Az Ideiglenes Nemzeti Kormány 530/1945. M.E.

számú rendelete
a fasiszta szellemű és szovjetellenes sajtótermékek megsemmisítéséről

Az Ideiglenes Nemzeti Kormány az Ideiglenes Nemzetgyűlés által Debrecenben, 1944. évi december hó 22. napján nyert felhatalmazás alapján a Moszkvában, 1945. évi január 20. napján megkötött fegyverszüneti egyezmény 16. pontjának végrehajtásaként a következőket rendeli: 1. §. Meg kell semmisíteni a könyvnyomdák, könyvkiadó vállalatok, könyvkereskedők, köz-, és kölcsönkönyvtárak, iskolai könyvtárak, valamint magánszemélyek birtokában levő minden fasiszta szellemű, szovjetellenes és antidemokratikus sajtóterméket (könyv, folyóirat, napilap, hirdetmény, röplap, képes ábrázolat stb.), tekintet nélkül arra, hogy magyar vagy más nyelven jelent meg. Különösen és kivétel nélkül megsemmisítendők a fasiszta (nemzeti szocialista) politikusok fasiszta szellemű életrajzai, nyilvánosan elmondott beszédei, fasiszta állampolitikát méltató tudományos színezetű művek, a német hadviselést feldicsérő sajtótermékek, a fasiszta politikusoknak ily szellemű művei, a fasiszta pártoknak és kiadóhivataloknak összes politikai jellegű kiadványai, vagy ilyen vonatkozású szépirodalmi termékei stb. 2. §. Az 1. §-ban megjelölt sajtótermékek kiadása, utánnyomása, forgalomba hozatala, terjesztése, külföldről való behozatala tilos. 3. §. A fenti rendelkezésekhez képest a könyvnyomdák, könyvkiadók, könyvkereskedők és kölcsönkönyvtárak, egyesületi, testületi és iskolai könyvtárak, valamint a magánszemélyek kötelesek e rendelet hatálybalépésétől számított 15 nap alatt az 1. §-ban felsorolt sajtóterméket a törvényhatóság első tisztviselője által kijelölt gyűjtőhelyre szállítani. 4. §. A törvényhatóság első tisztviselője gondoskodik a beszállítandó sajtótermékek gyűjtőhelyének kijelöléséről, a beszállított sajtótermékek őrzéséről mindaddig, amíg az összegyűjtött sajtótermékek papíranyagának hasznosítása zúzómalmokba való szállítás útján meg nem történik. 5. §. Az 1931. évi III. t.-c. 1. §-ában írt bűntettet követi el, aki a jelen rendelet 1. §-ában megjelölt sajtóterméket kiadja, kinyomtatja, utánnyomja, forgalomba hozza, az ország területére behozza, vagy aki a birtokában lévő sajtóterméket másnak átadja. A bűnvádi eljárásra a 81/1945. M. E. sz. rendelet 20 §-a értelmében a népbíróság bír hatáskörrel. 6. § Amennyiben a cselekmény súlyosabban nem büntetendő, kihágást követ el és háború idején hat hónapig terjedő elzárással, valamint 8000 Pengőig terjedő pénzbüntetéssel büntetendő az, aki a 3. §-ban írt beszolgáltatási kötelességének szándékosan, vagy súlyos gondatlanságból nem tesz eleget. 7. §. Ez a rendelet kihirdetésének napján lép hatályba.

Debrecen, 1945. évi február hó 26. napján. Dálnoki Miklós Béla vzds. s. k. miniszterelnök (1944-1945)

1

A Duce ifjúsága. Bp. 1943. Levente Hírközpont. Emesekönyvek. A Gömbös Gyula Társaság alapszabályai.. Bp. 1938. A II. zsidótörvény és a végrehajtási utasítás teljes szövege, magyarázó jegyzetekkel. Bp. 1939. A II. zsidótörvény és annak végrehajtási utasítása. Bp. A II. zsidótörvény és végrehajtási utasításának rendelkezései az értelmiségi munkakörben alkalmazottakra vonatkozóan magánosoknál és vállalatoknál. Bp. 1939. A MOVE 1941. évről szóló közgyűlési jelentése. Bp. 1942. A Napkelet Lexikona. I-II. Bp. 1927. Magy. Irod. Társ. A felszabadulás naptára. (Borítékon A Nép Felszabadulás Naptára.) 1942. Újvidék, 1941. Uránia. A földműves, iparos, kereskedő- és munkásifjúság A.C-jának őszi gyűlése. Bp. 1937. Actio Catholica kiad. A haza szolgálatában. Szerk.: de Sgardelli Caesár. Bp. 1943. A leventeegyesület alapszabályai. Bp. 1941. Hollósy. A német birodalmi munkaszolgálat zenekarának díszhangversenye. Vezényel: Herms Niel. Bp. F. k.: Rékai M. A reformnemzedék programja. Bp. 1936. Centrum. Abay (Neubauer) Gyula: A világgazdaság újjáépítése a háború után. Bp. 1943. Gergely R. könyvkereskedés. Abrudbányai János: A vallás és a mai koreszmék. Kolozsvár, 1943. Lengyel ny. Aczél Imre kir. főügyészhelyettes vádbeszéde 1920. nov. 3-án és 4-én a bolseviki népbiztosok bűnperének főtárgyalásán. Bp. 1921. C. Adamovich József: Tiszaeszlár-Zsidókérdés. Válasz Schuck Salamon karcagi főrabbinak. A keresztények a zsidókról. Bp. 1882. Hunyadi M. műintézet. Adorján György és Haas Sándor: A második zsidótörvény és a végrehajtási utasítás teljes szövege magyarázó jegyzetekkel. Bp. 1939. Urbányi. Aengner I. Theodor: Rommel páncélosai. Szeged, 1941. Városi ny. Aiglon: Viccekben él a szovjet! Bp. 1919. Heller K. és Tsa. Ajtay József: A Dunamedence és Mo. sorsközössége. Bp. 1936. Aláaknázott Európa. Előszó: Szálasi F. Bp., 1938. Nyilaskeresztes könyvt. Albrecht I. Károly: Tíz év a vörös pokolban. Stádium. Albrecht I. Károly: A GPU titkaiból. Bp., 1942. Stádium. Albrecht-Marx: Szebb Jövőt. Alexander Mihály gr.: Kifosztottak, kiutasítottak. Centrum. Alexander Mihály gr.: A Scotland Yard kiutasított. Centrum. Alföldi Dávid: Néhány szó a proletárdiktatúráról. (Keletkezése, pusztítása s orvoslása.) Eger, 1919. Egri. Alföldi Lajos: Nemzeti Kalendárium 1942. Bp. A szerző. Allard, Paul: Hazugságháború. A francia összeomlás okai. Bp., 1942. Stád. Almanach az 1920. évre. Bp. 1920. M. Asszonyok N. Szöv. Almásy László: Rommel seregénél Líbiában. Stádium. Altenburger Gyula: A választójog és a zsidóság. Bp. 1918. Hor. Ambrus Géza: Az élet megy tovább. Bp. 1941. Turul. Ambrus Tibor: Szovjet család, szovjet gyermek, szovjet jövő. Bp., 1934. Árp Amit ma tudni kell. Ez Olaszország. Bp. 1940. K. J. Andocsy Béla: A fasiszta Szicília. Bp., 1938. Universitas. András dr.: Szociális alkotmány, testületi állam, magyar birodalom. 1937. Andrássy Gyula gr.: Diplomácia és világháború. Bp. 1921. Légr. Anglia rá akarta tenni kezét Norvégiára. Szemelvények a IV. hivatalos német könyvből. Berlin, 1940. Külügyi H. Anglia végzete. Bp. 1944. Centrum. Angol ostromzár csődje, Az. Bp. 1942. Centrum. Angol rémuralom Cirenaikában. Róma, 1941. Népművelési Minisztérium. Angyal Pál dr.: Fajvédelem és büntetőjog. Bp. 1938. Attila-ny.Rt. Angyalfi Hegyi István: Árny és ezüst. Bp. 1929. Stádium. Anka János: Északi fény. Bp., 1941. Centrum. Antal Gábor: Rablelkek. Jászberény, 1931. A szerző. Antal István: A magyar nemzetvédelmi propaganda irányelvei. Bp. 1943. 2

Antal István: Költségvetési beszéd a képviselőház 1943. nov. 12-i ülésén. Antibolsevista levelezőlap-sorozat. Bp. Forrás. Antiszemita Párt Naptára az 1884. szökőévre, Az. Kecskemét, 1883. Nagy. Antiszemita kalendárium az 1920. szökőévre. A zsidók által agyongyötört magyar földművelő nép számára. Gyöngyös, 1919. Antiszemita káté a magyar nép számára. Bp. 1884. Hunyadi m. Antwerpen. Az antwerpeni angolszász bombázásról. H.é.k.ny.n. Anyagi intézkedések az 1942/43. leventekiképzési évre. Bp. 1942. Athenaeum. Apafi I.: A zsidóság felsőbbrendűségi mámora. Bp 1932.Pátria. Apor Viktor: Háborús és ellenforradalmi emlékek. Bp. 1937. Szer Appiotti, Angelo: Repülőnapló. Ford. Balogh B. Bp. 1942. Szefhe. Appiotti, Angelo: Málta felett. Bp. 1942. Révai. Aradi Zsolt: Az európai forradalom. Bp. 1934. Pázmány P. Ir. T. Arnaldi, Ulrico: Vörösök és fehérek. Bp. 1921. Révai. Asbóth Gy.-Bíró S.: "Fegyverben." Imádságok honvédeink számára. Bp. 1942. Prot. Tábori Püspökség. Ashiei Hine: Jelentenivalónk nincs. Assur, W. W.: Az egyház Oroszországban. Bp.1942. Asszonyok a tűzvonalban. (Svrd, Luukonnen stb.) Bp. Írás. Asztalos Miklós- A visszacsatolt erdélyi rész bekapcsolása a magyar életbe. Bp. 1943. Nemzeti K. Asztalos Miklós: A korszerű nemzeti eszme. Bp. 1933. Erd. F. E. Asztalos Miklós: Erdély és a revízió. Bp. 1933. Erdélyi F. E. Aubermann Miklós dr.: Katolikus egyháztörténelem. Bp. 1943. É. Avarffy Elek Őrségváltás. Bp. 1944. Stephaneum. Avarffy Elek A Mone története 1918-38. Felvidéki orvostestvéreink hazatérése alkalmából. Bp. 1938. Stephaneaum. Avarffy Elek A mai nemzetpolitikai tengely. Kalocsa, 1938. Árpád. Avarffy Elek A vörös Budapesttől a sárga Budapestig. Bp. 1944. Stephan. Avarffy Elek Kenyeres Balázs a keresztény nemzeti politikában. 1937. Avarffy Elek beszéde a Fehér Ház augusztusi ellenforr. 20. évfordulóján. Avarffy Elek beszéde. Klny. Bp. Stephaneum. Avarffy Elek: Cselekvő politika. Beszéd a Mone közgyűlésén.1937. Steph. Avarffy Elek: Nem hagyjuk elaludni. Bp. 1943. Stephaneum. Axa Rolf: Vidámságok a katonaéletből. Bp. 1941. Csendőrs. L. Az Ébredő Magyarok Egy. II. orsz. elnöki konferenciájának naplója. Bp. 1920. ÉME. Az erdélyi egyházmegye és a román impérium. Bp. 1920. Steph. Az erdélyi vértanúk és hősök anyakönyve. Pécs, 1941. Kultúra. Ádám T. István: A nyugatmagyarországi felkelés története. Bp., 1935. Külp. Ádám T. István: USA és a háború. Bp. 1941. Hollósy ny. Ádám T. István: Vérző Ruszinkó. Bp. 1939. D. D. kiad. Némethy A. Ádám T. István: A világháború okai. Előszó: József kir.hg. Bp. 1942. Szer. Ádám T. István: Soprontól-Munkácsig. Bp. 1938. Ébredő Magyarok Egy. Államérdekeket sértő bűncselekmények az ötös-tanács előtt. Bp. 1942. Cen. Állj közénk és repülj velünk. Bp. 1942. Magyar Szárnyak. Állami és társadalmi rend védelme és a büntető jogszolgáltatás. A bp-i kir. büntetőtörvényszéken az 1937. év tavaszán tartott előadások. H.n. 1937. M. kir. igazságü.m. Árkossy Károly: Miért lettem nemzetiszocialista? Bp. 1938. Held. Árkosy B. Gábor: A zsidó világuralom megjósolt bukása. 1919. Árky József: Így folytatódott 1-2. k. Bp. 1936. Stephaneum. Árulás a kis népek ellen! Bp. 1944. Centrum. Árva Imre: Édesanyám ablakára ráborult a bánat. Bp. Kókai. Babocsai Sándor: Kereskedők és iparosok útmutatója a II. Zsidó törvény végrehajtása tárgyában. Bp. 1940. Fémes. Bachó László, A zsidóság térfoglalása Gyöngyösön 1919-ig. 1941. Bachó László, Vérző Ruszinkó. Bp. 1939. D. D. kiad. Némethy A. Bachó László, dezséri: Gyöngyös város 1918-19-ben a forradalmak alatt. 3

Backe, Herbert: Európa élelmezési szabadsága. Lipcse, 1942. Badics László dr.: Mit tett Mussolini Magyarországért. Stádium. Badoglio, Pietro: Etiópiai háború. Bp. 1937. Gergely. Bagossy Zoltán: A magyar föld. Bp. Nyilasker. füz. 2. Centrum. Bainville, Jaques: Diktátorok. Bp. 1936. Dante. Baktay Ervin: India szabadságot akar. Bp. 1942. Írás. Balassa Imre: A magyar királytragédia. IV. Károly. Bp. 1931. M. Balás Karoly: Faj, felekezet és statisztika a zsidókérdésben. Bp. 1938. Balás Károly A szociálpolitika főkérdései. Bp. 1929. Pallas. Balás Károly Társadalmi politika. I. Alapvetés. Bp. 1924. Centrum. Balás Károly: Rend és szabadság. Bp. 1939. MTA. Balázs András: Az erdélyi bércek felszabadítója. Marosvásárhely Balázs Béla, szépvizi Kánaán pusztulása Bp. 1921. Nemz. Irod. T. Balázs Béla, szépvizi: Hiszek a székely vértanúkban. Gödöllő, 1937. Székelység kiad. Balázs Deák: Csetnikek. Bp. 1941. Stádium. Balázs Mihály: Erre visz az út... Dés, 1943. dr. Szentirmai Imre. Balázs Piry László dr.: Hitler művészei. Stádium. Balbo, Italo: Diadalmas szárnyak. Bp. 1934. Franklin. Balbo, Italo: Repülőrajokkal az Óceánon át. Bp. 1931. Lampel. Balla Ignác: A Duce és a dolgozó Itália. Bp. 1932. Singer és Wolfner. Balogh Barna: A balkáni villámháború. Bp. 1942. Stádium. Balogh Beéry László Magyar-lengyel közös határ és a ruthén terület. Bp.1936. Magy. Egy. és Főisk. Hall. Lengyelbarát Egy. Balogh Beéry László: A ruthén autonómia. Pécs, 1937. Erzsébet. Balogh Ernő Stephaneum klny. Mone Orvost. Sz. Balogh Ernő: Március idusa újjáébredésének mai előestjén. Bp. 1938. Balogh István ifj., Fáklyagyújtás. Bp. 1937. Bethlen. Balogh István ifj., a M. Nemz. szoc. Párt orsz. képv. parlamenti felsz. 1936. Balogh József György: Sortűz Moszkvában! Bp. 1938. K. Sajtó. Balogh Lajos: A méhészkedés. I. és II. kiad.. Szentendre, 1941. Sz. Balogh Péter: A magyar faj uralma. Bp. Balogh-Beéry László: Magyar-lengyel közös határ és a rutén terület. 1936. Balogh-Beéry László: Az ukrán kérdés. Bp. 1939. Magy. Nemz. Szöv. Balogh-Csiszár: Az új világháború térképei adatokkal. 1942. Balta Szilárd és Bende János: Kicsoda és mit akar lord Rothermere? Kecskemét, 1927. Első Kecskeméti H. K. Ny. Bangha Béla Örök élet igéi. I. II. Szentbeszédek és olvasmányok. Bp. 1934. M. Kultúra II. kiad. 1941. Bangha Béla A kereszténység és a zsidók. Bp. Stephaneaum. Bangha Béla: Eucharistika. Bp. 1938. Korda. Bangha Béla: Mo. újjáépítése és a kereszténység. Bp. 1920. Szent István T. Bangha Béla: Világnézeti válaszok. Bp. 1940. Pázmány P. Ir. T. Barabás András: A nemzetnevelés iskolája, Pécs, 1940. A szerző. Barabás Emil v.: A német nagyvezérkar jelenti... Bp. 1941. Szenkó-Cetr. Barabás Miklós: Balkán, Német-olasz-magyar villámháború. Bp. Szenkó. Baranyai Béla: Fapuskások. Bp. 1941. M. Cserkészszövetség. Baranyai Sz. Gyula: A zsidókérdés és megoldása. 1923. Bethlen. Baráth Tibor: Az országépítés filozófiája a Kárpát-medencében. Kol. 1943. Baráth Tibor: Magyar történet. 2. kiad. Bp. 1943. Centrum. Baráth Tibor: Magyar történet. Kolozsvár, 1941. Tud.egyetemi tört. int. Barcsay Adorján: A szabadkőművesség bűnei.- Palatinus József: Barcza Ferenc vit, dr.: Nemz. szocializmus. Kalocsa. 1934. Árpád. Barna Ferenc: Nemzetiszocializmus. Baross Szöv. Tagjainak Szövetkezete alapszabályai. Bp. 1938. Baross Szövetség Kedvezményes Vásárlási Címjegyzéke. 1940. Baross Szövetség alapszabályai U. a. Bp. 1940. Élet. 4

Baross Szövetség alapszabályai. Bp. 1938. Centrum. Baross Szövetség vásárlási címjegyzéke. Bp. Baross Sz. Valamennyi évfolyam. Barsi Dénes:Mezei füst. Bp. 1943. Stádium. Barsi Miska: Hát én explodáljak? Vidám katonatörténetek a ma háborújából. Bp. 1943. Barka Ferenc könyvk. Bartalffy János: Az értelmiségi Munkavállalókat Foglalkoztat Munkaadók gyak. kézikönyve. 1943. Koszó B. A. Bartha Ábel: Az álforradalomtól a nemzeti újjáébredésig. Bp.1920. Bartha Emma: A mezőgazdaság szerepe Mussolini gazdaságpolitikájában. Bp. 1942. Fráter. Bartha József Szabad-e Adynak szobrot emelni? Bp. 1939. Held. Bartha József: Faji elem és ker. szellem irodalmunkban. 1941. Bartha József: Faji elem és keresztény szellem irodalmunkban. Bp. 1941. Bartha-Kuszkó-Kovách-Kőszegi: Az Ady-kultusz: magyar öngyilkosság. Bp. 1941. Stephaneaum. Bartos Andor, szigethy: Istentagadók. Bp. Centrum. Bartos Lajos: Háború amazonjai. Sopron, 1943. Szerző. Bartóffy dr.-Kincsessy dr.-Schirilla dr.: Az értelmiségi munkavállalókat foglalkoztató munkaadók gyakorlati kézikönyve. Bp. 1943. Társ. Bartucz Sándor: Új hadak útja. Bp. 1941. Szerző. Bartunek János: A kis hazaszerzők. Körmend, 1929. Szlavik és H. Bartunek János: Az áruló karácsonya. Körmend, 1929. Szlavik. Bary József: Tiszaeszlári bűnper. Bp. 1933. Egy. ny. Bauer Róbert: A diadalmas műrost. Bp. 1944. Centrum. Bauhler: Hitler, egy népi mozgalom keletkezése. Bp. 1940. Nyilas Lap. Bácskay B. Béla: Rend vagy káosz. (Kultúrpathológia.) Bánffy Miklós: Emlékeimből. Bp. 1943. Révai. Bánki Emil: Magyar munka. Bp. 1944. Centrum. Bánki Emil: Testvériség! Szabadság! Egyenlőség! Bp.1939. U.É. Bánky József: Trianoni naptár, 1918-38. Diósgyőr-Vasgyár '38. Bányai Károly: Harminc év krónikája. Bp. 1941. Szerző. Kis Gy. Bányász László: Magyar járőr a Szovjet vonalak mögött. Zrínyi csop. kiad. Bárányné, Oberschall Magda: Művészettörténet. Bárdossy László: Magyar sors magyar feladat. 18 beszéd. Bp. 1943. EKN L. Bárdossy László: A programm vezérgondolatai. Bp. 1941. Nemzetpol. sz. Báthory Dagmár: A heroizmus az újabb német irodalomban. Bp. 1937. Minerva. Beck Ernst: A zuhanó halál. Bp. Mátyás János. Becsületszó. Filmvázlat. Daróczy József elképzeléséből írta Nagyiványi Zoltán. Kiadó: Daróczy J. Bp. Becsülettel a hazáért. Move-cserkészek előre. Bp. 1942. Vörösv. Belányi László dr.: Zsidóbújtatás. Előszó: vit. Endre László. Bp. 1943. C. Belohorszky Ferenc dr.: Az egészséges nemzetnevelés Németországban és hazánkban. Nyíregyháza, 1936. Bencs Zoltán: A munka alkotmánya Olaszországban. Bp. 1928. Bencs Zoltán: Magyar világnézet. Bp. 1939. Stádium. Bencsi Zoltán: Kik vagyunk mi? Turáni gondolat. Bp. 1941. Sz. Bencsik Béla: A német nemzeti szoc. filozófiája. Klny. Kecskemét, 1936. Bende István dr.: Húsz év a magyar fajpolitika szolgálatában. Bp. Benevolus dr.: A dohányutcai bombamerénylet tettesei. Bp. é. n. Ébredő Magyarok Egyesülete. Benkóczi D.-Kelen A. dr.: Amit minden evangélikusnak tudnia kell. Kecskemét, 1943. Üzenet kiadás. Benkő András: Visszapillantás a "MOVE Gyóni Géza irodalmi és sportegyesület" működésére. Bp. 1939. Új M. Élet. Benkő K.: Az 1919. évi június 24-i tengerészeti ellenforr. Bp. 1920. Heizl. Bente, Hermann dr.: Német parasztpolitika. Bp. 1941. Stádium. Beöthy Kálmán, vesenyői: Kakastollasok. Bp. 1938. Stádium. Beraud, Henri- Mit láttam Moszkvában? Bp. 1926. Pfeifer F. Beraud, Henri: Látogatásom Moszkvában. Bp. 1924. Berber, Fritz: Az amerikai semlegesség váltakozásai. Bp. 1944. Berdiaeff, Nikolas: Marxizmus és vallás. Bp. 1935. Kiss Z. 5

1942. 1942. Vladár G. Debrecen. 1938. 1941. 1943. Ir. 1936 Bialoskurszki Ödön: Fajerősítő és Honvédelem. Z. Bp. Békássy Gyöngyi: Tur-an-ki.-dr.: Hogyan és mikor lesz boldog Nagy-Magyarország. 1942. Bp.: Egy jezsuita emlékei a kommunizmus idejéből. v.. Bp. F. 1928. és Balás K. Nemz. G. Béldi Béla Nemzetszervezés. W. Bíró Béla: A nyilaskereszt egy mozgalom szimbóluma. Stádium.: Tatjana Petrowna.1938. márc. G. Bp. Bethlen István gróf ünnepi beszéde 1940. Birkás Endre: Levelek Oroszországból. könyvtár. W. Kir.-Kelemen K. Bosemüller. Mérnökök. Bizó Béla: Hit és haza. v. Beregi Béla: Gömbös Gyula és a nemzeti öncélúság gondolata. (Valamennyi kiadás. Centrum. A. Bessenyey Lajos: A magyar néplélek válsága. 1943. Csorna.: A házassági törvényjav. a "Méhely" B. Bihary László: A partizánok réme. Bp. Békássy Gyöngyi A vércsoportok kutatásának faji jelentősége. nyári viadala. Cserépfalvy. Bp. Bikkal Dénes Totális állam. ifj. 1942. Bp. Bp. 1941. Bp. Ravasz L. Bp. Bp. ny. ny. 1936. István Társulat. Bur. Bp.Berdjajev. 1935. R. évi kárpátaljai felkelő harcokban részt vett tagjairól. Toke. Szerzői kiadás. Pécs. 1944. 1941. 1935. 1942.) Blümhen Izsák: A felsőbbrendű faj joga. Beszprémy Imre.: Erdélyünk és honvédségünk. Szerző.E. Zrínyi Nyomd. 1931. érdek.) Bp. Bp. Klny. Pécs. Bikkal Dénes Külföldi érdekképviseleti államok és a m. Bp. Blaskovits Ferenc: Két nap a pokolban. 1942. T. Bp. Bézy István: Szervezési és ügyviteli útmutató. Danubia. és kiad. Egységes Párt. L. Bp. M. Bobrow. Bécs. Korda. évi nyugat-magyarországi. Bikkal Dénes A fasiszta Olaszország. Mit tehet a honvédelem a fajerősítés érdekében? Bibó Lajos: Vitéz Thury György. Liptay L.Bp. S. 1941. Nikolaj: Az új középkor. Ak. Debrecen. 1940.Rt Béry László dr. Szerző kiad. Bernát István: Szétfoszló demokráciák. Reformp. Beumelburg. Bp. Stádium. Auróra.-dr. Bp.. Béldi Béla dr.. Bezerédy Zoltán. 1943. Bocsári K. Bp. Bernhard Zsigmond S. előadójának és a MÉP vezérszónokának képviselőházi beszéde. Berzy József: Hungarista állam. M. Bobrow.-dr. nagybányai Horthy Miklós húszesztendős kormányzóságának tiszteletére az MTA összülésén. Bp. 1935. Mickiewicz Társ. 6 . Eggenber. valamint az 1938. rajzolta B. Bethlen István miniszterelnöksége 10. Bély Miklós: A Hitler-Jugend V. vezérsége. Bobrow. Juhász Á. Reé László.N. Szt. 1935. 1939. hogy lesz. Pro Christo diákszöv. M. Vit. Bp. 1943. 1928.: Virraszt a magyar lélek. Bp. ifj. 1939. Népművelés k. évfordulójára. Nyilaskeresztes Párt. Föld Jenő: Készül a háború. 1935. Gyóni G. A Rongyos Gárdának az 1921. Béldy Alajos: Európai Ifjúsági Szövetség. Berlini csata.. 1941. 1919. Stádium. 1935. Berkó István. Bp. 1943. v. Bikkal Dénes: A magyar munkásság jövője. 1943. Bp. Bihary László: Halványuló portrék. Beregi Béla: Gömbös Gyula és a "nemzeti öncélúság" gondolata. Szerk: Berecz Sándor. E.: Nemzetirányítás.Reé. M. Haladás. Szeged. 1941. a német katona regénye. Bevezetés a bajtársi életbe. A keresztény nemzeti liga nemzetpolitikai estjén elhangzott előadások. (Szintétizmus. Össz. Beszélgetés Katynról. 1942. Bp.: Kozáksors. Blaskovits Ferenc: Hogy volt. csop. kiad. A szerző. Bp. 1935. 1922. Könyv. W. kiad. Bérczi Béla: Szibériai gyöngyélet. Béldi Béla: Nézzünk szembe a jövőnkkel! Bp. Bizony László: A magyarországi bolsevizmus 133 napja. 1937. J. Bethlen G.: Marionette. Debrecen. Bodnár István: Pozsonyi éjszakák. bezerédi: A jövő útja. Bisits Tibor: Háború a levegőben. Bp. 18-án. Biró Z. Athenaeum. 1943. Szoc. Bihary László A nevető gárda. W. Bp. 1943. Zalaegerszeg. 1941. Bp. Bp. Bihari-Csontó: "202-43 jelenti" így harcolt a Donnál. Stádium. Bp. Bp. Bp. 1928. Bernát István: A szociáldemokrácia és a bolsevizmus. Kellner. Szeged.

Borbély István: A szovjet és a kereszténység. Bosnyák Zoltán Sem antiszemitizmus. Mezőberény. 1940. 1930. Stádium. 1935-43. 1938. Bottai. 1924. Subhas Chandra: Égő India. 1929. Csicsery-Rón. Bp. Bp. Held J. Bosnyák Zoltán Istóczy Győző élete és küzdelmei. Held. Bp. Stádium. Kultúrliga.1943.: A finnek harca és a balti kérdés. Bp. Megjelent a Gyógyszerészeti Szemle 1943. 1941. Centrum. Bonczos Miklós. Bolsevizmus harca az Isten ellen. Szegedi Újn. Bogdán József: Utunk. Centrum. Bosnyák Zoltán A zsidókérdés újabb alakulása Mo. 1941. Bp. 1940. 1941. Bonkáló Sándor: Az orosz irodalom története I-II. Bosnyák Zoltán Erdély 1938-ban. Bp. 1941. Bosnyák Zoltán Prohászka és a zsidókérdés. Centrum. P. Bosnyák Zoltán"Botond" Keresztény Kereskedők Beszerzési és Értékesítő Szövetkezete. Giuseppe Közoktatási reform. Bp. 1944. Bp. 1941. Bozóky Lajos dr.-on. Bp. Új Európa. Kell. Stádium.kir. Held J. Bp. Bottai. Szerző. v. Bodó Jenő: Rabtartó Oroszországban. Stádium. Bp. Bosnyák Zoltán A zsidó! Bp. Giuseppe A fasiszta iskolareform alapelvei. Stádium. Bosnyák Zoltán Az idegen vér. Bosnyák Zoltán A zsidókérdés újabb alakulása Mo. Giuseppe: Az olasz korporatív állameszme és a munkaalk. A . A. Bp. Makó. Magyar-Olasz E.Honv. Centrum. 1937. Bosnyák Zoltán Két világ harca. harcaink a keleti vörös pokolban. Bp. és a házasság. és Lapk. Forradalmak. Borbála Helikon. Centrum kiad. Giuseppe A munka alkotmánya. Bosnyák Zoltán: Harc a zsidósajtó ellen. Bosnyák Zoltán: A magyar fajvédelem úttörői. Bolsevizmus a parasztság ellen. Bp. Új Élet. Bogya János: Magyar birodalmi gondolat. Bp. Stádium. Bp.Bodó Jenő Három fogolytábor. Böszörmény Zoltán Vérem és oltárom. 1924. Korvin M. Bontha Jenő: A "Százas bizottság" története. Bozóky Lajos dr. Ath. Bose. III. Bp. Bozóky Géza dr. 1942. Bosnyák Zoltán A zsidókérdés törvényes rendezése. Bolsevistaellenes kiállítás katalógusa. Bouhler. Gondos. Irod. Kaposvár. Z. Nemzetiszocialista munkaállam. Held. Bp. Bottai. 1941. Cserépfalvi. 1939. Bosnyák Zoltán Antibolsevista kiállítás tájékoztatója. 1944. Bp. Szabad S.: Élettér: Új Európa! Bp.: Napóleon. Bosnyák Zoltán: Istóczy Győző a zsidókról. Bp. szept. 1941.-on. Bosnyák Zoltán A harmadik zsidótörv. Szatmárn. Bottai.: Mit láttak a haditudósítók Vörös Oroszországban? 1942. 1941. Bp. 1940. Centrum. Bp. Bokor Pál: Szegedországtól Magyarországig. Stádium. Kv. Centrum. 1943. Boros István: Botcsányi Golgota. 1940. Move. 1940. Orsz. Giuseppe A fasizmus lényege. Közművelődési. Csurgói kvt. Held. Ladányi. Bornemissza Sándor: 23 évvel ezelőtt. Borbély László: A tenger hősei. Ungvár. A M. Egyetemi. 1940. 1943. 1938. Szeged. Bosnyák Zoltán A zsidókérdés. 1940. Bp. Bottai. H. Baja. Szoc. Magyarság. 1938. 1928.: Élettér és gazdasági jog. Bosnyák-Méhely: Fővárosunk elzsidósodása. Szerk: vit. Bors József. Bosnyák Zoltán Magyarország elzsidósodása. Szerző. 7 .: A táj és népkutatás szerepe a szociálpolitikában. Centrum. Pécs. Held J. 1942. Bp. Bp. Boróczy Kálmán: Forradalmi emlékeimből. 1937. Bp. ellenforradalmak. 1938. Bojadzsiev . 25-i számában. 1936. Bosnyák Zoltán Harc a zsidó veszély ellen! Bp. Bp. Bp. 1942. 1941. Bp. Magy. 1935. Bosnyák Zoltán Szembe Júdeával! Bp. Bp. Pártja. Bp. Held J. Bp. sem zsidógyűlölet.Ludovika Akadémia tüzéro. 1942. M. Állami ny. 1941. Bombazáporban Európa kultúrája. 1942. Botor Árpád: A láthatatlan hadsereg: Bp. Bp. 1941. M.

Breuil. A nyilas-kormány kiad. doberdói: A magyarországi 1918/19.: Rabságunk kezdetén. Burián Károly: A kereszténység és magyarság veszedelme.-i zsidó liberális sajtó és a sz. 1922. 1919. Bp. Brunszvik Teréz kisdedóvó intézet évkönyve 1940-41. 1941. tanévről. Bp. dec. keresk. Bp. Fáklya. kiad. 1943. Tokay István. Budapest legyen nyílt város? Röpirat. Gaea. 1941. Buócz Elemér: A tengelyhatalmak gyarmatpolitikai törekvései. 1929. Brezina-levelek. C. 1939. 1920. T. célja. 1941. Bp. Bp. Cholnoky Jenő dr. Pietro: A gyermekvédelem Olaszországban. Boussola. Budapest Székesfőváros Leventemozgalma 1929-32. és Rákóczi-Koll. 1944. Budaváry László Ifjúság a nemzet jövendője. F. von: Német katonai szellem a múltban és jelenben. H. 1942. Sárpy I. itt Moszkva beszél! Bp. A gimnázium igazgatósága. Brixton: A flotta lekésik. és Ny. 1938. Brandenstein Béla dr. Bp. Coudenhove-Kalargi: Sztálin és Tsa. Népműv. Nemzeti Élet.. Fritz Otto: Narvik. M. I. Tevel.: A burmai pokol. Cartes: Dinamit Jack Dakarban. gimn. 1944. Nemzeti Élet. Bp. Bp. Hollósy. Buck Róbert: Így rohamoztuk meg Lüttichet. 16. M.: A második arcvonal a levegőben.: Eszeveszett farkasok. Houston S. 1939. Cross. Bp. Chaldaus. Hogy kezdődött a zsiványdiktatúra. 1922.: A zsidók megjelenése a nyugati tört. A Szovjet új egyházpol. Capistrano: A vatikán bombázása és az angol közvélemény. 1942. Nemzeti Élet. Bretz Vilmos: Itt a döntés órája! Pécs. Caesareus: A bp. Budaváry Gyula: Mesél a bandura. 1944. Kultúra. Stádium.ny. 1912. II. Kaszáskeresztes Párt. Csalánffy: Halló. Hungária? Bp. Szerk. Urbányi. Centrum.1940. Chamberlain. 1937. Bp. Csaba Jenő: A forradalom története Szegeden. 1925. 1941. szoc. Breit József. L. '44. Bp. Franklin. 1940. Ker. Cipőt ki árusíthat és ki vásárolhat? A bőrtalpú lábbeli. Róma.n. Bp. Cederholm. Bura József: Húzzuk ki a zsidókérdés méregfogát. Bp. '30. Ponty-utcai községi Hunfalvy J. vagyis a Csehpimasz. Cochenhausen. Bp. 1942. 1944.Turán Szöv. Cebrián Istvánné gr. Budaváry László: Zöld bolsevizmus. 1930-32. Bp. Bp. 1940. Élet Ir. mozgalom? Böszörményi Zoltán: (Röpirat.. René V. évről.: A magyarországi Turán Szöv.é. Stádium. Bubulus (Kocsis Géza): A kismagyar út. Centrum. Forrás. középisk. Busch. Simon: A zsidó világszövetség veszedelme az emberiségre. évkönyve 1942-43. Kiadó: Tokay István. évi forradalmi mozgalmak és a vörös háború története. valamin a talpbőr forgalmát és a borkereskedők kijelölését szabályozó rendeletek. Bp. Bp. Róvó Aladár műintézete. Ladányi. Böszörmény Zoltán: Mit akar a magyar nemz. 1941. 1942.kőművesség. Centrum. Bp. börtöneiben.: A hivatásrendi társadalom bölcseleti alapjai. a turáni gondolat és a turáni népek ismertetése. Budapest Szfov. iskolaévre. Bp. M. E. Bp. Bp. Pallas. Budaváry László: Quo vadis.. 1943.: Beszéd. Hirdetőiroda.Böszörmény Zoltán élete. 1939. 1922. Budaváry László: Kassai kriptában. Ciano gr. évkönyve az 1942-43. a Szöv. Capistrano Báránybőrbe bújtatott farkas. Cornielle. Boris: A Cseka országában. Pécs.) Bp. Georges du: Roosevelt felelőssége. Bp. Capistrano Vörös csillag a Balkán felett. Briffault: A brit birodalom bukása. Budapesti Érseki kat. Pécs. Klny. Christophe. 8 . Az iskolaigazgatóság kiadása. kiad. Irredenta színmű 1 felvonásban. Bp. 1941. Bp. 1938. 1938.C. Buza Barna: A kommunista összeesküvés. Buza László: Nemzetiszocializmus Németországban. Szeged.1922. Csalánffy: Jön a Roosevelt! Bp. Corsi. Steph. Szovjetoroszo. II. 1943.

Csekey István Északi írások. A Szív kiadása. klny a Közgazdasági Sz. 1941.1931. Csikós Nagy Béla: Kapitalizmus vagy kollektivizmus? Szeged. kommunizmus és kereszténység. Bp. v.-ből.Csankay István v. Lélek a vártán. Klny. Bp. Csekey István: A német vezéri állam. útmutató. Csák László: Nikoláj az első Bp. Grill. Csikós Jenő v.: Katona leszek. Csonka János gépgyár leventéinek daloskönyve. Csik László. Bp. Kalocsai Néplap. Csiky János v. Túl a Kárpátokon. Vladimir A szovjetoroszországi koncentrációs táborok élete. Csikos Attila J. Cselekedjünk! M. Városi ny. Csopják Attila: A magyar zsidóság sok és nagy bűne. és k. Csányi Antal: A liberalkap. 1923. Bp. szülte munkanélküliség és nyomor leküzdésének elgondolása és a nemz. 1935. Csonka-Balogh: Családvédelem a nemzetiszoc. Cseh Ferenc: Propaganda. Ld: Tabéry Géza: Két csillag k. Csiki Lajos: A magyarság évszázados harca Közép-Európa elszlávosodása ellen. Szeged. Kalocsai Néplap. 1941. Hajnal ny. Bp. Bp. Csekey István: A Szovjet államszemlélete. 1939. Kiadó: Fekete Pál. Könyv és Lapkiadó rt. Nyilaskeresztes Párt. 1940. 1941. Szeged Városi ny. Bp. 1940 Singer és Wolfner. 1940. Bp. Lármafa. 1942. Császár G. 1943. és Hajdu L. Pfeifer F. Paulovits k. Bp. Csekey István: Észtország története a világháború után. Bp. 1943.Hungária. Stádium. Szerző. Stádium.: Donmenti dalok. Csikós Jenő v. Újságüzem. Császár Géza: A levegő cézárja. Csincsura Győző: Köszöntsük Erdélyt a sorsközösség szent érzésével. Bp.: A második front. Bp. Csikós Jenő v. Bp. Csikós Nagy Béla A szovjetgazdaság három Achilles-sarka. Szeged. Bp. 1942.: A II. Bp. vonatkozó jogszabályok. Vladimir: A GPU országa. Bp. a Korunk Szava 4. 1919. Győr. Bp. Vör. Pallas. Csiky János: A fajvédelmi törvény és végrehajtási utasításai. a Délvidéki Szemléből. 1920. Csikós Jenő v. Csiszár János: Mindennapi kenyerünket. zsidótörvény és összes végrehajtás utasításai teljes szöveggel és magyarázatokkal. 1936. Paulovits I. Viktor: A magyarországi kommunizmus gazdasági leszerelése. elbocsátásukkor járó illetm. Szeged v. 1923. Csávossy Elemér S. Bp. Cserjési László: Szabadcsapat. Bp. Bp. 1932. Csikós Nagy Béla A német honvédő gazdaság irodalma. 1943. 1941. Csiszár Béla: Mussolini és Hitler. 1928. dr. 1919. Népm. k. Csikós Nagy Béla Nagytérgazdaság.: Tizedik század előre. Bp. Bp. Csák László: Vér és láng között. St. Held. munkaállamban. Bp 1939. J.szoc. Kalocsa. Cser Imre: A kisember és a zsidókérdés. Bp. Pestszentlőrinc. Városi. 1939. Szeged. Csernavin. Bp.: Szociáldemokrácia. A Cél. M. Gergely. Csávossy Elemér S. Korunk Szava kiadás. Fajvéd. Bp. Csonka Emil Szálasi küzdelmeiből. Cséry Dezso: Igaz szó a nyilasokról. Csák E. 9 . Bp. Korda. 1939. Bp.: Zsidó magánalk. Bp. Bp.1935. programm szerint. Csiky János v. 1942. Kandó Gy. Csikós Nagy Béla: A faj és a gazdaság viszonya az új német gazdaságelméleti irodalomban. 1942. számából. Bp. Kalocsa. Zrínyi Gárda. 1934. Bp. A Cél. Csernavin. Cselekedjünk! Magyar fajvédelmi útmutató. Stádium. Cserjési. Csánk Béla: Jogászi hivatások a Harmadik Birodalomban. 1941. Csonka Emil: Szálasi országjárása. Versek. könyvny. Bp. Csikós Jenő v. J. 1920.: A teljes Magyar Nemzeti Állam egészségügyi rendszere a MONE megvilágításában. 1942. Csoór Lajos: Parlamenti beszédei 1935-39. T. 1940. klny. Csóka Lajos: A marxizmus alkonya. Bp. Klny. Kertész József. 1943. rt. 1942. 1939. A szerző.

1938.Gárdonyi Géza Irodalmi Társaság. Czillei Géza: Riadó Afrika fölött. Dick Manó kiadása. Klny. a háború alatt. 1939. Bp. Érsekújvár. Heinrich: Tengerek rejtekútjain. 1938. 1941. Csűrös B. Csűrös B. Czakó István: A német birodalmi "Kraft durch Freude" mozg. Bp. Magy. Orsini Paola: A gyarmati kérdés az új rendben.: Lexi és a vörös kereszt.és Lapk. Mit kell tudnia minden magyarnak a ruténekről. Dekker Endre felsőházi beszéde 1944. Bp.1944. Bp. é. Czikle Valéria: Három világ. J. Dajkovics Sándor Évfordulóra. E.Bp. Írta: névtelen. Darányi Gyula: Feladatok a nemzetvédelem terén. Kislányból nagylány. Szentirmai Imre k. Czakó István: Jelentés a hamburgi "Freizeit und Erholung" világkongresszusról. Új Idők. Hollóssy. Csűrös Emilia B. Doros F Darányi Kálmán beszéde a N. elősz. Egy kortárs vallomásai Erdély huszonkétéves szabadságharcáról. 1941. István Társulat. háborúk. Bp. Czakó István. 1941. igazságügym. (Százezrek könyve. Stádium. Darré.: A rutén kérdés tegnap és ma. Debrecen. M. D'Agostino. 1940. 1942.. 10 . 1942. dec. Bp. Dávid István: 1942. Sárkány. Bp. Bp. 1938.min. Darányi Kálmán miniszterelnök beszéde a N.Bp. Bp. Stádium. R. Bp.) Bp. Dajkovics Sándor: A második évfordulóra. Bp. Bp.'40. 1941. Szt. 1942. Rend. Dante. Bp. II. 1920. Győrött. St. Centrum. 1940. 1938. Darás Gábor dr. Vit. 1931. márc. 1943. István Társulat. Bp. Bp. Bp.Áchim. 20-án. 1940. Pálfi-L. Csűrös Emilia B. 1925. Bp. Bp. Dante. V. márc 5-én. O. Dekobra: A hálókocsi angyala. Dr. M. Csűrös Zoltán: Magyar Tavasz. Bp. Dr. B. Gárdonyi Irodalmi Társaság. Walter: A német bir. 1941. 1919. Dante. Csuray Károly: Ki a magyar? Bp. Csűrös Lajos: Tengerek. Deme-Keleti: Az ellenforradalom Vasmegyében és Szombathelyen.: Trianoni strófák (versek). Czakó István. Bp.A tengelyhatalmak kultúrszoc. Imrédy B. Darás Gábor dr. M. Függetlenség rt. Bp. Dániel Béla: A magyarországi zsidókérdés megoldása. 1942. Bp. Jaross A. Nemz. Bp. Kalocsa. 1942. Pázmány. 7-én tartott országos közgyűlésén (Egy.Csuray Károly A faji lélek. Valéria: Bujdosó oroszok dalai. 1933. Bp. Dau. Emilia: Kalotay Margit. Bp. M. 1940. Czikle Gy. közgazd. Nem.1938. Dávid Iván: Hazátlan voltam. Szt. Bp. 1941. Szöv. 1926. Emilia Kalotay Margit esküvője.L. Czillei Géza: A láthatatlan front. 1938. Czakó-Marjay: Az Olasz birodalom szabadidő-mozgalma. Bp. N. 1930.) elmondott ünnepi beszéde. és a délkeleteurópai államok együttműködése a mezőgazdaság terén. Bp. Kassa. Ugo: Mussolini századunk motorja. Könyv. Stephan. Csűrös Emilia. Darvas János: Mit láttam Bulgáriában? (Útijegyzetek) Kassa. Kal. Sátoraljaújhely.1942 Dajka András: A magyarság legnagyobb hivatása. Debrecen vörösre mázoltan. Bp. Pártja naggyűl. Demeter Ödön: Fasiszta forradalom.: Az erdélyi kislány.A szabadidőmozgalom eredményei külföldön. Eltűnt egy kislány. D'Andrea. hajók. beszédei a társadalmi és gazdasági élet egyensúlyának hatályosabb biztosításáról szóló törvényjavaslat képviselőházi biz. Bp. Vajda. Franklin. 5. 1941.Ker. Darányi Kálmán miniszterelnök beszéde a N Mikecz Ö. Csűrös Emilia B. vitájában. Czillei Géza: Orosz mezők felett.1942. E. Pártja nagygyűlésén Győrött. Darabos László: Politikai földrajz. Renaissance. Budai-Bernwallner. 1942. Pósa Károly. Dánér Béla: A magyarországi zsidókérdés megoldása. Dell' Adami Géza: Megváltás Szibériából. 1938. Bp. Grill. Demeter Gyula: Béke a német győzelem után. 1941. Dajbukát Jenő: Szovjet-orosz egészségügyi viszonyok. Bp. 1918. Bp. 1944. Dánér Béla: Új Magyarország felé. Apostol. Czabafi András v. Bp. Bp. tev. Dalok és levelek a rabságból.n.

Dezséry Endre dr. Egy gépágyús üteg előretörése a szovjet elleni háborúban. Székesfv. 1942. Bp. Kecskemét. Dövényi Nagy Lajos: Párbaj a tengeren. Dienes Andor: Tavaszi portyázás.Háború és kultúra. dr. Dr. Dövényi Nagy Lajos A Kaganovicsok. Győzelemig. Bp. Lily br. évi lengyel-szovjet háborúban. Z. Bp. Szerző Dezső Gyula.: Bízzatok a magyar ifjúságban. Bp.: Mo. 1943. Bp. Bp. Dövényi-Nagy Lajos: Vérrel folyó Kubán vize. Dienes Andor: Az ismeretlen front. n.Cs. Bp. Könyvk. Dövényi Nagy Lajos Ősztől-őszig. Dezső Gyula Új irányok a német családjogban. Duillet: Moszkva álarc nélkül. Dienes Gyula: Kárpátoktól a Donyecig. Stádium. Megtiportak. Bp. család és népszaporodás védelméről szóló törv. Diószeghy Miklós: Horthy Miklós élete. Turul. 1942. 1943. M. Dolgos-Magyarász-Várady: Korszerű magyar gondolatok. Dezső Gyula: A magyar katona tudja miért harcol.és fajvédelem társadalmi feladatai. Bp. 1941. Kecskemét. Bp. 1942.1942.. Bp. Stádium. 1941. Dövényi Nagy Lajos. sor. Bp. 1942. Dövényi Nagy Lajos A pekingi titok. Dövényi Nagy Lajos És üzen az élet. Bp.! Újvidék. Hellas. 1941. A. Bp. Bp. Dezső Gyula: Őrségváltás. Stádium. '41. Kassa. Szerző. Achim. Bp. szerepe az 1920. Reé László. Dömötör Gyula Ferenc: Kémek és szabotálók elleni védekezés. 1941.Vérben és vasban. 1934. Szerző. Pfeiffer Ferdinánd. Bp. csop. é. Bp. I. Dunavölgyi hitrege. Domonkos József: Rablók barlangjában. Duce 1942.Háborúban jártam. 11 . Divéky Andor: Kenyér-törvény. A. Vajda. a magyar gazdasági életben. Dopalovoro. 1941.. Bp. E. Rátz. intézkedésekre. 1941. 1941. Doros Gábor: Javaslat a faj. Sajtó. 1941. 1941. bizottság kiadása. 1942. Doros Gábor A család. 1941. Doblhoff. m. "Wiko" litogr. M. Bp.Deméndy Miklós: Cserkészpróbák könyve. Bp. 1941/42. Franklin.: Mo. '42. Diplomata: Szfinx titok nélkül. 1920. 1939. Zrínyi csop. Dietz Károly dr. Kecskeméti Jogakad. 1922 és 1942. Bp. Dittner János dr. 1938. Stádium. Dési Endre: A magyar revíziós mozgalom.: A "HE 114" bajtársai. Bp. 3-án tartott beszéde. 1942. Diamant: Szabad gazdasági rendszer.: Októbertol-augusztusig. Bp. Bányai és V. 1942. 1941. Érsekújvár. Dövényi Nagy Lajos Tarnopolból indult el. 1944. 1944. Bp. Stádium. Érsekújvár. '43 Délvidéki emlékkönyv. Hung.: Horthy Miklós. Gyöngyös. A. Athen. 1942. Bp Domokos Pál: Magyar feltámadás. Nemz. 1941. Divéki Andor: A zsidókérdés európai megoldása. (Százezrek könyve. évk. dec. 1938. Dövényi Nagy Lajos Szigettől Zágonig. 1943. Domokos László: A Baross Szöv. Centrum.) Kiadó: dr. Dienes Gyula. Dövényi Nagy Lajos: Emberek a fergetegben. M. Panth. Debrecen. Bp. Turán füz.Kis ezüst. Közp. Dezső Gyula: A magyar Ikarus (v. Centrum. 1938. Horthy István). Bp. Klny. Dienes Gyula. 1942. Dezső Gusztáv: Dünkirchentől Moszkváig. Népműv. Kertész. Paizs G. Divéky A. Dövényi Nagy Lajos Felhőszakadás. Farkas. Kecskemét. Áchim András. Drózdy Győző: A zsidóság és a bolsevizmus. 1920. gazdasági lehetőségei csak az európai térben érvényesülhetnek. Bp. Vitézi Rend. Dövényi Nagy Lajos: Álló víz. Dénes István: Turul! Reformot! Bp. 1931. vagy tervgazdaság. vit.. Kecskemét. H. Doros Gábor: A magyarság életereje. Cserk. Dinter: A vérontó bűn. Athenaeum. M. népműv. Stádium. Dettmann.

. Reményi-Schneller L. 1942. Erdélyi János dr. Bp. v. Bethlen. 1944. 1940. Bp. Egyszáznégy katonadal. Endre László: A berni per tanulságai. Magy. Bp. Bp. 1943. Bp. Előpataki: Aforizmák a zsidókról. Erdélyi Ernő: A mi utunk. Erdélyi Ernő: A mi utunk. Turul.. sz. Párt programmja. sírásója.1942. 1942. Keresk. Stádium. Fráter. Erdélyi József Örökség. 1940. Bp. Az. kiadása. VII. Bp. Elmhurst.K. Debrecen.L. v. Erdélyi József Örök kenyér. 1931. Buzárovits. számából. Színre alkalmazta. gr. Bp. 1944. Antiqua. 1942. Dücső Csaba: Nincs kegyelem.és leírása. Nordland. Bp. 1936. útja. 1941. 1923. Bp.-cikk.: Magyar politika.M. Egyed István. Egy halálraítélt nemzet. Minerva Rt. Emilius: Ezer év vagy a Magyar Nemzet tragédiája.Bp. tört. Pirospöttyös kisasszonyok. kiadása. Egy év a nemzet életében1938. Erdélyi József Toldi-kéz. a Tiszántúli Gazdák 1937.-i. Sárvár. Endre László Hatalom és igazság.. Erdélyi József Halad az ék. t.európai politika. Levente Sporttelep tört. 1942. 1936. 1942. célkitűzése. Bp. Bp. Esztergom. Klny. Egyesült Nemz. Sopron.N. Bp. Magyar Élet kiad. gr. 1941. Egy év a nemzet életében: Teleki P. 1911.1942. évi XV. A Turul Szöv. Centrum. Erdélyi Tibor: Aki velem nincsen. v. Kolozsvár. Egy vidéki páholy titkai. 1940. Egyedi Balázs Dénes: Harminckettesek előre. Esztergom.. Egyény Károly: Feleljen. 1939. Dr. Erdeös László. Harc. Erdélyi Lövész Naptár 1942. Tájék. Bp. Endre László: A zsidókról. Bp. Erich Edwin: Viszontlátás Szovjetoroszországgal. Lajos. Első nyilasgyűlés Mezőberényben.Egyesület Ellenforradalmi Iparos Csoport 1919. Dwinger. zenéjét sz.Közműv. Eperjessy István: A Horthy M. Bartha K. v. útja. Bp. Röpirat. Varga J. Bp.: Trebitsch Lincoln és a bolygó zsidó. Bp. belügym. A budapesti ellenforradalom és a MONE. és 4. Emlékezzünk. Stádium. 1943. ker. v. Kassa. 1942. Gödöllő. Erdélyi József: Emlék. 1929. Bp. Eleméry József: Levente bajtársi szolgálatok. 1921.: Finnország szabadságharca. Ecsedy-Kazay József: Prágától Miskolcig. 1942.. A Turul Szöv. London-Berlin-Párizs. Held. Stádium Rt. Az E. Bp. Egyedi Balázs Dénes A rongyosok felvidéki harcainak tört. K. Jaross A. Cr. Szoc. A "Rongyosok" hősi küzdelme. Az. Eöttevényi Olivér dr. P. Keresztes-Fischer F. Eöttevényi Olivér: Mussolini politikája. 1943. 1943. Egan Lajos id. M. May-nyomda kiad. Ellenforradalmi Iparos Csoport 1919"EMKE" naptára 1943. 1942. pécsi kerületének kiadása. 1938. Az. 1943. füzetek.Dunántúli (Bachó László): A zsidó. Kolozsvár.. 1942. ellenem van. Emlékezzünk vértanúinkról. 1938. Bp. A Turul Szöv. Magvető könyvtár. Hóman B. 1937. p.1910 Egry István: Magyarság és labancság. mint az ezeréves Mo. E. Bp. Bp. Emberbőrbe bújt bestiák. Kolozsvár. Teleki M. kiad. Emese levente-leánykönyv. Finn Tár. 1941. története.: Török J. Erdélyi József Fegyvertelen. Bp. Epol ankétja a fajvédelmi törvényjavaslatról. 1919. Miskolc. Erdély a magyar képviselőházban. Bp. Ernst F.. Bp.. Antal I. 32. beszédei. 1944. 3. Hollósy. Held. 1929. Szerző kiad. Bp. Juracsek Egyesült Keresztény Nemzeti Liga alapszabályai. 1941... 1942. 12 . Turul. ny.világpolitika. 1936. Szittya. Kalántai. kir.: A zsidókérdés Magyarországon.: A mechanizált orosz kollektív gazdálkodás. 1933. Endre-Kampis: Ezer év Pest vármegye földjén. Pécs. Szálasi úr! Bp. 1935. Szeged. E. Egy zsidó nyilatkozik. Edvi Illés Zoltán: Kishaszonbérletek létesítése az igénybevett zsidóbirtokokon. vit. Korányi M. Magyar Kórus kiadása. Magyarság. Bp. Bp. Egyet. rt. Enyedi Balázs Dénes: Örök katonák.

Ébredj Európa. 1941. 1937. Bp. 1937. 1944. Bp. Diákszöv. Ezt akarják a nyilasok! 1939. Regény a numerus clausus mellől.-ért? 1940. évkönyv 1944. Bp. Bp. vit. Liszt Nándor. Essad. Franklin. M. Bp. magyar kérdések.1942. Bp. Béry László. Fajvédő szoc. 15. Stádium.: Vikár B. Farkas György: A hivatásszervezet megalakítása és vezetése. Szalay Sándor. Európa válaszúton.. Franklin. A Vitézi Rend Zrínyi Cs. és ügyviteli. 1938. 1937. Harmathy ny. 1941. Falusy Nándor: Két év naplója. 1940. 1943. Európa ereje győz. Faragó László: Frontharcosok a magyar sorsközösségben. Bp. §-ának büntetőbírósági joggyak. 1942. 1921. Kolozsvár. 1943. Fajgyalázás. Bp. Szerk. Magyar Jövő. klny. évi dec. Bp. II. 1944. 1941. Bp. Egyet.. ifj. ifj. 1937.. Európai gazdas. Rev. Új Auróra. Eszterhás István: Muszkavezető.. 1943. Falchi. 1941.'33.Délvidék visszatérése. Orsz. Élet a magas északon. Bp. A magyar nemzeti újjáébredés mozgalmának célkitűzései. Az. kiadó: Bolgár Gy. Sugár. Bp. XV. erdélyi lövészkerület. Szeml. Fajvédelem és a házasságkötés jogszabályai. Everard. Szt. 1936. Tarlótűz. k.: Mi a hivatásszervezet? 1940. Faragho Gábor. Ébredő Magyarok Egy. M. Ébredő Magyarok Egy almanachja. klny. Taizs. Bey: Egy ország tragédiája. 1944. Bp. K. Bp.. Bp. Bp. 1944.: Légiháború Spanyolország fölött. Ébredő Magyarok Egy alapszabályai és fegyelmi rendtartása.: Horthy István. 1943. 1942. Szalai. 1940. Az. Erdődi Mihály. Faluhelyi Ferenc: Mit köszönhet a nemzetközi jog Olaszországnak? Bp. Éles Zoltán: Nippon-Gaál Zsigmond: Üdvözlet Japánnak. Európa válaszol.1942. Négy előadás az elszakított magyar részekről. Faluhelyi-Regős-Simone: Magyar-olasz tanulmányi ankét a fasiszta állam rendszerről. Bp. Fabinyi Tihamér: A polgári perjog újjászületése a fasiszta Olaszországban. N. Fabinyi-Makay: Programbeszédek. Fall Endre dr. Közp. Faragó Ede v. Ezt akarjuk. Bp. 1939. p. 1925-28.Benárd Géza. fegyelmi szabályzatai. És eljő a nap. Centrum. Grill. 1937. Ébredő Magyarok Egyesülete. Ford. Erdélyünk és honvédségünk. Bp. Fajvédő szocializmus. Cegléd. 1932. Bp. Debrecen. 1926. Szervezet. Rózsás József és v. C. Nyilaskeresztes Ifj. Mo.: v. Bp. István. 1939. Bp.k. Pécs. Bp. Grill. A Függ.Erdélyi kérdések. Nemzetvéd. 1928. Bp.-nak! 1933. Bp. És mégis győzünk! Bp. A. Észak-Kelet-Dél és Nyugat. Centrum. F.: Dienes Gy. Fajvédelem és büntetőjog. Ford. 1938. 1943. Bp. Erdő Sándor: Kárpátaljai emlékek. Fajvédelmi törvény és végrehajtási rendeletei. Ezt akarják a nyilasok! A Nyilaskeresztes Párt orsz.Bp. L. Stádium. A.1942. 1930. kiad. Debr. Evva Ernő: Nyugalom a viharban. Bethlen.: Jugoszlávia összeomlása. Klny. Springer. Fall Endre: Mit tett a fasiszta Olaszo. 1925. Bp. 1941-42. Európa és a bolsevizmus. Bp.1941. Bp. 1933. Erdélyi lövészkönyv. Sajtóvállalat. 1941. Stádium. Eszterhás István A gébic. IX. Falusy Nándor: Szent István évi karcolatok. Farkas György. Háború vagy béke. Bp. 1942.az Olasz szeml. Nino: A fasizmus agrárpolitikája. 1938. Bp. Igazságot Mo. együttműködés.: Szovjet Oroszország. gazd.. Eszes István: Osi nyomok. Hivatássz. Eszterhás István: Nemzetpolitika. Magyar revíziós Liga. Szerk. Bp.: Emléklapok 1918-19. 1937. 13 . 1941. Az 1941. 20-án tartott előadásai. tc. Centrum. Farkas György Moszkvai találkozó. Bp. Kispest. így akarjuk. Faragó Ede v. Erdélyi P. Bp. tábortűz.: Öntudatos magyarság. Held. M. vit. II. párt szerv. Pécs. a Szoc. Esterházy Miklós gr. dr. Könyvb. Pécs. az Olasz szemléből. 1935.

Úmú. Géza: 1000 nap és ami mögötte van. Fejér Lajos: Zsidóság. Fekete P. szerk. Asbóth. Fegyverszünet 1918-1940. Bp. Hermann: Bolsevizmus és zsidóság. Fábián Béla: Oroszország pusztulása a bolseviki uralom alatt. Farkas Gyula Az asszimiláció kora Magyarországon. 1936. Felvidék tört. Fasiszta államrendről tartott magyar-olasz tanulm. Centrum.h. Felszabadulás naptára 1944. Népműv. Fábián Béla Oroszország kialakulása a bolsevizmus alatt. 3. Cserépfalvi. 1942. Pécs. 1937. dr. 1937. mai élete. Szigetvártól az Országházig. Farkas István Az égbolt lovagjai. Farkas József: Az erős kéz.: Rökk Istv. M. Fehértájy Tibor: Hitler élete. N. 1936. 1936. Stádium. 1934. 1939. Felvidék. Farkas György: Kobrini sortűz. Centrum. Bp. é. Fel. Bp. Farkas István A titokzatos Távolkelet háborúja. Kecskem.: Javaslat a dunai nemzetek aktuális problémáinak megoldására. Fehér Tibor: Lidérckirály. kiad. A. Debrecen. Egyetemi.) Bp. Társ. Vásárhely-Makó-Szentes rémnapjaiból. Farkas István A ködbeborult Anglia. Párt részletes programmja. Dolg. Feith Jenő: A vörös ochrana. Bp. 1943. Szerző kiad. Fazekas Jenő: Észtország bolsevizálása. Előszó: Augusto Turati. Hírl. 1935. Fasizmus és munkásság. Athenaeum Szebb Jövő k. Új Élet regénytár. Fencsik Jenő: A rutén kérdés. Bp. Ifjú Polg. C. Bp. 1940. Fekete István: Zsellérek. A. 1929. Bp. Bp. Felvidéki mártírok és hősök aranykönyve. Fábián Béla 6 ló. 1942. melléklete miatt. Fejes Ferenc: Népdalok. Festetics Sándor vezetése alatt álló M vezetése alatt álló M. 1940. Magyar Szeml. Feketekuty Béla: Új magyar korszak előtt. ny. Fehéri Armand: A vesztegető forradalom. 1942. rt.Fejes kiad. '38. Elmélkedések és imádságok. 1924. Bp. 1944. 1942. Fehér Tibor: Ütött az óra. országgyűlési képviselő cikkei és beszédei. Fábián Gyula: Táborozás a Balatonnál. Szemes. 14 . 1941.: A kárpátoroszok múltja és jelene. Dante. Felvidékünk.: Ragyogó csillagok. Bp.) Farkas István: A levegő titánjai. Nagylétaliget. Bp. Sárospatak. 1934. Veszprémi Egyházm. Farkas István: A Lisina halottjai. (Hirdetései miatt. 1936. Bp. Bp. Ferenczy Ödön: Harc a kémek ellen. 1939. Bp. Kertész. ifj. M.. A spanyol polgárháború. Fenczik Árpád dr. Bp. Légrády. Farkasfalvy Mauks Endre dr.v. A szerző. Csendőrségi Lapokból. 1943. Stádium. 1940. Bp. 1940. Bécs. 1942. Bp. Jupiter. ("Röptében a világ körül" c. Szoc. ankét iratai. Hódm. Bp. Veritas. Bp.. Stádium. Fábián Béla Az orosz pokol. ny. honvédségünk. Festetics Domonkos gr. Centrum. Bp. Róma. 1920. Ferdinándy Mihály: Középeurópa. L. Haladás ny. Kecskemét.H. Farkas János.: Mindszenti B. Dunántúl. Fejérváry József: Szamuelly halálvonata. 1941-42-es hadjárat német tudósítók cikkeiben. Cserépfalvy. 1942. Farkas Gyula: A magyar szellem felszabadulása. Stádium. 1940. Bp. ford.: Bosnyák Zoltán. 1938. 40 ember. Budai-Bernwallner. Fegyverben. Ifjúsági r. 1938. Fehst. Bp. Bp. a visszaszerzett és még visszavárt. Bp. Ford. Bp. Kaposvár. Farkasné Kárpáti Irén: Magyar sors. 1941.. Veszprém. Bp.n. A.Farkas György: Hol a parasztság helye? Bp. 1939. Kaisha. Vitézi Rend. Bp. Pécs.O. Fern Atanáz: A zsidó rituális gyilkosságok igazi okai. Pécs. klny. Festetics Sándor vezetése alatt álló M Új irányok felé. Fasizmus eredete és fejlődése. Farkas István Franco életrajza. 1937. Bp. Stád. A trianoni béke története. Athenaeum. 1921. Fehér pokol. A szerző kiadása. Castaldi. Mefhosz. 1940. Farkas István: A mai magyar ifjúság nemzeti öntudata. 1942.

1920. Fraccaroli: Vörösek és fehérek. Bp. K.Festetics Sándor vezetése alatt álló M. Fiala Ferenc Így dolgoztak. 1935. 1934. Ny. Emese k. Danubia. 1943. Sajtóvállalat. évi VI. kiadványa. A. Bp. Bp. kft. Fraccaroli. Flack. Bp. Szoc. Kassa. A modern gazdasági élet megszervezése. 1917.: Az 1939. a Signalból. Bp. Függetlenség évkönyve 1942. restauráció. 1940. Finnek titka. Hans: Stuka az égő pokol felett. 1939. Flórián Endre: A repülés hősei.) Bp. Függetlenség kiad. Bp. 15 . 1935. Hans "Függetlenség" napilap kicsinyített légi kiadása. Fried Ferdinánd: A világkereskedelem jövője. Bp. 1937. Henry: A nemzetközi zsidó. Freisler. Berthold: Anglia a világ kalóza. Bp. E. k. Forell. évi IV. Magyarország feldarabolása és a szabadkőművesség. 1941. Franz. 1938. A Magyar-Finn Társ. M. Bp. 28-án. Bp. Stádium. Sz. Bp. Vöröskereszt. Kongresszusok. Freesz József: Hivatásrendi gazdaság. Népművelő Társ. Japán. könyvkereskedés. Társaság. 1941. Forzano: Száz nap. 1943. István. n. Földalatti összeesküvők. tc. S. Pozsony. Közp. 29-én és 30-án tartott szabadkőműves kongresszus. n. Könyv. Párt küzdelmi programmja. Benkő Gyula cs. Bp. Bp.: A vörös bilincs. Fritz v.: Az orosz titok. Bp. Centrum. végrehajtása. Révai. 7. Keresztény Nemzeti Liga. Stádium. Révai. Fiala Ferenc A vörös kalapács. május 10-től június 23-ig. Stád. Sylvester. Földvári Béla dr. Franz. Figyelj ide te hiszékeny magyar! Röpirat. 1942. Bp. A Párizsban 1917. Centrum. Bp. Bp. Bp. magyar élet. Werner: Így épült a Siegfried-vonal. Féja Géza: Magyar irodalomszemlélet. Held. Anglia. Függetlenség évkönyve.és Lapkiadó rt. Fricke. Flüggen. 1943. Kispest. Stádium. Bp. Fiala Ferenc: A nyilas egységtárgyalások okmányai. Szoc. 1934. Francia vezérkar titkos okmányai. 1941. 1940. N. Tarka regénytár. Szenkó. Bp. Japán hangja. és h. Bp.1920. Bp. Férfi. Bp. Közm. Fodor József: Feltámadunk. Új zsidótörv. Bp. Auswärtiges Amt 1939-41. Stád. A. A. Stádium. Franklin. Finnországi napló. 1941. 1942. Pázmány P. é. A. France. 1942. Röpirat.: USA.: Mölders. Bp. 1942. Ford. Forrai Sándor dr. E. Fiala Ferenc Erdélyi levelek. aki látta Sztálint. (Magyar leventék utazása a háborús Suomiban. E. Finck. 1943. A nyilas-kormány k.1944. Franklin. 1942. Miner. Bp. "Wiko" k. Levente Hírközpont. Forradalom vezetői. 1941. m.) Bp. J. 1943. Fricke. Ifj.: Legitimizmus. Bp. Magyar Élet. 1942. az újságíró. Klny. Franciaországi hadjárat 1940. Kereskedők könyvtára 6. Bp. Roland: Az új Európa jogrendjéről. Bp. Tusnádf. Finn kék-fehér könyv. 1943. Fodor Ferenc: Magyar föld. 1940. Franciaország. Magyar-Német Társ. Fiala-Nyékhegyi: A magyar sajtó igazi arca. Forzano Caesar. Centrum. Arnaldo: Magyarország a bolsevizmus alatt. Riport. XII. eszközei és haszonélvezői. Pécs. 1926 és 1943. Bp. Bp. Bp. 1942. Artur: Gyarmati hadviselés Európában. 1940. Fluck András: A német birodalom alkotmánya. 1942. Forbáth Ferenc: Szibéria poklában. 3. Bp. Földes Éva: Mussolini. Összetartás. (Fogságom és szökésem. revízió. Földes Gyula: Mit kell tudni a kereskedőknek a zsidótörvényről. Bp. Otthon. Athen. kiad. Irod. k. A.-Kézdivásárh. kir. Funk. Bp. Bp. 1920. Fiala Ferenc Válasz az áfiumokra. 1937. Forradalmárok egymás között. Ker. Jecht: Európai gazdasági együttműködés. Bp. Földi István: Felszabadulás. Bánsági ny.'44. 1921. Centrum. Ford. sz. Fleissig József: Szibériai napló.

Bp. Centrum. Gellért Vilmos Sértő Kálmán élete. f. Gaál Jenő: Kényszer-kivándoroltatás. 1920. Duna. Makkay L. Gabányi János: A magyar nemzet története. Az "őszirózsás" forr. gép-. Ifj. Achim. Bp. és a proletárdiktatúra áldozatainak meggyilkolása. Gábor Géza. Gáldi László: Mussolini és a modern olasz stílus. 16 . Franklin. propaganda. Gabányi József. Gáspár Jenő: Az 1943. Gál Imre Polgár a viharban. 1923. Bp. k. Szerző. Geöcze Sarolta: Az ezeréves ország. Fülöp Béla: Kereszténység és kommunizmus.és hajógyár rt. Klny. Garay Lajos: A pécsi m. Garamszeghy Sándor v. évről. kiadás számára átírta Höpp Henrik. Bp. A m. 1936. 1939. Bp. J.: Vörös bilincs. Gádor István: Egy névnap története. Athenaeum.-Szerelemhegyi E. szakirányú iparostanonciskolájának 1940/41. Fűrész Mária: A zsidók kereszténygyűlöletéről. Bp. A szerző. 1924. 1941. 1942. Villamossági. Centrum. Glória. honvéd hadapródiskola története. Győr. Bp. Gál Imre: Mit termel a Harmadik Birodalom. Gallus Sándor: Nép és föld.és Lapkiadó rt. a kémnő. Virginio Roosevelt félrevezette népét. i. Kapisztrán. 1942. Gábor Géza: A fajkérdés és a magyar faj. Gehrig Oszkár: Bombazáporban Európa kultúrája. Gáspár Ármin: "Erdélyért" hóhérok és mártírok. BudapestKaposvár. Csáky. Ganz és Tsa. Humoros költői elbeszélés a kommunizmus korából. 1943. az "Egyetemes Philológiai Közl. 1939. 1942. zsidótörv. Lingua. L. Gáspár Jenő: Az 1942. 1943. A szerző. lelki és testi megkínzása. Bp. Gálffy Bódog: Tűz. George. 1941. Bp. Előszó: Antal I. Novissima. k Gamma Finommechanikai és Optikai Művek Rt. Antonio. 1937. Bp. 1930. Gerő Ernő: Fajvédelmi házasságkötés és házasságbontás. Gaskó Dezso: Finn-magyar kapcsolatok. 1942. Juhász A. 1928. Held.: Az irredentizmus. I-II. Bp." 1940. Gál Sándor: Németország nyersanyagtermelése számokban. Gayda. évi IV. Ho. Gabányi József. évkönyve az 1940/41-1942/43.: Widmar. Könyv. Nyilask. Bp. tc. Gády Béla: A munkás a fasiszta Olaszországban. Gábor Á. Gerő Sándor: A tűzharcosok útja. évkönyve. 1942. kir. Gábor Géza dr. Renaissance. Bp. És mégis győzünk. Geréb Árpád: A Kárpátoktól a Dnyeperig. 1932. Róma. Máté. 1941. Bp. 1943. Testvéreink szabadságharca a sajtó tükrében. Magy. 1941. Bp. Gábor Áron: Magyar haditudósító túl a Sztálin vonalon. Sopron. 1941. Gayda. Bp. Bp.: Láttam a finn csodát. Gellért Vilmos Szovjetamazon. esztendő története. Gergely Ádám: Itt végződik Európa. Bp. esztendő története. Géczy Gyula: A német hadsereg rendfokozati jelzései. Stádium. Ganz Á.Führer és népe: A Führernek Németországért és a német népért végzett munkásságáról szóló könyv. Füzesi Árpád: Tanulmányút Hitler Birodalmában. Gáspár Ármin: Oláhok bűne. 1937. Gál György: Marion Duncan. Bp. olysói: Mártírjaink. 1943. 1922.: Jud Süss.Sz. Steph. Új Auróra. szemléltető magyarázata. Debr. 1940. Bartha Miklós Társaság. Gál Imre A magyar kommün története. sz. 1920.-Vándor K. k. A szerző. Erdélyi Férfiak Egyes. Bp. Gayda. Bp. Gergely Pál: Székelyföld mindig zöld. 1941. Pécs. évi II. Bp. N. R. Virginio: Az olasz-francia ellentét.Nemz. Bp. Szerző. Gellért Vilmos: Az óceán hősei. 1927. Sopron. köt.-Bp. Bp. füz. 1945. Géber Rezső Ádám: Az 1939. Bp. is az Úr nevében.Feltámad még Magyaro. vagon. Bp. Bp. Mérnökök. 1942. Bp. Bp. Bp. Bp. 1940. Bp. Stádium. V. Virginio Mit akar Olaszország? Ford. 1938. olysói József főherceg tábornagy élete és működése. 1938. Stádium. Gazdag Lajos-Szabolcs Árpád: Mezőtúr és Túrkeve a forradalmak alatt. 1943.

Szabó és Uzsaly k. 1932-35. Görgey Aladár: Nemzetvédelmi útmutató. 1935.-ból. Győr 1930. 18. Bp. Müller. Bp. Bp.1920. július 24-én tartott beszéde. 1944.Ghyczy Béla Tervszerű terjeszkedés. 1942. Groszmann dr.-be tömörült Hollós M. 1943. népek emelkedése és hanyatlása. Inf. Gratz Gusztáv: A bolsevizmus Magyarországon. Hamburg.: Kun Béláék 133 napos rémuralma. Bp. Stádium. Stádium. A szerző. Bp. Gurgély István: Út a nemzet jövőjéhez. Gyomlay László: Felvidéki kis magyar diákok. Bp. Gides. A zsidók akarták a háborút. Gutheil Jenő: A kommunisták uralma Veszprémben. 17 . Bp. Gral. 1937. Centrum. Dura. József dr.Ist. 1921. 1935. Korunk Szava. Gömbös Gyula arcképének ünnepélyes leleplezése a N. Göbbels. Bp. évi nürnbergi pártgyűlésen tartott beszéde. Müller. Görgey Vince Ötvenezer kilométer. Gömbös-kormány nemzeti munkaterve. Göbbels. Stád. Berlin. 1935. 1942. Bp. Miénk.-Kázméri K. Hornyánszky. 1940. munkássága. évi nürnbergi pártnapon mondott beszéd kivonata. A. Állam. 1920. Athenaeum. Göbbels. az 1936. Gömbös Gyula: Egy magyar vezérkari tiszt bíráló feljegyzései a forr. Bp. József dr. Göbbels. Bp. Bp. Stádium. Gyllenkrok: A német hadviselés. 1932.A. GyOSz vakmerő rohama a jobboldali Magyarország ellen. M. Bp. Göbbels. Győr-Moson-Pozsony csonkavármegyék felavatott vitézeinek fegyvertényei. Centrum. Grób Imre: Hét év Szibériában a krasznojarszki pokolban. kényszerű elvándorlás. 1935. Bp. 1943. Bp. Bp.1940. József dr. Berlin. Göbbels. Görgő Tibor: Higgyetek. 1919-1921. Göbbels.: Lázadás San Maricán. Győri I. Bp. 1941. Naplóm. Gravácz Ferenc: Száz oldal háború. Göbbels. Egy. 1934. egy. 1919. Ferdinánd: Anglia "annektál". 1943. 1927. Veszprém.: Megengedett és színleges iparűzés. Kis Gy. a zsidótörv. József dr. Szt. érdek. Gulyás Pál: A kommunista könyvtárpolitika. Febr. József dr. Gockler Lajos: A nevelőoktatás vezérkönyve. Bp.-ról. Szabadka. A világbolsevizmus álarc nélkül. 1942.: Fiala Ferenc. A három esztendős munkássága. Bp. Bp. Győri levente nap. Rádióbeszéd 1944. Gramantik Margit: Kigyúló csillagok. 1937. Goltner Dénes dr.: Vitézek a világháborúban. Bethlen. és munkaváll. évi nürnbergi pártnapon mondott beszéde. Bp. Centrum. Müller. Kommunizmus álarc nélkül. magyarok. József dr. 1941. bajt. Bp. A. Bp. 1942. 1943. Franklin Társulat. Tokay István. Szolg.. Pártjában. Ghyczy Béla: Magyar mezőgazdasági idénymunkások a német-birodalomban. Levente hírközpont. V. Hódmvh.-ról és ellenforr. Stádium. Gömbös-kormány nemzeti munkaterve. Göbbels. Bp. Cserépfalvi. 1932. Grieger Miklós: Népkirályság és diktatúra. 1931. Gurthy Jenő: Barázdát szánt a könny. 1941. Bp. E. Pátria. miniszter. Gomez. Ford. Gratz Gusztáv: A forradalmak kora. A spanyol helyzet igazi képe. József dr. József dr. 1943.: A német büntetőjogalkotás a háború alatt. 1943. Beszéd a berlini Sportpalastban 1943. Györgyi: Itália hadrakel. Göbbels. Berlin. József dr. korlátai között. 1921-41. Berlin. Bp. Franklin. André: Utazásom a Szovjetunióban.-Vári dr. A Gyenes János: A Turul Sz. 1944. Centrum. július 26-án. évf. Bp. Bp. vez. Szemle Társ. Erich: Hermann Göring egyénisége. Bp. Görgey Vince: Hajrá páncélosok. Ném. Gömbös Gyula A nemzeti öncélúságért. 1943. József dr. 1935. 1937. 1937. 1937. Bp. Klny. Stád.: A német nép totális háborúja. Gritzbach. Gyomay György: Ébred a magyar föld. 1944. a Magyar Jogi Szemle 1940. T. Kertész. 1921. H. bir. tört. Gondolat. Gombor Zoltán v. 1942.

rendelkezéseinek végrehajt. végrehajt. Korszerű belhírverés. 1919. Urbányi ny. M. Richard: Varázssipkában a föld körül. Bp. 1941. honvéd vezérkar főnöke. Bp. Gyula diák: Gyújtogatás. Bp. K. 1934. 1941.: Politikai földrajzi világkép. 1926. Hargitay Tihamér: Amiről dalolni kell. A szerző. Szamuely Tibor gyilkosságai. 1943. Bp. Athen. 1941. 7.. 1942. Hadak útján. Bp. Bp. 1939. 1940. 1927. 18 . Hadak útján. 1919-1920-1921. Bp. Hajdú Mátyás: Előre. Haller János: Nem! Vezérfonal iskolák részére.-Dobrovits K.: Összetartás. 1942. Hargitay Tihamér: Bolsevisták Magyarországon. 1905. Hajas Imre: Sztálin élete. földbirtokpol. Halla A. pol. Külügyi Társ. Stephaneum. Ifjak Tár. Haendel Vilmos. M. 1937. 1941. 1923.: A Szovjetunió polgári perjogának alapvonalai. és a föld mai hét nagyhatalma. Harccselekmények a német hadsereg 1939/40. Bp. Szerző. tükre. Heinrich: Közösség és kultúra. Sz.. Hajmóczi Károly: Lesz még Nagymagyarország. 1938. Hanák Tibor: Az új német középiskolákról. alkotmánytan és közigazgatástan. és soha többé. Valahol a Don mentén.A keresztény politika. Bp. 1927. Hollósy. Haendel Vilmos. dr. Miskolci Jogászélet K. Hamvas József: Budapest megújhodása 1924-33. Bp. Bp. pártold a magyart és ne hízlald ellenségedet! 1939. 1926. Felvidéki pol. 1928. Főv.N. Haller István Szocialista-kommunista csőd. Halfeld. foglyok S. Hajtó Henrik: Miért kell győznie Németországnak? Bp. szám. Honvéd vfk. Halliburton. Hangya naptár az 1944. Felpétzi: A soproni zsidókapu. Bp.-Szabó J. 1938.. Haller István.: A nemzetiségek.o. Bp.dem. Szerző. K. 1937. Ha magyar vagy. Szemes kiadás. Hacsak Géza: Ausztria. P. Haller István: Le az álarccal! Vagy a szoc. Bp. vagy felekezet? Bp. Politika. Debrecen. István: Faji értékelés. Hellas. Haltenberger Mihály dr. története. Harms. Szenkó. Hargitai K. Haendel Vilmos dr. vonatkozó újabb jogszabályok. Haller István. földbirtokpol. Magyar. Halász Pál dr. Tört. Haendel Vilmos dr. k. Hangya Közp. regény. 1936. kir. 1944. Dr. M. Bp. Pécel. 1919. Adolf: Az "Athenia" eset. Bp. H. Hajdú István: A második zsidótörvény föld-birtokpolitikai rendelkezéseinek magyarázata. Mo. Urbányi. 1942. vonatkozó újabb jogszabályok. 1938. VI. Bp. Bp. Képek a Szovjet elleni hadjáratból. Bp.: Mo. Athenaeum. Hankiss János: Tormai Cécile. Halmágyi László: Az új gazdasági rend és a magyarság. Apostol. Halál népbiztosa. Harcoló magyar honvéd. Bp. A. 1943. (Frontregény. rend. dr. Tolnai. Sylvester. Versek. Hajdú István: Nagymagyarországért. Kft. 1942.Fr. Kókai.A zsidókérdés és a keresztény térfoglalás végleges megoldása. Stephaneum. 1938. Hajdú István: A második zsidótörv. Szerző. Hadbavonult olasz művészek kiállítása. Haller István Harc a numerus clausus körül. Singer és Wolfner. évre.nemzeti értékelés. Bp. 1942. A ker. Népművelők. kézikönyvt. Képek a Szovjet elleni hadjáratból hat nyelven közölt magyarázattal.. sz. Haffner Zsigmond: Tábortűznél. 1942. 1939. Harmjanz. A szerző. Lőrinczy. 1942. hadjárataiból. Bp. 1941.1942.) Bp. Bp Tébe. Magy.Győry Jenő. dabasi: A fasiszta Olaszország agrárpolitikája. magyar virtus könyve. sz. 1943.1940. Bp. Hangel László: Mit élt át a Felvidék? Kassa. Bp. dr. erő. Bp. Hajdú I. A Szerző. Haller István: Faj-e a zsidóság. Bp.: A második zsidótörv. Bp. pol. Bp. 1926. Miskolc. Bp. 1939. Szerző. 1942. tanulmány. 1928. 1943. Szer. Harcoló magyar honvéd. Miskolc. Bp. Bp. különös tekintettel az iparra és a kereskedelemre. Berlin. Nem.

prospektusa Bp. Franklin. Heller András: Mussolini földreformja. Heinz: Ketten Anglia ellen. Jakab. Forrás. hazudnak! Becsapják a munkásokat! A nem. Hézser László: Harc a magyar jövőért. Jagits J. E. nov. Miskolc. magyaráz. Hefty Frigyes v. Hitler. nov. Háborús meghatalmazások zsidó ingatlanokra. 1944. kiad. okt. A. Heeresgruppe Süd A háborús bűnöző Roosevelt. Stádium. Hire. Bp. Hegedős Gyula: A vörös gyár rabja. Adolf 1940 a német nép vezérének és kancellárjának beszéde Münchenben. jan.: Hetedik hely. Vikt. Novák. I. Bp. 1942. Bp. 1942. Helmuth. Bp. Centrum. Bp. jan.: Balogh Barna. Bp. dec. a mozgalom főv. szervezete és tagjainak névkönyve. szol. Bp.. Lovik K. Máthé. 1943. sz. 1942. Helle Ferenc dr. 1944. Hitler.Harsányi András: Miénk a holnap. Bp. Gyűlésen elmondott beszéde. 1942. Német Inform. Bp. Hetey Zoltán: Ady Bandi-Ady Endre. Hálás szeretetünk. Hazudnak. Hefty Frigyes vit. Ford. Bp. 1944. Bp. I-V. Bp. Harza Lajos dr. 1929. 1944. 24-én Münchenben a N. 1940. és végrehajtási rendeletei. Hitler. Roosevelt háborús felelősségéről mond. Nagykovácsy M.1941. Háborús tízparancsolat. Hegedűs Gyula:-45 fok. 1941. 10-én. Stádium. 1944. Bp. Bp. rend. szoc. Adolf 1940 1942. Bp. május 4-én. Bp. Hegedűs István: Őrségváltás. A Baross Gyáripari csoport évkönyve. P. Stádium. kieg. M. Heldes: Légiháború 1938-ban. Heidrich. Centrum. részl. Hitelezők kielégítése a zsidó ingatlanokból.: A nemz. Hitler. T. A. Bp. Adolf 1940 a hatalom átvétele 11. Herczeg Géza: Kun Béla.: Az új zsidótörv. Bp. Bp. évfordulóján tartott rádióbeszéde 1944. 30-án a Sportpalastban tartott beszéde. 1943.. Kapy D. Adolf 1940 1941. Három csillag. Kökényesmindszent. 1937. Hazaáruló vagy! Ha pénzed az ellenséghez viszed! Bp. besz. stb.Centrum. Pantheon. 1940. Nemz. évi tc. H. Adolf 1939. Ált. Gyűlésen F. Hitler. és a fajvédelemről szóló 1941. 6-án a Bir. 8. 20 éves alapítási évfordulója alkalmából mondott beszéde. Adolf 1939. 1942. Klny. Sárkány. Neuwald. Centrum. Heyde Lajos: A német munkás helyzete. febr.M. Bp. Heiczinger János: A szovjet falu orvosi szemmel. Adolf 1940 1941. Hat haditudósító a vörös fronton. régi harcos bajtársai előtt 1943. 3-án a berlini Sportpalotában a német téli segély mozgalom megnyitása alkalmából mondott beszéde. Hellebronth Kálmán: Vitézi rend tört. 1942. Röpirat.. Turcsányi. 11-én a Bír. Bp. 1941. Tér. Urbányi J. Hazatértekért.764 eln. 19 . nagyok uralkodnak hazánkon... 1943. Sértő Kálmán. Berlin. 1943. Bp.. Bp. 1942. Hermann Imre dr. Span. Hitler. 1939. 1941. Bagó. Jean de la: Földönfutó Franciaország. Centrum. 1939. Hegedűs Bertalan dr. 8-án a müncheni polgári sörözőben tartott rádióbeszéde.Mezőberény. Heeresgruppe Süd: Bosszú Pap Tamásért. Hefty Frigyes vit. Szeged. 1941. Bp.szoc. 390/1943. Héjjas Iván és a rongyosok. 1936. 1933. Bp. Athenaeum. Bp. Bp. Hitler. Adolf 1940 beszéde a Badoglio-kormány árulásáról 1943.-szoc. 1942. Hitler Adolf beszéde 1941. 30-án.: Katolikus egyháztörténelem. Bp. Bp. Stádium. Ath. Mégis repültünk. 1942. Walter: Lángszórós különítmény. 1937. Viktória. okt. 1941. szept. rendelet. Bp. 1942. 1920. Bp. Szt. 52. 1944. Hitler.: A magyar-német művelődési kapcsolatok tört. Bp. Adolf 1940 1940. Hitler.: Repülők előre. 1942. 1941. Stádium. munkaértékelés. Házassági törv. Hetényi Imre: Amikor a rend ore voltam. 1941. Bp. Hehs Aladár: Nyilaskereszt-e a magyarság útja. Bp. kivégzi a szociáldemokráciát. Hefty Richárd: Adatok az ellenforradalom történetéhez. D. 1941. Hindy Zoltán: A korszellem.. Stádium. Írták: Erdélyi József. 1942.15/1942. Magy. Sinka István. Helmeczi István: A zsidókérdés.

E. Bp.n. Honvédeink Vörösországról. 1942. Horváth István: A fasciók és korporációk kamarája. Bp. Bp. Hóman Bálint Magyar sors. '42. Centrum. magyar hivatás. Centrum. Honvédeink az új hadak útján. Horthy Miklós. Honvéd naptár. rész. nemzetiszocializmus bírálata. Külügyi Társaság kiadása. 1941. Adolf 1940 beszéde a birodalmi gyűlés előtt 1942. Vác. Bp. Előszó: Artur Axmann. fasizmus. Holló József: Az új Horvátország. 1943. 1943. Bp. Adolf birodalmi kancellárnak a birodalmi gyűlés 1936. Gyimesy Ernő: Feljegyzések a Donmenti harcokból. 1940. Hitler-Jugend. 10 éves a. Athenaeum. 1943. II. Bp. Horváth István: Az olasz politikai gondolkodás jellegzetessége. Bp. 4. Max Graf: Spanyolország megmentői. Holló József Moszkva. I. Holló József: Az új Horvátország. Horváth Jenő Milleniumtól Trianonig. 1943. Horváth János.Bp. kérd.1941. Hóman Bálint Külpolitikai irányok a magyar történetben. Höpp-Dinnyés Kellett neki rohamsisak? Bp. 1940. Nemz. Versek az orosz harctérről. 1934. július 19-én. Bp. Mone kiad. katonaszellem. Magy. hó 7-én tartott beszéde. 1939. Szeged. Hóman Bálint A nemzeti kormány a népért és a hazáért. Deutsche Zentraldruckerei. István T. 1941. Bp. Korunk Sz. Horváth Jenő: Magyarország helyzete a háborús Európában. 1920-41. 1936. 21-én. 26-án. Burkus. jánosházi kis: a szárnyaszegett magyar sas. Hoór Károly: A numerus clausus. Adolf 1940 beszéde az elesett hősök napjának eml. Bp. 1944. vez. Bp. Hoitsy L. 1942. stb. Hortobágyi Károly: Kis káté. Müller. Adolf 1940. Horváth Lajos: Keresztény szocialista kiskáté.nagybányai Horthy István kormányzóhelyettes urunk hősi halálának emlékére. Athenaeum. III-IV. Bp. M. 1941. ünn. Horváth Jenő: Az országgyarapítás története. Bp. M. 1939. Hírverési és rombolási feladatokra felengedett angol szabadléggömbök ismertetése. Gulácsy I. 1943. Homa Gyula: Irányított gazdálkodás.pol. Bp. Hitler. Bp. Eggenberger. Hitler. Bp. rész. Szefhe. kanc. Honvédelmi minisztérium: Leventelány. Pázmány Péter Irod. 1938. Pécs. Kókai.-nak az ifjú Németo. 1942. Veszprém. Honvédelmi ismeretek. Kisemberek. szocializmus. Bp. Adolf 1940 birod. Í. 1936. Bp. 1942. 1942. Hitler. Pál. Singer. Népirodalmi Vállalat. 1932. Bethlen. márc.Nemz. Hogyan lehetne megvalósítani a nemzeti munkatervet. Berlin. Bp. nagy hősök. Adolf: Harcom. Pallas. A szerző. Stádium. 1940. 1942. Höpp-Dinnyés Világhíradó. Horváth József: Harc a titkos társaságok ellen. beszédei. Hivert Dezső: Munkáskérdés. 1-én.I. 1942.Hitler. 1925. 26. Bp. 1935-41. 30-án a berlini Sportcsarnokban elmondott beszéde. Hitler. hősi kultusz. 1938. 1937. Hírlapk. Bp. Könyvtár 11-12.: Csathó K. században. Hitter József: Spanyol tűztenger.1943 Horváth József Nemzetiszocialista nem vállalhat kétféle lekötöttséget. Középeurópai kérdés változatai a XX. Forrás. 1933. Berlinben 1943. Szt. Hitler. Bp.: Népboldogítás vagy népbolondítás. röpcédula. márc. Árpád. Kókai. Bp. 1942. Berlin. Centrum. 1943. A szerző. jan. 1938. Bp. 1944. 1941. Hitler-Göring-Ribbentrop beszédei a negyedik háborús tél küszöbén. K. 1940. 1941-42. Hitler. Dr. Bp. Horthy Miklós. 20 . Honvédelem. Horváth László: Őseink nyomában.M.V. Stádium. 1943. 1940. Hitleri árjatörvények teljes szövege és magyarázata. Levente Hírk. Holló József Spanyolország rémnapjai. Adolf beszéde a Birodalmi gyűlés előtt 1940. Hitler. ápr.Rend. Honvédek! Veletek vagyunk. Bp. 1940. Homo Sapiens: A kapitalizmus. Bp. Bp. Bp. előszavával. Hoeppener-Fletow: Senki földjén. Bp. T. jan..Népn. kiadás. K. 1939. 1-9. Kapisztrán. 1942. Göbbels J. Bp. 1936. Adolf 1940 felhívása a német néphez és hadparancsa 1944. Bp. Hoyos. Bp.

Imrédy Béla vit. A Magyar Élet Mozg. Incze Antal: Mit tanít pártunk programja a nemzetszervezetről. 1934. Stephaneaum. Imrédy Béla vit. 1941. Bp. Dante.) Bp. Illés József: A ruszinkói kérdés. Húsz év a magyar fajpolitika szolgálatában. Huszár Károly: Zsidóméreg. Illésy Mátyás: A kísértet-tank.1940. Hubay Kálmán Hungarista programm. (Zlinszky István beszéde miatt. István: Zsidó veszedelem Magyarországon. Beszédek a m. '28. biz. A Talmud népies ismertetése. Illésy Mátyás Az utolsó sorozat.: Egyedül vagyunk! Klny. Huszár Károly: A proletárdiktatúra Magyarországon.Milyen lapot olvasol? Bp. Turul. szociális gondolat. Bp. Bp. Huszár Károly Adalék a titkos politikai pártok történetéhez. Javaslat a zsidókérdés nemzetközi megoldására. Bp. Stádium. első nagygyűlésén elhangzott zászlóbontó beszéd. Bethlen. Bp. népi egység. St. Stephaneum ny. M. 1943. Szemes kiadás. 1941. Huszár Károly Az égő Oroszország. 1930. Kókai E. 1940. Bp. Bp. Imrédy Béla vit. Magyar-Német T. 1940. Bp. Szerző. Bp. Élet. Stádium. Bp. Párt. Centrum. Igazságot Magyarországnak. Bp. Centrum. Bp. 1940. évről. Bp. beszéde 1944. Szerző kiad. Nemzetvédő kiad. Bp. Athenaeum. jelentése az 1943. 1941. Igaly Cs. az Új Magyarságból.Höpp-Dinnyés: A helyzet a következő. Bp. Imrédy Béla vit. 1935. Bp. 1938. Bp.: A gyűrűs zsidó. Nemzeti eszme. Bp. 1942. Hubay Kálmán Két forradalom. Bp. Athenaeum. (Frontregény. N. Stádium. Rózsa K. A. programja. Bp. '40. június 22-én. Bp. Bp. n. Hunyadi József: Keleti front. Bp. Székesfehérvár. 1929. Bp. Huszár Károly: Katolikus Actio szociális gondolatai. 1942. N. 1941. Igali Béla: Egy műegyetemi zászlóaljtag naplója. Múlt és jövő határán. Bp. Huszár Károly A szabadkőművesség nemzeti veszedelem. A bp. Illés József: A ruszinkói kérdés. M. Bp.: a nemzeti szocializmus Németországban és a Nemzeti Liga Magyarországon. Incze István: Keresztény vagy?. Ifjú-Levente szolgálata. 1939. Huszonöt elbeszélés. Imre Jenő: Világfűszer. Központi Sajtóváll. Bp. '41. Bp. 1942. 1920. 1939. 1941. Egyetemi nyomda. Incze Gábor: A mi életterünk. 1928. Ifjúságunk időszerű sorskérdései. Külügyi Társ. Hunnia Csónakázó Egy. Richard dr. Bpesti Hírlap. 1942. Imrédy Béla vit. 1941. Húsz esztendő határkövénél. 1941. 1903.biológiai I. 1942. Stádium. élet nagy kérdéseiről. Bp. 1903. Illés Iván: Éjféli kiadó. Egyetemi ny. Hung. Imaoka Dzsuicsiro: Új Nippon. 1942. 1939 Hóman Bálint: Német-magyar sorsközösség. Újságüz. Új magyar út. Debrecen. Bp. Bp. Ősi földön új életet. Központi Sajtóvállalat. 1939. Új Értelmiség. 1938. Bp. évről. Bp. Illetmények arányosítása a zsidótörvény végrehajtásánál. Bp. Bp. díszközgy. Hubay Kálmán: Három interpelláció. 1926. Szerző. Szoc. Az új Európa irányító eszméi. 21 . Stephaneum. Az. Bp. 1934. é. 1920. Steph.) Hunt Béla: Szemtől-szembe a vörös pokollal. Program. Klny. 1939. Ilosvay Bálint: A cionista mozgalom története. Incze Antal: Imrédy (Béla). Held. Bp. Jövő. Huszár Károly Szózat a keresztény munkásokhoz. 1938. Hóman Bálint: Beszámoló beszéde az új magyar életet teremtő kormányzati tevékenységről.-i cserkészker. Illyésné Ferenczy E. 5000 szabadkőműves névsora. Imrédy-Rácz-Jaross: Magyar Megújulás Pártja. Huss. 1919. Huszár Károly Korunk sebe és a nyomor vámszedői. Actio Catholica. 1934. 1941. M. A M. Bp. Bp. 1944. Pécs. Huszár Károly Mi történik Oroszországban? Bp. Húszmilliós magyarságért. 1943. Imrédy Béla vit. Hunnia Csónakázó Egyesület jelentése az 1943. Hubay Kálmán Magyar nacionalista külpolitika.

1940. (Adatok n. Sylvester. Bp. Honv. Incze Kálmán. Centrum. Incze Kálmán. hitlerizmus. 1925.) Jenik Béla. Istóczy Győző Országgyűlési beszéde. sor. Johannson. József kir. Bp. 1943. 1943.1938. máj. Ébredő Magy. Családv. Évkönyv. szárazajtai: Háborúk a nagy háború után. M. Nippon Társ. 1941. Kosmos. Jákó Margit: Múlt. Istóczy Győző Emlékiratfélék és egyebek. Jentsch. Bibliofilia kiad. 1943. Egy történet az orosz paradicsomból. Centrum. H. Fáklya k. Bp.000 km. Jánoss Imre: Oroszországi napok. Bp. A múlt. Bp. magyarnyelvű kép. Szombath. hg. M. Bp. az ismeretlen Ázsián keresztül. Így láttuk mi Németországot. Színmű 3 felvonásban. 1926. Irsay József: A Strypától Budapestig Szibérián át. Szerző. 1942..: Térkép a magyar antiszemita párt megsemmisítése s ennek következményei című 1906. T.. 1933. 1943. 1943. szárazajtai: Gyilkos harc az olajért.: Csatarepülők. Bp. 1944. itt Róma. Istóczy Győző 12 röpirat.ny. E. Bp. Jákó Margit. Bp. ifjúság és otthon.1942. 1906. 1939. I. Tisza Gy. Istentelenek. 1940. 1939. Pécs. Bp. 1937. I-IV. Bp. 1933. G. Jehlicka Ferenc: A revízió és a szlovákok. 1937. Istóczy Győző: Öt országgyűlési beszéde a zsidókérdésről. Johann: 40. P. 1943. Levente Hírközpont. Bp. 1-én tartott ünnepi közgyűlés József kir. Istóczy Győző dr. 1904. Bp.'38. jövő kiad. 1942. 1942. Bp. Bp. 1934. 1941. Jakab Árpád: A zsidóság szerepe Kassa gazdasági életében. Intelem a zsidósághoz! Rendkívüli kiad. 1880-91. k. kötet. 1941.: Marxizmus. Népm. 1939-41. Dombóvár. Jó forrás.é. M. Bp. Bp. Turán Szöv. 1942. jelen. Járomy Árpád vit. Bp. Juhász Viktor: A proletárdiktatúra és előzményei Székesfehérvárott. Könyvb. 1904. Jugoszlávia és Görögország viszályára vonatkozó okmányok. újhelyi: A zsidó bűne. szárazajtai A vajúdó új Európa háborúi. A. Istóczy Győző A Magyar Antiszemita Párt megsemmisítése és ennek következményei. Devecser. évben megjelent röpirathoz. Bp. Magy. Isten nem csúfoltatik meg. é. 1941. Tolnai. Sarajevótól Berchtesgadenig. Cserépfalvi. Bp. Turán néprajzi térképének ismertetése. 1943. Kalot k. Bp. 1943. Szoc. Bp. Indulunk. hg. Centrum. jövő. Bp. mint az erőszak országa. Bp. Istóczy Győzőnek 1872-1896-ig volt 7. Társ. Bp. Japán katonák. 2491/3/11. M. Az. 1942. Juhász Andor: Halló. Sárkány. fiúiskolában és leventecsapatában. 1942. jelen. Bp. Gerhart Az USA. Bp. Gerhart: Élettér. Japán és a keletázsiai nagytér. Buschmann. Bp. k. Imre G. Magy. leventekiképzési évre. Julier Ferenc: Tűzben az ellenség ellen. Stádium. Bp.: Élni akarunk! Bp.Incze Kálmán. Turáni füz. Rechnitz ny.: Fajvédelmi gondolatok. M. Faj. Juhász Andor és Juhász Sári: Ez történt Ausztriában. Bartalits J. 1911. Jehlicska Ferenc: A tíz cseh csapás Szlovenszkóban. Buschmann. hg. jelen.M Irlen. I-II. országgyűlésén tartott beszédei. 1942. ny. kézdiszentléleki: Múlt. Bp. Japán Turán Szövetség. Jánosy István: Vitéz Horthy István. B. Bp. a repülő. Centrum. megnyitó beszéde a MTA 1937. Tíz beszámoló kiváló magyar diplomás nők tollából a német nők munkájáról. József Ferenc kir. 12. Beth. Bp. Bp. Izraelita vallásfelekezet jogállása. 1938. jövő. Jentsch.n. 1944. Bp. Bp. Révai.: Erdély múltja. Bp. Bp.n. Istvánfalvy Miklós: Bajtársi szolgálat és más hazafias áldozatkészség a gyulai községi polg. Jankovics Marcell: Egy század legendái. Bp. Jankovics Marcell Húsz esztendő Pozsonyban. József Ferenc fhg. Bp. 22 .: Állam és család. Incze Kálmán: Új szomszédunk "a Szovjet". Stádium. 1927.k. Intézkedés az 1942-43. sz. Incze Sára: Konkolyhintők. A Magyar Szocialista Párt programja. 1940. Buschmann. sz. Jagow: A Führer rohamosztaga.

Ker. n. 1942. Vikt. Bp. 1942. Bp. 1940. Bp.: A liberális magángazdasági szabadság bukásáról és a bolsevizmus elleni védekezésről. Bp. 1943. Kacsmári Imre: Ki volt Sértő Kálmán? Bp. Szerk. Berlin. Karay Kálmán Olaszország jogélete a háború alatt. Kecskemét. M. Katonák! Röpirat. 1942. Károly Miklós. Komárom. Kaas Albert br. A nyilas-kormány kiadása. Cél. Ford. 1938. Bp. Karafiáth Jenő dr. M. Kállay Miklós: A magyar nép a nagy viharban. Könyvtár. Bp. Karay Kálmán: Olasz testületi önkormányzati jog. 1944. Kállay Miklós: A magunk útján. Kálvintéri: A zsidó sajtó a kereszténység ellen. Katona István: A semleges tengeri kereskedelem helyzete. különös tekintettel a "háború" és "ellenség" fogalmának angolszász értelmezésére. Munkaműhelye. Cs. Sopron. Willi: A német munkásifjúság megválogatása-támogatása-pályafutása. Reé László. Bp. Ungvár. Dunántúl ny.: Solymosi Eszter. Bp. Kádár Lajos A sasok harca. Kárpátaljai területen a kereskedelem és ipar nemzeti alapra helyezése. Műv. gróf Tisza Istvánról. é. Karafiáth Jenő: Társadalmunk hibái. Athen. 1942. Jung. 1936. Kádár Lajos Istentelenek. 1932. Kalászy Erzsébet: Trianon árnyékában. Bp. Nemz. Kárpátaljai Tud. 1942. Bp. Kállay Miklós: Örök a magyar! Idézetek beszédeiből. Kállay Miklós: Magyar célok és feladatok a világháború negyedik évében. kilenc beszéde. Stádium rt.: Emlékbeszéd a Nemzet nagy vértanújáról. 19. Kausz József: A véreskezű sajtó. 1882. Stádium. 1931. "Új Nemzedék" naptára. 1937. 1943. K. Nemzeti Klub. Károlyi Imre gr. ny. U. A szerző Kalendár. Székely és Tsa. Károlyi Imre gr. 1941. Viktoria Rend Z. Kausz János dr. Kádár Lajos Kujtorgó lelkek. Klny. 1943. Athenaeum. M. Népművelők kiad. 1943. Központi Sajtóváll. Bp. Ernst von: Páncélosok előre. Bp.: A zsidókérdés. Pécsi E. "Korunk Szava" 1938. 1941. Günther: Búvárhajók előre. Katonadalok (104 katonadal). Kádár Lajos Doni halálbánya I-II. 1944. 1934. 1942. Stephan. A szerző. Katona Jenő: Imrédy. Bp. Bp. n. Kállay Miklós Nagy idők sodrában. Nemz.Pápa. Magyar Kultúra. 1938. Szefhe. Bp. A nemzeti összefogás parancsoló szükségessége. Révai. Kádár Gyula: Így lettem repülő. Nemzeti Könyvtár. Stádium. 1943. Karner Károly: A zsidókérdés. Bp. Károlyi Imre gr. Bp. 23 .: A sárga folt titka.1937.: A vörös harctéren. Stádium.: Az emberfajok élete és jövője. 1942. Bp. zsidó pénz és zsidókérdés. Kapy Rezső dr. Karay Kálmán: Gazdasági önkormányzat Európa német fennhatóság alatt álló országaiban. Jungenfeld. Kayser Béla: A fasiszta testületi állam. Bp. Kórus kiadása. A M. szám. Bp. Bp. Bp. Bp. 1938.: Páncélosok előre! Bp. 1940. Jungenfeld. Stádium. Bp..: Bangha Béla.Jung. 1924.: Balogh Barna. 1941. Társaság. Bp. Bp. Bp. Szerző. é. Bp. Borbíró Károlyi Imre gr. 1937. Bp. (Szovjetellenes részei miatt. Justus: Keresztény pénz. Bp. Hermann: Támadnak a német tengeralattjárók. 1944. Bp.1941. a tiszaeszlári véráldozat. Kádár Lajos: Turáni vadászok dala. Bp. Franklin. A Magyar Alföld földművelő népének megsegítéséről különös vonatkozással a bolsevizmus elleni védekezésre. 1943.: Az örvény szélén. 1944. 1937. Ernst v.) Katona Ilona M. Szerző. Stádium. Kádár Lajos: Ártatlanok. Bp. Katolikus Lexikon. Stádium. 1942. Karay Kálmán: A fasiszta jog 20 esztendeje. A. Balassagyarmat. 1938. Bp. Bp. Athenaeum. Kászonyi D. Károlyi Imre: Zsidókérdés Magyarországon.: Vihar gyermekei. 1943. 1928. Kastner.

Stádium. Kertész Elemér dr. II. 1942. Bp.) Keéky István: Próféták szaporasága.Hedvig: Kraft druch Freude. Kele József: Vörösök Szolnokon és a Jászságban. 1944. 1941. 1942. Kecskemét. 1941. Kerecseny János A magyar Dreyfus-pör. 1938. Bp. Bp. Kelemen Kornél: Az új Európa és Magyarország.: Világtört. 1936. 1926. Kempe Rudolf: A német ifjúság védelme. Bp. Bp. Bp. k. J. 1938. 1943. Így harcolt a Donnál a 2. Nyilaskönyvkiadó vállalat rt. 1939. Nemz. Keresztény közéleti almanach I-IV. Kelemen Béla dr. Bp. 1842. honvéd hadsereg. Erő és Öröm szervezet magyarnyelvű propaganda levele. Közp. Bp. Bp. Kerecseny János: Vér. Kemechey László: Mussolini életrajza. Jászberény. Bp. 1942. Keltz Sándor dr. (Füzet. Mefhosz. Kertész János dr. nemzet múltja és jövője. Egyetem. 1926.: A világháború után. 1944.: A véres puszta. Csáthy Ferenc. Stád. Stádium. 1942. Szefhe. (A forradalom. Kemény Ferenc: Kinek a bűne a mo-i bolsevizmus? Bp. Kertész Dezső: Oroszországi naplóm. Könyv. Bp. MÉP. Kertész Elemér dr.) Debrecen. Kerecseny János A vörös 140 millió A bécsi nagy kaland. cs. Bp. 1941. Kesserling: Lengyelország felett. Kerékgyártó Imre: Az új Európa ifjúsága.:Jelentés a Baross Gy. 1939. Miczkiewicz Társ. 1942. Kerecseny János A szélső keleti kérdés. Bp.: Székely Tibor. 1919. 1944.-de Sgardelli Caesár: (Szerk. 24 . J. Széchenyi k. A m. Bp. Ford. Pantheon. Kékessy Rudolf: Mivel tartozunk az új Európának? Bp. 1943. Pápa. 1944. 1944. k. 1919. Hollósy ny. 1942. Bp. Bp. Bp. Kelemen András: Sztálinék a Kremlben. U.: Vitéz Nagybányai Horthy Miklós kormányzó lengyelországi útja. Kerecseny János: Mit veszített a feldarabolt Magyarország. évi műk. a paraszt járomban. Élet. Bp. Athen. Keltz Sándor dr. Szittya. 1940. M. Munkás Könyvtár. Révai. Keresztes hadjárati emléklap. Bp. Front. Kel. Griff.: A magyar földért. Kessel. Kelemen Géza Búcsúzik a vándor.) Frontharcos évkönyv. Kerekesházy József: A világ urai. 1942. Kemenes Antal: Gömbös Gyula és a magyar élet. Rongyos hercegek. 1923. Kettunen. vállalat. faji alapon és a magyar politika tört. ellenforr.Kedves Glóriának. 1941 Kerecsenyi János: Irredenta zsoltárok.és Lapk. 1941. (Plakát. (Erdélyi tűzharcosok és hadviseltek emlékalbuma. 1929. Kerekes Sándor: A német birodalmi munkaszolgálat.) Keresztény gyáripar szolgálatában. Kertész István: Magyar nemzeti szocializmus. A. 1927. Bp. Lauri: Finn évszázadok. 1922. Bp. Bp. Bp. Kertész István: Magyar nemz. a munkás börtönben. Sz. Pátria irod. Bp. Bibliofilia. Darányi Ignác élete és munkássága. Kessel. Bp. Bp. Bp.Bp. 1941.: Adatok a szegedi ellenforradalom és a szegedi kormány történetéhez. 1942. Kékessy Rudolf Vádak és valóság. A magyar nemzet múlta és jövője. szoc. Szeged. 1943. A konzervatív világrend. Kellner. Kemény András: Benes jármában. Frontharcos Szövetség. rt. Kerecseny János: A fehér légió.202/43 jelenti. Bp. Újságüzem. Pantheon. Stádium. Kemény Gábor br.) Bp. Kelemen Géza: Jaj az öregeknek.-de Sgardelli Caesár A frontharcos eszme szolgálatában. 1939. Bp. Sajtóvállalat k. Kerecseny János Harc a vörös diktatúra ellen. Bp. Kerecseny János Kárpátaljai legendák. 1925. Kelemen Géza A szökevény. 1938. Kertész István dr. a. Szittya. 1923-26. Bp. M. Magy. terror. 1929. Kemény Gábor: Verhovina feltámad.és L. k. Könyv.: A magyar külpolitika hungarista útja. Szittya.tört. Kendi Finály István dr.: Új világ születése. Szolnok. 1923-26. A kommun. A. Keyserling. Hermann gr. Bp. Kékkereszt győzni fog. Korunk Szava. Sík könyvek. Bp. Bp. 1939. 1926. 1-3.

Jakab: A fjordok tigrise. Klaser. kiskáté. 1939. Kocsis József: Búzakeresztek. H. 1938. Kiss Sándor Irodalmunk elzsidósodása. 1942. Bp. Knortti Ádám: Pap. 1918. Dobay nyomda. Bp.Képes album a nemzet jövőjéről. Bp. és diktatúra idejéből. 1939. Szt. Kolosváry-Borcsa Mihály: A zsidókérdés magyarországi irodalma. 1943. 1919. A Nemz. Mefh. Bp. ügyészség területén. Bp. Apostol. Kiszely Gyula: Szerencseállat. Bp. Bp. István. Bp. Lukács-kiadás. Bp. Kincs Elek-Nagy Ferenc: Új magyar nevelés. Lőcsey. 1930. 1918. 1936. 1942. Kornitzer Béla: Apák és fiúk.fehér jólét. Bp. Bp. Bajai Corvin nyomda és újságkiadó üzem. 1928. Stephaneum. Oradea. Szénásy. Bp. Kis-Erdős Ferenc dr. Bp. Levente Hírközpont. 1940.. Kostya Sándor: Az ismeretlen ország. 1940. Bp.: Ifjúságunk egységének alapjai. Franklin. 1924. Altenburger . 1921. 1932. Actio Catholica kiadása. Kiss Albin: A magyar társadalom története. 1942. az 1939.) 25 . Szoc. Komor: Harcok az orosz égen. Athenaeum. Dante. Egyet. és művészeti rt.: Vörös gazdálkodás. 1943. Magyar Lapok és Néplap. Könyv. 1941. Kostya Sándor Ukrajna. Szerző kiad. Hornyánszky. Kmoskó Mihály Zsidó-keresztény kérdés. Kornis Gyula: A magyar politika hősei. H. 1938. összeesküvők a szerb politikában. Társ. Koszterszitz József dr. magyar fajiság. Bp. Bp.: Havas J. egyházszegi: A zsidó tehetség titka. Koszter atya: Kamaszok. Bp. Bp. Győr. Nagykőrös. Kiss Imre. Bp. Kmoskó Mihály Hogyan zsidósodott el Magyarország? Bp. Pécs. Kmoskó Mihály: A zsidóság világuralmi törekvései. 1944. Hornyánszky. Kibédi Varga Sándor: A nemzeti szocialista Németország. évi III. Stádium. évi II..: Baja a forradalom és a szerb megszállás alatt 1918-21. Nemzeti Újság.: Világválságban. Szerző. az 1934. Kalocsa. Bp. 1919. Kiss Géza: Erősebb a halálnál. Kiss Károly: Ahonnan elszállt a lélek. Kibédi Varga Sándor Megfigyeléseim és gondolataim a nemzeti szocialista Németországban.: Anka J. Ford. Kolosváry-Borcsa-Hegedüs-Kováts-Lakatos: 450 tábori újság feljegyz. Kirchner Gyula Nemzeti Szoc. 1918. Ki Pálffy Fidél?. Kivonat az 1930. (114. Knézy Lehel dr. Új Nemz. 1920. Kolba Gyula: Villámtérkép. hanyatlása. Komáromi János: Jegenyék a szélben. Két év a honvédelmi nevelés és az átszervezett testnevelés történetéből.: Magyarébresztő március. Bp. Gyula. törvénycikkekből. Bp. középosztály? Bp. száműzött szökevény. orgyilkosok.és Lapkiadó. 1937. Légrády Testvérek.. Kiss Endre: A keresztény textilker. Bp. Kiss Kovács István: Menekülés a vörös pokolból. Bp. Kiss Ferenc: Ecce homo. Centrum.: A kommunizmus története a gyulai kir. Klebelsberg Kunó gr. Rákóczi. Kiss Sándor Zsidókórság.1926. R. évi XVIII. Bp. Emlékirat a forr. Baross. 1943. Arany János bajtársi törzs. 1944. Kocsis József: Méh és az ember. 1919. Korunk legnagyobb veszedelme. Bp. Bp. 1932. 1917. Bp. sz. Kocsis Géza: A kétarcú szabadkőművesség. 1920. Árpád. Bp. Bp. Kalocsa. 1937. 1943. Debrecen. 1942. Ladányi. Konrád: Kémek. Kiss Sándor: Zsidó fajiság. Bp. Bp. Budai-Bernwallner. Knickerbocker. 1943. Kicsordult a magyar lélek. Élet. Széchenyi ir. Bp. Kispest. Konrád Ernő dr. Kiss József: Az igazi Szamuelly Tibor. Kmoskó Mihály: Miért lett antiszemitává a m. Kinau. Baja. 1942. 1940. 1921. 1942. évi XVIII. és az 1940. Kiss Sándor Fajunk védelméről.Kalocsai N. Irod. Hornyánszky. fejlődése v. Kis Sándor: Fajvédelem és munkáskérdés. Kiss Sándor: Modern szépirodalmunk és a zsidóság. a leventékről és a leventeleányokról. Bp. Szent István Társ. Párt kiadása. Bp. Kishindi Komposcht Egon: Zalai honvédek a keleti arcvonalon. Í.. Kirchner Gyula: Két hónap szovjet szolgálatban. Forrás.

Actio. Bp.és L. 1930. Krüger Aladár: A zsidótörvény. Bp. Kranz. Szerz. Bp. Kraft. Szerző. Vigilia. 1943. tasnádi: Krisztus és a zsidók. m. Szarvas Zoltán. Kult Kristófi Nagy István: Mit várhatunk a mai magyar ifjúságtól. A biologizmus mint új életszemlélet. 1942.Bp. Kuortti Ádám: Pap. Bp. Bp. Hajdúb. ker. 1940. 1938. Korunk legnagyobb veszedelme. Kovrig Béla Embersors a szovjet életben. Bp.1925. 1934. Kuortti Ádám "Labdarúgó Sport" a nemzeti eszme szolgálatában. Kovács Alajos: A zsidóság térfoglalása Magyarországon. Kozma Imre: Amerre most martalócok járnak. Harang. kötet. Bp. Bp.szoc. Kristóffy József: A királyságtól a kommunizmusig.1936.: Bolsevisták karmaiban. n. Fréda: A halhatatlan harcos I-II. 1938. t. Közi Horváth József: Örök vezérünk: Szent István. Centrum. Borsod.Bp. Turul Nyomda. 1938. a m. harcai. Kövess István: A vörös fogaskerék. 1936.: A királyságtól a kommunizmusig. 1939. 1920. magyarázatos szövegű kézikönyve. Hollóssy. Bp. Körlevél. Kovács Alajos: A m. Közi-Horváth József dr.1939. Bp. Singer Nándor kiadása. Bp. Kellner J. Bp. Székely hado. élet egyensúlyának hatásosabb biztosításáról szóló ún. 1943. tükrében. 1920. Kolozsvár. Kóbor Tamás: A bolsevizmusról a bolsevizmus alatt. Krüger Aladár: A társ. 1922. A labdarúgás A-B-C-je. Kratochwill Károly. Bp. Bp. Hollósy. államjogi reformok számszerű hatása. Gergely R. évi bolsevistaellenes és ellenforr. Bp. Győr. Kürenberg. Kratochwil Károly. Kovács József. évi XV. szentkereszthegyi: Egy tündöklő csillag. bolsevikok. Körösi László: Térképek a szabadkőművesség szolgálatában. Kühnelt-Leddihn Erik: Jezsuiták. Kuntár Lajos: A véres Don. Klny.: Miért megyünk mi m. 1941. törvénycikk magyarázattal ellátva. Kormányok és vezérkarok kulisszatitkai. Bp. Bp. Könyv. Kovács József: Zsidó magyarrá nem lehet. Kügyi Virágh László: Mikor mi történt? Bp. Kovács Antal: Az erdélyi magyarság és a román "statisztika".: Szociálpolitikai kérdések Németországban. szerv. Bp. magyarázatos szövegű kézikönyve stb.: 1938. Joachim: Háború a Földközi-tengeren. könyvk. 1936. 1920. Franklin. 1940. Székesfehérvár. 1941. Kovács Alajos A csonkamagyarországi zsidóság a stat. Kovách Mihály dr. (500 nap Lenin országában. Franklin. Kriesch. Bp. Bp. M. 1940. évi XV. Bp.cikk magyarázattal ellátva. 1926. 1938. évente Nürnbergbe? 1938. Berlin. Bp. 26 . Bp. A zsidótörv. Kuthy Sándor: Németország háborús élelmezése és a német jogrendszer. Bp. Actio Cath. Stád. Küzdényi Gyula: A német törzsöröklési rendszer agrárpolitikai jelentősége. Wilhelm von dr. a "Hajnalodik" c.) Krug von Nidda: Marianne. Dr. Közi-Horváth József dr. Minerva. '41. Helios. Körmendi Horváth József: Szózat Magyarország minden lakójához. Centrum. Krüger Aladár 1938. politikai szemle 1938. nyárspolgárok. 1930. Kovács B. Krüger Aladár dr. 1920. száműzött. Herbert: A francia tragédia. Tér könyvkiadó. melléklete. Stádium. e. Bp. 1940. Kraft. Kozma Miklós: Kárpátalja kormányzói biztosa hivatalának elmondott beszéde. Kovrig Béla: Az új Oroszország (1917-1926).) Satu-Mare. Mi a "Marok". 1919.: Az angol háborús propaganda stratégiája és taktikája. Karl: Nostradamus a jövőt látja. Nyékládháza. Králl Károly ifj. Kutasi Kováts Lajos: Az áruló. (Ignácz Rózsa: Hivatalnok Berta c. Kovrig Béla: Fasizmus-hitlerizmus. zsidótörv. Stádium. biopolitika. Ifj. Bp. szökevény. szentkereszthegyi: A székely hadosztály 1918-19. és gazd. Kulcsár Béla és Kazay Ferenc: Versek. Bp. X. ny. Bp. Hungária. szomorú gyászos időkből. 1944. Bp. 1943.Kovách Imre: Magyar megújhodás felé. Kristóffy József H. 1939. Da. és XI. Bp. Kecskemét. Nyilaskeresztes Párt II.: Proletárok megváltása. 1938. Bp. 1941. számából. Franciaország az összeomlás előtt.

Ráth. Ford. Leventeifjúság lelkigondozása. A. H. Lombos Alfréd: Danubius.1942-43. Bp. nov. Bp. 1942. Légrády Testv. 1922. Pallas.: Táborozási ügyrend. Levél az alkotmányról. Légrády Imre: A kommün fogságában. 1943-44. Bp. Levatich László Milyen zsidótörvényre van szüksége a m. Leventék sportszereplésének szabályzata. I-V. László Zuárd: A börsöni kommunista és más elbeszélések. Bp. Leventeújonc és a leventeapród szolgálata A. Révai. Liszt Nándor: Fele se tréfa. 1944. (Lengyelország. 1928. Bp. Lacza István dr. szám. 1943. Lakos L. Lengyel Béla: A második világháború első két éve. Szt . 1942. k. Bp. Levente naptár. Mezőberény.Kolozsv. kiadása. Bp. Lissák György: a fehér sas országa. Bp.vez. Luigi: A tobruki kém. '35. Lehner Attila: A Magyar Népnemzeti Mozgalom megindítása. Német Bir. Bp. Bp. Bp. Linkomies Edvin: Finnország háborúban. Turul Szöv. Viktória. M. Miskolc. 1944. 1942. Bp. Lantos. 1937. 1942. sz. Stúdium. Lendvay István: Katolicizmus és zsidó kérdés. Inform.Küzdj te is a kommunizmus ellen! Bp. 1921.) Bp. Bp.K. tc. fontosabb korm. Bp. Korunk Szava 1. Hungária. László Jenő: A forradalom története Hódmezővásárhelyen. 1943. Athenaeum. Leventelányok ideiglenes foglalkoztatási terve. Lévai Jenő: Éhség. Széchenyi. Bp. Ráth M. Laky Imre Emlékkönyve "Rendőrökről-rendőröknek".-tól a kommün bukásáig. 1933. 1943. Bp. László Jenő A székely hadosztály és dandár harcai Erdély védelmében.. Előszót í. Bp. Bp. Fritz: Irány Norvégia. 1940. Leventeifjúságunk hazánk jövője. Légi harcok okozta károk. Bp. 1942. Levente emlékeztető.: Balogh Barna. 1919. 1929. Leitgeb: Élményeim a bolsevista Oroszországban. Leers. Lendvay Béla dr.1926. Leventeújonc és a levente-apród szolgálata. M. Lenin fiúk munkában. Külügyi Hiv. Lendvai István: A kereszténység a horogkereszt árnyékában.Nagyjapán. 1941. Bp. Lantos Lajos Béla: Merénylet hazánk ellen. List. Lendvai István előszavával. 1938. 1942. Levente intézmények útja. 1943.: Kállay Miklós. az októberi forr. Levente legény szolgálat. Bp. 21-én. 1944. Centrum. 1942. IV. Könyvk. Korunk Szava kiadás. Párt Sajtó és Prop. o. tudnivalók I-II. Levente évkönyve. Baltha.L. 1942. Athenaeum Lengyel okmányok a háborút megelőző eseményekről. 1940. Lipcsey-Magyar Sándor: Dai Nippon. M. 1926-30. Levente Táborozási Segédlet.: Sárpy I. Szerk. Szent István Társ. Győr. 1935. Levatich László: Miért van szükség a III. von: Bolsevizmus és a zsidó világuralom. 1938. Hollósy. Athenaeum. Bp. Bp. Bp. forradalom. kötet. 1942. 1938. Athen.: Európa békezavarója. Testnevelés orsz. Hétfő. Kókai. 1943. 1930. Debrecen. Bp. Szibéria. Bp. 1924. A szerző. Leventeparancsnoki káté. Kolozsvár. 1939. 1944. zsidótörvényre. A trianoni dráma revíziója. Lázár István: Vörös Számum. kiadása. A zsidókra vonatkozó legújabb. Lépes Andor: Zsidók keresztény álarcban. Bp. Kiadja a Nyilask. Athen. Magyar Jövo. Laky Imre: Öt év Szibériában. Bp. Athenaeum. Held. I. 1942. Nemz. (Oroszország. 1942. Bp. 1942. Lelkesítés és szervezés. A.. 1942. Génius. L Levente daloskönyv. 1943. Ley Róbert: Beszéde a munkások előtt 1941. Locatelli. Bp.) Bp. Bp. 1942. Lábay Gyula: Az ellenforr. Bp. 27 . Szal. Bp. Bp. Lippovitz György: Zsidótörvény (1939. Bonyhád. Bp. Berlin. Hódm. Palásti. Bp. Liszt Nándor: Zokon ne essék. népnek. 1944. 1920. Légrády.: Szociális etika. tört. Lantos Lajos Béla: Kémelhárítás és honvédelmi ismeretek stb. Bp. 1940. Athenaeum. Bp. Levente és Cserkészszöv. Röpirat. Élet. Korunk Szava népkönyvtára 14-15. Lantos Lajos Béla: Tengeri és légi blokád Anglia ellen.rend.) Nagyvárad.

Lukachich Géza. Bp. Bp.) Pécs. Lovász János: Országrendezés a Német Birodalomban. 1942. 1940. MOVE. Sz. Bp. Bp. 1943.. 1940. A szerző. Bp. tudósító oszt. MOVE Pestvármegye Testedző Egyesülete működési jelentése az 1941. 1932. 1940. 9-11. 1921. Ma Olaszországa. 1941. 1937. 1879-1919. Somorjai br. 1941. k. Luzsicza Géza dr. Bp. Bp. Fanni: Asszonyok a tűzvonalban. 1941. Ludendorff. Szenkó. 1939. Löbner. 1934.: A pályaválasztás irányítása és a szakmai nevelés a mai Németországban. sejehaj. Lützow: Tengeri jog és kalózkodás. Vajda. Bp. M. 1940. Forrás.. Budai. M. Bp. 1941. kiad.) Pest vármegye Testedző Egyes. "Rege" könyvk. Lovászy Károly: Gyenge a szovjet. Bp. (A hozzákötött "Röptében a világ körül" c. 1941. Kazimir: Szovjetunió a szovjet sajtó tükrében. Luzsenszky Alfonz: A talmud magyarul. A jövő állama és a jelen állameszménye. Bp. Bp. Ludovika Akadémia. Bp. Pannonia ny. Turul kiadás. Cegléd.O. "Novissima". Szenkó. Bp. Actio Catholica. Szenkó. Központi Könyvkiadó. Nagy Vince. Bp. 1928. Szerző kiad. 1942. 1940. Machay Károly Kifelé a magyar jobboldali zűrzavarból. 1-3. Róma. Frigyes: Háború a tengeren.1943. Írták: Magasházy L. (Szerk. Stádium. Luzsenszky Alfonz A zsidó nép bűnei. 1944. Lutz. 1944.. Machay Károly Tisztázni a jelvények és világnézetek kérdését. Bp. Lőrinczi László: A magyar népi gondolat. Szenkó kiadás.: A kommunizmus szociálellensége. országvédelem. 1943. W. főcsoport évkönyve 1938-39. Bp. 1937. 2. Bp. Bp. István: A fekete remete. Bp. 1943. A nemzeti munkaközpont.: Szeder J. Lották. kiad. Lymington. Bp.. tagegyesületi alakulat alapszabályai. A.) Lorenz Viktor haditudósító: A kelti harctéren.. Lund János: Verdun. Hollósy. Bp. évről. 1938. kiad. Ge. Szerző kiad. Levente Hírközpont. Miért köszönünk felemelt kézzel? 1940. (Csillagos regény. Nikanor: A rémségek országából. 28 .. M. Emese könyvek 2. Bp. 1940. Vörös Hadsereg (röplap). 1943. Bp. Fanni A lották. Lord: Éhínség Angliában. Szerző. Maderspach Viktor: Az oláhok vérnyomában a Fekete Tengerig. Szenkó. Bp. 1921. Lukács József: Karddal és tollal Bp. Machay Károly: A nemzeti rendi államé a jövő. Germánia. Frigyes Tengeri jog és kalózkodás. Maderspach Viktor: Menekülésem Erdélyből. S. Bp. 1941. Ruszakb Magasházy László: Nemzetvédelem.: Marikám. 1943. melléklet miatt. Bartos D. O. Frigyes Német partraszállás Norvégiában. (Magyar Véderő E. Kováts T. Lovass János: N. 1944. Luukkonen. MOVE 1918-43. 1944. évről. kir. 1943. M.) Lovag Aladár: A névjegy. 8. Machay Károly: A nemzeti rendi állam a jövő állama. Német partraszállás Norvégiában. MANSZ alapszabályai. Gén. Bp. Nemz. Faragó E. 1928. tc. Lovag A. Stádium.) Bp. Lovassy Andor: Százados úr.E. 1941.: Magyarország megcsonkításának okai. Lützow. M.: A házassági jogról szóló 1894: XXXI. Luukkonen. Erich: Leleplezés a sz. kiegészítéséről és módosításáról. Bp. Bp. Bp. 1943. működési jelentése az 1940. Nagy L.Longhy A. Újvidék. Cegléd. 1943. Bp. Budai.kőművesség titkainak jelentőségéről. 1928. Lützow. Sylvester. Luzsenszky Alfonz Mi az igazság? Bp. 1940. Kertész.. St. Magasházy László: Serlegbeszéd a volt nemzeti hadsereg fővezérségének bajtársi vacsoráján. Move. Ludvig Dénes: Mussolini és a sport.. MOVE lövészkáté. kir. Népművelő Társaság. Lutostansky. Lützow. Luzsenszky Alfonz Történetek. (Honvédségünk élete ötszáz katonanóta tükrében. honv. 1942. Stádium. 1930. Bp. Luttor Ferenc: Egyház és állam.V. Lutochin S. 1939 és 1940. Bp. 1942. honvéd Ludovika Akadémia II. H. Move Lövész Liga. Bp.

1941. 1933. 1933. Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetségének beszámolója az 1942-43. Révai. Magyar Ügyvédek N. Jövo. kereskedők hivatalos szaknévsora. Bp. Debrecen. kiadása. 1938. esztendőre. 1939. Európa i. 1941. Attila. A magyar legújabb kor története. Magyar káté. Magyar Tanítók Otthona. Szerk. Magyar értelmiség válsága. 1930. A magyar a magyarért Munkabiz. ny. Magyar értékrend állama felé. dr. Stephan. Az erkölcsi forradalom programja. (Az ősmagyarok korától napjainkig. Bp. 1940. rt. 1938. 1943.. Fk. A. Magyar honvéd Európa védelmében. Bp. Magyar Sándor: Álmodni mertünk. Álgyai Pálné. Szentmiklóssy G. 1940. Bp. MÜNE. A. Szegedi Ú. Madách. Párt. 1940. Rajniss F. alapszabályai és ügyrendje. évi munkájáról. Magyar Diák. Beke. Magyar Asszonyok Naptára. 1940. 1926. A MANSz. Bp. Magyar katona a szovjet elleni háborúban. Hollósy. Bp. '39.-nek múltja. Magyar katonaköltészet. Egyetemi ny. Magyar katekizmus: Amit mindenkinek tudnia kell az elszakított magyar területekről. Bp. Magyar kormány 1 éves munkája Kárpátalja népéért. alapszabályai és ügyrendje.. 1936. Vörösváry Soksz. (Színmű.: Vályi Nagy Géza. Bp. 1937. Magyar kibontakozás útja.Szeder Magyar Tűzharcos Szöv. Szoc. Magyar Népnemzeti Párt (1. Felelős kiadó: Fitos Vilmos. Bethlen G. A. Bp. M. Magyar kibontakozás útja.) Bp. Nagy S.: Dolgozz velünk a magyar ügyvédség jövőjéért. Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetségének beszámolója az 1941. M. Szebb Jövő k. tervezet). Magy. Magyar Rádió őszinte beszéd sorozatában elhangzott előadások.Magyar Élet Pártja. Szervezési sz. Bp. 1931. dr. esztendőre. Kalot naptár évkönyv 1943-ra. Magyar Cél. Bp. 1940. A. Magyar Nemzeti Újjáébredés Mozgalm. szerk. 1940. E. jelene. 1943. Bp. Athenaeum. Attila ny. Bp. 1938. előadásai. Magyar közgazdaság és az új európai rend. Sz. Orosz Vilmos. Bp. 1943.: Dr. célkitűzései. Magyar a magyarért. Bp. 1940. Jövő. Bp. 1944. Magyar Orvosok Nemzeti Egyesülete. Bp. Bp. Hollósy. Magyar Kelemen: Kormányzónk. Magyar Ügyvédek N. Bp. Steph. 1927. Bp. Tanács k. Magyar Lukács: Sebestyén. N Magyar Megújulás Pártjának szervezeti szabályai. 1939. 1944. Keresztény Magyar Orvosbajtársunk. Magyar Jobbágy: Vihar előtt.. Magyar Balázs: Hogyan akarták tönkretenni az oláhok Magyarországot? Bp. Bp. A. 29 . Bp. Kászon. Bp. jövője. Mandorff.. 1938. Mérnökök ny Magyar feltámadás lexikonja. Bp. rt. 1939."Magyar Vetés". 1918. Nemz. Ifj.: Somody Pál. 1935. II. Magyar haditudósítók feljegyzései. 1935. Ébredő M. Athenaeum. Báns. Tűzh. Magyar Tudományos Fajvédő Egy.) Szeged. Bp. 1942. Stádium. (Ballagó Imre rajzaival. A. Magyar Naptár az 1942. Bp. Hollósy. hív a MONE! Bp. Magyar Irodalompártoló Társaság Évkönyve. Egyetemi. Ráday Gedeonné. Nagy. Bp. Acsay T. Magyar Orvosok Nemzeti Egyesületének javaslata a zsidótörvényről. Magyar István: Mi az igazság a politikában. E. alapszabálya. O. Egyetemi ny. Debrecen. évi munkájáról. Magyar Igazság. Naptár. Magyar Könyv. Magyar Asszonyok Nemzeti Szöv. Bp. Bp. Bp. Magyar Naptár az 1941. 1944. Magyar Nemzeti Szocialista Párt. vállalkozók. Közm. 1942. Kellner. Dr. Trettina J. Magyar Asszonyok Nemzeti Szöv. Magyar László: Német munkásköltők. Magyar Ügyvédek E. A. Keresztény iparosok. A. évi munkájáról. Gr. Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetségének beszámolója az 1940-41. 1941. Bp. Bp.) Bp. Bp. Mi történt eddig Kárpátalján? Ungvár. Bp.

Bp. 2200/1941. András előszavával. M. Makkai János A természetes béke Európában. Minerva. Bp. Kispest. 1941. H. 1939. 1936. 1941. Bp. Egyet.t. Malán Mihály: A szláv veszedelem. Deutscher V. III. Bp. Bp. Lauro: A magyarországi kommunizmus bűnei. 5-7. II. Kispest szerv. 1944. Marjay Frigyes Honvédségünk. Magyarázat a II. III. Élményeim és tapaszt. Bp.é.L. A. Pesti Lloyd. 30 . 1943. irányelvei. Magyarországi Turán-szöv. Bp. Marjay Frigyes Honvédeink Vörösországról. Tasnády N. alapszabálya és általános ismertetése. Levat. 1938 Magyarországi Turán Szövetség álláspontja a fajiság kérdésében. Bp. Bp.E. 1934. Schmidt. Marjay Frigyes Meddig még? Bp. Révai. 1939. Magyarok! Testvérek! Röpirat. Székely E.) Bp. Egy Oroszországból hazatért katona jajkiáltása magyar testvéreihez. III. A nyilas-kormány kiad. 1942. 1924. r. Magyar öntudat kistükre. Bp. Athenaeum. Bp. 1938.háborút követő időben. Magyarok ébredjetek. Szerző.SZ. Makkai János: A háború utáni Magyarország.: A végzet katonái. 1943. mozg. Párt. Bp. Ulrich: Kézigránátokkal a kiserőd ellen. Bp. Bp.H. 1939. A. rend. 1924.Egy. Epol. Mann. 1937. 29-én és 30-án tartott szabadkőműves kongresszus. Bp. Bp. Bp. Magyar szoc. alapszabálya és általános ismertetése. Marjay Frigyes Keresztes hadjárat. Magyarországi Máltai Lovagok Szöv. Mainardi. Mannhardt. Kolozsvár. Magyarországi Németek Szöv. vezetők életmódja. 1940-43.1944. Turán f.-on.n. Új Aur. Makkai Sándor: Tudománnyal és fegyverrel.. Magyarország együttműködése a szomszéd államokkal. Magyar nemzeti szocializmus. Marjay Frigyes Ez a szovjet. 1944. Bp. Athenaeum. rendelethez. 1941. 2. A. Mit akar a nemz. M. Magyar népnemzeti rend. Bp. sz. hat. Mailáth József gr. Szoc. vázlatos története. sor. 1937. szoc. Bp. Bp.? '32. A. (Előfizetési felhívás. 1. 1938. Budai Bernw. 1941. 1941. Bachmann. Makkay-Rónai-Asztalos-Erdélyi: A mi Erdélyünk. N. Magyarság évkönyve 19381944. vázlatos története. álláspontja a fajiság kérdéseiben. évf. 1940. Magyarország. Hollósy. 1927. Magyary Zoltán: Nemzetiszocialista községi közig. Magyarországi Máltai Lovagok Szöv. A. Vajna. Sz. Magyarországi Turán-szöv. Magyarországi Turán Szöv. 1943. Stádium. Jövő. 1935. Hat. emlékkönyve. 1938. A. Magyar-Német Társaság alapszabályai és alakuló ülésének jegyz. Nemz. Magyar nemzetbiológiai intézet megalapítása. Michel Herbert: Nagynémetország kis tükre. szoc. Bp. 1938. Az intézet programja. párt. Dr. és 8. évfolyam. Bp. Szefhe. Herbert: Nagynémetország kis tükre. I. Egy pár őszinte szó a zsidókérdésről. Major. M. zsidótörvény és végr. nacionalista értekezlet. M.1943. M. Bp. 1935. 1942. Magyar népnemzeti mozgalom rövid ismertetése. k.k. Makkai-Némethy Válság Amerikában. Bp.M. Hungária. Emlékkönyve. Bp. Athenaeum. Miskolc. Magyarországi németek szöv. 1942. Kókai. Munkásp. 1942. Forr. Reé László. 1936. Magyarország elzsidósodása. Szerző. és Erdély o. 1941.F. 1937. Írta Bosnyák Zoltán. A nemz. évi június 28-án. Mai háború. Mann. Bp.: Az oroszországi bolsevizmus hatása Mo. 1938. 1940.Magyar külpolitika új útjai. a vil. Bleyer Jakab gimnáziumának évkönyve. A. I. Ralph H. Bp. Keletmo. alapszabályai.ny. Magyarság. Bp. Magyarország a szociális haladás útján. Bp. Bp. 1941 Bolyai Akad. Johann Wilhelm: A fasizmus. Röplap. k. Marjay Frigyes Hőseink. Maleck. Mailáth József gr. Magyarország feldarabolása és a szabadkőművesség. Glóbus-Centrum. Báró Kemény Gábor külügyminiszter rádióelőadása. Makkai-Némethy: A zsidótörvény. Ath. 1944. Bp. Magyarország szerepe Közép-Európában. Bp.A Párisban 1917. Malcomes Béla: A gazdaság új fejlődése.

Mayer Vilmos: Amerikai mozaikok. Mazzolo. Benkő Géza kiadása.) Sopron. Palásti. 1935. 1943. Marton Béla v.. Bp.n. nép. Bp. történelmi pere. Máthé Tamás: Suomi. Stádium. 1939. v. Tettesy és Tsa. Mándi Nagy Endre: Találkozásaim az olasz-magyar barátsággal.új Európáért. 1939. Bp. Bp. Nemzeti Munkakamara. Matolcsy Mátyás Zsidók házvagyona. Marjay Frigyes Szegedtől. Renato: Az olaszországi ifjúsági szervezetek. Mi és ok. 1936. Debr. M. Pápa. Matolcsy Mátyás: Az új földreform munkaterve. 1943. A szerző. Bethania. Máriássy Béla: Zsidókérdés és uzsora. 1940. Bp. Palásti.Uzsokig. Bp. országa. 1941. 1940. 1938.. Finnország írásban és képben. Bp.: Churchill nyilatkozik a szovjetről. Markó Géza "Marok" kereskedők és iparosok szaknévsora. 1936. és könyvk. A magyar fajvédelem hőskora. Mátrai Ferenc Béla: A világon bujkáló kommunizmus. 1940. Marosi Arnold: Átöröklés és a nemzetvédelem.. Danubia. Mátrai Ferenc: Levente fiamnak. Centrum. Cserépfalvi. (Emlékek a régi és új Oroszországból. Máté Törék Gyula Ébredj magyar! Bp. Bp.: Gróf Teleki Pál élete és munkássága a magyar revízió szolgálatában. Marton Béla v. 1942. Csáky István élete és munkássága a magyar revízió szolgálatában. 1938. Bp. Marjay Frigyes Sedantól. Róma. 1939. Máthé Lajos: Ítél a végzet. Bp. Dante. Bp. 1931. Steph. Kandó Gy. Stádium. 94 pont. 1924. Szerző.és Lapkiadó. Bp. Held. Matolcsy Mátyás: A zsidók útja. Marjay Frigyes dr. Stádium. Bp. Bp. Halász. Bp. Bp. 1942. Bp. Bp. Stádium. Marschalkó Lajos Kik árulták el 1918-ban Magyarországot? Bp. Martens Kornél: A kereszt alatt. P. 1918. Bp. Bp. 1919. Bp. Marton László: Orosz szovjet rémségei 1918-ban. Bp.Prágáig. Mattyasovszky Kornél: Új Magyarországért. Benato: Az olaszországi ifjúsági szervezetek. Marton Béla v. Matolcsy Géza: Gr. Bp. 1941. Pápay. Marjay Frigyes dr. Centrum. 1940. élet. 1938. 1920. Bp. Matolcsy Mátyás Új élet a magyar földön. Szent István T. 31 . Mályusz Elemér: A vörös emigráció. Klny. Szenkó. Szemes kiadás. 1941. Marzolo. Bp. Málnási Ödön: A magyar népközösségi eszme története.: Nemzeti Munkaállam. 1938. Révai Matthei-Nagyőszy: Győzelmes hadsereg. Mátray Sándor: A G. Stádium. Bp.: Két világ között. (Sopron város és vármegye a két forradalom alatt. Centrum. Egyet. Róma. Bp. Bp. Matolcsy Mátyás Magyar föld zsidó kézen. Ferences-zárda. Mayer Géza: Vörös dúlás nálunk. Matolay Géza dr. Marjay Frigyes: Az ámokfutó Bukarest. 1939. Marton Béla. 1936.. '40. Szeged. Máté-Törék Gyula: Déli végeink visszafoglalása.Marjay Frigyes Mi a fasizmus? Bp. 1941. U. 1937. Málnási Ödön "A Magyar nemzet őszinte története". Bp. C. 1943. Markó Géza: A totális háború gazdasági problémái. Bp. Pécs. Halász irod. Bp.) Mezőberény. Bp. Marschalkó Lajos Tiszaeszlár. Párt. 1941. Matolcsy Mátyás Föld. Málnási Ödön Feladatok. Szt. Marton Béla v. é. 1937. Bp. Könyv. Martinovich Sándor: A zsidókérdés. Marschalkó Lajos: Gömbös Gyula a fajvédő vezér. 1941. Pester Lloyd. 1941. Nov. Máté Törék Gyula: A múlt és az új világháború és katonai életformák. Bet. Palásti. Nyilaskeresztes Párt. Marcell: Szibérián át a kolostorig. történetének és alapgondolatának vázlata. Martsányi Imre: Frontharcos hitvallás. berethei: A Magyar Országos Véderő Egylet. 1941. Bp. Málnási Ödön Werbőczi fiaihoz. Nyilask. 1943. 1944. Bp. Bp. Hírl. Markó P. 1941. 1883. Marjay Frigyes Végzetes esztendő. '43. Bp. I. Bp. Pallas.

Athenaeum. Dante. Bp. 1932. Bp. Mécs László Összes versei. Menekültek könyve.: A megszállott magyar területről kiüldözött magyar testvéreink kálváriája. 1932. Méhely Lajos A magyarság múltja. Bp. Megyery Ella: Rabszolgák és rabszolgatartók. Bp. Held. Athenaeum. Bp. Bp. Athenaeum.) Mécs László: Forgószínpad. Bp. Bp. Bp. 1941. 1920. 1932. Nemzeti Szociálista Párt kiad. 1934. Méhely Lajos A magyar ifjúság nevelése. Klny. Bp. Méhely Lajos A megmagyarosodott Kőszeg. Meskó Zoltán Magyar csillagmozgalom. 1937. 1940. Merre megyünk? Kiadja a Hivatásr. Held. Held. 1930. 1930. 1921. 1938. Bp. 1941. dr. Held. 1940. k. Méhely Lajos A turáni eszmény. Klny. Bp. Melszky: A bolsevizmus barbár pusztítása az orosz műkincsekben. Méhely Lajos A legsötétebb babona. Bp. ifj. Bp.) Méhely Lajos Álpróféták. Held. Bp. 1939. Megyery Ella Franco Spanyolországban. Held. 1928. Meskó Géza: A Harmadik Birodalom (Németország) olajstratégiai helyzete. Méhely Lajos A zsidó rituális gyilkosságokról. Bp. Madách.1941. 1932. Mezgár Lajos: Zsidókérdés. 1940. ("Egy finn leányka képe" c. Bp. Bp. Bp.: Mi van és mi lehet Abesszíniában. Méhely Lajos A magyar élettudomány problémái. Bp. 1941. Méhely Lajos A numerus clausus mérlege. Szerző. II. Mester Kálmán: A felvidéki szabadságharc története. Bp. Mesterházy Ambrus Új mózesek és az a bizonyos vöröstenger. Szónok: Oláh. Bp. Held. verse miatt. Held. Bp. Melocco János dr. Mezőfi Vilmos A bolsevista rémnapokról. Held. 1938. 1937. Held.Megyery Ella Ejtőernyős világháború. Held. 1936. Bp. 1929. Révai. Mb. 1933. Held. Meskó Géza: A totális háború gazdasági problémái. jelene és jövője. Salgó Nándor. Bp. Stephaneum. Bp. Méhely Lajos A nyolcosztályú népiskola. Meskó Zoltán: Magyar évkönyv. Held. 1938. 720. Bp. Méhely Lajos A zsidójavaslat szépséghibái. Mérnökök. Bp. Mesterházy Ambrus: Rabok vagyunk mostanáig. 1937 és 1940. Bp. 1940. verse miatt. Mezőfi Vilmos: Emlékeim a kommün idejéből. Mezőberényi első nyilas gyűlésen elhangzott beszédek. 1935. 1935. Méhely Lajos A vércsoportok faji jelentősége. 1934. Held. Szikszai. 1929. Méhely Lajos Az örök idegenek. Méhely Lajos Az én antiszemitizmusom. Méhely Lajos A zsidók parazitasága. A szerző Mezőssy Mária: Örvényben. Bp. Held. Méhely Lajos Őrségváltás.1938. Bp. Miskolc. Bp. 1942. Stádium. Meskó Géza: A Harmadik Birodalom olajstratégiai helyzete.: Az új Magyar Birodalom követelményei. Meskó Zoltán Nyilaskereszttel a magyar föld népéért. Madách. 1940. Bp. Athenaeum. Bp. 1928. n. 1938. Bp. Held. A "Cél". 1944. Méhely Lajos A magyarság antropológiája. 1941. számára az Emszo és a Kalot. a Katonai Szemléből. Mozg. Bp. Kis Akad. 1935. Megyery Ella: Az első világháború. Méhely Lajos A magyar tragédia élettudományi okai. Méhely Lajos A németek Magyarországon. Bp. Bp. 1937. Meskó Zoltán. Bp. A szerző. Székesfehérvár. H. Bp. Méhely Lajos A magyar fajvédelem pragmatikája. Mező Péter: Levél a szovjet arcvonalról. 1925. Bp. A. Bp. 1929. Bp.'43. Fekete Mereskovszkij: A pokol tornácában. old. Méhely Lajos Fajvédelmi gondolatok. 32 . M. Méhely Lajos Az új zsidótörvény s az élet törvénye. Meskó Zoltán: A magyarság hivatása. ny. Dante. Magy. Méhely Lajos A magyar kisebbségi iskola. Bp. Madách. Méhely Lajos A magyar fajvédelem ábrázata. 1941. e. Vörösmarty. ("Egy finn leányka képe" c. A. Horizont. Emlékeim a kommün idejéből. 1920-1940. 1930. Klny. Bp. Bp. Bp.

Méhely Lajos dr. Nemz. Korda. A magyar öncélúságról. 1939. Held. 1929. 1940. Bp. Méhely Lajos dr. Held. Méhely Lajos Levelek és reflexiók. 1938. Bp. Held. Méhely Lajos dr. 1927. A noszvaji magyarság antropológiája. Méhely Lajos dr. Gömbös Gyula emlékezete. Stádium. Méhely Lajos dr. F. Held. Mészáros Ádám: Új magyar birodalom.. Szoc. 1937. Méhely Lajos dr. Held. Bp.zsidó írók. 1929. Magyarország sírásói. Méhely Lajos Valaki hazudik. 1931. Bp.A faj lelke. Méhely Lajos dr. Held. Méhely Lajos dr. Held. A mi legsürgősebb teendőnk. Bp. 1933. Méhely Lajos dr. Párt. Held. Bp. Held. Lelkiségünk eredete. 1938. Held. Held. A magyar fajvédelem irányelvei. Méliusz Imre: Indulnak a leventék. Bp. 1943. nemzet. Méhely Lajos dr. Bp. Méhely Lajos dr. 1930. Fajvédelem és fajnemesítés. Bp. 1940. Bp. Bp. Held. A zsidó felekezetről. Held. Farizeusok. Bp. 1933. Held. Bp. Held. Held. Néhány szó a magyar fajvédelemről. Méhely Lajos Mi tette Hitlert antiszemitává. A. Held. Held. Bp. Bp. Bp. Bp. Held. Bp. 1938. Tudomány és dilettantizmus. Bp. Held. Méhely Lajos dr. Vér és faj. Held. A test és a lélek egysége. Az okszerű népesedéspolitika élettudományi alapja. 1937. Bp. Magy. 1936. Held. Held. Méhely Lajos dr. Bp.: A mi Vágunk.Méhely Lajos Ignotus fallit és a két malomkő Bp. Held. Held. Ábránd és valóság. Stádium. 1940. 1932. Méhely Lajos dr. 1938. Méhely Lajos Minden kultúra faji kultúra. Held. Méhely Lajos dr. Stádium. Méhely Lajos Suum cuique. Bp. 1937. Magyar írók . Méliusz Imre: Indulnak a leventék. Held. Méliusz Imre Kárpáti harangszó. 1940. Held. Bp. 1939. Méhely-Keltz: Fajunk védelméről. Stád. 1935. Held. Méhely Lajos dr. Bp. Előadás. 1939. Méhely Lajos dr. Bp. Held. Bp. 33 . Méhely Lajos Legbölcsebb fajvédelem. Bp. Méhes Gyula dr. Held. Dékáni megnyitó beszéd. Bp. A fajtagadók hóbortja. Vallomások. Bethánia. 1931. Méhely Lajos Zireg-zörög. Méhely Lajos dr. 1939. Held. Bp. 1935. Méhely Lajos Vér és faj. faj. Held. 1927. Állítsunk fel magyar fajbiológiai intézetet. II. Nemzeti birtokpolitika. 1940. Méhely Lajos dr. 1939. A faji gondolat térhódítása a tudományban. Bp. Bp. Held. Karácsonyi üzenet. Méhely Lajos: István és János uraknak. Held. k. 1939. Held. A házasság előtti orvosi vizsgálatról. 1939. 1925. 1942. Méhely Lajos dr. Bp. Bp. Méhely Lajos Pollák Illés "honfoglaló" zsidai. Méhely Lajos dr. Az öröklés hatalma. Méhely Lajos dr. Méhely Lajos Termeszállam. Méhely Lajos dr. 1940. Bp. Méhely Lajos dr. Held. A magyarság sorsdöntő órái. 1933. Bp. A fajfenntartás élettudományi kellékei. A zsidó siker titka.emberállam. A turáni lovas. Bp. Held. Méhely Lajos dr. Bp. Méhely Lajos: A faj lelke. Méhely Lajos dr. Méhely Lajos dr. 1929. Held. Bp.. 1926. 1937. A természetes fejlődés törvénye. Bp. Bp. Mérey László: Katonanemzet vagyunk.1939. 1936. Held. A magyar faj önvédelmi harca. Held. Bp. Bp. 1936.. Bp. Bp. Bp. kiadó: Bodis Gábor dr. Bp. Méhely Lajos dr. 1930. Bp. 1933. Méhely Lajos Quo vadis domine? Bp. Méhely Lajos Sugár Mór. 1937. Mérnök. Bp. 1935. 1939. Bp. 1933. Fajiság vagy sorsközösség. Méhely Lajos Vér. Held.: Magyarok és svábok. 1940. 1926. 1939. Méhely Lajos dr. Méhely Lajos dr. 1939. Held. Méhely Lajos dr.

1942. Bp. Szent István Társ. Milotay István Népi válság. 1886. Szent István. Egyetemi.) Délmagyarország hírlap és nyomda váll. Bp. Bp. Bp. Bp. Mészáros Lajos. népi Magyarország. Miklóssy István: A szabadkőművesség önleleplezése. Klny. 1920. Bp. marcsamagyari: Nemzetnevelés. Miklóssy István: Nemzetnevelés. Mi utunk a magyar társadalom újjáépítése. H. Mithchell Lebbens: Ninocska. Mindent vissza. Szibériai regény. 1912. Szemle 1932. 1940. Migray József: Mit akar a magyar nemzeti szocializmus? Bp. Bp. A szerző. Tasnádi Nagy András stb. Bp. 1935. oldalán beavatkozni a háborúba? 1942.: Nemzeti önismeret és testnevelés. Bp. cikkek. Miskolczi Gyula: A győzelmes fasizmus. Eggen. 1938. Sz. Zalaegersz. Európai kiadóvállalat. Miért kellett Hollandiának a Szöv. Mihelics Vid: Az új Portugália. Miskolczy Ágoston: Politikai szabadság és büntetőjog. Mi tett engem antiszemitává. Szöv. Kaas Albert. Mihályfi Ákos dr. 1919. Mészáros Vilmos dr. marcsamagyari A zsidóság belszervezete a Talmud tükrében.. 1938. Bp. Bp. 1933-1940. Mit tett a keresztény Városháza Budapesten 10 év alatt. Szeged. évi decemberi számából. 1938. Olaszok a magyar igazságért. Mihelics. 1944. Bp. Pestvidéki Ny. 1931. Mindszenty-Pehm József: Az édesanya.1942. 1936. a M.: Hat év toloncúton Szibérián végig. Mihály László: Presente! Olaszok a magyar igazságért. felszólása. Molnár Dezső.. Bp. Hunyadi. 1941. 1929. Bp. 1932. 1939. Mihelics Vid: Az olasz munkaalkotmány. Bp. Miskolczy Ágoston A főtárgyalás elnöke. rt.: Kohér Ferenc. Dunántúl.. Mihályfi József: A veszprémi túszság története. Stádium. Bp. 1939. Klny. számából. 1944. Mit kell tudni a Baross szövetségről? (Új levonat) Bp. 1927. 1940.) Győr. Mi lenne. Milotay István Tíz esztendő. Eggenberger. 1937 Milotay István Új világ felé. Migray József A marxizmus csődje és a kivezető út. Bp. N.k. kötet. Mihelics Vid: Az új szociális állam. Franklin Társulat.Bp. Szabó D. Bp. Miskolczy Ágost dr. Milotay István: A függetlenség árnyékában. Bp. Magy Nemz. Mészöly Jenő: Zúg a Jenissei. Bp. Győri Hírlap nyomdája. Monor. Bp. A szerző. Mindszenti Bertalan: Szeresd a magyar katonát. 1939. Stádium. Bp. Stádium. Bp. 1919. Bp. 1941. a Jogállam 1934.: Mindent a hazáért. Mészöly Jenő: Szibéria nagy temető. 34 . 1930. Bp. Mizse János: Mit ad a diktatúra a parasztságnak. Molnár Ákos dr. 1939.: Léleknevelés a nagy világégés után. Bp. Ath. A. 2 köt. Korunk Sz. Mit akar a szovjet? Miért küzd a magyar? Nyomda és kiadó nélkül.ny.. 1930. A szerző. 1941. 1936. ha. 1920. '42. 1942. Bp. Migend Dezső: Magyar honvéd a "Szovjetparadicsomban".: Hitleri árjatörvények teljes szövege és magyarázata. (Délmagyarország ajándékkönyve. Molnár Dezső. Mindent a hazáért! Turáni vadászok évkönyve 1941-42-43-44. 1942. 1932.. Bp. M. Miért kellett Hollandiának a szövetségesek oldalán beavatkozni a háborúba? 1942. Bp. k.1939. Bp.? F. Miskolczy Ágoston A modern államvédelem. Miért harcolunk a jelen háborúban? Bp. évi szept-okt. Misángyi Ottó dr. Mihály László: Presente! 1920-40. Mikós Imre: A magyar vasutasság oknyomozó története. Bp. Stádium.Mészáros István dr. Popper E. 1932 és 1935.: Szemben a forradalom arcvonalával. Bp.. Antiqua. Hajnal. Ny. 1935. Vid: A szociális kérdés és a szocializmus.n. Mit kell tudni a kereskedőnek a zsidótörvényről. Pécs. A szerző.br..: Kik a hősök? Ők a hősök! Monor. Bp. Mikecz Ödön előadása: Az alkotmányreform.. (1915-1920. Bp. Bp. kortörténeti jegyzetek 1914-1924. Miért kell a zsidók hatalmát letörni? Írta egy ébredő magyar.. II. ifj. Mi a nemzeti munkaközpont.

Bp. Mussolini. n.: Barabás Emil. Mussolini. Molnár-Berkó: Kié a népességi és nyersanyagfölény? Bp. Ford. Apostol. Benito Győzelemig. Mussolini. Ford. Muravsky. Élet. 3-án tartott beszéde. Murgács Kálmán: Öt vidám monológ elemi iskolások számára. Moss. Képek a partizánháborúból. Firenze. Monostori Béla: Front mögött. 1919. Bp. 1935. ny. Bp. Erich: Villámháború Nyugaton. Bp. Muthesius. Munka a győzelem kulcsa. 1928. Murgács Kálmán: Születésnap. 1940. Mussolini. Gyöngyösi. Móra László: XX. Arany J. Móricz Béla. Moravecz Manó: Elárultak bennünket. Franklin. 1927.Molnár Ferenc: A Dohány-utca és Körút sarok. Kispest. 1942. Róma. Centrum. Benito A korporációs államról. Bp. N. A nemzetek szövetsége mint a zsidó világuralom egyik eszköze. Kókay Mussolini. Mussolini. Szerző.ny. Vitézi Rend. Ford. 1919. 35 . Bp. Benito gondolatai. Szerző. Benito: Arnaldo Mussolini élete. Morin: A tisztelt szovjet. Benito Brúnóval beszélgetek. Athenaeum. Bp. Bp. K. 1938. Firenze. Bp. Brosura. Bp.-né. Vallecchi. Bp. Mühlfeith János: Héjjas-Prónay-Zadravetz emlékalbum. Feldmann F.: Zichy R. Molnár Géza: A magyar faj uralmának biztosítása saját hazájában. 1935. Bp. üzemszerv. Gemeinschaft. Mónos Ferenc: Boszorkányszállás. (Bencs Z. Müller Lajos: Lehet-e keresztény ember szociáldemokrata? Bp. Benito Válogatott beszédei. Vittorio: Légiháború Abesszíniában. orsz.: Vitalis B. dec. 1940. Benito A fasizmus doktrínája. Bp. dr. Laboremus. Bp. Morgan. szervezetvezetők részére). Centrum. 1939. 1937. 1921. Munkaállam üzemalkotmánya és munkavédelme. Muthesius. Bp. Mussolini. Versek. Mussolini. Bp. Stádium. Munter. Bp. C. Egy hadifogoly feljegyzései a diktátorról.: A zsidótörvény egyes kérdéseinek bírói gyakorlata. Gárdos. Kultúra.) Stádium. George: A convoy. Mussolini. Bp. Ir. Moravec Manó: Elárultak bennünket. Jog és szabadkőművesség. Elegius. Benito Négy beszéd. Nyilaskeresztes Párt. Geoffrey: Édes paprika. 1925. Bp. Stephaneum. Bp. 1937. 1940. Munka és munkarendszer. Mósa József: Hajh. K. Bp. Bertók. 1943. 1938. Nagy Ádám: Kun Béla Szibériában.) Bp. Molnár Félix: Rabságom története. 1939. Müller-Brandenburg: A német munkaszolgálat teljesítményei. 1941. Benito Az új Olaszország ipari munkásaihoz. Bp. Ifjúsági színjáték egy felvonásban. Bp. Morvay Gyula: Falu a havasok alatt. 1942. 1935. Bp. Murgács Kálmán Szívem szava. Debrecen. 1936. 1925. Bp. Bp. Vallecchi. Held. Nagy Elek dr. 1943. 1941. 1928. 1942. Munka és a munkarendszer. Előszó: Bethlen István gr. Üzlet kiad. Mussolini. 1939. Bp. Bp. (Nyilas p. é. Szén mint fegyver. Benito: A korporatív államról. Mozgalmi tudósító (nyilas p. Bp. Benito A fasizmus alapelvei.Erdélyország. Molnár Jenő: A 133 napos bolsevista rémuralom. Muckermann Frigyes: A földművesek sorsa Szovjetoroszországban. 1925. Tokay István. Munka alkotmánya Olaszországban. Sajtóvállalat rt. Stádium. Bp. S. Budapesti Hírlap. 1940. 1943. oszt. Franklin. 1942. század. A Duce 1942. Bp. Bp.: Európa önellátása. Molnár János: Trianon okai és következményei. Bp. Munkács üzen. Centrum. V. Bp. M. Mussolini. 1944. Stádium. 1942. A. 1919. Működési Tervezet a Vitézi Rend Zrínyi Csoportja számára. Bp.n. Az európai munkapotenciál. Stádium. técsoi: Kárpátalja hősei. V. Nagy Elek dr. Kraft durch Freude ismertetéséből. 1921. Mussolini. 1943. Nagy Béla ifj. Hans: Miért áll a német munkás Hitler Adolf mellett? Berlin. 1939. 1934. Molnár Ferenc: Partizánfront. A.

Nagy Elek dr. Bp. IV. rendszerében. Nagy Iván dr. Nemzetiség szervezése. Bp. a német nemz. Bp. 1942. 1935.évre Nemzeti Munkaközpont célja. Magyar Élet Pártja. Gross und Klein. Bp. 1943. 1935-39. 1933. alapszab. Nagy József: Bombázók Rosztov felett. Külügy Sz. Nemzetiség szervezése "Német ifjúság".: Mi lesz az angol gyarmatokkal? Bp. Borbíró Hugó. (2. Bp. a szegedi Kapisztrán. Vitézi Rend. Bp. Athenaeum. Nagy István: Fasiszta világnézet. A. Nemzeti kereskedelmünk és iparunk. Nagy per. Stádium. Bp. 1941. Bp. Bp. Bp. Stád. 1932. Nagy Zoltán v. Bp. 1942. Nyilaskeresztes Füzetek. Prokker A. Magyar Élet Pártja értesítője. k. A. 1944. Előszót írta Fiala Ferenc. (27. Natkó Gy. 1936. 1941. munkája. Heli. Bp. Nemzeti tömörülés pártja. Bp. Nagy Károly: Magyarság fegyverben. Athenaeum. Nemzeti Egység országos szervezete. Nemzetiszocialista Káté.: A külföldi magyar sajtó. 1926. Nemzeti szocialisták könyve. Wien. Nagy Mihály Sándor: Zadravecz püspök. 1942.: Papp Sándor. 1943. Held János kiad. Zalaegerszeg. 1942. Nagy Károly Gazdasági közig. A. Soli deo Gloria kiad. az ezer tó országa. I-III. a szabadkőművesség és a sajtó. Budai-Bernw. Nagy Iván-Mindszenti Béla: Felszabadulás naptára. Bp. szoc. Sopron.) Bp. 1937. Szer. Held. Európa-Athenaeum. Athenaeum. 1944. o. Nemzeti Egység Pártja. Athenaeum. Nagy Iván vit. Bp.: Nagy-Kelet-Ázsia. Naptár 1943. Valecchi.: Új magyar művészet. Nádas Zoltán: Iránytű a katolikus sajtóapostolok számára. Athenaeum. A böszörményi mozgalom lényege. 1935. Szerk. I-II. így vagy úgy. Szerző. Iroda. Nemzeti Fasiszta Párt. Bp. Hird. Rák. Bp. Nemzetiszocialista Magyar Munkáspárt. Nemzet akaratának pártja. Zalaegerszeg.: Mester Kálmán. Held. 1935. Bp. Prága Moszkva kezében. sz. 1940. Bp. sz. Bp. Viktória. 1935. T. M.: Az alsólendvai forradalom. 1939. Nagy Iván vit.boldogabb magyar! 1935-39. 1943.és tojásexportunk zsidó kartell kezében. Élet rt. Nemzeti Munkaközpont Vendégforgalmi Évkönyve 1941-42. Magyar. Bp. A szociális Olaszország.) Bp. Nagy József Véreink a tengerentúlról. 1943. 1936. Centrum. Nagy Károly dr. 1936. 4. M. Bp. A. 1940. Talpra magyar! Bp. Nagy Olivér. Kultúrszolgálat. Bp. Turáni T. Nagy Iván vit. Nagy József: Prohászka szocializmusa. Renaissance. Bp. 1942. 1925. a. Hankiss János előszavával.: A szociális Olaszország. Nádasdy Béla: Az igazságos békéért. Nagymegyeri Nagy: Magyarság fegyverben.: A demokrácia. Balás Károly társadalmi politikájának ismertetése. tervezete. Nemzetnevelés. N. U. Kakas. Nagy Ernő: A Duce ifjúsága. Centrum. Pécs. Magy. Zárszót írta Bagossy Zoltán. Nagy István Mo. Nemzeti kereskedelmünk és iparunk. Firenze. Bp. Nagy István: Baromfi. A m. 1940. 1941. 1940. Nagy József Trianoni rabszolgák. Bp. Zsidókérdés. Nagymihály Sándor: Horthy Miklós és a szegedi ellenforradalom. Szent Imre.. Nemzeti Szoc. kapcsolatai a 2600 éves Japánnal. Kispest. A Bolseviki elleni Liga. Nagy Sándor: Álmodás (versek). Nemz. Bp. Helicon. sasvári: Kun Béláék rémuralmának története hiteles okmányok alapján. Sajtótud. Bp. k. Zsidókérdés. Bp. Magy. Sár. Szerk. F. márc. Nádor Béla: Propagandaháború. 1941. Nagy Károly Újjászülető magyarság. Debrecen. Nagy I. Kiáltvány. körlevél. 1929. 1938. Nagy Iván: Nagy-Finnország. A. Nagyobb ország. K. Bp. 1937. Párt. Nagy István Suomi. 1940. 1944. 36 . Nemzeti szocializmus. dr.-i németek ifjúsági szerv. Szervezeti szabályok. Nagy Károly: A kapuvári ellenforradalom. 1919. Naptár 1941. 1933. 34. Nagymihály Sándor: Szegedtől Kolozsvárig. Nemzethuség Pártjának Szervezeti szabályai és ügyrendje. 1943.

Bp. Bp. Bp. Turul. Röpirat. a. Bp. Bp. Bp. évi máj. Balassagyarmat.: Hol vagy magyar Hitler? Bp. Írta: dr. képekkel fűzve. Nemzetiszocialista káté. Nemzetiszocialista magyar párt. Centrum. 1939. Ifj. Nyilasker. 1938. Nyékhegyi István Társadalom és a zsidóság.szoc. Némethy Béla dr.Országvédelem. 1938. rész. Bp. Szerk. Kincsesy E. sz. A. Németh B. Tízparancsolat Oroszországban. Nemzetvédelem. Rákóczi ny. Nógrádi vitézek naptára 1944. a. 1943. Nyilaskeresztes Párt Mozgalmi Tájékoztató szerv. A U. röpirat. Faragó E. Kassa. dr. Held. Nyilaskeresztes Párt Mozgalmi tudósító szerv. Nyilaskeresztes Párt országépítő programmja.vis. Iroda. Hollósi. Nemzetőr: A revízió igazi útja. r.és L. I.: Fiala Ferenc. Pécs 1943. Bp. M.: Japán katonai helyzete 1942 végén. Nemzetvéd. Nyilaskeresztes Párt Szervezeti szabályzat. 9-én a belga királyi és a németalföldi királyi korm. 1943. Nyilas roham. L. 1938. (Képek az angol hajóhad elsüllyesztéséről. Szerk. Centrum. Bp. Nyilas évkönyv. Bp. Rácz Kálmán k. Nemzetiszocialista munkaállam üzemalkotmánya és munkásvédelme. 4.. Bp. Németh Lajos vit. 1940. Bartos D.. 1940. 1936. Magy. r. a. P. Hősköltemény.vez. Írta U. 1942.A. Nyilas és nemnyilas magyarokhoz! Túrmezei U. (Turán Füzetek I. Nemzetvédelem. Bp. Német birodalmi kormánynak 1940.. rt. Szerk.'39. Reé. Stádium. Centrum. Lehel. Sz. szerv. Neptun. Bp.-hoz int. 1940. Bp. 1938.-v. 1938. Bp. Nyáry László: Kegyelmes urak között a gyűjtőfogházban. Nemzetiszocialista magyar munkaállam alapelvei. kiadás. és tiszt. Hird. Bp. Nemzetvédelmi előadások I. Német győzelmek titka. Centrum. 1944. Bolsevista népgyilkosságok. Nyékhegyi István: A Trianont előkészítő hazaárulások leleplezése Nyilas Áfium-Vörös maszlag. Kir. Nyári Pál: Isten fegyverei. sor. Fiala Ferenc előszav. kir. Irányelvek a magyar csapatok szovjetoroszországi magatartására. Nógrádi V. Könyv. Magasházy L. r. vezérkar főnöke. 24 lap. r. Bp. Nemzetiszocialista magyar munkaállam alapelvei. Német birodalmi kormánynak a dán és norvég kormányhoz intézett emlékirata. Társadalmi K. Bp. R. 1939.: v. Nagy L. Pécsi E. Női Honvédelmi Munkaszolgálat. Nyakszirtlövés. Centrum. Bp. füzet. Bp. Nemzetség szervezése.. Bp. 1944. Stádium. Bp. Csernai.. Norvég hadjárat.vis.Stád. 1944. és tiszt. II. dr. 1939. Összetartás. Nincs kibúvó! Berlin. Nyilaskeresztes Párt Mozgalmi közlemények szerv. 1940. Nevelős Ágoston: Az utolsó húsz éve története.) Bp. Nyilaskeresztes Párt Tájékoztató közlemények. 1941. Nyáry Iván: Bolgár hősök. Párt or. 1944. V. 1939-41. 1940.Nemzetiszocialista káté. Németh István: Kötelességek. Nemzetiszocialista magyar munkaállam alapelvei. 1939. a. Nyilaskeresztes Párt célkitűzései. és gyakorlati kézikönyve. Nemz. 1941. Nyilas Kalendárium. Nyilaskeresztes Párt Mozgalmi hírek. Nyilas kiadó. Bp.vez. (A katyni halálerdő. 37 .vez. Bp. Mozg. O. 1942. é. Szucs. Bp. Bp. 1940. 1940. dr.vis. Das schaffende Ungarn. n.vez. Bp. r. A U. Bp. Bp. magy.) Bp. Egyetemi nyomda. Nép nép után. 1940.) Nyilas és nemnyilas magyarokhoz! Túrmezei. Bp. 2. 1941.vez és tiszt. 1939. Nyilas és nem-nyilas magyarokhoz. Bp.vis.. Bp. Német haderő főparancsnokság hivatalos kiadása nyomán.-Kofalusi I. 1940. honv. A. Kováts T. 1941. Előszó: Fiala Ferenc. 1932. 1944. Nyilask. Bp. és tiszt. v. Nemzetnevelés.1940.vis. 1940. Stádium. Bp. Hung. Kellner. Held. Nervetto. Turán f. 1943. dr. örök katonák. Országvédelem. 1943. T.: Rajkay L. Nyilas könyv 1940-41. A. Luigi: A Palazzo Veneziától a Gran Sassóig. Nyilaskeresztes Párt Pártközlemények szerv. emlékirata.: Az értelmiségi munkanélküliség rendezésére vonatkozó jogszabályok gyujt. Pécs. Finn füzetek. és tiszt.1943.

Előszó: Mussolini. Nyiry László. Nyiry Gyula: Hogyan készítette elő a Károlyi-kormány a proletárdiktatúrát. évi nov. 38 . Bp. Nyilaskeresztes Párt: Magyar Tisztek. sz. Az. a felsőház előtt. Klny. 1940. 1941. Nyilaskeresztes Párt. Orbók Attila: Ki árulta el a hazát? Bp. Irod. Orsós Ferenc 1943. 1940. Országos Közm. Bp.Szöv. Bp.1942. Tolnai. Oláh György Egy kilépő naplója. Mezőberény. Stádium. Az. Singer és Wolfner. Berlin. Az. Bp. Oppoltzer Béla: A kapitalizmus termelési rendszerének állítólagos válsága és a kommunizmus. Bp. Stádium. évi dec. 1941. Stádium. Oláh György Lázadás a Tiszánál. T.Nyilaskeresztes Párt propagandaosztálya. A szerző. Világirodalom. B. Oláh György Görögtűz. Orosz M. Bp. Bp. Az ellenforradalom regénye. Bp. Orsós Ferenc 1942. 1941. Nyiri László: Hatszázmillió ember harca.. Bp.-i Csaba B. Baltha. 1941. 1941. 1942. Bp. 1944. Athenaeum. Nyilaskeresztes Párt: Honvédek. Olay Ferenc: Háborús felelősségünk. Orsós Ferenc 1941. Légrády. 1941. Nyiry László. nemes ditrói: A magyar légierők teljesítményei a Kárpátoktól a Dnyeperig. beszéde. Orsós Ferenc Elnöki székfoglaló a MONE 1936. 1938. Bp. Olasz-abesszin konfliktus. Csia S. M. Nyíri László. 1944. 1935. '40. Oláh György Őrvezetőből diktátor. N. Szoc.. Orsós Ferenc Európa biológiai veszélyeztetettségének leküzdése. Fórum. Bp. 1939. Athenaeum. Oláh György: Jajkiáltás a Ruténföldről. 1942. Nyisztor Zoltán: Bangha Béla élete és művészete. Mozgalmi értesítő. szoc. Bp. Nyílt parancs: Nyilaskeresztes P. 1926. 1941. Olay Ferenc A magyar kultúra válságai. székelyhidi: Hadigépek ezrei Anglia ellen. székelyhidi Partizánháború. 1929. 1928. 1941. Bp. Bp. Nyisztor Zoltán Magyar Góg. Okolicsányi László dr. Nemz. 1931. Bp. 1920. Stephaneum. '38. államban. Bp. Bp. székelyhidi Történelmi igazságszolgáltatás 1938-41. Előszó: Mussolini. Párt törekvéseinek erkölcsi alapjai. 1944. Rákosp. Korda. Olay Ferenc Mit tanítanak a románok! Bp. 1919. Hans: Tizenkét év harca. Bp. Olasz légi haderő. Bp. Bp. Alfredo: Az eszmék forradalma. Bp. Bp. székhelyi: Történelmi igazságszolgáltatás. 1939. Fórum. Hollósy J. Jog. Oberlindober.: A szervezés és annak jelentősége a nemz. Tolnai. Bp. 22-én tartott emlékünnepén. Bp. 1940. Tanács. Stádium. 1926. M. Andrássy-út 60. Centrum. Orosz v. Stádium. Oláh Ernő: A hősies idealizmus útján. 1940.: A magyar belpolitika jövője. Stádium. A Magy. Olasz hadsereg. A népszövetséghez benyújtott olasz memorandum kivonata. Alfréd: Az eszmék forradalma.N. Bp. székelyhidi Világháború 1940-ben. 1935. Szöv. 1940. Olay Ferenc: A magyar művelődés kálváriája. 1930. 1932. Nyiry László. k. Hornyánszky. Objectivicus: Nincs többé antiszemitizmus. Bp. 1940. W. Bp. 1942. E. Greve. Budai-Bernwallner. 1931. 17-én tartott közgyűlésén. Orsós Ferenc A házassági törv. fajvédelmi kieg. Okmánygyűjtemény a német-lengyel viszály utolsó fázisához. Tolnai. Bp. Olivecrona: Anglia vagy Németország. 1. Mezőb. Bp. Nyilaskeresztes irányelvek. Nyilaskeresztes program. Oláh Ernő M. 1944. Nyilaskeresztes K. M. 1940. Bp. Nyiry László. 1933. Oriani. Róma. Oriani. Orsós Ferenc: A Mone elnökségének berlini látogatása. 1935. 1941. Orbán Ferenc: Kik teremtették meg a húsz év előtti forradalmat. Orsós Ferenc A Mone elnökének beszéde a debr. Bp. Nov. Bp. Bp. Bp. 1933. Nyiry Gyula Az októberi forradalom demokráciája. Hornyánszky. Orsós Ferenc Előzetes beszámoló legutóbbi németországi utamról.

Palatinus József: A szabadkőművesség bűnei. Giovanni Az én Itáliám. Ottlik László: Bevezetés a politikába. Bp. 1939. a. Pajzs Elemér: Salazár. 1925. Actio Cath. Bp. Athenaeum. 1930. 1943. Istrati Más fény felé. 1940. 1931. 1936. Ötéves terv. Papp István: A finn példa. M. Stádium. emberek és állatok. 1940. Bp. Bp. Bp. Bp. 1922. 1937. 1925.L. Őrsi. 1943. Mérnökök nyomdája. Öhquist. 1933. Az orosz Szovjet gazdasági offenzívája Európa ellen. Giovanni: A mi háborúnk. Magyar-Olasz Szemle. Bp. Bp. 1939. Bp. Bp. 1919. 1942.: Kolosváry-Borcsa M. Ferdinánd A sötét Kelet árnyéka. Padányi V. Palotay Dénes: Omszki túszok. 1938. Bp. 1939. Bp. Nem. Szeged. 1943. Bp. Panajoth Gyula: A bolsevikiek országa.) Országos Magy. 1940. Bp. 1940. Palatinus József: Szabadkőművesek Magyarországon. Pados Pál: A fehér halál országa. Auróra. A Szovjet 1930-ban. 1942. Bp. Stádium. Istrati: Helytelen utakon. 1923. Pesi H. A szerző. Egyházmegyei. Pap József: A fasizmus vezéreszméi. Az iglói géppuskások regénye. Szöv. Váci fegyint. Pap László: Mussolini élete. Országos Sajtótanács ügyrendje.Klny. Bp.: Felderítő osztag előre! Veszprém.N. Bp. Bp. Ottlik László: A politikai rendszerek. Panait. Franklin. Magy. 1944. Globus. Stephaneum. Ottlik László A politikai rendszerek története. Bp. Centrum.és Lapkiadó rt. Papini. Bp. 1941. Bp. Papp Zoltán. 1921. Osdy Márton: Beszélgetés Katynról. Bp. Franklin. Örmény Zoltán v. Bp. 1934. Az. A Pesti Hírlap évkönyve 1943. Franklin. Stephaneum. Magy. Az. Jogállam. Pietro: A mai Olaszország. 1941. XXX. Öt világrész harca. Ösz Béla dr. Ossendowski.1921. Múzsa könyvkiadó v. 1943.: Egy nép újjászületése 1918-41. Bp. Könyv. Rt. Ossendowski. ázsiai emberek. Stephaneum. 1944. A szerző.K. Jövo. Budai-Bernwallner. és Közi-Horváth J. Szemle T. Papini. Bp. Padányi Gyula Jenő Őrségváltás. Keszthely. Papini. 1935. Magyar Szemle Társ. Bp. Paál Jób: A száznapos szegedi kormány. (Tóth L. Ford. XXXI. 39 .: Összeomlás 1918-19.: Benes. Bp. Népművelők T. kiad. Padányi Gyula Jenő Szárazvám. 1942. Bp. Ottlik László: A marxizmus társadalomelmélete. Bp. Ossendowski. Actio Cath. 1926. Ossendowsky: Lenin. 1944. 1942. 1941. 1942. Egyet. 1939. Franklin. Őrsi. Bp. Bp. Pados Pál: Szovjetoroszország felett. Bp. Színművészeti Akadémia 1941/42. tanévről szóló értesítője. Szerző kiad. 1944. Bp. Bp. Vigilia. Ferdinánd Ázsiai titok. Panait. 1942. Ossendowski. Révai. E. Bp. 1939. Bp. Bp. Papp Jenő: Krónikák könyve. 1931. Bp. Bp. 1932. Padányi V. Bp. Könyv. II. Ablak. Pados Pál Csillagok a Don felett. Ferdinánd: Istenek. 1942. Róma. Orsós Ferenc: Finnországi benyomások. 1941. Géniusz. Johannes: A Führer birodalma. 1944. Östör András: A német munkásság szervezetei. Ortutay Tivadar: Cseh világ a Kárpátokban. F. 1942. Géniusz. Helikon. 1941. Országos Katolikus Nagygyűlés. Papp István: Finnország. Révai. Fórum. Giovanni: Gog. 1938. Papp Gyula: Miénk a híd. 1942. Bp. 1942. Padányi Gyula Jenő: Jégtörő. Ungvár. Palatinus József A szabadkőművesség bűnei. Bp. Bp. beszédei miatt. Padányi Gyula Jenő Nincs megállás. Fran. Országos Katolikus Nagygyűlés. Vörös vihar. Szegedi Újn. Bp. 1938. Egyet. Pietro A gyermekvédelem Olaszországban. Szeged. Ferdinánd U. Padányi-Tarjék: Egyetemes és magyar történet.és L.Orsós Ferenc: A magyarság jövő feladatai.

1943. Alessandro: Toscanai felhők. 1943. Pilch Jenő: Horthy Miklós.1943.hely. Filmdalok. Athenaeum. 1918-43. Bp. Franklin. Pánkov-Kaprovszky-Orlovszky: Magyarország-Bulgária. Ante: A forradalom leánya.: Szociális igazságot! Szombathely. A szer.: A zsidók közéleti és gazdasági térfoglalásának korlátozásáról szóló 1939: IV. Giorgio: Mussolini. nagy korok fordulása küszöbén. Juhász István kiadása. Bp. Werner: A német nagyvezérkar jelenti. Pálffy: A magyar nemzet őstörténete és a zsidóság. Bp. Bp. 1928. Zalaegerszeg. Pálos Károly dr.: Magyarország-Bulgária. Griff. Pazár Zoltán dr. Bp. Pesti Újság évkönyve 1943. 1944.-Debrecen. Pataky Géza: Ég és föld között. egyesületének története. Pázmány Ödön dr. 1940. Élet. kiadása.-Lukász Alfonz dr. Pártközlemények. Bp. 1941. Bp. Pavelics. Bp. Pikáli József: Ének a villámháborúból. Mérnökök nyomdája. Nemzeti Szöv. Apostol.1938. 1912. programmja. Stádium.v.: A m. Perényi Zsigmond bárónak. párt politikája. Bp. 1943. 1940. 1925. Fischhof. Pflug. 1939. XI.Pehm József: Az édesanya. Sarkad. Athenaeum. Bp. Bp. tc. 1942. kötet. 1942. pápák és Mussolini Rómája. Stádium. 1918-43.-Lukász Alfonz dr..: Wiesel Károly. Kókai. Pater István: A mi Kapisztránunk a forradalmi években. o. orsz. Péthy Kálmán: Érik a győzelem. Zrínyi ny. Pesti Daloskönyv. Páthy Kálmán: Érik a győzelem. A szerző. Orlovszky D. Bp. Patek: Üzen egy nemzedék. 1943. Petz Lajos Felpéczi dr. Pesthy Jenő: A bolsevizmus rémnapjaiból. Bp. Pilisi József: A zsidó. 1935.. 1937. 40 . A nyugati hadjárat. Nagyvárad.: A kormány kivételes hatalma. Bp. politikai és gazd. szoc. Bp. Beke. 1941-43. Centrum. Magyaróvár. jövő kiszámítása. Nyilaskeresztes Párt. Ford. Paulay Gyula dr. Hódm. nemz. tört. Bp. Penn-Penkov-Kiprovszky és Orlovszky D. 1935. Kispest. 1942. Medika. Bp. Stádium Rt. Ford.: Widmar A. Pálfy Fidél: Pillanatfelvételek. Patkó Olivér. Bp. Petressné Olaszliszkai Liszkay Anna: Köszöntünk Erdély! Köszöntünk Délvidék! Kispest. Bp. posta. 1934.szoc. Szerk. 1942. 1937. Példázat a zsidó erkölcsről. Picht. Peleskey Ferenc: A nemzeti egység trilógiája. Pázmány Ödön dr. 1942. Bp. Bp. 26-án a szövetség közgyűlésén tartott beszéde. Hubay K. Bp. Egyetemi. Tarczay Gizella. Enciklopédia Rt. kir. Bp. Werner Az illúziók vége. Centrum. Péchy Henrik dr. Ladányi. 1920. Werner Katona ember.és mérnöktisztv. Pápa. elnökének Bp-en. 1943. Pirovich Lajos A harmadik birodalom tükre.: Fiala F. Pethes László dr. I. Péchy Henrik dr. A m. nemz. Szenc. Stádium.1943. Pázmány Ödön és Lukász Alfonz: A magy. 1941. autóutak. 1935.: A m. 1921. kechkeméthi: A Szarmát Alföld történelme és néprajza. Győr. 1943. 1940. Pekár Gyula: Danton. Pethő Sándor: Világostól Trianonig. A történelmi hullámelmélet és a tört. posta jogász és mérnök tisztviselői orsz. Bp. Szeged.: P. 1920. Bp. Bp. e. Pálffy László gr. 1944. Bp. Bp. Horny. Összeáll. Pesti Újság kalendáriuma 1941-42-43. Budai-Bernwallner. A szer. Bp. Pákozdy Ferenc: Förgetegben. kir. Ford. Pavolini. Centrum.Paradicsom vagy pokol? Megrázó képek a szovjetből. Pálffy Cézárok.: Győr város zenei élete. Pesti Hírlap évkönyve 1943. Picht. Nyárádi. Payr Hugó: József királyi herceg. Szerző. Szovjet-Oroszország feldarabolása. Bánsági ny. fényképpel. Hans: A német birod. Perneczky Béla: Koreszméink. 1940. Szerző kiad. 1938. Bp. Bp.: Versek. Picht. a M. 1941. számos ered. Párt és állam. Bp. Eberhardi: Nem veszett el Magyarország sohasem. Pini. 1930. Bp. Pesti Hírlap Rt.

Világirod. Athenaeum. Próbacsendőrök tankönyve. A.Pirovich Lajos: Az új eszmék rugói. Timisoara. G. Mérnökök.B.és Lapkiadó rt.B. Egyetemi. Henri: A háború visszatér. 1941.m. Az erősek világállama.) Bp. Centrum. 1939. Tolnai. Podmaniczky György br. K. Jogász Sportegylet.m. Preszly Loránd dr. Jogász Sportegylet. Rachmanova. A. Puky Endre dr. Bp.IV. 1935. Bp. 1938.-i honvéd huszár kaszárnyájában. Naplója. Rachmanova. Házasság a vörös viharban. B. Bp. '41 Pongrácz Jenő dr.: A zsidótörvény 1939. Popovics József: Harc egy falat kenyérért. Actio C. Stádium. Próbacsendőrök tankönyve.: Életutam Scapa Flowig. tc.. Pozzi. Posta Péter: Az új munkaállam megalapozása. A család halála. Gyermekkorom. Polzovics Iván: A nemzetiszocializmus államfője. Poór Miklós: Riadó Japánban. 1941. 1938. 1934. Bp. 1942. Posta Péter dr. könyvsorozat. Bp. Marjay F. István T. Szerelem. 1939. II. '39 41 . Podrabszky-Ince: Mussolini gazdasági eredményei. Bp. Popoff Mihály: Az orosz lélek. M. Bp. vagy pokol. Pozzi. beszédei: Húsz év után. Bp.: Paradicsom. Bp. Bp. Stádium.m. Dante.A zsidók közéleti és gazdasági térfoglalásának korlátozásáról szóló 1939: IV. Bp. Próbacsendőrök tankönyve. Bp. Pozzi.k. Centrum. Szt. Pongrácz Jenő dr.. 1929. Quo vadis Hungária? Fajvéd. Bp. Bp. Rab Gusztáv: Belvedere. Vit. Bp. Bp. 5. Bp. Élet. 1936. Szerző. 1942. A bécsi tejesasszony. 1928. Rachmanova. A. Leon de: A forradalom titkos erői. Bertók Lajos. Bp. Puskás Lajos dr. Bp. Pohárnok Jenő: A győzelem útja..: Ők ketten. Próbacsendőrök tankönyve. M. R. A szerző. Bp. IV. Rachmanova. Arany J. Prohászka Ottokár: Iránytű. 1939. (Színpadi játék. M. Poncins. Pongrácz István: Ép testben.: Bajtársi szellem a finn társ. Bp. Pro Patria. 1941. Postha Vilmos és Kriston József: Legénységi hadinaplók.K. Városi ny. Rachmanova. A. Preszly Loránd Népek és gépek háborúja. István T. A. 1942.1938. Bp. M. Poén: Egy színmagyar város szenvedése szerb megszállás alatt. Bp. Pupulus: Utópia. A szer. Szemes. Zsidó ábrándok paródiája. Szt. 1934. k. I. Bp.A vegyesházasságról és a fajvédelemről szóló törvény. ép lelket! Bp. 1943. 1925. Bp. 1935. Poór Miklós: Huszárok Keleten. Bp. Illetményszab. Henri Századunk bűnösei. 1934. A. tc. Bp.. Bp. cseka. Magy. Közig. M. Pöndör Frigyes: A turanizmus ismertetése. Bp. Bp. Szeged. 1943. 6. Prien. István. Prohászka Ottokár: A diadalmas világnézet. k. 1941. 1936.t.: Az új olasz ember. 1941. M. Dante. 1906. 1936. halál.: Az őszirózsás "forradalom" a bp. Bp. egységének alapja. Debrecen. A. Szerző. k. Pongrácz Jenő dr. Rachmanova. A. Bp. A. Pro Patria. 1935. Frontregény. 1936. 1903. Preszly Loránd: Az élet útja. 1919. 1940. 1932. Rachmanova. Rachmanova. Bp. 1942. Irgalom. 1943. Szemes. Stádium. Dante.. Szerző kiad. Puntila.) Bp. 1929. Bp. Postha Vilmos: Élményeim a Szovjetoroszország elleni hadjáratban. A szerző. 1942. kiadása. Bp.K. M. (Frontregény. történelem. Nemz. 1936. Bp. 1930. Bp. és végrehajtási rendeletei. Könyvnyomda. Esztergom.B. Raczkó Lajos: A légierők haditudósítói jelentik. 1937. Bp. Bp. Bp. Rada Tibor: Kivételek a zsidótörvény alól és azok igazolása. Popper József: Mai Szovjetoroszország. Singer és Wolfner.K. Bp. Bp. 1941. 1940. Magy. Dante. 1943.: Ellenfeleink. Dante. Prohászka Ottokár Soliloquia. 4. Szolg szab. Könyv. Henri A háború bűnösei. Bp.Vitézi R. Büntető. Szt.m.

Joachim von Bp. Kálmán: Európa és Mo. Bp. Rácz E. a nemzeti szocializmus útján.: A belvederi magyar-szlovák határ. Bp. Frank: Anglia uralma Indiában. 1944. Ribbentrop. Ilonka: Margit. nem mese. Bp. 1933. Rakáts Lajos: A vulkán. F. Centrum. Rezessy Zoltán A harmadik birodalom politikai és társadalmi rajza. A. Rektor János: A feltámadás reményében. 1936. 26-án. Regős Ferenc: Az olasz korporatív állam érdek. 1931. dec. Bp. Reiszenberger Ottó: Vörös Európa? Bp. 1934. B.-ban. Ráttkay R. Turul. A német információs szolgálat kiadása. 1940. M. előadásai.-Ecsey T. Iván: Nincs kegyelem. Ribbentrop. 1943. Bp. Révey István gr. illyefalvi: Az égő szív. T. Kálmán A szovjet tervgazdaság mai állása. Ribbentrop. Rákosi Zoltán. Ritter. Bp. Rézler Kornél: Kapitalista világrend vagy bolsevizmus? Bp. A magyar értelmiség válsága. 1929. Ayn: Fogoly lelkek. Bp. 1944. Bp. Helios. 1927. Joachim von Európa szabadságharca. Stádium. Risztánovics István: A mezőgazdasági termelés fokozására irányuló törekvések a Harmadik Birodalomban. Reformnemzedék programja.beszéde Berlinben 1941. Turul. k. Ráttkay R. 1939. Révai Mór Jánosné: 1918-19. Centrum. évford. K. Bp. Makkay Zoltán kiadása. I. Reed. Rimaszombat és vidéke keresztény iparos és kereskedő tagjainak 1941-42-43. a Pester Lloydból. Lino: Tavaszi eső. F.. Bp. Raffay Sándor: A zsidókérdés története. 1938. Reventlow. Bp. Richter Jenő: A kommunizmus bukása. Erns gr. Centrum. Ráttkay R. Joachim von beszéde a háromhatalmi egyezmény 2.: A német győzelmek titka. Kertész. Bp. Pesti Lloyd. Ritzky Katalin: A fasiszta Olaszország önellátási törekvései ipari és gazdasági téren. Ribbentrop. Magyary Könyvk. Werner: A nemzetiszocializmus népjóléti szerv. nov. Miskolc. Bp. 1940. Rákóczi Béla: Közüzemi alkalmazottak zsebkönyve 1944. Klny. Railo. Réthey Ferencné dr. 1939. 1936. Athen.: Nemzeti szocializmus az új Németo. F. Douglas: Kiválasztott nép-e a zsidó? Bp.és társ. Joachim von: Danzigi beszéde 1939. 1-2. Bp. Bp. Kultúra. Egyetemi ny. Bp. 1940. 1919.-Mandorff E. 1936. Stádium. Bp. Rodionov Iván: Kornilov hadjárata. dr. hanem valóság. 1943. Rajniss Ferenc: A jobb magyar életért. Főv.védő intézm. Bp. 1943. Reinhard. 1936. Bp. Nyomortanyák Angliában. 1942.: A slum.: Váradi L.Bp. M. 1941. Reichert. M. 1944. Ráday L. M. Bp. Rátz István: Karjalában harcoltam. Pfeifer. Kálmán Aki megmentette Európát. Bp. 1940.cikkeiből. Bp. Rodionov. Gaston: A zsidóság és az Antikrisztus árnyéka. 1944. Bp. Bp. 1936. Bp. 1940. okt. 1938..Radványi Kálmán: Az igazságtól nem kell félni. Rajcsányi László: Horthy István album. Renner. 1941. 1944. Rajniss Ferenc: Nyílt levél gr. Bp. Centrum. Bp. kir.: Franciaország mint Anglia zsoldos katonája. Egyetemi ny. Egyetemi ny. Centrum. Hajdu. Frank.óvár. Joachim von.: A revízió nagyasszonya. Athenaeum. Bp.-Trettina J. 1931. 24-én. Bp. Bp. C. 1944. évi névjegyzéke. k. Révay József: Gömbös Gyula élete és politikája.Honvéd H Rand.K. miniszterelnök úrhoz. Rimaszombat. 1941. 1943.1943. Steph. 1941. Ribbentrop. Bp. 1933. Roelli: Emigránsok. Rezessy Zoltán: A harmadik birodalom kultúrképe. Pozsony. Bethlen. 1940. Rentorff. Bp. Centrum. Bp. 1941. 1941. Hajdu. Rajniss F. 12-én Bp. Kálmán Modern országépítés. Stádium. 1939. Centrum. Rakáts Lajos: Szovjet fogságban. Bp. Athen. Ráttkay R. 42 . Teleky Pál m. Reformnemzedék programja. Held. 1941. Bp. Rácz István: Karjalában harcoltam. Egyet. Ratkóczy Tibor: Abesszínia új arca.

1940. Bp. Dürer. Centrum. a. Rohling Ágoston U. honvédorvosok által végzett fajkutatások eredményeiről. Röck Gyula A krisztianista párt vezérelvei. Rupp Róbert: A kitaszított munkás. Saád Ferenc: A nagyváradi hadapródok. Glóbus. Stádium. Saád Ferenc: A nő a honvédelem szolgálatában békében és háború idején. 1-2. 1931. Rózsa József: Erdély üzen. saját tisztjei. Sakharov: A cseh légiók Szibériában (Eckhard T. Népműv. (Jaski István rajzaival. M. 1942. Pécs. esgyáni: A tóra és népe. Bp. Rugonfalvi Kiss István: Út az élet felé. Bp. Bp. Röck Gyula A magánjog és a magántulajdon.: A fasizmus eredete és fejlődése. Bp. Bp. 1941. 1941. gesztóci: Naplómból I. 1939. Mérnökök. Periszkóp-Hajnal. Róna Lajos: Harminc év az újságíró-pályán. A. 1941. Saád Béla: A Dunától a Donig 1942 nyarán. Rózsás József: Új magyar vártán. Renaissance. Stephaneum. Bp. 1940. Centrum. Salvarelli. Bp. Roósz József ifj. Sajtó-káté. 1918. Kókai Lajos. Bp. Tan. elősz. Röck Gyula Krisztianizmus és nemzetiszocializmus. Danubia. Debrecen. Sylvester. Held. Stádium. Bp. Bp. Sachs. Stádium. Krisztianista p. Samassa János dr. 1945. Saád Ferenc Nevelőállam. Röck Gyula Dániel jövendölése. 1939. Oliviera: Békés forradalom. Saád Ferenc: Katonai nevelés. 1942. Kókai Lajos. Korda. Bp. és kiad. Salló János vezetése alatt működő Nemzeti Front.: Általános párt. Bp. Nemzeti Front kiadása. Ábrahám és S. Bp. Luzsénszky Alfonz. Dr. 1944. Bp. 1882. Roósz József ifj. 1944. Alfréd: Zsidókérdés világprobléma. Bp. Szelcsányi G. Ford. Bp. 43 . 1944.) Bp. Saád Ferenc: Haramiák kezébe kerültünk. Gyakorlati útmutatás a katolikus sajtóterjesztés ügyében. 1943. Bp. Bp. Nagyvárad. Saád Ferenc Hadak útján. I-II. 1932. Magyar Szocializmus. I/III. Rongyos gárda harcai. Actio Catholica. kir. csop. Bp. Bp. Klny. Írta egy Rongyos.Rohan Károly Antal: Európa jövője. 1920. 1922. Saád Ferenc Honvédelem-nevelés. Bp. Rónás József vit: Erdélyünk és honvédségünk. Földreform vagy parasztpolitika. Rostkowicz Artur: Debrecen vörösre mázoltan. Rugonfalvi Kiss István: A magyar nemzet hivatása. Siegfried: A krími ejtőernyős. A kamatrabszolgaság megtörése. Rolla Margit: Utazás a háborús Finnországban. Rosenberg. 1940. 1941. Társ. Athenaeum. Bp. Pallas. Bp. Bp.) 1932. A szerző. 1941. A szerző. Nemzeti Szocialista Párt Krisztianista csoportja. gesztóci Naplómból II. Részletes adat. 1942. Gy. 1942. 1943. Szerző. 1-2. Szerző. Szerző kiad. Kolozsvár. Athenaeum. Augustino: Itália története. 1929. Sajgó Jenő: Az orosz ötéves gazdasági terv és a szovjet hadsereg.1936. Bp. Bp. O. Krisztianista Nemzeti Szoc. k. 1939. Röck Gyula Irodalom és művészet. csoport. Sagittarius: Európa és Németország sorsa. Rohling Ágoston U. Bp. Rónay Károly. 1943. Rubint Dezső: Az összeomlás. Röck Gyula: Dániel jövendölései. Afrika hőse. Saád Ferenc dr. 1930. Salazar. Bp. 1943. A szerző. Turul. Samassa János dr. Lengyel. 1941. Stádium. Rostás József: Gyozni kell. 1942. Roósz József ifj. Egyetemi. Roósz József ifj. 1920.és államépítési irányelvek. Bp. Saád Ferenc Világnézeti és nemzetpolitikai feladatok a női nemzetvédelem terén. Pallas. Rohling Ágoston: A talmudzsidó. 1943. 1942. Pénz vagy becsület. k. Vitézi R. Bp. a. 1942. Rökk I. Bp. 2. Gyula. Máthé Károly. Bp. Viktória. Bp. Rommel vezértábornagy: Gyalogság előre. a világ vége és a zsidó jövője korunk látószögéből. k. 1942. Ryner-Mád Ferenc: Zsidó antiszemitizmus. F. Bp.: Nevelőállam. Ford. Bp. Z. Közokt. Kapitalizmus vagy kommunizmus. alapján össz. 1943. Rommel Ervin. Rohden Péter Richárd: A francia politika felemelkedése és alkonya. Eger. Stádium rt. Bp. Debrecen. Rosztoczy Ernő: Tájékoztató a m.

Bp. Seppdnen. Pfeifer. Ütött a zsidó világuralom utolsó órája? Mezőberény. Mezőberény. Szerző. Bp. csop. keresztény gazdasági rend.. Schäffer István dr.) Simándi Béla: A szovjetdiplomata. Simon Ferenc: Az enyingi nyilasház. Bp. Viljo: Megváltott ország. Schaeffer.: Mussolini élete. 1941. Kaposvár. Hajnak. Bp. 1940. Bp. Budai-Bernwallner. Schulcz József: Hitler és Sztálin között a liberalizmus romjain. (hirdetése miatt. Siklóssy Pál: Szovjet álmok és valóságok. Bp. Bp. 1943. (Törvényjavaslat az apostoli királyi hatalom szünetelő gyakorlásának újrafelvételéről. Bp. Központi Sajtóvállalat. Bp. Schirmer Ágost: A világzsidóság elleni harc állása jelenleg. 1940. Serly Antal: A zsidóságra vonatkozó magyar törvények. Az 1936.. Válasz Fenyő Miksának. 1935. (Versek. 18-19-i m. 1939. 1943. 1933. 1941. Bp. 1941. Sárga Ferenc: Megdöbbentő viszonyok a II. 1937.-ig. Pátria. fejlődéséről a német nac. Sarolea: Szovjetoroszország. Sylvester. Seeliger Emil: Hotel Sacher. Sillani. Hans: Éhségzár Európa ellen. Bp. Centrum.Saraja. Sértő Kálmán: Esett a hó. nyelvű képes röpirat. G. faji és világeszme. Otrokocsi: Hazamegyünk. Schadewald. Senex Studens: A középeurópai béke útja. Bp. Stád. 44 .: A német diákság. Révai. Unto: Az orosz határon. 1942. A. Bp. 1942. Sántha-Drózdy: Ellenség a kapunk előtt. Centrum..Mi legyen a zsidókkal? Bp. 1943. Simoneit. Bevezetés: Fiala Ferenc. Carlo: Európa Anglia nélkül. Simonyi Sándor dr. Sértő Kálmán Versei. 1942. Élmények az 1939-40-es finn-orosz háborúról. Bp. Athen. Bp. Bp. Centrum. Sarló és kalapács árnyékában. mint nemzeti. Bp. V. Bp. G. Schultz József N. 1941. 1940. n. Wolf: A sárgák háborúja. (Zárszó miatt.) Bp. T. 1918. Bp. Deutsche Zentraldruckerei. H. A szerző. Schuster. Könyv. 1942. Bp.: Liberalizmus. Sarfatti. Sgardelli. Schwerin-Krosigk. 1941.) Segédlet az alosztályparancsnokok számára. Szalay S. Bp.: Nemzeti szocialista pártépítés. 1941. 1923. 1943. 1943. gróf Takách-Tolvay József előszavával. Stádium. Vitézi R. Bp. Bp. 1942. Sassy Nagy Lajos: A Turanizmus.Győr. 1942. Stádium. 1941. Caesar. Bp. marxizmus. Népműv. Keller Béla kiad. Fórum.: Háború asszonyok és gyermekek ellen. Sheel. Sebesfi László: Repülő hősök.) Bp. módszerei és kilátásai. Mezőcsát. Walter: Pénzügyi csoda-e a német hadigazdaság. 1941. Bp. 1933. Otthon. Schenke. Bp. Schubert Ágost dr. Bp. Z. Béta. Buzarovits Scarfoglio. Bp.: Nincs kibúvó. 1940.: A királykérdés. 1822. Sylvester. A.és lapkiadó rt. Centrum. W. Turul Sajtóvállalat. 1937. Berlin. faji és világeszme. Nyilas. Paul: Angol uralom a Nílus mentén. 1940. M.: Háborús pénzgazdálkodás.. Schmidt Imre: Korunk államalkotó eleme a népnemzet. Segíthet-e Amerika Anglián? Mi a blöff és mi a valóság. Baltha.1937. 1943. Ger. Siilasvuo: Suossalmi. Bp. jan. gr. Max: Szemelvények a német katonai irodalomból. Sassi Nagy Lajos: A turanizmus mint nemzeti. Schmidt Imre Tanulmány az állam szoc. 1933. Stádium. Anglia uralma Írországban. Wolfgang: A német munkaalkotmány fejlődése és alapelvei. de: A haza szolgálatában. 1939. Sávoly Lajos: Tavaszi felhők. Sárga Ferenc: Megdöbbentő viszonyok. Összetartás. 1935. 1942. W. 1927. Bp. zsidótörvény évében a magyar vállalatoknál.o. 1939. L. Sértő Kálmán: Aranykenyér. Révai. Siebert. Schulze. Sárdi Strehn Károly: Magyar nemzeti szocializmus. Esztergom. Schultz József N. 1941. Pfeifer. Simon Béla. Bp. Schmitz. 1925. Sértő Kálmán Ilyen az élet. é. Stádium. Tomaso: A fasizmus hadereje. Bp.. Egyet. Bp. Bp. M. Siklay Dezső: Turul madár szállj. Sándor Dénes: Moszkvai futár. Sima Ferenc: Süvít a nyíl. Bp. Bp. 1939. Schaeffer.

Szacsvay József: Emlékbeszéd. Sulkovszky Zoltán: Tokiótól Ceylonig. Slezák Lajos dr. Stolpa Józsefné: Magyar Asszonyok. Virágzik a mandulafa. Német Külügyi Tudományos Intézet. Bp. Bp. 1942. Sugár Ottó: A termelés csődje Szovjet-Magyarországon. Somogyvári Gyula v. 1919. 1943. 1920. Bp.: Székfoglaló. Spanyolországban így "virrad"! Közérdekű könyvek 1. 1911. 1943-44. Bp. Viktória. 1938. 1919. különös tekintettel a zsidótörvényre. Bp. Somogyi Ferenc A vitézi nemzetté nevelés célja. Soós-Anker: GPU. jog.: Potyorektól Számuely Tiborig. A bolsevikiek bibliája. Bp. Bp. Bp. Strom. Simonyi V. 1939. 1942.. Egyet. 1941. 1920. Kurt: Stukák. Solmi.: Kalendárium. Klny. A szerző. 1943. Sylvester. Bp. 1943. Bp.. 1931. 8. Berlin 1940. Somogyi Ferenc: Istenért-Hazáért. 1943. Sopron-Csorna-Kapuvár-Fülek. 1920. Sopron. Singer és Wolfner. Ladányi.november 17-én.: Az állam és a gazdaság. 1927. Bp. Háborús regény. Dr. L. 1941. 1929.. Bp. Somogyvári Gyula v. Bp. Helsinki. Bp. Bp. E. Six. Stolpa Józsefné Magyar Asszonyok N. Athenaeum. évfordulója alkalmából 1934. Simonyi Vilmosné: Magyar sorsok. Dr. Bp. 1934. Bp. Szabadka. Sz. Auróra.. sz. Strohmayer.: A világpolitika fejlődésének szakaszai. 1944. Bp. Stolte István Miklós: Szovjetoroszország az adatok tükrében. Stád. Magyar Élet. 1941. 1938. Orsz. Bp.Simonyi Sándor dr. eszméi és jelen állása. Sulyok Imre: A tábortűz könyve. a Szent Imre Egyesület évkönyvéből. Kik tették tönkre Magyarországot? Bp. Bp. Inf. F. nem jelentkezik. Finnország írásban és képekben. é. 1943. Stoddard. Sipos Kamilló: A szocializmus tarthatatlansága. Kókai. 1937. A szerző. Sz. Georg: Gyozni vagy meghalni. 1943. Somogyi Zoltán A június 24-i ellenforradalom és a ludovikások. Singer és Wolfner. A.-ben megtartott eladása. elnökének berlini útjáról Sz. Attila. Franklin.-P. Kókai. Bp. a Gazdasági Jog III. Soós Tihamér: Nemzetiszocialista nevelés a Harmadik Birodalomban. 1922. ügyv. Bp. 1933. 1944. Bp. Bp. Somogyi Géza: Közszállítási szabályzat módosított magyarázatos kiadása.: Itália feltámadása. Somogyi István: A szabadkőművesség igazi arca. Sipos Árpád v. 1922. Egy. a vörösdúlás nálunk.: B. Évk. Bp. A szerző. Bp.Ker. 1919. Nagymányoky: Embersorsok a viharban. E. 56. Friedrich: Amiről a világ hallani sem akart. Korda. 1943. Sporn A. Bp. Bp. Apostol. Kolozsvár. Pátria. 1941. Stessel Ernő: Hadifoglyok élete Szibériában. Sinzig. Bp. Bp. Stettner Tamás: Tizennégy év Kun Béla életéből. Bp. Six Ferenc Alfréd: Az európai belháborúk és a jelenkor egyesülési háborúja. n. Bp. N. Somogyi Ferenc Zsidójogunk fejlődésének áttekintése. soha. Bp.L. Singer és W. Bp. A. Filó János kiadása. Horányszky. krasznojarszki hadifogolytábor. Sopp. Sion bölcseinek jegyzőkönyvei. P. Somogyvári Gyula vit. Surányi Miklós: A csodavárók I-II. Suomi. vitéz bádoki beszéde a Kormányzó Úr Őfőméltósága magas színe előtt a Nemzeti Hadsereg Budapestre való bevonulásának 15. Stocker Antal: A nagy per. Sipeki Balás Károly dr.: A világválság és magyar érdekek. 1943. 1941. Singer és W. M. Solymári: A magyar kibontakozás útja. Sinka István: Fekete bojtár vallomásai. Sas. 45 .: És Mihály harcolt. Soós Károly. Somogyi Zoltán: A rémuralom napjaiból. 1942. Hírlap. Klny. 1942. Stollenberg. Frieda: A német leányifjúság munkaszolgálata. nem. egy.: Lázadás a civilizáció ellen. Pécs. Stueve. Sz. 1927. Sréter István: Nem. Nemz. 1925.: Német kodifikációs törekvések története.

Szabó Mihály: A nemzetiszocialista magánjog alapelvei. Szabó János: . Bp. Bp. Bp. 1920.és jellemrajzi vázlat. Pius: Szent István családja. Pécs. 1942.Sz. kiadott 7720/1939. Szász Károly: Tisza István. 1943. magyarok barátja. Szalontai Gyula: Olaszok vezére.: Antibolsevista kiállítás a Pesti Vigadóban. Bp. Egyetem. Szerző. Bp. Bp. 1934. Bp. M. Szabó Imre nyirádi: Tábori repülőtér.) Bp. Bp. Bp. Szathmáry R. Stádium. Szatmáry István: Rákóczi földje visszatér. végrehajtásának tárgyában kiadott 7720/1939.. 1941. Szálasi Ferenc Cél és követelések. Szász Béla: Diktatúra és diktátorok. Bp. Bp. 1936. Svaszta Gyula: A nemzeti szocializmus országútján. Klny. Bp. tc. 1937. Bp. 5-6. Stephan.? Bp. Bp. Szabó Géza: Őrségváltás. Földm. Léva. 1938. Dunántúl. Szabó Pál: Mi lett a szocializmusból.§-a alapján kiállított tanúsítványokért szedhető díjakról. Bp. N. 1942..Zsidók kivándoroltatása. 1934. Centrum. 1941. Singer és W Szádeczky-Kardos Tibor: Horthy Miklós. Bp-i H. 1935. Bars Hont vm. 1931. leánygimn. 1939. Debrecen. Franklin. Szabó Miklós: Kiev. 1923. 1943. Nép és kultúra. 1936. Orsz. Debrecen.: A magyar élniakarás útján. Szamuelly Tibor élete és gaztettei. Bp. 1941. Élet. Athenaeum. a Közgazdasági Sz. Bp. Szálasi Ferenc: A magyar állam felépítésének terve. végrehajtásának tárgy. Bp. tc. Wien. Bp. Szabó László Mi okozta az összeomlást és a forradalmakat. Nyitrai és Társa. Bp.Surányi Unger Tivadar dr.sz. Stádium. Szabó Zoltán dr. Versek. fajvédelem és fajnemesítés örökléstana. 1926. 1924.P. Szerző. '41. Számadó Ernő Miénk a holnap. Bp.: A fajegészség. Hogyan védekezzünk a nemzetgyilkos idegen erők ellen? Bp. tc. 1941. Szalabasev. 1938. Bp. Szabó Miklós: A Harmadik Birodalom agrárpolitikája. sz. 1933. 1941. 1941. Szabályrendelet a zsidók közéleti és gazdasági térfoglalásának korlátozásáról szóló 1939: IV. Szabó-Zaboretzky: A zsidók és a nemzsidók jogállása és jogviszonyai. Szálasi Ferenc Hungarizmus. Suszter Roberto: Orosz bolsevizmus Európa ellen. Bp. E. Mezőberény. Szatm. Szerző. Bp.E. Szabályrendelet a zsidók közéleti térfoglalásának korlátozásáról szóló 1939: IV. v. Bp. Sánta Gy. 1938. Számadó Ernő: És mégis győzünk! . Szabályrendelet a zsidók közéleti és gazdasági térfoglalásának korlátozásáról szóló 1939: IV. Szabó Mihály: Mit mondanak a számok a zsidókérdésben? 1938. 1939. Ath. 1936. (Drámai költemény. 1939. Kultúra. Szathmáry R. Szabó J. Szálasi Ferenc Út és cél. Bp. I. és munkáskérdés Olaszországban. K Szabó István: A zsidó baromfi és tojásexportkartell üzelmei. Érseki Líceum.a munkás kevés. 1919. 1939. Eger. 1922. Egyetem. M.. Szabados Mihály: Földbérlő és szövetkezeti mozg. 1942. kat. Stádium. Rábaközi. Szabó Sándor Lajos: Nemzeti munkaszolgálat. Szabó Gáspár: Leleplezett bolsevizmus. rend. Léva. füzet.. Rom... M.Egyet. Szabados Mihály Magyarok hazatelepítése. Synon: A moszkvai kém. Délpest-vm. Hung. 1941.. Szász Lajos: Emlékbeszédek vit.: Magyar jólét az új Középeurópában. Bp. Stád. Szakáts Kálmán: A munka békéje Németországban.: Politikai rágalmak és cáfolatok. Bp. Mezőberény. Számadó Ernő: Fegyvert s vitézt éneklek. I. Szacsvay József dr. 46 . Vitézi Sz. Hárfa. Egyet. sz. 1942.! Bp. Bp. rendelet 64. Nemzetvédő Sz. Szabó István v. Szeged. Szenkó. Szabó István v. Aesopus... Szász Károly: Emlékezés a vörös uralomra. Budafok. Hungária. Bp. Ivanov: Most jöttem a Szovjetpokolból. 1940. 1938. Szabó László: Irredenták. 1939.. A magyarországi kommunizmus. kiad. 1919. Szabó László: A bolsevizmus Magyarországon. Svaszta Gyula Élethalálharc a tőkeuralom ellen. 1942.. 1943. Szatmárhegyi Donát: Granicsárok éjszakája. jákfai Gömbös Gyuláról. 1922. végrehajtása tárgyában. 1944.

Székely Sándor István dr. Bp. Klny. Bp. Szentirmai Imre Vezérek. állam felé. Szerző. Szerényi Simon: Népbiztosok futása a frontról és még sok szenzációs leleplezés a kommün napjairól.: A parasztság története a legrégibb időktől napjainkig. Szeged. Helios. Szt I. Szilas-Steff: Repülők felszállni. (Kommunista téboly.háborúról. 1941. Szeberényi Lajos. ákosfalvi: A Nagy-Bányai Horthy-család. 5.a. Pomáz.-ban. zsidótörvény végrehajtási utasításának rendelkezései. Actio Cath. A "Kereszt" k.: A világháborútól a nemzeti újjászületésig. Bp. 1939. fiókjának közönsége? 1935. Bp. Szentirmay Imre: Tételes új magyar történet. Szeged. közm. Bp. Miskolc. Bp. 1936. Methosz. Bp. kiad. állam felé. 1942.n. Centrum.'39. Sziklai János: Magyar revízió 1920-41-ig. Bp. Szerző. M.-i Hírlap rt. Gergely. 1941. Pécs. 1929. '39. Bp. Szilágyi Zoltán: A mi Erdélyünk. Bp. Új Nemz. 1943. és Khuen-Héderváry Károly: A II. 1937. Bp. Székely Sámuel: Felelős-e a zsidóság az ország romlásáért. 2. Forrás.. Révai. Helsinki. Szekeres János: Pusztaszeri gondolatok. Székely Sándor István dr. 3. Szilágyi Olivér: Háborúban. 1939.Szászhalmi József: Kommunista téboly. 1942. Szilágyi Dénes: Nevelés nemzeti forradalomra. Bp. 1942. Szeberényi Lajos: Marxtól-Leninig. szból.1938 Szentpétery Béla: Osmagyar ugaron. 1942. Szigyártó Sándor: Erdély kiált! Bp. Bp. Bp. é. Diákszövetség emlékkönyve. 1942. Szentirmai Imre: Tanácsok. Nyilaskeresztes Párt. címjegyzék. Szigyártó Sándor Út a magyar nemzeti szoc. St. Budai-Bernwaller. Bp. Székely Sándor István dr. A szerző. kk.-Bródy Jenő dr. 1928. szoc. 1938. Bp. U.: A II.T Szeő Demeter: Zsidó vagyok. Prot. Szilágyi László v. N. 1926. Bp. 1933. 1942. Bp. Hejobába. Jövő. k. 1942. Bp. 1940. 1939. Bp. Csokonai. 1936. Bp.Encik. Emlékezés a vörös uralom borsodi áldozataira.: A házassági törvény egységes szerkezetben. Sz. 1937. Hajnal. Diákszövetség. Szigethy István: Út a magyar nemz. 47 . Az Orsz. 1936. é. 1939. Szentmiklósi István dr. Marosvásárhely. Bp. Prot. P.: A II..német Fehérkönyvből. Bp. Egyh. Budai-Bernwaller. Magy. Szentirmai Imre Te meg a többi. Szentesy Alfonz (Luzsénszky): Zsidóveszedelem. Szegedi keresztény m. Szentirmai Imre Izmusok és kráciák. 1939. Székely Mózes: Kié az ország. Szeged. Fodor. Szekeres László: Férfiak és tettek az új Olaszországban. Bp. Szepessy Orbán: Szocializmus. Szentkuthy (Dreschner) Pál: Mit olvas a Főv. Athenaeum. Budai-Bernwaller. Turáni. Franklin Társulat. 1942. Balassagyarmat. 1939-40. 1933. Vér és terror. 1919. n. Szentirmai Imre Problémák. Szentiványi Dezső: Bankdiktatúra és zsidókérdés. Veszprém. 1941. Bp.II. Csokonai v. zsidótörvény földbirtokpolitikai rendelkezéseinek végrehajtása. Szerző kiad. vagyis a Talmud magyarul.. Szászhalmi: Vér és terror. Könyvt. Szent István országa és a mai Magyarország.) Száz okmány a háború előzményeinek történetéhez. Budai-Bernwaller. 1939. Ev. 1925 és 1929. Békéscs. Zs. Vál. kommunizmus és társadalmi fejlődés. zsidótörvény és végrehajtási utasítás teljes hiteles szövege részletes magyarázatokkal. Szendrey László: Most 25 éve. 1942. 1919. Szilágyi Imre: Új magyar gazdaságpolitikát! Bp. Szemelvények a hiv. Szentkirályi József: A közvélemény előkészítése a háborúra Amerikában. Szendrei László: Három kovács. Szenkis: Szuomi harca. Szentgyörgyi Kósa István: Van feltámadás. Centrum. Bp. Bp. Bp. Bp. Széll Pál: Béke. a Külügyi Sz. Bp. Szekér M. Bp. Széll Ferenc: Emlékeim a hadifogságból. 1944. 1940. Székely Molnár Imre: Ég és pokol. Bp. Kátai A. I.. Szentmiklósy István: A házasság a Harmadik Bir. 1936. Szerző. Szeberthy János: Az új Európa és Magyarország.

(Magyarul. és a fasiszta adóreform. Bp. A. Bp. Petroc. Szontagh Vilmos: A zsidótörvény jogtud. 1940. Egyedül vagyunk. 1939. Levente Hírk. Szitnyai Zoltán: A fehér lovas. 1939. szab.1943 Tarnói László: Az örök bajtárs. Máté. Bp.T. Takács György: Nemzeti feltámadásunk kátéja. Bánsági. Szitnyai Zoltán: Nincs feltámadás. Nagyváradon. Újságüzem. Bp. és ellenforr. 1937. 1939. Szurmay Sándor br. Tamás Ferenc: Toke és munka az olasz fasizmusban.és L. Nemz. Szolgálati tájékoztató. 1937. Barna: Az orosz forr.) Takách-Tolvay József vit. Egyetemi nyomda. Szocializmus és kommunizmus jelszavai. 52/III. Bp. Bp. Nyilaskeresztes Párt O.áll. Árpád: A proletárdiktatúra tört.Szilágyi Zoltán: A világmindenségről. T.k. Pintér kiad. évk. Korda. Kultúra. gy. olaszul. gr. Actio Catholika. Stádium. Bp. Sztriha Kálmán: Kiskundorozsma története. Szlovák Nemz. honvédei az orosz fronton.) Tamás András: Ez az ember. mozg. Szeged.l. Bp. szemléletben. Szüts István: A Nemzeti Tábor magyar szocialista mozgalom politikai programja. Bethlen. Nemzeti Tábor m. 1942.1939. Tardy István: A titok háza. Bp. 1942. Bp. 1927. Takács György Az olasz adórendsz. Szilárd Andor: Így kell megoldani a zsidókérdést. o. Bp. Szer. Szirmai Rezső: Riportok a Szovjet-Kaukázusról. Bp. n.: Ködországban. Szombathy Ilona. Egység Pártjának szerv. Révai. Szilicei Váradi Gyula: Anglia és Izrael. Szenko. 1943. Sztojanoff: Sztálin a vörös cár.: Szervezés. az öngyilkosságba kergetett Olaszo. Kémeri Nagy Imre naplótöredékei. Szladek. Bp. Szviezsényi Zoltán: Hogyan veszett el a Felvidék. Bp. Centrum. Szilárd János: A rongyosgárda apródjai. honvédelmi ismeretek. Viktória.magyar fasiszták táborának alapszabálya. Athenaeum. Bp.g. 1943. Szücs Kálmán: Szabad-e tovább követni Marxot? Bp. Könyv.-márc. Bp. és II. Szlatinai László: Európa nyersanyagellátása. Bp. köt.k. 1943. 1919. Szilicei Váradi Gyula A sátán karmaiban. Bp. Sztranyavszky Sándor: A Gömbös-kormány eredményei.: Az orosz veszedelem és Mo. rész. é. Stephaneum. Fráter. Bp. története. Bp. 1942.M. Fizika. Bp. 1943.1933. 1941. Mussolini! Bp. Bp. Tamásy György: Anglia áldozata.. 1940." miatt. 1924. 1938. Szitnyai Zoltán Ember nélkül. Kémeri Nagy I. Charitas Almanach 1943.: "A magyarság évszázados harca közép-európa elszlávosodása ellen. L.: A haza szolgálatában. 1940. 1942. sz. Tarján Vilmos: A terror. Kispest.Bp. 1921. zsidó lélek. H. Bp. Bp. Szoci-nyilas. 1920. Szvatkó Pál: Visszatért magyarok. Szirmai Tibor: Honpolgári. 1944. Bp. I. szerepe. 1943. 48 . Tamásy György A totális állam. I. 1943. 1940. Bp. Bp. 1939 és 1940. Egyházm. 1921. Szondi Béla: Találkozás Európával.1932. Szociális és karitatív évkönyv. 1940. 1928. Szociális Mo. Klny. 1943. A.: Nemzeti szocialista káté. Bp. Pécs. Szomolnoki Antal vit. Tardy Sándor: Orvlövészek nyomában. kir. Bp. Held. 1942. zlj. Bp. Bp. Veszprém. 1937. 1942. Stádium (hozzáfűzött Csiki L. A. M. Szovjet paradicsom képekben. németül. Bp. 1932.P. Talajjavítás Itáliában. A. Szerző kiad. Szörényi Andor: Zsidó fajiság. Szirmay L. Bp. Athenaeum. Bp. dr. Takáts Albert: A zsidókérdés ezeréves jogalkotásunkban. áldozata. Szittyák . Bp. Sztanek János: A m. Centrum. M. 1939.Antibol. Gazd. 1939. Viktória. Tabéry Géza: Két csillag között. febr. Bp. Bp. Athenaeum. p. Kellner. Bp. Tanulmány a leventemozgalomról. 1942. Mefhosz. Szöllősy Jenő: Hungarizmus. 1938. 1939. Tarnói László: Az örök bajtárs.

Bp.: A halál zsoldosai. Bp. Tettek. 1942.: Miért lett Horthy Miklós kormányzó? Hódmezővásárhely. Stádium. 1934. 1937. Tomka. szobrának leleplezési ünnepélyén. Gy. Taubinger István: A munkáshiány leküzdése a német iparban. Bp. Tájékoztató a magyar leventeleány mozgalomról. Földr. Bp. Theiss Ede: Modern közgazd. Bp. G. Temesy Győző vit. Tiboldi József: Igazságot Magyarországnak. Bp. 1934. Tizedesek választási teendői és a választójogi törvény legfontosabb rendelkezései. Tidick. Révai. Bp. Stádium. Bp. Társadalmi Egyesületek Szövetségének alapszabályai. 1941. Viktória. Temesy Győző vit. a. Tormay Cecil Két forradalom. ötlete alapján írta Pölöskei János: Hiszek egy Istenben. Bp.N. Társadalomtudományi és gazdasági irányelvek. I. Tocci. Temesy Győző vit. Bp.és L. Tharaud: A kereszt árnyéka. Bp. Táboros József: Katonaversek az ejtőernyősök világából. Joachim: Utolsó pillanat. Tasnádi Nagy András beszéde Hajdúszoboszló ünnepén. Teleki István gr. Győzni. Stádium Tízéves Vitézi Rend. Tasnádi Nagy András két beszéde a zsidók közéleti és gazdasági térfoglalásáról szóló törvényjav. 1939. Az ipar és hasznothajtó jogosítványokra von. 1940. 1921. 1938. ingatlanokra. T. 1937. Bp. Bp. 1934.tud. sorsa Szovjetoroszországban. I-II. Telkes Aurél: Gépkocsizók Szovjetföldön.M. Ferenc.Thiéne Tudósító. 1937. Szerző. Erdélyi P. 1921-31. Bp. tervek. 1931. S. Szerző. Bp. A. Kaposvár. 1920-23. köt. zsidótörv. 1939. 1932. Bp. felsőházi tárgyalása során. 1943. Társadalmi és gazdasági élet egyensúlyának bizt. Stádium. rt. Központja. Szent István Társulat. 1943. a II. M. Bp. Bp. Tábor István: Forradalom a fekete városban. Athenaeum. Sylvester. Bp. A szerző. 1939. M. Franklin. Tájékoztató az orosz harctéren való magatartásra. Temesváry László: A fasizmus pénzügyi politikája. Élni. Rózsavölgyi-Pallas. Bp. Jurusics. Mátyás János. Tasnádi Nagy András: A magyar alkotmány szelleme. A. A. Torday Lajos: Megemlékezés Japánról. Valentino: Légi párbaj. 1938. II.Tasnádi Nagy András Gömbös Gyula emlékezete G. 1940. Társadalomtud.: A viszokai hős fiúk. 1942. Pestszenterzsébet. Bp. 1-3 kiad. Centrum.U. Szeged. Tiry László: Veszélyben. 1942. Tormay Cecil Küzdelmek. Vitézi Szék. Temesi Győző: Földrajzi zsebkönyv. Könyv.és erdőgazd. O. Bp. rend. 1943. 1942. Bp. Bp. Leventeegyesületek O. Tisza István emléke.: Országgyarapító Horthy Miklós. Richárd: Szovjet csillag Kína felett. 1942. Pallas. Theodosius. Genius. Bp. Bp. Városi. Tervezet a gazdálkodás folytonosságának fenntartására a kisajátításra kerülő zsidó mező. Pallas. 1928. Tiboldi József Nem! Nem! Soha! Pestszenterzsébet. Bp. Bp. Bp. Tájékoztató kereskedők és iparosok r. 1942. 1934. Tájékoztató a leventeegyesületi élet irányításához és vezetéséhez. Tormai K. Tájékoztató kereskedők és iparosok r. Bp. Tomor László: Harcok a vörös égen. Bp. és gazdasági irányelvek. 1939. Thury Gyula: Szerbiából Szovjetoroszországba. 1940. Centrum. 1921. emlékezések. J. Técsy D. Kolozsvár. Törekics nyomda. Korunk Szava kiadása. Mefhosz. tárgy. Magyar Népművelők. Temesváry László A dolgozó nemzet útja. 1942. Temesváry László Mi lesz velünk? Bp. köt. Bp. '42.. Bp. Bp. Torda László: A zsidókérdésről. A Kállay-kormány félesztendős munkássága és politikája. 49 . A szerző. Teleki Béla beszéde: Magyar reformot. Váci fegyint. 1943. A. és totális háború. Tobler János: A munkásság helyzete a diktatórikus államokban. Bp. Bp. Bp. 1943. 1942. Bp. Thompson. 1942.: A szövetkezeti mozg. V. A Kisfaludy-Társaságban tartott előadások.. Tormay Cecil: Bujdosó könyv.

. Bp. rendezéséhez. 1938. Eger. Debr. 1941. államban. T. Bp. száma): Turán füzetek. 1940. Zoltán A leventeoktatás módszereinek irányelvei.) Kassa. 1935. 1941. Ki gyújtotta meg a máglyát? Bp. Miskolc.Szöv. Tóth B. 1938. Bp. 1921. 1941. 1943-44. 1936.: A német birodalom jellegzetes jogszabályai. Tóth Nándor: Táltos szíve. 1943. alapszabályai. Tóth Lajos dr.. Turul Szépmíves költok és elbeszélok. Bp. 50 . Ujlaky Antal: Szeged a forradalomban és a nemzeti feltámadásban. Tornay Károly: A leventeintézmény története. A Cél. 1944. és Nyomd. Turán Röpíveinek gyűjteménye. 1941.1940. I. Kultúra Nyomda. Turáni vadászok Orsz.Tormay Cecil: Megáll az óra. Tóth Ernő: Véres föld. Sz. Mérnökök. szám. Klny. Turmezei László Lámpák a ködben. 1933. Az összeomlástól a feltámadásig. n. Bethlen G. Turul Naptár. 1941. 1944.: Horthy Miklós 70 éves. Törvényjavaslat a M. Türr Stefánia: A fasizmus szelleme. J. Hamburg-Berlin. II. Korona területén élő népcsoportok önkormányzatáról és anyakönyvvezéséről.. Történelem a világháború után.. Turmezei László: A turániság szerepe iskolai és társadalmi nevelésünkben.B. Török Béla: Az új német alkotmány egyes alapelveiről.-i zsidókérdés alkotm. K. Bp. Bet. Stehpaneum. Irod. Turul Szövetség Buda Bajtársi Egyesület évkönyve. Turmezei László A turáni sajtóiroda és története. 1941. Centrum. Török Sándor: Magyar fiúk oláh mundérban. Klny. 1936. (Keresztény kereskedők névsora. 1936. Turul. Irod. ifj. Hansaetische Verlagsanst. Szeged. T. Tschammer. igaz hit. Szerző. 1928. 1942. Bp. M. Turmezei Lászlóné: Értékrombolás. M. Trucksaess. M. '37. Zoltán: Ifjúvezetők felismerése és kiválogatása a testnevelési órákhoz. Bp. Bp. Zoltán: Leventenevelés. Magyarországi Turáni Barátok Köre. Centrum. Bp. von Osten: Testnevelés békében és háborúban. Bp. Held. Török András: Vengerszki. Turán könyvk. 1941. Bp. Bp. Versek. Külügyi Szemle. 1942. 50 éve (1892-1942. Az istentelen kommunizmus romboló munkája. Tóth B. Tóth Sándor: Erdély 22 éves rabsága. színtiszta olasz nemzeti hagyomány.) Kaposvár. 1942. Bp. 1939.: A bpesti áll.T. 1942.K. 1925. 1943. Stephaneum. M.'40 Tóth B. 3. Bp.. Debr. Bp. 1942. Bp. sor. Szerző. sz. (Történelmi regény. 1938.N. Bp. Szent István Társulat. 1939. Bp. Trostl Rezső: Irányelvek a m. Ujpétery Elemér: Az olasz korporatív törvényhozás. Tóth László-Ribáry Géza: A zsidók egyenjogúsítására és külön jogrend alá helyezésére von. Bp. Tury Gyula: Szerbiából Szovjetoroszországba. Zoltán Ifjúvezetők kiválogatásának lélektani szempontja. Tóth József: A rendészet-fogalom a nemz. (Turán Röpívek 1-10. Tóth László Arcélek az újságpapíron. 1941. Bp. Trombitás megtérése.). Turán könyv. AG. 1924. 1931. Turán röpíveink gyűjteménye. Bp. é. Bp. Tunyog Csapó András: Izrael bölcsességbirodalma. Sylv. Bp. Bp. Bp. Bp. 1941. Bp. Bp. jogszabályok. Turmezei László: A Turánság alapváza. 1936. Bp. Verbőczy István gimn. Bp. Töttösy Ernő dr. A. ifj. Turmezei László A turáni gondolat és a magyar propaganda.szoc. Bp. Tóth László: Magyar vártán.: A bolgár külpolitika. Turán Sz. Bp. Töttösy Ernő dr. Karl: Német-magyar ipari és kereskedelmi kézikönyv. Turmezei László: Az ukrán kérdés magyar szempontjai. Szt. A szerző. 1942. I. Trombitás Gyula dr. ás 1936. Turul Szövetség alapszabályai. 9. Bp. Bp. I. 1934. 1910-1937. Traeger Ernő dr. Reé L. 1939. M. Török András: Szálasi álarc nélkül. 1938. Szöv. M. Udry Ferenc: Odaát. Trenkó: Keresztény vagy zsidó Budapest? Bp. Turáni átok és a jerikói trombita. Turán röpíveink gyűjteménye. Tóth B. További okmányok a nyugati hatalmak háborút kiterjesztő politikájához. Bp. Szent István Társulás.

k. Egys. Unghváry Sándor: Mit láttam az Andrássy úti nyilasházban. tc. Stádium. 1941.. 3. a. N. 1939.) V.4. 1941.: A nemzsidó származás igazolásáról alkotott 3400/1944. Bp. Társ. 1937. Vajta Ferenc Istanbul kulisszái mögött. 1941.. Tevékenységének Propagandacsoportja részére. Bp.. Útmutatás a Nemz. Vadász dr.3. 1935. Bp. Bp. A szerző. Teszisz kiadványsorozat 1. szervezetének női csoportja. Bp.E. Varga Sándor Frigyes: Nemzeti értékszolgálat. Bp.-Ravasz Illés dr. 1925. Unger Béláné. Új magyarság és az új Európa. Völgyi N. Klny. Bp. Bp. Egység szerv. X. Vanyó Tihamér: Mussolini egyénisége.. Bp. 1943. 1942. Urbányi István: Mihály. Stádium. Varga László: Keresztény felelősség. Bp. 1937. 1938. Társ. 3520/1944. Munkásmozgalma EMSZO közp. é. T. számából Varga József: Németo. Útmutatás a kat. Bp. 1935. Labanc J. Kecskemét. '35. Kalot. 1942.. Bp. vagy nemzeti evolúció. Simonyi kiadás. A fasiszta gondolat kialakulásának szellemi előzményei. Újságírás az hivatás. primor. Asztalos Boriska. . 1937.. 1944. Urbánszky Andor dr. 1943.6. A Nemz. 1941. 1937. új versek. Bp. Kellner.Babocsay G. könyvtár. v. V. Bp. Szatmárnémeti. Bp. M.5. Bp. Stádium. Bethlen. Stádium.Az 1944. J. Bp. Rajz a kommunizmus korából. Urbánszky Andor dr. 1943. Stádium. új korlátolt.'39. 1942. Bp.Ulain-Buday: Rabszolgaság útján. Bp. 1943. Vadász dr. F. Újságírás az hivatás.: Kollektív gondolat és munkavédelem a fasizmusban. Bp. A . Urbánszky Nándor: A fasiszta gondolat kialakulásának előzményei. Bartha M.. Bp. Bp. Új harcra fel! Bp. Bp. Bp.: Magyarság és kereszténység. Velence.2. Molnár P: Honvédelmi törvény. Új magyar gazdaság az új Európában. 1945. 1940. 1937. Athen.. Szerző. évf.E. A szerző. 1941. S. Vajta Ferenc: Faji forradalom. Új honfoglalás. 1941. Kálvin. Unghváry Iván János: A fasiszta nevelés eszménye és az új közoktatási törvény. stb. Bp. Bp. 1939. Bp. Uzdy Géza: Hogyan üldözik a német katolikusokat. Vannay László: Szocializmus és militarizmus. rt. Útban a világuralom felé U. 1. Actio Cath. 1940. haza. A nemzeti újságírótestületek Uniójának Velencében tartott első kongresszusáról szóló jelentése. Bp. II.. Varga László: Szociális reform és hivatásrendiség. 1942. 1942. Vajda József: Zsidók. Útmutatás.. Vajta: Isten. Urbán Gusztáv: A propaganda világnézeti jelentősége. Bp. M. a családbafogadásról és a tartásról való gondoskodás előmozdítása tárgyában.-Ravasz Illés dr. Bp. 1936. Bp. 1938. Dalmai G. Új magyar gazdasági rend néhány jellemző vonása. T. Túrmezei L. Mátészalka. Wien. 1941. Turul.. Korda. Jövő. teljesjogú és őskeresztények ingatlanviszonyai a zsidó jogszabályokra tekintettel. 1935. valamint a zsidók egyes vagyontárgyainak felh. Új idők. M. Új történelmi hivatásunk. A szerző.. Bp. Ügyvédi Határidőnapló (Müne) Bp. (Csak a szöveg. Vargha Károly: Tied (versek). 1943. Szatmár és B. füz. 1942. Szerző. 1922. Varga Zoltán: Új urak. szülői értekezletek rendszerezésére. Írták: Halmágyi B. Vajna V. Útban a világuralom felé. C.. 1934. király. n. Az. a turániság. Bp. Lőcsey. Új Magyarság Évkönyve. III. Nem menekülnek meg! Bp. Cion bölcseinek jegyzőkönyve és a berni protokollper. Vaszy György: Az elpazarolt élet. Varga László S. Az. 1940. Ny. Vörösváry. Bethlen. 1943. Varga László S. Egyetemi. Bp. 51 . királydaróczi: A hongyarapító. Vargha Sándor: Megfigyeléseim és gondolataim a nemzeti szocialista Németországból Bp. IV. I.: Legyen igazság! Előadások. Pannonhalma. Vadász Lajos: A partizánvadász. a Pannonhalmi Szemle 1935. Varsányi Gyula: Külkereskedelem és nagytérgazdaság. 1944. 1942. szóló. és a nyersanyaggazdálkodás.

Pécs. Vitéz nagybányai Horthy István kormányzóhelyettes urunk emlékére.Vaszy György: Az elpazarolt élet. Bp. Orsz. szocialista reneszánsz. Szerző. Vágó Pál. Bp. Irod. Váry Csaba: Sztálin.-on. Vida Péter: Magyarország és Románia. 1940. Klny. Bp. Vákár P.-pol. N. Vágó Pál literáti: A magyar munkaállam. 1942. 1922. literáti A nemzetiszocialista munkaállam alapelvei. Hangya Központ. 1942. Vitézy László v. 1941. 1943. St. Nyíregyháza 1930. Bp. Vágó Pál. 1919. 7-i megyevezetői értekezleten. országépítés. Bp. Irod. Vitézek évkönyve. 1944. 1920. Kassa. Front. Sajtóváll. Bp. 1941. Hangya Központ. literáti: Amiről a Népszava hallgatott. Bp. Nyilaskeresztes Párt. A szerző Várod az orosz felszabadító hordát? Röpirat. Válasz a szürke könyvre. Új nacionalista államrendszerek. 1920. L. Vida István: Magyar munkáskáté. Visszatért Délvidék. N. A szerző. Mérnökök. népnemzeti rend. literáti Munkanélküliség. Stádium. Bp. Prága-Zürich-Páris. Vágó-Toll: Munkaállam. 1923. Bp. 1944. Orsz. Graphis. Vécs Ottó: Karpaszományos emlékfüzet. Vágó Pál. 1940. Vécsey Zoltán: A síró város. Z. 1940. Bp. Hornyánszky. 1918. 1942. T. Kassa.) Bp. Veres János: 31-es páncéltörok előre! Bp. 2. Bp. Vitéz József: Csobaji Krónika. A nyilas-kormány kiadása. Arthur dr. Bp. 52 . 1942. 1941. Bp. Nemz. Visszatért Felvidék adattára. V. hitel. 1943. Vitézi R. Vályi Nagy Géza: A magyar katonaköltészet. Vágó Pál. 1920. Szatmárnémeti.) Vitézi Rend kiskátéja. Vida Péter: Az oláhok. bűntettével vádolt Cserny J. 1944. Vértes József: Egy ember a forradalomban. Vérző Magyarország. 1942. milliók hóhéra. Vindex: Sztálinizmus.és Lapkiadó rt. Fegyint. Athenaeum. 1928. Könyv és L. M. Bp. Bp. Bp. Bp. Bp. 1-2. Move k. József kir. Berlin.: Mindent a hazáért. 1940. I-III. K. Váry Albert: A vörös uralom áldozatai Mo. Vésey Frigyes. pénzuralom és nemz. Bp. Halász irod. Ványai István: Emlékezés Kassa felszabadításáról. Szerk. literáti Gőzgép. literáti: Örök Magyarország. literáti Munkaalkotmány. 1920.: Pekár Gyula. Szoc. Bp. Vágó Pál. Orsz. Vágó Pál. Bp. felé. Bp. 1942. a. M. és társai bűnügyében. egy zsidó földesúr természetrajza. literáti Beszámoló a szept. Makkay Zoltán könyvkiadó. Serényi Pál. Virányi Egon: Magyarország útja az Európai Egy. Vágó Pál. v. Fran. (Plakát. szellemében. 1942. 1931. Bp. Vit. 1928. Új célok felé. Budai. Váry Albert Vádbeszéd gyilkosság. Szék. Vér Tibor: Beszéd a Felsőház 90. Vésey Frigyes. Bp. M. Bp. 1939. Légrády. Váry Albert: Vádbeszéd a Cserny-perben. Virányi Elemér: Finn-ugor népek élettere. A. (M. Veridicus doctor: Mi a szabadkőművesség? Mily eszközökkel dolgozik? Mi a célja? Bp. Virág Gellért: A levegő hőse (vers).: A belső arcvonal. Magyar-Finn Társ. kiad. Kazinczy kiadó. Pallas. Front. Vitézek Albuma. kiad. Vác. 1938. Terminus ny. Bp. 1942. 1938. literáti A jászapáti programmbeszéd. 1944. Bp. Vitézek vére védi és váltja a világot a vörös veszedelemtől. 1936. ülésén. 1940. Vizy András N. Áll. Vérkeveredés és fajvédelem az E. sz. G. kiadás. Vezetők életmódja. rt. Veltzé Alajos: A mi hőseink. v. Tiszavidék. 1943. 1939. Bp. Bp. 1939. Hungária. Könyv. 1925. Harcok az orosz ellen. Athen. rablás stb. Bp. K. A. Rákóczi. 1939. kiadó. Virkkunen: A harcoló finn hadsereg szelleme. Vitéz István: Hivatásrendek Magyarországon. Bp. liberalizmus. Vágó Pál. Szolg. Bp. Virraszt a magyar lélek.: Kálváriás diploma. 1942. Bp. Rákospalota. Merkantil. Vitézek évkönyve. A. A Szovjet politikája a második világháborúban. Kispest. Váry Albert U. 1940. herceg tábornagy fővédnöksége alatt szerkeszti dr. Turul. EMSzO. 1929.

Bp. 1941. Vitézi R. Stádium. Winghene. Helmuth: A lángszórós különítmény. Walthier Rezsőné: Gigászi henger nyomában. Csáthy. Waltari. 1940. Bp. J. 1920. Centrum. Weresné Elekes Ilona: A kaftán. Bodung. Az angol iskolák plutok. Bp. Nov. Viktória. Bp. 1942. Joseph: Ne féljünk az új Európától. 1940. sz. 1924. N. 1939.: A revízió útja. Bp. Wolff Károly A magyar kenyér. Zadvarecz István püspök. Bp. Szerző. Vozáry Aladár: Elszállt a turul.: Orosz áfium és amerikai maszlag. Bp. 1941. Walter. Wolff Károly: Lélekrablás. Magyar-Finn T. Wolff Károly Ünnepi beszéd a Ker. 1943. Zakariás G. Bp. Zajti Ferenc: Zsidó volt-e Krisztus. 1944. Vajna.-on. Winsch. Szociális alkotmány. k. L. 1934. Liga debreceni osztályának 1921. Bp. politikája. Róma. Bp. Wágner Antal: Bolseviki zsiványok aknamunkája Mo. Bp. Zappa. n. Windschuch. Bp. 1937. 1930. évi 6. Szerző. Windschuch. Bp. MTI. Pfeifer. Corvin. 1941. Giselher Száz család uralja Angliát. Mika: Antero nem tér vissza. Zajti Ferenc Magyar évezredek.: Emlékeim. 1943. n. Vojvona. Erdélyi Értékek K. Bp. Egy. Wirsing. Bp. Gioacchino: A fasiszta mozgalom története. 20-án tartott közgyűlésén. 1936. Nehardea. Vizy András N. Wolff Károly A keresztény gondolat védelme. 1923. kiadása. Bp. közlekedés. Helikon. márc.: Magyarországi zsidók statisztikája a magyarországi zsidóságról. 1943. 1940. a "Signal" 1943. jellege. '34. a gazd. Bp. k. Vizy András: Az olasz munkásság szervezetei. Kertész. 1919. 1937. Egon: Hová tegyük a zsidókat? Erfurt. rendezte a Wolff K. Antiqua. Wolff Károly Budai Vigadóban elhangzott programbeszéde.Vizy András N. 1-2. 3. 1942. Novissima. Wolf Károly élete. Ébredő M. Zelensky Róbert gr. Wirsing. 1921. 1938. gond. Wolff Károly Emlékünnep. A. életben. 1940. Bp. alkotása. 1938. Windischgraetz Lajos hg. Wolf-Bottkay: A gazdagok fellendülése. 1907. Debrecen. I-II. Bp. Wünscher Frigyes: Keresztény erkölcs és nemz. 1940.: Munkásproblémák fasiszta megoldása. 1939. Volánszky Béla: A Sajtókamara a vonatkozó rendeletek és törvényszakaszok egységes szerkezetében. Weszprémi Kálmán ifj. 1943. Vörös Európa? Miért mentette meg Németország Európát a keleti zsidóság elhárításával? Bp. Giselher: Mi európaiak! Klny. Bp. Kassa. Wolf Ernő dr. Wass Albert: Jönnek. Dr. 1940. Bp. Wolff Károly Ünnepi beszéd az Egy. Liga. Wehrt Rudolf: Így kezdődött a második világháború. Wulff-Maléter: V. T. Wichtl Frigyes: Szabadkőműves-gyilkosságok. Centrum. Bp. Wünscher Frigyes: Szervezett agrárértékesítés. V. pálfordulása. kiad. Wiko. Nemz. Debrecen. Bp. Bp. Pallas. Debrecen. Z. 1929. 53 . Walzel Kelemen: Vit. cs. Centrum. Zámbó Dezső: Hadak útján jártunk. Bp. Vollay Ferenc: Nagymagyarországért. 1940. Hangya. Bp. Bp. Gert: Anglia uralma Palesztinában. E. Zámbory Antal A Gran-Sasso-i hőstett. Ker. Stádium. Bp. Volpe. Révai. 1930. 1938. S. Az Erdélyi Férfiak Egy. Bp. Bp. Zámbory Antal: A lengyel sas tragédiája. Winschpert: Anglia uralma Palesztinában. Franklin. Bp. alakuló közgy. 1941 Wehrt Rudolf Egy nép menekül. k. 1941. Stádium. Horthy István élete és a m. Bp. 1924. Paulo: Kémek háborúja. Wolff Károly A kereszténység védelme. 1942. Wien. k. A Gazd. Nemz. Sajtó. 1937. Révai. 1942. Reé László. é. Horthy Miklós rövid életrajza. 1933. a szegedi Kapisztrán. Joseph Az angolszász kereskedelempol. Bp. Weck István-Schmidt Ferenc: Korunk misztikus ábrái.: Küzdelmeim. Stádium. 1942. Ker. Bp. Révai. 1919. Berlin. I. Bp. 1942. 1926. n. Bp.: Ural-tröszt.

1941. a világh. Bp. Bp.. Centrum. Bp. Zsidó alk. Zsidót U. Nyilasker. Centrum. Bp.: A zsidók közéleti és gazdasági térfogl. Zsidót. 1943.: A mexikói vérfürdő. ingatlanairól. korl.) Bp. Zsabka Kálmán: De szolgák nem leszünk. Centrum. Zsidóbirtok igénybevétele. Bp. a. döntő szakaszába érk.t. (A J. Buschmann. Bp.t. Szeged. Zsidók házvagyona Budapesten és a vidéki városokban. 1942.H. Soksz. Centr. 1942. Bp. a. Bp. és végrehajt. Zsidóbirtok megváltása. Centrum. 1943. 1944. Zöld könyv. Zsidót. Zsámbár Jenő S. Zsidót. ref. Bp. ingatlanairól. A.magyar jövő. végrehajtása Erdélyben. Zugó Ferenc: Versek a Don-menti csatatérről 1942-43. végrehajtása a Délvidéken.. Versek. Zsidó haszonbérletek visszabocsátása. Zsidótörvény végrehajtása. Bp. Neuwald ny. 585.. Klug.) Bp. Bp. é. Zsidók ingatlainak zár alá helyezése. 1939. Bp. (A J. Michael: A szovjet hálójában. 1942. Zsidó munkaközösség. Bp. Bp. Zsidók rémuralma Magyarországon.H. Centrum.: Írás Adyról. 1942. Bp.H.1937. Zsidó ügynökök iparűzése. 1924. 1943. 1928. Zsidók közéleti és gazd. Bp. a.) Bp. (A J.és erdőgazd. 1939. után. Zsidók közéleti és gazd. Zsidók közéleti és gazd. dr. Zsidót U. J.t. 1941. Zsidók ingatlanszerz. Zsidótörvény végrehajtása U. 1942. Szerző. Zsidók mező. a. BM. Zsidótörvény végrehajt. tc.. korl. Zsidótörvény végrehajtása. Zsidókérdés alkotmányos megoldása Mo.. Zsidóbirtok haszonbérletének felmondása.. Centrum. Zsótér Bertalan dr.: Magyar föld. Bp.) Zsidókérdés a fajvédelem szempontjából. Zulawski Andor ifj. Centrum. 1942. 1941. Bp. 1941. kiegészítése. Centrum. Centrum. 1943. 1940.-on.H.. 1941. ingatlanai. Zsidóbirtokok felszerelésének igénybevétele. Centrum. Zwick M. korl. Bp.. Az agrárkérdés és földreform analízise.. 54 . Bp. térfogl. r. Zsidó bolsevizmus elleni küzd.n. 1941. 1940. 1942. 1939. 1929.és erdőgazd.-Térfy B. Zsadányi O. ingatlanai ment. Bp. (A J. 1936. körl. Bp. Centrum. Bp. R.. (A J. a. Bp. Zsidótörvény végrehajtása U. Zsidók katonai szolgálata. 1941. Zsidók mező. Zsedényi Aladár: Vörös cserepek Károlyitól Bethlenig. Bp.: A felszabadulás aranykönyve.. Zsidót. Zsidó sárgakönyv. A. Elbocsájtott vállalati alk. P. Zsidótörvény. M. Zéhery L. 1941. b. 1942. 1939. 1939.) Bp. A. térfogl.. Bp. 1941. 618.E. illetményei. Zsidótörvény végrehajtása.) Bp. Sopron. Bp. Cent. (Adatok nélkül.. rend. Centr. felmondási illetményei.és erdőgazd. Zsidó gyógyszertár-jogosítvány megvonása. Centrum. Zsidók mező. A. 1941. A Bp. (A J. Bp.. Röttig-R. 653.H. Zwick. Centrum. Centrum. igaz. 1943. Stádium. IV. Zsidótörvény végrehajtása U. Pallas. végr. Cent. dr. kapcs. Centrum. 1931.t.és erdőgazd. 1941. bejelentési kötelezettségekről. Bp. Összeállította Matolcsy Mátyás. Bp. Zsidó fegyvere a pénz. Bp. Centr. 1942. Zsidót. 1941. miatt elbocsájtott magánalk. 1941. 1941. sz. Bp. Korrajz. 1942. térfogl.H.) Bp. 1940. Centrum. 550. Centrum. Bp.: A szovjet hálójában. alóli kivételezettség igazolása. A Vit. (2870-1941.. Centrum. 1943.t.t. 569. Zsidók mező. 1941. t. Bp. Bp. Stádium. Halad. sz. 599. A "Szív". Pécs. sz.) Bp. beltelek meghatározása. Bp. Zentay István: Egy nemzetnél sem vagyunk alábbvalók! Bp. Renaissance kiad. 1942.Zeley István: Olaszország közig. 1942. Zsidóknak zsidókról. Elbocsájtott vállalati alk. Grill. Centrum. 1938. Bp.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful