P. 1
pedagogus szakvizsga

pedagogus szakvizsga

|Views: 357|Likes:
Published by zekushkaxxx
szakvizsga
szakvizsga

More info:

Published by: zekushkaxxx on Jan 23, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/29/2014

pdf

text

original

Sections

 • ETIKA SPECIALIZÁCIÓ
 • 19-20. SZÁZADI FILOZÓFIA SPECIALIZÁCIÓ
 • FRANCIA SPECIALIZÁCIÓ
 • HON- ÉS NÉPISMERET SPECIALIZÁCIÓ
 • LATIN SPECIALIZÁCIÓ
 • MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM SPECIALIZÁCIÓ
 • TÖRTÉNELEM SPECIALIZÁCIÓ
 • VALLÁSTUDOMÁNY SPECIALIZÁCIÓ
 • MÉRÉS-ÉRTÉKELÉS SPECIALIZÁCIÓ
 • VEZETŐTANÁRI SPECIALIZÁCIÓ
 • MENTÁLHIGIÉNÉ SPECIALIZÁCIÓ
 • TEHETSÉGGONDOZÁS, TEHETSÉGFEJLESZTÉS SPECIALIZÁCIÓ

Pedagógus szakvizsgás képzés

TARTALOMJEGYZÉK

KÖZÖS KÉPZÉS KÉPZÉSI PROGRAMJA…………………………………………….....2 MELLÉKLET SPECIALIZÁCIÓK ( „A” típusú)………………………………………………………..…18 ETIKA SPECIALIZÁCIÓ………………………………………………………………..…19 19-20. SZÁZADI FILOZÓFIA SPECIALIZÁCIÓ………………………………………....23 FRANCIA SPECIALIZÁCIÓ……………………………………………………………….29 HON- ÉS NÉPISMERET SPECIALIZÁCIÓ……………………………………………….33 LATIN SPECIALIZÁCIÓ…………………………………………………………………..51 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM SPECIALIZÁCIÓ………………………………….64 NÉMET SPECIALIZÁCIÓ……………………………………………………………….....75 TÖRTÉNELEM SPECIALIZÁCIÓ…………………………………………………………81 VALLÁSTUDOMÁNY SPECIALIZÁCIÓ…………………………………………………85 SPECIALIZÁCIÓK ( „B” típusú )………………………………………………………….101 MÉRÉS-ÉRTÉKELÉS SPECIALIZÁCIÓ…………………………………………………101 VEZETŐTANÁRI SPECIALIZÁCIÓ……………………………………………………...106 MENTORTANÁR SPECIALIZÁCIÓ.……………………………………………………..111 SPECIALIZÁCIÓK ( „C” típusú ) …………………………………………………………117 MENTÁLHIGIÉNÉ SPECIALIZÁCIÓ…………………………………………………….117 TEHETSÉGFEJLESZTÉS, TEHETSÉGGONDOZÁS SPECIALIZÁCIÓ……………... ...130

KÖZÖS KÉPZÉS
KÉPZÉSI PROGRAM 1. A képzésért felelős kar megnevezése: Debreceni Egyetem 2. A szakért felelős oktató: A szak egészéért felelős oktató Dr. Szabó József, emellett minden specializáció saját felelőssel rendelkezik. 3. Képzési cél: A hagyományos képzésben főiskolai vagy egyetemi szintű tanári oklevelet szerzett pedagógusok valamint az új rendszer mesterszakos tanári oklevelével rendelkező, a közoktatásban tevékenykedők számára az oktatás-nevelés összetettebbé vált feladatainak sikeres megoldása érdekében a 10/2006. ( XI.25.) OKM rendeletben megjelölt kötelező ismeretkörökben ( Közigazgatási vezetési ismeretek, a nevelési- oktatási intézmény mint szervezet, az intézmény és környezete, a nevelési-oktatási intézmény hatékonysága, az integráció és szegregáció kérdései, a pedagógus szerepe a nevelési-oktatási intézmény szervezetében, sajátos pedagógiai-pszichológiai ismeretek ), valamint a szaktudományokban és a szakmódszertanban elméleti és gyakorlati ismeretek és különböző speciális feladatok elvégzését segítő tudásanyag nyújtása. 4. A képzés formája: Költségtérítéses levelező. 5. A képzés szerkezete: A képzés I. és II. féléve a már létesített pedagógus szakvizsga képzési és kimeneti követelményének megfelelően blokkokra tagolva tartalmazza azokat a kötelező tantárgyakat, amelyek felölelik az Oktatási Hivatal által közzétett fő témaköröket. A választható tárgyak a III. és IV. félévben lesznek. Ezek nem egységesek, hanem attól függően, hogy a rendeletben szereplő „a”, „b” vagy „c” csoportba tartozó ismeretkörökre összpontosítanak, különböző specializációk formájában jelennek meg. Az „ a” csoportba tartozó specializációk: Biológia, Etikai ismeretek, 19-20. századi filozófia, Fizika, Földrajz, Francia nyelv, Informatika, Kémia, Latin, Magyar nyelv és irodalom, Matematika, Történelem, Vallástudomány. A „b” csoportba tartozó specializációk: Mérés-értékelés, Vezetőtanári. A „c” csoportba tartozó specializációk: Tehetséggondozás, tehetségfejlesztés; Mentálhigiéné. A választható ismeretkörök részletes bemutatása a kérelem mellékletében szereplő specializációk részeként történik. A képzés tartalma mind az általánosan kötelező részben, mind a választható specializációk körében nagyobb tartalmi blokkokból és azokon belüli tantárgyakból épül fel. 6. A képzés módszerei: Elméleti jellegű előadások mellett tantermi, laboratóriumi gyakorlatok és szemináriumi jellegű foglalkozások. Specializációtól függően külső gyakorlatok is vannak. 2

7. Tanterv: a, A közös képzés kötelező részének tanterve ( I. -II. félév)
Kód Tantárgynév I. Közigazgatási vezetési ismeretek 1. Közigazgatási és államháztartási ismeretek 2. Európai oktatásügyi integrációs folyamatok II. A nevelési-oktatási intézmény mint szervezet 1. Tanügyigazgatási és jogi ismeretek 2. Szervezetfejlesztés és vezetési kultúra 3. Intézmény és környezete III. A nevelési-oktatási intézmény hatékonysága 1. Intézményértékelés és a tanulói, tanári munka értékelése 2. Minőségellenőrzés, minőségértékelés, minőségfejlesztés IV. A pedagógus a nevelési-oktatási intézmény szervezetében 1. Pedagógiai folyamattervezés és -szervezés 2. Szakmai önismeret V. Az integráció és szegregáció kérdései 1. Esélyegyenlőség, szektorközi együttműködés, fenntartói megoldások VI. Sajátos csoportok nevelése, oktatása 1. Egészségpszichológiai és az egészségre nevelés kérdései 2. Sajátos nevelési igényű gyerekek nevelése, oktatása 3. Gyermek- és ifjúságvédelem, hátrányos helyzet kezelése 4. Az élethosszig tartó Óraszám I. félév Számonkérés Óraszám II. félév Számonkérés

Kredit

Kredit

BT_SZAG 144 BT_SZEV 144

15 10

K K

4 3

BT_SZTI 144 BT_SZSZV 144 BT_SZIK 144

10 15 10

K K G

3 4 3

BT_SZIN 144 BT_SZMI 212

10

G

4

15

K

4

BT_SZPF 244 BT_SZT 244

10

G

3 15 K 4

BT_SZESZF

144

15

G

4

BT_SZME 144 BT_SZSP 211 BT_SZGY 244 BT_SZFE

15 15

G K

5 5

15 10

G G

5 4

3

( melléklet) 8. A záróvizsga eredménye a záróvizsgán kifejtett tételre kapott érdemjegy és a szakdolgozatvédés eredményének átlaga kerekítve.244 tanulás. A választható tárgyak az egyes specializációk III. 10. a felnőttoktatás kérdései Óraszám: Kredit: 180. A záróvizsga részei: a záróvizsga résztárgyait az egyes specializációk határozzák meg (lásd a specializációknál). ha a kredit átváltás általános szabályai szerint egyenértékesíthető jelen szakvizsgás képzés valamely tantárgyával. a specializációk bemutatását ) ( ld. b. 55. valamint a szakdolgozat benyújtása. A záróvizsgán a benyújott szakdolgozatot is meg kell védeni. A korábban szerzett ismeretek. Az oklevél minősítése a szigorlatnak. gyakorlati jegy: 7. A résztvevők teljesítményét értékelő rendszer: A szakdolgozat: a specializációs képzési rész ismeretköreiből meghatározott témából kell készíteni. – IV. A záróvizsga: A záróvizsgára bocsátás feltétele: Az előírt számú vizsga és gyakorlati jegy megszerzése. Tantárgyi programok: a. a záróvizsga eredményének és a szakdolgozat eredményének számtani átlaga kerekítve. kollokvium: 7. 9. gyakorlatok beszámításának rendje: Bármely felsőoktatási alapképzésben vagy továbbképzésben szerzett kredit elismerhető. A képzés kötelező részének tantárgyi programjai 4 . félévre vonatkozó tanterveiben találhatók.

Az államháztartási rendszer helyi alrendszere 5. Az államháztartási rendszer központi alrendszerei 4. Az államháztartás közgazdasági szerepe és jelentősége 2. Az államháztartás rendszere. funkciói és alapelvei 3. A költségvetési szervek jogállása 6.I. A költségvetési szervek gazdálkodása 7. KÖZIGAZGATÁSI VEZETÉSI ISMERETEK Kód: BT_SZAG144 Közigazgatási és államháztartási ismeretek * Kreditszám: 4 Előfeltétel: –– Választhatóság: Heti óraszám: Kurzuszárás: Tanóraforma: kötelező 15 aláírás előadás Tematika: 1. A költségvetési szervek ellenőrzése Kód: Európai oktatásügyi integrációs folyamatok BT_SZEU144 Választhatóság: ekötlező Heti óraszám: 15 Kurzuszárás: aláírás Tanóraforma: előadás Kreditszám: 3 Előfeltétel: –– 5 .

) 4. stb. szakképzés. A jogalkotás folyamata (az acquis communautaire. nyelvoktatás. Az oktatás ellenőrzése.) 2. Az idegen nyelvek oktatásában mutatkozó hasonlóságok az Európai Unióban 14. társadalomtudományok. mint közügy. az angol rendszer) I. Leonardo. A közösségi oktatási stratégia alapdokumentumai (fehér könyvek. zöld könyvek. A közoktatás szerkezetének hasonlóságai a tagállamokban (a tagolt. Harmonizációs folyamatok az oktatási jogalkotás területén az Európai Unióban (az oktatási jogszabályok új dimenziói. az egységes iskolastruktúra példáival) 10. a francia. A közoktatás finanszírozásában mutatkozó állami és egyéb finanszírozói szerepvállalás hasonlósá-gai 17. 6. csatlakozások. pályaorientációs lehetőségek) 11. stb.) 13. MINT SZERVEZET Tanügy-igazgatási és jogi ismeretek Heti óraszám: Kurzuszárás: Tanóraforma: Kód: BT_SZTI144 Választhatóság: Kreditszám: 3 Előfeltétel: –– kötelező 15 aláírás előadás 6 . elsődleges. Transzparencia az Európai Unió tagállamaiban az oktatási törvénykezéshez kapcsolódó tantervkészítés terén (az oktatás tartalmi szabályozása. a közösségi politika dokumentumai. stb. a részben egységes. Az EU oktatási prioritásai (versenyképesség és innováció. Reformok a közoktatásban (az angol. programok a jövőben) 18.Tematika: 1. természettudományok.) 7. Maastrichti Szerződés. Közösségi kompetenciák az oktatás területén (az uniós szerződés és az oktatás. Anglia) 9. a francia. kiegyenlítő alapok. Az egyes műveltségterületekre fordított időkeret mértéke az Európai Unió tagállamaiban (anyanyelv. iskola és tanár autonómiája) 12. nemzeti megközelítések). A tankötelezettség teljesítéséhez kapcsolt időtartam 15. A középfokot lezáró vizsgák az Európai Unióban 16. keretjellegű szabályozás előtérbe kerülése. a Negyedik keretprogram. a holland reformok) 8. stb. szakfelügyeleti rendszer (a holland.) 3. A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNY. Franciaország. az iskola társadalmasítása stb. társadalmi partnerek bevonása. Az iskolák irányításának sokszínűsége az EU államaiban néhány tagállam példáján (Németország. szubszidiaritás elve. Hollandia. Amszterdami szerződés nevezetes cikkelyei) 5. Az oktatási struktúrák összehasonlító táblázata az Európai Unió országaiban (iskolák közötti átjárhatósági problémák. a nemzeti alaptantervek. más területek. az uniós oktatáspolitika hatóköre. európai dimenzió erősítése. munkavállalói mobilitás segítése. a szakértői. az oktatás tartalma. tagállamok. lifelong learning. működésének feltételrendszere (3 pillér. soknemzetiségű tantervek. másodlagos jog dokumentumai. a társadalmi kohézió fenntartása. ICT. távoktatás fejlesztése. Az Európai Unió kialakulásának története. az Európai Bíróság döntései. A közösségi programok (Socrates.

Az iskolai. Az egyenlő bánásmód elve. A pedagógusok jogai és kötelességei a közoktatási intézményekben. a tankötelezettség. A szülői szervezet. tanulói jogok és kötelességek a közoktatási intézményekben. A tanügy-igazgatás helye a magyar jogrendszerben. a kollégiumi tagsági jogviszony tanügy-igazgatási kérdései. 18.Tematika: 1. A települési és a megyei önkormányzatok feladat-ellátási kötelezettsége. Az önkormányzatok feladat-ellátási kötelezettsége a közoktatásban. A közoktatási intézmény ellenőrzésének szabályai. a jogalkalmazás alapelvei a pedagógiai munkában és a közoktatási intézmények működésében. A közoktatási intézmény alapítása. 13. Az esélyegyenlőség feltételeinek biztosítása. 8. A fenntartói irányítás jellemzői és jogkörei a közoktatásban. a tanulói jogviszony. 6. 19. 11. munkavégzési szabályok a közoktatásban. Az iskolai rendszerű szakképzés tanügy-igazgatási szabályozása. Az intézményvezető feladatai. A pedagógiai szakszolgálatok. A gyermeki. Az iskolaszék. 4. A közoktatás fogalma (az Alkotmány. Az óvodai felvétel. 14. 3. működésének jogi kérdései. 5. 7 . Kistérségi (többcélú kistérségi társulás) és régiós szintű együttműködés a közoktatási szolgáltatások biztosításában. Az állam feladatai a közoktatás irányításában. 15. 16. Alkalmazási feltételek. A pedagógiai-szakmai szolgáltatások. A nevelőtestület (alkalmazotti közösség) és a szakmai munkaközösségek működése. A tanulók közösségei. A szülői jogok gyakorlása a közoktatási intézményekben. A nem helyi önkormányzati fenntartású intézmények működésének jogi feltételei. A jegyző államigazgatási feladatai a közoktatásban. Az intézmények belső jogi normái. A jogorvoslati jog érvényesülése a közoktatásban. 9. a közoktatási törvény és a szakképzési törvény alapján). A megyei közoktatási fejlesztési terv szerepe. A gyermek mindenek felett álló érdeke. jogkörei. 7. 2. 10. kollégiumi diákönkormányzat jogai. 12. működési feltételei. 17.

2. Szervezetek irányítása a változó világban. Edge 2000. a szervezeti kultúra fogalma. Guiot. Miskolc. Budapest. koordinációs eszközök. (Szerkesztette: Balázs Éva) OKKER Kiadó. Mechanikus és organikus szervezeti elemek az iskolai működésben. A nevelési intézmények szervezeti sajátosságai: a pedagógiai folyamat. konfiguráció). Műszaki Könyvkiadó. 8. Szervezetek és magatartásuk. Vezetői szerepek és taktikák a szervezetfejlesztésben. Charles 1994. 7. a vezetői felelősség az intézmény-fenntartó viszonylatában. Charles B. Klein Sándor 2007. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó.és munkapszichológiai Tanszék. A szervezeti légkör. A szervezet lelke. 1984. a szervezet egyedi és rendszerszintű létezése. 1999. Kiadó. Dobák Miklós 1998. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó. 5. az alapvető szervezeti paraméterek (munkamegosztás. Budapest. Debrecen. Budapest. A szervezeti változások típusai: inkrementális és radikális változások. Szervezeti célok: a célok hierarchiája. 8 . 6. Szervezeti formák és vezetés. 10. Budapest. Szervezeti magatartás és vezetés. Egységes szerkezetben. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó. Szolgáltatásmarketing. Budapest. 4. Osiris-Századvég – Panem–McGraw-Hill. Szakirodalom: A közoktatásról szóló törvény. A célmegvalósítás folyamata: a technológiai folyamat. Bíbor Kiadó. Budapest. Jean M. magyarázatokkal. Gáspár László: A pedagógiai folyamattervezés elméleti és gyakorlati kérdései. 9. 3. Mezőgazdasági Kiadó. Vezetés. Klein Sándor 2006. Vezetés pedagógusszemmel. Edge 2000. Budapest. szervezeti tanulás. Budapest. Vezetéselmélet. Változásvezetési taktikák: a Nutt. mint technológia.és szervezetpszichológia. én. hatáskörmegosztás. Budapest Szintay István 2003. Budapest.és a Zaltman-Duncan-féle taktika alkalmazási a közoktatási intézmények szervezetfejlesztésében. Bakacsi Gyula 2003. Oktatásmenedzsment. A közoktatási intézmények szervezeti sajátosságai: az erőforrás-allokáció. Perrow. Handy.Kód: BT_SZSZV144 Választhatóság: Szervezetfejlesztés és vezetési kultúra Heti óraszám: Kurzuszárás: Tanóraforma: Kreditszám: 4 Előfeltétel: –– kötelező Tematika: 15 kollokvium előadás 1. Veres Zoltán 1998. 1986. A szervezetek fogalma. Kiadó. Nemzeti tankönyvkiadó. a nevelés mint projektjellegű szolgáltatás. A szervezetek formális és informális szintje: organogram és tényleges működés. Szervezeti változás. KLTE Szociál. Szervezetszociológia. Hoffmann Rózsa 2005.

jegy gyakorlat Tematika: Fenntartói jogok és kötelezettségek: Kreditszám: 3 Előfeltétel: - E fejezetben ismertetésre kerül.-es MKM rendelet is Kötelező egyeztetéseket ír elő a különböző átszervezésekre. az ide vonatkozó jogszabályi háttér megjelölésével együtt. (A témával kapcsolatban két tanulmányom jelent meg társszerzővel az Új Pedagógiai Szemle 2006/2. de terjedő formáról van szó. egy pedig megjelenés alatt van. hogyan kell összehangolni a Ktv. amennyiben az intézményhez kötődő kérdésekről van szó.§-ai foglalnak magába. rendelkezéseit a fenntartónak az intézménnyel.. egyre gyakrabban találkozunk ezzel a kérdéssel. az SzMSz. Mivel viszonylag új. és arra hogyan kell ráépülniük ezekre az intézményi dokumentumoknak (pl. melyeket a helyi önkormányzati és nem önkormányzati fenntartóknak biztosítaniuk kell (Ktv. illetve 102. A családdal való kapcsolattartás és intézményes keretei: Itt kell áttekinteni. Kistérségi együttműködés keretei*: A Ktv. A dolgozók vonatkozásában a Kjt. előírásaira.§-a részletesen taglalja.: ÖMIP IMIP.Kód: Az intézmény és környezete BT-SZIK144 Választhatóság: Heti óraszám: Kurzuszárás: Tanóraforma: 10 kötelező gyak. Mivel a költségvetési törvény ösztönző normatívákat tartalmaz a társulás által fenntartott intézményeknek.) 9 . illetve a 11/1994. stb. 85. mérete).§-88. Az intézmény természeti és épített környezete: Az ide vonatkozó építésügyi előírások (helyiségek típusai. Milyen fenntartói dokumentumokat kell elkészíteni. hogy a kérdés szabályozására milyen lehetőséget kínál a Pedagógiai Program (vagy helyi óvodai program). illetve annak végrehajtási rendeletére kell figyelemmel lenni. illetve a Házirend. illetve az intézményfenntartó társulásoknak. részletesen ki kell rá térni.). számában. és 2006/12. ellenőrzésekre.§.89/A. melyek azok a feladatok. Itt kell szót ejteni a kistérségi közoktatási feladatellátási tervről is. Különös figyelmet kell fordítani az intézményi átszervezésekre. illetve az intézmény működését meghatározó dokumentumokra is. hogyan lehet a közoktatás feladatait a kistérségi társulás keretein belül megszervezni. Egyeztetési mechanizmusok és fórumok A Ktv.) Természetesen rá kell világítani arra. mely az intézmény falain belül és azon kívül is szemléletet ad a környezeti kultúra fejlesztéséhez. EU-szabványok mellett a kötelező eszköz és felszerelési jegyzékben foglaltak figyelembevételével kell rávilágítani azokra a lehetőségekre. hogyan lehet ezt a gyakorlatban elvégezni.

oktatási minőség. Az alap-. elégedettség mérése. Az iskolai nevelés. minőségértékelés. Eredménymérések. hatékonyság). működési és megvalósíthatósági célok koherenciájának vizsgálata. kommunikációs csatornák). Az iskola mint szervezet értékelése: a vezetés minősége. A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNY HATÉKONYSÁGA Intézményértékelés és a tanulói. szervezetelemzés. Szolgáltatások. motiváció. információs rendszer. minőségfejlesztés Választhatóság: Heti óraszám: Kurzuszárás: Tanóraforma: kötelező 15 kollokvium előadás Kód: BT_SZMI212 Kreditszám: 4 Előfeltétel: –– 10 . A különbségek kezelése az iskolában. Az intézményműködés elemzése és értékelése (alapfogalmak. az értékelésben érdekeltek köre. Az intézmény pedagógiai programjának értékelése. oktatás értékelése. Kapcsolatrendszer (PR. Elvárások. döntéshozatali rendszer. attitűdök. Az értékelés szintjei.II. tanári munka Kreditszám: 4 értékelése I. Választhatóság: Heti óraszám: Kurzuszárás: Tanóraforma: Előfeltétel: kötelező 10 aláírás előadás –– Tematika: Kód: BT_SZIN144 Az értékelés helye a pedagógiai folyamatban. Minőségellenőrzés. Humánerőforrás-fejlesztés. eredményesség. A fenntartói teljes körű intézményértékelés.

szolgáltatás 6. A pedagógiai folyamat és az innováció kritikus pontjai. A fejlesztési programok fontosabb szerkezeti elemei. a nevelési rendszer összetevői (statikus és dinamikus tényezők). A vezetői szerep.Tematika: 1. A képességfejlesztés típusai. folyamatszabályozás. tevékenysége. pedagógiai kommunikáció. A rendszeralkotó tényezők taxonomikus áttekintése. Csapatépítés. Információs rendszerek. Intézményi minőségpolitika 9. A pedagógiai folyamat tartalma: a képesség. Minőségbiztosítás 10. 11. fenntartói szint. Szakmai önismeret: A pedagógustevékenységet segítő módszerek. Minőségügy a hazai közoktatásban. A bemeneti tényezőket kimeneti eredményekké alakító pedagógiai transzformációk. a várható eredmények. Dokumentáció 16. Minőségbiztosítási ciklus: PDCA ciklus 15. technikák Választhatóság: Heti óraszám: Kurzuszárás: Tanóraforma: kötelező 15 aláírás gyakorlat Kód: BT_SZTR244 Kreditszám: 4 Előfeltétel: - 11 . Különböző minőségbiztosítási modellek: ISO. Partnerek azonosítása: iskolahasználók. résztvevők. A fejlesztés előzményei. Kommunikáció az iskolában. Reálfolyamatok az iskolában. a kommunikáció mérése 8. tervezhetősége. BGR 12. A pedagógiai folyamat szervezése. iskolavezetési modellek 4. A PEDAGÓGUS A NEVELÉSI-IKTATÁSI INTÉZMÉNY SZERVEZETÉBEN Kreditszám: Kód: Pedagógiai folyamattervezés és BT_SZPF244 3 -szervezés Választhatóság: Heti óraszám: kötelező 10 Tematika: Kurzuszárás: aláírás Tanóraforma: előadás Előfeltétel: –– A pedagógiai folyamat jellege. a fejlesztési módszerek. 13. Az iskolai szervezet 2. OKKER. ellenőrzés. TQM. Belbin-modell 5. a környezeti adottságok. kudarcok elemzése. Benchmarking IV. eljárások. A hatékony csoport. Comenius 2000. funkciója. 17. Szervezetfejlesztés és változásmenedzsment 3. Intézményműködés. A minőségbiztosítási program kritikus pontjai: intézményi szint. Partnerközpontú együttműködés. eredmények. QPSA. ágazati szint 18. A csapat mint minőségi csoport: minőségi körök. Eötvöstől napjainkig. értékelés. Qualitas. Az elérhető kimeneti eredmények. intézményértékelés 7.és rendszerfejlesztés. Visszatérő helyzetelemzés 14. A rendelkezésre álló bemeneti tényezők. folyamatos fejlesztés.

szervezőképesség. vonáselméleti és interakcionalista megközelítések. vezetői stb. A képességek fejlesztésének gyakorlata. döntési. A szerepek szociálpszichológiai megközelítése. Képességek rendszere és pedagógiai képességek: kommunikációs. személyiségelméletek: típus-. empátiás. Önmegvalósítás. képességek. alkalmazkodási. 12 . énkép és énvédő mechanizmusok. az önszabályozás mint az önismeret alapja. Önismereti gyakorlatok.Tematika: A személyiség fogalma.

évi CXXV: törvény előírásaiban. • az esélyegyenlőséget szolgáló új oktatásszervezési formák (szakiskolai felzárkóztató oktatás. Kreditszám: BT_SZESZF144 fenntartói megoldások 4 Választhatóság: Heti óraszám: Kurzuszárás: Tanóraforma: kötelező 15 gyakorlati jegy gyakorlat Tematika: Iskolai integrációs program (IPR) Előfeltétel: –– A hazai közoktatás intézményszervezési és tartalmi fejlesztése folyamatának meghatározó fontosságú eleme a gyermekek. • az együttnevelés pedagógiai esélyeit növelő tényezők o kulcskompetenciákat fejlesztő programok. 2007. április 24-én jelent meg az Oktatási és Kulturális Minisztérium közleménye. kooperatív tanulás. • az iskolai differenciálás új megközelítése. • az iskolai integráció működését biztosító szervezeti feltételek. iskola világán és pontosan megfogalmazódik az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. A képzés során ennek megfelelően az alábbi kérdéskörök feldolgozását tervezzük: • jogszabályi környezet: elsősorban a közoktatási törvény és a 11/1994.) • MKM-rendelet vonatkozó előírásai. VI.(. értékelés megvalósítása. amely „ A halmozottan hátrányos gyermekek és tanulók esélyegyenlőségének biztosítását szolgáló iskolai és óvodai integrációs program” címet viseli és amelynek gyakorlati bevezetése 2007. • az intézményi esélyegyenlőségi intézkedési terv. OKTATÁSA 13 . iskolaotthonos oktatás és nevelés). iskolai) esélyegyenlőségi tervet kell készíteniük az intézményeknek is. projektmódszer. és azzal összhangban álló helyi (óvodai. programelemek o az integrációt segítő tanórán kívüli programok. integrációs felkészítés. tanulók esélyegyenlőtlenségének mérséklése. stb. Ez a jelentős. SAJÁTOS CSOPORTOK NEVELÉSE. A jogszabály – többek között – települési/kistérségi Esélyegyenlőségi Program.V. ami a szociális helyzetből és/vagy az egyéni képességek fejlettségéből eredő hátrányok ellensúlyozását szolgálja. aktualizálása. képesség-kibontakoztató felkészítés. szeptember 1-jétől lehetséges. Ennek a kérdéskörnek lényeges komponense az óvodai/iskolai integrációs felkészítés. szabadidős tevékenységek o módszertani elemek (egyéni haladási ütemet segítő differenciált tanulásszervezés. AZ INTEGRÁCIÓ ÉS SZEGREGÁCIÓ KÉRDÉSEI Kód: Esélyegyenlőség.) o új típusú pedagógusi együttműködési formák • a pedagógiai mérés. társadalmi szintű szándék természetesen túlmutat az óvoda.(VI. szektorközi együttműködés. intézményi önértékelés • az intézményi pedagógiai program és helyi tanterv felülvizsgálata. s annak részeként Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv alkotását írja elő az önkormányzatok számára.

a mentálhigiénés modellek és ellátórendszerek.Sajátos nevelési igényű gyerekek nevelése. tercier prevenció. Az orvosi. Egyházi és civil fenntartású. A stressz és az életesemények. alapfogalmai. fogyatékos) tanulók Kód: Egészségpszichológiai és az egészségre nevelés BT_SZME144 kérdései Kód: BT_SZSP211 Kreditszám: 5 Előfeltétel: –– Kreditszám: 5 Előfeltétel: Választhatóság: Heti óraszám: Kurzuszárás: Tanóraforma: kötelező 15 aláírás gyakorlat –– Tematika: A mentálhigiénia története. Az akadályozott (sérült. A különböző típusú gyermekvédelmi intézményekben dolgozó szakemberek képzése. „pozitív” mentálhigiénés. a gyermekjóléti alapellátás keretében működő intézmények. pszichiátriai. keretfeltételei.és ifjúságvédelem. Az alulteljesítő tanulók 6. a szorongás és a félelem. Kód: Kreditszám: Az élethosszig tartó tanulás. Az S. A nehezen nevelhető tanulók 7. a felnőttoktatás BT_SZFE244 4 kérdései Választhatóság: Heti óraszám: kötelező 10 Kurzuszárás: aláírás Tanóraforma: előadás Előfeltétel: –– 14 . dilemmák.jegy gyakorlat Tematika: 1. működtetésű intézmények sajátosságai. megküzdési stratégiák. Megelőzés. Kód: Kreditszám: Gyermek. A lelki egészségvédelem lépcsői: primer. szekunder.O. a szakellátás rendszere. pozitív copingmechanizmusok.S. „New Age” koncepciók. javítóintézetek. gyakorlati kérdések. A hátrányos helyzetű tanulók 4. Gyermekfalu. A fenti törvény alapján átszerveződött gyermekvédelmi intézményhálózat specifikumai. A lassú tanulók 2. hátrányos BT_SZGY244 5 helyzet kezelése Választhatóság: Heti óraszám: Kurzuszárás: Tanóraforma: Előfeltétel: kötelező 15 aláírás gyakorlat –– Tematika: A XXXI/1997. A magyar populáció egészségügyi helyzetképe. oktatása Választhatóság: Heti óraszám: Kurzuszárás: Tanóraforma: kötelező 15 gyak. A tehetséges tanulók 3. évi gyermekvédelmi törvény alapján az iskolai gyermekvédelmi munka tervezése. továbbképzése. átképzése. szociobiológiai-evolúciós. A tanulási zavarral küzdő tanulók 5. speciális gyermekvédelem. A mentálhigiénés tevékenység helye. közösségi mentálhigiénés. koordinálása.

helyi és távoktatás. értékelés. Felnőttképzési modellek és ajánlások Európában. A LifeLong tanulás. 7. A felnőttképzés szereplői. A felnőttoktatás a közoktatás és a felsőoktatás rendszerében. módszerei. szervezési – logisztikai. információtechnológia és telekommunikáció. finanszírozása. A felnőttképzés tervezése. gazdasági – üzleti. A felnőttképzési intézményi. kulcsfogalmai. A felnőttképzés jelentősége. zárt és nyitott. nevelés. 5. Az andragógia története. szakmai identitása. A felnőttoktatás.és a munkahelyek képző tevékenysége. Andragógiai módszertani kultúra. tudományos és szakmai kapcsolatai.Tematika: 1. szinkron/aszinkron. Nemzetközi trendek. tudományos autonómiájának helyzete. a regionális képző központok képző tevékenysége. szisztematikus és rugalmas. 2. curriculumfejlesztés – különös tekintettel a kompetenciaalapú curriculum-modell sajátságaira – programtervezés. módszerválasztás stratégiáktól és formáktól (is) függően. munkakörelemzés. Az andragógia és az emberi erőforrás-fejlesztés/menedzsment összefüggései. alapelvei. A felnőttoktatás és –képzés jogi szabályozása. oktatás. helye a tudományok rendszerében.és program-akkreditációs szabályozás. a munkaerőpiaci képzések. irányzatai. képzési program elemei. 4. 6. a felnőttoktatás a közművelődés rendszerében. 10. mint vállalkozás: jogi. Felnőttoktatási formák: a „formális. tanulás az egész életen át. etikai kérdések. -szervezés. képzés. Kód: BT_SZSZ200 SZERVEZET ÉS INTÉZMÉNYÉRTÉKELÉS SZIGORLAT Kreditszám: 20 Előfeltétel: BT_SZIN244 BT_SZPF244 BT_SZTR244 Választhatóság: Heti óraszám: kötelező –– Kurzuszárás: szigorlat Tanóraforma: –– 15 . módszertár. a képzési vállalkozások. 8. szerepértelmezései. programkínálatok szerkezete. A felnőttoktatás és – képzés ágazatai: az iskolarendszerű és iskolarendszeren kívüli felnőttképzés sajátosságai. Szükségletfelmérés. a modern (virtuális rendszerű) távoktatás. vezető. felnőttek tanulását segítő szakember. célcsoport-elemzés. Az andragógus szerepei. 9. informális” megkülönböztetések értelme: a hagyományos forma sajátosságai. A felnőttképzés irányítása és szabályozása. a képzési terv. nonformális. 3. szocializáció különbségei és hasonlóságai az egész életen át tartó fejlődés (lifespan development) különböző szakaszaiban. tervezési-szervezési szintek.

program. Az intézmény szakmai. 18. (különbségek kezelése az intézményben. kiválasztási technikák. Az iskola szervezeti környezetének tényezői és három jellemzője (a szervezeti környezet mint kontingenciaváltozó) 5. tipológia [Quinn]. audit). 7. A pedagógiai folyamat rendszeralkotó tényezői: inputok. az értékelésben érdekeltek köre. szolgáltatások). – IV. A pedagógiai folyamat térben és időben: színterek és időszükségletek. A pedagógiai folyamat tartalma: képesség. Az intézményműködés elemzése és értékelése (alapfogalmak. ( melléklet ) 11. méltányosság. 15. hatékonyság az intézményben (külső tényezők. kontingenciamodellek. intézményértékelés). Eredményesség. teljesítménymérés/ értékelés jelentősége és nehézsége. 14. Szervezeti kultúra az iskolában (a szervezeti kultúra szintjei [Schein]. 17. 6. a célok kialakításának dinamikája. 6. Az iskola mint szervezet céljai (célok hierarchiája. 8. Az extenzív és intenzív fejlesztési szakasz. B tételek 1. motiválás. belső tényezők. 8. a szituáció elemei. pedagógiai értékelése II. A pedagógiai folyamat rendszeralkotó tényezői: outputok. Mechanikus és organikus szervezeti jellemzők az iskola működésében (a két modell jellemzői és kapcsolatuk a szervezeti hatékonysággal). az iskola mint szervezet és az iskolai munka hatékonyságának értékelése). Az iskolai pedagógiai és tanítási-tanulási folyamat jellemzői (bemeneti.és sokdimenziós fejlesztés. 10. az értékelésben használt módszerek és eszközök. Változások és átalakítások a szervezetben (szervezeti életciklusok. Az intézmény pedagógiai programjának értékelése. félévre vonatkozó tanterveiben találhatók.Tematika: A tételek 1. A képzési program végrehajtásához szükséges tárgyi és személyi feltételek. vezetői hatékonyság). 2. ezek biztosításának módja: Az egyetem a képzés infrastrukturális hátterét ( tantermek és felszerelésüket)biztosítja. az intézmény kontextusa és szubtextusa. 9. ellenállás a változással szemben). 3. mérésének lehetőségei). lépései. a szervezeti kultúra átalakítása). 16. a felügyeleti értékelés. a szervezeti légkör (a formális és informális összevetése. Az emberi erőforrásgazdálkodás fő kérdéskörei az iskolában mint speciális szervezetben (toborzás. A választható tárgyak leírásai az egyes specializációk III. A pedagógiai folyamat mint az iskola technológiai folyamata. A szervezetek informális szintjének jellemzői. többtényezős vezetési modellek a pedagógiai tevékenységben (vezetői stílusok. A pedagógiai transzformációk. az eredményesség mérése). 7. Az innovációs ötlettől a megvalósulásig b. 12. 3. Az intézményértékelés szintjei. A fenntartói teljes körű intézményértékelés (törvényességi [pénzügyi-gazdasági. az intézmény kapcsolatrendszere. 11. Modern. transzformációs tényezők és kimeneti eredmények). 5. pedagógiai értékelése I. a célok kapcsolata a pedagógiai kérdésekkel). Az iskola mint szervezet. oktatási minőség.és tantervértékelés. A pedagógiai innováció folyamata. tanügyigazgatási]. szervezetfejlesztés. (célkitűzések és stratégia. Az iskolai tevékenységrendszer. Herzberg). 9. Az értékelés hely a pedagógiai folyamatban (tanulók. Vezetői szerepek összetevői a mai pedagógiai intézmények vezetésében (a vezetői szereprepertoármodellek [Quinn. Az intézmény szakmai. 4.és rendszerfejlesztés. A pedagógiai folyamattervezés nehézségei és lehetőségei. az analitikus és szintetikus képességfejlesztés. 4. A pedagógiai folyamat tartalmi jellemzői: az egy. tanárok munkájának értékelése. motivációs elméletek Maslow-n túl: expektancia. 2. Mintzberg]. 13. vezetőválasztás. A képzés legkülönbözőbb szakterületeihez az egyetem különböző karain rendelkezésre áll a 16 . a szervezeti légkör különböző értelmezései. szakmaipedagógiai értékelés).

Cs. Gerencsér Attila Brassói Sándor Kathó Klára Dr.000 Ft / félév 17 . Ped. igazgatóhelyettes Oktatási Minisztérium. A specializációs továbbképzésben részt vevő oktatók a Debreceni Egyetem részéről a. Társadalomtudományi Tanszék. Pető Csilla Pecsenye Éva Dr. Buda András PhD PhD A szakmai munkában részt vevő külső tagok: Név Dr. intézményi irodavezető b. habil. Dr. habil. Dr. főosztályvezető helyettes HBM-i Önkormányzat Hivatala. de néhány gyakorlati jellegű kollégium megtartására külső előadókat( OKM. Kovács János V. Tóth László Beosztás MTA Atommagkutató Intézet. Polgármesteri Hivatal. Tanszék. intézetvezetőhelyettes DE – HPFK. Tanszék. A képzés költségtérítési díja: 140. fősikolai adjunktus DE BTK Neveléstud. Nagy Gábor Kapornai Judit Beosztás HBM-i Pedagógiai Intézet . oktatói háttér. A közös képzés kötelező részének oktatói Név Pálinkás Miklósné dr. Gönczi Ibolya Dr. pszichológus tanácsadó nyugdíjas Berettyóújfalui Önkormányzat. Intézet egyetemi adjunktus Tudományos fokozat PhD PhD PhD. Márkus Edina Dr. pontjában találhatók ( melléklet ) 14. egyetemi adjunktus DE BTK Neveléstud. Önkormányzatok)kér fel.Intézet egyetemi docens Pszichológia Intézet. gazd.megfelelően képzett személyi. A választható tárgyak oktatói az egyes specializációk képzési program leírásának 11. PhD. egyetemi docens.igazgató DE EFK Alkalmazott Psz.Psz. Közoktatási és Kulturális Iroda. irodavezető-helyettes DMJV Családsegítő Központ. Dr.

és népismeret Latin Magyar nyelv és irodalom Német Történelem Vallástudomány 18 .SPECIALIZÁCIÓK A DE BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KARON „A” A pedagógusképzésben szerzett szakképzettség szerint differenciálva az új szaktudományi és szakmódszertani ismeretek. felfrissítő ismeretek. elmélyítő. illetve az adott pedagógusi feladatok ellátásához szükséges elméleti és gyakorlati ismereteket megerősítő. századi filozófia Francia nyelv Hon. készségek és képességek továbbfejlesztése: Etikai ismeretek 19-20. a szakhoz kapcsolódó megszerzett tudás.

illetve hasonló 19 . ember. Kaszás Éva egyetemi docens 3. s kezelni a tanulók által elfogadott eszmények. gondolkodásmódjának. tudáselemek. Tanterv: A képzés során elsajátítandó kompetenciák. 7. A képzés módszerei: elméleti jellegű előadások mellett szemináriumi jellegű foglalkozások vannak. tevékenységrendszerben. 6. mind a specializációs részben nagyobb tartalmi blokkokból és azokon belüli tantárgyakból épül fel. az erkölcsi nevelés keretében értelmezni tudják a felvállalt értékek befogadtatásával kapcsolatos problémákat. illetve fejlesztésére. Biróné dr. az ember-. akik etikát tanítanak vagy tanítani szándékoznak általános vagy középiskolában anélkül hogy etika szakos diplomával rendelkeznének. képesek legyenek az etika. gondolkodásmódjának. értékek és a megvalósulásuk közötti távolság eredményezte konfliktusokat. valamint az iskola légkörének. az Etikai ismeretek specializáció felelőse: Dr. beállítódásainak és motivációinak a felismerésére.1. az ember-. megszerezhető ismeretek. hogy a pedagógusok az ismeretek jellegének. 4. hogy a pedagógusok az ismeretek jellegének. személyes adottságok. értékek és a megvalósulásuk közötti távolság eredményezte konfliktusokat. az életkori sajátosságoknak és az iskolai körülményeknek megfelelő nevelési és tanulási eljárások alkalmazásával képesek és kompetensek legyenek a tanulók önismeretének. nevelési programjának az e területen történő fejlesztésére. beállítódásainak és motivációinak a felismerésére. készségek. Szabó József. A képzésért felelős kar megnevezése: Debreceni Egyetem TEK Bölcsészettudományi Kar 2. A képzés célja. 7.ETIKA SPECIALIZÁCIÓ KÉPZÉSI PROGRAM 1. az életkori sajátosságoknak és az iskolai körülményeknek megfelelő nevelési és tanulási eljárások alkalmazásával képesek és kompetensek legyenek a tanulók önismeretének. ember. Képzési cél: A képzés célja. képesek legyenek az etika. illetve fejlesztésére.és társadalomismeret. az erkölcsi nevelés keretében értelmezni tudják a felvállalt értékek befogadtatásával kapcsolatos problémákat. a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben. A képzés formája: költségtérítéses levelező 5. A képzés szerkezete: a képzés tartalma mind az általános. Elsajátítandó kompetenciák: A specializációs továbbképzés elsősorban azoknak a pedagógus kollegáknak szól. társadalom.és társadalomismeret. A szakért felelős oktató: A szak egészéért felelős oktató Dr. társadalom.és erkölcsismerethez kapcsolódó értékek közvetítésére. illetve hasonló tárgyak oktatására.és erkölcsismerethez kapcsolódó értékek közvetítésére. s kezelni a tanulók által elfogadott eszmények.

a nevelési-oktatási intézmény hatékonysága. Etika szakmódszertan.tárgyak oktatására. Erkölcs és társadalom. Etikai ismeretek: Fejezetek az etika történetéből. nevelési programjának az e területen történő fejlesztésére. tevékenységrendszerben: A képzés célja. 7. Biróné Kaszás Éva DE BTK Fil. hanem képesek lesznek az erkölcsi problémák elemzésére. 7. 7. Tudáselemek. félév tantervi hálója Etikai ismeretek Tantárgy óraszám I. az életkori sajátosságoknak és az iskolai körülményeknek megfelelő nevelési és tanulási eljárások alkalmazásával képesek és kompetensek legyenek az etika. megszerezhető ismeretek: Kötelezően oktatott témakörök: közgazdasági vezetési ismeretek. Fejezetek az etika történetéből 1. hogy a pedagógusok az ismeretek jellegének. Int. félév Számon kérés kredit Oktató munkahely fokozat 5 4 Bujalos István DE BTK Fil. s megfelelő prezentálásra. Etikatörténet szövegfeldolgozó szeminárium II. megfelelő érveléstechnika alkalmazására és a fenti képességek tanítási folyamatban való alkalmazására. az integráció és szegregáció kérdései. Erkölcsfilozófia 1. a pedagógus a nevelési-oktatási intézmény szervezetében. Ágazati etikák. Társadalomtudományi ismeretkör. A pedagógus-szakvizsgára felkészítő specializációs képzés 3-4. ember.és társadalomismeret. Erkölcsfilozófia. Bujalos István DE BTK Fil.4. Erkölcs és társadalom 15 15 I. valamint az iskola légkörének.2. Etikatörténet előadás 2. valamint az iskola légkörének. a nevelési-oktatási intézmény mint szervezet. Int. nevelési programjának az e területen történő fejlesztésére. Int. konstruktív megoldási javaslat(ok) kidolgozására. illetve hasonló tárgyak oktatására az általános és a középfokú oktatásban is.Személyes adottságok: A problématörténeti és a szisztematikus etikai kurzusok révén a hallgatók nemcsak kibővítik ismereteiket. összefüggésekben való elhelyezésükre.A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben. Int. Erkölcsfilozófia alapkérdései előadás 2. CSc habil CSc habil 15 15 koll gyj 5 4 Biróné Kaszás Éva DE BTK Fil. PhD Habil PhD Habil 20 . Erkölcsfilozófia alapkérdései szövegfeldolgozó szeminárium III. sajátos csoportok nevelése és oktatása. félév számon kérés koll gyj kredit óraszám II.3.

Nyizsnyánszki Ferenc DE BTK Fil. PhD PhD Habil PhD Habil CSc CSc V . valamint a szakdolgozat benyújtása. Az oklevél minősítése a szigorlatnak. Int. Biróné Kaszás Éva DE BTK Fil. Erkölcs és társadalom szövegfeldolgozó szeminárium IV. a záróvizsga eredményének és a szakdolgozat eredményének számtani átlaga kerekítve. empirikus. valamint. Int. Ágazati etikák 1. Ágazati etikák (üzleti és gazdaságetika. történeti jellegű oktatás módszertani kérdései Összesítés Óraszám: 180 Kredit: 55 90 kollokvium: 6 gyakjegy: 7 3/3 27 15 gyj 4 90 3/4 28 8. pedagógiai gyakorlati tapasztalatokat is tartalmazó írásos elemzés. A 20. amely bizonyítja. Bujalos István DE BTK Fil. A záróvizsga eredménye a záróvizsgán kifejtett tételre kapott érdemjegy és a szakdolgozatvédés eredményének átlaga kerekítve. hogy a hallgató képes az elsajátított tudás gyakorlati alkalmazására. Ágazati etikák szeminárium 15 15 koll gyj 5 4 Bujalos István DE BTK Fil. Erkölcs és társadalom előadás 2. A szakdolgozat a képzés területének valamely témaköréből választott olyan elméleti megközelítésű. A résztvevők teljesítményét értékelő rendszer: A szakdolgozat: a specializációs képzési rész ismeretköreiből meghatározott témából kell készíteni. Nyizsnyánszki Ferenc DE BTK Fil. a környezetvédelem-. CSc Habil CSc Habil PhD 15 koll 5 15 gyj 4 10 10 15 10 koll gyj koll gyj 4 3 5 3 Orosz László DE BTK Fil. Int. önálló elemzésére. A záróvizsga részei: A szakdolgozat témájához kapcsolódó tantárgyi modulból egy tétel kifejtése A benyújtott szakdolgozat meg védése.1. Orosz László DE BTK Fil. Politikafilozófiai problémák 2. információs társadalom etikai problémái) 2.Társadalomtudományi ismeretkör 1. Biróné Kaszás Éva DE BTK Fil. Etika szakmódszertan Problémacentrikus ill. Int. Jócsák Mária vezetőtanár DE Kossuth Gyakorló Gimn. század történetének etikai dilemmái 4. Int. Int. a szakirodalom feldolgozására. Int. 21 . A záróvizsga: A záróvizsgára bocsátás feltétele: az előírt számú vizsga és gyakorlati jegy megszerzése. Politikafilozófiai problémák szövegfeldolgozó szeminárium 3. Int. hogy szakterületén képes további önálló ismeretszerzésre. A 20. század történetének etikai dilemmái szövegfeldolgozó szeminárium V. értelmezésére.

diskurzus. Az ember mint társadalmi. erényetikák és konszenzusetikák alapvetésének és érvelési módjainak a megismerése az etikai gondolkodás történetéből vett példák alapján. A korábban szerzett ismeretek. totalitárius berendezkedések. a társadalom szerkezete. ha a kredit átváltás általános szabályai szerint egyenértékesíthető jelen szakvizsgás képzés valamely tantárgyával. abortusz. tolerancia. globalizációs kihívások. a kisebbségek helyzete és jogai. etika etológiai nézőpontból (Lorenz). Hit. vita. a materiális értéketika (Scheler). A legfontosabb irányzatok és szerzők: a történelmi materializmus (Marx). világszemlélet.és kommunikatív etika (Habermas). kiselőadás. A kultúra és művelődés kapcsolata. egyén és közösség. Bentham. a haszonelvű. s alapvető problémakörei: az ember fogalma. A kurzuson nagy hangsúlyt helyezünk az erkölcsi nevelés tekintetében fontos problémakörökre: diszkrimináció. civil szerveződések. Rawls. és legyenek tájékozottak napjaink élő morálfilozófiai diskurzusairól. Kant. természettörvényi. politika és erkölcs. szolidaritás. társadalmi nagycsoportok és kapcsolataik. környezet és erkölcs. Etika szakmódszertan 22 . társadalmi rend és együttélés. a morál genealógiai relativizálása (Nietzsche). élethelyzetek etikája. MacIntyre) Erkölcs és társadalom előadás és szeminárium Etikai közösség és társadalom. vitákban elméletileg megalapozottan érvelni. az egzisztencialista etika (Sartre). Rorty). közerkölcs. az analitikus etika (Moore. Tantárgyi programok: Etika ismeretek Fejezetek az etika történetéből előadás és szeminárium A kurzus célja: A hallgatók ismerjék meg a 20. didaktikus játék stb. értékrend. történetisége. (Aquinói. egyéni cselekvés és társadalmi folyamatok. Erkölcsfilozófia előadás és szeminárium A tekintélyelvű. emberi jogok és szabadságjogok. kultúrateremtő és fogyasztó lény. Az emberi lét általános és egyedi vonásai: erkölcsi alapértékek. század történetének etikai dilemmái: többek között a diszkrimináció. egyenlőség és igazságosság.). A kurzus jórészt a modern etikai irányzatok alapszövegeinek feldolgozását végzi el. kötelességelvű (kantiánus). A társadalomfilozófia megközelítésmódja gyakorlati és normatív. az ember meghatározottsága és szabadsága. világkép. népismeret. Legyenek képesek az erkölcsi kérdésekben.9. formák keretében (pl. a változatos pedagógiai módszerek. Kiemelt szerepet kap a demokráciára nevelés szempontjából a politikai és társadalomfilozófia valamint a 20. az információs társadalom kihívásai. századi morálfilozófia legfontosabb irányzatait. gyakorlatok beszámításának rendje: Bármely felsőoktatási alapképzésben vagy továbbképzésben szerzett kredit elismerhető. 10. vallás. politikai és jogi értékek. a háború és terror kérdése. drogfogyasztás. Hare) és az erkölcs posztmodern reletivizálása (Lyotard. Társadalomtudományi ismeretkör előadás és szeminárium A kurzus bevezetést nyújt a modern emberi létállapot társadalomfilozófiai és politikafilozófiai vizsgálatába. eutanázia. Ágazati etikák előadás és szeminárium A kurzusokon nagy hangsúlyt helyezünk az erkölcsi nevelés tekintetében fontos problémakörökre: gazdaság és erkölcs.

példákat az erkölcsi dilemmák felismertetésére és gyakoroltatására. kivéve a szakmódszertant. A képzésért felelős kar megnevezése: Debreceni Egyetem TEK Bölcsészettudományi Kar 2. A hallgatók rendelkezésére állnak Intézetünk könyvtárában számítógépek. SZÁZADI FILOZÓFIA SPECIALIZÁCIÓ KÉPZÉSI PROGRAM 1. Jócsák Máriát kérjük fel. Önkormányzatok. Valamint a mindennapos élethelyzetek. Az egyetem a képzés infrastrukturális hátterét (tantermek és felszerelésüket) biztosítja. szituációk elemzésének fogásait.000 Ft / félév 19-20. A képzés költségtérítési díja: 140. s kivetítővel is rendelkezünk. A szak indításának tervezett időpontja: 2009. alkalmas feladatokat. a Filozófia Intézet titkához és könyvtárosához fordulhatnak. de néhány gyakorlati jellegű kollégium megtartására külső előadókat (OKM. szeptember 14. melynek oktatására a nagy tapasztalattal rendelkező gyakorlóiskolai vezetőtanárt. gyakorló iskolai vezetőtanár) kér fel. Biróné dr. A szakért felelős oktató: A szak egészéért felelős oktató Dr. oktatói háttér. Szabó József. ahol a legfontosabb filozófiai és esztétikai szakirodalom megtalálható és a hallgatók számára hozzáférhető.A kurzuson a történeti jellegű és a probléma centrikus bevezető jellegű oktatás módszertani problémáit tekintjük át. Együttműködő külső partner: Beosztás gyakorló gimnáziumi vezetőtanár 13. A képzési program végrehajtásához szükséges tárgyi és személyi feltételek. 11. A specializációs továbbképzésben részt vevő oktatók a Debreceni Egyetem részéről Név Biróné Kaszás Éva Bujalos István Nyizsnyánszki Ferenc Orosz László Beosztás egyetemi docens egyetemi docens egyetemi docens egyetemi adjunktus Tudományos fokozat PhD habil CSc habil CSc PhD A szakmai munkában részt vevő külső tagok: Név Jócsák Mária 12. A hallgatók a tanulmányi ügyekben a képzés szakfelelőséhez. Kaszás Éva egyetemi docens 23 . ezek biztosításának módja: A képzés általános szakterületeihez az egyetem különböző karain rendelkezésre áll a megfelelően képzett személyi. az Etikai ismeretek specializáció felelőse: Dr. Az Etikai ismeretek nyújtása tantervi hálójában szereplő tantárgyakat a DE TEK BTK Filozófia Intézetének oktatói oktatják. A Debreceni Egyetem könyvtára mellett a Filozófia Intézetnek több ezer kötetes saját könyvtára is van.

hanem a gondolkodás. 7. hogy az önálló ítélőképesség működhessen. érvelő álláspont elsajátításához szükséges elméleti-filozófiai alapok elsajátítása különböző álláspontok megismerése révén. kritikai készség fejlesztése. Az oktatás feladata. a válaszokat értelmezési lehetőségeikre utalva kísérli meg. A specializáció által meghatározott (választható) ismeretkörök: Német filozófia. Nemcsak a filozófiai tudás elsajátítása áll a középpontban. mely a felelős cselekvéshez elengedhetetlen. A képzés formája: költségtérítéses levelező. A képzés módszerei: elméleti jellegű előadások mellett szemináriumi jellegű foglalkozások. 7. s képesek legyenek a pluralitás viszonyai között is saját megalapozott értékrend kialakítására. A pedagógus a nevelési-oktatási intézmény szervezetében. az érvelő. 4. Kötelezően választható ismeretkörök: Esztétika. Az integráció és szegregáció kérdései. 7. Tanterv: A képzés során elsajátítandó kompetenciák. a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben. hogy emberi létet érintő alapkérdésekben gondolati tapasztalatokat és kritikai eszközöket adjon. A nevelési-oktatási intézmény hatékonysága. Orientálódási képesség: a reflektáló.Személyes adottságok: Tapasztalatszerzési képesség: a közvetlen benyomást a tapasztalat rangjára emeljük: eltávolodás a közvetlenségtől. konkrétan a kortárs filozófia legújabb irányzatai bemutatásával. Etika. a filozófiai tudományok művelésében keletkezett és a közoktatásban is hasznosítható új ismeretek átadása és elsajátítása. nyitottság új élmények és a tapasztalat-feldolgozás továbbfejlesztésére. Sajátos csoportok nevelése és oktatása. A nevelési-oktatási intézmény mint szervezet. az adottságokat értékelje. Modern filozófia (2 választandó). Francia filozófia. A feltárt igazságok nem szolgálnak azonban egyértelmű és egyedül lehetséges magyarázatok alapjául. készségek.Tudáselemek. megszerezhető ismeretek.3. Angolszász filozófia.1. 5. tudáselemek. személyes adottságok. 7. hogy tisztában legyenek a filozófiai problémák és az azokra adható válaszok sokrétűségével és sokoldalúságával. Elsajátítandó kompetenciák: A filozófiai gondolkodásban az alapvető lételméleti igazságokról van szó.és problémaelemző készség fejlesztése.2. Politikai filozófia. Filozófia szakmódszertan. Problémafelismerő. mind a specializációs részben nagyobb tartalmi blokkokból és azokon belüli tantárgyakból épül fel. 24 . mely a felelősségteljes problémamegoldás alapja. Az ítélőképesség: a saját álláspont folyamatos szembesítése adott szituációkkal. Képzési cél: A felsőfokú szakemberképzésben szerzett korábbi ismeretek megújítása.3. megszerezhető ismeretek: Kötelező ismeretkörök: Közigazgatási és vezetési ismeretek. 6. A képzés szerkezete: a képzés tartalma mind az általános. hiszen az emberi megismerés határai és a perspektívák sokasága emberi létállapotából kiindulva világítja meg a kérdéseket. tevékenységrendszerben.

CSc habil CSc habil 10 koll 4 15 15 koll gyj 5 4 PhD CSc Habil PhD koll 4 PhD habil CSc habil PhD habil 2. Angyalosi Gergely DE BTK Fil. Int. Int. beleértve az adott specializáció ismereteit is. Német filozófia 1. századi filozófia Tantárgy óraszám I. valamint képessé lesz az iskola légkörének.4. félév tantervi hálója 19-20.Kötelezően választható tárgykörök 1. Int. Int. Ember. századi német filozófia szövegfeldolgozó szeminárium II.A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben. Biróné Kaszás Éva DE BTK Fil.és szubjektumkoncepciók a francia filozófiában szövegfeldolgozó szeminárium III. a középfokú filozófiaoktatásban tudja alkalmazni a pedagógus. Analitikus filozófia 2. Angolszász filozófia szövegfeldolgozó szeminárium IV . Angolszász filozófia 1. Amerikai filozófia 3. századi német filozófia előadás 2. DSc habil DSc habil 15 15 koll gyj 5 4 Angyalosi Gergely DE BTK Fil. 19-20. Kelemen István DE BTK Fil. Ember. Int.7. Hévizi Ottó DE BTK Fil. A pedagógus-szakvizsgára felkészítő specializációs képzés 3-4. Bujalos István DE BTK Fil. félév számon kérés koll gyj kredit óraszám II. félév számon kérés kredit Oktató/ Munkahely fokozat 5 4 Hévizi Ottó DE BTK Fil. Int. Modern filozófia vagy Etika 10 előadás 15 15 I. Bujalos István DE BTK Fil. Modern filozófia vagy Etika szövegfeldolgozó szeminárium 15 gyj 4 25 . Int. tevékenységrendszerben: A szakvizsgás képzés során szerzett ismereteit. Biróné Kaszás Éva DE BTK Fil. Kelemen István DE BTK Fil. Int. Int. nevelési programjának az e területen történő fejlesztésére. 19-20.és szubjektumkoncepciók a francia filozófiában előadás 2. Int. Francia filozófia 1.

V. A záróvizsgán a benyújott szakdolgozatot is meg kell védeni. a záróvizsga eredményének és a szakdolgozat eredményének számtani átlaga kerekítve. Int. hogy szakterületén képes további önálló ismeretszerzésre. Int. 9. A záróvizsga részei: A szakdolgozat témájához kapcsolódó tantárgyi modulból egy tétel kifejtése A benyújtott szakdolgozat meg védése. Valastyán Tamás DE BTK Fil. értelmezésére. empirikus. A záróvizsga eredménye a záróvizsgán kifejtett tételre kapott érdemjegy és a szakdolgozatvédés eredményének átlaga kerekítve. Politikai filozófia vagy Esztétika előadás 15 koll 5 Bujalos István DE BTK Fil. történeti jellegű oktatás módszertani kérdései 2. A résztvevők teljesítményét értékelő rendszer: A szakdolgozat: a specializációs képzési rész ismeretköreiből meghatározott témából kell készíteni. hogy a hallgató képes az elsajátított tudás gyakorlati alkalmazására. CSc habil PhD habil PhD PhD habil PhD 4. A korábban szerzett ismeretek. amely bizonyítja. pedagógiai gyakorlati tapasztalatokat is tartalmazó írásos elemzés. Int. Int. Int. A szakdolgozat a képzés területének valamely témaköréből választott olyan elméleti megközelítésű. önálló elemzésére. Problémacentrikus ill. Jócsák Mária Vezetőtanár DE Kossuth Gyakorló Gimn.3. A záróvizsga: A záróvizsgára bocsátás feltétele: az előírt számú vizsga és gyakorlati jegy megszerzése. Érettségire való felkészítés illetve a munkatankönyvön alapuló oktatás lehetőségei Összesítés Óraszám: 180 Kredit: 55 10 gyj 3 15 gyj 4 Jócsák Mária Vezetőtanár DE Kossuth Gyakorló Gimn. 90 kollokvium: 6 gyakjegy: 6 4/3 29 90 2/3 26 8. Politikai filozófia vagy Esztétika szövegfeldolgozó szeminárium 15 gyj 4 Biróné Kaszás Éva DE BTK Fil. valamint a szakdolgozat benyújtása. Filozófia szakmódszertan 1. Biróné Kaszás Éva DE BTK Fil. valamint. a szakirodalom feldolgozására. Az oklevél minősítése a szigorlatnak. Valastyán Tamás DE BTK Fil. A záróvizsga részei: a záróvizsga résztárgyait az egyes specializációk határozzák meg (lásd a specializációknál). gyakorlatok beszámításának rendje: 26 .

Nietzsche. Ezek természetesen igen különbözőek lehetnek. A műalkotás eredete. milyen erős volt a francia filozófiában az a törekvés. Bergson művei jól mutatják. ha a kredit átváltás általános szabályai szerint egyenértékesíthető jelen szakvizsgás képzés valamely tantárgyával. Husserl transzcendentális fordulata: Az Eszmék… és a Karteziánus meditációk. Az ötvenes évek végétől pedig ismét ez a kérdéskör mutatja érzékeny iránytűként a francia filozófia újabb irányváltását: az ember. Wittgenstein. illetve a szubjektum haláláról. század francia filozófiájának jellegzetes ember. Davidson. A korai Wittgenstein: Tractatus. kitér a jelentés és az igazság-elméletek problémakörére . A kurzus tárgyalja. A német filozófia a 19. század fordulóján: I. amely a filozófiai problémákat a tudat és a pszichikum "tényeinek" közvetlen érzékeléséből vezette le. vagy Heidegger filozófiájának továbbgondolásáról. Angolszász filozófia előadás és szövegfeldolgozó szeminárium A tantárgy alapvető célja egyfelől. hogy egy újra gondolt nietzscheánizmusról van szó. vagy legalábbis "áthelyeződéséről". Martin Heidegger középső korszaka: Bevezetés a metafizikába. Tantárgyi programok: A pedagógus-szakvizsgára felkészítő specializációs képzés 3-4. Martin Heidegger korai korszaka: Lét és idő. módszereivel és a klasszikus filozófiai problémákra adott válaszaival. A Logikai vizsgálódások. A bizonyosságról Francia filozófia előadás és szövegfeldolgozó szeminárium A kurzus keretében áttekintjük a 20. Moore. A kései Wittgenstein: Filozófiai vizsgálódások. Freud. Ez a problematika mintegy maga köré gyűjtötte az újabb francia filozófia főbb áramlatait.Bármely felsőoktatási alapképzésben vagy továbbképzésben szerzett kredit elismerhető.-20. A tantárgy ehhez kapcsolódva elemzi a logikai analízis és a konceptuális analízis filozófiai relevanciáját. századi filozófia Német filozófia előadás és szövegfeldolgozó szeminárium A tantárgy célja áttekintést nyújtani a hallgatóknak a német filozófiáról a romantika korától napjainkig. mint Ricoeurnél.-20. illetve az individuum kérdése. Kripke. Strawson. hogy a századforduló filozófiai fejleményei. Az utolsó karteziánus. a hermeneutikai és a pszichoanalitikus hagyományok szintetizálásáról.ugyancsak központi problémájuk a "humanitas" és a szubjektum. Austin. Edmund Husserl.az Emmanuel Mounier-féle "perszonalizmuson" át Gabriel Marcelig . 10. század fordulóján: II. Az európai tudományok válsága és a transzcendentális fenomenológia. valamint (a sajátosan francia módra értelmezett) Heidegger hatását. A kései Heidegger: Az „esemény”. hogy a hallgatók. hogyan vezettek el a „nyelvi fordulathoz” . Ryle. Ez készítette elő Husserl és a fenomenológia.és szubjektum-koncepcióit. Max Scheler gondolatvilága. A non-konform „örökség”: Kierkegaard. Részletesebben: A német filozófia a 19.Quine. szerepének újraértelmezéséről szóló teorémákban. mint Derrida esetében.Russell. Rorty. mint Foucault-nál. a nyelv szerepét a gondolkodásban illetve a kommunikációban. félév tantárgyi programja 19-20. A misztikus és vallásos gondolkodóknak . 27 . a korszak néhány szövegének feldolgozásán keresztül. A fenomenológia francia fogadtatása szempontjából Jean-Paul Sartre és Maurice Merleau-Ponty a két legfontosabb gondolkodó. megismerkedjenek az analitikus filozófia alapfogalmaival. attól függően. Egyetemi filozófia: Neokantianizmus. „Mi a metafizika?”.

A szemináriumokon a magyar nyelven is megjelent szövegeket dolgozunk fel. Politikai filozófia. mégpedig úgy. Dworkin. A specializációs továbbképzésben részt vevő oktatók a Debreceni Egyetem részéről Név Angyalosi Gergely Biróné Kaszás Éva Bujalos István Hévizi Ottó Kelemen István Nyizsnyánszki Ferenc Valastyán Tamás Beosztás egyetemi docens egyetemi docens egyetemi docens egyetemi docens egyetemi tanársegéd egyetemi docens egyetemi adjunktus Tudományos fokozat CSc habil PhD habil CSc habil DSc habil PhD CSc PhD A szakmai munkában részt vevő külső tagok: Név Jócsák Mária Beosztás gyakorló gimnáziumi vezetőtanár 14. Önkormányzatok. amelyeken az adott tárgykör 19-20. A19-20. kivéve a szakmódszertant. Kuhn. Az egyetem a képzés infrastrukturális hátterét (tantermek és felszerelésüket) biztosítja. ahol a legfontosabb filozófiai és esztétikai szakirodalom megtalálható és a hallgatók számára hozzáférhető.000 Ft / félév 28 . A Debreceni Egyetem könyvtára mellett a Filozófia Intézetnek több ezer kötetes saját könyvtára is van. hogy elemezzük az amerikai filozófia jeles alakjainak munkáit – Emerson. Kötelezően választható tárgykörök Négy bevezető jellegű kurzust ajánlunk fel. Modern filozófia Módszertan szeminárium A kurzuson a történeti jellegű és a probléma centrikus bevezető jellegű és az érettségire felkészítő filozófia oktatás módszertani problémáit tekintjük át. James. Sandel és Rorty. századi filozófia tantervi hálójában szereplő tantárgyakat a DE TEK BTK Filozófia Intézetének oktatói oktatják. de néhány gyakorlati jellegű kollégium megtartására külső előadókat (OKM. s kivetítővel is rendelkezünk. Rawls. Etika. A hallgatók rendelkezésére állnak Intézetünk könyvtárában számítógépek. században felvetődő problémáival ismerkedünk meg előadások és a szövegfeldolgozó szemináriumok keretében. a Filozófia Intézet titkához és könyvtárosához fordulhatnak. melynek oktatására a nagy tapasztalattal rendelkező gyakorlóiskolai vezetőtanárt. oktatói háttér. a hallgatókkal történő egyeztetés alapján: Esztétika. Santayana. A hallgatók a tanulmányi ügyekben a képzés szakfelelőséhez.Másfelől áttekintjük az amerikai filozófia történetét a kezdetektől napjainkig. Jócsák Máriát kérjük fel. 11. Az intézet az alábbi négy tárgykörből minden félévben egyet hirdet meg. MacIntyre. ezek biztosításának módja: A képzés általános szakterületeihez az egyetem különböző karain rendelkezésre áll a megfelelően képzett személyi. A képzési program végrehajtásához szükséges tárgyi és személyi feltételek. A képzés költségtérítési díja: 140. gyakorló iskolai vezetőtanár) kér fel.

a francia nyelv specializáció felelőse: dr. sz. valamint az adott célnyelvi kultúrára vonatkozó ismeretek tanítása.A képzés szerkezete: A képzés tartalma mind az általános.A képzésért felelős kar megnevezése: Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar 2. jártasság a stílusok és stílusrétegek (nyelvi regiszterek) alkalmazásában -a nyelvpedagógiai elméletek tükrében legyen képes a nyelvtanításnak az adott kontextusban legmegfelelőbb módszereit és eljárásait alkalmazni az alapkészségek. tevékenységrendszerben. mérése és értékelése során.2. rendelet 2. a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben. 3. 4. gyakoroltatása.4. Szabó József. tevékenységrendszerben: 29 . a nyelvtan. amelyeket a képzés révén meg kell szerezni.Elsajátítandó kompetenciák: Magasszintű célnyelvi kommunikációs kompetencia.Képzési cél: Korszerű ismeretekkel rendelkező közoktatásban dolgozó francia szakos tanárok képzése. 7. Marosvári Mária . számú rendeletében szereplő kötelező ismeretkörök. laboratóriumi gyakorlatok és szemináriumi jellegű foglalkozások.FRANCIA SPECIALIZÁCIÓ KÉPZÉSI PROGRAM 1. mind a specializációs részben nagyobb tartalmi blokkokból és azokon belüli tantárgyakból épül fel. valamint az egyes specializációk által meghatározott választható ismeretkörök: a választott ismeretkörök a francia nyelvtudomány. készségek.A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben. tudáselemek. az adott nyelv szabályainak alkalmazása.Tudáselemek. megszerezhető ismeretek.A szakért felelős oktató: A szak egészéért felelős oktató Dr. mind a specializációs részben leírandók azok a személyes adottságok. 6.1. kultúrtörténet friss eredményeinek tantárgyszerű bemutatását szolgálják. 7. nyelvpedagógia. 7. Specializációtól függően terepgyakorlatok is vannak. 5. megszerezhető ismeretek: A 10/2006.A képzés formája: Költségtérítéses levelező.A képzés módszerei: elméleti jellegű előadások mellett tantermi. személyes adottságok. a kiejtés és intonáció.Személyes adottságok: Mind az általános. Tanterv: A képzés során elsajátítandó kompetenciák. 7.3. 7.

A francia nyelvű világ ma 4.Szókincsváltozás. PhD PhD. 9. PhD.ha bil. félév számon kérés oktató kredit fokozat 5 5 Csűry István Csűry István PhD. Számítógépes nyelvoktatás. nyelvi rétegek a mai francia nyelvben 10. érettségi. korszerű értékelési módszerek 15 15 I. A francia tanár eszköztára napjainkban 5: A francia tanár eszköztára napjainkban 2. pedagógiai kutatási. a szakképzésben oktatási.ha bil. félév számon kérés koll gyjl kredit óraszám II. megszilárdítását és korszerű elemekkel való bővítését. Pragmatika és nyelvoktatás 2. tervezési és fejlesztési feladatok elvégzésére. Szóbeli és írásbeli kifejezésfajták 3. félév tantervi hálója Tantárgy óraszám 1. képesít a közoktatásban.Nyelvvizsgák. PhD. az Internet lehetőségei 11. PhD 15 gyj 5 Marosvári Mária Óraszám: 175 Kredit: 55 kollokvium: 4 gyakjegy: 7 8.A résztvevők teljesítményét értékelő rendszer: A szakdolgozat: a specializációs képzési rész ismeretköreiből meghatározott témából kell készíteni A záróvizsga: 30 . A pedagógus-szakvizsgára felkészítő specializációs képzés 3-4. Kultúraközvetítés a nyelvoktatásban 7. PhD.ha bil. PhD PhD 20 15 10 20 gyj koll gyj gyj 5 5 4 5 15 15 15 koll gyj koll 5 5 5 Marosvári Mária Marosvári Mária Csűry Andrea Csűry Andrea Marosvári Mária Csűry Andrea Marádi Krisztina 20 gyj 6 Csűry István PhD.Újabb tendenciák a francia nyelvoktatásban 8. PhD. 6.Újabb tendenciák a francia nyelvoktatásban 2.A szakképzettség megszerzése lehetővé teszi a felsőfokú képzésben szerzett szakképzettség megerősítést.

3. a szókincs változásának megragadására. művészetek). nyelvi rétegek a mai francia nyelvben A záróvizsgán a benyújott szakdolgozatot is meg kell védeni. A francia nyelvű világ ma A tantárgy célja: közel hozni és felfrissíteni a képzésben résztvevő tanárok ismereteit a tág értelemben vett francia kultúrára vonatkozóan (irodalom. A francia tanár eszköztára napjainkban/1 31 . Cél az is.A záróvizsgára bocsátás feltétele: az előírt számú vizsga és gyakorlati jegy megszerzése. Az érintett témakörök a különféle írásbeli és szóbeli kifejezésfajták a szövegek lexikai felépítése és tematikus struktúrája. valamint a szakdolgozat benyújtása. Tárgyalt témakörök: − A francia kultúra napjainkban − A francia nyelv aktuális helyzete (EU) − Politika. a szöveg jelentésszerkezete. beleértve a társadalom.A francia nyelvű világ ma 3. gazdaság. a dialógikus szövegek jellegzetességei és változatai. Tantárgyi programok: 1. és lehetőséget teremtsenek a nyelvhasználat. hogy a nyelvészeti kutatások eredményeinek elsőszámú alkalmazási terepe a nyelvoktatás. Pragmatika és nyelvoktatás A tantárgy célja az alkalmazott nyelvészet új eredményeinek megismertetése és tudatosítása különös tekintettel a pragmatikai kutatások legújabb fejleményeire.Szókincsváltozás. A záróvizsga részei: 1. gyakorlatok beszámításának rendje: bármely felsőoktatási alapképzésben vagy továbbképzésben szerzett kredit elismerhető.Újabb tendenciák a francia nyelvoktatásban 4. A záróvizsga eredménye a záróvizsgán kifejtett tételre kapott érdemjegy és a szakdolgozatvédés eredményének átlaga kerekítve. Az oklevél minősítése a szigorlatnak. 9. társadalom és nyelvhasználat 4.Pragmatika és nyelvoktatás 2. 2. hogy a nyelvtanárok tisztában legyenek azzal. gazdaság és politika területét és összefüggéseit is. a záróvizsga eredményének és a szakdolgozat eredményének számtani átlaga kerekítve. a szövegelemzés nyelvpedagógiai aspektusai. ha a kredit átváltás általános szabályai szerint egyenértékesíthető jelen szakvizsgás képzés valamely tantárgyával 10. hogy az ismeretek szolgálják a nyelvi megerősítést is. Mindezt oly módon.A korábban szerzett ismeretek. Szóbeli és írásbeli kifejezésfajták A kurzus a nyelvészeti ismeretek alkalmazását és elmélyítését szolgálja.

Fontos megközelítési aspektus lehet a nyelv és a civilizáció viszonya: (rögzült kifejezések. Fontos szerepet szánunk a nyelvészeti irányzatok és a nyelvtanítás összefüggéseinek tárgyalására (strukturalizmus. A tárgy célja megismertetni az egyes irányzatok alkalmazhatóságának lehetőségeit a gyakorlati nyelvoktatásban. Szókincsváltozás. Tematika: − A globális szimuláció módszerének bemutatása − Projektmunka és csoportmunka − Szerepjátékok − A globális szimuláció oktatásának hatáselemzése − A kutatáselemzést szolgáló eszközök 5. Kultúraközvetítés a nyelvoktatásban A tantárgy célja a kultúraközvetítés nyelvi és társadalmi összefüggéseinek megragadása. A francia tanár eszköztára napjainkban/2 A tantárgy folytatja a francia tanár eszköztára/1 tantárgyat. A főbb szóalkotási tendenciák áttekintése után a legkülönbözőbb írott és hangzó dokumentumok elemzésével igyekszünk szilárd támpontot adni az eligazodásban. nyelvi rétegek a mai francia nyelvben A tárgy célja a mai francia nyelv szókincsbeli változásainak elméleti és gyakorlati áttekintése. 7-8.A tantárgy célja a francia módszertani kutatás és alkalmazás legújabb eredményeinek megismertetése előadások és gyakorlat formájában. disztributív nyelvelmélet. gasztronómia. Újabb tendenciák a francia nyelvoktatásban Az újabb tendenciák bemutatása a klasszikusnak számító (nyelvtani alapú-fordító) nyelvtanítási módszer áttekintésével indul. szólások. 10. metaforák. az Internet lehetőségei A tárgy némiképp folytatja a francia tanár eszköztára tanegység tematikáját. Érzékennyé tenni a hallgatóságot ezen sokszínűség elfogadására és a helyes választásra a konkrét tanítási helyzeteknek megfelelően. Az Internet felhasználásnál külön elemezzük a kifejezetten nyelvtanítási célokat szolgáló programokat 32 . közmondások). Számítógépes nyelvoktatás. A szigorúan vett nyelvi szempontok mellett stíluselemzést is végzünk. a mindennapi élet kultúráját. 9. ezen belül az életmódbeli különbségeket is: szokások. Tematika: − A számítógéppel segített nyelvoktatás − Idegen nyelvi oktatóprogramok − „Alternatív” nyelvoktatási módszerek − Interkulturális országismeret 6. Tárgyaljuk a francia és a frankofón kultúra különféle aspektusait. újabb témákkal bővítve azt. pragmatika).

A képzés költségtérítési díja: 140. 4. PhD.habil.A szakért felelős oktató: a szak egészéért felelős oktató Dr.A képzés formája: költségtérítéses levelező 5. PhD.és népismereti ismereteinek megújítása. Szabó József.(TV5 Monde) és az Internet tág értelemben vett felhasználási lehetőségeit a nyelvtanári munkában. Csűry Andrea Marádi Krisztina Beosztás egyetemi docens Egyetemi adjunktus Egyetemi adjunktus tanársegéd Tudományos fokozat PhD.A képzés szerkezete: a képzés tartalma mind az általános. mind a specializációs részben nagyobb tartalmi blokkokból és azokon belüli tantárgyakból épül fel 33 . érettségi. A kétszintű érettségi nyelvi feladatainak kritikai elemzése.ÉS NÉPISMERET SPECIALIZÁCIÓ KÉPZÉSI PROGRAM 1. az értékelés szempontjainak pontos ismerete.Képzési cél: A középiskolai tanárok és a vezető tanárok néprajzi. ezek biztosításának módja: Az egyetem a képzés infrastrukturális hátterét (tantermek és felszerelésüket) biztosítja. A szakmai munkában részt vevő külső tagok: Név Beosztás 14. A specializációs továbbképzésben részt vevő oktatók a Debreceni Egyetem részéről Név Dr. PhD. oktatói háttér.000 Ft / félév HON. korszerű értékelési módszerek A Közös Európai Referenciakeret megismertetése és alkalmazása a különféle nyelvvizsgatípusok esetén. 11. Vizsgafeladatok elemzése. Önkormányzatok) kér fel. A vizsgák minőségi kritériumai: validitás és megbízhatóság. A képzés legkülönbözőbb szakterületeihez az egyetem különböző karain rendelkezésre áll a megfelelően képzett személyi. hon. A legújabb kutatási eredmények és értelmezési szempontok megismertetése. A képzési program végrehajtásához szükséges tárgyi és személyi feltételek. Csűry István Dr. Nyelvvizsgák. 11.A képzésért felelős kar megnevezése: BTK 2. készítése. Marosvári Mária Dr. Bartha Elek 3. a specializáció felelőse Dr. de néhány gyakorlati jellegű kollégium megtartására külső előadókat (OKM.

A képzés módszerei: elméleti jellegű előadások mellett tantermi. Folklór 2. a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben. A megszerzett ismeretek magas szintű átadásának képessége az oktatás folyamatában. etnográfia és társadalomnéprajz legfontosabb kérdéseiben. tudáselemek. Elméleti felkészültség a Hon. megszerezhető ismeretek.6. rendelet 2. félév számon kérés II. Nagy Éva Dr.és népismeretből elsajátítandó: elméletileg is megalapozott átfogó ismeretek. 7. félév számon kérés oktató kredit fokozat kredit óraszám 10 10 10 koll koll koll 3 3 3 10 koll 3 Dr. valamint az egyes specializációk által meghatározott választható ismeretkörök 7. Nagy Éva Dr.Tanterv: A képzés során elsajátítandó kompetenciák.4.1. habil. 7. Keményfi Róbert Dr.gyj 3 3 2 2 5 10 10 5 5 10 koll koll gyj gyj koll 3 3 2 2 3 Dr. PhD. Magyari Márta Dr.és népismeret legfontosabb kérdéseiről. alkalmasság önálló következtetések levonására. Folklór szeminárium 4. Hon és népismeret az iskolában 2. készségek. habil.Elsajátítandó kompetenciák: Hon. szakcsoport vezetésben lehet alkalmazni. Lovas Kiss Antal Dr. hon.3. Keményfi Róbert Dr. Etnográfia 3. 7. tevékenységrendszerben. Honismeret a közoktatásban Szakmai tárgyak (150 óra 47 kredit) 1. Magas szintű tájékozottság a folklór. ezek rendszeretési képessége.Személyes adottságok: A néprajztudomány legújabb eredményeinek ismerete. 10 koll 3 34 . Lovas Kiss Antal Dr. Néphagyomány az eu-i országokban 3. számú rendeletében szereplő kötelező ismeretkörök. Vizualitás I. habil. Balogh Lászlóné CSc PhD. Lovas Kiss DSc PhD. laboratóriumi gyakorlatok és szemináriumi jellegű foglalkozások. PhD.Tudáselemek. habil. félév tantervi hálója. megszerezhető ismeretek: a 10/2006. 7. sz. Regionális kultúra 7. PhD PhD PhD. CSc 10 10 5 5 15 koll koll gyj gyj koll. Specializációtól függően terepgyakorlatok is vannak.A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben. 3-4. személyes adottságok. Bartha Elek Dr. Etnográfia szeminárium 5. Határok és térképek az iskolában 6. tevékenységrendszerben: A honés népismeretből megszerzett ismereteket a középiskolai oktatásban és az oktatásszervezésben.és népismeret Tantárgy óraszám Elméleti alapok (30 óra 8 kredit) 1.2.

néprajzoktatás problematikája Régió és tárgykultúra Gyűjteménykezelés és múzeumpedagógia A záróvizsga eredménye a záróvizsgán kifejtett tételre kapott érdemjegy és a szakdolgozatvédés eredményének átlaga kerekítve.A résztvevők teljesítményét értékelő rendszer: A szakdolgozat: a specializációs képzési rész ismeretköreiből meghatározott témából kell készíteni. Nagy Éva Dr. Magyari Márta habil. PhD CSc CSc 5/3 21 8.gyj koll. Az oklevél minősítése a szigorlatnak. A záróvizsga részei: a záróvizsga résztárgyait az egyes specializáciok határozzák meg. a záróvizsga eredményének és a szakdolgozat eredményének számtani átlaga kerekítve. gyakorlatok beszámításának rendje: Bármely felsőoktatási alapképzésben vagy továbbképzésben szerzett kredit elismerhető. A záróvizsga tárgyai: Hon és népismeret az iskolában Néphagyomány az eu-i országokban Honismeret a közoktatásban Folklór Etnográfia Határok és térképek az iskolában Regionális kultúra Vizualitás Honismeret. A záróvizsga: A záróvizsgára bocsátás feltétele: az előírt számú vizsga és gyakorlati jegy megszerzése. néprajzoktatás problematikája 9. Régió és tárgykultúra 10. A záróvizsgán a benyújott szakdolgozatot is meg kell védeni.8. 1. Magyari Márta Dr. ha a kredit átváltás általános szabályai szerint egyenértékesíthető jelen szakvizsgás képzés valamely tantárgyával 10. valamint a szakdolgozat benyújtása. Honismeret.gyj 8/5 5 5 34 70 gyj 2 Antal Dr. Tantárgyi programok: TANTÁRGYLEÍRÁS A tantárgy címe: Hon és népismeret az iskolában Kódja: A/1. A korábban szerzett ismeretek. Félév: tavaszi 35 . Gyűjteménykezelés és múzeumpedagógia Összesítés 10 20 15 110 koll.

Előfeltételek: A szakos kreditlista előírásai szerint. Bányai Irén: A társadalmi rétegek életmódjának kiegyenlítődését dokumentáló anyagok gyűjtése. Gondolat Kiadó. a múzeum imázsát. Értékelés: kollokvium Megjegyzés: TANTÁRGYLEÍRÁS A tantárgy címe: Általános néprajz Kódja: A/2. Keményfi Róbert Intézet / Tanszék: Néprajzi Tanszék A tantárgy leírása: A tantárgy célja. 16–28. 2003. Az előadások célja. 1983. a kiállítás létrehozásának szempontjait és jellemzőit. Történeti Muzeológiai Szemle 3.) Budapest. Peterdi Vera: Az otthonkultúra mint néprajzi és legújabb kori történeti muzeológiai probléma. A tárgyra való jelentkezés módja: Az aktuális félévi tanrend előírásai szerint. tudatosítani a hallgatókban. sz. és a látogatás általános benyomását meghatározó tényezőket. 84. Budapest. Néprajzi múzeumi tanulmányok. 195–205. évf. valamint a múzeumok működését. Magyari Márta Intézet / Tanszék: Déri Múzeum A tantárgy leírása: Az előadássorozat fontos feladata. Az előadáshoz szeminárium is kapcsolódik.A tárgy típusa: előadás Óraszám/hét: összesen 10 óra Kredit érték: 3 Oktató: Dr. 2002. A félév során a hallgatók megismerik legjelentősebb sajátosan múzeumi komplex kommunikációs eszköz. amely hagyományos és korszerű módszerek egymás mellett élésében valósulhat meg a legtökéletesebben. Fejős Zoltán (szerk.): Néprajzi jelenkutatás és múzeumi gyűjtemények változása. Történeti Múzeumi Közlemények. Kötelező olvasmányok: Sz. hogy részleteiben megismertessék az etnicitás 36 . Fejős Zoltán: Tárgyfordítások. 2. Néprajzi Múzeum. Félév: őszi A tárgy típusa: előadás Óraszám/hét: összesen 10 óra Kredit érték: 3 Oktató: Dr. Helyzetkép a jelenkor kutatásáról egy néprajzi konferenciakötet alapján. 2003. 2003. (MaDok füzetek 1. Néprajzi Értesítő. hogy a modern múzeum és a honismereti képzés kommunikációjában a legfontosabb cél a gyűjtemény és a környezet autentikus és élményszerű bemutatása. hogy átfogó képet adjon a napjainkban divatos az "etnicitás" címszóval lefedett kutatásokról. 69–77.

. Nacionalizmus. 1. Egyesült Államok: etnicitás. Barth. 34-46. etnikum. A multikulturalizmus értelmezési keretei és társadalma.. Pécs.. XXX. In: Bretter Zoltán . Az etnikai dinamika..1998. A kurzus sort kerít a vertikális (történeti) szemlélet mellett a cigányság példáján az "etnicitás" jelen értelmezésére is. Az etnikai térképek szerkesztésére és történetére. Für Lajos: Nemzetiségi kérdés. In: Replika. In: Replika.. 339-348. valamint kitekintsenek a világ más területeire is és értelmezzék a multikulturalizmus kereteit. 1988. 1996. Letnyei László: Etnikum és hatalom az Andokban.. 3.vallási gyökerei. értelmezési keretei. Szimbolikus etnikai határok és csoportok. Fredrick: Régi és új problémák az etnicitás elemzésében. Kertesi Gábor: Az empirikus cigánykutatások lehetőségéről..): Magyarország nemzetiségeinek és a szomszédos államok magyarságának statisztikája (19101990). 3.és Kelet-Európa: nemzet. Milyen szerepet játszanak a térképek a mai néprajztudományban. Bp.Pierré-Caps.Bp. Valóság XXV. 29.. Bp. 201-222. Carlos Ivan: Etnikai identitás. A tárgyra való jelentkezés módja: Az aktuális félévi tanrend előírásai szerint. 5. a nemzetmodellek értelmezése. nemzetiség. 3-26. Anthony: A nacionalizmus. etnikum. In: Kovacsics J.Deák Ágnes (szerk. 1998. szórvány.keleti-európai és nyugat-európai értelmezését. Bp. A kultúrnemzet fogalma. 1986. 1997. A nemzetiségi térképek története és az etnikai kérdés béketárgyalásokon betöltött szerepe.. 1997. In: Replika. Célja az óráknak. hogy ennek az etnicitás fogalmi eltérésének a történeti hátterét levezesse. In: Confessio X.Ladányi János – Szelényi Iván: Az etnikai besorolás objektivitásáról. 663-673. Joó Rudolf: Etnikumok és regionalizmus Nyugat Európában. Liminalistás – comunitas és etnicitás. Hoóz István: A cigány kisebbség. 7.. Kővágó László: Kisebbség ..(szerk.. A nemzetiségi kisebbségek jövője. 1982. Etnikai regionalizmus – szeparatizmus. A jelen etnikai konfliktusai. "mérhetősége". 83-96. Az etnicitás napjaink néprajzában és kulturális antropológiájában. Az etnikai identitás jelentése. Joó Rudolf: Etnikum. 105-116. társadalmi mozgalmak és politikai szerepvállalás Peruban. A nemzetmodellek bemutatása. 3-9. Degregori. . Bp. Interkulturális kommunikáció. .nemzetiség. 1998. In: Kritkia. 1998. 29. kisebbség. Irodalom: Romsics Ignác: Nemzet.. 1998. Stéphané: Soknemzetiségű világunk. Nagy György: A nemzetiség fogalma. 3.. . Előfeltételek: A szakos kreditlista előírásai szerint. Smith. a nemzetállam fogalma és kialakulása.. 1994. Etniticitás – etnikai konfliktusok napjainkban a posztszocialista országokban és Nyugat-Európában. A Kárpát-medence etnikai betelepüléstörténete. Eric J.): Eszmék a politikában. 1998. Az etnicitás esszenciális és konstruktivista értelmezésének ellentéte a cigányság példáján. 1971.: A nacionalizmus kétszáz éve. . In: Korunk.. etnicitás. Bp. A fogalmak tisztázása: nemzet. nemzetiségtudományi kutatások. Nyugat-Európa.1978. In: Regio. Értékelés: kollokvium Megjegyzés: TANTÁRGYLEÍRÁS 37 .Hobsbawm. 9-27. nemzetiség. Lehet-e egyáltalán statisztikával mérni az "etnicitást" és a mért adatokból nemzetiségi-etnikai térképeket szerkeszteni. nemzetiség és állam. Nyugat-Európa etnikai történetének a Kelettől eltérő perspektívái és útjai. Tematika: Közép. A délszláv háborúk néprajzi – kulturális.és Kelet-Európa etnikai betelepülés története. 33-35. Szarka László: Duna-táji dilemmák. A versenyelmélet. Közép. Tanulmány kiadó. Bp.1. A nacionalizmus.

Alapfogalmak. valamint megfelelő gyakorlásra ad lehetőséget. A tantárgy megismerteti a hallgatókkal azokat a módokat. tanári eszközöket. Bp. Kötelező olvasmányok: Ágh Zsófia: Útmutató a tárgyi és a szellemi néprajz tanításához.A tantárgy címe: Honismeret a közoktatásban Kódja: A/3. különböző tanterveket. Bp. A óra feltárja a néprajz tanításában rejlő specifikumokat (élményszerűség. népművészet … stb. Folklór. Értékelés: kollokvium TANTÁRGYLEÍRÁS 38 .. amellyel hatékonyan tudják a néprajzot oktatni. A tárgyra való jelentkezés módja: Az aktuális félévi tanrend előírásai szerint. A kurzus párhuzamosan fut a Néprajz tanításának elméletével. táplálkozás népszokások. hogy felkészüljön a hazai közoktatás (alsó és felső) középfokú általános vagy szakmai képzést nyújtó intézményeiben való oktatói munkára. Balogh Lászlóné Intézet / Tanszék: Néprajzi Tanszék A tantárgy leírása: A kurzus célja. természetismeret. hogy a hallgatónak megfelelő jártasságot adjon a néprajz tanításához. Félév: őszi A tárgy típusa: előadás Óraszám/hét: összesen 10 óra Kredit érték: 3 Oktató: Dr. Az alapfokú nevelés-oktatás kerettanterve. Anyagi Kultúra Erdélyi Tankönyvtanács.). Demény István Pál – Gazda Klára – Keszeg Vilmos – Pozsony Ferenc – Táncos Vilmos: Magyar Népi kultúra. 2000. 2000. eljárásokat. A kurzus során részletesen foglalkozunk a magyar néprajz részterületeivel 14 órán keresztül (gazdálkodás. Munkaanyag. így azzal egymást kölcsönösen kiegészítik. vizualitás …). Kolozsvár. 1993. Előfeltételek: A szakos kreditlista előírásai szerint.

húsvét. 1981. Az időszámítás etnológiája. 177-200. I-II. Hiedelem – szokás – rítus. Dömötör Tekla: Naptári ünnepek . Félév: őszi / tavaszi A tárgy típusa: előadás Óraszám/hét: összesen 10 óra Kredit érték: 3 39 .. Voigt Vilmos: Az ünnepi viselkedés szociológiai vizsgálata. . Folklór és etnográfia.. A szokások csoportosítása. a szokáskutatás terminológiájáról és fő kérdéseiről. Bp. Az ünnep fogalma. hogy átfogó ismereteket adjon a szokások általános vonásairól. Ujváry Zoltán: Népszokások és színjátékok. 5. 1977.. 1987. . Bálint Sándor: Ünnepi kalendárium. I. Bp. Ünnepek és jeles napok a magyar és az európai folklórban. Bp. 9. Bálint Sándor: Karácsony.népi színjátszás.. Bp. Ujváry Zoltán: Farsang. Bp. Irodalom: Magyar néprajz.A tantárgy címe: Folklór Kódja: B/1. A tárgyra való jelentkezés módja: Az aktuális félévi tanrend előírásai szerint. Értékelés: kollokvium Megjegyzés: TANTÁRGYLEÍRÁS A tantárgy címe: Folklór Kódja: B/1. Róheim Géza: Magyar néphit és népszokások. keresztény tartalma. Bp. valamint. . Bp. A kereszténység ünnepei. Az ünnepi szokások ismertetése során hangsúlyt kap az egyes ünnepek eredete. Szacsvay Éva: Bábtáncoltató betlehemezés Magyarországon és Közép-Kelet-Európában. Néprajz egyetemi hallgatóknak. 1979. Debrecen. hogy megismertesse a magyar és az európai szokáshagyomány legfontosabb sajátosságait. 2. . Tematika: A népszokás fogalma. pünkösd. VII. Kiss Mária: Délszláv szokások a Duna mentén. 1925. Félév: őszi A tárgy típusa: előadás Óraszám/hét: összesen 10 óra Kredit érték: 3 Oktató: Dr. Niedermüller Péter: A szokáskutatás szemiotikai aspektusai. 1990. 1973. Bp. Debrecen. Előfeltételek: A szakos kreditlista előírásai szerint. Tátrai Zsuzsanna: Jeles napok.. 1981. 1964. ünnepi viselkedésformák. . 1988. In: Előmunkálatok . Bartha Elek Intézet / Tanszék: Néprajzi Tanszék A tantárgy leírása: A kurzus célja.

I-II. W.. Az átmeneti rítusok. Bukarest. 1978.. Györgyi Erzsébet: A házasságkötés szokásai. 211-217. 1994.. Előfeltételek: A szakos kreditlista előírásai szerint. leányélet – az ifjúság társas élete és párválasztási szokásai. 1982.. hn. 1983. Sumner: Népszokások. VII. A társasmunkák folklórja. Előmunkálatok a Magyarság Néprajzához. Debrecen. Bp. 1979. Néprajz egyetemi hallgatóknak. Lakodalom. A tárgyra való jelentkezés módja: Az aktuális félévi tanrend előírásai szerint. napjaink átmeneti rítusait és szokás-természetű társadalmi megnyilvánulásait. G. Bp. Névadás. Legényélet. 1981. századi életforma változásait. Bukarest. . amelyek az ember társadalmi érintkezéseit. Bp. Tátrai Zsuzsanna: Leányélet. A keresztség és a keresztelő. A felnőttkor szokásai és hiedelmei. 1989. Balassa Iván: A magyar falvak temetői. kötet.Oktató: Dr.. Félév: őszi A tárgy típusa: előadás 40 . a társadalom egyéni és közösségi megnyilvánulásait kísérik. A magyar keresztnévadási rendszer. Nőrablás.. 1983. névmágia. valamint az etnológiai kutatások ide vonatkozó adatainak. Valamennyi jelenségnél figyelemmel kísérjük a korábbi évszázadok hagyományai mellett a XX.. 1994. Folklór és etnográfia. Eljegyzés. Ethn. 159-167. Jogi néprajz. 14. Kunt Ernő: Az utolsó átváltozás. Hoppál Mihály: Etnoszemiotika. Kunt Ernő: Temetkezési szokások. Bp. endogámia.. 406-414. 9.. Tematika: A társadalmi élet folklórjának általános és elvi kérdései.. A témakör általános kérdései között az előadások nagy figyelmet szentelnek Arnold van Gennep és Victor Turner teóriáinak. Gazda Klára: Gyermekvilág Esztelneken. lakodalom.. nővásárlás. Perinatális szokások és hiedelmek. A temető néprajza. Fejős Zoltán: Az átmeneti rítusok. Az előadás rendszerint párhuzamosan fut a társadalomnéprajzi főkollégiummal. Szolnok. XC.. . 10. Vasas Samu: A kalotaszegi gyermek. . VI. így azzal egymást kölcsönösen kiegészítik. Tárkány Szűcs Ernő: Magyar jogi népszokások. Bp. 1992. Gyermekvilág a régi magyar falun. Néprajz és nyelvtudomány. 1995. A kisgyermekkor folklórja. Bartha Elek Intézet / Tanszék: Néprajzi Tanszék A tantárgy leírása: A tantárgy célja azoknak a folklór jelenségeknek a bemutatása. Debrecen. A szokásköltészet halotti műfajai. Bp. Kunt Ernő: Temetők népművészete. kötet: Kapros Márta: A születés és kisgyermekkor szokásai. Értékelés: kollokvium Megjegyzés: TANTÁRGYLEÍRÁS A tantárgy címe: Etnográfia Kódja: B/2. Ortutay Gyula: A szerelem Ajakon a házaséletig. exogámia. Balázs Lajos: Az én első tisztességes napom. Avatási szokások. Irodalom: Magyar Néprajz. Temetkezési formák. 1993. 1980. Bp.

Óraszám/hét: összesen 10 óra Kredit érték: 3 Oktató: Dr. Lovas Kiss Antal Intézet / Tanszék: Néprajzi Tanszék A tantárgy leírása: A tantárgy célja a magyar gyűjtögető-zsákmányoló gazdálkodás néprajzának és történetének bemutatása. Tematika: A gyűjtögető-zsákmányoló gazdálkodás szerepe az ember gazdasági tevékenységében. A gyűjtögető-zsákmányoló gazdálkodás ágazatai. Gyűjtögetés – A táplálkozáshoz és takarmányozáshoz használt növények gyűjtése. Gyógynövények. Festőnövények. A növényvilág és a kultusz. A gyűjtögető gazdálkodás történeti rétegei. Vadfogás és vadászat – A vadászat módjai és eszközei. Aktív vadászat, passzív vadászat. A magyar vadászat története, interetnikus kapcsolatai. A vadászat és a kultusz. Halászat – Halászati módok és eszközök. A magyar halászat története és kultúrtörténeti rétegei. Halászati üzemformák és halászati módok összefüggése. A halászat folklórja. Méhészkedés – A méhészkedés módjai és eszközei. A méhészkedés története és kultúrtörténeti rétegei. A méhészet szokásai és hiedelmei. A magyar gyűjtögető-zsákmányoló gazdálkodás kutatástörténete és szakirodalma. Irodalom: Gyűjtögetés: Gunda Béla: A természetes növénytakaró jelentősége a Gyulai-havasok és a környező hegyvidék népének táplálkozásában. In: Ethnographica Carpatica, Budapest, 1966. 9-64.; Ujváry Zoltán. A vadon termő növények szerepe a táplálkozásban az abaúj-zempléni hegyvidéken. Néprajzi Értesítő, 1957. 231-244.; Vajkai Aurél. A gyűjtögető gazdálkodás Cserszegtomajon. Néprajzi Értesítő, 1941. 231-258.; Zsupos Zoltán: Dél-Gömör gyűjtögető gazdálkodása. Debrecen, 1987. Vadászat: Ecsedi István: Népies vadfogás és vadászat a debreceni határban és a Tiszántúlon. Debrecen, 1933.; Gunda Béla: Vadfogó hurkok a Keleti-Kárpátokban. In: Ethnographica Carpathica, Budapest, 1966. 136-204.; Korompay Bertalan: A finnugorság szerepe az eurázsiai vadászműveltségben. Ethn., 1946. 9-14. Moszynski Kazimir: A vadfogó csapdák fejlődéstörténetének néhány kérdése KözépEurópában. Műveltség és Hagyomány, I-II. Budapest, 1960. 193-205. Halászat: Ecsedi István: Népies halászat a Közép-Tiszán és a tiszántúli kisvizeken. A debreceni Déri Múzeum Évkönyve, Debrecen, 1934. 123-308.; Gunda Béla: A mérgező és szigonyos halászat Erdély nyugati hegyvidékén. In: Ethnographica Carpatica, Budapest, 1966. 65-135.; Solymos Ede: Dunai halászat - Népi halászat a magyar Dunán. Budapest, 1965.; Szilágyi Miklós: Halászó vizek, halásztársadalom, halászati technika. Debrecen, 1992. Méhészkedés: Gunda Béla: A méhvadászat. In: Ethnographica Carpatica, Budapest, 1966. 205-246.; Kotics József: Népi méhészkedés Dél-Gömörben. Debrecen, 1989.; Szabadfalvi József: A magyar méhészkedés múltja. Debrecen, 1992.; Gunda Béla: A magyar gyűjtögetőzsákmányoló gazdálkodás kutatása. Budapest, 1948. Előfeltételek: A szakos kreditlista előírásai szerint. A tárgyra való jelentkezés módja: Az aktuális félévi tanrend előírásai szerint. Értékelés: kollokvium Megjegyzés:

TANTÁRGYLEÍRÁS
41

A tantárgy címe: Etnográfia Kódja: B/2. Félév: őszi / tavaszi A tárgy típusa: előadás Óraszám/hét: összesen 10 óra Kredit érték: 3 Oktató: Dr. Lovas Kiss Antal Intézet / Tanszék: Néprajzi Tanszék A tantárgy leírása: A kurzus az alapozó képzési szakaszban megtartott tudománytörténeti előadásokhoz kapcsolódik, az ott elsajátított ismeretekre alapoz. Az előadás célja a jelen kutatások előzményeinek jobb megismerése, a tudománytörténeti ismeretek jobb megismerése, rendszerezése, elmélyítése. Tematika: A magyar néprajz kialakulása. Néprajzi viták. Pozitivizmus, evolucionizmus, összehasonlító néprajz, etnológiai kutatások. Természettudomány és néprajz. A leíró monográfia. Néprajz és művelődéstörténet. Népcsoportkutatások. Népi műveltség és kulturális nemzeti egység. Magyar néprajzi szintézisek. A prszichoanalitikus néprajz. Jelenkori néprajzi kutatások. Irodalom: Válogatott tudományos publikációk Előfeltételek: A szakos kreditlista előírásai szerint. A tárgyra való jelentkezés módja: Az aktuális félévi tanrend előírásai szerint. Értékelés: kollokvium Megjegyzés:

TANTÁRGYLEÍRÁS

A tantárgy címe: Folklór szeminárium Kódja: B/3. Félév: őszi / tavaszi A tárgy típusa: szeminárium Óraszám/hét: összesen 5 óra Kredit érték:2 Oktató: Dr. Nagy Éva Intézet / Tanszék: Néprajzi Tanszék

42

A tantárgy leírása: A szeminárium tudománytörténeti hátteret kíván adni a folklór előadásokhoz. A diákok választhatnak a két tematika között. A két szeminárium párhuzamos felépítésű. A szemináriumok célja, hogy a források közvetlen felhasználásával megismerkedjenek a magyarországi néprajztudomány és folklorisztika történetének legfontosabb alkotásaival, fordulópontjaival. Tankönyv: Kósa László: A magyar néprajz tudománytörténete. Bp. 1989. Voigt Vilmos (Szerk.): A magyar folklór. Bp. 1998. 2. fejezet. Előfeltételek: A szakos kreditlista előírásai szerint. A tárgyra való jelentkezés módja: Az aktuális félévi tanrend előírásai szerint. Értékelés: dolgozatok, beszámolók készítése, a félévi teljesítmény beszámítása. Megjegyzés:

TANTÁRGYLEÍRÁS

A tantárgy címe: Etnográfia szeminárium Kódja: B/4. Félév: őszi / tavaszi A tárgy típusa: szeminárium Óraszám/hét: összesen 5 óra Kredit érték:2 Oktató: Dr. Nagy Éva Intézet / Tanszék: Néprajzi Tanszék A tantárgy leírása: A szeminárium tudománytörténeti hátteret kíván adni az etnográfia előadásokhoz. A diákok választhatnak a két tematika között. A két szeminárium párhuzamos felépítésű. A szemináriumok célja, hogy a források közvetlen felhasználásával megismerkedjenek a magyarországi néprajztudomány és folklorisztika történetének legfontosabb alkotásaival, fordulópontjaival.

43

A magyar vármegyerendszer 1920-előtt. A Kárpát-medence történeti néprajzi. 1998. A Kárpátok felépítése. amelyek ismerete nélkül nem lehet értelmezni bizonyos néprajzi jelenségeket (folyószabályozások hatása). fontos helynevei. Helyzete. amelyeken belül a KLTE Néprajzi Tanszéke a kutatásokat végzi. Egy leíró földrajzi névanyagra és egy elméleti részre.és társadalomföldrajzi pontokat. A Tisza szabályozása és hatása az Alföld népi gazdálkodására. A tájátalakítás hatása. Nemzetiségek térszerkezete a történeti Magyarországon. Etnikai csoportok térszerkezete a történeti Magyarországon. határai. gyepű. Közép-Európa néprajzi. Átfogja a kárpát-medencei nemzetiségek és etnikai csoportok elhelyezkedését (előkészítve ezzel a III. határai. Bp. de alapvető lexikális tudást szerezzenek. 1989. Keményfi Róbert Intézet / Tanszék: Néprajzi Tanszék A tantárgy leírása: Az előadás célja.): A magyar folklór. Ennek megfelelően a tananyag két részre bomlik. Előfeltételek: A szakos kreditlista előírásai szerint. Voigt Vilmos (Szerk. tartalma a különböző elképzelések szerint. Tematika: Európa néprajzi. valamint néprajzi topográfiából átfogó. A Tisza mellékfolyóinak szabályozása. tartalma a különböző elképzelések szerint. 2. földrajzi és történeti topográfiája. A hegység népi kultúrában betöltött szerepe. Minden egyes témakörhöz bőséges elsajátítandó topográfiai névanyag tartozik. Történeti határformák. földrajzi és történeti topográfiája. éves etnicitás kurzust is) történeti helyneveit és történetét. Félév: tavaszi A tárgy típusa: előadás Óraszám/hét: összesen 10 óra Kredit érték: 3 Oktató: Dr. Államhatárok. és ezzel egyrészt megalapozzák a további néprajzi tanulmányaikat. Bp.Tankönyv: Kósa László: A magyar néprajz tudománytörténete. Megjegyzés: TANTÁRGYLEÍRÁS A tantárgy címe: Határok és térképek az iskolában Kódja: B/5. A tárgyra való jelentkezés módja: Az aktuális félévi tanrend előírásai szerint. gyepűelve. hogy a hallgatók a természeti és a történeti földrajz tárgyköréből. földrajzi és történeti topográfiája. Az első előadások azokat a térkereteket határozzák meg. Értékelés: dolgozatok. 44 . Ártéri gazdálkodás. Folyószabályozások. Magyarok térszerkezet napjainkban a határainkon kívül. helyezte. A tananyag második része átfogja azokat a sarkalatos természet. a félévi teljesítmény beszámítása. fejezet. beszámolók készítése. másrészt kiegészítsék az előadásokat.

fogalma. A Kárpát-medence népei a honfoglalás előtt. 1997. Jászság. Ormánság. hogy ekkorra lakó. Az előadások szeminárium szerű foglalkozásokkal is vegyülnek. Bél Mátyás). A tárgyra való jelentkezés módja: Az aktuális félévi tanrend előírásai szerint. zárványok. 119136. História. stb. Palugyay. Kósa László. Tudatosan választott viszonyítási pont ez. persze a szülőföld ismeretét tovább mélyítve. OMMIK. Bátky). Előfeltételek: A szakos kreditlista előírásai szerint. Budapest. mintegy tudatosítva magukban saját szülőföldjük (községük.vagy származási helyükről (illetve annak környékéről) 6-8 oldalas dolgozatot készítsenek. Későbbi sorsuk. 1997. Magyar néprajzi nagytájak. Népmozgalmak a török kiűzésétől Trianonig. 7-46. nagytáj. 1990. Félév: őszi A tárgy típusa: előadás Óraszám/hét: összesen 10 óra Kredit érték: 3 Oktató: Dr. Peremvidékek. 64-71. PÉLDATÁR. Paraszti polgárosulás és a népi kultúra táji megoszlása Magyarországon. Néprajzi csoport. Anonymus. Szeder. 89-99. Budapest 1990. A korai néprajzi értékű feljegyzések. módszeres leírások kezdete (Csaplovics. hogy Viski.Tankönyvek: Bak Borbála: Magyarország történeti topográfiája História. etnokulturális csoport fogalma. A Kárpát-medence népeinek legújabb kori átrendezése. Feladatként kapják. A Három-város. Lényeges feladat év elején. 1991. Gunda tanulmányai vagy a Balassa-Ortutay kötet alapján már az első két hétben megtanulják és tájékozódni tudjanak a hallgatók a főbb néprajzi csoportok között. Debrecen. Bak Borbála: Magyarország történeti topográfiája. hogy a hallgatók tájékozódni tudjanak a magyar népi kultúra térképén. Értékelés: kollokvium Megjegyzés: TANTÁRGYLEÍRÁS A tantárgy címe: Regionális kultúra Kódja: B/6. A néprajzi nagytáj fogalmának kialakulása (pl. 45 . Tematika: A kultúra térbeli megoszlása. régió. Frisnyák Sándor: Magyarország történeti földrajza. etnikai csoport.és történeti csoportok. táji. Budapest.. Tankönyvek: Bátky Zsigmond: Magyarország néprajza. Oláh Miklós. (vármegyék és központjaik). Népmozgalmak a törökkor végéig. Fényes. Kistáj.. vidékük) néprajzi értékeit. Budapest környéke. Lovas Kiss Antal Intézet / Tanszék: Néprajzi Tanszék A tantárgy leírása: A kollégium célja. . amihez később más tájakat is természetesen mérhetnek.

Hasonlóan az előadáshoz. identitás és etnicitás mint konstrukciók. Gunda Béla: A magyarság néprajzi csoportjai.. Előfeltételek: A szakos kreditlista előírásai szerint. 1978. Debrecen. 9-101. 1980.. értelmezésével minél mélyebben elsajátítsák a tudományos problémakör sajátosságait. In: Népi Kultúra . Budapest. Értékelés: kollokvium Megjegyzés: TANTÁRGYLEÍRÁS A tantárgy címe: Regionális kultúra Kódja: B/6. a szemináriumon is előkerülnek a terminológiai. In: Műveltség és Hagyomány. A tárgyra való jelentkezés módja: Az aktuális félévi tanrend előírásai szerint. azaz párhuzamos szövegolvasással értessük meg a hallgatókkal. 46 . Budapest. 1966. Szabó László: A jász etnikai csoport I. etnikum.Népi társadalom. kötet. nemzeti.. 1968. multikulturaizmus. 1941. Barabás Jenő: Az etnikai csoport fogalmának kérdéséhez..: Kunt Ernő .Viga Gyula). In: Interetnikus kapcsolatok Északkelet-Magyarországon. Eger. XI-XII. Szabó István: A magyarság életrajza. Miskolc.. etnikai kisebbség. nacionalizmus értelmezése. Barabás Jenő: A belső fejlődés fogalmáról.Irodalom: Andrásfalvy Bertalan: A táji munkamegosztás néprajzi vizsgálata.) Eger.. 1983. interkulturális kommunikáció. Budapest.. hogy az „Etnicitás” előadásaihoz kapcsolódva a hallgatók esettanulmányok és a téma forrásanyagának olvasásával azok elemzésével. kultúrnemzet. Andrásfalvy Bertalan: Néprajzi csoport. Budapest.. 1984. régió. In: Agria. Félév: őszi A tárgy típusa: szeminárium Óraszám/hét: összesen 10 óra Kredit érték: 2 Oktató: Dr. In: A magyar nép (szerk. a kontinuitás és a migráció szerepe a palóc centrum népességének kialakulásában. elméleti megközelítések.: Bartucz Lajos).. 1943.): Néprajzi csoportok kutatási módszerei. 1958. típusai. az „olvasztótégely” elképzelése.. Lovas Kiss Antal Intézet / Tanszék: Néprajzi Tanszék Tantárgy leírása: A tantárgy célja. hogy az etnicitás felfogásbeli eltérésinek különbségét egyidejűleg. 7. 1938. Ethn. 1980. egyéni és kollektív identitás.Bakó Ferenc: Módszerek és feladatok (Palóc tanácskozás Egerben 1967. 1963. Budapest. etnikai csoport. V. kistáj.Szabadfalvi József .. Tematika: A nemzetmodellek bemutatása: népnemzet. Gunda Béla: A kultúra integrációja és az etnikai csoportok alakulása. Ethn. november 10-11. Bakó Ferenc. Ujváry Zoltán: Az interetnikus kutatásokról Észak-Magyarország népi kultúrájának vizsgálatában. A szeminárium oktatási jellege lehetőséget teremt arra is. Paládi-Kovács Attila:(szerk.. XIX. nemzetiség fogalma. (szerk. Viski Károly: Etnikai csoportok és vidékek. Egri Múzeum Évkönyve. módszertani kérdések. In: Előmunkálatok a Magyarság Néprajzához. államnemzet. osztálynemzet. Ethn.

51–61. 1998 Kántor Zoltán (szerk. 2007 Fejős Zoltán: Az etnicitás árnyalatai. nemzetiség és állam. 2004 Anderson. 1997 B.Kötelező olvasmányok: Romsics Ignác: Nemzet. Bp. Félév: őszi / tavaszi / mindkettő A tárgy típusa: előadás Óraszám/hét: összesen 10 óra Kredit érték: 3 Oktató: Dr. etnikum. Bp. szemiotikus kódok ismeretét a hallgatók előadások keretén belül sajátítják el. Altermatt. 2000 Előfeltételek: A szakos kreditlista előírásai szerint. amelyek olvasása és helyes értelmezése hozzájárul az árnyaltabb társadalomismeret.) Nacionalizmuselméletek Bp. 2006 Brubaker. Gergely András: Kisebbség. A tárgyra való jelentkezés módja: Az aktuális félévi tanrend előírásai szerint. Rogers: A nacionalizmus új kertek között. regionalizmus. Bp. A tárgyra való jelentkezés módja: Az aktuális félévi tanrend előírásai szerint. Benedict: Elképzelt közösségek. XI.. Urs: A szarajevói jelzőtűz. Budapest. Értékelés: gyakorlati jegy megszerzése Megjegyzés: TANTÁRGYLEÍRÁS A tantárgy címe: Vizualitás Kódja: B/7. Előfeltételek: A szakos kreditlista előírásai szerint. Értékelés: kollokvium Megjegyzés: TANTÁRGYLEÍRÁS A tantárgy címe: Honismeret. néprajzoktatás problematikája 47 . Bp. hogy a hallgatók megismerkedhessenek azokkal a népi kultúrában fellelhető vizuális jelekkel és jelrendszerekkel. A népi kultúra jelhasználata. Lovas Kiss Antal Intézet / Tanszék: Néprajzi Tanszék A tantárgy leírása: A tantárgy célja. In: 2000. szociális és kommunikációs értelmezési keret felállításához. A.

Kódja: B/8. a múzeum imázsát. 69–77. Néprajzi Értesítő. Fejős Zoltán (szerk. 2. 2003. Néprajzi múzeumi tanulmányok. és a látogatás általános benyomását meghatározó tényezőket. Peterdi Vera: Az otthonkultúra mint néprajzi és legújabb kori történeti muzeológiai probléma. A tárgyra való jelentkezés módja: Az aktuális félévi tanrend előírásai szerint. Fejős Zoltán: Tárgyfordítások. hogy az egyes konkrét múzeumi kommunikációs eszközök megvalósulását a gyakorlatban megfigyelt tapasztalatok alapján elemezzék. 1983. Kötelező olvasmányok: Sz. 2003. 2002. A félév során bepillantást nyerhetnek a múzeumi rendezvények szervezésének jellemzőibe. (MaDok füzetek 1. Történeti Muzeológiai Szemle 3. Értékelés: gyakorlati jegy megszerzése Megjegyzés: TANTÁRGYLEÍRÁS A tantárgy címe: Régió és tárgykultúra 48 . Történeti Múzeumi Közlemények. a múzeumi kiadványok készítésének szempontjaiba. a kiállítás létrehozásának szempontjait és jellemzőit. és az intézmények külső kommunikációjába. 2003. hogy a modern múzeum és a honismereti képzés kommunikációjában a legfontosabb cél a gyűjtemény és a környezet autentikus és élményszerű bemutatása. Bányai Irén: A társadalmi rétegek életmódjának kiegyenlítődését dokumentáló anyagok gyűjtése. amely hagyományos és korszerű módszerek egymás mellett élésében valósulhat meg a legtökéletesebben. Gondolat Kiadó. sz. Félév: tavaszi A tárgy típusa: szeminárium Óraszám/hét: összesen 10 óra Kredit érték: 2 Oktató: Dr. 195–205. valamint a múzeumok működését. Néprajzi Múzeum. évf. Helyzetkép a jelenkor kutatásáról egy néprajzi konferenciakötet alapján. Előfeltételek: A szakos kreditlista előírásai szerint. Megismerik az egységes intézményi arculat kialakításának perspektíváit és a látogatás általános benyomását meghatározó tényezőket. Nagy Éva Intézet / Tanszék: Néprajzi Tanszék A tantárgy leírása: Az előadássorozat fontos feladata.): Néprajzi jelenkutatás és múzeumi gyűjtemények változása. tudatosítani a hallgatókban. A Hon és népismeret az iskolában című előadáshoz kapcsolódó szeminárium alkalmat teremt a hallgatók számára. 16–28. 84. Budapest. A félév során a hallgatók megismerik legjelentősebb sajátosan múzeumi komplex kommunikációs eszköz.) Budapest.

Az egyes témakörök egy történetinépmozgalmi rövid összefoglaláson kívül. a lakóház és környezte. Témakörök. Árpád-kori falu. korai vaskor. amelyek egy-egy probléma megoldásának irányába mutatnak olyan esetekben is. nelitikus. népvándorlás kora és a korai középkor. amelyekre a régészeti leletek nem adnak közvetlen.Kódja: B/9. Magyari Márta Intézet / Tanszék: Déri Múzeum 49 . Db. vallási elképzelésesek. paleolitikum. A tárgyra való jelentkezés módja: Az aktuális félévi tanrend előírásai szerint. Selmeczi László: Régészeti alapismeretek néprajz szakos egyetemi hallgatóknak Néprajz egyetemi hallgatóknak 16. Témakörök: régibb kőkor. egyértelmű vagy éppen semmiféle magyarázatot. A Kárpát-medence régészeti leletanyaga. újkőkor. késői vaskor. társadalom. bronzkor. Értékelés: kollokvium Megjegyzés: TANTÁRGYLEÍRÁS A tantárgy címe: Gyűjteménykezelés és múzeumpedagógia Kódja: B/10. kultikus szokások és temetkezés. jászok. Előfeltételek: A szakos kreditlista előírásai szerint. A régészeti néprajz módszereivel olyan modelleket dolgozhatunk ki. a néprajzi szemléletnek megfelelően a következő főbb kérdésekre terjednek ki: a település. Félév: őszi / tavaszi / mindkettő A tárgy típusa: előadás Óraszám/hét: összesen 10 óra Kredit érték: 3 Oktató: Dr. Tankönyv.. rézkor. a gazdálkodás. 1993. honfoglalás kora. középkori falu. római kor. kunok. Félév: őszi A tárgy típusa: előadás Óraszám/hét: összesen 10 óra Kredit érték: 3 Oktató: Dr. Magyari Márta Intézet / Tanszék: Déri Múzeum A tantárgy leírása: A tantárgy célja: A régészeti kutatások által feltárt leletanyagot a néprajz szemléletének megfelelően való hasznosítsa.

A múzeumok főbb típusai. A múzeum. Önkormányzatok)kér fel. Tematika: A muzeológia fogalma és főbb irányai. közművelődési tevékenység. Múzeumpedagógiai segédkönyv. Heft l. Balogh Lászlóné Beosztás Főiskolai docens 50 . A specializációs továbbképzésben részt vevő oktatók a Debreceni Egyetem részéről Név Dr. A magyarországi műgyűjtés története. valamint felsőoktatási intézmények kapcsolata. mint sajátos kulturális intézménytípus. Bp. 1934. PhD A szakmai munkában részt vevő külső tagok: Név Dr. Bp. gyűjteményi és műtárgyvédelmi munka. Bartha Elek Dr. amelyben az egyetem elvégzése után szakmai segítséget kaphatnak. Neubrandenburg. ügyvitel. A magyar múzeumügy története. de néhány gyakorlati jellegű kollégium megtartására külső előadókat( OKM. a múzeumügy szervezete és az érvényben lévő jogszabályok. gyűjtőmunka és tudományos feldolgozás. A múzeum a kulturális intézmények rendszerében. Entz Géza. A képzési program végrehajtásához szükséges tárgyi és személyi feltételek. A ma múzeuma. Nagy Éva Beosztás Egyetemi tanár Egyetemi docens Egyetemi docens Egyetemi adjunktus Tudományos fokozat DSc PhD. – Béni M. Bp.A tantárgy leírása: A tantárgy célja. hogy a leendő szakvizsgás oktatókkal megismertesse azt az intézményi közeget. Korek J. Bp. Keményfi Róbert Dr. 1988. a középkorban és a kora-újkorban. múzeumépítészet.. A műgyűjtés története – gyűjtemények az ókorban.: Általános múzeológia. 1970. oktatói háttér. Irodalom: Schreiner K. A képzés legkülönbözőbb szakterületeihez az egyetem különböző karain rendelkezésre áll a megfelelően képzett személyi. gyakorlatot végezhetnek. tudományos. Értékelés: kollokvium Megjegyzés: 11. Bp. Balassa I. A tárgyra való jelentkezés módja: Az aktuális félévi tanrend előírásai szerint. Új vonások a múzeumi gondolatban... A magyar műgyűjtés története. ezek biztosításának módja: Az egyetem a képzés infrastrukturális hátterét ( tantermek és felszerelésüket)biztosítja. 1955. habil PhD. a múzeum és a közművelődési. A muzeológia az európai országokban.: A múzeológia alapjai. Oroszlán Z. habil. Előfeltételek: A szakos kreditlista előírásai szerint.: Einführung in die Museologie..: Magyar múzeumok. Lovas Kiss Antal Dr.

Magyari Márta 14.A képzésért felelős kar megnevezése: BTK 2. a latin specializáció felelőse: Dr. hogy a változó oktatási körülmények között helyt tudjon állni. tudáselemek. tevékenységrendszerben 7. 3. mind a specializációs részben nagyobb tartalmi blokkokból és azokon belüli tantárgyakból épül fel. Szabó József. 51 . 7.1. s ezek alapján a pedagógus szakvizsgára való felkészítés. A specializációs képzés speciálisan az ókori görög-latin civilizáció szöveges és tárgyi emlékeinek újabb interpretációs lehetőségeivel kívánja megismertetni a résztvevőket. M. ilyeneket kezdeményezni és megvalósítani. megszerezhető ismeretek. A képzés költségtérítési díja: 140.A képzés formája: költségtérítéses levelező. a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben.Tanterv: A képzés során elsajátítandó kompetenciák.A képzés módszerei: Elméleti jellegű előadások mellett tantermi gyakorlatok és szemináriumi jellegű foglalkozások. személyes adottságok. készségek.000 Ft / félév LATIN SPECIALIZÁCIÓ KÉPZÉSI PROGRAM 1. Nagy Ilona. merjen igényes feladatokra vállalkozni. Külön hangsúlyozzuk az interdiszciplináris szemléletmód formálását.A szakért felelős oktató: A szak egészéért felelős oktató Dr. amelyre a latint általános kultúrtörténeti szerepe kijelöli. illetve magas fokon felkészülve tudja szakterületén a szaktól elvárt társadalmi szerep és az ifjúság igényei közötti egyensúlyt megtalálni és azt az ifjúságnak meggyőzően közvetíteni.Dr.Képzési cél: A pedagógusok általános pedagógiai valamint szaktárgyi ismereteinek felfrissítése az újabb elméleti és gyakorlati megközelítések megismerésével.A képzés szerkezete: A képzés tartalma mind az általános. 6. 5.Elsajátítandó kompetenciák: A szakvizsgára felkészítő specializációs továbbképzés a szaktárgyi és szakmódszertani ismeretek megújításával tovább növeli a pedagógus szakmai biztonságát. 4. Képessé teszi arra.

7. A szakmódszertani blokk részben az aktuális oktatási rendszer minősített feladataira koncentrál. szaknyelvi (egészségügyi. mert nagyobb rálátása lesz az újabb elméleti megközelítésekre és gyakorlati módszerekre. Külön foglalkozunk az informatika felhasználási lehetőségeivel az ókortudományokban illetve a klasszikus nyelvek és kultúra oktatásában. hogy ismeri az európai kultúra ókori örökségének kérdéseit. antik gyűjteményekben való jártasságával múzeumlátogatások szakszerű vezetése. részben az utóélet kérdéseire koncentrál. félév óraszámon szám kérés 15 koll oktató kredit fokozat I. másrészt érdeklődését a külföldi tapasztalatok. Nagy Ilona DrSc PhD PhD 52 . Latin nyelv és antik (görög-római) irodalom koll 5 Antik (görög és római) 18 4 irodalom 2. de a latint szaknyelvként tanítóknak is hasznos. szaktanácsadó) betöltésekor is profitálhat a továbbképzésből a tanár.A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben. Látókörét egyrészt interdiszciplináris irányban szélesíti. megszerezhető ismeretek: A latin specializáción a következő nagy ismeretkörök legújabb szaktudományos és módszertani megújítását tűzzük ki: Antik (görög és római irodalom valamint latin nyelv. antik (görög és latin) társadalom. A pedagógus-szakvizsgára felkészítő specializációs képzés 3-4. ami különösen a pedagógus pályaorientációs munkáját segíti. országos vagy regionális latin versenyek szervezése. A görög-római társadalom és művelődés tárgycsoportban a görögrómai történelem és filozófia a mai társadalmak számára is aktuális kérdéseit vitatják meg. Mint osztályfőnök is hasznát veszi a latintanár annak. Latin nyelv 18 gyj 5 15 koll 4 Havas László Szekeres Csilla M. beleértve az informatika ókortudományokban való felhasználásának ismretét is. Összességében személyi igényessége nő. módszerek rendszeres követésére is kívánja serkenteni. Ez a legfontosabb célja a továbbképzésnek. 7. félév óraszámon szám kérés Kredit IV. Az irodalom áttekintése részben a műfajok történetére. tevékenységrendszerben: A latin specializáción megújított ismeretek és képességek a tanárnak lehetőséget adnak arra.7. ami a résztvevők általános irodalomszemléletét alakítja. latin szakmódszertan. Kollegiális. félév tantervi hálója Tantárgy III.4. Ezen túl különleges feladatok ellátására is felkészítést jelent. A latin nyelvi blokk az újabb leíró nyelvészeti módszerek latin alkalmazásával a hagyományostól eltérő megközelítési móddal ismerteti meg a hallgatókat.3. jogi stb.2.Személyes adottságok: A specializációs továbbképzés jótékonyan befolyásolja a latintanár kreativitását és bátorítja vállalkozó szellemét. másrészt helyi vagy regionális feladatokhoz nyújt szakmai támaszt. a művelődéstörténet új eleme pedig az antik kultúra átélési módszereinek megismerése.és művelődéstörténet. Emellett újdonság a latin szaknyelvi használatának tárgyalása.Tudáselemek. a művészettörténet a művészetek szélesebb társadalmi összefüggéseivel és formanyelvének általánosabb kérdéseivel is foglalkozik. illetve az ókori művek mai értelmezési lehetőségeit tudatosítja.) latin oktatása stb. A közvetlen gyakorlati munka több szintjén túl a szakos vezetői munkakörök (például vezetőtanár. hogy sikeresen alkalmazza azokat a napi közoktatási munkájában. valamint a diákjai iránti empátiájának fokozását is szolgálja a felkészítő tananyag. görög-római emlékekhez tett hazai és külföldi kirándulások. például emelt szintű érettségi. Mindegyik tárgyblokk tovább differenciálódik. ami környezetére is várhatóan kihat.

CSc. DE Klasszika-filológiai Tanszék A tárgy célja: a fő irodalmi műfajok antik prototipusainak áttekintésével előmozditja . A záróvizsga részei: A záróvizsga fő résztárgyai a görög és római irodalom és a latin nyelv. Görög és római társadalom és művelődés koll 1. habil. Latin szakmódszertan Informatika ókortudomány 2. érintkezését a társadalom. egyet. Görög-római irodalom Oktató: Havas László DSc. Összesítés gyj 3 12 gyj 4 Gesztelyi Tamás gyj 5 15 8 gyj gyj 3/4 5 3 27 és 95 3/4 28 (vezetőtanár) Szilágyi Ilona Takács Levente PhD 85 8. DE Klasszika-filológiai Tanszék Szekeres Csilla PhD. Az oklevél minősítése a szigorlatnak. habil történelem 2. 1.a korábbi kronologikus szemlélettel szemben . Ez a szemléletmód univerzálisabban is hozzásegit egyrészt a modern 53 . Görög és római filozófia Görög és művészettörténet 3.A korábban szerzett ismeretek. 10. gyakorlatok beszámításának rendje: Bármely felsőoktatási alapképzésben vagy továbbképzésben szerzett kredit elismerhető. valamint a továbbélés kérdéseit is. ha a kredit átváltás általános szabályai szerint egyenértékesíthető jelen szakvizsgás képzés valamely tantárgyával. 9.a műfajközpontú irodalomszemlélet megerősödését. A záróvizsga eredménye a záróvizsgán kifejtett tételre kapott érdemjegy és a szakdolgozatvédés eredményének átlaga kerekítve. Adjunktus. valamint a szakdolgozat benyújtása. Tantárgyi programok: I. Görög és római 8 3 3 4 8 12 koll gyj 3 4 Takács Levente Szekeres Csilla Gesztelyi Tamás PhD PhD CSc. Mindegyik tételt módszertani szempontból is ki kell fejteni. Az irodalmi és a nyelvi tételek azonban magukban foglalják e területek kapcsolatait. egyetemi tanár.és a művelődéstörténet megfelelő területeivel. a záróvizsga eredményének és a szakdolgozat eredményének számtani átlaga kerekítve.A résztvevők teljesítményét értékelő rendszer: A szakdolgozat: a specializációs képzési rész ismeretköreiből meghatározott témából kell készíteni. 8 gyj koll római 15 Görög és római 10 művelődéstörténet III.habil II. A záróvizsga: A záróvizsgára bocsátás feltétele: az előírt számú vizsga és gyakorlati jegy megszerzése. Latin nyelv és antik irodalom tantárgyi blokk I. Latin szakmódszertan 18 1. A záróvizsgán a benyújott szakdolgozatot is meg kell védeni.

Ezzel segiti a latintanárt abban. Latin nyelv Oktató: M.elbeszélő műnem: a történetírás. tudomány. másrészt a nyelvi szövegtipusok megértéséhez. művészet . egyet. Szükebb tematikai egységek: .Ujabb elméleti megközelítések a latin mondattan és szövegtan leírásában. regény.közvetlen hatást kiváltó műfajok: szónoki beszéd levél 1. A latin szókincs továbbélése: az eurolatin szókincs.műfajok. 2/ Költői művek . uj nyelvtanári attitüdnek a kialakitásában a latintanárnak példaadó szerepe van.Fordítás és műfordítás. .elégia . filozófia..személyes költészet A kreditszerzés módja: kollokvium Kreditérték: 5 A kollokvium előfeltétele: egy klasszikus irodalmi mű vagy részlet (választhatóan próza vagy költői mű) intepretálásának bemutatása Kontaktórák száma: 18 I. adjunktus. 54 .óda . amire a nyelvtanárok közül a latintanár képzettsége a legalkalmasabb. Ennek a kivánt. valamint a latin nyelv kiaknázási lehetőségeire irányitja a figyelmet többnyelvű környezetben. értekezések .epikus költészet .filozófiai tanköltemény . tekintettel világirodalmi recepciójukra.demonstratív műnem: dialógusok. önéletrajz. A tanárnak más nyelvű irodalmak tanulmányozása esetén is alkalmazható jártasságot biztosit. DE Klasszika Filológiai Tanszék A tárgy célja: A klasszikus latin nyelvi ismeretek uj módszerű megközelitéseiből ad izelitőt. A tárgy tematikája: Irodalmi szövegek feldolgozása 1. hogy egyszerre több nyelvre koncentráló nyelvtanári magatartást ("Mehrsprachigkeitsdidaktik") alakitson ki. – Az újabb mondattani és szövegtani ismeretek alkalmazása a külföldi iskolai latin nyelvtanokban. Tematikája: A latin lexika néhány kérdése. l/ A prózai műfajok terén. Nagy Ilona PhD habil. 2. mese (egyes típusok) . . ezzel hozzájárul a tőle elvárt nagyobb rálátás kialakitásához..A mondattan a fordítás szolgálatában.retorika.

) II. l. A gyakorlati jegy megszerzésének módja: egy elméleti vagy egy gyakorlati téma kidolgozása a fenti témakörökből (pl.újabb kutatási eredmények Kreditértéke: 3 kredit Kontaktórák száma: 8 A kreditszerzés módja: gyakorlati jegy (írásbeli referátum készitése. különös tekintettel a hellenisztikus filozófiai irányzatokra és a római filozófiára. Görög és római művészettörténet: Oktató: Gesztelyi Tamás CSc.római szerzők Kreditértéke: 3 kredit 55 . egy szövegrészlet műforditásának elkészitése stb.történelemkoncepciók . ovidiusi olvasmányok mondai. egyetemi adjunktus. Klasszika-filológiai Tanszék A tárgy célja: az ókori filozófiai irányzatok kutatása terén elért újabb eredmények megvitatása. Tematika: Antik filozófia . Görög és római történelem: Oktató: Takács Levente PhD. egyet. kirándulások). 3.Irodalmi és képzőművészeti párhuzamok: Vergiliusi. DE Klasszika-filológiai Tanszék A tárgy célja: a görög-római civilizáció művészeti. 2. a téma idegen nyelvű szakirodalma. habil. Görög és római filozófia: Oktató: Szekeres Csilla PhD.) II. A tárgy kreditértéke: 4 Kontakt órák száma: 15 A kreditszerzés módja: kollokvium II. A tanár kezdeményező szerepe e téren a jövőben még nagyobb szerephez juthat. docens.Kreditértéke: 5 Kontaktórák száma: 18 A kreditszerzés módja: gyakorlati jegy. E készség megújítása nemcsak az antik kultúra megértésének nélkülözhetetlen eleme. egyetemi tanársegéd A tárgy célja: az ókori görög és római történelmet érintő ujabb kutatási eredmények értékelése Tematika: Történeti források . Tematikája: . DE. pl. mitológiai motívumainak korabeli ábrázolásai és későbbi utóélete az európai képzőművészetekben. vagy egy téma uj módszerű iskolai feldolgozásának elkészitése. hanem a növekvő diák-mobilitással is nagyobb jelentőséget kap (külföldi múzeumlátogatások. illetve tágabban tárgyi emlékeinek ú jabb interpretációs lehetőségeire felhívni a figyelmet. Görög és római társadalom és művelődés blokk II.forrásismertetés stb.

Szakmódszertan l. DVD. OKTV.új eszköztár (internet. Görög és római művelődéstörténet: Oktató: Gesztelyi Tamás CSc.a nyelvi párhuzamok és kontrasztok az iskolában tanított élő idegen nyelvekkel (elsősorban az angollal) Kompetenciafejlesztés a latinórákon A differenciált foglalkoztatás (felzárkóztatás és tehetséggondozás) kérdései a latinoktatásban Felkészítés a kétszintű érettségire. még a művészettörténet tárgy leírásánál mondottakat.) Tematika: . 4.Régészeti séták Pannoniában és azon túl: Pannonia mint kirándulási célpont és a római emlékek közvetlen megismerésének színtere.Az antik szellemiség nyomai közvetlen környezetünkben (főleg építészetben) . Tartalma: Hogyan változtak meg a latinoktatás céljai és keretei az új helyi pedagógiai programok bevezetésével? . A tárgy célja: A tanár módszertani kultúrájának elméleti megújítása annak érdekében. interaktív tábla) .az auctoranyag változása (választási lehetőségek és szempontok) . használatuk módszertani kérdései. l.helyi tanterv és tanmenetek készítése .a szerkesztett és adaptált anyagok (kezdő olvasmányok) tartalma . . videók. habil. (Vö. egyetemi docens A tárgy célja: az ókor tárgyi emlékeinek modern interpretációs lehetőségeivel és adathordozóival való ismerkedés.Kontaktórák száma: 8 A kreditszerzés módja: gyakorlati jegy II. DE Kossuth Gyakorló Gimnázium. nyelvvizsgára.a kulúra-alapozás lehetőségei és kívánalmai a mai Európában(a görög-római kultúra mint az európai civilizáció egyik gyökere) . Arpinói Nemzetközi Cicero-verseny). hogy a változó körülmények között rugalmasan viszonyuljon a latintanítástól elvárt feladatokhoz. latin szakra stb. versenyekre (Ábel Jenő. melyek nagyobb része ma már az EU határain belül található. 56 . A latintanítás szakmódszertana: Oktató: Szilágyi Ilona vezetőtanár. Felkészítés klasszikus területek meglátogatására. a DE Klasszikafilológiai Tanszék óraadója III.CD-ROM. CD-ROM-ok készítése.Régiségtani kérdések: A szemléltetés forradalmi újdonságai: képi adatbázisok. . Kreditértéke: 3 kredit (10 óra) A kreditszerzés módja: gyakorlati jegy A gyakorlati jegy szerzésének módja: a téma egy vonatkozásának önálló feldolgozása III.

A latin a különféle tudományterületeken /bölcsészterületek: történész. A tanár szakmai biztonságát. 27 kredit (85 kontakt óra) értékben I.antik témájú bemutató forgatókönyvének kidolgozása (csoportmunka) .és feladatsor összeállítása nyelvvizsgára készülőknek . Latin nyelv és antik irodalom blokk Görög és római irodalom: Oktató: Havas László DrSc. Kreditérték: 4 57 . levéltáros. Tematika: A latin nyelv élete. egyházi. DE Klasszika-filológiai Tanszék Szekeres Csilla PhD.és feladatsor összeállítása felzárkóztatás és korrepetás céljára . Középkori és ujkori latin. egyetemi adjunktus. A beszámoló módja: egy tanitási egység komplex kidolgozása az alábbi javasolt témákból: . multidisciplináris irodalmi jártasságát erősiti. DE Klasszika-filológiai Tanszék A tárgy célja: kitekintés a latin nyelvű irodalom továbbélésének néhány kérdésére. félév: össz. A kurzus segiti a pályairányitás és tehetséggondozás módszereinek bővitését. DE Klasszika Filológiai Tanszék A tárgy célja: Kitekintés a latin nyelv változataira. Kreditérték: 4 Kontaktórák száma: 15 Kreditszerzés: gyakorlati jegy A gyakorlati jegy megszerzése: beszámoló alapján Latin nyelv Oktató: M.. stb. biológiai.komplex nyelvi és műveltségi vetélkedő feladatsorának kidolgozása (csoportmunka) . jogi. egyetemi adjunktus. változatai az ókor után. egyetemi tanár./ kapcsolatteremtés lehetőségei más műveltségi területekkel.gyakorló szöveg.A tárgy kreditértéke: 5 A kreditszerzés módja: gyakorlati jegy A gyakorlati jegy megszerzésének módja: beszámoló. ………………………………………………………………………………………………… IV.2-3 szóbeli érettségi tétel kidolgozása az adott kívánalmak szerint . Élő latin irodalom. természettudományos területek: orvosi. Téma: klasszikus témák modern feldolgozásai. Latin nyelvű irodalom az ókoron tul. zene stb. gyógyszerészi.a kétszintű érettségi követelményei.gyakorló szöveg. Nagy Ilona PhD habil.szótározási minták CD-ROM segítéségével .

Klasszika Filológiai Tanszék A tárgy célja: Tantárgyi motivációs lehetőségek bővítése. Klasszika-filológiai Tanszék A tárgy célja: az ókori filozófiai irányzatok kutatása terén elért újabb eredmények megvitatása. különös tekintettel a hellenisztikus filozófiai irányzatokra és a római filozófiára. egyetemi adjunktus. II. A használatban levő és készülő kötetek bemutatása (pl. mit ettek a katonák?) Keresd környezetünk antik motívumait. DE Kossuth Gyakorló Gimnázium. Görög és római társadalom és művelődés blokk Görög és római filozófia: Oktató: Szekeres Csilla PhD.Átélt antik kultúra: Szituációs játékok témái. Kooperációs lehetőségek építése egy-egy régió latintanárai között a vezetőtanár kezdeményezésével és koordináló szerepével A tárgy tematikája: . egyetemi docens. koncepcionális és gyakorlati kérdéseinek megvitatásával a tanár bátorítást kap tananyagszerző-szerkesztő. DE. Szakmódszertan_ Oktató: Szilágyi Ilona vezetőtanár.Kontaktóra: 15 A kreditszerzés módja: koll. A Nemzeti Tankönyvkiadó új kiadású latin tankönyvei) Idegen nyelvű latin tankönyvek. DE. latin feliratait! Kreditérték: 4 Kontakt órák: 12 Kreditszerzés módja: koll. l. lehetőségei. a DE Klasszikafilológiai Tanszék óraadója A tárgy célja: a szak legújabb tanítási segédleteinek. étkezés: mit ettek a rómaiak. tv.római szerzők II. alapján) III. A latintanitás szakmódszertana III. Szempontok: A szövegfeldolgozás és interpretáció gyakorlása 58 . innovatív képességeinek gyakorlásához A tárgy tematikája: A tankönyvek koncepcionális kérdései. (óraterv egy témából stb. megvalósítása. Kreditértéke: 3 kredit Kontaktórák száma: 8 A kreditszerzés módja: gyakorlati jegy Antik művelődéstörténet: Oktató: Gesztelyi Tamás CSc. (Pl. Tematika: Antik filozófia .

. von Albrecht: A római irodalom története I-II. (A tárgyalt műfajokra. (A tárgyalt műfajokra.) Adamik T. (A tárgyalt műfajokra. 59 . használata.) Adamik T.a bevonható CD-ROM-ok -anyagkeresés az Interneten – ennek veszélyei . Bp. programozás. táblázatkezelők. Seneca Kiadó. 2. Az informatika az ókortudományban Oktató: Takács Levente A tárgy célja: Az információ megőrzésének és tárolásának áttekintése a homéroszi eposzoktól az Internetig.a Sulinet digitális tudásbázis tananyagai „A latinórák keretein túl” – lehetőségek a figyelemfelkeltésre és a tárgy népszerűsítésére A tárgy kreditértéke: 5 kredit Kontaktórák száma: 15 A kreditszerzés módja: gyakorlati jegy III.A lexika újfajta feldolgozása A feladat. 2003. fordítóprogram. Kötelező irodalom A III. Az információtechnológia korabeli aspektusait a klasszikus antik civilizáció keretében tárgyalja. alkalmazói szoftver. Seneca Kiadó. Seneca Kiadó. Internetes keresőprogramok. Római irodalom a késő császárkorban. Pécs 1996.módszertani feldolgozások a szükséges (elsősorban modern) kiegészítő anyagok bevonásával: . illetve művekre vonatkozó fejezetek. alapszoftver. illetve művekre vonatkozó fejezetek. Perifériák fajtái. Antikvitáshoz kapcsolódó egyéni projektek összeállítása. illetve művekre vonatkozó fejezetek. Seneca Kiadó. Pécs. Pécs. katalógusok. félévhez (résztárgyanként): 1.és dokumentumfilmek összegyűjtése . Operációs rendszer alapfogalmak. (A tárgyalt műfajokra. kompatibilitás. folyóiratok a világhálón. program.. Görög-római irodalom: Adamik T. bit. amelyek az ókorban jellemzőek voltak. illetve művekre vonatkozó fejezetek. Powerpoint programok használata. Könyvtárak. adatbáziskezelők). Tematika: A számítógép mint információ-feldolgozó gép. felhasználva a görög-római források beható elemzését. szövegszerkesztők.) M. Római irodalom az ezüstkorban. MS Word. az elemzendő művek kiválasztása az előadó javaslata és/vagy a csoport érdeklődése alapján történhet.) Adamik T. interpreter. A kurzus először azokkal az információ-átadási és -megőrzési technikákkal foglalkozik. operációs rendszer. Pécs. Római irodalom az archaikus korban.. 1994. s bizonyos sajátosságaik mind a mai napig érvényesek. bájt. használatuk. Informatikai alapfogalmak (adat. Számítógép architektúrák. 1993. rendszerközeli szoftver. 1994..és gyakorlatkészítés néhány módszere Munka a tankönyvekkel . Ókori tárgyú CD-ROM-ok kezelése.a felhasználható játék. Római irodalom az aranykorban.

) (Egy fejezet megbeszélése. I. Bp. 1996. Latin nyelv: 60 . 1999. Szeged. Szakácskönyv a római korból. félévhez: 1.Tar I. M.A: Hellenisztikus filozófia. . 1997. In: Bevezetés az ókortudományba II. Magyarázat a görög-római kultúrához c. félév irodalomjegyzékében..) Disco. Tegyey I.) Nagy F. I-III. a jegyzeteket és a fogalommutatót írta): Sztoikus etikai antológia. szerk..: Római történelem. Görög-római filozófia: Bene L.Péter Gy. Cicerótól az élő latinig..Gesztelyi T.) Szőcs T. A nyelvtanártovábbképzés egy lehetséges modellje. Bevezető.): Eurolatein.). A római történelem. (Agatha V. Debrecen. 1985. Vokabeln. Bp. 166-182. 23-253. (A tárgyalandó részekre vonatkozó fejezetek.. (Ford. Munske – Alan Kirkness (hrsg.Kötelezően választandó tetszés szerint néhány tanulmány a legfrissebb szakirodalomból. Berlin. A IV... 170204.. Bp. 1956. H. (3 szabadon választott játék bemutatása. Latin nyelvtan a gimnázium számára. M. Steiger Kornél (Válogatta. Maróth M.. az utószót.) Apicius.. Darab Á. 2. Játsszunk Hellászt. . Bp 2007.. M.. videofilm. (szerk. 223-270. KLTE Oktatástechnikai Központ 1998. 1998. 1992. CD-ROM. 1997. Latin nyelv: H.. Bp. Kiegészítés: a tárgyalt témákhoz kapcsolódóan öt folyóiratcikk szabad választása a legfrissebb szakirodalomból. Bp.Tegyey I..): Filozófia.: Görög-római filozófia.) Budapest 1998.Gy. Budapest 2007. Latin nyelvtan a gimnáziumok számára.: Az ókori filozófia története.Gesztelyi T. 2. Nyelvészeti Füzetek 5..Szabó E. 4. (Reihe Germanistische Linguistik 169. Tankönyv a középiskolák számára. Steiger K.Nagyillés J ... Cornelsen Verlag. 212-265. G. 3. In: Boros G. Grammatik. diasorozat.Kováts Gy. 1996.. Generalia. A latin nyelvészkongresszusok anyagából választás szerint néhány cikk megbeszélése. Tübingen 1996.. Long. Formen. 1997. Munkáltató tankönyv. Budapest 1983. Görög-római művészettörténet és művelődéstörténet: Darab Á. Das griechische und lateinische Erbe in den europäischen Sprachen... A . Szeged. (2 szabadon választott témakör bemutatása. JATEPress. II.: Filozófia. Osiris. Görög-római kultúra c. Bp. Holnap Kiadó 2006 (az ókorra vonatkozó részek) 5. Nagy I. (Latin vonatkozású cikkei. Szöveggyűjtemény.) Havas . Görög-római irodalom: Az általános műveket lásd a III. Steiger K. Havas L. Görög-római történelem: Borhy L. Nagy I.Hegyi W.

Evan: Számítógép a történettudományban. In: Nyelvünk a Duna-tájon. Telosz Kiadó.. Bp. Long..A: Hellenisztikus filozófia.. (szerk. Dragma I-VII. 1983.) 4. A latin a Duna-tájon. Orvosi latin nyelvkönyv.): Filozófia. Budapest: 2006 Forisek Péter: A hálózat használata az ókortudományok területén. Takács J. (3 téma bemutatása. (szerk. 1997. 1996. Bp. (Ford.. Választás szerint néhány cikk a latin és más nyelvek rendszerének viszonyáról a Der altsprachliche Unterricht c..) Csákvári J.: Ha a jogász latinul beszél. folyóirat 1 idevágó cikkének ismertetése. Latin nyelvi jegyzet joghallgatók számára. Bp. 1997. Pannonia. – Patay-Horváth A. Görög-római művészettörténet és művelődéstörténet: Csákvári J.. Latin közmondás. A görög kultúra az európai művészetben. – Kerepeszki R. Bp. H. Steiger Kornél (Válogatta... (1-2 témakör alkalmazása. Görög-római filozófia: Bene L.Balázs J. – Kőfalvi T.Szilágyi L-né. 1989. NIIF Információs füzetek I. 2000. 1991.. Balázs J.) A Der altsprachliche Unterricht c. Bp.10. – Fazekas Cs. Takács Gy. Knittel. Das Wissen um die Bedeutung des Lateinischen für die englische Sprache.. Bp. Budapest 1983. Bp. Mawdsley. A római kultúra az európai művészetben.): Bevezetés az ókortudományba I-V..-né .) : 1 szakterület bemutatása érdeklődés szerint. Budapest. – Tegyey I. (Möglichkeiten eines Einblicks in die romanischen Sprachen im Rahmen des Lateinunterrichts). Latin nyelvkönyv gyógyszerészhallgatók számára. 1997. Latein.) Budapest 1998. 95140.. Debrecen 1996A görög-római irodalomhoz: Borzsák I. Steiger K. Szerk. 23-253. Kossuth Kiadó.. Gulyás I. Bánóczi R. 20072.: Latin nyelvkönyv jogászoknak. (3 téma bemutatása. Dicta Aurea. – Hunyadi Zs. 1996.Nagy M. – Szendi A.. eine Brücke zu den romanischen Sprachen.és feladatgyűjtemény jogászhallgatók részére. CD-ROM. Ajánlott szakirodalom: a tárgyalt témákhoz . Budapest.. Informatika az ókortudományban: Bárány A. 61 . Der altsprachliche Unterricht XXIV. Bp. Bp. Egy római provincia története és kultúrája. 1998.12. – Ősz F. . 1987. Szaknyelvi tankönyvek (Takács J. A.. 1994-2006. Madas E. (1981)..–Rihmer Z. 79-93. 3.Belák E. Bauer. Der altsprachliche Unterricht XXVII (1984). 4. Liturgikus latin nyelvkönyv.: Görög-római filozófia.. a jegyzeteket és a fogalommutatót írta): Sztoikus etikai antológia. folyóiratból (pl. 15-38)..Muhari K. A . Gesztelyi T.. az utószót..bővebb tájékozódásra (az ajánlott munkák a tanszék könyvtárában megtalálhatók) Általános tájékozódásra: Havas L. In: Boros G.: Informatikai alapismeretek történelem alapszakos hallgatóknak. Diósdi Gy.. Budapest 2007.... – Forisek P.

Klopsch – K. Tuomo Pekkanen. M.: Latinitas viva. In: Der neue Pauly Enzyklopädie Bd. Budapest.. Lavency.Würzburg 1980. -Tegyey I. Kőszeghy P.Lateinische Syntax und Semantik. (szerk): Töredékes hagyomány. Latin metrika. Verstan. 1986.Geréby Gy. Freiburg . 1998.Eine Einführung. von Ungern-Sternberg.): A formák és a tudás. E. Ford.. Pinkster. P. Laureys: Neulatein. 1989. Pinkster.-Lautner P. 1997.. M.. 15/1 (Rezeptions.Szerdahelyi I. Bp. Neuhausen – M.. 1988. Stotz: Mittelalterliches Latein: ein Haus mit vielen Wohnungen.. Latein . S. Grammaire Latine. B.. Bugár M. Heidelberg. Aus dem Englischen von R. Budapest 2007. Budapest 2007. Szepes E. Interpretatio. Raven – M.P. Szöveggyűjtemény. Neue Lateinische Textgrammatik. II. Révész M. Tanulmányok Platón metafizikájáról és ismeretelméletéről. W. 1986. Ács P . Crackett. Usus. A. u.): Kozmikus teológia. P.Nickel. 15/1 (Rezeptions. 2006. Bp.und Wissenschaftsgeschichte kötet): 925-46.): Sors és szabadság.J. A római történelem..) Glücklich. . Érdeklődés szerinti folyóiratcikkek a tárgyalt témákhoz A latin nyelvhez: Adamik Béla: Nyelvpolitika a Római Birodalomban. Az emberi autonómia problémája az antik filozófiában a Kr. (szerk. Ijsewein: Compagnion to the Neo-Latin. In: Der neue Pauly Enzyklopädie Bd. Fr.Bodnár I. In: Der neue Pauly Enzyklopädie Bd. 1998. Kairosz Kiadó 2005. 62 . H. Mayer E. Budapest 2001. 2005. 387 skk. Tinta kiadó.. G. 1998. Filologia Mediolatina XIII (2006): 1-25. JATEPress. Szeged. Szerk. Tar I.Gembloux 1985. Bp. – J. Burke: Küchenlatein. 2007. Tübingen.Régi magyar irodalmi szöveggyűjtemény I. Laureys: Mittellatein. A görög-római filozófiához: Betegh G..und Wissenschaftsgeschichte kötet): 447-58.und Wissenschaftsgeschichte kötet) A görög-római történelemhez: Borhy L. 1981. – Böröczki T..Jankovics J. Bp. . Schofield: A preszókratikus filozófusok. Kalevala Latina. Kaufmann. Budapest 1998. 1997. R.. Steiger Kornélnak. In: Einleitung in die lateinische Philologie. H. (ed. Sprache und Umgangssprache in der frühen Neuzeit. Kirk. . Blatt ed. Bugár M. Leuven. H.Leipzig. Description du latin classique en vue de la lecture des auteurs. 15/1 (Rezeptions. J. (Kleine kulturwissenschaftliche Bibliothek 14. Travaux du Cercle Linguistique de Copenhague Vol. P. századig. Stuttgart . . The Classical Pattern of modern western civilisation: Language. István (szerk. P.Petersen.. Bp. Römische Geschichte. Kairosz 2006.): Compagnion to the History of the Neo-Latin Studies in Hungary.. Betegh G. Eva-Maria: Szókratész. Copenhagen 1957. Paris . Bartók I. Helsinki. . István (szerk. Berlin. Humanizmus. Stroh: Latinitas viva. XI.

Nemzeti Tankönyvkiadó. Nagy Ferenc: Latin nyelv II. Havas Lászlóné:A klasszikus nyelvek jelenlegi helyzete Európában V. Pedellus Kiadó. Dr. Horváth Margit – Dr. 13 419/1 N.. – Csetényi A. Magyar Ókortudományi Konferencia.I. Bp.55-65. Junkelmann. 240-265. Tankönyvek: N.. (néhány tanulmány olvasása) Gloviczki Zoltán: Érettségiről latintanároknak (az OM honlapjáról letölthető anyag) Dr.): Platón: A lakoma. Bp. 2003. (Ford. Havas Lászlóné: Van-e és mi is az az Eurosophia? VI. 114-120. Bp. R. Bp. Debrecen 1998. H.A: Hellenisztikus filozófia. Csákvári J. E. Horváth Margit – Katona Rezsőné: Tanári kézikönyv – Latin. kötet Telosz Kiadó 1994-től (Néhány módszertanilag hasznos cikk feldolgozása. Informatikai irodalom: Goldstine.. Tankönyv a középiskolák számára. Budapest 1994 (Matúra Bölcselet) Taylor.: Panis militaris.. 164-179 l. 1985. Bp. Budapest 2002. Borzsák István: Kell-e a latin? Gondolat. Budapest: LSI Oktatóközpont. 56373 /I-II N.: Arisztotelész. Tankönyvkiadó. Nemzeti Tankönyvkiadó. Budapest: Computerbooks. 13 319/1 N. Horváth Margit – Szilágyi Ilona: Klasszikus örökségünk. A görög-római művészettörténethez és művelődéstörténethez: Apicius M. – Tarlós B: Informatika alapjai. 1996. Bp. (Pl. Budapest 1944. Holnap Kiadó 2006 (az ókorra vonatkozó részek) Steiger K.: Az újplatonizmus. Schmidt-Wecker-Röttger: Lateinische Sprachlehre. 2001. 286-303. 211-219.: Bevezetés a számítástechnikába. A görög kultúra az európai művészetben. Nagy Ferenc: Latin nyelv III. Bp. Bp.Kövendi D.: Filozófia.Horváth Margit – Szilágyi Ilona: Linguam Latinam disco I-II. Csala P.2002.. 1990. A római kultúra az európai művészetben. Nemzeti Tankönyvkiadó. Budapest 1999. – Sárosi Gy. Steiger K. 203-214. 2003. Budapest 1999. 2001. Szakácskönyv a római korból.: A lappangó örökség. Steiger K. 1997. Long. Maróth M. 2007. Budapest 2001. Bp. 87-92.) Budapest 1998. 20-29. Nagy Ferenc: Latin nyelv I.. Csákvári J. Magyar Ókortudományi konferencia. 63 .. Nagy Ferenc: Latin nyelv IV.: A görög filozófia története. T. 39-53. G. Nemzeti Tankönyvkiadó. Horváth Margit – Dr. Piliscsaba 2002.13 119/1 N. Bp. Wallis.: Platón. Horváth Margit – Dr. 1997. 2004. 13 219/1 N. Borzsák István: Dragma – válogatott tanulmányok I-IV. (szerk. Budapest 1998. Horváth Margit – Dr. Piliscsaba. II. A. Steiger K. Racskó P. Budapest: Műszaki Könyvkiadó.: A számítógép Pascaltól Neumannig. 397-409. (ford. M. Steiger K.: Parmenidész és Empedoklész kozmológiája. pl. Bp. 2004. Rsz.): Epikuros levelei. Módszertani irodalom: Kötelező irodalom A helyi pedagógiai programok idegennyelvi fejezetei N. H. A . Mainz 1997. Nemzeti Tankönyvkiadó. Phaidrosz. D. Ross. 2008.

Nagy Ilona Szekeres Csilla Szilágyi Ilona Takács Levente Beosztás Tanszékvezető egyetemi docens Egyetemi tanár Egyetemi adjunktus Egyetemi adjunktus vezetőtanár Egyetemi tanársegéd Tudományos fokozat CSc. 5. hogy olyan szakembereket képezzen.1 pontjában megnevezett kompetenciákkal rendelkeznek.A képzésért felelős kar megnevezése: Bölcsészettudományi Kar 2. mind a specializációs részben nagyobb tartalmi blokkokból és azokon belüli tantárgyakból épül fel. akik a KKK 7. ezek biztosításának módja: Az egyetem a képzés infrastrukturális hátterét ( tantermek és felszerelésüket)biztosítja. 3. Önkormányzatok)kér fel.000 Ft / félév MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM SPECIALIZÁCIÓ KÉPZÉSI PROGRAM 1.A képzés formája: költségtérítéses levelező. Takács Miklós.11. oktatói háttér.A képzés szerkezete: A képzés tartalma mind az általános. habil PhD PhD A szakmai munkában részt vevő külső tagok: Név Beosztás 14. de néhány gyakorlati jellegű kollégium megtartására külső előadókat( OKM. A képzési program végrehajtásához szükséges tárgyi és személyi feltételek. habil DSc PhD. a specializációért felelős oktató: Dr. 64 . A képzés költségtérítési díja: 140.Képzési cél: A képzés célja. Szabó József. A specializációs továbbképzésben részt vevő oktatók a Debreceni Egyetem részéről Név Gesztelyi Tamás Havas László M. 4.A szakért felelős oktató: A szak egészéért felelős oktató Dr. A képzés legkülönbözőbb szakterületeihez az egyetem különböző karain rendelkezésre áll a megfelelően képzett személyi.

Irodalomtudományi szakmódszertan. a nyelv és a kultúra vonatkozásában. elkötelezettség és minőségtudat az irodalom. tevékenységrendszerben: A képzést elvégző.2.Tanterv: A képzés során elsajátítandó kompetenciák. hogy az információkat.A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben. tevékenységrendszerben. készségek. az absztrakció képessége. személyes adottságok. Az integráció és a szegregáció kérdései. 7. 7. Ismerik a nyelvhasználat. megszerezhető ismeretek.Elsajátítandó kompetenciák: A képzés célja olyan szakemberek képzése. A nevelési-oktatási intézmény hatékonysága. kezdeményezőkészség és személyes felelősségvállalás. Sajátos pedagógiai. megszerezhető ismeretek: Kötelező ismeretkörök:Közigazgatási vezetési ismeretek.Tudáselemek.és gondolkodásmód birtokában a nyelvi. pszichológiai ismereteket és módszereket igénylő személyek. 7.3. irodalommal és kultúrával kapcsolatos problémák felismerési és kreatív kezelési képessége. továbbá arra. hogy a kor igényeinek megfelelően hatékonyan kommunikáljanak. mint szervezet.4. a nyelvvel.6. alkalmasak lesznek arra. érveket és elemzéseket a szaktantárgy oktatásában különböző nézőpontok szerint magas szinten bemutassák. A képzés módszerei: Elméleti jellegű előadások mellett tantermi. 7. irodalmi és kulturális jelenségekről szerzett tudás gyakorlati (közoktatásban kamatoztatható) alkalmazására. Nyelvészet. fogalmi gondolkodás. Birtokolják az egyetemes és a magyar nyelvtudomány valamennyi elméleti és történeti részterülete alapvető ismereteit. a nyelvhasználat társadalmi és területi tagolódását. tudáselemek. 7. akik megszerzett irodalomtudományi és nyelvtudományi ismereteik birtokában képesek az irodalmi olvasás technikáinak alkalmazására. elkülönítve azt más olvasásmódoktól. a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben.Személyes adottságok: Motiváció. 65 . együttműködési készség. illetve csoportok nevelése-oktatása – A magyar nyelv és irodalom specializáció által meghatározott választható ismeretkörök: Irodalomtudomány (kultúratudományi és médiatudományi ismeretekkel és módszertani szempontokkal bővítve). a mai kommunikációs formák és területek időszerű kérdéseinek kifejtő-leíró közvetítési módjait. Specializációtól függően terepgyakorlatok is vannak. a hazai és a nemzetközi irodalomelmélet jelentős eredményeit. laboratóriumi gyakorlatok és szemináriumi jellegű foglalkozások. szakvizsgát tett pedagógusok alkalmasak lesznek a megszerzett eredeti látás. Az intézmény és környezete. elmélyültebben ismerik egy korszak vagy jelenség irodalmi problémáit. A pedagógus a nevelési-oktatási intézmény szervezetében. A nevelési-oktatási intézmény.1. értékközpontúság. átfogóan ismerik a magyar és a világirodalom történetét. a társadalom és kultúra egymást föltételező összefüggésrendszerét. kritikai attitűd.

magyar nyelv és irodalom specializációs képzés 3-4.és 12 gyj 4 Berta Erzsébet/ versolvasás Oláh Szabolcs/ Takács Miklós (Debreceni Egyetem) 2. Az ómagyar kor nyelve 5. Irodalom és kontextusai 12 gyj 4 Goretity József/ (művészetek. próza. félév IV. Újabb tendenciák a magyar 13 koll 4 Dobos István/ irodalomban Szirák Péter (Debreceni Egyetem) 4. Biblia) Tóth Judit (Debreceni Egyetem) III. Újabb tendenciák a 13 koll 4 Berta Erzsébet/ világirodalomban Goretity József/ Katona Gábor (Debreceni Egyetem) II. Előadáselemzés. Újabb leírások a mondatleírásban 3.Számítógép a textológiában 12 gyj 4 Borbély Szilárd/ és az irodalomtudományban Debreczeni Attila (Debreceni Egyetem) 3. Irodalomelmélet 14 koll 4 Berta Erzsébet/ Szirák Péter/ Varga Pál (Debreceni Egyetem) 3. Nyelvészet 1. félév tantervi hálója III. Irodalomtudományi szakmódszertan 1. Irodalom és médiumok 14 koll 4 Berta Erzsébet/ Oláh Szabolcs/ Szirák Péter (Debreceni Egyetem) 2. Szociolingvisztika 2.A pedagógus-szakvizsgára felkészítő. félév oktató óraszámon kredit óraszámon kredit szám kérés szám kérés I. Irodalomtudomány (kultúratudományi és médiatudományi ismeretekkel és módszertani szempontokkal bővítve) 1. Bevezetés a kognitív nyelvészetbe 12 gyj 4 12 gyj 4 Kis Tamás (Debreceni Egyetem) Nyirkos István (Debreceni Egyetem) Szikszainé Nagy Irma (Debreceni Egyetem) Hoffmann István (Debreceni Egyetem) Kis Tamás (Debreceni Egyetem) PhD DSc DSc CSc PhD 66 . Szövegtipológia Tantárgy fokozat PhD/ PhD/ CSc PhD/ CSc/ DSc DSc/ CSc PhD/ CSc/ CSc PhD/ PhD/ PhD CSc/ DSc CSc/ PhD 14 14 koll koll 4 4 14 koll 4 4.

Nyelvpolitika Összesítés Óraszám: 180 Kredit: 55 92 kollokvium: 7 gyakjegy: 7 4/3 28 12 12 88 gyj gyj 3/4 4 3 27 Nyirkos István (Debreceni Egyetem) Hoffmann István (Debreceni Egyetem) DSc CSc 8.Magyar diaklektológia 7. Algebra és számelmélet A záróvizsgán a benyújott szakdolgozatot is meg kell védeni. Újabb tendenciák a magyar irodalomban 4. Irodalom és médiumok 2. Újabb tendenciák a világirodalomban Nyelvészetből írt szakdolgozat esetén: 1. 9. A résztvevők teljesítményét értékelő rendszer: A szakdolgozat: A specializációs képzési rész ismeretköreiből meghatározott témából kell készíteni. Szakmódszertan 1.6. 52 kötelező kontakt órában. Újabb eredmények a mondatleírásban 3.. Szociolingvisztika 2. A korábban szerzett ismeretek. gyakorlatok beszámításának rendje: Bármely felsőoktatási alapképzésben vagy továbbképzésben szerzett kredit elismerhető. mindegyik kollokviummal zárul 67 . A záróvizsga eredménye a záróvizsgán kifejtett tételre kapott érdemjegy és a szakdolgozatvédés eredményének átlaga kerekítve. A záróvizsga: A záróvizsgára bocsátás feltétele: A záróvizsga résztárgyai: Analízis az iskolai tanításban. A záróvizsga részei: Irodalomból írt szakdolgozat esetén: 1. 10. a záróvizsga eredményének és a szakdolgozat eredményének számtani átlaga kerekítve. Irodalomelmélet 3. Tantárgyi programok: I. ha a kredit átváltás általános szabályai szerint egyenértékesíthető jelen szakvizsgás képzés valamely tantárgyával. Az oklevél minősítése a szigorlatnak. Szövegtipológia A záróvizsgán a benyújott szakdolgozatot is meg kell védeni. Irodalomtudományi modul (kultúratudományi és médiatudományi ismeretekkel és módszertani szempontokkal bővítve): 4 tanegység összesen 16 kredit értékben.

végül az elektromos médiumok fokozatos elterjedése? Élőszavas információ. tantárgyfelelős: Oláh Szabolcs – oktatók: Berta Erzsébet.. a nyelv szerepe „a mi világunk“ 68 . A tipográfiai ember létrejötte. a rádió. Írott és nyomtatott könyv: az öntudat megragadhatóságának egyes fázisairól. A Gutenberg-galaxis. intézményei – a kultúraközvetítés emlékezettechnikai sajátos. Szerk. a nyomtatás. az illusztráló képet hogyan váltja fel az absztrakt kép? Hogyan értelmeződik át e perspektívában az imitáció és tükrözés platóni tradíciója? Milyen lehetőségeket kínálnak egy speciális komparatisztikához a festészeti és az elbeszélői nézőpont korrespondenciái? Az olvasás gadameri emblémája milyen lehetőséget nyit a képek. Szirák Péter) Három témakör:ben: A. A távíró és a „világfalu”. információ. 4 kredit. irodalom és zene viszonya a modernség új horizontján: Hogyan szünteti meg a láttató szó retorikáját. a hangosfilm és a számítógép korszakában. hogyan némítja el a narratív képet a modernség? A jelentésre összpontosított szót hogyan váltja fel a láthatóságra fókuszált szó? Az elbeszélő. A szó és kép. szóbeli poétika és az individualitás hiánya. számítógép.MITCHELL. a szerzőről és közönségéről. . Mi a kép? in Kép-Fenomén-Valóság. Szirák Péter. a kézírásos szöveg írásbeli értelmezése. C. W. Irodalom és film viszonya mint „olvasási” kérdés Művészet és kultúra a tömegeknek készült montázselvű érzéki benyomások korában – televízió. poétika – a média szociális története távlatában A kommunikációs technológiák története az orális kultúrától a technikai sokszorosíthatóság kultúrájáig.Thomas. 2001. Hans-Georg. A görög igazságosság-fogalom: Homéroszi árnyvonalaitól a platóni főszerepéig. l994. az életvilág fogalma és jelentősége. oktatók: Berta Erzsébet. az imitáló. . alakításában. HAVELOCK. A nyomtatott szöveg nyomtatott szöveges értelmezése. Fenomenológia és hermeneutika Az interszubjektivitás fenomenológiája (Husserl): szakítás a kartéziánus szubjektumfogalommal. NYÍRI Kristóf és SZÉCSI Gábor.GADAMER.Eric. 39-110. Bp. Milyen jellemzői sorolhatók fel az elsődleges szóbeliségben az emberi gondolkodásnak és a tudás narratív megnyilvánításának? Hogyan szervezi át a tudatot a betűírás. digitalizált szó és digitalizált íráskép.. Bp. a tömegsajtó térnyerése. 1996. Bp.Marshall MCLUHAN. a telefon. T-Twins. a szóbeli kifejezés szöveges értelmezése. Az információ tárolása. tantárgyfelelős: Varga Pál. UŐ. mert feloldódik a kétdimenziós képek kollázs-elvű rendszerében. az adatfeldolgozás közösségi technikái. Az élőszóba foglalás elektronikus kellékkel kivitelezett értelmezése és az elektronikus pótlással megvalósított szöveg elektronikus kiegészítésű értelmezése. Kultúra. in A szép aktualitása. Az épületek és képek olvasása. szövegek értelmező eljárásainak? Hogyan szerepelhet zenei alkotás az irodalomban? B. A könyv és a folyóirat szerepe a kultúra és a társadalmi együttlét létrehozásában. Elbeszélés a játékfilmben.. . Kijárat Kiadó. . Bp. A televíziós tömegkultúra észlelési feltételei: lassan a nyomtatott íráskép logikai szerkezete eltűnik. Varga Pál) Három témakörben: A. Irodalom és médiumok (kollokvium. . A vizuális érzékelés kulturális megkülönböztetése: a tipográfiai ember kora újkori létrejöttéről. A kommunikációs technológiák története Homérosztól Heideggerig. 2. Az élőszóba foglalás szóbeli értelmezése. a modern reklám városképe a századelőn és a századfordulón. Hol lelhetők fel a technikai fejlődés korában a gondolkodás hagyományos képletei? A technikai előállítás és a hagyomány versengéséről.David BORDWELL. Az irodalom médiumtól függő jellegéről. Előszó Platónhoz = Szóbeliség és írásbeliség. A. A társas tapasztalatszerzés újszerű izgalma a mágnesszalagra rögzített hangok. továbbítása. 4 kredit. Bp.. Irodalomelmélet (kollokvium. Oláh Szabolcs.1. J. épületek.. a digitálissá alakítás. 1997. 1998. a televízió.

Komparatisztikai kérdések: fordítás és kánon – a német koraromantika modernségelméleti horizontján A romantikus szöveg dekonstrukciós eljárásai. Balassi Kiadó. C. párbeszéd-jellege. oktatók: Dobos István.. Darvasi László. Nádas Péter.. M. a zene „mítosza”. a közös életvilág létrehozói mint egy értelmezői közösség tagjai. Bodor Ádám. kritikai nyelvhasználatok. A hagyomány fenomenológiai értelmezése. Térey János művei) 69 . 3.-M. mely szerint a közvetítőrendszerek átalakulása az általuk közvetített szimbolikus értelemvilágokat sem hagyja változatlanul.. Egy posztmodern lírai kánon (Parti Nagy Lajos. A műértelmezés esélyei. Újabb tendenciák a magyar irodalomban (kollokvium.: „Minta a szőnyegen”. Bp. Borbély Szilárd. tropologizáció. hogy a hallgató ismerje meg. historiográfiai és médiumelméleti távlatokat egyaránt hasznosító kultúratudományok rendkívül szerteágazó diskurzusaiban tapasztalás. Példázatosság és metaforikus történetmondás a hatvanas-hetvenes évek elbeszélő prózájában (Ottlik Géza. Elbeszélők. a horror és a fragmentum retorikája. 2001. a befogadás mint értés. Három témakörben: A. az életvilág és az irodalmi mű világának viszonya mint nyelvi világok kommunikációja. Ebben a távlatban újszerű módon merül fel a régi kérdéskör: irodalom és komparatisztika. Esterházy Péter.H-G. 76-89. Mészöly Miklós. közvetítés és megértés folyamatának vizsgálata szükségszerűen vezet el a nyelv világalakító teljesítményének reflektálásához.. Tandori Dezső művei) B. a szubjektum integritásának kérdésessé válása (az árnyék. Esterházy Péter.Fenomenológia és hermeneutika. Az irodalmi mű befogadása mint a nyelvileg adott világ horizontjának bővítése-átrajzolása. 1997. . megszólalási módok. Bilingvitás. az irónia. In Sz. metaforikusság) a tudás elmondássá válásának nyelvi preformáltságára irányítják a figyelmet.SZEGEDY-MASZÁK Mihály: A bizony(talan)ság ábrándja: kánonképződés a posztmodern korban. . 1995. Kemény István. poétikák. Athenaeum. Irodalom és historiográfia – a narratívák elmélete és elemzése Az irodalomtudományos. Az irodalom és a társművészetek komparatív interpretációja. narrativizálás. hermeneutikai és dekonstrukciós értelmezések szerint. A tankönyv mint zárt értelmezések gyűjteménye – az irodalomtanítás hermeneutikai nézőpontból. a nyelv „modern” filozófiája. A „prózafordulat” – a nyolcvanas és kilencvenes évek elbeszélő prózája (Hajnóczy Péter. Lássa be. 4 tanegység. Fakticitás és textualizáció kölcsönviszonya alakelméleti. . Szirák Péter) A képzés célja. Hasznosítjuk a médiatudományi belátást. az abszurd. B. az esztétikai tudat elkülönülésének bírálata. GADAMER: Igazság és módszer. milyen meghatározó művek. intézményes-kanonizáló törekvések befolyásolták az elmúlt évek magyar prózáját és líráját. Bp. melyek (pl. . Tar Sándor. értelmezés és alkalmazás mozzanatainak összeolvadása). Kovács András Ferenc. Márton László. Háy János. – Tematikus szám. többnyelvűség – médiumok közötti olvasás. Bp. Mándy Iván. Bp.megalkotásában. Konrád György. az alterego kérdése).Hayden WHITE: A történelem terhe. . Nádas Péter. A hermeneutika: „nyelvi fordulat“ és egzisztencia-filozófia egymásra hatása – „a megérthető lét: nyelv“. A szubjektum–objektum szembenállásának kiiktatása a mű befogadásának folyamatából – a befogadás játékszerűsége. hogyan változtatják meg a kanonikus szerzőkről kialakított képet a kortárs világlátások és szövegépítési szokások. „horizontösszeolvadás“. I(1993). tantárgyfelelős: Szirák Péter. A befogadás szabadsága és e szabadság határai: a megértés történetisége – a hatástörténet fogalma. 1984. Hazai Attila művei) C.THOMKA Beáta: Beszél egy hang. A kulturális szemiózis olyan fogalmak mentén válik így interpretálhatóvá. Kukorelly Endre. Krasznahorkai László.

Süskind romantika-olvasása A parfümben. 2. Három témakörben: A. Alföld. Ransmayr Ovidiusa Az utolsó világban) C.és versolvasás (gyakorlati jegy. amely a líra ideáltípusaként értett romantikus költészettől való eltérés (Abweichung) jegyében írható le (Hugo Friedrich). oktatók: Berta Erzsébet. A költői önreflexiók 70 . Lássa be. allúziók. Szimbólumok. hogy a hallgató ismerje meg. oktatók: Berta Erzsébet. Intertextuális elemek a kortárs németnyelvű prózában (Plenzdorf Goethe-olvasása az Ifjú Werther újabb szenvedéseiben. 1998. Sátáni versek. Előadáselemzés. Oláh Szabolcs. Előadáselemzés B. mindegyik gyakorlati jeggyel zárul 1. Gottfried Boehm). Thomas Bernhard Kafka-olvasása A mészégetőben. Talpa alatt a föld. Irodalomtudományi szakmódszetani modul: 3 tanegység összesen 12 kredit értékben. kritikai nyelvhasználatok. Prózaolvasás C. Salman Rushdie: Az éjfél gyermekei. 1998. Kurt Vonnegut: Az ötös számú vágóhíd. A modern líra mint a modernség szubjektumfelfogásának reprezentánsa (az individuumként értett lírai éntől a grammatikai énig – Hiltrude Gnügg). Ernest Hemingway: Fiesta. 5. intézményes-kanonizáló törekvések befolyásolták a 20. John Barth: Az út vége. 4. 53-66.. 4 kredit. Rózsa Emily kisasszonynak.SZIRÁK Péter: Folytonosság és változás. 2000/12.. Bp. hanem a versritmus és verszene hangszöveti (továbbá írásképi) összetettsége társul a beszéd képzetkincsével. A kortárs orosz prózáról – összehasonlító irodalomtudományi távlatban ABÁDI NAGY Zoltán: Regényvilág-világregény (Amerikai íróinterjúk). 2000. GYÖRFFY Miklós: A német irodalom története.BENGI László: Az elbeszélés kihívása. hogy a költő nem feldíszíti mondanivalóját. A modern líra mint „romantikátlanított romantika”. Irányzati struktúrák. s e nyelvi folyamatban zajlik a világ költői megértése. II. mítoszok a 20. Truman Capote Álom luxuskivitelben. próza. Szégyen. . Takács Miklós) Négy témakörben: A. 1999/4 52-63.MENYHÉRT Anna: Szétszálazás és összerakás („Lírai demokrácia” a kilencvenes évek fiatal magyar költészetében).BALASSA Péter szerk. Thomas Pynchon: A 49-es tétel kiáltása. század angolszász. tantárgyfelelős: Goretity József. Alföld. Wilhelm Worringer. . . Verstan – versolvasás Az előadó abból a felfogásból indul ki. Scott Fitzgerald: A nagy Gatsby. NAGY Péter: A kortárs magyar líra paradigmái. Carson McCullers: Esküvői vendég. 3. főbb alkotók és kiadványok.) B. Katona Gábor) A képzés célja.H. A modern líra mint a modernség oly jellegzetes absztrakció-alakzatának egyik megnyilvánulása (Arnold Gehlen. német és orosz prózáját.. hogyan változtatják meg a kanonikus szerzőkről kialakított képet a kortárs világlátások és szövegépítési szokások. William Faulkner: A gyújtogató. Bp. századi amerikai és angol próza példáján (Katherine Ann Porter: Bor délben. megszólalási módok. milyen meghatározó művek. 1988. Debrecen. Goretity József. lehetséges kánonok. 36 kötelező kontakt órában.: Dyptichon. 2005. A modern líra mint a modernség deszemiotizációs gesztusainak variánsa (Hugo Friedrich) D. 4. tantárgyfelelős: Berta Erzsébet. A modern líra mint a modernség oly jellegzetes redukciós alakzatának egyik változata (Hans Sedlmayr). A költészeti modernség értelmezéstípusai – a modern német líra elméletei 1. Ujabb tendenciák a világirodalomban (kollokvium. GORETITY József: Teljesség és töredékesség. 4 tanegység. . 1997.

Stephen G.BAKONYI Géza: A hálózat használata a nyelv. az ehhez viszonyuló grammatikai felépítést és a jelentésre is kiható sugallatos hangzásösszetevőket a betű szintjén. Előadáselemzés. ezt könnyű példák sorával szemléltetni.és irodalomtudomány területén. Az irodalom és a művészetek kölcsönhatása a kisprózában A képzés célja. Pécs. megvalósulásai. 1993. . Filológia a kéziratkultúrában. tantárgyfelelős: Debreczeni Attila. Szépirodalmi és szakirodalmi megfontolások és feltevések példáiból kiindulva. .STOLL Béla: Szövegkritikai problémák a magyar iroáalomban. Szerk. 1997. 2000/4. ennek történeti és jelenlegi lehetőségei.egész sora jelzi. Vladimir Nabokov: Camera obscura B. 481-491. A művészet mint világkép. A hímfarkas bőre. . hogy az irodalom élvezetének és tanításának tudományközi összefüggései. 3.SZIGETI Csaba. Franz Kafka: Az odú. Kossuth Egyetemi Kiadó. Patrice. 1987. 1983. Tóth Judit) Két témakörben: A. az irodalom és a társművészetek kapcsolatai váljanak számottevő értékelési szemponttá a továbbképzős módszertani gondolkodásában. oktatók: Borbély Szilárd. Bp. A szöveg és az új médiumok által lehetővé tett kommunikáció hatástényezőinek részben gyakorlati. Franz Kafka: Josephine. De mit jelent az. s ennek milyen konzekvenciái lehetnek a szövegkiadásokban? Egyáltalán: létezik-e a MŰ? . Conrad Ferdinand Meyer: Plautus a zárdában. részben elméleti következményei. bibliográfiák. . a gondolat a költői nyelven keresztül létrejövő gondolat.PAVIS.Olvasáselméletek. Irodalomtörténet 1998/1-2. 2. Helikon. Dieter. 1993.Újabb irányzatok a szövegkiadásban (Helikon-különszám) .. Irodalom és Biblia – A tipologikus írásmagyarázat használhatósága az oktatásban 71 . A hang és a betű anyagiságát és megmutatkozását (az olvasásfolyamatban átmenetileg ön-azonos adottságát) szintén tárgyaljuk: olyan kettős kérdésirány ez.. 2003. . . és lehet-e egyáltalán „jó”? Hogyan változott meg a szövegfogalom az újabb kutatások során. . az átélt tapasztalatoktól. Dobos István. Irodalom az irodalomban. az énekesnő. Bp. 2001. oktatók: Goretity József. Stuttgart. Számítógép a textológiában és az irodalomtudományban (gyakorlati jegy. Göttinergen.TÓTH Réka: A genetikus kritika elmélete és története. Textológia. NICHOLS. Bp. Theodor Fontane: L’Adultera. Debreczeni Attila) Két témakörben: 1. Irodalom és kontextusai (művészetek. Képzőművészet az irodalomban. Fjodor Dosztojevszkij: Szegény emberek. Vandenhoeck-Ruprecht. Hiltrude. A radikális archaizmus a mai magyar költészetben. a hangzás metrikailag irányított lejtését. Balassi. A szövegkiadások jellegéből fakadó gondok a középiskolai oktatásban Az iskolában (is) használatos szövegek igen gyakran „rosszak”. A tárgyalandó elemzési módszer tüzetesen vizsgálja a rímelhelyezést. Számítógép az irodalomtudományban – Irodalmi szövegalkotás a számítógép. Honoré de Balzac: Az ismeretlen remekmű. Lev Tolsztoj: Kreutzer szonáta. Szemléltetéssel. amely a líra medialitását érinti – most a prozódia.és a videokultúra világában Információk az Interneten. a versgrammatika szintjén. Metzler. Debrecen. új könyvtári rendszerek. Das lyrische Gedicht. Biblia) (gyakorlati jegy. 4 kredit. 4 kredit. tantárgyfelelős: Goretity József.LAMPING. Zene az irodalomban. hogy a megformálás jellegzetességei nem választhatók el a költői alkattól. A számítógép irodalmi és irodalomtudományi felhasználása. Nyikolaj Gogol: Az arckép. hogy egy szöveg „rossz”? Mihez képest „rossz”.. Anton Csehov: A fekete barát.GNÜGG. Entstehung und Krise der lyrischen Subjektivität. a ritmus. .

Kiss Katalin–Kiefer Ferenc–Siptár Péter: Új magyar nyelvtan. Kolozsvár. Wardhaugh. 2. tantárgyfelelős: Nyirkos István) A tárgy a magyar mondatok (elsősorban) strukturális jellegzetességeivel foglalkozik. 4 kredit. . SzIT. 1992. A keresztény hermeneutika kérdései és története. 1985. is hatottak. Budapest.TŐKÉS István. 2004. É. Bp. Osiris Kiadó.-M. 21–77. SZIT. tantárgyfelelős: Kis Tamás) A Szociolingvisztika tantárgy az ember mint társas lény nyelvi viselkedésének tudományos vizsgálatát célul kitűző nyelvtudományi paradigma. Karl – VORGRIMLER..) 1. Akadémiai Kiadó. A művészetek egyetemessége és viszonylagossága. Hogyan hasznosíthatjuk ezt a tudást az oktatási munkában? . nyelv és hátrányos helyzet. e tudományág fontosabb irányzataival és főbb témaköreivel (a nyelv és a nyelvészet fogalma a szociolingvisztikában. Bp. Nyelvészeti modul: 7 tanegység összesen 27 kredit értékben. Bp. Herbert. 133–171.): Nyelvtan.SZEGEDY-MASZÁK Mihály: Bevezetés. a szociolingvisztika mint tudományos paradigma. 3 kollokvium. Szeged.HAAG. nyelvi változó. . Sándor Klára. 2001. Újabb eredmények a mondatleírásban (kollokvium. a szociolingvisztika vizsgálati módszereivel. oktatás. Debrecen. az őskeresztények Ószövetség szemlélete. 1. Bibliai lexikon. A mondattani elméletek alkalmazása egyben kontrasztív célzatú. kommunikáció. 7–48 = In: Galgóczi László (szerk. Szeged. az egyéni nyelvelsajátítás. nyelvszemléletével. kódok. 3. In: Kiefer Ferenc (szerk. É. a nyelv társas funkciói és ezek evolúciós magyarázata. Alapkérdések: a Graphé az őskeresztények számára. harmadrészt pedig a szemiotikai textológia. 90 kötelező kontakt órában. 5. Szépe György és Pap Mária (szerk. a társasnyelvészet és a rendszernyelvészet szemléletének különbségei. Ronald: Szociolingvisztika. 72 . Bp. beszélőközösségek és kódválasztás. Szociolingvisztikai alapismeretek: In: Sándor Klára (szerk. De a teológiai gondolkodás mellett az irodalomra. Alföld Könyvek. a tipológiai szemlélet. Cseresnyési László: Nyelvek és stratégiák (avagy a nyelv antropológiája). Teológiai kisszótár. 4 gyakorlati jegy Szociolingvisztika (kollokvium. módszer jellemzői. 1975. Bp.. Egyrészt foglalkozik a szociolingvisztika fogalmával. Mondattan. 4 kredit. hermeneutikai alapelvek meghatározták a kereszténység bibliaszemléletét a következő évszázadokban. 1998. 1995. 1980. 1989. A mondatok strukturális vizsgálatában alapvető előfeltevés a magyar nyelv nem szabad (félig kötött) szórendje.): Strukturális magyar nyelvtan. Herbert. nyelvhasználat. 5-12. 1998. Társadalom és nyelv. nyelv és kultúra. kódkészletek. kialakulásának tudománytörténeti okaival és előzményeivel.): Nyelv. III. Bp. ikonográfiára stb.). a tipológia Pál apostol leveleiben. 1997. másrészt a diskurzuspozíciós elemzés.FABINY Tibor. . a társasnyelvészet (elsősorban elméleti) kérdéseit mutatja be. M : Irodalmi kánonok. A bibliai hermeneutika története. a magyarországi szociolingvisztika főbb területei stb. 1999. A mondatelemzés tágabb elméleti kerete egyrészt a bármely természetes nyelv leírására alkalmas — a transzformációs generatív grammatikából kinőtt — kormányzás és kötés elmélet. 2. nyelv és nem. nyelvi változás és a változásvizsgálatok. 4. Peter: Bevezetés a nyelv és társadalom tanulmányozásába.. In Sz. Kiss Katalin–Szabolcsi Anna: Grammatikaelméleti bevezető. századi bibliai hermeneutikai gondolkodás egyik vezérkérdésévé. Szeged.. a tipológia vált a XX. 1998.RAHNER. az utóbbi évtized mondatelemző irányzataitól származó eredményeket igyekszik feltárni..Az ókeresztény korban kialakult exegétikai. . Trudgill. Budapest. nyelvi jogok. Szociolingvisztikai írások.

mely szerint a nyelvi szimbólum nem egyszerű leképezése. 2006.): Szöveg és típus. Mezey László. hanem ott van mögötte a kognitív struktúrák által létrehozott kategorizáció. Tolcsvai Nagy Gábor: A szövegtipológia megalapozása kognitív nyelvészeti keretben. Bárczi Géza.. 4 kredit. 4. tehát mind a nyelv. 1984. Officina Textologica 8. A magyar nyelvű írásosság megjelenési formái. Magyar nyelvtörténet. Areális hatások az új nyelvi környezetben: új elemek a nyelvtani rendszerben és a szókincsben.és helyesírás-történeti kérdései. Debrecen. szókincstörténeti vizsgálhatósága. Budapest. A stílusnemekre alapozott szövegtipológia. 3. ítéletalkotás. I. Szövegtipológia (kollokvium. ezeknek megfelelő cselekvés) és ezek a kognitív folyamatok a nyelvi jelentésekben és struktúrákban is tükröződnek.). „A magyar nyelvet írni kezdik”. 279–577. Kovács László–Veszprémy László (szerk. Bp. A szöveg struktúrájának és időszerkezetének összefüggése a szövegtípussal. Petőfi S. Bp. 1. Újfajta nyelvi tagozódás létrejötte: az ómagyar kori nyelvjárások hangtörténeti.). tükrözése az objektív külvilágnak. fogalomalkotás. illetve tudás. Bevezetés a kognitív nyelvészetbe (gyakjegy. 1963. 233–257. Az írásbeliség megteremtésének hang. Bp.. 27–63. tantárgyfelelős: Szikszainé Nagy Irma) A szövegtípus mint funkcionális és kognitív kategória. 2006.. János: A rendszermondatok és a szövegmondatok elemzése. Benkő Loránd (főszerk.): Szöveg és típus. A szövegtípus és a stílustípus összefüggése.. 1. Kiss Jenő–Pusztai Ferenc szerk.. hogy áttekintést adjon a magyar nyelv történetének megismerésében kulcsfontosságú ómagyar kor magyar nyelvéről. 1997.): Szöveg és típus. 2. 2006. 5. 1991–95.. 116–117. 64–90. A magyar nyelv életrajza. 4 kredit. Bp. A szövegtípus és a szövegműfaj mint szociokulturális minta. Kocsány Piroska: A szövegtipológia eredményei és/vagy eredménytelenségei. mind a tapasztalás és a cselekvés is az: a közvetlenül nem megtapasztalható fogalmakat az elemi tapasztalatok szerkezete szerint strukturáljuk és 73 . 2.. In: Tolcsvai Nagy Gábor (szerk. Eőry Vilma: A szöveg időszerkezete mint szövegtipológiai jellemző. Bp. Fehér Erzsébet: Szövegtipológia a retorikai hagyományban.3.. Bp. Dobi Edit: Kétlépcsős szövegmondat-reprezentáció szemiotikai textológiai keretben. tantárgyfelelős: Hoffmann István) A tantárgy célja. Deákság és Európa. A tantárgy központi kérdésköre.. In: Tolcsvai Nagy Gábor (szerk. 1980. 7.. 3.): Szöveg és típus. Bp. hogy a nyelvi részrendszerekre való széttagolás helyett egészében kívánja láttatni a magyar nyelvet. In: Tolcsvai Nagy Gábor (szerk. 1979. 4. 2006. A magyarság kulturális kapcsolata Európával a honfoglalás után.. Honfoglalás és nyelvészet. A retorikák szövegtani hozadéka a szövegtipológiában. A szövegtípus mint általánosítható formáció. hogy a gondolkodás lényege szerint metaforikus. A magyar nyelv történeti nyelvtana. 2003. tantárgyfelelős: Kis Tamás) A nyelv szoros egységet alkot a kognitív folyamatokkal (észlelés. 2004. Tarnai Andor. Bp. Benkő Loránd. 755–781. tapasztalatszerzés. 63–122. 4 kredit. Bp. 587–617. János: A szöveg mint komplex jel. 73–192. Az írásbeli kultúra megjelenése: beszélt és írott nyelv viszonya. amely szerint a dolgokat egy-egy fogalom körébe soroljuk. 4. Bp. Debreceni Egyetem Kossuth Egyetemi Kiadója. Az Árpád-kor magyar nyelvű szövegemlékei. A tárgy elsősorban azzal segíti a megfelelő nyelvtörténeti látásmód kialakítását. Akadémiai Kiadó. 6. In: Petőfi S. A Bevezetés a kognitív nyelvészetbe tárgy ezt a kapcsolatrendszert kívánja bemutatni. Bp. 2002. 17–26. Az ómagyar kor nyelve (gyakjegy. In: Tolcsvai Nagy Gábor (szerk.

1999. 1. 2005. 3 kredit. Kolozsvár.–Trudgill. Tolcsvai Nagy Gábor szerk. Az elméleti ismeretek elsajátítása mellette be kívánja vezetni a hallgatókat a dialektológiai kutatások gyakorlati munkájába is.. Budapest. Nyelv. oktatás.és korpusztervezés.. A Bevezetés a kognitív nyelvészetbe tárgy a nyelv megértéséhez elengedhetetlen metaforikus kognitív struktúrák szerveződésében megmutatkozó törvényszerűségek bemutatásán túl röviden kitér a különböző kognitív nyelvészeti irányzatok. Nyelv. A nyelvjárásgyűjtés módszerei. Kövecses Zoltán: A metafora. 1996 2. 2002. 3. Deme László-Imre Samu (szerk. Péntek János–Benkó Attila. 2003. Az Európai Unió nyelvpolitikája. Pléh Csaba–Győri Miklós szerk. 11. módszerei. J. Peter: Dialectology. hatalom. K. A magyar nyelvi tervezés múltja és jelene. 5. 2001. A tantárgy tartalma: mi a nyelvjárás. értelmezési lehetőségei.. Kiss Jenő szerk. A határon túli magyar nyelvhasználat és nyelvtervezés kérdései. foglalkozás. Bp. 7. nyelv és jog viszonya. A határtalanítás nyelvi programja. Bp. Bańczerowski Janusz: A kognitív nyelvészet alapelvei. 4. nyelvi dominanciák az erdélyi régióban. 6. Magyar Nyelvőr 123 (1999): 78–87.: A kognitív szemlélet és a nyelv kutatása. felekezeti hovatartozás. Magyar nyelv az informatika korában. A magyar nyelvpolitika alapproblémái. 111–52. 5. Szépe György–Derényi András (szerk. A köznyelv és a nyelvjárások. A nyelvföldrajz. 3. ezek biztosításának módja: Az egyetem a képzés infrastrukturális hátterét ( tantermek és felszerelésüket)biztosítja. Kertész András: A kognitív nyelvészet szkeptikus dilemmája. Nyelv és politika. A nyelvi attitűd. egyenlőség. Nyelvpolitikai irányzatok és felfogások a globális nyelvrendszer világában. Szilágyi N. Magyar Nyelvőr 124 (2000): 209–225. 2001. Magyar nyelvtervezés Szlovákiában. státus. Sándor Klára (szerk. Magyar dialektológia (gyakjegy. 1998. (Gyakorlati bevezetés a kognitív nyelvészetbe). nyelvi jogok. Lanstyák István–Szabómihály Gizella. terjedésük és visszaszorulásuk nyelvi és társadalmi vonatkozásai. 1998. Corvina. 1998. Glatz Ferenc szerk. Nyelvpolitikai írások.: Magyar dialektológia. iskolázottság. tantárgyfelelős: Nyirkos István) A tantárgy célja megismertetni a hallgatókat a magyar nyelv területi változataival: a nyelvjárásokkal. Imre Samu: A mai magyar nyelvjárások rendszere. 1968–1977. Szépe György. A regionális nyelvhasználat (életkor.A képzési program végrehajtásához szükséges tárgyi és személyi feltételek.).. 4 kredit.. valamint a megismeréstudományok egyéb ágai és a nyelvészet viszonyára is. keletkezésük. Nyelvpolitika: múlt és jövő. A magyar nyelvjárási régiók és azok nyelvi jellemzői. A nyelvi tervezés fogalma. 4. I–VI. Bp. Bp. 1999. Nyelvpolitika. Chambers. nemek. 2.és többnyelvű környzetben. Bp. beszédhelyzet). Az alkalmazott dialektológia és az anyanyelvi oktatás. 3. Nyelvi kapcsolatok.. 1971. 4. tantárgyfelelős: Hoffmann István) A nyelvpolitika fogalma. A nyelvjárási jelenségek mivolta. eszközei és feladatai.).. 1. 1.értelmezzük. Szeged. Kolozsvár..): A magyar nyelvjárások atlasza. Nyelvpolitika. A dialektológiai kutatások célja. 2. Bp. Pécs. A képzés legkülönbözőbb szakterületeihez az egyetem különböző karain rendelkezésre áll a 74 . a nyelvatlaszok fajtái. Nyelvpolitika (gyakjegy. 2001. Sándor: Hogyan teremtsünk világot? (Rávezetés a nyelvi világ vizsgálatára). Pozsony. A regionális köznyelviség fogalma. nyelvtervezés egy. Cambridge.

a specializáció felelőse Dr.A szakért felelős oktató: a szak egészéért felelős oktató Dr. Debreczeni Attila Dr. Nagy Irma Dr. Szabó József. az új helyesírási szabályok megismerése. Szirák Péter Dr. a nyelvi szint ellenőrzése. Hoffmann István Dr. Radványi Zsuzsanna 3. Nyirkos István Dr. 4. Kis Tamás Dr. Tóth Judit Dr. A képzés költségtérítési díja: 140. A specializációs továbbképzésben részt vevő oktatók a Debreceni Egyetem részéről Név Dr. Goretity József Dr. Takács Miklós Dr. szókincsbővítés. Önkormányzatok)kér fel.A képzés módszerei: elméleti jellegű előadások mellett gyakorlatok és szemináriumi jellegű foglalkozások.A képzés szerkezete: a képzés tartalma mind az általános.megfelelően képzett személyi. oktatói háttér.A képzés formája: költségtérítéses levelező 5. Oláh Szabolcs Szikszainé dr.000 Ft / félév NÉMET NYELV ÉS IRODALOM SPECIALIZÁCIÓ A SPECIALIZÁCIÓ INDÍTÁSÁNAK INDOKLÁSA KÉPZÉSI PROGRAM 1. Dobos István Dr. Berta Erzsébet Dr. mind a specializáció részben nagyobb tartalmi blokkokból és azokon belüli tantárgyakból épül fel 6. különös tekintettel az elmúlt évtized új szavaira. 75 . új. de néhány gyakorlati jellegű kollégium megtartására külső előadókat( OKM. hatékonyabb nyelvtanítási módszerek megismerése. Katona Gábor Dr. Varga Pál Beosztás Egyetemi adjunktus Egyetemi docens Egyetemi tanár Egyetemi tanár Egyetemi docens Egyetemi docens Egyetemi docens Egyetemi docens Egyetemi tanár Egyetemi docens Egyetemi docens Egyetemi docens Egyetemi tanársegéd Egyetemi docens Egyetemi tanár Tudományos fokozat PhD CSc DSc DSc CSc CSc CSc PhD DSc PhD DSc CSc PhD PhD CSc A szakmai munkában részt vevő külső tagok: Név Beosztás 14.Képzési cél: A célcsoportban megnevezettek német szakmódszertani és országismereti ismereteinek megújítása.A képzésért felelős kar megnevezése: BTK 2. Borbély Szilárd Dr.

Országismeret. Sajátos pedagógiai. megszerezhető ismeretek. hogy a változó oktatási körülmények között helyt tudjon állni. tevékenységrendszerben. pszichológiai ismereteket és módszereket igénylő személyek. szakcsoport vezetésben.2. A nevelési-oktatási intézmény hatékonysága.Elsajátítandó kompetenciák: A továbbképzés a szaktárgyi és szakmódszertani ismeretek megújításával növeli a pedagógus szakmai biztonságát és segíti abban.Tudáselemek. kreativitás. mint szervezet. a szakmai továbbképzéshez szükséges pozitív hozzáállás.1.Személyes adottságok: elkötelezettség és igény a minőségi munkára. tudáselemek. A pedagógus-szakvizsgára felkészítő specializációs képzés 3-4. 7. 2. II. Karl Katschthaler PhD 76 . önfejlesztésre. illetve csoportok neveléseoktatása Szakmai ismeretkörök: Szakmódszertan. Drámapedagógia Didaktika az irodalomoktatásban. Összehasonlító országismeret – civilizáció és 20 I. elmélyítésére való készség. félév tantervi hálója Tantárgy óraszám I. Országismeret 1. önművelésre. a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben. félév Számonkérés koll II. A német nyelvtanítás módszertanának legújabb eredményei ea.3.4. A német nyelvtanítás módszertanának legújabb eredményei gyak. 7. Szakmódszertan 1.7. A pedagógus a nevelési-oktatási intézmény szervezetében. Rendelkezzen magas szintű nyelvtani és lexikai ismeretekkel. A pedagógus tudjon és merjen igényes feladatokra vállalkozni. személyes adottságok.Tanterv: A képzés során elsajátítandó kompetenciák. Az intézmény és környezete. Az integráció és a szegregáció kérdései. megszerezhető ismeretek: Kötelező ismeretkörök: Közigazgatási vezetési ismeretek. A megszerzett tárgyi ismereteket legyen képes magas szinten átadni az oktatás folyamatában. ismeret bővítésére. készségek. A nevelési-oktatási intézmény. országos és regionális szakmai vetélkedők előkészítése során lehet alkalmazni. az egyéni tudás. tevékenységrendszerben: A megszerzett ismereteket a középiskolai oktatásban és az oktatásszervezésben. Nyelvi és nyelvtani ismeretek 7.A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben. félév Számonkérés oktató kredit Dr Lieli Pálné Dr Lieli Pálné PhD fokozat kredit 5 óraszám 15 gyj 5 PhD 20 koll 5 Dr. 7.

III. 10. 2. Tantárgyi programok: A német nyelvtanítás módszertanának legújabb eredményei 77 . a záróvizsga eredményének és a szakdolgozat eredményének számtani átlaga kerekítve. ha a kredit átváltás általános szabályai szerint egyenértékesíthető jelen szakvizsgás képzés valamely tantárgyával. 2. V. Emelt szintű 20 beszédgyakorlat anyanyelvű oktatóval 2. gyakorlatok beszámításának rendje: Bármely felsőoktatási alapképzésben vagy továbbképzésben szerzett kredit elismerhető. valamint a szakdolgozat benyújtása. A záróvizsga részei: a záróvizsga főbb témakörei: Szakmódszertan. Drámapedagógia. Horváth Andrea Lydia Böttger lektor Lydia Böttger lektor PhD PhD PhD PhD gyj 10 2/3 25 90 2/3 30 8. A záróvizsga eredménye a záróvizsgán kifejtett tételre kapott érdemjegy és a szakdolgozatvédés eredményének átlaga kerekítve. Radványi Zsuzsanna Dr. Összehasonlító országismeret A záróvizsgán a benyújtott szakdolgozatot is meg kell védeni. Drámapedagógia a nyelvoktatásban gyak. A korábban szerzett ismeretek. Emelt szintű grammatikai és helyesírási gyakorlat anyanyelvű oktatóval Összesítés 90 Óraszám: 180 kollokvium: 4 Kredit: 55 gyakjegy: 6 gyj 5 Dr. Didaktika az irodalomoktatásban 1. Összehasonlító 15 országismeret – civilizáció és életmódtörténet gyak. Horváth Andrea Dr. Didaktizált irodalomoktatás ea. Az oklevél minősítése a szigorlatnak. Emelt szintű nyelvgyakorlat 1. 9. IV. Drámapedagógia a nyelvoktatásban ea. 2. Radványi Zsuzsanna Dr. A résztvevők teljesítményét értékelő rendszer: A szakdolgozat: a specializációs képzési rész ismeretköreiből a szakfelelős által jóváhagyott témából kell készíteni A záróvizsga: A záróvizsgára bocsátás feltétele: a tantervben előírt számú vizsga és gyakorlati jegy megszerzése.életmódtörténet ea. Karl Katschthaler PhD 15 15 15 15 gyj 5 30 koll gyj koll gyj 5 5 5 5 Dr. Drámapedagógia 1. Didaktizált irodalomoktatás gyak.

a médiumok és a kulturális intézményrendszer. gyakorlat 15 óra Összehasonlító országismeret . A kurzus folyamán az európai civilizáció egy-egy fejezetét kívánjuk bemutatni. Végül a harmadik fonal a didaktizálás lehetőségeivel foglalkozik. A tantárgy a tanulás és tanítás módszertani kérdéseit úgy vizsgálja meg. A tantárgy kreditértéke: 10 Kontaktórák száma: Előadás 20 óra. A tantárgy fő tematikai egységei: Produktív nyelvi készségek: beszédfejlesztés. gyakorlat 15 óra Drámapedagógia a nyelvoktatásban Előadás és gyakorlat 78 . A vizsgálódások súlypontja a jelen kulturális és politikai rendszere. hogy a tanárok nyelvi kompetenciája fejlődjön. A program lehetőséget nyújt arra is.civilizáció és életmódtörténet Előadás és gyakorlat A tantárgy célja: a hallgatók országismereti tudásának felfrissítése és kibővítése. valamint a multikulturalitás jelenségei és problémái. nyelvvizsgára. folyamatos kitekintéssel Magyarországra. hogy a vezetőtanár képes legyen helyes pedagógiai és módszertani döntéseket hozni. A kreditek megszerzésének módja: az előadás kollokviummal. szükségszerűen a német nyelvű országokra koncentrálva. amelyek nélkül a vezetőtanárok mentori feladataikat nem tudják megfelelő szinten ellátni. írott szöveg értése A nyelvtan és a szókincs közvetítése Az idegennyelv tudásának mérése és értékelése Tankönyv kiválasztása és elemzése munkatankönyvekkel Felkészítés az érettségire. A tantárgy kreditértéke: 10 Kontaktórák száma: Előadás 20 óra. a gyakorlat gyakorlati jeggyel zárul. az EU-n belüli szerepvállalás. írásfejlesztés Receptív készségek: hallott szöveg értése. a példaszerűséget követve. nem kötelező jelleggel . A képzés elsődleges célja az. a nemzeti identitás kérdései. a történelemtanítás didaktikájának fő elvét. tanulmányi versenyekre A résztvevők . mivel az előadások és a műhelymunkák a célnyelven folynak. A kreditek megszerzésének módja: az előadás kollokviummal. Svájc) sajátosságainak összehasonlító bemutatására vállalkozik.a tanév végére. hogy érinti a nyelvészeti aspektusokat is. A tantárgy tematikája három fonalra bontható. Az első fonalat a három német nyelvű ország (Ausztria.Előadás és gyakorlat A tantárgy célja: A tantárgy segítséget nyújt a hazai és nemzetközi kutatások megismeréséhez. A második fonal a Civilizáció és életmód történetével foglalkozik. Németország. században. amely tartalmazza az egyes témákkal kapcsolatos új ismeretek kipróbálását és a tanítási folyamat reflektálását. a gyakorlat gyakorlati jeggyel zárul. annak kialakulása a XX.elkészítenek egy portfoliót.

) fejlesztése A kreditek megszerzésének módja: az előadás kollokviummal. hogy milyen nyelvi szintű irodalmi szövegek alkalmasak a német nyelv különböző szintű iskolai oktatására. kreatív. hogyan használható a didaktizált irodalomoktatás a kommunikatív és kulturális nyelvi kompetencia fejlesztésére. Az irodalmi szövegek sokszínűségük és érzelmeket kiváltó tulajdonságuk miatt jól hasznosítható kiindulási alapot nyújtanak a szabad kötetlen beszédhez és az idegen (ebben az esetben a német) kultúra világának megismeréséhez. A kurzus segítséget kíván nyújtani beszélgetések és tanári tapasztalatok egybegyűjtésével. irodalommal és kultúrával történő intenzív foglalkozást. a mondák. hogyan és milyen kritériumok által válhatnak irodalmi szövegek alkalmassá az oktatásra. hogy egy idegen nyelv elsajátításához vezető úton milyen módszereket alkalmazhatunk. melyek az egész személyiségre irányuló tanulási folyamat (ganzheitliches Lernen) gondolatára épülnek. novella) és a XX. A tantárgy tematikája Az irodalmi művek drámapedagógiai szempontú szcenikus interpretációja során a következő jelenségekre irányítjuk a figyelmet: • a motorikus. század lírája dolgozható fel az iskolai oktatásban. esztétikai emocionális. rugalmas gondolkodásmód fejlesztése • az alkotóerő. A módszer alkalmazása során előtérbe kerül a motorikus.A tantárgy célja annak bemutatása. Egyes német nyelvű irodalmi szövegek módszertani és didaktikai kidolgozása által a kurzus gyakorlati ötleteket nyújt ahhoz. kiejtés. a gyakorlat gyakorlati jeggyel zárul. a gyakorlat gyakorlati jeggyel zárul. empatikus készségek fejlesztése • az ön. tervszerű munka fejlesztése • a drámai kifejezésformák megismerése • a kritikai érzék fejlesztése • az idegennyelvi készségek (szókincs. A tantárgy kreditértéke: 10 Kontaktórák száma: Előadás 15 óra. emocionális és empatikus készségek fejlesztése. A kurzus anyagát egy erre a célra összeállított szöveggyűjtemény és a további munkát segítő irodalomjegyzék képezi. fantázia fejlesztése • az egyén aktív részvételének elősegítése egy közösség munkájában • a koncentrált. Eme faktorok pedig nagymértékben elősegíthetik az idegen nyelvvel. gyakorlat 15 óra 79 . esztétikai.és emberismeret bővítése • az önálló. kreatív. A tantárgy tematikája: kiválasztott irodalmi szövegek alapján (az irodalom széleskörű fogalmát használva) többnyire rövid próza (pl. gyakorlat 15 óra Didaktizált irodalomoktatás Előadás és gyakorlat A tantárgy célja: bemutatja. A kreditek megszerzésének módja: az előadás kollokviummal. nyelvtan. stb. de a mesék. A tantárgy kreditértéke: 10 Kontaktórák száma: Előadás 15 óra. a konkrét költészet és a gyermekirodalom is segítik az idegen nyelvű olvasás stratégiai gyakorlását és az idegen nyelvű kultúra recepcióját.

és rávilágítson azokra a specifikus nyelvi jellemzőkre. A társalgást kiegészíti az adott témához kapcsolódó autentikus szövegek otthoni önálló feldolgozása. A kreditek megszerzésének módja: gyakorlati jegy. kötőmód stb. ezek biztosításának módja: Az egyetem a képzés infrastrukturális hátterét ( tantermek és felszerelésüket) biztosítja. de néhány gyakorlati jellegű kollégium megtartására külső előadókat( OKM. Karl Katschthaler Dr. szóbeli összefoglalás. gyakorlása • az egyes mondattani jelenségek gyakorlása autentikus szövegek elemzése révén • a legfontosabb aktuális helyesírási változások nyomonkövetése A kreditek megszerzésének módja: gyakorlati jegy. A képzési program végrehajtásához szükséges tárgyi és személyi feltételek. amelyeket a kézikönyvekben nem vagy alig lehet megtalálni. Önkormányzatok)kér fel. véleményalkotás. hogy kialakítsa az igényt az önálló metanyelvi reflexióra. hogy a beszédkészség fejlesztésének olyan különféle módszereire világítsunk rá. Ily módon a kurzus célja az is. Horváth Andrea Dr. hogy hogyan fejleszthetők önállóan a szókincs és a nyelvi készségek. A specializációs továbbképzésben részt vevő oktatók a Debreceni Egyetem részéről Név Dr. összetett mondatok. Kiemelt fontosságú. Lieli Pálné Dr. beszélgetés. vita és referátum). amelyeket a résztvevők saját nyelvtanítási munkájuk során is alkalmazhatnak (szerepjátékok. Radványi Zsuzsanna Lydia Böttger Beosztás egyetemi tanársegéd egyetemi adjunktus egyetemi adjunktus egyetemi adjunktus lektor Tudományos fokozat PhD PhD PhD PhD - A szakmai munkában részt vevő külső tagok: Név Beosztás 80 . A tantárgy kreditértéke: 5 Kontaktórák száma: 20 Emelt szintű grammatikai és helyesírási gyakorlat anyanyelvű oktatóval Gyakorlat A szeminárium fő feladatai: • a mondatalkotás alapjainak ismétlése (szórend. főnévi igeneves szerkezetek. kötőszavak.Emelt szintű beszédgyakorlat anyanyelvű oktatóval Gyakorlat A szeminárium keretében magas szintű speciális társalgási témák feldolgozásával kerül sor a szókincs további bővítésére és a kommunikációs készségek szintentartására. A képzés legkülönbözőbb szakterületeihez az egyetem különböző karain rendelkezésre áll a megfelelően képzett személyi. A tantárgy kreditértéke: 10 Kontaktórák száma: 30 11.). szenvedő szerkezetek. melynek során a résztvevők tudatosíthatják. oktatói háttér.

a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben. Historiográfia. 7. laboratóriumi gyakorlatok és szemináriumi jellegű foglalkozások.000 Ft / félév TÖRTÉNELEM SPECIALIZÁCIÓ KÉPZÉSI PROGRAM 1.Tanterv: A képzés során elsajátítandó kompetenciák.Személyes adottságok: A történetírás legújabb eredményeinek ismerete.A képzés formája: költségtérítéses levelező. Történelem szakmódszertan. 81 .A képzésért felelős kar megnevezése: BTK 2. A legújabb kutatási eredmények és értelmezési szempontok megismertetése. Magyarország az Európai Unióban.3. 7. században. 3. Magas szintű tájékozottság a történetírás legfontosabb kérdéseiben a középkortól napjainkig.1. amely szükséges a középiskolai oktatásban.2. A megszerzett ismeretek magas szintű átadásának képessége az oktatás folyamatában. A képzés költségtérítési díja: 140. megszerezhető ismeretek. Európa és Magyarország az újkorban. történelem specializáció felelőse Dr. 7. Az európai és a magyar történelem folyamatainak összekapcsolásával ezek az ismeretek a komparatisztikai szemléletet is erősítik. Specializációtól függően terepgyakorlatok is vannak. Szabó József.Elsajátítandó kompetenciák: Történelemből elsajátítandó: elméletileg is megalapozott átfogó ismeretek. készségek. alkalmasság önálló következtetések levonására.Tudáselemek. megszerezhető ismeretek: Történelem specializáció ismeretköre: Európa és Magyarország a középkorban. tudáselemek. mind a specializációs részben blokkokból és azokon belüli tantárgyakból épül fel. Papp Imre. Elméleti felkészültség a történetírás aktuális kérdéseiről.A szakért felelős oktató: A szak egészéért felelős oktató Dr. tevékenységrendszerben 7.14. ezek rendszeretési képessége. 5. személyes adottságok. 4. nagyobb tartalmi 6.A képzés módszerei: elméleti jellegű előadások mellett tantermi.A képzés szerkezete: A képzés tartalma mind az általános. Európa és Magyarország a kora újkorban.Képzési cél: A középiskolai tanárok és a vezető tanárok történelmi ismereteinek megújítása. Európa és Magyarország a 20.

PhD 75 3/3 24 15 105 gyj 4/4 3 31 kollokvium: 7 gyakjegy: 7 Minden oktató a Debreceni Egyetem alkalmazottja 8. félév számon kérés oktató kredit A az fokozat kredit óraszám 5 3 Dr. Pallai László Dr. 15 században" 2. Magyarország a jelenkorban 1. CSc PhD PhD Habil. Bodnár Erzsébet Dr. Magyarország a 10 polgárosodás korában IV. Európa a" hosszú 19. Pósán László Dr.A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben. A történetírás új irányzatai VI. PhD PhD PhD. Szakmódszertani szeminárium Összesítés Óraszám: 180 Kredit: 55 koll gyj 5 3 15 10 15 15 10 10 15 koll gyj koll koll gyj gyj koll 5 3 5 5 3 2 5 Dr. III. szakcsoport vezetésben lehet alkalmazni. A pedagógus-szakvizsgára felkészítő specializációs képzés 3-4.. félév számon kérés koll gyj II.Európa és Magyarország a kora újkorban 2. Európa a 20.A résztvevők teljesítményét értékelő rendszer: 82 . Barta Róbert Dr. Barta Róbert Dr. században 15 10 I. Bárány Attila Dr. Kora újkor történet 1. században V. A történelemtanítás szakmódszertana 2. Velkey Ferenc Dr. században 3. A nagyhatalmi viszonyok és Európa 2. Historiográfia 1.4. félév tantervi hálója Tantárgy óraszám I. Az Európai Unió és Magyarország VII. század világában 2. Erős Vilmos Dr. században II. Európa és Magyarország a középkorban 2.Szakmódszertan 1. Középkor történet 1. Pallai László Kovács István PhD. Európa a 16-18. tevékenységrendszerben: történelemből megszerzett ismereteket a középiskolai oktatásban és oktatásszervezésben. Magyarország a 20. Magyarország politikai rendszerei a 20. Európa a jelenkorban 1. Papp Imre Dr.7. Európa és Magyarország az újkorban 1. Györkös Attila PhD PhD 15 10 koll gyj 5 3 DSc PhD . Püski levente Dr. Magyarország a 11-15.

II. Tantárgyi programok: Történelem tantárgy programja. A hatalmi viszonyok változásai. században Az Európai Unió és Magyarország Historiográfia Szakmódszertan A záróvizsga eredménye a záróvizsgán kifejtett tételre kapott érdemjegy és a szakdolgozatvédés eredményének átlaga kerekítve. Magyarország a jelenkorban c. valamint a szakdolgozat benyújtása. A záróvizga tárgyai történelemből: Középkor történet Kora újkor történet Európa és Magyarország az újkorban Magyarország a jelenkorban Európa a 20. A korai kapitalizmus. IV. a trianoni béke. Az oklevél minősítése a szigorlatnak. a regionális átrendeződést. Tematikus egységei: Az első világháború és következményei. A török hódítás és berendezkedés. Magyarország európai kapcsolatai.A korábban szerzett ismeretek. A politikai berendezkedések és a nemzetállamok típusai. A magyar és a nyugat-európai társadalmi struktúrák. III. Európa és Magyarország a kora újkorban c. Magyarország a dualizmus rendszerében. tárgy előadás és szeminárium formájában tárja fel az ország legfontosabb sors fordulóit és rendszerváltásait. A második világháború és következményei. a nemzetállamok szerepét és a hatalmi viszonyokat. gazdaság és társadalom. Vallási és kulturális változások. tárgy előadás és szeminárium keretében feltárja a kor nagy változásait. A záróvizsga részei: a záróvizsga résztárgyait az egyes specializációk határozzák meg A záróvizsgán a benyújott szakdolgozatot is meg kell védeni. politikai berendezkedések összevetése. A polgári társadalmak változatai. Az ipari forradalmak Európában és Magyarországon. A 83 . ha a kredit átváltás általános szabályai szerint egyenértékesíthető jelen szakvizsgás képzés valamely tantárgyával 10. Európa és Magyarország a középkorban c. I. az alkotmányos berendezkedések születését. tárgy előadás és szeminárium keretében a főbb európai történeti folyamatokat taglalja magyarországi vonatkozásaival. században. a záróvizsga eredményének és a szakdolgozat eredményének számtani átlaga kerekítve. Tematikus egységei: Nyugat-Európa vezető szerepének kialakulása. tárgy előadás és szeminárium keretében taglalja a modern kapitalizmus kialakulását. gyakorlatok beszámításának rendje: Bármely felsőoktatási alapképzésben vagy továbbképzésben szerzett kredit elismerhető. Tematikus egységei: Anyagi és szellemi kultúra. Magyarország a Habsburg Birodalomban.A szakdolgozat: a specializációs képzési rész ismeretköreiből meghatározott témából kell készíteni A záróvizsga: A záróvizsgára bocsátás feltétele: az előírt számú vizsga és gyakorlati jegy megszerzése. A magyar polgárosodás a 19. A két világháború közötti magyar berendezkedés. Tematikus egységei: Politikai forradalmak Európában. Európa és Magyarország az újkorban c. majorsági gazdálkodás). Magyarország helyének megváltozását. A közép-európai régió és a magyar fejlődés sajátosságai(örökös jobbágyság. 9.

docens egy. Papp Imre Dr. A globalizáció története. A szóbeliség és az írásbeliség aránya a tanítás folyamatában. Európa a jelenkorban c.000 Ft / félév 84 . oktatói háttér. Barta Róbert Dr. A tankönyvek kiválasztása és alkalmazása. tárgy előadás és szeminárium keretében dolgozza fel a 20. 11. A bipoláris rendszer kialakulása a második világháború után. Az Annales-iskola. Önkormányzatok)kér fel. Multimédia és internet az oktatásban. században. Historiográfia c. A Kádár-korszak. A magyar történetírás útjai a 20. Magyarország az Unióban. doc. Tematikus egységei: A első világháború és következményei. Velkei Ferenc Beosztás egy. A képzési program végrehajtásához szükséges tárgyi és személyi feltételek. A történetírás modernizálódása. Bodnár Erzsébet Dr. V. A Szovjetunió összeomlása. Pósán László Dr. egy. egy. Tematikus egységei: Történetfilozófiai irányzatok a 20. Tematikus egységei: Változó szabályozások a történelemoktatásban. de néhány gyakorlati jellegű kollégium megtartására külső előadókat( OKM. Györkös Attila Kovács István Dr. VII. Diktatúrák és demokráciák a két világháború között.Rákosi korszak és az 1956-os forradalom. tanár egy doc. tárgy előadás és szeminárium keretében foglalja össze a modern szemléletű oktatáshoz szükséges ismereteket. doc. adjunktus egy. A specializációs továbbképzésben részt vevő oktatók a Debreceni Egyetem részéről Név Dr. tárgy előadás keretében foglalja össze a történetírás új eredményeit. VI. doc. adj egy. századi Európa történetének legfontosabb állomásait. A történelemtanítás szakmódszertana c. Hatalmi átrendeződések. Kommunikációs kérdések és konfliktuskezelés a történelem oktatása során. egy. adj. rendszerváltások Európában. A képzés költségtérítési díja: 140. A képzés legkülönbözőbb szakterületeihez az egyetem különböző karain rendelkezésre áll a megfelelően képzett személyi. Hidegháború és enyhülés. Új történetírói irányzatok a második világháború után. vezető tanár egy. Az Európai Unió fejlődése. Püski Levente Dr. doc. A rendszerváltás és a magyar demokrácia kialakulása. egy. Bárány Attila Dr. Tudományos fokozat PhD PhD PhD PhD PhD PhD DSc PhD PhD habil CSc A szakmai munkában részt vevő külső tagok: Név Beosztás 14. században. ezek biztosításának módja: Az egyetem a képzés infrastrukturális hátterét ( tantermek és felszerelésüket)biztosítja. Pallai László Dr. Erős Vilmos Dr. A második világháború és következményei.

5.A képzés szerkezete: A képzés tartalma mind az általános. megszerezhető ismeretek Kötelező ismeretkörök: Közigazgatási vezetési ismeretek. Az integráció és a szegregáció kérdései. hogy az oktatás különböző szintjein legyenek olyan szakemberek. A nevelési-oktatási intézmény. Sajátos pedagógiai.és társadalomszemléletének. 7.Tudáselemek. mint szervezet. indítására. Vallás és más tudományok. tudáselemek. akik világnézeti-vallási elkötelezettségtől függetlenül tudnak vallástudományi alapismereteket nyújtani.Képzési cél: A képzés célja. a Vallástudomány specializáció felelőse: Dr. A pedagógus a nevelési-oktatási intézmény szervezetében. akik képesek a vallástudomány és a világvallások ismeretei és hagyományai között eligazodni. valamint képesek a szakmai alapismereteken túl a különböző vallások istenfogalmának. mind a specializációs részben nagyobb tartalmi blokkokból és azokon belüli tantárgyakból épül fel.. Tóth Judit.A szakért felelős oktató: A szak egészéért felelős oktató Dr. emberismeret.A képzés formája: költségtérítéses levelező. készségek. valamint legfontosabb etikai értékeinek a megismertetésére is. Világvallások szövegforrásai 85 . tevékenységrendszerben 7. A továbbképzés célja olyan szakemberek képzése. 4. 6. 3.1 pontjában megnevezett kompetenciákkal rendelkeznek. ember. átgondoltabb oktatására (magyar irodalom.2. akik a KKK 7. illetve csoportok nevelése-oktatása – A Vallástudomány ismeretkörei: Vallástudomány. szakkörök stb. és ezáltal saját tantárgyaik vallási dimenzióinak teljesebb. hogy olyan szakembereket képezzen.VALLÁSTUDOMÁNY SPECIALIZÁCIÓ KÉPZÉSI PROGRAM 1.Elsajátítandó kompetenciák: Az általános világnézeti-vallási pluralizálódás következtében megerősödött az az igény.). vallási specializációk. Specializációtól függően terepgyakorlatok is vannak. Vallástörténet. a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben. laboratóriumi gyakorlatok és szemináriumi jellegű foglalkozások.Tanterv: A képzés során elsajátítandó kompetenciák.A képzésért felelős kar megnevezése: BTK 2. 7. Az intézmény és környezete.A képzés módszerei: Elméleti jellegű előadások mellett tantermi.1. A nevelési-oktatási intézmény hatékonysága. történelem. megszerezhető ismeretek. állampolgári ismeretek stb. személyes adottságok. Szabó József. pszichológiai ismereteket és módszereket igénylő személyek.

Egyház és művészet 5. (Iszlám és keleti vallások) III. szakvizsgát tett pedagógusok alkalmasak lesznek a megszerzett eredeti látás. a vallással kapcsolatos ismeretek felismerési és kreatív kezelési képessége. kezdeményezőkészség és személyes felelősségvállalás. kredit 5 5 5 IV. PhD oktató Fokozat 2.Személyes adottságok: motiváció. gyj. Vallásfilozófia 15 2.A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben. koll. vallástudomány specializációs képzés 3-4.és gondolkodásmód birtokában a vallási jelenségekről szerzett tudás gyakorlati (közoktatásban kamatoztatható) alkalmazására. Hittud. félév óraszám számon kérés kredit Kovács Ábrahám PhD Debreceni Reform. az absztrakció képessége. kritikai attitűd. 15 (Kereszténység) 3. (Zsidó) 15 15 koll. Vallástörténet III. Vallási néprajz 3. koll. tevékenységrendszerben: a képzést elvégző. Vallásszociológia 4. Vallástörténet 1. félév óraszám számon kérés I. DSc CSc PhD. értékközpontúság 7. 4 4 15 koll.4. Egyetem Tóth Judit Debreceni Egyetem Fehér Bence Károli Gáspár Református Egyetem Bugár István Debreceni Egyetem 15 15 15 10 koll. Vallásfenomenológia II. 4 2. Vallástörténet I. koll. Hittud. együttműködési készség. félév tantervi hálója Tantárgy III.3. Valláslélektan koll. fogalmi gondolkodás. története 15 és módszertana 3. habil.7. Egyetem Kovács Ábrahám PhD Debreceni Reform. Hittud. Vallástörténet II. koll. A vallástud. Vallás és más tudományok 1. gyj. a különböző nézőpontok bemutatásával a más vallások (kultúrák) iránti tolerancia kialakítására és erősítésére A pedagógus-szakvizsgára felkészítő. 4 4 4 4 Bartha Elek Debreceni Egyetem Dalminé Kiss Gabriella Debreceni Egyetem Nagy Márta Debreceni Egyetem Pék Győző Debreceni Egyetem PhD PhD habil. vallástudományba a 15 koll. 4 86 . PhD habil.Bev. Vallástudomány 1. Egyetem Marjovszky Tibor PhD Debreceni Reform. Hittud. PhD habil. elkötelezettség és minőségtudat a vallástudomány és a különböző világvallások alapvető ismereteinek vonatkozásában. Egyetem Marjovszky Tibor Debreceni Reform.

Tantárgyi programok: TANTÁRGYI ADATLAP Kredit: 5 Óraszám: 15 Előadás Szeminárium Konzultáció Értékelés: Szigorlat Kollokvium X Tantárgy neve: Bevezetés a vallástudományba Félév: 3. valamint a szakdolgozat benyújtása. 4 2. 10. 2) a szakdolgozat témájától függően vallástudományi vagy vallástörténeti tárgyú szóbeli vizsga. Református Egyetem 180 óra 55 kredit Óraszám: 180 Kredit: 55 A szakdolgozat kreditértéke 10 kredit 8. A résztvevők teljesítményét értékelő rendszer: A szakdolgozat: a specializációs képzési rész ismeretköreiből meghatározott témából kell készíteni A záróvizsga: A záróvizsgára bocsátás feltétele: az előírt számú vizsga és gyakorlati jegy megszerzése. ha a kredit átváltás általános szabályai szerint egyenértékesíthető jelen szakvizsgás képzés valamely tantárgyával. Iszlám és vallási szövegek Összesen keleti 90 27 Kollokvium: 9 Gyakorlati jegy: 4 10 90 gyj.A korábban szerzett ismeretek. Kossuth u. gyakorlatok beszámításának rendje: Bármely felsőoktatási alapképzésben vagy továbbképzésben szerzett kredit elismerhető. a záróvizsga eredményének és a szakdolgozat eredményének számtani átlaga kerekítve. Zsidó és keresztény szövegek 10 gyj. A záróvizsga eredménye a záróvizsgán kifejtett tételre kapott érdemjegy és a szakdolgozatvédés eredményének átlaga kerekítve. Az oklevél minősítése a szigorlatnak. 4 28 Tóth-Mihala Veronika Református Gyülekezet. 9.IV. Debrecen. Fehér Bence PhD Károli Gáspár habil. A záróvizsga részei: A vizsga két részből áll: 1) a szakdolgozat megvédése. X 87 . A záróvizsgán a benyújott szakdolgozatot is meg kell védeni. Világvallások szövegforrásai 1.

: Vallás. B. A vallástudomány fogalma általában és a különböző világvallásokban 2. 1994Hamilton. A tudományág kialakulása és helye a teológia tudományos környezetében 3.: Vallási hiedelmek és eszmék története I-III. A vallás mint kommunikációs-. 1996. Bevezetés a vallástudományba. A vallástudomány tudományos kontextusa 4. vallásdefiníciók 7. A vallástudomány tárgya. Kovács Ábrahám docens TANTÁRGYI ADATLAP Kredit: 5 Előadás Szeminárium Konzultáció Értékelés: Szigorlat Kollokvium Gyakorlati jegy X Tantárgy neve: A vallástudomány története és módszertana Félév: Óraszám: 3. 2004. Budapest: Calibra Kiadó.Gyakorlati jegy A tantárgy rövid leírása: A tantárgy célja a vallástudomány általános fogalmainak és kérdéseinek áttekintő bemutatása olyan módon. értelmezési. A vallástudományi módszertan Kötelező olvasmányok: Eliade. Leeuw. Témakörei: 1. vallásfilozófia.) 5. 15 X 88 . valláskritika stb. 2001 (Osiris tankönyvek) Voigt Vilmos: A vallási élmény története. van der: A vallás fenomenológiája. Budapest: Osiris Kiadó. társadalom. ember. Elméleti és összehasonlító vallásszociológia. M. G. A tantárgy oktatója: Dr. Budapest: Osiris-Századvég Könyvtár. Budapest: AduPrint. 1998. Vallástudományi szakágak (vallástörténet. Horváth Pál: Vallásismeret. Budapest: Timp Kiadó.és szimbólumrendszer 6. hogy megalapozza a kurzus többi tárgyának oktatását is. M.

Hamilton. A kialakuló tudomány helye a tudományok rendszerében. X 89 . sz. Kovács Ábrahám docens TANTÁRGYI ADATLAP Kredit: 5 Óraszám: 15 Előadás Szeminárium Konzultáció Értékelés: Szigorlat Kollokvium Gyakorlati jegy X Tantárgy neve: Vallásfenomenológia Félév: 3.: Vallás. 1996. valamint legfontosabb módszereinek ismertetése. sz. A vallástudomány a 20. A vallástudomány a 18. közepétől a 19. M. közepén 3. ember. A vallástudomány legfontosabb módszerei Kötelező olvasmányok: Eliade. A vallástudomány története Magyarországon 7. 1994Horváth Pál: Vallásismeret. Marx. kapcsolata más tudományágakkal 4. társadalom. Budapest: Osiris-Századvég Könyvtár. Bp.-ban 6.. M. Feuerbach.. sz. A tantárgy oktatója: Dr.: Vallási hiedelmek és eszmék története I-III. A modern értelemben vett vallástudomány kezdetei a 19. Freud 5. B. Bp. 1998. sz. közepéig 2.Tantárgy rövid leírása: A tantárgy célja a tudományág történetének bemutatása a 18. Témakörei: 1. század végétől napjainkig.

Mircea Eliade: Vallási hiedelmek és eszmék története I-III. 3. Polidémonizmus. cselekmények. 1996. henoteizmus 5. (Zsidó) Félév: 3. Jólesz Károly: Zsidó hitéleti kislexikon. kiad. 2000. törvény. Az erő.. állat alakú istenek 6. A fenomenológia tárgya. (Szemelvények) Vries. 90 . Simon Philip de: Zsidó rítusok és jelvények. története 2. 1992. Európa. Századvég. iszlám. zsidóság. Marjovszky Tibor egyetemi docens TANTÁRGYI ADATLAP Kredit: 4 Óraszám: 15 Előadás Szeminárium Konzultáció Értékelés: Szigorlat Kollokvium Gyakorlati jegy X Tantárgy neve: Vallástörténet I.Tantárgy rövid leírása: A tantárgy célja a fenomenológiai kategóriáknak és ezek megjelenésének a megismertetése a világvallások közül háromban: kereszténység. áldozat Kötelező olvasmányok: G. (Szemelvények) Gonda László: A zsidóság Magyarországon 1526-1945.): Magyar Zsidó Lexikon. Szent helyek.. 2000. 2. dualizmus. politeizmus. Kozmikus jelenségek megistenítése 4. Mircea Eliade: A szent és a profán. X Kötelező olvasmányok: Ujvári Péter (szerk. kiad. Kiadó. Monoteizmus. természeti jelenségek megistenítése.. jav. Szent iratok. Varga Zsigmond: Általános vallástörténet. Osiris. Talentum Kft. Totemizmus. Panteizmus. forrásai. Varázslás 3. PPKE. 1995.): A qumrani szövegek magyarul. van der Leeuw: A vallás fenomenológiája.. Akad. A tantárgy oktatója: Dr. Osiris. Imádság és mítosz 7. 2001. lélekképzetek. szent idők. 1932. 2000. (Szemelvények) Fröchlich Ida (szerk. Makkabi Kiad. Tan. 1993. Fétisizmus. Témakörei: 1. bőv.

Peter: Az európai kereszténység kialakulása. SzIT. sz. 1999.A tantárgy oktatója: Dr.. a kurzus óraszámának korlátozottsága miatt csupán a keresztény hit történetének fontosabb fordulópontjaira koncentrálva. Tóth Judit egyetemi docens 91 ... Atlantisz. (Kereszténység) Félév: Óraszám: 3. Az ún. Keresztényüldözések és korai eretnekségek. Bp. Az Ószövetség új szövetségi jövendölési. Jézus messiási önértelmezése és az evangelion 3. sz. Az ortodox kereszténység 7. Bp. apológiái és polémiái. Chadwick. Osiris. tanításai 2. A mai keresztény világ és az „új vallási jelenségek” Kötelező olvasmányok: Brown. 15 X Tantárgy rövid leírása: A tantárgy célja a keresztény vallás illetve vallástörténet bemutatása. Szántó Konrád: A katolikus egyház története I-III. Témakörei: 1.-ban 6. A katolikus és a protestáns kereszténység. Marjovszky Tibor egyetemi docens TANTÁRGYI ADATLAP Kredit: 4 Előadás Szeminárium Konzultáció Értékelés: Szigorlat Kollokvium Gyakorlati jegy X Tantárgy neve: Vallástörténet II. Henry: A korai egyház. ortodox törésvonal. Bp. religio catholica. Religio licita. 5. 1999. A kereszténység keletkezése. hittételek megfogalmazása a 4-5. A páli misszió 4. A tantárgy oktatója: Dr. A II.

15 X Tantárgy rövid leírása: A tantárgy egyik célja az iszlám születésének és fejlődésének bemutatása. Fehér Bence habilitált egyetemi docens 92 .. A buddhizmus. A muszlim vallásjog kiépülése és módszerei. Hagyomány és kinyilatkoztatás kapcsolata. Bp. Bp. 1995. Eliade: Vallási hiedelmek és eszmék története I-III. Ábrahám-hagyományok. 4. jogi és rituális előírásaival. Konfucianizmus 7. 3.. Bp. A Korán: felépítés. A síitákról lehasadó túlzó szekták. és elsajátítja azokat a módszereket. hogy a hallgató általános képet kapjon az iszlámról. Szerk. variánsok. megismerkedés hagyományaival. C. Kína vallásai: a taoizmus. amelyek az iszlám sajátos vonásainak kutatásában nélkülözhetetlenek.TANTÁRGYI ADATLAP Kredit: 4 Előadás Szeminárium Konzultáció Értékelés: Szigorlat Kollokvium Gyakorlati jegy X Tantárgy neve: Vallástörténet III. India bölcsessége. A muszlim közösség fejlődése Muhammad halála után. szövegtörténet.. (Iszlám és keleti vallások) Félév: Óraszám: 4. A hinduizmus. Cahen: Az iszlám a kezdetektől az oszmán birodalom létrejöttéig. olyan módon. szöveghagyomány. 1988. szd. azzal a céllal. Európa K. 1998. Japán: a sintoizmus Kötelező olvasmányok: Az iszlám: források. Muhammad b. A keleti vallások története órák keretein belül India. Az iszlám születésének körülményei. A szúfizmus. A Tan Kapuja Buddhista Főiskola jegyzete. A Mahdi eszméje és annak megtestesítői. Politeizmus és monoteizmus jelenléte az arab félszigeten az V-VI. M.. A köztes lét könyvei. 1986. 2. Fodor S. az iszlám misztika. A négy jogi iskola. hogy alapfokú ismereteket nyújtson az európai vallási hagyományoktól igen eltérő keleti vallásokról és megismerési rendszerekről. A tantárgy oktatója: Dr. A kalifátus intézménye és a legitimációs kérdések vallási következményei. Témakörei: 1. A védikus vallás. előzményei. Bp. Osiris... 6. 1989.. A darsana fogalma és az indiai megismerési utak 5. Szunna és hadísz.-ban. Kína és Japán vallási hagyományairól esik szó. Abdilláh élete és életműve. Bp.

Modern protestáns gondolkodás (Barth.TANTÁRGYI ADATLAP Kredit: 4 Óraszám: 15 Előadás Szeminárium Konzultáció Értékelés: Szigorlat Kollokvium Gyakorlati jegy X Tantárgy neve: Vallásfilozófia Félév: 3. A tantárgy oktatója: Dr. Az előadások a válogatott szövegek megértését kívánják elsősorban elősegíteni. Hume). Eliade. 2003. Bp.. Bergyajev. Bp. Kant és Hegel 5. Bp. Bonhoeffer. Mircea Eliade: A szent és a profán. A kezdetektől a szofista mozgalomig. X Tantárgy rövid leírása: A tantárgy célja a vallás filozófiai értelmezésének áttekintése történeti megközelítésben. Kierkegaard és az egzisztencializmus 6. Gerardus van der Leeuw: A vallás fenomenológiája.. Bugár István habilitált egyetemi docens 93 . Rudolf Otto: A szent. Bp. A gnózis és a keresztény apologéták 3. Christopher Stead: Filozófia a keresztény ókorban. Schopenhauer. Modern vallásértelmezések. Rahner.. Platón és Arisztotelész 2. 1987. Zizioulas) Kötelező olvasmányok: Richard Schaeffler: A vallásfilozófia kézikönyve. Kora újkori vallásfilozófia (Descartes. Berkeley. 1999. II.. (Jung. 1997. Bp. „Areopagita” Dénes) és pogány újplatonizmus. Brian Davies: Bevezetés a vallásfilozófiába. Etienne Gilson: A középkori filozófia szelleme. Osiris. Nietzsche.. A hellénizmus és a késő antik vallásos filozófiák (zsidóság. Modern katolikus és ortodox vallásfilozófia (Congar.. Kossuth. Témakörei: 1. Tillich). Daniélou. hermetizmus). Osiris. Pascal. Osiris. 2000. 2002. Európa. I. Spengler. (Fenomenológia és analitikus filozófia) 7. Gilson. 2001. Paulus Hungarus – Kairosz. Ágostontól a skolasztikáig 4. Osiris.. Bp. Keresztény platonizmus (Órigenész. Bp. Otto). A kurzus terjedelméből fakadóan természetesen csak a főbb problémákra és gondolatokra hívhatjuk fel a figyelmet.

TANTÁRGYI ADATLAP Kredit: 4 Óraszám: 15 Előadás Szeminárium Konzultáció Értékelés: Szigorlat Kollokvium Gyakorlati jegy X Tantárgy neve: Vallási néprajz Félév: 4. Az európai és a magyar vallási néprajz története 4. 535-548. Liturgia és paraliturgia. 1991. Vallás és tárgykultúra 7... Népi vallásosság Mohay Tamás: A népi vallásosságról. 18-62 Egyházak és vallások a mai Magyarországon. (Szerk. Megismerteti a vallási néprajz elméleti kérdéseit. Bartha Elek egyetemi tanár 94 . hogy elméleti alapot nyújtson a magyar és az európai vallási néprajz tanulmányozásához. Tüskés Gábor: A népi vallásosság kutatása Magyarországon. Vallás és erkölcs. A népi vallásosság. Vallásantropológia 3. és bevezetést adjon azoknak a vallásoknak a tanításaiba és gyakorlatába is. Debrecen. 2. Búcsújárás 6. Vallásos néphagyományok. Bartha Elek: A hitélet néprajzi vizsgálata. In: „Mert ezt Isten hagyta.. Felekezeti néprajz. 5. A vallási néprajz helye a vallással foglalkozó tudományok között.. amelyeknek hívei Magyarországon nagyobb számban élnek. vallás és hit Kötelező olvasmányok: Magyar néprajz VII. Magyar Tudomány. X Tantárgy rövid leírása: A tantárgy célja.” Bp.: Gesztelyi Tamás) Bp. A tantárgy oktatója: Dr. 1980: 5-13. Témakörei: 1. 1999. 1986.

A tantárgy oktatója: Dalminé dr. Mire való a vallásszociológia? Diakónia. 1988.. Bp.) 6. A vallásszociológia története 5. szekularizáció. A szociológia sajátos szemlélete. vallási kultúra. MTA Filozófiai Intézete. diszciplináris kérdései 3. Szöv.TANTÁRGYI ADATLAP Kredit: 4 Óraszám: 15 Előadás Szeminárium Konzultáció Értékelés: Szigorlat Kollokvium Gyakorlati jegy X Tantárgy neve: Vallásszociológia Félév: 4. Bp. vallásosság.gyűjt. egyház. Vallás a magyar társadalomban Kötelező olvasmányok: Malcolm B. 1982 Hívõk. Olyan szociológiai szemléletet és tárgyi ismeretet kíván közvetíteni. amely alkalmas a vallásgyakorlat és -elmélet jelenségeinek feltárására és értelmezésére. X Tantárgy rövid leírása: A tantárgy célja a vallásszociológiai kutatás eredményeinek a megismertetése. A vallásszociológia tárgya (a vallás szociológiai definiálásának szükségességével és problémáival) 2. felekezet. 1995. vallás és modernizáció kérdéskörei 7. Kiss Gabriella egyetemi docens 95 .. amely nemcsak történeti tradíciója miatt érdekes. 1990 Molnár Attila: A tudatreformáció és a vallásszociológia. 435-464. Osiris. Témakörei: 1. Hamilton: Vallás. Alapvető kategóriái (vallás. vallásos magatartás. 1-17. 8. 1998 Tomka Miklós: Vallásszociológia. vallási közösség. vallási intézmények. Fő kutatási területei és irányzatai 4. ember.. hanem különleges aktualitása miatt is. egyházak ma Magyarországon. Bp. Vallás és társadalom. társadalom. A Giddens: Szociológia. szekta. In: Valóság. vallásos szocializáció stb.

A kép története a művészet korszaka előtt. A művészet eszközei az elvárások teljesítésére 2. 1981. X X Tantárgy rövid leírása: A tantárgy célja a vallás és művészet kapcsolatát az egyház és művészet kapcsolatán keresztül megmutatni. 1988. V. Bicskov. 2000. Az egyházak elvárásai a művészettel szemben.TANTÁRGYI ADATLAP Kredit: 4 Óraszám: 15 Előadás Szeminárium Konzultáció Értékelés: Szigorlat Kollokvium Gyakorlati jegy Tantárgy neve: Egyház és művészet Félév: 4. Egyház és művészet kapcsolata az iszlámban 5. Egyház és művészet kapcsolata a kereszténységben 4.. A szakrális művészet helye a művészettörténetben Kötelező olvasmányok: Belting. Bp. Témakörei: 1. egyrészt általánosságban. Nagy Márta habilitált egyetemi docens 96 .. A tantárgy oktatója: Dr. Goldziher Ignác: Az iszlám kultúrája. Egyház és művészet kapcsolata a kínai és a japán vallásokban 7. I-II. Egyház és művészet kapcsolata a zsidó vallásban 3.: Kép és kultusz. másrészt a szakképzésben szóba kerülő nagy világvallások vonatkozásában.: A bizánci esztétika. Egyház és művészet kapcsolata az indiai vallásokban 6. H.. Bp. Bp. Egyház és művészet kapcsolata általában.

A megtérések pszichodinamikája. Bp. Szombathely.TANTÁRGYI ADATLAP Kredit: 4 Óraszám: 10 Előadás Szeminárium Konzultáció Értékelés: Szigorlat Kollokvium Gyakorlati jegy Tantárgy neve: Valláslélektan Félév: 4. Témakörei: 1... Bp. 2004. akkor erős: tanulmányok a valláslélektan. Tomcsányi Teodóra: Amikor gyönge. a pasztorálpszichológia és a lelkigondozás köréből. a vallási jelenségek lélektani megnyilvánulásainak elemzése. A módosult tudatállapotok jelenségei és problémái. Süle Ferenc: Vallás vagy pszichoterápia? – Küzdelem a vertikális labirintusban. A közösségi élet spirituális dimenziója 7. A szektaképződések lélektana 6. Bp. Korszellem és a vallási jelenség 2. a spirituális szükségletek egészséges és kóros megjelenési formáinak és a mentálhigiénés segítés lehetőségeinek a bemutatása. A segítés és a terápia különböző szintjei és lehetőségei Kötelező olvasmányok: Pem László: Valláspszichológia.. A lélektani emberkép és pszichodinamika. Vergote. Pék Győző egyetemi docens 97 . X X Tantárgy rövid leírása: A tantárgy célja valláslélektani alapismeretek nyújtása.: valláslélektan. A vallási szükséglet és megnyilvánulási formái 3. A tantárgy oktatója: Dr. Valláslélektani alapfogalmak. A. 2006. A vallás mint mentálhigiénés rendszer 5. 1991. I. amelyben a spirituális jelenség értelmezhető 4. 2004.

2001. A prófétai ellenállás Északon (Illés és Áháb. Poétika és teológia. Szerk.TANTÁRGYI ADATLAP Kredit: 4 Óraszám: 10 Előadás Szeminárium Konzultáció Értékelés: Szigorlat Kollokvium Gyakorlati jegy Tantárgy neve: Zsidó és keresztény szövegek Félév: 4.. Az Apostolok cselekedetei. A kezdetek. 143-165. Dávid és birodalma. Bp. 2002.. Bírák. Az apokrif irodalom 7. Őstörténet 2. Pusztai vándorlás. in: Szóbeliség és írásbeliség. Nyíri Kristóf – Szécsi Gábor.: A szöveg mint interpretáció: Márk idején és azóta. Jéhu) 3. Bölcsességirodalom és apokaliptika 4. Akadémiai K. levelek. Kortörténeti bevezetés Hodossy-Takács Előd: Kortörténeti tanulmányok. A kultusz kezdetei. 1998. azok történeti hátterével. Ong. Elizeus és követői. Debrecen.) Mártonffy Marcell: Az újszövetségi példázatok irodalma. Áron Kiadó. A deuteronomisztikus történetértelmezés. A tantárgy oktatója: Tóth-Mihala Veronika református lelkész. Walter J. Saul. Témakörei: 1. Evangéliumok. Prófétai szövegek a fogság előtt és után. A kommunikációs technológiák története Homérosztól Heideggerig. Salamon kora. doktorandusz 98 . Kijelentés a Sinain. illetve a szövegfeldolgozás módszereivel. Bp. Szövetség és jog. fordítás) Jubileumi Kommentár.k. Jelenések könyve 6. példabeszédek 5. X X Tantárgy rövid leírása: A tantárgy célja megismertetni a hallgatókat a zsidóság és a kereszténység legfontosabb szövegeivel. (Dissertationes Theologicae 5.. Kivezetés Egyiptomból. A misztikus irodalom Kötelező olvasmányok: Biblia (Károli/ Új Fordítás / R. az ősatyák.

Simon R. Tao Te King 7. 4. Válogatás szúfi misztikus szövegekből. de néhány gyakorlati jellegű kollégium megtartására külső előadókat( OKM. Ford. A tantárgy oktatója: Fehér Bence habilitált egyetemi docens 11... 1994. Tao Te King. Tericum Kiad.. Síita szövegek.. Farkas Lõrinc Imre Kiad.TANTÁRGYI ADATLAP Kredit: 4 Óraszám: 10 Előadás Szeminárium Konzultáció Értékelés: Szigorlat Kollokvium Gyakorlati jegy Tantárgy neve: Iszlám és keleti vallási szövegek Félév: 4. Fodor S. 3. Hadísz (szemelvények). Farkas Lõrinc Imre Kiad. 1994. Upanishadok.... Önkormányzatok)kér fel. Bp. 5. hogy a hallgatók elsajátítsák azokat a módszereket. Helikon Kiadó. 99 . 1994. azzal a céllal.. Bp. An-Nawawi. Témakörei: 1. A Korán (részletek). 2. Rigvéda.. Rig-véda. Muszlim szentek életéről. Bp. Dhammapada. Bp. A Negyven Hagyomány. A Tan Kapuja Buddhista Fõiskola jegyzete.. A képzés legkülönbözőbb szakterületeihez az egyetem különböző karain rendelkezésre áll a megfelelően képzett személyi. Szerk. Bp. elsősorban magyar nyelven elérhetőekre támaszkodva. X X A tantárgy célja az iszlám és a keleti vallások legfontosabb szövegeinek. szövegrészleteinek megismertetése. 1988. A képzési program végrehajtásához szükséges tárgyi és személyi feltételek. 1989. Bp... Buddha beszédei 6. Bp. A köztes lét könyvei. BNp. Upanishadok Kötelező olvasmányok: Az iszlám: források. Dhammapada. Buddha beszédei.. varázsigékből. A sahada. amelyek ezen vallások irodalmának helyes megértéséhez és feldolgozásához specifikusan szükségesek. 1984. 1987. 1986. legendákból. Válogatás tradicionális muszlim feliratokból. Európa K. Korán. oktatói háttér. Válogatás jogi szövegekből. ezek biztosításának módja: Az egyetem a képzés infrastrukturális hátterét (tantermek és felszerelésüket) biztosítja.

Bugár István Dalminé Dr. Pék Győző Dr. habil. CSc PhD. A szakmai munkában részt vevő külső tagok: Név Dr. Bartha Elek Dr. Kovács Ábrahám Dr. Nagy Márta Dr. Marjovszky Tibor Tóth-Mihala Veronika Beosztás egyetemi docens egyetemi docens egyetemi docens református lelkész 100 . habil. Fehér Bence Dr. Kiss Gabriella Dr. Tóth Judit Beosztás egyetemi tanár egyetemi docens egyetemi docens egyetemi docens egyetemi docens egyetemi docens Tudományos fokozat DSc PhD. habil.A specializációs továbbképzésben részt vevő oktatók a Debreceni Egyetem részéről Név Dr. PhD PhD.

6. mind a specializációs részben nagyobb tartalmi blokkokból és azokon belüli tantárgyakból épül fel. illetve a közoktatási intézmények egészéhez kapcsolódó speciális feladatok (mérés és értékelés. a specializáció felelőse Dr. megszerezhető ismeretek. vizsgaelnöki.Képzési cél: A közoktatási rendszerben az értékeléssel összefüggő.A képzésért felelős kar megnevezése: BTK 2. tevékenységrendszerben 101 . szakértői. 5. Szabó József.„B” A pedagógus munkakörökhöz.Tanterv: A képzés során elsajátítandó kompetenciák. minőségbiztosítási feladatok ) ellátásához szükséges ismeretek. tudáselemek.A képzés módszerei: Elméleti jellegű előadások mellett gyakorlatok és szemináriumi jellegű foglalkozások. készségek. Buda András. tudás. személyes adottságok. 7. 4. készség és képességek: Mérés-értékelés Vezetőtanári Gyakorlatvezető mentortanár MÉRÉS-ÉRTÉKELÉS SPECIALIZÁCIÓ KÉPZÉSI PROGRAM 1. mérés-értékelési szakértelmet igénylő feladatok ellátására alkalmas szakemberek felkészítése. a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben.A szakért felelős oktató: A szak egészéért felelős oktató Dr.A képzés formája: költségtérítéses levelező. szaktanácsadás. 3.A képzés szerkezete: A képzés tartalma mind az általános.

drogmegelőzés kérdései. Konfliktusok és kezelésük (7 kredit) Az integráció és szegregáció kérdései: Gyermekbiológiai alapismeretek. adaptivitás az oktatásban. a közigazgatás felépítése és működése. A tanulói munka értékelése. értékelés.1. vizsgatípusok.7. információáramlás. A szakmai attitűdök és magatartás terén rendelkeznek a szakképzettségüknek megfelelő munkakörökben való önálló munkavégzés. funkciói. • probléma felismerő és megoldó készség. Személyiségfejlesztés pszichológiai alapjai. Egészségnevelés. típusai. • információ feldolgozási képesség. szelekció. Minőségbiztosítás módszerei. Európai uniós alapismeretek.2. (10 kredit) A nevelési-oktatási intézmény hatékonysága: a hatékonyság mutatói. önértékelési.Elsajátítandó kompetenciák: A program résztvevői a továbbképzés végére megismerik és elsajátítják azokat az elméleti és gyakorlati ismereteket. Osztályozás. Tanácsadás pszichológiai alapjai. vizsgarendszerek (23 kredit) Tesztelmélet: Tesztelméletek. Előítéletek és megelőzésük (4 kredit) Sajátos csoportok nevelése. adatfeldolgozás és adatelemzés (20 kredit) Értékeléselmélet: A pedagógiai értékelés fogalma. gyakorlása. alkotó módon tudják felhasználni a megismert mérési módszereket. 102 .3. egészségfejlesztés. A tantárgyi struktúra fontos pillérét képezik azok a fejlesztő gyakorlatok. a közösségbe történő beilleszkedés képességével és igényével. az integráció-inklúzió elmélete. (19 kredit) Matematikai. • alkalmasság az együttműködésre. a közigazgatási eljárás szabályai. informatikai alapismeretek. mérési lehetőségei. Tehetség felismerése és fejlesztésének lehetőségei. feladatírás. a problémamegfogalmazás és az ennek megfelelő adatfelvételi és adatelemzési módszer egyszerre magabiztos és önreflexióval kontrollált kiválasztását szolgálják. oktatása: Sajátos nevelési igényű gyermekek a közoktatásban. az alkotás. a csoportmunkában való részvételre • széles körű tájékozottság. emellett az együttműködés. amelyek a mérés-értékelés folyamatának különböző fázisaiban szükséges szakmai kompetenciák eredeti felhalmozását. (7 kredit) A nevelési-oktatási intézmény. rugalmasság. (8 kredit) Pedagógus a nevelési-oktatási intézmény szervezetében: a pedagógus szerepei. tesztanalízis. vizsgák. az intézmény vezetése. megszerezhető ismeretek: Közigazgatási vezetési ismeretek: A Magyar Köztársaság alkotmányos alapjai. problémamegoldás és döntés. tevékenységük kritikus értékelésének és irányításának a képességével. formái. mint szervezet: a közoktatási intézmények működésének formális meghatározói. és az önszabályozás valamint az önfejlesztés igényével. kutatásmódszertani alapok: az adatgyűjtés módjai. szervezeti kultúra. jogi feltételek. tesztszerkesztés. 7. kezelése.Tudáselemek. osztályzatok. Egységesség-differenciálás.Személyes adottságok: • kreativitás. módszerei. intézmény és környezete. a viszonyítás kérdése. A pedagógus önismereti. minősítés. önfejlesztési módszereinek megismerése. A pedagógusok mentálhigiénéje. innováció és szervezetfejlesztés. melyek segítségével képesek lesznek a nevelési-oktatási folyamatban jelentkező mérési-értékelési helyzetek hatékony ellátására. tesztek készítése. mérés és tesztelés a gyakorlatban (12 kredit) 7. Az oktatási folyamat tervezése. tesztfejlesztés. feladatkörei a változó közoktatási rendszerben. mentálhigiéné. alapvető államháztartási ismeretek. kommunikáció. adatbázisok létrehozása.

Fazekas Ildikó Mérőeszközkészítés 15 gyj. 10 DE BTK Értékeléselmélet 23kredit A mérés és értékelés Buda Mariann 20 koll. személyes felelősségvállalás és annak gyakorlása. működtetésében és irányításában való részvételre A pedagógus-szakvizsgára felkészítő specializációs képzés 3-4. Összesítés 95 2/3 28 85 1/2 27 Óraszám: 180 kollokvium: 3 103 PhD PhD PhD PhD PhD PhD . félév Tantárgy IV. 6 számítástechnikai alapok DE BTK Buda András Kutatásmódszertan 15 gyj. 4 Bethlen G. tesztkészítés Gim. 4 TÁRKITUDOK Fazekas Ildikó Feladatírás és 15 gyj. informatikai alapismeretek. önművelésre. az ezt segítő pedagógiai rendszerek fejlesztésében. elmélyítésére való készség. 4 Bethlen G.A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben. tevékenységrendszerben: A végzett pedagógusok ismereteik alkalmazása és képességeik fejlettsége révén alkalmasak a nevelés. ismeret bővítésére. illetve döntéshozatali képesség. önfejlesztésre. félév tantervi hálója III. a szakmai továbbképzéshez szükséges pozitív hozzáállás.4. Buda András 20 gyj. félév oktató fokoz at óraszámo óraszámo kredit kredit szám nkérés szám nkérés Matematikai.és oktatásügyben jelentkező mérési-értékelési feladatok ellátására. 4 DE BTK Buda András Adatelemzés 30 gyj. 10 TÁRKIkérdései TUDOK A nem számszerűsíthető Buda Mariann 10 aláírás 3 teljesítmények értékelése DE BTK Tesztelmélet 12 kredit Sinka Edit Kritériumszerkesztés 15 koll. Gim. 7 elméleti kérdései DE BTK Vizsgák és Buda Mariann 10 aláírás 3 vizsgarendszerek DE BTK A rendszerszintű Sinka Edit értékelés elméleti 30 koll. • 7. kezdeményező. az egyéni tudás. kutatásmódszertani alapok 20 kredit Matematikai.• • • elkötelezettség és igény a minőségi munkára.

A záróvizsga részei: a záróvizsga főbb témakörei Matematikai. problémái. Statisztikai alapok. törvény. Funkciói. informatikai alapismeretek. Táblázatok. A záróvizsga: A záróvizsgára bocsátás feltétele: a tantervben előírt számú vizsga és gyakorlati jegy megszerzése. Az értékelés mikroszintje. A résztvevők teljesítményét értékelő rendszer: A szakdolgozat: a specializációs képzési rész ismeretköreiből a szakfelelős által jóváhagyott témából kell készíteni. Adatelemzés Egyszerű adatelemzési eljárások. Az értékelés filozófiák. Etikai kérdések. Az értékelés mint a folyamatszabályozás eszköze. Tantárgyi programok: Matematikai. A vizsgálatok kritikai elemzése. Elmélet. 9. Az osztályozás problematikája. Az okság problémája. Belső . Reziduális és szuppresszorhatás. Az oklevél minősítése a szigorlatnak. A tudományos és a hétköznapi megismerés. hipotézis. Tesztelmélet. számítástechnikai alapok Matematikai statisztikai alapfogalmak Adatbázisok létrehozása. értékelés. A Microsoft Excel program. Kutatási paradigmák. Függő és független változók. Alapvető statisztikai feladatok. hatékonyság. Az adatok szemléltetése. Kereszt. A standardizált folyamatos értékelés. A mintavétel problémája. Alapfogalmak: mérés. Leíró statisztikák. ha a kredit átváltás általános szabályai szerint egyenértékesíthető jelen szakvizsgás képzés valamely tantárgyával 10. Adatfeldolgozás. Értékeléselmélet. rendszerezés. Keresés. Kutatásmódszertan A társadalomtudományi kutatás logikája. A záróvizsga eredménye a záróvizsgán kifejtett tételre kapott érdemjegy és a szakdolgozatvédés eredményének átlaga kerekítve. ezen belül a pedagógiai kutatás sajátos helyzete. Valószínűségi és nem-valószínűségi mintavételi eljárások. valamint a szakdolgozat benyújtása. Az értékelés további lehetséges értelmezési dimenziói. kutatásmódszertani alapok. mint az intézményi stratégia része. Kutatási terv. eredményesség. mezzo. Az értékelés helye az oktatási folyamatban. Többváltozós statisztikai adatelemzés. Az SPSS for Windows programcsomag. attribútum. A társadalomtudományi. A mérés és értékelés elméleti kérdései Az értékelés kérdésének jelentősége. A vizsgarendszer mint a szabályozás eszköze. axióma. A valóság strukturálása. a záróvizsga eredményének és a szakdolgozat eredményének számtani átlaga kerekítve. vizsgatípusok. kezelése. Az értékelés fő funkciója és szintjei – mikro. A mérési szint problémája: nominális. rang-. Induktív és deduktív út. gyakorlatok beszámításának rendje: Bármely felsőoktatási alapképzésben vagy továbbképzésben szerzett kredit elismerhető. intervallum. adatelemzés. Egy és többlépcsős vizsga. A záróvizsgán a benyújtott szakdolgozatot is meg kell védeni. makroszint. 104 . indikátor.Kredit: 55 gyakjegy: 5 8. Az adatgyűjtés és az adatelemzés kérdései. arányskála.és hosszmetszeti vizsgálatok.külső vizsga. diagramok elemzése. Két és többváltozós statisztikák. kigyűjtés. A visszacsatolás fogalma. A korábban szerzett ismeretek. A célokhoz illeszkedő értékelési rendszer Vizsgák és vizsgarendszerek Az értékelés alapja. a jó hipotézis.

A továbbhaladás kérdése: Útlevél. Az oktatás tartalmi szabályozóinak értékelése. A tudásszintmérő tesztek típusai és készítésük. jellemzői. A közoktatás irányításának elemei. A tudás kritériumai.Vizsgafokozatok. eszközei. Feladatírás és tesztkészítés Alapfogalmak. de néhány gyakorlati jellegű kollégium megtartására külső előadókat (OKM. A tanítási tartalom és követelmények. A képzési program végrehajtásához szükséges tárgyi és személyi feltételek. A rendszerszintű értékelés elméleti kérdései Az oktatási rendszer értékelésének társadalmi szükségessége. Buda Mariann Dr. Tantárgyi és tantárgycsoportos vizsgák. jelentősége. tesztfejlesztés. feladatmegoldás. szintje. hazai és nemzetközi teljesítménymérések. Speciális igények az oktatásban. A specializációs továbbképzésben részt vevő oktatók a Debreceni Egyetem részéről Név Dr. Kérdéstípusok és a velük kapcsolatos problémák. szakértő kutató 14. vagy vízum? Vizsgák Európában. Tesztkészítés. követelmények. A nem számszerűsíthető teljesítmények értékelése A nem számszerűsíthető tanulói teljesítmények értékelése elméleti háttere. Kritériumszerkesztés A tudás szerveződése. ezek biztosításának módja: Az egyetem a képzés infrastrukturális hátterét (tantermek és felszerelésüket) biztosítja.D A szakmai munkában részt vevő külső tagok: Név Fazekas Ildikó Sinka Edit Beosztás tanár. Önkormányzatok) kér fel. Gyakorlati példák bemutatása. céljai. oktatói háttér. elemzése. szintjei. többszintű vizsga. elvi és gyakorlati problémái. Tesztanalízis és tesztfejlesztés. Mérőeszközkészítés Mérés és tesztelés a gyakorlatban. kipróbálás. Az iskolai önértékelés kérdései. A regionális és az országosan egységes vizsgák. 11.D Ph. A minőségi értékelés elemei. folyamata. Az oktatás eredményességnek mérése. feladatírás. jellemzőik. Buda András Beosztás egyetemi adjunktus egyetemi adjunktus Tudományos fokozat Ph. Tesztek készítése. a leképezés módjai.000 Ft / félév 105 . Az alapműveltségi vizsga és az érettségi kérdése. A rendszer értékelésének eszközei. A képzés legkülönbözőbb szakterületeihez az egyetem különböző karain rendelkezésre áll a megfelelően képzett személyi. A képzés költségtérítési díja: 140. az eljárások főbb típusai. összehasonlítása. Tesztszerkesztés. A tananyag követelményekké alakítása. A tudásszintmérés és képességvizsgálatok fogalma.

-foglalkozás a különböző társadalmi. Dr. illetve a tanári tevékenység során keletkező pszichés feszültségek kezeléséhez.Képzési cél: A képzésben résztvevők felkészítése tanárjelöltek gyakorlati képzésének irányításával. irányítására. Szabó József.Tanterv: tantervi háló A képzés során elsajátítandó kompetenciák. 7.A képzés formája: költségtérítéses levelező 5.A képzés szerkezete: A képzés tartalma mind az általános. és külső gyakorló helyeken. -együttműködés szülőkkel és más társadalmi partnerekkel 106 . megszerezhető ismeretek. gyakorlatok. felkészülnek a tanári képesítés követelményeiben meghatározott képzési célok közvetítésére. a vezetőtanári képzésért felelős: V. tudáselemek. valamint a tanár értelmiségi szerepköréhez kapcsolódó kompetenciák fejlesztése: -az IKT integrálása a különböző tanulási helyzetekbe és szakmai tevékenységekbe. Gönczi Ibolya. 7. személyes adottságok.1. a pedagógus mentális egészségének védelméhez. a pályakezdők munkahelyi beilleszkedésével kapcsolatos vezetőtanári feladatok ellátására a felsőoktatási intézmények által fenntartott gyakorlóiskolákban. A szakért felelős oktató: A szak egészéért felelős oktató: Dr. mind a specializációs részben nagyobb tartalmi blokkokból és azokon belüli tantárgyakból épül fel 6.A képzésért felelős kar megnevezése: BTK 2. A képzés segítséget nyújt a vezetőtanárok számára szükséges új hazai és nemzetközi kutatások megismeréséhez. -a hatékony tanulási folyamatok támogató légkörének megteremtése.Elsajátítandó kompetenciák: Különösen fontos a tanulási-tanítási folyamattal összefüggő.A képzés módszerei: Elméleti jellegű előadások mellett tantermi és szemináriumi jellegű foglalkozások.VEZETŐTANÁRI SPECIALIZÁCIÓ KÉPZÉSI PROGRAM 1. a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben. A továbbképzés keretében továbbfejlesztik szakterületi szakismereteit. 4. 3. a pálya feladatainak megismertetésére és a tanárjelöltek gyakorlati képzésének szervezésére. partner iskolákban. -team-munkában történő együttműködés a tanulók/hallgatók ugyanazon csoportjaiban dolgozó tanárokkal-oktatókkal-szakemberekkel. kulturális és etnikai hátterű tanulókkal/hallgatókkal. készségek. a pedagóguskompetenciák fejlesztésére. tevékenységrendszerben.

tevékenységrendszerben A közoktatás valamennyi szintjén a képzést teljesítő tanárok képesek és jogosultak a pályakezdő tanárokat mentorálni. kiégésüket elkerülni. Tanárképzési koncepciók 15 koll 5 hazai és nemzetközi kitekintésben. illetve érzékennyé a megváltozott. módszereinek ismerete -az iskola közvetlen társadalmi környezetével történő hatékony kapcsolattartás módszerei -a nevelés-oktatás során megvalósítható integrációs lehetőségek -a sajátos igényű tanulók fejlesztésének metodikai kérdései -pedagógus-szerepek. Gönczi Ibolya Neveléstudományok Intézete C. Önsegítő technikák. neveltségi szintjének folyamatos és eredményes fejlesztésére.3. 7. PhD. -4. A mentori és vezetőtanári tevékenység elméleti háttere 1. a saját szakmai fejlődés irányítása -a legfrissebb szakmódszertani ismeretek hatékony alkalmazása a gyakorlatban -a pszichés feszültségek kezelés. megszerezhető ismeretek -közoktatással összefüggő közigazgatási ismeretek -az iskola mint szervezet működésének szociológiai. megkülönbözetett figyelmet fordítani a marginalizálódott társadalmi réteghelyzetbe kerülő tanulókra és családjukra. Személyes adottságok A képzésben résztvevők váljanak képessé. 15 koll 5 kompetenciák Tantárgy IV. egyre nehezebb feltételek között működő közoktatási rendszerben a tanuló teljesítményének.2.és attitűdformálás -szaktudományi/szakmódszertani ismeretek szakma-specifikus modulokban történő elsajátítása 7. félév számon kérés oktató kredit fokozat óraszám Orosz Gábor Neveléstudományok Intézete V. félév óraszámon kredit szám kérés I. a tanárjelöltek pedagógiai-tanítási gyakorlatát koordinálni. Vezetőtanári szerepek.4. színterei történeti íve 2. a gyakorlati képzés intézményei. vezetői) megbízatásokat vállalni és teljesíteni az adott intézmény keretei között. habil. módszerek alkalmazásával tudják saját pszichés feszültségüket oldani. saját mentálhigiénés egészségének megőrzése 7. megoldani. félév tantervi hálója III. munkatevékenységének összetevői -tanárjelöltekkel/pályakezdőkkel történő segítő együttműködés tartalmi kérdései -szemlélet. különböző (munkaközösség-vezetői. megértő attitűddel tudjon különböző konfliktusos helyzeteket kezelni. Elfogadó.-problémafeltáró. vezetni. szervezetfejlesztéssel kapcsolatos kérdések -az intézmény és fenntartója közötti együttműködés kérdései -az iskola hatékony működtetését elősegítő feltételek megteremtésének.Tudáselemek. 107 . problémamegoldó viselkedés. A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben. jogi vonatkozásai. Sc. A pedagógus-szakvizsgára felkészítő specializációs képzés 3.

vezetőtanári mintaadás 3. Gyakorlóiskolai gyakorlat – tapasztalatcsere az ország más gyakorlóiskoláiban. Tréning: A pedagógus mentális egészségének megőrzése 3. Iskolai gyakorlat 1. hallgatói hospitálási időszak. A tanítási-pedagógiai 15 gyj 4 gyakorlat vezetőtanári és hallgatói programja 2. A tanárjelöltek szociológiai jellemzői 15 koll 5 Szekeres Melinda Szociológia tanszék C. László habil. szerepe 4. A mentori és vezetőtanári tevékenység szakmódszertani háttere 1. Tréning: A vezetőtanárok és tanárjelöltek kommunikációja. 31 Összesítés 3. és szupervízió Összesen 15 3fokú szöveges értékelés 20 gyj 5 30 10 gyj gyj 6 5 10 koll 3 Dr Görömbei Andrásné gyakorlógimnázi um igh. A képesítő vizsga a pedagógusképzésben 5.jegy 2 4 szöveges értékelés 1 1 8. II.A résztvevők teljesítményét értékelő rendszer: A szakdolgozat: Az aktuálisan meghirdetett szakdolgozati témakörök. koordinálásával Egyéni/szakok szerinti konzultációval a gyakorlóiskolai vezetőtanárok bevonásával Becs Katalin gyakorló általános iskola igh. félév 4.Sc. A feldolgozott témához. Neveléstudományok Intézete Egyéni/szakok szerinti konzultációval a szaktanszékek oktatóinak bevonásával Varga Éva (Drogambulancia) 5 15 20 3fokú szöveges értékelés gyj 5 7 Varga Éva (Drogambulancia gyakorlóiskola igh. Legújabb szaktudományi eredmények és közoktatási alkalmazási lehetőségek III. a témavezető által megfogalmazott egy-egy kérdésre adott komplex válasz. A témavezető a szakdolgozatot írásban értékeli. amelyek változhatnak A záróvizsga: A záróvizsgára bocsátás feltétele: Az előírt számú vizsga és gyakorlati jegy megszerzése. 108 . bevonásával 75 3/2+ért. szerepkonfliktusok 2. eredményekkel kapcsolatosan. Vezetőtanári értékelés. koordinálásával Brezsnyánszky PhD. a zárótanítás helye.3. valamint az ahhoz kapcsolódó szakterületi kutatásokkal. valamint a szakdolgozat benyújtása. A záróvizsga részei: A záróvizsgán a benyújtott szakdolgozat bemutatása és védése történik. félév óra 75 105 kredit 24 31 kollokvium 3 1 gyak. 24 105 1/4+ért.

kompetenciák V. a megvalósíthatóságot garantáló fontos feladatok megismertetése. a záróvizsga eredményének és a szakdolgozat eredményének számtani átlaga kerekítve. Görömbei Andrásné igh. a tanárjelöltek gyakorlati képzésének intézményei.kialakítása. mikró-kulturális hatások felismerését. gyakorlatok beszámításának rendje: Bármely felsőoktatási alapképzésben vagy továbbképzésben szerzett kredit elismerhető. gyerekekkel. az egyetemi képzés során változó helyzetek vizsgálatainak megismerésére is sor kerül. 9. következő. Dr. DE Kossuth Lajos Gyakorló Gimnázium Becs Katalin igh. A mentori-és vezetőtanári tevékenység szakmódszertani háttere Dr. Orosz Gábor egyetemi docens DETEK Neveléstudományok Intézete A kurzus két. mobilitás. Ezen túlmenően a legújabb hazai és külföldi pedagógus-vizsgálatok elméleti és empirikus eredményeinek elemzése. esélykülönbségek). történeti íve Dr. értékek.A záróvizsga eredménye a záróvizsgán kifejtett tételre kapott érdemjegy és a szakdolgozatvédés eredményének átlaga kerekítve. az un. A korábban szerzett ismeretek. feladatés hatáskörét. A tanárjelöltek szociológiai jellemzői Dr. hogy az iskolai gyakorlatra felkészülő tanárjelöltekkel –egy lehetséges vonatkoztatási keretben – megismertessék a tanulók viselkedése mögött meghúzódó gyerekkori szocializációs zavarok. Egyrészt az Európai Felsőoktatási Térség létrehozását deklaráló Bolognai Nyilatkozat. ha a kredit átváltás általános szabályai szerint egyenértékesíthető jelen szakvizsgás képzés valamely tantárgyával.és művelődéstörténeti összefüggéseit elemzi. kultur. Másrészt a nevelés gyakorlatának és elméletének történeti vonatkozásainak tükrében a „gyakorló/bázis iskolák” szerepét. valamint a szakmai szocializáció és pályakezdés főbb vonatkozásainak bemutatása. Szekeres Melinda egyetemi docens DETEK Szociológia Tanszék A kurzus célja a fiatal felnőttekkel kapcsolatos szociológiai vizsgálatok tanulságainak összegzése (rétegződés. a kialakítandó egységes hazai felsőoktatási rendszer modelljének – különös tekintettel a pedagógusképzésre . „bolognai folyamatból” Magyarország számára is adott. társszakmák és szakintézmények képviselőivel folytatható munka lehetséges formái és keretei a szükséges és elégséges jogi ismeretek alapján. Gönczi Ibolya egyetemi docens DETEK Neveléstudományok Intézete A kurzus ahhoz ad támpontokat a vezető tanároknak. melyek a szülőkkel. DE Kossuth Lajos Gyakorló Általános Iskola 109 . Tantárgyi programok: tantárgyi programok Tanárképzési koncepciók hazánkban és nemzetközi kitekintésben. 10. egymással összefüggő tématerületet vizsgál. Az oklevél minősítése a szigorlatnak. A vezetőtanári szerepek.

Grasseliné Dr. Nagy Adél igh. DE Arany János Általános Iskola A kurzus célja sokrétű: egyrészt a vezető tanári szerepek, feladatok összetettségére, az új elvárásoknak való megfelelésre kondicionálás, a tanárjelöltek munkájának szervezését, irányítását, elemzését, értékelését segítő gyakorlatok, konzultációk keretében. (A hallgatók iskolai gyakorlatának tervezése, szervezése, irányítása, a tanulókkal, tantestülettel, szülőkkel való kapcsolattartási módok, iskolai dokumentációk megismertetése, kezelése, a gyakorlati tanításra felkészítés). Másrészt: a tanári képesítés követelményrendszerének (képzési idő, a főbb tanulmányi területek arányai, az ismeretek ellenőrzésének rendszere), a tanári képesítővizsga funkciójának, a vizsgák rendszerében betöltött helyének, a vizsgára bocsátás feltételeinek, tartalmi elemeinek, értékelési szempontjainak, eredményeinek értelmezése. A vezető tanárok szerepének a tanárjelöltek képesítővizsgára való felkészítés folyamatában, a vizsgán való részvételük egyértelműsítése. Iskolai gyakorlat Varga Éva pszichológus Debrecen, Drogambulancia Ezen a kurzuson az alábbi témakörök kerülnek – gyakorlat orientáltan – feldolgozásra: A vezető tanárok és a tanárjelöltek kommunikációjának sajátosságai, szerepek és szerepkonfliktusok a tanítási gyakorlaton, a pedagógusok mentális egészségének megőrzése, önsegítő, önerősítő technikák megismerése, gyakorlása, védekezés a kiégés ellen, tréning keretek között is. A csoportos feladatok - projektek, szerepjátékok, a kommunikatív szervezés, én-hatékonyságnövelés, visszajelzés - a saját kreativitás növelését szolgálják. Ebben az egységben kerül sor egyéni konzultációkra, szupervízióra is. Ez a keret ad lehetőséget az ország más gyakorló iskoláival történő tapasztalatcserére is. Legújabb szaktudományi eredmények és alkalmazásuk a közoktatásban Szaktanszékekről felkért oktatók a jelentkezők szakmegoszlásának függvényében A szaktantárgyakkal összefüggő legújabb kutatási eredményekről tájékozódás, azok beépítésének lehetőségei az oktatási folyamatba, az átalakult érettségi vizsga követelményére felkészítés módszertani háttere, a tankönyvpiac és oktatás kapcsolatának hatása a tanulástanítás eredményességére. Egyéni konzultációk alapján önállódolgozat elkészítés, és felkészülés a vizsgára. 11.A képzési program végrehajtásához szükséges tárgyi és személyi feltételek, ezek biztosításának módja: Az egyetem a képzés infrastrukturális hátterét (tantermek és felszerelésüket) biztosítja. A képzés legkülönbözőbb szakterületeihez az egyetem különböző karain rendelkezésre áll a megfelelően képzett személyi, oktatói háttér, de néhány gyakorlati jellegű kollégium megtartására külső előadókat kér fel. A specializációs továbbképzésben részt vevő oktatók a Debreceni Egyetem részéről
név Brezsnyánszky László Orosz Gábor fokozat PhD. habil. C. Sc. beosztás Egyetemi docens Egyetemi docens

110

Szekeres Melinda V. Gönczi Ibolya Szaktanszékeken oktatók Gyakorlóiskolai igazgatóhelyettesek Gyakorlóiskolai vezetőtanárok

C.Sc. PhD. Habil.

Egyetemi docens Egyetemi docens

A szakmai munkában részt vevő külső tagok: Név Varga Éva Beosztás addiktológus szakpszichológus

14. A képzés költségtérítési díja: 140.000 Ft / félév

GYAKORLATVEZETŐ MENTORTANÁR SPECIALIZÁCIÓ
KÉPZÉSI PROGRAM 1. A képzésért felelős kar megnevezése: BTK 2. A szakért felelős oktató: A szak egészéért felelős oktató: Dr. Szabó József a gyakorlatvezető mentortanár képzésért felelős: V. Dr. Gönczi Ibolya 3. Képzési cél: A képzésben résztvevők felkészítése tanárjelöltek gyakorlati képzésének irányításával, a pályakezdők munkahelyi beilleszkedésével kapcsolatos gyakorlatvezető mentortanári feladatok ellátására a felsőoktatási intézmények által fenntartott gyakorlóiskolákban, partner iskolákban, és külső gyakorló helyeken. A továbbképzés keretében kerül sor a szakterületi szakismeretek továbbfejlesztésére, valamint a tanári képesítés követelményeiben meghatározott képzési célok közvetítésére, a pálya feladatainak megismertetésére és a tanárjelöltek gyakorlati képzésének szervezésére, irányítására, a pedagóguskompetenciák fejlesztésére. A képzés segítséget nyújt a gyakorlatvezető mentortanárok számára szükséges új hazai és nemzetközi kutatások megismeréséhez, illetve a tanári tevékenység során keletkező pszichés feszültségek kezeléséhez, a pedagógus mentális egészségének védelméhez is. 4. A képzés formája: költségtérítéses levelező 5. A képzés szerkezete: A képzés tartalma mind az általános, mind a specializációs részben nagyobb tartalmi blokkokból, és azokon belüli tantárgyakból épül fel

111

6. A képzés módszerei: Elméleti jellegű előadások mellett tantermi és szemináriumi jellegű foglalkozások, gyakorlatok. 7. Tanterv: tantervi háló A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben. 7. 1. Elsajátítandó kompetenciák: Különösen fontos a tanulási-tanítási folyamattal összefüggő, valamint a tanár értelmiségi szerepköréhez kapcsolódó kompetenciák fejlesztése: - az IKT integrálása a különböző tanulási helyzetekbe és szakmai tevékenységekbe; - a hatékony tanulási-nevelési folyamatok támogató légkörének megteremtése; - team-munkában történő együttműködés a tanulók/hallgatók ugyanazon csoportjaiban dolgozó tanárokkal – oktatókkal - szakemberekkel; - foglalkozás a különböző társadalmi, kulturális és etnikai hátterű tanulókkal/hallgatókkal; - együttműködés szülőkkel és más társadalmi partnerekkel - problémafeltáró, problémamegoldó viselkedés, a saját szakmai fejlődés irányítása - a legfrissebb szakmódszertani ismeretek hatékony alkalmazása a gyakorlatban - a pszichés feszültségek kezelés, saját mentálhigiénés egészségének megőrzése 7. 2. Tudáselemek, megszerezhető ismeretek: - közoktatással összefüggő közigazgatási ismeretek - az iskola, mint szervezet működésének szociológiai, jogi vonatkozásai, szervezetfejlesztéssel kapcsolatos kérdések - az intézmény és fenntartója közötti együttműködés kérdései - az iskola hatékony működtetését elősegítő feltételek megteremtésének, módszereinek ismerete - az iskola közvetlen társadalmi környezetével történő hatékony kapcsolattartás módszerei - a nevelés-oktatás során megvalósítható integrációs lehetőségek - a sajátos igényű tanulók fejlesztésének metodikai kérdései - pedagógus-szerepek, munkatevékenységének összetevői - tanárjelöltekkel/pályakezdőkkel történő segítő együttműködés tartalmi kérdései - szemlélet- és attitűdformálás - szaktudományi/szakmódszertani ismeretek szakma-specifikus modulokban történő elsajátítása 7. 3. Személyes adottságok A képzésben résztvevők váljanak képessé, illetve érzékennyé a megváltozott, egyre nehezebb feltételek között működő közoktatási rendszerben a tanuló teljesítményének, neveltségi szintjének folyamatos és eredményes fejlesztésére. Elfogadó, megértő attitűddel tudjon különböző konfliktusos helyzeteket kezelni, megoldani, megkülönbözetett figyelmet fordítani a marginalizálódott társadalmi réteghelyzetbe kerülő tanulókra és családjukra. Önsegítő technikák, módszerek alkalmazásával tudják saját pszichés feszültségüket oldani, kiégésüket elkerülni.

112

lélektani. félév tantervi hálója Tantárgy Óraszám III. szervezése PhD. A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben. vezetői) megbízatásokat vállalni és teljesíteni az adott intézmény keretei között. 4. 4 Egyéni/szakok szaktudományi szerinti konzultációval a eredmények és szaktanszékek közoktatási alkalmazási lehetőségek I. 4 Szekeres C. 4 Tünde megfigyelése. vezetni. 4 Görömbei Andrásné tervezése. 4 szaktudományi eredmények és közoktatási alkalmazási lehetőségek II. a tanárjelöltek összefüggő szakmai gyakorlati félév pedagógiai-tanítási gyakorlatát koordinálni. tevékenységrendszerben A közoktatás valamennyi szintjén a képzést teljesítő tanárok képesek és jogosultak a pályakezdő tanárokat mentorálni. Gerencsér Attila Az iskola és a különböző szakintézmények kapcsolata A mentorálás elmélete és speciális módszerei 17 kredit A mentori munka 10 gyj. 2 Dr. a pedagógusképzés követelményeinek ismerete. Valamint gyakorlóiskolai koordinálása 113 .7. és a Magdona pedagógiai problémahelyzetek értékelése A hallgatói korosztállyal való foglalkozás nevelés – és oktatás-lélektani ismeretei 4 kredit A tanárjelöltek 10 koll. Sipos menedzsment Ferenc 10 gyj. A gyakorlatvezető mentortanár pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak 3-4. folyamat. különböző (munkaközösség-vezetői. 2 Dr. oktatóinak bevonásával Legújabb 15 gyj. félév Számonkérés Kredit Óraszám IV.Sc. 4 Chrappán PhD. tanárképzési Magdolna koncepciók Korszerű tanulási 5 koll. 4 Rébay PhD. Dr. szociológiai Melinda jellemzői A pedagógusi szakképzettség szerinti specializációban az adott szakterület legújabb szaktudományi és szakmódszertani ismeretei 8 kredit Legújabb 15 gyj. a mentor szerepe 4 kredit Hazai és nemzetközi 5 koll. félév Számonkérés Kredit Oktató Fokozat A pedagóguspálya. Vargáné Csatáry A mentori munka 15 gyj. A kiterjesztett pedagógusi szerep iskolai és iskolán kívüli feladatai 8 kredit Iskolai/szakmai 10 gyj.

valamint a szakdolgozat benyújtása. 32 85 1/5+B. Az oklevél minősítése: a szigorlatnak. Konfliktus és 10 agresszió-kezelés a mentori munkában Kötelezően választható 10 kredit Magatartási. A témavezető a szakdolgozatot írásban értékeli. A feldolgozott témához. Gönczi Ibolya Dr. PhD beszámoló 2 5 95 3/5+B. A záróvizsga eredménye az alábbi részjegyek egyenlő súllyal vett átlaga kerekítve: a záróvizsgán kifejtett szóbeli felelet és a szakdolgozat. 23 8. 5 20 koll. eredményekkel kapcsolatosan. ha a kredit átváltás általános szabályai szerint egyenértékesíthető jelen szakvizsgás képzés valamely tantárgyával. PhD. A záróvizsga részei: A záróvizsgán a benyújtott szakdolgozat bemutatása és védése történik. 3 Páskuné Kiss Judit 10 gyj. A korábban szerzett ismeretek. 2 Balogh Éva Pető Ildikó V. valamint az ahhoz kapcsolódó szakterületi kutatásokkal. 4 gyj. 5 20 gyj. 10. Tantárgyi programok: Hazai és nemzetközi tanárképzési koncepciók 114 . gyakorlatok beszámításának rendje: Bármely felsőoktatási alapképzésben vagy továbbképzésben szerzett kredit elismerhető. Polonkai Mária Buda András Pinczésné Palásthy Ildikó PhD. gyermekvédelem Tehetséggondozás 20 Digitális pedagógia Gyakorlat 4 kredit Szupervízió Szakdolgozat 10 kredit Összesen 5 koll. koll. 5 PhD. A résztvevők teljesítményét értékelő rendszer: A szakdolgozat: Az aktuálisan meghirdetett szakdolgozati témakörök A záróvizsga A záróvizsgára bocsátás feltétele: Az előírt számú vizsga és gyakorlati jegy megszerzése.vezetőtanárok A pedagógus kommunikációs készségének fejlesztése 10 gyj. tanulási 20 zavarok Egészségnevelés. beszámoló 5 2 PhD. 9. a témavezető által megfogalmazott egy-egy kérdésre adott komplex válasz. a záróvizsga és a szakdolgozat eredményének számtani átlaga kerekítve.

az alulteljesítők. az intézményi stratégiai és taktikai tervezés folyamata. tünetei a lassú tanulók a tanulási zavarral küzdő tanulók. A pedagógiai fejlesztés irányvonalai. az akadályozott (sérült. a kialakítandó egységes hazai felsőoktatási rendszer modelljének – különös tekintettel a pedagógusképzésre . A pedagógus kommunikációs készségének fejlesztése A kommunikációs kompetencia fejlesztésének elméleti alapjai. A mentori munka megfigyelése. Legújabb szaktudományi eredmények és közoktatási alkalmazási lehetőségek I-II. A pedagógiai értékelés nemzetközi trendjei. a mentori munka dokumentációi. békéltetés. A mentori munka tervezése. a felelősség kérdése a mentori munkában. értékelését segítő szoftverek. és a pedagógiai problémahelyzetek értékelése A kompetencia alapú oktatás standardjai. a nehezen nevelhető tanulók. az un. konszenzus. fogyatékos) tanulók. kultur . feladatés hatáskörét. támogató rendszerek. helyzetgyakorlatok.és művelődéstörténeti összefüggéseit elemzi. mediálás. az egyetemi képzés során változó helyzetek vizsgálatainak megismerésére is sor kerül. Kommunikációs helyzetek. Konfliktus és agresszió kezelés a tanári/mentori munkában Konfliktus. a megvalósíthatóságot garantáló fontos feladatok megismertetése.kialakítása. és a háttér okok. a lehetséges együttműködési formák megismerése.A kurzus két. Kompetenciamérés. agresszió. azok sajátosságai. A szaktantárgyakkal összefüggő legújabb kutatási eredményekről tájékozódás. a döntés. Másrészt a nevelés gyakorlatának és elméletének történeti vonatkozásainak tükrében a „gyakorló/bázis iskolák” szerepét. A szervezés. „bolognai folyamatból” Magyarország számára is adott. Kompromisszum. a tankönyvpiac és oktatás kapcsolatának hatása a tanulástanítás eredményességére. Magatartási. valamint a szakmai szocializáció és pályakezdés főbb vonatkozásainak bemutatása. esélykülönbségek). Az iskola és a különböző szakintézmények kapcsolata A közoktatási intézményeket segítő. Egészségnevelés. A hallgatói tevékenységfolyamat jellege. gyakorlatok. tanulási zavarok A részképesség-zavarok okai és következményei. játszma. a helyi és regionális szakmai szervezetek iskolával kapcsolatos munkája. Korszerű tanulási folyamat. gyermekvédelem 115 . A tanárjelöltek lélektani. A tanulói teljesítmény/neveltség mérését. a mentori-program elkészítése. Ezen túlmenően a legújabb hazai és külföldi pedagógus-vizsgálatok elméleti és empirikus eredményeinek elemzése. a marketing tevékenység elemei. az egyénre szabott mentorálás. az átalakult érettségi vizsga követelményére felkészítés módszertani háttere. A tanár és különböző életkorú gyerekek. Menedzser szemléletű intézményi működés. valamint felnőttek közötti kommunikáció verbális és nonverbális eszközei. Pedagógiai szakmai szolgálatok mérést segítő tevékenysége. értékelés. egymással összefüggő tématerületet vizsgál. szervezése A tanítási gyakorlat kulcs-szereplői. azok beépítésének lehetőségei az oktatási folyamatba. értékek. Iskolai/szakmai menedzsment A modern vezetéstudomány alapjai. az intézményi ellenőrzés és értékelés módjai. mobilitás. lehetséges segítő intervenciók. A közoktatási intézmény külső és belső értékelése. koordinálása A tanárjelölt tanórán kívüli munkájának koordinálása. Egyrészt az Európai Felsőoktatási Térség létrehozását deklaráló Bolognai Nyilatkozat. szociológiai jellemzői A kurzus célja a fiatal felnőttekkel kapcsolatos szociológiai vizsgálatok tanulságainak összegzése (rétegződés.

Görömbei Andrásné Dr. tartalma. név Buda András Balogh Éva Chrappán Magdolna Páskuné Kiss Judit Pető Ildikó Rébay Magdolna Szekeres Melinda V. 11. PhD. PhD. tartalmi jellemzői. közösségi oldalak. Vargáné Csatáry Tünde Gyakorlóiskolai vezetőtanárok fokozat PhD. CSc. PhD. Gönczi Ibolya Szaktanszékeken módszertant oktatók Dr. Digitális pedagógia A mentori technikák repertoárjának gazdagítása. az iskolai egészségnevelés értelmezési kerete.Az egészségtudatos magatartás. oktatási-távoktatási rendszerek. Tehetséggondozás A tehetséges tanulók felismerése. oktatói háttér. adatbázis-kezelés. kiválasztásának módjai. ezek biztosításának módja: Az egyetem a képzés infrastrukturális hátterét (tantermek és felszerelésüket) biztosítja. beosztás egyetemi adjunktus főiskolai adjunktus főiskolai docens egyetemi adjunktus egyetemi adjunktus egyetemi adjunktus egyetemi docens egyetemi docens PhD. a fejlesztés metodikai sajátosságai. A szupervízió biztosítása külső szakember bevonásával. gyakorlóiskolai igazgatóhelyettes gyakorlóiskolai igazgatóhelyettes A szakmai munkában részt vevő külső tagok: Név Beosztás 116 . honlapszerkesztés Szupervízió A pedagógus tevékenysége során keletkező pszichés feszültségek megértése és kezelésének lehetséges módjai. gyakorlata. PhD. szervezeti keretei. A képzési program végrehajtásához szükséges tárgyi és személyi feltételek.. Szakpszicholó gus PhD. keresési stratégiák az interneten. azok moderálása. A képzés legkülönbözőbb szakterületeihez az egyetem különböző karain rendelkezésre áll a megfelelően képzett személyi. habil. anomáliái. a tehetséggondozó programok. A közoktatás és a gyermekvédelmi ellátórendszer lehetőségei. de néhány gyakorlati jellegű kollégium megtartására külső előadókat kér fel.

A szakért felelős oktató: a pedagógus szakvizsga specializációs továbbképzésért felelős oktató Dr. 7. 4. A képzés költségtérítési díja: 140. illetve annak határait átfedő más diszciplínák területén hatékonyabban és biztonságosabban működni a 117 .A képzésért felelős kar megnevezése: DE TEK BTK 2. Szabó József.A képzés formája: költségtérítéses levelező 5.1. illetve megszerzését szolgáló ismeretkörök: Mentálhigiéné Tehetséggondozás. Polonkai Mária Dr. és segítő kapcsolatok kialakítására. tudáselemek. adjunktus mb. tanszékvezető DE TEK BTK Pszichológiai Intézet Személyiség-és Klinikai Pszichológiai Tanszék 3. tevékenységrendszerben. Pék Győző egy. személyes adottságok.Dr. a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben. képességek bővítését. Palásthy Ildikó Dr.A képzés szerkezete: a képzés tartalma mind az általános. készségek. mentálhigiénés programok tervezésére és kivitelezésére lesz képes pedagógus tevékenysége keretében. 7.Tantervi háló a tárgyakat oktatók adataival: A képzés során elsajátítandó kompetenciák.Elsajátítandó kompetenciák: A végzett hallgató legyen képes saját tudományterületével érintkező.A képzés módszerei: elméleti jellegű előadások mellett interaktív tantermi gyakorlatok és speciális önismereti csoportfoglalkozások. megszerezhető ismeretek. mind a specializáció részben nagyobb tartalmi blokkokból és azokon belüli tantárgyakból épül fel 6. Gerencsér Attila Pinczésné dr. Sipos Ferenc OH regionális-igazgató közoktatási szakértő tanszékvezető főiskolai tanár jogász 14.000 (Ft/félév) SPECIALIZÁCIÓK „C” Pedagógiai és pszichológiai általánosés élméleti ismeretek. a mentálhigiénés specializáció felelőse dr. tehetségfejlesztés MENTÁLHIGIÉNÉ SPECIALIZÁCIÓ KÉPZÉSI PROGRAM 1.Képzési cél: a pedagógus a mentálhigiénés specializáció elvégzésével mentálhigiénés tudásanyagot szerez.

Legyen képes képzettségének megfelelő tevékenysége során mentálhigiénés segítő kapcsolat kialakítására és fenntartására iskolai környezetben.Tudáselemek. A mentálhigiénés specializáció elvégzése révén saját képességeinek. szakmai határainak megismerése és tudatosítása. beavatkozások megtervezése és alkalmazása. megértéséhez szükséges ismeretanyagok. átfogó. Legyen képes különböző szervezeti rendszerekben (elsősorban intézményében) lelki egészségvédő és személyiségerősítő beavatkozások kezdeményezésére és kivitelezésére.mentálhigiéniai szempontok felismerésében. személyiséglélektan. kommunikációja. megszerezhető ismeretek: Nagyobb önismeret. viselkedésének modellértéke alapjában is befolyásoló tényező tanítványai és kollégái számára. kivitelezése. és önismeretének és hivatásszemélyiség tudatának fejlesztése révén hatékonyan részt venni a fenti folyamatokban.A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben. jobb és tudatosabb kommunikációs készségek. lehetőségeinek. modellek. mind a kollégák irányában 7. attitűdje. adaptívabb érzelmi szabályozás. megnövekedett tolerancia szint. Csoportban. Ennek főbb területei a szocializáció. illetve szociálpolitika és szociálpszichológia. dinamikájának felismerése. illesztett tanácsadás képessége mind a kliensek.3. az ezekhez rendelhető elvi. Helyet kapnak a deviáns viselkedéssel kapcsolatos ismeretek is. tevékenységrendszerben: A mentálhigiénés specializáció vonatkozásában: Tanulási és nevelési problémák pszichológiai hátterének.Személyes adottságok:. hogy mikor szükséges szupervíziót igénybe venni. fejlesztése. annak felismerése. 118 .2.4. szociológia. Saját segítői identitás felismerése. Ehhez kapcsolódnak a gyermek és felnőttkori alkalmazkodási zavarok felismeréséhez. illetve ennek elfogadásának készsége. 7. A kommunikációs készség és empátia olyan szintű fejlesztése. Mentálhigiénés preventív lépések. 7. Ezen preventív intervenció hasznosságának professzionális kommunikálása. elméleti tudásanyag alkalmazásában. A mentálhigiénés specializáció az előbbieken túl ad ismerteket. teamben való munka készségének növelése. Ehhez kapcsolódik a képzés folyamán elsajátítandó kognitív tudásanyag. ami az önismereti csoportokon való részvételből következik. egészségfejlesztés és fenntartás programjai. az eredmények értelmezése. Legyen képes közreműködni a társadalmi szintű primer prevencióban. ( például: iskolai drog prevenciós programok. fejleszt készségeket és nyújt kompetenciát a fentebb vázolt programok megvalósításához. A hivatásszemélyiség tudatosítása és pszichológiai értelemben vett karbantartása. dohányzás ellenes programok) A pedagógus hozzáállása. adott célcsoportot érintő mentálhigiénés programok kidolgozása. Taktikus. ami a segítő kapcsolat kialakításához és fenntartásához alapvetően szükséges. a kollégák meggyőzése. hatékonyságának mérése. fejlesztése.

5 kr) Mentálhigiéné I. Záródolgozat Összes óra: Összes kredit: 5 100 29 95 össz. félév 2. Gyakorlati képzési szakasz (100ó. 18 kr) Önismereti és személyiségfejlesztő csoport 50 9 aláírás 50 9 aláírás F. Alkalmazkodási zavarok felismerésének alapjai (30ó. Szocializáció Személyiséglélektani alapok Alkalmazott szociálpszichológia Bevezetés a szociológiába Bevezetés a szociálpolitikába B. félév Számon kérés Tantárgy Óra Kr. 15 5 koll D. Elméleti alapok (50ó. 12 kr) 15 10 10 5 10 5 4 4 3 4 koll koll koll gyj gyj Alkalmazkodási zavarok gyermekkorban Alkalmazkodási zavarok felnőttkorban A deviáns viselkedés 10 10 10 4 4 4 koll koll gyj C. kérés sz. 20 kr) Számon Óra Kr. A.1. A mentálhigiéné és területei (15ó. sz.: 195ó 26+ 55+5 5 119 .

docens DE TEK BTK Szociológiai Intézet Félév: őszi / tavaszi / mindkettő A tárgy típusa: elméleti alapozó tárgy Óraszám: 10 Kreditérték: 4 A tantárgy címe: Alkalmazkodási zavarok gyermekkorban Oktató: dr. Bóta Margit egy. tanársegéd DE TEK BTK Pszichológiai Intézet Félév: őszi / tavaszi / mindkettő A tárgy típusa: elméleti alapozó tárgy Óraszám: 10 Kreditérték: 4 A tantárgy címe: Bevezetés a szociológiába Oktató: Mojzesné dr.A tantárgy címe: Szocializáció Oktató: Kocsisné Molnár Judit egy. tanársegéd DE TEK BTK Pszichológiai Intézet Félév: őszi / tavaszi / mindkettő A tárgy típusa: elméleti alapozó tárgy Óraszám: 15 Kreditérték: 5 A tantárgy címe: Személyiséglélektani alapok Oktató: dr. Székely Katalin egy.adjunktus PhD 120 PhD PhD . adjunktus DE TEK BTK Pszichológiai Intézet Félév: őszi / tavaszi / mindkettő A tárgy típusa: elméleti alapozó tárgy Óraszám: 10 Kreditérték: 4 PhD A tantárgy címe: Alkalmazott szociálpszichológia Oktató: Csukonyi Csilla egy. Pék Győző egy.docens DE TEK BTK Szociológiai Intézet Félév: őszi / tavaszi / mindkettő A tárgy típusa: elméleti alapozó tárgy Óraszám: 5 Kreditérték: 3 A tantárgy címe: Bevezetés a szociálpolitikába Oktató: Mojzesné dr. Székely Katalin egy.

Gyakorlati Teológiai Tanszék Félév: őszi / tavaszi / mindkettő A tárgy típusa: gyakorlati képzési szakasz Óraszám: 100 Kreditérték: 18 121 . Pék Győző egy.DE TEK BTK Pszichológiai Intézet Félév: őszi / tavaszi / mindkettő A tárgy típusa: az alkalmazkodási zavarok felismerésének alapjai Óraszám: 10 Kreditérték: 4 A tantárgy címe: Alkalmazkodási zavarok felnőttkorban Oktató: dr. Személyiség.adjunktus DE TEK BTK Pszichológiai Intézet Félév: őszi / tavaszi / mindkettő A tárgy típusa: a mentálhigiéné és területei Óraszám: 15 Kreditérték: 5 PhD A tantárgy címe: Önismereti és személyiségfejlesztő csoportok Oktatók: dr. Nyitrai Erika egy. docens PhD Debreceni Református Hittudományi Egyetem. tanársegéd DE TEK BTK Pszichológiai Intézet Félév: őszi / tavaszi / mindkettő A tárgy típusa: az alkalmazkodási zavarok felismerésének alapjai Óraszám: 10 Kreditérték: 4 A tantárgy címe: Mentálhigiéné I. Oktató: dr. adjunktus PhD DE TEK BTK Pszichológiai Intézet Félév: Félév: őszi / tavaszi / mindkettő A tárgy típusa: az alkalmazkodási zavarok felismerésének alapjai Óraszám: 10 Kreditérték: 4 A tantárgy címe: A deviáns viselkedés Oktató: Sztancsik Veronika egy. Bóta Margit egy. adjunktus PhD Károli Gáspár Tudományegyetem. Bodó Sára egy.és Klinikai Pszichológiai Tanszék dr.

122 . vagy az alkalmazkodási zavarok felismerése főbb témaköreiből kerül ki. Tantárgyi programok: TANTÁRGYLEÍRÁS A tantárgy címe: Szocializáció Félév: őszi / tavaszi / mindkettő A tárgy típusa: elméleti alapozó tárgy Óraszám: 15 Kreditérték: 5 A tantárgy leírása: A kurzus célja. gyakorlatok beszámításának rendje: bármely felsőoktatási alapképzésben vagy továbbképzésben szerzett kredit elismerhető. adoleszcensz-kori személyiségváltozások. A kurzus fejlődés. vagy más intézményre. a záróvizsga eredményének és a szakdolgozat eredményének számtani átlaga kerekítve. Az oklevél minősítése a szigorlatnak. hogy átfogó képet adjon a személyiség alakulását meghatározó tényezőkről. A korábban szerzett ismeretek. Részletesen tárgyalja a viselkedést meghatározó tényezők alakulása. közösségre adaptált mentálhigiénés program elkészítését jelenti.8. Ezt a kérdést előzetesen nem ismeri. 9. a felnőttkori identitás megjelenése).és személyiséglélektani vonatkozásokat egyaránt beépít a pszichikus fejlődés és működés lényegi leírásába. ami az elméleti alapok. A záróvizsga eredménye a záróvizsgán kifejtett tételre kapott érdemjegy és a szakdolgozatvédés eredményének átlaga kerekítve. Egy másik kérdést. Bemutatja a pszichikus fejlődés különböző elméleti modelljeit (pszichoanalízis. az 55 kreditpont teljesítése. latencia-időszak problémái. a biológiai és szociális meghatározók kapcsolata (humánetológiai és összehasonlítólélektani szempontok alapján).A résztvevők teljesítményét értékelő rendszer: A szakdolgozat: a mentálhigiénés specializáció tudásanyaga alapján egy saját munkahelyre. ha a kredit átváltás általános szabályai szerint egyenértékesíthető jelen specializációs képzés valamely tantárgyával 10. valamint a szakdolgozat benyújtása jelenti a mentálhigiénés specializáció teljesítését A záróvizsga részei: a mentálhigiénés specializációt lezáró vizsgán a szakdolgozatban feldolgozott szakirodalomhoz kapcsolódóan egy kifejtést igénylő kérdést kap a hallgató. humanisztikus irányzat). A kritikus fejlődési zavarok és fejlődési krízisek megjelenését a szocializációban (az én-alakulás és korai személyiségfejlődés. A szakdolgozat: a mentálhigiénés tudásanyag alapján egy saját munkahelyre. a hallgató legkésőbb két héttel a vizsga előtt megkapja és ezt részletesen a vizsgán kell megválaszolnia. az utánzás és szociális tanulás jelenségeit. oktatási környezetre adaptált mentálhigiénés program elkészítését jelenti A záróvizsga (a mentálhigiénés specializációt lezáró vizsga) A záróvizsgára bocsátás feltétele: a két félév folyamán az előírt számú vizsga és gyakorlati jegy megszerzése. behaviorizmus. a korai fejlődés és a szocializációs folyamat.

a behaviorizmus és a humanisztikus pszichológia tanainak részletesebb tárgyalására. TANTÁRGYLEÍRÁS A tantárgy címe: Személyiséglélektani alapok Félév: őszi / tavaszi / mindkettő A tárgy típusa: elméleti alapozó tárgy Óraszám: 10 Kreditérték: 4 A tantárgy leírása: A személyiséglélektan című tárgy áttekintést nyújt a pszichológia tudománytörténete során kialakult fontosabb személyiséglélektani irányzatok alapvető elgondolásairól. gyakorlat esetén dolgozat. Előfeltételek: a szakos kreditlista előírása szerint A tárgyra való jelentkezés módja: Az aktuális félévi tanrend előírása szerint. A tananyag a tudományos 123 . az elmélet és gyakorlat összefüggéseinek különféle aspektusait. gyakorlat esetén dolgozat. Értékelés: előadás esetén kollokvium. szigorlati félévben szigorlat. beszámoló készítése. zárthelyi dolgoztatok írása. Szeminárium. szigorlati félévben szigorlat. amelyek a mindennapi élet pszichológiai és társadalmi összefüggéseit írják le. mely irányzatok elgondolásrendszere a későbbi segítő munka elméleti megalapozását teszi lehetővé. A stúdium jelentős hangsúlyt fektet a pszichoanalízis. Értékelés: előadás esetén kollokvium. a félévi teljesítmény beszámítása.Előfeltételek: a szakos kreditlista előírása szerint A tárgyra való jelentkezés módja: Az aktuális félévi tanrend előírása szerint. beszámoló készítése. Szeminárium. TANTÁRGYLEÍRÁS A tantárgy címe: Alkalmazott szociálpszichológia Félév: őszi / tavaszi / mindkettő A tárgy típusa: elméleti alapozó tárgy Óraszám: 10 Kreditérték: 4 A tantárgy leírása: Célunk bevezetést nyújtani a szociálpszichológiai jelenségek azon körébe. zárthelyi dolgoztatok írása. a félévi teljesítmény beszámítása. Tárgyalja az elméletalkotás törvényszerűségeit.

a proszociális viselkedés szociálpszichológiája. TANTÁRGYLEÍRÁS A tantárgy címe: Bevezetés a szociológiába Félév: őszi / tavaszi / mindkettő A tárgy típusa: elméleti alapozó tárgy Óraszám: 5 Kreditérték: 3 A tantárgy leírása: A kollégium célja. csoportok. Megjegyzés: - 124 . A magyar szociológia hozzájárulása a társadalomtörténet kutatásához. Előfeltételek: a szakos kreditlista előírása szerint A tárgyra való jelentkezés módja: Az aktuális félévi tanrend előírása szerint. a verbális és nonverbális csatornák. Előfeltételek a szakos kreditlista előírása szerint A tárgyra való jelentkezés módja: Az aktuális félévi tanrend előírása szerint. a társas támasz. irányzatok és vizsgáló eljárások. társadalmi szervezetek. meggyőzés és tömegkommunikáció. konformitás és deviancia. a társadalmi befolyásolás: propaganda. a félévi teljesítmény beszámítása.megközelítés és a gyakorlati felhasználásának kapcsolatát igyekszik megmutatni a következő témakörökön keresztül: a szociálpszichológia helye a pszichológiában és a tudományok rendszerében. A társadalmi mobilitás. A megszerzett ismeretek segítségével a hallgatók alkalmassá tehetők a mentálhigiénés problémák történeti-szociológiai hátterének elemzésére. döntési folyamatok. a mai magyar társadalomkutatás legfontosabb tanulságait. Az európai paradigma és Magyarország. Társadalmi változás a modern világban. Értékelés: előadás esetén kollokvium. helye a társadalomtudományok körében. A társadalom struktúrája és rétegződése. a félévi teljesítmény beszámítása. zárthelyi dolgoztatok írása. főbb kérdéskörök. szigorlati félévben szigorlat. gyakorlat esetén dolgozat. Szeminárium. szigorlati félévben szigorlat. beszámoló készítése. beszámoló készítése. Értékelés: előadás esetén kollokvium. Szeminárium. gyakorlat esetén dolgozat. A modernizáció és következményei. Módszerek és elméletek a szociológiában témakörei. A társadalmi egyenlőtlenségek. hogy megismertesse a hallgatókkal a szociológia alapfogalmait. Így tárgyalásra kerülnek a szociológia tudományának sajátosságai. zárthelyi dolgoztatok írása. a kommunikáció szociálpszichológiai vonatkozásai. alkalmazkodás a többséghez: norma.

TANTÁRGYLEÍRÁS A tantárgy címe: Alkalmazkodási zavarok gyermekkorban Félév: őszi / tavaszi / mindkettő A tárgy típusa: az alkalmazkodási zavarok felismerésének alapjai Óraszám: 10 Kreditérték: 4 125 . univerzalitás . felelősség. eltérő értékszempontok és érdekek által meghatározottan érlelődik ki. vertikális redisztribúció. hogy egyértelművé tegye a hallgatók számára azt. a transzfer jövedelmek. a társadalombiztosítás. a köz-.korrekció.szegregáció. Integráció . intertemporális. beszámoló készítése. az ellátási formák sajátosságai. a magán. horizontális. gyakorlat esetén dolgozat. Társadalmi újratermelés és társadalompolitika. Gazdaság és társadalom: az állami beavatkozás elméletei. a humán szolgáltatások. interperszonális. szakszerűségi követelményeknek is meg kell felelnie. hogy egy társadalompolitikai koncepció . a nonprofit szervezetek szociálpolitikai szerepe. vagy a szakmai alapelvek alapján történő tárgyalás éppen úgy megtalálható benne.és a vegyes finanszírozás. a kevésbé választhatóság elve. A tantárgy különböző megközelítési módokat kombinál. Értékelés: előadás esetén kollokvium. zárthelyi dolgoztatok írása.szelektivitás. a jövedelemelosztás szociálpolitikai vonatkozásai. ugyanakkor alapvető szakmai. Előfeltételek: a szakos kreditlista előírása szerint A tárgyra való jelentkezés módja: Az aktuális félévi tanrend előírása szerint.csakúgy mint egy szociálpolitikai -. A szociálpolitika alapelvei: biztonság (abszolút és relatív). Részletes megbeszélésre kerül a szociálpolitika fogalmának értelmezése. így az ágazatonkénti. Szeminárium. a félévi teljesítmény beszámítása. prevenció . az együttműködés lehetőségei a szociálpolitika szereplői között. szigorlati félévben szigorlat. mint a célcsoportok szerinti. szubszidiaritás.interpretativitás.TANTÁRGYLEÍRÁS A tantárgy címe: Bevezetés a szociálpolitikába Félév: őszi / tavaszi / mindkettő A tárgy típusa: elméleti alapozó tárgy Óraszám: 10 Kreditérték: 4 A tantárgy leírása: A tantárgy célkitűzései között szerepel. meghatározott társadalmi-gazdasági körülmények között. állami szociálpolitika. normativitás .

Rövid elméleti bevezetőt tartalmaz. tekintve.és serdülőkorban kialakuló pszichés megbetegedések leggyakoribb okairól. a diagnózis mint stigma. lefolyásáról. az életkori krízispontokat. a félévi teljesítmény beszámítása. Szeminárium. kezelhetőségéről. értelmezhetőségét általában vázlatosan közöljük. korai sérülés. beszámoló készítése. TANTÁRGYLEÍRÁS A tantárgy címe: Alkalmazkodási zavarok felnőttkorban Félév: Félév: őszi / tavaszi / mindkettő A tárgy típusa: az alkalmazkodási zavarok felismerésének alapjai Óraszám: 10 Kreditérték: 4 A tantárgy leírása: A normalitás problematikájának áttekintése után a felnőttkorban előforduló azon patológiás pszichikus jelenségek. Minden korszak megbeszélését az adott időszak fejlődési feladatának megbeszélése vezeti be. az anya-gyerek kapcsolat legtipikusabb zavarait. melyek a mentálhigiénés munka keretében előfordulhatnak. A pszichotikus zavarokkal: szkizofrénia. a lehetséges problémákat próbáljuk a szűkebb. Normalitás. majd a prepubertás és pubertás problémái.A tantárgy leírása: A tárgy célja. Előfeltételek: a szakos kreditlista előírása szerint A tárgyra való jelentkezés módja: Az aktuális félévi tanrend előírása szerint. stb. a csecsemőkor lehetséges problémáit. A tünetek mögöttes jelentését. a betegséghez való viszonyulás. nyilvánvalóvá téve. A betegszerep. a pszichés egészség meghatározásának problematikája. 126 . fejlődési elakadás. a kisiskoláskor. és néha a tágabb környezet (iskola. hogy alapismereteket adjon a gyermek. elkülönítve ezek jelentését a felnőttkorban szokásos használattól (pl. Ezt követik a kisgyermekkor. illetve lehetséges torzulásai. amelyben legtípusosabb az előfordulása.) A tárgy időrendben követi a gyermek fejlődését. ennek egészséges megoldása. mely egyrészt ismertet néhány gyakran használt klinikai fogalmat. hogy ennek megoldása a klinikai szakpszichológus feladata. identitás-krízis. beszédzavarok) annál az életkornál beszélünk meg. pszichózis. énfejlődési zavar. az óvodáskor. neurózis. paranoia. Egy-egy tipikus reakciómódhoz kötődő zavarokat (pl. Betegszerep és a betegségelőnyök. hogy szinte minden fajta zavar más korban is előfordul. elhárító mechanizmusok. kritériumai. Értékelés: előadás esetén kollokvium. gyakorlat esetén dolgozat.: pszichoszomatikus problémák. zárthelyi dolgoztatok írása. definíciója. A fejlődési feladat megoldásában a családi reakciókra nagy hangsúlyt fektetünk. betegségek tárgyaljuk. magatartás-rendellenességek. szigorlati félévben szigorlat. külső és belső konfliktus. kulturális miliő) kontextusában megérteni.

Hangulatzavarok: depresszió és mánia. Szorongásos zavarok: generalizált szorongás, pánikzavar, fóbiák, kényszer. Szomatoform zavarok: hipochondria, szomatizációs szindróma, konverzió. Személyiségzavarok. Pszichoszomatikus zavarok. Evészavarok: anorexia nervosa, bulimia nervosa. Előfeltételek: a szakos kreditlista előírása szerint A tárgyra való jelentkezés módja: Az aktuális félévi tanrend előírása szerint. Értékelés: előadás esetén kollokvium, szigorlati félévben szigorlat. Szeminárium, gyakorlat esetén dolgozat, beszámoló készítése, zárthelyi dolgoztatok írása, a félévi teljesítmény beszámítása. TANTÁRGYLEÍRÁS A tantárgy címe: A deviáns viselkedés Félév: őszi / tavaszi / mindkettő A tárgy típusa: az alkalmazkodási zavarok felismerésének alapjai Óraszám: 10 Kreditérték: 4

A tantárgy leírása: A tárgy célja, hogy alapismereteket nyújtson a társadalmi beilleszkedési zavarok témakörében. Meghatározza a deviancia fogalmát, összekapcsolva a szociológiai, szociálpszichológiai közelítések által feltárt tényezőkkel. A deviancia kialakulásával kapcsolatban különböző modelleket vázol fel, kiemeli a személyiségfejlődés és szocializáció kritikus pontjait, melyek a deviáns viselkedés kiinduló pontjaivá válhatnak. Részletesen bemutatja az egyes devianciákat: drog, alkohol, öngyilkosság, antiszocialitás, játékszenvedély. Az egyes deviancia-formák ismertetésénél kitér a zavar eredetének, kialakulásának specifikumaira, tipikus megjelenési formáira, kezelési lehetőségeire és ennek nehézségeire. Az elméleti alapokra építve sorra veszi a mentálhigiénés beavatkozás lehetőségeit, különös tekintettel a prevencióra, a rehabilitációra. Ismereteket ad a beilleszkedési zavarok azonosításához, ezek súlyosságának, kimenetelének megítéléséhez. Figyelembe véve a mentálhigiénikus szakember feladatkörét, segítséget nyújt abban, hogy a megfelelő szakellátásba irányítsa a klienst, illetve a veszélyeztetett csoportok körében megelőző tevékenységet folytasson. Előfeltételek: a szakos kreditlista előírása szerint A tárgyra való jelentkezés módja: Az aktuális félévi tanrend előírása szerint.

127

Értékelés: előadás esetén kollokvium, szigorlati félévben szigorlat. Szeminárium, gyakorlat esetén dolgozat, beszámoló készítése, zárthelyi dolgoztatok írása, a félévi teljesítmény beszámítása TANTÁRGYLEÍRÁS A tantárgy címe: Mentálhigiéné I. Félév: őszi / tavaszi / mindkettő A tárgy típusa: a mentálhigiéné és területei Óraszám: 15 Kreditérték: 5 A tantárgy leírása: Célunk megismertetni a hallgatókkal a mentálhigiéné fogalmának, történeti alalkulásának áttekintésén keresztül a mentálhigiénés tevékenységet, a mentálhigiéné kapcsolatát az egyéb humán szolgáltatásokkal. A mentálhigiéné története, alapfogalmai. Az orvosi, pszichiátriai, „pozitív” mentálhigiénés, közösségi mentálhigiénés, szociobiológiai, evolúciós, „New Age” koncepciók. A lelki egészségvédelem lépcsői: primer, szekunder, tercier prevenció. A mentálhigiénés tevékenység helye, keretfeltételei, a mentálhigiénés modellek és ellátórendszerek. A magyar populáció egészségügyi helyzetképe. A szorongás, a félelem és a stressz mentális károsító hatását és az ezekkel való megküzdés (megelőzés) lehetőségeit részletesen tárgyaljuk. A szorongás és a félelem. A stressz és az életesemények. Megelőzés, megküzdési stratégiák, pozitív coping mechanizmusok. Előfeltételek: a szakos kreditlista előírása szerint A tárgyra való jelentkezés módja: Az aktuális félévi tanrend előírása szerint. Értékelés: előadás esetén kollokvium, szigorlati félévben szigorlat. Szeminárium, gyakorlat esetén dolgozat, beszámoló készítése, zárthelyi dolgoztatok írása, a félévi teljesítmény beszámítása.

TANTÁRGYLEÍRÁS A tantárgy címe: Önismereti és személyiségfejlesztő csoportok Félév: őszi / tavaszi / mindkettő A tárgy típusa: gyakorlati képzési szakasz Óraszám: 100 Kreditérték: 18 128

A tantárgy leírása: A mentálhigiénés specializációs képzettséggel rendelkezők szemléletének formálásában meghatározó az élményen alapuló kapcsolati készségek kialakítása (a saját személyiség hatótényezőinek tudatos kezelése). Mindez meghatározott idejű önismereti képzés alapján lehetséges. A kurzus különböző kiscsoportos technikákat használhat. Az önismereti folyamat mindig reflektálni igyekszik arra, hogy nem kiscsoportos vezetésre tanít, hanem a saját szakterületen felhasználandó önismereti élmények és tudás megszerzésére irányul. A további képzés csakis az illetékes módszerspecifikus egyesületekhez kapcsolódhat. Előfeltételek: a szakos kreditlista előírása szerint A tárgyra való jelentkezés módja: Az aktuális félévi tanrend előírása szerint. Értékelés: előadás esetén kollokvium, szigorlati félévben szigorlat. Szeminárium, gyakorlat esetén dolgozat, beszámoló készítése, zárthelyi dolgoztatok írása, a félévi teljesítmény beszámítása. 11. A képzési program végrehajtásához szükséges tárgyi és személyi feltételek, ezek biztosításának módja: . A képzés nagy része a Pszichológiai Intézet tantermeiben és gyakorló helyiségeiben zajlik. Az előadásokon rendelkezésre állnak korszerű audiovizuális eszközök, computerek és projektorok. A szakmai munkában nagyrészt az egyetem, (DE) illetve a Pszichológiai Intézet munkatársai vesznek részt, ezekhez képzett, speciális, többnyire gyakorlati tudást kompetensen képviselő külső munkatársak kapcsolódnak. Utóbbiaknak is nagy gyakorlatuk van az egyéni és csoportos pszichoterápiában, gyógyításban és folyamatosan vesznek részt oktatóként egyetemi és különböző egyesületi színtereken képzésben, oktatásban. Ezen személyi feltételrendszer lehetővé teszi, hogy a hallgatókban az elméleti tudás és a gyakorlati kompetencia aránya optimálisabban alakuljon.

A specializációs továbbképzés mentálhigiénés specializációjában részt vevő oktatók a Debreceni Egyetem részéről Név dr. Bóta Margit Kocsisné Molnár Judit Csukonyi Csilla Név Mojzesné dr. Katalin Sztancsik Veronika Beosztás egy.adjunktus egy. tanársegéd egy. tanársegéd Székely egy.docens egy. tanársegéd 129 PhD Tudományos fokozat PhD

Balogh László. Szabó József. − a nevelési-oktatási intézmény hatékonyságának összetevőit.Elsajátítandó kompetenciák: a) A közös képzésben végzettek ismerik − a közigazgatás és a vezetés alapvető tudnivalóit. 7. tevékenységrendszerben. adjunktus PhD PhD 14. 7. tehetségfejlesztés specializáció célja a tehetségfejlesztés szerteágazó munkájára való felkészítés.A szakért felelős oktató: a szak egészéért felelős oktató Dr. 4. adjunktus PhD A szakmai munkában részt vevő külső tagok: Név dr. Bodó Sára dr. mint szervezet sajátosságait.A képzésért felelős kar megnevezése: BTK. megszerezhető ismeretek. TEHETSÉGFEJLESZTÉS SPECIALIZÁCIÓ KÉPZÉSI PROGRAM 1. tudáselemek.A képzés szerkezete: a képzés tartalma mind az általános. személyes adottságok. A képzés költségtérítési díja: 140.dr. 3. − a nevelési-oktatási intézmény. laboratóriumi gyakorlatok és szemináriumi jellegű foglalkozások. Nyitrai Erika Beosztás egy. tehetségfejlesztés specializáció felelőse Dr.Tanterv: A képzés során elsajátítandó kompetenciák.1. Specializációtól függően terepgyakorlatok is vannak.A képzés formája: költségtérítéses levelező 5. 2. készségek. Pék Győző egy. docens egy. a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben.Képzési cél: A képzés egészének célja a pedagógiai munkában hasznosítható ismeretek és azok alkalmazni tudásának elsajátítása A tehetséggondozás. 130 .000 Ft / félév (ez az összeg a teljes pedagógus szakvizsgás képzésre vonatkozik) TEHETSÉGGONDOZÁS.A képzés módszerei: elméleti jellegű előadások mellett tantermi. mind a specializáció részben nagyobb tartalmi blokkokból és azokon belüli tantárgyakból épül fel 6. a tehetséggondozás.

− a vezetési ismeretek alkotó alkalmazására. 7.− a pedagógus szerepét a nevelési-oktatási intézmény szervezetében. pedagógiai implikációk − A tehetséggondozás története − Tehetségdiagnosztika − Tehetségfejlesztő programok. − értékelési feladatok ellátására. − a tehetségfejlesztés területeit és a társtudományok alapismereteit. fajtái − Tehetség és szocio-emocionális fejlődés − Kreativitás. − minőségellenőrzésre és –fejlesztésre. 131 . az adatok feldolgozásának. vezetési ismeretek − A nevelési-oktatási intézmény. a programkészítés metodikája − Alulteljesítés és tanulási zavarok − Pedagógusszerep a tehetségfejlesztésben − Tehetség-tanácsadás − Tehetségfejlesztés és kooperatív tanulás − Képességstruktúrák és iskolai teljesítmény 7. a vonatkozó ismeretek önálló hasznosítására. kezelésének szakmai-etikai szabályait. − a tehetség megközelítésének különböző módjait. b) A specializáción végzettek ismerik: − a tehetséggondozás történetét és meghatározó elméleti nézőpontjait. − az integráció és a szegregáció problémakörét. − a tehetséges fiatalok fejlődési sajátosságait. − pedagógiai folyamattervezésre és szervezésre. megszerezhető ismeretek: a) Kötelező ismeretkörök − Közigazgatási. − intézményi szervezetfejlesztésére.Személyes adottságok: a) Az általános részben végzettek alkalmasak − a közigazgatás területén való tájékozódásra. − a tehetségdiagnosztika módszereit.3. − a tehetség-tanácsadás elveit és módszereit. tehetségfejlesztés specializáció által meghatározott választható ismeretkörök − A tehetség definíciói. mint szervezet − A nevelési-oktatási intézmény hatékonysága − A pedagógus a nevelési-oktatási intézmény szervezetében − Az integráció és a szegregáció kérdései − Sajátos csoportok nevelése-oktatása b) A tehetséggondozás.Tudáselemek. oktatásának kérdéseit. − a sajátos csoportok nevelésének.2. − a szakmai önképzés és a hatékony kommunikáció módszereit.

ahol specializációjuknak megfelelő munka folyik. PhD. minőség-értékelés. univ.és ifjúságvédelem.4. képzési. a specializációs ismeretköröket pedig a tehetségfejlesztés valamennyi ágában a diagnosztikától a programtervezésen át az egyéni fejlesztő munkáig. tanári munka értékelése Minőségellenőrzés. a hátrányos helyzet kezelésére. a fejlődés és a változás elősegítésére. az iskolai mentálhigiéné. Bóta Margit Tóth László V. csoport . 132 . − a tehetségfejlesztésben alkalmazott gyakorlati módszerek. Habil. a gyermekvédelemmel összefüggő kérdések megoldására. tevékenységrendszerben: A szakvizsgás képzés során szerzett ismereteket a pedagógus az oktatásügy szinte minden területén tudja hasznosítani a tanügyi igazgatástól kezdve a napi pedagógiai munkáig. − az egyéni-. minőségfejlesztés Pedagógiai folyamattervezés és-szervezés Szakmai önismeret Esélyegyenlőség. Dr. − a partnertudományok új eredményeinek követésére. szektorközi együttműködés. Munkahely KTK vagy az Önkormányzat Oktatási Minisztérium Önkormányzat DE HPFK DE BTK PhD PhD. Gönczi Ibolya PhD PhD. − tehetségfejlesztő programok önálló tervezésére. b) A specializáción végzettek alkalmasak: − a tehetségfejlesztés területén önálló kutató-fejlesztő munka végzésére. fenntartói megoldások Egészségpszichológiai és az egészségre nevelés kérdései Sajátos nevelési igényű gyerekek nevelése. fokozat. Általános tárgyak Tantárgy Közigazgatási és államháztartási ismeretek Európai oktatásügyi integrációs folyamatok Tanügy-igazgatási és jogi ismerete Szervezetfejlesztés és vezetési kultúra Intézmény és környezete Intézményértékelés és a tanulói. 7. fejlesztő intézményben. az élethosszig tartó tanulás ismereteinek alkalmazására. Habil. Brassói Sándor Kathó Klára Chrappán Magdolna Szabó Csaba Gerencsér Attila Pecsenye Éva Buda András Pék Győző PhD PhD Önkormányzat vagy Minisztérium DE BTK DE BTK DE BTK DE BTK Oktató Tud.és családi tanácsadásra. Habil. − a tehetségpedagógiai tevékenység önálló gyakorlására olyan nevelési.A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben. oktatása Gyermek. elemző és beavatkozó eljárások használatára. a sajátos nevelési igényű tanulókkal való bánni tudásra. − az alapvető tehetségdiagnosztikai és beavatkozó eljárások szakszerű alkalmazására. egészségnevelés elveinek alkalmazására.− − − − − − az esélyegyenlőség kérdéseinek megoldására.

gyakorlatok beszámításának rendje: Bármely felsőoktatási alapképzésben vagy továbbképzésben szerzett kredit elismerhető. PhD CSc PhD PhD. PhD PhD PhD. Habil. fokozat. A záróvizsga résztárgyai a „tehetséggondozás.hátrányos helyzet kezelése Az élethosszig tart tanulás. fajtái Tehetség és szocio-emocionális fejlődés Kreativitás. 10. A záróvizsgán a benyújtott szakdolgozatot is meg kell védeni. PhD PhD PhD PhD. a programkészítés metodikája Alulteljesítés és tanulási zavarok Pedagógusszerep a tehetségfejlesztésben Tehetség-tanácsadás Tehetségfejlesztés és kooperatív tanulás Képességstruktúrák és iskolai teljesítmény Oktató Páskuné Kiss Judit Mező Ferenc Mező Ferenc Tóth László Dávid Imre Balogh László Tánczos Judit Tóth László Mező Ferenc Turmezeyné Heller Erika Tóth László Tud. ha a kredit átváltás általános szabályai szerint egyenértékesíthető jelen szakvizsgás képzés valamely tantárgyával. programok.A résztvevők teljesítményét értékelő rendszer: A szakdolgozat: a specializációs képzési rész ismeretköreiből meghatározott témából kell készíteni A záróvizsga: A záróvizsgára bocsátás feltétele: az előírt számú vizsga és gyakorlati jegy megszerzése. A záróvizsga részei: a záróvizsga résztárgyait az egyes specializációk határozzák meg. valamint a szakdolgozat benyújtása.és Óvóképző Főiskolai Kar DE BTK 8. 9. Habil. a záróvizsga eredményének és a szakdolgozat eredményének számtani átlaga kerekítve. a felnőttoktatás kérdései Márkus Edina PhD A specializáció tárgyai Tantárgy A tehetség definíciói. pedagógiai implikációk A tehetséggondozás története Tehetségdiagnosztika Tehetségfejl. Habil. A korábban szerzett ismeretek. Az oklevél minősítése a szigorlatnak. Tantárgyi programok: tantárgyi programok 133 . tehetségfejlesztés” specializáción a következők: − Tehetségfejlesztő programok. Munkahely DE BTK DE BTK DE BTK DE BTK DE BTK DE BTK DE BTK DE BTK DE BTK ELTE Tanító. a programkészítés metodikája − Pedagógusszerep a tehetségfejlesztésben − Tehetség-tanácsadás A záróvizsga eredménye a záróvizsgán kifejtett tételre kapott érdemjegy és a szakdolgozatvédés eredményének átlaga kerekítve.

a család. A tárgyra való jelentkezés módja: Az aktuális félévi tanrend előírásai szerint. Félév: őszi A tárgy típusa: előadás Óraszám/hét: összesen 20 óra Kredit érték: 5 kredit Oktató: Páskuné dr. az öröklődés három formája − Mendel I. valamint a megállapítható és mérhető jellegek − Komplexitás a tehetségmodellekben − A tehetség eredete (G – E interakciója. a zenei-. reneszánsz. társadalmi lehetőségek.TANTÁRGYLEÍRÁS „TEHETSÉGGONDOZÁS. és III. A sors-faktor − Az élet és egészség fontossága (a „Békássy-jelenség) − Lombroso „zseni-őrült” elmélete − Terman-vizsgálat − Korszerű álláspontok 7. Renzulli „háromkörös” koncepciója. A géniuszok természetrajza − Nemi különbségek − A tehetségtérkép és a géniuszok gyakoriságának időbeni alakulása − A társadalmi lehetőségek és kulturális hatások. 134 . költői-. kortárs csoportok. a tehetség pszichometriai korszaka. A tehetség. TEHETSÉGFEJLESZTÉS” szakvizsga program A tantárgy címe: A tehetség definíciói. talentum. adottság – képesség. A tehetségmodellek fejlődése (Cohn-modell. matematikai és képzőművészeti tehetségek) − Típusok a tehetség megjelenése és társadalmi értéke szempontjából (Tannenbaum) − Kevert tipológiák (Gardner. A tehetség felfogásának története (ókor. Gagnè „megkülönböztető modellje”) 3. a kognitív pszichológia tehetségfelfogása) 2. Czeizel „2x4+1” –es modellje. fajtái Kódja: II/A/1.és képességterületek szerint (Gardner „többszörös intelligencia modellje”. A biológiai öröklődés. II. Mönks 3+3-as modellje.. Ogilvie) Előfeltételek: A szakos kreditlista előírásai szerint. Pedagógiai-Pszichológiai Tanszék A tantárgy leírása: 1. ős-örökség törvény és visszatérés az átlaghoz (a zenei tehetség) − A sokgénes öröklődés jellegzetességei 5. Kiss Judit Intézet / Tanszék: Pszichológiai Intézet. szabálya (a költői tehetség) − A Galton-szabályok. iskola. Tehetségtípusok − Speciális képességek és jellemzőik tudomány. a magyarok tehetségessége 6. középkor. kritikus időszak) 4. géniusz fogalma − A testi és szellemi.

Értékelés: kollokvium TANTÁRGYLEÍRÁS „TEHETSÉGGONDOZÁS. Mező Ferenc Intézet / Tanszék: Pszichológiai Intézet. Értékelés: kollokvium Megjegyzés: 135 . A tárgyra való jelentkezés módja: Az aktuális félévi tanrend előírásai szerint. az önértékelés szerepe. az érzelmi fejlődés relatív lemaradásának jelensége) − a szegregált (elkülönített/tehetséggondozó) osztály pozitív és negatív következményei Előfeltételek: A szakos kreditlista előírásai szerint. Félév: tavaszi A tárgy típusa: előadás Óraszám/hét: összesen 10 óra Kredit érték: 3 kredit Oktató: Dr. Pedagógiai-Pszichológiai Tanszék A tantárgy leírása: Családi hatások − Freeman: „melegház-hatás” − a szülők szerepe: az érzelmi és szellemi fejlődésben. kapcsolata a teljesítménnyel − tehetséges gyermek nevelése a családban Családi szerepzavarok − elégtelen és túlzott ellátás − identifikáció és alulteljesítés Társas hatások − külső diszszinkrónia (tanárok. kortársak és tehetség) − belső diszszinkrónia (az akceleráció problémája. a testvérek száma − nemi sztereotípiák és kapcsolata a tehetséggel − az énkép alakulása. a tehetséggondozásban − a születési sorrend. szülők. TEHETSÉGFEJLESZTÉS” szakvizsga program A tantárgy címe: Tehetség és szocio-emocionális fejlődés Kódja: II/A/2.

A kreativitás mérése 3. A kreatív pedagógus 4. Otto. Mönks) 2. A kreatív diák 4. értékelése 3. A kreativitás szerepe egyes tehetségmodellekben (Terman. A kreativitás fejlesztése Előfeltételek: A szakos kreditlista előírásai szerint. A kreatív produktum 2. Guilford) 1. TEHETSÉGFEJLESZTÉS” szakvizsga program A tantárgy címe: Kreativitás.4. feladatlapok. A kreativitás kutatásának története (őskori.1. Pedagógiai-Pszichológiai Tanszék A tantárgy leírása: 1.2. Cohn.TANTÁRGYLEÍRÁS „TEHETSÉGGONDOZÁS. Tanulmányi . ókori. feladatok.3. A tárgyra való jelentkezés módja: Az aktuális félévi tanrend előírásai szerint. A kreativitás mérésének problémái 3.2. felvétele. újkori történet.3. versenyek és kreativitás 4. Félév: tavaszi A tárgy típusa: előadás Óraszám/hét: összesen10 óra Kredit érték: 3 kredit Oktató: Mező Ferenc Intézet / Tanszék: Pszichológiai Intézet. Renzulli.4. Marland. A kreativitás részképességei 3.1.2. A kreativitás fogalma 1. Kreativitás mérésére szolgáló feladatok alkotása 4. Szputnyik-sokk. Scheifelle.1. Kreativitás tesztek leírása. A kreativitás megközelítési lehetőségei 2. Pedagógiai implikációk 4. középkori. pedagógiai implikációk Kódja: II/A/3. A kreatív személy 2. Értékelés: kollokvium Megjegyzés: 136 . A kreativitás fogalma 1.1.3.3. A kreatív folyamat 2.2.

TANTÁRGYLEÍRÁS „TEHETSÉGGONDOZÁS. A tehetség. Az eugenika koncepciója − Lombroso és követői 3. Tóth László Intézet / Tanszék: Pszichológiai Intézet. középkor. században − Galton munkássága. Értékelés: kollokvium 137 . A tehetségfejlesztési mozgalom története az Egyesült Államokban − Termantól a Marland-jelentésig − A kormány szerepvállalásának alakulása − A Nemzeti Tehetségügyi Hivatal és a Nemzeti és Állami Tehetségügyi Vezetőképző Intézet − Állami és helyi intézkedések − A Tehetség-program − Új tendenciák és problémák a tehetségesek oktatásában a) A tehetségesek oktatásának helyzete b) Nemzeti jelentések az állami oktatásról. A tárgyra való jelentkezés módja: Az aktuális félévi tanrend előírásai szerint. mint intellektuális képesség − Az intelligenciavizsgálatok története − Az intelligenciastruktúra kutatásának története − Terman longitudinális kutatása 4. Tehetséggondozás Németországban 6. Tehetséggondozás Izraelben 7. A tehetség tudományos kutatásának kezdetei a XIX. reneszánsz. Tehetséggondozás a régmúltban − Az ókori Kína és Görögország − Róma. reformáció − Törökország − Amerikai kolóniák 2. A tehetséggondozás története Magyarországon − Első szakasz: a századfordulótól 1931-ig − Második szakasz: 1935–1948 − Harmadik szakasz: 1979-től napjainkig Előfeltételek: A szakos kreditlista előírásai szerint. Félév: őszi A tárgy típusa: előadás Óraszám/hét: összesen 10 óra Kredit érték: 3 kredit Oktató: Dr. TEHETSÉGFEJLESZTÉS” szakvizsga program A tantárgy címe: A tehetséggondozás története Kódja: II/A/4. Pedagógiai-Pszichológiai Tanszék A tantárgy leírása: 1. és ezek tehetségpedagógiai vonatkozásai 5.

) 2.T. HAWIK. Tanári vélemények a tehetség azonosításáról − Az értelmi képességek tantermi felismerésének nehézségei − A kreativitás felismerésének. A tehetségazonosítás módszertani problémái − Az identifikáció alapját képező faktorok.. Szabad asszociációs teszt. Diákok vélekedése tehetséges társaikról – hogyan „diagnosztizálnak” a diákok? − A Gagné-féle PEER’s projekt Előfeltételek: A szakos kreditlista előírásai szerint. tanulási orientációs kérdőív. Bourdon. a tehetséges és átlagos gyermek különbségei − A különféle identifikációs eszközök használatának problémái (életkori sajátosságok. Dávid Imre Intézet / Tanszék: Pszichológiai Intézet. plafonhatás stb. IST. A tárgyra való jelentkezés módja: Az aktuális félévi tanrend előírásai szerint.és emlékezetvizsgáló eljárások (Piéron. Pedagógiai-Pszichológiai Tanszék A tantárgy leírása: 1.TANTÁRGYLEÍRÁS „TEHETSÉGGONDOZÁS.próba szólisták. életkor és alkotás kapcsolata 3. MAWI. Az alkotó gondolkodásra vonatkozó újabb elméletek (Sternberg és Lubart befektetési teóriája. Félév: őszi és tavaszi A tárgy típusa: szeminárium Óraszám/hét: összesen 20 óra (félévente 10+10) Kredit érték: összesen 6 kredit (félévente 3+3) Oktató: Dr. vizsgálatának problematikája az osztályteremben − A tanár és a tehetséges diák kapcsolata: pozitív és negatív élmények 4. Amabile-féle szociálpszichológiai megközelítés) − A személyiség ösztönző rendszerének vizsgálata: T. az iskolai motiváció kérdőíve. szabadidő eltöltésének kérdőíve stb. Gardner-féle kreativitás fajták.féle tesztbattéria. Cognitive Abilities Tests − A probléma megoldási folyamat vizsgálatának módszerei: Torrance. Értékelés: gyakorlati jegy Megjegyzés: 138 .A. Ranschburg-féle szópárok) − Pszichológiai tesztek az intelligencia mérésére: Raven. TEHETSÉGFEJLESZTÉS” szakvizsga program A tantárgy címe: Tehetségdiagnosztika Kódja: II/B/1. a vizuális memória vizsgálata összetett ábrákkal. A különféle intellektuális képességek vizsgálata pszichológiai eszközök segítségével − Figyelem.

csoportos gyakorlatok. dilemmák. közvetlen fejleztés. neveléselméleti. tehetségesek iskolája. − A fejlesztő programok fő alapelemei: gazdagítás. − Tantervtípusok elemzése. az értékelés pszichológiai problémái. Félév: mindkettő A tárgy típusa: szeminárium Óraszám/hét: összesen 40 óra (félévente 10+20+10) Kredit érték: összesen 12 kredit (félévente 3+5+4) Oktató: Dr. A tananyag kiválasztása és elrendezése az iskolai tantervben. átfogó problémák megoldása. A gazdagítás értelmezése. közvetett fejlesztés. a programkészítés metodikája Kódja: II. nyári kurzusok. versenyek. alternatív iskolák. mentor-programok. az önmagát beteljesítő jóslat. Értékelés: gyakorlati jegy. iskolafejlesztési alternatívák. Pedagógiai-Pszichológiai Tanszék A tantárgy leírása: − A tehetségfejlesztés céljai. vizsgálati módszerek ezek beméréséhez. értékelés és motiváció. tehetségesek külön osztálya. záróvizsga. − A pedagógiai értékelés mint a tehetségfejlesztő programok kritikus pontja: követelmények. TEHETSÉGFEJLESZTÉS” szakvizsga program A tantárgy címe: Tehetségfejlesztő programok. Jártasságok. gazdagítási stratégiák.TANTÁRGYLEÍRÁS „TEHETSÉGGONDOZÁS. blokkok. − A gazdagító programok készítésének elméleti és gyakorlati problémái. A helyi tanterv készítésének céljairól. oktatáselméleti megközelítések. Előfeltételek: A szakos kreditlista előírásai szerint. − A fejlesztés szervezeti keretei: differenciálás a tanórán. szakkörök. projektek. tevékenység. a programértékelés alapelemei. gyorsítás. készségek. az értékelés mint rendszer. Balogh László Intézet / Tanszék: Pszichológiai Intézet. A tehetségfejlesztő programok tervezése. Követelményrendszer az iskolai tantervekben. − Tehetségfejlesztő tantervi stratégiák. − A gazdagító programok értékelése: tantervi értékelés az iskolában. − A hatékony információ-feldolgozás mint az intenzív tehetségfejlesztés alapvető eszköze: tanulási stratégiák. A tárgyra való jelentkezés módja: Az aktuális félévi tanrend előírásai szerint. a helyi tantervkészítés rendszere. Differenciálás a tantervekben. Iskolakoncepciók. technikák. általános feltáró tevékenység. − A tehetségfejlesztő programokat meghatározó nevelésfilozófiai. Megjegyzés: 139 ./B/2. tantervmodellek a tehetségesek számára.

7. a foglalkozás típusai. Értékelés: gyakorlati jegy Megjegyzés: 140 . tanulási zavarok Kódja: II/B/3. A tárgyra való jelentkezés módja: Az aktuális félévi tanrend előírásai szerint.TANTÁRGYLEÍRÁS „TEHETSÉGGONDOZÁS. 3. 5. TEHETSÉGFEJLESZTÉS” szakvizsga program A tantárgy címe: Alulteljesítés. 2. A tanulási zavar fogalma. Félév: őszi A tárgy típusa: szeminárium Óraszám/hét: összesen 10 óra Kredit érték: 3 kredit Oktató: Dr. Pedagógiai-Pszichológiai Tanszék A tantárgy leírása: 1. az alulteljesítők azonosítása Alulteljesítés szempontjából veszélyeztetett csoportok Az alulteljesítés okai Az önértékelés és az alulteljesítés kapcsolata Lehetséges segítő intervenciók Előfeltételek: A szakos kreditlista előírásai szerint. 4. 6. 8. szervezeti keretei Az alulteljesítés fogalma. Tánczos Judit Intézet / Tanszék: Pszichológiai Intézet. magyarázó elméletei A pedagógiai fejlesztés fő irányvonalai. viselkedéses tünetei A tanulási problémák lehetséges okai.

a mentorság. reális önismereti. facilitási és mentori készségek felmérése és fejlesztése. akceptálás. karbantartó és kezelési készségek.TANTÁRGYLEÍRÁS „TEHETSÉGGONDOZÁS. komplex hatásgyakorlatok. éntérkép-készítés. Pedagógiai-Pszichológiai Tanszék A tantárgy leírása: − Pedagógus-szerep: a pedagógusokkal szembeni elvárások. a hagyományos szerepek dúsítása. szerepkonfliktus. a tanár poziciói és státusza. kongruencia. speciális jegyek erősítése. a facilitátor karakterisztikumai. életút-térkép. a személyiségnek mint munkaeszköznek és a hatékony kommunikáció bázisának fejlesztése. én-dinamika térkép. Előfeltételek: A szakos kreditlista előírásai szerint. a tanári szerepviselkedés. Tóth László Intézet / Tanszék: Pszichológiai Intézet. speciális személyiségjegyek és készségek. − A tanulók személyiségének felmérése és fejlesztése: domináns jellemzők. interaktív viselkedés. empátia. elvárások. önismereti mérleg. a személyiségközpontú tanár. fejlesztése. fejlesztő interjú. Félév: mindkettő A tárgy típusa: szeminárium Óraszám/hét: összesen 20 óra (félévente 10+10) Kredit érték: összesen 8 kredit (félévente 4+4) Oktató: Dr. saját kommunikációs eszközök felmérése. feszültség és megoldás. Értékelés: gyakorlati jegy. a személyiségsiker alapjai. záróvizsga. életpálya-tervezés. hiteles énközlés. a tehetségfejlesztő pedagógussal szembeni kihívások. A tárgyra való jelentkezés módja: Az aktuális félévi tanrend előírásai szerint. egyéni arculatformálás. − A pedagógus személyiségének felmérése és fejlesztése: domináns jellemzők. TEHETSÉGFEJLESZTÉS” szakvizsga program A tantárgy címe: Pedagógusszerep a tehetségfejlesztésben Kódja: II/B/4. teacher self-service. önértékelési gyakorlatok. a diákok felkészítése az önmenedzselésre és a tehetséggel való gazdálkodásra. feltáró. Megjegyzés: 141 .

a válogatási modell meghatározása. Félév: tavaszi A tárgy típusa: szeminárium Óraszám/hét: összesen 10 óra Kredit érték: 4 kredit Oktató: Dr. a vizsgálat(sorozat) technikai és pénzügyi tervezése) − Tanácsadás a tehetséggondozó programok tervezése. A tárgyra való jelentkezés módja: Az aktuális félévi tanrend előírásai szerint. tartalmi sajátosságai) − Tanácsadás a tehetségazonosítás.TANTÁRGYLEÍRÁS „TEHETSÉGGONDOZÁS.és ifjúságvédelmi problémákig) Előfeltételek: A szakos kreditlista előírásai szerint. Értékelés: gyakorlati jegy. menetének általános modellje. időbeli és pénzügyi kereteinek kidolgozása) − A tehetség tanácsadás egyéb jellegzetes területei/témakörei (a pályaorientációtól a tanulási és motivációs problémákon át a gyermek. szervezeti formáinak. Mező Ferenc Intézet / Tanszék: Pszichológiai Intézet. a beválogatási kritériumok kidolgozása. formai szempontjai. Pedagógiai-Pszichológiai Tanszék A tantárgy leírása: − A tehetség tanácsadás szervezésének alapjai (a tehetség tanácsadás specifikus jegyei. az alkalmazott tehetségkoncepció kiválasztása. a tehetséggondozás során (a program tartalmi elemeinek. záróvizsga Megjegyzés: 142 . TEHETSÉGFEJLESZTÉS” szakvizsga program A tantárgy címe: Tehetség-tanácsadás Kódja: II/B/5. tehetséggondozó programba történő beválogatás során (a célok meghatározása. a vizsgálat(sorozat) tervének kidolgozása.

TEHETSÉGFEJLESZTÉS” szakvizsga program A tantárgy címe: Tehetségfejlesztés és kooperatív tanulás Kódja: II/B/6. E tanulásszervezési rendszer a kortársi kapcsolatok erősítése. A tárgyra való jelentkezés módja: Az aktuális félévi tanrend előírásai szerint. a tanultak gyakorlati alkalmazása. Pedagógiai-Pszichológiai Tanszék A tantárgy leírása: Az együttműködő tanulásnak a tehetséggondozásban betöltött szerepének megismertetésére épül a kooperatív tanulás rendszerének bemutatása. A felkészítésben kiemelt szerepet kapnak a csoportok létrehozásának és fejlesztésének módszerei. a kooperatív módszereknek a tanulás folyamatában való alkalmazási lehetőségei – különös tekintettel a fejlesztő hatás pszichológiai háttérmechanizmusaira. a tanulók társas készségei formálásának pedagógiai módszerei. a hatékony tanulási technikák elsajátítása (önálló tanulás. Értékelés: gyakorlati jegy Megjegyzés: 143 . a kooperatív csoportmunka. A kurzuson az előadás és az egyéni feladatmegoldás mellett központi szerepet kapnak a szituációs játékok. kritikus gondolkodás. információgyűjtés. strukturált gyakorlatok. problémamegoldás. motiváció terén szolgálják a tehetséges tanulók fejlesztését. érzelmi intelligencia fejlesztése. a társas készségek. vitakészség). videofelvételek feldolgozása – a témakörhöz kapcsolódó pedagógiai jártasságok. Félév: mindkettő A tárgy típusa: szeminárium Óraszám/hét: összesen 20 óra (félévente 10+10) Kredit érték: összesen 6 kredit (félévente 3+3) Oktató: Turmezeyné dr.TANTÁRGYLEÍRÁS „TEHETSÉGGONDOZÁS. a differenciálás. készségek. képességek kialakításának a céljával. Előfeltételek: A szakos kreditlista előírásai szerint. Heller Erika Intézet / Tanszék: Pszichológiai Intézet.

Pedagógiai-Pszichológiai Tanszék A tantárgy leírása: − A képesség pszichológiai fogalmának értelmezése. emlékezet. következtető. kritikai olvasás − A kurzus kidolgozójának kutatásai a szövegértési képesség fejlődéséről Előfeltételek: A szakos kreditlista előírásai szerint. Értékelés: gyakorlati jegy Megjegyzés: 144 . strukturáló. átstrukturáló. alkotó) − A nem intellektuális tényezők szerepe az iskolai teljesítményben − A beszéd képessége − Az olvasás képessége − Az írás képessége − Az írásbeli szövegalkotás képessége − A matematikai képesség − A képességek fejlesztése az iskolában − Kritikai gondolkodás. Kapcsolódó fogalmak: adottság. tehetség − A képességstruktúrák és a képességek rendszere − A mentális képességek és az iskolai teljesítmény (általános: figyelem.TANTÁRGYLEÍRÁS „TEHETSÉGGONDOZÁS. Félév: tavaszi A tárgy típusa: szeminárium Óraszám/hét: összesen 10 óra Kredit érték: 3 kredit Oktató: Dr. speciális: felismerő. A tárgyra való jelentkezés módja: Az aktuális félévi tanrend előírásai szerint. Tóth László Intézet / Tanszék: Pszichológiai Intézet. jártasság. TEHETSÉGFEJLESZTÉS” szakvizsga program A tantárgy címe: Képességstruktúrák és iskolai teljesítmény Kódja: II/B/7. készség.

A specializációs továbbképzésben részt vevő oktatók a Debreceni Egyetem részéről Név Balogh László Bóta Margit Buda András Chrappán Magdolna Dávid Imre Dr. A képzési program végrehajtásához szükséges tárgyi és személyi feltételek. Intézet ny. intézetigazgató-h. egyetemi docens Tudományos fokozat CSc PhD PhD PhD PhD PhD PhD PhD PhD PhD. Habil. Habil. főmunkatárs 14. Habil.11. tanszékvezető egyetemi adjunktus egyetemi adjunktus főiskolai tanár. de néhány gyakorlati jellegű kollégium megtartására külső előadókat(OKM. tanszékvezető egyetemi docens egyetemi adjunktus egyetemi docens. Gönczi Ibolya Beosztás egyetemi docens. PhD. A képzés legkülönbözőbb szakterületeihez az egyetem különböző karain rendelkezésre áll a megfelelően képzett személyi. mb. Önkormányzatok) kér fel. Márkus Edina Mező Ferenc Páskuné Kiss Judit Pék Győző Szabó Csaba Tánczos Judit Tóth László V. A szakmai munkában részt vevő külső tagok: Név Brassói Sándor Kathó Klára Gerencsér Attila Pecsenye Éva Beosztás KTK vagy Önkormányzat Oktatási Minisztérium Önkormányzat H-B. megyei Ped. főigazgató-helyettes egyetemi adjunktus egyetemi adjunktus egyetemi adjunktus egyetemi adjunktus egyetemi adjunktus. oktatói háttér.000 Ft / félév 145 . PhD PhD. A képzés költségtérítési díja: 140. ezek biztosításának módja: Az egyetem a képzés infrastrukturális hátterét ( tantermek és felszerelésüket) biztosítja.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->