Pedagógus szakvizsgás képzés

TARTALOMJEGYZÉK

KÖZÖS KÉPZÉS KÉPZÉSI PROGRAMJA…………………………………………….....2 MELLÉKLET SPECIALIZÁCIÓK ( „A” típusú)………………………………………………………..…18 ETIKA SPECIALIZÁCIÓ………………………………………………………………..…19 19-20. SZÁZADI FILOZÓFIA SPECIALIZÁCIÓ………………………………………....23 FRANCIA SPECIALIZÁCIÓ……………………………………………………………….29 HON- ÉS NÉPISMERET SPECIALIZÁCIÓ……………………………………………….33 LATIN SPECIALIZÁCIÓ…………………………………………………………………..51 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM SPECIALIZÁCIÓ………………………………….64 NÉMET SPECIALIZÁCIÓ……………………………………………………………….....75 TÖRTÉNELEM SPECIALIZÁCIÓ…………………………………………………………81 VALLÁSTUDOMÁNY SPECIALIZÁCIÓ…………………………………………………85 SPECIALIZÁCIÓK ( „B” típusú )………………………………………………………….101 MÉRÉS-ÉRTÉKELÉS SPECIALIZÁCIÓ…………………………………………………101 VEZETŐTANÁRI SPECIALIZÁCIÓ……………………………………………………...106 MENTORTANÁR SPECIALIZÁCIÓ.……………………………………………………..111 SPECIALIZÁCIÓK ( „C” típusú ) …………………………………………………………117 MENTÁLHIGIÉNÉ SPECIALIZÁCIÓ…………………………………………………….117 TEHETSÉGFEJLESZTÉS, TEHETSÉGGONDOZÁS SPECIALIZÁCIÓ……………... ...130

KÖZÖS KÉPZÉS
KÉPZÉSI PROGRAM 1. A képzésért felelős kar megnevezése: Debreceni Egyetem 2. A szakért felelős oktató: A szak egészéért felelős oktató Dr. Szabó József, emellett minden specializáció saját felelőssel rendelkezik. 3. Képzési cél: A hagyományos képzésben főiskolai vagy egyetemi szintű tanári oklevelet szerzett pedagógusok valamint az új rendszer mesterszakos tanári oklevelével rendelkező, a közoktatásban tevékenykedők számára az oktatás-nevelés összetettebbé vált feladatainak sikeres megoldása érdekében a 10/2006. ( XI.25.) OKM rendeletben megjelölt kötelező ismeretkörökben ( Közigazgatási vezetési ismeretek, a nevelési- oktatási intézmény mint szervezet, az intézmény és környezete, a nevelési-oktatási intézmény hatékonysága, az integráció és szegregáció kérdései, a pedagógus szerepe a nevelési-oktatási intézmény szervezetében, sajátos pedagógiai-pszichológiai ismeretek ), valamint a szaktudományokban és a szakmódszertanban elméleti és gyakorlati ismeretek és különböző speciális feladatok elvégzését segítő tudásanyag nyújtása. 4. A képzés formája: Költségtérítéses levelező. 5. A képzés szerkezete: A képzés I. és II. féléve a már létesített pedagógus szakvizsga képzési és kimeneti követelményének megfelelően blokkokra tagolva tartalmazza azokat a kötelező tantárgyakat, amelyek felölelik az Oktatási Hivatal által közzétett fő témaköröket. A választható tárgyak a III. és IV. félévben lesznek. Ezek nem egységesek, hanem attól függően, hogy a rendeletben szereplő „a”, „b” vagy „c” csoportba tartozó ismeretkörökre összpontosítanak, különböző specializációk formájában jelennek meg. Az „ a” csoportba tartozó specializációk: Biológia, Etikai ismeretek, 19-20. századi filozófia, Fizika, Földrajz, Francia nyelv, Informatika, Kémia, Latin, Magyar nyelv és irodalom, Matematika, Történelem, Vallástudomány. A „b” csoportba tartozó specializációk: Mérés-értékelés, Vezetőtanári. A „c” csoportba tartozó specializációk: Tehetséggondozás, tehetségfejlesztés; Mentálhigiéné. A választható ismeretkörök részletes bemutatása a kérelem mellékletében szereplő specializációk részeként történik. A képzés tartalma mind az általánosan kötelező részben, mind a választható specializációk körében nagyobb tartalmi blokkokból és azokon belüli tantárgyakból épül fel. 6. A képzés módszerei: Elméleti jellegű előadások mellett tantermi, laboratóriumi gyakorlatok és szemináriumi jellegű foglalkozások. Specializációtól függően külső gyakorlatok is vannak. 2

7. Tanterv: a, A közös képzés kötelező részének tanterve ( I. -II. félév)
Kód Tantárgynév I. Közigazgatási vezetési ismeretek 1. Közigazgatási és államháztartási ismeretek 2. Európai oktatásügyi integrációs folyamatok II. A nevelési-oktatási intézmény mint szervezet 1. Tanügyigazgatási és jogi ismeretek 2. Szervezetfejlesztés és vezetési kultúra 3. Intézmény és környezete III. A nevelési-oktatási intézmény hatékonysága 1. Intézményértékelés és a tanulói, tanári munka értékelése 2. Minőségellenőrzés, minőségértékelés, minőségfejlesztés IV. A pedagógus a nevelési-oktatási intézmény szervezetében 1. Pedagógiai folyamattervezés és -szervezés 2. Szakmai önismeret V. Az integráció és szegregáció kérdései 1. Esélyegyenlőség, szektorközi együttműködés, fenntartói megoldások VI. Sajátos csoportok nevelése, oktatása 1. Egészségpszichológiai és az egészségre nevelés kérdései 2. Sajátos nevelési igényű gyerekek nevelése, oktatása 3. Gyermek- és ifjúságvédelem, hátrányos helyzet kezelése 4. Az élethosszig tartó Óraszám I. félév Számonkérés Óraszám II. félév Számonkérés

Kredit

Kredit

BT_SZAG 144 BT_SZEV 144

15 10

K K

4 3

BT_SZTI 144 BT_SZSZV 144 BT_SZIK 144

10 15 10

K K G

3 4 3

BT_SZIN 144 BT_SZMI 212

10

G

4

15

K

4

BT_SZPF 244 BT_SZT 244

10

G

3 15 K 4

BT_SZESZF

144

15

G

4

BT_SZME 144 BT_SZSP 211 BT_SZGY 244 BT_SZFE

15 15

G K

5 5

15 10

G G

5 4

3

A választható tárgyak az egyes specializációk III. A záróvizsgán a benyújott szakdolgozatot is meg kell védeni. a felnőttoktatás kérdései Óraszám: Kredit: 180. – IV. A záróvizsga: A záróvizsgára bocsátás feltétele: Az előírt számú vizsga és gyakorlati jegy megszerzése. Tantárgyi programok: a. félévre vonatkozó tanterveiben találhatók. ( melléklet) 8. 55.244 tanulás. A képzés kötelező részének tantárgyi programjai 4 . b. 9. A résztvevők teljesítményét értékelő rendszer: A szakdolgozat: a specializációs képzési rész ismeretköreiből meghatározott témából kell készíteni. valamint a szakdolgozat benyújtása. A záróvizsga eredménye a záróvizsgán kifejtett tételre kapott érdemjegy és a szakdolgozatvédés eredményének átlaga kerekítve. 10. kollokvium: 7. gyakorlati jegy: 7. a specializációk bemutatását ) ( ld. a záróvizsga eredményének és a szakdolgozat eredményének számtani átlaga kerekítve. gyakorlatok beszámításának rendje: Bármely felsőoktatási alapképzésben vagy továbbképzésben szerzett kredit elismerhető. A záróvizsga részei: a záróvizsga résztárgyait az egyes specializációk határozzák meg (lásd a specializációknál). Az oklevél minősítése a szigorlatnak. A korábban szerzett ismeretek. ha a kredit átváltás általános szabályai szerint egyenértékesíthető jelen szakvizsgás képzés valamely tantárgyával.

Az államháztartási rendszer helyi alrendszere 5. A költségvetési szervek ellenőrzése Kód: Európai oktatásügyi integrációs folyamatok BT_SZEU144 Választhatóság: ekötlező Heti óraszám: 15 Kurzuszárás: aláírás Tanóraforma: előadás Kreditszám: 3 Előfeltétel: –– 5 . A költségvetési szervek gazdálkodása 7. funkciói és alapelvei 3. Az államháztartás közgazdasági szerepe és jelentősége 2. Az államháztartási rendszer központi alrendszerei 4. A költségvetési szervek jogállása 6.I. KÖZIGAZGATÁSI VEZETÉSI ISMERETEK Kód: BT_SZAG144 Közigazgatási és államháztartási ismeretek * Kreditszám: 4 Előfeltétel: –– Választhatóság: Heti óraszám: Kurzuszárás: Tanóraforma: kötelező 15 aláírás előadás Tematika: 1. Az államháztartás rendszere.

társadalomtudományok. keretjellegű szabályozás előtérbe kerülése. Közösségi kompetenciák az oktatás területén (az uniós szerződés és az oktatás. másodlagos jog dokumentumai. Az idegen nyelvek oktatásában mutatkozó hasonlóságok az Európai Unióban 14. pályaorientációs lehetőségek) 11. az uniós oktatáspolitika hatóköre. Az oktatás ellenőrzése. programok a jövőben) 18. A közösségi programok (Socrates. az iskola társadalmasítása stb. stb. a részben egységes. stb. Amszterdami szerződés nevezetes cikkelyei) 5. munkavállalói mobilitás segítése. a francia. a társadalmi kohézió fenntartása. Transzparencia az Európai Unió tagállamaiban az oktatási törvénykezéshez kapcsolódó tantervkészítés terén (az oktatás tartalmi szabályozása. Reformok a közoktatásban (az angol. elsődleges. A tankötelezettség teljesítéséhez kapcsolt időtartam 15. a közösségi politika dokumentumai. Harmonizációs folyamatok az oktatási jogalkotás területén az Európai Unióban (az oktatási jogszabályok új dimenziói. az angol rendszer) I. nyelvoktatás. Az egyes műveltségterületekre fordított időkeret mértéke az Európai Unió tagállamaiban (anyanyelv. Maastrichti Szerződés. csatlakozások. A közösségi oktatási stratégia alapdokumentumai (fehér könyvek.) 13. Az EU oktatási prioritásai (versenyképesség és innováció. a Negyedik keretprogram. A jogalkotás folyamata (az acquis communautaire. tagállamok. európai dimenzió erősítése. társadalmi partnerek bevonása. A közoktatás szerkezetének hasonlóságai a tagállamokban (a tagolt. mint közügy. a holland reformok) 8.) 3. soknemzetiségű tantervek. Hollandia. a nemzeti alaptantervek. működésének feltételrendszere (3 pillér. A közoktatás finanszírozásában mutatkozó állami és egyéb finanszírozói szerepvállalás hasonlósá-gai 17. Franciaország. Az oktatási struktúrák összehasonlító táblázata az Európai Unió országaiban (iskolák közötti átjárhatósági problémák. más területek.Tematika: 1. szakképzés. szakfelügyeleti rendszer (a holland. Az iskolák irányításának sokszínűsége az EU államaiban néhány tagállam példáján (Németország. A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNY. nemzeti megközelítések). Leonardo. iskola és tanár autonómiája) 12. az Európai Bíróság döntései. kiegyenlítő alapok. A középfokot lezáró vizsgák az Európai Unióban 16. MINT SZERVEZET Tanügy-igazgatási és jogi ismeretek Heti óraszám: Kurzuszárás: Tanóraforma: Kód: BT_SZTI144 Választhatóság: Kreditszám: 3 Előfeltétel: –– kötelező 15 aláírás előadás 6 .) 2. természettudományok. a francia. Az Európai Unió kialakulásának története. lifelong learning.) 7. a szakértői. az oktatás tartalma. az egységes iskolastruktúra példáival) 10. stb. ICT. 6. stb. távoktatás fejlesztése. Anglia) 9. zöld könyvek.) 4. szubszidiaritás elve.

Az önkormányzatok feladat-ellátási kötelezettsége a közoktatásban. 2. Az intézmények belső jogi normái. A közoktatási intézmény ellenőrzésének szabályai. Az iskolai rendszerű szakképzés tanügy-igazgatási szabályozása. A szülői jogok gyakorlása a közoktatási intézményekben. A közoktatási intézmény alapítása. munkavégzési szabályok a közoktatásban. Az állam feladatai a közoktatás irányításában. jogkörei. a tankötelezettség. 8. 17. 7 . Az esélyegyenlőség feltételeinek biztosítása. működésének jogi kérdései. a közoktatási törvény és a szakképzési törvény alapján). Az óvodai felvétel. A fenntartói irányítás jellemzői és jogkörei a közoktatásban. működési feltételei. a kollégiumi tagsági jogviszony tanügy-igazgatási kérdései. Az iskolaszék. 10. 15. A jogorvoslati jog érvényesülése a közoktatásban. kollégiumi diákönkormányzat jogai. Az egyenlő bánásmód elve. 12. 19. A pedagógiai szakszolgálatok. Az intézményvezető feladatai. A nem helyi önkormányzati fenntartású intézmények működésének jogi feltételei. 9. 13. A pedagógusok jogai és kötelességei a közoktatási intézményekben. A szülői szervezet. A közoktatás fogalma (az Alkotmány. 5. A megyei közoktatási fejlesztési terv szerepe. tanulói jogok és kötelességek a közoktatási intézményekben. A települési és a megyei önkormányzatok feladat-ellátási kötelezettsége. 7. Az iskolai. A jegyző államigazgatási feladatai a közoktatásban. a jogalkalmazás alapelvei a pedagógiai munkában és a közoktatási intézmények működésében. A gyermeki. A pedagógiai-szakmai szolgáltatások. a tanulói jogviszony. 11. Kistérségi (többcélú kistérségi társulás) és régiós szintű együttműködés a közoktatási szolgáltatások biztosításában. A nevelőtestület (alkalmazotti közösség) és a szakmai munkaközösségek működése. 6.Tematika: 1. Alkalmazási feltételek. A gyermek mindenek felett álló érdeke. 18. A tanulók közösségei. A tanügy-igazgatás helye a magyar jogrendszerben. 4. 16. 14. 3.

Vezetői szerepek és taktikák a szervezetfejlesztésben. Szolgáltatásmarketing. Jean M. Mezőgazdasági Kiadó. A szervezeti légkör. Vezetés. Budapest. Edge 2000. Budapest. magyarázatokkal. 10. 1984.és munkapszichológiai Tanszék. Szervezetek és magatartásuk. a szervezet egyedi és rendszerszintű létezése. hatáskörmegosztás. Szervezeti formák és vezetés. 6. 8 . Guiot. Oktatásmenedzsment.Kód: BT_SZSZV144 Választhatóság: Szervezetfejlesztés és vezetési kultúra Heti óraszám: Kurzuszárás: Tanóraforma: Kreditszám: 4 Előfeltétel: –– kötelező Tematika: 15 kollokvium előadás 1. Kiadó. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó. Debrecen. Szervezeti célok: a célok hierarchiája. én. a szervezeti kultúra fogalma. Perrow. Klein Sándor 2006. KLTE Szociál. a nevelés mint projektjellegű szolgáltatás. A szervezetek formális és informális szintje: organogram és tényleges működés. A szervezet lelke. 3. Dobák Miklós 1998. Budapest. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó. Osiris-Századvég – Panem–McGraw-Hill. 8. Szervezetszociológia. Szervezetek irányítása a változó világban. A célmegvalósítás folyamata: a technológiai folyamat. Handy. A nevelési intézmények szervezeti sajátosságai: a pedagógiai folyamat. az alapvető szervezeti paraméterek (munkamegosztás. 4. (Szerkesztette: Balázs Éva) OKKER Kiadó. 5. Vezetéselmélet. Egységes szerkezetben. Veres Zoltán 1998. a vezetői felelősség az intézmény-fenntartó viszonylatában.és a Zaltman-Duncan-féle taktika alkalmazási a közoktatási intézmények szervezetfejlesztésében. Kiadó.és szervezetpszichológia. A szervezeti változások típusai: inkrementális és radikális változások. Hoffmann Rózsa 2005. Klein Sándor 2007. Vezetés pedagógusszemmel. 9. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó. Budapest. 2. Szervezeti változás. Gáspár László: A pedagógiai folyamattervezés elméleti és gyakorlati kérdései. Charles 1994. mint technológia. Miskolc. Szakirodalom: A közoktatásról szóló törvény. Bakacsi Gyula 2003. Nemzeti tankönyvkiadó. szervezeti tanulás. Budapest Szintay István 2003. Budapest. 1999. koordinációs eszközök. Budapest. A szervezetek fogalma. Budapest. Változásvezetési taktikák: a Nutt. konfiguráció). Edge 2000. 7. Szervezeti magatartás és vezetés. 1986. Budapest. Bíbor Kiadó. Mechanikus és organikus szervezeti elemek az iskolai működésben. A közoktatási intézmények szervezeti sajátosságai: az erőforrás-allokáció. Budapest. Charles B. Műszaki Könyvkiadó.

mely az intézmény falain belül és azon kívül is szemléletet ad a környezeti kultúra fejlesztéséhez. egy pedig megjelenés alatt van. Az intézmény természeti és épített környezete: Az ide vonatkozó építésügyi előírások (helyiségek típusai.. az ide vonatkozó jogszabályi háttér megjelölésével együtt. Itt kell szót ejteni a kistérségi közoktatási feladatellátási tervről is. 85. illetve az intézményfenntartó társulásoknak.§-ai foglalnak magába. és 2006/12. Egyeztetési mechanizmusok és fórumok A Ktv. hogyan kell összehangolni a Ktv. mérete).§.§-a részletesen taglalja. részletesen ki kell rá térni. Különös figyelmet kell fordítani az intézményi átszervezésekre. rendelkezéseit a fenntartónak az intézménnyel.89/A. Mivel viszonylag új. EU-szabványok mellett a kötelező eszköz és felszerelési jegyzékben foglaltak figyelembevételével kell rávilágítani azokra a lehetőségekre. illetve 102.: ÖMIP IMIP. (A témával kapcsolatban két tanulmányom jelent meg társszerzővel az Új Pedagógiai Szemle 2006/2. illetve annak végrehajtási rendeletére kell figyelemmel lenni. és arra hogyan kell ráépülniük ezekre az intézményi dokumentumoknak (pl.§-88. stb. melyeket a helyi önkormányzati és nem önkormányzati fenntartóknak biztosítaniuk kell (Ktv. Mivel a költségvetési törvény ösztönző normatívákat tartalmaz a társulás által fenntartott intézményeknek. amennyiben az intézményhez kötődő kérdésekről van szó.) 9 . hogyan lehet a közoktatás feladatait a kistérségi társulás keretein belül megszervezni. de terjedő formáról van szó. egyre gyakrabban találkozunk ezzel a kérdéssel. számában. illetve a Házirend. az SzMSz. előírásaira. Kistérségi együttműködés keretei*: A Ktv. illetve a 11/1994. Milyen fenntartói dokumentumokat kell elkészíteni. hogy a kérdés szabályozására milyen lehetőséget kínál a Pedagógiai Program (vagy helyi óvodai program). hogyan lehet ezt a gyakorlatban elvégezni.Kód: Az intézmény és környezete BT-SZIK144 Választhatóság: Heti óraszám: Kurzuszárás: Tanóraforma: 10 kötelező gyak. ellenőrzésekre. melyek azok a feladatok. A családdal való kapcsolattartás és intézményes keretei: Itt kell áttekinteni. illetve az intézmény működését meghatározó dokumentumokra is.) Természetesen rá kell világítani arra. A dolgozók vonatkozásában a Kjt.).jegy gyakorlat Tematika: Fenntartói jogok és kötelezettségek: Kreditszám: 3 Előfeltétel: - E fejezetben ismertetésre kerül.-es MKM rendelet is Kötelező egyeztetéseket ír elő a különböző átszervezésekre.

oktatási minőség. Humánerőforrás-fejlesztés. hatékonyság). az értékelésben érdekeltek köre. oktatás értékelése. Választhatóság: Heti óraszám: Kurzuszárás: Tanóraforma: Előfeltétel: kötelező 10 aláírás előadás –– Tematika: Kód: BT_SZIN144 Az értékelés helye a pedagógiai folyamatban. Elvárások. Az intézmény pedagógiai programjának értékelése. Minőségellenőrzés. Az iskola mint szervezet értékelése: a vezetés minősége. tanári munka Kreditszám: 4 értékelése I. eredményesség. Az értékelés szintjei. minőségfejlesztés Választhatóság: Heti óraszám: Kurzuszárás: Tanóraforma: kötelező 15 kollokvium előadás Kód: BT_SZMI212 Kreditszám: 4 Előfeltétel: –– 10 . elégedettség mérése. Az intézményműködés elemzése és értékelése (alapfogalmak. attitűdök. Az alap-. döntéshozatali rendszer. A fenntartói teljes körű intézményértékelés. információs rendszer. kommunikációs csatornák). A különbségek kezelése az iskolában. szervezetelemzés. minőségértékelés.II. Szolgáltatások. A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNY HATÉKONYSÁGA Intézményértékelés és a tanulói. Kapcsolatrendszer (PR. Eredménymérések. motiváció. Az iskolai nevelés. működési és megvalósíthatósági célok koherenciájának vizsgálata.

Az iskolai szervezet 2. Szakmai önismeret: A pedagógustevékenységet segítő módszerek. Benchmarking IV. A rendelkezésre álló bemeneti tényezők. A vezetői szerep. intézményértékelés 7. technikák Választhatóság: Heti óraszám: Kurzuszárás: Tanóraforma: kötelező 15 aláírás gyakorlat Kód: BT_SZTR244 Kreditszám: 4 Előfeltétel: - 11 . TQM. eljárások. 13. Csapatépítés. Kommunikáció az iskolában. Qualitas. A PEDAGÓGUS A NEVELÉSI-IKTATÁSI INTÉZMÉNY SZERVEZETÉBEN Kreditszám: Kód: Pedagógiai folyamattervezés és BT_SZPF244 3 -szervezés Választhatóság: Heti óraszám: kötelező 10 Tematika: Kurzuszárás: aláírás Tanóraforma: előadás Előfeltétel: –– A pedagógiai folyamat jellege. Intézményi minőségpolitika 9. A bemeneti tényezőket kimeneti eredményekké alakító pedagógiai transzformációk. Visszatérő helyzetelemzés 14. eredmények. folyamatos fejlesztés. pedagógiai kommunikáció. 17. A képességfejlesztés típusai. ágazati szint 18. Minőségügy a hazai közoktatásban.és rendszerfejlesztés. kudarcok elemzése. a nevelési rendszer összetevői (statikus és dinamikus tényezők). 11. Reálfolyamatok az iskolában. Belbin-modell 5. Partnerközpontú együttműködés. Az elérhető kimeneti eredmények. funkciója. a fejlesztési módszerek. A pedagógiai folyamat szervezése. a várható eredmények. A rendszeralkotó tényezők taxonomikus áttekintése. Comenius 2000. BGR 12. Partnerek azonosítása: iskolahasználók. A pedagógiai folyamat és az innováció kritikus pontjai. Különböző minőségbiztosítási modellek: ISO. tevékenysége. Eötvöstől napjainkig. A hatékony csoport. iskolavezetési modellek 4. résztvevők. folyamatszabályozás. fenntartói szint. a környezeti adottságok. a kommunikáció mérése 8. A fejlesztési programok fontosabb szerkezeti elemei. ellenőrzés. szolgáltatás 6. Minőségbiztosítási ciklus: PDCA ciklus 15. A csapat mint minőségi csoport: minőségi körök. Minőségbiztosítás 10. OKKER. Szervezetfejlesztés és változásmenedzsment 3. A minőségbiztosítási program kritikus pontjai: intézményi szint. Dokumentáció 16. A pedagógiai folyamat tartalma: a képesség. tervezhetősége. Információs rendszerek. Intézményműködés. értékelés. QPSA. A fejlesztés előzményei.Tematika: 1.

énkép és énvédő mechanizmusok. személyiségelméletek: típus-. A képességek fejlesztésének gyakorlata. Képességek rendszere és pedagógiai képességek: kommunikációs. döntési. szervezőképesség. az önszabályozás mint az önismeret alapja. Önmegvalósítás. empátiás.Tematika: A személyiség fogalma. 12 . képességek. Önismereti gyakorlatok. vezetői stb. alkalmazkodási. vonáselméleti és interakcionalista megközelítések. A szerepek szociálpszichológiai megközelítése.

• az együttnevelés pedagógiai esélyeit növelő tényezők o kulcskompetenciákat fejlesztő programok. Ez a jelentős. Ennek a kérdéskörnek lényeges komponense az óvodai/iskolai integrációs felkészítés. iskolaotthonos oktatás és nevelés). • az iskolai integráció működését biztosító szervezeti feltételek. A jogszabály – többek között – települési/kistérségi Esélyegyenlőségi Program. • az esélyegyenlőséget szolgáló új oktatásszervezési formák (szakiskolai felzárkóztató oktatás. értékelés megvalósítása. VI. s annak részeként Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv alkotását írja elő az önkormányzatok számára. és azzal összhangban álló helyi (óvodai. SAJÁTOS CSOPORTOK NEVELÉSE. iskolai) esélyegyenlőségi tervet kell készíteniük az intézményeknek is. társadalmi szintű szándék természetesen túlmutat az óvoda. Kreditszám: BT_SZESZF144 fenntartói megoldások 4 Választhatóság: Heti óraszám: Kurzuszárás: Tanóraforma: kötelező 15 gyakorlati jegy gyakorlat Tematika: Iskolai integrációs program (IPR) Előfeltétel: –– A hazai közoktatás intézményszervezési és tartalmi fejlesztése folyamatának meghatározó fontosságú eleme a gyermekek.(VI. aktualizálása. szabadidős tevékenységek o módszertani elemek (egyéni haladási ütemet segítő differenciált tanulásszervezés.) o új típusú pedagógusi együttműködési formák • a pedagógiai mérés. projektmódszer. ami a szociális helyzetből és/vagy az egyéni képességek fejlettségéből eredő hátrányok ellensúlyozását szolgálja.V. szektorközi együttműködés. intézményi önértékelés • az intézményi pedagógiai program és helyi tanterv felülvizsgálata. iskola világán és pontosan megfogalmazódik az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. • az iskolai differenciálás új megközelítése. amely „ A halmozottan hátrányos gyermekek és tanulók esélyegyenlőségének biztosítását szolgáló iskolai és óvodai integrációs program” címet viseli és amelynek gyakorlati bevezetése 2007. • az intézményi esélyegyenlőségi intézkedési terv. integrációs felkészítés. kooperatív tanulás. programelemek o az integrációt segítő tanórán kívüli programok. 2007. tanulók esélyegyenlőtlenségének mérséklése. OKTATÁSA 13 .) • MKM-rendelet vonatkozó előírásai. április 24-én jelent meg az Oktatási és Kulturális Minisztérium közleménye. AZ INTEGRÁCIÓ ÉS SZEGREGÁCIÓ KÉRDÉSEI Kód: Esélyegyenlőség. A képzés során ennek megfelelően az alábbi kérdéskörök feldolgozását tervezzük: • jogszabályi környezet: elsősorban a közoktatási törvény és a 11/1994. évi CXXV: törvény előírásaiban. képesség-kibontakoztató felkészítés.(. szeptember 1-jétől lehetséges. stb.

továbbképzése. dilemmák. A magyar populáció egészségügyi helyzetképe. Az alulteljesítő tanulók 6.S. A lassú tanulók 2. Kód: Kreditszám: Gyermek. A tanulási zavarral küzdő tanulók 5. „New Age” koncepciók. hátrányos BT_SZGY244 5 helyzet kezelése Választhatóság: Heti óraszám: Kurzuszárás: Tanóraforma: Előfeltétel: kötelező 15 aláírás gyakorlat –– Tematika: A XXXI/1997. „pozitív” mentálhigiénés. koordinálása. fogyatékos) tanulók Kód: Egészségpszichológiai és az egészségre nevelés BT_SZME144 kérdései Kód: BT_SZSP211 Kreditszám: 5 Előfeltétel: –– Kreditszám: 5 Előfeltétel: Választhatóság: Heti óraszám: Kurzuszárás: Tanóraforma: kötelező 15 aláírás gyakorlat –– Tematika: A mentálhigiénia története. Egyházi és civil fenntartású.Sajátos nevelési igényű gyerekek nevelése. A fenti törvény alapján átszerveződött gyermekvédelmi intézményhálózat specifikumai. tercier prevenció. Az orvosi. Az S. Kód: Kreditszám: Az élethosszig tartó tanulás.és ifjúságvédelem. A tehetséges tanulók 3. A nehezen nevelhető tanulók 7.O. A mentálhigiénés tevékenység helye. oktatása Választhatóság: Heti óraszám: Kurzuszárás: Tanóraforma: kötelező 15 gyak. Az akadályozott (sérült. a felnőttoktatás BT_SZFE244 4 kérdései Választhatóság: Heti óraszám: kötelező 10 Kurzuszárás: aláírás Tanóraforma: előadás Előfeltétel: –– 14 . évi gyermekvédelmi törvény alapján az iskolai gyermekvédelmi munka tervezése. szociobiológiai-evolúciós. A különböző típusú gyermekvédelmi intézményekben dolgozó szakemberek képzése. működtetésű intézmények sajátosságai. pozitív copingmechanizmusok. szekunder. pszichiátriai. átképzése. keretfeltételei. A stressz és az életesemények. a szorongás és a félelem. a gyermekjóléti alapellátás keretében működő intézmények. a szakellátás rendszere. Megelőzés. közösségi mentálhigiénés. speciális gyermekvédelem. a mentálhigiénés modellek és ellátórendszerek.jegy gyakorlat Tematika: 1. alapfogalmai. Gyermekfalu. A hátrányos helyzetű tanulók 4. megküzdési stratégiák. javítóintézetek. gyakorlati kérdések. A lelki egészségvédelem lépcsői: primer.

módszertár. curriculumfejlesztés – különös tekintettel a kompetenciaalapú curriculum-modell sajátságaira – programtervezés. szocializáció különbségei és hasonlóságai az egész életen át tartó fejlődés (lifespan development) különböző szakaszaiban. a regionális képző központok képző tevékenysége. Az andragógia története. A felnőttoktatás és –képzés jogi szabályozása. 7. irányzatai. A felnőttoktatás. zárt és nyitott. Kód: BT_SZSZ200 SZERVEZET ÉS INTÉZMÉNYÉRTÉKELÉS SZIGORLAT Kreditszám: 20 Előfeltétel: BT_SZIN244 BT_SZPF244 BT_SZTR244 Választhatóság: Heti óraszám: kötelező –– Kurzuszárás: szigorlat Tanóraforma: –– 15 . nevelés. programkínálatok szerkezete. Andragógiai módszertani kultúra.és a munkahelyek képző tevékenysége. A felnőttképzés tervezése. alapelvei. szinkron/aszinkron. Felnőttképzési modellek és ajánlások Európában. A felnőttképzés jelentősége. a felnőttoktatás a közművelődés rendszerében. Szükségletfelmérés. A LifeLong tanulás. vezető. munkakörelemzés. tudományos autonómiájának helyzete. Nemzetközi trendek. szervezési – logisztikai. A felnőttképzés szereplői. 9. 2. gazdasági – üzleti. a képzési vállalkozások. A felnőttoktatás a közoktatás és a felsőoktatás rendszerében. A felnőttképzés irányítása és szabályozása. szakmai identitása. célcsoport-elemzés. információtechnológia és telekommunikáció. 3. képzés. a munkaerőpiaci képzések. tanulás az egész életen át. nonformális. a modern (virtuális rendszerű) távoktatás. szisztematikus és rugalmas. informális” megkülönböztetések értelme: a hagyományos forma sajátosságai. -szervezés. A felnőttképzési intézményi. tudományos és szakmai kapcsolatai. képzési program elemei. helyi és távoktatás. 6. módszerei. kulcsfogalmai.és program-akkreditációs szabályozás. Az andragógus szerepei. oktatás. 4. értékelés. szerepértelmezései. helye a tudományok rendszerében. a képzési terv. A felnőttoktatás és – képzés ágazatai: az iskolarendszerű és iskolarendszeren kívüli felnőttképzés sajátosságai. 8. 10.Tematika: 1. Az andragógia és az emberi erőforrás-fejlesztés/menedzsment összefüggései. Felnőttoktatási formák: a „formális. módszerválasztás stratégiáktól és formáktól (is) függően. 5. felnőttek tanulását segítő szakember. finanszírozása. tervezési-szervezési szintek. etikai kérdések. mint vállalkozás: jogi.

4. Változások és átalakítások a szervezetben (szervezeti életciklusok. Az intézményértékelés szintjei. ezek biztosításának módja: Az egyetem a képzés infrastrukturális hátterét ( tantermek és felszerelésüket)biztosítja. motivációs elméletek Maslow-n túl: expektancia. hatékonyság az intézményben (külső tényezők. oktatási minőség. 8. Az extenzív és intenzív fejlesztési szakasz. 14. 5. Szervezeti kultúra az iskolában (a szervezeti kultúra szintjei [Schein]. A képzési program végrehajtásához szükséges tárgyi és személyi feltételek. A szervezetek informális szintjének jellemzői. motiválás. az eredményesség mérése). méltányosság. Az intézmény szakmai. A pedagógiai folyamat rendszeralkotó tényezői: outputok. teljesítménymérés/ értékelés jelentősége és nehézsége. a szituáció elemei.és rendszerfejlesztés. 3. szakmaipedagógiai értékelés). A pedagógiai folyamat rendszeralkotó tényezői: inputok. Modern. a szervezeti kultúra átalakítása). Az iskola mint szervezet. A pedagógiai folyamat mint az iskola technológiai folyamata. a szervezeti légkör (a formális és informális összevetése. a célok kialakításának dinamikája. A pedagógiai folyamat térben és időben: színterek és időszükségletek.Tematika: A tételek 1. 16. kontingenciamodellek. a szervezeti légkör különböző értelmezései. az értékelésben használt módszerek és eszközök. Az intézmény pedagógiai programjának értékelése. A fenntartói teljes körű intézményértékelés (törvényességi [pénzügyi-gazdasági. 2. kiválasztási technikák. – IV. a célok kapcsolata a pedagógiai kérdésekkel). 13. Az intézmény szakmai. mérésének lehetőségei). pedagógiai értékelése II. Az iskola szervezeti környezetének tényezői és három jellemzője (a szervezeti környezet mint kontingenciaváltozó) 5. a felügyeleti értékelés. tipológia [Quinn]. audit). transzformációs tényezők és kimeneti eredmények). (különbségek kezelése az intézményben. vezetői hatékonyság). A képzés legkülönbözőbb szakterületeihez az egyetem különböző karain rendelkezésre áll a 16 . B tételek 1. A pedagógiai folyamattervezés nehézségei és lehetőségei. az analitikus és szintetikus képességfejlesztés. pedagógiai értékelése I. 7. Az iskolai pedagógiai és tanítási-tanulási folyamat jellemzői (bemeneti. intézményértékelés). vezetőválasztás. Az intézményműködés elemzése és értékelése (alapfogalmak. Eredményesség. lépései. 18. 12.és tantervértékelés. félévre vonatkozó tanterveiben találhatók. 4. 7.és sokdimenziós fejlesztés. 9. Az iskolai tevékenységrendszer. az intézmény kapcsolatrendszere. 8. szolgáltatások). Mintzberg]. 2. 11. A pedagógiai innováció folyamata. Az iskola mint szervezet céljai (célok hierarchiája. 6. Az emberi erőforrásgazdálkodás fő kérdéskörei az iskolában mint speciális szervezetben (toborzás. Vezetői szerepek összetevői a mai pedagógiai intézmények vezetésében (a vezetői szereprepertoármodellek [Quinn. (célkitűzések és stratégia. 15. A pedagógiai folyamat tartalmi jellemzői: az egy. az értékelésben érdekeltek köre. 6. 17. tanügyigazgatási]. szervezetfejlesztés. belső tényezők. Az innovációs ötlettől a megvalósulásig b. az intézmény kontextusa és szubtextusa. program. A pedagógiai transzformációk. Az értékelés hely a pedagógiai folyamatban (tanulók. az iskola mint szervezet és az iskolai munka hatékonyságának értékelése). Herzberg). 9. 10. A pedagógiai folyamat tartalma: képesség. ellenállás a változással szemben). tanárok munkájának értékelése. Mechanikus és organikus szervezeti jellemzők az iskola működésében (a két modell jellemzői és kapcsolatuk a szervezeti hatékonysággal). A választható tárgyak leírásai az egyes specializációk III. ( melléklet ) 11. többtényezős vezetési modellek a pedagógiai tevékenységben (vezetői stílusok. 3.

igazgatóhelyettes Oktatási Minisztérium. Társadalomtudományi Tanszék. Közoktatási és Kulturális Iroda. A választható tárgyak oktatói az egyes specializációk képzési program leírásának 11. Márkus Edina Dr. A specializációs továbbképzésben részt vevő oktatók a Debreceni Egyetem részéről a. Gönczi Ibolya Dr. irodavezető-helyettes DMJV Családsegítő Központ. A közös képzés kötelező részének oktatói Név Pálinkás Miklósné dr. intézetvezetőhelyettes DE – HPFK. egyetemi adjunktus DE BTK Neveléstud. Dr. Tanszék. Intézet egyetemi adjunktus Tudományos fokozat PhD PhD PhD. Tanszék.Intézet egyetemi docens Pszichológia Intézet. Nagy Gábor Kapornai Judit Beosztás HBM-i Pedagógiai Intézet . főosztályvezető helyettes HBM-i Önkormányzat Hivatala. A képzés költségtérítési díja: 140. Buda András PhD PhD A szakmai munkában részt vevő külső tagok: Név Dr. Gerencsér Attila Brassói Sándor Kathó Klára Dr. Kovács János V. Polgármesteri Hivatal. Önkormányzatok)kér fel. Ped. intézményi irodavezető b. oktatói háttér. Dr.igazgató DE EFK Alkalmazott Psz.000 Ft / félév 17 . de néhány gyakorlati jellegű kollégium megtartására külső előadókat( OKM.Psz.megfelelően képzett személyi. Tóth László Beosztás MTA Atommagkutató Intézet. egyetemi docens. gazd. PhD. Dr. habil. fősikolai adjunktus DE BTK Neveléstud. pontjában találhatók ( melléklet ) 14. habil. pszichológus tanácsadó nyugdíjas Berettyóújfalui Önkormányzat. Pető Csilla Pecsenye Éva Dr. Cs.

elmélyítő. felfrissítő ismeretek. századi filozófia Francia nyelv Hon.és népismeret Latin Magyar nyelv és irodalom Német Történelem Vallástudomány 18 . a szakhoz kapcsolódó megszerzett tudás. illetve az adott pedagógusi feladatok ellátásához szükséges elméleti és gyakorlati ismereteket megerősítő.SPECIALIZÁCIÓK A DE BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KARON „A” A pedagógusképzésben szerzett szakképzettség szerint differenciálva az új szaktudományi és szakmódszertani ismeretek. készségek és képességek továbbfejlesztése: Etikai ismeretek 19-20.

az ember-. A képzés célja. társadalom. A képzés módszerei: elméleti jellegű előadások mellett szemináriumi jellegű foglalkozások vannak. Elsajátítandó kompetenciák: A specializációs továbbképzés elsősorban azoknak a pedagógus kollegáknak szól. képesek legyenek az etika. az életkori sajátosságoknak és az iskolai körülményeknek megfelelő nevelési és tanulási eljárások alkalmazásával képesek és kompetensek legyenek a tanulók önismeretének. Kaszás Éva egyetemi docens 3.1. Biróné dr. s kezelni a tanulók által elfogadott eszmények. 7. A képzés formája: költségtérítéses levelező 5. hogy a pedagógusok az ismeretek jellegének. beállítódásainak és motivációinak a felismerésére. Szabó József. gondolkodásmódjának.és erkölcsismerethez kapcsolódó értékek közvetítésére. A képzésért felelős kar megnevezése: Debreceni Egyetem TEK Bölcsészettudományi Kar 2. valamint az iskola légkörének. értékek és a megvalósulásuk közötti távolság eredményezte konfliktusokat. 7. gondolkodásmódjának. tevékenységrendszerben. mind a specializációs részben nagyobb tartalmi blokkokból és azokon belüli tantárgyakból épül fel. illetve fejlesztésére. az Etikai ismeretek specializáció felelőse: Dr. ember.és társadalomismeret. személyes adottságok. az életkori sajátosságoknak és az iskolai körülményeknek megfelelő nevelési és tanulási eljárások alkalmazásával képesek és kompetensek legyenek a tanulók önismeretének. akik etikát tanítanak vagy tanítani szándékoznak általános vagy középiskolában anélkül hogy etika szakos diplomával rendelkeznének. illetve hasonló tárgyak oktatására. hogy a pedagógusok az ismeretek jellegének. az erkölcsi nevelés keretében értelmezni tudják a felvállalt értékek befogadtatásával kapcsolatos problémákat. nevelési programjának az e területen történő fejlesztésére. tudáselemek. értékek és a megvalósulásuk közötti távolság eredményezte konfliktusokat.és társadalomismeret. s kezelni a tanulók által elfogadott eszmények. Tanterv: A képzés során elsajátítandó kompetenciák. 6. A szakért felelős oktató: A szak egészéért felelős oktató Dr. megszerezhető ismeretek. illetve hasonló 19 . az erkölcsi nevelés keretében értelmezni tudják a felvállalt értékek befogadtatásával kapcsolatos problémákat. 4. beállítódásainak és motivációinak a felismerésére. a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben. készségek. Képzési cél: A képzés célja.ETIKA SPECIALIZÁCIÓ KÉPZÉSI PROGRAM 1. az ember-.és erkölcsismerethez kapcsolódó értékek közvetítésére. képesek legyenek az etika. társadalom. illetve fejlesztésére. ember. A képzés szerkezete: a képzés tartalma mind az általános.

nevelési programjának az e területen történő fejlesztésére. Etikai ismeretek: Fejezetek az etika történetéből. Int. 7. valamint az iskola légkörének. 7. Erkölcsfilozófia. nevelési programjának az e területen történő fejlesztésére. Erkölcs és társadalom. 7.4. Erkölcsfilozófia 1. Etikatörténet előadás 2. Erkölcsfilozófia alapkérdései előadás 2. a pedagógus a nevelési-oktatási intézmény szervezetében. a nevelési-oktatási intézmény mint szervezet. CSc habil CSc habil 15 15 koll gyj 5 4 Biróné Kaszás Éva DE BTK Fil. Erkölcsfilozófia alapkérdései szövegfeldolgozó szeminárium III. a nevelési-oktatási intézmény hatékonysága. PhD Habil PhD Habil 20 . félév tantervi hálója Etikai ismeretek Tantárgy óraszám I. megfelelő érveléstechnika alkalmazására és a fenti képességek tanítási folyamatban való alkalmazására. Társadalomtudományi ismeretkör.tárgyak oktatására. valamint az iskola légkörének. megszerezhető ismeretek: Kötelezően oktatott témakörök: közgazdasági vezetési ismeretek. Int. A pedagógus-szakvizsgára felkészítő specializációs képzés 3-4. ember. illetve hasonló tárgyak oktatására az általános és a középfokú oktatásban is. hanem képesek lesznek az erkölcsi problémák elemzésére. Etikatörténet szövegfeldolgozó szeminárium II. Bujalos István DE BTK Fil. Tudáselemek. s megfelelő prezentálásra. félév Számon kérés kredit Oktató munkahely fokozat 5 4 Bujalos István DE BTK Fil. Ágazati etikák. tevékenységrendszerben: A képzés célja.A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben.2. félév számon kérés koll gyj kredit óraszám II. sajátos csoportok nevelése és oktatása. konstruktív megoldási javaslat(ok) kidolgozására. Biróné Kaszás Éva DE BTK Fil. Erkölcs és társadalom 15 15 I.és társadalomismeret. hogy a pedagógusok az ismeretek jellegének. Int.3. összefüggésekben való elhelyezésükre. az életkori sajátosságoknak és az iskolai körülményeknek megfelelő nevelési és tanulási eljárások alkalmazásával képesek és kompetensek legyenek az etika. az integráció és szegregáció kérdései. Etika szakmódszertan. Fejezetek az etika történetéből 1. Int.Személyes adottságok: A problématörténeti és a szisztematikus etikai kurzusok révén a hallgatók nemcsak kibővítik ismereteiket.

CSc Habil CSc Habil PhD 15 koll 5 15 gyj 4 10 10 15 10 koll gyj koll gyj 4 3 5 3 Orosz László DE BTK Fil. A záróvizsga eredménye a záróvizsgán kifejtett tételre kapott érdemjegy és a szakdolgozatvédés eredményének átlaga kerekítve. hogy szakterületén képes további önálló ismeretszerzésre. Int. Erkölcs és társadalom előadás 2. Int. A záróvizsga: A záróvizsgára bocsátás feltétele: az előírt számú vizsga és gyakorlati jegy megszerzése. Erkölcs és társadalom szövegfeldolgozó szeminárium IV. értelmezésére. Politikafilozófiai problémák szövegfeldolgozó szeminárium 3. információs társadalom etikai problémái) 2. Ágazati etikák (üzleti és gazdaságetika. Int. Nyizsnyánszki Ferenc DE BTK Fil. A szakdolgozat a képzés területének valamely témaköréből választott olyan elméleti megközelítésű. pedagógiai gyakorlati tapasztalatokat is tartalmazó írásos elemzés. Bujalos István DE BTK Fil. hogy a hallgató képes az elsajátított tudás gyakorlati alkalmazására. amely bizonyítja. A 20. Orosz László DE BTK Fil. Int. Biróné Kaszás Éva DE BTK Fil. empirikus.Társadalomtudományi ismeretkör 1. század történetének etikai dilemmái szövegfeldolgozó szeminárium V. 21 . PhD PhD Habil PhD Habil CSc CSc V . Int. Ágazati etikák szeminárium 15 15 koll gyj 5 4 Bujalos István DE BTK Fil. Nyizsnyánszki Ferenc DE BTK Fil. önálló elemzésére. Jócsák Mária vezetőtanár DE Kossuth Gyakorló Gimn. valamint a szakdolgozat benyújtása. Biróné Kaszás Éva DE BTK Fil. a szakirodalom feldolgozására. valamint. Etika szakmódszertan Problémacentrikus ill. a záróvizsga eredményének és a szakdolgozat eredményének számtani átlaga kerekítve. század történetének etikai dilemmái 4. Ágazati etikák 1. történeti jellegű oktatás módszertani kérdései Összesítés Óraszám: 180 Kredit: 55 90 kollokvium: 6 gyakjegy: 7 3/3 27 15 gyj 4 90 3/4 28 8. a környezetvédelem-. Az oklevél minősítése a szigorlatnak. A záróvizsga részei: A szakdolgozat témájához kapcsolódó tantárgyi modulból egy tétel kifejtése A benyújtott szakdolgozat meg védése. Politikafilozófiai problémák 2. A 20. Int. Int. A résztvevők teljesítményét értékelő rendszer: A szakdolgozat: a specializációs képzési rész ismeretköreiből meghatározott témából kell készíteni.1. Int.

a haszonelvű.és kommunikatív etika (Habermas). szolidaritás. etika etológiai nézőpontból (Lorenz). diskurzus. A legfontosabb irányzatok és szerzők: a történelmi materializmus (Marx). Az ember mint társadalmi. A kurzus jórészt a modern etikai irányzatok alapszövegeinek feldolgozását végzi el. társadalmi rend és együttélés. A kultúra és művelődés kapcsolata. a háború és terror kérdése. Bentham. értékrend. Hit. társadalmi nagycsoportok és kapcsolataik. környezet és erkölcs. a morál genealógiai relativizálása (Nietzsche). vallás. Rorty). emberi jogok és szabadságjogok.9. erényetikák és konszenzusetikák alapvetésének és érvelési módjainak a megismerése az etikai gondolkodás történetéből vett példák alapján. A korábban szerzett ismeretek. Hare) és az erkölcs posztmodern reletivizálása (Lyotard. kiselőadás. élethelyzetek etikája. totalitárius berendezkedések. Az emberi lét általános és egyedi vonásai: erkölcsi alapértékek. MacIntyre) Erkölcs és társadalom előadás és szeminárium Etikai közösség és társadalom.). Kiemelt szerepet kap a demokráciára nevelés szempontjából a politikai és társadalomfilozófia valamint a 20. az információs társadalom kihívásai. egyéni cselekvés és társadalmi folyamatok. vitákban elméletileg megalapozottan érvelni. abortusz. népismeret. világkép. Rawls. világszemlélet. kultúrateremtő és fogyasztó lény. Kant. civil szerveződések. politikai és jogi értékek. természettörvényi. A társadalomfilozófia megközelítésmódja gyakorlati és normatív. a materiális értéketika (Scheler). közerkölcs. a társadalom szerkezete. az ember meghatározottsága és szabadsága. tolerancia. A kurzuson nagy hangsúlyt helyezünk az erkölcsi nevelés tekintetében fontos problémakörökre: diszkrimináció. politika és erkölcs. vita. kötelességelvű (kantiánus). Erkölcsfilozófia előadás és szeminárium A tekintélyelvű. századi morálfilozófia legfontosabb irányzatait. Társadalomtudományi ismeretkör előadás és szeminárium A kurzus bevezetést nyújt a modern emberi létállapot társadalomfilozófiai és politikafilozófiai vizsgálatába. és legyenek tájékozottak napjaink élő morálfilozófiai diskurzusairól. gyakorlatok beszámításának rendje: Bármely felsőoktatási alapképzésben vagy továbbképzésben szerzett kredit elismerhető. drogfogyasztás. század történetének etikai dilemmái: többek között a diszkrimináció. egyén és közösség. Legyenek képesek az erkölcsi kérdésekben. s alapvető problémakörei: az ember fogalma. az analitikus etika (Moore. egyenlőség és igazságosság. 10. globalizációs kihívások. a kisebbségek helyzete és jogai. (Aquinói. történetisége. Tantárgyi programok: Etika ismeretek Fejezetek az etika történetéből előadás és szeminárium A kurzus célja: A hallgatók ismerjék meg a 20. didaktikus játék stb. Ágazati etikák előadás és szeminárium A kurzusokon nagy hangsúlyt helyezünk az erkölcsi nevelés tekintetében fontos problémakörökre: gazdaság és erkölcs. ha a kredit átváltás általános szabályai szerint egyenértékesíthető jelen szakvizsgás képzés valamely tantárgyával. Etika szakmódszertan 22 . az egzisztencialista etika (Sartre). formák keretében (pl. eutanázia. a változatos pedagógiai módszerek.

Együttműködő külső partner: Beosztás gyakorló gimnáziumi vezetőtanár 13. szeptember 14. A Debreceni Egyetem könyvtára mellett a Filozófia Intézetnek több ezer kötetes saját könyvtára is van. ahol a legfontosabb filozófiai és esztétikai szakirodalom megtalálható és a hallgatók számára hozzáférhető. A képzési program végrehajtásához szükséges tárgyi és személyi feltételek. Valamint a mindennapos élethelyzetek. Kaszás Éva egyetemi docens 23 . alkalmas feladatokat. 11. A hallgatók rendelkezésére állnak Intézetünk könyvtárában számítógépek. példákat az erkölcsi dilemmák felismertetésére és gyakoroltatására. A szak indításának tervezett időpontja: 2009. A szakért felelős oktató: A szak egészéért felelős oktató Dr. kivéve a szakmódszertant. A képzés költségtérítési díja: 140. A hallgatók a tanulmányi ügyekben a képzés szakfelelőséhez. melynek oktatására a nagy tapasztalattal rendelkező gyakorlóiskolai vezetőtanárt. a Filozófia Intézet titkához és könyvtárosához fordulhatnak. szituációk elemzésének fogásait. ezek biztosításának módja: A képzés általános szakterületeihez az egyetem különböző karain rendelkezésre áll a megfelelően képzett személyi. SZÁZADI FILOZÓFIA SPECIALIZÁCIÓ KÉPZÉSI PROGRAM 1. Szabó József.A kurzuson a történeti jellegű és a probléma centrikus bevezető jellegű oktatás módszertani problémáit tekintjük át. Az Etikai ismeretek nyújtása tantervi hálójában szereplő tantárgyakat a DE TEK BTK Filozófia Intézetének oktatói oktatják. Biróné dr. Jócsák Máriát kérjük fel. s kivetítővel is rendelkezünk. az Etikai ismeretek specializáció felelőse: Dr. A képzésért felelős kar megnevezése: Debreceni Egyetem TEK Bölcsészettudományi Kar 2. Az egyetem a képzés infrastrukturális hátterét (tantermek és felszerelésüket) biztosítja. de néhány gyakorlati jellegű kollégium megtartására külső előadókat (OKM.000 Ft / félév 19-20. oktatói háttér. A specializációs továbbképzésben részt vevő oktatók a Debreceni Egyetem részéről Név Biróné Kaszás Éva Bujalos István Nyizsnyánszki Ferenc Orosz László Beosztás egyetemi docens egyetemi docens egyetemi docens egyetemi adjunktus Tudományos fokozat PhD habil CSc habil CSc PhD A szakmai munkában részt vevő külső tagok: Név Jócsák Mária 12. gyakorló iskolai vezetőtanár) kér fel. Önkormányzatok.

1.3. Kötelezően választható ismeretkörök: Esztétika. hogy az önálló ítélőképesség működhessen. a válaszokat értelmezési lehetőségeikre utalva kísérli meg. A feltárt igazságok nem szolgálnak azonban egyértelmű és egyedül lehetséges magyarázatok alapjául. 24 . hogy emberi létet érintő alapkérdésekben gondolati tapasztalatokat és kritikai eszközöket adjon. a filozófiai tudományok művelésében keletkezett és a közoktatásban is hasznosítható új ismeretek átadása és elsajátítása. tudáselemek. A pedagógus a nevelési-oktatási intézmény szervezetében. az érvelő. A nevelési-oktatási intézmény mint szervezet.2. 7. tevékenységrendszerben.Tudáselemek. érvelő álláspont elsajátításához szükséges elméleti-filozófiai alapok elsajátítása különböző álláspontok megismerése révén. Képzési cél: A felsőfokú szakemberképzésben szerzett korábbi ismeretek megújítása. kritikai készség fejlesztése. A képzés módszerei: elméleti jellegű előadások mellett szemináriumi jellegű foglalkozások. az adottságokat értékelje. Sajátos csoportok nevelése és oktatása.3. 7. Filozófia szakmódszertan. hogy tisztában legyenek a filozófiai problémák és az azokra adható válaszok sokrétűségével és sokoldalúságával. mely a felelős cselekvéshez elengedhetetlen. 7. hiszen az emberi megismerés határai és a perspektívák sokasága emberi létállapotából kiindulva világítja meg a kérdéseket. konkrétan a kortárs filozófia legújabb irányzatai bemutatásával. Problémafelismerő. 7. 6. hanem a gondolkodás. mind a specializációs részben nagyobb tartalmi blokkokból és azokon belüli tantárgyakból épül fel. Politikai filozófia.és problémaelemző készség fejlesztése.Személyes adottságok: Tapasztalatszerzési képesség: a közvetlen benyomást a tapasztalat rangjára emeljük: eltávolodás a közvetlenségtől. Modern filozófia (2 választandó). A nevelési-oktatási intézmény hatékonysága. 5. mely a felelősségteljes problémamegoldás alapja. személyes adottságok. A specializáció által meghatározott (választható) ismeretkörök: Német filozófia. Angolszász filozófia. Az ítélőképesség: a saját álláspont folyamatos szembesítése adott szituációkkal. Elsajátítandó kompetenciák: A filozófiai gondolkodásban az alapvető lételméleti igazságokról van szó. készségek. Nemcsak a filozófiai tudás elsajátítása áll a középpontban. 4. Orientálódási képesség: a reflektáló. Az oktatás feladata. Az integráció és szegregáció kérdései. Francia filozófia. nyitottság új élmények és a tapasztalat-feldolgozás továbbfejlesztésére. Tanterv: A képzés során elsajátítandó kompetenciák. A képzés szerkezete: a képzés tartalma mind az általános. s képesek legyenek a pluralitás viszonyai között is saját megalapozott értékrend kialakítására. megszerezhető ismeretek: Kötelező ismeretkörök: Közigazgatási és vezetési ismeretek. megszerezhető ismeretek. Etika. A képzés formája: költségtérítéses levelező. a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben.

félév tantervi hálója 19-20. nevelési programjának az e területen történő fejlesztésére. Biróné Kaszás Éva DE BTK Fil.A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben. Bujalos István DE BTK Fil. Int. Int. századi német filozófia előadás 2. Bujalos István DE BTK Fil. Modern filozófia vagy Etika 10 előadás 15 15 I. DSc habil DSc habil 15 15 koll gyj 5 4 Angyalosi Gergely DE BTK Fil. Int.Kötelezően választható tárgykörök 1. Angolszász filozófia 1. Amerikai filozófia 3. félév számon kérés kredit Oktató/ Munkahely fokozat 5 4 Hévizi Ottó DE BTK Fil. Kelemen István DE BTK Fil. Int. Ember. Int. Int. századi filozófia Tantárgy óraszám I. Angyalosi Gergely DE BTK Fil. 19-20. Német filozófia 1. Biróné Kaszás Éva DE BTK Fil. valamint képessé lesz az iskola légkörének. Kelemen István DE BTK Fil. CSc habil CSc habil 10 koll 4 15 15 koll gyj 5 4 PhD CSc Habil PhD koll 4 PhD habil CSc habil PhD habil 2. félév számon kérés koll gyj kredit óraszám II. tevékenységrendszerben: A szakvizsgás képzés során szerzett ismereteit.7. Modern filozófia vagy Etika szövegfeldolgozó szeminárium 15 gyj 4 25 .és szubjektumkoncepciók a francia filozófiában szövegfeldolgozó szeminárium III. Int. Hévizi Ottó DE BTK Fil. századi német filozófia szövegfeldolgozó szeminárium II. Int. Angolszász filozófia szövegfeldolgozó szeminárium IV . Analitikus filozófia 2.4. A pedagógus-szakvizsgára felkészítő specializációs képzés 3-4. 19-20. Ember. beleértve az adott specializáció ismereteit is. Int. Francia filozófia 1. Int.és szubjektumkoncepciók a francia filozófiában előadás 2. a középfokú filozófiaoktatásban tudja alkalmazni a pedagógus.

gyakorlatok beszámításának rendje: 26 . a szakirodalom feldolgozására. Érettségire való felkészítés illetve a munkatankönyvön alapuló oktatás lehetőségei Összesítés Óraszám: 180 Kredit: 55 10 gyj 3 15 gyj 4 Jócsák Mária Vezetőtanár DE Kossuth Gyakorló Gimn. A záróvizsga részei: A szakdolgozat témájához kapcsolódó tantárgyi modulból egy tétel kifejtése A benyújtott szakdolgozat meg védése. pedagógiai gyakorlati tapasztalatokat is tartalmazó írásos elemzés. önálló elemzésére. Int. A záróvizsga: A záróvizsgára bocsátás feltétele: az előírt számú vizsga és gyakorlati jegy megszerzése. Int. történeti jellegű oktatás módszertani kérdései 2. amely bizonyítja. V. A résztvevők teljesítményét értékelő rendszer: A szakdolgozat: a specializációs képzési rész ismeretköreiből meghatározott témából kell készíteni. 9. értelmezésére. empirikus. a záróvizsga eredményének és a szakdolgozat eredményének számtani átlaga kerekítve. Biróné Kaszás Éva DE BTK Fil. Jócsák Mária Vezetőtanár DE Kossuth Gyakorló Gimn. 90 kollokvium: 6 gyakjegy: 6 4/3 29 90 2/3 26 8. Problémacentrikus ill. Int. valamint a szakdolgozat benyújtása. A szakdolgozat a képzés területének valamely témaköréből választott olyan elméleti megközelítésű. Politikai filozófia vagy Esztétika előadás 15 koll 5 Bujalos István DE BTK Fil. CSc habil PhD habil PhD PhD habil PhD 4. hogy szakterületén képes további önálló ismeretszerzésre. Int. hogy a hallgató képes az elsajátított tudás gyakorlati alkalmazására. valamint. Filozófia szakmódszertan 1. A korábban szerzett ismeretek. Int. A záróvizsga eredménye a záróvizsgán kifejtett tételre kapott érdemjegy és a szakdolgozatvédés eredményének átlaga kerekítve. A záróvizsga részei: a záróvizsga résztárgyait az egyes specializációk határozzák meg (lásd a specializációknál). Valastyán Tamás DE BTK Fil.3. A záróvizsgán a benyújott szakdolgozatot is meg kell védeni. Az oklevél minősítése a szigorlatnak. Valastyán Tamás DE BTK Fil. Politikai filozófia vagy Esztétika szövegfeldolgozó szeminárium 15 gyj 4 Biróné Kaszás Éva DE BTK Fil.

Moore. 10. Ez a problematika mintegy maga köré gyűjtötte az újabb francia filozófia főbb áramlatait. a hermeneutikai és a pszichoanalitikus hagyományok szintetizálásáról. Strawson. Az európai tudományok válsága és a transzcendentális fenomenológia. hogy a hallgatók. Ezek természetesen igen különbözőek lehetnek. Az utolsó karteziánus. A kései Heidegger: Az „esemény”. A misztikus és vallásos gondolkodóknak . A korai Wittgenstein: Tractatus. Tantárgyi programok: A pedagógus-szakvizsgára felkészítő specializációs képzés 3-4. „Mi a metafizika?”. Max Scheler gondolatvilága. A fenomenológia francia fogadtatása szempontjából Jean-Paul Sartre és Maurice Merleau-Ponty a két legfontosabb gondolkodó. A bizonyosságról Francia filozófia előadás és szövegfeldolgozó szeminárium A kurzus keretében áttekintjük a 20. mint Foucault-nál. megismerkedjenek az analitikus filozófia alapfogalmaival. szerepének újraértelmezéséről szóló teorémákban. hogy a századforduló filozófiai fejleményei. Részletesebben: A német filozófia a 19. Bergson művei jól mutatják. hogyan vezettek el a „nyelvi fordulathoz” . mint Ricoeurnél.és szubjektum-koncepcióit. milyen erős volt a francia filozófiában az a törekvés.az Emmanuel Mounier-féle "perszonalizmuson" át Gabriel Marcelig . A kései Wittgenstein: Filozófiai vizsgálódások.Quine. attól függően. század fordulóján: II. vagy legalábbis "áthelyeződéséről".ugyancsak központi problémájuk a "humanitas" és a szubjektum. hogy egy újra gondolt nietzscheánizmusról van szó. Austin. Martin Heidegger korai korszaka: Lét és idő. valamint (a sajátosan francia módra értelmezett) Heidegger hatását. A német filozófia a 19. Egyetemi filozófia: Neokantianizmus. Davidson. A tantárgy ehhez kapcsolódva elemzi a logikai analízis és a konceptuális analízis filozófiai relevanciáját. Nietzsche. a korszak néhány szövegének feldolgozásán keresztül. Ez készítette elő Husserl és a fenomenológia. Husserl transzcendentális fordulata: Az Eszmék… és a Karteziánus meditációk.-20. század francia filozófiájának jellegzetes ember. Ryle. mint Derrida esetében. Kripke. A Logikai vizsgálódások. A kurzus tárgyalja. század fordulóján: I. Martin Heidegger középső korszaka: Bevezetés a metafizikába. Az ötvenes évek végétől pedig ismét ez a kérdéskör mutatja érzékeny iránytűként a francia filozófia újabb irányváltását: az ember. A műalkotás eredete. amely a filozófiai problémákat a tudat és a pszichikum "tényeinek" közvetlen érzékeléséből vezette le. ha a kredit átváltás általános szabályai szerint egyenértékesíthető jelen szakvizsgás képzés valamely tantárgyával. módszereivel és a klasszikus filozófiai problémákra adott válaszaival.Russell. Angolszász filozófia előadás és szövegfeldolgozó szeminárium A tantárgy alapvető célja egyfelől.-20. 27 . Freud. a nyelv szerepét a gondolkodásban illetve a kommunikációban. illetve a szubjektum haláláról. félév tantárgyi programja 19-20. kitér a jelentés és az igazság-elméletek problémakörére . illetve az individuum kérdése. A non-konform „örökség”: Kierkegaard. vagy Heidegger filozófiájának továbbgondolásáról. Wittgenstein.Bármely felsőoktatási alapképzésben vagy továbbképzésben szerzett kredit elismerhető. Rorty. századi filozófia Német filozófia előadás és szövegfeldolgozó szeminárium A tantárgy célja áttekintést nyújtani a hallgatóknak a német filozófiáról a romantika korától napjainkig. Edmund Husserl.

Önkormányzatok. századi filozófia tantervi hálójában szereplő tantárgyakat a DE TEK BTK Filozófia Intézetének oktatói oktatják. A szemináriumokon a magyar nyelven is megjelent szövegeket dolgozunk fel. században felvetődő problémáival ismerkedünk meg előadások és a szövegfeldolgozó szemináriumok keretében. A hallgatók a tanulmányi ügyekben a képzés szakfelelőséhez.000 Ft / félév 28 . Rawls. 11. A specializációs továbbképzésben részt vevő oktatók a Debreceni Egyetem részéről Név Angyalosi Gergely Biróné Kaszás Éva Bujalos István Hévizi Ottó Kelemen István Nyizsnyánszki Ferenc Valastyán Tamás Beosztás egyetemi docens egyetemi docens egyetemi docens egyetemi docens egyetemi tanársegéd egyetemi docens egyetemi adjunktus Tudományos fokozat CSc habil PhD habil CSc habil DSc habil PhD CSc PhD A szakmai munkában részt vevő külső tagok: Név Jócsák Mária Beosztás gyakorló gimnáziumi vezetőtanár 14. kivéve a szakmódszertant. A19-20. amelyeken az adott tárgykör 19-20. Dworkin. gyakorló iskolai vezetőtanár) kér fel. Sandel és Rorty. Etika. Kötelezően választható tárgykörök Négy bevezető jellegű kurzust ajánlunk fel. Az intézet az alábbi négy tárgykörből minden félévben egyet hirdet meg. mégpedig úgy. A Debreceni Egyetem könyvtára mellett a Filozófia Intézetnek több ezer kötetes saját könyvtára is van. MacIntyre. ahol a legfontosabb filozófiai és esztétikai szakirodalom megtalálható és a hallgatók számára hozzáférhető. A képzési program végrehajtásához szükséges tárgyi és személyi feltételek. Modern filozófia Módszertan szeminárium A kurzuson a történeti jellegű és a probléma centrikus bevezető jellegű és az érettségire felkészítő filozófia oktatás módszertani problémáit tekintjük át. s kivetítővel is rendelkezünk. Jócsák Máriát kérjük fel. melynek oktatására a nagy tapasztalattal rendelkező gyakorlóiskolai vezetőtanárt. a Filozófia Intézet titkához és könyvtárosához fordulhatnak. de néhány gyakorlati jellegű kollégium megtartására külső előadókat (OKM.Másfelől áttekintjük az amerikai filozófia történetét a kezdetektől napjainkig. oktatói háttér. Kuhn. A képzés költségtérítési díja: 140. hogy elemezzük az amerikai filozófia jeles alakjainak munkáit – Emerson. Santayana. Az egyetem a képzés infrastrukturális hátterét (tantermek és felszerelésüket) biztosítja. James. A hallgatók rendelkezésére állnak Intézetünk könyvtárában számítógépek. a hallgatókkal történő egyeztetés alapján: Esztétika. Politikai filozófia. ezek biztosításának módja: A képzés általános szakterületeihez az egyetem különböző karain rendelkezésre áll a megfelelően képzett személyi.

A képzés szerkezete: A képzés tartalma mind az általános. sz.3. személyes adottságok. 3. valamint az adott célnyelvi kultúrára vonatkozó ismeretek tanítása.Tudáselemek. a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben.FRANCIA SPECIALIZÁCIÓ KÉPZÉSI PROGRAM 1. 6.4. jártasság a stílusok és stílusrétegek (nyelvi regiszterek) alkalmazásában -a nyelvpedagógiai elméletek tükrében legyen képes a nyelvtanításnak az adott kontextusban legmegfelelőbb módszereit és eljárásait alkalmazni az alapkészségek.2. 7. 7. tudáselemek. a francia nyelv specializáció felelőse: dr. gyakoroltatása. Tanterv: A képzés során elsajátítandó kompetenciák.1. amelyeket a képzés révén meg kell szerezni. Szabó József.A képzésért felelős kar megnevezése: Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar 2. kultúrtörténet friss eredményeinek tantárgyszerű bemutatását szolgálják. a kiejtés és intonáció. készségek. laboratóriumi gyakorlatok és szemináriumi jellegű foglalkozások. 5. mérése és értékelése során. az adott nyelv szabályainak alkalmazása. rendelet 2. megszerezhető ismeretek: A 10/2006. számú rendeletében szereplő kötelező ismeretkörök. mind a specializációs részben leírandók azok a személyes adottságok. nyelvpedagógia.A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben. a nyelvtan.Személyes adottságok: Mind az általános. megszerezhető ismeretek. Marosvári Mária . 7.Képzési cél: Korszerű ismeretekkel rendelkező közoktatásban dolgozó francia szakos tanárok képzése. valamint az egyes specializációk által meghatározott választható ismeretkörök: a választott ismeretkörök a francia nyelvtudomány. tevékenységrendszerben: 29 .A szakért felelős oktató: A szak egészéért felelős oktató Dr. 7. 7. tevékenységrendszerben.A képzés módszerei: elméleti jellegű előadások mellett tantermi.A képzés formája: Költségtérítéses levelező. Specializációtól függően terepgyakorlatok is vannak. mind a specializációs részben nagyobb tartalmi blokkokból és azokon belüli tantárgyakból épül fel.Elsajátítandó kompetenciák: Magasszintű célnyelvi kommunikációs kompetencia. 4.

ha bil. A pedagógus-szakvizsgára felkészítő specializációs képzés 3-4. A francia nyelvű világ ma 4.Újabb tendenciák a francia nyelvoktatásban 2. a szakképzésben oktatási.Szókincsváltozás.Újabb tendenciák a francia nyelvoktatásban 8. Számítógépes nyelvoktatás. az Internet lehetőségei 11. PhD. PhD. félév számon kérés oktató kredit fokozat 5 5 Csűry István Csűry István PhD. korszerű értékelési módszerek 15 15 I. Pragmatika és nyelvoktatás 2. PhD 15 gyj 5 Marosvári Mária Óraszám: 175 Kredit: 55 kollokvium: 4 gyakjegy: 7 8.ha bil. Kultúraközvetítés a nyelvoktatásban 7.A szakképzettség megszerzése lehetővé teszi a felsőfokú képzésben szerzett szakképzettség megerősítést. PhD. PhD. félév tantervi hálója Tantárgy óraszám 1. nyelvi rétegek a mai francia nyelvben 10. PhD PhD.ha bil.Nyelvvizsgák. 6. Szóbeli és írásbeli kifejezésfajták 3. 9. pedagógiai kutatási. megszilárdítását és korszerű elemekkel való bővítését. A francia tanár eszköztára napjainkban 5: A francia tanár eszköztára napjainkban 2. tervezési és fejlesztési feladatok elvégzésére. érettségi.A résztvevők teljesítményét értékelő rendszer: A szakdolgozat: a specializációs képzési rész ismeretköreiből meghatározott témából kell készíteni A záróvizsga: 30 . képesít a közoktatásban. félév számon kérés koll gyjl kredit óraszám II. PhD PhD 20 15 10 20 gyj koll gyj gyj 5 5 4 5 15 15 15 koll gyj koll 5 5 5 Marosvári Mária Marosvári Mária Csűry Andrea Csűry Andrea Marosvári Mária Csűry Andrea Marádi Krisztina 20 gyj 6 Csűry István PhD.

Újabb tendenciák a francia nyelvoktatásban 4. Szóbeli és írásbeli kifejezésfajták A kurzus a nyelvészeti ismeretek alkalmazását és elmélyítését szolgálja. a szókincs változásának megragadására. a szövegelemzés nyelvpedagógiai aspektusai. társadalom és nyelvhasználat 4. a szöveg jelentésszerkezete. A záróvizsga eredménye a záróvizsgán kifejtett tételre kapott érdemjegy és a szakdolgozatvédés eredményének átlaga kerekítve. hogy az ismeretek szolgálják a nyelvi megerősítést is. Pragmatika és nyelvoktatás A tantárgy célja az alkalmazott nyelvészet új eredményeinek megismertetése és tudatosítása különös tekintettel a pragmatikai kutatások legújabb fejleményeire.Pragmatika és nyelvoktatás 2. 9. gyakorlatok beszámításának rendje: bármely felsőoktatási alapképzésben vagy továbbképzésben szerzett kredit elismerhető. a záróvizsga eredményének és a szakdolgozat eredményének számtani átlaga kerekítve. gazdaság és politika területét és összefüggéseit is. Az oklevél minősítése a szigorlatnak. nyelvi rétegek a mai francia nyelvben A záróvizsgán a benyújott szakdolgozatot is meg kell védeni. A francia tanár eszköztára napjainkban/1 31 . ha a kredit átváltás általános szabályai szerint egyenértékesíthető jelen szakvizsgás képzés valamely tantárgyával 10.A korábban szerzett ismeretek. valamint a szakdolgozat benyújtása.A francia nyelvű világ ma 3. Tantárgyi programok: 1. 2. a dialógikus szövegek jellegzetességei és változatai. Tárgyalt témakörök: − A francia kultúra napjainkban − A francia nyelv aktuális helyzete (EU) − Politika. 3.Szókincsváltozás. hogy a nyelvtanárok tisztában legyenek azzal.A záróvizsgára bocsátás feltétele: az előírt számú vizsga és gyakorlati jegy megszerzése. gazdaság. és lehetőséget teremtsenek a nyelvhasználat. Mindezt oly módon. művészetek). beleértve a társadalom. hogy a nyelvészeti kutatások eredményeinek elsőszámú alkalmazási terepe a nyelvoktatás. A francia nyelvű világ ma A tantárgy célja: közel hozni és felfrissíteni a képzésben résztvevő tanárok ismereteit a tág értelemben vett francia kultúrára vonatkozóan (irodalom. Az érintett témakörök a különféle írásbeli és szóbeli kifejezésfajták a szövegek lexikai felépítése és tematikus struktúrája. A záróvizsga részei: 1. Cél az is.

A főbb szóalkotási tendenciák áttekintése után a legkülönbözőbb írott és hangzó dokumentumok elemzésével igyekszünk szilárd támpontot adni az eligazodásban. újabb témákkal bővítve azt. Érzékennyé tenni a hallgatóságot ezen sokszínűség elfogadására és a helyes választásra a konkrét tanítási helyzeteknek megfelelően. Számítógépes nyelvoktatás. gasztronómia. ezen belül az életmódbeli különbségeket is: szokások. nyelvi rétegek a mai francia nyelvben A tárgy célja a mai francia nyelv szókincsbeli változásainak elméleti és gyakorlati áttekintése. Fontos szerepet szánunk a nyelvészeti irányzatok és a nyelvtanítás összefüggéseinek tárgyalására (strukturalizmus. Tematika: − A globális szimuláció módszerének bemutatása − Projektmunka és csoportmunka − Szerepjátékok − A globális szimuláció oktatásának hatáselemzése − A kutatáselemzést szolgáló eszközök 5. Szókincsváltozás. pragmatika). metaforák. 9. Fontos megközelítési aspektus lehet a nyelv és a civilizáció viszonya: (rögzült kifejezések. A francia tanár eszköztára napjainkban/2 A tantárgy folytatja a francia tanár eszköztára/1 tantárgyat. a mindennapi élet kultúráját. disztributív nyelvelmélet. Az Internet felhasználásnál külön elemezzük a kifejezetten nyelvtanítási célokat szolgáló programokat 32 . közmondások). A szigorúan vett nyelvi szempontok mellett stíluselemzést is végzünk. Tematika: − A számítógéppel segített nyelvoktatás − Idegen nyelvi oktatóprogramok − „Alternatív” nyelvoktatási módszerek − Interkulturális országismeret 6. A tárgy célja megismertetni az egyes irányzatok alkalmazhatóságának lehetőségeit a gyakorlati nyelvoktatásban. Tárgyaljuk a francia és a frankofón kultúra különféle aspektusait. Újabb tendenciák a francia nyelvoktatásban Az újabb tendenciák bemutatása a klasszikusnak számító (nyelvtani alapú-fordító) nyelvtanítási módszer áttekintésével indul. 7-8. Kultúraközvetítés a nyelvoktatásban A tantárgy célja a kultúraközvetítés nyelvi és társadalmi összefüggéseinek megragadása. az Internet lehetőségei A tárgy némiképp folytatja a francia tanár eszköztára tanegység tematikáját. 10.A tantárgy célja a francia módszertani kutatás és alkalmazás legújabb eredményeinek megismertetése előadások és gyakorlat formájában. szólások.

habil. Csűry István Dr. PhD. de néhány gyakorlati jellegű kollégium megtartására külső előadókat (OKM. A specializációs továbbképzésben részt vevő oktatók a Debreceni Egyetem részéről Név Dr. mind a specializációs részben nagyobb tartalmi blokkokból és azokon belüli tantárgyakból épül fel 33 . érettségi.000 Ft / félév HON. a specializáció felelőse Dr. Vizsgafeladatok elemzése.A szakért felelős oktató: a szak egészéért felelős oktató Dr.A képzés szerkezete: a képzés tartalma mind az általános.ÉS NÉPISMERET SPECIALIZÁCIÓ KÉPZÉSI PROGRAM 1.Képzési cél: A középiskolai tanárok és a vezető tanárok néprajzi. PhD. A szakmai munkában részt vevő külső tagok: Név Beosztás 14. A képzési program végrehajtásához szükséges tárgyi és személyi feltételek. A kétszintű érettségi nyelvi feladatainak kritikai elemzése. Marosvári Mária Dr. Bartha Elek 3. 11. PhD. A képzés legkülönbözőbb szakterületeihez az egyetem különböző karain rendelkezésre áll a megfelelően képzett személyi.A képzésért felelős kar megnevezése: BTK 2. Csűry Andrea Marádi Krisztina Beosztás egyetemi docens Egyetemi adjunktus Egyetemi adjunktus tanársegéd Tudományos fokozat PhD. készítése. az értékelés szempontjainak pontos ismerete. Szabó József. oktatói háttér. A legújabb kutatási eredmények és értelmezési szempontok megismertetése. ezek biztosításának módja: Az egyetem a képzés infrastrukturális hátterét (tantermek és felszerelésüket) biztosítja. Önkormányzatok) kér fel.(TV5 Monde) és az Internet tág értelemben vett felhasználási lehetőségeit a nyelvtanári munkában. 11.és népismereti ismereteinek megújítása.A képzés formája: költségtérítéses levelező 5. korszerű értékelési módszerek A Közös Európai Referenciakeret megismertetése és alkalmazása a különféle nyelvvizsgatípusok esetén. Nyelvvizsgák. A vizsgák minőségi kritériumai: validitás és megbízhatóság. hon. A képzés költségtérítési díja: 140. 4.

számú rendeletében szereplő kötelező ismeretkörök. 7. Néphagyomány az eu-i országokban 3.4. laboratóriumi gyakorlatok és szemináriumi jellegű foglalkozások. Folklór 2. Etnográfia 3. Határok és térképek az iskolában 6. Honismeret a közoktatásban Szakmai tárgyak (150 óra 47 kredit) 1. Hon és népismeret az iskolában 2. tudáselemek. tevékenységrendszerben. PhD PhD PhD. Keményfi Róbert Dr. Regionális kultúra 7. szakcsoport vezetésben lehet alkalmazni.és népismeret legfontosabb kérdéseiről. 3-4. 7. Keményfi Róbert Dr.A képzés módszerei: elméleti jellegű előadások mellett tantermi. félév számon kérés oktató kredit fokozat kredit óraszám 10 10 10 koll koll koll 3 3 3 10 koll 3 Dr. CSc 10 10 5 5 15 koll koll gyj gyj koll. 7. habil.Elsajátítandó kompetenciák: Hon. rendelet 2. PhD. Lovas Kiss Antal Dr. Vizualitás I.Tudáselemek.gyj 3 3 2 2 5 10 10 5 5 10 koll koll gyj gyj koll 3 3 2 2 3 Dr. valamint az egyes specializációk által meghatározott választható ismeretkörök 7.3. Magyari Márta Dr. megszerezhető ismeretek: a 10/2006. sz. tevékenységrendszerben: A honés népismeretből megszerzett ismereteket a középiskolai oktatásban és az oktatásszervezésben. személyes adottságok. Nagy Éva Dr. habil.Személyes adottságok: A néprajztudomány legújabb eredményeinek ismerete. etnográfia és társadalomnéprajz legfontosabb kérdéseiben.és népismeretből elsajátítandó: elméletileg is megalapozott átfogó ismeretek. 7. Elméleti felkészültség a Hon. habil. a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben.2. hon. ezek rendszeretési képessége. PhD. Specializációtól függően terepgyakorlatok is vannak. megszerezhető ismeretek. Balogh Lászlóné CSc PhD. alkalmasság önálló következtetések levonására. Folklór szeminárium 4.Tanterv: A képzés során elsajátítandó kompetenciák. félév tantervi hálója. A megszerzett ismeretek magas szintű átadásának képessége az oktatás folyamatában.A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben. Etnográfia szeminárium 5.6. Magas szintű tájékozottság a folklór. 10 koll 3 34 .1. Nagy Éva Dr. Bartha Elek Dr. Lovas Kiss DSc PhD. Lovas Kiss Antal Dr.és népismeret Tantárgy óraszám Elméleti alapok (30 óra 8 kredit) 1. félév számon kérés II. habil. készségek.

ha a kredit átváltás általános szabályai szerint egyenértékesíthető jelen szakvizsgás képzés valamely tantárgyával 10.A résztvevők teljesítményét értékelő rendszer: A szakdolgozat: a specializációs képzési rész ismeretköreiből meghatározott témából kell készíteni. Nagy Éva Dr. A záróvizsgán a benyújott szakdolgozatot is meg kell védeni. Félév: tavaszi 35 . Gyűjteménykezelés és múzeumpedagógia Összesítés 10 20 15 110 koll. 1. A záróvizsga részei: a záróvizsga résztárgyait az egyes specializáciok határozzák meg. Az oklevél minősítése a szigorlatnak.gyj 8/5 5 5 34 70 gyj 2 Antal Dr. Magyari Márta Dr. Tantárgyi programok: TANTÁRGYLEÍRÁS A tantárgy címe: Hon és népismeret az iskolában Kódja: A/1. A záróvizsga tárgyai: Hon és népismeret az iskolában Néphagyomány az eu-i országokban Honismeret a közoktatásban Folklór Etnográfia Határok és térképek az iskolában Regionális kultúra Vizualitás Honismeret.gyj koll. A korábban szerzett ismeretek. A záróvizsga: A záróvizsgára bocsátás feltétele: az előírt számú vizsga és gyakorlati jegy megszerzése. gyakorlatok beszámításának rendje: Bármely felsőoktatási alapképzésben vagy továbbképzésben szerzett kredit elismerhető. a záróvizsga eredményének és a szakdolgozat eredményének számtani átlaga kerekítve. valamint a szakdolgozat benyújtása. néprajzoktatás problematikája 9. néprajzoktatás problematikája Régió és tárgykultúra Gyűjteménykezelés és múzeumpedagógia A záróvizsga eredménye a záróvizsgán kifejtett tételre kapott érdemjegy és a szakdolgozatvédés eredményének átlaga kerekítve. Honismeret. Régió és tárgykultúra 10. Magyari Márta habil. PhD CSc CSc 5/3 21 8.8.

Bányai Irén: A társadalmi rétegek életmódjának kiegyenlítődését dokumentáló anyagok gyűjtése. Fejős Zoltán: Tárgyfordítások. Félév: őszi A tárgy típusa: előadás Óraszám/hét: összesen 10 óra Kredit érték: 3 Oktató: Dr. évf. 2003. Néprajzi Értesítő. (MaDok füzetek 1. Előfeltételek: A szakos kreditlista előírásai szerint. 69–77.A tárgy típusa: előadás Óraszám/hét: összesen 10 óra Kredit érték: 3 Oktató: Dr. Magyari Márta Intézet / Tanszék: Déri Múzeum A tantárgy leírása: Az előadássorozat fontos feladata. 84. 2003.): Néprajzi jelenkutatás és múzeumi gyűjtemények változása. Néprajzi múzeumi tanulmányok. Az előadások célja. A tárgyra való jelentkezés módja: Az aktuális félévi tanrend előírásai szerint. Gondolat Kiadó. Az előadáshoz szeminárium is kapcsolódik. hogy átfogó képet adjon a napjainkban divatos az "etnicitás" címszóval lefedett kutatásokról. a kiállítás létrehozásának szempontjait és jellemzőit. 2. 16–28. valamint a múzeumok működését. 2002. Történeti Múzeumi Közlemények. Fejős Zoltán (szerk.) Budapest. sz. 195–205. hogy a modern múzeum és a honismereti képzés kommunikációjában a legfontosabb cél a gyűjtemény és a környezet autentikus és élményszerű bemutatása. amely hagyományos és korszerű módszerek egymás mellett élésében valósulhat meg a legtökéletesebben. és a látogatás általános benyomását meghatározó tényezőket. Budapest. Néprajzi Múzeum. hogy részleteiben megismertessék az etnicitás 36 . Történeti Muzeológiai Szemle 3. Keményfi Róbert Intézet / Tanszék: Néprajzi Tanszék A tantárgy leírása: A tantárgy célja. tudatosítani a hallgatókban. A félév során a hallgatók megismerik legjelentősebb sajátosan múzeumi komplex kommunikációs eszköz. Peterdi Vera: Az otthonkultúra mint néprajzi és legújabb kori történeti muzeológiai probléma. a múzeum imázsát. 1983. 2003. Értékelés: kollokvium Megjegyzés: TANTÁRGYLEÍRÁS A tantárgy címe: Általános néprajz Kódja: A/2. Helyzetkép a jelenkor kutatásáról egy néprajzi konferenciakötet alapján. Kötelező olvasmányok: Sz.

Kővágó László: Kisebbség .keleti-európai és nyugat-európai értelmezését.1978. Liminalistás – comunitas és etnicitás. Pécs.): Eszmék a politikában.Deák Ágnes (szerk. In: Confessio X. Anthony: A nacionalizmus.. Irodalom: Romsics Ignác: Nemzet. Az etnikai dinamika.. 33-35.): Magyarország nemzetiségeinek és a szomszédos államok magyarságának statisztikája (19101990).1998. 1. Közép. Joó Rudolf: Etnikum. Előfeltételek: A szakos kreditlista előírásai szerint.(szerk. . Az etnikai térképek szerkesztésére és történetére. Fredrick: Régi és új problémák az etnicitás elemzésében. 1998. Carlos Ivan: Etnikai identitás. Szimbolikus etnikai határok és csoportok. 1998. 3. Kertesi Gábor: Az empirikus cigánykutatások lehetőségéről.. Nagy György: A nemzetiség fogalma. Barth. 9-27. etnicitás. In: Kritkia..Hobsbawm. 3.nemzetiség. 1998. A nemzetiségi kisebbségek jövője. Tanulmány kiadó. 3. Etnikai regionalizmus – szeparatizmus. értelmezési keretei. In: Bretter Zoltán .és Kelet-Európa etnikai betelepülés története. 1997. 1996. 663-673. 83-96. nemzetiség és állam. . In: Replika. Letnyei László: Etnikum és hatalom az Andokban. 1986.. 1971. Nyugat-Európa.. A kurzus sort kerít a vertikális (történeti) szemlélet mellett a cigányság példáján az "etnicitás" jelen értelmezésére is. 1994. In: Replika. 3-26. In: Kovacsics J. XXX. Bp. 1998. nemzetiség....vallási gyökerei. "mérhetősége".. In: Korunk. 7. A délszláv háborúk néprajzi – kulturális.. nemzetiség. 3-9. 339-348.Pierré-Caps. a nemzetmodellek értelmezése. Für Lajos: Nemzetiségi kérdés. Smith. A multikulturalizmus értelmezési keretei és társadalma. A jelen etnikai konfliktusai.: A nacionalizmus kétszáz éve. Milyen szerepet játszanak a térképek a mai néprajztudományban.és Kelet-Európa: nemzet. Bp.. 201-222. Hoóz István: A cigány kisebbség. Egyesült Államok: etnicitás. 1988. 1998. Etniticitás – etnikai konfliktusok napjainkban a posztszocialista országokban és Nyugat-Európában.. Célja az óráknak.Ladányi János – Szelényi Iván: Az etnikai besorolás objektivitásáról.. 1997. kisebbség. 5. Az etnikai identitás jelentése. 34-46.. . 1982. A Kárpát-medence etnikai betelepüléstörténete. a nemzetállam fogalma és kialakulása. 29. Nacionalizmus.Bp. Az etnicitás napjaink néprajzában és kulturális antropológiájában. Degregori. Lehet-e egyáltalán statisztikával mérni az "etnicitást" és a mért adatokból nemzetiségi-etnikai térképeket szerkeszteni. Szarka László: Duna-táji dilemmák. hogy ennek az etnicitás fogalmi eltérésének a történeti hátterét levezesse. A nacionalizmus. A nemzetmodellek bemutatása. Bp. etnikum.. társadalmi mozgalmak és politikai szerepvállalás Peruban. Nyugat-Európa etnikai történetének a Kelettől eltérő perspektívái és útjai. etnikum. 105-116. szórvány. In: Regio. Stéphané: Soknemzetiségű világunk. nemzetiségtudományi kutatások. Joó Rudolf: Etnikumok és regionalizmus Nyugat Európában. . Interkulturális kommunikáció. Az etnicitás esszenciális és konstruktivista értelmezésének ellentéte a cigányság példáján.1. A fogalmak tisztázása: nemzet. A versenyelmélet. valamint kitekintsenek a világ más területeire is és értelmezzék a multikulturalizmus kereteit. A tárgyra való jelentkezés módja: Az aktuális félévi tanrend előírásai szerint. In: Replika. Bp. A kultúrnemzet fogalma. Tematika: Közép. 29. Értékelés: kollokvium Megjegyzés: TANTÁRGYLEÍRÁS 37 . Valóság XXV. Bp. Bp. A nemzetiségi térképek története és az etnikai kérdés béketárgyalásokon betöltött szerepe. Eric J.

A tantárgy megismerteti a hallgatókkal azokat a módokat. különböző tanterveket.. Anyagi Kultúra Erdélyi Tankönyvtanács. A kurzus párhuzamosan fut a Néprajz tanításának elméletével. Munkaanyag. A óra feltárja a néprajz tanításában rejlő specifikumokat (élményszerűség. Kolozsvár. tanári eszközöket. természetismeret. 2000. 2000. Alapfogalmak. Bp. Kötelező olvasmányok: Ágh Zsófia: Útmutató a tárgyi és a szellemi néprajz tanításához. Balogh Lászlóné Intézet / Tanszék: Néprajzi Tanszék A tantárgy leírása: A kurzus célja. Bp. valamint megfelelő gyakorlásra ad lehetőséget. Félév: őszi A tárgy típusa: előadás Óraszám/hét: összesen 10 óra Kredit érték: 3 Oktató: Dr. Folklór. amellyel hatékonyan tudják a néprajzot oktatni. A tárgyra való jelentkezés módja: Az aktuális félévi tanrend előírásai szerint. hogy a hallgatónak megfelelő jártasságot adjon a néprajz tanításához. táplálkozás népszokások. 1993. így azzal egymást kölcsönösen kiegészítik. Előfeltételek: A szakos kreditlista előírásai szerint. népművészet … stb. Értékelés: kollokvium TANTÁRGYLEÍRÁS 38 . Demény István Pál – Gazda Klára – Keszeg Vilmos – Pozsony Ferenc – Táncos Vilmos: Magyar Népi kultúra.A tantárgy címe: Honismeret a közoktatásban Kódja: A/3. Az alapfokú nevelés-oktatás kerettanterve. A kurzus során részletesen foglalkozunk a magyar néprajz részterületeivel 14 órán keresztül (gazdálkodás. vizualitás …). hogy felkészüljön a hazai közoktatás (alsó és felső) középfokú általános vagy szakmai képzést nyújtó intézményeiben való oktatói munkára.). eljárásokat.

Tátrai Zsuzsanna: Jeles napok. 1964. ünnepi viselkedésformák. Debrecen. 1973. valamint. I-II. Bálint Sándor: Karácsony. Ünnepek és jeles napok a magyar és az európai folklórban. pünkösd. Ujváry Zoltán: Farsang. 1925. . Kiss Mária: Délszláv szokások a Duna mentén. Bp. keresztény tartalma. 1977. Tematika: A népszokás fogalma. Néprajz egyetemi hallgatóknak.népi színjátszás. In: Előmunkálatok .. . Bp. Szacsvay Éva: Bábtáncoltató betlehemezés Magyarországon és Közép-Kelet-Európában.A tantárgy címe: Folklór Kódja: B/1. a szokáskutatás terminológiájáról és fő kérdéseiről. Niedermüller Péter: A szokáskutatás szemiotikai aspektusai. . Irodalom: Magyar néprajz. Bp. Folklór és etnográfia. húsvét. Dömötör Tekla: Naptári ünnepek .. Debrecen. Értékelés: kollokvium Megjegyzés: TANTÁRGYLEÍRÁS A tantárgy címe: Folklór Kódja: B/1. 2. Előfeltételek: A szakos kreditlista előírásai szerint. Az ünnep fogalma.. Hiedelem – szokás – rítus. Bp. Bartha Elek Intézet / Tanszék: Néprajzi Tanszék A tantárgy leírása: A kurzus célja. hogy megismertesse a magyar és az európai szokáshagyomány legfontosabb sajátosságait. Róheim Géza: Magyar néphit és népszokások. Bp. . Az ünnepi szokások ismertetése során hangsúlyt kap az egyes ünnepek eredete. 177-200. A tárgyra való jelentkezés módja: Az aktuális félévi tanrend előírásai szerint. 5. Ujváry Zoltán: Népszokások és színjátékok. Az időszámítás etnológiája. Bp. I. . 1987. 1981. A kereszténység ünnepei.. 1988. 1979. hogy átfogó ismereteket adjon a szokások általános vonásairól. Voigt Vilmos: Az ünnepi viselkedés szociológiai vizsgálata. Félév: őszi A tárgy típusa: előadás Óraszám/hét: összesen 10 óra Kredit érték: 3 Oktató: Dr. Bp. Bp. 1990. Félév: őszi / tavaszi A tárgy típusa: előadás Óraszám/hét: összesen 10 óra Kredit érték: 3 39 . 9.. A szokások csoportosítása. VII. Bálint Sándor: Ünnepi kalendárium. 1981.

. 159-167. Hoppál Mihály: Etnoszemiotika. 1994. VII.. Ethn. Bp. 1993. leányélet – az ifjúság társas élete és párválasztási szokásai. Bartha Elek Intézet / Tanszék: Néprajzi Tanszék A tantárgy leírása: A tantárgy célja azoknak a folklór jelenségeknek a bemutatása. 1992. Kunt Ernő: Temetkezési szokások. hn. . a társadalom egyéni és közösségi megnyilvánulásait kísérik. kötet: Kapros Márta: A születés és kisgyermekkor szokásai. A témakör általános kérdései között az előadások nagy figyelmet szentelnek Arnold van Gennep és Victor Turner teóriáinak. VI. Előfeltételek: A szakos kreditlista előírásai szerint. 406-414. Bp. W. Folklór és etnográfia. I-II. XC.. endogámia. 1994. Kunt Ernő: Temetők népművészete. napjaink átmeneti rítusait és szokás-természetű társadalmi megnyilvánulásait. Értékelés: kollokvium Megjegyzés: TANTÁRGYLEÍRÁS A tantárgy címe: Etnográfia Kódja: B/2. 1983. Az átmeneti rítusok.. Kunt Ernő: Az utolsó átváltozás. Balázs Lajos: Az én első tisztességes napom. Gyermekvilág a régi magyar falun.. Sumner: Népszokások.Oktató: Dr.. 211-217. Az előadás rendszerint párhuzamosan fut a társadalomnéprajzi főkollégiummal. lakodalom. Eljegyzés. exogámia. A tárgyra való jelentkezés módja: Az aktuális félévi tanrend előírásai szerint. A temető néprajza. Perinatális szokások és hiedelmek. 14.. G.. valamint az etnológiai kutatások ide vonatkozó adatainak. Fejős Zoltán: Az átmeneti rítusok. Debrecen. Debrecen. Bp. Lakodalom. Avatási szokások. Legényélet. 1979. Tátrai Zsuzsanna: Leányélet. . 9. A keresztség és a keresztelő. Györgyi Erzsébet: A házasságkötés szokásai. 1989. Bukarest.. Tematika: A társadalmi élet folklórjának általános és elvi kérdései. 1995. 1981... 1982. Bp. Nőrablás. 1978. . Vasas Samu: A kalotaszegi gyermek. A társasmunkák folklórja. Irodalom: Magyar Néprajz. Bukarest. 10. Jogi néprajz. Félév: őszi A tárgy típusa: előadás 40 . Balassa Iván: A magyar falvak temetői. Szolnok. Bp. 1980. A felnőttkor szokásai és hiedelmei. kötet. Bp. A magyar keresztnévadási rendszer. A szokásköltészet halotti műfajai.. 1983. így azzal egymást kölcsönösen kiegészítik. Előmunkálatok a Magyarság Néprajzához. Valamennyi jelenségnél figyelemmel kísérjük a korábbi évszázadok hagyományai mellett a XX. Temetkezési formák. századi életforma változásait. nővásárlás. névmágia. Bp. A kisgyermekkor folklórja. amelyek az ember társadalmi érintkezéseit. Gazda Klára: Gyermekvilág Esztelneken. Tárkány Szűcs Ernő: Magyar jogi népszokások. Ortutay Gyula: A szerelem Ajakon a házaséletig. Néprajz és nyelvtudomány. Néprajz egyetemi hallgatóknak. Névadás.

Óraszám/hét: összesen 10 óra Kredit érték: 3 Oktató: Dr. Lovas Kiss Antal Intézet / Tanszék: Néprajzi Tanszék A tantárgy leírása: A tantárgy célja a magyar gyűjtögető-zsákmányoló gazdálkodás néprajzának és történetének bemutatása. Tematika: A gyűjtögető-zsákmányoló gazdálkodás szerepe az ember gazdasági tevékenységében. A gyűjtögető-zsákmányoló gazdálkodás ágazatai. Gyűjtögetés – A táplálkozáshoz és takarmányozáshoz használt növények gyűjtése. Gyógynövények. Festőnövények. A növényvilág és a kultusz. A gyűjtögető gazdálkodás történeti rétegei. Vadfogás és vadászat – A vadászat módjai és eszközei. Aktív vadászat, passzív vadászat. A magyar vadászat története, interetnikus kapcsolatai. A vadászat és a kultusz. Halászat – Halászati módok és eszközök. A magyar halászat története és kultúrtörténeti rétegei. Halászati üzemformák és halászati módok összefüggése. A halászat folklórja. Méhészkedés – A méhészkedés módjai és eszközei. A méhészkedés története és kultúrtörténeti rétegei. A méhészet szokásai és hiedelmei. A magyar gyűjtögető-zsákmányoló gazdálkodás kutatástörténete és szakirodalma. Irodalom: Gyűjtögetés: Gunda Béla: A természetes növénytakaró jelentősége a Gyulai-havasok és a környező hegyvidék népének táplálkozásában. In: Ethnographica Carpatica, Budapest, 1966. 9-64.; Ujváry Zoltán. A vadon termő növények szerepe a táplálkozásban az abaúj-zempléni hegyvidéken. Néprajzi Értesítő, 1957. 231-244.; Vajkai Aurél. A gyűjtögető gazdálkodás Cserszegtomajon. Néprajzi Értesítő, 1941. 231-258.; Zsupos Zoltán: Dél-Gömör gyűjtögető gazdálkodása. Debrecen, 1987. Vadászat: Ecsedi István: Népies vadfogás és vadászat a debreceni határban és a Tiszántúlon. Debrecen, 1933.; Gunda Béla: Vadfogó hurkok a Keleti-Kárpátokban. In: Ethnographica Carpathica, Budapest, 1966. 136-204.; Korompay Bertalan: A finnugorság szerepe az eurázsiai vadászműveltségben. Ethn., 1946. 9-14. Moszynski Kazimir: A vadfogó csapdák fejlődéstörténetének néhány kérdése KözépEurópában. Műveltség és Hagyomány, I-II. Budapest, 1960. 193-205. Halászat: Ecsedi István: Népies halászat a Közép-Tiszán és a tiszántúli kisvizeken. A debreceni Déri Múzeum Évkönyve, Debrecen, 1934. 123-308.; Gunda Béla: A mérgező és szigonyos halászat Erdély nyugati hegyvidékén. In: Ethnographica Carpatica, Budapest, 1966. 65-135.; Solymos Ede: Dunai halászat - Népi halászat a magyar Dunán. Budapest, 1965.; Szilágyi Miklós: Halászó vizek, halásztársadalom, halászati technika. Debrecen, 1992. Méhészkedés: Gunda Béla: A méhvadászat. In: Ethnographica Carpatica, Budapest, 1966. 205-246.; Kotics József: Népi méhészkedés Dél-Gömörben. Debrecen, 1989.; Szabadfalvi József: A magyar méhészkedés múltja. Debrecen, 1992.; Gunda Béla: A magyar gyűjtögetőzsákmányoló gazdálkodás kutatása. Budapest, 1948. Előfeltételek: A szakos kreditlista előírásai szerint. A tárgyra való jelentkezés módja: Az aktuális félévi tanrend előírásai szerint. Értékelés: kollokvium Megjegyzés:

TANTÁRGYLEÍRÁS
41

A tantárgy címe: Etnográfia Kódja: B/2. Félév: őszi / tavaszi A tárgy típusa: előadás Óraszám/hét: összesen 10 óra Kredit érték: 3 Oktató: Dr. Lovas Kiss Antal Intézet / Tanszék: Néprajzi Tanszék A tantárgy leírása: A kurzus az alapozó képzési szakaszban megtartott tudománytörténeti előadásokhoz kapcsolódik, az ott elsajátított ismeretekre alapoz. Az előadás célja a jelen kutatások előzményeinek jobb megismerése, a tudománytörténeti ismeretek jobb megismerése, rendszerezése, elmélyítése. Tematika: A magyar néprajz kialakulása. Néprajzi viták. Pozitivizmus, evolucionizmus, összehasonlító néprajz, etnológiai kutatások. Természettudomány és néprajz. A leíró monográfia. Néprajz és művelődéstörténet. Népcsoportkutatások. Népi műveltség és kulturális nemzeti egység. Magyar néprajzi szintézisek. A prszichoanalitikus néprajz. Jelenkori néprajzi kutatások. Irodalom: Válogatott tudományos publikációk Előfeltételek: A szakos kreditlista előírásai szerint. A tárgyra való jelentkezés módja: Az aktuális félévi tanrend előírásai szerint. Értékelés: kollokvium Megjegyzés:

TANTÁRGYLEÍRÁS

A tantárgy címe: Folklór szeminárium Kódja: B/3. Félév: őszi / tavaszi A tárgy típusa: szeminárium Óraszám/hét: összesen 5 óra Kredit érték:2 Oktató: Dr. Nagy Éva Intézet / Tanszék: Néprajzi Tanszék

42

A tantárgy leírása: A szeminárium tudománytörténeti hátteret kíván adni a folklór előadásokhoz. A diákok választhatnak a két tematika között. A két szeminárium párhuzamos felépítésű. A szemináriumok célja, hogy a források közvetlen felhasználásával megismerkedjenek a magyarországi néprajztudomány és folklorisztika történetének legfontosabb alkotásaival, fordulópontjaival. Tankönyv: Kósa László: A magyar néprajz tudománytörténete. Bp. 1989. Voigt Vilmos (Szerk.): A magyar folklór. Bp. 1998. 2. fejezet. Előfeltételek: A szakos kreditlista előírásai szerint. A tárgyra való jelentkezés módja: Az aktuális félévi tanrend előírásai szerint. Értékelés: dolgozatok, beszámolók készítése, a félévi teljesítmény beszámítása. Megjegyzés:

TANTÁRGYLEÍRÁS

A tantárgy címe: Etnográfia szeminárium Kódja: B/4. Félév: őszi / tavaszi A tárgy típusa: szeminárium Óraszám/hét: összesen 5 óra Kredit érték:2 Oktató: Dr. Nagy Éva Intézet / Tanszék: Néprajzi Tanszék A tantárgy leírása: A szeminárium tudománytörténeti hátteret kíván adni az etnográfia előadásokhoz. A diákok választhatnak a két tematika között. A két szeminárium párhuzamos felépítésű. A szemináriumok célja, hogy a források közvetlen felhasználásával megismerkedjenek a magyarországi néprajztudomány és folklorisztika történetének legfontosabb alkotásaival, fordulópontjaival.

43

Voigt Vilmos (Szerk. Ártéri gazdálkodás. a félévi teljesítmény beszámítása. Az első előadások azokat a térkereteket határozzák meg. A Kárpátok felépítése. földrajzi és történeti topográfiája. éves etnicitás kurzust is) történeti helyneveit és történetét. 2. A Tisza mellékfolyóinak szabályozása. de alapvető lexikális tudást szerezzenek. tartalma a különböző elképzelések szerint.és társadalomföldrajzi pontokat. valamint néprajzi topográfiából átfogó. gyepűelve. Előfeltételek: A szakos kreditlista előírásai szerint. A hegység népi kultúrában betöltött szerepe. Egy leíró földrajzi névanyagra és egy elméleti részre. 1989. földrajzi és történeti topográfiája. hogy a hallgatók a természeti és a történeti földrajz tárgyköréből. Tematika: Európa néprajzi. A tananyag második része átfogja azokat a sarkalatos természet.Tankönyv: Kósa László: A magyar néprajz tudománytörténete. Átfogja a kárpát-medencei nemzetiségek és etnikai csoportok elhelyezkedését (előkészítve ezzel a III. A magyar vármegyerendszer 1920-előtt. Minden egyes témakörhöz bőséges elsajátítandó topográfiai névanyag tartozik. határai. Keményfi Róbert Intézet / Tanszék: Néprajzi Tanszék A tantárgy leírása: Az előadás célja. földrajzi és történeti topográfiája. Értékelés: dolgozatok. A tárgyra való jelentkezés módja: Az aktuális félévi tanrend előírásai szerint. Megjegyzés: TANTÁRGYLEÍRÁS A tantárgy címe: Határok és térképek az iskolában Kódja: B/5. fejezet. A Tisza szabályozása és hatása az Alföld népi gazdálkodására. határai. Etnikai csoportok térszerkezete a történeti Magyarországon. és ezzel egyrészt megalapozzák a további néprajzi tanulmányaikat. Félév: tavaszi A tárgy típusa: előadás Óraszám/hét: összesen 10 óra Kredit érték: 3 Oktató: Dr. Történeti határformák. másrészt kiegészítsék az előadásokat. Ennek megfelelően a tananyag két részre bomlik. Nemzetiségek térszerkezete a történeti Magyarországon. helyezte. Bp. beszámolók készítése. Bp.): A magyar folklór. gyepű. A Kárpát-medence történeti néprajzi. amelyek ismerete nélkül nem lehet értelmezni bizonyos néprajzi jelenségeket (folyószabályozások hatása). fontos helynevei. amelyeken belül a KLTE Néprajzi Tanszéke a kutatásokat végzi. Államhatárok. Folyószabályozások. Magyarok térszerkezet napjainkban a határainkon kívül. tartalma a különböző elképzelések szerint. 44 . Közép-Európa néprajzi. 1998. Helyzete. A tájátalakítás hatása.

64-71. Kósa László. Kistáj. stb. 1991. A tárgyra való jelentkezés módja: Az aktuális félévi tanrend előírásai szerint. Néprajzi csoport. Értékelés: kollokvium Megjegyzés: TANTÁRGYLEÍRÁS A tantárgy címe: Regionális kultúra Kódja: B/6.. Félév: őszi A tárgy típusa: előadás Óraszám/hét: összesen 10 óra Kredit érték: 3 Oktató: Dr. hogy Viski. amihez később más tájakat is természetesen mérhetnek. Ormánság. hogy ekkorra lakó. Frisnyák Sándor: Magyarország történeti földrajza. Budapest. etnokulturális csoport fogalma. Fényes. Feladatként kapják. 89-99. Anonymus. 119136. Az előadások szeminárium szerű foglalkozásokkal is vegyülnek.. Budapest környéke. História. 1990. Tankönyvek: Bátky Zsigmond: Magyarország néprajza. 45 . régió. vidékük) néprajzi értékeit. A Kárpát-medence népeinek legújabb kori átrendezése. Debrecen. Szeder.vagy származási helyükről (illetve annak környékéről) 6-8 oldalas dolgozatot készítsenek. Népmozgalmak a török kiűzésétől Trianonig. OMMIK. 7-46. A néprajzi nagytáj fogalmának kialakulása (pl. Palugyay. Budapest 1990. Bél Mátyás). mintegy tudatosítva magukban saját szülőföldjük (községük.és történeti csoportok. Előfeltételek: A szakos kreditlista előírásai szerint. Lényeges feladat év elején. etnikai csoport. Oláh Miklós. Gunda tanulmányai vagy a Balassa-Ortutay kötet alapján már az első két hétben megtanulják és tájékozódni tudjanak a hallgatók a főbb néprajzi csoportok között. Peremvidékek. A korai néprajzi értékű feljegyzések. A Kárpát-medence népei a honfoglalás előtt. Tematika: A kultúra térbeli megoszlása. Magyar néprajzi nagytájak. Népmozgalmak a törökkor végéig. PÉLDATÁR. nagytáj. Későbbi sorsuk. . persze a szülőföld ismeretét tovább mélyítve. 1997. (vármegyék és központjaik). Paraszti polgárosulás és a népi kultúra táji megoszlása Magyarországon. Bak Borbála: Magyarország történeti topográfiája. Lovas Kiss Antal Intézet / Tanszék: Néprajzi Tanszék A tantárgy leírása: A kollégium célja. Bátky). Jászság. fogalma. Budapest. zárványok. 1997.Tankönyvek: Bak Borbála: Magyarország történeti topográfiája História. A Három-város. Tudatosan választott viszonyítási pont ez. módszeres leírások kezdete (Csaplovics. táji. hogy a hallgatók tájékozódni tudjanak a magyar népi kultúra térképén.

XIX.Viga Gyula). államnemzet. Paládi-Kovács Attila:(szerk. Eger. A tárgyra való jelentkezés módja: Az aktuális félévi tanrend előírásai szerint. Bakó Ferenc. Budapest. Budapest. nacionalizmus értelmezése. 1978. november 10-11.): Néprajzi csoportok kutatási módszerei. A szeminárium oktatási jellege lehetőséget teremt arra is. 1983.Szabadfalvi József . Ethn. Ethn..Irodalom: Andrásfalvy Bertalan: A táji munkamegosztás néprajzi vizsgálata. Félév: őszi A tárgy típusa: szeminárium Óraszám/hét: összesen 10 óra Kredit érték: 2 Oktató: Dr. nemzetiség fogalma. Debrecen. kultúrnemzet. Budapest. a kontinuitás és a migráció szerepe a palóc centrum népességének kialakulásában. Lovas Kiss Antal Intézet / Tanszék: Néprajzi Tanszék Tantárgy leírása: A tantárgy célja. az „olvasztótégely” elképzelése. 1943. In: Agria. 1966.. Barabás Jenő: A belső fejlődés fogalmáról. kistáj.. hogy az „Etnicitás” előadásaihoz kapcsolódva a hallgatók esettanulmányok és a téma forrásanyagának olvasásával azok elemzésével. etnikum. etnikai csoport... XI-XII. 46 .. Ethn. Tematika: A nemzetmodellek bemutatása: népnemzet. hogy az etnicitás felfogásbeli eltérésinek különbségét egyidejűleg. 1980. kötet. Barabás Jenő: Az etnikai csoport fogalmának kérdéséhez. értelmezésével minél mélyebben elsajátítsák a tudományos problémakör sajátosságait. 9-101.: Kunt Ernő . 1938. egyéni és kollektív identitás.: Bartucz Lajos). interkulturális kommunikáció. Szabó István: A magyarság életrajza. 1958. identitás és etnicitás mint konstrukciók. In: Előmunkálatok a Magyarság Néprajzához. Viski Károly: Etnikai csoportok és vidékek. 1968. Előfeltételek: A szakos kreditlista előírásai szerint. 7. módszertani kérdések. 1941.. In: Népi Kultúra . 1963. V.Bakó Ferenc: Módszerek és feladatok (Palóc tanácskozás Egerben 1967. Egri Múzeum Évkönyve. Szabó László: A jász etnikai csoport I. Gunda Béla: A magyarság néprajzi csoportjai. típusai. (szerk.Népi társadalom. Ujváry Zoltán: Az interetnikus kutatásokról Észak-Magyarország népi kultúrájának vizsgálatában.. Hasonlóan az előadáshoz.. nemzeti. 1980. In: Műveltség és Hagyomány. 1984. In: Interetnikus kapcsolatok Északkelet-Magyarországon. In: A magyar nép (szerk.. régió. azaz párhuzamos szövegolvasással értessük meg a hallgatókkal. Andrásfalvy Bertalan: Néprajzi csoport.. Budapest.. etnikai kisebbség. elméleti megközelítések. osztálynemzet. a szemináriumon is előkerülnek a terminológiai. multikulturaizmus. Budapest. Miskolc. Értékelés: kollokvium Megjegyzés: TANTÁRGYLEÍRÁS A tantárgy címe: Regionális kultúra Kódja: B/6.) Eger. Gunda Béla: A kultúra integrációja és az etnikai csoportok alakulása.

A. amelyek olvasása és helyes értelmezése hozzájárul az árnyaltabb társadalomismeret. A tárgyra való jelentkezés módja: Az aktuális félévi tanrend előírásai szerint. Bp. Urs: A szarajevói jelzőtűz. Gergely András: Kisebbség. In: 2000. néprajzoktatás problematikája 47 . 2007 Fejős Zoltán: Az etnicitás árnyalatai. Értékelés: gyakorlati jegy megszerzése Megjegyzés: TANTÁRGYLEÍRÁS A tantárgy címe: Vizualitás Kódja: B/7. A tárgyra való jelentkezés módja: Az aktuális félévi tanrend előírásai szerint. Értékelés: kollokvium Megjegyzés: TANTÁRGYLEÍRÁS A tantárgy címe: Honismeret.) Nacionalizmuselméletek Bp. XI. szemiotikus kódok ismeretét a hallgatók előadások keretén belül sajátítják el.Kötelező olvasmányok: Romsics Ignác: Nemzet. 1998 Kántor Zoltán (szerk. Félév: őszi / tavaszi / mindkettő A tárgy típusa: előadás Óraszám/hét: összesen 10 óra Kredit érték: 3 Oktató: Dr. 2000 Előfeltételek: A szakos kreditlista előírásai szerint. Rogers: A nacionalizmus új kertek között. hogy a hallgatók megismerkedhessenek azokkal a népi kultúrában fellelhető vizuális jelekkel és jelrendszerekkel. Bp. Bp. etnikum. Bp. Előfeltételek: A szakos kreditlista előírásai szerint. Altermatt. Lovas Kiss Antal Intézet / Tanszék: Néprajzi Tanszék A tantárgy leírása: A tantárgy célja. Benedict: Elképzelt közösségek. nemzetiség és állam. 1997 B. A népi kultúra jelhasználata. szociális és kommunikációs értelmezési keret felállításához. Budapest. 51–61.. 2004 Anderson. regionalizmus. 2006 Brubaker.

hogy a modern múzeum és a honismereti képzés kommunikációjában a legfontosabb cél a gyűjtemény és a környezet autentikus és élményszerű bemutatása. Néprajzi múzeumi tanulmányok. Bányai Irén: A társadalmi rétegek életmódjának kiegyenlítődését dokumentáló anyagok gyűjtése. 2003. 195–205. A Hon és népismeret az iskolában című előadáshoz kapcsolódó szeminárium alkalmat teremt a hallgatók számára. valamint a múzeumok működését. Néprajzi Múzeum. Nagy Éva Intézet / Tanszék: Néprajzi Tanszék A tantárgy leírása: Az előadássorozat fontos feladata. 16–28. Fejős Zoltán (szerk. Előfeltételek: A szakos kreditlista előírásai szerint. amely hagyományos és korszerű módszerek egymás mellett élésében valósulhat meg a legtökéletesebben.) Budapest. sz. 1983. évf. és az intézmények külső kommunikációjába. Értékelés: gyakorlati jegy megszerzése Megjegyzés: TANTÁRGYLEÍRÁS A tantárgy címe: Régió és tárgykultúra 48 . Budapest. 2002. Történeti Muzeológiai Szemle 3. 2003. és a látogatás általános benyomását meghatározó tényezőket. a kiállítás létrehozásának szempontjait és jellemzőit. a múzeum imázsát. A tárgyra való jelentkezés módja: Az aktuális félévi tanrend előírásai szerint. 69–77. hogy az egyes konkrét múzeumi kommunikációs eszközök megvalósulását a gyakorlatban megfigyelt tapasztalatok alapján elemezzék. Félév: tavaszi A tárgy típusa: szeminárium Óraszám/hét: összesen 10 óra Kredit érték: 2 Oktató: Dr. (MaDok füzetek 1. 2. a múzeumi kiadványok készítésének szempontjaiba. 84. Fejős Zoltán: Tárgyfordítások.): Néprajzi jelenkutatás és múzeumi gyűjtemények változása. Gondolat Kiadó. Megismerik az egységes intézményi arculat kialakításának perspektíváit és a látogatás általános benyomását meghatározó tényezőket. Peterdi Vera: Az otthonkultúra mint néprajzi és legújabb kori történeti muzeológiai probléma. Helyzetkép a jelenkor kutatásáról egy néprajzi konferenciakötet alapján. Kötelező olvasmányok: Sz. A félév során a hallgatók megismerik legjelentősebb sajátosan múzeumi komplex kommunikációs eszköz. A félév során bepillantást nyerhetnek a múzeumi rendezvények szervezésének jellemzőibe.Kódja: B/8. 2003. tudatosítani a hallgatókban. Néprajzi Értesítő. Történeti Múzeumi Közlemények.

A Kárpát-medence régészeti leletanyaga. A régészeti néprajz módszereivel olyan modelleket dolgozhatunk ki. a néprajzi szemléletnek megfelelően a következő főbb kérdésekre terjednek ki: a település. Értékelés: kollokvium Megjegyzés: TANTÁRGYLEÍRÁS A tantárgy címe: Gyűjteménykezelés és múzeumpedagógia Kódja: B/10. római kor. amelyek egy-egy probléma megoldásának irányába mutatnak olyan esetekben is. bronzkor. paleolitikum. Magyari Márta Intézet / Tanszék: Déri Múzeum 49 . a lakóház és környezte. kunok. nelitikus. rézkor. Árpád-kori falu.Kódja: B/9. a gazdálkodás. Félév: őszi A tárgy típusa: előadás Óraszám/hét: összesen 10 óra Kredit érték: 3 Oktató: Dr. középkori falu. 1993. társadalom. népvándorlás kora és a korai középkor. késői vaskor. A tárgyra való jelentkezés módja: Az aktuális félévi tanrend előírásai szerint. kultikus szokások és temetkezés. Magyari Márta Intézet / Tanszék: Déri Múzeum A tantárgy leírása: A tantárgy célja: A régészeti kutatások által feltárt leletanyagot a néprajz szemléletének megfelelően való hasznosítsa. Félév: őszi / tavaszi / mindkettő A tárgy típusa: előadás Óraszám/hét: összesen 10 óra Kredit érték: 3 Oktató: Dr. Selmeczi László: Régészeti alapismeretek néprajz szakos egyetemi hallgatóknak Néprajz egyetemi hallgatóknak 16. újkőkor.. Az egyes témakörök egy történetinépmozgalmi rövid összefoglaláson kívül. honfoglalás kora. Előfeltételek: A szakos kreditlista előírásai szerint. jászok. Tankönyv. korai vaskor. Témakörök. egyértelmű vagy éppen semmiféle magyarázatot. Db. Témakörök: régibb kőkor. vallási elképzelésesek. amelyekre a régészeti leletek nem adnak közvetlen.

Irodalom: Schreiner K. ügyvitel. Új vonások a múzeumi gondolatban. Entz Géza.. Bp. de néhány gyakorlati jellegű kollégium megtartására külső előadókat( OKM. múzeumépítészet. Múzeumpedagógiai segédkönyv. valamint felsőoktatási intézmények kapcsolata. 1934. A tárgyra való jelentkezés módja: Az aktuális félévi tanrend előírásai szerint. Heft l. a múzeumügy szervezete és az érvényben lévő jogszabályok. A magyar műgyűjtés története. Korek J. PhD A szakmai munkában részt vevő külső tagok: Név Dr.. Bp.. Bp. gyűjtőmunka és tudományos feldolgozás. A magyar múzeumügy története. tudományos. A magyarországi műgyűjtés története. A múzeumok főbb típusai. Bp. Tematika: A muzeológia fogalma és főbb irányai. a múzeum és a közművelődési. A ma múzeuma. A képzés legkülönbözőbb szakterületeihez az egyetem különböző karain rendelkezésre áll a megfelelően képzett személyi. amelyben az egyetem elvégzése után szakmai segítséget kaphatnak. 1988. A képzési program végrehajtásához szükséges tárgyi és személyi feltételek. A múzeum a kulturális intézmények rendszerében. a középkorban és a kora-újkorban. hogy a leendő szakvizsgás oktatókkal megismertesse azt az intézményi közeget. Balassa I. 1970. Önkormányzatok)kér fel. Lovas Kiss Antal Dr. gyakorlatot végezhetnek. gyűjteményi és műtárgyvédelmi munka.: Einführung in die Museologie. Bartha Elek Dr. mint sajátos kulturális intézménytípus. Balogh Lászlóné Beosztás Főiskolai docens 50 .: A múzeológia alapjai. közművelődési tevékenység.A tantárgy leírása: A tantárgy célja. A specializációs továbbképzésben részt vevő oktatók a Debreceni Egyetem részéről Név Dr. ezek biztosításának módja: Az egyetem a képzés infrastrukturális hátterét ( tantermek és felszerelésüket)biztosítja. Értékelés: kollokvium Megjegyzés: 11. Oroszlán Z. habil. Neubrandenburg. Nagy Éva Beosztás Egyetemi tanár Egyetemi docens Egyetemi docens Egyetemi adjunktus Tudományos fokozat DSc PhD. Keményfi Róbert Dr. A muzeológia az európai országokban. Bp. A múzeum. oktatói háttér. Előfeltételek: A szakos kreditlista előírásai szerint.: Magyar múzeumok. A műgyűjtés története – gyűjtemények az ókorban..: Általános múzeológia. – Béni M. habil PhD. 1955.

5. Szabó József. készségek. illetve magas fokon felkészülve tudja szakterületén a szaktól elvárt társadalmi szerep és az ifjúság igényei közötti egyensúlyt megtalálni és azt az ifjúságnak meggyőzően közvetíteni.A képzés módszerei: Elméleti jellegű előadások mellett tantermi gyakorlatok és szemináriumi jellegű foglalkozások. Nagy Ilona. 3.Tanterv: A képzés során elsajátítandó kompetenciák. s ezek alapján a pedagógus szakvizsgára való felkészítés. A specializációs képzés speciálisan az ókori görög-latin civilizáció szöveges és tárgyi emlékeinek újabb interpretációs lehetőségeivel kívánja megismertetni a résztvevőket. Külön hangsúlyozzuk az interdiszciplináris szemléletmód formálását. megszerezhető ismeretek. merjen igényes feladatokra vállalkozni. a latin specializáció felelőse: Dr. amelyre a latint általános kultúrtörténeti szerepe kijelöli.A képzésért felelős kar megnevezése: BTK 2.A képzés szerkezete: A képzés tartalma mind az általános. 4. 51 . személyes adottságok.Dr. M. 7. mind a specializációs részben nagyobb tartalmi blokkokból és azokon belüli tantárgyakból épül fel.Elsajátítandó kompetenciák: A szakvizsgára felkészítő specializációs továbbképzés a szaktárgyi és szakmódszertani ismeretek megújításával tovább növeli a pedagógus szakmai biztonságát.1. ilyeneket kezdeményezni és megvalósítani. Magyari Márta 14. 6.A szakért felelős oktató: A szak egészéért felelős oktató Dr. Képessé teszi arra. tevékenységrendszerben 7. A képzés költségtérítési díja: 140.A képzés formája: költségtérítéses levelező. tudáselemek.Képzési cél: A pedagógusok általános pedagógiai valamint szaktárgyi ismereteinek felfrissítése az újabb elméleti és gyakorlati megközelítések megismerésével. a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben.000 Ft / félév LATIN SPECIALIZÁCIÓ KÉPZÉSI PROGRAM 1. hogy a változó oktatási körülmények között helyt tudjon állni.

például emelt szintű érettségi. félév tantervi hálója Tantárgy III.és művelődéstörténet. A közvetlen gyakorlati munka több szintjén túl a szakos vezetői munkakörök (például vezetőtanár. A görög-római társadalom és művelődés tárgycsoportban a görögrómai történelem és filozófia a mai társadalmak számára is aktuális kérdéseit vitatják meg.4. megszerezhető ismeretek: A latin specializáción a következő nagy ismeretkörök legújabb szaktudományos és módszertani megújítását tűzzük ki: Antik (görög és római irodalom valamint latin nyelv. illetve az ókori művek mai értelmezési lehetőségeit tudatosítja. részben az utóélet kérdéseire koncentrál. Ezen túl különleges feladatok ellátására is felkészítést jelent. Összességében személyi igényessége nő. tevékenységrendszerben: A latin specializáción megújított ismeretek és képességek a tanárnak lehetőséget adnak arra. szaknyelvi (egészségügyi. ami környezetére is várhatóan kihat. Ez a legfontosabb célja a továbbképzésnek. jogi stb. Latin nyelv és antik (görög-római) irodalom koll 5 Antik (görög és római) 18 4 irodalom 2. de a latint szaknyelvként tanítóknak is hasznos. A pedagógus-szakvizsgára felkészítő specializációs képzés 3-4. Emellett újdonság a latin szaknyelvi használatának tárgyalása. Látókörét egyrészt interdiszciplináris irányban szélesíti. a művészettörténet a művészetek szélesebb társadalmi összefüggéseivel és formanyelvének általánosabb kérdéseivel is foglalkozik.A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben. 7. beleértve az informatika ókortudományokban való felhasználásának ismretét is. mert nagyobb rálátása lesz az újabb elméleti megközelítésekre és gyakorlati módszerekre.Személyes adottságok: A specializációs továbbképzés jótékonyan befolyásolja a latintanár kreativitását és bátorítja vállalkozó szellemét.3. görög-római emlékekhez tett hazai és külföldi kirándulások. félév óraszámon szám kérés Kredit IV.2. Külön foglalkozunk az informatika felhasználási lehetőségeivel az ókortudományokban illetve a klasszikus nyelvek és kultúra oktatásában. antik (görög és latin) társadalom. latin szakmódszertan. félév óraszámon szám kérés 15 koll oktató kredit fokozat I. ami a résztvevők általános irodalomszemléletét alakítja. Mindegyik tárgyblokk tovább differenciálódik. A latin nyelvi blokk az újabb leíró nyelvészeti módszerek latin alkalmazásával a hagyományostól eltérő megközelítési móddal ismerteti meg a hallgatókat. másrészt érdeklődését a külföldi tapasztalatok. Nagy Ilona DrSc PhD PhD 52 . szaktanácsadó) betöltésekor is profitálhat a továbbképzésből a tanár. antik gyűjteményekben való jártasságával múzeumlátogatások szakszerű vezetése. a művelődéstörténet új eleme pedig az antik kultúra átélési módszereinek megismerése. 7. másrészt helyi vagy regionális feladatokhoz nyújt szakmai támaszt.) latin oktatása stb.7. valamint a diákjai iránti empátiájának fokozását is szolgálja a felkészítő tananyag.Tudáselemek. Az irodalom áttekintése részben a műfajok történetére. Kollegiális. A szakmódszertani blokk részben az aktuális oktatási rendszer minősített feladataira koncentrál. ami különösen a pedagógus pályaorientációs munkáját segíti. hogy sikeresen alkalmazza azokat a napi közoktatási munkájában. hogy ismeri az európai kultúra ókori örökségének kérdéseit. Latin nyelv 18 gyj 5 15 koll 4 Havas László Szekeres Csilla M. módszerek rendszeres követésére is kívánja serkenteni. Mint osztályfőnök is hasznát veszi a latintanár annak. országos vagy regionális latin versenyek szervezése.

Az oklevél minősítése a szigorlatnak. 8 gyj koll római 15 Görög és római 10 művelődéstörténet III. 10. Latin nyelv és antik irodalom tantárgyi blokk I. A záróvizsgán a benyújott szakdolgozatot is meg kell védeni. 9. habil történelem 2. DE Klasszika-filológiai Tanszék Szekeres Csilla PhD.a korábbi kronologikus szemlélettel szemben . Mindegyik tételt módszertani szempontból is ki kell fejteni. a záróvizsga eredményének és a szakdolgozat eredményének számtani átlaga kerekítve.és a művelődéstörténet megfelelő területeivel. egyetemi tanár. habil. Adjunktus. valamint a szakdolgozat benyújtása. Görög és római társadalom és művelődés koll 1. ha a kredit átváltás általános szabályai szerint egyenértékesíthető jelen szakvizsgás képzés valamely tantárgyával.habil II. Tantárgyi programok: I. Görög és római 8 3 3 4 8 12 koll gyj 3 4 Takács Levente Szekeres Csilla Gesztelyi Tamás PhD PhD CSc. gyakorlatok beszámításának rendje: Bármely felsőoktatási alapképzésben vagy továbbképzésben szerzett kredit elismerhető. Latin szakmódszertan 18 1.a műfajközpontú irodalomszemlélet megerősödését. Összesítés gyj 3 12 gyj 4 Gesztelyi Tamás gyj 5 15 8 gyj gyj 3/4 5 3 27 és 95 3/4 28 (vezetőtanár) Szilágyi Ilona Takács Levente PhD 85 8. Az irodalmi és a nyelvi tételek azonban magukban foglalják e területek kapcsolatait. A záróvizsga: A záróvizsgára bocsátás feltétele: az előírt számú vizsga és gyakorlati jegy megszerzése.A korábban szerzett ismeretek. DE Klasszika-filológiai Tanszék A tárgy célja: a fő irodalmi műfajok antik prototipusainak áttekintésével előmozditja . Görög-római irodalom Oktató: Havas László DSc. A záróvizsga részei: A záróvizsga fő résztárgyai a görög és római irodalom és a latin nyelv. valamint a továbbélés kérdéseit is. Ez a szemléletmód univerzálisabban is hozzásegit egyrészt a modern 53 . Görög és római filozófia Görög és művészettörténet 3. A záróvizsga eredménye a záróvizsgán kifejtett tételre kapott érdemjegy és a szakdolgozatvédés eredményének átlaga kerekítve.A résztvevők teljesítményét értékelő rendszer: A szakdolgozat: a specializációs képzési rész ismeretköreiből meghatározott témából kell készíteni. CSc. érintkezését a társadalom. 1. egyet. Latin szakmódszertan Informatika ókortudomány 2.

A latin szókincs továbbélése: az eurolatin szókincs.. amire a nyelvtanárok közül a latintanár képzettsége a legalkalmasabb. .elbeszélő műnem: a történetírás.Fordítás és műfordítás. tudomány. Nagy Ilona PhD habil.közvetlen hatást kiváltó műfajok: szónoki beszéd levél 1.Ujabb elméleti megközelítések a latin mondattan és szövegtan leírásában. A tanárnak más nyelvű irodalmak tanulmányozása esetén is alkalmazható jártasságot biztosit. 54 . Tematikája: A latin lexika néhány kérdése. . adjunktus. tekintettel világirodalmi recepciójukra. – Az újabb mondattani és szövegtani ismeretek alkalmazása a külföldi iskolai latin nyelvtanokban. másrészt a nyelvi szövegtipusok megértéséhez. egyet. uj nyelvtanári attitüdnek a kialakitásában a latintanárnak példaadó szerepe van. ezzel hozzájárul a tőle elvárt nagyobb rálátás kialakitásához.személyes költészet A kreditszerzés módja: kollokvium Kreditérték: 5 A kollokvium előfeltétele: egy klasszikus irodalmi mű vagy részlet (választhatóan próza vagy költői mű) intepretálásának bemutatása Kontaktórák száma: 18 I.műfajok. l/ A prózai műfajok terén. filozófia. önéletrajz. DE Klasszika Filológiai Tanszék A tárgy célja: A klasszikus latin nyelvi ismeretek uj módszerű megközelitéseiből ad izelitőt. Ezzel segiti a latintanárt abban.A mondattan a fordítás szolgálatában. valamint a latin nyelv kiaknázási lehetőségeire irányitja a figyelmet többnyelvű környezetben. Latin nyelv Oktató: M.filozófiai tanköltemény .demonstratív műnem: dialógusok. A tárgy tematikája: Irodalmi szövegek feldolgozása 1. mese (egyes típusok) . Szükebb tematikai egységek: . értekezések .retorika. 2. regény. 2/ Költői művek . Ennek a kivánt.óda . hogy egyszerre több nyelvre koncentráló nyelvtanári magatartást ("Mehrsprachigkeitsdidaktik") alakitson ki.elégia . művészet ..epikus költészet .

Tematikája: . egyetemi tanársegéd A tárgy célja: az ókori görög és római történelmet érintő ujabb kutatási eredmények értékelése Tematika: Történeti források . kirándulások). Görög és római történelem: Oktató: Takács Levente PhD. különös tekintettel a hellenisztikus filozófiai irányzatokra és a római filozófiára. vagy egy téma uj módszerű iskolai feldolgozásának elkészitése. 2. A tárgy kreditértéke: 4 Kontakt órák száma: 15 A kreditszerzés módja: kollokvium II. a téma idegen nyelvű szakirodalma. hanem a növekvő diák-mobilitással is nagyobb jelentőséget kap (külföldi múzeumlátogatások. l. DE Klasszika-filológiai Tanszék A tárgy célja: a görög-római civilizáció művészeti.) II. E készség megújítása nemcsak az antik kultúra megértésének nélkülözhetetlen eleme.újabb kutatási eredmények Kreditértéke: 3 kredit Kontaktórák száma: 8 A kreditszerzés módja: gyakorlati jegy (írásbeli referátum készitése. A gyakorlati jegy megszerzésének módja: egy elméleti vagy egy gyakorlati téma kidolgozása a fenti témakörökből (pl.Irodalmi és képzőművészeti párhuzamok: Vergiliusi. mitológiai motívumainak korabeli ábrázolásai és későbbi utóélete az európai képzőművészetekben. docens. ovidiusi olvasmányok mondai. A tanár kezdeményező szerepe e téren a jövőben még nagyobb szerephez juthat.Kreditértéke: 5 Kontaktórák száma: 18 A kreditszerzés módja: gyakorlati jegy. DE. egy szövegrészlet műforditásának elkészitése stb. Klasszika-filológiai Tanszék A tárgy célja: az ókori filozófiai irányzatok kutatása terén elért újabb eredmények megvitatása. Tematika: Antik filozófia .történelemkoncepciók . illetve tágabban tárgyi emlékeinek ú jabb interpretációs lehetőségeire felhívni a figyelmet. Görög és római művészettörténet: Oktató: Gesztelyi Tamás CSc. Görög és római filozófia: Oktató: Szekeres Csilla PhD.római szerzők Kreditértéke: 3 kredit 55 . pl. Görög és római társadalom és művelődés blokk II.forrásismertetés stb. egyetemi adjunktus. habil. 3. egyet.) II.

(Vö. habil. DVD. használatuk módszertani kérdései. a DE Klasszikafilológiai Tanszék óraadója III. melyek nagyobb része ma már az EU határain belül található.új eszköztár (internet.Az antik szellemiség nyomai közvetlen környezetünkben (főleg építészetben) . Görög és római művelődéstörténet: Oktató: Gesztelyi Tamás CSc.Régiségtani kérdések: A szemléltetés forradalmi újdonságai: képi adatbázisok. Kreditértéke: 3 kredit (10 óra) A kreditszerzés módja: gyakorlati jegy A gyakorlati jegy szerzésének módja: a téma egy vonatkozásának önálló feldolgozása III. Szakmódszertan l.) Tematika: . 4. egyetemi docens A tárgy célja: az ókor tárgyi emlékeinek modern interpretációs lehetőségeivel és adathordozóival való ismerkedés. l.a szerkesztett és adaptált anyagok (kezdő olvasmányok) tartalma .helyi tanterv és tanmenetek készítése . latin szakra stb. CD-ROM-ok készítése. A latintanítás szakmódszertana: Oktató: Szilágyi Ilona vezetőtanár. videók.Régészeti séták Pannoniában és azon túl: Pannonia mint kirándulási célpont és a római emlékek közvetlen megismerésének színtere. 56 . Tartalma: Hogyan változtak meg a latinoktatás céljai és keretei az új helyi pedagógiai programok bevezetésével? . A tárgy célja: A tanár módszertani kultúrájának elméleti megújítása annak érdekében. DE Kossuth Gyakorló Gimnázium.a nyelvi párhuzamok és kontrasztok az iskolában tanított élő idegen nyelvekkel (elsősorban az angollal) Kompetenciafejlesztés a latinórákon A differenciált foglalkoztatás (felzárkóztatás és tehetséggondozás) kérdései a latinoktatásban Felkészítés a kétszintű érettségire.az auctoranyag változása (választási lehetőségek és szempontok) . interaktív tábla) . Arpinói Nemzetközi Cicero-verseny).a kulúra-alapozás lehetőségei és kívánalmai a mai Európában(a görög-római kultúra mint az európai civilizáció egyik gyökere) . Felkészítés klasszikus területek meglátogatására. nyelvvizsgára. . még a művészettörténet tárgy leírásánál mondottakat. versenyekre (Ábel Jenő. OKTV. hogy a változó körülmények között rugalmasan viszonyuljon a latintanítástól elvárt feladatokhoz.CD-ROM. .Kontaktórák száma: 8 A kreditszerzés módja: gyakorlati jegy II.

félév: össz.és feladatsor összeállítása nyelvvizsgára készülőknek . Latin nyelvű irodalom az ókoron tul. változatai az ókor után.gyakorló szöveg.szótározási minták CD-ROM segítéségével .antik témájú bemutató forgatókönyvének kidolgozása (csoportmunka) . egyetemi adjunktus. 27 kredit (85 kontakt óra) értékben I. stb. DE Klasszika-filológiai Tanszék Szekeres Csilla PhD.. A kurzus segiti a pályairányitás és tehetséggondozás módszereinek bővitését. jogi. egyetemi adjunktus.a kétszintű érettségi követelményei. Kreditérték: 4 57 . Téma: klasszikus témák modern feldolgozásai. multidisciplináris irodalmi jártasságát erősiti. ………………………………………………………………………………………………… IV. zene stb.2-3 szóbeli érettségi tétel kidolgozása az adott kívánalmak szerint . DE Klasszika-filológiai Tanszék A tárgy célja: kitekintés a latin nyelvű irodalom továbbélésének néhány kérdésére.és feladatsor összeállítása felzárkóztatás és korrepetás céljára .komplex nyelvi és műveltségi vetélkedő feladatsorának kidolgozása (csoportmunka) . A tanár szakmai biztonságát./ kapcsolatteremtés lehetőségei más műveltségi területekkel. Tematika: A latin nyelv élete. egyetemi tanár. Kreditérték: 4 Kontaktórák száma: 15 Kreditszerzés: gyakorlati jegy A gyakorlati jegy megszerzése: beszámoló alapján Latin nyelv Oktató: M. Élő latin irodalom. egyházi.A tárgy kreditértéke: 5 A kreditszerzés módja: gyakorlati jegy A gyakorlati jegy megszerzésének módja: beszámoló. biológiai. Latin nyelv és antik irodalom blokk Görög és római irodalom: Oktató: Havas László DrSc. DE Klasszika Filológiai Tanszék A tárgy célja: Kitekintés a latin nyelv változataira. gyógyszerészi.gyakorló szöveg. természettudományos területek: orvosi. A beszámoló módja: egy tanitási egység komplex kidolgozása az alábbi javasolt témákból: . Középkori és ujkori latin. Nagy Ilona PhD habil. levéltáros. A latin a különféle tudományterületeken /bölcsészterületek: történész.

különös tekintettel a hellenisztikus filozófiai irányzatokra és a római filozófiára. DE. (Pl. a DE Klasszikafilológiai Tanszék óraadója A tárgy célja: a szak legújabb tanítási segédleteinek. II. Kreditértéke: 3 kredit Kontaktórák száma: 8 A kreditszerzés módja: gyakorlati jegy Antik művelődéstörténet: Oktató: Gesztelyi Tamás CSc. (óraterv egy témából stb. A használatban levő és készülő kötetek bemutatása (pl. latin feliratait! Kreditérték: 4 Kontakt órák: 12 Kreditszerzés módja: koll. A Nemzeti Tankönyvkiadó új kiadású latin tankönyvei) Idegen nyelvű latin tankönyvek. l. tv. Kooperációs lehetőségek építése egy-egy régió latintanárai között a vezetőtanár kezdeményezésével és koordináló szerepével A tárgy tematikája: . megvalósítása. egyetemi adjunktus.Kontaktóra: 15 A kreditszerzés módja: koll. A latintanitás szakmódszertana III. Klasszika Filológiai Tanszék A tárgy célja: Tantárgyi motivációs lehetőségek bővítése. DE Kossuth Gyakorló Gimnázium. alapján) III. étkezés: mit ettek a rómaiak. lehetőségei. Tematika: Antik filozófia .Átélt antik kultúra: Szituációs játékok témái. DE. egyetemi docens. mit ettek a katonák?) Keresd környezetünk antik motívumait. Szempontok: A szövegfeldolgozás és interpretáció gyakorlása 58 . innovatív képességeinek gyakorlásához A tárgy tematikája: A tankönyvek koncepcionális kérdései.római szerzők II. Klasszika-filológiai Tanszék A tárgy célja: az ókori filozófiai irányzatok kutatása terén elért újabb eredmények megvitatása. Szakmódszertan_ Oktató: Szilágyi Ilona vezetőtanár. Görög és római társadalom és művelődés blokk Görög és római filozófia: Oktató: Szekeres Csilla PhD. koncepcionális és gyakorlati kérdéseinek megvitatásával a tanár bátorítást kap tananyagszerző-szerkesztő.

illetve művekre vonatkozó fejezetek. A kurzus először azokkal az információ-átadási és -megőrzési technikákkal foglalkozik. fordítóprogram. alkalmazói szoftver. 1994. Római irodalom az archaikus korban.a felhasználható játék. (A tárgyalt műfajokra. 1994. (A tárgyalt műfajokra. Powerpoint programok használata. (A tárgyalt műfajokra. használata. Tematika: A számítógép mint információ-feldolgozó gép. adatbáziskezelők). illetve művekre vonatkozó fejezetek. program. táblázatkezelők.. Operációs rendszer alapfogalmak..a Sulinet digitális tudásbázis tananyagai „A latinórák keretein túl” – lehetőségek a figyelemfelkeltésre és a tárgy népszerűsítésére A tárgy kreditértéke: 5 kredit Kontaktórák száma: 15 A kreditszerzés módja: gyakorlati jegy III. Pécs. Perifériák fajtái. 1993. illetve művekre vonatkozó fejezetek.és dokumentumfilmek összegyűjtése . Internetes keresőprogramok. Római irodalom a késő császárkorban. Pécs. használatuk. rendszerközeli szoftver. kompatibilitás.a bevonható CD-ROM-ok -anyagkeresés az Interneten – ennek veszélyei . operációs rendszer.A lexika újfajta feldolgozása A feladat. szövegszerkesztők..) Adamik T. 2003. illetve művekre vonatkozó fejezetek..és gyakorlatkészítés néhány módszere Munka a tankönyvekkel . felhasználva a görög-római források beható elemzését. interpreter. az elemzendő művek kiválasztása az előadó javaslata és/vagy a csoport érdeklődése alapján történhet. Számítógép architektúrák. félévhez (résztárgyanként): 1.) Adamik T. Kötelező irodalom A III. alapszoftver. 2. Seneca Kiadó. folyóiratok a világhálón. Könyvtárak. s bizonyos sajátosságaik mind a mai napig érvényesek. Pécs. 59 . bájt.módszertani feldolgozások a szükséges (elsősorban modern) kiegészítő anyagok bevonásával: . amelyek az ókorban jellemzőek voltak. (A tárgyalt műfajokra. von Albrecht: A római irodalom története I-II. bit. Informatikai alapfogalmak (adat.) Adamik T. Ókori tárgyú CD-ROM-ok kezelése. Pécs 1996. Seneca Kiadó. Az információtechnológia korabeli aspektusait a klasszikus antik civilizáció keretében tárgyalja. Seneca Kiadó. Bp. Római irodalom az ezüstkorban. programozás. katalógusok. Római irodalom az aranykorban.) M. Seneca Kiadó. Görög-római irodalom: Adamik T. Antikvitáshoz kapcsolódó egyéni projektek összeállítása. Az informatika az ókortudományban Oktató: Takács Levente A tárgy célja: Az információ megőrzésének és tárolásának áttekintése a homéroszi eposzoktól az Internetig. MS Word.

. a jegyzeteket és a fogalommutatót írta): Sztoikus etikai antológia.: Görög-római filozófia. félév irodalomjegyzékében. (Ford.. Munkáltató tankönyv.Gesztelyi T. M. az utószót. Görög-római irodalom: Az általános műveket lásd a III.. Latin nyelv: 60 . JATEPress.Gy... Szakácskönyv a római korból.) Havas . Darab Á. Szöveggyűjtemény.): Eurolatein. 3. Tübingen 1996.. 212-265. Nyelvészeti Füzetek 5.. Formen. I-III. 170204.. Bp. In: Bevezetés az ókortudományba II. Bp.Hegyi W. Cornelsen Verlag. 1956. Kiegészítés: a tárgyalt témákhoz kapcsolódóan öt folyóiratcikk szabad választása a legfrissebb szakirodalomból. Bp 2007. Latin nyelvtan a gimnáziumok számára.. A IV. Maróth M. Osiris.): Filozófia. Bp. Steiger Kornél (Válogatta. (3 szabadon választott játék bemutatása. félévhez: 1.. In: Boros G. A római történelem. Berlin.. G. Játsszunk Hellászt.) Szőcs T. Bp. 2. Tankönyv a középiskolák számára. (2 szabadon választott témakör bemutatása. 1996. A .Tar I. szerk. Bp. (A tárgyalandó részekre vonatkozó fejezetek. Magyarázat a görög-római kultúrához c..A: Hellenisztikus filozófia. 1997.: Az ókori filozófia története... Das griechische und lateinische Erbe in den europäischen Sprachen. Szeged. KLTE Oktatástechnikai Központ 1998.Szabó E.. Nagy I. Nagy I. H.. 166-182.) Apicius. 1997. Görög-római filozófia: Bene L.Kováts Gy.) Disco.. Görög-római művészettörténet és művelődéstörténet: Darab Á.Péter Gy. (Latin vonatkozású cikkei. Bevezető. M. Budapest 1983. Grammatik.) Nagy F. 2. 23-253. CD-ROM.Nagyillés J .Gesztelyi T.: Római történelem. Steiger K. Havas L. M.Tegyey I. Latin nyelv: H. I. Holnap Kiadó 2006 (az ókorra vonatkozó részek) 5. 1997. (Reihe Germanistische Linguistik 169. (Agatha V. 223-270. 1998. Görög-római történelem: Borhy L. 1996. Görög-római kultúra c. . 4. Budapest 2007. Szeged. Long. Bp. diasorozat. 1999.. Steiger K.). Cicerótól az élő latinig. (szerk. Latin nyelvtan a gimnázium számára. A latin nyelvészkongresszusok anyagából választás szerint néhány cikk megbeszélése.: Filozófia. 1992..) Budapest 1998. videofilm. II.) (Egy fejezet megbeszélése. Debrecen. A nyelvtanártovábbképzés egy lehetséges modellje. Tegyey I. 1985.Kötelezően választandó tetszés szerint néhány tanulmány a legfrissebb szakirodalomból. .. Vokabeln. Munske – Alan Kirkness (hrsg. Generalia.

(Ford. Gulyás I. Görög-római filozófia: Bene L.: Ha a jogász latinul beszél. Bánóczi R. – Kerepeszki R.. – Ősz F. Budapest. 2000.–Rihmer Z.és feladatgyűjtemény jogászhallgatók részére... Budapest. 1996. – Kőfalvi T.. Mawdsley. 1987. eine Brücke zu den romanischen Sprachen. 1994-2006. 1997. (3 téma bemutatása.. (szerk...A: Hellenisztikus filozófia.Belák E.bővebb tájékozódásra (az ajánlott munkák a tanszék könyvtárában megtalálhatók) Általános tájékozódásra: Havas L. NIIF Információs füzetek I. Dragma I-VII.) Budapest 1998.) Csákvári J. Bp. Madas E. Latin nyelvkönyv gyógyszerészhallgatók számára. Liturgikus latin nyelvkönyv. Dicta Aurea.-né . Latin közmondás. – Szendi A. A latin a Duna-tájon.. Bp. Kossuth Kiadó. Bp.. Der altsprachliche Unterricht XXIV.. a jegyzeteket és a fogalommutatót írta): Sztoikus etikai antológia. Szerk.Nagy M..: Latin nyelvkönyv jogászoknak. Orvosi latin nyelvkönyv. (1981). Bp. A .. Latin nyelvi jegyzet joghallgatók számára.. 79-93. 95140.) : 1 szakterület bemutatása érdeklődés szerint. 1991.Szilágyi L-né. 1997. (szerk. Das Wissen um die Bedeutung des Lateinischen für die englische Sprache. Takács Gy. Szaknyelvi tankönyvek (Takács J. Debrecen 1996A görög-római irodalomhoz: Borzsák I.. Knittel. . 23-253. (Möglichkeiten eines Einblicks in die romanischen Sprachen im Rahmen des Lateinunterrichts). az utószót. 15-38). Steiger K. Pannonia..10.. Egy római provincia története és kultúrája. Bp. Der altsprachliche Unterricht XXVII (1984). 1989.. Görög-római művészettörténet és művelődéstörténet: Csákvári J. 1997.): Filozófia. Budapest: 2006 Forisek Péter: A hálózat használata az ókortudományok területén. Gesztelyi T. Bauer. Bp. H. – Fazekas Cs. 1996. Bp. 20072.. Ajánlott szakirodalom: a tárgyalt témákhoz . CD-ROM.: Informatikai alapismeretek történelem alapszakos hallgatóknak. Steiger Kornél (Válogatta. Long. Bp. In: Nyelvünk a Duna-tájon. In: Boros G. Latein.. A római kultúra az európai művészetben. folyóiratból (pl. Budapest 1983. A görög kultúra az európai művészetben.) A Der altsprachliche Unterricht c. 1983. 61 . A. Balázs J. – Hunyadi Zs.) 4. – Tegyey I.Muhari K. Informatika az ókortudományban: Bárány A.: Görög-római filozófia. 1998.. folyóirat 1 idevágó cikkének ismertetése. 4.. Telosz Kiadó. Budapest 2007. – Patay-Horváth A. Evan: Számítógép a történettudományban. Takács J.): Bevezetés az ókortudományba I-V.. 3. – Forisek P. (3 téma bemutatása.12. Diósdi Gy. (1-2 témakör alkalmazása.... Bp.Balázs J. Választás szerint néhány cikk a latin és más nyelvek rendszerének viszonyáról a Der altsprachliche Unterricht c.

2005.J. Ács P .. Tuomo Pekkanen. Szerk. századig. Kairosz Kiadó 2005.. Paris .Lateinische Syntax und Semantik. Humanizmus. P. Ijsewein: Compagnion to the Neo-Latin. Laureys: Neulatein. Pinkster. Blatt ed. Budapest 2001.. In: Der neue Pauly Enzyklopädie Bd. Bp. 1998. Bugár M. 1989. Szöveggyűjtemény. (ed. Bp. H. A. . Steiger Kornélnak. In: Einleitung in die lateinische Philologie. u. Kirk. Fr. Bugár M. Bp. S.und Wissenschaftsgeschichte kötet): 447-58. . H.. Szeged. Neue Lateinische Textgrammatik. . R.. 1997. W. 15/1 (Rezeptions.Régi magyar irodalmi szöveggyűjtemény I. Sprache und Umgangssprache in der frühen Neuzeit. Eva-Maria: Szókratész. Verstan. Mayer E. Travaux du Cercle Linguistique de Copenhague Vol.und Wissenschaftsgeschichte kötet): 925-46.. Laureys: Mittellatein. A római történelem.und Wissenschaftsgeschichte kötet) A görög-római történelemhez: Borhy L. Betegh G.Leipzig.Eine Einführung. 1986. M. Freiburg . The Classical Pattern of modern western civilisation: Language.Jankovics J. Römische Geschichte.. István (szerk.Gembloux 1985.. Klopsch – K. A görög-római filozófiához: Betegh G. Crackett. G. P. (szerk): Töredékes hagyomány. Leuven. Heidelberg. Tar I. Berlin. Filologia Mediolatina XIII (2006): 1-25. Stuttgart .P.Szerdahelyi I. 1981. JATEPress. Budapest 1998. Tanulmányok Platón metafizikájáról és ismeretelméletéről. István (szerk.): A formák és a tudás. Stroh: Latinitas viva. 1998. Aus dem Englischen von R. XI. Lavency. von Ungern-Sternberg. Szepes E. Latein . P. P. 1986. 2006. 387 skk.-Lautner P.Würzburg 1980. Budapest.): Compagnion to the History of the Neo-Latin Studies in Hungary. Bartók I.): Kozmikus teológia. Tübingen. Révész M. E. – J.. H. Kaufmann. Tinta kiadó. Latin metrika. Burke: Küchenlatein. Kalevala Latina.Geréby Gy. Bp. 62 . In: Der neue Pauly Enzyklopädie Bd. 15/1 (Rezeptions. Pinkster. Budapest 2007. Raven – M. 1998. Interpretatio. Az emberi autonómia problémája az antik filozófiában a Kr. 2007. ..Bodnár I. 15/1 (Rezeptions. 1988. Description du latin classique en vue de la lecture des auteurs. Ford.Petersen. Kairosz 2006. Stotz: Mittelalterliches Latein: ein Haus mit vielen Wohnungen. M. (Kleine kulturwissenschaftliche Bibliothek 14.): Sors és szabadság. Kőszeghy P. Bp. -Tegyey I. Budapest 2007. In: Der neue Pauly Enzyklopädie Bd.. (szerk..) Glücklich. 1997. Usus.Nickel.: Latinitas viva.. Grammaire Latine. B. . II. Érdeklődés szerinti folyóiratcikkek a tárgyalt témákhoz A latin nyelvhez: Adamik Béla: Nyelvpolitika a Római Birodalomban. – Böröczki T. Helsinki. Neuhausen – M. J. Copenhagen 1957.. Schofield: A preszókratikus filozófusok.

39-53. Nagy Ferenc: Latin nyelv III. Ross. Tankönyvkiadó.I. A római kultúra az európai művészetben. Bp. Csákvári J.. Nagy Ferenc: Latin nyelv IV. Dr.. Borzsák István: Kell-e a latin? Gondolat. T. Steiger K.: A görög filozófia története. A. Racskó P.: Bevezetés a számítástechnikába. Budapest 1999. R. G. Phaidrosz. 20-29. M.. Budapest 1998.. Tankönyvek: N. Rsz. 2008.: Platón.55-65. Bp. (Ford.): Platón: A lakoma. Bp.. A görög-római művészettörténethez és művelődéstörténethez: Apicius M. Bp.) Budapest 1998.Horváth Margit – Szilágyi Ilona: Linguam Latinam disco I-II. Budapest 2002. Schmidt-Wecker-Röttger: Lateinische Sprachlehre. Horváth Margit – Katona Rezsőné: Tanári kézikönyv – Latin. 2001. A görög kultúra az európai művészetben.: Parmenidész és Empedoklész kozmológiája. Horváth Margit – Dr. Budapest: LSI Oktatóközpont. 56373 /I-II N. Horváth Margit – Dr. Magyar Ókortudományi Konferencia. 1997. Nemzeti Tankönyvkiadó. 2001.: Panis militaris. Pedellus Kiadó.2002. Holnap Kiadó 2006 (az ókorra vonatkozó részek) Steiger K. pl. Horváth Margit – Dr. Tankönyv a középiskolák számára. Nagy Ferenc: Latin nyelv I. 2007. Maróth M.. Mainz 1997. 114-120. 1997. Bp. Nemzeti Tankönyvkiadó. – Csetényi A. Informatikai irodalom: Goldstine. Long. 13 319/1 N. Bp. Wallis. 2004. 397-409. 2003. Havas Lászlóné: Van-e és mi is az az Eurosophia? VI. Bp. Nagy Ferenc: Latin nyelv II. Nemzeti Tankönyvkiadó. II. Bp. Piliscsaba. 2003.): Epikuros levelei. Debrecen 1998.: Filozófia. Steiger K. 1990. 203-214. 1985. 2004. Bp. kötet Telosz Kiadó 1994-től (Néhány módszertanilag hasznos cikk feldolgozása. Magyar Ókortudományi konferencia.A: Hellenisztikus filozófia. Nemzeti Tankönyvkiadó. Bp. Csákvári J. Budapest 1999. E. H. Bp.. 63 . 211-219. 13 219/1 N. (szerk. – Tarlós B: Informatika alapjai. Junkelmann. Budapest 2001. (ford. Nemzeti Tankönyvkiadó. A .: A lappangó örökség. Budapest: Computerbooks. 286-303. Budapest 1944.: Arisztotelész. Módszertani irodalom: Kötelező irodalom A helyi pedagógiai programok idegennyelvi fejezetei N. 13 419/1 N. D. Budapest: Műszaki Könyvkiadó. H. Horváth Margit – Dr. – Sárosi Gy. 87-92. Havas Lászlóné:A klasszikus nyelvek jelenlegi helyzete Európában V. Szakácskönyv a római korból.: Az újplatonizmus. Steiger K. 240-265. Horváth Margit – Szilágyi Ilona: Klasszikus örökségünk. 164-179 l. Piliscsaba 2002. Steiger K. (Pl. Budapest 1994 (Matúra Bölcselet) Taylor. Borzsák István: Dragma – válogatott tanulmányok I-IV.13 119/1 N. (néhány tanulmány olvasása) Gloviczki Zoltán: Érettségiről latintanároknak (az OM honlapjáról letölthető anyag) Dr. Csala P.: A számítógép Pascaltól Neumannig. 1996.Kövendi D.

akik a KKK 7. habil DSc PhD.A képzés szerkezete: A képzés tartalma mind az általános.Képzési cél: A képzés célja. A specializációs továbbképzésben részt vevő oktatók a Debreceni Egyetem részéről Név Gesztelyi Tamás Havas László M. Nagy Ilona Szekeres Csilla Szilágyi Ilona Takács Levente Beosztás Tanszékvezető egyetemi docens Egyetemi tanár Egyetemi adjunktus Egyetemi adjunktus vezetőtanár Egyetemi tanársegéd Tudományos fokozat CSc. A képzési program végrehajtásához szükséges tárgyi és személyi feltételek. hogy olyan szakembereket képezzen. 64 .000 Ft / félév MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM SPECIALIZÁCIÓ KÉPZÉSI PROGRAM 1.11. mind a specializációs részben nagyobb tartalmi blokkokból és azokon belüli tantárgyakból épül fel. 4. Szabó József.A képzés formája: költségtérítéses levelező. A képzés költségtérítési díja: 140. A képzés legkülönbözőbb szakterületeihez az egyetem különböző karain rendelkezésre áll a megfelelően képzett személyi. Takács Miklós. habil PhD PhD A szakmai munkában részt vevő külső tagok: Név Beosztás 14. 5. de néhány gyakorlati jellegű kollégium megtartására külső előadókat( OKM. oktatói háttér. ezek biztosításának módja: Az egyetem a képzés infrastrukturális hátterét ( tantermek és felszerelésüket)biztosítja.A képzésért felelős kar megnevezése: Bölcsészettudományi Kar 2.A szakért felelős oktató: A szak egészéért felelős oktató Dr. Önkormányzatok)kér fel. a specializációért felelős oktató: Dr.1 pontjában megnevezett kompetenciákkal rendelkeznek. 3.

kezdeményezőkészség és személyes felelősségvállalás. Ismerik a nyelvhasználat.1.6. tevékenységrendszerben: A képzést elvégző. Specializációtól függően terepgyakorlatok is vannak. Nyelvészet. Az integráció és a szegregáció kérdései. hogy a kor igényeinek megfelelően hatékonyan kommunikáljanak. 7. a nyelvhasználat társadalmi és területi tagolódását.Tanterv: A képzés során elsajátítandó kompetenciák. együttműködési készség. átfogóan ismerik a magyar és a világirodalom történetét. továbbá arra.A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben. érveket és elemzéseket a szaktantárgy oktatásában különböző nézőpontok szerint magas szinten bemutassák. szakvizsgát tett pedagógusok alkalmasak lesznek a megszerzett eredeti látás.és gondolkodásmód birtokában a nyelvi. hogy az információkat. értékközpontúság. elkülönítve azt más olvasásmódoktól.2. az absztrakció képessége. 65 . készségek. A nevelési-oktatási intézmény hatékonysága. elkötelezettség és minőségtudat az irodalom. Az intézmény és környezete. a mai kommunikációs formák és területek időszerű kérdéseinek kifejtő-leíró közvetítési módjait. irodalmi és kulturális jelenségekről szerzett tudás gyakorlati (közoktatásban kamatoztatható) alkalmazására. Birtokolják az egyetemes és a magyar nyelvtudomány valamennyi elméleti és történeti részterülete alapvető ismereteit. megszerezhető ismeretek: Kötelező ismeretkörök:Közigazgatási vezetési ismeretek. a nyelvvel. irodalommal és kultúrával kapcsolatos problémák felismerési és kreatív kezelési képessége. mint szervezet.Tudáselemek. illetve csoportok nevelése-oktatása – A magyar nyelv és irodalom specializáció által meghatározott választható ismeretkörök: Irodalomtudomány (kultúratudományi és médiatudományi ismeretekkel és módszertani szempontokkal bővítve).4. tudáselemek. a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben. 7. A pedagógus a nevelési-oktatási intézmény szervezetében. 7. Irodalomtudományi szakmódszertan. pszichológiai ismereteket és módszereket igénylő személyek. 7. személyes adottságok. elmélyültebben ismerik egy korszak vagy jelenség irodalmi problémáit. alkalmasak lesznek arra. a társadalom és kultúra egymást föltételező összefüggésrendszerét. akik megszerzett irodalomtudományi és nyelvtudományi ismereteik birtokában képesek az irodalmi olvasás technikáinak alkalmazására. kritikai attitűd.3.Elsajátítandó kompetenciák: A képzés célja olyan szakemberek képzése. a nyelv és a kultúra vonatkozásában. megszerezhető ismeretek. a hazai és a nemzetközi irodalomelmélet jelentős eredményeit. tevékenységrendszerben. 7. laboratóriumi gyakorlatok és szemináriumi jellegű foglalkozások. A nevelési-oktatási intézmény. Sajátos pedagógiai. fogalmi gondolkodás. A képzés módszerei: Elméleti jellegű előadások mellett tantermi.Személyes adottságok: Motiváció.

Újabb leírások a mondatleírásban 3. Szövegtipológia Tantárgy fokozat PhD/ PhD/ CSc PhD/ CSc/ DSc DSc/ CSc PhD/ CSc/ CSc PhD/ PhD/ PhD CSc/ DSc CSc/ PhD 14 14 koll koll 4 4 14 koll 4 4. Újabb tendenciák a magyar 13 koll 4 Dobos István/ irodalomban Szirák Péter (Debreceni Egyetem) 4. próza. Irodalom és kontextusai 12 gyj 4 Goretity József/ (művészetek. félév oktató óraszámon kredit óraszámon kredit szám kérés szám kérés I. Nyelvészet 1. Irodalomtudomány (kultúratudományi és médiatudományi ismeretekkel és módszertani szempontokkal bővítve) 1. Az ómagyar kor nyelve 5. Biblia) Tóth Judit (Debreceni Egyetem) III. félév IV. Előadáselemzés. Szociolingvisztika 2. félév tantervi hálója III. magyar nyelv és irodalom specializációs képzés 3-4. Újabb tendenciák a 13 koll 4 Berta Erzsébet/ világirodalomban Goretity József/ Katona Gábor (Debreceni Egyetem) II.és 12 gyj 4 Berta Erzsébet/ versolvasás Oláh Szabolcs/ Takács Miklós (Debreceni Egyetem) 2. Irodalomtudományi szakmódszertan 1.A pedagógus-szakvizsgára felkészítő.Számítógép a textológiában 12 gyj 4 Borbély Szilárd/ és az irodalomtudományban Debreczeni Attila (Debreceni Egyetem) 3. Irodalomelmélet 14 koll 4 Berta Erzsébet/ Szirák Péter/ Varga Pál (Debreceni Egyetem) 3. Bevezetés a kognitív nyelvészetbe 12 gyj 4 12 gyj 4 Kis Tamás (Debreceni Egyetem) Nyirkos István (Debreceni Egyetem) Szikszainé Nagy Irma (Debreceni Egyetem) Hoffmann István (Debreceni Egyetem) Kis Tamás (Debreceni Egyetem) PhD DSc DSc CSc PhD 66 . Irodalom és médiumok 14 koll 4 Berta Erzsébet/ Oláh Szabolcs/ Szirák Péter (Debreceni Egyetem) 2.

A résztvevők teljesítményét értékelő rendszer: A szakdolgozat: A specializációs képzési rész ismeretköreiből meghatározott témából kell készíteni. A záróvizsga: A záróvizsgára bocsátás feltétele: A záróvizsga résztárgyai: Analízis az iskolai tanításban. mindegyik kollokviummal zárul 67 . a záróvizsga eredményének és a szakdolgozat eredményének számtani átlaga kerekítve. A korábban szerzett ismeretek. Irodalom és médiumok 2. Szakmódszertan 1. Szociolingvisztika 2. Újabb eredmények a mondatleírásban 3.. Irodalomelmélet 3. Újabb tendenciák a világirodalomban Nyelvészetből írt szakdolgozat esetén: 1. ha a kredit átváltás általános szabályai szerint egyenértékesíthető jelen szakvizsgás képzés valamely tantárgyával. A záróvizsga eredménye a záróvizsgán kifejtett tételre kapott érdemjegy és a szakdolgozatvédés eredményének átlaga kerekítve. Szövegtipológia A záróvizsgán a benyújott szakdolgozatot is meg kell védeni. Újabb tendenciák a magyar irodalomban 4.Nyelvpolitika Összesítés Óraszám: 180 Kredit: 55 92 kollokvium: 7 gyakjegy: 7 4/3 28 12 12 88 gyj gyj 3/4 4 3 27 Nyirkos István (Debreceni Egyetem) Hoffmann István (Debreceni Egyetem) DSc CSc 8. gyakorlatok beszámításának rendje: Bármely felsőoktatási alapképzésben vagy továbbképzésben szerzett kredit elismerhető. 9. Tantárgyi programok: I. Az oklevél minősítése a szigorlatnak. 10. Irodalomtudományi modul (kultúratudományi és médiatudományi ismeretekkel és módszertani szempontokkal bővítve): 4 tanegység összesen 16 kredit értékben.6. 52 kötelező kontakt órában. A záróvizsga részei: Irodalomból írt szakdolgozat esetén: 1. Algebra és számelmélet A záróvizsgán a benyújott szakdolgozatot is meg kell védeni.Magyar diaklektológia 7.

A kommunikációs technológiák története Homérosztól Heideggerig. . tantárgyfelelős: Oláh Szabolcs – oktatók: Berta Erzsébet. Szirák Péter. 2. oktatók: Berta Erzsébet. Az irodalom médiumtól függő jellegéről. információ. Szirák Péter) Három témakör:ben: A. a hangosfilm és a számítógép korszakában. irodalom és zene viszonya a modernség új horizontján: Hogyan szünteti meg a láttató szó retorikáját. l994. 1998. a nyomtatás. Kijárat Kiadó. A társas tapasztalatszerzés újszerű izgalma a mágnesszalagra rögzített hangok. NYÍRI Kristóf és SZÉCSI Gábor.Eric.. digitalizált szó és digitalizált íráskép. A szó és kép. az adatfeldolgozás közösségi technikái. A nyomtatott szöveg nyomtatott szöveges értelmezése. a modern reklám városképe a századelőn és a századfordulón. in A szép aktualitása. Mi a kép? in Kép-Fenomén-Valóság.. az életvilág fogalma és jelentősége. Bp. W. Szerk.1. A. UŐ. 4 kredit. az illusztráló képet hogyan váltja fel az absztrakt kép? Hogyan értelmeződik át e perspektívában az imitáció és tükrözés platóni tradíciója? Milyen lehetőségeket kínálnak egy speciális komparatisztikához a festészeti és az elbeszélői nézőpont korrespondenciái? Az olvasás gadameri emblémája milyen lehetőséget nyit a képek.. mert feloldódik a kétdimenziós képek kollázs-elvű rendszerében. a kézírásos szöveg írásbeli értelmezése. Bp. a nyelv szerepe „a mi világunk“ 68 . HAVELOCK. a digitálissá alakítás. az imitáló. Bp.GADAMER. 2001. a szóbeli kifejezés szöveges értelmezése. Az épületek és képek olvasása. A görög igazságosság-fogalom: Homéroszi árnyvonalaitól a platóni főszerepéig. Irodalom és médiumok (kollokvium. 1997. Milyen jellemzői sorolhatók fel az elsődleges szóbeliségben az emberi gondolkodásnak és a tudás narratív megnyilvánításának? Hogyan szervezi át a tudatot a betűírás. Bp. A tipográfiai ember létrejötte..Marshall MCLUHAN. Elbeszélés a játékfilmben. A vizuális érzékelés kulturális megkülönböztetése: a tipográfiai ember kora újkori létrejöttéről. szóbeli poétika és az individualitás hiánya. Bp.Thomas. a telefon. 4 kredit. . Irodalomelmélet (kollokvium. T-Twins. tantárgyfelelős: Varga Pál. számítógép. A könyv és a folyóirat szerepe a kultúra és a társadalmi együttlét létrehozásában. Az élőszóba foglalás elektronikus kellékkel kivitelezett értelmezése és az elektronikus pótlással megvalósított szöveg elektronikus kiegészítésű értelmezése. A televíziós tömegkultúra észlelési feltételei: lassan a nyomtatott íráskép logikai szerkezete eltűnik. Az információ tárolása. .. Varga Pál) Három témakörben: A. . épületek. 39-110. Hans-Georg. Fenomenológia és hermeneutika Az interszubjektivitás fenomenológiája (Husserl): szakítás a kartéziánus szubjektumfogalommal. Kultúra. Oláh Szabolcs. Írott és nyomtatott könyv: az öntudat megragadhatóságának egyes fázisairól. a rádió. a szerzőről és közönségéről. hogyan némítja el a narratív képet a modernség? A jelentésre összpontosított szót hogyan váltja fel a láthatóságra fókuszált szó? Az elbeszélő. . Hol lelhetők fel a technikai fejlődés korában a gondolkodás hagyományos képletei? A technikai előállítás és a hagyomány versengéséről. szövegek értelmező eljárásainak? Hogyan szerepelhet zenei alkotás az irodalomban? B. poétika – a média szociális története távlatában A kommunikációs technológiák története az orális kultúrától a technikai sokszorosíthatóság kultúrájáig. alakításában. Irodalom és film viszonya mint „olvasási” kérdés Művészet és kultúra a tömegeknek készült montázselvű érzéki benyomások korában – televízió. továbbítása. 1996. végül az elektromos médiumok fokozatos elterjedése? Élőszavas információ.MITCHELL. A távíró és a „világfalu”. Az élőszóba foglalás szóbeli értelmezése. C. A Gutenberg-galaxis. intézményei – a kultúraközvetítés emlékezettechnikai sajátos.David BORDWELL. a televízió. J. Előszó Platónhoz = Szóbeliség és írásbeliség. a tömegsajtó térnyerése.

SZEGEDY-MASZÁK Mihály: A bizony(talan)ság ábrándja: kánonképződés a posztmodern korban. Hasznosítjuk a médiatudományi belátást. – Tematikus szám. Lássa be. A befogadás szabadsága és e szabadság határai: a megértés történetisége – a hatástörténet fogalma. közvetítés és megértés folyamatának vizsgálata szükségszerűen vezet el a nyelv világalakító teljesítményének reflektálásához. B.. milyen meghatározó művek. 1984. historiográfiai és médiumelméleti távlatokat egyaránt hasznosító kultúratudományok rendkívül szerteágazó diskurzusaiban tapasztalás.-M. Konrád György. többnyelvűség – médiumok közötti olvasás. hogyan változtatják meg a kanonikus szerzőkről kialakított képet a kortárs világlátások és szövegépítési szokások. 3. Kukorelly Endre.. Az irodalom és a társművészetek komparatív interpretációja. Darvasi László. Az irodalmi mű befogadása mint a nyelvileg adott világ horizontjának bővítése-átrajzolása. intézményes-kanonizáló törekvések befolyásolták az elmúlt évek magyar prózáját és líráját. narrativizálás. az esztétikai tudat elkülönülésének bírálata.. Bodor Ádám. hogy a hallgató ismerje meg. Esterházy Péter.. Fakticitás és textualizáció kölcsönviszonya alakelméleti. 76-89. melyek (pl. „horizontösszeolvadás“.Fenomenológia és hermeneutika. A „prózafordulat” – a nyolcvanas és kilencvenes évek elbeszélő prózája (Hajnóczy Péter. I(1993). a nyelv „modern” filozófiája. . 2001. Ebben a távlatban újszerű módon merül fel a régi kérdéskör: irodalom és komparatisztika. 1995. Mészöly Miklós. Hazai Attila művei) C. Esterházy Péter. . Athenaeum. . Bp. In Sz. Példázatosság és metaforikus történetmondás a hatvanas-hetvenes évek elbeszélő prózájában (Ottlik Géza. Bp. 1997. a zene „mítosza”. Krasznahorkai László. Térey János művei) 69 . az abszurd. Kovács András Ferenc. a közös életvilág létrehozói mint egy értelmezői közösség tagjai. A műértelmezés esélyei. értelmezés és alkalmazás mozzanatainak összeolvadása). oktatók: Dobos István. Tandori Dezső művei) B.megalkotásában. A tankönyv mint zárt értelmezések gyűjteménye – az irodalomtanítás hermeneutikai nézőpontból. Bp. Nádas Péter. Három témakörben: A. mely szerint a közvetítőrendszerek átalakulása az általuk közvetített szimbolikus értelemvilágokat sem hagyja változatlanul. Háy János. a szubjektum integritásának kérdésessé válása (az árnyék. kritikai nyelvhasználatok. Borbély Szilárd. Kemény István.THOMKA Beáta: Beszél egy hang. GADAMER: Igazság és módszer. tantárgyfelelős: Szirák Péter. Mándy Iván. . . megszólalási módok. C. a befogadás mint értés. Szirák Péter) A képzés célja. hermeneutikai és dekonstrukciós értelmezések szerint. Komparatisztikai kérdések: fordítás és kánon – a német koraromantika modernségelméleti horizontján A romantikus szöveg dekonstrukciós eljárásai. Elbeszélők. az irónia. 4 tanegység. M.H-G. a horror és a fragmentum retorikája. Irodalom és historiográfia – a narratívák elmélete és elemzése Az irodalomtudományos. az alterego kérdése). az életvilág és az irodalmi mű világának viszonya mint nyelvi világok kommunikációja.Hayden WHITE: A történelem terhe. Nádas Péter. Márton László. Tar Sándor. A kulturális szemiózis olyan fogalmak mentén válik így interpretálhatóvá.: „Minta a szőnyegen”. Újabb tendenciák a magyar irodalomban (kollokvium. Egy posztmodern lírai kánon (Parti Nagy Lajos. A hagyomány fenomenológiai értelmezése. A hermeneutika: „nyelvi fordulat“ és egzisztencia-filozófia egymásra hatása – „a megérthető lét: nyelv“. tropologizáció. metaforikusság) a tudás elmondássá válásának nyelvi preformáltságára irányítják a figyelmet. Balassi Kiadó. párbeszéd-jellege. Bp. A szubjektum–objektum szembenállásának kiiktatása a mű befogadásának folyamatából – a befogadás játékszerűsége. Bilingvitás. poétikák.

. amely a líra ideáltípusaként értett romantikus költészettől való eltérés (Abweichung) jegyében írható le (Hugo Friedrich). 1998. mítoszok a 20. Sátáni versek.BENGI László: Az elbeszélés kihívása. 4. 2005. 2000/12. megszólalási módok. Ransmayr Ovidiusa Az utolsó világban) C. A modern líra mint „romantikátlanított romantika”. oktatók: Berta Erzsébet. Gottfried Boehm). allúziók. 1999/4 52-63. s e nyelvi folyamatban zajlik a világ költői megértése. 1997. századi amerikai és angol próza példáján (Katherine Ann Porter: Bor délben. hogy a hallgató ismerje meg. Előadáselemzés.) B.BALASSA Péter szerk. Irodalomtudományi szakmódszetani modul: 3 tanegység összesen 12 kredit értékben. 2. Ernest Hemingway: Fiesta. A költészeti modernség értelmezéstípusai – a modern német líra elméletei 1. A modern líra mint a modernség oly jellegzetes absztrakció-alakzatának egyik megnyilvánulása (Arnold Gehlen. Lássa be. Alföld. Thomas Bernhard Kafka-olvasása A mészégetőben. John Barth: Az út vége. Katona Gábor) A képzés célja. főbb alkotók és kiadványok. intézményes-kanonizáló törekvések befolyásolták a 20. Goretity József. GYÖRFFY Miklós: A német irodalom története.. Salman Rushdie: Az éjfél gyermekei. Talpa alatt a föld. 53-66. . lehetséges kánonok. milyen meghatározó művek. hogyan változtatják meg a kanonikus szerzőkről kialakított képet a kortárs világlátások és szövegépítési szokások. Irányzati struktúrák. Oláh Szabolcs.. Három témakörben: A. mindegyik gyakorlati jeggyel zárul 1. Thomas Pynchon: A 49-es tétel kiáltása. Süskind romantika-olvasása A parfümben. A modern líra mint a modernség oly jellegzetes redukciós alakzatának egyik változata (Hans Sedlmayr). 3. Wilhelm Worringer. 4 tanegység. hanem a versritmus és verszene hangszöveti (továbbá írásképi) összetettsége társul a beszéd képzetkincsével. Intertextuális elemek a kortárs németnyelvű prózában (Plenzdorf Goethe-olvasása az Ifjú Werther újabb szenvedéseiben. A modern líra mint a modernség deszemiotizációs gesztusainak variánsa (Hugo Friedrich) D.SZIRÁK Péter: Folytonosság és változás. A kortárs orosz prózáról – összehasonlító irodalomtudományi távlatban ABÁDI NAGY Zoltán: Regényvilág-világregény (Amerikai íróinterjúk). NAGY Péter: A kortárs magyar líra paradigmái.és versolvasás (gyakorlati jegy. . tantárgyfelelős: Goretity József. Takács Miklós) Négy témakörben: A. próza. Debrecen. Előadáselemzés B. A költői önreflexiók 70 . Scott Fitzgerald: A nagy Gatsby. 36 kötelező kontakt órában. 1998. Bp. kritikai nyelvhasználatok. Bp. német és orosz prózáját. William Faulkner: A gyújtogató. 2000. 4. II. 5. tantárgyfelelős: Berta Erzsébet. Carson McCullers: Esküvői vendég. ..MENYHÉRT Anna: Szétszálazás és összerakás („Lírai demokrácia” a kilencvenes évek fiatal magyar költészetében). Prózaolvasás C. Rózsa Emily kisasszonynak. Truman Capote Álom luxuskivitelben. GORETITY József: Teljesség és töredékesség. Szégyen.: Dyptichon. A modern líra mint a modernség szubjektumfelfogásának reprezentánsa (az individuumként értett lírai éntől a grammatikai énig – Hiltrude Gnügg).H. Verstan – versolvasás Az előadó abból a felfogásból indul ki. 1988. század angolszász. Kurt Vonnegut: Az ötös számú vágóhíd. 4 kredit. Alföld. hogy a költő nem feldíszíti mondanivalóját. Ujabb tendenciák a világirodalomban (kollokvium. oktatók: Berta Erzsébet. Szimbólumok.

Irodalomtörténet 1998/1-2. bibliográfiák. Szerk. Göttinergen. Irodalom és Biblia – A tipologikus írásmagyarázat használhatósága az oktatásban 71 . 2000/4. Hiltrude. s ennek milyen konzekvenciái lehetnek a szövegkiadásokban? Egyáltalán: létezik-e a MŰ? .TÓTH Réka: A genetikus kritika elmélete és története. Biblia) (gyakorlati jegy. 481-491. A hímfarkas bőre. az énekesnő. Szépirodalmi és szakirodalmi megfontolások és feltevések példáiból kiindulva. az átélt tapasztalatoktól. Entstehung und Krise der lyrischen Subjektivität. NICHOLS. Debrecen. Fjodor Dosztojevszkij: Szegény emberek. Irodalom és kontextusai (művészetek. Honoré de Balzac: Az ismeretlen remekmű.Stephen G. Szemléltetéssel. . 4 kredit. . Theodor Fontane: L’Adultera. Stuttgart.STOLL Béla: Szövegkritikai problémák a magyar iroáalomban. hogy az irodalom élvezetének és tanításának tudományközi összefüggései. az ehhez viszonyuló grammatikai felépítést és a jelentésre is kiható sugallatos hangzásösszetevőket a betű szintjén. A szöveg és az új médiumok által lehetővé tett kommunikáció hatástényezőinek részben gyakorlati. Számítógép az irodalomtudományban – Irodalmi szövegalkotás a számítógép. Textológia. oktatók: Borbély Szilárd. 2001. 4 kredit. Franz Kafka: Az odú. Pécs. Képzőművészet az irodalomban.PAVIS. hogy egy szöveg „rossz”? Mihez képest „rossz”. a gondolat a költői nyelven keresztül létrejövő gondolat. 1993. amely a líra medialitását érinti – most a prozódia. Nyikolaj Gogol: Az arckép.és irodalomtudomány területén.GNÜGG. A hang és a betű anyagiságát és megmutatkozását (az olvasásfolyamatban átmenetileg ön-azonos adottságát) szintén tárgyaljuk: olyan kettős kérdésirány ez. Balassi. Bp. Kossuth Egyetemi Kiadó. a versgrammatika szintjén. Előadáselemzés. 3. tantárgyfelelős: Goretity József.. Patrice. Metzler. ezt könnyű példák sorával szemléltetni. A radikális archaizmus a mai magyar költészetben. Zene az irodalomban. A művészet mint világkép. Dobos István. Debreczeni Attila) Két témakörben: 1. Filológia a kéziratkultúrában. a ritmus.SZIGETI Csaba. . Anton Csehov: A fekete barát. . megvalósulásai. . és lehet-e egyáltalán „jó”? Hogyan változott meg a szövegfogalom az újabb kutatások során. új könyvtári rendszerek.Újabb irányzatok a szövegkiadásban (Helikon-különszám) . a hangzás metrikailag irányított lejtését. Conrad Ferdinand Meyer: Plautus a zárdában. 1983.egész sora jelzi. 2. Dieter. Bp. 1993. 2003. A szövegkiadások jellegéből fakadó gondok a középiskolai oktatásban Az iskolában (is) használatos szövegek igen gyakran „rosszak”.Olvasáselméletek.BAKONYI Géza: A hálózat használata a nyelv.. A tárgyalandó elemzési módszer tüzetesen vizsgálja a rímelhelyezést. Számítógép a textológiában és az irodalomtudományban (gyakorlati jegy. Franz Kafka: Josephine. 1997. oktatók: Goretity József. .és a videokultúra világában Információk az Interneten. Vladimir Nabokov: Camera obscura B. Vandenhoeck-Ruprecht. Tóth Judit) Két témakörben: A. tantárgyfelelős: Debreczeni Attila. ennek történeti és jelenlegi lehetőségei. hogy a megformálás jellegzetességei nem választhatók el a költői alkattól.. Irodalom az irodalomban. A számítógép irodalmi és irodalomtudományi felhasználása. Das lyrische Gedicht. 1987. De mit jelent az.LAMPING. . Bp. részben elméleti következményei. Az irodalom és a művészetek kölcsönhatása a kisprózában A képzés célja. Helikon. az irodalom és a társművészetek kapcsolatai váljanak számottevő értékelési szemponttá a továbbképzős módszertani gondolkodásában. . Lev Tolsztoj: Kreutzer szonáta.

nyelvi változó. Alapkérdések: a Graphé az őskeresztények számára. 1998. SZIT. tantárgyfelelős: Nyirkos István) A tárgy a magyar mondatok (elsősorban) strukturális jellegzetességeivel foglalkozik. Szeged.). nyelvhasználat.FABINY Tibor. Újabb eredmények a mondatleírásban (kollokvium. Bp. Egyrészt foglalkozik a szociolingvisztika fogalmával. Bp. Kiss Katalin–Kiefer Ferenc–Siptár Péter: Új magyar nyelvtan.. a magyarországi szociolingvisztika főbb területei stb. 4. nyelvszemléletével. 72 . beszélőközösségek és kódválasztás. 5-12. Mondattan.. az őskeresztények Ószövetség szemlélete. Cseresnyési László: Nyelvek és stratégiák (avagy a nyelv antropológiája). Teológiai kisszótár. Herbert. In: Kiefer Ferenc (szerk. Akadémiai Kiadó. Wardhaugh. 1989. . Szépe György és Pap Mária (szerk. századi bibliai hermeneutikai gondolkodás egyik vezérkérdésévé. nyelvi változás és a változásvizsgálatok. e tudományág fontosabb irányzataival és főbb témaköreivel (a nyelv és a nyelvészet fogalma a szociolingvisztikában. A mondatok strukturális vizsgálatában alapvető előfeltevés a magyar nyelv nem szabad (félig kötött) szórendje. 1998. Szeged. nyelv és nem. nyelvi jogok. SzIT. Szeged. In Sz.TŐKÉS István.) 1.. III. a társasnyelvészet és a rendszernyelvészet szemléletének különbségei. De a teológiai gondolkodás mellett az irodalomra. a tipológiai szemlélet. kialakulásának tudománytörténeti okaival és előzményeivel. 1975.SZEGEDY-MASZÁK Mihály: Bevezetés. kommunikáció. ikonográfiára stb. M : Irodalmi kánonok.): Nyelv. 133–171. Sándor Klára. a nyelv társas funkciói és ezek evolúciós magyarázata. 4 kredit. Debrecen. tantárgyfelelős: Kis Tamás) A Szociolingvisztika tantárgy az ember mint társas lény nyelvi viselkedésének tudományos vizsgálatát célul kitűző nyelvtudományi paradigma. 1995. kódok. a társasnyelvészet (elsősorban elméleti) kérdéseit mutatja be. az egyéni nyelvelsajátítás. hermeneutikai alapelvek meghatározták a kereszténység bibliaszemléletét a következő évszázadokban. 2. .. 1999. A keresztény hermeneutika kérdései és története. 1. Bp. 3 kollokvium.. Bp.): Nyelvtan. A bibliai hermeneutika története. harmadrészt pedig a szemiotikai textológia. É. . Szociolingvisztikai alapismeretek: In: Sándor Klára (szerk. É. Hogyan hasznosíthatjuk ezt a tudást az oktatási munkában? . nyelv és kultúra. is hatottak. módszer jellemzői. oktatás. 5. Budapest. Bp.Az ókeresztény korban kialakult exegétikai. Karl – VORGRIMLER.RAHNER. 4 gyakorlati jegy Szociolingvisztika (kollokvium.HAAG. Kiss Katalin–Szabolcsi Anna: Grammatikaelméleti bevezető. Ronald: Szociolingvisztika. a szociolingvisztika vizsgálati módszereivel. . 1980. 21–77. Alföld Könyvek. kódkészletek. 1992. A mondatelemzés tágabb elméleti kerete egyrészt a bármely természetes nyelv leírására alkalmas — a transzformációs generatív grammatikából kinőtt — kormányzás és kötés elmélet. 7–48 = In: Galgóczi László (szerk. 2001. 4 kredit. a tipológia Pál apostol leveleiben. másrészt a diskurzuspozíciós elemzés. A művészetek egyetemessége és viszonylagossága. 2004. Budapest. Peter: Bevezetés a nyelv és társadalom tanulmányozásába. az utóbbi évtized mondatelemző irányzataitól származó eredményeket igyekszik feltárni. 1998. a szociolingvisztika mint tudományos paradigma.-M. Osiris Kiadó. Bibliai lexikon. Nyelvészeti modul: 7 tanegység összesen 27 kredit értékben. Trudgill. 2. 3.): Strukturális magyar nyelvtan. Társadalom és nyelv. nyelv és hátrányos helyzet. a tipológia vált a XX. 90 kötelező kontakt órában. Herbert. 1997. Bp. A mondattani elméletek alkalmazása egyben kontrasztív célzatú. 1985. Kolozsvár. Szociolingvisztikai írások.

3. Magyar nyelvtörténet.. 116–117.. tapasztalatszerzés. tükrözése az objektív külvilágnak. 587–617.. Kocsány Piroska: A szövegtipológia eredményei és/vagy eredménytelenségei. In: Tolcsvai Nagy Gábor (szerk. 4. 27–63. Fehér Erzsébet: Szövegtipológia a retorikai hagyományban.. János: A rendszermondatok és a szövegmondatok elemzése.. A magyar nyelv életrajza. János: A szöveg mint komplex jel.. Az Árpád-kor magyar nyelvű szövegemlékei. 2002. Mezey László. Kiss Jenő–Pusztai Ferenc szerk. 2004. I. 2. ezeknek megfelelő cselekvés) és ezek a kognitív folyamatok a nyelvi jelentésekben és struktúrákban is tükröződnek.. A stílusnemekre alapozott szövegtipológia.és helyesírás-történeti kérdései. 7. 4. In: Petőfi S. 2003. Areális hatások az új nyelvi környezetben: új elemek a nyelvtani rendszerben és a szókincsben.). tantárgyfelelős: Kis Tamás) A nyelv szoros egységet alkot a kognitív folyamatokkal (észlelés. tehát mind a nyelv. 755–781. 1963. A szövegtípus és a szövegműfaj mint szociokulturális minta. Bp. hanem ott van mögötte a kognitív struktúrák által létrehozott kategorizáció. Bp. Az írásbeli kultúra megjelenése: beszélt és írott nyelv viszonya. Akadémiai Kiadó. Az írásbeliség megteremtésének hang. 279–577. Az ómagyar kor nyelve (gyakjegy. 4 kredit. Bevezetés a kognitív nyelvészetbe (gyakjegy.).. 3. In: Tolcsvai Nagy Gábor (szerk. Honfoglalás és nyelvészet. amely szerint a dolgokat egy-egy fogalom körébe soroljuk.): Szöveg és típus. Officina Textologica 8. Bp. 64–90. illetve tudás. 4. Budapest. 4 kredit. Benkő Loránd (főszerk. ítéletalkotás. Bp. A magyarság kulturális kapcsolata Európával a honfoglalás után. 1997. A tárgy elsősorban azzal segíti a megfelelő nyelvtörténeti látásmód kialakítását. A magyar nyelv történeti nyelvtana. 4 kredit. 73–192. Bp. Bp. Bp. Debrecen. Bp. Szövegtipológia (kollokvium. 2006.): Szöveg és típus. 1984. 233–257. tantárgyfelelős: Szikszainé Nagy Irma) A szövegtípus mint funkcionális és kognitív kategória. „A magyar nyelvet írni kezdik”. Bárczi Géza. mind a tapasztalás és a cselekvés is az: a közvetlenül nem megtapasztalható fogalmakat az elemi tapasztalatok szerkezete szerint strukturáljuk és 73 . Bp.. 2006. Tolcsvai Nagy Gábor: A szövegtipológia megalapozása kognitív nyelvészeti keretben.. 1980. 63–122. 2006. hogy áttekintést adjon a magyar nyelv történetének megismerésében kulcsfontosságú ómagyar kor magyar nyelvéről. 6. Deákság és Európa. tantárgyfelelős: Hoffmann István) A tantárgy célja. 1. 17–26. A retorikák szövegtani hozadéka a szövegtipológiában. 5. A tantárgy központi kérdésköre. hogy a gondolkodás lényege szerint metaforikus.. A szövegtípus és a stílustípus összefüggése. hogy a nyelvi részrendszerekre való széttagolás helyett egészében kívánja láttatni a magyar nyelvet. 1979. 1. 2006. A szöveg struktúrájának és időszerkezetének összefüggése a szövegtípussal. 1991–95. Debreceni Egyetem Kossuth Egyetemi Kiadója. In: Tolcsvai Nagy Gábor (szerk.): Szöveg és típus. fogalomalkotás. Dobi Edit: Kétlépcsős szövegmondat-reprezentáció szemiotikai textológiai keretben. Újfajta nyelvi tagozódás létrejötte: az ómagyar kori nyelvjárások hangtörténeti. Bp. A szövegtípus mint általánosítható formáció. szókincstörténeti vizsgálhatósága. 2. Kovács László–Veszprémy László (szerk. Tarnai Andor. Bp. A magyar nyelvű írásosság megjelenési formái. Petőfi S. mely szerint a nyelvi szimbólum nem egyszerű leképezése. In: Tolcsvai Nagy Gábor (szerk. 3.): Szöveg és típus. A Bevezetés a kognitív nyelvészetbe tárgy ezt a kapcsolatrendszert kívánja bemutatni. Benkő Loránd. Eőry Vilma: A szöveg időszerkezete mint szövegtipológiai jellemző.

státus. 1. Az elméleti ismeretek elsajátítása mellette be kívánja vezetni a hallgatókat a dialektológiai kutatások gyakorlati munkájába is. 5. 111–52. I–VI.. terjedésük és visszaszorulásuk nyelvi és társadalmi vonatkozásai. Nyelvpolitika. 4. Budapest. 7. A nyelvjárásgyűjtés módszerei. A nyelvi attitűd.. 2.. A magyar nyelvpolitika alapproblémái. keletkezésük. Peter: Dialectology. Szeged. 5. Bp. 1. Imre Samu: A mai magyar nyelvjárások rendszere. Bp. Bp. 1996 2. Bp. A Bevezetés a kognitív nyelvészetbe tárgy a nyelv megértéséhez elengedhetetlen metaforikus kognitív struktúrák szerveződésében megmutatkozó törvényszerűségek bemutatásán túl röviden kitér a különböző kognitív nyelvészeti irányzatok. Magyar Nyelvőr 123 (1999): 78–87. 4 kredit. Bp. 1999. A nyelvjárási jelenségek mivolta. J. Péntek János–Benkó Attila. A határtalanítás nyelvi programja. A nyelvi tervezés fogalma. Tolcsvai Nagy Gábor szerk. Pozsony. 4. 6. Magyar dialektológia (gyakjegy. A köznyelv és a nyelvjárások.). Kiss Jenő szerk. nyelvi jogok. 1999. ezek biztosításának módja: Az egyetem a képzés infrastrukturális hátterét ( tantermek és felszerelésüket)biztosítja. Az alkalmazott dialektológia és az anyanyelvi oktatás. Nyelvi kapcsolatok. A regionális köznyelviség fogalma. 1. A képzés legkülönbözőbb szakterületeihez az egyetem különböző karain rendelkezésre áll a 74 . Glatz Ferenc szerk. Nyelvpolitika. nyelvtervezés egy. 2001. 2002. foglalkozás. Sándor Klára (szerk. 2003. nyelv és jog viszonya. 1998.és korpusztervezés. eszközei és feladatai. Nyelvpolitikai írások. hatalom. 2001. Szilágyi N. tantárgyfelelős: Hoffmann István) A nyelvpolitika fogalma. Lanstyák István–Szabómihály Gizella. Magyar nyelvtervezés Szlovákiában. Magyar nyelv az informatika korában. Kertész András: A kognitív nyelvészet szkeptikus dilemmája.. A regionális nyelvhasználat (életkor. a nyelvatlaszok fajtái. Szépe György–Derényi András (szerk.és többnyelvű környzetben. Szépe György. 1968–1977. tantárgyfelelős: Nyirkos István) A tantárgy célja megismertetni a hallgatókat a magyar nyelv területi változataival: a nyelvjárásokkal. Nyelv. 4.. A nyelvföldrajz. módszerei. 11. A tantárgy tartalma: mi a nyelvjárás. Kövecses Zoltán: A metafora. Nyelv.: A kognitív szemlélet és a nyelv kutatása. 2001. Nyelvpolitika: múlt és jövő. Nyelvpolitika (gyakjegy. iskolázottság. K. Corvina. A magyar nyelvjárási régiók és azok nyelvi jellemzői.): A magyar nyelvjárások atlasza.: Magyar dialektológia. Cambridge.–Trudgill. Chambers. A dialektológiai kutatások célja. Nyelvpolitikai irányzatok és felfogások a globális nyelvrendszer világában. Az Európai Unió nyelvpolitikája. A határon túli magyar nyelvhasználat és nyelvtervezés kérdései. 3. Nyelv és politika. 2. 1998. Sándor: Hogyan teremtsünk világot? (Rávezetés a nyelvi világ vizsgálatára). Magyar Nyelvőr 124 (2000): 209–225. Pléh Csaba–Győri Miklós szerk. Kolozsvár. nemek. felekezeti hovatartozás. nyelvi dominanciák az erdélyi régióban. 1971.). valamint a megismeréstudományok egyéb ágai és a nyelvészet viszonyára is. Kolozsvár. értelmezési lehetőségei. beszédhelyzet).. Bp. Pécs.A képzési program végrehajtásához szükséges tárgyi és személyi feltételek. 1998. Bańczerowski Janusz: A kognitív nyelvészet alapelvei. 3.. 2005. egyenlőség.értelmezzük. 3 kredit. Deme László-Imre Samu (szerk.. (Gyakorlati bevezetés a kognitív nyelvészetbe). 3. A magyar nyelvi tervezés múltja és jelene. oktatás.

Szabó József. különös tekintettel az elmúlt évtized új szavaira. a specializáció felelőse Dr. 75 .A képzés formája: költségtérítéses levelező 5. Önkormányzatok)kér fel. a nyelvi szint ellenőrzése. Nagy Irma Dr. Radványi Zsuzsanna 3.megfelelően képzett személyi. Nyirkos István Dr. új.A képzésért felelős kar megnevezése: BTK 2. Katona Gábor Dr. az új helyesírási szabályok megismerése. Berta Erzsébet Dr. de néhány gyakorlati jellegű kollégium megtartására külső előadókat( OKM. 4.000 Ft / félév NÉMET NYELV ÉS IRODALOM SPECIALIZÁCIÓ A SPECIALIZÁCIÓ INDÍTÁSÁNAK INDOKLÁSA KÉPZÉSI PROGRAM 1. szókincsbővítés. A specializációs továbbképzésben részt vevő oktatók a Debreceni Egyetem részéről Név Dr. Goretity József Dr. Takács Miklós Dr.A képzés szerkezete: a képzés tartalma mind az általános. Dobos István Dr. Kis Tamás Dr. Szirák Péter Dr.A szakért felelős oktató: a szak egészéért felelős oktató Dr. Oláh Szabolcs Szikszainé dr. Tóth Judit Dr. oktatói háttér. hatékonyabb nyelvtanítási módszerek megismerése. mind a specializáció részben nagyobb tartalmi blokkokból és azokon belüli tantárgyakból épül fel 6.A képzés módszerei: elméleti jellegű előadások mellett gyakorlatok és szemináriumi jellegű foglalkozások. Hoffmann István Dr. A képzés költségtérítési díja: 140. Borbély Szilárd Dr. Varga Pál Beosztás Egyetemi adjunktus Egyetemi docens Egyetemi tanár Egyetemi tanár Egyetemi docens Egyetemi docens Egyetemi docens Egyetemi docens Egyetemi tanár Egyetemi docens Egyetemi docens Egyetemi docens Egyetemi tanársegéd Egyetemi docens Egyetemi tanár Tudományos fokozat PhD CSc DSc DSc CSc CSc CSc PhD DSc PhD DSc CSc PhD PhD CSc A szakmai munkában részt vevő külső tagok: Név Beosztás 14.Képzési cél: A célcsoportban megnevezettek német szakmódszertani és országismereti ismereteinek megújítása. Debreczeni Attila Dr.

2. tudáselemek. Sajátos pedagógiai.2. félév tantervi hálója Tantárgy óraszám I. kreativitás. Országismeret 1. A német nyelvtanítás módszertanának legújabb eredményei gyak.Tudáselemek. az egyéni tudás. félév Számonkérés oktató kredit Dr Lieli Pálné Dr Lieli Pálné PhD fokozat kredit 5 óraszám 15 gyj 5 PhD 20 koll 5 Dr. önfejlesztésre. megszerezhető ismeretek.Tanterv: A képzés során elsajátítandó kompetenciák. A pedagógus a nevelési-oktatási intézmény szervezetében.7. ismeret bővítésére. Drámapedagógia Didaktika az irodalomoktatásban. félév Számonkérés koll II. Összehasonlító országismeret – civilizáció és 20 I. tevékenységrendszerben: A megszerzett ismereteket a középiskolai oktatásban és az oktatásszervezésben. A német nyelvtanítás módszertanának legújabb eredményei ea. A nevelési-oktatási intézmény. Az intézmény és környezete. A pedagógus-szakvizsgára felkészítő specializációs képzés 3-4. a szakmai továbbképzéshez szükséges pozitív hozzáállás. A nevelési-oktatási intézmény hatékonysága. A megszerzett tárgyi ismereteket legyen képes magas szinten átadni az oktatás folyamatában. Országismeret. 7.3. országos és regionális szakmai vetélkedők előkészítése során lehet alkalmazni. Karl Katschthaler PhD 76 . elmélyítésére való készség.Személyes adottságok: elkötelezettség és igény a minőségi munkára. Az integráció és a szegregáció kérdései. Nyelvi és nyelvtani ismeretek 7. Rendelkezzen magas szintű nyelvtani és lexikai ismeretekkel. megszerezhető ismeretek: Kötelező ismeretkörök: Közigazgatási vezetési ismeretek. A pedagógus tudjon és merjen igényes feladatokra vállalkozni.A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben. illetve csoportok neveléseoktatása Szakmai ismeretkörök: Szakmódszertan. hogy a változó oktatási körülmények között helyt tudjon állni.Elsajátítandó kompetenciák: A továbbképzés a szaktárgyi és szakmódszertani ismeretek megújításával növeli a pedagógus szakmai biztonságát és segíti abban. mint szervezet. a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben. 7. önművelésre.4. készségek. Szakmódszertan 1. személyes adottságok. II.1. 7. tevékenységrendszerben. pszichológiai ismereteket és módszereket igénylő személyek. szakcsoport vezetésben.

a záróvizsga eredményének és a szakdolgozat eredményének számtani átlaga kerekítve. 2. Horváth Andrea Dr. 10. Drámapedagógia. Radványi Zsuzsanna Dr. 2.életmódtörténet ea. Drámapedagógia 1. A résztvevők teljesítményét értékelő rendszer: A szakdolgozat: a specializációs képzési rész ismeretköreiből a szakfelelős által jóváhagyott témából kell készíteni A záróvizsga: A záróvizsgára bocsátás feltétele: a tantervben előírt számú vizsga és gyakorlati jegy megszerzése. Emelt szintű nyelvgyakorlat 1. 2. Emelt szintű 20 beszédgyakorlat anyanyelvű oktatóval 2. A záróvizsga eredménye a záróvizsgán kifejtett tételre kapott érdemjegy és a szakdolgozatvédés eredményének átlaga kerekítve. Az oklevél minősítése a szigorlatnak. Didaktizált irodalomoktatás ea. Tantárgyi programok: A német nyelvtanítás módszertanának legújabb eredményei 77 . Karl Katschthaler PhD 15 15 15 15 gyj 5 30 koll gyj koll gyj 5 5 5 5 Dr. Összehasonlító országismeret A záróvizsgán a benyújtott szakdolgozatot is meg kell védeni. III. Didaktizált irodalomoktatás gyak. ha a kredit átváltás általános szabályai szerint egyenértékesíthető jelen szakvizsgás képzés valamely tantárgyával. Radványi Zsuzsanna Dr. valamint a szakdolgozat benyújtása. A korábban szerzett ismeretek. Összehasonlító 15 országismeret – civilizáció és életmódtörténet gyak. Emelt szintű grammatikai és helyesírási gyakorlat anyanyelvű oktatóval Összesítés 90 Óraszám: 180 kollokvium: 4 Kredit: 55 gyakjegy: 6 gyj 5 Dr. V. Horváth Andrea Lydia Böttger lektor Lydia Böttger lektor PhD PhD PhD PhD gyj 10 2/3 25 90 2/3 30 8. Drámapedagógia a nyelvoktatásban gyak. Didaktika az irodalomoktatásban 1. 9. A záróvizsga részei: a záróvizsga főbb témakörei: Szakmódszertan. IV. gyakorlatok beszámításának rendje: Bármely felsőoktatási alapképzésben vagy továbbképzésben szerzett kredit elismerhető. Drámapedagógia a nyelvoktatásban ea.

tanulmányi versenyekre A résztvevők . Végül a harmadik fonal a didaktizálás lehetőségeivel foglalkozik. valamint a multikulturalitás jelenségei és problémái. amelyek nélkül a vezetőtanárok mentori feladataikat nem tudják megfelelő szinten ellátni. szükségszerűen a német nyelvű országokra koncentrálva. a történelemtanítás didaktikájának fő elvét. században. hogy érinti a nyelvészeti aspektusokat is.civilizáció és életmódtörténet Előadás és gyakorlat A tantárgy célja: a hallgatók országismereti tudásának felfrissítése és kibővítése. az EU-n belüli szerepvállalás. Az első fonalat a három német nyelvű ország (Ausztria. nyelvvizsgára. a nemzeti identitás kérdései. A vizsgálódások súlypontja a jelen kulturális és politikai rendszere.Előadás és gyakorlat A tantárgy célja: A tantárgy segítséget nyújt a hazai és nemzetközi kutatások megismeréséhez. A tantárgy tematikája három fonalra bontható. A képzés elsődleges célja az. A kurzus folyamán az európai civilizáció egy-egy fejezetét kívánjuk bemutatni. Németország. A tantárgy fő tematikai egységei: Produktív nyelvi készségek: beszédfejlesztés.a tanév végére. A tantárgy a tanulás és tanítás módszertani kérdéseit úgy vizsgálja meg. A kreditek megszerzésének módja: az előadás kollokviummal. a gyakorlat gyakorlati jeggyel zárul.elkészítenek egy portfoliót. A tantárgy kreditértéke: 10 Kontaktórák száma: Előadás 20 óra. a példaszerűséget követve. hogy a vezetőtanár képes legyen helyes pedagógiai és módszertani döntéseket hozni. Svájc) sajátosságainak összehasonlító bemutatására vállalkozik. a médiumok és a kulturális intézményrendszer. A tantárgy kreditértéke: 10 Kontaktórák száma: Előadás 20 óra. írott szöveg értése A nyelvtan és a szókincs közvetítése Az idegennyelv tudásának mérése és értékelése Tankönyv kiválasztása és elemzése munkatankönyvekkel Felkészítés az érettségire. folyamatos kitekintéssel Magyarországra. a gyakorlat gyakorlati jeggyel zárul. annak kialakulása a XX. gyakorlat 15 óra Drámapedagógia a nyelvoktatásban Előadás és gyakorlat 78 . írásfejlesztés Receptív készségek: hallott szöveg értése. A második fonal a Civilizáció és életmód történetével foglalkozik. mivel az előadások és a műhelymunkák a célnyelven folynak. hogy a tanárok nyelvi kompetenciája fejlődjön. gyakorlat 15 óra Összehasonlító országismeret . A kreditek megszerzésének módja: az előadás kollokviummal. A program lehetőséget nyújt arra is. amely tartalmazza az egyes témákkal kapcsolatos új ismeretek kipróbálását és a tanítási folyamat reflektálását. nem kötelező jelleggel .

A módszer alkalmazása során előtérbe kerül a motorikus. esztétikai emocionális. A tantárgy kreditértéke: 10 Kontaktórák száma: Előadás 15 óra. kreatív. hogy milyen nyelvi szintű irodalmi szövegek alkalmasak a német nyelv különböző szintű iskolai oktatására. hogyan használható a didaktizált irodalomoktatás a kommunikatív és kulturális nyelvi kompetencia fejlesztésére. A kreditek megszerzésének módja: az előadás kollokviummal. A tantárgy tematikája Az irodalmi művek drámapedagógiai szempontú szcenikus interpretációja során a következő jelenségekre irányítjuk a figyelmet: • a motorikus. Az irodalmi szövegek sokszínűségük és érzelmeket kiváltó tulajdonságuk miatt jól hasznosítható kiindulási alapot nyújtanak a szabad kötetlen beszédhez és az idegen (ebben az esetben a német) kultúra világának megismeréséhez. nyelvtan.) fejlesztése A kreditek megszerzésének módja: az előadás kollokviummal. A tantárgy tematikája: kiválasztott irodalmi szövegek alapján (az irodalom széleskörű fogalmát használva) többnyire rövid próza (pl. gyakorlat 15 óra Didaktizált irodalomoktatás Előadás és gyakorlat A tantárgy célja: bemutatja. rugalmas gondolkodásmód fejlesztése • az alkotóerő. fantázia fejlesztése • az egyén aktív részvételének elősegítése egy közösség munkájában • a koncentrált.A tantárgy célja annak bemutatása. melyek az egész személyiségre irányuló tanulási folyamat (ganzheitliches Lernen) gondolatára épülnek. irodalommal és kultúrával történő intenzív foglalkozást. a mondák. a konkrét költészet és a gyermekirodalom is segítik az idegen nyelvű olvasás stratégiai gyakorlását és az idegen nyelvű kultúra recepcióját. tervszerű munka fejlesztése • a drámai kifejezésformák megismerése • a kritikai érzék fejlesztése • az idegennyelvi készségek (szókincs. novella) és a XX. gyakorlat 15 óra 79 . A kurzus segítséget kíván nyújtani beszélgetések és tanári tapasztalatok egybegyűjtésével. a gyakorlat gyakorlati jeggyel zárul. hogyan és milyen kritériumok által válhatnak irodalmi szövegek alkalmassá az oktatásra. a gyakorlat gyakorlati jeggyel zárul. kreatív. Eme faktorok pedig nagymértékben elősegíthetik az idegen nyelvvel. kiejtés.és emberismeret bővítése • az önálló. esztétikai. emocionális és empatikus készségek fejlesztése. stb. hogy egy idegen nyelv elsajátításához vezető úton milyen módszereket alkalmazhatunk. Egyes német nyelvű irodalmi szövegek módszertani és didaktikai kidolgozása által a kurzus gyakorlati ötleteket nyújt ahhoz. de a mesék. század lírája dolgozható fel az iskolai oktatásban. A tantárgy kreditértéke: 10 Kontaktórák száma: Előadás 15 óra. A kurzus anyagát egy erre a célra összeállított szöveggyűjtemény és a további munkát segítő irodalomjegyzék képezi. empatikus készségek fejlesztése • az ön.

A tantárgy kreditértéke: 10 Kontaktórák száma: 30 11. A tantárgy kreditértéke: 5 Kontaktórák száma: 20 Emelt szintű grammatikai és helyesírási gyakorlat anyanyelvű oktatóval Gyakorlat A szeminárium fő feladatai: • a mondatalkotás alapjainak ismétlése (szórend. Önkormányzatok)kér fel. vita és referátum). véleményalkotás. Lieli Pálné Dr. oktatói háttér. Ily módon a kurzus célja az is. Kiemelt fontosságú. Horváth Andrea Dr.). Karl Katschthaler Dr. összetett mondatok. szenvedő szerkezetek. gyakorlása • az egyes mondattani jelenségek gyakorlása autentikus szövegek elemzése révén • a legfontosabb aktuális helyesírási változások nyomonkövetése A kreditek megszerzésének módja: gyakorlati jegy. hogy a beszédkészség fejlesztésének olyan különféle módszereire világítsunk rá. A képzési program végrehajtásához szükséges tárgyi és személyi feltételek. amelyeket a kézikönyvekben nem vagy alig lehet megtalálni. amelyeket a résztvevők saját nyelvtanítási munkájuk során is alkalmazhatnak (szerepjátékok. hogy hogyan fejleszthetők önállóan a szókincs és a nyelvi készségek. szóbeli összefoglalás. A kreditek megszerzésének módja: gyakorlati jegy. A specializációs továbbképzésben részt vevő oktatók a Debreceni Egyetem részéről Név Dr. de néhány gyakorlati jellegű kollégium megtartására külső előadókat( OKM. A társalgást kiegészíti az adott témához kapcsolódó autentikus szövegek otthoni önálló feldolgozása. kötőszavak. és rávilágítson azokra a specifikus nyelvi jellemzőkre. melynek során a résztvevők tudatosíthatják. ezek biztosításának módja: Az egyetem a képzés infrastrukturális hátterét ( tantermek és felszerelésüket) biztosítja. hogy kialakítsa az igényt az önálló metanyelvi reflexióra. beszélgetés.Emelt szintű beszédgyakorlat anyanyelvű oktatóval Gyakorlat A szeminárium keretében magas szintű speciális társalgási témák feldolgozásával kerül sor a szókincs további bővítésére és a kommunikációs készségek szintentartására. kötőmód stb. A képzés legkülönbözőbb szakterületeihez az egyetem különböző karain rendelkezésre áll a megfelelően képzett személyi. főnévi igeneves szerkezetek. Radványi Zsuzsanna Lydia Böttger Beosztás egyetemi tanársegéd egyetemi adjunktus egyetemi adjunktus egyetemi adjunktus lektor Tudományos fokozat PhD PhD PhD PhD - A szakmai munkában részt vevő külső tagok: Név Beosztás 80 .

Elsajátítandó kompetenciák: Történelemből elsajátítandó: elméletileg is megalapozott átfogó ismeretek. nagyobb tartalmi 6.Tudáselemek. tevékenységrendszerben 7. személyes adottságok. A legújabb kutatási eredmények és értelmezési szempontok megismertetése.A szakért felelős oktató: A szak egészéért felelős oktató Dr.14. 7.Képzési cél: A középiskolai tanárok és a vezető tanárok történelmi ismereteinek megújítása. A megszerzett ismeretek magas szintű átadásának képessége az oktatás folyamatában.000 Ft / félév TÖRTÉNELEM SPECIALIZÁCIÓ KÉPZÉSI PROGRAM 1. században.A képzés formája: költségtérítéses levelező. megszerezhető ismeretek: Történelem specializáció ismeretköre: Európa és Magyarország a középkorban. Az európai és a magyar történelem folyamatainak összekapcsolásával ezek az ismeretek a komparatisztikai szemléletet is erősítik. 5.Személyes adottságok: A történetírás legújabb eredményeinek ismerete. amely szükséges a középiskolai oktatásban. Historiográfia. laboratóriumi gyakorlatok és szemináriumi jellegű foglalkozások. 4. a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben.1. megszerezhető ismeretek. 7.Tanterv: A képzés során elsajátítandó kompetenciák. Specializációtól függően terepgyakorlatok is vannak.2. Magas szintű tájékozottság a történetírás legfontosabb kérdéseiben a középkortól napjainkig. Európa és Magyarország az újkorban. Papp Imre. A képzés költségtérítési díja: 140. Szabó József. alkalmasság önálló következtetések levonására.A képzésért felelős kar megnevezése: BTK 2. Elméleti felkészültség a történetírás aktuális kérdéseiről. történelem specializáció felelőse Dr. tudáselemek. mind a specializációs részben blokkokból és azokon belüli tantárgyakból épül fel. Európa és Magyarország a kora újkorban.3. 7. Magyarország az Európai Unióban. 81 . Történelem szakmódszertan. Európa és Magyarország a 20.A képzés módszerei: elméleti jellegű előadások mellett tantermi. készségek.A képzés szerkezete: A képzés tartalma mind az általános. ezek rendszeretési képessége. 3.

7. A történetírás új irányzatai VI. Pallai László Dr.Európa és Magyarország a kora újkorban 2. A történelemtanítás szakmódszertana 2. Magyarország a jelenkorban 1. tevékenységrendszerben: történelemből megszerzett ismereteket a középiskolai oktatásban és oktatásszervezésben. Az Európai Unió és Magyarország VII. Kora újkor történet 1. Pósán László Dr. PhD PhD PhD. Szakmódszertani szeminárium Összesítés Óraszám: 180 Kredit: 55 koll gyj 5 3 15 10 15 15 10 10 15 koll gyj koll koll gyj gyj koll 5 3 5 5 3 2 5 Dr.Szakmódszertan 1. Papp Imre Dr.A résztvevők teljesítményét értékelő rendszer: 82 . században 3. Magyarország a 10 polgárosodás korában IV. Velkey Ferenc Dr. században 15 10 I. Bárány Attila Dr. Magyarország a 20. Középkor történet 1. Pallai László Kovács István PhD. Györkös Attila PhD PhD 15 10 koll gyj 5 3 DSc PhD . Püski levente Dr. században II. Bodnár Erzsébet Dr. III. A pedagógus-szakvizsgára felkészítő specializációs képzés 3-4. században V. PhD 75 3/3 24 15 105 gyj 4/4 3 31 kollokvium: 7 gyakjegy: 7 Minden oktató a Debreceni Egyetem alkalmazottja 8. Európa a 16-18. CSc PhD PhD Habil. Historiográfia 1. Európa a 20.A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben. A nagyhatalmi viszonyok és Európa 2. Magyarország a 11-15. Erős Vilmos Dr. Európa és Magyarország a középkorban 2. szakcsoport vezetésben lehet alkalmazni. század világában 2. Európa a" hosszú 19. 15 században" 2.4. félév tantervi hálója Tantárgy óraszám I. félév számon kérés koll gyj II. Európa a jelenkorban 1. Barta Róbert Dr. félév számon kérés oktató kredit A az fokozat kredit óraszám 5 3 Dr. Barta Róbert Dr. Magyarország politikai rendszerei a 20. Európa és Magyarország az újkorban 1..

A korai kapitalizmus. A polgári társadalmak változatai. A közép-európai régió és a magyar fejlődés sajátosságai(örökös jobbágyság. I. 9. Magyarország európai kapcsolatai. A két világháború közötti magyar berendezkedés.A szakdolgozat: a specializációs képzési rész ismeretköreiből meghatározott témából kell készíteni A záróvizsga: A záróvizsgára bocsátás feltétele: az előírt számú vizsga és gyakorlati jegy megszerzése. Magyarország helyének megváltozását. II. gyakorlatok beszámításának rendje: Bármely felsőoktatási alapképzésben vagy továbbképzésben szerzett kredit elismerhető. IV. A záróvizsga részei: a záróvizsga résztárgyait az egyes specializációk határozzák meg A záróvizsgán a benyújott szakdolgozatot is meg kell védeni. majorsági gazdálkodás). III. Tematikus egységei: Politikai forradalmak Európában. ha a kredit átváltás általános szabályai szerint egyenértékesíthető jelen szakvizsgás képzés valamely tantárgyával 10. tárgy előadás és szeminárium keretében a főbb európai történeti folyamatokat taglalja magyarországi vonatkozásaival. Az oklevél minősítése a szigorlatnak. Tematikus egységei: Az első világháború és következményei. Európa és Magyarország az újkorban c.A korábban szerzett ismeretek. században. A záróvizga tárgyai történelemből: Középkor történet Kora újkor történet Európa és Magyarország az újkorban Magyarország a jelenkorban Európa a 20. tárgy előadás és szeminárium keretében taglalja a modern kapitalizmus kialakulását. valamint a szakdolgozat benyújtása. az alkotmányos berendezkedések születését. gazdaság és társadalom. században Az Európai Unió és Magyarország Historiográfia Szakmódszertan A záróvizsga eredménye a záróvizsgán kifejtett tételre kapott érdemjegy és a szakdolgozatvédés eredményének átlaga kerekítve. A politikai berendezkedések és a nemzetállamok típusai. politikai berendezkedések összevetése. A magyar és a nyugat-európai társadalmi struktúrák. Tantárgyi programok: Történelem tantárgy programja. A magyar polgárosodás a 19. a trianoni béke. Magyarország a Habsburg Birodalomban. Az ipari forradalmak Európában és Magyarországon. A 83 . A hatalmi viszonyok változásai. a záróvizsga eredményének és a szakdolgozat eredményének számtani átlaga kerekítve. Európa és Magyarország a középkorban c. Tematikus egységei: Nyugat-Európa vezető szerepének kialakulása. Magyarország a dualizmus rendszerében. tárgy előadás és szeminárium keretében feltárja a kor nagy változásait. A második világháború és következményei. Magyarország a jelenkorban c. a regionális átrendeződést. A török hódítás és berendezkedés. Európa és Magyarország a kora újkorban c. Vallási és kulturális változások. tárgy előadás és szeminárium formájában tárja fel az ország legfontosabb sors fordulóit és rendszerváltásait. a nemzetállamok szerepét és a hatalmi viszonyokat. Tematikus egységei: Anyagi és szellemi kultúra.

doc. A specializációs továbbképzésben részt vevő oktatók a Debreceni Egyetem részéről Név Dr. Pósán László Dr. Györkös Attila Kovács István Dr. A képzés költségtérítési díja: 140. Magyarország az Unióban. Erős Vilmos Dr. Multimédia és internet az oktatásban. egy. vezető tanár egy. adj. de néhány gyakorlati jellegű kollégium megtartására külső előadókat( OKM. Hatalmi átrendeződések. A második világháború és következményei. Tudományos fokozat PhD PhD PhD PhD PhD PhD DSc PhD PhD habil CSc A szakmai munkában részt vevő külső tagok: Név Beosztás 14. oktatói háttér. tárgy előadás és szeminárium keretében dolgozza fel a 20. doc. rendszerváltások Európában. VII. Tematikus egységei: A első világháború és következményei. A bipoláris rendszer kialakulása a második világháború után. századi Európa történetének legfontosabb állomásait. A magyar történetírás útjai a 20. Kommunikációs kérdések és konfliktuskezelés a történelem oktatása során. Európa a jelenkorban c. Papp Imre Dr. Önkormányzatok)kér fel. Püski Levente Dr. egy. egy. adj egy. Bárány Attila Dr. Tematikus egységei: Változó szabályozások a történelemoktatásban. adjunktus egy. A szóbeliség és az írásbeliség aránya a tanítás folyamatában. Historiográfia c.000 Ft / félév 84 . V. Barta Róbert Dr. tanár egy doc. Az Európai Unió fejlődése. doc. A képzési program végrehajtásához szükséges tárgyi és személyi feltételek. A képzés legkülönbözőbb szakterületeihez az egyetem különböző karain rendelkezésre áll a megfelelően képzett személyi. A történetírás modernizálódása. doc. Bodnár Erzsébet Dr. Pallai László Dr. VI. Diktatúrák és demokráciák a két világháború között. században. A Szovjetunió összeomlása. században. Hidegháború és enyhülés. egy. A Kádár-korszak. A tankönyvek kiválasztása és alkalmazása. ezek biztosításának módja: Az egyetem a képzés infrastrukturális hátterét ( tantermek és felszerelésüket)biztosítja. Az Annales-iskola. tárgy előadás és szeminárium keretében foglalja össze a modern szemléletű oktatáshoz szükséges ismereteket. A rendszerváltás és a magyar demokrácia kialakulása. Új történetírói irányzatok a második világháború után. Velkei Ferenc Beosztás egy. Tematikus egységei: Történetfilozófiai irányzatok a 20. A történelemtanítás szakmódszertana c. 11. A globalizáció története.Rákosi korszak és az 1956-os forradalom. docens egy. tárgy előadás keretében foglalja össze a történetírás új eredményeit.

személyes adottságok. a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben.1 pontjában megnevezett kompetenciákkal rendelkeznek. laboratóriumi gyakorlatok és szemináriumi jellegű foglalkozások. A nevelési-oktatási intézmény hatékonysága. valamint legfontosabb etikai értékeinek a megismertetésére is.Képzési cél: A képzés célja. megszerezhető ismeretek.Tudáselemek. valamint képesek a szakmai alapismereteken túl a különböző vallások istenfogalmának. pszichológiai ismereteket és módszereket igénylő személyek. Szabó József.. 6. akik képesek a vallástudomány és a világvallások ismeretei és hagyományai között eligazodni.VALLÁSTUDOMÁNY SPECIALIZÁCIÓ KÉPZÉSI PROGRAM 1. Vallástörténet. mind a specializációs részben nagyobb tartalmi blokkokból és azokon belüli tantárgyakból épül fel. 5. Sajátos pedagógiai. Az integráció és a szegregáció kérdései. akik a KKK 7. akik világnézeti-vallási elkötelezettségtől függetlenül tudnak vallástudományi alapismereteket nyújtani.A képzés módszerei: Elméleti jellegű előadások mellett tantermi.A képzés formája: költségtérítéses levelező. 7. készségek. emberismeret. átgondoltabb oktatására (magyar irodalom. Az intézmény és környezete. A nevelési-oktatási intézmény. hogy olyan szakembereket képezzen. Világvallások szövegforrásai 85 .Tanterv: A képzés során elsajátítandó kompetenciák.2. állampolgári ismeretek stb. A pedagógus a nevelési-oktatási intézmény szervezetében. A továbbképzés célja olyan szakemberek képzése. 7.és társadalomszemléletének. vallási specializációk. történelem. hogy az oktatás különböző szintjein legyenek olyan szakemberek.A szakért felelős oktató: A szak egészéért felelős oktató Dr. indítására.Elsajátítandó kompetenciák: Az általános világnézeti-vallási pluralizálódás következtében megerősödött az az igény. Vallás és más tudományok.). 3. megszerezhető ismeretek Kötelező ismeretkörök: Közigazgatási vezetési ismeretek. tudáselemek.A képzésért felelős kar megnevezése: BTK 2.1. és ezáltal saját tantárgyaik vallási dimenzióinak teljesebb. Specializációtól függően terepgyakorlatok is vannak.A képzés szerkezete: A képzés tartalma mind az általános. illetve csoportok nevelése-oktatása – A Vallástudomány ismeretkörei: Vallástudomány. tevékenységrendszerben 7. Tóth Judit. mint szervezet. szakkörök stb. 4. ember. a Vallástudomány specializáció felelőse: Dr.

habil.3. koll. 4 2. kritikai attitűd. szakvizsgát tett pedagógusok alkalmasak lesznek a megszerzett eredeti látás. 4 86 . Vallási néprajz 3. kezdeményezőkészség és személyes felelősségvállalás. (Zsidó) 15 15 koll. Vallástörténet 1. félév óraszám számon kérés I.7. a különböző nézőpontok bemutatásával a más vallások (kultúrák) iránti tolerancia kialakítására és erősítésére A pedagógus-szakvizsgára felkészítő. Egyetem Tóth Judit Debreceni Egyetem Fehér Bence Károli Gáspár Református Egyetem Bugár István Debreceni Egyetem 15 15 15 10 koll. Vallásszociológia 4. DSc CSc PhD. 4 4 15 koll. Hittud.4. PhD habil. koll. koll. gyj. Vallástörténet I. PhD oktató Fokozat 2. A vallástud. Hittud. története 15 és módszertana 3. Egyetem Kovács Ábrahám PhD Debreceni Reform. Egyetem Marjovszky Tibor Debreceni Reform. (Iszlám és keleti vallások) III. 4 4 4 4 Bartha Elek Debreceni Egyetem Dalminé Kiss Gabriella Debreceni Egyetem Nagy Márta Debreceni Egyetem Pék Győző Debreceni Egyetem PhD PhD habil. Vallástörténet II. elkötelezettség és minőségtudat a vallástudomány és a különböző világvallások alapvető ismereteinek vonatkozásában. gyj. Vallás és más tudományok 1. koll.Bev. 15 (Kereszténység) 3.A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben. fogalmi gondolkodás. Vallásfenomenológia II. Vallástudomány 1. vallástudomány specializációs képzés 3-4. Valláslélektan koll. Hittud. értékközpontúság 7. együttműködési készség. vallástudományba a 15 koll. tevékenységrendszerben: a képzést elvégző. félév óraszám számon kérés kredit Kovács Ábrahám PhD Debreceni Reform. Hittud. az absztrakció képessége. Vallástörténet III. Egyház és művészet 5.Személyes adottságok: motiváció. kredit 5 5 5 IV. Egyetem Marjovszky Tibor PhD Debreceni Reform. a vallással kapcsolatos ismeretek felismerési és kreatív kezelési képessége. PhD habil.és gondolkodásmód birtokában a vallási jelenségekről szerzett tudás gyakorlati (közoktatásban kamatoztatható) alkalmazására. félév tantervi hálója Tantárgy III. Vallásfilozófia 15 2.

Debrecen. Tantárgyi programok: TANTÁRGYI ADATLAP Kredit: 5 Óraszám: 15 Előadás Szeminárium Konzultáció Értékelés: Szigorlat Kollokvium X Tantárgy neve: Bevezetés a vallástudományba Félév: 3. valamint a szakdolgozat benyújtása. A záróvizsga részei: A vizsga két részből áll: 1) a szakdolgozat megvédése. Iszlám és vallási szövegek Összesen keleti 90 27 Kollokvium: 9 Gyakorlati jegy: 4 10 90 gyj. Kossuth u. A záróvizsga eredménye a záróvizsgán kifejtett tételre kapott érdemjegy és a szakdolgozatvédés eredményének átlaga kerekítve. 2) a szakdolgozat témájától függően vallástudományi vagy vallástörténeti tárgyú szóbeli vizsga. X 87 . A résztvevők teljesítményét értékelő rendszer: A szakdolgozat: a specializációs képzési rész ismeretköreiből meghatározott témából kell készíteni A záróvizsga: A záróvizsgára bocsátás feltétele: az előírt számú vizsga és gyakorlati jegy megszerzése. Fehér Bence PhD Károli Gáspár habil. Református Egyetem 180 óra 55 kredit Óraszám: 180 Kredit: 55 A szakdolgozat kreditértéke 10 kredit 8.A korábban szerzett ismeretek. Zsidó és keresztény szövegek 10 gyj. 9. gyakorlatok beszámításának rendje: Bármely felsőoktatási alapképzésben vagy továbbképzésben szerzett kredit elismerhető. a záróvizsga eredményének és a szakdolgozat eredményének számtani átlaga kerekítve.IV. 4 28 Tóth-Mihala Veronika Református Gyülekezet. Világvallások szövegforrásai 1. A záróvizsgán a benyújott szakdolgozatot is meg kell védeni. 10. Az oklevél minősítése a szigorlatnak. ha a kredit átváltás általános szabályai szerint egyenértékesíthető jelen szakvizsgás képzés valamely tantárgyával. 4 2.

Budapest: Calibra Kiadó. Kovács Ábrahám docens TANTÁRGYI ADATLAP Kredit: 5 Előadás Szeminárium Konzultáció Értékelés: Szigorlat Kollokvium Gyakorlati jegy X Tantárgy neve: A vallástudomány története és módszertana Félév: Óraszám: 3. A tudományág kialakulása és helye a teológia tudományos környezetében 3. 1998. ember.: Vallási hiedelmek és eszmék története I-III. van der: A vallás fenomenológiája.és szimbólumrendszer 6. Budapest: Osiris Kiadó. Budapest: Timp Kiadó. Budapest: Osiris-Századvég Könyvtár. értelmezési. társadalom. Vallástudományi szakágak (vallástörténet. A vallástudományi módszertan Kötelező olvasmányok: Eliade. M. A vallás mint kommunikációs-. B. A vallástudomány tudományos kontextusa 4. 2004. valláskritika stb. 1996. Elméleti és összehasonlító vallásszociológia. hogy megalapozza a kurzus többi tárgyának oktatását is. Témakörei: 1. Bevezetés a vallástudományba. M. A vallástudomány tárgya. 1994Hamilton. A vallástudomány fogalma általában és a különböző világvallásokban 2.: Vallás. vallásdefiníciók 7.) 5. Leeuw.Gyakorlati jegy A tantárgy rövid leírása: A tantárgy célja a vallástudomány általános fogalmainak és kérdéseinek áttekintő bemutatása olyan módon. vallásfilozófia. 2001 (Osiris tankönyvek) Voigt Vilmos: A vallási élmény története. A tantárgy oktatója: Dr. 15 X 88 . G. Horváth Pál: Vallásismeret. Budapest: AduPrint.

sz. A vallástudomány története Magyarországon 7. Bp. közepétől a 19.Tantárgy rövid leírása: A tantárgy célja a tudományág történetének bemutatása a 18. A vallástudomány legfontosabb módszerei Kötelező olvasmányok: Eliade.. 1998.: Vallási hiedelmek és eszmék története I-III. Feuerbach. A vallástudomány a 18. A tantárgy oktatója: Dr. M. 1994Horváth Pál: Vallásismeret. közepén 3.. Témakörei: 1. Hamilton. század végétől napjainkig. B. A vallástudomány a 20. kapcsolata más tudományágakkal 4. 1996. sz. Budapest: Osiris-Századvég Könyvtár. valamint legfontosabb módszereinek ismertetése.-ban 6. A modern értelemben vett vallástudomány kezdetei a 19. Freud 5. M. Bp. közepéig 2. sz. A kialakuló tudomány helye a tudományok rendszerében. sz. X 89 . társadalom. ember. Kovács Ábrahám docens TANTÁRGYI ADATLAP Kredit: 5 Óraszám: 15 Előadás Szeminárium Konzultáció Értékelés: Szigorlat Kollokvium Gyakorlati jegy X Tantárgy neve: Vallásfenomenológia Félév: 3. Marx.: Vallás.

politeizmus. (Zsidó) Félév: 3. bőv. 1996. henoteizmus 5. 2001. Polidémonizmus. zsidóság. Kozmikus jelenségek megistenítése 4. cselekmények. Témakörei: 1. Osiris.. iszlám.. Az erő. Szent helyek. Európa. szent idők. A fenomenológia tárgya. lélekképzetek.. Panteizmus. van der Leeuw: A vallás fenomenológiája. A tantárgy oktatója: Dr. 1993.): A qumrani szövegek magyarul. Totemizmus. (Szemelvények) Fröchlich Ida (szerk. Imádság és mítosz 7. állat alakú istenek 6. 2. Századvég. X Kötelező olvasmányok: Ujvári Péter (szerk. története 2. Marjovszky Tibor egyetemi docens TANTÁRGYI ADATLAP Kredit: 4 Óraszám: 15 Előadás Szeminárium Konzultáció Értékelés: Szigorlat Kollokvium Gyakorlati jegy X Tantárgy neve: Vallástörténet I. (Szemelvények) Vries. Tan. 2000. jav. 2000. Talentum Kft. Simon Philip de: Zsidó rítusok és jelvények.. Monoteizmus. természeti jelenségek megistenítése. Varga Zsigmond: Általános vallástörténet. Osiris. Fétisizmus. kiad. 3. Varázslás 3. Kiadó. Szent iratok. Jólesz Károly: Zsidó hitéleti kislexikon. Mircea Eliade: Vallási hiedelmek és eszmék története I-III. kiad.): Magyar Zsidó Lexikon. 1992. forrásai. Makkabi Kiad.Tantárgy rövid leírása: A tantárgy célja a fenomenológiai kategóriáknak és ezek megjelenésének a megismertetése a világvallások közül háromban: kereszténység. (Szemelvények) Gonda László: A zsidóság Magyarországon 1526-1945. 1995. PPKE. áldozat Kötelező olvasmányok: G. törvény. 2000. Mircea Eliade: A szent és a profán. dualizmus. 1932. Akad. 90 .

ortodox törésvonal. Bp. Marjovszky Tibor egyetemi docens TANTÁRGYI ADATLAP Kredit: 4 Előadás Szeminárium Konzultáció Értékelés: Szigorlat Kollokvium Gyakorlati jegy X Tantárgy neve: Vallástörténet II. Osiris. A kereszténység keletkezése. A mai keresztény világ és az „új vallási jelenségek” Kötelező olvasmányok: Brown. Keresztényüldözések és korai eretnekségek. Az ortodox kereszténység 7. 5. religio catholica.A tantárgy oktatója: Dr. (Kereszténység) Félév: Óraszám: 3. A páli misszió 4. Chadwick. A II. Szántó Konrád: A katolikus egyház története I-III. SzIT. Az Ószövetség új szövetségi jövendölési. apológiái és polémiái. tanításai 2. Religio licita. A katolikus és a protestáns kereszténység. Bp. A tantárgy oktatója: Dr. Bp. Henry: A korai egyház.-ban 6. 1999.. sz.. Témakörei: 1. Atlantisz. a kurzus óraszámának korlátozottsága miatt csupán a keresztény hit történetének fontosabb fordulópontjaira koncentrálva. hittételek megfogalmazása a 4-5.. Jézus messiási önértelmezése és az evangelion 3. Az ún. Tóth Judit egyetemi docens 91 . sz. Peter: Az európai kereszténység kialakulása. 15 X Tantárgy rövid leírása: A tantárgy célja a keresztény vallás illetve vallástörténet bemutatása. 1999.

A Tan Kapuja Buddhista Főiskola jegyzete. A muszlim vallásjog kiépülése és módszerei. 1988. Abdilláh élete és életműve. 1986. Az iszlám születésének körülményei. India bölcsessége.. C.. jogi és rituális előírásaival. 2. szöveghagyomány. 1989. szd. Bp. A buddhizmus. 1998. Japán: a sintoizmus Kötelező olvasmányok: Az iszlám: források. A hinduizmus. Szerk. megismerkedés hagyományaival. A tantárgy oktatója: Dr. az iszlám misztika. A négy jogi iskola. Konfucianizmus 7. azzal a céllal. Eliade: Vallási hiedelmek és eszmék története I-III. 6. hogy alapfokú ismereteket nyújtson az európai vallási hagyományoktól igen eltérő keleti vallásokról és megismerési rendszerekről. Politeizmus és monoteizmus jelenléte az arab félszigeten az V-VI. Szunna és hadísz.-ban. Cahen: Az iszlám a kezdetektől az oszmán birodalom létrejöttéig. 1995.. előzményei. Bp. A Mahdi eszméje és annak megtestesítői. 4. Kína és Japán vallási hagyományairól esik szó.. Osiris... Bp. Ábrahám-hagyományok. olyan módon. A köztes lét könyvei. A darsana fogalma és az indiai megismerési utak 5. variánsok. A muszlim közösség fejlődése Muhammad halála után. szövegtörténet. Kína vallásai: a taoizmus. Európa K. hogy a hallgató általános képet kapjon az iszlámról. A szúfizmus. Bp. M. A kalifátus intézménye és a legitimációs kérdések vallási következményei.TANTÁRGYI ADATLAP Kredit: 4 Előadás Szeminárium Konzultáció Értékelés: Szigorlat Kollokvium Gyakorlati jegy X Tantárgy neve: Vallástörténet III.. A keleti vallások története órák keretein belül India. Muhammad b. Fodor S. 3. 15 X Tantárgy rövid leírása: A tantárgy egyik célja az iszlám születésének és fejlődésének bemutatása. (Iszlám és keleti vallások) Félév: Óraszám: 4. Fehér Bence habilitált egyetemi docens 92 . amelyek az iszlám sajátos vonásainak kutatásában nélkülözhetetlenek. és elsajátítja azokat a módszereket. Bp. A síitákról lehasadó túlzó szekták. A Korán: felépítés. A védikus vallás. Hagyomány és kinyilatkoztatás kapcsolata. Témakörei: 1.

TANTÁRGYI ADATLAP Kredit: 4 Óraszám: 15 Előadás Szeminárium Konzultáció Értékelés: Szigorlat Kollokvium Gyakorlati jegy X Tantárgy neve: Vallásfilozófia Félév: 3.. A kurzus terjedelméből fakadóan természetesen csak a főbb problémákra és gondolatokra hívhatjuk fel a figyelmet. Bergyajev. 2000. A hellénizmus és a késő antik vallásos filozófiák (zsidóság. hermetizmus). Osiris. Pascal. Rudolf Otto: A szent. Gilson. Bp. Modern katolikus és ortodox vallásfilozófia (Congar. 2002.. Európa. A kezdetektől a szofista mozgalomig. Brian Davies: Bevezetés a vallásfilozófiába. Gerardus van der Leeuw: A vallás fenomenológiája. Bp. Etienne Gilson: A középkori filozófia szelleme. Eliade. Ágostontól a skolasztikáig 4. Kierkegaard és az egzisztencializmus 6.. Hume). 1987. Platón és Arisztotelész 2. Spengler. Osiris. Tillich). Daniélou. A gnózis és a keresztény apologéták 3. Paulus Hungarus – Kairosz. Modern protestáns gondolkodás (Barth. Bp.. Osiris. A tantárgy oktatója: Dr. Témakörei: 1. Schopenhauer. Bugár István habilitált egyetemi docens 93 . Keresztény platonizmus (Órigenész.. Bp.. Zizioulas) Kötelező olvasmányok: Richard Schaeffler: A vallásfilozófia kézikönyve. Kant és Hegel 5. Christopher Stead: Filozófia a keresztény ókorban. Bp. „Areopagita” Dénes) és pogány újplatonizmus. Osiris. Rahner. (Fenomenológia és analitikus filozófia) 7. Kossuth. (Jung. Berkeley. Bonhoeffer. Az előadások a válogatott szövegek megértését kívánják elsősorban elősegíteni. Kora újkori vallásfilozófia (Descartes. Bp. II. Nietzsche. Mircea Eliade: A szent és a profán. Otto). 1999. I. Bp. Modern vallásértelmezések. 2001. X Tantárgy rövid leírása: A tantárgy célja a vallás filozófiai értelmezésének áttekintése történeti megközelítésben. 2003. 1997..

Búcsújárás 6.. Vallásos néphagyományok. A népi vallásosság.. Megismerteti a vallási néprajz elméleti kérdéseit. Liturgia és paraliturgia. A vallási néprajz helye a vallással foglalkozó tudományok között. 1986. Magyar Tudomány. Vallás és erkölcs. Vallásantropológia 3. és bevezetést adjon azoknak a vallásoknak a tanításaiba és gyakorlatába is. Tüskés Gábor: A népi vallásosság kutatása Magyarországon.: Gesztelyi Tamás) Bp. Bartha Elek: A hitélet néprajzi vizsgálata. In: „Mert ezt Isten hagyta.TANTÁRGYI ADATLAP Kredit: 4 Óraszám: 15 Előadás Szeminárium Konzultáció Értékelés: Szigorlat Kollokvium Gyakorlati jegy X Tantárgy neve: Vallási néprajz Félév: 4. 5. Vallás és tárgykultúra 7. Témakörei: 1. X Tantárgy rövid leírása: A tantárgy célja. (Szerk. Az európai és a magyar vallási néprajz története 4. vallás és hit Kötelező olvasmányok: Magyar néprajz VII. 1999. 2. Bartha Elek egyetemi tanár 94 . 535-548. A tantárgy oktatója: Dr..” Bp. 18-62 Egyházak és vallások a mai Magyarországon. Debrecen. Felekezeti néprajz. hogy elméleti alapot nyújtson a magyar és az európai vallási néprajz tanulmányozásához. Népi vallásosság Mohay Tamás: A népi vallásosságról. 1991. 1980: 5-13.. amelyeknek hívei Magyarországon nagyobb számban élnek.

vallási kultúra. Fő kutatási területei és irányzatai 4. Hamilton: Vallás. Alapvető kategóriái (vallás. társadalom. vallásos szocializáció stb. amely nemcsak történeti tradíciója miatt érdekes.. szekularizáció. Bp. vallási közösség. Bp. Bp. A Giddens: Szociológia. egyházak ma Magyarországon. A tantárgy oktatója: Dalminé dr. Osiris. vallásosság. diszciplináris kérdései 3. 1998 Tomka Miklós: Vallásszociológia. 8. Kiss Gabriella egyetemi docens 95 . A szociológia sajátos szemlélete. Vallás és társadalom. X Tantárgy rövid leírása: A tantárgy célja a vallásszociológiai kutatás eredményeinek a megismertetése. vallási intézmények.) 6. A vallásszociológia tárgya (a vallás szociológiai definiálásának szükségességével és problémáival) 2. 1982 Hívõk. felekezet. hanem különleges aktualitása miatt is. In: Valóság. Témakörei: 1.. Mire való a vallásszociológia? Diakónia.gyűjt. Szöv. vallás és modernizáció kérdéskörei 7. Vallás a magyar társadalomban Kötelező olvasmányok: Malcolm B. MTA Filozófiai Intézete. 435-464. vallásos magatartás. A vallásszociológia története 5.. amely alkalmas a vallásgyakorlat és -elmélet jelenségeinek feltárására és értelmezésére.TANTÁRGYI ADATLAP Kredit: 4 Óraszám: 15 Előadás Szeminárium Konzultáció Értékelés: Szigorlat Kollokvium Gyakorlati jegy X Tantárgy neve: Vallásszociológia Félév: 4. 1988. szekta. egyház. 1-17. 1990 Molnár Attila: A tudatreformáció és a vallásszociológia. 1995. ember. Olyan szociológiai szemléletet és tárgyi ismeretet kíván közvetíteni.

A kép története a művészet korszaka előtt. Bicskov. Egyház és művészet kapcsolata a zsidó vallásban 3.: Kép és kultusz..: A bizánci esztétika. H. Egyház és művészet kapcsolata a kereszténységben 4.. Egyház és művészet kapcsolata a kínai és a japán vallásokban 7. Bp. X X Tantárgy rövid leírása: A tantárgy célja a vallás és művészet kapcsolatát az egyház és művészet kapcsolatán keresztül megmutatni. 1981.. 2000. A szakrális művészet helye a művészettörténetben Kötelező olvasmányok: Belting. Bp. A tantárgy oktatója: Dr. másrészt a szakképzésben szóba kerülő nagy világvallások vonatkozásában. Egyház és művészet kapcsolata az indiai vallásokban 6.TANTÁRGYI ADATLAP Kredit: 4 Óraszám: 15 Előadás Szeminárium Konzultáció Értékelés: Szigorlat Kollokvium Gyakorlati jegy Tantárgy neve: Egyház és művészet Félév: 4. Goldziher Ignác: Az iszlám kultúrája. A művészet eszközei az elvárások teljesítésére 2. Témakörei: 1. Nagy Márta habilitált egyetemi docens 96 . V. Az egyházak elvárásai a művészettel szemben. Egyház és művészet kapcsolata az iszlámban 5. egyrészt általánosságban. Egyház és művészet kapcsolata általában. I-II. Bp. 1988.

2004. Tomcsányi Teodóra: Amikor gyönge. Szombathely. 1991.: valláslélektan. a spirituális szükségletek egészséges és kóros megjelenési formáinak és a mentálhigiénés segítés lehetőségeinek a bemutatása. Valláslélektani alapfogalmak.. A lélektani emberkép és pszichodinamika. X X Tantárgy rövid leírása: A tantárgy célja valláslélektani alapismeretek nyújtása.TANTÁRGYI ADATLAP Kredit: 4 Óraszám: 10 Előadás Szeminárium Konzultáció Értékelés: Szigorlat Kollokvium Gyakorlati jegy Tantárgy neve: Valláslélektan Félév: 4. A szektaképződések lélektana 6. amelyben a spirituális jelenség értelmezhető 4. A tantárgy oktatója: Dr. 2004. Bp. Vergote. a vallási jelenségek lélektani megnyilvánulásainak elemzése. a pasztorálpszichológia és a lelkigondozás köréből. akkor erős: tanulmányok a valláslélektan. A segítés és a terápia különböző szintjei és lehetőségei Kötelező olvasmányok: Pem László: Valláspszichológia. A vallás mint mentálhigiénés rendszer 5. A módosult tudatállapotok jelenségei és problémái. Bp. Témakörei: 1. Korszellem és a vallási jelenség 2.. Süle Ferenc: Vallás vagy pszichoterápia? – Küzdelem a vertikális labirintusban. 2006. Pék Győző egyetemi docens 97 . Bp. A vallási szükséglet és megnyilvánulási formái 3. A közösségi élet spirituális dimenziója 7. A. A megtérések pszichodinamikája.. I.

Debrecen. Salamon kora. 1998. X X Tantárgy rövid leírása: A tantárgy célja megismertetni a hallgatókat a zsidóság és a kereszténység legfontosabb szövegeivel. 2002. doktorandusz 98 . Saul. Evangéliumok. Akadémiai K. Prófétai szövegek a fogság előtt és után.) Mártonffy Marcell: Az újszövetségi példázatok irodalma. Nyíri Kristóf – Szécsi Gábor.TANTÁRGYI ADATLAP Kredit: 4 Óraszám: 10 Előadás Szeminárium Konzultáció Értékelés: Szigorlat Kollokvium Gyakorlati jegy Tantárgy neve: Zsidó és keresztény szövegek Félév: 4. 143-165. példabeszédek 5. Bölcsességirodalom és apokaliptika 4. Dávid és birodalma. Az Apostolok cselekedetei. Szerk.k. Kortörténeti bevezetés Hodossy-Takács Előd: Kortörténeti tanulmányok. A kommunikációs technológiák története Homérosztól Heideggerig. Kijelentés a Sinain. Ong. az ősatyák.. (Dissertationes Theologicae 5. azok történeti hátterével. A kultusz kezdetei. Szövetség és jog. A misztikus irodalom Kötelező olvasmányok: Biblia (Károli/ Új Fordítás / R. Poétika és teológia.. Bp. 2001. A prófétai ellenállás Északon (Illés és Áháb. Az apokrif irodalom 7. fordítás) Jubileumi Kommentár. Témakörei: 1. Pusztai vándorlás. illetve a szövegfeldolgozás módszereivel. Walter J. Áron Kiadó. Kivezetés Egyiptomból. Őstörténet 2. A kezdetek. Elizeus és követői. A tantárgy oktatója: Tóth-Mihala Veronika református lelkész. Jéhu) 3. levelek. in: Szóbeliség és írásbeliség. Bp. Jelenések könyve 6. Bírák.: A szöveg mint interpretáció: Márk idején és azóta.. A deuteronomisztikus történetértelmezés.

Tao Te King 7... Európa K. Dhammapada. Fodor S.TANTÁRGYI ADATLAP Kredit: 4 Óraszám: 10 Előadás Szeminárium Konzultáció Értékelés: Szigorlat Kollokvium Gyakorlati jegy Tantárgy neve: Iszlám és keleti vallási szövegek Félév: 4. A Korán (részletek).. Síita szövegek. Bp. An-Nawawi. A sahada. varázsigékből. Válogatás tradicionális muszlim feliratokból. Dhammapada. Buddha beszédei. Tericum Kiad. 1987... szövegrészleteinek megismertetése. BNp. A Tan Kapuja Buddhista Fõiskola jegyzete. 1994. Rigvéda.. Tao Te King. 3. A köztes lét könyvei. A képzés legkülönbözőbb szakterületeihez az egyetem különböző karain rendelkezésre áll a megfelelően képzett személyi. Helikon Kiadó. oktatói háttér. Válogatás szúfi misztikus szövegekből. legendákból. Bp. 99 .. Bp. elsősorban magyar nyelven elérhetőekre támaszkodva. Buddha beszédei 6. 2. 1984. ezek biztosításának módja: Az egyetem a képzés infrastrukturális hátterét (tantermek és felszerelésüket) biztosítja. Farkas Lõrinc Imre Kiad. Bp. 4.. 5. Farkas Lõrinc Imre Kiad. Válogatás jogi szövegekből. A Negyven Hagyomány. 1988. Bp.. amelyek ezen vallások irodalmának helyes megértéséhez és feldolgozásához specifikusan szükségesek.. 1986... X X A tantárgy célja az iszlám és a keleti vallások legfontosabb szövegeinek. Bp. A képzési program végrehajtásához szükséges tárgyi és személyi feltételek. Hadísz (szemelvények). Muszlim szentek életéről. Önkormányzatok)kér fel. 1994. Rig-véda. Upanishadok Kötelező olvasmányok: Az iszlám: források. Témakörei: 1. A tantárgy oktatója: Fehér Bence habilitált egyetemi docens 11. Szerk. Ford. 1994. Bp. azzal a céllal. Upanishadok. de néhány gyakorlati jellegű kollégium megtartására külső előadókat( OKM. Korán. 1989. Simon R.. hogy a hallgatók elsajátítsák azokat a módszereket.

habil. Bugár István Dalminé Dr. habil. PhD PhD. Kovács Ábrahám Dr. habil. Pék Győző Dr.A specializációs továbbképzésben részt vevő oktatók a Debreceni Egyetem részéről Név Dr. Bartha Elek Dr. Marjovszky Tibor Tóth-Mihala Veronika Beosztás egyetemi docens egyetemi docens egyetemi docens református lelkész 100 . Nagy Márta Dr. Kiss Gabriella Dr. A szakmai munkában részt vevő külső tagok: Név Dr. CSc PhD. Tóth Judit Beosztás egyetemi tanár egyetemi docens egyetemi docens egyetemi docens egyetemi docens egyetemi docens Tudományos fokozat DSc PhD. Fehér Bence Dr.

tevékenységrendszerben 101 . megszerezhető ismeretek. személyes adottságok. 4.„B” A pedagógus munkakörökhöz. tudáselemek. Buda András. illetve a közoktatási intézmények egészéhez kapcsolódó speciális feladatok (mérés és értékelés.Képzési cél: A közoktatási rendszerben az értékeléssel összefüggő. tudás. Szabó József.A képzés szerkezete: A képzés tartalma mind az általános. 5.Tanterv: A képzés során elsajátítandó kompetenciák. 7.A képzés módszerei: Elméleti jellegű előadások mellett gyakorlatok és szemináriumi jellegű foglalkozások. a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben.A képzésért felelős kar megnevezése: BTK 2. mind a specializációs részben nagyobb tartalmi blokkokból és azokon belüli tantárgyakból épül fel. szaktanácsadás. készség és képességek: Mérés-értékelés Vezetőtanári Gyakorlatvezető mentortanár MÉRÉS-ÉRTÉKELÉS SPECIALIZÁCIÓ KÉPZÉSI PROGRAM 1. vizsgaelnöki.A képzés formája: költségtérítéses levelező. szakértői. a specializáció felelőse Dr. készségek. 6. 3. minőségbiztosítási feladatok ) ellátásához szükséges ismeretek. mérés-értékelési szakértelmet igénylő feladatok ellátására alkalmas szakemberek felkészítése.A szakért felelős oktató: A szak egészéért felelős oktató Dr.

(19 kredit) Matematikai. típusai. • probléma felismerő és megoldó készség. adatbázisok létrehozása.1. • alkalmasság az együttműködésre.2. funkciói. Konfliktusok és kezelésük (7 kredit) Az integráció és szegregáció kérdései: Gyermekbiológiai alapismeretek. megszerezhető ismeretek: Közigazgatási vezetési ismeretek: A Magyar Köztársaság alkotmányos alapjai. mérés és tesztelés a gyakorlatban (12 kredit) 7. feladatírás. tesztszerkesztés. problémamegoldás és döntés. (10 kredit) A nevelési-oktatási intézmény hatékonysága: a hatékonyság mutatói. innováció és szervezetfejlesztés. 7. (7 kredit) A nevelési-oktatási intézmény. Európai uniós alapismeretek. amelyek a mérés-értékelés folyamatának különböző fázisaiban szükséges szakmai kompetenciák eredeti felhalmozását. intézmény és környezete. vizsgarendszerek (23 kredit) Tesztelmélet: Tesztelméletek. a közigazgatási eljárás szabályai. egészségfejlesztés. Személyiségfejlesztés pszichológiai alapjai. emellett az együttműködés. gyakorlása. tesztek készítése. Egységesség-differenciálás. módszerei. A tantárgyi struktúra fontos pillérét képezik azok a fejlesztő gyakorlatok. 102 . értékelés. az alkotás. Egészségnevelés. Előítéletek és megelőzésük (4 kredit) Sajátos csoportok nevelése. szervezeti kultúra. vizsgatípusok. kutatásmódszertani alapok: az adatgyűjtés módjai. tesztanalízis. Az oktatási folyamat tervezése. a közigazgatás felépítése és működése. adaptivitás az oktatásban. (8 kredit) Pedagógus a nevelési-oktatási intézmény szervezetében: a pedagógus szerepei. a viszonyítás kérdése. Tehetség felismerése és fejlesztésének lehetőségei. Osztályozás. A szakmai attitűdök és magatartás terén rendelkeznek a szakképzettségüknek megfelelő munkakörökben való önálló munkavégzés. és az önszabályozás valamint az önfejlesztés igényével. osztályzatok. minősítés. A pedagógus önismereti. adatfeldolgozás és adatelemzés (20 kredit) Értékeléselmélet: A pedagógiai értékelés fogalma.Személyes adottságok: • kreativitás. alapvető államháztartási ismeretek. az intézmény vezetése. oktatása: Sajátos nevelési igényű gyermekek a közoktatásban. jogi feltételek.Elsajátítandó kompetenciák: A program résztvevői a továbbképzés végére megismerik és elsajátítják azokat az elméleti és gyakorlati ismereteket.3. kommunikáció. kezelése. az integráció-inklúzió elmélete. mérési lehetőségei. A tanulói munka értékelése. a problémamegfogalmazás és az ennek megfelelő adatfelvételi és adatelemzési módszer egyszerre magabiztos és önreflexióval kontrollált kiválasztását szolgálják. a csoportmunkában való részvételre • széles körű tájékozottság. melyek segítségével képesek lesznek a nevelési-oktatási folyamatban jelentkező mérési-értékelési helyzetek hatékony ellátására. formái. alkotó módon tudják felhasználni a megismert mérési módszereket. Minőségbiztosítás módszerei. szelekció. A pedagógusok mentálhigiénéje. önértékelési.Tudáselemek. Tanácsadás pszichológiai alapjai. tevékenységük kritikus értékelésének és irányításának a képességével. a közösségbe történő beilleszkedés képességével és igényével. információáramlás. mentálhigiéné. feladatkörei a változó közoktatási rendszerben. drogmegelőzés kérdései. tesztfejlesztés. • információ feldolgozási képesség. önfejlesztési módszereinek megismerése. informatikai alapismeretek. vizsgák. mint szervezet: a közoktatási intézmények működésének formális meghatározói.7. rugalmasság.

személyes felelősségvállalás és annak gyakorlása. félév oktató fokoz at óraszámo óraszámo kredit kredit szám nkérés szám nkérés Matematikai. illetve döntéshozatali képesség. 4 Bethlen G. félév tantervi hálója III. az ezt segítő pedagógiai rendszerek fejlesztésében. ismeret bővítésére. önfejlesztésre.A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben. 10 TÁRKIkérdései TUDOK A nem számszerűsíthető Buda Mariann 10 aláírás 3 teljesítmények értékelése DE BTK Tesztelmélet 12 kredit Sinka Edit Kritériumszerkesztés 15 koll.• • • elkötelezettség és igény a minőségi munkára. félév Tantárgy IV.és oktatásügyben jelentkező mérési-értékelési feladatok ellátására. 4 Bethlen G. kezdeményező. 10 DE BTK Értékeléselmélet 23kredit A mérés és értékelés Buda Mariann 20 koll. önművelésre. működtetésében és irányításában való részvételre A pedagógus-szakvizsgára felkészítő specializációs képzés 3-4. 4 DE BTK Buda András Adatelemzés 30 gyj. 4 TÁRKITUDOK Fazekas Ildikó Feladatírás és 15 gyj. az egyéni tudás. kutatásmódszertani alapok 20 kredit Matematikai. Fazekas Ildikó Mérőeszközkészítés 15 gyj. elmélyítésére való készség. 7 elméleti kérdései DE BTK Vizsgák és Buda Mariann 10 aláírás 3 vizsgarendszerek DE BTK A rendszerszintű Sinka Edit értékelés elméleti 30 koll. tesztkészítés Gim.4. informatikai alapismeretek. Összesítés 95 2/3 28 85 1/2 27 Óraszám: 180 kollokvium: 3 103 PhD PhD PhD PhD PhD PhD . tevékenységrendszerben: A végzett pedagógusok ismereteik alkalmazása és képességeik fejlettsége révén alkalmasak a nevelés. • 7. 6 számítástechnikai alapok DE BTK Buda András Kutatásmódszertan 15 gyj. Gim. Buda András 20 gyj. a szakmai továbbképzéshez szükséges pozitív hozzáállás.

A mérés és értékelés elméleti kérdései Az értékelés kérdésének jelentősége. A visszacsatolás fogalma. Az értékelés további lehetséges értelmezési dimenziói. makroszint. gyakorlatok beszámításának rendje: Bármely felsőoktatási alapképzésben vagy továbbképzésben szerzett kredit elismerhető. A záróvizsga: A záróvizsgára bocsátás feltétele: a tantervben előírt számú vizsga és gyakorlati jegy megszerzése. mint az intézményi stratégia része. Elmélet. kigyűjtés. problémái. Egy és többlépcsős vizsga. A célokhoz illeszkedő értékelési rendszer Vizsgák és vizsgarendszerek Az értékelés alapja. Az értékelés helye az oktatási folyamatban. Tantárgyi programok: Matematikai. Statisztikai alapok. Tesztelmélet. számítástechnikai alapok Matematikai statisztikai alapfogalmak Adatbázisok létrehozása. Keresés. rang-. Az értékelés fő funkciója és szintjei – mikro. 9. A záróvizsgán a benyújtott szakdolgozatot is meg kell védeni. Az osztályozás problematikája. Adatelemzés Egyszerű adatelemzési eljárások.és hosszmetszeti vizsgálatok. Adatfeldolgozás. Alapfogalmak: mérés. Kutatási terv. A mintavétel problémája. Az adatok szemléltetése. arányskála. Az értékelés mint a folyamatszabályozás eszköze.Kredit: 55 gyakjegy: 5 8. A záróvizsga eredménye a záróvizsgán kifejtett tételre kapott érdemjegy és a szakdolgozatvédés eredményének átlaga kerekítve. Reziduális és szuppresszorhatás. ezen belül a pedagógiai kutatás sajátos helyzete. adatelemzés. hatékonyság. eredményesség. Függő és független változók. A valóság strukturálása. Az oklevél minősítése a szigorlatnak.külső vizsga. a jó hipotézis. A standardizált folyamatos értékelés. mezzo. kezelése. Valószínűségi és nem-valószínűségi mintavételi eljárások. A záróvizsga részei: a záróvizsga főbb témakörei Matematikai. kutatásmódszertani alapok. intervallum. Az SPSS for Windows programcsomag. A Microsoft Excel program. 104 . informatikai alapismeretek. hipotézis. Kereszt. A mérési szint problémája: nominális. Kutatásmódszertan A társadalomtudományi kutatás logikája. értékelés. A vizsgarendszer mint a szabályozás eszköze. Alapvető statisztikai feladatok. rendszerezés. Kutatási paradigmák. Leíró statisztikák. Az értékelés mikroszintje. axióma. Az okság problémája. Induktív és deduktív út. Etikai kérdések. attribútum. A vizsgálatok kritikai elemzése. Az adatgyűjtés és az adatelemzés kérdései. Az értékelés filozófiák. Belső . indikátor. vizsgatípusok. valamint a szakdolgozat benyújtása. a záróvizsga eredményének és a szakdolgozat eredményének számtani átlaga kerekítve. Többváltozós statisztikai adatelemzés. Táblázatok. Értékeléselmélet. A tudományos és a hétköznapi megismerés. A résztvevők teljesítményét értékelő rendszer: A szakdolgozat: a specializációs képzési rész ismeretköreiből a szakfelelős által jóváhagyott témából kell készíteni. törvény. Két és többváltozós statisztikák. ha a kredit átváltás általános szabályai szerint egyenértékesíthető jelen szakvizsgás képzés valamely tantárgyával 10. Funkciói. diagramok elemzése. A társadalomtudományi. A korábban szerzett ismeretek.

A továbbhaladás kérdése: Útlevél. Az iskolai önértékelés kérdései. de néhány gyakorlati jellegű kollégium megtartására külső előadókat (OKM. folyamata. kipróbálás. Gyakorlati példák bemutatása. A regionális és az országosan egységes vizsgák.D Ph. Buda András Beosztás egyetemi adjunktus egyetemi adjunktus Tudományos fokozat Ph. A tudásszintmérés és képességvizsgálatok fogalma. Az alapműveltségi vizsga és az érettségi kérdése. tesztfejlesztés. vagy vízum? Vizsgák Európában.D A szakmai munkában részt vevő külső tagok: Név Fazekas Ildikó Sinka Edit Beosztás tanár. Önkormányzatok) kér fel. A specializációs továbbképzésben részt vevő oktatók a Debreceni Egyetem részéről Név Dr. többszintű vizsga. A tudásszintmérő tesztek típusai és készítésük. hazai és nemzetközi teljesítménymérések. Tesztek készítése. A tananyag követelményekké alakítása. Tesztszerkesztés. A tanítási tartalom és követelmények. Az oktatás eredményességnek mérése. jelentősége. szintje. A tudás kritériumai. A képzési program végrehajtásához szükséges tárgyi és személyi feltételek. A képzés legkülönbözőbb szakterületeihez az egyetem különböző karain rendelkezésre áll a megfelelően képzett személyi. eszközei. 11. A nem számszerűsíthető teljesítmények értékelése A nem számszerűsíthető tanulói teljesítmények értékelése elméleti háttere. A minőségi értékelés elemei. szakértő kutató 14. A rendszerszintű értékelés elméleti kérdései Az oktatási rendszer értékelésének társadalmi szükségessége. jellemzői. Feladatírás és tesztkészítés Alapfogalmak. Tesztanalízis és tesztfejlesztés.000 Ft / félév 105 . feladatmegoldás. feladatírás. Tantárgyi és tantárgycsoportos vizsgák. Tesztkészítés. az eljárások főbb típusai.Vizsgafokozatok. elemzése. összehasonlítása. Speciális igények az oktatásban. elvi és gyakorlati problémái. Kérdéstípusok és a velük kapcsolatos problémák. szintjei. A közoktatás irányításának elemei. A rendszer értékelésének eszközei. Mérőeszközkészítés Mérés és tesztelés a gyakorlatban. Kritériumszerkesztés A tudás szerveződése. Az oktatás tartalmi szabályozóinak értékelése. a leképezés módjai. ezek biztosításának módja: Az egyetem a képzés infrastrukturális hátterét (tantermek és felszerelésüket) biztosítja. jellemzőik. A képzés költségtérítési díja: 140. követelmények. Buda Mariann Dr. céljai. oktatói háttér.

7. partner iskolákban. valamint a tanár értelmiségi szerepköréhez kapcsolódó kompetenciák fejlesztése: -az IKT integrálása a különböző tanulási helyzetekbe és szakmai tevékenységekbe. a pedagóguskompetenciák fejlesztésére. A továbbképzés keretében továbbfejlesztik szakterületi szakismereteit. tudáselemek.1.VEZETŐTANÁRI SPECIALIZÁCIÓ KÉPZÉSI PROGRAM 1. -együttműködés szülőkkel és más társadalmi partnerekkel 106 . mind a specializációs részben nagyobb tartalmi blokkokból és azokon belüli tantárgyakból épül fel 6.A képzés módszerei: Elméleti jellegű előadások mellett tantermi és szemináriumi jellegű foglalkozások. 4. személyes adottságok. Gönczi Ibolya.Tanterv: tantervi háló A képzés során elsajátítandó kompetenciák. megszerezhető ismeretek. 3. Szabó József. a vezetőtanári képzésért felelős: V. A szakért felelős oktató: A szak egészéért felelős oktató: Dr. a pedagógus mentális egészségének védelméhez. 7. Dr. készségek.A képzés szerkezete: A képzés tartalma mind az általános.Képzési cél: A képzésben résztvevők felkészítése tanárjelöltek gyakorlati képzésének irányításával. gyakorlatok. és külső gyakorló helyeken. -foglalkozás a különböző társadalmi. a pályakezdők munkahelyi beilleszkedésével kapcsolatos vezetőtanári feladatok ellátására a felsőoktatási intézmények által fenntartott gyakorlóiskolákban.A képzés formája: költségtérítéses levelező 5.A képzésért felelős kar megnevezése: BTK 2. -a hatékony tanulási folyamatok támogató légkörének megteremtése. tevékenységrendszerben. a pálya feladatainak megismertetésére és a tanárjelöltek gyakorlati képzésének szervezésére. illetve a tanári tevékenység során keletkező pszichés feszültségek kezeléséhez. felkészülnek a tanári képesítés követelményeiben meghatározott képzési célok közvetítésére. -team-munkában történő együttműködés a tanulók/hallgatók ugyanazon csoportjaiban dolgozó tanárokkal-oktatókkal-szakemberekkel. kulturális és etnikai hátterű tanulókkal/hallgatókkal. A képzés segítséget nyújt a vezetőtanárok számára szükséges új hazai és nemzetközi kutatások megismeréséhez. irányítására. a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben.Elsajátítandó kompetenciák: Különösen fontos a tanulási-tanítási folyamattal összefüggő.

problémamegoldó viselkedés. megértő attitűddel tudjon különböző konfliktusos helyzeteket kezelni. -4. szervezetfejlesztéssel kapcsolatos kérdések -az intézmény és fenntartója közötti együttműködés kérdései -az iskola hatékony működtetését elősegítő feltételek megteremtésének. A mentori és vezetőtanári tevékenység elméleti háttere 1. habil. Elfogadó. A pedagógus-szakvizsgára felkészítő specializációs képzés 3. Személyes adottságok A képzésben résztvevők váljanak képessé. módszerek alkalmazásával tudják saját pszichés feszültségüket oldani.Tudáselemek. félév tantervi hálója III. illetve érzékennyé a megváltozott. kiégésüket elkerülni. különböző (munkaközösség-vezetői. 107 . a gyakorlati képzés intézményei. Tanárképzési koncepciók 15 koll 5 hazai és nemzetközi kitekintésben. megszerezhető ismeretek -közoktatással összefüggő közigazgatási ismeretek -az iskola mint szervezet működésének szociológiai. 15 koll 5 kompetenciák Tantárgy IV. saját mentálhigiénés egészségének megőrzése 7. 7. Önsegítő technikák.és attitűdformálás -szaktudományi/szakmódszertani ismeretek szakma-specifikus modulokban történő elsajátítása 7. félév számon kérés oktató kredit fokozat óraszám Orosz Gábor Neveléstudományok Intézete V. PhD. vezetni. neveltségi szintjének folyamatos és eredményes fejlesztésére. vezetői) megbízatásokat vállalni és teljesíteni az adott intézmény keretei között. megkülönbözetett figyelmet fordítani a marginalizálódott társadalmi réteghelyzetbe kerülő tanulókra és családjukra. A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben. Sc. megoldani. félév óraszámon kredit szám kérés I. a tanárjelöltek pedagógiai-tanítási gyakorlatát koordinálni.2. módszereinek ismerete -az iskola közvetlen társadalmi környezetével történő hatékony kapcsolattartás módszerei -a nevelés-oktatás során megvalósítható integrációs lehetőségek -a sajátos igényű tanulók fejlesztésének metodikai kérdései -pedagógus-szerepek.-problémafeltáró. egyre nehezebb feltételek között működő közoktatási rendszerben a tanuló teljesítményének. munkatevékenységének összetevői -tanárjelöltekkel/pályakezdőkkel történő segítő együttműködés tartalmi kérdései -szemlélet. tevékenységrendszerben A közoktatás valamennyi szintjén a képzést teljesítő tanárok képesek és jogosultak a pályakezdő tanárokat mentorálni.3. a saját szakmai fejlődés irányítása -a legfrissebb szakmódszertani ismeretek hatékony alkalmazása a gyakorlatban -a pszichés feszültségek kezelés. jogi vonatkozásai. Vezetőtanári szerepek. színterei történeti íve 2.4. Gönczi Ibolya Neveléstudományok Intézete C.

valamint a szakdolgozat benyújtása. szerepe 4. Tréning: A vezetőtanárok és tanárjelöltek kommunikációja.Sc. hallgatói hospitálási időszak. A záróvizsga részei: A záróvizsgán a benyújtott szakdolgozat bemutatása és védése történik. koordinálásával Brezsnyánszky PhD. László habil. A tanítási-pedagógiai 15 gyj 4 gyakorlat vezetőtanári és hallgatói programja 2. Tréning: A pedagógus mentális egészségének megőrzése 3. félév 4.3. II. Legújabb szaktudományi eredmények és közoktatási alkalmazási lehetőségek III. amelyek változhatnak A záróvizsga: A záróvizsgára bocsátás feltétele: Az előírt számú vizsga és gyakorlati jegy megszerzése. Neveléstudományok Intézete Egyéni/szakok szerinti konzultációval a szaktanszékek oktatóinak bevonásával Varga Éva (Drogambulancia) 5 15 20 3fokú szöveges értékelés gyj 5 7 Varga Éva (Drogambulancia gyakorlóiskola igh. 24 105 1/4+ért. szerepkonfliktusok 2. bevonásával 75 3/2+ért. Iskolai gyakorlat 1. a zárótanítás helye.A résztvevők teljesítményét értékelő rendszer: A szakdolgozat: Az aktuálisan meghirdetett szakdolgozati témakörök. valamint az ahhoz kapcsolódó szakterületi kutatásokkal. 108 . 31 Összesítés 3. a témavezető által megfogalmazott egy-egy kérdésre adott komplex válasz. Vezetőtanári értékelés. félév óra 75 105 kredit 24 31 kollokvium 3 1 gyak. eredményekkel kapcsolatosan. és szupervízió Összesen 15 3fokú szöveges értékelés 20 gyj 5 30 10 gyj gyj 6 5 10 koll 3 Dr Görömbei Andrásné gyakorlógimnázi um igh. A tanárjelöltek szociológiai jellemzői 15 koll 5 Szekeres Melinda Szociológia tanszék C. A képesítő vizsga a pedagógusképzésben 5.jegy 2 4 szöveges értékelés 1 1 8. A feldolgozott témához. A mentori és vezetőtanári tevékenység szakmódszertani háttere 1. Gyakorlóiskolai gyakorlat – tapasztalatcsere az ország más gyakorlóiskoláiban. koordinálásával Egyéni/szakok szerinti konzultációval a gyakorlóiskolai vezetőtanárok bevonásával Becs Katalin gyakorló általános iskola igh. A témavezető a szakdolgozatot írásban értékeli. vezetőtanári mintaadás 3.

az un. melyek a szülőkkel. Tantárgyi programok: tantárgyi programok Tanárképzési koncepciók hazánkban és nemzetközi kitekintésben. Másrészt a nevelés gyakorlatának és elméletének történeti vonatkozásainak tükrében a „gyakorló/bázis iskolák” szerepét. Görömbei Andrásné igh. mikró-kulturális hatások felismerését.A záróvizsga eredménye a záróvizsgán kifejtett tételre kapott érdemjegy és a szakdolgozatvédés eredményének átlaga kerekítve. esélykülönbségek). Az oklevél minősítése a szigorlatnak. A tanárjelöltek szociológiai jellemzői Dr. Szekeres Melinda egyetemi docens DETEK Szociológia Tanszék A kurzus célja a fiatal felnőttekkel kapcsolatos szociológiai vizsgálatok tanulságainak összegzése (rétegződés. gyerekekkel. 10. kultur. Orosz Gábor egyetemi docens DETEK Neveléstudományok Intézete A kurzus két. a tanárjelöltek gyakorlati képzésének intézményei. gyakorlatok beszámításának rendje: Bármely felsőoktatási alapképzésben vagy továbbképzésben szerzett kredit elismerhető. kompetenciák V. az egyetemi képzés során változó helyzetek vizsgálatainak megismerésére is sor kerül. DE Kossuth Lajos Gyakorló Általános Iskola 109 . történeti íve Dr. Ezen túlmenően a legújabb hazai és külföldi pedagógus-vizsgálatok elméleti és empirikus eredményeinek elemzése. a záróvizsga eredményének és a szakdolgozat eredményének számtani átlaga kerekítve.és művelődéstörténeti összefüggéseit elemzi. ha a kredit átváltás általános szabályai szerint egyenértékesíthető jelen szakvizsgás képzés valamely tantárgyával. valamint a szakmai szocializáció és pályakezdés főbb vonatkozásainak bemutatása. a megvalósíthatóságot garantáló fontos feladatok megismertetése. Dr. Egyrészt az Európai Felsőoktatási Térség létrehozását deklaráló Bolognai Nyilatkozat. mobilitás. feladatés hatáskörét. hogy az iskolai gyakorlatra felkészülő tanárjelöltekkel –egy lehetséges vonatkoztatási keretben – megismertessék a tanulók viselkedése mögött meghúzódó gyerekkori szocializációs zavarok. A vezetőtanári szerepek. A mentori-és vezetőtanári tevékenység szakmódszertani háttere Dr. „bolognai folyamatból” Magyarország számára is adott. 9.kialakítása. A korábban szerzett ismeretek. társszakmák és szakintézmények képviselőivel folytatható munka lehetséges formái és keretei a szükséges és elégséges jogi ismeretek alapján. egymással összefüggő tématerületet vizsgál. DE Kossuth Lajos Gyakorló Gimnázium Becs Katalin igh. értékek. következő. a kialakítandó egységes hazai felsőoktatási rendszer modelljének – különös tekintettel a pedagógusképzésre . Gönczi Ibolya egyetemi docens DETEK Neveléstudományok Intézete A kurzus ahhoz ad támpontokat a vezető tanároknak.

Grasseliné Dr. Nagy Adél igh. DE Arany János Általános Iskola A kurzus célja sokrétű: egyrészt a vezető tanári szerepek, feladatok összetettségére, az új elvárásoknak való megfelelésre kondicionálás, a tanárjelöltek munkájának szervezését, irányítását, elemzését, értékelését segítő gyakorlatok, konzultációk keretében. (A hallgatók iskolai gyakorlatának tervezése, szervezése, irányítása, a tanulókkal, tantestülettel, szülőkkel való kapcsolattartási módok, iskolai dokumentációk megismertetése, kezelése, a gyakorlati tanításra felkészítés). Másrészt: a tanári képesítés követelményrendszerének (képzési idő, a főbb tanulmányi területek arányai, az ismeretek ellenőrzésének rendszere), a tanári képesítővizsga funkciójának, a vizsgák rendszerében betöltött helyének, a vizsgára bocsátás feltételeinek, tartalmi elemeinek, értékelési szempontjainak, eredményeinek értelmezése. A vezető tanárok szerepének a tanárjelöltek képesítővizsgára való felkészítés folyamatában, a vizsgán való részvételük egyértelműsítése. Iskolai gyakorlat Varga Éva pszichológus Debrecen, Drogambulancia Ezen a kurzuson az alábbi témakörök kerülnek – gyakorlat orientáltan – feldolgozásra: A vezető tanárok és a tanárjelöltek kommunikációjának sajátosságai, szerepek és szerepkonfliktusok a tanítási gyakorlaton, a pedagógusok mentális egészségének megőrzése, önsegítő, önerősítő technikák megismerése, gyakorlása, védekezés a kiégés ellen, tréning keretek között is. A csoportos feladatok - projektek, szerepjátékok, a kommunikatív szervezés, én-hatékonyságnövelés, visszajelzés - a saját kreativitás növelését szolgálják. Ebben az egységben kerül sor egyéni konzultációkra, szupervízióra is. Ez a keret ad lehetőséget az ország más gyakorló iskoláival történő tapasztalatcserére is. Legújabb szaktudományi eredmények és alkalmazásuk a közoktatásban Szaktanszékekről felkért oktatók a jelentkezők szakmegoszlásának függvényében A szaktantárgyakkal összefüggő legújabb kutatási eredményekről tájékozódás, azok beépítésének lehetőségei az oktatási folyamatba, az átalakult érettségi vizsga követelményére felkészítés módszertani háttere, a tankönyvpiac és oktatás kapcsolatának hatása a tanulástanítás eredményességére. Egyéni konzultációk alapján önállódolgozat elkészítés, és felkészülés a vizsgára. 11.A képzési program végrehajtásához szükséges tárgyi és személyi feltételek, ezek biztosításának módja: Az egyetem a képzés infrastrukturális hátterét (tantermek és felszerelésüket) biztosítja. A képzés legkülönbözőbb szakterületeihez az egyetem különböző karain rendelkezésre áll a megfelelően képzett személyi, oktatói háttér, de néhány gyakorlati jellegű kollégium megtartására külső előadókat kér fel. A specializációs továbbképzésben részt vevő oktatók a Debreceni Egyetem részéről
név Brezsnyánszky László Orosz Gábor fokozat PhD. habil. C. Sc. beosztás Egyetemi docens Egyetemi docens

110

Szekeres Melinda V. Gönczi Ibolya Szaktanszékeken oktatók Gyakorlóiskolai igazgatóhelyettesek Gyakorlóiskolai vezetőtanárok

C.Sc. PhD. Habil.

Egyetemi docens Egyetemi docens

A szakmai munkában részt vevő külső tagok: Név Varga Éva Beosztás addiktológus szakpszichológus

14. A képzés költségtérítési díja: 140.000 Ft / félév

GYAKORLATVEZETŐ MENTORTANÁR SPECIALIZÁCIÓ
KÉPZÉSI PROGRAM 1. A képzésért felelős kar megnevezése: BTK 2. A szakért felelős oktató: A szak egészéért felelős oktató: Dr. Szabó József a gyakorlatvezető mentortanár képzésért felelős: V. Dr. Gönczi Ibolya 3. Képzési cél: A képzésben résztvevők felkészítése tanárjelöltek gyakorlati képzésének irányításával, a pályakezdők munkahelyi beilleszkedésével kapcsolatos gyakorlatvezető mentortanári feladatok ellátására a felsőoktatási intézmények által fenntartott gyakorlóiskolákban, partner iskolákban, és külső gyakorló helyeken. A továbbképzés keretében kerül sor a szakterületi szakismeretek továbbfejlesztésére, valamint a tanári képesítés követelményeiben meghatározott képzési célok közvetítésére, a pálya feladatainak megismertetésére és a tanárjelöltek gyakorlati képzésének szervezésére, irányítására, a pedagóguskompetenciák fejlesztésére. A képzés segítséget nyújt a gyakorlatvezető mentortanárok számára szükséges új hazai és nemzetközi kutatások megismeréséhez, illetve a tanári tevékenység során keletkező pszichés feszültségek kezeléséhez, a pedagógus mentális egészségének védelméhez is. 4. A képzés formája: költségtérítéses levelező 5. A képzés szerkezete: A képzés tartalma mind az általános, mind a specializációs részben nagyobb tartalmi blokkokból, és azokon belüli tantárgyakból épül fel

111

6. A képzés módszerei: Elméleti jellegű előadások mellett tantermi és szemináriumi jellegű foglalkozások, gyakorlatok. 7. Tanterv: tantervi háló A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben. 7. 1. Elsajátítandó kompetenciák: Különösen fontos a tanulási-tanítási folyamattal összefüggő, valamint a tanár értelmiségi szerepköréhez kapcsolódó kompetenciák fejlesztése: - az IKT integrálása a különböző tanulási helyzetekbe és szakmai tevékenységekbe; - a hatékony tanulási-nevelési folyamatok támogató légkörének megteremtése; - team-munkában történő együttműködés a tanulók/hallgatók ugyanazon csoportjaiban dolgozó tanárokkal – oktatókkal - szakemberekkel; - foglalkozás a különböző társadalmi, kulturális és etnikai hátterű tanulókkal/hallgatókkal; - együttműködés szülőkkel és más társadalmi partnerekkel - problémafeltáró, problémamegoldó viselkedés, a saját szakmai fejlődés irányítása - a legfrissebb szakmódszertani ismeretek hatékony alkalmazása a gyakorlatban - a pszichés feszültségek kezelés, saját mentálhigiénés egészségének megőrzése 7. 2. Tudáselemek, megszerezhető ismeretek: - közoktatással összefüggő közigazgatási ismeretek - az iskola, mint szervezet működésének szociológiai, jogi vonatkozásai, szervezetfejlesztéssel kapcsolatos kérdések - az intézmény és fenntartója közötti együttműködés kérdései - az iskola hatékony működtetését elősegítő feltételek megteremtésének, módszereinek ismerete - az iskola közvetlen társadalmi környezetével történő hatékony kapcsolattartás módszerei - a nevelés-oktatás során megvalósítható integrációs lehetőségek - a sajátos igényű tanulók fejlesztésének metodikai kérdései - pedagógus-szerepek, munkatevékenységének összetevői - tanárjelöltekkel/pályakezdőkkel történő segítő együttműködés tartalmi kérdései - szemlélet- és attitűdformálás - szaktudományi/szakmódszertani ismeretek szakma-specifikus modulokban történő elsajátítása 7. 3. Személyes adottságok A képzésben résztvevők váljanak képessé, illetve érzékennyé a megváltozott, egyre nehezebb feltételek között működő közoktatási rendszerben a tanuló teljesítményének, neveltségi szintjének folyamatos és eredményes fejlesztésére. Elfogadó, megértő attitűddel tudjon különböző konfliktusos helyzeteket kezelni, megoldani, megkülönbözetett figyelmet fordítani a marginalizálódott társadalmi réteghelyzetbe kerülő tanulókra és családjukra. Önsegítő technikák, módszerek alkalmazásával tudják saját pszichés feszültségüket oldani, kiégésüket elkerülni.

112

A gyakorlatvezető mentortanár pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak 3-4. a tanárjelöltek összefüggő szakmai gyakorlati félév pedagógiai-tanítási gyakorlatát koordinálni. a mentor szerepe 4 kredit Hazai és nemzetközi 5 koll. A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben. és a Magdona pedagógiai problémahelyzetek értékelése A hallgatói korosztállyal való foglalkozás nevelés – és oktatás-lélektani ismeretei 4 kredit A tanárjelöltek 10 koll. 2 Dr. tanárképzési Magdolna koncepciók Korszerű tanulási 5 koll. félév Számonkérés Kredit Óraszám IV. a pedagógusképzés követelményeinek ismerete. 4 Szekeres C. 4 Rébay PhD. A kiterjesztett pedagógusi szerep iskolai és iskolán kívüli feladatai 8 kredit Iskolai/szakmai 10 gyj. 4. Vargáné Csatáry A mentori munka 15 gyj. vezetői) megbízatásokat vállalni és teljesíteni az adott intézmény keretei között. Valamint gyakorlóiskolai koordinálása 113 . Gerencsér Attila Az iskola és a különböző szakintézmények kapcsolata A mentorálás elmélete és speciális módszerei 17 kredit A mentori munka 10 gyj. 4 Tünde megfigyelése. folyamat. 4 Görömbei Andrásné tervezése. 4 szaktudományi eredmények és közoktatási alkalmazási lehetőségek II. 2 Dr. lélektani. 4 Egyéni/szakok szaktudományi szerinti konzultációval a eredmények és szaktanszékek közoktatási alkalmazási lehetőségek I. tevékenységrendszerben A közoktatás valamennyi szintjén a képzést teljesítő tanárok képesek és jogosultak a pályakezdő tanárokat mentorálni. oktatóinak bevonásával Legújabb 15 gyj. vezetni.7. félév Számonkérés Kredit Oktató Fokozat A pedagóguspálya. Dr.Sc. szervezése PhD. Sipos menedzsment Ferenc 10 gyj. 4 Chrappán PhD. félév tantervi hálója Tantárgy Óraszám III. szociológiai Melinda jellemzői A pedagógusi szakképzettség szerinti specializációban az adott szakterület legújabb szaktudományi és szakmódszertani ismeretei 8 kredit Legújabb 15 gyj. különböző (munkaközösség-vezetői.

Tantárgyi programok: Hazai és nemzetközi tanárképzési koncepciók 114 . Konfliktus és 10 agresszió-kezelés a mentori munkában Kötelezően választható 10 kredit Magatartási. gyermekvédelem Tehetséggondozás 20 Digitális pedagógia Gyakorlat 4 kredit Szupervízió Szakdolgozat 10 kredit Összesen 5 koll. valamint az ahhoz kapcsolódó szakterületi kutatásokkal. 3 Páskuné Kiss Judit 10 gyj. valamint a szakdolgozat benyújtása. 5 20 gyj. ha a kredit átváltás általános szabályai szerint egyenértékesíthető jelen szakvizsgás képzés valamely tantárgyával. gyakorlatok beszámításának rendje: Bármely felsőoktatási alapképzésben vagy továbbképzésben szerzett kredit elismerhető. 10. a záróvizsga és a szakdolgozat eredményének számtani átlaga kerekítve. Az oklevél minősítése: a szigorlatnak. 5 PhD. a témavezető által megfogalmazott egy-egy kérdésre adott komplex válasz. A záróvizsga részei: A záróvizsgán a benyújtott szakdolgozat bemutatása és védése történik. beszámoló 5 2 PhD. A záróvizsga eredménye az alábbi részjegyek egyenlő súllyal vett átlaga kerekítve: a záróvizsgán kifejtett szóbeli felelet és a szakdolgozat. eredményekkel kapcsolatosan.vezetőtanárok A pedagógus kommunikációs készségének fejlesztése 10 gyj. PhD. A témavezető a szakdolgozatot írásban értékeli. 4 gyj. 32 85 1/5+B. A korábban szerzett ismeretek. Polonkai Mária Buda András Pinczésné Palásthy Ildikó PhD. 9. A résztvevők teljesítményét értékelő rendszer: A szakdolgozat: Az aktuálisan meghirdetett szakdolgozati témakörök A záróvizsga A záróvizsgára bocsátás feltétele: Az előírt számú vizsga és gyakorlati jegy megszerzése. tanulási 20 zavarok Egészségnevelés. koll. Gönczi Ibolya Dr. 2 Balogh Éva Pető Ildikó V. 23 8. PhD beszámoló 2 5 95 3/5+B. A feldolgozott témához. 5 20 koll.

játszma. A mentori munka tervezése.és művelődéstörténeti összefüggéseit elemzi. a felelősség kérdése a mentori munkában. mobilitás. a lehetséges együttműködési formák megismerése. fogyatékos) tanulók. Kommunikációs helyzetek. valamint a szakmai szocializáció és pályakezdés főbb vonatkozásainak bemutatása. Iskolai/szakmai menedzsment A modern vezetéstudomány alapjai. Korszerű tanulási folyamat. Ezen túlmenően a legújabb hazai és külföldi pedagógus-vizsgálatok elméleti és empirikus eredményeinek elemzése.kialakítása. az akadályozott (sérült. feladatés hatáskörét. Menedzser szemléletű intézményi működés. A pedagógus kommunikációs készségének fejlesztése A kommunikációs kompetencia fejlesztésének elméleti alapjai. azok sajátosságai. A pedagógiai értékelés nemzetközi trendjei. a marketing tevékenység elemei. mediálás. Legújabb szaktudományi eredmények és közoktatási alkalmazási lehetőségek I-II. „bolognai folyamatból” Magyarország számára is adott. Egyrészt az Európai Felsőoktatási Térség létrehozását deklaráló Bolognai Nyilatkozat. gyakorlatok. és a pedagógiai problémahelyzetek értékelése A kompetencia alapú oktatás standardjai. kultur . egymással összefüggő tématerületet vizsgál. Kompromisszum. a döntés. a kialakítandó egységes hazai felsőoktatási rendszer modelljének – különös tekintettel a pedagógusképzésre . Az iskola és a különböző szakintézmények kapcsolata A közoktatási intézményeket segítő. szervezése A tanítási gyakorlat kulcs-szereplői. a tankönyvpiac és oktatás kapcsolatának hatása a tanulástanítás eredményességére. támogató rendszerek. békéltetés. agresszió. A közoktatási intézmény külső és belső értékelése. esélykülönbségek). helyzetgyakorlatok. a mentori-program elkészítése. koordinálása A tanárjelölt tanórán kívüli munkájának koordinálása. tünetei a lassú tanulók a tanulási zavarral küzdő tanulók. értékelés. a megvalósíthatóságot garantáló fontos feladatok megismertetése. és a háttér okok. az un. az átalakult érettségi vizsga követelményére felkészítés módszertani háttere. az alulteljesítők. A mentori munka megfigyelése. Kompetenciamérés. azok beépítésének lehetőségei az oktatási folyamatba. A tanulói teljesítmény/neveltség mérését. A tanár és különböző életkorú gyerekek. értékelését segítő szoftverek. a mentori munka dokumentációi. a nehezen nevelhető tanulók. gyermekvédelem 115 . valamint felnőttek közötti kommunikáció verbális és nonverbális eszközei. A pedagógiai fejlesztés irányvonalai. lehetséges segítő intervenciók. az intézményi ellenőrzés és értékelés módjai. tanulási zavarok A részképesség-zavarok okai és következményei. értékek. az egyénre szabott mentorálás. Konfliktus és agresszió kezelés a tanári/mentori munkában Konfliktus. Egészségnevelés. A szervezés. szociológiai jellemzői A kurzus célja a fiatal felnőttekkel kapcsolatos szociológiai vizsgálatok tanulságainak összegzése (rétegződés. Pedagógiai szakmai szolgálatok mérést segítő tevékenysége. A tanárjelöltek lélektani. az intézményi stratégiai és taktikai tervezés folyamata. konszenzus. a helyi és regionális szakmai szervezetek iskolával kapcsolatos munkája. A szaktantárgyakkal összefüggő legújabb kutatási eredményekről tájékozódás. az egyetemi képzés során változó helyzetek vizsgálatainak megismerésére is sor kerül. Másrészt a nevelés gyakorlatának és elméletének történeti vonatkozásainak tükrében a „gyakorló/bázis iskolák” szerepét. Magatartási.A kurzus két. A hallgatói tevékenységfolyamat jellege.

a fejlesztés metodikai sajátosságai. PhD. honlapszerkesztés Szupervízió A pedagógus tevékenysége során keletkező pszichés feszültségek megértése és kezelésének lehetséges módjai. adatbázis-kezelés. azok moderálása. ezek biztosításának módja: Az egyetem a képzés infrastrukturális hátterét (tantermek és felszerelésüket) biztosítja. gyakorlóiskolai igazgatóhelyettes gyakorlóiskolai igazgatóhelyettes A szakmai munkában részt vevő külső tagok: Név Beosztás 116 . A szupervízió biztosítása külső szakember bevonásával. oktatói háttér. gyakorlata. kiválasztásának módjai. CSc. Gönczi Ibolya Szaktanszékeken módszertant oktatók Dr. név Buda András Balogh Éva Chrappán Magdolna Páskuné Kiss Judit Pető Ildikó Rébay Magdolna Szekeres Melinda V. A közoktatás és a gyermekvédelmi ellátórendszer lehetőségei. szervezeti keretei. PhD.Az egészségtudatos magatartás. Tehetséggondozás A tehetséges tanulók felismerése. Vargáné Csatáry Tünde Gyakorlóiskolai vezetőtanárok fokozat PhD. Görömbei Andrásné Dr. A képzés legkülönbözőbb szakterületeihez az egyetem különböző karain rendelkezésre áll a megfelelően képzett személyi. Digitális pedagógia A mentori technikák repertoárjának gazdagítása. beosztás egyetemi adjunktus főiskolai adjunktus főiskolai docens egyetemi adjunktus egyetemi adjunktus egyetemi adjunktus egyetemi docens egyetemi docens PhD. 11. PhD. oktatási-távoktatási rendszerek. Szakpszicholó gus PhD. keresési stratégiák az interneten. az iskolai egészségnevelés értelmezési kerete. tartalma. a tehetséggondozó programok. közösségi oldalak. habil. tartalmi jellemzői. anomáliái. PhD.. de néhány gyakorlati jellegű kollégium megtartására külső előadókat kér fel. A képzési program végrehajtásához szükséges tárgyi és személyi feltételek.

Képzési cél: a pedagógus a mentálhigiénés specializáció elvégzésével mentálhigiénés tudásanyagot szerez.000 (Ft/félév) SPECIALIZÁCIÓK „C” Pedagógiai és pszichológiai általánosés élméleti ismeretek.A képzés szerkezete: a képzés tartalma mind az általános. a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben. 7. 4. Palásthy Ildikó Dr.Dr. illetve megszerzését szolgáló ismeretkörök: Mentálhigiéné Tehetséggondozás. Pék Győző egy. készségek. mentálhigiénés programok tervezésére és kivitelezésére lesz képes pedagógus tevékenysége keretében. illetve annak határait átfedő más diszciplínák területén hatékonyabban és biztonságosabban működni a 117 . adjunktus mb. tehetségfejlesztés MENTÁLHIGIÉNÉ SPECIALIZÁCIÓ KÉPZÉSI PROGRAM 1. képességek bővítését.A képzésért felelős kar megnevezése: DE TEK BTK 2. Sipos Ferenc OH regionális-igazgató közoktatási szakértő tanszékvezető főiskolai tanár jogász 14.A képzés formája: költségtérítéses levelező 5.Elsajátítandó kompetenciák: A végzett hallgató legyen képes saját tudományterületével érintkező. mind a specializáció részben nagyobb tartalmi blokkokból és azokon belüli tantárgyakból épül fel 6. a mentálhigiénés specializáció felelőse dr. tudáselemek. tanszékvezető DE TEK BTK Pszichológiai Intézet Személyiség-és Klinikai Pszichológiai Tanszék 3.A szakért felelős oktató: a pedagógus szakvizsga specializációs továbbképzésért felelős oktató Dr. személyes adottságok.1. A képzés költségtérítési díja: 140. Szabó József. és segítő kapcsolatok kialakítására. 7. Gerencsér Attila Pinczésné dr.Tantervi háló a tárgyakat oktatók adataival: A képzés során elsajátítandó kompetenciák.A képzés módszerei: elméleti jellegű előadások mellett interaktív tantermi gyakorlatok és speciális önismereti csoportfoglalkozások. megszerezhető ismeretek. tevékenységrendszerben. Polonkai Mária Dr.

ami az önismereti csoportokon való részvételből következik. illetve ennek elfogadásának készsége. Taktikus. A hivatásszemélyiség tudatosítása és pszichológiai értelemben vett karbantartása. az eredmények értelmezése.3.Személyes adottságok:. viselkedésének modellértéke alapjában is befolyásoló tényező tanítványai és kollégái számára. Ehhez kapcsolódik a képzés folyamán elsajátítandó kognitív tudásanyag. és önismeretének és hivatásszemélyiség tudatának fejlesztése révén hatékonyan részt venni a fenti folyamatokban. adott célcsoportot érintő mentálhigiénés programok kidolgozása. szakmai határainak megismerése és tudatosítása. kommunikációja. Legyen képes különböző szervezeti rendszerekben (elsősorban intézményében) lelki egészségvédő és személyiségerősítő beavatkozások kezdeményezésére és kivitelezésére. fejlesztése. attitűdje. a kollégák meggyőzése. beavatkozások megtervezése és alkalmazása. Ezen preventív intervenció hasznosságának professzionális kommunikálása. ami a segítő kapcsolat kialakításához és fenntartásához alapvetően szükséges. fejleszt készségeket és nyújt kompetenciát a fentebb vázolt programok megvalósításához. Ehhez kapcsolódnak a gyermek és felnőttkori alkalmazkodási zavarok felismeréséhez. jobb és tudatosabb kommunikációs készségek. modellek. megértéséhez szükséges ismeretanyagok. Csoportban. Legyen képes közreműködni a társadalmi szintű primer prevencióban.2. illetve szociálpolitika és szociálpszichológia. tevékenységrendszerben: A mentálhigiénés specializáció vonatkozásában: Tanulási és nevelési problémák pszichológiai hátterének. kivitelezése. A mentálhigiénés specializáció az előbbieken túl ad ismerteket. mind a kollégák irányában 7. megnövekedett tolerancia szint. A mentálhigiénés specializáció elvégzése révén saját képességeinek. megszerezhető ismeretek: Nagyobb önismeret. személyiséglélektan. 118 . hatékonyságának mérése. lehetőségeinek. ( például: iskolai drog prevenciós programok.A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben. Ennek főbb területei a szocializáció.Tudáselemek. A kommunikációs készség és empátia olyan szintű fejlesztése. fejlesztése. annak felismerése. adaptívabb érzelmi szabályozás. dinamikájának felismerése. átfogó. 7. elméleti tudásanyag alkalmazásában. dohányzás ellenes programok) A pedagógus hozzáállása. illesztett tanácsadás képessége mind a kliensek.mentálhigiéniai szempontok felismerésében. teamben való munka készségének növelése. Saját segítői identitás felismerése. az ezekhez rendelhető elvi. szociológia. egészségfejlesztés és fenntartás programjai. Helyet kapnak a deviáns viselkedéssel kapcsolatos ismeretek is. Legyen képes képzettségének megfelelő tevékenysége során mentálhigiénés segítő kapcsolat kialakítására és fenntartására iskolai környezetben.4. hogy mikor szükséges szupervíziót igénybe venni. Mentálhigiénés preventív lépések. 7.

5 kr) Mentálhigiéné I. Alkalmazkodási zavarok felismerésének alapjai (30ó. 20 kr) Számon Óra Kr. félév Számon kérés Tantárgy Óra Kr. Gyakorlati képzési szakasz (100ó. A mentálhigiéné és területei (15ó. kérés sz. 15 5 koll D. félév 2. Szocializáció Személyiséglélektani alapok Alkalmazott szociálpszichológia Bevezetés a szociológiába Bevezetés a szociálpolitikába B.1. 12 kr) 15 10 10 5 10 5 4 4 3 4 koll koll koll gyj gyj Alkalmazkodási zavarok gyermekkorban Alkalmazkodási zavarok felnőttkorban A deviáns viselkedés 10 10 10 4 4 4 koll koll gyj C. Elméleti alapok (50ó. 18 kr) Önismereti és személyiségfejlesztő csoport 50 9 aláírás 50 9 aláírás F. A. Záródolgozat Összes óra: Összes kredit: 5 100 29 95 össz. sz.: 195ó 26+ 55+5 5 119 .

tanársegéd DE TEK BTK Pszichológiai Intézet Félév: őszi / tavaszi / mindkettő A tárgy típusa: elméleti alapozó tárgy Óraszám: 15 Kreditérték: 5 A tantárgy címe: Személyiséglélektani alapok Oktató: dr.adjunktus PhD 120 PhD PhD . Székely Katalin egy.docens DE TEK BTK Szociológiai Intézet Félév: őszi / tavaszi / mindkettő A tárgy típusa: elméleti alapozó tárgy Óraszám: 10 Kreditérték: 4 A tantárgy címe: Alkalmazkodási zavarok gyermekkorban Oktató: dr. Pék Győző egy. Székely Katalin egy.A tantárgy címe: Szocializáció Oktató: Kocsisné Molnár Judit egy. tanársegéd DE TEK BTK Pszichológiai Intézet Félév: őszi / tavaszi / mindkettő A tárgy típusa: elméleti alapozó tárgy Óraszám: 10 Kreditérték: 4 A tantárgy címe: Bevezetés a szociológiába Oktató: Mojzesné dr.docens DE TEK BTK Szociológiai Intézet Félév: őszi / tavaszi / mindkettő A tárgy típusa: elméleti alapozó tárgy Óraszám: 5 Kreditérték: 3 A tantárgy címe: Bevezetés a szociálpolitikába Oktató: Mojzesné dr. adjunktus DE TEK BTK Pszichológiai Intézet Félév: őszi / tavaszi / mindkettő A tárgy típusa: elméleti alapozó tárgy Óraszám: 10 Kreditérték: 4 PhD A tantárgy címe: Alkalmazott szociálpszichológia Oktató: Csukonyi Csilla egy. Bóta Margit egy.

Bóta Margit egy. Bodó Sára egy. docens PhD Debreceni Református Hittudományi Egyetem. Nyitrai Erika egy. Személyiség.adjunktus DE TEK BTK Pszichológiai Intézet Félév: őszi / tavaszi / mindkettő A tárgy típusa: a mentálhigiéné és területei Óraszám: 15 Kreditérték: 5 PhD A tantárgy címe: Önismereti és személyiségfejlesztő csoportok Oktatók: dr. Pék Győző egy. adjunktus PhD Károli Gáspár Tudományegyetem. Gyakorlati Teológiai Tanszék Félév: őszi / tavaszi / mindkettő A tárgy típusa: gyakorlati képzési szakasz Óraszám: 100 Kreditérték: 18 121 . tanársegéd DE TEK BTK Pszichológiai Intézet Félév: őszi / tavaszi / mindkettő A tárgy típusa: az alkalmazkodási zavarok felismerésének alapjai Óraszám: 10 Kreditérték: 4 A tantárgy címe: Mentálhigiéné I. Oktató: dr. adjunktus PhD DE TEK BTK Pszichológiai Intézet Félév: Félév: őszi / tavaszi / mindkettő A tárgy típusa: az alkalmazkodási zavarok felismerésének alapjai Óraszám: 10 Kreditérték: 4 A tantárgy címe: A deviáns viselkedés Oktató: Sztancsik Veronika egy.DE TEK BTK Pszichológiai Intézet Félév: őszi / tavaszi / mindkettő A tárgy típusa: az alkalmazkodási zavarok felismerésének alapjai Óraszám: 10 Kreditérték: 4 A tantárgy címe: Alkalmazkodási zavarok felnőttkorban Oktató: dr.és Klinikai Pszichológiai Tanszék dr.

ha a kredit átváltás általános szabályai szerint egyenértékesíthető jelen specializációs képzés valamely tantárgyával 10. A kritikus fejlődési zavarok és fejlődési krízisek megjelenését a szocializációban (az én-alakulás és korai személyiségfejlődés. Ezt a kérdést előzetesen nem ismeri. A korábban szerzett ismeretek. oktatási környezetre adaptált mentálhigiénés program elkészítését jelenti A záróvizsga (a mentálhigiénés specializációt lezáró vizsga) A záróvizsgára bocsátás feltétele: a két félév folyamán az előírt számú vizsga és gyakorlati jegy megszerzése. ami az elméleti alapok. A záróvizsga eredménye a záróvizsgán kifejtett tételre kapott érdemjegy és a szakdolgozatvédés eredményének átlaga kerekítve. a hallgató legkésőbb két héttel a vizsga előtt megkapja és ezt részletesen a vizsgán kell megválaszolnia. közösségre adaptált mentálhigiénés program elkészítését jelenti. a biológiai és szociális meghatározók kapcsolata (humánetológiai és összehasonlítólélektani szempontok alapján). adoleszcensz-kori személyiségváltozások.és személyiséglélektani vonatkozásokat egyaránt beépít a pszichikus fejlődés és működés lényegi leírásába. Az oklevél minősítése a szigorlatnak.8. hogy átfogó képet adjon a személyiség alakulását meghatározó tényezőkről. az 55 kreditpont teljesítése. a korai fejlődés és a szocializációs folyamat. gyakorlatok beszámításának rendje: bármely felsőoktatási alapképzésben vagy továbbképzésben szerzett kredit elismerhető. 122 . valamint a szakdolgozat benyújtása jelenti a mentálhigiénés specializáció teljesítését A záróvizsga részei: a mentálhigiénés specializációt lezáró vizsgán a szakdolgozatban feldolgozott szakirodalomhoz kapcsolódóan egy kifejtést igénylő kérdést kap a hallgató.A résztvevők teljesítményét értékelő rendszer: A szakdolgozat: a mentálhigiénés specializáció tudásanyaga alapján egy saját munkahelyre. latencia-időszak problémái. Részletesen tárgyalja a viselkedést meghatározó tényezők alakulása. behaviorizmus. az utánzás és szociális tanulás jelenségeit. a záróvizsga eredményének és a szakdolgozat eredményének számtani átlaga kerekítve. vagy az alkalmazkodási zavarok felismerése főbb témaköreiből kerül ki. Bemutatja a pszichikus fejlődés különböző elméleti modelljeit (pszichoanalízis. A kurzus fejlődés. vagy más intézményre. a felnőttkori identitás megjelenése). Tantárgyi programok: TANTÁRGYLEÍRÁS A tantárgy címe: Szocializáció Félév: őszi / tavaszi / mindkettő A tárgy típusa: elméleti alapozó tárgy Óraszám: 15 Kreditérték: 5 A tantárgy leírása: A kurzus célja. Egy másik kérdést. A szakdolgozat: a mentálhigiénés tudásanyag alapján egy saját munkahelyre. 9. humanisztikus irányzat).

mely irányzatok elgondolásrendszere a későbbi segítő munka elméleti megalapozását teszi lehetővé. Tárgyalja az elméletalkotás törvényszerűségeit. A tananyag a tudományos 123 . Értékelés: előadás esetén kollokvium. Szeminárium. zárthelyi dolgoztatok írása. gyakorlat esetén dolgozat. Szeminárium. beszámoló készítése. Értékelés: előadás esetén kollokvium. TANTÁRGYLEÍRÁS A tantárgy címe: Személyiséglélektani alapok Félév: őszi / tavaszi / mindkettő A tárgy típusa: elméleti alapozó tárgy Óraszám: 10 Kreditérték: 4 A tantárgy leírása: A személyiséglélektan című tárgy áttekintést nyújt a pszichológia tudománytörténete során kialakult fontosabb személyiséglélektani irányzatok alapvető elgondolásairól. szigorlati félévben szigorlat. A stúdium jelentős hangsúlyt fektet a pszichoanalízis. a behaviorizmus és a humanisztikus pszichológia tanainak részletesebb tárgyalására. gyakorlat esetén dolgozat. Előfeltételek: a szakos kreditlista előírása szerint A tárgyra való jelentkezés módja: Az aktuális félévi tanrend előírása szerint. a félévi teljesítmény beszámítása. zárthelyi dolgoztatok írása. beszámoló készítése. TANTÁRGYLEÍRÁS A tantárgy címe: Alkalmazott szociálpszichológia Félév: őszi / tavaszi / mindkettő A tárgy típusa: elméleti alapozó tárgy Óraszám: 10 Kreditérték: 4 A tantárgy leírása: Célunk bevezetést nyújtani a szociálpszichológiai jelenségek azon körébe. a félévi teljesítmény beszámítása. amelyek a mindennapi élet pszichológiai és társadalmi összefüggéseit írják le. az elmélet és gyakorlat összefüggéseinek különféle aspektusait.Előfeltételek: a szakos kreditlista előírása szerint A tárgyra való jelentkezés módja: Az aktuális félévi tanrend előírása szerint. szigorlati félévben szigorlat.

gyakorlat esetén dolgozat. szigorlati félévben szigorlat. zárthelyi dolgoztatok írása. a félévi teljesítmény beszámítása. csoportok. gyakorlat esetén dolgozat. beszámoló készítése. helye a társadalomtudományok körében. a verbális és nonverbális csatornák. döntési folyamatok. a társadalmi befolyásolás: propaganda. beszámoló készítése. A társadalmi egyenlőtlenségek. szigorlati félévben szigorlat. Értékelés: előadás esetén kollokvium. hogy megismertesse a hallgatókkal a szociológia alapfogalmait. a proszociális viselkedés szociálpszichológiája. Szeminárium. a kommunikáció szociálpszichológiai vonatkozásai. Így tárgyalásra kerülnek a szociológia tudományának sajátosságai. Szeminárium. A társadalom struktúrája és rétegződése.megközelítés és a gyakorlati felhasználásának kapcsolatát igyekszik megmutatni a következő témakörökön keresztül: a szociálpszichológia helye a pszichológiában és a tudományok rendszerében. TANTÁRGYLEÍRÁS A tantárgy címe: Bevezetés a szociológiába Félév: őszi / tavaszi / mindkettő A tárgy típusa: elméleti alapozó tárgy Óraszám: 5 Kreditérték: 3 A tantárgy leírása: A kollégium célja. Előfeltételek: a szakos kreditlista előírása szerint A tárgyra való jelentkezés módja: Az aktuális félévi tanrend előírása szerint. Előfeltételek a szakos kreditlista előírása szerint A tárgyra való jelentkezés módja: Az aktuális félévi tanrend előírása szerint. A modernizáció és következményei. A megszerzett ismeretek segítségével a hallgatók alkalmassá tehetők a mentálhigiénés problémák történeti-szociológiai hátterének elemzésére. a félévi teljesítmény beszámítása. főbb kérdéskörök. a mai magyar társadalomkutatás legfontosabb tanulságait. társadalmi szervezetek. A magyar szociológia hozzájárulása a társadalomtörténet kutatásához. Társadalmi változás a modern világban. Megjegyzés: - 124 . Értékelés: előadás esetén kollokvium. A társadalmi mobilitás. irányzatok és vizsgáló eljárások. a társas támasz. Az európai paradigma és Magyarország. Módszerek és elméletek a szociológiában témakörei. konformitás és deviancia. zárthelyi dolgoztatok írása. alkalmazkodás a többséghez: norma. meggyőzés és tömegkommunikáció.

Részletes megbeszélésre kerül a szociálpolitika fogalmának értelmezése.korrekció. a társadalombiztosítás. Integráció .TANTÁRGYLEÍRÁS A tantárgy címe: Bevezetés a szociálpolitikába Félév: őszi / tavaszi / mindkettő A tárgy típusa: elméleti alapozó tárgy Óraszám: 10 Kreditérték: 4 A tantárgy leírása: A tantárgy célkitűzései között szerepel. szakszerűségi követelményeknek is meg kell felelnie. a nonprofit szervezetek szociálpolitikai szerepe. az együttműködés lehetőségei a szociálpolitika szereplői között. Szeminárium. a humán szolgáltatások.és a vegyes finanszírozás. szigorlati félévben szigorlat. ugyanakkor alapvető szakmai. hogy egy társadalompolitikai koncepció . intertemporális. normativitás . meghatározott társadalmi-gazdasági körülmények között. A tantárgy különböző megközelítési módokat kombinál. szubszidiaritás. állami szociálpolitika. a kevésbé választhatóság elve. a félévi teljesítmény beszámítása. a köz-.szelektivitás. zárthelyi dolgoztatok írása. interperszonális. Gazdaság és társadalom: az állami beavatkozás elméletei.interpretativitás. a magán. A szociálpolitika alapelvei: biztonság (abszolút és relatív). vagy a szakmai alapelvek alapján történő tárgyalás éppen úgy megtalálható benne. gyakorlat esetén dolgozat. TANTÁRGYLEÍRÁS A tantárgy címe: Alkalmazkodási zavarok gyermekkorban Félév: őszi / tavaszi / mindkettő A tárgy típusa: az alkalmazkodási zavarok felismerésének alapjai Óraszám: 10 Kreditérték: 4 125 .csakúgy mint egy szociálpolitikai -. Értékelés: előadás esetén kollokvium. horizontális. hogy egyértelművé tegye a hallgatók számára azt. eltérő értékszempontok és érdekek által meghatározottan érlelődik ki. így az ágazatonkénti. prevenció . Társadalmi újratermelés és társadalompolitika. az ellátási formák sajátosságai. Előfeltételek: a szakos kreditlista előírása szerint A tárgyra való jelentkezés módja: Az aktuális félévi tanrend előírása szerint. mint a célcsoportok szerinti. a jövedelemelosztás szociálpolitikai vonatkozásai.szegregáció. a transzfer jövedelmek. beszámoló készítése. felelősség. vertikális redisztribúció. univerzalitás .

fejlődési elakadás. Betegszerep és a betegségelőnyök. mely egyrészt ismertet néhány gyakran használt klinikai fogalmat. melyek a mentálhigiénés munka keretében előfordulhatnak. 126 . paranoia. magatartás-rendellenességek. Szeminárium. hogy szinte minden fajta zavar más korban is előfordul. a félévi teljesítmény beszámítása. kulturális miliő) kontextusában megérteni. a pszichés egészség meghatározásának problematikája. a lehetséges problémákat próbáljuk a szűkebb. Értékelés: előadás esetén kollokvium. TANTÁRGYLEÍRÁS A tantárgy címe: Alkalmazkodási zavarok felnőttkorban Félév: Félév: őszi / tavaszi / mindkettő A tárgy típusa: az alkalmazkodási zavarok felismerésének alapjai Óraszám: 10 Kreditérték: 4 A tantárgy leírása: A normalitás problematikájának áttekintése után a felnőttkorban előforduló azon patológiás pszichikus jelenségek. Rövid elméleti bevezetőt tartalmaz. lefolyásáról. pszichózis. a kisiskoláskor. szigorlati félévben szigorlat. definíciója. zárthelyi dolgoztatok írása. A tünetek mögöttes jelentését. Minden korszak megbeszélését az adott időszak fejlődési feladatának megbeszélése vezeti be. hogy alapismereteket adjon a gyermek. énfejlődési zavar.: pszichoszomatikus problémák. elkülönítve ezek jelentését a felnőttkorban szokásos használattól (pl. a betegséghez való viszonyulás. a diagnózis mint stigma. az anya-gyerek kapcsolat legtipikusabb zavarait.) A tárgy időrendben követi a gyermek fejlődését.és serdülőkorban kialakuló pszichés megbetegedések leggyakoribb okairól. elhárító mechanizmusok. az óvodáskor. ennek egészséges megoldása. nyilvánvalóvá téve. hogy ennek megoldása a klinikai szakpszichológus feladata. korai sérülés. A fejlődési feladat megoldásában a családi reakciókra nagy hangsúlyt fektetünk. Előfeltételek: a szakos kreditlista előírása szerint A tárgyra való jelentkezés módja: Az aktuális félévi tanrend előírása szerint. Egy-egy tipikus reakciómódhoz kötődő zavarokat (pl. amelyben legtípusosabb az előfordulása. értelmezhetőségét általában vázlatosan közöljük. kezelhetőségéről. az életkori krízispontokat. és néha a tágabb környezet (iskola. neurózis. majd a prepubertás és pubertás problémái. tekintve. stb. a csecsemőkor lehetséges problémáit. illetve lehetséges torzulásai. Normalitás. betegségek tárgyaljuk. beszámoló készítése. Ezt követik a kisgyermekkor. kritériumai. külső és belső konfliktus.A tantárgy leírása: A tárgy célja. A betegszerep. identitás-krízis. gyakorlat esetén dolgozat. beszédzavarok) annál az életkornál beszélünk meg. A pszichotikus zavarokkal: szkizofrénia.

Hangulatzavarok: depresszió és mánia. Szorongásos zavarok: generalizált szorongás, pánikzavar, fóbiák, kényszer. Szomatoform zavarok: hipochondria, szomatizációs szindróma, konverzió. Személyiségzavarok. Pszichoszomatikus zavarok. Evészavarok: anorexia nervosa, bulimia nervosa. Előfeltételek: a szakos kreditlista előírása szerint A tárgyra való jelentkezés módja: Az aktuális félévi tanrend előírása szerint. Értékelés: előadás esetén kollokvium, szigorlati félévben szigorlat. Szeminárium, gyakorlat esetén dolgozat, beszámoló készítése, zárthelyi dolgoztatok írása, a félévi teljesítmény beszámítása. TANTÁRGYLEÍRÁS A tantárgy címe: A deviáns viselkedés Félév: őszi / tavaszi / mindkettő A tárgy típusa: az alkalmazkodási zavarok felismerésének alapjai Óraszám: 10 Kreditérték: 4

A tantárgy leírása: A tárgy célja, hogy alapismereteket nyújtson a társadalmi beilleszkedési zavarok témakörében. Meghatározza a deviancia fogalmát, összekapcsolva a szociológiai, szociálpszichológiai közelítések által feltárt tényezőkkel. A deviancia kialakulásával kapcsolatban különböző modelleket vázol fel, kiemeli a személyiségfejlődés és szocializáció kritikus pontjait, melyek a deviáns viselkedés kiinduló pontjaivá válhatnak. Részletesen bemutatja az egyes devianciákat: drog, alkohol, öngyilkosság, antiszocialitás, játékszenvedély. Az egyes deviancia-formák ismertetésénél kitér a zavar eredetének, kialakulásának specifikumaira, tipikus megjelenési formáira, kezelési lehetőségeire és ennek nehézségeire. Az elméleti alapokra építve sorra veszi a mentálhigiénés beavatkozás lehetőségeit, különös tekintettel a prevencióra, a rehabilitációra. Ismereteket ad a beilleszkedési zavarok azonosításához, ezek súlyosságának, kimenetelének megítéléséhez. Figyelembe véve a mentálhigiénikus szakember feladatkörét, segítséget nyújt abban, hogy a megfelelő szakellátásba irányítsa a klienst, illetve a veszélyeztetett csoportok körében megelőző tevékenységet folytasson. Előfeltételek: a szakos kreditlista előírása szerint A tárgyra való jelentkezés módja: Az aktuális félévi tanrend előírása szerint.

127

Értékelés: előadás esetén kollokvium, szigorlati félévben szigorlat. Szeminárium, gyakorlat esetén dolgozat, beszámoló készítése, zárthelyi dolgoztatok írása, a félévi teljesítmény beszámítása TANTÁRGYLEÍRÁS A tantárgy címe: Mentálhigiéné I. Félév: őszi / tavaszi / mindkettő A tárgy típusa: a mentálhigiéné és területei Óraszám: 15 Kreditérték: 5 A tantárgy leírása: Célunk megismertetni a hallgatókkal a mentálhigiéné fogalmának, történeti alalkulásának áttekintésén keresztül a mentálhigiénés tevékenységet, a mentálhigiéné kapcsolatát az egyéb humán szolgáltatásokkal. A mentálhigiéné története, alapfogalmai. Az orvosi, pszichiátriai, „pozitív” mentálhigiénés, közösségi mentálhigiénés, szociobiológiai, evolúciós, „New Age” koncepciók. A lelki egészségvédelem lépcsői: primer, szekunder, tercier prevenció. A mentálhigiénés tevékenység helye, keretfeltételei, a mentálhigiénés modellek és ellátórendszerek. A magyar populáció egészségügyi helyzetképe. A szorongás, a félelem és a stressz mentális károsító hatását és az ezekkel való megküzdés (megelőzés) lehetőségeit részletesen tárgyaljuk. A szorongás és a félelem. A stressz és az életesemények. Megelőzés, megküzdési stratégiák, pozitív coping mechanizmusok. Előfeltételek: a szakos kreditlista előírása szerint A tárgyra való jelentkezés módja: Az aktuális félévi tanrend előírása szerint. Értékelés: előadás esetén kollokvium, szigorlati félévben szigorlat. Szeminárium, gyakorlat esetén dolgozat, beszámoló készítése, zárthelyi dolgoztatok írása, a félévi teljesítmény beszámítása.

TANTÁRGYLEÍRÁS A tantárgy címe: Önismereti és személyiségfejlesztő csoportok Félév: őszi / tavaszi / mindkettő A tárgy típusa: gyakorlati képzési szakasz Óraszám: 100 Kreditérték: 18 128

A tantárgy leírása: A mentálhigiénés specializációs képzettséggel rendelkezők szemléletének formálásában meghatározó az élményen alapuló kapcsolati készségek kialakítása (a saját személyiség hatótényezőinek tudatos kezelése). Mindez meghatározott idejű önismereti képzés alapján lehetséges. A kurzus különböző kiscsoportos technikákat használhat. Az önismereti folyamat mindig reflektálni igyekszik arra, hogy nem kiscsoportos vezetésre tanít, hanem a saját szakterületen felhasználandó önismereti élmények és tudás megszerzésére irányul. A további képzés csakis az illetékes módszerspecifikus egyesületekhez kapcsolódhat. Előfeltételek: a szakos kreditlista előírása szerint A tárgyra való jelentkezés módja: Az aktuális félévi tanrend előírása szerint. Értékelés: előadás esetén kollokvium, szigorlati félévben szigorlat. Szeminárium, gyakorlat esetén dolgozat, beszámoló készítése, zárthelyi dolgoztatok írása, a félévi teljesítmény beszámítása. 11. A képzési program végrehajtásához szükséges tárgyi és személyi feltételek, ezek biztosításának módja: . A képzés nagy része a Pszichológiai Intézet tantermeiben és gyakorló helyiségeiben zajlik. Az előadásokon rendelkezésre állnak korszerű audiovizuális eszközök, computerek és projektorok. A szakmai munkában nagyrészt az egyetem, (DE) illetve a Pszichológiai Intézet munkatársai vesznek részt, ezekhez képzett, speciális, többnyire gyakorlati tudást kompetensen képviselő külső munkatársak kapcsolódnak. Utóbbiaknak is nagy gyakorlatuk van az egyéni és csoportos pszichoterápiában, gyógyításban és folyamatosan vesznek részt oktatóként egyetemi és különböző egyesületi színtereken képzésben, oktatásban. Ezen személyi feltételrendszer lehetővé teszi, hogy a hallgatókban az elméleti tudás és a gyakorlati kompetencia aránya optimálisabban alakuljon.

A specializációs továbbképzés mentálhigiénés specializációjában részt vevő oktatók a Debreceni Egyetem részéről Név dr. Bóta Margit Kocsisné Molnár Judit Csukonyi Csilla Név Mojzesné dr. Katalin Sztancsik Veronika Beosztás egy.adjunktus egy. tanársegéd egy. tanársegéd Székely egy.docens egy. tanársegéd 129 PhD Tudományos fokozat PhD

− a nevelési-oktatási intézmény. A képzés költségtérítési díja: 140. 130 . Szabó József. készségek.A szakért felelős oktató: a szak egészéért felelős oktató Dr. adjunktus PhD PhD 14. Bodó Sára dr. Pék Győző egy.Tanterv: A képzés során elsajátítandó kompetenciák. Specializációtól függően terepgyakorlatok is vannak. adjunktus PhD A szakmai munkában részt vevő külső tagok: Név dr. tevékenységrendszerben.1.A képzés módszerei: elméleti jellegű előadások mellett tantermi. megszerezhető ismeretek. Nyitrai Erika Beosztás egy. 2.A képzés formája: költségtérítéses levelező 5.A képzés szerkezete: a képzés tartalma mind az általános. TEHETSÉGFEJLESZTÉS SPECIALIZÁCIÓ KÉPZÉSI PROGRAM 1. a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben.000 Ft / félév (ez az összeg a teljes pedagógus szakvizsgás képzésre vonatkozik) TEHETSÉGGONDOZÁS. személyes adottságok. 7. 4. tehetségfejlesztés specializáció felelőse Dr. docens egy.A képzésért felelős kar megnevezése: BTK. tehetségfejlesztés specializáció célja a tehetségfejlesztés szerteágazó munkájára való felkészítés. − a nevelési-oktatási intézmény hatékonyságának összetevőit. tudáselemek. mind a specializáció részben nagyobb tartalmi blokkokból és azokon belüli tantárgyakból épül fel 6. a tehetséggondozás.Elsajátítandó kompetenciák: a) A közös képzésben végzettek ismerik − a közigazgatás és a vezetés alapvető tudnivalóit. 3. Balogh László. 7. mint szervezet sajátosságait. laboratóriumi gyakorlatok és szemináriumi jellegű foglalkozások.dr.Képzési cél: A képzés egészének célja a pedagógiai munkában hasznosítható ismeretek és azok alkalmazni tudásának elsajátítása A tehetséggondozás.

− a tehetséges fiatalok fejlődési sajátosságait. vezetési ismeretek − A nevelési-oktatási intézmény. mint szervezet − A nevelési-oktatási intézmény hatékonysága − A pedagógus a nevelési-oktatási intézmény szervezetében − Az integráció és a szegregáció kérdései − Sajátos csoportok nevelése-oktatása b) A tehetséggondozás. − a tehetség-tanácsadás elveit és módszereit. − intézményi szervezetfejlesztésére. − az integráció és a szegregáció problémakörét.− a pedagógus szerepét a nevelési-oktatási intézmény szervezetében. − értékelési feladatok ellátására. fajtái − Tehetség és szocio-emocionális fejlődés − Kreativitás. kezelésének szakmai-etikai szabályait. megszerezhető ismeretek: a) Kötelező ismeretkörök − Közigazgatási. az adatok feldolgozásának. 131 . tehetségfejlesztés specializáció által meghatározott választható ismeretkörök − A tehetség definíciói. b) A specializáción végzettek ismerik: − a tehetséggondozás történetét és meghatározó elméleti nézőpontjait. a programkészítés metodikája − Alulteljesítés és tanulási zavarok − Pedagógusszerep a tehetségfejlesztésben − Tehetség-tanácsadás − Tehetségfejlesztés és kooperatív tanulás − Képességstruktúrák és iskolai teljesítmény 7. − a tehetség megközelítésének különböző módjait.2. 7. − a tehetségfejlesztés területeit és a társtudományok alapismereteit. − a tehetségdiagnosztika módszereit.Személyes adottságok: a) Az általános részben végzettek alkalmasak − a közigazgatás területén való tájékozódásra. − pedagógiai folyamattervezésre és szervezésre.3. − a szakmai önképzés és a hatékony kommunikáció módszereit.Tudáselemek. − minőségellenőrzésre és –fejlesztésre. a vonatkozó ismeretek önálló hasznosítására. − a vezetési ismeretek alkotó alkalmazására. pedagógiai implikációk − A tehetséggondozás története − Tehetségdiagnosztika − Tehetségfejlesztő programok. oktatásának kérdéseit. − a sajátos csoportok nevelésének.

− az alapvető tehetségdiagnosztikai és beavatkozó eljárások szakszerű alkalmazására. elemző és beavatkozó eljárások használatára. 132 . Munkahely KTK vagy az Önkormányzat Oktatási Minisztérium Önkormányzat DE HPFK DE BTK PhD PhD. − az egyéni-. univ. tevékenységrendszerben: A szakvizsgás képzés során szerzett ismereteket a pedagógus az oktatásügy szinte minden területén tudja hasznosítani a tanügyi igazgatástól kezdve a napi pedagógiai munkáig. szektorközi együttműködés.és családi tanácsadásra. minőségfejlesztés Pedagógiai folyamattervezés és-szervezés Szakmai önismeret Esélyegyenlőség. Habil. az iskolai mentálhigiéné. a gyermekvédelemmel összefüggő kérdések megoldására. fenntartói megoldások Egészségpszichológiai és az egészségre nevelés kérdései Sajátos nevelési igényű gyerekek nevelése. Dr. ahol specializációjuknak megfelelő munka folyik. a hátrányos helyzet kezelésére. Habil. − a tehetségpedagógiai tevékenység önálló gyakorlására olyan nevelési.4. az élethosszig tartó tanulás ismereteinek alkalmazására. képzési. − a tehetségfejlesztésben alkalmazott gyakorlati módszerek. a sajátos nevelési igényű tanulókkal való bánni tudásra. 7. csoport . PhD. Bóta Margit Tóth László V. Gönczi Ibolya PhD PhD. Habil. egészségnevelés elveinek alkalmazására. − a partnertudományok új eredményeinek követésére. a specializációs ismeretköröket pedig a tehetségfejlesztés valamennyi ágában a diagnosztikától a programtervezésen át az egyéni fejlesztő munkáig. fejlesztő intézményben. tanári munka értékelése Minőségellenőrzés. − tehetségfejlesztő programok önálló tervezésére. fokozat. oktatása Gyermek.− − − − − − az esélyegyenlőség kérdéseinek megoldására. b) A specializáción végzettek alkalmasak: − a tehetségfejlesztés területén önálló kutató-fejlesztő munka végzésére.és ifjúságvédelem.A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben. Általános tárgyak Tantárgy Közigazgatási és államháztartási ismeretek Európai oktatásügyi integrációs folyamatok Tanügy-igazgatási és jogi ismerete Szervezetfejlesztés és vezetési kultúra Intézmény és környezete Intézményértékelés és a tanulói. Brassói Sándor Kathó Klára Chrappán Magdolna Szabó Csaba Gerencsér Attila Pecsenye Éva Buda András Pék Győző PhD PhD Önkormányzat vagy Minisztérium DE BTK DE BTK DE BTK DE BTK Oktató Tud. a fejlődés és a változás elősegítésére. minőség-értékelés.

Tantárgyi programok: tantárgyi programok 133 . 9. Habil. programok. PhD CSc PhD PhD. valamint a szakdolgozat benyújtása.A résztvevők teljesítményét értékelő rendszer: A szakdolgozat: a specializációs képzési rész ismeretköreiből meghatározott témából kell készíteni A záróvizsga: A záróvizsgára bocsátás feltétele: az előírt számú vizsga és gyakorlati jegy megszerzése. a felnőttoktatás kérdései Márkus Edina PhD A specializáció tárgyai Tantárgy A tehetség definíciói. fajtái Tehetség és szocio-emocionális fejlődés Kreativitás. a programkészítés metodikája − Pedagógusszerep a tehetségfejlesztésben − Tehetség-tanácsadás A záróvizsga eredménye a záróvizsgán kifejtett tételre kapott érdemjegy és a szakdolgozatvédés eredményének átlaga kerekítve. A korábban szerzett ismeretek. Munkahely DE BTK DE BTK DE BTK DE BTK DE BTK DE BTK DE BTK DE BTK DE BTK ELTE Tanító. A záróvizsga részei: a záróvizsga résztárgyait az egyes specializációk határozzák meg. gyakorlatok beszámításának rendje: Bármely felsőoktatási alapképzésben vagy továbbképzésben szerzett kredit elismerhető. A záróvizsgán a benyújtott szakdolgozatot is meg kell védeni. a záróvizsga eredményének és a szakdolgozat eredményének számtani átlaga kerekítve. 10. PhD PhD PhD.és Óvóképző Főiskolai Kar DE BTK 8. tehetségfejlesztés” specializáción a következők: − Tehetségfejlesztő programok. Habil. Az oklevél minősítése a szigorlatnak. A záróvizsga résztárgyai a „tehetséggondozás. Habil. a programkészítés metodikája Alulteljesítés és tanulási zavarok Pedagógusszerep a tehetségfejlesztésben Tehetség-tanácsadás Tehetségfejlesztés és kooperatív tanulás Képességstruktúrák és iskolai teljesítmény Oktató Páskuné Kiss Judit Mező Ferenc Mező Ferenc Tóth László Dávid Imre Balogh László Tánczos Judit Tóth László Mező Ferenc Turmezeyné Heller Erika Tóth László Tud. pedagógiai implikációk A tehetséggondozás története Tehetségdiagnosztika Tehetségfejl. PhD PhD PhD PhD. ha a kredit átváltás általános szabályai szerint egyenértékesíthető jelen szakvizsgás képzés valamely tantárgyával.hátrányos helyzet kezelése Az élethosszig tart tanulás. fokozat.

Czeizel „2x4+1” –es modellje. a család. a zenei-. az öröklődés három formája − Mendel I. Kiss Judit Intézet / Tanszék: Pszichológiai Intézet. talentum. géniusz fogalma − A testi és szellemi. ős-örökség törvény és visszatérés az átlaghoz (a zenei tehetség) − A sokgénes öröklődés jellegzetességei 5. a magyarok tehetségessége 6. költői-. reneszánsz.TANTÁRGYLEÍRÁS „TEHETSÉGGONDOZÁS. Gagnè „megkülönböztető modellje”) 3. A tárgyra való jelentkezés módja: Az aktuális félévi tanrend előírásai szerint. a tehetség pszichometriai korszaka. TEHETSÉGFEJLESZTÉS” szakvizsga program A tantárgy címe: A tehetség definíciói. Félév: őszi A tárgy típusa: előadás Óraszám/hét: összesen 20 óra Kredit érték: 5 kredit Oktató: Páskuné dr.. Ogilvie) Előfeltételek: A szakos kreditlista előírásai szerint. iskola. II. fajtái Kódja: II/A/1. matematikai és képzőművészeti tehetségek) − Típusok a tehetség megjelenése és társadalmi értéke szempontjából (Tannenbaum) − Kevert tipológiák (Gardner. adottság – képesség. Mönks 3+3-as modellje. A tehetség. szabálya (a költői tehetség) − A Galton-szabályok. Pedagógiai-Pszichológiai Tanszék A tantárgy leírása: 1. Tehetségtípusok − Speciális képességek és jellemzőik tudomány. és III. A biológiai öröklődés. társadalmi lehetőségek. A tehetség felfogásának története (ókor. a kognitív pszichológia tehetségfelfogása) 2. kritikus időszak) 4. A tehetségmodellek fejlődése (Cohn-modell. Renzulli „háromkörös” koncepciója. 134 . valamint a megállapítható és mérhető jellegek − Komplexitás a tehetségmodellekben − A tehetség eredete (G – E interakciója. A sors-faktor − Az élet és egészség fontossága (a „Békássy-jelenség) − Lombroso „zseni-őrült” elmélete − Terman-vizsgálat − Korszerű álláspontok 7. kortárs csoportok.és képességterületek szerint (Gardner „többszörös intelligencia modellje”. középkor. A géniuszok természetrajza − Nemi különbségek − A tehetségtérkép és a géniuszok gyakoriságának időbeni alakulása − A társadalmi lehetőségek és kulturális hatások.

az érzelmi fejlődés relatív lemaradásának jelensége) − a szegregált (elkülönített/tehetséggondozó) osztály pozitív és negatív következményei Előfeltételek: A szakos kreditlista előírásai szerint. TEHETSÉGFEJLESZTÉS” szakvizsga program A tantárgy címe: Tehetség és szocio-emocionális fejlődés Kódja: II/A/2. A tárgyra való jelentkezés módja: Az aktuális félévi tanrend előírásai szerint. a tehetséggondozásban − a születési sorrend.Értékelés: kollokvium TANTÁRGYLEÍRÁS „TEHETSÉGGONDOZÁS. Mező Ferenc Intézet / Tanszék: Pszichológiai Intézet. Értékelés: kollokvium Megjegyzés: 135 . a testvérek száma − nemi sztereotípiák és kapcsolata a tehetséggel − az énkép alakulása. Pedagógiai-Pszichológiai Tanszék A tantárgy leírása: Családi hatások − Freeman: „melegház-hatás” − a szülők szerepe: az érzelmi és szellemi fejlődésben. Félév: tavaszi A tárgy típusa: előadás Óraszám/hét: összesen 10 óra Kredit érték: 3 kredit Oktató: Dr. kortársak és tehetség) − belső diszszinkrónia (az akceleráció problémája. szülők. az önértékelés szerepe. kapcsolata a teljesítménnyel − tehetséges gyermek nevelése a családban Családi szerepzavarok − elégtelen és túlzott ellátás − identifikáció és alulteljesítés Társas hatások − külső diszszinkrónia (tanárok.

A kreatív produktum 2. Félév: tavaszi A tárgy típusa: előadás Óraszám/hét: összesen10 óra Kredit érték: 3 kredit Oktató: Mező Ferenc Intézet / Tanszék: Pszichológiai Intézet.2. Marland.1.TANTÁRGYLEÍRÁS „TEHETSÉGGONDOZÁS. Pedagógiai-Pszichológiai Tanszék A tantárgy leírása: 1. feladatok. A tárgyra való jelentkezés módja: Az aktuális félévi tanrend előírásai szerint.3.4. A kreativitás fogalma 1. A kreativitás mérésének problémái 3. A kreativitás fogalma 1. Cohn.3. A kreatív diák 4. felvétele. újkori történet. A kreatív pedagógus 4. Scheifelle. középkori.2. Guilford) 1. ókori. Kreativitás tesztek leírása. pedagógiai implikációk Kódja: II/A/3. feladatlapok. értékelése 3. Otto. Tanulmányi . Mönks) 2. Kreativitás mérésére szolgáló feladatok alkotása 4. A kreativitás részképességei 3. Renzulli.4. A kreatív folyamat 2. A kreativitás megközelítési lehetőségei 2.3. A kreatív személy 2. A kreativitás kutatásának története (őskori. Pedagógiai implikációk 4.2.1. Értékelés: kollokvium Megjegyzés: 136 .1.1. A kreativitás fejlesztése Előfeltételek: A szakos kreditlista előírásai szerint. A kreativitás szerepe egyes tehetségmodellekben (Terman. A kreativitás mérése 3. Szputnyik-sokk.2. versenyek és kreativitás 4. TEHETSÉGFEJLESZTÉS” szakvizsga program A tantárgy címe: Kreativitás.3.

Pedagógiai-Pszichológiai Tanszék A tantárgy leírása: 1. Tehetséggondozás a régmúltban − Az ókori Kína és Görögország − Róma. Tehetséggondozás Izraelben 7. Félév: őszi A tárgy típusa: előadás Óraszám/hét: összesen 10 óra Kredit érték: 3 kredit Oktató: Dr. Tehetséggondozás Németországban 6. században − Galton munkássága. Tóth László Intézet / Tanszék: Pszichológiai Intézet. Értékelés: kollokvium 137 . A tehetség tudományos kutatásának kezdetei a XIX. A tehetséggondozás története Magyarországon − Első szakasz: a századfordulótól 1931-ig − Második szakasz: 1935–1948 − Harmadik szakasz: 1979-től napjainkig Előfeltételek: A szakos kreditlista előírásai szerint. reformáció − Törökország − Amerikai kolóniák 2. A tehetségfejlesztési mozgalom története az Egyesült Államokban − Termantól a Marland-jelentésig − A kormány szerepvállalásának alakulása − A Nemzeti Tehetségügyi Hivatal és a Nemzeti és Állami Tehetségügyi Vezetőképző Intézet − Állami és helyi intézkedések − A Tehetség-program − Új tendenciák és problémák a tehetségesek oktatásában a) A tehetségesek oktatásának helyzete b) Nemzeti jelentések az állami oktatásról. mint intellektuális képesség − Az intelligenciavizsgálatok története − Az intelligenciastruktúra kutatásának története − Terman longitudinális kutatása 4. A tárgyra való jelentkezés módja: Az aktuális félévi tanrend előírásai szerint. Az eugenika koncepciója − Lombroso és követői 3. TEHETSÉGFEJLESZTÉS” szakvizsga program A tantárgy címe: A tehetséggondozás története Kódja: II/A/4. reneszánsz. középkor.TANTÁRGYLEÍRÁS „TEHETSÉGGONDOZÁS. A tehetség. és ezek tehetségpedagógiai vonatkozásai 5.

IST.féle tesztbattéria.A. Tanári vélemények a tehetség azonosításáról − Az értelmi képességek tantermi felismerésének nehézségei − A kreativitás felismerésének. Ranschburg-féle szópárok) − Pszichológiai tesztek az intelligencia mérésére: Raven. Értékelés: gyakorlati jegy Megjegyzés: 138 .próba szólisták.T. Dávid Imre Intézet / Tanszék: Pszichológiai Intézet. Pedagógiai-Pszichológiai Tanszék A tantárgy leírása: 1. Cognitive Abilities Tests − A probléma megoldási folyamat vizsgálatának módszerei: Torrance.) 2. szabadidő eltöltésének kérdőíve stb. az iskolai motiváció kérdőíve. MAWI. Szabad asszociációs teszt. A különféle intellektuális képességek vizsgálata pszichológiai eszközök segítségével − Figyelem. a vizuális memória vizsgálata összetett ábrákkal.TANTÁRGYLEÍRÁS „TEHETSÉGGONDOZÁS.. Amabile-féle szociálpszichológiai megközelítés) − A személyiség ösztönző rendszerének vizsgálata: T. Az alkotó gondolkodásra vonatkozó újabb elméletek (Sternberg és Lubart befektetési teóriája. Diákok vélekedése tehetséges társaikról – hogyan „diagnosztizálnak” a diákok? − A Gagné-féle PEER’s projekt Előfeltételek: A szakos kreditlista előírásai szerint. Bourdon. Félév: őszi és tavaszi A tárgy típusa: szeminárium Óraszám/hét: összesen 20 óra (félévente 10+10) Kredit érték: összesen 6 kredit (félévente 3+3) Oktató: Dr. tanulási orientációs kérdőív. életkor és alkotás kapcsolata 3. plafonhatás stb.és emlékezetvizsgáló eljárások (Piéron. A tárgyra való jelentkezés módja: Az aktuális félévi tanrend előírásai szerint. TEHETSÉGFEJLESZTÉS” szakvizsga program A tantárgy címe: Tehetségdiagnosztika Kódja: II/B/1. Gardner-féle kreativitás fajták. A tehetségazonosítás módszertani problémái − Az identifikáció alapját képező faktorok. vizsgálatának problematikája az osztályteremben − A tanár és a tehetséges diák kapcsolata: pozitív és negatív élmények 4. a tehetséges és átlagos gyermek különbségei − A különféle identifikációs eszközök használatának problémái (életkori sajátosságok. HAWIK.

− A tehetségfejlesztő programokat meghatározó nevelésfilozófiai. közvetett fejlesztés. az önmagát beteljesítő jóslat. mentor-programok. tehetségesek iskolája. közvetlen fejleztés. gyorsítás. versenyek. az értékelés pszichológiai problémái. Balogh László Intézet / Tanszék: Pszichológiai Intézet. − Tantervtípusok elemzése./B/2. A gazdagítás értelmezése. − A fejlesztés szervezeti keretei: differenciálás a tanórán. tevékenység. Félév: mindkettő A tárgy típusa: szeminárium Óraszám/hét: összesen 40 óra (félévente 10+20+10) Kredit érték: összesen 12 kredit (félévente 3+5+4) Oktató: Dr. oktatáselméleti megközelítések. a helyi tantervkészítés rendszere. TEHETSÉGFEJLESZTÉS” szakvizsga program A tantárgy címe: Tehetségfejlesztő programok. általános feltáró tevékenység. technikák. nyári kurzusok. − A gazdagító programok értékelése: tantervi értékelés az iskolában. készségek. tehetségesek külön osztálya. A tárgyra való jelentkezés módja: Az aktuális félévi tanrend előírásai szerint. Értékelés: gyakorlati jegy. a programkészítés metodikája Kódja: II. záróvizsga. értékelés és motiváció. − A fejlesztő programok fő alapelemei: gazdagítás. − A hatékony információ-feldolgozás mint az intenzív tehetségfejlesztés alapvető eszköze: tanulási stratégiák. Előfeltételek: A szakos kreditlista előírásai szerint. Differenciálás a tantervekben. iskolafejlesztési alternatívák. Jártasságok. Pedagógiai-Pszichológiai Tanszék A tantárgy leírása: − A tehetségfejlesztés céljai. tantervmodellek a tehetségesek számára. projektek.TANTÁRGYLEÍRÁS „TEHETSÉGGONDOZÁS. átfogó problémák megoldása. − A pedagógiai értékelés mint a tehetségfejlesztő programok kritikus pontja: követelmények. Követelményrendszer az iskolai tantervekben. − A gazdagító programok készítésének elméleti és gyakorlati problémái. A tehetségfejlesztő programok tervezése. A helyi tanterv készítésének céljairól. Iskolakoncepciók. alternatív iskolák. Megjegyzés: 139 . − Tehetségfejlesztő tantervi stratégiák. dilemmák. gazdagítási stratégiák. blokkok. neveléselméleti. az értékelés mint rendszer. szakkörök. vizsgálati módszerek ezek beméréséhez. A tananyag kiválasztása és elrendezése az iskolai tantervben. a programértékelés alapelemei. csoportos gyakorlatok.

szervezeti keretei Az alulteljesítés fogalma. A tanulási zavar fogalma. Tánczos Judit Intézet / Tanszék: Pszichológiai Intézet. a foglalkozás típusai. 8. Félév: őszi A tárgy típusa: szeminárium Óraszám/hét: összesen 10 óra Kredit érték: 3 kredit Oktató: Dr. tanulási zavarok Kódja: II/B/3.TANTÁRGYLEÍRÁS „TEHETSÉGGONDOZÁS. 2. viselkedéses tünetei A tanulási problémák lehetséges okai. Pedagógiai-Pszichológiai Tanszék A tantárgy leírása: 1. 3. 6. Értékelés: gyakorlati jegy Megjegyzés: 140 . 7. TEHETSÉGFEJLESZTÉS” szakvizsga program A tantárgy címe: Alulteljesítés. 5. az alulteljesítők azonosítása Alulteljesítés szempontjából veszélyeztetett csoportok Az alulteljesítés okai Az önértékelés és az alulteljesítés kapcsolata Lehetséges segítő intervenciók Előfeltételek: A szakos kreditlista előírásai szerint. A tárgyra való jelentkezés módja: Az aktuális félévi tanrend előírásai szerint. magyarázó elméletei A pedagógiai fejlesztés fő irányvonalai. 4.

önértékelési gyakorlatok. feltáró. a mentorság. interaktív viselkedés. életút-térkép. én-dinamika térkép. Értékelés: gyakorlati jegy. a hagyományos szerepek dúsítása. Pedagógiai-Pszichológiai Tanszék A tantárgy leírása: − Pedagógus-szerep: a pedagógusokkal szembeni elvárások. saját kommunikációs eszközök felmérése. szerepkonfliktus. záróvizsga. a diákok felkészítése az önmenedzselésre és a tehetséggel való gazdálkodásra. feszültség és megoldás. Tóth László Intézet / Tanszék: Pszichológiai Intézet. Előfeltételek: A szakos kreditlista előírásai szerint. egyéni arculatformálás. Megjegyzés: 141 . a személyiségközpontú tanár. fejlesztése. empátia. speciális személyiségjegyek és készségek. komplex hatásgyakorlatok. a tanár poziciói és státusza. karbantartó és kezelési készségek. a tanári szerepviselkedés. önismereti mérleg. fejlesztő interjú. elvárások. a személyiségnek mint munkaeszköznek és a hatékony kommunikáció bázisának fejlesztése. TEHETSÉGFEJLESZTÉS” szakvizsga program A tantárgy címe: Pedagógusszerep a tehetségfejlesztésben Kódja: II/B/4. facilitási és mentori készségek felmérése és fejlesztése. kongruencia. a facilitátor karakterisztikumai. teacher self-service. hiteles énközlés. akceptálás. életpálya-tervezés. éntérkép-készítés.TANTÁRGYLEÍRÁS „TEHETSÉGGONDOZÁS. Félév: mindkettő A tárgy típusa: szeminárium Óraszám/hét: összesen 20 óra (félévente 10+10) Kredit érték: összesen 8 kredit (félévente 4+4) Oktató: Dr. speciális jegyek erősítése. reális önismereti. A tárgyra való jelentkezés módja: Az aktuális félévi tanrend előírásai szerint. a tehetségfejlesztő pedagógussal szembeni kihívások. − A pedagógus személyiségének felmérése és fejlesztése: domináns jellemzők. − A tanulók személyiségének felmérése és fejlesztése: domináns jellemzők. a személyiségsiker alapjai.

a válogatási modell meghatározása. tehetséggondozó programba történő beválogatás során (a célok meghatározása. A tárgyra való jelentkezés módja: Az aktuális félévi tanrend előírásai szerint.TANTÁRGYLEÍRÁS „TEHETSÉGGONDOZÁS. menetének általános modellje. a vizsgálat(sorozat) technikai és pénzügyi tervezése) − Tanácsadás a tehetséggondozó programok tervezése. Félév: tavaszi A tárgy típusa: szeminárium Óraszám/hét: összesen 10 óra Kredit érték: 4 kredit Oktató: Dr. TEHETSÉGFEJLESZTÉS” szakvizsga program A tantárgy címe: Tehetség-tanácsadás Kódja: II/B/5. záróvizsga Megjegyzés: 142 . Értékelés: gyakorlati jegy. időbeli és pénzügyi kereteinek kidolgozása) − A tehetség tanácsadás egyéb jellegzetes területei/témakörei (a pályaorientációtól a tanulási és motivációs problémákon át a gyermek. a tehetséggondozás során (a program tartalmi elemeinek. a beválogatási kritériumok kidolgozása. Mező Ferenc Intézet / Tanszék: Pszichológiai Intézet. szervezeti formáinak.és ifjúságvédelmi problémákig) Előfeltételek: A szakos kreditlista előírásai szerint. tartalmi sajátosságai) − Tanácsadás a tehetségazonosítás. formai szempontjai. Pedagógiai-Pszichológiai Tanszék A tantárgy leírása: − A tehetség tanácsadás szervezésének alapjai (a tehetség tanácsadás specifikus jegyei. a vizsgálat(sorozat) tervének kidolgozása. az alkalmazott tehetségkoncepció kiválasztása.

E tanulásszervezési rendszer a kortársi kapcsolatok erősítése. készségek. Értékelés: gyakorlati jegy Megjegyzés: 143 . információgyűjtés. a tanulók társas készségei formálásának pedagógiai módszerei. A felkészítésben kiemelt szerepet kapnak a csoportok létrehozásának és fejlesztésének módszerei. a kooperatív csoportmunka. Félév: mindkettő A tárgy típusa: szeminárium Óraszám/hét: összesen 20 óra (félévente 10+10) Kredit érték: összesen 6 kredit (félévente 3+3) Oktató: Turmezeyné dr. videofelvételek feldolgozása – a témakörhöz kapcsolódó pedagógiai jártasságok. strukturált gyakorlatok. motiváció terén szolgálják a tehetséges tanulók fejlesztését. Előfeltételek: A szakos kreditlista előírásai szerint. problémamegoldás. A tárgyra való jelentkezés módja: Az aktuális félévi tanrend előírásai szerint. a kooperatív módszereknek a tanulás folyamatában való alkalmazási lehetőségei – különös tekintettel a fejlesztő hatás pszichológiai háttérmechanizmusaira. kritikus gondolkodás.TANTÁRGYLEÍRÁS „TEHETSÉGGONDOZÁS. Heller Erika Intézet / Tanszék: Pszichológiai Intézet. a hatékony tanulási technikák elsajátítása (önálló tanulás. A kurzuson az előadás és az egyéni feladatmegoldás mellett központi szerepet kapnak a szituációs játékok. TEHETSÉGFEJLESZTÉS” szakvizsga program A tantárgy címe: Tehetségfejlesztés és kooperatív tanulás Kódja: II/B/6. képességek kialakításának a céljával. érzelmi intelligencia fejlesztése. a differenciálás. vitakészség). Pedagógiai-Pszichológiai Tanszék A tantárgy leírása: Az együttműködő tanulásnak a tehetséggondozásban betöltött szerepének megismertetésére épül a kooperatív tanulás rendszerének bemutatása. a társas készségek. a tanultak gyakorlati alkalmazása.

tehetség − A képességstruktúrák és a képességek rendszere − A mentális képességek és az iskolai teljesítmény (általános: figyelem. Félév: tavaszi A tárgy típusa: szeminárium Óraszám/hét: összesen 10 óra Kredit érték: 3 kredit Oktató: Dr. Értékelés: gyakorlati jegy Megjegyzés: 144 . Kapcsolódó fogalmak: adottság. A tárgyra való jelentkezés módja: Az aktuális félévi tanrend előírásai szerint. Tóth László Intézet / Tanszék: Pszichológiai Intézet. készség. jártasság.TANTÁRGYLEÍRÁS „TEHETSÉGGONDOZÁS. speciális: felismerő. strukturáló. átstrukturáló. kritikai olvasás − A kurzus kidolgozójának kutatásai a szövegértési képesség fejlődéséről Előfeltételek: A szakos kreditlista előírásai szerint. következtető. TEHETSÉGFEJLESZTÉS” szakvizsga program A tantárgy címe: Képességstruktúrák és iskolai teljesítmény Kódja: II/B/7. emlékezet. Pedagógiai-Pszichológiai Tanszék A tantárgy leírása: − A képesség pszichológiai fogalmának értelmezése. alkotó) − A nem intellektuális tényezők szerepe az iskolai teljesítményben − A beszéd képessége − Az olvasás képessége − Az írás képessége − Az írásbeli szövegalkotás képessége − A matematikai képesség − A képességek fejlesztése az iskolában − Kritikai gondolkodás.

mb. Habil. Habil. főigazgató-helyettes egyetemi adjunktus egyetemi adjunktus egyetemi adjunktus egyetemi adjunktus egyetemi adjunktus. Gönczi Ibolya Beosztás egyetemi docens. A képzési program végrehajtásához szükséges tárgyi és személyi feltételek. oktatói háttér. Intézet ny. egyetemi docens Tudományos fokozat CSc PhD PhD PhD PhD PhD PhD PhD PhD PhD. Márkus Edina Mező Ferenc Páskuné Kiss Judit Pék Győző Szabó Csaba Tánczos Judit Tóth László V. Habil. A képzés költségtérítési díja: 140. intézetigazgató-h. tanszékvezető egyetemi docens egyetemi adjunktus egyetemi docens. ezek biztosításának módja: Az egyetem a képzés infrastrukturális hátterét ( tantermek és felszerelésüket) biztosítja. megyei Ped. Önkormányzatok) kér fel. de néhány gyakorlati jellegű kollégium megtartására külső előadókat(OKM. A képzés legkülönbözőbb szakterületeihez az egyetem különböző karain rendelkezésre áll a megfelelően képzett személyi.11. A specializációs továbbképzésben részt vevő oktatók a Debreceni Egyetem részéről Név Balogh László Bóta Margit Buda András Chrappán Magdolna Dávid Imre Dr. főmunkatárs 14. PhD PhD.000 Ft / félév 145 . tanszékvezető egyetemi adjunktus egyetemi adjunktus főiskolai tanár. PhD. A szakmai munkában részt vevő külső tagok: Név Brassói Sándor Kathó Klára Gerencsér Attila Pecsenye Éva Beosztás KTK vagy Önkormányzat Oktatási Minisztérium Önkormányzat H-B.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful