Az Ideiglenes Nemzeti Kormány 530/1945. M.E.

számú rendelete
a fasiszta szellemű és szovjetellenes sajtótermékek megsemmisítéséről

Az Ideiglenes Nemzeti Kormány az Ideiglenes Nemzetgyűlés által Debrecenben, 1944. évi december hó 22. napján nyert felhatalmazás alapján a Moszkvában, 1945. évi január 20. napján megkötött fegyverszüneti egyezmény 16. pontjának végrehajtásaként a következőket rendeli: 1. §. Meg kell semmisíteni a könyvnyomdák, könyvkiadó vállalatok, könyvkereskedők, köz-, és kölcsönkönyvtárak, iskolai könyvtárak, valamint magánszemélyek birtokában levő minden fasiszta szellemű, szovjetellenes és antidemokratikus sajtóterméket (könyv, folyóirat, napilap, hirdetmény, röplap, képes ábrázolat stb.), tekintet nélkül arra, hogy magyar vagy más nyelven jelent meg. Különösen és kivétel nélkül megsemmisítendők a fasiszta (nemzeti szocialista) politikusok fasiszta szellemű életrajzai, nyilvánosan elmondott beszédei, fasiszta állampolitikát méltató tudományos színezetű művek, a német hadviselést feldicsérő sajtótermékek, a fasiszta politikusoknak ily szellemű művei, a fasiszta pártoknak és kiadóhivataloknak összes politikai jellegű kiadványai, vagy ilyen vonatkozású szépirodalmi termékei stb. 2. §. Az 1. §-ban megjelölt sajtótermékek kiadása, utánnyomása, forgalomba hozatala, terjesztése, külföldről való behozatala tilos. 3. §. A fenti rendelkezésekhez képest a könyvnyomdák, könyvkiadók, könyvkereskedők és kölcsönkönyvtárak, egyesületi, testületi és iskolai könyvtárak, valamint a magánszemélyek kötelesek e rendelet hatálybalépésétől számított 15 nap alatt az 1. §-ban felsorolt sajtóterméket a törvényhatóság első tisztviselője által kijelölt gyűjtőhelyre szállítani. 4. §. A törvényhatóság első tisztviselője gondoskodik a beszállítandó sajtótermékek gyűjtőhelyének kijelöléséről, a beszállított sajtótermékek őrzéséről mindaddig, amíg az összegyűjtött sajtótermékek papíranyagának hasznosítása zúzómalmokba való szállítás útján meg nem történik. 5. §. Az 1931. évi III. t.-c. 1. §-ában írt bűntettet követi el, aki a jelen rendelet 1. §-ában megjelölt sajtóterméket kiadja, kinyomtatja, utánnyomja, forgalomba hozza, az ország területére behozza, vagy aki a birtokában lévő sajtóterméket másnak átadja. A bűnvádi eljárásra a 81/1945. M. E. sz. rendelet 20 §-a értelmében a népbíróság bír hatáskörrel. 6. § Amennyiben a cselekmény súlyosabban nem büntetendő, kihágást követ el és háború idején hat hónapig terjedő elzárással, valamint 8000 Pengőig terjedő pénzbüntetéssel büntetendő az, aki a 3. §-ban írt beszolgáltatási kötelességének szándékosan, vagy súlyos gondatlanságból nem tesz eleget. 7. §. Ez a rendelet kihirdetésének napján lép hatályba.

Debrecen, 1945. évi február hó 26. napján. Dálnoki Miklós Béla vzds. s. k. miniszterelnök (1944-1945)

1

A Duce ifjúsága. Bp. 1943. Levente Hírközpont. Emesekönyvek. A Gömbös Gyula Társaság alapszabályai.. Bp. 1938. A II. zsidótörvény és a végrehajtási utasítás teljes szövege, magyarázó jegyzetekkel. Bp. 1939. A II. zsidótörvény és annak végrehajtási utasítása. Bp. A II. zsidótörvény és végrehajtási utasításának rendelkezései az értelmiségi munkakörben alkalmazottakra vonatkozóan magánosoknál és vállalatoknál. Bp. 1939. A MOVE 1941. évről szóló közgyűlési jelentése. Bp. 1942. A Napkelet Lexikona. I-II. Bp. 1927. Magy. Irod. Társ. A felszabadulás naptára. (Borítékon A Nép Felszabadulás Naptára.) 1942. Újvidék, 1941. Uránia. A földműves, iparos, kereskedő- és munkásifjúság A.C-jának őszi gyűlése. Bp. 1937. Actio Catholica kiad. A haza szolgálatában. Szerk.: de Sgardelli Caesár. Bp. 1943. A leventeegyesület alapszabályai. Bp. 1941. Hollósy. A német birodalmi munkaszolgálat zenekarának díszhangversenye. Vezényel: Herms Niel. Bp. F. k.: Rékai M. A reformnemzedék programja. Bp. 1936. Centrum. Abay (Neubauer) Gyula: A világgazdaság újjáépítése a háború után. Bp. 1943. Gergely R. könyvkereskedés. Abrudbányai János: A vallás és a mai koreszmék. Kolozsvár, 1943. Lengyel ny. Aczél Imre kir. főügyészhelyettes vádbeszéde 1920. nov. 3-án és 4-én a bolseviki népbiztosok bűnperének főtárgyalásán. Bp. 1921. C. Adamovich József: Tiszaeszlár-Zsidókérdés. Válasz Schuck Salamon karcagi főrabbinak. A keresztények a zsidókról. Bp. 1882. Hunyadi M. műintézet. Adorján György és Haas Sándor: A második zsidótörvény és a végrehajtási utasítás teljes szövege magyarázó jegyzetekkel. Bp. 1939. Urbányi. Aengner I. Theodor: Rommel páncélosai. Szeged, 1941. Városi ny. Aiglon: Viccekben él a szovjet! Bp. 1919. Heller K. és Tsa. Ajtay József: A Dunamedence és Mo. sorsközössége. Bp. 1936. Aláaknázott Európa. Előszó: Szálasi F. Bp., 1938. Nyilaskeresztes könyvt. Albrecht I. Károly: Tíz év a vörös pokolban. Stádium. Albrecht I. Károly: A GPU titkaiból. Bp., 1942. Stádium. Albrecht-Marx: Szebb Jövőt. Alexander Mihály gr.: Kifosztottak, kiutasítottak. Centrum. Alexander Mihály gr.: A Scotland Yard kiutasított. Centrum. Alföldi Dávid: Néhány szó a proletárdiktatúráról. (Keletkezése, pusztítása s orvoslása.) Eger, 1919. Egri. Alföldi Lajos: Nemzeti Kalendárium 1942. Bp. A szerző. Allard, Paul: Hazugságháború. A francia összeomlás okai. Bp., 1942. Stád. Almanach az 1920. évre. Bp. 1920. M. Asszonyok N. Szöv. Almásy László: Rommel seregénél Líbiában. Stádium. Altenburger Gyula: A választójog és a zsidóság. Bp. 1918. Hor. Ambrus Géza: Az élet megy tovább. Bp. 1941. Turul. Ambrus Tibor: Szovjet család, szovjet gyermek, szovjet jövő. Bp., 1934. Árp Amit ma tudni kell. Ez Olaszország. Bp. 1940. K. J. Andocsy Béla: A fasiszta Szicília. Bp., 1938. Universitas. András dr.: Szociális alkotmány, testületi állam, magyar birodalom. 1937. Andrássy Gyula gr.: Diplomácia és világháború. Bp. 1921. Légr. Anglia rá akarta tenni kezét Norvégiára. Szemelvények a IV. hivatalos német könyvből. Berlin, 1940. Külügyi H. Anglia végzete. Bp. 1944. Centrum. Angol ostromzár csődje, Az. Bp. 1942. Centrum. Angol rémuralom Cirenaikában. Róma, 1941. Népművelési Minisztérium. Angyal Pál dr.: Fajvédelem és büntetőjog. Bp. 1938. Attila-ny.Rt. Angyalfi Hegyi István: Árny és ezüst. Bp. 1929. Stádium. Anka János: Északi fény. Bp., 1941. Centrum. Antal Gábor: Rablelkek. Jászberény, 1931. A szerző. Antal István: A magyar nemzetvédelmi propaganda irányelvei. Bp. 1943. 2

Antal István: Költségvetési beszéd a képviselőház 1943. nov. 12-i ülésén. Antibolsevista levelezőlap-sorozat. Bp. Forrás. Antiszemita Párt Naptára az 1884. szökőévre, Az. Kecskemét, 1883. Nagy. Antiszemita kalendárium az 1920. szökőévre. A zsidók által agyongyötört magyar földművelő nép számára. Gyöngyös, 1919. Antiszemita káté a magyar nép számára. Bp. 1884. Hunyadi m. Antwerpen. Az antwerpeni angolszász bombázásról. H.é.k.ny.n. Anyagi intézkedések az 1942/43. leventekiképzési évre. Bp. 1942. Athenaeum. Apafi I.: A zsidóság felsőbbrendűségi mámora. Bp 1932.Pátria. Apor Viktor: Háborús és ellenforradalmi emlékek. Bp. 1937. Szer Appiotti, Angelo: Repülőnapló. Ford. Balogh B. Bp. 1942. Szefhe. Appiotti, Angelo: Málta felett. Bp. 1942. Révai. Aradi Zsolt: Az európai forradalom. Bp. 1934. Pázmány P. Ir. T. Arnaldi, Ulrico: Vörösök és fehérek. Bp. 1921. Révai. Asbóth Gy.-Bíró S.: "Fegyverben." Imádságok honvédeink számára. Bp. 1942. Prot. Tábori Püspökség. Ashiei Hine: Jelentenivalónk nincs. Assur, W. W.: Az egyház Oroszországban. Bp.1942. Asszonyok a tűzvonalban. (Svrd, Luukonnen stb.) Bp. Írás. Asztalos Miklós- A visszacsatolt erdélyi rész bekapcsolása a magyar életbe. Bp. 1943. Nemzeti K. Asztalos Miklós: A korszerű nemzeti eszme. Bp. 1933. Erd. F. E. Asztalos Miklós: Erdély és a revízió. Bp. 1933. Erdélyi F. E. Aubermann Miklós dr.: Katolikus egyháztörténelem. Bp. 1943. É. Avarffy Elek Őrségváltás. Bp. 1944. Stephaneum. Avarffy Elek A Mone története 1918-38. Felvidéki orvostestvéreink hazatérése alkalmából. Bp. 1938. Stephaneaum. Avarffy Elek A mai nemzetpolitikai tengely. Kalocsa, 1938. Árpád. Avarffy Elek A vörös Budapesttől a sárga Budapestig. Bp. 1944. Stephan. Avarffy Elek Kenyeres Balázs a keresztény nemzeti politikában. 1937. Avarffy Elek beszéde a Fehér Ház augusztusi ellenforr. 20. évfordulóján. Avarffy Elek beszéde. Klny. Bp. Stephaneum. Avarffy Elek: Cselekvő politika. Beszéd a Mone közgyűlésén.1937. Steph. Avarffy Elek: Nem hagyjuk elaludni. Bp. 1943. Stephaneum. Axa Rolf: Vidámságok a katonaéletből. Bp. 1941. Csendőrs. L. Az Ébredő Magyarok Egy. II. orsz. elnöki konferenciájának naplója. Bp. 1920. ÉME. Az erdélyi egyházmegye és a román impérium. Bp. 1920. Steph. Az erdélyi vértanúk és hősök anyakönyve. Pécs, 1941. Kultúra. Ádám T. István: A nyugatmagyarországi felkelés története. Bp., 1935. Külp. Ádám T. István: USA és a háború. Bp. 1941. Hollósy ny. Ádám T. István: Vérző Ruszinkó. Bp. 1939. D. D. kiad. Némethy A. Ádám T. István: A világháború okai. Előszó: József kir.hg. Bp. 1942. Szer. Ádám T. István: Soprontól-Munkácsig. Bp. 1938. Ébredő Magyarok Egy. Államérdekeket sértő bűncselekmények az ötös-tanács előtt. Bp. 1942. Cen. Állj közénk és repülj velünk. Bp. 1942. Magyar Szárnyak. Állami és társadalmi rend védelme és a büntető jogszolgáltatás. A bp-i kir. büntetőtörvényszéken az 1937. év tavaszán tartott előadások. H.n. 1937. M. kir. igazságü.m. Árkossy Károly: Miért lettem nemzetiszocialista? Bp. 1938. Held. Árkosy B. Gábor: A zsidó világuralom megjósolt bukása. 1919. Árky József: Így folytatódott 1-2. k. Bp. 1936. Stephaneum. Árulás a kis népek ellen! Bp. 1944. Centrum. Árva Imre: Édesanyám ablakára ráborult a bánat. Bp. Kókai. Babocsai Sándor: Kereskedők és iparosok útmutatója a II. Zsidó törvény végrehajtása tárgyában. Bp. 1940. Fémes. Bachó László, A zsidóság térfoglalása Gyöngyösön 1919-ig. 1941. Bachó László, Vérző Ruszinkó. Bp. 1939. D. D. kiad. Némethy A. Bachó László, dezséri: Gyöngyös város 1918-19-ben a forradalmak alatt. 3

Backe, Herbert: Európa élelmezési szabadsága. Lipcse, 1942. Badics László dr.: Mit tett Mussolini Magyarországért. Stádium. Badoglio, Pietro: Etiópiai háború. Bp. 1937. Gergely. Bagossy Zoltán: A magyar föld. Bp. Nyilasker. füz. 2. Centrum. Bainville, Jaques: Diktátorok. Bp. 1936. Dante. Baktay Ervin: India szabadságot akar. Bp. 1942. Írás. Balassa Imre: A magyar királytragédia. IV. Károly. Bp. 1931. M. Balás Karoly: Faj, felekezet és statisztika a zsidókérdésben. Bp. 1938. Balás Károly A szociálpolitika főkérdései. Bp. 1929. Pallas. Balás Károly Társadalmi politika. I. Alapvetés. Bp. 1924. Centrum. Balás Károly: Rend és szabadság. Bp. 1939. MTA. Balázs András: Az erdélyi bércek felszabadítója. Marosvásárhely Balázs Béla, szépvizi Kánaán pusztulása Bp. 1921. Nemz. Irod. T. Balázs Béla, szépvizi: Hiszek a székely vértanúkban. Gödöllő, 1937. Székelység kiad. Balázs Deák: Csetnikek. Bp. 1941. Stádium. Balázs Mihály: Erre visz az út... Dés, 1943. dr. Szentirmai Imre. Balázs Piry László dr.: Hitler művészei. Stádium. Balbo, Italo: Diadalmas szárnyak. Bp. 1934. Franklin. Balbo, Italo: Repülőrajokkal az Óceánon át. Bp. 1931. Lampel. Balla Ignác: A Duce és a dolgozó Itália. Bp. 1932. Singer és Wolfner. Balogh Barna: A balkáni villámháború. Bp. 1942. Stádium. Balogh Beéry László Magyar-lengyel közös határ és a ruthén terület. Bp.1936. Magy. Egy. és Főisk. Hall. Lengyelbarát Egy. Balogh Beéry László: A ruthén autonómia. Pécs, 1937. Erzsébet. Balogh Ernő Stephaneum klny. Mone Orvost. Sz. Balogh Ernő: Március idusa újjáébredésének mai előestjén. Bp. 1938. Balogh István ifj., Fáklyagyújtás. Bp. 1937. Bethlen. Balogh István ifj., a M. Nemz. szoc. Párt orsz. képv. parlamenti felsz. 1936. Balogh József György: Sortűz Moszkvában! Bp. 1938. K. Sajtó. Balogh Lajos: A méhészkedés. I. és II. kiad.. Szentendre, 1941. Sz. Balogh Péter: A magyar faj uralma. Bp. Balogh-Beéry László: Magyar-lengyel közös határ és a rutén terület. 1936. Balogh-Beéry László: Az ukrán kérdés. Bp. 1939. Magy. Nemz. Szöv. Balogh-Csiszár: Az új világháború térképei adatokkal. 1942. Balta Szilárd és Bende János: Kicsoda és mit akar lord Rothermere? Kecskemét, 1927. Első Kecskeméti H. K. Ny. Bangha Béla Örök élet igéi. I. II. Szentbeszédek és olvasmányok. Bp. 1934. M. Kultúra II. kiad. 1941. Bangha Béla A kereszténység és a zsidók. Bp. Stephaneaum. Bangha Béla: Eucharistika. Bp. 1938. Korda. Bangha Béla: Mo. újjáépítése és a kereszténység. Bp. 1920. Szent István T. Bangha Béla: Világnézeti válaszok. Bp. 1940. Pázmány P. Ir. T. Barabás András: A nemzetnevelés iskolája, Pécs, 1940. A szerző. Barabás Emil v.: A német nagyvezérkar jelenti... Bp. 1941. Szenkó-Cetr. Barabás Miklós: Balkán, Német-olasz-magyar villámháború. Bp. Szenkó. Baranyai Béla: Fapuskások. Bp. 1941. M. Cserkészszövetség. Baranyai Sz. Gyula: A zsidókérdés és megoldása. 1923. Bethlen. Baráth Tibor: Az országépítés filozófiája a Kárpát-medencében. Kol. 1943. Baráth Tibor: Magyar történet. 2. kiad. Bp. 1943. Centrum. Baráth Tibor: Magyar történet. Kolozsvár, 1941. Tud.egyetemi tört. int. Barcsay Adorján: A szabadkőművesség bűnei.- Palatinus József: Barcza Ferenc vit, dr.: Nemz. szocializmus. Kalocsa. 1934. Árpád. Barna Ferenc: Nemzetiszocializmus. Baross Szöv. Tagjainak Szövetkezete alapszabályai. Bp. 1938. Baross Szövetség Kedvezményes Vásárlási Címjegyzéke. 1940. Baross Szövetség alapszabályai U. a. Bp. 1940. Élet. 4

Baross Szövetség alapszabályai. Bp. 1938. Centrum. Baross Szövetség vásárlási címjegyzéke. Bp. Baross Sz. Valamennyi évfolyam. Barsi Dénes:Mezei füst. Bp. 1943. Stádium. Barsi Miska: Hát én explodáljak? Vidám katonatörténetek a ma háborújából. Bp. 1943. Barka Ferenc könyvk. Bartalffy János: Az értelmiségi Munkavállalókat Foglalkoztat Munkaadók gyak. kézikönyve. 1943. Koszó B. A. Bartha Ábel: Az álforradalomtól a nemzeti újjáébredésig. Bp.1920. Bartha Emma: A mezőgazdaság szerepe Mussolini gazdaságpolitikájában. Bp. 1942. Fráter. Bartha József Szabad-e Adynak szobrot emelni? Bp. 1939. Held. Bartha József: Faji elem és ker. szellem irodalmunkban. 1941. Bartha József: Faji elem és keresztény szellem irodalmunkban. Bp. 1941. Bartha-Kuszkó-Kovách-Kőszegi: Az Ady-kultusz: magyar öngyilkosság. Bp. 1941. Stephaneaum. Bartos Andor, szigethy: Istentagadók. Bp. Centrum. Bartos Lajos: Háború amazonjai. Sopron, 1943. Szerző. Bartóffy dr.-Kincsessy dr.-Schirilla dr.: Az értelmiségi munkavállalókat foglalkoztató munkaadók gyakorlati kézikönyve. Bp. 1943. Társ. Bartucz Sándor: Új hadak útja. Bp. 1941. Szerző. Bartunek János: A kis hazaszerzők. Körmend, 1929. Szlavik és H. Bartunek János: Az áruló karácsonya. Körmend, 1929. Szlavik. Bary József: Tiszaeszlári bűnper. Bp. 1933. Egy. ny. Bauer Róbert: A diadalmas műrost. Bp. 1944. Centrum. Bauhler: Hitler, egy népi mozgalom keletkezése. Bp. 1940. Nyilas Lap. Bácskay B. Béla: Rend vagy káosz. (Kultúrpathológia.) Bánffy Miklós: Emlékeimből. Bp. 1943. Révai. Bánki Emil: Magyar munka. Bp. 1944. Centrum. Bánki Emil: Testvériség! Szabadság! Egyenlőség! Bp.1939. U.É. Bánky József: Trianoni naptár, 1918-38. Diósgyőr-Vasgyár '38. Bányai Károly: Harminc év krónikája. Bp. 1941. Szerző. Kis Gy. Bányász László: Magyar járőr a Szovjet vonalak mögött. Zrínyi csop. kiad. Bárányné, Oberschall Magda: Művészettörténet. Bárdossy László: Magyar sors magyar feladat. 18 beszéd. Bp. 1943. EKN L. Bárdossy László: A programm vezérgondolatai. Bp. 1941. Nemzetpol. sz. Báthory Dagmár: A heroizmus az újabb német irodalomban. Bp. 1937. Minerva. Beck Ernst: A zuhanó halál. Bp. Mátyás János. Becsületszó. Filmvázlat. Daróczy József elképzeléséből írta Nagyiványi Zoltán. Kiadó: Daróczy J. Bp. Becsülettel a hazáért. Move-cserkészek előre. Bp. 1942. Vörösv. Belányi László dr.: Zsidóbújtatás. Előszó: vit. Endre László. Bp. 1943. C. Belohorszky Ferenc dr.: Az egészséges nemzetnevelés Németországban és hazánkban. Nyíregyháza, 1936. Bencs Zoltán: A munka alkotmánya Olaszországban. Bp. 1928. Bencs Zoltán: Magyar világnézet. Bp. 1939. Stádium. Bencsi Zoltán: Kik vagyunk mi? Turáni gondolat. Bp. 1941. Sz. Bencsik Béla: A német nemzeti szoc. filozófiája. Klny. Kecskemét, 1936. Bende István dr.: Húsz év a magyar fajpolitika szolgálatában. Bp. Benevolus dr.: A dohányutcai bombamerénylet tettesei. Bp. é. n. Ébredő Magyarok Egyesülete. Benkóczi D.-Kelen A. dr.: Amit minden evangélikusnak tudnia kell. Kecskemét, 1943. Üzenet kiadás. Benkő András: Visszapillantás a "MOVE Gyóni Géza irodalmi és sportegyesület" működésére. Bp. 1939. Új M. Élet. Benkő K.: Az 1919. évi június 24-i tengerészeti ellenforr. Bp. 1920. Heizl. Bente, Hermann dr.: Német parasztpolitika. Bp. 1941. Stádium. Beöthy Kálmán, vesenyői: Kakastollasok. Bp. 1938. Stádium. Beraud, Henri- Mit láttam Moszkvában? Bp. 1926. Pfeifer F. Beraud, Henri: Látogatásom Moszkvában. Bp. 1924. Berber, Fritz: Az amerikai semlegesség váltakozásai. Bp. 1944. Berdiaeff, Nikolas: Marxizmus és vallás. Bp. 1935. Kiss Z. 5

: Virraszt a magyar lélek. 1939. (Szintétizmus. ifj. Reformp. 1942.: Hogyan és mikor lesz boldog Nagy-Magyarország. Bp.N. Bisits Tibor: Háború a levegőben. Bíró Béla: A nyilaskereszt egy mozgalom szimbóluma.: Marionette. 1941.1938. 1919. Békássy Gyöngyi A vércsoportok kutatásának faji jelentősége. Mit tehet a honvédelem a fajerősítés érdekében? Bibó Lajos: Vitéz Thury György.: A házassági törvényjav. Bessenyey Lajos: A magyar néplélek válsága. Béldy Alajos: Európai Ifjúsági Szövetség. Bp. Bikkal Dénes: A magyar munkásság jövője. Bp. Mickiewicz Társ. Bobrow. Bp. (Valamennyi kiadás. M. Debrecen.) Bp. évfordulójára. Szerzői kiadás. Béldi Béla Nemzetszervezés.: Erdélyünk és honvédségünk. Csorna. Bp. Juhász Á. Pro Christo diákszöv. Bp. Stádium. Bp. Bp. nagybányai Horthy Miklós húszesztendős kormányzóságának tiszteletére az MTA összülésén. Liptay L. v. Bur. Zrínyi Nyomd. 1931. 1928. kiad. Bobrow. Bihary László A nevető gárda. v. Bethlen István miniszterelnöksége 10. érdek. Ir. Bp. Bikkal Dénes Totális állam. a "Méhely" B. W. márc. ny. Béldi Béla: Nézzünk szembe a jövőnkkel! Bp. 1928. 1937. ny. Bizó Béla: Hit és haza. A szerző. Bp. Bérczi Béla: Szibériai gyöngyélet. évi kárpátaljai felkelő harcokban részt vett tagjairól. 1941. Nikolaj: Az új középkor. Bp. J. 1935.: Egy jezsuita emlékei a kommunizmus idejéből. Szerző. G. Birkás Endre: Levelek Oroszországból. Bp. Vit. 1941. 1942.: Kozáksors.Bp. Össz. 1935. Könyv. Bihary László: Halványuló portrék. 1942. Z. Szerző kiad. Bp.-dr.-dr. Bocsári K. 1935. 1928. Beregi Béla: Gömbös Gyula és a "nemzeti öncélúság" gondolata. Stádium. Bp. Bp. 1943. Vladár G. Föld Jenő: Készül a háború. ifj. Korda. a német katona regénye. 1941. Béldi Béla dr. és Balás K. 1943. Bezerédy Zoltán. Bp. Bély Miklós: A Hitler-Jugend V. Bp. Bodnár István: Pozsonyi éjszakák. Bézy István: Szervezési és ügyviteli útmutató. 1944. és kiad. Bp.E. Bethlen G. Biró Z. 1935. 1941. 1942. Stádium. Mérnökök. Bernát István: A szociáldemokrácia és a bolsevizmus. Szeged. 1943. István Társulat. 1943. 1942. M. 1941. bezerédi: A jövő útja. 1941. Bevezetés a bajtársi életbe. Bihary László: A partizánok réme. Haladás. Kellner. Ravasz L. nyári viadala. 1943. Bobrow. Bethlen István gróf ünnepi beszéde 1940. Bp. 1938. A. Bikkal Dénes A fasiszta Olaszország.: Tatjana Petrowna. Egységes Párt. W. Bp.. Szt. rajzolta B. 6 .Berdjajev. évi nyugat-magyarországi. Beszélgetés Katynról. 1943. 1936. Beumelburg. 1935. Bp. vezérsége. Ak. Athenaeum. W. Debrecen.Rt Béry László dr. E. Bp. R. Gyóni G. M.-dr. Bp. Pécs. 1922. Centrum. Berkó István. Bp. Nyilaskeresztes Párt. 18-án. Bp. Pécs. Szerk: Berecz Sándor. valamint az 1938. Bp. 1940. 1943. Szeged. Klny. 1942. Kir. Szoc. M. v. Cserépfalvy. Bécs. előadójának és a MÉP vezérszónokának képviselőházi beszéde. Bp.-Kelemen K. Debrecen. Beregi Béla: Gömbös Gyula és a nemzeti öncélúság gondolata. Bizony László: A magyarországi bolsevizmus 133 napja.. Bikkal Dénes Külföldi érdekképviseleti államok és a m. Blaskovits Ferenc: Hogy volt. Blaskovits Ferenc: Két nap a pokolban. 1935. kiad. Bihari-Csontó: "202-43 jelenti" így harcolt a Donnál. Beszprémy Imre. 1943. Népművelés k.Reé. Zalaegerszeg. Békássy Gyöngyi: Tur-an-ki. hogy lesz. Bernát István: Szétfoszló demokráciák. Bp. könyvtár. G. Auróra. Eggenber. 1936 Bialoskurszki Ödön: Fajerősítő és Honvédelem. A Rongyos Gárdának az 1921.: Nemzetirányítás. Bp. Toke. Reé László. L.1942. Bp. 1935. F. Bp. Bosemüller. Stádium. S. Nemz. Bp. W. Berlini csata.. Berzy József: Hungarista állam.) Blümhen Izsák: A felsőbbrendű faj joga. A keresztény nemzeti liga nemzetpolitikai estjén elhangzott előadások. csop. Bernhard Zsigmond S. Danubia.. Bp. T. 1939.

Pécs. 1941. 1936. 1938.Bodó Jenő Három fogolytábor. Korvin M. Held J. Bokor Pál: Szegedországtól Magyarországig. 1940. Bolsevistaellenes kiállítás katalógusa. Szatmárn. 1940. Bosnyák Zoltán A zsidókérdés. Centrum. 1941. és a házasság. Held. Bogya János: Magyar birodalmi gondolat. 1941. Bozóky Géza dr. Bontha Jenő: A "Százas bizottság" története. Bp. 1941. 1937. 1941. Kell. Bornemissza Sándor: 23 évvel ezelőtt.Honv. Borbála Helikon. Bottai. 1930. Bosnyák Zoltán Antibolsevista kiállítás tájékoztatója. Bosnyák Zoltán A zsidó! Bp. Bombazáporban Európa kultúrája. Magy.: A finnek harca és a balti kérdés. Közművelődési. Borbély László: A tenger hősei. Bp. 1943. Ungvár. Held J. Bp. Bp. Bolsevizmus a parasztság ellen. Irod.: Élettér és gazdasági jog. A . Boróczy Kálmán: Forradalmi emlékeimből. Held J. Bonczos Miklós. Bogdán József: Utunk. A M. 1940. Magyarság. Centrum. Bp. Bozóky Lajos dr. 1942. Bosnyák Zoltán: Istóczy Győző a zsidókról.: Élettér: Új Európa! Bp. Bp. 1944. Bp. Csicsery-Rón. 1940. Egyetemi. Szabad S. Bosnyák Zoltán A zsidókérdés újabb alakulása Mo. Held J. 1942. Ath. Bp. v. 1938. M. Giuseppe: Az olasz korporatív állameszme és a munkaalk. Centrum. Bosnyák Zoltán Magyarország elzsidósodása. Bottai. Bozóky Lajos dr. 1942. Bodó Jenő: Rabtartó Oroszországban. Új Élet. 1924. 1938. Bosnyák Zoltán Prohászka és a zsidókérdés. Centrum. Bors József. Bp. Pártja. 1935. 1929. 1935-43. Subhas Chandra: Égő India. Orsz. szept. Bp. Bosnyák Zoltán: A magyar fajvédelem úttörői. 7 . H. Stádium. M. Bosnyák Zoltán Erdély 1938-ban. 1944. 25-i számában. Held. Bosnyák Zoltán Két világ harca. Bp. Stádium. Bp. Szeged. Bottai. Bosnyák Zoltán Istóczy Győző élete és küzdelmei. Bosnyák Zoltán: Harc a zsidósajtó ellen. 1924. Szerző. Bosnyák-Méhely: Fővárosunk elzsidósodása.kir. Csurgói kvt. Bp. Megjelent a Gyógyszerészeti Szemle 1943. Magyar-Olasz E. 1938. Bp. Stádium. Stádium. Bosnyák Zoltán"Botond" Keresztény Kereskedők Beszerzési és Értékesítő Szövetkezete. Bp. Forradalmak. Bp. P. Giuseppe A munka alkotmánya. Bosnyák Zoltán Szembe Júdeával! Bp. Bp. Borbély István: A szovjet és a kereszténység. 1928. 1939. Kaposvár. 1940. Bp. harcaink a keleti vörös pokolban. 1940. 1943. Move. Bose. Bp.: Mit láttak a haditudósítók Vörös Oroszországban? 1942. Bosnyák Zoltán A harmadik zsidótörv. Bosnyák Zoltán Harc a zsidó veszély ellen! Bp. Bp. 1941. Bosnyák Zoltán A zsidókérdés törvényes rendezése. Szerző. Makó. Bp. 1941. Bp. Bp. 1941. sem zsidógyűlölet. ellenforradalmak. Gondos.-on. Bosnyák Zoltán A zsidókérdés újabb alakulása Mo.Ludovika Akadémia tüzéro. Új Európa.1943. Bp. Bottai. Bp. Stádium. Bolsevizmus harca az Isten ellen. Bosnyák Zoltán Sem antiszemitizmus.: Napóleon. Bottai. Giuseppe Közoktatási reform. Bojadzsiev .: A táj és népkutatás szerepe a szociálpolitikában. Bp. Stádium. Botor Árpád: A láthatatlan hadsereg: Bp. Centrum. Boros István: Botcsányi Golgota. Stádium. Bp. 1940. A. Mezőberény. Bouhler. 1941. Állami ny. 1937. Centrum. Centrum kiad. 1942. Bp. és Lapk. Bp. Bp. Ladányi. Centrum. Szerk: vit. Szoc. Böszörmény Zoltán Vérem és oltárom. Giuseppe A fasizmus lényege. Szegedi Újn. 1941. Baja. III. Held. Bonkáló Sándor: Az orosz irodalom története I-II. Bp. 1942. Bp.-on. Cserépfalvi. Z. Bp. Giuseppe A fasiszta iskolareform alapelvei. Kultúrliga. Kv. 1941. Nemzetiszocialista munkaállam. Bosnyák Zoltán Az idegen vér.

Bp. I. M. 1912. kiad. Ciano gr. évi forradalmi mozgalmak és a vörös háború története.: A burmai pokol. Bp. 1940. Steph.. Bp. Buócz Elemér: A tengelyhatalmak gyarmatpolitikai törekvései. 1920. Cholnoky Jenő dr. Tokay István. Houston S.: Rabságunk kezdetén. vagyis a Csehpimasz. börtöneiben. Budapest Szfov. itt Moszkva beszél! Bp. Irredenta színmű 1 felvonásban. 1941. 1938. Burián Károly: A kereszténység és magyarság veszedelme. Corsi. 1922. Fáklya.-i zsidó liberális sajtó és a sz.é. Centrum. Az iskolaigazgatóság kiadása. Fritz Otto: Narvik. a Szöv. Centrum.. Hollósy. Brandenstein Béla dr. M. 8 . tanévről. Bp. 1922. Bp. 1944. Cornielle. Kultúra. Stádium. Bura József: Húzzuk ki a zsidókérdés méregfogát. Buza Barna: A kommunista összeesküvés.1922. Böszörmény Zoltán: Mit akar a magyar nemz. Bp. 1944. Bp. A gimnázium igazgatósága. René V. Boussola. F. Caesareus: A bp. 1943. Ker. Franklin. Briffault: A brit birodalom bukása. a turáni gondolat és a turáni népek ismertetése. Bp. 1942. 1941. Capistrano Vörös csillag a Balkán felett. Hogy kezdődött a zsiványdiktatúra. Brezina-levelek. Tevel. Bp. Cebrián Istvánné gr. Bp. Pécs. Csalánffy: Jön a Roosevelt! Bp. szoc. Gaea. valamin a talpbőr forgalmát és a borkereskedők kijelölését szabályozó rendeletek. Boris: A Cseka országában. Élet Ir.Turán Szöv. Csalánffy: Halló. 1939. Szerk. Klny. évről. Budaváry László Ifjúság a nemzet jövendője. Bp. T. Bp.) Bp.: A hivatásrendi társadalom bölcseleti alapjai. Buck Róbert: Így rohamoztuk meg Lüttichet. H. doberdói: A magyarországi 1918/19. gimn. 1942. A Szovjet új egyházpol. Georges du: Roosevelt felelőssége. Pallas. Chamberlain.kőművesség. Kiadó: Tokay István. 1942. Bp. Bp. Cederholm. II. dec. Bp. 1929. 1944. Pietro: A gyermekvédelem Olaszországban. 1937.C. 1930-32.: Beszéd. Szovjetoroszo.: A zsidók megjelenése a nyugati tört. Capistrano Báránybőrbe bújtatott farkas. Breit József. Christophe. Cartes: Dinamit Jack Dakarban.: A második arcvonal a levegőben. Csaba Jenő: A forradalom története Szegeden. Budaváry László: Zöld bolsevizmus. Ponty-utcai községi Hunfalvy J. Simon: A zsidó világszövetség veszedelme az emberiségre. '44. Bp.n. Bp. Bubulus (Kocsis Géza): A kismagyar út. Stádium. Chaldaus. Buza László: Nemzetiszocializmus Németországban. Busch. középisk. '30. Bp. Hungária? Bp. Forrás. 1941. 1941. Bp. A nyilas-kormány kiad. Bp. Budapest legyen nyílt város? Röpirat. 1941. és Ny. L. 1940. évkönyve 1942-43. Pécs. Nemzeti Élet. keresk. kiad. Hirdetőiroda. Urbányi. Breuil. 1944. Bp. Bretz Vilmos: Itt a döntés órája! Pécs. II. és Rákóczi-Koll. Róma. Budaváry Gyula: Mesél a bandura. évkönyve az 1942-43. Coudenhove-Kalargi: Sztálin és Tsa. 1943. M. Róvó Aladár műintézete. 1938. E. 1919. C. 1941. Capistrano: A vatikán bombázása és az angol közvélemény. Ladányi. iskolaévre.1940. Szeged. 1922. 16. 1938. 1942. 1939.ny. Kaszáskeresztes Párt.. Budapest Székesfőváros Leventemozgalma 1929-32. Bp.: Eszeveszett farkasok. Centrum. Nemzeti Élet. Bp. Brixton: A flotta lekésik. Népműv. Brunszvik Teréz kisdedóvó intézet évkönyve 1940-41. 1943.: A magyarországi Turán Szöv. 1939. Bp. Cipőt ki árusíthat és ki vásárolhat? A bőrtalpú lábbeli. mozgalom? Böszörményi Zoltán: (Röpirat.Böszörmény Zoltán élete. Cochenhausen. Sárpy I. Budaváry László: Kassai kriptában. Bp. célja. Nemzeti Élet. Cross. Budapesti Érseki kat. von: Német katonai szellem a múltban és jelenben. 1925. Budaváry László: Quo vadis.

1939. Városi. Császár G. Bp.: A második front. programm szerint. Csiky János v. Bp. Cserjési.Csankay István v. Csikós Jenő v. Pestszentlőrinc.Hungária. 1943.: A teljes Magyar Nemzeti Állam egészségügyi rendszere a MONE megvilágításában. Csonka-Balogh: Családvédelem a nemzetiszoc. Paulovits I. Bp 1939. Bp. Bp. Csiky János v. Csincsura Győző: Köszöntsük Erdélyt a sorsközösség szent érzésével. 1943. Kalocsai Néplap. Csekey István Északi írások. Zrínyi Gárda. k. 1923. Könyv és Lapkiadó rt. Stádium. zsidótörvény és összes végrehajtás utasításai teljes szöveggel és magyarázatokkal.1935. Csopják Attila: A magyar zsidóság sok és nagy bűne. Ld: Tabéry Géza: Két csillag k. Klny. Csák E. Bp.: A II. Győr. kommunizmus és kereszténység. Bp. J. 1941. Bp.: Katona leszek. Viktor: A magyarországi kommunizmus gazdasági leszerelése. vonatkozó jogszabályok. Fajvéd. Csányi Antal: A liberalkap. St. 1942. Bp.: Donmenti dalok. 1932. a Délvidéki Szemléből. Cser Imre: A kisember és a zsidókérdés. Bp. T. Kandó Gy. 1923. Csiszár Béla: Mussolini és Hitler. Csóka Lajos: A marxizmus alkonya. Vör. Bp. Csánk Béla: Jogászi hivatások a Harmadik Birodalomban. Pallas. és k. Bp. Bp. 1941. munkaállamban. Gergely. Népm. számából. Csikós Nagy Béla Nagytérgazdaság. 1941. A Cél. 1919.: Tizedik század előre. könyvny. J. A Cél. Csikós Nagy Béla A német honvédő gazdaság irodalma. Szeged. 1940. Nyilaskeresztes Párt. Lélek a vártán. A szerző. Csiky János: A fajvédelmi törvény és végrehajtási utasításai. Csernavin. Bp. Bp. klny.szoc. a Korunk Szava 4. Szeged v.: Zsidó magánalk. Bp. 1939. Csikós Jenő v. szülte munkanélküliség és nyomor leküzdésének elgondolása és a nemz. és Hajdu L. dr. 1939. Kalocsa. Hajnal ny. 1935. Kiadó: Fekete Pál. Szeged. Cselekedjünk! M. Bp. 1940 Singer és Wolfner.1931. rt. Csikós Jenő v. elbocsátásukkor járó illetm. 1940. Vladimir: A GPU országa. Bp. v. Bp. Cseh Ferenc: Propaganda. Bp. Korda. Csák László: Vér és láng között. Bp. Held. Bp. 1928. Csoór Lajos: Parlamenti beszédei 1935-39. 1942. Paulovits k. Bp. Versek. Császár Géza: A levegő cézárja. Szeged Városi ny. Bp. 1941. M.-ből. Klny. 1942. Bp. Kalocsa. Korunk Szava kiadás. Csikós Nagy Béla: A faj és a gazdaság viszonya az új német gazdaságelméleti irodalomban. Csák László: Nikoláj az első Bp.: Szociáldemokrácia. Csekey István: A Szovjet államszemlélete. Bp. Bp. 1920. Csávossy Elemér S. 1919. Szeged. Csernavin. Csikós Jenő v. Bp. Újságüzem. klny a Közgazdasági Sz. útmutató. Bp. Városi ny. 1920. Csiki Lajos: A magyarság évszázados harca Közép-Európa elszlávosodása ellen. Szerző. Csávossy Elemér S. Stádium. Kalocsai Néplap. Pfeifer F. Csik László. Kertész József. Csekey István: Észtország története a világháború után. Grill. 1936. Túl a Kárpátokon. 1941. Bp. 1943. Lármafa. Csikós Nagy Béla A szovjetgazdaság három Achilles-sarka. 1942. Csiszár János: Mindennapi kenyerünket. Cselekedjünk! Magyar fajvédelmi útmutató. A Szív kiadása. 1940. 9 . Vladimir A szovjetoroszországi koncentrációs táborok élete. Bp. Cserjési László: Szabadcsapat. Bp. Csikos Attila J. Cséry Dezso: Igaz szó a nyilasokról. 1942. 1942. Csekey István: A német vezéri állam. Csonka Emil Szálasi küzdelmeiből. Csikós Nagy Béla: Kapitalizmus vagy kollektivizmus? Szeged. Csonka János gépgyár leventéinek daloskönyve. Csikós Jenő v. Stádium. 1943. Csonka Emil: Szálasi országjárása. 1934. 1939. Bp. Bp.

Csűrös B. Dekker Endre felsőházi beszéde 1944. Bp. Bp. dec. R. Pósa Károly. 7-én tartott országos közgyűlésén (Egy. Darabos László: Politikai földrajz. Renaissance. Darvas János: Mit láttam Bulgáriában? (Útijegyzetek) Kassa. Csűrös Emilia B. Könyv. Nemz. Grill. 1918.min.'40. Imrédy B. Stádium. Czillei Géza: Riadó Afrika fölött. Dante. 1940. Deme-Keleti: Az ellenforradalom Vasmegyében és Szombathelyen. Heinrich: Tengerek rejtekútjain. Dr. elősz. és a délkeleteurópai államok együttműködése a mezőgazdaság terén. Csuray Károly: Ki a magyar? Bp. Győrött. M. Dánér Béla: A magyarországi zsidókérdés megoldása. Bp. Dell' Adami Géza: Megváltás Szibériából. 1942. Bp.Ker. Bp. Czakó István. Magy. Szentirmai Imre k. Szt. 5. István Társulat.A szabadidőmozgalom eredményei külföldön. O.Bp. Dau. 1941. hajók. Bp. Walter: A német bir. Dick Manó kiadása. Bp.Áchim. 1941. tev. Csűrös Emilia B.. István Társulat. Csűrös Lajos: Tengerek. Gárdonyi Irodalmi Társaság. Czakó István: A német birodalmi "Kraft durch Freude" mozg.: Az erdélyi kislány.Csuray Károly A faji lélek. Bp. Dávid Iván: Hazátlan voltam. Centrum. Rend. Bp. Bp. Pálfi-L. Franklin.Bp. Darányi Kálmán miniszterelnök beszéde a N Mikecz Ö. 1938.Gárdonyi Géza Irodalmi Társaság. E. Pártja nagygyűlésén Győrött. Hollóssy. Czillei Géza: Orosz mezők felett. Bp. Bp. 1943. 10 . Pártja naggyűl. Bp. 1941. E. Bp. Czillei Géza: A láthatatlan front. 1938. Szöv. Dr. Bp. közgazd. Bp. márc. B. Dávid István: 1942. Apostol. Dajkovics Sándor: A második évfordulóra. Eltűnt egy kislány. M. Vit. Érsekújvár. Egy kortárs vallomásai Erdély huszonkétéves szabadságharcáról. Bp. 1941. J. Bp. Dalok és levelek a rabságból. Kal. Darányi Gyula: Feladatok a nemzetvédelem terén. Bp. D'Andrea. Csűrös Zoltán: Magyar Tavasz. Csűrös Emilia B. Bp. Dajbukát Jenő: Szovjet-orosz egészségügyi viszonyok. Bp. Darás Gábor dr. Kalocsa. Dánér Béla: Új Magyarország felé. 1938. Dekobra: A hálókocsi angyala. II. 1925. 1938. háborúk. (Százezrek könyve. Bp. 1941.A tengelyhatalmak kultúrszoc. Czikle Gy.L.és Lapk. Csűrös B. 1941. Czikle Valéria: Három világ.1938. Nem. Czabafi András v. igazságügym. Bp. 1939. Bp.) elmondott ünnepi beszéde. Pázmány. 1941. N. Kassa. 1919. Sárkány.1942 Dajka András: A magyarság legnagyobb hivatása. Bp. 1941. Bp. beszédei a társadalmi és gazdasági élet egyensúlyának hatályosabb biztosításáról szóló törvényjavaslat képviselőházi biz.: Lexi és a vörös kereszt. Czakó-Marjay: Az Olasz birodalom szabadidő-mozgalma. Budai-Bernwallner. D'Agostino. Ugo: Mussolini századunk motorja. Debrecen vörösre mázoltan. márc 5-én. Csűrös Emilia. Stephan. Bp. 1942. St. Valéria: Bujdosó oroszok dalai.n. é. 1940.) Bp. Darás Gábor dr. Bp. Sátoraljaújhely. Bp. Darányi Kálmán miniszterelnök beszéde a N.1942. Czakó István: Jelentés a hamburgi "Freizeit und Erholung" világkongresszusról. 1940. Czakó István. 1933. M. Bp.1944. 1931. Vajda. Emilia: Kalotay Margit. 1930. M. Darré. Bp. Dániel Béla: A magyarországi zsidókérdés megoldása. a háború alatt.: A rutén kérdés tegnap és ma. Dante. Debrecen. Orsini Paola: A gyarmati kérdés az új rendben. Bp. Függetlenség rt. Bp. 1940. Demeter Gyula: Béke a német győzelem után. Emilia Kalotay Margit esküvője. Dajkovics Sándor Évfordulóra. 1944. Doros F Darányi Kálmán beszéde a N.: Trianoni strófák (versek). Bp. Bp. Új Idők. 20-án. Szt. V. 1942. 1938. Írta: névtelen. Demeter Ödön: Fasiszta forradalom. 1926. Stádium. Kislányból nagylány. Dante. 1942. 1942. Klny. Mit kell tudnia minden magyarnak a ruténekről. 1942. 1938. vitájában. Jaross A. 1920.

1938. M. Bp. népműv. Zrínyi csop. Vajda. Könyvk. Doros Gábor: A magyarság életereje. 1942. Farkas. Bp. Stádium. 1920. n. A. Dömötör Gyula Ferenc: Kémek és szabotálók elleni védekezés. 1934. Doros Gábor: Javaslat a faj. 1942. Dezső Gyula Új irányok a német családjogban.: Mo. Szerző. Dénes István: Turul! Reformot! Bp. '41.) Kiadó: dr. dr. 1942. Székesfv. Reé László. Dienes Andor: Tavaszi portyázás. Dövényi-Nagy Lajos: Vérrel folyó Kubán vize. Dettmann. Bp. vagy tervgazdaság. Vitézi Rend. 1920.. Kecskemét. Bp. Domokos László: A Baross Szöv.: A "HE 114" bajtársai. Lily br.Deméndy Miklós: Cserkészpróbák könyve.Kis ezüst. Kecskeméti Jogakad.: Bízzatok a magyar ifjúságban. Dietz Károly dr. M. Győzelemig. Dienes Gyula. intézkedésekre. '42. (Százezrek könyve. Bp. 1941. szerepe az 1920. Érsekújvár. Dezső Gyula: A magyar katona tudja miért harcol. 1939. Bp. Duillet: Moszkva álarc nélkül. 1938.! Újvidék. Dezső Gyula: Őrségváltás. Dövényi Nagy Lajos. Bányai és V. Dési Endre: A magyar revíziós mozgalom. 1944. 1943. Z. Dövényi Nagy Lajos Tarnopolból indult el. Egy gépágyús üteg előretörése a szovjet elleni háborúban. Dienes Gyula. Centrum. M. Kecskemét. Kassa. 1941. Debrecen. Hellas. Cserk. Dövényi Nagy Lajos És üzen az élet. Bp. Dezséry Endre dr. Bp. Bp. Bp. 1941. Stádium. Pfeiffer Ferdinánd. A. Bp. Bp. Dezső Gyula: A magyar Ikarus (v. Bp. Diószeghy Miklós: Horthy Miklós élete. Bp. Dinter: A vérontó bűn. Dövényi Nagy Lajos Felhőszakadás. Bp. dec. Gyöngyös. Kertész. Turán füz.: Mo. Athenaeum. Dezső Gusztáv: Dünkirchentől Moszkváig. 1941. 1938.1942. A. Dienes Andor: Az ismeretlen front. Dövényi Nagy Lajos: Emberek a fergetegben. 11 . Dövényi Nagy Lajos: Álló víz. bizottság kiadása. 1941. Dr. 1942. Dittner János dr. Hung. Nemz. Bp. 1941. Dövényi Nagy Lajos A Kaganovicsok. 1941. Közp. Bp Domokos Pál: Magyar feltámadás. Bp. 1931. Megtiportak. Kecskemét. Szerző Dezső Gyula. Turul. Horthy István). Stádium. m. a magyar gazdasági életben. Duce 1942. Dopalovoro. "Wiko" litogr. Dövényi Nagy Lajos Szigettől Zágonig. Dienes Gyula: Kárpátoktól a Donyecig. M. Rátz.: Októbertol-augusztusig. Panth. Doros Gábor A család. Dövényi Nagy Lajos A pekingi titok. Bp. Paizs G. Bp. vit. Klny. Bp. Centrum. Bp. Achim. gazdasági lehetőségei csak az európai térben érvényesülhetnek. 1943. család és népszaporodás védelméről szóló törv. Bp. Dövényi Nagy Lajos Ősztől-őszig. 1922 és 1942. 1941. 3-án tartott beszéde. Sajtó. 1944. Bp.. 1941.: Horthy Miklós. Dunavölgyi hitrege. Népműv. Bp. Bp. Drózdy Győző: A zsidóság és a bolsevizmus. Áchim András. 1942.Háború és kultúra. évi lengyel-szovjet háborúban. Athen. Stádium. Diamant: Szabad gazdasági rendszer. 1943. 1942. csop. Domonkos József: Rablók barlangjában.és fajvédelem társadalmi feladatai. Bp. 1941.. Dövényi Nagy Lajos: Párbaj a tengeren. Doblhoff. Diplomata: Szfinx titok nélkül. Dolgos-Magyarász-Várady: Korszerű magyar gondolatok. 1942. Kecskemét. sor.Vérben és vasban. Franklin. Stádium. é. Divéky Andor: Kenyér-törvény. évk. Érsekújvár. Stádium. Bp. 1942. 1942. Divéky A. 1941. Bp. '43 Délvidéki emlékkönyv. Szerző. E. Divéki Andor: A zsidókérdés európai megoldása. I. H.Cs. 1941/42. 1941.Háborúban jártam.

Erdélyi József Toldi-kéz. Bp. Színre alkalmazta. Sárvár. Magyarság. kiadása. Magyar Élet kiad. Eöttevényi Olivér: Mussolini politikája. 1940. Erdélyi József Örökség. Endre László Hatalom és igazság. Dwinger. Magyar Kórus kiadása. Kassa. 1943. 1940. 1937. Keresztes-Fischer F. útja. számából.Közműv. t. Bp.és leírása. ker.: Magyar politika. a Tiszántúli Gazdák 1937. v. gr. Bp. Egyesült Nemz. Egyed István.1942. 1942. Nordland. Első nyilasgyűlés Mezőberényben.M. 1943. v. Egan Lajos id. Centrum. 1942. v. 1940. Buzárovits. Antiqua. A "Rongyosok" hősi küzdelme. Egy halálraítélt nemzet. Sopron. v. Debrecen. 1942. Bartha K. London-Berlin-Párizs.. Edvi Illés Zoltán: Kishaszonbérletek létesítése az igénybevett zsidóbirtokokon.. belügym. A Turul Szöv. Turul. Ellenforradalmi Iparos Csoport 1919"EMKE" naptára 1943. Az. Bp. 1933. vit. Bp. tört.. M. Erdélyi József Örök kenyér. évi XV. Bp. 1943.: A mechanizált orosz kollektív gazdálkodás. Egy év a nemzet életében1938.-i. Ernst F. Erdélyi Ernő: A mi utunk. Bp. Hollósy. Egyény Károly: Feleljen. Bp. Egyet.: Török J. Minerva Rt. 1942. A budapesti ellenforradalom és a MONE. Bp. Egy vidéki páholy titkai. Szittya. Reményi-Schneller L. 1929. Bp. Tájék. Az. kir. Erdélyi József: Emlék. Emlékezzünk vértanúinkról. Bethlen. Magy.1910 Egry István: Magyarság és labancság. 1931. 1936. ny. pécsi kerületének kiadása. 1941. Korányi M. A Turul Szöv. története. 1941. Endre-Kampis: Ezer év Pest vármegye földjén. Előpataki: Aforizmák a zsidókról. 1944. 1938. 1929. kiadása. K.N. Endre László: A berni per tanulságai.... Szoc. Bp. 1941. Teleki M. 1923. Bp. 1942. 1938. Finn Tár. Az. Szálasi úr! Bp. 1935. Bp. Dücső Csaba: Nincs kegyelem. Párt programmja. Bp. Az E. 1939.Bp. Kalántai. Endre László: A zsidókról. Emlékezzünk. és 4. 1942. Pécs. Emberbőrbe bújt bestiák.európai politika. Esztergom. Erdélyi József Fegyvertelen.. Eöttevényi Olivér dr. Egyedi Balázs Dénes A rongyosok felvidéki harcainak tört. VII. Kolozsvár. Ecsedy-Kazay József: Prágától Miskolcig. 1944. Szeged. Lajos. mint az ezeréves Mo. Egyedi Balázs Dénes: Harminckettesek előre. Miskolc.1942. Stádium Rt. Keresk. Eperjessy István: A Horthy M. Jaross A.Egyesület Ellenforradalmi Iparos Csoport 1919. Stádium. Bp.: Finnország szabadságharca. A Turul Szöv. Stádium. beszédei. 1943. Hóman B. sírásója. Röpirat. 1921. Bp. Bp. 1941.: A zsidókérdés Magyarországon. Erdélyi József Halad az ék.Dunántúli (Bachó László): A zsidó. Esztergom. Held. rt. Epol ankétja a fajvédelmi törvényjavaslatról. Magvető könyvtár. Pirospöttyös kisasszonyok. 12 .. E. sz.-cikk. Erdély a magyar képviselőházban. kiad. Egyszáznégy katonadal. Bp. Bp. Bp. E. 1942. Bp. Kolozsvár. Erich Edwin: Viszontlátás Szovjetoroszországgal.világpolitika. Erdélyi Tibor: Aki velem nincsen. útja. Szerző kiad. Bp. 1911. Bp. Harc. 1919. füzetek. 1936. 1942. zenéjét sz. Cr. Klny.K. Erdélyi Lövész Naptár 1942. Bp. Emilius: Ezer év vagy a Magyar Nemzet tragédiája. Kolozsvár. gr. Gödöllő. Bp. P. Bp. Eleméry József: Levente bajtársi szolgálatok.L. Enyedi Balázs Dénes: Örök katonák. Held. ellenem van. 1944. Varga J. 1943. 32. 1936. 3. May-nyomda kiad. Egy év a nemzet életében: Teleki P. célkitűzése. Fráter. Erdélyi Ernő: A mi utunk. Erdeös László. Juracsek Egyesült Keresztény Nemzeti Liga alapszabályai. Antal I.. Emese levente-leánykönyv. Egy zsidó nyilatkozik. Dr. Levente Sporttelep tört.. Bp. 1942. Erdélyi János dr. Turul. Elmhurst. Bp.: Trebitsch Lincoln és a bolygó zsidó. Bp. p. 1942. v.

M.: Horthy István. Evva Ernő: Nyugalom a viharban. 1941. párt szerv. Grill.. vit. Európa válaszúton. 1941. Nino: A fasizmus agrárpolitikája..Bp. Erdélyi P.: Vikár B. Faragó László: Frontharcosok a magyar sorsközösségben. dr. Bp. Bp. klny. 1944. Debr.k.Délvidék visszatérése.Erdélyi kérdések.1942. Fall Endre: Mit tett a fasiszta Olaszo. Bp. 1937. Béry László. Orsz. II. §-ának büntetőbírósági joggyak. Hivatássz. Egyet. így akarjuk. Bp. Fall Endre dr.: Szovjet Oroszország. 1937. Bp. 1925. Ébredj Európa. Falusy Nándor: Két év naplója. Kolozsvár. k. Mo. Erdélyünk és honvédségünk. Centrum. az Olasz szemléből. Bp. Faragó Ede v. 1930. 1936. N. Bp. A Vitézi Rend Zrínyi Cs. Stádium. ifj. Pécs. Bp. Bp. Bp. Bey: Egy ország tragédiája.'33. 1943.az Olasz szeml. Új Auróra. Szeml. 1941. Sajtóvállalat. 1941. Ébredő Magyarok Egy almanachja. Magyar revíziós Liga.. M. Eszterhás István: Nemzetpolitika. Faluhelyi Ferenc: Mit köszönhet a nemzetközi jog Olaszországnak? Bp. Bp. Bp. 1933. Taizs. Szalai. Bp. és ügyviteli. 1941. Szerk. Regény a numerus clausus mellől. kiad. tc. Sugár. K. Ezt akarják a nyilasok! A Nyilaskeresztes Párt orsz. C. Élet a magas északon. Bp. Eszterhás István: Muszkavezető. Szerk. Stádium. Everard. Nyilaskeresztes Ifj.1942.. Igazságot Mo. Eszterhás István A gébic.. II. Ford. XV.Benárd Géza.-ért? 1940. Bp. Az 1941. Liszt Nándor. Bp. Kispest. 1938. A.: Légiháború Spanyolország fölött. Ford. Ébredő Magyarok Egyesülete. Bp. Ezt akarjuk. Bp.1941. Centrum. Franklin. 1940. Bp. magyar kérdések. A magyar nemzeti újjáébredés mozgalmának célkitűzései. 1938. Bp.: Mi a hivatásszervezet? 1940. Faluhelyi-Regős-Simone: Magyar-olasz tanulmányi ankét a fasiszta állam rendszerről. Centrum.: v. Az. 1938. a Szoc. F.. Magyar Jövő. Fajvédő szocializmus. 1928. Bethlen. erdélyi lövészkerület. Rózsás József és v. Ébredő Magyarok Egy alapszabályai és fegyelmi rendtartása. Bp. Szervezet. 1944. Diákszöv. Éles Zoltán: Nippon-Gaál Zsigmond: Üdvözlet Japánnak. 1944. évkönyv 1944. Könyvb.1942. Bp. 1937. Európa válaszol. Harmathy ny. Eszes István: Osi nyomok. Az. Bp. István. vit. Fajvédő szoc. Európa és a bolsevizmus. Klny. Falchi. 1944. Erdélyi lövészkönyv. évi dec.: Jugoszlávia összeomlása. Essad. IX. Esterházy Miklós gr. 1943.: Öntudatos magyarság. A. Európa ereje győz. Szalay Sándor. Észak-Kelet-Dél és Nyugat. 20-án tartott előadásai. Ébredő Magyarok Egy. Erdő Sándor: Kárpátaljai emlékek. Pécs. p. Grill. Pécs. Fajvédelem és a házasságkötés jogszabályai. 1921. Franklin. Szt. Falusy Nándor: Szent István évi karcolatok. ifj. 1932. Rev.: Emléklapok 1918-19. Bp. 1943. kiadó: Bolgár Gy. Bp. 1940. gazd. Held. Tarlótűz. Közp. Bp.: Dienes Gy. Fabinyi-Makay: Programbeszédek. 1943. Farkas György Moszkvai találkozó. És eljő a nap. 1942. Bp. 1926. klny. 1942. Európai gazdas. 1943. Farkas György: A hivatásszervezet megalakítása és vezetése. 1937. Debrecen. Bp. Fabinyi Tihamér: A polgári perjog újjászületése a fasiszta Olaszországban. A Függ. L. tábortűz. 15. Bp. 1939. Bp. 1942. 1935. 1941. Faragho Gábor. Bp. M. Fajvédelem és büntetőjog. Ezt akarják a nyilasok! 1939.-nak! 1933. 13 . Stádium. Erdődi Mihály. Farkas György. Háború vagy béke. Faragó Ede v. Nemzetvéd. Fajvédelmi törvény és végrehajtási rendeletei. Springer. 1937. 1925-28. Cegléd. 1939. Bp. És mégis győzünk! Bp. együttműködés. Bp. fegyelmi szabályzatai. Fajgyalázás. Bp. Négy előadás az elszakított magyar részekről. 1937. 1941-42.

Bp. Fencsik Jenő: A rutén kérdés. 1936. 1942. Bp. Elmélkedések és imádságok. ("Röptében a világ körül" c. rt. Fehér Tibor: Ütött az óra. Farkasfalvy Mauks Endre dr. Veszprém. Hermann: Bolsevizmus és zsidóság. Géza: 1000 nap és ami mögötte van. 1936. Bp. 1937. Felvidékünk. Légrády. A. Pécs. Ford. Dunántúl. Budai-Bernwallner. 1939. 1941. Bp. 1942. Haladás ny. 1941-42-es hadjárat német tudósítók cikkeiben. 1942. Előszó: Augusto Turati.Farkas György: Hol a parasztság helye? Bp. klny. 1940. Castaldi. Fábián Béla Oroszország kialakulása a bolsevizmus alatt. Fábián Béla 6 ló. 1921. Társ. Bp. Fehér Tibor: Lidérckirály. Felvidék tört. Egyetemi. Fegyverszünet 1918-1940. Bp. 1943. Farkasné Kárpáti Irén: Magyar sors. 1939. Fehértájy Tibor: Hitler élete. 1942. ankét iratai.v. Jupiter.) Farkas István: A levegő titánjai. Farkas János. Bp. Nagylétaliget. kiad. Fegyverben. Centrum. 1940.n. ifj. Fenczik Árpád dr. 1944. Kecskem. Vitézi Rend. Pécs. 1938.) Bp. 1939. honvédségünk. Farkas Gyula: A magyar szellem felszabadulása. 1937. Farkas István Az égbolt lovagjai. Magyar Szeml. a visszaszerzett és még visszavárt. Bp. Farkas József: Az erős kéz. Ferenczy Ödön: Harc a kémek ellen. Bp. 1937. 14 . Fel. Mefhosz.Fejes kiad. Bp. Bp. Farkas Gyula Az asszimiláció kora Magyarországon. Szerző kiad.: Javaslat a dunai nemzetek aktuális problémáinak megoldására. Debrecen. 1940. A spanyol polgárháború. é. Bp. Stádium. Bp. A. 1942. Athenaeum. Farkas István A titokzatos Távolkelet háborúja. Feketekuty Béla: Új magyar korszak előtt. Stádium. Hódm. C. Farkas István A ködbeborult Anglia. Sárospatak. A trianoni béke története. L. Fehéri Armand: A vesztegető forradalom. Szigetvártól az Országházig. Fasizmus és munkásság. 1920. 1934. 1940. Fasizmus eredete és fejlődése. Bp. 1935. Fazekas Jenő: Észtország bolsevizálása. 1929. Bécs. Kecskemét. Felvidéki mártírok és hősök aranykönyve. Hírl. Stád. '38. Párt részletes programmja. szerk. Farkas György: Kobrini sortűz. Ifjúsági r. Szemes. N. Asbóth. 1936. Festetics Sándor vezetése alatt álló M Új irányok felé. Fehst. Bp. Szoc. Fehér pokol.: Mindszenti B. Bp. Dolg. Fábián Gyula: Táborozás a Balatonnál. Fábián Béla Az orosz pokol. 1924. Csendőrségi Lapokból. A. mai élete. 1940. Feith Jenő: A vörös ochrana. ford. 1934. Fejes Ferenc: Népdalok. Bp. ny. 1943. Stádium.: A kárpátoroszok múltja és jelene. Bp. Ifjú Polg. Bp.. Veritas. Vásárhely-Makó-Szentes rémnapjaiból. Bp. Stádium.. Ferdinándy Mihály: Középeurópa. Cserépfalvi.H. Fejérváry József: Szamuelly halálvonata.O. M. M. Veszprémi Egyházm. Kaisha. Bp. Bp. Festetics Sándor vezetése alatt álló M vezetése alatt álló M. Farkas István Franco életrajza. Kertész. Farkas István: A mai magyar ifjúság nemzeti öntudata. Athenaeum Szebb Jövő k. Bp. Festetics Domonkos gr. A szerző. 1941. Felvidék. Felszabadulás naptára 1944. Dante. 1936. Bp. Cserépfalvy. Pécs. Farkas István: A Lisina halottjai. Bp. ny. Bp. Kaposvár.: Rökk Istv. 1940. Bp. országgyűlési képviselő cikkei és beszédei. A szerző kiadása. Fejér Lajos: Zsidóság.h. Népműv.. Centrum. Fekete P. Fekete István: Zsellérek. Úmú.: Ragyogó csillagok.: Bosnyák Zoltán. 3. (Hirdetései miatt. Bp. 1942. melléklete miatt. Fern Atanáz: A zsidó rituális gyilkosságok igazi okai. 40 ember. Fasiszta államrendről tartott magyar-olasz tanulm. 1942. Új Élet regénytár. Fábián Béla: Oroszország pusztulása a bolseviki uralom alatt. Centrum. Róma. dr. 1938.

Bp. Bp. M. E. Held. Bp. Hans "Függetlenség" napilap kicsinyített légi kiadása. Bp. Danubia. 1926 és 1943. Bp. 28-án. 7. Franz. Stád. Stádium. Ford. m. Ifj. A. Bp. France. kft. Társaság. E. Népművelő Társ. Fraccaroli: Vörösek és fehérek. 1941. Japán hangja. Röpirat. Emese k. 1942. Bp. Anglia. Bp. Könyv. Bp. k. Fiala Ferenc: A nyilas egységtárgyalások okmányai. Centrum. Fricke. Freisler. Pozsony. Földvári Béla dr. Werner: Így épült a Siegfried-vonal. Bp. kiad. kiadványa. Bp. Összetartás. Fleissig József: Szibériai napló. az újságíró. 1917. Bp. Roland: Az új Európa jogrendjéről. Forradalmárok egymás között. Levente Hírközpont. "Wiko" k. 1943.-Kézdivásárh. Athen. Bp. revízió.1944. 1942. István. sz. 1940. Kispest. 1937. Közm. n. évi VI. k. Bp. Ny. 1943. Finnországi napló. Stádium. Földi István: Felszabadulás. évi IV. Szoc. (Magyar leventék utazása a háborús Suomiban. 3. Férfi. Magyarország feldarabolása és a szabadkőművesség. és h. Bp. Forzano: Száz nap. 1934. Keresztény Nemzeti Liga. Magyar-Német Társ. Francia vezérkar titkos okmányai. Fiala Ferenc Így dolgoztak. 1935. Bp. 1934. Irod. Finck. Bp. Bp. Bp. 1941. Bp. Függetlenség évkönyve 1942. Bp. XII. 1938. K. 1942. 1940. A. Bánsági ny. Közp. Bp. 1942. A Magyar-Finn Társ. Ford. Forell. A modern gazdasági élet megszervezése.1920.) Bp. S. 1943. Sajtóvállalat. Freesz József: Hivatásrendi gazdaság. tc. Klny. Bp. Pázmány P. Ker. Berthold: Anglia a világ kalóza. E. Arnaldo: Magyarország a bolsevizmus alatt. Franz. könyvkereskedés. 29-én és 30-án tartott szabadkőműves kongresszus. N. Fiala Ferenc A vörös kalapács. Fluck András: A német birodalom alkotmánya. A Párizsban 1917.: Legitimizmus.: Mölders. Riport. 15 . Franklin. Tusnádf. 1943. kir. Tarka regénytár.) Bp. Révai. Miner. Fried Ferdinánd: A világkereskedelem jövője. Otthon. Centrum. 1942. Centrum. Földes Gyula: Mit kell tudni a kereskedőknek a zsidótörvényről. Fiala Ferenc Erdélyi levelek. Flórián Endre: A repülés hősei. 1943. Bp. Bp. Fiala-Nyékhegyi: A magyar sajtó igazi arca. Franklin. Funk. Féja Géza: Magyar irodalomszemlélet. Bp. Magyar Élet. Artur: Gyarmati hadviselés Európában. Hans: Stuka az égő pokol felett. n.Festetics Sándor vezetése alatt álló M. 1942. Fodor József: Feltámadunk. Révai. Függetlenség évkönyve. J. a Signalból.és Lapkiadó rt.: Az orosz titok. 1939. Szenkó. Fritz v. Kereskedők könyvtára 6. Finn kék-fehér könyv. Függetlenség kiad. Fiala Ferenc Válasz az áfiumokra. Bp. Bp. Párt küzdelmi programmja. Fraccaroli. Sylvester. 1920. 1941. Bp. Földalatti összeesküvők. Forradalom vezetői. restauráció. Bp. Flüggen. é.: Az 1939. Földes Éva: Mussolini. Stádium. 1941. Bp. végrehajtása. Franciaországi hadjárat 1940. Szoc. Pécs. Flack. (Fogságom és szökésem. Új zsidótörv. Franciaország. eszközei és haszonélvezői. Bp. Sz. Stád. Japán. aki látta Sztálint. Bp. Fricke. Forzano Caesar. Bp. Fodor Ferenc: Magyar föld. A nyilas-kormány k. magyar élet. 1921.: A vörös bilincs.'44. Finnek titka. 1942. Centrum. Henry: A nemzetközi zsidó.: USA. 1941. A. Figyelj ide te hiszékeny magyar! Röpirat. Kassa. Forrai Sándor dr. 1942. Benkő Gyula cs. 1937. 1940. Bp. A. május 10-től június 23-ig. Jecht: Európai gazdasági együttműködés. Stádium. Bp. Vöröskereszt. Kongresszusok. A. 1935. 1920. Auswärtiges Amt 1939-41. Forbáth Ferenc: Szibéria poklában. 1943. 1940. Bp.

1945.-Vándor K. és a proletárdiktatúra áldozatainak meggyilkolása. 1940. Gayda. Gayda. Sopron. Gehrig Oszkár: Bombazáporban Európa kultúrája. Gergely Pál: Székelyföld mindig zöld. Bp. 1923. Gábor Á. Garay Lajos: A pécsi m. Gerő Sándor: A tűzharcosok útja. Antonio. Gál Imre A magyar kommün története. Géber Rezső Ádám: Az 1939. Bp. Gaál Jenő: Kényszer-kivándoroltatás. Renaissance. Bp. Fülöp Béla: Kereszténység és kommunizmus. Gáspár Ármin: Oláhok bűne. k. 1939. 1930. Geréb Árpád: A Kárpátoktól a Dnyeperig. Róma. Gayda. 1932. Gál Sándor: Németország nyersanyagtermelése számokban. a kémnő. Klny. Csáky. füz. Stádium.Sz. 1942. Gerő Ernő: Fajvédelmi házasságkötés és házasságbontás. Gáspár Jenő: Az 1942. Győr. Gellért Vilmos: Az óceán hősei. A szerző. 1938. Gál Imre Polgár a viharban. Geöcze Sarolta: Az ezeréves ország. Fűrész Mária: A zsidók kereszténygyűlöletéről. Nyilask. Bp. Máté." 1940.és hajógyár rt. Bp. N. Bp. Gády Béla: A munkás a fasiszta Olaszországban. 1942. 1920. Virginio: Az olasz-francia ellentét. az "Egyetemes Philológiai Közl. Bp. is az Úr nevében. Gábor Áron: Magyar haditudósító túl a Sztálin vonalon.: Vörös bilincs. 1920. esztendő története. Sopron. szakirányú iparostanonciskolájának 1940/41. Gabányi József. Bp. Bp. Gallus Sándor: Nép és föld. 1941. Bp.Führer és népe: A Führernek Németországért és a német népért végzett munkásságáról szóló könyv. Bp. George. Bp. A m. évkönyve. 1942. J. Ganz és Tsa. tc. Villamossági. BudapestKaposvár. Szerző. A szerző. 1943. olysói József főherceg tábornagy élete és működése. Gazdag Lajos-Szabolcs Árpád: Mezőtúr és Túrkeve a forradalmak alatt. Bp. 1927. Stádium. Novissima. 1922. Bp. Gergely Ádám: Itt végződik Európa. Achim. 1936. Bp. propaganda. Bp. Gábor Géza. 1937. Bp. 1941. Athenaeum. honvéd hadapródiskola története. Bp. Pécs. Könyv. 1942. vagon. 1943. Franklin. Az "őszirózsás" forr. Debr. Gádor István: Egy névnap története. 1924. Gál György: Marion Duncan. Gálffy Bódog: Tűz. Gáspár Ármin: "Erdélyért" hóhérok és mártírok. 1941. 1938. A szerző. 1942. 1942. 1941. R. L. Virginio Mit akar Olaszország? Ford. Gábor Géza: A fajkérdés és a magyar faj. 1940. Mérnökök. 1937. Steph. Virginio Roosevelt félrevezette népét. Ho. Bp. Gáspár Jenő: Az 1943. Held. Garamszeghy Sándor v. 1941. Bp. Bartha Miklós Társaság. Glória. k Gamma Finommechanikai és Optikai Művek Rt. Bp. Gabányi József. Stádium. Testvéreink szabadságharca a sajtó tükrében.Nemz. Bp.: Láttam a finn csodát. Ganz Á. Bp. Makkay L. esztendő története. Bp.és Lapkiadó rt. Duna. 1928. Új Auróra. kir. Gál Imre: Mit termel a Harmadik Birodalom. És mégis győzünk. 1943. Bp.: Widmar.-Szerelemhegyi E. Lingua. Ifj. Humoros költői elbeszélés a kommunizmus korából. szemléltető magyarázata. Bp. Gabányi János: A magyar nemzet története. Füzesi Árpád: Tanulmányút Hitler Birodalmában. Bp. olysói: Mártírjaink. zsidótörv.: Az irredentizmus. Gáldi László: Mussolini és a modern olasz stílus. évről. Juhász A. I-II. Gellért Vilmos Szovjetamazon. Centrum. f. Gellért Vilmos Sértő Kálmán élete. Erdélyi Férfiak Egyes. évi IV. 1941.Feltámad még Magyaro. Szerző. évkönyve az 1940/41-1942/43. Gaskó Dezso: Finn-magyar kapcsolatok. Centrum. Bp. 1943. Kapisztrán. kiadás számára átírta Höpp Henrik. gép-. 16 . Bp.: Jud Süss. Bp. évi II. Gábor Géza dr. Előszó: Antal I. i. sz. V. Magy.-Bp. k. 1943. köt. Géczy Gyula: A német hadsereg rendfokozati jelzései. lelki és testi megkínzása. Bp. Bp. 1939.

A Gyenes János: A Turul Sz. Bp. Egy. Stádium. 1932. József dr. Szabó és Uzsaly k. Febr. Görgey Aladár: Nemzetvédelmi útmutató. E. Gockler Lajos: A nevelőoktatás vezérkönyve. Berlin. 1937. Gömbös Gyula A nemzeti öncélúságért. Centrum. Bp. A. Bp. Gravácz Ferenc: Száz oldal háború. Ghyczy Béla: Magyar mezőgazdasági idénymunkások a német-birodalomban. 1932-35.-ról és ellenforr. Stád. Gömbös Gyula: Egy magyar vezérkari tiszt bíráló feljegyzései a forr. 1937. 1943. munkássága. Kommunizmus álarc nélkül. 1943. Hódmvh. Győri I. Hornyánszky. Göbbels. Gömbös-kormány nemzeti munkaterve. Bp. Tokay István. Müller. 1942. Bp. GyOSz vakmerő rohama a jobboldali Magyarország ellen. 1920. Bp. József dr. 1935.: Kun Béláék 133 napos rémuralma.Ist. Grieger Miklós: Népkirályság és diktatúra. Szolg. Athenaeum. Miénk.: Fiala Ferenc. Bp. Gratz Gusztáv: A bolsevizmus Magyarországon. az 1936.-ról. Gratz Gusztáv: A forradalmak kora. Gyomlay László: Felvidéki kis magyar diákok. 1935. A zsidók akarták a háborút.-be tömörült Hollós M. 1943.1940. 1941. korlátai között.A. évi nürnbergi pártgyűlésen tartott beszéde.-Vári dr. 1942. 1937. József dr. Kis Gy. Kertész. 1935. Dura. Müller. Franklin. Bethlen. Bp.: A német büntetőjogalkotás a háború alatt. Göbbels. magyarok.. T. Gulyás Pál: A kommunista könyvtárpolitika. Berlin. Gomez. Franklin Társulat. Stádium. Göbbels. A három esztendős munkássága. bir.Ghyczy Béla Tervszerű terjeszkedés. 18. Bp. Görgő Tibor: Higgyetek. Bp. népek emelkedése és hanyatlása. József dr. 1944. Erich: Hermann Göring egyénisége. V. Bp. 1935. Stádium. 1934. Györgyi: Itália hadrakel. Veszprém. Szt. Gurgély István: Út a nemzet jövőjéhez.: Lázadás San Maricán. Goltner Dénes dr. József dr. Gömbös Gyula arcképének ünnepélyes leleplezése a N. Göbbels. Bp. évf. Bp. Groszmann dr. Gral. Bp.: Vitézek a világháborúban. 1944. Beszéd a berlini Sportpalastban 1943. 1935. Bp. Bp. Bp. A szerző. Bp. Bp. évi nürnbergi pártnapon mondott beszéd kivonata. Gramantik Margit: Kigyúló csillagok. Gyomay György: Ébred a magyar föld. Inf. Gritzbach. 1937. Győr 1930. Ferdinánd: Anglia "annektál". Szabadka. Müller. Gyllenkrok: A német hadviselés. 1937. 1941. Göbbels. 1943. A.: Megengedett és színleges iparűzés. kényszerű elvándorlás.: A német nép totális háborúja. évi nürnbergi pártnapon mondott beszéde. Berlin. Göbbels. Bp. 1942. 1943. 17 .-ból. Bp. Bp. H. miniszter. André: Utazásom a Szovjetunióban. Bp. a Magyar Jogi Szemle 1940. 1919. A világbolsevizmus álarc nélkül. Klny. Bp. Gömbös-kormány nemzeti munkaterve. tört. Göbbels. 1943. bajt. Berlin. Pátria. Cserépfalvi. Győr-Moson-Pozsony csonkavármegyék felavatott vitézeinek fegyvertényei. Hamburg. Gurthy Jenő: Barázdát szánt a könny. 1921. József dr. Bp.1920. 1943. Stád. Centrum. Göbbels. Göbbels. Szemle Társ. Naplóm. 1942. Levente hírközpont. 1941. Ném. érdek. 1942. Pártjában. Állam. József dr.-Kázméri K. Centrum. 1931. Bp. Bp. Stádium. Bp. József dr. július 24-én tartott beszéde. József dr. vez. József dr. Korunk Szava. 1921. 1932. július 26-án. 1940. 1927. egy. Ford. Bp. Gides. és munkaváll. Rádióbeszéd 1944. Görgey Vince: Hajrá páncélosok. Gutheil Jenő: A kommunisták uralma Veszprémben. Gondolat. Bp. a zsidótörv. 1921-41. Centrum. Göbbels. Grób Imre: Hét év Szibériában a krasznojarszki pokolban. Győri levente nap. Gombor Zoltán v. 1944. 1919-1921. A spanyol helyzet igazi képe. Görgey Vince Ötvenezer kilométer. M.

Bp.Győry Jenő. erő.: Politikai földrajzi világkép. 1926. Stephaneum. Bp. pol.: A második zsidótörv. Bp. 1941.: A Szovjetunió polgári perjogának alapvonalai. különös tekintettel az iparra és a kereskedelemre.-Szabó J. 1941.1940. 1923.Fr. dr. Bp. Tolnai.N.. Bp. Haller István. 1942.. k. 1940. 1943. VI. A ker. 1927. kézikönyvt. Bp. rendelkezéseinek végrehajt. Külügyi Társ. rend. Hajdú István: A második zsidótörvény föld-birtokpolitikai rendelkezéseinek magyarázata. Harms. Hargitay Tihamér: Bolsevisták Magyarországon. Dr. Nem.: Összetartás. Hanák Tibor: Az új német középiskolákról. 1942. 1941. Magyar. évre. 1942. Athenaeum. Haltenberger Mihály dr. Kókai. 1937.o.A zsidókérdés és a keresztény térfoglalás végleges megoldása. Felpétzi: A soproni zsidókapu. Urbányi ny. 1942. Bp. István: Faji értékelés. Haller István: Le az álarccal! Vagy a szoc. Hangya naptár az 1944. Bp. Haffner Zsigmond: Tábortűznél. 1938. Halál népbiztosa. Sz. Harccselekmények a német hadsereg 1939/40. 1936. 1938. vonatkozó újabb jogszabályok. magyar virtus könyve. Bp. Bp. 1941. 1919-1920-1921. foglyok S. Miskolc. Hadbavonult olasz művészek kiállítása. Szerző. Bp Tébe. és soha többé. 1939. 1938. 1926. kir. 1943. Halmágyi László: Az új gazdasági rend és a magyarság. Hajdú István: A második zsidótörv. 7. Szemes kiadás. Halla A. Honvéd vfk. Apostol. Hellas. Szerző. Bp. Kft. Képek a Szovjet elleni hadjáratból hat nyelven közölt magyarázattal. Haendel Vilmos dr. 1942.: Mo. Hargitai K. Bp. Debrecen. Hacsak Géza: Ausztria. Halliburton.A keresztény politika. M. dabasi: A fasiszta Olaszország agrárpolitikája. Hajdú István: Nagymagyarországért. 1934. pártold a magyart és ne hízlald ellenségedet! 1939. 1941. Hankiss János: Tormai Cécile. M. Hollósy. és a föld mai hét nagyhatalma. története. Adolf: Az "Athenia" eset. Bp. Haller István Harc a numerus clausus körül. Miskolc. Haller István. Hajdú I.dem. vonatkozó újabb jogszabályok. K. Bp.1942. pol. Szamuely Tibor gyilkosságai. (Frontregény.. Harmjanz. Bp. Ifjak Tár. szám.nemzeti értékelés. Singer és Wolfner. Sylvester. Halász Pál dr. dr. Hadak útján.: A nemzetiségek. 1942. Miskolci Jogászélet K. 1939. Haller István: Faj-e a zsidóság.-Dobrovits K. Bp. 18 . Lőrinczy. Bp. 1905. Hajdú Mátyás: Előre. Haendel Vilmos. tanulmány. Bp. Felvidéki pol. 1919. vagy felekezet? Bp. Képek a Szovjet elleni hadjáratból. H. 1937. alkotmánytan és közigazgatástan. Valahol a Don mentén. Urbányi. A Szerző. Hangya Közp. Politika. Szerző. Halfeld. Bp. Bp. 1943. Bp. Hadak útján. 1919. hadjárataiból. Mo. földbirtokpol. Ha magyar vagy. M. Haendel Vilmos dr. Heinrich: Közösség és kultúra.. végrehajt. Bp. Szerző. Magy. Haller István Szocialista-kommunista csőd. Tört. regény. Bp. P. A szerző. Berlin. Bp. honvéd vezérkar főnöke. Hajmóczi Károly: Lesz még Nagymagyarország. Pécel. Főv. Harcoló magyar honvéd. Bp. Hamvas József: Budapest megújhodása 1924-33. tükre. sz. Athen. földbirtokpol. Népművelők. Richard: Varázssipkában a föld körül. Gyula diák: Gyújtogatás. Bp. 1938. Stephaneum. 1942. K. Szer. Bp. Haller János: Nem! Vezérfonal iskolák részére. Bp. 1928. Versek. 1943. Korszerű belhírverés. Harcoló magyar honvéd. Hajtó Henrik: Miért kell győznie Németországnak? Bp. 1942. Bp. Hargitay Tihamér: Amiről dalolni kell. A. 1928. Hajas Imre: Sztálin élete.) Bp. Haendel Vilmos. Szenkó. Bp. A szerző. Hangel László: Mit élt át a Felvidék? Kassa. Bp. 1926. 1927. 1944. dr. sz. 1939.

Hegedűs Bertalan dr. febr. Hegedűs Gyula:-45 fok. 1942. 1942.. Hitler. Roosevelt háborús felelősségéről mond. I-V. Hindy Zoltán: A korszellem. Centrum. Span. jan. Bp. május 4-én. 1937. 1944. Német Inform. Hitler. 1933. stb. Bp. Bp. Heller András: Mussolini földreformja. Kökényesmindszent. Urbányi J.: Balogh Barna. Heeresgruppe Süd: Bosszú Pap Tamásért. Szeged. Stádium. Kapy D. Jakab.Harsányi András: Miénk a holnap. Novák. 1943. szervezete és tagjainak névkönyve. 24-én Münchenben a N.. Adolf 1940 beszéde a Badoglio-kormány árulásáról 1943. Hegedős Gyula: A vörös gyár rabja. Nagykovácsy M. és a fajvédelemről szóló 1941. 1944. 1939.M. Ált. Hitler. besz. Bp. 1942. kieg. Bp. Heinz: Ketten Anglia ellen. 1941. Hetényi Imre: Amikor a rend ore voltam. 1944. Hazatértekért. régi harcos bajtársai előtt 1943. 1941. Herczeg Géza: Kun Béla. Hitler. Adolf 1940 a hatalom átvétele 11. Bp.Centrum. Hitler. 1942. Bp. 1937. 1941.: Repülők előre. Bp. P. Gyűlésen F. 11-én a Bír. 10-én. Héjjas Iván és a rongyosok. Bp. munkaértékelés. Hefty Frigyes vit. 1944. Gyűlésen elmondott beszéde. Hitler. Helle Ferenc dr. 1941. 1939. E. kivégzi a szociáldemokráciát. Adolf 1940 1942. Hitler. 20 éves alapítási évfordulója alkalmából mondott beszéde. Bagó. évfordulóján tartott rádióbeszéde 1944. prospektusa Bp. Lovik K. Vikt. Helmeczi István: A zsidókérdés. 1942. Hetey Zoltán: Ady Bandi-Ady Endre. Röpirat. Mégis repültünk. Pantheon. Bp. szoc. Ford. 1920. Bp. Harza Lajos dr. Hefty Frigyes vit. rend. 8-án a müncheni polgári sörözőben tartott rádióbeszéde. 1942. Stádium. Hitelezők kielégítése a zsidó ingatlanokból.: A magyar-német művelődési kapcsolatok tört. Bp. Bp.15/1942. Adolf 1939. H. Házassági törv. T. 1929. Sértő Kálmán. Hermann Imre dr. okt. Hitler. 1942. Athenaeum. Heiczinger János: A szovjet falu orvosi szemmel. A. 1941. Hálás szeretetünk. Háborús meghatalmazások zsidó ingatlanokra. Adolf 1940 1941. 1942. 30-án a Sportpalastban tartott beszéde. Bp. Berlin. Hehs Aladár: Nyilaskereszt-e a magyarság útja.: Katolikus egyháztörténelem. okt. Bp. Miskolc. részl. 19 . Bp. Klny. Szt. 3-án a berlini Sportpalotában a német téli segély mozgalom megnyitása alkalmából mondott beszéde. kiad. Bp. 1940. Bp.: Az új zsidótörv.Mezőberény. magyaráz. Jean de la: Földönfutó Franciaország. Jagits J.. nov. Hézser László: Harc a magyar jövőért. 30-án. Hellebronth Kálmán: Vitézi rend tört. A Baross Gyáripari csoport évkönyve. Bp. Bp. szol. dec. 6-án a Bir. Bp. Hefty Frigyes v. Hitler. Stádium. Tér. Három csillag. Viktória.-szoc. 52. Stádium. Hire. 390/1943. Adolf 1939. M.1941. évi tc. Centrum. 1941.: A nemz. Adolf 1940 a német nép vezérének és kancellárjának beszéde Münchenben. Forrás. Magy.: Hetedik hely.. 8. és végrehajtási rendeletei. Hazudnak. Bp. Bp. Sinka István. Írták: Erdélyi József. Stádium. 1942. 1936.764 eln. Bp. Walter: Lángszórós különítmény. 1943. Hazaáruló vagy! Ha pénzed az ellenséghez viszed! Bp. Turcsányi. Háborús tízparancsolat. 1943. Centrum. Bp. Hitler Adolf beszéde 1941. Heyde Lajos: A német munkás helyzete. Nemz. sz. Bp. jan. Hat haditudósító a vörös fronton. Ath. 1942. Heldes: Légiháború 1938-ban. Bp. hazudnak! Becsapják a munkásokat! A nem. Adolf 1940 1940. Hegedűs István: Őrségváltás.. Heidrich. 1940. Sárkány. Bp. nagyok uralkodnak hazánkon. Stádium. 1944. 1942. Bp. Hefty Richárd: Adatok az ellenforradalom történetéhez. Bp. Centrum. 1944. Franklin. A. Bp. szept. a mozgalom főv. Heeresgruppe Süd A háborús bűnöző Roosevelt.. Bp. Bp. Máthé.. rendelet. 1941. 1941. Bp.szoc. D. Neuwald. I. Helmuth. 1943. nov. 1942. Adolf 1940 1941.

1944. Kókai.: Népboldogítás vagy népbolondítás. Középeurópai kérdés változatai a XX. Bp.M. Bp. Bp. 1940. Bp. Stádium. Athenaeum. 1939. Bp. Gulácsy I. Bp. Burkus. Centrum. M. Bp. Dr. 1943. Athenaeum. Hoyos. Horváth János. Gyimesy Ernő: Feljegyzések a Donmenti harcokból. Hitler. rész. 10 éves a. Homo Sapiens: A kapitalizmus. Hitter József: Spanyol tűztenger. Pál. Horthy Miklós.V. Horváth István: Az olasz politikai gondolkodás jellegzetessége. Korunk Sz. Bp. Adolf 1940 felhívása a német néphez és hadparancsa 1944. 1941. I. ünn. 1935-41. jan. Bp. Homa Gyula: Irányított gazdálkodás. 21-én. Adolf: Harcom. Horváth István: A fasciók és korporációk kamarája. Centrum. Bp. 1932. Pázmány Péter Irod. Horthy Miklós. Í. Kapisztrán. Adolf 1940 beszéde az elesett hősök napjának eml. Bp. Hitler. Honvédelem. Berlin. Adolf 1940 beszéde a birodalmi gyűlés előtt 1942. 1943. Adolf beszéde a Birodalmi gyűlés előtt 1940. nemzetiszocializmus bírálata. Adolf 1940. Könyvtár 11-12. Holló József Spanyolország rémnapjai. 1942. 1943. Árpád. 1920-41. 1937. Hoeppener-Fletow: Senki földjén. Bp. nagy hősök. Holló József Moszkva. 1936. Bp. 4. Szt. 1-9. beszédei. Bp. vez. Honvédelmi minisztérium: Leventelány. Hitler-Jugend. röpcédula..Hitler. 1940. Mone kiad. 1-én. Bp. 1933. 1936.E. Hitler. 1942.pol. Hoitsy L. Holló József: Az új Horvátország. Bp. Horváth József: Harc a titkos társaságok ellen. Hóman Bálint Külpolitikai irányok a magyar történetben. 1943. 1938. Bethlen. Bp. Bp. Horváth Jenő: Magyarország helyzete a háborús Európában. Honvédek! Veletek vagyunk. Honvédelmi ismeretek. Pécs. A szerző. Bp. magyar hivatás. 1943. Bp. Hitleri árjatörvények teljes szövege és magyarázata. 1940. stb. 1942. Adolf 1940 birod. Pallas. Népirodalmi Vállalat. 1942. Előszó: Artur Axmann.1941. Hoór Károly: A numerus clausus. 1941. Bp. Deutsche Zentraldruckerei. Horváth Jenő Milleniumtól Trianonig. ápr. 1942. 20 . Vác. Hóman Bálint A nemzeti kormány a népért és a hazáért. Bp. 1943. III-IV.Rend. Kókai. 1940. Honvéd naptár. Szeged. szocializmus. Forrás. 1941-42.Népn. 30-án a berlini Sportcsarnokban elmondott beszéde. hó 7-én tartott beszéde. 1939.: Csathó K. István T.n. Hírlapk. 1934. katonaszellem. rész. márc. Kisemberek. Magy. K. T. Hitler. Höpp-Dinnyés Kellett neki rohamsisak? Bp. Horváth László: Őseink nyomában. 1940. Levente Hírk. 1941. Berlin. 1941. 1944. Bp. Versek az orosz harctérről. Külügyi Társaság kiadása. Adolf birodalmi kancellárnak a birodalmi gyűlés 1936. M. Hortobágyi Károly: Kis káté. II. Höpp-Dinnyés Világhíradó. században. Berlinben 1943. 1942. 1938. 1942. 1940. Hitler. július 19-én. Hitler. Hitler-Göring-Ribbentrop beszédei a negyedik háborús tél küszöbén. Bp. Bp. jánosházi kis: a szárnyaszegett magyar sas.1943 Horváth József Nemzetiszocialista nem vállalhat kétféle lekötöttséget. A szerző. fasizmus. Singer. Horváth Lajos: Keresztény szocialista kiskáté. Stádium. Bp. Bp. Eggenberger. 1936. Müller. Hóman Bálint Magyar sors. Hírverési és rombolási feladatokra felengedett angol szabadléggömbök ismertetése.Bp. 1942. '42. Veszprém. Nemz. márc. Honvédeink Vörösországról. Bp. 1925. Hogyan lehetne megvalósítani a nemzeti munkatervet. kanc. Szefhe. kérd. K. 1942. kiadás. Horváth Jenő: Az országgyarapítás története. Bp. 26. Bp. Bp. Bp. Hitler. Bp.-nak az ifjú Németo.nagybányai Horthy István kormányzóhelyettes urunk hősi halálának emlékére. hősi kultusz. jan. Göbbels J. előszavával. 1939. Holló József: Az új Horvátország. 1943. Max Graf: Spanyolország megmentői.I. 26-án. Honvédeink az új hadak útján. Centrum. Hivert Dezső: Munkáskérdés. 1938.Nemz.

Bp. (Frontregény. Hubay Kálmán: Három interpelláció. 1939. 1944.Milyen lapot olvasol? Bp. '28. Központi Sajtóváll. Hung. Incze Antal: Mit tanít pártunk programja a nemzetszervezetről. Bp. Szoc. Újságüz.Höpp-Dinnyés: A helyzet a következő. Központi Sajtóvállalat. Szerző. Az új Európa irányító eszméi. 1942. 1943. Húsz év a magyar fajpolitika szolgálatában. Rózsa K. Bp. Szerző kiad. 1942. Athenaeum. évről. Hubay Kálmán Két forradalom. Illés József: A ruszinkói kérdés. Szemes kiadás. N. Hubay Kálmán Hungarista programm. Huszár Károly: A proletárdiktatúra Magyarországon.: Egyedül vagyunk! Klny. '41. Bp. Richard dr. Held. Bp. Kókai E. Imrédy Béla vit. Új Értelmiség. 1941. Incze Antal: Imrédy (Béla). Külügyi Társ.1940. Bp. 1930. Huszár Károly Mi történik Oroszországban? Bp. Új magyar út. 1926. Huszár Károly Korunk sebe és a nyomor vámszedői. Húsz esztendő határkövénél. Bp. június 22-én. 1938. Bp. Élet. Illésy Mátyás: A kísértet-tank. Imrédy Béla vit. 1942. 1941. Stephaneum ny. Hunnia Csónakázó Egy. 1920. 1941. Magyar-Német T. '40. 1934. az Új Magyarságból. Stádium. Bp. programja. 1943. 1928. Bp. 1903. Bp. Múlt és jövő határán. Imrédy Béla vit. Igaly Cs. Illésy Mátyás Az utolsó sorozat. Bp. Nemzeti eszme. Hóman Bálint: Beszámoló beszéde az új magyar életet teremtő kormányzati tevékenységről. Bp. 1942. Bp. 1903. élet nagy kérdéseiről. Incze István: Keresztény vagy?.: A gyűrűs zsidó. 1920. 1941. 1935. Dante. 1939 Hóman Bálint: Német-magyar sorsközösség. Ifjú-Levente szolgálata.-i cserkészker. Bp. 1938. Bp. Hubay Kálmán Magyar nacionalista külpolitika. Pécs. A Magyar Élet Mozg. Bpesti Hírlap. Párt. népi egység. Bp. Jövő. Bethlen. Huszár Károly Szózat a keresztény munkásokhoz. Ősi földön új életet. Javaslat a zsidókérdés nemzetközi megoldására. N.biológiai I.: a nemzeti szocializmus Németországban és a Nemzeti Liga Magyarországon. Stádium. 1941. Illés Iván: Éjféli kiadó. Imaoka Dzsuicsiro: Új Nippon. 1934. 1942. Ifjúságunk időszerű sorskérdései. beszéde 1944. Igali Béla: Egy műegyetemi zászlóaljtag naplója. 5000 szabadkőműves névsora. M. Illyésné Ferenczy E. 1941. Imre Jenő: Világfűszer. 1938. biz. 1940. Debrecen. Huszonöt elbeszélés. Huszár Károly A szabadkőművesség nemzeti veszedelem. 1942. Turul. Steph. díszközgy. Program. Bp. Centrum. Huszár Károly: Katolikus Actio szociális gondolatai. jelentése az 1943. Bp. 1939. Imrédy Béla vit. 1941. Stádium. é. Stephaneaum. 1919. n. Bp. Nemzetvédő kiad. Bp. Huszár Károly: Zsidóméreg. Húszmilliós magyarságért. Ilosvay Bálint: A cionista mozgalom története. Bp. Hunyadi József: Keleti front. Egyetemi nyomda. Incze Gábor: A mi életterünk. Stádium. A. Bp. 1939. Huszár Károly Az égő Oroszország. Bp. Székesfehérvár. Az. Huss. Bp. Bp. Illetmények arányosítása a zsidótörvény végrehajtásánál. Actio Catholica. Bp. 1940.) Hunt Béla: Szemtől-szembe a vörös pokollal. A M. Bp. Imrédy-Rácz-Jaross: Magyar Megújulás Pártja. Bp. Bp. Imrédy Béla vit. első nagygyűlésén elhangzott zászlóbontó beszéd. Imrédy Béla vit. A bp. 21 . (Zlinszky István beszéde miatt. Bp. Illés József: A ruszinkói kérdés. Bp. 1940. István: Zsidó veszedelem Magyarországon. Centrum. M. A Talmud népies ismertetése. Bp. Bp. Stephaneum. Szerző. Beszédek a m. Egyetemi ny. Bp. Athenaeum. Bp.) Bp. 1941. M. 1929. Bp. 1934. Hunnia Csónakázó Egyesület jelentése az 1943. szociális gondolat. St. Igazságot Magyarországnak. 1939. Huszár Károly Adalék a titkos politikai pártok történetéhez. évről. Bp. Klny. Bp.

Istóczy Győzőnek 1872-1896-ig volt 7.: Élni akarunk! Bp..M Irlen. Bp. Devecser. Jagow: A Führer rohamosztaga. Indulunk. Bp. hg. Istóczy Győző: Öt országgyűlési beszéde a zsidókérdésről.n. Turán Szöv. József kir. Társ. Bibliofilia kiad. Egy történet az orosz paradicsomból. 1925. a repülő. M. 1906.1942. Centrum.ny. 1904. Juhász Viktor: A proletárdiktatúra és előzményei Székesfehérvárott. Stádium. Gerhart Az USA. I-II. Isten nem csúfoltatik meg. Tolnai. Ébredő Magy.: Marxizmus. Centrum. Nippon Társ. Intézkedés az 1942-43. évben megjelent röpirathoz. E. Bp. 2491/3/11. P. Turáni füz. Johannson. Jánoss Imre: Oroszországi napok. 1941. Jankovics Marcell Húsz esztendő Pozsonyban. Pécs. Bp. jelen. Buschmann. sz. Julier Ferenc: Tűzben az ellenség ellen. 1940. szárazajtai: Gyilkos harc az olajért. Stádium. 1942. 1939-41. Bp. 1938. szárazajtai A vajúdó új Európa háborúi. Turán néprajzi térképének ismertetése. T. fiúiskolában és leventecsapatában. I. 1941. Bp.: Térkép a magyar antiszemita párt megsemmisítése s ennek következményei című 1906. Gerhart: Élettér. sor. Sarajevótól Berchtesgadenig. 1942. 1933. Sárkány. 1943. Istóczy Győző A Magyar Antiszemita Párt megsemmisítése és ennek következményei. Bp. G. jövő kiad. 1941. Bp. Bp. Incze Kálmán: Új szomszédunk "a Szovjet". ny. Faj. Jehlicka Ferenc: A revízió és a szlovákok.: Erdély múltja. Évkönyv. Incze Kálmán. 1911.: Csatarepülők. Beth. Bp. Bp. 1941. B. Izraelita vallásfelekezet jogállása. Bp. mint az erőszak országa.n. Johann: 40. Bp. M. 1943. Kosmos. 22 .) Jenik Béla. 1904. Centrum. Bp. Istentelenek. Buschmann. Japán Turán Szövetség. Juhász Andor és Juhász Sári: Ez történt Ausztriában. 1927. Bartalits J. Bp. József Ferenc fhg. I-IV. Jákó Margit. 1942. ifjúság és otthon. Családv. Incze Kálmán. Bp. Bp. Tisza Gy.1938. országgyűlésén tartott beszédei. Járomy Árpád vit. 1943. Istóczy Győző Emlékiratfélék és egyebek. Istóczy Győző 12 röpirat. Az. itt Róma. Cserépfalvi. Révai. Bp. Tíz beszámoló kiváló magyar diplomás nők tollából a német nők munkájáról. Bp. 1942. Rechnitz ny. Japán és a keletázsiai nagytér. Bp. Incze Sára: Konkolyhintők. k. H. jelen. kézdiszentléleki: Múlt. Bp. Bp. Jakab Árpád: A zsidóság szerepe Kassa gazdasági életében. A múlt. Bp. Dombóvár. 1880-91. Juhász Andor: Halló. 1943. 1943. Bp. Színmű 3 felvonásban. Istóczy Győző Országgyűlési beszéde.'38. Bp. Levente Hírközpont. Bp. (Adatok n. Bp. Népm. leventekiképzési évre. Intelem a zsidósághoz! Rendkívüli kiad. Sylvester. 1926. 1942. 1944. Szerző. Magy. újhelyi: A zsidó bűne. jövő. M. magyarnyelvű kép. Bp. Bp. Jó forrás.: Állam és család. hg. Jehlicska Ferenc: A tíz cseh csapás Szlovenszkóban. kötet. sz. 1939. Istóczy Győző dr. Jentsch. Bp. Bp. Buschmann. szárazajtai: Háborúk a nagy háború után. 12. Kalot k. 1937. Istvánfalvy Miklós: Bajtársi szolgálat és más hazafias áldozatkészség a gyulai községi polg. Fáklya k. 1933.: Fajvédelmi gondolatok. 1942. Magy. Szombath. Bp. 1944. 1940. M. M. 1943. 1940.é. Japán katonák. 1943.k. Jankovics Marcell: Egy század legendái. 1939. A.000 km. Bp. Jugoszlávia és Görögország viszályára vonatkozó okmányok.. Így láttuk mi Németországot. Bp. Jákó Margit: Múlt.Incze Kálmán. Jentsch. A Magyar Szocialista Párt programja. hitlerizmus. Bp. Centrum. 1942. Bp. az ismeretlen Ázsián keresztül. megnyitó beszéde a MTA 1937. Könyvb. 1934. é. Honv. Szoc. Irsay József: A Strypától Budapestig Szibérián át. máj. Bp. Bp. 1-én tartott ünnepi közgyűlés József kir. 1937. Jánosy István: Vitéz Horthy István. Imre G. hg. k. jövő. Bp. 1943. József Ferenc kir. jelen.

Karafiáth Jenő: Társadalmunk hibái. Bp. 1940. 1932. szám. Károlyi Imre: Zsidókérdés Magyarországon. Révai. Műv.: Páncélosok előre! Bp. Bp. Nemz. Bp. Pécsi E. 1943. 1943. A nemzeti összefogás parancsoló szükségessége.: A sárga folt titka.: Solymosi Eszter. Bp. Kecskemét. Kastner. Karafiáth Jenő dr. Szefhe. Bp. Bp. M. A. Jungenfeld. Stádium. gróf Tisza Istvánról. Bp. Athenaeum. Bp. Stádium. Bp. A nyilas-kormány kiadása. Kállay Miklós Nagy idők sodrában. Günther: Búvárhajók előre. zsidó pénz és zsidókérdés.Jung. M. 1931. Borbíró Károlyi Imre gr. Vikt. Stephan. (Szovjetellenes részei miatt. Cs.: A zsidókérdés. Komárom.Pápa. Kárpátaljai területen a kereskedelem és ipar nemzeti alapra helyezése. Stádium rt. Kállay Miklós: A magyar nép a nagy viharban. Bp. 1937. Kalászy Erzsébet: Trianon árnyékában. Károly Miklós. Bp. Nemzeti Klub. Bp.: A vörös harctéren. Kállay Miklós: A magunk útján. Ernst von: Páncélosok előre. Bp. 1938. Karner Károly: A zsidókérdés.1937. 1882. 1942. Viktoria Rend Z. Károlyi Imre gr. ny. 23 . Társaság. Bp. Bp. Kállay Miklós: Örök a magyar! Idézetek beszédeiből. Népművelők kiad. Stádium. Kaas Albert br. Karay Kálmán Olaszország jogélete a háború alatt. Bp. Berlin. Karay Kálmán: Olasz testületi önkormányzati jog. Bp. 1924.: Emlékbeszéd a Nemzet nagy vértanújáról. Szerző. Ker. 1944. 1936. Bp. Bp. Katolikus Lexikon. Kórus kiadása.: Balogh Barna. A M. 1941. Kausz János dr. "Új Nemzedék" naptára. Karay Kálmán: Gazdasági önkormányzat Európa német fennhatóság alatt álló országaiban. 1942. A szerző Kalendár. "Korunk Szava" 1938. Szerk. Jung. 1943. Magyar Kultúra. Katonák! Röpirat. K. A szerző. 1943. Bp. Ernst v. 1942. Willi: A német munkásifjúság megválogatása-támogatása-pályafutása. é. 1942. Központi Sajtóváll. Kádár Lajos: Turáni vadászok dala. Katonadalok (104 katonadal). Reé László. Cél. 1943.. 1944. Nemzeti Könyvtár. Kádár Lajos Doni halálbánya I-II. Bp. 1942. Jungenfeld. 1938. Bp. Katona Jenő: Imrédy. Klny. Bp. 1937. Bp.: Az örvény szélén.: A liberális magángazdasági szabadság bukásáról és a bolsevizmus elleni védekezésről. Károlyi Imre gr. Kálvintéri: A zsidó sajtó a kereszténység ellen. Kádár Lajos Kujtorgó lelkek.: Bangha Béla.) Katona Ilona M. 1943. Ungvár. 1943. 1928. Bp. Hermann: Támadnak a német tengeralattjárók. 1941. Károlyi Imre gr. Justus: Keresztény pénz. Stádium. Franklin. Ford.: Az emberfajok élete és jövője. a tiszaeszlári véráldozat. 19. 1942. Kádár Lajos Istentelenek. Nemz. M. Bp. Karay Kálmán: A fasiszta jog 20 esztendeje. Kádár Gyula: Így lettem repülő. Kállay Miklós: Magyar célok és feladatok a világháború negyedik évében.1941. A Magyar Alföld földművelő népének megsegítéséről különös vonatkozással a bolsevizmus elleni védekezésre. Kászonyi D. Bp. Bp. Bp. Kádár Lajos: Ártatlanok. Kapy Rezső dr. Stádium. Kayser Béla: A fasiszta testületi állam. Bp. Dunántúl ny. 1942. 1938. Kacsmári Imre: Ki volt Sértő Kálmán? Bp. Bp. U. é. Katona István: A semleges tengeri kereskedelem helyzete. Bp. Sopron. Munkaműhelye. 1934. kilenc beszéde. Athen. 1944. Kárpátaljai Tud. Kádár Lajos A sasok harca. Athenaeum. Bp. 1941. Bp. 1938. Balassagyarmat. Stádium.: Vihar gyermekei. Székely és Tsa. Kausz József: A véreskezű sajtó. Könyvtár. különös tekintettel a "háború" és "ellenség" fogalmának angolszász értelmezésére. 1940. n. 1944. 1937. Bp. Szerző. n. 1942.

Kempe Rudolf: A német ifjúság védelme. Bp. Egyetem. Bp. Szeged.tört.Hedvig: Kraft druch Freude. ellenforr. Újságüzem. 1927. k. 1941. 1944. Sajtóvállalat k. Bp. Korunk Szava. Sík könyvek. Kertész Dezső: Oroszországi naplóm. 1919.: A világháború után. Bp. Kemenes Antal: Gömbös Gyula és a magyar élet. a paraszt járomban. k. Kemény Gábor br. Bp. Szittya. 1942. 1942. szoc.-de Sgardelli Caesár: (Szerk. U. Nemz. 1926.: Vitéz Nagybányai Horthy Miklós kormányzó lengyelországi útja.) Keresztény gyáripar szolgálatában. Bp. Szefhe. Élet. Bp. Bp. Athen. Kemechey László: Mussolini életrajza. Így harcolt a Donnál a 2. 1944. Bp. Kellner. Bp. Kerékgyártó Imre: Az új Európa ifjúsága. Könyv. Bp. 1942. Kele József: Vörösök Szolnokon és a Jászságban. Kertész István dr. 1942. 1939. A magyar nemzet múlta és jövője.) Bp. M. Bp.és L. Kelemen Kornél: Az új Európa és Magyarország. Rongyos hercegek. Bp. Jászberény. Pátria irod. MÉP. Hollósy ny. Szittya. Stádium. Kertész Elemér dr. 24 . (Plakát. 1942.) Debrecen. Erő és Öröm szervezet magyarnyelvű propaganda levele. Bp. Front. 1936. Bibliofilia. Közp. Kerecseny János A vörös 140 millió A bécsi nagy kaland. 1942. Bp. Nyilaskönyvkiadó vállalat rt. 1929. Pantheon. Szolnok. 1939. a munkás börtönben. A. Kertész István: Magyar nemzeti szocializmus. Kecskemét. Kessel.: A magyar földért. Kelemen Béla dr. 1944.Kedves Glóriának. nemzet múltja és jövője. Kendi Finály István dr. J. 1929. Ford. Bp. Kerekesházy József: A világ urai. Pápa. Bp. 1919. faji alapon és a magyar politika tört. Bp. Magy.: Világtört. Bp.) Keéky István: Próféták szaporasága.: A véres puszta. 1926. Kerekes Sándor: A német birodalmi munkaszolgálat. (Erdélyi tűzharcosok és hadviseltek emlékalbuma. rt. vállalat. Csáthy Ferenc.-de Sgardelli Caesár A frontharcos eszme szolgálatában. 1941. II. Révai. Stádium. Munkás Könyvtár. Kerecseny János: Mit veszített a feldarabolt Magyarország. Kerecseny János: Vér. 1943. Kerecseny János A szélső keleti kérdés. 1943. Bp. Kemény András: Benes jármában.) Frontharcos évkönyv. (Füzet. 1938. A konzervatív világrend. Bp. Szittya. 1941 Kerecsenyi János: Irredenta zsoltárok. 1923.: Székely Tibor. 1-3. 1941. k. Bp. Kerecseny János Harc a vörös diktatúra ellen. 1923-26. Kerecseny János A magyar Dreyfus-pör. Kemény Gábor: Verhovina feltámad. Kékessy Rudolf Vádak és valóság. Kékessy Rudolf: Mivel tartozunk az új Európának? Bp. Bp. A kommun. Kelemen Géza: Jaj az öregeknek. 1944. A.202/43 jelenti.:Jelentés a Baross Gy. Hermann gr. honvéd hadsereg. cs. 1939. Lauri: Finn évszázadok. 1926. 1940. M. Keltz Sándor dr. 1938. Kelemen Géza A szökevény. Bp. 1922.: Adatok a szegedi ellenforradalom és a szegedi kormány történetéhez. 1941. Sz. Bp. Kelemen András: Sztálinék a Kremlben. Kertész István: Magyar nemz. Könyv. Darányi Ignác élete és munkássága. J. Bp. Kékkereszt győzni fog. Stádium. Keltz Sándor dr. Bp. Kettunen. Kesserling: Lengyelország felett. 1942. Bp. Pantheon. Stád. Miczkiewicz Társ. Kerecseny János: A fehér légió. Mefhosz. Bp. 1938.: A magyar külpolitika hungarista útja. Bp. Keresztény közéleti almanach I-IV. Széchenyi k.: Új világ születése.és Lapk. Kertész János dr. 1944. Bp. Kemény Ferenc: Kinek a bűne a mo-i bolsevizmus? Bp. A m. (A forradalom. a. Kelemen Géza Búcsúzik a vándor. 1941. 1942. Kel. Kerecseny János Kárpátaljai legendák. Kessel. Frontharcos Szövetség. 1939. 1842. 1925. Keyserling. Griff.Bp. 1923-26. terror. Keresztes hadjárati emléklap. évi műk. Bp. Bp. 1943. Kertész Elemér dr. Bp.

1938. Kiss Sándor Irodalmunk elzsidósodása. Bp. Pécs. 1942. 1940. Arany János bajtársi törzs.fehér jólét. ügyészség területén. Bp. Rákóczi. kiskáté. Bp. sz. 1942. Kiss Ferenc: Ecce homo.: Havas J. Knézy Lehel dr. Bp. Kibédi Varga Sándor: A nemzeti szocialista Németország. Nagykőrös. és diktatúra idejéből. Kiss Kovács István: Menekülés a vörös pokolból. Nemzeti Újság.: A kommunizmus története a gyulai kir. Kiss Sándor Zsidókórság. Kicsordult a magyar lélek. az 1939. 1919. Széchenyi ir. Bp. Actio Catholica kiadása.. a leventékről és a leventeleányokról.) 25 . Korunk legnagyobb veszedelme. Új Nemz. 1942. Hornyánszky.1926. Ford. 1943. Bp. Szt. Koszter atya: Kamaszok. Irod. Kis Sándor: Fajvédelem és munkáskérdés.és Lapkiadó. 1918. 1936.: Vörös gazdálkodás. Bp. Í. Kiszely Gyula: Szerencseállat. A Nemz. 1943. (114. Baross. Stephaneum. törvénycikkekből. Kolosváry-Borcsa-Hegedüs-Kováts-Lakatos: 450 tábori újság feljegyz. Kiss Károly: Ahonnan elszállt a lélek. Kiss Sándor: Zsidó fajiság. Szent István Társ.: Világválságban. Bp. Kiss József: Az igazi Szamuelly Tibor. Kocsis József: Búzakeresztek. Bp. egyházszegi: A zsidó tehetség titka. Kinau.: Ifjúságunk egységének alapjai. Kiss Imre. és az 1940. Ladányi. Kostya Sándor Ukrajna. Kincs Elek-Nagy Ferenc: Új magyar nevelés.: Anka J.: Magyarébresztő március.. Bp. Kis-Erdős Ferenc dr. Konrád Ernő dr. Franklin. Hornyánszky. Knickerbocker. 1932. magyar fajiság. Bp. 1917. középosztály? Bp. Bajai Corvin nyomda és újságkiadó üzem. Hornyánszky. Altenburger . Baja. R. Bp. Konrád: Kémek. 1930. Párt kiadása. Bp. 1932. orgyilkosok. Két év a honvédelmi nevelés és az átszervezett testnevelés történetéből. Árpád. 1928. Szoc. H. 1944. Kmoskó Mihály Hogyan zsidósodott el Magyarország? Bp. Komáromi János: Jegenyék a szélben. Kirchner Gyula Nemzeti Szoc. évi III.. Bp.Kalocsai N. 1944. Kalocsa. 1941. Oradea. Gyula. Bp. Szerző kiad. Kornis Gyula: A magyar politika hősei. Kirchner Gyula: Két hónap szovjet szolgálatban. 1924. Jakab: A fjordok tigrise. 1920. Klebelsberg Kunó gr. Bp. Bp. Bp. Bp. Kishindi Komposcht Egon: Zalai honvédek a keleti arcvonalon. Bp.: Baja a forradalom és a szerb megszállás alatt 1918-21. Győr. Apostol. évi XVIII. Légrády Testvérek. 1918. 1942. Bp. 1943. összeesküvők a szerb politikában. 1943. Könyv. Bp. 1943. H. Debrecen. Knortti Ádám: Pap. 1942. Élet. Bp. Kibédi Varga Sándor Megfigyeléseim és gondolataim a nemzeti szocialista Németországban. Emlékirat a forr. Szénásy. Kmoskó Mihály Zsidó-keresztény kérdés. Kiss Endre: A keresztény textilker. Dante. száműzött szökevény. az 1934. Budai-Bernwallner. Komor: Harcok az orosz égen. Kocsis József: Méh és az ember. Kornitzer Béla: Apák és fiúk. Kostya Sándor: Az ismeretlen ország. évi II. 1918. fejlődése v. Bp. Kmoskó Mihály: Miért lett antiszemitává a m. István. Bp. Bp. 1939. Egyet. Bp. Kolba Gyula: Villámtérkép. Dobay nyomda. Kivonat az 1930. 1921. 1939. Bp. és művészeti rt. Koszterszitz József dr. Bp. hanyatlása. Kalocsa. Kiss Sándor Fajunk védelméről. 1937. Levente Hírközpont. Kolosváry-Borcsa Mihály: A zsidókérdés magyarországi irodalma. Athenaeum. 1940. 1919. Kiss Albin: A magyar társadalom története. Lukács-kiadás. Ki Pálffy Fidél?. 1919. Bp. Klaser. Bp. 1942. Bp. 1921. 1920. Lőcsey. Társ. Stádium. Kmoskó Mihály: A zsidóság világuralmi törekvései. Bp. Szerző. Mefh. Kiss Géza: Erősebb a halálnál. Kocsis Géza: A kétarcú szabadkőművesség.Képes album a nemzet jövőjéről. 1940.. Magyar Lapok és Néplap. Forrás. Kispest. Bp. évi XVIII. 1937. 1938. Kiss Sándor: Modern szépirodalmunk és a zsidóság. Centrum. Bp.

Székely hado. Bp. Kovrig Béla: Az új Oroszország (1917-1926). szökevény. Krüger Aladár: A zsidótörvény.) Krug von Nidda: Marianne. Bp. Kratochwill Károly. Nyilaskeresztes Párt II. Wilhelm von dr. Actio Cath. Körlevél. 1944. Bp. Centrum. 1940. 1939.Bp. (Ignácz Rózsa: Hivatalnok Berta c. Da. 1938. Bp. Mi a "Marok".: Az angol háborús propaganda stratégiája és taktikája.Actio. m. Bp. Minerva. 1920. Bp. Korunk legnagyobb veszedelme. X. Kóbor Tamás: A bolsevizmusról a bolsevizmus alatt.) Satu-Mare. Bp. 1926. M. szentkereszthegyi: A székely hadosztály 1918-19. 1941. harcai. törvénycikk magyarázattal ellátva. 1919. 1943. Bp. Kratochwil Károly. Kuortti Ádám "Labdarúgó Sport" a nemzeti eszme szolgálatában. Bp. 1930. Franciaország az összeomlás előtt. zsidótörv. Tér könyvkiadó. Berlin. Székesfehérvár. Kuthy Sándor: Németország háborús élelmezése és a német jogrendszer. Közi-Horváth József dr. Harang. Kolozsvár. Bp. 1920. tükrében. száműzött.és L. Turul Nyomda. Fréda: A halhatatlan harcos I-II. Kormányok és vezérkarok kulisszatitkai. Győr. Szerző. Körösi László: Térképek a szabadkőművesség szolgálatában. Kozma Imre: Amerre most martalócok járnak. Ifj. Borsod. ny. 1920. Bp. 1936. Körmendi Horváth József: Szózat Magyarország minden lakójához. Bp. Kristóffy József: A királyságtól a kommunizmusig. Bp. Kuntár Lajos: A véres Don. Kuortti Ádám: Pap. Bp. Kovács József: Zsidó magyarrá nem lehet.Bp. bolsevikok. Kühnelt-Leddihn Erik: Jezsuiták. Králl Károly ifj. Kovách Mihály dr. Bp. és gazd. (500 nap Lenin országában. szerv. Kürenberg. Hajdúb. 1930. magyarázatos szövegű kézikönyve stb. 1938. 1941.: 1938. Kraft. Bp. Kraft.Kovách Imre: Magyar megújhodás felé. e. 1936. Küzdényi Gyula: A német törzsöröklési rendszer agrárpolitikai jelentősége. t. Kovács Alajos: A zsidóság térfoglalása Magyarországon. melléklete. Kutasi Kováts Lajos: Az áruló. Krüger Aladár 1938. Kecskemét. Franklin.: Szociálpolitikai kérdések Németországban. Hollóssy. Krüger Aladár: A társ.cikk magyarázattal ellátva. nyárspolgárok. a m. 1920.1936. Klny. Bp. számából. Stádium.: A királyságtól a kommunizmusig. Kügyi Virágh László: Mikor mi történt? Bp. Kovács Alajos: A m. Kozma Miklós: Kárpátalja kormányzói biztosa hivatalának elmondott beszéde. Bp. 1940. A labdarúgás A-B-C-je. Bp. biopolitika. Kovács B. Bp. a "Hajnalodik" c. Dr. 1942. Bp. évi bolsevistaellenes és ellenforr. Helios. ker. Nyékládháza. Szarvas Zoltán. Kovrig Béla: Fasizmus-hitlerizmus. 1941. évi XV. és XI. Kranz. 1934. Kellner J. Kristóffy József H. tasnádi: Krisztus és a zsidók. Gergely R. Bp. 1943.1925. Kövess István: A vörös fogaskerék. Kult Kristófi Nagy István: Mit várhatunk a mai magyar ifjúságtól. Kovács Antal: Az erdélyi magyarság és a román "statisztika". Bp. Joachim: Háború a Földközi-tengeren. Vigilia. Bp. Hungária. Stád. államjogi reformok számszerű hatása. 1943. évente Nürnbergbe? 1938. szentkereszthegyi: Egy tündöklő csillag.: Miért megyünk mi m. Bp. Kulcsár Béla és Kazay Ferenc: Versek. magyarázatos szövegű kézikönyve. Bp. Stádium.: Bolsevisták karmaiban. kötet. Bp. 1940. Centrum. 1938. Közi-Horváth József dr. szomorú gyászos időkből. Herbert: A francia tragédia. 1938. Franklin. 26 . Közi Horváth József: Örök vezérünk: Szent István. Kovács Alajos A csonkamagyarországi zsidóság a stat. Singer Nándor kiadása. 1938. Karl: Nostradamus a jövőt látja. élet egyensúlyának hatásosabb biztosításáról szóló ún. Szerz. n. Bp. 1939. Kovrig Béla Embersors a szovjet életben. politikai szemle 1938.: Proletárok megváltása. Krüger Aladár dr. évi XV. Bp. Könyv. 1922. Kriesch.szoc. A biologizmus mint új életszemlélet. A zsidótörv.1939. '41. könyvk. 1940. Bp. Kovács József. Bp. Hollósy.

Bp. Hódm. Ráth.: Balogh Barna. Leventeparancsnoki káté. Légrády. Génius. Hollósy. Leventelányok ideiglenes foglalkoztatási terve. 1940.Nagyjapán. Győr. 1942. 1943-44. Athenaeum. Lacza István dr. List. Bp. 1942. Bp.-tól a kommün bukásáig. Szerk. 1939. Levente és Cserkészszöv. Liszt Nándor: Fele se tréfa. 1944. Bp. Lombos Alfréd: Danubius.) Bp. Leers. Athenaeum. kiadása.) Nagyvárad.: Táborozási ügyrend. A. 1938. Debrecen. Bp. Bp. 1942. 1941. Levatich László: Miért van szükség a III.: Sárpy I. Laky Imre Emlékkönyve "Rendőrökről-rendőröknek". Bp. A. Bp. Luigi: A tobruki kém. Bp. Kiadja a Nyilask. Lipcsey-Magyar Sándor: Dai Nippon. Nemz. Előszót í. Bp. 1940. 1926-30.: Európa békezavarója. Bp. Bp. Leventék sportszereplésének szabályzata. tört. fontosabb korm. kötet. M. Szibéria. Lendvai István előszavával. 1944.: Kállay Miklós. 1929. M. Élet. Lelkesítés és szervezés. A trianoni dráma revíziója. Bp. Leitgeb: Élményeim a bolsevista Oroszországban. Lantos Lajos Béla: Tengeri és légi blokád Anglia ellen. zsidótörvényre. 1919. Bonyhád. Szt . Fritz: Irány Norvégia. Mezőberény. Lantos. 1930. Levatich László Milyen zsidótörvényre van szüksége a m. (Lengyelország. Levente legény szolgálat. Bp. 1943. k. 1944. o. Bp. Turul Szöv. Stúdium. Levente naptár. Levente évkönyve. Bp. Lantos Lajos Béla: Merénylet hazánk ellen. Liszt Nándor: Zokon ne essék. Szal. Bp. 27 . Bp. 1943. Athenaeum Lengyel okmányok a háborút megelőző eseményekről. Leventeifjúság lelkigondozása. Bp. kiadása. Lippovitz György: Zsidótörvény (1939. Bp. Testnevelés orsz. 1938. tc. Locatelli. Levél az alkotmányról. Ford. László Jenő: A forradalom története Hódmezővásárhelyen. 1942. Korunk Szava kiadás. Lévai Jenő: Éhség. Bp. Athen. Lantos Lajos Béla: Kémelhárítás és honvédelmi ismeretek stb. Bp.L. 1940. A szerző. Bp. Laky Imre: Öt év Szibériában. 21-én. Levente intézmények útja.Küzdj te is a kommunizmus ellen! Bp. 1943. Szent István Társ. Bp. Bp. népnek.vez. szám. Bp. Athenaeum. 1942. 1942. M. 1942. (Oroszország.1926. 1933. Miskolc. 1942.. Légrády Testv. H. Lendvai István: A kereszténység a horogkereszt árnyékában. 1922. Levente emlékeztető. Bp. sz. Magyar Jövo.1942-43. Bp. 1920. Palásti. Linkomies Edvin: Finnország háborúban. Baltha. Lissák György: a fehér sas országa. Bp. Hétfő.rend. Berlin. nov. Bp. 1942. 1943. 1935. Leventeújonc és a levente-apród szolgálata. Lábay Gyula: Az ellenforr. 1937. Ley Róbert: Beszéde a munkások előtt 1941. Bp. 1924. tudnivalók I-II. 1942. Lépes Andor: Zsidók keresztény álarcban. 1943. Centrum. Lakos L.. 1942. Lenin fiúk munkában. Légi harcok okozta károk. Athenaeum. Leventeifjúságunk hazánk jövője. Hungária. Külügyi Hiv. 1944. Athen. Viktória. Lendvay Béla dr. Korunk Szava népkönyvtára 14-15. Lendvay István: Katolicizmus és zsidó kérdés. forradalom. Levente Táborozási Segédlet. Kókai. I. L Levente daloskönyv. Korunk Szava 1. A zsidókra vonatkozó legújabb. 1942. Held. Párt Sajtó és Prop. Bp. Kolozsvár. László Jenő A székely hadosztály és dandár harcai Erdély védelmében. 1944. I-V. László Zuárd: A börsöni kommunista és más elbeszélések. Inform. 1942. Bp. 1942. Széchenyi. Bp. Lázár István: Vörös Számum. Bp. Bp. Röpirat. Pallas. Német Bir. 1938. Könyvk. 1943.: Szociális etika. von: Bolsevizmus és a zsidó világuralom. Bp. az októberi forr. 1921. IV.K. Légrády Imre: A kommün fogságában.Kolozsv. Ráth M. 1928. Révai. '35.) Bp. Bp. Leventeújonc és a leventeapród szolgálata A. Lehner Attila: A Magyar Népnemzeti Mozgalom megindítása. Lengyel Béla: A második világháború első két éve.

W. Lőrinczi László: A magyar népi gondolat. Machay Károly: A nemzeti rendi államé a jövő. Luukkonen. Lymington. 1932. Újvidék. 1942. Magasházy László: Serlegbeszéd a volt nemzeti hadsereg fővezérségének bajtársi vacsoráján. Lützow: Tengeri jog és kalózkodás. Bp. kiad. 1928. (Magyar Véderő E. Luttor Ferenc: Egyház és állam. M. Sz. Lord: Éhínség Angliában. M. Bp.E. Kazimir: Szovjetunió a szovjet sajtó tükrében. 1941. Szenkó kiadás. tagegyesületi alakulat alapszabályai. Sylvester.. Ludovika Akadémia. Bp.: A pályaválasztás irányítása és a szakmai nevelés a mai Németországban. Lovassy Andor: Százados úr. Lovász János: Országrendezés a Német Birodalomban.. Ludendorff. Bartos D. Stádium. 1944. Vajda. Szenkó.. 1943. Bp. Machay Károly Kifelé a magyar jobboldali zűrzavarból. 28 . 1930. Move.O. Bp. Machay Károly Tisztázni a jelvények és világnézetek kérdését. Bp. Luzsenszky Alfonz Mi az igazság? Bp. Bp.: Marikám. Szenkó. 1940. 1940. Ge. Lützow. MANSZ alapszabályai. Stádium. Luzsenszky Alfonz A zsidó nép bűnei. k. MOVE lövészkáté. M. Cegléd. Szerző. Bp. 1941. honvéd Ludovika Akadémia II. MOVE. Bp. kir. 2. 1940. Bp. Lützow. 1939. Frigyes: Háború a tengeren. 1940. O. Lovass János: N. (Szerk.1943. Frigyes Német partraszállás Norvégiában. országvédelem. Bp. Bp. 1928.: A kommunizmus szociálellensége. Fanni A lották. működési jelentése az 1940.Longhy A. 1943. Maderspach Viktor: Az oláhok vérnyomában a Fekete Tengerig.: Szeder J.. Kertész. Bp. Szenkó. Bp. Hollósy. tc. Forrás. Lukachich Géza. István: A fekete remete. Fanni: Asszonyok a tűzvonalban.. 1943. 1940. 1940. H. Stádium. 1-3. Machay Károly: A nemzeti rendi állam a jövő állama. Luukkonen. Kováts T. Lukács József: Karddal és tollal Bp. tudósító oszt. Ruszakb Magasházy László: Nemzetvédelem. S. Move Lövész Liga. Erich: Leleplezés a sz. Budai. Bp. 1940. 1944. MOVE 1918-43.. 1943.) Bp. MOVE Pestvármegye Testedző Egyesülete működési jelentése az 1941. 1944. kiad. Bp. Miért köszönünk felemelt kézzel? 1940. 1942. évről.. 1921. Vörös Hadsereg (röplap). 1938. Levente Hírközpont. Lützow.kőművesség titkainak jelentőségéről.) Lorenz Viktor haditudósító: A kelti harctéren. "Rege" könyvk. A. Szenkó. 1944. Bp. 1941. Emese könyvek 2. 1941. Löbner. Róma. Actio Catholica.: A házassági jogról szóló 1894: XXXI. Cegléd. A nemzeti munkaközpont. 1943. 1921. Luzsenszky Alfonz Történetek. 1942. "Novissima". 1879-1919. Német partraszállás Norvégiában. Központi Könyvkiadó. Maderspach Viktor: Menekülésem Erdélyből. kir. 1937. 1934. Lovag A. Gén. (A hozzákötött "Röptében a világ körül" c. Szerző kiad. Frigyes Tengeri jog és kalózkodás.: Magyarország megcsonkításának okai. kiad. M. 9-11. kiegészítéséről és módosításáról. 1928.) Pest vármegye Testedző Egyes. Lutz. Szerző kiad. Bp. Nagy Vince. Bp. Bp. Bp. Pannonia ny. St. Nikanor: A rémségek országából. 1943. Germánia. 1941. Somorjai br. honv. Budai. Bp. (Honvédségünk élete ötszáz katonanóta tükrében. Írták: Magasházy L. Nagy L. sejehaj. Bp. Bp. Bp. Bp. 1941. Bp. Lották. Lutochin S. Faragó E. Ludvig Dénes: Mussolini és a sport. Lutostansky. Luzsicza Géza dr. Nemz. Turul kiadás. Lovászy Károly: Gyenge a szovjet. évről. 1942. Bp. A jövő állama és a jelen állameszménye. (Csillagos regény. Bp. 8.) Lovag Aladár: A névjegy. M.. főcsoport évkönyve 1938-39. Népművelő Társaság. 1943. A szerző. Lund János: Verdun. 1939 és 1940. Bp. 1941. Luzsenszky Alfonz: A talmud magyarul. Ma Olaszországa. melléklet miatt.) Pécs. 1943. Bp. Bp. 1937.V. Bp. Bp.

alapszabálya. Szebb Jövő k. Bp. Szoc. (Az ősmagyarok korától napjainkig. A. Magyar közgazdaság és az új európai rend. Vörösváry Soksz. Magyar Sándor: Álmodni mertünk.) Bp. M. N Magyar Megújulás Pártjának szervezeti szabályai. 1935. Magyar Naptár az 1941. dr. évi munkájáról. Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetségének beszámolója az 1941. Bp. Bp. Steph. Egyetemi ny. esztendőre. (Ballagó Imre rajzaival. Magyar káté. Debrecen. A. 1940. Magyar kibontakozás útja. Magyar Orvosok Nemzeti Egyesülete. Bp. Révai. Magyar Naptár az 1942. Hollósy. Bp. Felelős kiadó: Fitos Vilmos. 1941. Bp. Mi történt eddig Kárpátalján? Ungvár. Magyar a magyarért. Bp. Kellner. Európa i. Közm. Magyar Rádió őszinte beszéd sorozatában elhangzott előadások. Bethlen G. célkitűzései. Bp. Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetségének beszámolója az 1942-43. hív a MONE! Bp. Bp. évi munkájáról. Bp. Magy. Tanács k. Magyar Igazság. Rajniss F. Magyar Kelemen: Kormányzónk. Magyar Tanítók Otthona. Magyar Asszonyok Nemzeti Szöv. esztendőre.Magyar Élet Pártja. 1939. dr. jelene. Mérnökök ny Magyar feltámadás lexikonja. 1938. Ráday Gedeonné. Magyar Balázs: Hogyan akarták tönkretenni az oláhok Magyarországot? Bp. Ifj. Magyar Orvosok Nemzeti Egyesületének javaslata a zsidótörvényről. Magyar Nemzeti Újjáébredés Mozgalm. 1944. Tűzh. A. A magyar legújabb kor története.: Dr. Nagy. 1933. Szegedi Ú.) Bp. 1938. A MANSz. jövője. kiadása. Bp. 1943. 1930. Stádium. Az erkölcsi forradalom programja.. Magyar Tudományos Fajvédő Egy. Bp. Szentmiklóssy G. Debrecen. Magyar Ügyvédek N. Gr. Athenaeum. Bp. Attila ny. Magyar Cél. 1937. Orosz Vilmos. Bp. Hollósy. Bp. 1940. Bp. Keresztény Magyar Orvosbajtársunk. Nagy S. Bp. Dr. 1939. Magyar Jobbágy: Vihar előtt. 1940. Álgyai Pálné. 1918. 1943. 1942. MÜNE. Bp. Egyetemi. Párt. O. Stephan.: Somody Pál. 1940. Magyar Ügyvédek N. Magyar Könyv. 1941. A. Magyar honvéd Európa védelmében. 1926. kereskedők hivatalos szaknévsora. A. Bp. Mandorff. rt. 1940. '39.. Bp. Magyar értékrend állama felé. Bp. Magyar értelmiség válsága. Báns. M. Magyar Nemzeti Szocialista Párt. A magyar a magyarért Munkabiz. Hollósy. Keresztény iparosok. Magyar Népnemzeti Párt (1. Beke. Magyar Irodalompártoló Társaság Évkönyve. alapszabályai és ügyrendje. A. Magyar István: Mi az igazság a politikában. Magyar katona a szovjet elleni háborúban. Kászon. tervezet). Magyar katekizmus: Amit mindenkinek tudnia kell az elszakított magyar területekről. Fk. Bp.. Athenaeum. Magyar Lukács: Sebestyén. 1943. Szerk. 1938. rt. Magyar Asszonyok Nemzeti Szöv. 1940. Jövő.: Dolgozz velünk a magyar ügyvédség jövőjéért. szerk. Nemz. Szervezési sz. Magyar haditudósítók feljegyzései. Kalot naptár évkönyv 1943-ra. Bp. II.-nek múltja. Magyar kibontakozás útja. Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetségének beszámolója az 1940-41. Magyar Asszonyok Naptára. 1935. Magyar katonaköltészet. Bp. E. Sz. 1927. Magyar kormány 1 éves munkája Kárpátalja népéért. Magyar Diák. A. 1942. 1939. Bp. Bp. Magyar Ügyvédek E. Bp. Egyetemi ny. ny. 1938.. Attila. Bp. Bp. Bp. 1941. Bp. (Színmű. E. 1944.: Vályi Nagy Géza. 1933. Bp. Magyar László: Német munkásköltők.Szeder Magyar Tűzharcos Szöv. Bp. Madách. 1936. Ébredő M. Acsay T. vállalkozók. A. 1944. Naptár. Jövo. Trettina J. alapszabályai és ügyrendje."Magyar Vetés". évi munkájáról. 1940. 1931. előadásai. Bp. 29 .) Szeged.

k. irányelvei.H. Glóbus-Centrum. évf. Herbert: Nagynémetország kis tükre. Bp. hat. 1941 Bolyai Akad. Marjay Frigyes Hőseink.t. Írta Bosnyák Zoltán. évi június 28-án. és Erdély o. Bp. M. Nemz. szoc. Párt. Emlékkönyve. Makkai János: A háború utáni Magyarország. Székely E. Bp. Bp. alapszabálya és általános ismertetése. 1938. Magyarországi Németek Szöv. Jövő. Bp. Mainardi. Levat. Bp. Tasnády N. 5-7. Magyarság. 1942.: Az oroszországi bolsevizmus hatása Mo. M. 1943. Bp. Magyarországi Turán-szöv. Egy Oroszországból hazatért katona jajkiáltása magyar testvéreihez. rend. Marjay Frigyes Honvédeink Vörösországról..1944. Kolozsvár. Vajna. 2200/1941. 1941. A. A. Makkai-Némethy: A zsidótörvény. 1939. Hat. vázlatos története. 1942. álláspontja a fajiság kérdéseiben.SZ. 1942. Bp. 1938. Magyarországi Máltai Lovagok Szöv. Bp. Bp. Bp. vezetők életmódja. Szerző. Egy pár őszinte szó a zsidókérdésről.1943. Magyarázat a II. 1940-43. Magyarország elzsidósodása. 1944. Révai. Dr. Bp. 1. Epol. zsidótörvény és végr. Magyar-Német Társaság alapszabályai és alakuló ülésének jegyz.Egy. A. Magyar népnemzeti rend. 2. I. N. A. Michel Herbert: Nagynémetország kis tükre. Magyar népnemzeti mozgalom rövid ismertetése. 1924. 1939. Deutscher V. alapszabályai. Mann. M. Magyar öntudat kistükre. III. A nemz. Marjay Frigyes Meddig még? Bp.: A végzet katonái. Magyarországi németek szöv. Magyary Zoltán: Nemzetiszocialista községi közig. Bp. 1944. Bp. évfolyam. 1935. Makkai Sándor: Tudománnyal és fegyverrel.) Bp. és 8. Mannhardt.é. Mit akar a nemz. k.M. Magyarország a szociális haladás útján. A. Major. mozg. Sz. II. Marjay Frigyes Keresztes hadjárat. 1938. Mai háború. 1941.L. Magyar szoc. A nyilas-kormány kiad. Bp. 1935. Athenaeum. Magyarországi Turán-szöv.A Párisban 1917. 1940. Magyarország szerepe Közép-Európában. Magyarországi Turán Szöv. Malán Mihály: A szláv veszedelem. Bp. 1938. 1938 Magyarországi Turán Szövetség álláspontja a fajiság kérdésében. rendelethez. Báró Kemény Gábor külügyminiszter rádióelőadása. Magyarok! Testvérek! Röpirat.E. Marjay Frigyes Honvédségünk. 1941. Bp. r. Hollósy. 1943. alapszabálya és általános ismertetése. 1941. Bp.Magyar külpolitika új útjai. Makkai János A természetes béke Európában. Szoc. Magyar nemzetbiológiai intézet megalapítása. 30 . sor. Miskolc. Egyet. Élményeim és tapaszt. Bp. 1936. 1941. Budai Bernw. Athenaeum. Makkai-Némethy Válság Amerikában. Mailáth József gr. Marjay Frigyes Ez a szovjet. 1937. Keletmo. Magyarország együttműködése a szomszéd államokkal. 1936. Szefhe. 1934. Kispest. Bp. szoc. Bp. Kispest szerv. Minerva. Új Aur. Reé László. Bp. 29-én és 30-án tartott szabadkőműves kongresszus. Magyar nemzeti szocializmus. M. Bp. Lauro: A magyarországi kommunizmus bűnei. András előszavával. Stádium. Magyarok ébredjetek. Magyarország.k. Magyarország feldarabolása és a szabadkőművesség. Bleyer Jakab gimnáziumának évkönyve. Forr. I. nacionalista értekezlet. Ulrich: Kézigránátokkal a kiserőd ellen. H. 1943. Turán f. emlékkönyve. (Előfizetési felhívás. Ath. Bp. Munkásp. vázlatos története. 1937. Bp. Kókai. Mailáth József gr. Mann. Bp. Szerző. A. Bp. Malcomes Béla: A gazdaság új fejlődése. Makkay-Rónai-Asztalos-Erdélyi: A mi Erdélyünk.n. 1924. 1938.ny. Athenaeum. Bp. Bachmann. 1942. a vil. 1941.-on. Bp. Hungária. Bp. 1937. M. Maleck. 1944. sz. A. 1940.? '32. 1927. Bp. Röplap. párt. III.F. Ralph H. Az intézet programja. Johann Wilhelm: A fasizmus. Schmidt.háborút követő időben. Magyarországi Máltai Lovagok Szöv. Bp. Bp. Pesti Lloyd. 1939. Magyarság évkönyve 19381944. III.

1944. Bp. Bp. 1940. Bp. Pápay. Révai Matthei-Nagyőszy: Győzelmes hadsereg. 1936. Marcell: Szibérián át a kolostorig. Szeged. 1942. Bp. Marton Béla. Marosi Arnold: Átöröklés és a nemzetvédelem. 1941. Nemzeti Munkakamara. Matolcsy Mátyás Új élet a magyar földön. Ferences-zárda. Szerző. Mátray Sándor: A G. Bp. Mayer Vilmos: Amerikai mozaikok. 1937. Matolcsy Mátyás Föld. berethei: A Magyar Országos Véderő Egylet. Bp. Bp. Bp. Mátrai Ferenc: Levente fiamnak.. Máthé Lajos: Ítél a végzet. Marjay Frigyes Végzetes esztendő.: Két világ között. 1935. Bp. történetének és alapgondolatának vázlata. Mi és ok. Matolcsy Mátyás: Az új földreform munkaterve. Nov. nép. 1924. élet. Bp. Pester Lloyd.: Gróf Teleki Pál élete és munkássága a magyar revízió szolgálatában.. Klny. Pécs.: Churchill nyilatkozik a szovjetről. Csáky István élete és munkássága a magyar revízió szolgálatában. Bp. Róma. Renato: Az olaszországi ifjúsági szervezetek. 1942. Bp. Párt. Pallas. 1938.Prágáig. Bet. 1943. Könyv. Bp. v. 1931. Matolcsy Mátyás Zsidók házvagyona. 1941. 1920. 94 pont. Marjay Frigyes: Az ámokfutó Bukarest. U. Máthé Tamás: Suomi. A magyar fajvédelem hőskora. és könyvk. Halász. Málnási Ödön "A Magyar nemzet őszinte története". Marjay Frigyes dr. C. Marschalkó Lajos Kik árulták el 1918-ban Magyarországot? Bp. 1941. Matolcsy Géza: Gr. Matolcsy Mátyás Magyar föld zsidó kézen. Marjay Frigyes dr. Palásti. 1943. Stádium. Bp. Finnország írásban és képben. 1918. Held. Bp. Matolcsy Mátyás: A zsidók útja. Bp. Szt. Martsányi Imre: Frontharcos hitvallás. Markó Géza: A totális háború gazdasági problémái. Bp. Máté Törék Gyula Ébredj magyar! Bp. Mándi Nagy Endre: Találkozásaim az olasz-magyar barátsággal. Málnási Ödön Werbőczi fiaihoz. Danubia. 1937. Máté Törék Gyula: A múlt és az új világháború és katonai életformák. Matolay Géza dr. 1941.új Európáért. Bp. '40. 1941. Bp. országa. Nyilask. 1939. Marton Béla v. 1938. Bp..és Lapkiadó. 1943. Nyilaskeresztes Párt. 1941. Bp. Centrum. 1936. Máriássy Béla: Zsidókérdés és uzsora. Stádium. Cserépfalvi. Debr. Halász irod. 1941. Egyet. Bp. Benato: Az olaszországi ifjúsági szervezetek. Marjay Frigyes Szegedtől. Marton Béla v. Bp. 1919. Marton Béla v. Bp. '43. M. történelmi pere. 1939. Markó P.: Nemzeti Munkaállam. Stádium. 1883.) Sopron.Marjay Frigyes Mi a fasizmus? Bp. 1940. Bp. Mályusz Elemér: A vörös emigráció. Bp. Markó Géza "Marok" kereskedők és iparosok szaknévsora. Bp. Bp. Mazzolo. P. 1939. Bp. Málnási Ödön: A magyar népközösségi eszme története. Mayer Géza: Vörös dúlás nálunk. 1940. Steph.) Mezőberény. 1941. 1940. 1938. Marzolo. Szent István T. Marton László: Orosz szovjet rémségei 1918-ban. I. Martinovich Sándor: A zsidókérdés.Uzsokig. Málnási Ödön Feladatok. Marschalkó Lajos: Gömbös Gyula a fajvédő vezér. Stádium. Szenkó. Mattyasovszky Kornél: Új Magyarországért. é.n. 31 . Stádium. (Emlékek a régi és új Oroszországból. Bethania. Mátrai Ferenc Béla: A világon bujkáló kommunizmus. Máté-Törék Gyula: Déli végeink visszafoglalása. A szerző. 1936. Bp. 1939. Bp. (Sopron város és vármegye a két forradalom alatt. Szemes kiadás. 1943. Palásti. Dante. Palásti. Bp. Benkő Géza kiadása. Kandó Gy. Bp. Marton Béla v. Centrum. Bp. 1941. Martens Kornél: A kereszt alatt.. Centrum. Tettesy és Tsa. Bp. Róma. 1938. Bp. Bp. Pápa. Hírl. Marschalkó Lajos Tiszaeszlár. Marjay Frigyes Sedantól. Bp.

1932. Méhely Lajos Az örök idegenek. Athenaeum. Méhely Lajos A magyar élettudomány problémái. Bp.) Méhely Lajos Álpróféták. A "Cél". Kis Akad. Melocco János dr. Bp. ("Egy finn leányka képe" c. Bp. Bp. 1935. Bp. Emlékeim a kommün idejéből. verse miatt. 1930. Bp. Held. Held. Méhely Lajos Fajvédelmi gondolatok. Mozg. 1938. Bp. 1929. Bp. Bp. Bp. 1920-1940. Held. Held. Méhely Lajos A magyar ifjúság nevelése. Mezőfi Vilmos A bolsevista rémnapokról. Dante. Menekültek könyve. Fekete Mereskovszkij: A pokol tornácában. Meskó Géza: A totális háború gazdasági problémái. Magy. 1940. Held. Bp. Melszky: A bolsevizmus barbár pusztítása az orosz műkincsekben. Bp. ny. Méhely Lajos A magyar fajvédelem pragmatikája. verse miatt. Méhely Lajos A zsidó rituális gyilkosságokról. Méhely Lajos A magyarság múltja. Méhely Lajos A vércsoportok faji jelentősége. Szónok: Oláh. Bp. Held. Bp.Megyery Ella Ejtőernyős világháború. A szerző Mezőssy Mária: Örvényben. 1930. 1937. Meskó Zoltán. 1940. Bp. Bp. Madách. Bp. 1920. 1940. 1928. Mérnökök. Bp. n. Megyery Ella: Rabszolgák és rabszolgatartók. Held. Athenaeum. Merre megyünk? Kiadja a Hivatásr.: A megszállott magyar területről kiüldözött magyar testvéreink kálváriája. Bp. Held. Méhely Lajos A nyolcosztályú népiskola. Székesfehérvár.: Az új Magyar Birodalom követelményei. Bp. Méhely Lajos A megmagyarosodott Kőszeg. Held. ifj. Bp. Bp. Meskó Zoltán Magyar csillagmozgalom. Salgó Nándor. Held. Mezőberényi első nyilas gyűlésen elhangzott beszédek. Méhely Lajos A zsidók parazitasága. Bp. Miskolc. Bp. M. 1937. 1944. 1928. 1932. Held. k. A. Stephaneum. 1938. 1921. Athenaeum. e.'43. Bp. old. Bp. Dante. 1935. Bp. ("Egy finn leányka képe" c. Madách. 1929. Révai. Bp. 1929. 1930. Held. 1935. Bp. 1932. Bp. jelene és jövője. Bp. Bp. 1937. Bp. Vörösmarty. 1932. Stádium. Bp. Méhely Lajos A németek Magyarországon. Horizont. 720. Held. Bp. Bp. Bp. Szerző. Mezgár Lajos: Zsidókérdés. 1941.) Mécs László: Forgószínpad. Méhely Lajos A magyar tragédia élettudományi okai.1941. Bp. Mécs László Összes versei. 32 . 1937 és 1940. Szikszai. Bp. Méhely Lajos A turáni eszmény. Bp. Held. 1941. Meskó Zoltán: Magyar évkönyv. Méhely Lajos Az új zsidótörvény s az élet törvénye. Klny. II. Mester Kálmán: A felvidéki szabadságharc története. Megyery Ella Franco Spanyolországban. Méhely Lajos A numerus clausus mérlege. Meskó Zoltán Nyilaskereszttel a magyar föld népéért.1938. Bp. 1940. számára az Emszo és a Kalot. Méhely Lajos A magyar fajvédelem ábrázata. Bp. Bp. Méhely Lajos A zsidójavaslat szépséghibái. Meskó Géza: A Harmadik Birodalom olajstratégiai helyzete. 1934. 1936. 1940. Mb. A. Mezőfi Vilmos: Emlékeim a kommün idejéből. Held. Méhely Lajos A legsötétebb babona. 1933. a Katonai Szemléből. 1938. 1934. Méhely Lajos A magyarság antropológiája. Méhely Lajos Őrségváltás. 1938. dr. Mesterházy Ambrus: Rabok vagyunk mostanáig. Athenaeum.: Mi van és mi lehet Abesszíniában. Méhely Lajos Az én antiszemitizmusom. Méhely Lajos A magyar kisebbségi iskola. Mesterházy Ambrus Új mózesek és az a bizonyos vöröstenger. A szerző. 1941. Bp. Bp. Meskó Géza: A Harmadik Birodalom (Németország) olajstratégiai helyzete. 1941. 1942. Klny. Madách. Bp. Klny. 1925. 1941. Bp. Held. 1939. Mező Péter: Levél a szovjet arcvonalról. Nemzeti Szociálista Párt kiad. Meskó Zoltán: A magyarság hivatása. Megyery Ella: Az első világháború. H.

Held. Méhely Lajos dr. Méhely Lajos dr. Held. Held. A magyarság sorsdöntő órái. Bp. Bp. Bp. Bp. Méhely Lajos dr. Néhány szó a magyar fajvédelemről. Méhely Lajos Mi tette Hitlert antiszemitává. 1933. 1937. Méhely Lajos Quo vadis domine? Bp. Méhely Lajos dr. Stád. Előadás. Stádium. Karácsonyi üzenet. 1937. Held. 1939. Held. kiadó: Bodis Gábor dr. Held. Held. Párt. Bp. F. Méhely Lajos dr. A magyar fajvédelem irányelvei. Méhely Lajos Legbölcsebb fajvédelem. Bp. 1940. A házasság előtti orvosi vizsgálatról. Magy. Bp. A fajtagadók hóbortja. k. Bp. Held. Méhely Lajos Vér és faj. 1929. Méhely Lajos dr. 1925. Méhely Lajos dr. Held. Méliusz Imre: Indulnak a leventék. Bp. A magyar öncélúságról. 1926. Méhely Lajos dr.: Magyarok és svábok. Ábránd és valóság. Held. 1940. Bp. Bp. Bp. 1933. Bp. Held. 1937. Méhely Lajos dr. Held. Held. Dékáni megnyitó beszéd. 1930. A mi legsürgősebb teendőnk. Held.. Bp. Fajvédelem és fajnemesítés. A zsidó siker titka. Bp. Bp. Méhely Lajos dr. A. Held. Held. 1938. 1937.zsidó írók. 1937. Gömbös Gyula emlékezete. A zsidó felekezetről. 1939. Bp. 1938. Held. A fajfenntartás élettudományi kellékei. Held. Bp. 1939. 1933. Bp. Bp. Bp. 1936. 1936. Méhely Lajos dr.Méhely Lajos Ignotus fallit és a két malomkő Bp. 1939. Vallomások. Held. Held. 33 . Bp. Held. Nemz. Méhely Lajos dr. Méhely Lajos dr. Méhes Gyula dr. Az okszerű népesedéspolitika élettudományi alapja. nemzet. 1940.emberállam. Méhely Lajos dr. Held. Bp. Méhely Lajos dr. 1929. Méhely Lajos dr. Méhely Lajos Minden kultúra faji kultúra. Méhely Lajos Valaki hazudik. Méhely Lajos: A faj lelke. 1929. Bp. 1940. Méhely Lajos Termeszállam. 1935. 1939. Méhely Lajos Vér. 1936. Bp. 1939. 1931. Held. Méhely Lajos: István és János uraknak. Bp. 1933. Méhely Lajos dr. Farizeusok. Bp. Held. Szoc. Méhely Lajos dr. Magyarország sírásói. Méhely Lajos Pollák Illés "honfoglaló" zsidai. 1932. 1926. Méhely Lajos dr. Stádium. Lelkiségünk eredete. Az öröklés hatalma.: A mi Vágunk. Állítsunk fel magyar fajbiológiai intézetet. Méhely Lajos dr. Méhely Lajos dr. 1939. Mészáros Ádám: Új magyar birodalom. Méliusz Imre: Indulnak a leventék. Held. Méliusz Imre Kárpáti harangszó.. Held. A turáni lovas. Bp. A noszvaji magyarság antropológiája. Held. 1939. 1939. II. A természetes fejlődés törvénye. Mérey László: Katonanemzet vagyunk.. Bp. Bp. Bp. Bp. 1940. Méhely Lajos dr. Méhely Lajos dr. Held. 1940. Méhely Lajos dr. A magyar faj önvédelmi harca. Bp. Vér és faj. Held. 1940. Mérnök. Méhely-Keltz: Fajunk védelméről. Méhely Lajos Levelek és reflexiók. 1927. Magyar írók . Fajiság vagy sorsközösség. Méhely Lajos dr. Held. Méhely Lajos dr. Bp. Held. Bp. Bp. Bp. 1927. Méhely Lajos dr. Held. Bp. Bp. Bp. A test és a lélek egysége. Bp. 1931. 1938. Bp. 1930. Méhely Lajos Zireg-zörög. Held. Held. Bp. Held. Méhely Lajos dr. Held. 1933.1939. 1939. Méhely Lajos Sugár Mór. Méhely Lajos dr. Korda. Held. Held. 1935. Nemzeti birtokpolitika. 1942. 1943. A faji gondolat térhódítása a tudományban. Bp. Held. Tudomány és dilettantizmus. faj. Bethánia. Bp. Bp. Held. Bp. 1938. Held.A faj lelke. Stádium. Méhely Lajos Suum cuique. Held. Bp. Bp. Méhely Lajos dr. Méhely Lajos dr. 1935. Held.

34 . 1940.. Bp. 1930. 1938.: Hat év toloncúton Szibérián végig. '42.. Migray József: Mit akar a magyar nemzeti szocializmus? Bp. Milotay István Népi válság. felszólása. 1939. Bp. 1929.Bp. Mi utunk a magyar társadalom újjáépítése. Mészöly Jenő: Szibéria nagy temető. Győri Hírlap nyomdája.. Bp.k. Bp.: Kik a hősök? Ők a hősök! Monor.1939. Mindent vissza. Popper E.ny. Mit kell tudni a Baross szövetségről? (Új levonat) Bp. Mészáros Vilmos dr. Bp. Mihelics Vid: Az olasz munkaalkotmány. 1935. N. Bp. a M. Franklin Társulat. Mikecz Ödön előadása: Az alkotmányreform. marcsamagyari A zsidóság belszervezete a Talmud tükrében. Mindszenty-Pehm József: Az édesanya. 1939. 1930.) Délmagyarország hírlap és nyomda váll. Bp. Ath. 1944. 1931. 1920. Molnár Ákos dr. számából. Mindszenti Bertalan: Szeresd a magyar katonát. 1940. Miskolczy Ágoston A főtárgyalás elnöke. Bp. 1936. Szöv. Monor. Bp. 1941. Bp. Miért kellett Hollandiának a szövetségesek oldalán beavatkozni a háborúba? 1942. évi decemberi számából. 1938. 1939. Molnár Dezső. Miklóssy István: A szabadkőművesség önleleplezése. Miskolczy Ágoston: Politikai szabadság és büntetőjog. Bp. Szabó D. Bp. 1919. Mihelics Vid: Az új szociális állam. Mihelics Vid: Az új Portugália.n. kortörténeti jegyzetek 1914-1924. 1944. 1942. 1941. A szerző. Miért harcolunk a jelen háborúban? Bp. Ny. Mihelics. Hunyadi. Misángyi Ottó dr. 1927. kötet. 1942. II.. Molnár Dezső. Mi a nemzeti munkaközpont. 1941. A szerző. H. Miskolczy Ágost dr. Bp. 1933-1940. Bp. Korunk Sz. népi Magyarország. a Jogállam 1934. 1932. Olaszok a magyar igazságért. Mindent a hazáért! Turáni vadászok évkönyve 1941-42-43-44. rt. Miskolczy Ágoston A modern államvédelem. Stádium.: Hitleri árjatörvények teljes szövege és magyarázata. Bp. ifj. Bp. Bp. 1939. Bp. Pestvidéki Ny. Kaas Albert. Szent István Társ. 1886. ha. Mit akar a szovjet? Miért küzd a magyar? Nyomda és kiadó nélkül. 1912. Bp.: Nemzeti önismeret és testnevelés. Mihályfi József: A veszprémi túszság története. Migray József A marxizmus csődje és a kivezető út.: Mindent a hazáért.br. évi szept-okt. cikkek. oldalán beavatkozni a háborúba? 1942. Miért kell a zsidók hatalmát letörni? Írta egy ébredő magyar. 2 köt. Bp.. Szent István. Klny. Mihály László: Presente! 1920-40. Bp. 1932 és 1935. 1942. 1920. Migend Dezső: Magyar honvéd a "Szovjetparadicsomban". Mikós Imre: A magyar vasutasság oknyomozó története. A. Vid: A szociális kérdés és a szocializmus. Milotay István: A függetlenség árnyékában. (Délmagyarország ajándékkönyve. Mi tett engem antiszemitává. Mithchell Lebbens: Ninocska. Klny. Mihály László: Presente! Olaszok a magyar igazságért. Miért kellett Hollandiának a Szöv. Szeged. 1935. Eggen. Hajnal. Bp. Szemle 1932. Bp. A szerző. Bp. marcsamagyari: Nemzetnevelés. 1936. Szibériai regény. Mizse János: Mit ad a diktatúra a parasztságnak.: Szemben a forradalom arcvonalával. Mit tett a keresztény Városháza Budapesten 10 év alatt. Pécs. Bp. Miskolczi Gyula: A győzelmes fasizmus. Egyetemi. A szerző. Stádium.1942. 1937 Milotay István Új világ felé.Mészáros István dr. Miklóssy István: Nemzetnevelés.: Kohér Ferenc. Európai kiadóvállalat. Mit kell tudni a kereskedőnek a zsidótörvényről. 1932.. Stádium.) Győr.? F. Mi lenne. Magy Nemz. M. 1919. Dunántúl. Milotay István Tíz esztendő. Mészáros Lajos. Bp. Bp. Mészöly Jenő: Zúg a Jenissei. Bp. Antiqua. Sz. Bp.. k. Bp.: Léleknevelés a nagy világégés után. Bp. Bp.. Eggenberger. Tasnádi Nagy András stb. Zalaegersz. 1938. Stádium. Bp. Bp. (1915-1920. Mihályfi Ákos dr.. Bp.

Benito Győzelemig. 1934. Arany J. 1925. dec. Laboremus.: Vitalis B. 1925.Molnár Ferenc: A Dohány-utca és Körút sarok. A nemzetek szövetsége mint a zsidó világuralom egyik eszköze. Vallecchi. 1940. Brosura.: Európa önellátása. Szén mint fegyver. üzemszerv.: Barabás Emil. 1938. Bp. Bp. Bp. Gárdos. Müller-Brandenburg: A német munkaszolgálat teljesítményei. Bp. Mussolini. Mozgalmi tudósító (nyilas p. Moravecz Manó: Elárultak bennünket. 1942. Stádium. Bp. Bertók. 1927. Mussolini. A. Muthesius. Bp. Az európai munkapotenciál. Benito A fasizmus doktrínája. A Duce 1942. M. Apostol. Bp. (Nyilas p. 1925. Franklin. Vallecchi. Működési Tervezet a Vitézi Rend Zrínyi Csoportja számára. Molnár János: Trianon okai és következményei. Benito A korporációs államról. Benito Brúnóval beszélgetek. Mussolini. ny. Firenze. técsoi: Kárpátalja hősei. Morgan. George: A convoy. Molnár Félix: Rabságom története. Erich: Villámháború Nyugaton. Vitézi Rend. Nagy Béla ifj. Bp. n. Hans: Miért áll a német munkás Hitler Adolf mellett? Berlin.) Bp. 1940. 1939. Mussolini. 1935.: A zsidótörvény egyes kérdéseinek bírói gyakorlata. Bp. Mussolini. orsz. Ford. 1943. Bp. Budapesti Hírlap. K. Bp. Firenze. Morin: A tisztelt szovjet. Bp. 1943. Bp. Versek. Centrum. Bp. 1937. 1919. Stádium. Bp. Molnár Jenő: A 133 napos bolsevista rémuralom. Molnár-Berkó: Kié a népességi és nyersanyagfölény? Bp. Franklin. Munter. Murgács Kálmán Szívem szava. 1935. 1919. Gyöngyösi. Gemeinschaft. század. Benito gondolatai. Kispest. Nagy Ádám: Kun Béla Szibériában. 1942. Müller Lajos: Lehet-e keresztény ember szociáldemokrata? Bp. Bp. 1936.n. Bp. (Bencs Z. 1937. Feldmann F. Móricz Béla. Ifjúsági színjáték egy felvonásban. Bp. Geoffrey: Édes paprika. Mussolini. 1939. Athenaeum. Egy hadifogoly feljegyzései a diktátorról. Bp. V. Molnár Géza: A magyar faj uralmának biztosítása saját hazájában. Élet. Stephaneum. Benito: A korporatív államról. dr. N. 1944. V. Held. Munka és a munkarendszer. Benito A fasizmus alapelvei. 1940. Bp. A. Bp. Ford. Debrecen. 1940. 3-án tartott beszéde. 1943. 35 . Mussolini. Bp. Benito: Arnaldo Mussolini élete. Centrum. K. Muckermann Frigyes: A földművesek sorsa Szovjetoroszországban. Szerző. Nyilaskeresztes Párt. Stádium. 1942. Kókay Mussolini. oszt. Bp. Mussolini. 1942. S. 1941. Kraft durch Freude ismertetéséből. Bp. Előszó: Bethlen István gr. Képek a partizánháborúból. Munka a győzelem kulcsa. Centrum. Mónos Ferenc: Boszorkányszállás. Murgács Kálmán: Születésnap. Bp. 1941. C. Bp. Tokay István. Róma. Ir. Móra László: XX. Murgács Kálmán: Öt vidám monológ elemi iskolások számára. Bp. Munka alkotmánya Olaszországban. Mussolini. Bp. 1938. Bp. Mósa József: Hajh. Molnár Ferenc: Partizánfront. Elegius. Sajtóvállalat rt. 1921. 1943. Mussolini. Morvay Gyula: Falu a havasok alatt. Benito Válogatott beszédei. 1928. Ford. Benito Négy beszéd.Erdélyország. 1939. Üzlet kiad. 1928. Szerző. Bp. Benito Az új Olaszország ipari munkásaihoz. Nagy Elek dr. é. Mussolini. Munkaállam üzemalkotmánya és munkavédelme.ny. Muravsky. Munkács üzen. Moravec Manó: Elárultak bennünket. 1942. Moss. Mühlfeith János: Héjjas-Prónay-Zadravetz emlékalbum. Munka és munkarendszer. szervezetvezetők részére). 1921. Jog és szabadkőművesség. Bp. 1919.-né. 1935. Bp.) Stádium. Bp. Nagy Elek dr. 1939. Bp. Stádium.: Zichy R. Monostori Béla: Front mögött. Muthesius. Kultúra. Bp. Vittorio: Légiháború Abesszíniában.

Bp. Natkó Gy. Nagy Károly: A kapuvári ellenforradalom. Bp. 1936. Nemzethuség Pártjának Szervezeti szabályai és ügyrendje. sz. Hird.. munkája. 1944. Nemzeti szocializmus. 1943. Hankiss János előszavával. 1933. Szent Imre.: Nagy-Kelet-Ázsia. 1933. Nagy István: Fasiszta világnézet. Helicon. (2. így vagy úgy. Renaissance. I-II. 1936. Held. Bp. Nagymegyeri Nagy: Magyarság fegyverben. a német nemz. Élet rt. a szabadkőművesség és a sajtó. Bp. Sopron. Nagy István: Baromfi. 1941. Nagy István Mo.) Bp. Nemzeti Fasiszta Párt. Kiáltvány. Magyar Élet Pártja értesítője. Turáni T. Nagy Károly: Magyarság fegyverben. Balás Károly társadalmi politikájának ismertetése. Nagy József Véreink a tengerentúlról. Nádas Zoltán: Iránytű a katolikus sajtóapostolok számára. Athenaeum. Nagy per. Bp. körlevél. 4. 1940. Zárszót írta Bagossy Zoltán. I-III. Vitézi Rend. A. A. Szerk. 1943. Bp. A.Nagy Elek dr. Iroda. Nemzetiszocialista Káté. Athenaeum. A Bolseviki elleni Liga.: Új magyar művészet. Gross und Klein. 1919. 1938. Nemzeti szocialisták könyve. Kispest. Bp. Nagy Iván vit. Nemzeti Egység Pártja. Nádor Béla: Propagandaháború. Sajtótud. sz. Nádasdy Béla: Az igazságos békéért. k. Held János kiad. Bp. o. Nagy József: Bombázók Rosztov felett. Külügy Sz. Centrum. Nagy Mihály Sándor: Zadravecz püspök. Zsidókérdés. A böszörményi mozgalom lényege. Bp. Szerk. Bp. Nagy Iván vit. Bp. Nemzetiszocialista Magyar Munkáspárt. Naptár 1941. Nemzet akaratának pártja. 1935. Held. Stádium. Előszót írta Fiala Ferenc. márc. Nagyobb ország. 1935. Bp. Zalaegerszeg. Európa-Athenaeum. Nemzeti kereskedelmünk és iparunk. 1937. Wien. 1941. k. Centrum. Nagy Károly dr. F. Nagy Károly Újjászülető magyarság.: Mester Kálmán. Athenaeum. Valecchi. 1943. Magy. Borbíró Hugó. Firenze. Athenaeum. Nemzetiség szervezése "Német ifjúság". Bp. Bp. Soli deo Gloria kiad. az ezer tó országa. U. Kakas. Bp. Zalaegerszeg. Nemzetiség szervezése. 1943. A. 1941. Szerző. Heli. Naptár 1943. 1942. Bp.: A külföldi magyar sajtó. Bp. Nagy I. 1942. 1940. a.: Papp Sándor. Nemzeti tömörülés pártja. Nemzeti Szoc. Bp.: Az alsólendvai forradalom. Magyar. a szegedi Kapisztrán. A. Sár. Debrecen. szoc. Nagy Iván-Mindszenti Béla: Felszabadulás naptára. Prága Moszkva kezében. Bp. Bp.-i németek ifjúsági szerv. N. Nagy Iván: Nagy-Finnország.és tojásexportunk zsidó kartell kezében. 1939. Bp. M.boldogabb magyar! 1935-39. Nagy Sándor: Álmodás (versek). Bp. M. sasvári: Kun Béláék rémuralmának története hiteles okmányok alapján. IV.: Mi lesz az angol gyarmatokkal? Bp.: A demokrácia. Nagy Ernő: A Duce ifjúsága. Nagymihály Sándor: Szegedtől Kolozsvárig. 1935. Nemzeti kereskedelmünk és iparunk. Nagy Iván vit. 1940. 1929. A szociális Olaszország. Párt. 36 . 1936. T. Budai-Bernw. Nagy Zoltán v. 1942. Nyilaskeresztes Füzetek. 1925. Magy. Prokker A. 1944.) Bp. Nagy József: Prohászka szocializmusa. Bp. 1941. Bp. Viktória. Nagy Olivér. 1940. 1943. Nemz. 1937.: A szociális Olaszország.évre Nemzeti Munkaközpont célja. 1944. Rák. Nagy Iván dr. Zsidókérdés. Bp. alapszab. Nemzeti Munkaközpont Vendégforgalmi Évkönyve 1941-42. Magyar Élet Pártja. Bp. 1932. kapcsolatai a 2600 éves Japánnal. Nagy István Suomi. Nagy József Trianoni rabszolgák. 1935-39. 34. Bp. tervezete. Nagymihály Sándor: Horthy Miklós és a szegedi ellenforradalom. K. 1942. Bp. dr. Szer. Nagy Károly Gazdasági közig. 1942. Kultúrszolgálat. rendszerében. (27. Stád. 1935. 1926. A m. 1940. Nemzeti Egység országos szervezete. Athenaeum. Szervezeti szabályok. Talpra magyar! Bp. Pécs. Bp. Bp. Nemzetnevelés.

1940. 1940. Turán f. Nemzetiszocialista munkaállam üzemalkotmánya és munkásvédelme.vis. Bp.vis. Hung. Bp. Nervetto. Német birodalmi kormánynak 1940. 9-én a belga királyi és a németalföldi királyi korm. Nemzetiszocialista magyar munkaállam alapelvei.vez. Nemzetvédelem. r.. r. örök katonák. Egyetemi nyomda. L. Kováts T. évi máj. 1932. és tiszt. Irányelvek a magyar csapatok szovjetoroszországi magatartására. 37 . Nemz. és tiszt. Hősköltemény. Bp. 1939. és tiszt. 1938. Centrum.-Kofalusi I. Írta U. Rácz Kálmán k. 1939. Nevelős Ágoston: Az utolsó húsz éve története. Nyilaskeresztes Párt Mozgalmi hírek. Nyáry László: Kegyelmes urak között a gyűjtőfogházban. 1943. magy. Kincsesy E. Nyilas és nemnyilas magyarokhoz! Túrmezei U. 1941. (Turán Füzetek I. Centrum. Stádium. Bp. Centrum. Bartos D.. 1942. 1938. füzet. Fiala Ferenc előszav. Bp. Bp. Pécs.-v. O. rész. Bp. Írta: dr. Szerk. V.. honv. Társadalmi K. Némethy Béla dr. 1941. Centrum. M.: Fiala Ferenc. Finn füzetek. Norvég hadjárat. Németh István: Kötelességek. 1938. é. Nyilas roham. v. Bp. a. röpirat.: Hol vagy magyar Hitler? Bp. sor. Előszó: Fiala Ferenc. Bp. 1941. Nyékhegyi István: A Trianont előkészítő hazaárulások leleplezése Nyilas Áfium-Vörös maszlag. Pécs 1943. 1944.Nemzetiszocialista káté. 1941. sz. 1939. r. a. Kir. 1938.és L.vis. a. Német győzelmek titka. Nemzetnevelés. Nyilas és nem-nyilas magyarokhoz. 2. Ifj. Nyilaskeresztes Párt országépítő programmja. Iroda. Könyv. Bolsevista népgyilkosságok. Magasházy L. Stádium. Nógrádi vitézek naptára 1944. Országvédelem. kir. Németh B. Nemzetvédelem. 1944. Mozg. P. n. Nincs kibúvó! Berlin. (A katyni halálerdő.) Bp. Nógrádi V. 1940.1943. rt. Bp.vez. Nyakszirtlövés. szerv. 1944.Stád. Csernai. 1940. 4. Bp. Bp. Nemzetiszocialista káté.: v. Tízparancsolat Oroszországban.A. Nyilas évkönyv. kiadás. Bp. 1936. Nyilas Kalendárium. Nagy L. 1940. Nyilaskeresztes Párt Mozgalmi tudósító szerv. Röpirat. Held. Bp. Turul. Nyilaskeresztes Párt Tájékoztató közlemények. dr. Bp. Bp. Szerk. Bp. 1944. Hollósi. 1943. Nyékhegyi István Társadalom és a zsidóság. Összetartás. Szucs. dr. Kellner. vezérkar főnöke. II. 1938. Magy. Bp. A. Nyáry Iván: Bolgár hősök. Bp. A U. Nyilaskeresztes Párt Mozgalmi közlemények szerv. A. Nyári Pál: Isten fegyverei.vis.vis..: Az értelmiségi munkanélküliség rendezésére vonatkozó jogszabályok gyujt. Bp. Nemzetiszocialista magyar munkaállam alapelvei.vez. 1939-41. Nyilasker. Bp. Bp. 24 lap.'39. A U. Held.. Nyilaskeresztes Párt Mozgalmi Tájékoztató szerv. a. emlékirata. Bp. Reé.-hoz int. Nemzetvéd. Nyilaskeresztes Párt Pártközlemények szerv. Hird.: Japán katonai helyzete 1942 végén. Neptun. Nyilaskeresztes Párt Szervezeti szabályzat. r. Bp. Nemzetőr: A revízió igazi útja. Bp. Párt or. Nemzetiszocialista magyar munkaállam alapelvei. Bp. Németh Lajos vit. Női Honvédelmi Munkaszolgálat.) Nyilas és nemnyilas magyarokhoz! Túrmezei.vez és tiszt. képekkel fűzve. Balassagyarmat. Bp. Faragó E. Rákóczi ny. Bp.szoc. 1940. 1943. Centrum. Sz. Bp.: Rajkay L. 1940. Nemzetvédelmi előadások I. Stádium. Nyilaskeresztes Párt célkitűzései. (Képek az angol hajóhad elsüllyesztéséről. Német haderő főparancsnokság hivatalos kiadása nyomán. Bp. 1939. Bp.Országvédelem..) Bp. dr. 1939. Bp. A. Nyilask. dr. Nyilas könyv 1940-41. r. Bp. I. Kassa. R. 1940. 1944. 1943. Luigi: A Palazzo Veneziától a Gran Sassóig. Bp. Das schaffende Ungarn. Német birodalmi kormánynak a dán és norvég kormányhoz intézett emlékirata. 1940. 1940. 1942. T. Nyilas kiadó. Lehel. és tiszt. és gyakorlati kézikönyve. Nemzetség szervezése. Szerk. Nép nép után.vez. Pécsi E. Nemzetiszocialista magyar párt. 1940.

M. A szerző. Orsós Ferenc Elnöki székfoglaló a MONE 1936. 1926. Stádium. Bp. Orsós Ferenc Európa biológiai veszélyeztetettségének leküzdése. Objectivicus: Nincs többé antiszemitizmus. Bp. Bp. Bp. A Magy. Orsós Ferenc Előzetes beszámoló legutóbbi németországi utamról. Nyilaskeresztes K. Bp. Bp. Hornyánszky. 1926. évi nov. M. Bp. székelyhidi Történelmi igazságszolgáltatás 1938-41. Singer és Wolfner. 1931. sz. Nyiry László. Szoc. Nyílt parancs: Nyilaskeresztes P. székelyhidi: Hadigépek ezrei Anglia ellen. államban. A népszövetséghez benyújtott olasz memorandum kivonata. Mozgalmi értesítő. Nyiry László. Bp. 1941. Rákosp. Oppoltzer Béla: A kapitalizmus termelési rendszerének állítólagos válsága és a kommunizmus. 1919. Bp. 1929. Bp. 1938. '38. Bp. Orosz v. Fórum. Előszó: Mussolini. Bp. 1941. Nyilaskeresztes irányelvek. Oberlindober. Alfredo: Az eszmék forradalma. nemes ditrói: A magyar légierők teljesítményei a Kárpátoktól a Dnyeperig. Olay Ferenc: A magyar művelődés kálváriája. 1941. Bp. Bp. Bp. Bp.Nyilaskeresztes Párt propagandaosztálya. Légrády. Nyilaskeresztes Párt. Nyiry Gyula: Hogyan készítette elő a Károlyi-kormány a proletárdiktatúrát. Stádium. Bp. Nyilaskeresztes program. 1935. Párt törekvéseinek erkölcsi alapjai. Róma. 1928. Olay Ferenc Mit tanítanak a románok! Bp. Előszó: Mussolini. Hans: Tizenkét év harca. Nyiry Gyula Az októberi forradalom demokráciája. 1932. Korda. Oriani. Oláh Ernő M. 1935. Olasz-abesszin konfliktus.N. Szöv. Oriani. 1941.-i Csaba B. Orsós Ferenc A házassági törv. 1944. Stádium. 1940. Bp. 1931. évi dec. Stádium. 1944. T. Orsós Ferenc: A Mone elnökségének berlini látogatása. Olasz légi haderő. Bp. Nyisztor Zoltán Magyar Góg. 1. Orsós Ferenc 1941. Bp. Olasz hadsereg. Világirodalom. 1940. 1941. 22-én tartott emlékünnepén. Nyilaskeresztes Párt: Magyar Tisztek. Orsós Ferenc 1942. Nyiri László: Hatszázmillió ember harca. Klny. B. Hollósy J. E. Berlin. 1941. Nyisztor Zoltán: Bangha Béla élete és művészete. 1941. 1935. Bp. székhelyi: Történelmi igazságszolgáltatás. Oláh György Lázadás a Tiszánál. székelyhidi Világháború 1940-ben. N.: A szervezés és annak jelentősége a nemz. Nyiry László. Athenaeum. Tanács. Orsós Ferenc A Mone elnökének beszéde a debr. Bp. Andrássy-út 60. Orbók Attila: Ki árulta el a hazát? Bp. Bp. Tolnai. 1944. Stádium. Mezőberény. 1940. Orsós Ferenc 1943. Az ellenforradalom regénye. 1940. Mezőb. 1940. Oláh György: Jajkiáltás a Ruténföldről. Athenaeum. Olay Ferenc: Háborús felelősségünk. Bp. W. Bp. Bp. Bp. székelyhidi Partizánháború. 1939. Országos Közm. Az. 1933. Orosz M. Nemz. Bp. a felsőház előtt. 1940. Stádium. 1942. Hornyánszky. Alfréd: Az eszmék forradalma. Bp. 1942. fajvédelmi kieg. Oláh György Egy kilépő naplója. 1930. Irod.. Oláh Ernő: A hősies idealizmus útján. Nov.1942.: A magyar belpolitika jövője. Csia S. Fórum. Tolnai. Oláh György Görögtűz. 1941. Orbán Ferenc: Kik teremtették meg a húsz év előtti forradalmat. 1939. 17-én tartott közgyűlésén. beszéde. Bp. 1942. Az. Tolnai. k. Nyíri László.Szöv. Oláh György Őrvezetőből diktátor. Olay Ferenc A magyar kultúra válságai. M. Nyiry László. Bp. Baltha. Bp. Centrum. 1920. '40. Bp. 1941. 38 . 1933. 1944. Nyilaskeresztes Párt: Honvédek. Budai-Bernwallner. Olivecrona: Anglia vagy Németország. Greve. 1940. szoc. Bp. Az. Okolicsányi László dr. Okmánygyűjtemény a német-lengyel viszály utolsó fázisához. Jog. Stephaneum. Bp..

39 . Papp István: Finnország. Auróra. 1942. Ösz Béla dr. 1933. Helikon. 1942. Bp. Őrsi. Palatinus József: Szabadkőművesek Magyarországon. Bp. A szerző. Magyar-Olasz Szemle. 1939. Bp. Az iglói géppuskások regénye. Ossendowski. Szemle T. Szöv. Bp. 1941. Könyv. Színművészeti Akadémia 1941/42. Franklin. Bp. M. Bp. Stádium. Ford. Fran. Mérnökök nyomdája. Bp. 1923. 1943. A Pesti Hírlap évkönyve 1943. emberek és állatok. Bp. Panajoth Gyula: A bolsevikiek országa. Bp.: Benes. 1944. Centrum. Pap József: A fasizmus vezéreszméi. Ferdinánd: Istenek. Pietro: A mai Olaszország. Palatinus József: A szabadkőművesség bűnei. 1943. Bp. 1931. 1939. Padányi-Tarjék: Egyetemes és magyar történet. Rt. Ottlik László: A politikai rendszerek. Ferdinánd U. Bp. 1942. 1941. Bp. Bp. Pietro A gyermekvédelem Olaszországban. Bp. Pap László: Mussolini élete. Bp. Ortutay Tivadar: Cseh világ a Kárpátokban. 1940. II. Szeged. Az orosz Szovjet gazdasági offenzívája Európa ellen. 1940. Országos Katolikus Nagygyűlés. Őrsi. 1921. 1944. Jövo. 1941. XXX. Ablak. 1938. Bp. Bp. Papini. Ferdinánd A sötét Kelet árnyéka. 1942. Globus. 1930. Franklin. Padányi V. beszédei miatt.: Egy nép újjászületése 1918-41. Keszthely. Pados Pál: Szovjetoroszország felett. Pajzs Elemér: Salazár. Géniusz. Bp. Johannes: A Führer birodalma. Bp. ázsiai emberek. Bp. 1942. Padányi V. Bp. Papp István: A finn példa. Bp.és L. A szerző. 1922. 1942.) Országos Magy. Bp. Jogállam. Franklin.: Összeomlás 1918-19. Bp. Panait. Padányi Gyula Jenő Nincs megállás. Budai-Bernwallner. (Tóth L. 1935. Vörös vihar. Bp. 1938.: Kolosváry-Borcsa M. Öt világrész harca. Actio Cath. Panait. Könyv. 1925. Bp. Padányi Gyula Jenő: Jégtörő. Palatinus József A szabadkőművesség bűnei.és Lapkiadó rt. és Közi-Horváth J. Istrati Más fény felé. Révai. Szerző kiad. XXXI. Franklin. Östör András: A német munkásság szervezetei. 1939. Istrati: Helytelen utakon. Athenaeum. Ottlik László A politikai rendszerek története. Stephaneum. Padányi Gyula Jenő Őrségváltás. Paál Jób: A száznapos szegedi kormány.Orsós Ferenc: A magyarság jövő feladatai. Bp. a. Ötéves terv. Váci fegyint. tanévről szóló értesítője. 1937. 1926. Szeged. Országos Katolikus Nagygyűlés. A Szovjet 1930-ban. 1925. Fórum. Bp. Bp. Giovanni Az én Itáliám. Révai. Ossendowski. 1944. Bp. Giovanni: Gog. kiad. Egyet. 1943. Papp Zoltán. Ungvár. Ottlik László: Bevezetés a politikába. Stephaneum. Bp. Bp.N. Osdy Márton: Beszélgetés Katynról. 1942. 1934. 1938. Szegedi Újn. E. Vigilia. Giovanni: A mi háborúnk. Bp.: Felderítő osztag előre! Veszprém. Stephaneum. Magyar Szemle Társ. Bp. F. Nem. Bp. Róma. 1919. 1944. Papini. Ottlik László: A marxizmus társadalomelmélete. Magy. Géniusz. 1942. Padányi Gyula Jenő Szárazvám. Papini. 1939. 1932. Bp. Egyházmegyei. 1931. Bp. Ossendowsky: Lenin.L. Ferdinánd Ázsiai titok. 1944.1921. Öhquist. Egyet. 1941.Klny. Bp. Papp Gyula: Miénk a híd. Az. Az. Ossendowski. 1940. Bp. Országos Sajtótanács ügyrendje. 1943. 1942. 1942. Actio Cath. Pados Pál: A fehér halál országa. 1940. 1939. Orsós Ferenc: Finnországi benyomások. Népművelők T. Bp. Papp Jenő: Krónikák könyve.K. Pados Pál Csillagok a Don felett. 1936. Múzsa könyvkiadó v. Bp. Palotay Dénes: Omszki túszok. Ossendowski. Örmény Zoltán v. Stádium. 1941. Magy. Bp. Bp. Bp. Pesi H.

1935..1943. Budai-Bernwallner. Pesti Hírlap Rt.1938. Kókai. Zalaegerszeg. A szerző. Horny. Bp. 1942. Orlovszky D. Élet. Bp. nemz. tört. Pavelics. Mérnökök nyomdája. 1918-43. Bp. Apostol. 1943. 1943. Centrum. Medika.. egyesületének története. programmja. Bp. Pálfy Fidél: Pillanatfelvételek.: Szociális igazságot! Szombathely. 1935. Péchy Henrik dr. Eberhardi: Nem veszett el Magyarország sohasem. Összeáll. Szeged. Perneczky Béla: Koreszméink. 1942. Bp. Filmdalok. 1940. Bp. 1944. 1918-43. Bp.: A m. Pesti Újság évkönyve 1943.: Widmar A. Szerk. Stádium. Bp. Petressné Olaszliszkai Liszkay Anna: Köszöntünk Erdély! Köszöntünk Délvidék! Kispest. Tarczay Gizella. Enciklopédia Rt. Szerző kiad. XI. Bp. Pártközlemények.: P. Pethes László dr. Pálffy László gr. 1920. 1941. Pesti Újság kalendáriuma 1941-42-43. Picht. Ford.: A kormány kivételes hatalma. 1941. Payr Hugó: József királyi herceg. orsz. 1939. posta.: A zsidók közéleti és gazdasági térfoglalásának korlátozásáról szóló 1939: IV. 1930.-Debrecen. Szerző. Stádium. Bp. Bp. Zrínyi ny. 1941-43. Ford. pápák és Mussolini Rómája. posta jogász és mérnök tisztviselői orsz.: Versek. nagy korok fordulása küszöbén.Pehm József: Az édesanya. A történelmi hullámelmélet és a tört. Pazár Zoltán dr. Bp. Picht.v.: Győr város zenei élete. Nemzeti Szöv. Ante: A forradalom leánya. politikai és gazd. Stádium. Bp. Pesti Daloskönyv. Pálffy Cézárok. Bp. 1937. 1940. Hódm. Werner: A német nagyvezérkar jelenti.: Wiesel Károly. Bp. 26-án a szövetség közgyűlésén tartott beszéde. Bp. Giorgio: Mussolini. Bp.szoc. Pázmány Ödön dr. Athenaeum. 1943. Pataky Géza: Ég és föld között. Szovjet-Oroszország feldarabolása. Pflug. A szer. Nagyvárad. kir. 1940. 1938. jövő kiszámítása. Stádium Rt. Ford. Nyilaskeresztes Párt. 1928. 1925. Pirovich Lajos A harmadik birodalom tükre. párt politikája. 1937.hely. 1944. Bp. Alessandro: Toscanai felhők. Werner Az illúziók vége. A szer. Bp. elnökének Bp-en. Pilisi József: A zsidó. Bp. Bp. e. A m. Pesthy Jenő: A bolsevizmus rémnapjaiból. 1935. 1942. Győr.-Lukász Alfonz dr. Pini. Pater István: A mi Kapisztránunk a forradalmi években. Kispest. Penn-Penkov-Kiprovszky és Orlovszky D. 1942. Nyárádi. Bp.: Fiala F. Párt és állam. Beke.és mérnöktisztv. kechkeméthi: A Szarmát Alföld történelme és néprajza.: A m. Péthy Kálmán: Érik a győzelem. számos ered. 1912. 1943. tc. I. Bp. Magyaróvár. Werner Katona ember. kiadása. Pethő Sándor: Világostól Trianonig. Petz Lajos Felpéczi dr. Pálffy: A magyar nemzet őstörténete és a zsidóság. Szenc.: Magyarország-Bulgária. Páthy Kálmán: Érik a győzelem. Hubay K. Sarkad. szoc. Bp. A nyugati hadjárat. Pákozdy Ferenc: Förgetegben. Bp. kötet. Egyetemi. 1943. Patkó Olivér. Ladányi. Péchy Henrik dr. kir. Pázmány Ödön dr. Pánkov-Kaprovszky-Orlovszky: Magyarország-Bulgária. Pápa. Juhász István kiadása. o.1943. Patek: Üzen egy nemzedék. 1942. Franklin. Pavolini. Bp. 1921. 1943. Pálos Károly dr. autóutak. 1941. Bp. Paulay Gyula dr. Bp. Athenaeum. Griff. Bp. 1940. Bánsági ny. Pekár Gyula: Danton. Peleskey Ferenc: A nemzeti egység trilógiája. Pikáli József: Ének a villámháborúból. Centrum. Centrum. Bp. Fischhof. Bp.-Lukász Alfonz dr. 1934.Paradicsom vagy pokol? Megrázó képek a szovjetből. a M. Bp. 1920. fényképpel. Bp. Hans: A német birod. Pesti Hírlap évkönyve 1943. nemz. Perényi Zsigmond bárónak. Példázat a zsidó erkölcsről. Pilch Jenő: Horthy Miklós. Picht. Pázmány Ödön és Lukász Alfonz: A magy. 40 .

IV. Bp. Bp. Centrum. István T. 1942. Könyvnyomda. 1943. Actio C. Prohászka Ottokár: Iránytű. Bp. Bp.m. Bp. Bp. Próbacsendőrök tankönyve. II.A vegyesházasságról és a fajvédelemről szóló törvény. Bp. 1906. Preszly Loránd dr. Bp. Posta Péter dr. Timisoara. tc. M. Bp. 1936. Quo vadis Hungária? Fajvéd.K. kiadása. Henri A háború bűnösei. könyvsorozat. Puskás Lajos dr. 4. Polzovics Iván: A nemzetiszocializmus államfője. Bp. 1938. 1936. 1941. Puky Endre dr. 1941. 1936. Bp. Rachmanova. Bp. 1936. Dante. Centrum. Bertók Lajos. A.B. Frontregény. Pozzi. 1941. Bp. Bp. Pozzi. Rada Tibor: Kivételek a zsidótörvény alól és azok igazolása. G. M. halál. Szerelem.: Az őszirózsás "forradalom" a bp. 1940. egységének alapja.: Életutam Scapa Flowig..m. Athenaeum. Popovics József: Harc egy falat kenyérért. 1903. Postha Vilmos: Élményeim a Szovjetoroszország elleni hadjáratban. Próbacsendőrök tankönyve. A.Vitézi R. '41 Pongrácz Jenő dr. 1943. Városi ny. A szerző. Zsidó ábrándok paródiája.. A család halála.IV. 5. Bp. Bp. (Színpadi játék. 1938. Egyetemi. I. Rachmanova. A. 1919. k. 1942. Naplója. és végrehajtási rendeletei. Debrecen. M. 1939. Bp. B. Jogász Sportegylet. Közig. 1942. Prohászka Ottokár Soliloquia. Gyermekkorom. Rachmanova.) Bp. Pro Patria. Bp. 1930. Irgalom.K. Raczkó Lajos: A légierők haditudósítói jelentik. Bp. Posta Péter: Az új munkaállam megalapozása. Bp. István T. Pro Patria. Podmaniczky György br. Postha Vilmos és Kriston József: Legénységi hadinaplók. 1934. A bécsi tejesasszony. 1943. Bp. Dante. 1929. Poén: Egy színmagyar város szenvedése szerb megszállás alatt. Stádium.: Az új olasz ember. 1935. Mérnökök. Bp. Poór Miklós: Huszárok Keleten. K.K. Élet. Poór Miklós: Riadó Japánban. Prohászka Ottokár: A diadalmas világnézet. Henri Századunk bűnösei. Szerző. Pozzi.t. Henri: A háború visszatér. 1941. Magy. Bp. 1942.: Ők ketten. Bp. Popoff Mihály: Az orosz lélek. Marjay F. Bp. Vit.m. Arany J. vagy pokol. k.B. Dante. 1935. Bp. Pongrácz István: Ép testben. Pupulus: Utópia. 1937. Pohárnok Jenő: A győzelem útja.B. Szemes. Rab Gusztáv: Belvedere. 1941. Bp. A. Magy. Prien. Rachmanova. Bp. M.1938. A szer. Illetményszab. Szt. Könyv.: Bajtársi szellem a finn társ. 6. A. Bp. 1932. Rachmanova. Szt. Pöndör Frigyes: A turanizmus ismertetése. 1943. 1929. Bp. Stádium. Bp. István. Szerző kiad. Bp. Bp. Bp. Poncins. 1939. M. '39 41 .Pirovich Lajos: Az új eszmék rugói. 1928. Szemes.) Bp. A. M. Puntila.k.és Lapkiadó rt. Az erősek világállama.m. 1936. 1940.. 1925. történelem. 1935. Popper József: Mai Szovjetoroszország. Szerző. Bp. Világirod. Leon de: A forradalom titkos erői. M. cseka. Bp.. Próbacsendőrök tankönyve.. Singer és Wolfner. Szeged. ép lelket! Bp. Házasság a vörös viharban. Bp. 1941. R. Tolnai. Podrabszky-Ince: Mussolini gazdasági eredményei. Szolg szab. 1942. Dante. Próbacsendőrök tankönyve. Bp. Pongrácz Jenő dr. Büntető. Bp. Bp. A. tc. Bp.-i honvéd huszár kaszárnyájában.: A zsidótörvény 1939. Jogász Sportegylet. Rachmanova. beszédei: Húsz év után.: Paradicsom. 1934. Preszly Loránd: Az élet útja. A.: Ellenfeleink. Esztergom. Pongrácz Jenő dr. Preszly Loránd Népek és gépek háborúja. A. 1939. (Frontregény. Dante. Rachmanova. 1934. Nemz. Szt. Bp. k. Stádium. Bp. Rachmanova. A szerző.A zsidók közéleti és gazdasági térfoglalásának korlátozásáról szóló 1939: IV.

Hajdu. M. 12-én Bp. Ráday L.Honvéd H Rand. hanem valóság. Reichert. Rajniss Ferenc: Nyílt levél gr. nem mese. nov. 1940. évi névjegyzéke.védő intézm.-ban. Ribbentrop. k. 1939. 1942. Ayn: Fogoly lelkek. 1933. illyefalvi: Az égő szív. Centrum. Miskolc. a nemzeti szocializmus útján. 1944. Egyetemi ny. Rimaszombat és vidéke keresztény iparos és kereskedő tagjainak 1941-42-43. Bp. Kultúra. Centrum. 1944. Révey István gr. Egyetemi ny. Rezessy Zoltán: A harmadik birodalom kultúrképe. Lino: Tavaszi eső. 1940. A német információs szolgálat kiadása.1943. a Pester Lloydból. Steph. Joachim von: Danzigi beszéde 1939. Bp. K. okt. Bp. Rácz István: Karjalában harcoltam. Rajcsányi László: Horthy István album.-Trettina J. 1943. Bp. Bp. Bp. Reformnemzedék programja. Bp. 24-én. Ilonka: Margit. Athenaeum. Pfeifer. 1938. Douglas: Kiválasztott nép-e a zsidó? Bp. Klny. 1944. Joachim von Európa szabadságharca. Bp. Egyetemi ny. Helios. 1919. előadásai.Radványi Kálmán: Az igazságtól nem kell félni. Bp. Iván: Nincs kegyelem. Centrum.: A slum. Ribbentrop. dr. 1938. 1936. I. Magyary Könyvk. Rácz E. Bp. 1940. Bp. 1936. Bp. Turul. 1929. Reinhard. Joachim von beszéde a háromhatalmi egyezmény 2. 1944. Ritzky Katalin: A fasiszta Olaszország önellátási törekvései ipari és gazdasági téren. C. Makkay Zoltán kiadása.K. F. Főv. 1941. Bp. Bp. 1941. Rimaszombat. Centrum. Centrum. Held. Bp. Ribbentrop. kir. 1931. Kálmán Aki megmentette Európát. 1941. Rátz István: Karjalában harcoltam. Kálmán Modern országépítés. Bp. Rodionov. 1943. 1933. Centrum. 1940. B. Hajdu. T. Turul. Bp. Rakáts Lajos: A vulkán. 1941. 1940.-Ecsey T. Athen.óvár. 1931. Ribbentrop. Bp. Rajniss Ferenc: A jobb magyar életért. évford. Renner. Bp. Richter Jenő: A kommunizmus bukása. Rajniss F. Rákosi Zoltán. Bp. Rézler Kornél: Kapitalista világrend vagy bolsevizmus? Bp. k. Erns gr. Pozsony. 1927. Reiszenberger Ottó: Vörös Európa? Bp. 1941. 1940. 1936. Ráttkay R. Werner: A nemzetiszocializmus népjóléti szerv. Bp. Joachim von. Bp. M. Nyomortanyák Angliában. Ritter. Bp. Ráttkay R. dec. Bp. Kálmán A szovjet tervgazdaság mai állása. Rentorff. A magyar értelmiség válsága. Rodionov Iván: Kornilov hadjárata. Bp.és társ. Bp. 1941.beszéde Berlinben 1941. Centrum. Raffay Sándor: A zsidókérdés története. Bp.Bp. Risztánovics István: A mezőgazdasági termelés fokozására irányuló törekvések a Harmadik Birodalomban. 1934. Bp. Frank: Anglia uralma Indiában. Rákóczi Béla: Közüzemi alkalmazottak zsebkönyve 1944. Ratkóczy Tibor: Abesszínia új arca. M. Kálmán: Európa és Mo. 1943. 1936.: Váradi L. Egyet.: A revízió nagyasszonya. 1936.. 1944. Bp. Pesti Lloyd. A. 1939. Stádium.: A német győzelmek titka. Kertész. miniszterelnök úrhoz.-Mandorff E. Railo.cikkeiből.: Nemzeti szocializmus az új Németo. 1941. Bp. Ráttkay R. Stádium. 1-2. Bp. M..: A belvederi magyar-szlovák határ. Joachim von Bp. 26-án. 1939. Reformnemzedék programja. Réthey Ferencné dr. Ribbentrop. Reventlow. 1944. Reed. Roelli: Emigránsok. Révay József: Gömbös Gyula élete és politikája. Gaston: A zsidóság és az Antikrisztus árnyéka. Stádium. Teleky Pál m. Bp. Athen. Ráttkay R.: Franciaország mint Anglia zsoldos katonája. Bp. 1943. Bp. Révai Mór Jánosné: 1918-19. F. Bethlen. Rektor János: A feltámadás reményében. F. 42 . Regős Ferenc: Az olasz korporatív állam érdek. Rakáts Lajos: Szovjet fogságban. Frank. Rezessy Zoltán A harmadik birodalom politikai és társadalmi rajza. Bp.

Ryner-Mád Ferenc: Zsidó antiszemitizmus. Szerző. Rózsa József: Erdély üzen. Rohling Ágoston U. Korda. 2.) Bp. Bp. Bp. Bp. Rónay Károly. A szerző. 1942. Bp. Rosztoczy Ernő: Tájékoztató a m. 1940. Samassa János dr. Saád Ferenc: A nő a honvédelem szolgálatában békében és háború idején. Szerző kiad. 1942. Viktória. Z. Szerző. 1940. Rózsás József: Új magyar vártán. Saád Ferenc Hadak útján. Klny. Bp. Röck Gyula A magánjog és a magántulajdon. 1943. 1943. Bp. Roósz József ifj. k. Rökk I. 1939. Rosenberg. Rupp Róbert: A kitaszított munkás. gesztóci: Naplómból I. 1941. Röck Gyula: Dániel jövendölései. I-II.Rohan Károly Antal: Európa jövője. 1941. Írta egy Rongyos. I/III. Stádium. Bp. Bp.: Nevelőállam. F. 1943. Roósz József ifj. Sagittarius: Európa és Németország sorsa. k. Rubint Dezső: Az összeomlás. Rostás József: Gyozni kell. Danubia. Alfréd: Zsidókérdés világprobléma. Nemzeti Front kiadása. Periszkóp-Hajnal. 1940. Salazar. Actio Catholica. Bp. és kiad. Sakharov: A cseh légiók Szibériában (Eckhard T. Rohling Ágoston U. 1941. Magyar Szocializmus. 1920. 1944. Bp. M. Bp. Bp. Debrecen. Szelcsányi G. elősz. alapján össz. Pallas. Rónás József vit: Erdélyünk és honvédségünk. Bp. Saád Ferenc Nevelőállam. Augustino: Itália története. Népműv. 1941. Részletes adat. Stádium. kir. Bp. Stádium rt. a. 1932. Röck Gyula Dániel jövendölése. 1930. 1942. esgyáni: A tóra és népe. 1943. 1942. 1929. a. Bp. Mérnökök. Pénz vagy becsület. 1931. Saád Ferenc: Katonai nevelés. Pallas. csoport. Kapitalizmus vagy kommunizmus. 1944. Bp. Nemzeti Szocialista Párt Krisztianista csoportja. 1922. Rugonfalvi Kiss István: Út az élet felé. Rongyos gárda harcai. Bp. Közokt. Bp. Bp. Roósz József ifj. Röck Gyula Krisztianizmus és nemzetiszocializmus. Glóbus. Bp. Bp. 1945.1936. Dr. Sajgó Jenő: Az orosz ötéves gazdasági terv és a szovjet hadsereg. Bp.: A fasizmus eredete és fejlődése. 1941. 1942. a világ vége és a zsidó jövője korunk látószögéből. 1918. Bp. gesztóci Naplómból II. Centrum. 43 . Ford. (Jaski István rajzaival. 1942. Stephaneum. Bp. 1941. Centrum. 1882. 1942. Máthé Károly. Renaissance. 1-2. Pécs. Kókai Lajos. Ford. Afrika hőse. A szerző. Bp. Rolla Margit: Utazás a háborús Finnországban. Rommel Ervin. Gy. Bp. 1920. Egyetemi. A szerző. Rohling Ágoston: A talmudzsidó. Rommel vezértábornagy: Gyalogság előre. Kókai Lajos. Bp. Athenaeum. Kolozsvár.) 1932. Bp.és államépítési irányelvek. Luzsénszky Alfonz. 1943. Bp. Rohden Péter Richárd: A francia politika felemelkedése és alkonya. Samassa János dr. Saád Béla: A Dunától a Donig 1942 nyarán. 1942. Földreform vagy parasztpolitika. Társ. Sajtó-káté. Eger. Saád Ferenc: A nagyváradi hadapródok. Bp. Bp. Röck Gyula Irodalom és művészet. honvédorvosok által végzett fajkutatások eredményeiről. Held. 1944. Debrecen. 1939. Bp. saját tisztjei. Stádium. A kamatrabszolgaság megtörése. Salló János vezetése alatt működő Nemzeti Front. Bp. Gyula. Sachs. Róna Lajos: Harminc év az újságíró-pályán. Siegfried: A krími ejtőernyős. 1939. Stádium. Gyakorlati útmutatás a katolikus sajtóterjesztés ügyében. Saád Ferenc Honvédelem-nevelés. 1-2. Bp. O. Ábrahám és S. 1943. Vitézi R. Rugonfalvi Kiss István: A magyar nemzet hivatása. k. Saád Ferenc: Haramiák kezébe kerültünk. Roósz József ifj. Saád Ferenc Világnézeti és nemzetpolitikai feladatok a női nemzetvédelem terén. Lengyel. Saád Ferenc dr. Nagyvárad. Krisztianista p. A. Bp. Sylvester. Rostkowicz Artur: Debrecen vörösre mázoltan. Oliviera: Békés forradalom. Turul. Tan.: Általános párt. Bp. Krisztianista Nemzeti Szoc. csop. Bp. Athenaeum. Dürer. Salvarelli. Röck Gyula A krisztianista párt vezérelvei.

Élmények az 1939-40-es finn-orosz háborúról. Schaeffer. G. Siklay Dezső: Turul madár szállj. Bp. Bp. (Törvényjavaslat az apostoli királyi hatalom szünetelő gyakorlásának újrafelvételéről.: Háborús pénzgazdálkodás. Bp. Sassi Nagy Lajos: A turanizmus mint nemzeti. Baltha. Sarfatti. Bp. Béta. (Zárszó miatt. Bp.és lapkiadó rt. Tomaso: A fasizmus hadereje. Senex Studens: A középeurópai béke útja. Sgardelli. Bp. Schirmer Ágost: A világzsidóság elleni harc állása jelenleg. Központi Sajtóvállalat. M. Mezőcsát. Bp. Mezőberény. Bp... 1942. Centrum. 1940. 1935. Simonyi Sándor dr. 1941. Berlin. Szerző. fejlődéséről a német nac. Otrokocsi: Hazamegyünk. Wolfgang: A német munkaalkotmány fejlődése és alapelvei. Hans: Éhségzár Európa ellen. 1941. (hirdetése miatt. 1927. de: A haza szolgálatában. Viljo: Megváltott ország. Wolf: A sárgák háborúja. Stádium. 1925. gr. Athen.: A német diákság. Buzarovits Scarfoglio. 1937. é. Stád.: Nemzeti szocialista pártépítés. Schäffer István dr. Keller Béla kiad. Simon Béla. Stádium. Sávoly Lajos: Tavaszi felhők. 1940. W. Schaeffer. Schuster. Caesar. A szerző. Bp. Bp. gróf Takách-Tolvay József előszavával. Stádium. zsidótörvény évében a magyar vállalatoknál. Bp. Bp. Pfeifer.Saraja. Bp. keresztény gazdasági rend. Sértő Kálmán: Aranykenyér. Simoneit.. 1941. Révai. Összetartás. Vitézi R. Centrum. Bp. Sylvester. Segíthet-e Amerika Anglián? Mi a blöff és mi a valóság. 1933. Bp. Z. Révai. 1943. Egyet. Turul Sajtóvállalat.. Schultz József N. Schenke. Schwerin-Krosigk. Az 1936. Schmidt Imre: Korunk államalkotó eleme a népnemzet. 1822. Seeliger Emil: Hotel Sacher. Bp. Centrum. Bp. jan.: Nincs kibúvó. Siebert. 1941. marxizmus.: A királykérdés. G. Walter: Pénzügyi csoda-e a német hadigazdaság. Centrum. Válasz Fenyő Miksának.. Schmidt Imre Tanulmány az állam szoc. L. 1918. Sárdi Strehn Károly: Magyar nemzeti szocializmus. Bp. Sima Ferenc: Süvít a nyíl. Sándor Dénes: Moszkvai futár. nyelvű képes röpirat.: Mussolini élete. Bp. Bp.Mi legyen a zsidókkal? Bp. Bp. 1943. Bevezetés: Fiala Ferenc. mint nemzeti. Siklóssy Pál: Szovjet álmok és valóságok. Bp. Bp. Sértő Kálmán: Esett a hó. 1933. Esztergom.: Háború asszonyok és gyermekek ellen. 1939. 1941. 1943. A.) Segédlet az alosztályparancsnokok számára. Bp. Sarló és kalapács árnyékában. Bp. Bp. Sheel. Anglia uralma Írországban. 44 . Nyilas. Pfeifer. Carlo: Európa Anglia nélkül. Schubert Ágost dr. Schulze. Fórum. 1942. Kaposvár. Pátria.1937. 1941.: Liberalizmus.o. 1943.Győr. Sillani. Sértő Kálmán Ilyen az élet. 1940. 1941. Schulcz József: Hitler és Sztálin között a liberalizmus romjain. 1941. 1940. Bp. 18-19-i m. Népműv.) Bp. V. Bp. Könyv. Bp. Bp. Stádium. Budai-Bernwallner. Sarolea: Szovjetoroszország. 1939. Sértő Kálmán Versei.) Simándi Béla: A szovjetdiplomata. M. Deutsche Zentraldruckerei. 1943. Simon Ferenc: Az enyingi nyilasház. Szalay S. T. Bp. 1942. Hajnak. 1923. Siilasvuo: Suossalmi. Unto: Az orosz határon. Ger. 1941. Ütött a zsidó világuralom utolsó órája? Mezőberény. Bp. 1942. Sárga Ferenc: Megdöbbentő viszonyok. Sassy Nagy Lajos: A Turanizmus. 1933. 1943. faji és világeszme. A. 1937. Sylvester. 1935. 1942. 1940. Serly Antal: A zsidóságra vonatkozó magyar törvények. Sebesfi László: Repülő hősök. Max: Szemelvények a német katonai irodalomból. (Versek. Bp. Sárga Ferenc: Megdöbbentő viszonyok a II. Bp.-ig. 1939. n. Otthon.) Bp. 1942. Seppdnen. W. 1942. Bp. 1939. csop. Schmitz. faji és világeszme. Sántha-Drózdy: Ellenség a kapunk előtt. Schultz József N. H. Bp. módszerei és kilátásai. Paul: Angol uralom a Nílus mentén. Schadewald.

Évk. Stettner Tamás: Tizennégy év Kun Béla életéből. ügyv. 1920. Somogyi Ferenc A vitézi nemzetté nevelés célja. Bp. Stád. L. egy. A szerző. N. Stolpa Józsefné: Magyar Asszonyok. 1927. é. Bp.. Bp. Filó János kiadása. Bp. Sylvester. Szacsvay József: Emlékbeszéd. Somogyi Ferenc: Istenért-Hazáért. 1941. 1942. elnökének berlini útjáról Sz. Somogyi Zoltán A június 24-i ellenforradalom és a ludovikások.. 1943. 1942. Bp. Bp. eszméi és jelen állása. Hírlap. 1922.. A. Finnország írásban és képekben. Virágzik a mandulafa.: Potyorektól Számuely Tiborig. Somogyi Zoltán: A rémuralom napjaiból.Simonyi Sándor dr.: Itália feltámadása. Bp. Somogyi Géza: Közszállítási szabályzat módosított magyarázatos kiadása. Bp. Stueve.: Kalendárium.: A világválság és magyar érdekek. Suomi. Bp. Sulkovszky Zoltán: Tokiótól Ceylonig. Sugár Ottó: A termelés csődje Szovjet-Magyarországon. Bp. Sinzig. vitéz bádoki beszéde a Kormányzó Úr Őfőméltósága magas színe előtt a Nemzeti Hadsereg Budapestre való bevonulásának 15.-P. Kókai. Slezák Lajos dr. Somogyi István: A szabadkőművesség igazi arca. 1929. Bp. Athenaeum. 8. Stessel Ernő: Hadifoglyok élete Szibériában. Egy. 1920. Sz. a vörösdúlás nálunk. 1925. 1944. Six. Soós Károly. Inf. Bp.: B. 1919. Bp. 1943. Soós Tihamér: Nemzetiszocialista nevelés a Harmadik Birodalomban. Kik tették tönkre Magyarországot? Bp. Magyar Élet. 1931. 1927. Szabadka. 1941. 56. 1941. 1943. Bp. Orsz. Bp. Surányi Miklós: A csodavárók I-II. Sopron. nem. Német Külügyi Tudományos Intézet. Friedrich: Amiről a világ hallani sem akart. Sinka István: Fekete bojtár vallomásai. 1919.: A világpolitika fejlődésének szakaszai. Somogyvári Gyula vit. 1941.: És Mihály harcolt. Sopp. E. Sipos Kamilló: A szocializmus tarthatatlansága. Sopron-Csorna-Kapuvár-Fülek. krasznojarszki hadifogolytábor. Bp. Horányszky. Solmi. Sipeki Balás Károly dr. 1938. Viktória. Simonyi Vilmosné: Magyar sorsok. Bp. Kurt: Stukák. Stoddard. M. Bp. Berlin 1940. Simonyi V. Bp. Sas.november 17-én. 1938. Sulyok Imre: A tábortűz könyve. Pécs. Six Ferenc Alfréd: Az európai belháborúk és a jelenkor egyesülési háborúja.Ker.: Székfoglaló. 1911. Singer és Wolfner. Nemz. A szerző. Somogyvári Gyula v. Stolpa Józsefné Magyar Asszonyok N. F. Frieda: A német leányifjúság munkaszolgálata. Bp. a Gazdasági Jog III. Sion bölcseinek jegyzőkönyvei. Kolozsvár. Spanyolországban így "virrad"! Közérdekű könyvek 1. Georg: Gyozni vagy meghalni. 1943. sz. 1933. Korda. Soós-Anker: GPU. Bp. Bp. a Szent Imre Egyesület évkönyvéből. Stocker Antal: A nagy per.: Német kodifikációs törekvések története. Bp. 1939. Bp. Sréter István: Nem. Bp. Bp. Solymári: A magyar kibontakozás útja. Bp. Bp. különös tekintettel a zsidótörvényre. A bolsevikiek bibliája. Háborús regény. Sz. P. Sz. 1943-44.. Apostol. soha. Bp. Dr.L. 1943. 1934.: Lázadás a civilizáció ellen. A. Stolte István Miklós: Szovjetoroszország az adatok tükrében. Auróra. Pátria. Egyet. 1920. Somogyi Ferenc Zsidójogunk fejlődésének áttekintése. 45 . 1943. Stollenberg. 1942. E. Bp. Ladányi.-ben megtartott eladása. Dr. Sipos Árpád v. Singer és W. Bp. Attila. 1937. jog. 1942. Bp. Kókai. 1944. n. Bp. Somogyvári Gyula v. Nagymányoky: Embersorsok a viharban. nem jelentkezik. Klny. Singer és Wolfner. Strohmayer. Strom. 1922. Klny. 1941. Franklin. Singer és W. 1943. évfordulója alkalmából 1934. 1943. Sporn A. Bp. Helsinki.: Az állam és a gazdaság. 1919. A szerző.

füzet. Szálasi Ferenc Hungarizmus. kiadott 7720/1939. 1936. Szabó Miklós: Kiev..Egyet. Bp. tc.. Szalabasev. 1920. 1919. Szerző. Bp. Bp. Bp. 1939. Svaszta Gyula Élethalálharc a tőkeuralom ellen. 1936. 1939. Hung. 1934. (Drámai költemény. Sánta Gy. fajvédelem és fajnemesítés örökléstana. Szász Béla: Diktatúra és diktátorok. 1922. Bp. I. 1922. Egyetem. Bp. Bp. végrehajtásának tárgyában kiadott 7720/1939. 1942. Léva. v.Zsidók kivándoroltatása. magyarok barátja.) Bp. Szabályrendelet a zsidók közéleti térfoglalásának korlátozásáról szóló 1939: IV.. Szálasi Ferenc Út és cél. Szabó Miklós: A Harmadik Birodalom agrárpolitikája. K Szabó István: A zsidó baromfi és tojásexportkartell üzelmei. Stád. Stádium. Vitézi Sz. 1923. Szabó Imre nyirádi: Tábori repülőtér. Bp.. Élet. Szabó Géza: Őrségváltás.. M. 5-6. tc. Bp. Szabados Mihály Magyarok hazatelepítése.. Szabó István v.E. Érseki Líceum. Hungária. Szász Lajos: Emlékbeszédek vit. 1942. 1941. Számadó Ernő Miénk a holnap. 1939. Szabó Sándor Lajos: Nemzeti munkaszolgálat. 1941. Szamuelly Tibor élete és gaztettei. Mezőberény.: A fajegészség. Szenkó. végrehajtása tárgyában. Nép és kultúra. Eger. 1939. Bp. Bp. 1943. Bp. sz. a Közgazdasági Sz. Bars Hont vm. Nemzetvédő Sz. Bp-i H.sz. Szabó Zoltán dr. Egyet. 1941. Szabó János: . 1941. A magyarországi kommunizmus. Bp. Szacsvay József dr. Stephan. 46 . 1941. 1942. Számadó Ernő: És mégis győzünk! . Bp. 1933.. Szabó László Mi okozta az összeomlást és a forradalmakat. 1938. Bp. Szabó Gáspár: Leleplezett bolsevizmus. I. Orsz. Szabó László: Irredenták. Szabályrendelet a zsidók közéleti és gazdasági térfoglalásának korlátozásáról szóló 1939: IV. Kultúra. Szász Károly: Emlékezés a vörös uralomra.§-a alapján kiállított tanúsítványokért szedhető díjakról. Hogyan védekezzünk a nemzetgyilkos idegen erők ellen? Bp. Singer és W Szádeczky-Kardos Tibor: Horthy Miklós. tc. Szabályrendelet a zsidók közéleti és gazdasági térfoglalásának korlátozásáról szóló 1939: IV. Klny. Pius: Szent István családja.Surányi Unger Tivadar dr. Bp. jákfai Gömbös Gyuláról.: A magyar élniakarás útján.! Bp.a munkás kevés. Centrum.. Athenaeum.. kat. 1924. Bp. Bp. Svaszta Gyula: A nemzeti szocializmus országútján.: Antibolsevista kiállítás a Pesti Vigadóban. 1936. 1942. 1943. Wien. Dunántúl. Szerző. Suszter Roberto: Orosz bolsevizmus Európa ellen. Bp. M. kiad. 1934. 1935. Szerző. Szakáts Kálmán: A munka békéje Németországban. Szathmáry R. Szatmárhegyi Donát: Granicsárok éjszakája. Szálasi Ferenc: A magyar állam felépítésének terve.. Franklin.: Magyar jólét az új Középeurópában. Szalontai Gyula: Olaszok vezére. N. '41. Szabó István v. Bp. 1941. Délpest-vm. Szabó Pál: Mi lett a szocializmusból.és jellemrajzi vázlat. 1937. Versek. Bp. 1931. Hárfa. 1919. Aesopus. 1944. Bp. és munkáskérdés Olaszországban. Bp. Stádium. Szász Károly: Tisza István.. 1938. Bp. Bp. 1938. Szabados Mihály: Földbérlő és szövetkezeti mozg.P. Szathmáry R. Egyetem. Debrecen. Debrecen. Szabó J. Stádium. Szabó Mihály: A nemzetiszocialista magánjog alapelvei. Nyitrai és Társa.: Politikai rágalmak és cáfolatok. Szeged. sz. Synon: A moszkvai kém. Bp. 1926. Mezőberény. Szálasi Ferenc Cél és követelések. 1942. Szabó-Zaboretzky: A zsidók és a nemzsidók jogállása és jogviszonyai. Számadó Ernő: Fegyvert s vitézt éneklek. 1943. Szabó Mihály: Mit mondanak a számok a zsidókérdésben? 1938. Bp. Léva. Bp. 1939. Ath. Szabó László: A bolsevizmus Magyarországon. rendelet 64. Ivanov: Most jöttem a Szovjetpokolból. 1938. Szatm.Sz. 1941. végrehajtásának tárgy. E. Szatmáry István: Rákóczi földje visszatér. Bp. M. leánygimn. 1940. Budafok. rend. Rábaközi.? Bp. Bp. Földm. Rom. Pécs.

Csokonai v. a Külügyi Sz. 1942. Szerző kiad. 1942. St. Szilas-Steff: Repülők felszállni. Révai.. Bp. Turáni. Budai-Bernwaller. Ev. kommunizmus és társadalmi fejlődés.1938 Szentpétery Béla: Osmagyar ugaron. Szilágyi Imre: Új magyar gazdaságpolitikát! Bp. 1919. Szentirmai Imre: Tanácsok.. Szerző. Bp. (Kommunista téboly. Bp. Szendrey László: Most 25 éve. Bp. Prot. Az Orsz. Szekeres János: Pusztaszeri gondolatok. Vál. U. 1942.: A világháborútól a nemzeti újjászületésig. Gergely. Helios. 1939. 1942. Szekér M. 2. Bp.-ban. Bp.-i Hírlap rt. Bp. 1939. Szentgyörgyi Kósa István: Van feltámadás. 1938. Szeberényi Lajos: Marxtól-Leninig. kk. 1919. Szigyártó Sándor: Erdély kiált! Bp.Szászhalmi József: Kommunista téboly. Helsinki. Bp. zsidótörvény végrehajtási utasításának rendelkezései. Athenaeum.a. vagyis a Talmud magyarul. Prot. Pomáz. 1942. Marosvásárhely. Bp. 1937. Szilágyi Dénes: Nevelés nemzeti forradalomra. Klny. 1940. N. Budai-Bernwaller. Bp. Sziklai János: Magyar revízió 1920-41-ig. I. fiókjának közönsége? 1935. P. Bp. Bp. 3. Szentirmai Imre Te meg a többi.: A parasztság története a legrégibb időktől napjainkig.. Bp. Szt I. Széll Pál: Béke. Szeged. szból. Diákszövetség emlékkönyve. Bp. ákosfalvi: A Nagy-Bányai Horthy-család. 1937. Centrum. Centrum. Szeberthy János: Az új Európa és Magyarország. 5. Szentmiklósi István dr. 1941.T Szeő Demeter: Zsidó vagyok. n. zsidótörvény földbirtokpolitikai rendelkezéseinek végrehajtása. Actio Cath. 1933. Egyh.: A házassági törvény egységes szerkezetben.-Bródy Jenő dr. 1940. 1942. 1933. Szigyártó Sándor Út a magyar nemzeti szoc. Bp. Székely Sándor István dr. Hejobába. Budai-Bernwaller. Bp. Bp. Bp. Szenkis: Szuomi harca.II. é. Bp. Szekeres László: Férfiak és tettek az új Olaszországban. 1925 és 1929.) Száz okmány a háború előzményeinek történetéhez. zsidótörvény és végrehajtási utasítás teljes hiteles szövege részletes magyarázatokkal.: A II. Szeged. 1928. 1944. k. Székely Sámuel: Felelős-e a zsidóság az ország romlásáért. Szentirmai Imre Izmusok és kráciák. Magy. 1943. Székely Molnár Imre: Ég és pokol. Zs. állam felé. Könyvt. állam felé. Veszprém. 1941. Szilágyi László v. Szerző. és Khuen-Héderváry Károly: A II. Pécs. Bp. Szászhalmi: Vér és terror. közm. 1936. Szentirmay Imre: Tételes új magyar történet. 1942. Bp. Széll Ferenc: Emlékeim a hadifogságból. Szent István országa és a mai Magyarország. Bp. Bp. 1939. Hajnal. Szendrei László: Három kovács. Fodor. kiad. A "Kereszt" k. Bp. Bp. 1929. é. Szepessy Orbán: Szocializmus. Vér és terror.Encik. A szerző. 1926. szoc.n. 1939. Szeged. 1936. Bp. Szentkirályi József: A közvélemény előkészítése a háborúra Amerikában. 1939. Diákszövetség. Szilágyi Zoltán: A mi Erdélyünk. Nyilaskeresztes Párt. Sz. Balassagyarmat. 1936. Székely Mózes: Kié az ország. Új Nemz. Csokonai. Franklin Társulat. Békéscs. Bp. Kátai A.háborúról. Emlékezés a vörös uralom borsodi áldozataira. '39. Székely Sándor István dr. Bp. 1939-40. Szerző. Szigethy István: Út a magyar nemz. M. Szentesy Alfonz (Luzsénszky): Zsidóveszedelem. Budai-Bernwaller. 1941. Bp. Szilágyi Olivér: Háborúban. 47 . Methosz. Bp. Miskolc. 1939. Szentkuthy (Dreschner) Pál: Mit olvas a Főv. Szerényi Simon: Népbiztosok futása a frontról és még sok szenzációs leleplezés a kommün napjairól. 1942. Szentirmai Imre Vezérek. 1942. Forrás. Szentiványi Dezső: Bankdiktatúra és zsidókérdés. Szentmiklósy István: A házasság a Harmadik Bir. Szeberényi Lajos.. 1936.német Fehérkönyvből.: A II. címjegyzék. Szentirmai Imre Problémák. Jövő. Székely Sándor István dr. Szegedi keresztény m. Bp.'39. Bp. Szemelvények a hiv.

Szilágyi Zoltán: A világmindenségről. 1939. Bp. Bp. 1942. Sztojanoff: Sztálin a vörös cár. Takáts Albert: A zsidókérdés ezeréves jogalkotásunkban. Mussolini! Bp. Tardy István: A titok háza. Bp. Takács György Az olasz adórendsz. Szer. Petroc. 1924.Bp. Szladek. (Magyarul. 1920. Veszprém. Bp. 1939. 1938. A. 1932. Szirmay L. Stephaneum. Pécs. Újságüzem. Sztanek János: A m. 52/III. Szontagh Vilmos: A zsidótörvény jogtud. Egység Pártjának szerv.áll. Bp. 1942. sz. Szöllősy Jenő: Hungarizmus. Szovjet paradicsom képekben. Szurmay Sándor br. Szerző kiad.: Szervezés. Fráter.1932. 1943. 1940. Athenaeum. 1941.1939. Szociális és karitatív évkönyv. 1942. szerepe. zlj. Athenaeum. zsidó lélek. gr. 1939 és 1940. 1939. 1942. Bp. Szilicei Váradi Gyula A sátán karmaiban. H. 1938. Szlatinai László: Európa nyersanyagellátása. Bp. Bp. Pintér kiad." miatt. Tamásy György: Anglia áldozata. Szörényi Andor: Zsidó fajiság. Szombathy Ilona. Klny. Talajjavítás Itáliában. Viktória. M. 1939. 48 . dr. Tamásy György A totális állam. 1942. szab.M. Gazd.k. A. Szittyák . 1944. Fizika. és II. febr. Árpád: A proletárdiktatúra tört. Szoci-nyilas.l. I. Szeged. Bp. Bp. Egyetemi nyomda.g. olaszul.. Stádium. é. Szüts István: A Nemzeti Tábor magyar szocialista mozgalom politikai programja. Viktória.k. Bp.magyar fasiszták táborának alapszabálya. Könyv. Levente Hírk. Tarnói László: Az örök bajtárs. kir. Charitas Almanach 1943. 1939. Bp.) Tamás András: Ez az ember. honvédelmi ismeretek. Bethlen. 1937. A. L. 1939. Bp. Egyházm.és L. Szitnyai Zoltán Ember nélkül. Kémeri Nagy Imre naplótöredékei. I. Actio Catholika. Szilárd János: A rongyosgárda apródjai. Szocializmus és kommunizmus jelszavai. Egyedül vagyunk. Nemzeti Tábor m. 1921. évk. Szitnyai Zoltán: Nincs feltámadás. Szücs Kálmán: Szabad-e tovább követni Marxot? Bp. 1942. rész. Bp. Bp. gy. 1937. Bp. n. Bp. Takács György: Nemzeti feltámadásunk kátéja. Bánsági. 1927. Szirmai Tibor: Honpolgári. honvédei az orosz fronton. Bp. Bp. Bp. Kellner. o. A. 1943. 1943. Bp. Szociális Mo. Stádium (hozzáfűzött Csiki L. Szolgálati tájékoztató. 1942. 1943. Szilicei Váradi Gyula: Anglia és Izrael. Bp.-márc. Szondi Béla: Találkozás Európával. Szvatkó Pál: Visszatért magyarok. Bp. Bp. Nagyváradon. Bp.P. Bp. mozg.1943 Tarnói László: Az örök bajtárs. M.T. Kémeri Nagy I.: "A magyarság évszázados harca közép-európa elszlávosodása ellen. 1919. németül.: Az orosz veszedelem és Mo. áldozata. Barna: Az orosz forr. 1943. Kultúra. Bp. 1940.: A haza szolgálatában. Mefhosz. és a fasiszta adóreform. Szilárd Andor: Így kell megoldani a zsidókérdést. Szomolnoki Antal vit. Kispest. Szviezsényi Zoltán: Hogyan veszett el a Felvidék.) Takách-Tolvay József vit. Tamás Ferenc: Toke és munka az olasz fasizmusban. Tabéry Géza: Két csillag között. Bp. T. és ellenforr. 1937. Bp. Nemz. Tarján Vilmos: A terror. 1940. Tanulmány a leventemozgalomról.1933. Held. Szlovák Nemz.Antibol. Bp. története. Nyilaskeresztes Párt O. p.: Ködországban. köt. 1921. szemléletben. Tardy Sándor: Orvlövészek nyomában. Korda. Bp. Bp. Révai. Athenaeum. 1928. 1940. az öngyilkosságba kergetett Olaszo. Sztranyavszky Sándor: A Gömbös-kormány eredményei. Sztriha Kálmán: Kiskundorozsma története. Máté. Bp. Szenko. Centrum. Szirmai Rezső: Riportok a Szovjet-Kaukázusról. 1943. Bp. Centrum. Bp. 1943. Bp. Bp. Bp. 1940. Szitnyai Zoltán: A fehér lovas.: Nemzeti szocialista káté.

1939. A szerző. Kaposvár. Bp. Bp. 1942.és L. ingatlanokra. Tobler János: A munkásság helyzete a diktatórikus államokban. Bp.: A szövetkezeti mozg. 1939. Tasnádi Nagy András beszéde Hajdúszoboszló ünnepén. Révai. Bp. Theiss Ede: Modern közgazd. Thompson. Bp. 1939. Temesi Győző: Földrajzi zsebkönyv. Erdélyi P. Bp. Gy. Bp. 1940. Sylvester. T. 1942. Centrum. Stádium. A. Bp. Theodosius. Bp. M. Teleki István gr.M. Thury Gyula: Szerbiából Szovjetoroszországba. G. Szent István Társulat. 1942. Tájékoztató kereskedők és iparosok r. a. Temesy Győző vit. 1920-23. Genius. Tormay Cecil Küzdelmek. Temesy Győző vit.: A halál zsoldosai. felsőházi tárgyalása során. Tormay Cecil: Bujdosó könyv. 1943. A. Bp. tárgy. Franklin.. Törekics nyomda. 1921. Mátyás János. Taubinger István: A munkáshiány leküzdése a német iparban. Tomka. Bp. Torday Lajos: Megemlékezés Japánról. Richárd: Szovjet csillag Kína felett. Bp. Társadalomtud. Rózsavölgyi-Pallas. Élni. Szerző. Bp. 1939. Szeged. V. Bp. Pestszenterzsébet. Magyar Népművelők. Torda László: A zsidókérdésről. Váci fegyint. 1943. Tájékoztató kereskedők és iparosok r. és totális háború.és erdőgazd. 1942. Bp. Bp. II. Korunk Szava kiadása. 49 . Bp. sorsa Szovjetoroszországban. 1942. Temesy Győző vit. Kolozsvár.Thiéne Tudósító. Joachim: Utolsó pillanat. és gazdasági irányelvek. A. Valentino: Légi párbaj. M. Stádium Tízéves Vitézi Rend. Pallas. Athenaeum. 1942. J. Bp.N. Leventeegyesületek O. Centrum. Táboros József: Katonaversek az ejtőernyősök világából. Tájékoztató a magyar leventeleány mozgalomról. Bp. I. Társadalomtudományi és gazdasági irányelvek. 1943. S. Temesváry László: A fasizmus pénzügyi politikája. 1943.tud. Temesváry László A dolgozó nemzet útja. Tervezet a gazdálkodás folytonosságának fenntartására a kisajátításra kerülő zsidó mező. 1931. A Kállay-kormány félesztendős munkássága és politikája. tervek. 1934. Bp. Bp. Bp. Bp. Tiboldi József Nem! Nem! Soha! Pestszenterzsébet. Társadalmi Egyesületek Szövetségének alapszabályai. Tormai K. Tidick. Bp. Bp.: Miért lett Horthy Miklós kormányzó? Hódmezővásárhely. Mefhosz. Tomor László: Harcok a vörös égen. 1942. Tasnádi Nagy András: A magyar alkotmány szelleme.: Országgyarapító Horthy Miklós. 1938. Könyv. 1940. köt. 1932. 1934. A. Győzni. 1941. Jurusics. Tiry László: Veszélyben. Bp. 1934. Tharaud: A kereszt árnyéka. Földr. Bp. 1937. ötlete alapján írta Pölöskei János: Hiszek egy Istenben. zsidótörv. Telkes Aurél: Gépkocsizók Szovjetföldön. Bp. Tettek. Társadalmi és gazdasági élet egyensúlyának bizt. szobrának leleplezési ünnepélyén. Tiboldi József: Igazságot Magyarországnak. 1937. Tormay Cecil Két forradalom. 1928. Stádium. O. 1934. emlékezések.: A viszokai hős fiúk. Tocci. A Kisfaludy-Társaságban tartott előadások. 1921. Bp. 1942. Városi. Bp. Bp. I-II. Tasnádi Nagy András két beszéde a zsidók közéleti és gazdasági térfoglalásáról szóló törvényjav. Técsy D. Vitézi Szék. 1-3 kiad. 1940. Szerző. Bp. Bp. Tájékoztató az orosz harctéren való magatartásra. Bp. Központja. Bp. Bp. Bp. A szerző. Pallas. Teleki Béla beszéde: Magyar reformot. rend. Tábor István: Forradalom a fekete városban.Tasnádi Nagy András Gömbös Gyula emlékezete G. Bp. Tizedesek választási teendői és a választójogi törvény legfontosabb rendelkezései. Tájékoztató a leventeegyesületi élet irányításához és vezetéséhez. Az ipar és hasznothajtó jogosítványokra von..U. 1921-31. '42. Viktória. Temesváry László Mi lesz velünk? Bp. köt. a II. 1942. 1943. Stádium. Ferenc. rt. Tisza István emléke. 1938. 1937.

Trenkó: Keresztény vagy zsidó Budapest? Bp. 1931. 1925. Turán könyv. Hansaetische Verlagsanst. 1936. Verbőczy István gimn. 1941. Tóth Lajos dr. 1921.Szöv. M. Szeged. A szerző. Zoltán: Leventenevelés. Klny. Turul. szám. 1939. Turmezei Lászlóné: Értékrombolás. 1939. Bp. Bp. Korona területén élő népcsoportok önkormányzatáról és anyakönyvvezéséről. Irod. Turul Szövetség Buda Bajtársi Egyesület évkönyve. Turmezei László: A Turánság alapváza. Bp. Bp. Ujlaky Antal: Szeged a forradalomban és a nemzeti feltámadásban. (Keresztény kereskedők névsora. Török András: Vengerszki. Bp. Ujpétery Elemér: Az olasz korporatív törvényhozás. Turán Röpíveinek gyűjteménye. T.'40 Tóth B. 1934. Trombitás Gyula dr. Tóth László: Magyar vártán. államban. I. Turáni vadászok Orsz. (Történelmi regény. Stehpaneum. Bp.: A bolgár külpolitika.). '37. Tóth Sándor: Erdély 22 éves rabsága. Tunyog Csapó András: Izrael bölcsességbirodalma. Szerző.szoc. Bp. Bet. ás 1936. I. Turul Szövetség alapszabályai. Trostl Rezső: Irányelvek a m.. Tóth László Arcélek az újságpapíron. I. Turul Szépmíves költok és elbeszélok. n. Török Béla: Az új német alkotmány egyes alapelveiről. J. Debr. Magyarországi Turáni Barátok Köre. Bp. Bp. Bp.Tormay Cecil: Megáll az óra. Szent István Társulás. 9. 1941. A Cél.. 1939. ifj. 1938. 1936. 1940. Bp. Szerző. Udry Ferenc: Odaát. Turáni átok és a jerikói trombita. T. Bp. 1928. Türr Stefánia: A fasizmus szelleme. Bp. rendezéséhez. Az istentelen kommunizmus romboló munkája.) Kassa. sz. Miskolc. Bp. M. Karl: Német-magyar ipari és kereskedelmi kézikönyv. Turmezei László Lámpák a ködben. Tóth B. Sz. Török Sándor: Magyar fiúk oláh mundérban. 1924. Centrum. 1942. Bp. Kultúra Nyomda.K. 50 éve (1892-1942. 1942. M. Bp. 1943-44. Turán Sz. 1944. Tóth László-Ribáry Géza: A zsidók egyenjogúsítására és külön jogrend alá helyezésére von. Történelem a világháború után.. Bp. Versek.) Kaposvár. Zoltán: Ifjúvezetők felismerése és kiválogatása a testnevelési órákhoz. Reé L. II. 1938. Bp. Tóth B. 1943. Bp.. Zoltán Ifjúvezetők kiválogatásának lélektani szempontja. 1942. sor. Traeger Ernő dr. Irod. Bp. Bp. 1941. 1910-1937. AG. von Osten: Testnevelés békében és háborúban. M. Bp. Mérnökök. Bp. 1942. 1944. Bp.T. 1941. 1943. Szt. További okmányok a nyugati hatalmak háborút kiterjesztő politikájához. Hamburg-Berlin.-i zsidókérdés alkotm. Held. 1938. Szent István Társulat. Töttösy Ernő dr. Bp. A. Turmezei László: A turániság szerepe iskolai és társadalmi nevelésünkben. Klny.1940. Sylv. 1935. Szöv. Tury Gyula: Szerbiából Szovjetoroszországba. 50 .: A bpesti áll. alapszabályai. Debr. Turmezei László A turáni sajtóiroda és története. Bp. Az összeomlástól a feltámadásig. Bp. Külügyi Szemle. igaz hit. ifj. M. Bp. Trombitás megtérése. Tornay Károly: A leventeintézmény története. 3. és Nyomd. Eger. Turmezei László: Az ukrán kérdés magyar szempontjai. Tóth Ernő: Véres föld. színtiszta olasz nemzeti hagyomány. 1941. Tóth József: A rendészet-fogalom a nemz. 1936. Török András: Szálasi álarc nélkül. 1941. 1941. Bp. Törvényjavaslat a M. K. Zoltán A leventeoktatás módszereinek irányelvei. Turán röpíveink gyűjteménye. Turul Naptár.B. Turmezei László A turáni gondolat és a magyar propaganda. Turán röpíveink gyűjteménye. 1933. Tóth B. Töttösy Ernő dr. Centrum. Tschammer. 1942. Ki gyújtotta meg a máglyát? Bp. Tóth Nándor: Táltos szíve. Bethlen G. 1941. (Turán Röpívek 1-10. jogszabályok. 1936. 1938. M. Bp. Bp. é. Bp. Trucksaess. Bp.: A német birodalom jellegzetes jogszabályai. 1942. Stephaneum.: Horthy Miklós 70 éves.N. Bp. száma): Turán füzetek. Turán könyvk. 1941. Bp..

: Kollektív gondolat és munkavédelem a fasizmusban. Kalot. A nemzeti újságírótestületek Uniójának Velencében tartott első kongresszusáról szóló jelentése. szervezetének női csoportja. Vaszy György: Az elpazarolt élet. Bp.3.E. szóló. a turániság. Az. II. Stádium. Új magyar gazdasági rend néhány jellemző vonása. Egys. 1937. 1940. Stádium. Bp. T. Egység szerv. Új Magyarság Évkönyve.. Varsányi Gyula: Külkereskedelem és nagytérgazdaság. Kellner. Vajta Ferenc Istanbul kulisszái mögött. teljesjogú és őskeresztények ingatlanviszonyai a zsidó jogszabályokra tekintettel. Urbánszky Andor dr. 1943. Bartha M. Stádium. Unghváry Iván János: A fasiszta nevelés eszménye és az új közoktatási törvény. Társ. Útmutatás a kat. valamint a zsidók egyes vagyontárgyainak felh. Új magyarság és az új Európa. Bp.: Magyarság és kereszténység. . Varga László: Keresztény felelősség. I. Bp. a. N. Cion bölcseinek jegyzőkönyve és a berni protokollper. Varga Sándor Frigyes: Nemzeti értékszolgálat. n. király. v. Bp.4. Bp. Pannonhalma.-Ravasz Illés dr. Az. 1943. 1941. M. új korlátolt. (Csak a szöveg. 3. Új harcra fel! Bp. Rajz a kommunizmus korából. IV. A fasiszta gondolat kialakulásának szellemi előzményei.. Mátészalka. Útmutatás. Wien.: Legyen igazság! Előadások. 1935. 1940. Vadász dr. 1939. 1940. 1925. Bp. haza. Urbánszky Nándor: A fasiszta gondolat kialakulásának előzményei. Jövő. évf. 3520/1944. Bp. könyvtár. Bp. Bp. Bp. A . Bp. Stádium. Útban a világuralom felé U. Dalmai G. Kálvin. Bp. és a nyersanyaggazdálkodás. királydaróczi: A hongyarapító. Varga László S. primor. 1943. Útban a világuralom felé. 1941. Ny.. S. 1943. Bp. Athen. Varga Zoltán: Új urak. Bp. Írták: Halmágyi B. 1942. Asztalos Boriska. 1944. Bp. 1937. Szatmárnémeti. Bp. Bp.-Ravasz Illés dr. 1941. 1941. rt. Bp. 1922. tc. M. Bp. Urbán Gusztáv: A propaganda világnézeti jelentősége. 1943. füz. Unger Béláné... Vajta Ferenc: Faji forradalom. Teszisz kiadványsorozat 1. 1941. Új magyar gazdaság az új Európában. 1942. Bp. Korda. Szatmár és B. 1942.. A szerző. Tevékenységének Propagandacsoportja részére. 1937.. 1942. Bp.E. Urbányi István: Mihály.Az 1944. T. 1942. Simonyi kiadás.Babocsay G. Bethlen. Bp. 1939. Völgyi N. M.2. Társ. 1935. Vargha Károly: Tied (versek). a Pannonhalmi Szemle 1935.. 1945. Klny. Bp. Bp. 1944.Ulain-Buday: Rabszolgaság útján.. A szerző. Vargha Sándor: Megfigyeléseim és gondolataim a nemzeti szocialista Németországból Bp. Uzdy Géza: Hogyan üldözik a német katolikusokat. vagy nemzeti evolúció. Bp. 1937. 1941. 1936. Bp. új versek. 51 . Molnár P: Honvédelmi törvény. Túrmezei L. Munkásmozgalma EMSZO közp. 1935.) V.5. Varga László S..6.'39. Bp. III. Velence. 1934.: A nemzsidó származás igazolásáról alkotott 3400/1944. Actio Cath. Unghváry Sándor: Mit láttam az Andrássy úti nyilasházban. szülői értekezletek rendszerezésére. Urbánszky Andor dr. é. Varga László: Szociális reform és hivatásrendiség. A szerző. Vajta: Isten.. Bp. Ügyvédi Határidőnapló (Müne) Bp. Bp. '35. a családbafogadásról és a tartásról való gondoskodás előmozdítása tárgyában. Szerző. stb. V. C. k. Újságírás az hivatás. 1943. Újságírás az hivatás. Vörösváry. Vadász Lajos: A partizánvadász. Bp. Vannay László: Szocializmus és militarizmus. Lőcsey. Útmutatás a Nemz. Turul. 1937. Vanyó Tihamér: Mussolini egyénisége. Bethlen. 1. 1938. Bp. 1942. Vajna V. 1941. Vajda József: Zsidók. Vadász dr. A Nemz. 1938.. Bp.. J. Nem menekülnek meg! Bp. Stádium. 1942. Labanc J. Új történelmi hivatásunk. Szerző. F. Kecskemét. X. Új idők. Új honfoglalás. Bp. Egyetemi. számából Varga József: Németo.

Váry Albert U. K. felé. A szerző Várod az orosz felszabadító hordát? Röpirat. Új nacionalista államrendszerek. Kassa. Veridicus doctor: Mi a szabadkőművesség? Mily eszközökkel dolgozik? Mi a célja? Bp. 1942. Bp. Kazinczy kiadó. literáti Munkanélküliség. Makkay Zoltán könyvkiadó. literáti Gőzgép. A szerző. 7-i megyevezetői értekezleten. Hangya Központ. Vida Péter: Az oláhok. Rákóczi. T. Budai. Bp. Válasz a szürke könyvre. kiad. 1942. Vitéz József: Csobaji Krónika. kiadás. Váry Albert: A vörös uralom áldozatai Mo. I-III. Bp. Athen. 1919. Stádium. Szoc. Áll. Merkantil. Front. N. Vágó Pál. v. Irod. 1938. Z. 1943. 1925. 1940. Bp. Vindex: Sztálinizmus. 1938. Bp. Bp. N. Bp. Szolg. A nyilas-kormány kiadása. bűntettével vádolt Cserny J. Pallas. M. rablás stb.) Vitézi Rend kiskátéja. Turul. literáti: Örök Magyarország. Vákár P. Vérkeveredés és fajvédelem az E. Bp. Virkkunen: A harcoló finn hadsereg szelleme. Bp. Nyíregyháza 1930. 1920. 1940. Bp. 1944. országépítés. Klny. Halász irod. 1920. 1942. Bp. Vitéz István: Hivatásrendek Magyarországon. Hungária. Hangya Központ. 1942.Vaszy György: Az elpazarolt élet. Vezetők életmódja. Vida Péter: Magyarország és Románia.: Pekár Gyula. rt. Bp. Front. népnemzeti rend. 1928. Vécs Ottó: Karpaszományos emlékfüzet. Veltzé Alajos: A mi hőseink. Irod. sz. ülésén. Hornyánszky.: Mindent a hazáért. Vida István: Magyar munkáskáté. Graphis. Vitézek évkönyve. 1940. Magyar-Finn Társ. A. 1939. Bp. Mérnökök. 1918. Vác. Orsz. 52 . 1929. M. 1943. Sajtóváll. 1928. Vágó Pál. Vértes József: Egy ember a forradalomban. József kir. 1940. 1941. G. 1941. 1923. 1-2. Serényi Pál. literáti A jászapáti programmbeszéd. Vitézi R. Fran. 1940. kiadó. 1944. Szatmárnémeti. szocialista reneszánsz. 1941. Bp. szellemében. 1939. Vágó Pál. Harcok az orosz ellen. Bp. Bp. 1944.: A belső arcvonal. Bp. Rákospalota. Bp. és társai bűnügyében. Move k. hitel. Vágó Pál. Vécsey Zoltán: A síró város. Vágó Pál. Szerző. L. Vésey Frigyes. Orsz. Váry Csaba: Sztálin. Ványai István: Emlékezés Kassa felszabadításáról. Bp. Nyilaskeresztes Párt. Váry Albert Vádbeszéd gyilkosság. 1940. 1939. Vályi Nagy Géza: A magyar katonaköltészet. Prága-Zürich-Páris. (M. Bp. Veres János: 31-es páncéltörok előre! Bp. Virág Gellért: A levegő hőse (vers). (Plakát. Kassa. Arthur dr. Bp. Berlin. Kispest. Bp. Virraszt a magyar lélek. Virányi Elemér: Finn-ugor népek élettere. Bp. Bp. Bp. Pécs. 1920. literáti: Amiről a Népszava hallgatott.-pol. Vésey Frigyes. Bp. 1942. A. 2. literáti Munkaalkotmány. a. Vitézy László v. Vágó Pál. St. Fegyint. Bp. Orsz. 1922. kiad. 1944. milliók hóhéra.) Bp. M. 1942. literáti Beszámoló a szept. 1936. herceg tábornagy fővédnöksége alatt szerkeszti dr. 1920. Vitézek Albuma. Bp. Visszatért Felvidék adattára. Váry Albert: Vádbeszéd a Cserny-perben.: Kálváriás diploma. Vágó Pál. Bp. 1943. Új célok felé. K. A. Virányi Egon: Magyarország útja az Európai Egy. pénzuralom és nemz. Athenaeum. Bp. Légrády. EMSzO. Könyv. 1942. Szerk. Vér Tibor: Beszéd a Felsőház 90.és Lapkiadó rt. Tiszavidék. Vitézek vére védi és váltja a világot a vörös veszedelemtől. Vitézek évkönyve. V. Bp. Vitéz nagybányai Horthy István kormányzóhelyettes urunk emlékére. Bp. Vágó Pál. 1942. Könyv és L.-on. Vit. 1942. Vérző Magyarország. liberalizmus. A Szovjet politikája a második világháborúban. 1939. Vizy András N. 1931. Visszatért Délvidék. Vágó Pál literáti: A magyar munkaállam. Szék. egy zsidó földesúr természetrajza. v. Terminus ny. Bp. literáti A nemzetiszocialista munkaállam alapelvei. Nemz. Vágó-Toll: Munkaállam.

Weszprémi Kálmán ifj. Centrum. Egon: Hová tegyük a zsidókat? Erfurt. 1942. k. Antiqua. 1907. Liga debreceni osztályának 1921. Gert: Anglia uralma Palesztinában. 1920. Vörös Európa? Miért mentette meg Németország Európát a keleti zsidóság elhárításával? Bp. Walzel Kelemen: Vit. '34. rendezte a Wolff K. MTI. Bp. Dr. Vozáry Aladár: Elszállt a turul. Bp. Zakariás G. 1942. Bp. Wolf Károly élete. 1924. 1941. 1940. N. Debrecen. Berlin. Bp. Bp. k. Az Erdélyi Férfiak Egy. kiad. 20-án tartott közgyűlésén. Viktória. Giselher: Mi európaiak! Klny. 1924. Volpe. n.: Magyarországi zsidók statisztikája a magyarországi zsidóságról. Bp.-on. 1937. J. Ébredő M. Centrum. Pfeifer. Egy. Helmuth: A lángszórós különítmény. 1943. 1941 Wehrt Rudolf Egy nép menekül. Wünscher Frigyes: Keresztény erkölcs és nemz. 1938. Bp. Bp. Vojvona. Bp. Bp. 1943. Liga. Corvin. Bp. Bp. Bp. Debrecen. évi 6. 53 . Winghene. Novissima. Bp. márc. Zámbory Antal: A lengyel sas tragédiája. Magyar-Finn T. Bp. jellege.: Orosz áfium és amerikai maszlag. Wolff Károly A keresztény gondolat védelme. Mika: Antero nem tér vissza. V. Wien. Bp. 1929. A Gazd. S. Nehardea. gond. A. 1942. Bp. alakuló közgy. Zelensky Róbert gr. 1941. é. Bp. a "Signal" 1943. 1930. 1942. Wolf Ernő dr. Horthy István élete és a m. 1938. 1937. életben. Bp. Bp. 1940. Wirsing. Weresné Elekes Ilona: A kaftán. Volánszky Béla: A Sajtókamara a vonatkozó rendeletek és törvényszakaszok egységes szerkezetében. 1940. Wágner Antal: Bolseviki zsiványok aknamunkája Mo. Wünscher Frigyes: Szervezett agrárértékesítés.: Küzdelmeim. Szerző. L. Reé László. Szerző. Wolf-Bottkay: A gazdagok fellendülése. Bp. Z. Vajna. Joseph Az angolszász kereskedelempol. Wass Albert: Jönnek. Nemz. Szociális alkotmány. Windischgraetz Lajos hg. Nov. 1941. Zadvarecz István püspök. Wolff Károly A magyar kenyér. Zappa. Vitézi R. Bp. Stádium. Zajti Ferenc Magyar évezredek. 1938.: Emlékeim. Csáthy. n. I.: Munkásproblémák fasiszta megoldása. Nemz. Vizy András: Az olasz munkásság szervezetei. 1940. Révai. Horthy Miklós rövid életrajza. 1934. Franklin. 1941. cs. politikája. Bp. n. Bp. Debrecen. T. sz. Bp. Ker. Zajti Ferenc: Zsidó volt-e Krisztus. Bodung. 1940. 1942. Hangya. Wichtl Frigyes: Szabadkőműves-gyilkosságok. Windschuch. Giselher Száz család uralja Angliát. Weck István-Schmidt Ferenc: Korunk misztikus ábrái. alkotása. Bp. Bp. Wehrt Rudolf: Így kezdődött a második világháború. 3. Winschpert: Anglia uralma Palesztinában.: A revízió útja. 1944. Joseph: Ne féljünk az új Európától. 1-2. 1939. Bp. 1936. Sajtó. Gioacchino: A fasiszta mozgalom története. Winsch.: Ural-tröszt. 1933. Helikon. Zámbó Dezső: Hadak útján jártunk. 1937. Wulff-Maléter: V. Windschuch. 1942. pálfordulása. Bp.Vizy András N. k. 1919. Révai. Wolff Károly Ünnepi beszéd az Egy. 1923. Bp. Révai. Vizy András N. Bp. Stádium. Stádium. 1943. 1921. 1940. 1930. Waltari. Kassa. Walter. 1926. közlekedés. E. Pallas. Centrum. 1919. Wolff Károly A kereszténység védelme. Walthier Rezsőné: Gigászi henger nyomában. k. I-II. Paulo: Kémek háborúja. a gazd. Wirsing. Stádium. Ker. Wolff Károly Budai Vigadóban elhangzott programbeszéde. Kertész. Bp. Az angol iskolák plutok. 1939. Bp. Zámbory Antal A Gran-Sasso-i hőstett. Bp. 1940. Wolff Károly Ünnepi beszéd a Ker. Wolff Károly: Lélekrablás. Wolff Károly Emlékünnep. Wiko. Vollay Ferenc: Nagymagyarországért. Bp. 1943. Erdélyi Értékek K. Róma. kiadása. a szegedi Kapisztrán. Bp.

1943. Stádium. Bp. Centrum. (A J. A Vit. 1938. Centrum.) Bp. 1942. BM. A "Szív". 1940. M.H. Nyilasker. 1941. é.1937. Centrum.. 1936. 1943.: Írás Adyról. Zsidót. 1942. 1942. Zsedényi Aladár: Vörös cserepek Károlyitól Bethlenig. 1928. térfogl. 599. tc. Bp. 1942. Zsidók mező. Bp. Zsidót U. Szeged. A. Zsidóbirtok haszonbérletének felmondása. Zsidótörvény végrehajt. Röttig-R. után. ingatlanairól.E. 618.: Magyar föld. döntő szakaszába érk. körl. 1944. 1943. Zsidók házvagyona Budapesten és a vidéki városokban.H. Zsidók közéleti és gazd. 1942. Zsidó gyógyszertár-jogosítvány megvonása.H. Zsidók közéleti és gazd. Centrum. (A J. 1941. Bp. A. 1943.és erdőgazd.. a. Zsidók ingatlainak zár alá helyezése. Korrajz. Zsidó munkaközösség. Zsidótörvény végrehajtása U. 1924. Zsidót. a. Bp.. a. Bp. 1943. Renaissance kiad. t. a. Halad.. Zsidók közéleti és gazd. (A J.Zeley István: Olaszország közig. Centr. Bp. sz. Zsidótörvény végrehajtása. 1940. Zsidótörvény. R. (A J. Zsidótörvény végrehajtása.t. 1942... A Bp. Zsidó alk. Bp. 1941. Bp. Zsidók mező. végrehajtása a Délvidéken.) Bp. Centrum. 550. miatt elbocsájtott magánalk. Michael: A szovjet hálójában. Buschmann. (A J. Szerző.: A felszabadulás aranykönyve. Bp. 569. Centr. 1939. Bp. Zsidót. 1941. Centrum.t. Pécs. Centrum. Bp. 1941. a. 1941. Versek.) Bp.) Bp. Zsidóbirtok megváltása. Centrum. 1941. Zéhery L. 1939. Zsidót..-Térfy B. Centrum.) Bp. Bp. J. Neuwald ny. 1942. ingatlanairól. Zsabka Kálmán: De szolgák nem leszünk. Elbocsájtott vállalati alk. Zsidótörvény végrehajtása U.: A zsidók közéleti és gazdasági térfogl. sz. Zugó Ferenc: Versek a Don-menti csatatérről 1942-43. Bp. Cent. térfogl. 1940.H. Klug...-on. Centrum. Sopron. kapcs. 54 . Zsidóbirtokok felszerelésének igénybevétele. végr. Bp.H. b. 1941. Cent. dr. korl. végrehajtása Erdélyben. Bp. korl. Zöld könyv. Bp. IV. Zsidótörvény végrehajtása U.: A mexikói vérfürdő. 1941. Bp. Centrum. Centrum. Bp. 1941. rend. igaz. 1942. alóli kivételezettség igazolása. Bp.H. Zsidó ügynökök iparűzése. Centrum. (A J. Zsidóknak zsidókról. (Adatok nélkül. és végrehajt. 1939. sz.) Bp. Bp.. ingatlanai. Bp. 1942. a világh. Zentay István: Egy nemzetnél sem vagyunk alábbvalók! Bp. 1929. korl. Bp. Elbocsájtott vállalati alk. 1941. 585. 1942. 1942.és erdőgazd.: A szovjet hálójában.t. A. Centrum.t. beltelek meghatározása. Zwick. Zsidóbirtok igénybevétele. felmondási illetményei. Összeállította Matolcsy Mátyás. 1939. Centr. r. Zwick M. Zsidó bolsevizmus elleni küzd. 1941. Bp. Bp.és erdőgazd. P. Grill. kiegészítése. 1939. Centrum. 653. Bp.. Bp. Bp. Zsidók ingatlanszerz. Zsidók mező. Zsidó fegyvere a pénz.t.és erdőgazd. Pallas. illetményei. 1942.) Zsidókérdés a fajvédelem szempontjából. 1941. Zsidókérdés alkotmányos megoldása Mo. ingatlanai ment. ref.. Stádium. 1941. Az agrárkérdés és földreform analízise. Bp. Centrum. Zsidó haszonbérletek visszabocsátása.. dr. térfogl. Centrum. Zsótér Bertalan dr. Zsidó sárgakönyv. Zsidók mező. bejelentési kötelezettségekről. 1931. Bp. 1943. Bp. Zsadányi O. Zulawski Andor ifj.t. A. Zsidótörvény végrehajtása. Soksz. Bp. Centrum. Zsidók rémuralma Magyarországon. (2870-1941. Zsidót. Bp. Centrum. Bp.) Bp. Zsidók katonai szolgálata. Bp. Zsidót U. Bp. Zsámbár Jenő S. 1941.magyar jövő.n... Bp.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful