Az Ideiglenes Nemzeti Kormány 530/1945. M.E.

számú rendelete
a fasiszta szellemű és szovjetellenes sajtótermékek megsemmisítéséről

Az Ideiglenes Nemzeti Kormány az Ideiglenes Nemzetgyűlés által Debrecenben, 1944. évi december hó 22. napján nyert felhatalmazás alapján a Moszkvában, 1945. évi január 20. napján megkötött fegyverszüneti egyezmény 16. pontjának végrehajtásaként a következőket rendeli: 1. §. Meg kell semmisíteni a könyvnyomdák, könyvkiadó vállalatok, könyvkereskedők, köz-, és kölcsönkönyvtárak, iskolai könyvtárak, valamint magánszemélyek birtokában levő minden fasiszta szellemű, szovjetellenes és antidemokratikus sajtóterméket (könyv, folyóirat, napilap, hirdetmény, röplap, képes ábrázolat stb.), tekintet nélkül arra, hogy magyar vagy más nyelven jelent meg. Különösen és kivétel nélkül megsemmisítendők a fasiszta (nemzeti szocialista) politikusok fasiszta szellemű életrajzai, nyilvánosan elmondott beszédei, fasiszta állampolitikát méltató tudományos színezetű művek, a német hadviselést feldicsérő sajtótermékek, a fasiszta politikusoknak ily szellemű művei, a fasiszta pártoknak és kiadóhivataloknak összes politikai jellegű kiadványai, vagy ilyen vonatkozású szépirodalmi termékei stb. 2. §. Az 1. §-ban megjelölt sajtótermékek kiadása, utánnyomása, forgalomba hozatala, terjesztése, külföldről való behozatala tilos. 3. §. A fenti rendelkezésekhez képest a könyvnyomdák, könyvkiadók, könyvkereskedők és kölcsönkönyvtárak, egyesületi, testületi és iskolai könyvtárak, valamint a magánszemélyek kötelesek e rendelet hatálybalépésétől számított 15 nap alatt az 1. §-ban felsorolt sajtóterméket a törvényhatóság első tisztviselője által kijelölt gyűjtőhelyre szállítani. 4. §. A törvényhatóság első tisztviselője gondoskodik a beszállítandó sajtótermékek gyűjtőhelyének kijelöléséről, a beszállított sajtótermékek őrzéséről mindaddig, amíg az összegyűjtött sajtótermékek papíranyagának hasznosítása zúzómalmokba való szállítás útján meg nem történik. 5. §. Az 1931. évi III. t.-c. 1. §-ában írt bűntettet követi el, aki a jelen rendelet 1. §-ában megjelölt sajtóterméket kiadja, kinyomtatja, utánnyomja, forgalomba hozza, az ország területére behozza, vagy aki a birtokában lévő sajtóterméket másnak átadja. A bűnvádi eljárásra a 81/1945. M. E. sz. rendelet 20 §-a értelmében a népbíróság bír hatáskörrel. 6. § Amennyiben a cselekmény súlyosabban nem büntetendő, kihágást követ el és háború idején hat hónapig terjedő elzárással, valamint 8000 Pengőig terjedő pénzbüntetéssel büntetendő az, aki a 3. §-ban írt beszolgáltatási kötelességének szándékosan, vagy súlyos gondatlanságból nem tesz eleget. 7. §. Ez a rendelet kihirdetésének napján lép hatályba.

Debrecen, 1945. évi február hó 26. napján. Dálnoki Miklós Béla vzds. s. k. miniszterelnök (1944-1945)

1

A Duce ifjúsága. Bp. 1943. Levente Hírközpont. Emesekönyvek. A Gömbös Gyula Társaság alapszabályai.. Bp. 1938. A II. zsidótörvény és a végrehajtási utasítás teljes szövege, magyarázó jegyzetekkel. Bp. 1939. A II. zsidótörvény és annak végrehajtási utasítása. Bp. A II. zsidótörvény és végrehajtási utasításának rendelkezései az értelmiségi munkakörben alkalmazottakra vonatkozóan magánosoknál és vállalatoknál. Bp. 1939. A MOVE 1941. évről szóló közgyűlési jelentése. Bp. 1942. A Napkelet Lexikona. I-II. Bp. 1927. Magy. Irod. Társ. A felszabadulás naptára. (Borítékon A Nép Felszabadulás Naptára.) 1942. Újvidék, 1941. Uránia. A földműves, iparos, kereskedő- és munkásifjúság A.C-jának őszi gyűlése. Bp. 1937. Actio Catholica kiad. A haza szolgálatában. Szerk.: de Sgardelli Caesár. Bp. 1943. A leventeegyesület alapszabályai. Bp. 1941. Hollósy. A német birodalmi munkaszolgálat zenekarának díszhangversenye. Vezényel: Herms Niel. Bp. F. k.: Rékai M. A reformnemzedék programja. Bp. 1936. Centrum. Abay (Neubauer) Gyula: A világgazdaság újjáépítése a háború után. Bp. 1943. Gergely R. könyvkereskedés. Abrudbányai János: A vallás és a mai koreszmék. Kolozsvár, 1943. Lengyel ny. Aczél Imre kir. főügyészhelyettes vádbeszéde 1920. nov. 3-án és 4-én a bolseviki népbiztosok bűnperének főtárgyalásán. Bp. 1921. C. Adamovich József: Tiszaeszlár-Zsidókérdés. Válasz Schuck Salamon karcagi főrabbinak. A keresztények a zsidókról. Bp. 1882. Hunyadi M. műintézet. Adorján György és Haas Sándor: A második zsidótörvény és a végrehajtási utasítás teljes szövege magyarázó jegyzetekkel. Bp. 1939. Urbányi. Aengner I. Theodor: Rommel páncélosai. Szeged, 1941. Városi ny. Aiglon: Viccekben él a szovjet! Bp. 1919. Heller K. és Tsa. Ajtay József: A Dunamedence és Mo. sorsközössége. Bp. 1936. Aláaknázott Európa. Előszó: Szálasi F. Bp., 1938. Nyilaskeresztes könyvt. Albrecht I. Károly: Tíz év a vörös pokolban. Stádium. Albrecht I. Károly: A GPU titkaiból. Bp., 1942. Stádium. Albrecht-Marx: Szebb Jövőt. Alexander Mihály gr.: Kifosztottak, kiutasítottak. Centrum. Alexander Mihály gr.: A Scotland Yard kiutasított. Centrum. Alföldi Dávid: Néhány szó a proletárdiktatúráról. (Keletkezése, pusztítása s orvoslása.) Eger, 1919. Egri. Alföldi Lajos: Nemzeti Kalendárium 1942. Bp. A szerző. Allard, Paul: Hazugságháború. A francia összeomlás okai. Bp., 1942. Stád. Almanach az 1920. évre. Bp. 1920. M. Asszonyok N. Szöv. Almásy László: Rommel seregénél Líbiában. Stádium. Altenburger Gyula: A választójog és a zsidóság. Bp. 1918. Hor. Ambrus Géza: Az élet megy tovább. Bp. 1941. Turul. Ambrus Tibor: Szovjet család, szovjet gyermek, szovjet jövő. Bp., 1934. Árp Amit ma tudni kell. Ez Olaszország. Bp. 1940. K. J. Andocsy Béla: A fasiszta Szicília. Bp., 1938. Universitas. András dr.: Szociális alkotmány, testületi állam, magyar birodalom. 1937. Andrássy Gyula gr.: Diplomácia és világháború. Bp. 1921. Légr. Anglia rá akarta tenni kezét Norvégiára. Szemelvények a IV. hivatalos német könyvből. Berlin, 1940. Külügyi H. Anglia végzete. Bp. 1944. Centrum. Angol ostromzár csődje, Az. Bp. 1942. Centrum. Angol rémuralom Cirenaikában. Róma, 1941. Népművelési Minisztérium. Angyal Pál dr.: Fajvédelem és büntetőjog. Bp. 1938. Attila-ny.Rt. Angyalfi Hegyi István: Árny és ezüst. Bp. 1929. Stádium. Anka János: Északi fény. Bp., 1941. Centrum. Antal Gábor: Rablelkek. Jászberény, 1931. A szerző. Antal István: A magyar nemzetvédelmi propaganda irányelvei. Bp. 1943. 2

Antal István: Költségvetési beszéd a képviselőház 1943. nov. 12-i ülésén. Antibolsevista levelezőlap-sorozat. Bp. Forrás. Antiszemita Párt Naptára az 1884. szökőévre, Az. Kecskemét, 1883. Nagy. Antiszemita kalendárium az 1920. szökőévre. A zsidók által agyongyötört magyar földművelő nép számára. Gyöngyös, 1919. Antiszemita káté a magyar nép számára. Bp. 1884. Hunyadi m. Antwerpen. Az antwerpeni angolszász bombázásról. H.é.k.ny.n. Anyagi intézkedések az 1942/43. leventekiképzési évre. Bp. 1942. Athenaeum. Apafi I.: A zsidóság felsőbbrendűségi mámora. Bp 1932.Pátria. Apor Viktor: Háborús és ellenforradalmi emlékek. Bp. 1937. Szer Appiotti, Angelo: Repülőnapló. Ford. Balogh B. Bp. 1942. Szefhe. Appiotti, Angelo: Málta felett. Bp. 1942. Révai. Aradi Zsolt: Az európai forradalom. Bp. 1934. Pázmány P. Ir. T. Arnaldi, Ulrico: Vörösök és fehérek. Bp. 1921. Révai. Asbóth Gy.-Bíró S.: "Fegyverben." Imádságok honvédeink számára. Bp. 1942. Prot. Tábori Püspökség. Ashiei Hine: Jelentenivalónk nincs. Assur, W. W.: Az egyház Oroszországban. Bp.1942. Asszonyok a tűzvonalban. (Svrd, Luukonnen stb.) Bp. Írás. Asztalos Miklós- A visszacsatolt erdélyi rész bekapcsolása a magyar életbe. Bp. 1943. Nemzeti K. Asztalos Miklós: A korszerű nemzeti eszme. Bp. 1933. Erd. F. E. Asztalos Miklós: Erdély és a revízió. Bp. 1933. Erdélyi F. E. Aubermann Miklós dr.: Katolikus egyháztörténelem. Bp. 1943. É. Avarffy Elek Őrségváltás. Bp. 1944. Stephaneum. Avarffy Elek A Mone története 1918-38. Felvidéki orvostestvéreink hazatérése alkalmából. Bp. 1938. Stephaneaum. Avarffy Elek A mai nemzetpolitikai tengely. Kalocsa, 1938. Árpád. Avarffy Elek A vörös Budapesttől a sárga Budapestig. Bp. 1944. Stephan. Avarffy Elek Kenyeres Balázs a keresztény nemzeti politikában. 1937. Avarffy Elek beszéde a Fehér Ház augusztusi ellenforr. 20. évfordulóján. Avarffy Elek beszéde. Klny. Bp. Stephaneum. Avarffy Elek: Cselekvő politika. Beszéd a Mone közgyűlésén.1937. Steph. Avarffy Elek: Nem hagyjuk elaludni. Bp. 1943. Stephaneum. Axa Rolf: Vidámságok a katonaéletből. Bp. 1941. Csendőrs. L. Az Ébredő Magyarok Egy. II. orsz. elnöki konferenciájának naplója. Bp. 1920. ÉME. Az erdélyi egyházmegye és a román impérium. Bp. 1920. Steph. Az erdélyi vértanúk és hősök anyakönyve. Pécs, 1941. Kultúra. Ádám T. István: A nyugatmagyarországi felkelés története. Bp., 1935. Külp. Ádám T. István: USA és a háború. Bp. 1941. Hollósy ny. Ádám T. István: Vérző Ruszinkó. Bp. 1939. D. D. kiad. Némethy A. Ádám T. István: A világháború okai. Előszó: József kir.hg. Bp. 1942. Szer. Ádám T. István: Soprontól-Munkácsig. Bp. 1938. Ébredő Magyarok Egy. Államérdekeket sértő bűncselekmények az ötös-tanács előtt. Bp. 1942. Cen. Állj közénk és repülj velünk. Bp. 1942. Magyar Szárnyak. Állami és társadalmi rend védelme és a büntető jogszolgáltatás. A bp-i kir. büntetőtörvényszéken az 1937. év tavaszán tartott előadások. H.n. 1937. M. kir. igazságü.m. Árkossy Károly: Miért lettem nemzetiszocialista? Bp. 1938. Held. Árkosy B. Gábor: A zsidó világuralom megjósolt bukása. 1919. Árky József: Így folytatódott 1-2. k. Bp. 1936. Stephaneum. Árulás a kis népek ellen! Bp. 1944. Centrum. Árva Imre: Édesanyám ablakára ráborult a bánat. Bp. Kókai. Babocsai Sándor: Kereskedők és iparosok útmutatója a II. Zsidó törvény végrehajtása tárgyában. Bp. 1940. Fémes. Bachó László, A zsidóság térfoglalása Gyöngyösön 1919-ig. 1941. Bachó László, Vérző Ruszinkó. Bp. 1939. D. D. kiad. Némethy A. Bachó László, dezséri: Gyöngyös város 1918-19-ben a forradalmak alatt. 3

Backe, Herbert: Európa élelmezési szabadsága. Lipcse, 1942. Badics László dr.: Mit tett Mussolini Magyarországért. Stádium. Badoglio, Pietro: Etiópiai háború. Bp. 1937. Gergely. Bagossy Zoltán: A magyar föld. Bp. Nyilasker. füz. 2. Centrum. Bainville, Jaques: Diktátorok. Bp. 1936. Dante. Baktay Ervin: India szabadságot akar. Bp. 1942. Írás. Balassa Imre: A magyar királytragédia. IV. Károly. Bp. 1931. M. Balás Karoly: Faj, felekezet és statisztika a zsidókérdésben. Bp. 1938. Balás Károly A szociálpolitika főkérdései. Bp. 1929. Pallas. Balás Károly Társadalmi politika. I. Alapvetés. Bp. 1924. Centrum. Balás Károly: Rend és szabadság. Bp. 1939. MTA. Balázs András: Az erdélyi bércek felszabadítója. Marosvásárhely Balázs Béla, szépvizi Kánaán pusztulása Bp. 1921. Nemz. Irod. T. Balázs Béla, szépvizi: Hiszek a székely vértanúkban. Gödöllő, 1937. Székelység kiad. Balázs Deák: Csetnikek. Bp. 1941. Stádium. Balázs Mihály: Erre visz az út... Dés, 1943. dr. Szentirmai Imre. Balázs Piry László dr.: Hitler művészei. Stádium. Balbo, Italo: Diadalmas szárnyak. Bp. 1934. Franklin. Balbo, Italo: Repülőrajokkal az Óceánon át. Bp. 1931. Lampel. Balla Ignác: A Duce és a dolgozó Itália. Bp. 1932. Singer és Wolfner. Balogh Barna: A balkáni villámháború. Bp. 1942. Stádium. Balogh Beéry László Magyar-lengyel közös határ és a ruthén terület. Bp.1936. Magy. Egy. és Főisk. Hall. Lengyelbarát Egy. Balogh Beéry László: A ruthén autonómia. Pécs, 1937. Erzsébet. Balogh Ernő Stephaneum klny. Mone Orvost. Sz. Balogh Ernő: Március idusa újjáébredésének mai előestjén. Bp. 1938. Balogh István ifj., Fáklyagyújtás. Bp. 1937. Bethlen. Balogh István ifj., a M. Nemz. szoc. Párt orsz. képv. parlamenti felsz. 1936. Balogh József György: Sortűz Moszkvában! Bp. 1938. K. Sajtó. Balogh Lajos: A méhészkedés. I. és II. kiad.. Szentendre, 1941. Sz. Balogh Péter: A magyar faj uralma. Bp. Balogh-Beéry László: Magyar-lengyel közös határ és a rutén terület. 1936. Balogh-Beéry László: Az ukrán kérdés. Bp. 1939. Magy. Nemz. Szöv. Balogh-Csiszár: Az új világháború térképei adatokkal. 1942. Balta Szilárd és Bende János: Kicsoda és mit akar lord Rothermere? Kecskemét, 1927. Első Kecskeméti H. K. Ny. Bangha Béla Örök élet igéi. I. II. Szentbeszédek és olvasmányok. Bp. 1934. M. Kultúra II. kiad. 1941. Bangha Béla A kereszténység és a zsidók. Bp. Stephaneaum. Bangha Béla: Eucharistika. Bp. 1938. Korda. Bangha Béla: Mo. újjáépítése és a kereszténység. Bp. 1920. Szent István T. Bangha Béla: Világnézeti válaszok. Bp. 1940. Pázmány P. Ir. T. Barabás András: A nemzetnevelés iskolája, Pécs, 1940. A szerző. Barabás Emil v.: A német nagyvezérkar jelenti... Bp. 1941. Szenkó-Cetr. Barabás Miklós: Balkán, Német-olasz-magyar villámháború. Bp. Szenkó. Baranyai Béla: Fapuskások. Bp. 1941. M. Cserkészszövetség. Baranyai Sz. Gyula: A zsidókérdés és megoldása. 1923. Bethlen. Baráth Tibor: Az országépítés filozófiája a Kárpát-medencében. Kol. 1943. Baráth Tibor: Magyar történet. 2. kiad. Bp. 1943. Centrum. Baráth Tibor: Magyar történet. Kolozsvár, 1941. Tud.egyetemi tört. int. Barcsay Adorján: A szabadkőművesség bűnei.- Palatinus József: Barcza Ferenc vit, dr.: Nemz. szocializmus. Kalocsa. 1934. Árpád. Barna Ferenc: Nemzetiszocializmus. Baross Szöv. Tagjainak Szövetkezete alapszabályai. Bp. 1938. Baross Szövetség Kedvezményes Vásárlási Címjegyzéke. 1940. Baross Szövetség alapszabályai U. a. Bp. 1940. Élet. 4

Baross Szövetség alapszabályai. Bp. 1938. Centrum. Baross Szövetség vásárlási címjegyzéke. Bp. Baross Sz. Valamennyi évfolyam. Barsi Dénes:Mezei füst. Bp. 1943. Stádium. Barsi Miska: Hát én explodáljak? Vidám katonatörténetek a ma háborújából. Bp. 1943. Barka Ferenc könyvk. Bartalffy János: Az értelmiségi Munkavállalókat Foglalkoztat Munkaadók gyak. kézikönyve. 1943. Koszó B. A. Bartha Ábel: Az álforradalomtól a nemzeti újjáébredésig. Bp.1920. Bartha Emma: A mezőgazdaság szerepe Mussolini gazdaságpolitikájában. Bp. 1942. Fráter. Bartha József Szabad-e Adynak szobrot emelni? Bp. 1939. Held. Bartha József: Faji elem és ker. szellem irodalmunkban. 1941. Bartha József: Faji elem és keresztény szellem irodalmunkban. Bp. 1941. Bartha-Kuszkó-Kovách-Kőszegi: Az Ady-kultusz: magyar öngyilkosság. Bp. 1941. Stephaneaum. Bartos Andor, szigethy: Istentagadók. Bp. Centrum. Bartos Lajos: Háború amazonjai. Sopron, 1943. Szerző. Bartóffy dr.-Kincsessy dr.-Schirilla dr.: Az értelmiségi munkavállalókat foglalkoztató munkaadók gyakorlati kézikönyve. Bp. 1943. Társ. Bartucz Sándor: Új hadak útja. Bp. 1941. Szerző. Bartunek János: A kis hazaszerzők. Körmend, 1929. Szlavik és H. Bartunek János: Az áruló karácsonya. Körmend, 1929. Szlavik. Bary József: Tiszaeszlári bűnper. Bp. 1933. Egy. ny. Bauer Róbert: A diadalmas műrost. Bp. 1944. Centrum. Bauhler: Hitler, egy népi mozgalom keletkezése. Bp. 1940. Nyilas Lap. Bácskay B. Béla: Rend vagy káosz. (Kultúrpathológia.) Bánffy Miklós: Emlékeimből. Bp. 1943. Révai. Bánki Emil: Magyar munka. Bp. 1944. Centrum. Bánki Emil: Testvériség! Szabadság! Egyenlőség! Bp.1939. U.É. Bánky József: Trianoni naptár, 1918-38. Diósgyőr-Vasgyár '38. Bányai Károly: Harminc év krónikája. Bp. 1941. Szerző. Kis Gy. Bányász László: Magyar járőr a Szovjet vonalak mögött. Zrínyi csop. kiad. Bárányné, Oberschall Magda: Művészettörténet. Bárdossy László: Magyar sors magyar feladat. 18 beszéd. Bp. 1943. EKN L. Bárdossy László: A programm vezérgondolatai. Bp. 1941. Nemzetpol. sz. Báthory Dagmár: A heroizmus az újabb német irodalomban. Bp. 1937. Minerva. Beck Ernst: A zuhanó halál. Bp. Mátyás János. Becsületszó. Filmvázlat. Daróczy József elképzeléséből írta Nagyiványi Zoltán. Kiadó: Daróczy J. Bp. Becsülettel a hazáért. Move-cserkészek előre. Bp. 1942. Vörösv. Belányi László dr.: Zsidóbújtatás. Előszó: vit. Endre László. Bp. 1943. C. Belohorszky Ferenc dr.: Az egészséges nemzetnevelés Németországban és hazánkban. Nyíregyháza, 1936. Bencs Zoltán: A munka alkotmánya Olaszországban. Bp. 1928. Bencs Zoltán: Magyar világnézet. Bp. 1939. Stádium. Bencsi Zoltán: Kik vagyunk mi? Turáni gondolat. Bp. 1941. Sz. Bencsik Béla: A német nemzeti szoc. filozófiája. Klny. Kecskemét, 1936. Bende István dr.: Húsz év a magyar fajpolitika szolgálatában. Bp. Benevolus dr.: A dohányutcai bombamerénylet tettesei. Bp. é. n. Ébredő Magyarok Egyesülete. Benkóczi D.-Kelen A. dr.: Amit minden evangélikusnak tudnia kell. Kecskemét, 1943. Üzenet kiadás. Benkő András: Visszapillantás a "MOVE Gyóni Géza irodalmi és sportegyesület" működésére. Bp. 1939. Új M. Élet. Benkő K.: Az 1919. évi június 24-i tengerészeti ellenforr. Bp. 1920. Heizl. Bente, Hermann dr.: Német parasztpolitika. Bp. 1941. Stádium. Beöthy Kálmán, vesenyői: Kakastollasok. Bp. 1938. Stádium. Beraud, Henri- Mit láttam Moszkvában? Bp. 1926. Pfeifer F. Beraud, Henri: Látogatásom Moszkvában. Bp. 1924. Berber, Fritz: Az amerikai semlegesség váltakozásai. Bp. 1944. Berdiaeff, Nikolas: Marxizmus és vallás. Bp. 1935. Kiss Z. 5

1942. (Szintétizmus. Nikolaj: Az új középkor. Bethlen G. 1941.: Kozáksors. Eggenber. ifj. Bessenyey Lajos: A magyar néplélek válsága. Bp. évi nyugat-magyarországi. W. 1935. Bp. L. Ir. Gyóni G. bezerédi: A jövő útja. kiad. Bikkal Dénes Külföldi érdekképviseleti államok és a m. 1942. Béldi Béla: Nézzünk szembe a jövőnkkel! Bp. 1928. Bizony László: A magyarországi bolsevizmus 133 napja. 6 . 1943. Bp.-dr. kiad. Bp. 1943. Pécs. Föld Jenő: Készül a háború. könyvtár. 1935. Debrecen. 1936. Bp. Stádium. Bevezetés a bajtársi életbe. Vit. T.) Bp. Össz. 1935. Bernhard Zsigmond S. Bur. R. Liptay L. 1943.: Nemzetirányítás. 1935.Reé. Bobrow. J. Bethlen István gróf ünnepi beszéde 1940. M. Birkás Endre: Levelek Oroszországból. Bp. Zrínyi Nyomd. G. Bp. Szerk: Berecz Sándor. Stádium. Béldi Béla Nemzetszervezés. 1943. Nyilaskeresztes Párt. Z. a "Méhely" B. Bíró Béla: A nyilaskereszt egy mozgalom szimbóluma. csop. Bp. E. Bosemüller. Beregi Béla: Gömbös Gyula és a nemzeti öncélúság gondolata. nagybányai Horthy Miklós húszesztendős kormányzóságának tiszteletére az MTA összülésén.. Danubia. Bp. 1935. 1942. István Társulat. 1937. Bocsári K. Bp. vezérsége. rajzolta B. Békássy Gyöngyi: Tur-an-ki. W. Ravasz L. Toke. 1942.: Hogyan és mikor lesz boldog Nagy-Magyarország. Berkó István. Reé László.-Kelemen K. Bobrow. 1941. Szeged. Béldi Béla dr. 1941. a német katona regénye. Szeged. évfordulójára. 1943. Bp. M. Nemz. 1944.-dr.: Marionette. ny. Auróra. A szerző. Haladás. Bély Miklós: A Hitler-Jugend V.Rt Béry László dr. 18-án. nyári viadala. Debrecen. Bihari-Csontó: "202-43 jelenti" így harcolt a Donnál. 1935.. Pro Christo diákszöv.: Virraszt a magyar lélek. M. Bp. és Balás K.1938.: A házassági törvényjav. Bp. valamint az 1938. 1922. Bp. Bezerédy Zoltán. A Rongyos Gárdának az 1921. Szerzői kiadás. Bernát István: A szociáldemokrácia és a bolsevizmus. 1939. 1931. Bp. Bp.: Tatjana Petrowna. Bernát István: Szétfoszló demokráciák.1942. v. Bp.Bp. Ak. 1943. Egységes Párt. 1943. Stádium. Berlini csata. Bizó Béla: Hit és haza. Mérnökök. ny. 1928. Biró Z. Kellner. 1935. Béldy Alajos: Európai Ifjúsági Szövetség. 1928. 1938. Bihary László A nevető gárda. W. Blaskovits Ferenc: Hogy volt. Beszélgetés Katynról. ifj. Bp. Debrecen. Bp. A keresztény nemzeti liga nemzetpolitikai estjén elhangzott előadások. Reformp. Bp. Pécs.: Egy jezsuita emlékei a kommunizmus idejéből. Bp. Cserépfalvy. Bp. Bp.Berdjajev. Bécs.E. Bp. 1941. (Valamennyi kiadás. 1941. Szerző. érdek. Békássy Gyöngyi A vércsoportok kutatásának faji jelentősége. előadójának és a MÉP vezérszónokának képviselőházi beszéde. Bézy István: Szervezési és ügyviteli útmutató.: Erdélyünk és honvédségünk. Athenaeum. F. Korda. évi kárpátaljai felkelő harcokban részt vett tagjairól. 1943. Zalaegerszeg.. Berzy József: Hungarista állam. Vladár G. Bp. Blaskovits Ferenc: Két nap a pokolban. 1942. Stádium. Juhász Á. 1919. márc. hogy lesz. Bikkal Dénes: A magyar munkásság jövője. S. Centrum. Csorna. Bobrow. Bp. Beumelburg. 1941. v. Beregi Béla: Gömbös Gyula és a "nemzeti öncélúság" gondolata. Bihary László: Halványuló portrék. Beszprémy Imre. Bp. Szoc. Kir. Bérczi Béla: Szibériai gyöngyélet. Bihary László: A partizánok réme. M. 1941. v. Klny. 1939. és kiad. Bikkal Dénes A fasiszta Olaszország. 1942. 1936 Bialoskurszki Ödön: Fajerősítő és Honvédelem. Bodnár István: Pozsonyi éjszakák. Népművelés k. A. Mit tehet a honvédelem a fajerősítés érdekében? Bibó Lajos: Vitéz Thury György. Bethlen István miniszterelnöksége 10. G. Szerző kiad.. Bp. Bp. Mickiewicz Társ. Szt. Bp. Könyv. 1940.N.-dr. Bp. Bp. W. Bp. Bikkal Dénes Totális állam. Bisits Tibor: Háború a levegőben.) Blümhen Izsák: A felsőbbrendű faj joga.

Bottai. Bojadzsiev . Bosnyák Zoltán Prohászka és a zsidókérdés. Kell. Makó. Bosnyák Zoltán Szembe Júdeával! Bp. Held. Boros István: Botcsányi Golgota. III. Centrum. Bosnyák Zoltán Magyarország elzsidósodása. 1944. Közművelődési. Bosnyák Zoltán A zsidókérdés újabb alakulása Mo. Giuseppe A fasiszta iskolareform alapelvei. Bosnyák Zoltán: Harc a zsidósajtó ellen.-on. Bogdán József: Utunk. Bp. Szeged. Kultúrliga. 1940. Bp. Bottai. Magyarság. Bp. 1942. Botor Árpád: A láthatatlan hadsereg: Bp. Bp. Magy. Bosnyák Zoltán Harc a zsidó veszély ellen! Bp. A M.: A finnek harca és a balti kérdés.1943. Stádium. Kaposvár. Kv. Held. Bosnyák Zoltán Az idegen vér. szept. Giuseppe Közoktatási reform. Cserépfalvi. Szabad S. és a házasság. 1940. Bornemissza Sándor: 23 évvel ezelőtt. Centrum. Stádium. Bosnyák Zoltán"Botond" Keresztény Kereskedők Beszerzési és Értékesítő Szövetkezete.: Élettér és gazdasági jog. Borbély László: A tenger hősei. Bp. v. Giuseppe A fasizmus lényege.: Mit láttak a haditudósítók Vörös Oroszországban? 1942. 1938. Ath. Bp. Centrum. Held J. Bombazáporban Európa kultúrája. Egyetemi. Bosnyák Zoltán A zsidókérdés. 1930. Centrum kiad. Csicsery-Rón. Stádium. 1941. Bozóky Lajos dr. Bp. Bodó Jenő: Rabtartó Oroszországban. Böszörmény Zoltán Vérem és oltárom. Új Élet. Pártja. 1940. 1924. 1941. Borbély István: A szovjet és a kereszténység. 1940. Bp. Bosnyák Zoltán: Istóczy Győző a zsidókról. ellenforradalmak. Centrum. Bp. Bozóky Géza dr. Bp.: Élettér: Új Európa! Bp. Szerző. Bottai. Bp. Centrum. Giuseppe: Az olasz korporatív állameszme és a munkaalk.: Napóleon. sem zsidógyűlölet. Bosnyák Zoltán: A magyar fajvédelem úttörői. Bp. Korvin M. 1938. Magyar-Olasz E. 1941. 1943. Bp. A . Bp. Szerk: vit.-on. Stádium. Bosnyák Zoltán A harmadik zsidótörv. Bosnyák Zoltán A zsidókérdés törvényes rendezése. Bolsevizmus a parasztság ellen. Boróczy Kálmán: Forradalmi emlékeimből. Bp. 1937. Mezőberény. Bozóky Lajos dr. Megjelent a Gyógyszerészeti Szemle 1943. Held. Bottai. 1935-43. Stádium. 1928. Állami ny. Szerző. Bouhler. Bp. Bp. 1944. 1941. 1942. Forradalmak. 1935.kir. Bp. 1924. Giuseppe A munka alkotmánya. Bolsevistaellenes kiállítás katalógusa. M. Bp. 1936. Move. 1941. P. Ladányi. Bp. 1939. Orsz. 1942. 1937. 1941. 1940. Stádium. Új Európa. 1941. Bp. Bonkáló Sándor: Az orosz irodalom története I-II. Bosnyák Zoltán A zsidó! Bp. Stádium. 1940. 1941. Held J. Bontha Jenő: A "Százas bizottság" története. Bolsevizmus harca az Isten ellen. 1941. Bp. H. Bosnyák Zoltán Sem antiszemitizmus. 1929. Gondos. 7 . Bosnyák-Méhely: Fővárosunk elzsidósodása. Bosnyák Zoltán A zsidókérdés újabb alakulása Mo. és Lapk. 1940. Bonczos Miklós. 1938. Held J. Bp. Bp. Csurgói kvt. Nemzetiszocialista munkaállam. Borbála Helikon. 1938. harcaink a keleti vörös pokolban.Ludovika Akadémia tüzéro. Szoc. Bp.Bodó Jenő Három fogolytábor. Bp. 1942. A. Szegedi Újn. Ungvár. Bp. Centrum. Bors József. Bokor Pál: Szegedországtól Magyarországig. Bp. 1941. 1942. 1941. Centrum. Bp. Bosnyák Zoltán Erdély 1938-ban. Bosnyák Zoltán Istóczy Győző élete és küzdelmei.Honv. Irod. Pécs. 25-i számában. 1943. Bp. Szatmárn. Baja.: A táj és népkutatás szerepe a szociálpolitikában. Z. Held J. Bosnyák Zoltán Antibolsevista kiállítás tájékoztatója. Bose. Subhas Chandra: Égő India. Bottai. Bogya János: Magyar birodalmi gondolat. Bp. M. Bp. Bosnyák Zoltán Két világ harca. Bp.

Nemzeti Élet. Corsi. Coudenhove-Kalargi: Sztálin és Tsa. Centrum. 1944. Bp. Bp. Bp. Klny. Bp. Bp. 1912.kőművesség. II. Buócz Elemér: A tengelyhatalmak gyarmatpolitikai törekvései. Hirdetőiroda. középisk. Breit József. F. Boussola. Bp.: A magyarországi Turán Szöv. Bp. A gimnázium igazgatósága. kiad. 1941. 1939. Caesareus: A bp. René V. 1937. 1939. Csalánffy: Jön a Roosevelt! Bp. Boris: A Cseka országában. és Rákóczi-Koll. 1942. Pietro: A gyermekvédelem Olaszországban. Houston S. 1919. 1922. Brandenstein Béla dr. 1929. T. Buza Barna: A kommunista összeesküvés. Cross. Budaváry László: Kassai kriptában. A nyilas-kormány kiad. Bp.n. Briffault: A brit birodalom bukása. von: Német katonai szellem a múltban és jelenben. C. gimn. célja. M. 16. Bp. L. évkönyve 1942-43.: A hivatásrendi társadalom bölcseleti alapjai. Róma. Breuil.: A második arcvonal a levegőben. Steph. Chaldaus. Az iskolaigazgatóság kiadása. Szeged. Hogy kezdődött a zsiványdiktatúra. Cartes: Dinamit Jack Dakarban. tanévről. Fáklya. 1941. 1942. 1944. Fritz Otto: Narvik. Georges du: Roosevelt felelőssége. 1940. Hungária? Bp. Pallas. iskolaévre. Urbányi. Népműv. 1942. 1922.: Beszéd. '44. Budapest legyen nyílt város? Röpirat. Csalánffy: Halló. Christophe.1940. Bp. Simon: A zsidó világszövetség veszedelme az emberiségre. Bp. itt Moszkva beszél! Bp. Ker. Sárpy I. Chamberlain. Buza László: Nemzetiszocializmus Németországban. 1940. 1944. Busch.-i zsidó liberális sajtó és a sz. Forrás. 1922. Ponty-utcai községi Hunfalvy J. Buck Róbert: Így rohamoztuk meg Lüttichet. Stádium. A Szovjet új egyházpol. 1920.. Cornielle. Gaea. Böszörmény Zoltán: Mit akar a magyar nemz. Bp. M. Cebrián Istvánné gr. Szovjetoroszo. Cipőt ki árusíthat és ki vásárolhat? A bőrtalpú lábbeli. a Szöv. mozgalom? Böszörményi Zoltán: (Röpirat. Budapest Székesfőváros Leventemozgalma 1929-32. Hollósy. Bp. Bp. Bubulus (Kocsis Géza): A kismagyar út.Böszörmény Zoltán élete. Nemzeti Élet. Bp. Csaba Jenő: A forradalom története Szegeden. 1943. évkönyve az 1942-43. Bp. dec. Ciano gr. börtöneiben. Budaváry László: Quo vadis. Budaváry Gyula: Mesél a bandura. Tevel. Brixton: A flotta lekésik. II. Bp. 1941. 1941. Kultúra. valamin a talpbőr forgalmát és a borkereskedők kijelölését szabályozó rendeletek. Budapesti Érseki kat. Franklin. 1939. Brezina-levelek. Brunszvik Teréz kisdedóvó intézet évkönyve 1940-41. I. Bp. Bp. Pécs.. keresk. M. 1944.: Rabságunk kezdetén. 1930-32. és Ny. Budapest Szfov. Capistrano Báránybőrbe bújtatott farkas. 1941. 1941. H. Cholnoky Jenő dr. évről.Turán Szöv. Centrum. szoc. Budaváry László Ifjúság a nemzet jövendője. Élet Ir. Irredenta színmű 1 felvonásban. Budaváry László: Zöld bolsevizmus. Capistrano: A vatikán bombázása és az angol közvélemény. Burián Károly: A kereszténység és magyarság veszedelme.) Bp. Cederholm.: Eszeveszett farkasok..C. Bp. Ladányi. a turáni gondolat és a turáni népek ismertetése. Bp. Kaszáskeresztes Párt.: A burmai pokol. kiad. 1938. Centrum. Szerk. 1938. Bretz Vilmos: Itt a döntés órája! Pécs. Bp. Cochenhausen.é. Bp. '30. Bp. Pécs. doberdói: A magyarországi 1918/19. Kiadó: Tokay István. E. Capistrano Vörös csillag a Balkán felett.1922. 1943.ny. Nemzeti Élet. 1943. Bura József: Húzzuk ki a zsidókérdés méregfogát.: A zsidók megjelenése a nyugati tört. 1925. Stádium. Bp. 1942. évi forradalmi mozgalmak és a vörös háború története. vagyis a Csehpimasz. Róvó Aladár műintézete. 1938. 8 . Tokay István.

Paulovits I. Pallas. T. Stádium. elbocsátásukkor járó illetm. Csekey István: A német vezéri állam. Csák László: Vér és láng között. 1942. Bp. Szeged. Csóka Lajos: A marxizmus alkonya. 1935. Császár G. Viktor: A magyarországi kommunizmus gazdasági leszerelése. M. számából. Bp.Hungária.: Katona leszek. 1928. Bp. Csikós Nagy Béla A német honvédő gazdaság irodalma. Bp. Csonka János gépgyár leventéinek daloskönyve. Szerző. J. Csikós Jenő v. 1942. Zrínyi Gárda.: Szociáldemokrácia. Csekey István: A Szovjet államszemlélete. Csikós Jenő v. Klny. Csikós Nagy Béla A szovjetgazdaság három Achilles-sarka. zsidótörvény és összes végrehajtás utasításai teljes szöveggel és magyarázatokkal. A Cél. 1942. 1932. Csekey István: Észtország története a világháború után. Bp. útmutató. Újságüzem.: A második front. Bp. Kalocsai Néplap. 1941. könyvny. Cséry Dezso: Igaz szó a nyilasokról. 1939. 1923. 1942. Szeged Városi ny. 1940. Stádium. 1940. Nyilaskeresztes Párt. Csávossy Elemér S. klny. Held. Csernavin.Csankay István v. 1919. Bp. Győr. Csonka Emil: Szálasi országjárása. Bp. Bp. Cser Imre: A kisember és a zsidókérdés. Népm. Bp. 1943. 1939. Korunk Szava kiadás. Bp. Bp. Csikos Attila J. és k. kommunizmus és kereszténység. Csoór Lajos: Parlamenti beszédei 1935-39. Bp.: A II. klny a Közgazdasági Sz.1931. Csikós Jenő v. 1943. Lélek a vártán.: Donmenti dalok. Csikós Jenő v. 1941. Cselekedjünk! Magyar fajvédelmi útmutató.: Zsidó magánalk. Bp. Városi. Vör. Csák E. Ld: Tabéry Géza: Két csillag k.: A teljes Magyar Nemzeti Állam egészségügyi rendszere a MONE megvilágításában. Csák László: Nikoláj az első Bp. Csiky János v. Csiky János v. Szeged. Hajnal ny. Csekey István Északi írások. Bp. Cselekedjünk! M. a Korunk Szava 4. 1942. 1940 Singer és Wolfner. J. Bp. Csiszár Béla: Mussolini és Hitler. Csányi Antal: A liberalkap. 1943. Bp. Kalocsa. Cserjési. Csik László. Versek. Csopják Attila: A magyar zsidóság sok és nagy bűne. Csávossy Elemér S. Csonka-Balogh: Családvédelem a nemzetiszoc. 1941. St. Kiadó: Fekete Pál. Bp. Csiszár János: Mindennapi kenyerünket. Klny. vonatkozó jogszabályok. rt. Szeged. A Szív kiadása. k. v. Csiki Lajos: A magyarság évszázados harca Közép-Európa elszlávosodása ellen. Bp. Bp. Bp. dr. 9 . Bp. Bp 1939. 1936. programm szerint. 1939. 1919. Stádium. Csonka Emil Szálasi küzdelmeiből. Kandó Gy. és Hajdu L. Gergely. Vladimir A szovjetoroszországi koncentrációs táborok élete. A Cél. Túl a Kárpátokon. Kertész József. Bp. Csikós Nagy Béla: Kapitalizmus vagy kollektivizmus? Szeged. 1940. Csikós Jenő v. 1943. Csikós Nagy Béla Nagytérgazdaság. Könyv és Lapkiadó rt. a Délvidéki Szemléből. Vladimir: A GPU országa. Császár Géza: A levegő cézárja.szoc. Csincsura Győző: Köszöntsük Erdélyt a sorsközösség szent érzésével. Szeged v. Korda. Bp. Csiky János: A fajvédelmi törvény és végrehajtási utasításai. 1923. Bp. Kalocsa. Lármafa. Csánk Béla: Jogászi hivatások a Harmadik Birodalomban. 1941. Csikós Nagy Béla: A faj és a gazdaság viszonya az új német gazdaságelméleti irodalomban.: Tizedik század előre. 1942.1935. 1934. Bp. szülte munkanélküliség és nyomor leküzdésének elgondolása és a nemz. Csernavin. Bp.-ből. Pestszentlőrinc. Bp. 1920. Grill. Bp. 1920. Bp. Kalocsai Néplap. Cseh Ferenc: Propaganda. 1941. Városi ny. Bp. A szerző. 1939. Bp. Pfeifer F. munkaállamban. Bp. Paulovits k. Cserjési László: Szabadcsapat. Fajvéd.

Bp.Gárdonyi Géza Irodalmi Társaság. Bp. Czakó István: A német birodalmi "Kraft durch Freude" mozg. Bp. Darré. Kassa.1942. Stádium. Bp. márc. Dekobra: A hálókocsi angyala.: Trianoni strófák (versek). Dau. Emilia: Kalotay Margit. Bp. Magy.: Lexi és a vörös kereszt. Szt. 1931. Dell' Adami Géza: Megváltás Szibériából. 1941. 1938. Bp. Jaross A.) Bp. Kal. Kislányból nagylány. Apostol. Budai-Bernwallner. Bp. 1942. O. Demeter Gyula: Béke a német győzelem után.: A rutén kérdés tegnap és ma. Bp.'40. Czillei Géza: Riadó Afrika fölött. Darvas János: Mit láttam Bulgáriában? (Útijegyzetek) Kassa. 7-én tartott országos közgyűlésén (Egy. Szöv. tev. Bp. 1941.Bp. 1938. hajók. 1940. Függetlenség rt. Bp. Bp. M. 1942. Dajbukát Jenő: Szovjet-orosz egészségügyi viszonyok. Dávid István: 1942. Bp. Vajda. Sárkány. Darás Gábor dr. Csűrös Emilia B. Rend. Dajkovics Sándor Évfordulóra. Deme-Keleti: Az ellenforradalom Vasmegyében és Szombathelyen. Czikle Gy. Bp. Bp. M. 1943. Csűrös Lajos: Tengerek.Bp. Írta: névtelen. Czakó István: Jelentés a hamburgi "Freizeit und Erholung" világkongresszusról. Dekker Endre felsőházi beszéde 1944.A tengelyhatalmak kultúrszoc. Csűrös Zoltán: Magyar Tavasz. Kalocsa. Dalok és levelek a rabságból. 1941.1938. István Társulat. dec. Vit. 1942. Centrum. Bp.. (Százezrek könyve. Czillei Géza: Orosz mezők felett. Csűrös Emilia B. Dick Manó kiadása. Csűrös B. Debrecen vörösre mázoltan. 1940. Könyv. 1941. M. 1930. N. B. 1940. Czakó-Marjay: Az Olasz birodalom szabadidő-mozgalma. Sátoraljaújhely. Bp. Bp. Renaissance. Doros F Darányi Kálmán beszéde a N. Bp. Csűrös Emilia. Grill. Dante. Bp.Áchim. Demeter Ödön: Fasiszta forradalom. Bp. Debrecen. Czillei Géza: A láthatatlan front. elősz. háborúk.A szabadidőmozgalom eredményei külföldön. Bp. igazságügym. Darabos László: Politikai földrajz. Stephan.min. D'Andrea. Bp. 1920.1942 Dajka András: A magyarság legnagyobb hivatása. Pósa Károly. Bp. Bp. E. Ugo: Mussolini századunk motorja. Darányi Kálmán miniszterelnök beszéde a N Mikecz Ö. Új Idők. 1918. Czakó István. Dánér Béla: Új Magyarország felé. Dániel Béla: A magyarországi zsidókérdés megoldása. közgazd. Bp. R.L.Ker. Nem. Gárdonyi Irodalmi Társaság. Walter: A német bir. Hollóssy. 1938.: Az erdélyi kislány. Klny. Czikle Valéria: Három világ. Dante. V. 1944. II. 5. Csűrös B. Darányi Kálmán miniszterelnök beszéde a N. J.) elmondott ünnepi beszéde. 1938.Csuray Károly A faji lélek. 1942. 1933. István Társulat. Dajkovics Sándor: A második évfordulóra. 1938. Valéria: Bujdosó oroszok dalai. Bp. Bp. D'Agostino. 1941. 10 . Bp. Pártja nagygyűlésén Győrött. Imrédy B. 20-án. Bp. Czabafi András v. Dr. Érsekújvár. Dante. St. 1938. Dávid Iván: Hazátlan voltam. Győrött. Pártja naggyűl. Dr. Pázmány. Szentirmai Imre k. márc 5-én. Bp.1944. 1941. és a délkeleteurópai államok együttműködése a mezőgazdaság terén. 1942. Csűrös Emilia B. Bp. Czakó István. Nemz. Bp. beszédei a társadalmi és gazdasági élet egyensúlyának hatályosabb biztosításáról szóló törvényjavaslat képviselőházi biz.és Lapk. é. Mit kell tudnia minden magyarnak a ruténekről. Bp. M. Emilia Kalotay Margit esküvője. Bp. Pálfi-L. Szt. 1940. 1919.n. Stádium. Darás Gábor dr. 1941. Dánér Béla: A magyarországi zsidókérdés megoldása. vitájában. 1939. Csuray Károly: Ki a magyar? Bp. E. Orsini Paola: A gyarmati kérdés az új rendben. Bp. Egy kortárs vallomásai Erdély huszonkétéves szabadságharcáról. 1941. 1942. Eltűnt egy kislány. Darányi Gyula: Feladatok a nemzetvédelem terén. Franklin. 1925. Heinrich: Tengerek rejtekútjain. 1926. a háború alatt.

Kecskemét. Bp. Dietz Károly dr. 1934. Dövényi Nagy Lajos: Párbaj a tengeren.) Kiadó: dr. Bp. Athenaeum. Turul. 1941. Bp. Debrecen. Centrum. Domonkos József: Rablók barlangjában. Dezséry Endre dr. Dr. Bp. Könyvk. Doros Gábor: A magyarság életereje. bizottság kiadása. Dövényi Nagy Lajos. Divéky Andor: Kenyér-törvény.: Mo. a magyar gazdasági életben. 1942. 1941. Stádium. Dövényi Nagy Lajos Szigettől Zágonig. 1941. Bp. 1943. intézkedésekre. E. dec. Pfeiffer Ferdinánd. Bp. Rátz. Bp. Dövényi Nagy Lajos Tarnopolból indult el.. Hellas.Háború és kultúra. Paizs G.: Horthy Miklós. Duillet: Moszkva álarc nélkül.! Újvidék. é. Bp. 1942. 1941. 1941. Bp.Kis ezüst. Bp. Duce 1942. '41. Horthy István). 3-án tartott beszéde. n. Bp.Deméndy Miklós: Cserkészpróbák könyve. Szerző. Franklin. 1942. 1931. Doros Gábor: Javaslat a faj. M.: Októbertol-augusztusig. Sajtó. A. Turán füz. 1943. Bp. Dezső Gyula: A magyar katona tudja miért harcol. Bp. Dénes István: Turul! Reformot! Bp. m. '43 Délvidéki emlékkönyv. Bp. Diplomata: Szfinx titok nélkül. Dienes Andor: Az ismeretlen front. "Wiko" litogr. Reé László. Stádium. 1920. I. 1920. népműv. Dövényi Nagy Lajos Felhőszakadás. Bp. Dunavölgyi hitrege. 1941. 1942. 1922 és 1942.: A "HE 114" bajtársai. Stádium. Népműv. Bp. Hung. Zrínyi csop. Bp. Panth. Divéki Andor: A zsidókérdés európai megoldása. 1943. Farkas. Achim. Dövényi Nagy Lajos Ősztől-őszig. Vajda. Doros Gábor A család. Gyöngyös. Dövényi Nagy Lajos A Kaganovicsok. Stádium. Közp. Dettmann. Dienes Andor: Tavaszi portyázás. Kertész. Bp. szerepe az 1920. 1944. Kecskemét. (Százezrek könyve. Dömötör Gyula Ferenc: Kémek és szabotálók elleni védekezés.. Stádium. '42. Vitézi Rend. 1941. évi lengyel-szovjet háborúban. Dittner János dr. Bp. 1942. 1938. Győzelemig. Dolgos-Magyarász-Várady: Korszerű magyar gondolatok. Dövényi Nagy Lajos És üzen az élet. 1941..Vérben és vasban. Dövényi Nagy Lajos: Emberek a fergetegben. 1942. Dezső Gyula: Őrségváltás. 1942. Bp. csop.: Bízzatok a magyar ifjúságban. Dövényi-Nagy Lajos: Vérrel folyó Kubán vize. H. Bp. dr. 1941. Dövényi Nagy Lajos: Álló víz. Klny. Egy gépágyús üteg előretörése a szovjet elleni háborúban.1942.és fajvédelem társadalmi feladatai. 1941.: Mo. Bp. 1944. Z. Szerző Dezső Gyula. Bp. Dienes Gyula. 11 . 1941.Cs. vagy tervgazdaság. Dési Endre: A magyar revíziós mozgalom. Drózdy Győző: A zsidóság és a bolsevizmus. évk. Érsekújvár. Cserk. Dienes Gyula: Kárpátoktól a Donyecig. család és népszaporodás védelméről szóló törv. Áchim András. Bp. 1938. Athen. Bp. Dezső Gyula Új irányok a német családjogban. 1938. Divéky A. Dövényi Nagy Lajos A pekingi titok. Lily br. Bp. A. Kecskeméti Jogakad. Centrum. M.Háborúban jártam. 1942. gazdasági lehetőségei csak az európai térben érvényesülhetnek. Diószeghy Miklós: Horthy Miklós élete. Bp. M. Dienes Gyula. Dezső Gyula: A magyar Ikarus (v. Kecskemét. Megtiportak. Bp Domokos Pál: Magyar feltámadás. Doblhoff. Bányai és V. Székesfv. sor. Szerző. Érsekújvár. 1939. Dezső Gusztáv: Dünkirchentől Moszkváig. 1941. Diamant: Szabad gazdasági rendszer. Kassa. Dinter: A vérontó bűn. Domokos László: A Baross Szöv. Kecskemét. 1942. Nemz. Stádium. Bp. 1941/42. A. M. Dopalovoro. vit.

Bp. 1942.világpolitika. füzetek. Bp. Bp. Erdélyi József Halad az ék.és leírása. 1940. Kolozsvár. 1943. Bp. 1942. Erich Edwin: Viszontlátás Szovjetoroszországgal. Bp. Jaross A. Nordland. Egyet. v. v. Buzárovits. Hollósy. 1942. 1942. Harc. 1940. Stádium. Bp. Magyarság. Az. May-nyomda kiad. 1941. 1919. Bp. tört. 1943. Held. ny. Juracsek Egyesült Keresztény Nemzeti Liga alapszabályai.. gr. 1942.1942. Magvető könyvtár. E. 1943. Dr. Fráter. Emlékezzünk.: Török J.Egyesület Ellenforradalmi Iparos Csoport 1919.Közműv. 1938. Bp. Sárvár. 1936. 1937. Erdélyi József Toldi-kéz. Esztergom. és 4. Held. 1942. Bp. Szittya. Szoc. Enyedi Balázs Dénes: Örök katonák. kiadása. zenéjét sz. 1944. Pirospöttyös kisasszonyok. Bp. Eöttevényi Olivér: Mussolini politikája. 1944. 1936. Antal I. p.. 1941. belügym. Ernst F. Lajos. Eperjessy István: A Horthy M. Ecsedy-Kazay József: Prágától Miskolcig. M. A Turul Szöv. Bp. 1939. Szeged.. Gödöllő. Egyszáznégy katonadal. Erdeös László. 1929. Emlékezzünk vértanúinkról. Szálasi úr! Bp. Eleméry József: Levente bajtársi szolgálatok. 1943. Egy vidéki páholy titkai. Endre László: A zsidókról. Keresk.: A zsidókérdés Magyarországon. Erdélyi Lövész Naptár 1942. Edvi Illés Zoltán: Kishaszonbérletek létesítése az igénybevett zsidóbirtokokon.európai politika. Stádium.. E. A "Rongyosok" hősi küzdelme. Bartha K. Elmhurst. P. Emese levente-leánykönyv. Magy. Bp. Centrum. 1936. Magyar Kórus kiadása. Kolozsvár. Turul. Bp. 1940. Kalántai. Magyar Élet kiad. Párt programmja. Finn Tár.N. A budapesti ellenforradalom és a MONE. Erdélyi Ernő: A mi utunk. Miskolc. Bp. Varga J. Bp. Antiqua. Eöttevényi Olivér dr. Bp. Kassa. mint az ezeréves Mo. beszédei. Erdély a magyar képviselőházban. 1942. Az E.Bp. Dwinger.-cikk. Bp. rt.-i.M. Teleki M. v. 1921. Hóman B. Emilius: Ezer év vagy a Magyar Nemzet tragédiája. 1911. számából. Egy halálraítélt nemzet. Bp. története. Egy év a nemzet életében1938. Az. ker. Stádium Rt. v. Egyesült Nemz. Az. 1942. Bp. Színre alkalmazta.. Erdélyi Tibor: Aki velem nincsen. Bp. Klny. Bp. Bp. Bp. 1923. 32. Egy év a nemzet életében: Teleki P. Dücső Csaba: Nincs kegyelem. útja. Röpirat. Egy zsidó nyilatkozik. Egyedi Balázs Dénes: Harminckettesek előre. Egan Lajos id. Ellenforradalmi Iparos Csoport 1919"EMKE" naptára 1943. VII.1910 Egry István: Magyarság és labancság. Emberbőrbe bújt bestiák. Kolozsvár. kiadása.. Bp. Reményi-Schneller L. Egyedi Balázs Dénes A rongyosok felvidéki harcainak tört.K.1942. Cr. A Turul Szöv. Bp. Első nyilasgyűlés Mezőberényben. 1942. 1931. 3. Minerva Rt. Erdélyi József Örök kenyér. Turul. vit. 1941. Bp. 1943.Dunántúli (Bachó László): A zsidó. Endre-Kampis: Ezer év Pest vármegye földjén. évi XV. Bethlen. Egyed István.L. 1935. Bp. ellenem van. Korányi M. útja. t. Bp. Erdélyi József Örökség.. K.. Epol ankétja a fajvédelmi törvényjavaslatról. Keresztes-Fischer F. célkitűzése. Egyény Károly: Feleljen. Bp. 1941. Erdélyi József Fegyvertelen. kir. Levente Sporttelep tört. Erdélyi József: Emlék. 1938. gr. 1944.. 1942. Esztergom. Szerző kiad. 12 . a Tiszántúli Gazdák 1937.: Trebitsch Lincoln és a bolygó zsidó. Endre László: A berni per tanulságai. pécsi kerületének kiadása. Előpataki: Aforizmák a zsidókról.: A mechanizált orosz kollektív gazdálkodás.. kiad. Pécs. 1929. A Turul Szöv. Erdélyi Ernő: A mi utunk. Tájék. Endre László Hatalom és igazság. 1933. Erdélyi János dr. sírásója.: Finnország szabadságharca.: Magyar politika. Sopron. v. Debrecen. sz. London-Berlin-Párizs.

1943. 1937.: Horthy István. 13 . Fall Endre: Mit tett a fasiszta Olaszo. 1938. Szt. Háború vagy béke. 1944. Faluhelyi-Regős-Simone: Magyar-olasz tanulmányi ankét a fasiszta állam rendszerről. Grill. Bethlen. és ügyviteli. vit. klny. Az 1941.: Mi a hivatásszervezet? 1940. Bp. Béry László. Európa ereje győz. Ébredj Európa. ifj.Erdélyi kérdések. 1938. 1936. Pécs. 1932. Faragó Ede v. Nino: A fasizmus agrárpolitikája.1942. Stádium.k. Grill.: Légiháború Spanyolország fölött. Észak-Kelet-Dél és Nyugat. Erdő Sándor: Kárpátaljai emlékek. fegyelmi szabályzatai. Bp. A. Erdélyünk és honvédségünk. Faluhelyi Ferenc: Mit köszönhet a nemzetközi jog Olaszországnak? Bp. Az. XV. Ezt akarjuk. 1937.: Emléklapok 1918-19. 1941. 1925-28. Bp. Bp. Farkas György: A hivatásszervezet megalakítása és vezetése. az Olasz szemléből.: Vikár B. Liszt Nándor. A Függ. Falusy Nándor: Két év naplója. Ébredő Magyarok Egyesülete. F. M. Szervezet. Szerk.: Dienes Gy. Farkas György. 1942. István. Fajvédelem és a házasságkötés jogszabályai. k. Tarlótűz. Fabinyi-Makay: Programbeszédek. erdélyi lövészkerület. Falchi. klny. évi dec. Európa válaszúton. Essad. Pécs.: Öntudatos magyarság.1942. Bp.. 1943. 1940..az Olasz szeml. Közp. 1937. magyar kérdések. Bp. Faragó Ede v. 1944. Bp. Rev. Springer. Everard. ifj. Európai gazdas. Sugár. Eszterhás István: Nemzetpolitika. 1941. 1937. 1937. Ezt akarják a nyilasok! 1939. És eljő a nap. tc. 1938.-ért? 1940. Regény a numerus clausus mellől. Bp. Taizs.Benárd Géza. Európa válaszol. 1933. Sajtóvállalat. Szeml. Fajvédelem és büntetőjog. Hivatássz. Bp.: Szovjet Oroszország. Ezt akarják a nyilasok! A Nyilaskeresztes Párt orsz.. Orsz. 20-án tartott előadásai. Franklin. Magyar revíziós Liga. Eszes István: Osi nyomok. Stádium. Pécs. így akarjuk. dr. Faragó László: Frontharcosok a magyar sorsközösségben. együttműködés. Falusy Nándor: Szent István évi karcolatok.. A magyar nemzeti újjáébredés mozgalmának célkitűzései. Nemzetvéd. 1935. Négy előadás az elszakított magyar részekről. Bp. Ébredő Magyarok Egy alapszabályai és fegyelmi rendtartása. Bp. Bp. 1943. Rózsás József és v. Faragho Gábor. Bp. Bp. Igazságot Mo. 1940. Fajvédő szocializmus. 1944. Fajgyalázás. Egyet. IX. Ford. Esterházy Miklós gr. Bey: Egy ország tragédiája. Új Auróra. Fall Endre dr. évkönyv 1944. Bp. Ébredő Magyarok Egy. Erdődi Mihály. Kispest. Bp. 1943. 1941. Bp. Bp. Bp. Az. 1943. kiad. Cegléd. vit. Centrum. kiadó: Bolgár Gy. 1944. Eszterhás István A gébic. párt szerv. Ébredő Magyarok Egy almanachja.1941. Bp. a Szoc. Bp. C. 1937. Erdélyi lövészkönyv.'33.: v. Klny. Eszterhás István: Muszkavezető. N. Bp. II.1942. Bp. Könyvb. Diákszöv. Farkas György Moszkvai találkozó. Stádium. Mo. 1926. Bp. M. 1930. Bp. gazd. Bp. II. 1939. §-ának büntetőbírósági joggyak. M. Bp. 1939. Centrum. Szalay Sándor. Erdélyi P.. Magyar Jövő. 1941. A. Fajvédelmi törvény és végrehajtási rendeletei. Ford.Délvidék visszatérése. Harmathy ny. 15. Élet a magas északon. Kolozsvár. Bp. A Vitézi Rend Zrínyi Cs.: Jugoszlávia összeomlása. 1941-42. 1942. Debr. Szalai. Bp. 1941. Éles Zoltán: Nippon-Gaál Zsigmond: Üdvözlet Japánnak. 1921. K.-nak! 1933. p.. Bp. És mégis győzünk! Bp. Fajvédő szoc. Bp. Debrecen. Bp. Evva Ernő: Nyugalom a viharban. 1928.Bp. Franklin. 1942. Held. tábortűz. Bp. Fabinyi Tihamér: A polgári perjog újjászületése a fasiszta Olaszországban. Szerk. Bp. 1941. 1925. Európa és a bolsevizmus. L. Centrum. Nyilaskeresztes Ifj.

Centrum. Magyar Szeml.Farkas György: Hol a parasztság helye? Bp. Bp. Légrády. Festetics Sándor vezetése alatt álló M Új irányok felé. 1939. 1940. Bp. Felvidék tört. Bp. (Hirdetései miatt. Bp. 1939. Fejér Lajos: Zsidóság. Társ. M. A. Fasizmus és munkásság. 1936. Felvidék.h. ny. Pécs. Felvidékünk. Farkas István Az égbolt lovagjai. Farkas István A titokzatos Távolkelet háborúja. Farkas Gyula: A magyar szellem felszabadulása.v. 1942. 1943. szerk.O. Hírl. Bp. 1920. 1941. Fasiszta államrendről tartott magyar-olasz tanulm. Budai-Bernwallner. Bp. Új Élet regénytár. 1938. 3. A. Fekete P. Festetics Sándor vezetése alatt álló M vezetése alatt álló M. 1936. Farkas János. Feketekuty Béla: Új magyar korszak előtt. Fehér Tibor: Lidérckirály. klny. Bp. Bp. Vásárhely-Makó-Szentes rémnapjaiból. Fejérváry József: Szamuelly halálvonata. Fehér pokol. Bp. Szoc. Szemes. Feith Jenő: A vörös ochrana. A szerző kiadása. Dolg. Farkas György: Kobrini sortűz. kiad. 1942. A trianoni béke története. Bp. Fehst. Centrum.. Ford. 1937. ("Röptében a világ körül" c. Ferenczy Ödön: Harc a kémek ellen. Kaposvár. országgyűlési képviselő cikkei és beszédei. A. 1937. Fegyverszünet 1918-1940. 1939. 1934. Párt részletes programmja. Farkas István A ködbeborult Anglia. '38. Szigetvártól az Országházig. Fasizmus eredete és fejlődése. 1942. N. Bp. Úmú. Bp. 1944. Felszabadulás naptára 1944. 1921. C. Fel. Egyetemi. Fazekas Jenő: Észtország bolsevizálása. Népműv. Fábián Béla 6 ló. Farkas István Franco életrajza. Fejes Ferenc: Népdalok. L. Farkasfalvy Mauks Endre dr. Bécs. Bp.Fejes kiad. Fábián Béla: Oroszország pusztulása a bolseviki uralom alatt. Ifjú Polg. Bp. Jupiter.H.: Rökk Istv. Róma.: Ragyogó csillagok. a visszaszerzett és még visszavárt. Hódm. é.. Hermann: Bolsevizmus és zsidóság. 1942. honvédségünk.: Mindszenti B. Ferdinándy Mihály: Középeurópa. 1942. Haladás ny. Csendőrségi Lapokból. Bp. 1940. Farkas József: Az erős kéz. Veritas. Sárospatak. Bp. melléklete miatt. Fábián Béla Az orosz pokol. ifj. Bp. Géza: 1000 nap és ami mögötte van. Mefhosz. Kecskemét.: Bosnyák Zoltán. Bp. Kecskem.: A kárpátoroszok múltja és jelene. 1942. Nagylétaliget. Fehértájy Tibor: Hitler élete. Bp. Debrecen. Ifjúsági r. Fehér Tibor: Ütött az óra. Asbóth. Szerző kiad.. Farkas István: A Lisina halottjai. Bp. Fehéri Armand: A vesztegető forradalom. Felvidéki mártírok és hősök aranykönyve. Farkasné Kárpáti Irén: Magyar sors. Fencsik Jenő: A rutén kérdés. Athenaeum Szebb Jövő k.) Bp. Bp. 1924. Bp. 14 . M. mai élete. 1940. Farkas István: A mai magyar ifjúság nemzeti öntudata. Pécs. Bp. 1934. Kertész. Castaldi. Veszprém. 1941. Kaisha. Veszprémi Egyházm. 1943. Stádium. ford. A spanyol polgárháború. 1940. A szerző.: Javaslat a dunai nemzetek aktuális problémáinak megoldására. Bp. Festetics Domonkos gr. 1940. rt. Athenaeum. Fábián Béla Oroszország kialakulása a bolsevizmus alatt. 1929.n. Fekete István: Zsellérek. 1941-42-es hadjárat német tudósítók cikkeiben. 1938. Stádium. Cserépfalvy. Fenczik Árpád dr. Stádium. 1936. dr. 1936. Pécs. Centrum. 1935. 1942.) Farkas István: A levegő titánjai. Fegyverben. Fern Atanáz: A zsidó rituális gyilkosságok igazi okai. Farkas Gyula Az asszimiláció kora Magyarországon. 1937. Dunántúl. ankét iratai. Dante. Fábián Gyula: Táborozás a Balatonnál. 1940. Elmélkedések és imádságok. ny. Bp. Bp. 40 ember. Előszó: Augusto Turati. Stádium. Vitézi Rend. Stád. Bp. Cserépfalvi. Bp.

a Signalból. Riport. Bp. K. 1943. France. Forradalom vezetői. és h. Vöröskereszt. 1926 és 1943. Fiala Ferenc A vörös kalapács. Fodor József: Feltámadunk. Hans: Stuka az égő pokol felett. 1942. Forzano: Száz nap. Bp. Artur: Gyarmati hadviselés Európában. Bánsági ny. 3. 1920. Henry: A nemzetközi zsidó. Bp. Sajtóvállalat. Sylvester. Szoc. Bp. Szoc. k. n. E. Japán. kir. A nyilas-kormány k. az újságíró. Párt küzdelmi programmja. Forzano Caesar. Finnek titka. Bp. Stádium. k. Pécs. Szenkó. A. Férfi. A. 1942. Bp. Hans "Függetlenség" napilap kicsinyített légi kiadása. 1941.-Kézdivásárh. Bp. Danubia. 1942. 1934. Roland: Az új Európa jogrendjéről. 1937. Fiala Ferenc Erdélyi levelek. könyvkereskedés. Emese k. 1921. revízió. Forbáth Ferenc: Szibéria poklában. Japán hangja. Révai. Bp. Forell. évi VI. 29-én és 30-án tartott szabadkőműves kongresszus. A modern gazdasági élet megszervezése. Bp. Forradalmárok egymás között. Flórián Endre: A repülés hősei. 1940. Bp. Kongresszusok. 1942. Könyv. Franklin. S. Földes Gyula: Mit kell tudni a kereskedőknek a zsidótörvényről. Bp. Fiala Ferenc Így dolgoztak. Freisler. Stádium. 1938. Figyelj ide te hiszékeny magyar! Röpirat. Magyar Élet. Stádium. Fiala-Nyékhegyi: A magyar sajtó igazi arca. magyar élet. Bp. Bp. Miner. M. Ifj. 1943. Összetartás. Magyar-Német Társ. Bp. 1937. Röpirat. Franciaországi hadjárat 1940. Fricke. Bp. Bp. Bp. Auswärtiges Amt 1939-41. Anglia. Centrum. Földes Éva: Mussolini. Bp. Fraccaroli. Kassa.) Bp. Fiala Ferenc Válasz az áfiumokra. Sz. Stád. Franklin. 1941. 1920. Fluck András: A német birodalom alkotmánya. Held. 1943. Franz. 1943. 1940. Függetlenség évkönyve. Révai.'44. A. Franz. május 10-től június 23-ig. 1941. István. Freesz József: Hivatásrendi gazdaság. 1942. Bp.: Mölders.) Bp. Fiala Ferenc: A nyilas egységtárgyalások okmányai. aki látta Sztálint. Bp. Kereskedők könyvtára 6. Bp. Tarka regénytár. Berthold: Anglia a világ kalóza. Ny. kiadványa.1944. 1935. Centrum. Otthon. Függetlenség kiad. 1935. Pozsony. E. A. Centrum. Flack. Benkő Gyula cs.és Lapkiadó rt. sz. Bp. 1939. 1943. Népművelő Társ. n. Bp.1920. Finnországi napló. Bp. Bp. Földvári Béla dr.: USA. Stád. Bp. Forrai Sándor dr. XII. Arnaldo: Magyarország a bolsevizmus alatt. J. eszközei és haszonélvezői. Bp. Franciaország. E. Kispest. Ford. 1943. 1941. Francia vezérkar titkos okmányai. A Magyar-Finn Társ. Centrum. Fritz v. Pázmány P. 7. Magyarország feldarabolása és a szabadkőművesség. Függetlenség évkönyve 1942.: Az orosz titok. Levente Hírközpont. Bp. tc. 1942. Fried Ferdinánd: A világkereskedelem jövője. Fraccaroli: Vörösek és fehérek. Keresztény Nemzeti Liga. Flüggen. Bp. 1941. (Magyar leventék utazása a háborús Suomiban. N. Athen. 1917. Ford. 1940. "Wiko" k. Fricke. restauráció. Bp. Közp. 1942. évi IV. Tusnádf. Társaság. Földalatti összeesküvők. Közm. Jecht: Európai gazdasági együttműködés. Bp. Bp. A. Stádium. Klny. Funk. 1934. Bp. kiad. Ker. Irod. A Párizsban 1917. 15 .: Legitimizmus. Werner: Így épült a Siegfried-vonal.Festetics Sándor vezetése alatt álló M. Fleissig József: Szibériai napló. Bp. é. Féja Géza: Magyar irodalomszemlélet. Finn kék-fehér könyv. (Fogságom és szökésem.: Az 1939.: A vörös bilincs. Új zsidótörv. Fodor Ferenc: Magyar föld. Finck. m. 1940. Földi István: Felszabadulás. végrehajtása. Bp. Bp. kft. 28-án. Bp. 1942.

évről. Nyilask. Bp.Feltámad még Magyaro. Ganz és Tsa. Bp.és Lapkiadó rt. Ifj. Geréb Árpád: A Kárpátoktól a Dnyeperig. Franklin. A szerző. i. 1942. Gayda. A szerző. tc. Bartha Miklós Társaság. zsidótörv. Garay Lajos: A pécsi m.Führer és népe: A Führernek Németországért és a német népért végzett munkásságáról szóló könyv. Gábor Géza. Szerző. k. V. 1939.: Widmar. Gády Béla: A munkás a fasiszta Olaszországban. J. sz. Gáspár Jenő: Az 1942. Könyv. 1942. Gallus Sándor: Nép és föld. N. George. Gabányi József. Ho. évkönyve. 1938. Géczy Gyula: A német hadsereg rendfokozati jelzései. A szerző. Makkay L. Bp. 1941. Gellért Vilmos Szovjetamazon.: Jud Süss. Bp. Gazdag Lajos-Szabolcs Árpád: Mezőtúr és Túrkeve a forradalmak alatt. Bp. Gayda. Bp. 1943. és a proletárdiktatúra áldozatainak meggyilkolása. Róma. Juhász A. Gerő Sándor: A tűzharcosok útja. 1945. 1941. És mégis győzünk. Gáspár Ármin: "Erdélyért" hóhérok és mártírok. 16 . honvéd hadapródiskola története. Virginio: Az olasz-francia ellentét. Gabányi János: A magyar nemzet története. Gál Imre: Mit termel a Harmadik Birodalom. Szerző. is az Úr nevében. Bp. 1943. 1927. Gábor Géza: A fajkérdés és a magyar faj. Gál Imre Polgár a viharban. Magy. gép-. Gergely Pál: Székelyföld mindig zöld. Előszó: Antal I.-Szerelemhegyi E. olysói: Mártírjaink. Bp. Máté. Bp. Gergely Ádám: Itt végződik Európa. Bp. Stádium. kir. Kapisztrán. 1939. 1936.: Az irredentizmus. Mérnökök. Az "őszirózsás" forr. R. Gál György: Marion Duncan. Ganz Á. 1940. 1941. Gábor Géza dr. Győr. köt. Bp. Bp. Bp. Bp. BudapestKaposvár. Bp. k. 1937. Centrum.Sz. Bp. vagon. 1943. 1941. Testvéreink szabadságharca a sajtó tükrében. 1938. Bp. olysói József főherceg tábornagy élete és működése. propaganda. Glória. Steph. Gellért Vilmos: Az óceán hősei. Antonio.Nemz. Duna. Stádium. Gáspár Ármin: Oláhok bűne. Új Auróra. 1937. Geöcze Sarolta: Az ezeréves ország. Virginio Roosevelt félrevezette népét. Bp. 1943. 1943. 1942. Athenaeum. Bp. Csáky. Gayda. 1924. 1928. 1942. 1923. Gálffy Bódog: Tűz. f.-Vándor K. Bp. Held. Gáldi László: Mussolini és a modern olasz stílus. Sopron. Gádor István: Egy névnap története. Fűrész Mária: A zsidók kereszténygyűlöletéről. Bp. 1942. 1922. Gerő Ernő: Fajvédelmi házasságkötés és házasságbontás. 1932. évi II. Renaissance. 1920. 1920. Füzesi Árpád: Tanulmányút Hitler Birodalmában. Achim. Fülöp Béla: Kereszténység és kommunizmus. a kémnő. Stádium. 1942. Debr. Bp. Gellért Vilmos Sértő Kálmán élete. Bp. Gál Imre A magyar kommün története.-Bp. Géber Rezső Ádám: Az 1939. Garamszeghy Sándor v. Bp. szemléltető magyarázata. kiadás számára átírta Höpp Henrik. Centrum." 1940. lelki és testi megkínzása. évi IV. Gáspár Jenő: Az 1943. Bp. Gaskó Dezso: Finn-magyar kapcsolatok. Lingua. Gabányi József. esztendő története.és hajógyár rt. 1941. Bp. Erdélyi Férfiak Egyes. Gaál Jenő: Kényszer-kivándoroltatás. Gábor Á. Bp. Bp. 1941. A m. Sopron. Novissima. 1930. esztendő története. Gábor Áron: Magyar haditudósító túl a Sztálin vonalon. az "Egyetemes Philológiai Közl. Bp. Gál Sándor: Németország nyersanyagtermelése számokban. Klny. I-II. Bp. Pécs. L.: Láttam a finn csodát.: Vörös bilincs. k Gamma Finommechanikai és Optikai Művek Rt. Villamossági. Bp. Humoros költői elbeszélés a kommunizmus korából. 1940. évkönyve az 1940/41-1942/43. Bp. Gehrig Oszkár: Bombazáporban Európa kultúrája. szakirányú iparostanonciskolájának 1940/41. füz. Virginio Mit akar Olaszország? Ford.

évi nürnbergi pártgyűlésen tartott beszéde. 1942. Ném. 1942. A. A világbolsevizmus álarc nélkül. bir. Bp. 1941. Bp. Bp. 1941. Göbbels. Athenaeum. József dr. Pártjában. Gyomlay László: Felvidéki kis magyar diákok. Veszprém. Bp. 18. Stádium. Bp. Franklin Társulat. József dr. Gyllenkrok: A német hadviselés. vez. Szolg. 1935. Grieger Miklós: Népkirályság és diktatúra. Gondolat. 1937. Szemle Társ. Göbbels. 1920. 17 . 1921-41. Győr 1930. 1942. Beszéd a berlini Sportpalastban 1943. Stád. 1940. Göbbels. Szt. Bp.Ghyczy Béla Tervszerű terjeszkedés.-Vári dr. Gides. A három esztendős munkássága. Gömbös Gyula: Egy magyar vezérkari tiszt bíráló feljegyzései a forr. Göbbels. József dr. Berlin.: Megengedett és színleges iparűzés. A. Bp. 1941. Ferdinánd: Anglia "annektál". Bp. József dr. A zsidók akarták a háborút. Bethlen. Bp.A. Bp. kényszerű elvándorlás. Bp. Bp. Stád. korlátai között. 1937.: Lázadás San Maricán. Görgey Vince: Hajrá páncélosok. T. a Magyar Jogi Szemle 1940. 1932. az 1936. Hamburg. Müller. Bp. Berlin. 1935. 1942. Febr. M. Stádium. 1944. Győri I. Naplóm. Gurthy Jenő: Barázdát szánt a könny. Grób Imre: Hét év Szibériában a krasznojarszki pokolban. Pátria. Ford. Dura. Stádium. Bp. 1932-35. egy. József dr. évf. Göbbels. Győr-Moson-Pozsony csonkavármegyék felavatott vitézeinek fegyvertényei. Bp. Gurgély István: Út a nemzet jövőjéhez. Groszmann dr. Győri levente nap. Bp. 1919. Gyomay György: Ébred a magyar föld. Gutheil Jenő: A kommunisták uralma Veszprémben. Gravácz Ferenc: Száz oldal háború. Göbbels. Bp. Gral. Gratz Gusztáv: A bolsevizmus Magyarországon. Inf. A spanyol helyzet igazi képe. H. Gömbös Gyula arcképének ünnepélyes leleplezése a N. Göbbels.1920. 1943. július 26-án. bajt. miniszter. Egy. 1942. magyarok. 1937. Centrum.-Kázméri K.-ról. 1927. Szabó és Uzsaly k. 1932. évi nürnbergi pártnapon mondott beszéd kivonata. Göbbels. Bp. július 24-én tartott beszéde.-ból. 1931. Bp. Gulyás Pál: A kommunista könyvtárpolitika.: Kun Béláék 133 napos rémuralma. Györgyi: Itália hadrakel. József dr. Gritzbach. 1944. és munkaváll.-ról és ellenforr. 1944.: Vitézek a világháborúban. Erich: Hermann Göring egyénisége. André: Utazásom a Szovjetunióban. 1935. Kommunizmus álarc nélkül. Görgey Aladár: Nemzetvédelmi útmutató. 1943. Miénk. 1943. Tokay István. Müller. Göbbels. József dr. Levente hírközpont. Bp.: A német nép totális háborúja. Bp. Centrum. Görgő Tibor: Higgyetek. 1935. József dr. Bp. Bp. 1943.Ist. Berlin. Gömbös Gyula A nemzeti öncélúságért. érdek. 1935. Görgey Vince Ötvenezer kilométer. 1921. 1937. Bp. Bp. Hódmvh. Bp. Állam. 1943. Bp. Bp. évi nürnbergi pártnapon mondott beszéde. Szabadka. 1921. Göbbels. 1934. Gömbös-kormány nemzeti munkaterve. munkássága. Centrum.: Fiala Ferenc. Bp.. GyOSz vakmerő rohama a jobboldali Magyarország ellen. 1943. Franklin. 1919-1921. Müller. Bp. Cserépfalvi. Goltner Dénes dr. Kertész. Ghyczy Béla: Magyar mezőgazdasági idénymunkások a német-birodalomban. 1943. Gömbös-kormány nemzeti munkaterve. Berlin.-be tömörült Hollós M. József dr. Gratz Gusztáv: A forradalmak kora. V. Klny. József dr. Gombor Zoltán v. Gockler Lajos: A nevelőoktatás vezérkönyve. népek emelkedése és hanyatlása. a zsidótörv. tört. Gomez. Stádium. Gramantik Margit: Kigyúló csillagok. Centrum. Rádióbeszéd 1944. Hornyánszky. Kis Gy.: A német büntetőjogalkotás a háború alatt. 1937. E.1940. Korunk Szava. A szerző. A Gyenes János: A Turul Sz.

honvéd vezérkar főnöke. Hollósy. M. Hajdú Mátyás: Előre. Bp. 1928. 1926. Halla A. Bp.. Szemes kiadás. Bp. Hajas Imre: Sztálin élete. Haller István Szocialista-kommunista csőd.) Bp. és a föld mai hét nagyhatalma. Richard: Varázssipkában a föld körül. hadjárataiból. Gyula diák: Gyújtogatás. Haltenberger Mihály dr. Dr. Bp. 1938. Sz. István: Faji értékelés. A Szerző. Mo. Haller István. 1944.o. Hankiss János: Tormai Cécile. Felpétzi: A soproni zsidókapu. Haller István Harc a numerus clausus körül.-Dobrovits K.: Politikai földrajzi világkép. földbirtokpol. Szerző. Képek a Szovjet elleni hadjáratból. Bp. Bp. 1941. Stephaneum. vonatkozó újabb jogszabályok. 1943. különös tekintettel az iparra és a kereskedelemre. 1937. foglyok S. VI. Hajmóczi Károly: Lesz még Nagymagyarország. 1938. Halász Pál dr. 1942. Tört. Külügyi Társ. dabasi: A fasiszta Olaszország agrárpolitikája. Bp. M.Fr. Politika. 1905. M.1942.. Bp. 1934. 1941. 1939. Bp. Bp. Bp. Bp. 1943. Miskolci Jogászélet K. Kókai. Apostol. 1939. Szer. Athen. Bp. pol. dr. Haller János: Nem! Vezérfonal iskolák részére. Miskolc. erő. Bp. Lőrinczy. Bp. Tolnai. Főv.: A második zsidótörv. Berlin. 1941. Honvéd vfk. Hajdú I. rend. Bp.A keresztény politika. évre.. Valahol a Don mentén. Singer és Wolfner. vagy felekezet? Bp..N. szám. 1926. pol. 1942. Hadak útján. 1939. Szenkó. Bp. 1941. (Frontregény. 1942. Szerző. Stephaneum.dem. Bp. Bp. Magyar. Heinrich: Közösség és kultúra.: Összetartás.: A nemzetiségek. 1919. A. Adolf: Az "Athenia" eset. Athenaeum. 1927. Hellas. Haffner Zsigmond: Tábortűznél. Szerző. A ker. Bp. Versek. Hajtó Henrik: Miért kell győznie Németországnak? Bp. Hargitay Tihamér: Amiről dalolni kell. Halmágyi László: Az új gazdasági rend és a magyarság. Halliburton. Debrecen. sz. 7. vonatkozó újabb jogszabályok. 1942. Hanák Tibor: Az új német középiskolákról.nemzeti értékelés. Szerző. Harms. rendelkezéseinek végrehajt. dr. 1942. 1928. 1941.: Mo. 1936. Magy. Hadbavonult olasz művészek kiállítása. Haller István: Faj-e a zsidóság. Korszerű belhírverés. tanulmány. és soha többé. Felvidéki pol. 1926. Bp. magyar virtus könyve. Urbányi ny. H. Bp. Hargitai K. Miskolc. regény. Bp. 1938. Bp.: A Szovjetunió polgári perjogának alapvonalai. Hacsak Géza: Ausztria. Nem. Hamvas József: Budapest megújhodása 1924-33. Szamuely Tibor gyilkosságai. Harcoló magyar honvéd. kézikönyvt. pártold a magyart és ne hízlald ellenségedet! 1939. 1942. Kft. A szerző. Ifjak Tár.Győry Jenő. Haendel Vilmos dr. Népművelők. Halfeld. földbirtokpol. Haendel Vilmos. A szerző. Bp. K. k. Haendel Vilmos. Bp Tébe. 1942.-Szabó J. Sylvester. Bp. 1940. története. Haendel Vilmos dr. 1938. 1943. 1937.1940. 18 . Halál népbiztosa. végrehajt. tükre. Hangel László: Mit élt át a Felvidék? Kassa. P. Hajdú István: A második zsidótörv. Bp. kir. dr. 1927. Bp. Harcoló magyar honvéd. Bp. Hajdú István: Nagymagyarországért. Hadak útján. Haller István: Le az álarccal! Vagy a szoc. alkotmánytan és közigazgatástan. Ha magyar vagy. 1943. sz. Hargitay Tihamér: Bolsevisták Magyarországon. Hajdú István: A második zsidótörvény föld-birtokpolitikai rendelkezéseinek magyarázata. 1919-1920-1921. Hangya Közp.A zsidókérdés és a keresztény térfoglalás végleges megoldása. K. 1923. Harmjanz. Bp. 1942. 1919. Hangya naptár az 1944. Harccselekmények a német hadsereg 1939/40. Pécel. Urbányi. Képek a Szovjet elleni hadjáratból hat nyelven közölt magyarázattal. Bp. Haller István.

Bp. Klny. magyaráz. dec. Bp. Adolf 1940 1942.. 1944. Hegedűs Gyula:-45 fok. szept. Bp. Athenaeum. Háborús tízparancsolat. Stádium. Gyűlésen elmondott beszéde. Hire. Hitler Adolf beszéde 1941. Kökényesmindszent. Hitler..-szoc. Magy. Hitler. Miskolc. Hellebronth Kálmán: Vitézi rend tört. 1941. Helle Ferenc dr. évi tc. Adolf 1940 a hatalom átvétele 11. Szeged. Turcsányi. Jagits J. Urbányi J. Franklin. 52. Heinz: Ketten Anglia ellen. 11-én a Bír. 1942. Hindy Zoltán: A korszellem. stb. Heidrich. Adolf 1939. Bp. Centrum. Roosevelt háborús felelősségéről mond. Máthé. 1929. D. Vikt. Bp. Házassági törv. Hitler. Hitler. kieg. Bp. Bp. Háborús meghatalmazások zsidó ingatlanokra. Heiczinger János: A szovjet falu orvosi szemmel. Hermann Imre dr. Adolf 1940 a német nép vezérének és kancellárjának beszéde Münchenben. Stádium. Bp. Bp. évfordulóján tartott rádióbeszéde 1944. Hazatértekért. Bp. 1943. Adolf 1940 beszéde a Badoglio-kormány árulásáról 1943. Bp. Harza Lajos dr. Pantheon. Bp. Hegedűs István: Őrségváltás. 8-án a müncheni polgári sörözőben tartott rádióbeszéde. rendelet. Heeresgruppe Süd A háborús bűnöző Roosevelt.: A magyar-német művelődési kapcsolatok tört. Tér. Hitler. Bp. Három csillag.szoc. 1942. Bp. Forrás. és végrehajtási rendeletei. Bp. febr. Sárkány. Ath. 1942. Neuwald. Bp. Berlin. 1943.. Nemz. 1936. H. I-V. 1944. Heyde Lajos: A német munkás helyzete. 1942. 1941. Helmuth. Mégis repültünk. részl. Bp. 1937. Adolf 1939. 1920. okt. Centrum. A. 1941. Novák. 1944. Gyűlésen F. Heldes: Légiháború 1938-ban. 10-én. 20 éves alapítási évfordulója alkalmából mondott beszéde. szervezete és tagjainak névkönyve. 1943. Héjjas Iván és a rongyosok. Hitler. Jean de la: Földönfutó Franciaország. Ford. Stádium. 30-án.: Balogh Barna. Hegedős Gyula: A vörös gyár rabja. 1941. 1942. május 4-én.Centrum. Ált. 1942. 19 . 1939. 1943. Röpirat. régi harcos bajtársai előtt 1943. besz. Stádium. Jakab. 1944. 1942. Span.15/1942. Bp. Bp. sz. P. Bp. Hat haditudósító a vörös fronton. Stádium. Bp..1941. hazudnak! Becsapják a munkásokat! A nem. Írták: Erdélyi József. 1941. A. M. Hetényi Imre: Amikor a rend ore voltam.M. Heeresgruppe Süd: Bosszú Pap Tamásért. a mozgalom főv. 3-án a berlini Sportpalotában a német téli segély mozgalom megnyitása alkalmából mondott beszéde. 1942. Sértő Kálmán. Hegedűs Bertalan dr.: A nemz. Sinka István. Bp. jan. I.: Repülők előre. Bp. Bp. Adolf 1940 1940. 1941. 1937.: Katolikus egyháztörténelem.: Hetedik hely. 30-án a Sportpalastban tartott beszéde. Hefty Frigyes v. 24-én Münchenben a N.764 eln. Német Inform. Bp. 1940. Hitler.Mezőberény. Bp. Heller András: Mussolini földreformja. Bp.. Viktória. munkaértékelés. Hefty Frigyes vit. Hézser László: Harc a magyar jövőért. 1939. jan. Bp.. T. Centrum. 6-án a Bir. 1933. Bp. Hitelezők kielégítése a zsidó ingatlanokból. Hitler. Herczeg Géza: Kun Béla. kivégzi a szociáldemokráciát. 1940. Nagykovácsy M. Lovik K. Hitler. Stádium. 1942. 1944. Bp. Bagó. 1941. Centrum. Bp.. nagyok uralkodnak hazánkon. Adolf 1940 1941.: Az új zsidótörv. Hefty Frigyes vit. Adolf 1940 1941. Hazaáruló vagy! Ha pénzed az ellenséghez viszed! Bp. Helmeczi István: A zsidókérdés. 1942. 1942. 1941. Hálás szeretetünk. Hazudnak. Kapy D. kiad. nov. Bp. és a fajvédelemről szóló 1941. 8. A Baross Gyáripari csoport évkönyve. Hefty Richárd: Adatok az ellenforradalom történetéhez. szol. 1944. Walter: Lángszórós különítmény. Szt. szoc. Hehs Aladár: Nyilaskereszt-e a magyarság útja. Bp. okt. nov. E. 390/1943. Hetey Zoltán: Ady Bandi-Ady Endre. rend. Bp. prospektusa Bp. 1942.Harsányi András: Miénk a holnap.

kiadás. szocializmus. Kisemberek. Gyimesy Ernő: Feljegyzések a Donmenti harcokból. 1-én. nagy hősök. előszavával. 1934. Dr. 1943. Hitler.I. kanc. Horváth József: Harc a titkos társaságok ellen. Hitler.Bp. rész. 1941. Hoitsy L. ápr. jánosházi kis: a szárnyaszegett magyar sas. Bp. rész. Bp. Horváth István: Az olasz politikai gondolkodás jellegzetessége. 1941-42..V. Bp. Pécs. Könyvtár 11-12.-nak az ifjú Németo. 1939. Bp. Adolf beszéde a Birodalmi gyűlés előtt 1940. Horváth Jenő Milleniumtól Trianonig. fasizmus. 1940. Magy. Kapisztrán. Hóman Bálint A nemzeti kormány a népért és a hazáért. 1940. 1942. Bp. Bp. Horthy Miklós. 1938. Hivert Dezső: Munkáskérdés.: Népboldogítás vagy népbolondítás. Hoór Károly: A numerus clausus. 21-én. Homo Sapiens: A kapitalizmus.: Csathó K. Árpád. július 19-én. 1941. Hitler. Holló József Moszkva. Adolf 1940 felhívása a német néphez és hadparancsa 1944. Adolf birodalmi kancellárnak a birodalmi gyűlés 1936. 1920-41. Adolf 1940 beszéde a birodalmi gyűlés előtt 1942. jan. 1941. Pázmány Péter Irod. Centrum. Bp. Hortobágyi Károly: Kis káté. Hitter József: Spanyol tűztenger. István T. Centrum. Max Graf: Spanyolország megmentői. Bp. Bp. 1940. Horváth Jenő: Az országgyarapítás története. 20 . '42. Bp. Bp. 1943. Bp. Athenaeum. 1936. Horváth Jenő: Magyarország helyzete a háborús Európában. Bp. 1925. Bp. Versek az orosz harctérről. Hírverési és rombolási feladatokra felengedett angol szabadléggömbök ismertetése. Adolf 1940 birod. M. Bp. M. Hóman Bálint Magyar sors. Bp. beszédei. Hitler-Göring-Ribbentrop beszédei a negyedik háborús tél küszöbén. Pallas. Forrás. Pál. 1941. stb. katonaszellem. Adolf 1940 beszéde az elesett hősök napjának eml. 1943. Külügyi Társaság kiadása. 1936. 1940. Mone kiad.nagybányai Horthy István kormányzóhelyettes urunk hősi halálának emlékére. Bp. Holló József: Az új Horvátország. Bp. Kókai. márc. Stádium. 1939. Honvédelmi minisztérium: Leventelány.Rend. Stádium. 1942. Honvédelem. Nemz. 1939. 1932. Horváth István: A fasciók és korporációk kamarája. Í. Levente Hírk. ünn. Hitler. Korunk Sz. Hoyos. Centrum. Eggenberger. 1938. Vác. Bp.1943 Horváth József Nemzetiszocialista nem vállalhat kétféle lekötöttséget. 4. 1944. Szefhe. III-IV. Bp. Hírlapk. században. Hogyan lehetne megvalósítani a nemzeti munkatervet.E. Bp. Berlinben 1943. Göbbels J. K. Bp. Holló József Spanyolország rémnapjai. vez. 1933. 1943. 1936. magyar hivatás. Hitler. Horthy Miklós. 1942. Szt. Höpp-Dinnyés Világhíradó. 1944. 26-án. Honvéd naptár. Népirodalmi Vállalat. 1942. Burkus. Höpp-Dinnyés Kellett neki rohamsisak? Bp. hősi kultusz. kérd. 1942. Bp. 1943. Hoeppener-Fletow: Senki földjén. Hitler-Jugend. Müller. 26. Homa Gyula: Irányított gazdálkodás. Bp. 1940. Singer. A szerző. Honvédeink Vörösországról. 1942.n. 10 éves a. Bp.Hitler.Nemz. Kókai. Bp. 1938. Bp. A szerző. Hitleri árjatörvények teljes szövege és magyarázata. 1942. Deutsche Zentraldruckerei. Hóman Bálint Külpolitikai irányok a magyar történetben. Horváth Lajos: Keresztény szocialista kiskáté. Gulácsy I. 1942. 1940. hó 7-én tartott beszéde. röpcédula. Bp. Berlin. Horváth János. 1943. Adolf: Harcom. Honvédek! Veletek vagyunk. Előszó: Artur Axmann. 1-9.M.1941. 1942. Bethlen. Berlin. Adolf 1940. T. Bp. Hitler. Bp. Bp. 1937. Holló József: Az új Horvátország. nemzetiszocializmus bírálata. 30-án a berlini Sportcsarnokban elmondott beszéde. Veszprém. I.Népn. Honvédeink az új hadak útján. jan. márc. Hitler. Szeged. II. K. Honvédelmi ismeretek. Bp. 1935-41. Bp. Középeurópai kérdés változatai a XX. Athenaeum. 1943.pol. Horváth László: Őseink nyomában.

Bp. Centrum. M. 1941. '40. Párt. 1938. Huszár Károly: Katolikus Actio szociális gondolatai. Bp. 1943. Jövő. Bp. Huszár Károly Adalék a titkos politikai pártok történetéhez. 1941. Steph. Bp. Stádium. Új Értelmiség. Szerző kiad. Huszár Károly Korunk sebe és a nyomor vámszedői. Incze István: Keresztény vagy?. Bp. 1929. Hunnia Csónakázó Egy. (Zlinszky István beszéde miatt. Huszár Károly Szózat a keresztény munkásokhoz. 1943.-i cserkészker. Klny. 1903. évről. Bp. évről. 1941. Imrédy Béla vit. Huszonöt elbeszélés. Imre Jenő: Világfűszer. Program. Bethlen. Bp. Bp. élet nagy kérdéseiről. Richard dr. 1939 Hóman Bálint: Német-magyar sorsközösség. jelentése az 1943. 5000 szabadkőműves névsora. Beszédek a m. Bp. Külügyi Társ. Bp. 1938. Szemes kiadás. Incze Antal: Mit tanít pártunk programja a nemzetszervezetről. népi egység. Huszár Károly A szabadkőművesség nemzeti veszedelem. Pécs. N. 1942. június 22-én. Központi Sajtóvállalat. Bp. Hubay Kálmán Hungarista programm. Nemzeti eszme. St. Huszár Károly: A proletárdiktatúra Magyarországon. Ifjúságunk időszerű sorskérdései. 1941. '41. díszközgy. 1930. Bp. biz. (Frontregény. Athenaeum. Bp. 1938. Húsz év a magyar fajpolitika szolgálatában. Bp.) Bp.1940.) Hunt Béla: Szemtől-szembe a vörös pokollal. Illetmények arányosítása a zsidótörvény végrehajtásánál. Illés József: A ruszinkói kérdés. Bp. Bp. Bp. 1940. Illés Iván: Éjféli kiadó. Igazságot Magyarországnak. Athenaeum. 1941. Illésy Mátyás: A kísértet-tank. szociális gondolat. Az új Európa irányító eszméi. István: Zsidó veszedelem Magyarországon. Bp. Székesfehérvár.: a nemzeti szocializmus Németországban és a Nemzeti Liga Magyarországon. Új magyar út. Illés József: A ruszinkói kérdés. A. 21 . első nagygyűlésén elhangzott zászlóbontó beszéd. 1939. 1942. A Talmud népies ismertetése. A Magyar Élet Mozg. Incze Antal: Imrédy (Béla). Hóman Bálint: Beszámoló beszéde az új magyar életet teremtő kormányzati tevékenységről. Egyetemi ny. Imrédy Béla vit. Stephaneum. Szoc. Bp. Bp. Az. Ilosvay Bálint: A cionista mozgalom története. 1934. Bp. Szerző. 1928. 1941. M. Bp. Held. Bp. Imrédy Béla vit. Központi Sajtóváll. Bp. Huszár Károly: Zsidóméreg. 1934. Újságüz. A M. Stádium. Imrédy-Rácz-Jaross: Magyar Megújulás Pártja. Ifjú-Levente szolgálata. az Új Magyarságból. Imaoka Dzsuicsiro: Új Nippon. Debrecen. 1942.: A gyűrűs zsidó. Bp. Stádium. Bp. Stádium. Élet. Bp. Húszmilliós magyarságért. Kókai E. Hung. 1939. Igali Béla: Egy műegyetemi zászlóaljtag naplója. Magyar-Német T. 1944. Actio Catholica. 1934. 1940. Javaslat a zsidókérdés nemzetközi megoldására. N. Bp. Illyésné Ferenczy E. Bp. Szerző. Egyetemi nyomda. Illésy Mátyás Az utolsó sorozat. A bp.: Egyedül vagyunk! Klny. 1939. é. Bp. Hubay Kálmán Két forradalom. Bpesti Hírlap. Hunnia Csónakázó Egyesület jelentése az 1943. Bp. Imrédy Béla vit. 1942. Imrédy Béla vit. Rózsa K. Bp. Huszár Károly Mi történik Oroszországban? Bp. Imrédy Béla vit. Bp. Bp. Stephaneaum. 1942. Huszár Károly Az égő Oroszország. Múlt és jövő határán. 1935. Bp. Dante. Huss. Húsz esztendő határkövénél. 1920. 1942. Bp. 1941. 1903. Turul. 1919. Bp. Igaly Cs. '28. 1926. 1941. Nemzetvédő kiad. Ősi földön új életet. Centrum. 1939. Stephaneum ny. Bp. Bp. programja.Höpp-Dinnyés: A helyzet a következő. Hubay Kálmán: Három interpelláció. 1940. Hunyadi József: Keleti front. 1920.biológiai I. M. Incze Gábor: A mi életterünk. Hubay Kálmán Magyar nacionalista külpolitika. n.Milyen lapot olvasol? Bp. beszéde 1944.

szárazajtai A vajúdó új Európa háborúi. Népm. Így láttuk mi Németországot. Jankovics Marcell Húsz esztendő Pozsonyban. Istvánfalvy Miklós: Bajtársi szolgálat és más hazafias áldozatkészség a gyulai községi polg. Turán Szöv. József Ferenc fhg. M. Rechnitz ny.n. kézdiszentléleki: Múlt. Bp. Fáklya k. Istóczy Győző 12 röpirat.: Fajvédelmi gondolatok. Bp.: Térkép a magyar antiszemita párt megsemmisítése s ennek következményei című 1906. Ébredő Magy. 1938. 1941.: Erdély múltja. Jó forrás. évben megjelent röpirathoz. Bp. Bp. Jentsch. 1880-91. Devecser. Jákó Margit. I. sz.ny. Johann: 40. 1944. Intelem a zsidósághoz! Rendkívüli kiad.'38. 1943. 1941. országgyűlésén tartott beszédei. 1942. Jakab Árpád: A zsidóság szerepe Kassa gazdasági életében. Bp. k. Izraelita vallásfelekezet jogállása.1938. 22 . Indulunk. 1943. Buschmann. Johannson. Bp. Jehlicska Ferenc: A tíz cseh csapás Szlovenszkóban. Turán néprajzi térképének ismertetése.) Jenik Béla. Bp. Tisza Gy. Sylvester. 1904. megnyitó beszéde a MTA 1937. a repülő. Istentelenek. Istóczy Győző: Öt országgyűlési beszéde a zsidókérdésről. jelen. Magy. 1934. Turáni füz. Bp. József kir. Japán katonák. Jehlicka Ferenc: A revízió és a szlovákok. 1940. sz. jövő. Bp. Bp. (Adatok n. Bp. B. Bp. 1941. Centrum. Incze Kálmán. 1-én tartott ünnepi közgyűlés József kir. Incze Kálmán. Stádium. T. Gerhart: Élettér. A Magyar Szocialista Párt programja. Bp. Bp. Bp. E. 1942. Bartalits J. 1941. Juhász Viktor: A proletárdiktatúra és előzményei Székesfehérvárott. Istóczy Győző A Magyar Antiszemita Párt megsemmisítése és ennek következményei. Gerhart Az USA.M Irlen. M. 1904. Bp. 1942. Intézkedés az 1942-43. 1926. Incze Kálmán: Új szomszédunk "a Szovjet". ny. Bp. Bp. I-II. Japán Turán Szövetség. Faj. Isten nem csúfoltatik meg. Jentsch. Bp. Beth.: Csatarepülők. Japán és a keletázsiai nagytér. Bp. Nippon Társ. 1942. fiúiskolában és leventecsapatában. A. ifjúság és otthon.n. 1906.. M. 1943. Istóczy Győző dr. Tolnai. Jánoss Imre: Oroszországi napok. Bp.1942. k. Jankovics Marcell: Egy század legendái. Évkönyv. jelen. Centrum. 1943. 1942. Bp. Bp.: Élni akarunk! Bp. Cserépfalvi. Centrum. Bp. 1943. 1942. M. Sárkány. 1933. M. hg.: Állam és család. itt Róma. sor. hg. Járomy Árpád vit. 12. P. Incze Sára: Konkolyhintők.é. kötet. Pécs. Kalot k. 1943. Honv. szárazajtai: Háborúk a nagy háború után. Juhász Andor és Juhász Sári: Ez történt Ausztriában. Istóczy Győzőnek 1872-1896-ig volt 7. hitlerizmus. Társ. é. Levente Hírközpont. Julier Ferenc: Tűzben az ellenség ellen. József Ferenc kir. Bp. Szombath.k. Stádium. Bp. Színmű 3 felvonásban. hg. Tíz beszámoló kiváló magyar diplomás nők tollából a német nők munkájáról. Jagow: A Führer rohamosztaga. Bp. Bp. Bp.Incze Kálmán. Bp. A múlt. magyarnyelvű kép. Bp. 1933. 1911. jövő kiad. 1939-41. Bp. Családv. Szoc. 1939. Révai. 1925. újhelyi: A zsidó bűne. jelen. Dombóvár. Bp. Az. Jánosy István: Vitéz Horthy István. Bp. H.000 km. 1939. Centrum. Juhász Andor: Halló. 1942. Magy. 1943. G. Jákó Margit: Múlt. Könyvb. 1937. 1943. Istóczy Győző Emlékiratfélék és egyebek. Sarajevótól Berchtesgadenig. I-IV. leventekiképzési évre. Jugoszlávia és Görögország viszályára vonatkozó okmányok. az ismeretlen Ázsián keresztül.. Imre G. Buschmann. 1927. Bp. 1940. 1944. 1940. Egy történet az orosz paradicsomból. Bp. szárazajtai: Gyilkos harc az olajért. Buschmann. Irsay József: A Strypától Budapestig Szibérián át. Kosmos. jövő. mint az erőszak országa. 2491/3/11. Szerző. Istóczy Győző Országgyűlési beszéde.: Marxizmus. máj. 1937. Bp. Bibliofilia kiad. Bp. Bp.

1938. Károlyi Imre gr. 1938. gróf Tisza Istvánról. 1940. a tiszaeszlári véráldozat. Bp. Kállay Miklós: A magyar nép a nagy viharban. 1936. n.: Bangha Béla. Ernst v. Kausz János dr. 1931. Bp. 1882. 1943. Révai. 1924. Franklin. Dunántúl ny. Nemzeti Klub. 1943. Stádium. Karay Kálmán Olaszország jogélete a háború alatt. Athenaeum. 1928. M. 1943.1937.Pápa.: Balogh Barna. 23 .: Vihar gyermekei. n. 1932. 1938. 1944. 1940. Katonadalok (104 katonadal). Kádár Lajos Istentelenek. Kaas Albert br. Cs. 1937.: A sárga folt titka. 1942.: Solymosi Eszter. Károlyi Imre gr. Károlyi Imre gr. Bp. Bp. Karafiáth Jenő dr. Athenaeum. K. 1943. Justus: Keresztény pénz. 1941.: Páncélosok előre! Bp. Pécsi E. Bp. Károlyi Imre: Zsidókérdés Magyarországon. ny. Stádium. Kádár Lajos A sasok harca. Kádár Lajos Kujtorgó lelkek. Berlin. Stádium rt. Kausz József: A véreskezű sajtó. 1943. Kastner. Karafiáth Jenő: Társadalmunk hibái. Bp.Jung. 1937. "Korunk Szava" 1938. Bp. Bp.. Könyvtár. Központi Sajtóváll. Karay Kálmán: Gazdasági önkormányzat Európa német fennhatóság alatt álló országaiban. Szerk. Ker. Kállay Miklós Nagy idők sodrában.: A zsidókérdés. különös tekintettel a "háború" és "ellenség" fogalmának angolszász értelmezésére. Bp. 1943. A nemzeti összefogás parancsoló szükségessége. 1942. Sopron. Társaság. Károly Miklós. Bp. Műv. M. 1943. Kállay Miklós: Magyar célok és feladatok a világháború negyedik évében. U. Kárpátaljai Tud. A szerző Kalendár. "Új Nemzedék" naptára. Katona Jenő: Imrédy. Bp. Katolikus Lexikon.: Az örvény szélén. é.: Emlékbeszéd a Nemzet nagy vértanújáról. Kádár Gyula: Így lettem repülő. Bp. Kádár Lajos: Turáni vadászok dala.1941. 1942. Athen. Stádium. Jungenfeld. Kórus kiadása. Kádár Lajos Doni halálbánya I-II. Bp. Ernst von: Páncélosok előre. Népművelők kiad. kilenc beszéde. Balassagyarmat. Bp. (Szovjetellenes részei miatt. Kádár Lajos: Ártatlanok. 1942. A. Nemz. 1942. Cél. Karay Kálmán: A fasiszta jog 20 esztendeje. A M.: A liberális magángazdasági szabadság bukásáról és a bolsevizmus elleni védekezésről. szám. Borbíró Károlyi Imre gr. Stádium. A szerző. Reé László. A Magyar Alföld földművelő népének megsegítéséről különös vonatkozással a bolsevizmus elleni védekezésre. Bp. 1942. Kászonyi D. Bp. Bp. 1944. Bp. 1944. Bp. Bp. Bp. Bp. Karay Kálmán: Olasz testületi önkormányzati jog. Bp.: A vörös harctéren. 1941. é. Székely és Tsa. Jungenfeld. Kacsmári Imre: Ki volt Sértő Kálmán? Bp. Klny. Kapy Rezső dr. 1942. Karner Károly: A zsidókérdés. Jung. Kecskemét. Magyar Kultúra. Bp. Stephan. Szefhe. Bp.) Katona Ilona M. Hermann: Támadnak a német tengeralattjárók. 1938. Kállay Miklós: A magunk útján. 19. 1937. Kárpátaljai területen a kereskedelem és ipar nemzeti alapra helyezése. Bp. 1934. M. 1944.: Az emberfajok élete és jövője. Bp. Bp. 1942. zsidó pénz és zsidókérdés. Ford. Stádium. Bp. Nemzeti Könyvtár. Ungvár. Nemz. Vikt. Szerző. Bp. Bp. Katona István: A semleges tengeri kereskedelem helyzete. Kállay Miklós: Örök a magyar! Idézetek beszédeiből. Komárom. Kayser Béla: A fasiszta testületi állam. Günther: Búvárhajók előre. Szerző. 1941. Bp. Bp. Willi: A német munkásifjúság megválogatása-támogatása-pályafutása. Bp. Bp. Katonák! Röpirat. Stádium. Munkaműhelye. Kálvintéri: A zsidó sajtó a kereszténység ellen. Viktoria Rend Z. Kalászy Erzsébet: Trianon árnyékában. A nyilas-kormány kiadása.

) Keresztény gyáripar szolgálatában. Kessel. Szittya. A kommun. A magyar nemzet múlta és jövője. k. évi műk. Bp. A konzervatív világrend. Kemechey László: Mussolini életrajza. Magy. 1842.és L. (Füzet. Bp. Nemz. II.:Jelentés a Baross Gy.: A magyar földért. 1942. Rongyos hercegek. Bibliofilia. Bp. Kemény Gábor: Verhovina feltámad. Kertész János dr. Front.tört.Hedvig: Kraft druch Freude. Keltz Sándor dr. Bp. Bp.: Székely Tibor. 1941. 1941.: A világháború után. A m. nemzet múltja és jövője. Nyilaskönyvkiadó vállalat rt. Kettunen. 1929.: A véres puszta.-de Sgardelli Caesár A frontharcos eszme szolgálatában. Mefhosz. Bp.: Adatok a szegedi ellenforradalom és a szegedi kormány történetéhez. Pápa. Bp. Stádium.) Keéky István: Próféták szaporasága. 1941 Kerecsenyi János: Irredenta zsoltárok. U. Közp. M. Keltz Sándor dr. (Plakát. Kerecseny János A szélső keleti kérdés.) Bp. Bp. Kerecseny János: A fehér légió. Széchenyi k. Kékessy Rudolf Vádak és valóság. 1942. honvéd hadsereg.és Lapk.: A magyar külpolitika hungarista útja. Kertész István: Magyar nemz. 1942. szoc. Bp. M. a munkás börtönben. Bp. Kel. Kerecseny János: Mit veszített a feldarabolt Magyarország.: Vitéz Nagybányai Horthy Miklós kormányzó lengyelországi útja. Kékessy Rudolf: Mivel tartozunk az új Európának? Bp. A. Bp. Bp. Darányi Ignác élete és munkássága. a paraszt járomban. Kendi Finály István dr. vállalat. Bp. Élet. Bp. Bp. Szittya. Keresztény közéleti almanach I-IV. Bp. Révai. Újságüzem. Kempe Rudolf: A német ifjúság védelme. Kelemen Géza Búcsúzik a vándor. 1939. Kesserling: Lengyelország felett. Kerecseny János A vörös 140 millió A bécsi nagy kaland. Bp. Kertész István: Magyar nemzeti szocializmus. Stádium. Munkás Könyvtár. Kerecseny János A magyar Dreyfus-pör. Frontharcos Szövetség. Kemény Gábor br. Hollósy ny. Kemenes Antal: Gömbös Gyula és a magyar élet. 1939. 1938. 1923. 1942. Erő és Öröm szervezet magyarnyelvű propaganda levele. 1941. Kertész Elemér dr. Ford. 1941. Keyserling. Kertész Elemér dr. Bp. J. terror. 24 . Szeged. Pantheon. Egyetem.: Új világ születése. Pantheon. Kelemen Géza: Jaj az öregeknek. Szittya.) Frontharcos évkönyv. Bp. 1942. 1919. Szolnok. Sz. 1-3. Kerecseny János Kárpátaljai legendák. 1939. Keresztes hadjárati emléklap. 1923-26. Athen. 1944. Kelemen Kornél: Az új Európa és Magyarország.-de Sgardelli Caesár: (Szerk. 1939. 1944. Bp. 1942. Bp. 1940.: Világtört. Lauri: Finn évszázadok. Hermann gr. 1943. Kelemen András: Sztálinék a Kremlben. rt. 1938. Csáthy Ferenc. Kecskemét. Griff. Kertész István dr. 1926. 1922. Pátria irod. cs. A. Könyv. 1926. Kerecseny János Harc a vörös diktatúra ellen. Könyv. (Erdélyi tűzharcosok és hadviseltek emlékalbuma. Bp. Kerékgyártó Imre: Az új Európa ifjúsága. Kerecseny János: Vér. Korunk Szava. 1938. Bp. k. Stádium. Sajtóvállalat k.Bp. Jászberény. J. 1944. (A forradalom. 1919. Bp. 1936. Kellner. Kessel. 1944.202/43 jelenti.Kedves Glóriának. 1925. 1927. Bp. 1923-26. 1943. Kele József: Vörösök Szolnokon és a Jászságban. 1943. Bp. 1942. MÉP. Bp. Kertész Dezső: Oroszországi naplóm. 1942. Kelemen Béla dr. Kelemen Géza A szökevény. Bp. Kemény Ferenc: Kinek a bűne a mo-i bolsevizmus? Bp. Kékkereszt győzni fog. Kerekes Sándor: A német birodalmi munkaszolgálat. Bp. faji alapon és a magyar politika tört. Szefhe. a. Bp. 1944. Sík könyvek. Kerekesházy József: A világ urai. Stád. Bp. Így harcolt a Donnál a 2. k. 1929.) Debrecen. Bp. Bp. Miczkiewicz Társ. Kemény András: Benes jármában. 1941. ellenforr. 1926. Bp.

Bp. Bp. Szerző. évi XVIII. Kibédi Varga Sándor: A nemzeti szocialista Németország. sz. Bp. 1920. évi XVIII.: A kommunizmus története a gyulai kir.: Ifjúságunk egységének alapjai. száműzött szökevény. Ladányi. Bp. Budai-Bernwallner. orgyilkosok.: Baja a forradalom és a szerb megszállás alatt 1918-21.fehér jólét. Athenaeum. 1942. 1918. Nagykőrös. R. Pécs. Egyet. évi II. Bp. Lukács-kiadás. 1919. Altenburger . (114. Kornis Gyula: A magyar politika hősei. Kalocsa. Árpád. Baja. 1918. Élet. Bp. Konrád: Kémek.: Vörös gazdálkodás. Szent István Társ. Hornyánszky. 1941. Kibédi Varga Sándor Megfigyeléseim és gondolataim a nemzeti szocialista Németországban. 1942. 1943. Knickerbocker. Kispest. Levente Hírközpont.. Bp. Korunk legnagyobb veszedelme.: Anka J. Oradea. Kmoskó Mihály Hogyan zsidósodott el Magyarország? Bp. 1937. Párt kiadása. Kostya Sándor: Az ismeretlen ország. 1924. Bp. kiskáté. évi III. Társ. Kalocsa. Bp. Bp. 1944. István. Bp. Bp. Kiszely Gyula: Szerencseállat. Stephaneum. Komor: Harcok az orosz égen. a leventékről és a leventeleányokról. Komáromi János: Jegenyék a szélben.: Havas J. Dante. 1942. 1917. 1943. 1936. Bp. Kiss Sándor Zsidókórság. Kirchner Gyula Nemzeti Szoc. Szerző kiad. Kocsis József: Búzakeresztek. Légrády Testvérek. Bp. Kmoskó Mihály Zsidó-keresztény kérdés. Kiss Imre.. és diktatúra idejéből. Kiss Sándor Fajunk védelméről. Győr.Képes album a nemzet jövőjéről. 1939. Bp. 1943. és művészeti rt.. Széchenyi ir. Kocsis Géza: A kétarcú szabadkőművesség. 1932. Gyula. 1940. 1938. Knézy Lehel dr. és az 1940. H. Szénásy. Hornyánszky. Kis Sándor: Fajvédelem és munkáskérdés. Kivonat az 1930. törvénycikkekből. Ford. Knortti Ádám: Pap. 1942. magyar fajiság. Kolosváry-Borcsa Mihály: A zsidókérdés magyarországi irodalma.és Lapkiadó. 1918. 1937. 1920. Jakab: A fjordok tigrise. Ki Pálffy Fidél?. 1942. 1939. Bp.Kalocsai N. ügyészség területén. Könyv. Apostol. Bp. Kirchner Gyula: Két hónap szovjet szolgálatban. Forrás. az 1934. középosztály? Bp. Irod. Kiss Sándor Irodalmunk elzsidósodása.) 25 . Szoc. Új Nemz. Bp. 1938. Kincs Elek-Nagy Ferenc: Új magyar nevelés. 1919. 1940. Í. Bp. Koszterszitz József dr. Nemzeti Újság. Koszter atya: Kamaszok. Klaser. Magyar Lapok és Néplap. Actio Catholica kiadása. Arany János bajtársi törzs. Bp. Bp. Rákóczi. Mefh. Bp. Konrád Ernő dr. Bp. 1942. 1932. Bp. Kmoskó Mihály: Miért lett antiszemitává a m. Bp. összeesküvők a szerb politikában. Kiss Endre: A keresztény textilker. Kornitzer Béla: Apák és fiúk. 1928. 1943. Kiss Géza: Erősebb a halálnál. fejlődése v. Klebelsberg Kunó gr. Baross. Kinau. Kiss Kovács István: Menekülés a vörös pokolból. 1930. Kiss József: Az igazi Szamuelly Tibor. az 1939. Kicsordult a magyar lélek. Emlékirat a forr. Kiss Ferenc: Ecce homo. Kolosváry-Borcsa-Hegedüs-Kováts-Lakatos: 450 tábori újság feljegyz. Kiss Albin: A magyar társadalom története. Szt. Lőcsey. Bp. Két év a honvédelmi nevelés és az átszervezett testnevelés történetéből. Bp. Kiss Sándor: Modern szépirodalmunk és a zsidóság.: Világválságban. Bp. Stádium. Kocsis József: Méh és az ember. Kolba Gyula: Villámtérkép. 1921. Debrecen.: Magyarébresztő március. Bp. Bp. 1921. egyházszegi: A zsidó tehetség titka. 1940. Centrum. Kis-Erdős Ferenc dr. 1944.1926. Bp. Bajai Corvin nyomda és újságkiadó üzem. Kishindi Komposcht Egon: Zalai honvédek a keleti arcvonalon. Dobay nyomda. Kiss Károly: Ahonnan elszállt a lélek. Franklin. 1919. Bp.. hanyatlása. Kiss Sándor: Zsidó fajiság. A Nemz. Bp. Kostya Sándor Ukrajna. Bp. Hornyánszky. Kmoskó Mihály: A zsidóság világuralmi törekvései. Bp. H. 1943.

1920. 1938. Könyv. Stádium. Székely hado. kötet. Singer Nándor kiadása. Bp. biopolitika. Kormányok és vezérkarok kulisszatitkai. 1938. Krüger Aladár: A társ. szerv. évi XV. 1938. Bp. Kovács Alajos: A zsidóság térfoglalása Magyarországon. melléklete. Centrum. Kovács József. 1920. Kratochwill Károly. Kolozsvár. Turul Nyomda. 1939. szentkereszthegyi: A székely hadosztály 1918-19. Herbert: A francia tragédia. számából. Bp. Franklin. 1930.: Proletárok megváltása. könyvk. Kozma Miklós: Kárpátalja kormányzói biztosa hivatalának elmondott beszéde. Kovács Alajos A csonkamagyarországi zsidóság a stat. Kratochwil Károly. magyarázatos szövegű kézikönyve. Kovács Antal: Az erdélyi magyarság és a román "statisztika". Kövess István: A vörös fogaskerék. Franklin.: 1938. 26 . 1942. Kovrig Béla: Fasizmus-hitlerizmus. Kovács Alajos: A m. Bp. Bp. évi XV. Kovrig Béla: Az új Oroszország (1917-1926). 1920. 1938. nyárspolgárok. Kovrig Béla Embersors a szovjet életben. Körösi László: Térképek a szabadkőművesség szolgálatában. harcai.) Satu-Mare. Kellner J. Bp. 1941. Kuortti Ádám: Pap. Bp. politikai szemle 1938. Stád. Bp. Bp.1939. tasnádi: Krisztus és a zsidók. Králl Károly ifj. Kovács József: Zsidó magyarrá nem lehet. Kürenberg. Kuthy Sándor: Németország háborús élelmezése és a német jogrendszer. Hollóssy.: A királyságtól a kommunizmusig. Bp. Actio Cath. Bp.cikk magyarázattal ellátva.1936. államjogi reformok számszerű hatása. Bp. Franciaország az összeomlás előtt. (500 nap Lenin országában.és L. Szarvas Zoltán. Krüger Aladár dr. A biologizmus mint új életszemlélet. 1936. A labdarúgás A-B-C-je. szentkereszthegyi: Egy tündöklő csillag. a m. (Ignácz Rózsa: Hivatalnok Berta c. Bp. 1920. Kuntár Lajos: A véres Don. t. és XI. 1943.: Az angol háborús propaganda stratégiája és taktikája.Kovách Imre: Magyar megújhodás felé. Közi-Horváth József dr. Da. Kühnelt-Leddihn Erik: Jezsuiták. ny. zsidótörv. 1940. Harang. 1940. Küzdényi Gyula: A német törzsöröklési rendszer agrárpolitikai jelentősége. Kriesch. 1922. törvénycikk magyarázattal ellátva.Bp. Berlin. évi bolsevistaellenes és ellenforr. Gergely R. Bp.1925. Kovách Mihály dr. Minerva. Joachim: Háború a Földközi-tengeren. Karl: Nostradamus a jövőt látja. Mi a "Marok". 1944. szomorú gyászos időkből. Székesfehérvár. Centrum. Ifj. 1941. Krüger Aladár: A zsidótörvény. a "Hajnalodik" c. Kulcsár Béla és Kazay Ferenc: Versek. 1919. Kraft. Kozma Imre: Amerre most martalócok járnak. Kügyi Virágh László: Mikor mi történt? Bp. Körlevél. Kecskemét.: Bolsevisták karmaiban. Bp. Közi Horváth József: Örök vezérünk: Szent István. Kristóffy József: A királyságtól a kommunizmusig. Kovács B. 1940. Kristóffy József H. 1941.: Szociálpolitikai kérdések Németországban. X. m. e.) Krug von Nidda: Marianne. Bp. élet egyensúlyának hatásosabb biztosításáról szóló ún. Bp. Kuortti Ádám "Labdarúgó Sport" a nemzeti eszme szolgálatában. Bp. Borsod.: Miért megyünk mi m. Fréda: A halhatatlan harcos I-II. Szerző. Körmendi Horváth József: Szózat Magyarország minden lakójához. évente Nürnbergbe? 1938. Hajdúb. Kóbor Tamás: A bolsevizmusról a bolsevizmus alatt.Actio. 1940. 1926. száműzött. Bp. Bp. Bp. 1930. 1938. szökevény. Bp. Kutasi Kováts Lajos: Az áruló. Közi-Horváth József dr. ker. Helios. Győr. Bp. és gazd. Bp. Nyilaskeresztes Párt II. Hungária. Bp. Klny. M. 1939. Vigilia. 1936. Bp. Stádium. A zsidótörv. Tér könyvkiadó. Nyékládháza. Bp. 1943. Bp. tükrében. Kult Kristófi Nagy István: Mit várhatunk a mai magyar ifjúságtól. Bp. 1934. Kraft. Korunk legnagyobb veszedelme. Wilhelm von dr. Szerz.szoc. Bp. magyarázatos szövegű kézikönyve stb.Bp. n. bolsevikok. Dr. '41. 1943. Hollósy. Krüger Aladár 1938. Bp. Kranz.

Held. Lipcsey-Magyar Sándor: Dai Nippon. Inform. Röpirat.Kolozsv. Leventeparancsnoki káté. Bp. fontosabb korm. Leventék sportszereplésének szabályzata. Liszt Nándor: Zokon ne essék. Lakos L. forradalom. I. '35. Könyvk. Levente naptár. 1942. szám. Turul Szöv. 1943. (Lengyelország. Bonyhád. 1943. Leventelányok ideiglenes foglalkoztatási terve.: Európa békezavarója.Küzdj te is a kommunizmus ellen! Bp. Bp. Bp. Lissák György: a fehér sas országa. 1943-44.vez. Viktória. 1939. 1926-30. Bp. 1930. Korunk Szava 1. Levente évkönyve. H. Magyar Jövo. Laky Imre Emlékkönyve "Rendőrökről-rendőröknek". Bp. Leventeifjúságunk hazánk jövője. Mezőberény. 1942. 1940. Ley Róbert: Beszéde a munkások előtt 1941. Győr. A. Debrecen. sz.) Bp. Miskolc. 1943. 1942. Testnevelés orsz. Bp. Leers. 1942. Lendvay Béla dr. Hungária. Fritz: Irány Norvégia. Bp.: Kállay Miklós. 1944. Lippovitz György: Zsidótörvény (1939. Leventeifjúság lelkigondozása. Bp. 1938. Korunk Szava népkönyvtára 14-15. Génius. 1942. Bp. Athenaeum Lengyel okmányok a háborút megelőző eseményekről. 1942. tc. Légi harcok okozta károk. Bp. Bp. M. 1944. A szerző. Bp. 1937. Lenin fiúk munkában. 1944. Szt . 1942. László Jenő: A forradalom története Hódmezővásárhelyen. 1941. Bp. 1942. László Zuárd: A börsöni kommunista és más elbeszélések. Bp. o. Bp. népnek. 1942. 1928.. Kókai. Bp. Bp.-tól a kommün bukásáig. Levente emlékeztető. Bp.) Nagyvárad. Palásti. Levente Táborozási Segédlet.rend. Párt Sajtó és Prop. Lantos Lajos Béla: Merénylet hazánk ellen. 1938. Locatelli. Lantos Lajos Béla: Kémelhárítás és honvédelmi ismeretek stb. Szerk. L Levente daloskönyv. Levente intézmények útja. tört. Luigi: A tobruki kém. Laky Imre: Öt év Szibériában. 1919. Német Bir. Bp. Leventeújonc és a levente-apród szolgálata. Bp. Élet. Bp. Bp. Bp. Bp. Bp. 27 . 1942. 1938. I-V. 1943. Bp. zsidótörvényre. Szibéria. Lévai Jenő: Éhség. Athen. Lendvai István: A kereszténység a horogkereszt árnyékában. Hétfő. Ráth M.1926. 1942.1942-43. Levatich László: Miért van szükség a III. Lelkesítés és szervezés. kiadása. Ráth. Lantos. Külügyi Hiv. Athenaeum. (Oroszország. Bp. 1944. Bp. Kiadja a Nyilask.K.: Táborozási ügyrend. Linkomies Edvin: Finnország háborúban. 1929. Bp. Légrády. kiadása. Liszt Nándor: Fele se tréfa. Lendvay István: Katolicizmus és zsidó kérdés. Athenaeum. 1920. Hódm. Korunk Szava kiadás. A. Leventeújonc és a leventeapród szolgálata A. 1940. Bp. 1921. Lépes Andor: Zsidók keresztény álarcban. Bp. Légrády Testv. 1943. IV. Révai. Levél az alkotmányról. Bp. Lábay Gyula: Az ellenforr. Bp. A trianoni dráma revíziója. Nemz. Lehner Attila: A Magyar Népnemzeti Mozgalom megindítása. Lantos Lajos Béla: Tengeri és légi blokád Anglia ellen. List. Leitgeb: Élményeim a bolsevista Oroszországban. M. 1924. 1922. kötet. Lombos Alfréd: Danubius. Lengyel Béla: A második világháború első két éve. tudnivalók I-II..: Balogh Barna. Bp. Lázár István: Vörös Számum. k. Légrády Imre: A kommün fogságában. Levatich László Milyen zsidótörvényre van szüksége a m. Bp. Berlin. Athenaeum. nov. Bp. Hollósy.: Sárpy I. von: Bolsevizmus és a zsidó világuralom. Levente legény szolgálat.Nagyjapán. Ford. 1940.) Bp. Kolozsvár. Lacza István dr. 1943. 1933. Előszót í. Centrum. Athen. Stúdium. 1935. László Jenő A székely hadosztály és dandár harcai Erdély védelmében. 1942. Bp.L.: Szociális etika. Széchenyi. Szent István Társ. Lendvai István előszavával. Baltha. 1942. 1942. M. Pallas. A zsidókra vonatkozó legújabb. 21-én. Levente és Cserkészszöv. Athenaeum. Szal. 1944. Bp. az októberi forr.

tudósító oszt. Lund János: Verdun. tc. A nemzeti munkaközpont. Machay Károly Tisztázni a jelvények és világnézetek kérdését. Bartos D.: A pályaválasztás irányítása és a szakmai nevelés a mai Németországban. 1939 és 1940.. Cegléd. Miért köszönünk felemelt kézzel? 1940. tagegyesületi alakulat alapszabályai.. St. Írták: Magasházy L. 1940. 1940. Bp. Frigyes Tengeri jog és kalózkodás. Sylvester.Longhy A. "Novissima". Bp.) Lorenz Viktor haditudósító: A kelti harctéren. Hollósy. 8. "Rege" könyvk.: A kommunizmus szociálellensége. Maderspach Viktor: Az oláhok vérnyomában a Fekete Tengerig. Machay Károly: A nemzeti rendi állam a jövő állama. MOVE.V. Szenkó. Lovag A. 9-11. 1941. Ge. Löbner. Ludvig Dénes: Mussolini és a sport. Kertész. Lützow. 1921. Bp. Frigyes Német partraszállás Norvégiában. Szerző. Luzsenszky Alfonz: A talmud magyarul. Bp. Ruszakb Magasházy László: Nemzetvédelem. Actio Catholica.) Lovag Aladár: A névjegy. főcsoport évkönyve 1938-39. H.. 1928. Kazimir: Szovjetunió a szovjet sajtó tükrében. S. Szenkó kiadás. Bp. kir. Bp. kiad. 1-3. Lutochin S. 1940. 1941. 1937. Bp. honvéd Ludovika Akadémia II. Bp. 1943. Somorjai br.: Marikám. Stádium. 1941. melléklet miatt. 1941.) Pest vármegye Testedző Egyes. évről. országvédelem.: Magyarország megcsonkításának okai. Lovászy Károly: Gyenge a szovjet. Lovass János: N. Bp. 1940. 1944. M. (A hozzákötött "Röptében a világ körül" c. MOVE lövészkáté. Luzsenszky Alfonz Történetek. A. W. Szenkó. M. 1942.. Bp. 1941. Bp. MOVE Pestvármegye Testedző Egyesülete működési jelentése az 1941.. Luttor Ferenc: Egyház és állam. Machay Károly: A nemzeti rendi államé a jövő. 1942. Róma. Szerző kiad. Nemz. (Magyar Véderő E. Luzsicza Géza dr. Bp. Lymington. Fanni A lották. 1940. Bp. 1930. 1939. Cegléd. működési jelentése az 1940. Újvidék. Lützow. Frigyes: Háború a tengeren. Lőrinczi László: A magyar népi gondolat. 1944.kőművesség titkainak jelentőségéről. 1943.O. 1940. Bp. 1943. kiad. M. Fanni: Asszonyok a tűzvonalban. 1928. Lották. Budai. Budai. 1932. Erich: Leleplezés a sz. Germánia. 1942. Emese könyvek 2. Faragó E. Bp. Bp. 1928. Nagy L. M. 1944. 1943. Népművelő Társaság. Vajda. évről. Bp. Bp. A szerző. k. 1943. O. MANSZ alapszabályai. Turul kiadás. sejehaj. Bp. kiad. Magasházy László: Serlegbeszéd a volt nemzeti hadsereg fővezérségének bajtársi vacsoráján. Német partraszállás Norvégiában. 28 . Luzsenszky Alfonz Mi az igazság? Bp. Szenkó. Lukács József: Karddal és tollal Bp. Bp. Bp. Stádium.) Bp. István: A fekete remete. Pannonia ny. Gén. Luzsenszky Alfonz A zsidó nép bűnei.. Vörös Hadsereg (röplap). Lovász János: Országrendezés a Német Birodalomban. MOVE 1918-43. Szenkó. 1879-1919. Lutz. Machay Károly Kifelé a magyar jobboldali zűrzavarból. M.E. 1943. Luukkonen. Luukkonen. Bp. 1941. Ludendorff. Ludovika Akadémia. 1940. Bp. Központi Könyvkiadó. Nagy Vince. Bp. Sz. Bp. 1938. Bp. Forrás. honv. Maderspach Viktor: Menekülésem Erdélyből. Bp. 1921. Lutostansky. Bp. 1944. Stádium. Lord: Éhínség Angliában. Bp. kiegészítéséről és módosításáról. 1934. Bp.1943. (Honvédségünk élete ötszáz katonanóta tükrében.) Pécs. Levente Hírközpont. Bp.. Nikanor: A rémségek országából. Ma Olaszországa. 2. Lützow. Lovassy Andor: Százados úr. (Csillagos regény. Kováts T. 1941. Szerző kiad. Lützow: Tengeri jog és kalózkodás. kir. Bp. Move Lövész Liga. 1943. Move. 1937. 1943. 1942.: Szeder J. Bp. Bp.. (Szerk. A jövő állama és a jelen állameszménye.: A házassági jogról szóló 1894: XXXI. Lukachich Géza.

(Ballagó Imre rajzaival. 1938. Magyar Tudományos Fajvédő Egy. Bp. Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetségének beszámolója az 1942-43. 1940. Madách. Magyar Népnemzeti Párt (1. Bp. Orosz Vilmos. Magyar haditudósítók feljegyzései. 1940. Bp. Steph. Magyar Nemzeti Újjáébredés Mozgalm. 1938. Bp.. Hollósy. A. Athenaeum.: Dolgozz velünk a magyar ügyvédség jövőjéért. 1940. 1918. Stádium. Magyar káté. Beke. Magyar Könyv. II. Acsay T. évi munkájáról. Bp. Magyar Diák. 1942. 1941. Bp. 1937. 1927. Keresztény Magyar Orvosbajtársunk. 1930. Magyar Tanítók Otthona. Magyar Cél. jövője. E. Révai. Magyar Asszonyok Nemzeti Szöv. M. Magyar Naptár az 1941. Magyar Orvosok Nemzeti Egyesülete.. jelene. 1944. Bp. évi munkájáról. előadásai. Mérnökök ny Magyar feltámadás lexikonja. Európa i. Fk. Magyar Igazság. A MANSz. 1926. Magyar Asszonyok Naptára. évi munkájáról.) Szeged. kiadása. Közm. Bp. 1943.-nek múltja. tervezet). 1935. Bp. Nagy S. 1939. 1940. Szebb Jövő k. 1941. Magyar Ügyvédek N. rt. vállalkozók. Naptár. 1943. Bp. Magyar Nemzeti Szocialista Párt. Debrecen. Bp. Bp. O. A. 1936. Ébredő M. Bp. alapszabályai és ügyrendje. Magyar kibontakozás útja. Magyar Lukács: Sebestyén. Bp. 1935. Bp. kereskedők hivatalos szaknévsora.. Felelős kiadó: Fitos Vilmos. 1931. Bp. Bp. Bp. esztendőre. Magyar László: Német munkásköltők. 1944."Magyar Vetés". A. Magyar Balázs: Hogyan akarták tönkretenni az oláhok Magyarországot? Bp. Bp. 1933. Magyar Kelemen: Kormányzónk. Szentmiklóssy G. Keresztény iparosok. Magyar katonaköltészet. Magyar értelmiség válsága.. Kászon. Bp. Athenaeum. 1940. rt. 1942. M. Hollósy. 1940. Magyar kormány 1 éves munkája Kárpátalja népéért. Vörösváry Soksz. Bp. 1941. Magyar Orvosok Nemzeti Egyesületének javaslata a zsidótörvényről. A. Magyar kibontakozás útja.: Dr. Ráday Gedeonné. Bp. A. Magyar Jobbágy: Vihar előtt. célkitűzései. 1938. Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetségének beszámolója az 1941. 1944. Magyar Rádió őszinte beszéd sorozatában elhangzott előadások. Báns. Bp. Bp. Bethlen G. Bp. Magyar Sándor: Álmodni mertünk. 1940.Szeder Magyar Tűzharcos Szöv. Ifj. Egyetemi. A. Nemz. 1939. Egyetemi ny. alapszabályai és ügyrendje. Magyar Irodalompártoló Társaság Évkönyve. Magy. Bp. Bp. N Magyar Megújulás Pártjának szervezeti szabályai. Magyar honvéd Európa védelmében. A. 1939. 1938. Nagy. Egyetemi ny. (Színmű. Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetségének beszámolója az 1940-41. Magyar közgazdaság és az új európai rend. E. (Az ősmagyarok korától napjainkig.) Bp. Bp. Álgyai Pálné. Trettina J.: Somody Pál.Magyar Élet Pártja. A magyar legújabb kor története. Bp. Bp. Gr. Mandorff. '39. Stephan. Mi történt eddig Kárpátalján? Ungvár. dr. Kellner. A magyar a magyarért Munkabiz. Jövo. Rajniss F. Magyar katona a szovjet elleni háborúban. Magyar István: Mi az igazság a politikában. Hollósy. MÜNE. Magyar értékrend állama felé. 1933. Magyar a magyarért. Attila ny. Sz. Dr. esztendőre. hív a MONE! Bp. Szoc. Tanács k. Párt. szerk. Tűzh. Magyar Naptár az 1942. dr. Szervezési sz. Magyar katekizmus: Amit mindenkinek tudnia kell az elszakított magyar területekről. Magyar Asszonyok Nemzeti Szöv. 29 . Bp. A. Szegedi Ú. Szerk. Jövő.: Vályi Nagy Géza. 1943. Bp. Magyar Ügyvédek N.) Bp. Bp. ny. Magyar Ügyvédek E. alapszabálya. Attila. Kalot naptár évkönyv 1943-ra. Debrecen. Az erkölcsi forradalom programja. Bp.

1941. Magyarok ébredjetek. A. II. Bp. Bp. Bp.H. évi június 28-án.? '32. Epol.k. Kispest. Hungária. álláspontja a fajiság kérdéseiben. Bp.. Kókai. Székely E. Kolozsvár. Budai Bernw. 30 . A nyilas-kormány kiad. I. 1941. N. A. 1942. Athenaeum. Ralph H. 1943.A Párisban 1917. Makkai-Némethy: A zsidótörvény. Bp. Mainardi. Jövő. Johann Wilhelm: A fasizmus. sz. Magyarországi Turán Szöv.F. 1935. 1943.Egy. 1939. Makkai János A természetes béke Európában. 1939. Mailáth József gr. Makkai János: A háború utáni Magyarország. 1934. és 8. vezetők életmódja. alapszabályai. Élményeim és tapaszt. I. Bp. rendelethez.SZ. a vil. Mit akar a nemz. (Előfizetési felhívás. M. Ulrich: Kézigránátokkal a kiserőd ellen. Bp. Bp. M. Magyarország. Magyar nemzeti szocializmus. Magyar öntudat kistükre.é. Egy pár őszinte szó a zsidókérdésről. Turán f. 1940-43. Deutscher V. A. Magyar népnemzeti rend. 1939. A. Párt. Bleyer Jakab gimnáziumának évkönyve. M. Bp. 1944. Bp. Bp.1944. Malcomes Béla: A gazdaság új fejlődése. Marjay Frigyes Meddig még? Bp. Magyar szoc. A. Marjay Frigyes Honvédségünk. nacionalista értekezlet. hat. Magyarország feldarabolása és a szabadkőművesség. Tasnády N. párt. 1938. Makkay-Rónai-Asztalos-Erdélyi: A mi Erdélyünk. Magyarok! Testvérek! Röpirat. Athenaeum. 1938 Magyarországi Turán Szövetség álláspontja a fajiság kérdésében. Hollósy. Makkai-Némethy Válság Amerikában. Bp. Magyary Zoltán: Nemzetiszocialista községi közig. Nemz. Bp. 1938. Bp. 1941. III. Herbert: Nagynémetország kis tükre. emlékkönyve. Mannhardt.: A végzet katonái. Bp. 1937. évfolyam. Pesti Lloyd. Bp. és Erdély o. Kispest szerv. 1941. Magyar-Német Társaság alapszabályai és alakuló ülésének jegyz. Lauro: A magyarországi kommunizmus bűnei. Stádium. Bp. rend. mozg. 1944. Magyarország elzsidósodása. A nemz. 1936.-on. Magyarország a szociális haladás útján. k. Bachmann. vázlatos története. 1941. k.E. Révai. Szerző. Báró Kemény Gábor külügyminiszter rádióelőadása. Bp. Új Aur. 2200/1941. Maleck. 1941 Bolyai Akad. Egyet. Emlékkönyve.t. 1924. Marjay Frigyes Honvédeink Vörösországról. III. 1942. Bp. 29-én és 30-án tartott szabadkőműves kongresszus. Magyarországi Németek Szöv. 1935. Magyarországi Turán-szöv. Bp. Marjay Frigyes Keresztes hadjárat. irányelvei. 1940. Hat. 1943. Levat. Reé László. Forr. Vajna. 1. Mai háború. Bp. Bp. M. szoc. Mann. Magyarországi Máltai Lovagok Szöv. Röplap. Makkai Sándor: Tudománnyal és fegyverrel. r. Magyarországi Turán-szöv. Bp. 1942. vázlatos története.Magyar külpolitika új útjai. 1927. M. Bp. 1937. 1937. 1938. Szerző. Bp. 2. III. Magyarországi Máltai Lovagok Szöv. 1938. Ath.M. Mann. Marjay Frigyes Ez a szovjet. Bp. 1924. 1940. Miskolc. Magyarország szerepe Közép-Európában. Schmidt.ny. 1944.) Bp. Magyarázat a II. Bp. Glóbus-Centrum. sor. Az intézet programja. Bp. Dr. Athenaeum. Bp. Magyarság.L. Major. Sz. H. A. évf. Szefhe. Írta Bosnyák Zoltán. szoc.n.: Az oroszországi bolsevizmus hatása Mo. András előszavával. Bp.háborút követő időben.1943. Egy Oroszországból hazatért katona jajkiáltása magyar testvéreihez. 5-7. Magyarország együttműködése a szomszéd államokkal. Bp. Marjay Frigyes Hőseink. A. zsidótörvény és végr. Magyarországi németek szöv. Keletmo. Szoc. Munkásp. 1941. alapszabálya és általános ismertetése. Magyarság évkönyve 19381944. 1938. Magyar népnemzeti mozgalom rövid ismertetése. 1936. Mailáth József gr. Bp. Michel Herbert: Nagynémetország kis tükre. Malán Mihály: A szláv veszedelem. Magyar nemzetbiológiai intézet megalapítása. alapszabálya és általános ismertetése. Bp. 1942. Minerva.

n. Centrum. berethei: A Magyar Országos Véderő Egylet. Marjay Frigyes Sedantól. Klny. Marjay Frigyes dr. '43. U. 1883. Marzolo. Bp.. 1941. 1941. Matolcsy Mátyás Föld. 1939.: Churchill nyilatkozik a szovjetről. Bp. Málnási Ödön: A magyar népközösségi eszme története. Szt. Marjay Frigyes dr. Marcell: Szibérián át a kolostorig. Matolcsy Mátyás: A zsidók útja.: Nemzeti Munkaállam. Bp.. 1920. Máthé Tamás: Suomi. Matolay Géza dr. Matolcsy Géza: Gr. Bp. Bp. Matolcsy Mátyás: Az új földreform munkaterve. Bp. Szenkó. 1940. Marton Béla v. Held. történetének és alapgondolatának vázlata. Bp. Halász irod. 1940. élet. Marschalkó Lajos: Gömbös Gyula a fajvédő vezér. Markó Géza: A totális háború gazdasági problémái. Róma. Bp. Egyet. Mazzolo. Bp. Mátrai Ferenc: Levente fiamnak. Marton László: Orosz szovjet rémségei 1918-ban. '40.) Sopron. Bp. és könyvk. Halász. 1936. Ferences-zárda. Máté-Törék Gyula: Déli végeink visszafoglalása. Máthé Lajos: Ítél a végzet. 1938. Mayer Géza: Vörös dúlás nálunk. 1942. Matolcsy Mátyás Magyar föld zsidó kézen. 1943. Pápay. 1940. Kandó Gy. Matolcsy Mátyás Zsidók házvagyona. Bp.és Lapkiadó.Marjay Frigyes Mi a fasizmus? Bp. 1918. Bp. Marosi Arnold: Átöröklés és a nemzetvédelem. 1943. Cserépfalvi. nép. Benato: Az olaszországi ifjúsági szervezetek. Nemzeti Munkakamara. v. Bp. Bp. 1941. Bp. Bp. Bp. Renato: Az olaszországi ifjúsági szervezetek.: Gróf Teleki Pál élete és munkássága a magyar revízió szolgálatában. Máté Törék Gyula Ébredj magyar! Bp. 1935. 1940. Csáky István élete és munkássága a magyar revízió szolgálatában. Bet. A szerző. 1939. Bp. Bp. 1941. é. C. 1924. Markó P.új Európáért. Bp. Bp. Palásti. Pápa. Málnási Ödön Feladatok. P. Martsányi Imre: Frontharcos hitvallás. Mándi Nagy Endre: Találkozásaim az olasz-magyar barátsággal. 1939. Pallas. 1919. Mályusz Elemér: A vörös emigráció. 1943.Prágáig. Palásti. Finnország írásban és képben. 1938. Palásti. Bp. Stádium. Szemes kiadás. Hírl. Révai Matthei-Nagyőszy: Győzelmes hadsereg. Dante. Bp.Uzsokig.: Két világ között. 1931. Pester Lloyd. Bp. Máté Törék Gyula: A múlt és az új világháború és katonai életformák. Párt. (Sopron város és vármegye a két forradalom alatt. 1939. 1943. Szent István T. Centrum. Bp.. Bp. Bp. 1941. Danubia. Bethania. Centrum. országa. Bp.) Mezőberény. Matolcsy Mátyás Új élet a magyar földön. Nov. 1941. Bp. 1944. Markó Géza "Marok" kereskedők és iparosok szaknévsora. Bp. Nyilask. Stádium. Bp. Marjay Frigyes: Az ámokfutó Bukarest. Marschalkó Lajos Kik árulták el 1918-ban Magyarországot? Bp. Mátrai Ferenc Béla: A világon bujkáló kommunizmus. Szerző. Bp. Steph. 94 pont. Benkő Géza kiadása. Mátray Sándor: A G. (Emlékek a régi és új Oroszországból. I. Róma. Marton Béla. Bp. 1941. Mattyasovszky Kornél: Új Magyarországért. M. Máriássy Béla: Zsidókérdés és uzsora. 1941. Marschalkó Lajos Tiszaeszlár. Marjay Frigyes Szegedtől. 1941. Málnási Ödön "A Magyar nemzet őszinte története". Martens Kornél: A kereszt alatt. Marton Béla v. történelmi pere. 1938. 1936. Marton Béla v. Bp. Mi és ok. A magyar fajvédelem hőskora. Bp. Stádium. Mayer Vilmos: Amerikai mozaikok. Szeged. Bp. Martinovich Sándor: A zsidókérdés. Marton Béla v. Debr. Nyilaskeresztes Párt. Stádium. Marjay Frigyes Végzetes esztendő. Stádium. 1938. 1937. 1937. Bp. 1942. Könyv. 31 . 1936. Pécs.. Málnási Ödön Werbőczi fiaihoz. Bp. Tettesy és Tsa.

Méhely Lajos A magyar fajvédelem ábrázata.) Méhely Lajos Álpróféták. Bp. Held. 1941. Bp. 1935. Meskó Zoltán. Vörösmarty. Méhely Lajos Az örök idegenek. Held. e. Méhely Lajos A németek Magyarországon. Méhely Lajos A megmagyarosodott Kőszeg. Bp. A. Held. 1940. Bp. 1935. ifj. Bp. 1920-1940. Miskolc. verse miatt. Melszky: A bolsevizmus barbár pusztítása az orosz műkincsekben. ny. Held. Bp. Méhely Lajos A magyar fajvédelem pragmatikája. Bp. Bp. Held. Bp. Dante. Held. Bp. Méhely Lajos A vércsoportok faji jelentősége. 1930. számára az Emszo és a Kalot. Méhely Lajos A nyolcosztályú népiskola. Meskó Zoltán Nyilaskereszttel a magyar föld népéért.1941. Méhely Lajos A magyar tragédia élettudományi okai. Meskó Zoltán: Magyar évkönyv. Merre megyünk? Kiadja a Hivatásr. Bp. Stádium. A "Cél". Bp. 1920. Held. Mező Péter: Levél a szovjet arcvonalról. Madách.Megyery Ella Ejtőernyős világháború. k. Méhely Lajos A magyarság antropológiája. Mb. 1932. Mezőfi Vilmos A bolsevista rémnapokról. Meskó Zoltán: A magyarság hivatása. Melocco János dr. Meskó Géza: A totális háború gazdasági problémái. Held. Bp. Menekültek könyve. 1929. Meskó Géza: A Harmadik Birodalom (Németország) olajstratégiai helyzete. Held. 720. Held. 1938. 1940. Bp. Mezőfi Vilmos: Emlékeim a kommün idejéből. Mezgár Lajos: Zsidókérdés. Méhely Lajos Az én antiszemitizmusom. Mérnökök. Mozg. A szerző Mezőssy Mária: Örvényben. Mezőberényi első nyilas gyűlésen elhangzott beszédek. II. 1937. 1939. 1938. Mécs László Összes versei. Bp. Bp. Bp. 1936. 1942. 1933. Bp. 1940. Bp. Meskó Zoltán Magyar csillagmozgalom. 1935. Méhely Lajos A zsidójavaslat szépséghibái. Bp.) Mécs László: Forgószínpad. 1937 és 1940. Bp. Bp. Horizont. ("Egy finn leányka képe" c. Méhely Lajos A legsötétebb babona. 1944. A. Bp. A szerző. Bp. 1921. Megyery Ella: Az első világháború. 1941. dr. Held. Klny. Szerző.: A megszállott magyar területről kiüldözött magyar testvéreink kálváriája. Madách. Emlékeim a kommün idejéből. 32 . Bp. Held. Bp. 1941. Bp. Bp. 1941. Held. Bp. Méhely Lajos A zsidók parazitasága. 1928. 1929. Bp. Bp. 1932. ("Egy finn leányka képe" c. Bp. Magy. 1938. 1940. Athenaeum.: Az új Magyar Birodalom követelményei. Bp. Dante. 1934. Bp. 1940. Held. Székesfehérvár. Méhely Lajos Őrségváltás. 1925. Bp. Méhely Lajos Fajvédelmi gondolatok. 1930. 1932. 1938. Held. Szikszai. a Katonai Szemléből. Megyery Ella: Rabszolgák és rabszolgatartók. Held. Méhely Lajos A magyar kisebbségi iskola. Meskó Géza: A Harmadik Birodalom olajstratégiai helyzete. Kis Akad. Athenaeum. verse miatt. jelene és jövője. Bp. Megyery Ella Franco Spanyolországban. Bp. Bp. Athenaeum. Bp. Bp.'43. Szónok: Oláh. Athenaeum. Méhely Lajos A magyarság múltja. Bp. Mester Kálmán: A felvidéki szabadságharc története. Fekete Mereskovszkij: A pokol tornácában. 1932. Bp. Salgó Nándor. 1937. Méhely Lajos A turáni eszmény. M. H. 1929. Bp. n. Révai. 1928.: Mi van és mi lehet Abesszíniában. Mesterházy Ambrus: Rabok vagyunk mostanáig. Nemzeti Szociálista Párt kiad. Méhely Lajos Az új zsidótörvény s az élet törvénye. Madách. Méhely Lajos A numerus clausus mérlege. Stephaneum. 1937. Klny. 1941. Méhely Lajos A magyar élettudomány problémái. 1930. 1934.1938. old. Mesterházy Ambrus Új mózesek és az a bizonyos vöröstenger. Bp. Bp. Méhely Lajos A zsidó rituális gyilkosságokról. Méhely Lajos A magyar ifjúság nevelése. Bp. Bp. Klny.

Előadás. 1929. 1933. Méhely Lajos dr. Tudomány és dilettantizmus. Held. 1938. Bethánia. Held. Méhely Lajos dr. Méhely Lajos dr. 1936. 1942. 1940. Szoc. Méhely Lajos dr. Bp. Bp. Méhely Lajos Mi tette Hitlert antiszemitává. 1936. Held. Bp. Bp. Bp. A természetes fejlődés törvénye. 1939. 1933. Held. Held. Bp. Méhely Lajos dr. Held. Korda. Held. Bp. Bp. 33 . 1937. 1943. Méhely Lajos dr. 1939. Méhely Lajos dr. Méhely Lajos dr. Bp. Méhely Lajos dr. Méhely Lajos Legbölcsebb fajvédelem. Méhely Lajos Levelek és reflexiók. Held. Bp. A. Méhely Lajos dr. Stádium. Held. Held. 1926. Méhely Lajos dr. 1939. Magy. 1939. Lelkiségünk eredete. Méhely Lajos Valaki hazudik. A házasság előtti orvosi vizsgálatról. Az okszerű népesedéspolitika élettudományi alapja. 1937. F. Méhely Lajos dr. Bp.zsidó írók. Bp. Méhely Lajos: A faj lelke. Méhely Lajos dr. Stádium. 1930. 1927. Méhely Lajos dr. Bp. Held.: A mi Vágunk. 1932. A magyar faj önvédelmi harca. 1940. A test és a lélek egysége. Bp. Méhes Gyula dr. 1925. 1933. 1939.. kiadó: Bodis Gábor dr. Bp. 1931. 1940. Bp. Méliusz Imre Kárpáti harangszó. Méhely-Keltz: Fajunk védelméről. Méhely Lajos Minden kultúra faji kultúra. Bp. Vallomások. Méhely Lajos dr. Karácsonyi üzenet. 1939. Held. Méhely Lajos: István és János uraknak. Méhely Lajos Termeszállam. Held. Held. Mészáros Ádám: Új magyar birodalom. A zsidó felekezetről. 1940. Held. Méhely Lajos dr. Méhely Lajos Sugár Mór. Bp. Bp. Nemz. Held. 1929. Held. Gömbös Gyula emlékezete. Párt. Magyar írók . Dékáni megnyitó beszéd. Méhely Lajos dr. Held. 1940. A fajfenntartás élettudományi kellékei. Bp. A faji gondolat térhódítása a tudományban. Bp. Ábránd és valóság. 1939. Bp. Bp. k. Fajiság vagy sorsközösség. Bp. A fajtagadók hóbortja. 1937. 1939. Held. 1933. 1938. Méhely Lajos Quo vadis domine? Bp. Mérey László: Katonanemzet vagyunk. Méhely Lajos Zireg-zörög. Held. A magyarság sorsdöntő órái. Mérnök. 1938. Bp. Held. Held. 1926.A faj lelke. Fajvédelem és fajnemesítés. Bp. Magyarország sírásói. Bp. Bp. faj. Held. A turáni lovas. Méhely Lajos dr. Held. II. Néhány szó a magyar fajvédelemről. 1933. Farizeusok. Bp. Stád. Held. Bp. Az öröklés hatalma. Held. Held.1939. Held. Bp. 1940. Méhely Lajos dr. Stádium. Méhely Lajos dr.. Méhely Lajos Vér. A magyar öncélúságról. Méhely Lajos dr. Bp. Bp. 1929. Bp. Bp. Bp. Méhely Lajos dr. Méhely Lajos dr. Bp. 1937. Méhely Lajos dr. Bp. 1935. Bp. Bp.: Magyarok és svábok. 1935. 1927. 1931. Held. A magyar fajvédelem irányelvei. Méliusz Imre: Indulnak a leventék. Méhely Lajos dr. Held. Méhely Lajos Suum cuique. Held. Bp. Méliusz Imre: Indulnak a leventék. Méhely Lajos Pollák Illés "honfoglaló" zsidai. 1938. Held. Held. Held. Bp. Held. Méhely Lajos dr. Bp. Méhely Lajos dr. Bp. Bp. A zsidó siker titka. Bp. 1930. Méhely Lajos dr. 1940. 1936. Méhely Lajos Vér és faj. Méhely Lajos dr. 1939. Held. Held. 1935. Held. Held. Bp. 1937. Méhely Lajos dr. Held. Bp. Held.. Held. A mi legsürgősebb teendőnk. nemzet. 1939. A noszvaji magyarság antropológiája.emberállam. Vér és faj. Bp.Méhely Lajos Ignotus fallit és a két malomkő Bp. Állítsunk fel magyar fajbiológiai intézetet. Held. Nemzeti birtokpolitika. Méhely Lajos dr.

Ny. '42. Molnár Dezső. Szöv. Szemle 1932. Mindent vissza. Misángyi Ottó dr. Mihályfi József: A veszprémi túszság története. a M. Miért kellett Hollandiának a szövetségesek oldalán beavatkozni a háborúba? 1942.) Délmagyarország hírlap és nyomda váll. marcsamagyari: Nemzetnevelés. 1919. Bp. Popper E. Mihályfi Ákos dr. A szerző. 1935. Molnár Dezső. cikkek. Bp.. 1939. marcsamagyari A zsidóság belszervezete a Talmud tükrében.. Miklóssy István: Nemzetnevelés. évi szept-okt. 1933-1940. Bp. 1941. számából.? F. kortörténeti jegyzetek 1914-1924. Mészáros Lajos. Bp. 1938.ny. Bp. Franklin Társulat. Bp. Európai kiadóvállalat. 1942. 1939. Egyetemi.: Léleknevelés a nagy világégés után.: Mindent a hazáért. Stádium.: Hat év toloncúton Szibérián végig. 1919. Miklóssy István: A szabadkőművesség önleleplezése. Milotay István Népi válság. k. Miskolczy Ágoston A modern államvédelem. Kaas Albert.: Kik a hősök? Ők a hősök! Monor. Bp. 1939. II. Pécs. Mészöly Jenő: Szibéria nagy temető. Eggenberger. 1942. Stádium. Miskolczi Gyula: A győzelmes fasizmus. Mihály László: Presente! 1920-40. Bp. Mindszenti Bertalan: Szeresd a magyar katonát. Bp. Bp. 1941. Bp. Hajnal. Miskolczy Ágost dr. Mihelics Vid: Az új Portugália. Bp. 2 köt. Vid: A szociális kérdés és a szocializmus. Mithchell Lebbens: Ninocska. Zalaegersz. Bp... rt. Szeged. Mizse János: Mit ad a diktatúra a parasztságnak. M. 1938. 1936. Szibériai regény. Mészöly Jenő: Zúg a Jenissei.. a Jogállam 1934. ifj.1939. Bp. 1920.Bp. Bp. Stádium. (Délmagyarország ajándékkönyve. Bp. Monor. 1912.1942. Bp. 1927.: Szemben a forradalom arcvonalával. Bp. Bp. Mi tett engem antiszemitává. 1935. Magy Nemz. 1936. Bp. Molnár Ákos dr. oldalán beavatkozni a háborúba? 1942. Bp.n. 1932 és 1935. Szabó D. Mindszenty-Pehm József: Az édesanya. 1930. 34 . Mihelics Vid: Az új szociális állam. Antiqua. Mi a nemzeti munkaközpont. népi Magyarország. Mit kell tudni a Baross szövetségről? (Új levonat) Bp. Migray József A marxizmus csődje és a kivezető út. Sz. Korunk Sz.: Kohér Ferenc. kötet. Bp. 1940. Mikós Imre: A magyar vasutasság oknyomozó története. Bp. Bp. 1930. Bp. Mihály László: Presente! Olaszok a magyar igazságért.br. Milotay István Tíz esztendő. Bp. N. Milotay István: A függetlenség árnyékában. Olaszok a magyar igazságért. évi decemberi számából. Mihelics. Bp.. Bp. Mészáros Vilmos dr. Miskolczy Ágoston: Politikai szabadság és büntetőjog.Mészáros István dr.) Győr. Bp. Dunántúl. Mindent a hazáért! Turáni vadászok évkönyve 1941-42-43-44. A szerző.. 1932. Klny. Pestvidéki Ny. A. Miskolczy Ágoston A főtárgyalás elnöke. 1944.k. Szent István. 1931. Mi lenne. Stádium.. Miért kellett Hollandiának a Szöv. Tasnádi Nagy András stb. Klny. 1944. Szent István Társ. Győri Hírlap nyomdája.: Hitleri árjatörvények teljes szövege és magyarázata. 1939. 1929. Miért kell a zsidók hatalmát letörni? Írta egy ébredő magyar. 1938. Bp. 1941. Bp. Mihelics Vid: Az olasz munkaalkotmány. 1942. felszólása. Bp. Ath. Bp. Bp. Miért harcolunk a jelen háborúban? Bp. Mikecz Ödön előadása: Az alkotmányreform. ha. Eggen. Migend Dezső: Magyar honvéd a "Szovjetparadicsomban". A szerző. 1920. Mit tett a keresztény Városháza Budapesten 10 év alatt. Migray József: Mit akar a magyar nemzeti szocializmus? Bp. Bp.. A szerző. Mit kell tudni a kereskedőnek a zsidótörvényről. Mit akar a szovjet? Miért küzd a magyar? Nyomda és kiadó nélkül. Mi utunk a magyar társadalom újjáépítése. H. (1915-1920.: Nemzeti önismeret és testnevelés. 1940. 1937 Milotay István Új világ felé. 1886. Hunyadi. 1932.

Benito: A korporatív államról. Bp. Murgács Kálmán: Öt vidám monológ elemi iskolások számára. Vallecchi. A Duce 1942. 1921. 1940. dr. Elegius. Mussolini. Molnár Ferenc: Partizánfront. Hans: Miért áll a német munkás Hitler Adolf mellett? Berlin. Mussolini. Molnár Géza: A magyar faj uralmának biztosítása saját hazájában. Erich: Villámháború Nyugaton. Bp. Üzlet kiad. Molnár János: Trianon okai és következményei. K. Sajtóvállalat rt.-né. 1935. Laboremus. 35 . Működési Tervezet a Vitézi Rend Zrínyi Csoportja számára. 1942. Benito A korporációs államról. Held. 1925. Molnár Félix: Rabságom története. Bp. Budapesti Hírlap. Vittorio: Légiháború Abesszíniában. Benito: Arnaldo Mussolini élete. Morin: A tisztelt szovjet. 1942. Képek a partizánháborúból. Szerző. 1934. Bp. Róma. Molnár Jenő: A 133 napos bolsevista rémuralom. 1925. Bp. Mussolini. Munka a győzelem kulcsa. Morvay Gyula: Falu a havasok alatt. Bp. 1941. Moravecz Manó: Elárultak bennünket. Bp.: Zichy R. Mussolini. 1937. Mussolini. Nagy Ádám: Kun Béla Szibériában. Előszó: Bethlen István gr. Stádium. Bp. Benito Győzelemig. 1925. 1943. 1941. század. Egy hadifogoly feljegyzései a diktátorról. 1944. 1935. Bp. Kispest. Bp. Firenze. (Bencs Z. Feldmann F.) Bp. Bp. Bp. Bp. Bp. Muthesius. A. Bp. 1942. Mussolini. Az európai munkapotenciál. M. Stephaneum. Bp. Franklin. Nagy Elek dr. 1943. Benito gondolatai. Bp. Benito Válogatott beszédei. (Nyilas p. Mussolini. Vallecchi. Muthesius. Benito Az új Olaszország ipari munkásaihoz. 3-án tartott beszéde. Gárdos. 1939. Nagy Béla ifj. 1936. 1938. Mussolini. Arany J. Debrecen. A. Bp.Erdélyország. Muravsky. Moravec Manó: Elárultak bennünket. Centrum. Monostori Béla: Front mögött. Kraft durch Freude ismertetéséből. Müller Lajos: Lehet-e keresztény ember szociáldemokrata? Bp. Stádium. Bp. Molnár-Berkó: Kié a népességi és nyersanyagfölény? Bp. Gemeinschaft. Athenaeum. Bp. 1928. Moss. 1939. Benito A fasizmus alapelvei. Morgan. Bp.n. C. Stádium. szervezetvezetők részére). 1938. 1939. Móra László: XX. Centrum. Müller-Brandenburg: A német munkaszolgálat teljesítményei. George: A convoy. Brosura. 1940. Munkaállam üzemalkotmánya és munkavédelme. Kultúra. Bp. Gyöngyösi. Bp. 1937. Szerző. Kókay Mussolini. Bp. Bp. Bp. Móricz Béla. Vitézi Rend. Benito A fasizmus doktrínája. N. Benito Négy beszéd. Munka és a munkarendszer. oszt. üzemszerv.: Európa önellátása. K. 1939. Bp. Murgács Kálmán Szívem szava. Murgács Kálmán: Születésnap. Bp. Mühlfeith János: Héjjas-Prónay-Zadravetz emlékalbum. 1919. Munkács üzen. Bp. 1940.: Barabás Emil. técsoi: Kárpátalja hősei. V. 1935. Ford. Ifjúsági színjáték egy felvonásban. Bp. dec. orsz.ny. Muckermann Frigyes: A földművesek sorsa Szovjetoroszországban. Firenze. Bertók. V. Munter. Szén mint fegyver. Ir. 1919. 1943. Bp. Tokay István.Molnár Ferenc: A Dohány-utca és Körút sarok. Centrum. Élet. n. S. 1928. Stádium. Bp. Mussolini. 1942. Mussolini. 1940. ny. Apostol. Mussolini. Bp. Versek.) Stádium. Munka alkotmánya Olaszországban. 1921. Benito Brúnóval beszélgetek.: Vitalis B. Mónos Ferenc: Boszorkányszállás. é. 1942. A nemzetek szövetsége mint a zsidó világuralom egyik eszköze. Nyilaskeresztes Párt.: A zsidótörvény egyes kérdéseinek bírói gyakorlata. Bp. 1919. Bp. Ford. Mósa József: Hajh. Jog és szabadkőművesség. Nagy Elek dr. Ford. Munka és munkarendszer. 1943. Mozgalmi tudósító (nyilas p. Franklin. Geoffrey: Édes paprika. 1927.

évre Nemzeti Munkaközpont célja. a német nemz. Bp. Nagy I. Nemzeti kereskedelmünk és iparunk.boldogabb magyar! 1935-39. alapszab. 1935. Prokker A. 1940. 1938. Bp. Nagy Ernő: A Duce ifjúsága. tervezete. A. Nagy Károly: Magyarság fegyverben. Turáni T. Zsidókérdés. Nagy József: Prohászka szocializmusa. Szerk. Talpra magyar! Bp. Nagy Károly dr. 1935. 1935. I-III. Nemzetiség szervezése "Német ifjúság". Nagy Iván vit.: Az alsólendvai forradalom. Bp. 1944. Nagy Károly Újjászülető magyarság. 1943. Bp. Kultúrszolgálat. A. I-II. U. Nagy Mihály Sándor: Zadravecz püspök. Európa-Athenaeum. Stádium. Sopron. Gross und Klein. 1942. Nagyobb ország. Nádasdy Béla: Az igazságos békéért. Balás Károly társadalmi politikájának ismertetése. az ezer tó országa. 1942. Nagy Iván-Mindszenti Béla: Felszabadulás naptára. K. 1944. Nemzeti Munkaközpont Vendégforgalmi Évkönyve 1941-42. 1936. Prága Moszkva kezében. A böszörményi mozgalom lényege. Sajtótud. Helicon. A. kapcsolatai a 2600 éves Japánnal. 4. Bp. Bp. Hird. Hankiss János előszavával. Nagy Károly Gazdasági közig. márc. Nemz. Soli deo Gloria kiad. Bp. A. Bp. Nemzeti Egység Pártja. 1935. Nagy Iván: Nagy-Finnország. Nagy Iván vit. sasvári: Kun Béláék rémuralmának története hiteles okmányok alapján. Párt. Nádor Béla: Propagandaháború. (2. 1941.: A demokrácia. Bp.) Bp. a szegedi Kapisztrán. Nemzeti Szoc. Szervezeti szabályok. Heli. dr. Viktória. 1919. 1941. 1937. 1929. szoc. 1936. Nemzeti szocializmus. Nagy István Suomi. Centrum. 1944. 1925.és tojásexportunk zsidó kartell kezében. Nagymihály Sándor: Horthy Miklós és a szegedi ellenforradalom. Nemzetiség szervezése.: Új magyar művészet. Nemzethuség Pártjának Szervezeti szabályai és ügyrendje. 1940. Bp. A szociális Olaszország.. 1943. F. 1932. a szabadkőművesség és a sajtó. Nagymegyeri Nagy: Magyarság fegyverben.: A külföldi magyar sajtó. Szerző.) Bp. a. 1942. (27. 1937. Magy. M. Athenaeum. N. Nemzetiszocialista Káté. Bp. Athenaeum. Nagy József Véreink a tengerentúlról. 1926. 1941. 1933.: A szociális Olaszország. 1942. Iroda. 1933. 1941. Zalaegerszeg. Bp. Bp. Nemzeti kereskedelmünk és iparunk. Nagymihály Sándor: Szegedtől Kolozsvárig. Nemzetiszocialista Magyar Munkáspárt. 1943. Bp. Athenaeum. o. Kiáltvány. 1943. Wien. Kakas. 1935-39. Nagy Zoltán v.: Mester Kálmán. Natkó Gy. Athenaeum. Vitézi Rend. Nagy József: Bombázók Rosztov felett. Nádas Zoltán: Iránytű a katolikus sajtóapostolok számára. 1939. körlevél. Szer. Bp. Nagy István: Fasiszta világnézet. A. munkája. IV. Nagy Sándor: Álmodás (versek). Nagy István: Baromfi. T. Sár. így vagy úgy.: Mi lesz az angol gyarmatokkal? Bp. Nagy István Mo. Held. Magyar Élet Pártja. Firenze. Magy. Szent Imre. A m. Stád. Zárszót írta Bagossy Zoltán.-i németek ifjúsági szerv.: Papp Sándor. Nemzetnevelés. Bp. Előszót írta Fiala Ferenc. Bp. Budai-Bernw. k. Magyar. Nagy Olivér. 1943. Nemzeti szocialisták könyve. 1940. Renaissance. Naptár 1943. 1942. Nemzeti Egység országos szervezete. Bp. Held János kiad. Naptár 1941. Bp. Debrecen. Bp. 1940. Élet rt. Nagy József Trianoni rabszolgák. Bp. Zsidókérdés. Nemzeti Fasiszta Párt. Bp.: Nagy-Kelet-Ázsia. Zalaegerszeg. Bp. Szerk. Held. 34.Nagy Elek dr. Külügy Sz. Athenaeum. Bp. Valecchi. 36 . Pécs. Nyilaskeresztes Füzetek. Bp. Bp. Bp. 1936. M. sz. rendszerében. A Bolseviki elleni Liga. sz. Centrum. Bp. Nagy Iván dr. 1940. Nemzeti tömörülés pártja. Nemzet akaratának pártja. Magyar Élet Pártja értesítője. Nagy Károly: A kapuvári ellenforradalom. Kispest. Rák. Bp. Bp. k. Borbíró Hugó. Nagy per. Nagy Iván vit.

'39. Bp. 1941.Országvédelem. Bp. L. Kellner. Röpirat.) Bp. Bp. Centrum. Pécs 1943. Held. Nyilas és nem-nyilas magyarokhoz. Német birodalmi kormánynak 1940. Centrum. 1938. Nyilaskeresztes Párt Mozgalmi közlemények szerv. Fiala Ferenc előszav. Bp. A U. Stádium. Magasházy L. Hollósi. Nyilas évkönyv. V. Bp. emlékirata. és tiszt. Bp. Hősköltemény. Bp. P. Hird. Bp.vez. Nemz. és tiszt. Bp. Nép nép után. Bp. r. Nemzetiszocialista káté. Kováts T. 1943. 1943. 1940. Das schaffende Ungarn. 1939. Bp. 1941. 1940. Szerk. Nyilaskeresztes Párt Mozgalmi Tájékoztató szerv. Bartos D. Bp.vez. Könyv. Kincsesy E. Nemzetiszocialista magyar munkaállam alapelvei. Bp. r. n. sz. Neptun. 1944. Nyilaskeresztes Párt Pártközlemények szerv.-v. rész. Bp. és tiszt. 1939. Hung. Országvédelem. füzet. A U. 1938. Kir. 1936. Nemzetvédelmi előadások I.-hoz int. 1939. Bp. 1943. A.vis. 1940. Rácz Kálmán k. Bp. Nemzetvéd. Faragó E.1943. Bp. I. Német haderő főparancsnokság hivatalos kiadása nyomán. és tiszt. Centrum. Nyilas könyv 1940-41. Társadalmi K. Irányelvek a magyar csapatok szovjetoroszországi magatartására. Nógrádi V. r. Bp. 1941.) Nyilas és nemnyilas magyarokhoz! Túrmezei. 1940. 1943. Nemzetvédelem. Pécs. Nyilaskeresztes Párt Tájékoztató közlemények.vez. v. vezérkar főnöke.: Hol vagy magyar Hitler? Bp. Nincs kibúvó! Berlin. (Képek az angol hajóhad elsüllyesztéséről. Nyáry Iván: Bolgár hősök. Nemzetvédelem. Stádium. 9-én a belga királyi és a németalföldi királyi korm.vis.Stád. szerv. évi máj. 1942. (Turán Füzetek I. Bp. Bp. dr. dr. r. 1939-41. 1942. Nyilaskeresztes Párt Szervezeti szabályzat. Norvég hadjárat. Nyilas Kalendárium.A.1940. Bp. Centrum. dr. Turán f. Női Honvédelmi Munkaszolgálat. magy. Turul. Bp.szoc. Mozg. Bp. Németh István: Kötelességek.Nemzetiszocialista káté. 1940. 2. Írta: dr. Sz. Tízparancsolat Oroszországban. 37 . kiadás.: v. T. 1938. Nemzetség szervezése. 24 lap.: Fiala Ferenc. Nyilaskeresztes Párt Mozgalmi tudósító szerv. a. Nyilaskeresztes Párt célkitűzései. Nemzetnevelés. Írta U. Szucs. 1938. Bp. (A katyni halálerdő. Németh B. Nyilasker. Nemzetiszocialista magyar munkaállam alapelvei. O. 1939. Stádium. Ifj. Pécsi E. sor. 1940. 1932. Held.. Reé. Magy.. Bolsevista népgyilkosságok.: Japán katonai helyzete 1942 végén. és gyakorlati kézikönyve. Nemzetiszocialista magyar munkaállam alapelvei. Egyetemi nyomda. képekkel fűzve. 1940. II. Bp.vez. Nemzetiszocialista magyar párt. Nyáry László: Kegyelmes urak között a gyűjtőfogházban. örök katonák. Nyilas roham. Bp. röpirat. 1939. Nyilas kiadó. kir. Lehel. r. 1944.: Az értelmiségi munkanélküliség rendezésére vonatkozó jogszabályok gyujt.vis. Nyári Pál: Isten fegyverei. Bp. M. Rákóczi ny. 1944. A. Bp. Bp. rt. Iroda.. Nagy L..: Rajkay L. dr.vis. Finn füzetek.vez és tiszt. Német győzelmek titka. Előszó: Fiala Ferenc.. Nemzetiszocialista munkaállam üzemalkotmánya és munkásvédelme. Bp. Szerk. Nyékhegyi István Társadalom és a zsidóság. Némethy Béla dr. a. Nevelős Ágoston: Az utolsó húsz éve története. Nyakszirtlövés. 1940.-Kofalusi I. 1938. 1940. Bp. 1944. Bp. 1944. Kassa. Nervetto. Centrum. a.. Nyilask. Balassagyarmat. Nyilaskeresztes Párt országépítő programmja. Szerk. a. Nemzetőr: A revízió igazi útja. Bp. Nyékhegyi István: A Trianont előkészítő hazaárulások leleplezése Nyilas Áfium-Vörös maszlag. A. Német birodalmi kormánynak a dán és norvég kormányhoz intézett emlékirata.vis. Összetartás. Nyilas és nemnyilas magyarokhoz! Túrmezei U. Nyilaskeresztes Párt Mozgalmi hírek. é. Párt or. Csernai. R. Bp. Luigi: A Palazzo Veneziától a Gran Sassóig. 1940. Nógrádi vitézek naptára 1944. 1941. honv. 4.) Bp.és L. Németh Lajos vit.

évi nov. Fórum. Oláh Ernő M. Olay Ferenc Mit tanítanak a románok! Bp. Jog. Bp. évi dec. Orsós Ferenc 1942. Stádium. A szerző. fajvédelmi kieg. 1941. Bp. 1935. 38 . székelyhidi: Hadigépek ezrei Anglia ellen. Nyilaskeresztes Párt: Honvédek. Olay Ferenc A magyar kultúra válságai. 1941. Objectivicus: Nincs többé antiszemitizmus. Mozgalmi értesítő. Hans: Tizenkét év harca. Stádium. Bp. székhelyi: Történelmi igazságszolgáltatás. Bp. Bp. Orsós Ferenc A házassági törv.Nyilaskeresztes Párt propagandaosztálya. 1941. Bp. Bp. Bp. Olasz-abesszin konfliktus. Nyilaskeresztes irányelvek. Okolicsányi László dr. Athenaeum. M. Bp. Okmánygyűjtemény a német-lengyel viszály utolsó fázisához. Tolnai. Bp. E. Orsós Ferenc Európa biológiai veszélyeztetettségének leküzdése. 1926. 1. Szoc. Fórum. Párt törekvéseinek erkölcsi alapjai. Greve. Oláh György Egy kilépő naplója. Hollósy J. szoc. 1941. Mezőb. M. Oriani. Oláh Ernő: A hősies idealizmus útján. Bp. Olivecrona: Anglia vagy Németország. Orbán Ferenc: Kik teremtették meg a húsz év előtti forradalmat. Nyilaskeresztes K. Tolnai. Bp. Oláh György Lázadás a Tiszánál. Nyilaskeresztes program. Oberlindober. Bp. 1931. Stádium. Tanács.. Nyíri László. Bp. Klny. Baltha. Oláh György Őrvezetőből diktátor. Orsós Ferenc: A Mone elnökségének berlini látogatása. székelyhidi Történelmi igazságszolgáltatás 1938-41. székelyhidi Partizánháború. Nyílt parancs: Nyilaskeresztes P. 22-én tartott emlékünnepén. Olay Ferenc: A magyar művelődés kálváriája. Nyisztor Zoltán: Bangha Béla élete és művészete. 1939. Az. 1941. nemes ditrói: A magyar légierők teljesítményei a Kárpátoktól a Dnyeperig.Szöv. 1944. Nyiry László. Az. Nov. Nyilaskeresztes Párt: Magyar Tisztek. 1935. Hornyánszky. Bp. 1940. Oppoltzer Béla: A kapitalizmus termelési rendszerének állítólagos válsága és a kommunizmus. Bp. Bp. Alfredo: Az eszmék forradalma. 1940. 1933.: A szervezés és annak jelentősége a nemz. Előszó: Mussolini. a felsőház előtt. 1938. Orsós Ferenc A Mone elnökének beszéde a debr.1942. államban. 1935. Nemz. Az ellenforradalom regénye. 1940. Bp. Nyisztor Zoltán Magyar Góg. Nyiry Gyula Az októberi forradalom demokráciája. Stádium. sz. Bp.N. A Magy. Szöv. 1944. Alfréd: Az eszmék forradalma. Bp. beszéde. Orsós Ferenc Előzetes beszámoló legutóbbi németországi utamról. Előszó: Mussolini. k. Nyilaskeresztes Párt. Bp. Oláh György Görögtűz. 1940. 1942. Bp. Bp. Olasz hadsereg. Orosz v. 1941. Budai-Bernwallner. Rákosp. 1932. 1926. 1941. Légrády. Nyiry László. Irod. Bp. 1920. 1942. Orosz M. 1928. Oriani. Világirodalom. Bp. Andrássy-út 60. Nyiry László. Bp. 1942. Hornyánszky..-i Csaba B. 1944. 1940. Singer és Wolfner. Bp. B. 17-én tartott közgyűlésén.: A magyar belpolitika jövője. T. Korda. Bp. Bp. W. M. 1931. 1941. Országos Közm. Bp. Stádium. Athenaeum. 1940. Bp. Bp. 1940. Orsós Ferenc 1941. Orsós Ferenc Elnöki székfoglaló a MONE 1936. Berlin. Bp. 1933. Orbók Attila: Ki árulta el a hazát? Bp. Stádium. Csia S. 1930. Az. Bp. székelyhidi Világháború 1940-ben. 1939. Olay Ferenc: Háborús felelősségünk. Nyiri László: Hatszázmillió ember harca. Stephaneum. N. Olasz légi haderő. 1919. 1944. Centrum. Tolnai. Róma. 1929. Oláh György: Jajkiáltás a Ruténföldről. '38. Orsós Ferenc 1943. A népszövetséghez benyújtott olasz memorandum kivonata. 1941. '40. Mezőberény. Nyiry Gyula: Hogyan készítette elő a Károlyi-kormány a proletárdiktatúrát. Nyiry László. Bp.

1943. Palotay Dénes: Omszki túszok. Az. Ottlik László A politikai rendszerek története. Révai. Ottlik László: Bevezetés a politikába. Pados Pál Csillagok a Don felett. 1934. Östör András: A német munkásság szervezetei. 1944. 1921. (Tóth L. Öt világrész harca. Bp. 1941. Papp István: Finnország. Stephaneum. Őrsi. 1942. Bp.K. Papini. 39 . Színművészeti Akadémia 1941/42. Vigilia. 1941. 1942.Klny. Ablak.: Kolosváry-Borcsa M. Bp. Bp. 1922. Szeged. Országos Katolikus Nagygyűlés. 1923. Ford. Giovanni: A mi háborúnk. Bp. Géniusz. Őrsi. Pietro: A mai Olaszország. Bp. Istrati: Helytelen utakon. 1937. tanévről szóló értesítője. Egyet. Bp. Bp. II. Globus. Pietro A gyermekvédelem Olaszországban. Jövo. 1942. ázsiai emberek. Bp. Bp. Johannes: A Führer birodalma. 1939. Örmény Zoltán v. Palatinus József: A szabadkőművesség bűnei. Bp. beszédei miatt. Bp. Fran. Ossendowski. Bp. Bp. Giovanni Az én Itáliám. 1944.N. Géniusz. Szemle T. Stádium. Stádium. Franklin. Centrum. Bp. Papp Jenő: Krónikák könyve. Papp István: A finn példa. Bp. kiad. Ossendowsky: Lenin. Bp. Révai. Bp. Ferdinánd Ázsiai titok. Az. Bp. A szerző. 1919. 1941. Papini. Ottlik László: A marxizmus társadalomelmélete. Ossendowski. Padányi-Tarjék: Egyetemes és magyar történet. 1941. Szeged. Bp.) Országos Magy. M. Szerző kiad. 1938. 1942. F. 1926. 1935. XXX. Egyet. Bp. XXXI. Palatinus József A szabadkőművesség bűnei. A Szovjet 1930-ban.Orsós Ferenc: A magyarság jövő feladatai. Ferdinánd U. Bp. Népművelők T. A szerző. Ossendowski.1921. Stephaneum. Franklin. Szöv. Bp. Actio Cath. 1938. Stephaneum. 1940. Ösz Béla dr. 1942. Helikon. 1930. 1943. Pados Pál: Szovjetoroszország felett. Padányi Gyula Jenő: Jégtörő. és Közi-Horváth J. Magyar-Olasz Szemle. Papini. Magy. Franklin. Giovanni: Gog. Orsós Ferenc: Finnországi benyomások. Actio Cath. Panajoth Gyula: A bolsevikiek országa. 1936. Bp. Bp. Országos Katolikus Nagygyűlés. Múzsa könyvkiadó v. Palatinus József: Szabadkőművesek Magyarországon. 1941. Magyar Szemle Társ. Bp. Az orosz Szovjet gazdasági offenzívája Európa ellen. 1931. Bp.és Lapkiadó rt. A Pesti Hírlap évkönyve 1943. Rt. Bp. Padányi V. Keszthely. Istrati Más fény felé. Öhquist. Bp. Ötéves terv.és L. 1943. 1944. Országos Sajtótanács ügyrendje. Bp. Bp. 1942. Padányi V. Padányi Gyula Jenő Szárazvám. Bp. Ossendowski. 1940. Róma. Bp. Ferdinánd: Istenek. 1939. Ortutay Tivadar: Cseh világ a Kárpátokban. 1942. Ungvár. Bp. 1933. a. Budai-Bernwallner. Egyházmegyei.: Felderítő osztag előre! Veszprém. Papp Zoltán. Bp. Bp. Panait. Osdy Márton: Beszélgetés Katynról. Bp. Jogállam.: Összeomlás 1918-19. Könyv. Ottlik László: A politikai rendszerek. 1940. 1944. Pajzs Elemér: Salazár. Mérnökök nyomdája. Bp. 1939. Váci fegyint. 1942.: Benes. Papp Gyula: Miénk a híd. 1942. Padányi Gyula Jenő Nincs megállás. Padányi Gyula Jenő Őrségváltás. 1931.L. Panait. Bp. Bp. 1944. 1940. 1925. 1932. Az iglói géppuskások regénye. 1943. 1942. Bp. Magy. Szegedi Újn. Auróra. 1938. Ferdinánd A sötét Kelet árnyéka. emberek és állatok. Vörös vihar. 1939. Bp. Pados Pál: A fehér halál országa. 1925.: Egy nép újjászületése 1918-41. Fórum. Bp. 1939. Könyv. Franklin. Athenaeum. Pap József: A fasizmus vezéreszméi. Pap László: Mussolini élete. Bp. Pesi H. Paál Jób: A száznapos szegedi kormány. E. Nem.

Werner Az illúziók vége. Nagyvárad. Szenc. Szeged.1943. Pirovich Lajos A harmadik birodalom tükre. Pethő Sándor: Világostól Trianonig. pápák és Mussolini Rómája. Bp. 1943. Pázmány Ödön dr. 1940. Pavolini. 1943. 1944. 1941. a M. Pikáli József: Ének a villámháborúból. nemz. fényképpel. Horny. 1935. 1928. Pilch Jenő: Horthy Miklós. 1942. Bp. 40 . e. 1943. Bp.hely. Ford. Pákozdy Ferenc: Förgetegben. Werner Katona ember. 1940.: Győr város zenei élete. Bp. Bp. A szerző. kötet.. Perényi Zsigmond bárónak. Franklin. A szer. párt politikája. 1941. nemz.szoc. Stádium Rt. Payr Hugó: József királyi herceg. Pártközlemények. Centrum. 26-án a szövetség közgyűlésén tartott beszéde.: Magyarország-Bulgária. Bp. autóutak. Pesti Daloskönyv. 1912. A szer. 1941.Pehm József: Az édesanya. Szerző. orsz. Penn-Penkov-Kiprovszky és Orlovszky D. A m. 1943. kechkeméthi: A Szarmát Alföld történelme és néprajza.. Ante: A forradalom leánya. Zalaegerszeg. 1942. Ford. tört.: P. Bp. programmja. 1944. Szovjet-Oroszország feldarabolása. Orlovszky D. Paulay Gyula dr. Griff. Bánsági ny. Apostol. Ford. 1918-43. Bp. Perneczky Béla: Koreszméink. Szerk. 1940. Pesti Hírlap évkönyve 1943.Paradicsom vagy pokol? Megrázó képek a szovjetből. Bp. politikai és gazd. posta jogász és mérnök tisztviselői orsz. Athenaeum. Alessandro: Toscanai felhők. Bp. Párt és állam. Bp. kir. 1925. Juhász István kiadása. Pethes László dr. 1921. 1935.-Debrecen. 1934. 1935. Pánkov-Kaprovszky-Orlovszky: Magyarország-Bulgária.és mérnöktisztv. Bp. Picht. Beke. Pesti Hírlap Rt. Hubay K. Bp. Pálffy: A magyar nemzet őstörténete és a zsidóság. Zrínyi ny. 1943. Picht. Pázmány Ödön dr. Győr. Bp. Bp. Példázat a zsidó erkölcsről. Bp. Centrum. szoc. elnökének Bp-en. Bp. Egyetemi. 1939. 1920. 1930. Sarkad. Patek: Üzen egy nemzedék. Patkó Olivér. Pálffy Cézárok. Pálffy László gr. Hódm. Bp. 1942.: Szociális igazságot! Szombathely. Pázmány Ödön és Lukász Alfonz: A magy. Élet. o. jövő kiszámítása. Péthy Kálmán: Érik a győzelem. Nemzeti Szöv. Pálos Károly dr. Bp.: A zsidók közéleti és gazdasági térfoglalásának korlátozásáról szóló 1939: IV. 1943. Páthy Kálmán: Érik a győzelem. Pápa. Petz Lajos Felpéczi dr.: A kormány kivételes hatalma. Bp. Petressné Olaszliszkai Liszkay Anna: Köszöntünk Erdély! Köszöntünk Délvidék! Kispest.-Lukász Alfonz dr.: A m. Bp.: Widmar A. Kókai. Összeáll. Athenaeum. 1918-43. Bp. egyesületének története. Pesti Újság évkönyve 1943.v. 1920. Pesti Újság kalendáriuma 1941-42-43. Pater István: A mi Kapisztránunk a forradalmi években. Pini. Enciklopédia Rt. A történelmi hullámelmélet és a tört. Bp.: Versek. Tarczay Gizella. 1937.1938. Bp. Péchy Henrik dr. számos ered. Szerző kiad. Werner: A német nagyvezérkar jelenti. Péchy Henrik dr. posta. Pekár Gyula: Danton. 1941-43. Pilisi József: A zsidó. Pflug. Bp. 1938. Bp. Hans: A német birod. A nyugati hadjárat. Bp.: Wiesel Károly. Nyilaskeresztes Párt. Picht. Filmdalok. Pesthy Jenő: A bolsevizmus rémnapjaiból. kir. I. Pavelics. Bp.: Fiala F. Stádium.1943. Bp. Bp. Bp. 1942. Fischhof. Medika. Peleskey Ferenc: A nemzeti egység trilógiája.: A m. Stádium. Nyárádi.-Lukász Alfonz dr. XI. 1937. Ladányi. Magyaróvár. tc. Pálfy Fidél: Pillanatfelvételek. Bp. Bp. 1942. Pazár Zoltán dr. 1940. Eberhardi: Nem veszett el Magyarország sohasem. Mérnökök nyomdája. Centrum. Kispest. Giorgio: Mussolini. kiadása. Budai-Bernwallner. Stádium. nagy korok fordulása küszöbén. Pataky Géza: Ég és föld között.

Bp.: Paradicsom. Városi ny. Pro Patria.B. egységének alapja. 1942. Gyermekkorom. 1942. Bp. Centrum. Bp. István T. Marjay F.. Posta Péter: Az új munkaállam megalapozása. Podrabszky-Ince: Mussolini gazdasági eredményei. 1942. Bp. I. Postha Vilmos: Élményeim a Szovjetoroszország elleni hadjáratban.: Ők ketten. Athenaeum. Bp. Centrum. Bp.B. 1935. Bp. Pongrácz Jenő dr. Pozzi. Bp. 1939. Prohászka Ottokár: A diadalmas világnézet. Bp.) Bp.A zsidók közéleti és gazdasági térfoglalásának korlátozásáról szóló 1939: IV. 1906. Bp. 1928. Egyetemi. Bp. Dante. tc.K. 1940.m. István. Próbacsendőrök tankönyve. M. Poén: Egy színmagyar város szenvedése szerb megszállás alatt. Singer és Wolfner.: Bajtársi szellem a finn társ. Preszly Loránd Népek és gépek háborúja. 1939. Posta Péter dr. Popper József: Mai Szovjetoroszország. G. Henri Századunk bűnösei. Poór Miklós: Riadó Japánban. Pongrácz István: Ép testben. 1930. 1936. 1941.-i honvéd huszár kaszárnyájában. 1929. A. 1938. Naplója. Stádium. 1919. 1942. Bp. k. 1939. kiadása. Közig.: Az őszirózsás "forradalom" a bp. Dante. A. Bp. Bp. M.. Henri: A háború visszatér.m.: A zsidótörvény 1939. Irgalom.m.B.. Bp. 1943. Pozzi. Szerelem. Magy. Actio C.K. 1936. Szerző. 1932. Próbacsendőrök tankönyve. ép lelket! Bp. Nemz. Szemes. Podmaniczky György br.k. Preszly Loránd dr. Prien. 1943. 1934. Bp. Pohárnok Jenő: A győzelem útja. Pongrácz Jenő dr. tc. Pöndör Frigyes: A turanizmus ismertetése. 4. K. R. Bp. Bp. Leon de: A forradalom titkos erői. 1941. 1936. Vit.. Szerző. M. Esztergom. Bp. 6.Vitézi R. Bp. Stádium. Szeged. Bp. 1942. Rachmanova. 5. Rachmanova. Bp. Szolg szab. A. Bp. Dante. Bp. Büntető. Bp. Bp. cseka. Bp. Polzovics Iván: A nemzetiszocializmus államfője. Pozzi. Popovics József: Harc egy falat kenyérért. Puskás Lajos dr. Dante. 1937. 1925. Magy. A. Bp. Bp. Rab Gusztáv: Belvedere. Poncins.) Bp. A. 1903. Preszly Loránd: Az élet útja. A szerző. 1936. (Frontregény. Az erősek világállama. Szt. István T. A szerző. Jogász Sportegylet. IV. M. Henri A háború bűnösei. Prohászka Ottokár: Iránytű. Arany J.: Ellenfeleink. Dante. Bp. 1938. A család halála.: Az új olasz ember. Rachmanova. Puntila. 1934. könyvsorozat. Stádium. Bp.t. Quo vadis Hungária? Fajvéd.m. '41 Pongrácz Jenő dr. beszédei: Húsz év után.: Életutam Scapa Flowig. Rachmanova. A. Frontregény. Próbacsendőrök tankönyve. Bp. Szemes..és Lapkiadó rt. vagy pokol. 1929. 1934. Tolnai. Bp. halál. Bp. 1935. Élet. Rada Tibor: Kivételek a zsidótörvény alól és azok igazolása. M. 1941. M. Bp. A szer. A. Bp. A. A. Rachmanova. Bp. B. Bertók Lajos. Könyv. M. Rachmanova. Mérnökök. 1941. 1943.IV. 1943. Bp. Rachmanova. Bp. Pro Patria.A vegyesházasságról és a fajvédelemről szóló törvény. Könyvnyomda. 1941. Illetményszab.1938. II. 1940. Debrecen. Házasság a vörös viharban. 1941. Bp. Poór Miklós: Huszárok Keleten. A bécsi tejesasszony. Pupulus: Utópia. 1935. Világirod. Popoff Mihály: Az orosz lélek. történelem. Prohászka Ottokár Soliloquia. Bp. Rachmanova. Szerző kiad. Jogász Sportegylet. 1936.K. Bp. és végrehajtási rendeletei. Puky Endre dr. Raczkó Lajos: A légierők haditudósítói jelentik. Próbacsendőrök tankönyve. k. Postha Vilmos és Kriston József: Legénységi hadinaplók. (Színpadi játék. Szt.Pirovich Lajos: Az új eszmék rugói. k. '39 41 . Zsidó ábrándok paródiája. Szt. Timisoara. Bp.

Ratkóczy Tibor: Abesszínia új arca. Bp.: Nemzeti szocializmus az új Németo. 1919. 1941. Rimaszombat.Bp. Kálmán Aki megmentette Európát. Bp. Egyetemi ny. Raffay Sándor: A zsidókérdés története.K.. Hajdu. kir. Joachim von. Egyetemi ny. Athenaeum. 1936. Bp. Douglas: Kiválasztott nép-e a zsidó? Bp. Rakáts Lajos: A vulkán. Ritzky Katalin: A fasiszta Olaszország önellátási törekvései ipari és gazdasági téren. Ráttkay R. 1944. Bp. Regős Ferenc: Az olasz korporatív állam érdek. Bp. Bp. Ritter. 1941. Rajniss Ferenc: Nyílt levél gr. 1929. Bp. Bp.-Trettina J. 1941. Magyary Könyvk. 1944. Ribbentrop. 1941. 1943. Risztánovics István: A mezőgazdasági termelés fokozására irányuló törekvések a Harmadik Birodalomban. nem mese. Reformnemzedék programja. Kálmán: Európa és Mo. Rákosi Zoltán.: A belvederi magyar-szlovák határ. évford. Gaston: A zsidóság és az Antikrisztus árnyéka. 1940. Stádium. Helios. Ribbentrop. 1936. Richter Jenő: A kommunizmus bukása. 1943. Főv. Bp. T. Rodionov Iván: Kornilov hadjárata. 1933. Ribbentrop. Ráttkay R. 1939.Radványi Kálmán: Az igazságtól nem kell félni. 1-2. Rentorff. Bp. B. 24-én. Rézler Kornél: Kapitalista világrend vagy bolsevizmus? Bp. Bp. Révai Mór Jánosné: 1918-19. 1940. előadásai. 1942. Steph. Hajdu. 1941.-Ecsey T.: A revízió nagyasszonya. Bp. M. 1944. Bp. Bp. dec. 42 . a nemzeti szocializmus útján. dr. 1927.beszéde Berlinben 1941. okt.-ban. Stádium.védő intézm. Kálmán Modern országépítés. Ilonka: Margit. 1943.: Váradi L. Kultúra. Rakáts Lajos: Szovjet fogságban. 1938. Reventlow. illyefalvi: Az égő szív. Bp. M. 1943. Rodionov. Rezessy Zoltán: A harmadik birodalom kultúrképe. Rimaszombat és vidéke keresztény iparos és kereskedő tagjainak 1941-42-43. 1938. évi névjegyzéke. A. Rákóczi Béla: Közüzemi alkalmazottak zsebkönyve 1944. Reinhard.óvár. 1939. K.: A slum. Rezessy Zoltán A harmadik birodalom politikai és társadalmi rajza.: A német győzelmek titka. Bp. Ribbentrop. Railo. 1940. Bp. Ráday L. I. Ribbentrop. Pfeifer. Bp. Bp.cikkeiből. A német információs szolgálat kiadása. Ráttkay R. Reichert. 12-én Bp. 1936. Joachim von beszéde a háromhatalmi egyezmény 2. 1933. Renner. Teleky Pál m. Turul. Joachim von: Danzigi beszéde 1939. Rajniss F. Réthey Ferencné dr. Rektor János: A feltámadás reményében. 1941.Honvéd H Rand. Turul. Pesti Lloyd.és társ. Makkay Zoltán kiadása. k. Bp. Centrum. Athen.. 1936. 1944. Joachim von Bp. Centrum. Rácz E. Bp. Bp. F. Ayn: Fogoly lelkek. Bp. 1936. Roelli: Emigránsok. Révey István gr. k. Werner: A nemzetiszocializmus népjóléti szerv. Held. Centrum. Centrum. 1934. hanem valóság. Reformnemzedék programja. 26-án. Pozsony. Bp. A magyar értelmiség válsága. Miskolc. Centrum. miniszterelnök úrhoz. M. Bp. Kálmán A szovjet tervgazdaság mai állása. Bp. Bethlen. a Pester Lloydból. Stádium. Frank. Rátz István: Karjalában harcoltam. Bp. Klny. Athen. 1940. Bp.1943.: Franciaország mint Anglia zsoldos katonája. 1931. Reed. 1931. Centrum. Iván: Nincs kegyelem. Erns gr. Rácz István: Karjalában harcoltam. Reiszenberger Ottó: Vörös Európa? Bp. Frank: Anglia uralma Indiában. Egyetemi ny. Bp. Rajcsányi László: Horthy István album. C. Kertész. Révay József: Gömbös Gyula élete és politikája. Ráttkay R. Bp. Rajniss Ferenc: A jobb magyar életért. Lino: Tavaszi eső. F. Bp. nov. Centrum. Bp. Bp. 1944. Bp. 1944. 1940.-Mandorff E. Egyet. 1939. 1940. 1941. M. Bp. F. Joachim von Európa szabadságharca. Nyomortanyák Angliában.

Róna Lajos: Harminc év az újságíró-pályán. Pécs. Rugonfalvi Kiss István: Út az élet felé. Bp. Bp. Bp. Bp. 1922. Bp. Kókai Lajos. 1929. Bp. Gyula. 1943. Periszkóp-Hajnal. A. Rökk I. Rohling Ágoston U. Nemzeti Szocialista Párt Krisztianista csoportja. Máthé Károly. Részletes adat. Held. 1940. Rohling Ágoston U. és kiad. 1943. Rommel Ervin.Rohan Károly Antal: Európa jövője. Kókai Lajos. Sakharov: A cseh légiók Szibériában (Eckhard T. k. Népműv. Stephaneum. Saád Ferenc Hadak útján. Bp. Röck Gyula Krisztianizmus és nemzetiszocializmus. Rongyos gárda harcai. 1939. Bp. Sajtó-káté. Bp.1936. Eger. Bp. Röck Gyula Irodalom és művészet. Pallas. 1942. Bp. Gyakorlati útmutatás a katolikus sajtóterjesztés ügyében. Rostkowicz Artur: Debrecen vörösre mázoltan. Danubia. Debrecen. Oliviera: Békés forradalom. Rupp Róbert: A kitaszított munkás. Rosztoczy Ernő: Tájékoztató a m. Samassa János dr. kir. Rolla Margit: Utazás a háborús Finnországban. Turul. 1943. Földreform vagy parasztpolitika. Nemzeti Front kiadása. a világ vége és a zsidó jövője korunk látószögéből. Rubint Dezső: Az összeomlás. 1942. Korda. 1920. 1941. Siegfried: A krími ejtőernyős. alapján össz. Gy. 1941. Bp. Bp. 1944. Sagittarius: Európa és Németország sorsa. Salló János vezetése alatt működő Nemzeti Front. Bp. Stádium. Roósz József ifj. Bp. Saád Ferenc: Haramiák kezébe kerültünk. Samassa János dr. k. Afrika hőse. Bp. Rosenberg. 1940. 43 . Bp. Renaissance. Sylvester. honvédorvosok által végzett fajkutatások eredményeiről.: Nevelőállam. Sajgó Jenő: Az orosz ötéves gazdasági terv és a szovjet hadsereg. Bp. 1920. 1943. Tan. Bp. 1939. 1-2. 1941. Salvarelli. Dürer. gesztóci Naplómból II. 1943. Szerző. A szerző. Bp. Stádium. Ryner-Mád Ferenc: Zsidó antiszemitizmus. Bp. 1942. Augustino: Itália története. Röck Gyula: Dániel jövendölései. Bp. Vitézi R. 1942. Alfréd: Zsidókérdés világprobléma. Luzsénszky Alfonz. Bp. Klny. Bp. Bp. 1940. A szerző. Rugonfalvi Kiss István: A magyar nemzet hivatása. Kapitalizmus vagy kommunizmus. Bp. Bp. 1941. Nagyvárad. Krisztianista Nemzeti Szoc. Szelcsányi G. 1932. Bp. Bp. 1939. Rostás József: Gyozni kell. Ford. Roósz József ifj. 1930. Rónás József vit: Erdélyünk és honvédségünk.és államépítési irányelvek. Saád Ferenc: A nagyváradi hadapródok. 1931. Stádium rt. Bp. Athenaeum. 1918. Stádium. gesztóci: Naplómból I. a.) Bp. 1944. Bp. Társ. 1942.: Általános párt. Rohling Ágoston: A talmudzsidó. Saád Ferenc: A nő a honvédelem szolgálatában békében és háború idején. Röck Gyula A krisztianista párt vezérelvei. A szerző. 2. Rónay Károly. 1942. esgyáni: A tóra és népe. Salazar. 1945. Mérnökök. a. csop. Viktória. Saád Béla: A Dunától a Donig 1942 nyarán. Kolozsvár. Z. Rohden Péter Richárd: A francia politika felemelkedése és alkonya. Lengyel. M. Írta egy Rongyos. Egyetemi. saját tisztjei. (Jaski István rajzaival. Sachs. Saád Ferenc: Katonai nevelés. Magyar Szocializmus.: A fasizmus eredete és fejlődése. Debrecen. Röck Gyula Dániel jövendölése.) 1932. k. Közokt. Bp. Rózsa József: Erdély üzen. Szerző kiad. 1943. Stádium. Rózsás József: Új magyar vártán. Saád Ferenc Honvédelem-nevelés. I/III. Dr. Centrum. Bp. Roósz József ifj. Rommel vezértábornagy: Gyalogság előre. elősz. 1942. Pénz vagy becsület. Actio Catholica. Athenaeum. A kamatrabszolgaság megtörése. I-II. 1942. Centrum. Ford. Saád Ferenc Világnézeti és nemzetpolitikai feladatok a női nemzetvédelem terén. Ábrahám és S. 1944. O. Bp. Bp. 1882. Glóbus. Roósz József ifj. Bp. 1941. Pallas. 1-2. Szerző. Saád Ferenc Nevelőállam. Krisztianista p. 1941. Röck Gyula A magánjog és a magántulajdon. F. Bp. csoport. Saád Ferenc dr.

Sima Ferenc: Süvít a nyíl.: Háborús pénzgazdálkodás. Walter: Pénzügyi csoda-e a német hadigazdaság. Max: Szemelvények a német katonai irodalomból. Schultz József N. 1941. Sárga Ferenc: Megdöbbentő viszonyok a II. 1933. Athen. Siebert. Sántha-Drózdy: Ellenség a kapunk előtt. 1927. Sárga Ferenc: Megdöbbentő viszonyok. keresztény gazdasági rend. Bp. Viljo: Megváltott ország. Stádium. gr. Bp.Saraja. Bp. Centrum.) Bp. A szerző. Centrum. Sheel. 1942. Bp. Bp. 1923. (Zárszó miatt. Unto: Az orosz határon. Bp. 1943.. Bp. Bp.) Simándi Béla: A szovjetdiplomata. G. Sylvester. Sylvester. Schaeffer. Pfeifer. Bp. Bp.: Liberalizmus. 1937. Sarolea: Szovjetoroszország. Siilasvuo: Suossalmi. Schirmer Ágost: A világzsidóság elleni harc állása jelenleg. Bp.: A királykérdés. 1939.. W. Egyet. Turul Sajtóvállalat. 1935. Centrum. 1943. T. Caesar. Bp. L.. Bp. 1940. Az 1936. 1933. Sávoly Lajos: Tavaszi felhők. 1940. Sértő Kálmán: Aranykenyér.: Nincs kibúvó. 1943. 1942. Schwerin-Krosigk. Otthon. Bp. M. 1941. Béta. Stádium. Kaposvár. 1941. Válasz Fenyő Miksának. 1941. Simon Ferenc: Az enyingi nyilasház.. 18-19-i m. 1941. 1918. 1939. Hajnak.) Bp. Bp. Siklay Dezső: Turul madár szállj. 1941. mint nemzeti. Ger. H. jan. Pfeifer. (Versek. 1941. V. Sértő Kálmán Ilyen az élet. Seeliger Emil: Hotel Sacher. Sándor Dénes: Moszkvai futár. Schulze. 1940. Deutsche Zentraldruckerei. 1940. Buzarovits Scarfoglio. é. 1933. faji és világeszme. Stád. Bp. faji és világeszme. Sarfatti. Wolfgang: A német munkaalkotmány fejlődése és alapelvei. Schadewald. Siklóssy Pál: Szovjet álmok és valóságok. Sgardelli. Bp. Sarló és kalapács árnyékában. Pátria. Sértő Kálmán Versei. Könyv. zsidótörvény évében a magyar vállalatoknál. Berlin. Budai-Bernwallner. gróf Takách-Tolvay József előszavával. Bp. Összetartás. Bp. Bp. Esztergom. Tomaso: A fasizmus hadereje. de: A haza szolgálatában. Bp. Szalay S. Bp. Központi Sajtóvállalat. Schmitz. Simoneit. Senex Studens: A középeurópai béke útja. A.: A német diákság. Bp. Paul: Angol uralom a Nílus mentén. (hirdetése miatt. Schultz József N. Bp. Bp. Élmények az 1939-40-es finn-orosz háborúról. Bp. 1943. Z. Szerző. Simonyi Sándor dr. Sillani. 1940. Serly Antal: A zsidóságra vonatkozó magyar törvények. Révai. Sárdi Strehn Károly: Magyar nemzeti szocializmus. Wolf: A sárgák háborúja. Bp. Vitézi R. Sebesfi László: Repülő hősök.. Keller Béla kiad. Hans: Éhségzár Európa ellen. Carlo: Európa Anglia nélkül. Schmidt Imre: Korunk államalkotó eleme a népnemzet. Bp. módszerei és kilátásai. 1942. Schenke. Népműv.Győr. 1942. 1937. Stádium. 1925. Nyilas.: Háború asszonyok és gyermekek ellen.Mi legyen a zsidókkal? Bp.: Mussolini élete. 1941. (Törvényjavaslat az apostoli királyi hatalom szünetelő gyakorlásának újrafelvételéről. Mezőberény.1937. Sassy Nagy Lajos: A Turanizmus. Bp. 1942. 1939. G. 1943. Simon Béla. Schmidt Imre Tanulmány az állam szoc. 1935. Bp. Baltha. 1939. A. Sértő Kálmán: Esett a hó. Segíthet-e Amerika Anglián? Mi a blöff és mi a valóság. 1942. Bp. Bp. Anglia uralma Írországban. W. 1822. Seppdnen. Bp. Bp. Stádium. Schäffer István dr. Sassi Nagy Lajos: A turanizmus mint nemzeti. 1941. M. marxizmus. fejlődéséről a német nac. Centrum. 1943. Bp. Schaeffer. n. Otrokocsi: Hazamegyünk. Révai.és lapkiadó rt. Bevezetés: Fiala Ferenc. 44 .o.: Nemzeti szocialista pártépítés.) Segédlet az alosztályparancsnokok számára. 1942.-ig. csop. Schuster. Mezőcsát. Fórum. Ütött a zsidó világuralom utolsó órája? Mezőberény. Schulcz József: Hitler és Sztálin között a liberalizmus romjain. Bp. nyelvű képes röpirat. Schubert Ágost dr.

1943. Auróra. 1919.: Potyorektól Számuely Tiborig. Finnország írásban és képekben. 1920. A szerző. 8. Sipeki Balás Károly dr. Stessel Ernő: Hadifoglyok élete Szibériában. Bp. Pécs. Helsinki. Orsz. krasznojarszki hadifogolytábor. Ladányi. 1943. Bp. sz. 1943. 1931. 1925. Georg: Gyozni vagy meghalni.: Kalendárium. Bp. Dr. Sipos Árpád v. a Gazdasági Jog III. Sulyok Imre: A tábortűz könyve. Dr. nem jelentkezik. Bp.. Bp. Attila. F. Bp. Kolozsvár. Bp. 56. Kik tették tönkre Magyarországot? Bp. Solmi. 1941. 45 . Virágzik a mandulafa. Solymári: A magyar kibontakozás útja. 1942. Nagymányoky: Embersorsok a viharban. Magyar Élet. L. Bp.: Székfoglaló. A szerző.. Somogyi Ferenc Zsidójogunk fejlődésének áttekintése. Somogyi Zoltán: A rémuralom napjaiból. a vörösdúlás nálunk. Slezák Lajos dr. Bp.: Német kodifikációs törekvések története. Korda. Spanyolországban így "virrad"! Közérdekű könyvek 1. Franklin. Bp. 1943. Somogyi Zoltán A június 24-i ellenforradalom és a ludovikások. 1919. Bp. Bp. Soós Tihamér: Nemzetiszocialista nevelés a Harmadik Birodalomban. Six Ferenc Alfréd: Az európai belháborúk és a jelenkor egyesülési háborúja. ügyv. Inf. 1922. Bp. é. Horányszky. Bp. soha. Sion bölcseinek jegyzőkönyvei.Simonyi Sándor dr. Singer és Wolfner. Sz. Soós-Anker: GPU. Somogyi Ferenc: Istenért-Hazáért. Simonyi V. 1927. E. Berlin 1940. Sas. Sporn A. 1941.: A világválság és magyar érdekek. Simonyi Vilmosné: Magyar sorsok. Bp. Sulkovszky Zoltán: Tokiótól Ceylonig. Szacsvay József: Emlékbeszéd. Egy.: B.. 1943. 1929. Stolpa Józsefné Magyar Asszonyok N. Filó János kiadása. Bp. Stueve. P. 1939.: A világpolitika fejlődésének szakaszai.Ker. Bp. Somogyi Ferenc A vitézi nemzetté nevelés célja. Singer és W. Német Külügyi Tudományos Intézet. Bp. 1938. 1943. Sopron-Csorna-Kapuvár-Fülek. Kókai. Six. Bp. 1937. A bolsevikiek bibliája. Bp. Viktória. Somogyi István: A szabadkőművesség igazi arca.november 17-én. különös tekintettel a zsidótörvényre. egy. Surányi Miklós: A csodavárók I-II. a Szent Imre Egyesület évkönyvéből. Sylvester.: És Mihály harcolt.: Lázadás a civilizáció ellen. Sréter István: Nem. jog. Sipos Kamilló: A szocializmus tarthatatlansága. 1920. Strom. Stolte István Miklós: Szovjetoroszország az adatok tükrében. N. Kurt: Stukák. Sopron. Klny. Bp. Strohmayer. Bp. Szabadka. Kókai. Bp. Sugár Ottó: A termelés csődje Szovjet-Magyarországon. M.L. 1934. elnökének berlini útjáról Sz. Sinzig. Stolpa Józsefné: Magyar Asszonyok. Frieda: A német leányifjúság munkaszolgálata. 1938. Nemz. Bp. A. 1944. Singer és W.. 1943.: Az állam és a gazdaság. Stoddard. Bp. Bp. Bp. Bp. Sopp. Somogyvári Gyula v. eszméi és jelen állása. E. Pátria. Stocker Antal: A nagy per. 1927. 1942. Klny. Sinka István: Fekete bojtár vallomásai. Évk. 1942. 1941. évfordulója alkalmából 1934. 1941. nem. Stettner Tamás: Tizennégy év Kun Béla életéből. A szerző. vitéz bádoki beszéde a Kormányzó Úr Őfőméltósága magas színe előtt a Nemzeti Hadsereg Budapestre való bevonulásának 15. A. 1911. Friedrich: Amiről a világ hallani sem akart. 1944. Somogyi Géza: Közszállítási szabályzat módosított magyarázatos kiadása. Sz.: Itália feltámadása. 1933. Somogyvári Gyula v. Somogyvári Gyula vit. Bp.-ben megtartott eladása. 1920. Soós Károly. n. Singer és Wolfner. 1919. Bp. 1943. 1943-44. Háborús regény. Bp. Bp. Hírlap. Stád. Suomi. Stollenberg.-P. Sz. 1941. 1942. Egyet. Bp. 1922. Bp. Apostol. Athenaeum.

. Hungária. Ivanov: Most jöttem a Szovjetpokolból. végrehajtásának tárgy. Szálasi Ferenc Cél és követelések. Szabó Miklós: A Harmadik Birodalom agrárpolitikája. Szenkó.: Politikai rágalmak és cáfolatok. Számadó Ernő Miénk a holnap. Szabó László Mi okozta az összeomlást és a forradalmakat. Szász Lajos: Emlékbeszédek vit. 1941. 1939. Szabályrendelet a zsidók közéleti térfoglalásának korlátozásáról szóló 1939: IV. Debrecen. 1936. 1942. Franklin. Bp. Bp. Szerző. 1941. füzet. Egyet. Bp. 1941. N. 1943. Bp. 1937. Szacsvay József dr. Bp. Nép és kultúra. Bp. 1942. K Szabó István: A zsidó baromfi és tojásexportkartell üzelmei. I. Bp. Léva. Szabó Mihály: Mit mondanak a számok a zsidókérdésben? 1938. (Drámai költemény. Dunántúl. sz. Szerző. Szabó János: .§-a alapján kiállított tanúsítványokért szedhető díjakról. Vitézi Sz. A magyarországi kommunizmus. Szász Károly: Tisza István. Bp. Szamuelly Tibor élete és gaztettei. Aesopus. Szabó Gáspár: Leleplezett bolsevizmus. Synon: A moszkvai kém. Stád. rendelet 64. Bp. Athenaeum. és munkáskérdés Olaszországban. 1942. Szálasi Ferenc Hungarizmus. Szálasi Ferenc: A magyar állam felépítésének terve. Bp. Délpest-vm. Klny.! Bp. tc. Szatm. tc. Suszter Roberto: Orosz bolsevizmus Európa ellen.) Bp. Szalontai Gyula: Olaszok vezére. Debrecen. 1940. 5-6. 1939. Mezőberény. Bp. Szabó Imre nyirádi: Tábori repülőtér. 1941. 1934. 1944. 1919. sz. 1941. 1938. Szabó J. Bp. Bp.és jellemrajzi vázlat. leánygimn..Surányi Unger Tivadar dr. Szabó Géza: Őrségváltás. Egyetem. Számadó Ernő: Fegyvert s vitézt éneklek. Orsz. Szabó-Zaboretzky: A zsidók és a nemzsidók jogállása és jogviszonyai. Ath. Bp. '41. kiadott 7720/1939. a Közgazdasági Sz. Szabályrendelet a zsidók közéleti és gazdasági térfoglalásának korlátozásáról szóló 1939: IV. Mezőberény. tc. 1938. Kultúra. Wien. Szász Béla: Diktatúra és diktátorok. Versek. Szabó Pál: Mi lett a szocializmusból. 1943. 1936. 1922.. 1938. Bp. Szabó László: Irredenták. Bp. Bp. Hung. 1933.. Bp. 1939. Szabó László: A bolsevizmus Magyarországon. 1920. 1941. Szathmáry R.Sz. Bp. Pius: Szent István családja. Élet. 1934. 1941. Szakáts Kálmán: A munka békéje Németországban. Szabó Sándor Lajos: Nemzeti munkaszolgálat. Bp. Bp. 1936. Szabados Mihály: Földbérlő és szövetkezeti mozg. Eger. 1931. Stádium. Szabados Mihály Magyarok hazatelepítése. végrehajtásának tárgyában kiadott 7720/1939..sz. M.Egyet. 1939. Rábaközi.. Bp. E. 1923. Nemzetvédő Sz. Szalabasev.. Bp. Hárfa. 1943. 1924. Szász Károly: Emlékezés a vörös uralomra. 1942.: Antibolsevista kiállítás a Pesti Vigadóban. Singer és W Szádeczky-Kardos Tibor: Horthy Miklós. M. Szabó István v. magyarok barátja. Szeged.. M. Bars Hont vm.: A magyar élniakarás útján. Bp. Bp.: A fajegészség.Zsidók kivándoroltatása. Hogyan védekezzünk a nemzetgyilkos idegen erők ellen? Bp. Léva. Centrum. Svaszta Gyula: A nemzeti szocializmus országútján. Szabó István v. Bp.. Szabályrendelet a zsidók közéleti és gazdasági térfoglalásának korlátozásáról szóló 1939: IV.. 1919. Pécs. fajvédelem és fajnemesítés örökléstana. Sánta Gy. Budafok.P. Számadó Ernő: És mégis győzünk! . Szabó Zoltán dr. 46 .a munkás kevés. Földm. Szathmáry R. Szerző. 1938. 1922. Szatmárhegyi Donát: Granicsárok éjszakája. Egyetem. kat. kiad. I. Stephan. Bp. Szatmáry István: Rákóczi földje visszatér. Stádium. v. 1935. végrehajtása tárgyában. Bp-i H. Bp. Bp.. jákfai Gömbös Gyuláról. Szabó Miklós: Kiev. Bp. 1939.: Magyar jólét az új Középeurópában.E. Szálasi Ferenc Út és cél. Stádium. Rom. 1942. Svaszta Gyula Élethalálharc a tőkeuralom ellen. Nyitrai és Társa. rend. Szabó Mihály: A nemzetiszocialista magánjog alapelvei.? Bp. Érseki Líceum. 1926.

1919. Bp. Budai-Bernwaller. Bp. kiad. Szt I. Szentirmay Imre: Tételes új magyar történet. 1938. Szeberényi Lajos. Balassagyarmat. é. Bp. ákosfalvi: A Nagy-Bányai Horthy-család. Székely Molnár Imre: Ég és pokol. kk. Bp.. Szentirmai Imre Vezérek. Ev. Jövő. Szentgyörgyi Kósa István: Van feltámadás. 1941. 1929. 1944. 47 . Székely Sándor István dr. Szeberényi Lajos: Marxtól-Leninig. Franklin Társulat. Kátai A. Szilágyi Olivér: Háborúban. Hajnal. Bp. Bp. Szilágyi Imre: Új magyar gazdaságpolitikát! Bp. Budai-Bernwaller. 1939. Szigethy István: Út a magyar nemz. 1937. Bp. Szekeres László: Férfiak és tettek az új Olaszországban. Szeged. 1939. Sz. Szerző. szoc. Egyh. (Kommunista téboly. Bp. 1942. Szemelvények a hiv.) Száz okmány a háború előzményeinek történetéhez. P. Szeged. Bp. Bp. Veszprém. zsidótörvény földbirtokpolitikai rendelkezéseinek végrehajtása. 2. Gergely. Bp. Székely Sándor István dr. Révai. kommunizmus és társadalmi fejlődés. Szerző. Széll Pál: Béke. Zs. Szerző kiad. Bp.II. Bp. 1936.'39. 1940.1938 Szentpétery Béla: Osmagyar ugaron. 1942. Nyilaskeresztes Párt. Csokonai.Encik. Szentkirályi József: A közvélemény előkészítése a háborúra Amerikában. Új Nemz.-ban. Sziklai János: Magyar revízió 1920-41-ig. 1936.Szászhalmi József: Kommunista téboly. 1928. Székely Sándor István dr.német Fehérkönyvből. 1943. 1942. '39. 1942. Budai-Bernwaller. A szerző. Szeberthy János: Az új Európa és Magyarország. 1942. 3. 1925 és 1929. Vér és terror. n. a Külügyi Sz. Pomáz. Miskolc. Diákszövetség emlékkönyve.n. Szentmiklósy István: A házasság a Harmadik Bir. 1941. szból. Centrum. Marosvásárhely. Szerző. Szentiványi Dezső: Bankdiktatúra és zsidókérdés. Székely Sámuel: Felelős-e a zsidóság az ország romlásáért. é. Szentkuthy (Dreschner) Pál: Mit olvas a Főv. címjegyzék.: A világháborútól a nemzeti újjászületésig. Actio Cath. 1942. és Khuen-Héderváry Károly: A II. 1926. Békéscs. Bp. Prot. Diákszövetség. 1936. Pécs. 1933. Szilágyi Dénes: Nevelés nemzeti forradalomra. Vál. 1937. 1919. zsidótörvény és végrehajtási utasítás teljes hiteles szövege részletes magyarázatokkal. Szent István országa és a mai Magyarország. Centrum. A "Kereszt" k. Szilágyi Zoltán: A mi Erdélyünk.: A II. 1936. Szilas-Steff: Repülők felszállni. Szendrey László: Most 25 éve. Bp. Szentirmai Imre Problémák. Szentesy Alfonz (Luzsénszky): Zsidóveszedelem. Szekeres János: Pusztaszeri gondolatok. Bp. 1939. 1939. 1939. Forrás. Klny. Könyvt. Helios. Prot. Szepessy Orbán: Szocializmus.háborúról.. I. St. Szászhalmi: Vér és terror. Szentirmai Imre Izmusok és kráciák. Szentirmai Imre: Tanácsok. Helsinki. Bp. Bp.-Bródy Jenő dr. Szigyártó Sándor: Erdély kiált! Bp. zsidótörvény végrehajtási utasításának rendelkezései. Csokonai v. Szendrei László: Három kovács. Magy. k. Bp. Bp. 5. 1933. Bp. 1940.. Szekér M. Szigyártó Sándor Út a magyar nemzeti szoc. Bp. Szenkis: Szuomi harca. Bp. Bp. Az Orsz. 1941.: A házassági törvény egységes szerkezetben.T Szeő Demeter: Zsidó vagyok. Bp. Bp. 1942.a. Szerényi Simon: Népbiztosok futása a frontról és még sok szenzációs leleplezés a kommün napjairól. Bp. Hejobába. Bp. Bp.-i Hírlap rt. Athenaeum. állam felé. Szegedi keresztény m. Széll Ferenc: Emlékeim a hadifogságból. 1942. Budai-Bernwaller. fiókjának közönsége? 1935. Turáni. Székely Mózes: Kié az ország. Fodor. 1939-40. vagyis a Talmud magyarul.: A II. M. Bp. Emlékezés a vörös uralom borsodi áldozataira. 1939. Szentirmai Imre Te meg a többi. 1942. N. közm. U. Methosz. Szentmiklósi István dr. állam felé. Szeged. Szilágyi László v.. Bp.: A parasztság története a legrégibb időktől napjainkig. Bp.

Tarján Vilmos: A terror.) Tamás András: Ez az ember. honvédei az orosz fronton. 1940. gr. Bp. Viktória. Levente Hírk. Bp. 1942.T. Centrum. Szilárd Andor: Így kell megoldani a zsidókérdést. Stádium. Bp. dr. Bp. Bp. Bp. Takács György: Nemzeti feltámadásunk kátéja. Bp.: Ködországban. Bp. 1939 és 1940. Bp. 1919. A. n. Takáts Albert: A zsidókérdés ezeréves jogalkotásunkban. Bp. 1940.1933. 1940.k. Bp.g. Kémeri Nagy Imre naplótöredékei. Egység Pártjának szerv. Szeged. Szvatkó Pál: Visszatért magyarok. A.áll. Szolgálati tájékoztató. Bp. febr. Bp. Bethlen. 1943. 1938. Bp. 1921. Bp. Bp. 1942. Szomolnoki Antal vit. Mussolini! Bp. 1932. 1937. L. 1943.és L. és ellenforr. Révai. Újságüzem. Petroc. Szurmay Sándor br. Egyházm.1939. szerepe.. o. Szoci-nyilas. Tamásy György A totális állam. Egyedül vagyunk. Kémeri Nagy I. Tanulmány a leventemozgalomról. Szer. I. rész. és II. M. Tamásy György: Anglia áldozata.: Szervezés. Viktória. Szenko. mozg. Bp.) Takách-Tolvay József vit. Kispest. honvédelmi ismeretek. 1937. története. Veszprém. H. Athenaeum. Szücs Kálmán: Szabad-e tovább követni Marxot? Bp. Barna: Az orosz forr.magyar fasiszták táborának alapszabálya. áldozata.-márc. Bp. Sztriha Kálmán: Kiskundorozsma története. Kultúra. Árpád: A proletárdiktatúra tört. Fizika. 1943. Szilárd János: A rongyosgárda apródjai. Szviezsényi Zoltán: Hogyan veszett el a Felvidék.Bp. 1944. Bp. Nemz. 1942. 52/III. Szirmay L. 1943. Held. Bp. 1927. Klny. Talajjavítás Itáliában.Antibol. Szerző kiad. Bp. Sztojanoff: Sztálin a vörös cár.: Nemzeti szocialista káté. Szittyák . Máté. 1941. Bp. Nemzeti Tábor m. Szitnyai Zoltán: A fehér lovas. A. Centrum. I. Sztanek János: A m. Charitas Almanach 1943. Bp. Nagyváradon. Stephaneum. Mefhosz. T. Korda. 1940. Bp. Szörényi Andor: Zsidó fajiság. az öngyilkosságba kergetett Olaszo. 1937. Szilicei Váradi Gyula A sátán karmaiban. gy. Bp. Szontagh Vilmos: A zsidótörvény jogtud. 1940. Bp. (Magyarul." miatt. Könyv. Bp. Szombathy Ilona.l. zsidó lélek. évk. sz. Tardy István: A titok háza. Bp. Sztranyavszky Sándor: A Gömbös-kormány eredményei. Pintér kiad. 1939. kir. Szlatinai László: Európa nyersanyagellátása. Bp. 1924. Bp. Szilicei Váradi Gyula: Anglia és Izrael.P. 1939. p. Gazd. Tarnói László: Az örök bajtárs. Takács György Az olasz adórendsz. olaszul. szab. Kellner. 1928. Bp. Athenaeum. Tardy Sándor: Orvlövészek nyomában. 1942. 1920.k. zlj. Szlovák Nemz. Szocializmus és kommunizmus jelszavai. és a fasiszta adóreform.Szilágyi Zoltán: A világmindenségről. Bp. Bp. Szüts István: A Nemzeti Tábor magyar szocialista mozgalom politikai programja.M. Tabéry Géza: Két csillag között. 1939. németül. Pécs. 1943. 1921. Szitnyai Zoltán: Nincs feltámadás. köt. Szociális és karitatív évkönyv.1932. M. 1939. 1939. 1939. 1942. 48 . Szöllősy Jenő: Hungarizmus. Bp. Stádium (hozzáfűzött Csiki L. é. Bp. szemléletben.: A haza szolgálatában.1943 Tarnói László: Az örök bajtárs. Athenaeum. Tamás Ferenc: Toke és munka az olasz fasizmusban. Bp. 1943. Szirmai Tibor: Honpolgári. A. Szovjet paradicsom képekben. 1943. Nyilaskeresztes Párt O. Szitnyai Zoltán Ember nélkül. Bánsági.: Az orosz veszedelem és Mo. Actio Catholika. Szirmai Rezső: Riportok a Szovjet-Kaukázusról. Szondi Béla: Találkozás Európával. 1942. Bp. Bp. Egyetemi nyomda. Szladek.: "A magyarság évszázados harca közép-európa elszlávosodása ellen. 1942. Fráter. Szociális Mo. 1938.

Tidick. Bp. Bp. Bp. 1940. Temesi Győző: Földrajzi zsebkönyv.N.: A szövetkezeti mozg. Stádium. 1932. Tasnádi Nagy András: A magyar alkotmány szelleme. a II. Tormay Cecil Két forradalom. Valentino: Légi párbaj. 1942. Központja. 1940. 1939. Társadalmi és gazdasági élet egyensúlyának bizt. A Kállay-kormány félesztendős munkássága és politikája. zsidótörv. Sylvester. Tiboldi József: Igazságot Magyarországnak. rend.M. köt. M. Tájékoztató a leventeegyesületi élet irányításához és vezetéséhez. Magyar Népművelők. Bp. Bp. 1941. Joachim: Utolsó pillanat. Bp. 1-3 kiad. 1942. Bp. Telkes Aurél: Gépkocsizók Szovjetföldön. M. szobrának leleplezési ünnepélyén. 1934. Városi. Bp. Thury Gyula: Szerbiából Szovjetoroszországba. J. Teleki Béla beszéde: Magyar reformot. S. Az ipar és hasznothajtó jogosítványokra von. Bp. Bp.Tasnádi Nagy András Gömbös Gyula emlékezete G. Bp. Leventeegyesületek O. A. Athenaeum.tud.: A halál zsoldosai. Pallas.: Országgyarapító Horthy Miklós. Élni. Tobler János: A munkásság helyzete a diktatórikus államokban. Stádium.: Miért lett Horthy Miklós kormányzó? Hódmezővásárhely.. Táboros József: Katonaversek az ejtőernyősök világából. V. Bp. Stádium Tízéves Vitézi Rend. Temesy Győző vit. Tájékoztató a magyar leventeleány mozgalomról. A. tervek. Szent István Társulat. Tharaud: A kereszt árnyéka. Váci fegyint. 1940. Bp. Theiss Ede: Modern közgazd. Bp. Bp. Szerző. Bp. A Kisfaludy-Társaságban tartott előadások. 1921-31. Tasnádi Nagy András két beszéde a zsidók közéleti és gazdasági térfoglalásáról szóló törvényjav. Ferenc. ötlete alapján írta Pölöskei János: Hiszek egy Istenben. Bp. Bp. 1939. Bp. Tettek. 1934. Tomor László: Harcok a vörös égen. A. Tiry László: Veszélyben. felsőházi tárgyalása során. 1943. Bp. Bp. Társadalomtudományi és gazdasági irányelvek. 1942. 1937. tárgy. sorsa Szovjetoroszországban. Centrum. I-II. Técsy D. Tájékoztató az orosz harctéren való magatartásra.. Temesy Győző vit. és totális háború. Centrum. Tomka. 1943.Thiéne Tudósító. Pestszenterzsébet. Temesváry László: A fasizmus pénzügyi politikája. a. 1921. 1938. A. 1942. Jurusics. Révai. A szerző. Bp. Bp. Temesy Győző vit. 1942. 1934. Genius. rt. Tervezet a gazdálkodás folytonosságának fenntartására a kisajátításra kerülő zsidó mező. Tormai K. 1928. Bp. Győzni. Mátyás János. '42. 1937. Könyv. Bp. Temesváry László Mi lesz velünk? Bp. 1938. Tocci. Viktória. Bp. Rózsavölgyi-Pallas. Bp. Bp. Bp. Mefhosz. Temesváry László A dolgozó nemzet útja. Tormay Cecil: Bujdosó könyv. I. emlékezések. Teleki István gr. 1942. és gazdasági irányelvek. Tiboldi József Nem! Nem! Soha! Pestszenterzsébet. 1937. Tábor István: Forradalom a fekete városban. Franklin. 1943. 1920-23.U. Bp. 1942. Stádium. A szerző. O. Bp. 1943. Bp.és L. Vitézi Szék. 1939. Törekics nyomda. G. Társadalmi Egyesületek Szövetségének alapszabályai. Korunk Szava kiadása. Tájékoztató kereskedők és iparosok r. Torda László: A zsidókérdésről. Szeged. Erdélyi P. Bp. Richárd: Szovjet csillag Kína felett. Bp. 1942. Torday Lajos: Megemlékezés Japánról. 1931. Bp. 1943. Taubinger István: A munkáshiány leküzdése a német iparban. Theodosius. 1934. 1939. Pallas. Bp. T. köt. Bp.: A viszokai hős fiúk. 1921. 1942. ingatlanokra. Tizedesek választási teendői és a választójogi törvény legfontosabb rendelkezései. Kolozsvár. Földr. Tormay Cecil Küzdelmek. 49 .és erdőgazd. Thompson. II. Tisza István emléke. Bp. Tájékoztató kereskedők és iparosok r. Gy. Szerző. Tasnádi Nagy András beszéde Hajdúszoboszló ünnepén. Kaposvár. Társadalomtud.

). A Cél. Türr Stefánia: A fasizmus szelleme. 50 éve (1892-1942. 1942. 1942. Szent István Társulás. Turán Sz. Tóth József: A rendészet-fogalom a nemz. Turán röpíveink gyűjteménye. I. Turul Naptár. Törvényjavaslat a M. Sz. (Turán Röpívek 1-10. Bp. Tóth László Arcélek az újságpapíron. Turul Szövetség Buda Bajtársi Egyesület évkönyve.: A bpesti áll.B. Bp. Turmezei László A turáni gondolat és a magyar propaganda. (Történelmi regény. Az összeomlástól a feltámadásig. 9. Traeger Ernő dr. Udry Ferenc: Odaát. Török András: Szálasi álarc nélkül.K. Turmezei László Lámpák a ködben. Bp. jogszabályok. 1938. Hamburg-Berlin. Tóth Lajos dr. Miskolc. alapszabályai. Tóth B. Bp. Irod. Debr. Magyarországi Turáni Barátok Köre. Kultúra Nyomda. 1936. I. Bp. Zoltán A leventeoktatás módszereinek irányelvei. Bp. Ujpétery Elemér: Az olasz korporatív törvényhozás. Debr. 1933. sz. 1942. Szöv.Tormay Cecil: Megáll az óra. Klny. 1934. 1935. Bp.Szöv. Bp. Szerző. '37. 3. Bp. Irod.: Horthy Miklós 70 éves. Bp. 1944. Zoltán: Leventenevelés. Tóth Nándor: Táltos szíve. Szent István Társulat. 1941.'40 Tóth B. K. 1941. Tóth B.: A német birodalom jellegzetes jogszabályai. Karl: Német-magyar ipari és kereskedelmi kézikönyv. I. Bp. Bp. 1931.T. Bp. AG. államban. J. Centrum. 1936. II. T. Stephaneum. A. é. Bp. Turán könyvk. Bp. 1943. Ki gyújtotta meg a máglyát? Bp.. Török András: Vengerszki. M. Töttösy Ernő dr. 1939. ifj. 1928. Bethlen G.) Kaposvár. 1939. Ujlaky Antal: Szeged a forradalomban és a nemzeti feltámadásban. Tóth Sándor: Erdély 22 éves rabsága.... Klny. 1941. Turul Szépmíves költok és elbeszélok. Eger. igaz hit. Szt. Tóth B. Held. 1941. ifj. Szeged. Turmezei László: A turániság szerepe iskolai és társadalmi nevelésünkben. T. Bp. Turáni vadászok Orsz.. 1940. Turmezei László A turáni sajtóiroda és története. Mérnökök. Turán Röpíveinek gyűjteménye. Tóth Ernő: Véres föld. (Keresztény kereskedők névsora. szám. Korona területén élő népcsoportok önkormányzatáról és anyakönyvvezéséről. A szerző.szoc. Bp. Bp. Tunyog Csapó András: Izrael bölcsességbirodalma. M. Bp. Centrum.N. Töttösy Ernő dr. Tury Gyula: Szerbiából Szovjetoroszországba. Bp. n. Versek. Bp. Reé L. Bp. 1941. Török Béla: Az új német alkotmány egyes alapelveiről. 1943. Bp. 1936. További okmányok a nyugati hatalmak háborút kiterjesztő politikájához. sor. Bet. Zoltán: Ifjúvezetők felismerése és kiválogatása a testnevelési órákhoz. Trenkó: Keresztény vagy zsidó Budapest? Bp. Tschammer. von Osten: Testnevelés békében és háborúban. Bp. Zoltán Ifjúvezetők kiválogatásának lélektani szempontja. Turán röpíveink gyűjteménye. 1924. 1925. M. Turul Szövetség alapszabályai. 1941. Trostl Rezső: Irányelvek a m. Trombitás Gyula dr. 1944. Bp. 1943-44. Turmezei Lászlóné: Értékrombolás. Török Sándor: Magyar fiúk oláh mundérban. 1941. Trombitás megtérése. M. 1910-1937. száma): Turán füzetek. Tóth László: Magyar vártán. 1939. 1942. Bp. Történelem a világháború után. 1942. Bp. Tornay Károly: A leventeintézmény története.-i zsidókérdés alkotm. 1941. Bp. 1942.) Kassa. Bp. Stehpaneum. és Nyomd. 50 . Bp. színtiszta olasz nemzeti hagyomány. Tóth László-Ribáry Géza: A zsidók egyenjogúsítására és külön jogrend alá helyezésére von. 1936.1940. Turán könyv. Bp. Szerző. rendezéséhez. 1941.: A bolgár külpolitika. Bp. 1938. Az istentelen kommunizmus romboló munkája. Verbőczy István gimn. Külügyi Szemle. 1938. 1938. Turmezei László: Az ukrán kérdés magyar szempontjai. Turmezei László: A Turánság alapváza. Bp. ás 1936. Bp. Hansaetische Verlagsanst. Bp. 1921. M. Sylv. Turul. Trucksaess. M. Turáni átok és a jerikói trombita.

1941. Új Magyarság Évkönyve. (Csak a szöveg. Új magyarság és az új Európa. 1937. Bp. a Pannonhalmi Szemle 1935. Bp. Stádium. 1941. Dalmai G. tc.: Kollektív gondolat és munkavédelem a fasizmusban. füz.Ulain-Buday: Rabszolgaság útján. 1938. vagy nemzeti evolúció. Újságírás az hivatás. Vaszy György: Az elpazarolt élet. Urbánszky Nándor: A fasiszta gondolat kialakulásának előzményei.. Bp.E. 1943.. Korda. szervezetének női csoportja. 1925. Az. Vannay László: Szocializmus és militarizmus. Varga László S. Teszisz kiadványsorozat 1. III. 1943. 1937. Vadász dr. Új idők. 1942. Bp. Bp.Babocsay G. Pannonhalma. 1943. szóló.E. Bp..: Magyarság és kereszténység. Bp. Vajta Ferenc: Faji forradalom. Stádium.2. 1942.3. Kálvin. Bp. Bartha M. M. A fasiszta gondolat kialakulásának szellemi előzményei. Vadász dr. Mátészalka.'39. 1941. Vajda József: Zsidók. Bp. Társ. teljesjogú és őskeresztények ingatlanviszonyai a zsidó jogszabályokra tekintettel.) V. v.4. 3. Új honfoglalás. primor. Bp. Vajna V. Labanc J. Bp. Bp. 1938. A nemzeti újságírótestületek Uniójának Velencében tartott első kongresszusáról szóló jelentése. számából Varga József: Németo. T. 1935. Lőcsey. Varga Zoltán: Új urak. Rajz a kommunizmus korából. 1941. Stádium. Bp.: A nemzsidó származás igazolásáról alkotott 3400/1944.6. 1935. Munkásmozgalma EMSZO közp. 1940. 1941. 1922. stb. M. 1944.. Szatmár és B. Simonyi kiadás. 1939. A . A szerző.. 1937.. Ny. Stádium. Bp. Új harcra fel! Bp. Vargha Károly: Tied (versek). Cion bölcseinek jegyzőkönyve és a berni protokollper. Bp. Bp. Urbánszky Andor dr. Újságírás az hivatás.-Ravasz Illés dr. n. Vanyó Tihamér: Mussolini egyénisége. V. Uzdy Géza: Hogyan üldözik a német katolikusokat. könyvtár. Útban a világuralom felé. 51 . Unger Béláné. Új magyar gazdaság az új Európában. új versek. Bp. J. valamint a zsidók egyes vagyontárgyainak felh. Útmutatás a kat. 1944. Varga Sándor Frigyes: Nemzeti értékszolgálat. Vargha Sándor: Megfigyeléseim és gondolataim a nemzeti szocialista Németországból Bp. IV. Varga László S. A Nemz. 1. Kalot. Jövő. Bethlen. é. Stádium. Bp. 1940. . Velence. 1934. Egyetemi. I. Egys. Urbánszky Andor dr. Bp..5. N.. 3520/1944. Bp. Új magyar gazdasági rend néhány jellemző vonása. Írták: Halmágyi B. Varsányi Gyula: Külkereskedelem és nagytérgazdaság. Bp. 1937.. Szerző. királydaróczi: A hongyarapító. S. II. Bp.. Nem menekülnek meg! Bp. Bp. Szerző. M. király. rt. Athen. szülői értekezletek rendszerezésére. 1943. Útban a világuralom felé U. Bp. Bethlen. 1942. haza. Klny. a. A szerző. k. Molnár P: Honvédelmi törvény... Bp. Bp.: Legyen igazság! Előadások. F. Urbán Gusztáv: A propaganda világnézeti jelentősége. A szerző. 1942. Bp. Kecskemét. Turul. Unghváry Sándor: Mit láttam az Andrássy úti nyilasházban. évf. Vajta: Isten. 1941.Az 1944. Unghváry Iván János: A fasiszta nevelés eszménye és az új közoktatási törvény. új korlátolt. Vajta Ferenc Istanbul kulisszái mögött. Útmutatás. X. C. Ügyvédi Határidőnapló (Müne) Bp. Bp. Varga László: Szociális reform és hivatásrendiség. 1943. '35.. 1939.-Ravasz Illés dr. Szatmárnémeti. 1936. Varga László: Keresztény felelősség. Vörösváry. a turániság. 1941. Új történelmi hivatásunk. Bp. Bp. Bp. Asztalos Boriska. Völgyi N. 1942. 1937. Actio Cath. 1935. Bp. Vadász Lajos: A partizánvadász. Egység szerv. Kellner. 1943. Az. Bp. Útmutatás a Nemz. 1942. 1940. Társ. Bp. Wien. és a nyersanyaggazdálkodás. Urbányi István: Mihály. Tevékenységének Propagandacsoportja részére. T. Túrmezei L. 1945. 1942. a családbafogadásról és a tartásról való gondoskodás előmozdítása tárgyában.

Bp. népnemzeti rend. és társai bűnügyében. Hangya Központ. Arthur dr. rt. 1941. Pécs. Bp. Vitézek Albuma. Rákóczi. Bp. A nyilas-kormány kiadása. Vésey Frigyes. 1919. Bp. bűntettével vádolt Cserny J. Vécsey Zoltán: A síró város. országépítés. Orsz. liberalizmus. 1938. 1928. 1942. Visszatért Felvidék adattára. egy zsidó földesúr természetrajza. Bp. Z. literáti Munkanélküliség. 1925. Terminus ny. Vágó Pál. Váry Albert: A vörös uralom áldozatai Mo. 1940. Vágó Pál. Válasz a szürke könyvre. Virányi Elemér: Finn-ugor népek élettere. Hornyánszky. EMSzO. v. Bp. József kir. 1940.) Vitézi Rend kiskátéja. Harcok az orosz ellen. literáti A nemzetiszocialista munkaállam alapelvei. sz. A Szovjet politikája a második világháborúban. T. 1943. Stádium. Vértes József: Egy ember a forradalomban. Bp. Bp. K. Vágó Pál. Virányi Egon: Magyarország útja az Európai Egy. 1920. szocialista reneszánsz. v.: Kálváriás diploma. felé. Bp. Vákár P. literáti: Örök Magyarország. 1929. Bp.: Mindent a hazáért. Bp. Bp. Bp. A szerző Várod az orosz felszabadító hordát? Röpirat. Vésey Frigyes. Virkkunen: A harcoló finn hadsereg szelleme. 1941. Vida Péter: Az oláhok. Légrády. Szatmárnémeti. literáti Munkaalkotmány. Vér Tibor: Beszéd a Felsőház 90. Fran. Vágó Pál. Vitézek évkönyve. 1944. Vizy András N. Vitézek évkönyve. Szolg. 1939. milliók hóhéra. Vitézi R. Bp. A szerző. a. 1923. Vécs Ottó: Karpaszományos emlékfüzet. Kassa. kiadó. Bp. 1944. 1943. Merkantil. 52 . 1944. Szerző. literáti: Amiről a Népszava hallgatott. Szék. 1940. szellemében. G. Vitéz István: Hivatásrendek Magyarországon. Makkay Zoltán könyvkiadó. Rákospalota. 1942. Vitéz nagybányai Horthy István kormányzóhelyettes urunk emlékére. 1942. Klny. Szoc. Vágó Pál. Fegyint.-on. Bp. Veres János: 31-es páncéltörok előre! Bp. Könyv és L. Vida István: Magyar munkáskáté. kiad. Irod. 2. Bp. Vályi Nagy Géza: A magyar katonaköltészet. 1939. Hungária. Hangya Központ. 1920. (M. Bp. 1939. Vitézy László v. literáti Beszámoló a szept. 1928. 1942. Vágó Pál. A. Könyv. (Plakát. Orsz. M. 1936. Váry Csaba: Sztálin. Bp. Front. Athenaeum. Áll. Vágó Pál. Váry Albert U. 1942. A. Berlin. L. Bp. Váry Albert: Vádbeszéd a Cserny-perben. 1931. rablás stb. Serényi Pál.és Lapkiadó rt. Tiszavidék. 1-2. Vezetők életmódja. 1920. Vitéz József: Csobaji Krónika. hitel. Bp. Magyar-Finn Társ. 1942. Nemz. Bp. Athen.Vaszy György: Az elpazarolt élet. herceg tábornagy fővédnöksége alatt szerkeszti dr. Veridicus doctor: Mi a szabadkőművesség? Mily eszközökkel dolgozik? Mi a célja? Bp. M. Vida Péter: Magyarország és Románia. V. Front. 1942. N. 1940. M. Vindex: Sztálinizmus. I-III. literáti Gőzgép. Bp. Bp. 1942. N. Vérző Magyarország.) Bp. Prága-Zürich-Páris. Halász irod. Budai. Kazinczy kiadó. Turul. Move k. 1939. Veltzé Alajos: A mi hőseink. 1943. Bp. Bp. Vitézek vére védi és váltja a világot a vörös veszedelemtől. Ványai István: Emlékezés Kassa felszabadításáról. Visszatért Délvidék. kiadás.: Pekár Gyula. Bp. pénzuralom és nemz. Bp. Új nacionalista államrendszerek. 1918. 1938. 1940. Orsz.: A belső arcvonal. Virág Gellért: A levegő hőse (vers). 1941. Új célok felé. Vágó Pál literáti: A magyar munkaállam. literáti A jászapáti programmbeszéd. Vác. 1944. Virraszt a magyar lélek. Vit. Kispest. Nyilaskeresztes Párt. Váry Albert Vádbeszéd gyilkosság. A.-pol. Sajtóváll. ülésén. Irod. K. Pallas. Bp. 7-i megyevezetői értekezleten. St. 1922. Mérnökök. Bp. 1940. Nyíregyháza 1930. Bp. Graphis. Szerk. Vérkeveredés és fajvédelem az E. Bp. 1942. 1920. kiad. Vágó Pál. Vágó-Toll: Munkaállam. Bp. Kassa.

Ébredő M. Wolff Károly A kereszténység védelme. 53 . Bp. Zajti Ferenc Magyar évezredek. Zadvarecz István püspök. '34.: Ural-tröszt. 1939. Wiko. Wolff Károly Ünnepi beszéd a Ker. Horthy István élete és a m. Wolf Károly élete. 1930. Liga. 1940. Wolff Károly: Lélekrablás. Stádium. Helmuth: A lángszórós különítmény. L. 1920. Egon: Hová tegyük a zsidókat? Erfurt. Bp. Bp. Berlin. a szegedi Kapisztrán.: Munkásproblémák fasiszta megoldása. jellege. Bp. a "Signal" 1943. 1943. Róma. 1919. Bp. Wolf-Bottkay: A gazdagok fellendülése. n. Vollay Ferenc: Nagymagyarországért. 1940. 1936. 1942. Wolff Károly Ünnepi beszéd az Egy. 1924. 20-án tartott közgyűlésén. Joseph Az angolszász kereskedelempol. Centrum. S. Bp. Vizy András: Az olasz munkásság szervezetei. Szerző. Szerző. Bp. Magyar-Finn T. Pallas. Bp. Bp. 3. 1940. Wolff Károly Budai Vigadóban elhangzott programbeszéde. 1943. közlekedés. Walter. Wien. 1921. évi 6. gond. Bp. 1942. Giselher Száz család uralja Angliát. Vörös Európa? Miért mentette meg Németország Európát a keleti zsidóság elhárításával? Bp. Weck István-Schmidt Ferenc: Korunk misztikus ábrái. Centrum. 1938. Wünscher Frigyes: Keresztény erkölcs és nemz. I. kiadása. MTI. 1940. Bp. Bp. Vojvona. Dr. Az angol iskolák plutok. Helikon. Wichtl Frigyes: Szabadkőműves-gyilkosságok. Bp. Walthier Rezsőné: Gigászi henger nyomában. Wirsing. Sajtó. Waltari. n. Stádium. Windschuch. 1941. Kertész. 1940.: A revízió útja. Giselher: Mi európaiak! Klny. Vitézi R. Bp. 1942. Bodung. Wolff Károly A keresztény gondolat védelme. V. Zappa. Wágner Antal: Bolseviki zsiványok aknamunkája Mo. Debrecen. Bp. n. 1941. é. Hangya. 1943. A Gazd. Ker.: Orosz áfium és amerikai maszlag. Révai. Bp. Volpe. Weresné Elekes Ilona: A kaftán. Zakariás G. Bp. Bp. Winsch. Paulo: Kémek háborúja. Windschuch. 1-2. Bp.: Küzdelmeim. k. T. Pfeifer. 1942. 1941. A. Wulff-Maléter: V.: Emlékeim. J. 1929. 1942. Révai. a gazd. Wünscher Frigyes: Szervezett agrárértékesítés. Zelensky Róbert gr. Gioacchino: A fasiszta mozgalom története. 1924. E. Bp. Zámbó Dezső: Hadak útján jártunk. 1934. k. Zajti Ferenc: Zsidó volt-e Krisztus. Kassa. pálfordulása. Ker. Bp. Bp. Bp. Winschpert: Anglia uralma Palesztinában. Gert: Anglia uralma Palesztinában. Wass Albert: Jönnek. Bp. 1926. Nehardea. 1941 Wehrt Rudolf Egy nép menekül. Debrecen. Bp. Liga debreceni osztályának 1921. Windischgraetz Lajos hg. Corvin.-on. alkotása. Vozáry Aladár: Elszállt a turul. Viktória.Vizy András N. k. Révai. Bp. I-II. 1940. Wolff Károly Emlékünnep. Weszprémi Kálmán ifj. 1937. Wehrt Rudolf: Így kezdődött a második világháború. Walzel Kelemen: Vit. Debrecen. 1930. Bp. Reé László. Zámbory Antal A Gran-Sasso-i hőstett. Bp. Nemz. Mika: Antero nem tér vissza. Novissima. Vizy András N. Winghene. Egy. Joseph: Ne féljünk az új Európától. Stádium. alakuló közgy. politikája. Csáthy. k. Bp. 1907. 1942. N. Nemz. Bp. 1933. Bp. Wolff Károly A magyar kenyér. 1938. 1943. életben. Wolf Ernő dr. 1939. Z. Centrum. 1944. Szociális alkotmány. Bp. Stádium. Vajna. Erdélyi Értékek K. Volánszky Béla: A Sajtókamara a vonatkozó rendeletek és törvényszakaszok egységes szerkezetében. 1919. rendezte a Wolff K. Bp. 1937. kiad. cs. Antiqua. Horthy Miklós rövid életrajza. márc. Bp. 1941. Az Erdélyi Férfiak Egy. 1937. 1923. Bp.: Magyarországi zsidók statisztikája a magyarországi zsidóságról. 1940. 1938. Wirsing. Zámbory Antal: A lengyel sas tragédiája. Bp. sz. Nov. Franklin.

1939. térfogl. Bp.. 1943. Bp. 1942.. 1943. ingatlanai ment. 653.t. 1944.H. Zsidót.és erdőgazd.E. 1940. (A J. Centr. Zsidó munkaközösség. Szerző. Zsidót. ingatlanai. r. Zsidók házvagyona Budapesten és a vidéki városokban. Zsidók rémuralma Magyarországon. Zsidótörvény végrehajtása U. Zsidótörvény végrehajt. Zsidótörvény végrehajtása. Zsidó ügynökök iparűzése. 1939. Bp.H. 569. 1941. 1939.t. Centrum. Zsidók közéleti és gazd. Zugó Ferenc: Versek a Don-menti csatatérről 1942-43. Bp. A. Versek. Zsidót U. a. Zsadányi O. Zwick M.H. Centrum. Centrum. Bp.. Zsidók ingatlainak zár alá helyezése. Bp. ingatlanairól. 1941. BM. Bp. Bp. é. Bp.H. Klug. Bp. Zsidótörvény. A "Szív".és erdőgazd. Grill. 1942. 1942. Zsidóknak zsidókról. 1936. Bp. Bp. Halad. A Vit. Zsidóbirtok megváltása. Zsidók mező. Zsidótörvény végrehajtása.) Bp. kapcs.. Zsidóbirtok haszonbérletének felmondása. Centr. Zsidók mező. Zsidók mező. tc. dr. Zsidók ingatlanszerz. Bp. Zsidótörvény végrehajtása. 618. A. Bp.: A szovjet hálójában. 1942. Bp. sz.. 1941. Zsabka Kálmán: De szolgák nem leszünk. Centrum. 1941. Zsidó gyógyszertár-jogosítvány megvonása. 1942.. Centrum. Zéhery L. Cent. Zwick. Zsótér Bertalan dr. Pécs. b.) Bp.) Bp.H. a. 1924..) Bp.-on.t. Zsidót. Bp.t. Bp. Bp.. Bp.: A felszabadulás aranykönyve. R. Centrum. Renaissance kiad. Zsedényi Aladár: Vörös cserepek Károlyitól Bethlenig. végrehajtása Erdélyben. Centrum. Zsámbár Jenő S. Elbocsájtott vállalati alk. P. 585.H. Neuwald ny.és erdőgazd. Centrum.: Magyar föld. Zsidó fegyvere a pénz. ingatlanairól. Zsidók közéleti és gazd. Bp. Bp. 1943.. beltelek meghatározása. Zsidótörvény végrehajtása U. IV. korl. 1942. 550.t. Centrum. Zsidók katonai szolgálata. A Bp. 1931. Bp. 1941. Zsidók mező. (A J. után. 1943.) Zsidókérdés a fajvédelem szempontjából. 1939. A. Centrum. Zsidó bolsevizmus elleni küzd. végrehajtása a Délvidéken.: Írás Adyról. Röttig-R. dr. 1941. Zsidó alk.1937. Az agrárkérdés és földreform analízise. 1929. 1940. 1942.) Bp. sz. Bp. Buschmann. Bp. Centrum. (2870-1941. Zsidót U. Elbocsájtott vállalati alk. Korrajz.és erdőgazd. Bp. t. Zsidó sárgakönyv. korl. 1942. alóli kivételezettség igazolása.t. Zsidó haszonbérletek visszabocsátása. 1941. Centrum. Nyilasker. 1941. 1942. térfogl. A. Bp. igaz. Soksz. Centrum. Bp. Pallas. 1941. 1943. 1928.. miatt elbocsájtott magánalk. Cent. 1942. 1942. Bp. Bp. végr.) Bp. illetményei. Centrum. körl. 54 . Zsidótörvény végrehajtása U. Bp. Bp. (A J. Centrum. Bp. (A J. döntő szakaszába érk. sz. Bp. Szeged. 1943.-Térfy B. Zöld könyv. 599. M.: A zsidók közéleti és gazdasági térfogl. (A J. Stádium. Bp. 1941. Zsidót. Centrum.n. bejelentési kötelezettségekről.Zeley István: Olaszország közig. térfogl. (A J. 1938. ref. Sopron. a. Zulawski Andor ifj. Bp.: A mexikói vérfürdő.. Michael: A szovjet hálójában. Centrum. Centrum. rend. Zsidóbirtokok felszerelésének igénybevétele. 1941. Bp..) Bp. Összeállította Matolcsy Mátyás. Bp. Stádium. Zsidóbirtok igénybevétele. a. a világh. Centr. kiegészítése. Centrum. 1939. a. Zentay István: Egy nemzetnél sem vagyunk alábbvalók! Bp.. 1941. korl. 1941.. 1941. 1940. J. Zsidók közéleti és gazd. Zsidókérdés alkotmányos megoldása Mo. 1941. Zsidót. (Adatok nélkül. 1942. és végrehajt.magyar jövő. felmondási illetményei..