P. 1
Betiltott könyvek Magyarországon

Betiltott könyvek Magyarországon

|Views: 125|Likes:
Published by az78I

More info:

Published by: az78I on Dec 30, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/20/2013

pdf

text

original

Az Ideiglenes Nemzeti Kormány 530/1945. M.E.

számú rendelete
a fasiszta szellemű és szovjetellenes sajtótermékek megsemmisítéséről

Az Ideiglenes Nemzeti Kormány az Ideiglenes Nemzetgyűlés által Debrecenben, 1944. évi december hó 22. napján nyert felhatalmazás alapján a Moszkvában, 1945. évi január 20. napján megkötött fegyverszüneti egyezmény 16. pontjának végrehajtásaként a következőket rendeli: 1. §. Meg kell semmisíteni a könyvnyomdák, könyvkiadó vállalatok, könyvkereskedők, köz-, és kölcsönkönyvtárak, iskolai könyvtárak, valamint magánszemélyek birtokában levő minden fasiszta szellemű, szovjetellenes és antidemokratikus sajtóterméket (könyv, folyóirat, napilap, hirdetmény, röplap, képes ábrázolat stb.), tekintet nélkül arra, hogy magyar vagy más nyelven jelent meg. Különösen és kivétel nélkül megsemmisítendők a fasiszta (nemzeti szocialista) politikusok fasiszta szellemű életrajzai, nyilvánosan elmondott beszédei, fasiszta állampolitikát méltató tudományos színezetű művek, a német hadviselést feldicsérő sajtótermékek, a fasiszta politikusoknak ily szellemű művei, a fasiszta pártoknak és kiadóhivataloknak összes politikai jellegű kiadványai, vagy ilyen vonatkozású szépirodalmi termékei stb. 2. §. Az 1. §-ban megjelölt sajtótermékek kiadása, utánnyomása, forgalomba hozatala, terjesztése, külföldről való behozatala tilos. 3. §. A fenti rendelkezésekhez képest a könyvnyomdák, könyvkiadók, könyvkereskedők és kölcsönkönyvtárak, egyesületi, testületi és iskolai könyvtárak, valamint a magánszemélyek kötelesek e rendelet hatálybalépésétől számított 15 nap alatt az 1. §-ban felsorolt sajtóterméket a törvényhatóság első tisztviselője által kijelölt gyűjtőhelyre szállítani. 4. §. A törvényhatóság első tisztviselője gondoskodik a beszállítandó sajtótermékek gyűjtőhelyének kijelöléséről, a beszállított sajtótermékek őrzéséről mindaddig, amíg az összegyűjtött sajtótermékek papíranyagának hasznosítása zúzómalmokba való szállítás útján meg nem történik. 5. §. Az 1931. évi III. t.-c. 1. §-ában írt bűntettet követi el, aki a jelen rendelet 1. §-ában megjelölt sajtóterméket kiadja, kinyomtatja, utánnyomja, forgalomba hozza, az ország területére behozza, vagy aki a birtokában lévő sajtóterméket másnak átadja. A bűnvádi eljárásra a 81/1945. M. E. sz. rendelet 20 §-a értelmében a népbíróság bír hatáskörrel. 6. § Amennyiben a cselekmény súlyosabban nem büntetendő, kihágást követ el és háború idején hat hónapig terjedő elzárással, valamint 8000 Pengőig terjedő pénzbüntetéssel büntetendő az, aki a 3. §-ban írt beszolgáltatási kötelességének szándékosan, vagy súlyos gondatlanságból nem tesz eleget. 7. §. Ez a rendelet kihirdetésének napján lép hatályba.

Debrecen, 1945. évi február hó 26. napján. Dálnoki Miklós Béla vzds. s. k. miniszterelnök (1944-1945)

1

A Duce ifjúsága. Bp. 1943. Levente Hírközpont. Emesekönyvek. A Gömbös Gyula Társaság alapszabályai.. Bp. 1938. A II. zsidótörvény és a végrehajtási utasítás teljes szövege, magyarázó jegyzetekkel. Bp. 1939. A II. zsidótörvény és annak végrehajtási utasítása. Bp. A II. zsidótörvény és végrehajtási utasításának rendelkezései az értelmiségi munkakörben alkalmazottakra vonatkozóan magánosoknál és vállalatoknál. Bp. 1939. A MOVE 1941. évről szóló közgyűlési jelentése. Bp. 1942. A Napkelet Lexikona. I-II. Bp. 1927. Magy. Irod. Társ. A felszabadulás naptára. (Borítékon A Nép Felszabadulás Naptára.) 1942. Újvidék, 1941. Uránia. A földműves, iparos, kereskedő- és munkásifjúság A.C-jának őszi gyűlése. Bp. 1937. Actio Catholica kiad. A haza szolgálatában. Szerk.: de Sgardelli Caesár. Bp. 1943. A leventeegyesület alapszabályai. Bp. 1941. Hollósy. A német birodalmi munkaszolgálat zenekarának díszhangversenye. Vezényel: Herms Niel. Bp. F. k.: Rékai M. A reformnemzedék programja. Bp. 1936. Centrum. Abay (Neubauer) Gyula: A világgazdaság újjáépítése a háború után. Bp. 1943. Gergely R. könyvkereskedés. Abrudbányai János: A vallás és a mai koreszmék. Kolozsvár, 1943. Lengyel ny. Aczél Imre kir. főügyészhelyettes vádbeszéde 1920. nov. 3-án és 4-én a bolseviki népbiztosok bűnperének főtárgyalásán. Bp. 1921. C. Adamovich József: Tiszaeszlár-Zsidókérdés. Válasz Schuck Salamon karcagi főrabbinak. A keresztények a zsidókról. Bp. 1882. Hunyadi M. műintézet. Adorján György és Haas Sándor: A második zsidótörvény és a végrehajtási utasítás teljes szövege magyarázó jegyzetekkel. Bp. 1939. Urbányi. Aengner I. Theodor: Rommel páncélosai. Szeged, 1941. Városi ny. Aiglon: Viccekben él a szovjet! Bp. 1919. Heller K. és Tsa. Ajtay József: A Dunamedence és Mo. sorsközössége. Bp. 1936. Aláaknázott Európa. Előszó: Szálasi F. Bp., 1938. Nyilaskeresztes könyvt. Albrecht I. Károly: Tíz év a vörös pokolban. Stádium. Albrecht I. Károly: A GPU titkaiból. Bp., 1942. Stádium. Albrecht-Marx: Szebb Jövőt. Alexander Mihály gr.: Kifosztottak, kiutasítottak. Centrum. Alexander Mihály gr.: A Scotland Yard kiutasított. Centrum. Alföldi Dávid: Néhány szó a proletárdiktatúráról. (Keletkezése, pusztítása s orvoslása.) Eger, 1919. Egri. Alföldi Lajos: Nemzeti Kalendárium 1942. Bp. A szerző. Allard, Paul: Hazugságháború. A francia összeomlás okai. Bp., 1942. Stád. Almanach az 1920. évre. Bp. 1920. M. Asszonyok N. Szöv. Almásy László: Rommel seregénél Líbiában. Stádium. Altenburger Gyula: A választójog és a zsidóság. Bp. 1918. Hor. Ambrus Géza: Az élet megy tovább. Bp. 1941. Turul. Ambrus Tibor: Szovjet család, szovjet gyermek, szovjet jövő. Bp., 1934. Árp Amit ma tudni kell. Ez Olaszország. Bp. 1940. K. J. Andocsy Béla: A fasiszta Szicília. Bp., 1938. Universitas. András dr.: Szociális alkotmány, testületi állam, magyar birodalom. 1937. Andrássy Gyula gr.: Diplomácia és világháború. Bp. 1921. Légr. Anglia rá akarta tenni kezét Norvégiára. Szemelvények a IV. hivatalos német könyvből. Berlin, 1940. Külügyi H. Anglia végzete. Bp. 1944. Centrum. Angol ostromzár csődje, Az. Bp. 1942. Centrum. Angol rémuralom Cirenaikában. Róma, 1941. Népművelési Minisztérium. Angyal Pál dr.: Fajvédelem és büntetőjog. Bp. 1938. Attila-ny.Rt. Angyalfi Hegyi István: Árny és ezüst. Bp. 1929. Stádium. Anka János: Északi fény. Bp., 1941. Centrum. Antal Gábor: Rablelkek. Jászberény, 1931. A szerző. Antal István: A magyar nemzetvédelmi propaganda irányelvei. Bp. 1943. 2

Antal István: Költségvetési beszéd a képviselőház 1943. nov. 12-i ülésén. Antibolsevista levelezőlap-sorozat. Bp. Forrás. Antiszemita Párt Naptára az 1884. szökőévre, Az. Kecskemét, 1883. Nagy. Antiszemita kalendárium az 1920. szökőévre. A zsidók által agyongyötört magyar földművelő nép számára. Gyöngyös, 1919. Antiszemita káté a magyar nép számára. Bp. 1884. Hunyadi m. Antwerpen. Az antwerpeni angolszász bombázásról. H.é.k.ny.n. Anyagi intézkedések az 1942/43. leventekiképzési évre. Bp. 1942. Athenaeum. Apafi I.: A zsidóság felsőbbrendűségi mámora. Bp 1932.Pátria. Apor Viktor: Háborús és ellenforradalmi emlékek. Bp. 1937. Szer Appiotti, Angelo: Repülőnapló. Ford. Balogh B. Bp. 1942. Szefhe. Appiotti, Angelo: Málta felett. Bp. 1942. Révai. Aradi Zsolt: Az európai forradalom. Bp. 1934. Pázmány P. Ir. T. Arnaldi, Ulrico: Vörösök és fehérek. Bp. 1921. Révai. Asbóth Gy.-Bíró S.: "Fegyverben." Imádságok honvédeink számára. Bp. 1942. Prot. Tábori Püspökség. Ashiei Hine: Jelentenivalónk nincs. Assur, W. W.: Az egyház Oroszországban. Bp.1942. Asszonyok a tűzvonalban. (Svrd, Luukonnen stb.) Bp. Írás. Asztalos Miklós- A visszacsatolt erdélyi rész bekapcsolása a magyar életbe. Bp. 1943. Nemzeti K. Asztalos Miklós: A korszerű nemzeti eszme. Bp. 1933. Erd. F. E. Asztalos Miklós: Erdély és a revízió. Bp. 1933. Erdélyi F. E. Aubermann Miklós dr.: Katolikus egyháztörténelem. Bp. 1943. É. Avarffy Elek Őrségváltás. Bp. 1944. Stephaneum. Avarffy Elek A Mone története 1918-38. Felvidéki orvostestvéreink hazatérése alkalmából. Bp. 1938. Stephaneaum. Avarffy Elek A mai nemzetpolitikai tengely. Kalocsa, 1938. Árpád. Avarffy Elek A vörös Budapesttől a sárga Budapestig. Bp. 1944. Stephan. Avarffy Elek Kenyeres Balázs a keresztény nemzeti politikában. 1937. Avarffy Elek beszéde a Fehér Ház augusztusi ellenforr. 20. évfordulóján. Avarffy Elek beszéde. Klny. Bp. Stephaneum. Avarffy Elek: Cselekvő politika. Beszéd a Mone közgyűlésén.1937. Steph. Avarffy Elek: Nem hagyjuk elaludni. Bp. 1943. Stephaneum. Axa Rolf: Vidámságok a katonaéletből. Bp. 1941. Csendőrs. L. Az Ébredő Magyarok Egy. II. orsz. elnöki konferenciájának naplója. Bp. 1920. ÉME. Az erdélyi egyházmegye és a román impérium. Bp. 1920. Steph. Az erdélyi vértanúk és hősök anyakönyve. Pécs, 1941. Kultúra. Ádám T. István: A nyugatmagyarországi felkelés története. Bp., 1935. Külp. Ádám T. István: USA és a háború. Bp. 1941. Hollósy ny. Ádám T. István: Vérző Ruszinkó. Bp. 1939. D. D. kiad. Némethy A. Ádám T. István: A világháború okai. Előszó: József kir.hg. Bp. 1942. Szer. Ádám T. István: Soprontól-Munkácsig. Bp. 1938. Ébredő Magyarok Egy. Államérdekeket sértő bűncselekmények az ötös-tanács előtt. Bp. 1942. Cen. Állj közénk és repülj velünk. Bp. 1942. Magyar Szárnyak. Állami és társadalmi rend védelme és a büntető jogszolgáltatás. A bp-i kir. büntetőtörvényszéken az 1937. év tavaszán tartott előadások. H.n. 1937. M. kir. igazságü.m. Árkossy Károly: Miért lettem nemzetiszocialista? Bp. 1938. Held. Árkosy B. Gábor: A zsidó világuralom megjósolt bukása. 1919. Árky József: Így folytatódott 1-2. k. Bp. 1936. Stephaneum. Árulás a kis népek ellen! Bp. 1944. Centrum. Árva Imre: Édesanyám ablakára ráborult a bánat. Bp. Kókai. Babocsai Sándor: Kereskedők és iparosok útmutatója a II. Zsidó törvény végrehajtása tárgyában. Bp. 1940. Fémes. Bachó László, A zsidóság térfoglalása Gyöngyösön 1919-ig. 1941. Bachó László, Vérző Ruszinkó. Bp. 1939. D. D. kiad. Némethy A. Bachó László, dezséri: Gyöngyös város 1918-19-ben a forradalmak alatt. 3

Backe, Herbert: Európa élelmezési szabadsága. Lipcse, 1942. Badics László dr.: Mit tett Mussolini Magyarországért. Stádium. Badoglio, Pietro: Etiópiai háború. Bp. 1937. Gergely. Bagossy Zoltán: A magyar föld. Bp. Nyilasker. füz. 2. Centrum. Bainville, Jaques: Diktátorok. Bp. 1936. Dante. Baktay Ervin: India szabadságot akar. Bp. 1942. Írás. Balassa Imre: A magyar királytragédia. IV. Károly. Bp. 1931. M. Balás Karoly: Faj, felekezet és statisztika a zsidókérdésben. Bp. 1938. Balás Károly A szociálpolitika főkérdései. Bp. 1929. Pallas. Balás Károly Társadalmi politika. I. Alapvetés. Bp. 1924. Centrum. Balás Károly: Rend és szabadság. Bp. 1939. MTA. Balázs András: Az erdélyi bércek felszabadítója. Marosvásárhely Balázs Béla, szépvizi Kánaán pusztulása Bp. 1921. Nemz. Irod. T. Balázs Béla, szépvizi: Hiszek a székely vértanúkban. Gödöllő, 1937. Székelység kiad. Balázs Deák: Csetnikek. Bp. 1941. Stádium. Balázs Mihály: Erre visz az út... Dés, 1943. dr. Szentirmai Imre. Balázs Piry László dr.: Hitler művészei. Stádium. Balbo, Italo: Diadalmas szárnyak. Bp. 1934. Franklin. Balbo, Italo: Repülőrajokkal az Óceánon át. Bp. 1931. Lampel. Balla Ignác: A Duce és a dolgozó Itália. Bp. 1932. Singer és Wolfner. Balogh Barna: A balkáni villámháború. Bp. 1942. Stádium. Balogh Beéry László Magyar-lengyel közös határ és a ruthén terület. Bp.1936. Magy. Egy. és Főisk. Hall. Lengyelbarát Egy. Balogh Beéry László: A ruthén autonómia. Pécs, 1937. Erzsébet. Balogh Ernő Stephaneum klny. Mone Orvost. Sz. Balogh Ernő: Március idusa újjáébredésének mai előestjén. Bp. 1938. Balogh István ifj., Fáklyagyújtás. Bp. 1937. Bethlen. Balogh István ifj., a M. Nemz. szoc. Párt orsz. képv. parlamenti felsz. 1936. Balogh József György: Sortűz Moszkvában! Bp. 1938. K. Sajtó. Balogh Lajos: A méhészkedés. I. és II. kiad.. Szentendre, 1941. Sz. Balogh Péter: A magyar faj uralma. Bp. Balogh-Beéry László: Magyar-lengyel közös határ és a rutén terület. 1936. Balogh-Beéry László: Az ukrán kérdés. Bp. 1939. Magy. Nemz. Szöv. Balogh-Csiszár: Az új világháború térképei adatokkal. 1942. Balta Szilárd és Bende János: Kicsoda és mit akar lord Rothermere? Kecskemét, 1927. Első Kecskeméti H. K. Ny. Bangha Béla Örök élet igéi. I. II. Szentbeszédek és olvasmányok. Bp. 1934. M. Kultúra II. kiad. 1941. Bangha Béla A kereszténység és a zsidók. Bp. Stephaneaum. Bangha Béla: Eucharistika. Bp. 1938. Korda. Bangha Béla: Mo. újjáépítése és a kereszténység. Bp. 1920. Szent István T. Bangha Béla: Világnézeti válaszok. Bp. 1940. Pázmány P. Ir. T. Barabás András: A nemzetnevelés iskolája, Pécs, 1940. A szerző. Barabás Emil v.: A német nagyvezérkar jelenti... Bp. 1941. Szenkó-Cetr. Barabás Miklós: Balkán, Német-olasz-magyar villámháború. Bp. Szenkó. Baranyai Béla: Fapuskások. Bp. 1941. M. Cserkészszövetség. Baranyai Sz. Gyula: A zsidókérdés és megoldása. 1923. Bethlen. Baráth Tibor: Az országépítés filozófiája a Kárpát-medencében. Kol. 1943. Baráth Tibor: Magyar történet. 2. kiad. Bp. 1943. Centrum. Baráth Tibor: Magyar történet. Kolozsvár, 1941. Tud.egyetemi tört. int. Barcsay Adorján: A szabadkőművesség bűnei.- Palatinus József: Barcza Ferenc vit, dr.: Nemz. szocializmus. Kalocsa. 1934. Árpád. Barna Ferenc: Nemzetiszocializmus. Baross Szöv. Tagjainak Szövetkezete alapszabályai. Bp. 1938. Baross Szövetség Kedvezményes Vásárlási Címjegyzéke. 1940. Baross Szövetség alapszabályai U. a. Bp. 1940. Élet. 4

Baross Szövetség alapszabályai. Bp. 1938. Centrum. Baross Szövetség vásárlási címjegyzéke. Bp. Baross Sz. Valamennyi évfolyam. Barsi Dénes:Mezei füst. Bp. 1943. Stádium. Barsi Miska: Hát én explodáljak? Vidám katonatörténetek a ma háborújából. Bp. 1943. Barka Ferenc könyvk. Bartalffy János: Az értelmiségi Munkavállalókat Foglalkoztat Munkaadók gyak. kézikönyve. 1943. Koszó B. A. Bartha Ábel: Az álforradalomtól a nemzeti újjáébredésig. Bp.1920. Bartha Emma: A mezőgazdaság szerepe Mussolini gazdaságpolitikájában. Bp. 1942. Fráter. Bartha József Szabad-e Adynak szobrot emelni? Bp. 1939. Held. Bartha József: Faji elem és ker. szellem irodalmunkban. 1941. Bartha József: Faji elem és keresztény szellem irodalmunkban. Bp. 1941. Bartha-Kuszkó-Kovách-Kőszegi: Az Ady-kultusz: magyar öngyilkosság. Bp. 1941. Stephaneaum. Bartos Andor, szigethy: Istentagadók. Bp. Centrum. Bartos Lajos: Háború amazonjai. Sopron, 1943. Szerző. Bartóffy dr.-Kincsessy dr.-Schirilla dr.: Az értelmiségi munkavállalókat foglalkoztató munkaadók gyakorlati kézikönyve. Bp. 1943. Társ. Bartucz Sándor: Új hadak útja. Bp. 1941. Szerző. Bartunek János: A kis hazaszerzők. Körmend, 1929. Szlavik és H. Bartunek János: Az áruló karácsonya. Körmend, 1929. Szlavik. Bary József: Tiszaeszlári bűnper. Bp. 1933. Egy. ny. Bauer Róbert: A diadalmas műrost. Bp. 1944. Centrum. Bauhler: Hitler, egy népi mozgalom keletkezése. Bp. 1940. Nyilas Lap. Bácskay B. Béla: Rend vagy káosz. (Kultúrpathológia.) Bánffy Miklós: Emlékeimből. Bp. 1943. Révai. Bánki Emil: Magyar munka. Bp. 1944. Centrum. Bánki Emil: Testvériség! Szabadság! Egyenlőség! Bp.1939. U.É. Bánky József: Trianoni naptár, 1918-38. Diósgyőr-Vasgyár '38. Bányai Károly: Harminc év krónikája. Bp. 1941. Szerző. Kis Gy. Bányász László: Magyar járőr a Szovjet vonalak mögött. Zrínyi csop. kiad. Bárányné, Oberschall Magda: Művészettörténet. Bárdossy László: Magyar sors magyar feladat. 18 beszéd. Bp. 1943. EKN L. Bárdossy László: A programm vezérgondolatai. Bp. 1941. Nemzetpol. sz. Báthory Dagmár: A heroizmus az újabb német irodalomban. Bp. 1937. Minerva. Beck Ernst: A zuhanó halál. Bp. Mátyás János. Becsületszó. Filmvázlat. Daróczy József elképzeléséből írta Nagyiványi Zoltán. Kiadó: Daróczy J. Bp. Becsülettel a hazáért. Move-cserkészek előre. Bp. 1942. Vörösv. Belányi László dr.: Zsidóbújtatás. Előszó: vit. Endre László. Bp. 1943. C. Belohorszky Ferenc dr.: Az egészséges nemzetnevelés Németországban és hazánkban. Nyíregyháza, 1936. Bencs Zoltán: A munka alkotmánya Olaszországban. Bp. 1928. Bencs Zoltán: Magyar világnézet. Bp. 1939. Stádium. Bencsi Zoltán: Kik vagyunk mi? Turáni gondolat. Bp. 1941. Sz. Bencsik Béla: A német nemzeti szoc. filozófiája. Klny. Kecskemét, 1936. Bende István dr.: Húsz év a magyar fajpolitika szolgálatában. Bp. Benevolus dr.: A dohányutcai bombamerénylet tettesei. Bp. é. n. Ébredő Magyarok Egyesülete. Benkóczi D.-Kelen A. dr.: Amit minden evangélikusnak tudnia kell. Kecskemét, 1943. Üzenet kiadás. Benkő András: Visszapillantás a "MOVE Gyóni Géza irodalmi és sportegyesület" működésére. Bp. 1939. Új M. Élet. Benkő K.: Az 1919. évi június 24-i tengerészeti ellenforr. Bp. 1920. Heizl. Bente, Hermann dr.: Német parasztpolitika. Bp. 1941. Stádium. Beöthy Kálmán, vesenyői: Kakastollasok. Bp. 1938. Stádium. Beraud, Henri- Mit láttam Moszkvában? Bp. 1926. Pfeifer F. Beraud, Henri: Látogatásom Moszkvában. Bp. 1924. Berber, Fritz: Az amerikai semlegesség váltakozásai. Bp. 1944. Berdiaeff, Nikolas: Marxizmus és vallás. Bp. 1935. Kiss Z. 5

Korda. Béldi Béla Nemzetszervezés. Bevezetés a bajtársi életbe. Bp. csop. könyvtár. Biró Z. 1935. Stádium. W. Bp. Szeged. Bp. J. Bp. Auróra.. Bp. 1935. G. Bobrow. 1935.: A házassági törvényjav. Bp. Bizony László: A magyarországi bolsevizmus 133 napja. érdek. (Valamennyi kiadás. Bezerédy Zoltán. 1935. Kellner. Stádium. Szt. G. 1941. bezerédi: A jövő útja.Berdjajev. Athenaeum. Bp. Bp. S.-dr. ny. Haladás. Bp.-dr. évi kárpátaljai felkelő harcokban részt vett tagjairól. Békássy Gyöngyi: Tur-an-ki.N.: Hogyan és mikor lesz boldog Nagy-Magyarország. Bethlen G. Beregi Béla: Gömbös Gyula és a "nemzeti öncélúság" gondolata. A szerző. Bp. Béldi Béla dr. Bernhard Zsigmond S. Bobrow. Bethlen István miniszterelnöksége 10. Bp. 1941. Bp. 1941. Bernát István: A szociáldemokrácia és a bolsevizmus. Bp. márc. Berzy József: Hungarista állam. M. Zrínyi Nyomd. Béldy Alajos: Európai Ifjúsági Szövetség. 1943. Bp. 1943. Bocsári K. Cserépfalvy. v. Beumelburg. Bikkal Dénes: A magyar munkásság jövője. 1936.) Bp. 1928. évfordulójára. Bobrow. Juhász Á. Debrecen. évi nyugat-magyarországi. Blaskovits Ferenc: Hogy volt. a német katona regénye. 1928. 1928.: Kozáksors. 1941. Népművelés k. 1941. 1943. Debrecen. Reformp.: Marionette.: Tatjana Petrowna. István Társulat. Reé László. 1936 Bialoskurszki Ödön: Fajerősítő és Honvédelem. Debrecen. Bp. Pécs. Bihary László: Halványuló portrék. 1944. a "Méhely" B. 1919. kiad. Pro Christo diákszöv. Bur. 1922. ifj. (Szintétizmus. Berkó István.) Blümhen Izsák: A felsőbbrendű faj joga. Bp. 1943. Bp. 1943. A keresztény nemzeti liga nemzetpolitikai estjén elhangzott előadások. Bosemüller.. W. nagybányai Horthy Miklós húszesztendős kormányzóságának tiszteletére az MTA összülésén. 1942. Beregi Béla: Gömbös Gyula és a nemzeti öncélúság gondolata. 1939. Mit tehet a honvédelem a fajerősítés érdekében? Bibó Lajos: Vitéz Thury György. Bikkal Dénes Külföldi érdekképviseleti államok és a m. és Balás K. Szerk: Berecz Sándor. Föld Jenő: Készül a háború. W. Gyóni G. Szerző kiad. Nikolaj: Az új középkor. Bély Miklós: A Hitler-Jugend V.E. A Rongyos Gárdának az 1921. Eggenber. M. Ak. Bp. Bp. Szoc. Bp. Stádium.1938.Bp. Szerző. vezérsége. 1943. Bp. Bihary László: A partizánok réme. Bihari-Csontó: "202-43 jelenti" így harcolt a Donnál. v. Békássy Gyöngyi A vércsoportok kutatásának faji jelentősége. 6 .. Bp. Beszélgetés Katynról. Béldi Béla: Nézzünk szembe a jövőnkkel! Bp. 1943. hogy lesz. 1942. Bérczi Béla: Szibériai gyöngyélet. F.Rt Béry László dr. Z. Ir.. Bíró Béla: A nyilaskereszt egy mozgalom szimbóluma. Liptay L.-Kelemen K. 1937.-dr. Zalaegerszeg. Nemz. Össz. Mickiewicz Társ. Szeged. 1938. 18-án. 1935. Bp. Egységes Párt. és kiad. Beszprémy Imre. Ravasz L. 1941. Bessenyey Lajos: A magyar néplélek válsága. Bp. rajzolta B. Bp. 1942. 1935. E. A. ny. Vladár G. Stádium. Bisits Tibor: Háború a levegőben. kiad. előadójának és a MÉP vezérszónokának képviselőházi beszéde. valamint az 1938. Blaskovits Ferenc: Két nap a pokolban. Kir. Birkás Endre: Levelek Oroszországból. L. 1942. 1942. 1941. Nyilaskeresztes Párt. nyári viadala.: Nemzetirányítás. Bikkal Dénes A fasiszta Olaszország. Bp. Csorna. M. Bp.: Egy jezsuita emlékei a kommunizmus idejéből. 1942. Bp. 1931. R.: Virraszt a magyar lélek. Bp. 1935. Mérnökök. Könyv. Pécs. Bécs. Centrum. 1940. Berlini csata. Bézy István: Szervezési és ügyviteli útmutató. Bizó Béla: Hit és haza. Danubia. Bihary László A nevető gárda. Bikkal Dénes Totális állam. W.: Erdélyünk és honvédségünk. 1939. T. Bernát István: Szétfoszló demokráciák. ifj.1942. Toke. v. Bp. Bp. Szerzői kiadás. Vit. 1943. Bp. Bp. Bethlen István gróf ünnepi beszéde 1940. Bodnár István: Pozsonyi éjszakák. M. Klny.Reé.

Makó. Centrum. 1941. 1935-43. Bosnyák Zoltán A zsidó! Bp. 1929. Csurgói kvt. 1941. 1937. Bonczos Miklós. Bottai. 1941. 1940. Bojadzsiev . Bp. Megjelent a Gyógyszerészeti Szemle 1943. Bosnyák Zoltán A zsidókérdés újabb alakulása Mo. 1942. Centrum kiad. Irod. Kultúrliga. Centrum. és Lapk. Bp. Boros István: Botcsányi Golgota. 1942. Stádium. sem zsidógyűlölet. Borbély László: A tenger hősei. Stádium. 1940. Forradalmak. 1941. Bozóky Lajos dr. Bp. Giuseppe A fasiszta iskolareform alapelvei. Bosnyák Zoltán Az idegen vér. 1940. Bouhler. Bp. Move. Bp. Bosnyák Zoltán A zsidókérdés újabb alakulása Mo. Bp. Held J. harcaink a keleti vörös pokolban. Centrum. Bp. Bonkáló Sándor: Az orosz irodalom története I-II. Bosnyák Zoltán: Istóczy Győző a zsidókról. Bolsevizmus a parasztság ellen. Bp. és a házasság. 1938. 1941. Kaposvár. 1924.1943. 1943. Bogya János: Magyar birodalmi gondolat. 1941. 1938. 1942. Bosnyák Zoltán Harc a zsidó veszély ellen! Bp. Botor Árpád: A láthatatlan hadsereg: Bp. Bosnyák Zoltán A harmadik zsidótörv. Held J. Szoc. Bottai. 1944. Giuseppe: Az olasz korporatív állameszme és a munkaalk. Pécs. Szabad S. 25-i számában. 1941. Szatmárn. Bornemissza Sándor: 23 évvel ezelőtt. Böszörmény Zoltán Vérem és oltárom. Held J. Bp.-on. 1942.-on. III. Bosnyák-Méhely: Fővárosunk elzsidósodása. Bosnyák Zoltán Sem antiszemitizmus. Stádium. Ungvár. Állami ny. Bp. Bp. Giuseppe A munka alkotmánya. 1935.Honv. Bp. Bp. Ath. Korvin M.: A finnek harca és a balti kérdés. Bose. 1941. Bp. 1941. Bokor Pál: Szegedországtól Magyarországig. 1930. Bolsevizmus harca az Isten ellen. 1936. Stádium. Boróczy Kálmán: Forradalmi emlékeimből. 1944.: Mit láttak a haditudósítók Vörös Oroszországban? 1942. 1940. Held. Bp. Held J. 1928. Held. Bp. Szerk: vit. Bottai. Kv. Bp. 1940. Új Élet. Orsz. v. 1938. Bosnyák Zoltán"Botond" Keresztény Kereskedők Beszerzési és Értékesítő Szövetkezete. Bombazáporban Európa kultúrája. Z. Giuseppe Közoktatási reform. Bosnyák Zoltán Szembe Júdeával! Bp. Bp. 1924. Szeged. Bp. Bp. 7 . Bp. Bp. Közművelődési. Bp. Csicsery-Rón. 1941. Centrum. Bosnyák Zoltán Antibolsevista kiállítás tájékoztatója. Bosnyák Zoltán: A magyar fajvédelem úttörői. A . Cserépfalvi. Bp. Szerző. Baja. Szegedi Újn.: Élettér: Új Európa! Bp. Bors József. Bp. Bosnyák Zoltán Prohászka és a zsidókérdés. 1937.Ludovika Akadémia tüzéro. M. Bp. Bottai. Magyarság. Centrum. Mezőberény. 1943. Centrum. Bontha Jenő: A "Százas bizottság" története. Bosnyák Zoltán Istóczy Győző élete és küzdelmei. Bozóky Lajos dr. Nemzetiszocialista munkaállam. Bp. Held. 1938. Subhas Chandra: Égő India. Bottai. Borbély István: A szovjet és a kereszténység. Bosnyák Zoltán: Harc a zsidósajtó ellen. Bosnyák Zoltán Erdély 1938-ban.Bodó Jenő Három fogolytábor. Borbála Helikon. 1939. Giuseppe A fasizmus lényege. Bp. Bozóky Géza dr. 1941. Stádium. 1940. Bodó Jenő: Rabtartó Oroszországban.: A táj és népkutatás szerepe a szociálpolitikában. 1942. Bolsevistaellenes kiállítás katalógusa. Stádium. Új Európa. Bp. Ladányi. A M. Szerző. Bp. Bogdán József: Utunk. A.kir. Bosnyák Zoltán Magyarország elzsidósodása. P. H. Bp. szept. M. Bp. Egyetemi. Centrum. Pártja.: Élettér és gazdasági jog. Bosnyák Zoltán Két világ harca. ellenforradalmak. Bosnyák Zoltán A zsidókérdés. Magyar-Olasz E. Kell. Magy. Gondos. Bosnyák Zoltán A zsidókérdés törvényes rendezése. Bp.: Napóleon. Stádium. 1940.

Bp.. Simon: A zsidó világszövetség veszedelme az emberiségre. Csalánffy: Jön a Roosevelt! Bp. a turáni gondolat és a turáni népek ismertetése. René V.1922. Franklin. 1938. 1938.: Beszéd. évkönyve 1942-43. Cipőt ki árusíthat és ki vásárolhat? A bőrtalpú lábbeli. kiad. 1941. Bp. C. 1930-32. Hungária? Bp. Christophe. 1944. Caesareus: A bp. Bp. 1942.Böszörmény Zoltán élete. A gimnázium igazgatósága.: A hivatásrendi társadalom bölcseleti alapjai. Cochenhausen. Cartes: Dinamit Jack Dakarban. Chamberlain.: Eszeveszett farkasok. 1941.n. 1922. doberdói: A magyarországi 1918/19. Pietro: A gyermekvédelem Olaszországban. Nemzeti Élet. Stádium. Centrum. Burián Károly: A kereszténység és magyarság veszedelme. Georges du: Roosevelt felelőssége. 1912. Cebrián Istvánné gr. 16. középisk.Turán Szöv. 1922. Fritz Otto: Narvik. 1939.C. börtöneiben. Sárpy I. Urbányi.. Breuil. Kaszáskeresztes Párt. a Szöv.: A zsidók megjelenése a nyugati tört. Bp. Róma. Bp. Ponty-utcai községi Hunfalvy J. Bp. keresk. Nemzeti Élet.1940. Bp. 1925. Capistrano Báránybőrbe bújtatott farkas.é. 1942. 1939. Buza Barna: A kommunista összeesküvés. 1944. Bp. Népműv. Hollósy. Centrum. 1941. 1941. Bp. Kiadó: Tokay István. Hogy kezdődött a zsiványdiktatúra.) Bp. Bp. Gaea. Capistrano: A vatikán bombázása és az angol közvélemény. 1943. 1943. '30. Bp. valamin a talpbőr forgalmát és a borkereskedők kijelölését szabályozó rendeletek. Coudenhove-Kalargi: Sztálin és Tsa. I. 1938. Budaváry Gyula: Mesél a bandura.kőművesség. Bretz Vilmos: Itt a döntés órája! Pécs. 1920. célja. Pallas. Briffault: A brit birodalom bukása. Szovjetoroszo. '44. Bp. Pécs. Boussola. M. Ladányi. Bp. 1944. itt Moszkva beszél! Bp. Bp. Böszörmény Zoltán: Mit akar a magyar nemz. Brunszvik Teréz kisdedóvó intézet évkönyve 1940-41. Bp. Budaváry László: Zöld bolsevizmus.: Rabságunk kezdetén.: A magyarországi Turán Szöv. Cornielle. Cederholm. és Rákóczi-Koll. 1941. 1944. 1919. F. Hirdetőiroda. 1943. II. 1937.-i zsidó liberális sajtó és a sz. Budaváry László Ifjúság a nemzet jövendője. Budapest legyen nyílt város? Röpirat. Cholnoky Jenő dr. Brixton: A flotta lekésik. Buza László: Nemzetiszocializmus Németországban. Steph. Budapest Szfov. Bp. Kultúra. Chaldaus. Tokay István. Élet Ir. A nyilas-kormány kiad. Bp. Szerk. Bura József: Húzzuk ki a zsidókérdés méregfogát. iskolaévre. mozgalom? Böszörményi Zoltán: (Röpirat. Budaváry László: Quo vadis. Corsi. Fáklya. Bp. Bubulus (Kocsis Géza): A kismagyar út. évről. Szeged. Bp. 1942. kiad. Bp. Az iskolaigazgatóság kiadása. Csalánffy: Halló. Budaváry László: Kassai kriptában. Houston S. M. Brezina-levelek. Cross. szoc. Busch. Tevel. II.ny. Buócz Elemér: A tengelyhatalmak gyarmatpolitikai törekvései. Bp. A Szovjet új egyházpol.: A második arcvonal a levegőben. Bp. H. 1941. Budapest Székesfőváros Leventemozgalma 1929-32. T. Klny.. Ciano gr. Buck Róbert: Így rohamoztuk meg Lüttichet. Bp. von: Német katonai szellem a múltban és jelenben. Boris: A Cseka országában. vagyis a Csehpimasz. Irredenta színmű 1 felvonásban. Stádium. 1939. Brandenstein Béla dr. 1922. E. Budapesti Érseki kat. 1940. Ker. évi forradalmi mozgalmak és a vörös háború története. Pécs. és Ny. Nemzeti Élet. Forrás. M. 1942. Bp. dec. Róvó Aladár műintézete. 8 . 1929. tanévről. Breit József. Centrum. Csaba Jenő: A forradalom története Szegeden. Capistrano Vörös csillag a Balkán felett. L. Bp. évkönyve az 1942-43.: A burmai pokol. 1940. gimn.

Csiky János v. könyvny. Csiszár Béla: Mussolini és Hitler.: Katona leszek. M. Csekey István: A német vezéri állam. Csák E. 1923. Stádium. Bp. A Szív kiadása. Gergely. Csikós Jenő v. 1942. Ld: Tabéry Géza: Két csillag k. dr. 1920. és k.: Donmenti dalok. Bp. Bp. Csávossy Elemér S. Cseh Ferenc: Propaganda. Hajnal ny. 1942. Csikós Jenő v. 1935. Népm.: A második front. 1943. Bp. Császár Géza: A levegő cézárja. Csiky János: A fajvédelmi törvény és végrehajtási utasításai. 1941. Csák László: Nikoláj az első Bp. Bp.1935. elbocsátásukkor járó illetm. Cséry Dezso: Igaz szó a nyilasokról.: Tizedik század előre. Vör. A Cél. Bp. zsidótörvény és összes végrehajtás utasításai teljes szöveggel és magyarázatokkal.-ből. 9 . 1940 Singer és Wolfner. Túl a Kárpátokon. és Hajdu L. Csikós Nagy Béla: A faj és a gazdaság viszonya az új német gazdaságelméleti irodalomban. 1941. Kalocsa. kommunizmus és kereszténység. Bp. Csopják Attila: A magyar zsidóság sok és nagy bűne. 1940. Bp. Korunk Szava kiadás. Csonka Emil: Szálasi országjárása. Győr. Bp. Csikós Nagy Béla A szovjetgazdaság három Achilles-sarka. Pallas. Csonka Emil Szálasi küzdelmeiből. T. Bp. programm szerint. Bp. rt. Bp. Klny. Csonka-Balogh: Családvédelem a nemzetiszoc. Cselekedjünk! Magyar fajvédelmi útmutató. Versek. Csák László: Vér és láng között. Csik László. Városi ny. Csikós Jenő v. Csikós Jenő v.Csankay István v. 1943. Városi. Császár G. Csávossy Elemér S. Bp 1939. Bp. 1939. Bp. Grill. 1939.: Szociáldemokrácia. 1920. Cserjési. Bp. Csikós Jenő v. Korda. Csikós Nagy Béla Nagytérgazdaság. Kiadó: Fekete Pál. Kalocsai Néplap. Bp. Zrínyi Gárda. 1943. Csincsura Győző: Köszöntsük Erdélyt a sorsközösség szent érzésével. 1941. vonatkozó jogszabályok. Stádium. Paulovits I. Csánk Béla: Jogászi hivatások a Harmadik Birodalomban. számából. munkaállamban. Könyv és Lapkiadó rt. Stádium.: A II. Klny. klny a Közgazdasági Sz. St. Kalocsa. Bp. Fajvéd. Pestszentlőrinc. Csóka Lajos: A marxizmus alkonya.1931. Szeged. Szeged. 1942. 1936. 1940. 1940. Csikós Nagy Béla: Kapitalizmus vagy kollektivizmus? Szeged. Szerző. a Korunk Szava 4. Cser Imre: A kisember és a zsidókérdés. Nyilaskeresztes Párt. Cselekedjünk! M. Csernavin. 1939. A szerző. 1919.Hungária. Bp. Bp. 1928. Kandó Gy. 1919. Kertész József. 1932. Bp. 1934. Csiszár János: Mindennapi kenyerünket. Pfeifer F. Bp. 1941. Viktor: A magyarországi kommunizmus gazdasági leszerelése. Cserjési László: Szabadcsapat. 1942. Csekey István: Észtország története a világháború után. Vladimir: A GPU országa. A Cél. Csekey István: A Szovjet államszemlélete. Csonka János gépgyár leventéinek daloskönyve. 1941. Lélek a vártán. 1942. 1939. szülte munkanélküliség és nyomor leküzdésének elgondolása és a nemz. Kalocsai Néplap. Szeged. 1942. k. Bp.: A teljes Magyar Nemzeti Állam egészségügyi rendszere a MONE megvilágításában. útmutató. Szeged v. Újságüzem.: Zsidó magánalk. Bp. Bp.szoc. Paulovits k. Szeged Városi ny. Bp. klny. Bp. a Délvidéki Szemléből. Csiki Lajos: A magyarság évszázados harca Közép-Európa elszlávosodása ellen. Csoór Lajos: Parlamenti beszédei 1935-39. Csekey István Északi írások. Csányi Antal: A liberalkap. Bp. Csikos Attila J. Held. Bp. v. J. Bp. Lármafa. J. Bp. Csikós Nagy Béla A német honvédő gazdaság irodalma. Vladimir A szovjetoroszországi koncentrációs táborok élete. Csiky János v. 1943. 1923. Bp. Bp. Bp. Csernavin.

Érsekújvár. Jaross A. Imrédy B. Demeter Gyula: Béke a német győzelem után. tev. V. márc 5-én. Bp. Csűrös B. 1938. Bp. Bp. Csűrös Emilia. Valéria: Bujdosó oroszok dalai. Hollóssy. 1942. Kal. 1920. 1941. Bp. M. Dr.1944. Bp. beszédei a társadalmi és gazdasági élet egyensúlyának hatályosabb biztosításáról szóló törvényjavaslat képviselőházi biz. Csűrös Lajos: Tengerek.és Lapk. Darányi Gyula: Feladatok a nemzetvédelem terén. márc.Áchim. Dániel Béla: A magyarországi zsidókérdés megoldása. 1940. Bp. István Társulat. 1925. Magy. Orsini Paola: A gyarmati kérdés az új rendben. R. Dell' Adami Géza: Megváltás Szibériából. 1933. a háború alatt. Csűrös Emilia B. 1942. Darányi Kálmán miniszterelnök beszéde a N Mikecz Ö. Pálfi-L. Darás Gábor dr. Czakó-Marjay: Az Olasz birodalom szabadidő-mozgalma. Debrecen vörösre mázoltan.L. Dánér Béla: Új Magyarország felé. M. Darányi Kálmán miniszterelnök beszéde a N.n. Dajbukát Jenő: Szovjet-orosz egészségügyi viszonyok.: Az erdélyi kislány. és a délkeleteurópai államok együttműködése a mezőgazdaság terén. E. Renaissance. Mit kell tudnia minden magyarnak a ruténekről. 1942. Dajkovics Sándor: A második évfordulóra. Sátoraljaújhely. Bp. O.: A rutén kérdés tegnap és ma. Bp. Gárdonyi Irodalmi Társaság. Dalok és levelek a rabságból. Csűrös Zoltán: Magyar Tavasz. Stephan. Stádium. István Társulat. Bp. Darás Gábor dr. 1939. hajók. Debrecen. D'Agostino. Kislányból nagylány. Czakó István: A német birodalmi "Kraft durch Freude" mozg.Ker. Pósa Károly.'40. B. Írta: névtelen. E.: Lexi és a vörös kereszt. Bp. Könyv. 1942.min. Bp. Bp. 1930. Bp.1942. Bp. Új Idők. Bp. 1943. 1938. Czikle Valéria: Három világ. 20-án. 1941. Dr. Pázmány. dec. 1944. Pártja nagygyűlésén Győrött. Szöv. Czakó István: Jelentés a hamburgi "Freizeit und Erholung" világkongresszusról. Dávid István: 1942. (Százezrek könyve. Demeter Ödön: Fasiszta forradalom. Pártja naggyűl.1942 Dajka András: A magyarság legnagyobb hivatása. Kalocsa. Szt. Bp. Czillei Géza: Riadó Afrika fölött. háborúk. igazságügym. 1941. Bp.Bp. 1942. Walter: A német bir. Doros F Darányi Kálmán beszéde a N. Dante. Klny. 1940. 1938. Sárkány. Bp. Szt. 1918. Bp. Csűrös Emilia B. N.Csuray Károly A faji lélek. 1938. Bp. 7-én tartott országos közgyűlésén (Egy. Kassa. Bp. Bp.) elmondott ünnepi beszéde. Czakó István. Emilia Kalotay Margit esküvője. Bp. Heinrich: Tengerek rejtekútjain. Dajkovics Sándor Évfordulóra. M.A szabadidőmozgalom eredményei külföldön. Dau. Dante. Ugo: Mussolini századunk motorja. 1941. Eltűnt egy kislány. M. Vit. Czakó István. elősz. Dekobra: A hálókocsi angyala. 1926. 10 . Darré.. 1938. Dante. Nemz. II. Czikle Gy.: Trianoni strófák (versek). Darabos László: Politikai földrajz. Czabafi András v. Stádium. 5. 1940.) Bp. Bp. Bp. Bp. Franklin. é. Bp. Bp.A tengelyhatalmak kultúrszoc. Grill. közgazd. J. Bp. Csűrös Emilia B. D'Andrea. Szentirmai Imre k.1938. Bp. Bp. 1940. Egy kortárs vallomásai Erdély huszonkétéves szabadságharcáról. 1919. Dick Manó kiadása. Dekker Endre felsőházi beszéde 1944. Bp. Bp. Győrött. Deme-Keleti: Az ellenforradalom Vasmegyében és Szombathelyen. Csűrös B. Emilia: Kalotay Margit. Nem. 1942. Dánér Béla: A magyarországi zsidókérdés megoldása. Czillei Géza: A láthatatlan front. Bp. Budai-Bernwallner. 1941. Dávid Iván: Hazátlan voltam. St. 1941. Centrum. Csuray Károly: Ki a magyar? Bp. Darvas János: Mit láttam Bulgáriában? (Útijegyzetek) Kassa. Bp. 1941. Rend. Függetlenség rt. Vajda. Apostol. 1938.Gárdonyi Géza Irodalmi Társaság. Czillei Géza: Orosz mezők felett.Bp. 1941. 1931. vitájában.

Diplomata: Szfinx titok nélkül. Bp. Pfeiffer Ferdinánd. Diószeghy Miklós: Horthy Miklós élete. Bp. Panth. '42. Zrínyi csop. n. "Wiko" litogr.1942.Háború és kultúra. M. Turul. Lily br. Dövényi Nagy Lajos Tarnopolból indult el. Kertész. Bp. Farkas. Dövényi Nagy Lajos Felhőszakadás. Hung. Dövényi Nagy Lajos: Párbaj a tengeren. Athen. 1920. Duillet: Moszkva álarc nélkül. Bp.: Horthy Miklós. Dr. család és népszaporodás védelméről szóló törv. Kecskemét.és fajvédelem társadalmi feladatai. Diamant: Szabad gazdasági rendszer. Szerző Dezső Gyula. M. 1942. dr. Reé László. 1934.Vérben és vasban. 1938. Dienes Gyula.: Októbertol-augusztusig. Bp. Bp.. Dittner János dr. 1941. Dezső Gyula Új irányok a német családjogban. 1941. Z. Stádium. Győzelemig. Bp. Dezső Gyula: A magyar katona tudja miért harcol. m. 1941. Cserk. Dietz Károly dr. Stádium. 1943. Dezső Gyula: Őrségváltás. 1941.: A "HE 114" bajtársai.Cs. évi lengyel-szovjet háborúban. Közp. Kecskemét. '41.Deméndy Miklós: Cserkészpróbák könyve. Bp.: Mo. Dövényi-Nagy Lajos: Vérrel folyó Kubán vize. Könyvk. 1920. sor. Dienes Gyula. Doblhoff. 1941. 1942. Dunavölgyi hitrege. 1941. Stádium. intézkedésekre. Kecskemét. é. Dési Endre: A magyar revíziós mozgalom.. Bp.Háborúban jártam. vagy tervgazdaság. 1941/42. Megtiportak. 1944. Bp. Bp. 1941.. Bp. Divéky Andor: Kenyér-törvény. Érsekújvár. 11 . Achim. gazdasági lehetőségei csak az európai térben érvényesülhetnek. Centrum. A. Domokos László: A Baross Szöv. Centrum. Domonkos József: Rablók barlangjában. Kecskemét. Gyöngyös. A. Turán füz. Sajtó. Dövényi Nagy Lajos A pekingi titok. Vitézi Rend. Bp. Népműv. Divéki Andor: A zsidókérdés európai megoldása. 1942. Bp. Bp Domokos Pál: Magyar feltámadás.) Kiadó: dr. szerepe az 1920. népműv. Bp. csop. 1943. Klny. Hellas. 1942. Kassa. Bp. Dezső Gyula: A magyar Ikarus (v. vit. M. Áchim András. évk. Dövényi Nagy Lajos Szigettől Zágonig. 1942. Dövényi Nagy Lajos A Kaganovicsok. 1943. Duce 1942. Egy gépágyús üteg előretörése a szovjet elleni háborúban. 1938. 1931. Horthy István). 1941. Bp. 1942. Bányai és V. Kecskeméti Jogakad. Dinter: A vérontó bűn. Debrecen. Dolgos-Magyarász-Várady: Korszerű magyar gondolatok. Dövényi Nagy Lajos És üzen az élet. Rátz. Dopalovoro. Dezséry Endre dr. Bp. Divéky A. Stádium. 1939. Stádium. Paizs G. Dienes Andor: Az ismeretlen front. 1941. Dövényi Nagy Lajos. Érsekújvár. 1938. Vajda. 1941. 1922 és 1942. Nemz.: Mo. Dienes Andor: Tavaszi portyázás. dec. Dövényi Nagy Lajos: Álló víz. Bp. '43 Délvidéki emlékkönyv. (Százezrek könyve. E. Bp. bizottság kiadása. Dettmann. Doros Gábor: A magyarság életereje. H. Bp. M. Bp. Bp. Bp. Székesfv. Dénes István: Turul! Reformot! Bp.Kis ezüst. 3-án tartott beszéde. Dömötör Gyula Ferenc: Kémek és szabotálók elleni védekezés. Doros Gábor: Javaslat a faj. 1942. Bp. Doros Gábor A család. Szerző. Szerző. Dövényi Nagy Lajos Ősztől-őszig. Bp. I.: Bízzatok a magyar ifjúságban. Bp. Franklin. Athenaeum. 1942. Dövényi Nagy Lajos: Emberek a fergetegben. Drózdy Győző: A zsidóság és a bolsevizmus. A. a magyar gazdasági életben.! Újvidék. 1942. 1941. Bp. 1944. Stádium. Dienes Gyula: Kárpátoktól a Donyecig. 1941. Dezső Gusztáv: Dünkirchentől Moszkváig.

ellenem van. Sopron. Erdélyi Ernő: A mi utunk. Bp. 1943. 1941. Erdélyi Ernő: A mi utunk. útja. 1941. 1943. Magyar Élet kiad. Eöttevényi Olivér: Mussolini politikája. Bartha K. Kassa. Erdélyi János dr. 1936. 1942. Erdélyi Lövész Naptár 1942. 1944. Eperjessy István: A Horthy M. Szálasi úr! Bp. Esztergom. útja. Egyed István. Turul. Erdélyi József Örökség. Levente Sporttelep tört. Endre László: A zsidókról. 1943. Bp.. Bp. t. Bp. Emlékezzünk. Egyény Károly: Feleljen. Bp. pécsi kerületének kiadása. 12 .: A mechanizált orosz kollektív gazdálkodás. 1942. Eöttevényi Olivér dr. számából. Bp. Bp. Bp. Egyedi Balázs Dénes A rongyosok felvidéki harcainak tört.K. kir. Bp. 1944. Miskolc.M. Erdély a magyar képviselőházban. Erdélyi József Örök kenyér. Bp. Bp. Erich Edwin: Viszontlátás Szovjetoroszországgal. v. Magyar Kórus kiadása. E. A Turul Szöv. Endre László Hatalom és igazság. Első nyilasgyűlés Mezőberényben. Sárvár. 1942. ny. Bp. Varga J. gr. rt. Endre-Kampis: Ezer év Pest vármegye földjén. Emberbőrbe bújt bestiák.N. Pirospöttyös kisasszonyok. 1942.1910 Egry István: Magyarság és labancság. Bp. 1935. 1942. Lajos. Szoc. Held. sz. Centrum.: Finnország szabadságharca. Juracsek Egyesült Keresztény Nemzeti Liga alapszabályai.Dunántúli (Bachó László): A zsidó. Emilius: Ezer év vagy a Magyar Nemzet tragédiája. Bp. mint az ezeréves Mo. v. Az..: Magyar politika. Held. 1929. 1919. ker. Harc.. Szeged. Bethlen.. 1942. Ecsedy-Kazay József: Prágától Miskolcig. Bp. Bp. K. Erdélyi József: Emlék. 3. Erdeös László. Röpirat. 1942. 1937. Hóman B.L. Dr. és 4. 1942. Korányi M. Keresk. évi XV. Erdélyi József Fegyvertelen..1942. Debrecen. Turul. kiad.Közműv.és leírása. Antal I. Jaross A. Bp. Bp. 1936. Gödöllő. 1933. Egy vidéki páholy titkai. A Turul Szöv. Magyarság. Egy halálraítélt nemzet. VII. 1941. Ernst F. Kalántai. Bp. 1943. Endre László: A berni per tanulságai. 1940. 1944.: A zsidókérdés Magyarországon. 1940. Magvető könyvtár. Egy év a nemzet életében1938. Egan Lajos id. 1911. 32. 1941. Klny. 1939. Stádium Rt. Bp. füzetek. 1936. P. M.. Antiqua. belügym. Eleméry József: Levente bajtársi szolgálatok. Elmhurst. Párt programmja.európai politika. Bp. Buzárovits. zenéjét sz. Szerző kiad. Stádium. Stádium.-i. Egyedi Balázs Dénes: Harminckettesek előre. Dwinger.. v. Bp. Bp. v.-cikk. Bp. Minerva Rt. Egyesült Nemz. Reményi-Schneller L. kiadása. Bp. May-nyomda kiad. kiadása. v. gr. Esztergom. Tájék. beszédei. Erdélyi József Halad az ék. Dücső Csaba: Nincs kegyelem.. 1929. Bp. Az. Színre alkalmazta. 1940. A budapesti ellenforradalom és a MONE.Egyesület Ellenforradalmi Iparos Csoport 1919. 1921. 1931. 1942. története. Egyet. Kolozsvár. Hollósy. tört. p. Emese levente-leánykönyv. 1938. Teleki M. 1943. Kolozsvár. 1938. London-Berlin-Párizs. Magy. Fráter. Erdélyi József Toldi-kéz. Nordland. 1923. Ellenforradalmi Iparos Csoport 1919"EMKE" naptára 1943. Bp. Pécs. Finn Tár. Bp. Edvi Illés Zoltán: Kishaszonbérletek létesítése az igénybevett zsidóbirtokokon. Az.Bp. célkitűzése. vit. Az E. Egy zsidó nyilatkozik.. Keresztes-Fischer F. Bp. Kolozsvár. A Turul Szöv. Előpataki: Aforizmák a zsidókról. Szittya. Emlékezzünk vértanúinkról.: Trebitsch Lincoln és a bolygó zsidó. a Tiszántúli Gazdák 1937. Epol ankétja a fajvédelmi törvényjavaslatról. 1942. Erdélyi Tibor: Aki velem nincsen. Enyedi Balázs Dénes: Örök katonák. A "Rongyosok" hősi küzdelme. sírásója.1942.: Török J. E.világpolitika. Egy év a nemzet életében: Teleki P.. Cr. Egyszáznégy katonadal.

magyar kérdések. Bp. Falchi. Európa válaszol. Közp. Erdődi Mihály. 1944. 20-án tartott előadásai. Eszterhás István A gébic.1942. Fajvédelmi törvény és végrehajtási rendeletei. XV. 15. Centrum. Farkas György. Magyar revíziós Liga. II. Éles Zoltán: Nippon-Gaál Zsigmond: Üdvözlet Japánnak. Esterházy Miklós gr. Erdélyi P. Az. Fajgyalázás. Bp.. Falusy Nándor: Szent István évi karcolatok. Ébredő Magyarok Egy almanachja. 1936. 1938. Bp. 1932. M. Faragó Ede v. Kolozsvár. Bp. 1941. Fajvédelem és a házasságkötés jogszabályai. És eljő a nap. Új Auróra. 1925. Grill. tc. Centrum. vit. Klny. Szerk. István. Ford.1941. Bp. 1943. Sajtóvállalat. 1943. Európa ereje győz. 1937. C. Bp. Bp. Faluhelyi-Regős-Simone: Magyar-olasz tanulmányi ankét a fasiszta állam rendszerről. Bp.: v. Hivatássz. Bp.: Öntudatos magyarság. 1944. Kispest.-ért? 1940. 1925-28. Cegléd. így akarjuk. 1930. évkönyv 1944. Faragó Ede v. 1943. Bp. fegyelmi szabályzatai. Farkas György: A hivatásszervezet megalakítása és vezetése. 1933. Bp. Bp. Bp. Ébredő Magyarok Egyesülete. Bp. Bey: Egy ország tragédiája. Eszterhás István: Muszkavezető. 1928. p. Eszterhás István: Nemzetpolitika. Az 1941. Rózsás József és v. Pécs. 1942.: Légiháború Spanyolország fölött. Sugár. Európa válaszúton.. vit. 1935. Springer.1942. IX.'33. Ezt akarjuk. Szalay Sándor. Evva Ernő: Nyugalom a viharban.Bp. klny. Bp. Bp. Bp. Észak-Kelet-Dél és Nyugat. Debrecen. Fajvédő szocializmus. Az. tábortűz. Regény a numerus clausus mellől. Bp. II.Erdélyi kérdések. Bp. Ébredj Európa. az Olasz szemléből. 1939. Bp. Bp. Orsz. 1937. Bp. Falusy Nándor: Két év naplója. Centrum. Magyar Jövő. N. és ügyviteli. Taizs. Igazságot Mo. K. És mégis győzünk! Bp.: Dienes Gy. 13 . 1942.. Nino: A fasizmus agrárpolitikája. gazd. A Vitézi Rend Zrínyi Cs. Eszes István: Osi nyomok. M. Európai gazdas. Erdő Sándor: Kárpátaljai emlékek.1942. Bp. Mo. Nemzetvéd.: Szovjet Oroszország. Ezt akarják a nyilasok! A Nyilaskeresztes Párt orsz. 1937. Stádium. Everard. M. Franklin.: Horthy István. 1941-42. A magyar nemzeti újjáébredés mozgalmának célkitűzései. 1938. 1943. Tarlótűz. 1941. Bp. kiad. 1938. együttműködés. Stádium. Háború vagy béke. Szeml. Szalai. a Szoc. Nyilaskeresztes Ifj. Fajvédő szoc. Fall Endre: Mit tett a fasiszta Olaszo. Ezt akarják a nyilasok! 1939. Bp.. 1944.k. Bp. Pécs. 1937. kiadó: Bolgár Gy.: Jugoszlávia összeomlása. erdélyi lövészkerület. 1941. k. párt szerv. Diákszöv. Harmathy ny. Faragho Gábor. Bp. 1943. Erdélyünk és honvédségünk. Szerk. Fall Endre dr. Ford. Bp.. Fabinyi-Makay: Programbeszédek. Rev.: Emléklapok 1918-19.az Olasz szeml. L. Fajvédelem és büntetőjog. Grill. Held. Szervezet. Liszt Nándor. Essad. Egyet. 1937. 1940. 1921.: Mi a hivatásszervezet? 1940. Fabinyi Tihamér: A polgári perjog újjászületése a fasiszta Olaszországban. Bp. A. Franklin. Szt. évi dec. 1940. 1942. Bethlen. Bp. Négy előadás az elszakított magyar részekről.Benárd Géza. Bp. 1941. Élet a magas északon. dr. 1937. klny. 1941.. F. Faluhelyi Ferenc: Mit köszönhet a nemzetközi jog Olaszországnak? Bp. Debr. Európa és a bolsevizmus. Ébredő Magyarok Egy. Faragó László: Frontharcosok a magyar sorsközösségben. 1939. A Függ. Farkas György Moszkvai találkozó. 1941. Béry László.-nak! 1933. Ébredő Magyarok Egy alapszabályai és fegyelmi rendtartása.Délvidék visszatérése. §-ának büntetőbírósági joggyak. Könyvb. 1926. Bp. Bp. ifj. Stádium. A.: Vikár B. Bp. 1944. Erdélyi lövészkönyv. ifj. Pécs.

Fejes Ferenc: Népdalok. Egyetemi. Dante. Hermann: Bolsevizmus és zsidóság. Farkas István Az égbolt lovagjai. a visszaszerzett és még visszavárt. Debrecen. ankét iratai. klny. Fel. Bp. 1938. Pécs. Bp. Fasizmus eredete és fejlődése. Farkas György: Kobrini sortűz. 1924. 1943. Fasizmus és munkásság. Szerző kiad.: Bosnyák Zoltán. Festetics Domonkos gr. Fencsik Jenő: A rutén kérdés. 1936. Stád. Párt részletes programmja. Farkas Gyula Az asszimiláció kora Magyarországon. Farkasfalvy Mauks Endre dr. Bp. Farkas József: Az erős kéz. Athenaeum Szebb Jövő k.. Légrády. 1936. Farkas János. Stádium. Kaposvár. Fasiszta államrendről tartott magyar-olasz tanulm. Bp. N. A szerző. Farkas István: A Lisina halottjai. Új Élet regénytár. 40 ember. Bp. Asbóth. A. Hírl. Bp. 1940. Feketekuty Béla: Új magyar korszak előtt. 1941. A szerző kiadása. Fegyverben.) Bp. Veszprémi Egyházm. Csendőrségi Lapokból. ifj. Fehértájy Tibor: Hitler élete. 1942. 1940. Bp. Fábián Béla: Oroszország pusztulása a bolseviki uralom alatt. Farkas Gyula: A magyar szellem felszabadulása. 1942. Nagylétaliget. A trianoni béke története. 1929. Bp. Előszó: Augusto Turati. Farkas István A ködbeborult Anglia. 1939. dr. Bp. Farkas István: A mai magyar ifjúság nemzeti öntudata. 1942. Cserépfalvy. Athenaeum. Cserépfalvi. Fábián Gyula: Táborozás a Balatonnál. Fekete P. Kaisha.: Rökk Istv. Magyar Szeml. Kertész. 1937. Felszabadulás naptára 1944.) Farkas István: A levegő titánjai. Bp. Elmélkedések és imádságok. Fehér pokol. Felvidék. Haladás ny. Fazekas Jenő: Észtország bolsevizálása. 1934. M. 3. Kecskemét. Vitézi Rend. Bp. Veritas. Fern Atanáz: A zsidó rituális gyilkosságok igazi okai. Ifjú Polg. Bp. Fejér Lajos: Zsidóság. Fábián Béla 6 ló. Stádium. Ford. Festetics Sándor vezetése alatt álló M Új irányok felé. Bp.. 1940. 1942. Centrum. 1944. Géza: 1000 nap és ami mögötte van. Bp. Jupiter. Centrum. Feith Jenő: A vörös ochrana. Róma. Felvidék tört. melléklete miatt. Fehéri Armand: A vesztegető forradalom. Népműv.v. honvédségünk. Úmú. Farkas István Franco életrajza.O. Sárospatak. Bp.H. A. Szoc. Fenczik Árpád dr. Pécs. Bp.h. M. Bp. C. 1920. rt. 1940. Bp. Kecskem. Fábián Béla Oroszország kialakulása a bolsevizmus alatt. Szigetvártól az Országházig.: Mindszenti B. Fekete István: Zsellérek. Bp. Bp. Fehér Tibor: Ütött az óra. 1935. Fehst. 1936. Dolg. Bp. Bp. országgyűlési képviselő cikkei és beszédei. ford. Ferdinándy Mihály: Középeurópa. Veszprém. Centrum. Fábián Béla Az orosz pokol. 1942. Bp. A spanyol polgárháború. (Hirdetései miatt. mai élete. Budai-Bernwallner. Ifjúsági r. 1939.: A kárpátoroszok múltja és jelene.Farkas György: Hol a parasztság helye? Bp. 14 . Szemes. kiad. 1921. Vásárhely-Makó-Szentes rémnapjaiból. L. 1941-42-es hadjárat német tudósítók cikkeiben.: Javaslat a dunai nemzetek aktuális problémáinak megoldására. Dunántúl. 1942. Fegyverszünet 1918-1940. ("Röptében a világ körül" c. Bécs. Ferenczy Ödön: Harc a kémek ellen. ny. Bp. Farkas István A titokzatos Távolkelet háborúja. Bp. Bp. A. 1937. Fehér Tibor: Lidérckirály. 1939. ny.. 1942. Hódm.n.Fejes kiad. 1936. Stádium. Felvidékünk. Farkasné Kárpáti Irén: Magyar sors. Felvidéki mártírok és hősök aranykönyve. Mefhosz. 1940. 1941. '38. Fejérváry József: Szamuelly halálvonata. 1940. 1938. 1934. 1943. Bp. Társ. Castaldi. Stádium. Pécs.: Ragyogó csillagok. é. 1937. Festetics Sándor vezetése alatt álló M vezetése alatt álló M. szerk. Bp.

Földi István: Felszabadulás. Finnek titka. Könyv. XII. és h. Flüggen. 1942. E. Fraccaroli: Vörösek és fehérek. Flack. Centrum. m. Fiala Ferenc Így dolgoztak. Forradalmárok egymás között. Vöröskereszt. Artur: Gyarmati hadviselés Európában. Férfi. Bp. Roland: Az új Európa jogrendjéről. Függetlenség kiad. Forrai Sándor dr. 1940. 1920. magyar élet. május 10-től június 23-ig. Bp. évi IV. Bánsági ny. Sylvester. Bp. Finnországi napló.: Az 1939. Flórián Endre: A repülés hősei. 1920. Bp.: Legitimizmus. Werner: Így épült a Siegfried-vonal. 1942. Kispest.1920. Szenkó. Danubia. A. kiad. Népművelő Társ. Révai. Sz. Bp. Francia vezérkar titkos okmányai. Bp. 1942. Franklin. 1926 és 1943. István. Ker. Stád. Földes Éva: Mussolini. 1943. Riport. Tarka regénytár. A modern gazdasági élet megszervezése. Féja Géza: Magyar irodalomszemlélet. Fleissig József: Szibériai napló. 1938. Pozsony. Bp. 15 .Festetics Sándor vezetése alatt álló M. Miner. (Fogságom és szökésem. Kereskedők könyvtára 6. Bp. Forbáth Ferenc: Szibéria poklában. Japán. Held. Freisler. Franciaországi hadjárat 1940. 1942. Függetlenség évkönyve 1942. Centrum. (Magyar leventék utazása a háborús Suomiban. Freesz József: Hivatásrendi gazdaság. France. Jecht: Európai gazdasági együttműködés. n. Fodor József: Feltámadunk. Földalatti összeesküvők. évi VI. Bp. 1941. Levente Hírközpont. A. Stádium. Tusnádf. S. Emese k. kft. Ford.) Bp. Centrum. Bp. 1934. k. Bp. Földvári Béla dr. az újságíró. aki látta Sztálint. 1941.: A vörös bilincs. Bp. Magyarország feldarabolása és a szabadkőművesség. Anglia. Bp. A. 1943. n. könyvkereskedés. 1940. 1921. Bp. Franz. Pécs. Társaság. Bp.1944.: USA. Bp. Figyelj ide te hiszékeny magyar! Röpirat. 1941. J. Magyar-Német Társ. Ifj. kiadványa. Stád.: Az orosz titok. végrehajtása. Bp. Ford. Fried Ferdinánd: A világkereskedelem jövője.: Mölders. Hans "Függetlenség" napilap kicsinyített légi kiadása. Kassa. Forzano Caesar. Új zsidótörv. Otthon. Franz. Bp. Bp. tc. Sajtóvállalat. Hans: Stuka az égő pokol felett. Franklin. Révai. Fricke. Bp. Stádium. Henry: A nemzetközi zsidó. Függetlenség évkönyve. Bp. 1942. Ny. Bp. Fritz v. 7. Párt küzdelmi programmja. K. Funk. Bp. revízió. Arnaldo: Magyarország a bolsevizmus alatt. Japán hangja. 1940. Fluck András: A német birodalom alkotmánya. kir. A Magyar-Finn Társ. Bp. Keresztény Nemzeti Liga. Auswärtiges Amt 1939-41. 1941. Közp. Forzano: Száz nap. Fiala Ferenc: A nyilas egységtárgyalások okmányai. Fricke. 1917. Összetartás.-Kézdivásárh. Bp. 1942. 3. Bp. Irod. A. Bp. 1937. k. 1939. Pázmány P. Berthold: Anglia a világ kalóza. Bp. 1935. 1941. a Signalból. 28-án. E. Szoc. 1943.) Bp. Fiala Ferenc A vörös kalapács. Bp. 1937. Fiala Ferenc Válasz az áfiumokra. Stádium. Fraccaroli. Klny. 1934. 1942. 1940. Bp. M. Földes Gyula: Mit kell tudni a kereskedőknek a zsidótörvényről. restauráció. Közm. é. Finck. Forradalom vezetői. Fiala-Nyékhegyi: A magyar sajtó igazi arca. Franciaország. Röpirat. Fiala Ferenc Erdélyi levelek. Kongresszusok. A. E. Bp. 1942.'44. 1943. Benkő Gyula cs. Finn kék-fehér könyv. A Párizsban 1917. Bp. "Wiko" k. Szoc. 1935. Bp. Bp. 1943. 1943. A nyilas-kormány k. Magyar Élet.és Lapkiadó rt. 29-én és 30-án tartott szabadkőműves kongresszus. N. Bp. Bp. Centrum. Athen. Fodor Ferenc: Magyar föld. Stádium. eszközei és haszonélvezői. Forell. sz. Bp.

Virginio: Az olasz-francia ellentét. Gábor Áron: Magyar haditudósító túl a Sztálin vonalon. Gayda.Sz. Gerő Ernő: Fajvédelmi házasságkötés és házasságbontás. 1937.Führer és népe: A Führernek Németországért és a német népért végzett munkásságáról szóló könyv. köt. k. 1940. Bp. 1927. Gál Imre Polgár a viharban. 1941. Bp. 1942. is az Úr nevében. Gábor Á. 1941. vagon. 1941. Novissima. olysói: Mártírjaink. Bp. Pécs. Gál Sándor: Németország nyersanyagtermelése számokban. Bp. Bp. Gál Imre: Mit termel a Harmadik Birodalom. 1945. 1943. Bp." 1940. Gergely Pál: Székelyföld mindig zöld. Bp. Géber Rezső Ádám: Az 1939. Debr. És mégis győzünk. Gerő Sándor: A tűzharcosok útja. 1943. Bp. Csáky. évi IV. kiadás számára átírta Höpp Henrik. Ganz és Tsa. Bp. Stádium. Villamossági. Gáspár Ármin: Oláhok bűne. 1942. Athenaeum. Nyilask. Géczy Gyula: A német hadsereg rendfokozati jelzései. Gádor István: Egy névnap története. Testvéreink szabadságharca a sajtó tükrében. Bp. Gaskó Dezso: Finn-magyar kapcsolatok. Gábor Géza dr. évkönyve. Garay Lajos: A pécsi m. Győr. i. 1937. 1920. Gabányi József. 1920. Könyv. V. Bp. Füzesi Árpád: Tanulmányút Hitler Birodalmában. Bp. Lingua. 1922. 1942. 16 . Gayda. évkönyve az 1940/41-1942/43. Róma. Fülöp Béla: Kereszténység és kommunizmus. Erdélyi Férfiak Egyes. 1943.és Lapkiadó rt.-Szerelemhegyi E. Franklin. esztendő története. Gellért Vilmos Szovjetamazon. Gáspár Jenő: Az 1942. Szerző. kir. 1939. 1938. Bp. Gabányi János: A magyar nemzet története.: Jud Süss. 1924. tc. N. Bp. Ifj. 1943. k Gamma Finommechanikai és Optikai Művek Rt. Geréb Árpád: A Kárpátoktól a Dnyeperig. Bp. lelki és testi megkínzása. Glória. k. Stádium. Duna. 1943. Held.: Vörös bilincs.: Az irredentizmus. 1939. Bp. George. Gábor Géza: A fajkérdés és a magyar faj. Geöcze Sarolta: Az ezeréves ország. 1932. Bp. 1942. L. 1938. Achim. Bp. Bartha Miklós Társaság. 1928. Máté. az "Egyetemes Philológiai Közl. Klny. Ganz Á. Szerző. a kémnő. Bp. Bp.: Widmar. Gehrig Oszkár: Bombazáporban Európa kultúrája. és a proletárdiktatúra áldozatainak meggyilkolása. Bp. Juhász A. 1942. Bp. A szerző. Gáldi László: Mussolini és a modern olasz stílus. Bp. Gády Béla: A munkás a fasiszta Olaszországban. esztendő története. Gaál Jenő: Kényszer-kivándoroltatás. Sopron. füz. évről. 1941. Az "őszirózsás" forr. Gergely Ádám: Itt végződik Európa. A m. 1941. Gábor Géza. Antonio. 1941. propaganda. Gallus Sándor: Nép és föld. 1942. évi II. Bp. honvéd hadapródiskola története. Gellért Vilmos: Az óceán hősei. Garamszeghy Sándor v. Bp.-Bp. Bp. 1940. Gál Imre A magyar kommün története. Új Auróra. I-II. gép-. Gazdag Lajos-Szabolcs Árpád: Mezőtúr és Túrkeve a forradalmak alatt. Stádium. Bp. olysói József főherceg tábornagy élete és működése. Gellért Vilmos Sértő Kálmán élete. Gayda. Bp. Gabányi József. 1936. Magy. Ho.: Láttam a finn csodát. Gál György: Marion Duncan. szemléltető magyarázata. sz. Kapisztrán. Gáspár Jenő: Az 1943. J. Bp. Humoros költői elbeszélés a kommunizmus korából.Nemz. A szerző. Gáspár Ármin: "Erdélyért" hóhérok és mártírok. Előszó: Antal I. Bp. A szerző. Centrum.-Vándor K. szakirányú iparostanonciskolájának 1940/41. 1930. Gálffy Bódog: Tűz. Virginio Mit akar Olaszország? Ford. Makkay L. 1923. BudapestKaposvár. Renaissance. Bp. Centrum. Bp.és hajógyár rt. Fűrész Mária: A zsidók kereszténygyűlöletéről. Steph.Feltámad még Magyaro. Virginio Roosevelt félrevezette népét. Mérnökök. R. zsidótörv. Sopron. f.

Bp. Gurthy Jenő: Barázdát szánt a könny. Korunk Szava. Gulyás Pál: A kommunista könyvtárpolitika. 1921-41. A spanyol helyzet igazi képe. Göbbels. 1932. Kertész. Gondolat. Gömbös-kormány nemzeti munkaterve. Berlin. Gömbös Gyula arcképének ünnepélyes leleplezése a N. T. 1931. Miénk. Szemle Társ. Gyomay György: Ébred a magyar föld. Inf. H. Centrum. Grieger Miklós: Népkirályság és diktatúra. Göbbels. A három esztendős munkássága. munkássága. Levente hírközpont. Győr-Moson-Pozsony csonkavármegyék felavatott vitézeinek fegyvertényei. József dr. Göbbels. 17 .1940. bajt. az 1936. Gratz Gusztáv: A forradalmak kora. Göbbels. Bp. 1943. 1937. 1941. Kis Gy. érdek. 1935. és munkaváll.-ról. Bp. miniszter. József dr. Klny.-Kázméri K. Göbbels. 1943. Rádióbeszéd 1944. Bp. Gömbös-kormány nemzeti munkaterve. Bp.-Vári dr.Ghyczy Béla Tervszerű terjeszkedés. 1927. Gömbös Gyula A nemzeti öncélúságért.Ist. József dr. Franklin Társulat. Stádium. 1921. 1920. Bp. Bp. Tokay István. A Gyenes János: A Turul Sz. Müller. Ford. Stád. Gömbös Gyula: Egy magyar vezérkari tiszt bíráló feljegyzései a forr. Bp. 1932. 1943. évf. népek emelkedése és hanyatlása. Szabadka. Stád. Erich: Hermann Göring egyénisége. Athenaeum. E. Bp. Göbbels. Bp. Gurgély István: Út a nemzet jövőjéhez. Állam. Gritzbach. Bp. A.. Bp. Bethlen. a zsidótörv. Gombor Zoltán v. Gyllenkrok: A német hadviselés. Berlin. Görgey Aladár: Nemzetvédelmi útmutató. 1942. Görgey Vince: Hajrá páncélosok. Centrum. Stádium. Müller. kényszerű elvándorlás. 18. 1943.-ból. Göbbels. 1919-1921.A. 1935. Stádium.: Lázadás San Maricán.: A német büntetőjogalkotás a háború alatt. Bp. 1944. A világbolsevizmus álarc nélkül. magyarok. Gockler Lajos: A nevelőoktatás vezérkönyve. 1943. Szt. Göbbels. 1935. József dr. bir. Göbbels. 1932-35. A szerző. 1919. évi nürnbergi pártnapon mondott beszéde. Bp. Gides. július 24-én tartott beszéde. 1944. Berlin.: Kun Béláék 133 napos rémuralma. Győri levente nap. Göbbels. 1937. Bp. Gutheil Jenő: A kommunisták uralma Veszprémben. Gral. Dura. Görgey Vince Ötvenezer kilométer. József dr. M. V. Centrum. 1941. Bp. Gravácz Ferenc: Száz oldal háború. Naplóm. Bp. Hornyánszky. Györgyi: Itália hadrakel. korlátai között. 1942. Bp. évi nürnbergi pártnapon mondott beszéd kivonata. Goltner Dénes dr. A. Szabó és Uzsaly k. Veszprém. József dr. egy. Bp. József dr.: Vitézek a világháborúban. André: Utazásom a Szovjetunióban. 1937. Berlin.1920. Győr 1930. Bp. 1935. Ném. Grób Imre: Hét év Szibériában a krasznojarszki pokolban.-ról és ellenforr. Ghyczy Béla: Magyar mezőgazdasági idénymunkások a német-birodalomban. 1940. Centrum. Ferdinánd: Anglia "annektál". Bp. Bp. Gomez. Pátria.-be tömörült Hollós M. 1934. Bp. Febr. Bp. Gramantik Margit: Kigyúló csillagok. 1942. 1941. GyOSz vakmerő rohama a jobboldali Magyarország ellen. a Magyar Jogi Szemle 1940. Gratz Gusztáv: A bolsevizmus Magyarországon. Bp. 1943. Hódmvh. 1942. 1937. 1935. 1937. Cserépfalvi. évi nürnbergi pártgyűlésen tartott beszéde. József dr. Beszéd a berlini Sportpalastban 1943. Stádium. Szolg. vez. Bp. Müller. Bp. 1944. Egy. Görgő Tibor: Higgyetek. 1942.: Megengedett és színleges iparűzés.: A német nép totális háborúja. 1921. tört. Bp. Gyomlay László: Felvidéki kis magyar diákok. Bp. József dr. Groszmann dr. Kommunizmus álarc nélkül. József dr. A zsidók akarták a háborút. Hamburg. Franklin. Győri I.: Fiala Ferenc. 1943. Pártjában. július 26-án. Bp.

dr. Magyar. Hajmóczi Károly: Lesz még Nagymagyarország. Haller István Harc a numerus clausus körül.Fr. 1919-1920-1921. Sylvester. Hellas. 1938. Hargitay Tihamér: Amiről dalolni kell. Adolf: Az "Athenia" eset. Bp. Bp. története. 7. k. Bp. Haendel Vilmos dr. Singer és Wolfner. Nem. Gyula diák: Gyújtogatás. Bp. Kókai. 1941. M. 1942. Bp. Harcoló magyar honvéd. Hadak útján. Képek a Szovjet elleni hadjáratból hat nyelven közölt magyarázattal. erő. Miskolc.: Politikai földrajzi világkép. Bp.. Bp. Bp. 1927. Haller István. vonatkozó újabb jogszabályok. Urbányi ny.. Főv.) Bp. 1938. Ifjak Tár. 1943. P. Heinrich: Közösség és kultúra. pol. Haendel Vilmos. Berlin. 1941.: A második zsidótörv. Bp. Bp. 1941. 1938. 1942. Magy. hadjárataiból. 1941. Pécel. Szerző. Haller István: Faj-e a zsidóság.-Dobrovits K. A.A zsidókérdés és a keresztény térfoglalás végleges megoldása. Bp. K. Hajdú István: A második zsidótörvény föld-birtokpolitikai rendelkezéseinek magyarázata. Bp. A Szerző. Miskolci Jogászélet K. 1919. pártold a magyart és ne hízlald ellenségedet! 1939. Haller István. 1942. Hargitai K. Haller János: Nem! Vezérfonal iskolák részére. 1937. 1938. kézikönyvt. 1941. Haller István Szocialista-kommunista csőd. Valahol a Don mentén.: Összetartás. Hangya Közp. és soha többé. Tolnai. Felpétzi: A soproni zsidókapu. Bp. Hangel László: Mit élt át a Felvidék? Kassa. 1943. M.: A nemzetiségek. 1928. 1919. Athen. Harcoló magyar honvéd. Bp. Halfeld. 1940. földbirtokpol. Halmágyi László: Az új gazdasági rend és a magyarság. pol. A szerző. Halász Pál dr. Bp. Bp Tébe. honvéd vezérkar főnöke. Korszerű belhírverés.1940. 1943. 1928. Kft. sz. Szer. és a föld mai hét nagyhatalma.o.nemzeti értékelés. Szenkó. Bp. M. Halla A. Versek. vagy felekezet? Bp. Szerző. Szerző. VI. Politika.. 1942.. földbirtokpol. sz. Haffner Zsigmond: Tábortűznél. 1944. 1926. Hadak útján. Tört. Hamvas József: Budapest megújhodása 1924-33. Hangya naptár az 1944. Hajdú István: A második zsidótörv. Richard: Varázssipkában a föld körül. Harms. Hadbavonult olasz művészek kiállítása. rendelkezéseinek végrehajt.Győry Jenő. Haller István: Le az álarccal! Vagy a szoc. Haendel Vilmos dr. A ker. Szemes kiadás. Bp. Bp. 1939. István: Faji értékelés. Bp. Bp. Haendel Vilmos. Hajdú István: Nagymagyarországért. Apostol. Népművelők. Lőrinczy.N. K. Mo.A keresztény politika. Urbányi. 1939. Bp. Felvidéki pol. Haltenberger Mihály dr. tükre. Stephaneum. H. végrehajt. Halliburton. Bp. 1942. Bp. 1927. 1936. 1926. 1926. Hacsak Géza: Ausztria.: A Szovjetunió polgári perjogának alapvonalai. Stephaneum. Hankiss János: Tormai Cécile. Sz. Athenaeum. 1942. rend. szám. (Frontregény. kir. A szerző. Halál népbiztosa. Hajdú Mátyás: Előre. dabasi: A fasiszta Olaszország agrárpolitikája. különös tekintettel az iparra és a kereskedelemre. 1943. Hollósy. Harmjanz. Hargitay Tihamér: Bolsevisták Magyarországon. magyar virtus könyve. dr. Bp. tanulmány. Külügyi Társ.1942. évre. 1937. alkotmánytan és közigazgatástan. Bp. vonatkozó újabb jogszabályok. Harccselekmények a német hadsereg 1939/40. Szamuely Tibor gyilkosságai. regény. Hajas Imre: Sztálin élete. Dr. Hajdú I. Bp. 1942. Miskolc. 1905. Hanák Tibor: Az új német középiskolákról. Honvéd vfk. Bp. dr. Bp. Szerző. Bp. Debrecen. Bp.: Mo. 1923. Hajtó Henrik: Miért kell győznie Németországnak? Bp.-Szabó J.dem. 1942. Bp. foglyok S. 1934. Ha magyar vagy. 1939. 18 . Képek a Szovjet elleni hadjáratból.

Hetey Zoltán: Ady Bandi-Ady Endre. Helmeczi István: A zsidókérdés. nagyok uralkodnak hazánkon. 1944. Bp. Hindy Zoltán: A korszellem. Bp.: Repülők előre. Bp. Klny. Három csillag. Bp. 52. 1941. Forrás. rendelet. 1941. 24-én Münchenben a N. Bp. A. Hazudnak. Heller András: Mussolini földreformja. Stádium. Mégis repültünk. A Baross Gyáripari csoport évkönyve. 1939. Athenaeum. Sinka István. Nemz. évi tc. 1942. stb. Bp. Bp. Nagykovácsy M. 1942. Adolf 1940 beszéde a Badoglio-kormány árulásáról 1943.: Hetedik hely. Roosevelt háborús felelősségéről mond. 30-án a Sportpalastban tartott beszéde. Heyde Lajos: A német munkás helyzete. Bp. Hellebronth Kálmán: Vitézi rend tört. H. Helmuth. Ford. Bp. Pantheon. I-V. hazudnak! Becsapják a munkásokat! A nem. május 4-én. Sárkány. szol. 1941. Span. Walter: Lángszórós különítmény. Szeged. Hitler. a mozgalom főv.Centrum. Bp. Hire. 1940. Hitler Adolf beszéde 1941. besz. Hefty Richárd: Adatok az ellenforradalom történetéhez. 1941. Hézser László: Harc a magyar jövőért. Ált. Hitelezők kielégítése a zsidó ingatlanokból. 8. Hazatértekért. szept. Heeresgruppe Süd A háborús bűnöző Roosevelt. 1943. Bp. Miskolc. febr. munkaértékelés. 1944.Mezőberény. Viktória. Bp. Hegedűs Bertalan dr. Bp. Heinz: Ketten Anglia ellen. 1944. Heldes: Légiháború 1938-ban. Bp. 19 . jan. Bp. Herczeg Géza: Kun Béla. 10-én. Hegedűs István: Őrségváltás. Heeresgruppe Süd: Bosszú Pap Tamásért. Hehs Aladár: Nyilaskereszt-e a magyarság útja. 1939.szoc. Vikt. Harza Lajos dr. Hegedűs Gyula:-45 fok. Bp. Hitler. Bp.: Az új zsidótörv. 1942. Kapy D. Neuwald. Adolf 1940 1941. Bp. T. 390/1943. Hefty Frigyes vit. Hitler. okt. Hetényi Imre: Amikor a rend ore voltam. kiad. Helle Ferenc dr. Bp. magyaráz. 1942.764 eln. Bp. 1941. Bp. Bp.: Katolikus egyháztörténelem. Bp. Háborús tízparancsolat. Bp. Háborús meghatalmazások zsidó ingatlanokra. Centrum. 1942. Szt. Stádium. Franklin. Adolf 1940 a hatalom átvétele 11.1941. 1937. Bp. Házassági törv. Tér.Harsányi András: Miénk a holnap. 1941. Bp.. 1941. Hitler. kivégzi a szociáldemokráciát. 3-án a berlini Sportpalotában a német téli segély mozgalom megnyitása alkalmából mondott beszéde. Adolf 1940 1940. Turcsányi. Hitler. 30-án. részl. 1937. 1942. Adolf 1939. Stádium. sz. 1943. és a fajvédelemről szóló 1941. 1942.-szoc. Novák. Hegedős Gyula: A vörös gyár rabja. Hazaáruló vagy! Ha pénzed az ellenséghez viszed! Bp. kieg. Adolf 1939. Röpirat. Bagó.. Magy. 1942. Ath.. Hitler. Adolf 1940 1942. 1929. 1942. okt. 1933. régi harcos bajtársai előtt 1943. 8-án a müncheni polgári sörözőben tartott rádióbeszéde. Héjjas Iván és a rongyosok. Hermann Imre dr. 1936. 1944. 11-én a Bír. A. D. P. dec. Berlin. 1944. Kökényesmindszent. 1943. 1920. M. Hat haditudósító a vörös fronton. Bp. Gyűlésen F.. Írták: Erdélyi József. Jakab. Bp. Jagits J. Urbányi J.M.. Bp. 1940. Adolf 1940 1941. Bp. I. 1944. Bp. szervezete és tagjainak névkönyve. Bp. Adolf 1940 a német nép vezérének és kancellárjának beszéde Münchenben.: A nemz. Hefty Frigyes vit. Hitler. Sértő Kálmán. Stádium. Centrum. szoc. évfordulóján tartott rádióbeszéde 1944.. Máthé.: A magyar-német művelődési kapcsolatok tört. Hefty Frigyes v. 1941. Lovik K. Bp. Heidrich. Német Inform.15/1942. Stádium. Centrum. Centrum. és végrehajtási rendeletei. E. Hálás szeretetünk. 1942. nov.. Heiczinger János: A szovjet falu orvosi szemmel.: Balogh Barna. 1942. 1943. 6-án a Bir. Jean de la: Földönfutó Franciaország. prospektusa Bp. Hitler. 1942. Hitler. jan. 20 éves alapítási évfordulója alkalmából mondott beszéde. Bp. rend. nov. Gyűlésen elmondott beszéde. Stádium.

Bp. 1941. Adolf beszéde a Birodalmi gyűlés előtt 1940. Holló József: Az új Horvátország. Hitler. kérd. Hoitsy L. Horváth Jenő Milleniumtól Trianonig. Bp. Bp. fasizmus. rész. 1937.Hitler. Bp.: Népboldogítás vagy népbolondítás.1943 Horváth József Nemzetiszocialista nem vállalhat kétféle lekötöttséget. Adolf: Harcom. Bp. Hivert Dezső: Munkáskérdés. jan. Horváth István: A fasciók és korporációk kamarája. Höpp-Dinnyés Világhíradó. Gyimesy Ernő: Feljegyzések a Donmenti harcokból. Hitleri árjatörvények teljes szövege és magyarázata. 1943. M. hősi kultusz. Szeged. 1942. Hitler. 1944. magyar hivatás. Bp. Horváth Lajos: Keresztény szocialista kiskáté. István T. 1943. A szerző. 10 éves a. Adolf 1940 beszéde a birodalmi gyűlés előtt 1942. 1943. Berlinben 1943. Honvédeink Vörösországról. Honvéd naptár. Stádium. stb. Horváth József: Harc a titkos társaságok ellen. '42. Előszó: Artur Axmann. katonaszellem. Bp. 1941. Adolf 1940 felhívása a német néphez és hadparancsa 1944. Bp. 30-án a berlini Sportcsarnokban elmondott beszéde. Bp. Bp. Hírverési és rombolási feladatokra felengedett angol szabadléggömbök ismertetése. hó 7-én tartott beszéde. 1942. Horváth István: Az olasz politikai gondolkodás jellegzetessége.1941. nemzetiszocializmus bírálata. Bp. Bp. Bp. Hóman Bálint Külpolitikai irányok a magyar történetben. Bp. 1943. 21-én. Horváth László: Őseink nyomában. Pécs. Hitter József: Spanyol tűztenger. 1-9. Bp. 1942. Versek az orosz harctérről. K. Bp.E. Bp. Hortobágyi Károly: Kis káté.. Hitler-Jugend. 1940. 1934. beszédei.nagybányai Horthy István kormányzóhelyettes urunk hősi halálának emlékére. T. Hitler. Berlin. 1938. Levente Hírk. jan.Rend. Horthy Miklós. Bp. 1925. előszavával. Hírlapk. 20 . Pázmány Péter Irod. Hóman Bálint A nemzeti kormány a népért és a hazáért.-nak az ifjú Németo. Kisemberek. július 19-én. 26. Stádium. Forrás. Kókai. Hoeppener-Fletow: Senki földjén. II. Dr. Pál. Bp. K. 1938. 1936. Holló József Spanyolország rémnapjai. Hitler.: Csathó K. rész. Horváth Jenő: Magyarország helyzete a háborús Európában. Kapisztrán. márc. 1943. vez. Adolf 1940 birod. 1941. röpcédula. Athenaeum. Burkus. Deutsche Zentraldruckerei. Göbbels J. Adolf birodalmi kancellárnak a birodalmi gyűlés 1936. 1940. Bp. Bp. 1939. Gulácsy I. Singer. Hóman Bálint Magyar sors. 1940. 1935-41. kanc. nagy hősök. Honvédelem. Bp.I. Bp. Centrum. Pallas. 4. 1920-41. Vác. Athenaeum. 1933. Hogyan lehetne megvalósítani a nemzeti munkatervet. ünn.Népn. jánosházi kis: a szárnyaszegett magyar sas. Honvédek! Veletek vagyunk. 1944. Adolf 1940. A szerző. Homo Sapiens: A kapitalizmus. 26-án.M. Kókai. M. kiadás. Szefhe. Árpád. 1942. Homa Gyula: Irányított gazdálkodás. Hitler. Bp. 1936. Í. Honvédelmi ismeretek. 1942. 1932. Bp. 1943. III-IV. Höpp-Dinnyés Kellett neki rohamsisak? Bp. 1943. Nemz. Centrum.V. Berlin. Külügyi Társaság kiadása.Bp.Nemz. Honvédelmi minisztérium: Leventelány. Bp. 1942. Bethlen. 1940. Bp. Müller. Magy. Adolf 1940 beszéde az elesett hősök napjának eml. Bp. Hitler-Göring-Ribbentrop beszédei a negyedik háborús tél küszöbén. szocializmus. ápr. Mone kiad. Veszprém. Hitler. I. Korunk Sz. Max Graf: Spanyolország megmentői. Népirodalmi Vállalat. Középeurópai kérdés változatai a XX. Horváth Jenő: Az országgyarapítás története. Eggenberger. Horthy Miklós. 1941. Centrum. 1939. Honvédeink az új hadak útján. Hoyos. Holló József Moszkva. 1-én. 1939.n. Hoór Károly: A numerus clausus. Bp. Bp. 1940. 1942. Bp. 1942. márc. században. 1936. Bp. Holló József: Az új Horvátország. 1941-42. 1940. 1938. Horváth János. Könyvtár 11-12. 1942. Szt.pol. Bp. Hitler.

Az. programja. Bp. Hunnia Csónakázó Egy. 1941. Stephaneum ny. Stádium. Huszár Károly: Katolikus Actio szociális gondolatai. Székesfehérvár. 1903. 1939 Hóman Bálint: Német-magyar sorsközösség. 1942. Egyetemi ny. Stádium. Illés József: A ruszinkói kérdés. Új magyar út. A bp. Pécs. Rózsa K. 1939. Illés Iván: Éjféli kiadó. Új Értelmiség. 1926. A Talmud népies ismertetése. Debrecen.Milyen lapot olvasol? Bp. 1942. 1942. A. Athenaeum. Nemzetvédő kiad. Bp. Bp. 1938. Központi Sajtóváll. (Zlinszky István beszéde miatt. 1941. 1941. Bp. Bp. 1941. Huss. 1941.) Bp. népi egység. Bp. Újságüz. Hóman Bálint: Beszámoló beszéde az új magyar életet teremtő kormányzati tevékenységről. 1940. M. évről. (Frontregény. Bp. 21 . Bp. Huszár Károly Mi történik Oroszországban? Bp.Höpp-Dinnyés: A helyzet a következő. első nagygyűlésén elhangzott zászlóbontó beszéd. Az új Európa irányító eszméi. Külügyi Társ. Ifjúságunk időszerű sorskérdései. Bp. Bp. Szerző. Bp. Huszár Károly: A proletárdiktatúra Magyarországon. Ilosvay Bálint: A cionista mozgalom története. Huszár Károly Korunk sebe és a nyomor vámszedői. Actio Catholica. Javaslat a zsidókérdés nemzetközi megoldására. Centrum.: Egyedül vagyunk! Klny. Incze Gábor: A mi életterünk. Bp. Bp. Húsz esztendő határkövénél. 1919. Bp. M. Huszár Károly Szózat a keresztény munkásokhoz. Bp.biológiai I. Bp. Bp.) Hunt Béla: Szemtől-szembe a vörös pokollal. Bp. 1938. Húsz év a magyar fajpolitika szolgálatában. N. '41. Bp.-i cserkészker. Húszmilliós magyarságért. Igali Béla: Egy műegyetemi zászlóaljtag naplója. 1934. Szoc. Imrédy Béla vit. Élet.1940. Hung. Szerző. Illésy Mátyás: A kísértet-tank. Huszonöt elbeszélés. '28. 1939. 1928. Ifjú-Levente szolgálata. Bp. az Új Magyarságból. Incze Antal: Imrédy (Béla). Huszár Károly A szabadkőművesség nemzeti veszedelem. Nemzeti eszme. Stádium. Igazságot Magyarországnak. Ősi földön új életet. A M. Szemes kiadás. Bp. Hubay Kálmán Két forradalom. 1939. Imrédy Béla vit. Párt. Held. Kókai E. Igaly Cs. 1944. jelentése az 1943. Egyetemi nyomda. 1941. Incze Antal: Mit tanít pártunk programja a nemzetszervezetről. Bp. 1941. Hubay Kálmán Magyar nacionalista külpolitika. Múlt és jövő határán. Imrédy Béla vit. Bp. 5000 szabadkőműves névsora. Imrédy Béla vit. Illésy Mátyás Az utolsó sorozat. 1940. Incze István: Keresztény vagy?. Huszár Károly: Zsidóméreg. 1938. Stephaneum. Bp. Stádium. 1935. St. Stephaneaum. Imrédy Béla vit. 1942. biz. 1943. 1942. Klny. 1920. Huszár Károly Az égő Oroszország. 1920. Huszár Károly Adalék a titkos politikai pártok történetéhez. 1930. Hubay Kálmán: Három interpelláció. Beszédek a m. Magyar-Német T.: A gyűrűs zsidó. Bp. Hunnia Csónakázó Egyesület jelentése az 1943. Richard dr. Bp. Hunyadi József: Keleti front. 1934. Bp. Bp. június 22-én. Bp. Imaoka Dzsuicsiro: Új Nippon. évről. szociális gondolat. 1903. Bp. István: Zsidó veszedelem Magyarországon. Bp. Imrédy-Rácz-Jaross: Magyar Megújulás Pártja. élet nagy kérdéseiről. 1934. beszéde 1944. Illés József: A ruszinkói kérdés. Központi Sajtóvállalat. Imrédy Béla vit. 1940. A Magyar Élet Mozg. Imre Jenő: Világfűszer. Szerző kiad. Bp. '40. n. Athenaeum. Jövő. Bethlen. N. Bp. Illetmények arányosítása a zsidótörvény végrehajtásánál.: a nemzeti szocializmus Németországban és a Nemzeti Liga Magyarországon. Illyésné Ferenczy E. Bp. Hubay Kálmán Hungarista programm. é. 1941. 1929. Bp. 1939. Turul. M. Bpesti Hírlap. Centrum. Dante. Bp. 1943. Bp. Program. díszközgy. Bp. 1942. Bp. Steph.

Társ. a repülő. 1911. Évkönyv. Szoc. szárazajtai: Gyilkos harc az olajért. Bp. 1926. P. 1941. Bp. Istóczy Győző dr.: Csatarepülők. Bp. Könyvb. 1904. Nippon Társ. évben megjelent röpirathoz. M.n. 1939-41. Buschmann. Imre G. Istóczy Győző 12 röpirat. Intelem a zsidósághoz! Rendkívüli kiad. Isten nem csúfoltatik meg. 1943. Bp.. Bp. 1943. 1939. Kosmos. Bartalits J. Bp. Jentsch. hg.: Élni akarunk! Bp. kötet. T. I-II. 1904. I. I-IV.M Irlen. 1943. Bp. 22 . Így láttuk mi Németországot. Centrum. 1941. 1943. Bp. Bp. 1943. Jó forrás. Dombóvár. fiúiskolában és leventecsapatában. Jehlicka Ferenc: A revízió és a szlovákok. Istentelenek. jelen. Japán Turán Szövetség. sz. Magy. József Ferenc fhg. 1942. Juhász Andor és Juhász Sári: Ez történt Ausztriában. sz. 1939.: Erdély múltja. Bp. Tisza Gy. 1943. M. magyarnyelvű kép. József kir. B. Indulunk. G. Bp. Centrum. Bp. (Adatok n. ny.: Fajvédelmi gondolatok. 1944. 1925. Kalot k.Incze Kálmán. Johannson. Szombath. Bp. 1927. József Ferenc kir. jövő. Irsay József: A Strypától Budapestig Szibérián át. Bp. 1942. Juhász Viktor: A proletárdiktatúra és előzményei Székesfehérvárott. Bp.'38. Színmű 3 felvonásban. Bp. Családv. Incze Kálmán: Új szomszédunk "a Szovjet". 1938. Bp. itt Róma. 1940. Honv. Buschmann. 1940. Bp. 2491/3/11.n. jelen. Révai. Istóczy Győző A Magyar Antiszemita Párt megsemmisítése és ennek következményei. szárazajtai: Háborúk a nagy háború után. Bp. A. Izraelita vallásfelekezet jogállása. 1942. Buschmann.) Jenik Béla. Istóczy Győző Emlékiratfélék és egyebek. 1933.: Marxizmus. Turáni füz. mint az erőszak országa. Jehlicska Ferenc: A tíz cseh csapás Szlovenszkóban. Beth. é.ny. Istóczy Győző Országgyűlési beszéde. Bp. 1942.1938. Bp. 1937. Japán katonák. Jankovics Marcell Húsz esztendő Pozsonyban. 1-én tartott ünnepi közgyűlés József kir. Levente Hírközpont. újhelyi: A zsidó bűne. Bibliofilia kiad. máj. Bp. 1933. sor. Centrum. 1942. Centrum. Incze Kálmán. Az. Turán Szöv. Bp. Incze Kálmán. 1880-91. Bp. Jákó Margit: Múlt. hitlerizmus. Népm.. kézdiszentléleki: Múlt. M. Bp. Bp. Istvánfalvy Miklós: Bajtársi szolgálat és más hazafias áldozatkészség a gyulai községi polg. 1906. Fáklya k. 1942. Bp. Stádium. Bp. Devecser. Juhász Andor: Halló. Gerhart: Élettér. Incze Sára: Konkolyhintők. Istóczy Győzőnek 1872-1896-ig volt 7. k. megnyitó beszéde a MTA 1937. Jugoszlávia és Görögország viszályára vonatkozó okmányok. k. Sylvester. 1941. Bp. Bp. Bp. 1940. Bp. Gerhart Az USA. hg. 1937. 1943. szárazajtai A vajúdó új Európa háborúi. Bp. Rechnitz ny. Sarajevótól Berchtesgadenig. Járomy Árpád vit. Ébredő Magy. Bp.k. országgyűlésén tartott beszédei. 1944. az ismeretlen Ázsián keresztül.: Állam és család. Bp. H. 1934. jövő kiad. Tolnai.000 km.: Térkép a magyar antiszemita párt megsemmisítése s ennek következményei című 1906. Jánoss Imre: Oroszországi napok. M. leventekiképzési évre. Jagow: A Führer rohamosztaga. hg. Szerző.1942. Johann: 40. Jankovics Marcell: Egy század legendái. Cserépfalvi. 1942.é. E. Magy. Bp. Egy történet az orosz paradicsomból. ifjúság és otthon. 12. jelen. Pécs. Stádium. 1941. Istóczy Győző: Öt országgyűlési beszéde a zsidókérdésről. A Magyar Szocialista Párt programja. A múlt. Jakab Árpád: A zsidóság szerepe Kassa gazdasági életében. Jákó Margit. M. Intézkedés az 1942-43. Japán és a keletázsiai nagytér. Bp. Bp. Sárkány. Faj. Julier Ferenc: Tűzben az ellenség ellen. Bp. Jentsch. Turán néprajzi térképének ismertetése. Tíz beszámoló kiváló magyar diplomás nők tollából a német nők munkájáról. 1943. jövő. Jánosy István: Vitéz Horthy István.

Nemzeti Könyvtár. Stádium. A nemzeti összefogás parancsoló szükségessége. Karafiáth Jenő dr. Kállay Miklós Nagy idők sodrában. Kaas Albert br. Kastner.. 1924.: Páncélosok előre! Bp. Stádium. Kecskemét. (Szovjetellenes részei miatt. é. Bp. Bp. Katolikus Lexikon. Kapy Rezső dr. 1942. Kádár Lajos: Ártatlanok. 1942. Bp. Kausz József: A véreskezű sajtó. Stephan. Károlyi Imre: Zsidókérdés Magyarországon. Nemzeti Klub. 1932. A szerző Kalendár. Bp. Kállay Miklós: Magyar célok és feladatok a világháború negyedik évében. Karafiáth Jenő: Társadalmunk hibái. Bp. 1943. Kállay Miklós: A magyar nép a nagy viharban. Katona István: A semleges tengeri kereskedelem helyzete. U. 1937. Székely és Tsa. zsidó pénz és zsidókérdés. Balassagyarmat. Bp. Sopron. 1943. A M. Borbíró Károlyi Imre gr. Kausz János dr. M. különös tekintettel a "háború" és "ellenség" fogalmának angolszász értelmezésére. Karay Kálmán: Olasz testületi önkormányzati jog. Justus: Keresztény pénz.: A vörös harctéren.: Vihar gyermekei. Bp. Bp. Bp. Magyar Kultúra. 1938. Nemz. Stádium. 1943. 1944. Bp. 19. 1942. Athen. A. Stádium. Hermann: Támadnak a német tengeralattjárók.: A liberális magángazdasági szabadság bukásáról és a bolsevizmus elleni védekezésről. M. Kádár Lajos A sasok harca.: A sárga folt titka. Kászonyi D. é. Társaság. Günther: Búvárhajók előre. 23 . 1943. Karner Károly: A zsidókérdés. Bp. 1942. Kádár Lajos: Turáni vadászok dala. Bp. Komárom. Szefhe. K. Stádium. 1941. Révai. Károlyi Imre gr. Kádár Lajos Kujtorgó lelkek. Bp. A szerző. Bp. Jungenfeld. Katonák! Röpirat. Bp. Karay Kálmán: A fasiszta jog 20 esztendeje. 1943. A Magyar Alföld földművelő népének megsegítéséről különös vonatkozással a bolsevizmus elleni védekezésre. Bp. Központi Sajtóváll. Kállay Miklós: A magunk útján. Műv. a tiszaeszlári véráldozat. 1942. Jung. Viktoria Rend Z.: Az emberfajok élete és jövője. Willi: A német munkásifjúság megválogatása-támogatása-pályafutása. Katona Jenő: Imrédy. Népművelők kiad.: Az örvény szélén. Kádár Gyula: Így lettem repülő. Bp. Bp. Kárpátaljai Tud. M. Karay Kálmán: Gazdasági önkormányzat Európa német fennhatóság alatt álló országaiban. Bp. Károlyi Imre gr. Bp. Bp. 1942. Bp. Bp. Szerző. Bp. 1942.Pápa.1937. Stádium. 1943. "Korunk Szava" 1938. Károly Miklós. Ernst v. 1944. 1936. Katonadalok (104 katonadal). Kálvintéri: A zsidó sajtó a kereszténység ellen. Bp. A nyilas-kormány kiadása. Bp. Bp. 1943. Károlyi Imre gr. 1942. Kalászy Erzsébet: Trianon árnyékában. 1940. Bp. Bp. kilenc beszéde. Pécsi E. Dunántúl ny. Kádár Lajos Istentelenek. "Új Nemzedék" naptára. Kállay Miklós: Örök a magyar! Idézetek beszédeiből. Kádár Lajos Doni halálbánya I-II.) Katona Ilona M. Cs. Bp. gróf Tisza Istvánról. Berlin. 1938. 1941. Athenaeum. Könyvtár. Bp. Reé László. 1934. 1941. Ker.: A zsidókérdés. 1944. Vikt. 1937. Ungvár. Kacsmári Imre: Ki volt Sértő Kálmán? Bp. n. Jungenfeld. 1938. 1931. Ford.: Bangha Béla. ny. Bp. Franklin. Klny. Munkaműhelye. Cél. Kayser Béla: A fasiszta testületi állam. Bp. 1928. n. Nemz.1941.Jung. 1938. 1944. Szerző.: Balogh Barna. Bp.: Emlékbeszéd a Nemzet nagy vértanújáról. Athenaeum. Ernst von: Páncélosok előre. Kárpátaljai területen a kereskedelem és ipar nemzeti alapra helyezése.: Solymosi Eszter. szám. 1937. Stádium rt. Kórus kiadása. 1940. Bp. Karay Kálmán Olaszország jogélete a háború alatt. 1882. Szerk.

Pantheon. M. 1842. Bibliofilia. honvéd hadsereg. Bp. 1925. 1942. Kemény Ferenc: Kinek a bűne a mo-i bolsevizmus? Bp. Bp. Kertész János dr. Kékkereszt győzni fog. II. Bp. 1919. Magy. Bp. Kékessy Rudolf: Mivel tartozunk az új Európának? Bp. a paraszt járomban. Miczkiewicz Társ. 1929. Bp. faji alapon és a magyar politika tört.tört. Bp. A kommun.Kedves Glóriának. Kertész István dr.: Székely Tibor. Keyserling. 1923-26. vállalat. 1927. Keresztes hadjárati emléklap. Sajtóvállalat k. Keltz Sándor dr. Kertész Elemér dr. Kele József: Vörösök Szolnokon és a Jászságban. Bp. nemzet múltja és jövője. 1939. Kertész Dezső: Oroszországi naplóm. 1942. Kecskemét. 1943. Kemenes Antal: Gömbös Gyula és a magyar élet. Bp. 1942. Bp. k. (Erdélyi tűzharcosok és hadviseltek emlékalbuma. 1941. Bp. 1943. Kelemen Géza A szökevény. U. Szittya. Kertész Elemér dr. Bp. Kemény András: Benes jármában. Sík könyvek. Kerecseny János A szélső keleti kérdés. 1941.Hedvig: Kraft druch Freude. MÉP. Révai. Kerekesházy József: A világ urai. Stádium. 1939. Front. Kerecseny János Kárpátaljai legendák. Kertész István: Magyar nemz. J. Bp. terror. Pantheon. 1939. 1-3. Korunk Szava. Közp. 1943. Újságüzem. Kerecseny János: A fehér légió. A.202/43 jelenti.: A magyar külpolitika hungarista útja. (Plakát. Athen. Kesserling: Lengyelország felett. Frontharcos Szövetség. Bp. M. Bp. Bp. Bp. Kelemen Géza: Jaj az öregeknek. Bp. Keresztény közéleti almanach I-IV. Darányi Ignác élete és munkássága. Kerékgyártó Imre: Az új Európa ifjúsága. Bp. 1926.Bp. a munkás börtönben. Bp. Kerekes Sándor: A német birodalmi munkaszolgálat. 1942.) Frontharcos évkönyv. 1942. Könyv. 1944. Kelemen Géza Búcsúzik a vándor. Kellner.: A véres puszta. Rongyos hercegek. k. Ford. 1926. 1942. Kettunen. 1942. 1944. Lauri: Finn évszázadok. Kékessy Rudolf Vádak és valóság. Bp.: Adatok a szegedi ellenforradalom és a szegedi kormány történetéhez. Nyilaskönyvkiadó vállalat rt. Bp. cs. Kerecseny János A magyar Dreyfus-pör. Könyv.: A világháború után. Kerecseny János: Mit veszített a feldarabolt Magyarország. 1922. Szeged. Így harcolt a Donnál a 2. 1941. Kertész István: Magyar nemzeti szocializmus. Keltz Sándor dr.:Jelentés a Baross Gy. Bp. Hollósy ny.-de Sgardelli Caesár A frontharcos eszme szolgálatában. Bp. Bp. Pápa. 1923. Stádium. Kemény Gábor: Verhovina feltámad. 1938. Kelemen Béla dr. Bp. Csáthy Ferenc.-de Sgardelli Caesár: (Szerk. Szolnok. Kempe Rudolf: A német ifjúság védelme. Bp. a. k. 1942. Griff. Bp. Bp. Kendi Finály István dr. Jászberény. Mefhosz. Bp. Sz. Kerecseny János A vörös 140 millió A bécsi nagy kaland. Szefhe. A magyar nemzet múlta és jövője. Erő és Öröm szervezet magyarnyelvű propaganda levele.) Debrecen. Munkás Könyvtár. (Füzet. 1944. 1939. 1941. Kelemen András: Sztálinék a Kremlben. 1926. 1919. Kelemen Kornél: Az új Európa és Magyarország.) Keéky István: Próféták szaporasága. (A forradalom. Kemény Gábor br. ellenforr. 1944. 1941. Bp. Hermann gr. Nemz. Szittya. Kemechey László: Mussolini életrajza.) Bp. Bp. 1929. 1944. Kessel. Kel. 1938. Bp.) Keresztény gyáripar szolgálatában. Stádium. évi műk. Stád. Bp. 1936.és Lapk. J.: A magyar földért. Kerecseny János: Vér. Pátria irod. Széchenyi k.és L.: Új világ születése. Bp.: Vitéz Nagybányai Horthy Miklós kormányzó lengyelországi útja. A m. A konzervatív világrend. A. 24 . Szittya. 1940.: Világtört. Kessel. szoc. 1923-26. rt. Kerecseny János Harc a vörös diktatúra ellen. 1941 Kerecsenyi János: Irredenta zsoltárok. 1938. Egyetem. Élet.

Kmoskó Mihály: Miért lett antiszemitává a m. orgyilkosok. 1940. Légrády Testvérek. törvénycikkekből. 1942. fejlődése v. 1943. Kiss Sándor: Zsidó fajiság. Kis-Erdős Ferenc dr. Bp. Forrás.fehér jólét. Bp. és az 1940. Bp. Bp. Bp. Győr. Árpád. 1918. Kolba Gyula: Villámtérkép. 1943. Ford. Kispest. Ladányi. kiskáté.: Anka J. száműzött szökevény. Koszterszitz József dr. évi II. Bp. Budai-Bernwallner. Konrád: Kémek. 1943.. 1921. 1919. Klebelsberg Kunó gr. Knézy Lehel dr. Athenaeum. 1944. Kostya Sándor: Az ismeretlen ország. Bajai Corvin nyomda és újságkiadó üzem. Kornis Gyula: A magyar politika hősei. 1942. Kinau.. Actio Catholica kiadása. 1943. 1941. Szt. Bp. Kalocsa. Bp. Kiss Ferenc: Ecce homo. Kiss Imre. és művészeti rt. Altenburger . 1932. Kmoskó Mihály Zsidó-keresztény kérdés. a leventékről és a leventeleányokról. Kicsordult a magyar lélek. Kibédi Varga Sándor: A nemzeti szocialista Németország. Egyet. Emlékirat a forr. 1921. egyházszegi: A zsidó tehetség titka. 1930.és Lapkiadó. Bp. Oradea. Bp. Új Nemz. Szent István Társ.Kalocsai N. Kalocsa. Bp. 1924.: A kommunizmus története a gyulai kir.. Rákóczi. 1938. összeesküvők a szerb politikában. évi XVIII. 1918. hanyatlása. Kibédi Varga Sándor Megfigyeléseim és gondolataim a nemzeti szocialista Németországban. ügyészség területén. Két év a honvédelmi nevelés és az átszervezett testnevelés történetéből. Kiss Kovács István: Menekülés a vörös pokolból. Franklin. Kolosváry-Borcsa-Hegedüs-Kováts-Lakatos: 450 tábori újság feljegyz. Bp. 1943. Kostya Sándor Ukrajna. Lukács-kiadás. Centrum. 1918. Kiss Albin: A magyar társadalom története. Könyv. Kishindi Komposcht Egon: Zalai honvédek a keleti arcvonalon. 1942. Pécs. Szerző. Komor: Harcok az orosz égen. Szénásy.: Ifjúságunk egységének alapjai. Ki Pálffy Fidél?. Kmoskó Mihály: A zsidóság világuralmi törekvései. Kiss József: Az igazi Szamuelly Tibor. 1928. Bp. H. Dante. 1937. Kivonat az 1930. (114. Szoc. Magyar Lapok és Néplap. 1939. az 1934. Bp. Bp. Kiszely Gyula: Szerencseállat. évi XVIII. Társ. Levente Hírközpont. Kornitzer Béla: Apák és fiúk. 1937. Bp. Bp. István.. Hornyánszky. Lőcsey. Bp. Knortti Ádám: Pap. Bp. évi III. Bp. 1920. 1942. 1942. Hornyánszky.: Vörös gazdálkodás. Bp. Bp. Dobay nyomda. Bp. Élet. Kocsis Géza: A kétarcú szabadkőművesség. Apostol. Nagykőrös. Kiss Sándor Fajunk védelméről. Kirchner Gyula: Két hónap szovjet szolgálatban. Bp. 1917. Knickerbocker. Bp. 1920. Kolosváry-Borcsa Mihály: A zsidókérdés magyarországi irodalma. sz. Kiss Sándor Irodalmunk elzsidósodása. 1939. Debrecen. 1938. magyar fajiság. A Nemz. H. Kincs Elek-Nagy Ferenc: Új magyar nevelés. Nemzeti Újság. Párt kiadása. R. Kiss Endre: A keresztény textilker. Bp. Kiss Géza: Erősebb a halálnál. Arany János bajtársi törzs. 1919. középosztály? Bp. Széchenyi ir.: Baja a forradalom és a szerb megszállás alatt 1918-21. Stádium. Bp. 1942. Komáromi János: Jegenyék a szélben.: Havas J. és diktatúra idejéből. 1936.: Magyarébresztő március. Bp. Baross.1926. Bp. Bp. Kiss Károly: Ahonnan elszállt a lélek. Kirchner Gyula Nemzeti Szoc.Képes album a nemzet jövőjéről. 1940. Kiss Sándor: Modern szépirodalmunk és a zsidóság. Kocsis József: Búzakeresztek. Klaser.: Világválságban. Bp. Szerző kiad. Bp. Kiss Sándor Zsidókórság. Stephaneum. Gyula. Korunk legnagyobb veszedelme. 1940. Baja. Irod. 1919. 1932. Kmoskó Mihály Hogyan zsidósodott el Magyarország? Bp. Mefh. Bp. Í. Kis Sándor: Fajvédelem és munkáskérdés. Bp. Jakab: A fjordok tigrise. Konrád Ernő dr. Hornyánszky. 1944. Koszter atya: Kamaszok. Bp.) 25 . Kocsis József: Méh és az ember. az 1939.

X. Kratochwill Károly. kötet. Bp. Krüger Aladár: A zsidótörvény. bolsevikok. Bp. Közi Horváth József: Örök vezérünk: Szent István. könyvk. Kolozsvár. 1940. Szerz. Fréda: A halhatatlan harcos I-II. Kraft. államjogi reformok számszerű hatása. Bp. és gazd. Turul Nyomda. Berlin. száműzött. nyárspolgárok. Kuortti Ádám "Labdarúgó Sport" a nemzeti eszme szolgálatában.Kovách Imre: Magyar megújhodás felé. 1939. 1940. Közi-Horváth József dr. Szerző. Kristóffy József H. Kristóffy József: A királyságtól a kommunizmusig. Hajdúb. tasnádi: Krisztus és a zsidók. Da. 1938. Bp. Bp. e. 1938.: Az angol háborús propaganda stratégiája és taktikája. Bp. 1920. Kügyi Virágh László: Mikor mi történt? Bp. Minerva. Bp. Bp. 1942. Bp. Kecskemét. Bp. évi XV. a m. Bp. Krüger Aladár dr. Bp. Székesfehérvár. Centrum. Joachim: Háború a Földközi-tengeren. 1938. Kóbor Tamás: A bolsevizmusról a bolsevizmus alatt. Hollósy. Stádium. Franklin. (500 nap Lenin országában. Kozma Imre: Amerre most martalócok járnak. Székely hado. harcai. Franciaország az összeomlás előtt. 1926. 1943. Dr. Bp. 1941. Kuthy Sándor: Németország háborús élelmezése és a német jogrendszer. Kovrig Béla Embersors a szovjet életben. tükrében. Klny. szentkereszthegyi: Egy tündöklő csillag. a "Hajnalodik" c. 1930. Actio Cath. Bp.1925. szentkereszthegyi: A székely hadosztály 1918-19. Nyilaskeresztes Párt II.1939. Bp. Kovrig Béla: Az új Oroszország (1917-1926). szerv.Bp. n. Wilhelm von dr. Bp. Tér könyvkiadó. 1920. Győr. 1920.cikk magyarázattal ellátva. évente Nürnbergbe? 1938. Vigilia. Bp.: Szociálpolitikai kérdések Németországban. Kuntár Lajos: A véres Don. Mi a "Marok". Helios. Korunk legnagyobb veszedelme. Karl: Nostradamus a jövőt látja. Bp. Kovács Alajos: A m. 26 . Hollóssy. Bp. 1930. melléklete. Kovács B. számából. Kuortti Ádám: Pap. m. Borsod. Bp. Kult Kristófi Nagy István: Mit várhatunk a mai magyar ifjúságtól. Kovács József. Králl Károly ifj.) Satu-Mare. Stádium. 1922. zsidótörv. Stád. Gergely R. Körlevél. Franklin. '41. Bp.: A királyságtól a kommunizmusig. politikai szemle 1938. Kovács Antal: Az erdélyi magyarság és a román "statisztika". Kellner J. 1941. Kovács József: Zsidó magyarrá nem lehet. Bp. Ifj. 1938. Kranz. ny. Kulcsár Béla és Kazay Ferenc: Versek. Kühnelt-Leddihn Erik: Jezsuiták.szoc.1936. Körösi László: Térképek a szabadkőművesség szolgálatában. Kratochwil Károly. magyarázatos szövegű kézikönyve. Küzdényi Gyula: A német törzsöröklési rendszer agrárpolitikai jelentősége. 1936. M. szökevény. 1939. Szarvas Zoltán. 1941. Bp.és L. Herbert: A francia tragédia. Kutasi Kováts Lajos: Az áruló. 1919. A biologizmus mint új életszemlélet. évi XV. Bp. A labdarúgás A-B-C-je. Kozma Miklós: Kárpátalja kormányzói biztosa hivatalának elmondott beszéde. Bp.: 1938. Körmendi Horváth József: Szózat Magyarország minden lakójához. Krüger Aladár: A társ. Harang. Bp. Könyv. magyarázatos szövegű kézikönyve stb. 1920. Kövess István: A vörös fogaskerék. és XI. A zsidótörv.: Bolsevisták karmaiban. Bp.) Krug von Nidda: Marianne. Krüger Aladár 1938. 1934. ker. Kürenberg. Kovács Alajos: A zsidóság térfoglalása Magyarországon.: Miért megyünk mi m. 1944. Bp. 1940. Kormányok és vezérkarok kulisszatitkai. 1938. szomorú gyászos időkből. élet egyensúlyának hatásosabb biztosításáról szóló ún. évi bolsevistaellenes és ellenforr. Nyékládháza.Bp. Kriesch. Kraft. 1936. Centrum. Kovách Mihály dr. Bp. 1943. Bp. biopolitika.: Proletárok megváltása. Kovrig Béla: Fasizmus-hitlerizmus. Kovács Alajos A csonkamagyarországi zsidóság a stat. 1943. t. Bp. törvénycikk magyarázattal ellátva. Hungária.Actio. (Ignácz Rózsa: Hivatalnok Berta c. Singer Nándor kiadása. 1940. Közi-Horváth József dr.

Bp. Korunk Szava kiadás. 1942. Légrády Testv. 1942. Ráth. Bp. Bp. Bonyhád. Kókai. Bp. Lábay Gyula: Az ellenforr.: Szociális etika. Bp. sz. Hungária. Fritz: Irány Norvégia. László Zuárd: A börsöni kommunista és más elbeszélések. 1929. 1944. Lendvay Béla dr. 1942. Szerk. 1942. szám. Ley Róbert: Beszéde a munkások előtt 1941. IV.: Kállay Miklós. tudnivalók I-II. kiadása. Levente naptár. forradalom. 1942. Párt Sajtó és Prop.: Sárpy I. Lombos Alfréd: Danubius. Előszót í. Leitgeb: Élményeim a bolsevista Oroszországban. A trianoni dráma revíziója. tört. Lacza István dr.Küzdj te is a kommunizmus ellen! Bp.) Bp. Mezőberény. 1940.-tól a kommün bukásáig. kötet. Bp. Bp. Szal. o. Pallas. Lehner Attila: A Magyar Népnemzeti Mozgalom megindítása. 1943. Bp. Leventeújonc és a leventeapród szolgálata A.K. Laky Imre Emlékkönyve "Rendőrökről-rendőröknek". 1943. Bp.L. 1937. M. L Levente daloskönyv. Korunk Szava népkönyvtára 14-15. Berlin. Kiadja a Nyilask.) Bp. Levatich László: Miért van szükség a III.1942-43. Kolozsvár. 1944. 1938. 27 . Légi harcok okozta károk. A. Bp. Levente évkönyve. László Jenő A székely hadosztály és dandár harcai Erdély védelmében. Lantos Lajos Béla: Merénylet hazánk ellen. Athenaeum. Röpirat. Nemz. 1922. Révai. Levente intézmények útja. von: Bolsevizmus és a zsidó világuralom. Bp. Viktória. 1943. Hódm. Lantos. Bp. Levente és Cserkészszöv. 1942. Bp. Liszt Nándor: Zokon ne essék. Leventelányok ideiglenes foglalkoztatási terve. Győr. Lengyel Béla: A második világháború első két éve. Lendvai István előszavával. Levél az alkotmányról. M. 1920. Leventeújonc és a levente-apród szolgálata. Bp. Bp.vez.: Balogh Barna. Légrády Imre: A kommün fogságában. Német Bir.1926.. Lelkesítés és szervezés. A zsidókra vonatkozó legújabb. Bp. Hollósy. Lantos Lajos Béla: Tengeri és légi blokád Anglia ellen. Ráth M. 1942. 1942. 1944. az októberi forr. 1938.) Nagyvárad. 1928. Bp. 1924. 21-én. zsidótörvényre. nov. Centrum. Athenaeum. 1940. I-V. Lévai Jenő: Éhség. Levente emlékeztető. A szerző. Szibéria. Liszt Nándor: Fele se tréfa. népnek. '35. Bp. Korunk Szava 1. Bp.. 1941. Debrecen. Locatelli. 1942. Légrády. Könyvk. Bp. fontosabb korm. Turul Szöv. 1921. Bp. 1943-44. (Lengyelország. I. Athenaeum. Leventeifjúság lelkigondozása. Linkomies Edvin: Finnország háborúban. Bp. Bp. Bp. Bp. 1944. Bp. Baltha. M. Inform.Kolozsv. Stúdium. Bp. Palásti. 1926-30. Athenaeum. 1942. 1944. Lépes Andor: Zsidók keresztény álarcban. Bp. 1933. Ford. Lantos Lajos Béla: Kémelhárítás és honvédelmi ismeretek stb. Szent István Társ. Miskolc. A. 1942. 1942. Külügyi Hiv. 1940. Lendvai István: A kereszténység a horogkereszt árnyékában.rend. Lendvay István: Katolicizmus és zsidó kérdés. 1942. Lakos L. Lipcsey-Magyar Sándor: Dai Nippon. Testnevelés orsz. 1935. Génius. Leventeifjúságunk hazánk jövője. Luigi: A tobruki kém. Leers. 1939.: Táborozási ügyrend. Élet. Bp.Nagyjapán. 1943. 1943. H. 1919. Bp. Magyar Jövo. Lázár István: Vörös Számum. Lippovitz György: Zsidótörvény (1939. Bp. 1942. Athen. 1930. Bp. Bp. 1943. Szt . Bp. Athen. Hétfő. Levente Táborozási Segédlet. László Jenő: A forradalom története Hódmezővásárhelyen. Athenaeum Lengyel okmányok a háborút megelőző eseményekről. Leventeparancsnoki káté. Bp. Held. Lenin fiúk munkában. Bp. Laky Imre: Öt év Szibériában. Leventék sportszereplésének szabályzata.: Európa békezavarója. Bp. (Oroszország. 1938. Lissák György: a fehér sas országa. Széchenyi. kiadása. k. Levente legény szolgálat. Bp. List. tc. Levatich László Milyen zsidótörvényre van szüksége a m.

1943. 1943.. Újvidék. A jövő állama és a jelen állameszménye. Bp. Bp. Lützow: Tengeri jog és kalózkodás. 1944.: A pályaválasztás irányítása és a szakmai nevelés a mai Németországban. Bp. 1928. 1941. Ma Olaszországa. Magasházy László: Serlegbeszéd a volt nemzeti hadsereg fővezérségének bajtársi vacsoráján. Bp. 1942. S. Budai. Frigyes Német partraszállás Norvégiában..kőművesség titkainak jelentőségéről. Germánia. Szenkó. Szenkó. Faragó E. országvédelem. Vajda.E. Gén. Róma. Bp. M. Forrás. Ludvig Dénes: Mussolini és a sport. 1939 és 1940. Szenkó. Szenkó kiadás. 1944. 1943. Lützow. 1-3. 1943. kiad. 28 .1943. Bp.. Levente Hírközpont. Stádium. Stádium. Kováts T. Maderspach Viktor: Az oláhok vérnyomában a Fekete Tengerig. Kertész. A nemzeti munkaközpont. Bp. Sz. MANSZ alapszabályai. MOVE. 1941. k. M. Turul kiadás. Luukkonen.) Pécs. Fanni: Asszonyok a tűzvonalban. Machay Károly Tisztázni a jelvények és világnézetek kérdését. M. 1943. Lukachich Géza. Machay Károly: A nemzeti rendi állam a jövő állama. 1943. 1930. Frigyes Tengeri jog és kalózkodás. Bp. évről. 1944. 1939. Luzsenszky Alfonz Történetek. Nagy Vince. Somorjai br. Bp. MOVE 1918-43. Bp. Erich: Leleplezés a sz. 1937. Szenkó. Népművelő Társaság. kir.) Lorenz Viktor haditudósító: A kelti harctéren. Bp. Ludendorff. Bp. sejehaj. Bp. 1941. Lukács József: Karddal és tollal Bp. M. Ludovika Akadémia. Lovassy Andor: Százados úr. Luukkonen. Luzsenszky Alfonz: A talmud magyarul. Budai. 1942.) Lovag Aladár: A névjegy.O. Emese könyvek 2. (Csillagos regény. M. Bp. Bp. (Magyar Véderő E. Cegléd. Lották. 1928. Kazimir: Szovjetunió a szovjet sajtó tükrében. Szerző kiad. (Honvédségünk élete ötszáz katonanóta tükrében. működési jelentése az 1940. Stádium.: A kommunizmus szociálellensége. 1940. Lovag A. kir. István: A fekete remete. (Szerk. tagegyesületi alakulat alapszabályai. Nikanor: A rémségek országából. Lund János: Verdun. 1940. Lutz. Lord: Éhínség Angliában. Löbner. Lovászy Károly: Gyenge a szovjet. 1941. Bp. kiad. Machay Károly Kifelé a magyar jobboldali zűrzavarból. Pannonia ny. honv. Hollósy. 9-11. Lützow. 1943.) Bp.: Magyarország megcsonkításának okai.. Lutostansky. 8. melléklet miatt. 1944.: Szeder J. Bp.: Marikám. 1943. Luttor Ferenc: Egyház és állam. kiegészítéséről és módosításáról. Bp. "Novissima". főcsoport évkönyve 1938-39. Bp. Szerző kiad. Írták: Magasházy L. 1879-1919. Lovass János: N. tc. Maderspach Viktor: Menekülésem Erdélyből. Bp. 1940. Lutochin S. 1942. Bp.V. Bp.) Pest vármegye Testedző Egyes. 2. A szerző. A. Vörös Hadsereg (röplap). Cegléd.. kiad. Bp. H. Luzsicza Géza dr.Longhy A. 1921. 1937. O. (A hozzákötött "Röptében a világ körül" c. Nemz. Frigyes: Háború a tengeren. Ruszakb Magasházy László: Nemzetvédelem. Bartos D. 1938. Bp. Bp. Bp. 1932. Sylvester. Szerző. Német partraszállás Norvégiában. 1941. Bp. Nagy L. Lützow. MOVE Pestvármegye Testedző Egyesülete működési jelentése az 1941. "Rege" könyvk. 1934. Ge. tudósító oszt. Miért köszönünk felemelt kézzel? 1940. St. honvéd Ludovika Akadémia II... Luzsenszky Alfonz Mi az igazság? Bp. Move Lövész Liga. 1921. 1940. Központi Könyvkiadó. 1928. MOVE lövészkáté. W. 1940. 1940. évről. Bp. Bp. 1941. 1940. Lymington.: A házassági jogról szóló 1894: XXXI. Lovász János: Országrendezés a Német Birodalomban. 1942. Fanni A lották. Bp. Bp. Bp. 1941. Lőrinczi László: A magyar népi gondolat. Machay Károly: A nemzeti rendi államé a jövő. Bp.. Move. Bp. Luzsenszky Alfonz A zsidó nép bűnei. Actio Catholica.

Magyar Népnemzeti Párt (1. A magyar legújabb kor története. II. Magyar Irodalompártoló Társaság Évkönyve. Bp. Szegedi Ú. Bp. 1939. MÜNE. Bp. Magyar értelmiség válsága. 1940. Magyar Asszonyok Nemzeti Szöv. 1935. A. Magyar Ügyvédek N.Magyar Élet Pártja. A. Magyar Orvosok Nemzeti Egyesületének javaslata a zsidótörvényről. Rajniss F. Bp. Jövő. Mandorff. Attila. 1941. 1941. Dr. rt. Bp. Orosz Vilmos. szerk. Sz. Magyar Tanítók Otthona.: Dr. Magyar kibontakozás útja. Báns. Magyar István: Mi az igazság a politikában. Ébredő M. Magyar Balázs: Hogyan akarták tönkretenni az oláhok Magyarországot? Bp. Magyar kibontakozás útja. Magyar Asszonyok Naptára. Magyar Kelemen: Kormányzónk. Beke. Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetségének beszámolója az 1942-43. Mérnökök ny Magyar feltámadás lexikonja. Debrecen. Bp. 1944. Bp. Európa i. Magyar Nemzeti Újjáébredés Mozgalm. dr.. évi munkájáról. Stephan. Felelős kiadó: Fitos Vilmos. Bp. Bp. Naptár. Mi történt eddig Kárpátalján? Ungvár. Magyar a magyarért. (Színmű. 1938. Stádium. A. kiadása."Magyar Vetés". Trettina J. vállalkozók. esztendőre. 1936. 1938. Magyar közgazdaság és az új európai rend. 1942. Steph. Hollósy. 1940. Magyar Igazság. (Az ősmagyarok korától napjainkig. Magyar Naptár az 1942. Kellner. Bp. Szoc. jelene. Magyar Rádió őszinte beszéd sorozatában elhangzott előadások.) Szeged. A. 1918. Egyetemi ny.Szeder Magyar Tűzharcos Szöv. Egyetemi ny. 1933. E.: Somody Pál. Magyar Ügyvédek E. 1939. 1943. 1926. Attila ny. Bp. Bp. Magyar Könyv. Bp. Bp. alapszabálya. E. 1943. Bp. Hollósy. 1930. Magyar Asszonyok Nemzeti Szöv. Nemz. Bp. Gr. Az erkölcsi forradalom programja. M. Bp. Bp.-nek múltja. 1941. Magyar katonaköltészet. Kalot naptár évkönyv 1943-ra. '39. Bp. 1944. 1942. Magyar László: Német munkásköltők. O. Bp. N Magyar Megújulás Pártjának szervezeti szabályai. Magyar katona a szovjet elleni háborúban. Bp. dr. tervezet). Ifj. Tanács k. A. Bethlen G. A magyar a magyarért Munkabiz. 1931. A. Szentmiklóssy G.. Bp. Magyar Naptár az 1941. Magyar Ügyvédek N. M. Bp. Magyar értékrend állama felé. évi munkájáról. Szebb Jövő k..) Bp. A MANSz. esztendőre. Acsay T. 1938. Bp. ny. Nagy S. Tűzh. Bp. előadásai. Magyar káté..: Vályi Nagy Géza. Bp. Hollósy. 1933. 1943. 1940. Kászon. Nagy. Jövo. 1940. A. Révai. Bp. 1938. 1927. Madách. Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetségének beszámolója az 1941. Bp. Magyar haditudósítók feljegyzései. A. célkitűzései. Bp. Bp. Szerk. 1939. Vörösváry Soksz. Bp. alapszabályai és ügyrendje. 1940.) Bp. Magy. Bp. Magyar Jobbágy: Vihar előtt. Magyar Lukács: Sebestyén. Magyar Nemzeti Szocialista Párt. 1940. Athenaeum. Magyar Cél. (Ballagó Imre rajzaival. jövője. 1944. Magyar kormány 1 éves munkája Kárpátalja népéért. Magyar Diák. Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetségének beszámolója az 1940-41. 1935. Egyetemi. évi munkájáról. Keresztény iparosok. 1937. Magyar honvéd Európa védelmében.: Dolgozz velünk a magyar ügyvédség jövőjéért. Párt. Bp. Magyar Sándor: Álmodni mertünk. Bp. Magyar katekizmus: Amit mindenkinek tudnia kell az elszakított magyar területekről. Keresztény Magyar Orvosbajtársunk. Magyar Tudományos Fajvédő Egy. Szervezési sz. Debrecen. Közm. rt. kereskedők hivatalos szaknévsora. Álgyai Pálné. hív a MONE! Bp. Fk. 1940. 29 . Ráday Gedeonné. alapszabályai és ügyrendje. Magyar Orvosok Nemzeti Egyesülete. Athenaeum.

Malán Mihály: A szláv veszedelem. Bp. A. Miskolc.A Párisban 1917. Bp. vázlatos története. 1941. Jövő.F. Marjay Frigyes Honvédeink Vörösországról. 1939. nacionalista értekezlet. Makkay-Rónai-Asztalos-Erdélyi: A mi Erdélyünk. M. M. Glóbus-Centrum. 1941. évfolyam. 1937. M. Kolozsvár. Emlékkönyve. 1935. Magyarország. Hollósy. Dr. Bp. Szoc. 1941. 1938. Bp. Minerva. 1938.) Bp. Bp. 1927. évf.E. A. 29-én és 30-án tartott szabadkőműves kongresszus. Bp. Marjay Frigyes Keresztes hadjárat. Bp. Mannhardt. 1936. Epol. Magyarázat a II. Bp. Egy Oroszországból hazatért katona jajkiáltása magyar testvéreihez. 1936. rendelethez. Bleyer Jakab gimnáziumának évkönyve.M. Hungária. 1924. Kispest szerv.1944. vázlatos története. M. 1940. Sz.háborút követő időben. Magyar népnemzeti rend. Magyarság évkönyve 19381944. Bp. Székely E. Makkai-Némethy Válság Amerikában. Új Aur. párt. Magyarországi Turán-szöv. Hat. Malcomes Béla: A gazdaság új fejlődése. emlékkönyve. Báró Kemény Gábor külügyminiszter rádióelőadása. Deutscher V. Schmidt. Bp. Magyar népnemzeti mozgalom rövid ismertetése. Bachmann. sor. Mailáth József gr. Írta Bosnyák Zoltán. 1940-43. Magyarok ébredjetek. Bp. Magyarország feldarabolása és a szabadkőművesség. A. I. Magyar nemzeti szocializmus. k. Bp. zsidótörvény és végr. Michel Herbert: Nagynémetország kis tükre. Szerző. mozg. és Erdély o. Reé László. A nemz. 1943. Bp. 1942. A nyilas-kormány kiad.? '32. I. Magyar-Német Társaság alapszabályai és alakuló ülésének jegyz. Marjay Frigyes Ez a szovjet. Marjay Frigyes Honvédségünk. Szefhe. Magyarországi Máltai Lovagok Szöv. Röplap. Vajna. Ath. irányelvei. Egy pár őszinte szó a zsidókérdésről. 1942. 1937. 1924. 1938 Magyarországi Turán Szövetség álláspontja a fajiság kérdésében.Magyar külpolitika új útjai. Bp. Marjay Frigyes Meddig még? Bp. Makkai János: A háború utáni Magyarország. Stádium. 2200/1941. k. Mailáth József gr.1943. szoc. Magyarországi németek szöv. Ulrich: Kézigránátokkal a kiserőd ellen. Athenaeum. 1942. Keletmo. Tasnády N. Magyarország együttműködése a szomszéd államokkal. Bp. Bp. Kispest. Bp. Makkai Sándor: Tudománnyal és fegyverrel. 1939. Munkásp. (Előfizetési felhívás. Maleck. Bp. Bp. Bp. N. Athenaeum.SZ. Szerző. 1938. Magyarországi Turán Szöv. 5-7. Magyarországi Németek Szöv. Pesti Lloyd. Mann. Bp. A. Nemz. alapszabályai.Egy. évi június 28-án. Levat. III. 1942.n. Makkai-Némethy: A zsidótörvény. 1944. Magyarok! Testvérek! Röpirat. III.t. Lauro: A magyarországi kommunizmus bűnei.: A végzet katonái. Bp. hat. alapszabálya és általános ismertetése. Herbert: Nagynémetország kis tükre.H. Makkai János A természetes béke Európában. a vil. Magyarországi Máltai Lovagok Szöv. 1941.-on. Révai. Bp. Bp. Magyarország szerepe Közép-Európában. Magyary Zoltán: Nemzetiszocialista községi közig. Mainardi. 1944. Bp. 2. 1944. Mann. 1940. Bp. III. és 8.ny. 1938. alapszabálya és általános ismertetése. szoc. 30 . A.L. Mai háború. Bp. Bp. 1943. Magyar nemzetbiológiai intézet megalapítása. 1941. Magyar szoc. A. Élményeim és tapaszt. Budai Bernw. Bp. Magyarság. vezetők életmódja. 1. Ralph H. Johann Wilhelm: A fasizmus. 1935. Magyarország a szociális haladás útján. Magyarországi Turán-szöv. Turán f. II. Mit akar a nemz. Magyar öntudat kistükre. H. 1938. álláspontja a fajiság kérdéseiben. Bp. Athenaeum.é. Az intézet programja. rend. Bp. Bp. r. 1941 Bolyai Akad. A. András előszavával. 1943. Forr. Egyet. M.: Az oroszországi bolsevizmus hatása Mo. Bp. Marjay Frigyes Hőseink. 1934. 1941. 1939. Párt. sz. Magyarország elzsidósodása. Major. Kókai.k. 1937..

Bp. 1936. A magyar fajvédelem hőskora. 1938. Bp. Marosi Arnold: Átöröklés és a nemzetvédelem. Róma. 1944. Matolcsy Géza: Gr. Matolay Géza dr. Palásti. Bp. Debr. Bp. 1941. Szerző. 1938. Nyilask. Marschalkó Lajos: Gömbös Gyula a fajvédő vezér. nép. Máriássy Béla: Zsidókérdés és uzsora. 1941. 1943. 1936. Bp. Nemzeti Munkakamara.és Lapkiadó. Marjay Frigyes Szegedtől. Máté Törék Gyula: A múlt és az új világháború és katonai életformák. Stádium. Nov. Róma. Szt. Bp.új Európáért. Mi és ok. Stádium. 1939. 1937. Held. 1941. Markó P. Bp. Martsányi Imre: Frontharcos hitvallás. országa. Steph. Máté Törék Gyula Ébredj magyar! Bp. Matolcsy Mátyás Új élet a magyar földön. történetének és alapgondolatának vázlata. Szent István T. élet. Marton Béla v. Bp. 1920. Málnási Ödön "A Magyar nemzet őszinte története". 1918. Bp. Marjay Frigyes: Az ámokfutó Bukarest. (Emlékek a régi és új Oroszországból. Matolcsy Mátyás: Az új földreform munkaterve.Marjay Frigyes Mi a fasizmus? Bp. Marton Béla v. é. U. Bp. Bp. Bp. Bp. Marjay Frigyes dr. Mazzolo. 1941.) Sopron. Centrum. Málnási Ödön: A magyar népközösségi eszme története. Szeged. Bp.Prágáig. Bp. Bp.. 1938. Bp. 31 . Renato: Az olaszországi ifjúsági szervezetek. Nyilaskeresztes Párt. Martens Kornél: A kereszt alatt. Mayer Géza: Vörös dúlás nálunk. Máté-Törék Gyula: Déli végeink visszafoglalása. Pápa. Matolcsy Mátyás: A zsidók útja. C. Finnország írásban és képben. Mattyasovszky Kornél: Új Magyarországért. 1924. 1941. 1937. Halász. Bp. Bp. Bp. Bp. Mátray Sándor: A G. 1943. 1939. Palásti. Mályusz Elemér: A vörös emigráció. 1942. A szerző. '43. Máthé Tamás: Suomi. Bp. Mátrai Ferenc: Levente fiamnak. Palásti. Könyv. 94 pont. 1941. Bp. Marton Béla v. Bp. Párt. Matolcsy Mátyás Föld.: Gróf Teleki Pál élete és munkássága a magyar revízió szolgálatában. Centrum. Bp. Egyet.. 1936. 1941. v. Martinovich Sándor: A zsidókérdés. Pápay. 1943. Matolcsy Mátyás Zsidók házvagyona. 1919. 1941. Klny. Marschalkó Lajos Kik árulták el 1918-ban Magyarországot? Bp. Pallas. Marschalkó Lajos Tiszaeszlár.n. Kandó Gy. 1938. Bp. Markó Géza "Marok" kereskedők és iparosok szaknévsora. Danubia. 1935. 1940. 1940. Marcell: Szibérián át a kolostorig. Bp. Matolcsy Mátyás Magyar föld zsidó kézen. Mándi Nagy Endre: Találkozásaim az olasz-magyar barátsággal. Bp. P. 1942. és könyvk. Tettesy és Tsa. Bethania. Stádium. '40.) Mezőberény. 1883. Csáky István élete és munkássága a magyar revízió szolgálatában.Uzsokig. Cserépfalvi. Benato: Az olaszországi ifjúsági szervezetek. Marton Béla. Bp. Málnási Ödön Feladatok. Bp. Málnási Ödön Werbőczi fiaihoz. Marton Béla v. 1941. Szemes kiadás. 1939. Szenkó. történelmi pere. Bp.. Markó Géza: A totális háború gazdasági problémái. I.. Dante. Bp. (Sopron város és vármegye a két forradalom alatt. Pester Lloyd. Pécs. Stádium. Bet. 1939. Mayer Vilmos: Amerikai mozaikok. M. Marzolo. Révai Matthei-Nagyőszy: Győzelmes hadsereg. Bp.: Churchill nyilatkozik a szovjetről. Bp. 1931.: Két világ között. Bp. Máthé Lajos: Ítél a végzet. Bp. Ferences-zárda. Marton László: Orosz szovjet rémségei 1918-ban. Marjay Frigyes Sedantól. Stádium. Mátrai Ferenc Béla: A világon bujkáló kommunizmus. Bp. Bp. Marjay Frigyes dr. 1940. Marjay Frigyes Végzetes esztendő. 1940. 1943.: Nemzeti Munkaállam. Hírl. Halász irod. Benkő Géza kiadása. berethei: A Magyar Országos Véderő Egylet. Centrum.

ny. Méhely Lajos A zsidó rituális gyilkosságokról. Méhely Lajos Az új zsidótörvény s az élet törvénye. Magy. II. 720. Bp. Held. Nemzeti Szociálista Párt kiad. számára az Emszo és a Kalot. Bp. 1941. Méhely Lajos A legsötétebb babona. Mezőberényi első nyilas gyűlésen elhangzott beszédek. 1939. Szerző. Bp. Bp. Bp. 1940. Méhely Lajos Őrségváltás. 1935. Méhely Lajos A turáni eszmény. Méhely Lajos A vércsoportok faji jelentősége. Bp. 1928. 1937. Bp. Méhely Lajos A magyar fajvédelem ábrázata.: A megszállott magyar területről kiüldözött magyar testvéreink kálváriája. 1929. Bp. Meskó Zoltán Nyilaskereszttel a magyar föld népéért. Bp. Bp. A szerző Mezőssy Mária: Örvényben. dr. Méhely Lajos A magyar ifjúság nevelése. Megyery Ella: Rabszolgák és rabszolgatartók. 32 . Bp. 1920-1940. Méhely Lajos A magyar tragédia élettudományi okai. 1929. 1920. Bp. Mezőfi Vilmos A bolsevista rémnapokról. Méhely Lajos A magyarság múltja. Mezőfi Vilmos: Emlékeim a kommün idejéből. Held.: Mi van és mi lehet Abesszíniában. Bp. Held. Mb. Bp. Kis Akad. Horizont. verse miatt. Held. 1941. Bp. Emlékeim a kommün idejéből. 1942. Athenaeum. ("Egy finn leányka képe" c. Merre megyünk? Kiadja a Hivatásr. Bp. Bp. 1930. jelene és jövője. 1938. Bp. Bp. 1938.1941. Szikszai. Bp. Bp. Méhely Lajos A nyolcosztályú népiskola. Stephaneum. Bp. Bp. Melszky: A bolsevizmus barbár pusztítása az orosz műkincsekben. Bp. Bp. Madách. Bp. Bp.) Méhely Lajos Álpróféták. Dante. Athenaeum. Held. Fekete Mereskovszkij: A pokol tornácában. Mozg. Dante. Bp. Méhely Lajos A zsidók parazitasága. M. 1936.'43. Held. Megyery Ella Franco Spanyolországban. Méhely Lajos Fajvédelmi gondolatok. Méhely Lajos A megmagyarosodott Kőszeg. Held. Mérnökök.1938. Bp. Melocco János dr. Mester Kálmán: A felvidéki szabadságharc története. 1938. 1940. 1933. Szónok: Oláh. Held. Salgó Nándor. Mező Péter: Levél a szovjet arcvonalról. Méhely Lajos A magyarság antropológiája. Bp. Bp. Bp. 1930. Held.) Mécs László: Forgószínpad. Madách. 1932. Bp. Held. Held. Held. 1937. 1941. H. 1932. Bp. Révai. 1941. 1944. Bp. Bp. Klny. A szerző. Bp. Mécs László Összes versei. Bp. a Katonai Szemléből. Athenaeum. 1934. Bp.: Az új Magyar Birodalom követelményei. Bp. 1940. Madách. 1932. e. Held. 1940. Méhely Lajos A magyar kisebbségi iskola. Meskó Zoltán: Magyar évkönyv. 1932. Mesterházy Ambrus: Rabok vagyunk mostanáig. Bp. k. 1935. 1929. Méhely Lajos Az én antiszemitizmusom. Vörösmarty. n. 1941. Meskó Zoltán: A magyarság hivatása. Meskó Zoltán. Athenaeum. Megyery Ella: Az első világháború. 1934. 1935. Bp. Meskó Géza: A totális háború gazdasági problémái. Miskolc. Bp. Meskó Zoltán Magyar csillagmozgalom. Held. Meskó Géza: A Harmadik Birodalom (Németország) olajstratégiai helyzete. Méhely Lajos Az örök idegenek. old. Méhely Lajos A németek Magyarországon. A. Held.Megyery Ella Ejtőernyős világháború. Székesfehérvár. ifj. verse miatt. Mezgár Lajos: Zsidókérdés. ("Egy finn leányka képe" c. Held. Méhely Lajos A numerus clausus mérlege. 1937. Bp. 1940. Bp. A "Cél". A. Méhely Lajos A magyar fajvédelem pragmatikája. Klny. Stádium. 1937 és 1940. 1925. 1928. Bp. Klny. Menekültek könyve. Mesterházy Ambrus Új mózesek és az a bizonyos vöröstenger. 1938. Meskó Géza: A Harmadik Birodalom olajstratégiai helyzete. Méhely Lajos A magyar élettudomány problémái. 1921. 1930. Bp. Méhely Lajos A zsidójavaslat szépséghibái.

Held. 1940. Méhes Gyula dr. A magyar öncélúságról. Held. Held. Méhely Lajos dr. Bp. Bp. 1940. Lelkiségünk eredete. Az okszerű népesedéspolitika élettudományi alapja. Méhely Lajos: István és János uraknak. Bp. 1943. Bp. Held. Bp. Held. Méliusz Imre Kárpáti harangszó. Bp. Bp. 1936. Méhely Lajos dr. Bp. 1933. F. Held. Méhely Lajos Pollák Illés "honfoglaló" zsidai. Mérnök. 1942. 1929. Bp. Méhely Lajos Valaki hazudik. Bp. 1931. A test és a lélek egysége. Stádium. Magyarország sírásói. Méhely Lajos dr. Méhely Lajos dr. Bp. Held. Held. Bp. Méhely Lajos dr. Fajvédelem és fajnemesítés. Bp. Held. Held. 1939. Méliusz Imre: Indulnak a leventék. Bp. 1939. 33 . Méhely Lajos dr. Bethánia. 1931. Bp. Nemz. Párt. Magyar írók . A magyar faj önvédelmi harca. Méhely Lajos Termeszállam. Méhely Lajos dr. Bp. Bp. Stád. Méhely Lajos dr. Vér és faj. Fajiság vagy sorsközösség. Méhely Lajos dr.1939.. Bp. Méhely Lajos dr. 1940. Magy. 1936. Held. Bp. Bp. A. Held. Held. 1927. Mérey László: Katonanemzet vagyunk. Bp. k. Held. Held. kiadó: Bodis Gábor dr. Méhely Lajos dr. Szoc.. 1933. Dékáni megnyitó beszéd. Méhely Lajos dr. A noszvaji magyarság antropológiája. A magyar fajvédelem irányelvei.: Magyarok és svábok. Méhely Lajos dr. 1938. Held. Bp. Gömbös Gyula emlékezete. Az öröklés hatalma. Bp. Held. A zsidó siker titka. 1939. A turáni lovas. Méhely Lajos Sugár Mór. 1935. Méhely Lajos: A faj lelke. 1935. Held. Bp. Bp. Méhely Lajos dr. A fajtagadók hóbortja. Held. 1939. 1927. Held. Méhely Lajos Vér és faj. nemzet. A mi legsürgősebb teendőnk. Held. Méhely Lajos dr. Held. Bp. 1939. Méhely Lajos Vér. 1939. Held. Held. Bp. Held. Méhely Lajos Suum cuique. II. Mészáros Ádám: Új magyar birodalom. Bp.: A mi Vágunk. 1938. Held. A zsidó felekezetről. 1926. A magyarság sorsdöntő órái. Méhely Lajos Minden kultúra faji kultúra. Méhely Lajos dr. Bp. Bp. Méhely Lajos dr. Bp. 1939. Bp. 1937. 1925. Bp. Méhely Lajos dr. Méhely Lajos dr. Bp. Bp. faj. Held. 1937. Tudomány és dilettantizmus. Held. Bp. Bp. Held. Bp. Méhely Lajos dr. Méliusz Imre: Indulnak a leventék. 1937. Előadás. 1929. 1930. 1936. 1938. Méhely Lajos dr. Bp. Held. Held. Bp. Méhely Lajos Mi tette Hitlert antiszemitává. 1939. Méhely Lajos Legbölcsebb fajvédelem. 1940. Néhány szó a magyar fajvédelemről. Nemzeti birtokpolitika. Stádium. Held. 1937. Held. 1940. Held. A természetes fejlődés törvénye. Méhely Lajos Quo vadis domine? Bp. 1937. 1930. Méhely Lajos dr. Méhely Lajos dr. 1929. Held. Held. Méhely Lajos dr. Bp. Held.Méhely Lajos Ignotus fallit és a két malomkő Bp. Méhely Lajos Zireg-zörög. 1933. 1935. 1940. Méhely Lajos dr. Méhely Lajos dr. Bp. Farizeusok. 1932. Held. Vallomások. Bp. 1933. Held. Ábránd és valóság. Méhely Lajos dr. Méhely Lajos dr. Méhely Lajos dr. 1939.zsidó írók.emberállam. Stádium. 1933. Karácsonyi üzenet. Held. A fajfenntartás élettudományi kellékei. Bp. Méhely Lajos Levelek és reflexiók. Bp. A faji gondolat térhódítása a tudományban. 1938. Bp. Held. 1926. Held. Állítsunk fel magyar fajbiológiai intézetet. Bp. Bp.A faj lelke. A házasság előtti orvosi vizsgálatról.. Méhely Lajos dr. Bp. 1939. 1940. Held. Korda. Méhely-Keltz: Fajunk védelméről. Méhely Lajos dr.

Dunántúl. (Délmagyarország ajándékkönyve. Stádium. Miklóssy István: A szabadkőművesség önleleplezése. Bp. Szeged. Miskolczy Ágoston A főtárgyalás elnöke. Bp. 1932. Mizse János: Mit ad a diktatúra a parasztságnak. Mészöly Jenő: Zúg a Jenissei. II. 1929. Mikós Imre: A magyar vasutasság oknyomozó története. Mészáros Vilmos dr. népi Magyarország. 1942. Bp. évi szept-okt. Franklin Társulat. Mihelics.: Nemzeti önismeret és testnevelés. Eggen. 1938.Mészáros István dr. H. Pécs. Zalaegersz. 1938. Migend Dezső: Magyar honvéd a "Szovjetparadicsomban". Szöv. Miskolczy Ágoston: Politikai szabadság és büntetőjog. 1944. számából. 1927. 1937 Milotay István Új világ felé. 1936. Bp. 1932 és 1935. ha. Bp. Molnár Dezső. Bp. évi decemberi számából. Bp. 1920. A szerző. Stádium. Bp. a M. A szerző. A szerző. Klny. Bp. Bp. Mihályfi Ákos dr. Mihelics Vid: Az új szociális állam. Bp. 1936. Mészöly Jenő: Szibéria nagy temető. (1915-1920. Bp. Mindent a hazáért! Turáni vadászok évkönyve 1941-42-43-44. 2 köt. Mihelics Vid: Az új Portugália. marcsamagyari A zsidóság belszervezete a Talmud tükrében. kortörténeti jegyzetek 1914-1924. Stádium.. Mikecz Ödön előadása: Az alkotmányreform. Migray József: Mit akar a magyar nemzeti szocializmus? Bp. 1940.k. Bp. Bp. 1933-1940. Mihály László: Presente! 1920-40. Mihályfi József: A veszprémi túszság története. Mindszenty-Pehm József: Az édesanya. Bp. 1944. Vid: A szociális kérdés és a szocializmus.: Hitleri árjatörvények teljes szövege és magyarázata. cikkek. Antiqua. Molnár Ákos dr.. '42.. Migray József A marxizmus csődje és a kivezető út. ifj. Tasnádi Nagy András stb. Győri Hírlap nyomdája. Mit kell tudni a kereskedőnek a zsidótörvényről. a Jogállam 1934. 1919. Bp. Bp. Bp. Bp.: Szemben a forradalom arcvonalával. Miskolczi Gyula: A győzelmes fasizmus. Bp. Bp. Mi utunk a magyar társadalom újjáépítése. Mit tett a keresztény Városháza Budapesten 10 év alatt. Mindent vissza. Mihály László: Presente! Olaszok a magyar igazságért.: Kohér Ferenc. 1941. Bp. Európai kiadóvállalat. M. Mithchell Lebbens: Ninocska. Bp. oldalán beavatkozni a háborúba? 1942. Magy Nemz.Bp.: Hat év toloncúton Szibérián végig. 1912. Milotay István Népi válság. 1940. Sz. Miklóssy István: Nemzetnevelés. Bp. Bp. 1939. Monor. Klny. 1941.. Eggenberger. Pestvidéki Ny. 1942.. Bp. Popper E. Hunyadi.1942.n.. 1939. Ath. Milotay István: A függetlenség árnyékában. k. Mit kell tudni a Baross szövetségről? (Új levonat) Bp. Milotay István Tíz esztendő.br. felszólása. 1942. Kaas Albert. Mindszenti Bertalan: Szeresd a magyar katonát. Bp. 1939. 1932. Bp. Bp.ny. Misángyi Ottó dr. Olaszok a magyar igazságért.: Mindent a hazáért. Szent István Társ. Mit akar a szovjet? Miért küzd a magyar? Nyomda és kiadó nélkül. Stádium. 1935. 1938. Mészáros Lajos. Miért harcolunk a jelen háborúban? Bp. Miért kell a zsidók hatalmát letörni? Írta egy ébredő magyar. Bp. Mi a nemzeti munkaközpont.? F. rt. Miskolczy Ágoston A modern államvédelem. 34 . N. 1935. Szemle 1932. 1930. Szabó D.: Kik a hősök? Ők a hősök! Monor. 1939. 1930. 1941.: Léleknevelés a nagy világégés után.1939. A szerző. 1919. Molnár Dezső. Miért kellett Hollandiának a Szöv. Szibériai regény. 1920.. kötet. Miskolczy Ágost dr. Miért kellett Hollandiának a szövetségesek oldalán beavatkozni a háborúba? 1942. Korunk Sz.) Délmagyarország hírlap és nyomda váll. Bp. 1931. Bp. Mihelics Vid: Az olasz munkaalkotmány. 1886. Mi lenne. A. Hajnal..) Győr. Bp. marcsamagyari: Nemzetnevelés. Bp.. Ny. Szent István. Bp. Mi tett engem antiszemitává. Egyetemi.

Benito Négy beszéd. Nagy Ádám: Kun Béla Szibériában. N. Morgan. Bp. Murgács Kálmán Szívem szava. 1937. Mussolini. Stephaneum. 1919. Bertók. 1943. Bp. (Nyilas p. Bp. A Duce 1942. Feldmann F. 1935. é. 1941. 1928. Ir. Munka és a munkarendszer. 1925. Bp. század. Mussolini. Centrum. Murgács Kálmán: Születésnap. Nagy Béla ifj. Előszó: Bethlen István gr. 1935. 1942. 35 . Müller Lajos: Lehet-e keresztény ember szociáldemokrata? Bp. Mühlfeith János: Héjjas-Prónay-Zadravetz emlékalbum. Moravecz Manó: Elárultak bennünket. Tokay István. Mussolini. 1925. Mussolini. Moss. Élet. 1942. Móra László: XX. Bp. Firenze. 1939. 1921. Benito A korporációs államról.: Zichy R. Bp. Firenze. Bp. A nemzetek szövetsége mint a zsidó világuralom egyik eszköze. Bp. Nyilaskeresztes Párt. Morin: A tisztelt szovjet. szervezetvezetők részére). Benito Válogatott beszédei. Stádium. 1942. 1936. 1943. K. (Bencs Z. Vitézi Rend. Vittorio: Légiháború Abesszíniában. 1942. Bp. Bp. Bp.ny. Vallecchi. Bp. Bp.: Európa önellátása. Centrum. Vallecchi. 1940. dr. V. Benito: Arnaldo Mussolini élete. Benito Brúnóval beszélgetek. Hans: Miért áll a német munkás Hitler Adolf mellett? Berlin. Molnár Jenő: A 133 napos bolsevista rémuralom. Szén mint fegyver. 1938. Mussolini. Stádium. 1939. ny. Muckermann Frigyes: A földművesek sorsa Szovjetoroszországban. 1928. Muravsky. Benito gondolatai. Mussolini. Versek. técsoi: Kárpátalja hősei. oszt. Kispest. Bp. Bp. George: A convoy. orsz. Bp. Mósa József: Hajh. Egy hadifogoly feljegyzései a diktátorról. 1940. Bp. Muthesius. 1940. Molnár Ferenc: Partizánfront. Bp. Munka a győzelem kulcsa. Bp. Müller-Brandenburg: A német munkaszolgálat teljesítményei. Ford. Szerző. Bp. Bp. Molnár János: Trianon okai és következményei. 1934. Held. A. Bp. 1937. Bp. 1939. 1939. Bp. Mussolini.n. Gyöngyösi. 1935. 1941. 1919. Bp. Benito Győzelemig.) Stádium. 1943. Ford. Stádium. Benito A fasizmus doktrínája. Benito A fasizmus alapelvei. Móricz Béla.) Bp. Munka alkotmánya Olaszországban. Jog és szabadkőművesség. A. Mussolini. Nagy Elek dr. Morvay Gyula: Falu a havasok alatt. Bp. Az európai munkapotenciál. Munka és munkarendszer. Bp. Budapesti Hírlap. 1921. 3-án tartott beszéde. Gemeinschaft. Bp. Bp. Geoffrey: Édes paprika. Nagy Elek dr. C. Gárdos. Mussolini. Mozgalmi tudósító (nyilas p. Debrecen. Molnár-Berkó: Kié a népességi és nyersanyagfölény? Bp. Bp. Molnár Félix: Rabságom története. Elegius. Muthesius. Franklin. Munkács üzen. 1944. Kókay Mussolini. Róma. Bp. Benito: A korporatív államról. Apostol. dec. Szerző. Működési Tervezet a Vitézi Rend Zrínyi Csoportja számára. Ifjúsági színjáték egy felvonásban. V.Molnár Ferenc: A Dohány-utca és Körút sarok. Képek a partizánháborúból. Bp. Molnár Géza: A magyar faj uralmának biztosítása saját hazájában. 1940. Benito Az új Olaszország ipari munkásaihoz. Munkaállam üzemalkotmánya és munkavédelme. 1938. S. K. Athenaeum. 1925.: A zsidótörvény egyes kérdéseinek bírói gyakorlata. 1943.: Barabás Emil. Bp. Mussolini. Arany J. Erich: Villámháború Nyugaton. M. Mónos Ferenc: Boszorkányszállás. 1927. Moravec Manó: Elárultak bennünket. Stádium. Bp. Munter. Ford. Kultúra.Erdélyország.-né. üzemszerv. Centrum. Üzlet kiad. Sajtóvállalat rt. Bp. 1942. Murgács Kálmán: Öt vidám monológ elemi iskolások számára. 1919. Laboremus. Monostori Béla: Front mögött. Mussolini. Brosura. Franklin. n.: Vitalis B. Kraft durch Freude ismertetéséből.

Bp. így vagy úgy. Kiáltvány. Bp. 1942. Nemzeti kereskedelmünk és iparunk. Magy. a szabadkőművesség és a sajtó. 1929. Natkó Gy. 1943. Bp. 1933. Nádasdy Béla: Az igazságos békéért. Nagy Iván dr. 1940. 1942. Stád. Held. 1943. Nagy Iván: Nagy-Finnország. Prága Moszkva kezében. Athenaeum. Nagy József: Prohászka szocializmusa. Nagy Sándor: Álmodás (versek).. Soli deo Gloria kiad. 1935. Magy. 1937. Nemzetiség szervezése. 1941. Nagy Károly: A kapuvári ellenforradalom. Nagy Iván-Mindszenti Béla: Felszabadulás naptára. Nemzeti Szoc. Szerző. I-III. Nagy József Trianoni rabszolgák. Iroda. Élet rt. körlevél. Wien. I-II. A szociális Olaszország. Nagyobb ország. Nyilaskeresztes Füzetek. Szerk. 4. Nagy Iván vit. márc. Nemzetiszocialista Káté. Párt.: Mester Kálmán.: Papp Sándor. Kakas. Nagy Zoltán v. Turáni T. A Bolseviki elleni Liga. Zsidókérdés. Nagy Károly Újjászülető magyarság. Bp. Nagymegyeri Nagy: Magyarság fegyverben. Nagy József Véreink a tengerentúlról. Nemzethuség Pártjának Szervezeti szabályai és ügyrendje. sz. 1941. kapcsolatai a 2600 éves Japánnal. 1936. Held. Előszót írta Fiala Ferenc. 1939. Nemz. Nemzetnevelés. Nagy Iván vit. A böszörményi mozgalom lényege. Bp. Bp. Prokker A. 1941. Bp. Bp. Bp. Nemzeti kereskedelmünk és iparunk. 1941. Szerk. Debrecen. sz. Nagy István Mo. Bp. Viktória. Szent Imre. Bp.: Mi lesz az angol gyarmatokkal? Bp. 1943. 1925. Nagy per. Bp.: A szociális Olaszország. Nemzetiség szervezése "Német ifjúság".: Új magyar művészet. Bp. Borbíró Hugó.és tojásexportunk zsidó kartell kezében. Budai-Bernw. U. Nagymihály Sándor: Horthy Miklós és a szegedi ellenforradalom. szoc. Bp. F. Talpra magyar! Bp. Nemzeti Fasiszta Párt. Athenaeum. Nemzeti tömörülés pártja. Magyar Élet Pártja értesítője. a szegedi Kapisztrán. Heli.: A demokrácia. M. Bp. Magyar. Athenaeum. 1943. Nemzeti Egység Pártja. Nagy I. Nemzeti szocializmus. o. A.: Nagy-Kelet-Ázsia. a. Bp. sasvári: Kun Béláék rémuralmának története hiteles okmányok alapján. Centrum.évre Nemzeti Munkaközpont célja. Bp. 1944. 1944. Nádor Béla: Propagandaháború. Bp.Nagy Elek dr. A. Valecchi. Külügy Sz. Nemzeti Munkaközpont Vendégforgalmi Évkönyve 1941-42. Nemzetiszocialista Magyar Munkáspárt. Naptár 1941. Sajtótud. dr. Nagy Mihály Sándor: Zadravecz püspök. 1936. Szer. Vitézi Rend. az ezer tó országa. Helicon. A. Kispest. Renaissance. Bp.) Bp. 1942. Hankiss János előszavával. Sár. 1943. 1935. Bp. Athenaeum. 1935. 1938. Bp. Stádium. T. Bp. Pécs. Európa-Athenaeum.) Bp. Nagy Károly Gazdasági közig. k. tervezete. a német nemz. A. Athenaeum. alapszab. Bp. 1935-39. IV. (27. 1940. Rák. N.: A külföldi magyar sajtó. 1942. Gross und Klein. Balás Károly társadalmi politikájának ismertetése. Hird. Nagy István: Fasiszta világnézet. 1940.: Az alsólendvai forradalom. Bp. 1942. (2. Nagy Ernő: A Duce ifjúsága.-i németek ifjúsági szerv. Naptár 1943. 1936. Nagy Károly: Magyarság fegyverben. M. Nemzeti szocialisták könyve. 1940. Nagy Iván vit. 1935. Zsidókérdés. Magyar Élet Pártja. Zalaegerszeg. Kultúrszolgálat. Sopron. 1937. k. Centrum. 34.boldogabb magyar! 1935-39. Nagy Károly dr. Nádas Zoltán: Iránytű a katolikus sajtóapostolok számára. Bp. 1932. Bp. Nagymihály Sándor: Szegedtől Kolozsvárig. Nagy István: Baromfi. 1940. 1944. A m. rendszerében. Bp. Bp. Nemzeti Egység országos szervezete. 1926. 1919. 1933. munkája. Bp. Zalaegerszeg. Firenze. 36 . Nemzet akaratának pártja. Zárszót írta Bagossy Zoltán. Bp. Nagy István Suomi. A. Szervezeti szabályok. Held János kiad. Nagy Olivér. Nagy József: Bombázók Rosztov felett. K.

r. Nyáry Iván: Bolgár hősök. T. Nemzetőr: A revízió igazi útja. A. 1944. A U.vis. Nyékhegyi István Társadalom és a zsidóság. r. Nyilas és nem-nyilas magyarokhoz. Bp.vis.szoc. Bp. 1939. 1941. Nép nép után. 1940. Bp. Nyilas roham. kir. Held. v.-hoz int. a. A.Nemzetiszocialista káté. évi máj. Női Honvédelmi Munkaszolgálat. 1941. Nyakszirtlövés. 1941.'39. Bartos D. L.. Kassa. Német birodalmi kormánynak a dán és norvég kormányhoz intézett emlékirata. Nyilaskeresztes Párt Mozgalmi tudósító szerv. r. A U. Bp. Finn füzetek. füzet. Bp. Szerk. Nemz. Magy. Nagy L. (Turán Füzetek I. Társadalmi K.vis. Bp. rész. Kir. Irányelvek a magyar csapatok szovjetoroszországi magatartására.: Hol vagy magyar Hitler? Bp. Nyilaskeresztes Párt Pártközlemények szerv. Faragó E. Német birodalmi kormánynak 1940. Bp. I. Röpirat. Das schaffende Ungarn. O. Bp. 1939-41. P. Kellner. 1932. 1944. A. Iroda. Országvédelem. Lehel. dr. 1938. 1944. r.A. Norvég hadjárat.vis. 1938. emlékirata. Németh B. 1940. n. Nemzetiszocialista magyar munkaállam alapelvei.vez. Bp. Bp. Szerk. Bp. Centrum. Bp. Hősköltemény. Könyv. Bp. Hollósi. Nevelős Ágoston: Az utolsó húsz éve története. Bp. örök katonák. 1943.. (Képek az angol hajóhad elsüllyesztéséről.vez. 1940. Hung. és tiszt. 1944. Németh Lajos vit. Magasházy L. Nemzetvédelem. Nyáry László: Kegyelmes urak között a gyűjtőfogházban. Kincsesy E. (A katyni halálerdő. röpirat. sor. V. 1939. 1943. Bp. Bp. Bp. Nincs kibúvó! Berlin. Stádium.1943.Országvédelem. Nemzetiszocialista káté. Bp. 4. Nyári Pál: Isten fegyverei. 1940. Nemzetiszocialista magyar munkaállam alapelvei. Nyilas évkönyv. Centrum. 1939. Bolsevista népgyilkosságok.-v. Nyilas könyv 1940-41. Ifj. Némethy Béla dr. Nyilaskeresztes Párt Szervezeti szabályzat.. 1936. Neptun. Kováts T. Fiala Ferenc előszav. Nemzetség szervezése.vez. Sz. Bp. Held. és tiszt. 2. képekkel fűzve. Bp. Nógrádi vitézek naptára 1944.vis.-Kofalusi I.) Bp. Centrum. Nemzetiszocialista magyar párt. Német haderő főparancsnokság hivatalos kiadása nyomán. Nemzetvédelmi előadások I. 24 lap. Nyilas Kalendárium. Nyilask. Mozg.Stád. 1938.. M. 1940. Nyékhegyi István: A Trianont előkészítő hazaárulások leleplezése Nyilas Áfium-Vörös maszlag. a. 1940. Nyilaskeresztes Párt Tájékoztató közlemények.: Az értelmiségi munkanélküliség rendezésére vonatkozó jogszabályok gyujt. 1943. Nyilasker. Nyilaskeresztes Párt Mozgalmi hírek. Bp. a. Nyilaskeresztes Párt célkitűzései. Pécs. kiadás. Rákóczi ny. vezérkar főnöke. Nógrádi V. Nyilaskeresztes Párt Mozgalmi közlemények szerv. 1942. 1940. és tiszt. Bp. a. Nemzetiszocialista munkaállam üzemalkotmánya és munkásvédelme. Luigi: A Palazzo Veneziától a Gran Sassóig. Bp.: v.1940. és tiszt.) Nyilas és nemnyilas magyarokhoz! Túrmezei. szerv. 1942. rt. Bp. dr.. dr. Reé. dr. II. honv. Német győzelmek titka. Szucs. Párt or. 1938. Csernai.vez. 1941. Írta: dr. 37 . Nyilaskeresztes Párt Mozgalmi Tájékoztató szerv.és L. Bp. Összetartás. Bp. Bp. Nemzetiszocialista magyar munkaállam alapelvei. Írta U.: Fiala Ferenc. Centrum. Bp. Bp. Bp. Nyilaskeresztes Párt országépítő programmja. Balassagyarmat. Nyilas kiadó. Bp. Nemzetnevelés.: Japán katonai helyzete 1942 végén. Stádium. Szerk. Nervetto. r. Pécsi E. Egyetemi nyomda.: Rajkay L. Pécs 1943. 1939.) Bp. Turul. é. Előszó: Fiala Ferenc. és gyakorlati kézikönyve. 1940. 9-én a belga királyi és a németalföldi királyi korm. Nemzetvédelem. magy. R. Tízparancsolat Oroszországban. Centrum. Hird. Stádium. Bp. 1938.. 1939. Turán f. 1940.vez és tiszt. Németh István: Kötelességek. Rácz Kálmán k. Bp. 1944. Nemzetvéd. 1943. sz. Bp. Nyilas és nemnyilas magyarokhoz! Túrmezei U. 1940.

Oláh György: Jajkiáltás a Ruténföldről. Tolnai. Oláh György Lázadás a Tiszánál. Oláh Ernő: A hősies idealizmus útján. 1935. '40. 1940. Fórum. Nyílt parancs: Nyilaskeresztes P. Andrássy-út 60. Országos Közm. Olay Ferenc A magyar kultúra válságai. Olay Ferenc: Háborús felelősségünk. A népszövetséghez benyújtott olasz memorandum kivonata. Olasz légi haderő. 1944. Olasz hadsereg. Baltha. Nyilaskeresztes Párt. Bp. Klny. 1933. Athenaeum. székelyhidi: Hadigépek ezrei Anglia ellen. 1926. 1941. 17-én tartott közgyűlésén. W. Nyiry Gyula: Hogyan készítette elő a Károlyi-kormány a proletárdiktatúrát. Tolnai. Nyiri László: Hatszázmillió ember harca. E. 1940. 1931. Alfredo: Az eszmék forradalma. székhelyi: Történelmi igazságszolgáltatás. Orsós Ferenc 1942. 1942. Orosz M. 1939. Nyisztor Zoltán Magyar Góg. Fórum. Nyilaskeresztes Párt: Magyar Tisztek. beszéde. Hornyánszky. Mezőberény. Bp.. Mozgalmi értesítő. Bp. Nov.: A szervezés és annak jelentősége a nemz. államban. Oriani. 1940.Szöv. Oriani. fajvédelmi kieg. Oláh György Egy kilépő naplója. Stádium. 1940. Bp.1942. 1930. Stádium. Bp. Orsós Ferenc Elnöki székfoglaló a MONE 1936. Bp. Jog. évi dec. 1933. Nyiry Gyula Az októberi forradalom demokráciája. 1940. Bp. sz. Nyilaskeresztes irányelvek. székelyhidi Történelmi igazságszolgáltatás 1938-41. Bp. 1941. Nyiry László. Az ellenforradalom regénye. Bp. Nyiry László. Orsós Ferenc Európa biológiai veszélyeztetettségének leküzdése. Stádium. Csia S. M. szoc. 1931. 1919. Singer és Wolfner. Orsós Ferenc 1941. Oláh György Őrvezetőből diktátor. Nyiry László. Tolnai. Olasz-abesszin konfliktus. 1929. Greve. Olay Ferenc Mit tanítanak a románok! Bp. 1942. 38 . Alfréd: Az eszmék forradalma. Bp. 22-én tartott emlékünnepén. Orsós Ferenc 1943. Okolicsányi László dr. Bp. 1944. 1926. 1941. Bp.. Bp. Oláh Ernő M. Bp. 1935. Róma. T. Orsós Ferenc A Mone elnökének beszéde a debr. Bp. Orosz v. Nyiry László. Nyíri László. Bp. Orsós Ferenc Előzetes beszámoló legutóbbi németországi utamról. Bp. Légrády. Nyilaskeresztes K. Bp. Bp. Bp. 1. Athenaeum. Bp. Az. Orsós Ferenc: A Mone elnökségének berlini látogatása. Stephaneum. 1941. székelyhidi Partizánháború. Objectivicus: Nincs többé antiszemitizmus. 1940. 1944. 1920. A Magy. Hollósy J. Bp. Bp. székelyhidi Világháború 1940-ben. Bp. Olay Ferenc: A magyar művelődés kálváriája. 1932. Hans: Tizenkét év harca. N. Rákosp. Nyilaskeresztes Párt: Honvédek. Tanács. Bp. Stádium. 1940. Bp. 1938. Olivecrona: Anglia vagy Németország. Orsós Ferenc A házassági törv. Hornyánszky. Nyilaskeresztes program. Orbán Ferenc: Kik teremtették meg a húsz év előtti forradalmat. Bp. évi nov. 1941. nemes ditrói: A magyar légierők teljesítményei a Kárpátoktól a Dnyeperig. Bp. Okmánygyűjtemény a német-lengyel viszály utolsó fázisához. Stádium. Az. Nyisztor Zoltán: Bangha Béla élete és művészete. Szoc. 1941. 1942. Bp.N. Párt törekvéseinek erkölcsi alapjai. Bp. Budai-Bernwallner. Bp. Előszó: Mussolini. 1939. Stádium. a felsőház előtt. M. Bp.Nyilaskeresztes Párt propagandaosztálya.-i Csaba B. 1944. 1941. 1941. Nemz. 1941. Előszó: Mussolini. Irod.: A magyar belpolitika jövője. Szöv. Bp. Az. Korda. Orbók Attila: Ki árulta el a hazát? Bp. Mezőb. Centrum. M. Bp. Berlin. Oláh György Görögtűz. Bp. 1935. A szerző. Világirodalom. Oppoltzer Béla: A kapitalizmus termelési rendszerének állítólagos válsága és a kommunizmus. 1928. k. '38. B. Oberlindober.

Palatinus József: Szabadkőművesek Magyarországon. Ossendowski. 1943. Ortutay Tivadar: Cseh világ a Kárpátokban. Ungvár. A szerző. 1937. Bp. Szöv. Keszthely. kiad. Pietro A gyermekvédelem Olaszországban. Bp. Az. tanévről szóló értesítője. 1925. Az iglói géppuskások regénye. Bp. 1942. Ossendowski. Bp. Magy. Bp. Pados Pál: A fehér halál országa. Ferdinánd A sötét Kelet árnyéka. Jövo.: Benes. Bp. Vörös vihar. Orsós Ferenc: Finnországi benyomások. Panait. Szegedi Újn. 1941. Actio Cath. 1931. F. Ötéves terv. Öt világrész harca.N. Papini. Bp. Bp. Ferdinánd U. Szeged. 1939. 1936. 1942. Padányi-Tarjék: Egyetemes és magyar történet. Bp. Bp. Papp Zoltán. Bp. Stephaneum. Ottlik László A politikai rendszerek története. Szerző kiad. Bp. 1938. Bp. 1931. A szerző. Papini. emberek és állatok. Bp. Ösz Béla dr.és Lapkiadó rt. 1943. Révai. 1941. Bp. Bp. Pesi H. Papp István: Finnország. 1942. Pap László: Mussolini élete. Bp. Pap József: A fasizmus vezéreszméi. Bp. Ossendowski. Panait. M. Istrati: Helytelen utakon. Bp. Jogállam. Könyv. Padányi Gyula Jenő Nincs megállás. A Szovjet 1930-ban. Váci fegyint. Papp Gyula: Miénk a híd. Östör András: A német munkásság szervezetei. E. 1930. 1939.és L. XXXI. Révai. Franklin. 1942. 1939. Padányi Gyula Jenő: Jégtörő. Bp. 1942. és Közi-Horváth J. Bp. Szemle T. Bp. 1923. Róma. Auróra. 1940. Athenaeum. A Pesti Hírlap évkönyve 1943. Ablak. Helikon. 1919. Paál Jób: A száznapos szegedi kormány. Pajzs Elemér: Salazár. 1925. Bp. Padányi Gyula Jenő Szárazvám. Ottlik László: A marxizmus társadalomelmélete. 1944. XXX. Pados Pál: Szovjetoroszország felett. Bp. Mérnökök nyomdája. Osdy Márton: Beszélgetés Katynról. Palatinus József A szabadkőművesség bűnei. Papp István: A finn példa. Giovanni: A mi háborúnk. 1944. beszédei miatt. Palatinus József: A szabadkőművesség bűnei. Franklin. Az. 1943. Bp. Giovanni: Gog. Országos Katolikus Nagygyűlés. Actio Cath. 1944.1921. Globus. Egyet. Panajoth Gyula: A bolsevikiek országa. Padányi V. 1944. II. Múzsa könyvkiadó v. Ottlik László: A politikai rendszerek. Bp. 1938. Franklin.Orsós Ferenc: A magyarság jövő feladatai. a. Az orosz Szovjet gazdasági offenzívája Európa ellen. Stádium. Örmény Zoltán v. Géniusz. Bp. 1940. Padányi Gyula Jenő Őrségváltás. 1943. 1934. Országos Katolikus Nagygyűlés. Ferdinánd: Istenek.) Országos Magy. Stephaneum. Nem. Bp. Bp. ázsiai emberek. Stádium. Istrati Más fény felé. Centrum. Géniusz. Ferdinánd Ázsiai titok.L. 1941. 1939. Ossendowsky: Lenin. Bp.: Összeomlás 1918-19. 1940. Bp. Pietro: A mai Olaszország. Bp. 1942.: Egy nép újjászületése 1918-41. Szeged. Bp. 1940. Johannes: A Führer birodalma. Bp. 1938. Palotay Dénes: Omszki túszok. Fórum. Bp. Magyar-Olasz Szemle. Népművelők T. 1942. Bp. Bp. 1944. 1941. 1921.Klny. Őrsi. Bp. Őrsi.: Felderítő osztag előre! Veszprém. Ottlik László: Bevezetés a politikába. Színművészeti Akadémia 1941/42. Giovanni Az én Itáliám. (Tóth L. Papp Jenő: Krónikák könyve. Bp. Stephaneum. 1942. Egyházmegyei. 39 . Pados Pál Csillagok a Don felett. Egyet. Franklin. 1939. Bp. Budai-Bernwallner.K. 1932. 1933. Öhquist. Könyv. Padányi V. Ford. 1926. 1942. Fran. Bp. Papini. Országos Sajtótanács ügyrendje. Vigilia. Bp. Bp. Magyar Szemle Társ. 1922. Bp. 1935. 1941. Rt. 1942. Magy. Ossendowski.: Kolosváry-Borcsa M.

Apostol. 1944. számos ered. 40 . jövő kiszámítása. Pázmány Ödön dr. 1937. Perneczky Béla: Koreszméink. Szerk. 1943. 1940.és mérnöktisztv. Pilisi József: A zsidó. tc. o. Ladányi. 1942. Picht. Hans: A német birod. 1942. Patkó Olivér. Kókai. Pflug. 1918-43. Enciklopédia Rt. Werner Katona ember. kir. Pater István: A mi Kapisztránunk a forradalmi években. Pazár Zoltán dr.: Wiesel Károly. Nyilaskeresztes Párt. Párt és állam. Bp. Picht. Pesthy Jenő: A bolsevizmus rémnapjaiból. Élet. Bp. Pesti Újság évkönyve 1943. kir.1943. Bp. 1941-43. párt politikája. Péchy Henrik dr. Kispest. Stádium. Szerző. 1943. Petz Lajos Felpéczi dr. Bp. Bp. kechkeméthi: A Szarmát Alföld történelme és néprajza. A szerző. 1925. Bp.: A zsidók közéleti és gazdasági térfoglalásának korlátozásáról szóló 1939: IV. Pilch Jenő: Horthy Miklós. Picht.-Lukász Alfonz dr.v. 1935. Bp. Payr Hugó: József királyi herceg. Pesti Hírlap Rt. nagy korok fordulása küszöbén. Ford.1943.: A m. 1942. Szeged. Szenc. Szovjet-Oroszország feldarabolása.Paradicsom vagy pokol? Megrázó képek a szovjetből. A szer. Győr. Perényi Zsigmond bárónak.szoc. Pikáli József: Ének a villámháborúból. Bánsági ny. Ford. Stádium. Példázat a zsidó erkölcsről.: Szociális igazságot! Szombathely. Stádium Rt. Hódm. fényképpel. 1941. I. Pákozdy Ferenc: Förgetegben. Fischhof. Bp. Bp. nemz. 1939.1938. Bp. Nagyvárad. 1937. politikai és gazd. 1942. 1938. Bp. 1943.: A kormány kivételes hatalma. 1940. Peleskey Ferenc: A nemzeti egység trilógiája. 1935. Athenaeum. Páthy Kálmán: Érik a győzelem. Ford. Athenaeum.Pehm József: Az édesanya. 1920. XI. Giorgio: Mussolini. Franklin. Pánkov-Kaprovszky-Orlovszky: Magyarország-Bulgária. Pavelics. Pekár Gyula: Danton. Nyárádi. Medika. Sarkad. 1940. Beke. Patek: Üzen egy nemzedék. 1930. Pálffy Cézárok. Pesti Hírlap évkönyve 1943. 1941.: Widmar A. kiadása. 1943. 1928. 1912. Egyetemi. Bp. Péchy Henrik dr. Bp. 1920. Bp. 1944. Tarczay Gizella. Penn-Penkov-Kiprovszky és Orlovszky D. Pesti Daloskönyv. A m. Werner: A német nagyvezérkar jelenti. Pálffy: A magyar nemzet őstörténete és a zsidóság. Bp. Pesti Újság kalendáriuma 1941-42-43.: Győr város zenei élete. Pálffy László gr. egyesületének története. Pálos Károly dr. elnökének Bp-en. Pázmány Ödön dr. 26-án a szövetség közgyűlésén tartott beszéde. Bp. Nemzeti Szöv. Bp. e. Pataky Géza: Ég és föld között. Bp. 1942. szoc. 1921. Bp. Bp. nemz. programmja. Pártközlemények. Pálfy Fidél: Pillanatfelvételek. 1943. Bp. A szer. Budai-Bernwallner.: Magyarország-Bulgária. 1943. Centrum.. Zrínyi ny. Stádium. Bp. Horny. Bp. Hubay K. pápák és Mussolini Rómája. Bp. kötet. 1940. Werner Az illúziók vége. Péthy Kálmán: Érik a győzelem. Pethes László dr. 1934.: Fiala F. A nyugati hadjárat. tört. Bp. Szerző kiad.hely. Centrum. Alessandro: Toscanai felhők. Pini. Ante: A forradalom leánya. Pethő Sándor: Világostól Trianonig.-Lukász Alfonz dr. 1918-43. Bp. Bp. Pázmány Ödön és Lukász Alfonz: A magy. 1941. posta jogász és mérnök tisztviselői orsz. Zalaegerszeg.: Versek. Bp. Bp. Bp. Filmdalok. 1935. Összeáll. Griff. Pápa. Petressné Olaszliszkai Liszkay Anna: Köszöntünk Erdély! Köszöntünk Délvidék! Kispest.: P.: A m. Bp. Centrum.-Debrecen. Pavolini. Pirovich Lajos A harmadik birodalom tükre. Orlovszky D. Paulay Gyula dr.. posta. Eberhardi: Nem veszett el Magyarország sohasem. Magyaróvár. Mérnökök nyomdája. A történelmi hullámelmélet és a tört. Juhász István kiadása. orsz. autóutak. Bp. a M. Bp.

: Ellenfeleink. Bp. 5. Preszly Loránd: Az élet útja. Debrecen. Bp. Rachmanova. Könyvnyomda. II. 1940. A szer. Szerző kiad. 6.. Pongrácz István: Ép testben. 1942. Bp.B. Naplója. Rada Tibor: Kivételek a zsidótörvény alól és azok igazolása. Szerző. Rachmanova.t. Bp. 1942. Próbacsendőrök tankönyve. Bp. Henri A háború bűnösei. k. Bp. G. A. Henri Századunk bűnösei. 1935. Stádium.m.Pirovich Lajos: Az új eszmék rugói. Bp. Raczkó Lajos: A légierők haditudósítói jelentik. Pozzi. Bp. Zsidó ábrándok paródiája. Podrabszky-Ince: Mussolini gazdasági eredményei. Quo vadis Hungária? Fajvéd.A zsidók közéleti és gazdasági térfoglalásának korlátozásáról szóló 1939: IV. Közig. Prohászka Ottokár Soliloquia. Bp. Centrum. tc. beszédei: Húsz év után. Vit. Postha Vilmos és Kriston József: Legénységi hadinaplók. A. Bp. Könyv. 1929. A. A. 1941. Bp. Pongrácz Jenő dr. Szt. Bp. Rachmanova. Dante. Bp. (Frontregény. 1938. 1903. Marjay F.: Az őszirózsás "forradalom" a bp. és végrehajtási rendeletei. A.m. Puskás Lajos dr. Bp. Házasság a vörös viharban. Bp. Magy. Actio C. 1936. Popovics József: Harc egy falat kenyérért. Büntető. 4. Próbacsendőrök tankönyve. Magy. Világirod. Bp.B. Stádium. Irgalom. Szeged. Bp. Pupulus: Utópia.: Életutam Scapa Flowig. Prohászka Ottokár: A diadalmas világnézet. Bp.: Bajtársi szellem a finn társ. A bécsi tejesasszony. Szerelem. Bp. 1943. 1928. Bertók Lajos. Bp.. 1941. Arany J. kiadása. 1936. ép lelket! Bp. Bp. Bp. 1937. Centrum. Bp.: Paradicsom. vagy pokol. Rachmanova. 1943. 1936. Pro Patria. Az erősek világállama. Illetményszab. Pro Patria. 1941. Poén: Egy színmagyar város szenvedése szerb megszállás alatt. Mérnökök. Bp. Bp. M. Posta Péter dr. Bp.K.: Ők ketten. M. A szerző.Vitézi R. 1939. Próbacsendőrök tankönyve. Bp. Bp. Henri: A háború visszatér.: Az új olasz ember. Bp. 1940.. István. Szerző. '39 41 . Rachmanova. Bp. 1939. Rachmanova. 1932. Prohászka Ottokár: Iránytű. Pohárnok Jenő: A győzelem útja. Dante. Postha Vilmos: Élményeim a Szovjetoroszország elleni hadjáratban. (Színpadi játék. Bp. Bp. M. 1936.m. 1935. 1941. Bp. 1935. Athenaeum.-i honvéd huszár kaszárnyájában. Bp. Pozzi. tc. Szt. Preszly Loránd dr.K. Pöndör Frigyes: A turanizmus ismertetése. 1930. Bp. 1906. Gyermekkorom. Szt. A szerző. Bp. A. Podmaniczky György br. A. Tolnai. Popper József: Mai Szovjetoroszország. Poncins. 1934. 1943. Pongrácz Jenő dr. Bp. 1934. Popoff Mihály: Az orosz lélek. Szemes. Rachmanova. Városi ny. k. '41 Pongrácz Jenő dr. Jogász Sportegylet. Rab Gusztáv: Belvedere. Preszly Loránd Népek és gépek háborúja.B. M. 1925. István T. 1919. Bp. A család halála. I. Bp. Bp.) Bp. Dante.: A zsidótörvény 1939. Dante. könyvsorozat. Poór Miklós: Huszárok Keleten. Singer és Wolfner. Rachmanova. K.K. Poór Miklós: Riadó Japánban. k.és Lapkiadó rt. egységének alapja. B. Posta Péter: Az új munkaállam megalapozása.) Bp. Timisoara. 1943. IV. 1941. Élet.. Szolg szab. Szemes. Bp. 1934. 1941. Próbacsendőrök tankönyve. István T. A. cseka.. R. Puky Endre dr. Nemz. Polzovics Iván: A nemzetiszocializmus államfője. 1942. Egyetemi. Frontregény.1938. Stádium. 1938. Bp. M. M. Esztergom. Leon de: A forradalom titkos erői. Dante. A. halál.m. M.IV. 1936. Jogász Sportegylet. 1942. 1929. 1939. Prien. történelem. 1942. Pozzi.k.A vegyesházasságról és a fajvédelemről szóló törvény. Puntila. Bp.

A magyar értelmiség válsága.-Mandorff E. Centrum. 1929. Rajniss Ferenc: Nyílt levél gr. Rajcsányi László: Horthy István album. Bp. Erns gr. k. Bethlen. Főv. hanem valóság. Bp. F. 1919. Bp. Nyomortanyák Angliában. 12-én Bp. 1944. Ilonka: Margit. M. 1931. Bp. 1944. Ratkóczy Tibor: Abesszínia új arca. Bp. 1936. Frank. Rajniss F. Bp. Lino: Tavaszi eső. Bp. Centrum. Held. 1936. 1941. Bp. 1944.cikkeiből. Révai Mór Jánosné: 1918-19. Bp. T. M. Centrum. A német információs szolgálat kiadása. F. Steph. 1940. Rektor János: A feltámadás reményében. 1943.óvár. Stádium. 1943.: Franciaország mint Anglia zsoldos katonája. 1940.-Ecsey T. Ribbentrop. Kálmán Modern országépítés. 1941. Bp. 1941. nov. Ráttkay R.. Bp. Bp. Bp. Stádium. K. 1939. Kálmán Aki megmentette Európát. Rentorff. Risztánovics István: A mezőgazdasági termelés fokozására irányuló törekvések a Harmadik Birodalomban. Egyetemi ny.beszéde Berlinben 1941. Rimaszombat és vidéke keresztény iparos és kereskedő tagjainak 1941-42-43. Joachim von beszéde a háromhatalmi egyezmény 2. Bp. Révay József: Gömbös Gyula élete és politikája. 1936. Douglas: Kiválasztott nép-e a zsidó? Bp. okt. Rézler Kornél: Kapitalista világrend vagy bolsevizmus? Bp. Rákóczi Béla: Közüzemi alkalmazottak zsebkönyve 1944. Pfeifer. 1933. Rezessy Zoltán A harmadik birodalom politikai és társadalmi rajza. 1931. Richter Jenő: A kommunizmus bukása. Ráttkay R. Rakáts Lajos: A vulkán. Reiszenberger Ottó: Vörös Európa? Bp. Ráttkay R.: A slum. Joachim von Európa szabadságharca. évford. M. Rákosi Zoltán. 42 . Reformnemzedék programja. Ayn: Fogoly lelkek. 1940. B.: A német győzelmek titka. Rodionov. Kultúra. Kálmán: Európa és Mo. Ráday L.és társ.-ban. Rakáts Lajos: Szovjet fogságban.1943. Egyet. Pozsony. 1944. a Pester Lloydból. Werner: A nemzetiszocializmus népjóléti szerv. 1940. Réthey Ferencné dr. 1939. Bp. 26-án. évi névjegyzéke. Teleky Pál m. 1944. Athen. nem mese. Rátz István: Karjalában harcoltam. Kálmán A szovjet tervgazdaság mai állása. 1944. Gaston: A zsidóság és az Antikrisztus árnyéka. A. 1-2. Rodionov Iván: Kornilov hadjárata. előadásai. Reed. Bp. dec. 1927. Renner. Bp. Roelli: Emigránsok. 1933. 1941. 1938. F. Bp. Helios. Raffay Sándor: A zsidókérdés története. 1939. Ribbentrop. Centrum. Turul. 1941. Reformnemzedék programja. Bp. 1938.védő intézm. Magyary Könyvk. Bp. Kertész.. Rácz E. kir. Bp. Makkay Zoltán kiadása. 1941. Révey István gr. Hajdu. Railo. Athen. Centrum. Bp. 24-én. Hajdu.Radványi Kálmán: Az igazságtól nem kell félni. M. k. dr. Ritzky Katalin: A fasiszta Olaszország önellátási törekvései ipari és gazdasági téren. Klny. Reventlow. 1943. Bp. Egyetemi ny. 1936. 1940. 1940. Centrum.: A revízió nagyasszonya. Athenaeum.: Nemzeti szocializmus az új Németo. Bp. Reichert.: A belvederi magyar-szlovák határ. Miskolc. Joachim von. Ribbentrop.-Trettina J. Reinhard. Rimaszombat. Ráttkay R. 1934. Stádium. Rajniss Ferenc: A jobb magyar életért. Turul. Egyetemi ny. Bp. Bp. Regős Ferenc: Az olasz korporatív állam érdek. Bp. Bp. Bp. Bp. miniszterelnök úrhoz. Iván: Nincs kegyelem. Rezessy Zoltán: A harmadik birodalom kultúrképe.: Váradi L. 1941. 1942.K. illyefalvi: Az égő szív. Bp. Ribbentrop. 1943. Rácz István: Karjalában harcoltam.Bp. Ritter. Centrum.Honvéd H Rand. Joachim von Bp. Frank: Anglia uralma Indiában. Ribbentrop. Bp. a nemzeti szocializmus útján. Bp. 1936. Bp. Bp. C. I. Joachim von: Danzigi beszéde 1939. Pesti Lloyd.

Rugonfalvi Kiss István: Út az élet felé. Bp. 1943. Bp. Bp. 1941. Szerző kiad. Danubia. Ford. Bp. Rózsa József: Erdély üzen. Kolozsvár. Roósz József ifj. és kiad. Bp. Kapitalizmus vagy kommunizmus. (Jaski István rajzaival. Vitézi R. Saád Ferenc Hadak útján. Bp. Centrum. A.: Nevelőállam. Saád Ferenc Honvédelem-nevelés. Tan. Pallas. Bp. Periszkóp-Hajnal. Bp. Sajgó Jenő: Az orosz ötéves gazdasági terv és a szovjet hadsereg. 1942. Rommel Ervin. Rugonfalvi Kiss István: A magyar nemzet hivatása. 1929. 1940. 1944. a. Centrum. Sylvester. Mérnökök. 1943. 1-2. Bp. Rolla Margit: Utazás a háborús Finnországban. Augustino: Itália története. Saád Ferenc: Katonai nevelés. 1945. 1939. esgyáni: A tóra és népe. 1944. Földreform vagy parasztpolitika. 1942.: A fasizmus eredete és fejlődése. F. Rónás József vit: Erdélyünk és honvédségünk. Bp. 1942. k. 1942. 1882. Stephaneum. honvédorvosok által végzett fajkutatások eredményeiről. Saád Béla: A Dunától a Donig 1942 nyarán. k. Saád Ferenc: A nő a honvédelem szolgálatában békében és háború idején. Rosenberg. 1944. Rohling Ágoston U. Bp. 1922. Siegfried: A krími ejtőernyős. Nemzeti Front kiadása. Stádium. Oliviera: Békés forradalom. Rökk I. Bp. Dürer. Bp. Rohden Péter Richárd: A francia politika felemelkedése és alkonya. 1-2. I/III. Saád Ferenc dr. Dr. 1939. Viktória. Gyula. Ábrahám és S. Lengyel. Eger. Rostás József: Gyozni kell. Bp. Afrika hőse. Salvarelli.: Általános párt. Kókai Lajos. Rongyos gárda harcai.Rohan Károly Antal: Európa jövője. 1931. 1941. Saád Ferenc: Haramiák kezébe kerültünk. 1920. A szerző. A szerző. Bp. Sajtó-káté. 1932. Turul. Krisztianista Nemzeti Szoc. Luzsénszky Alfonz. kir. 1942. 1939. gesztóci Naplómból II. Rohling Ágoston U. Bp. Nagyvárad. 1930. Magyar Szocializmus. Bp. Bp. Közokt. Korda. csop. Saád Ferenc Nevelőállam. Renaissance. Gyakorlati útmutatás a katolikus sajtóterjesztés ügyében. Rupp Róbert: A kitaszított munkás. Bp. Saád Ferenc Világnézeti és nemzetpolitikai feladatok a női nemzetvédelem terén. Rosztoczy Ernő: Tájékoztató a m.1936. Társ. Bp. Bp. Saád Ferenc: A nagyváradi hadapródok. Bp. Samassa János dr. 1943. Róna Lajos: Harminc év az újságíró-pályán. Stádium. saját tisztjei. Athenaeum. Alfréd: Zsidókérdés világprobléma. 1920. Szerző. Egyetemi. Sachs. Pécs. Gy. Bp.és államépítési irányelvek. Rónay Károly. Z. 1942. Bp. Salazar. Szerző. A szerző. Stádium. 1941. Máthé Károly. Actio Catholica. elősz. Bp. Rommel vezértábornagy: Gyalogság előre. Rózsás József: Új magyar vártán. Bp. 1943. Röck Gyula A krisztianista párt vezérelvei. Athenaeum. k. 1943. Roósz József ifj.) Bp. Szelcsányi G. Debrecen. Írta egy Rongyos. Rohling Ágoston: A talmudzsidó.) 1932. Samassa János dr. Stádium rt. Klny. Debrecen. Bp. Rostkowicz Artur: Debrecen vörösre mázoltan. 1942. A kamatrabszolgaság megtörése. Stádium. Bp. Bp. 1942. 1941. Bp. gesztóci: Naplómból I. 43 . Roósz József ifj. O. Röck Gyula Krisztianizmus és nemzetiszocializmus. 1941. M. Kókai Lajos. I-II. Krisztianista p. Held. Bp. Röck Gyula Dániel jövendölése. Bp. Bp. Bp. Ryner-Mád Ferenc: Zsidó antiszemitizmus. Rubint Dezső: Az összeomlás. Sakharov: A cseh légiók Szibériában (Eckhard T. a világ vége és a zsidó jövője korunk látószögéből. 1918. Pénz vagy becsület. Bp. alapján össz. 2. Pallas. 1940. 1941. Salló János vezetése alatt működő Nemzeti Front. Ford. Részletes adat. csoport. Röck Gyula Irodalom és művészet. Nemzeti Szocialista Párt Krisztianista csoportja. Roósz József ifj. 1940. Népműv. a. Sagittarius: Európa és Németország sorsa. Röck Gyula A magánjog és a magántulajdon. 1943. Bp. Glóbus. Röck Gyula: Dániel jövendölései. Bp.

(Versek. Béta. Bp. Bp. Sértő Kálmán: Esett a hó.: A királykérdés. Egyet. Sántha-Drózdy: Ellenség a kapunk előtt. G. 1940. Ger. fejlődéséről a német nac. T. 44 . Caesar. Sgardelli. 1942. Az 1936. Szerző.) Simándi Béla: A szovjetdiplomata. Sillani. Simonyi Sándor dr. 1939. Sárga Ferenc: Megdöbbentő viszonyok. Bp. Bp.Mi legyen a zsidókkal? Bp. Sima Ferenc: Süvít a nyíl. Sarló és kalapács árnyékában. nyelvű képes röpirat. 1940. Szalay S. Bp. M. (Törvényjavaslat az apostoli királyi hatalom szünetelő gyakorlásának újrafelvételéről. keresztény gazdasági rend. Népműv. Schulcz József: Hitler és Sztálin között a liberalizmus romjain. 1937. 1941. Összetartás. Centrum. 1822.: Mussolini élete. Bp. L. Centrum. Centrum. 1935. 1942. Carlo: Európa Anglia nélkül. Bp.és lapkiadó rt. 1940. 1942. Simon Ferenc: Az enyingi nyilasház. Schäffer István dr. Schwerin-Krosigk. Otthon.. Hans: Éhségzár Európa ellen. Schulze. Bp. zsidótörvény évében a magyar vállalatoknál. Sárdi Strehn Károly: Magyar nemzeti szocializmus.1937. Budai-Bernwallner. Seppdnen. Schmidt Imre Tanulmány az állam szoc. Schaeffer. Wolfgang: A német munkaalkotmány fejlődése és alapelvei. 1918. Fórum. Bevezetés: Fiala Ferenc. Sarfatti. Schadewald. Deutsche Zentraldruckerei. faji és világeszme. Tomaso: A fasizmus hadereje. Válasz Fenyő Miksának. (hirdetése miatt.o. Bp. csop. Bp. Mezőberény. Sándor Dénes: Moszkvai futár. Bp. 1943. Berlin. 1941. Esztergom. 1943. gr. Központi Sajtóvállalat. Schultz József N. Bp. 1925. Baltha. faji és világeszme. Siilasvuo: Suossalmi. Mezőcsát. W. Sértő Kálmán: Aranykenyér. de: A haza szolgálatában.Saraja. 1935. Bp. 1940. Sarolea: Szovjetoroszország. 1927. Sassi Nagy Lajos: A turanizmus mint nemzeti. Bp. Könyv. Schirmer Ágost: A világzsidóság elleni harc állása jelenleg. Bp. Pfeifer. 1933. Stádium.) Bp. 1937. Bp. Schubert Ágost dr. Siklay Dezső: Turul madár szállj. Pfeifer. Viljo: Megváltott ország. 1940. Bp.: Liberalizmus. Turul Sajtóvállalat. Révai. Stádium. Bp. Unto: Az orosz határon. M. 1941. 1939. Sárga Ferenc: Megdöbbentő viszonyok a II. 1941. Bp. 1933. 18-19-i m. 1941. Bp.. Pátria. 1943. Senex Studens: A középeurópai béke útja. Bp. A szerző. Sebesfi László: Repülő hősök. Révai. Bp. W. Segíthet-e Amerika Anglián? Mi a blöff és mi a valóság..: Nemzeti szocialista pártépítés. 1941. gróf Takách-Tolvay József előszavával. Hajnak. Simon Béla. 1941.: Háborús pénzgazdálkodás.Győr. Simoneit.) Bp. 1943.: Háború asszonyok és gyermekek ellen. Stád. Stádium. Bp. H. 1939. é. Athen. Schuster. Kaposvár. 1942. Sértő Kálmán Ilyen az élet. 1923. Serly Antal: A zsidóságra vonatkozó magyar törvények. Z. A. Otrokocsi: Hazamegyünk. Bp. Siklóssy Pál: Szovjet álmok és valóságok. Sylvester. (Zárszó miatt. Vitézi R. 1941. Sylvester. G.: Nincs kibúvó. Bp. Schmitz. Sértő Kálmán Versei. Buzarovits Scarfoglio. Stádium. 1942. Schenke. Sávoly Lajos: Tavaszi felhők. Bp. Schmidt Imre: Korunk államalkotó eleme a népnemzet. Schultz József N. Max: Szemelvények a német katonai irodalomból. 1943. Bp. n. Seeliger Emil: Hotel Sacher. Siebert. Bp. Walter: Pénzügyi csoda-e a német hadigazdaság. Paul: Angol uralom a Nílus mentén. Sassy Nagy Lajos: A Turanizmus. mint nemzeti.) Segédlet az alosztályparancsnokok számára. 1933. Keller Béla kiad. V.: A német diákság. módszerei és kilátásai.-ig. 1942. A. Bp. Schaeffer. Bp. Bp.. 1942. marxizmus. Anglia uralma Írországban. Bp. Wolf: A sárgák háborúja. 1943. Bp. Nyilas. Bp. Centrum. Ütött a zsidó világuralom utolsó órája? Mezőberény. Élmények az 1939-40-es finn-orosz háborúról. Bp. 1939. Sheel.. 1941. jan. Bp.

Sipeki Balás Károly dr. Bp. Strom. Helsinki. soha. ügyv. Sulkovszky Zoltán: Tokiótól Ceylonig. 1922. különös tekintettel a zsidótörvényre.: Itália feltámadása. Singer és W. 1931. 1943. Szabadka. Bp. Spanyolországban így "virrad"! Közérdekű könyvek 1. Bp. 1937. Bp. A.-ben megtartott eladása. Sion bölcseinek jegyzőkönyvei.: Kalendárium.: Az állam és a gazdaság. 1943. Suomi. 1943. Soós Tihamér: Nemzetiszocialista nevelés a Harmadik Birodalomban. Bp. Évk. Sz. 1934. E. 1922. Solymári: A magyar kibontakozás útja.-P. 1942.: És Mihály harcolt. 1941. Bp. é. Inf. Bp. Berlin 1940. Bp.: B. Somogyi Ferenc A vitézi nemzetté nevelés célja. Somogyi Géza: Közszállítási szabályzat módosított magyarázatos kiadása. 1927. Stád. Sopron. Stessel Ernő: Hadifoglyok élete Szibériában. Kókai. Kik tették tönkre Magyarországot? Bp. Finnország írásban és képekben. Dr. Bp. 1944. N. Kolozsvár. Bp. P. Bp. Bp. Pécs. Stueve. Dr. Bp.Ker. 45 .: Német kodifikációs törekvések története. eszméi és jelen állása. Stollenberg. Bp. Bp. Bp. A szerző. A bolsevikiek bibliája. n.: A világpolitika fejlődésének szakaszai. L. Nemz. Bp. Sas. vitéz bádoki beszéde a Kormányzó Úr Őfőméltósága magas színe előtt a Nemzeti Hadsereg Budapestre való bevonulásának 15. Surányi Miklós: A csodavárók I-II. Korda. 1944. 1942. Szacsvay József: Emlékbeszéd. Somogyi István: A szabadkőművesség igazi arca. Sipos Kamilló: A szocializmus tarthatatlansága. Sugár Ottó: A termelés csődje Szovjet-Magyarországon. Stettner Tamás: Tizennégy év Kun Béla életéből. Solmi. Simonyi V. Bp. Strohmayer.L. Six Ferenc Alfréd: Az európai belháborúk és a jelenkor egyesülési háborúja. Sz. Horányszky. Klny. Bp. Sopp. A szerző. nem jelentkezik. Német Külügyi Tudományos Intézet. 1943. 1919.: Lázadás a civilizáció ellen. egy.: A világválság és magyar érdekek. a Szent Imre Egyesület évkönyvéből. Stoddard. Somogyvári Gyula v. 1942. krasznojarszki hadifogolytábor. Bp. 1933. Auróra.. Somogyi Zoltán A június 24-i ellenforradalom és a ludovikások. Soós-Anker: GPU. elnökének berlini útjáról Sz. 1941. 1920. Magyar Élet. 1943. 1941. Sylvester. 1920. Somogyvári Gyula vit. Friedrich: Amiről a világ hallani sem akart. Nagymányoky: Embersorsok a viharban. A. Hírlap. 1942. 1925. Sporn A. Stolpa Józsefné Magyar Asszonyok N. Apostol. 1919. 1941. jog. Stolpa Józsefné: Magyar Asszonyok. E. Singer és W. Bp. Slezák Lajos dr. Orsz. 1920. Bp. F.Simonyi Sándor dr. Bp. Singer és Wolfner. Athenaeum. Franklin. Bp. Háborús regény. Egy. Bp. Bp. Georg: Gyozni vagy meghalni. M. Bp.november 17-én. Sinka István: Fekete bojtár vallomásai. Ladányi. Viktória. Somogyvári Gyula v. Attila.. 1929. Somogyi Ferenc Zsidójogunk fejlődésének áttekintése. Somogyi Ferenc: Istenért-Hazáért. Six. Somogyi Zoltán: A rémuralom napjaiból. Sipos Árpád v. 1943. Stocker Antal: A nagy per. Frieda: A német leányifjúság munkaszolgálata. 56. A szerző. Sopron-Csorna-Kapuvár-Fülek. a Gazdasági Jog III. Bp. nem. Stolte István Miklós: Szovjetoroszország az adatok tükrében. Sinzig. 1919. Filó János kiadása. Sz.. Virágzik a mandulafa. Bp. Bp. Soós Károly. Singer és Wolfner. 1939. a vörösdúlás nálunk. Bp. 8. Egyet. 1911. Kókai. 1927. Bp. 1938. évfordulója alkalmából 1934. Klny. Bp. Pátria..: Potyorektól Számuely Tiborig. 1943-44. Sréter István: Nem. Sulyok Imre: A tábortűz könyve. 1938. Bp. Kurt: Stukák.: Székfoglaló. 1943. 1941. Simonyi Vilmosné: Magyar sorsok. sz. 1943.

1926. 1924. Bp-i H..: A magyar élniakarás útján.Sz. Szeged. Bp. 1922. 1941. Szerző. Bp.Surányi Unger Tivadar dr.. Athenaeum. Léva. 1942. Szabó J. Pius: Szent István családja. 5-6. Szatm.§-a alapján kiállított tanúsítványokért szedhető díjakról. Orsz.) Bp. v. 1942. Hungária. Hung. Szabó László: Irredenták. Bp. Bp. Suszter Roberto: Orosz bolsevizmus Európa ellen. Rom. Bp. Szabó István v. 1938. Franklin. 1942. 1935. Centrum. Bp. Egyetem. Bp. M.: A fajegészség. Szász Károly: Emlékezés a vörös uralomra. Bp. 1941.. Szabályrendelet a zsidók közéleti és gazdasági térfoglalásának korlátozásáról szóló 1939: IV. Bp. Szenkó. 1941. Élet. Bp. leánygimn. 1937. Szalabasev. 1934. 1941. Szabó Gáspár: Leleplezett bolsevizmus. 1938. N. Stádium. Nép és kultúra. M. Szabó László Mi okozta az összeomlást és a forradalmakat. Bp. Stephan. Léva. 1942. Szathmáry R.. Stád. Debrecen. 1943. Szabó Pál: Mi lett a szocializmusból. Hárfa. kat. végrehajtásának tárgy. Szabó Sándor Lajos: Nemzeti munkaszolgálat. Szatmáry István: Rákóczi földje visszatér. Versek.. Bp.a munkás kevés. Szász Lajos: Emlékbeszédek vit.és jellemrajzi vázlat. tc.P. (Drámai költemény. E. 1919. Wien. Szabó Mihály: Mit mondanak a számok a zsidókérdésben? 1938. Singer és W Szádeczky-Kardos Tibor: Horthy Miklós. Szabados Mihály: Földbérlő és szövetkezeti mozg. rend.! Bp. Ivanov: Most jöttem a Szovjetpokolból. Pécs. Bp. füzet. Hogyan védekezzünk a nemzetgyilkos idegen erők ellen? Bp. 46 . Bp. Szabó Imre nyirádi: Tábori repülőtér.. 1936. Szerző. Szabó László: A bolsevizmus Magyarországon. Svaszta Gyula Élethalálharc a tőkeuralom ellen. Szacsvay József dr. Nyitrai és Társa.sz. 1943. Szabó Miklós: Kiev. Bp. Szabó Mihály: A nemzetiszocialista magánjog alapelvei. Bp. Bp. 1931.. Érseki Líceum. tc. Földm.E. Számadó Ernő: Fegyvert s vitézt éneklek. Svaszta Gyula: A nemzeti szocializmus országútján. Bp. Szabados Mihály Magyarok hazatelepítése. Bp. 1923. Bp. Bp. Kultúra. 1944. Klny. Szakáts Kálmán: A munka békéje Németországban. 1933. 1939. Bp. Debrecen. kiad. 1938. Aesopus. 1939. Bp... végrehajtásának tárgyában kiadott 7720/1939. I. Szatmárhegyi Donát: Granicsárok éjszakája. 1939. fajvédelem és fajnemesítés örökléstana. 1934. 1939. Szálasi Ferenc Út és cél.. Egyet. Stádium. 1939. rendelet 64. Rábaközi. Szabó Miklós: A Harmadik Birodalom agrárpolitikája. Bp. Mezőberény. M.Egyet. 1936. Stádium. Szász Károly: Tisza István. Szabályrendelet a zsidók közéleti és gazdasági térfoglalásának korlátozásáról szóló 1939: IV.? Bp. Vitézi Sz. 1922. Mezőberény. K Szabó István: A zsidó baromfi és tojásexportkartell üzelmei. Szathmáry R. 1942.: Antibolsevista kiállítás a Pesti Vigadóban.Zsidók kivándoroltatása. 1943. Bars Hont vm. 1938.: Politikai rágalmak és cáfolatok. Nemzetvédő Sz. Szabó János: . Ath. Dunántúl. és munkáskérdés Olaszországban. Szabó Zoltán dr. Bp. sz. Szálasi Ferenc Cél és követelések. Délpest-vm. kiadott 7720/1939. Szalontai Gyula: Olaszok vezére. Budafok. jákfai Gömbös Gyuláról.: Magyar jólét az új Középeurópában. '41. 1941. 1941. Eger. Szabó Géza: Őrségváltás. Egyetem. tc.. Szabályrendelet a zsidók közéleti térfoglalásának korlátozásáról szóló 1939: IV. a Közgazdasági Sz. 1920. Szamuelly Tibor élete és gaztettei. magyarok barátja. Bp. végrehajtása tárgyában. 1940. 1919. A magyarországi kommunizmus. Szálasi Ferenc Hungarizmus. Szabó-Zaboretzky: A zsidók és a nemzsidók jogállása és jogviszonyai. Szász Béla: Diktatúra és diktátorok. I. sz. Bp. Szálasi Ferenc: A magyar állam felépítésének terve. Szabó István v. Sánta Gy. 1941. 1936. Számadó Ernő: És mégis győzünk! . Bp. Bp. Synon: A moszkvai kém. Bp. Szerző. Számadó Ernő Miénk a holnap.

2. kk. Bp. Révai. Bp. Centrum.Szászhalmi József: Kommunista téboly. Széll Pál: Béke. Bp. közm. Könyvt. Sziklai János: Magyar revízió 1920-41-ig. Székely Mózes: Kié az ország. Bp. Egyh. Széll Ferenc: Emlékeim a hadifogságból. Ev. Bp. St. 1942. Budai-Bernwaller. Zs. Bp. Turáni. Prot.. Szentirmai Imre Te meg a többi. Klny. (Kommunista téboly. Szentirmai Imre Vezérek. 1940. Bp. Kátai A. Budai-Bernwaller. 1936. 1941. Szt I.-Bródy Jenő dr.n. Bp.háborúról.a. Szentkuthy (Dreschner) Pál: Mit olvas a Főv. fiókjának közönsége? 1935. Székely Sándor István dr. Centrum. 47 .. Székely Sándor István dr. 5. Szentgyörgyi Kósa István: Van feltámadás. Szentirmay Imre: Tételes új magyar történet.: A világháborútól a nemzeti újjászületésig. 1939. Nyilaskeresztes Párt. 1933.T Szeő Demeter: Zsidó vagyok. Szeged. 1925 és 1929. Szemelvények a hiv. címjegyzék. Szentkirályi József: A közvélemény előkészítése a háborúra Amerikában. 1933. Bp. Szeberthy János: Az új Európa és Magyarország.. Marosvásárhely. Bp. Szerző. Szendrey László: Most 25 éve. Szigethy István: Út a magyar nemz. 1929. Szerző kiad.: A házassági törvény egységes szerkezetben. szoc. szból. 1942. 1939. 3. Actio Cath. 1942. Bp. Szerző. 1939. vagyis a Talmud magyarul.'39. ákosfalvi: A Nagy-Bányai Horthy-család. kiad.: A II. P. Gergely. 1941. 1941. Szekeres János: Pusztaszeri gondolatok. Miskolc. Helios. k. Helsinki.) Száz okmány a háború előzményeinek történetéhez. 1939-40. Vér és terror. Pécs. I. Jövő. Veszprém. Szentirmai Imre Izmusok és kráciák. Budai-Bernwaller. 1936. Bp. A szerző. Bp. '39. Szent István országa és a mai Magyarország. Bp. zsidótörvény földbirtokpolitikai rendelkezéseinek végrehajtása. Bp. Székely Molnár Imre: Ég és pokol. Csokonai v. Bp.-ban. 1940. 1942. Bp.: A parasztság története a legrégibb időktől napjainkig. Szeged. Bp. Szigyártó Sándor: Erdély kiált! Bp. 1928. Prot. 1944. Forrás. Szendrei László: Három kovács. zsidótörvény végrehajtási utasításának rendelkezései. é. 1942. Szilágyi Dénes: Nevelés nemzeti forradalomra. 1942. Csokonai. Szekeres László: Férfiak és tettek az új Olaszországban. Bp. Diákszövetség emlékkönyve.Encik. Szenkis: Szuomi harca. Bp.-i Hírlap rt. Bp. Szászhalmi: Vér és terror. Székely Sámuel: Felelős-e a zsidóság az ország romlásáért. 1937. Bp. Szeged. Szilágyi László v. és Khuen-Héderváry Károly: A II. Szilágyi Zoltán: A mi Erdélyünk. Szentiványi Dezső: Bankdiktatúra és zsidókérdés. Bp. a Külügyi Sz. 1938. zsidótörvény és végrehajtási utasítás teljes hiteles szövege részletes magyarázatokkal. Bp. A "Kereszt" k. Bp. Szilágyi Imre: Új magyar gazdaságpolitikát! Bp. Szentirmai Imre: Tanácsok. 1936. 1937. Új Nemz. Szepessy Orbán: Szocializmus. Szeberényi Lajos: Marxtól-Leninig. é. 1936. Szeberényi Lajos. kommunizmus és társadalmi fejlődés..: A II. Hejobába. Vál. Az Orsz. Diákszövetség. 1939. Sz. 1926. állam felé. Bp. 1942. N. 1942. Bp. Szentmiklósy István: A házasság a Harmadik Bir. Pomáz. Szentirmai Imre Problémák. Bp. Magy.német Fehérkönyvből. Szerző. Bp. állam felé. Szilágyi Olivér: Háborúban. 1919. 1942. Methosz. M. Fodor. Szigyártó Sándor Út a magyar nemzeti szoc.II. Balassagyarmat. Franklin Társulat. Szentmiklósi István dr. Emlékezés a vörös uralom borsodi áldozataira. Hajnal. 1939. Szentesy Alfonz (Luzsénszky): Zsidóveszedelem. Békéscs. Székely Sándor István dr. Bp. 1919. Szilas-Steff: Repülők felszállni. Bp. U. 1943. Bp. Athenaeum.1938 Szentpétery Béla: Osmagyar ugaron. Szekér M. n. Szerényi Simon: Népbiztosok futása a frontról és még sok szenzációs leleplezés a kommün napjairól. Szegedi keresztény m. Budai-Bernwaller. 1939.

1943.: "A magyarság évszázados harca közép-európa elszlávosodása ellen. Szlovák Nemz.. Actio Catholika. Bp. Viktória. 1940. Bp. olaszul. 1942. Szenko. Athenaeum. Bp. Szitnyai Zoltán Ember nélkül.magyar fasiszták táborának alapszabálya. áldozata. Bp. I. Egyházm. A. 1937. rész. Talajjavítás Itáliában. Máté.-márc. Szirmai Tibor: Honpolgári. 1938. Takács György Az olasz adórendsz. n.k. Stephaneum. Bp. febr. 1943. Szoci-nyilas. 52/III. Kispest.M. Stádium (hozzáfűzött Csiki L. Bp. Bp.1933. Bp. Szüts István: A Nemzeti Tábor magyar szocialista mozgalom politikai programja. Sztranyavszky Sándor: A Gömbös-kormány eredményei. 1938. évk. M. A. Viktória. Klny. és ellenforr. Centrum. 1921. Bp. Bp. zlj. Bp. 1944. Bp. 1919. 1927. Szörényi Andor: Zsidó fajiság. Tamásy György: Anglia áldozata. 1939. Petroc. Takács György: Nemzeti feltámadásunk kátéja. Szovjet paradicsom képekben. Sztriha Kálmán: Kiskundorozsma története.1943 Tarnói László: Az örök bajtárs. Egyetemi nyomda. 1920. Tarnói László: Az örök bajtárs. 1943.: A haza szolgálatában. Szolgálati tájékoztató. Nemz.és L. Pécs. köt. Bp. Bp.P. p. Egyedül vagyunk. 1939. Sztanek János: A m. Tardy Sándor: Orvlövészek nyomában. zsidó lélek. Bp. Nemzeti Tábor m. Pintér kiad. szab. Veszprém. Szlatinai László: Európa nyersanyagellátása. 1942. (Magyarul.g. Szurmay Sándor br. Takáts Albert: A zsidókérdés ezeréves jogalkotásunkban. története. Szitnyai Zoltán: Nincs feltámadás. Gazd. 1942. Szeged. Bp. Szviezsényi Zoltán: Hogyan veszett el a Felvidék. 1940. Bp. Szittyák . 1939. honvédei az orosz fronton.1932. 1940. Bp. németül. 1941. Szerző kiad.Szilágyi Zoltán: A világmindenségről. Bp. Fráter. szerepe. Bp. Fizika. 1942. Könyv. Bp. gr. 1924. Árpád: A proletárdiktatúra tört. Bp.: Ködországban. Mussolini! Bp. Szer. Kellner. Szontagh Vilmos: A zsidótörvény jogtud. Szomolnoki Antal vit. Szöllősy Jenő: Hungarizmus. Szirmay L. Centrum. Barna: Az orosz forr. Athenaeum. 1943. dr. Szilárd János: A rongyosgárda apródjai. Bp. 1921. Tamás Ferenc: Toke és munka az olasz fasizmusban. Szirmai Rezső: Riportok a Szovjet-Kaukázusról. sz." miatt. Nyilaskeresztes Párt O. Szilárd Andor: Így kell megoldani a zsidókérdést. Levente Hírk. Tanulmány a leventemozgalomról. L. Bp. Stádium. Charitas Almanach 1943. Held. Kémeri Nagy Imre naplótöredékei. 1940. Szocializmus és kommunizmus jelszavai.l. Bethlen.1939. mozg. 1943. gy. 1939. kir. Bp. 1928. Szitnyai Zoltán: A fehér lovas. és a fasiszta adóreform. 1939 és 1940. Kultúra. 1942. é. H. az öngyilkosságba kergetett Olaszo. Bp.áll. Bp.k. Egység Pártjának szerv. A.Bp. o.: Az orosz veszedelem és Mo. 1940. Bp. Szociális Mo. 1937. Szondi Béla: Találkozás Európával. Mefhosz. 1942. Bánsági. 1943. Bp. Szilicei Váradi Gyula A sátán karmaiban. Tardy István: A titok háza. 1937. Bp. Szücs Kálmán: Szabad-e tovább követni Marxot? Bp. 48 . Szombathy Ilona. honvédelmi ismeretek. A. Szladek. Bp. Kémeri Nagy I. szemléletben. Nagyváradon. Tamásy György A totális állam. T. 1932. Szilicei Váradi Gyula: Anglia és Izrael. Révai. 1943.T. Korda. I. M. Tabéry Géza: Két csillag között.Antibol. Bp. Tarján Vilmos: A terror. Bp. 1942. Bp. Szociális és karitatív évkönyv. Bp.) Takách-Tolvay József vit.) Tamás András: Ez az ember. Sztojanoff: Sztálin a vörös cár. Athenaeum.: Szervezés. Bp. Bp. és II. Bp. 1939. 1939. Szvatkó Pál: Visszatért magyarok. Újságüzem.: Nemzeti szocialista káté.

1934. felsőházi tárgyalása során. Bp. Szerző. Központja. Bp. és totális háború.Tasnádi Nagy András Gömbös Gyula emlékezete G. Temesváry László A dolgozó nemzet útja. Torday Lajos: Megemlékezés Japánról. Városi. Tiboldi József: Igazságot Magyarországnak. II. I. Tájékoztató a magyar leventeleány mozgalomról.. 1-3 kiad. Tábor István: Forradalom a fekete városban. Bp. Pestszenterzsébet.: A viszokai hős fiúk. 1942. emlékezések. 1943. 1934. Viktória. 1940. Temesy Győző vit. 1938. Bp. Tocci. Tidick. Bp. Theiss Ede: Modern közgazd. Bp. M. 1934.M. Bp. Teleki István gr.U. 1939. Temesváry László Mi lesz velünk? Bp. Bp. Centrum. 1920-23. ingatlanokra. Élni. 1943. Bp. rend. Tormai K. Tiboldi József Nem! Nem! Soha! Pestszenterzsébet. sorsa Szovjetoroszországban. 49 . Thury Gyula: Szerbiából Szovjetoroszországba. Tomor László: Harcok a vörös égen. Bp. O. Tettek. Valentino: Légi párbaj. 1939. 1928. 1937. 1942. Bp. Tisza István emléke. köt. Temesy Győző vit. Stádium Tízéves Vitézi Rend. 1943. Tasnádi Nagy András két beszéde a zsidók közéleti és gazdasági térfoglalásáról szóló törvényjav. Temesy Győző vit. A Kállay-kormány félesztendős munkássága és politikája. 1921. A Kisfaludy-Társaságban tartott előadások. Pallas. Bp. Leventeegyesületek O. zsidótörv. Técsy D. Bp. Torda László: A zsidókérdésről. Bp. Szeged. Társadalomtud. Bp. 1942. Jurusics. Bp. Korunk Szava kiadása. Joachim: Utolsó pillanat. Ferenc. tárgy. Révai. Bp. M. A szerző. Richárd: Szovjet csillag Kína felett. Thompson. Athenaeum. 1938. Kaposvár. Győzni. Bp. Sylvester. köt. 1942. 1940. 1942. Bp. A. Szerző. Földr. Centrum. Temesi Győző: Földrajzi zsebkönyv. Bp. 1940. Bp. 1934. Bp.: Országgyarapító Horthy Miklós. 1939. Taubinger István: A munkáshiány leküzdése a német iparban. Tasnádi Nagy András: A magyar alkotmány szelleme. Bp. Szent István Társulat. Tormay Cecil Két forradalom. rt. 1942. ötlete alapján írta Pölöskei János: Hiszek egy Istenben. Stádium. S. Társadalmi és gazdasági élet egyensúlyának bizt. Bp. Tormay Cecil Küzdelmek. Bp. V. Vitézi Szék. Törekics nyomda.Thiéne Tudósító. Telkes Aurél: Gépkocsizók Szovjetföldön. 1942. A. Rózsavölgyi-Pallas. Táboros József: Katonaversek az ejtőernyősök világából. Tiry László: Veszélyben. Erdélyi P.és L. Bp. Mátyás János. Genius. Az ipar és hasznothajtó jogosítványokra von.. Társadalmi Egyesületek Szövetségének alapszabályai. Pallas. 1932. Bp.: A halál zsoldosai. Váci fegyint. A szerző. A. Tizedesek választási teendői és a választójogi törvény legfontosabb rendelkezései. a. Bp. Tharaud: A kereszt árnyéka. 1931. Franklin. Mefhosz. Tomka.: A szövetkezeti mozg. Tormay Cecil: Bujdosó könyv. Tobler János: A munkásság helyzete a diktatórikus államokban. Bp. I-II.és erdőgazd. 1942. 1921-31. Bp. Tájékoztató kereskedők és iparosok r. Bp. tervek. Teleki Béla beszéde: Magyar reformot. Stádium. 1921. és gazdasági irányelvek. Gy. Tájékoztató kereskedők és iparosok r. Bp. J. Tájékoztató az orosz harctéren való magatartásra. Könyv. 1943.tud. szobrának leleplezési ünnepélyén. Bp. '42. Tájékoztató a leventeegyesületi élet irányításához és vezetéséhez. Tasnádi Nagy András beszéde Hajdúszoboszló ünnepén. Magyar Népművelők. Kolozsvár. 1942. 1937. 1941. Temesváry László: A fasizmus pénzügyi politikája. A. Tervezet a gazdálkodás folytonosságának fenntartására a kisajátításra kerülő zsidó mező. Bp. G. Bp. 1939. Társadalomtudományi és gazdasági irányelvek. 1943. Stádium.: Miért lett Horthy Miklós kormányzó? Hódmezővásárhely.N. Bp. a II. T. Bp. Theodosius. 1937. Bp.

Ujlaky Antal: Szeged a forradalomban és a nemzeti feltámadásban.N. Törvényjavaslat a M. 1939. Bp. 1941. I.) Kaposvár. Stephaneum.K. Ujpétery Elemér: Az olasz korporatív törvényhozás.B. Bp. 1934. Bp. Sz.. Bp. 1942. Külügyi Szemle. Bp. A szerző. Bp. sor. A. 1935. 1936. Bp. Bp. Turán röpíveink gyűjteménye. Turmezei László: Az ukrán kérdés magyar szempontjai. 1924. II. é. 3. Tornay Károly: A leventeintézmény története. Türr Stefánia: A fasizmus szelleme.. száma): Turán füzetek. Magyarországi Turáni Barátok Köre. M. Bp. 1943. Trostl Rezső: Irányelvek a m. 1942. Turán Röpíveinek gyűjteménye. von Osten: Testnevelés békében és háborúban. és Nyomd. Traeger Ernő dr. Bp. 1942. Zoltán A leventeoktatás módszereinek irányelvei. Bp. Sylv. Turmezei László Lámpák a ködben. M. Debr. Trucksaess.szoc. Bp. Bp. Tóth László Arcélek az újságpapíron. Zoltán: Leventenevelés. Szent István Társulat. Bp. Turul Szépmíves költok és elbeszélok. 1941. 1938.: A bpesti áll. Bp. Turán Sz. M. Held. Tunyog Csapó András: Izrael bölcsességbirodalma. K. Török Béla: Az új német alkotmány egyes alapelveiről. Turán röpíveink gyűjteménye. Tóth László: Magyar vártán. M. Turán könyv. Szerző. 1938. J. 1910-1937. Tóth B. Bp.). Klny. 1925. Bp. I. Turul. Bp. 1939. Bp.. Bp. További okmányok a nyugati hatalmak háborút kiterjesztő politikájához.-i zsidókérdés alkotm. 1944. Az istentelen kommunizmus romboló munkája. Török András: Vengerszki. Bp. Turmezei László: A turániság szerepe iskolai és társadalmi nevelésünkben.. Eger. 1936. 1943. Szt. Bp. Török Sándor: Magyar fiúk oláh mundérban. Tóth Lajos dr. Reé L. Tóth Sándor: Erdély 22 éves rabsága. Tschammer. 1941. ifj. Bp. Turán könyvk. 1944. Bp. ás 1936. Tóth Ernő: Véres föld. Szöv. 9. Irod. 1941.Tormay Cecil: Megáll az óra. Turmezei László A turáni gondolat és a magyar propaganda. 1943-44. 1940.: A bolgár külpolitika. Bp. Trombitás megtérése. igaz hit. Turul Naptár. színtiszta olasz nemzeti hagyomány. 1931. 1941. Tury Gyula: Szerbiából Szovjetoroszországba. 1941. M. 1936.T. Turul Szövetség Buda Bajtársi Egyesület évkönyve. Bp. szám. 50 éve (1892-1942. Irod. Turul Szövetség alapszabályai. államban. 1942. (Turán Röpívek 1-10. 1939. Töttösy Ernő dr. Zoltán: Ifjúvezetők felismerése és kiválogatása a testnevelési órákhoz. Versek. Kultúra Nyomda. Bp. Bp.: Horthy Miklós 70 éves. Hamburg-Berlin. T. T. Turáni átok és a jerikói trombita. Hansaetische Verlagsanst. Szent István Társulás. sz. AG. Turáni vadászok Orsz. Török András: Szálasi álarc nélkül. Bp. Miskolc. Mérnökök. Udry Ferenc: Odaát. Trombitás Gyula dr. Korona területén élő népcsoportok önkormányzatáról és anyakönyvvezéséről. 1933. Bp. Turmezei László A turáni sajtóiroda és története.'40 Tóth B. Centrum. Turmezei Lászlóné: Értékrombolás.1940. 1938. Szerző. Bp. n.. Klny. '37. Bethlen G.: A német birodalom jellegzetes jogszabályai. 1936. Trenkó: Keresztény vagy zsidó Budapest? Bp. Bp. Történelem a világháború után. rendezéséhez. Tóth B.) Kassa. Szeged.Szöv. 50 . 1941. Tóth Nándor: Táltos szíve. I. Turmezei László: A Turánság alapváza. Centrum. jogszabályok. 1942. Tóth B. Ki gyújtotta meg a máglyát? Bp. Verbőczy István gimn. (Keresztény kereskedők névsora. 1921. Töttösy Ernő dr. 1941. Bet. Bp. ifj. Bp. M. 1938. Karl: Német-magyar ipari és kereskedelmi kézikönyv. 1941. Tóth József: A rendészet-fogalom a nemz. A Cél. alapszabályai. Bp. 1928. (Történelmi regény. Zoltán Ifjúvezetők kiválogatásának lélektani szempontja. Stehpaneum. Debr. Az összeomlástól a feltámadásig. 1942. Tóth László-Ribáry Géza: A zsidók egyenjogúsítására és külön jogrend alá helyezésére von.

1936. 1942. Útmutatás a kat. Vajta Ferenc: Faji forradalom. 1942. 1942. 1945. 1942. Stádium. király. Mátészalka. A fasiszta gondolat kialakulásának szellemi előzményei. Új honfoglalás. 1937. 1940. Athen. Labanc J. Újságírás az hivatás. szervezetének női csoportja. királydaróczi: A hongyarapító.. 1935. Bp. 1941. Tevékenységének Propagandacsoportja részére.. Újságírás az hivatás. Szerző. Bartha M. Bp. Bp. Varga László S. Unghváry Sándor: Mit láttam az Andrássy úti nyilasházban. V. II.: Magyarság és kereszténység. Simonyi kiadás. a turániság. Útban a világuralom felé. vagy nemzeti evolúció. Nem menekülnek meg! Bp. Urbánszky Andor dr.-Ravasz Illés dr. Bp. Ügyvédi Határidőnapló (Müne) Bp. Bp.. v. Velence. Munkásmozgalma EMSZO közp.4. Jövő. Bp.. 1934. J. n.E. Új Magyarság Évkönyve. új versek. Bp. A Nemz. primor. Klny.. Bp.3. Uzdy Géza: Hogyan üldözik a német katolikusokat. 1943. Urbánszky Andor dr. Új idők. 1935. Vajda József: Zsidók. Stádium. Az. Új magyar gazdasági rend néhány jellemző vonása. 1944. a Pannonhalmi Szemle 1935. 1937.. Vaszy György: Az elpazarolt élet. Vargha Károly: Tied (versek).. rt. Bp. 1943. Asztalos Boriska.. Egyetemi.: A nemzsidó származás igazolásáról alkotott 3400/1944. 1941. Wien. Stádium. Túrmezei L.E. Szatmárnémeti.. Bp. Útmutatás a Nemz. I. Ny. valamint a zsidók egyes vagyontárgyainak felh.Az 1944. 1937. C. Vajta Ferenc Istanbul kulisszái mögött. é. Bethlen. és a nyersanyaggazdálkodás. Pannonhalma. 1925. Szerző. Írták: Halmágyi B. Unger Béláné. 3. Bp. N. A szerző. 1940. Szatmár és B. Egys. Bp.. szóló. számából Varga József: Németo. Vadász dr.6. Bp. Új magyar gazdaság az új Európában. S. Cion bölcseinek jegyzőkönyve és a berni protokollper. Teszisz kiadványsorozat 1. 1943. új korlátolt.: Legyen igazság! Előadások. Varga Sándor Frigyes: Nemzeti értékszolgálat. Vajna V. 1935.2. '35. X. Új harcra fel! Bp. 1941. Az. Bp. Bp. Bp. Bp. Bp. Varga László S. Lőcsey. Bp. a családbafogadásról és a tartásról való gondoskodás előmozdítása tárgyában. k.Ulain-Buday: Rabszolgaság útján.-Ravasz Illés dr. Turul. Urbán Gusztáv: A propaganda világnézeti jelentősége. Bp. Vajta: Isten. Bp. Varga László: Szociális reform és hivatásrendiség. 1939. A . Dalmai G. Vargha Sándor: Megfigyeléseim és gondolataim a nemzeti szocialista Németországból Bp. 1940. Bp. 51 . Vadász Lajos: A partizánvadász. Bp. évf. T. Egység szerv. Stádium.Babocsay G. tc. 1941. Bp. 1942. Útmutatás. 1. 1944. 1941.. 1922. 3520/1944. Molnár P: Honvédelmi törvény. Bp. Actio Cath. Bp. Völgyi N. Urbányi István: Mihály. Bp.'39.: Kollektív gondolat és munkavédelem a fasizmusban. Urbánszky Nándor: A fasiszta gondolat kialakulásának előzményei. IV. teljesjogú és őskeresztények ingatlanviszonyai a zsidó jogszabályokra tekintettel. Vadász dr. Kellner. Kalot. M.5. A nemzeti újságírótestületek Uniójának Velencében tartott első kongresszusáról szóló jelentése. 1943. . Bp. Vanyó Tihamér: Mussolini egyénisége. Varga Zoltán: Új urak. Társ. Vannay László: Szocializmus és militarizmus. Bp. Társ. 1938. Útban a világuralom felé U. a. Bp. Varga László: Keresztény felelősség. Bp. III. 1941. 1942. Kecskemét.) V. szülői értekezletek rendszerezésére. 1942. F. T. 1937. Bethlen. Unghváry Iván János: A fasiszta nevelés eszménye és az új közoktatási törvény. Varsányi Gyula: Külkereskedelem és nagytérgazdaság. 1937. 1941. könyvtár. 1939. M. Új magyarság és az új Európa. Rajz a kommunizmus korából. 1943. Bp. Kálvin.. Vörösváry. Korda. stb. A szerző. 1938. Új történelmi hivatásunk. M. haza. Bp. (Csak a szöveg. Stádium. Bp. 1943. füz.. A szerző.

Váry Albert: Vádbeszéd a Cserny-perben. Bp. Vit. 1940. liberalizmus. Szerk. 1942. Visszatért Felvidék adattára. Bp. bűntettével vádolt Cserny J. Mérnökök. Virkkunen: A harcoló finn hadsereg szelleme.-pol. Irod. Bp. Fran. József kir. Pallas. Orsz. I-III. Bp. Vértes József: Egy ember a forradalomban. Tiszavidék. Arthur dr. Rákospalota. Orsz. Vitézek évkönyve. Könyv. Veridicus doctor: Mi a szabadkőművesség? Mily eszközökkel dolgozik? Mi a célja? Bp. 1940. Bp. Bp. 1920. kiad. 1920. Könyv és L. 2. Pécs. 1939. Vitézy László v. Athenaeum. A. Új célok felé. 1941. Vitéz nagybányai Horthy István kormányzóhelyettes urunk emlékére. Halász irod. 1941. szocialista reneszánsz. 1942. 1936. 1942. Kazinczy kiadó. v. Kispest. A. K. 1-2. Vákár P. Vécs Ottó: Karpaszományos emlékfüzet. literáti: Amiről a Népszava hallgatott. Új nacionalista államrendszerek. Bp. Virág Gellért: A levegő hőse (vers). literáti Gőzgép. Visszatért Délvidék. Fegyint. Serényi Pál. Vitézek Albuma. Rákóczi. Bp. népnemzeti rend. rablás stb. kiad. Vida Péter: Az oláhok. Z. Bp. Front. Válasz a szürke könyvre. Virányi Elemér: Finn-ugor népek élettere. Bp. 1944. literáti: Örök Magyarország. 1941. M. felé. A szerző. 1939. Vésey Frigyes. 1931. (Plakát. 52 . pénzuralom és nemz. Kassa. Szatmárnémeti. 1938. Bp. literáti Munkaalkotmány. Vérkeveredés és fajvédelem az E. M. Bp. Klny. Áll. Bp. Bp. A nyilas-kormány kiadása. Vida Péter: Magyarország és Románia. Vágó Pál.: Mindent a hazáért. Vésey Frigyes. és társai bűnügyében. Nemz. sz. Váry Csaba: Sztálin. N. 1920. Hornyánszky. Merkantil. (M. v. Bp. A Szovjet politikája a második világháborúban.) Bp. Bp. 1942. Vida István: Magyar munkáskáté. Vitézek évkönyve. Sajtóváll. rt. 1944. 7-i megyevezetői értekezleten. Vér Tibor: Beszéd a Felsőház 90. Ványai István: Emlékezés Kassa felszabadításáról. L. Bp. 1928. 1940. Bp. literáti Munkanélküliség. St. EMSzO. Bp. Vágó Pál. Bp. 1920. 1942. N. Légrády. Front. A szerző Várod az orosz felszabadító hordát? Röpirat. literáti Beszámoló a szept. M. 1944. 1929. ülésén. 1923. hitel. Vágó Pál. Budai. Stádium. Vérző Magyarország. Bp. Virraszt a magyar lélek. G. Nyíregyháza 1930. Vágó-Toll: Munkaállam. 1943. 1943. 1925. Bp. 1939.: Pekár Gyula. a. Szerző. Virányi Egon: Magyarország útja az Európai Egy. Vitézi R. 1940. Vágó Pál. 1918. kiadó. Bp. Vác. Vizy András N. Kassa. Prága-Zürich-Páris. Váry Albert U. kiadás. Bp. milliók hóhéra. országépítés. Harcok az orosz ellen. Bp. 1919. 1942. Vágó Pál. 1938. szellemében. Graphis. Vécsey Zoltán: A síró város. Vágó Pál. Veltzé Alajos: A mi hőseink. 1944. 1928. 1943. Hangya Központ. herceg tábornagy fővédnöksége alatt szerkeszti dr. Bp. Vezetők életmódja. Bp. Vágó Pál. 1942. T. Athen. Irod. Bp.-on. Turul. A. Berlin. Bp. Szék. Bp. Vitéz István: Hivatásrendek Magyarországon. 1940. K. Bp. Bp. Vágó Pál literáti: A magyar munkaállam. Szolg. Váry Albert Vádbeszéd gyilkosság. Szoc. Magyar-Finn Társ. Hungária. Terminus ny. Vágó Pál.) Vitézi Rend kiskátéja. literáti A nemzetiszocialista munkaállam alapelvei. Vitézek vére védi és váltja a világot a vörös veszedelemtől.Vaszy György: Az elpazarolt élet. V. 1942. Vályi Nagy Géza: A magyar katonaköltészet. 1940. Vitéz József: Csobaji Krónika. Move k. literáti A jászapáti programmbeszéd.és Lapkiadó rt. 1939. Orsz. 1942. Bp. Váry Albert: A vörös uralom áldozatai Mo. Makkay Zoltán könyvkiadó. Nyilaskeresztes Párt. Hangya Központ. egy zsidó földesúr természetrajza.: Kálváriás diploma. 1922. Veres János: 31-es páncéltörok előre! Bp.: A belső arcvonal. Vindex: Sztálinizmus.

Mika: Antero nem tér vissza. Windischgraetz Lajos hg. Walter. Wünscher Frigyes: Szervezett agrárértékesítés.: Magyarországi zsidók statisztikája a magyarországi zsidóságról.: Ural-tröszt. Walzel Kelemen: Vit. Wolff Károly Emlékünnep. Bp. Révai. Hangya. 1920. Vollay Ferenc: Nagymagyarországért. Wolff Károly Ünnepi beszéd az Egy.: Küzdelmeim. I. 1933. Debrecen. é. Zakariás G. Bp. Wágner Antal: Bolseviki zsiványok aknamunkája Mo. Giselher Száz család uralja Angliát. Weresné Elekes Ilona: A kaftán. Bp. Bp. 1940. Révai. Csáthy. Révai. Zappa. Bp. Dr. Bp. T. 1940. k. Vörös Európa? Miért mentette meg Németország Európát a keleti zsidóság elhárításával? Bp. jellege. Róma. a "Signal" 1943. Szociális alkotmány. 1934. cs. 1940. Wehrt Rudolf: Így kezdődött a második világháború. kiad. Joseph Az angolszász kereskedelempol. Windschuch. Bp. Centrum. 1942. Bp. Franklin. Wünscher Frigyes: Keresztény erkölcs és nemz. 1930. 1930. 1943. Bp. Wien. Debrecen. '34. 1907. Stádium. Giselher: Mi európaiak! Klny. Bp. Bp. MTI. 1942. Corvin. pálfordulása. Zámbory Antal: A lengyel sas tragédiája. Sajtó. 3. n. Reé László. n. Volpe. Bp. A. 1926. Wolf Károly élete. Wirsing. 1923. k. évi 6. Pfeifer. Ker.Vizy András N. 1924. 1940. 1939. Zelensky Róbert gr. Bp. Bp. Winschpert: Anglia uralma Palesztinában. 1942. Ker. 1942. Wirsing. Zámbory Antal A Gran-Sasso-i hőstett. 1941. Gioacchino: A fasiszta mozgalom története. Winghene. Weszprémi Kálmán ifj. Egy. 1943. Magyar-Finn T. Kassa. Wolff Károly: Lélekrablás. Vozáry Aladár: Elszállt a turul. a gazd. Kertész. Zajti Ferenc Magyar évezredek. Bp. Zadvarecz István püspök. Bp. Liga. Windschuch. Debrecen. Vojvona.: Emlékeim. E. 1-2. Helikon. Bp. 1941 Wehrt Rudolf Egy nép menekül. Wass Albert: Jönnek. 1940. Centrum.: Orosz áfium és amerikai maszlag. Nehardea. Berlin. 1940. Pallas. Wulff-Maléter: V. márc. 1944. Novissima. 1942. 53 . k. Bp. Az Erdélyi Férfiak Egy. 1937. Wichtl Frigyes: Szabadkőműves-gyilkosságok. Bp. Az angol iskolák plutok. Zámbó Dezső: Hadak útján jártunk. Wolff Károly A keresztény gondolat védelme. Wolff Károly A kereszténység védelme. Bp. 1938. Gert: Anglia uralma Palesztinában. Viktória. Vizy András: Az olasz munkásság szervezetei. Bp. 1919. 1937. Wolff Károly A magyar kenyér.: Munkásproblémák fasiszta megoldása. Liga debreceni osztályának 1921. 1941. Ébredő M.-on. 1937. Bp. I-II. Helmuth: A lángszórós különítmény. Walthier Rezsőné: Gigászi henger nyomában. Bp. Vizy András N. Paulo: Kémek háborúja. Horthy István élete és a m. Wolff Károly Budai Vigadóban elhangzott programbeszéde. Wolf Ernő dr. Vitézi R. közlekedés. Stádium. Bodung. L. Bp. Weck István-Schmidt Ferenc: Korunk misztikus ábrái. a szegedi Kapisztrán. Zajti Ferenc: Zsidó volt-e Krisztus. Bp. 1941. 1921. A Gazd. sz. Bp. kiadása. Bp. V. politikája. Winsch. Bp. 1938. 1943. 1939. J. Wiko. 1924. Bp. Bp. 20-án tartott közgyűlésén. N. alakuló közgy. 1936. Nemz. Erdélyi Értékek K. Nemz. Wolff Károly Ünnepi beszéd a Ker. 1942. Egon: Hová tegyük a zsidókat? Erfurt. Szerző. 1919. 1938. Z. gond. Volánszky Béla: A Sajtókamara a vonatkozó rendeletek és törvényszakaszok egységes szerkezetében. Antiqua. 1929. Bp. Vajna. Bp. rendezte a Wolff K. Joseph: Ne féljünk az új Európától. Wolf-Bottkay: A gazdagok fellendülése. Bp. Bp. Bp. 1943. S. Bp. Nov. Szerző. 1941. Stádium. 1940. Waltari. Horthy Miklós rövid életrajza.: A revízió útja. Centrum. k. n. alkotása. életben. Stádium.

1943. Bp. miatt elbocsájtott magánalk. Centr. Sopron. A.. Bp. tc. Zsidókérdés alkotmányos megoldása Mo. 1941.és erdőgazd. 1942. ingatlanairól. Bp.) Bp. Bp.. (2870-1941. 1943.. Soksz.. 1939. alóli kivételezettség igazolása. Zsidót. Centrum. Bp. és végrehajt.t. Zsidót. Bp. Zsidó bolsevizmus elleni küzd. 550. 1942. 1939. döntő szakaszába érk. Centr. 1941. Röttig-R. Zwick M. körl.. Zsidók mező. a. végrehajtása a Délvidéken. (A J. 569. 1942. (A J. t. Buschmann. Bp. 653. Bp. Zsidó munkaközösség.) Bp. Zsabka Kálmán: De szolgák nem leszünk. Halad. P. Bp. A. Zsadányi O. Centrum. Zsidók katonai szolgálata. térfogl. kapcs. Zsidótörvény végrehajtása U.n.E. Zsidótörvény végrehajt. Renaissance kiad. Zsidók házvagyona Budapesten és a vidéki városokban. A. a. (A J. 1941. 1942.H.H. 1942. 618. 1942. Szeged.. bejelentési kötelezettségekről. Bp. Zsidótörvény végrehajtása U. Korrajz. után. térfogl. 1940. a. Bp. M. 1941. Zsidók közéleti és gazd. korl. (Adatok nélkül. 1939. A "Szív". Versek. korl. igaz. 1939. 1942.. Zsidók közéleti és gazd. Zsidó gyógyszertár-jogosítvány megvonása. Centrum. Neuwald ny. a. Centrum. Bp. Bp. korl. 599. Bp. Elbocsájtott vállalati alk.. 1941. Zsámbár Jenő S. Stádium.. Zwick.t. Bp. 1939.) Bp. 1941. Bp. 1941. 1941. 1941. 1942. Bp. ingatlanai.H. Bp. Zsidótörvény. IV.) Zsidókérdés a fajvédelem szempontjából..: A zsidók közéleti és gazdasági térfogl. Bp. Centrum. Cent. Centrum. Zulawski Andor ifj.magyar jövő. Bp. Bp. rend. Zsidóbirtokok felszerelésének igénybevétele. Centrum. Zsidóknak zsidókról. Szerző.) Bp. Centrum. Centr. A Vit. sz..t. Bp. Zsidót U. 1931. ref.Zeley István: Olaszország közig. Michael: A szovjet hálójában. Bp. Zsidóbirtok igénybevétele. Zsidók ingatlainak zár alá helyezése. Centrum. Centrum.H.: Írás Adyról. 585. Bp. Zsidók közéleti és gazd. Zsidót. 1940. J. Zsidóbirtok haszonbérletének felmondása.. Centrum.: A mexikói vérfürdő. Zöld könyv. dr. 1942. Bp. b. ingatlanai ment. 1943.és erdőgazd. beltelek meghatározása. (A J. Zsidóbirtok megváltása.: A felszabadulás aranykönyve. (A J.) Bp. Zsidó ügynökök iparűzése. r. 1941. Centrum.1937.) Bp. Zsidó sárgakönyv. 1941. végrehajtása Erdélyben. Zsidó fegyvere a pénz. 1941. Centrum. Centrum. Bp. 1942. 1928. Összeállította Matolcsy Mátyás. végr.) Bp..-on. dr. Centrum. Zsidók mező. Bp. illetményei.t. Centrum. Grill. BM.és erdőgazd. Bp. (A J. Bp. sz. térfogl. felmondási illetményei.H. Stádium. kiegészítése. 1944. Zsidó haszonbérletek visszabocsátása. 1942. Zsidók ingatlanszerz. Az agrárkérdés és földreform analízise.t. Centrum.t. Centrum. Zsidók mező. Zsidót.. 54 . Zsidót U. Bp. sz.H. Cent. Zsidótörvény végrehajtása. 1942.-Térfy B. Pallas. 1936. Centrum. Zugó Ferenc: Versek a Don-menti csatatérről 1942-43. Pécs. 1929. 1943. é. Zsedényi Aladár: Vörös cserepek Károlyitól Bethlenig. Zsidótörvény végrehajtása U. Zéhery L. ingatlanairól. Bp. Klug. R. a világh. Nyilasker. Zsidó alk. Zsidótörvény végrehajtása. 1924. Zsidót.. a. 1941. A Bp. 1941. Zsidók mező. Zsidótörvény végrehajtása.és erdőgazd. 1938. 1943. A. Bp. Bp. 1943. 1941.: Magyar föld. 1940. Elbocsájtott vállalati alk. Zentay István: Egy nemzetnél sem vagyunk alábbvalók! Bp. Bp. Bp.: A szovjet hálójában. Bp. Zsótér Bertalan dr. Bp. Zsidók rémuralma Magyarországon.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->