegű előadások mellett interaktív tantermi gyakorlatok és speciális önismereti csoportfoglalkozások.Elsajátítandó kompetenciák: A végzett hallgató legyen képes saját tudományterületével érintkező. személyes adottságok. Szabó József.A képzés formája: költségtérítéses levelező 5. Palásthy Ildikó Dr. 7. Polonkai Mária Dr. Sipos Ferenc OH regionális-igazgató közoktatási szakértő tanszékvezető főiskolai tanár jogász 14. készségek. tevékenységrendszerben. adjunktus mb.Tantervi háló a tárgyakat oktatók adataival: A képzés során elsajátítandó kompetenciák. illetve annak határait átfedő más diszciplínák területén hatékonyabban és biztonságosabban működni a 117 . Gerencsér Attila Pinczésné dr. 4.A képzés szerkezete: a képzés tartalma mind az általános. mentálhigiénés programok tervezésére és kivitelezésére lesz képes pedagógus tevékenysége keretében.000 (Ft/félév) SPECIALIZÁCIÓK „C” Pedagógiai és pszichológiai általánosés élméleti ismeretek. tanszékvezető DE TEK BTK Pszichológiai Intézet Személyiség-és Klinikai Pszichológiai Tanszék 3.A képzésért felelős kar megnevezése: DE TEK BTK 2. megszerezhető ismeretek. a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben. 7. tudáselemek.Képzési cél: a pedagógus a mentálhigiénés specializáció elvégzésével mentálhigiénés tudásanyagot szerez. a mentálhigiénés specializáció felelőse dr.1. A képzés költségtérítési díja: 140. és segítő kapcsolatok kialakítására.Dr. Pék Győző egy.A szakért felelős oktató: a pedagógus szakvizsga specializációs továbbképzésért felelős oktató Dr. tehetségfejlesztés MENTÁLHIGIÉNÉ SPECIALIZÁCIÓ KÉPZÉSI PROGRAM 1. mind a specializáció részben nagyobb tartalmi blokkokból és azokon belüli tantárgyakból épül fel 6. képességek bővítését. illetve megszerzését szolgáló ismeretkörök: Mentálhigiéné Tehetséggondozás.

Ehhez kapcsolódik a képzés folyamán elsajátítandó kognitív tudásanyag. A hivatásszemélyiség tudatosítása és pszichológiai értelemben vett karbantartása. megértéséhez szükséges ismeretanyagok.A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben. dohányzás ellenes programok) A pedagógus hozzáállása. Csoportban. Legyen képes képzettségének megfelelő tevékenysége során mentálhigiénés segítő kapcsolat kialakítására és fenntartására iskolai környezetben. Saját segítői identitás felismerése. adott célcsoportot érintő mentálhigiénés programok kidolgozása. A mentálhigiénés specializáció az előbbieken túl ad ismerteket. Taktikus. Ehhez kapcsolódnak a gyermek és felnőttkori alkalmazkodási zavarok felismeréséhez. illetve szociálpolitika és szociálpszichológia. mind a kollégák irányában 7. lehetőségeinek.Tudáselemek.Személyes adottságok:. szociológia. a kollégák meggyőzése. tevékenységrendszerben: A mentálhigiénés specializáció vonatkozásában: Tanulási és nevelési problémák pszichológiai hátterének. 118 . elméleti tudásanyag alkalmazásában. 7. kivitelezése. ( például: iskolai drog prevenciós programok. ami az önismereti csoportokon való részvételből következik. fejleszt készségeket és nyújt kompetenciát a fentebb vázolt programok megvalósításához. ami a segítő kapcsolat kialakításához és fenntartásához alapvetően szükséges. Legyen képes különböző szervezeti rendszerekben (elsősorban intézményében) lelki egészségvédő és személyiségerősítő beavatkozások kezdeményezésére és kivitelezésére. szakmai határainak megismerése és tudatosítása. illetve ennek elfogadásának készsége. Legyen képes közreműködni a társadalmi szintű primer prevencióban.2. Helyet kapnak a deviáns viselkedéssel kapcsolatos ismeretek is. megnövekedett tolerancia szint.4. hogy mikor szükséges szupervíziót igénybe venni. Ennek főbb területei a szocializáció. A mentálhigiénés specializáció elvégzése révén saját képességeinek.3. hatékonyságának mérése. az ezekhez rendelhető elvi. modellek. adaptívabb érzelmi szabályozás. és önismeretének és hivatásszemélyiség tudatának fejlesztése révén hatékonyan részt venni a fenti folyamatokban. A kommunikációs készség és empátia olyan szintű fejlesztése. attitűdje. kommunikációja. viselkedésének modellértéke alapjában is befolyásoló tényező tanítványai és kollégái számára. megszerezhető ismeretek: Nagyobb önismeret. dinamikájának felismerése. Ezen preventív intervenció hasznosságának professzionális kommunikálása. 7. átfogó. annak felismerése.mentálhigiéniai szempontok felismerésében. jobb és tudatosabb kommunikációs készségek. Mentálhigiénés preventív lépések. az eredmények értelmezése. fejlesztése. illesztett tanácsadás képessége mind a kliensek. személyiséglélektan. fejlesztése. egészségfejlesztés és fenntartás programjai. teamben való munka készségének növelése. beavatkozások megtervezése és alkalmazása.

5 kr) Mentálhigiéné I. 15 5 koll D. kérés sz. Gyakorlati képzési szakasz (100ó. 20 kr) Számon Óra Kr. A. Elméleti alapok (50ó.1. 12 kr) 15 10 10 5 10 5 4 4 3 4 koll koll koll gyj gyj Alkalmazkodási zavarok gyermekkorban Alkalmazkodási zavarok felnőttkorban A deviáns viselkedés 10 10 10 4 4 4 koll koll gyj C. sz. félév 2. Szocializáció Személyiséglélektani alapok Alkalmazott szociálpszichológia Bevezetés a szociológiába Bevezetés a szociálpolitikába B. félév Számon kérés Tantárgy Óra Kr. A mentálhigiéné és területei (15ó. Záródolgozat Összes óra: Összes kredit: 5 100 29 95 össz. Alkalmazkodási zavarok felismerésének alapjai (30ó.: 195ó 26+ 55+5 5 119 . 18 kr) Önismereti és személyiségfejlesztő csoport 50 9 aláírás 50 9 aláírás F.

tanársegéd DE TEK BTK Pszichológiai Intézet Félév: őszi / tavaszi / mindkettő A tárgy típusa: elméleti alapozó tárgy Óraszám: 15 Kreditérték: 5 A tantárgy címe: Személyiséglélektani alapok Oktató: dr. Pék Győző egy. adjunktus DE TEK BTK Pszichológiai Intézet Félév: őszi / tavaszi / mindkettő A tárgy típusa: elméleti alapozó tárgy Óraszám: 10 Kreditérték: 4 PhD A tantárgy címe: Alkalmazott szociálpszichológia Oktató: Csukonyi Csilla egy.docens DE TEK BTK Szociológiai Intézet Félév: őszi / tavaszi / mindkettő A tárgy típusa: elméleti alapozó tárgy Óraszám: 5 Kreditérték: 3 A tantárgy címe: Bevezetés a szociálpolitikába Oktató: Mojzesné dr.A tantárgy címe: Szocializáció Oktató: Kocsisné Molnár Judit egy. tanársegéd DE TEK BTK Pszichológiai Intézet Félév: őszi / tavaszi / mindkettő A tárgy típusa: elméleti alapozó tárgy Óraszám: 10 Kreditérték: 4 A tantárgy címe: Bevezetés a szociológiába Oktató: Mojzesné dr.docens DE TEK BTK Szociológiai Intézet Félév: őszi / tavaszi / mindkettő A tárgy típusa: elméleti alapozó tárgy Óraszám: 10 Kreditérték: 4 A tantárgy címe: Alkalmazkodási zavarok gyermekkorban Oktató: dr.adjunktus PhD 120 PhD PhD . Bóta Margit egy. Székely Katalin egy. Székely Katalin egy.

adjunktus PhD DE TEK BTK Pszichológiai Intézet Félév: Félév: őszi / tavaszi / mindkettő A tárgy típusa: az alkalmazkodási zavarok felismerésének alapjai Óraszám: 10 Kreditérték: 4 A tantárgy címe: A deviáns viselkedés Oktató: Sztancsik Veronika egy. Nyitrai Erika egy. adjunktus PhD Károli Gáspár Tudományegyetem. Gyakorlati Teológiai Tanszék Félév: őszi / tavaszi / mindkettő A tárgy típusa: gyakorlati képzési szakasz Óraszám: 100 Kreditérték: 18 121 . Személyiség. Pék Győző egy. Bóta Margit egy. Oktató: dr. tanársegéd DE TEK BTK Pszichológiai Intézet Félév: őszi / tavaszi / mindkettő A tárgy típusa: az alkalmazkodási zavarok felismerésének alapjai Óraszám: 10 Kreditérték: 4 A tantárgy címe: Mentálhigiéné I.DE TEK BTK Pszichológiai Intézet Félév: őszi / tavaszi / mindkettő A tárgy típusa: az alkalmazkodási zavarok felismerésének alapjai Óraszám: 10 Kreditérték: 4 A tantárgy címe: Alkalmazkodási zavarok felnőttkorban Oktató: dr. Bodó Sára egy.és Klinikai Pszichológiai Tanszék dr. docens PhD Debreceni Református Hittudományi Egyetem.adjunktus DE TEK BTK Pszichológiai Intézet Félév: őszi / tavaszi / mindkettő A tárgy típusa: a mentálhigiéné és területei Óraszám: 15 Kreditérték: 5 PhD A tantárgy címe: Önismereti és személyiségfejlesztő csoportok Oktatók: dr.

Tantárgyi programok: TANTÁRGYLEÍRÁS A tantárgy címe: Szocializáció Félév: őszi / tavaszi / mindkettő A tárgy típusa: elméleti alapozó tárgy Óraszám: 15 Kreditérték: 5 A tantárgy leírása: A kurzus célja. Részletesen tárgyalja a viselkedést meghatározó tényezők alakulása. ha a kredit átváltás általános szabályai szerint egyenértékesíthető jelen specializációs képzés valamely tantárgyával 10. az utánzás és szociális tanulás jelenségeit. humanisztikus irányzat). A kurzus fejlődés. A szakdolgozat: a mentálhigiénés tudásanyag alapján egy saját munkahelyre.8. közösségre adaptált mentálhigiénés program elkészítését jelenti. Ezt a kérdést előzetesen nem ismeri. a felnőttkori identitás megjelenése). az 55 kreditpont teljesítése. oktatási környezetre adaptált mentálhigiénés program elkészítését jelenti A záróvizsga (a mentálhigiénés specializációt lezáró vizsga) A záróvizsgára bocsátás feltétele: a két félév folyamán az előírt számú vizsga és gyakorlati jegy megszerzése. Egy másik kérdést. A korábban szerzett ismeretek. adoleszcensz-kori személyiségváltozások. latencia-időszak problémái. vagy az alkalmazkodási zavarok felismerése főbb témaköreiből kerül ki. 122 . valamint a szakdolgozat benyújtása jelenti a mentálhigiénés specializáció teljesítését A záróvizsga részei: a mentálhigiénés specializációt lezáró vizsgán a szakdolgozatban feldolgozott szakirodalomhoz kapcsolódóan egy kifejtést igénylő kérdést kap a hallgató. Az oklevél minősítése a szigorlatnak. ami az elméleti alapok. Bemutatja a pszichikus fejlődés különböző elméleti modelljeit (pszichoanalízis. a záróvizsga eredményének és a szakdolgozat eredményének számtani átlaga kerekítve. A kritikus fejlődési zavarok és fejlődési krízisek megjelenését a szocializációban (az én-alakulás és korai személyiségfejlődés. A záróvizsga eredménye a záróvizsgán kifejtett tételre kapott érdemjegy és a szakdolgozatvédés eredményének átlaga kerekítve. vagy más intézményre. 9. gyakorlatok beszámításának rendje: bármely felsőoktatási alapképzésben vagy továbbképzésben szerzett kredit elismerhető.A résztvevők teljesítményét értékelő rendszer: A szakdolgozat: a mentálhigiénés specializáció tudásanyaga alapján egy saját munkahelyre. a hallgató legkésőbb két héttel a vizsga előtt megkapja és ezt részletesen a vizsgán kell megválaszolnia.és személyiséglélektani vonatkozásokat egyaránt beépít a pszichikus fejlődés és működés lényegi leírásába. hogy átfogó képet adjon a személyiség alakulását meghatározó tényezőkről. behaviorizmus. a korai fejlődés és a szocializációs folyamat. a biológiai és szociális meghatározók kapcsolata (humánetológiai és összehasonlítólélektani szempontok alapján).

Szeminárium.Előfeltételek: a szakos kreditlista előírása szerint A tárgyra való jelentkezés módja: Az aktuális félévi tanrend előírása szerint. szigorlati félévben szigorlat. Szeminárium. beszámoló készítése. a félévi teljesítmény beszámítása. gyakorlat esetén dolgozat. A stúdium jelentős hangsúlyt fektet a pszichoanalízis. Értékelés: előadás esetén kollokvium. gyakorlat esetén dolgozat. Előfeltételek: a szakos kreditlista előírása szerint A tárgyra való jelentkezés módja: Az aktuális félévi tanrend előírása szerint. zárthelyi dolgoztatok írása. a félévi teljesítmény beszámítása. beszámoló készítése. Tárgyalja az elméletalkotás törvényszerűségeit. zárthelyi dolgoztatok írása. TANTÁRGYLEÍRÁS A tantárgy címe: Alkalmazott szociálpszichológia Félév: őszi / tavaszi / mindkettő A tárgy típusa: elméleti alapozó tárgy Óraszám: 10 Kreditérték: 4 A tantárgy leírása: Célunk bevezetést nyújtani a szociálpszichológiai jelenségek azon körébe. amelyek a mindennapi élet pszichológiai és társadalmi összefüggéseit írják le. a behaviorizmus és a humanisztikus pszichológia tanainak részletesebb tárgyalására. Értékelés: előadás esetén kollokvium. mely irányzatok elgondolásrendszere a későbbi segítő munka elméleti megalapozását teszi lehetővé. szigorlati félévben szigorlat. az elmélet és gyakorlat összefüggéseinek különféle aspektusait. A tananyag a tudományos 123 . TANTÁRGYLEÍRÁS A tantárgy címe: Személyiséglélektani alapok Félév: őszi / tavaszi / mindkettő A tárgy típusa: elméleti alapozó tárgy Óraszám: 10 Kreditérték: 4 A tantárgy leírása: A személyiséglélektan című tárgy áttekintést nyújt a pszichológia tudománytörténete során kialakult fontosabb személyiséglélektani irányzatok alapvető elgondolásairól.

Módszerek és elméletek a szociológiában témakörei. Értékelés: előadás esetén kollokvium. beszámoló készítése. a mai magyar társadalomkutatás legfontosabb tanulságait. beszámoló készítése. irányzatok és vizsgáló eljárások. konformitás és deviancia. a félévi teljesítmény beszámítása. gyakorlat esetén dolgozat. A modernizáció és következményei. gyakorlat esetén dolgozat. hogy megismertesse a hallgatókkal a szociológia alapfogalmait. a verbális és nonverbális csatornák. zárthelyi dolgoztatok írása. A társadalom struktúrája és rétegződése. Társadalmi változás a modern világban. szigorlati félévben szigorlat. döntési folyamatok. főbb kérdéskörök. Előfeltételek a szakos kreditlista előírása szerint A tárgyra való jelentkezés módja: Az aktuális félévi tanrend előírása szerint. a társas támasz. A megszerzett ismeretek segítségével a hallgatók alkalmassá tehetők a mentálhigiénés problémák történeti-szociológiai hátterének elemzésére. Szeminárium. Megjegyzés: - 124 . zárthelyi dolgoztatok írása. Előfeltételek: a szakos kreditlista előírása szerint A tárgyra való jelentkezés módja: Az aktuális félévi tanrend előírása szerint. Az európai paradigma és Magyarország. Szeminárium. a kommunikáció szociálpszichológiai vonatkozásai. Így tárgyalásra kerülnek a szociológia tudományának sajátosságai. A társadalmi egyenlőtlenségek. A magyar szociológia hozzájárulása a társadalomtörténet kutatásához. társadalmi szervezetek. alkalmazkodás a többséghez: norma. a proszociális viselkedés szociálpszichológiája.megközelítés és a gyakorlati felhasználásának kapcsolatát igyekszik megmutatni a következő témakörökön keresztül: a szociálpszichológia helye a pszichológiában és a tudományok rendszerében. csoportok. A társadalmi mobilitás. meggyőzés és tömegkommunikáció. szigorlati félévben szigorlat. TANTÁRGYLEÍRÁS A tantárgy címe: Bevezetés a szociológiába Félév: őszi / tavaszi / mindkettő A tárgy típusa: elméleti alapozó tárgy Óraszám: 5 Kreditérték: 3 A tantárgy leírása: A kollégium célja. a félévi teljesítmény beszámítása. helye a társadalomtudományok körében. Értékelés: előadás esetén kollokvium. a társadalmi befolyásolás: propaganda.

a köz-. A tantárgy különböző megközelítési módokat kombinál.interpretativitás. eltérő értékszempontok és érdekek által meghatározottan érlelődik ki. TANTÁRGYLEÍRÁS A tantárgy címe: Alkalmazkodási zavarok gyermekkorban Félév: őszi / tavaszi / mindkettő A tárgy típusa: az alkalmazkodási zavarok felismerésének alapjai Óraszám: 10 Kreditérték: 4 125 . horizontális. felelősség. Integráció . Értékelés: előadás esetén kollokvium. hogy egyértelművé tegye a hallgatók számára azt. a magán. Előfeltételek: a szakos kreditlista előírása szerint A tárgyra való jelentkezés módja: Az aktuális félévi tanrend előírása szerint. a jövedelemelosztás szociálpolitikai vonatkozásai. normativitás . a társadalombiztosítás. zárthelyi dolgoztatok írása. az ellátási formák sajátosságai. prevenció . Gazdaság és társadalom: az állami beavatkozás elméletei.korrekció. univerzalitás . a félévi teljesítmény beszámítása. szigorlati félévben szigorlat.csakúgy mint egy szociálpolitikai -. szubszidiaritás. vagy a szakmai alapelvek alapján történő tárgyalás éppen úgy megtalálható benne. az együttműködés lehetőségei a szociálpolitika szereplői között. intertemporális.TANTÁRGYLEÍRÁS A tantárgy címe: Bevezetés a szociálpolitikába Félév: őszi / tavaszi / mindkettő A tárgy típusa: elméleti alapozó tárgy Óraszám: 10 Kreditérték: 4 A tantárgy leírása: A tantárgy célkitűzései között szerepel. a humán szolgáltatások. interperszonális. Szeminárium. állami szociálpolitika. így az ágazatonkénti. A szociálpolitika alapelvei: biztonság (abszolút és relatív). Részletes megbeszélésre kerül a szociálpolitika fogalmának értelmezése. szakszerűségi követelményeknek is meg kell felelnie. a kevésbé választhatóság elve. gyakorlat esetén dolgozat. meghatározott társadalmi-gazdasági körülmények között.és a vegyes finanszírozás.szelektivitás. vertikális redisztribúció.szegregáció. a transzfer jövedelmek. Társadalmi újratermelés és társadalompolitika. a nonprofit szervezetek szociálpolitikai szerepe. beszámoló készítése. mint a célcsoportok szerinti. ugyanakkor alapvető szakmai. hogy egy társadalompolitikai koncepció .

beszámoló készítése.) A tárgy időrendben követi a gyermek fejlődését. A betegszerep. értelmezhetőségét általában vázlatosan közöljük. hogy szinte minden fajta zavar más korban is előfordul. Előfeltételek: a szakos kreditlista előírása szerint A tárgyra való jelentkezés módja: Az aktuális félévi tanrend előírása szerint. 126 . és néha a tágabb környezet (iskola. külső és belső konfliktus. Értékelés: előadás esetén kollokvium. magatartás-rendellenességek. zárthelyi dolgoztatok írása. fejlődési elakadás. a csecsemőkor lehetséges problémáit. Ezt követik a kisgyermekkor. szigorlati félévben szigorlat. definíciója.: pszichoszomatikus problémák. a diagnózis mint stigma. identitás-krízis. az óvodáskor. a betegséghez való viszonyulás. gyakorlat esetén dolgozat. hogy alapismereteket adjon a gyermek. az anya-gyerek kapcsolat legtipikusabb zavarait. Egy-egy tipikus reakciómódhoz kötődő zavarokat (pl. pszichózis. beszédzavarok) annál az életkornál beszélünk meg. a félévi teljesítmény beszámítása. kritériumai. betegségek tárgyaljuk. TANTÁRGYLEÍRÁS A tantárgy címe: Alkalmazkodási zavarok felnőttkorban Félév: Félév: őszi / tavaszi / mindkettő A tárgy típusa: az alkalmazkodási zavarok felismerésének alapjai Óraszám: 10 Kreditérték: 4 A tantárgy leírása: A normalitás problematikájának áttekintése után a felnőttkorban előforduló azon patológiás pszichikus jelenségek. majd a prepubertás és pubertás problémái. elhárító mechanizmusok. Szeminárium. Rövid elméleti bevezetőt tartalmaz. paranoia. stb. A tünetek mögöttes jelentését.A tantárgy leírása: A tárgy célja. a kisiskoláskor. neurózis. Minden korszak megbeszélését az adott időszak fejlődési feladatának megbeszélése vezeti be. amelyben legtípusosabb az előfordulása. kulturális miliő) kontextusában megérteni. A fejlődési feladat megoldásában a családi reakciókra nagy hangsúlyt fektetünk. az életkori krízispontokat. a lehetséges problémákat próbáljuk a szűkebb. korai sérülés. kezelhetőségéről. énfejlődési zavar. nyilvánvalóvá téve. melyek a mentálhigiénés munka keretében előfordulhatnak. Betegszerep és a betegségelőnyök. lefolyásáról. ennek egészséges megoldása.és serdülőkorban kialakuló pszichés megbetegedések leggyakoribb okairól. Normalitás. elkülönítve ezek jelentését a felnőttkorban szokásos használattól (pl. a pszichés egészség meghatározásának problematikája. hogy ennek megoldása a klinikai szakpszichológus feladata. tekintve. illetve lehetséges torzulásai. mely egyrészt ismertet néhány gyakran használt klinikai fogalmat. A pszichotikus zavarokkal: szkizofrénia.

Hangulatzavarok: depresszió és mánia. Szorongásos zavarok: generalizált szorongás, pánikzavar, fóbiák, kényszer. Szomatoform zavarok: hipochondria, szomatizációs szindróma, konverzió. Személyiségzavarok. Pszichoszomatikus zavarok. Evészavarok: anorexia nervosa, bulimia nervosa. Előfeltételek: a szakos kreditlista előírása szerint A tárgyra való jelentkezés módja: Az aktuális félévi tanrend előírása szerint. Értékelés: előadás esetén kollokvium, szigorlati félévben szigorlat. Szeminárium, gyakorlat esetén dolgozat, beszámoló készítése, zárthelyi dolgoztatok írása, a félévi teljesítmény beszámítása. TANTÁRGYLEÍRÁS A tantárgy címe: A deviáns viselkedés Félév: őszi / tavaszi / mindkettő A tárgy típusa: az alkalmazkodási zavarok felismerésének alapjai Óraszám: 10 Kreditérték: 4

A tantárgy leírása: A tárgy célja, hogy alapismereteket nyújtson a társadalmi beilleszkedési zavarok témakörében. Meghatározza a deviancia fogalmát, összekapcsolva a szociológiai, szociálpszichológiai közelítések által feltárt tényezőkkel. A deviancia kialakulásával kapcsolatban különböző modelleket vázol fel, kiemeli a személyiségfejlődés és szocializáció kritikus pontjait, melyek a deviáns viselkedés kiinduló pontjaivá válhatnak. Részletesen bemutatja az egyes devianciákat: drog, alkohol, öngyilkosság, antiszocialitás, játékszenvedély. Az egyes deviancia-formák ismertetésénél kitér a zavar eredetének, kialakulásának specifikumaira, tipikus megjelenési formáira, kezelési lehetőségeire és ennek nehézségeire. Az elméleti alapokra építve sorra veszi a mentálhigiénés beavatkozás lehetőségeit, különös tekintettel a prevencióra, a rehabilitációra. Ismereteket ad a beilleszkedési zavarok azonosításához, ezek súlyosságának, kimenetelének megítéléséhez. Figyelembe véve a mentálhigiénikus szakember feladatkörét, segítséget nyújt abban, hogy a megfelelő szakellátásba irányítsa a klienst, illetve a veszélyeztetett csoportok körében megelőző tevékenységet folytasson. Előfeltételek: a szakos kreditlista előírása szerint A tárgyra való jelentkezés módja: Az aktuális félévi tanrend előírása szerint.

127

Értékelés: előadás esetén kollokvium, szigorlati félévben szigorlat. Szeminárium, gyakorlat esetén dolgozat, beszámoló készítése, zárthelyi dolgoztatok írása, a félévi teljesítmény beszámítása TANTÁRGYLEÍRÁS A tantárgy címe: Mentálhigiéné I. Félév: őszi / tavaszi / mindkettő A tárgy típusa: a mentálhigiéné és területei Óraszám: 15 Kreditérték: 5 A tantárgy leírása: Célunk megismertetni a hallgatókkal a mentálhigiéné fogalmának, történeti alalkulásának áttekintésén keresztül a mentálhigiénés tevékenységet, a mentálhigiéné kapcsolatát az egyéb humán szolgáltatásokkal. A mentálhigiéné története, alapfogalmai. Az orvosi, pszichiátriai, „pozitív” mentálhigiénés, közösségi mentálhigiénés, szociobiológiai, evolúciós, „New Age” koncepciók. A lelki egészségvédelem lépcsői: primer, szekunder, tercier prevenció. A mentálhigiénés tevékenység helye, keretfeltételei, a mentálhigiénés modellek és ellátórendszerek. A magyar populáció egészségügyi helyzetképe. A szorongás, a félelem és a stressz mentális károsító hatását és az ezekkel való megküzdés (megelőzés) lehetőségeit részletesen tárgyaljuk. A szorongás és a félelem. A stressz és az életesemények. Megelőzés, megküzdési stratégiák, pozitív coping mechanizmusok. Előfeltételek: a szakos kreditlista előírása szerint A tárgyra való jelentkezés módja: Az aktuális félévi tanrend előírása szerint. Értékelés: előadás esetén kollokvium, szigorlati félévben szigorlat. Szeminárium, gyakorlat esetén dolgozat, beszámoló készítése, zárthelyi dolgoztatok írása, a félévi teljesítmény beszámítása.

TANTÁRGYLEÍRÁS A tantárgy címe: Önismereti és személyiségfejlesztő csoportok Félév: őszi / tavaszi / mindkettő A tárgy típusa: gyakorlati képzési szakasz Óraszám: 100 Kreditérték: 18 128

A tantárgy leírása: A mentálhigiénés specializációs képzettséggel rendelkezők szemléletének formálásában meghatározó az élményen alapuló kapcsolati készségek kialakítása (a saját személyiség hatótényezőinek tudatos kezelése). Mindez meghatározott idejű önismereti képzés alapján lehetséges. A kurzus különböző kiscsoportos technikákat használhat. Az önismereti folyamat mindig reflektálni igyekszik arra, hogy nem kiscsoportos vezetésre tanít, hanem a saját szakterületen felhasználandó önismereti élmények és tudás megszerzésére irányul. A további képzés csakis az illetékes módszerspecifikus egyesületekhez kapcsolódhat. Előfeltételek: a szakos kreditlista előírása szerint A tárgyra való jelentkezés módja: Az aktuális félévi tanrend előírása szerint. Értékelés: előadás esetén kollokvium, szigorlati félévben szigorlat. Szeminárium, gyakorlat esetén dolgozat, beszámoló készítése, zárthelyi dolgoztatok írása, a félévi teljesítmény beszámítása. 11. A képzési program végrehajtásához szükséges tárgyi és személyi feltételek, ezek biztosításának módja: . A képzés nagy része a Pszichológiai Intézet tantermeiben és gyakorló helyiségeiben zajlik. Az előadásokon rendelkezésre állnak korszerű audiovizuális eszközök, computerek és projektorok. A szakmai munkában nagyrészt az egyetem, (DE) illetve a Pszichológiai Intézet munkatársai vesznek részt, ezekhez képzett, speciális, többnyire gyakorlati tudást kompetensen képviselő külső munkatársak kapcsolódnak. Utóbbiaknak is nagy gyakorlatuk van az egyéni és csoportos pszichoterápiában, gyógyításban és folyamatosan vesznek részt oktatóként egyetemi és különböző egyesületi színtereken képzésben, oktatásban. Ezen személyi feltételrendszer lehetővé teszi, hogy a hallgatókban az elméleti tudás és a gyakorlati kompetencia aránya optimálisabban alakuljon.

A specializációs továbbképzés mentálhigiénés specializációjában részt vevő oktatók a Debreceni Egyetem részéről Név dr. Bóta Margit Kocsisné Molnár Judit Csukonyi Csilla Név Mojzesné dr. Katalin Sztancsik Veronika Beosztás egy.adjunktus egy. tanársegéd egy. tanársegéd Székely egy.docens egy. tanársegéd 129 PhD Tudományos fokozat PhD

dr. személyes adottságok. Bodó Sára dr. docens egy. tehetségfejlesztés specializáció célja a tehetségfejlesztés szerteágazó munkájára való felkészítés. Specializációtól függően terepgyakorlatok is vannak.A képzés módszerei: elméleti jellegű előadások mellett tantermi. adjunktus PhD PhD 14. tevékenységrendszerben. tudáselemek. készségek. TEHETSÉGFEJLESZTÉS SPECIALIZÁCIÓ KÉPZÉSI PROGRAM 1.A képzés szerkezete: a képzés tartalma mind az általános. 7. 3. − a nevelési-oktatási intézmény. Pék Győző egy.Elsajátítandó kompetenciák: a) A közös képzésben végzettek ismerik − a közigazgatás és a vezetés alapvető tudnivalóit. adjunktus PhD A szakmai munkában részt vevő külső tagok: Név dr. 130 . Nyitrai Erika Beosztás egy. 4. a tehetséggondozás. a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben.A képzésért felelős kar megnevezése: BTK.Tanterv: A képzés során elsajátítandó kompetenciák. laboratóriumi gyakorlatok és szemináriumi jellegű foglalkozások. tehetségfejlesztés specializáció felelőse Dr. megszerezhető ismeretek.A szakért felelős oktató: a szak egészéért felelős oktató Dr.000 Ft / félév (ez az összeg a teljes pedagógus szakvizsgás képzésre vonatkozik) TEHETSÉGGONDOZÁS. mint szervezet sajátosságait.1. A képzés költségtérítési díja: 140. 2.A képzés formája: költségtérítéses levelező 5. 7. mind a specializáció részben nagyobb tartalmi blokkokból és azokon belüli tantárgyakból épül fel 6. − a nevelési-oktatási intézmény hatékonyságának összetevőit. Balogh László.Képzési cél: A képzés egészének célja a pedagógiai munkában hasznosítható ismeretek és azok alkalmazni tudásának elsajátítása A tehetséggondozás. Szabó József.

az adatok feldolgozásának. mint szervezet − A nevelési-oktatási intézmény hatékonysága − A pedagógus a nevelési-oktatási intézmény szervezetében − Az integráció és a szegregáció kérdései − Sajátos csoportok nevelése-oktatása b) A tehetséggondozás. b) A specializáción végzettek ismerik: − a tehetséggondozás történetét és meghatározó elméleti nézőpontjait. 7. vezetési ismeretek − A nevelési-oktatási intézmény. pedagógiai implikációk − A tehetséggondozás története − Tehetségdiagnosztika − Tehetségfejlesztő programok. − a tehetségdiagnosztika módszereit. − a szakmai önképzés és a hatékony kommunikáció módszereit.Személyes adottságok: a) Az általános részben végzettek alkalmasak − a közigazgatás területén való tájékozódásra. kezelésének szakmai-etikai szabályait. a programkészítés metodikája − Alulteljesítés és tanulási zavarok − Pedagógusszerep a tehetségfejlesztésben − Tehetség-tanácsadás − Tehetségfejlesztés és kooperatív tanulás − Képességstruktúrák és iskolai teljesítmény 7. 131 .3. − minőségellenőrzésre és –fejlesztésre. − a tehetségfejlesztés területeit és a társtudományok alapismereteit. − a vezetési ismeretek alkotó alkalmazására.2. a vonatkozó ismeretek önálló hasznosítására. − intézményi szervezetfejlesztésére. megszerezhető ismeretek: a) Kötelező ismeretkörök − Közigazgatási.Tudáselemek. − a tehetség-tanácsadás elveit és módszereit. − az integráció és a szegregáció problémakörét. − a sajátos csoportok nevelésének. − a tehetséges fiatalok fejlődési sajátosságait. − pedagógiai folyamattervezésre és szervezésre. fajtái − Tehetség és szocio-emocionális fejlődés − Kreativitás. − értékelési feladatok ellátására. tehetségfejlesztés specializáció által meghatározott választható ismeretkörök − A tehetség definíciói. oktatásának kérdéseit. − a tehetség megközelítésének különböző módjait.− a pedagógus szerepét a nevelési-oktatási intézmény szervezetében.

univ. − a partnertudományok új eredményeinek követésére. csoport . 7. a gyermekvédelemmel összefüggő kérdések megoldására. a hátrányos helyzet kezelésére. tevékenységrendszerben: A szakvizsgás képzés során szerzett ismereteket a pedagógus az oktatásügy szinte minden területén tudja hasznosítani a tanügyi igazgatástól kezdve a napi pedagógiai munkáig. minőségfejlesztés Pedagógiai folyamattervezés és-szervezés Szakmai önismeret Esélyegyenlőség. Brassói Sándor Kathó Klára Chrappán Magdolna Szabó Csaba Gerencsér Attila Pecsenye Éva Buda András Pék Győző PhD PhD Önkormányzat vagy Minisztérium DE BTK DE BTK DE BTK DE BTK Oktató Tud. oktatása Gyermek.− − − − − − az esélyegyenlőség kérdéseinek megoldására. szektorközi együttműködés. fenntartói megoldások Egészségpszichológiai és az egészségre nevelés kérdései Sajátos nevelési igényű gyerekek nevelése.és családi tanácsadásra. tanári munka értékelése Minőségellenőrzés. egészségnevelés elveinek alkalmazására. ahol specializációjuknak megfelelő munka folyik. − a tehetségpedagógiai tevékenység önálló gyakorlására olyan nevelési. a specializációs ismeretköröket pedig a tehetségfejlesztés valamennyi ágában a diagnosztikától a programtervezésen át az egyéni fejlesztő munkáig. Dr. Habil. az élethosszig tartó tanulás ismereteinek alkalmazására. PhD. Gönczi Ibolya PhD PhD. Általános tárgyak Tantárgy Közigazgatási és államháztartási ismeretek Európai oktatásügyi integrációs folyamatok Tanügy-igazgatási és jogi ismerete Szervezetfejlesztés és vezetési kultúra Intézmény és környezete Intézményértékelés és a tanulói. b) A specializáción végzettek alkalmasak: − a tehetségfejlesztés területén önálló kutató-fejlesztő munka végzésére. fejlesztő intézményben. az iskolai mentálhigiéné. − tehetségfejlesztő programok önálló tervezésére. Habil. − az egyéni-. a sajátos nevelési igényű tanulókkal való bánni tudásra. elemző és beavatkozó eljárások használatára. fokozat. minőség-értékelés. a fejlődés és a változás elősegítésére. képzési. 132 . Bóta Margit Tóth László V.és ifjúságvédelem. − az alapvető tehetségdiagnosztikai és beavatkozó eljárások szakszerű alkalmazására. − a tehetségfejlesztésben alkalmazott gyakorlati módszerek. Munkahely KTK vagy az Önkormányzat Oktatási Minisztérium Önkormányzat DE HPFK DE BTK PhD PhD.A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben. Habil.4.

Munkahely DE BTK DE BTK DE BTK DE BTK DE BTK DE BTK DE BTK DE BTK DE BTK ELTE Tanító. PhD PhD PhD PhD. A záróvizsga résztárgyai a „tehetséggondozás. programok. PhD PhD PhD. valamint a szakdolgozat benyújtása. Habil. Tantárgyi programok: tantárgyi programok 133 . a záróvizsga eredményének és a szakdolgozat eredményének számtani átlaga kerekítve. pedagógiai implikációk A tehetséggondozás története Tehetségdiagnosztika Tehetségfejl. Habil. 10.és Óvóképző Főiskolai Kar DE BTK 8. fokozat. A korábban szerzett ismeretek. gyakorlatok beszámításának rendje: Bármely felsőoktatási alapképzésben vagy továbbképzésben szerzett kredit elismerhető. PhD CSc PhD PhD. 9. a programkészítés metodikája Alulteljesítés és tanulási zavarok Pedagógusszerep a tehetségfejlesztésben Tehetség-tanácsadás Tehetségfejlesztés és kooperatív tanulás Képességstruktúrák és iskolai teljesítmény Oktató Páskuné Kiss Judit Mező Ferenc Mező Ferenc Tóth László Dávid Imre Balogh László Tánczos Judit Tóth László Mező Ferenc Turmezeyné Heller Erika Tóth László Tud. ha a kredit átváltás általános szabályai szerint egyenértékesíthető jelen szakvizsgás képzés valamely tantárgyával. Az oklevél minősítése a szigorlatnak.A résztvevők teljesítményét értékelő rendszer: A szakdolgozat: a specializációs képzési rész ismeretköreiből meghatározott témából kell készíteni A záróvizsga: A záróvizsgára bocsátás feltétele: az előírt számú vizsga és gyakorlati jegy megszerzése. tehetségfejlesztés” specializáción a következők: − Tehetségfejlesztő programok. fajtái Tehetség és szocio-emocionális fejlődés Kreativitás. a felnőttoktatás kérdései Márkus Edina PhD A specializáció tárgyai Tantárgy A tehetség definíciói. A záróvizsga részei: a záróvizsga résztárgyait az egyes specializációk határozzák meg. Habil. a programkészítés metodikája − Pedagógusszerep a tehetségfejlesztésben − Tehetség-tanácsadás A záróvizsga eredménye a záróvizsgán kifejtett tételre kapott érdemjegy és a szakdolgozatvédés eredményének átlaga kerekítve. A záróvizsgán a benyújtott szakdolgozatot is meg kell védeni.hátrányos helyzet kezelése Az élethosszig tart tanulás.

Pedagógiai-Pszichológiai Tanszék A tantárgy leírása: 1. a család. A biológiai öröklődés. A géniuszok természetrajza − Nemi különbségek − A tehetségtérkép és a géniuszok gyakoriságának időbeni alakulása − A társadalmi lehetőségek és kulturális hatások. A sors-faktor − Az élet és egészség fontossága (a „Békássy-jelenség) − Lombroso „zseni-őrült” elmélete − Terman-vizsgálat − Korszerű álláspontok 7. Félév: őszi A tárgy típusa: előadás Óraszám/hét: összesen 20 óra Kredit érték: 5 kredit Oktató: Páskuné dr. a zenei-. fajtái Kódja: II/A/1. költői-. a magyarok tehetségessége 6. A tehetség felfogásának története (ókor. Kiss Judit Intézet / Tanszék: Pszichológiai Intézet. Mönks 3+3-as modellje. talentum. Tehetségtípusok − Speciális képességek és jellemzőik tudomány. iskola. szabálya (a költői tehetség) − A Galton-szabályok. és III. Czeizel „2x4+1” –es modellje. a kognitív pszichológia tehetségfelfogása) 2. kritikus időszak) 4. Gagnè „megkülönböztető modellje”) 3. középkor. Renzulli „háromkörös” koncepciója. reneszánsz. Ogilvie) Előfeltételek: A szakos kreditlista előírásai szerint. kortárs csoportok. társadalmi lehetőségek. TEHETSÉGFEJLESZTÉS” szakvizsga program A tantárgy címe: A tehetség definíciói. a tehetség pszichometriai korszaka. A tehetség. A tárgyra való jelentkezés módja: Az aktuális félévi tanrend előírásai szerint. matematikai és képzőművészeti tehetségek) − Típusok a tehetség megjelenése és társadalmi értéke szempontjából (Tannenbaum) − Kevert tipológiák (Gardner.TANTÁRGYLEÍRÁS „TEHETSÉGGONDOZÁS. adottság – képesség. valamint a megállapítható és mérhető jellegek − Komplexitás a tehetségmodellekben − A tehetség eredete (G – E interakciója. 134 .és képességterületek szerint (Gardner „többszörös intelligencia modellje”. A tehetségmodellek fejlődése (Cohn-modell.. II. ős-örökség törvény és visszatérés az átlaghoz (a zenei tehetség) − A sokgénes öröklődés jellegzetességei 5. az öröklődés három formája − Mendel I. géniusz fogalma − A testi és szellemi.

Értékelés: kollokvium TANTÁRGYLEÍRÁS „TEHETSÉGGONDOZÁS. Félév: tavaszi A tárgy típusa: előadás Óraszám/hét: összesen 10 óra Kredit érték: 3 kredit Oktató: Dr. a testvérek száma − nemi sztereotípiák és kapcsolata a tehetséggel − az énkép alakulása. az önértékelés szerepe. szülők. Pedagógiai-Pszichológiai Tanszék A tantárgy leírása: Családi hatások − Freeman: „melegház-hatás” − a szülők szerepe: az érzelmi és szellemi fejlődésben. Mező Ferenc Intézet / Tanszék: Pszichológiai Intézet. a tehetséggondozásban − a születési sorrend. TEHETSÉGFEJLESZTÉS” szakvizsga program A tantárgy címe: Tehetség és szocio-emocionális fejlődés Kódja: II/A/2. kapcsolata a teljesítménnyel − tehetséges gyermek nevelése a családban Családi szerepzavarok − elégtelen és túlzott ellátás − identifikáció és alulteljesítés Társas hatások − külső diszszinkrónia (tanárok. kortársak és tehetség) − belső diszszinkrónia (az akceleráció problémája. Értékelés: kollokvium Megjegyzés: 135 . A tárgyra való jelentkezés módja: Az aktuális félévi tanrend előírásai szerint. az érzelmi fejlődés relatív lemaradásának jelensége) − a szegregált (elkülönített/tehetséggondozó) osztály pozitív és negatív következményei Előfeltételek: A szakos kreditlista előírásai szerint.

3. A kreatív diák 4.3.1. A kreativitás mérésének problémái 3.2. értékelése 3.1.1.3. A kreatív folyamat 2. A tárgyra való jelentkezés módja: Az aktuális félévi tanrend előírásai szerint. feladatok. Guilford) 1. Tanulmányi .2. Marland. Renzulli. Szputnyik-sokk.4. Kreativitás mérésére szolgáló feladatok alkotása 4. újkori történet. versenyek és kreativitás 4. feladatlapok. pedagógiai implikációk Kódja: II/A/3. TEHETSÉGFEJLESZTÉS” szakvizsga program A tantárgy címe: Kreativitás. Pedagógiai implikációk 4. ókori. Értékelés: kollokvium Megjegyzés: 136 . középkori. A kreatív produktum 2. Scheifelle.2.3. A kreativitás mérése 3. A kreativitás szerepe egyes tehetségmodellekben (Terman. A kreatív pedagógus 4. Mönks) 2. A kreativitás fejlesztése Előfeltételek: A szakos kreditlista előírásai szerint.4. Félév: tavaszi A tárgy típusa: előadás Óraszám/hét: összesen10 óra Kredit érték: 3 kredit Oktató: Mező Ferenc Intézet / Tanszék: Pszichológiai Intézet.2. A kreativitás megközelítési lehetőségei 2. A kreatív személy 2.TANTÁRGYLEÍRÁS „TEHETSÉGGONDOZÁS. felvétele.1. Cohn. Otto. Pedagógiai-Pszichológiai Tanszék A tantárgy leírása: 1. A kreativitás kutatásának története (őskori. Kreativitás tesztek leírása. A kreativitás részképességei 3. A kreativitás fogalma 1. A kreativitás fogalma 1.

Tehetséggondozás Németországban 6. Tehetséggondozás Izraelben 7. reneszánsz. században − Galton munkássága. Tóth László Intézet / Tanszék: Pszichológiai Intézet. A tehetség. A tehetség tudományos kutatásának kezdetei a XIX. TEHETSÉGFEJLESZTÉS” szakvizsga program A tantárgy címe: A tehetséggondozás története Kódja: II/A/4. Pedagógiai-Pszichológiai Tanszék A tantárgy leírása: 1. A tárgyra való jelentkezés módja: Az aktuális félévi tanrend előírásai szerint. Tehetséggondozás a régmúltban − Az ókori Kína és Görögország − Róma. Értékelés: kollokvium 137 . A tehetségfejlesztési mozgalom története az Egyesült Államokban − Termantól a Marland-jelentésig − A kormány szerepvállalásának alakulása − A Nemzeti Tehetségügyi Hivatal és a Nemzeti és Állami Tehetségügyi Vezetőképző Intézet − Állami és helyi intézkedések − A Tehetség-program − Új tendenciák és problémák a tehetségesek oktatásában a) A tehetségesek oktatásának helyzete b) Nemzeti jelentések az állami oktatásról. mint intellektuális képesség − Az intelligenciavizsgálatok története − Az intelligenciastruktúra kutatásának története − Terman longitudinális kutatása 4. és ezek tehetségpedagógiai vonatkozásai 5. Félév: őszi A tárgy típusa: előadás Óraszám/hét: összesen 10 óra Kredit érték: 3 kredit Oktató: Dr. középkor. Az eugenika koncepciója − Lombroso és követői 3.TANTÁRGYLEÍRÁS „TEHETSÉGGONDOZÁS. reformáció − Törökország − Amerikai kolóniák 2. A tehetséggondozás története Magyarországon − Első szakasz: a századfordulótól 1931-ig − Második szakasz: 1935–1948 − Harmadik szakasz: 1979-től napjainkig Előfeltételek: A szakos kreditlista előírásai szerint.

Bourdon. TEHETSÉGFEJLESZTÉS” szakvizsga program A tantárgy címe: Tehetségdiagnosztika Kódja: II/B/1. tanulási orientációs kérdőív. Diákok vélekedése tehetséges társaikról – hogyan „diagnosztizálnak” a diákok? − A Gagné-féle PEER’s projekt Előfeltételek: A szakos kreditlista előírásai szerint. A különféle intellektuális képességek vizsgálata pszichológiai eszközök segítségével − Figyelem. Értékelés: gyakorlati jegy Megjegyzés: 138 . Tanári vélemények a tehetség azonosításáról − Az értelmi képességek tantermi felismerésének nehézségei − A kreativitás felismerésének. Gardner-féle kreativitás fajták. az iskolai motiváció kérdőíve.) 2. Ranschburg-féle szópárok) − Pszichológiai tesztek az intelligencia mérésére: Raven. Amabile-féle szociálpszichológiai megközelítés) − A személyiség ösztönző rendszerének vizsgálata: T. Az alkotó gondolkodásra vonatkozó újabb elméletek (Sternberg és Lubart befektetési teóriája..TANTÁRGYLEÍRÁS „TEHETSÉGGONDOZÁS.féle tesztbattéria. a vizuális memória vizsgálata összetett ábrákkal. Félév: őszi és tavaszi A tárgy típusa: szeminárium Óraszám/hét: összesen 20 óra (félévente 10+10) Kredit érték: összesen 6 kredit (félévente 3+3) Oktató: Dr. plafonhatás stb.próba szólisták. Dávid Imre Intézet / Tanszék: Pszichológiai Intézet.T. Szabad asszociációs teszt. Pedagógiai-Pszichológiai Tanszék A tantárgy leírása: 1.A. A tehetségazonosítás módszertani problémái − Az identifikáció alapját képező faktorok. IST. a tehetséges és átlagos gyermek különbségei − A különféle identifikációs eszközök használatának problémái (életkori sajátosságok.és emlékezetvizsgáló eljárások (Piéron. vizsgálatának problematikája az osztályteremben − A tanár és a tehetséges diák kapcsolata: pozitív és negatív élmények 4. szabadidő eltöltésének kérdőíve stb. MAWI. A tárgyra való jelentkezés módja: Az aktuális félévi tanrend előírásai szerint. életkor és alkotás kapcsolata 3. HAWIK. Cognitive Abilities Tests − A probléma megoldási folyamat vizsgálatának módszerei: Torrance.

tehetségesek külön osztálya. oktatáselméleti megközelítések. mentor-programok. versenyek. az értékelés mint rendszer. − A pedagógiai értékelés mint a tehetségfejlesztő programok kritikus pontja: követelmények. záróvizsga. Előfeltételek: A szakos kreditlista előírásai szerint. alternatív iskolák. tantervmodellek a tehetségesek számára. az önmagát beteljesítő jóslat. vizsgálati módszerek ezek beméréséhez. Megjegyzés: 139 . tehetségesek iskolája. Balogh László Intézet / Tanszék: Pszichológiai Intézet. az értékelés pszichológiai problémái. a programértékelés alapelemei. A tárgyra való jelentkezés módja: Az aktuális félévi tanrend előírásai szerint. − A tehetségfejlesztő programokat meghatározó nevelésfilozófiai. − A gazdagító programok készítésének elméleti és gyakorlati problémái. − A gazdagító programok értékelése: tantervi értékelés az iskolában. csoportos gyakorlatok. készségek. − A fejlesztés szervezeti keretei: differenciálás a tanórán. Differenciálás a tantervekben. Követelményrendszer az iskolai tantervekben. értékelés és motiváció. iskolafejlesztési alternatívák. közvetlen fejleztés. általános feltáró tevékenység. Értékelés: gyakorlati jegy./B/2. − Tehetségfejlesztő tantervi stratégiák. a helyi tantervkészítés rendszere. neveléselméleti. − Tantervtípusok elemzése. A tehetségfejlesztő programok tervezése. gazdagítási stratégiák. gyorsítás. Iskolakoncepciók. dilemmák.TANTÁRGYLEÍRÁS „TEHETSÉGGONDOZÁS. Jártasságok. A tananyag kiválasztása és elrendezése az iskolai tantervben. projektek. Félév: mindkettő A tárgy típusa: szeminárium Óraszám/hét: összesen 40 óra (félévente 10+20+10) Kredit érték: összesen 12 kredit (félévente 3+5+4) Oktató: Dr. − A hatékony információ-feldolgozás mint az intenzív tehetségfejlesztés alapvető eszköze: tanulási stratégiák. nyári kurzusok. a programkészítés metodikája Kódja: II. átfogó problémák megoldása. blokkok. tevékenység. közvetett fejlesztés. − A fejlesztő programok fő alapelemei: gazdagítás. Pedagógiai-Pszichológiai Tanszék A tantárgy leírása: − A tehetségfejlesztés céljai. TEHETSÉGFEJLESZTÉS” szakvizsga program A tantárgy címe: Tehetségfejlesztő programok. technikák. szakkörök. A helyi tanterv készítésének céljairól. A gazdagítás értelmezése.

4. az alulteljesítők azonosítása Alulteljesítés szempontjából veszélyeztetett csoportok Az alulteljesítés okai Az önértékelés és az alulteljesítés kapcsolata Lehetséges segítő intervenciók Előfeltételek: A szakos kreditlista előírásai szerint. Értékelés: gyakorlati jegy Megjegyzés: 140 . 3. A tanulási zavar fogalma. Tánczos Judit Intézet / Tanszék: Pszichológiai Intézet. tanulási zavarok Kódja: II/B/3. 5. TEHETSÉGFEJLESZTÉS” szakvizsga program A tantárgy címe: Alulteljesítés.TANTÁRGYLEÍRÁS „TEHETSÉGGONDOZÁS. szervezeti keretei Az alulteljesítés fogalma. magyarázó elméletei A pedagógiai fejlesztés fő irányvonalai. viselkedéses tünetei A tanulási problémák lehetséges okai. 2. Pedagógiai-Pszichológiai Tanszék A tantárgy leírása: 1. 7. 6. 8. A tárgyra való jelentkezés módja: Az aktuális félévi tanrend előírásai szerint. Félév: őszi A tárgy típusa: szeminárium Óraszám/hét: összesen 10 óra Kredit érték: 3 kredit Oktató: Dr. a foglalkozás típusai.

Tóth László Intézet / Tanszék: Pszichológiai Intézet. − A tanulók személyiségének felmérése és fejlesztése: domináns jellemzők. feszültség és megoldás. fejlesztése. a tanári szerepviselkedés. Félév: mindkettő A tárgy típusa: szeminárium Óraszám/hét: összesen 20 óra (félévente 10+10) Kredit érték: összesen 8 kredit (félévente 4+4) Oktató: Dr. komplex hatásgyakorlatok.TANTÁRGYLEÍRÁS „TEHETSÉGGONDOZÁS. elvárások. TEHETSÉGFEJLESZTÉS” szakvizsga program A tantárgy címe: Pedagógusszerep a tehetségfejlesztésben Kódja: II/B/4. a hagyományos szerepek dúsítása. saját kommunikációs eszközök felmérése. interaktív viselkedés. önértékelési gyakorlatok. reális önismereti. egyéni arculatformálás. szerepkonfliktus. karbantartó és kezelési készségek. speciális személyiségjegyek és készségek. a személyiségközpontú tanár. életpálya-tervezés. éntérkép-készítés. empátia. záróvizsga. fejlesztő interjú. a személyiségnek mint munkaeszköznek és a hatékony kommunikáció bázisának fejlesztése. életút-térkép. hiteles énközlés. teacher self-service. önismereti mérleg. feltáró. a tanár poziciói és státusza. akceptálás. Értékelés: gyakorlati jegy. A tárgyra való jelentkezés módja: Az aktuális félévi tanrend előírásai szerint. Előfeltételek: A szakos kreditlista előírásai szerint. a személyiségsiker alapjai. a mentorság. speciális jegyek erősítése. a facilitátor karakterisztikumai. Megjegyzés: 141 . − A pedagógus személyiségének felmérése és fejlesztése: domináns jellemzők. facilitási és mentori készségek felmérése és fejlesztése. én-dinamika térkép. Pedagógiai-Pszichológiai Tanszék A tantárgy leírása: − Pedagógus-szerep: a pedagógusokkal szembeni elvárások. a tehetségfejlesztő pedagógussal szembeni kihívások. a diákok felkészítése az önmenedzselésre és a tehetséggel való gazdálkodásra. kongruencia.

A tárgyra való jelentkezés módja: Az aktuális félévi tanrend előírásai szerint.és ifjúságvédelmi problémákig) Előfeltételek: A szakos kreditlista előírásai szerint. a vizsgálat(sorozat) technikai és pénzügyi tervezése) − Tanácsadás a tehetséggondozó programok tervezése. formai szempontjai. szervezeti formáinak. a beválogatási kritériumok kidolgozása. Értékelés: gyakorlati jegy. Pedagógiai-Pszichológiai Tanszék A tantárgy leírása: − A tehetség tanácsadás szervezésének alapjai (a tehetség tanácsadás specifikus jegyei.TANTÁRGYLEÍRÁS „TEHETSÉGGONDOZÁS. időbeli és pénzügyi kereteinek kidolgozása) − A tehetség tanácsadás egyéb jellegzetes területei/témakörei (a pályaorientációtól a tanulási és motivációs problémákon át a gyermek. menetének általános modellje. Mező Ferenc Intézet / Tanszék: Pszichológiai Intézet. Félév: tavaszi A tárgy típusa: szeminárium Óraszám/hét: összesen 10 óra Kredit érték: 4 kredit Oktató: Dr. a válogatási modell meghatározása. a tehetséggondozás során (a program tartalmi elemeinek. a vizsgálat(sorozat) tervének kidolgozása. az alkalmazott tehetségkoncepció kiválasztása. TEHETSÉGFEJLESZTÉS” szakvizsga program A tantárgy címe: Tehetség-tanácsadás Kódja: II/B/5. záróvizsga Megjegyzés: 142 . tartalmi sajátosságai) − Tanácsadás a tehetségazonosítás. tehetséggondozó programba történő beválogatás során (a célok meghatározása.

vitakészség). kritikus gondolkodás. motiváció terén szolgálják a tehetséges tanulók fejlesztését. a tanulók társas készségei formálásának pedagógiai módszerei. Pedagógiai-Pszichológiai Tanszék A tantárgy leírása: Az együttműködő tanulásnak a tehetséggondozásban betöltött szerepének megismertetésére épül a kooperatív tanulás rendszerének bemutatása. készségek. Előfeltételek: A szakos kreditlista előírásai szerint. A kurzuson az előadás és az egyéni feladatmegoldás mellett központi szerepet kapnak a szituációs játékok. A tárgyra való jelentkezés módja: Az aktuális félévi tanrend előírásai szerint. a differenciálás. E tanulásszervezési rendszer a kortársi kapcsolatok erősítése. Értékelés: gyakorlati jegy Megjegyzés: 143 . érzelmi intelligencia fejlesztése. a tanultak gyakorlati alkalmazása. képességek kialakításának a céljával. a társas készségek. strukturált gyakorlatok. problémamegoldás. TEHETSÉGFEJLESZTÉS” szakvizsga program A tantárgy címe: Tehetségfejlesztés és kooperatív tanulás Kódja: II/B/6. Félév: mindkettő A tárgy típusa: szeminárium Óraszám/hét: összesen 20 óra (félévente 10+10) Kredit érték: összesen 6 kredit (félévente 3+3) Oktató: Turmezeyné dr.TANTÁRGYLEÍRÁS „TEHETSÉGGONDOZÁS. a kooperatív módszereknek a tanulás folyamatában való alkalmazási lehetőségei – különös tekintettel a fejlesztő hatás pszichológiai háttérmechanizmusaira. információgyűjtés. Heller Erika Intézet / Tanszék: Pszichológiai Intézet. videofelvételek feldolgozása – a témakörhöz kapcsolódó pedagógiai jártasságok. a hatékony tanulási technikák elsajátítása (önálló tanulás. a kooperatív csoportmunka. A felkészítésben kiemelt szerepet kapnak a csoportok létrehozásának és fejlesztésének módszerei.

Pedagógiai-Pszichológiai Tanszék A tantárgy leírása: − A képesség pszichológiai fogalmának értelmezése. Értékelés: gyakorlati jegy Megjegyzés: 144 . Félév: tavaszi A tárgy típusa: szeminárium Óraszám/hét: összesen 10 óra Kredit érték: 3 kredit Oktató: Dr. alkotó) − A nem intellektuális tényezők szerepe az iskolai teljesítményben − A beszéd képessége − Az olvasás képessége − Az írás képessége − Az írásbeli szövegalkotás képessége − A matematikai képesség − A képességek fejlesztése az iskolában − Kritikai gondolkodás. TEHETSÉGFEJLESZTÉS” szakvizsga program A tantárgy címe: Képességstruktúrák és iskolai teljesítmény Kódja: II/B/7. Tóth László Intézet / Tanszék: Pszichológiai Intézet. tehetség − A képességstruktúrák és a képességek rendszere − A mentális képességek és az iskolai teljesítmény (általános: figyelem. átstrukturáló. készség. Kapcsolódó fogalmak: adottság. következtető. strukturáló. kritikai olvasás − A kurzus kidolgozójának kutatásai a szövegértési képesség fejlődéséről Előfeltételek: A szakos kreditlista előírásai szerint.TANTÁRGYLEÍRÁS „TEHETSÉGGONDOZÁS. jártasság. speciális: felismerő. A tárgyra való jelentkezés módja: Az aktuális félévi tanrend előírásai szerint. emlékezet.

A képzési program végrehajtásához szükséges tárgyi és személyi feltételek. Habil. PhD. A képzés legkülönbözőbb szakterületeihez az egyetem különböző karain rendelkezésre áll a megfelelően képzett személyi. egyetemi docens Tudományos fokozat CSc PhD PhD PhD PhD PhD PhD PhD PhD PhD. tanszékvezető egyetemi adjunktus egyetemi adjunktus főiskolai tanár. A szakmai munkában részt vevő külső tagok: Név Brassói Sándor Kathó Klára Gerencsér Attila Pecsenye Éva Beosztás KTK vagy Önkormányzat Oktatási Minisztérium Önkormányzat H-B.11. Önkormányzatok) kér fel. Habil. ezek biztosításának módja: Az egyetem a képzés infrastrukturális hátterét ( tantermek és felszerelésüket) biztosítja. főigazgató-helyettes egyetemi adjunktus egyetemi adjunktus egyetemi adjunktus egyetemi adjunktus egyetemi adjunktus. megyei Ped. A specializációs továbbképzésben részt vevő oktatók a Debreceni Egyetem részéről Név Balogh László Bóta Margit Buda András Chrappán Magdolna Dávid Imre Dr. A képzés költségtérítési díja: 140.000 Ft / félév 145 . oktatói háttér. Habil. tanszékvezető egyetemi docens egyetemi adjunktus egyetemi docens. PhD PhD. mb. Márkus Edina Mező Ferenc Páskuné Kiss Judit Pék Győző Szabó Csaba Tánczos Judit Tóth László V. intézetigazgató-h. Gönczi Ibolya Beosztás egyetemi docens. de néhány gyakorlati jellegű kollégium megtartására külső előadókat(OKM. Intézet ny. főmunkatárs 14.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful