A. A.

MILNE

MICIMACKÓ KUCKÓJA
(fordította: Karinthy Frigyes)

TARTALOM ELSŐ FEJEZET,
amelyben Micimackó kuckót épít Füles számára MÁSODIK FEJEZET, amelyben Tigris megjelenik a kertben, és reggelizni szeretne HARMADIK FEJEZET, amelyben Felderítő Expedíciót szerveznek, és Malacka csaknem megint találkozik az Elefánttal NEGYEDIK FEJEZET, amelyből kiderül, hogy a Tigrisek nem tudnak fára mászni ÖTÖDIK FEJEZET, amelyben Nyuszinak mozgalmas napja kerekedik, azonkívül azt is megtudjuk, mivel tölti Róbert Gida reggeli sétáit HATODIK FEJEZET amelyben Micimackó új játékot talál ki, és ebben Füles is részt vesz HETEDIK FEJEZET, amelyben Tigrist megfékezik NYOLCADIK FEJEZET, amelyben Malacka nagy tettet hajt végre KILENCEDIK FEJEZET, amelyben Füles megtalálja a kidőlt fát és Bagoly el is foglalja TIZEDIK FEJEZET, amelyben Róbert Gida és Micimackó elérkeznek az Elvarázsolt Völgybe, ott el is búcsúzunk, és magukra hagyjuk őket

Ajánlás Én tőletek kaptam Róbert Gidát, s új szuflát Mackón ti fújtatok át. Tintát ti töltöttetek tollam hegyibe, elmondani, mi még benn maradt begyibe. Most kész a könyv - a büszke ajándék! Én voltam a cél - de ki volt a szándék? Tőletek én, vagy tőlem ti, bocikák? Csak labda ez is - kapd el! - Hoci hát!

Első fejezet,
amelyben Micimackó kuckót épít Füles számára Egy napon, amikor Micimackónak semmi más dolga nem akadt, az jutott eszébe, hogy most tenni kellene valamit. Elment tehát Malackához, hogy meglesse, mit csinál Malacka. Még havazott, amikor Micimackó a zúzmarás erdei házat elérte. Arra gondolt, hogy Malackát a kandalló előtt találja, amint éppen csülköcskéit melegíti. De nagy meglepetésére tárvanyitva találta az ajtót, és minél tüzetesebben pislogott befelé, annál kevésbé találta Malackát odabent. - Elment hazulról - mondta Micimackó bánatosan. - Így van ez. Nincs itthon. Gyors gyalogsétára kell rászánnom magam. Gondolkodás okából. Borzasztó. De hogy biztos legyen a dolgában, előbb még jó hangosan kopogott egyet... s miközben fülét hegyezve arra várt, hogy Malacka úgyse felel, ugrándozni kezdett, és a karját lóbálta, mert jó hideg volt, s egy kedves Zümmögő Versikét költött közben, ugyancsak a hidegre való tekintettel. Minél inkább havazik (Zik-zik!) annál inkább hull a hó. (Halihó!) Minél inkább hull a hó, (Halihó!) annál inkább havazik. (Zik-zik!) Hull a hó és hózik, (Zik-zik!) Micimackó fázik. - Ez is megvolna - tette hozzá. - Most pedig a következő teendő következik. Hazamegyek, megnézem, hány óra, az is lehet, hogy jó meleg sált kötök a nyakamba, aztán felkeresem Fülest, és eléneklem neki a Zümmögő Versikét. Hazaszaladt hát, de úgy tele volt a Zümmögő Versikével, amit Füles számára tartogatott, hogy mikor Malackát felfedezte legjobb karosszékében üldögélve, csak a fejét tudta dörzsölgetni, és azon tűnődött, hogy ugyan kinek a házába került. - Szervusz, Malacka! - mondta végre. - Azt hittem, hogy nem vagy otthon. - Dehogy - mondta Malacka -, te mentél el hazulról, Micimackó. - Az igaz is - mondta Micimackó. - Tudtam, hogy egyikünk elment hazulról. Órájára nézett, amelyik öt perccel tizenegy előtt megállott néhány héttel ezelőtt. - Mindjárt tizenegy óra - mondta Micimackó dühösen -, éppen jókor érkeztél, Malacka, egy kis nyalakodásra. - Bedugta fejét az almáriumba. -

.Tudod.kérdezte Malacka aggodalmasan. Az óra még mindig öt perccel kevesebbet mutatott tizenegynél. (Halihó!) annál inkább havazik. éppen tűnődöm.mondta végre. (Zik-zik!) annál inkább hull a hó.mondta Micimackó.De azt mondtad. ahol lepihenhessen. mert nem akarta. hogy annál zümmögőbb legyen. ha meghallgatod. Éppen erről van szó a versikében is. amikor Malacka és Micimackó. és kis idő múlva Malacka éppolyan vastag sált hordott a nyakán. mialatt bandukolunk.Melyiket. (Zik-zik!) . (Halihó!) Minél inkább hull a hó. de ezt előbb mondtam. Micimackó? . mi lenne.Zik.Az megint más . mert ez a dal egy különleges Szabadtéri Dal. úgy érezte.A zik-zik előtt? . Azon tűnődöm..Elénekelem neked.. . helyet keresve magának. csak fehéret. amit különlegesen a Szitáló Hóban kell énekelni. ..Be is fogjuk magolni most. . .Ez nagyon jó ötlet. Elállt a szél. miután belefáradt. Malacka .Igen. ha most szépen hazamennénk. ami pedig a füleit illeti.Zik-zik . el akarom énekelni Fülesnek a Zümmögő Versikémet. annál inkább. . hogy havazik. és most szép csendesen lefelé kezdett szállingózni.Aztán mennünk kell.mondta Micimackó.Magad is el fogod ismerni. És elénekelte: Minél inkább havazik. .Micimackó . összeszedte magát.. amit Fülesnek el akarok énekelni. micsoda? . és akkor mingyárt látni fogod. . mint most.. . . és Fülesnek csak holnap énekelnénk el. vagy. De akkor nem jó volna hazamenni.. útnak indultak. soha még ennyi hó nem gyűlt össze mögöttük. de csak halkan és közönyösen.mondta Micimackó türelmetlenül. hogy mindig körbeszaladgáljon.Azért tettem ezt bele. és a hó.Biztos vagy ebben? . holnapután vagy amikor éppen találkozunk vele. . jó félóra múlva. (Zik-zik!) Hull a hó és hózik. Minél inkább havazik (Zik-zik!). . Ezt a helyet hol Micimackó orra hegyén találta meg. Malacka. . mint Micimackó.Azt. Malacka. és bemagolnánk azt a te Zümmögő Versikédet. hol egyebütt. hogy Micimackó esetleg gyávának tartsa őt.

és amikor befejezte. hogy Malacka meg fogja jegyezni.Azt. Most szállt le éppen motoros gőzhajója fedélzetéről.Arra gondoltam . el is jutottak arra a helyre. miszerint ő már sok Szabadtéri Zümmögő Dalt hallott a Havazással kapcsolatban. . mint inkább a fülekről.Láttam bizony! Egész sereg dorongot egymás hegyén-hátán felhalmozva. . Malacka a Zik-zik-et énekelte. Malacka. . s még a Nyuszi rokonainak és üzletfeleinek is van kuckójuk vagy efféléjük. és azon tűnődött. amiket a kapufélfáról szedtek le. . Itt legalább nem havazott. de ilyen remeket még sohase hallott. Fülesre gondoltam. Ekkor kopogtak.Ez egy Nagy Gondolat . Senki más. . hogy rövidebb is és kuckószerűbb. Mehetünk. hogy izé. Én tehát azt eszeltem ki: építsünk kuckót Fülesnek. és hogy ne fázzanak annyira.Micimackó fázik. Leszálltak a kerítésről.csak ennyit jegyzett meg: . mert az is fontos. s miután ő ezt határozottan unni kezdte. eltekintve.A liget túlsó oldalán láttam is egy egész sereg dorongot . azt hiszem. Micimackó . Afrikába kellett utazni sürgősen. ahol Füles merengeni szokott. és nekem is van kuckóm. megint lehetett nevetgélni. csak nagyon hideg volt itt is. És ha elkészültünk.Köszönöm. remélve. Róbert Gidának is van kuckója és Bagolynak is és Kangának és Nyuszinak is. Így énekelte Micimackó. de inkább egyre vastagabb lett.mondta ünnepélyesen -.Te. .Ide . Micimackó a többit. s mivel Malacka füle mögött a hó nemhogy elolvadt volna.mondta Malacka. .mondta Micimackó -.Ide a Fenyvesligetbe.mondta Malacka szünet után.Ez a felfedezésed nagy segítségemre van. . ahol a dorongok heverésztek.mondta Micimackó hálásan. befordultak egy kis fenyőfaligetbe. és ez lesz a neve: Micimackó Kuckója Füles számára. mi lehet odakünt. ha Micimackó Kuckója nem hangzana csinosabban. elnevezzük Micimackó Kuckójának.Hová építsük fel? . Ezekből a dorongokból építünk egy kuckót Füles számára. hogy szegény Fülesnek nincs hol laknia. . Malacka . De Malacka .óvatosan persze . mint Füles. elénekelték vagy hatszor Micimackó Zümmögő Versikéjét. Csak szegény Fülesnek nincs. és mind a két kuckó nagyon tiszta és csinos és rendes. és mindketten deszkadarabokkal verték hozzá a taktust.És mit gondoltál Fülesről? . Közben egészen közel jutottak ahhoz a helyhez. nem is annyira a házikóról lehetne szó. és én el is nevezném a házat Micimackó és Malacka Kuckójának. és leültek arra a kapuféle korlátra. Egy idő múlva nem fáztak annyira.mondta Micimackó. és megkerülve a ligetet. . .Neked is van kuckód. oda és vissza. amit ott találtak. szélmentes zugba. .Nincs bizony . Róbert Gida otthon töltötte a reggelt.mondta Malacka. szünetet tartott.

mondta Róbert Gida. No. ahogy talán gondolni parancsolod. kérlek.. De hogy folytassam: a fentiek megfontolása után építettem magamnak egy kis házat a ligetben.mondta Füles az ő örömtelen hangján. csak azt akartam odavetőleg megjegyezni.. de ha még hat hétig havazik így.Olyan kis házat. Csak úgy mondom. . Füles. egyik a sok közül mégiscsak azt mondja magában: “Füles vidékén nem lehet olyan nagy hőség úgy hajnali három óra felé. És mikor visszamentem.Igen.Miféle házat? . . Róbert Gida.Szervusz.Ki lakott benne? . . ők tehát nem gondolhattak erre.tette hozzá kicsit élénkebben földrengés nem volt az utóbbi időben. . A mező ugyanis a szabadban van. .Hogy vagy? . nem láttál-e véletlenül egy házat vagy effélét valahol. Szóra sem érdemes..Igazán? .hideg van. Csak éppen azt akartam megkérdezni mellesleg. ahogy némelyek gondolnák. ha én így fázom. .Ó.Havazik . . hiszen csak . A többieknek a fejébe valami olyan szürke pépet fújtak bele. Olyan kuckófélét. már nem volt ott.És a fagy is beállott.Nagyon jól tudom. Füles? . . ott lakom. .folytatta suttogva -. Te más vagy. Szabadban van..” És ekkor majd szomorúak lesznek. . Nem említve a Jégkorszakot meg efféléket.Mindazonáltal . én igazán nem tudom. ahol élek. Nem volt ott. Nem fontos..mondta Füles.mondta Füles borongós hangulatban. Róbert Gida .. . köztünk maradjon. nem szeretném.Namármost azt mondtam magamban: a többiek szomorúak lesznek.. még ott volt a házikó. Szót sem érdemel. Erre a havazásra meg egyebekre meg mindenféle másra. de .No de Füles. Nem tudok róla.És mikor ma reggel kijöttem belőle. hiszen nem is olyan kényelmetlen. merő tévedésből. én mindig azt gondoltam. ha másoknak is említenéd.. hogy nincs is olyan nagy hőség ott a mezőn. Tudod. Legalábbis nem vettem észre.Semmi. .Igazán? Hisz ez nagyszerű! . és elég levegős. Füles . De úgy látszik. . és máris szomorú volt. mire gondoltál. Legalábbis azt hittem. és ebben nincs semmi különös. .Magam laktam volna. Róbert Gida. Füles! . tévedtem.Nem rád célzok. nagyszerű .No mi baj.Látom. Nem fontos.. Nem fontos. .Igen .mondta Róbert Gida kitárva az ajtót.Jaj istenem. . Nem lehet mindenkinek saját kuckója. Róbert Gida. hajnali három óra felé.

bár nem valószínű. akik ellopják bizonyos személyeknek a házát.Zik-zik! . Még a havat is eltakaríthatom utánuk.mondta Füles -. . és ahol immár nem állt semmi.. és ez a hang éneklő hangon azt magyarázta.. Egyszerre megváltozott az ének szövege. . felkapta a vízhatlan esőkabátját és hócsizmáját és harisnyáját sebtiben. mire gondolok. De Róbert Gida nem figyelt Fülesre . és kevés idő múlva elérték a liget szélét. Az éneklők elhallgattak..mondta Füles.Kész a kackiás kis kuckó. .mondta Micimackó élénken. Nem tesz semmit. dörmögő hang.Onnan kiabál.. Természetesen. . De azért egy kicsit csodálkoztam.mondta Füles. . hogy zik és zik.Fülesnek a házáról van szó. .Bár az enyém volna.Megyünk. Szót sem érdemel. ahol a Füles kuckója állt reggel.Egy fia dorongot se hagytak meg belőle. mély hang. . és sietve eliramodtak.mondta Malacka. .Halihó! . .kiáltott Róbert Gida.. s ekkor kivehetővé vált egy mély.Kész a kuckó! . néha előfordul.Hallgasd csak! Mindketten hallgatóztak.kiáltott Fülesre.Lehetséges . mintha késsel vágták volna el a fonalat.. ahol Füles lakott. .Zik-zik! . Hát megtörténhetik. és mingyárt megnézzük! .tette hozzá Róbert Gida.Tessék! . hogy minél inkább hull a hó.Ez Micimackó . annál inkább havazik.Néha .felelte rá a sípoló kis hang..énekelte a dörmögő.Nagyon valószínű . . Róbert Gida is csodálkozott. hogy bizonyos személyek.Én azt hiszem. De olyan mértékben. . hogy visszaugrott a házikójába. a fenyőfák mellett. . míg vissza nem viszik az illetőnek.máshová figyelt. . Bizonyára érted.mondta Róbert Gida izgatottan.Mit? Valaki nevet? Hangosan nevet? . hogy.Nem hallod? . .kérdezte.mondta Róbert Gida. Az ember ne panaszkodjék. . . ahonnan a dorongokat cipeltük .. és egy másik nagyon is kicsi hangocska engedelmesen visította közbe.Micimackó! . és nem nyugosznak addig. . .mondta Füles.Gyere csak! .És Malacka . ahogy csak bírta. lelkiismeret-furdalást éreznek. gyakorlott vérebre volna szükség ebben az esetben. .Ez Róbert Gida! .

Hát persze hogy biztos vagyok .Dorongokból készült? . . ahol a Füles kuckója áll.. Így hát megint csak Malacka felé biccentett. éppen irt .Az én kuckóm?! .. e. . Ravaszul biccentett Malacka felé.A liget másik oldala.Nem! . Mackó. itt vagyok” . A dolog úgy áll .mondta Füles borongós hangulatban. hogy hű. ervusz. Különös tekintettel a szerdai napra .mondta Micimackó. Micimackó? . .mondta Micimackó. és arra gondoltak mind a ketten.Hol volt az a kuckó szerinted? . micsoda remek meglepetést készítenek elő Füles számára. .kérdezte óvatosan Micimackó. És Micimackó és Malacka figyeltek..tette hozzá Micimackó.meg effélét. hogy mi köze ehhez a szerdai napnak. amit a helyzet megkövetel.. s gyorsan megkerülték a ligetet.Biztos vagy benne. Leugrottak a kapufélfáról. .Hát ..Úgy értem. de valami azt súgta neki.mondta Füles. Róbert Gida mesélni kezdte Füles ellopott kuckójának szomorú történetét..Nos. de kissé idegesen. .Abból. .Sz. .tette hozzá némi megfontolás után. mert eszembe jutott .Hasonlóképpen.kérdezte Micimackó. hogy igazi kuckó volt? . miről van szó. . oldalon.Mi lesz melegebb? . biztos vagy benne. . hogy itt állt az az igazi kuckó? . hasonlóképpen. és egyre szélesebb és nagyobb karikára nyílt ki a szemük.sokkal melegebb lesz . a “zik-zik”-et dúdolta hozzá kétszer vagy háromszor. .. . Füles! . és magában még hozzátette: “Valami szürke pépet fújtak a fejükbe nekik..jegyezte meg Malacka szórakozottan.kérdezte Róbert Gida.Itt.mondta Füles.mondta Malacka egyszerűen.” . .No mi az. . . Malacka is kacsintott.mondta Malacka gyorsan .. . hogy ne sokat váltsuk a szót.kérdezte Füles.De hisz Füles is itt van! .Gyerünk . ..Az én kuckóm itt állt ezen a helyen. Micimackó közben folyton kiabált: “Itt vagyok.Ugyanis .mondta Malacka most már nagyon határozottan.mondta Füles. . hogy magyarázata nem az a kristálytiszta és világos beszéd.mondta Micimackó.mondta diadallal Micimackó mikor végre feltűntek a fenyőfák közt.Mi az? . És hogy ne legyen feltűnő az idegessége.Hű . A másik . ugyanis.. olyan “hát-most-aztán-mit-csi-ná-lunk” hangon. De még mielőtt Micimackó megkérdezhette volna.Csak éppen mondtam.

hogy két kuckó legyen. Egész jó helyre.De hát én csak tudom. . és Róbert Gida hazament ebédelni barátaival. .mondta Micimackó és Malacka egyszerre.mondta Malacka.gondolta magában Malacka -. mint más rendes kuckó..mondta Füles habozva. Ezen mindhárman jót nevettek. . és íme ott állt a Füles kuckója. . mint erővel .. utána együtt elénekelték a Havazásról szóló Szabadtéri Éneket.Többet ésszel. és útközben barátai bizalmasan elmondták neki. de nem könnyű..Nem lehet az. . az erdő fölött. és tekintsd meg magad! . . “Könnyűnek látszik .Ide süssetek! Így kell egy szép kuckót felépíteni! Ebben maradtak.. de én oda építettem.Ugye jobb. Nem mindenki csinálná utánam. minő szörnyű félreértés áldozatai lettek ők ketten. a szél idefújta.Ha belül is. Micimackó? Ugye jobb. Malacka? . . . egyszerűen és nyugodtan.És méghozzá ilyen közel egymáshoz. .Jöjj. Befordult a kuckóba .. Átfújta a fák fölött. Úgy látszik.Ez az én kuckóm.mondta Füles.Íme! . Bizonyos tekintetben még jobb hely ez.aztán megint kifordult. . ahol mutattam nektek. Megkerülték a liget sarkát..Sokkal jobb . és mutatta az utat. .. és lefújta ide a földre. Malacka persze kontrázott.” is olyan .mondta büszkén Füles.mondotta.Csodálatos dolog ez .mondta Malacka egyszerűen. Micimackóval és Malackával. . mint odaát.

egyik se az. hogy hagyja abba. akkor szervusz! . u. és szépen megkérem az illetőt.Ki az? .mondta.mondta Micimackó.mondta Micimackó. és a gyertyafényben megnézték egymást. Átevickélt a szobán. elfújta a gyertyát.mondta Micimackó . .Aha . u.Szervusz! .Micimackó vagyok .Lépj be. .Tigris vagyok ..Bu. Akkor megint hallotta a motoszkálást. . nem a méztartó almáriumban kotorásznak-e véletlenül.. . hogy azt már mégse. amelyben Tigris megjelenik a kertben.Én . Így hát ehelyett azt mondta: . nem sipítás . . . Ez nem morgás.Aha. hogy valaki majd csak meghallja. hogy most verset fog költeni.. és fülelni kezdett.és nem is olyanféle zaj.Te vagy az. . Róbert Gida . hogy negyedszer is köszönjön. De nem ő volt. De Róbert Gida nem lépett be.. . és Micimackó úgy érezte. hogy megnézze. és lefeküdt.Jó napot! . Malacka? . Aztán kiugrott az ágyból. De mert nem látott senkit.kérdezte. mint mikor Valaki elszánja magát.. u.. arra az esetre. meddig tart még ez a kölcsönös köszöngetés. . és reggelizni szeretne Micimackó felriadt az éj sötétjében. “De mi lehet az? .Aha .. . és kinyitotta az ajtót.Hát akkor .. és azon tűnődött.Ismerem az Erdő különféle zörejeit.. Ezt a zörejt egy Ismeretlen Állat okozza. Felkelek.mondta ez az Akárkicsoda.hát. nem egészen korszerűen. meggyújtotta a gyertyát. nem ugatás. értem .mondta egy hang. mert effélét még soha nem látott életében. .mondta Micimackó. Ezzel szemben tovább zörgött és mocorgott valami. mint aki csakugyan érti.mondta Micimackó. bru.” Kikelt az ágyból.gondolta.Na jó.mondta az Ismeretlen Állat. de akkor eszébe jutott.. hol vagy? Az Akárkicsoda közelebb jött. visszatalpalt. Micimackó már azon volt.mondta Tigris. Tud rólad Róbert Gida? .Második fejezet. hogy ezek után mégis ébren van. .mondta az Akárkicsoda. aki volt. .

illetve benne a tükörben. Reggelre kelve majd reggelizni fogunk. .Akkor jó . Ezzel visszabújt az ágyába. a magam részéről bebújok az ágyamba . . Reggel. . . .mondta. és magyarázni kezdte.Hát ha a Tigrisek azonkívül szeretnek szőnyegen aludni. közben jobbra-balra lefetyelt a nyelvével jó hangosan. .mondta Tigris -.Ugyanekkor a Tigris hangos kurrogással és rávetette magát az abrosz lecsüngő végére. de én fürgébb voltam.A Tigrisek nem szeretik a mézet . és ez az idő nagyon is alkalmas rá. .Akkor miért akart megharapni. Lerántotta.. . hogy éjszaka van. egy kis mézet fogunk reggelizni.Bocsáss meg. hogy hívják .mondta Micimackó.. szeretik a mézet. és csak ennyit kérdezett értetlenül: . . a Tigris volt.mondta a Tigris lovagiasan. és leültek reggelizni.Jó reggelt! . amit meglátott. igyekezvén kigabalyítani Tigrist az abroszból. hogy meg akart harapni. és rárakjanak mindenfélét mondta Micimackó. de úgy látom. hogy a hangjából sajnálkozást lehessen kiolvasni. aztán vad után kidugta belőle a fejét. . a fogát is csattogtatta.mondta Tigris. ahogy felébredt.Nyertem? .mondta Tigris.Jó reggelt! . . hogy az ember aludjék. igen határozott hangon.mondta Micimackó.. . Végre megszólalt. amikor Tigris megszólalt.Nem hinném. igyekezvén. és nézte magát. mindez nagy lármával történt. . Micimackó visszatette az abroszt az asztalra. valami az asztalodra. aztán hátrahajtott fejjel darabig a mennyezetet nézte. mikor elfordultam? . és menten el is aludt.Mindent szeretnek a Tigrisek . egy pillanatra . . az első dolog. hempergett vele.Csak szeretett volna . a Tigrisek mindent felmászott morgással a földön tusakodás .Azt mondtad.Csak azt akartam mondani. Alighogy leültek. A legérdekesebb résznél tartott. hogy csak egyedül vagyok.Nem tudom. hogy az asztalra tegyék. Jókora mézescsuprot tett rá.Ez arra való. . Ott ült a tükör előtt.Természetesen . Micimackó kiugrott az ágyból.mondta Micimackó. .mondta Micimackó. remélem.Ez az én abroszom . Tigris teljes pofára való mézet hörpintett fel.Találtam itt a szobában egy másik Tigrist. A Tigrisek. .mondta Micimackó.mondta Tigris.Csodálom .kérdezte Tigris. . többször körülcsavarta magán. hogy tulajdonképpen mit kell érteni egy tükör alatt.Majd reggel aztán mindenfélét lehet csinálni. Pedig azt hittem.mondta -.

és arra kérte Tigrist. .Aztán Micimackó közelében helyezkedett el. hogy a Tigrisek csak reggeli előtt szoktak ilyen nagyokat ugrani. . szóval te vagy a Tigris . de Tigris nem felelt. ez itt Tigris.A Tigrisek nem szeretik a kukoricát. megreggelizett. és átment a szoba túlsó felébe..s egy pillanatra kiment Mikor visszajött.Kivéve a mézet és a kukoricát . hogy a Tigrisek valamivel kisebbek. és bekopogtak. .mondta Tigris hálásan -.. kő. Ezt hallva Micimackó megjegyezte. ú..mondta Micimackó. mert a pofája tele volt kukoricával. hogy majd átmennek Malackához. A nagyobbacskák már nem olyan kicsik . akitől kapnak finom kukoricát. Hosszú rágás és csámcsogás után váratlanul megszólalt: .. Tigris. kivéve a mézet . Micimackó . . Micimackónak titokban tetszett a dolog.Heő.mondta Tigris. úgy .mondta könnyedén és előkelően.És nagyon szeretik a kukoricát .Ú.mondta Micimackó pártolóan.. Tigris! . hm! Malacka pedig.Szervusz.Látod. és hogy kellő mennyiségű kukorica élvezete teljesen nyugodttá és átszellemülten finommá varázsolja őket. hogy a Tigrisek mindent szeretnek. fu (talán kínaiul beszélt) ..De mikor azt mondtad. s onnan hirtelen nagyokat ugrott. Így hát reggeli után átmentek Malackához. Szegény Tigris még nem reggelizett. mit mondott.. . nem is szereti az olyan vad ugrásokat. úgy.. igen határozottan kijelentette: .mondta Tigris határozottan.Köszönöm. .. aki tulajdonképpen örült a dolgok ilyetén fordulatának.Kivéve a mézet .Úgy.. ezeket a Nagy Ugrásokat mellőzze eleinte.mondta Tigris. S mikor Malacka és Micimackó megkérdezték. . csak azt felelte: . Malacka! . Útközben Micimackó elmagyarázta. ne. mikor az nem figyelt oda . hogy hm. . Én eddig azt hittem. megkérdezte: a szobából.. Malacka rögtön odatolta a kukoricával megrakott tálat Tigris elé. hogy Malacka aránylag kicsike állat.Szolgáld ki magad.Ezért jöttünk. rávetve magát Micimackó árnyékára. aki útközben a fák dereka mögé bújt.egyszóval Tigris megnyugtatta Micimackót.szeretnek. be. .mondta Micimackó. Így elérték Malacka kuckóját.mondta Malacka óvatosan..E. és közben megnyugtatta Tigrist. és udvariasan azt mondta: . .. a Tigrisek ugyanis legjobban a kukoricát szeretik. . amitől rögtön bátrabb és elfogulatlanabb lett..

. Mentek.. aztán megfordult.Ezt itten .. hogy születésnap.. nem igaz? Ó. hogy nagyon érdekes. nem tesz semmit.És mikor megy el? Micimackó elmagyarázta.magyarázta Malacka.mondta Füles. .mondta Micimackó -.Vagy úgy . és kinyújtotta a patáját. Micimackó.Szervusz. hogy eljött az erdőbe. tudom.mondta Füles. de viszont ő még nem reggelizett.. istenem. . Tigris. itt akar maradni. aztán így szólt: . mi az. Sokáig gondolkodott. csak nagyon kedvesen mosolygott. szolgáld ki magad.tette hozzá Micimackó bűnbánóan . hogy mi ez? . Tigris! Füles egy bogáncsoktól viruló ösvényre vezette Tigrist. . tudod..különben is nagyon akartalak már látni. .Tigris. De ami a. Füles. És így hárman elindultak.Tigris. Szót sem érdemel.mondta Tigris örömmel. .mondta -. hogy Tigris jó barátja Róbert Gidának. amit beszélnek. mert mindig ilyen “érzelmes”. .Bogáncs? . .Mit mondtatok. ma reggel neki különösen jó kedve volt. mint a többi nap. és még egyszer megkérdezte: .. és nem is örült. . . hogy ellenkezőleg. Végre Tigris az egész társaságot értesítette. .. Füles lassan megkerülte Tigrist.mondta Malacka és Micimackó egyszerre.Leginkább a bogáncsot szeretik. hogy hívják? . . a . . mentek.Szót sem érdemel.No és a bogáncsot? .Éppen most érkezett .mondta Füles. kedves barátotokat illeti. hogy ne törődjék Füles barátságtalan viselkedésével. ahol Füles lakott. mire Füles biztosította Malackát. de hát. Füles! . míg el nem érték a liget szélét. . azért jöttünk hozzád.Tudom. a tigrisek nagyon szeretik bogáncsot.Akkor keressük fel Fülest .Hát errefelé jöjj. . Parancsolj.Ezt az ösvényt a születésnapomra tartogattam .Értem .Bemutatjuk neked Tigrist.Nem azért mondom . Hogy is mondtátok. . Egy ilyen születésnap jön és megy.Kicsodát? .mondta Micimackó... hát ő persze reggelizni szeretne. Malacka elmagyarázta Tigrisnek.ajánlotta Malacka. Tigris egy szót se szólt. Legalább ő úgy hitte. izé.Biztosan nagyon fogsz örülni tette hozzá bizonytalanul.Na igen .

mondta Tigris. De Micimackó barátja csak a fejét rázta.magyarázta barátságosan mosolyogva. hogy a Tigrisek nem szeretik a bogáncsot. Nem nagy eset. .jegyezte meg Füles . Leült.mondta Füles. és a nyelvét lógatta. Malacka és Micimackó lassan követték..Ez igazi bogáncs? .Mit tegyünk? . és csatlakozott hozzájuk.talán darazsat kapott be.Látom . . hogy ezeket az izé.Kangáéknál van . és nem ragaszkodom hozzá.. . mert ő viszont egy költeményen törte a fejét. de mindenkinek megvan a maga bogara. és mindkét mancsával belenyúlt a szájába. furcsa is.kérdezte Malacka.suttogta. és kijelentette.mondta Tigris. . elmegyünk Kangához.Tigris megköszönte. .kiáltott. . Malacka gondolataiba volt elmerülve. Nála biztosan remek reggelit kapsz.. Rögtön eszébe is jutott a válasz. . és vadul előreiramodott.mondta Tigris udvariasan.Hu! .Az bizony! . ezeket a gyakorlatokat ne itt hajtsa végre? Éppen én is reggelizni akartam. ezért nem szólt egy szót se.Igazi. Tigris befejezte az utolsó kört. miközben körben szaladgált.Forró volt . Micimackó komoran bólintott. hogy megemlítem. Beleharapott vitézül a bogáncsba. Meg kell kérdezni Róbert Gidát. .dadogta Tigris. és odaszólt Tigrisnek: .No mi az? . . hogy a mézen és a kukoricán kívül mindent szeretnek.Nem volnál szíves megkérni a barátodat. .jegyezte meg Micimackó -. . . és egy kicsit aggodalmasan nézett Micimackóra. Tigris. Nem értették. .Mehetünk! .És a bogáncson kívül .De hiszen azt mondtad .. Aztán odalépett Micimackóhoz. . hogy az asztalomon akkorákat ugráljanak. S már el is kezdte: .Pedig nagyon jó bogáncs . Micimackó bánatosan tűnődött. .Tarts velünk.kérdezte Micimackó. és a fülébe súgta: .mondta Füles.Fovvó.A barátotok . hogy forrót akar mondani.Amit úgy szeretnek a Tigrisek? . Micimackó se szólt. töviseket szedegetett ki a szájából. és rögtön csuklani kezdett.

se tüske. ami jólesik! . Róbert Gida gondolkodott. és kivéve bogáncsot. mit eszik a Tigris? . te kis tigrismacska? Ha nem eszöl. Találtak egy üveg kondenzált tejet.mondta Micimackó előzékenyen.Nézz körül.Ó. Túlságosan szerény vagy. és Zsebibaba örömmel felkiáltott: . hol balra. Kanga nagyon kedvesen azt mondta: . hogy betartja-e az irányt.Mit tehetünk veled. mi történt. Nem kell néked lépes.kérdezte Róbert Gida. aztán csak ennyit jegyzett meg: .Jé. .Csak mert most látta először.rajongott Tigris. . Tigris? . . mit szívesen nyelünk. Kangához fordult. de elfelejtettem .Legalábbis úgy hat. Bementek Kanga házába.Tényleg elég nagy ez a Tigris.és . és elmesélték. de valami azt súgta. folyton ki-be fordulva. a különféle edényekbe. de sajnos még nem reggeliztem. Minden Jó Falat. mint Zsebibabával. Tigris egyenesen hozzá futott. Mi lesz veled..Tudom is . . Csakugyan ott volt Róbert Gida. . És mikor mindent végigszaglászott az almáriumban. és azt mondta: .kérdezte Micimackó. Végre meglátták Kanga házát. egyre csak olyan ételeket talált. Malacka! . Majd Kanga ad neked jó kis reggelit. akármilyen nagy növésű is Tigris.Aztán kétszer is mondta: .Tudtam. Elmondták Kangának.Jé. Addigra Malacka és Mackó is odaérkeztek. . aki mohón figyelt. hogy megérkeztél.No nem olyan nagyon.mondta Tigris gyorsan. Tigris fiam. az almáriumban. mert olyan tizenegyóraizhatnékja támadt. mintha nagy volna. hogy a tigrisek nem szeretik a kondenzált tejet.Nem tudod véletlenül. . . kivéve mézet és kukoricát és izé. . Tigris tudja.mondta végre Tigris nagy bánatára. .Segíthetek? .Nini. mi járatban vannak.Bogáncs.Te vagy az. és válaszd ki magadnak. .Mert Kanga rögtön tudta. És hiába szaglászott Tigris. Micimackó! . amiket a tigrisek nem szeretnek.Nagyon helyes.. hiába dugta bele az orrát. mi is volt az a forró dolog. Közben Tigris nagyokat ugrott hol jobbra.És mi minden van benne! Találtam már Mackót meg Malackát meg Fülest.Igen. se bogáncs. .Tudtam.Mindent a világon. s mi lesz velünk? Malacka türelmesen végighallgatta. Tigris! . sose leszöl nagyobbacska. ó jaj. vagy túlságosan büszke. Tigris. hogy Tigrissel éppolyan kedvesen kell beszélni. amit etettetek velem? . olyan érdekes az Erdő! . .Azt hittem. .

. .... Tigris közelebb jött. .Ez az. ho..Mit ígért? .. Meg volt győződve róla. . . amit a tigrisek szeretnek . hogy már nagyon is megerősödött.Zsebibaba. de a csukamájolaj hiányzott belőle.És mi ez? .Lenyelte az orvosságot. emlékezz rá.. aki éppen a mindennapi erősítő csukamájolajat szedte be.énekelte Zsebibaba boldogan. . drágám.. Még az ajkát is megnyalta. Aztán mennyei mosoly ömlött el az ábrázatán. egy evőkanál húskivonatot se sajnált tőle étkezés után vagy előtt egy fél órával.mondta Kanga szemrehányóan. mit ígértél. s a nyelénél fogva kirántotta a kanalat Tigris torkából.oip! .Muszá.mondta. könnyedén odatámaszkodott Zsebibaba karosszékének a támlájára.j? . . de közben elkapta a kanál nyelét.kérdezte. hogy ez valami remek tréfa. ebédre és vacsorára. Kanga meglepetve félreugrott..De utálja szegény. behunyta a szemét.o.mondta -.mondta Malacka. és Kanga azt felelte: .No de Tigriském! .Na most mi lesz? De közben Kanga és Róbert Gida és Malacka és Mackó körülülték Zsebibabát.suttogta Tigris Malackának. és csukamájolajat evett reggelire. hogy ettől fogva főként Kanga háza körül tartózkodott.mondta Malacka Micimackónak -. lenyelte az orvosságot! . és a nyelve úgy forgott a szájában. és nagyot nyelt. . mint egy cséphadaró.. . Néha pedig. Így magyarázható. hogy egy kis erősítőre van szüksége.á. A kanál megvolt. Zsebibaba nyafogott. ha Kanga azt gondolta.Erősítő orvosság .Csak attól tartok . Tigris pedig felbámult a mennyezetre. Aztán hirtelen kilökte a nyelvét a szájából.

hogy talán mégis tizenöt volt.Ritkán látom mostanában . ha az ember elmondhatja magában: tizennégy csupor mézem van.mondta Nyuszi.mondta Micimackó szerényen. talán eltévedt? . . amit összeszámoltam. Nyuszi! Ugye. hogy tizenhat.a tölgy tetején vagy egy vadvirág kelyhében? .mondta Nyuszi könnyedén.. . s annyira különböztek nagyságban és fajtában és jelentőségben. .mondta Micimackó.mondta Micimackó. . hol keresse azt a bizonyos Kist . merre ténfereg az ember rokonsága. Most összezavartam. Mit törődsz vele? .Azt kell hinnem. Ez olyan megnyugtató. abban a reményben. amelyben Felderítő Expedíciót szerveznek. . .ez egy Felderítő Expedíció.Szervusz.Harmadik fejezet.Nem biztosan. mert hiszen Nyuszinak annyi rokona és üzletfele volt.megígértem Róbert Gidának. Csekély tűnődés után hozzátette: . Azután mormogva hozzátette: Szabad! Tizennégy vagy tizenöt? Borzasztó..Értem . izé..Ki az a Kis? . . Ez nem sokat jelentett. Akár szükség van rá.Mostan . Egyébként . akár nincs. .tette hozzá jelentősen .Egyike a rokonságomnak .De sohase árt tudni. Mindegy. Az utolsó időben senki se látta őt. Aztán együtt kiballagtak az Erdőbe. tizennégy volt? . Mondd csak. Kellene valamire az illető? .kiáltotta Micimackó.Tizennégy! . Vagy tizenöt esetleg. És én szerveztem.Szeretném tudni .A mézescsupor. hogy expedíciót szervezek a felderítésére. . Micimackó titokban búcsút mondott a tizennégy mézescsupornak.Kist se láttam.Micsoda? .mondta Micimackó.No és izé. A mézescsuprokat számolta sorjában. .Nekem nem . . ..Ma még senkit se láttam . nem láttad valahol a Kist? . amikor kopogtak az ajtaján.Mondjuk.mondta Nyuszi .mondta Nyuszi. azért jöttem. hogy maga se nagyon tudhatta. és Malacka csaknem megint találkozik az Elefánttal Egy napon Micimackó a kuckójában üldögélt.Mégis jobb. .Biztosan? .Szervusz. Mackó! .Biztosan tizennégy volt.

. Malacka is szervezve van? .) (Meg kell mondani neki. Bumm! . Malacka. amint lassan talpalt Malacka felé. .) (Meg kell mondani neki.Mindnyájan .. hogy úgy látszik.mondta Micimackó.Micsináltál? . hogy elfelejtette megkérdezni.Szerveztem. 3. Megint Kis. elég dolgom lesz ma” . merre van. mi az.tette hozzá -. amit ők együtt kutatnak.ennek következtében éppen csak annyi ideje maradt. amelyik a földön csúszik.így állt meg. hogy. De azért érdekel. és hol állok meg.gondolta Micimackó. . következő sorrendben: A DOLGOK UTÁN VALÓ KUTATÁS SZABÁLYOS RENDJE: 1.) (Megtudni tőle. Ez azt jelenti. mielőtt ő személyesen kutatni kezdene. Azért arra kérlek. Micimackó.Segítség! . vagy abba. mi lesz ennek a vége. 4.sipított egy magas.És az egész dolgot sorban kidolgozta a fejében. hogy megtaláltam Nyuszit. hogy felkeresi Malackát. 2. Micimackónak feltűnt.) “Na. Ahogy a Baglyok szoktak.Nem . 5.Márpedig Malackát nem találom meg a Hét Fenyőfák vidékén .) (Ezt kell megtudni.Úgy látszik. hogy megállapítsa: “Úgy látszik. illetve kutattak. . Sőt bizonytalanná is válik bizonyos értelemben. A következő pillanatban kiderült. és ott keress engem. és elment. Micimackónak eszébe jutott. hogy ez a nap csakugyan elég nehéznek. Csak tudnám.Ekkor megállt.Akkor én foglak téged keresni Bagoly házában egy órán belül. . valami nem tűnt fel neki eléggé menés közben. hogy ugyanis az Erdő talajának egy részét tévedésből kifelejtették az erdőből . más szóval kutatást jelent. repülök.” . nemcsak egy helyre. mert ő egy bizonyos határozott helyre van szervezve. elhatározta.mondta Nyuszi. ki az a Kis..Mondjad csak. amelyik ráröpül az ember orrára. ki légyen az a Kis. hogy megtaláltam Kist. azt mondtam: puff! De ez nem huhogás. Csak én nem huhogok közben. Hogy a rokonságnak és üzletfeleknek abba a csoportjába tartozik-e. . sőt keservesnek ígérkezik.” .kiáltott valaki. Azért hát tekintettel arra. Nyuszi. Alighogy Nyuszi eltűnt. Határozott Hely.. (Megkeresni Malackát. vékony hang. .mondta magában Micimackó. Kis. aztán indulj el Bagoly házának irányába. hogy már későcske volt.Puff! . Érted? . amikor az ember mindenhová néz. előbb kutasd át a Hét Fenyőfák vidékét. és megkérdi tőle. Azért hát elmegyek arra a határozott helyre. “Ez furcsa .

mondta Malacka. és ők beleestek.mondta Malacka tompán és bánatosan. . . de most világosság gyúlt az agyában.Hiszen te olyan kicsike vagy.Azt hiszem. átvizsgálva elméjében az esetet. .Alattad . és örülök. hogy vagyok-e még.mondta a vékony és kétségbeesett hang.Rám estél. . baleset áldozata vagyok.Úgy látszik.Igen . .” . ahogy utánozta. talán nem sikerül. Mert eszibe jutott.Ó! . mikor Micimackó elmondta neki rémes gyanúját.Észre fogjuk venni mindketten.Úgy látszik .De már jól vagyok.Ez Malacka! . olyan alul került hangon. Sétáltam. anélkül. ezért hát hangosan így szólt: . segítség! “Tessék. hogy ezzel szemben olyankor.Micimackó! . Kiabálok. . aztán körülnéztem. Malacka. mert ezt fogja mondani már messziről: hu-u-hu! Malacka összerázkódott a félelmes hangra.Segítség. . .Észre fog venni engem. Talán belső sérülés ért.mondta Micimackó. .Hol vagy.Rád estem. kerestem valakit.Hol vagyunk? .mondta Micimackó. Most biztosan az Elefánt csinált kelepcét Mackók és Malackák részére. Hát ez voltál te. hogy te voltál az. és hogy hol vagyok. valami veremfélébe kerültünk.Nem akartam. de én is észre fogom venni őt . bizony. . Rögtön megértette. és gyorsan felállt.Állj fel. Malacka? . ha jön az Elefánt? . . .mondta Micimackó.Mi történt? .De téged észrevesz. Aztán idegesen és halkabban hozzátette: . Micimackó. Malacka! .mondta Malacka.Téged talán nem vesz észre . Micimackó. . hogy Malackával együtt ők maguk ástak egyszer kelepcét Elefánt részére. egyszerre csak rám esik valami. . és a fülei is . . Ettől a hangom ilyen magas és vékony lett.Te.kérdezte Micimackó.bátorította őt Micimackó.Aztán arra gondolt. . mikor tényleg beszélni akar.kérdezte Malacka reszketve.gondolta Micimackó. Nagyon súlyos lehet a baleset. . mi történt. mert nagyon megtetszett neki ez a szó. .mondta Micimackó sajnálkozva. Hát erről van szó.” . Kellemetlen.És mi lesz.“Ez megint én lehettem csak . hogy akarnám.nyögött Malacka. aztán egyszerre nem is voltam. .állapította meg Micimackó örömmel.Alul .De mi alatt? . csak nem kerültünk kelepcébe? Micimackó erre nem gondolt. .Micimackót súlyos baleset érte.Én se akartam alul kerülni . beléestem egy mély kútba. . .

ide hallgass.” És azzal nyugodtan tovább dúdolok. Malacka ellenben teljesen megnyugodott. nem tudta magát kifejezni.Ez az.jegyezte meg -. . hogy Malacka is beszélgethetne ilyenformán az Elefánttal. .Harmadszor már nem tud “hu-u-hu”-t mondani? .Nem megy .vallotta be végre.mondta Micimackó szerényen.De hátha valami mást mond? .. .kiáltotta Malacka. és én akkor tovább dúdolok majd. hogy beszélgetnek egymással Micimackó és Elefánt. te mit fogsz akkor mondani? Micimackó igyekezett eltalálni. mintha várnék valakit. . “hu-u-hu!”. . és most ő álmélkodott a barátja lángeszén. s már egy kicsit irigykedett is. . egy kelepce. Ez zavarba fogja hozni. .Fogja bizony! Malacka fülei olyan hevesen viszkettek az elképzelésre.vetette fel Malacka a lehetőséget aggodalmasan. mielőtt harmadszor is “hu-u-hu”-t mond. De nem volt egész biztos a dolgában.Megint fogja mondani . amit én Elefántok részére ástam. remek ötletem van.Tudtam. “hu-u-hu!” . . és most arra várok. Végre is az ember nem mondhat “hu-u-hu”-t a végtelenségig. ezt fogom mondani: “Ez. . hogy ő is erre gondolt. annál valószínűtlenebbnek találta.És.Csak úgy dúdolni fogok magam elé. Malacka.Nem tudom . és a másik csak dúdol. de elfelejtettem. ahogy Elefántok szokták mondani. hogy az Elefánt beleessen. akkor az illető alaposan meg fogja gondolni. ez nem tetszett neki.Ugye? . de minél inkább gondolkodott.. .jelentette ki végre. Micimackó elragadtatva nézett Malackára. Mert ha valaki kétszer mondja.Micimackó! . megmentetted az életünket! . de igen Csekélyértelmű Medvebocs lévén. kérem.mondta Micimackó őszintén. . hogy egy ilyen “hu-u-hu!”-ra az ember értelmes választ adjon. és. hogy kénytelen volt a kelepce oldalához dörgölni a füleit.De hátha akkor megint azt fogja mondani. Különösen ha Elefánt mondja az ilyesmit. Nem őt. Ettől meg fog ijedni. . ilyen nagystílűen és előkelően.Micimackó. bár . Valószínűleg ezt fogja mondani: “Hát ez meg mi?” Mire én azt fogom mondani . Élénken elképzelte. .Semmit se fogok mondani .Miért? .Mit? Micimackó tudta is előbb..viszkettek. hogy ő akkor mit fog mondani. .. és kijelentette. és arra gondolt.kérdezte Malacka reménykedve.

de mégis illik őt is mint értelmi szerzőt belevenni a társalgásba): Ó. (előkelően): Azt hiszi? Ön legjobban tudja. Már tudta is.) Izé. az a kis Darázs!” . elmondja az egész történetet. én azt gondoltam. de már nem bízik magában olyan nagyon): Huu-hu! (még fölényesebben): Tralala. bizonyára. ELEFÁNT MALACKA ELEFÁNT MALACKA ELEFÁNT (hörögve): Hu-u-hu! (könnyedén): Tralala. bátran és hanyagul.. (Idegesen. és a társalgás tulajdonképpen értelmesebb volna. de nem tudja folytatni. hogy Elefánt akkor már nem volna ott. ha visszafordulnék. (Megvárják Róbert Gidát. Olyan egyszerűnek látszott a dolog. szót sem érdemel. Magam is azt hiszem. (csodálkozik. De azt mindenki elismeri. ha ő társalogna Elefánttal. hogy ezt a kelepcét én csináltam. de mától fogva mindenki csak Kisnek hívta. hogy szeretnék beszélni vele. tralala. és Micimackó azon tűnődött. Hát ez meg mi? (egész természetes hangon): Ez? Ez egy kelepce. és most arra várok. hm. (Tovább dúdol. hogy társalgott ő az Elefánttal. Micimackó. (megint rákezd a hu-u-hura. Malacka.) (ki eddig nem szólt. hogyne. milyen bátor és okos vagy te! (szerényen): Ugyan. tralala. oly célból. az Erdőn zengett a halali. (nagyon kellemetlenül érintve): Ú-úgy. Kis valódi neve Darázs volt. mit beszélnek. hogy tizennégy vagy tizenöt-e a csuprok száma. Különben ritkán került szóba.) Igazán sajnálom. folyton Malackát dicsérve közben. mondja meg neki. hogy egy Elefánt beleessen. mert mindenki részt vett a Kis felkutatására indított Expedícióban.) MALACKA ELEFÁNT MALACKA ELEFÁNT MALACKA: ELEFÁNT MALACKA ELEFÁNT MICIMACKÓ MALACKA Míg Malacka ezt a szép álmot álmodta végig.) Érdekes. (gyorsan és mohón): Hogyne. De kérem. rendesen azt felelték rá: “Hja persze. tekintettel arra. és ezért úgy tesz. Akkor hát . mintha csak köhögni akart volna): Ehe. ha mégis. amit én csináltam. Este aztán elmesélhetné. bizonyára eltévesztettem az utat.. (Bocsánatkérő hangon. (Gyorsan eliszkol. (könnyedén legyintve): Ugyan! (elpirul): No igen.. aránylag csekély terjedelmére való tekintettel. (Udvariasan.. mint Micimackónak.) (zavartan): Hm. hogy neki tulajdonképpen több esze van. és Micimackó. Khöhő. ha találkozik Róbert Gidával.a legjobb volna. hogy a Malackák beleessenek.nagyon szerette Micimackót.

és most a Róbert Gida hangján. Úgy látszik.Ha jól emlékszem. ugyanis a rekettyebokrot repülte körül . Aztán dúdolni kezdett egész vidáman. találkozott Róbert Gidával. de csak pillanatra. nem emlékszik rá.gondolta Malacka idegesen. azért hát újra eljött. és így azóta senki se látta többé. azután megint lemászott.jegyezte meg akkor Róbert Gida Nyuszinak.Tralala-tralala! . Úgy látszik. . hogy hazament . amiért olyan hirtelen el kellett mennie? Róbert Gida szerint ez nem történt meg.Egyszer azt mondják. . Malacka? . amint éppen lefelé kukucskál megeshetik. . hogy Micimackó reggel hétkor elment sétálni az Erdőbe.gondolta Malacka aggodalmasan.Úgy! . milyen kellemesen érezte magát.de közben már Nyuszi elugrált. De mi történt aztán? Ezt már nem tudta elképzelni Róbert Gida.No most!” . Azt mondta: . hogy jól menjen a dúdolás. végigsétált az Erdőn.mintha éppen most jutott volna eszébe. felmászott egy fára. ha eszébe juttatom. .mondta Nyuszi.ismételte Nyuszi.Hu-u-hu! . de a másik oldalon nem repült vissza.Először a Malacka hangján beszélt. pam.Lehet. azt kellett látnia.kérdezte Nyuszi.Hogy kerültél ide.kérdezte Róbert Gida a tulajdon hangján.Egy kicsit megköszörülte a torkát. De Róbert Gida másra gondolt.Hu-u-hu! . és mindketten hortyognak.Levelet se írt másnap. de Micimackó tovább aludt. mert megeshetik.csak úgy repülési gyakorlatból.Pam. De közben nem nézett föl.Úgy! . “Ez borzasztó . ki akar hozni a sodromból. nagyon kellemes társalgás volt” vagy effélét? . behúzta a fejét. . . . Aztán hozzátette: . hogy mit akart előbb mondani.gondolta Malacka.Hol van Mackó? . és azt kérdezte: . és jelentősen bólintott. és meglát egy Nagyon Vad és Tüzes Elefántot. “Az Elefánt! . .S mivel most csakugyan kijött a sodrából.” . és elképzelte.Hát ez komoly dolog.mondta Róbert Gida hangosan és hirtelen. Malacka nagyot ugrott meglepetésében és aggodalmában. nem volt különösebb dolga -. hogy megtudja. . és hogy sajnálja. . Róbert Gida pedig a Malacka hangján kezdett énekelni egy ilyen dúdoló szöveget: .” Így hát vadul előmondta Elefántnak: . eltűnt. csak annyit mondott: “Hogy vagy?” .Nem mondta: “Alászolgája. tramtadaram. hogy Micimackó és Malacka lent fekszenek a kelepce fenekén. “Ez nem jó . Azonnal hozzá kell fognunk a Felderítő Expedícióhoz. . ahogy várni lehetett volna.jegyezte meg Róbert Gida könnyedén. hogy amennyiben egy ember fölfelé pislog. hogy ilyenkor az ember elfelejti. Mikor a kelepcéhez ért és lekukucskált. Borzasztó ravasz Elefánt. Róbert Gida pedig hazament.Azt kellett volna mondania még egyszer: Hu-u-hu! Legjobb lesz. melyben kifejtette.

hogy jöjjön már. hogy engem erről értesíteni kellett volna.ujjongott Malacka.Micsoda? . . hogy tudhatnád.Mindjárt gondoltam .Hiszen ez Kis! . .mondta Malacka.Bravó. .. mert Micimackó fölébredt.Micimackó! .kiáltott örömmel. Éppen most ástam ki. hogy beleessen. hogy kivándorol.bólintott elismerően Róbert Gida. Aztán gyorsan elfordult megint. .Szervusz. .mondta Micimackó.Szervusz. . és én arra várok. Nem tesz semmit.Róbert Gida.kiáltott Malacka teljesen összezavarodva. megtaláltam Kist! .kiáltotta. .mondta Róbert Gida. És mikor Róbert Gida kihúzta őket a veremből. Malacka! .Hahaha! Vigasság és hejehuja és dínomdánom. meddig folytatta volna Malacka ezt a bolond beszédet. .csodálkozott Róbert Gida. Így is jó. . Malacka most már felpillantott. meglátta Róbert Gidát. . hogy már el is határozta. Pillanatnyi szünet állott be.Lehetne annyi eszed. Nagyon örülök. hogy elmegy hajósinasnak. De rögtön meg is fordult. . . . .nagyon gyorsan és sipító hangon hadarni kezdte: .Természetesen Kist keresem . hu-u-hu.mondta Nyuszi.kiáltott. Biztosan elfelejtették. és ezért megismétlem. Két nappal később Nyuszi találkozott az Erdőben Fülessel.Ez egy Micimackó számára készült kelepce. . Nem lehet tudni.Hopp! .Mit keressz? .Valami van a hátadon. mindhárman nagyon boldogok voltak. és hajósinasnak megy egy vitorlás hajóra. hogy hu-u-hu! . és essen ki belőle. Nem is történhetett másképpen. erről van szó. és határozottan és boldogan így szólt: mégis tizenöt.Hahaha! . Micimackó! . és most várom a hu-u-hu-t.mondta Füles.Hát még nem mondtam neked? .Két nappal ezelőtt megtalálták Kist.Úgy? Hát itt bujkált? . És ahogy megfordult.Ez egy hu-u-hu kelepce! . És olyan ostobának és szerencsétlennek érezte magát. Füles! . s már le is tett a tervéről. Ezekre a bátorító szavakra Malacka megint boldog volt. . Szót sem érdemel.. mert nagyon viszketett a háta.nevetett keserűen Füles . pont a közepén. amikor hirtelen megpillantott valamit.

ha Nyuszit keresem fel. Ahogy a fenyéren ballag és dúdol magában. hogy Micimackó. ez milyen furcsán megy.Negyedik fejezet. Csak úgy recseg. rövid szavakat használ. bajt feledve. és arra gondolt. Hát amint így dudorászva ballag. hogy bőrömbe férek. Ekkor eszébe jutott Nyuszi. és felkeresi Bagolyt. és ha ma se látogatom meg. így hát illőbb.” Ezek után leült a folyó közepén. mert ezek együtt laktak az Erdő másik részében. Közben gyönyörűen sütött a nap. hogy a Tigrisek nem tudnak fára mászni Egy napon Micimackó éppen gondolkodott. Nyuszi . érzelmesnek mondják inkább. a Medve. (s ugyan miért lennék kövérebb?) bút. cvikipuszit. miként Kanga s mint Zsebibaba s most én. adok neki.Nyuszival mindig szívesen csevegek. tűnődni kezd. magától szinte: Oly boldog volnék. a harmadik kőre. ahol az átjárókövek vannak kirakva. Ilyeneket például: »Mikor ebédelünk?« Vagy ilyeneket: »Tessék. Annyi bizonyos. De lehet. átsétált a folyón. ilyenkor bájak zengedeznek s kecsek. mert tegnap óta nem látta. amikor jó a kedve. hogy elmegy és felkeresi Fülest. holnapra még régebben nem láttam lesz. mikor fecseg. Feltéve. Azt gondolta: “Régen nem láttam Zsebibabát. oda. mint Bagoly például. Imádom én a daliás Nyuszit. hogy szánalmasnak mondják. felállott a kőről. Szánalmas? Azt hiszem. úgy áttüzesedett. mi van Kangával és Zsebibabával és Tigrissel. hogy Bagolyt meg tegnapelőtt óta nem látta. egyszerre csak eszébe jutott. már-már indulásra szánta el magát. azon tűnődve közben. Olyan szánalmas dolgokat szokott beszélni. amin ült. mint az élet. ha előbb a Pagony felé fordítja útját. Ahogy rálép a harmadik kőre.mondta magában Micimackó. . Könnyű. s a kő is. és verset költött. leér a folyó partjára.” Ettől a következő versszak jutott eszébe: Mert kedvelem ékes beszédit. ha kell. Micimackó?« Igazán legjobb. . amelyből kiderül. és elsétált Nyusziék felé. Alighogy ezt elénekelte. a folyó közepén. “Nyuszi. nem használ olyan hosszú szavakat. ha otthon tartózkodik. vagyis hogy nem leszek kövérebb. s a gúny hiába ostoroz és uszít.

Akkor majd kukoricaerdő nő a házam előtt... miután körülnézett. hogy ezúttal nem leszek kövérebb. és ő csak tudja. Kukoricát ültetek.” S miközben nyugat felé talpalt.mondta Micimackó. de lehet. .. és idegesen ugrott egyet meglepetésében. hogy Nyuszi nincs otthon. ha nem jönne Malacka. Így leírva persze nem hangzik valami különösen. nem ám valami nagy. Ilyenformát: Oly boldog volnék. . . Én ugyan tudom. mit ásunk? . hogy te vagy az.Szervusz. Tizenegy óra volt. és nekem nem kell mérföldeket gyalogolnom.De alig tett pár lépést.. . de elkésett. mint már egyszer megtörtént. mint a fenyőfa. majd meglátod.mondta Micimackó. mint az élet.. Érted? .Akkor jó . Fél órával később elindult oda. . Vagy tegyük fel. folyton ilyeneket mondogatott magában. is elültetek a házam előtt egy darab lépet.Szervusz. Egyszerre csak ott találta magát a tulajdon kunyhója ajtaja előtt. hogy a bejáró befelé tágas. azzal leült. . mint az illat. hogy csak egy egészen kicsi méhkas nőjön. könnyen kijöhet a számításból. ha nem jönne Bagoly és Füles (vagy akárki). mikor kiderült.De megterem. . de tegyük fel.magyarázta Micimackó -. nem ám sokat. Micimackó! . kifelé meg szűk. .Csak egy darabot . s akkor se volna tán hiba.mondta Malacka.Csak egyedül ások . Micimackó. Ilyenkor az ember egy kis üdítésre gondol. . hogy fél tizenkettőkor költötték. így kezdett tűnődni: “Igen ám. oly célból. Malacka ebben kételkedett. hogy akkorára nőjön.Tudtam. törülgetve száját a mancsa külső felével. ha nem jönne Róbert Gida. de ha meggondoljuk. és már szívesen nem mondta volna.És ha nem terem meg? . El is énekelte magának néhányszor.. ahová eredetileg menni akart. hogy Micimackó legszebb dalainak egyikét költötte ezúttal. Malacka! . milyen gyönyörű méhkas nő ki belőle. egy nagyon meleg nyári délelőtt. Ahogy ballag.Én. Malackához. ha jönne most Malacka. hogy gondolkozzon rajta. S a Lét akkor sem volna tán üres. otthon maradna most Bagoly s Füles (vagy akárki). ha. vidám kis dalt fütyörészett maga elé. Talán mégis jobb volna. mert Róbert Gida mondta.Hát mit ásunk.mondta Malacka nyugtalanul. Malackát a háza előtt találta. Mert azt akarom. Keskeny lyukat ásott éppen a földbe. hogy az ajtó közben soványabb lett. s boldog volnék.Én is . hogy megint beszorulok a kijáróba.mondta Micimackó.

Ezt Zsebibaba nem értette.. . ha azt mondja az embernek: “hogy vagy?”.. Afféle Össze-Kell-Számolni-érzelmek voltak ezek. mint Kanga? (mert Zsebibabát . és “nagyon derék Tigrisnek” nevezi.Hogyne .És Micimackó azt felelte: .Egyébként.Én tudom . .Mert kicsit gyanús volt neki Tigris. mint a Bagoly? . repülni? ..mondta Zsebibaba kíváncsian .Például.. én tudom.Most felkeressük Kangát és Zsebibabát és Tigrist.Tudom is én! Valahogy nincs kedvük hozzá. repülnek olyan jól. Bizony.amiben zümmögnek és duruzsolnak és fenyegetőznek a méhek.kérdezte Zsebibaba. érteni kell a módját ennek az ültetésnek.Tudnak például. . meg hogy hány darab szappan maradt a kamrában. és ugrálni kezdett rajta. hogy az csakugyan kellemetlen. tulipánnak hívják . . Ezeket felpakolták. és tovább ugrált.mondta Malacka csendesen.És Malacka óvatosan azt felelte: . ő úgy képzelte.I.. aranyos dolog lehet repülni. kedves Micimackó .Egy szem kukoricát dobott a lyukba. mi mindenfélét tudnak csinálni a Tigrisek.mondta Micimackó -. Szép idő volt. ... olyan viszketős lesz a füle tőle. aki nem Tigris személyesen. Mire Malacka befejezte az ugrálást. . Amiért olyan Ugrálós Nagy Állat. igen. így például Zsebibaba mellényét. Híres jó repülők.No és. . jó lesz. izé. csukamájolaj is kellett Tigrisnek. hogy ültessem el. Így hát elindultak Kanga irányában. .Na. ezeket tilupámnak hívják.mondta Micimackó -.. Azt nem szeretem. hogy ezt nagyon nehéz elmagyarázni valakinek. . bár Kanga szereti őt. mert nekem Róbert Gida adott pár tilupámhagymát. izé. izé. elföldelte.. . és elmentek sétálni az Erdőbe. Malacka megjegyezte. most mit csinálunk? .Én azt hiszem. . . El is küldte hazulról a gyerekeket. kétszersülttel Zsebibaba részére meg egy üveggel. aki.Na hallod?! Hogyne! Csak nem akarnak repülni mindig. és azt mondta: . Egy idő múlva sok tilupám lesz a házam előtt. De Tigris biztosította őt. megtörölte homlokát a patájával. Így ballagtak. Ezen a reggelen Kangát anyai és háziasszonyi érzelmek kerítették hatalmába.tudnak olyan messzire ugrani.mondta Tigris.Nem .Miért nem akarnak? . Tigris arról mesélt Zsebibabának érdekelte).A Tigrisek általában jó repülők. ..tette hozzá -. .

Uj-jé! Uj-jé! Jaj. amikről azt állította. Amit idejében el kell érnünk.Nagyon szeretek ugrálni .Majd mindjárt megmutatom . mint Micimackó? .Ha akarnak. Így hát felült Tigris hátára.például zuhan.Hogyne! . Visszafelé. .Ami nem olyan egyszerű. ki ugrik messzebb. . Nemsokára elérték a Hét Fenyőfákat. fára mászni. .Biztosan én . . Tigriském! . hogy mindama dolgok közül.Versenyezzünk. És a következő két méter után azt mondta: . . . hogy az ember.. Aztán azt mondta: .” És további két méter után így szólt: .Nem mintha az olyan könnyű volna. és úsztam. hogy a Tigrisek nagyszerűen tudnak fára mászni?! Aztán azt mondta: . és megindultak. .Mindig ekkorákra szoktak felmászni.. azt tudnak a legjobban a Tigrisek .Na. tudod.bólintott Tigris.Például erre fel tudnának mászni? . mint Micimackó. Felmásznak vagy lemásznak estig. Az első két méter után Tigris azt mondta magában boldogan: “Ennyire volnánk. a fára mászás egészen bizonyos. Tudnak a Tigrisek úszni? .Igazán? .lelkendezett Zsebibaba izgatottan.Beestem a folyóba. Jó? . Feltéve. és megállt a legmagasabb Fenyőfa alatt. .Miről késünk el? . A Tigrisek mindent tudnak. mert most elkésünk.Hát. .kérdezte Zsebibaba.mondta Tigris.dicsekedett Zsebibaba. .mondta Tigris. . .. .Én tudok ám úszni! .De majd máskor versenyezzünk.Sokkal jobban.. ugye megmondtam. . .mondta Zsebibaba.Természetesen.Még a hátamra is felülhetsz. .Akármiről. .. onnan nézheted.mondta Tigris elszántan. hogy a Tigrisek értenek hozzá.Mert Tigris e percben hirtelen úgy érezte.Most aztán lefelé kell mászni.És hálót fonni és lyukat ásni és például fára mászni is tudnak olyan jól.

. és Malacka azon tűnődött. ha a fölötte levő ágat szépen elkapná. Közben Micimackó és Malacka megérkeztek.. valami Állatféle. Micimackó bólintott.Nem . Erre a szóra. és arra gondolt... .. és egyszerre csak úgy érezte. Aztán azt mondta: .Ne együk meg az elemózsiát. Sebesen lélegzett. Malacka mindenesetre megfogta Micimackó karját. és végre felkerült a felső ágra.Azt gondolom. nem kell elsietni azt az evést.Azt hiszem. a két praclijával. hogy mégis jobb lett volna ehelyett az úszásban való gyakorlottságát bemutatni. Micimackó .Lent. legjobb volna. .De állat is...könnyebb.Nézd csak. a fa alatt.. .Mely esetben sokkal. Aztán reménykedve hozzátette: Remek volt.mondta. kicsit rúgna magán egyet.Mit csinálnak a Januárok? .És Tigris ebben már benne volt.Az egyik Fenyőfán van valami. .kérdezte Malacka aggodalmasan.Mire Zsebibaba azt mondta: . . És nem siették el.mondta kicsit vacogva.mondta határozottan Tigris. az ág.mondta Malacka.kérdezte izgatottan -.NEM! .. s titokban remélte.Felkapaszkodunk a tetejére? ...erősítette meg Micimackó -. de csak rövid ideig. . és másfelé fordult..Olyan. mennyi idő alatt nő ki a földből a kukoricaszem.. és leült melléje az ágra. és mégse zuhantunk.Nem! ...mondta Zsebibaba szomorúan. . amire éppen rákapaszkodott. ha Micimackó megijedne. Mire Tigris azt mondta: . hogy nem kell neki elhízni. fent vagyunk a tetején? ..Az egy hónap. .. olyan Tüzes Állat?. meg az állával. hogy “könnyebb”. mintha. Zsebibaba is felkapaszkodott.. Zsebibaba hallgatott. . arra az esetre. Tigris? .Kár . . . Január ... Micimackó éneklő hangon közölte Malackával.Úgy van ..mondta Tigris.. Tigris ..mondta Tigris. mikor úgy tettél.. Nem csinálnád még egyszer? .Mondd. hol az elemózsia? . . hirtelen eltört. azt mondta: . .. mintha most hanyatt-homlok lezuhannánk. hogy nem csinálják azt..De igen..

mint ahogy előbb gondolta. milyen magasan vagyunk?! Ugye. .Úgy is van . .Mindig így szokták a Januárok . . a fejedre ugranak.Hé. ugye? .Malacka! . hogy egy Január.Én már azt hittem.Én azt hiszem. izé.magyarázta Micimackó. . . ezek Tigris és Zsebibaba.Mit tegyünk? . mert a farkuk útban van nekik. amiért gyorsan haza kellene szaladni.kiáltott. .Én nem néztem fel . Tigris nem a saját hátán jött fel.. ugyanakkor az is eszébe jutott. mikor ránk akarna ugrani. Én innen látom ám Malacka házikóját. mint innen.mondta Micimackó izgatottan. nagyon megütné magát az a Január.Talán menjünk el a fa alól .kiáltott Malacka bátran. . Esetleg Február. hogy egy ilyen Jó Ugró alatt állni a fa tövében nagy tévedés volna.Micimackó! . Malacka.mondta Malacka hangosan. és most örökké itt is maradunk.. aztán elszégyellte magát. mikor megindultunk.Nem tudunk lejutni! .mondta Micimackó ünnepélyesen. mit szólsz hozzá..Hogy kerültetek fel. kérlek. Ugye érdekes? Így hát örökké itt maradunk.kiáltott Zsebibaba. és hirtelen rád ugranak. milyen érdekes? Micimackó. csak azért mondom.Elrejtőznek az ágak közt. . . Olyan langyos és verőfényes.Segítség! . Mit gondolsz.mondta Malacka hirtelen. .. hogy valamit otthon felejtett. Ekkor a Január megszólalt a fa tetején. hacsak nem mászunk magasabbra. Tigris azt mondja.Azt kiabálják: “Segítség!” .. nem látnánk olyan jól a házikódat.és ha felnézel a fára. Csak én. . és csak most jutott eszébe. .Micimackó! Malacka! Micimackó! Malacka! Malacka úgy érezte egyszerre. mialatt elmész a fa alatt .. ha magasabbra kapaszkodnánk. És a Tigrisek nem mernek lefelé mászni. . csak felfelé mászni.Nagyon jól ugranak. érdekes? . mint Bagoly.mondta Micimackó. Zsebibaba? .És közben rágcsálni kezdte a Tigris bepakolt félbevágott zsemlyéjét. Malacka. . Egy izgatott hang Január mellett ezt sivította: .Tudod. mit szólsz hozzá. és Tigris ezt elfelejtette. milyen érdekes. . Micimackó bólintott.mondta Micimackó.Mit csináltok ott? .kérdezte Malacka. . milyen érdekes?! Most mi ketten itt élünk a fán. mert esetleg. hogy a Január is meghallhassa.. Tigris? Ó. legjobb. . . látom a házikódat innen! Ugye. Malacka arra gondolt. ha itt maradunk.kiáltotta.Róbert Gidától hallottam. hogy a délelőtt sokkal kellemesebb és enyhébb. .kérdezte Malacka. Bagoly nem lakik ilyen magasan.Sohase ütik meg magukat . Zsebibaba! . ugye érdekes.Tigris hátán.Töltve van? .Ugye. és gyorsan hozzátette: . és mellette egy másik Január. Ugye.

. . Valami egyebet kell kimódolnunk.mondta Füles -.. mert egyszerre csak zörrent a bozót.Á. . Összehúzta a homlokát. és Micimackó ott állana Füles hátán.Tigris és Zsebibaba fennakadtak a Hét Fenyőfákon.Ide figyelj. nem csodálkoznék.mondta Malacka nagyon komolyan -.mondta Füles -. . . figyelj csak.. . Csak azért.Azon tűnődöm . de nagyon mulatságos volna. és én ott állanék a Micimackó vállán. .Van egy ötletem! .És Füles! .mondta Micimackó.Drága Róbert Gida! . Róbert Gida felnézett a fára. jó . mert olyan szép idő van.kiáltotta Micimackó. volna min nevetni . rágicsálni kezdte Zsebibaba félbevágott Nem lehet tudni.Hahaha! Hejjehujja! Nagyon mulatságos lenne. ha beszakadna.Ő majd megmondja. Jégesőt és villámlást és mennydörgést. De Tigrist nem tudnám lehozni.mondta erre Füles -. mi itt a teendő.örvendett Malacka. hogy kérdezzük meg Róbert Gidát. és mindnyájan tovább gondolkodtak.Hiszen csak úgy gondoltam. . Ahogy gondolod különben. Micimackó! . de nem segítene barátainkon. És mélyen elgondolkozva zsemlyéjét is.És Fülest. Szót sem érdemel.Arról lehetne szó .mondta Micimackó. ott látta Tigrist és Zsebibabát. és Róbert Gida és Füles megjelentek a színen. . .mondta Malacka -. Micimackó . Micimackó! .Beszakadna a hátad? . mint aki gondolkodik.Nini.Nem csodálkoznék .Úgy van. . Odasiettek hozzá. kimódolt-e valamit. és a hátamon lehozhatnám Zsebibabát. nem mászhatnánk utánuk? .mondta Róbert Gida.kérdezte Micimackó csodálkozva.Éppen azt javasoltam .Szervusz. és ha Füles háta leszakadna. és úgy tett.Felmászhatnék.. .. ha jégesőt kapnánk. . és meg fogod .És hogy ő majd meg fogja mondani.. . . . .de erre nem is került a sor. és nem tudnak lejönni.. Malacka .Jó.. Minthogy olyan verőfényes kis időcske van.mondta Róbert Gida hirtelen.Hát. hogy amennyiben Füles ott állana a fa tövében.jegyezte meg Füles. .Az más .Nem szakadna be. miközben végére járt a zsemlyéknek . Róbert Gida! . . .mondta Malacka szelíden. .mondta Füles.

jaj de érdekes! Majd nézd meg. miközben letették őt a földre. és nem lesz semmi bajuk. milyen könnyű.mondta Róbert Gida. “Ez igen .Levetem a zubbonyomat.Ugorj már. Csak éppen akkor. és Malacka most már odafigyelt Fülesre. Mert különös dolog ezekkel a balesetekkel. és mind a négyen tartani fogjuk az egyik sarkát. De Malacka nem figyelt oda. . kicsikét.Mindjárt. boldogan. bizony! Majd nézd meg. . egészen lágyan. . De Róbert Gida frissen levetette a zubbonyát.azóta sokszor gondolt rá. De Tigris az ágba kapaszkodott.mondta. egész könnyű. nem mondom . jól megnézte-e Róbert Gidát ingujjban. A zubbony kicsit ugrálni fog velünk.egyenesen a zubbony kellős közepébe.” . és végre sok ugrálás után megállt. A következő pillanatban Tigris megtudta. amit mondtam.mintha valami megrepedt volna. . .” S látta magát.Bu. úgy örült.ez Tigrisnek való élet lenne. és akkor Tigris és Zsebibaba beleugorhatnak. Malacka. Mikor Zsebibaba megtudta.mondta. mint ahonnan ugrott. Soha még nem történt meg... Róbert Gida! . egy pillanatot kérek . amint a hullámok lágyan ringatják. Jaj de érdekes! .gondolta vágyakozva -. u!.mondta Róbert Gida a többieknek. és mosolyogva megfogta a zubbony rá eső sarkát Füles mellett. Bumm. mit határoztak. . . . és kiabálni kezdett: . Jól jegyezd meg. hogy tudok ugrani! Mintha repülnék.Nem lesz semmi baj.No.. mint a kangafélék. . .Vigyázzatok! . és egy este fél órával korábban kellett lefeküdnie .Tigriském! Tigriském! Ugrani fogunk.üvöltött.Ugorj.Nekik nem lesz semmi bajuk. s a következő pillanatban az egész társaság ott hevert szétszórva a mezőn. . mint a Tigrisek.Ugorj. az ilyen élet. hogy a zubbony csaknem olyan magasra feldobta megint. aki odasúgott neki: . de nem olyan egyszerű olyan úszó állatféléknek. egész izgatott lett. mikor még fiatalabb volt. és lágyan lefektetik egy gyönyörű sziget partjára. Csak egyszer látta így. . olyan könnyű! .sivalkodott Zsebibaba. tudnak a Tigrisek ugrani? . . . Tigriském! Mondd.Remek volt! . hogy mielőtt a baleset megtörtént volna.tudni. . Megint leesett. hogy most éppen baleset történhetik.Valami beleesett a szemembe.Úgy van .Én nem mondom. mi a teendő.S már ugrott is .mondta.Hohó! .mondta Tigris idegesen. .Jövök.mondta Füles. ugorj már! .. Nekik nem lesz semmi bajuk.S már sivalkodott is: . hogy láthatja Róbert Gidát ingujjban.Jé! . és azt mondta magában: “Könnyű bizony olyan ugró állatoknak. amint a fa dereka elrepült mellette.És dörgölte a szemét. valami baj történt volna.mondta. recsegés-ropogás! . . Olyan gyorsan és szelesen ugrott. Tigris! kezdte el rögtön a biztatást.

Helyettem. Aztán csak ennyit mondott: . Nem tesz semmit. fejezd ki neki köszönetemet. aztán a többieket. .mondta Róbert Gida sajnálkozva. Legalul feküdt Füles.mondta Füles eltűnődve .És aggódva leporolta és megtapogatta és lábra segítette. Füles hosszú ideig egy szót se szólt.Hát .Csak nem ütötted meg magad? . Semmi baja. nagyon virgoncnak és erősnek és ugrálósnak érezte magát.Hol van Tigris? Tigris ott volt.mondta Róbert Gida.Róbert Gida és Micimackó és Malacka szedték össze magukat először. .Igen . . .Itt van.kérlek. . . Feltámogatták Tigrist.Jaj Füleském! .

de valljuk be. hát itt vagytok” vagy efféle. Ma olyan nap van. könnyedén billegette a mellső lábát a válla fölött. Már reggel úgy ébredt. mint amerre mutatták neki az utat.ez meg olyan volt. Mármost Kanga odavan Zsebibabáért. itt volnánk.Ötödik fejezet. aztán megteszem érte. Nemsokára elérte a fát. hogy utóbb jól láthassák az egészet. amikor mindenki azt feleli: “Igenis. “Mindezt összevetve .” Boldogan ugrált tovább. a Tigris pedig folyton ugrál. Olyan nap volt. jó reggelt!” . ha az ember megérkezett. fontosan röpködtek és mászkáltak fölfelé a fák derekán.s a kisebbekhez is volt egy barátságos és elnéző szava. és hogy biztos legyen a dolgában. s miután fontosan és elfoglaltan odaszólt másoknak: “ó. megmondom Malackának is” . vagy Levelet kell írni Nyuszi s. ahol a Rokonai és Üzletfelei éltek. Róbert Gida is Tőlem függ. benne. kimondani a véleményét valamiről. amiben mindenki élénken helyesel. leért a folyóhoz azon a ponton. és továbbsietett. hanem Bagolynak. Így nem marad más Rajtam kívül. és büszkén azt mondta: “Na. a Róbert Gida házikója felé. Sajnos mostanában egy másik állat is lakott ott. hogy nem is betűzi helyesen. és azt mondja neki: “Jó. mivel tölti Róbert Gida reggeli sétáit Mozgalmas és elfoglalt napja volt Nyuszinak ez a nap. vagy megmondani. k. amikor nem elengedhetetlen. Olyan Intézkedő és Utasító nap volt. hogy mindig másfelé ugrott.morfondírozott magában. ha meggondoljuk. Mintha a szokottnál is többen lettek volna ma. mint valaha. ebben megegyezünk. Nagy izgalom és olyan izés nem tudom micsoda támadt a nyomában.de esetleg nem is Micimackónak szól először. beleszámítva Zümmögő Henriket is. ezeknek nagyon kevés a vágott dohányuk a fejükbe. Miután ő nagyon szereti Micimackót és Malackát és Fülest. azonnal szerteröppentek a fenyér irányában. Lehet. a nap felé kunkorítva pofaszakállát. jó reggelt. igyekezvén elérni a csúcsot. hogy megteszem. aláírással. amikor Szervezni kell valamit.és Malackának azt mondja: “Micimackó szerint ugyanis” . aki tökéletesen ki tudja betűzni az ilyen nehéz szót például. amelyben Nyuszinak mozgalmas napja kerekedik. Olyan nap volt. és ellenkező irányba indult el. de viszont Zsebibaba nagyon kiskorú. akivel nem ért rá kezet szorítani. mégse Kanga . és ilyenkor nem számít. amelyben Róbert Gida lakott. és fontosabbnak érezte magát. és mintha egyenesen tőle függene valami.” . és én is szeretem őket. az se tud segíteni. Nyuszi”. A darazsak. mielőtt megtörténik. “aha. S miután odabólintott egy zöld békának. aminek történnie kell. és rendesen eltűnt szem elől. hogy nagyon fontosnak érezte magát. sőt Magában -. mit kell tennem. És Bagolyt nagyon tiszteli Róbert Gida.Nem. az az Ugribugri Tigris . Kopogott az . de nem az a fontos. Meglátogatom és megtudom. Nyuszi”. muszáj is tisztelni olyasvalakit. megfordult. amikor az ember sürgősen elszalad Micimackóhoz. és “Rendben van. Vannak esetek. hogy: elengedhetetlen. Nyuszi a fenyér szélére sietett. azonkívül azt is megtudjuk.mondta Nyuszi eltűnődve.

hogy az ajtóra volt erősítve a papírszelet. . . .mondta Nyuszi. Ó. idegen. .Úgy látszik. Nyuszi? . Nyuszi!” .Ha! . jó!” . Gombostű is volt benne. Olyan magányosan és csöndesen feküdt minden az aranyos verőfényben.mondta.Na? . . A többieknek . én kerestelek volna fel.de semmi se történt. Aztán kis szünet után hozzátette: . gondolkodni -. látván. nézd. nincs itthon.Ha nem jöttél volna hozzám. Kicsit ideges volt. Kétségkívül. miről van szó.Kétségkívül .nincs. . Legközelebb volt Bagoly lakása.Ezt azonnal közölnöm kell a többiekkel. te vagy az.A leghatározottabban . és nem mondják folyton: “Na? Na?” . Ha előfordul valami az Erdőben. ha azt mondom. aztán visszahúzódott. amin gondolkodni kell . aztán csöngetett és kopogott. hogy megbizonyosodjék. és megint felvillanyozódott. és azt is mondta: “Én vagyok az. . más nem akad erre a célra.mondta Bagoly rendkívül bölcsen és elgondolkodva.mondta Nyuszi.mondta Bagoly.mondta Bagoly. nekem meg neked van sütnivalónk. .mondta. kiáltott is egyszer-kétszer. és Bagoly feje megjelent. hogy az egész délelőttje el van rontva.Ah! . lábát pontosan fenn tartotta.Kellemetlen . sok kilométer magasban egy csalogány trillázik.Íme.Bagoly . . hogy nem kandikálnak közben a vállán keresztül. G. . napellenzőül. el vagyok merülve gondolataimba. és így szólt: . amikor papírszeletkét pillantott meg a földön. hogy “elengedhetetlen”.És fontosan elsietett.mondta Nyuszi.mondta. és sokáig tanulmányozta. és “Jó. .ajtón.és te tudod. a Százholdas Pagony közepén. mit értek alatta.Olvasd ezt el. Felfelé is makkantott néhányat. A zöld ajtóhoz lépett.Hát igen .mint ahogy rendesen kezdeni szokta. az ágak irányában: “Hé!” .mondta Nyuszi. alig lehetett észrevenni. hogy valahol. . tudod. feltéve. csak mi ketten. Ugyanis nagyszerűen ki tudta betűzni a saját nevét s még azt is. . Odaért. de az egész Erdő állt és hallgatódzott vele együtt.mondta Nyuszi kurtán -.Látom. és általában egész kényelmesen tudott olvasni. Elfordult. előbb kopogott. .Na? .Vitán fölül . Megállt és hallgatódzott. ez arra vallott. . Bagoly átvette a cédulát. sürgős üzenet! Ez állt a cédulán: ELMENTEM MINGYÁR GYÜVÖK DÓGOMVAN R.Távozz.

vajon miről beszélgetnek ők ketten.kérdezte Nyuszi. ha szépen lelökné Nyuszit az ágról. és van olyan. . . . hogy majd csak a segítségére jönnek. de hol van Róbert Gida? Ez a nagy kérdés. . . Papírszelet volt az ajtajára szúrva. Bagoly előre sejtette.Nos? . .Miért? .Most legalább tudjuk. nem volna-e legegyszerűbb. mint ma.No és mit tettél? . Még egyszer megnézte a cédulát.kérdezte Nyuszi. nem is lehet rajta más. . és arra gondolt egy pillanatig.mondta.. hogy megbeszéljük. . De az értelme ugyanez volt.Ez volt a leghelyesebb .Nem tudom . a szöveg első változatát. mi történt.Azért jöttem. Dógomvan.Róbert Gida elment hazulról ezzel a Dógomvannal vagy Van Dógommal. .Semmit. . De pontosan betűről betűre.mondta Nyuszi ünnepélyesen . az utóbbi napokban Van Dógomot? . dán. Mert úgy tűnt neki.mondta Bagoly.Mondd csak.mondta Bagoly abban a reményben.Ugyanezért . Hogy festenek az ilyen Van Dógomok? .. mint ma. . hogy Róbert Gidával történt valami.Nyilvánvaló. aztán hirtelen ötlettel így szólt: .jegyezte meg Bagoly bölcsen.Ez? . gombostűvel. mihez tartsuk magunkat.. . Ez most nagyon fontos.mondta Bagoly.Ugyanaz volt.Egy másik. Így hát még egy kísérletet tett. és hogy ő ezt már előbb is tudta. De aztán eszébe jutott..Tegnap reggel . pontosan. Egy pillanatra átvillant rajta.. hogy ezt fogja kérdezni. . van köztük olyan.Hát kérlek . Az első változatot. Nem találtam otthon. hogy megtudja. közös célzatú tevékenység szempontjából.mondta Nyuszi kis habozás után.mondotta még egyszer.meglátogattam Róbert Gidát. . Percekig nem jutott semmi az eszébe.Igen ám.Meglepő . ... Minden ettől függ. Nagyon különös.Na látod . illetve holland származású egyénről lévén szó.Kétségkívül .Ennyi volt: “Elmentem. . Bagoly tűnődve nézett rá. . .. Bagoly még egyszer megnézte a cédulát.mondta Bagoly vontatottan -.” Ugyanúgy. Nem láttad az Erdőben.. pettyes. Nyuszi. Együtt mentek el.Pontosan kérném a szöveget . Bagoly megkönnyebbülten felsóhajtott. hogy ezt később is megteheti. kedves Nyuszi . inkább növényszerű.mondta aztán. ami mindegy. Betűről betűre.

és egyre csenget a Harangvirág. Haris harsog. papás hangon dörmög a Papagáj.fejezte be -.vallotta be őszintén. Tehénszívek közt bőgés a kapocs. .mondta Micimackó. hogy. hirdetik a fák. Gerlice búg. szárnyait zizegve láthatják Önök.Értem . szürcsög. . A Báránykák is oly búsan bégenek. . Nyuszi.mondta Micimackó gyorsan. Bizony Tavasz lesz.kiáltotta Nyuszi. Megállt és fülelt.. és arra gondolt.. . bizonyos tekintetben izé. ami a ténymegállapítást illeti. mikor zajt hallott.Te szerezted a fenti költeményt? . Mackó kicsiny szíve repesve fáj. Zümmögve verset költ a Medvebocs Galambom. .mondta Nyuszi egy kis lenézéssel.Végre is .Tudom. Micimackó! .. Nem messze jutott. hiszen neked nem kell magyaráznom. és énekel. Nyuszi! . s az Ibolyák epedve kéklenek a Zöldből. és elsietett.mondta Micimackó álmatagon. . nem tudom. . A sok Méhecske zümmög és dönög. csobog a locs.Hé.Igaz csak . hogy őrá bizony sose jönnek csak úgy a dolgok . De néha úgy rám jön. ..No igen .tette hozzá .. .Szervusz. A Nyárról sok dalt cincog és pönög a lantom. saját szagától mámoros a Mák.olyan. És szárnyra kel. Ez volt a zaj: NESZEK ÍRTA: MICIMACKÓ A Pillangó csak röpdös és dalol. és hangja csupa báj.ő szokott rámenni a dolgokra. .Az imént láttam Tigrist. s a kegyetlen Tél is haldokol.mondta Nyuszi.Köszönöm . A Kökörcsin bujkál valahol a Földből... hogy hat külső látszatra . mint.tette hozzá szerényen -.Vagy inkább .minden attól függ. .Természetesen . a Végek is zörögve végenek.tette hozzá . nem sok ész kell hozzá . hogy Micimackóval beszéljen.

- Az nem jó. - Nem. Gondoltam is, hogy nem jó. - És Malackát láttad? - Láttam. De gondolom, egyik se jó - tette hozzá engedékenyen. - Az a kérdés, nem látott-e valamit Malacka. - De igen. Engem látott ugyanakkor - mondta Micimackó. Nyuszi leült a földre Micimackó mellé, de miután így sokkal kevésbé érezte fontosságát, gyorsan felállt megint. - Arról van szó - mondta titokzatosan és fontosan -, arról van szó, vajon milyen elintéznivalói lehetnek Róbert Gidának mostanában reggelenként? - Mire gondolsz? - Nem láttad őt az utóbbi időben, reggelenkint, egyedül, vagy Valakivel? Úgy értem, mostanában. - De igen - mondta Micimackó. - Tegnap például együtt reggeliztünk. A Fenyőfák alatt. Kosarat is hoztam magammal, egy egész kis kosárkát. Egy egész kicsike szerény méretű kis kosarat, egy olyan rendes, inkább kicsiféle alakú kosarat, telve... - Igen, igen - mondta Nyuszi türelmetlenül -, de aztán? Úgy tizenegy és tizenkettő között nem láttad - egyedül vagy Valakivel? - Tizenegy-tizenkettő - gondolkodott Micimackó. - Tudod, fél tizenkettőkor haza szoktam menni. Egy-két elintéznivalóm akad ilyentájban rendesen. - Negyed tizenkettőkor? - sürgette Nyuszi. - Hát... - Vagy fél tizenkettőkor? - No igen - mondta Micimackó sarokba szorítva. Némi töprengés után ráeszmélt, hogy fél tizenkettő után bizony nem látta Róbert Gidát. Délután igen, este is. Reggeli előtt igen, és reggeli után szintén. Akkor azt mondja: “Viszontlátásra, Micimackó!” - és elmegy. - De hová? - kérdezte Nyuszi. - Ez a bökkenő. - Talán meg kell látogatnia valakit. - De kit? - kérdezte Nyuszi. - Én is éppen ezt akartam kérdezni - mondta Micimackó. - Lehet, hogy... lehet, hogy... egy izét... - Nem egy dán vagy holland származású állatot vagy növényt... aki olyan pettyes... esetleg növényszerű? - Bizony - mondta Micimackó. - Valami effélét. Komolyan néztek egymásra. - Attól tartok, nem tudsz ebben segítségemre lenni - mondta Nyuszi.

- Nem - mondta Micimackó. - De majd megpróbálom - tette hozzá buzgón. Nyuszi megköszönte, és azt mondta, hogy most felkeresi Fülest ebben az ügyben, és Micimackó, ha óhajtja, vele tarthat. De Micimackó, aki úgy érezte, hogy újabb versszak közeledik lelkében, azt mondta, hogy neki meg kell várnia Malackát. - Isten veled, Nyuszi. - És Nyuszi elment. Mégis úgy esett, hogy Nyuszi előbb találkozott Malackával. Malacka korán kelt fel ma reggel, elment ibolyát szedni. Összeszedte, csokorba rakta és hazavitte, és betette a csokrot edénybe. És akkor az jutott eszébe, hogy Füles számára még soha nem szedett ibolyát senki csokorba és edénybe, és arra is gondolt, milyen szomorú sorsa lehet egy olyan Állatnak, akinek még nem szedett senki ibolyát. Így hát gyorsan elszaladt megint hazulról, és folyton ezt mondogatta magában: “Füles” - és ezt “Ibolya”, aztán megfordítva: “Ibolya, Füles”, hogy el ne felejtse, hogy ezek összetartoznak. Szedett megint egy csokorravalót, és ezt szagolgatta, miközben bandukolt. És nagyon boldog volt, és eljutott arra a helyre, ahol Füles lakott. - Ó, Füles! - mondta Malacka kicsit kiesve szerepéből, mert, Füles éppen el volt foglalva. Füles felemelte egyik lábát, és integetett, hogy menjen most. - Majd holnap - mondta. - Vagy holnapután. Malacka közelebb jött, hogy megnézze, miről van szó. Füles előtt három pálcika hevert a földön, azt tanulmányozta. Két pálcika összeért a végén, de csak az egyik végén, és a harmadik keresztbe volt fektetve. Malacka arra gondolt, hogy ez talán valami kelepce vagy efféle. - Ó, Füles! - mondta Malacka. - Azért jöttem... - Ez Malacka? - kérdezte Füles, anélkül hogy felpillantott volna pálcikáiról. - Igen, Füles. És azért jöttem... - Tudod-e, mi ez itten? - Nem tudom. - Ez egy A betű. - Igenis? - Ó, Füles... - Nem Ó - mondta Füles komolyan. - Nem Ó, hanem A. Talán rosszul hallottad, vagy azt hiszed, műveltebb vagy, mint Róbert Gida? - Igen - mondta Malacka, aztán gyorsan hozzátette: - Nem, dehogy. - És közelebb jött. - Róbert Gida azt mondta, hogy ez egy A betű, és ez csakugyan A betű. Legalábbis amíg valaki rá nem tapos - tette hozzá Füles komoran. Malacka gyorsan hátraugrott, és megszagolta az ibolyacsokrot. - Tudod-e, Malacka, mit jelent az A betű? - Nem tudom, Füles. - Az A betű tanulást jelent, és Műveltséget jelent és minden egyebet, amit

te és Micimackó soha nem fogtok elérni. Ezt jelenti az A betű. - Ó - mondta Malacka, és gyorsan hozzátette: - Úgy értem, hát ezt jelenti. - Én mondom neked. A népek csak úgy jönnek-mennek az Erdőben, és azt mondják: “Ez csak Füles volt, nem számít.” És járkálnak jobbra-balra, és azt mondják: “hahaha, hejjehujja!” De az A betűről nem tudnak semmit. Nem, nem. Nekik ez csak három pálcika a földön. De a Műveltek számára és ezt jól jegyezze meg, kis Malacka -, akiket nem kell összetéveszteni Micimackóval és Malackával, ez egy nagy és diadalmas A betű. Feltéve, ha nem jön valaki, hogy egyszerűen szétfújja az egészet. - Nini - mondta gyorsan, és felderült -, itt jön Nyuszi. Jó reggelt, Nyuszi! Nyuszi nagyon fontosan jött, csak úgy odabiccentett Malacka felé, aztán, kissé orrhangon, azt mondta: - Lám, lám, Füles - olyasvalaki modorában, aki rögtön azt is hozzáteszi majd: Hát jó reggelt, jó reggelt! - Csak meg akartalak kérdezni, Füles. Csak azt akartam kérdezni, Füles, nem tudod véletlenül, mivel tölti Róbert Gida reggeli óráit mostanában? - Mit gondolsz, mi ez itt, amit tanulmányozok? - mondta Füles. - Három pálcika - mondta azonnal Nyuszi. - Látod, ugye - mondta Füles Malackának. Aztán Nyuszihoz fordult. - Most majd felelek a kérdésedre - mondta ünnepélyesen. - Köszönöm előre - mondta Nyuszi. - Hogy mivel tölti Róbert Gida reggeli óráit mostanában? Hát tanul. Műveltséget szerez. Tudományt szed magába - azt hiszem, ez a helyes kifejezés. A magam szerény eszközeivel én is ezt teszem - ha szabad használnom a kifejezést. Azt teszem, amit ő. Ez itten például... - Egy A betű - mondta Nyuszi. - De nem valami tökéletes. Most megyek, és megviszem a jó hírt a többieknek. Füles megnézte pálcikáit, és aztán Malackára nézett. - Mit mondott Nyuszi, hogy mi ez? - kérdezte. - Azt mondta, A betű - mondta Malacka. - Te mondtad meg neki? - Nem, Füles, igazán, én nem mondtam meg. Biztosan tudta már magától. - Tudta? Azt hiszed, az A betű olyan dolog, amit Nyuszi is tudhat? - Bizony, Füles, Nyuszi nagyon okos és ravasz. - Ravasz! - kiáltotta Füles, és egyik patájával haragosan rátaposott a három pálcikára. - Műveltség! - tette hozzá keserűen, és már hat pálcika volt előtte, csak félakkorák. - Tanulni! - kiáltott, és a levegőbe rúgta a tizenkét pálcikát. - Ha Nyuszi is megtanulhatja! Hahaha! - Én azt gondolom - mondta Malacka zavartan. - Ne gondolj semmit - mondta Füles.

Én csak azt gondoltam. És ezért tudja már minden állat az Erdőben . Másnap a következő cédula állt Róbert Gida ajtaján: MINGYÁR GYÖVÖK DÓGOM VAN R.hogy az ibolyák nagyon kedvesek.. mivel tölti Róbert Gida mostanában a reggeli óráit. G.. .. ..mondta Malacka .. és gyorsan elszaladt.kivéve természetesen a pettyes és növény nevű dán vagy holland származású Van Dógom urat -. Ezzel letette a csokrot Füles elé a földre.

Bagoly szerint az övé. Ennyi ötlött csak az eszébe: Jaj. ezeknek sietős volt. hogy nézze. . bele a folyóba. és tessék. át kellett kanyarognia a folyón. Malacka meg már csakis innen alulról láthatta a folyót. csirr. s a Kanga ül rajta. az is majdnem olyan széles volt. mert akkor még fiatal és kicsi. és nótás kedvében volt. másikat kell hozni. mert ott feküdtek körülötte..Ördög rúgjon meg! . ha kicsit kapaszkodott. Fahíd volt ott. melyik ér ki gyorsabban. azt nem muszáj. mondja is magának: “Sietni.gondolta Micimackó -. mert ő olyan kicsi. Tudja. ezen az oldalon bújik elő! Vajon mindig így csinálják ezek?” Már ment is vissza új fenyőtobozokért. míg jól megnézi: . Majdnem folyó lett belőle. de olyat. mi van ott! Még elkésünk. titokzatos fajta. alatta siklott a víz. inkább marad. Valamelyik nap Micimackó lesétált a híd felé. hová ér. “Értelme. és nézi a folyót. Sajnos.. a folyó gyött.” Leért a folyóhoz. ahogy a toboz szép lassan úszott lefelé a folyóban. ahová kellett. csurr!” Volt egy ösvény. az nincs . Egyszer úgyis odaérünk. hogy a legalsó fokot se éri el. Á. Pedig sokáig próbálgatta. ő is lassan úszik a folyóval. de mert nem nézett se jobbra.” Ám csatlakozott hozzá sok patakocska az Erdőben. Na és az ekkorára megdagadt Patak már nem ugrál és csörgedezik. Így mint folyó szép méltóságosan hömpölyög. és nézték a folyót. de így is jó volt. gyerünk! Nézzük csak. Csakugyan fordítva jöttek vissza. azért áthajtotta a fejét. beillett kisebbfajta útnak is. mielőtt beért. Lefeküdt.Hatodik fejezet amelyben Micimackó új játékot talál ki. mint egy út. és úgy érezte. se balra.Csakhogy nem talált rímet.Jó dolog. “Gyerünk. Visszament. mint egy patak. keresztülhajolni és belenézni a folyóba. jókorára megnőtt a patak. Felvett egyet.mondta Micimackó. úgyis odaért. Jobb volt rajta állni. A fenyőtoboz kirepült a kezéből. Ez kívülről jött az Erdőbe. lassan. akkor könnyen menne. azt mondja magának. hogy lehet az? Hisz a másik oldalon ejtettem bele. Úgyis olyan csöndes. . Egyszerre dobott be kettőt. mert nem volt neki sietős. Verset akart írni a tobozokról. beleakadt valamibe. Micimackónak a kerítés aljába ért csak az álla. akire kijön a rím. de csuda egy fenyő. és mintha a fenyőtoboz vele úszna.gondolja Micimackó -. mert a Kanga nem ül a fán. “Hát ez is furcsa . és áthajolt a hídon. nyugodt nap van ma. Róbert Gidának pont a kerítés tetejét érte az álla. . ahol átjött. fakerítés mind a két oldalán. ha volna hozzá egy rímem. és ebben Füles is részt vesz Mire az Erdő alá ért. Ott ültek hát.

hogy az enyém? .Úgy látszik. Most egy nagyot és egy kicsit dobott bele. De mégis! De mégse! Látod a tiédet. . jaj. mint az ember hiszi . a Micimackó-Vízipóló.Az enyém olyan szürkés .kiáltották valamennyien. Úgy jött. szép lassan. az is természetes. az én botom. Igaz.. . Lám. Valamelyik nap Micimackó. az én botom elbotlott . úgy látszott. botocskám! Botlott botocskám.Úgy látszik. .sivalkodott Malacka izgatottan.. mert jobban lehetett őket látni.Malacka! Én látom a tiédet! . lesték.mondta mélán Zsebibaba.Á. nyert már harminchatot. most már el volt szánva.Persze hogy az enyém.. szürke! Nicsak.. kinek a botja jön ki leghamarabb. naagy. gyere ki. Látod te a tiédet. Malacka. gyakran játszották ő meg a barátai. . Csakhogy lassan jöttek a botok. eddig még csak az övét látták. . . Micimackó találta ki. hogy nem volt mindig elég fenyőtoboz kéznél.Hát az egyik gyorsabban ért ki. aki nem mert túl mélyen hajolni. az volt-e az első. . mégse. Nyugodt és méltóságteljes volt Füles.kiáltott Zsebibaba. Nyuszi azonban még mélyebbet hajolt. Micimackó? . aznap volt a folyó a leglustább.. mert könnyen beleeshetik. .Nyuszi. Négy lába égnek meredve. azt se bánja. ez valami más. elbotlott a te botod? . Malacka? Én már szinte azt hittem.Füles! . ha egyáltalában nem ér el odáig. mint szokott. itt gyön! Naagy. .Á. . akkor pedig ő nyert! . amelyiknek győztesnek kellett volna lenni. a híd alól. nem tudhatta.mondta Malacka. kétszer nyert. Hisz ez Füles! Ott úszott el előttük Füles. az enyém! .Gyün! . na persze.Gyere már ki.mondta Nyuszi. akkor botokkal játszották. mire hazamehetett uzsonnázni.átrohantak a híd másik felére. De mert mind a kettő egyforma nagy volt. mégse az. hogy az enyém. és valamennyien áthajoltak a korlát alsó felén.kérdezte Zsebibaba. botocskám! Malacka felizgult.. vonjatok csak le huszonnyolcat harminchatból! Akkor hogy állunk? Így kezdődött ez a játék. Ezekkel könnyebben is lehetett.. Bedobálták a botocskákat a folyóba. és mire Nyuszi kimondta: “Gyerünk!” . Kereste a maga botocskáját.. Nyuszi és Zsebibaba együtt játszották a Micimackó-Vízipólót. hát a nagyobbik volt az első.Lám.. amíg átérnek? . ami annyit jelent. lenn az erdőszélen.Nem én. hiszen szürke! Nagy.. a kicsi az utolsó volt. mennyi ideig tart. .kiáltott Micimackó. Zsebibaba föl-alá ugrándozott. .Biztos. szürke! Á. de ez természetes.Mit gondolsz.mondta hirtelen Micimackó. mindig tovább tart. az én botom elbotlott! Malacka. de elvesztett huszonnyolcat. .

. kieszeltem .És lassan megfordult újra.. .. hogy mi.felelt Füles. időt. kérlek.. nem tudtam.. hogy köveket és mindenféléket és izéket dobálunk bele a folyóba. . akkor ahhoz senkinek semmi köze...Miért ne? .Ez.véli Füles. hogy a gondolat valami nagyszerű.. . és gyorsan hármat fordult maga körül..kérdi Malacka aggódva.. .mondta Füles. Pillanatnyi szünet következett. Nem tesz semmit. .kiáltott szörnyű izgalmában Zsebibaba. és Fülesnek csak az egyik oldalára kell feküdni. Különben is én nem is szándékoztam ma úszni. Ha úgy érted.Fontolóra kell venni minden lehetőséget. mondd.. és ha már itt tartok. és így fest a helyzet.Én se remélem. . .kérdezte Füles. .Én volnék? . .. .véli Zsebibaba büszkén.Egyáltalán nem játszom .mondta végre Micimackó. ....vélte Nyuszi.mondta a megszomorodott Micimackó -. mielőtt mulatni mentek. Áthajolt a hídon.. Lyukat túrni a földbe? Az nem az igazi..Vagy véletlenül nem találtok el? . . Micimackó! . Füles.vélte Füles. . Nyuszi.. és a hullámok kimossák őt a partra.De hátha nyakon ütjük véletlenül? ...Ugyan.Alig hittem.sürgette Nyuszi.Három találós kérdést teszek fel neked.Úgy értem . kicsit fölemelkedve. igen köszönöm.. a kövek hullámokat vernek.. Szót sem érdemel.Jaj. hogy valaki kihúz a vízből? Az már igen. majd értesítlek. .Halljuk. Fiatal tölgyön ágról ágra repdesni? Az se az igazi. így körbe-körbe aztán nem! . Mindenki mélyen elgondolkodott.De ha már benne vagyok.Én valamit. valamit.felelt Füles.Né. ..Egyiket. mert az kizáróan és egyedül az én ügyem. .De Füles. . hogy jobbról balra még jobb. úgy szorította a mancsa közé. sokkal nehezebb..Füles! . hogy lehetne?. .Ha fürdőbe akarok menni. érted..Hát. egyiknek meg kellene kezdeni.Úszni én is tudok . . . vagy (kicsit elhallgatott. hogy csak játszol! . De Micimackó már meg is ragadott egy akkora követ... forog! ..kérdezte Nyuszi. Hogy talán... kérlek .mondta Zsebibaba.. hogy valami különleges . és Micimackó ragyogott.Na. . és ha én itten némely forgógyakorlatokat akarok végezni jobbról balra és balról jobbra.. tudni fogja a kötelességét.Egész ügyes gondolat .. ..kérdi Füles hidegen. . . hogy megmoshass.Ez nem egészen rossz . Hagyjátok a Nyuszit..kérdi Füles. amit egyáltalán vinni tudott.Nem mintha azt hinném.sikoltott a megrettent Zsebibaba. . Még hogy én arra várjak. . mondjuk. mit csinálsz te ott lenn? .. Micimackó. Malacka. . mert újabb forgóba került) ha úgy vélem.. adjatok neki időt..

hogy itt az ideje a parancsnokságot átvenni. Kész vagytok? . szíveskednék Malackának megmagyarázni.. Micimackó .Nem téveszthetem el.Nem vágtál te oda akkorát ..mondta -.Micimackó . vagyis hát csakis melléd mehet.magyarázta buzgón. ..mondja Malacka. Ide-oda forgatják.. Hangos kiáltással. .Nem hagyhatom abba .mihelyt ott áll köztük a szárazföldön. mint a Nyuszié. nézték. Nyuszi. Micimackó? Malacka. Csak nézték ám... és mihez csapkodott oda? Micsodához? Hogy érted? Hogy engem valaki csapkodott volna? Micimackó egy rettenetes nagy követ vágott hozzám. ez egy jó gondolat volt..kérdi Füles. . alámerültem.Na hallod. kicsit előbb. de mindig nagyobb lesz . hogy kicsit megvigasztalja. de úgy vélem. Nyuszi érezte. .. úgyis észreveszem majd. Füles .Én egész kész vagyok .Nem is vághattam akkorát . te aztán igazán átnedvesedtél! . Füles megrázza magát. azért ez okosan volt megcsinálva. és kiúsztam a partra. No de ilyet! . nézegetik. hogy alighanem a rosszabbik követ választotta. . . bámulták.Mi volt a jó gondolat? .. . hogy a Malacka botja végre megjelent. akik nézték....Nem vágom hozzád.Ezt jól csináltad. ha az ember bizonyos hosszabb időt tölt egy folyó belsejében.. Füles.mondta Nyuszi barátságosan.véli Micimackó aggodalmasan.. vagy pedig a folyó nem az. .. és megkér valakit.Na látod..Nna most! .. csak rád eshet.. ha az ember ... Micimackó elengedte a követ. akkor dobhatod.mondja Malacka -. . .Köszönöm. ha azt mondom: NNA MOST!!. egyetemesen üdvözlik a hídról.No kész vagy. Szívből ennek se tudtak örülni.súgta Malacka Micimackónak.Szeretek így forogni. .felelt Füles.mondta Füles. és hogy ne találjon nyakszirten.Hát hogy úgy odacsapkodott a parthoz téged. Füles eltűnt. . csupa sár leszek! .na tessék! Füles kecmereg kifelé.Még hogy engem odacsapkodott. Mondd. hogy szokott az történni. . csak úgy leejtem. aminek lenni kellene. és ahogy ő a Folyókat képzeli: egyszer csak valami szürkét pillantott meg a folyó partján. Micimackó kezdte magát jobban érezni. valami szürke.. ha azt mondom: NNA MOST!!. Mikor Micimackó már éppen azon kezdett tűnődni.. akkor Micimackó dob. abbahagynád kevés időre a bukdácsolást és forgást? Tudod. . Utóvégre. Füles. még azon se örültek. Füles. Hatalmas csobbanás. engedj csak egy kis helyet Micimackónak! Térj ki kicsit.Füles . .vezényelt Nyuszi... Hát ez félelmetes volt ott fönn a hídon azoknak. Zsebibaba.

.Biztos. véletlenül mély gondolatokba voltam elmerülve. .Bocsánat. Ha az ember ott áll a csúszós folyóparton! Hogyisne! És valaki hátulról ráugrik az emberre.kérdi Nyuszi. . hogy mit értenétek ti alatta. ott is csak folyton mondogattam magamnak.J-a-j ..véli Micimackó.Ugyan.hol itt a hiba? . már csak annyit tudtam. . azt mondja: “Na. mikor kijönnek a fejből.mondta Füles hidegen. Még mikor a folyó legmélyén feküdtem. . .kérdi Nyuszi bölcsen. Még mielőtt Füles felelhetett volna.Nem állhattam oda.Te. .De ahogy ott úszok a folyó felületén. Füles? . mialatt Malacka zsebkendőjével szárítgatja.mondta ünnepélyesen.. Micimackó. hogy megkérdezzem. hogy azok nincsenek is a valóságban. . Hogy gondoltátok? . Tigris! . Nem tudom.Füles ..Mi volt ez? . . . .. persze. Tigris maga jött át a cserjén. Azon gondolkodtam.Mi hogy mi volt? . és akkor VALAKI MEGLÖKÖTT. megcsúszik. hogy nem csúsztál meg véletlenül? . .IGENIS BELEUGRASZTOTTAK.kérdezte Zsebibaba. nem is estem bele.mondta idegesen Malacka.. hogy VIZES.Tigris volt alighanem ..Tréfából vagy Szerencsétlenségből vagy Akarattal.Csekélyértelmű Medvebocsocska.Fülest a folyóba lökte valaki..Nade. Ott álltam a folyóparton.. és most kinn van a vízből . sokszor úgy gondolja azokat a Mindenféléket. Tudod.Hogy estél bele tulajdonképpen. ez Remek Tréfa volt vagy csak Egyszerű Szerencsétlenség?” . Nyuszi fontoskodni kezdett. hogy gondolom? . Végre is a Füles odabe volt a vízbe.És hol volt Tigris? . .Hát valamelyest csúsznom is kellett..De ki lökött meg? Füles nem felelt.Kérlek. vagy legalábbis egész mások.. .. kevés Tapasztalattal és Mindenféle Dolgokra gondol. .kérdi Tigris kicsit kényelmetlenül. ..kérdi Nyuszi. valaki belelökött? .Mi újság.mondta Tigris jókedvűen.BELEUGROTTAM. neszt hallottak..mondják karban a többiek.Hogy vagy... .És te voltál az a valaki . Füles! . . gyerekek? . ha.. . értitek-e.mondta Zsebibaba izgatottan -. Tigris? .

milyen lassan megy a víz. ez lökdösődés ..De nem történt akarattal . mint a többi. . a Tigris engem is. egy kicsit meglegyinthettem ... Ha az a kétszer tizenkilenc nem volna.. és sok dologban nem biztos. Sütött a nap.A Tigris.mondja Füles.. . . .véli Malacka -.Ugyan.Istenem.Nahát. .kiált Nyuszi.mondja Füles... és véletlenül épp Füles mögött álltam..Rendben van.. .Úgy történt... . Malacka. .. Malacka..Róbert Gida nem érti jól az egészet .. kérlek. Megmagyarázhatna mindent Micimackónak is.Hát. ugyan mit törődik vele az ember ilyenkor délután. hogy csak köhögtem? .Ja? Úgy elcsodálkoztam.nekem az a véleményem.. hanem AMOLYAN délután. ugyan! Köhögtem. Annyit mondtam csak: “H-á-á-ápp-cc-ii!” .kezdi Nyuszi. ... . te mit gondolsz?. már tudta.mondja Nyuszi -. Füles... vagy nem jár itt . aki kicsit úgyis ostoba. . Persze az olyanoknak. gondtalan és jókedvű volt..Csend legyen! .Köhögtél? .kérdi Tigris bosszúsan. végre is ez egy Nagy Erdő.Akárhogy is. egyszerre csak egy beszélhet.. De hogy leért a hídhoz. .mondja Malacka idegesen.véli Füles..Nem megmondtam.mondta a Tigris.. hogyan ítéli meg Róbert Gida ezt az ügyet.. de különben olyan házikó az is. nem is tehet róla tulajdonképpen. .. hogy nem taszigáltam? Nem megmondtam. és ha valaki taszigáló kedvében van. hogy Tigris itt jár az Erdőben. ha ott fekszünk a folyó fenekén. Róbert Gida a híd felől jött le az Erdőbe. .. taszigálhat is benne. akkor egyszerre minden eszébe jutna. .Taszigálás vagy köhögés. Áthajol az ember.véli Micimackó. kérlek. .Én nem . én a vízben voltam . rendben van. és nézi... Róbert Gida . valamit tenni kellene. . .. .. és akinek kedve van.mondta Zsebibaba mohón..így Tigris. mit szól mindehhez Róbert Gida. De minek jön pont az én kis zugomba taszigálni? Nem mintha az én zugos kertem valami különlegesen nagyszerű volna.Nézz ide. a rossz kosztot. .Próbálj engem is lökdösni! .Nna . Az majd megmondja. nekem mindegy. én csak annyit mondok. Nézzétek. .. .Taszigált . azoknak esetleg tetszik.Nyuszi felsegítette a földről Malackát. itt jön Róbert Gida.folytatta -. . Jól van.Itt az a kérdés. mindegy az.. és szépen letörölgette. a szemetet. hogy ez nem is OLYAN délután.. Itt az a kérdés.. . Erős köhögésem volt. mikor ilyen szépen süt a nap? Akkor oda lehetne állnia a hídkarfa legalsó deszkájára..Hát pedig én csak köhögtem . Mondd. és ott látta az állatokat.Na jó. akik szeretik a hideget. Feltartja a mancsát.Csak úgy meglepni az embert! Meglepegetni.. .Olyan öklelős . a kellemetlenséget...mondja a Tigris.

. Nyuszi akkor kijelentette. . Sokáig nézegették a folyót a híd alatt. De azt hiszem. hogy lehet nyerni Micimackó-Vízipólóban.Általában senki se olyan nagyon komisz ..Én úgy vélem. Egész jó gyerek . érted-e. hogy játszhatnánk mindnyájan Micimackó-Vízipólót.. másodszor akarattal. valahogy így is van. Aztán így is lett. hogy velük megy.véli Micimackó.felel Róbert Gida.Nekem ez a véleményem.Nos? .kérdik mohón.Igazad van . jön a lefekvés.. mert Füles meg akarta mondani Tigrisnek.jegyezte meg Malacka odavetően. először véletlenül. hogy nem rendes gyerek? .kérdi Róbert Gida. hogy úgyis minden hiába. és érezte. Zsebibaba kétszer esett a folyóba. .Igazán nem is olyan komisz ez a Tigris.. .Ki mondta. Tigris és Füles is együtt távoztak. Füles. Ez egy olyan szép nyári délután volt. . amint Kanga befordult az Erdőn. mert látta. ő se szólt. a folyó nem bánta. aki még ilyet sose játszott.. a legjobb nyerőnek bizonyult. Az ember csuda ravaszul ejtheti a botját! “Nem tudom. Micimackó és Malacka egyedül maradtak a hídon. . Tigris?” Róbert Gida. .

.Erre emlékezett Micimackó.Aha. . az Erdő teli finom hangocskákkal. Nyuszi? .” Malacka kényelembe helyezte magát. amit Nyuszi elmondott. amiről beszélnek.Igen. De honnan kezdve? Micimackó arra kéri. Malacka?” . Micimackó kezd ráeszmélni. . ő elmondhatja még egyszer. nagyot ásít..Milyen ráncba szedésről beszélsz..Hogyne. Mintha mind a finom hangocska azt mondta volna: “Ne hallgass Nyuszira.Nem is tudom. ... Mégse tanított meg. hogy kicsit ráncba kellene szedni. Malacka egy kevés megvetéssel nézett rajta végig.néha. Álmos nyári délután volt. Mit gondolsz. Hallotta már valahol.mondja Malacka szemrehányóan -. Kétszerkettő! Róbert Gida akarta egyszer megértetni velem..Én is így gondolkodom . . Micimackó? Micimackó kinyitja a szemét. amelyben Tigrist megfékezik Valamelyik nap Nyuszi és Malacka kinn üldögéltek Micimackó háza előtt. Malacka is bólintott: érti hát. ..kérdezte Malacka. Azt mondta. .Mert ..Nyuszi végre kezdte befejezni . a Nyuszira ne hallgass.Ebbe nektek feltétlenül igazatok van. ugye.. hallottam. hogy nem arról beszélnek. Lassan felkel. . mi az a “kétszerkettő”? . és nemigen hallgatott Nyuszira.” . igen.. érted. Izé.Hogyne. csak néha-néha nyitotta ki a szemét. . Hallottam valamiről. De aztán mégse. de hogy csináljuk? . hogy attul kezdve. mikor a fülében kezdte érezni azt . hogyne! . . ellátja a bajomat.és a hangja komoly volt.Igen.Igazatok van . Mondanád még egyszer. jó.Micimackó . Nyuszit hallgatták.Tigris olyan szertelen és rakoncátlan.. és megtanít a kétszerkettőre.Hetedik fejezet... Micimackó is velük volt.véli Nyuszi.Éppen ez az.Igenis.feleli Micimackó. ránk hallgass. ránk hallgass. Tudjátok. te nem is hallottad. és annyit mondott: “Ugyan!” vagy “Ez igaz!” . Malacka? .. hogyne. a bal fülemre meg vagyok hűlve.. de hogy? . . Miről is volt szó? .. és magához tér.. mikor Nyuszi hangosabban mondta: “Ugye. “Ráncba szedni.. Malacka? Nyuszi nem bánta.Hát te.Mit mégse? Micimackó megrázza a fejét.

. Elcsaljuk Tigrist valami jó messzi vadonba. aztán otthagyjuk. az az egy tagadhatatlan. mint szokott. .kérdezte Nyuszi.Értelmes dolgokat dúdolgat? . Mélabús. Elkezdett gondolkodni. . Hát ő is mondta.mondja Malacka kételkedően. ..Ő is így gondolkodna ..Hogy fogná fel ezt a dolgot Róbert Gida? .Bámulatos Gyorsasággal teszik túl magukat a bajokon.. hogy igenis féktelenkedik. Másnap reggel érte megyünk ..Nekünk is fog örülni? Nekem meg Malackának? . . azzal is segítettünk..Persze.kérdi Nyuszi -. . Szomorú.Csak annyit mondana: “Ezt jól . olyan “Jaj-De-Örülök-Hogy-Láthatlak. . meglássátok.És ugyan miért? . mennyire megváltozott! Egész más Tigris lesz belőle. az is valami.A Tigrisek nem maradnak szomorúak . és kisebb lenne Tigris. magányos helyre. .Ez jó lesz . amire Micimackó nem emlékezett? Malacka aztán elmondta. ha aztán mindig szomorú maradna . Csupa nóta. ha egy kicsit összezsugorodik és elszomorodik.Most már tudom .. De csak olyasmi jutott eszébe. ami nem illett erre az esetre. mint Tigris..magyaráz Nyuszi.. Egyszer megkérdeztem Baglyot. hogy igenis Bámulatos Gyorsasággal. . . . mert egy Alázatos és Szerény Tigris lesz ott belőle. mert ha az ember szereti is őtet. .. hogy a Tigrisből ki kell szedni a féktelenségeket.Ennek nincs értelme. . el is dúdolta: Ha Nyuszi nagyobb lenne s kövérebb s erősebb. vagy Nyuszi magasabb lenne. .. De az mikor volt .Á! .véli Nyuszi. hogy biztos legyek benne..Mit dúdolgat Micimackó? .Hallgassatok ide. csak úgy öt percre. hogy arról van szó. . .Én ugyan nem szeretném. ahol még sose volt.. Megjavul.sóhajt Micimackó.Nekem van egy jó eszmém . Na..véli Micimackó.kérdi Malacka.mondja Nyuszi. De elég is.bólintott Micimackó. Nyuszi”.Azért. . (elég rossz szokás) s nem ugrana Nyuszira többé. Bánatos kis Állattá válik.kérdi Micimackó.de jól ide figyeljetek -.az izét.

ami őt illeti. ők kicsit előremennek. Az ilyen hideg. Tigris meg fogja látni az ő feljegyzéseit: “ÉSZAKISARK. aki közel lakott Kangához és Zsebibabához. De ha arra gondolt.... nyárias. Nem volt meleg. .. Hadd keresse őket! Őket ugyan nem látja többé. és hol hagyják magára.véli Nyuszi. Inkább az a fontos. Csak az a kérdés. amit Tigrissel akarnak csinálni. Vár.Ezt aztán csak bízzátok rám” . Malacka. ha otthagyják Tigrist egy teljes napig.Jobb volna. ..és elsietett. de éppen más dolgom volt. vagy akármikor. Ennek megint Micimackó örült meg. hogy jó lesz az. Ha majd ott lesznek.. Malacka kijelentette.Nem látja többé? . Mert ha nem volna semmi dolga. hogy másnap reggel indulnak. de Nyuszi Micimackó fülébe súgja: . Majd holnap. Abban maradtak. akkor rendben van. Micimackó. Utóvégre ő fedezte fel az Északisarkot. ilyenkor köhög és taszigál.Hát majd elvisszük az Északi-sarkra .” Malacka örült az egész dolognak.. mégiscsak nagy eset! Egész Piciny Állatka megy bele ebbe a dologba..Az nagyon messzi van. És persze Micimackónak is köszönöm. nagy barátja a Tigrisnek.. én rosszat akarok csinálni. akkor. hideg volt és ködös. akkor elszomorodott.. Magam is így csináltam volna. ha szép maradt volna az idő.kérdi Malacka. Nyuszi. Ilyenkor szokott Tigris leginkább féktelenkedni.Addig legalább nem... Nyuszi kijelentette. és megkérdezi Tigrist. nem is bánta volna.. . hogy majd milyen hideg és rémes lesz. menjünk. Igenis. Hiszen Micimackóval és Nyuszival együtt csinálja. most hazamegy. aztán elkerülnek más irányba. ő ez a fajta Micimackó. hogy hova vigyék Tigrist. Másnap egész más nap volt. VAGYIS Ő TALÁLTA MEG. végre is egy magányos hely. a Nagy Erdő közepén! Mire Micimackó és Nyuszi elértek az utolsó ház elé.. Köszönöm.. hogy nem! ..véli Nyuszi.Ezt csak bízd rám megint . Malacka. igen. Ha reggel felkel. Mindenesetre ha legalábbis ma nem jönne velünk.. Kangáékhoz értek.. Belezavarodik.. és ha odaérnek. . ha onnan haza akar találni Tigris úr. nem tartana-e velük felfedezőútra? Micimackó és Malacka is velük tartana.” Majd csodálkozik Tigris! Ha még eddig nem tudta. . amíg érte nem megyünk. hogy ő miféle Micimackó... Érezte. Zsebibaba is várt rájuk. ha Zsebibaba nem tartana velünk. ha azt mondaná: “Nem”. ködös napok mindig elszomorították.. hogy mennyi mézet készítettek volna a méhek.. mikor Malacka eljött érte. bizony az jó dolog lesz. “Nem fogja azt mondani.. Ha azt mondaná: “Igen”. nem mondhatja magának: Na.és Kangához fordul: . mit csinál holnap reggel.. és nem csinál semmi rosszat... hogy ez a nap pedig éppen hogy neki való. Ez elég Rettenetes. FELFEDEZVE MICIMACKÓ ÁLTAL. Meg is mondta ezt Malackának.. hogy neki ez kevésbé fontos.megcsináltad. Na. .

. . .Nem volt igazi köhögés. Tigris? No menjünk. . Majd most ..Na ugye látod.rázza a Nyuszi a fejét. . és sose történik semmi .Holnap? .kérdi reménykedve Zsebibaba. . nem hall semmit. .Honnan tudod? .. hogy már nincs ott.Most. csak annyit mondott: “Hát gyerünk.Én nem szólok . Majd máskor. megint csak nem volt sehol.feleli Kanga. Tigris körbe-körbe szaladgált körülöttük. . . ha Micimackó véletlenül nem ül rajta. Jól elbújtak és hallgatóztak. . didergős nap .aztán megint csönd lett.Úgyse hiszem. néha nem.De jobb. ja.Csúf. Nyuszi.mondja Zsebibaba.Úgyis köhögtél ma reggel. Zsebibaba! Majd délután átjövünk. akiről pedig azt hitték.. Beugrott egy bokorba az út szélén. Tigris néha el-eltünedezett. Ahogy mind magasabbra kerültek.No most! . Valahol kopogtak .Miért ne? .Majd most . hogy nagyon messzire mennénk.mondta.Mindig “meglátjuk. . meglátjuk”.Csss! . Micimackónak is. Tigris előttük baktatott. néha-néha beleszaladt Nyusziba.Majd meglátjuk . .mondta Tigris. Nyuszi és Malacka együtt haladtak. . Eleinte Micimackó. mikor keskenyebb lett az út.Szólj . gyerünk! El is indultak. Ilyenkor nem panaszkodik az ember .kérdezte Micimackó Malackát. .kérdezte Zsebibaba. Malacka és Micimackó egymás után haladtak. esős napon .Hol vagytok?! .szontyolodik el Zsebibaba. és olyan nagyon közelről hangzott a hangja. hogy Malacka felugrott volna.. . és aztán majd délután úgyis mindnyájan. itt vagy. Nyuszi megfordult. és újra eltűnt. gyerünk!” . mi? ..s mielőtt az ember egy szót szólhatott volna. Mikor az ember azt hitte. Tigris hirtelen megjelent. Megakadt valami a torkomon. Menjünk.kérdi Kanga szemrehányóan. egyszerre csak előbukkant. drágám? .Úgyse lát az ember semmit ilyen csúnya. Micimackó és Malacka utána ugrottak. Néha. később..kérdi sértődötten Zsebibaba. és Tigris félkör alakban kerülgette őket.vigasztalja Nyuszi. Zsebibaba. Gyerünk. . No szervusz.. . ha horzsolta az útszéli csalán. megbökte Malackát.Halló! . Belevágódott Nyusziba. Nem láttak. drágám. nem hallottak semmit.mondta Nyuszi. .mondta Nyuszi. vagy mellettük szaladgált.mondta Malacka Micimackónak.kiáltott Tigris. Micimackó! Készen vagyunk? Jó. . Az erdő nagyon csöndes volt. ha az ember jól odafigyelt.így Micimackó. ha itthon maradsz. a köd is sűrűbb lett. úgyis mindnyájan.

. . aztán újra hallották Tigrist kopogni. persze. Ha az ember elhatározza.mondja Micimackó ..Hazafelé megyünk. .No .vélte Nyuszi..Buta ügy ... Gyertek.Hát... . . és Micimackó körülnézett Malacka után. Micimackó? . . másképp esetleg el is tévedhettünk volna.. én azt hiszem. . és azon a gondtalan hangon nevetett..most már beszélhetünk.. .No? .De én azt hittem. Tíz perccel később újra megálltak.. hogy de bizony úgy van. Nyuszi felkelt és nyújtózkodott.Hm? .Hát. mikor már egy darabig szaladtak. Vetted észre. Rohanjunk.türelmetlenkedett Nyuszi. . Malacka Micimackó mögött lépkedett....mondta Nyuszi félórával később. Előbbre haladtak. hogy kezdje.. Vagy úgy! Gondolhattam volna.Nyuszi meglökte Micimackót...Semmi. . hogy melyik az.. Nem vagyunk mi egy kicsit erősen jobb irányban? . .Látjátok? Nem megmondtam? . hogy attól majdnem megijedtek.. míglen az erdő úgy elcsendesedett.Csak ne gondold.suttogta büszkén. .Ja.Csak nem akartalak elereszteni.. .No mi az. akkor biztos.mondta ugyancsak Nyuszi tíz perccel később -. gyerünk! .és azt hiszem.Á! ... Tudta. nem sokat.. . . és úgyis tudja. .De mégse.mondta lassan. ..Nem is .. amilyen halkan csak tudott. De nem emlékezett. Malacka? .. aki túl jól ismeri az Erdőt..Gyerünk! .mondta Nyuszi idegesen..Még szerencse. Egy pillanatig... . Majdnem.S mindhárman elrohantak. Micimackó? Micimackó a két mancsára pillant. Nyuszi volt a vezető. . jobbra kellene tartanunk. és nagyon izgatott volt. . Na....Malacka megfogta Micimackó mancsát. hogy a másik a bal. .mondja Nyuszi tíz perccel később -.. hogy az egyik a jobb mancsa. . hogy ez a helyes út. Mért megyünk pont erre? .mondta Nyuszi tíz perccel később.felelte Nyuszi. hogy nem tévedhet el. de nem látta sehol.. Malacka olyan halkan lélegzett. . hogy izé..mondta Nyuszi. Mit szólsz az egész dologhoz. .Én tudom.Itt volnánk .Ez igazán furcsa . Micimackó? Micimackó helybenhagyta.kérdezte Micimackó..Én azt hiszem. hogy olyan jól ismerjük az Erdőt. . Pillanatig csönd volt. hogy bátor dolgot cselekszik. érezte. hogy a ködben minden egyformán szürke. Akkor aztán vártak még egy darabig. amelyiken az nevet. .Te mit gondolsz.

Mihelyt hazaért.Valahogy így van. . és mikor azt is megunta.Majd meglátjuk .kérdi mohón Zsebibaba. mindjárt azzal fogadta: .Most mehetek és kereshetem őket . hogy a Tigrisek soha el nem vesznek. egy sarokba kuporodott. fiúk!” .vélte Kanga. Malacka és Nyuszi elvesztek az Erdőben. . drágám. Zsebibaba büszkén jegyezte meg: . és csak annyit mondott: . hogy mi történt ma reggel.Hol? .No lám.Kereshetem őket én is? .Tigris. hová lett Micimackó? . Éppen elkészültek az ebéddel.kérdezte Kanga Tigris elmondta. és hiába várt erre. hogy Micimackó.Hová lett Micimackó? . . . Zsebibaba. és Zsebibaba. fenyőtobozokat vagdaltak egymáshoz. és szedjetek nekem pár fenyőtobozt .Mikor Tigris megunta a várakozást. és Zsebibaba belevágott.Mér nem? . aki nagyon jól tudta..Én is. Tigris.Furcsa dolog ez a Tigrisekkel . és Kanga meglátta őt.. mire Kanga megszólalt: . míg megtudta.Ugyan menjetek ki. milyen szépen hazajött. akkor mehetek én is? . Zsebibabával barátságosan kötekedni kezdtek.Ha még holnap is el vannak tévedve.Mindjárt ki is öntötte neki.Majd máskor. ne beszéljenek egyszerre. hát akkor menjünk előre. . Róbert Gidának így jó idejébe tellett.Játsszatok most egy kicsit a ház előtt.felelte Kanga. és hazamentek ebédelni.Ma még nem. Épp jókor érkeztél. drágám .magyarázta Tigris. és kosarat adott nekik. itt a jó kis Tigriske. hogy az nem is volt igazi köhögés.kérdezte Zsebibaba. Kanga megkérte őket.mondta Róbert Gida -. úgyis be kell most venni az Erősítő Orvosságból. hogy miért küldték őket. akkor meg kell őket keresni. Lementek a Hét Fenyőfákhoz. Gyere.magyarázta Zsebibabának Tigris. Ekkor otthagyták a kosarat a fa alatt. .kérdezte.Én már megittam az enyémet! Erre Tigris lenyelte az övét. . . . . mikor Róbert Gida bedugta a fejét az ajtón. . . hogy elfogják.mondta Kanga. . Visszafelé indult. hogy ez mit jelent.suttogta Tigris Zsebibabának -.gondolta: inkább megy haza ő is. míg csak el nem felejtették. Tigris véletlenül fellökött egy-két széket.Hát jó . Zsebibaba véletlenül fellökött egyet akarattal. el nem tévednek. hogy már nem mondhatja senkinek: “Na.Egyszerűen csak nem tévednek el . . és megpróbált saját magából kifelé .

. hogyha ide akarunk visszatalálni. amit keresünk. amiért nem vitték el.Mi hasznunk volna abból? . Malacka.Nem . amit nem keresünk. Csak épp gondoltam rá.kérdi Nyuszi. Micimackó . . végre tudom.mondta Micimackó alázatosan. .véli Nyuszi.Valami eszembe jutott. akkor ezt se találnánk meg többet. úgy gondoltam. és csupa izgalom volt -.ugrálni. ha nem látnám ezt az árkot többet. mindig ugyanabba az árokba értek vissza. másrészt nem szerette volna. . és újra visszatalálunk? . aztán megfordult és jött vissza. Elindult a ködbe. mikor Nyuszi és Malacka is ott voltak mellette. hogy ő szomorkodik azon. de nem találunk. Melyik lesz a legjobb út? . Eddig nem .mondta Nyuszi hosszabb hallgatás után. .Hát ha haza akarunk találni.kérdi Micimackó lassan -.mondta hirtelen Malacka. Nyuszi mindig diadalmasan kiáltotta: “No. és akkor az a valami.. Micimackó már unta az árkot. de találunk... .” Akart is valamit mondani.. ..Ennek nem sok értelmét látom .. kicsit ostobának tetszett az ilyesmi..Ha kijönnénk ebből az árokból.. ezek engem már órák óta várnak haza. hogy “SEGÍTSÉG! SEGÍTSÉG! SEGÍTSÉG!” Igaz. gondolta.A dolog úgy áll . miközben senki sem rebegett köszönetet a szép sétáért ... hol vagyunk!” Ilyenkor Micimackó is szomorúan megjegyezte: “Hiszen én is tudom.Hát .Mert nincs is . . ez valahogy úgyse jó így. menjünk haza.. Micimackó és Malacka már húsz percig vártak akkor. amit nem keresünk.vallotta be végre Nyuszi -. .mégiscsak jobb lesz. csak annyi. hogy milyen ostoba ez a Malacka. .Mi majd itt várunk rád.De nekem tizenkét csupor mézem van a kredencemben.Az hogy volna .Azt gondoltam. hogy esetleg mégse találnád meg. fenn az Erdőben.sikoltott Malacka. . és képtelenek vagyunk.Gyerekek! .De kérlek. na és az direkt Jó Dolog lenne. talán az a valami lenne.mondotta Micimackó. akkor megtalálnám. ha mihelyt innen kitesszük a lábunkat.Nézd. . te talán tudod az utat? . újra próbáljuk megkeresni... Nyuszi csak nevetett azon. .ismerte be Micimackó. próbáld meg . hogy mi bizony valahol eltévedtünk. Egy árokban pihentek. mert akkor esetleg olyasmit találunk. ha Róbert Gida meg a Tigris látják. Egyrészt gyakorolni akarta magát benne. Mehetett úgy száz métert. még volt értelme. Micimackó felállt. .De mikor elkezdtem mondani. és aztán visszajönnénk bele. Valami elromlott közben. ha felszedelőzködünk. de nem jutott más eszébe. Nézd. Valahányszor feltűnt előttük a ködben. . mert akármerre indultak.

hogy ez egy egész Barátságos Tigris. nézte. . . magunkkal kellett volna hozni.. mert kezdte tudni. FÉLÉNK ÉS ALÁZATOS Nyuszi. mindenáron meg akarta találni.Hát itt vagytok? .. ahogy Tigrisek szoktak. úgyis csak ugrik. a Tigriseknek tulajdonképpen így kell ugraniuk..mondta egész hanyagul. .. Tigris! No de ilyen szerencse! .... bizony . Nagyszerű egy Tigris ez! Ez egy Segítő és Mentő Tigris...Jaj.. ahogy Malackák szoktak.. merről jön a hang.Ja .. Mikor annyira biztos volt a dolgában.. Úgyis keres benneteket. majdnem hogy visított. de ha senki se beszél. mintha nem is ijedt volna meg. meg a Malackának is. mert hátha mégis téved. csak azok a tizenkét csuprok. Egy igen-igen ijedt. én tudni fogom. hosszú ideig kellett nézni. . valaki elkiáltotta magát előttük: a ködben ott állt Róbert Gida. . lám! A hangok irányában ott Tigris! De most úgy látta. és nézte. Végre meghallotta a hangot. . Hirtelen mégis valami hangot adott...siránkozott Nyuszi.. nekem haza kellett jönnöm....... azt hiszem.. mert valamit itthon felejtettem.. hogy mit akarnak.. Most gyerünk. majd megtaláljuk azt a valamit.Hát Nyuszi? . Hát jött szépen haza Micimackóval. és így hát. Hangosan persze nem merte mondani.. Malacka. mert ez a Nyuszi beszélt és beszélt és beszélt.felelt Micimackó.Azt nem tudom.. .Esetleg Tigris megtalálja. hogy már azt se bánta hívják-e a csuprok vagy se. ő majd megtalálja. akkor. amelyik ha ugrik nagyot.. és kereste Nyuszit.. amíg nézte. taszigálniuk. hát hadd ugorjon. Nem akarta zavarni a csuprokat..Jó.hallottam.. A Félénk és Alázatos Nyuszi uzsgyi neki a ködnek. Jövök én is. olyan Tigris... .mondta Micimackó -. mert Micimackó alaposan el volt foglalva. egy ideig Micimackó nem is szólt semmit.. hol vannak. kezdett ám. különös hangokat hallatott. Tigris az Erdőben bolyongott. úgy tett.Hát itt vagyunk. Együtt indultak.

mert nem is sejtette. és mentek tovább Kanga Kuckójáig. éppen jókor jöttél. . mikor már ott voltak. úgy a feleúton. Hú. hogy mihelyt odaértek. és olyan hideget csinált éjjel. én azt vélem .Nyolcadik fejezet.Mehetünk is. akkor úgyse kereshetjük fel . egy Gondolkodó Sarkocska volt: ott szoktak megállni és a dolgokat mérlegelni. ha látogatóba indultak egymáshoz. hogy mit csináljanak most. Tudni kell mindenkinek. vagy valamit meg akar tudni. Micimackó. és ott azt mondják neki: “Ejnye. ilyen alkalmakkor leültek ott. Felkeltek. én azt akarom.Ami pedig engem illet. Azért megyünk. ezt a dolgot Micimackó versben akarta megörökíteni. Valamelyik nap elhatározták.. hogy ilyen ereje van a szélnek. és amikor Malacka újra leült. ha az ember valakit látogat. mert van itt egy kis nyalánkság részedre” . hogy segítsünk neki újat építeni. hogy nem csinálnak semmit. hogy az ágakat is le akarta kaszálni. és meglátogatom Fülest. Ide süt mindig a napocska. keressük fel előbb Róbert Gidát. hogy valami okának kell lennie annak. valamit ki kellene eszelnie Micimackónak. és hirtelen betoppan valakihez. Mer ha az ember úgyis órák hosszat sétált már a szélben. és a szél se érte. Micimackó és Malacka ketten üldögéltek a Gondolkodó Sarkocskában. mer akkor azt úgy hívom. mert úgyis Csütörtök van. . mikor a szél lekaszálta a levelet a fákról. és vége a látogatásnak. Az ember beteget látogat.Mert ami engem illet. akkor megindultak. és kívánhatunk mindenkinek Boldog Csütörtököt.. Langyos és napos a zugocska. kicsit nyalakodtak.Na akkor menjünk és látogassunk meg mindenkit . hol Micimackó heverész. és a birtoka az egész.. Talán ki tud eszelni valamit.. Valamelyik őszi reggel. Ekkora szél! Hátha az ő házát el is fújta? Talán azt akarja. de ha nincs odahaza.” Malacka ugyan azt tartotta. elgondolták azt is.mondta Micimackó -. Micimackó otthon is volt.akkor rendben is van minden. .mondta Malacka. Először Micimackó házába nyitottak be. .. elmegyek a Micimackó Kuckóba. mire jó ez a kitűnő helyecske. és törték a fejüket. Még szerencse. és Micimackónak fel kellett őt emelni. Micimackó tud. Meleg zug volt. hogy: “Jaj de jó Nap. amelyben Malacka nagy tettet hajt végre Micimackó és Malacka kuckójától nem messze. jó szorosan egymás ..vélte Micimackó. Beinvitálta őket. elfelejtettem Malackát! Övé belőle egy kis rész.

szaladtak Micimackó kuckójába. és most megyünk is Bagolyékhoz. .vélte Malacka.Hát csak menjetek. csak annyit mondott: .mire persze leültek. Okos . Füles! . Nézd csak. már annyira el voltak fáradva.Ez furcsa. Talán valakinek le kellett volna bontania? .Senki se vitte el. .mondta Füles.Én azt hittem. Mire Micimackó elmagyarázta a dolgot.mellett. Siettek is Nyuszihoz.Talán eltévedtetek? . .Mi nem igaz? . az van neki. hogy csütörtök van? . .Esze. mi különös van azon.Szervusz.vélekedett Micimackó.mondta Füles. Ez olyan. Mire Kanga házához értek. . kérlek.Nyuszi csöppet se buta . mert Boldog Csütörtököt akartunk neked kívánni . Egy-két nappal . az van neki. Talán elfelejtették. Csak meg akartunk látogatni .Mért.Úgy vélem .Nem a!.vélte Malacka. . Füles. Már akkor Róbert Gida is otthon volt. biztos-e.És hogy milyen is nálad.Úgy van. hogy csakugyan valami komoly dolog hozott ide .és: .kérdezte Nyuszi.. mégis..mondta Micimackó -. Párszor ki-be járt az ajtón... nem hallom jól.Hangosabban.mondta Malacka. Mire hosszú hallgatás következett. nagyon megörült a vendégeinek. amit az ember hamar elfelejt. amennyire csak tőlük tellett. Kaptak így is egy Majdnem Uzsonnát. . és azért kaptak valamit. .kiáltották vígan már messziről.mondta Micimackó elmélyedve.No! . Majd meglátjátok.Azt hittük. hogy soha semmit meg nem ért. . . hogy áll .Van neki . most hátulról kapták a szelet. . Hangosan vitatkoztak: . ahogy bement. nem volt olyan nagy a baj. hisz ez a ház még áll! . bizony kicsit hideg volt odakünn.Itt vagyunk. Mire újból nekiszedelőzködtek. Délután lévén. Nosza. nem igaz? . hogy éppen olyan jól ki tud majd jönni. akinek mindig Rengeteg Fontos Dolga volt. igazán örülünk.Na. Micimackó. ott milyen jó. hogy végre megtalálják Fülest. .Persze. Nemsokára Micimackó és Malacka újból felkerekedtek. Nyuszi.mondta Micimackó. hogy ott kellett maradniuk ebédre. ez az oka annak. hogy esetleg a szél elvitte . . hogy láthatunk.Esze. akik ott is maradtak majdnem uzsonnaidőig. .Jó. ki kellett próbálni. . . nehogy lekéssenek egy Tulajdonképpeni Uzsonnáról Bagolyéknál.

Malacka.utóvégre hosszú út áll előttük. Kedves tőle. és azt óhajtotta.Ülj le. Na. aki éppen olvadozni kezdett.. bizony. de vajon az igazat állítottam-e.Isten áldjon! . . Kicsit idegesek voltak muszáj volt odafigyelni. Szárítgatta a fülét. hogy kicsit megkésve érkezett. Micimackó és Malacka még egy kicsit körülszaglásztak. mikor a vihar tombolt az ágak közt. mikor Róbert nagybátyám .mondta -. atyaúristen.látni akartunk. . Micimackó. és újra kiegyenesedhettek. Micimackó.. Mintha egész csomó óra telt volna el.Kérlek. s baktattak előre. rettenetes recsegés-ropogás töltötte be a hajlékot.valamelyik nap. . Malacka . mi az? Szörnyű csattanás. hogy véleményem szerint csuda egy ronda idő van odakünn. .Na és ha egy fa akkor esik le. nehogy a szél elfújjon.Csuda . derűsen kopogtattak Bagoly ajtaján. és igazán örültem. Füles! . Te is. Szépen megköszönték. .mondta Micimackó. figyelmeztetlek! -.Isten áldjon! . s úgy kellett törtetni előre. hogy el ne késsünk . engem is észrevett. akárcsak holmi zászlók. . .Eljöttünk megkérdezni.amott van az olajfestésű képe jobbra tőletek a falon . igazítsd ki a szavaimat.mondta Micimackó alapos megfontolás után. borzasztóan siettünk.mondta Bagoly barátságosan.mondta Füles.Nekem úgy rémlett .” Igazán mindenki szeretné tudni... Nemsokára egész vígan. és könnyed oldalgással siettek el. mint akiknek nem fontos . .Vigyázz.. mielőtt elmegyünk. bár az isten adná. ha kijelentem. Malacka is itt van. Malacka fülei a feje mögött billegtek.mondta Bagoly.felelt Micimackó helyett Malacka. .Mert látod... hogy vagy... és kényelembe helyezték magukat.ezelőtt repült erre. mert úgyis Csütörtök van. Bagoly . Helyezzétek magatokat kényelembe. hová fújta a szél azt a kedves kis Malackát?. kérlek.Akkor is épp ilyen ronda nap volt... .Na és ha nem éppen akkor? . hová. De most szembejött a szél. . Bagoly ünnepélyesen bólogatott.erre.. isten áldjon meg.. míg eljutottak a Százholdas Pagonyba. . Tudod..Micimackó és Malacka véglegesen elbúcsúztak.mondták. és jó lesz sietni. Bagoly! . Nem tesz semmit. . Malacka megvigasztalódott. hogy észrevett.. Bagolyékhoz. Az embert sok mindenre felbátorítja. Hiányoznál. Azt kérdenék: “Ejnye.Jó napot.. Nem mintha megszólított volna . de az bizonyos. ejnye. mikor éppen alatta állunk? . . ha tévedek ..mondta Micimackó -..Hát isten veled.. bár odahaza lenne végre a tulajdon házában..

.Az izé .kérdezte a székek egyike. Micimackó. a nagybácsi. és úgy festett. Csúnyán nézett arra a darabra.sivított Micimackó. és nem lett belőle semmi. Ezek a Malacka széke köré csoportosultak éppen akkor. .mondta Micimackó a szék alól.Talán most annak is megváltozott a helye . . és gurulni kezdett a szobán keresztül. labdává csavarodott. mikor Malacka felállni készült róla.Vigyázz..Mert ő szereti a változatosságot. Megjelent Bagoly. A szoba egyik sarkában az asztalterítő felduzzadt. a szoba másik sarkában. és kilátszott belőle két fül. Malacka.. csak az ingaórát! El az utamból! Malacka! Malacka. .mondta idegesen Malacka. amit Micimackó foglalt el. ilyenkor.. vigyázz! . lassan lefelé kezdett süllyedni. aki a kandalló előtti szőnyegecske helyét volt elfoglalandó. de most szerette volna tudni.Pedig ott tartotta. útjában néhány vázát ragadván magához.vélte Micimackó. hogy festene falnak. . . mert épp uzsonnázni akartunk. Az óra elegánsan siklott le a kandallóról. . Zavaros hangok hallatszottak az asztal mögül.Nem vagyunk olyan biztosak benne . .A mijét? .. míglen egyszerre csörrent valamennyi egymás nyakába azon a helyen. .aztán csönd lett.Jaj.Juj ! .. ami Micimackóból látható volt. amelyik valamikor padló volt. mint aki hihetetlenül bosszankodik -. Még egyszer átgurult a szobán.. . . rámájával együtt magával hozta azt a darab falat.Malacka . és kihámozta magát. te. hogy Észak merre van.Arccal lefelé vagyok valami alatt.Oda nézz! .Nem tudom biztosan. amin tartózkodni szokott. s darab ideig senki se tudta volna biztonsággal megmondani.Bagolyéknál vagyunk? .. Bagoly háza igyekezett magát a lehetőség szerint összeszedni. hol van Micimackó? .mondta Bagoly.. Róbert.mondta Malacka. hogy az is szőnyeg legyen már egyszer. .És Bagoly mindig a mennyezeten tartotta a levélszekrényét? . aztán egyszer-kétszer felfelé meg lefelé ugrott. és a székek halkan Malackára borultak.Nem lehet .így a Szék. . Bagoly megváltoztatta a hangját... . . az ember nehezen pillant fel mennyezetekre. hisz én rád esek! A szobának az az oldala. Aztán jött egy még nagyobb reccsenés.Hol vagyunk? .Ahá! .Alighanem.Na? .

vélte Malacka. Malacka lehajolt hozzá. mellembe szorultan az ébredést várom. . akkor nem Micimackó a hibás. Nem jött semmi.Hja. . aki a levélszekrényének szépségét csodálta. .Hát akkor ki csinálta? . leszállt.Szépen vagyunk. hogy ami engem illet.kérdezte Malacka. Arcom fődbe benyomódik. gondolom. Micimackó? . .felelt Micimackó. .Olyan kis semmiség..mondta Micimackó.Mit csináljunk.. hogy mi illet vagy nem illet engem? . Nem volt külön dolog.kérdezte Bagoly. Ám egy derék medve? ...mondta Bagoly igen szigorúan -. azt mondta. . . . te csináltad ezt? . . Együtt húzták-vonták a karosszéket.Azt mondta. Akkor őt vád nem illetheti. Bagoly. s legjobb lesz.Malacka! . gyere le..Ú-úgy? Gondoltam. Azt hittem. gondolom.Ha a szél volt . .Na? . hogy téged nem illet vád. s nemsokára Micimackó alulról felfelé kecmergett ki s körülnézett. és segíts Micimackónak. Na igen. .. .Alighanem leszedte a szél a házad Bagoly. heverni a nyári nappal szemben. hogy megnézze az új mennyezetet.Mit mondott.Nem a’ . inkább Micimackó.Nem jut véletlenül az eszedbe valami? .mondta bagoly eltűnődve -.kiáltott Micimackó halkan. akrobatának semmi.Nem hinném . dúdolok de nem jutott semmi eszembe.Micimackó .Alighanem a szél . . mi? .Éppen most jutott valami .Bagoly . Mindjárt el is kezdte: Hevertem hátamon.mondta alázatosan Micimackó.E barátságos szavakkal felrepült.. vagy úgy. . Vállamba benyomva csak arra gondótam: Délutáni álom? Hasamon forogva.mondta Malacka -.

és kijelentette. hogy majd újra megemlítheti. hogy miről van szó.tette hozzá .De hisz azt mondtad. újra megrohanta egy gondolat: . ha Micimackó azt hiszi. és mindenki őt bámulta. . hogy nagyobb leveleket kap. Épp erről kellett volna Micimackónak nyilatkoznia. ami még nemrégiben is fal volt. Bagoly.Á. Bagoly az ilyesmihez szükséges Közbeiktatott Izmokról értekezett. Micimackó előtt felrémlett az a nap.Akkor jobb is.Hát éppen erről van szó. ugyan nem mehetünk ki.Te Bagoly . mint akinek semmi köze a vershez. ahol az ajtó volt. hát akkor hogy lehet másképp kimenni? .Fel tudnál repülni a levélszekrényig.Á! . . lehetne őt újra bámulni. S mint az előbb. ha az ember kétszer is elmagyarázza.Mert .ott. ha másra gondolunk . Micimackó ott ült a padlón. ahol a leveleket szokták bedobni.kérdezte félénken Malacka. jutott valami az eszembe. hogy múltkor csináltatta nagyobbra a levélszekrényét. mikor kimenthette Malackát az áradásból. ami még nemrégiben szintén fal volt. Várta is nagyban. gondolta. minek is akkor beszélni róla.Azt úgyse tudná. arra az esetre.vélte Malacka. .felelt gyorsan Malacka. de egy másik. . akármilyen szívesen tenné. ez csak nem szép! Majd széjjelpréseltek. Talán lehetne. persze. Felnézett a mennyezetre. és nem is találja szépnek. Ez is olyan dolog. mire Malacka megjegyzi: . és segítséget hoz. majdnem felkéseltek nyakad.Na. átmászik ott. Malacka még gyorsan megjegyezte. hogy ő úgyis sokat hízott darab idő óta. szájad. ó. S miután mostanság nem bámulták túlságosan gyakran.mondta -. lemászik a fán. Hogy aligha tehetné. hogy jó. akkor aligha foglalkozhatnak a Menekülés eszméjével. Csakugyan tépelődni kezdett. Bagoly köhögött. . hogy nincsenek meg hozzá a szükséges tudod már mik .de Bagoly csak azt mondta: . Arra valami ráesett. . mielőtt értik. Malacka. ha Malackát felkapod a hátadra? . amit ajtónak lehetett használni.Annak csak nincs kedve szék alá nyomódni? Szorítják meg nyomják szegény öreg orrát. hogy ez volt az egész. füled. és olyan ajtó volt benne.Mert tudod. te szegény állat. . kérem. Beszélt ő már egyszer erről Róbert Gidának és Micimackónak. . ha Malackát betehetjük a levélszekrénybe. Bagoly kijelentette.

már annyira büszke volt. amíg csakugyan kinyomta magát. Isten veled. benyomta magát a hasadékon.Találunk másik madzagot. kövér. .Haladunk. mikor leoldotta a madzagokat.. Nagy Dolgot művelt a Malacka lám Micimackó írta rá a Verset! Hát ettől Malacka megvigasztalódott valahogy. ügyes medve. és bemászott.. és elmondok neki mindent. . neki mégiscsak repülni kell. és a népek majd éneklik. és szerényen megjegyezte. ott ahol most áll.hanem ment útjára. addig-addig. hogy veszedelmes.mondta derűsen Micimackó. Le is tudok mászni. igyekezvén segíteni. és kijelentette.. szó sincs róla. aztán dobja föl a levélszekrénybe úgy.. s érezte. hogy nem húzták fel madzaggal a mennyezetre. hogy szinte felkiáltott: “MOST NÉZZETEK!” Csak attól félt.selypített Bagoly. . miket saját maga írt magának. Egy szomorú pillantást vet vissza életére. Malacka kinyitotta a levélszekrényt. De nem baj. Bagoly. gondolta.suttogta Micimackó vigasztalón. Csakugyan. s ha megmentesz mindnyájunkat. . Ilyesmit Malacka nem hallgatott szívesen. Kössön az ember egy darabka madzagot Malackára. akármennyivel is húzzák fel.Na és akkor Malacka csakugyan ott van . Nahát nyomakodott és tolakodott befelé. de én azért megteszem. hogy a madzag másik végét a csőrében tartja. . rengeteg levél érkezett Baglyocskához váratlanul. mert akármennyi madzagjuk van. amelyikbe a régi szép napokban. amiket az Erdőben töltött olyan módon.Hacsak a madzag el nem szakad.. mikor még ajtó volt az ajtó. s mikor mindennel elkészültek. . mást itt nem lehet tenni. . Malacka is nagyot húz. hidd el. míg Micimackó felel: Isten veled. mindaddig. amíg a másik vége szépen felemelkedik.A dolog úgy megy. Boldog volt és izgatott. Azt átlöki a dróton. Micimackónak is hozunk majd egy madzagot. Aztán. de aztán elszántan bólintott Micimackó felé.vélte Bagoly. Malacka. tudom.véli Bagoly.Hiszen olyan Pici Állatka vagy. . hogy hiszen csak egy gondolat volt. az ajtón keresztül pedig egy ág fekszik. haladunk felfelé! . ..A fádat.. hogy hiszen egész jó egy Te-Te-Te-Terv ez is. ügyes Medve vagy .Meg se várta. én elmegyek. de úgy látszik. esetleg Verset is csinálok róla. a boldog órákra.Szép. köszönet és hála . és csak néznek. és várni lehetett . . mert én meg Róbert Gida majd elhordjuk innen. és én alattad állok. levisít egy utolsó istenhozzádot a bent rekedt foglyoknak. ahogy elképzeltük.. és sokat fogunk még róla beszélni..mondta a levélszekrényen keresztül. amin laktál. Nagy Dolog lesz az. mint emelkedik lassan a mennyezet felé. aztán egy fél óra múlva visszajövünk Róbert Gidával. Micimackónak tetszett.Úgyse szakad el .Itt minden rendben . hogy ő szép kövér. ledöntötte a szél. Micimackó! . hogy akkor Micimackó és Bagoly elengedik odalenn a madzagot. lehozza a földre. elég hamar ment.

Fél óra . hogy elmondjam azt a történetet Róbert nagybátyámról. és kényelembe helyezte magát. . . akit elkezdtem... tudom már. tudod? arról. ez épp elég idő arra. De hát hol is tartottam? Persze..mondta a Bagoly. Hát kérlek. az is egy olyan szörnyű nap volt. Micimackó lehunyta a szemét.. akinek a fényképén fekszel. aznap délután.Na.. mikor.

elég dolgom van. mi lesz. Azóta. Malackának ezt a verset már napokkal ezelőtt megígérte.” Ment és várt. Ezek olyanok. ha még e Tényt nem tudnád. aztán majd meglátjuk.mondta Nyuszi -. Re-et-tenetes vihar. Ha meg a házadnak ilyen pofája van. Ilyenkor hamar másról kezdett beszélni. a barátja álltuk körül.És már szaladt is.... hatalmunkba venni őket. hogy ez mit jelenthet. akkor itt az ideje. A laposra vágott fa ellaposodott. Barátjával dicsőítette. . a költészet. mi hasra fektette fáját.” Így lett: Egy Fa fekszik itt. mit jelent.) S erre lett egy RE-ET-TENETES. az most nem festett háznak. most ők is fognak keresni. még hogy ő keressen új lakást Bagolynak! Előbb úgyis verset kell írni a régi lakásról. . ah. “Mert ez se könnyű feladat . ÉJJELI VIHAROK Malacka orra vörösre gyulladt. kedvesem. Itten egy Fa fekszik. ha találkoztak .mondta Micimackó magában ahogy ott állt és nézte az elmúlt Otthont.. ilyet nem láttam még soha. fája. Bizony. de az ember érezte. ott bámészkodott. mily rémséges állapot! Lakása.. Ha csak említeni mertek előtte olyasmit: FA. mint egy fa.. .Kilencedik fejezet. megmagyaráztam mindnek. mit Bagoly szeretett.. amelyben Füles megtalálja a kidőlt fát és Bagoly el is foglalja Járta Micimackó a Százholdas Pagonyt. (Barátja ÉN valék. . Olyan volt. Micimackó “Titokzatos Izenet”-et talált aznap reggel a kuckója előtt: “ÚJ LAKÁST KERESEK BAGOJNAK TE IS UTÁNANÉZHETNÉL HALLOD NYUSZI.. hogy mért nem sürgeti. ahol azelőtt a Bagoly háza volt. szerette. hogy más lakás után nézzél. Darab ideig várt.A zümmögés. Míg állt.. miként koporsót. MADZAG.” Míg azon törte a fejét. SZEKRÉNY. Nyuszi ott termett és megmagyarázta. nem lehet ám ezeket csak úgy megkapni a boltban. “Na majd úgy kezdem: Fekszik egy fa itt . amit kidöntött a szél.Hagytam ám ilyen üzenetet a többieknek is .nem mintha Malacka sürgette volna. Micimackó lassan kocogott utána. Őt szerette. Na isten áldjon... hogy inkább ők kerítenek bennünket hatalmukba! Méghozzá elébük kell menni. Volt neki különb dolga.mert csakugyan fekszik. Ott állt..

és megtelt a berek.Engem semmiről se értesítenek.Nem olyan lett. Ez megvolna . És a LEVÉLSZEKRÉNYT elérte. de meglett.mondta Füles. most a rabok kijöttenek.kérdi Füles.mondta Micimackó. . MALACKA.Malacka ekkor (A MALACKA!) gondolt nagyot. kérem! Én láttam!) Láttam Malackát. és háromszor egymás után elénekelte magának. Te! Hős bizony! Remegtél? Nem! Hát sápítoztál? Nem! Kúsztál. hős. nekem kell egy MADZAG. hogy nem szóltam . segítség! Ordít Malacka. Kemény legyen.” . . ám hozzatok egy Kötelet. éneklem tettedet.Mér. BÁTORSÁG .) Segítség ide. (Honnan levelet szoknak szedni “Ide levél jön!” felirattal. na jó. (Én láttam ezt.mondta és REMÉNY. hálás köszönetet rebegve. előtte térdre is rogyott. Dicső Malacka! S ajtót nyitottak emberek.) Oda nyomakodott Malacka.Ez mi? . de inkább vékony. hej. . . Malac. s jöttenek Dicső Állat. S ha nincs. s onnan intézte.Nekem igazán nem mondanak el semmit . (“A Megmentőt én elhozom!”) Egy Bagoly van veszedelemben s egy Micimackó! Úgy bizony! Emberek! (Jöjjetek. és azt kimondta. Mindenesetre MADZAG LEGYEN. hát mi van a régi házával? Nyuszi ezt is megmagyarázza. Hát most majd eléneklem Malackának. amilyennek gondoltam.. Pénteken lesz tizenhét napja.. áhitattal mentési kísérleteit. sodródtál azon az “IDE LEVÉL JÖN CSAK”-on által. mint szaladt. “ÚJ LAKÁST KERESEK A BAGOJNAK TE IS UTÁNANÉZHETNÉL HALLOD NYUSZI. Nyuszi megmagyarázza. Micimackó és Bagoly legott.

Micimackó megtalálta Malackát és együtt indultak el a Százholdas Pagonyba. . . Nyuszi .Kicsit elhanyagoltalak benneteket.Isten áldjon! . igen.Micsoda? Ja.Ebben lehet valami.Ez nem volt tisztességes üzlet. .Jövő pénteken lesz. Nem mondtál semmit. amit mondasz. . .mondta Füles.Na igen . “Mi?” . isten áldjon! És ha véletlenül találsz valami jó tanyát Bagoly részére. . Kicsit többet kellene mozognom. ez a Füles” . Füles. ha az egyik beszélőnek a farka mihamarabb láttávolon kívül kerül. mert nekem most úgyis mennem kell. a fene egye meg.senkihöz egy szót se.Hát ebben igazad van. . Füles.Nem beszélgettél. . hogy mit feleljek.mondta Nyuszi. pláne. Micimackó? . .akkor már mehetek is. . Kicsit jönnöm-mennem kellene. mikor jönnek a többiek hozzád. Nyuszi megindult.Hát tizenhét napja éppen nem lehet.mondta Füles. “Hallo-Mi?” Evvel nem messzire jut az ember. és várod. az Erdőnek ebben az egy sarkában. Malacka . hogy egy TISZTESSÉGES MICIMACKÓ VERSET kellene írni arról a TUDODMÁRMIRŐL? .De nem diskuráltál . mikor én neked kijelentettem.Mi az. .de akkor már késő volt. .Majd gondom lesz rá . Láttam a farkadat száz méteren szaladni dombról le.mondta Füles.mondta Micimackó némileg félénken.S ma szombat van . Pedig én magam is itt voltam ma egy hete..Az akkor tizenegy nap lenne. . ha kedvem van. mikor már egy darabig hallgatagon mentek egymás mellett. Mindig itt vagy. .mondta -. .Te.mondta végre. A beszélgetés második szakaszában már nem is látszik. Nyuszi egy lábon állt darabig.és már szaladtál is. . ADOK-VESZEK. .S ha azt hallom kívülről: “Ejnye. Gondolkodott. Annyit mondtál: “Halló!” . ne felejts el értesíteni..Emlékszel te arra. Gondoltam: majd azt mondom neki.Nekem akkor sietni kellett. Sose látogattál meg egyikünket se. és még mindig azon tűnődtem. Nem váltottunk szót. Miért nem mész te hozzájuk néha? Füles kicsit hallgatott. .Te vagy a hibás. .

Mert eleinte bizony egy kicsit. és aztán valamennyiük előtt egyszerre zümmögöm? Malacka elgondolkodott. belsőleg. hogyan csináljanak.. akart is valamit mondani..Malacka orra pirulni kezdett. Ahogy odaértek Bagoly régi háza tájára. Úgy értem: csakugyan megírtad? . . mit.mondta Micimackó .Megírtam.. szerette volna. . Róbert Gida vezényelt. Én meg elfordulhatok és mondhatom: “Igen. ha esetleg nem értették volna rendesen. Nyuszi újra elmagyarázta nekik. te!” Ügyes dolog így kezdeni egy verset.mondta Malacka. . Aztán elénekelheted mindnyájunknak.Hét szakból áll. . amíg a többieket is megtaláljuk.. igen. Malackának fellángoltak a fülei.. Mert akkor Mindenki hallja. de nem merte kérni. De a vers azt mondja: “Remegtél? Nem.” És úgy tehetek. Ha egyszer a vers mondja.. de bár köhécselt is egyet-kettőt. Bátor Malacka ő. .Hát nem is . .Kijelentetted. mi? Mikor az az Izé. Micimackó.. Ott le is telepedett..Ez csak olyan belső remegés volt .És mit csináljon egy ilyen Egészen Pici Állatka? Ha egyszer kicsit remeg....Csakugyan elkövettem én ezeket a hőstetteket? . Micimackó. Malacka. A vörösség Malacka orráról lassan átment a fülére. neked hogy kedvesebb. Malacka... Malacka.Hét? . Mire Micimackó elkészült. nem. Micimackó? Arról az. Izéről. Mindannyian . hallgatta. . .Ó! . . mintha nem is figyelnék oda. . . amelyik úgy szólt: “MALACKA! Hős.. kivéve Fülest. . és elhajította.. Azt. .kérdezte végül. Malacka felsóhajtott boldogságában. Foglalkozni kezdett magával. pironkodott.Meg is írtad. vagy megvárjuk.Ja. Micimackó elkezdhette: .Hát .a versben persze hogy megtetted. hogy az úgy igaz. Micimackó említette nekem. Mert eddig még dicshimnuszt senki se írt Malackának (MALACKÁRÓL!). hát ott volt már mindenki. . ha egyiket-másikat újra elzümmögi. Micimackó elzümmögte neki mind a hét verset.Nem szoktak hétszer zümmögni...mondta Micimackó. aki egy pillanatra megállt. Micimackó? . És az emberek tudják.. ha most itt elénekelnéd nekem.Ilyet ugyanis nem írtak soha... Én szerettem volna tudni.” .Nem szóltam. .mondta Micimackó.Én legjobban szeretném..kérdezte Malacka. nem jött ki semmi.Malacka hallatlan közönyt tettetett. Ha most itt mindjárt eldúdolom. fölvett a földről egy ágat.. Malacka nem szólt semmit..Meg is írtam.A többieknek már mondtad? .. emlékszem..

Hisz csak úgy tudom a bútort rendesen elhelyezni. Bagoly! Ó. most már csak a ház kell neki. hisz az nem is spongya má. és az különben se mosogatórongy.Na és hogy állunk az új házzal? . Majd röviden és gúnyosan felkacagott. Kanga odalenn kötözgette a kötelet.. Volt nagy kötelük. mikor valami levágódott a fáról.kérdezte Micimackó. Malacka csak úgy odavetőleg megjegyezte: . mi az. A felirati tábla leesett a földre. kedves! Nagyon gyorsan mondta.Jaj. mutasd meg nekem a Bagoly fürdőspongyáját! Jaj. onnan kiáltott fel Bagolyhoz néha-néha: . akkor úgyis jól nézünk ki. Zsebibaba minduntalan felröppent a kötélen.Hát.. és ez a szőnyeg.Ez lesz az új házam neve . akik helyesírást tudnak. mert ilyesmiről nem is tudott.Zsebibaba.ott ni! -. . . hisz ez már csupa rongy! Bagoly pedig méltatlankodva felelgetett: . és kijelentette neki. ott van ni! Ó. Tudod. és ráesett Bagolyra. aki egy fűszálat rágcsált -.nekiláttak a munkának. ezt a régi mosogatórongyot úgyse használod már semmire? Jaj. mert sose tudta. ott van ni. ugye. mi a fürdőszivacs. levegőtlen és piszkos. nem rossz? Úgy értem. kicsit megpihentek: meg akarták hallgatni Micimackó új dalát. hogy azok a spongyái mosakodáshoz. már valamennyien boldogok voltak. hogy a vers kitűnő. Össze is veszett Bagollyal. . Kangát ez zavarta kicsit. és hogy legjobb lenne. ha ez is lejönne. Megdicsérték Micimackót. . mikor már a spongya.Ja.Ugye.. kicsit csodálkozott. Bagoly? .mondta Bagoly fontoskodva. azon húzták fel Bagoly karosszékét.Nevet már talált az új háznak ..mondta Róbert Gida. Bagoly. Milyen rémesen néznek ki azok a kecskebékafarkak . mintha a sarokból nőttek volna ki. Mindent szépen bele az újba. amit kihoztak a régi lakásból.mondta Kanga. mikor ott fekszik előttük. és Zsebibaba rögtön sírni kezdett: . . az mind kell. hogy a lakása szégyellni való Lyuk. hanem a sálam. mit csinált. hol van Zsebibaba. és egy-egy újabb berendezési tárggyal jelent meg. . és rendesen ki tudják írni: KEDD. mert így mégse lehet beszélni olyanokkal. képeit meg mindenféléjét. Bagoly. és kijelentette. Négyszögletes deszkadarab volt.. vagy úgy. és rajta a ház neve: “ODVASLAK” Ez volt az az izgalmas pillanat.Dehogynem. Bagoly lenézett. s ha a népek azt se tudják már. Mire Micimackó és Malacka odaérkeztek. mint vers.Találtál már új lakást. De Kanga csak ennyit mondott: . kijelentették. Malacka és Zsebibaba kíváncsian hajoltak fölibe.. és megmutatta.

elindult a barátaival. és maradhat.. . Füles lassan maga körül nézett. Róbert Gida! .Halló. örülni fogok a társaságuknak. Bagoly? Bagoly. .kérdezte Bagoly bosszúsan. lenn. . mert nem tudta. mintha álomban cselekedne. . te vagy? .mondta Zsebibaba. .mondta hangos suttogással. akinek az “ODVASLAK” a hátát díszítette. De nem szólt. Micimackó meglökte Malackát. . Az egyik azt mondta: “De úgy van!” . úgy látszik. Nemsokára meg is találták. Tigris: hol az a kötél? Mi az.mondta Róbert Gida. Hiszen egyelőre úgyse fontos.Gyere.Jó reggelt.Majd lehozzuk a többi dolgokat is. .Várj egy kicsit! . Tigris! .mondta melegen Róbert Gida.Van már ezen név is meg minden! .Hó . és megállt Malacka előtt. hogy bizonyos Személyiség lakást keres. .Róbert Gida meg én egy kicsit járkálunk .Ja.és újra: “Na de ha mondom!” S mire odaértek. Micimackó! .Egyedül . amit Füles talált.Ez derék . kis Malacka? S Malacka ekkor egy Nemes Cselekedetet követett el. Gyere velem. .Na nézzék! Hát itt vagy? Hát te hol voltál? Füles rájuk se nézett. Róbert Gida felugrott.Egyedül vagyunk? . .Ha Micimackót és Malackát magával hozza.Valaki.mondta Nyuszi. megmutatom a lakást. No. amit Micimackó dalolt . a mocsár mellől.a hír az Erdőn át szivárgott hozzám. kihallgatja a beszélgetésünket .mondta Füles büszkén.. hogy rábíztak valamit.kiáltott Nyuszi.mondta Róbert Gida. . és mosolygott magában. Füles.a másik rámondta: “Na de nem lehet!” . Leült az “ODVASLAK”-ra.Menjünk. Bagoly? . aki most vette észre. . Róbert Gida. . Füles visszaintegetett. aki örült.mondta. Nem gondolod.mondta Bagoly. Eszébe jutott mind a gyönyörű szó.. aztán visszafordult Róbert Gidához.Rendben van . hogy nevessen-e vagy mit csináljon. hogy új lakáscíme “ELMÁZOLÓDOTT”.Ehun van ni! . De mielőtt odaértek volna. amelyik e pillanatban vált újra láthatóvá.No nem baj. szigorúan köhécselt Füles irányába. és felvette a felirati táblát.Arról értesítettek .mondta.Pont Bagolynak való lakás. .Gyere. hát csakugyan az volt. Füles! . . De az ember lélegzethez szeretne jutni. . .mondta. ahol nemigen járnak -. . és Malacka meglökte Micimackót.kérdezte Nyuszi. és eltolta az útjából Zsebibabát és Malackát. .

de nemigen tudta.Pont Bagolynak való lakás . ha a te házadat fújta volna le a szél? De még mielőtt Malacka felelhetett volna. . Micimackó megelőzte. . boldog lesz benne.a lakás mindenesetre nagyon szép. Micimackó . mert érezte. mert igen-igen boldog volt a lelke mélyén. neked is valahová máshová kellene menned. Malacka? Malacka mancsát rázta.Mit gondolsz. . hogy valami nincs egészen rendjén.Velem jönne lakni .S remélem.kérdezte Füles kicsit aggódva. s ha saját lakásodat fújta volna le a szél.róla. . hogy kezdje.Jönnél. kétszer is. .Örömmel jönnék.mondta. .Köszönöm.mondta. Róbert Gida? . . Róbert Gida előbb kérdezni akart valamit.Nagyot nyelt.mondta . .Hát . mi. . Malacka? Te mit csinálnál. .mondta nagyszerűen.

Korábban?” . mint a felelet. . hogy a Dolgok meg fognak Változni. hogy honnan tudják. hová indul.Jöhet.Hát izé és a többi. hogy hogy írják.mondta. mármint tudomása az Értesítésről.aki azt állította. .mondta Füles. hogy nincs is.Mire a másik azt mondta. Kérlek. hogy: “Á! Későbben!” De valahogy olyan reménytelen volt a kérdés. mintha feleletet tulajdonképpen egyik se várt volna.Valamennyien tudjuk. Még azt se tudták.Megkértem őt. hogy Róbert Gida csakugyan elindul. vagyis inkább rokon. rokona és üzletfele . mikor látta.” Kétszer-háromszor nekigyürkőzött. Még a Kicsik Legkisebbike. hát igen.Erről itten nem tud senki semmit . Így hát mindenki megkérdezte Fülestől. . .Rajta.Engem kért meg .Nyuszi leült.Hát . miért indul el. igenis Balra Tartsatok.Kérlek. . . . amelyben Róbert Gida és Micimackó elérkeznek az Elvarázsolt Völgybe. hogy valamennyien a lakása felé tartanak . hogy jönnek. Előbb és Utóbb. hogy ennek el kell következnie. ne “rajtázz” engem. Füles! . hogy így szóltak egymáshoz: “Na. Füles kijelentette. egy kis .súgta Nyuszi Micimackónak. hogy hogy van. elvitte a többiekhez.Óriási. . hogy elolvassák. Darab papírt vett elő a füle mögül. és szétterítette. Mire nagy nehezen elkészült. mert a “Határozat”-tal nem volt olyan tisztában. Elmondtam neki reggel mindent.Tizedik fejezet.mondta.Meglepetés.ez aztán a meglepetés! Tartsak én is veletek? .mondta Füles. ott el is búcsúzunk. és mikor már valamennyien helyet foglaltak. Nyuszi felállt.mondta. két másik ismerős. miért jöttünk itt össze . mikor már érezte. ne siettess . sőt mondhatnók. bár hisz ez nem olyan biztos. és újra kezdte: . hogy mindenki találkozzék Micimackó kunyhója előtt. és kényelmesen emelkedett fel. . .mondta Füles aznap délután. hogy látta egyszer Róbert Gida lábát. Valamennyien megígérték. még ez a K. De valahogy az Erdőben tudták valamennyien.Füles is? . amiben ez állt: “Itten arról értesíttetik. Határozatot kell hoznunk. Senki se tudta. senki se tudta. is tudatára ébredt annak. aláírás Nyuszi. . mert lehetett az éppen másvalami is -.Fontoskodva köhögött. már annyira biztos volt benne. . hogy terjesszen elő egy indítványt. Nyuszi egy “Értesítés”-t agyalt ki.Füles barátomat azonban még külön is megkértem arra. L. hogy tovább ez így nem mehet. és magukra hagyjuk őket Róbert Gida elindult. Nyuszinak egy ismerőse. mert mielőtt megkezdhetném. Valamelyik nap. . és illetőleg mielőtt be tudnám fejezni. Na aztán leültek.

egyszerűen VERS-nek címeztem. (Mondják. és ismét másvalaki lesz szíves Bagolyt felébreszteni. (Most erre kéne rím. én s minden barátod a vízbe hagy.. sokkal jobb. valamennyien hallhatjuk. . verseket az Erdőn Micimackónk írt.. Még jó. hosszú szó! mingyárt meglátjátok a jelentőségét.Ó. Testvérek ők..mondta Füles.. menni. Ez nehezebb. na látod! Üdv neked s béke.. s elvisszük Róbert Gidához. itt abbahagyom az egészet.mondta Füles szerényen .A Határozat . Mint a vöcsök.mondta Micimackó rajongva. isten veled. mint az enyimek! .. eddigelé. mit felolvasandó vagyok. elindult. hogy menni.) És már csak ennyi..az is akart lenni.) Hová? Senki se tudja. e költemény üres a fészek. öcsök.. annyi szent. . A címe. vége! . akkor most tapsolhat.Köszönöm . mikor befejezte -. Csakugyan így is gondolta.az. de ő csak ment ment. . (A “szent” se rím. ugyanis eddig. vagyis hát eddigelé.Hát . ha egészen csekély mértékben Langyosak is voltak a tapsok.Ha valaki tapsolni akar . mint hogy gondolám.A kitüntetés váratlanul ért és meghatott. menni. Eddigelé. Fülesünk szerzeménye. A vers... Ha valaki kiveszi Zsebibaba kezéből a kis ökörszemet. . béke! (Ez nagyszerű!) Mondhatnám vége.. jó modorú Medve.. hogy mi ezt valamennyien aláírjuk.vélte Nyuszi .. mint mondám. hanem határozottan Feltűnően és kifejezetten Csekélyértelmű. Róbert Gida.mondta Füles. . Elindult a Róbert Gida. vagyis hát Én szereztem egy nyugodtabb pillanatomban. Valamennyien tapsoltak.költeményt szeretnék felolvasni mindenekelőtt..) Vöcsök: De erre nincs. hogy egyszerre mentek. .

mi az. vagyis tudjuk is valamennyien. mert leírtuk. és vártak. hogy elmondjuk Neked.Mérgesen fordult hátra a többiekhez: . mert Te... utána szaladva. hogy Róbert Gida egyedül szeretne maradni? Na. Nem tudta. ahol kellene neki lenni.mondta Róbert Gida. egyik oldalról a másikra csóválta. Nem látjátok. Malacka?” . hogy VERS. mint mikor már nyalja . . Mire Róbert Gida elolvasta azt.Hová megyünk? . . hogy gondolkodjon.kérdezte Róbert Gida. Micimackó! . mert izé. Hát tenálad.kérdezte Micimackó.Róbert Gida .mondta Róbert összehajtotta a papírt.És különösen. . . olyan az a perc. erről van szó. Soha életemben Ennyi sok Állatot nem láttam együtt. ez így van már. egy darabig elgondolkozva.. elkelne egy kis Izé..kérdezte Micimackó. mi úgy hallottuk. én megyek. ha Malacka velük van.. mi azért vagyunk itt. hogy miért. ha mi ketten Malackával elindulunk. .Szervusz! . mindenki ebben az egy Erdőben van.Hová megyünk? . hogy “Micsináljunkhogycsináljukhisztudodmármit?” . s miután egy darabig haladtak.És elindultak együtt. és erre nem szerettek gondolni. mielőtt nekikezd az ember.Meg kellett állnia. Te meg azt mondod: “Na.Nagyon kedves. Lökdösték egymást: “Ma kezdd te!” . Mert mézet enni. Elindultak vele Róbert Gidához.Szervusz. Micimackó.Jöjj. El is indultak arrafelé. Micimackó! . és a madarak is énekelnek...Alá is írták. mindnyájan.Hogy csinálsz Semmit? . .Legjobban azt szeretem a világon. vagy pedig az lesz. mindnyájan! .Mondd.No. Azután arra gondolt. meg van írva.mondták valamennyien. Alig van itt már hely. hogy Téged meglátogassunk. mert ugye ez olyan istenhozzád-forma volt. . .aztán Fülest valahogy előrelökték.. Bár nem tudták egész biztosan. ez csakugyan jó dolog. hogy mi lesz. ha ilyenkor szép idő van odaki. Róbert Gida megszólalt: . már csak Micimackó volt ott.Ezt én is szeretem . hogy rövidre fogjam.de nem tudta. s valahogy egyszerre igen rosszul és kényelmetlenül érezték magukat..mondta Róbert Gida.. a többiek is kezdtek eliszkolni. nagyon vigasztaló . hát igen. és .Szervusz.Mit szeretek? . mit szeretsz te a világon a legjobban csinálni? .. hogy Róbert Gidával együtt lenni is egész jó dolog.És eloldalgott. és egyik sincs ott. valahogy bátorítani akarta saját magát.És én azt mondom: “Én nem bánom. . nem kellene egy kis Izé?” .De hogy mit szeretek legjobban csinálni? Semmit. és mi. hogy majd valaki megszólal. hogy azt mondja: “Köszönöm”. és felnézett.. . hogy hívják az ilyesmit. hogy mi Tetőled. azt mondta: . Gida. Füles? .mondta -.Jaj. hogy szinte jobb.Sehová . és a többiek felsorakoztak mögötte. Füles a farkát csóválta. Mikor mindezt átgondolta.. barátságos és kedves dolog az is. .. minden cseng-bong.mondta Róbert Gida... . Hát csak álltak ott.

Medve is lehet? . De Micimackó is gondolkodott. Róbert Gida tudta. ahol az ember gondtalanul megpihenhetett anélkül. hogy ez el van varázsolva. lovag? . hanem szép sima fű nőtt rajta.Persze. jaj. és hirtelen azt mondta Róbert Gidának: . ahol Majdnem-Hatvan fa áll körbe. mint a Királyok . .és azt feleled: “Ó. és hogy mikor ütötték Lovaggá a Lovagokat.Úgy. a földje se olyan jó.Ahá! . és csakugyan nem csinálsz semmit. gyorsan hozzátette: .mondta Róbert Gida. és nem izél semmivel.Akkorák nem. . odahallgat olyasmire. hogy Micimackónak ez nem tetszik. még akkor se. gondoltak Erre meg Amarra. meg hogy csinálhat az ember magának igazi vízi szivattyút (ha nagyon akar).. és gondolta. . hogy mikor rád kiáltanak. csak ült. mert soha senki nem tudta megolvasni. és nézte a világot.. . .mondta újra Micimackó. göröngyös és töredezett. . de mikor látta.és arra gondolt. amíg csak nem ért az égre.és mész.Mert én azt hittem.Ahá! . ló? . mint az Erdő többi része. amit már megolvasott. .Ahá! . Micimackó nekitámasztotta a hátát egyik Majdnem-Hatvannak. akkor ő is megérthetne vele sok mindent.Olyan mi? .Az ember csak megy.mondta Micimackó. hogy rögtön fel kellett volna kelnie és mással törődni. S miután el volt varázsolva.mondta Micimackó. és vannak Vezérek. ha Igazi Esze volna és nemcsak olyan játékesze. Ott volt előttük az egész világ. összekulcsolta a mancsát. de van Európa is. ha az ember olyan izé. . amit mondtál. . s ami csak előfordult a világon. Róbert Gida hirtelen elkezdett mesélni Micimackónak mindenféle dolgokról: hogy az embereknek van ám Királyuk és Királynéjuk. meg a tengerben van egy sziget.Izé-lovon.. éppen mikor indulsz. annak hívják. mert másra gondolt. Az egyetlen hely az Erdőben.kérdezte Róbert Gida lustán. meg mik jönnek Brazíliából. és elcsendesedett. hogy milyen jó volna. amit mondtál? . lassan meg is érkeztek az Erdő mögött az Elvarázsolt Völgybe. és azt mondta: “Jé” és “Nem is tudtam!” . ahová nem is jár hajó.Most majd ilyenféle dolgot csinálunk.És az olyan nagyon nagy dolog. ha egy madzagot kötött minden fára. semmit!” . amit úgysem hall.Azér a Vezéreknél nagyobb. az mind ott volt velük a Völgyben. hogy csináld: “Mit csinálsz most. Az is olyan nagy. Továbbmentek. bársonyos és zöld. csak ne lenne vége.Ja. Róbert Gida?” . igaz is! . hogy hatvanhárom vagy hatvannégy fa van-e ott. ami semmi. mint a Királyok és Vezérek és a többiek. Lassan-lassan Róbert Gida elmondta mind a dolgokat.mondta Micimackó.

. Igazán itt leszek..Persze hogy lehet! .Köszönöm! .mondta Róbert Gida..Csinálok is belőled egyet. eljössz ide néha hozzám? . amint valamennyien együtt laktak egy lóval.Te is itt leszel? .Mert ezt kell mondani. és az illető mégis hű marad. Micimackó felkelt. hirtelen megszólalt: .. és hogy milyen nehéz dolog egy Csekélyértelmű Medvének.Kelj fel.kérdezte segítségre készen.No. Micimackó gondolkodott darabig. Aztán újra álmodozni kezdett.mondta saját magának bánatosan . aki még mindig a világot nézte.Én akkor milyen öreg leszek? . és azt mondta: . Micimackó.mondta Micimackó. hiszen tudod. .Talán .. .Nos.Még hogy én? .Róbert Gida nem mond el nekem több dolgot . . hol is hű Lovagok (kivéve a vitézeket. ha az embert lovaggá ütötték.Többé már nem csinálok Semmit. . . Lovagjaim Legnemesebbike.Kilencvenkilenc. . hogy vajon a Hű Lovag annyit jelente.Itt leszek. ígérd meg. mert azok a lovaknak viselték gondját) a jó Róbert Gida Király körül csoportosultak. Micimackó! . Micimackó. ahová menni akar. aki már nem is mond el neki semmit se. Nem engednek.Micimackó. mikor mindezeket el akarja gondolni... Micimackó. állával a keze fején..Micimackó.kérdezte Micimackó. ha már százéves leszek.. . ha már majd Semmit se csinálok.Most már majd nem annyit... ráütögetett Micimackó vállára..Így jó lesz .... Micimackó várta..Micimackó! . De Róbert Gida újra elcsendesült. . Róbert Gida? . Róbert Gida? . ha majd. s elmondta magának: “Valahogy nem egész jól csinálom. Róbert Gida.Soha többé? .. hogy nem fogsz engem elfelejteni.” Aztán mindazokra a dolgokra gondolt.. . hogy az ember hű valakihez. aztán újra leült.. ha visszajön onnan. . hogy folytatja. és azt mondta: .Ha én. Micimackó bólintott.s azon tűnődött.Te. Akkor se. látta magát Vitéz Szivattyúval és Vitéz Brazíliával. Ha.. amiket Róbert Gida majd elmond neki. Egy vesszőt ragadott fel. Megígérem. Micimackó úr. itt-ott megrázta a fejét.Nos? .

oOo.mondta. az Erdő végében. . az Elvarázsolt Völgyben a kisfiú meg a medvéje mindig játszani fognak.Hová? . te meg fogsz érteni? .Róbert Gida nevetett és felugrott.. .Abbahagyta. akármi történik. és akármi történik velük útközben.mondta Róbert Gida. és megérintette Micimackó mancsát.. ugye.kérdezte Micimackó. újra próbálta: .Akárhová .Micimackó .. . ha én talán nem egészen. . .Micimackó. De akárhová mennek.Mit fogok megérteni? .. Még mindig a világot szemlélve. Így aztán együtt elindultak.No gyere! ..mondta komolyan Róbert Gida -.Á. . Róbert Gida kinyújtotta a kezét.Megígérem . semmit! . ha.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful