Az Ideiglenes Nemzeti Kormány 530/1945. M.E.

számú rendelete
a fasiszta szellemű és szovjetellenes sajtótermékek megsemmisítéséről

Az Ideiglenes Nemzeti Kormány az Ideiglenes Nemzetgyűlés által Debrecenben, 1944. évi december hó 22. napján nyert felhatalmazás alapján a Moszkvában, 1945. évi január 20. napján megkötött fegyverszüneti egyezmény 16. pontjának végrehajtásaként a következőket rendeli: 1. §. Meg kell semmisíteni a könyvnyomdák, könyvkiadó vállalatok, könyvkereskedők, köz-, és kölcsönkönyvtárak, iskolai könyvtárak, valamint magánszemélyek birtokában levő minden fasiszta szellemű, szovjetellenes és antidemokratikus sajtóterméket (könyv, folyóirat, napilap, hirdetmény, röplap, képes ábrázolat stb.), tekintet nélkül arra, hogy magyar vagy más nyelven jelent meg. Különösen és kivétel nélkül megsemmisítendők a fasiszta (nemzeti szocialista) politikusok fasiszta szellemű életrajzai, nyilvánosan elmondott beszédei, fasiszta állampolitikát méltató tudományos színezetű művek, a német hadviselést feldicsérő sajtótermékek, a fasiszta politikusoknak ily szellemű művei, a fasiszta pártoknak és kiadóhivataloknak összes politikai jellegű kiadványai, vagy ilyen vonatkozású szépirodalmi termékei stb. 2. §. Az 1. §-ban megjelölt sajtótermékek kiadása, utánnyomása, forgalomba hozatala, terjesztése, külföldről való behozatala tilos. 3. §. A fenti rendelkezésekhez képest a könyvnyomdák, könyvkiadók, könyvkereskedők és kölcsönkönyvtárak, egyesületi, testületi és iskolai könyvtárak, valamint a magánszemélyek kötelesek e rendelet hatálybalépésétől számított 15 nap alatt az 1. §-ban felsorolt sajtóterméket a törvényhatóság első tisztviselője által kijelölt gyűjtőhelyre szállítani. 4. §. A törvényhatóság első tisztviselője gondoskodik a beszállítandó sajtótermékek gyűjtőhelyének kijelöléséről, a beszállított sajtótermékek őrzéséről mindaddig, amíg az összegyűjtött sajtótermékek papíranyagának hasznosítása zúzómalmokba való szállítás útján meg nem történik. 5. §. Az 1931. évi III. t.-c. 1. §-ában írt bűntettet követi el, aki a jelen rendelet 1. §-ában megjelölt sajtóterméket kiadja, kinyomtatja, utánnyomja, forgalomba hozza, az ország területére behozza, vagy aki a birtokában lévő sajtóterméket másnak átadja. A bűnvádi eljárásra a 81/1945. M. E. sz. rendelet 20 §-a értelmében a népbíróság bír hatáskörrel. 6. § Amennyiben a cselekmény súlyosabban nem büntetendő, kihágást követ el és háború idején hat hónapig terjedő elzárással, valamint 8000 Pengőig terjedő pénzbüntetéssel büntetendő az, aki a 3. §-ban írt beszolgáltatási kötelességének szándékosan, vagy súlyos gondatlanságból nem tesz eleget. 7. §. Ez a rendelet kihirdetésének napján lép hatályba.

Debrecen, 1945. évi február hó 26. napján. Dálnoki Miklós Béla vzds. s. k. miniszterelnök (1944-1945)

1

A Duce ifjúsága. Bp. 1943. Levente Hírközpont. Emesekönyvek. A Gömbös Gyula Társaság alapszabályai.. Bp. 1938. A II. zsidótörvény és a végrehajtási utasítás teljes szövege, magyarázó jegyzetekkel. Bp. 1939. A II. zsidótörvény és annak végrehajtási utasítása. Bp. A II. zsidótörvény és végrehajtási utasításának rendelkezései az értelmiségi munkakörben alkalmazottakra vonatkozóan magánosoknál és vállalatoknál. Bp. 1939. A MOVE 1941. évről szóló közgyűlési jelentése. Bp. 1942. A Napkelet Lexikona. I-II. Bp. 1927. Magy. Irod. Társ. A felszabadulás naptára. (Borítékon A Nép Felszabadulás Naptára.) 1942. Újvidék, 1941. Uránia. A földműves, iparos, kereskedő- és munkásifjúság A.C-jának őszi gyűlése. Bp. 1937. Actio Catholica kiad. A haza szolgálatában. Szerk.: de Sgardelli Caesár. Bp. 1943. A leventeegyesület alapszabályai. Bp. 1941. Hollósy. A német birodalmi munkaszolgálat zenekarának díszhangversenye. Vezényel: Herms Niel. Bp. F. k.: Rékai M. A reformnemzedék programja. Bp. 1936. Centrum. Abay (Neubauer) Gyula: A világgazdaság újjáépítése a háború után. Bp. 1943. Gergely R. könyvkereskedés. Abrudbányai János: A vallás és a mai koreszmék. Kolozsvár, 1943. Lengyel ny. Aczél Imre kir. főügyészhelyettes vádbeszéde 1920. nov. 3-án és 4-én a bolseviki népbiztosok bűnperének főtárgyalásán. Bp. 1921. C. Adamovich József: Tiszaeszlár-Zsidókérdés. Válasz Schuck Salamon karcagi főrabbinak. A keresztények a zsidókról. Bp. 1882. Hunyadi M. műintézet. Adorján György és Haas Sándor: A második zsidótörvény és a végrehajtási utasítás teljes szövege magyarázó jegyzetekkel. Bp. 1939. Urbányi. Aengner I. Theodor: Rommel páncélosai. Szeged, 1941. Városi ny. Aiglon: Viccekben él a szovjet! Bp. 1919. Heller K. és Tsa. Ajtay József: A Dunamedence és Mo. sorsközössége. Bp. 1936. Aláaknázott Európa. Előszó: Szálasi F. Bp., 1938. Nyilaskeresztes könyvt. Albrecht I. Károly: Tíz év a vörös pokolban. Stádium. Albrecht I. Károly: A GPU titkaiból. Bp., 1942. Stádium. Albrecht-Marx: Szebb Jövőt. Alexander Mihály gr.: Kifosztottak, kiutasítottak. Centrum. Alexander Mihály gr.: A Scotland Yard kiutasított. Centrum. Alföldi Dávid: Néhány szó a proletárdiktatúráról. (Keletkezése, pusztítása s orvoslása.) Eger, 1919. Egri. Alföldi Lajos: Nemzeti Kalendárium 1942. Bp. A szerző. Allard, Paul: Hazugságháború. A francia összeomlás okai. Bp., 1942. Stád. Almanach az 1920. évre. Bp. 1920. M. Asszonyok N. Szöv. Almásy László: Rommel seregénél Líbiában. Stádium. Altenburger Gyula: A választójog és a zsidóság. Bp. 1918. Hor. Ambrus Géza: Az élet megy tovább. Bp. 1941. Turul. Ambrus Tibor: Szovjet család, szovjet gyermek, szovjet jövő. Bp., 1934. Árp Amit ma tudni kell. Ez Olaszország. Bp. 1940. K. J. Andocsy Béla: A fasiszta Szicília. Bp., 1938. Universitas. András dr.: Szociális alkotmány, testületi állam, magyar birodalom. 1937. Andrássy Gyula gr.: Diplomácia és világháború. Bp. 1921. Légr. Anglia rá akarta tenni kezét Norvégiára. Szemelvények a IV. hivatalos német könyvből. Berlin, 1940. Külügyi H. Anglia végzete. Bp. 1944. Centrum. Angol ostromzár csődje, Az. Bp. 1942. Centrum. Angol rémuralom Cirenaikában. Róma, 1941. Népművelési Minisztérium. Angyal Pál dr.: Fajvédelem és büntetőjog. Bp. 1938. Attila-ny.Rt. Angyalfi Hegyi István: Árny és ezüst. Bp. 1929. Stádium. Anka János: Északi fény. Bp., 1941. Centrum. Antal Gábor: Rablelkek. Jászberény, 1931. A szerző. Antal István: A magyar nemzetvédelmi propaganda irányelvei. Bp. 1943. 2

Antal István: Költségvetési beszéd a képviselőház 1943. nov. 12-i ülésén. Antibolsevista levelezőlap-sorozat. Bp. Forrás. Antiszemita Párt Naptára az 1884. szökőévre, Az. Kecskemét, 1883. Nagy. Antiszemita kalendárium az 1920. szökőévre. A zsidók által agyongyötört magyar földművelő nép számára. Gyöngyös, 1919. Antiszemita káté a magyar nép számára. Bp. 1884. Hunyadi m. Antwerpen. Az antwerpeni angolszász bombázásról. H.é.k.ny.n. Anyagi intézkedések az 1942/43. leventekiképzési évre. Bp. 1942. Athenaeum. Apafi I.: A zsidóság felsőbbrendűségi mámora. Bp 1932.Pátria. Apor Viktor: Háborús és ellenforradalmi emlékek. Bp. 1937. Szer Appiotti, Angelo: Repülőnapló. Ford. Balogh B. Bp. 1942. Szefhe. Appiotti, Angelo: Málta felett. Bp. 1942. Révai. Aradi Zsolt: Az európai forradalom. Bp. 1934. Pázmány P. Ir. T. Arnaldi, Ulrico: Vörösök és fehérek. Bp. 1921. Révai. Asbóth Gy.-Bíró S.: "Fegyverben." Imádságok honvédeink számára. Bp. 1942. Prot. Tábori Püspökség. Ashiei Hine: Jelentenivalónk nincs. Assur, W. W.: Az egyház Oroszországban. Bp.1942. Asszonyok a tűzvonalban. (Svrd, Luukonnen stb.) Bp. Írás. Asztalos Miklós- A visszacsatolt erdélyi rész bekapcsolása a magyar életbe. Bp. 1943. Nemzeti K. Asztalos Miklós: A korszerű nemzeti eszme. Bp. 1933. Erd. F. E. Asztalos Miklós: Erdély és a revízió. Bp. 1933. Erdélyi F. E. Aubermann Miklós dr.: Katolikus egyháztörténelem. Bp. 1943. É. Avarffy Elek Őrségváltás. Bp. 1944. Stephaneum. Avarffy Elek A Mone története 1918-38. Felvidéki orvostestvéreink hazatérése alkalmából. Bp. 1938. Stephaneaum. Avarffy Elek A mai nemzetpolitikai tengely. Kalocsa, 1938. Árpád. Avarffy Elek A vörös Budapesttől a sárga Budapestig. Bp. 1944. Stephan. Avarffy Elek Kenyeres Balázs a keresztény nemzeti politikában. 1937. Avarffy Elek beszéde a Fehér Ház augusztusi ellenforr. 20. évfordulóján. Avarffy Elek beszéde. Klny. Bp. Stephaneum. Avarffy Elek: Cselekvő politika. Beszéd a Mone közgyűlésén.1937. Steph. Avarffy Elek: Nem hagyjuk elaludni. Bp. 1943. Stephaneum. Axa Rolf: Vidámságok a katonaéletből. Bp. 1941. Csendőrs. L. Az Ébredő Magyarok Egy. II. orsz. elnöki konferenciájának naplója. Bp. 1920. ÉME. Az erdélyi egyházmegye és a román impérium. Bp. 1920. Steph. Az erdélyi vértanúk és hősök anyakönyve. Pécs, 1941. Kultúra. Ádám T. István: A nyugatmagyarországi felkelés története. Bp., 1935. Külp. Ádám T. István: USA és a háború. Bp. 1941. Hollósy ny. Ádám T. István: Vérző Ruszinkó. Bp. 1939. D. D. kiad. Némethy A. Ádám T. István: A világháború okai. Előszó: József kir.hg. Bp. 1942. Szer. Ádám T. István: Soprontól-Munkácsig. Bp. 1938. Ébredő Magyarok Egy. Államérdekeket sértő bűncselekmények az ötös-tanács előtt. Bp. 1942. Cen. Állj közénk és repülj velünk. Bp. 1942. Magyar Szárnyak. Állami és társadalmi rend védelme és a büntető jogszolgáltatás. A bp-i kir. büntetőtörvényszéken az 1937. év tavaszán tartott előadások. H.n. 1937. M. kir. igazságü.m. Árkossy Károly: Miért lettem nemzetiszocialista? Bp. 1938. Held. Árkosy B. Gábor: A zsidó világuralom megjósolt bukása. 1919. Árky József: Így folytatódott 1-2. k. Bp. 1936. Stephaneum. Árulás a kis népek ellen! Bp. 1944. Centrum. Árva Imre: Édesanyám ablakára ráborult a bánat. Bp. Kókai. Babocsai Sándor: Kereskedők és iparosok útmutatója a II. Zsidó törvény végrehajtása tárgyában. Bp. 1940. Fémes. Bachó László, A zsidóság térfoglalása Gyöngyösön 1919-ig. 1941. Bachó László, Vérző Ruszinkó. Bp. 1939. D. D. kiad. Némethy A. Bachó László, dezséri: Gyöngyös város 1918-19-ben a forradalmak alatt. 3

Backe, Herbert: Európa élelmezési szabadsága. Lipcse, 1942. Badics László dr.: Mit tett Mussolini Magyarországért. Stádium. Badoglio, Pietro: Etiópiai háború. Bp. 1937. Gergely. Bagossy Zoltán: A magyar föld. Bp. Nyilasker. füz. 2. Centrum. Bainville, Jaques: Diktátorok. Bp. 1936. Dante. Baktay Ervin: India szabadságot akar. Bp. 1942. Írás. Balassa Imre: A magyar királytragédia. IV. Károly. Bp. 1931. M. Balás Karoly: Faj, felekezet és statisztika a zsidókérdésben. Bp. 1938. Balás Károly A szociálpolitika főkérdései. Bp. 1929. Pallas. Balás Károly Társadalmi politika. I. Alapvetés. Bp. 1924. Centrum. Balás Károly: Rend és szabadság. Bp. 1939. MTA. Balázs András: Az erdélyi bércek felszabadítója. Marosvásárhely Balázs Béla, szépvizi Kánaán pusztulása Bp. 1921. Nemz. Irod. T. Balázs Béla, szépvizi: Hiszek a székely vértanúkban. Gödöllő, 1937. Székelység kiad. Balázs Deák: Csetnikek. Bp. 1941. Stádium. Balázs Mihály: Erre visz az út... Dés, 1943. dr. Szentirmai Imre. Balázs Piry László dr.: Hitler művészei. Stádium. Balbo, Italo: Diadalmas szárnyak. Bp. 1934. Franklin. Balbo, Italo: Repülőrajokkal az Óceánon át. Bp. 1931. Lampel. Balla Ignác: A Duce és a dolgozó Itália. Bp. 1932. Singer és Wolfner. Balogh Barna: A balkáni villámháború. Bp. 1942. Stádium. Balogh Beéry László Magyar-lengyel közös határ és a ruthén terület. Bp.1936. Magy. Egy. és Főisk. Hall. Lengyelbarát Egy. Balogh Beéry László: A ruthén autonómia. Pécs, 1937. Erzsébet. Balogh Ernő Stephaneum klny. Mone Orvost. Sz. Balogh Ernő: Március idusa újjáébredésének mai előestjén. Bp. 1938. Balogh István ifj., Fáklyagyújtás. Bp. 1937. Bethlen. Balogh István ifj., a M. Nemz. szoc. Párt orsz. képv. parlamenti felsz. 1936. Balogh József György: Sortűz Moszkvában! Bp. 1938. K. Sajtó. Balogh Lajos: A méhészkedés. I. és II. kiad.. Szentendre, 1941. Sz. Balogh Péter: A magyar faj uralma. Bp. Balogh-Beéry László: Magyar-lengyel közös határ és a rutén terület. 1936. Balogh-Beéry László: Az ukrán kérdés. Bp. 1939. Magy. Nemz. Szöv. Balogh-Csiszár: Az új világháború térképei adatokkal. 1942. Balta Szilárd és Bende János: Kicsoda és mit akar lord Rothermere? Kecskemét, 1927. Első Kecskeméti H. K. Ny. Bangha Béla Örök élet igéi. I. II. Szentbeszédek és olvasmányok. Bp. 1934. M. Kultúra II. kiad. 1941. Bangha Béla A kereszténység és a zsidók. Bp. Stephaneaum. Bangha Béla: Eucharistika. Bp. 1938. Korda. Bangha Béla: Mo. újjáépítése és a kereszténység. Bp. 1920. Szent István T. Bangha Béla: Világnézeti válaszok. Bp. 1940. Pázmány P. Ir. T. Barabás András: A nemzetnevelés iskolája, Pécs, 1940. A szerző. Barabás Emil v.: A német nagyvezérkar jelenti... Bp. 1941. Szenkó-Cetr. Barabás Miklós: Balkán, Német-olasz-magyar villámháború. Bp. Szenkó. Baranyai Béla: Fapuskások. Bp. 1941. M. Cserkészszövetség. Baranyai Sz. Gyula: A zsidókérdés és megoldása. 1923. Bethlen. Baráth Tibor: Az országépítés filozófiája a Kárpát-medencében. Kol. 1943. Baráth Tibor: Magyar történet. 2. kiad. Bp. 1943. Centrum. Baráth Tibor: Magyar történet. Kolozsvár, 1941. Tud.egyetemi tört. int. Barcsay Adorján: A szabadkőművesség bűnei.- Palatinus József: Barcza Ferenc vit, dr.: Nemz. szocializmus. Kalocsa. 1934. Árpád. Barna Ferenc: Nemzetiszocializmus. Baross Szöv. Tagjainak Szövetkezete alapszabályai. Bp. 1938. Baross Szövetség Kedvezményes Vásárlási Címjegyzéke. 1940. Baross Szövetség alapszabályai U. a. Bp. 1940. Élet. 4

Baross Szövetség alapszabályai. Bp. 1938. Centrum. Baross Szövetség vásárlási címjegyzéke. Bp. Baross Sz. Valamennyi évfolyam. Barsi Dénes:Mezei füst. Bp. 1943. Stádium. Barsi Miska: Hát én explodáljak? Vidám katonatörténetek a ma háborújából. Bp. 1943. Barka Ferenc könyvk. Bartalffy János: Az értelmiségi Munkavállalókat Foglalkoztat Munkaadók gyak. kézikönyve. 1943. Koszó B. A. Bartha Ábel: Az álforradalomtól a nemzeti újjáébredésig. Bp.1920. Bartha Emma: A mezőgazdaság szerepe Mussolini gazdaságpolitikájában. Bp. 1942. Fráter. Bartha József Szabad-e Adynak szobrot emelni? Bp. 1939. Held. Bartha József: Faji elem és ker. szellem irodalmunkban. 1941. Bartha József: Faji elem és keresztény szellem irodalmunkban. Bp. 1941. Bartha-Kuszkó-Kovách-Kőszegi: Az Ady-kultusz: magyar öngyilkosság. Bp. 1941. Stephaneaum. Bartos Andor, szigethy: Istentagadók. Bp. Centrum. Bartos Lajos: Háború amazonjai. Sopron, 1943. Szerző. Bartóffy dr.-Kincsessy dr.-Schirilla dr.: Az értelmiségi munkavállalókat foglalkoztató munkaadók gyakorlati kézikönyve. Bp. 1943. Társ. Bartucz Sándor: Új hadak útja. Bp. 1941. Szerző. Bartunek János: A kis hazaszerzők. Körmend, 1929. Szlavik és H. Bartunek János: Az áruló karácsonya. Körmend, 1929. Szlavik. Bary József: Tiszaeszlári bűnper. Bp. 1933. Egy. ny. Bauer Róbert: A diadalmas műrost. Bp. 1944. Centrum. Bauhler: Hitler, egy népi mozgalom keletkezése. Bp. 1940. Nyilas Lap. Bácskay B. Béla: Rend vagy káosz. (Kultúrpathológia.) Bánffy Miklós: Emlékeimből. Bp. 1943. Révai. Bánki Emil: Magyar munka. Bp. 1944. Centrum. Bánki Emil: Testvériség! Szabadság! Egyenlőség! Bp.1939. U.É. Bánky József: Trianoni naptár, 1918-38. Diósgyőr-Vasgyár '38. Bányai Károly: Harminc év krónikája. Bp. 1941. Szerző. Kis Gy. Bányász László: Magyar járőr a Szovjet vonalak mögött. Zrínyi csop. kiad. Bárányné, Oberschall Magda: Művészettörténet. Bárdossy László: Magyar sors magyar feladat. 18 beszéd. Bp. 1943. EKN L. Bárdossy László: A programm vezérgondolatai. Bp. 1941. Nemzetpol. sz. Báthory Dagmár: A heroizmus az újabb német irodalomban. Bp. 1937. Minerva. Beck Ernst: A zuhanó halál. Bp. Mátyás János. Becsületszó. Filmvázlat. Daróczy József elképzeléséből írta Nagyiványi Zoltán. Kiadó: Daróczy J. Bp. Becsülettel a hazáért. Move-cserkészek előre. Bp. 1942. Vörösv. Belányi László dr.: Zsidóbújtatás. Előszó: vit. Endre László. Bp. 1943. C. Belohorszky Ferenc dr.: Az egészséges nemzetnevelés Németországban és hazánkban. Nyíregyháza, 1936. Bencs Zoltán: A munka alkotmánya Olaszországban. Bp. 1928. Bencs Zoltán: Magyar világnézet. Bp. 1939. Stádium. Bencsi Zoltán: Kik vagyunk mi? Turáni gondolat. Bp. 1941. Sz. Bencsik Béla: A német nemzeti szoc. filozófiája. Klny. Kecskemét, 1936. Bende István dr.: Húsz év a magyar fajpolitika szolgálatában. Bp. Benevolus dr.: A dohányutcai bombamerénylet tettesei. Bp. é. n. Ébredő Magyarok Egyesülete. Benkóczi D.-Kelen A. dr.: Amit minden evangélikusnak tudnia kell. Kecskemét, 1943. Üzenet kiadás. Benkő András: Visszapillantás a "MOVE Gyóni Géza irodalmi és sportegyesület" működésére. Bp. 1939. Új M. Élet. Benkő K.: Az 1919. évi június 24-i tengerészeti ellenforr. Bp. 1920. Heizl. Bente, Hermann dr.: Német parasztpolitika. Bp. 1941. Stádium. Beöthy Kálmán, vesenyői: Kakastollasok. Bp. 1938. Stádium. Beraud, Henri- Mit láttam Moszkvában? Bp. 1926. Pfeifer F. Beraud, Henri: Látogatásom Moszkvában. Bp. 1924. Berber, Fritz: Az amerikai semlegesség váltakozásai. Bp. 1944. Berdiaeff, Nikolas: Marxizmus és vallás. Bp. 1935. Kiss Z. 5

Bp. Zalaegerszeg. 1935. Bp.Berdjajev. Népművelés k. előadójának és a MÉP vezérszónokának képviselőházi beszéde. (Szintétizmus. W.-dr. Eggenber.1942. a német katona regénye. Beregi Béla: Gömbös Gyula és a "nemzeti öncélúság" gondolata. M. Csorna. M. Bikkal Dénes Külföldi érdekképviseleti államok és a m. Bernhard Zsigmond S. 1943. Bethlen István gróf ünnepi beszéde 1940. 1928. Beszélgetés Katynról. Nemz. 1941. Blaskovits Ferenc: Hogy volt. Bihary László: A partizánok réme. Egységes Párt. Juhász Á.: Tatjana Petrowna. nyári viadala. Bp. Liptay L. Bíró Béla: A nyilaskereszt egy mozgalom szimbóluma. Bézy István: Szervezési és ügyviteli útmutató. Reformp.1938. Toke. Vit. E. M. Bp. A. valamint az 1938. Bihary László: Halványuló portrék. Bur.) Bp. 1942. Bp. 1942. v.: Marionette. W. Békássy Gyöngyi: Tur-an-ki. bezerédi: A jövő útja. Klny.Bp. Össz. 1942. Nikolaj: Az új középkor. ny. nagybányai Horthy Miklós húszesztendős kormányzóságának tiszteletére az MTA összülésén. Bernát István: Szétfoszló demokráciák. Athenaeum. Kir. v. Centrum. 6 . Danubia. ny. Bp.-dr. könyvtár. Bethlen István miniszterelnöksége 10. A Rongyos Gárdának az 1921. Debrecen. márc.) Blümhen Izsák: A felsőbbrendű faj joga. 1936. G. csop. Stádium. W. Bérczi Béla: Szibériai gyöngyélet. 1943. Föld Jenő: Készül a háború. 1942. Beumelburg. J.: Virraszt a magyar lélek. 1935. Szoc.. Béldi Béla: Nézzünk szembe a jövőnkkel! Bp.-dr. Bobrow. érdek. Bessenyey Lajos: A magyar néplélek válsága. Berzy József: Hungarista állam. Reé László. 1940. Szerző. Gyóni G.: Nemzetirányítás. 1943. Biró Z. Bp. évi kárpátaljai felkelő harcokban részt vett tagjairól. Bp. 1928. Béldi Béla Nemzetszervezés. Bobrow. Bernát István: A szociáldemokrácia és a bolsevizmus. Beregi Béla: Gömbös Gyula és a nemzeti öncélúság gondolata. Bevezetés a bajtársi életbe. Bp. 1922. Bp.: Kozáksors. Szt. Bihari-Csontó: "202-43 jelenti" így harcolt a Donnál. Auróra. Bp. Bp. Stádium. Szerk: Berecz Sándor. 1931. ifj. 18-án. Szerző kiad. (Valamennyi kiadás.: Egy jezsuita emlékei a kommunizmus idejéből. 1935. Debrecen. Bp.. F. 1939. Bp..: Hogyan és mikor lesz boldog Nagy-Magyarország. 1943. G. rajzolta B.. kiad. Ravasz L. 1941. Vladár G. Stádium. Szeged.Reé. Bikkal Dénes Totális állam. 1938. 1935. Z. Stádium. Bp. Ak. 1943. Bp. évi nyugat-magyarországi. Pécs.Rt Béry László dr. M. a "Méhely" B. L. Bihary László A nevető gárda. Mérnökök. Békássy Gyöngyi A vércsoportok kutatásának faji jelentősége. Bizony László: A magyarországi bolsevizmus 133 napja. Bp. Ir. 1935. Szerzői kiadás. Pro Christo diákszöv. Nyilaskeresztes Párt. Bp. S. Bp. Debrecen. Bp.: A házassági törvényjav. Bp. 1941.: Erdélyünk és honvédségünk. 1941. Bp. Bp. 1941. 1943. Cserépfalvy. 1928. Bp. Könyv. Kellner. Bobrow. R. Blaskovits Ferenc: Két nap a pokolban. Mickiewicz Társ.-Kelemen K. Bp. Bp. 1941. Bp. Berkó István. Bocsári K. 1942. v. 1935. Bisits Tibor: Háború a levegőben. Bodnár István: Pozsonyi éjszakák. Birkás Endre: Levelek Oroszországból. Bécs. ifj. Korda. 1943. 1936 Bialoskurszki Ödön: Fajerősítő és Honvédelem. Bosemüller. vezérsége. hogy lesz. 1942. Bethlen G. és Balás K. Bp. Zrínyi Nyomd. 1935. 1939. Béldi Béla dr. W. A szerző. Haladás.E. Beszprémy Imre. Bikkal Dénes A fasiszta Olaszország. Bély Miklós: A Hitler-Jugend V. T. Bp. Berlini csata.N. Bezerédy Zoltán. István Társulat. és kiad. évfordulójára. 1943. Mit tehet a honvédelem a fajerősítés érdekében? Bibó Lajos: Vitéz Thury György. Béldy Alajos: Európai Ifjúsági Szövetség. A keresztény nemzeti liga nemzetpolitikai estjén elhangzott előadások. kiad. 1944. Bp. 1937. Szeged. Bikkal Dénes: A magyar munkásság jövője. Pécs. Bp. Bp. 1919. 1941. Bizó Béla: Hit és haza. Bp.

Csicsery-Rón. Centrum. Kell. Kultúrliga. Szerző. 1941.1943. Bp. 1941. Nemzetiszocialista munkaállam. Bp. Bp. 1924. Bosnyák Zoltán A zsidókérdés. Szerk: vit. Bp. Bp. 1941. 1943. Bodó Jenő: Rabtartó Oroszországban. Centrum. Stádium. Bosnyák Zoltán Szembe Júdeával! Bp. Magy. Bozóky Lajos dr. A. Bp. 1941. Bouhler. Ladányi. Magyar-Olasz E.kir. 1924. Egyetemi. Új Európa. Pécs. 1941. 1928. Bottai. 1942. 1944. Bosnyák Zoltán Antibolsevista kiállítás tájékoztatója. Bosnyák Zoltán A zsidókérdés újabb alakulása Mo. Bokor Pál: Szegedországtól Magyarországig. Bojadzsiev . Bp. Centrum. 1939. 1943. 1940. Bombazáporban Európa kultúrája. Giuseppe A munka alkotmánya. Giuseppe A fasiszta iskolareform alapelvei. Botor Árpád: A láthatatlan hadsereg: Bp. Bosnyák Zoltán Harc a zsidó veszély ellen! Bp. Bonkáló Sándor: Az orosz irodalom története I-II. Centrum. Bogya János: Magyar birodalmi gondolat. Bosnyák Zoltán A harmadik zsidótörv. Bp. Stádium. A . 7 . Bp. Orsz. szept. Bosnyák Zoltán Erdély 1938-ban. Bontha Jenő: A "Százas bizottság" története. Bp. Borbély István: A szovjet és a kereszténység. Bosnyák Zoltán Prohászka és a zsidókérdés. 1941. Csurgói kvt. Held J. Új Élet. 1938. Gondos. Bosnyák Zoltán: Istóczy Győző a zsidókról.: Mit láttak a haditudósítók Vörös Oroszországban? 1942. Bp. Held. Bp. Stádium. Subhas Chandra: Égő India. Bp. és a házasság. Borbála Helikon. M. Bp. Bp. 1942.: A táj és népkutatás szerepe a szociálpolitikában.-on. Szatmárn. Szabad S. Bp. 1942. 1940. III. 1935-43. Boros István: Botcsányi Golgota. Bosnyák Zoltán A zsidó! Bp. Borbély László: A tenger hősei. Bp. Ath. 1940.Honv. Stádium. Szeged. Boróczy Kálmán: Forradalmi emlékeimből. Bp. 1938. Bornemissza Sándor: 23 évvel ezelőtt. H. 1930. Állami ny. Bosnyák Zoltán Magyarország elzsidósodása. Ungvár. Stádium. Bp. Bp. Irod. Bosnyák Zoltán Az idegen vér.Bodó Jenő Három fogolytábor.: Élettér: Új Európa! Bp. 1941. Held J. Bosnyák Zoltán: A magyar fajvédelem úttörői. Baja. Mezőberény. Bolsevizmus a parasztság ellen. Bp. Held. Kv. ellenforradalmak.: Élettér és gazdasági jog. Bp. Bp. 1940. Magyarság. Centrum kiad. Bottai. Giuseppe Közoktatási reform. v. Bp. Cserépfalvi. 1940. 1938. Bosnyák Zoltán Istóczy Győző élete és küzdelmei. Bottai. A M. Bogdán József: Utunk. Bp.-on. Centrum. Közművelődési. Bottai. P. Bp. 25-i számában. M. Böszörmény Zoltán Vérem és oltárom. Szerző. Bp. Makó. 1937. Bolsevizmus harca az Isten ellen. Bp. 1936. Bosnyák Zoltán A zsidókérdés újabb alakulása Mo. Giuseppe A fasizmus lényege. Bonczos Miklós. 1944. Bozóky Géza dr. Pártja. 1940. 1937. Bosnyák Zoltán A zsidókérdés törvényes rendezése. Bp. 1941. és Lapk. Bosnyák-Méhely: Fővárosunk elzsidósodása.: A finnek harca és a balti kérdés. Giuseppe: Az olasz korporatív állameszme és a munkaalk. Bosnyák Zoltán Két világ harca. Bottai. Centrum. Bosnyák Zoltán"Botond" Keresztény Kereskedők Beszerzési és Értékesítő Szövetkezete. sem zsidógyűlölet. Held. Stádium. Bp. 1929.: Napóleon. 1942. Bolsevistaellenes kiállítás katalógusa. Bp. Z. harcaink a keleti vörös pokolban. Bose. Forradalmak. 1941. Megjelent a Gyógyszerészeti Szemle 1943. 1941. Bozóky Lajos dr. Szegedi Újn. Held J. 1941. Szoc. Korvin M. Kaposvár. Centrum. 1935. 1942. Bp. Bors József.Ludovika Akadémia tüzéro. Move. 1938. Bp. 1940. Bosnyák Zoltán Sem antiszemitizmus. Held J. Stádium. Bosnyák Zoltán: Harc a zsidósajtó ellen.

Cochenhausen. Bp. Bp. Szerk.: Eszeveszett farkasok. Cartes: Dinamit Jack Dakarban. Hirdetőiroda. Bp.1940. vagyis a Csehpimasz. Centrum. 1942. Ladányi. doberdói: A magyarországi 1918/19. Cornielle. Forrás. és Rákóczi-Koll. Capistrano Vörös csillag a Balkán felett. 1930-32.: A burmai pokol. Capistrano Báránybőrbe bújtatott farkas. Nemzeti Élet. 1943. Nemzeti Élet.: A második arcvonal a levegőben. Brixton: A flotta lekésik. 1944. valamin a talpbőr forgalmát és a borkereskedők kijelölését szabályozó rendeletek. Steph. évkönyve az 1942-43. '44. évi forradalmi mozgalmak és a vörös háború története. Szovjetoroszo. 1944. Budaváry László: Quo vadis. Bp. Csalánffy: Jön a Roosevelt! Bp. 1941. Irredenta színmű 1 felvonásban. Népműv. 1943. Tokay István. kiad. Budapesti Érseki kat. börtöneiben. 1922. Hungária? Bp. I. Bp. célja. 1938. Centrum. 1943. Budaváry László: Kassai kriptában. 1939. Ciano gr. 16. Breuil. kiad. Nemzeti Élet. Georges du: Roosevelt felelőssége. A nyilas-kormány kiad. gimn.kőművesség. Kultúra. M. mozgalom? Böszörményi Zoltán: (Röpirat. Pécs. Bp. Briffault: A brit birodalom bukása. M. Centrum. Bp. Bp. és Ny. von: Német katonai szellem a múltban és jelenben. 1937. 1941. Bp. 1940.: A magyarországi Turán Szöv. itt Moszkva beszél! Bp. 1941. Bp. Buza László: Nemzetiszocializmus Németországban. 1944. Brezina-levelek. 1912. Bura József: Húzzuk ki a zsidókérdés méregfogát. 1938. Budaváry László Ifjúság a nemzet jövendője. '30. a Szöv. H.ny. Ker. Böszörmény Zoltán: Mit akar a magyar nemz. Hollósy. Caesareus: A bp. Boussola. Stádium. évről. évkönyve 1942-43. Róvó Aladár műintézete. René V. Busch.. Bp. 1941. Bp. Bp. iskolaévre. Chaldaus. Capistrano: A vatikán bombázása és az angol közvélemény. 1920. Cholnoky Jenő dr. Hogy kezdődött a zsiványdiktatúra. Sárpy I. Tevel. Pallas. C.: A hivatásrendi társadalom bölcseleti alapjai. A Szovjet új egyházpol. Brunszvik Teréz kisdedóvó intézet évkönyve 1940-41. Budaváry Gyula: Mesél a bandura. keresk. 1942. Bretz Vilmos: Itt a döntés órája! Pécs. Bp.: A zsidók megjelenése a nyugati tört. 8 . Bp. Buza Barna: A kommunista összeesküvés.Böszörmény Zoltán élete. Bp. 1944. Szeged. Csalánffy: Halló. Houston S. T.C. Urbányi. 1938. F. Cederholm. Ponty-utcai községi Hunfalvy J. Budaváry László: Zöld bolsevizmus. 1940. dec.: Rabságunk kezdetén. E. Buócz Elemér: A tengelyhatalmak gyarmatpolitikai törekvései.Turán Szöv. 1939. Budapest legyen nyílt város? Röpirat. Chamberlain. 1942. 1929. Bp. a turáni gondolat és a turáni népek ismertetése. Élet Ir. Bp. Budapest Székesfőváros Leventemozgalma 1929-32. Pécs. Az iskolaigazgatóság kiadása. Kaszáskeresztes Párt.) Bp. 1941. Bp.: Beszéd.n. Bp. Róma. Kiadó: Tokay István. Breit József. 1942. Cipőt ki árusíthat és ki vásárolhat? A bőrtalpú lábbeli.1922. M. Cebrián Istvánné gr. Coudenhove-Kalargi: Sztálin és Tsa. középisk.-i zsidó liberális sajtó és a sz. szoc. A gimnázium igazgatósága. II. 1922.. Brandenstein Béla dr. Csaba Jenő: A forradalom története Szegeden. Corsi. Buck Róbert: Így rohamoztuk meg Lüttichet. Bp. II. Pietro: A gyermekvédelem Olaszországban. 1941. Fritz Otto: Narvik. Bp. Bubulus (Kocsis Géza): A kismagyar út. L. Franklin. Christophe. Boris: A Cseka országában.é. Cross. Burián Károly: A kereszténység és magyarság veszedelme. tanévről.. Bp. Stádium. Gaea. Budapest Szfov. 1939. Bp. 1922. 1925. Fáklya. Simon: A zsidó világszövetség veszedelme az emberiségre. Bp. 1919. Klny.

szoc. Bp. Bp. 1940 Singer és Wolfner. rt. Paulovits k. A Szív kiadása. 1942. Csoór Lajos: Parlamenti beszédei 1935-39. útmutató. Bp. 1919. 1919. 1934.: Donmenti dalok. Csonka János gépgyár leventéinek daloskönyve.-ből. Városi. Korda. Csikós Nagy Béla: Kapitalizmus vagy kollektivizmus? Szeged. Csernavin. Könyv és Lapkiadó rt. 1923. Bp. Csikós Nagy Béla Nagytérgazdaság. Kalocsai Néplap. Csikos Attila J. 1940. Grill. Kalocsa. Császár G. Csekey István: A német vezéri állam. Bp. Csonka Emil Szálasi küzdelmeiből. Viktor: A magyarországi kommunizmus gazdasági leszerelése. Bp. Bp. Ld: Tabéry Géza: Két csillag k. Szerző. v.1935. programm szerint.: Szociáldemokrácia. 1942. Bp. Csák László: Nikoláj az első Bp. Csikós Nagy Béla A szovjetgazdaság három Achilles-sarka. 1940. J. Csiszár Béla: Mussolini és Hitler. Csikós Jenő v. Bp. Bp. 1923. a Délvidéki Szemléből. 1939. T. Kertész József. Bp. és k. Csincsura Győző: Köszöntsük Erdélyt a sorsközösség szent érzésével. 1920. Újságüzem.: A II.: A teljes Magyar Nemzeti Állam egészségügyi rendszere a MONE megvilágításában. Bp. 1939. 1941. Cser Imre: A kisember és a zsidókérdés. zsidótörvény és összes végrehajtás utasításai teljes szöveggel és magyarázatokkal. Bp. a Korunk Szava 4. dr.Hungária. 1939. Vör. 9 . Bp. Túl a Kárpátokon. Szeged. klny a Közgazdasági Sz. munkaállamban. Bp. 1942. Csiky János v. Bp. Csikós Jenő v. Csiki Lajos: A magyarság évszázados harca Közép-Európa elszlávosodása ellen. Csávossy Elemér S. 1939. 1920. 1936. Csikós Nagy Béla: A faj és a gazdaság viszonya az új német gazdaságelméleti irodalomban. Csonka-Balogh: Családvédelem a nemzetiszoc. klny. Csák E. Cserjési László: Szabadcsapat. Kandó Gy. szülte munkanélküliség és nyomor leküzdésének elgondolása és a nemz. Bp. Vladimir: A GPU országa. Stádium. k. Bp. Klny. Stádium. Klny. Hajnal ny. Vladimir A szovjetoroszországi koncentrációs táborok élete. Bp. Szeged Városi ny. Cséry Dezso: Igaz szó a nyilasokról. Csiky János v. M. Zrínyi Gárda.: Zsidó magánalk.1931. Nyilaskeresztes Párt. Csóka Lajos: A marxizmus alkonya. 1943. Gergely.: A második front. 1941. 1943. Fajvéd. 1942. St. Császár Géza: A levegő cézárja. J. és Hajdu L. Korunk Szava kiadás. 1932. 1943. Bp. Bp. Csányi Antal: A liberalkap. Csikós Jenő v. 1942. Lármafa. Cselekedjünk! M. Bp.: Katona leszek. 1928. Bp. Pallas. Bp. Szeged v. Csánk Béla: Jogászi hivatások a Harmadik Birodalomban. Csák László: Vér és láng között. Csiky János: A fajvédelmi törvény és végrehajtási utasításai. Bp. Győr. Csik László. Cseh Ferenc: Propaganda. Csikós Jenő v. Csekey István: A Szovjet államszemlélete. Bp. 1941. Pestszentlőrinc. Kalocsa. Szeged. 1943. könyvny. Csikós Jenő v. Csonka Emil: Szálasi országjárása. Csopják Attila: A magyar zsidóság sok és nagy bűne. Csikós Nagy Béla A német honvédő gazdaság irodalma. Csekey István: Észtország története a világháború után. Kalocsai Néplap. elbocsátásukkor járó illetm. Versek. 1941. 1942. Csiszár János: Mindennapi kenyerünket. Bp. Szeged.: Tizedik század előre. A Cél. Bp. vonatkozó jogszabályok. Bp. A Cél. Bp 1939. 1935. Pfeifer F. Cserjési. Népm. Paulovits I. Held. Bp. Stádium. kommunizmus és kereszténység. Cselekedjünk! Magyar fajvédelmi útmutató.Csankay István v. számából. 1940. Bp. Lélek a vártán. 1941. A szerző. Csekey István Északi írások. Bp. Bp. Városi ny. Csernavin. Kiadó: Fekete Pál. Csávossy Elemér S.

háborúk. Czakó-Marjay: Az Olasz birodalom szabadidő-mozgalma. tev. Centrum.: A rutén kérdés tegnap és ma. Bp. Hollóssy. Bp. B. 1940. Pálfi-L. elősz. Csűrös Zoltán: Magyar Tavasz. 1938. Kal.és Lapk. M. Bp. 1941. Dr. márc 5-én. Dell' Adami Géza: Megváltás Szibériából. Dajbukát Jenő: Szovjet-orosz egészségügyi viszonyok. Czikle Gy. beszédei a társadalmi és gazdasági élet egyensúlyának hatályosabb biztosításáról szóló törvényjavaslat képviselőházi biz. Bp. Dávid Iván: Hazátlan voltam. Bp. 1920.A tengelyhatalmak kultúrszoc. Sárkány. Bp. Czabafi András v. Darányi Kálmán miniszterelnök beszéde a N. 1939. 1941.n. 1918. Dante.1942 Dajka András: A magyarság legnagyobb hivatása. Pártja naggyűl. István Társulat. és a délkeleteurópai államok együttműködése a mezőgazdaság terén. Bp. Csűrös Emilia B. Stádium. Pártja nagygyűlésén Győrött. Czillei Géza: A láthatatlan front. 7-én tartott országos közgyűlésén (Egy. Dajkovics Sándor Évfordulóra. Demeter Ödön: Fasiszta forradalom. hajók. E.Bp. St. Szt. Darányi Gyula: Feladatok a nemzetvédelem terén. 1942. D'Andrea. 1940. M. M. Bp. 1938.Bp.: Trianoni strófák (versek). 1940. Bp. Bp. 1938. N. Kassa. Gárdonyi Irodalmi Társaság. 1941. Czikle Valéria: Három világ. Szt. Vit. Bp. Csűrös Emilia B. márc. 1943. Egy kortárs vallomásai Erdély huszonkétéves szabadságharcáról. Czakó István. Darvas János: Mit láttam Bulgáriában? (Útijegyzetek) Kassa.Áchim. Mit kell tudnia minden magyarnak a ruténekről. 1941. Érsekújvár. Pósa Károly. 1941. Bp. Czakó István: A német birodalmi "Kraft durch Freude" mozg. Demeter Gyula: Béke a német győzelem után. R. Csűrös B. Czakó István. Szentirmai Imre k. Dante. 1941. Bp. Franklin. Csűrös Emilia B. Könyv. 1941. Bp. 1942. Dr. Deme-Keleti: Az ellenforradalom Vasmegyében és Szombathelyen. István Társulat. Imrédy B. Bp. 1933. 1930. Darás Gábor dr. Stádium. Dániel Béla: A magyarországi zsidókérdés megoldása. Dekker Endre felsőházi beszéde 1944. 1944. Darás Gábor dr. Budai-Bernwallner. II. Ugo: Mussolini századunk motorja. dec. Csűrös Lajos: Tengerek.L. 1938. Dávid István: 1942. Rend. 1942. 1925.) elmondott ünnepi beszéde. 1940. Renaissance. Függetlenség rt. 1942. Emilia Kalotay Margit esküvője. Csűrös B. Győrött. 5. (Százezrek könyve. Grill. Bp. J. Emilia: Kalotay Margit. a háború alatt. Orsini Paola: A gyarmati kérdés az új rendben. Doros F Darányi Kálmán beszéde a N. Bp. O.Gárdonyi Géza Irodalmi Társaság. Magy.. Heinrich: Tengerek rejtekútjain. Bp. Sátoraljaújhely. Bp.1944. Debrecen vörösre mázoltan. Nemz. Csűrös Emilia. Bp. Jaross A. Darré.) Bp. Stephan. Szöv. Darányi Kálmán miniszterelnök beszéde a N Mikecz Ö. igazságügym.1938. Debrecen. Bp. 1926. M. Írta: névtelen. Dánér Béla: A magyarországi zsidókérdés megoldása. Bp. Dajkovics Sándor: A második évfordulóra. Bp. 20-án. E.: Az erdélyi kislány. Bp. 10 . Bp. 1931. Dánér Béla: Új Magyarország felé. 1919. Czillei Géza: Riadó Afrika fölött.A szabadidőmozgalom eredményei külföldön. Vajda. Klny. Kalocsa. 1942.Csuray Károly A faji lélek. Nem. 1942.'40. Bp. Walter: A német bir. D'Agostino. Bp. Bp. Apostol. 1938. Dick Manó kiadása. Valéria: Bujdosó oroszok dalai. Czillei Géza: Orosz mezők felett. Bp. Eltűnt egy kislány. Dalok és levelek a rabságból. Kislányból nagylány. Dau. Bp. vitájában. közgazd. 1938. Czakó István: Jelentés a hamburgi "Freizeit und Erholung" világkongresszusról. é.Ker. Bp. Csuray Károly: Ki a magyar? Bp. Darabos László: Politikai földrajz. Pázmány. Bp.min.: Lexi és a vörös kereszt. 1941. V. Dante.1942. Bp. Dekobra: A hálókocsi angyala. Bp. Bp. Új Idők.

Bp. Vitézi Rend. Bp. Achim. Paizs G. Domonkos József: Rablók barlangjában. Szerző. 1943. 1931. Athenaeum.: Horthy Miklós. Cserk. M. Nemz. Bp. népműv. 1943. Z. Dövényi Nagy Lajos És üzen az élet. 1941.Háborúban jártam. Doblhoff.Deméndy Miklós: Cserkészpróbák könyve. Bp.: Mo.. '43 Délvidéki emlékkönyv. Dövényi Nagy Lajos Ősztől-őszig. 11 . 1938. '41. Bp. Könyvk. Bp. Dezséry Endre dr. 1938. Bp. Farkas. Turul.) Kiadó: dr. Érsekújvár. Pfeiffer Ferdinánd. '42. 1941. 1942. 1941. 1942. Dettmann. Dövényi Nagy Lajos A pekingi titok. Dr. Stádium. Bp Domokos Pál: Magyar feltámadás. Hung. Dolgos-Magyarász-Várady: Korszerű magyar gondolatok. Megtiportak. vit. A. szerepe az 1920.Kis ezüst. Doros Gábor: A magyarság életereje. gazdasági lehetőségei csak az európai térben érvényesülhetnek. Domokos László: A Baross Szöv. 1920. Dövényi Nagy Lajos A Kaganovicsok. Kecskemét. Bp. Bp. Bányai és V. Bp. Centrum.. Áchim András. Centrum. M. Dömötör Gyula Ferenc: Kémek és szabotálók elleni védekezés. E. Drózdy Győző: A zsidóság és a bolsevizmus.és fajvédelem társadalmi feladatai. Dezső Gyula: A magyar katona tudja miért harcol. 1942.Cs. Dövényi Nagy Lajos Tarnopolból indult el. Dienes Andor: Tavaszi portyázás.: A "HE 114" bajtársai. Stádium. 1942. Bp. Dövényi Nagy Lajos: Emberek a fergetegben. Kertész. Dövényi Nagy Lajos.: Bízzatok a magyar ifjúságban. 1941. Bp. Gyöngyös. Dienes Gyula: Kárpátoktól a Donyecig. Stádium. Dittner János dr. 1941. Reé László.Háború és kultúra. Diamant: Szabad gazdasági rendszer. Dezső Gyula: A magyar Ikarus (v. m. 1941. Dopalovoro.Vérben és vasban. sor. A. család és népszaporodás védelméről szóló törv. Dövényi-Nagy Lajos: Vérrel folyó Kubán vize. 1942. Bp. a magyar gazdasági életben. Bp. Kecskeméti Jogakad. Athen. Bp. Bp. 1944. 1941. Stádium. Vajda. 1941. Duillet: Moszkva álarc nélkül. Panth. 1941/42. Bp. A. M. Divéky A. 1941. 1942. Bp. Dienes Gyula. Kecskemét. Dövényi Nagy Lajos: Párbaj a tengeren. csop. 1943. Dövényi Nagy Lajos: Álló víz. 1942. M. dr. Dövényi Nagy Lajos Felhőszakadás. Egy gépágyús üteg előretörése a szovjet elleni háborúban. Bp. Érsekújvár. Székesfv. 1944. Dietz Károly dr.1942. 1942. Hellas. Franklin. Bp. Rátz. 3-án tartott beszéde. Duce 1942. Stádium. 1934. Dezső Gyula: Őrségváltás. Bp. Sajtó. Doros Gábor A család. Dinter: A vérontó bűn. Dési Endre: A magyar revíziós mozgalom. Horthy István). intézkedésekre. Győzelemig. Bp. Dunavölgyi hitrege. Dövényi Nagy Lajos Szigettől Zágonig. dec. bizottság kiadása.: Októbertol-augusztusig. Bp. Doros Gábor: Javaslat a faj. évi lengyel-szovjet háborúban. Dienes Andor: Az ismeretlen front. Zrínyi csop. Turán füz. 1920. Közp. (Százezrek könyve. évk. Debrecen. 1941. Diószeghy Miklós: Horthy Miklós élete. Szerző. Bp. Klny.. 1938. 1941. Divéki Andor: A zsidókérdés európai megoldása. Bp. Dezső Gyula Új irányok a német családjogban. n. Kecskemét.: Mo. Szerző Dezső Gyula. é. Bp. I. 1939. Népműv. Dienes Gyula. Bp.! Újvidék. Divéky Andor: Kenyér-törvény. Dénes István: Turul! Reformot! Bp. H. Stádium. Dezső Gusztáv: Dünkirchentől Moszkváig. Bp. Lily br. Kassa. Kecskemét. vagy tervgazdaság. "Wiko" litogr. Diplomata: Szfinx titok nélkül. 1922 és 1942. 1941. 1942.

K. Gödöllő. Eleméry József: Levente bajtársi szolgálatok. Egyed István. 1942. Egyedi Balázs Dénes: Harminckettesek előre. Erdélyi József Halad az ék. Ellenforradalmi Iparos Csoport 1919"EMKE" naptára 1943. Cr. és 4. Eöttevényi Olivér: Mussolini politikája. Keresk. Az. számából. Erdélyi József Toldi-kéz.: Török J. 1937. Sopron. Erdélyi József Örök kenyér. Az. sírásója. Bp. A Turul Szöv. gr. Bp. Endre László: A zsidókról. rt. May-nyomda kiad. 1919. kiadása. füzetek. Szittya.. Bp. Bethlen. Turul. 12 .európai politika. Magvető könyvtár. 1943. v.L. 1929. Bp. ny. Egy vidéki páholy titkai.: A mechanizált orosz kollektív gazdálkodás. Bp. 1936. Kolozsvár. Juracsek Egyesült Keresztény Nemzeti Liga alapszabályai. Előpataki: Aforizmák a zsidókról. Egy halálraítélt nemzet. Bp. Kolozsvár. zenéjét sz. A budapesti ellenforradalom és a MONE. Korányi M. v. Bp. 1940. Pirospöttyös kisasszonyok. Bp. Emlékezzünk vértanúinkról. Bp. Egyedi Balázs Dénes A rongyosok felvidéki harcainak tört. London-Berlin-Párizs.1910 Egry István: Magyarság és labancság.: Finnország szabadságharca.1942.N. Held. Minerva Rt. Emilius: Ezer év vagy a Magyar Nemzet tragédiája. Erich Edwin: Viszontlátás Szovjetoroszországgal. gr. Szerző kiad.és leírása. Tájék. Endre László: A berni per tanulságai.1942. útja. 1942. Teleki M. Dr. Egy év a nemzet életében1938. 1942. Párt programmja. 1944. Nordland. Erdélyi József Fegyvertelen. Bp. Pécs. A Turul Szöv. Színre alkalmazta. Kassa...Közműv. A Turul Szöv. tört. Turul. Epol ankétja a fajvédelmi törvényjavaslatról. 32. Egan Lajos id. Hollósy. évi XV. Erdélyi Lövész Naptár 1942. Bp. Erdélyi Ernő: A mi utunk. Emberbőrbe bújt bestiák.: Trebitsch Lincoln és a bolygó zsidó. pécsi kerületének kiadása. Magyar Kórus kiadása. Varga J. Bp.Egyesület Ellenforradalmi Iparos Csoport 1919. Edvi Illés Zoltán: Kishaszonbérletek létesítése az igénybevett zsidóbirtokokon.. Egyesült Nemz. 1942. 1944. Szoc. E. 1941. Magyarság. Bp. Enyedi Balázs Dénes: Örök katonák. 1942. v. Bp. kir. 1936. a Tiszántúli Gazdák 1937. Stádium. Bp. 1942. Bp. Erdélyi Ernő: A mi utunk. P. 1935. Ecsedy-Kazay József: Prágától Miskolcig. Reményi-Schneller L.. Erdély a magyar képviselőházban. v. 1921. E. 1942. Egy év a nemzet életében: Teleki P. Magyar Élet kiad. Elmhurst.. t. Esztergom. Buzárovits. Dücső Csaba: Nincs kegyelem.. 1943. Kalántai. 1936. Erdélyi Tibor: Aki velem nincsen. 1942. Egy zsidó nyilatkozik. 1923. Endre-Kampis: Ezer év Pest vármegye földjén. vit. Eöttevényi Olivér dr. Debrecen.. Egyszáznégy katonadal. 1943.-cikk. Röpirat. Eperjessy István: A Horthy M. Dwinger. Miskolc. Bp. M. kiadása. Erdeös László. mint az ezeréves Mo. célkitűzése. 1931. Harc. 1938. 1933. v. Magy. Erdélyi József Örökség. Sárvár. Bp. Jaross A. 1941. Klny. Centrum. kiad. VII.. 1942.. Levente Sporttelep tört. ker. Keresztes-Fischer F. Bp.-i. Erdélyi József: Emlék. útja. Antiqua. Erdélyi János dr. Egyet. Endre László Hatalom és igazság. 1940.Dunántúli (Bachó László): A zsidó. belügym. 1940. Egyény Károly: Feleljen. története. Bp. Antal I. 1943.világpolitika. 1929. 3. Bp. Bp. Bp. Held. 1941. Szálasi úr! Bp. Stádium. 1943. Bp. Szeged.: Magyar politika. beszédei. Ernst F. 1911. Finn Tár. Esztergom. 1944. Bartha K. Az E. Bp. 1941. Az. p.M.Bp. Stádium Rt. Bp.: A zsidókérdés Magyarországon. A "Rongyosok" hősi küzdelme. Kolozsvár.K. Fráter. 1939. 1942. Bp. Első nyilasgyűlés Mezőberényben. Hóman B. Bp. sz. Bp. 1938. Emlékezzünk. ellenem van. Emese levente-leánykönyv. Lajos.

Tarlótűz. így akarjuk. Bp. Az 1941. Faragó Ede v. klny. És mégis győzünk! Bp. Magyar Jövő. Európa ereje győz. Erdődi Mihály. 1941. Franklin. Szervezet. az Olasz szemléből. Bp.. dr. Kolozsvár. Faragó László: Frontharcosok a magyar sorsközösségben. Liszt Nándor. A magyar nemzeti újjáébredés mozgalmának célkitűzései. Erdélyi lövészkönyv. Európa és a bolsevizmus. N. Everard. Essad. vit.: Öntudatos magyarság. Bp. Faragho Gábor. Ezt akarják a nyilasok! 1939. Bp. Eszes István: Osi nyomok.. IX. Ébredő Magyarok Egy alapszabályai és fegyelmi rendtartása. Közp. Bp. Centrum. Franklin. Harmathy ny. 1944. Fall Endre dr. Szerk. Szerk. Bp. 15. István. gazd. 1939. ifj. Faluhelyi Ferenc: Mit köszönhet a nemzetközi jog Olaszországnak? Bp. Bp. Stádium. Észak-Kelet-Dél és Nyugat. Taizs. Pécs.Benárd Géza. Ébredő Magyarok Egyesülete.. Bp. Bp. Bp. Falusy Nándor: Két év naplója. 1943. 1932. Sugár. Bp. 1937. Bp. Hivatássz. 1941. és ügyviteli. 1942. 1937. Könyvb. Erdélyi P. 1937. Egyet. Debr. a Szoc. Centrum. Falchi. A Függ. Bey: Egy ország tragédiája. II. Szt.az Olasz szeml. 1944. Fabinyi Tihamér: A polgári perjog újjászületése a fasiszta Olaszországban.Erdélyi kérdések. 1940. Magyar revíziós Liga. Ébredő Magyarok Egy almanachja.1942. M. 1941.: Szovjet Oroszország. párt szerv.: Dienes Gy. Faluhelyi-Regős-Simone: Magyar-olasz tanulmányi ankét a fasiszta állam rendszerről. 1942. Regény a numerus clausus mellől. Bp. Ford.1942. 20-án tartott előadásai. Bp. Szeml. Centrum. Rózsás József és v. A. L. Fajvédő szocializmus. 1921. Háború vagy béke. 1930. És eljő a nap.: Mi a hivatásszervezet? 1940. 1943. §-ának büntetőbírósági joggyak. tábortűz. Faragó Ede v. Farkas György. Bethlen. vit. Rev. 1944. Bp. Farkas György: A hivatásszervezet megalakítása és vezetése. C. Erdő Sándor: Kárpátaljai emlékek. klny.. Bp. p. magyar kérdések. Cegléd. 1941. Bp. Nyilaskeresztes Ifj.: Jugoszlávia összeomlása. Béry László. Falusy Nándor: Szent István évi karcolatok. Fajvédelem és büntetőjog. Diákszöv. kiad. Kispest. Nemzetvéd. 1937. Springer. 1943. Bp. erdélyi lövészkerület. Fajvédő szoc. Bp. 1942. Négy előadás az elszakított magyar részekről. Mo. Az. Stádium. 1937. Ezt akarjuk. k. Ébredő Magyarok Egy. Fabinyi-Makay: Programbeszédek. Pécs. 1941. 13 .Délvidék visszatérése.: Vikár B. Esterházy Miklós gr.: Légiháború Spanyolország fölött. 1939. F.1941. Stádium. M. Klny.'33. Élet a magas északon. Grill. Bp. 1943. Sajtóvállalat. Bp. évkönyv 1944.. Grill.: Horthy István. 1935. A Vitézi Rend Zrínyi Cs. Held. 1941-42. 1925. 1938. Eszterhás István: Nemzetpolitika.: Emléklapok 1918-19. Bp. 1944. II. 1936. M. Európa válaszúton.Bp. Éles Zoltán: Nippon-Gaál Zsigmond: Üdvözlet Japánnak. 1937. 1938.k. Az.1942. Nino: A fasizmus agrárpolitikája. A. Fajvédelmi törvény és végrehajtási rendeletei.: v. Bp. Bp. Szalai. XV. Szalay Sándor. fegyelmi szabályzatai.-ért? 1940. 1941. Eszterhás István A gébic.-nak! 1933. Bp. Európai gazdas. Fall Endre: Mit tett a fasiszta Olaszo. 1928. Bp. Európa válaszol. Bp. Bp. 1926. Orsz. kiadó: Bolgár Gy. együttműködés. Debrecen. Ford. 1933. 1925-28. Bp. K. Fajgyalázás. Új Auróra. Ébredj Európa. Bp. Ezt akarják a nyilasok! A Nyilaskeresztes Párt orsz. Farkas György Moszkvai találkozó. tc. 1940.. Igazságot Mo. Bp. Pécs. 1938. évi dec. Fajvédelem és a házasságkötés jogszabályai. 1943. Bp. Bp. Erdélyünk és honvédségünk. Bp. Eszterhás István: Muszkavezető. Evva Ernő: Nyugalom a viharban. ifj.

'38. Ifjúsági r. Kaisha.: Ragyogó csillagok. Farkasné Kárpáti Irén: Magyar sors. Szerző kiad. Farkas György: Kobrini sortűz. kiad. 1941. Bp. Jupiter. Szemes. Bp.: Bosnyák Zoltán. Dante. Úmú. Bp. A trianoni béke története. Párt részletes programmja. 1940. Pécs. Farkas Gyula Az asszimiláció kora Magyarországon. 1940. Dunántúl. Bp. Castaldi. Fehér Tibor: Lidérckirály. Fern Atanáz: A zsidó rituális gyilkosságok igazi okai. Fenczik Árpád dr. szerk. honvédségünk. Fábián Béla 6 ló. Centrum.Farkas György: Hol a parasztság helye? Bp. Stádium.. Magyar Szeml. Bp. Cserépfalvy. Fábián Gyula: Táborozás a Balatonnál. Ferenczy Ödön: Harc a kémek ellen.. Kecskem. Bp. Bp. 1942. Ferdinándy Mihály: Középeurópa. Stádium. Hírl. A szerző. klny. Elmélkedések és imádságok. Veritas. Athenaeum. dr. 40 ember. Felvidéki mártírok és hősök aranykönyve. 1929. Feketekuty Béla: Új magyar korszak előtt. Fegyverben. Fegyverszünet 1918-1940. A spanyol polgárháború. Fehér pokol. Fazekas Jenő: Észtország bolsevizálása.: Javaslat a dunai nemzetek aktuális problémáinak megoldására. 1940.: Mindszenti B. Előszó: Augusto Turati. Bp. Bp. Vitézi Rend. A. 1942. Fejérváry József: Szamuelly halálvonata. Farkas István: A Lisina halottjai. Bp. Stádium. Centrum. 1939. 1942. A. Fencsik Jenő: A rutén kérdés.O. Kaposvár. 1939. Új Élet regénytár. Fehér Tibor: Ütött az óra. Mefhosz. Pécs. 1924. Ford. Géza: 1000 nap és ami mögötte van. 1934. M. Bp.: A kárpátoroszok múltja és jelene. é. Bp. 1936. Hódm. Kertész. 1937. ifj. Felszabadulás naptára 1944. Budai-Bernwallner. 1942. 1943. Fasizmus eredete és fejlődése. Kecskemét. 1942. Nagylétaliget. 1940. Bp. Fejes Ferenc: Népdalok. Fehértájy Tibor: Hitler élete. Fasiszta államrendről tartott magyar-olasz tanulm. Bp. országgyűlési képviselő cikkei és beszédei. Fábián Béla Az orosz pokol. melléklete miatt. Stádium. N. 3. Fasizmus és munkásság. Bp. Bp. Felvidék. Farkas István Franco életrajza. Bp.. Egyetemi. Festetics Domonkos gr. 1921. Festetics Sándor vezetése alatt álló M vezetése alatt álló M. Fekete István: Zsellérek. rt. Veszprém. Farkasfalvy Mauks Endre dr. 1934. Bp. Bp. Bp. Athenaeum Szebb Jövő k. Bp. Farkas János. Bp. Farkas István: A mai magyar ifjúság nemzeti öntudata. 1937. Farkas István A titokzatos Távolkelet háborúja. 1936. Centrum. 1940. Farkas István Az égbolt lovagjai. Sárospatak. Fekete P. Társ. C.: Rökk Istv. Farkas István A ködbeborult Anglia. Bp. Feith Jenő: A vörös ochrana. Asbóth. Fehéri Armand: A vesztegető forradalom. 14 . 1941. mai élete. Népműv. Csendőrségi Lapokból. Stád. (Hirdetései miatt. Légrády. Fejér Lajos: Zsidóság. Felvidékünk. Fábián Béla: Oroszország pusztulása a bolseviki uralom alatt. Ifjú Polg. Fel. Farkas József: Az erős kéz. 1941-42-es hadjárat német tudósítók cikkeiben.n. Fábián Béla Oroszország kialakulása a bolsevizmus alatt. Cserépfalvi. M.) Bp. Felvidék tört. ford. Festetics Sándor vezetése alatt álló M Új irányok felé.h. 1920. 1942. Róma. 1939. Szigetvártól az Országházig. Vásárhely-Makó-Szentes rémnapjaiból. Fehst. A. Hermann: Bolsevizmus és zsidóság. 1942. 1936.) Farkas István: A levegő titánjai. Dolg. Farkas Gyula: A magyar szellem felszabadulása. Haladás ny. ("Röptében a világ körül" c. Bécs. 1943. Szoc. ankét iratai. Debrecen.H. 1944. L. 1935. ny. a visszaszerzett és még visszavárt. Bp.Fejes kiad. Bp. Pécs. Bp. 1938. Bp. ny. 1940.v. Bp. 1937. A szerző kiadása. 1938. Veszprémi Egyházm. 1936.

Flack. France. Ford. Auswärtiges Amt 1939-41. E. Bp. Kongresszusok. Japán hangja. Földvári Béla dr. Centrum. Bp. Otthon. tc. Held. Franciaországi hadjárat 1940. 7. Klny. 1934. Magyar-Német Társ. XII. 1938. Párt küzdelmi programmja. Szoc. Fleissig József: Szibériai napló. Bp. Stádium. é. eszközei és haszonélvezői. Kispest. 1934. Forzano: Száz nap. Bp. Bp. 1940. Freesz József: Hivatásrendi gazdaság. Kereskedők könyvtára 6. Bp. Tusnádf. Bp. Összetartás. 15 . Bp. István. Bp. Finck. A. Emese k. Bp. Révai. Tarka regénytár. Fraccaroli: Vörösek és fehérek. 1942. Bp. A. Riport. Fluck András: A német birodalom alkotmánya. Franz. 1941. Franklin. Bp. Danubia. 1939. Szoc. 1942. Magyarország feldarabolása és a szabadkőművesség. Hans "Függetlenség" napilap kicsinyített légi kiadása. 3. Magyar Élet. 1942. Bp. 29-én és 30-án tartott szabadkőműves kongresszus. 1942. 1917. Freisler. N. Fodor Ferenc: Magyar föld. Ford. Stád. Bp. Fiala Ferenc Erdélyi levelek. Finn kék-fehér könyv. 1920. Fiala Ferenc A vörös kalapács. Közp.-Kézdivásárh. Bp. Finnek titka. Fritz v. revízió. Féja Géza: Magyar irodalomszemlélet.: A vörös bilincs. n. Stádium. A nyilas-kormány k. Figyelj ide te hiszékeny magyar! Röpirat. Földalatti összeesküvők. Közm. Stád. Új zsidótörv. a Signalból. Benkő Gyula cs.) Bp. 1940. Férfi. A Párizsban 1917. Arnaldo: Magyarország a bolsevizmus alatt. 28-án. Irod. 1943. "Wiko" k. Jecht: Európai gazdasági együttműködés. évi IV. 1937. Hans: Stuka az égő pokol felett. Sz. 1943. Centrum. kiad. Ny. magyar élet. Bp. Centrum. Röpirat. Kassa. 1920. Pázmány P. 1937. Stádium. Finnországi napló.1920.: USA. Pécs. E. Bp.: Az orosz titok. A modern gazdasági élet megszervezése. Fricke. Földi István: Felszabadulás. Bp. kir. Anglia. 1941. Társaság. aki látta Sztálint. Bp. Sajtóvállalat. k. Roland: Az új Európa jogrendjéről. Bp. Bp. Fiala-Nyékhegyi: A magyar sajtó igazi arca. Japán. Bp. 1943. Berthold: Anglia a világ kalóza. Franklin. k. Bp. Szenkó. Stádium. Földes Gyula: Mit kell tudni a kereskedőknek a zsidótörvényről.: Mölders. Sylvester.és Lapkiadó rt. 1941. Forradalom vezetői. 1921. évi VI. A. A. 1942. kiadványa. Forbáth Ferenc: Szibéria poklában. Bp. 1943.'44. Bp. Függetlenség évkönyve 1942. és h. Fricke. könyvkereskedés. 1941. Fiala Ferenc: A nyilas egységtárgyalások okmányai. Bp. Ifj. Henry: A nemzetközi zsidó. Flórián Endre: A repülés hősei. Athen. Népművelő Társ. Bp.1944. Centrum. Könyv. n. Bp. 1943. Révai. Függetlenség évkönyve. Artur: Gyarmati hadviselés Európában. Vöröskereszt. Levente Hírközpont.: Az 1939. Földes Éva: Mussolini. Fiala Ferenc Válasz az áfiumokra. m. Fiala Ferenc Így dolgoztak. az újságíró. sz. május 10-től június 23-ig. Ker. Bp. 1940. Franciaország. 1940. (Fogságom és szökésem. restauráció. 1943. Bp. Funk. Francia vezérkar titkos okmányai. 1941. K. 1942. Bp. M. Forzano Caesar. E. Werner: Így épült a Siegfried-vonal. 1942. Forell. Bp. J. S. Forrai Sándor dr. Bp. Bp. 1942. Fodor József: Feltámadunk. Bánsági ny. 1935. végrehajtása. Fried Ferdinánd: A világkereskedelem jövője. Bp. kft. Pozsony. 1935. A Magyar-Finn Társ. Bp. (Magyar leventék utazása a háborús Suomiban. A. Miner. 1926 és 1943. Franz.) Bp. Forradalmárok egymás között. Bp. Fraccaroli. Függetlenség kiad.: Legitimizmus.Festetics Sándor vezetése alatt álló M. Flüggen. Keresztény Nemzeti Liga.

1923.: Vörös bilincs. Gayda. a kémnő. Bp.-Bp. Pécs. Ganz és Tsa. Bartha Miklós Társaság. Bp. 1927. Geréb Árpád: A Kárpátoktól a Dnyeperig. Duna. k Gamma Finommechanikai és Optikai Művek Rt. Stádium. Gergely Pál: Székelyföld mindig zöld. Garay Lajos: A pécsi m. Gády Béla: A munkás a fasiszta Olaszországban. esztendő története. füz. 1943. George. az "Egyetemes Philológiai Közl. Bp. vagon.és Lapkiadó rt. 1922. Gáspár Ármin: "Erdélyért" hóhérok és mártírok. Kapisztrán. Bp.és hajógyár rt. Füzesi Árpád: Tanulmányút Hitler Birodalmában. Centrum. Gál Imre A magyar kommün története. Ho. 1936. 1941. Villamossági. 1942. szemléltető magyarázata. 1941. 1939. Róma. J. Bp. propaganda. Gábor Áron: Magyar haditudósító túl a Sztálin vonalon. Máté. olysói József főherceg tábornagy élete és működése. Magy. 1924. Bp. Bp. Testvéreink szabadságharca a sajtó tükrében. Bp. Humoros költői elbeszélés a kommunizmus korából. Held.Führer és népe: A Führernek Németországért és a német népért végzett munkásságáról szóló könyv. Virginio Roosevelt félrevezette népét. Sopron. kiadás számára átírta Höpp Henrik. 1932. 1941. Gál Imre Polgár a viharban. Makkay L. A szerző. Csáky. Glória. Gehrig Oszkár: Bombazáporban Európa kultúrája. Gáspár Jenő: Az 1943. is az Úr nevében. Renaissance. 1928. Gergely Ádám: Itt végződik Európa. Bp. tc. Gaál Jenő: Kényszer-kivándoroltatás. 1942. évi IV. Bp. 1943. 1937. Bp. Géczy Gyula: A német hadsereg rendfokozati jelzései. olysói: Mártírjaink. Bp. Gellért Vilmos: Az óceán hősei. gép-. Bp. Bp. 1941.-Szerelemhegyi E. 1940. Fűrész Mária: A zsidók kereszténygyűlöletéről. 1942. 1920.Nemz. Virginio: Az olasz-francia ellentét. évi II. Bp. Mérnökök. 1938. 1945. Athenaeum. Bp. 1941. Győr. Gerő Ernő: Fajvédelmi házasságkötés és házasságbontás. 1943. Gellért Vilmos Sértő Kálmán élete. Stádium. évkönyve. Bp. Geöcze Sarolta: Az ezeréves ország. esztendő története. Gallus Sándor: Nép és föld. Gálffy Bódog: Tűz. A m. Garamszeghy Sándor v. 1943. Bp.: Láttam a finn csodát. 1938." 1940. Franklin.Sz. Gál György: Marion Duncan. Gabányi József. Gáspár Ármin: Oláhok bűne. Ganz Á. Gál Sándor: Németország nyersanyagtermelése számokban. 1943. Gayda. 1941. Szerző. R. 1942. Erdélyi Férfiak Egyes. évkönyve az 1940/41-1942/43. 1939. Az "őszirózsás" forr. i. Gazdag Lajos-Szabolcs Árpád: Mezőtúr és Túrkeve a forradalmak alatt. Gaskó Dezso: Finn-magyar kapcsolatok.: Jud Süss. Gábor Á. Juhász A. 16 . Új Auróra. Könyv. Gellért Vilmos Szovjetamazon.-Vándor K.: Widmar. Fülöp Béla: Kereszténység és kommunizmus. Bp. Lingua. Bp. k. Gerő Sándor: A tűzharcosok útja. kir. Szerző. Gál Imre: Mit termel a Harmadik Birodalom. szakirányú iparostanonciskolájának 1940/41. Bp. Virginio Mit akar Olaszország? Ford. honvéd hadapródiskola története. Antonio. f. k. 1937. Bp. Klny. Achim. zsidótörv. És mégis győzünk. Gábor Géza dr. Bp. Gádor István: Egy névnap története. lelki és testi megkínzása. 1940. Bp. évről. 1930. Bp. Gabányi József. A szerző. Gáspár Jenő: Az 1942. Géber Rezső Ádám: Az 1939. sz. I-II. V. Debr. Gábor Géza: A fajkérdés és a magyar faj. Steph. köt. Centrum. Stádium. 1920. Bp. Ifj.: Az irredentizmus.Feltámad még Magyaro. Gáldi László: Mussolini és a modern olasz stílus. L. Nyilask. 1942. Novissima. Gabányi János: A magyar nemzet története. Sopron. Bp. Gayda. Bp. Bp. Gábor Géza. Bp. Bp. Bp. BudapestKaposvár. és a proletárdiktatúra áldozatainak meggyilkolása. N. 1942. Előszó: Antal I. A szerző.

Bp. 1941. Stádium. Bp. Gockler Lajos: A nevelőoktatás vezérkönyve. Gratz Gusztáv: A forradalmak kora. Franklin. V. 1943. Berlin. Febr. Centrum. 1934. évf. Göbbels. 1942. 1919. Görgey Vince: Hajrá páncélosok. 1941. 1935. Müller. 1942. A világbolsevizmus álarc nélkül. Gramantik Margit: Kigyúló csillagok. 1944. 1919-1921. Bp. 1943. Bp. Goltner Dénes dr. Ghyczy Béla: Magyar mezőgazdasági idénymunkások a német-birodalomban. 1932. Berlin.: Kun Béláék 133 napos rémuralma. E. évi nürnbergi pártnapon mondott beszéde. Franklin Társulat. Göbbels. Szemle Társ.1940. Hódmvh. Göbbels. József dr. T. a zsidótörv. Győri levente nap. József dr. Levente hírközpont. munkássága. július 24-én tartott beszéde. 1944. Inf. Bp.-ról és ellenforr. Szabadka. Bp. bir. egy. Bethlen.: Fiala Ferenc. Grób Imre: Hét év Szibériában a krasznojarszki pokolban. A szerző.: A német büntetőjogalkotás a háború alatt.1920. 1935. Gömbös Gyula arcképének ünnepélyes leleplezése a N. 1942. József dr. Stád. miniszter. Pátria. 1940. Gömbös Gyula A nemzeti öncélúságért. Gombor Zoltán v. Gömbös-kormány nemzeti munkaterve. tört. Centrum. Bp.-Vári dr. Szabó és Uzsaly k. Görgey Aladár: Nemzetvédelmi útmutató. A Gyenes János: A Turul Sz. 1943. Göbbels. József dr. Bp. Veszprém. József dr. Bp. korlátai között. Gides.-ról. Göbbels. 1932. évi nürnbergi pártnapon mondott beszéd kivonata. Göbbels. Bp. A. Athenaeum. Cserépfalvi. Müller. Göbbels. a Magyar Jogi Szemle 1940. A zsidók akarták a háborút. Bp. Berlin. Miénk. Berlin. Bp. Grieger Miklós: Népkirályság és diktatúra.Ist.-be tömörült Hollós M. 1937. Dura. Groszmann dr. Gurthy Jenő: Barázdát szánt a könny.. Kis Gy. József dr.Ghyczy Béla Tervszerű terjeszkedés. 1935. Gral. 1921. Rádióbeszéd 1944. 1920. Naplóm. József dr. Kommunizmus álarc nélkül. Gurgély István: Út a nemzet jövőjéhez. 1935. Gyomlay László: Felvidéki kis magyar diákok. Györgyi: Itália hadrakel. 1937. 1943. Bp. és munkaváll. 1937. vez.: Lázadás San Maricán. Gratz Gusztáv: A bolsevizmus Magyarországon. Hornyánszky. Bp. Görgő Tibor: Higgyetek. Bp. Gömbös Gyula: Egy magyar vezérkari tiszt bíráló feljegyzései a forr. Gomez. Gulyás Pál: A kommunista könyvtárpolitika. Bp. André: Utazásom a Szovjetunióban. Bp. József dr. Bp. József dr. M. Gravácz Ferenc: Száz oldal háború. 1931. Gömbös-kormány nemzeti munkaterve. Centrum. 1932-35. Bp. Bp. Göbbels. Győri I. Kertész. július 26-án. az 1936. Gyomay György: Ébred a magyar föld. 1921. Tokay István. 1941. A. Győr-Moson-Pozsony csonkavármegyék felavatott vitézeinek fegyvertényei. 1935. Bp.: Vitézek a világháborúban. Bp. Stádium. 18. Müller. Centrum.: A német nép totális háborúja. Stád. Hamburg. Győr 1930. Bp. 1943. 1942. 1921-41. Stádium. Bp. Görgey Vince Ötvenezer kilométer. Gyllenkrok: A német hadviselés. Pártjában. 17 .A.-Kázméri K. Göbbels. Bp. Göbbels.: Megengedett és színleges iparűzés. Stádium. kényszerű elvándorlás. népek emelkedése és hanyatlása. Ferdinánd: Anglia "annektál". Erich: Hermann Göring egyénisége. 1944. József dr. Egy. 1943. évi nürnbergi pártgyűlésen tartott beszéde. 1937. Bp. Klny. 1927.-ból. A spanyol helyzet igazi képe. Gritzbach. Gutheil Jenő: A kommunisták uralma Veszprémben. Ford. Bp. Szolg. 1943. magyarok. Bp. Szt. Beszéd a berlini Sportpalastban 1943. érdek. bajt. Gondolat. Korunk Szava. Bp. Állam. Bp. H. A három esztendős munkássága. 1942. Ném. GyOSz vakmerő rohama a jobboldali Magyarország ellen. 1937.

Haller István: Faj-e a zsidóság. Bp. Halliburton. Hamvas József: Budapest megújhodása 1924-33. dr. Ifjak Tár. tükre. regény. hadjárataiból. Sylvester. foglyok S. Bp. 1926. Kft. 1941. Szenkó. 1942. 1939. dabasi: A fasiszta Olaszország agrárpolitikája. 1927. Miskolc. Politika. Bp. Urbányi ny. Hajdú István: A második zsidótörv. 1928. 1928. 1941. Szerző. szám. Richard: Varázssipkában a föld körül.A zsidókérdés és a keresztény térfoglalás végleges megoldása. Bp. Harcoló magyar honvéd. A. Bp. 1942. rend. M. K.dem. Debrecen. Bp. sz. évre. Bp.nemzeti értékelés. Halla A. Nem. Szerző. Bp. Bp. Mo. földbirtokpol. 1938. Athen. Bp. Képek a Szovjet elleni hadjáratból hat nyelven közölt magyarázattal. Haller István. Magy. dr. kir. 1919-1920-1921. Honvéd vfk. Bp. Tört. Hanák Tibor: Az új német középiskolákról. Bp. VI. Hajmóczi Károly: Lesz még Nagymagyarország. 1937. 1934. Korszerű belhírverés. 1941. A szerző. Haller István: Le az álarccal! Vagy a szoc. 1943. Stephaneum. Bp. vagy felekezet? Bp. 18 . M. 1936. Bp. Hargitay Tihamér: Bolsevisták Magyarországon. 1942. tanulmány. honvéd vezérkar főnöke. Felpétzi: A soproni zsidókapu. Népművelők. rendelkezéseinek végrehajt. Magyar. Hollósy. Szemes kiadás. és soha többé. Haendel Vilmos. Bp. 1941. Külügyi Társ. Hajtó Henrik: Miért kell győznie Németországnak? Bp. Dr. 1942. K. Hargitay Tihamér: Amiről dalolni kell. pol. 1926. Berlin. Athenaeum. Versek.o. pol.Győry Jenő. végrehajt. Bp. Hacsak Géza: Ausztria. Halál népbiztosa. 1939. 1938. Bp. Haller István Harc a numerus clausus körül.: Összetartás. Kókai.: A második zsidótörv. magyar virtus könyve. Bp. Haller István Szocialista-kommunista csőd. H. Szer.. 1942. Hajdú I. Hajdú Mátyás: Előre. 7. vonatkozó újabb jogszabályok. Hellas. Heinrich: Közösség és kultúra. Haendel Vilmos dr. alkotmánytan és közigazgatástan. Gyula diák: Gyújtogatás. (Frontregény. Adolf: Az "Athenia" eset. Apostol. Bp.1942. különös tekintettel az iparra és a kereskedelemre. Hadak útján.. 1942. Ha magyar vagy. Bp. 1926. Haltenberger Mihály dr. Hargitai K.. Halász Pál dr. 1941. Bp.. pártold a magyart és ne hízlald ellenségedet! 1939.: A Szovjetunió polgári perjogának alapvonalai. Főv. Felvidéki pol. Bp. Bp. kézikönyvt. Halfeld. 1939. M. Halmágyi László: Az új gazdasági rend és a magyarság. 1938.) Bp. Harcoló magyar honvéd. 1927. Valahol a Don mentén. Tolnai. 1919. 1942. dr. A Szerző. Bp. Hajdú István: A második zsidótörvény föld-birtokpolitikai rendelkezéseinek magyarázata. Bp. Pécel. Hajdú István: Nagymagyarországért. Hadbavonult olasz művészek kiállítása. Haendel Vilmos. Urbányi. Haller János: Nem! Vezérfonal iskolák részére. István: Faji értékelés. Sz. Szerző. Singer és Wolfner. Harmjanz. Hadak útján. Stephaneum. A szerző. és a föld mai hét nagyhatalma. Haffner Zsigmond: Tábortűznél. 1923. Bp. Hajas Imre: Sztálin élete. Harms. sz. 1943. 1943. k. története.: Mo. Miskolci Jogászélet K. 1938. P. Haendel Vilmos dr. 1937.A keresztény politika. Hangya Közp. Szamuely Tibor gyilkosságai. Bp.N. 1905. Harccselekmények a német hadsereg 1939/40.1940. 1942. Bp. Hankiss János: Tormai Cécile. 1944. Bp. Hangel László: Mit élt át a Felvidék? Kassa.: A nemzetiségek.-Szabó J. Bp Tébe. Hangya naptár az 1944. vonatkozó újabb jogszabályok. erő. 1943.Fr. A ker. Bp. Lőrinczy. Haller István.: Politikai földrajzi világkép.-Dobrovits K. Képek a Szovjet elleni hadjáratból. Szerző. 1919. 1940. Bp. földbirtokpol. Miskolc.

24-én Münchenben a N. Bp. 1933. Centrum. hazudnak! Becsapják a munkásokat! A nem. Adolf 1940 1942. 1942. 1944.: Katolikus egyháztörténelem. Bp. 1929. H. M. Sárkány. Heiczinger János: A szovjet falu orvosi szemmel. 1943.: Hetedik hely. Heinz: Ketten Anglia ellen. Kapy D. Hat haditudósító a vörös fronton. 1939. 1942. Adolf 1939. Adolf 1940 a német nép vezérének és kancellárjának beszéde Münchenben. Jakab. Bp. Hitler. 1920. Röpirat. Adolf 1940 beszéde a Badoglio-kormány árulásáról 1943. Hegedűs István: Őrségváltás. A. Heller András: Mussolini földreformja. Lovik K. Helmuth. Novák. 1936. Bp. Jean de la: Földönfutó Franciaország. Ált. Centrum. 1942. Bp. 1944. Athenaeum. Stádium. 1941. Nemz. Máthé. 1942. szept. nov. Stádium. 30-án. Hitler. szol. Bp. Bp. Bp. 1941. 1942. 1941. Neuwald. Írták: Erdélyi József. Vikt. Bp. Bp. 6-án a Bir. Hehs Aladár: Nyilaskereszt-e a magyarság útja. 390/1943. Heyde Lajos: A német munkás helyzete. Házassági törv. Heeresgruppe Süd: Bosszú Pap Tamásért. Hitler. 1942. Héjjas Iván és a rongyosok. 19 . Hetey Zoltán: Ady Bandi-Ady Endre. D. okt. Ford. Bp.-szoc. Hitler. Kökényesmindszent. febr. E. stb. besz. Adolf 1940 1941. Span.1941. Urbányi J. Hitler. Walter: Lángszórós különítmény.15/1942. kiad. 1940. Bp. Három csillag..M. Bp. 1944. 1941. kivégzi a szociáldemokráciát. I. Hegedűs Bertalan dr. Heidrich. évfordulóján tartott rádióbeszéde 1944. Stádium. 1941. Turcsányi. Bp. 30-án a Sportpalastban tartott beszéde. kieg. Tér. okt. 1942. Bp. 1942. Centrum. 1944. Helmeczi István: A zsidókérdés. munkaértékelés. Heeresgruppe Süd A háborús bűnöző Roosevelt. Nagykovácsy M. Hitelezők kielégítése a zsidó ingatlanokból.764 eln. Adolf 1940 1941. Gyűlésen elmondott beszéde. Bp. P. Bp. Ath. Bp. Háborús tízparancsolat.: Balogh Barna. Szeged. Bp. 1943. Hefty Richárd: Adatok az ellenforradalom történetéhez. Bp. Harza Lajos dr. Német Inform. 8... 10-én. Adolf 1940 a hatalom átvétele 11.: Az új zsidótörv. Bp. Stádium. dec. nagyok uralkodnak hazánkon. 20 éves alapítási évfordulója alkalmából mondott beszéde. 1942.. szoc. 1940. 52. 1944. Berlin. Stádium. 1944. magyaráz. nov. Bp.Harsányi András: Miénk a holnap. sz. 8-án a müncheni polgári sörözőben tartott rádióbeszéde. I-V. 1941.. Hitler. Adolf 1939. Heldes: Légiháború 1938-ban. Bagó. Hetényi Imre: Amikor a rend ore voltam. 3-án a berlini Sportpalotában a német téli segély mozgalom megnyitása alkalmából mondott beszéde. Bp. 1941. Stádium. Hitler Adolf beszéde 1941. Centrum. jan. Pantheon. A Baross Gyáripari csoport évkönyve. Adolf 1940 1940. 1937. A. Jagits J. rend. Miskolc.: Repülők előre. Hitler. Hitler. Hazatértekért.szoc. Hindy Zoltán: A korszellem. és a fajvédelemről szóló 1941. Bp. Hazudnak. Hermann Imre dr. rendelet. 1943. Klny.. Bp.Mezőberény. prospektusa Bp. Hefty Frigyes v. Bp. évi tc. régi harcos bajtársai előtt 1943. Helle Ferenc dr. Hálás szeretetünk. Háborús meghatalmazások zsidó ingatlanokra. Hazaáruló vagy! Ha pénzed az ellenséghez viszed! Bp. Franklin. Hefty Frigyes vit. jan. Hefty Frigyes vit. 11-én a Bír. és végrehajtási rendeletei. 1939. Hitler. Roosevelt háborús felelősségéről mond. Bp.: A nemz. Mégis repültünk. Viktória. a mozgalom főv. Hézser László: Harc a magyar jövőért. Gyűlésen F. Herczeg Géza: Kun Béla. Bp. Hellebronth Kálmán: Vitézi rend tört. 1942. Bp.Centrum. Bp. 1941. 1937. Szt. Bp. Hegedős Gyula: A vörös gyár rabja. Hegedűs Gyula:-45 fok. május 4-én. részl. T. Forrás. Bp.: A magyar-német művelődési kapcsolatok tört.. Sértő Kálmán. szervezete és tagjainak névkönyve. Bp. 1943. Sinka István. Hire. Bp. 1942. 1942. Magy.

Nemz. 1941. 1940.: Csathó K. röpcédula. Göbbels J. Bp. Kapisztrán. Kókai. Horváth József: Harc a titkos társaságok ellen. Horthy Miklós.nagybányai Horthy István kormányzóhelyettes urunk hősi halálának emlékére. jánosházi kis: a szárnyaszegett magyar sas. 1941-42. Adolf 1940 birod. Bp. 1940. Bp. Bp. Honvédeink Vörösországról.1943 Horváth József Nemzetiszocialista nem vállalhat kétféle lekötöttséget. Holló József Moszkva. Bp. Horthy Miklós. 1939. 1941. Adolf 1940 beszéde az elesett hősök napjának eml. Homa Gyula: Irányított gazdálkodás. Bp. T. Adolf 1940 beszéde a birodalmi gyűlés előtt 1942. Bp. Centrum. hó 7-én tartott beszéde. Holló József: Az új Horvátország. Hoór Károly: A numerus clausus. Bethlen. Hitler. nemzetiszocializmus bírálata. Korunk Sz. Hitler. 1942. Bp. 1942. 1943. 1942. Dr. Vác. K. Hoyos. 1-én. István T. Hírlapk.Hitler. 1938.-nak az ifjú Németo. Honvédelmi minisztérium: Leventelány. katonaszellem.1941. márc. Honvéd naptár. Bp.M. 1942. Honvédelmi ismeretek. Külügyi Társaság kiadása. Hóman Bálint Magyar sors. Bp. Berlinben 1943. 1941. Adolf 1940 felhívása a német néphez és hadparancsa 1944. 10 éves a. Középeurópai kérdés változatai a XX. 1938. Szeged. Honvédeink az új hadak útján. Horváth István: A fasciók és korporációk kamarája. Hóman Bálint Külpolitikai irányok a magyar történetben. 21-én. 26. Bp.Rend.Népn. 1936. 1943. Centrum. Hitler. fasizmus. 1933. Hírverési és rombolási feladatokra felengedett angol szabadléggömbök ismertetése. II. 30-án a berlini Sportcsarnokban elmondott beszéde. Bp. Horváth László: Őseink nyomában. rész. Veszprém. Kisemberek. Szefhe. Adolf birodalmi kancellárnak a birodalmi gyűlés 1936. Berlin. Gulácsy I. Előszó: Artur Axmann. 1942. Horváth János. 1920-41. Forrás. 1944. 1942. vez. Bp. 1943. Horváth Jenő: Magyarország helyzete a háborús Európában. 26-án.Nemz. 1934. Höpp-Dinnyés Kellett neki rohamsisak? Bp. Hitter József: Spanyol tűztenger. Í. 1936. 1932. Bp. 1940. 1938. 1942. Bp. 20 . Bp. Versek az orosz harctérről. 1940. Bp. Höpp-Dinnyés Világhíradó. 1944. Holló József Spanyolország rémnapjai. 1935-41. hősi kultusz. Homo Sapiens: A kapitalizmus. Athenaeum. ápr. Bp.V. 1943. rész. Müller. jan. Bp. Mone kiad. Bp. 1940. Eggenberger. Pázmány Péter Irod.Bp. Pallas. kanc. Horváth István: Az olasz politikai gondolkodás jellegzetessége. Levente Hírk. Hortobágyi Károly: Kis káté. Bp. Bp. I. Max Graf: Spanyolország megmentői. Adolf 1940. stb. Athenaeum. Hitler. július 19-én. Adolf beszéde a Birodalmi gyűlés előtt 1940. Horváth Lajos: Keresztény szocialista kiskáté. 1940. Honvédek! Veletek vagyunk. Bp. Horváth Jenő Milleniumtól Trianonig. 1941. M. beszédei. Stádium. Hóman Bálint A nemzeti kormány a népért és a hazáért. 1925.I. században. Bp. Stádium. Bp. Könyvtár 11-12. Bp. Singer. kiadás. jan. Deutsche Zentraldruckerei. 1939. szocializmus.pol. Hitler. III-IV. Hoitsy L.n.: Népboldogítás vagy népbolondítás. Hivert Dezső: Munkáskérdés. márc.. 1942. magyar hivatás. 1937. Bp. ünn. Szt. A szerző. előszavával. Horváth Jenő: Az országgyarapítás története. Holló József: Az új Horvátország. 1943. Pécs. Kókai. 1942. Hogyan lehetne megvalósítani a nemzeti munkatervet. Bp. kérd. 1943. Gyimesy Ernő: Feljegyzések a Donmenti harcokból. Hitler. 1939. M. Bp. Hoeppener-Fletow: Senki földjén. Hitleri árjatörvények teljes szövege és magyarázata. Bp. Adolf: Harcom. Hitler-Jugend. 1-9. K. Hitler. '42. 1936. Burkus. Bp. Honvédelem. 1943. A szerző. Bp. Népirodalmi Vállalat.E. Árpád. Centrum. Magy. 4. nagy hősök. Pál. Hitler-Göring-Ribbentrop beszédei a negyedik háborús tél küszöbén. Berlin. Bp.

) Bp. Steph. Imrédy Béla vit. Stádium. Nemzetvédő kiad. Huszár Károly Az égő Oroszország. 1903. Bp. Bp. Imrédy Béla vit. 1940. Richard dr. évről. Hunnia Csónakázó Egyesület jelentése az 1943. 1920. Huszár Károly Adalék a titkos politikai pártok történetéhez. Stádium. Bp. Imrédy Béla vit. M. Bp. 1903. Bp. Bp. Hubay Kálmán Hungarista programm. 1943. Bp. Illésy Mátyás: A kísértet-tank. Stádium. Jövő. Stephaneum. programja. 1935. élet nagy kérdéseiről. Pécs. Athenaeum. A Magyar Élet Mozg. 1941. Javaslat a zsidókérdés nemzetközi megoldására. 1940. Új Értelmiség. Incze Antal: Mit tanít pártunk programja a nemzetszervezetről. Debrecen. Bp. 1943. Held. Bp.1940. Huszonöt elbeszélés.-i cserkészker. Bp. Központi Sajtóváll. Bp. Bp. Egyetemi ny. Bp. 1928. Ősi földön új életet.biológiai I. Imaoka Dzsuicsiro: Új Nippon. 1941. Élet. Bp. Nemzeti eszme. é. (Zlinszky István beszéde miatt. biz. Centrum. István: Zsidó veszedelem Magyarországon. 1941. 1938. Bp. Imrédy Béla vit. 1938. Bp. Illetmények arányosítása a zsidótörvény végrehajtásánál. 1942. 1944.: A gyűrűs zsidó. A M. Bp. Dante. Illés Iván: Éjféli kiadó. Ilosvay Bálint: A cionista mozgalom története. 1940. Huszár Károly A szabadkőművesség nemzeti veszedelem. 1930. 1934. Szemes kiadás. Új magyar út. Igazságot Magyarországnak. 1939. Ifjú-Levente szolgálata. Az. 1920. Imrédy Béla vit. Huszár Károly: A proletárdiktatúra Magyarországon. 1939. '41. Bp. Imrédy Béla vit. Bp. 1942.: Egyedül vagyunk! Klny. Huss. St. Szerző. 1934. 1941. Bp.: a nemzeti szocializmus Németországban és a Nemzeti Liga Magyarországon. 1942. Rózsa K. '40. 1942. n. Húszmilliós magyarságért. Külügyi Társ. Hunnia Csónakázó Egy. Centrum.Milyen lapot olvasol? Bp. Bp. beszéde 1944. első nagygyűlésén elhangzott zászlóbontó beszéd.) Hunt Béla: Szemtől-szembe a vörös pokollal. 1939. Bpesti Hírlap. Illés József: A ruszinkói kérdés. Bp. évről. Hóman Bálint: Beszámoló beszéde az új magyar életet teremtő kormányzati tevékenységről. N. 1934. Bp. Szerző kiad. Huszár Károly Korunk sebe és a nyomor vámszedői. 1941. Klny. Bp. Hubay Kálmán Két forradalom. Program. (Frontregény. Bp. Illés József: A ruszinkói kérdés. Beszédek a m. Imre Jenő: Világfűszer. Stádium. Huszár Károly Szózat a keresztény munkásokhoz. Bp. Szerző. Bp. 5000 szabadkőműves névsora. Stephaneaum. Bp. Bp. M. Egyetemi nyomda. Bethlen. Huszár Károly: Katolikus Actio szociális gondolatai. Bp.Höpp-Dinnyés: A helyzet a következő. Imrédy-Rácz-Jaross: Magyar Megújulás Pártja. Bp. Illyésné Ferenczy E. Központi Sajtóvállalat. Hubay Kálmán Magyar nacionalista külpolitika. Hung. 1941. 1929. jelentése az 1943. 1939. Hunyadi József: Keleti front. Hubay Kálmán: Három interpelláció. Huszár Károly: Zsidóméreg. Kókai E. Illésy Mátyás Az utolsó sorozat. szociális gondolat. 1938. Bp. 1941. Magyar-Német T. 1939 Hóman Bálint: Német-magyar sorsközösség. A. június 22-én. Szoc. Huszár Károly Mi történik Oroszországban? Bp. Az új Európa irányító eszméi. Bp. 1926. Incze István: Keresztény vagy?. 1942. Párt. 1942. az Új Magyarságból. Bp. 1941. Húsz év a magyar fajpolitika szolgálatában. Bp. Stephaneum ny. Bp. N. Igali Béla: Egy műegyetemi zászlóaljtag naplója. Múlt és jövő határán. Ifjúságunk időszerű sorskérdései. Incze Antal: Imrédy (Béla). Incze Gábor: A mi életterünk. Székesfehérvár. A Talmud népies ismertetése. Újságüz. '28. Bp. M. Turul. A bp. 1919. Actio Catholica. Igaly Cs. népi egység. Húsz esztendő határkövénél. Athenaeum. Bp. 21 . Bp. díszközgy.

1943. Johannson. fiúiskolában és leventecsapatában. 1941. szárazajtai: Háborúk a nagy háború után. Istóczy Győző 12 röpirat. Jó forrás.Incze Kálmán. Bp. Turáni füz. Bibliofilia kiad. Bp. kötet. Bp. Isten nem csúfoltatik meg. Bp. 1934. Bp. Jugoszlávia és Görögország viszályára vonatkozó okmányok. Ébredő Magy. Bp. hg.: Erdély múltja. Népm. Bp.é. jövő. (Adatok n. k. Jákó Margit: Múlt. Az. Bp. Turán néprajzi térképének ismertetése. Bp. Jankovics Marcell Húsz esztendő Pozsonyban. országgyűlésén tartott beszédei. 1943. Bp. Stádium. Bp. 1927. Járomy Árpád vit. Istóczy Győzőnek 1872-1896-ig volt 7.ny. 1937.n. Bp. Incze Kálmán. Johann: 40. Istóczy Győző dr. 1911. 2491/3/11. Centrum. Bp. Intézkedés az 1942-43. Irsay József: A Strypától Budapestig Szibérián át. Színmű 3 felvonásban. Honv. Pécs.: Térkép a magyar antiszemita párt megsemmisítése s ennek következményei című 1906. A múlt. 1944. 1925. 1937. Jákó Margit. M. Juhász Viktor: A proletárdiktatúra és előzményei Székesfehérvárott. 1942. itt Róma. Bp.'38.: Élni akarunk! Bp. szárazajtai A vajúdó új Európa háborúi. T. József kir.k. Buschmann. a repülő. sz. I. Jankovics Marcell: Egy század legendái. 1940. Turán Szöv. Incze Kálmán. jövő. 1941. Bp. I-IV. 1944. 1906. hg. Jehlicka Ferenc: A revízió és a szlovákok. k. Istóczy Győző Országgyűlési beszéde. Jentsch. Bp. 1941. Bp. Szoc. 1933. Incze Sára: Konkolyhintők. hg. Így láttuk mi Németországot. Bp. Jentsch. 1942. Könyvb. József Ferenc kir.. Istóczy Győző Emlékiratfélék és egyebek. Bp. Magy. Centrum. Egy történet az orosz paradicsomból. 1942. Bp. évben megjelent röpirathoz. Imre G. 1942. Bp. Intelem a zsidósághoz! Rendkívüli kiad. Bp. M. Nippon Társ. Bp. E. 1926. 1940. P. Szerző. 1938. Bp. Bp. é. Rechnitz ny. 1942. leventekiképzési évre.n. Bp. 1939. Stádium. Incze Kálmán: Új szomszédunk "a Szovjet". Centrum. 1943.) Jenik Béla. Révai.1938.: Csatarepülők. Buschmann. Bp. G. 1942. Sárkány. Julier Ferenc: Tűzben az ellenség ellen. 12. jelen. hitlerizmus. kézdiszentléleki: Múlt. 1943. Buschmann. Japán és a keletázsiai nagytér. Bp. Istóczy Győző A Magyar Antiszemita Párt megsemmisítése és ennek következményei. Istóczy Győző: Öt országgyűlési beszéde a zsidókérdésről. magyarnyelvű kép. 1943. újhelyi: A zsidó bűne. Gerhart Az USA. M. Japán Turán Szövetség.M Irlen. József Ferenc fhg. 1-én tartott ünnepi közgyűlés József kir. M.: Marxizmus. sz.: Állam és család. Fáklya k. 1943. Cserépfalvi. mint az erőszak országa. megnyitó beszéde a MTA 1937. Bp. Bp. Dombóvár. Bp.: Fajvédelmi gondolatok. Faj. 1942. máj. Bp. szárazajtai: Gyilkos harc az olajért. Magy. H. Jagow: A Führer rohamosztaga. 1943. 1880-91. Bartalits J. Bp. Kosmos. Levente Hírközpont. Gerhart: Élettér. 1904. Istentelenek.1942. Jakab Árpád: A zsidóság szerepe Kassa gazdasági életében. Sylvester. 1904. Bp. Jánosy István: Vitéz Horthy István. Beth. Bp. Tolnai. Kalot k. Bp. Indulunk. Családv. Istvánfalvy Miklós: Bajtársi szolgálat és más hazafias áldozatkészség a gyulai községi polg. 1933. 1943. A. ifjúság és otthon. Centrum. Évkönyv. ny. Japán katonák. az ismeretlen Ázsián keresztül. 1939-41. Szombath. 1939. 1940. Jánoss Imre: Oroszországi napok. Jehlicska Ferenc: A tíz cseh csapás Szlovenszkóban. jelen. Bp.. Tisza Gy. Izraelita vallásfelekezet jogállása. I-II.000 km. M. Devecser. Sarajevótól Berchtesgadenig. jövő kiad. Juhász Andor és Juhász Sári: Ez történt Ausztriában. B. Bp. Bp. 1941. Tíz beszámoló kiváló magyar diplomás nők tollából a német nők munkájáról. Juhász Andor: Halló. jelen. sor. 22 . A Magyar Szocialista Párt programja. Társ.

"Új Nemzedék" naptára. Bp. Kádár Lajos Kujtorgó lelkek. Kádár Lajos A sasok harca. U. Károlyi Imre gr. Günther: Búvárhajók előre. Katonadalok (104 katonadal). Kapy Rezső dr.: A zsidókérdés. 1941. Athenaeum. Bp. M. Bp. Stádium. Bp.. Kalászy Erzsébet: Trianon árnyékában. A szerző Kalendár. Bp.: Az örvény szélén. Műv. Bp.: A vörös harctéren. 23 . Kászonyi D. 1942. Ernst v. Karafiáth Jenő dr. Kausz József: A véreskezű sajtó. K. Vikt. Károlyi Imre gr. Kádár Lajos: Turáni vadászok dala. 1942. Bp. Karay Kálmán: A fasiszta jog 20 esztendeje. Bp. zsidó pénz és zsidókérdés. 1943. Stádium. 1932. Kacsmári Imre: Ki volt Sértő Kálmán? Bp. 1942. Dunántúl ny. 1942. 1943. Pécsi E.1937. 1934. Nemz.: A liberális magángazdasági szabadság bukásáról és a bolsevizmus elleni védekezésről. Bp. é. Katonák! Röpirat. 1937. 1942. Bp. 1943.: Balogh Barna. Szerző. 1944. Bp. Kállay Miklós: Magyar célok és feladatok a világháború negyedik évében. 1938. n. Bp. A Magyar Alföld földművelő népének megsegítéséről különös vonatkozással a bolsevizmus elleni védekezésre. Karay Kálmán: Olasz testületi önkormányzati jog. Nemzeti Könyvtár. 1882. Jungenfeld. A nemzeti összefogás parancsoló szükségessége. Kausz János dr. Hermann: Támadnak a német tengeralattjárók. Stádium. Bp. 1944. Nemz. Klny. 1938. Központi Sajtóváll.) Katona Ilona M. Ford. Reé László. Károlyi Imre: Zsidókérdés Magyarországon. Bp. kilenc beszéde. 1936. Viktoria Rend Z. 1944. 1937. Népművelők kiad. Bp. Bp. a tiszaeszlári véráldozat.: Vihar gyermekei. Bp. Berlin. Franklin. 1941.: Páncélosok előre! Bp. Kállay Miklós: Örök a magyar! Idézetek beszédeiből. Bp. szám. Bp. Karner Károly: A zsidókérdés. 19. Bp. 1944. 1931. 1943. Bp. 1940. Justus: Keresztény pénz. 1940. Könyvtár. Katona Jenő: Imrédy. 1942. Kádár Gyula: Így lettem repülő. Ungvár.1941. Athenaeum. Révai. Katolikus Lexikon. Jung. 1943. A nyilas-kormány kiadása. Kállay Miklós: A magyar nép a nagy viharban.: Emlékbeszéd a Nemzet nagy vértanújáról. 1938. Stephan. Ker. Bp. 1924. 1938. Borbíró Károlyi Imre gr. 1937. gróf Tisza Istvánról. Jungenfeld. 1928.Pápa. A M. Cél. Bp.: Solymosi Eszter. Kádár Lajos: Ártatlanok. Kálvintéri: A zsidó sajtó a kereszténység ellen. Stádium rt. 1943. Szerző. n. Balassagyarmat. Stádium. Kaas Albert br. 1941. Kádár Lajos Doni halálbánya I-II. Társaság. Kárpátaljai Tud. Kórus kiadása. A szerző. Sopron. Kállay Miklós Nagy idők sodrában. Bp. é. Szerk. Ernst von: Páncélosok előre. Kárpátaljai területen a kereskedelem és ipar nemzeti alapra helyezése. Kastner. Bp. Bp. 1943. Karafiáth Jenő: Társadalmunk hibái. "Korunk Szava" 1938.: Az emberfajok élete és jövője. (Szovjetellenes részei miatt.: A sárga folt titka. Kecskemét.: Bangha Béla. Szefhe. Komárom. Stádium. Kayser Béla: A fasiszta testületi állam. Athen. Bp. Stádium. Karay Kálmán: Gazdasági önkormányzat Európa német fennhatóság alatt álló országaiban. különös tekintettel a "háború" és "ellenség" fogalmának angolszász értelmezésére. Cs.Jung. ny. A. Karay Kálmán Olaszország jogélete a háború alatt. Nemzeti Klub. Károlyi Imre gr. Bp. Székely és Tsa. Bp. Munkaműhelye. Bp. Bp. Magyar Kultúra. Bp. Kádár Lajos Istentelenek. Kállay Miklós: A magunk útján. M. 1942. Bp. Károly Miklós. 1942. Willi: A német munkásifjúság megválogatása-támogatása-pályafutása. Katona István: A semleges tengeri kereskedelem helyzete. Bp. Bp. M.

Széchenyi k. Kesserling: Lengyelország felett. Bp. Kel. 1943. 1842. Közp. Kellner. Kendi Finály István dr.) Bp. Nyilaskönyvkiadó vállalat rt. (Plakát.: Adatok a szegedi ellenforradalom és a szegedi kormány történetéhez. Szittya.) Frontharcos évkönyv. 1-3. Kerecseny János Harc a vörös diktatúra ellen. 1929. Rongyos hercegek. A konzervatív világrend. Stádium. Kelemen Béla dr. 1926. Sz. 1923-26. Kerecseny János A szélső keleti kérdés. rt. Bp. Jászberény. 1936. 1942. Könyv. Csáthy Ferenc. Lauri: Finn évszázadok. Bp. Szeged. Bp. Kertész István: Magyar nemzeti szocializmus. Frontharcos Szövetség. Bp. vállalat. Bp. 1926.: A magyar földért. 1939. Stádium. 1942. Bp. Sajtóvállalat k. a paraszt járomban. 1941. Bp. (Füzet.) Keéky István: Próféták szaporasága.) Keresztény gyáripar szolgálatában. Pápa. Élet. A magyar nemzet múlta és jövője. 1938. M. 1941. Keyserling. 1939. k. Bp.-de Sgardelli Caesár A frontharcos eszme szolgálatában. Athen. 1944. J. Könyv. Kertész István: Magyar nemz. Kelemen Kornél: Az új Európa és Magyarország. Bp. Kemechey László: Mussolini életrajza. Egyetem. 1944. Bp. Bp. Bp. Bp. Kessel.: Új világ születése. Így harcolt a Donnál a 2. 1942.) Debrecen. honvéd hadsereg. Kessel. Kerecseny János A magyar Dreyfus-pör. 1941. nemzet múltja és jövője. Bp. 1925. Bp. Révai. Bp. 1919. Bp. Kelemen Géza A szökevény. Hermann gr. Keltz Sándor dr. 1941.Bp. Bp. Bp. 24 . a.:Jelentés a Baross Gy.202/43 jelenti.: Székely Tibor. Ford. k. cs. Szittya. Kemény András: Benes jármában. Bp. 1938. Kerecseny János Kárpátaljai legendák. 1923. 1943. Pantheon. 1942. Bp. Front. MÉP. Mefhosz. Kemény Ferenc: Kinek a bűne a mo-i bolsevizmus? Bp. Kelemen Géza: Jaj az öregeknek. 1942. 1942. Kerecseny János: Vér. Szittya. Bp. M. Bp. Keresztény közéleti almanach I-IV. Kékkereszt győzni fog. 1944. Kertész István dr. Kerekes Sándor: A német birodalmi munkaszolgálat.Kedves Glóriának. Darányi Ignác élete és munkássága. Kerecseny János: Mit veszített a feldarabolt Magyarország. Kertész Dezső: Oroszországi naplóm. 1919. Keltz Sándor dr. k. Kerékgyártó Imre: Az új Európa ifjúsága. Kelemen Géza Búcsúzik a vándor. 1942. Bp. 1940. A. A. Bp. Szolnok. 1939. Kertész Elemér dr. Griff. Stádium. 1941. 1944. Kettunen. 1922.-de Sgardelli Caesár: (Szerk. Bp. a munkás börtönben. Kemény Gábor: Verhovina feltámad. Kemény Gábor br. Kertész Elemér dr.tört. Bp. Erő és Öröm szervezet magyarnyelvű propaganda levele. szoc. Bibliofilia. (Erdélyi tűzharcosok és hadviseltek emlékalbuma. 1939. Bp. Magy. faji alapon és a magyar politika tört. Kempe Rudolf: A német ifjúság védelme. Keresztes hadjárati emléklap. A m. terror. Bp. Kertész János dr. Pantheon.: Világtört. Hollósy ny. Kemenes Antal: Gömbös Gyula és a magyar élet. 1929.és L.és Lapk. Kerekesházy József: A világ urai. Szefhe. Újságüzem. U. J. 1943. Stád. A kommun. Korunk Szava. Sík könyvek. Kecskemét.: A magyar külpolitika hungarista útja. Bp. 1944. 1927. 1938. Miczkiewicz Társ. Kele József: Vörösök Szolnokon és a Jászságban.: A véres puszta. Bp. 1942. Kerecseny János: A fehér légió. Kékessy Rudolf Vádak és valóság.Hedvig: Kraft druch Freude. Kerecseny János A vörös 140 millió A bécsi nagy kaland. évi műk. Bp. 1926. 1941 Kerecsenyi János: Irredenta zsoltárok. 1923-26. II. (A forradalom. ellenforr. Munkás Könyvtár. Bp. Nemz. Pátria irod.: A világháború után. Kelemen András: Sztálinék a Kremlben.: Vitéz Nagybányai Horthy Miklós kormányzó lengyelországi útja. Kékessy Rudolf: Mivel tartozunk az új Európának? Bp.

1919. Bp. Kocsis József: Méh és az ember. 1942. és diktatúra idejéből. Élet. 1943. 1918. Emlékirat a forr. Athenaeum. Klaser. évi III. Kishindi Komposcht Egon: Zalai honvédek a keleti arcvonalon.. Bp. Knickerbocker. Széchenyi ir. Bp. Hornyánszky. Bp. Baja. Baross. Bp. Bp. Kinau. Ki Pálffy Fidél?. Könyv.: Havas J. Kiss Imre. Szerző. Bp. Kmoskó Mihály Zsidó-keresztény kérdés. Ford.. Kolosváry-Borcsa-Hegedüs-Kováts-Lakatos: 450 tábori újság feljegyz. az 1939. Kivonat az 1930. Szénásy. Debrecen. 1940. Bp. 1921. magyar fajiság. ügyészség területén. 1937. törvénycikkekből. H.) 25 . Hornyánszky. és az 1940. Bp. és művészeti rt. Knortti Ádám: Pap.fehér jólét. Párt kiadása. Bp. Bp.: Ifjúságunk egységének alapjai. hanyatlása. Dante. R. Kiss József: Az igazi Szamuelly Tibor. A Nemz. 1942. Centrum. 1938. Kornis Gyula: A magyar politika hősei. Bp. Győr. Koszterszitz József dr. 1941. Kornitzer Béla: Apák és fiúk. 1921. Bp.Kalocsai N. 1943. Kostya Sándor Ukrajna. Légrády Testvérek. 1939. Lukács-kiadás. Gyula. a leventékről és a leventeleányokról. 1942. Kiss Sándor: Modern szépirodalmunk és a zsidóság.: Baja a forradalom és a szerb megszállás alatt 1918-21. Árpád. 1919. Két év a honvédelmi nevelés és az átszervezett testnevelés történetéből. 1930.Képes album a nemzet jövőjéről. Kocsis József: Búzakeresztek. Kiss Géza: Erősebb a halálnál. 1920. összeesküvők a szerb politikában. Apostol. 1942. 1943. 1928. 1918. Kiss Endre: A keresztény textilker. Bp. 1940. Kmoskó Mihály Hogyan zsidósodott el Magyarország? Bp. 1936. Actio Catholica kiadása. Bp. 1920. Bp. Levente Hírközpont.. Mefh. Rákóczi. 1943.és Lapkiadó. Kiss Sándor Zsidókórság. Magyar Lapok és Néplap. Jakab: A fjordok tigrise. Kis-Erdős Ferenc dr. Kalocsa. Szerző kiad. Kirchner Gyula: Két hónap szovjet szolgálatban. Ladányi. Bp. kiskáté. Kolosváry-Borcsa Mihály: A zsidókérdés magyarországi irodalma. Kiss Sándor Fajunk védelméről. 1932. Szent István Társ. 1942. Stádium. Bp. 1919. Bp. Kibédi Varga Sándor: A nemzeti szocialista Németország. Í. Hornyánszky. Kmoskó Mihály: Miért lett antiszemitává a m. Bp. Forrás. Bp. sz. Nemzeti Újság. középosztály? Bp. 1939. 1932. Kiss Károly: Ahonnan elszállt a lélek. Bp. 1917. Bp. Klebelsberg Kunó gr. Kis Sándor: Fajvédelem és munkáskérdés. Kiss Kovács István: Menekülés a vörös pokolból. 1942. Kiss Sándor: Zsidó fajiság. Kiszely Gyula: Szerencseállat. Kiss Ferenc: Ecce homo. Pécs. Budai-Bernwallner. Komáromi János: Jegenyék a szélben. Kispest. Koszter atya: Kamaszok. Társ. Stephaneum. Kocsis Géza: A kétarcú szabadkőművesség.: Vörös gazdálkodás. Knézy Lehel dr.: Magyarébresztő március. 1944. Kicsordult a magyar lélek. Franklin. Kiss Albin: A magyar társadalom története. Kiss Sándor Irodalmunk elzsidósodása. Kirchner Gyula Nemzeti Szoc. Nagykőrös. Bp. egyházszegi: A zsidó tehetség titka. Altenburger . Bp. Szt. 1940. 1937. Oradea. az 1934. Arany János bajtársi törzs. Bp. évi II. Irod.: A kommunizmus története a gyulai kir.1926. Szoc. Lőcsey. Dobay nyomda.: Anka J. Kolba Gyula: Villámtérkép. évi XVIII. Bp. Kibédi Varga Sándor Megfigyeléseim és gondolataim a nemzeti szocialista Németországban.: Világválságban. Bp. Kalocsa. Konrád Ernő dr. Kincs Elek-Nagy Ferenc: Új magyar nevelés. Bp. H. (114. Új Nemz. száműzött szökevény. István. Bajai Corvin nyomda és újságkiadó üzem. évi XVIII. Egyet. 1943. Kmoskó Mihály: A zsidóság világuralmi törekvései. Konrád: Kémek. fejlődése v. 1924. Kostya Sándor: Az ismeretlen ország. Bp. 1938. Komor: Harcok az orosz égen. Korunk legnagyobb veszedelme. Bp.. Bp. Bp. 1944. 1918. orgyilkosok. Bp. Bp.

Actio Cath. Franklin. Bp.1939. Berlin. 1926. A zsidótörv. Harang. m. Kratochwil Károly. Fréda: A halhatatlan harcos I-II. magyarázatos szövegű kézikönyve stb. A labdarúgás A-B-C-je. 1941. 1943. M. 1920. Hollósy. 1939.Actio. Kult Kristófi Nagy István: Mit várhatunk a mai magyar ifjúságtól. a "Hajnalodik" c.: Bolsevisták karmaiban. Bp. Bp. Krüger Aladár 1938. Kürenberg. 1940. Tér könyvkiadó.) Satu-Mare. Singer Nándor kiadása. politikai szemle 1938. harcai. Hollóssy. 1938. Szerz. 1934. n. Stád. tasnádi: Krisztus és a zsidók. 1930. 1941. Kristóffy József: A királyságtól a kommunizmusig. Könyv. Kellner J. évente Nürnbergbe? 1938. Bp.: Proletárok megváltása. Székesfehérvár. 1943. Kovács Alajos: A m. törvénycikk magyarázattal ellátva. Kovrig Béla Embersors a szovjet életben.szoc. (500 nap Lenin országában. Krüger Aladár: A társ. Wilhelm von dr. Kovrig Béla: Fasizmus-hitlerizmus. Krüger Aladár: A zsidótörvény. Kuortti Ádám "Labdarúgó Sport" a nemzeti eszme szolgálatában. évi XV. Közi-Horváth József dr. Kratochwill Károly. Kutasi Kováts Lajos: Az áruló. szentkereszthegyi: Egy tündöklő csillag. és XI. Karl: Nostradamus a jövőt látja. Kovács Alajos A csonkamagyarországi zsidóság a stat. 1930. Bp. 1920.: Miért megyünk mi m. Nyékládháza. Kraft. 1939. Bp. t. 1920. 1942. Kovács B. Bp. 1920. Kozma Miklós: Kárpátalja kormányzói biztosa hivatalának elmondott beszéde. Nyilaskeresztes Párt II. Minerva. ny. 1941. Bp. Bp. Közi-Horváth József dr. Bp. melléklete. Kovács Antal: Az erdélyi magyarság és a román "statisztika". Hungária.: A királyságtól a kommunizmusig. Bp. szentkereszthegyi: A székely hadosztály 1918-19. '41. Kóbor Tamás: A bolsevizmusról a bolsevizmus alatt. Stádium. Bp. Kügyi Virágh László: Mikor mi történt? Bp. Közi Horváth József: Örök vezérünk: Szent István. 1940. Dr. Klny. szökevény. Herbert: A francia tragédia. Korunk legnagyobb veszedelme. évi bolsevistaellenes és ellenforr. Bp. számából. Bp. kötet.: Szociálpolitikai kérdések Németországban. Vigilia. Stádium. Kulcsár Béla és Kazay Ferenc: Versek. Bp. Körlevél.1925. e. Bp. Bp.cikk magyarázattal ellátva. nyárspolgárok. Centrum.) Krug von Nidda: Marianne. Küzdényi Gyula: A német törzsöröklési rendszer agrárpolitikai jelentősége. magyarázatos szövegű kézikönyve. ker. Bp. Kecskemét. 26 . Kovács Alajos: A zsidóság térfoglalása Magyarországon. Bp. 1940. Bp. Bp. Kristóffy József H. Franklin. Hajdúb. Székely hado. 1938.Bp. Kriesch. szerv. Kovrig Béla: Az új Oroszország (1917-1926). 1936. és gazd. Helios. Gergely R. Kranz. évi XV. Győr. a m. Kuntár Lajos: A véres Don. Kühnelt-Leddihn Erik: Jezsuiták. X. 1940. Bp. biopolitika. Da.: 1938. Kovách Mihály dr. 1938.: Az angol háborús propaganda stratégiája és taktikája. Bp.1936. tükrében. Szerző. könyvk. Kormányok és vezérkarok kulisszatitkai. (Ignácz Rózsa: Hivatalnok Berta c.és L. Körösi László: Térképek a szabadkőművesség szolgálatában. Bp. Borsod. Králl Károly ifj. Kolozsvár. 1938. 1919. 1938. Franciaország az összeomlás előtt. Bp. Centrum. Szarvas Zoltán. Kuthy Sándor: Németország háborús élelmezése és a német jogrendszer. 1922. Kozma Imre: Amerre most martalócok járnak. Kovács József: Zsidó magyarrá nem lehet. Körmendi Horváth József: Szózat Magyarország minden lakójához. Kraft.Kovách Imre: Magyar megújhodás felé. élet egyensúlyának hatásosabb biztosításáról szóló ún. Mi a "Marok". Krüger Aladár dr.Bp. 1944. Bp. Bp. 1943. Bp. Kuortti Ádám: Pap. bolsevikok. Joachim: Háború a Földközi-tengeren. Kovács József. szomorú gyászos időkből. Bp. zsidótörv. száműzött. államjogi reformok számszerű hatása. Bp. A biologizmus mint új életszemlélet. Kövess István: A vörös fogaskerék. Ifj. Bp. Turul Nyomda. 1936.

1943. 1941. Könyvk. Szt . Inform. 1939. L Levente daloskönyv. Lakos L. Magyar Jövo. Turul Szöv. 1942. Levente intézmények útja. 1937. Bp.: Balogh Barna. 1943. Bp. Lombos Alfréd: Danubius.1926. (Lengyelország. Lendvai István: A kereszténység a horogkereszt árnyékában. Leventék sportszereplésének szabályzata. Lantos. Párt Sajtó és Prop. Hungária. 1944. Bonyhád. Hétfő. 1942. Lelkesítés és szervezés. Szerk. 1922. Bp. Lendvay Béla dr. 1935. 1943. Lissák György: a fehér sas országa. A. Bp. Röpirat. Bp. 1942. Kókai. Bp.rend. Korunk Szava kiadás. Athenaeum. 1928. Légi harcok okozta károk. 1942. Génius. Korunk Szava népkönyvtára 14-15. Bp. Lázár István: Vörös Számum. M.Kolozsv. Német Bir. Szibéria. Szal.. Lantos Lajos Béla: Merénylet hazánk ellen. Luigi: A tobruki kém. Levatich László: Miért van szükség a III. Ley Róbert: Beszéde a munkások előtt 1941.) Nagyvárad. Leers. Bp. Athenaeum.1942-43.-tól a kommün bukásáig. Ráth M. Bp. Mezőberény.Nagyjapán. Bp. Lendvay István: Katolicizmus és zsidó kérdés. Nemz.vez. k. László Jenő A székely hadosztály és dandár harcai Erdély védelmében. H. 1942. Viktória. 1929. 1942. Kiadja a Nyilask. Győr.: Kállay Miklós. László Jenő: A forradalom története Hódmezővásárhelyen. Lévai Jenő: Éhség. (Oroszország. Bp. Bp. Leventeparancsnoki káté. tudnivalók I-II. Bp. Bp.L. Élet. Bp. Lipcsey-Magyar Sándor: Dai Nippon. Bp. 1942. Lacza István dr. 1938. 1938. 1933. Levatich László Milyen zsidótörvényre van szüksége a m. Külügyi Hiv. 1943. Athen. Levente legény szolgálat. Bp. Athenaeum. Levente és Cserkészszöv. Lépes Andor: Zsidók keresztény álarcban. Lippovitz György: Zsidótörvény (1939. Lengyel Béla: A második világháború első két éve. IV. Linkomies Edvin: Finnország háborúban. Laky Imre: Öt év Szibériában.) Bp. Bp. List. szám. Lantos Lajos Béla: Kémelhárítás és honvédelmi ismeretek stb. Fritz: Irány Norvégia.: Szociális etika. Légrády Imre: A kommün fogságában. Bp. 1926-30. Lábay Gyula: Az ellenforr. Bp. Levente emlékeztető. M. Pallas. Lantos Lajos Béla: Tengeri és légi blokád Anglia ellen. 1944. Laky Imre Emlékkönyve "Rendőrökről-rendőröknek". Bp. kiadása. 27 . Bp. Held. Bp. Bp. 1942.K. Bp. Bp. Bp. Ford. 1940. Athen. Hódm. Liszt Nándor: Fele se tréfa.Küzdj te is a kommunizmus ellen! Bp. 1938. Levente Táborozási Segédlet. Leventeifjúságunk hazánk jövője. fontosabb korm. Stúdium. Leventeifjúság lelkigondozása.: Sárpy I. Kolozsvár. Lendvai István előszavával. tört. A. Bp. Centrum. kiadása. M. Bp. Leventeújonc és a levente-apród szolgálata. 1942. Bp.) Bp. 21-én. 1940. I-V. sz. nov. Bp. Előszót í. von: Bolsevizmus és a zsidó világuralom. Révai. Athenaeum Lengyel okmányok a háborút megelőző eseményekről. 1919. Leventelányok ideiglenes foglalkoztatási terve. Bp. Levente évkönyve. Bp. Széchenyi. népnek. 1944. Bp. 1942. Lenin fiúk munkában. Légrády. 1943. 1930. Korunk Szava 1. zsidótörvényre. Levél az alkotmányról. o. A zsidókra vonatkozó legújabb. 1943-44.: Táborozási ügyrend. Bp. az októberi forr. kötet. Palásti. 1920.: Európa békezavarója. 1943. Locatelli. Bp. I. 1944. Athenaeum. Légrády Testv. Debrecen. A szerző. 1942. Bp. 1921. László Zuárd: A börsöni kommunista és más elbeszélések. Testnevelés orsz. Levente naptár. Baltha. Lehner Attila: A Magyar Népnemzeti Mozgalom megindítása. A trianoni dráma revíziója. 1924. 1942. forradalom. Szent István Társ. 1940.. tc. Miskolc. 1942. Hollósy. 1942. Leitgeb: Élményeim a bolsevista Oroszországban. Leventeújonc és a leventeapród szolgálata A. Ráth. '35. Bp. Liszt Nándor: Zokon ne essék. Berlin. 1944.

tc. Sylvester. Bp. Maderspach Viktor: Menekülésem Erdélyből. Bp.V. Bp. 1-3. M.. 1942.) Lovag Aladár: A névjegy. 1941. S. MOVE lövészkáté. sejehaj. Löbner. 1921. Stádium. Kazimir: Szovjetunió a szovjet sajtó tükrében. Budai. (A hozzákötött "Röptében a világ körül" c. Lovászy Károly: Gyenge a szovjet. 1943.: A kommunizmus szociálellensége. Ruszakb Magasházy László: Nemzetvédelem. Szenkó. 1937. Ludendorff.. 1941.) Bp. Bp. 28 . Budai. kiad. 1943. 1940. Szerző. Lutochin S. Pannonia ny.: Szeder J. 2. Bp. Lützow: Tengeri jog és kalózkodás. Germánia. Lották. 1942. Lutostansky. Machay Károly Kifelé a magyar jobboldali zűrzavarból. Lord: Éhínség Angliában. 1941. 1941. Move Lövész Liga. kir. honv. Bp.. 1943. M. Bp. Frigyes Német partraszállás Norvégiában.. Bp. 9-11. országvédelem. 1928. Nikanor: A rémségek országából. St. A jövő állama és a jelen állameszménye. MOVE 1918-43. 1943. Bp. Bp. Bp. Lőrinczi László: A magyar népi gondolat.E. 1939. 1941. Bp. 1944. 1944. Lovassy Andor: Százados úr. Actio Catholica.O. évről. Bp. 1938. Szenkó. Lukachich Géza. Miért köszönünk felemelt kézzel? 1940. Luzsenszky Alfonz: A talmud magyarul. Forrás. Lukács József: Karddal és tollal Bp. Emese könyvek 2. (Honvédségünk élete ötszáz katonanóta tükrében. Szenkó. A szerző.kőművesség titkainak jelentőségéről. évről. W. H. "Rege" könyvk. 1879-1919. Bp. Bp. Luukkonen. Kováts T. M. 1942. Frigyes Tengeri jog és kalózkodás. Bp. 1943. kiad. 1939 és 1940. Ludvig Dénes: Mussolini és a sport. Somorjai br.. Stádium. Bp. Népművelő Társaság. Bp. honvéd Ludovika Akadémia II. M. Szerző kiad. A. Ge. Bp. 1940. Lützow. Bartos D.. 1942. Fanni: Asszonyok a tűzvonalban. Nagy Vince. 1944. Bp. Stádium. 1934. kiegészítéséről és módosításáról. működési jelentése az 1940. Német partraszállás Norvégiában. MANSZ alapszabályai. tudósító oszt. "Novissima". Luzsenszky Alfonz Mi az igazság? Bp.) Pest vármegye Testedző Egyes. Erich: Leleplezés a sz. Faragó E. kiad. 1941. Bp. Frigyes: Háború a tengeren. 1940. (Csillagos regény. Maderspach Viktor: Az oláhok vérnyomában a Fekete Tengerig. Bp. 1928.) Lorenz Viktor haditudósító: A kelti harctéren.: Magyarország megcsonkításának okai. Fanni A lották.. Levente Hírközpont. Szerző kiad. Luzsicza Géza dr. Machay Károly Tisztázni a jelvények és világnézetek kérdését. Bp.) Pécs. Bp. Bp. 1928. Luzsenszky Alfonz A zsidó nép bűnei. Lovass János: N. Bp. Lymington.: Marikám. Bp. Machay Károly: A nemzeti rendi államé a jövő. 1921. (Magyar Véderő E. Lützow. Nemz. tagegyesületi alakulat alapszabályai. M. Luttor Ferenc: Egyház és állam. 8. Bp. kir. Lovag A. melléklet miatt. Move. (Szerk. Kertész. Szenkó. Róma. Machay Károly: A nemzeti rendi állam a jövő állama. Ludovika Akadémia. 1943. Lovász János: Országrendezés a Német Birodalomban. O. Bp. Lützow. Írták: Magasházy L. 1943. 1943. MOVE Pestvármegye Testedző Egyesülete működési jelentése az 1941. István: A fekete remete. Lund János: Verdun. 1940. 1944. MOVE. 1930. Turul kiadás. Gén. főcsoport évkönyve 1938-39. Lutz. 1940. 1932.: A pályaválasztás irányítása és a szakmai nevelés a mai Németországban.. Újvidék. Bp. Központi Könyvkiadó.: A házassági jogról szóló 1894: XXXI. 1941. 1940. Bp. Bp. Ma Olaszországa. Luukkonen. Cegléd. k.1943. 1940. Szenkó kiadás. Nagy L. Hollósy.Longhy A. Vörös Hadsereg (röplap). Vajda. Magasházy László: Serlegbeszéd a volt nemzeti hadsereg fővezérségének bajtársi vacsoráján. Sz. Cegléd. Bp. 1937. Luzsenszky Alfonz Történetek. A nemzeti munkaközpont. Bp.

ny. Bp. Az erkölcsi forradalom programja. '39. Bethlen G. Magyar László: Német munkásköltők. Magyar katona a szovjet elleni háborúban. Magyar Nemzeti Újjáébredés Mozgalm. Magyar kibontakozás útja. Ifj.. 1940. Acsay T. Egyetemi ny. 29 . vállalkozók. A magyar a magyarért Munkabiz. Magyar Diák. Magyar Kelemen: Kormányzónk. Bp. Bp. 1938. Bp. Mérnökök ny Magyar feltámadás lexikonja. 1942. 1944. Nagy S. Magyar katonaköltészet. Keresztény Magyar Orvosbajtársunk. Nemz. Stádium. Bp. 1936. rt. A magyar legújabb kor története. Athenaeum. Kászon.. évi munkájáról. Magyar Asszonyok Naptára. A. Bp. Bp. kiadása. Naptár. 1938. Jövő. Bp. Orosz Vilmos. Szegedi Ú. Attila. Bp. Bp. Magyar Balázs: Hogyan akarták tönkretenni az oláhok Magyarországot? Bp. A. Magyar Tanítók Otthona. Magyar Naptár az 1942. évi munkájáról. évi munkájáról. Magyar kibontakozás útja. kereskedők hivatalos szaknévsora. Tanács k. 1935. Trettina J. Magyar haditudósítók feljegyzései. O.Magyar Élet Pártja. Bp. alapszabályai és ügyrendje. Bp. Steph. Magy. Gr."Magyar Vetés". (Ballagó Imre rajzaival. dr. Mandorff. Magyar Jobbágy: Vihar előtt. Magyar honvéd Európa védelmében. Hollósy. 1940. 1930. Magyar értelmiség válsága. Kalot naptár évkönyv 1943-ra. A MANSz. 1941.Szeder Magyar Tűzharcos Szöv. Magyar a magyarért. Magyar Népnemzeti Párt (1. Bp. Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetségének beszámolója az 1942-43.) Bp. Bp. Magyar Ügyvédek N. Közm.: Vályi Nagy Géza. Bp. Hollósy. szerk. Attila ny. 1931. Európa i. Mi történt eddig Kárpátalján? Ungvár. M. Szerk. 1939. Bp. Bp. előadásai. Szervezési sz. Magyar Igazság.: Dolgozz velünk a magyar ügyvédség jövőjéért. Magyar Könyv. 1941. jelene. Bp. 1943. Bp. E. Ébredő M. Magyar kormány 1 éves munkája Kárpátalja népéért. 1926. Báns. 1941. Jövo. (Az ősmagyarok korától napjainkig.: Somody Pál. A. Révai. Párt. Szentmiklóssy G. E. Athenaeum. Fk. alapszabályai és ügyrendje. Magyar Asszonyok Nemzeti Szöv. A. Bp. Magyar Cél. 1940. Magyar káté.: Dr.) Bp. Bp. Bp. Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetségének beszámolója az 1941. Szoc. Magyar értékrend állama felé. 1943. dr. Madách. MÜNE. A. Magyar Lukács: Sebestyén. Magyar Orvosok Nemzeti Egyesülete. 1944. Hollósy. M. 1940. tervezet). Bp. Bp. Bp.. Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetségének beszámolója az 1940-41. Bp. Bp. Ráday Gedeonné. A. Kellner. rt. Magyar Irodalompártoló Társaság Évkönyve.) Szeged. Bp. Beke. esztendőre. Felelős kiadó: Fitos Vilmos. A. Magyar Nemzeti Szocialista Párt. Tűzh. Bp. Dr. Sz. 1943. II. Magyar Sándor: Álmodni mertünk. Magyar katekizmus: Amit mindenkinek tudnia kell az elszakított magyar területekről. Magyar Ügyvédek E. Bp. 1940.-nek múltja. (Színmű. Magyar közgazdaság és az új európai rend. 1935. Magyar Rádió őszinte beszéd sorozatában elhangzott előadások. 1939. 1933. 1939. Bp. Magyar Asszonyok Nemzeti Szöv. Egyetemi. célkitűzései. esztendőre. 1933. Magyar Orvosok Nemzeti Egyesületének javaslata a zsidótörvényről. Stephan. Magyar István: Mi az igazság a politikában. jövője. 1938. 1918. Rajniss F. Egyetemi ny. Vörösváry Soksz. Keresztény iparosok. Nagy. Magyar Ügyvédek N. Magyar Naptár az 1941. 1938. 1940. 1940. 1927. Álgyai Pálné. Bp. Szebb Jövő k. Debrecen. alapszabálya. 1937. A.. Magyar Tudományos Fajvédő Egy. 1944. N Magyar Megújulás Pártjának szervezeti szabályai. Bp. hív a MONE! Bp. Bp. 1942. Debrecen.

A. 1. Turán f. Szerző. I. Bp. Athenaeum. 1944. Levat. Szoc. 2200/1941. Magyarország elzsidósodása. M. Magyarországi Turán-szöv. Magyar nemzeti szocializmus. Magyar nemzetbiológiai intézet megalapítása. Bp. sor. 1937. Stádium. Bp. Marjay Frigyes Keresztes hadjárat. 1943. alapszabálya és általános ismertetése. Makkai Sándor: Tudománnyal és fegyverrel. Mai háború. Forr. H. Székely E. Maleck. A.é. alapszabálya és általános ismertetése. Mannhardt. Magyarázat a II. Magyarország a szociális haladás útján. Bachmann. Báró Kemény Gábor külügyminiszter rádióelőadása. 1939. Magyarország feldarabolása és a szabadkőművesség. Magyarok! Testvérek! Röpirat. Bp. 1940. évfolyam. Herbert: Nagynémetország kis tükre. Schmidt.A Párisban 1917. sz. Hollósy. Bp. Minerva. 1943. Athenaeum. Magyarország. Bp. irányelvei. Makkay-Rónai-Asztalos-Erdélyi: A mi Erdélyünk. Kolozsvár. Magyarország szerepe Közép-Európában. Bp. Pesti Lloyd. Magyar öntudat kistükre. 1935. Athenaeum. Magyarok ébredjetek. Szefhe. Egyet. 29-én és 30-án tartott szabadkőműves kongresszus. Magyarság. Magyar-Német Társaság alapszabályai és alakuló ülésének jegyz. Bp. 1940. Bp. Makkai János: A háború utáni Magyarország. Michel Herbert: Nagynémetország kis tükre. (Előfizetési felhívás. Bp. Keletmo.SZ. vezetők életmódja. 30 . Bp. A. Ath. Hungária. Bp.: A végzet katonái. Mailáth József gr.1943. 1942. Hat. Reé László. Vajna.n. és 8. vázlatos története. r. 1937. Budai Bernw. szoc. Malcomes Béla: A gazdaság új fejlődése. II. Az intézet programja.Magyar külpolitika új útjai. 1938 Magyarországi Turán Szövetség álláspontja a fajiság kérdésében. Magyarság évkönyve 19381944. Marjay Frigyes Hőseink. Bp. A nyilas-kormány kiad. Párt. Munkásp. Bp. Mann. 1941. k. M. és Erdély o. Új Aur. Makkai János A természetes béke Európában. Miskolc. Mailáth József gr. 1941.-on. M. 1941. Révai. I. nacionalista értekezlet. Deutscher V. M. Magyarországi németek szöv. Magyarországi Máltai Lovagok Szöv. Bp. Bp. 1943.L. mozg. 1940-43. Írta Bosnyák Zoltán.. 1938. M.háborút követő időben. Magyarországi Máltai Lovagok Szöv. Bp. 5-7. Bp.F. vázlatos története. emlékkönyve. Kispest szerv.) Bp. Marjay Frigyes Ez a szovjet.1944. Kókai. Mann. évf. Magyar népnemzeti rend. Ulrich: Kézigránátokkal a kiserőd ellen. Dr. Nemz. Bp. Major. rendelethez. N. zsidótörvény és végr. Ralph H. Bp. Jövő. 1944. Egy pár őszinte szó a zsidókérdésről. Magyarország együttműködése a szomszéd államokkal. Lauro: A magyarországi kommunizmus bűnei. 1937. 1942.Egy. A. Élményeim és tapaszt. Marjay Frigyes Honvédségünk.ny. k. 1934. Bp.H. Sz. 1939. 1938. A nemz. Magyarországi Németek Szöv. Bp. Bp. Bp. Bp. Bp. 1944. 1941 Bolyai Akad. András előszavával. Makkai-Némethy: A zsidótörvény. párt. 1941. Magyar népnemzeti mozgalom rövid ismertetése. 1936. 1942. Szerző. Epol. Bp. Egy Oroszországból hazatért katona jajkiáltása magyar testvéreihez. Kispest. III. 1938. Johann Wilhelm: A fasizmus. 1938.k.: Az oroszországi bolsevizmus hatása Mo. 1924. A. Tasnády N.t. Glóbus-Centrum. 1936. Bp. 2. A. 1942.? '32. Marjay Frigyes Honvédeink Vörösországról. Bp. Magyar szoc. III. Magyarországi Turán-szöv.E. Mit akar a nemz.M. Magyarországi Turán Szöv. Magyary Zoltán: Nemzetiszocialista községi közig. 1941. Malán Mihály: A szláv veszedelem. Bleyer Jakab gimnáziumának évkönyve. Makkai-Némethy Válság Amerikában. alapszabályai. Röplap. szoc. Bp. Emlékkönyve. Marjay Frigyes Meddig még? Bp. rend. A. Bp. 1939. 1935. évi június 28-án. Mainardi. 1927. Bp. 1938. 1941. hat. a vil. Bp. 1924. álláspontja a fajiság kérdéseiben. III.

Máriássy Béla: Zsidókérdés és uzsora. Könyv. Finnország írásban és képben. Bp. Bp. Benato: Az olaszországi ifjúsági szervezetek. Bp. Tettesy és Tsa. 1939. 1920. (Emlékek a régi és új Oroszországból. 1943.n. 1936. Danubia. Marton Béla.: Churchill nyilatkozik a szovjetről. Máthé Tamás: Suomi. 1940.Uzsokig. Szent István T. Marton Béla v. Bp. Mátrai Ferenc Béla: A világon bujkáló kommunizmus.és Lapkiadó. 1940. Stádium. Matolcsy Mátyás: A zsidók útja. 1924. történelmi pere. P. Stádium. 1942. Pallas. Hírl. Marosi Arnold: Átöröklés és a nemzetvédelem. Centrum. Markó Géza "Marok" kereskedők és iparosok szaknévsora. '40. 1941. Bp. 1942. Marton Béla v. Stádium. Nyilaskeresztes Párt. Marjay Frigyes: Az ámokfutó Bukarest. Bp. Marjay Frigyes dr. országa. Bp.. Marjay Frigyes dr. Mazzolo. Bp. U. Mayer Géza: Vörös dúlás nálunk. Bp. Máthé Lajos: Ítél a végzet. Mályusz Elemér: A vörös emigráció. berethei: A Magyar Országos Véderő Egylet. Bp. 1941. Mátray Sándor: A G. 1944. 1941.) Sopron. Matolcsy Mátyás Magyar föld zsidó kézen. Matolcsy Mátyás Föld. Csáky István élete és munkássága a magyar revízió szolgálatában. 1943. 1939. történetének és alapgondolatának vázlata. M. Bp. 94 pont.: Nemzeti Munkaállam. Dante. 1939. Nyilask. 1939. Marschalkó Lajos Kik árulták el 1918-ban Magyarországot? Bp.. Bp. 1938. Marjay Frigyes Szegedtől. Palásti. Bp. 1936. 1937. 1940. 1938. Bp. Marcell: Szibérián át a kolostorig. Bp. Bp. Matolay Géza dr. Bp. Pécs. Marzolo. Bp. Centrum. Markó Géza: A totális háború gazdasági problémái. '43. Debr.: Két világ között. Pápay. 1938.: Gróf Teleki Pál élete és munkássága a magyar revízió szolgálatában. Málnási Ödön: A magyar népközösségi eszme története. I. Róma. Málnási Ödön "A Magyar nemzet őszinte története". Bp. Szenkó. 1941. é. Máté-Törék Gyula: Déli végeink visszafoglalása. (Sopron város és vármegye a két forradalom alatt.új Európáért. 1937. Nov. Centrum. Benkő Géza kiadása. Róma. 1936. Marschalkó Lajos Tiszaeszlár. Mattyasovszky Kornél: Új Magyarországért.. 1883. Steph. Máté Törék Gyula: A múlt és az új világháború és katonai életformák. Klny. Cserépfalvi. Ferences-zárda. Bp. Bp. Martens Kornél: A kereszt alatt. 1941. Mi és ok. nép. v. 1940. Marton Béla v. Pápa. Renato: Az olaszországi ifjúsági szervezetek. Marschalkó Lajos: Gömbös Gyula a fajvédő vezér. 1941. Pester Lloyd. Szeged. Bp. C. Bp. Mayer Vilmos: Amerikai mozaikok. 1919. Stádium. Marton László: Orosz szovjet rémségei 1918-ban. Bet. Palásti. Máté Törék Gyula Ébredj magyar! Bp. Szerző. Halász irod. Matolcsy Mátyás Új élet a magyar földön. Bp. Stádium. 1943. Marjay Frigyes Sedantól. Bethania.Marjay Frigyes Mi a fasizmus? Bp. Mándi Nagy Endre: Találkozásaim az olasz-magyar barátsággal. 1935. Bp. Bp. Kandó Gy. Bp. Bp.Prágáig. Bp. Bp. Matolcsy Mátyás Zsidók házvagyona. Szt. Bp. és könyvk. 31 . Nemzeti Munkakamara. Martsányi Imre: Frontharcos hitvallás. Marton Béla v. Matolcsy Géza: Gr. A magyar fajvédelem hőskora. Held. Markó P. Bp. Málnási Ödön Werbőczi fiaihoz. Szemes kiadás. élet. Marjay Frigyes Végzetes esztendő.) Mezőberény. 1938. Bp. 1931. 1941. Matolcsy Mátyás: Az új földreform munkaterve. Palásti. Bp. 1941. Bp.. Bp. 1941. Bp. Málnási Ödön Feladatok. Bp. Martinovich Sándor: A zsidókérdés. 1943. Révai Matthei-Nagyőszy: Győzelmes hadsereg. A szerző. Egyet. Párt. Halász. Mátrai Ferenc: Levente fiamnak. 1918.

("Egy finn leányka képe" c. 1921. Dante. Méhely Lajos A megmagyarosodott Kőszeg. Megyery Ella: Az első világháború. Menekültek könyve. Horizont. Melocco János dr. Megyery Ella: Rabszolgák és rabszolgatartók. Méhely Lajos A magyar tragédia élettudományi okai. Held. Bp. II. Madách. Madách. Bp. Meskó Zoltán Nyilaskereszttel a magyar föld népéért. 32 . Bp.: A megszállott magyar területről kiüldözött magyar testvéreink kálváriája. Held. 1935. Meskó Zoltán: A magyarság hivatása. Athenaeum. 1937. Held. Bp. Miskolc. verse miatt. Méhely Lajos A vércsoportok faji jelentősége. Bp. Bp. Méhely Lajos A turáni eszmény. Klny. Bp. Klny. Szikszai. Athenaeum. 720. verse miatt. 1937. 1937. 1941. Held. 1928. Fekete Mereskovszkij: A pokol tornácában. Mesterházy Ambrus Új mózesek és az a bizonyos vöröstenger. Méhely Lajos A magyar fajvédelem pragmatikája. Held. 1940. Bp. 1930. Madách. 1920.) Méhely Lajos Álpróféták. Bp. Kis Akad. ifj. Bp. Mezőfi Vilmos A bolsevista rémnapokról. Held. Méhely Lajos A zsidók parazitasága. Meskó Zoltán Magyar csillagmozgalom. Méhely Lajos A zsidó rituális gyilkosságokról. Mester Kálmán: A felvidéki szabadságharc története. 1938. Bp. Bp. Révai. Méhely Lajos Az én antiszemitizmusom. Méhely Lajos A magyarság múltja. Méhely Lajos A nyolcosztályú népiskola. Méhely Lajos A magyar kisebbségi iskola. A. Held. Mérnökök. Bp. A.: Az új Magyar Birodalom követelményei. Bp. Méhely Lajos Őrségváltás. Méhely Lajos A németek Magyarországon. Méhely Lajos A magyar fajvédelem ábrázata. Held. ny. Bp. Szerző. 1928. Mező Péter: Levél a szovjet arcvonalról. 1929. Bp. Bp. Emlékeim a kommün idejéből. n. Bp. Méhely Lajos Az örök idegenek. Méhely Lajos Az új zsidótörvény s az élet törvénye. Bp. 1942. Méhely Lajos Fajvédelmi gondolatok. H. számára az Emszo és a Kalot. Held.Megyery Ella Ejtőernyős világháború. 1929. 1932. Méhely Lajos A magyar ifjúság nevelése.) Mécs László: Forgószínpad. Bp. Bp. 1933. Bp. Meskó Géza: A totális háború gazdasági problémái. a Katonai Szemléből. Bp. Bp. 1940. A szerző Mezőssy Mária: Örvényben. Klny. jelene és jövője. 1930. k. Megyery Ella Franco Spanyolországban. Bp. Vörösmarty. 1932. Bp. Merre megyünk? Kiadja a Hivatásr. Bp. Bp. Bp.'43. Méhely Lajos A magyarság antropológiája. Bp. 1939.1938. Magy. 1941. 1935. Mesterházy Ambrus: Rabok vagyunk mostanáig. Bp. Bp. Meskó Zoltán. Bp. Melszky: A bolsevizmus barbár pusztítása az orosz műkincsekben. 1941. Held. 1944. 1930. Bp. Held. Stádium.1941. 1940. Bp. Mb. Athenaeum. Bp. Bp. 1920-1940. Méhely Lajos A zsidójavaslat szépséghibái. Bp. Meskó Géza: A Harmadik Birodalom olajstratégiai helyzete. A "Cél". Méhely Lajos A numerus clausus mérlege. dr. Stephaneum. 1937 és 1940. Mécs László Összes versei. Mezőfi Vilmos: Emlékeim a kommün idejéből. 1935.: Mi van és mi lehet Abesszíniában. Dante. 1936. Bp. 1932. Bp. 1941. A szerző. Bp. Bp. 1929. e. 1938. 1940. Meskó Géza: A Harmadik Birodalom (Németország) olajstratégiai helyzete. Meskó Zoltán: Magyar évkönyv. old. Mezgár Lajos: Zsidókérdés. 1940. 1932. Nemzeti Szociálista Párt kiad. Bp. Bp. Salgó Nándor. 1938. 1941. Bp. Méhely Lajos A legsötétebb babona. Held. 1938. Held. Szónok: Oláh. Méhely Lajos A magyar élettudomány problémái. ("Egy finn leányka képe" c. Held. 1934. Székesfehérvár. Bp. Held. 1934. M. Held. Athenaeum. 1925. Bp. Mezőberényi első nyilas gyűlésen elhangzott beszédek. Mozg.

A faj lelke. 1935. Méhely Lajos Vér és faj. Stád.. 1938. Méhely Lajos dr. Néhány szó a magyar fajvédelemről. Méliusz Imre Kárpáti harangszó. Dékáni megnyitó beszéd. Held. Held. Held. 1939. Méhely-Keltz: Fajunk védelméről. Held. 1940. A zsidó siker titka. II. F. Held. A turáni lovas. Előadás. Nemz. Held. A természetes fejlődés törvénye. Méhely Lajos dr. Méhely Lajos dr. Bp. 1937. A mi legsürgősebb teendőnk. Bp. Bp. Méhely Lajos dr. Held. Magy. Ábránd és valóság. 1940. Méhely Lajos Vér. Fajiság vagy sorsközösség. Méhely Lajos dr. A. Bp. A házasság előtti orvosi vizsgálatról. 1927.1939. Méhely Lajos dr. A magyarság sorsdöntő órái. 1931. Méhely Lajos dr. 1937. Held. 1939. Bp. Held. Méhely Lajos dr. 1940. 1940. faj. Held. Bp. Bp. Held. Szoc. 1939. Held.: Magyarok és svábok. 1939. Held. 1940. Held. Bp. Az öröklés hatalma. Gömbös Gyula emlékezete. Bp. Méhely Lajos dr. Held. Bp. 1938. 1939. Held..emberállam. Magyarország sírásói. Méliusz Imre: Indulnak a leventék. 1938. Bp. Méhely Lajos dr. Méhely Lajos dr. Méhely Lajos dr. Stádium. Stádium. k. A fajtagadók hóbortja. A test és a lélek egysége. Tudomány és dilettantizmus. Held. Bp. Bp. Méhely Lajos: A faj lelke. Méhely Lajos dr. Méhely Lajos Zireg-zörög. Held. Bp. Méhely Lajos dr. 1936. Bp. Held. Held. Karácsonyi üzenet. Held. 1929. Méhely Lajos Legbölcsebb fajvédelem. Méliusz Imre: Indulnak a leventék. Bp. Bp. Bp. Méhely Lajos dr. Bp. Bp. Fajvédelem és fajnemesítés. Bp. 1930. 1933. Az okszerű népesedéspolitika élettudományi alapja. Lelkiségünk eredete. Held. Bp. Bp. 1933. Held. 1938. Bp. Bp. Held. Méhely Lajos dr. Bp. Held. Bp. Korda. Méhely Lajos dr. Mérey László: Katonanemzet vagyunk. Méhely Lajos dr.Méhely Lajos Ignotus fallit és a két malomkő Bp. Méhely Lajos dr. Bp. 1932. Bp. 1939. Bethánia. Stádium. Bp. Bp. A zsidó felekezetről. Nemzeti birtokpolitika. Bp. Méhely Lajos Termeszállam. 1926. Méhely Lajos Quo vadis domine? Bp. Held. Párt.. Vallomások. Méhely Lajos dr. 33 . Held. Held. Bp. 1927. Méhely Lajos Valaki hazudik. Bp. Méhely Lajos: István és János uraknak. Held. kiadó: Bodis Gábor dr. 1930. Bp. Held. Méhely Lajos Pollák Illés "honfoglaló" zsidai. Mészáros Ádám: Új magyar birodalom. 1936. Méhely Lajos Suum cuique. Bp. Held. Held. A magyar fajvédelem irányelvei. Méhes Gyula dr. 1939. 1935. Bp. Held. 1942. Méhely Lajos dr. Méhely Lajos dr. 1933. Held. Méhely Lajos dr. 1940. 1943. Farizeusok. Bp. Méhely Lajos Mi tette Hitlert antiszemitává. nemzet. Méhely Lajos dr. A magyar öncélúságról. Mérnök. A fajfenntartás élettudományi kellékei.zsidó írók. 1933. Méhely Lajos Levelek és reflexiók. 1939. Bp. Állítsunk fel magyar fajbiológiai intézetet. 1929. 1933. 1936.: A mi Vágunk. Bp. Vér és faj. Méhely Lajos dr. Méhely Lajos dr. 1929. 1937. 1937. 1926. A noszvaji magyarság antropológiája. Bp. Held. Bp. Held. Méhely Lajos dr. Held. Méhely Lajos Sugár Mór. Held. A faji gondolat térhódítása a tudományban. 1937. Méhely Lajos Minden kultúra faji kultúra. Magyar írók . 1940. 1939. Méhely Lajos dr. Bp. 1935. Bp. 1939. Méhely Lajos dr. Held. Bp. Held. Held. Bp. Held. 1931. Bp. 1925. Bp. Held. Méhely Lajos dr. Méhely Lajos dr. A magyar faj önvédelmi harca. Bp.

1933-1940. 1927. Mit kell tudni a Baross szövetségről? (Új levonat) Bp.: Hitleri árjatörvények teljes szövege és magyarázata.k. Mikós Imre: A magyar vasutasság oknyomozó története. oldalán beavatkozni a háborúba? 1942. 1920. Korunk Sz. Mi lenne.. Milotay István Népi válság. Ny. 1929. Mit tett a keresztény Városháza Budapesten 10 év alatt. H. Miklóssy István: A szabadkőművesség önleleplezése. Vid: A szociális kérdés és a szocializmus. Mihályfi Ákos dr. Mihelics. Miért kellett Hollandiának a Szöv. Olaszok a magyar igazságért. 1939. Ath.) Délmagyarország hírlap és nyomda váll. marcsamagyari: Nemzetnevelés. Bp. 1944. Bp. Mindszenty-Pehm József: Az édesanya. Mészáros Lajos. Bp. 1930. számából. Miskolczy Ágoston: Politikai szabadság és büntetőjog. Pécs.Bp. Bp. Miskolczy Ágost dr. Bp. Miskolczy Ágoston A modern államvédelem. Bp. 1936. 1939. Mészáros Vilmos dr. Bp. Mihály László: Presente! Olaszok a magyar igazságért.br. Stádium. (Délmagyarország ajándékkönyve. A szerző.1942. 34 . Mit akar a szovjet? Miért küzd a magyar? Nyomda és kiadó nélkül. kortörténeti jegyzetek 1914-1924. Stádium. 1940. cikkek. Magy Nemz. Kaas Albert. 1932. Milotay István Tíz esztendő. M. Szöv. Mizse János: Mit ad a diktatúra a parasztságnak. Bp. marcsamagyari A zsidóság belszervezete a Talmud tükrében. Miklóssy István: Nemzetnevelés. 1932 és 1935. Bp.ny. Szemle 1932. Bp. 1919. Hajnal... 1930. Bp.n. 1938. 1942. A szerző. Bp. Bp. Szibériai regény. Mihályfi József: A veszprémi túszság története. 1936. felszólása. N. 1944. évi szept-okt. Bp. Bp. Európai kiadóvállalat. Bp. 1938.Mészáros István dr. A. Bp. Miskolczi Gyula: A győzelmes fasizmus. Klny. Mészöly Jenő: Szibéria nagy temető. 1932.: Léleknevelés a nagy világégés után.1939.. Mihelics Vid: Az új szociális állam. Egyetemi. Migray József A marxizmus csődje és a kivezető út. Szent István Társ. Mi a nemzeti munkaközpont. Mészöly Jenő: Zúg a Jenissei. A szerző. Mit kell tudni a kereskedőnek a zsidótörvényről. Bp. Misángyi Ottó dr. 1935. Antiqua. Bp.: Nemzeti önismeret és testnevelés. Pestvidéki Ny. 2 köt. Eggen. Milotay István: A függetlenség árnyékában. Bp. Győri Hírlap nyomdája. Hunyadi. 1939. Zalaegersz. 1912. Mi utunk a magyar társadalom újjáépítése. Mihelics Vid: Az olasz munkaalkotmány. 1941.: Kik a hősök? Ők a hősök! Monor.: Mindent a hazáért. 1886. Miért kell a zsidók hatalmát letörni? Írta egy ébredő magyar. Molnár Dezső. Migend Dezső: Magyar honvéd a "Szovjetparadicsomban". '42. k. Bp. Stádium. Bp.? F. Tasnádi Nagy András stb. Mindent a hazáért! Turáni vadászok évkönyve 1941-42-43-44. Bp. II. Bp. A szerző. Mi tett engem antiszemitává. 1940. 1937 Milotay István Új világ felé. Stádium. Miskolczy Ágoston A főtárgyalás elnöke. ha. Bp. Franklin Társulat. Bp. Klny. Szeged. Miért kellett Hollandiának a szövetségesek oldalán beavatkozni a háborúba? 1942. Bp. Miért harcolunk a jelen háborúban? Bp. 1935. 1938. Szabó D. Bp. Mindszenti Bertalan: Szeresd a magyar katonát. Mindent vissza. Molnár Dezső.. kötet.. Bp. a M. Bp. népi Magyarország. Mihelics Vid: Az új Portugália.. 1931.: Kohér Ferenc. a Jogállam 1934. Migray József: Mit akar a magyar nemzeti szocializmus? Bp.: Hat év toloncúton Szibérián végig. Bp. Bp. Popper E. Mikecz Ödön előadása: Az alkotmányreform. 1942. Molnár Ákos dr. 1939. Monor. Mihály László: Presente! 1920-40. Szent István. 1941. 1941. Sz.: Szemben a forradalom arcvonalával. Dunántúl. Bp. (1915-1920. 1920. Eggenberger. ifj. 1919.. Bp. Mithchell Lebbens: Ninocska.) Győr. Bp. rt. évi decemberi számából. 1942..

Benito A korporációs államról. V. Benito Négy beszéd. Az európai munkapotenciál. Benito: A korporatív államról. n. 1940. Mósa József: Hajh. Mussolini. Mussolini. Bp. orsz. Kraft durch Freude ismertetéséből. Ifjúsági színjáték egy felvonásban. 1943. 3-án tartott beszéde. Stephaneum. A. Vallecchi. 1925. Egy hadifogoly feljegyzései a diktátorról. Üzlet kiad. 1942. Morin: A tisztelt szovjet. Elegius. Moravecz Manó: Elárultak bennünket. Nagy Elek dr. Mühlfeith János: Héjjas-Prónay-Zadravetz emlékalbum. 1919. Szerző. Munka a győzelem kulcsa. Élet. Stádium. Bp. Bertók. Moravec Manó: Elárultak bennünket. Morvay Gyula: Falu a havasok alatt. Bp. K. Geoffrey: Édes paprika. N. Muckermann Frigyes: A földművesek sorsa Szovjetoroszországban. Munka és a munkarendszer. 1939. Munkács üzen. Munter. Nagy Béla ifj. Benito Az új Olaszország ipari munkásaihoz. 1919. Móricz Béla. 1919. (Bencs Z. Kókay Mussolini. 1943. A. 1940. 1935. Gyöngyösi. George: A convoy.: Európa önellátása. Jog és szabadkőművesség. Tokay István. Mussolini. (Nyilas p. M. Mussolini. 1928. Molnár Jenő: A 133 napos bolsevista rémuralom. Bp.: A zsidótörvény egyes kérdéseinek bírói gyakorlata. 1934. Monostori Béla: Front mögött. 1935. Bp. Benito Brúnóval beszélgetek. 1937. Hans: Miért áll a német munkás Hitler Adolf mellett? Berlin. ny. Budapesti Hírlap. Muravsky. K. Moss. Mónos Ferenc: Boszorkányszállás. 1940. 1921. Murgács Kálmán Szívem szava. Bp. 1940. S. 1925. Benito A fasizmus doktrínája. Nagy Elek dr. Működési Tervezet a Vitézi Rend Zrínyi Csoportja számára. Munka alkotmánya Olaszországban. Stádium. Vallecchi. Előszó: Bethlen István gr. Athenaeum. Bp.n. Munkaállam üzemalkotmánya és munkavédelme. dr. Képek a partizánháborúból. Benito: Arnaldo Mussolini élete. Ir. Bp. 1937. Muthesius. Bp. Bp. Bp. 1939. Morgan.Erdélyország. Centrum. Gemeinschaft. Vitézi Rend. C. Bp. Murgács Kálmán: Születésnap. Mussolini. A nemzetek szövetsége mint a zsidó világuralom egyik eszköze. Bp. 1927. Benito gondolatai. Brosura.: Vitalis B. Bp. Mussolini. Bp. Bp. 35 .: Barabás Emil. 1925. Mussolini. Molnár János: Trianon okai és következményei. Bp. Versek.Molnár Ferenc: A Dohány-utca és Körút sarok. Bp. Bp. Nyilaskeresztes Párt. 1942. Bp. Murgács Kálmán: Öt vidám monológ elemi iskolások számára. Bp. é. Bp. Mussolini. 1941. 1943. Bp. Firenze. Franklin. oszt. Firenze. Centrum. Ford. Ford.) Stádium. Bp. Molnár Géza: A magyar faj uralmának biztosítása saját hazájában. üzemszerv. técsoi: Kárpátalja hősei. 1943. század. Szén mint fegyver. 1942. Bp. Mussolini. Bp. Ford. Müller Lajos: Lehet-e keresztény ember szociáldemokrata? Bp. 1928. 1921. Erich: Villámháború Nyugaton. Arany J. Held. Kispest. Vittorio: Légiháború Abesszíniában. Molnár Félix: Rabságom története.) Bp. Mussolini. Mussolini. Bp. Molnár Ferenc: Partizánfront. Bp. 1938. Benito Válogatott beszédei. 1944. 1942. Bp. Bp. Stádium. 1941. Laboremus. Szerző. Centrum. Róma. Sajtóvállalat rt. Feldmann F. Apostol. Bp. 1939. szervezetvezetők részére). Benito Győzelemig. Nagy Ádám: Kun Béla Szibériában. Franklin. 1935. Müller-Brandenburg: A német munkaszolgálat teljesítményei.-né. 1942. Bp. Kultúra. Stádium. Bp. V. Debrecen. Munka és munkarendszer. Muthesius. Bp. 1938. 1939. Móra László: XX.ny. Benito A fasizmus alapelvei. 1936. Mozgalmi tudósító (nyilas p. A Duce 1942. Gárdos. Bp. dec. Molnár-Berkó: Kié a népességi és nyersanyagfölény? Bp.: Zichy R.

1942. Centrum. Bp. Szerk. Prága Moszkva kezében. Nemz. Nemzeti szocialisták könyve. Nádas Zoltán: Iránytű a katolikus sajtóapostolok számára. Magyar.: A demokrácia. Bp. 1942. Magyar Élet Pártja értesítője. 1939. 1941. IV. Nagy I. Élet rt. 36 . 1929. 1943. Nagy Iván vit. M.. Athenaeum. 34. 1941. Kakas.) Bp. Bp. a. Viktória. 1940. Nemzeti tömörülés pártja. Bp. 1926. Held. Bp. Soli deo Gloria kiad. Nagy Mihály Sándor: Zadravecz püspök. 1932. Nagy József Trianoni rabszolgák. Nagy Iván-Mindszenti Béla: Felszabadulás naptára. Nagy Sándor: Álmodás (versek). 1935. Hird. Athenaeum. Magyar Élet Pártja. Nagymegyeri Nagy: Magyarság fegyverben. Bp. Vitézi Rend.: Papp Sándor. Nemzeti Szoc. rendszerében. Stád. Nemzeti szocializmus. Nagy Károly: A kapuvári ellenforradalom. Hankiss János előszavával. A böszörményi mozgalom lényege. így vagy úgy. Nemzeti kereskedelmünk és iparunk.boldogabb magyar! 1935-39. o. Nagy Ernő: A Duce ifjúsága. Prokker A. 1935-39.Nagy Elek dr. sz. T.és tojásexportunk zsidó kartell kezében. Nagy István Mo. Nemzeti Egység országos szervezete. Naptár 1943. Bp. Nagy József: Bombázók Rosztov felett. Bp. Nagy Zoltán v. A m. Athenaeum. 1943. 1942.: A szociális Olaszország. Nagyobb ország. Bp. Nemzeti Egység Pártja. Bp. alapszab. munkája. Bp. 1940. Kiáltvány. Nagy István: Fasiszta világnézet. A. Renaissance. Zárszót írta Bagossy Zoltán. Wien. a szabadkőművesség és a sajtó. Előszót írta Fiala Ferenc.: Új magyar művészet. 1944. Külügy Sz. Magy. Zsidókérdés. Párt. Kultúrszolgálat. 1935. Heli. M. Pécs. Bp. 1938. 1933. Bp. Nagy per. dr. az ezer tó országa. Bp. Balás Károly társadalmi politikájának ismertetése. Budai-Bernw. sasvári: Kun Béláék rémuralmának története hiteles okmányok alapján. Held János kiad. Nagy István: Baromfi.: A külföldi magyar sajtó. Szer. Nemzetiszocialista Káté. 1936. Nagy Olivér. (2. A. Nádor Béla: Propagandaháború. Nagy Iván vit. Nemzeti Fasiszta Párt. Borbíró Hugó. Bp. tervezete. Sopron. A szociális Olaszország. 1943. Nemzetiszocialista Magyar Munkáspárt. Nagy Károly Újjászülető magyarság. I-II. Nemzet akaratának pártja.: Mi lesz az angol gyarmatokkal? Bp. Natkó Gy. Bp. Nemzetiség szervezése "Német ifjúság". Rák. 1919. Bp. k. 1940. Bp. Szervezeti szabályok. Nagy István Suomi. Sár. Talpra magyar! Bp. 4. Bp. Nagy Iván: Nagy-Finnország. Nagy Iván dr. A Bolseviki elleni Liga. Bp. Athenaeum. Szerk. körlevél.-i németek ifjúsági szerv. a német nemz. 1942. Kispest. Szent Imre. márc. Magy. Nagymihály Sándor: Horthy Miklós és a szegedi ellenforradalom. (27. 1936. A. Turáni T. N. Nagy József Véreink a tengerentúlról. Nemzetiség szervezése. Naptár 1941. Bp. 1940. U. Nemzetnevelés. Sajtótud. 1935. Bp. F. Firenze. Centrum. sz. A. Gross und Klein. I-III.: Mester Kálmán.: Az alsólendvai forradalom. Zsidókérdés. Nemzethuség Pártjának Szervezeti szabályai és ügyrendje. 1925. 1942. 1943. 1940. Debrecen. Nádasdy Béla: Az igazságos békéért. Bp. 1935. Athenaeum. 1941. Bp. K. Nagy Károly Gazdasági közig. kapcsolatai a 2600 éves Japánnal. szoc. 1944. 1944. Nagy Iván vit. Nagy Károly dr. Bp. Bp. Bp. Held. Bp.évre Nemzeti Munkaközpont célja.: Nagy-Kelet-Ázsia. k. Nyilaskeresztes Füzetek. 1941. Helicon. 1937. Zalaegerszeg. 1936. Nagymihály Sándor: Szegedtől Kolozsvárig. Valecchi. Iroda.) Bp. 1933. Nagy József: Prohászka szocializmusa. 1943. Nemzeti Munkaközpont Vendégforgalmi Évkönyve 1941-42. Nagy Károly: Magyarság fegyverben. Bp. Zalaegerszeg. Európa-Athenaeum. 1937. A. Nemzeti kereskedelmünk és iparunk. Stádium. Szerző. Bp. a szegedi Kapisztrán.

: Az értelmiségi munkanélküliség rendezésére vonatkozó jogszabályok gyujt. Szerk. 1944.: Japán katonai helyzete 1942 végén.A. Nemzetiszocialista magyar párt. (A katyni halálerdő. dr. Bp. Centrum. Nemzetnevelés. A. Nemzetiszocialista magyar munkaállam alapelvei. Nógrádi V. 1939. Kassa. és tiszt. Faragó E. Reé. Iroda. kiadás. Röpirat. Centrum.Stád. Nyékhegyi István Társadalom és a zsidóság. 1940. 1938. Bp. 1943. Pécsi E. Hung.-Kofalusi I. Bp. Bp. 1940. Bp. 1943. Magasházy L. Írta U. sor.) Bp. Nyári Pál: Isten fegyverei. Nyilas könyv 1940-41. Kincsesy E. 1940. Bartos D. V. 2. Előszó: Fiala Ferenc. 1939. Nyilasker. O.1943.vis. Német birodalmi kormánynak 1940. 1940. füzet. I. 1942. sz. Nyilas évkönyv. Bp. és tiszt. rész. Németh István: Kötelességek. örök katonák. Bp. Nyáry László: Kegyelmes urak között a gyűjtőfogházban. a. Held. Rácz Kálmán k.. Párt or. Stádium. T. Bolsevista népgyilkosságok.) Bp. r. r. szerv. Hősköltemény. Held. Turán f. 1944.vez. Neptun. Kellner. v. Stádium. 1943. Nemzetiszocialista munkaállam üzemalkotmánya és munkásvédelme. magy. rt.. Bp. 1941. Nemzetvédelmi előadások I.-v. Turul. Nyékhegyi István: A Trianont előkészítő hazaárulások leleplezése Nyilas Áfium-Vörös maszlag. Csernai. Mozg. 1940. r. Tízparancsolat Oroszországban. 4. é. Centrum. Bp. 24 lap. Bp. Némethy Béla dr. Írta: dr. 1939.. honv. 1939. 1938. Pécs. Nyilaskeresztes Párt Mozgalmi hírek. emlékirata. 1944. Nervetto. II. Nyilaskeresztes Párt Szervezeti szabályzat. 1939. Nevelős Ágoston: Az utolsó húsz éve története. Nyilas kiadó. Ifj.) Nyilas és nemnyilas magyarokhoz! Túrmezei. Lehel. 1932.vis. Nemzetiszocialista magyar munkaállam alapelvei. Kováts T. Centrum. Bp. Nyilaskeresztes Párt Mozgalmi tudósító szerv. Bp. és tiszt. Nemz. 1941. Bp. Rákóczi ny. Bp.Nemzetiszocialista káté. Bp.: Fiala Ferenc. (Képek az angol hajóhad elsüllyesztéséről. Németh Lajos vit.és L. 1940. Nyilas és nem-nyilas magyarokhoz. Nyilask. A. Bp. a. 1941. Nyilaskeresztes Párt Mozgalmi közlemények szerv. 1940. röpirat. A U.1940. Bp. A. Nyilaskeresztes Párt Mozgalmi Tájékoztató szerv.vis. 1936. Bp. és gyakorlati kézikönyve. Bp. Nyilas Kalendárium. kir. r. Német haderő főparancsnokság hivatalos kiadása nyomán. a. Fiala Ferenc előszav. Magy. 1940. és tiszt. Bp. Nemzetvéd. Szerk.. Nép nép után. 1944. Das schaffende Ungarn. 1942.Országvédelem.. Kir. 1940.-hoz int. Bp. 1938. Bp.vez. R. Bp. Centrum. Nyilaskeresztes Párt Pártközlemények szerv.szoc. Bp. 1940. dr. Bp. Stádium. Nyilaskeresztes Párt célkitűzései. Németh B. Szucs. Nagy L. Nemzetvédelem. Egyetemi nyomda.: Hol vagy magyar Hitler? Bp. r. Bp. Irányelvek a magyar csapatok szovjetoroszországi magatartására. Német győzelmek titka. Nemzetvédelem. Nyilaskeresztes Párt Tájékoztató közlemények. 9-én a belga királyi és a németalföldi királyi korm. 1941. Bp. Bp. Nemzetiszocialista káté. 37 . 1938. Nyilaskeresztes Párt országépítő programmja. Nemzetiszocialista magyar munkaállam alapelvei.'39. Nyáry Iván: Bolgár hősök. Szerk. Pécs 1943. Összetartás. Bp. dr. Bp. Nemzetség szervezése. Hollósi. M. Nemzetőr: A revízió igazi útja. P. 1943. Bp. Hird. Társadalmi K. évi máj. a. Nincs kibúvó! Berlin. Német birodalmi kormánynak a dán és norvég kormányhoz intézett emlékirata. Nyilas roham. dr. Könyv. A U.. Norvég hadjárat. L. Finn füzetek.vez. Női Honvédelmi Munkaszolgálat. Sz. Országvédelem. vezérkar főnöke.: Rajkay L. Nyakszirtlövés. Bp.vez és tiszt. 1938.: v. Luigi: A Palazzo Veneziától a Gran Sassóig. 1939-41. Balassagyarmat.vis. (Turán Füzetek I. Bp. Nógrádi vitézek naptára 1944. Bp. Nyilas és nemnyilas magyarokhoz! Túrmezei U.vez. képekkel fűzve. 1944.vis. n.

székelyhidi: Hadigépek ezrei Anglia ellen. Nyiry László. Greve. Rákosp. 1931. Orosz M. Oláh Ernő M. Bp. Orsós Ferenc 1941. Bp. Oláh György Lázadás a Tiszánál. 1933. E. Az. Az. Bp. Orsós Ferenc 1943. Oláh György: Jajkiáltás a Ruténföldről. Bp. Orsós Ferenc Elnöki székfoglaló a MONE 1936. Tolnai. 1919. W. Bp. 1920.. Nyisztor Zoltán Magyar Góg. Bp. Stádium. Nyiry Gyula: Hogyan készítette elő a Károlyi-kormány a proletárdiktatúrát. M. 1940. 1935. Oláh Ernő: A hősies idealizmus útján. 1928. Fórum. 1931. Singer és Wolfner. Orosz v. Athenaeum. fajvédelmi kieg. Olay Ferenc: A magyar művelődés kálváriája. 1939. 1941. 1941. Orsós Ferenc Európa biológiai veszélyeztetettségének leküzdése. '38. Oppoltzer Béla: A kapitalizmus termelési rendszerének állítólagos válsága és a kommunizmus. Az. 38 . Hans: Tizenkét év harca. Előszó: Mussolini. évi dec. A Magy. 1926. Bp. Stádium. Világirodalom. 1932. Bp. nemes ditrói: A magyar légierők teljesítményei a Kárpátoktól a Dnyeperig. Bp. 22-én tartott emlékünnepén. 1940. Bp. 1938. Orsós Ferenc A házassági törv. 1930. 1940.1942. Szöv. Bp. Orbók Attila: Ki árulta el a hazát? Bp. A népszövetséghez benyújtott olasz memorandum kivonata. székelyhidi Világháború 1940-ben. Athenaeum. Bp. Nyiri László: Hatszázmillió ember harca. székelyhidi Partizánháború. Budai-Bernwallner. Orbán Ferenc: Kik teremtették meg a húsz év előtti forradalmat. Nyiry László.: A magyar belpolitika jövője. székhelyi: Történelmi igazságszolgáltatás. 1941. T. Bp. Okmánygyűjtemény a német-lengyel viszály utolsó fázisához. Nyilaskeresztes Párt: Honvédek. sz. Bp. Bp. székelyhidi Történelmi igazságszolgáltatás 1938-41. Bp. Szoc. évi nov. Nyiry Gyula Az októberi forradalom demokráciája. Tanács. Stádium. Alfredo: Az eszmék forradalma. B. A szerző. M. Oriani. Bp. Nyílt parancs: Nyilaskeresztes P. Bp. Nyilaskeresztes program. Nyilaskeresztes K. Róma. Okolicsányi László dr. Bp. Olay Ferenc: Háborús felelősségünk. 1940. 1944. M. 1942. Oláh György Egy kilépő naplója. Oláh György Őrvezetőből diktátor. Tolnai. Jog. Olay Ferenc Mit tanítanak a románok! Bp. Korda. Baltha. Stephaneum. 1935. beszéde. 1940. Centrum. Bp. Oberlindober. 1944. Stádium. 1941. k. 1944. 1941. Mozgalmi értesítő. Bp. Bp. Bp. a felsőház előtt.-i Csaba B.Szöv. Nov. Nyiry László. Orsós Ferenc Előzetes beszámoló legutóbbi németországi utamról. Bp. 1929. Klny. 1942.. Orsós Ferenc A Mone elnökének beszéde a debr. Orsós Ferenc: A Mone elnökségének berlini látogatása. Mezőb. Oriani. 1. Olay Ferenc A magyar kultúra válságai. Alfréd: Az eszmék forradalma. Hornyánszky. Olivecrona: Anglia vagy Németország. Mezőberény. Csia S. 1941. Országos Közm. 1926. Olasz légi haderő. Bp. 1935. 1944. Bp. N. Hornyánszky. Irod. Bp.: A szervezés és annak jelentősége a nemz. Stádium. Andrássy-út 60. államban. Olasz-abesszin konfliktus. Az ellenforradalom regénye. Bp. szoc. 1941. Nyíri László. 1939. 1942.N. Párt törekvéseinek erkölcsi alapjai. Bp. Bp. 1941. Bp. '40. Nyilaskeresztes Párt. Objectivicus: Nincs többé antiszemitizmus. Oláh György Görögtűz. Nemz. Nyilaskeresztes Párt: Magyar Tisztek. 1933. Berlin. Bp. Hollósy J. Orsós Ferenc 1942. 1940. 17-én tartott közgyűlésén. Olasz hadsereg. Nyilaskeresztes irányelvek. Bp. Nyiry László. Nyisztor Zoltán: Bangha Béla élete és művészete. Tolnai. 1940. 1941.Nyilaskeresztes Párt propagandaosztálya. Fórum. Bp. Előszó: Mussolini. Stádium. Bp. Légrády.

1940. Bp. Padányi Gyula Jenő: Jégtörő. Bp. Révai. Bp. Bp. Mérnökök nyomdája. Öt világrész harca.) Országos Magy. Bp. Ferdinánd A sötét Kelet árnyéka. Franklin. Ossendowski. Ferdinánd Ázsiai titok. Országos Katolikus Nagygyűlés. 1933. Ford. Bp. 1939. 1919. Palotay Dénes: Omszki túszok. 1940. XXX. Actio Cath. Papp István: Finnország. Magyar Szemle Társ. 1942. Révai. Nem. 1939. Padányi Gyula Jenő Szárazvám. Bp. beszédei miatt. Papp Jenő: Krónikák könyve. Giovanni Az én Itáliám. 1942. Jogállam. Fórum. Pesi H. Bp. XXXI. Bp.Orsós Ferenc: A magyarság jövő feladatai. Ossendowski. M. Magyar-Olasz Szemle. Padányi Gyula Jenő Őrségváltás. 1938. Ortutay Tivadar: Cseh világ a Kárpátokban. Bp. 1943. Ossendowski. kiad. Papp Gyula: Miénk a híd. Ötéves terv. Vörös vihar. 1926. Actio Cath. Bp. A Szovjet 1930-ban. 1941. Panait. Bp. Paál Jób: A száznapos szegedi kormány. Pajzs Elemér: Salazár.K. Bp. Papini. Bp. Bp. Szegedi Újn.: Felderítő osztag előre! Veszprém. Bp. Könyv.: Összeomlás 1918-19. 1942. 1944. Osdy Márton: Beszélgetés Katynról. (Tóth L. 1944. 1937. Szeged. Bp. Orsós Ferenc: Finnországi benyomások. és Közi-Horváth J. Istrati: Helytelen utakon. Egyházmegyei. Centrum. 1942. F. Ottlik László: A politikai rendszerek. Az. 1921.: Egy nép újjászületése 1918-41. Papini. 1934.N. emberek és állatok. 1931. Szemle T. 1938. Őrsi. Könyv. Panait. 1942. Padányi Gyula Jenő Nincs megállás. Stephaneum. 1942. Bp. Bp. 1940. 1925. Keszthely. 1939. Palatinus József A szabadkőművesség bűnei. 1943. Auróra. Fran. Örmény Zoltán v. Papini. 1935. Papp Zoltán. Stephaneum. A szerző. 1941. Bp. Pap László: Mussolini élete. Egyet. Giovanni: Gog. Bp. Athenaeum. Franklin.Klny. 1942. Magy. Ablak. Vigilia. 1942. Múzsa könyvkiadó v.: Benes. Östör András: A német munkásság szervezetei. Stephaneum. Magy. Bp. Palatinus József: A szabadkőművesség bűnei. 39 . 1925. Ottlik László: A marxizmus társadalomelmélete. 1943. Ottlik László A politikai rendszerek története. Stádium. 1942. 1941. Pietro: A mai Olaszország. Bp. Padányi V. Istrati Más fény felé.L. Jövo. Budai-Bernwallner. II. a. Globus. Stádium. Bp. Bp. 1941. Pap József: A fasizmus vezéreszméi. Bp. 1936.: Kolosváry-Borcsa M. Giovanni: A mi háborúnk. ázsiai emberek. Váci fegyint. 1932. Bp. Bp. Franklin. Pados Pál Csillagok a Don felett. Bp. Bp. A szerző. Róma. 1943. Johannes: A Führer birodalma. Bp. 1923.és L. Ungvár. Az. Géniusz. Bp. Bp. Bp. 1930. Szöv. 1931. 1939. Bp. Bp. Ossendowsky: Lenin. Ösz Béla dr. Bp. Az orosz Szovjet gazdasági offenzívája Európa ellen. Papp István: A finn példa. 1944.1921. tanévről szóló értesítője. 1944. Országos Katolikus Nagygyűlés. Pados Pál: A fehér halál országa. Ossendowski. Bp. 1944. 1942. A Pesti Hírlap évkönyve 1943. Bp. Bp. Szerző kiad. Helikon. Bp. Géniusz. Ferdinánd U. Az iglói géppuskások regénye. Szeged. Népművelők T. Rt. Színművészeti Akadémia 1941/42.és Lapkiadó rt. 1939. Öhquist. Egyet. 1941. 1922. Pados Pál: Szovjetoroszország felett. 1938. Panajoth Gyula: A bolsevikiek országa. Franklin. Bp. Ottlik László: Bevezetés a politikába. Ferdinánd: Istenek. Palatinus József: Szabadkőművesek Magyarországon. Padányi V. 1940. Bp. Bp. Országos Sajtótanács ügyrendje. E. Pietro A gyermekvédelem Olaszországban. Padányi-Tarjék: Egyetemes és magyar történet. Őrsi.

Centrum.szoc. Picht. Bp. Pirovich Lajos A harmadik birodalom tükre. 1918-43. Pártközlemények.és mérnöktisztv. 1918-43. Payr Hugó: József királyi herceg.1938. Bp. Athenaeum. Medika. Pilisi József: A zsidó. Patek: Üzen egy nemzedék. Magyaróvár. Stádium. Pazár Zoltán dr. politikai és gazd. 1941. Pflug. Juhász István kiadása. Centrum. Kókai. a M. Bp. Penn-Penkov-Kiprovszky és Orlovszky D.1943. Werner Katona ember. A nyugati hadjárat. Beke. Werner: A német nagyvezérkar jelenti. Hubay K. Bp.: A m. kiadása.: A zsidók közéleti és gazdasági térfoglalásának korlátozásáról szóló 1939: IV. Bp. Perényi Zsigmond bárónak. Bp. 1941. 1938. fényképpel. Pesthy Jenő: A bolsevizmus rémnapjaiból. e. Bp. Pesti Újság kalendáriuma 1941-42-43. Petz Lajos Felpéczi dr. 40 .: A m. tc. Ford. posta jogász és mérnök tisztviselői orsz. Pálffy Cézárok. o. elnökének Bp-en. Pákozdy Ferenc: Förgetegben. Bp. Bp. 1940. Horny. Patkó Olivér. 1943. Pavelics. Bp. Példázat a zsidó erkölcsről. Eberhardi: Nem veszett el Magyarország sohasem. Szovjet-Oroszország feldarabolása.: Wiesel Károly. Szeged. Bp. Bánsági ny. Apostol. Hans: A német birod. Giorgio: Mussolini. A szer. kechkeméthi: A Szarmát Alföld történelme és néprajza. Alessandro: Toscanai felhők. Pálffy: A magyar nemzet őstörténete és a zsidóság. Ladányi. számos ered. Kispest.: Magyarország-Bulgária. Bp. Bp. 1940. 1943. Centrum. Pilch Jenő: Horthy Miklós. Bp. 1942. Bp. A szerző. Bp. Bp. Orlovszky D. szoc. Bp. Franklin. Szerk. I. Enciklopédia Rt. Stádium Rt. A történelmi hullámelmélet és a tört. posta. Pataky Géza: Ég és föld között. Nemzeti Szöv. Paulay Gyula dr.: Versek. párt politikája. Pesti Újság évkönyve 1943. 1942. 1925. Pálffy László gr. Filmdalok.. Pesti Hírlap évkönyve 1943. 1941. Bp. Pálos Károly dr. 1937.: Győr város zenei élete. Stádium. Pavolini. Peleskey Ferenc: A nemzeti egység trilógiája. Szenc. Pesti Hírlap Rt. nagy korok fordulása küszöbén. Pethes László dr. 1943.. Zalaegerszeg. Tarczay Gizella. autóutak. Pápa. 1943. 1930. Bp. Pini. Bp. 1921. Stádium. Perneczky Béla: Koreszméink. Bp. Nyárádi. 1943. Petressné Olaszliszkai Liszkay Anna: Köszöntünk Erdély! Köszöntünk Délvidék! Kispest. 1940. Péthy Kálmán: Érik a győzelem. Élet.: P. kir. Hódm. A szer. A m. 1935. 1943. Pesti Daloskönyv. egyesületének története. 1935. Pánkov-Kaprovszky-Orlovszky: Magyarország-Bulgária. Mérnökök nyomdája.Pehm József: Az édesanya. Párt és állam.: Fiala F. Bp. Összeáll. Győr. Picht. Nagyvárad. Pikáli József: Ének a villámháborúból.-Lukász Alfonz dr. Ante: A forradalom leánya.hely. Pázmány Ödön dr. Bp. Bp. programmja. Pater István: A mi Kapisztránunk a forradalmi években. 1944.-Lukász Alfonz dr. 1942. Sarkad. Bp.: Widmar A. Griff. Athenaeum. tört. Bp. 1935. Werner Az illúziók vége. Bp. 1928. Bp. Pethő Sándor: Világostól Trianonig. Bp. nemz. Bp. 1941-43. Egyetemi. Páthy Kálmán: Érik a győzelem. orsz. Bp.Paradicsom vagy pokol? Megrázó képek a szovjetből. Ford.: A kormány kivételes hatalma. 1942. 1920. nemz. Fischhof. kötet. Szerző. 1940. 26-án a szövetség közgyűlésén tartott beszéde. 1939. 1934. Péchy Henrik dr.-Debrecen. Ford. Picht. Pázmány Ödön dr. 1937. XI. Péchy Henrik dr.: Szociális igazságot! Szombathely. Zrínyi ny. Budai-Bernwallner. Pázmány Ödön és Lukász Alfonz: A magy. kir. Pálfy Fidél: Pillanatfelvételek. Pekár Gyula: Danton. Szerző kiad.1943. 1944.v. pápák és Mussolini Rómája. 1942. Nyilaskeresztes Párt. Bp. jövő kiszámítása. 1912. 1920.

Posta Péter: Az új munkaállam megalapozása. 1941. könyvsorozat. 1938. A szerző. Bp. Próbacsendőrök tankönyve. 1936. Bp. Dante. A bécsi tejesasszony. A szer. B. Puskás Lajos dr. 1928. M. egységének alapja. Nemz. Quo vadis Hungária? Fajvéd. Timisoara. A család halála. Podmaniczky György br. 1939. Dante. Bp. Rachmanova. Stádium. Henri A háború bűnösei. Preszly Loránd: Az élet útja. Podrabszky-Ince: Mussolini gazdasági eredményei. Dante.IV. 1942. Az erősek világállama. A. Mérnökök.: Paradicsom. Bp. M. A szerző. Bp. A. 1938. Actio C. Bp. Illetményszab. Közig. 1936. Bp. Pongrácz Jenő dr. Poór Miklós: Huszárok Keleten. Puntila. Leon de: A forradalom titkos erői. Szeged.Vitézi R.: Az őszirózsás "forradalom" a bp. 1943.1938. 4. Zsidó ábrándok paródiája. 1934.m. Bertók Lajos. Bp. Bp. I.) Bp. Könyvnyomda. Naplója. Pro Patria. Bp. k. Bp. Popoff Mihály: Az orosz lélek. 1942. Szt. Bp. 1941.: A zsidótörvény 1939. G. tc.m. 1934. Popper József: Mai Szovjetoroszország. Rachmanova. 1929. Bp. Szerelem. Prohászka Ottokár: Iránytű. Bp. halál. Popovics József: Harc egy falat kenyérért. Puky Endre dr. K. M.Pirovich Lajos: Az új eszmék rugói. Bp. Pozzi. ép lelket! Bp. Egyetemi. Pongrácz István: Ép testben. Henri: A háború visszatér. 1942. 1943. Rachmanova. Bp. 5. történelem.) Bp. Bp. 1941. Polzovics Iván: A nemzetiszocializmus államfője.K. Bp.-i honvéd huszár kaszárnyájában. Bp. A.B. IV. M. 1940.k.: Ők ketten. Bp. Rachmanova. Házasság a vörös viharban. Bp. Bp.B. Centrum. 1903. 1932. Pongrácz Jenő dr.: Ellenfeleink. Centrum. Próbacsendőrök tankönyve. Könyv. Vit. Rachmanova. Pro Patria. Stádium. vagy pokol. A. A. Büntető.B. Postha Vilmos: Élményeim a Szovjetoroszország elleni hadjáratban. Poén: Egy színmagyar város szenvedése szerb megszállás alatt. Esztergom. Raczkó Lajos: A légierők haditudósítói jelentik. A. Élet.K. Pupulus: Utópia. Bp. Bp. k. 1936. 1935. 6. Szemes. 1941. Poór Miklós: Riadó Japánban. Bp. Magy. 1934. Bp. II. Debrecen. Arany J. 1935. Jogász Sportegylet.A zsidók közéleti és gazdasági térfoglalásának korlátozásáról szóló 1939: IV. Bp. 1936. (Frontregény. Posta Péter dr. Bp. cseka. 1941. Prien. '41 Pongrácz Jenő dr. Singer és Wolfner. Stádium. Tolnai. Szerző kiad. István. Preszly Loránd dr.. Rachmanova. Marjay F. Bp.. 1943. 1935. beszédei: Húsz év után. Bp. 1940.. Preszly Loránd Népek és gépek háborúja. M. 1942. 1936.: Az új olasz ember. Postha Vilmos és Kriston József: Legénységi hadinaplók. Világirod. 1906. Bp. 1919. István T. Bp. Rada Tibor: Kivételek a zsidótörvény alól és azok igazolása. kiadása. Jogász Sportegylet. Pozzi. Szt. Gyermekkorom. Próbacsendőrök tankönyve. (Színpadi játék. Pozzi. Bp.. 1939.és Lapkiadó rt. Bp.t. Poncins. M. és végrehajtási rendeletei. Athenaeum. k. 1943. Prohászka Ottokár Soliloquia. A. Rachmanova. Szt. 1937. Rachmanova. Bp. '39 41 . Bp. Frontregény.: Életutam Scapa Flowig. Bp. 1929. Irgalom. Bp. 1930.: Bajtársi szellem a finn társ. Prohászka Ottokár: A diadalmas világnézet. M. 1942. Dante.m. 1939. 1925. Bp. 1941.m. tc. Pohárnok Jenő: A győzelem útja. Szolg szab. Henri Századunk bűnösei. Szerző. Szerző. Szemes.. Városi ny. István T.K. A. Bp. Bp. Rab Gusztáv: Belvedere. Próbacsendőrök tankönyve. Dante. Bp. Bp. Magy. A. Pöndör Frigyes: A turanizmus ismertetése.A vegyesházasságról és a fajvédelemről szóló törvény. R.

M. nem mese. 1936. 1944. 1944. Réthey Ferencné dr. Rektor János: A feltámadás reményében.beszéde Berlinben 1941. Hajdu. 1933. 1931. Railo. Rezessy Zoltán: A harmadik birodalom kultúrképe. 1939. Ratkóczy Tibor: Abesszínia új arca. Bp. Bp. Frank. Kálmán Modern országépítés. Bp. 1936. Joachim von: Danzigi beszéde 1939. Bp. Centrum. Erns gr. 1919. Bp.és társ.. Bp. a nemzeti szocializmus útján. a Pester Lloydból. A magyar értelmiség válsága. 42 . F. Ráday L. Risztánovics István: A mezőgazdasági termelés fokozására irányuló törekvések a Harmadik Birodalomban. Frank: Anglia uralma Indiában. 1943. Egyet. Bp. 12-én Bp. Joachim von. Bp. A. Rodionov. Bp. Joachim von Európa szabadságharca. Ayn: Fogoly lelkek. 1940. Steph.: Franciaország mint Anglia zsoldos katonája. Rodionov Iván: Kornilov hadjárata. Centrum. Bp. Ribbentrop.óvár. M. 1927. 1936. Pozsony. Rácz E. Rezessy Zoltán A harmadik birodalom politikai és társadalmi rajza. hanem valóság. A német információs szolgálat kiadása. Gaston: A zsidóság és az Antikrisztus árnyéka. Ráttkay R.K. 1944. Bp. Centrum. Rákóczi Béla: Közüzemi alkalmazottak zsebkönyve 1944. Centrum. Egyetemi ny. Joachim von beszéde a háromhatalmi egyezmény 2. 1943. Reed. Bp. F. Werner: A nemzetiszocializmus népjóléti szerv. Bp. kir. előadásai.Radványi Kálmán: Az igazságtól nem kell félni. B. Bp. 1933. Stádium. Rácz István: Karjalában harcoltam. Ribbentrop.: Váradi L. Bp. Bp. 1940. Centrum. 1944. Rakáts Lajos: Szovjet fogságban.-ban. Bp. Bp. Ribbentrop. 1941. Regős Ferenc: Az olasz korporatív állam érdek. 1941. Bp. Renner.: A belvederi magyar-szlovák határ. 1940. Iván: Nincs kegyelem. I.1943. Egyetemi ny. M. Révai Mór Jánosné: 1918-19. Hajdu. k. Klny. Bp. Athen. 26-án. 1939. 1943. 1936. Egyetemi ny. Reiszenberger Ottó: Vörös Európa? Bp. Centrum. Főv. Bp. 1941. Rákosi Zoltán. Rajniss Ferenc: Nyílt levél gr. Ribbentrop. Kálmán Aki megmentette Európát. Kálmán: Európa és Mo.cikkeiből. Held. Rentorff. Ilonka: Margit. Bp. Bp. Ráttkay R. Turul. 1941. Miskolc. Bp. Kálmán A szovjet tervgazdaság mai állása. k. 1936.Honvéd H Rand. Bp. évford. Bp. nov.: Nemzeti szocializmus az új Németo. Kultúra. Révay József: Gömbös Gyula élete és politikája. Roelli: Emigránsok. Rakáts Lajos: A vulkán. Reichert. 1944. Révey István gr. 1934. 1940.-Trettina J. Bp. Rimaszombat. Pfeifer. Centrum. Rajniss Ferenc: A jobb magyar életért. Rézler Kornél: Kapitalista világrend vagy bolsevizmus? Bp. M. 1931. Bp. C. 1941. Pesti Lloyd. Douglas: Kiválasztott nép-e a zsidó? Bp. 1943. Rajniss F. 1938. Bp. Bp..: A slum. Helios. Turul. Ribbentrop. Lino: Tavaszi eső. 1929.: A revízió nagyasszonya. évi névjegyzéke. Bethlen. Reventlow. Reformnemzedék programja. dec. Joachim von Bp. Rátz István: Karjalában harcoltam. T.védő intézm. Teleky Pál m. miniszterelnök úrhoz. Rimaszombat és vidéke keresztény iparos és kereskedő tagjainak 1941-42-43. Stádium. Reinhard. 1939. Makkay Zoltán kiadása. 1942. F. Nyomortanyák Angliában. Ritter.Bp. Rajcsányi László: Horthy István album. Stádium. 1944. Ritzky Katalin: A fasiszta Olaszország önellátási törekvései ipari és gazdasági téren. Ráttkay R. Reformnemzedék programja. Athenaeum.-Mandorff E. Bp. Bp. Kertész. Richter Jenő: A kommunizmus bukása. Athen. 1938. Bp. 1941. Ráttkay R. Magyary Könyvk. 1940. 1-2. 1941. Bp.: A német győzelmek titka. dr. Bp.-Ecsey T. Raffay Sándor: A zsidókérdés története. illyefalvi: Az égő szív. K. okt. 24-én. 1940.

a. 1930. 1943.) Bp. Renaissance. Rohling Ágoston U. 1940. Bp. Közokt. Bp. Centrum. Röck Gyula A krisztianista párt vezérelvei.és államépítési irányelvek. 1920. a. Kókai Lajos. Saád Ferenc dr. saját tisztjei. Rugonfalvi Kiss István: A magyar nemzet hivatása. Röck Gyula Krisztianizmus és nemzetiszocializmus. 1942. Ábrahám és S. Alfréd: Zsidókérdés világprobléma. Nagyvárad. Rostkowicz Artur: Debrecen vörösre mázoltan. 1941. Bp. Saád Béla: A Dunától a Donig 1942 nyarán. Rohden Péter Richárd: A francia politika felemelkedése és alkonya. Stádium. Sajtó-káté. Rózsás József: Új magyar vártán. Bp. 1942. Rosenberg.: Nevelőállam. Rohling Ágoston: A talmudzsidó. 1920. Kolozsvár. A kamatrabszolgaság megtörése. 1944. 1940. 1941. Athenaeum. Debrecen. Bp. 1942. Bp. Röck Gyula: Dániel jövendölései. 1942. 1941. Ryner-Mád Ferenc: Zsidó antiszemitizmus. Rugonfalvi Kiss István: Út az élet felé. alapján össz. 1942. Pallas. Részletes adat. I-II. Róna Lajos: Harminc év az újságíró-pályán. Sagittarius: Európa és Németország sorsa. Rónay Károly. A szerző. A szerző. Saád Ferenc Nevelőállam. Sachs. Rubint Dezső: Az összeomlás. Danubia. Oliviera: Békés forradalom. Földreform vagy parasztpolitika. Athenaeum. Siegfried: A krími ejtőernyős. Bp. 1939. csop. 1939. Roósz József ifj. 1943. Nemzeti Szocialista Párt Krisztianista csoportja. Sakharov: A cseh légiók Szibériában (Eckhard T. Saád Ferenc Hadak útján. Bp. Periszkóp-Hajnal. 1918. 1929. és kiad. Stádium. 2. Sylvester. esgyáni: A tóra és népe. F. Salvarelli. Bp. 1942. Társ. Rostás József: Gyozni kell. 1943. Krisztianista p. Szerző. Z. k. Saád Ferenc Világnézeti és nemzetpolitikai feladatok a női nemzetvédelem terén. Saád Ferenc: A nő a honvédelem szolgálatában békében és háború idején. Rónás József vit: Erdélyünk és honvédségünk. Rohling Ágoston U. Stádium. Bp. Roósz József ifj. Samassa János dr. Népműv. Gyula. Saád Ferenc: Haramiák kezébe kerültünk. Bp. O. Bp. Bp. Dürer. Mérnökök. Viktória. 1943. Afrika hőse. Rongyos gárda harcai. Eger. Bp. 1944. 43 . 1922. Centrum. Rommel vezértábornagy: Gyalogság előre. Bp. Rózsa József: Erdély üzen. Saád Ferenc: A nagyváradi hadapródok. Ford.: Általános párt. Klny. Bp. 1941. Rommel Ervin. kir. Bp. M. 1941. 1931. Bp. Bp. 1932. 1882. Szerző. Augustino: Itália története. 1939. k. Rolla Margit: Utazás a háborús Finnországban. Bp. Salló János vezetése alatt működő Nemzeti Front. Bp. Gy. gesztóci Naplómból II. Pénz vagy becsület. Salazar.1936. Tan. 1941. elősz. Krisztianista Nemzeti Szoc. A szerző. Nemzeti Front kiadása. Bp. Roósz József ifj. Bp. Röck Gyula Dániel jövendölése. Actio Catholica. Vitézi R. Bp. Bp. Bp. Sajgó Jenő: Az orosz ötéves gazdasági terv és a szovjet hadsereg. Glóbus. Bp. Magyar Szocializmus. Saád Ferenc: Katonai nevelés. Saád Ferenc Honvédelem-nevelés. Bp. Máthé Károly. 1943. 1944. Írta egy Rongyos. Gyakorlati útmutatás a katolikus sajtóterjesztés ügyében. Szelcsányi G. Bp. Kókai Lajos. Bp. Samassa János dr. Bp. Debrecen. gesztóci: Naplómból I. Korda. Röck Gyula Irodalom és művészet. Bp. 1942.Rohan Károly Antal: Európa jövője. Szerző kiad. Luzsénszky Alfonz.) 1932. Rökk I. Bp. Ford. (Jaski István rajzaival. Bp. Egyetemi. Stádium. Kapitalizmus vagy kommunizmus. csoport. Dr. k. a világ vége és a zsidó jövője korunk látószögéből. Roósz József ifj. Rupp Róbert: A kitaszított munkás. 1942. 1945. Turul. Pallas. A. Stádium rt. Röck Gyula A magánjog és a magántulajdon. Stephaneum. 1-2. honvédorvosok által végzett fajkutatások eredményeiről. Held. Bp. 1940. Rosztoczy Ernő: Tájékoztató a m. Pécs. 1-2.: A fasizmus eredete és fejlődése. Bp. I/III. Lengyel. 1943. Bp.

Sarló és kalapács árnyékában. Stádium. Béta. Walter: Pénzügyi csoda-e a német hadigazdaság. 1940. Schmitz. 1942.Győr. marxizmus. Schultz József N. Kaposvár. de: A haza szolgálatában. keresztény gazdasági rend. Stád.. 1939. 1939. Sylvester. Keller Béla kiad. 1942. (Zárszó miatt. Bp. Bp. Otrokocsi: Hazamegyünk. Bp. Wolf: A sárgák háborúja. Sárga Ferenc: Megdöbbentő viszonyok. Siklay Dezső: Turul madár szállj. 1937. Bp. Bp.. 1942. Bp. Bp. nyelvű képes röpirat. Bp. Sárdi Strehn Károly: Magyar nemzeti szocializmus. faji és világeszme. Fórum. Schubert Ágost dr. 1943. Schulcz József: Hitler és Sztálin között a liberalizmus romjain. 1937. Sillani. Sebesfi László: Repülő hősök. Sylvester.1937.Saraja. Esztergom. Sértő Kálmán: Esett a hó. Hans: Éhségzár Európa ellen. W. 1941. é. M. 1940. Bp. Bp. 1941. Sassi Nagy Lajos: A turanizmus mint nemzeti.. 1941.) Bp. 1943. Révai. G. Schultz József N.: A német diákság.: Háború asszonyok és gyermekek ellen.) Simándi Béla: A szovjetdiplomata. Szalay S. Otthon. 44 . fejlődéséről a német nac. Bp.) Bp. Bp. 1942. Ger. Bp. A. Simon Ferenc: Az enyingi nyilasház. jan. Seeliger Emil: Hotel Sacher. Z. 1933. Simoneit. Centrum. Caesar. Simon Béla. Bp. Siilasvuo: Suossalmi. Stádium.. 1939. Bp. 18-19-i m. Sassy Nagy Lajos: A Turanizmus. Az 1936. Sávoly Lajos: Tavaszi felhők.és lapkiadó rt. Carlo: Európa Anglia nélkül. Sértő Kálmán Ilyen az élet. Bp. gróf Takách-Tolvay József előszavával. Népműv.o. 1918. Athen. Schwerin-Krosigk. Élmények az 1939-40-es finn-orosz háborúról. Bp. A. Sima Ferenc: Süvít a nyíl. Schirmer Ágost: A világzsidóság elleni harc állása jelenleg. W. Budai-Bernwallner. Mezőcsát. Vitézi R. Seppdnen. Központi Sajtóvállalat. 1943. A szerző. Siebert. 1925. 1943. Bp. Pátria. Sántha-Drózdy: Ellenség a kapunk előtt. 1933. V. Serly Antal: A zsidóságra vonatkozó magyar törvények. 1941. 1942. Nyilas. Turul Sajtóvállalat. Simonyi Sándor dr. Hajnak. 1941. Centrum. Schaeffer. Válasz Fenyő Miksának. Révai. Sértő Kálmán: Aranykenyér. Bp.: Mussolini élete. Siklóssy Pál: Szovjet álmok és valóságok. Bp. 1939. Sértő Kálmán Versei. Bp. Összetartás. Schenke. 1940. 1935. 1942. 1935. Bp. Sarolea: Szovjetoroszország. Senex Studens: A középeurópai béke útja. Sheel. Sándor Dénes: Moszkvai futár. Bp. 1942. Szerző. G. Bp.) Segédlet az alosztályparancsnokok számára. 1943. Berlin.: Nincs kibúvó.: Liberalizmus. Unto: Az orosz határon. n. Könyv. Paul: Angol uralom a Nílus mentén. csop. (Versek. Stádium.: A királykérdés. faji és világeszme. Buzarovits Scarfoglio. 1943. gr. zsidótörvény évében a magyar vállalatoknál. Baltha. Bp. Bp. Schmidt Imre: Korunk államalkotó eleme a népnemzet. Schulze. Segíthet-e Amerika Anglián? Mi a blöff és mi a valóság. Anglia uralma Írországban. (hirdetése miatt. 1941. Viljo: Megváltott ország. Ütött a zsidó világuralom utolsó órája? Mezőberény. 1822. Sárga Ferenc: Megdöbbentő viszonyok a II. 1933. Schäffer István dr. Max: Szemelvények a német katonai irodalomból. Bp.-ig. Wolfgang: A német munkaalkotmány fejlődése és alapelvei. 1927. Mezőberény. Stádium. H. Schuster. Schmidt Imre Tanulmány az állam szoc. 1941. Schaeffer. módszerei és kilátásai. Pfeifer. M. L. Egyet. Bp. Centrum. Bp. 1941. Deutsche Zentraldruckerei. Bevezetés: Fiala Ferenc. (Törvényjavaslat az apostoli királyi hatalom szünetelő gyakorlásának újrafelvételéről. Bp.. Bp. Bp. Tomaso: A fasizmus hadereje. 1923. 1941. Bp. Sgardelli. Bp. Bp. Sarfatti.: Háborús pénzgazdálkodás.Mi legyen a zsidókkal? Bp. mint nemzeti. 1940.: Nemzeti szocialista pártépítés. Centrum. Pfeifer. Bp. 1940. Schadewald. T.

Bp. A. Somogyvári Gyula v. A szerző. Bp. 1943.: És Mihály harcolt.november 17-én. Friedrich: Amiről a világ hallani sem akart. Singer és Wolfner. 1938. Korda. Simonyi Vilmosné: Magyar sorsok. Stolpa Józsefné: Magyar Asszonyok. 1939. Suomi. Bp. Bp. Egyet.: Itália feltámadása. Bp. 1944. 1927. Sopron. Bp. 1943. Virágzik a mandulafa. Soós Károly. Kókai. Pátria. Strom. Filó János kiadása. 45 . Sugár Ottó: A termelés csődje Szovjet-Magyarországon.: Székfoglaló. Bp. Bp. Stád. A. Solymári: A magyar kibontakozás útja. 1920. Stettner Tamás: Tizennégy év Kun Béla életéből. Six Ferenc Alfréd: Az európai belháborúk és a jelenkor egyesülési háborúja.. Somogyi Zoltán A június 24-i ellenforradalom és a ludovikások. Helsinki. 1933. Somogyi István: A szabadkőművesség igazi arca. Bp. Strohmayer. Soós Tihamér: Nemzetiszocialista nevelés a Harmadik Birodalomban.-ben megtartott eladása. Magyar Élet. Sréter István: Nem. a Szent Imre Egyesület évkönyvéből. 1942. Bp.: B. Sopp. Somogyvári Gyula v. Sulkovszky Zoltán: Tokiótól Ceylonig. Bp. L. Bp. Bp. 1943. Kurt: Stukák. 1927. Solmi.. Somogyi Ferenc: Istenért-Hazáért. Hírlap. Simonyi V. nem jelentkezik. 1922. Bp. különös tekintettel a zsidótörvényre. Szacsvay József: Emlékbeszéd. Nagymányoky: Embersorsok a viharban. soha. Évk. Német Külügyi Tudományos Intézet. Sporn A. elnökének berlini útjáról Sz. 1929. eszméi és jelen állása. 1943. Six. Sopron-Csorna-Kapuvár-Fülek.: A világválság és magyar érdekek. Sz. 1922. E. Somogyvári Gyula vit. Slezák Lajos dr. Sipeki Balás Károly dr. Bp. A szerző. Bp. 1941. 1920. a Gazdasági Jog III. M. Orsz. Bp. Finnország írásban és képekben. 1943. Frieda: A német leányifjúság munkaszolgálata. Stessel Ernő: Hadifoglyok élete Szibériában. Háborús regény. évfordulója alkalmából 1934. Viktória. Attila.Ker. Bp. 1943. Dr. Bp. Kik tették tönkre Magyarországot? Bp.. 1942. 1941. Franklin.. Bp. 56. Sz. Bp.: Lázadás a civilizáció ellen.Simonyi Sándor dr. Somogyi Zoltán: A rémuralom napjaiból.: A világpolitika fejlődésének szakaszai.: Kalendárium. 1938. Somogyi Géza: Közszállítási szabályzat módosított magyarázatos kiadása. a vörösdúlás nálunk. Szabadka. F. Singer és W. 1931. 1943-44. Sinzig. 1919. Sas. Pécs. Bp. Ladányi. A szerző. 1942. vitéz bádoki beszéde a Kormányzó Úr Őfőméltósága magas színe előtt a Nemzeti Hadsereg Budapestre való bevonulásának 15. 1911. Surányi Miklós: A csodavárók I-II. é. E. Kókai. Stocker Antal: A nagy per. jog. Kolozsvár. Bp. Somogyi Ferenc Zsidójogunk fejlődésének áttekintése. Stollenberg.: Német kodifikációs törekvések története. ügyv.-P. krasznojarszki hadifogolytábor. Bp. Stolpa Józsefné Magyar Asszonyok N. Bp. 1943. nem. Auróra. 1919. 8. Dr. 1919. Singer és Wolfner. Egy. Stolte István Miklós: Szovjetoroszország az adatok tükrében. Klny. N. Spanyolországban így "virrad"! Közérdekű könyvek 1. sz. 1925. Bp. Singer és W. Bp. Sulyok Imre: A tábortűz könyve. Sipos Árpád v. P. n. 1941. 1944. Berlin 1940. Athenaeum. Somogyi Ferenc A vitézi nemzetté nevelés célja. 1942.: Potyorektól Számuely Tiborig. 1943. 1941. Sinka István: Fekete bojtár vallomásai. Apostol. Klny. Bp. 1920. Horányszky. Soós-Anker: GPU.L. Georg: Gyozni vagy meghalni. Nemz. Inf. Sylvester. Sipos Kamilló: A szocializmus tarthatatlansága. Sz. Stoddard. 1934. Sion bölcseinek jegyzőkönyvei. Bp. 1937. Bp. Bp. Bp. Bp. A bolsevikiek bibliája. Stueve. egy.: Az állam és a gazdaság. 1941. Bp.

1937. Szász Károly: Emlékezés a vörös uralomra. Földm. Szálasi Ferenc Cél és követelések. rendelet 64. 1936. Nép és kultúra.? Bp. kiad. Szacsvay József dr. Bp. Hárfa. Egyet. sz.Surányi Unger Tivadar dr.Zsidók kivándoroltatása. Szabó Géza: Őrségváltás. Szabó J. Szabó Gáspár: Leleplezett bolsevizmus. Bp. Budafok. Szász Károly: Tisza István. 1942. Dunántúl. Szatmáry István: Rákóczi földje visszatér. Bp. Számadó Ernő: És mégis győzünk! . Bp.: Politikai rágalmak és cáfolatok. 1943. tc. Délpest-vm. Orsz. I.. Ivanov: Most jöttem a Szovjetpokolból. A magyarországi kommunizmus. Ath.: A fajegészség. 1941. Sánta Gy. Egyetem. Bp. M. Léva. Bp. Számadó Ernő Miénk a holnap. 1939. Stephan. Szabó Zoltán dr. 1938. 1941. Szabó Pál: Mi lett a szocializmusból. Rom. 1931. Szalontai Gyula: Olaszok vezére. Szálasi Ferenc: A magyar állam felépítésének terve. Klny. magyarok barátja. Hung. Szerző. Bp.E. Mezőberény. Bp. 1940.Sz. Bp. Bp.. Bp. Szabó Imre nyirádi: Tábori repülőtér. Pius: Szent István családja. Szabó László Mi okozta az összeomlást és a forradalmakat. 1938.. fajvédelem és fajnemesítés örökléstana. 1939. Synon: A moszkvai kém. 1939. és munkáskérdés Olaszországban. Szerző. leánygimn. Stád. Szathmáry R. Bp. Számadó Ernő: Fegyvert s vitézt éneklek. végrehajtásának tárgyában kiadott 7720/1939. sz. Bp. '41. Egyetem. Wien. 1922. 1926. Pécs. 1942. 1941. Bp. 1942. kat. 1938. 1934. Bp. Kultúra.a munkás kevés. a Közgazdasági Sz. Hogyan védekezzünk a nemzetgyilkos idegen erők ellen? Bp.: Magyar jólét az új Középeurópában. Szabó Sándor Lajos: Nemzeti munkaszolgálat. Szász Béla: Diktatúra és diktátorok. N. Szász Lajos: Emlékbeszédek vit. 1941. Bp. Versek. Bp. 1941. Bp. Bp. 1943. Szabó Mihály: A nemzetiszocialista magánjog alapelvei. Stádium. tc. Rábaközi. Szerző.! Bp. 5-6. 1939. 1933. 1922. v.Egyet.. Nemzetvédő Sz. Szabó-Zaboretzky: A zsidók és a nemzsidók jogállása és jogviszonyai. 1924. Szenkó. Bars Hont vm. Szathmáry R. Bp. jákfai Gömbös Gyuláról.sz. Szabó Mihály: Mit mondanak a számok a zsidókérdésben? 1938. Suszter Roberto: Orosz bolsevizmus Európa ellen. Szatm. Bp. Svaszta Gyula Élethalálharc a tőkeuralom ellen. 1935. 1936. Szabályrendelet a zsidók közéleti és gazdasági térfoglalásának korlátozásáról szóló 1939: IV. 1938.: A magyar élniakarás útján.§-a alapján kiállított tanúsítványokért szedhető díjakról. Debrecen. 1939. E. Bp. rend. 1920. Érseki Líceum. 1943.. Szakáts Kálmán: A munka békéje Németországban. Singer és W Szádeczky-Kardos Tibor: Horthy Miklós. 1941. Bp. Szabó István v. (Drámai költemény. 1942. Szabályrendelet a zsidók közéleti és gazdasági térfoglalásának korlátozásáról szóló 1939: IV. Szabados Mihály: Földbérlő és szövetkezeti mozg. Szalabasev. Bp. Szeged. Szabó Miklós: Kiev.) Bp. Franklin. Szabó István v. kiadott 7720/1939. 1919. Nyitrai és Társa. Szamuelly Tibor élete és gaztettei. Svaszta Gyula: A nemzeti szocializmus országútján. 1934. Bp. M. 1941. Centrum. Bp. Stádium. Szatmárhegyi Donát: Granicsárok éjszakája. Szabó László: Irredenták. 1919.. Élet. végrehajtása tárgyában. Hungária. M. Szabó János: . Bp.. Bp.. Szabó Miklós: A Harmadik Birodalom agrárpolitikája. Szabados Mihály Magyarok hazatelepítése.és jellemrajzi vázlat. végrehajtásának tárgy. Szálasi Ferenc Út és cél. Bp. 1936. Bp-i H. Vitézi Sz. Debrecen. Athenaeum. K Szabó István: A zsidó baromfi és tojásexportkartell üzelmei. Mezőberény. füzet.. Szabó László: A bolsevizmus Magyarországon. tc. 1923. Léva. Szálasi Ferenc Hungarizmus. 1944. Eger. I. Stádium.: Antibolsevista kiállítás a Pesti Vigadóban. 46 . Szabályrendelet a zsidók közéleti térfoglalásának korlátozásáról szóló 1939: IV.P. 1942.. Bp. Aesopus..

Szt I. Szeberényi Lajos. Nyilaskeresztes Párt. Centrum. Szentirmai Imre Vezérek. Bp. Bp. M. 1942. fiókjának közönsége? 1935. 1940. Szentkuthy (Dreschner) Pál: Mit olvas a Főv.II. Bp. Bp. Székely Sándor István dr.T Szeő Demeter: Zsidó vagyok. zsidótörvény földbirtokpolitikai rendelkezéseinek végrehajtása. Szeged. 1942. Bp. Szeged. 1939. Szerző. Szilágyi Imre: Új magyar gazdaságpolitikát! Bp. Csokonai. 1933. Bp. Bp.a. Szigethy István: Út a magyar nemz. Szekeres János: Pusztaszeri gondolatok. Szentirmai Imre Izmusok és kráciák. Szentirmai Imre Te meg a többi. Bp. kommunizmus és társadalmi fejlődés. Prot. I. Bp. 3. Széll Ferenc: Emlékeim a hadifogságból. Miskolc. Klny.: A házassági törvény egységes szerkezetben. 1939. 1942. 1919. Szegedi keresztény m. Bp. Veszprém. A szerző. Bp. Hajnal. 1941. 1937. 47 . zsidótörvény végrehajtási utasításának rendelkezései. Bp. a Külügyi Sz. 1942. Helsinki. 1929. 1939. Pomáz. Helios. 1944. Szilágyi Zoltán: A mi Erdélyünk. Zs. Szilas-Steff: Repülők felszállni. Szigyártó Sándor Út a magyar nemzeti szoc. N. Székely Sándor István dr. 1941. 1936. Balassagyarmat. 1933. zsidótörvény és végrehajtási utasítás teljes hiteles szövege részletes magyarázatokkal. Bp. 2. Budai-Bernwaller. Bp. 1925 és 1929. Bp. Bp. 1942. közm. Bp. St.. Hejobába. Szemelvények a hiv. Bp. ákosfalvi: A Nagy-Bányai Horthy-család. Szentgyörgyi Kósa István: Van feltámadás. Szerző kiad. P. kiad.) Száz okmány a háború előzményeinek történetéhez.1938 Szentpétery Béla: Osmagyar ugaron. Székely Molnár Imre: Ég és pokol.német Fehérkönyvből. Bp. 1939. Szentirmai Imre Problémák. Bp. Békéscs. Szeberthy János: Az új Európa és Magyarország.: A parasztság története a legrégibb időktől napjainkig. Bp. Turáni. Bp. Könyvt. Szilágyi Olivér: Háborúban. Vér és terror. címjegyzék. Szilágyi László v. Kátai A.Encik. Athenaeum. 1937. Sz. 1943. (Kommunista téboly. Pécs. Actio Cath. 5. Szerző. Bp. Szentkirályi József: A közvélemény előkészítése a háborúra Amerikában. 1942. Bp. kk. A "Kereszt" k. é. 1939. Bp. Jövő.-Bródy Jenő dr. Diákszövetség emlékkönyve. Szentiványi Dezső: Bankdiktatúra és zsidókérdés. Bp. Marosvásárhely. Budai-Bernwaller. Révai. Diákszövetség. Bp. Szilágyi Dénes: Nevelés nemzeti forradalomra. Egyh. Centrum. 1941. Fodor. Budai-Bernwaller. 1936. 1936. és Khuen-Héderváry Károly: A II.háborúról. Szendrei László: Három kovács. Szentmiklósy István: A házasság a Harmadik Bir. 1926.: A II. '39. Csokonai v. Bp.'39. Szekér M. Bp. 1928. állam felé. Gergely. é. Bp. Bp. Sziklai János: Magyar revízió 1920-41-ig. vagyis a Talmud magyarul. 1942.-ban. Szenkis: Szuomi harca.. szoc. Az Orsz. Szeged. Ev.: A világháborútól a nemzeti újjászületésig. Széll Pál: Béke. Prot. Szászhalmi: Vér és terror. Vál. Szentirmay Imre: Tételes új magyar történet. Szigyártó Sándor: Erdély kiált! Bp. Székely Mózes: Kié az ország. 1919. n. Új Nemz.Szászhalmi József: Kommunista téboly. k. szból. 1936. Bp. 1939. Szeberényi Lajos: Marxtól-Leninig. Szent István országa és a mai Magyarország.n. Szentesy Alfonz (Luzsénszky): Zsidóveszedelem. Franklin Társulat. Szentmiklósi István dr. Methosz. Emlékezés a vörös uralom borsodi áldozataira. Szekeres László: Férfiak és tettek az új Olaszországban. U. Székely Sándor István dr. Szerző. Szepessy Orbán: Szocializmus. Budai-Bernwaller.. Székely Sámuel: Felelős-e a zsidóság az ország romlásáért. Szentirmai Imre: Tanácsok. Forrás.: A II. 1939-40. 1938. Szerényi Simon: Népbiztosok futása a frontról és még sok szenzációs leleplezés a kommün napjairól. 1942.-i Hírlap rt. 1942. Szendrey László: Most 25 éve.. 1940. állam felé. Magy.

febr.: "A magyarság évszázados harca közép-európa elszlávosodása ellen. Egyetemi nyomda. Szomolnoki Antal vit. Szilárd János: A rongyosgárda apródjai.: A haza szolgálatában. Szociális Mo. Bp. Stephaneum. Szviezsényi Zoltán: Hogyan veszett el a Felvidék. 1943. Bp. M.) Takách-Tolvay József vit. Szilárd Andor: Így kell megoldani a zsidókérdést. Szvatkó Pál: Visszatért magyarok. Bp. dr. Bp. Bp. 1920.1943 Tarnói László: Az örök bajtárs. Bp. Bp. 1944. 1921. Bp. Bp. 1928. 1939. Kultúra. Kispest. Veszprém.-márc. Stádium (hozzáfűzött Csiki L.) Tamás András: Ez az ember. Bp. Bánsági. Szovjet paradicsom képekben. Szlovák Nemz. Szenko. 52/III. Kellner. Sztranyavszky Sándor: A Gömbös-kormány eredményei.áll. Szitnyai Zoltán Ember nélkül. Levente Hírk. Bp. és II. Szirmay L. Bp. Bp. Szitnyai Zoltán: A fehér lovas. Bp. Pécs. 1942. németül.l. Nagyváradon. T. Szontagh Vilmos: A zsidótörvény jogtud.és L. zsidó lélek.Bp. 1939 és 1940. honvédelmi ismeretek.1932. Charitas Almanach 1943. Szociális és karitatív évkönyv. Petroc. Szirmai Rezső: Riportok a Szovjet-Kaukázusról. 1942. Centrum. Tardy Sándor: Orvlövészek nyomában. Tardy István: A titok háza. Bp. rész. Egyházm.. Máté. Bp. Egyedül vagyunk. 1943. és ellenforr. évk. Szladek. A. Bp. 1940. Athenaeum.1939. Viktória. Barna: Az orosz forr. Tanulmány a leventemozgalomról. 1940. Szerző kiad. Tabéry Géza: Két csillag között. Korda. Révai. Szombathy Ilona. Szilicei Váradi Gyula: Anglia és Izrael. Bp. Bp.: Az orosz veszedelem és Mo. (Magyarul. Tamásy György A totális állam. története. Pintér kiad. gr. 1942. o.k. Szer. Bethlen. 1932.1933. Fráter. Bp. szemléletben. az öngyilkosságba kergetett Olaszo. Gazd.M. I. 1942. Bp. 1943. Bp. 1939.: Ködországban. Athenaeum. Szondi Béla: Találkozás Európával. Takács György Az olasz adórendsz." miatt. köt. 1939. 1937. Tamásy György: Anglia áldozata. Bp. Bp.: Szervezés. Sztriha Kálmán: Kiskundorozsma története. Bp. Szocializmus és kommunizmus jelszavai. 1940. M. 1943. Sztanek János: A m. Bp. Bp. Athenaeum. 1939. Bp. Klny. 1924. mozg. 48 . 1919. Bp. A. 1927.k. Stádium. Egység Pártjának szerv. Szoci-nyilas. Bp.magyar fasiszták táborának alapszabálya. Tarján Vilmos: A terror. H. Nemz.g. 1943. Bp. Bp. Bp. Szlatinai László: Európa nyersanyagellátása. olaszul. Mefhosz.P. 1921. é. szerepe. 1943. 1942. 1939. gy. n. és a fasiszta adóreform. Actio Catholika.Antibol. Szöllősy Jenő: Hungarizmus. Szitnyai Zoltán: Nincs feltámadás. Takáts Albert: A zsidókérdés ezeréves jogalkotásunkban. Talajjavítás Itáliában. Bp. Szeged. zlj. 1939. Bp. I. Szilicei Váradi Gyula A sátán karmaiban. 1937. Sztojanoff: Sztálin a vörös cár. Szücs Kálmán: Szabad-e tovább követni Marxot? Bp. Kémeri Nagy Imre naplótöredékei. Bp. áldozata. Bp. 1942. p. Mussolini! Bp. Szörényi Andor: Zsidó fajiság. Újságüzem. Viktória. 1943.Szilágyi Zoltán: A világmindenségről. sz. 1942. kir. Könyv. 1941. 1938. Szüts István: A Nemzeti Tábor magyar szocialista mozgalom politikai programja. Nemzeti Tábor m. Szolgálati tájékoztató. A. 1938. Tamás Ferenc: Toke és munka az olasz fasizmusban. A.T. Szurmay Sándor br. Held. 1940.: Nemzeti szocialista káté. Tarnói László: Az örök bajtárs. 1940. szab. Centrum. Takács György: Nemzeti feltámadásunk kátéja. Bp. L. Nyilaskeresztes Párt O. Szirmai Tibor: Honpolgári. honvédei az orosz fronton. Fizika. Kémeri Nagy I. 1937. Szittyák . Árpád: A proletárdiktatúra tört.

Bp. 1921. Tidick. szobrának leleplezési ünnepélyén. Tizedesek választási teendői és a választójogi törvény legfontosabb rendelkezései. Telkes Aurél: Gépkocsizók Szovjetföldön. zsidótörv. Bp. 1934. Jurusics. Bp. Bp.M. Temesváry László Mi lesz velünk? Bp. Richárd: Szovjet csillag Kína felett. 1921. Váci fegyint. 1939. 1942. Tábor István: Forradalom a fekete városban. Tájékoztató kereskedők és iparosok r. 1934. 1942. Társadalmi és gazdasági élet egyensúlyának bizt. V. Az ipar és hasznothajtó jogosítványokra von. Tormai K. sorsa Szovjetoroszországban. Centrum. Temesy Győző vit. 1934. Élni.tud. Joachim: Utolsó pillanat. Bp. 1937. T. Tharaud: A kereszt árnyéka. A. Társadalomtud. 1931. Rózsavölgyi-Pallas. A Kisfaludy-Társaságban tartott előadások. Temesy Győző vit. Tasnádi Nagy András két beszéde a zsidók közéleti és gazdasági térfoglalásáról szóló törvényjav. Bp. Centrum. Viktória. Bp. 1943. 1-3 kiad. S. Bp. A. Földr. Kaposvár. Pestszenterzsébet. Theiss Ede: Modern közgazd. Torda László: A zsidókérdésről. G. Tocci. rt.: Miért lett Horthy Miklós kormányzó? Hódmezővásárhely. 1939.N. Bp. emlékezések. Bp. Tiboldi József Nem! Nem! Soha! Pestszenterzsébet. 49 . A szerző.Thiéne Tudósító. Torday Lajos: Megemlékezés Japánról. Bp. 1939. Tormay Cecil: Bujdosó könyv. ötlete alapján írta Pölöskei János: Hiszek egy Istenben. Bp. és totális háború. Mátyás János. Tasnádi Nagy András: A magyar alkotmány szelleme. Tomka. Bp. Pallas. 1942. 1942. Bp. Korunk Szava kiadása. Temesváry László: A fasizmus pénzügyi politikája. Taubinger István: A munkáshiány leküzdése a német iparban. 1942. felsőházi tárgyalása során..: A viszokai hős fiúk. Városi. Leventeegyesületek O. Thompson. Szent István Társulat. A szerző.: Országgyarapító Horthy Miklós. Tájékoztató az orosz harctéren való magatartásra. 1928. Bp. M. Bp. 1940. Bp. Tettek. a. 1942. Pallas. Ferenc. Franklin. Törekics nyomda. köt. Valentino: Légi párbaj. Bp. Temesy Győző vit. Tervezet a gazdálkodás folytonosságának fenntartására a kisajátításra kerülő zsidó mező. A. '42. Bp. II. Tasnádi Nagy András beszéde Hajdúszoboszló ünnepén. Tájékoztató a leventeegyesületi élet irányításához és vezetéséhez. Győzni.. Társadalomtudományi és gazdasági irányelvek. Bp. a II. tárgy. köt. Magyar Népművelők. Könyv. Bp. Bp. Sylvester. 1941. 1939. Mefhosz. Stádium Tízéves Vitézi Rend. Stádium. Szerző. 1934. Központja. J.: A szövetkezeti mozg. és gazdasági irányelvek. A. Theodosius. Szeged. ingatlanokra. Bp. 1940. Kolozsvár. Bp. Révai.U. I-II. Bp. Bp. Bp.és erdőgazd. Táboros József: Katonaversek az ejtőernyősök világából. Bp. Bp. Szerző.és L. Bp. Stádium. Temesi Győző: Földrajzi zsebkönyv. 1921-31. 1937. O. Bp. Athenaeum. Genius. 1920-23. Temesváry László A dolgozó nemzet útja. Vitézi Szék. 1938. Tobler János: A munkásság helyzete a diktatórikus államokban. 1943. 1942. Bp. Bp. 1943. Társadalmi Egyesületek Szövetségének alapszabályai. Tormay Cecil Két forradalom. 1938. Bp. Tisza István emléke. Bp. Teleki Béla beszéde: Magyar reformot. Teleki István gr. M. Técsy D. 1943. A Kállay-kormány félesztendős munkássága és politikája. Tomor László: Harcok a vörös égen. Thury Gyula: Szerbiából Szovjetoroszországba. Tiboldi József: Igazságot Magyarországnak. Tormay Cecil Küzdelmek. Tájékoztató kereskedők és iparosok r. 1937. Stádium. I. 1942. Gy. tervek. Bp. 1943. Bp. 1932. rend.Tasnádi Nagy András Gömbös Gyula emlékezete G. Erdélyi P. 1940. 1942. Tiry László: Veszélyben. Bp.: A halál zsoldosai. Tájékoztató a magyar leventeleány mozgalomról.

Tóth László-Ribáry Géza: A zsidók egyenjogúsítására és külön jogrend alá helyezésére von. Zoltán: Ifjúvezetők felismerése és kiválogatása a testnevelési órákhoz. Trucksaess. ás 1936. Ujlaky Antal: Szeged a forradalomban és a nemzeti feltámadásban.. Turmezei László A turáni sajtóiroda és története. 1938. 1939.. Zoltán A leventeoktatás módszereinek irányelvei. Debr. 1939. Turul Szövetség alapszabályai. I.Tormay Cecil: Megáll az óra. Turmezei László Lámpák a ködben. M. Bp. Bp.1940. Bp. 1944. Stephaneum. M. M. 1942. Türr Stefánia: A fasizmus szelleme. A. 1935. Irod. Debr. rendezéséhez. Tóth Nándor: Táltos szíve. Bp. Bp. 1934. Turmezei László: A turániság szerepe iskolai és társadalmi nevelésünkben. Zoltán Ifjúvezetők kiválogatásának lélektani szempontja. Kultúra Nyomda. 1928. 1924. 1933. (Történelmi regény. I. Tóth László Arcélek az újságpapíron. Turul Szövetség Buda Bajtársi Egyesület évkönyve.) Kassa. Tóth B. igaz hit. 9. Külügyi Szemle. 1942. Töttösy Ernő dr. Tury Gyula: Szerbiából Szovjetoroszországba. Eger. Tóth B.: Horthy Miklós 70 éves. Turáni vadászok Orsz. 1936. Turmezei Lászlóné: Értékrombolás. Bp. Bp. jogszabályok. Tóth László: Magyar vártán. 1936. Tunyog Csapó András: Izrael bölcsességbirodalma. Turul. 1938. 1941. 1944. Töttösy Ernő dr. von Osten: Testnevelés békében és háborúban. AG.: A bpesti áll. Hamburg-Berlin.. Bp. T. 1941. A szerző. Sz. Centrum. Bp. K. Tschammer. Bp. 1931. Bp. Turán röpíveink gyűjteménye. Turmezei László: A Turánság alapváza. Stehpaneum. Bp.-i zsidókérdés alkotm. Bet. Traeger Ernő dr. Szerző.: A bolgár külpolitika. Magyarországi Turáni Barátok Köre. 3. Bp. M. Szeged. J. szám. Bp. (Turán Röpívek 1-10. é. 1942. Az összeomlástól a feltámadásig. Bp. Bp. Bp. 1921. Szent István Társulat. (Keresztény kereskedők névsora. ifj. és Nyomd. Szerző. alapszabályai. Verbőczy István gimn. Bp. Miskolc. Trenkó: Keresztény vagy zsidó Budapest? Bp. Bp. Tóth B. Bp. Bp. 1941. Irod. Hansaetische Verlagsanst. Török Sándor: Magyar fiúk oláh mundérban. Bp. Reé L. Török András: Vengerszki. Mérnökök. Bp. Klny. Bp. A Cél.T. Bp. Turáni átok és a jerikói trombita. M. Bp. Turmezei László A turáni gondolat és a magyar propaganda. Törvényjavaslat a M. Tóth Ernő: Véres föld. 1939. Tóth Sándor: Erdély 22 éves rabsága. Turul Naptár. Bp. 1938. 1941. 1941. Turán Sz. Bp. Szöv. '37. Trombitás Gyula dr. 1942. n. 1936. ifj. 1941. Karl: Német-magyar ipari és kereskedelmi kézikönyv.) Kaposvár.: A német birodalom jellegzetes jogszabályai. I. sor. Korona területén élő népcsoportok önkormányzatáról és anyakönyvvezéséről. Történelem a világháború után. sz. Török András: Szálasi álarc nélkül. Bp. Turán röpíveink gyűjteménye. 1943. 1941. Bp. 1941. Szt. II. További okmányok a nyugati hatalmak háborút kiterjesztő politikájához. 1940. Az istentelen kommunizmus romboló munkája.B. 50 . 1910-1937. Török Béla: Az új német alkotmány egyes alapelveiről.'40 Tóth B. Trostl Rezső: Irányelvek a m. Turán könyv. Tóth Lajos dr. 1925.K. Turán Röpíveinek gyűjteménye.. Bp.). 50 éve (1892-1942. Turul Szépmíves költok és elbeszélok. Udry Ferenc: Odaát. M. Centrum. 1943. Trombitás megtérése. Tornay Károly: A leventeintézmény története.. színtiszta olasz nemzeti hagyomány. Bp. Sylv. Tóth József: A rendészet-fogalom a nemz. Versek. 1936. Ujpétery Elemér: Az olasz korporatív törvényhozás. Zoltán: Leventenevelés. Bp. államban. 1942. 1942. Klny. T. 1941.Szöv. Szent István Társulás. száma): Turán füzetek. Bp. Turán könyvk. Bethlen G. Bp. 1938. Ki gyújtotta meg a máglyát? Bp. 1943-44.szoc. Held.N. Turmezei László: Az ukrán kérdés magyar szempontjai.

Bp. Útban a világuralom felé U. Új történelmi hivatásunk. 1942. 1943. 1938. Útmutatás a kat. Kecskemét. Bp. 1943.'39. 1942.: Magyarság és kereszténység. C.. T. Kalot. Vajna V. Bp. Bp. Kellner. Vadász dr. Bp. Újságírás az hivatás. 1942. Teszisz kiadványsorozat 1. 1935.. A szerző. Bp. Bp. Urbányi István: Mihály. Bp. Bp. (Csak a szöveg. 1937. 1943. új versek. Klny. Mátészalka. Varga László: Keresztény felelősség. Vajta: Isten. Stádium. Vanyó Tihamér: Mussolini egyénisége. Bp. 1942. Bp. Athen.: A nemzsidó származás igazolásáról alkotott 3400/1944. Dalmai G. 1922. M. Szerző. 1943. 1937. Stádium.Ulain-Buday: Rabszolgaság útján. teljesjogú és őskeresztények ingatlanviszonyai a zsidó jogszabályokra tekintettel. Új Magyarság Évkönyve. Bp. Bp. Stádium. 1941. stb. Bp.. Az. Jövő. 1941.-Ravasz Illés dr. X. Társ. A . Unghváry Sándor: Mit láttam az Andrássy úti nyilasházban. Urbán Gusztáv: A propaganda világnézeti jelentősége. szóló.: Legyen igazság! Előadások. 1942. 51 . Velence.E. é. Bp. Bp. haza. Varga László: Szociális reform és hivatásrendiség.4. Völgyi N. 1936. 1941. 1925. Túrmezei L. könyvtár. szervezetének női csoportja. Egyetemi. A szerző.. 1940. 1943. Varga László S. Turul.3. Útban a világuralom felé. Bp. primor. Vaszy György: Az elpazarolt élet. Vajta Ferenc: Faji forradalom. Actio Cath. 1941. Bp. Uzdy Géza: Hogyan üldözik a német katolikusokat. Vadász dr. Új honfoglalás.. T. Lőcsey. Bp. Bp. Bp. Rajz a kommunizmus korából. A fasiszta gondolat kialakulásának szellemi előzményei. M. 1944. Cion bölcseinek jegyzőkönyve és a berni protokollper. valamint a zsidók egyes vagyontárgyainak felh. Bethlen. Pannonhalma. Bp. V. Molnár P: Honvédelmi törvény. Korda. füz. a turániság. 1937. Írták: Halmágyi B. számából Varga József: Németo. Bethlen.Az 1944. S. Bp. Urbánszky Andor dr. 1945. rt. Bp. Varga Sándor Frigyes: Nemzeti értékszolgálat. Vörösváry. I. Simonyi kiadás. és a nyersanyaggazdálkodás. . 1940. II. Bartha M. 1935.. Bp. Egys. Vargha Sándor: Megfigyeléseim és gondolataim a nemzeti szocialista Németországból Bp. Új magyar gazdasági rend néhány jellemző vonása. 1941. Útmutatás. 1942. A Nemz. Szerző. Új magyarság és az új Európa.. 1944. Unghváry Iván János: A fasiszta nevelés eszménye és az új közoktatási törvény. Vajda József: Zsidók. királydaróczi: A hongyarapító..5.. Unger Béláné. 1940. Vargha Károly: Tied (versek). Asztalos Boriska. v. 1941. 1941. Wien. új korlátolt. Vajta Ferenc Istanbul kulisszái mögött. 1. Varga László S. A nemzeti újságírótestületek Uniójának Velencében tartott első kongresszusáról szóló jelentése.2. A szerző. Stádium.: Kollektív gondolat és munkavédelem a fasizmusban. Varsányi Gyula: Külkereskedelem és nagytérgazdaság. Nem menekülnek meg! Bp. N.. 3520/1944. Bp. Labanc J. M. '35. Varga Zoltán: Új urak. évf. Az. Szatmár és B. 1937. k. Urbánszky Andor dr. J. 1937.. a Pannonhalmi Szemle 1935. Vannay László: Szocializmus és militarizmus. IV. III. 1939. Kálvin. Munkásmozgalma EMSZO közp. 1942. Bp.. Egység szerv. F. Tevékenységének Propagandacsoportja részére. Bp. Bp. Bp. Társ.-Ravasz Illés dr.Babocsay G. n. a. Útmutatás a Nemz. 1935. tc. Bp. Ny. Újságírás az hivatás. a családbafogadásról és a tartásról való gondoskodás előmozdítása tárgyában. 1939. király.E. 1943. vagy nemzeti evolúció. Vadász Lajos: A partizánvadász. Szatmárnémeti. 1938.) V.6.. Bp. 1934. szülői értekezletek rendszerezésére. Bp. Urbánszky Nándor: A fasiszta gondolat kialakulásának előzményei. Új harcra fel! Bp. Új magyar gazdaság az új Európában. 3. Bp. Ügyvédi Határidőnapló (Müne) Bp. Stádium. Új idők.

Ványai István: Emlékezés Kassa felszabadításáról. 1939. Bp. Berlin. Terminus ny. Bp. Virányi Egon: Magyarország útja az Európai Egy. Vágó Pál. Klny. 1938. Vida Péter: Az oláhok. 1920. 1939. Vit. Szolg. 1929. 1940. Vitézek évkönyve. 1925. A szerző. Serényi Pál. Vér Tibor: Beszéd a Felsőház 90. Vályi Nagy Géza: A magyar katonaköltészet. Fran. Könyv és L. v. L. egy zsidó földesúr természetrajza. Vágó Pál. Hangya Központ.-on. Új célok felé. Z. Vágó Pál literáti: A magyar munkaállam. Vizy András N. G. 1938. 1943. kiadás. 1942. Bp. Bp. kiadó. Bp. Bp. Váry Albert Vádbeszéd gyilkosság. v. Vitézek évkönyve. Vágó Pál. Visszatért Délvidék. Virág Gellért: A levegő hőse (vers). 7-i megyevezetői értekezleten. Bp. Vágó-Toll: Munkaállam. Kassa. Váry Albert: A vörös uralom áldozatai Mo. K. Bp. Vésey Frigyes. Vágó Pál. EMSzO. herceg tábornagy fővédnöksége alatt szerkeszti dr. milliók hóhéra. Vágó Pál. Vérző Magyarország. literáti Gőzgép. Kazinczy kiadó. Bp. Bp. 1944. Nyíregyháza 1930. Turul.-pol. Bp. V. Válasz a szürke könyvre. Szatmárnémeti. Orsz. Fegyint. 1943. Stádium. Bp. Vitéz István: Hivatásrendek Magyarországon. 1942. K. Bp. Vágó Pál. Bp.: Kálváriás diploma. Virraszt a magyar lélek. és társai bűnügyében. Bp. Szék. Harcok az orosz ellen. 1940. (M.Vaszy György: Az elpazarolt élet. 1941. Veres János: 31-es páncéltörok előre! Bp. Váry Albert: Vádbeszéd a Cserny-perben. Vágó Pál. Vindex: Sztálinizmus. Vágó Pál. Halász irod. Vitézek Albuma. Veridicus doctor: Mi a szabadkőművesség? Mily eszközökkel dolgozik? Mi a célja? Bp. St. 1920. Vitézi R. literáti Beszámoló a szept. Magyar-Finn Társ. Vida István: Magyar munkáskáté. Vitézy László v. 52 . Visszatért Felvidék adattára. 2. 1941. Bp. szellemében. Hungária. Tiszavidék. N. 1940. Szerző. Bp. M. Új nacionalista államrendszerek. Vezetők életmódja. Orsz. Vákár P. Bp. Bp. Hangya Központ. M. Vitézek vére védi és váltja a világot a vörös veszedelemtől. Rákospalota. 1940. 1936. kiad. Bp. Makkay Zoltán könyvkiadó. 1940. 1942. Szoc. 1942.: Pekár Gyula. rt. Bp. 1941. Bp. Váry Csaba: Sztálin. Bp. Athenaeum.: Mindent a hazáért. Bp. literáti Munkanélküliség. 1944. Orsz. literáti A jászapáti programmbeszéd. Nyilaskeresztes Párt. Légrády. T. Bp.) Bp.) Vitézi Rend kiskátéja. Merkantil. Pallas. 1939. A nyilas-kormány kiadása. 1923. Könyv. a. Front. 1944. Virányi Elemér: Finn-ugor népek élettere. 1942. A. Vitéz nagybányai Horthy István kormányzóhelyettes urunk emlékére. Kispest. 1944. Hornyánszky. 1919. szocialista reneszánsz. Vécsey Zoltán: A síró város. Mérnökök. Bp. 1920. Vésey Frigyes. 1939. 1942. literáti Munkaalkotmány. Virkkunen: A harcoló finn hadsereg szelleme. Vértes József: Egy ember a forradalomban. kiad. bűntettével vádolt Cserny J. 1942. Vida Péter: Magyarország és Románia. Prága-Zürich-Páris. Bp. liberalizmus. József kir. Nemz. Bp. Bp. Bp. N. A szerző Várod az orosz felszabadító hordát? Röpirat. Sajtóváll. literáti: Amiről a Népszava hallgatott. 1943. Graphis.és Lapkiadó rt. ülésén. népnemzeti rend. Veltzé Alajos: A mi hőseink. Arthur dr. literáti: Örök Magyarország. 1931. Vécs Ottó: Karpaszományos emlékfüzet. Rákóczi. Front. Athen. 1918. (Plakát. 1-2. Vác. felé. A. M. Irod. rablás stb. 1922. Move k. 1928. I-III. sz. Váry Albert U. 1942. A Szovjet politikája a második világháborúban. Bp. Irod. literáti A nemzetiszocialista munkaállam alapelvei. Pécs. 1940.: A belső arcvonal. 1920. Áll. Bp. 1942. országépítés. Vérkeveredés és fajvédelem az E. Budai. Kassa. Szerk. 1928. Bp. hitel. pénzuralom és nemz. Vitéz József: Csobaji Krónika. A.

Zadvarecz István püspök. Centrum. Bp. 3. Gioacchino: A fasiszta mozgalom története. k. Szerző. Wiko. Egon: Hová tegyük a zsidókat? Erfurt. Bp. Bodung. Joseph Az angolszász kereskedelempol. Stádium. Bp. Zakariás G. 1921. Wirsing. Joseph: Ne féljünk az új Európától. Wolff Károly A keresztény gondolat védelme. Nemz. Wágner Antal: Bolseviki zsiványok aknamunkája Mo. Bp. 1942. 1942. Wolff Károly A kereszténység védelme. 1940. 1939. Wien. Az angol iskolák plutok. a "Signal" 1943. a gazd. T. Bp. Bp. Az Erdélyi Férfiak Egy. Wolf Károly élete. alkotása. Franklin. Bp. Bp. Szerző. Dr. 1907. 1919.: Küzdelmeim. Wolff Károly Ünnepi beszéd a Ker. Bp. Ker. Nehardea. Wolff Károly Ünnepi beszéd az Egy. pálfordulása. Wünscher Frigyes: Szervezett agrárértékesítés. k. Ébredő M. Pallas. 1938. 1940. J. Révai. Stádium. 1940. '34. Révai. Windischgraetz Lajos hg. Waltari. Vizy András: Az olasz munkásság szervezetei. Debrecen. Weresné Elekes Ilona: A kaftán. Bp. Vizy András N. Ker. I-II. Zappa. Winschpert: Anglia uralma Palesztinában. Gert: Anglia uralma Palesztinában. Centrum. Corvin. 1940. Vollay Ferenc: Nagymagyarországért. 1929. 1942. 1930. k. A Gazd. Liga. V. életben. Róma. Nov. 1924. 1941. Wass Albert: Jönnek. 1938. Bp. Vitézi R. Egy. Wolff Károly Emlékünnep. Helikon. Walzel Kelemen: Vit. jellege. Wolff Károly: Lélekrablás. Wolf Ernő dr. Viktória. Winghene. Zajti Ferenc Magyar évezredek. Vörös Európa? Miért mentette meg Németország Európát a keleti zsidóság elhárításával? Bp. 1933. Nemz. Bp. Liga debreceni osztályának 1921. kiadása. 1938. Weck István-Schmidt Ferenc: Korunk misztikus ábrái. Zámbory Antal: A lengyel sas tragédiája. Stádium. Debrecen. Helmuth: A lángszórós különítmény. Sajtó. Wolf-Bottkay: A gazdagok fellendülése. Bp. Wolff Károly A magyar kenyér. Bp. 1937. Windschuch. 1937. Wirsing. 1920.: Ural-tröszt. Bp. 1940. 1942. 1936. Bp. 1941. Mika: Antero nem tér vissza. Paulo: Kémek háborúja. Bp. Szociális alkotmány. Horthy Miklós rövid életrajza. Weszprémi Kálmán ifj. Bp. n. Bp. rendezte a Wolff K. gond. Vojvona. E. n. S. A. Horthy István élete és a m. N. Bp. Wünscher Frigyes: Keresztény erkölcs és nemz. Magyar-Finn T.Vizy András N. é. Bp. 1941. Bp. sz. politikája. Reé László. Bp. L. Bp. Wulff-Maléter: V. Vajna. Walter. Bp. Giselher: Mi európaiak! Klny.: Emlékeim. márc. MTI. Centrum. a szegedi Kapisztrán. Bp. 1-2. Debrecen. Zelensky Róbert gr. Wehrt Rudolf: Így kezdődött a második világháború. évi 6. n. 1919. Volánszky Béla: A Sajtókamara a vonatkozó rendeletek és törvényszakaszok egységes szerkezetében. közlekedés. Z. 53 . Bp. Bp. Bp.: Magyarországi zsidók statisztikája a magyarországi zsidóságról. k. 20-án tartott közgyűlésén. cs. 1943. 1942. Bp. Pfeifer. Kassa. 1930. Bp. Bp. 1939. 1924. Novissima. 1941. Berlin. 1934. 1941 Wehrt Rudolf Egy nép menekül.: Orosz áfium és amerikai maszlag. 1942. 1943. I. Révai. Kertész. Bp. Winsch. 1926. Volpe. Walthier Rezsőné: Gigászi henger nyomában. 1943. 1923. 1937. Csáthy. 1944. Bp. 1940.-on. Windschuch. Wolff Károly Budai Vigadóban elhangzott programbeszéde. Stádium. Antiqua. Erdélyi Értékek K. Zajti Ferenc: Zsidó volt-e Krisztus. 1940. Wichtl Frigyes: Szabadkőműves-gyilkosságok. Zámbó Dezső: Hadak útján jártunk. Giselher Száz család uralja Angliát. Zámbory Antal A Gran-Sasso-i hőstett. 1943. kiad. alakuló közgy. Bp.: Munkásproblémák fasiszta megoldása. Hangya. Vozáry Aladár: Elszállt a turul.: A revízió útja. Bp.

a. Centrum. korl. Cent. Centrum. Bp. Centrum. kapcs.. Sopron. Pécs. és végrehajt. Centrum. Bp. 1936.E. 1943.H. 1941. Bp.H.. Zsidók közéleti és gazd. Zsidók közéleti és gazd. b. kiegészítése.és erdőgazd. Centrum. Bp. a.. (Adatok nélkül. Zsidó haszonbérletek visszabocsátása. 1942. 1942. Szerző. 1942. 1943. a. 1931. Szeged. Zsidót U.) Zsidókérdés a fajvédelem szempontjából. 1941. 1941. után. felmondási illetményei. Bp. döntő szakaszába érk. 1941. Zsedényi Aladár: Vörös cserepek Károlyitól Bethlenig. Nyilasker. Zsabka Kálmán: De szolgák nem leszünk. Az agrárkérdés és földreform analízise. tc. Zsidót.t. Zsidó fegyvere a pénz. Zentay István: Egy nemzetnél sem vagyunk alábbvalók! Bp. Centrum. 1924. térfogl.t. Bp. 569.. bejelentési kötelezettségekről. Zsidók rémuralma Magyarországon. Zsidóbirtokok felszerelésének igénybevétele. Zsidó alk. Centrum. igaz. Zsidó gyógyszertár-jogosítvány megvonása. 1944.) Bp. Zsidók katonai szolgálata. 1943. Centrum. Zsidótörvény végrehajt. Centrum. Bp. Buschmann. Zsadányi O. Bp. Zsidóknak zsidókról. Stádium. 1943. 1941. Bp.: Magyar föld.1937. miatt elbocsájtott magánalk. korl. Bp. 1939. beltelek meghatározása. 1942. 1938. Grill.H.H. 1942. 1942.-Térfy B. 1942. Bp. 1942. Versek. 1939. korl. Michael: A szovjet hálójában. Zsidótörvény végrehajtása U..) Bp. 1941. Centrum. a.t. Cent. ingatlanairól. A. Zsidó ügynökök iparűzése. M. a. rend. Zsidót. végr. Zsidótörvény végrehajtása U. Zöld könyv.) Bp.. Centrum. (A J. Elbocsájtott vállalati alk. 1942.Zeley István: Olaszország közig. illetményei. 550. (A J. Bp.) Bp. é. 1943. A. Zsidók ingatlanszerz. 1941. BM. (A J. 1942. végrehajtása a Délvidéken. Bp.. Zsidótörvény. Zwick M. 1941. Zsidók ingatlainak zár alá helyezése. R. Bp. (A J.és erdőgazd. Zéhery L. 1941. Bp. A. Pallas. Centrum. Zsidótörvény végrehajtása. (2870-1941. Röttig-R. Bp. 1943.: Írás Adyról. a világh. t. Zsidótörvény végrehajtása. Bp. Zugó Ferenc: Versek a Don-menti csatatérről 1942-43.és erdőgazd. 1940. Zsámbár Jenő S. Centrum. ingatlanai. Bp. Összeállította Matolcsy Mátyás.. Centrum. (A J. 1940. Bp. 1941. IV. Zsidók mező. Bp. Zsidóbirtok igénybevétele.. Bp. Stádium. 599. Bp. Bp. sz. Zsidókérdés alkotmányos megoldása Mo. sz. 653. 1941. Centr. Bp. Bp. Zsidó sárgakönyv. végrehajtása Erdélyben. Zsidóbirtok megváltása. 1941. Bp. Centr. Zsidók közéleti és gazd. Halad. Zsidót. Zsótér Bertalan dr. Renaissance kiad. Bp. 1939..: A mexikói vérfürdő. A Vit.. 1942. ingatlanai ment. Korrajz. 1939. Bp. Bp. Zsidót. Bp. 1941.H. Zsidótörvény végrehajtása U.: A felszabadulás aranykönyve. 1928. Centrum.) Bp. Soksz. Zsidót. térfogl. Centrum. térfogl. 1942. Neuwald ny. A.t. Centrum..: A szovjet hálójában.) Bp. ingatlanairól. dr. A "Szív".) Bp. alóli kivételezettség igazolása. J. 1929. körl.t. (A J. Bp. Bp.. Centr. A Bp. 1941. Zsidó bolsevizmus elleni küzd.H. Bp. Zsidók házvagyona Budapesten és a vidéki városokban. 1941. Centrum. sz.magyar jövő.: A zsidók közéleti és gazdasági térfogl.-on. r. Zsidó munkaközösség. Zwick. dr. Bp. Bp.. Zsidók mező. Zsidót U. Klug. 618. Zsidók mező. Zsidók mező. Zsidótörvény végrehajtása.és erdőgazd. Zulawski Andor ifj. 1939.. 54 .t. 1940. Bp. Zsidóbirtok haszonbérletének felmondása. Elbocsájtott vállalati alk. 585. Centrum. Bp.n. P. ref.