Az Ideiglenes Nemzeti Kormány 530/1945. M.E.

számú rendelete
a fasiszta szellemű és szovjetellenes sajtótermékek megsemmisítéséről

Az Ideiglenes Nemzeti Kormány az Ideiglenes Nemzetgyűlés által Debrecenben, 1944. évi december hó 22. napján nyert felhatalmazás alapján a Moszkvában, 1945. évi január 20. napján megkötött fegyverszüneti egyezmény 16. pontjának végrehajtásaként a következőket rendeli: 1. §. Meg kell semmisíteni a könyvnyomdák, könyvkiadó vállalatok, könyvkereskedők, köz-, és kölcsönkönyvtárak, iskolai könyvtárak, valamint magánszemélyek birtokában levő minden fasiszta szellemű, szovjetellenes és antidemokratikus sajtóterméket (könyv, folyóirat, napilap, hirdetmény, röplap, képes ábrázolat stb.), tekintet nélkül arra, hogy magyar vagy más nyelven jelent meg. Különösen és kivétel nélkül megsemmisítendők a fasiszta (nemzeti szocialista) politikusok fasiszta szellemű életrajzai, nyilvánosan elmondott beszédei, fasiszta állampolitikát méltató tudományos színezetű művek, a német hadviselést feldicsérő sajtótermékek, a fasiszta politikusoknak ily szellemű művei, a fasiszta pártoknak és kiadóhivataloknak összes politikai jellegű kiadványai, vagy ilyen vonatkozású szépirodalmi termékei stb. 2. §. Az 1. §-ban megjelölt sajtótermékek kiadása, utánnyomása, forgalomba hozatala, terjesztése, külföldről való behozatala tilos. 3. §. A fenti rendelkezésekhez képest a könyvnyomdák, könyvkiadók, könyvkereskedők és kölcsönkönyvtárak, egyesületi, testületi és iskolai könyvtárak, valamint a magánszemélyek kötelesek e rendelet hatálybalépésétől számított 15 nap alatt az 1. §-ban felsorolt sajtóterméket a törvényhatóság első tisztviselője által kijelölt gyűjtőhelyre szállítani. 4. §. A törvényhatóság első tisztviselője gondoskodik a beszállítandó sajtótermékek gyűjtőhelyének kijelöléséről, a beszállított sajtótermékek őrzéséről mindaddig, amíg az összegyűjtött sajtótermékek papíranyagának hasznosítása zúzómalmokba való szállítás útján meg nem történik. 5. §. Az 1931. évi III. t.-c. 1. §-ában írt bűntettet követi el, aki a jelen rendelet 1. §-ában megjelölt sajtóterméket kiadja, kinyomtatja, utánnyomja, forgalomba hozza, az ország területére behozza, vagy aki a birtokában lévő sajtóterméket másnak átadja. A bűnvádi eljárásra a 81/1945. M. E. sz. rendelet 20 §-a értelmében a népbíróság bír hatáskörrel. 6. § Amennyiben a cselekmény súlyosabban nem büntetendő, kihágást követ el és háború idején hat hónapig terjedő elzárással, valamint 8000 Pengőig terjedő pénzbüntetéssel büntetendő az, aki a 3. §-ban írt beszolgáltatási kötelességének szándékosan, vagy súlyos gondatlanságból nem tesz eleget. 7. §. Ez a rendelet kihirdetésének napján lép hatályba.

Debrecen, 1945. évi február hó 26. napján. Dálnoki Miklós Béla vzds. s. k. miniszterelnök (1944-1945)

1

A Duce ifjúsága. Bp. 1943. Levente Hírközpont. Emesekönyvek. A Gömbös Gyula Társaság alapszabályai.. Bp. 1938. A II. zsidótörvény és a végrehajtási utasítás teljes szövege, magyarázó jegyzetekkel. Bp. 1939. A II. zsidótörvény és annak végrehajtási utasítása. Bp. A II. zsidótörvény és végrehajtási utasításának rendelkezései az értelmiségi munkakörben alkalmazottakra vonatkozóan magánosoknál és vállalatoknál. Bp. 1939. A MOVE 1941. évről szóló közgyűlési jelentése. Bp. 1942. A Napkelet Lexikona. I-II. Bp. 1927. Magy. Irod. Társ. A felszabadulás naptára. (Borítékon A Nép Felszabadulás Naptára.) 1942. Újvidék, 1941. Uránia. A földműves, iparos, kereskedő- és munkásifjúság A.C-jának őszi gyűlése. Bp. 1937. Actio Catholica kiad. A haza szolgálatában. Szerk.: de Sgardelli Caesár. Bp. 1943. A leventeegyesület alapszabályai. Bp. 1941. Hollósy. A német birodalmi munkaszolgálat zenekarának díszhangversenye. Vezényel: Herms Niel. Bp. F. k.: Rékai M. A reformnemzedék programja. Bp. 1936. Centrum. Abay (Neubauer) Gyula: A világgazdaság újjáépítése a háború után. Bp. 1943. Gergely R. könyvkereskedés. Abrudbányai János: A vallás és a mai koreszmék. Kolozsvár, 1943. Lengyel ny. Aczél Imre kir. főügyészhelyettes vádbeszéde 1920. nov. 3-án és 4-én a bolseviki népbiztosok bűnperének főtárgyalásán. Bp. 1921. C. Adamovich József: Tiszaeszlár-Zsidókérdés. Válasz Schuck Salamon karcagi főrabbinak. A keresztények a zsidókról. Bp. 1882. Hunyadi M. műintézet. Adorján György és Haas Sándor: A második zsidótörvény és a végrehajtási utasítás teljes szövege magyarázó jegyzetekkel. Bp. 1939. Urbányi. Aengner I. Theodor: Rommel páncélosai. Szeged, 1941. Városi ny. Aiglon: Viccekben él a szovjet! Bp. 1919. Heller K. és Tsa. Ajtay József: A Dunamedence és Mo. sorsközössége. Bp. 1936. Aláaknázott Európa. Előszó: Szálasi F. Bp., 1938. Nyilaskeresztes könyvt. Albrecht I. Károly: Tíz év a vörös pokolban. Stádium. Albrecht I. Károly: A GPU titkaiból. Bp., 1942. Stádium. Albrecht-Marx: Szebb Jövőt. Alexander Mihály gr.: Kifosztottak, kiutasítottak. Centrum. Alexander Mihály gr.: A Scotland Yard kiutasított. Centrum. Alföldi Dávid: Néhány szó a proletárdiktatúráról. (Keletkezése, pusztítása s orvoslása.) Eger, 1919. Egri. Alföldi Lajos: Nemzeti Kalendárium 1942. Bp. A szerző. Allard, Paul: Hazugságháború. A francia összeomlás okai. Bp., 1942. Stád. Almanach az 1920. évre. Bp. 1920. M. Asszonyok N. Szöv. Almásy László: Rommel seregénél Líbiában. Stádium. Altenburger Gyula: A választójog és a zsidóság. Bp. 1918. Hor. Ambrus Géza: Az élet megy tovább. Bp. 1941. Turul. Ambrus Tibor: Szovjet család, szovjet gyermek, szovjet jövő. Bp., 1934. Árp Amit ma tudni kell. Ez Olaszország. Bp. 1940. K. J. Andocsy Béla: A fasiszta Szicília. Bp., 1938. Universitas. András dr.: Szociális alkotmány, testületi állam, magyar birodalom. 1937. Andrássy Gyula gr.: Diplomácia és világháború. Bp. 1921. Légr. Anglia rá akarta tenni kezét Norvégiára. Szemelvények a IV. hivatalos német könyvből. Berlin, 1940. Külügyi H. Anglia végzete. Bp. 1944. Centrum. Angol ostromzár csődje, Az. Bp. 1942. Centrum. Angol rémuralom Cirenaikában. Róma, 1941. Népművelési Minisztérium. Angyal Pál dr.: Fajvédelem és büntetőjog. Bp. 1938. Attila-ny.Rt. Angyalfi Hegyi István: Árny és ezüst. Bp. 1929. Stádium. Anka János: Északi fény. Bp., 1941. Centrum. Antal Gábor: Rablelkek. Jászberény, 1931. A szerző. Antal István: A magyar nemzetvédelmi propaganda irányelvei. Bp. 1943. 2

Antal István: Költségvetési beszéd a képviselőház 1943. nov. 12-i ülésén. Antibolsevista levelezőlap-sorozat. Bp. Forrás. Antiszemita Párt Naptára az 1884. szökőévre, Az. Kecskemét, 1883. Nagy. Antiszemita kalendárium az 1920. szökőévre. A zsidók által agyongyötört magyar földművelő nép számára. Gyöngyös, 1919. Antiszemita káté a magyar nép számára. Bp. 1884. Hunyadi m. Antwerpen. Az antwerpeni angolszász bombázásról. H.é.k.ny.n. Anyagi intézkedések az 1942/43. leventekiképzési évre. Bp. 1942. Athenaeum. Apafi I.: A zsidóság felsőbbrendűségi mámora. Bp 1932.Pátria. Apor Viktor: Háborús és ellenforradalmi emlékek. Bp. 1937. Szer Appiotti, Angelo: Repülőnapló. Ford. Balogh B. Bp. 1942. Szefhe. Appiotti, Angelo: Málta felett. Bp. 1942. Révai. Aradi Zsolt: Az európai forradalom. Bp. 1934. Pázmány P. Ir. T. Arnaldi, Ulrico: Vörösök és fehérek. Bp. 1921. Révai. Asbóth Gy.-Bíró S.: "Fegyverben." Imádságok honvédeink számára. Bp. 1942. Prot. Tábori Püspökség. Ashiei Hine: Jelentenivalónk nincs. Assur, W. W.: Az egyház Oroszországban. Bp.1942. Asszonyok a tűzvonalban. (Svrd, Luukonnen stb.) Bp. Írás. Asztalos Miklós- A visszacsatolt erdélyi rész bekapcsolása a magyar életbe. Bp. 1943. Nemzeti K. Asztalos Miklós: A korszerű nemzeti eszme. Bp. 1933. Erd. F. E. Asztalos Miklós: Erdély és a revízió. Bp. 1933. Erdélyi F. E. Aubermann Miklós dr.: Katolikus egyháztörténelem. Bp. 1943. É. Avarffy Elek Őrségváltás. Bp. 1944. Stephaneum. Avarffy Elek A Mone története 1918-38. Felvidéki orvostestvéreink hazatérése alkalmából. Bp. 1938. Stephaneaum. Avarffy Elek A mai nemzetpolitikai tengely. Kalocsa, 1938. Árpád. Avarffy Elek A vörös Budapesttől a sárga Budapestig. Bp. 1944. Stephan. Avarffy Elek Kenyeres Balázs a keresztény nemzeti politikában. 1937. Avarffy Elek beszéde a Fehér Ház augusztusi ellenforr. 20. évfordulóján. Avarffy Elek beszéde. Klny. Bp. Stephaneum. Avarffy Elek: Cselekvő politika. Beszéd a Mone közgyűlésén.1937. Steph. Avarffy Elek: Nem hagyjuk elaludni. Bp. 1943. Stephaneum. Axa Rolf: Vidámságok a katonaéletből. Bp. 1941. Csendőrs. L. Az Ébredő Magyarok Egy. II. orsz. elnöki konferenciájának naplója. Bp. 1920. ÉME. Az erdélyi egyházmegye és a román impérium. Bp. 1920. Steph. Az erdélyi vértanúk és hősök anyakönyve. Pécs, 1941. Kultúra. Ádám T. István: A nyugatmagyarországi felkelés története. Bp., 1935. Külp. Ádám T. István: USA és a háború. Bp. 1941. Hollósy ny. Ádám T. István: Vérző Ruszinkó. Bp. 1939. D. D. kiad. Némethy A. Ádám T. István: A világháború okai. Előszó: József kir.hg. Bp. 1942. Szer. Ádám T. István: Soprontól-Munkácsig. Bp. 1938. Ébredő Magyarok Egy. Államérdekeket sértő bűncselekmények az ötös-tanács előtt. Bp. 1942. Cen. Állj közénk és repülj velünk. Bp. 1942. Magyar Szárnyak. Állami és társadalmi rend védelme és a büntető jogszolgáltatás. A bp-i kir. büntetőtörvényszéken az 1937. év tavaszán tartott előadások. H.n. 1937. M. kir. igazságü.m. Árkossy Károly: Miért lettem nemzetiszocialista? Bp. 1938. Held. Árkosy B. Gábor: A zsidó világuralom megjósolt bukása. 1919. Árky József: Így folytatódott 1-2. k. Bp. 1936. Stephaneum. Árulás a kis népek ellen! Bp. 1944. Centrum. Árva Imre: Édesanyám ablakára ráborult a bánat. Bp. Kókai. Babocsai Sándor: Kereskedők és iparosok útmutatója a II. Zsidó törvény végrehajtása tárgyában. Bp. 1940. Fémes. Bachó László, A zsidóság térfoglalása Gyöngyösön 1919-ig. 1941. Bachó László, Vérző Ruszinkó. Bp. 1939. D. D. kiad. Némethy A. Bachó László, dezséri: Gyöngyös város 1918-19-ben a forradalmak alatt. 3

Backe, Herbert: Európa élelmezési szabadsága. Lipcse, 1942. Badics László dr.: Mit tett Mussolini Magyarországért. Stádium. Badoglio, Pietro: Etiópiai háború. Bp. 1937. Gergely. Bagossy Zoltán: A magyar föld. Bp. Nyilasker. füz. 2. Centrum. Bainville, Jaques: Diktátorok. Bp. 1936. Dante. Baktay Ervin: India szabadságot akar. Bp. 1942. Írás. Balassa Imre: A magyar királytragédia. IV. Károly. Bp. 1931. M. Balás Karoly: Faj, felekezet és statisztika a zsidókérdésben. Bp. 1938. Balás Károly A szociálpolitika főkérdései. Bp. 1929. Pallas. Balás Károly Társadalmi politika. I. Alapvetés. Bp. 1924. Centrum. Balás Károly: Rend és szabadság. Bp. 1939. MTA. Balázs András: Az erdélyi bércek felszabadítója. Marosvásárhely Balázs Béla, szépvizi Kánaán pusztulása Bp. 1921. Nemz. Irod. T. Balázs Béla, szépvizi: Hiszek a székely vértanúkban. Gödöllő, 1937. Székelység kiad. Balázs Deák: Csetnikek. Bp. 1941. Stádium. Balázs Mihály: Erre visz az út... Dés, 1943. dr. Szentirmai Imre. Balázs Piry László dr.: Hitler művészei. Stádium. Balbo, Italo: Diadalmas szárnyak. Bp. 1934. Franklin. Balbo, Italo: Repülőrajokkal az Óceánon át. Bp. 1931. Lampel. Balla Ignác: A Duce és a dolgozó Itália. Bp. 1932. Singer és Wolfner. Balogh Barna: A balkáni villámháború. Bp. 1942. Stádium. Balogh Beéry László Magyar-lengyel közös határ és a ruthén terület. Bp.1936. Magy. Egy. és Főisk. Hall. Lengyelbarát Egy. Balogh Beéry László: A ruthén autonómia. Pécs, 1937. Erzsébet. Balogh Ernő Stephaneum klny. Mone Orvost. Sz. Balogh Ernő: Március idusa újjáébredésének mai előestjén. Bp. 1938. Balogh István ifj., Fáklyagyújtás. Bp. 1937. Bethlen. Balogh István ifj., a M. Nemz. szoc. Párt orsz. képv. parlamenti felsz. 1936. Balogh József György: Sortűz Moszkvában! Bp. 1938. K. Sajtó. Balogh Lajos: A méhészkedés. I. és II. kiad.. Szentendre, 1941. Sz. Balogh Péter: A magyar faj uralma. Bp. Balogh-Beéry László: Magyar-lengyel közös határ és a rutén terület. 1936. Balogh-Beéry László: Az ukrán kérdés. Bp. 1939. Magy. Nemz. Szöv. Balogh-Csiszár: Az új világháború térképei adatokkal. 1942. Balta Szilárd és Bende János: Kicsoda és mit akar lord Rothermere? Kecskemét, 1927. Első Kecskeméti H. K. Ny. Bangha Béla Örök élet igéi. I. II. Szentbeszédek és olvasmányok. Bp. 1934. M. Kultúra II. kiad. 1941. Bangha Béla A kereszténység és a zsidók. Bp. Stephaneaum. Bangha Béla: Eucharistika. Bp. 1938. Korda. Bangha Béla: Mo. újjáépítése és a kereszténység. Bp. 1920. Szent István T. Bangha Béla: Világnézeti válaszok. Bp. 1940. Pázmány P. Ir. T. Barabás András: A nemzetnevelés iskolája, Pécs, 1940. A szerző. Barabás Emil v.: A német nagyvezérkar jelenti... Bp. 1941. Szenkó-Cetr. Barabás Miklós: Balkán, Német-olasz-magyar villámháború. Bp. Szenkó. Baranyai Béla: Fapuskások. Bp. 1941. M. Cserkészszövetség. Baranyai Sz. Gyula: A zsidókérdés és megoldása. 1923. Bethlen. Baráth Tibor: Az országépítés filozófiája a Kárpát-medencében. Kol. 1943. Baráth Tibor: Magyar történet. 2. kiad. Bp. 1943. Centrum. Baráth Tibor: Magyar történet. Kolozsvár, 1941. Tud.egyetemi tört. int. Barcsay Adorján: A szabadkőművesség bűnei.- Palatinus József: Barcza Ferenc vit, dr.: Nemz. szocializmus. Kalocsa. 1934. Árpád. Barna Ferenc: Nemzetiszocializmus. Baross Szöv. Tagjainak Szövetkezete alapszabályai. Bp. 1938. Baross Szövetség Kedvezményes Vásárlási Címjegyzéke. 1940. Baross Szövetség alapszabályai U. a. Bp. 1940. Élet. 4

Baross Szövetség alapszabályai. Bp. 1938. Centrum. Baross Szövetség vásárlási címjegyzéke. Bp. Baross Sz. Valamennyi évfolyam. Barsi Dénes:Mezei füst. Bp. 1943. Stádium. Barsi Miska: Hát én explodáljak? Vidám katonatörténetek a ma háborújából. Bp. 1943. Barka Ferenc könyvk. Bartalffy János: Az értelmiségi Munkavállalókat Foglalkoztat Munkaadók gyak. kézikönyve. 1943. Koszó B. A. Bartha Ábel: Az álforradalomtól a nemzeti újjáébredésig. Bp.1920. Bartha Emma: A mezőgazdaság szerepe Mussolini gazdaságpolitikájában. Bp. 1942. Fráter. Bartha József Szabad-e Adynak szobrot emelni? Bp. 1939. Held. Bartha József: Faji elem és ker. szellem irodalmunkban. 1941. Bartha József: Faji elem és keresztény szellem irodalmunkban. Bp. 1941. Bartha-Kuszkó-Kovách-Kőszegi: Az Ady-kultusz: magyar öngyilkosság. Bp. 1941. Stephaneaum. Bartos Andor, szigethy: Istentagadók. Bp. Centrum. Bartos Lajos: Háború amazonjai. Sopron, 1943. Szerző. Bartóffy dr.-Kincsessy dr.-Schirilla dr.: Az értelmiségi munkavállalókat foglalkoztató munkaadók gyakorlati kézikönyve. Bp. 1943. Társ. Bartucz Sándor: Új hadak útja. Bp. 1941. Szerző. Bartunek János: A kis hazaszerzők. Körmend, 1929. Szlavik és H. Bartunek János: Az áruló karácsonya. Körmend, 1929. Szlavik. Bary József: Tiszaeszlári bűnper. Bp. 1933. Egy. ny. Bauer Róbert: A diadalmas műrost. Bp. 1944. Centrum. Bauhler: Hitler, egy népi mozgalom keletkezése. Bp. 1940. Nyilas Lap. Bácskay B. Béla: Rend vagy káosz. (Kultúrpathológia.) Bánffy Miklós: Emlékeimből. Bp. 1943. Révai. Bánki Emil: Magyar munka. Bp. 1944. Centrum. Bánki Emil: Testvériség! Szabadság! Egyenlőség! Bp.1939. U.É. Bánky József: Trianoni naptár, 1918-38. Diósgyőr-Vasgyár '38. Bányai Károly: Harminc év krónikája. Bp. 1941. Szerző. Kis Gy. Bányász László: Magyar járőr a Szovjet vonalak mögött. Zrínyi csop. kiad. Bárányné, Oberschall Magda: Művészettörténet. Bárdossy László: Magyar sors magyar feladat. 18 beszéd. Bp. 1943. EKN L. Bárdossy László: A programm vezérgondolatai. Bp. 1941. Nemzetpol. sz. Báthory Dagmár: A heroizmus az újabb német irodalomban. Bp. 1937. Minerva. Beck Ernst: A zuhanó halál. Bp. Mátyás János. Becsületszó. Filmvázlat. Daróczy József elképzeléséből írta Nagyiványi Zoltán. Kiadó: Daróczy J. Bp. Becsülettel a hazáért. Move-cserkészek előre. Bp. 1942. Vörösv. Belányi László dr.: Zsidóbújtatás. Előszó: vit. Endre László. Bp. 1943. C. Belohorszky Ferenc dr.: Az egészséges nemzetnevelés Németországban és hazánkban. Nyíregyháza, 1936. Bencs Zoltán: A munka alkotmánya Olaszországban. Bp. 1928. Bencs Zoltán: Magyar világnézet. Bp. 1939. Stádium. Bencsi Zoltán: Kik vagyunk mi? Turáni gondolat. Bp. 1941. Sz. Bencsik Béla: A német nemzeti szoc. filozófiája. Klny. Kecskemét, 1936. Bende István dr.: Húsz év a magyar fajpolitika szolgálatában. Bp. Benevolus dr.: A dohányutcai bombamerénylet tettesei. Bp. é. n. Ébredő Magyarok Egyesülete. Benkóczi D.-Kelen A. dr.: Amit minden evangélikusnak tudnia kell. Kecskemét, 1943. Üzenet kiadás. Benkő András: Visszapillantás a "MOVE Gyóni Géza irodalmi és sportegyesület" működésére. Bp. 1939. Új M. Élet. Benkő K.: Az 1919. évi június 24-i tengerészeti ellenforr. Bp. 1920. Heizl. Bente, Hermann dr.: Német parasztpolitika. Bp. 1941. Stádium. Beöthy Kálmán, vesenyői: Kakastollasok. Bp. 1938. Stádium. Beraud, Henri- Mit láttam Moszkvában? Bp. 1926. Pfeifer F. Beraud, Henri: Látogatásom Moszkvában. Bp. 1924. Berber, Fritz: Az amerikai semlegesség váltakozásai. Bp. 1944. Berdiaeff, Nikolas: Marxizmus és vallás. Bp. 1935. Kiss Z. 5

Stádium. Bp. Reé László. ifj. Stádium. Bíró Béla: A nyilaskereszt egy mozgalom szimbóluma.. Mickiewicz Társ. kiad. 18-án. Bézy István: Szervezési és ügyviteli útmutató. Bp. Liptay L. Bp. S.. Z. 1941. T. valamint az 1938. Bp. Béldi Béla Nemzetszervezés. Bp. G. Haladás. kiad. 1936 Bialoskurszki Ödön: Fajerősítő és Honvédelem. Blaskovits Ferenc: Két nap a pokolban. A Rongyos Gárdának az 1921. Bosemüller. Bp.Berdjajev. Juhász Á. 1928. Auróra. Bp. Bély Miklós: A Hitler-Jugend V. Bp. Vladár G. nyári viadala. Cserépfalvy. Bp. István Társulat. Berkó István. bezerédi: A jövő útja. Centrum. ifj. Bp. Bp. Bernát István: A szociáldemokrácia és a bolsevizmus. Békássy Gyöngyi A vércsoportok kutatásának faji jelentősége. Ravasz L. Bp.1942. könyvtár. Kellner. Reformp. F. Berzy József: Hungarista állam. a német katona regénye. Béldy Alajos: Európai Ifjúsági Szövetség. Bp. 1938. 1942. Bobrow. Népművelés k. Eggenber. Bihary László A nevető gárda. Pécs. v. (Szintétizmus. R. 1935. 1943. Bp. 1941. Debrecen. Bp. Bérczi Béla: Szibériai gyöngyélet. Béldi Béla dr. 1935. A.-dr. előadójának és a MÉP vezérszónokának képviselőházi beszéde. Stádium. Bizony László: A magyarországi bolsevizmus 133 napja. Bp. Bp. Szeged. Csorna.: Hogyan és mikor lesz boldog Nagy-Magyarország. 1943. 1942. Bikkal Dénes A fasiszta Olaszország. ny. 1942. Debrecen. Birkás Endre: Levelek Oroszországból. 1919. E. M.: Nemzetirányítás. J. 6 . Bikkal Dénes Totális állam. évfordulójára. Zalaegerszeg. Athenaeum.Reé. Berlini csata. Bp. Bp. L. 1942. 1943. nagybányai Horthy Miklós húszesztendős kormányzóságának tiszteletére az MTA összülésén. 1931. Bernhard Zsigmond S. Bp. Beumelburg. Bobrow. (Valamennyi kiadás. Bihary László: Halványuló portrék. érdek. 1937. Bezerédy Zoltán.N. Bp.Bp.: A házassági törvényjav. márc. Pro Christo diákszöv. Egységes Párt. Bihary László: A partizánok réme. Szerző. M. 1941. a "Méhely" B. Szerk: Berecz Sándor. 1943. Bécs. Zrínyi Nyomd. Bp. 1935. Bp. W. és Balás K. Biró Z. Kir. Mérnökök. 1936. W. Bessenyey Lajos: A magyar néplélek válsága. Bevezetés a bajtársi életbe. 1943. Mit tehet a honvédelem a fajerősítés érdekében? Bibó Lajos: Vitéz Thury György. Bp. Bethlen István miniszterelnöksége 10. 1939. Nyilaskeresztes Párt. 1939. Bernát István: Szétfoszló demokráciák. évi kárpátaljai felkelő harcokban részt vett tagjairól. Szeged.: Kozáksors.: Egy jezsuita emlékei a kommunizmus idejéből. Bisits Tibor: Háború a levegőben.-Kelemen K. Béldi Béla: Nézzünk szembe a jövőnkkel! Bp.: Tatjana Petrowna. 1922. Beszprémy Imre. Ak. 1935. Bihari-Csontó: "202-43 jelenti" így harcolt a Donnál. Könyv. Beszélgetés Katynról. Bur. Nikolaj: Az új középkor. M. csop. 1941.-dr. Szt. Szerzői kiadás. 1943. Nemz.) Blümhen Izsák: A felsőbbrendű faj joga. Bobrow. A keresztény nemzeti liga nemzetpolitikai estjén elhangzott előadások. Bizó Béla: Hit és haza. Klny.1938. Bp. 1935. Bp.. és kiad. Bethlen István gróf ünnepi beszéde 1940. Bp. Szoc. Stádium. 1941. Békássy Gyöngyi: Tur-an-ki. Bikkal Dénes Külföldi érdekképviseleti államok és a m. rajzolta B. M. 1943. 1941.. Bp. Beregi Béla: Gömbös Gyula és a "nemzeti öncélúság" gondolata. Beregi Béla: Gömbös Gyula és a nemzeti öncélúság gondolata. W.Rt Béry László dr. Gyóni G. Össz. évi nyugat-magyarországi. Pécs. Danubia. 1928. Blaskovits Ferenc: Hogy volt. Bikkal Dénes: A magyar munkásság jövője.) Bp. Bethlen G. Debrecen. 1935. hogy lesz. 1943. A szerző.: Erdélyünk és honvédségünk. 1944. Bocsári K. Toke. Ir. vezérsége. Bp. 1928. W.: Virraszt a magyar lélek.E. 1942. G. 1935. v. Bp. Korda. Szerző kiad. Bp. v. Bp. ny. 1942. Bp. Bodnár István: Pozsonyi éjszakák.: Marionette. Föld Jenő: Készül a háború. 1940. Vit.-dr. 1941.

: Élettér: Új Európa! Bp. Held J. III. 1937. Bp. Bosnyák Zoltán A zsidókérdés újabb alakulása Mo. Baja. Szerző. Bontha Jenő: A "Százas bizottság" története. Held J. Bp. Kv. Állami ny. Bottai. harcaink a keleti vörös pokolban. Bp. Bp. Bp. Borbély László: A tenger hősei.Honv. Bozóky Géza dr. A . Bosnyák Zoltán Sem antiszemitizmus. Boros István: Botcsányi Golgota. Boróczy Kálmán: Forradalmi emlékeimből. Held J. Centrum. Megjelent a Gyógyszerészeti Szemle 1943. Bosnyák Zoltán"Botond" Keresztény Kereskedők Beszerzési és Értékesítő Szövetkezete. 1942. 1941. Bosnyák Zoltán Erdély 1938-ban. Bodó Jenő: Rabtartó Oroszországban. 1930. Bosnyák Zoltán: Istóczy Győző a zsidókról. 1940. Bp. Bp. 1940. Move. és Lapk. 1941. 1935-43. Bottai. Szegedi Újn. 1940. Bouhler. Bolsevizmus harca az Isten ellen. Centrum. Centrum. Bojadzsiev .: Mit láttak a haditudósítók Vörös Oroszországban? 1942. Held. Bp. Orsz. Bp. Bp. Forradalmak. Stádium. A. Bp. Giuseppe A fasiszta iskolareform alapelvei. Bp. Giuseppe Közoktatási reform. 1940. Bosnyák Zoltán Szembe Júdeával! Bp. Böszörmény Zoltán Vérem és oltárom. Bp. 1929. 1944. Borbála Helikon. sem zsidógyűlölet.: A finnek harca és a balti kérdés. és a házasság. 1941. Bolsevistaellenes kiállítás katalógusa. Bp. Kell. Bp. Bombazáporban Európa kultúrája. Bors József. Csurgói kvt. Bosnyák Zoltán Az idegen vér. 1941. Bp. Bosnyák Zoltán A zsidó! Bp. Magyarság. Borbély István: A szovjet és a kereszténység. Z. Csicsery-Rón. Cserépfalvi. Stádium. 25-i számában. Bosnyák Zoltán A harmadik zsidótörv. Makó. Bp. 1942. Centrum. 1938. 1940. M. Stádium. 1941. 1938. 1942. 1941. Bosnyák Zoltán A zsidókérdés törvényes rendezése. Bottai. Bp. Bottai. Bp. Botor Árpád: A láthatatlan hadsereg: Bp. Bosnyák Zoltán Prohászka és a zsidókérdés. Subhas Chandra: Égő India. Kaposvár. Bp. Bosnyák Zoltán: Harc a zsidósajtó ellen. 1943. 1941. Bogya János: Magyar birodalmi gondolat. Held. Bornemissza Sándor: 23 évvel ezelőtt. Bp. Bp. Bp. Centrum. Stádium. Egyetemi. Szerző. Bonkáló Sándor: Az orosz irodalom története I-II. 1939. Bose. Stádium. Gondos. Irod. Bp.kir. Ladányi. 1937. 7 .Bodó Jenő Három fogolytábor. Kultúrliga. Szeged. Bosnyák Zoltán Harc a zsidó veszély ellen! Bp. Centrum kiad.-on. Bp. Bosnyák Zoltán Magyarország elzsidósodása. Bosnyák Zoltán A zsidókérdés újabb alakulása Mo. 1940. Bp.: A táj és népkutatás szerepe a szociálpolitikában. 1935. 1928. Ungvár. Bosnyák-Méhely: Fővárosunk elzsidósodása. Bottai. 1938. 1941. 1944. Bp. Szoc. M. Held. 1938. Közművelődési. Bp. Held J. Új Európa. Giuseppe A fasizmus lényege. Korvin M. Új Élet. Bosnyák Zoltán Antibolsevista kiállítás tájékoztatója. szept. 1940. Magy. Mezőberény. Bp. 1924. Bokor Pál: Szegedországtól Magyarországig. v. Pártja.1943. Magyar-Olasz E. Szatmárn. Bosnyák Zoltán Istóczy Győző élete és küzdelmei. Bozóky Lajos dr. Centrum. Bp. Bosnyák Zoltán Két világ harca. 1941. Szerk: vit. Bonczos Miklós. Bogdán József: Utunk. Pécs. ellenforradalmak. Stádium. Bosnyák Zoltán: A magyar fajvédelem úttörői. Bozóky Lajos dr. 1942.: Élettér és gazdasági jog. Giuseppe A munka alkotmánya. 1941.-on. P. Szabad S. 1936.: Napóleon. Stádium. Ath. Bosnyák Zoltán A zsidókérdés. H. 1942.Ludovika Akadémia tüzéro. 1943. A M. Bp. Bp. 1941. Bolsevizmus a parasztság ellen. Giuseppe: Az olasz korporatív állameszme és a munkaalk. Nemzetiszocialista munkaállam. 1924. Bp. Centrum.

1942. T. Bp. Georges du: Roosevelt felelőssége. Csaba Jenő: A forradalom története Szegeden. Budaváry László: Kassai kriptában. Pécs. Bp. itt Moszkva beszél! Bp.Turán Szöv. kiad. vagyis a Csehpimasz. Nemzeti Élet. középisk. Bp. 1944. Bubulus (Kocsis Géza): A kismagyar út. Briffault: A brit birodalom bukása. Franklin. H. Capistrano Vörös csillag a Balkán felett. E. 1943. Bretz Vilmos: Itt a döntés órája! Pécs. 1942. Bp. Bp. Centrum. évkönyve 1942-43. 1937. Róvó Aladár műintézete. Róma. Nemzeti Élet.. Csalánffy: Jön a Roosevelt! Bp. 1940. Corsi. 1943. évkönyve az 1942-43. Szeged. I. II. Hungária? Bp.. Pietro: A gyermekvédelem Olaszországban. Boussola. Bp. 1944. Breit József. Budapesti Érseki kat. Coudenhove-Kalargi: Sztálin és Tsa. 1912. Brunszvik Teréz kisdedóvó intézet évkönyve 1940-41. Népműv.Böszörmény Zoltán élete. 1922. René V. Pallas. Bp. Buócz Elemér: A tengelyhatalmak gyarmatpolitikai törekvései. Az iskolaigazgatóság kiadása. Brandenstein Béla dr. Hollósy. Stádium. Bp. Budaváry László: Zöld bolsevizmus. valamin a talpbőr forgalmát és a borkereskedők kijelölését szabályozó rendeletek.1922. von: Német katonai szellem a múltban és jelenben. Ponty-utcai községi Hunfalvy J. Stádium. Bp. Brixton: A flotta lekésik.1940. 1930-32. F.C. Budaváry Gyula: Mesél a bandura. Bp.n. 1943. Ker. Budaváry László Ifjúság a nemzet jövendője. Gaea. Bp. Cornielle. Chamberlain. Tevel. iskolaévre. 1938. Houston S.: Beszéd. A nyilas-kormány kiad. 1942. Fritz Otto: Narvik. Cederholm. 1939. kiad. Bp. Buza László: Nemzetiszocializmus Németországban.) Bp. M. Élet Ir. keresk. Nemzeti Élet. Pécs. Bp. Sárpy I. célja. Centrum. gimn. '44. Budapest Székesfőváros Leventemozgalma 1929-32. Bp. Bp. 1939. Chaldaus. börtöneiben.-i zsidó liberális sajtó és a sz. 1940. Ciano gr. Böszörmény Zoltán: Mit akar a magyar nemz. Simon: A zsidó világszövetség veszedelme az emberiségre. Cipőt ki árusíthat és ki vásárolhat? A bőrtalpú lábbeli. 1942. Bp. M. Breuil.ny. Ladányi. Bp. II. Tokay István. Kaszáskeresztes Párt. 1941. szoc. Klny. A gimnázium igazgatósága. Bp. 1941. a Szöv. 1920. 1938. doberdói: A magyarországi 1918/19. a turáni gondolat és a turáni népek ismertetése. Bp. Budaváry László: Quo vadis. 1944. 1922. Christophe. Boris: A Cseka országában. '30. Cebrián Istvánné gr. Kiadó: Tokay István. Irredenta színmű 1 felvonásban.: A magyarországi Turán Szöv. M. Hirdetőiroda. 1944. évről. dec. Bura József: Húzzuk ki a zsidókérdés méregfogát. Bp. Budapest Szfov.é. 1941. Budapest legyen nyílt város? Röpirat. 1929. Cartes: Dinamit Jack Dakarban. 1941.: A burmai pokol. Centrum. C. Szovjetoroszo. mozgalom? Böszörményi Zoltán: (Röpirat.: A második arcvonal a levegőben. Bp.: Rabságunk kezdetén. és Ny. Csalánffy: Halló. Buck Róbert: Így rohamoztuk meg Lüttichet. 1925. 8 .: Eszeveszett farkasok. Busch. Burián Károly: A kereszténység és magyarság veszedelme. 16. 1919. Fáklya. tanévről. Hogy kezdődött a zsiványdiktatúra. és Rákóczi-Koll. Steph. Capistrano Báránybőrbe bújtatott farkas. Caesareus: A bp. Urbányi. 1939. Szerk..: A hivatásrendi társadalom bölcseleti alapjai. Bp.kőművesség. A Szovjet új egyházpol. Forrás. 1941. Kultúra. Buza Barna: A kommunista összeesküvés. Bp. L. Cochenhausen. 1938. Cross.: A zsidók megjelenése a nyugati tört. Capistrano: A vatikán bombázása és az angol közvélemény. évi forradalmi mozgalmak és a vörös háború története. Bp. 1922. Brezina-levelek. Cholnoky Jenő dr. Bp. 1941.

1943. Csikos Attila J. Cselekedjünk! Magyar fajvédelmi útmutató. Bp. Csiszár János: Mindennapi kenyerünket. Csiky János v. Csekey István: Észtország története a világháború után. Paulovits k. Szerző. Csekey István: A német vezéri állam. Csonka János gépgyár leventéinek daloskönyve. Bp. Csiky János v. Könyv és Lapkiadó rt. 1942. Versek. Csekey István: A Szovjet államszemlélete. Bp. 1936. Stádium. 1943. Bp. 1942. Bp. Csikós Jenő v. Bp. Csiszár Béla: Mussolini és Hitler. 1940.: Katona leszek. A szerző. 1943. Ld: Tabéry Géza: Két csillag k. 1939.: A második front. Szeged. M. 1920. kommunizmus és kereszténység. 1942. Korda. Bp. 1941. v. Cserjési László: Szabadcsapat. Szeged. szülte munkanélküliség és nyomor leküzdésének elgondolása és a nemz. Bp. Bp. Cselekedjünk! M. klny. Győr.: Zsidó magánalk. A Cél. és Hajdu L.Hungária. Csóka Lajos: A marxizmus alkonya. Bp. munkaállamban. Klny. 1923. Bp. Városi ny. T. Bp. könyvny. Cserjési. 9 . Császár Géza: A levegő cézárja. A Szív kiadása. dr. Csiki Lajos: A magyarság évszázados harca Közép-Európa elszlávosodása ellen. Lélek a vártán. Csiky János: A fajvédelmi törvény és végrehajtási utasításai. Pestszentlőrinc. Népm. Csernavin. Csonka Emil Szálasi küzdelmeiből. Újságüzem. Bp. zsidótörvény és összes végrehajtás utasításai teljes szöveggel és magyarázatokkal. Hajnal ny. Bp. 1941.: A II. St. J. Csánk Béla: Jogászi hivatások a Harmadik Birodalomban. vonatkozó jogszabályok. 1940 Singer és Wolfner. Csekey István Északi írások.: Tizedik század előre. J. Held. Kandó Gy. Bp. Szeged Városi ny. 1942. Klny.Csankay István v. Zrínyi Gárda. 1943. Bp 1939. rt. Csányi Antal: A liberalkap. Kiadó: Fekete Pál. elbocsátásukkor járó illetm. Bp. Bp.-ből. Vladimir A szovjetoroszországi koncentrációs táborok élete. 1935. 1920. Csák E. Bp. Gergely. Csik László. klny a Közgazdasági Sz. Bp. 1942. Csoór Lajos: Parlamenti beszédei 1935-39. 1934. Pallas.szoc. Csikós Jenő v. Korunk Szava kiadás. Bp.: Szociáldemokrácia. a Délvidéki Szemléből. 1940. 1941. Csikós Jenő v. Túl a Kárpátokon. 1928. Szeged. Bp. Csonka-Balogh: Családvédelem a nemzetiszoc.1935. Csonka Emil: Szálasi országjárása.: A teljes Magyar Nemzeti Állam egészségügyi rendszere a MONE megvilágításában. Városi. Csikós Nagy Béla A szovjetgazdaság három Achilles-sarka. Csopják Attila: A magyar zsidóság sok és nagy bűne. Bp. Bp. Kalocsa. Bp. A Cél. Kertész József. 1939. a Korunk Szava 4. Paulovits I. Cséry Dezso: Igaz szó a nyilasokról. Csernavin. Csikós Jenő v. Csikós Jenő v. Pfeifer F. 1919. Csák László: Vér és láng között. k. Csikós Nagy Béla: A faj és a gazdaság viszonya az új német gazdaságelméleti irodalomban. Bp. Bp. számából. Nyilaskeresztes Párt. Kalocsai Néplap. Csávossy Elemér S.: Donmenti dalok. Csikós Nagy Béla Nagytérgazdaság. 1939. Bp. Bp. 1942. Viktor: A magyarországi kommunizmus gazdasági leszerelése. Csávossy Elemér S.1931. 1939. Cseh Ferenc: Propaganda. Lármafa. Stádium. 1923. és k. Kalocsai Néplap. programm szerint. 1941. Csikós Nagy Béla A német honvédő gazdaság irodalma. Bp. 1932. Cser Imre: A kisember és a zsidókérdés. Bp. Bp. Szeged v. 1919. Vör. Vladimir: A GPU országa. Csikós Nagy Béla: Kapitalizmus vagy kollektivizmus? Szeged. 1940. Császár G. Stádium. útmutató. Csák László: Nikoláj az első Bp. Csincsura Győző: Köszöntsük Erdélyt a sorsközösség szent érzésével. 1941. Grill. Bp. Kalocsa. Fajvéd. Bp.

Függetlenség rt. Bp. Bp.Bp. elősz. Czikle Valéria: Három világ. 1938. Bp. Emilia: Kalotay Margit. II. István Társulat. Czabafi András v. Új Idők. Dante. 1941. István Társulat. 5. Bp. Kassa. Czakó István. Dalok és levelek a rabságból. 7-én tartott országos közgyűlésén (Egy. Bp. Franklin. Imrédy B. Demeter Ödön: Fasiszta forradalom. Budai-Bernwallner.: A rutén kérdés tegnap és ma.A szabadidőmozgalom eredményei külföldön. Darabos László: Politikai földrajz. Czikle Gy. Eltűnt egy kislány.: Az erdélyi kislány. a háború alatt. Nemz. M. Bp. Csűrös B. Szentirmai Imre k. R. Csuray Károly: Ki a magyar? Bp. Szt. Dau. Pártja nagygyűlésén Győrött. 1941. Doros F Darányi Kálmán beszéde a N.Áchim. 1938. Dell' Adami Géza: Megváltás Szibériából. N. Debrecen vörösre mázoltan. márc. 1939. Darás Gábor dr. Sárkány. Ugo: Mussolini századunk motorja. 1926.1942 Dajka András: A magyarság legnagyobb hivatása. Apostol. O. Stádium. Darányi Kálmán miniszterelnök beszéde a N. 1941. Bp. Csűrös Zoltán: Magyar Tavasz.: Trianoni strófák (versek). Kalocsa. 10 . 1925. 1941.. Dekker Endre felsőházi beszéde 1944. Klny. 1930. 1942. Mit kell tudnia minden magyarnak a ruténekről.'40. Renaissance. Kal. Hollóssy. Walter: A német bir. Dávid István: 1942. Darré. V. Orsini Paola: A gyarmati kérdés az új rendben. beszédei a társadalmi és gazdasági élet egyensúlyának hatályosabb biztosításáról szóló törvényjavaslat képviselőházi biz.) Bp. Bp. 1941. 1933. Bp. 1918. Dr. M. E. hajók. Magy.n. Csűrös Emilia B. 1931. Bp. Bp. Bp. Bp. Bp. (Százezrek könyve. B. Csűrös B. 1941. márc 5-én. Heinrich: Tengerek rejtekútjain. és a délkeleteurópai államok együttműködése a mezőgazdaság terén. Bp. Demeter Gyula: Béke a német győzelem után. Bp. háborúk. 1919. Pázmány. 1942. Centrum. Darányi Kálmán miniszterelnök beszéde a N Mikecz Ö. St. Szöv. Bp. J. Czillei Géza: Orosz mezők felett. Dekobra: A hálókocsi angyala. Írta: névtelen. 1940.1942.Gárdonyi Géza Irodalmi Társaság. Bp. Darányi Gyula: Feladatok a nemzetvédelem terén. 1941. vitájában.Ker. 20-án. tev. Darvas János: Mit láttam Bulgáriában? (Útijegyzetek) Kassa. 1938. D'Agostino. 1941. Czillei Géza: A láthatatlan front. Bp. 1938. Pósa Károly. 1943. Deme-Keleti: Az ellenforradalom Vasmegyében és Szombathelyen. Sátoraljaújhely. 1944. 1920. E. Bp. Bp.) elmondott ünnepi beszéde. Egy kortárs vallomásai Erdély huszonkétéves szabadságharcáról. Bp.min. 1938. 1940. Csűrös Emilia B. Dánér Béla: A magyarországi zsidókérdés megoldása. Bp. Bp. Bp. Csűrös Emilia B. Czakó-Marjay: Az Olasz birodalom szabadidő-mozgalma. Valéria: Bujdosó oroszok dalai. Dánér Béla: Új Magyarország felé. Stádium. Darás Gábor dr. 1940. Dajkovics Sándor: A második évfordulóra. Emilia Kalotay Margit esküvője. 1942. Dante. Kislányból nagylány. Pártja naggyűl. közgazd. Dajbukát Jenő: Szovjet-orosz egészségügyi viszonyok. 1942. Dajkovics Sándor Évfordulóra. Bp. Bp. Csűrös Emilia. Vajda.1938. Bp. Pálfi-L. igazságügym. Csűrös Lajos: Tengerek. M. Bp. Bp. Rend. Szt. Czakó István: Jelentés a hamburgi "Freizeit und Erholung" világkongresszusról. Dániel Béla: A magyarországi zsidókérdés megoldása. Bp. Dr. Dávid Iván: Hazátlan voltam. Bp.és Lapk.L. Könyv. Czakó István. Czillei Géza: Riadó Afrika fölött. 1942.Csuray Károly A faji lélek. 1942. Dante. Debrecen. Győrött. Érsekújvár.: Lexi és a vörös kereszt.A tengelyhatalmak kultúrszoc. Dick Manó kiadása. Gárdonyi Irodalmi Társaság. Bp. Stephan. 1940. Bp. Nem. Czakó István: A német birodalmi "Kraft durch Freude" mozg. é.Bp. M. Vit. Grill. Bp. dec.1944. Jaross A. 1938. D'Andrea.

Dienes Gyula. Bp. 1943. Turán füz. Megtiportak. 1939. Bp. Bp. Klny.Deméndy Miklós: Cserkészpróbák könyve. Bp. Kecskeméti Jogakad. 1943. Dinter: A vérontó bűn. Dövényi Nagy Lajos A pekingi titok. Népműv. Székesfv. Győzelemig. Farkas. Dövényi-Nagy Lajos: Vérrel folyó Kubán vize. Domokos László: A Baross Szöv. 1941. 1942.! Újvidék. 1941. intézkedésekre.. Kassa. Szerző Dezső Gyula. Z. Kecskemét. 1941. Athen. Drózdy Győző: A zsidóság és a bolsevizmus. Bp. Dittner János dr. Divéki Andor: A zsidókérdés európai megoldása. Dövényi Nagy Lajos: Emberek a fergetegben. Bp. Dolgos-Magyarász-Várady: Korszerű magyar gondolatok. Bp. I. Gyöngyös. E. 1934. 1944. 1942. Zrínyi csop. 1922 és 1942.: A "HE 114" bajtársai. 1942. Franklin. Paizs G. Bp. Dopalovoro. '41. Divéky Andor: Kenyér-törvény. Közp.Háború és kultúra. Szerző. Egy gépágyús üteg előretörése a szovjet elleni háborúban. Dunavölgyi hitrege. Vitézi Rend. Panth. Dövényi Nagy Lajos Felhőszakadás. sor. Bp. n. A. Kecskemét. Turul. 1942. vagy tervgazdaság. Bp. 1941. Diplomata: Szfinx titok nélkül. Kecskemét. Centrum. a magyar gazdasági életben. Dövényi Nagy Lajos. Bp. 1943. 1941. Dövényi Nagy Lajos És üzen az élet. gazdasági lehetőségei csak az európai térben érvényesülhetnek. Bp. dec. Dezső Gusztáv: Dünkirchentől Moszkváig.) Kiadó: dr. csop. Bp. Sajtó. M. 1944. Dienes Gyula: Kárpátoktól a Donyecig. '42. Stádium. évi lengyel-szovjet háborúban. 1938. Domonkos József: Rablók barlangjában. Dienes Andor: Tavaszi portyázás. Hung. 1941/42. Cserk. Bp. Horthy István). szerepe az 1920. Dövényi Nagy Lajos Tarnopolból indult el. 1941. Dövényi Nagy Lajos Szigettől Zágonig. '43 Délvidéki emlékkönyv. Stádium. Dezső Gyula: A magyar katona tudja miért harcol. Dési Endre: A magyar revíziós mozgalom. Bp. M. Bányai és V. Doblhoff. család és népszaporodás védelméről szóló törv. Dienes Gyula.1942. 1941.Cs. Duce 1942. Nemz. 1942. Bp. Doros Gábor: Javaslat a faj. Bp. Bp Domokos Pál: Magyar feltámadás. Dezséry Endre dr. évk. 1941. 1942.. Dövényi Nagy Lajos: Álló víz. Bp. Diószeghy Miklós: Horthy Miklós élete. é.. Bp. Bp. 3-án tartott beszéde. Dövényi Nagy Lajos A Kaganovicsok.: Októbertol-augusztusig. Hellas. Stádium. m. Dövényi Nagy Lajos Ősztől-őszig. Stádium. 1931. 1938. népműv.és fajvédelem társadalmi feladatai. Vajda. 11 . H. Bp. Bp. Dietz Károly dr.: Mo. 1938. 1920. Dezső Gyula: Őrségváltás. Bp. Reé László. Pfeiffer Ferdinánd.: Horthy Miklós. 1941. Bp. Athenaeum. Achim. Dömötör Gyula Ferenc: Kémek és szabotálók elleni védekezés. M. 1942. 1942. 1941. 1941. "Wiko" litogr.Háborúban jártam. Dénes István: Turul! Reformot! Bp. 1941. Dövényi Nagy Lajos: Párbaj a tengeren. Érsekújvár. Bp. bizottság kiadása. Kertész.: Bízzatok a magyar ifjúságban. Szerző. dr. A. Bp. Doros Gábor A család. Divéky A. Dezső Gyula: A magyar Ikarus (v. Debrecen. Könyvk. Centrum. A. (Százezrek könyve. Diamant: Szabad gazdasági rendszer. Duillet: Moszkva álarc nélkül. M. Lily br. 1920.Kis ezüst. Doros Gábor: A magyarság életereje. Stádium. Kecskemét. Bp. Érsekújvár. 1942. Dr. Bp. Dezső Gyula Új irányok a német családjogban. vit. Áchim András. Dienes Andor: Az ismeretlen front. Stádium. Rátz. Dettmann.: Mo.Vérben és vasban.

európai politika. Minerva Rt. Turul. Antiqua. 3. Erdélyi János dr. Szeged. 1937. Gödöllő. Magyar Kórus kiadása. p. kiadása. ker. útja.-i. Egy halálraítélt nemzet. 1943. 1942.1942. 1938. Endre László Hatalom és igazság. Hollósy. 1936. E. 1941. Endre László: A zsidókról. Eperjessy István: A Horthy M. Reményi-Schneller L. Ernst F.Dunántúli (Bachó László): A zsidó. Egy zsidó nyilatkozik.N. Sárvár. 1939. Bp. 32. Bp. gr.világpolitika. Az. Kolozsvár.L. számából. 1942. Magyar Élet kiad. Erdélyi Tibor: Aki velem nincsen. Klny. v. 1941. Színre alkalmazta. Erdélyi Lövész Naptár 1942. May-nyomda kiad. Egyény Károly: Feleljen. Epol ankétja a fajvédelmi törvényjavaslatról.: A mechanizált orosz kollektív gazdálkodás. Finn Tár. kiadása. 1942. 1944. Keresztes-Fischer F. Bp. Előpataki: Aforizmák a zsidókról. 1940. Bp. Buzárovits. Elmhurst. Nordland. Az. füzetek. 1911. Egan Lajos id. Teleki M. 1936.: Finnország szabadságharca. 1942. Eöttevényi Olivér dr. 1938. Keresk. Párt programmja. Bp. Kolozsvár. Miskolc.Egyesület Ellenforradalmi Iparos Csoport 1919. Sopron.Közműv. 1940. 1923. gr. Bp. Stádium.-cikk. Az E...: A zsidókérdés Magyarországon. Bp. A budapesti ellenforradalom és a MONE. tört.. rt.M. Bp. Bp. Magyarság.és leírása. Egy év a nemzet életében: Teleki P. Szerző kiad. Kalántai. 1929. t. Bp. Bp. mint az ezeréves Mo. Erdélyi József Örök kenyér. v. vit. 1929. Bp. ny. Bp.. Emlékezzünk vértanúinkról. 1942. Első nyilasgyűlés Mezőberényben. Erdélyi József Toldi-kéz. Emese levente-leánykönyv. Kassa. London-Berlin-Párizs. Egyszáznégy katonadal. Stádium. Bp. Fráter. Magvető könyvtár. Bartha K. Egy év a nemzet életében1938. Harc. A Turul Szöv. sz. sírásója. Emberbőrbe bújt bestiák. Korányi M. és 4. Erdély a magyar képviselőházban. Egy vidéki páholy titkai. Bp. belügym. Erdélyi József Örökség. Bp. Endre László: A berni per tanulságai. 1941. Bp. Bp. Eöttevényi Olivér: Mussolini politikája. Centrum. Esztergom.1942. Levente Sporttelep tört. Antal I. M. Magy. ellenem van. Bethlen. Held. 1942. Varga J. Tájék. Debrecen. 1942. útja. 1942. A Turul Szöv.. Turul.: Trebitsch Lincoln és a bolygó zsidó. Ecsedy-Kazay József: Prágától Miskolcig. Erdeös László. 1944. Erdélyi József: Emlék. Erdélyi Ernő: A mi utunk. Bp.. Dwinger. 1941.. kiad. 1940. Egyedi Balázs Dénes A rongyosok felvidéki harcainak tört. 1936. Juracsek Egyesült Keresztény Nemzeti Liga alapszabályai. Dr. 1942. A Turul Szöv.. Hóman B. v. 1933. Szálasi úr! Bp. Pécs. Kolozsvár. története. 1942. 1943. a Tiszántúli Gazdák 1937. Emlékezzünk. 1943. Bp. A "Rongyosok" hősi küzdelme. Erdélyi Ernő: A mi utunk. célkitűzése. Emilius: Ezer év vagy a Magyar Nemzet tragédiája. 12 . beszédei. Egyedi Balázs Dénes: Harminckettesek előre. Held. 1919. Bp. 1931. kir. 1935. Bp. VII. 1943.: Magyar politika. Szoc. Dücső Csaba: Nincs kegyelem. K. Egyesült Nemz. v. Ellenforradalmi Iparos Csoport 1919"EMKE" naptára 1943. Bp. v. Szittya. Erich Edwin: Viszontlátás Szovjetoroszországgal. Bp. Cr. Az.1910 Egry István: Magyarság és labancság. pécsi kerületének kiadása.Bp. Bp. Erdélyi József Halad az ék. Edvi Illés Zoltán: Kishaszonbérletek létesítése az igénybevett zsidóbirtokokon. Enyedi Balázs Dénes: Örök katonák. 1944. Röpirat. Bp. Jaross A..: Török J. évi XV. Egyed István. Esztergom..K. E. Stádium Rt. Eleméry József: Levente bajtársi szolgálatok. Endre-Kampis: Ezer év Pest vármegye földjén. Bp. P. zenéjét sz. 1921. 1943. Erdélyi József Fegyvertelen. Bp. Pirospöttyös kisasszonyok. Egyet. Bp. Lajos.

Bp. K. Fajvédő szoc. Fabinyi Tihamér: A polgári perjog újjászületése a fasiszta Olaszországban. A magyar nemzeti újjáébredés mozgalmának célkitűzései. Európa válaszúton. 1944. Magyar Jövő. Debrecen. Fajgyalázás. 1932. Rózsás József és v. Cegléd. Liszt Nándor. dr.: Emléklapok 1918-19. párt szerv. klny. 1944. Farkas György. 1925. Igazságot Mo. Faluhelyi-Regős-Simone: Magyar-olasz tanulmányi ankét a fasiszta állam rendszerről. Fabinyi-Makay: Programbeszédek. Springer. Centrum. Faragho Gábor. Bp. Ébredő Magyarok Egy alapszabályai és fegyelmi rendtartása. p. 1941. 1940.Benárd Géza. Bp.az Olasz szeml. kiadó: Bolgár Gy. Bp. Bp. Held. Európa ereje győz. Szalai. Fajvédő szocializmus. Bp. Bethlen. Fall Endre: Mit tett a fasiszta Olaszo. Faluhelyi Ferenc: Mit köszönhet a nemzetközi jog Olaszországnak? Bp. 1939. Bp. Everard. Pécs. Az. Bp. Fajvédelem és a házasságkötés jogszabályai. 1943. Bp. Grill. Bp. 1921. Kispest. Centrum. Nyilaskeresztes Ifj. A. klny. gazd. Franklin.: Dienes Gy. évkönyv 1944. Farkas György Moszkvai találkozó. Bp. együttműködés. Orsz. §-ának büntetőbírósági joggyak. Bp.: Mi a hivatásszervezet? 1940. Szt. Közp. Új Auróra.. II. Stádium. Éles Zoltán: Nippon-Gaál Zsigmond: Üdvözlet Japánnak. Fajvédelmi törvény és végrehajtási rendeletei. az Olasz szemléből. Harmathy ny.: Légiháború Spanyolország fölött. Pécs. 1940. Franklin. 1938. Mo. Bp. Európa és a bolsevizmus. Klny. Centrum.1942. Egyet. Regény a numerus clausus mellől. Magyar revíziós Liga... Falusy Nándor: Szent István évi karcolatok. 1943. Erdő Sándor: Kárpátaljai emlékek. 20-án tartott előadásai. évi dec. Bp. Bp. Fall Endre dr. kiad. 1944. 1937.. Béry László. 1933. Bp. Faragó László: Frontharcosok a magyar sorsközösségben. 1937. vit. Bp. Falchi. És mégis győzünk! Bp.Erdélyi kérdések. magyar kérdések. Szerk. Ébredj Európa. Farkas György: A hivatásszervezet megalakítása és vezetése. Stádium. ifj. 1937. 1943. 13 . a Szoc. A. Erdélyünk és honvédségünk.1941.: Szovjet Oroszország.1942. M. Bp. M. Eszterhás István: Nemzetpolitika. 1942. Bp. 1942.: v.: Vikár B. Tarlótűz. tábortűz. Hivatássz.'33. F. 1941. Faragó Ede v. Sajtóvállalat. És eljő a nap. Falusy Nándor: Két év naplója.. 1930. Esterházy Miklós gr. II. Erdélyi P. Grill.-nak! 1933. Diákszöv. Bp. tc. Szalay Sándor. 1925-28. Eszes István: Osi nyomok. így akarjuk. Ezt akarjuk. vit. Négy előadás az elszakított magyar részekről. Kolozsvár. fegyelmi szabályzatai. Nemzetvéd. Az 1941. M. 1941. 1928. 1939. Bp. Bp. 1941. Bey: Egy ország tragédiája.: Horthy István. Bp. Stádium. Taizs. Evva Ernő: Nyugalom a viharban. 1941. 1941-42. Bp. Rev. Eszterhás István: Muszkavezető. 1937. L. Ébredő Magyarok Egyesülete. C. Élet a magas északon. Nino: A fasizmus agrárpolitikája. 1944. Ébredő Magyarok Egy almanachja. 1935. Debr. Essad. Bp. 1936. Bp. Bp. Európai gazdas. k.1942. Ezt akarják a nyilasok! 1939. erdélyi lövészkerület. 1937. Bp. 1938. 1943. Ezt akarják a nyilasok! A Nyilaskeresztes Párt orsz. XV. Bp.Délvidék visszatérése. Bp. IX. Eszterhás István A gébic. Az. 1937. 1943. Észak-Kelet-Dél és Nyugat.: Öntudatos magyarság. Erdélyi lövészkönyv. Ford. István. Könyvb. Pécs. Szeml. Bp. Szervezet. 1941.: Jugoszlávia összeomlása.-ért? 1940. és ügyviteli. 1942.. ifj. Erdődi Mihály. 1938.k. Bp. Faragó Ede v. Bp. Ford. A Vitézi Rend Zrínyi Cs. Fajvédelem és büntetőjog. Ébredő Magyarok Egy. 1926. Bp. Háború vagy béke. Bp. N. 15. Sugár. Európa válaszol. Szerk. A Függ.

Bp. Fábián Béla: Oroszország pusztulása a bolseviki uralom alatt. mai élete. Fekete István: Zsellérek. országgyűlési képviselő cikkei és beszédei.. Bp. (Hirdetései miatt. dr. Fegyverben. 40 ember. Stádium. Stádium. Bp. ankét iratai. Párt részletes programmja. Dante. 1943. Bp. Stád. Fejes Ferenc: Népdalok. Feketekuty Béla: Új magyar korszak előtt. Vitézi Rend. 1942.) Farkas István: A levegő titánjai. 1944. ny.O. A. klny.Fejes kiad. Előszó: Augusto Turati. 1940. Kertész. 1942. A. Fábián Gyula: Táborozás a Balatonnál. 1940. Farkas József: Az erős kéz. melléklete miatt. Farkas Gyula Az asszimiláció kora Magyarországon. Veritas. Bp. ifj. Bp. Felszabadulás naptára 1944. Farkas István: A Lisina halottjai.H. Fehér Tibor: Ütött az óra. Farkas János. rt. Bp. Fegyverszünet 1918-1940. Fehértájy Tibor: Hitler élete. Szerző kiad. Centrum. Magyar Szeml. Ferdinándy Mihály: Középeurópa. Fejér Lajos: Zsidóság. 1937. honvédségünk. Ferenczy Ödön: Harc a kémek ellen. Bp.. Farkas István Az égbolt lovagjai. Bp. Népműv. 3. Fel. 1920. 1942. Bp. A szerző kiadása. Hírl. 1924. Bp. Bp. Bp. Fehér pokol.h.n. 1942. Centrum. Róma. Bp. Veszprém. a visszaszerzett és még visszavárt. 1941. Dolg. Stádium. Egyetemi. Bp. 1934. Athenaeum Szebb Jövő k. 1941-42-es hadjárat német tudósítók cikkeiben. Farkas György: Kobrini sortűz. 1936. Hermann: Bolsevizmus és zsidóság. Farkas István: A mai magyar ifjúság nemzeti öntudata. Fencsik Jenő: A rutén kérdés. Budai-Bernwallner. '38. A. Géza: 1000 nap és ami mögötte van. Mefhosz. Elmélkedések és imádságok. Ifjúsági r.) Bp. Szoc. Szigetvártól az Országházig. Debrecen. Kaposvár. 1941. kiad. 1937. Felvidékünk. 1936. C. Veszprémi Egyházm. Bp. Bp. Felvidék. Fenczik Árpád dr. Stádium. 1942. Bp. Jupiter. Kaisha. Fábián Béla 6 ló. Bp. Ford. Bp.: A kárpátoroszok múltja és jelene. 1940.: Bosnyák Zoltán.. Dunántúl. Festetics Sándor vezetése alatt álló M Új irányok felé. 1921. 1940. 1936. Felvidék tört. Felvidéki mártírok és hősök aranykönyve. 1937. 1940. 1942. Centrum. 1943. Fasiszta államrendről tartott magyar-olasz tanulm. Pécs. Fern Atanáz: A zsidó rituális gyilkosságok igazi okai. A spanyol polgárháború. Kecskemét. Farkas István A titokzatos Távolkelet háborúja. Bp.: Ragyogó csillagok. Fekete P. A szerző. Bp. Bp. 1942. 14 . Fábián Béla Oroszország kialakulása a bolsevizmus alatt. Farkas Gyula: A magyar szellem felszabadulása. szerk. 1929. Castaldi. Pécs. N. Festetics Domonkos gr. Hódm. Bécs. Pécs. Szemes. Feith Jenő: A vörös ochrana. 1935. Ifjú Polg. Festetics Sándor vezetése alatt álló M vezetése alatt álló M. Bp. 1939. Kecskem.: Mindszenti B. 1938. Cserépfalvi. L. Sárospatak.: Javaslat a dunai nemzetek aktuális problémáinak megoldására. M. 1934. ford. Bp. Cserépfalvy. ny. Légrády. Farkas István Franco életrajza. Fehst. Asbóth. Új Élet regénytár. 1939. Bp. Úmú. Csendőrségi Lapokból. Fazekas Jenő: Észtország bolsevizálása. Fehéri Armand: A vesztegető forradalom. ("Röptében a világ körül" c. Fehér Tibor: Lidérckirály. A trianoni béke története. Nagylétaliget. Társ. Farkas István A ködbeborult Anglia.: Rökk Istv. 1940. 1939. é.v. Haladás ny.Farkas György: Hol a parasztság helye? Bp. Fejérváry József: Szamuelly halálvonata. Bp. Farkasné Kárpáti Irén: Magyar sors. Bp. M. 1938. Athenaeum. Farkasfalvy Mauks Endre dr. 1936. Fasizmus eredete és fejlődése. Fábián Béla Az orosz pokol. Fasizmus és munkásság. Vásárhely-Makó-Szentes rémnapjaiból.

Bp. m. 1938. sz. Stádium. 1941. Fodor Ferenc: Magyar föld. Bp. 1917. (Fogságom és szökésem. 1937. Bp. Közm. Sajtóvállalat. Finn kék-fehér könyv. Francia vezérkar titkos okmányai.és Lapkiadó rt. Féja Géza: Magyar irodalomszemlélet. Flórián Endre: A repülés hősei. XII. n. Bp. Népművelő Társ. Ker. Levente Hírközpont. Benkő Gyula cs. május 10-től június 23-ig. 1921. (Magyar leventék utazása a háborús Suomiban. Bp. Flüggen. 29-én és 30-án tartott szabadkőműves kongresszus. Kongresszusok. Bp. E. Bp. A Párizsban 1917. Figyelj ide te hiszékeny magyar! Röpirat. 1920. Bp. Ifj. Bp. Fodor József: Feltámadunk. Fluck András: A német birodalom alkotmánya. Bp.: Legitimizmus. A. Bp. Hans: Stuka az égő pokol felett. Werner: Így épült a Siegfried-vonal.Festetics Sándor vezetése alatt álló M.: Mölders. Bp. 1943. Bp. Stádium.: Az 1939. Pozsony. revízió. Magyarország feldarabolása és a szabadkőművesség. Ford.: A vörös bilincs. Fiala Ferenc A vörös kalapács. 1940. Függetlenség kiad. Forradalmárok egymás között. 1939. Vöröskereszt. Arnaldo: Magyarország a bolsevizmus alatt. Bp. A. István. Földes Gyula: Mit kell tudni a kereskedőknek a zsidótörvényről. a Signalból. A. kft. Roland: Az új Európa jogrendjéről. Bp.: USA. Magyar Élet. Jecht: Európai gazdasági együttműködés. Bp. Finnországi napló. 1940.-Kézdivásárh. Stád. Bp. 1940. Bp. Bp. Fricke. Japán hangja. Fiala Ferenc Válasz az áfiumokra. 1942. Japán. 3. Összetartás. és h.: Az orosz titok. Tusnádf. 7. Sylvester. Röpirat. 1941. Fricke. Férfi. Fleissig József: Szibériai napló. Berthold: Anglia a világ kalóza. Bp. E. Otthon. Függetlenség évkönyve 1942. Földalatti összeesküvők. Centrum.) Bp. Forrai Sándor dr. Révai. Centrum. restauráció. Fraccaroli: Vörösek és fehérek. 1926 és 1943. Fiala Ferenc Erdélyi levelek. Danubia. Bp. Stád. Forell. 15 . Közp. Révai. K. Flack. Új zsidótörv. Kereskedők könyvtára 6. 1943. Auswärtiges Amt 1939-41. 1934. "Wiko" k. Stádium. Szenkó. Forradalom vezetői. Finck. 1940. 1942. Pécs. 1943. 1943. Párt küzdelmi programmja. végrehajtása. 1942. Ny. Kassa.1920. évi IV.1944. E. Franklin. Riport. Földi István: Felszabadulás. Fried Ferdinánd: A világkereskedelem jövője. Freesz József: Hivatásrendi gazdaság. A. A modern gazdasági élet megszervezése. Hans "Függetlenség" napilap kicsinyített légi kiadása.) Bp. Fritz v. Bp. Artur: Gyarmati hadviselés Európában. Kispest. Fiala-Nyékhegyi: A magyar sajtó igazi arca. 1942. Forzano: Száz nap. 1941. 28-án. Miner. k. eszközei és haszonélvezői. Könyv. magyar élet. Forzano Caesar. é. 1943. Bp. A. k. Szoc. J. Tarka regénytár. Fiala Ferenc: A nyilas egységtárgyalások okmányai. Centrum. 1920. 1935. Bp. Bp. Magyar-Német Társ. Franciaország. Freisler. 1934. Bp. Bp. Földvári Béla dr. Pázmány P. Bánsági ny. Athen. Centrum.'44. Emese k. Klny. Franklin. Keresztény Nemzeti Liga. Franciaországi hadjárat 1940. tc. Finnek titka. Bp. 1942. Funk. Bp. Stádium. Bp. aki látta Sztálint. France. Henry: A nemzetközi zsidó. 1935. Bp. Anglia. Held. 1941. Franz. Bp. Forbáth Ferenc: Szibéria poklában. 1941. az újságíró. Bp. Társaság. Fiala Ferenc Így dolgoztak. kiadványa. könyvkereskedés. Franz. A Magyar-Finn Társ. Bp. kiad. 1937. Földes Éva: Mussolini. n. Bp. S. kir. Szoc. M. Függetlenség évkönyve. évi VI. Sz. 1942. Fraccaroli. 1942. 1943. Irod. 1942. Ford. A nyilas-kormány k. N. Bp. Bp.

olysói József főherceg tábornagy élete és működése. Gabányi János: A magyar nemzet története. Bp. Gayda." 1940. Gellért Vilmos Sértő Kálmán élete. Virginio Mit akar Olaszország? Ford. Bp. Bp. Kapisztrán. A m. Bp. Juhász A.Sz. Lingua. Magy.Feltámad még Magyaro. 1943.: Widmar. Garamszeghy Sándor v. Géber Rezső Ádám: Az 1939. f. Fülöp Béla: Kereszténység és kommunizmus. Gáldi László: Mussolini és a modern olasz stílus. Mérnökök. Az "őszirózsás" forr. Virginio Roosevelt félrevezette népét. Ho. 1936. Novissima. Geöcze Sarolta: Az ezeréves ország. Renaissance. Szerző. Garay Lajos: A pécsi m. Gabányi József. Győr. is az Úr nevében. Steph. Klny. Bartha Miklós Társaság. Gaskó Dezso: Finn-magyar kapcsolatok. Gál Sándor: Németország nyersanyagtermelése számokban. Bp. Stádium. Csáky. Bp. 1923. Bp. 1941.: Jud Süss. Bp.: Láttam a finn csodát. 1942. kiadás számára átírta Höpp Henrik. Centrum. 1940. 1943. Gábor Géza: A fajkérdés és a magyar faj. Bp. Gál Imre: Mit termel a Harmadik Birodalom. olysói: Mártírjaink. Gál Imre Polgár a viharban. Bp. Stádium. 1938. évkönyve az 1940/41-1942/43. évről. Bp. esztendő története. Bp. a kémnő. 1942. Geréb Árpád: A Kárpátoktól a Dnyeperig. Erdélyi Férfiak Egyes. Szerző. A szerző. Bp. Bp. Athenaeum. 1942. És mégis győzünk.: Az irredentizmus. Bp. 1942. Bp. Gábor Géza dr. 1920. Bp. Pécs. gép-. Gerő Ernő: Fajvédelmi házasságkötés és házasságbontás. 1937. Nyilask. sz.: Vörös bilincs. Sopron. 1943. Achim. Franklin.Nemz. szakirányú iparostanonciskolájának 1940/41. szemléltető magyarázata. Bp. Gáspár Ármin: Oláhok bűne. az "Egyetemes Philológiai Közl. Gábor Géza. Gabányi József. BudapestKaposvár. Könyv. Bp. Debr. Gayda. évi II.-Szerelemhegyi E. 1939. 1924.Führer és népe: A Führernek Németországért és a német népért végzett munkásságáról szóló könyv.és Lapkiadó rt. Bp. Gellért Vilmos: Az óceán hősei. Füzesi Árpád: Tanulmányút Hitler Birodalmában. V. Fűrész Mária: A zsidók kereszténygyűlöletéről. Géczy Gyula: A német hadsereg rendfokozati jelzései. füz. Virginio: Az olasz-francia ellentét. Gálffy Bódog: Tűz. 1928.-Bp. A szerző. N. évkönyve. Bp. 1941. 1920. Bp. Róma.és hajógyár rt. Bp. tc. Bp. k Gamma Finommechanikai és Optikai Művek Rt. Stádium. Gádor István: Egy névnap története. Antonio. 1938. Villamossági. L. Ganz és Tsa. 1940. Gehrig Oszkár: Bombazáporban Európa kultúrája. zsidótörv. Bp. Gayda. Gády Béla: A munkás a fasiszta Olaszországban. Gaál Jenő: Kényszer-kivándoroltatás. Bp. Gallus Sándor: Nép és föld. esztendő története. honvéd hadapródiskola története. 1939. és a proletárdiktatúra áldozatainak meggyilkolása. R. Új Auróra. k. 1922. Gábor Áron: Magyar haditudósító túl a Sztálin vonalon. Ganz Á. vagon. Gál Imre A magyar kommün története. 1942. I-II. Gáspár Ármin: "Erdélyért" hóhérok és mártírok. Testvéreink szabadságharca a sajtó tükrében. George. Bp. 1932. 1943. 1943. Bp. Gábor Á. Gergely Pál: Székelyföld mindig zöld. Gazdag Lajos-Szabolcs Árpád: Mezőtúr és Túrkeve a forradalmak alatt. Bp. 1941. köt. Gellért Vilmos Szovjetamazon. Gergely Ádám: Itt végződik Európa. Bp. 1941. Makkay L. Duna. Sopron. 1937. Gáspár Jenő: Az 1942. i.-Vándor K. lelki és testi megkínzása. propaganda. Humoros költői elbeszélés a kommunizmus korából. J. A szerző. 1945. Held. Bp. Gerő Sándor: A tűzharcosok útja. Centrum. Ifj. Glória. 1927. 1930. évi IV. Gáspár Jenő: Az 1943. k. kir. Előszó: Antal I. 1942. 1941. Gál György: Marion Duncan. 1941. Bp. 16 . Máté.

1937. Bp.: Vitézek a világháborúban. Ford. Bp. 1932.: Kun Béláék 133 napos rémuralma. 1931.: Lázadás San Maricán. Berlin. József dr. Gides. Állam. Gramantik Margit: Kigyúló csillagok. Bp. Tokay István. József dr.Ghyczy Béla Tervszerű terjeszkedés. 1937. Bp. Bp. Ferdinánd: Anglia "annektál". Bp. Gral. Göbbels. Ném.-Kázméri K. Görgey Aladár: Nemzetvédelmi útmutató. 1932-35. 1943. 1944. Bp. 1941. Dura. Göbbels. József dr. tört. Erich: Hermann Göring egyénisége.A. Gyllenkrok: A német hadviselés. Györgyi: Itália hadrakel. Bp.: Fiala Ferenc. Gömbös-kormány nemzeti munkaterve.: A német büntetőjogalkotás a háború alatt. Gomez. Görgey Vince: Hajrá páncélosok. Bp. Bp. 1944. Pátria. Göbbels. Győri levente nap. Bp. Inf. Müller. Berlin. magyarok.-ból. Bp. 1935. Kommunizmus álarc nélkül. 18. munkássága. miniszter. Korunk Szava. 1937. Szemle Társ. József dr. 1934. Göbbels. Febr. Bp. A. Bp. Grieger Miklós: Népkirályság és diktatúra. 1942. 1921. 1937. GyOSz vakmerő rohama a jobboldali Magyarország ellen. Bp. Veszprém. Hornyánszky. Görgey Vince Ötvenezer kilométer. Kis Gy. Göbbels. Szolg. Gravácz Ferenc: Száz oldal háború. Bp. V. Grób Imre: Hét év Szibériában a krasznojarszki pokolban. a zsidótörv. Göbbels. A zsidók akarták a háborút. József dr. József dr. 1919-1921. Bp. József dr.-ról és ellenforr. vez. Bp. 1943. Goltner Dénes dr. 1942. 1935. Gritzbach. Gombor Zoltán v. Stádium. Bp. A világbolsevizmus álarc nélkül. Gurgély István: Út a nemzet jövőjéhez. József dr. bir.: A német nép totális háborúja. Győri I. 1944. Bp. július 26-án. A. július 24-én tartott beszéde. József dr. József dr. Naplóm.. kényszerű elvándorlás. Bethlen. Stádium. 1941. bajt. Beszéd a berlini Sportpalastban 1943. Gömbös Gyula: Egy magyar vezérkari tiszt bíráló feljegyzései a forr. M.-Vári dr. Bp. 1942. 1935. 1943. Bp. az 1936. Gömbös Gyula arcképének ünnepélyes leleplezése a N. Stádium. Bp. Rádióbeszéd 1944. Göbbels.1920. Centrum. Pártjában. évi nürnbergi pártnapon mondott beszéde. Miénk. 1921. Centrum. 1937. André: Utazásom a Szovjetunióban. korlátai között. Szabó és Uzsaly k. 1920. A három esztendős munkássága. 1935. A szerző. Bp. Levente hírközpont. Gulyás Pál: A kommunista könyvtárpolitika. Szabadka.Ist. 1942. 1935. Gutheil Jenő: A kommunisták uralma Veszprémben. Egy. Stád. népek emelkedése és hanyatlása. Franklin Társulat. Bp. egy. Stád. 1927. Gockler Lajos: A nevelőoktatás vezérkönyve. Bp. Göbbels. évi nürnbergi pártnapon mondott beszéd kivonata. 1932. 1943. Gyomay György: Ébred a magyar föld. Müller. Centrum. Gömbös Gyula A nemzeti öncélúságért. Cserépfalvi. Hamburg. Müller. Győr 1930. Bp. Görgő Tibor: Higgyetek. érdek. a Magyar Jogi Szemle 1940. 1942. 17 . Berlin. Bp. 1919.1940. Gratz Gusztáv: A bolsevizmus Magyarországon. évi nürnbergi pártgyűlésen tartott beszéde. Hódmvh.-be tömörült Hollós M. Franklin. Győr-Moson-Pozsony csonkavármegyék felavatott vitézeinek fegyvertényei. Gratz Gusztáv: A forradalmak kora. Groszmann dr. és munkaváll. 1943.: Megengedett és színleges iparűzés. Athenaeum. évf. 1943. Gömbös-kormány nemzeti munkaterve. 1921-41. Gurthy Jenő: Barázdát szánt a könny. T. Kertész. Stádium. Bp. 1941.-ról. A Gyenes János: A Turul Sz. 1943. Gondolat. Gyomlay László: Felvidéki kis magyar diákok. Centrum. Ghyczy Béla: Magyar mezőgazdasági idénymunkások a német-birodalomban. Berlin. H. Szt. Göbbels. Bp. A spanyol helyzet igazi képe. 1940. E. Göbbels. Klny.

Harccselekmények a német hadsereg 1939/40. Hankiss János: Tormai Cécile. kir. 1937. 7. Versek. Hajtó Henrik: Miért kell győznie Németországnak? Bp. 1942. Miskolci Jogászélet K. 1943. 1942. 1934. 1939. 1943.: Összetartás. Urbányi ny. szám. dr. vagy felekezet? Bp. Bp. Bp.-Dobrovits K. 1905. végrehajt. Bp.A zsidókérdés és a keresztény térfoglalás végleges megoldása. Haendel Vilmos.: A Szovjetunió polgári perjogának alapvonalai. P. Politika. Haendel Vilmos. Haendel Vilmos dr. Bp. 1926. Sz. évre. 1926. dr. Hajdú István: A második zsidótörvény föld-birtokpolitikai rendelkezéseinek magyarázata. Szerző. Hadbavonult olasz művészek kiállítása. Felpétzi: A soproni zsidókapu. Urbányi. Halász Pál dr. 1943. tükre.: Politikai földrajzi világkép. Bp. Bp. Képek a Szovjet elleni hadjáratból. István: Faji értékelés. Szemes kiadás. Hadak útján. Bp.1942. Bp. Szerző. 1936. Haller István. dr. Haller János: Nem! Vezérfonal iskolák részére. Szerző. Hanák Tibor: Az új német középiskolákról. Singer és Wolfner. Apostol. Halál népbiztosa. erő. 1941. Ifjak Tár. Hargitay Tihamér: Bolsevisták Magyarországon. Haller István Harc a numerus clausus körül. 1919-1920-1921. Haendel Vilmos dr. 1941. A Szerző. Tört.1940.. Haller István: Faj-e a zsidóság. 1937. különös tekintettel az iparra és a kereskedelemre. Korszerű belhírverés. Magy. Kft. 1919. Bp. Hajdú István: Nagymagyarországért. rendelkezéseinek végrehajt. Bp. földbirtokpol. magyar virtus könyve. Haltenberger Mihály dr. regény. Richard: Varázssipkában a föld körül. 1928.Fr. dabasi: A fasiszta Olaszország agrárpolitikája. 1940. M. hadjárataiból. vonatkozó újabb jogszabályok. vonatkozó újabb jogszabályok. Bp Tébe. Halla A. A. Bp. Hangya naptár az 1944. Heinrich: Közösség és kultúra. sz.: Mo. A szerző. Miskolc. Honvéd vfk. földbirtokpol. 1938. és a föld mai hét nagyhatalma. 1942. Bp.o.A keresztény politika.dem. Harcoló magyar honvéd. Haller István. Hangya Közp. Gyula diák: Gyújtogatás. Bp. 1939. Bp.: A második zsidótörv. Főv. Képek a Szovjet elleni hadjáratból hat nyelven közölt magyarázattal.-Szabó J. 1938. Haffner Zsigmond: Tábortűznél. Ha magyar vagy. A szerző. 1927. Szer. Hajdú István: A második zsidótörv. 1938. Hamvas József: Budapest megújhodása 1924-33. Magyar.. Bp. Miskolc. Hellas.. Dr. Bp. Harcoló magyar honvéd. Halmágyi László: Az új gazdasági rend és a magyarság. Szamuely Tibor gyilkosságai.. Bp. Haller István: Le az álarccal! Vagy a szoc. Kókai. Felvidéki pol. Bp. Stephaneum. Hajas Imre: Sztálin élete. foglyok S. és soha többé. tanulmány. Berlin.: A nemzetiségek. 1926. Haller István Szocialista-kommunista csőd. Halfeld. 1941. 1942. Halliburton. Mo. K. története. Tolnai. Hajdú Mátyás: Előre. 1919. kézikönyvt. Bp. Bp. H. (Frontregény. Bp. Valahol a Don mentén. 1928. 1939. Bp. Hargitai K. Hajdú I. rend. 1942.N. alkotmánytan és közigazgatástan. Athen. 1942. Hacsak Géza: Ausztria. M. 1943. A ker. Debrecen. Bp. pol. Bp. 1923.nemzeti értékelés. Bp. 1938. M. Bp. VI. Bp. Harms. Bp. pártold a magyart és ne hízlald ellenségedet! 1939. pol. Bp. 1942. 1944. 1941. honvéd vezérkar főnöke. Bp. Athenaeum. Hollósy. Nem. Népművelők. 1941. k. Lőrinczy. Harmjanz. 1927. Hadak útján. Szerző. 1942. K. Szenkó. Hajmóczi Károly: Lesz még Nagymagyarország. sz. Stephaneum.Győry Jenő. Pécel. Sylvester. 18 . Adolf: Az "Athenia" eset. Hangel László: Mit élt át a Felvidék? Kassa. Külügyi Társ. Hargitay Tihamér: Amiről dalolni kell. Bp.) Bp.

prospektusa Bp. évfordulóján tartott rádióbeszéde 1944. szervezete és tagjainak névkönyve. Hire.1941. E. Hefty Frigyes v. Vikt. Bp. Bp.. Heinz: Ketten Anglia ellen. 30-án a Sportpalastban tartott beszéde. Hitler. nagyok uralkodnak hazánkon.szoc. Hitler. Hazaáruló vagy! Ha pénzed az ellenséghez viszed! Bp. besz. Centrum. P. jan. Adolf 1940 a német nép vezérének és kancellárjának beszéde Münchenben. 1941. Bp. hazudnak! Becsapják a munkásokat! A nem. Ath. 1942. okt. Sárkány. Helmeczi István: A zsidókérdés. Hindy Zoltán: A korszellem. Hehs Aladár: Nyilaskereszt-e a magyarság útja. Adolf 1940 a hatalom átvétele 11. Harza Lajos dr. Bp. 1941. szoc. Centrum. Bp. Stádium. Bp. Bp. Bp. Heldes: Légiháború 1938-ban. Bp. Hegedős Gyula: A vörös gyár rabja.. Novák. kieg. Roosevelt háborús felelősségéről mond. Három csillag.. Bp. Hefty Frigyes vit. 11-én a Bír. Bp. rend. Bp.M. rendelet. munkaértékelés. Kökényesmindszent. 1937. 1943. Bp. Mégis repültünk.Harsányi András: Miénk a holnap. Nagykovácsy M. Bp. Walter: Lángszórós különítmény. és a fajvédelemről szóló 1941. Lovik K. évi tc.: Hetedik hely. Heeresgruppe Süd: Bosszú Pap Tamásért. nov. Bp. Bp. Hetényi Imre: Amikor a rend ore voltam. Pantheon. Hetey Zoltán: Ady Bandi-Ady Endre. 1943. Span. Hitler. Bp. Kapy D. 1942. Jean de la: Földönfutó Franciaország. 1936. Forrás. 1944. Hefty Richárd: Adatok az ellenforradalom történetéhez. Hegedűs István: Őrségváltás. A. Adolf 1940 1941. Viktória. Hitelezők kielégítése a zsidó ingatlanokból. 1943. 6-án a Bir. Szt. Adolf 1940 beszéde a Badoglio-kormány árulásáról 1943. Tér. 8-án a müncheni polgári sörözőben tartott rádióbeszéde. Hitler.: Az új zsidótörv. Hitler. Helmuth. Klny. Centrum. magyaráz. 1929. Stádium. 52. Turcsányi. Nemz.15/1942. sz. Bp. 1942. Háborús meghatalmazások zsidó ingatlanokra. Bp.. jan. Hegedűs Gyula:-45 fok. Gyűlésen F. Centrum.: A nemz. Bp. 30-án. 1920. Hitler. Heyde Lajos: A német munkás helyzete. 1933. 1941. Hálás szeretetünk. Sinka István. Jagits J. Hegedűs Bertalan dr. okt. Stádium. 1941. Magy. szol. 19 . 1944. Hat haditudósító a vörös fronton. 1937. 1941. 20 éves alapítási évfordulója alkalmából mondott beszéde. 390/1943. Urbányi J. 1944. 1942. Neuwald. 3-án a berlini Sportpalotában a német téli segély mozgalom megnyitása alkalmából mondott beszéde. 1942. szept. Franklin. május 4-én.: Repülők előre. és végrehajtási rendeletei. 1942. Bp. 1942.. I. Bp. 8. 1941. 1939. 1940. dec. 1939. Adolf 1940 1941. A.Centrum. Hellebronth Kálmán: Vitézi rend tört. Athenaeum. 24-én Münchenben a N. H. Szeged. Adolf 1939. Herczeg Géza: Kun Béla. Háborús tízparancsolat. Jakab. Ált.Mezőberény. Hermann Imre dr. 1943. 1944. Házassági törv. Miskolc. Bagó. stb.. Bp.: Katolikus egyháztörténelem. 10-én. Berlin. 1942. Hazudnak. Adolf 1940 1940. Hitler Adolf beszéde 1941. Máthé. Bp. 1940. 1942. régi harcos bajtársai előtt 1943.. Héjjas Iván és a rongyosok. részl. 1941. Heller András: Mussolini földreformja. Bp. kivégzi a szociáldemokráciát. 1942. Röpirat. Bp. Bp. 1942. Hazatértekért. a mozgalom főv. Stádium. Hézser László: Harc a magyar jövőért. febr. Hitler. Bp. T.764 eln. Hefty Frigyes vit. Bp. Hitler. Adolf 1939. 1944. Ford. Helle Ferenc dr. Adolf 1940 1942. I-V. Hitler. Stádium. nov. M. Német Inform.: Balogh Barna. Bp. 1944. Heeresgruppe Süd A háborús bűnöző Roosevelt. 1942. Sértő Kálmán. Bp. Bp. Heiczinger János: A szovjet falu orvosi szemmel. 1941. Stádium. Bp.: A magyar-német művelődési kapcsolatok tört. Írták: Erdélyi József.-szoc. Gyűlésen elmondott beszéde. Bp. A Baross Gyáripari csoport évkönyve. kiad. Heidrich. D.

1942. Centrum. nemzetiszocializmus bírálata. Homa Gyula: Irányított gazdálkodás. Hitler-Göring-Ribbentrop beszédei a negyedik háborús tél küszöbén. Bp. Bp. 1938. 20 . Athenaeum. előszavával. Honvédeink Vörösországról. Pázmány Péter Irod. ápr. Könyvtár 11-12.pol. Centrum. 1-én. Adolf 1940 birod. Adolf beszéde a Birodalmi gyűlés előtt 1940. Hírverési és rombolási feladatokra felengedett angol szabadléggömbök ismertetése. Holló József: Az új Horvátország. Kisemberek. 1937. Horthy Miklós. I. 1936.Bp. Árpád. Homo Sapiens: A kapitalizmus. Horváth Jenő Milleniumtól Trianonig. nagy hősök. Hóman Bálint Magyar sors.V. 1936. Singer. Hitler. Honvédelmi minisztérium: Leventelány. Hitter József: Spanyol tűztenger. Burkus. Bp. Göbbels J. Holló József: Az új Horvátország. 1940. Kókai. Szefhe. 21-én. Hitler-Jugend. Bp. 1940.Rend. 1942. Gulácsy I. Bp. 1936. 1941. Hitler. 1943. 1940.n. Bp. Bp. Nemz. Bp. jánosházi kis: a szárnyaszegett magyar sas. Dr. században. Honvéd naptár. Bp. 1942. Forrás. hó 7-én tartott beszéde. Bp. Stádium. 1942. 4.M. Horváth Jenő: Az országgyarapítás története. 1933. 1935-41. Bp. Bp. Bethlen. Hivert Dezső: Munkáskérdés. 1925. ünn. rész. Hitler. Adolf 1940. 1941. Hoór Károly: A numerus clausus. 1942. Vác. III-IV. 1942. 1942. Horváth Jenő: Magyarország helyzete a háborús Európában. Bp. kérd. Pál. Eggenberger. Max Graf: Spanyolország megmentői. Hoyos. Középeurópai kérdés változatai a XX. István T. Előszó: Artur Axmann. 1938. Holló József Spanyolország rémnapjai. Bp.: Népboldogítás vagy népbolondítás. 30-án a berlini Sportcsarnokban elmondott beszéde. II. 1920-41. Pallas. Deutsche Zentraldruckerei. kiadás.. Bp. 1-9. Bp. Hitler.I.1943 Horváth József Nemzetiszocialista nem vállalhat kétféle lekötöttséget. Honvédeink az új hadak útján. Versek az orosz harctérről. Bp. kanc. 1943. Pécs. fasizmus. Hitleri árjatörvények teljes szövege és magyarázata. márc. 1939. jan. Mone kiad. beszédei. vez. Honvédelmi ismeretek. 1942. Berlin. 10 éves a. Bp. hősi kultusz. 1944. Horváth László: Őseink nyomában. Höpp-Dinnyés Világhíradó. A szerző. 1943. Bp. Horváth János. Hírlapk. márc. Í. 1943. Berlin. Bp. K. Adolf 1940 felhívása a német néphez és hadparancsa 1944. Bp. rész. Veszprém. Bp. Külügyi Társaság kiadása. Levente Hírk. Korunk Sz. Hortobágyi Károly: Kis káté. Athenaeum. 1941-42. Bp. Magy. Bp. Adolf 1940 beszéde a birodalmi gyűlés előtt 1942. Hitler. 26-án.1941.Nemz. Hoeppener-Fletow: Senki földjén. 1939. Gyimesy Ernő: Feljegyzések a Donmenti harcokból. K. 1941. Honvédek! Veletek vagyunk. Hóman Bálint Külpolitikai irányok a magyar történetben. Kókai. Honvédelem. 1938. stb. Bp. 1941. jan. 1943. Bp. Stádium. 1942. Hoitsy L. Hitler. Adolf birodalmi kancellárnak a birodalmi gyűlés 1936. 1943. röpcédula. Horthy Miklós. M. Bp. Horváth István: Az olasz politikai gondolkodás jellegzetessége. 1940. Szeged. Müller. Höpp-Dinnyés Kellett neki rohamsisak? Bp. 1944. július 19-én. Centrum. '42.E. 1940. Hitler. Horváth Lajos: Keresztény szocialista kiskáté. Horváth József: Harc a titkos társaságok ellen. Bp. 1939. 1932. Bp. 1934. Bp.Hitler.nagybányai Horthy István kormányzóhelyettes urunk hősi halálának emlékére. 1943. 26.-nak az ifjú Németo. Hogyan lehetne megvalósítani a nemzeti munkatervet. Holló József Moszkva. Hóman Bálint A nemzeti kormány a népért és a hazáért. Kapisztrán. Bp.: Csathó K. T. 1940. Adolf: Harcom. szocializmus.Népn. Horváth István: A fasciók és korporációk kamarája. magyar hivatás. Adolf 1940 beszéde az elesett hősök napjának eml. Népirodalmi Vállalat. Bp. katonaszellem. A szerző. Bp. Szt. M. Berlinben 1943.

Bp. Huszár Károly Adalék a titkos politikai pártok történetéhez. 1938. Szerző kiad. Illyésné Ferenczy E. élet nagy kérdéseiről. Illetmények arányosítása a zsidótörvény végrehajtásánál. Huss. Az. M. Held. Bp. beszéde 1944. 1941. Húsz esztendő határkövénél. 1934. Bp. 1934. Bp. Bp. Bp. jelentése az 1943. Bp. 5000 szabadkőműves névsora. István: Zsidó veszedelem Magyarországon. Bp. Huszár Károly: A proletárdiktatúra Magyarországon. Bp. Incze Antal: Mit tanít pártunk programja a nemzetszervezetről. 1942.) Hunt Béla: Szemtől-szembe a vörös pokollal. Huszonöt elbeszélés. Athenaeum. 1935. Huszár Károly Szózat a keresztény munkásokhoz. Párt. '41. 1938. Centrum. Hubay Kálmán Hungarista programm. Szemes kiadás. Program. Imrédy Béla vit. Turul. Rózsa K. A bp. Bp. 1940. 1934. Centrum. Imre Jenő: Világfűszer. Húsz év a magyar fajpolitika szolgálatában. 1941. A M. 1942.biológiai I. 1919. 1920. Stephaneum. Hunnia Csónakázó Egy. Bp. Bp. Központi Sajtóvállalat. Huszár Károly A szabadkőművesség nemzeti veszedelem. Egyetemi nyomda.1940.-i cserkészker. évről. Bp. Nemzetvédő kiad. Bp. programja. Székesfehérvár. 1930. 1941. Hung. Bp. Bp. Stádium. Stephaneum ny. Bp. A Magyar Élet Mozg. Illés József: A ruszinkói kérdés. 1903. díszközgy. (Zlinszky István beszéde miatt. Élet. június 22-én. Bp. első nagygyűlésén elhangzott zászlóbontó beszéd. Illésy Mátyás Az utolsó sorozat. 1939 Hóman Bálint: Német-magyar sorsközösség. Richard dr. 1939. 1920. Incze István: Keresztény vagy?. 1938. Hunyadi József: Keleti front. szociális gondolat. 21 . 1926. Ifjúságunk időszerű sorskérdései. 1941. Huszár Károly: Zsidóméreg. n. Újságüz. Új magyar út.Höpp-Dinnyés: A helyzet a következő. 1941. Stádium. N. Stádium. 1928. 1942.) Bp. A Talmud népies ismertetése. N. Húszmilliós magyarságért. Bp. Ilosvay Bálint: A cionista mozgalom története. Imrédy Béla vit. Magyar-Német T. Igaly Cs. St. Jövő. Új Értelmiség. 1940. 1941. Athenaeum. Igazságot Magyarországnak. M. Bp. Bp. Bp. 1943. 1943.Milyen lapot olvasol? Bp. Ifjú-Levente szolgálata. Imrédy Béla vit. Illésy Mátyás: A kísértet-tank. Szerző. Az új Európa irányító eszméi. 1903. Illés József: A ruszinkói kérdés. '28. Bp. 1940. 1942. 1944. Stádium. Huszár Károly: Katolikus Actio szociális gondolatai. Imrédy-Rácz-Jaross: Magyar Megújulás Pártja. Bp. Debrecen. Egyetemi ny. é. Bp. Illés Iván: Éjféli kiadó. 1941. Bp. 1929.: A gyűrűs zsidó. Bp. Bp. Hubay Kálmán: Három interpelláció. Nemzeti eszme. Szerző. Külügyi Társ. 1939. Pécs. Bp. Múlt és jövő határán. Steph. Bp. 1941. Dante. Bp. Hóman Bálint: Beszámoló beszéde az új magyar életet teremtő kormányzati tevékenységről. Ősi földön új életet. 1942. Bp. Incze Antal: Imrédy (Béla). 1942. Bp. '40. Imaoka Dzsuicsiro: Új Nippon. Actio Catholica. Javaslat a zsidókérdés nemzetközi megoldására. Huszár Károly Az égő Oroszország. Bp. Bp. Huszár Károly Mi történik Oroszországban? Bp.: a nemzeti szocializmus Németországban és a Nemzeti Liga Magyarországon. Imrédy Béla vit. biz. A. Hubay Kálmán Magyar nacionalista külpolitika. Bp. Imrédy Béla vit. Hunnia Csónakázó Egyesület jelentése az 1943. Bp. évről. népi egység.: Egyedül vagyunk! Klny. 1939. Bp. az Új Magyarságból. Beszédek a m. Huszár Károly Korunk sebe és a nyomor vámszedői. Hubay Kálmán Két forradalom. Bpesti Hírlap. (Frontregény. M. Klny. Központi Sajtóváll. Incze Gábor: A mi életterünk. Stephaneaum. Szoc. Bp. Bethlen. Imrédy Béla vit. Igali Béla: Egy műegyetemi zászlóaljtag naplója. Kókai E. 1939.

I-IV. 1-én tartott ünnepi közgyűlés József kir. 1933. fiúiskolában és leventecsapatában. Bp. sz.: Csatarepülők. Magy. Imre G. I. 1941. 1940. Intézkedés az 1942-43. József Ferenc fhg. 1943. Bp. Buschmann. 1938. Istóczy Győző Országgyűlési beszéde. Egy történet az orosz paradicsomból. Ébredő Magy. Bp. 1937. Stádium. Bp. H. 1942. Juhász Andor: Halló. A. 1927. Jugoszlávia és Görögország viszályára vonatkozó okmányok. kézdiszentléleki: Múlt. jövő. M. 1943.000 km. Istóczy Győző Emlékiratfélék és egyebek.1938. Istóczy Győző A Magyar Antiszemita Párt megsemmisítése és ennek következményei. Bp. Bibliofilia kiad. Incze Kálmán: Új szomszédunk "a Szovjet". Turáni füz. Bp. Tolnai. Bp. Pécs. 1944. Könyvb. Bp. Járomy Árpád vit. 1942.: Erdély múltja. 1943. P.ny. Színmű 3 felvonásban. Szombath. Jagow: A Führer rohamosztaga. Tisza Gy. 1940. Népm. Juhász Viktor: A proletárdiktatúra és előzményei Székesfehérvárott. Gerhart: Élettér. Bp. máj. Incze Sára: Konkolyhintők. Jákó Margit. Centrum. Centrum. Bp. Bp.. Így láttuk mi Németországot.. Bp. Istvánfalvy Miklós: Bajtársi szolgálat és más hazafias áldozatkészség a gyulai községi polg. Centrum. Japán Turán Szövetség. k. jelen. hg.: Térkép a magyar antiszemita párt megsemmisítése s ennek következményei című 1906. Honv. megnyitó beszéde a MTA 1937. 1943. Jankovics Marcell Húsz esztendő Pozsonyban. M. Jánosy István: Vitéz Horthy István. 1943.: Fajvédelmi gondolatok. Bp. Bp. 1939-41. Bp. Jehlicka Ferenc: A revízió és a szlovákok. Bp. Indulunk. G. Buschmann. 1942. Bp. 1942. József Ferenc kir. Évkönyv.) Jenik Béla. 1925. T. Bartalits J. 1880-91.k. a repülő. Istóczy Győző dr. 1943. 2491/3/11. Jákó Margit: Múlt. 1904. Jakab Árpád: A zsidóság szerepe Kassa gazdasági életében. Bp. újhelyi: A zsidó bűne. 1940. Jentsch. Centrum. itt Róma. jövő. A múlt. Bp. Fáklya k. Bp. Bp. Bp. hitlerizmus. Bp. 1942. 1904. Istentelenek. Bp. Társ. Cserépfalvi.n. Bp. E. Bp. Bp. Incze Kálmán. Japán és a keletázsiai nagytér. Jankovics Marcell: Egy század legendái. k. szárazajtai: Háborúk a nagy háború után. szárazajtai: Gyilkos harc az olajért. Levente Hírközpont. József kir. hg. Bp. Jentsch.n. (Adatok n. Turán Szöv. 1941. leventekiképzési évre. Jó forrás. Julier Ferenc: Tűzben az ellenség ellen. Japán katonák. Isten nem csúfoltatik meg. 1934. 1942. Jánoss Imre: Oroszországi napok. Irsay József: A Strypától Budapestig Szibérián át. Bp. magyarnyelvű kép.1942. Izraelita vallásfelekezet jogállása. Bp. M. jelen. 1939. Istóczy Győző: Öt országgyűlési beszéde a zsidókérdésről. Bp. 1941.: Állam és család. Szerző. ny. Intelem a zsidósághoz! Rendkívüli kiad. Juhász Andor és Juhász Sári: Ez történt Ausztriában.: Marxizmus. 1933. Incze Kálmán. Kosmos. Istóczy Győző 12 röpirat. szárazajtai A vajúdó új Európa háborúi. 1911.: Élni akarunk! Bp. jelen. 1943. Bp. Bp. Rechnitz ny.M Irlen. 1941.Incze Kálmán. 1943. Tíz beszámoló kiváló magyar diplomás nők tollából a német nők munkájáról. jövő kiad. országgyűlésén tartott beszédei. Magy. Kalot k. 22 . évben megjelent röpirathoz. 1942. Sárkány. I-II. 1926. Jehlicska Ferenc: A tíz cseh csapás Szlovenszkóban. B. Bp.'38. 1937. 1906.é. Szoc. 1944. M. Devecser. hg. Johannson. Családv. Bp. Faj. Buschmann. Johann: 40. 1939. Gerhart Az USA. Dombóvár. 12. Beth. Bp. M. Sarajevótól Berchtesgadenig. mint az erőszak országa. Bp. sor. A Magyar Szocialista Párt programja. sz. Turán néprajzi térképének ismertetése. ifjúság és otthon. az ismeretlen Ázsián keresztül. Istóczy Győzőnek 1872-1896-ig volt 7. Révai. é. kötet. Stádium. Bp. Az. Sylvester. Nippon Társ. Bp.

1932. K. zsidó pénz és zsidókérdés. Kádár Gyula: Így lettem repülő.1941. 1938. Kórus kiadása. 1941. 1943. Könyvtár. Kászonyi D. 1940.: Bangha Béla. (Szovjetellenes részei miatt. 1931. 1938. M. Kárpátaljai területen a kereskedelem és ipar nemzeti alapra helyezése. Bp. 1938. 19. 1942. szám. 1942. 1937. Stádium. n. Kálvintéri: A zsidó sajtó a kereszténység ellen. Dunántúl ny. U. Athen. Karay Kálmán: A fasiszta jog 20 esztendeje. Borbíró Károlyi Imre gr. különös tekintettel a "háború" és "ellenség" fogalmának angolszász értelmezésére. M. Szerző. A szerző. Bp. 1942. Sopron.: Az örvény szélén. 1943. Kaas Albert br. Cs. Justus: Keresztény pénz. 1941. A nemzeti összefogás parancsoló szükségessége. Stádium rt. Bp.: Solymosi Eszter. Szerző. Bp. 1943. 1943. Günther: Búvárhajók előre. Bp. Kalászy Erzsébet: Trianon árnyékában. 1936. Kausz János dr. 1882. é. Károlyi Imre gr. "Korunk Szava" 1938. Vikt. Cél. Bp. Bp. Kállay Miklós: Örök a magyar! Idézetek beszédeiből. Bp. 1928. Bp. n. Stádium. Berlin. 1943. Népművelők kiad.: Vihar gyermekei. kilenc beszéde. a tiszaeszlári véráldozat. Karay Kálmán: Olasz testületi önkormányzati jog. 1937.: A zsidókérdés. Ker. "Új Nemzedék" naptára. Kállay Miklós: A magyar nép a nagy viharban. Willi: A német munkásifjúság megválogatása-támogatása-pályafutása. Kádár Lajos Istentelenek.Pápa. Hermann: Támadnak a német tengeralattjárók. 1944. Katonadalok (104 katonadal). A Magyar Alföld földművelő népének megsegítéséről különös vonatkozással a bolsevizmus elleni védekezésre. A M. Stádium. 1940.. Ernst von: Páncélosok előre.: A sárga folt titka. Reé László. Stádium. Bp.1937. Viktoria Rend Z. é. Pécsi E.Jung. Kállay Miklós Nagy idők sodrában. Ernst v. Bp. Franklin. 1924. Nemz. Komárom. Bp. 1941. A. M. 1942. Károlyi Imre: Zsidókérdés Magyarországon. Bp. Bp. 1934. Bp. Munkaműhelye. 1943. Műv. Magyar Kultúra. Kacsmári Imre: Ki volt Sértő Kálmán? Bp. Jung. gróf Tisza Istvánról. Bp. 1944. 1938. Bp. 1944. Karafiáth Jenő: Társadalmunk hibái. Bp. Kádár Lajos Kujtorgó lelkek. Bp. ny. Bp. Kádár Lajos Doni halálbánya I-II. Kayser Béla: A fasiszta testületi állam. 1942. Kecskemét. Jungenfeld. Bp. Katonák! Röpirat. Bp. 1944. Bp. Károlyi Imre gr. Katona István: A semleges tengeri kereskedelem helyzete.: Az emberfajok élete és jövője. Karay Kálmán Olaszország jogélete a háború alatt. Társaság. Athenaeum. Kapy Rezső dr. Nemzeti Könyvtár. Ungvár. Stephan. 1937. Kádár Lajos A sasok harca. Szerk.: Emlékbeszéd a Nemzet nagy vértanújáról. Nemz. Bp. Kausz József: A véreskezű sajtó. 1942. 1943. Nemzeti Klub. Bp. Bp. Kállay Miklós: A magunk útján. Karay Kálmán: Gazdasági önkormányzat Európa német fennhatóság alatt álló országaiban.: A liberális magángazdasági szabadság bukásáról és a bolsevizmus elleni védekezésről. Stádium. Károlyi Imre gr. 1942. Kárpátaljai Tud. A szerző Kalendár. Katolikus Lexikon. 1942. Bp.: A vörös harctéren. A nyilas-kormány kiadása.: Balogh Barna. Katona Jenő: Imrédy. Jungenfeld. Kastner. Révai. Ford. Athenaeum. Központi Sajtóváll. Székely és Tsa. Bp. Bp. Bp. Károly Miklós. Bp. Karner Károly: A zsidókérdés. 23 .: Páncélosok előre! Bp. Bp.) Katona Ilona M. Balassagyarmat. Stádium. Bp. Karafiáth Jenő dr. Kádár Lajos: Turáni vadászok dala. Szefhe. Kádár Lajos: Ártatlanok. Bp. Kállay Miklós: Magyar célok és feladatok a világháború negyedik évében. Bp. Klny.

1938. 1941. Korunk Szava. Nyilaskönyvkiadó vállalat rt. Kellner. 1939. Lauri: Finn évszázadok. 1940. Kertész István dr. Bp.) Debrecen. Keresztény közéleti almanach I-IV. Kertész István: Magyar nemz. Kesserling: Lengyelország felett. 1941. 1944.) Keéky István: Próféták szaporasága. 1919. Kemény Ferenc: Kinek a bűne a mo-i bolsevizmus? Bp. Kertész Dezső: Oroszországi naplóm. Mefhosz. Bp. Kerecseny János Harc a vörös diktatúra ellen. Kerecseny János A magyar Dreyfus-pör. Griff.) Frontharcos évkönyv. Stádium. M. Keyserling. Kendi Finály István dr. honvéd hadsereg. Kelemen Béla dr. 1942. J. Bp. a paraszt járomban. Kerekesházy József: A világ urai. Közp.: A világháború után. Kertész István: Magyar nemzeti szocializmus. faji alapon és a magyar politika tört. Kele József: Vörösök Szolnokon és a Jászságban. Stád. Szefhe. Kerecseny János Kárpátaljai legendák. A konzervatív világrend. (Plakát.) Bp. Kecskemét. Hollósy ny. Sík könyvek. Miczkiewicz Társ.: Vitéz Nagybányai Horthy Miklós kormányzó lengyelországi útja. (Füzet. Kemény Gábor: Verhovina feltámad. Rongyos hercegek. 1939. Darányi Ignác élete és munkássága. Kerecseny János: Mit veszített a feldarabolt Magyarország. szoc. Kékessy Rudolf: Mivel tartozunk az új Európának? Bp. Magy. 1923. 1939. 1941.és L. cs. Sajtóvállalat k.Bp. k. 1943. 1942. 1942. Kettunen. 1926. 1942. Pátria irod. 1942.: Világtört. Könyv. Bp. Pantheon.tört. Szeged. Kékessy Rudolf Vádak és valóság. Kelemen András: Sztálinék a Kremlben. évi műk. 1941. Bp. A m. 1925. A. Frontharcos Szövetség. Kessel. Bp. Bp. Hermann gr. U. Bp. 1944.: A magyar földért. 1929. Élet. Bp. nemzet múltja és jövője. Athen. Bp. a munkás börtönben. Stádium. Bp. Révai. Kertész Elemér dr. Kelemen Géza A szökevény. Stádium. 1936. Sz. rt. 1929. A. 1939. 1923-26. Pápa. 1923-26. Kerecseny János: Vér. Munkás Könyvtár. 1944.: A véres puszta. Erő és Öröm szervezet magyarnyelvű propaganda levele. Bp. Bp. Kerecseny János A vörös 140 millió A bécsi nagy kaland. 1927. M. Egyetem. Kelemen Géza: Jaj az öregeknek. II. 1942. Bp. k. 1943. Széchenyi k. Bp. (Erdélyi tűzharcosok és hadviseltek emlékalbuma. Bp. Kerecseny János: A fehér légió. Bp. ellenforr. Kemechey László: Mussolini életrajza. 1-3.Hedvig: Kraft druch Freude. Bp.-de Sgardelli Caesár: (Szerk. A magyar nemzet múlta és jövője.-de Sgardelli Caesár A frontharcos eszme szolgálatában. Bp. Keltz Sándor dr. Kelemen Kornél: Az új Európa és Magyarország.Kedves Glóriának. Bp. 1941. Kerékgyártó Imre: Az új Európa ifjúsága. 1926. Kessel.és Lapk. Kerekes Sándor: A német birodalmi munkaszolgálat. Szittya. 1942. Ford. Bp. Bp. 1942. 1922.202/43 jelenti. (A forradalom. Csáthy Ferenc. Bp. Bp. 24 . Bp. 1919. Bp. Bp. Bp. 1944. Bp. Bp. Kemény Gábor br. Kemény András: Benes jármában. 1941 Kerecsenyi János: Irredenta zsoltárok. 1938. Bibliofilia.) Keresztény gyáripar szolgálatában. Újságüzem. Keltz Sándor dr. 1842. Kelemen Géza Búcsúzik a vándor. Szittya. Bp. Kemenes Antal: Gömbös Gyula és a magyar élet. Kertész Elemér dr. Kertész János dr. 1938. Kel. Szittya. k.: Székely Tibor.: Adatok a szegedi ellenforradalom és a szegedi kormány történetéhez. vállalat. Jászberény. Bp. Kempe Rudolf: A német ifjúság védelme. Keresztes hadjárati emléklap.: A magyar külpolitika hungarista útja. terror. Bp. J.: Új világ születése. Kékkereszt győzni fog. Pantheon. 1943. Nemz. a. 1926. 1944. Kerecseny János A szélső keleti kérdés. Front.:Jelentés a Baross Gy. Bp. A kommun. Könyv. MÉP. Szolnok. Így harcolt a Donnál a 2.

(114. Bp. és diktatúra idejéből.) 25 . Kmoskó Mihály Zsidó-keresztény kérdés. Lukács-kiadás. Szent István Társ. Kalocsa. Bp. 1943. 1937. Bp.1926. Kiss Imre. Dante. Bp. 1919. Bp. Kivonat az 1930. Baja. Klaser. Társ. kiskáté. Lőcsey. 1930. Szt. 1942. 1921. Altenburger . Debrecen. 1944. Actio Catholica kiadása. 1938. Kis Sándor: Fajvédelem és munkáskérdés. Kis-Erdős Ferenc dr. Bp. Kolosváry-Borcsa-Hegedüs-Kováts-Lakatos: 450 tábori újság feljegyz. Dobay nyomda. Kirchner Gyula: Két hónap szovjet szolgálatban. 1918. és művészeti rt. 1937. 1939. Í. és az 1940. Koszter atya: Kamaszok. Kirchner Gyula Nemzeti Szoc. 1918. 1932. Emlékirat a forr. Forrás. Rákóczi. 1939. fejlődése v. összeesküvők a szerb politikában. évi II. Kolosváry-Borcsa Mihály: A zsidókérdés magyarországi irodalma. 1921. Korunk legnagyobb veszedelme. száműzött szökevény. Kiss Albin: A magyar társadalom története. 1917. ügyészség területén. Bp. Könyv. a leventékről és a leventeleányokról.Képes album a nemzet jövőjéről. Stádium. Nagykőrös. az 1934. középosztály? Bp. 1942. Bp. Gyula. Kiss Sándor Irodalmunk elzsidósodása. 1920. István. Irod. Bp. A Nemz. Két év a honvédelmi nevelés és az átszervezett testnevelés történetéből. Knickerbocker. Kibédi Varga Sándor: A nemzeti szocialista Németország. Bp. 1938. Kiss Sándor Fajunk védelméről.: Ifjúságunk egységének alapjai.és Lapkiadó. Bp. Szénásy. Kiss Géza: Erősebb a halálnál. Jakab: A fjordok tigrise. Athenaeum. Árpád. Kostya Sándor Ukrajna. 1944. 1941. Kocsis József: Búzakeresztek. Hornyánszky. Kispest. Komor: Harcok az orosz égen. Bp. Baross. Bp. Konrád Ernő dr. magyar fajiság.: Baja a forradalom és a szerb megszállás alatt 1918-21. Budai-Bernwallner. 1942. Bp. Bp. Kmoskó Mihály: A zsidóság világuralmi törekvései. Bp. 1942. 1942. Bp. 1940. orgyilkosok. 1940. 1943. Kalocsa. 1936..: Magyarébresztő március. Bp. Franklin. 1919. Párt kiadása. Bp. Hornyánszky. Magyar Lapok és Néplap. Bajai Corvin nyomda és újságkiadó üzem. Knortti Ádám: Pap. sz. Bp. Bp. Egyet. évi XVIII. Kmoskó Mihály: Miért lett antiszemitává a m. törvénycikkekből. Ladányi. hanyatlása. Bp. Komáromi János: Jegenyék a szélben. Kishindi Komposcht Egon: Zalai honvédek a keleti arcvonalon.: Vörös gazdálkodás. Apostol. Bp. egyházszegi: A zsidó tehetség titka. Kolba Gyula: Villámtérkép. Bp.: Anka J. Győr. Bp. Kiss Sándor: Zsidó fajiság. Konrád: Kémek. Kmoskó Mihály Hogyan zsidósodott el Magyarország? Bp.. Bp. 1943. Klebelsberg Kunó gr. Kornis Gyula: A magyar politika hősei. Bp... Kiss Endre: A keresztény textilker. Bp. Kiss Ferenc: Ecce homo. 1918. Nemzeti Újság. R. Bp. 1943. az 1939. Knézy Lehel dr. 1932. Arany János bajtársi törzs. Kiss Sándor Zsidókórság.: A kommunizmus története a gyulai kir. Kocsis József: Méh és az ember. 1928. Ford. H. Bp. 1940. Kocsis Géza: A kétarcú szabadkőművesség.Kalocsai N. évi XVIII. Élet. Bp. Új Nemz. H. Kiss Sándor: Modern szépirodalmunk és a zsidóság. Koszterszitz József dr. Bp.: Havas J. Kostya Sándor: Az ismeretlen ország. Oradea.fehér jólét. Stephaneum. Kiss Károly: Ahonnan elszállt a lélek. Kincs Elek-Nagy Ferenc: Új magyar nevelés. Centrum. Mefh. 1919. Szerző kiad. Kinau. 1943. Bp.: Világválságban. Levente Hírközpont. Bp. 1924. Kiszely Gyula: Szerencseállat. 1942. Széchenyi ir. Pécs. Kicsordult a magyar lélek. Szoc. Kibédi Varga Sándor Megfigyeléseim és gondolataim a nemzeti szocialista Németországban. Kornitzer Béla: Apák és fiúk. Ki Pálffy Fidél?. Hornyánszky. Kiss Kovács István: Menekülés a vörös pokolból. Bp. Légrády Testvérek. 1920. Kiss József: Az igazi Szamuelly Tibor. évi III. Szerző.

Kürenberg. magyarázatos szövegű kézikönyve stb. 1943. Helios. 1940. Bp. Centrum. Bp. Stád. t. A zsidótörv. Turul Nyomda. Bp. Herbert: A francia tragédia. Karl: Nostradamus a jövőt látja.cikk magyarázattal ellátva. Nyilaskeresztes Párt II.) Krug von Nidda: Marianne. Kovács Alajos: A m. Bp. bolsevikok. 1938.) Satu-Mare. Králl Károly ifj. évi XV. 1938. Székesfehérvár. Bp. Hungária. Kovách Mihály dr. Kult Kristófi Nagy István: Mit várhatunk a mai magyar ifjúságtól. Bp. Kuortti Ádám "Labdarúgó Sport" a nemzeti eszme szolgálatában. Hollóssy. könyvk. zsidótörv. Kozma Miklós: Kárpátalja kormányzói biztosa hivatalának elmondott beszéde. n. Kuthy Sándor: Németország háborús élelmezése és a német jogrendszer.Bp. 1942. Franklin. 1920. 1941. Kuntár Lajos: A véres Don.Kovách Imre: Magyar megújhodás felé. 1920. Krüger Aladár: A társ. Bp.1936. 1920. Bp. Kolozsvár. Bp. kötet. Bp. 1940. 1920. Vigilia. ker. Kovács József: Zsidó magyarrá nem lehet. szökevény. A biologizmus mint új életszemlélet. Centrum. M. Kovrig Béla Embersors a szovjet életben. Kovács Alajos: A zsidóság térfoglalása Magyarországon. évente Nürnbergbe? 1938. Kovács József. (500 nap Lenin országában. évi XV. 1926. harcai. Körlevél. Bp. Bp. 1938. m. Kristóffy József H. Wilhelm von dr. e. Székely hado. 1938. Kriesch. Ifj. '41. 1919. Tér könyvkiadó.: Bolsevisták karmaiban. szomorú gyászos időkből. 1939. Kecskemét. Klny. Bp. Kranz. Bp. Bp. Kóbor Tamás: A bolsevizmusról a bolsevizmus alatt.1925. Kormányok és vezérkarok kulisszatitkai. Kulcsár Béla és Kazay Ferenc: Versek. 1940. Kraft. Bp. 1944. Kövess István: A vörös fogaskerék. Szarvas Zoltán. Kellner J. száműzött. tasnádi: Krisztus és a zsidók. Minerva. Könyv. Kutasi Kováts Lajos: Az áruló. 26 . és XI.Bp.: A királyságtól a kommunizmusig. Franciaország az összeomlás előtt. ny. Győr. (Ignácz Rózsa: Hivatalnok Berta c.: Szociálpolitikai kérdések Németországban. a "Hajnalodik" c. 1936. törvénycikk magyarázattal ellátva. államjogi reformok számszerű hatása. Fréda: A halhatatlan harcos I-II. élet egyensúlyának hatásosabb biztosításáról szóló ún. Bp. Közi Horváth József: Örök vezérünk: Szent István. Kratochwil Károly. Da.: Proletárok megváltása.szoc. Bp. X. biopolitika. Bp. nyárspolgárok. Bp. Krüger Aladár 1938. és gazd. Korunk legnagyobb veszedelme. Bp. szerv. Kovács B. Bp.: 1938. Kovács Alajos A csonkamagyarországi zsidóság a stat. számából. évi bolsevistaellenes és ellenforr. szentkereszthegyi: A székely hadosztály 1918-19. Kraft. Szerző. Gergely R. a m. Singer Nándor kiadása. Közi-Horváth József dr. Körösi László: Térképek a szabadkőművesség szolgálatában. szentkereszthegyi: Egy tündöklő csillag. Kühnelt-Leddihn Erik: Jezsuiták. Kratochwill Károly. Joachim: Háború a Földközi-tengeren.Actio. 1934. Bp. Bp. 1941. Kovrig Béla: Fasizmus-hitlerizmus. 1940. Bp. Kügyi Virágh László: Mikor mi történt? Bp. Stádium. tükrében. Borsod. 1941. Körmendi Horváth József: Szózat Magyarország minden lakójához. Kristóffy József: A királyságtól a kommunizmusig. Harang. Krüger Aladár: A zsidótörvény. 1943. melléklete. Hajdúb. 1939.: Miért megyünk mi m.1939. Actio Cath. Küzdényi Gyula: A német törzsöröklési rendszer agrárpolitikai jelentősége. magyarázatos szövegű kézikönyve. Közi-Horváth József dr. Kovács Antal: Az erdélyi magyarság és a román "statisztika". 1943. 1938. Szerz. Kovrig Béla: Az új Oroszország (1917-1926). Bp. Nyékládháza. Dr.: Az angol háborús propaganda stratégiája és taktikája. Bp. 1936. Mi a "Marok". Stádium. 1930. Hollósy. Kozma Imre: Amerre most martalócok járnak. Berlin. Franklin. Krüger Aladár dr. Kuortti Ádám: Pap. Bp. politikai szemle 1938. Bp. Bp. Bp. 1930. 1922. A labdarúgás A-B-C-je.és L.

Athenaeum. Fritz: Irány Norvégia. Bp. Laky Imre: Öt év Szibériában. 1943. Held. (Oroszország.) Bp. 1940. Levente Táborozási Segédlet. 1922. Leventelányok ideiglenes foglalkoztatási terve. o. tc. Bp.) Nagyvárad. Lendvay István: Katolicizmus és zsidó kérdés. Bp. von: Bolsevizmus és a zsidó világuralom. Bp.rend. Bp. Szerk. Lehner Attila: A Magyar Népnemzeti Mozgalom megindítása. Bp. 1942. Levatich László: Miért van szükség a III. 1924. Bp. 1942.: Európa békezavarója. Magyar Jövo. IV. 1942. Athenaeum. szám. Bp. Ráth. Debrecen. Lippovitz György: Zsidótörvény (1939. 1943. Bp. Bp. Bp. Athen. Bp. Miskolc. 1942. Révai. az októberi forr. Lévai Jenő: Éhség.: Balogh Barna. Baltha. Német Bir. L Levente daloskönyv. Leventék sportszereplésének szabályzata. Bp. Bonyhád. 1942. Leitgeb: Élményeim a bolsevista Oroszországban. Párt Sajtó és Prop. Hétfő. Bp. 1940. Athenaeum. '35. 1929. Élet. zsidótörvényre. 1942. Bp. Bp. sz. Berlin. M. 1940. Bp. Előszót í. forradalom. Bp.K. Bp. Ford.L. 1944. Leventeparancsnoki káté. Bp. tudnivalók I-II. A. Viktória. A trianoni dráma revíziója. Locatelli. Lakos L. M. Levente intézmények útja. Luigi: A tobruki kém. Laky Imre Emlékkönyve "Rendőrökről-rendőröknek". 1920. Liszt Nándor: Zokon ne essék. Szibéria. 1943-44. 1942. Korunk Szava 1. Lissák György: a fehér sas országa. 1939. kötet. 1944. Lombos Alfréd: Danubius.. Mezőberény. 1943. Levatich László Milyen zsidótörvényre van szüksége a m. László Jenő: A forradalom története Hódmezővásárhelyen. Levente emlékeztető. Athenaeum Lengyel okmányok a háborút megelőző eseményekről. Röpirat.: Táborozási ügyrend. Lelkesítés és szervezés. 1921. Levél az alkotmányról. Szent István Társ.vez. Kiadja a Nyilask. Hódm. Könyvk. népnek.Küzdj te is a kommunizmus ellen! Bp. Lázár István: Vörös Számum. Lendvai István előszavával. Bp. 1937. Bp. Ráth M. Inform. Athen. 1942. Bp. Hollósy. I. H. Lendvai István: A kereszténység a horogkereszt árnyékában. 1942. Bp. Győr. Bp. Légrády Testv. Centrum. 21-én. Athenaeum.: Sárpy I. Bp. 1943. 1919. Bp. Lépes Andor: Zsidók keresztény álarcban. Lipcsey-Magyar Sándor: Dai Nippon. 1938. 1938. 1938. 1933. Testnevelés orsz. Pallas.1926. M. (Lengyelország. Génius. Lábay Gyula: Az ellenforr. List. 1928. kiadása. Bp. László Zuárd: A börsöni kommunista és más elbeszélések. Korunk Szava kiadás. 1942. I-V. 1944. Bp.: Kállay Miklós. Lantos. 1930. Lantos Lajos Béla: Merénylet hazánk ellen. Liszt Nándor: Fele se tréfa.: Szociális etika. Linkomies Edvin: Finnország háborúban. 1941. Levente és Cserkészszöv. Levente naptár. Lantos Lajos Béla: Kémelhárítás és honvédelmi ismeretek stb. Szt . A zsidókra vonatkozó legújabb. Lacza István dr. Turul Szöv. A szerző. Leventeújonc és a levente-apród szolgálata. Légrády Imre: A kommün fogságában. Hungária. 1944.) Bp. Levente legény szolgálat. Széchenyi. Kolozsvár. kiadása. Leventeifjúság lelkigondozása. Levente évkönyve. Bp. 1943.1942-43. fontosabb korm. tört. Bp. 1926-30. Bp. Külügyi Hiv. Lenin fiúk munkában. Lendvay Béla dr. A. nov. Bp.Kolozsv. 1935. 1942. 1942. k. Bp. Lantos Lajos Béla: Tengeri és légi blokád Anglia ellen. Bp. Bp. Leers. 1942. 1943. Lengyel Béla: A második világháború első két éve. Leventeifjúságunk hazánk jövője. Bp. Ley Róbert: Beszéde a munkások előtt 1941. 27 .. László Jenő A székely hadosztály és dandár harcai Erdély védelmében. Stúdium. Légi harcok okozta károk.-tól a kommün bukásáig. Kókai. Nemz. Bp. 1944. 1942. Leventeújonc és a leventeapród szolgálata A.Nagyjapán. Korunk Szava népkönyvtára 14-15. Palásti. Légrády. Szal.

Maderspach Viktor: Az oláhok vérnyomában a Fekete Tengerig. Germánia. Szerző. Bp. Ludvig Dénes: Mussolini és a sport. 1940. Nagy L.: Marikám.) Lorenz Viktor haditudósító: A kelti harctéren. Lutostansky. Lovászy Károly: Gyenge a szovjet. MOVE Pestvármegye Testedző Egyesülete működési jelentése az 1941. Stádium. Ludovika Akadémia.V. 1944. kiad. évről. 1943. 1937. Frigyes Tengeri jog és kalózkodás. Bp. Lőrinczi László: A magyar népi gondolat. Magasházy László: Serlegbeszéd a volt nemzeti hadsereg fővezérségének bajtársi vacsoráján. Bp. Lovász János: Országrendezés a Német Birodalomban. Cegléd.. 1942. 1944. Hollósy. A jövő állama és a jelen állameszménye.: Szeder J. Német partraszállás Norvégiában. Lották. Fanni A lották. Bp. Bp. Bp. sejehaj. Bp. István: A fekete remete. 1943. "Novissima". Stádium. Machay Károly Kifelé a magyar jobboldali zűrzavarból. Budai. Turul kiadás. Bp. évről. Luukkonen. Bp. 1928. Szerző kiad. Bp. MOVE. Bp. Gén. Sylvester. kiad. 1932.. honvéd Ludovika Akadémia II. Nikanor: A rémségek országából. Lützow. főcsoport évkönyve 1938-39. Sz. Luukkonen. M.) Bp. Emese könyvek 2. kir. 1942. Ma Olaszországa. Szenkó. Bp. Lovassy Andor: Százados úr. W. 8. melléklet miatt.O. 1942. 1937. M. honv. Ruszakb Magasházy László: Nemzetvédelem. Lovag A. tc. 1943. (A hozzákötött "Röptében a világ körül" c. Bp. Bp. Kováts T. Bp. Szenkó. MOVE lövészkáté. Luzsicza Géza dr. országvédelem. 9-11. Lord: Éhínség Angliában. Bp. Bp. Lützow. Lund János: Verdun. MANSZ alapszabályai. Budai. Bp. 1921. A szerző. Bp. 1943. Luzsenszky Alfonz Mi az igazság? Bp.: A kommunizmus szociálellensége. M. A.) Pest vármegye Testedző Egyes. S. Újvidék. 1943. 1921. Bp. 1941. Machay Károly Tisztázni a jelvények és világnézetek kérdését.: A pályaválasztás irányítása és a szakmai nevelés a mai Németországban. Vajda. O.Longhy A. Bp. Somorjai br.. kir. kiegészítéséről és módosításáról. (Honvédségünk élete ötszáz katonanóta tükrében. A nemzeti munkaközpont. k. Szenkó. Löbner. Bp.) Lovag Aladár: A névjegy. H. 1940. Bp. Bp. Fanni: Asszonyok a tűzvonalban. 1943.: Magyarország megcsonkításának okai. Szenkó.. kiad. tudósító oszt. Move. 1928. Bp.E. Róma. Ludendorff. Move Lövész Liga. Nemz. 1942. 1941. 1944. Bp. Levente Hírközpont. Cegléd. Bp. 1928. M. 1-3. Központi Könyvkiadó. Bp. "Rege" könyvk. 1943. 1939. Machay Károly: A nemzeti rendi állam a jövő állama.1943. Kazimir: Szovjetunió a szovjet sajtó tükrében. Lutochin S. Luttor Ferenc: Egyház és állam. 1941. Bp. 1940. Lukács József: Karddal és tollal Bp. Luzsenszky Alfonz: A talmud magyarul. Bp. Bp. Forrás. Vörös Hadsereg (röplap). Luzsenszky Alfonz Történetek. Lützow: Tengeri jog és kalózkodás. Lützow. Machay Károly: A nemzeti rendi államé a jövő.. Lymington. Luzsenszky Alfonz A zsidó nép bűnei. 1940. Lukachich Géza..kőművesség titkainak jelentőségéről. Bartos D. Kertész. 1941. Nagy Vince.: A házassági jogról szóló 1894: XXXI. Népművelő Társaság. 2. Faragó E. Írták: Magasházy L. 1940. Bp. Bp. Actio Catholica. Szenkó kiadás. Frigyes: Háború a tengeren. M.. (Szerk. 1944. Lovass János: N. 1934. tagegyesületi alakulat alapszabályai. (Magyar Véderő E.. Pannonia ny. 28 . működési jelentése az 1940. St. 1879-1919. Maderspach Viktor: Menekülésem Erdélyből. Stádium. Szerző kiad. Erich: Leleplezés a sz. Frigyes Német partraszállás Norvégiában. Lutz. 1941. Ge. (Csillagos regény. 1939 és 1940. 1943. MOVE 1918-43. Miért köszönünk felemelt kézzel? 1940. 1940. 1930. Bp. 1941. 1941. 1940. 1938.) Pécs.

1938. 1938.) Bp. Attila. 1940. Fk. Debrecen. Naptár. Bp. Egyetemi. szerk. Egyetemi ny. Bp. A. alapszabályai és ügyrendje.. Magyar Orvosok Nemzeti Egyesületének javaslata a zsidótörvényről. (Az ősmagyarok korától napjainkig. Bp. 1939. alapszabálya. Bp. Bp. Keresztény Magyar Orvosbajtársunk. 1944. Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetségének beszámolója az 1942-43. A. A. 1941.: Somody Pál. Bp. Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetségének beszámolója az 1940-41. Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetségének beszámolója az 1941. Magyar Sándor: Álmodni mertünk.. Magyar Naptár az 1942. kiadása. '39. Magyar Tanítók Otthona. Bp. Stádium. (Ballagó Imre rajzaival. Magyar honvéd Európa védelmében. A magyar a magyarért Munkabiz. 29 . dr. esztendőre. Bp. 1944.Magyar Élet Pártja. Szerk. Bp. Felelős kiadó: Fitos Vilmos. Bp. tervezet).. A. Szervezési sz. Bp.: Dr. A MANSz. Magyar káté. előadásai. Jövo. évi munkájáról. 1940. M. Magyar értékrend állama felé. kereskedők hivatalos szaknévsora. 1939. Bp. Magyar kormány 1 éves munkája Kárpátalja népéért. Magyar Naptár az 1941. Magyar Ügyvédek E. Bp. jelene. Magy. Ifj. hív a MONE! Bp. Rajniss F. esztendőre. Dr. Szegedi Ú. 1935. 1937. 1939.Szeder Magyar Tűzharcos Szöv. 1926. Steph. A. rt. Bp. Hollósy. Bp.. Bp. Hollósy. 1936. Jövő. Magyar Ügyvédek N. Egyetemi ny.-nek múltja. Bp. N Magyar Megújulás Pártjának szervezeti szabályai. Magyar Népnemzeti Párt (1. Athenaeum. Bp. Attila ny. Tanács k. 1943. 1940. Bp. Magyar Ügyvédek N. A. Bp. alapszabályai és ügyrendje. Révai. Bp. Gr. Szebb Jövő k. Tűzh. Magyar Orvosok Nemzeti Egyesülete. Magyar Diák. Bp. Szoc. 1938. vállalkozók. 1933. Magyar Igazság. Párt. Magyar közgazdaság és az új európai rend. A magyar legújabb kor története. 1935. Magyar Jobbágy: Vihar előtt. O. Európa i. Hollósy. 1933. Magyar a magyarért. Szentmiklóssy G. Ébredő M. Kalot naptár évkönyv 1943-ra."Magyar Vetés". 1944. E. Bp. Magyar kibontakozás útja. MÜNE. célkitűzései. Magyar Asszonyok Nemzeti Szöv. Kellner.) Bp. dr. évi munkájáról. Magyar Asszonyok Nemzeti Szöv. Magyar Nemzeti Újjáébredés Mozgalm. Bp. 1940. Magyar Könyv. Sz. Magyar kibontakozás útja. Magyar Nemzeti Szocialista Párt. M. 1931. Az erkölcsi forradalom programja. Bp. Álgyai Pálné. Mérnökök ny Magyar feltámadás lexikonja. Keresztény iparosok. Magyar Cél. E. 1930.: Dolgozz velünk a magyar ügyvédség jövőjéért. Magyar haditudósítók feljegyzései. Bp. Bp. Magyar értelmiség válsága. 1918. Vörösváry Soksz. (Színmű. Nagy S. jövője. Stephan.) Szeged. Magyar katona a szovjet elleni háborúban. Athenaeum. 1942. Bp. ny. 1942. Magyar Balázs: Hogyan akarták tönkretenni az oláhok Magyarországot? Bp. 1941. Magyar István: Mi az igazság a politikában. 1940. 1927. A. Magyar Irodalompártoló Társaság Évkönyve. Báns. 1943. rt. Magyar katonaköltészet. Bethlen G. Magyar Lukács: Sebestyén. Madách. Nagy. Kászon. Közm. Magyar Tudományos Fajvédő Egy. Bp. Beke. 1940. II. évi munkájáról. Magyar Asszonyok Naptára. Bp. Debrecen. Acsay T. Mandorff. Magyar Kelemen: Kormányzónk. Magyar katekizmus: Amit mindenkinek tudnia kell az elszakított magyar területekről. 1941. Bp. 1940. Orosz Vilmos. Mi történt eddig Kárpátalján? Ungvár. Magyar László: Német munkásköltők. 1943. 1938.: Vályi Nagy Géza. Bp. Trettina J. Bp. Nemz. Magyar Rádió őszinte beszéd sorozatában elhangzott előadások. A. Bp. Ráday Gedeonné.

H. Bleyer Jakab gimnáziumának évkönyve. Nemz. 1944. vezetők életmódja. 1. Marjay Frigyes Keresztes hadjárat. 30 . Magyarság évkönyve 19381944. A. 1941. Emlékkönyve. M. 1944.E. Makkay-Rónai-Asztalos-Erdélyi: A mi Erdélyünk.SZ. Mai háború. Makkai-Némethy: A zsidótörvény. H. Bp. 1944. és Erdély o. Magyary Zoltán: Nemzetiszocialista községi közig. párt. Hollósy. Magyarországi Turán Szöv. 1942. Magyar szoc. A. Bp. 2200/1941.) Bp.n. hat. Mannhardt. Michel Herbert: Nagynémetország kis tükre. Bp. 1939. Szerző. Bp. szoc. Glóbus-Centrum.1944. 1937. Magyar öntudat kistükre. 1941. Turán f.? '32.: A végzet katonái. mozg. rendelethez. Bp. Kolozsvár. Bp. Marjay Frigyes Ez a szovjet. Bp. Magyarország feldarabolása és a szabadkőművesség. III. 1934.é. Bp. sz. Írta Bosnyák Zoltán. Magyar nemzeti szocializmus. Kispest. Mit akar a nemz. III. Hat. A nyilas-kormány kiad. Magyarázat a II. Magyarország szerepe Közép-Európában. 1938. András előszavával. 1927. 5-7. Magyarországi Máltai Lovagok Szöv. Magyarországi németek szöv. Pesti Lloyd. 1943. Bp. 1941. Marjay Frigyes Honvédeink Vörösországról. Bp. alapszabálya és általános ismertetése. emlékkönyve. Bp. Schmidt. Magyarok! Testvérek! Röpirat. Ralph H. 1941. Szerző. Epol. Bp. Jövő. Bp. Magyar népnemzeti rend. Bp. 1936. évf.ny. 29-én és 30-án tartott szabadkőműves kongresszus. Székely E.F. Maleck. Bachmann. Athenaeum. M. 1937. 1935. Röplap. Révai. Magyarország a szociális haladás útján. III. Bp. M. Vajna. vázlatos története. zsidótörvény és végr. A. 1924. Marjay Frigyes Honvédségünk.: Az oroszországi bolsevizmus hatása Mo. Kókai. Bp. Bp. évfolyam. Mailáth József gr. Mann. 1943. Mailáth József gr. 1942. Új Aur. 1938. 1938. Malcomes Béla: A gazdaság új fejlődése. A. és 8. Egy pár őszinte szó a zsidókérdésről. 1942. 1935.. 1942. Budai Bernw. Bp. 1940. Deutscher V. Herbert: Nagynémetország kis tükre. Bp. Élményeim és tapaszt. 1938 Magyarországi Turán Szövetség álláspontja a fajiság kérdésében. 1941 Bolyai Akad. Bp. I.L. Dr. Bp. álláspontja a fajiság kérdéseiben. II. alapszabálya és általános ismertetése. Tasnády N. Johann Wilhelm: A fasizmus. Egyet. Magyarok ébredjetek. Athenaeum. Bp. Kispest szerv. Hungária. Párt. Báró Kemény Gábor külügyminiszter rádióelőadása. Mainardi. Bp. Bp. Levat. Bp. Major. N. nacionalista értekezlet. Bp. Reé László. Magyarság. Minerva. Miskolc. Sz.A Párisban 1917. k. A. irányelvei. Marjay Frigyes Meddig még? Bp. Magyarországi Turán-szöv.háborút követő időben. Szoc.k. Magyarország elzsidósodása. Makkai János: A háború utáni Magyarország. M.t. Munkásp. 1924. Athenaeum. Makkai Sándor: Tudománnyal és fegyverrel. Magyarország együttműködése a szomszéd államokkal. Magyar népnemzeti mozgalom rövid ismertetése. 2. 1938. A.Egy. 1941.1943. Bp. vázlatos története. Malán Mihály: A szláv veszedelem. 1937. 1936. Az intézet programja.Magyar külpolitika új útjai. Magyar nemzetbiológiai intézet megalapítása. Ulrich: Kézigránátokkal a kiserőd ellen. Magyarország. 1938. Magyar-Német Társaság alapszabályai és alakuló ülésének jegyz. r. Keletmo. Egy Oroszországból hazatért katona jajkiáltása magyar testvéreihez. Bp. Makkai-Némethy Válság Amerikában. Ath. Bp. Marjay Frigyes Hőseink. Bp. 1941. 1943.M. Mann. I. Bp.-on. A. A nemz. Lauro: A magyarországi kommunizmus bűnei. (Előfizetési felhívás. szoc. 1940-43. Magyarországi Turán-szöv. Magyarországi Németek Szöv. 1940. M. Bp. Bp. alapszabályai. Stádium. rend. 1939. sor. évi június 28-án. Makkai János A természetes béke Európában. 1939. Magyarországi Máltai Lovagok Szöv. Szefhe. Forr. k. a vil.

Bp. Halász. Bp. Marschalkó Lajos: Gömbös Gyula a fajvédő vezér. Könyv.) Mezőberény. Máté-Törék Gyula: Déli végeink visszafoglalása. Bp. Bp. Nemzeti Munkakamara. Palásti.Marjay Frigyes Mi a fasizmus? Bp.új Európáért. 1940. Bp. Mályusz Elemér: A vörös emigráció. Bet. Szeged. Bp. Pécs. Bp. 1941. Ferences-zárda. Málnási Ödön Werbőczi fiaihoz. Pápay. Martsányi Imre: Frontharcos hitvallás. Marjay Frigyes Sedantól. Mátray Sándor: A G. 1944. 1939. U. Marschalkó Lajos Kik árulták el 1918-ban Magyarországot? Bp. Marosi Arnold: Átöröklés és a nemzetvédelem. 1941. 1941. 94 pont.: Két világ között. 1919. Markó Géza: A totális háború gazdasági problémái. Klny. 1943. Bp. Málnási Ödön: A magyar népközösségi eszme története. nép. 1940.: Churchill nyilatkozik a szovjetről. 1938. Bp. Bp. berethei: A Magyar Országos Véderő Egylet. 1935. Bp. Párt. Bp. országa. Bp. Marton László: Orosz szovjet rémségei 1918-ban. 1939. Nyilaskeresztes Párt. Nyilask. Pallas. Benkő Géza kiadása. Centrum. Marschalkó Lajos Tiszaeszlár. Bp. Szenkó. Bp. élet. Bp. Bethania. Marzolo. Mattyasovszky Kornél: Új Magyarországért. 1943. Bp. Bp. Stádium. Martinovich Sándor: A zsidókérdés. (Emlékek a régi és új Oroszországból. Mazzolo. Bp. 1918. Szt.és Lapkiadó. 1938. 1941. Marton Béla v.) Sopron. 1938. 1936. Marcell: Szibérián át a kolostorig. Bp. Róma. Marton Béla v. 1883. Bp. Matolcsy Mátyás Föld. Bp. Matolcsy Mátyás Zsidók házvagyona. Finnország írásban és képben. Bp. Markó P. 1931. Bp. 1937. Palásti. történetének és alapgondolatának vázlata. Marton Béla v. 1941. 1941... Marton Béla v. 1942. Pápa. Marjay Frigyes Végzetes esztendő. Matolay Géza dr. A szerző. 1938. és könyvk. Centrum. 1936. Stádium. M. Debr.Prágáig. Marjay Frigyes: Az ámokfutó Bukarest. Bp. 1941. 1939. Stádium. Róma. Szent István T. P. é. Dante. Mi és ok. Bp.: Gróf Teleki Pál élete és munkássága a magyar revízió szolgálatában. Máthé Lajos: Ítél a végzet. Palásti.. Bp. Szerző. Bp. Csáky István élete és munkássága a magyar revízió szolgálatában. 1920. Marton Béla. Bp. 1939. Mayer Vilmos: Amerikai mozaikok. Egyet. Markó Géza "Marok" kereskedők és iparosok szaknévsora. 1940. Matolcsy Mátyás Új élet a magyar földön. Steph. Bp. 1941. I. Kandó Gy. Halász irod. 1942. Szemes kiadás. '43. Málnási Ödön "A Magyar nemzet őszinte története". Cserépfalvi. A magyar fajvédelem hőskora. Stádium. Renato: Az olaszországi ifjúsági szervezetek. Mátrai Ferenc: Levente fiamnak. Bp. 31 . Matolcsy Mátyás: A zsidók útja. Marjay Frigyes dr. Mayer Géza: Vörös dúlás nálunk. Stádium. Held. (Sopron város és vármegye a két forradalom alatt. Matolcsy Géza: Gr. Nov. Bp. Máté Törék Gyula: A múlt és az új világháború és katonai életformák. Martens Kornél: A kereszt alatt. 1941. Marjay Frigyes dr. Matolcsy Mátyás Magyar föld zsidó kézen. Máthé Tamás: Suomi. v. 1943. Máté Törék Gyula Ébredj magyar! Bp. 1924.Uzsokig. Máriássy Béla: Zsidókérdés és uzsora. Danubia.. Bp. 1943. Benato: Az olaszországi ifjúsági szervezetek. Mátrai Ferenc Béla: A világon bujkáló kommunizmus. C. 1937. Bp. Málnási Ödön Feladatok. Hírl. Pester Lloyd. Marjay Frigyes Szegedtől. 1936. történelmi pere. Bp. Bp.n. '40. 1940. Bp. Centrum. Mándi Nagy Endre: Találkozásaim az olasz-magyar barátsággal. Bp.: Nemzeti Munkaállam. Révai Matthei-Nagyőszy: Győzelmes hadsereg. Tettesy és Tsa. Matolcsy Mátyás: Az új földreform munkaterve.

Bp. Miskolc. Bp. Held. Méhely Lajos A magyarság múltja. 1940. Megyery Ella: Az első világháború. Méhely Lajos A magyar fajvédelem pragmatikája. 1941. Bp. Méhely Lajos A németek Magyarországon. Bp. Held. Bp. Bp. Révai. 1938. 1932. Méhely Lajos A magyar tragédia élettudományi okai. 1930.Megyery Ella Ejtőernyős világháború. Méhely Lajos A megmagyarosodott Kőszeg. Held. Held. Megyery Ella Franco Spanyolországban. 1925. Held. Méhely Lajos Az új zsidótörvény s az élet törvénye. k. Melszky: A bolsevizmus barbár pusztítása az orosz műkincsekben. Bp. Szerző. Megyery Ella: Rabszolgák és rabszolgatartók. Bp. Méhely Lajos A turáni eszmény. Bp. 1938. 1930. Méhely Lajos Fajvédelmi gondolatok. Bp.: A megszállott magyar területről kiüldözött magyar testvéreink kálváriája. Salgó Nándor.: Mi van és mi lehet Abesszíniában. Bp. Mesterházy Ambrus: Rabok vagyunk mostanáig. 1940. Bp. Mozg. Held. 1930. 1937 és 1940. Bp. Bp. Bp. Meskó Zoltán: Magyar évkönyv. Bp. Mérnökök. Dante. 1942. Emlékeim a kommün idejéből. Méhely Lajos A zsidójavaslat szépséghibái. Kis Akad. Meskó Zoltán: A magyarság hivatása. Stephaneum. Mezőfi Vilmos: Emlékeim a kommün idejéből. Méhely Lajos A magyar élettudomány problémái. Menekültek könyve. verse miatt. old. Held.) Méhely Lajos Álpróféták. 1941. 1940. jelene és jövője. Klny. Held. Bp. Mezőfi Vilmos A bolsevista rémnapokról. Méhely Lajos A zsidók parazitasága. Athenaeum. Meskó Zoltán. dr. Horizont. verse miatt. Bp. Bp. Bp. ("Egy finn leányka képe" c. Meskó Géza: A Harmadik Birodalom olajstratégiai helyzete. Athenaeum. Bp. Madách. Bp. Mb. Merre megyünk? Kiadja a Hivatásr. Bp. Mezőberényi első nyilas gyűlésen elhangzott beszédek. Held. Held.) Mécs László: Forgószínpad. Stádium. Bp. 1937. Madách. Mezgár Lajos: Zsidókérdés. Klny. 1937. Méhely Lajos Az én antiszemitizmusom. M. Méhely Lajos A magyar ifjúság nevelése. Bp. 1939. Bp. Méhely Lajos A legsötétebb babona. Meskó Géza: A totális háború gazdasági problémái. Bp. Athenaeum. Held. ("Egy finn leányka képe" c. Held. 1941. Held. 1938. Bp. Bp. 1929. 1940. Bp. 1934. Bp. Bp. számára az Emszo és a Kalot.1938. Bp. 1935. Bp.1941. Dante. A szerző Mezőssy Mária: Örvényben. Mesterházy Ambrus Új mózesek és az a bizonyos vöröstenger. Held. A. Held. Athenaeum. Mező Péter: Levél a szovjet arcvonalról. 1920. 32 . Szónok: Oláh. Klny. Méhely Lajos Az örök idegenek. Vörösmarty. 1935. Bp. Méhely Lajos A nyolcosztályú népiskola. n. Méhely Lajos A magyarság antropológiája. 1933. Méhely Lajos A vércsoportok faji jelentősége. 1934. 1938. Held. a Katonai Szemléből. 1929. Méhely Lajos A magyar fajvédelem ábrázata. 1935. e. Meskó Géza: A Harmadik Birodalom (Németország) olajstratégiai helyzete. H. Magy. A szerző. Bp. Mécs László Összes versei. A. 1944. Bp. Szikszai. Bp. Székesfehérvár. 1920-1940. 1932. Bp. Bp. Bp. Meskó Zoltán Magyar csillagmozgalom. Meskó Zoltán Nyilaskereszttel a magyar föld népéért. 1932. 1936. 1940. 1929. 1928. ifj. Melocco János dr. Bp. 1941. A "Cél". II. 1928. Mester Kálmán: A felvidéki szabadságharc története. Madách. 1937. 1921. Fekete Mereskovszkij: A pokol tornácában. Nemzeti Szociálista Párt kiad.'43. Méhely Lajos A magyar kisebbségi iskola. Bp. 1932. 1941. 720. Bp. Méhely Lajos A zsidó rituális gyilkosságokról.: Az új Magyar Birodalom követelményei. ny. Bp. Méhely Lajos A numerus clausus mérlege. Bp. Méhely Lajos Őrségváltás. Bp.

Bp. Bp. 1925. Tudomány és dilettantizmus. 1939. Méhely Lajos: István és János uraknak. Held. 1940. Mészáros Ádám: Új magyar birodalom. 1939. Dékáni megnyitó beszéd.zsidó írók. Méhely Lajos dr. Held. Held. Held. Méhely Lajos Minden kultúra faji kultúra. Karácsonyi üzenet. Magy. Bp. Bp. Held. 1940. 1927. 1933. Méhely Lajos Levelek és reflexiók. Méhely Lajos dr. Bp. Méhely Lajos dr. 1936. Méhely Lajos dr. 1937. Bp. 1939. Held. Held. Held. Magyarország sírásói. 1938. Vér és faj. Held. Méhely Lajos dr. 1937. Méhely Lajos Valaki hazudik. Bp. 1938. Néhány szó a magyar fajvédelemről. Méhely Lajos Pollák Illés "honfoglaló" zsidai. faj. Méliusz Imre Kárpáti harangszó. 1938. Bp. Farizeusok. Bp. Held. Bp.A faj lelke. Held. Held. Méhes Gyula dr. Bp. 1936. Bp. Bp. Held. Bp. Bp. Held. 1926. Stád. 1926. 1940. Mérey László: Katonanemzet vagyunk. Méhely Lajos dr. Held. 1935. Bp. Fajvédelem és fajnemesítés. Méhely Lajos dr. 1939.1939. Méhely Lajos dr. Méhely Lajos Mi tette Hitlert antiszemitává. Held. Bp. Méhely Lajos Quo vadis domine? Bp. Bp. Magyar írók . 1939. Bp. Méhely Lajos dr. Méhely Lajos dr. Bp. Méhely Lajos dr. Held. Korda. Méhely Lajos dr. Bethánia.. Méhely Lajos dr. Méliusz Imre: Indulnak a leventék. Bp. Lelkiségünk eredete. Bp. Az öröklés hatalma. 1933. A test és a lélek egysége. Bp. Nemzeti birtokpolitika. Held. Stádium. Vallomások. Bp. 1940. Bp. Held. Gömbös Gyula emlékezete.: Magyarok és svábok. Méhely Lajos Zireg-zörög. 1931. Bp. A magyar fajvédelem irányelvei. Méhely Lajos Sugár Mór. Bp. A noszvaji magyarság antropológiája. Méhely Lajos dr. Held. 1929. Állítsunk fel magyar fajbiológiai intézetet. Méhely Lajos Legbölcsebb fajvédelem. Bp. Fajiság vagy sorsközösség. Held. Held. 1933. 1942. Held. 1935. Méhely Lajos dr. Nemz. Méliusz Imre: Indulnak a leventék. Bp. A mi legsürgősebb teendőnk. Stádium. Méhely-Keltz: Fajunk védelméről. Bp. 1937.: A mi Vágunk. nemzet. Méhely Lajos dr. Held. Méhely Lajos Termeszállam. Méhely Lajos dr. Bp. Bp. 1930. Held. 1927. Held. 1940. Méhely Lajos dr. Méhely Lajos: A faj lelke. Bp. Bp. Bp. Held. A. Stádium. 1939. Méhely Lajos dr. Bp. A természetes fejlődés törvénye. Held. Bp. 1930. Held. 33 . A magyar faj önvédelmi harca. Méhely Lajos dr.Méhely Lajos Ignotus fallit és a két malomkő Bp. 1940.. Méhely Lajos dr. Held. F. A faji gondolat térhódítása a tudományban. A magyarság sorsdöntő órái. 1943. 1939. Bp. A zsidó felekezetről. A fajfenntartás élettudományi kellékei. 1929. A házasság előtti orvosi vizsgálatról. 1938. Held. Held. Bp. Méhely Lajos dr. 1939. Ábránd és valóság. Bp. Bp. Méhely Lajos dr. Held. Szoc. Bp. Held. 1931. 1939. Bp. Bp. Bp. Méhely Lajos Vér és faj. 1929. Méhely Lajos dr. 1933. A zsidó siker titka. Held. 1939. Az okszerű népesedéspolitika élettudományi alapja. A turáni lovas. Méhely Lajos Vér. Méhely Lajos dr. Held. Bp. Bp. 1937. 1940. Méhely Lajos dr. 1937. Párt.emberállam. Held. A magyar öncélúságról. Méhely Lajos dr. Held. Méhely Lajos dr. 1936. 1932.. Held. II. Bp. Méhely Lajos dr. 1935. Held. Előadás. k. 1933. Bp. Méhely Lajos dr. Méhely Lajos dr. Mérnök. kiadó: Bodis Gábor dr. Held. Méhely Lajos Suum cuique. Held. Held. A fajtagadók hóbortja.

1932. Bp. Bp. 1940. Molnár Dezső. Mindent vissza. Bp. Miklóssy István: Nemzetnevelés. 1920. Miskolczi Gyula: A győzelmes fasizmus. 1944. Klny. Miskolczy Ágoston A modern államvédelem.k. Ny. Bp.: Nemzeti önismeret és testnevelés. Szent István. Kaas Albert. Franklin Társulat. Mészöly Jenő: Zúg a Jenissei.: Kik a hősök? Ők a hősök! Monor. évi szept-okt. 1939. Sz. A szerző. Miskolczy Ágoston A főtárgyalás elnöke. felszólása. 1938. Mithchell Lebbens: Ninocska. Miért harcolunk a jelen háborúban? Bp. 1929. 1931. Mihályfi József: A veszprémi túszság története. Bp. Korunk Sz.: Hat év toloncúton Szibérián végig. Stádium. ifj. 1886. Bp. Miskolczy Ágoston: Politikai szabadság és büntetőjog. Eggen. Bp. 1932 és 1935. Mészáros Lajos. Bp. (1915-1920. Pécs. Mindent a hazáért! Turáni vadászok évkönyve 1941-42-43-44. Stádium. Miért kell a zsidók hatalmát letörni? Írta egy ébredő magyar. Bp. 1942. 1919. Miért kellett Hollandiának a szövetségesek oldalán beavatkozni a háborúba? 1942. Bp. cikkek. A szerző. Mit kell tudni a kereskedőnek a zsidótörvényről. M.ny. marcsamagyari: Nemzetnevelés.: Kohér Ferenc.) Győr. Mikecz Ödön előadása: Az alkotmányreform. Szöv.. Mindszenti Bertalan: Szeresd a magyar katonát. 1944. Győri Hírlap nyomdája..1942. Egyetemi. Misángyi Ottó dr.. Bp. Bp. Bp. Molnár Ákos dr. H. Bp.br.. Milotay István Népi válság.: Hitleri árjatörvények teljes szövege és magyarázata. Európai kiadóvállalat. Mészáros Vilmos dr. Szibériai regény. kortörténeti jegyzetek 1914-1924. Bp. oldalán beavatkozni a háborúba? 1942. 2 köt. Bp. 1942. Szent István Társ. 1937 Milotay István Új világ felé. '42.? F. Bp. Olaszok a magyar igazságért. 1927. Ath. Szeged. 1932. Bp. Bp. Mihelics Vid: Az új Portugália. Miklóssy István: A szabadkőművesség önleleplezése. kötet. 1935. Mit akar a szovjet? Miért küzd a magyar? Nyomda és kiadó nélkül. évi decemberi számából. Bp.: Léleknevelés a nagy világégés után. Hunyadi. Szemle 1932. Bp. a M. Bp. Pestvidéki Ny. a Jogállam 1934. Popper E. Molnár Dezső. A szerző. A. Mi tett engem antiszemitává. Eggenberger.n. 1912. 1940. Tasnádi Nagy András stb. Antiqua. 1941. Bp. Miskolczy Ágost dr. 1920. Mi utunk a magyar társadalom újjáépítése.. Zalaegersz. Stádium. 1938. számából. Klny. A szerző. Bp. II. 1935. rt.. Milotay István: A függetlenség árnyékában. 1938. 1941. Mészöly Jenő: Szibéria nagy temető. Bp. Mizse János: Mit ad a diktatúra a parasztságnak. Bp.Mészáros István dr. Bp. Miért kellett Hollandiának a Szöv. 1939. N. Migray József: Mit akar a magyar nemzeti szocializmus? Bp. Bp... Szabó D. Bp. Bp. (Délmagyarország ajándékkönyve. Mit tett a keresztény Városháza Budapesten 10 év alatt.) Délmagyarország hírlap és nyomda váll. 1933-1940. 34 . Mihályfi Ákos dr. 1941. Vid: A szociális kérdés és a szocializmus. Mi a nemzeti munkaközpont. Bp. Hajnal. Bp. Mindszenty-Pehm József: Az édesanya. Dunántúl. 1936. Bp.Bp. ha. Magy Nemz. Mihály László: Presente! 1920-40. népi Magyarország. 1939. Mihelics. Mi lenne. Bp. 1942.: Mindent a hazáért. Milotay István Tíz esztendő. k. 1919.1939. Mihály László: Presente! Olaszok a magyar igazságért.. 1930.: Szemben a forradalom arcvonalával. Bp. Stádium. Mihelics Vid: Az új szociális állam. Mikós Imre: A magyar vasutasság oknyomozó története. 1939. Migend Dezső: Magyar honvéd a "Szovjetparadicsomban". Mihelics Vid: Az olasz munkaalkotmány. marcsamagyari A zsidóság belszervezete a Talmud tükrében. Migray József A marxizmus csődje és a kivezető út. 1936. Monor. Mit kell tudni a Baross szövetségről? (Új levonat) Bp. 1930.

Gyöngyösi. Mussolini. Szerző. Geoffrey: Édes paprika. Elegius. Bp. Hans: Miért áll a német munkás Hitler Adolf mellett? Berlin. Moravec Manó: Elárultak bennünket. Bp. Firenze. Mussolini. Mussolini. Bp. Munter. Franklin. Bp. Ir. Budapesti Hírlap.) Bp. Molnár Félix: Rabságom története. Mozgalmi tudósító (nyilas p. 1935. 1942. Firenze. Bp. Mussolini. Egy hadifogoly feljegyzései a diktátorról. Vallecchi.: Európa önellátása. 1944. Bp. Benito A korporációs államról. Stádium. 1934. Muravsky. 1943. Móricz Béla. Molnár-Berkó: Kié a népességi és nyersanyagfölény? Bp. Munkács üzen. 1935.ny. Bp. Bp. é. Feldmann F. század. 1938. Bp. Jog és szabadkőművesség. Apostol. 1925. 35 . Szén mint fegyver. George: A convoy. V. 1936. Mussolini. Molnár Géza: A magyar faj uralmának biztosítása saját hazájában. Nagy Béla ifj. Vittorio: Légiháború Abesszíniában. Nagy Elek dr. Nagy Elek dr. Bp. Centrum. 1928. Bp. Murgács Kálmán: Öt vidám monológ elemi iskolások számára. Munkaállam üzemalkotmánya és munkavédelme. Brosura. Molnár Ferenc: Partizánfront. dr. Bp. 1942. Gárdos. Murgács Kálmán: Születésnap. Munka a győzelem kulcsa. Morvay Gyula: Falu a havasok alatt. Bp. Müller-Brandenburg: A német munkaszolgálat teljesítményei. Erich: Villámháború Nyugaton. Stádium. Benito A fasizmus alapelvei. Held. Kultúra. Muthesius. Stádium. 1939. Morgan. Mussolini. 1937. Benito A fasizmus doktrínája. 1941. Moss. Ford. Müller Lajos: Lehet-e keresztény ember szociáldemokrata? Bp. 1940. dec. 1935. 1919. Bertók. Előszó: Bethlen István gr. Bp. 1921. K. oszt. Arany J. Murgács Kálmán Szívem szava. Bp. 1942. Laboremus. Athenaeum. Munka alkotmánya Olaszországban. Mósa József: Hajh. N. Munka és a munkarendszer. Benito: A korporatív államról. 3-án tartott beszéde. Benito Az új Olaszország ipari munkásaihoz.: Vitalis B. Molnár Jenő: A 133 napos bolsevista rémuralom. Bp. A. 1940. Benito Brúnóval beszélgetek. (Nyilas p. 1939. M. Centrum. Mussolini. Muckermann Frigyes: A földművesek sorsa Szovjetoroszországban. 1925. Benito Négy beszéd. Moravecz Manó: Elárultak bennünket. C. Benito: Arnaldo Mussolini élete. Róma. (Bencs Z. Mussolini. Üzlet kiad. Bp. Morin: A tisztelt szovjet. 1938.-né. Muthesius. 1943. orsz. Stádium. 1925. 1937. Bp. Bp. Mussolini. Bp. Bp. Bp. 1941.: Zichy R. A nemzetek szövetsége mint a zsidó világuralom egyik eszköze. 1921. Bp. 1943. 1919. Bp. Bp. Versek. Benito Győzelemig. Bp. Benito Válogatott beszédei. Kókay Mussolini. Vitézi Rend. 1940. Bp. A. 1939. 1942. Benito gondolatai. ny. 1919. Kraft durch Freude ismertetéséből. üzemszerv. Kispest. Nagy Ádám: Kun Béla Szibériában. Molnár János: Trianon okai és következményei. n. Bp. 1939. V.: A zsidótörvény egyes kérdéseinek bírói gyakorlata. Móra László: XX. técsoi: Kárpátalja hősei. Bp. Képek a partizánháborúból. Mühlfeith János: Héjjas-Prónay-Zadravetz emlékalbum.Erdélyország. Sajtóvállalat rt. Ifjúsági színjáték egy felvonásban. 1928. 1943. Bp.n. Mussolini. Ford. 1927. Mónos Ferenc: Boszorkányszállás. K. Centrum. Ford. szervezetvezetők részére). Munka és munkarendszer. Élet. Szerző. A Duce 1942. Franklin.) Stádium. Stephaneum. Nyilaskeresztes Párt. 1942. Bp. S. 1940. Vallecchi.Molnár Ferenc: A Dohány-utca és Körút sarok. Tokay István. Gemeinschaft. Bp. Mussolini. Monostori Béla: Front mögött. Bp. Bp. Az európai munkapotenciál.: Barabás Emil. Működési Tervezet a Vitézi Rend Zrínyi Csoportja számára. Bp. Debrecen.

Nagy Károly Gazdasági közig. Nemzetiség szervezése "Német ifjúság". 1942. Nagy Károly: A kapuvári ellenforradalom. K. Held. Zsidókérdés. Sopron. Bp. Nemzeti tömörülés pártja. Bp. Bp. Nagy Iván vit. Renaissance. Nagymihály Sándor: Szegedtől Kolozsvárig. Iroda. Nemzeti kereskedelmünk és iparunk. Európa-Athenaeum. Centrum. Bp. Helicon. Bp. 1940. (27. Nagy Zoltán v. Nagy József Trianoni rabszolgák.: Papp Sándor. Bp.: A külföldi magyar sajtó. 1944. Vitézi Rend. I-III. Nemzeti szocializmus. Bp. így vagy úgy. Nádasdy Béla: Az igazságos békéért. 1941. Athenaeum. Bp. Szer. 4.: Mester Kálmán. 36 . munkája. Centrum. Nádas Zoltán: Iránytű a katolikus sajtóapostolok számára. Nagy István: Fasiszta világnézet. A. Bp. Magyar Élet Pártja értesítője. Pécs. Nagy József: Prohászka szocializmusa. Nemzeti Szoc. Bp. Bp.: Nagy-Kelet-Ázsia. 1925. 1942. 1936. rendszerében. tervezete. márc. 1942. Talpra magyar! Bp. 1941. Viktória. Bp. N. alapszab.boldogabb magyar! 1935-39. Nagy István Mo. 1943. 1940. Gross und Klein. A Bolseviki elleni Liga. Élet rt. Debrecen. Nemzeti Egység Pártja. 1935. 1940. Kultúrszolgálat. sz. Nemzeti Fasiszta Párt. Budai-Bernw. Rák. Turáni T. Nemzetiszocialista Káté. Soli deo Gloria kiad. kapcsolatai a 2600 éves Japánnal. A. Bp. 1940. (2. a. 1935-39. Nagy Iván vit. Nagy István: Baromfi. 1942. Nemz. a szegedi Kapisztrán. 1939. Sajtótud. Bp. 1937. A. Magyar. 1929. Prokker A. Nagy I. Balás Károly társadalmi politikájának ismertetése. Nemzeti Munkaközpont Vendégforgalmi Évkönyve 1941-42. körlevél. 1933. Nagy Iván dr. 1938. Valecchi. Bp. Zsidókérdés. 1936. szoc. Nagy Iván: Nagy-Finnország. 34.és tojásexportunk zsidó kartell kezében. Nagy József: Bombázók Rosztov felett. F. Nagy Ernő: A Duce ifjúsága. Bp.évre Nemzeti Munkaközpont célja. Magyar Élet Pártja. Naptár 1943. sasvári: Kun Béláék rémuralmának története hiteles okmányok alapján. Nemzeti kereskedelmünk és iparunk. Bp. Nagymegyeri Nagy: Magyarság fegyverben. Bp. Sár. a német nemz. k. Firenze. Held János kiad. Hird. 1940. k. Nagyobb ország. Bp. a szabadkőművesség és a sajtó. Szervezeti szabályok. A szociális Olaszország. Zalaegerszeg. Bp. 1935. Nagy Károly: Magyarság fegyverben. 1919.: Új magyar művészet. A. Held. 1943. Szent Imre. Kakas. 1943. 1935. 1943. Szerző. 1944. dr. Borbíró Hugó. Szerk. Bp. Hankiss János előszavával. T. 1941. Nemzetiszocialista Magyar Munkáspárt. Külügy Sz. I-II. Bp.: A demokrácia.Nagy Elek dr. 1926. A m. Bp. Nemzethuség Pártjának Szervezeti szabályai és ügyrendje. M. Wien. Heli. Párt. Nádor Béla: Propagandaháború. Bp. 1943. Athenaeum. 1932. Bp. Bp. Bp.) Bp.: A szociális Olaszország. Magy. A. Nemzeti szocialisták könyve. A böszörményi mozgalom lényege. M. Stád. sz. Nagymihály Sándor: Horthy Miklós és a szegedi ellenforradalom. Athenaeum. Nagy Károly Újjászülető magyarság.. Athenaeum. Athenaeum.: Mi lesz az angol gyarmatokkal? Bp.) Bp. Szerk. Zárszót írta Bagossy Zoltán. Magy. Nemzetnevelés. 1933. Nagy Iván-Mindszenti Béla: Felszabadulás naptára. 1941. Bp. Előszót írta Fiala Ferenc. Stádium. Nagy Károly dr. Nemzet akaratának pártja. 1937. Bp. Nagy Mihály Sándor: Zadravecz püspök. IV. Prága Moszkva kezében. Nagy József Véreink a tengerentúlról. Bp. Nagy per. Nagy Iván vit. Nagy István Suomi. o.-i németek ifjúsági szerv. Zalaegerszeg. Nagy Sándor: Álmodás (versek). 1936. 1944. az ezer tó országa. Nemzeti Egység országos szervezete. 1942. Natkó Gy. 1935. Kispest.: Az alsólendvai forradalom. Naptár 1941. Nagy Olivér. Nemzetiség szervezése. Nyilaskeresztes Füzetek. Kiáltvány. U.

V. Nevelős Ágoston: Az utolsó húsz éve története. Hird. Magy. Ifj.: Japán katonai helyzete 1942 végén. Nyilas könyv 1940-41. Nyakszirtlövés. Centrum. Stádium. M. Fiala Ferenc előszav. magy.. Nyilaskeresztes Párt Tájékoztató közlemények.vis. a. sor. Nyáry Iván: Bolgár hősök.) Bp. Luigi: A Palazzo Veneziától a Gran Sassóig. 1938. 1940. 1943. Bp. Országvédelem. 1939-41. Németh István: Kötelességek. dr. Nép nép után. 1944. Bp. Kincsesy E. Tízparancsolat Oroszországban. Finn füzetek. Bp.szoc.: Hol vagy magyar Hitler? Bp. Könyv. Nemzetőr: A revízió igazi útja. Bp. (A katyni halálerdő. Német birodalmi kormánynak a dán és norvég kormányhoz intézett emlékirata. kir. (Képek az angol hajóhad elsüllyesztéséről. röpirat. r. örök katonák. Irányelvek a magyar csapatok szovjetoroszországi magatartására.vis. Kir. Pécsi E. Held. Nyári Pál: Isten fegyverei. és tiszt. 1940. 1936. 1940. kiadás. 1939. a. Nyilaskeresztes Párt Mozgalmi közlemények szerv.és L.vis. és tiszt. Kassa. Neptun. A U.vez és tiszt. Das schaffende Ungarn. Bp. a. Szucs. Bp. Nyilaskeresztes Párt Pártközlemények szerv. Bp. Női Honvédelmi Munkaszolgálat. Lehel. Stádium. rt. Bp. Bp.vis. Stádium. dr. Bp. Nyilaskeresztes Párt célkitűzései. Kováts T. 1938. Iroda. Nagy L. Bp. Centrum. 1941. Bartos D.. Rácz Kálmán k. Nyilas Kalendárium. Nemzetiszocialista munkaállam üzemalkotmánya és munkásvédelme.vez. Nyilask. r. Turul. Nyilaskeresztes Párt Szervezeti szabályzat. Nemzetiszocialista magyar munkaállam alapelvei. 1939. Faragó E.vis. Nyilas kiadó. I. Hung. Bp. 1944. és gyakorlati kézikönyve.A. 1940. Bp. Turán f. Bp. Németh Lajos vit. Centrum. 1940. Balassagyarmat. Nyilas és nemnyilas magyarokhoz! Túrmezei U. Nyilasker.Országvédelem. Bp. Hollósi. Bp. és tiszt.vez. Nemz. 1940. Írta U.vez.. 1943. v.-hoz int. dr.) Bp.. 1939. Bp. Szerk. Nógrádi vitézek naptára 1944. 1940. Bp. Nemzetvédelmi előadások I. (Turán Füzetek I. Nógrádi V. 1942. Bp. vezérkar főnöke. Nemzetvédelem. 1939. Nemzetvédelem. 1941. szerv. Bolsevista népgyilkosságok. 1938. 37 . Szerk. Nemzetiszocialista magyar munkaállam alapelvei. Reé.: Az értelmiségi munkanélküliség rendezésére vonatkozó jogszabályok gyujt. Nincs kibúvó! Berlin. Centrum. 9-én a belga királyi és a németalföldi királyi korm.vez. Bp. A U. Bp. Némethy Béla dr. Kellner. Nervetto.1940. Német haderő főparancsnokság hivatalos kiadása nyomán.Stád. Mozg. Bp. Held. 1944. 1941. Bp. rész. Nyilaskeresztes Párt Mozgalmi hírek. O. képekkel fűzve. 1938.: Rajkay L. 1940. Pécs. 1942. Rákóczi ny. Nyékhegyi István Társadalom és a zsidóság. Nyékhegyi István: A Trianont előkészítő hazaárulások leleplezése Nyilas Áfium-Vörös maszlag. 2. Bp. Nemzetvéd. II. Röpirat.: Fiala Ferenc. Előszó: Fiala Ferenc. honv. Nemzetség szervezése. 1939. 24 lap. Nyilaskeresztes Párt országépítő programmja. Hősköltemény.-v. A. L. füzet. Pécs 1943. 1940.) Nyilas és nemnyilas magyarokhoz! Túrmezei. n. Magasházy L. Párt or. 1940. Norvég hadjárat. r. Nyilaskeresztes Párt Mozgalmi tudósító szerv. Nyáry László: Kegyelmes urak között a gyűjtőfogházban. Németh B. a. Nemzetiszocialista magyar párt. 1944. Bp. é. Német győzelmek titka. 1943. Bp. Bp. emlékirata. évi máj. Bp. Bp..1943. Nyilaskeresztes Párt Mozgalmi Tájékoztató szerv. 1941. Nemzetiszocialista káté. Bp. dr. r. Összetartás. Német birodalmi kormánynak 1940.: v. Bp. 1943.-Kofalusi I. és tiszt. R. Nemzetiszocialista magyar munkaállam alapelvei. Sz. 1938. 1944. Szerk. A. Nyilas évkönyv. Írta: dr. 4. Bp. Nemzetnevelés. sz. Egyetemi nyomda. Centrum. A. P. Bp. Társadalmi K. r.Nemzetiszocialista káté. Nyilas roham. Nyilas és nem-nyilas magyarokhoz. Csernai.'39. T. Bp.. 1932.

W. Oriani. 1931. 1939. Bp. államban. a felsőház előtt. Olay Ferenc Mit tanítanak a románok! Bp. Olivecrona: Anglia vagy Németország. Oppoltzer Béla: A kapitalizmus termelési rendszerének állítólagos válsága és a kommunizmus. Bp. 1938. Alfréd: Az eszmék forradalma. Bp. Bp. Bp. Bp. Oberlindober. Nyilaskeresztes Párt: Magyar Tisztek. T. 1944. Orsós Ferenc 1943. '40. 17-én tartott közgyűlésén. Bp. 1919. Stádium.1942. 1941. Rákosp. 22-én tartott emlékünnepén. Bp. székelyhidi Partizánháború. Okolicsányi László dr. Objectivicus: Nincs többé antiszemitizmus. székelyhidi Világháború 1940-ben.. 1928. 1940. Bp. Olasz hadsereg. Fórum. Országos Közm. évi dec. Nyiry László. Tolnai. 1939. Szoc. k. Bp. Greve. Orsós Ferenc: A Mone elnökségének berlini látogatása. 1941. Nyisztor Zoltán Magyar Góg. Orbók Attila: Ki árulta el a hazát? Bp. Singer és Wolfner. Oláh Ernő: A hősies idealizmus útján. Tolnai. Berlin. Nyisztor Zoltán: Bangha Béla élete és művészete. Bp. Olay Ferenc: Háborús felelősségünk. A Magy. Stádium. Centrum. Az. Orsós Ferenc A Mone elnökének beszéde a debr. Világirodalom. Nyilaskeresztes Párt: Honvédek. A szerző. Korda. Orsós Ferenc 1942. 1940. Olasz légi haderő. 1942. Bp. nemes ditrói: A magyar légierők teljesítményei a Kárpátoktól a Dnyeperig. Oláh Ernő M. 1931. Az. Bp. Hollósy J. Bp. 1944. M. 1930. Nyiry László. Nyílt parancs: Nyilaskeresztes P. 1941. Olasz-abesszin konfliktus. Bp. Nyiry László. 1935. székelyhidi: Hadigépek ezrei Anglia ellen. Nyiry Gyula: Hogyan készítette elő a Károlyi-kormány a proletárdiktatúrát. Nyíri László. M. Az. Oriani. szoc. M. Nyiry László. Bp. N. beszéde. Orsós Ferenc 1941. Mezőberény. Orsós Ferenc Előzetes beszámoló legutóbbi németországi utamról. Athenaeum. Oláh György Egy kilépő naplója. 1920. Tanács. Olay Ferenc: A magyar művelődés kálváriája. Oláh György: Jajkiáltás a Ruténföldről. fajvédelmi kieg. Bp. Orosz M. Bp. E. évi nov. Orsós Ferenc A házassági törv. Nyilaskeresztes irányelvek. Athenaeum. Szöv. Fórum. Bp. 1941. 1. Az ellenforradalom regénye. Orsós Ferenc Elnöki székfoglaló a MONE 1936. Klny. Bp. '38. székhelyi: Történelmi igazságszolgáltatás. 1935. Nov. 1933. Párt törekvéseinek erkölcsi alapjai. Hans: Tizenkét év harca. Mozgalmi értesítő. 1940. Oláh György Lázadás a Tiszánál. Bp. Légrády. 1942. Stádium. 1942. sz. Oláh György Őrvezetőből diktátor.: A szervezés és annak jelentősége a nemz. Bp. Alfredo: Az eszmék forradalma. 1941. Nyilaskeresztes K. Oláh György Görögtűz. Hornyánszky. Stephaneum. Nyiry Gyula Az októberi forradalom demokráciája. 1935. 1926. Baltha. Stádium. B. 1932. Nyiri László: Hatszázmillió ember harca.-i Csaba B. Bp. Bp. Bp. Előszó: Mussolini. Jog. 1941.N. 1944. Nemz. Bp. Olay Ferenc A magyar kultúra válságai. Stádium. Bp. 1940. Stádium. Bp. 1941. Nyilaskeresztes Párt. Irod. Bp. 38 . Okmánygyűjtemény a német-lengyel viszály utolsó fázisához. Tolnai. A népszövetséghez benyújtott olasz memorandum kivonata. 1926. Budai-Bernwallner. Andrássy-út 60.. Bp. Mezőb. Orsós Ferenc Európa biológiai veszélyeztetettségének leküzdése. 1941.: A magyar belpolitika jövője. Orbán Ferenc: Kik teremtették meg a húsz év előtti forradalmat. Orosz v. Bp. Csia S. 1933. Róma. 1944. 1940. 1941. székelyhidi Történelmi igazságszolgáltatás 1938-41. Nyilaskeresztes program.Szöv. 1940. Bp. Előszó: Mussolini. 1940. Hornyánszky. 1929.Nyilaskeresztes Párt propagandaosztálya. Bp. Bp. Bp.

1942. Palatinus József A szabadkőművesség bűnei. Ösz Béla dr. Bp. Auróra. Stephaneum.) Országos Magy. 1944. Bp. Bp. 1938. Ossendowski. Bp. Az. Palotay Dénes: Omszki túszok. Szemle T. Bp. ázsiai emberek. Panait. Szöv. 1942. Révai. Egyet. 1933. Bp. Ferdinánd Ázsiai titok. 1943. Ossendowski. Ortutay Tivadar: Cseh világ a Kárpátokban. M. Ottlik László: Bevezetés a politikába. 1919. Múzsa könyvkiadó v. 1942. Bp. 1925. Róma. Országos Katolikus Nagygyűlés. Bp. 1940. 1939. 1941. 1930.K. 1944. Palatinus József: A szabadkőművesség bűnei. Az iglói géppuskások regénye. Színművészeti Akadémia 1941/42. Bp. Egyházmegyei. Fran.N. Szeged. 1942. 1935. 1943. Bp. 1937. 39 . Pap József: A fasizmus vezéreszméi. Bp. 1932. Ottlik László A politikai rendszerek története. 1921. 1943.és Lapkiadó rt. Orsós Ferenc: Finnországi benyomások. Bp. Egyet. (Tóth L. Bp. Nem. Osdy Márton: Beszélgetés Katynról. Őrsi. Istrati: Helytelen utakon. Bp. Papp Jenő: Krónikák könyve.: Egy nép újjászületése 1918-41. II. Istrati Más fény felé. Padányi Gyula Jenő Őrségváltás. Bp. emberek és állatok. Bp. 1942. Örmény Zoltán v. Paál Jób: A száznapos szegedi kormány. 1934. A Szovjet 1930-ban. Mérnökök nyomdája.: Kolosváry-Borcsa M. 1939. Az. Actio Cath. Ossendowski. 1940.1921. Pietro A gyermekvédelem Olaszországban. Pietro: A mai Olaszország. 1939. Franklin. Stephaneum. Giovanni: A mi háborúnk. Bp. Magy. 1941. 1923. Stádium. Helikon.: Benes. Franklin. Franklin. Az orosz Szovjet gazdasági offenzívája Európa ellen. E. Ferdinánd: Istenek. beszédei miatt. Padányi Gyula Jenő Szárazvám. Stádium. és Közi-Horváth J. 1941. Pados Pál Csillagok a Don felett. Öhquist.Klny. Szeged. 1944. 1941. 1939. Padányi Gyula Jenő Nincs megállás. 1922. Bp. 1943. Padányi V. Bp.Orsós Ferenc: A magyarság jövő feladatai. Bp. Giovanni: Gog. Váci fegyint. Könyv. Johannes: A Führer birodalma. kiad. Pesi H. Jogállam. Papini. Bp. Centrum. Bp. Pap László: Mussolini élete. Papp Gyula: Miénk a híd. 1938. Ungvár. 1942. Ossendowski. Öt világrész harca. Vörös vihar. Bp. 1941. Bp.: Felderítő osztag előre! Veszprém. Papp István: A finn példa. tanévről szóló értesítője. Panait. Géniusz. 1936. Jövo. Ötéves terv. Ablak. Bp. Keszthely. Bp. Athenaeum. Franklin. Géniusz. Rt. Bp. A szerző. Magy. Papini. 1942.: Összeomlás 1918-19. XXXI. 1940. 1942. Bp. 1931. Szegedi Újn. Papp István: Finnország. Magyar Szemle Társ. Bp. Panajoth Gyula: A bolsevikiek országa. Stephaneum. 1925. 1940. Ossendowsky: Lenin. Padányi-Tarjék: Egyetemes és magyar történet. Szerző kiad. 1926. Bp. Ferdinánd U. Őrsi. XXX. A Pesti Hírlap évkönyve 1943. Bp. Bp. Révai. 1938. Ottlik László: A marxizmus társadalomelmélete. 1931. Papini. Palatinus József: Szabadkőművesek Magyarországon. Padányi Gyula Jenő: Jégtörő. Actio Cath. Bp. Fórum. Bp. 1942. Ottlik László: A politikai rendszerek. Giovanni Az én Itáliám. Népművelők T. Östör András: A német munkásság szervezetei. Ferdinánd A sötét Kelet árnyéka. 1944. Könyv. Bp.L. 1939. Országos Katolikus Nagygyűlés.és L. Pajzs Elemér: Salazár. Bp. Országos Sajtótanács ügyrendje. Vigilia. Globus. Pados Pál: Szovjetoroszország felett. Bp. Magyar-Olasz Szemle. Bp. Bp. Papp Zoltán. Bp. A szerző. Pados Pál: A fehér halál országa. Budai-Bernwallner. Padányi V. Bp. 1942. F. Bp. Ford. a. Bp. 1944. Bp.

Pikáli József: Ének a villámháborúból. Werner Katona ember. Bp. Picht. Bp. kötet. 1942. Nyilaskeresztes Párt. Bp. 1940. A m. Hans: A német birod. Pesti Hírlap évkönyve 1943.. Pilisi József: A zsidó. 1944.Paradicsom vagy pokol? Megrázó képek a szovjetből. fényképpel. Bp. Beke. Bp. Szerző. e. Petressné Olaszliszkai Liszkay Anna: Köszöntünk Erdély! Köszöntünk Délvidék! Kispest. politikai és gazd. 1940.: A zsidók közéleti és gazdasági térfoglalásának korlátozásáról szóló 1939: IV.: A m. 1941. Bánsági ny.: A m. A történelmi hullámelmélet és a tört. Pesthy Jenő: A bolsevizmus rémnapjaiból. Egyetemi. Pesti Újság évkönyve 1943. Apostol.: Wiesel Károly. Sarkad. 1942. 1935. Tarczay Gizella.. Szerző kiad.szoc. Picht. Pflug.: Widmar A.és mérnöktisztv. Griff.v. Medika. Bp. Pákozdy Ferenc: Förgetegben. Bp. Alessandro: Toscanai felhők. Kókai. 26-án a szövetség közgyűlésén tartott beszéde.: Versek. 1943. 1912. egyesületének története. Bp.hely. Bp. Pesti Hírlap Rt. Ford. 1943. Nemzeti Szöv. Kispest. A szerző. Paulay Gyula dr. kiadása.1938.: Fiala F. kir. Pataky Géza: Ég és föld között. Pálffy László gr. Werner Az illúziók vége. Bp. a M. 1934. Szerk. Pázmány Ödön dr. Páthy Kálmán: Érik a győzelem. Összeáll. Péthy Kálmán: Érik a győzelem. Bp. 1928. jövő kiszámítása. 1941. Peleskey Ferenc: A nemzeti egység trilógiája. Ford. autóutak. Pálffy Cézárok. Franklin. Bp. 1925. 1938. Ante: A forradalom leánya. Ford. nemz. Pázmány Ödön és Lukász Alfonz: A magy. 1937. pápák és Mussolini Rómája. Pápa. kir. Enciklopédia Rt. Pálfy Fidél: Pillanatfelvételek. 1939.-Debrecen. 1943. 1941-43. 1940. 1930. A szer. Bp. tört. Bp. Bp. Élet. Centrum. Bp. Pártközlemények. Stádium. Bp. 1943. Bp.: A kormány kivételes hatalma. Perneczky Béla: Koreszméink. Centrum. Példázat a zsidó erkölcsről. Bp. Petz Lajos Felpéczi dr. Magyaróvár. Centrum. posta.: Győr város zenei élete.: P. 40 . Pirovich Lajos A harmadik birodalom tükre.-Lukász Alfonz dr. Pálos Károly dr. Pesti Újság kalendáriuma 1941-42-43. Budai-Bernwallner. programmja. 1943. Zalaegerszeg. szoc. Horny.Pehm József: Az édesanya. Ladányi. Stádium Rt. Patek: Üzen egy nemzedék. Bp. Mérnökök nyomdája. Bp. 1920. Bp. o. 1935. Nagyvárad. Nyárádi. Eberhardi: Nem veszett el Magyarország sohasem. 1921. 1937. Bp. Bp. Pini. Győr. Bp.: Szociális igazságot! Szombathely. 1935. Pavelics. Payr Hugó: József királyi herceg. nagy korok fordulása küszöbén. Bp. Pethő Sándor: Világostól Trianonig. Bp. Bp. 1944. elnökének Bp-en. tc. 1941. Péchy Henrik dr.: Magyarország-Bulgária. Szovjet-Oroszország feldarabolása. A nyugati hadjárat. párt politikája. Picht. Orlovszky D. Pánkov-Kaprovszky-Orlovszky: Magyarország-Bulgária. Bp. Bp. Bp. Bp. Pazár Zoltán dr.1943. Pavolini. Pesti Daloskönyv. Hubay K. Werner: A német nagyvezérkar jelenti. Szenc. Zrínyi ny. orsz. I. Párt és állam. Pethes László dr. Pálffy: A magyar nemzet őstörténete és a zsidóság. 1943. Athenaeum. Pázmány Ödön dr. A szer. Pilch Jenő: Horthy Miklós. Hódm. Stádium. Juhász István kiadása. 1942. 1940. 1918-43. 1942. XI. Péchy Henrik dr. Perényi Zsigmond bárónak. Fischhof. 1942. Patkó Olivér. Athenaeum. Filmdalok. 1918-43. nemz.-Lukász Alfonz dr. Pater István: A mi Kapisztránunk a forradalmi években. Stádium. posta jogász és mérnök tisztviselői orsz. Pekár Gyula: Danton. 1920. Bp. Giorgio: Mussolini. Penn-Penkov-Kiprovszky és Orlovszky D. számos ered.1943. Szeged. kechkeméthi: A Szarmát Alföld történelme és néprajza.

Leon de: A forradalom titkos erői. Prohászka Ottokár Soliloquia. Pozzi. Prohászka Ottokár: A diadalmas világnézet. Irgalom. A bécsi tejesasszony. 1941. Henri A háború bűnösei. 1929. I. A. Rachmanova. Bp. Zsidó ábrándok paródiája. Bp. A. Quo vadis Hungária? Fajvéd. k.m. Postha Vilmos: Élményeim a Szovjetoroszország elleni hadjáratban. Centrum. Bp. Bp. 1939. M. Dante. Bp. Bp. Bp. Pongrácz Jenő dr. A család halála. Preszly Loránd Népek és gépek háborúja. Próbacsendőrök tankönyve. Városi ny. Házasság a vörös viharban. Nemz.K. M. Debrecen. A. Naplója. M.: Bajtársi szellem a finn társ. Közig. beszédei: Húsz év után. 1942. Bp.. Bp. Könyvnyomda. 1941. 1943. Stádium. Tolnai. M. 1940.1938. Bp.m. Bertók Lajos. Puky Endre dr. Rada Tibor: Kivételek a zsidótörvény alól és azok igazolása. Bp.A zsidók közéleti és gazdasági térfoglalásának korlátozásáról szóló 1939: IV. Jogász Sportegylet. Bp. Actio C. Frontregény. Pupulus: Utópia. 1939. Athenaeum. Poór Miklós: Huszárok Keleten. 1940. 1936. 5. Próbacsendőrök tankönyve. Preszly Loránd: Az élet útja. 1942. vagy pokol. Jogász Sportegylet. 1941.m. Puntila. Posta Péter dr. Könyv. '39 41 . R.Vitézi R. A. (Frontregény.-i honvéd huszár kaszárnyájában. Bp. Esztergom. 1942. 1929. Bp. Bp. Bp. 1934. 1936. 1941. k. 1925. Pro Patria. Dante. Podmaniczky György br.) Bp. M.és Lapkiadó rt. 1932. Bp. Bp.: Ők ketten. Bp.K. Büntető. Poór Miklós: Riadó Japánban. Pozzi.: Ellenfeleink. 1936. Popovics József: Harc egy falat kenyérért. Dante. Szt. Puskás Lajos dr. Arany J. Bp. 1934. Poncins. Szemes. Pöndör Frigyes: A turanizmus ismertetése. 1936. Timisoara. Bp. Singer és Wolfner.IV. k. II. 1943. Rachmanova. Dante. 1919.. Henri: A háború visszatér. G. A. Pozzi. 1930. (Színpadi játék. tc. 6. Posta Péter: Az új munkaállam megalapozása.m. Magy. 1943. '41 Pongrácz Jenő dr. 1941.K. 1938. Rachmanova. Poén: Egy színmagyar város szenvedése szerb megszállás alatt. Marjay F. IV. Podrabszky-Ince: Mussolini gazdasági eredményei. történelem.k.. Szerző. Pongrácz István: Ép testben. Pohárnok Jenő: A győzelem útja. Prohászka Ottokár: Iránytű. Pongrácz Jenő dr. Bp. Rab Gusztáv: Belvedere. 1935. Gyermekkorom. Szeged. Bp.B. 1943. egységének alapja. Illetményszab. Popper József: Mai Szovjetoroszország. cseka. Bp. 1939. Bp. Világirod. Bp. 1903. Stádium. Mérnökök. Bp. M. Szerző. könyvsorozat. Rachmanova. A. Bp. 1936. 4.: Az őszirózsás "forradalom" a bp.: Paradicsom. A szer. 1935.. 1938. halál. 1928. Egyetemi. 1937. Rachmanova. 1934. István. Rachmanova.Pirovich Lajos: Az új eszmék rugói. Bp.: A zsidótörvény 1939. Dante. Centrum. K. Pro Patria. Bp. Bp. M. Popoff Mihály: Az orosz lélek.: Életutam Scapa Flowig. Szolg szab.t. A.B. Polzovics Iván: A nemzetiszocializmus államfője. A. Élet. kiadása. Szt. Henri Századunk bűnösei. Bp. Postha Vilmos és Kriston József: Legénységi hadinaplók. Rachmanova.A vegyesházasságról és a fajvédelemről szóló törvény. Az erősek világállama. A szerző.) Bp. Bp. Próbacsendőrök tankönyve. 1941. Bp. 1942. Bp. tc. Raczkó Lajos: A légierők haditudósítói jelentik. Bp. Vit. és végrehajtási rendeletei. Szemes. A szerző. Szt. Bp. Magy.: Az új olasz ember. Bp.B. ép lelket! Bp. 1942. Bp. Szerelem. Bp. Rachmanova. 1935. Bp. Szerző kiad. Prien. Preszly Loránd dr. Próbacsendőrök tankönyve. 1906. István T. A. Stádium. Bp. István T.. Bp. B.

Stádium. évford.: A belvederi magyar-szlovák határ. K. 1919. 42 . előadásai. Joachim von Bp.beszéde Berlinben 1941. 24-én. Egyetemi ny. Douglas: Kiválasztott nép-e a zsidó? Bp. 1942. Bp. T. 12-én Bp. Rimaszombat és vidéke keresztény iparos és kereskedő tagjainak 1941-42-43. Joachim von Európa szabadságharca. Rajniss Ferenc: A jobb magyar életért. Rézler Kornél: Kapitalista világrend vagy bolsevizmus? Bp. Révey István gr. Rácz E. I. Bp. Réthey Ferencné dr. a nemzeti szocializmus útján. Rakáts Lajos: Szovjet fogságban. Ratkóczy Tibor: Abesszínia új arca. Bp. k. Bp. Centrum.Radványi Kálmán: Az igazságtól nem kell félni. Ribbentrop. Bp. Bp. M.és társ. Raffay Sándor: A zsidókérdés története. Reichert. Klny. 1943. F. nov. okt.: A slum. Ribbentrop. Kálmán: Európa és Mo.: Váradi L. Bp. Rajniss Ferenc: Nyílt levél gr. Bp. 1941. Nyomortanyák Angliában. Ráttkay R. 1944. 1941. Bp. 1939. Kálmán A szovjet tervgazdaság mai állása. Ribbentrop. Rezessy Zoltán A harmadik birodalom politikai és társadalmi rajza. M.óvár. Athen.Bp. 1-2. 1943. Bp. Pozsony. Rimaszombat. Reiszenberger Ottó: Vörös Európa? Bp. Reventlow. Bp. Ráday L. Egyetemi ny. C.-Trettina J. 1936. Joachim von.: A revízió nagyasszonya. Werner: A nemzetiszocializmus népjóléti szerv. Renner. Ribbentrop. Bp. Bp. Bp. miniszterelnök úrhoz. Railo.1943. hanem valóság.cikkeiből. Bp. Bp. Frank. Reformnemzedék programja. 1944. Centrum. Ritzky Katalin: A fasiszta Olaszország önellátási törekvései ipari és gazdasági téren. Bp. Révai Mór Jánosné: 1918-19. 1940. Turul. 26-án. 1940. 1940. 1941. 1936.-ban. Bp. Rácz István: Karjalában harcoltam. Hajdu. 1938. Pesti Lloyd. Magyary Könyvk. Bethlen. Bp. 1943. Rodionov Iván: Kornilov hadjárata. Rákosi Zoltán. Révay József: Gömbös Gyula élete és politikája. Centrum. Stádium.védő intézm. Egyetemi ny. Bp. Iván: Nincs kegyelem. Centrum. 1941. 1941. F. Reinhard. Kálmán Modern országépítés. Bp. 1940. Pfeifer. Regős Ferenc: Az olasz korporatív állam érdek. Centrum. 1941. Erns gr. 1944. Kertész. Ráttkay R. Rezessy Zoltán: A harmadik birodalom kultúrképe. 1936. Kultúra.K. Reformnemzedék programja. Reed. Bp. k. 1938. Ayn: Fogoly lelkek.-Mandorff E. Rajcsányi László: Horthy István album. Bp.Honvéd H Rand. Athenaeum. Bp. Egyet. 1939. Held. 1931. kir. 1927. A magyar értelmiség válsága. illyefalvi: Az égő szív. 1929. 1940. Teleky Pál m. 1933. Rajniss F. Ritter. Frank: Anglia uralma Indiában. Ilonka: Margit. Ribbentrop.. 1943. Lino: Tavaszi eső.: A német győzelmek titka. A. 1933. Miskolc. Rákóczi Béla: Közüzemi alkalmazottak zsebkönyve 1944. dec.. F. Richter Jenő: A kommunizmus bukása. Kálmán Aki megmentette Európát. Ráttkay R. Bp. Bp. Centrum. Főv. A német információs szolgálat kiadása. Roelli: Emigránsok.: Franciaország mint Anglia zsoldos katonája.-Ecsey T. Bp. Gaston: A zsidóság és az Antikrisztus árnyéka. Risztánovics István: A mezőgazdasági termelés fokozására irányuló törekvések a Harmadik Birodalomban. dr. Makkay Zoltán kiadása. Joachim von: Danzigi beszéde 1939. 1941. Centrum. 1939. Hajdu. Steph. Bp. Stádium. 1936. nem mese. M. évi névjegyzéke. 1931. Bp. 1936. Bp. 1934. B. 1944. Rátz István: Karjalában harcoltam. M. 1944.: Nemzeti szocializmus az új Németo. 1940. Bp. Rektor János: A feltámadás reményében. a Pester Lloydból. Bp. Ráttkay R. Rentorff. Bp. Rodionov. Joachim von beszéde a háromhatalmi egyezmény 2. 1944. Bp. Turul. Rakáts Lajos: A vulkán. Helios. Bp. Athen.

Pécs. 1932. Bp. Bp. Bp. 1939. 1942. Salazar. F. Máthé Károly. 1945. honvédorvosok által végzett fajkutatások eredményeiről. Rugonfalvi Kiss István: Út az élet felé. 1939. Stádium. 1943. Saád Béla: A Dunától a Donig 1942 nyarán. Saád Ferenc Világnézeti és nemzetpolitikai feladatok a női nemzetvédelem terén. Rostkowicz Artur: Debrecen vörösre mázoltan. Bp. Sachs. Rosztoczy Ernő: Tájékoztató a m. alapján össz. 1941. Bp. 1942. 1944. Stephaneum. Salvarelli. Pénz vagy becsület. Rohden Péter Richárd: A francia politika felemelkedése és alkonya. A szerző. Stádium. Bp.és államépítési irányelvek. gesztóci: Naplómból I. Roósz József ifj. k. Bp. Kókai Lajos.: Általános párt. esgyáni: A tóra és népe. 1941. Roósz József ifj. Roósz József ifj. k. Eger. 1940. Szelcsányi G. Bp. Rónay Károly. Ford. 1944. Népműv. A kamatrabszolgaság megtörése. Held. Kolozsvár. Periszkóp-Hajnal. Siegfried: A krími ejtőernyős. Bp. Szerző. 1-2. M. Saád Ferenc: Katonai nevelés. Rongyos gárda harcai. Saád Ferenc Nevelőállam. gesztóci Naplómból II. elősz. Közokt. 1943. és kiad. Rosenberg. O. Saád Ferenc dr. Saád Ferenc: A nagyváradi hadapródok. Rohling Ágoston: A talmudzsidó. Krisztianista Nemzeti Szoc. Rommel vezértábornagy: Gyalogság előre. Ábrahám és S. 1922. Samassa János dr. Magyar Szocializmus. I-II. Röck Gyula Dániel jövendölése. Bp. Sagittarius: Európa és Németország sorsa. Bp. Röck Gyula Irodalom és művészet. Róna Lajos: Harminc év az újságíró-pályán. Sakharov: A cseh légiók Szibériában (Eckhard T. k. 1943. Röck Gyula A krisztianista párt vezérelvei. Ryner-Mád Ferenc: Zsidó antiszemitizmus. Saád Ferenc: Haramiák kezébe kerültünk. Rohling Ágoston U. Glóbus. Rózsa József: Erdély üzen. 1944. Athenaeum. csop. 1942. csoport. Bp. Gy. Írta egy Rongyos. Augustino: Itália története. a. 1920. 1940. Saád Ferenc Honvédelem-nevelés. Bp.: Nevelőállam. Földreform vagy parasztpolitika. a világ vége és a zsidó jövője korunk látószögéből. kir. Stádium. Saád Ferenc Hadak útján. Gyakorlati útmutatás a katolikus sajtóterjesztés ügyében. 1942. Kapitalizmus vagy kommunizmus. Bp. 1882.: A fasizmus eredete és fejlődése. 1943. 1943. 1930. Röck Gyula: Dániel jövendölései. Rugonfalvi Kiss István: A magyar nemzet hivatása. A szerző. Részletes adat. Afrika hőse. Bp. 1942. 1943. Bp. Sylvester. saját tisztjei. 1931. Actio Catholica. 1942. Kókai Lajos. A szerző. 1942. Ford. Luzsénszky Alfonz. Centrum. Rónás József vit: Erdélyünk és honvédségünk. Bp. Bp. 43 . I/III. Bp. Athenaeum. Nemzeti Front kiadása. Nemzeti Szocialista Párt Krisztianista csoportja. Bp. Viktória. Szerző. Gyula. Pallas. Röck Gyula A magánjog és a magántulajdon. 1918. 1920. 1929. 2. Rommel Ervin. Bp. Vitézi R. Bp. Saád Ferenc: A nő a honvédelem szolgálatában békében és háború idején. Bp. Salló János vezetése alatt működő Nemzeti Front. Bp. Bp. Turul. 1941. Klny. Nagyvárad. Rupp Róbert: A kitaszított munkás. Sajtó-káté. Bp. Sajgó Jenő: Az orosz ötéves gazdasági terv és a szovjet hadsereg. 1941. 1941. Társ. Oliviera: Békés forradalom. Bp. Samassa János dr. Danubia. Rökk I. Rohling Ágoston U.Rohan Károly Antal: Európa jövője. Rolla Margit: Utazás a háborús Finnországban. Tan. Stádium rt. Rózsás József: Új magyar vártán. Lengyel. Szerző kiad. Bp. Rubint Dezső: Az összeomlás. Krisztianista p. Bp. Bp. Stádium.1936. Dürer. Dr. Bp.) 1932. Bp. Alfréd: Zsidókérdés világprobléma. Bp. Debrecen. Mérnökök. Korda. Bp. Bp. Debrecen. Renaissance. 1941. Centrum. (Jaski István rajzaival. Z. a. Röck Gyula Krisztianizmus és nemzetiszocializmus. Bp. Pallas. Egyetemi. 1939. Bp. Roósz József ifj. 1940. A. Rostás József: Gyozni kell. 1-2.) Bp. 1942.

Schuster. L. Bp. 1942. Tomaso: A fasizmus hadereje. Központi Sajtóvállalat. Carlo: Európa Anglia nélkül.) Bp. Centrum. Bp. Mezőcsát. W. Ütött a zsidó világuralom utolsó órája? Mezőberény. Wolfgang: A német munkaalkotmány fejlődése és alapelvei. Stád. Schmitz.: Háborús pénzgazdálkodás. Paul: Angol uralom a Nílus mentén. gróf Takách-Tolvay József előszavával. 1943. Schirmer Ágost: A világzsidóság elleni harc állása jelenleg. Baltha. Fórum. Caesar. 1943. Sárga Ferenc: Megdöbbentő viszonyok. Sértő Kálmán Ilyen az élet. Bp. gr. Sántha-Drózdy: Ellenség a kapunk előtt. Sávoly Lajos: Tavaszi felhők. 1941. Bp. M. Seeliger Emil: Hotel Sacher. Schaeffer. 1935. Összetartás. Z. 1943.: Liberalizmus. Centrum. Schwerin-Krosigk.-ig. Max: Szemelvények a német katonai irodalomból. Schultz József N.: Nincs kibúvó. 1941. Bp. Schäffer István dr. 1940. Sértő Kálmán: Esett a hó. 1942. 1940. Sassy Nagy Lajos: A Turanizmus. Simon Béla.: A német diákság. Sarló és kalapács árnyékában. Könyv. Bp. Bp. Bp. Bp. 1941. Egyet. Bp. Simon Ferenc: Az enyingi nyilasház. Béta. de: A haza szolgálatában. Bp. Nyilas. Bp. Stádium. Siebert. 1941. Bp. Stádium.1937.) Segédlet az alosztályparancsnokok számára. Sillani. Sylvester. Berlin. Sgardelli. Népműv. Bp. Schultz József N. Otthon. 1942. Sértő Kálmán Versei. keresztény gazdasági rend.: Háború asszonyok és gyermekek ellen. Schulcz József: Hitler és Sztálin között a liberalizmus romjain. Stádium.) Bp. Centrum.Mi legyen a zsidókkal? Bp. Bp. Budai-Bernwallner.: Nemzeti szocialista pártépítés. M. Bp. Bp. Bp. faji és világeszme. Wolf: A sárgák háborúja. Sarolea: Szovjetoroszország. marxizmus. 1940. 1925. 1941. Siklóssy Pál: Szovjet álmok és valóságok.o. Walter: Pénzügyi csoda-e a német hadigazdaság. 44 . Bp. 1943. Bp. Sima Ferenc: Süvít a nyíl. V. Schadewald. 1937. Sárga Ferenc: Megdöbbentő viszonyok a II. 1939. T. 1942. A. mint nemzeti. Keller Béla kiad. Schaeffer. Segíthet-e Amerika Anglián? Mi a blöff és mi a valóság. Bp. 1943. Schmidt Imre: Korunk államalkotó eleme a népnemzet. W. Vitézi R.: A királykérdés. A szerző.. 1822. Turul Sajtóvállalat. Schmidt Imre Tanulmány az állam szoc. 1942. Hajnak. Schenke. 1939. (Versek. Sassi Nagy Lajos: A turanizmus mint nemzeti. 1942. 1940. Siklay Dezső: Turul madár szállj. Bevezetés: Fiala Ferenc. H. Senex Studens: A középeurópai béke útja. Pátria.és lapkiadó rt. Mezőberény. Schulze. 1927. Ger. Bp. Bp. é. 1923. Révai. Buzarovits Scarfoglio. Szalay S... Sheel.: Mussolini élete. (Törvényjavaslat az apostoli királyi hatalom szünetelő gyakorlásának újrafelvételéről. Serly Antal: A zsidóságra vonatkozó magyar törvények. jan.. Stádium. Élmények az 1939-40-es finn-orosz háborúról. Esztergom. Anglia uralma Írországban. Bp. Bp.. csop. fejlődéséről a német nac. Seppdnen. 1941.Győr. Bp. Bp. Sárdi Strehn Károly: Magyar nemzeti szocializmus.Saraja. 1941. Bp.) Simándi Béla: A szovjetdiplomata. Szerző. Válasz Fenyő Miksának. n. Simoneit. 1941. Bp. Pfeifer. nyelvű képes röpirat. Bp. Révai. Bp. 1939. 1942. (hirdetése miatt. Az 1936. Bp. Schubert Ágost dr. Centrum. Sándor Dénes: Moszkvai futár. 1937. Viljo: Megváltott ország. 1918. A. G. G. Pfeifer. Otrokocsi: Hazamegyünk. Deutsche Zentraldruckerei. módszerei és kilátásai. 1940. Sarfatti. Unto: Az orosz határon. zsidótörvény évében a magyar vállalatoknál. (Zárszó miatt. Bp. Hans: Éhségzár Európa ellen. Bp. Simonyi Sándor dr. Kaposvár. Sértő Kálmán: Aranykenyér. 1941. 1933. 1933. faji és világeszme. 1939. 1935. Athen. Siilasvuo: Suossalmi. Bp. Sylvester. 1933. Sebesfi László: Repülő hősök. 18-19-i m. Bp. 1943.

1927. é. Sopp.. 1929. Sporn A. 1919. 1927. Nemz. Somogyi István: A szabadkőművesség igazi arca. ügyv. Soós-Anker: GPU. Bp. 1943. nem jelentkezik..-P. Somogyvári Gyula v. Frieda: A német leányifjúság munkaszolgálata. 1922. Slezák Lajos dr. E. Bp. Franklin. A. F. Bp.november 17-én. 1943.: A világválság és magyar érdekek. Singer és Wolfner. Viktória. Nagymányoky: Embersorsok a viharban. Egyet. Apostol. Sulyok Imre: A tábortűz könyve. Stád. Singer és W. Bp. 1941. Bp. Berlin 1940. Stolpa Józsefné Magyar Asszonyok N. Strohmayer. M. Suomi. 1919. Somogyvári Gyula vit. Bp. Dr. Sopron-Csorna-Kapuvár-Fülek. A. Bp. 1943. Simonyi V. Sion bölcseinek jegyzőkönyvei. Bp. Somogyi Zoltán A június 24-i ellenforradalom és a ludovikások. Kurt: Stukák. a vörösdúlás nálunk.: Lázadás a civilizáció ellen. A szerző. Stettner Tamás: Tizennégy év Kun Béla életéből. Auróra. Solymári: A magyar kibontakozás útja. 1942. Kókai. Bp. 1934. Bp. Six Ferenc Alfréd: Az európai belháborúk és a jelenkor egyesülési háborúja. Bp. N. Sipeki Balás Károly dr. Bp. Dr. jog. Soós Károly. Évk. Stessel Ernő: Hadifoglyok élete Szibériában. Sopron. Somogyi Ferenc: Istenért-Hazáért. Horányszky. Szabadka. elnökének berlini útjáról Sz. Friedrich: Amiről a világ hallani sem akart. Sylvester. Bp. Stolte István Miklós: Szovjetoroszország az adatok tükrében. Pátria.Ker. 1942.: Német kodifikációs törekvések története. 1911.Simonyi Sándor dr. Bp. évfordulója alkalmából 1934. 1941. Bp. Sulkovszky Zoltán: Tokiótól Ceylonig. Bp. Bp. Athenaeum.: B. 1943. vitéz bádoki beszéde a Kormányzó Úr Őfőméltósága magas színe előtt a Nemzeti Hadsereg Budapestre való bevonulásának 15. nem. Sz. Orsz. Sréter István: Nem. 1944.. Bp. Inf. Soós Tihamér: Nemzetiszocialista nevelés a Harmadik Birodalomban. Sas. Strom. Singer és W. Háborús regény. 1943-44. P. Somogyvári Gyula v. Kolozsvár.: Itália feltámadása. n. 1920. Virágzik a mandulafa. A bolsevikiek bibliája. 1942. Bp. Stocker Antal: A nagy per. Sinka István: Fekete bojtár vallomásai. Stueve. Solmi. 1942. Georg: Gyozni vagy meghalni. Stolpa Józsefné: Magyar Asszonyok. 1944. Klny. E. 1920. Sz. 1933. Bp. Magyar Élet. 56. 1941. Szacsvay József: Emlékbeszéd. 1919. Bp. 1943. 1937. Spanyolországban így "virrad"! Közérdekű könyvek 1. krasznojarszki hadifogolytábor.L. Pécs. különös tekintettel a zsidótörvényre. 1943. 8. Sipos Árpád v. 1943. Somogyi Ferenc A vitézi nemzetté nevelés célja. Finnország írásban és képekben. Simonyi Vilmosné: Magyar sorsok. Stollenberg. Sz. Helsinki. 1941.-ben megtartott eladása. 1925. Sugár Ottó: A termelés csődje Szovjet-Magyarországon. Bp. Bp.. Stoddard. Német Külügyi Tudományos Intézet.: Kalendárium. A szerző. Bp.: Potyorektól Számuely Tiborig. 1931. Ladányi. Bp. 1943. Bp. 1938. Six. egy. Bp. Korda. Hírlap. Somogyi Géza: Közszállítási szabályzat módosított magyarázatos kiadása. sz. Egy. Bp. Bp. eszméi és jelen állása. 1939. Bp. Sipos Kamilló: A szocializmus tarthatatlansága. Somogyi Zoltán: A rémuralom napjaiból. Bp. Somogyi Ferenc Zsidójogunk fejlődésének áttekintése. a Szent Imre Egyesület évkönyvéből. Kik tették tönkre Magyarországot? Bp. Kókai. Bp.: Az állam és a gazdaság. Singer és Wolfner. Filó János kiadása. Klny. Bp.: És Mihály harcolt. 1920. a Gazdasági Jog III. soha. 1941. 45 . Sinzig.: Székfoglaló. 1922. Attila. Surányi Miklós: A csodavárók I-II. L. 1938. Bp. A szerző.: A világpolitika fejlődésének szakaszai.

Érseki Líceum. N. 1938. E. végrehajtásának tárgyában kiadott 7720/1939. 1922. Bp. és munkáskérdés Olaszországban. Bp.: A fajegészség. Bp.Zsidók kivándoroltatása. Szálasi Ferenc Út és cél. Synon: A moszkvai kém. tc. Bp. Szabó Mihály: Mit mondanak a számok a zsidókérdésben? 1938. Bp. Singer és W Szádeczky-Kardos Tibor: Horthy Miklós. Szakáts Kálmán: A munka békéje Németországban. Szabó László: A bolsevizmus Magyarországon. 1942. Szabályrendelet a zsidók közéleti és gazdasági térfoglalásának korlátozásáról szóló 1939: IV. Bp. Mezőberény. Szalabasev. Stephan. Svaszta Gyula: A nemzeti szocializmus országútján. Bp. Szerző. sz. Szalontai Gyula: Olaszok vezére.. I. Szabó Imre nyirádi: Tábori repülőtér. Szabó Gáspár: Leleplezett bolsevizmus. Centrum. Élet. 1943. Bp. Szabó János: . Szálasi Ferenc Hungarizmus. Debrecen. Bp. kiad. Földm. 1934. Bp. 1935. 1922. Stádium. Szabó J. Egyet.. Bp. Bp. Aesopus. A magyarországi kommunizmus. Wien.. Bars Hont vm. Szász Károly: Emlékezés a vörös uralomra.. Mezőberény. Szabó Miklós: A Harmadik Birodalom agrárpolitikája. 1941. 1942. Hárfa. 46 . Debrecen. Bp. jákfai Gömbös Gyuláról.! Bp.E. Rábaközi. Bp. Nemzetvédő Sz. M. Sánta Gy. Vitézi Sz. Bp.. Szabó László: Irredenták. Szeged. Szabó Géza: Őrségváltás. Szász Károly: Tisza István. Szatmárhegyi Donát: Granicsárok éjszakája. Stád. Bp. Bp. Szabó Miklós: Kiev. 1926. Szathmáry R. Szász Béla: Diktatúra és diktátorok. 1941. leánygimn. (Drámai költemény. Bp. 5-6. Bp-i H.Surányi Unger Tivadar dr. v.. Szálasi Ferenc Cél és követelések.a munkás kevés.: A magyar élniakarás útján. M. Hungária. Klny. Bp. Szabó László Mi okozta az összeomlást és a forradalmakat. Léva. 1934. Szabó Mihály: A nemzetiszocialista magánjog alapelvei. Szabó Zoltán dr. Athenaeum. 1943. magyarok barátja.) Bp. 1942. Szacsvay József dr. Hogyan védekezzünk a nemzetgyilkos idegen erők ellen? Bp. '41. Szász Lajos: Emlékbeszédek vit.és jellemrajzi vázlat. Bp. 1944. 1919. Egyetem. I. Szabó István v.. Hung. Budafok. 1936. Dunántúl. Orsz. K Szabó István: A zsidó baromfi és tojásexportkartell üzelmei. 1942. végrehajtása tárgyában. tc. 1939. 1931. 1941. rend. 1938. Stádium.. 1940. Szabados Mihály Magyarok hazatelepítése. sz. a Közgazdasági Sz. Délpest-vm. Suszter Roberto: Orosz bolsevizmus Európa ellen. Szabó Sándor Lajos: Nemzeti munkaszolgálat.Egyet. végrehajtásának tárgy. Szatmáry István: Rákóczi földje visszatér. Szenkó. Szabó Pál: Mi lett a szocializmusból. Szabó-Zaboretzky: A zsidók és a nemzsidók jogállása és jogviszonyai. M. Számadó Ernő: Fegyvert s vitézt éneklek. 1938. 1939. 1920.? Bp. Szabályrendelet a zsidók közéleti térfoglalásának korlátozásáról szóló 1939: IV. 1938. Bp.P. Léva. 1941. Bp. kat. tc. Eger. Szabados Mihály: Földbérlő és szövetkezeti mozg. 1919. Bp.Sz. Szamuelly Tibor élete és gaztettei. 1933. Kultúra. Bp. 1939.: Magyar jólét az új Középeurópában. Rom. 1939. 1941. 1941.: Antibolsevista kiállítás a Pesti Vigadóban. 1939. fajvédelem és fajnemesítés örökléstana. Ath.sz. 1936. Számadó Ernő Miénk a holnap. Egyetem.. Pius: Szent István családja. 1937. 1936. Bp. Ivanov: Most jöttem a Szovjetpokolból. Franklin.§-a alapján kiállított tanúsítványokért szedhető díjakról. Szathmáry R. Bp. Szerző. Szerző. 1942. Számadó Ernő: És mégis győzünk! . rendelet 64. Szabályrendelet a zsidók közéleti és gazdasági térfoglalásának korlátozásáról szóló 1939: IV. 1943. Bp. Szabó István v. Stádium. Svaszta Gyula Élethalálharc a tőkeuralom ellen. Szálasi Ferenc: A magyar állam felépítésének terve. Bp. füzet.. Versek. 1941. Szatm. 1923. Bp. Nyitrai és Társa. kiadott 7720/1939.: Politikai rágalmak és cáfolatok. Nép és kultúra. Pécs. 1924. Bp..

közm. Bp. Csokonai v. k. P. Szentmiklósi István dr. Szigyártó Sándor: Erdély kiált! Bp. Budai-Bernwaller. Szendrei László: Három kovács. Szilágyi Olivér: Háborúban. Vál. 1942. állam felé.) Száz okmány a háború előzményeinek történetéhez. 1941. Székely Molnár Imre: Ég és pokol.Encik. Szeberényi Lajos: Marxtól-Leninig. Budai-Bernwaller. 5. Bp. 1941. Bp. I. Szentirmai Imre: Tanácsok. é. Budai-Bernwaller. Szentgyörgyi Kósa István: Van feltámadás. Székely Sándor István dr. Szenkis: Szuomi harca. Székely Sándor István dr. vagyis a Talmud magyarul. Bp. 1941. kommunizmus és társadalmi fejlődés. Szilágyi Zoltán: A mi Erdélyünk. 1936. Szentirmai Imre Vezérek. (Kommunista téboly. Emlékezés a vörös uralom borsodi áldozataira.. Szeberényi Lajos. St. 1938.-ban. M. Békéscs.: A II. Bp. 1942. Szilágyi Imre: Új magyar gazdaságpolitikát! Bp. Szászhalmi: Vér és terror. Bp. U. N. 3. Csokonai. Bp. Szigyártó Sándor Út a magyar nemzeti szoc. Forrás. A "Kereszt" k. 1942. Szentirmay Imre: Tételes új magyar történet. címjegyzék. zsidótörvény végrehajtási utasításának rendelkezései. Bp. Szerző kiad. Miskolc.Szászhalmi József: Kommunista téboly. Pomáz.. kk. Szentmiklósy István: A házasság a Harmadik Bir. fiókjának közönsége? 1935. 1942. Bp. Bp. és Khuen-Héderváry Károly: A II.-Bródy Jenő dr. Szepessy Orbán: Szocializmus.II. Gergely. Bp. Szentesy Alfonz (Luzsénszky): Zsidóveszedelem. Vér és terror. 1933.: A házassági törvény egységes szerkezetben. 1940. 1919.: A parasztság története a legrégibb időktől napjainkig. Széll Pál: Béke. Helsinki. Székely Mózes: Kié az ország. 1942.n. 1939-40. 1919. Bp. Szentkirályi József: A közvélemény előkészítése a háborúra Amerikában. Szentiványi Dezső: Bankdiktatúra és zsidókérdés. 1936. Szerző. Pécs. 2. Szegedi keresztény m. 1937. szból. Bp. Bp. Hejobába. Szekeres János: Pusztaszeri gondolatok. Bp. Szeberthy János: Az új Európa és Magyarország. Székely Sámuel: Felelős-e a zsidóság az ország romlásáért. 1942. Centrum. A szerző. Zs. Ev. 1928. 1942. 1936. Szentirmai Imre Te meg a többi. Szeged. 1939. Bp.német Fehérkönyvből. zsidótörvény földbirtokpolitikai rendelkezéseinek végrehajtása. Diákszövetség emlékkönyve. 1937. 1942. Kátai A. Veszprém. Bp. Szeged. Bp. Actio Cath. Bp. Bp. 1929. Athenaeum. Budai-Bernwaller. 1943. Szilágyi Dénes: Nevelés nemzeti forradalomra.T Szeő Demeter: Zsidó vagyok. 1939. n. Fodor. Magy. Bp. Bp. Bp.: A világháborútól a nemzeti újjászületésig. Szigethy István: Út a magyar nemz. Bp. Szekeres László: Férfiak és tettek az új Olaszországban. 1940. Methosz. Hajnal. Klny. Az Orsz. Bp. Centrum. Révai. Bp. Franklin Társulat. Diákszövetség. Bp. Bp. 1939. é. Székely Sándor István dr. 1939. Balassagyarmat. Sz. Szilas-Steff: Repülők felszállni. 1926. Marosvásárhely. szoc. Helios. Sziklai János: Magyar revízió 1920-41-ig. Szerényi Simon: Népbiztosok futása a frontról és még sok szenzációs leleplezés a kommün napjairól. Bp. Prot. kiad. Szt I.'39. 47 . Nyilaskeresztes Párt. 1944. Jövő.. '39. Könyvt. 1942. Szerző. Szekér M.a. a Külügyi Sz. Szentkuthy (Dreschner) Pál: Mit olvas a Főv. ákosfalvi: A Nagy-Bányai Horthy-család. Prot. Egyh. Széll Ferenc: Emlékeim a hadifogságból. Szentirmai Imre Problémák. Bp. Szendrey László: Most 25 éve. Szilágyi László v. Szerző. Szent István országa és a mai Magyarország. Turáni. Új Nemz.háborúról.1938 Szentpétery Béla: Osmagyar ugaron. 1925 és 1929. 1939.: A II. Szentirmai Imre Izmusok és kráciák. 1936. állam felé. zsidótörvény és végrehajtási utasítás teljes hiteles szövege részletes magyarázatokkal.-i Hírlap rt. 1939. 1933. Bp. Szeged. Szemelvények a hiv. Bp..

I. A. Bp. Viktória. 1941. Bp. Szerző kiad. rész. Mussolini! Bp. és a fasiszta adóreform. Levente Hírk. Charitas Almanach 1943. 52/III.M. Szociális Mo. 1937. Bp. Centrum. Veszprém. Nyilaskeresztes Párt O. 1942. Korda. Bp. Klny. Egység Pártjának szerv. Sztriha Kálmán: Kiskundorozsma története. Bp.: Szervezés.k. Nagyváradon. Szirmay L. Szomolnoki Antal vit. Kémeri Nagy Imre naplótöredékei. Talajjavítás Itáliában. kir. Szoci-nyilas. 1938. az öngyilkosságba kergetett Olaszo. n. 1942. Szenko. sz. Athenaeum. Bp. Centrum. németül. Held. Szirmai Tibor: Honpolgári. p. Bp. Sztranyavszky Sándor: A Gömbös-kormány eredményei. gr. Bp. Egyedül vagyunk. Bp. Bp.magyar fasiszták táborának alapszabálya. M. 1940. története. Tardy Sándor: Orvlövészek nyomában. Szolgálati tájékoztató. 1943. Szücs Kálmán: Szabad-e tovább követni Marxot? Bp. Bp. febr. Actio Catholika. Árpád: A proletárdiktatúra tört. Könyv. évk. Viktória. Szviezsényi Zoltán: Hogyan veszett el a Felvidék. szerepe. 1942. Bp. Bp. Bp. Bp. 1940. A. Bp.-márc.) Tamás András: Ez az ember. 1942. 1943. Takáts Albert: A zsidókérdés ezeréves jogalkotásunkban. Gazd. Szitnyai Zoltán: A fehér lovas. Fizika. 48 . 1937. 1939. és ellenforr. Tamás Ferenc: Toke és munka az olasz fasizmusban.Bp. Szilárd Andor: Így kell megoldani a zsidókérdést. Takács György: Nemzeti feltámadásunk kátéja. Szüts István: A Nemzeti Tábor magyar szocialista mozgalom politikai programja. Bp. Bp. 1939. Bp.: Nemzeti szocialista káté. o. Bp. é. Bp. olaszul. 1940. Bp. 1942. Szovjet paradicsom képekben. Tanulmány a leventemozgalomról.. és II. 1943. 1939 és 1940. H. Bp. Szlovák Nemz. Tamásy György A totális állam. köt. 1919. Tardy István: A titok háza. Szontagh Vilmos: A zsidótörvény jogtud. honvédei az orosz fronton. A.: Ködországban. Szilicei Váradi Gyula A sátán karmaiban. 1937. Szondi Béla: Találkozás Európával.T. Tarján Vilmos: A terror. Szörényi Andor: Zsidó fajiság. 1943. Nemzeti Tábor m. Bp. Athenaeum. 1924.Antibol. gy. L. 1940. Stádium. Kellner.Szilágyi Zoltán: A világmindenségről. 1944. 1938. Bp. Bp. Szöllősy Jenő: Hungarizmus. szab.l. Tarnói László: Az örök bajtárs. Fráter. Mefhosz.és L. 1939. Bethlen. A. Sztojanoff: Sztálin a vörös cár. Stádium (hozzáfűzött Csiki L. Sztanek János: A m.P. Máté. Nemz. Athenaeum. 1943.k. M. 1943. Takács György Az olasz adórendsz. Bp. 1940. Bp. Bp. Kultúra. Pécs. Tamásy György: Anglia áldozata. Szittyák . Bp. honvédelmi ismeretek. 1943. Kispest. 1942. Szitnyai Zoltán: Nincs feltámadás. Bp. Révai. Szilárd János: A rongyosgárda apródjai.: "A magyarság évszázados harca közép-európa elszlávosodása ellen. Bp. zlj. Szlatinai László: Európa nyersanyagellátása. Szilicei Váradi Gyula: Anglia és Izrael. 1921.: Az orosz veszedelem és Mo.) Takách-Tolvay József vit. 1939. (Magyarul. dr. Szociális és karitatív évkönyv. 1921. Egyetemi nyomda. Kémeri Nagy I.g.1943 Tarnói László: Az örök bajtárs. áldozata. Bp. Szitnyai Zoltán Ember nélkül. 1942. Szladek. I. Bp. 1927. Pintér kiad. 1932. Szeged. Barna: Az orosz forr.1932. Szvatkó Pál: Visszatért magyarok. mozg. Bp.áll. zsidó lélek. Szombathy Ilona. Újságüzem. Bp. Szer. 1939. 1920. T. Bp. Bp. Bánsági. szemléletben. 1928. Tabéry Géza: Két csillag között. Szirmai Rezső: Riportok a Szovjet-Kaukázusról. Stephaneum. 1939. Petroc.1933.1939. Szocializmus és kommunizmus jelszavai. Egyházm. Szurmay Sándor br.: A haza szolgálatában." miatt.

Tiboldi József: Igazságot Magyarországnak. 1934. Tájékoztató kereskedők és iparosok r.. 1932. Mátyás János. 1931. Bp. Teleki István gr. Leventeegyesületek O. 1942. 1937. 1943.Tasnádi Nagy András Gömbös Gyula emlékezete G.. Győzni. 1941. Révai. Pallas. Váci fegyint. Bp. tervek. Tettek. 1940. 1938. Szerző. Jurusics. Theiss Ede: Modern közgazd. Bp. Tizedesek választási teendői és a választójogi törvény legfontosabb rendelkezései. A Kállay-kormány félesztendős munkássága és politikája. Centrum. és totális háború. Bp. Bp. Tasnádi Nagy András: A magyar alkotmány szelleme.és erdőgazd. 1921-31. Pestszenterzsébet. 1934. Tájékoztató kereskedők és iparosok r. Erdélyi P. Bp. Stádium. Bp. Bp. Tájékoztató a leventeegyesületi élet irányításához és vezetéséhez. rt. G. Tomor László: Harcok a vörös égen. felsőházi tárgyalása során. 1939. ingatlanokra.: A halál zsoldosai. A szerző. ötlete alapján írta Pölöskei János: Hiszek egy Istenben. 1940. V. Temesy Győző vit. Torda László: A zsidókérdésről. Viktória. Tormay Cecil Két forradalom. a. sorsa Szovjetoroszországban. I. 1937. zsidótörv. Bp. 1943. Temesy Győző vit. Tájékoztató a magyar leventeleány mozgalomról. Szeged. Bp. Kaposvár. Városi.U. Thompson. 1942. Tábor István: Forradalom a fekete városban. Bp. M. Tharaud: A kereszt árnyéka. II. I-II. Bp. Temesváry László: A fasizmus pénzügyi politikája. Bp. Magyar Népművelők. Ferenc. Temesy Győző vit. Joachim: Utolsó pillanat. Tervezet a gazdálkodás folytonosságának fenntartására a kisajátításra kerülő zsidó mező. '42. 1943. a II. J. Társadalomtud. Gy. Bp. Temesi Győző: Földrajzi zsebkönyv.: A viszokai hős fiúk. Bp. Tájékoztató az orosz harctéren való magatartásra. Központja. 1942. Bp. Pallas. köt. Tidick. és gazdasági irányelvek. Tormai K. köt. Bp. Centrum. Bp. szobrának leleplezési ünnepélyén. 1920-23. 1939. 1943. A. Táboros József: Katonaversek az ejtőernyősök világából. O. A Kisfaludy-Társaságban tartott előadások. Tasnádi Nagy András két beszéde a zsidók közéleti és gazdasági térfoglalásáról szóló törvényjav. Tormay Cecil: Bujdosó könyv.: A szövetkezeti mozg. Bp. Tiry László: Veszélyben. Franklin. S.Thiéne Tudósító.tud. 1934. Mefhosz. Bp. 1938.: Országgyarapító Horthy Miklós. Társadalmi és gazdasági élet egyensúlyának bizt. Korunk Szava kiadása. Athenaeum. Társadalmi Egyesületek Szövetségének alapszabályai. Tobler János: A munkásság helyzete a diktatórikus államokban. 1939. emlékezések. Genius. Valentino: Légi párbaj. Földr. Bp. Társadalomtudományi és gazdasági irányelvek. Técsy D.N. 1921. Torday Lajos: Megemlékezés Japánról. tárgy. T. Szerző. 1921. A szerző. Törekics nyomda. 1942.és L. 1942. Bp. Telkes Aurél: Gépkocsizók Szovjetföldön. rend. Bp. A. Bp. Richárd: Szovjet csillag Kína felett. Bp. Taubinger István: A munkáshiány leküzdése a német iparban. Theodosius. Tasnádi Nagy András beszéde Hajdúszoboszló ünnepén. 1942. Bp. 1934.M. 1928. Rózsavölgyi-Pallas. Stádium Tízéves Vitézi Rend. Bp. A. 49 . Könyv. Szent István Társulat. Bp. Kolozsvár. 1943. Tocci. Stádium. M. Bp. Bp. Vitézi Szék. Bp. 1-3 kiad. Stádium. 1937. Temesváry László A dolgozó nemzet útja. Tormay Cecil Küzdelmek. Tisza István emléke. Bp. Bp. Az ipar és hasznothajtó jogosítványokra von. Sylvester. 1942. Bp. Thury Gyula: Szerbiából Szovjetoroszországba. Bp. Bp.: Miért lett Horthy Miklós kormányzó? Hódmezővásárhely. Bp. Élni. 1940. A. 1939. 1942. Teleki Béla beszéde: Magyar reformot. Temesváry László Mi lesz velünk? Bp. Tomka. Bp. 1942. Tiboldi József Nem! Nem! Soha! Pestszenterzsébet.

Turán röpíveink gyűjteménye. M. Tóth B. 1941. Turul Szövetség alapszabályai. További okmányok a nyugati hatalmak háborút kiterjesztő politikájához. Bp. Ki gyújtotta meg a máglyát? Bp. Debr. Török Béla: Az új német alkotmány egyes alapelveiről. M. é.) Kaposvár. Ujlaky Antal: Szeged a forradalomban és a nemzeti feltámadásban. J. Trombitás Gyula dr. Bp. Külügyi Szemle. Turmezei László A turáni sajtóiroda és története. I. Török Sándor: Magyar fiúk oláh mundérban. II. Türr Stefánia: A fasizmus szelleme.N. Turmezei László A turáni gondolat és a magyar propaganda. Bp. 1941. 1935. Bp. Kultúra Nyomda. Bp. Szerző. Turmezei László Lámpák a ködben. 1938. Bp. Bp. M. Reé L. színtiszta olasz nemzeti hagyomány. Bp. sz. Turáni átok és a jerikói trombita. 1942. 3. 50 éve (1892-1942. 1936.'40 Tóth B.. Zoltán: Ifjúvezetők felismerése és kiválogatása a testnevelési órákhoz. 1943-44. Szeged. Tóth László Arcélek az újságpapíron. Zoltán A leventeoktatás módszereinek irányelvei. 1934. n. Bp. Bp. alapszabályai. Szt. Szerző. 1941. Turán röpíveink gyűjteménye. Tury Gyula: Szerbiából Szovjetoroszországba. ifj. Szöv. 1941. 1942. Tunyog Csapó András: Izrael bölcsességbirodalma. Turmezei László: A turániság szerepe iskolai és társadalmi nevelésünkben. Miskolc.: A bolgár külpolitika. Bp. Bp. 1910-1937.K. Tóth Sándor: Erdély 22 éves rabsága. 1939. 1944. 1942. 1943. Turán Sz. (Turán Röpívek 1-10. Bp. (Történelmi regény. Versek. Török András: Szálasi álarc nélkül. száma): Turán füzetek. 1939.1940. és Nyomd. Török András: Vengerszki. Tóth József: A rendészet-fogalom a nemz. M. 1943. 1936. Bet. igaz hit. Bp. K.: A német birodalom jellegzetes jogszabályai. Bethlen G. Bp. Turmezei Lászlóné: Értékrombolás. Stehpaneum. Irod. 1924. A szerző. Karl: Német-magyar ipari és kereskedelmi kézikönyv. Hamburg-Berlin. I. Bp. Bp.-i zsidókérdés alkotm. Klny. Bp. rendezéséhez. Trostl Rezső: Irányelvek a m. Hansaetische Verlagsanst. Tóth László: Magyar vártán. 1936. 1941. ifj. A Cél. Trucksaess.) Kassa. Turán Röpíveinek gyűjteménye. Tóth László-Ribáry Géza: A zsidók egyenjogúsítására és külön jogrend alá helyezésére von. Bp. Turáni vadászok Orsz. Tóth Lajos dr. 1936. Bp.T. Centrum.Szöv. 1939. Centrum. 1940. szám. 1938. Történelem a világháború után. Bp. Bp. Tornay Károly: A leventeintézmény története. von Osten: Testnevelés békében és háborúban. Bp. Bp. Bp. Stephaneum. Turán könyvk. Magyarországi Turáni Barátok Köre. Klny. Tschammer. 1921. Irod. 1925. Töttösy Ernő dr. I. 9. Bp. (Keresztény kereskedők névsora.. 1942. Udry Ferenc: Odaát. Turul Szövetség Buda Bajtársi Egyesület évkönyve. Bp. M. M. Turán könyv. Szent István Társulás.: A bpesti áll. Mérnökök. Töttösy Ernő dr. Tóth Ernő: Véres föld. Debr. AG. 1944. Az összeomlástól a feltámadásig. Eger. államban. Verbőczy István gimn. Turul. ás 1936. Korona területén élő népcsoportok önkormányzatáról és anyakönyvvezéséről. Tóth B. Zoltán Ifjúvezetők kiválogatásának lélektani szempontja. 1941. Turul Szépmíves költok és elbeszélok.B. 1942. 1941. Bp. Tóth B. 1933.). T.. Bp. 1941. jogszabályok. Szent István Társulat. Bp. Ujpétery Elemér: Az olasz korporatív törvényhozás. Bp. Traeger Ernő dr. 1938. Zoltán: Leventenevelés. Tóth Nándor: Táltos szíve. Sylv. Törvényjavaslat a M. Sz.. 1931.szoc. Turmezei László: A Turánság alapváza. 1942. Bp. Bp. Held.Tormay Cecil: Megáll az óra.: Horthy Miklós 70 éves.. '37. sor. Turmezei László: Az ukrán kérdés magyar szempontjai. 50 . Trenkó: Keresztény vagy zsidó Budapest? Bp. A. Trombitás megtérése. T. 1928. 1938. Bp. Az istentelen kommunizmus romboló munkája. Bp. Turul Naptár. 1941.

1935. Varga László: Keresztény felelősség. Útban a világuralom felé U. vagy nemzeti evolúció. Actio Cath. 1925.) V. Bp. 3520/1944. 1937. Stádium. Varga László: Szociális reform és hivatásrendiség.-Ravasz Illés dr. M. 1941.. 1940. Egyetemi. Athen. Urbánszky Andor dr. Varga Zoltán: Új urak. 1942. Egys. 1942. T. Kellner. Új Magyarság Évkönyve. 3. Bp.: Magyarság és kereszténység. Urbánszky Nándor: A fasiszta gondolat kialakulásának előzményei. Új magyarság és az új Európa. 1943. Új harcra fel! Bp. Vajta Ferenc: Faji forradalom. új korlátolt. Varga László S. Útmutatás. Újságírás az hivatás. Varsányi Gyula: Külkereskedelem és nagytérgazdaság. Velence.: Kollektív gondolat és munkavédelem a fasizmusban. 1942. Bp. '35. Bp. Varga Sándor Frigyes: Nemzeti értékszolgálat. Írták: Halmágyi B.. Urbánszky Andor dr. Szerző. Bp. Bp. Bp. A szerző. 51 . 1942. szervezetének női csoportja. Bp. Bp. V. Ny. Rajz a kommunizmus korából. 1944. és a nyersanyaggazdálkodás. 1940. Új történelmi hivatásunk. k. Teszisz kiadványsorozat 1. 1935. Kalot. Társ. A fasiszta gondolat kialakulásának szellemi előzményei. Bethlen. Útmutatás a kat. új versek. 1937. Bp. M. Bp. teljesjogú és őskeresztények ingatlanviszonyai a zsidó jogszabályokra tekintettel. 1937. v. valamint a zsidók egyes vagyontárgyainak felh. a. 1941. a családbafogadásról és a tartásról való gondoskodás előmozdítása tárgyában. Varga László S. Molnár P: Honvédelmi törvény. Völgyi N. Társ. J. Vannay László: Szocializmus és militarizmus. Bp. 1941. T.-Ravasz Illés dr. haza. Bp. Vargha Sándor: Megfigyeléseim és gondolataim a nemzeti szocialista Németországból Bp. F. Klny. 1942. stb. 1940. Bp. (Csak a szöveg. X. Unger Béláné. 1943. Útmutatás a Nemz. királydaróczi: A hongyarapító. 1922. Bp. Turul. Vörösváry. Lőcsey. Bp. Bp. 1941. Bp. A . Újságírás az hivatás. 1937. 1944. Stádium. Szerző. 1942. Nem menekülnek meg! Bp.2. Urbán Gusztáv: A propaganda világnézeti jelentősége. Vajta: Isten.Ulain-Buday: Rabszolgaság útján. Jövő. A szerző. IV. Szatmárnémeti.: A nemzsidó származás igazolásáról alkotott 3400/1944. Az. Korda.: Legyen igazság! Előadások.. 1943. Új honfoglalás. 1941. Bp.6. 1939. Bartha M. Bethlen. Pannonhalma. Stádium. 1.3. M. Vadász Lajos: A partizánvadász. Labanc J. Wien. Egység szerv. Bp. Bp. a turániság. Vargha Károly: Tied (versek). szóló. szülői értekezletek rendszerezésére. 1943. II. számából Varga József: Németo. primor. 1939. Bp. 1945.. 1941. 1938. 1936. Bp. Dalmai G.E.. Bp. I.. 1934. Vadász dr. Bp. király. A szerző. Bp. Mátészalka. Unghváry Sándor: Mit láttam az Andrássy úti nyilasházban. Túrmezei L.4..'39. A nemzeti újságírótestületek Uniójának Velencében tartott első kongresszusáról szóló jelentése. Vaszy György: Az elpazarolt élet. S. Tevékenységének Propagandacsoportja részére. a Pannonhalmi Szemle 1935.. . Bp. n. 1941. N.E. Munkásmozgalma EMSZO közp.. 1942. Bp. Asztalos Boriska. Stádium. Bp. könyvtár. Új magyar gazdaság az új Európában. 1937. Kálvin.. 1938. C. Az. Szatmár és B. Bp. Vajna V. Bp. A Nemz. tc.5. Vanyó Tihamér: Mussolini egyénisége. Vadász dr. 1943. Uzdy Géza: Hogyan üldözik a német katolikusokat. Bp. é. Stádium. 1935. füz. 1943. Vajda József: Zsidók. rt. Bp.. Cion bölcseinek jegyzőkönyve és a berni protokollper. Bp. Új idők.Babocsay G. Útban a világuralom felé.. Simonyi kiadás. Vajta Ferenc Istanbul kulisszái mögött. Urbányi István: Mihály. Unghváry Iván János: A fasiszta nevelés eszménye és az új közoktatási törvény.. évf. Ügyvédi Határidőnapló (Müne) Bp.Az 1944. Új magyar gazdasági rend néhány jellemző vonása. III. Kecskemét.

Berlin. literáti: Örök Magyarország. népnemzeti rend. Veltzé Alajos: A mi hőseink. L. Vágó Pál. Front. országépítés. Bp. 1920. Vitézek évkönyve. Bp. pénzuralom és nemz. Nyilaskeresztes Párt. Bp. Vér Tibor: Beszéd a Felsőház 90. A. Ványai István: Emlékezés Kassa felszabadításáról. Visszatért Felvidék adattára. 1944. T. Arthur dr. Bp. Bp. literáti Gőzgép. Váry Albert: Vádbeszéd a Cserny-perben. 1931. felé. Orsz. Vitézek vére védi és váltja a világot a vörös veszedelemtől. K. 1942.: Mindent a hazáért. Szerző. Move k. Terminus ny. Fran. 1943. G. Bp. St. 1942. 2. Vésey Frigyes. Orsz. Fegyint. Váry Csaba: Sztálin. Bp. Harcok az orosz ellen. Rákospalota. 1941. Vértes József: Egy ember a forradalomban. Klny. 1939. Rákóczi.és Lapkiadó rt. Új célok felé. kiadás. Tiszavidék. 1942. Visszatért Délvidék. Kassa. Stádium. 7-i megyevezetői értekezleten. 1944. Athen. 1939. literáti: Amiről a Népszava hallgatott. K. 1929. Vitézek évkönyve. Bp. Váry Albert: A vörös uralom áldozatai Mo. Könyv. 1942. a. Merkantil. 1940.-on. Szolg. Orsz. 1943. Virányi Egon: Magyarország útja az Európai Egy. szocialista reneszánsz. Hungária. Váry Albert U. Vida István: Magyar munkáskáté. Bp. Hangya Központ. Kassa. Pallas. 1-2. 1919. 1920. Bp. Bp. A. Bp. ülésén. M. 1942. Vitézi R. sz. Athenaeum. Vitéz István: Hivatásrendek Magyarországon. Bp. Prága-Zürich-Páris. Halász irod. Új nacionalista államrendszerek.) Bp. Bp. Front. Bp. Vác. Könyv és L.Vaszy György: Az elpazarolt élet. kiad. Vályi Nagy Géza: A magyar katonaköltészet. Vizy András N. 1922. 1940. 1920. (M. Makkay Zoltán könyvkiadó. literáti A jászapáti programmbeszéd. v. Válasz a szürke könyvre. egy zsidó földesúr természetrajza. Turul. Bp. 1920. Szerk. Váry Albert Vádbeszéd gyilkosság. M. 1940. (Plakát. liberalizmus. Vésey Frigyes. rt. Kispest.) Vitézi Rend kiskátéja. Virraszt a magyar lélek. kiadó. Sajtóváll. M. Vindex: Sztálinizmus. A nyilas-kormány kiadása. szellemében. Vágó Pál.: Kálváriás diploma. Hornyánszky. literáti Beszámoló a szept.: Pekár Gyula. I-III. A Szovjet politikája a második világháborúban. 1923. Szoc. Vágó Pál. 1936. Vérző Magyarország. Bp. milliók hóhéra. Virányi Elemér: Finn-ugor népek élettere. hitel. 1925. 1938. Bp. Mérnökök. Vitéz József: Csobaji Krónika. Virág Gellért: A levegő hőse (vers). 1928. 1938. Vezetők életmódja. Vágó Pál. Vécsey Zoltán: A síró város. József kir. 1942. Vágó Pál. 1918. Bp. Légrády. 52 . Bp. literáti A nemzetiszocialista munkaállam alapelvei. és társai bűnügyében. A szerző. 1940. 1940. Bp. Nemz. 1942. Vitézek Albuma. Vécs Ottó: Karpaszományos emlékfüzet. Bp. Vágó Pál. Vákár P. Bp. Áll. Vida Péter: Az oláhok. N. bűntettével vádolt Cserny J. literáti Munkanélküliség. Vágó Pál literáti: A magyar munkaállam. EMSzO. Veres János: 31-es páncéltörok előre! Bp. A. Szatmárnémeti. Bp. A szerző Várod az orosz felszabadító hordát? Röpirat. kiad. Pécs. 1943. v. Vágó-Toll: Munkaállam. V. 1939.-pol. Nyíregyháza 1930. Bp. Magyar-Finn Társ. 1944. Z. 1942. Bp. Irod. Bp. herceg tábornagy fővédnöksége alatt szerkeszti dr. Bp. Kazinczy kiadó. Bp. Vérkeveredés és fajvédelem az E. Serényi Pál. Veridicus doctor: Mi a szabadkőművesség? Mily eszközökkel dolgozik? Mi a célja? Bp. Graphis. Vágó Pál. Szék. literáti Munkaalkotmány. 1939. Irod. 1942. N. Vit. Vágó Pál. Bp. 1940. Virkkunen: A harcoló finn hadsereg szelleme. 1944. 1941. Budai. Vitézy László v. rablás stb.: A belső arcvonal. Vitéz nagybányai Horthy István kormányzóhelyettes urunk emlékére. Bp. 1941. 1928. Bp. Vida Péter: Magyarország és Románia. Bp. Hangya Központ.

1936. Bp. Ker. 1941. Gert: Anglia uralma Palesztinában. 1942. kiad.: Magyarországi zsidók statisztikája a magyarországi zsidóságról. Wolff Károly A kereszténység védelme. Windschuch. Egon: Hová tegyük a zsidókat? Erfurt. Liga debreceni osztályának 1921. n. A Gazd. a szegedi Kapisztrán. Centrum. Bp. Révai. Wiko. Bp. Bp. Erdélyi Értékek K. I. 53 . Bp. Nemz. Walter. Z. Szociális alkotmány. Vörös Európa? Miért mentette meg Németország Európát a keleti zsidóság elhárításával? Bp. Bp. 1926. Reé László. Vizy András N. politikája. 1938. Wirsing. Wass Albert: Jönnek. alkotása. Nehardea. Az Erdélyi Férfiak Egy. Wünscher Frigyes: Keresztény erkölcs és nemz. 1941. L. 1-2. V. Bp. Mika: Antero nem tér vissza. k. Bp. Bp. 1934. Bp. 1921. életben. Joseph Az angolszász kereskedelempol. 1940. N. Csáthy. Wolf-Bottkay: A gazdagok fellendülése. Debrecen. rendezte a Wolff K. Joseph: Ne féljünk az új Európától.: A revízió útja. Bp. I-II. Hangya. Vitézi R. Wünscher Frigyes: Szervezett agrárértékesítés. Bp. 1924. Winghene.: Ural-tröszt. Róma. Weck István-Schmidt Ferenc: Korunk misztikus ábrái. 3. 1929. Wágner Antal: Bolseviki zsiványok aknamunkája Mo. 1944. Corvin. Giselher: Mi európaiak! Klny. Szerző. k.: Munkásproblémák fasiszta megoldása. Wolff Károly Ünnepi beszéd az Egy. 1940.Vizy András N.: Küzdelmeim. Bp. 1919. 1942. Walzel Kelemen: Vit. Bp. Wolff Károly Ünnepi beszéd a Ker. Bp. Wolf Károly élete. Wolff Károly A keresztény gondolat védelme. Az angol iskolák plutok. Bp. Sajtó. 1943. Horthy István élete és a m. Wien. k. Pfeifer. Ébredő M. Révai. Bp. E. Bp. 1941. Bp. Bp. Nov. Wehrt Rudolf: Így kezdődött a második világháború. Paulo: Kémek háborúja. 1940. 1942. Stádium. Waltari. márc. Bp. Kertész. Wolf Ernő dr. Weresné Elekes Ilona: A kaftán. Bp. Szerző. 1942. Walthier Rezsőné: Gigászi henger nyomában. 1943. Franklin. Zámbory Antal: A lengyel sas tragédiája. 1940. Bp. Novissima. 1941. a gazd. kiadása. Centrum. 1943. Wichtl Frigyes: Szabadkőműves-gyilkosságok. Bp. Vojvona. alakuló közgy. '34. S. Bp. Stádium. n. 1907. 1930. Ker. közlekedés. Vizy András: Az olasz munkásság szervezetei. Zajti Ferenc: Zsidó volt-e Krisztus. Winschpert: Anglia uralma Palesztinában. jellege. cs. Zappa. Wolff Károly Budai Vigadóban elhangzott programbeszéde. 1937. Debrecen. Debrecen. Liga. Bp. Zámbory Antal A Gran-Sasso-i hőstett. Antiqua. Wolff Károly A magyar kenyér. Zámbó Dezső: Hadak útján jártunk. T. sz. Kassa. Vajna. Bp. A. k. gond. J. Vozáry Aladár: Elszállt a turul. é. Wirsing. Berlin. 1938. Gioacchino: A fasiszta mozgalom története. 1940. Bp. Stádium. 1938. Zelensky Róbert gr. 1920. Révai. Bp. Zadvarecz István püspök. Pallas. MTI.-on. 20-án tartott közgyűlésén. n. 1939. Bp. 1937. Vollay Ferenc: Nagymagyarországért. 1939. 1940. 1919. Volánszky Béla: A Sajtókamara a vonatkozó rendeletek és törvényszakaszok egységes szerkezetében. Dr. Wulff-Maléter: V. Centrum. a "Signal" 1943. 1930. Bp. Bp.: Orosz áfium és amerikai maszlag. Windschuch. Winsch. 1941 Wehrt Rudolf Egy nép menekül. Horthy Miklós rövid életrajza. Giselher Száz család uralja Angliát. 1933.: Emlékeim. évi 6. Windischgraetz Lajos hg. Nemz. 1937. 1923. Zakariás G. 1943. Bp. Magyar-Finn T. Weszprémi Kálmán ifj. Helikon. Helmuth: A lángszórós különítmény. pálfordulása. 1942. Wolff Károly Emlékünnep. Bp. Stádium. 1942. 1924. Viktória. Volpe. 1940. Zajti Ferenc Magyar évezredek. Egy. Bp. Bp. Bodung. Wolff Károly: Lélekrablás.

. 653. Zsidó alk. Bp. Zsidótörvény végrehajt. Zsidók mező. Zsidótörvény végrehajtása. felmondási illetményei.és erdőgazd. Zsidótörvény végrehajtása U. 1940. Az agrárkérdés és földreform analízise. Zsabka Kálmán: De szolgák nem leszünk.: Írás Adyról. Zsidókérdés alkotmányos megoldása Mo. Bp. döntő szakaszába érk. 599.. Zöld könyv. 1941. Bp. Pallas.. térfogl. Zentay István: Egy nemzetnél sem vagyunk alábbvalók! Bp. Zulawski Andor ifj. tc. b. 1942.) Bp. Centrum. Bp. Zsidó haszonbérletek visszabocsátása. 1942. kapcs. 1941. 1939.) Bp. Centrum.. 1924. Bp. 1941. 618. 1941. Zsidóbirtokok felszerelésének igénybevétele. 1941. 1942. Elbocsájtott vállalati alk... (A J.és erdőgazd. Centr. Halad... Zsidók mező. Buschmann. Centr. 1944. 1941. 550. 1942. A. Bp.) Bp. Centrum.1937. 1942. 1941. Bp. ref. 1942. 1943.: A szovjet hálójában. Korrajz.t. Zsidók mező. Centrum. A. térfogl. 1941. Bp. IV. sz. Centrum. 1939. Renaissance kiad. korl. Pécs. Centr. (A J. Zsidóbirtok igénybevétele. Zwick. sz. Zéhery L. Centrum.Zeley István: Olaszország közig. Zwick M.H. 1943. Centrum. 1942. Bp... A Bp. (Adatok nélkül. sz. végr. Bp. Zsidók rémuralma Magyarországon. Zsidók ingatlanszerz.) Zsidókérdés a fajvédelem szempontjából. Centrum. 1941. Centrum. 1942. r. 1943.H. Bp. Zsidók közéleti és gazd. Zsidók közéleti és gazd. 1943. Cent. igaz. Centrum. 1943. Zsidótörvény végrehajtása. Zsedényi Aladár: Vörös cserepek Károlyitól Bethlenig. 1939. Zsidók közéleti és gazd. Zsidók házvagyona Budapesten és a vidéki városokban. BM.. 585.t.) Bp. Bp. korl. körl. 1929. Zsidótörvény végrehajtása U. é. Zsidótörvény végrehajtása.. 1938.t. Bp. A. (A J. Centrum. Zsidót. és végrehajt. 1940. Nyilasker. 1943. Centrum. Összeállította Matolcsy Mátyás. Bp. (2870-1941. Centrum.: A zsidók közéleti és gazdasági térfogl.-Térfy B. 1931.t. Zsidót. Versek.t. (A J. Bp. Bp. Zsidók ingatlainak zár alá helyezése. Zsidó munkaközösség. 1936. rend.: A felszabadulás aranykönyve. után. Szeged. (A J. Zsidót. A Vit. 1941. 1942. Stádium. Bp. a. 1942.) Bp. végrehajtása a Délvidéken. 1928. Zsidó gyógyszertár-jogosítvány megvonása. Zsidót. Zsidót U. Michael: A szovjet hálójában. t. 1939.t. Bp. M.) Bp. Zsidó fegyvere a pénz. a. Bp. Zsidóknak zsidókról. A. alóli kivételezettség igazolása. Zugó Ferenc: Versek a Don-menti csatatérről 1942-43. térfogl. Bp. Centrum. Centrum. Zsótér Bertalan dr. Zsidók mező. ingatlanairól.: A mexikói vérfürdő. Zsidótörvény.n. 1941. ingatlanai ment. a világh. Zsidó bolsevizmus elleni küzd. Bp. Zsidóbirtok megváltása. 1940. Zsidótörvény végrehajtása U. Stádium. Zsidó ügynökök iparűzése. Centrum. bejelentési kötelezettségekről. J. Elbocsájtott vállalati alk. Soksz.-on. kiegészítése. Klug. Röttig-R.H. Zsadányi O. A "Szív". Zsidót U.és erdőgazd. Bp.H. ingatlanai.E. 1941.és erdőgazd. a.. Zsidók katonai szolgálata. a. Zsidót. beltelek meghatározása. Bp. P. Bp. illetményei. 569. végrehajtása Erdélyben. ingatlanairól.: Magyar föld. dr. Bp. dr. Bp. Centrum. 1942.) Bp. Bp. Szerző. Bp. Bp.. 54 . Bp. Neuwald ny. Bp. Bp. (A J. 1939. R. Zsámbár Jenő S. Bp.H. 1942. miatt elbocsájtott magánalk. Bp.. Grill. a. Bp. Sopron. 1941.H.magyar jövő. Centrum. korl. Cent. 1941. Centrum. Bp. Zsidó sárgakönyv. Bp. 1941. Zsidóbirtok haszonbérletének felmondása.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful