P. 1
Betiltott könyvek Magyarországon

Betiltott könyvek Magyarországon

|Views: 118|Likes:
Published by az78I

More info:

Published by: az78I on Dec 30, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/20/2013

pdf

text

original

Az Ideiglenes Nemzeti Kormány 530/1945. M.E.

számú rendelete
a fasiszta szellemű és szovjetellenes sajtótermékek megsemmisítéséről

Az Ideiglenes Nemzeti Kormány az Ideiglenes Nemzetgyűlés által Debrecenben, 1944. évi december hó 22. napján nyert felhatalmazás alapján a Moszkvában, 1945. évi január 20. napján megkötött fegyverszüneti egyezmény 16. pontjának végrehajtásaként a következőket rendeli: 1. §. Meg kell semmisíteni a könyvnyomdák, könyvkiadó vállalatok, könyvkereskedők, köz-, és kölcsönkönyvtárak, iskolai könyvtárak, valamint magánszemélyek birtokában levő minden fasiszta szellemű, szovjetellenes és antidemokratikus sajtóterméket (könyv, folyóirat, napilap, hirdetmény, röplap, képes ábrázolat stb.), tekintet nélkül arra, hogy magyar vagy más nyelven jelent meg. Különösen és kivétel nélkül megsemmisítendők a fasiszta (nemzeti szocialista) politikusok fasiszta szellemű életrajzai, nyilvánosan elmondott beszédei, fasiszta állampolitikát méltató tudományos színezetű művek, a német hadviselést feldicsérő sajtótermékek, a fasiszta politikusoknak ily szellemű művei, a fasiszta pártoknak és kiadóhivataloknak összes politikai jellegű kiadványai, vagy ilyen vonatkozású szépirodalmi termékei stb. 2. §. Az 1. §-ban megjelölt sajtótermékek kiadása, utánnyomása, forgalomba hozatala, terjesztése, külföldről való behozatala tilos. 3. §. A fenti rendelkezésekhez képest a könyvnyomdák, könyvkiadók, könyvkereskedők és kölcsönkönyvtárak, egyesületi, testületi és iskolai könyvtárak, valamint a magánszemélyek kötelesek e rendelet hatálybalépésétől számított 15 nap alatt az 1. §-ban felsorolt sajtóterméket a törvényhatóság első tisztviselője által kijelölt gyűjtőhelyre szállítani. 4. §. A törvényhatóság első tisztviselője gondoskodik a beszállítandó sajtótermékek gyűjtőhelyének kijelöléséről, a beszállított sajtótermékek őrzéséről mindaddig, amíg az összegyűjtött sajtótermékek papíranyagának hasznosítása zúzómalmokba való szállítás útján meg nem történik. 5. §. Az 1931. évi III. t.-c. 1. §-ában írt bűntettet követi el, aki a jelen rendelet 1. §-ában megjelölt sajtóterméket kiadja, kinyomtatja, utánnyomja, forgalomba hozza, az ország területére behozza, vagy aki a birtokában lévő sajtóterméket másnak átadja. A bűnvádi eljárásra a 81/1945. M. E. sz. rendelet 20 §-a értelmében a népbíróság bír hatáskörrel. 6. § Amennyiben a cselekmény súlyosabban nem büntetendő, kihágást követ el és háború idején hat hónapig terjedő elzárással, valamint 8000 Pengőig terjedő pénzbüntetéssel büntetendő az, aki a 3. §-ban írt beszolgáltatási kötelességének szándékosan, vagy súlyos gondatlanságból nem tesz eleget. 7. §. Ez a rendelet kihirdetésének napján lép hatályba.

Debrecen, 1945. évi február hó 26. napján. Dálnoki Miklós Béla vzds. s. k. miniszterelnök (1944-1945)

1

A Duce ifjúsága. Bp. 1943. Levente Hírközpont. Emesekönyvek. A Gömbös Gyula Társaság alapszabályai.. Bp. 1938. A II. zsidótörvény és a végrehajtási utasítás teljes szövege, magyarázó jegyzetekkel. Bp. 1939. A II. zsidótörvény és annak végrehajtási utasítása. Bp. A II. zsidótörvény és végrehajtási utasításának rendelkezései az értelmiségi munkakörben alkalmazottakra vonatkozóan magánosoknál és vállalatoknál. Bp. 1939. A MOVE 1941. évről szóló közgyűlési jelentése. Bp. 1942. A Napkelet Lexikona. I-II. Bp. 1927. Magy. Irod. Társ. A felszabadulás naptára. (Borítékon A Nép Felszabadulás Naptára.) 1942. Újvidék, 1941. Uránia. A földműves, iparos, kereskedő- és munkásifjúság A.C-jának őszi gyűlése. Bp. 1937. Actio Catholica kiad. A haza szolgálatában. Szerk.: de Sgardelli Caesár. Bp. 1943. A leventeegyesület alapszabályai. Bp. 1941. Hollósy. A német birodalmi munkaszolgálat zenekarának díszhangversenye. Vezényel: Herms Niel. Bp. F. k.: Rékai M. A reformnemzedék programja. Bp. 1936. Centrum. Abay (Neubauer) Gyula: A világgazdaság újjáépítése a háború után. Bp. 1943. Gergely R. könyvkereskedés. Abrudbányai János: A vallás és a mai koreszmék. Kolozsvár, 1943. Lengyel ny. Aczél Imre kir. főügyészhelyettes vádbeszéde 1920. nov. 3-án és 4-én a bolseviki népbiztosok bűnperének főtárgyalásán. Bp. 1921. C. Adamovich József: Tiszaeszlár-Zsidókérdés. Válasz Schuck Salamon karcagi főrabbinak. A keresztények a zsidókról. Bp. 1882. Hunyadi M. műintézet. Adorján György és Haas Sándor: A második zsidótörvény és a végrehajtási utasítás teljes szövege magyarázó jegyzetekkel. Bp. 1939. Urbányi. Aengner I. Theodor: Rommel páncélosai. Szeged, 1941. Városi ny. Aiglon: Viccekben él a szovjet! Bp. 1919. Heller K. és Tsa. Ajtay József: A Dunamedence és Mo. sorsközössége. Bp. 1936. Aláaknázott Európa. Előszó: Szálasi F. Bp., 1938. Nyilaskeresztes könyvt. Albrecht I. Károly: Tíz év a vörös pokolban. Stádium. Albrecht I. Károly: A GPU titkaiból. Bp., 1942. Stádium. Albrecht-Marx: Szebb Jövőt. Alexander Mihály gr.: Kifosztottak, kiutasítottak. Centrum. Alexander Mihály gr.: A Scotland Yard kiutasított. Centrum. Alföldi Dávid: Néhány szó a proletárdiktatúráról. (Keletkezése, pusztítása s orvoslása.) Eger, 1919. Egri. Alföldi Lajos: Nemzeti Kalendárium 1942. Bp. A szerző. Allard, Paul: Hazugságháború. A francia összeomlás okai. Bp., 1942. Stád. Almanach az 1920. évre. Bp. 1920. M. Asszonyok N. Szöv. Almásy László: Rommel seregénél Líbiában. Stádium. Altenburger Gyula: A választójog és a zsidóság. Bp. 1918. Hor. Ambrus Géza: Az élet megy tovább. Bp. 1941. Turul. Ambrus Tibor: Szovjet család, szovjet gyermek, szovjet jövő. Bp., 1934. Árp Amit ma tudni kell. Ez Olaszország. Bp. 1940. K. J. Andocsy Béla: A fasiszta Szicília. Bp., 1938. Universitas. András dr.: Szociális alkotmány, testületi állam, magyar birodalom. 1937. Andrássy Gyula gr.: Diplomácia és világháború. Bp. 1921. Légr. Anglia rá akarta tenni kezét Norvégiára. Szemelvények a IV. hivatalos német könyvből. Berlin, 1940. Külügyi H. Anglia végzete. Bp. 1944. Centrum. Angol ostromzár csődje, Az. Bp. 1942. Centrum. Angol rémuralom Cirenaikában. Róma, 1941. Népművelési Minisztérium. Angyal Pál dr.: Fajvédelem és büntetőjog. Bp. 1938. Attila-ny.Rt. Angyalfi Hegyi István: Árny és ezüst. Bp. 1929. Stádium. Anka János: Északi fény. Bp., 1941. Centrum. Antal Gábor: Rablelkek. Jászberény, 1931. A szerző. Antal István: A magyar nemzetvédelmi propaganda irányelvei. Bp. 1943. 2

Antal István: Költségvetési beszéd a képviselőház 1943. nov. 12-i ülésén. Antibolsevista levelezőlap-sorozat. Bp. Forrás. Antiszemita Párt Naptára az 1884. szökőévre, Az. Kecskemét, 1883. Nagy. Antiszemita kalendárium az 1920. szökőévre. A zsidók által agyongyötört magyar földművelő nép számára. Gyöngyös, 1919. Antiszemita káté a magyar nép számára. Bp. 1884. Hunyadi m. Antwerpen. Az antwerpeni angolszász bombázásról. H.é.k.ny.n. Anyagi intézkedések az 1942/43. leventekiképzési évre. Bp. 1942. Athenaeum. Apafi I.: A zsidóság felsőbbrendűségi mámora. Bp 1932.Pátria. Apor Viktor: Háborús és ellenforradalmi emlékek. Bp. 1937. Szer Appiotti, Angelo: Repülőnapló. Ford. Balogh B. Bp. 1942. Szefhe. Appiotti, Angelo: Málta felett. Bp. 1942. Révai. Aradi Zsolt: Az európai forradalom. Bp. 1934. Pázmány P. Ir. T. Arnaldi, Ulrico: Vörösök és fehérek. Bp. 1921. Révai. Asbóth Gy.-Bíró S.: "Fegyverben." Imádságok honvédeink számára. Bp. 1942. Prot. Tábori Püspökség. Ashiei Hine: Jelentenivalónk nincs. Assur, W. W.: Az egyház Oroszországban. Bp.1942. Asszonyok a tűzvonalban. (Svrd, Luukonnen stb.) Bp. Írás. Asztalos Miklós- A visszacsatolt erdélyi rész bekapcsolása a magyar életbe. Bp. 1943. Nemzeti K. Asztalos Miklós: A korszerű nemzeti eszme. Bp. 1933. Erd. F. E. Asztalos Miklós: Erdély és a revízió. Bp. 1933. Erdélyi F. E. Aubermann Miklós dr.: Katolikus egyháztörténelem. Bp. 1943. É. Avarffy Elek Őrségváltás. Bp. 1944. Stephaneum. Avarffy Elek A Mone története 1918-38. Felvidéki orvostestvéreink hazatérése alkalmából. Bp. 1938. Stephaneaum. Avarffy Elek A mai nemzetpolitikai tengely. Kalocsa, 1938. Árpád. Avarffy Elek A vörös Budapesttől a sárga Budapestig. Bp. 1944. Stephan. Avarffy Elek Kenyeres Balázs a keresztény nemzeti politikában. 1937. Avarffy Elek beszéde a Fehér Ház augusztusi ellenforr. 20. évfordulóján. Avarffy Elek beszéde. Klny. Bp. Stephaneum. Avarffy Elek: Cselekvő politika. Beszéd a Mone közgyűlésén.1937. Steph. Avarffy Elek: Nem hagyjuk elaludni. Bp. 1943. Stephaneum. Axa Rolf: Vidámságok a katonaéletből. Bp. 1941. Csendőrs. L. Az Ébredő Magyarok Egy. II. orsz. elnöki konferenciájának naplója. Bp. 1920. ÉME. Az erdélyi egyházmegye és a román impérium. Bp. 1920. Steph. Az erdélyi vértanúk és hősök anyakönyve. Pécs, 1941. Kultúra. Ádám T. István: A nyugatmagyarországi felkelés története. Bp., 1935. Külp. Ádám T. István: USA és a háború. Bp. 1941. Hollósy ny. Ádám T. István: Vérző Ruszinkó. Bp. 1939. D. D. kiad. Némethy A. Ádám T. István: A világháború okai. Előszó: József kir.hg. Bp. 1942. Szer. Ádám T. István: Soprontól-Munkácsig. Bp. 1938. Ébredő Magyarok Egy. Államérdekeket sértő bűncselekmények az ötös-tanács előtt. Bp. 1942. Cen. Állj közénk és repülj velünk. Bp. 1942. Magyar Szárnyak. Állami és társadalmi rend védelme és a büntető jogszolgáltatás. A bp-i kir. büntetőtörvényszéken az 1937. év tavaszán tartott előadások. H.n. 1937. M. kir. igazságü.m. Árkossy Károly: Miért lettem nemzetiszocialista? Bp. 1938. Held. Árkosy B. Gábor: A zsidó világuralom megjósolt bukása. 1919. Árky József: Így folytatódott 1-2. k. Bp. 1936. Stephaneum. Árulás a kis népek ellen! Bp. 1944. Centrum. Árva Imre: Édesanyám ablakára ráborult a bánat. Bp. Kókai. Babocsai Sándor: Kereskedők és iparosok útmutatója a II. Zsidó törvény végrehajtása tárgyában. Bp. 1940. Fémes. Bachó László, A zsidóság térfoglalása Gyöngyösön 1919-ig. 1941. Bachó László, Vérző Ruszinkó. Bp. 1939. D. D. kiad. Némethy A. Bachó László, dezséri: Gyöngyös város 1918-19-ben a forradalmak alatt. 3

Backe, Herbert: Európa élelmezési szabadsága. Lipcse, 1942. Badics László dr.: Mit tett Mussolini Magyarországért. Stádium. Badoglio, Pietro: Etiópiai háború. Bp. 1937. Gergely. Bagossy Zoltán: A magyar föld. Bp. Nyilasker. füz. 2. Centrum. Bainville, Jaques: Diktátorok. Bp. 1936. Dante. Baktay Ervin: India szabadságot akar. Bp. 1942. Írás. Balassa Imre: A magyar királytragédia. IV. Károly. Bp. 1931. M. Balás Karoly: Faj, felekezet és statisztika a zsidókérdésben. Bp. 1938. Balás Károly A szociálpolitika főkérdései. Bp. 1929. Pallas. Balás Károly Társadalmi politika. I. Alapvetés. Bp. 1924. Centrum. Balás Károly: Rend és szabadság. Bp. 1939. MTA. Balázs András: Az erdélyi bércek felszabadítója. Marosvásárhely Balázs Béla, szépvizi Kánaán pusztulása Bp. 1921. Nemz. Irod. T. Balázs Béla, szépvizi: Hiszek a székely vértanúkban. Gödöllő, 1937. Székelység kiad. Balázs Deák: Csetnikek. Bp. 1941. Stádium. Balázs Mihály: Erre visz az út... Dés, 1943. dr. Szentirmai Imre. Balázs Piry László dr.: Hitler művészei. Stádium. Balbo, Italo: Diadalmas szárnyak. Bp. 1934. Franklin. Balbo, Italo: Repülőrajokkal az Óceánon át. Bp. 1931. Lampel. Balla Ignác: A Duce és a dolgozó Itália. Bp. 1932. Singer és Wolfner. Balogh Barna: A balkáni villámháború. Bp. 1942. Stádium. Balogh Beéry László Magyar-lengyel közös határ és a ruthén terület. Bp.1936. Magy. Egy. és Főisk. Hall. Lengyelbarát Egy. Balogh Beéry László: A ruthén autonómia. Pécs, 1937. Erzsébet. Balogh Ernő Stephaneum klny. Mone Orvost. Sz. Balogh Ernő: Március idusa újjáébredésének mai előestjén. Bp. 1938. Balogh István ifj., Fáklyagyújtás. Bp. 1937. Bethlen. Balogh István ifj., a M. Nemz. szoc. Párt orsz. képv. parlamenti felsz. 1936. Balogh József György: Sortűz Moszkvában! Bp. 1938. K. Sajtó. Balogh Lajos: A méhészkedés. I. és II. kiad.. Szentendre, 1941. Sz. Balogh Péter: A magyar faj uralma. Bp. Balogh-Beéry László: Magyar-lengyel közös határ és a rutén terület. 1936. Balogh-Beéry László: Az ukrán kérdés. Bp. 1939. Magy. Nemz. Szöv. Balogh-Csiszár: Az új világháború térképei adatokkal. 1942. Balta Szilárd és Bende János: Kicsoda és mit akar lord Rothermere? Kecskemét, 1927. Első Kecskeméti H. K. Ny. Bangha Béla Örök élet igéi. I. II. Szentbeszédek és olvasmányok. Bp. 1934. M. Kultúra II. kiad. 1941. Bangha Béla A kereszténység és a zsidók. Bp. Stephaneaum. Bangha Béla: Eucharistika. Bp. 1938. Korda. Bangha Béla: Mo. újjáépítése és a kereszténység. Bp. 1920. Szent István T. Bangha Béla: Világnézeti válaszok. Bp. 1940. Pázmány P. Ir. T. Barabás András: A nemzetnevelés iskolája, Pécs, 1940. A szerző. Barabás Emil v.: A német nagyvezérkar jelenti... Bp. 1941. Szenkó-Cetr. Barabás Miklós: Balkán, Német-olasz-magyar villámháború. Bp. Szenkó. Baranyai Béla: Fapuskások. Bp. 1941. M. Cserkészszövetség. Baranyai Sz. Gyula: A zsidókérdés és megoldása. 1923. Bethlen. Baráth Tibor: Az országépítés filozófiája a Kárpát-medencében. Kol. 1943. Baráth Tibor: Magyar történet. 2. kiad. Bp. 1943. Centrum. Baráth Tibor: Magyar történet. Kolozsvár, 1941. Tud.egyetemi tört. int. Barcsay Adorján: A szabadkőművesség bűnei.- Palatinus József: Barcza Ferenc vit, dr.: Nemz. szocializmus. Kalocsa. 1934. Árpád. Barna Ferenc: Nemzetiszocializmus. Baross Szöv. Tagjainak Szövetkezete alapszabályai. Bp. 1938. Baross Szövetség Kedvezményes Vásárlási Címjegyzéke. 1940. Baross Szövetség alapszabályai U. a. Bp. 1940. Élet. 4

Baross Szövetség alapszabályai. Bp. 1938. Centrum. Baross Szövetség vásárlási címjegyzéke. Bp. Baross Sz. Valamennyi évfolyam. Barsi Dénes:Mezei füst. Bp. 1943. Stádium. Barsi Miska: Hát én explodáljak? Vidám katonatörténetek a ma háborújából. Bp. 1943. Barka Ferenc könyvk. Bartalffy János: Az értelmiségi Munkavállalókat Foglalkoztat Munkaadók gyak. kézikönyve. 1943. Koszó B. A. Bartha Ábel: Az álforradalomtól a nemzeti újjáébredésig. Bp.1920. Bartha Emma: A mezőgazdaság szerepe Mussolini gazdaságpolitikájában. Bp. 1942. Fráter. Bartha József Szabad-e Adynak szobrot emelni? Bp. 1939. Held. Bartha József: Faji elem és ker. szellem irodalmunkban. 1941. Bartha József: Faji elem és keresztény szellem irodalmunkban. Bp. 1941. Bartha-Kuszkó-Kovách-Kőszegi: Az Ady-kultusz: magyar öngyilkosság. Bp. 1941. Stephaneaum. Bartos Andor, szigethy: Istentagadók. Bp. Centrum. Bartos Lajos: Háború amazonjai. Sopron, 1943. Szerző. Bartóffy dr.-Kincsessy dr.-Schirilla dr.: Az értelmiségi munkavállalókat foglalkoztató munkaadók gyakorlati kézikönyve. Bp. 1943. Társ. Bartucz Sándor: Új hadak útja. Bp. 1941. Szerző. Bartunek János: A kis hazaszerzők. Körmend, 1929. Szlavik és H. Bartunek János: Az áruló karácsonya. Körmend, 1929. Szlavik. Bary József: Tiszaeszlári bűnper. Bp. 1933. Egy. ny. Bauer Róbert: A diadalmas műrost. Bp. 1944. Centrum. Bauhler: Hitler, egy népi mozgalom keletkezése. Bp. 1940. Nyilas Lap. Bácskay B. Béla: Rend vagy káosz. (Kultúrpathológia.) Bánffy Miklós: Emlékeimből. Bp. 1943. Révai. Bánki Emil: Magyar munka. Bp. 1944. Centrum. Bánki Emil: Testvériség! Szabadság! Egyenlőség! Bp.1939. U.É. Bánky József: Trianoni naptár, 1918-38. Diósgyőr-Vasgyár '38. Bányai Károly: Harminc év krónikája. Bp. 1941. Szerző. Kis Gy. Bányász László: Magyar járőr a Szovjet vonalak mögött. Zrínyi csop. kiad. Bárányné, Oberschall Magda: Művészettörténet. Bárdossy László: Magyar sors magyar feladat. 18 beszéd. Bp. 1943. EKN L. Bárdossy László: A programm vezérgondolatai. Bp. 1941. Nemzetpol. sz. Báthory Dagmár: A heroizmus az újabb német irodalomban. Bp. 1937. Minerva. Beck Ernst: A zuhanó halál. Bp. Mátyás János. Becsületszó. Filmvázlat. Daróczy József elképzeléséből írta Nagyiványi Zoltán. Kiadó: Daróczy J. Bp. Becsülettel a hazáért. Move-cserkészek előre. Bp. 1942. Vörösv. Belányi László dr.: Zsidóbújtatás. Előszó: vit. Endre László. Bp. 1943. C. Belohorszky Ferenc dr.: Az egészséges nemzetnevelés Németországban és hazánkban. Nyíregyháza, 1936. Bencs Zoltán: A munka alkotmánya Olaszországban. Bp. 1928. Bencs Zoltán: Magyar világnézet. Bp. 1939. Stádium. Bencsi Zoltán: Kik vagyunk mi? Turáni gondolat. Bp. 1941. Sz. Bencsik Béla: A német nemzeti szoc. filozófiája. Klny. Kecskemét, 1936. Bende István dr.: Húsz év a magyar fajpolitika szolgálatában. Bp. Benevolus dr.: A dohányutcai bombamerénylet tettesei. Bp. é. n. Ébredő Magyarok Egyesülete. Benkóczi D.-Kelen A. dr.: Amit minden evangélikusnak tudnia kell. Kecskemét, 1943. Üzenet kiadás. Benkő András: Visszapillantás a "MOVE Gyóni Géza irodalmi és sportegyesület" működésére. Bp. 1939. Új M. Élet. Benkő K.: Az 1919. évi június 24-i tengerészeti ellenforr. Bp. 1920. Heizl. Bente, Hermann dr.: Német parasztpolitika. Bp. 1941. Stádium. Beöthy Kálmán, vesenyői: Kakastollasok. Bp. 1938. Stádium. Beraud, Henri- Mit láttam Moszkvában? Bp. 1926. Pfeifer F. Beraud, Henri: Látogatásom Moszkvában. Bp. 1924. Berber, Fritz: Az amerikai semlegesség váltakozásai. Bp. 1944. Berdiaeff, Nikolas: Marxizmus és vallás. Bp. 1935. Kiss Z. 5

Stádium. Szt. Bp. 1935. Bp.-Kelemen K. Bizony László: A magyarországi bolsevizmus 133 napja. R. (Valamennyi kiadás. Szeged. 1935. és kiad. évi kárpátaljai felkelő harcokban részt vett tagjairól. 1919. Bp. Gyóni G. Berkó István. évi nyugat-magyarországi. 1942. 1941. 1942. S. Mit tehet a honvédelem a fajerősítés érdekében? Bibó Lajos: Vitéz Thury György. Egységes Párt. nagybányai Horthy Miklós húszesztendős kormányzóságának tiszteletére az MTA összülésén. Pécs. T. Bp. 1928. Szerző. Beumelburg. előadójának és a MÉP vezérszónokának képviselőházi beszéde. Bp. Bernát István: Szétfoszló demokráciák. Bizó Béla: Hit és haza. W.-dr.: Tatjana Petrowna. Bp. a "Méhely" B. Békássy Gyöngyi: Tur-an-ki.-dr.: Nemzetirányítás. érdek. Bosemüller. Bessenyey Lajos: A magyar néplélek válsága. bezerédi: A jövő útja. 1941. Nyilaskeresztes Párt. Béldi Béla dr. Bisits Tibor: Háború a levegőben.: Marionette. kiad. Vit. Bihary László A nevető gárda. Bur. Eggenber. 1943. Béldy Alajos: Európai Ifjúsági Szövetség. G. 1928. Beregi Béla: Gömbös Gyula és a "nemzeti öncélúság" gondolata. 1942. Stádium. rajzolta B. Bernhard Zsigmond S. Bp.: Virraszt a magyar lélek. Berlini csata.) Bp..Berdjajev. 18-án. 1942. (Szintétizmus. 1938. Bethlen István gróf ünnepi beszéde 1940. Mérnökök. Bocsári K. Kir. 1941. valamint az 1938. Beregi Béla: Gömbös Gyula és a nemzeti öncélúság gondolata.1942. 1941. W. Bp. M. v. márc. 1936. Bp.: Hogyan és mikor lesz boldog Nagy-Magyarország. 1939. Bikkal Dénes A fasiszta Olaszország. Szerk: Berecz Sándor. évfordulójára. Bethlen István miniszterelnöksége 10. 1943. vezérsége. ifj.Bp. L. Bp.N. Debrecen. Bp. Beszélgetés Katynról. Bp. Bécs. G. Bikkal Dénes: A magyar munkásság jövője. Bp. v. Nikolaj: Az új középkor. Bp. Bp. 1942. Ir. 1935. Kellner. Liptay L. Bp. 6 . kiad. Bézy István: Szervezési és ügyviteli útmutató.. F.: Egy jezsuita emlékei a kommunizmus idejéből. Athenaeum. hogy lesz. E. Bobrow. A Rongyos Gárdának az 1921. Zalaegerszeg. csop. 1931. Szerzői kiadás. ifj. 1936 Bialoskurszki Ödön: Fajerősítő és Honvédelem. Korda. Bp. Debrecen. Stádium. Nemz. Bp.Reé.Rt Béry László dr. Vladár G. Föld Jenő: Készül a háború. Haladás. Klny. Bernát István: A szociáldemokrácia és a bolsevizmus.. 1935. ny. 1939. Birkás Endre: Levelek Oroszországból. A keresztény nemzeti liga nemzetpolitikai estjén elhangzott előadások. W. Reé László. 1941. Auróra. Reformp. Bobrow. Beszprémy Imre. 1937. a német katona regénye.: Erdélyünk és honvédségünk. 1935. Bp. Ak. Bikkal Dénes Totális állam. 1935. Béldi Béla: Nézzünk szembe a jövőnkkel! Bp. 1941. Z.) Blümhen Izsák: A felsőbbrendű faj joga. M. M.E. Biró Z. J. Szoc. Bp. 1928. Bihary László: A partizánok réme. 1940. Ravasz L. Bp. Centrum. Bp. 1942. Danubia. Bp.: Kozáksors. 1943.1938. Pro Christo diákszöv. Bodnár István: Pozsonyi éjszakák. ny. Stádium. Toke. 1943. Zrínyi Nyomd. Bezerédy Zoltán.-dr. v. Pécs.: A házassági törvényjav. Könyv. Debrecen. és Balás K. Népművelés k. Bp. 1943. Össz. A. Blaskovits Ferenc: Két nap a pokolban. Bp. Csorna. Bp. Bihari-Csontó: "202-43 jelenti" így harcolt a Donnál. nyári viadala. 1943. Bobrow. Bp. Békássy Gyöngyi A vércsoportok kutatásának faji jelentősége. Juhász Á. Bethlen G. Bihary László: Halványuló portrék. Szeged. 1922. Bérczi Béla: Szibériai gyöngyélet. Béldi Béla Nemzetszervezés. A szerző. István Társulat. 1943. Berzy József: Hungarista állam. Bp. Bp. Bevezetés a bajtársi életbe. Bp. Cserépfalvy. 1943. Blaskovits Ferenc: Hogy volt. Szerző kiad. könyvtár. 1935. M. Bíró Béla: A nyilaskereszt egy mozgalom szimbóluma. Bp. 1944. Bp.. Bikkal Dénes Külföldi érdekképviseleti államok és a m. Mickiewicz Társ. 1941. Bély Miklós: A Hitler-Jugend V. Bp. W.

Centrum. P. 1940. Bosnyák Zoltán: Istóczy Győző a zsidókról. Bosnyák Zoltán Erdély 1938-ban. Kultúrliga.Ludovika Akadémia tüzéro. Bombazáporban Európa kultúrája. Bozóky Géza dr. Egyetemi. Held. 7 . Magyar-Olasz E. 1940. Bp. Gondos.: A táj és népkutatás szerepe a szociálpolitikában. 1941. Új Európa. 1938. Boros István: Botcsányi Golgota. Bosnyák Zoltán Szembe Júdeával! Bp. Közművelődési. 1937. 1941. 1941. Bosnyák Zoltán A zsidókérdés újabb alakulása Mo. A M. Bottai. 1941. Held. 1942. Orsz. Centrum kiad.: Élettér: Új Európa! Bp. Bosnyák Zoltán Magyarország elzsidósodása. Centrum. 1924. Stádium. Bosnyák Zoltán Istóczy Győző élete és küzdelmei. Centrum. Szerző. M. M. 1942. Bp. Subhas Chandra: Égő India.: A finnek harca és a balti kérdés. és a házasság. Bp. Bontha Jenő: A "Százas bizottság" története. Bosnyák Zoltán"Botond" Keresztény Kereskedők Beszerzési és Értékesítő Szövetkezete. Megjelent a Gyógyszerészeti Szemle 1943. 1938. Bp. 1942. 1937. Borbély István: A szovjet és a kereszténység. Szeged. 1942. Bp. Stádium. Csurgói kvt. Pécs. Bose. ellenforradalmak. Ath. Bolsevizmus a parasztság ellen. Kell. Bosnyák Zoltán A zsidókérdés. Bonczos Miklós. Böszörmény Zoltán Vérem és oltárom. 1924. Bokor Pál: Szegedországtól Magyarországig. Bodó Jenő: Rabtartó Oroszországban. Nemzetiszocialista munkaállam. Bosnyák Zoltán A zsidókérdés törvényes rendezése. Bp. Bouhler. Bosnyák Zoltán: Harc a zsidósajtó ellen. Bp. Centrum.kir. Bolsevistaellenes kiállítás katalógusa. Forradalmak. Bp. szept. Ungvár. v. Bp. Korvin M. Bp. Bosnyák Zoltán A zsidó! Bp. Bp. 1941. Bp. A . 1940. Bp. Mezőberény. Stádium. Makó. 1941. 25-i számában. Szabad S. 1938. Bp. Magy.Bodó Jenő Három fogolytábor. 1940.: Napóleon.1943. Szerk: vit. Bp. Bp. 1938. Bosnyák Zoltán A zsidókérdés újabb alakulása Mo. 1944. Bosnyák Zoltán Harc a zsidó veszély ellen! Bp. 1941.: Mit láttak a haditudósítók Vörös Oroszországban? 1942. sem zsidógyűlölet. Giuseppe: Az olasz korporatív állameszme és a munkaalk. Bosnyák Zoltán Sem antiszemitizmus. Stádium. Borbély László: A tenger hősei. Cserépfalvi. Bp. 1940. Bozóky Lajos dr. Bottai. Bp. Állami ny. Szoc. Centrum. Bonkáló Sándor: Az orosz irodalom története I-II. Bp. Bojadzsiev . Held J. III. Csicsery-Rón. 1928. Bottai. Bp. Bosnyák Zoltán Prohászka és a zsidókérdés. 1943. Giuseppe A munka alkotmánya. Irod. Bp. Szegedi Újn. A. 1944. Bp. Held. és Lapk. 1935. Szerző. Bottai. Kv. 1941. 1935-43. Bp. Bp. 1942. 1939. Centrum. Stádium. Magyarság. Bosnyák Zoltán A harmadik zsidótörv. Bornemissza Sándor: 23 évvel ezelőtt. 1936. Bp. Bp. Held J. Bp. Baja. Bp. Bosnyák-Méhely: Fővárosunk elzsidósodása. Bolsevizmus harca az Isten ellen. Bogya János: Magyar birodalmi gondolat. Bozóky Lajos dr. 1929. Bp. Bors József. Stádium. Giuseppe A fasizmus lényege. 1930. Bosnyák Zoltán: A magyar fajvédelem úttörői. Held J. H. harcaink a keleti vörös pokolban. Bp. Giuseppe A fasiszta iskolareform alapelvei. Stádium. Bottai. Move. Bosnyák Zoltán Antibolsevista kiállítás tájékoztatója. Held J. 1941. 1943.-on. Bosnyák Zoltán Két világ harca. Új Élet. 1941. Z. Bogdán József: Utunk. Szatmárn. Bp. 1940. Giuseppe Közoktatási reform. 1941. Pártja. Botor Árpád: A láthatatlan hadsereg: Bp.-on.Honv. Boróczy Kálmán: Forradalmi emlékeimből. Ladányi. Kaposvár. Borbála Helikon. Bp. Bosnyák Zoltán Az idegen vér. Bp. 1940.: Élettér és gazdasági jog. Centrum.

Ponty-utcai községi Hunfalvy J. Bura József: Húzzuk ki a zsidókérdés méregfogát. M.ny. börtöneiben. Hogy kezdődött a zsiványdiktatúra. Bp. Tevel. II. Budaváry László: Kassai kriptában. Bp. 1942. L. Bp. Brixton: A flotta lekésik. 1944. Bp. Bp. 1941. Georges du: Roosevelt felelőssége. H. Cartes: Dinamit Jack Dakarban. 1943. Fáklya. Buza László: Nemzetiszocializmus Németországban. évi forradalmi mozgalmak és a vörös háború története. Franklin. Szovjetoroszo.: A magyarországi Turán Szöv. doberdói: A magyarországi 1918/19. 1943. Capistrano Báránybőrbe bújtatott farkas. Pécs. Capistrano: A vatikán bombázása és az angol közvélemény. Az iskolaigazgatóság kiadása. Kultúra. Nemzeti Élet. Budapest Szfov. Centrum. Csaba Jenő: A forradalom története Szegeden. Népműv. T. Cornielle. Bp. Bp. Kiadó: Tokay István. Ker.: Eszeveszett farkasok. kiad. Centrum. 1944. vagyis a Csehpimasz. Budaváry László Ifjúság a nemzet jövendője. 1944.. Chaldaus. '44. 16. Budaváry László: Zöld bolsevizmus. Brandenstein Béla dr. Bp. Breuil. Cebrián Istvánné gr. Bp. 1944. Bp. Bretz Vilmos: Itt a döntés órája! Pécs. I. Budaváry László: Quo vadis. évről. Bp. 1941. Bp. Bp. Hungária? Bp. 1925. Bp. 1941. Bp. 1942. Róvó Aladár műintézete. René V. 1922. Hollósy. II. Nemzeti Élet. von: Német katonai szellem a múltban és jelenben. 1912. Budapest legyen nyílt város? Röpirat. Bp.n. A Szovjet új egyházpol. Busch. Capistrano Vörös csillag a Balkán felett. 1939. 1941. Caesareus: A bp. Szeged.: A második arcvonal a levegőben. 1922. Urbányi. mozgalom? Böszörményi Zoltán: (Röpirat. 1920. Sárpy I. 1919. M. 1940. Bp. valamin a talpbőr forgalmát és a borkereskedők kijelölését szabályozó rendeletek. Cochenhausen. Coudenhove-Kalargi: Sztálin és Tsa. Irredenta színmű 1 felvonásban. Brunszvik Teréz kisdedóvó intézet évkönyve 1940-41. évkönyve 1942-43. Fritz Otto: Narvik. 1930-32. célja. Cross. Boussola. Cholnoky Jenő dr. Briffault: A brit birodalom bukása. Cederholm. itt Moszkva beszél! Bp. Pallas. Kaszáskeresztes Párt. Ladányi. Houston S. Steph.. Simon: A zsidó világszövetség veszedelme az emberiségre. 1942. dec. M. 1937. 1941. Csalánffy: Jön a Roosevelt! Bp. Hirdetőiroda. szoc. 1939. 8 .Böszörmény Zoltán élete.. 1922.-i zsidó liberális sajtó és a sz. Élet Ir. Pietro: A gyermekvédelem Olaszországban. Budaváry Gyula: Mesél a bandura. Bp.: Beszéd. Bp. és Rákóczi-Koll. Bp. tanévről. Buócz Elemér: A tengelyhatalmak gyarmatpolitikai törekvései. Burián Károly: A kereszténység és magyarság veszedelme. 1939. Bp. E. Ciano gr.: A hivatásrendi társadalom bölcseleti alapjai. Buza Barna: A kommunista összeesküvés.Turán Szöv.é.: Rabságunk kezdetén. a turáni gondolat és a turáni népek ismertetése. Brezina-levelek. Klny. évkönyve az 1942-43. A nyilas-kormány kiad. 1940. iskolaévre. 1943.: A burmai pokol. Budapesti Érseki kat. Stádium. Breit József. F. Forrás. Bp. Budapest Székesfőváros Leventemozgalma 1929-32. 1942. 1938. Tokay István.kőművesség. Róma. Csalánffy: Halló. Cipőt ki árusíthat és ki vásárolhat? A bőrtalpú lábbeli. Chamberlain. Christophe. 1938. Pécs. C. Centrum. és Ny.1922. a Szöv. Szerk. Bubulus (Kocsis Géza): A kismagyar út. Bp. 1941. keresk. Buck Róbert: Így rohamoztuk meg Lüttichet. Corsi.C. Boris: A Cseka országában. gimn. kiad. Nemzeti Élet. Bp. középisk.: A zsidók megjelenése a nyugati tört. Stádium. Gaea. A gimnázium igazgatósága. Böszörmény Zoltán: Mit akar a magyar nemz. Bp. 1938. '30.1940. 1929.) Bp.

Szeged v. Szerző. 1928. Bp. Császár Géza: A levegő cézárja. Held. 1942. számából. Csik László. 1939. 1939. Győr. 1943. 1939. 1942. Szeged. 1940. Csopják Attila: A magyar zsidóság sok és nagy bűne. Bp. 1936. Bp 1939. Bp. dr. Bp.: Zsidó magánalk. Bp. 1942. Bp.: Donmenti dalok. Csikós Nagy Béla A szovjetgazdaság három Achilles-sarka.Hungária. Bp. 1941. 1920. Csikós Jenő v. Csonka János gépgyár leventéinek daloskönyve. Népm. Bp. Csekey István: Észtország története a világháború után. 1935. Cser Imre: A kisember és a zsidókérdés. Városi ny. Grill. Csányi Antal: A liberalkap. programm szerint. Bp. 1942. 1920. 1940. Bp. Bp.1931. Városi. Kertész József. Szeged Városi ny. Korda. Gergely. Zrínyi Gárda.: Szociáldemokrácia. Hajnal ny. Szeged. Vör. Cserjési. M. Bp. Csekey István: A Szovjet államszemlélete. Klny. 1923. 1942. Bp. Bp. Újságüzem. 1932. 1943. Csák László: Vér és láng között.Csankay István v. Csonka Emil Szálasi küzdelmeiből. Cselekedjünk! Magyar fajvédelmi útmutató. Csikós Jenő v. T. Csikós Jenő v. Cséry Dezso: Igaz szó a nyilasokról. 1923. Csoór Lajos: Parlamenti beszédei 1935-39. Bp. Pestszentlőrinc. Bp. Császár G. Túl a Kárpátokon. Stádium. 1941. Csávossy Elemér S. Csincsura Győző: Köszöntsük Erdélyt a sorsközösség szent érzésével. útmutató.: Tizedik század előre. 9 . a Délvidéki Szemléből. Csiki Lajos: A magyarság évszázados harca Közép-Európa elszlávosodása ellen. zsidótörvény és összes végrehajtás utasításai teljes szöveggel és magyarázatokkal. Pfeifer F. A szerző. v. Bp. Vladimir A szovjetoroszországi koncentrációs táborok élete. Szeged. 1939. 1941. Csekey István: A német vezéri állam. 1940. Csiszár Béla: Mussolini és Hitler. szülte munkanélküliség és nyomor leküzdésének elgondolása és a nemz. Csikós Nagy Béla Nagytérgazdaság. kommunizmus és kereszténység. Kalocsai Néplap. Stádium. Csonka-Balogh: Családvédelem a nemzetiszoc. Lélek a vártán. Bp. Nyilaskeresztes Párt. Cselekedjünk! M. Kiadó: Fekete Pál.: A második front. Versek.-ből. Csikós Nagy Béla: Kapitalizmus vagy kollektivizmus? Szeged. Fajvéd. Csikos Attila J. Bp. Csóka Lajos: A marxizmus alkonya. 1941. Csiky János: A fajvédelmi törvény és végrehajtási utasításai. Korunk Szava kiadás. Bp. Csánk Béla: Jogászi hivatások a Harmadik Birodalomban. a Korunk Szava 4. Csikós Nagy Béla A német honvédő gazdaság irodalma. klny a Közgazdasági Sz. Csonka Emil: Szálasi országjárása. vonatkozó jogszabályok. 1934. Klny. J. Bp. Csiky János v. rt.: Katona leszek. A Cél. Bp. elbocsátásukkor járó illetm. 1919.: A II. k. Paulovits I. és Hajdu L. Paulovits k. munkaállamban. Csernavin. Bp. Kalocsa. Bp. Csiky János v. Bp. Csák E. és k. Kalocsai Néplap. 1943. Bp. Pallas. A Szív kiadása.: A teljes Magyar Nemzeti Állam egészségügyi rendszere a MONE megvilágításában. Bp. Cserjési László: Szabadcsapat. Bp.1935. Csák László: Nikoláj az első Bp. Cseh Ferenc: Propaganda. Csekey István Északi írások. Kalocsa. Bp. 1941. St. 1919. Bp. Ld: Tabéry Géza: Két csillag k. 1943. Stádium. Csávossy Elemér S. Csernavin. klny. Bp. A Cél. Viktor: A magyarországi kommunizmus gazdasági leszerelése. Csikós Jenő v. Bp.szoc. Bp. Lármafa. Kandó Gy. 1940 Singer és Wolfner. Csiszár János: Mindennapi kenyerünket. 1942. J. Csikós Jenő v. Csikós Nagy Béla: A faj és a gazdaság viszonya az új német gazdaságelméleti irodalomban. könyvny. Vladimir: A GPU országa. Könyv és Lapkiadó rt.

Bp. O. 10 . Dánér Béla: A magyarországi zsidókérdés megoldása. 1941. Kassa. N. Nemz. István Társulat. Bp. 1941.) Bp. Kal. Csűrös Emilia. 1941. 1941.Gárdonyi Géza Irodalmi Társaság. Czikle Gy. Pálfi-L. Franklin. Nem. István Társulat. Emilia Kalotay Margit esküvője. és a délkeleteurópai államok együttműködése a mezőgazdaság terén. Renaissance. Egy kortárs vallomásai Erdély huszonkétéves szabadságharcáról. Dick Manó kiadása. Debrecen. 1939. Bp. 1933. Érsekújvár. Bp.: Trianoni strófák (versek).min. Czillei Géza: A láthatatlan front. Darás Gábor dr. Emilia: Kalotay Margit. Vit. Csűrös B.1942. Gárdonyi Irodalmi Társaság. Vajda. a háború alatt. Írta: névtelen. 1942. Bp. 1938. Dante. Dajkovics Sándor Évfordulóra.: Lexi és a vörös kereszt. 1938. Bp. Bp. Czakó István: A német birodalmi "Kraft durch Freude" mozg. Imrédy B. háborúk. 5. Czakó István. 1919. Csűrös Lajos: Tengerek. Bp. Rend. M. 1942. é. Dekker Endre felsőházi beszéde 1944. Bp.L.A tengelyhatalmak kultúrszoc. 7-én tartott országos közgyűlésén (Egy. 1938. Szentirmai Imre k. Bp.1942 Dajka András: A magyarság legnagyobb hivatása. Könyv. Dajbukát Jenő: Szovjet-orosz egészségügyi viszonyok. Dániel Béla: A magyarországi zsidókérdés megoldása.Bp. Dekobra: A hálókocsi angyala. D'Andrea. Bp. 1941. Pártja nagygyűlésén Győrött. Doros F Darányi Kálmán beszéde a N. Dante. beszédei a társadalmi és gazdasági élet egyensúlyának hatályosabb biztosításáról szóló törvényjavaslat képviselőházi biz.1938. Bp. 1940. Csuray Károly: Ki a magyar? Bp. Bp. Bp. Czakó István: Jelentés a hamburgi "Freizeit und Erholung" világkongresszusról. igazságügym. Bp.1944. 1944. vitájában.Bp. 1938. 1940. Csűrös Emilia B. Bp. 1941. Czillei Géza: Orosz mezők felett. 1938. Dr.'40. Bp. márc 5-én. Kislányból nagylány. Dau.Csuray Károly A faji lélek.n. Debrecen vörösre mázoltan. Klny. 1942. Bp. Dante. Dánér Béla: Új Magyarország felé. Bp. Darvas János: Mit láttam Bulgáriában? (Útijegyzetek) Kassa. Sárkány. 1941. Darré.A szabadidőmozgalom eredményei külföldön. B. Darányi Kálmán miniszterelnök beszéde a N. Bp. Kalocsa.: A rutén kérdés tegnap és ma. Demeter Gyula: Béke a német győzelem után. D'Agostino. Pázmány. Czillei Géza: Riadó Afrika fölött. Valéria: Bujdosó oroszok dalai. M.) elmondott ünnepi beszéde.Áchim. St. Pártja naggyűl. Czakó István. Csűrös B. Bp. tev. Bp. 1942.. Eltűnt egy kislány. Czikle Valéria: Három világ. Deme-Keleti: Az ellenforradalom Vasmegyében és Szombathelyen. E. Bp. 1925. 1926. dec. 1941. Bp. Stephan. Dell' Adami Géza: Megváltás Szibériából. Dávid István: 1942. Czabafi András v. Bp. M. Bp. Hollóssy. Szt. Centrum. Darás Gábor dr. Sátoraljaújhely. Walter: A német bir. Dalok és levelek a rabságból. Orsini Paola: A gyarmati kérdés az új rendben. 1918. Győrött. 1940. Bp. 1940. Magy. 1943. 1920.és Lapk. 1942. Darabos László: Politikai földrajz. 1931. Heinrich: Tengerek rejtekútjain. 1938. Apostol. Mit kell tudnia minden magyarnak a ruténekről. Stádium. R. Bp. II. Dajkovics Sándor: A második évfordulóra. Szt.Ker. 1942. Pósa Károly. Bp. Bp. J. Csűrös Zoltán: Magyar Tavasz. Bp. Budai-Bernwallner. Czakó-Marjay: Az Olasz birodalom szabadidő-mozgalma. Grill. Függetlenség rt. 1930. M.: Az erdélyi kislány. Dr. Bp. 20-án. E. Csűrös Emilia B. közgazd. hajók. Csűrös Emilia B. Ugo: Mussolini századunk motorja. Bp. Dávid Iván: Hazátlan voltam. Szöv. Új Idők. márc. Demeter Ödön: Fasiszta forradalom. Bp. Darányi Kálmán miniszterelnök beszéde a N Mikecz Ö. (Százezrek könyve. elősz. V. Darányi Gyula: Feladatok a nemzetvédelem terén. Stádium. Bp. Jaross A.

Dövényi Nagy Lajos Szigettől Zágonig. Kertész. Stádium. Közp. Dittner János dr. Bp. Dunavölgyi hitrege. 1942. Kecskemét. M. Turul. 1941. Rátz. Diószeghy Miklós: Horthy Miklós élete. 1942. Áchim András.Háborúban jártam. Bp. H. A. Dövényi Nagy Lajos A pekingi titok. Zrínyi csop. Bp. Dövényi Nagy Lajos Felhőszakadás. Kecskemét. Horthy István). Divéky A. intézkedésekre. Dövényi Nagy Lajos És üzen az élet. dec. 1941. Egy gépágyús üteg előretörése a szovjet elleni háborúban. Stádium. Bp.) Kiadó: dr. Dövényi Nagy Lajos: Emberek a fergetegben.és fajvédelem társadalmi feladatai. Bp. család és népszaporodás védelméről szóló törv. 1942. 1942.: Horthy Miklós. 1941. Dezső Gyula: Őrségváltás.Vérben és vasban. Achim. Vajda. Klny. Pfeiffer Ferdinánd. Duce 1942. Bp. Dinter: A vérontó bűn.! Újvidék. 1941. Bp. Dövényi Nagy Lajos A Kaganovicsok. 1943. 1939. Dövényi Nagy Lajos: Párbaj a tengeren. 1920. Stádium. 1944. Dezső Gusztáv: Dünkirchentől Moszkváig. Nemz. Gyöngyös.1942. Dienes Andor: Tavaszi portyázás. 1941. 1941/42. Dienes Gyula. Szerző Dezső Gyula. Bp. 1943.Deméndy Miklós: Cserkészpróbák könyve. Dési Endre: A magyar revíziós mozgalom. Stádium. Bp. Bp. m. Paizs G. n. Érsekújvár. Bp. Kecskeméti Jogakad.: Bízzatok a magyar ifjúságban. Dezső Gyula Új irányok a német családjogban. Kecskemét. Cserk. Dövényi-Nagy Lajos: Vérrel folyó Kubán vize. Dettmann. 1942. Kecskemét. Dienes Gyula. Z. Lily br. vagy tervgazdaság. Székesfv. Bp. Farkas. E. 1943. Dr. a magyar gazdasági életben. 1938. 1942.: A "HE 114" bajtársai. Kassa. Divéky Andor: Kenyér-törvény. 1938. Bp. gazdasági lehetőségei csak az európai térben érvényesülhetnek. A. Bp. Dövényi Nagy Lajos Ősztől-őszig. Turán füz. I. Stádium. Dövényi Nagy Lajos Tarnopolból indult el.: Októbertol-augusztusig.Kis ezüst. csop. Vitézi Rend. népműv. '42. 1941. 1941. Megtiportak. Dienes Gyula: Kárpátoktól a Donyecig. 1931. é. M. Bp. 1941. Érsekújvár. évk. Doblhoff. Népműv. Doros Gábor A család. Franklin. Panth. Szerző. Győzelemig. Doros Gábor: Javaslat a faj. sor.. "Wiko" litogr.. Reé László. M. Hellas. Doros Gábor: A magyarság életereje. Bp. Athen. 1941. 1944. A. Dénes István: Turul! Reformot! Bp. (Százezrek könyve. Diamant: Szabad gazdasági rendszer. 1942. Bp. Dopalovoro. Centrum. Stádium. Dienes Andor: Az ismeretlen front. Dövényi Nagy Lajos. Dövényi Nagy Lajos: Álló víz. Dolgos-Magyarász-Várady: Korszerű magyar gondolatok. 1920. Debrecen. Bp Domokos Pál: Magyar feltámadás.: Mo. szerepe az 1920. Bp. Dietz Károly dr. vit. Bp. Bp. Bp. Bányai és V. '43 Délvidéki emlékkönyv. 3-án tartott beszéde. Divéki Andor: A zsidókérdés európai megoldása. 1934. Dezső Gyula: A magyar Ikarus (v. Centrum. Dömötör Gyula Ferenc: Kémek és szabotálók elleni védekezés. évi lengyel-szovjet háborúban. '41. Sajtó. 1941. 1942. 1942. Drózdy Győző: A zsidóság és a bolsevizmus. Bp.: Mo. Duillet: Moszkva álarc nélkül. Dezséry Endre dr. Hung. bizottság kiadása. Bp. Bp.Cs. 1941.. 1938. Könyvk. Bp. 1922 és 1942. Bp. dr. Dezső Gyula: A magyar katona tudja miért harcol.Háború és kultúra. Domokos László: A Baross Szöv. M. Domonkos József: Rablók barlangjában. 1941. Bp. Diplomata: Szfinx titok nélkül. Bp. 11 . Szerző. Athenaeum.

E. 1936. Egyszáznégy katonadal. K. Bp. belügym. Stádium Rt. Egy vidéki páholy titkai. rt.. Tájék.Bp. Kolozsvár.1910 Egry István: Magyarság és labancság. Bp. 1942. 32.Közműv. Dr. Bp. A budapesti ellenforradalom és a MONE. 1943. Esztergom. Held. ellenem van. és 4. Bp. Teleki M. Első nyilasgyűlés Mezőberényben. VII. Varga J. 12 . Színre alkalmazta. 1942. Bp.Egyesület Ellenforradalmi Iparos Csoport 1919.-i. 1943.N. Eperjessy István: A Horthy M.L. Antal I. 1942. 1923. 1943. útja. Klny. Az. May-nyomda kiad. Elmhurst. 1942. v. Finn Tár. Erdeös László. a Tiszántúli Gazdák 1937.. Held. Bp.. Erdélyi József Örök kenyér. Eöttevényi Olivér dr. Bp. Magvető könyvtár. célkitűzése. Bp. kiadása.: Török J. Párt programmja. Korányi M.: A zsidókérdés Magyarországon.-cikk. Bp. Bp.. Eöttevényi Olivér: Mussolini politikája. Bp. Bp. Bp. Erdélyi József Toldi-kéz. Kassa. Pirospöttyös kisasszonyok. pécsi kerületének kiadása. 1940. 1944. Keresk. 1919. Egyedi Balázs Dénes: Harminckettesek előre. 1937. vit. Bethlen. 1942. 1911. Jaross A. Bp. Erdélyi Lövész Naptár 1942. Stádium. 1943. 1941. Magyar Kórus kiadása. Az. 1940. 1936. sz. Nordland.. Bp. 1935. Stádium. v. Sopron. 1929. Emberbőrbe bújt bestiák. Endre László: A berni per tanulságai. 1936. Emese levente-leánykönyv. Bp. 1941. füzetek. Bp.K. Enyedi Balázs Dénes: Örök katonák. Szoc. Szálasi úr! Bp. M. kiadása.: A mechanizált orosz kollektív gazdálkodás. kiad. 1943. Emilius: Ezer év vagy a Magyar Nemzet tragédiája. Juracsek Egyesült Keresztény Nemzeti Liga alapszabályai. Edvi Illés Zoltán: Kishaszonbérletek létesítése az igénybevett zsidóbirtokokon. Epol ankétja a fajvédelmi törvényjavaslatról.M. v.Dunántúli (Bachó László): A zsidó. története. Egy halálraítélt nemzet. Reményi-Schneller L. v. Endre László: A zsidókról. Erich Edwin: Viszontlátás Szovjetoroszországgal. Szerző kiad. Minerva Rt. Dwinger. Erdélyi Tibor: Aki velem nincsen. Lajos. 1942. A Turul Szöv. Egan Lajos id. sírásója. kir. Miskolc. Fráter. Kolozsvár. 1938.. tört. Erdélyi József Halad az ék. 1944. Az. 1942. Bp. Bp. Hóman B. 1944. ker. Erdélyi József Fegyvertelen. Bp. 3. Eleméry József: Levente bajtársi szolgálatok. Antiqua. számából. Erdélyi József: Emlék. 1941. Erdélyi János dr. Debrecen. 1940. Harc. mint az ezeréves Mo. Bp. Erdély a magyar képviselőházban. útja. Bartha K. Kolozsvár. Emlékezzünk vértanúinkról. Egyesült Nemz. Röpirat. Hollósy. Turul. zenéjét sz.. Endre-Kampis: Ezer év Pest vármegye földjén.. Bp. Dücső Csaba: Nincs kegyelem. Egyedi Balázs Dénes A rongyosok felvidéki harcainak tört. Centrum. London-Berlin-Párizs. Bp. 1921. Magyarság. beszédei.: Magyar politika. 1938. Emlékezzünk.. Keresztes-Fischer F. Esztergom. 1942. Bp. t. Szeged. Kalántai. gr. Magyar Élet kiad. 1933. Az E. Levente Sporttelep tört. Egyed István. P. Sárvár. Egy év a nemzet életében1938. Pécs. 1931. 1939. Magy. Szittya.és leírása. Egyény Károly: Feleljen. v.. Cr. Egy év a nemzet életében: Teleki P. Ernst F. Előpataki: Aforizmák a zsidókról. Bp. Buzárovits. 1929. Endre László Hatalom és igazság. A Turul Szöv. ny. Erdélyi József Örökség. Bp.1942. Bp.világpolitika. gr. Erdélyi Ernő: A mi utunk. A Turul Szöv.: Finnország szabadságharca.1942. 1941. Egyet. 1942. Egy zsidó nyilatkozik.: Trebitsch Lincoln és a bolygó zsidó. Erdélyi Ernő: A mi utunk. A "Rongyosok" hősi küzdelme. 1942. p. Bp. évi XV. Turul. Ellenforradalmi Iparos Csoport 1919"EMKE" naptára 1943. Bp.európai politika. Ecsedy-Kazay József: Prágától Miskolcig. E. Gödöllő.

: Vikár B. A Vitézi Rend Zrínyi Cs. 1939. Egyet. Fajgyalázás. Bp. Bp. Bp. Stádium. Észak-Kelet-Dél és Nyugat. Bp. 1941. Grill.. Cegléd. Liszt Nándor. Fall Endre: Mit tett a fasiszta Olaszo. 1937.'33. M. Faragho Gábor. Európa ereje győz. És eljő a nap. évi dec. 1941. párt szerv.: Öntudatos magyarság. Franklin. Bp. Debr. 1942. Európa válaszol. 1944. Bp. Az 1941. Evva Ernő: Nyugalom a viharban.-nak! 1933. Erdődi Mihály. 1943. 1941. IX.: Jugoszlávia összeomlása. a Szoc.: Horthy István. Faragó Ede v. Springer. Faragó Ede v.. Everard. Bethlen. Ébredő Magyarok Egy almanachja. Erdélyi P. Orsz. Ébredj Európa. kiadó: Bolgár Gy. Bp. Szervezet. Diákszöv.: Légiháború Spanyolország fölött. 1932. Hivatássz.. Fajvédő szocializmus. Az. Bp. 1941. Bp. 1943. L. Held. Sugár. Fajvédelmi törvény és végrehajtási rendeletei. tc. Bp. Igazságot Mo. Rózsás József és v. Fabinyi Tihamér: A polgári perjog újjászületése a fasiszta Olaszországban. 1938. Bp. 1943. 1941-42. tábortűz. Bp. Szalai. Erdélyünk és honvédségünk. A Függ. És mégis győzünk! Bp. Éles Zoltán: Nippon-Gaál Zsigmond: Üdvözlet Japánnak. Bp.Bp. Az. Bp.k. Rev. II. Bp. Erdélyi lövészkönyv. K. Háború vagy béke. 1944. Négy előadás az elszakított magyar részekről. 1921. Bp. 1938. Ezt akarják a nyilasok! A Nyilaskeresztes Párt orsz. Centrum. így akarjuk. 1942.: Mi a hivatásszervezet? 1940. Eszterhás István: Nemzetpolitika. Könyvb. Ezt akarjuk. §-ának büntetőbírósági joggyak. 1939. Magyar revíziós Liga. 1928. 1944. klny. Esterházy Miklós gr. Falusy Nándor: Szent István évi karcolatok.-ért? 1940. Élet a magas északon.1942. Kolozsvár. Bp.: Szovjet Oroszország. Bp. Nino: A fasizmus agrárpolitikája.: Emléklapok 1918-19. Bp. Ford. Erdő Sándor: Kárpátaljai emlékek. 1925-28. Faluhelyi-Regős-Simone: Magyar-olasz tanulmányi ankét a fasiszta állam rendszerről. Taizs. 1944. N. és ügyviteli. Ezt akarják a nyilasok! 1939. dr. Új Auróra. 1940.Délvidék visszatérése. 1938.Erdélyi kérdések. A magyar nemzeti újjáébredés mozgalmának célkitűzései. k. Bp. évkönyv 1944. Nyilaskeresztes Ifj. Kispest. Regény a numerus clausus mellől. C. A. Nemzetvéd. Bp. Klny. 1937. 20-án tartott előadásai.: Dienes Gy. Fabinyi-Makay: Programbeszédek. Fajvédelem és a házasságkötés jogszabályai. Centrum. Fajvédelem és büntetőjog. Sajtóvállalat. vit. gazd. 1943. Ébredő Magyarok Egyesülete.. Szerk. 1941. 1930. Bp.1942. Franklin.. 13 . 1933. ifj. Centrum. 15. Stádium. Tarlótűz. Farkas György Moszkvai találkozó. Mo. Bp.. 1940. Grill. Farkas György: A hivatásszervezet megalakítása és vezetése. Ébredő Magyarok Egy. Pécs. kiad. Szerk. Pécs. Közp.az Olasz szeml.1942. Faragó László: Frontharcosok a magyar sorsközösségben. Fajvédő szoc. Európa válaszúton. klny. 1937. Szt.1941. Bp. Bp. Eszes István: Osi nyomok. Faluhelyi Ferenc: Mit köszönhet a nemzetközi jog Olaszországnak? Bp. M. 1942. A. 1935. vit. Béry László. 1937. Farkas György. Szeml. ifj. Bp. 1925. Bp. Bp. István. Eszterhás István A gébic. 1937. XV. Bp. Bp. Szalay Sándor. Európa és a bolsevizmus. magyar kérdések. 1937. az Olasz szemléből. Debrecen. 1926. 1941. Harmathy ny. együttműködés. 1943. Pécs. erdélyi lövészkerület.: v. Falchi. F. fegyelmi szabályzatai.Benárd Géza. M. Ébredő Magyarok Egy alapszabályai és fegyelmi rendtartása. Fall Endre dr. Bp. p. Stádium. Bey: Egy ország tragédiája. Essad. II. Falusy Nándor: Két év naplója. Bp. Magyar Jövő. 1936. Bp. Európai gazdas. Ford. Bp. Eszterhás István: Muszkavezető.

1942. Bp. 1937. Felvidéki mártírok és hősök aranykönyve. Fern Atanáz: A zsidó rituális gyilkosságok igazi okai. Farkas József: Az erős kéz. Bp. Fehér pokol. Bp. Ifjúsági r. Bp. Fegyverben. Fel. Fejérváry József: Szamuelly halálvonata.v. 1929.Fejes kiad. Úmú. klny. ny. Bp. 1940. 1942. Athenaeum. 1924. Veritas. 3. Szemes. ("Röptében a világ körül" c. A. honvédségünk. Kecskemét. Bp.: Bosnyák Zoltán. Bp. Kecskem. Bp.) Farkas István: A levegő titánjai. L. Hermann: Bolsevizmus és zsidóság. Dolg. 1936. rt. Asbóth. Athenaeum Szebb Jövő k. 1944. 1934. N.: Mindszenti B. Farkas Gyula: A magyar szellem felszabadulása. Kaposvár. Veszprém. Feith Jenő: A vörös ochrana. Fazekas Jenő: Észtország bolsevizálása. mai élete. Bp. Farkas Gyula Az asszimiláció kora Magyarországon. 1939. 1939. Bp.. Bp. Fencsik Jenő: A rutén kérdés. 1938. 1940. Fejér Lajos: Zsidóság. 1940. Farkas István A ködbeborult Anglia. Castaldi.) Bp. 1942. Fenczik Árpád dr. Fehér Tibor: Ütött az óra. Fekete P. 1942. Fábián Béla Oroszország kialakulása a bolsevizmus alatt. Csendőrségi Lapokból. Új Élet regénytár. ankét iratai. A. A szerző. Stádium. Stádium. Előszó: Augusto Turati. Vitézi Rend. Bp. Farkasné Kárpáti Irén: Magyar sors. Légrády. Ferenczy Ödön: Harc a kémek ellen. Elmélkedések és imádságok. Centrum. 1943. Bp.. Szigetvártól az Országházig. Jupiter. Farkas István Franco életrajza. 40 ember. Pécs. Cserépfalvi. dr. Fegyverszünet 1918-1940. Pécs. Dante. Bp. Társ. Cserépfalvy. Fehér Tibor: Lidérckirály. Szerző kiad. M. Feketekuty Béla: Új magyar korszak előtt. Felvidék. Ferdinándy Mihály: Középeurópa. Géza: 1000 nap és ami mögötte van. Centrum. Ford. Bp. Bp. Bp. Egyetemi. 1941. 1920. 1942. Párt részletes programmja. Farkas György: Kobrini sortűz. A spanyol polgárháború. 14 . Róma. 1940. Fasizmus eredete és fejlődése. A trianoni béke története. Bp. 1936. Vásárhely-Makó-Szentes rémnapjaiból. C. Fábián Béla 6 ló. (Hirdetései miatt. Fekete István: Zsellérek. 1935. Bp. 1941-42-es hadjárat német tudósítók cikkeiben. Fábián Béla: Oroszország pusztulása a bolseviki uralom alatt. Haladás ny. Farkas István Az égbolt lovagjai. Felszabadulás naptára 1944. kiad. 1939. Centrum. Fehértájy Tibor: Hitler élete. Farkas János. 1940. Sárospatak. 1937. Stád. 1941.Farkas György: Hol a parasztság helye? Bp. Festetics Sándor vezetése alatt álló M vezetése alatt álló M. Stádium.H.: Rökk Istv. 1940.O. Fasiszta államrendről tartott magyar-olasz tanulm. Bp. melléklete miatt.: A kárpátoroszok múltja és jelene. Stádium. Farkas István A titokzatos Távolkelet háborúja. ford. Szoc. Veszprémi Egyházm. országgyűlési képviselő cikkei és beszédei. Népműv. Mefhosz. Debrecen. Fasizmus és munkásság. Felvidék tört. A szerző kiadása. Farkas István: A Lisina halottjai. Festetics Domonkos gr. 1943. Felvidékünk. Kertész. Bp. Pécs.n. Fábián Béla Az orosz pokol. Bp. Fehéri Armand: A vesztegető forradalom. 1936.h. Hódm. ny. Kaisha. a visszaszerzett és még visszavárt. Fehst. Hírl. Budai-Bernwallner. Magyar Szeml.: Ragyogó csillagok. Bp. Nagylétaliget. 1936. Dunántúl. Farkas István: A mai magyar ifjúság nemzeti öntudata. é. Farkasfalvy Mauks Endre dr. ifj. Bp. 1938. Bécs. Bp. A. 1942. Bp.. Bp. Fábián Gyula: Táborozás a Balatonnál. 1921.: Javaslat a dunai nemzetek aktuális problémáinak megoldására. M. szerk. Fejes Ferenc: Népdalok. '38. 1942. 1934. 1937. Festetics Sándor vezetése alatt álló M Új irányok felé. Bp. Ifjú Polg.

1942. n. Függetlenség évkönyve 1942. Magyarország feldarabolása és a szabadkőművesség. Fritz v. 1942. Bp. Pázmány P. Bp. 1937. Werner: Így épült a Siegfried-vonal. Bp. Földes Gyula: Mit kell tudni a kereskedőknek a zsidótörvényről. Stádium. 1938. Fiala Ferenc Válasz az áfiumokra. a Signalból. Tarka regénytár. Népművelő Társ. E. Finck. sz. A. Finnek titka. Flórián Endre: A repülés hősei. 1940. Földvári Béla dr. 1934. Bp. 1935. Finn kék-fehér könyv. Röpirat. Keresztény Nemzeti Liga. az újságíró. 1934. 1939. Révai. Flüggen. é. Jecht: Európai gazdasági együttműködés. Held. A. Hans "Függetlenség" napilap kicsinyített légi kiadása. A. France. Fleissig József: Szibériai napló. M. Forbáth Ferenc: Szibéria poklában. Ker. Auswärtiges Amt 1939-41. Függetlenség kiad.'44. Új zsidótörv. Bp. Magyar-Német Társ. A Magyar-Finn Társ. Franciaország.1920. Funk. (Fogságom és szökésem. Kereskedők könyvtára 6. 1941. Emese k. Japán. revízió.és Lapkiadó rt. 1942. 1943. A modern gazdasági élet megszervezése.: A vörös bilincs. 29-én és 30-án tartott szabadkőműves kongresszus. Stád. Bp. Bp. Bp. n. Danubia. Földalatti összeesküvők. Roland: Az új Európa jogrendjéről. 1941. Révai. Fiala Ferenc Így dolgoztak. 1943. Összetartás.: Az 1939. 1920. Stádium.-Kézdivásárh. Bp. Forrai Sándor dr. Bp. végrehajtása. k. 1940.) Bp. Pécs. Otthon. S. Fiala Ferenc: A nyilas egységtárgyalások okmányai. Bp. Társaság. 1926 és 1943. Berthold: Anglia a világ kalóza. Freisler. Függetlenség évkönyve. 1942. Könyv. restauráció. A. Sajtóvállalat. Tusnádf. A Párizsban 1917. 1943. Benkő Gyula cs. Fricke. Bp. május 10-től június 23-ig. kir. Bp. Riport. k. Bp. Közm. Szenkó. Bp. 1920. Figyelj ide te hiszékeny magyar! Röpirat. Ny.: Mölders. Fodor József: Feltámadunk. 1940. Centrum. 1942. Bp. Forradalom vezetői. Stádium. Férfi. Japán hangja. Bp. Stád. A nyilas-kormány k. Bp. Magyar Élet. Kassa. Centrum. Irod. (Magyar leventék utazása a háborús Suomiban. Ford. Kispest. Földi István: Felszabadulás. Centrum. Bánsági ny. 1941.1944. Fried Ferdinánd: A világkereskedelem jövője. Fodor Ferenc: Magyar föld. 1940. Fiala Ferenc Erdélyi levelek. Ifj. Fiala Ferenc A vörös kalapács. Fiala-Nyékhegyi: A magyar sajtó igazi arca. Közp.: Legitimizmus. E. XII.: USA. Athen. és h. aki látta Sztálint. Centrum. 1917. K. Bp. Forell. Szoc. Stádium. Bp. Földes Éva: Mussolini. Bp. Francia vezérkar titkos okmányai. Levente Hírközpont. 1942. Forzano Caesar. Bp. Flack. kiad. 1943. Féja Géza: Magyar irodalomszemlélet. Bp. Forradalmárok egymás között. 1942. N. Franciaországi hadjárat 1940. Anglia.: Az orosz titok. évi VI. Bp. Bp. 1942. Kongresszusok. Franklin. Hans: Stuka az égő pokol felett. kft. Fraccaroli: Vörösek és fehérek. Finnországi napló. tc. J. Fricke. Bp. Miner. Franz. könyvkereskedés. 7. Bp. 1921. E. 1943. Szoc. 1941. Bp. évi IV. Bp. Henry: A nemzetközi zsidó. Forzano: Száz nap. 1943. kiadványa. Ford. Bp. Bp.Festetics Sándor vezetése alatt álló M. Franz. Bp. Bp.) Bp. magyar élet. "Wiko" k. Bp. Párt küzdelmi programmja. 15 . Sz. Bp. Freesz József: Hivatásrendi gazdaság. A. Bp. eszközei és haszonélvezői. Fluck András: A német birodalom alkotmánya. Bp. Sylvester. 1937. Pozsony. István. Fraccaroli. Klny. 28-án. Vöröskereszt. 1935. m. 3. Artur: Gyarmati hadviselés Európában. Franklin. 1941. Arnaldo: Magyarország a bolsevizmus alatt.

Geöcze Sarolta: Az ezeréves ország. Bp. Renaissance. Stádium. Held.-Szerelemhegyi E. Bp.Sz. Róma. Ho. Bp. és a proletárdiktatúra áldozatainak meggyilkolása. Bp. Bp. Bp. évről. A szerző. Bp. szemléltető magyarázata.: Vörös bilincs. I-II. R. Humoros költői elbeszélés a kommunizmus korából. Bp. Gábor Á. 1942. kiadás számára átírta Höpp Henrik. 1941. Gerő Ernő: Fajvédelmi házasságkötés és házasságbontás. Bp. Bp. V. Gál Imre: Mit termel a Harmadik Birodalom. Bp. Géber Rezső Ádám: Az 1939. 1937. Gábor Áron: Magyar haditudósító túl a Sztálin vonalon. Gaskó Dezso: Finn-magyar kapcsolatok. 1941. Ganz és Tsa. 1937. Az "őszirózsás" forr. 1940. füz. 1943. 1930. Villamossági. vagon. 1943. 1941. 1940.: Láttam a finn csodát. 1928.-Vándor K. Kapisztrán. Testvéreink szabadságharca a sajtó tükrében. Bp. Bp. lelki és testi megkínzása. Gellért Vilmos Szovjetamazon. Gádor István: Egy névnap története. a kémnő. BudapestKaposvár. Bp. Gál György: Marion Duncan. Stádium. Bp. szakirányú iparostanonciskolájának 1940/41. az "Egyetemes Philológiai Közl. Gallus Sándor: Nép és föld. 1936. Gerő Sándor: A tűzharcosok útja. Magy. Novissima. Virginio Roosevelt félrevezette népét. évkönyve. A szerző. olysói József főherceg tábornagy élete és működése. Bp." 1940. 1939. Gaál Jenő: Kényszer-kivándoroltatás. 1923. Klny. Szerző.: Jud Süss. Bartha Miklós Társaság. Bp. is az Úr nevében. Virginio: Az olasz-francia ellentét. És mégis győzünk. 1943. J. Könyv. Nyilask. 1941. Lingua. Glória. Gálffy Bódog: Tűz. Juhász A. 1920. Bp. 1941. Sopron. 1945. Gellért Vilmos Sértő Kálmán élete. 1938. Antonio. Ganz Á. k. Bp.Feltámad még Magyaro. George. Steph. sz. Makkay L. Bp.Nemz. 1942. Gál Imre Polgár a viharban. Gabányi József. Füzesi Árpád: Tanulmányút Hitler Birodalmában. A szerző.: Widmar. Előszó: Antal I. Garay Lajos: A pécsi m. Gáldi László: Mussolini és a modern olasz stílus. 1943.Führer és népe: A Führernek Németországért és a német népért végzett munkásságáról szóló könyv. Gábor Géza: A fajkérdés és a magyar faj. Debr. 16 . L. Sopron. Bp. tc. Mérnökök. Győr. Gáspár Jenő: Az 1942. Csáky. 1927. évi IV. 1924. Achim. Gábor Géza dr. propaganda. Bp. 1938. Bp.és hajógyár rt. 1942. Virginio Mit akar Olaszország? Ford. 1939. Gellért Vilmos: Az óceán hősei. évkönyve az 1940/41-1942/43. Erdélyi Férfiak Egyes. Gayda. esztendő története. honvéd hadapródiskola története. kir. Bp. Gazdag Lajos-Szabolcs Árpád: Mezőtúr és Túrkeve a forradalmak alatt. Bp. Centrum. Garamszeghy Sándor v. Duna. évi II. Centrum. f. Franklin. Gayda. Bp. 1932. olysói: Mártírjaink. Gabányi János: A magyar nemzet története. Bp. Gabányi József. 1942. k. Géczy Gyula: A német hadsereg rendfokozati jelzései. Pécs. k Gamma Finommechanikai és Optikai Művek Rt. Stádium. Fülöp Béla: Kereszténység és kommunizmus. Bp. esztendő története.-Bp. Ifj. Gayda.és Lapkiadó rt. Bp. Geréb Árpád: A Kárpátoktól a Dnyeperig. A m. Új Auróra. 1942. Gergely Ádám: Itt végződik Európa. Gáspár Jenő: Az 1943. Bp. Bp. Bp. gép-. 1922.: Az irredentizmus. Gál Imre A magyar kommün története. Gál Sándor: Németország nyersanyagtermelése számokban. 1942. Máté. 1943. zsidótörv. 1920. N. Fűrész Mária: A zsidók kereszténygyűlöletéről. 1941. Gehrig Oszkár: Bombazáporban Európa kultúrája. Gábor Géza. köt. Gergely Pál: Székelyföld mindig zöld. Gády Béla: A munkás a fasiszta Olaszországban. Szerző. Athenaeum. i. Gáspár Ármin: Oláhok bűne. Gáspár Ármin: "Erdélyért" hóhérok és mártírok.

1941. tört.: A német büntetőjogalkotás a háború alatt. Bp. 1937. Inf. 1943. 1943. A Gyenes János: A Turul Sz. E. érdek. Gratz Gusztáv: A forradalmak kora. évi nürnbergi pártgyűlésen tartott beszéde. Kommunizmus álarc nélkül. Tokay István. 1941. Centrum. André: Utazásom a Szovjetunióban. Bp. 1943. 1932. A három esztendős munkássága.1940. Ford. József dr. Bp. Bp. 1927. József dr. 1937.-ból. Szemle Társ. és munkaváll. kényszerű elvándorlás. Müller. Veszprém. Göbbels. a zsidótörv. Bp. Göbbels. miniszter. Gömbös-kormány nemzeti munkaterve. Gömbös Gyula: Egy magyar vezérkari tiszt bíráló feljegyzései a forr. Gomez. Gramantik Margit: Kigyúló csillagok. Bp. egy. Beszéd a berlini Sportpalastban 1943. 1942. Bp. Bp. Berlin. 1943. Gravácz Ferenc: Száz oldal háború. Müller.. Gömbös Gyula arcképének ünnepélyes leleplezése a N. 1944. Rádióbeszéd 1944. Görgey Aladár: Nemzetvédelmi útmutató. Goltner Dénes dr. Centrum. Göbbels. 1942. József dr. Grieger Miklós: Népkirályság és diktatúra. Göbbels.: A német nép totális háborúja. Müller. Györgyi: Itália hadrakel. Bp. Hamburg. József dr. Gyomay György: Ébred a magyar föld. A zsidók akarták a háborút. vez. Győr-Moson-Pozsony csonkavármegyék felavatott vitézeinek fegyvertényei. évi nürnbergi pártnapon mondott beszéd kivonata. Ghyczy Béla: Magyar mezőgazdasági idénymunkások a német-birodalomban. Göbbels.: Fiala Ferenc. M. Gritzbach. Görgey Vince Ötvenezer kilométer. Grób Imre: Hét év Szibériában a krasznojarszki pokolban. T. Berlin. Stád.-ról. 1943. Franklin.A. Bp. Cserépfalvi. 1942. munkássága.-Vári dr. Stádium.1920. 1919-1921. Pátria. Erich: Hermann Göring egyénisége. Ném. Gömbös Gyula A nemzeti öncélúságért.-be tömörült Hollós M.-ról és ellenforr. Hódmvh. Bp. 1941. Göbbels.-Kázméri K. Győri I. évi nürnbergi pártnapon mondott beszéde. 17 . Görgő Tibor: Higgyetek. Bp. Állam. Naplóm. 1934. 1943. Bp. Gyomlay László: Felvidéki kis magyar diákok. Bp. Bp. Bp. Stád. A. 1921. évf. Berlin. 1937. a Magyar Jogi Szemle 1940. népek emelkedése és hanyatlása. Pártjában. Győri levente nap. A. 1944. Gondolat. Bp. A világbolsevizmus álarc nélkül. Bp. Szolg. Gombor Zoltán v. A spanyol helyzet igazi képe. Gutheil Jenő: A kommunisták uralma Veszprémben. korlátai között. 1932. 1919. 1937. Groszmann dr. 1935. 1944. Gömbös-kormány nemzeti munkaterve. József dr. Kis Gy. július 26-án. Franklin Társulat. Korunk Szava. 1943. Febr. az 1936. bajt. 1935. Gides. 1935. 18. József dr.Ghyczy Béla Tervszerű terjeszkedés. Bp. GyOSz vakmerő rohama a jobboldali Magyarország ellen. Stádium. Göbbels. Bp. József dr.: Vitézek a világháborúban. Bp. Bp. Bp. Bethlen. 1921-41. Gyllenkrok: A német hadviselés. 1942. bir. Hornyánszky. V. 1931. Ferdinánd: Anglia "annektál". Gulyás Pál: A kommunista könyvtárpolitika. Szt. Levente hírközpont. Athenaeum.: Kun Béláék 133 napos rémuralma. József dr. Bp. 1942. 1935. 1935. magyarok. Centrum. július 24-én tartott beszéde. Göbbels. Miénk. Bp. Kertész. Dura. Bp. Bp. Gockler Lajos: A nevelőoktatás vezérkönyve. Stádium. Gurgély István: Út a nemzet jövőjéhez. Stádium. H. József dr. 1940.Ist. Szabadka. József dr. Gratz Gusztáv: A bolsevizmus Magyarországon. Göbbels. 1932-35. Bp.: Megengedett és színleges iparűzés. 1920. Bp. Szabó és Uzsaly k. Klny. Görgey Vince: Hajrá páncélosok. Bp. 1937. Győr 1930. Egy. Berlin. A szerző. Centrum.: Lázadás San Maricán. Göbbels. 1921. Gral. Gurthy Jenő: Barázdát szánt a könny.

1942. Hanák Tibor: Az új német középiskolákról. 1943. Bp. Hajas Imre: Sztálin élete. 1928. 1923. 1942. 1938. Ifjak Tár. Bp. K. 1928. Bp.A keresztény politika. 18 . erő. Urbányi. Külügyi Társ. VI. és soha többé. Debrecen. Bp. Bp. Harmjanz.o. különös tekintettel az iparra és a kereskedelemre. Haendel Vilmos dr. Bp.. Harcoló magyar honvéd. H. M. Haller István. 1938. pol. 1942. Berlin. dr. kir. 1941. Hajdú I. Bp. Ha magyar vagy. István: Faji értékelés. 1926. Halliburton. rend. P. Bp Tébe. Bp. vagy felekezet? Bp. 1943. Hargitay Tihamér: Bolsevisták Magyarországon. 1937. Bp. 7. Szerző. 1919. Halál népbiztosa. 1938. 1942. 1940..: Politikai földrajzi világkép. M. története.1940. Bp. Haltenberger Mihály dr. Hankiss János: Tormai Cécile. és a föld mai hét nagyhatalma. Miskolc.: A Szovjetunió polgári perjogának alapvonalai. Heinrich: Közösség és kultúra. Halla A. Haller István: Le az álarccal! Vagy a szoc. Korszerű belhírverés. Hajmóczi Károly: Lesz még Nagymagyarország. Bp. Bp. Stephaneum. vonatkozó újabb jogszabályok. sz. Hadak útján. Sylvester. Bp. Honvéd vfk.1942.. Nem. hadjárataiból. Hacsak Géza: Ausztria. 1941. Bp. Hadbavonult olasz művészek kiállítása. Adolf: Az "Athenia" eset. 1941. alkotmánytan és közigazgatástan. szám. foglyok S. Hollósy. Mo. Hellas. regény. pártold a magyart és ne hízlald ellenségedet! 1939. Kókai. Bp. Haendel Vilmos dr. Hargitay Tihamér: Amiről dalolni kell. dr. Halfeld. Bp. Hajtó Henrik: Miért kell győznie Németországnak? Bp. vonatkozó újabb jogszabályok. Bp. Szemes kiadás. Kft. Harccselekmények a német hadsereg 1939/40. k. 1927. 1944. Haendel Vilmos. Haffner Zsigmond: Tábortűznél. A szerző. 1939. évre. rendelkezéseinek végrehajt. Sz. Halász Pál dr. Hajdú Mátyás: Előre. Hadak útján. 1919-1920-1921. Szenkó. Bp. A Szerző. 1942. 1943. 1943. honvéd vezérkar főnöke. Apostol. Stephaneum. A szerző. tükre. sz. Miskolc. 1926. 1927. Politika. Hajdú István: A második zsidótörv.Fr. pol. Hargitai K. Bp. Szerző. Bp. Athen. Halmágyi László: Az új gazdasági rend és a magyarság. 1939. Bp. A ker. tanulmány. 1919. Richard: Varázssipkában a föld körül. Haller István Szocialista-kommunista csőd. Népművelők. 1938. földbirtokpol.: A nemzetiségek. Bp. 1937. Szerző.-Szabó J. 1905.dem. Bp. Miskolci Jogászélet K. Gyula diák: Gyújtogatás. magyar virtus könyve. 1942. 1941. 1934. Haller János: Nem! Vezérfonal iskolák részére. 1942. Hajdú István: A második zsidótörvény föld-birtokpolitikai rendelkezéseinek magyarázata. 1926.. 1941. Felpétzi: A soproni zsidókapu. Bp. Haller István Harc a numerus clausus körül. Bp. kézikönyvt. Pécel. 1936.: Összetartás. Singer és Wolfner. Lőrinczy. Képek a Szovjet elleni hadjáratból hat nyelven közölt magyarázattal. Hangel László: Mit élt át a Felvidék? Kassa. Képek a Szovjet elleni hadjáratból. Harcoló magyar honvéd. Bp.) Bp. Bp. Bp. Dr. Szerző.nemzeti értékelés. Magy. Haller István. Athenaeum. Magyar. Tolnai.N.-Dobrovits K. Bp. dr.A zsidókérdés és a keresztény térfoglalás végleges megoldása. 1942. Hangya naptár az 1944. Versek.: A második zsidótörv. Valahol a Don mentén. Tört. Hajdú István: Nagymagyarországért. (Frontregény. K. Haendel Vilmos. Urbányi ny. Bp. Főv. földbirtokpol. Hangya Közp. Szamuely Tibor gyilkosságai.Győry Jenő. A. 1939. M. végrehajt. Szer. dabasi: A fasiszta Olaszország agrárpolitikája. Hamvas József: Budapest megújhodása 1924-33.: Mo. Harms. Felvidéki pol. Bp. Haller István: Faj-e a zsidóság.

Hermann Imre dr. Hire. Bp. és a fajvédelemről szóló 1941. Hegedűs Bertalan dr. 1937.. Hindy Zoltán: A korszellem. Máthé. Hitler Adolf beszéde 1941. Walter: Lángszórós különítmény. Stádium. Kapy D. Hefty Frigyes v. Pantheon. febr. Hetey Zoltán: Ady Bandi-Ady Endre. rend. Stádium. Bp. Bp. 1920.. régi harcos bajtársai előtt 1943. 1940. H. Hitler. szol. sz. rendelet. 1941.764 eln. Adolf 1939. Hálás szeretetünk.Harsányi András: Miénk a holnap. Bp. Hitler. Hellebronth Kálmán: Vitézi rend tört. Athenaeum. A. Hitler. Gyűlésen elmondott beszéde. Adolf 1940 beszéde a Badoglio-kormány árulásáról 1943. Adolf 1940 1940. T. Nemz. Hegedűs István: Őrségváltás. 1942. Vikt. Szeged. Bp.. Bp. Bp. Bp. Jean de la: Földönfutó Franciaország. 20 éves alapítási évfordulója alkalmából mondott beszéde. okt. Neuwald. Helmuth. Bp. Bp. kieg. Három csillag. Bp. 1929.15/1942.Centrum. magyaráz. szervezete és tagjainak névkönyve. Hitler. 1941. Jakab. Hézser László: Harc a magyar jövőért. Berlin. besz. Röpirat. Bp. Hitler. 1944. 1943. 1944. Bp. kiad. 1942. Heldes: Légiháború 1938-ban. évfordulóján tartott rádióbeszéde 1944. Ált. 1941. Bp. Bp. Hitler. Héjjas Iván és a rongyosok. 1943. Lovik K. Kökényesmindszent. Háborús meghatalmazások zsidó ingatlanokra. Hefty Frigyes vit. 1944. jan. 1941. Span. Centrum. Hazatértekért. 390/1943. Stádium. nov. 1941. 1943. Hefty Richárd: Adatok az ellenforradalom történetéhez. részl. Nagykovácsy M. Urbányi J.szoc. Herczeg Géza: Kun Béla. 1944. Bp. 1941. Hehs Aladár: Nyilaskereszt-e a magyarság útja. kivégzi a szociáldemokráciát. Bp. okt. Sinka István. 1941. Bp. P. Gyűlésen F.: A magyar-német művelődési kapcsolatok tört.. szept. Stádium. Mégis repültünk. Bp.: Az új zsidótörv. 1944. 11-én a Bír. 1939. Hegedűs Gyula:-45 fok. Hefty Frigyes vit. Stádium. Bp. Stádium. május 4-én. M. Tér. 10-én. Bp. jan. 1942. Bp. Viktória. Bp. Hat haditudósító a vörös fronton. Írták: Erdélyi József. 1936. 1942. 6-án a Bir. A. 1942. Bp. stb. Adolf 1940 1941. Roosevelt háborús felelősségéről mond. 1944. 1940.: Katolikus egyháztörténelem. 1941. Bp. 52.: Hetedik hely. Háborús tízparancsolat. hazudnak! Becsapják a munkásokat! A nem. Helmeczi István: A zsidókérdés. A Baross Gyáripari csoport évkönyve. Hegedős Gyula: A vörös gyár rabja. Hitler. 1942. Házassági törv. prospektusa Bp. nov.Mezőberény. Hazudnak. Adolf 1940 a hatalom átvétele 11. Turcsányi.: A nemz. Novák.: Repülők előre.M. Hazaáruló vagy! Ha pénzed az ellenséghez viszed! Bp. Hitelezők kielégítése a zsidó ingatlanokból. Sárkány. D. Heeresgruppe Süd A háborús bűnöző Roosevelt. Adolf 1939. Bp. 1933. nagyok uralkodnak hazánkon. Heeresgruppe Süd: Bosszú Pap Tamásért. Bagó. 3-án a berlini Sportpalotában a német téli segély mozgalom megnyitása alkalmából mondott beszéde. Centrum. 8. Bp. Heyde Lajos: A német munkás helyzete. Sértő Kálmán. 19 . Franklin. Heller András: Mussolini földreformja. 1942. és végrehajtási rendeletei. Adolf 1940 1941..: Balogh Barna. 24-én Münchenben a N. Hitler. a mozgalom főv. Bp. 8-án a müncheni polgári sörözőben tartott rádióbeszéde. Hitler. 1937. 1942. Harza Lajos dr. Jagits J. évi tc. Magy. I. Szt. 1942. Heinz: Ketten Anglia ellen. dec. Klny. I-V. 1942.. 1939. Miskolc. Centrum. Bp. 1942. Bp. Bp. Hetényi Imre: Amikor a rend ore voltam. E.. Heiczinger János: A szovjet falu orvosi szemmel.1941. Centrum. Német Inform. Ford. szoc. Ath. 1942. Helle Ferenc dr. Adolf 1940 1942. Adolf 1940 a német nép vezérének és kancellárjának beszéde Münchenben. 30-án a Sportpalastban tartott beszéde. munkaértékelés. Bp. Bp. Forrás. 1943. Bp.-szoc. Heidrich. 30-án.

1934.: Népboldogítás vagy népbolondítás. Hitler. Centrum. Bp. Hírverési és rombolási feladatokra felengedett angol szabadléggömbök ismertetése. 1-én. Hóman Bálint A nemzeti kormány a népért és a hazáért. Honvédelmi ismeretek.pol. Nemz. Singer. Szeged. stb. előszavával. 26. kanc.Bp.M. Holló József Spanyolország rémnapjai. Horváth Jenő: Az országgyarapítás története. 1943. Korunk Sz. Honvédelmi minisztérium: Leventelány. Adolf beszéde a Birodalmi gyűlés előtt 1940. '42. Homa Gyula: Irányított gazdálkodás. Deutsche Zentraldruckerei. Dr. Hitler. rész. 1942. Athenaeum. Kapisztrán. Bp. Bp. jan. Kókai. hősi kultusz. 1939. Bp.Hitler. 1942. I.Nemz. Horváth István: A fasciók és korporációk kamarája. II. 1942. Holló József Moszkva. Hóman Bálint Külpolitikai irányok a magyar történetben. Adolf 1940 beszéde az elesett hősök napjának eml.E. Veszprém. Bp. fasizmus. Bp.V. Bp. Adolf 1940 birod.1943 Horváth József Nemzetiszocialista nem vállalhat kétféle lekötöttséget. magyar hivatás. 1938. K. Levente Hírk. katonaszellem. Előszó: Artur Axmann. Bp. Hóman Bálint Magyar sors. 1925. 26-án. 20 . 1943. Bp. században. 1942. Árpád. Stádium. Pécs. Gulácsy I. Bp. Hitler. Bp. Horváth László: Őseink nyomában. 1941-42. Hitler. 1942. Bp. Szt. 1940. Horváth István: Az olasz politikai gondolkodás jellegzetessége. Hivert Dezső: Munkáskérdés. Honvédeink az új hadak útján. Bp. 1939. 1933. vez.. Bp.nagybányai Horthy István kormányzóhelyettes urunk hősi halálának emlékére. 1942. Hitter József: Spanyol tűztenger. Horváth Jenő: Magyarország helyzete a háborús Európában. Hitler-Jugend. Centrum. Külügyi Társaság kiadása. 1940. Bp. nemzetiszocializmus bírálata. Hoór Károly: A numerus clausus. Bp. Í. 1938. Müller. Pál. Horváth János. Berlin. Bp. hó 7-én tartott beszéde. A szerző. István T. Bp. III-IV. kiadás. Hitleri árjatörvények teljes szövege és magyarázata. 1936. 1943. 21-én. Bp. Athenaeum. Hoyos. Pázmány Péter Irod. 1942. Horthy Miklós. rész. 1944. A szerző. Bp. Bp. 1941. 1943. nagy hősök. 1935-41. 1938. 1942. Berlin. 1939. 30-án a berlini Sportcsarnokban elmondott beszéde. Bp. 1944.Rend. Homo Sapiens: A kapitalizmus. Bethlen. márc. Honvédelem. Centrum. 1941. Bp. Magy. 1936. Hitler. 1943. Gyimesy Ernő: Feljegyzések a Donmenti harcokból. 1940. Bp. Hogyan lehetne megvalósítani a nemzeti munkatervet. Max Graf: Spanyolország megmentői.1941. Kisemberek. július 19-én. Honvéd naptár. Adolf: Harcom. Horthy Miklós. Könyvtár 11-12. Adolf 1940 felhívása a német néphez és hadparancsa 1944. 1943. 1941. Göbbels J. M. 1937. 1943. 1941. Bp. Eggenberger. Burkus. 1920-41. Bp. T. Hoeppener-Fletow: Senki földjén. Vác. Horváth Lajos: Keresztény szocialista kiskáté. Horváth Jenő Milleniumtól Trianonig. 1940. 1940. Hitler.Népn. Adolf birodalmi kancellárnak a birodalmi gyűlés 1936. Középeurópai kérdés változatai a XX. Hitler-Göring-Ribbentrop beszédei a negyedik háborús tél küszöbén. M. Kókai. ápr. Bp. Forrás. 1940. Stádium. Honvédek! Veletek vagyunk. Honvédeink Vörösországról. Szefhe. Versek az orosz harctérről. Holló József: Az új Horvátország. Bp. Horváth József: Harc a titkos társaságok ellen. 1942. Bp. Bp. 1936. ünn. Hortobágyi Károly: Kis káté.n. Höpp-Dinnyés Kellett neki rohamsisak? Bp. Mone kiad. jan. 1932. Hírlapk. 10 éves a. Bp.-nak az ifjú Németo. Hitler. márc. Bp. Höpp-Dinnyés Világhíradó.I. röpcédula. Bp. Népirodalmi Vállalat. Adolf 1940. 1-9. Adolf 1940 beszéde a birodalmi gyűlés előtt 1942. szocializmus. Hoitsy L. K. 4. jánosházi kis: a szárnyaszegett magyar sas. Pallas. kérd. beszédei.: Csathó K. Berlinben 1943. Holló József: Az új Horvátország.

Bp. 1934. 1941. N.: A gyűrűs zsidó. (Frontregény. Bp. 1940. Incze István: Keresztény vagy?. Huszár Károly Az égő Oroszország. Hubay Kálmán Magyar nacionalista külpolitika. Bp. Steph. Igazságot Magyarországnak. Stádium. 1941. Bp. Hunyadi József: Keleti front. 1941. Beszédek a m. Hung. 1939. M. A Magyar Élet Mozg.1940. Szerző. 1942. 1940. Nemzeti eszme. Bp.) Hunt Béla: Szemtől-szembe a vörös pokollal. Illetmények arányosítása a zsidótörvény végrehajtásánál. évről. Debrecen. Dante. 21 . Bp. Hubay Kálmán Két forradalom. Szerző kiad.biológiai I. 1942. Klny. A M. Imrédy Béla vit. 1943. Bp. Imrédy Béla vit. (Zlinszky István beszéde miatt. Incze Gábor: A mi életterünk. Huszár Károly Adalék a titkos politikai pártok történetéhez. Pécs. 5000 szabadkőműves névsora. Bp. '28. Bethlen. Imrédy-Rácz-Jaross: Magyar Megújulás Pártja. biz. Bp. Bp.) Bp. '40. 1938. Bp. első nagygyűlésén elhangzott zászlóbontó beszéd. Bp. Hóman Bálint: Beszámoló beszéde az új magyar életet teremtő kormányzati tevékenységről. Központi Sajtóváll. 1920. 1941. Húsz esztendő határkövénél. Magyar-Német T. Egyetemi ny. 1939. 1940. Imrédy Béla vit. '41. Bp. 1939 Hóman Bálint: Német-magyar sorsközösség. Imrédy Béla vit. Bp. 1942. Illés József: A ruszinkói kérdés. Stephaneum ny. Athenaeum. június 22-én. Bp. 1928. Bp. 1941. Bp. Actio Catholica. 1919.-i cserkészker. Athenaeum.Milyen lapot olvasol? Bp. Bp. Stádium. 1938. Igaly Cs. Imrédy Béla vit. Párt. Hunnia Csónakázó Egyesület jelentése az 1943. 1934. Illyésné Ferenczy E. népi egység. Húszmilliós magyarságért. Imre Jenő: Világfűszer. 1943. Húsz év a magyar fajpolitika szolgálatában. Hubay Kálmán Hungarista programm. Stádium. Imrédy Béla vit. 1934. 1903. 1926. Ilosvay Bálint: A cionista mozgalom története. Huszár Károly Korunk sebe és a nyomor vámszedői. élet nagy kérdéseiről. Incze Antal: Mit tanít pártunk programja a nemzetszervezetről. M. Bp. 1942. 1930. 1942. az Új Magyarságból. Javaslat a zsidókérdés nemzetközi megoldására. Ifjúságunk időszerű sorskérdései. Richard dr. Bp. 1941. Központi Sajtóvállalat. évről. Illésy Mátyás: A kísértet-tank. Bp. Bp. Huszonöt elbeszélés. Stephaneum. Program. Ősi földön új életet. 1903. 1939. 1935. Múlt és jövő határán. Huszár Károly Mi történik Oroszországban? Bp. Kókai E. N. Huszár Károly: Zsidóméreg. Bp. Huss. Hunnia Csónakázó Egy. Stephaneaum. Centrum. Bp. Centrum. Szerző.Höpp-Dinnyés: A helyzet a következő. Bp. Bp. 1920. Az új Európa irányító eszméi. Bp. Incze Antal: Imrédy (Béla). Huszár Károly A szabadkőművesség nemzeti veszedelem. Bp. jelentése az 1943. Bp. Illés Iván: Éjféli kiadó. Új Értelmiség. Szoc. Bp. 1939.: a nemzeti szocializmus Németországban és a Nemzeti Liga Magyarországon. St. Hubay Kálmán: Három interpelláció. Nemzetvédő kiad. szociális gondolat. A bp. Igali Béla: Egy műegyetemi zászlóaljtag naplója. Az. Jövő. Élet. Székesfehérvár. beszéde 1944. 1942. Imaoka Dzsuicsiro: Új Nippon. Held. díszközgy. 1929. Stádium. Egyetemi nyomda. Bp. Bp. n. Bp. Szemes kiadás. Bpesti Hírlap. programja. Bp. Huszár Károly Szózat a keresztény munkásokhoz. Új magyar út. 1944. István: Zsidó veszedelem Magyarországon. Turul. A Talmud népies ismertetése. Huszár Károly: Katolikus Actio szociális gondolatai. M. Rózsa K. é. 1941. Bp. Bp. 1941. Külügyi Társ. A. Illésy Mátyás Az utolsó sorozat. Illés József: A ruszinkói kérdés. Ifjú-Levente szolgálata. Újságüz. Bp. 1938. Huszár Károly: A proletárdiktatúra Magyarországon. Bp.: Egyedül vagyunk! Klny. Bp.

Istóczy Győző 12 röpirat. itt Róma. Japán Turán Szövetség. Istóczy Győző: Öt országgyűlési beszéde a zsidókérdésről. Bp. Istóczy Győző A Magyar Antiszemita Párt megsemmisítése és ennek következményei. 1943. Bibliofilia kiad. Buschmann. megnyitó beszéde a MTA 1937. Juhász Andor: Halló. Buschmann. Könyvb. Tolnai. 1911.é. Tíz beszámoló kiváló magyar diplomás nők tollából a német nők munkájáról. máj. Színmű 3 felvonásban. M. Nippon Társ. sz. Jehlicska Ferenc: A tíz cseh csapás Szlovenszkóban. Intelem a zsidósághoz! Rendkívüli kiad. 1943. ifjúság és otthon. I. 1880-91. 1944. szárazajtai: Gyilkos harc az olajért. A múlt. sz.'38.1942. Incze Kálmán: Új szomszédunk "a Szovjet". (Adatok n. Bp. Japán katonák. Bp. Bp. Bp. Centrum. k. 1938. Jagow: A Führer rohamosztaga. Jentsch. Bp. Jankovics Marcell Húsz esztendő Pozsonyban. Évkönyv. Turán Szöv. Juhász Viktor: A proletárdiktatúra és előzményei Székesfehérvárott. Jankovics Marcell: Egy század legendái. Ébredő Magy. Honv. szárazajtai: Háborúk a nagy háború után. Bp. Incze Kálmán. Bp. Bp. Szerző. Gerhart: Élettér. Buschmann. I-IV.. Intézkedés az 1942-43. Szoc. Cserépfalvi. Irsay József: A Strypától Budapestig Szibérián át. Jugoszlávia és Görögország viszályára vonatkozó okmányok. 1904. 1942. jelen. Stádium. Családv. Bp. jelen. 1940. Beth. országgyűlésén tartott beszédei. 1942. 1944. 1943. Istóczy Győző dr. jövő kiad. 1941. Sárkány. kézdiszentléleki: Múlt. hg. I-II. Jákó Margit. Bp. hg. Centrum. Devecser. 1941. 12. Bp. H.000 km. Magy. Johann: 40. G. Rechnitz ny. Bp. Jákó Margit: Múlt. Bp. 1904. Bartalits J. mint az erőszak országa. Jánoss Imre: Oroszországi napok.Incze Kálmán. A. sor. Istóczy Győző Országgyűlési beszéde. évben megjelent röpirathoz. 1942. Bp.: Csatarepülők. 1943.: Élni akarunk! Bp. Juhász Andor és Juhász Sári: Ez történt Ausztriában. hg. Bp. 1943. Bp. újhelyi: A zsidó bűne. Incze Sára: Konkolyhintők. Jánosy István: Vitéz Horthy István.M Irlen. 1939-41. P. Népm. Isten nem csúfoltatik meg. Bp. Így láttuk mi Németországot. 1943. Turán néprajzi térképének ismertetése. 1942. Bp. M. Fáklya k. 1937. az ismeretlen Ázsián keresztül. Bp. 1942. k. Faj. jövő. 1940. 1939. Bp. Izraelita vallásfelekezet jogállása. Stádium. Bp. M. Bp. Szombath. 1-én tartott ünnepi közgyűlés József kir.: Erdély múltja. József Ferenc kir. jelen.1938. 1926. Turáni füz. Az. Bp. Bp. A Magyar Szocialista Párt programja..k. 1933. Johannson. Julier Ferenc: Tűzben az ellenség ellen. Japán és a keletázsiai nagytér. jövő. Bp. 22 . 1906. B. 1943. Pécs.ny. Bp. Egy történet az orosz paradicsomból. 1940. Centrum. Kalot k.) Jenik Béla. Sarajevótól Berchtesgadenig. Kosmos. magyarnyelvű kép. é. Bp. leventekiképzési évre. Jentsch. T. Társ. 1942. ny. Istóczy Győzőnek 1872-1896-ig volt 7. szárazajtai A vajúdó új Európa háborúi. József kir.n. kötet. Imre G. Bp. József Ferenc fhg.: Térkép a magyar antiszemita párt megsemmisítése s ennek következményei című 1906. Bp.: Fajvédelmi gondolatok. Révai. Jó forrás. Indulunk. Bp. E. Istentelenek. hitlerizmus. 1927. Istvánfalvy Miklós: Bajtársi szolgálat és más hazafias áldozatkészség a gyulai községi polg. 1942. Sylvester. a repülő. Tisza Gy.: Állam és család. M. M. 1941. Bp. 1939. 1934. 2491/3/11. Bp. Jehlicka Ferenc: A revízió és a szlovákok.: Marxizmus. Jakab Árpád: A zsidóság szerepe Kassa gazdasági életében. 1943. 1941. Bp. Centrum. fiúiskolában és leventecsapatában. Bp. Bp.n. Bp. 1933. Bp. Dombóvár. Járomy Árpád vit. Gerhart Az USA. Istóczy Győző Emlékiratfélék és egyebek. 1925. Bp. 1937. Incze Kálmán. Magy. Levente Hírközpont.

Katona István: A semleges tengeri kereskedelem helyzete. Stádium. Károlyi Imre gr. Kádár Lajos: Turáni vadászok dala. 1937. 1942. Kálvintéri: A zsidó sajtó a kereszténység ellen. Kórus kiadása. különös tekintettel a "háború" és "ellenség" fogalmának angolszász értelmezésére. 1943. 1943. Sopron. Karay Kálmán Olaszország jogélete a háború alatt. Kállay Miklós: Magyar célok és feladatok a világháború negyedik évében. Ernst von: Páncélosok előre. Katolikus Lexikon.1937. Bp. A. Günther: Búvárhajók előre. Balassagyarmat. 1944. Kádár Lajos Kujtorgó lelkek. Bp. Karay Kálmán: Gazdasági önkormányzat Európa német fennhatóság alatt álló országaiban. Stádium rt. Társaság. Cél. Willi: A német munkásifjúság megválogatása-támogatása-pályafutása. 1938.Pápa. Bp. Katonadalok (104 katonadal).: Emlékbeszéd a Nemzet nagy vértanújáról. n. Kausz János dr. Viktoria Rend Z. Kállay Miklós: A magunk útján. 1938. Bp. 1943. 1944. Cs. 1943. Szerző. 1942. (Szovjetellenes részei miatt. 1943. Kádár Lajos A sasok harca. Karay Kálmán: A fasiszta jog 20 esztendeje. Kádár Lajos Istentelenek. 1943. Stádium.: A zsidókérdés. Bp. Bp. Athenaeum. Pécsi E.1941. Karafiáth Jenő: Társadalmunk hibái.: Vihar gyermekei. Borbíró Károlyi Imre gr. Kalászy Erzsébet: Trianon árnyékában. Berlin. Bp.: Páncélosok előre! Bp. Kaas Albert br. M. A M. A nyilas-kormány kiadása. 1942. Dunántúl ny. Szerk. Stádium. Kádár Lajos: Ártatlanok. 1944. Kállay Miklós: Örök a magyar! Idézetek beszédeiből. Károlyi Imre gr. Bp. Bp. Kacsmári Imre: Ki volt Sértő Kálmán? Bp. Bp. 1924. "Korunk Szava" 1938. 1937. 1940. ny. Bp. Bp.: A vörös harctéren. Komárom.: Az emberfajok élete és jövője. 1940. Nemz. Munkaműhelye. 1931. Kecskemét. Révai. Bp. Szefhe. 1941. zsidó pénz és zsidókérdés. Hermann: Támadnak a német tengeralattjárók. 19. Kastner. Jungenfeld. n. Bp. Stádium. Magyar Kultúra. Ker. Bp. 1938. Kausz József: A véreskezű sajtó. 1932. Műv. a tiszaeszlári véráldozat. A szerző Kalendár. Franklin. Karner Károly: A zsidókérdés. Bp. Nemz. Bp. 1938. K. 1882. Karafiáth Jenő dr. Népművelők kiad. Bp. 1943. 1942. U. Reé László. Bp. Bp. "Új Nemzedék" naptára. A nemzeti összefogás parancsoló szükségessége. Károlyi Imre gr. Kayser Béla: A fasiszta testületi állam. Bp. Bp. Athenaeum.Jung. Bp. Székely és Tsa. Katonák! Röpirat. Vikt. Ernst v. 1942. Bp. Bp. Kádár Gyula: Így lettem repülő.) Katona Ilona M. 1937. Kállay Miklós Nagy idők sodrában.: Balogh Barna. M.: A sárga folt titka. 1941. Bp. Kárpátaljai területen a kereskedelem és ipar nemzeti alapra helyezése. Bp. Stephan. Bp. 1941. M. Kárpátaljai Tud. 1942. Athen. 1936. 1942. Justus: Keresztény pénz. Kapy Rezső dr. Stádium. é. Szerző. Jungenfeld. 1928. Bp. Nemzeti Könyvtár. Stádium. kilenc beszéde. A szerző.: Solymosi Eszter. gróf Tisza Istvánról. 1944. Jung. szám. Bp. Bp. 1934. Kászonyi D. Bp. Kállay Miklós: A magyar nép a nagy viharban. Bp. é. Könyvtár.: Bangha Béla. Ungvár. Ford. Károlyi Imre: Zsidókérdés Magyarországon.: Az örvény szélén. Károly Miklós. Karay Kálmán: Olasz testületi önkormányzati jog.: A liberális magángazdasági szabadság bukásáról és a bolsevizmus elleni védekezésről. Nemzeti Klub. Bp. Bp. Katona Jenő: Imrédy. Klny. Kádár Lajos Doni halálbánya I-II.. 23 . Központi Sajtóváll. A Magyar Alföld földművelő népének megsegítéséről különös vonatkozással a bolsevizmus elleni védekezésre. 1942.

: Új világ születése. szoc. faji alapon és a magyar politika tört. 1939. Csáthy Ferenc. Szittya. k. 1941 Kerecsenyi János: Irredenta zsoltárok. Bp. Magy. Athen. (Erdélyi tűzharcosok és hadviseltek emlékalbuma. 1942. 1941. Sz. Kemenes Antal: Gömbös Gyula és a magyar élet. M. Szittya. Bp. Kemechey László: Mussolini életrajza.: Világtört. Kerecseny János Harc a vörös diktatúra ellen. 1939. nemzet múltja és jövője. Kerecseny János A magyar Dreyfus-pör. Kerekesházy József: A világ urai. 1936. k. Bp. 1927. Bp. Szeged. Bp. Kele József: Vörösök Szolnokon és a Jászságban. 1942. Könyv.-de Sgardelli Caesár: (Szerk. Pápa.) Keéky István: Próféták szaporasága. Sajtóvállalat k. vállalat. 1944. Bp. M. 1926. Miczkiewicz Társ. Stádium. Kecskemét. Szolnok. Kendi Finály István dr. 1942. 1929. 1925. Kerecseny János: Mit veszített a feldarabolt Magyarország. 1942. Kerecseny János Kárpátaljai legendák. 1943. Erő és Öröm szervezet magyarnyelvű propaganda levele. Kesserling: Lengyelország felett. (Füzet. Bp. 1942. Hollósy ny. 1943. (A forradalom. Kempe Rudolf: A német ifjúság védelme. évi műk. Kertész István dr. Így harcolt a Donnál a 2. Frontharcos Szövetség. Bp.Hedvig: Kraft druch Freude. Kertész Dezső: Oroszországi naplóm. Hermann gr.) Debrecen. 1944. Jászberény. A. honvéd hadsereg.-de Sgardelli Caesár A frontharcos eszme szolgálatában.: A magyar földért. Kertész István: Magyar nemz. 1926. Bp. Front. Mefhosz. Kemény Gábor br. Keltz Sándor dr.: Székely Tibor. Bp. Széchenyi k. Kelemen Kornél: Az új Európa és Magyarország. Szittya. Kerecseny János: Vér. Közp. Kel. 1939. A kommun. Kellner. Stádium. Korunk Szava. Pantheon. 1923. Kerecseny János A szélső keleti kérdés. Révai.) Keresztény gyáripar szolgálatában. Bp. Újságüzem. Kelemen Béla dr. Bp. J. Bp.) Bp.és L. Keltz Sándor dr. 1940. 1922. Bp. Munkás Könyvtár. Stád. 1942. Kékkereszt győzni fog. 1944. Bp. Egyetem. Nemz.) Frontharcos évkönyv. Pantheon.202/43 jelenti. 1943. Bp.Bp.: A világháború után. Bp. Bp. Rongyos hercegek. Élet. Kemény Ferenc: Kinek a bűne a mo-i bolsevizmus? Bp. Bp. 24 . Kertész István: Magyar nemzeti szocializmus. 1941. Kessel. ellenforr. 1926. Kelemen Géza A szökevény. Bibliofilia.Kedves Glóriának. Keresztény közéleti almanach I-IV. Bp. 1-3. Kessel. Kertész Elemér dr. rt. 1938. (Plakát. Kékessy Rudolf Vádak és valóság. Bp. Bp. a. 1941. Ford. Bp.:Jelentés a Baross Gy. 1919.: A véres puszta. Kertész János dr. 1842. Kékessy Rudolf: Mivel tartozunk az új Európának? Bp. a paraszt járomban. Pátria irod. Bp. Bp. Kemény András: Benes jármában. 1923-26. 1929. Bp. A magyar nemzet múlta és jövője. Bp. Kerecseny János: A fehér légió. Bp. Darányi Ignác élete és munkássága. k. Kemény Gábor: Verhovina feltámad. 1944. a munkás börtönben. cs. Keresztes hadjárati emléklap. Szefhe. 1944. U. Kertész Elemér dr. Bp. J. Sík könyvek. terror. A. Kerecseny János A vörös 140 millió A bécsi nagy kaland. Keyserling. 1923-26. A m. Kerékgyártó Imre: Az új Európa ifjúsága. Bp.tört. MÉP. Bp. 1942. 1938. 1938. Griff. 1939. Kelemen András: Sztálinék a Kremlben. Bp.: Adatok a szegedi ellenforradalom és a szegedi kormány történetéhez. Kelemen Géza: Jaj az öregeknek.és Lapk. 1942. 1919. Lauri: Finn évszázadok. Bp. Bp. A konzervatív világrend. 1941. Kerekes Sándor: A német birodalmi munkaszolgálat. II. Kelemen Géza Búcsúzik a vándor. Stádium. Kettunen.: A magyar külpolitika hungarista útja.: Vitéz Nagybányai Horthy Miklós kormányzó lengyelországi útja. Nyilaskönyvkiadó vállalat rt. Könyv. 1941.

egyházszegi: A zsidó tehetség titka. Kivonat az 1930. 1943. Bp. 1944.: A kommunizmus története a gyulai kir. Bp. Klaser. Kiss Kovács István: Menekülés a vörös pokolból.Képes album a nemzet jövőjéről. 1919.: Magyarébresztő március. Légrády Testvérek. Kocsis József: Méh és az ember. Levente Hírközpont. Bp. H. 1943. Kishindi Komposcht Egon: Zalai honvédek a keleti arcvonalon. Széchenyi ir. Kincs Elek-Nagy Ferenc: Új magyar nevelés. 1937. 1918. Bp. Kolosváry-Borcsa-Hegedüs-Kováts-Lakatos: 450 tábori újság feljegyz. Ladányi. Kostya Sándor Ukrajna. Baja. Komor: Harcok az orosz égen. 1943. 1942. összeesküvők a szerb politikában. Kiss Károly: Ahonnan elszállt a lélek. Szt. orgyilkosok. Bp. Kostya Sándor: Az ismeretlen ország. magyar fajiság. Bp. Kolosváry-Borcsa Mihály: A zsidókérdés magyarországi irodalma. Bp. 1919. Ford. 1944. Í. A Nemz. Kiszely Gyula: Szerencseállat. Bp.: Havas J. Komáromi János: Jegenyék a szélben. Bp. 1938. az 1939. Szénásy. Kiss Sándor: Modern szépirodalmunk és a zsidóság. Bp. Irod. Kolba Gyula: Villámtérkép. Kiss Sándor Fajunk védelméről. Hornyánszky. Párt kiadása. Kornitzer Béla: Apák és fiúk. hanyatlása. Centrum. Bp. Oradea. és diktatúra idejéből. 1942. 1942.és Lapkiadó. 1940. Bp. 1940. Új Nemz.. Hornyánszky. Kmoskó Mihály: A zsidóság világuralmi törekvései. Stephaneum. Lukács-kiadás. Árpád. Kis Sándor: Fajvédelem és munkáskérdés. Franklin. Kmoskó Mihály Zsidó-keresztény kérdés. Két év a honvédelmi nevelés és az átszervezett testnevelés történetéből. Győr.: Anka J. Kiss Sándor Zsidókórság. Kmoskó Mihály: Miért lett antiszemitává a m. Kalocsa. Altenburger .: Baja a forradalom és a szerb megszállás alatt 1918-21. 1932. Egyet. Nagykőrös. Bp. 1920. Athenaeum. Kiss Géza: Erősebb a halálnál. Kirchner Gyula Nemzeti Szoc. Dante. Lőcsey. Bp.: Ifjúságunk egységének alapjai.. Bp. Bp. Mefh. Kiss Sándor: Zsidó fajiság. Könyv. évi XVIII. Bp. 1938. Kornis Gyula: A magyar politika hősei. 1939. (114. Apostol. Kinau. fejlődése v. Bp.) 25 . Kirchner Gyula: Két hónap szovjet szolgálatban.Kalocsai N. Kiss Imre. 1942. Bp. Kmoskó Mihály Hogyan zsidósodott el Magyarország? Bp. 1942. 1937. és művészeti rt. Társ. Konrád Ernő dr. 1932. Jakab: A fjordok tigrise. R. Kiss József: Az igazi Szamuelly Tibor. száműzött szökevény. Kibédi Varga Sándor Megfigyeléseim és gondolataim a nemzeti szocialista Németországban. Kispest. Kiss Ferenc: Ecce homo. 1917. Bp. H. évi III. Klebelsberg Kunó gr. Emlékirat a forr. Bp. Bp. 1918. Koszter atya: Kamaszok. 1940. Bp. Rákóczi. Bp. Knickerbocker. Magyar Lapok és Néplap. Szent István Társ. Bp. Szerző. Baross. 1921. Kiss Endre: A keresztény textilker. Kiss Albin: A magyar társadalom története. Bp. Knézy Lehel dr. 1936.1926. évi II. Budai-Bernwallner. törvénycikkekből. Élet. Gyula.. Pécs. Bp. Kibédi Varga Sándor: A nemzeti szocialista Németország. Dobay nyomda.. Kalocsa. a leventékről és a leventeleányokról. 1941. István. Korunk legnagyobb veszedelme. Nemzeti Újság.: Vörös gazdálkodás. Bp. Kocsis Géza: A kétarcú szabadkőművesség. 1930. sz. Forrás. Bp. az 1934. Kis-Erdős Ferenc dr. 1918. Kocsis József: Búzakeresztek. Szoc.fehér jólét. Arany János bajtársi törzs. 1924. Kicsordult a magyar lélek. Bp.: Világválságban. Bajai Corvin nyomda és újságkiadó üzem. ügyészség területén. Bp. és az 1940. Szerző kiad. Bp. Stádium. 1939. 1943. Actio Catholica kiadása. Knortti Ádám: Pap. Bp. Koszterszitz József dr. Debrecen. középosztály? Bp. Konrád: Kémek. Bp. Ki Pálffy Fidél?. kiskáté. 1943. Bp. Hornyánszky. 1920. 1928. évi XVIII. 1919. Kiss Sándor Irodalmunk elzsidósodása. 1921. 1942.

Kovách Imre: Magyar megújhodás felé. Kügyi Virágh László: Mikor mi történt? Bp. Bp. t. 1944. 1943. Bp. évi XV. Franciaország az összeomlás előtt. Helios. 1926. és gazd. Kovács József: Zsidó magyarrá nem lehet. Kürenberg. Hungária. 1936. magyarázatos szövegű kézikönyve. Borsod. Bp. Kovrig Béla: Az új Oroszország (1917-1926). és XI. Bp. Székesfehérvár. Bp. Kovách Mihály dr. m. Ifj. 1940. e. Kühnelt-Leddihn Erik: Jezsuiták. Korunk legnagyobb veszedelme. Bp. szökevény.cikk magyarázattal ellátva. Da. tükrében. Győr. Tér könyvkiadó. M. 1920.1939. szomorú gyászos időkből. Bp. X. Fréda: A halhatatlan harcos I-II. Kovács Antal: Az erdélyi magyarság és a román "statisztika". 1940.) Krug von Nidda: Marianne. Kovács Alajos A csonkamagyarországi zsidóság a stat. államjogi reformok számszerű hatása. 1919. Kovács B. Szerz. 1920. Bp.1925. Gergely R. Krüger Aladár dr. Králl Károly ifj. A labdarúgás A-B-C-je. tasnádi: Krisztus és a zsidók. 1943. Kellner J. 1942. Mi a "Marok".Bp. Kuthy Sándor: Németország háborús élelmezése és a német jogrendszer. Bp. évi bolsevistaellenes és ellenforr. (500 nap Lenin országában.: A királyságtól a kommunizmusig. a m.) Satu-Mare. Kristóffy József: A királyságtól a kommunizmusig. Kóbor Tamás: A bolsevizmusról a bolsevizmus alatt. 1938. Karl: Nostradamus a jövőt látja. 1939. Turul Nyomda. számából. Franklin. Bp. Bp. Bp. Hollósy. Centrum. Bp.: Szociálpolitikai kérdések Németországban. Krüger Aladár: A társ. Bp. Minerva. Nyilaskeresztes Párt II. Kriesch.1936. 1922. Nyékládháza. bolsevikok. Kovrig Béla Embersors a szovjet életben. 1941. 1938. Krüger Aladár 1938. száműzött. a "Hajnalodik" c. Kovrig Béla: Fasizmus-hitlerizmus. Kolozsvár. Székely hado. Bp. Bp. Kristóffy József H. Bp. élet egyensúlyának hatásosabb biztosításáról szóló ún. szentkereszthegyi: Egy tündöklő csillag. Actio Cath. Könyv. Kraft. Szerző. Centrum.: Bolsevisták karmaiban. Küzdényi Gyula: A német törzsöröklési rendszer agrárpolitikai jelentősége. Vigilia. Kövess István: A vörös fogaskerék. Kozma Miklós: Kárpátalja kormányzói biztosa hivatalának elmondott beszéde. Bp. könyvk. Kraft. 1940. Közi Horváth József: Örök vezérünk: Szent István. Bp. Berlin. harcai. (Ignácz Rózsa: Hivatalnok Berta c.Actio. 1938. politikai szemle 1938. Stádium. Kratochwill Károly. Stád. A zsidótörv. Bp. Közi-Horváth József dr.és L. Kuntár Lajos: A véres Don. Körlevél. Kozma Imre: Amerre most martalócok járnak. Bp. Stádium. Joachim: Háború a Földközi-tengeren. Bp. 1943. Körösi László: Térképek a szabadkőművesség szolgálatában. évi XV. 1938. 1939.: Az angol háborús propaganda stratégiája és taktikája. Kutasi Kováts Lajos: Az áruló.: Proletárok megváltása. 1930. Wilhelm von dr. '41. A biologizmus mint új életszemlélet.: Miért megyünk mi m. Krüger Aladár: A zsidótörvény. biopolitika. törvénycikk magyarázattal ellátva. 1936. szerv. Bp. Bp. Kult Kristófi Nagy István: Mit várhatunk a mai magyar ifjúságtól. Kormányok és vezérkarok kulisszatitkai. ny. Kratochwil Károly. évente Nürnbergbe? 1938. Szarvas Zoltán. ker. Dr. magyarázatos szövegű kézikönyve stb. 1920. Bp. 1920. n. Kranz.Bp. Kecskemét. Harang. Kovács Alajos: A zsidóság térfoglalása Magyarországon. nyárspolgárok. 1934. 1930. Herbert: A francia tragédia. 26 . Klny. Bp. 1941. Közi-Horváth József dr. Kuortti Ádám: Pap. melléklete.szoc. Kuortti Ádám "Labdarúgó Sport" a nemzeti eszme szolgálatában. Bp. Kovács József. Bp. Singer Nándor kiadása. Körmendi Horváth József: Szózat Magyarország minden lakójához. Franklin. 1941. Kovács Alajos: A m. Bp. 1938. szentkereszthegyi: A székely hadosztály 1918-19. zsidótörv. Hajdúb. Hollóssy.: 1938. Kulcsár Béla és Kazay Ferenc: Versek. 1940. Bp. Bp. kötet.

Ford. Held. Lantos Lajos Béla: Tengeri és légi blokád Anglia ellen. Bp. 21-én.: Szociális etika. Bp. M. Leventeifjúságunk hazánk jövője. Ley Róbert: Beszéde a munkások előtt 1941. 1919. 1943-44. 1942. Centrum. 1942. Lacza István dr.vez. Bp. Bp. Lázár István: Vörös Számum. I. Lenin fiúk munkában. Levél az alkotmányról. Bp. Magyar Jövo. Génius. Luigi: A tobruki kém. szám. A zsidókra vonatkozó legújabb. Bp. 1942. Légrády Imre: A kommün fogságában. Nemz. Légrády Testv. Leventék sportszereplésének szabályzata. Bp. Bp. Hungária. sz. 1933. Bp. M. tc. Palásti. 1935. Leventelányok ideiglenes foglalkoztatási terve. Bp. Korunk Szava 1. Hollósy. László Jenő: A forradalom története Hódmezővásárhelyen. Légi harcok okozta károk. Leventeújonc és a levente-apród szolgálata. Leitgeb: Élményeim a bolsevista Oroszországban. Levente Táborozási Segédlet. fontosabb korm. Élet. 1942. Lengyel Béla: A második világháború első két éve. zsidótörvényre. 1943. A. Lévai Jenő: Éhség. Levente naptár. 1942. 1937. Linkomies Edvin: Finnország háborúban. Lelkesítés és szervezés. Bp. Bp. 1943. A trianoni dráma revíziója. Bp. Levente és Cserkészszöv. Locatelli. 1944. Bp. M.Kolozsv. Lissák György: a fehér sas országa. 1942. Bp. az októberi forr. Turul Szöv. A. Lépes Andor: Zsidók keresztény álarcban. Debrecen. Bp. IV. Bp. Bp. Ráth M. Lantos Lajos Béla: Kémelhárítás és honvédelmi ismeretek stb.: Balogh Barna. kötet. Párt Sajtó és Prop. Német Bir.K. Athen. Szt . Ráth. 1943. Leventeparancsnoki káté.. 1942. Miskolc. Győr. von: Bolsevizmus és a zsidó világuralom. Levatich László: Miért van szükség a III. 1939. List. Bp. 1940. Laky Imre Emlékkönyve "Rendőrökről-rendőröknek".Nagyjapán. Bp. Lehner Attila: A Magyar Népnemzeti Mozgalom megindítása. Bp.: Európa békezavarója. Bp. Bp. 1943. 1920. Előszót í. Bp.) Bp.: Sárpy I. 1944.Küzdj te is a kommunizmus ellen! Bp. Lendvay Béla dr. Könyvk. 1942. Bonyhád. Leers. H. Athenaeum Lengyel okmányok a háborút megelőző eseményekről. Bp. 1940. Lábay Gyula: Az ellenforr. Bp.: Kállay Miklós. Bp. Lendvai István előszavával. Viktória. Levatich László Milyen zsidótörvényre van szüksége a m. 1938. 1943. I-V. o. Athenaeum. Inform. Athenaeum. 1938. Bp. Lendvai István: A kereszténység a horogkereszt árnyékában. Levente emlékeztető. 1942. 1926-30. 1944.1942-43. tudnivalók I-II. A szerző. 1924. Berlin. Bp. 1943. Levente legény szolgálat. Bp. Kókai. Lipcsey-Magyar Sándor: Dai Nippon. 1942. Röpirat. Athenaeum. Korunk Szava népkönyvtára 14-15. Szibéria. 1940. kiadása. kiadása. Lippovitz György: Zsidótörvény (1939. Testnevelés orsz. Bp. Szent István Társ. Bp. nov. 1942. k. Bp. László Jenő A székely hadosztály és dandár harcai Erdély védelmében.: Táborozási ügyrend. 1942. Liszt Nándor: Zokon ne essék.rend. Lombos Alfréd: Danubius. 1944. Lantos Lajos Béla: Merénylet hazánk ellen.L. (Oroszország. '35. Légrády.. Bp. Laky Imre: Öt év Szibériában. népnek. Fritz: Irány Norvégia. 1921.1926. Szerk. 1944. 1930. forradalom. 1928. Kolozsvár. Levente intézmények útja. Révai. Bp.-tól a kommün bukásáig. tört. Széchenyi. Levente évkönyve. Lendvay István: Katolicizmus és zsidó kérdés. Lakos L. 1942. Kiadja a Nyilask. 27 . 1922. (Lengyelország. 1941. Bp. Hódm. Külügyi Hiv. Baltha. 1942. László Zuárd: A börsöni kommunista és más elbeszélések.) Nagyvárad. Athen. Leventeújonc és a leventeapród szolgálata A. 1938. Liszt Nándor: Fele se tréfa. Leventeifjúság lelkigondozása. Athenaeum. 1929. Bp.) Bp. Hétfő. Szal. Pallas. Stúdium. L Levente daloskönyv. Mezőberény. Bp. Korunk Szava kiadás. Lantos.

1930. Bp. Emese könyvek 2. (Honvédségünk élete ötszáz katonanóta tükrében. 1941. (Magyar Véderő E. Pannonia ny. tudósító oszt. 1937. 1-3. 1943. 1921. Bp. 1934. M. Bp. 1943. Faragó E. Lützow. Lützow. MOVE Pestvármegye Testedző Egyesülete működési jelentése az 1941.: Szeder J. Bp. Lovassy Andor: Százados úr. Lord: Éhínség Angliában.. Luzsenszky Alfonz Mi az igazság? Bp. Bp. 1940. tagegyesületi alakulat alapszabályai. H. Bp. 1939. Bp. M. Stádium. Lutz.V. O. 1944. Machay Károly: A nemzeti rendi állam a jövő állama. honv. 1943. Kertész. működési jelentése az 1940.. Luzsenszky Alfonz A zsidó nép bűnei. Sylvester. Erich: Leleplezés a sz. Róma. 9-11. Bp.) Bp. Szenkó. Lovag A. (A hozzákötött "Röptében a világ körül" c. 1943. Bp. Bp. A. 1942. 1944. Frigyes Tengeri jog és kalózkodás. évről. Szenkó. Bartos D.: A házassági jogról szóló 1894: XXXI. 1941. Miért köszönünk felemelt kézzel? 1940. Ma Olaszországa. 1942.: A pályaválasztás irányítása és a szakmai nevelés a mai Németországban. 1940. A szerző. Bp. Újvidék. Machay Károly: A nemzeti rendi államé a jövő. MOVE 1918-43. Vörös Hadsereg (röplap). 1943. 1932. Maderspach Viktor: Az oláhok vérnyomában a Fekete Tengerig. Ruszakb Magasházy László: Nemzetvédelem. Vajda. Magasházy László: Serlegbeszéd a volt nemzeti hadsereg fővezérségének bajtársi vacsoráján. Bp. Lovászy Károly: Gyenge a szovjet. Move Lövész Liga. sejehaj. Ludendorff.. 1879-1919. Lották. Bp. Lützow. Nemz. 1938. Sz. Bp.: Marikám. honvéd Ludovika Akadémia II. 1943. 1940. Maderspach Viktor: Menekülésem Erdélyből. Cegléd. Luzsenszky Alfonz: A talmud magyarul. Bp.. (Csillagos regény. Budai. 1942. Machay Károly Tisztázni a jelvények és világnézetek kérdését. Kazimir: Szovjetunió a szovjet sajtó tükrében. Szerző. tc. 28 . Luttor Ferenc: Egyház és állam. Luzsicza Géza dr.Longhy A. 1940.. Lukachich Géza. 1928. Német partraszállás Norvégiában. Központi Könyvkiadó. Szerző kiad. Írták: Magasházy L. Népművelő Társaság. Lund János: Verdun. Ludvig Dénes: Mussolini és a sport. "Rege" könyvk. Löbner. Bp. Kováts T.1943. Bp. Actio Catholica. Hollósy. k. Luukkonen. 1939 és 1940. MOVE. 1941. Bp. Fanni A lották. Bp. Nagy L.kőművesség titkainak jelentőségéről. MANSZ alapszabályai. kir.: Magyarország megcsonkításának okai. Ge. Lovász János: Országrendezés a Német Birodalomban. kiegészítéséről és módosításáról. 1941. kiad. országvédelem. St.) Pest vármegye Testedző Egyes. 1942. 1943. "Novissima". 1928. M. Luukkonen. Lőrinczi László: A magyar népi gondolat.) Pécs. 1940.) Lovag Aladár: A névjegy. 1921. Ludovika Akadémia. 2. A nemzeti munkaközpont. 1928. Machay Károly Kifelé a magyar jobboldali zűrzavarból. Forrás. 1941. Bp. 1937. 1940.O.: A kommunizmus szociálellensége. Szenkó. Bp. Bp. Nikanor: A rémségek országából. Bp. Lukács József: Karddal és tollal Bp. kir. Budai. Germánia. Somorjai br. Bp. Szerző kiad. Turul kiadás. Bp. évről. 1943. Lützow: Tengeri jog és kalózkodás. Bp. Bp. Lovass János: N. kiad.) Lorenz Viktor haditudósító: A kelti harctéren. Lymington. 1941. melléklet miatt. Luzsenszky Alfonz Történetek. Nagy Vince. Stádium.. Fanni: Asszonyok a tűzvonalban. S... kiad. Levente Hírközpont. M. M. A jövő állama és a jelen állameszménye. 1944. 1940. Move. Szenkó. Frigyes Német partraszállás Norvégiában. Bp. Bp. Lutostansky.E. Szenkó kiadás. Bp. Bp. 1944. 8. Frigyes: Háború a tengeren. MOVE lövészkáté. W. Lutochin S. 1941. Stádium. Bp. Cegléd. Gén. Bp. Bp. főcsoport évkönyve 1938-39. (Szerk. István: A fekete remete.

M. Bp. Magyar Rádió őszinte beszéd sorozatában elhangzott előadások. szerk. Hollósy. Felelős kiadó: Fitos Vilmos. Hollósy.: Dolgozz velünk a magyar ügyvédség jövőjéért. évi munkájáról. Kalot naptár évkönyv 1943-ra. 1940. A. 1941. Magyar Naptár az 1941. 1944. 1940. Magy. jelene. A. alapszabályai és ügyrendje. Dr. 1937. '39. 1940.: Vályi Nagy Géza. ny. Bp. Mi történt eddig Kárpátalján? Ungvár. 1931. Attila ny. Álgyai Pálné. A.) Szeged. 1938. Kászon. Magyar honvéd Európa védelmében. Magyar Diák. Szentmiklóssy G. 1942. 1939. Magyar katekizmus: Amit mindenkinek tudnia kell az elszakított magyar területekről. Bp. Magyar értékrend állama felé. Magyar Népnemzeti Párt (1. 1918. Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetségének beszámolója az 1941. kiadása.Magyar Élet Pártja. esztendőre.: Dr. Magyar kibontakozás útja. Tűzh. Ifj. A. Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetségének beszámolója az 1940-41. Mandorff. II. Bp. Magyar István: Mi az igazság a politikában. Ébredő M. Bp. Bp. hív a MONE! Bp. Athenaeum. Egyetemi. Athenaeum. Bp. Tanács k. 1935. alapszabálya. Magyar Ügyvédek N. Magyar kormány 1 éves munkája Kárpátalja népéért. Orosz Vilmos. Szegedi Ú. 1944. M. 1926. Bp. Magyar Kelemen: Kormányzónk. Révai. Bp. (Színmű. 1930. Magyar a magyarért. Bp. 1933. 1927. esztendőre. Magyar Tudományos Fajvédő Egy. 29 .. Nagy S. Bp. MÜNE. Magyar Naptár az 1942. Stephan. jövője. 1944. Magyar Asszonyok Naptára. A. 1938. Magyar értelmiség válsága. Bp. 1935. Nagy. Magyar Tanítók Otthona. Bp. (Az ősmagyarok korától napjainkig. 1939. Magyar Balázs: Hogyan akarták tönkretenni az oláhok Magyarországot? Bp. Bp. évi munkájáról.. Magyar Igazság. Ráday Gedeonné. Magyar haditudósítók feljegyzései. Szerk. Szervezési sz. Jövo. Magyar László: Német munkásköltők. Steph. Magyar közgazdaság és az új európai rend. Trettina J. Magyar Könyv. Kellner. (Ballagó Imre rajzaival. Jövő. A magyar legújabb kor története. Magyar Asszonyok Nemzeti Szöv. Magyar katona a szovjet elleni háborúban. dr. Európa i. rt. Magyar Asszonyok Nemzeti Szöv. 1941. Magyar kibontakozás útja. 1936. Madách. Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetségének beszámolója az 1942-43. Acsay T. Magyar Irodalompártoló Társaság Évkönyve. 1940. Magyar Nemzeti Újjáébredés Mozgalm. 1943. Bp. Magyar Lukács: Sebestyén. évi munkájáról.. Bp. A. Bp. Magyar Sándor: Álmodni mertünk. Stádium.. Az erkölcsi forradalom programja. 1940. Bethlen G. 1943. Közm. Bp. Bp. Bp. Bp. A magyar a magyarért Munkabiz. O. Mérnökök ny Magyar feltámadás lexikonja. Magyar Orvosok Nemzeti Egyesületének javaslata a zsidótörvényről.: Somody Pál. Magyar Orvosok Nemzeti Egyesülete. Attila. Bp. Fk."Magyar Vetés". Bp. A. 1938. Egyetemi ny.) Bp. N Magyar Megújulás Pártjának szervezeti szabályai. Bp. A MANSz. Vörösváry Soksz.-nek múltja. Beke. Magyar káté. Magyar Ügyvédek E. Egyetemi ny. Keresztény iparosok. Gr. rt. Párt. 1941. alapszabályai és ügyrendje. Bp. Debrecen. Nemz. Debrecen. Bp. Szebb Jövő k. Bp. 1942. 1940. vállalkozók. Bp. Bp. E. Bp. Bp. Báns. Rajniss F. 1943. Sz. Magyar Jobbágy: Vihar előtt. E. 1939. Bp. Keresztény Magyar Orvosbajtársunk. tervezet).) Bp. Bp. 1940. előadásai. Magyar katonaköltészet. Hollósy. dr. Szoc. Magyar Ügyvédek N. Naptár.Szeder Magyar Tűzharcos Szöv. célkitűzései. A. kereskedők hivatalos szaknévsora. 1938. Bp. Magyar Cél. Magyar Nemzeti Szocialista Párt. 1933.

Magyarok ébredjetek. Magyar-Német Társaság alapszabályai és alakuló ülésének jegyz. M. Bp. Emlékkönyve. Magyarok! Testvérek! Röpirat. Athenaeum. Magyar népnemzeti mozgalom rövid ismertetése. Marjay Frigyes Meddig még? Bp. Magyarázat a II. 1938 Magyarországi Turán Szövetség álláspontja a fajiság kérdésében. szoc. Magyary Zoltán: Nemzetiszocialista községi közig. Pesti Lloyd. 1936. A. Nemz. szoc. Bp. 1939. Bp.Magyar külpolitika új útjai.n. és 8. A. a vil.H. Magyar nemzetbiológiai intézet megalapítása. A. Ralph H. 2200/1941. alapszabálya és általános ismertetése. Magyarországi Turán-szöv. Michel Herbert: Nagynémetország kis tükre. Mann. II. Hollósy. Magyarország a szociális haladás útján. 1927. k. 1940. rendelethez. Szerző. 1938. Bp. Kolozsvár.Egy. 29-én és 30-án tartott szabadkőműves kongresszus. Egy pár őszinte szó a zsidókérdésről. Herbert: Nagynémetország kis tükre. Élményeim és tapaszt. Bp. 1943. Az intézet programja.A Párisban 1917. Athenaeum. Bp. Magyarországi Máltai Lovagok Szöv. Magyarországi Máltai Lovagok Szöv. nacionalista értekezlet. vezetők életmódja. Bp. (Előfizetési felhívás. Magyarországi németek szöv. Levat. Epol. 1943. Keletmo.ny. Bp. álláspontja a fajiság kérdéseiben.háborút követő időben. András előszavával. Bp. évf.) Bp. Marjay Frigyes Keresztes hadjárat. Magyarország szerepe Közép-Európában. Bp. 1942. Magyar öntudat kistükre.SZ. 1944.1944. Bp. Mailáth József gr.E.k. 1939. Munkásp. 1938. Marjay Frigyes Hőseink. Magyarország feldarabolása és a szabadkőművesség. Marjay Frigyes Honvédségünk. 1937. Athenaeum. 1941. Báró Kemény Gábor külügyminiszter rádióelőadása. 1938. Bp. Maleck.é. évfolyam. Bp. 1935. Johann Wilhelm: A fasizmus. Glóbus-Centrum. Mai háború. Bp. Szerző. 1941. Stádium. Magyarországi Németek Szöv. Deutscher V. zsidótörvény és végr. Írta Bosnyák Zoltán. Bp. Kispest szerv. Magyarország. Magyarság. Kókai. 5-7. 1943. A. r. Mannhardt. k. M. Forr. Bp. Bp. Major. Bp.-on. 2. Szoc. 1937. Új Aur. A. N. Magyarországi Turán Szöv. Makkay-Rónai-Asztalos-Erdélyi: A mi Erdélyünk. Tasnády N. 1944. Miskolc. Bp. évi június 28-án. Makkai Sándor: Tudománnyal és fegyverrel. Kispest. hat. Bp.? '32. 1937. H. Bp. rend. A nyilas-kormány kiad. 1942. Malán Mihály: A szláv veszedelem. 1940-43. Minerva. 30 . A.F. Ath. Mann. 1941 Bolyai Akad. 1941. 1941. 1942. emlékkönyve. Mit akar a nemz. Makkai János A természetes béke Európában. 1938. III. és Erdély o. párt. 1938. Makkai-Némethy Válság Amerikában. A nemz. Jövő. Bleyer Jakab gimnáziumának évkönyve. Marjay Frigyes Ez a szovjet. Bp. Bp. 1941. Reé László. Magyarság évkönyve 19381944. Székely E. Egyet. 1942. Turán f. Bp. Egy Oroszországból hazatért katona jajkiáltása magyar testvéreihez. sz. Malcomes Béla: A gazdaság új fejlődése. Röplap. Lauro: A magyarországi kommunizmus bűnei.1943. Párt. Bp.M. Dr. Hungária. Bp. 1941. mozg. 1934.t. A.: A végzet katonái. Makkai János: A háború utáni Magyarország. Bp. Bp. Mainardi. 1936. 1. Révai. Mailáth József gr. vázlatos története. Magyar nemzeti szocializmus. alapszabályai. Magyar népnemzeti rend. Bp. Bp. III. Bp. Vajna. III. 1940. vázlatos története. Hat. Bp. Magyarország együttműködése a szomszéd államokkal. I. I. M. 1924. irányelvei. Ulrich: Kézigránátokkal a kiserőd ellen. 1939. Sz. Szefhe.: Az oroszországi bolsevizmus hatása Mo. M. Bp. Magyar szoc. Magyarországi Turán-szöv..L. 1935. M. Budai Bernw. sor. 1924. Magyarország elzsidósodása. alapszabálya és általános ismertetése. Bachmann. Makkai-Némethy: A zsidótörvény. Marjay Frigyes Honvédeink Vörösországról. Schmidt. 1944.

Bp. Stádium. Matolcsy Mátyás: A zsidók útja. 1937. Bp. 1939. Bp. 1938.) Sopron.: Két világ között. Marton Béla v. Málnási Ödön Feladatok. 1942. országa. (Emlékek a régi és új Oroszországból. Mándi Nagy Endre: Találkozásaim az olasz-magyar barátsággal. Máriássy Béla: Zsidókérdés és uzsora. Pápa. Egyet. Pallas. nép. Bp. Halász. 1940.új Európáért. Centrum. 94 pont. 1943. Máté-Törék Gyula: Déli végeink visszafoglalása. '40. 1940. 1941. Révai Matthei-Nagyőszy: Győzelmes hadsereg. Mátrai Ferenc Béla: A világon bujkáló kommunizmus. 1918. történelmi pere.n.. 1944. Bp. Renato: Az olaszországi ifjúsági szervezetek. Centrum. Bp. Mi és ok. Marjay Frigyes Szegedtől. Bp. 1941.: Churchill nyilatkozik a szovjetről. és könyvk. Matolay Géza dr. Bp. Szenkó. Palásti. 1940. Bp. Bp. Marjay Frigyes dr. I. Róma. 1938. 1941. Bp. Matolcsy Mátyás Új élet a magyar földön. Csáky István élete és munkássága a magyar revízió szolgálatában. Pester Lloyd. Bp. Marton Béla v. A magyar fajvédelem hőskora. Finnország írásban és képben. Málnási Ödön Werbőczi fiaihoz. Szeged. Markó Géza: A totális háború gazdasági problémái. é. Máté Törék Gyula: A múlt és az új világháború és katonai életformák. 1936. Bp. Bp. 1942.Marjay Frigyes Mi a fasizmus? Bp. Martens Kornél: A kereszt alatt. berethei: A Magyar Országos Véderő Egylet. Klny. Bp. 1920. (Sopron város és vármegye a két forradalom alatt. Bp. Marcell: Szibérián át a kolostorig. 1941. Bp. 1939. Nyilaskeresztes Párt. 1943. Bp. Held. Matolcsy Mátyás: Az új földreform munkaterve. Bp. Bp. 1938. Stádium. Málnási Ödön: A magyar népközösségi eszme története. történetének és alapgondolatának vázlata.. Bethania. Marjay Frigyes dr. Benkő Géza kiadása. Matolcsy Mátyás Zsidók házvagyona. Róma. Szt. Martinovich Sándor: A zsidókérdés. Danubia. Bp. U. Málnási Ödön "A Magyar nemzet őszinte története". Marton Béla v. 1883. v. 1939. Szent István T. Bp. A szerző. '43. Marton László: Orosz szovjet rémségei 1918-ban. Marjay Frigyes Végzetes esztendő.és Lapkiadó. Könyv. Cserépfalvi. Martsányi Imre: Frontharcos hitvallás. 1935. Stádium. 1919. Szemes kiadás. Mattyasovszky Kornél: Új Magyarországért. Bp.. Máté Törék Gyula Ébredj magyar! Bp. Szerző. Marton Béla. Bp. Bp. Máthé Lajos: Ítél a végzet. Marschalkó Lajos: Gömbös Gyula a fajvédő vezér. Bp.. 1941. Máthé Tamás: Suomi.: Gróf Teleki Pál élete és munkássága a magyar revízió szolgálatában. Markó P.Uzsokig. Stádium. Pápay. Mayer Vilmos: Amerikai mozaikok. Mátray Sándor: A G. Palásti. Marjay Frigyes Sedantól. 1937. Marosi Arnold: Átöröklés és a nemzetvédelem. Marzolo. 31 . Palásti. Marschalkó Lajos Kik árulták el 1918-ban Magyarországot? Bp. Pécs. élet. Bp.) Mezőberény. Tettesy és Tsa. Nemzeti Munkakamara. 1941. Matolcsy Mátyás Föld. Bp. 1924. 1939. Stádium. Bp. 1941. Matolcsy Géza: Gr. Bp. Halász irod. Benato: Az olaszországi ifjúsági szervezetek. Bp. Nyilask. Mazzolo. Bp. Bp. Dante. Bet. Bp. Mályusz Elemér: A vörös emigráció. Bp. Bp. Bp. Markó Géza "Marok" kereskedők és iparosok szaknévsora. 1943.Prágáig. 1943. Ferences-zárda. Marjay Frigyes: Az ámokfutó Bukarest. C. Nov. Matolcsy Mátyás Magyar föld zsidó kézen. 1931. Kandó Gy. Hírl. Mátrai Ferenc: Levente fiamnak. M.: Nemzeti Munkaállam. Párt. Marschalkó Lajos Tiszaeszlár. Bp. 1940. Debr. Centrum. 1938. Steph. 1941. Marton Béla v. 1936. Mayer Géza: Vörös dúlás nálunk. 1941. P. 1936.

Méhely Lajos A legsötétebb babona. Held. Bp.Megyery Ella Ejtőernyős világháború. Menekültek könyve. Méhely Lajos A zsidó rituális gyilkosságokról. Megyery Ella: Az első világháború. Bp. Merre megyünk? Kiadja a Hivatásr. Bp. Bp. old. 1940. ("Egy finn leányka képe" c. Bp. Bp. Miskolc. Szónok: Oláh. Mozg. Meskó Géza: A Harmadik Birodalom olajstratégiai helyzete. Fekete Mereskovszkij: A pokol tornácában. Mérnökök. Klny. Szerző. 1921. 1934. 1937. Salgó Nándor. Bp. számára az Emszo és a Kalot. 1938. Bp. 1928. Held.) Mécs László: Forgószínpad. 1941. n. Held. Mesterházy Ambrus: Rabok vagyunk mostanáig. 1940. Bp. Held. Mécs László Összes versei. Méhely Lajos A magyar fajvédelem pragmatikája. 1930. Bp. Bp. Bp. Held. Megyery Ella Franco Spanyolországban. Bp. Bp. Bp. 1932. 1938. 1941. Szikszai. 1938. Mezőfi Vilmos A bolsevista rémnapokról. Klny. Méhely Lajos A vércsoportok faji jelentősége. Bp. verse miatt. Athenaeum. Held. 1940. A. jelene és jövője. Held. Bp. Méhely Lajos A zsidójavaslat szépséghibái. Held. 1929. Melocco János dr. M. 1928. Méhely Lajos A magyar ifjúság nevelése. Méhely Lajos Őrségváltás. Méhely Lajos A nyolcosztályú népiskola. Bp. Meskó Zoltán Nyilaskereszttel a magyar föld népéért. Madách. A szerző Mezőssy Mária: Örvényben. Bp. ("Egy finn leányka képe" c. Mező Péter: Levél a szovjet arcvonalról. Dante. Bp. Méhely Lajos A megmagyarosodott Kőszeg. Bp. Bp. e. ifj.) Méhely Lajos Álpróféták. Athenaeum. A "Cél".'43. k. Bp. verse miatt. 1944. Emlékeim a kommün idejéből. Meskó Zoltán. 1941. Held. Bp. 1920. Madách. Bp. 1929. 1935. Révai. 1939.: Mi van és mi lehet Abesszíniában. H. Bp. Bp. Méhely Lajos A magyarság múltja.: Az új Magyar Birodalom követelményei. Méhely Lajos A magyarság antropológiája. Meskó Géza: A Harmadik Birodalom (Németország) olajstratégiai helyzete. Bp. 1930. Held. Bp. Kis Akad. Stádium. 1933. dr. Stephaneum. Méhely Lajos A turáni eszmény. II. Bp. Vörösmarty. 1932. Held. Bp. 1940. Mezőfi Vilmos: Emlékeim a kommün idejéből. Méhely Lajos Az én antiszemitizmusom. 1920-1940. Held. Méhely Lajos A magyar fajvédelem ábrázata. Klny. 1930. Held. ny. Bp. Meskó Géza: A totális háború gazdasági problémái. 32 . Melszky: A bolsevizmus barbár pusztítása az orosz műkincsekben. 1929. 1938. Bp.1941. Méhely Lajos A zsidók parazitasága. 1941. 1935. A szerző. 1941. Bp. 1925. 1935. Méhely Lajos A németek Magyarországon. 1937 és 1940. Bp. Mezgár Lajos: Zsidókérdés. Held. Székesfehérvár. a Katonai Szemléből. Athenaeum. Meskó Zoltán Magyar csillagmozgalom. Bp. 1937. A.: A megszállott magyar területről kiüldözött magyar testvéreink kálváriája. Madách. 1934. 1937. 1942. Bp. Bp. Nemzeti Szociálista Párt kiad. Méhely Lajos Az új zsidótörvény s az élet törvénye. 1932. 720. Bp. Mesterházy Ambrus Új mózesek és az a bizonyos vöröstenger. Held. Bp. Méhely Lajos A magyar élettudomány problémái. Bp. 1936. Méhely Lajos Az örök idegenek. Mezőberényi első nyilas gyűlésen elhangzott beszédek. Meskó Zoltán: Magyar évkönyv. Megyery Ella: Rabszolgák és rabszolgatartók. Méhely Lajos A magyar kisebbségi iskola. Horizont. 1940. Bp. Méhely Lajos A numerus clausus mérlege. Bp. Mester Kálmán: A felvidéki szabadságharc története. Athenaeum. Bp. Held. Méhely Lajos Fajvédelmi gondolatok. Bp. 1932. Dante. Magy. Bp. Méhely Lajos A magyar tragédia élettudományi okai.1938. Bp. Meskó Zoltán: A magyarság hivatása. Mb.

1933. Méhely Lajos dr. Held. Bp. Bp. 1942. Bp. Held. 1935. Bp. 1939. A fajfenntartás élettudományi kellékei. Méhely Lajos dr. Bp. Stádium. Méhely Lajos: István és János uraknak.A faj lelke. Bp. Méhely Lajos dr. Bp. Held. Held. A magyarság sorsdöntő órái. Az öröklés hatalma. Held. 1938. 1927. Méhely Lajos dr. Méhely Lajos: A faj lelke. 1940. Held. Bp. A házasság előtti orvosi vizsgálatról. Karácsonyi üzenet. Stádium. 1929. Méhely Lajos dr. Bp. Vér és faj. 1940. Bp. Méliusz Imre Kárpáti harangszó. Held. A turáni lovas. Méhely Lajos dr. II. Bp. Held. Méhely Lajos dr. Méhely Lajos dr..: Magyarok és svábok. Held. Bp. 1936. Méhely Lajos Suum cuique. 1940. 1940. Bp. Méhely Lajos dr. Méhely Lajos Vér. Dékáni megnyitó beszéd. A noszvaji magyarság antropológiája. Méhely Lajos Quo vadis domine? Bp. Méhely Lajos Levelek és reflexiók. 1938. Méhely Lajos Mi tette Hitlert antiszemitává. Méhely Lajos dr. Korda. 1933. Held. 1940. 1937. Bp. Méhely Lajos dr. Bp. Bp. Méhely Lajos Sugár Mór. 1936. 1938. 1939. 1939. Méhely Lajos dr. Held. Bp. 1937. A fajtagadók hóbortja. Magyarország sírásói. Méhely Lajos dr. Held. Bp. Mérey László: Katonanemzet vagyunk. Bp. Méhely Lajos Pollák Illés "honfoglaló" zsidai. Méhely Lajos dr. 1939. Held. Méhely Lajos Zireg-zörög. 1939. 1939. Held. Farizeusok. A magyar fajvédelem irányelvei. Bp. A magyar öncélúságról. nemzet. Held. 1935. Bp. Bp. Held. Bp. Bp. A faji gondolat térhódítása a tudományban.. Méhely Lajos dr. Méhely Lajos dr. Szoc. 1931. Nemz. 1930. Bp. Tudomány és dilettantizmus. Held. Méhely-Keltz: Fajunk védelméről. Bp. Held. Held. Méliusz Imre: Indulnak a leventék.: A mi Vágunk. Az okszerű népesedéspolitika élettudományi alapja. Bp. Stád. Méhely Lajos Vér és faj. 1937. Vallomások. Bp. Bp. Stádium. Méliusz Imre: Indulnak a leventék. Előadás. 1935. Méhely Lajos dr. Held.. A természetes fejlődés törvénye. 1939. 1926. Held. Bp. Méhely Lajos Legbölcsebb fajvédelem. Held. Magyar írók . Néhány szó a magyar fajvédelemről. Méhely Lajos dr. Bp. Méhely Lajos dr. Bp. A mi legsürgősebb teendőnk. 1931. Bp. 1933. Méhely Lajos dr. Held. Held. Bp. Méhely Lajos Termeszállam. Méhely Lajos dr. Méhely Lajos dr. 1939. 33 . A zsidó felekezetről. Állítsunk fel magyar fajbiológiai intézetet. Méhely Lajos Valaki hazudik. A test és a lélek egysége. Gömbös Gyula emlékezete. Bp. 1926. Fajiság vagy sorsközösség. Held. 1937. 1939. Bp. Magy. Held. Bp. Bethánia. Lelkiségünk eredete. 1936. Méhely Lajos dr. k. 1927. 1938. 1943. Bp. Held. Méhely Lajos dr. Held. 1940. F. Held. A magyar faj önvédelmi harca.zsidó írók. Bp. Bp. 1925.emberállam. Bp. Held. 1932. Held. Bp. Méhely Lajos dr. Méhely Lajos dr. Méhely Lajos Minden kultúra faji kultúra. Méhes Gyula dr. Held. 1937. Méhely Lajos dr. Bp. Held. Held. Bp. Held. Bp. Méhely Lajos dr. 1929. Párt. faj.Méhely Lajos Ignotus fallit és a két malomkő Bp. Held. 1929. 1933. Mészáros Ádám: Új magyar birodalom. Held. Held. A zsidó siker titka. Méhely Lajos dr. Held. Méhely Lajos dr. Méhely Lajos dr. A. 1940. Held. Bp. 1939. Mérnök.1939. Bp. 1930. Bp. Held. Fajvédelem és fajnemesítés. Bp. 1933. kiadó: Bodis Gábor dr. Held. Ábránd és valóság. Held. Nemzeti birtokpolitika.

Bp. Mihály László: Presente! 1920-40. marcsamagyari: Nemzetnevelés. A szerző. Bp. 1939. Hunyadi. 1927. Pécs. Miklóssy István: Nemzetnevelés. Bp.: Hat év toloncúton Szibérián végig. Bp. Ath. Mit kell tudni a Baross szövetségről? (Új levonat) Bp. Mi a nemzeti munkaközpont.) Délmagyarország hírlap és nyomda váll. kötet. 1930. Franklin Társulat. 1944. Bp. Bp. Mihály László: Presente! Olaszok a magyar igazságért. Bp.n. Miért kell a zsidók hatalmát letörni? Írta egy ébredő magyar.: Léleknevelés a nagy világégés után. 1935. ha. Bp. 1919. 1936. 2 köt.br. marcsamagyari A zsidóság belszervezete a Talmud tükrében.. 1937 Milotay István Új világ felé. felszólása. Bp. Stádium. Migray József A marxizmus csődje és a kivezető út. Mészáros Vilmos dr. Egyetemi. Bp. Miért kellett Hollandiának a szövetségesek oldalán beavatkozni a háborúba? 1942.. 1941. Mindent a hazáért! Turáni vadászok évkönyve 1941-42-43-44. Bp.1939. 1944. 1942. 1886.: Mindent a hazáért. Mit tett a keresztény Városháza Budapesten 10 év alatt. Pestvidéki Ny. Bp. Szibériai regény. Mi lenne. Szemle 1932. Bp. Mihályfi József: A veszprémi túszság története. Miért kellett Hollandiának a Szöv. A szerző. Szent István. számából. 1932 és 1935. A szerző. Mit kell tudni a kereskedőnek a zsidótörvényről. Bp. Migend Dezső: Magyar honvéd a "Szovjetparadicsomban".. 1939.Bp.1942. Mindent vissza. 1919. 1938. Mindszenty-Pehm József: Az édesanya. évi decemberi számából. '42. Európai kiadóvállalat. 1932. 1941. Mikecz Ödön előadása: Az alkotmányreform. Bp. Bp. 1939. Magy Nemz. Szabó D. 1912. Bp. Bp. Mi utunk a magyar társadalom újjáépítése. Mészáros Lajos. a M. Migray József: Mit akar a magyar nemzeti szocializmus? Bp.. Stádium.: Szemben a forradalom arcvonalával. Milotay István Tíz esztendő. 1929. A. Szöv. H.k. Miskolczy Ágoston: Politikai szabadság és büntetőjog. Bp. Milotay István: A függetlenség árnyékában. Vid: A szociális kérdés és a szocializmus. 1942. N. Misángyi Ottó dr. rt. Bp. 1935. Zalaegersz. évi szept-okt. Molnár Dezső. Tasnádi Nagy András stb. M. Bp. Mészöly Jenő: Zúg a Jenissei.: Kik a hősök? Ők a hősök! Monor.: Hitleri árjatörvények teljes szövege és magyarázata. Szeged. Mikós Imre: A magyar vasutasság oknyomozó története. Bp. 1942.: Nemzeti önismeret és testnevelés. Miklóssy István: A szabadkőművesség önleleplezése. Miskolczy Ágoston A modern államvédelem. Bp. Miskolczy Ágoston A főtárgyalás elnöke. (Délmagyarország ajándékkönyve. népi Magyarország. 1939.Mészáros István dr. Hajnal.. Bp. Bp. (1915-1920. Bp. Bp. Mithchell Lebbens: Ninocska. 1941. oldalán beavatkozni a háborúba? 1942. Klny. Mihályfi Ákos dr. Popper E.ny.. Mizse János: Mit ad a diktatúra a parasztságnak. Bp. Mit akar a szovjet? Miért küzd a magyar? Nyomda és kiadó nélkül. Milotay István Népi válság. Győri Hírlap nyomdája. Mihelics Vid: Az új Portugália. Bp. 1940. Ny. Miskolczy Ágost dr. 1932. Kaas Albert. Mészöly Jenő: Szibéria nagy temető. 1940. Szent István Társ. Miért harcolunk a jelen háborúban? Bp. 1938. A szerző. Eggen. k. 1920. 1933-1940. Bp. Molnár Dezső.. Monor. Mi tett engem antiszemitává. cikkek. Antiqua.) Győr. Korunk Sz. Molnár Ákos dr. Sz. Bp. Stádium. Mindszenti Bertalan: Szeresd a magyar katonát. Bp. Klny.. a Jogállam 1934.. Mihelics Vid: Az olasz munkaalkotmány. ifj. 1938. Stádium.? F.: Kohér Ferenc. Olaszok a magyar igazságért. Mihelics Vid: Az új szociális állam. Eggenberger. 1920. 1936. Bp. 1931. Mihelics. Miskolczi Gyula: A győzelmes fasizmus. 34 . kortörténeti jegyzetek 1914-1924. 1930. Bp. Dunántúl. II. Bp.

Ford. Bp. Egy hadifogoly feljegyzései a diktátorról. Nagy Elek dr. Móra László: XX. Stádium. Nagy Ádám: Kun Béla Szibériában. A. Benito: Arnaldo Mussolini élete. Mussolini. 1925. dec. üzemszerv. Muthesius. 1921.Molnár Ferenc: A Dohány-utca és Körút sarok. ny. Gemeinschaft. Centrum. Bp. 1925. Bp. Vallecchi. Erich: Villámháború Nyugaton. Bp. 1938. Mussolini. Kókay Mussolini. Ir. Mussolini. George: A convoy. 1934. Bp. Bp. Munter. 1927.ny. 1939.Erdélyország. Bp. 1919. Bp. orsz. Stádium. Feldmann F. Monostori Béla: Front mögött. Bp. Kraft durch Freude ismertetéséből. Centrum. Bp. 1919. Előszó: Bethlen István gr. Mussolini. Bp. 35 . Bp. Bp. Mussolini. Debrecen. Held. V. oszt. Bp. Bertók. 1935. V. Benito Négy beszéd. Vitézi Rend. Bp. A. 1942. Bp. Muravsky. Morvay Gyula: Falu a havasok alatt. Molnár János: Trianon okai és következményei. M.) Bp. Moss. Benito Győzelemig. Molnár Jenő: A 133 napos bolsevista rémuralom. Molnár Ferenc: Partizánfront. Mussolini. Kultúra. Tokay István. 1940. Bp. Munka és munkarendszer. Stádium. 1928. Benito A korporációs államról. 1941.: Európa önellátása. Munkaállam üzemalkotmánya és munkavédelme. Benito Válogatott beszédei. 1942. Moravecz Manó: Elárultak bennünket. Bp. 1928. 1937. 1942. A nemzetek szövetsége mint a zsidó világuralom egyik eszköze. Apostol. szervezetvezetők részére). Arany J. Morgan. Bp. Versek. Stádium. Szerző. Szerző. Móricz Béla. Benito A fasizmus doktrínája. Murgács Kálmán: Öt vidám monológ elemi iskolások számára. 1943. Róma. é. Kispest. 1943. Bp. Benito A fasizmus alapelvei. 1936.: Barabás Emil. Gyöngyösi. Szén mint fegyver. Mussolini. A Duce 1942. Centrum. 1943.: Vitalis B. Bp. Ford. Munka alkotmánya Olaszországban. Működési Tervezet a Vitézi Rend Zrínyi Csoportja számára. Benito: A korporatív államról. Muckermann Frigyes: A földművesek sorsa Szovjetoroszországban. Mónos Ferenc: Boszorkányszállás. Müller Lajos: Lehet-e keresztény ember szociáldemokrata? Bp. 1941. Nagy Béla ifj. Mozgalmi tudósító (nyilas p. 1937. 1940.: Zichy R. K.-né. Bp. Bp. (Nyilas p. Nyilaskeresztes Párt. Mussolini. Élet. K. Képek a partizánháborúból. Firenze. Stephaneum. Murgács Kálmán Szívem szava. század. Mussolini. 1942. Bp. Laboremus. Morin: A tisztelt szovjet. S. Ford. Bp. Mussolini. 1925. Bp.: A zsidótörvény egyes kérdéseinek bírói gyakorlata. dr. Bp. (Bencs Z. Muthesius. Franklin. Munka a győzelem kulcsa. Molnár Félix: Rabságom története. Üzlet kiad. n. 1938. Bp. Geoffrey: Édes paprika. técsoi: Kárpátalja hősei. Mühlfeith János: Héjjas-Prónay-Zadravetz emlékalbum. Mussolini. Athenaeum. Hans: Miért áll a német munkás Hitler Adolf mellett? Berlin.n. 1919. Munka és a munkarendszer. 3-án tartott beszéde. C. 1944. Mósa József: Hajh. Molnár-Berkó: Kié a népességi és nyersanyagfölény? Bp. Firenze. 1921.) Stádium. Sajtóvállalat rt. Bp. Murgács Kálmán: Születésnap. Bp. Benito Az új Olaszország ipari munkásaihoz. 1939. Bp. 1943. Müller-Brandenburg: A német munkaszolgálat teljesítményei. 1939. Benito Brúnóval beszélgetek. 1942. Bp. Franklin. Ifjúsági színjáték egy felvonásban. Vittorio: Légiháború Abesszíniában. Elegius. Az európai munkapotenciál. Munkács üzen. Brosura. Nagy Elek dr. 1940. 1935. Molnár Géza: A magyar faj uralmának biztosítása saját hazájában. 1939. 1940. Bp. Bp. Vallecchi. Bp. Budapesti Hírlap. Gárdos. Moravec Manó: Elárultak bennünket. Benito gondolatai. 1935. Jog és szabadkőművesség. N.

Held. Prága Moszkva kezében. Prokker A. Stádium. 1935-39. Nagy István: Fasiszta világnézet. Bp. alapszab. Naptár 1941. Bp. Bp.) Bp. Nagy I. 1937.: Papp Sándor. így vagy úgy. szoc. o. 1936. 1940. 1936. Szervezeti szabályok. Nemzeti szocialisták könyve. Szerk. Nagy József Trianoni rabszolgák. Athenaeum.: A demokrácia. K. 1944. Nádas Zoltán: Iránytű a katolikus sajtóapostolok számára. Kultúrszolgálat. Firenze. Bp. az ezer tó országa. 1932. Nagy Károly: Magyarság fegyverben. Nemz. 1943. Athenaeum. Bp. 1935. Bp. Naptár 1943. Gross und Klein. Bp. Zsidókérdés. 1926. Nyilaskeresztes Füzetek. 1935. 1942. Nagy József: Bombázók Rosztov felett. Bp. Bp.Nagy Elek dr. Szerk. Heli. sasvári: Kun Béláék rémuralmának története hiteles okmányok alapján. Turáni T.) Bp. Renaissance. munkája. A. 4.: A külföldi magyar sajtó. 1941. 1942. 1936. Nagy Károly: A kapuvári ellenforradalom. A. A. Nagy Károly Újjászülető magyarság. 34. 1943.boldogabb magyar! 1935-39. Bp. Bp. 1935. (27. Nagymihály Sándor: Horthy Miklós és a szegedi ellenforradalom. Szent Imre. Talpra magyar! Bp. 1944. 1941. Centrum. Bp. Magyar Élet Pártja értesítője. Nagy István: Baromfi. 1941. Sár. Bp. Nemzeti Szoc. Kispest. 1942. Nemzetiség szervezése "Német ifjúság". Bp. Nemzethuség Pártjának Szervezeti szabályai és ügyrendje. sz. Held János kiad. Magy. Szerző. Magyar. M. Athenaeum. Nemzeti Egység országos szervezete. Athenaeum. T. 1933.: Mi lesz az angol gyarmatokkal? Bp. Centrum. A Bolseviki elleni Liga. Natkó Gy. 1942. (2. körlevél. Bp. 36 . 1925. Nemzeti Fasiszta Párt. 1919. Bp. Nemzeti Egység Pártja. Nagy József Véreink a tengerentúlról. Debrecen. 1929. Athenaeum.: Új magyar művészet. Bp. Helicon. k. Nemzetiszocialista Káté. Bp.-i németek ifjúsági szerv.: Mester Kálmán. Nemzeti tömörülés pártja. Iroda. U. Soli deo Gloria kiad. Hankiss János előszavával. 1937. Wien. Nemzetiszocialista Magyar Munkáspárt.és tojásexportunk zsidó kartell kezében. 1939. 1933. 1943. Nagy Iván vit. Nagy József: Prohászka szocializmusa. Bp. A. k. a német nemz. Nemzeti kereskedelmünk és iparunk. Magy.: Az alsólendvai forradalom. 1940. Borbíró Hugó. Kakas. rendszerében. Nagy Iván vit. Magyar Élet Pártja. Nagy Iván dr. Vitézi Rend. Európa-Athenaeum.: Nagy-Kelet-Ázsia. A szociális Olaszország. 1943. Viktória. Nagy Olivér. I-II. Valecchi. Zárszót írta Bagossy Zoltán. Bp. Sajtótud. Zsidókérdés. Nagy István Suomi. Hird. Nagy István Mo. Kiáltvány. Bp. 1940. Nagy Iván vit. Nemzeti szocializmus. a. A böszörményi mozgalom lényege. Zalaegerszeg. 1941. Bp. Sopron. Nemzet akaratának pártja. a szegedi Kapisztrán. A m. Pécs. Nagy Mihály Sándor: Zadravecz püspök. Nemzeti Munkaközpont Vendégforgalmi Évkönyve 1941-42. Élet rt. Előszót írta Fiala Ferenc. 1938. Bp. 1940. Külügy Sz. Nagy Iván-Mindszenti Béla: Felszabadulás naptára.. Nemzetiség szervezése. Nádor Béla: Propagandaháború. Bp. Nagy Sándor: Álmodás (versek). Bp. 1943. márc. Nagy Károly Gazdasági közig. Párt. Bp. Nádasdy Béla: Az igazságos békéért. Budai-Bernw. Nagy Ernő: A Duce ifjúsága. Bp. Zalaegerszeg. sz. Nemzetnevelés. Bp. Rák. F. Nagy per. tervezete. Bp. 1944. Nagymihály Sándor: Szegedtől Kolozsvárig. I-III. a szabadkőművesség és a sajtó. Nemzeti kereskedelmünk és iparunk. A. 1935. Szer. Held.: A szociális Olaszország. Nagyobb ország. Nagymegyeri Nagy: Magyarság fegyverben. Nagy Iván: Nagy-Finnország. Bp. IV. Nagy Zoltán v. Nagy Károly dr. M. N. 1940.évre Nemzeti Munkaközpont célja. Stád. Balás Károly társadalmi politikájának ismertetése. 1942. kapcsolatai a 2600 éves Japánnal. dr.

Némethy Béla dr. Bp. 1938. Párt or. v. sor. II.-v. Kováts T. Kincsesy E. Nemzetiszocialista magyar munkaállam alapelvei. Nyilas könyv 1940-41. Bp. honv. Nyilas Kalendárium. képekkel fűzve. Bp. 1932. vezérkar főnöke. 1944. Stádium.) Bp. P. Társadalmi K. 1944. é. rt. Nyakszirtlövés. Bp. Nemzetnevelés. Bp. Szucs. és tiszt. Centrum. (Képek az angol hajóhad elsüllyesztéséről.Stád. O. Bp.-hoz int.vis. Nemzetiszocialista magyar munkaállam alapelvei. 1943. Nervetto. Nemzetőr: A revízió igazi útja. Rákóczi ny. Nyilas évkönyv. 1944. Hung. 1941. Centrum. Nemzetiszocialista magyar párt. Bp. dr. szerv. Centrum. Nyilas kiadó.. Bp. Bp. A U. Női Honvédelmi Munkaszolgálat. Nyékhegyi István: A Trianont előkészítő hazaárulások leleplezése Nyilas Áfium-Vörös maszlag. 1938.vez. Finn füzetek. Könyv. Bp. n. a. Nyilaskeresztes Párt Tájékoztató közlemények. 37 . Bp. kiadás. Nyilaskeresztes Párt Szervezeti szabályzat. Nyilasker.'39. Írta U. és tiszt. Magy. Bp. Nyékhegyi István Társadalom és a zsidóság. Tízparancsolat Oroszországban. Hollósi.) Bp.vis. 1938. röpirat. 9-én a belga királyi és a németalföldi királyi korm. Nevelős Ágoston: Az utolsó húsz éve története. 1938.. dr. Bartos D. 1940. Összetartás. Nyilas és nemnyilas magyarokhoz! Túrmezei U. Nyilas roham. magy. Németh István: Kötelességek. Nyilaskeresztes Párt Mozgalmi Tájékoztató szerv. L. 2. Nógrádi vitézek naptára 1944. Nemzetvédelem. a. Bolsevista népgyilkosságok. Hősköltemény. Centrum. Nyilaskeresztes Párt Mozgalmi közlemények szerv. és tiszt.vez. 1939. Sz. Nagy L. Kir. 1942. dr. Országvédelem. Ifj. Bp. 1938. Nemzetvédelem. Neptun. Mozg.) Nyilas és nemnyilas magyarokhoz! Túrmezei. A U. örök katonák. 1943.vis. Egyetemi nyomda. Luigi: A Palazzo Veneziától a Gran Sassóig. R. Nemzetiszocialista munkaállam üzemalkotmánya és munkásvédelme. 1939. Bp. (Turán Füzetek I. Csernai. Nyilaskeresztes Párt Mozgalmi hírek. 1939. Német győzelmek titka. Nemzetiszocialista káté. A. A. 1940. Németh B. Bp.vis. r. Pécsi E. Das schaffende Ungarn. Bp. Turán f.vez és tiszt. Held. Bp. Lehel.és L.1943. Bp. 1944.: Japán katonai helyzete 1942 végén. 1944. évi máj. Röpirat. Norvég hadjárat. Bp. Bp. Bp. Nemzetiszocialista magyar munkaállam alapelvei. Írta: dr. 1940. Bp. Német birodalmi kormánynak 1940. r. Turul.. Előszó: Fiala Ferenc. T. 1939-41. 1940. Nógrádi V. Nyáry Iván: Bolgár hősök. Nép nép után. Nyáry László: Kegyelmes urak között a gyűjtőfogházban. Bp. Német birodalmi kormánynak a dán és norvég kormányhoz intézett emlékirata. Reé. Magasházy L. Pécs 1943.. 1943. 1941. 1940. r. 1941. 1942. Bp.vez. Bp. Bp. Iroda. 1940.: Az értelmiségi munkanélküliség rendezésére vonatkozó jogszabályok gyujt. Pécs. Bp. Irányelvek a magyar csapatok szovjetoroszországi magatartására. kir.: v.Nemzetiszocialista káté. 4. Nemzetvéd. Kellner. (A katyni halálerdő. füzet. dr. emlékirata. Nemzetvédelmi előadások I.1940. 1941.Országvédelem. Fiala Ferenc előszav. 1940. V.: Fiala Ferenc. Nincs kibúvó! Berlin. 1940. Stádium. Német haderő főparancsnokság hivatalos kiadása nyomán. Rácz Kálmán k. Nemz. Kassa. Szerk. Bp. Bp. a. Stádium. Bp. Szerk. Nyilaskeresztes Párt Mozgalmi tudósító szerv. Hird. Nyilaskeresztes Párt országépítő programmja. I. Centrum. Bp. r. Nyári Pál: Isten fegyverei. Balassagyarmat. Nyilaskeresztes Párt Pártközlemények szerv.: Hol vagy magyar Hitler? Bp. Nyilaskeresztes Párt célkitűzései. 1936. Bp. 1943. sz. Szerk.-Kofalusi I. rész. Nyilask. Németh Lajos vit.vis. 1940.. Faragó E. 1939. Held. Bp.vez. Bp. Nyilas és nem-nyilas magyarokhoz.: Rajkay L. és gyakorlati kézikönyve. és tiszt. M. r. A. Nemzetség szervezése.. a.A. 1940.szoc. 24 lap. 1939.

Greve. 1940. Nyiry László. Orsós Ferenc 1943. Orsós Ferenc: A Mone elnökségének berlini látogatása. Bp. Orsós Ferenc A Mone elnökének beszéde a debr. 1941. Klny. Stádium. 1938. Bp. 1942.. Objectivicus: Nincs többé antiszemitizmus. Bp. székelyhidi Világháború 1940-ben. 1933. Mozgalmi értesítő. Bp. Bp. Bp. Orsós Ferenc 1942. 1. Róma. Centrum. Bp. k. Orbók Attila: Ki árulta el a hazát? Bp. 1935. Nyílt parancs: Nyilaskeresztes P. Tolnai. Csia S. Oberlindober. 1941. Alfréd: Az eszmék forradalma. Stádium. Bp. Az. 1929. Oriani. Fórum. Előszó: Mussolini. Olivecrona: Anglia vagy Németország. Nyiry László. Bp. Stádium. Tolnai. Nov. Nyisztor Zoltán: Bangha Béla élete és művészete. Stádium. 22-én tartott emlékünnepén. A népszövetséghez benyújtott olasz memorandum kivonata.: A magyar belpolitika jövője. Az. Légrády. Oláh Ernő M. Bp. Bp. Előszó: Mussolini. Stephaneum. Párt törekvéseinek erkölcsi alapjai. Nyiry Gyula: Hogyan készítette elő a Károlyi-kormány a proletárdiktatúrát.. Bp. székhelyi: Történelmi igazságszolgáltatás. Bp. Bp. Hollósy J. M. Bp. államban. 38 . 1941. M. 1926. 1941. Berlin. Nyisztor Zoltán Magyar Góg. 1941. 1926. 1942. Rákosp. Nyilaskeresztes program. 1931. Orsós Ferenc A házassági törv. 1940. Nyilaskeresztes Párt. fajvédelmi kieg. 1942. Oláh Ernő: A hősies idealizmus útján. 1935. Orosz M. évi dec. Stádium. Olay Ferenc A magyar kultúra válságai. 1930. Budai-Bernwallner. Olay Ferenc: Háborús felelősségünk. Nyiry László. Olasz-abesszin konfliktus. Oriani. a felsőház előtt. Nyiri László: Hatszázmillió ember harca. Nyíri László. Bp. 1941. Jog. '38. 1940. 1941. 1931. Bp. Szoc. Bp. Szöv.: A szervezés és annak jelentősége a nemz. Bp. W. Tolnai. Oláh György Görögtűz. nemes ditrói: A magyar légierők teljesítményei a Kárpátoktól a Dnyeperig. Az ellenforradalom regénye. Országos Közm. Bp. 1944. Athenaeum. Okmánygyűjtemény a német-lengyel viszály utolsó fázisához. Orsós Ferenc Európa biológiai veszélyeztetettségének leküzdése. Oláh György Lázadás a Tiszánál. Bp. Orbán Ferenc: Kik teremtették meg a húsz év előtti forradalmat. Bp. Nyilaskeresztes Párt: Honvédek. Olasz hadsereg. székelyhidi Partizánháború.Szöv. 1940. 1939. szoc.N. Bp. 1933. Bp. M. Hornyánszky. A Magy. Tanács. Nyilaskeresztes K. székelyhidi: Hadigépek ezrei Anglia ellen. Bp. 1932. Bp. Korda. Nyilaskeresztes irányelvek. Hornyánszky. beszéde. '40. Singer és Wolfner. 1941. Bp. Stádium. Orsós Ferenc Elnöki székfoglaló a MONE 1936.Nyilaskeresztes Párt propagandaosztálya. Orsós Ferenc 1941. évi nov. 1940. Orosz v. 1944. 1920. Andrássy-út 60.-i Csaba B. Olay Ferenc Mit tanítanak a románok! Bp. 1944. E. Bp. Az. 1928. Nyiry László. Fórum. 1935. Oláh György: Jajkiáltás a Ruténföldről. Mezőberény. Oláh György Őrvezetőből diktátor. A szerző. Irod. Alfredo: Az eszmék forradalma. Nyilaskeresztes Párt: Magyar Tisztek. Oppoltzer Béla: A kapitalizmus termelési rendszerének állítólagos válsága és a kommunizmus. 1944. Athenaeum. 1940. Orsós Ferenc Előzetes beszámoló legutóbbi németországi utamról. Bp. 17-én tartott közgyűlésén.1942. Nyiry Gyula Az októberi forradalom demokráciája. T. 1940. Nemz. Bp. B. Mezőb. 1919. N. Bp. Bp. székelyhidi Történelmi igazságszolgáltatás 1938-41. Olay Ferenc: A magyar művelődés kálváriája. Bp. Oláh György Egy kilépő naplója. Bp. Világirodalom. sz. 1939. Baltha. Bp. Hans: Tizenkét év harca. 1941. Olasz légi haderő. Okolicsányi László dr.

Actio Cath. Könyv. Ottlik László: Bevezetés a politikába.: Egy nép újjászületése 1918-41.) Országos Magy. 1942. 1942. Bp. Ferdinánd U. Nem. 1939. Ötéves terv. Bp. Bp. Bp. Paál Jób: A száznapos szegedi kormány. 1940. Bp. 1935. Papp István: A finn példa.: Benes. Palatinus József: A szabadkőművesség bűnei. Pap László: Mussolini élete. Pados Pál: Szovjetoroszország felett. Ottlik László: A marxizmus társadalomelmélete. Jogállam. Bp. 1941. Bp. XXXI. 1942. Papp Gyula: Miénk a híd.: Felderítő osztag előre! Veszprém.Klny. Ferdinánd: Istenek. 1944. 1922. Bp. 1943. Bp. Bp. tanévről szóló értesítője. Bp. 1923.K. Bp. 1931. Padányi-Tarjék: Egyetemes és magyar történet. Padányi Gyula Jenő Őrségváltás. Giovanni Az én Itáliám. Bp. Magy. Stádium. Magyar-Olasz Szemle. A Szovjet 1930-ban. 1944.: Kolosváry-Borcsa M. 1942. Istrati: Helytelen utakon. Bp. Egyet. Ossendowsky: Lenin. 1933. Padányi V. Ferdinánd Ázsiai titok. Országos Katolikus Nagygyűlés. 1939. Pap József: A fasizmus vezéreszméi. Öt világrész harca. Franklin. Révai. Fórum. Padányi Gyula Jenő: Jégtörő. Egyházmegyei. Centrum. Magyar Szemle Társ. M. Pesi H. Bp. Padányi V. Franklin. Bp. Az. Ossendowski. Pietro: A mai Olaszország. Stephaneum. Ortutay Tivadar: Cseh világ a Kárpátokban. 1931. Budai-Bernwallner. Bp. Pajzs Elemér: Salazár. Róma.és Lapkiadó rt. Szegedi Újn. Stephaneum. 1940. és Közi-Horváth J. Globus. Váci fegyint. A szerző. Ossendowski. Az. Jövo. Ferdinánd A sötét Kelet árnyéka. Palatinus József: Szabadkőművesek Magyarországon. Bp. Szöv. Ungvár. Bp.és L. Egyet. Auróra. 1941. emberek és állatok. Ottlik László: A politikai rendszerek. Bp. 1938. II. Bp. Géniusz. Franklin. Bp. 1942. Johannes: A Führer birodalma. Osdy Márton: Beszélgetés Katynról. beszédei miatt. Vörös vihar. Panajoth Gyula: A bolsevikiek országa. Őrsi. Keszthely. 1926. Istrati Más fény felé. Papini. Szemle T. Szerző kiad. Bp. Bp. Örmény Zoltán v. Pados Pál: A fehér halál országa.: Összeomlás 1918-19. Stephaneum. Géniusz. Népművelők T. Ossendowski. Vigilia. Szeged. 1939. Bp. Ablak. Padányi Gyula Jenő Nincs megállás. 1919. Múzsa könyvkiadó v. Papini. Az orosz Szovjet gazdasági offenzívája Európa ellen. Papp István: Finnország. Pados Pál Csillagok a Don felett. Az iglói géppuskások regénye. Ford. Bp. 1925. Bp. 39 . Ösz Béla dr. Színművészeti Akadémia 1941/42. Giovanni: A mi háborúnk. Bp. Bp. Szeged. Országos Sajtótanács ügyrendje. 1937. kiad. Papp Jenő: Krónikák könyve. Bp. 1936. Bp. Ottlik László A politikai rendszerek története. Öhquist. E. Panait. Bp. A szerző. 1921. Palotay Dénes: Omszki túszok. Athenaeum. Bp. Stádium. 1938. Helikon. Ossendowski. XXX. Pietro A gyermekvédelem Olaszországban. Bp. 1932. 1942. Papini. Bp. Östör András: A német munkásság szervezetei. 1944. Bp. 1943. Orsós Ferenc: Finnországi benyomások. Actio Cath. 1939. 1941. Franklin. Bp. (Tóth L. Bp. 1925. 1941. 1942. ázsiai emberek. 1940. Panait. 1930. Fran. 1944. Bp. Palatinus József A szabadkőművesség bűnei. 1940. 1942.1921.Orsós Ferenc: A magyarság jövő feladatai. Papp Zoltán. Padányi Gyula Jenő Szárazvám.L. 1943. Őrsi. a. 1943. Országos Katolikus Nagygyűlés. 1944. F. Bp. Rt. Bp. Révai.N. Magy. 1938. A Pesti Hírlap évkönyve 1943. Bp. Könyv. 1942. 1939. Bp. Bp. 1942. Giovanni: Gog. Mérnökök nyomdája. 1941. 1934.

posta jogász és mérnök tisztviselői orsz. 1937. 1942. Athenaeum. Athenaeum. Bp. 1943. tört. Pesti Újság kalendáriuma 1941-42-43.1943. Pekár Gyula: Danton. Pethő Sándor: Világostól Trianonig. Ford. Pálffy: A magyar nemzet őstörténete és a zsidóság. Bp. Mérnökök nyomdája. politikai és gazd. Bp. 1934. kir. Pálfy Fidél: Pillanatfelvételek. Bp. Pirovich Lajos A harmadik birodalom tükre. Stádium. 1938.v. Franklin. Fischhof.1943. Élet. Centrum. Nagyvárad. Pápa. 1943. Payr Hugó: József királyi herceg. kir. Beke. Bp. 1942. Bp. o. Pesti Hírlap évkönyve 1943. Bp. 1921. Bp. Pesthy Jenő: A bolsevizmus rémnapjaiból. A nyugati hadjárat. Griff. Péthy Kálmán: Érik a győzelem. 1920. Centrum. szoc.-Debrecen. 1918-43. 1940. Filmdalok. 1943. Győr.1938.-Lukász Alfonz dr. Werner Az illúziók vége. Példázat a zsidó erkölcsről. 1941-43. Péchy Henrik dr. Enciklopédia Rt. Bp. nemz. Horny. 1935.és mérnöktisztv.szoc. Pini. Bp. nagy korok fordulása küszöbén. tc. Paulay Gyula dr. Szerző kiad. 1943. Páthy Kálmán: Érik a győzelem. Orlovszky D. fényképpel.: Szociális igazságot! Szombathely. Bp. Nyárádi. Pártközlemények. Petressné Olaszliszkai Liszkay Anna: Köszöntünk Erdély! Köszöntünk Délvidék! Kispest. Pesti Hírlap Rt. Bp. 1930. Pesti Újság évkönyve 1943. Bp. A történelmi hullámelmélet és a tört. Bp. orsz. nemz. Alessandro: Toscanai felhők. pápák és Mussolini Rómája. Budai-Bernwallner. a M. Bp. e. 1940. Picht. 1941. Eberhardi: Nem veszett el Magyarország sohasem. Egyetemi. Patek: Üzen egy nemzedék. Werner Katona ember.Pehm József: Az édesanya. Peleskey Ferenc: A nemzeti egység trilógiája. Összeáll. kechkeméthi: A Szarmát Alföld történelme és néprajza. 1920. Pázmány Ödön dr. Hans: A német birod. 1942. Szovjet-Oroszország feldarabolása. Bp. Bp. 1942. Szerző. Picht. Ante: A forradalom leánya. A m. Pflug. A szer. Bp. Bp. Bp. 1912. Perényi Zsigmond bárónak. Bp. Pataky Géza: Ég és föld között.: A zsidók közéleti és gazdasági térfoglalásának korlátozásáról szóló 1939: IV. Juhász István kiadása. Bp. Pilch Jenő: Horthy Miklós. Pánkov-Kaprovszky-Orlovszky: Magyarország-Bulgária.: A m. Nyilaskeresztes Párt. 26-án a szövetség közgyűlésén tartott beszéde. I. Bp. párt politikája. Bp. Centrum. Bp. 1943. 1935.: Fiala F. Pilisi József: A zsidó. Bp. Ladányi. Zalaegerszeg. 1941. Stádium. 1942. Tarczay Gizella. posta. 1935. Pákozdy Ferenc: Förgetegben. Bp. Pethes László dr. Pázmány Ödön és Lukász Alfonz: A magy. Pálos Károly dr. XI.: Magyarország-Bulgária. A szer. Pavelics. 1939. Stádium Rt. 1943. Giorgio: Mussolini. Apostol. Pesti Daloskönyv. kiadása. Hubay K. 1937.: Győr város zenei élete. Magyaróvár.Paradicsom vagy pokol? Megrázó képek a szovjetből. Pavolini. 1941. Perneczky Béla: Koreszméink. kötet.: P. Stádium. Bp..hely. Pázmány Ödön dr. Nemzeti Szöv. jövő kiszámítása. Pálffy Cézárok. Kókai. Bp. Bp. Szenc. 40 . A szerző. egyesületének története. Pazár Zoltán dr. Kispest.. programmja. Petz Lajos Felpéczi dr. Szeged. Pater István: A mi Kapisztránunk a forradalmi években. Zrínyi ny. 1940.: Wiesel Károly. Bp.: Versek. Péchy Henrik dr.: A kormány kivételes hatalma. 1918-43.: Widmar A. Bp. Ford. 1928.-Lukász Alfonz dr. autóutak. 1944. Pálffy László gr. Bánsági ny. Párt és állam. Penn-Penkov-Kiprovszky és Orlovszky D. Szerk. Ford. Pikáli József: Ének a villámháborúból. Sarkad. 1940. 1925. Hódm. Picht. 1944. számos ered. Bp. Medika. elnökének Bp-en. Patkó Olivér.: A m. Werner: A német nagyvezérkar jelenti.

IV. Stádium. Jogász Sportegylet.K.A vegyesházasságról és a fajvédelemről szóló törvény. Bp. 1936. Bertók Lajos. Szemes. 1941. G.m. Henri Századunk bűnösei. Szt. Városi ny.: Ellenfeleink. Rachmanova. 1942. Bp. Frontregény. kiadása. Bp. Dante. Pro Patria. A szerző. Stádium. Pupulus: Utópia. 1943. 1906. k. Gyermekkorom. k. Vit. M. beszédei: Húsz év után. Magy.: Életutam Scapa Flowig. '41 Pongrácz Jenő dr.: Az új olasz ember. Prohászka Ottokár: Iránytű. Pozzi.A zsidók közéleti és gazdasági térfoglalásának korlátozásáról szóló 1939: IV. 1935. 1932. A. Leon de: A forradalom titkos erői. Bp. Popovics József: Harc egy falat kenyérért. (Színpadi játék. M. Posta Péter dr. Bp. Podrabszky-Ince: Mussolini gazdasági eredményei. halál.: Ők ketten.B. Próbacsendőrök tankönyve. Pozzi. B. 1938. Bp. 1936. Pöndör Frigyes: A turanizmus ismertetése. Poén: Egy színmagyar város szenvedése szerb megszállás alatt. Közig. István. Könyvnyomda. tc. történelem. 1943. K. Pozzi. Pongrácz Jenő dr.m. Poncins. Nemz. 1903. Élet. és végrehajtási rendeletei. Bp. Bp. A bécsi tejesasszony. 1941. Dante. Rada Tibor: Kivételek a zsidótörvény alól és azok igazolása. Szerző.1938. 1941.B.m. Popper József: Mai Szovjetoroszország. Bp. Bp. Rachmanova. 1940. Prien. A. Marjay F. Büntető. Az erősek világállama. Popoff Mihály: Az orosz lélek. 5. M..: Az őszirózsás "forradalom" a bp. Bp.. Bp. Bp. Quo vadis Hungária? Fajvéd. 1934. Singer és Wolfner. Bp. M. könyvsorozat. A. Bp.) Bp. 1934. Pongrácz István: Ép testben.t.: A zsidótörvény 1939.) Bp. Henri: A háború visszatér. Bp. Könyv. Bp. A szer. Esztergom. 1942. Bp.. Centrum. Próbacsendőrök tankönyve. Bp. Arany J. Dante. Puky Endre dr. Bp. Bp. Bp. Bp. Debrecen. Próbacsendőrök tankönyve. tc. Bp.k. Bp. Rachmanova. 1936.K. Rachmanova. I. Actio C. Jogász Sportegylet. A. Bp. '39 41 . 1942. Poór Miklós: Riadó Japánban. Prohászka Ottokár: A diadalmas világnézet.. Posta Péter: Az új munkaállam megalapozása.B. Bp. 1941. II. Rachmanova. Szt. Szerző. 1941. k. Mérnökök. Egyetemi. Bp. Rachmanova. Tolnai.Pirovich Lajos: Az új eszmék rugói. 1919. 1943. Szemes.. Stádium.m. (Frontregény. Pohárnok Jenő: A győzelem útja. A. M. Podmaniczky György br. Bp. 1930. Bp. Házasság a vörös viharban. Szerelem. Henri A háború bűnösei. 1929. 1925. M. 1939. 1934. Irgalom. Bp. Rab Gusztáv: Belvedere. Illetményszab. Timisoara. István T. Puskás Lajos dr. A. 1935. Pongrácz Jenő dr. cseka. Dante. 1937.-i honvéd huszár kaszárnyájában. A szerző. A. R. Bp. 1940. Szerző kiad. Postha Vilmos: Élményeim a Szovjetoroszország elleni hadjáratban. Bp. Próbacsendőrök tankönyve.K. 1936. Puntila. Bp. Centrum. Pro Patria. Preszly Loránd dr. A. Bp. István T. 1938. Bp. Zsidó ábrándok paródiája. Magy. Naplója. 1939. 1943. Postha Vilmos és Kriston József: Legénységi hadinaplók. Bp. Preszly Loránd Népek és gépek háborúja. ép lelket! Bp. Világirod. 1942. Szt. Rachmanova. M.IV.és Lapkiadó rt. Polzovics Iván: A nemzetiszocializmus államfője. Szeged. Dante. Bp. Prohászka Ottokár Soliloquia. A család halála. Raczkó Lajos: A légierők haditudósítói jelentik.Vitézi R. Preszly Loránd: Az élet útja. Bp.: Bajtársi szellem a finn társ. 1929. 1936. Poór Miklós: Huszárok Keleten. Bp. Rachmanova. 1935. 6. 1939. Szolg szab. Athenaeum. egységének alapja. Bp. A. 4. 1942. vagy pokol.: Paradicsom. 1941. Bp. Bp. 1928.

1942. Főv. B. 1944. nem mese. hanem valóság. 1919. Magyary Könyvk. Bp. dr. Rimaszombat. Stádium. Gaston: A zsidóság és az Antikrisztus árnyéka. 1943. Ribbentrop. Bp. Rajniss Ferenc: A jobb magyar életért. Athen. 1943. Bp. Kertész. Ribbentrop. Rézler Kornél: Kapitalista világrend vagy bolsevizmus? Bp. Rátz István: Karjalában harcoltam. 1940.-Mandorff E. Révai Mór Jánosné: 1918-19. 1936.védő intézm. Reinhard. Ritter. 1929. Joachim von: Danzigi beszéde 1939. Joachim von Bp. miniszterelnök úrhoz. M. Bp. Bp.Honvéd H Rand. Ratkóczy Tibor: Abesszínia új arca. Rezessy Zoltán: A harmadik birodalom kultúrképe. Rákóczi Béla: Közüzemi alkalmazottak zsebkönyve 1944. Bp. Bp. Joachim von beszéde a háromhatalmi egyezmény 2. K.: A revízió nagyasszonya. Roelli: Emigránsok. Bp. Rajniss F. Turul. 1936. Ráttkay R. Rezessy Zoltán A harmadik birodalom politikai és társadalmi rajza. Bp. kir. Railo. Makkay Zoltán kiadása. 1941. M. Regős Ferenc: Az olasz korporatív állam érdek. Kálmán A szovjet tervgazdaság mai állása. Bp.: Franciaország mint Anglia zsoldos katonája. 1941. Bp. Egyetemi ny. Renner. Bp. évford. Bp. Centrum. Held. 1941. Centrum. Rodionov.-ban.: Nemzeti szocializmus az új Németo. Bp. Teleky Pál m. F. F. Ribbentrop. Ráttkay R. Bp.: Váradi L. Lino: Tavaszi eső. Miskolc. Rodionov Iván: Kornilov hadjárata. Centrum. 1939. A német információs szolgálat kiadása. 1941. Werner: A nemzetiszocializmus népjóléti szerv. M. Ritzky Katalin: A fasiszta Olaszország önellátási törekvései ipari és gazdasági téren. 1940. Reed. Richter Jenő: A kommunizmus bukása. 1936. okt. Reichert. 24-én.cikkeiből.. nov. Bp. Athenaeum. 1943.Bp. Kálmán Aki megmentette Európát. Rajcsányi László: Horthy István album. Klny.K. Bp. M. 1-2. 1944. Ayn: Fogoly lelkek. A magyar értelmiség válsága. Centrum. Egyet. Rakáts Lajos: Szovjet fogságban. Ráttkay R. 1939. Ráday L. Raffay Sándor: A zsidókérdés története. 1944. 1943. Rakáts Lajos: A vulkán. T.: A slum. 1940. Frank: Anglia uralma Indiában. dec. Bp. 1936. Bp. Iván: Nincs kegyelem. Hajdu. Kálmán Modern országépítés. Reformnemzedék programja. A. Bp. Centrum. Bp. 1940. 1931. Stádium. Bp.1943. Ribbentrop. a Pester Lloydból. 1941. Risztánovics István: A mezőgazdasági termelés fokozására irányuló törekvések a Harmadik Birodalomban. Bp. 42 . Pesti Lloyd. Bethlen. 1936. Révey István gr. Bp. Kálmán: Európa és Mo. Centrum. Bp. Révay József: Gömbös Gyula élete és politikája. Athen. 12-én Bp. előadásai. 1941. 1941. Rácz István: Karjalában harcoltam. 1931. Reiszenberger Ottó: Vörös Európa? Bp. 1944. 1938. a nemzeti szocializmus útján.óvár. Bp. Bp. C. 1933. Bp. Erns gr. I. Rektor János: A feltámadás reményében. 1944. Egyetemi ny. k. k. Rákosi Zoltán. Rentorff. Nyomortanyák Angliában. 1940. Bp. Bp. Pfeifer. Rácz E. Centrum. Bp. 26-án. Ráttkay R.Radványi Kálmán: Az igazságtól nem kell félni.-Trettina J. Réthey Ferencné dr. 1938. 1927.: A belvederi magyar-szlovák határ. Reformnemzedék programja. Joachim von. Bp.-Ecsey T. F. 1939. Bp. Bp.: A német győzelmek titka. évi névjegyzéke. Ilonka: Margit. Bp. 1944. Stádium.és társ. Helios. Frank. Steph. illyefalvi: Az égő szív. Hajdu. Douglas: Kiválasztott nép-e a zsidó? Bp. Joachim von Európa szabadságharca. Rimaszombat és vidéke keresztény iparos és kereskedő tagjainak 1941-42-43. Pozsony. Turul. Rajniss Ferenc: Nyílt levél gr.beszéde Berlinben 1941. Reventlow.. Egyetemi ny. 1934. 1933. Kultúra. Ribbentrop. 1940.

a. Rohling Ágoston U. Rosenberg. Máthé Károly. I-II. Saád Ferenc: A nő a honvédelem szolgálatában békében és háború idején. A szerző. Közokt. Sachs. 1930. Bp. Periszkóp-Hajnal. A szerző. 1918. Saád Ferenc Honvédelem-nevelés. Bp. Sylvester. Afrika hőse. Bp. 1942. 1944. Rohling Ágoston U. 1942. Földreform vagy parasztpolitika. Turul. Szerző.) Bp. Ábrahám és S. Bp. Oliviera: Békés forradalom. Rohling Ágoston: A talmudzsidó. alapján össz. Lengyel. Centrum. 1882. 43 . Ryner-Mád Ferenc: Zsidó antiszemitizmus. Saád Ferenc Nevelőállam. Magyar Szocializmus. Bp. Saád Ferenc: A nagyváradi hadapródok. Rózsa József: Erdély üzen. Röck Gyula Irodalom és művészet. O. Stádium. Szerző kiad. 1931. Írta egy Rongyos. 1929. Bp. 1939. elősz. Bp. 1942. Debrecen. 1943. 1943. gesztóci Naplómból II. Actio Catholica. Kolozsvár. Bp. Bp. Röck Gyula A krisztianista párt vezérelvei. Gyula. Bp. Rostkowicz Artur: Debrecen vörösre mázoltan. Bp. Róna Lajos: Harminc év az újságíró-pályán. esgyáni: A tóra és népe. Rommel Ervin. Bp. Renaissance. Athenaeum. 1941. Augustino: Itália története. Bp. csop. Roósz József ifj. 1941. Bp. saját tisztjei. Bp. Bp. Rubint Dezső: Az összeomlás. Stephaneum. Rosztoczy Ernő: Tájékoztató a m. Z. Társ. Pallas.: Általános párt. A. Dürer. Rupp Róbert: A kitaszított munkás. Gy. és kiad. 1943. a világ vége és a zsidó jövője korunk látószögéből. Saád Ferenc: Haramiák kezébe kerültünk. Eger. Centrum. honvédorvosok által végzett fajkutatások eredményeiről. Saád Ferenc Világnézeti és nemzetpolitikai feladatok a női nemzetvédelem terén. Klny. Debrecen. Rostás József: Gyozni kell. k. Bp. 1920. 2. 1941. Rongyos gárda harcai. Bp. 1942. Held. 1940. Gyakorlati útmutatás a katolikus sajtóterjesztés ügyében. Ford. 1920. 1-2. Stádium. 1942. 1943. 1-2. Szelcsányi G. Sajgó Jenő: Az orosz ötéves gazdasági terv és a szovjet hadsereg. Bp. gesztóci: Naplómból I. kir. Bp. Bp.és államépítési irányelvek. a. Roósz József ifj. Sagittarius: Európa és Németország sorsa. Vitézi R.1936. 1932. 1942. Pallas. k. Samassa János dr. A szerző. Tan. Bp. Részletes adat. 1941. Rökk I. Szerző. M. Rónás József vit: Erdélyünk és honvédségünk. Mérnökök. Bp. Salló János vezetése alatt működő Nemzeti Front. Rolla Margit: Utazás a háborús Finnországban.Rohan Károly Antal: Európa jövője. Röck Gyula A magánjog és a magántulajdon. Bp. Népműv. Roósz József ifj. Röck Gyula Krisztianizmus és nemzetiszocializmus. Korda. Egyetemi. Bp. A kamatrabszolgaság megtörése. Kókai Lajos. Rugonfalvi Kiss István: A magyar nemzet hivatása. I/III. Bp. Roósz József ifj. Saád Ferenc Hadak útján. Krisztianista p. k. csoport. 1922. Salazar. 1941. Kókai Lajos. 1943.: A fasizmus eredete és fejlődése. Bp. Siegfried: A krími ejtőernyős. Stádium. Alfréd: Zsidókérdés világprobléma. Bp. Kapitalizmus vagy kommunizmus. Athenaeum. Sajtó-káté. Pénz vagy becsület. Röck Gyula: Dániel jövendölései. Röck Gyula Dániel jövendölése. Saád Béla: A Dunától a Donig 1942 nyarán. 1942. Bp. Bp. Bp. 1944. Rohden Péter Richárd: A francia politika felemelkedése és alkonya. Krisztianista Nemzeti Szoc. Pécs. 1940. Danubia. Saád Ferenc: Katonai nevelés. 1943.: Nevelőállam. Rugonfalvi Kiss István: Út az élet felé. Rózsás József: Új magyar vártán. 1939. Saád Ferenc dr. Glóbus. 1941. (Jaski István rajzaival. Bp. Rommel vezértábornagy: Gyalogság előre. 1939. Salvarelli. Nemzeti Szocialista Párt Krisztianista csoportja.) 1932. F. Viktória. Bp. Stádium. Samassa János dr. Bp. Stádium rt. 1945. Bp. 1942. Nemzeti Front kiadása. Ford. 1944. Dr. Rónay Károly. 1940. Bp. Nagyvárad. Bp. Sakharov: A cseh légiók Szibériában (Eckhard T. Luzsénszky Alfonz.

1942. 1933. 1943. Senex Studens: A középeurópai béke útja. 1933.. n.: A királykérdés. Stádium. fejlődéséről a német nac. Bp. Sértő Kálmán Versei. 1939. Schultz József N. Bp. 1939. Sértő Kálmán: Aranykenyér. Hajnak. Bevezetés: Fiala Ferenc. Keller Béla kiad. Schmitz. Könyv. Bp.: Liberalizmus. Schulcz József: Hitler és Sztálin között a liberalizmus romjain. 1941. W.o. Bp. Bp. (Törvényjavaslat az apostoli királyi hatalom szünetelő gyakorlásának újrafelvételéről. Bp.: Háború asszonyok és gyermekek ellen. Stád.: Nemzeti szocialista pártépítés. marxizmus. Caesar. Sárga Ferenc: Megdöbbentő viszonyok a II. 1940. Bp.. Anglia uralma Írországban. G. Sgardelli. Schaeffer. Bp.Mi legyen a zsidókkal? Bp. Bp. Bp.) Segédlet az alosztályparancsnokok számára. 1942. Sávoly Lajos: Tavaszi felhők. Tomaso: A fasizmus hadereje. Schmidt Imre: Korunk államalkotó eleme a népnemzet. Fórum. Révai. 1939. Otrokocsi: Hazamegyünk. Válasz Fenyő Miksának. Seppdnen. 1942. Mezőberény. nyelvű képes röpirat. faji és világeszme. Ger. 1943. faji és világeszme.Saraja. Schaeffer. csop. Bp. 1927. (hirdetése miatt..) Bp. 1937. Népműv. Simonyi Sándor dr.: Mussolini élete. jan.-ig. Schulze.: Háborús pénzgazdálkodás. 1941. Sylvester.1937.: A német diákság. Walter: Pénzügyi csoda-e a német hadigazdaság. Bp. Bp. Unto: Az orosz határon. mint nemzeti. 1942. Szalay S.) Simándi Béla: A szovjetdiplomata. Sántha-Drózdy: Ellenség a kapunk előtt.. Sándor Dénes: Moszkvai futár. Pfeifer. Nyilas. Pátria. Bp. Stádium.) Bp. Bp. 1939. Centrum. Buzarovits Scarfoglio. 1943. 1940. Siklay Dezső: Turul madár szállj. Siebert. Sassi Nagy Lajos: A turanizmus mint nemzeti. Schadewald. Sillani. Viljo: Megváltott ország. A szerző. de: A haza szolgálatában. Schäffer István dr. Siilasvuo: Suossalmi. Wolfgang: A német munkaalkotmány fejlődése és alapelvei. Schirmer Ágost: A világzsidóság elleni harc állása jelenleg. T. 1941. Béta. Bp. Szerző. A. Max: Szemelvények a német katonai irodalomból. G. Bp. Sassy Nagy Lajos: A Turanizmus. Bp. Bp. Turul Sajtóvállalat. gr. M. Sarló és kalapács árnyékában. Z. 1822. Sebesfi László: Repülő hősök. Bp. 1941. 1943. keresztény gazdasági rend. A. 44 . é. Schubert Ágost dr. 1940. Sima Ferenc: Süvít a nyíl. Sheel. W. Bp. Schmidt Imre Tanulmány az állam szoc. 1937. Központi Sajtóvállalat. L. Simon Ferenc: Az enyingi nyilasház. Bp. Élmények az 1939-40-es finn-orosz háborúról. Sárdi Strehn Károly: Magyar nemzeti szocializmus. Esztergom. 1943. Centrum. H. Ütött a zsidó világuralom utolsó órája? Mezőberény. Az 1936. (Zárszó miatt. gróf Takách-Tolvay József előszavával.és lapkiadó rt. Schultz József N. 1942. 1935. Sértő Kálmán Ilyen az élet. Bp. Bp. Bp. 18-19-i m. (Versek. Stádium. 1925. Hans: Éhségzár Európa ellen. Athen. Schenke. zsidótörvény évében a magyar vállalatoknál. 1941. 1941. Centrum. Seeliger Emil: Hotel Sacher. Kaposvár. 1935. Sárga Ferenc: Megdöbbentő viszonyok. Simon Béla. Sértő Kálmán: Esett a hó. Paul: Angol uralom a Nílus mentén. Bp. Bp. 1923. 1942. V. Wolf: A sárgák háborúja. 1941. Bp. Pfeifer. Bp. Sylvester. Vitézi R. Összetartás.. Bp. Berlin. Siklóssy Pál: Szovjet álmok és valóságok. Segíthet-e Amerika Anglián? Mi a blöff és mi a valóság. M. Bp. 1942. 1941. Mezőcsát. Bp.: Nincs kibúvó. Sarfatti.Győr. Carlo: Európa Anglia nélkül. módszerei és kilátásai. Bp. Simoneit. 1940. Bp. Serly Antal: A zsidóságra vonatkozó magyar törvények. Bp. Centrum. Egyet. Sarolea: Szovjetoroszország. Baltha. 1941. Révai. 1940. Schuster. 1943. Bp. Stádium. Schwerin-Krosigk. Budai-Bernwallner. 1918. Deutsche Zentraldruckerei. 1933. Otthon.

Ladányi. Bp. 1934. 1920. 1943. 1941.. Bp. Bp. Bp.: És Mihály harcolt. 1938.L. 1911. Stettner Tamás: Tizennégy év Kun Béla életéből. Klny. Somogyvári Gyula v. 1944. Soós Tihamér: Nemzetiszocialista nevelés a Harmadik Birodalomban. Singer és W. 45 .: Potyorektól Számuely Tiborig. Frieda: A német leányifjúság munkaszolgálata. Bp. 1938. Apostol.. 1942. Bp. Sopron. Bp. A szerző. 1943. Orsz. Magyar Élet. Bp. Stád. A szerző.: A világpolitika fejlődésének szakaszai. a Gazdasági Jog III.-ben megtartott eladása. A bolsevikiek bibliája. Bp. Sinzig.: Az állam és a gazdaság. 1919. Singer és Wolfner.Simonyi Sándor dr. Sz. 1943. Dr. vitéz bádoki beszéde a Kormányzó Úr Őfőméltósága magas színe előtt a Nemzeti Hadsereg Budapestre való bevonulásának 15. Stollenberg. Bp. Dr. Bp. ügyv. Bp. Sz. Bp. Pátria. Klny. eszméi és jelen állása. Bp. Pécs. 1942. A. Korda. Attila. elnökének berlini útjáról Sz. Bp. 8. 1941. Szacsvay József: Emlékbeszéd. Strohmayer. Bp.: Itália feltámadása. Georg: Gyozni vagy meghalni. Spanyolországban így "virrad"! Közérdekű könyvek 1. Soós Károly. 1943. Somogyi Ferenc Zsidójogunk fejlődésének áttekintése. Bp. 1919. Inf.: Kalendárium. Finnország írásban és képekben. Bp. Bp. E. Egy. 1920. 1933. M. Auróra. é. Sopp. évfordulója alkalmából 1934. Nemz. a vörösdúlás nálunk. 1944. sz. Bp. 56. Hírlap.: Német kodifikációs törekvések története. Sz. Stoddard. a Szent Imre Egyesület évkönyvéből. 1920. Stessel Ernő: Hadifoglyok élete Szibériában. Sulyok Imre: A tábortűz könyve. Bp. Bp. Somogyvári Gyula v. Viktória. nem jelentkezik. Singer és W. P. Sipos Árpád v. Bp. Bp. Bp. 1943. Sugár Ottó: A termelés csődje Szovjet-Magyarországon. Solmi. 1925. 1931. 1943-44. egy. Suomi. Évk. 1941. Stolpa Józsefné: Magyar Asszonyok. Sipeki Balás Károly dr. Somogyi Géza: Közszállítási szabályzat módosított magyarázatos kiadása. Sylvester. Filó János kiadása.: Székfoglaló. 1922. 1942. Sopron-Csorna-Kapuvár-Fülek. Somogyi István: A szabadkőművesség igazi arca. Háborús regény. Athenaeum. Bp. 1927. Soós-Anker: GPU.: Lázadás a civilizáció ellen. Stocker Antal: A nagy per. Surányi Miklós: A csodavárók I-II. 1943. N. Horányszky. 1943. Bp. Friedrich: Amiről a világ hallani sem akart. 1937. 1941. Somogyi Ferenc A vitézi nemzetté nevelés célja.. Kik tették tönkre Magyarországot? Bp. Franklin. nem. 1941. A. Bp. krasznojarszki hadifogolytábor. Bp. 1927. Sinka István: Fekete bojtár vallomásai. Sipos Kamilló: A szocializmus tarthatatlansága. F. Somogyvári Gyula vit. n. Stolpa Józsefné Magyar Asszonyok N. Solymári: A magyar kibontakozás útja. Szabadka. Bp. Sréter István: Nem. Stolte István Miklós: Szovjetoroszország az adatok tükrében. 1922.: A világválság és magyar érdekek. Sulkovszky Zoltán: Tokiótól Ceylonig. 1929. Bp. 1919. Kókai. Nagymányoky: Embersorsok a viharban. Somogyi Zoltán A június 24-i ellenforradalom és a ludovikások. Kolozsvár. Somogyi Ferenc: Istenért-Hazáért. Bp. Bp. Strom. 1942. Somogyi Zoltán: A rémuralom napjaiból. Singer és Wolfner. Kókai. Sion bölcseinek jegyzőkönyvei. A szerző. Slezák Lajos dr. Sporn A.Ker.-P. Six. Sas. Helsinki. 1939. különös tekintettel a zsidótörvényre. Kurt: Stukák. jog. Six Ferenc Alfréd: Az európai belháborúk és a jelenkor egyesülési háborúja. soha. 1943. Berlin 1940.. Bp. E. Német Külügyi Tudományos Intézet. L.november 17-én. Simonyi V.: B. Virágzik a mandulafa. Simonyi Vilmosné: Magyar sorsok. Stueve. Egyet.

Debrecen. Klny. Nyitrai és Társa.: Magyar jólét az új Középeurópában. 1939. rendelet 64. jákfai Gömbös Gyuláról. Szabályrendelet a zsidók közéleti térfoglalásának korlátozásáról szóló 1939: IV. 1942. Szabó László: A bolsevizmus Magyarországon. 1940. Vitézi Sz. 1943. Pius: Szent István családja. 1941. Szabó Miklós: A Harmadik Birodalom agrárpolitikája. rend. Szabályrendelet a zsidók közéleti és gazdasági térfoglalásának korlátozásáról szóló 1939: IV.) Bp.. 1920. 1941. 1926. Élet. Szász Károly: Emlékezés a vörös uralomra. Szabó János: . Franklin. K Szabó István: A zsidó baromfi és tojásexportkartell üzelmei. 1938. Bp. 1922. Bp-i H. Szamuelly Tibor élete és gaztettei. Szabó István v. Szabó Gáspár: Leleplezett bolsevizmus. Ath. 1943. végrehajtása tárgyában. M. Suszter Roberto: Orosz bolsevizmus Európa ellen. Szabó István v. M. Számadó Ernő Miénk a holnap. Bp. Szeged. Sánta Gy.? Bp. sz. Hungária. Bp. Szatmáry István: Rákóczi földje visszatér. Wien.. Szerző.§-a alapján kiállított tanúsítványokért szedhető díjakról. Szász Lajos: Emlékbeszédek vit. Egyet. Svaszta Gyula: A nemzeti szocializmus országútján. Szabados Mihály Magyarok hazatelepítése. 1941. Rábaközi. Szabó Géza: Őrségváltás. Rom.Zsidók kivándoroltatása. Léva. 1934. Bp. Számadó Ernő: És mégis győzünk! . a Közgazdasági Sz. Szathmáry R. 1939. M.P. 1941. Athenaeum. Számadó Ernő: Fegyvert s vitézt éneklek. I. 1919. Nép és kultúra. Szalabasev. 1936. sz. és munkáskérdés Olaszországban. 5-6. Orsz. 1941. Délpest-vm. Stád. Bp. Szálasi Ferenc: A magyar állam felépítésének terve. 1939. kiad. Centrum. Bp. Szabó Zoltán dr. Bp. Bp. Szabó J.. 1941. Bp.. '41. végrehajtásának tárgyában kiadott 7720/1939. Hárfa. Szabó Pál: Mi lett a szocializmusból.Sz. Debrecen. Szálasi Ferenc Út és cél. 1931. 1943.. Hogyan védekezzünk a nemzetgyilkos idegen erők ellen? Bp. Bp. 46 .Egyet. Stádium. kat. végrehajtásának tárgy. Bp. Szálasi Ferenc Cél és követelések. Szabó Miklós: Kiev. Bp. Bp. 1942. 1923. 1942. Stephan. Szabó Sándor Lajos: Nemzeti munkaszolgálat. Bp. 1934. 1939. Bp.és jellemrajzi vázlat. Budafok.sz. Pécs. 1942. 1937. Bp. Versek. Svaszta Gyula Élethalálharc a tőkeuralom ellen. Szathmáry R. Bp. Hung.! Bp. Szabó László: Irredenták. Szász Károly: Tisza István. Szabó László Mi okozta az összeomlást és a forradalmakat.: Politikai rágalmak és cáfolatok. Ivanov: Most jöttem a Szovjetpokolból. fajvédelem és fajnemesítés örökléstana. Szatm. Bp. Szabó Mihály: Mit mondanak a számok a zsidókérdésben? 1938. 1944. Singer és W Szádeczky-Kardos Tibor: Horthy Miklós. Bp. Szabályrendelet a zsidók közéleti és gazdasági térfoglalásának korlátozásáról szóló 1939: IV. 1942. Szász Béla: Diktatúra és diktátorok. Bp. Szenkó.Surányi Unger Tivadar dr. Eger..: A fajegészség... Szabó Imre nyirádi: Tábori repülőtér. füzet. 1935. Stádium. 1938. Bp. Földm. Szerző. Bp. 1919. Bp. E. 1936. Érseki Líceum. 1939. leánygimn. Bp.: Antibolsevista kiállítás a Pesti Vigadóban.. Mezőberény. A magyarországi kommunizmus. Bp.a munkás kevés. Szerző. tc. 1933. 1938. Bp. Synon: A moszkvai kém. Egyetem. 1941. Mezőberény. (Drámai költemény. magyarok barátja. Bp. 1924. Kultúra.. 1938. Léva. 1922.E. Szabó-Zaboretzky: A zsidók és a nemzsidók jogállása és jogviszonyai. Szatmárhegyi Donát: Granicsárok éjszakája. Nemzetvédő Sz. Bars Hont vm. I. Egyetem. tc. Aesopus. kiadott 7720/1939. Szálasi Ferenc Hungarizmus.: A magyar élniakarás útján. Bp. Dunántúl. Szacsvay József dr. Bp. Stádium. tc. Szabó Mihály: A nemzetiszocialista magánjog alapelvei. 1936. v.. Szabados Mihály: Földbérlő és szövetkezeti mozg. Szalontai Gyula: Olaszok vezére. N. Szakáts Kálmán: A munka békéje Németországban. Bp.

-Bródy Jenő dr. 1929. Székely Molnár Imre: Ég és pokol. Vér és terror.: A világháborútól a nemzeti újjászületésig. 1939.1938 Szentpétery Béla: Osmagyar ugaron. Szilágyi Olivér: Háborúban. 1942. 1919. Bp. 1936. 1933. 1933. Bp. 1940. Centrum. 1942. Székely Mózes: Kié az ország. Hajnal. Pomáz.. Bp.. Gergely. szból. 1941. 1942. Hejobába. Szeberthy János: Az új Európa és Magyarország.) Száz okmány a háború előzményeinek történetéhez. Széll Ferenc: Emlékeim a hadifogságból. 1941. Turáni.Szászhalmi József: Kommunista téboly. Szeberényi Lajos: Marxtól-Leninig. Forrás. Szendrei László: Három kovács. I. Vál. Szentmiklósy István: A házasság a Harmadik Bir. Budai-Bernwaller. Bp. Szegedi keresztény m. Egyh. Szeged. Marosvásárhely. Szekér M. Athenaeum. Veszprém. Székely Sámuel: Felelős-e a zsidóság az ország romlásáért. Bp. Bp. Methosz. 1937. Széll Pál: Béke. n. Szeged. 1939. a Külügyi Sz. Szentirmai Imre Vezérek.német Fehérkönyvből. Budai-Bernwaller. Szilágyi Dénes: Nevelés nemzeti forradalomra. Pécs. 1942. Sz. Szigethy István: Út a magyar nemz. Prot. Bp. Helsinki. Helios.'39. 2. Szerző. Bp. Bp. (Kommunista téboly. P. 1939-40. Székely Sándor István dr. Szentirmai Imre Te meg a többi. Székely Sándor István dr. Szentirmai Imre Izmusok és kráciák. Szentesy Alfonz (Luzsénszky): Zsidóveszedelem. Bp. 1919. Sziklai János: Magyar revízió 1920-41-ig. Balassagyarmat. Bp. A "Kereszt" k. fiókjának közönsége? 1935. 1941. 1942. 5. 1942. M. zsidótörvény végrehajtási utasításának rendelkezései. 1936. Szekeres László: Férfiak és tettek az új Olaszországban. Szentirmay Imre: Tételes új magyar történet. U. Szentkuthy (Dreschner) Pál: Mit olvas a Főv. Az Orsz. Jövő. Szilágyi Imre: Új magyar gazdaságpolitikát! Bp. St. Bp. Szepessy Orbán: Szocializmus. közm.: A házassági törvény egységes szerkezetben. Magy. 1925 és 1929. Budai-Bernwaller. Székely Sándor István dr. Bp.: A parasztság története a legrégibb időktől napjainkig. Szenkis: Szuomi harca. Bp. Centrum. 1936. Csokonai. Bp. kiad. Szerző. Szilas-Steff: Repülők felszállni. '39. és Khuen-Héderváry Károly: A II. Franklin Társulat. Emlékezés a vörös uralom borsodi áldozataira. Bp. Bp. Diákszövetség. 1937. Szigyártó Sándor Út a magyar nemzeti szoc. Bp.-i Hírlap rt. Szentiványi Dezső: Bankdiktatúra és zsidókérdés. Szeged. N. 1942. Bp. Szilágyi László v. 3. 1939. 1940.a. Fodor. 47 . kommunizmus és társadalmi fejlődés. állam felé. 1938. Bp.-ban. Szerényi Simon: Népbiztosok futása a frontról és még sok szenzációs leleplezés a kommün napjairól. A szerző. ákosfalvi: A Nagy-Bányai Horthy-család. Bp. kk. Bp.háborúról. Szemelvények a hiv. 1943. Szentgyörgyi Kósa István: Van feltámadás. Szentkirályi József: A közvélemény előkészítése a háborúra Amerikában. Szent István országa és a mai Magyarország. 1936. 1939. k. 1939. Új Nemz. Szászhalmi: Vér és terror. Diákszövetség emlékkönyve. 1928. Bp. 1942. szoc. Szeberényi Lajos. Bp.Encik. Könyvt. Budai-Bernwaller. vagyis a Talmud magyarul.: A II.: A II. Miskolc. Szentirmai Imre: Tanácsok. Ev. Bp. Bp. Nyilaskeresztes Párt. Bp.T Szeő Demeter: Zsidó vagyok. Kátai A. Szekeres János: Pusztaszeri gondolatok. Békéscs. Szilágyi Zoltán: A mi Erdélyünk. Actio Cath. 1942. Szerző. Szentmiklósi István dr. Szerző kiad. Szigyártó Sándor: Erdély kiált! Bp. állam felé. zsidótörvény és végrehajtási utasítás teljes hiteles szövege részletes magyarázatokkal. é. 1926.II. 1939. Bp.. zsidótörvény földbirtokpolitikai rendelkezéseinek végrehajtása. Szendrey László: Most 25 éve. Bp. Klny.n. címjegyzék. Bp. Révai. Zs. Bp. Szentirmai Imre Problémák. 1944.. Szt I. Bp. Prot. é. Csokonai v.

Újságüzem. Bp.: "A magyarság évszázados harca közép-európa elszlávosodása ellen. Szüts István: A Nemzeti Tábor magyar szocialista mozgalom politikai programja. Bp. Bp. Takács György: Nemzeti feltámadásunk kátéja. Bp. Fráter. 1939.1932. Kultúra..magyar fasiszták táborának alapszabálya. 1943. Bp. Tamásy György A totális állam. Bp. olaszul. Bp. honvédelmi ismeretek. Bp. Szoci-nyilas. 1939. 1937. Szilárd Andor: Így kell megoldani a zsidókérdést. története.g. Nagyváradon. 1921. I. és II. I. 1939. 1921. 1940. 1942. Szolgálati tájékoztató. Viktória.k. Szenko. Kémeri Nagy I. 1939 és 1940. 1939. Klny. Korda. L. Szücs Kálmán: Szabad-e tovább követni Marxot? Bp. Bethlen. Szurmay Sándor br. Szociális Mo. Bp. Tardy István: A titok háza. 1942. Tardy Sándor: Orvlövészek nyomában. Szirmai Rezső: Riportok a Szovjet-Kaukázusról.: Nemzeti szocialista káté. Tamásy György: Anglia áldozata. Sztranyavszky Sándor: A Gömbös-kormány eredményei. A. Szvatkó Pál: Visszatért magyarok. Szitnyai Zoltán Ember nélkül. kir. Szondi Béla: Találkozás Európával.Szilágyi Zoltán: A világmindenségről. Bp. 1924. Szombathy Ilona. Talajjavítás Itáliában. Tamás Ferenc: Toke és munka az olasz fasizmusban. Bp. Bp. Bp. Kellner. Actio Catholika. p. 1940. Bp. 1938. Egyházm. Könyv. Bp. és ellenforr. Szviezsényi Zoltán: Hogyan veszett el a Felvidék. Bp. áldozata. Held. Kémeri Nagy Imre naplótöredékei. Fizika. 1943. 1937. Athenaeum. Szirmay L. Bp. Nyilaskeresztes Párt O. szerepe. febr. gr. Szlovák Nemz. Sztanek János: A m. rész. Szlatinai László: Európa nyersanyagellátása. Tarnói László: Az örök bajtárs. mozg. Bp. Szittyák . Barna: Az orosz forr. Szocializmus és kommunizmus jelszavai. 1938. Mefhosz. Szilicei Váradi Gyula: Anglia és Izrael.és L. 1944. Athenaeum. szab.1933. Szilicei Váradi Gyula A sátán karmaiban. 1943. Viktória. Bp. Révai. 1919.) Takách-Tolvay József vit. A. Bp. Bp. 1937. Szilárd János: A rongyosgárda apródjai. Pécs. Petroc. Takács György Az olasz adórendsz. Tabéry Géza: Két csillag között. 1939. T. Máté. Centrum. Szontagh Vilmos: A zsidótörvény jogtud. zsidó lélek. évk. Tarján Vilmos: A terror.1943 Tarnói László: Az örök bajtárs. 1942. 1943. Bp. sz.M.: Szervezés.1939. 1942. Bp. Szeged. (Magyarul. Tanulmány a leventemozgalomról. 48 .) Tamás András: Ez az ember. Bp. 1941. Szitnyai Zoltán: Nincs feltámadás. Stádium.T. és a fasiszta adóreform. Bp. Bp. az öngyilkosságba kergetett Olaszo. Nemzeti Tábor m. 1927.: Ködországban. Bp. Egyedül vagyunk. Szociális és karitatív évkönyv. Bp. németül. Bp. Egyetemi nyomda. Kispest. Bp. Bánsági. Sztojanoff: Sztálin a vörös cár. 1928.Bp. 1940. Árpád: A proletárdiktatúra tört. Levente Hírk. Szomolnoki Antal vit. Szerző kiad. M. Stephaneum. Pintér kiad. Centrum. Sztriha Kálmán: Kiskundorozsma története. M. Nemz. Szirmai Tibor: Honpolgári. Bp. n. Takáts Albert: A zsidókérdés ezeréves jogalkotásunkban. 52/III. honvédei az orosz fronton. zlj. 1943. 1942. 1940. Bp. 1940.P.Antibol. 1942.: Az orosz veszedelem és Mo. Veszprém. 1920. Szöllősy Jenő: Hungarizmus. Szörényi Andor: Zsidó fajiság. Charitas Almanach 1943. A. Szitnyai Zoltán: A fehér lovas.l.áll. szemléletben. Szladek. Bp. Bp. 1932.k. Szovjet paradicsom képekben. Gazd. 1942. 1939. Bp. A. Bp. o. Mussolini! Bp. Szer. Egység Pártjának szerv. 1943. gy. é. Bp.: A haza szolgálatában. Athenaeum. dr. Stádium (hozzáfűzött Csiki L." miatt.-márc. Bp. köt. 1943. H.

. Teleki Béla beszéde: Magyar reformot. Genius. 1937. 1940. 1939. Bp. Rózsavölgyi-Pallas. Bp. Valentino: Légi párbaj. a II. Joachim: Utolsó pillanat. Tasnádi Nagy András két beszéde a zsidók közéleti és gazdasági térfoglalásáról szóló törvényjav. Tájékoztató a leventeegyesületi élet irányításához és vezetéséhez. Bp. Mefhosz. Viktória. Bp. A. Révai. Bp. A. Athenaeum. Bp. 1921-31. 49 . 1942. Tomor László: Harcok a vörös égen. 1920-23. 1940. Bp. Bp. szobrának leleplezési ünnepélyén. A Kisfaludy-Társaságban tartott előadások. Temesváry László Mi lesz velünk? Bp. Tájékoztató a magyar leventeleány mozgalomról. 1939. Teleki István gr. Tormay Cecil Küzdelmek. Torday Lajos: Megemlékezés Japánról. Tájékoztató az orosz harctéren való magatartásra. Temesy Győző vit. Az ipar és hasznothajtó jogosítványokra von. Központja. 1934. G.. 1942.és erdőgazd. Tormai K.: A szövetkezeti mozg. 1942. Tábor István: Forradalom a fekete városban. Táboros József: Katonaversek az ejtőernyősök világából. Szent István Társulat. tervek. a. Bp. Szerző.: A halál zsoldosai. 1942. Tomka. '42. 1937. J. Erdélyi P. Bp. Torda László: A zsidókérdésről. II. Stádium. 1942. Tiboldi József Nem! Nem! Soha! Pestszenterzsébet. Bp. Temesi Győző: Földrajzi zsebkönyv.: Országgyarapító Horthy Miklós. ingatlanokra. Bp. Técsy D. Társadalomtud. Thury Gyula: Szerbiából Szovjetoroszországba. 1934. 1932. Tervezet a gazdálkodás folytonosságának fenntartására a kisajátításra kerülő zsidó mező. S. 1938.: Miért lett Horthy Miklós kormányzó? Hódmezővásárhely. Thompson. Pallas. M. A. Bp. Tettek.U. Telkes Aurél: Gépkocsizók Szovjetföldön. Temesy Győző vit. Pestszenterzsébet. Tizedesek választási teendői és a választójogi törvény legfontosabb rendelkezései.N. Bp. Bp. Temesy Győző vit. 1939. Tasnádi Nagy András beszéde Hajdúszoboszló ünnepén. Könyv. Gy. Kolozsvár. 1943. és gazdasági irányelvek. I. T. 1938. Bp. emlékezések. Stádium. 1941. Ferenc. M. 1943. Bp. 1943. Franklin. Városi. Tharaud: A kereszt árnyéka. I-II.Thiéne Tudósító. Bp. 1931. Jurusics. zsidótörv. Társadalmi és gazdasági élet egyensúlyának bizt. Bp. Bp. 1921. Temesváry László A dolgozó nemzet útja. Bp. A szerző. Törekics nyomda. tárgy. Tisza István emléke. felsőházi tárgyalása során. Bp. Leventeegyesületek O. 1943. Győzni. Bp. Sylvester. Bp. O. Tobler János: A munkásság helyzete a diktatórikus államokban. Centrum. A. Tocci. Bp. 1943. Bp. Szerző. Bp. Váci fegyint. Bp. 1939. 1942. Bp. Richárd: Szovjet csillag Kína felett. 1-3 kiad. Theodosius. Bp. Bp. sorsa Szovjetoroszországban. Tormay Cecil Két forradalom. Földr. 1942. Tájékoztató kereskedők és iparosok r. Társadalomtudományi és gazdasági irányelvek.M. Temesváry László: A fasizmus pénzügyi politikája. Élni. 1937. Magyar Népművelők. Bp. Társadalmi Egyesületek Szövetségének alapszabályai. Vitézi Szék. 1934. Tiry László: Veszélyben. Bp. Theiss Ede: Modern közgazd. Mátyás János. Bp.tud. ötlete alapján írta Pölöskei János: Hiszek egy Istenben. 1940. 1934. Bp. Szeged. Stádium. Stádium Tízéves Vitézi Rend. A szerző. rt. 1928. Kaposvár. Tiboldi József: Igazságot Magyarországnak. és totális háború. Tidick. Taubinger István: A munkáshiány leküzdése a német iparban. Centrum. Pallas. Bp. Korunk Szava kiadása. köt.Tasnádi Nagy András Gömbös Gyula emlékezete G. 1921. 1942. Tasnádi Nagy András: A magyar alkotmány szelleme.és L. köt. Bp. Bp. 1942. A Kállay-kormány félesztendős munkássága és politikája. rend. V. Tormay Cecil: Bujdosó könyv. Tájékoztató kereskedők és iparosok r.: A viszokai hős fiúk.

szoc. 1936. Trombitás Gyula dr. Töttösy Ernő dr. Turán Röpíveinek gyűjteménye. 1940. Szent István Társulás. Történelem a világháború után. Bp. száma): Turán füzetek. Bp. (Történelmi regény. Türr Stefánia: A fasizmus szelleme. Bp. Turán könyvk. Debr. Tóth Lajos dr. 1943. Turmezei László A turáni sajtóiroda és története. 1941. 1924.: A bpesti áll. Bp. I. Traeger Ernő dr.'40 Tóth B. (Keresztény kereskedők névsora. 1942. Bp. államban. 9. 1944. 1939.K. Tunyog Csapó András: Izrael bölcsességbirodalma. 1941. J. Ujpétery Elemér: Az olasz korporatív törvényhozás. Turmezei Lászlóné: Értékrombolás.) Kassa. Ki gyújtotta meg a máglyát? Bp. Turmezei László: A turániság szerepe iskolai és társadalmi nevelésünkben.. M. Bp. Zoltán: Leventenevelés. 1942.) Kaposvár. Bp. Turmezei László: Az ukrán kérdés magyar szempontjai. Bethlen G. Turul. Trombitás megtérése. jogszabályok. 1938. Trucksaess. Turul Szövetség alapszabályai. Tóth Nándor: Táltos szíve. Trenkó: Keresztény vagy zsidó Budapest? Bp. Tóth László-Ribáry Géza: A zsidók egyenjogúsítására és külön jogrend alá helyezésére von. 1942. Klny. sz. M. Udry Ferenc: Odaát. é. Turáni vadászok Orsz. 1931. 1936. Bp. Korona területén élő népcsoportok önkormányzatáról és anyakönyvvezéséről. Turul Naptár. Bp. 1941. 1934. Bp. Bp. Klny. M. Bp.Tormay Cecil: Megáll az óra. Török Béla: Az új német alkotmány egyes alapelveiről.Szöv. 1938. 1935. 1942. Szent István Társulat. Török András: Vengerszki. Tornay Károly: A leventeintézmény története. Bp.T.: A német birodalom jellegzetes jogszabályai. Centrum. 50 éve (1892-1942. 1943. Irod. A. 1938. T. 50 .: A bolgár külpolitika. 1921. Bp. von Osten: Testnevelés békében és háborúban.. Turán könyv. Bp. Tóth József: A rendészet-fogalom a nemz. Tóth B. (Turán Röpívek 1-10. Zoltán A leventeoktatás módszereinek irányelvei. Karl: Német-magyar ipari és kereskedelmi kézikönyv. Stehpaneum. 1941. Bp. 1910-1937. Tóth B. Turmezei László A turáni gondolat és a magyar propaganda. Bp. Stephaneum. Bp. Hamburg-Berlin. M. Bet. M. 1943-44.-i zsidókérdés alkotm. A Cél. 1938. Held. Magyarországi Turáni Barátok Köre. Turán röpíveink gyűjteménye. ifj. AG. A szerző. Az összeomlástól a feltámadásig. ás 1936.. Szöv. Bp. 1933. 1928. Turul Szépmíves költok és elbeszélok.N. Trostl Rezső: Irányelvek a m. 1941. Bp. Tóth Sándor: Erdély 22 éves rabsága.). 3. 1939. sor. Bp. Tschammer. 1941. Tóth Ernő: Véres föld. Bp. Bp. Ujlaky Antal: Szeged a forradalomban és a nemzeti feltámadásban. Verbőczy István gimn. Sylv. Tury Gyula: Szerbiából Szovjetoroszországba. Kultúra Nyomda. rendezéséhez. '37. Bp.. Turmezei László: A Turánság alapváza. Szeged. alapszabályai. I. Töttösy Ernő dr. Reé L. Török András: Szálasi álarc nélkül. Turáni átok és a jerikói trombita. Centrum. és Nyomd. 1941.1940. szám. 1941. Szt. Irod.: Horthy Miklós 70 éves. Szerző. Eger. 1944. Turmezei László Lámpák a ködben. színtiszta olasz nemzeti hagyomány. Debr. 1942. Bp. Bp. Versek. Bp. Sz. I. n. 1936.B. Turán röpíveink gyűjteménye. Turán Sz. Tóth László Arcélek az újságpapíron. Az istentelen kommunizmus romboló munkája. Bp. További okmányok a nyugati hatalmak háborút kiterjesztő politikájához. 1936. 1942.. 1925. igaz hit. Mérnökök. Külügyi Szemle. Bp. 1939. Hansaetische Verlagsanst. T. Turul Szövetség Buda Bajtársi Egyesület évkönyve. Bp. Miskolc. ifj. Bp. Török Sándor: Magyar fiúk oláh mundérban. II. Bp. Bp. 1941. Tóth B. K. Tóth László: Magyar vártán. Bp. M. Szerző. Zoltán: Ifjúvezetők felismerése és kiválogatása a testnevelési órákhoz. Bp. Zoltán Ifjúvezetők kiválogatásának lélektani szempontja. Törvényjavaslat a M.

Stádium.5. Bp. Bp. Varga László: Szociális reform és hivatásrendiség. M. Labanc J. Vajta Ferenc: Faji forradalom. 1941.'39. 1944. Vajta: Isten. Varga Zoltán: Új urak. Munkásmozgalma EMSZO közp. 1937.E. J. 1942. A szerző. 1943. 1941. Új magyarság és az új Európa. Urbányi István: Mihály. Útmutatás. teljesjogú és őskeresztények ingatlanviszonyai a zsidó jogszabályokra tekintettel. Új Magyarság Évkönyve. Athen. 3520/1944. Bethlen. A szerző. Tevékenységének Propagandacsoportja részére.: Kollektív gondolat és munkavédelem a fasizmusban. Új történelmi hivatásunk. Bethlen. Bp. 1938. Az. Bp. Urbánszky Nándor: A fasiszta gondolat kialakulásának előzményei. Mátészalka. 1935. könyvtár. T. a. M. 1941. Egyetemi. Dalmai G.. Bp. Vadász dr. Bp. Lőcsey. 1943. Bp. Bp. 1942. Teszisz kiadványsorozat 1. v. A szerző. Bp. Cion bölcseinek jegyzőkönyve és a berni protokollper. Vargha Károly: Tied (versek). Bp. Bp. Stádium. Urbánszky Andor dr. tc. Útban a világuralom felé. Bp.4.2. Bp. vagy nemzeti evolúció. Bp. Kellner. Túrmezei L. a családbafogadásról és a tartásról való gondoskodás előmozdítása tárgyában. Asztalos Boriska. Molnár P: Honvédelmi törvény. Kalot.-Ravasz Illés dr. Vajda József: Zsidók. Bp. Bp. a turániság. Urbán Gusztáv: A propaganda világnézeti jelentősége. Vannay László: Szocializmus és militarizmus. Wien. Útban a világuralom felé U.. Unghváry Iván János: A fasiszta nevelés eszménye és az új közoktatási törvény. 1935. Bp. Bp. és a nyersanyaggazdálkodás. Vajta Ferenc Istanbul kulisszái mögött.. III. Völgyi N. stb. Egys. Bp. 1925. új versek. Új magyar gazdasági rend néhány jellemző vonása. A nemzeti újságírótestületek Uniójának Velencében tartott első kongresszusáról szóló jelentése. Ügyvédi Határidőnapló (Müne) Bp. 1937. 1938. Velence. C. 1940.Az 1944. 1945. A fasiszta gondolat kialakulásának szellemi előzményei. 1940. Útmutatás a kat. 1922. királydaróczi: A hongyarapító. 1942. Stádium. 1943. T. I. király.: Legyen igazság! Előadások.-Ravasz Illés dr. Szatmár és B. Egység szerv. Új harcra fel! Bp. 1942. Vajna V. IV. Bp. Írták: Halmágyi B. N. évf. F. Vanyó Tihamér: Mussolini egyénisége. Új magyar gazdaság az új Európában.3. 1941. Útmutatás a Nemz. . Vaszy György: Az elpazarolt élet.: A nemzsidó származás igazolásáról alkotott 3400/1944. 1936.. primor. 1941. k. Korda.E. V. M. Bp. rt. é.. Bp.. n. Varga Sándor Frigyes: Nemzeti értékszolgálat. Új honfoglalás. (Csak a szöveg. Bp. Társ. Klny.Babocsay G. 1942. Bp.) V. Vörösváry.. Vadász dr. Bp. új korlátolt. szóló. Bp. számából Varga József: Németo. Bp. Társ.. 1937. 1939. Vadász Lajos: A partizánvadász. X. füz.Ulain-Buday: Rabszolgaság útján. Nem menekülnek meg! Bp. Simonyi kiadás. Az. Actio Cath. 1941. Varga László S. 51 . a Pannonhalmi Szemle 1935. 1939. Unger Béláné. valamint a zsidók egyes vagyontárgyainak felh. Bp. Bartha M. Unghváry Sándor: Mit láttam az Andrássy úti nyilasházban. Pannonhalma. 1937. 1. 1943.. Újságírás az hivatás. 1941. Bp. 3. Szerző. Stádium. 1943. Kecskemét. Uzdy Géza: Hogyan üldözik a német katolikusokat. 1944. Bp. S. 1942. szülői értekezletek rendszerezésére. Varga László S. Stádium. 1943. Szerző.6. 1942. haza. Vargha Sándor: Megfigyeléseim és gondolataim a nemzeti szocialista Németországból Bp. A . Varga László: Keresztény felelősség. Urbánszky Andor dr. Bp. 1934. 1935. Varsányi Gyula: Külkereskedelem és nagytérgazdaság.. Bp. Szatmárnémeti.. szervezetének női csoportja. Rajz a kommunizmus korából.: Magyarság és kereszténység. '35. Új idők. Jövő.. 1937. 1940. Turul. Bp. Ny. A Nemz. II. Újságírás az hivatás.. Bp. Kálvin.

Ványai István: Emlékezés Kassa felszabadításáról. Fegyint. és társai bűnügyében. 1941. Budai. Halász irod. Bp. 1944.és Lapkiadó rt. A szerző. Bp. Bp. Bp. 1943. 1-2. 1942. Hornyánszky. 1920. Harcok az orosz ellen. 1919. Új nacionalista államrendszerek. Terminus ny. Visszatért Délvidék. 1942. kiad.-on. 1920. rablás stb. Vindex: Sztálinizmus.Vaszy György: Az elpazarolt élet. Vértes József: Egy ember a forradalomban. a. Vágó Pál. Vécsey Zoltán: A síró város. A. Move k. A. Vitézek vére védi és váltja a világot a vörös veszedelemtől. szellemében. 1942. Bp. 1940. N. Vitézek évkönyve. v. 1940. Vitézek Albuma. EMSzO. népnemzeti rend. Bp.: Kálváriás diploma. 1931. Áll. Vitéz József: Csobaji Krónika. Bp. Turul. Pécs. Szolg. A nyilas-kormány kiadása.) Bp. Bp. 1944. Bp. 1940. Vésey Frigyes. 1918. Hangya Központ. Virkkunen: A harcoló finn hadsereg szelleme. Kassa. G. rt. N. Bp. Bp. Nyíregyháza 1930. 1940. Veridicus doctor: Mi a szabadkőművesség? Mily eszközökkel dolgozik? Mi a célja? Bp. pénzuralom és nemz. St. Válasz a szürke könyvre. 1922. Vákár P. Szék.: Mindent a hazáért. Szoc. Vécs Ottó: Karpaszományos emlékfüzet. kiadó. Vér Tibor: Beszéd a Felsőház 90. 1938. Bp. Váry Albert U. I-III. Virányi Elemér: Finn-ugor népek élettere. (Plakát. Kassa. Bp. kiad. 1939. 1940. 1943. Bp. 7-i megyevezetői értekezleten. Fran. A. Nyilaskeresztes Párt. literáti Beszámoló a szept. Vida Péter: Magyarország és Románia. 1938. v. Visszatért Felvidék adattára. 1920. Vida István: Magyar munkáskáté. 1929. Vágó Pál. Sajtóváll. Veltzé Alajos: A mi hőseink. Athenaeum.) Vitézi Rend kiskátéja. Bp. 1942. 1941. Szatmárnémeti. Orsz. Vágó Pál. Vályi Nagy Géza: A magyar katonaköltészet. literáti Munkaalkotmány. Könyv és L. Vit. Vágó Pál. 1939. 1940. Front. 1942. 1939. Klny. 1928. Bp. K. Vitézy László v. Rákóczi. M. herceg tábornagy fővédnöksége alatt szerkeszti dr. Pallas. Vágó Pál literáti: A magyar munkaállam. literáti A jászapáti programmbeszéd. 1942. Berlin. Orsz. Arthur dr. (M. Bp. T. Új célok felé. V. Bp. Váry Albert: Vádbeszéd a Cserny-perben. literáti A nemzetiszocialista munkaállam alapelvei. Váry Csaba: Sztálin. Z. Virraszt a magyar lélek. literáti: Örök Magyarország. Veres János: 31-es páncéltörok előre! Bp. Hungária. Serényi Pál. Vitézi R. Stádium. Bp. Szerző. Kazinczy kiadó. Nemz. Athen. Bp. milliók hóhéra. Vésey Frigyes. 1936. literáti Gőzgép. Bp. 1920. Bp. Rákospalota. hitel. sz. 1925. 1923. Vitéz István: Hivatásrendek Magyarországon. 1944. Virányi Egon: Magyarország útja az Európai Egy. országépítés. Bp. Vágó Pál. Bp. 1942. Bp. Bp. 2. József kir. 1943. ülésén. Irod.: Pekár Gyula. Könyv. Vágó Pál. Váry Albert: A vörös uralom áldozatai Mo. Tiszavidék. Szerk. Irod.-pol. 1941. Bp. Front. Hangya Központ. Vérző Magyarország. szocialista reneszánsz. Vágó Pál. 1944. Bp. Vida Péter: Az oláhok. Merkantil. Magyar-Finn Társ. Vágó Pál. felé. Bp. literáti Munkanélküliség. 1939. Virág Gellért: A levegő hőse (vers). Vérkeveredés és fajvédelem az E. Váry Albert Vádbeszéd gyilkosság. 1942. Bp. Bp. literáti: Amiről a Népszava hallgatott. kiadás. Vágó-Toll: Munkaállam. Makkay Zoltán könyvkiadó. Légrády. A szerző Várod az orosz felszabadító hordát? Röpirat. Bp. Vitéz nagybányai Horthy István kormányzóhelyettes urunk emlékére. A Szovjet politikája a második világháborúban. Vezetők életmódja. 52 . Orsz. 1942. Graphis. Vác. K. Vitézek évkönyve. Mérnökök. M.: A belső arcvonal. 1928. Kispest. bűntettével vádolt Cserny J. Bp. liberalizmus. L. Prága-Zürich-Páris. M. Vizy András N. egy zsidó földesúr természetrajza.

1939. Mika: Antero nem tér vissza. Vizy András N. Bodung. Windischgraetz Lajos hg. 1933. 1941. Wolf Károly élete. 1937. 1944. Weck István-Schmidt Ferenc: Korunk misztikus ábrái. Wolff Károly Ünnepi beszéd az Egy. 1942. Horthy Miklós rövid életrajza. Szociális alkotmány. 1940. Nehardea. Bp. Novissima. 1934. életben. Wolff Károly A keresztény gondolat védelme. Bp. Ébredő M. 1940. V. Bp. Walter. Vajna. 1941 Wehrt Rudolf Egy nép menekül. 1930. Debrecen. cs. Volánszky Béla: A Sajtókamara a vonatkozó rendeletek és törvényszakaszok egységes szerkezetében. Wirsing. 1942. Zakariás G. 1938. 1942. Vollay Ferenc: Nagymagyarországért. Giselher: Mi európaiak! Klny. Pfeifer. Bp. Wolf-Bottkay: A gazdagok fellendülése. Berlin. 1943. 1937. 20-án tartott közgyűlésén. Antiqua. 1939. Csáthy. Egy. Révai. Stádium. rendezte a Wolff K. kiadása. MTI. Wien. Paulo: Kémek háborúja. Az Erdélyi Férfiak Egy. a gazd. Wolff Károly Ünnepi beszéd a Ker. Ker. Wünscher Frigyes: Szervezett agrárértékesítés.: Magyarországi zsidók statisztikája a magyarországi zsidóságról. Wünscher Frigyes: Keresztény erkölcs és nemz.: Küzdelmeim. 1943. Gioacchino: A fasiszta mozgalom története. Magyar-Finn T. Zajti Ferenc Magyar évezredek. 1919. Bp. Wolff Károly Emlékünnep. Bp. a "Signal" 1943. Centrum. Wolf Ernő dr. Winschpert: Anglia uralma Palesztinában. Szerző. I-II. 1926. 1942. n. k. 1941. Révai. 1941. Zajti Ferenc: Zsidó volt-e Krisztus. 1919. jellege. Bp. Nov. Centrum. k. Bp. márc. n. Wulff-Maléter: V. Waltari. Bp. Bp. Helikon. 1942. Liga. L. Centrum.Vizy András N. Zelensky Róbert gr. Gert: Anglia uralma Palesztinában. Wichtl Frigyes: Szabadkőműves-gyilkosságok. Dr. k. S. Joseph: Ne féljünk az új Európától. 1930. Viktória. 1936. Giselher Száz család uralja Angliát. Bp. n. Winghene. pálfordulása. 1938. Stádium. Windschuch. Wiko. E. 1924. Ker. é. Révai. Erdélyi Értékek K. 1940. Wolff Károly: Lélekrablás. közlekedés. A. Bp. Vitézi R. 1941. Vojvona. Weresné Elekes Ilona: A kaftán. 1929. Bp. alakuló közgy. 1940. Wolff Károly A kereszténység védelme. Vizy András: Az olasz munkásság szervezetei. Weszprémi Kálmán ifj. Sajtó. Windschuch. gond. Liga debreceni osztályának 1921. I. Szerző.-on. Debrecen. 1940. Helmuth: A lángszórós különítmény. '34. Zámbory Antal: A lengyel sas tragédiája. 53 . Bp. Bp. Bp. Bp. Az angol iskolák plutok. évi 6. Bp. Z. Corvin. Bp. Walthier Rezsőné: Gigászi henger nyomában. N. Bp. Róma. Bp. Walzel Kelemen: Vit.: Emlékeim. Wehrt Rudolf: Így kezdődött a második világháború. 1924. Wass Albert: Jönnek. Vörös Európa? Miért mentette meg Németország Európát a keleti zsidóság elhárításával? Bp. 3.: Munkásproblémák fasiszta megoldása. Bp. Reé László. Franklin. Kassa. Zámbó Dezső: Hadak útján jártunk. 1-2. 1907. Pallas. 1937. Zámbory Antal A Gran-Sasso-i hőstett. Egon: Hová tegyük a zsidókat? Erfurt. Volpe. Bp. Bp. Bp. 1921. 1940. 1943. Wirsing. Horthy István élete és a m. A Gazd. Zadvarecz István püspök. 1938. Stádium. Vozáry Aladár: Elszállt a turul. Bp. 1943. Wolff Károly A magyar kenyér. T. Nemz. 1940. Wágner Antal: Bolseviki zsiványok aknamunkája Mo. a szegedi Kapisztrán. Bp. 1942. Bp.: A revízió útja.: Orosz áfium és amerikai maszlag. Zappa. Bp. Wolff Károly Budai Vigadóban elhangzott programbeszéde. sz. J. Bp.: Ural-tröszt. 1920. Stádium. politikája. Joseph Az angolszász kereskedelempol. Bp. 1923. Bp. kiad. Kertész. Bp. Debrecen. Winsch. Bp. k. alkotása. Bp. Nemz. Bp. Hangya.

Centrum. Bp. Bp. 1943. IV. 1939. igaz. döntő szakaszába érk. 1941.: Magyar föld. Bp. 1941.H. Centrum. Centrum. é.. Zsidótörvény végrehajt. Centrum. (A J. a világh. Zsidó ügynökök iparűzése.) Bp. bejelentési kötelezettségekről. Cent..) Bp. a. 1942.t. Zsabka Kálmán: De szolgák nem leszünk. Bp. Pécs. dr.. Michael: A szovjet hálójában. Zsidó alk. Zsidótörvény végrehajtása U. végrehajtása a Délvidéken.és erdőgazd. Zwick. végrehajtása Erdélyben. 1943. 1939. 1938. 1942. Zsótér Bertalan dr. Zsidókérdés alkotmányos megoldása Mo. A. korl. Zsidót.. 1943. 1941. (A J. Zsidók mező. Zsidót U. 618.E.: A zsidók közéleti és gazdasági térfogl. Zsidók házvagyona Budapesten és a vidéki városokban. Bp. Zsidók rémuralma Magyarországon. Nyilasker. 550. 1936. Centrum.1937. Röttig-R. Zsidótörvény végrehajtása U. Zsidók ingatlainak zár alá helyezése. Klug. Zsidótörvény végrehajtása. ingatlanai. 569. Az agrárkérdés és földreform analízise. Centrum. 1942. Bp. Zsidó sárgakönyv. Bp. Bp. (2870-1941. Bp. Bp.. Zulawski Andor ifj. r. Stádium. Bp. Centrum. Bp. Centrum. Zsidóbirtok megváltása. Centrum. Elbocsájtott vállalati alk. J.t. b. Zsidó bolsevizmus elleni küzd.. 1941. Zsidóbirtokok felszerelésének igénybevétele. 653. Pallas. Zsidók katonai szolgálata. Centrum. Zsidók mező.-on. Zsidó haszonbérletek visszabocsátása. Bp. beltelek meghatározása. (A J. (A J.és erdőgazd. térfogl. végr. Bp. Soksz.t. Zsidók ingatlanszerz. M. és végrehajt. Zöld könyv. 1942. Cent.és erdőgazd.H. ingatlanai ment.: A szovjet hálójában. 1941. 1940. kapcs.H.és erdőgazd. Zsidók közéleti és gazd. korl. Bp. Sopron. Zsidó munkaközösség.: A felszabadulás aranykönyve. Centrum. Zsidót. Centr. Zsidótörvény végrehajtása. Bp. tc. miatt elbocsájtott magánalk. 1942. Versek. körl. Centr.H. korl. Halad.-Térfy B.) Zsidókérdés a fajvédelem szempontjából. (A J. Centrum. Centr. A Vit. A.. 1941. A Bp. a..Zeley István: Olaszország közig. Zsidót.: Írás Adyról. Zsidótörvény végrehajtása U. a. Zsidót. Centrum. Zsidóknak zsidókról. Bp. 1939. Neuwald ny. Bp. 1942. Bp. Bp. 1944. Bp..t. 1924. Bp. Zsidótörvény végrehajtása. Összeállította Matolcsy Mátyás.. Bp. A. BM. Bp.t.H. Bp.) Bp.) Bp. Grill. Zsidóbirtok igénybevétele. 1942. 1941.t. dr. Zsidók közéleti és gazd. R. Zentay István: Egy nemzetnél sem vagyunk alábbvalók! Bp. Bp. illetményei. Zsidót U. Zugó Ferenc: Versek a Don-menti csatatérről 1942-43. kiegészítése. 1928. Bp. Bp. sz. Centrum. Centrum. 1941. 1943.: A mexikói vérfürdő. Bp.) Bp. 1940. alóli kivételezettség igazolása. Zsidók mező. Bp. felmondási illetményei. 1939. térfogl. Zsidók mező. Zwick M. Centrum. 1942. A "Szív". a. Zsidók közéleti és gazd.) Bp. t. ingatlanairól. 1941. 1939. 1931.magyar jövő. Bp. Buschmann. (A J. 1943. 1941. 585. (Adatok nélkül.. 1942. Szerző. Zsedényi Aladár: Vörös cserepek Károlyitól Bethlenig.. A. Zsidót.. után. Centrum. 1929. rend.. Bp. sz. 1941. Centrum. P.H. a. 1942. 1940. Renaissance kiad. Zsidó fegyvere a pénz. Zsidótörvény.) Bp. Zsidóbirtok haszonbérletének felmondása. sz. Centrum. 1941. Bp. 1941. 54 . Korrajz. 599.. Szeged. Zsadányi O. Zsámbár Jenő S. Bp. Bp. Zsidó gyógyszertár-jogosítvány megvonása. ingatlanairól. 1941. térfogl. 1941. Bp. Elbocsájtott vállalati alk. 1942. ref.n. 1943. Zéhery L. Stádium. Bp. 1942.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->