Az Ideiglenes Nemzeti Kormány 530/1945. M.E.

számú rendelete
a fasiszta szellemű és szovjetellenes sajtótermékek megsemmisítéséről

Az Ideiglenes Nemzeti Kormány az Ideiglenes Nemzetgyűlés által Debrecenben, 1944. évi december hó 22. napján nyert felhatalmazás alapján a Moszkvában, 1945. évi január 20. napján megkötött fegyverszüneti egyezmény 16. pontjának végrehajtásaként a következőket rendeli: 1. §. Meg kell semmisíteni a könyvnyomdák, könyvkiadó vállalatok, könyvkereskedők, köz-, és kölcsönkönyvtárak, iskolai könyvtárak, valamint magánszemélyek birtokában levő minden fasiszta szellemű, szovjetellenes és antidemokratikus sajtóterméket (könyv, folyóirat, napilap, hirdetmény, röplap, képes ábrázolat stb.), tekintet nélkül arra, hogy magyar vagy más nyelven jelent meg. Különösen és kivétel nélkül megsemmisítendők a fasiszta (nemzeti szocialista) politikusok fasiszta szellemű életrajzai, nyilvánosan elmondott beszédei, fasiszta állampolitikát méltató tudományos színezetű művek, a német hadviselést feldicsérő sajtótermékek, a fasiszta politikusoknak ily szellemű művei, a fasiszta pártoknak és kiadóhivataloknak összes politikai jellegű kiadványai, vagy ilyen vonatkozású szépirodalmi termékei stb. 2. §. Az 1. §-ban megjelölt sajtótermékek kiadása, utánnyomása, forgalomba hozatala, terjesztése, külföldről való behozatala tilos. 3. §. A fenti rendelkezésekhez képest a könyvnyomdák, könyvkiadók, könyvkereskedők és kölcsönkönyvtárak, egyesületi, testületi és iskolai könyvtárak, valamint a magánszemélyek kötelesek e rendelet hatálybalépésétől számított 15 nap alatt az 1. §-ban felsorolt sajtóterméket a törvényhatóság első tisztviselője által kijelölt gyűjtőhelyre szállítani. 4. §. A törvényhatóság első tisztviselője gondoskodik a beszállítandó sajtótermékek gyűjtőhelyének kijelöléséről, a beszállított sajtótermékek őrzéséről mindaddig, amíg az összegyűjtött sajtótermékek papíranyagának hasznosítása zúzómalmokba való szállítás útján meg nem történik. 5. §. Az 1931. évi III. t.-c. 1. §-ában írt bűntettet követi el, aki a jelen rendelet 1. §-ában megjelölt sajtóterméket kiadja, kinyomtatja, utánnyomja, forgalomba hozza, az ország területére behozza, vagy aki a birtokában lévő sajtóterméket másnak átadja. A bűnvádi eljárásra a 81/1945. M. E. sz. rendelet 20 §-a értelmében a népbíróság bír hatáskörrel. 6. § Amennyiben a cselekmény súlyosabban nem büntetendő, kihágást követ el és háború idején hat hónapig terjedő elzárással, valamint 8000 Pengőig terjedő pénzbüntetéssel büntetendő az, aki a 3. §-ban írt beszolgáltatási kötelességének szándékosan, vagy súlyos gondatlanságból nem tesz eleget. 7. §. Ez a rendelet kihirdetésének napján lép hatályba.

Debrecen, 1945. évi február hó 26. napján. Dálnoki Miklós Béla vzds. s. k. miniszterelnök (1944-1945)

1

A Duce ifjúsága. Bp. 1943. Levente Hírközpont. Emesekönyvek. A Gömbös Gyula Társaság alapszabályai.. Bp. 1938. A II. zsidótörvény és a végrehajtási utasítás teljes szövege, magyarázó jegyzetekkel. Bp. 1939. A II. zsidótörvény és annak végrehajtási utasítása. Bp. A II. zsidótörvény és végrehajtási utasításának rendelkezései az értelmiségi munkakörben alkalmazottakra vonatkozóan magánosoknál és vállalatoknál. Bp. 1939. A MOVE 1941. évről szóló közgyűlési jelentése. Bp. 1942. A Napkelet Lexikona. I-II. Bp. 1927. Magy. Irod. Társ. A felszabadulás naptára. (Borítékon A Nép Felszabadulás Naptára.) 1942. Újvidék, 1941. Uránia. A földműves, iparos, kereskedő- és munkásifjúság A.C-jának őszi gyűlése. Bp. 1937. Actio Catholica kiad. A haza szolgálatában. Szerk.: de Sgardelli Caesár. Bp. 1943. A leventeegyesület alapszabályai. Bp. 1941. Hollósy. A német birodalmi munkaszolgálat zenekarának díszhangversenye. Vezényel: Herms Niel. Bp. F. k.: Rékai M. A reformnemzedék programja. Bp. 1936. Centrum. Abay (Neubauer) Gyula: A világgazdaság újjáépítése a háború után. Bp. 1943. Gergely R. könyvkereskedés. Abrudbányai János: A vallás és a mai koreszmék. Kolozsvár, 1943. Lengyel ny. Aczél Imre kir. főügyészhelyettes vádbeszéde 1920. nov. 3-án és 4-én a bolseviki népbiztosok bűnperének főtárgyalásán. Bp. 1921. C. Adamovich József: Tiszaeszlár-Zsidókérdés. Válasz Schuck Salamon karcagi főrabbinak. A keresztények a zsidókról. Bp. 1882. Hunyadi M. műintézet. Adorján György és Haas Sándor: A második zsidótörvény és a végrehajtási utasítás teljes szövege magyarázó jegyzetekkel. Bp. 1939. Urbányi. Aengner I. Theodor: Rommel páncélosai. Szeged, 1941. Városi ny. Aiglon: Viccekben él a szovjet! Bp. 1919. Heller K. és Tsa. Ajtay József: A Dunamedence és Mo. sorsközössége. Bp. 1936. Aláaknázott Európa. Előszó: Szálasi F. Bp., 1938. Nyilaskeresztes könyvt. Albrecht I. Károly: Tíz év a vörös pokolban. Stádium. Albrecht I. Károly: A GPU titkaiból. Bp., 1942. Stádium. Albrecht-Marx: Szebb Jövőt. Alexander Mihály gr.: Kifosztottak, kiutasítottak. Centrum. Alexander Mihály gr.: A Scotland Yard kiutasított. Centrum. Alföldi Dávid: Néhány szó a proletárdiktatúráról. (Keletkezése, pusztítása s orvoslása.) Eger, 1919. Egri. Alföldi Lajos: Nemzeti Kalendárium 1942. Bp. A szerző. Allard, Paul: Hazugságháború. A francia összeomlás okai. Bp., 1942. Stád. Almanach az 1920. évre. Bp. 1920. M. Asszonyok N. Szöv. Almásy László: Rommel seregénél Líbiában. Stádium. Altenburger Gyula: A választójog és a zsidóság. Bp. 1918. Hor. Ambrus Géza: Az élet megy tovább. Bp. 1941. Turul. Ambrus Tibor: Szovjet család, szovjet gyermek, szovjet jövő. Bp., 1934. Árp Amit ma tudni kell. Ez Olaszország. Bp. 1940. K. J. Andocsy Béla: A fasiszta Szicília. Bp., 1938. Universitas. András dr.: Szociális alkotmány, testületi állam, magyar birodalom. 1937. Andrássy Gyula gr.: Diplomácia és világháború. Bp. 1921. Légr. Anglia rá akarta tenni kezét Norvégiára. Szemelvények a IV. hivatalos német könyvből. Berlin, 1940. Külügyi H. Anglia végzete. Bp. 1944. Centrum. Angol ostromzár csődje, Az. Bp. 1942. Centrum. Angol rémuralom Cirenaikában. Róma, 1941. Népművelési Minisztérium. Angyal Pál dr.: Fajvédelem és büntetőjog. Bp. 1938. Attila-ny.Rt. Angyalfi Hegyi István: Árny és ezüst. Bp. 1929. Stádium. Anka János: Északi fény. Bp., 1941. Centrum. Antal Gábor: Rablelkek. Jászberény, 1931. A szerző. Antal István: A magyar nemzetvédelmi propaganda irányelvei. Bp. 1943. 2

Antal István: Költségvetési beszéd a képviselőház 1943. nov. 12-i ülésén. Antibolsevista levelezőlap-sorozat. Bp. Forrás. Antiszemita Párt Naptára az 1884. szökőévre, Az. Kecskemét, 1883. Nagy. Antiszemita kalendárium az 1920. szökőévre. A zsidók által agyongyötört magyar földművelő nép számára. Gyöngyös, 1919. Antiszemita káté a magyar nép számára. Bp. 1884. Hunyadi m. Antwerpen. Az antwerpeni angolszász bombázásról. H.é.k.ny.n. Anyagi intézkedések az 1942/43. leventekiképzési évre. Bp. 1942. Athenaeum. Apafi I.: A zsidóság felsőbbrendűségi mámora. Bp 1932.Pátria. Apor Viktor: Háborús és ellenforradalmi emlékek. Bp. 1937. Szer Appiotti, Angelo: Repülőnapló. Ford. Balogh B. Bp. 1942. Szefhe. Appiotti, Angelo: Málta felett. Bp. 1942. Révai. Aradi Zsolt: Az európai forradalom. Bp. 1934. Pázmány P. Ir. T. Arnaldi, Ulrico: Vörösök és fehérek. Bp. 1921. Révai. Asbóth Gy.-Bíró S.: "Fegyverben." Imádságok honvédeink számára. Bp. 1942. Prot. Tábori Püspökség. Ashiei Hine: Jelentenivalónk nincs. Assur, W. W.: Az egyház Oroszországban. Bp.1942. Asszonyok a tűzvonalban. (Svrd, Luukonnen stb.) Bp. Írás. Asztalos Miklós- A visszacsatolt erdélyi rész bekapcsolása a magyar életbe. Bp. 1943. Nemzeti K. Asztalos Miklós: A korszerű nemzeti eszme. Bp. 1933. Erd. F. E. Asztalos Miklós: Erdély és a revízió. Bp. 1933. Erdélyi F. E. Aubermann Miklós dr.: Katolikus egyháztörténelem. Bp. 1943. É. Avarffy Elek Őrségváltás. Bp. 1944. Stephaneum. Avarffy Elek A Mone története 1918-38. Felvidéki orvostestvéreink hazatérése alkalmából. Bp. 1938. Stephaneaum. Avarffy Elek A mai nemzetpolitikai tengely. Kalocsa, 1938. Árpád. Avarffy Elek A vörös Budapesttől a sárga Budapestig. Bp. 1944. Stephan. Avarffy Elek Kenyeres Balázs a keresztény nemzeti politikában. 1937. Avarffy Elek beszéde a Fehér Ház augusztusi ellenforr. 20. évfordulóján. Avarffy Elek beszéde. Klny. Bp. Stephaneum. Avarffy Elek: Cselekvő politika. Beszéd a Mone közgyűlésén.1937. Steph. Avarffy Elek: Nem hagyjuk elaludni. Bp. 1943. Stephaneum. Axa Rolf: Vidámságok a katonaéletből. Bp. 1941. Csendőrs. L. Az Ébredő Magyarok Egy. II. orsz. elnöki konferenciájának naplója. Bp. 1920. ÉME. Az erdélyi egyházmegye és a román impérium. Bp. 1920. Steph. Az erdélyi vértanúk és hősök anyakönyve. Pécs, 1941. Kultúra. Ádám T. István: A nyugatmagyarországi felkelés története. Bp., 1935. Külp. Ádám T. István: USA és a háború. Bp. 1941. Hollósy ny. Ádám T. István: Vérző Ruszinkó. Bp. 1939. D. D. kiad. Némethy A. Ádám T. István: A világháború okai. Előszó: József kir.hg. Bp. 1942. Szer. Ádám T. István: Soprontól-Munkácsig. Bp. 1938. Ébredő Magyarok Egy. Államérdekeket sértő bűncselekmények az ötös-tanács előtt. Bp. 1942. Cen. Állj közénk és repülj velünk. Bp. 1942. Magyar Szárnyak. Állami és társadalmi rend védelme és a büntető jogszolgáltatás. A bp-i kir. büntetőtörvényszéken az 1937. év tavaszán tartott előadások. H.n. 1937. M. kir. igazságü.m. Árkossy Károly: Miért lettem nemzetiszocialista? Bp. 1938. Held. Árkosy B. Gábor: A zsidó világuralom megjósolt bukása. 1919. Árky József: Így folytatódott 1-2. k. Bp. 1936. Stephaneum. Árulás a kis népek ellen! Bp. 1944. Centrum. Árva Imre: Édesanyám ablakára ráborult a bánat. Bp. Kókai. Babocsai Sándor: Kereskedők és iparosok útmutatója a II. Zsidó törvény végrehajtása tárgyában. Bp. 1940. Fémes. Bachó László, A zsidóság térfoglalása Gyöngyösön 1919-ig. 1941. Bachó László, Vérző Ruszinkó. Bp. 1939. D. D. kiad. Némethy A. Bachó László, dezséri: Gyöngyös város 1918-19-ben a forradalmak alatt. 3

Backe, Herbert: Európa élelmezési szabadsága. Lipcse, 1942. Badics László dr.: Mit tett Mussolini Magyarországért. Stádium. Badoglio, Pietro: Etiópiai háború. Bp. 1937. Gergely. Bagossy Zoltán: A magyar föld. Bp. Nyilasker. füz. 2. Centrum. Bainville, Jaques: Diktátorok. Bp. 1936. Dante. Baktay Ervin: India szabadságot akar. Bp. 1942. Írás. Balassa Imre: A magyar királytragédia. IV. Károly. Bp. 1931. M. Balás Karoly: Faj, felekezet és statisztika a zsidókérdésben. Bp. 1938. Balás Károly A szociálpolitika főkérdései. Bp. 1929. Pallas. Balás Károly Társadalmi politika. I. Alapvetés. Bp. 1924. Centrum. Balás Károly: Rend és szabadság. Bp. 1939. MTA. Balázs András: Az erdélyi bércek felszabadítója. Marosvásárhely Balázs Béla, szépvizi Kánaán pusztulása Bp. 1921. Nemz. Irod. T. Balázs Béla, szépvizi: Hiszek a székely vértanúkban. Gödöllő, 1937. Székelység kiad. Balázs Deák: Csetnikek. Bp. 1941. Stádium. Balázs Mihály: Erre visz az út... Dés, 1943. dr. Szentirmai Imre. Balázs Piry László dr.: Hitler művészei. Stádium. Balbo, Italo: Diadalmas szárnyak. Bp. 1934. Franklin. Balbo, Italo: Repülőrajokkal az Óceánon át. Bp. 1931. Lampel. Balla Ignác: A Duce és a dolgozó Itália. Bp. 1932. Singer és Wolfner. Balogh Barna: A balkáni villámháború. Bp. 1942. Stádium. Balogh Beéry László Magyar-lengyel közös határ és a ruthén terület. Bp.1936. Magy. Egy. és Főisk. Hall. Lengyelbarát Egy. Balogh Beéry László: A ruthén autonómia. Pécs, 1937. Erzsébet. Balogh Ernő Stephaneum klny. Mone Orvost. Sz. Balogh Ernő: Március idusa újjáébredésének mai előestjén. Bp. 1938. Balogh István ifj., Fáklyagyújtás. Bp. 1937. Bethlen. Balogh István ifj., a M. Nemz. szoc. Párt orsz. képv. parlamenti felsz. 1936. Balogh József György: Sortűz Moszkvában! Bp. 1938. K. Sajtó. Balogh Lajos: A méhészkedés. I. és II. kiad.. Szentendre, 1941. Sz. Balogh Péter: A magyar faj uralma. Bp. Balogh-Beéry László: Magyar-lengyel közös határ és a rutén terület. 1936. Balogh-Beéry László: Az ukrán kérdés. Bp. 1939. Magy. Nemz. Szöv. Balogh-Csiszár: Az új világháború térképei adatokkal. 1942. Balta Szilárd és Bende János: Kicsoda és mit akar lord Rothermere? Kecskemét, 1927. Első Kecskeméti H. K. Ny. Bangha Béla Örök élet igéi. I. II. Szentbeszédek és olvasmányok. Bp. 1934. M. Kultúra II. kiad. 1941. Bangha Béla A kereszténység és a zsidók. Bp. Stephaneaum. Bangha Béla: Eucharistika. Bp. 1938. Korda. Bangha Béla: Mo. újjáépítése és a kereszténység. Bp. 1920. Szent István T. Bangha Béla: Világnézeti válaszok. Bp. 1940. Pázmány P. Ir. T. Barabás András: A nemzetnevelés iskolája, Pécs, 1940. A szerző. Barabás Emil v.: A német nagyvezérkar jelenti... Bp. 1941. Szenkó-Cetr. Barabás Miklós: Balkán, Német-olasz-magyar villámháború. Bp. Szenkó. Baranyai Béla: Fapuskások. Bp. 1941. M. Cserkészszövetség. Baranyai Sz. Gyula: A zsidókérdés és megoldása. 1923. Bethlen. Baráth Tibor: Az országépítés filozófiája a Kárpát-medencében. Kol. 1943. Baráth Tibor: Magyar történet. 2. kiad. Bp. 1943. Centrum. Baráth Tibor: Magyar történet. Kolozsvár, 1941. Tud.egyetemi tört. int. Barcsay Adorján: A szabadkőművesség bűnei.- Palatinus József: Barcza Ferenc vit, dr.: Nemz. szocializmus. Kalocsa. 1934. Árpád. Barna Ferenc: Nemzetiszocializmus. Baross Szöv. Tagjainak Szövetkezete alapszabályai. Bp. 1938. Baross Szövetség Kedvezményes Vásárlási Címjegyzéke. 1940. Baross Szövetség alapszabályai U. a. Bp. 1940. Élet. 4

Baross Szövetség alapszabályai. Bp. 1938. Centrum. Baross Szövetség vásárlási címjegyzéke. Bp. Baross Sz. Valamennyi évfolyam. Barsi Dénes:Mezei füst. Bp. 1943. Stádium. Barsi Miska: Hát én explodáljak? Vidám katonatörténetek a ma háborújából. Bp. 1943. Barka Ferenc könyvk. Bartalffy János: Az értelmiségi Munkavállalókat Foglalkoztat Munkaadók gyak. kézikönyve. 1943. Koszó B. A. Bartha Ábel: Az álforradalomtól a nemzeti újjáébredésig. Bp.1920. Bartha Emma: A mezőgazdaság szerepe Mussolini gazdaságpolitikájában. Bp. 1942. Fráter. Bartha József Szabad-e Adynak szobrot emelni? Bp. 1939. Held. Bartha József: Faji elem és ker. szellem irodalmunkban. 1941. Bartha József: Faji elem és keresztény szellem irodalmunkban. Bp. 1941. Bartha-Kuszkó-Kovách-Kőszegi: Az Ady-kultusz: magyar öngyilkosság. Bp. 1941. Stephaneaum. Bartos Andor, szigethy: Istentagadók. Bp. Centrum. Bartos Lajos: Háború amazonjai. Sopron, 1943. Szerző. Bartóffy dr.-Kincsessy dr.-Schirilla dr.: Az értelmiségi munkavállalókat foglalkoztató munkaadók gyakorlati kézikönyve. Bp. 1943. Társ. Bartucz Sándor: Új hadak útja. Bp. 1941. Szerző. Bartunek János: A kis hazaszerzők. Körmend, 1929. Szlavik és H. Bartunek János: Az áruló karácsonya. Körmend, 1929. Szlavik. Bary József: Tiszaeszlári bűnper. Bp. 1933. Egy. ny. Bauer Róbert: A diadalmas műrost. Bp. 1944. Centrum. Bauhler: Hitler, egy népi mozgalom keletkezése. Bp. 1940. Nyilas Lap. Bácskay B. Béla: Rend vagy káosz. (Kultúrpathológia.) Bánffy Miklós: Emlékeimből. Bp. 1943. Révai. Bánki Emil: Magyar munka. Bp. 1944. Centrum. Bánki Emil: Testvériség! Szabadság! Egyenlőség! Bp.1939. U.É. Bánky József: Trianoni naptár, 1918-38. Diósgyőr-Vasgyár '38. Bányai Károly: Harminc év krónikája. Bp. 1941. Szerző. Kis Gy. Bányász László: Magyar járőr a Szovjet vonalak mögött. Zrínyi csop. kiad. Bárányné, Oberschall Magda: Művészettörténet. Bárdossy László: Magyar sors magyar feladat. 18 beszéd. Bp. 1943. EKN L. Bárdossy László: A programm vezérgondolatai. Bp. 1941. Nemzetpol. sz. Báthory Dagmár: A heroizmus az újabb német irodalomban. Bp. 1937. Minerva. Beck Ernst: A zuhanó halál. Bp. Mátyás János. Becsületszó. Filmvázlat. Daróczy József elképzeléséből írta Nagyiványi Zoltán. Kiadó: Daróczy J. Bp. Becsülettel a hazáért. Move-cserkészek előre. Bp. 1942. Vörösv. Belányi László dr.: Zsidóbújtatás. Előszó: vit. Endre László. Bp. 1943. C. Belohorszky Ferenc dr.: Az egészséges nemzetnevelés Németországban és hazánkban. Nyíregyháza, 1936. Bencs Zoltán: A munka alkotmánya Olaszországban. Bp. 1928. Bencs Zoltán: Magyar világnézet. Bp. 1939. Stádium. Bencsi Zoltán: Kik vagyunk mi? Turáni gondolat. Bp. 1941. Sz. Bencsik Béla: A német nemzeti szoc. filozófiája. Klny. Kecskemét, 1936. Bende István dr.: Húsz év a magyar fajpolitika szolgálatában. Bp. Benevolus dr.: A dohányutcai bombamerénylet tettesei. Bp. é. n. Ébredő Magyarok Egyesülete. Benkóczi D.-Kelen A. dr.: Amit minden evangélikusnak tudnia kell. Kecskemét, 1943. Üzenet kiadás. Benkő András: Visszapillantás a "MOVE Gyóni Géza irodalmi és sportegyesület" működésére. Bp. 1939. Új M. Élet. Benkő K.: Az 1919. évi június 24-i tengerészeti ellenforr. Bp. 1920. Heizl. Bente, Hermann dr.: Német parasztpolitika. Bp. 1941. Stádium. Beöthy Kálmán, vesenyői: Kakastollasok. Bp. 1938. Stádium. Beraud, Henri- Mit láttam Moszkvában? Bp. 1926. Pfeifer F. Beraud, Henri: Látogatásom Moszkvában. Bp. 1924. Berber, Fritz: Az amerikai semlegesség váltakozásai. Bp. 1944. Berdiaeff, Nikolas: Marxizmus és vallás. Bp. 1935. Kiss Z. 5

Debrecen. Stádium. R.) Blümhen Izsák: A felsőbbrendű faj joga. Bp. 1939. 1935.) Bp. Bp. Bp. Bethlen G. Zrínyi Nyomd. 1928.: Egy jezsuita emlékei a kommunizmus idejéből. Bikkal Dénes Totális állam. 1942. István Társulat. hogy lesz. Berlini csata. 6 . E. Bp.Berdjajev. 1941. Eggenber. Béldi Béla Nemzetszervezés. Nemz. 1940. nyári viadala. Beszélgetés Katynról.Bp. Bodnár István: Pozsonyi éjszakák. Bp. 1941. 1919. Pro Christo diákszöv...: A házassági törvényjav. kiad. Haladás. a "Méhely" B. Szt. A Rongyos Gárdának az 1921. 1938. Beumelburg. Bp. A. és kiad. évi kárpátaljai felkelő harcokban részt vett tagjairól. 1942. Csorna. Pécs.E. 1943. márc. Bethlen István gróf ünnepi beszéde 1940. Bézy István: Szervezési és ügyviteli útmutató. Ir. F. Bihary László: A partizánok réme. W. Biró Z.1938. Bp. Bp. Bíró Béla: A nyilaskereszt egy mozgalom szimbóluma. Bessenyey Lajos: A magyar néplélek válsága. Bisits Tibor: Háború a levegőben.: Erdélyünk és honvédségünk. Szoc. Vladár G. 1943. Bobrow. Z. Bihary László A nevető gárda. Könyv. M. 1943.: Kozáksors. Bur. Bp. Auróra. Birkás Endre: Levelek Oroszországból. Bp.-dr. Bocsári K. Bevezetés a bajtársi életbe. Bérczi Béla: Szibériai gyöngyélet. 1943. 1928.: Virraszt a magyar lélek. Bizó Béla: Hit és haza. Bikkal Dénes: A magyar munkásság jövője. v. Cserépfalvy. 1944. Bikkal Dénes A fasiszta Olaszország. A keresztény nemzeti liga nemzetpolitikai estjén elhangzott előadások. évfordulójára. Bihary László: Halványuló portrék. J. Bp. A szerző. Bp. Bezerédy Zoltán. (Szintétizmus. Bethlen István miniszterelnöksége 10. Szerk: Berecz Sándor. Ak. Békássy Gyöngyi: Tur-an-ki. Össz. Föld Jenő: Készül a háború. Szerző. Bp. Mit tehet a honvédelem a fajerősítés érdekében? Bibó Lajos: Vitéz Thury György.-Kelemen K. Bernát István: Szétfoszló demokráciák. 18-án. Béldy Alajos: Európai Ifjúsági Szövetség. Bp. vezérsége. Bp. Gyóni G. W. v. 1939. Bosemüller. Bp. 1928.-dr. 1936 Bialoskurszki Ödön: Fajerősítő és Honvédelem. 1941. Berkó István. Bernhard Zsigmond S. 1941. (Valamennyi kiadás. Stádium. ifj. Klny.: Tatjana Petrowna.. Béldi Béla: Nézzünk szembe a jövőnkkel! Bp. Blaskovits Ferenc: Hogy volt. Debrecen. valamint az 1938. 1935. Ravasz L. Danubia. Bernát István: A szociáldemokrácia és a bolsevizmus. Beszprémy Imre. Bihari-Csontó: "202-43 jelenti" így harcolt a Donnál. L. W. Bp.Rt Béry László dr. Bp.Reé. 1935. 1922. Bp. Vit. Mickiewicz Társ.N. 1943. 1943. Beregi Béla: Gömbös Gyula és a nemzeti öncélúság gondolata. Szeged. 1941. Szerzői kiadás. G. Egységes Párt. 1941. Nyilaskeresztes Párt. Reformp. Bp. Debrecen. M.-dr. Bp. Béldi Béla dr. Stádium. Bp. Centrum. Beregi Béla: Gömbös Gyula és a "nemzeti öncélúság" gondolata. Bp. 1935. 1943. 1942. Athenaeum. bezerédi: A jövő útja. Bély Miklós: A Hitler-Jugend V. 1942. Bp. ifj. Szerző kiad. Blaskovits Ferenc: Két nap a pokolban. érdek. Berzy József: Hungarista állam. ny. M. Szeged. Bizony László: A magyarországi bolsevizmus 133 napja. Bp. Békássy Gyöngyi A vércsoportok kutatásának faji jelentősége. Bp. és Balás K. Bp. 1931. Bécs.: Marionette. Toke. előadójának és a MÉP vezérszónokának képviselőházi beszéde. Bp. 1942. Népművelés k. kiad. Bikkal Dénes Külföldi érdekképviseleti államok és a m. Kir. Bp. 1943. 1937. Bp. Reé László. könyvtár. 1935. Liptay L. 1941. Bobrow.: Nemzetirányítás. évi nyugat-magyarországi. S. Bp. nagybányai Horthy Miklós húszesztendős kormányzóságának tiszteletére az MTA összülésén. T. Bp. Bobrow. Zalaegerszeg. 1935. Korda. Stádium. v. 1935. Juhász Á. Kellner. csop..: Hogyan és mikor lesz boldog Nagy-Magyarország. W. a német katona regénye. ny. G. 1942. Bp.1942. Mérnökök. Pécs. rajzolta B. 1936. M. Nikolaj: Az új középkor.

Szerző. 1941.: Élettér és gazdasági jog. harcaink a keleti vörös pokolban. Kell. Bozóky Lajos dr. Egyetemi. Bodó Jenő: Rabtartó Oroszországban. Bp. Held J.Bodó Jenő Három fogolytábor. Bolsevizmus harca az Isten ellen. Cserépfalvi. Pártja. Pécs. Held. Kaposvár. Bp. Bp. Bp. Centrum. 1940. Boros István: Botcsányi Golgota. Bosnyák Zoltán Istóczy Győző élete és küzdelmei. A. Bottai. Held. Szoc. Bosnyák Zoltán Sem antiszemitizmus. Bosnyák Zoltán: Istóczy Győző a zsidókról. Centrum. Bosnyák Zoltán A zsidókérdés újabb alakulása Mo. Orsz. 1942. Csicsery-Rón. Bouhler. Új Európa. Held J. 1942. 1937. Bp. Bogya János: Magyar birodalmi gondolat. szept. Ath. Kv. Bosnyák Zoltán Erdély 1938-ban. és a házasság. 1941. 1936. M. Bottai. Giuseppe A fasizmus lényege. Bp. 1938. Centrum. 1941. Bosnyák Zoltán Az idegen vér. Mezőberény. Bp. Bonczos Miklós. Magyar-Olasz E. Bp. Bosnyák Zoltán Magyarország elzsidósodása. Bosnyák Zoltán A zsidókérdés újabb alakulása Mo. H. Bottai. Állami ny. 1940. Bors József. Held. 1930. Bp.kir. Centrum. 1924. Bp. 1939. Centrum. 1943. 1938. Kultúrliga. Stádium. Bp. Bokor Pál: Szegedországtól Magyarországig. Bose. Ladányi. Centrum. Bp. Szatmárn. Giuseppe A munka alkotmánya. Stádium. 1941. Borbély László: A tenger hősei. Bp. Bolsevizmus a parasztság ellen. Magy. A M. 1941. sem zsidógyűlölet. Borbála Helikon. Bp. Bosnyák Zoltán"Botond" Keresztény Kereskedők Beszerzési és Értékesítő Szövetkezete. 1943. Bosnyák Zoltán A zsidó! Bp. 1942. 1941. Makó. Botor Árpád: A láthatatlan hadsereg: Bp. 1940. Bozóky Géza dr.: A táj és népkutatás szerepe a szociálpolitikában. Bp. 1924. Bosnyák Zoltán Szembe Júdeával! Bp. Bp. 1940. A . Held J. Magyarság. Bozóky Lajos dr. Bp. 7 .: A finnek harca és a balti kérdés. Centrum kiad. Bottai. Szeged. Giuseppe Közoktatási reform. Ungvár. Szabad S. Csurgói kvt. Stádium. 1941. Stádium. ellenforradalmak. v. Bosnyák Zoltán A zsidókérdés törvényes rendezése. Szerző. Stádium. Böszörmény Zoltán Vérem és oltárom. Bp.: Mit láttak a haditudósítók Vörös Oroszországban? 1942. Giuseppe A fasiszta iskolareform alapelvei. Forradalmak. Irod.-on. Bp. Megjelent a Gyógyszerészeti Szemle 1943. Z. Szegedi Újn. M. Bp. 1940. P. 1940. 1944. Bonkáló Sándor: Az orosz irodalom története I-II. Stádium. Bp. Bp. Bosnyák Zoltán Két világ harca. Bosnyák Zoltán: A magyar fajvédelem úttörői. 1935. Held J. Giuseppe: Az olasz korporatív állameszme és a munkaalk. 1942. Közművelődési. 1944. Bosnyák Zoltán Prohászka és a zsidókérdés. Bp. Stádium. 1929. Bp. Bp. Bosnyák-Méhely: Fővárosunk elzsidósodása. 1937. Bontha Jenő: A "Százas bizottság" története.: Napóleon. 1942. 1928. Bosnyák Zoltán Antibolsevista kiállítás tájékoztatója. Bombazáporban Európa kultúrája. Bolsevistaellenes kiállítás katalógusa. 1941. 1938. Bojadzsiev . Bottai. Bosnyák Zoltán Harc a zsidó veszély ellen! Bp. és Lapk.Honv. Nemzetiszocialista munkaállam. 25-i számában.Ludovika Akadémia tüzéro.-on. Borbély István: A szovjet és a kereszténység. Centrum. Bp. Move.: Élettér: Új Európa! Bp. Bp. Korvin M. 1940. Boróczy Kálmán: Forradalmi emlékeimből. Bogdán József: Utunk. Bp. Bosnyák Zoltán: Harc a zsidósajtó ellen. Bosnyák Zoltán A harmadik zsidótörv. 1938. Bp. 1941. Bp.1943. Szerk: vit. Subhas Chandra: Égő India. Bp. III. Baja. Gondos. 1935-43. Új Élet. Bp. 1941. Bornemissza Sándor: 23 évvel ezelőtt. Bp. Bosnyák Zoltán A zsidókérdés. 1941.

16. középisk. Caesareus: A bp. Fritz Otto: Narvik. Bp. Capistrano Báránybőrbe bújtatott farkas. 1938. 1937. von: Német katonai szellem a múltban és jelenben. Bp. Centrum. Bp. 1943. Brezina-levelek. Bp. Bp. 1943.. Bubulus (Kocsis Géza): A kismagyar út. Simon: A zsidó világszövetség veszedelme az emberiségre. Bp. Stádium. 1941. Bp. szoc. Brunszvik Teréz kisdedóvó intézet évkönyve 1940-41.kőművesség. Pietro: A gyermekvédelem Olaszországban. és Ny. Kultúra. M. René V. Budapesti Érseki kat. Budaváry Gyula: Mesél a bandura. Hungária? Bp. Cederholm. Budapest Székesfőváros Leventemozgalma 1929-32. Bp. Bp. A Szovjet új egyházpol. Cochenhausen. Brandenstein Béla dr. Buza Barna: A kommunista összeesküvés. iskolaévre. Bp. Bp. Bp. 1944. Nemzeti Élet. Szovjetoroszo. T. Corsi. L. Centrum. Pallas. Ponty-utcai községi Hunfalvy J.: A magyarországi Turán Szöv. '44. 1939. 1942. '30. Kaszáskeresztes Párt.) Bp. Élet Ir. 1938. 1944. Budaváry László: Zöld bolsevizmus. 1938.-i zsidó liberális sajtó és a sz. 1922. Capistrano Vörös csillag a Balkán felett. Bp. mozgalom? Böszörményi Zoltán: (Röpirat. Boris: A Cseka országában. Bp. Buócz Elemér: A tengelyhatalmak gyarmatpolitikai törekvései. 1939.1922. Chamberlain. Pécs. 1922.. Centrum. Stádium. Klny.: Eszeveszett farkasok. dec. börtöneiben. Kiadó: Tokay István. Bp. Urbányi. évkönyve 1942-43. Róvó Aladár műintézete.: A második arcvonal a levegőben. célja. Buck Róbert: Így rohamoztuk meg Lüttichet. 1940. II. Cebrián Istvánné gr. Nemzeti Élet. Ker. Róma. 1925.Böszörmény Zoltán élete. Breuil. Bp. Hirdetőiroda. Budapest Szfov.: A hivatásrendi társadalom bölcseleti alapjai. Bp. 1919. F. 1929. Boussola.ny. 1912. Bp. 1941. vagyis a Csehpimasz. 1941. M. Breit József. Cartes: Dinamit Jack Dakarban. A nyilas-kormány kiad. Pécs.: Rabságunk kezdetén.. 1942. Gaea.: Beszéd. H. Tevel. Bp. évről. Steph. Az iskolaigazgatóság kiadása. Bp. Irredenta színmű 1 felvonásban. Bretz Vilmos: Itt a döntés órája! Pécs. Chaldaus. 1944. C. 8 .C. Ladányi. 1940. Budaváry László Ifjúság a nemzet jövendője. Busch. Cornielle. évkönyve az 1942-43. 1922. M. Briffault: A brit birodalom bukása. 1941.Turán Szöv. és Rákóczi-Koll. 1943. 1942.: A zsidók megjelenése a nyugati tört. E.1940. kiad.: A burmai pokol. gimn. keresk. Budaváry László: Kassai kriptában. Népműv. Cipőt ki árusíthat és ki vásárolhat? A bőrtalpú lábbeli. Franklin. kiad. 1941. 1944. itt Moszkva beszél! Bp. Houston S. évi forradalmi mozgalmak és a vörös háború története. Csalánffy: Halló. Csalánffy: Jön a Roosevelt! Bp. Hollósy. valamin a talpbőr forgalmát és a borkereskedők kijelölését szabályozó rendeletek. Christophe. Szeged. Burián Károly: A kereszténység és magyarság veszedelme. 1941. Tokay István. Georges du: Roosevelt felelőssége. 1930-32. I. Nemzeti Élet. Coudenhove-Kalargi: Sztálin és Tsa. Bp. tanévről. Cross. Budaváry László: Quo vadis. Fáklya. Böszörmény Zoltán: Mit akar a magyar nemz. Buza László: Nemzetiszocializmus Németországban. Hogy kezdődött a zsiványdiktatúra. doberdói: A magyarországi 1918/19. Szerk. Brixton: A flotta lekésik. Bp. Sárpy I. Csaba Jenő: A forradalom története Szegeden.é. 1939. Ciano gr. Forrás. Bp. Cholnoky Jenő dr. a Szöv. Budapest legyen nyílt város? Röpirat. Capistrano: A vatikán bombázása és az angol közvélemény. II. Bp. Bura József: Húzzuk ki a zsidókérdés méregfogát. 1942. A gimnázium igazgatósága. Bp.n. a turáni gondolat és a turáni népek ismertetése. 1920.

Csányi Antal: A liberalkap.: Szociáldemokrácia. könyvny. Csekey István: A Szovjet államszemlélete.: A második front. Csák László: Nikoláj az első Bp. elbocsátásukkor járó illetm. Nyilaskeresztes Párt. Kalocsai Néplap. 1936. Bp. Bp. kommunizmus és kereszténység. a Délvidéki Szemléből. Csánk Béla: Jogászi hivatások a Harmadik Birodalomban. Bp. útmutató. Túl a Kárpátokon. Csonka Emil: Szálasi országjárása. Bp. 1940. Bp. Bp. Csikós Nagy Béla: Kapitalizmus vagy kollektivizmus? Szeged. klny. Kalocsa. Csekey István Északi írások. Bp. Kandó Gy. 1942.-ből. Vladimir: A GPU országa. Vör. Kertész József. Csopják Attila: A magyar zsidóság sok és nagy bűne. 1941. Kalocsa. Csikós Jenő v. Bp. Pallas. 1942.: A II. Held.: Tizedik század előre. és Hajdu L. Kiadó: Fekete Pál. 1943. Csoór Lajos: Parlamenti beszédei 1935-39. Csikós Nagy Béla: A faj és a gazdaság viszonya az új német gazdaságelméleti irodalomban. 1940. Bp. Csikos Attila J. 1935. Pestszentlőrinc. Stádium. programm szerint. 1941. A Cél. Csikós Jenő v. Csonka Emil Szálasi küzdelmeiből. Könyv és Lapkiadó rt. Cselekedjünk! M. Csikós Jenő v. 1919. Korda. Cséry Dezso: Igaz szó a nyilasokról. Csák E. 1923. Csiky János v. Ld: Tabéry Géza: Két csillag k. 1942. Gergely. Bp. 1943. 1928. Csekey István: Észtország története a világháború után. 1920. Szeged. Bp. Városi.: A teljes Magyar Nemzeti Állam egészségügyi rendszere a MONE megvilágításában. Bp. v. Szeged Városi ny. Stádium. dr. Pfeifer F. Bp. 1939. Szeged v. Bp. Csincsura Győző: Köszöntsük Erdélyt a sorsközösség szent érzésével. 1932. J. T. A szerző. Bp. Csik László. Cserjési. Lélek a vártán. rt. Bp. Viktor: A magyarországi kommunizmus gazdasági leszerelése. 1939. k. 1941. Bp. Bp. 1939. St. Klny. Csonka János gépgyár leventéinek daloskönyve. Bp. Paulovits k. Bp. Zrínyi Gárda. 1943. 1942. Csiky János: A fajvédelmi törvény és végrehajtási utasításai. 1943. 1934. Csiky János v. 1940. Bp. klny a Közgazdasági Sz. Fajvéd. és k. Csikós Nagy Béla Nagytérgazdaság. Cser Imre: A kisember és a zsidókérdés. A Szív kiadása. Versek. J.: Katona leszek. 1940 Singer és Wolfner. Csiszár Béla: Mussolini és Hitler. Csóka Lajos: A marxizmus alkonya.: Donmenti dalok. Császár Géza: A levegő cézárja. munkaállamban. Grill.Csankay István v. 1919. Bp. szülte munkanélküliség és nyomor leküzdésének elgondolása és a nemz. Győr.Hungária. Szeged.: Zsidó magánalk. Népm. 1920. Stádium. Vladimir A szovjetoroszországi koncentrációs táborok élete. 1942. Hajnal ny. Szerző. Bp. A Cél. Bp. 1939. 1941. Csávossy Elemér S. 9 . Csávossy Elemér S. Bp. M. Bp. Lármafa. Kalocsai Néplap.szoc. Csernavin. zsidótörvény és összes végrehajtás utasításai teljes szöveggel és magyarázatokkal. 1941. Paulovits I. Bp. Bp. Klny. Császár G. Csikós Nagy Béla A szovjetgazdaság három Achilles-sarka. Csikós Jenő v. Csák László: Vér és láng között. a Korunk Szava 4. Cselekedjünk! Magyar fajvédelmi útmutató. Bp. Csernavin. Újságüzem. Bp. Bp. Korunk Szava kiadás. Szeged. Cseh Ferenc: Propaganda. 1942. Csonka-Balogh: Családvédelem a nemzetiszoc. Csekey István: A német vezéri állam. Bp 1939.1931. Csiki Lajos: A magyarság évszázados harca Közép-Európa elszlávosodása ellen. vonatkozó jogszabályok. Cserjési László: Szabadcsapat. 1923. Városi ny. számából. Bp.1935. Csikós Jenő v. Csikós Nagy Béla A német honvédő gazdaság irodalma. Csiszár János: Mindennapi kenyerünket. Bp.

Czillei Géza: Orosz mezők felett. Bp. háborúk. márc.Csuray Károly A faji lélek. Bp. Csűrös B. Győrött. Debrecen. 1926. Bp. 1940. Bp. Dr. Pártja naggyűl. Valéria: Bujdosó oroszok dalai. Bp. Szöv. 1941. Bp.1944. Dávid Iván: Hazátlan voltam. 1938. 1941.Áchim. Bp. Bp. Emilia Kalotay Margit esküvője. 7-én tartott országos közgyűlésén (Egy.A tengelyhatalmak kultúrszoc. 1938. 1942. 1943. Csűrös Emilia. 1920. B. Szt. Dániel Béla: A magyarországi zsidókérdés megoldása. hajók. Csűrös Lajos: Tengerek. Stephan. Dick Manó kiadása.1938. Budai-Bernwallner. 5. 1942. 10 . Darányi Gyula: Feladatok a nemzetvédelem terén. Centrum. Pázmány. Apostol. 1941. Bp. 1931. 1918. Demeter Gyula: Béke a német győzelem után. Grill. Csűrös Zoltán: Magyar Tavasz.Bp. Orsini Paola: A gyarmati kérdés az új rendben. Demeter Ödön: Fasiszta forradalom. M. Eltűnt egy kislány. Mit kell tudnia minden magyarnak a ruténekről. Walter: A német bir. Dávid István: 1942. Rend. 1933. Dalok és levelek a rabságból. 1940. Csűrös Emilia B. Doros F Darányi Kálmán beszéde a N. 1942. Imrédy B. N. 1942. Vit. István Társulat. Új Idők. beszédei a társadalmi és gazdasági élet egyensúlyának hatályosabb biztosításáról szóló törvényjavaslat képviselőházi biz. 1938. Czikle Valéria: Három világ. Bp. R. Czakó-Marjay: Az Olasz birodalom szabadidő-mozgalma. 1939. Bp.Ker. D'Agostino.és Lapk. dec. Czakó István. Nemz. 1925. Czikle Gy. Dante. Kal. Czakó István. Franklin. II. igazságügym. Bp. Bp. Bp. Pártja nagygyűlésén Győrött. Dekobra: A hálókocsi angyala. Bp. 1941. Gárdonyi Irodalmi Társaság. tev. Dánér Béla: A magyarországi zsidókérdés megoldása.Bp. E. 1942. Nem.1942 Dajka András: A magyarság legnagyobb hivatása. Egy kortárs vallomásai Erdély huszonkétéves szabadságharcáról. Emilia: Kalotay Margit. Sátoraljaújhely. Bp. Renaissance. 1940. 1941. Bp. 1941. Szt. vitájában. Darányi Kálmán miniszterelnök beszéde a N Mikecz Ö. V. Bp. Bp. Jaross A. M. Bp. Czillei Géza: A láthatatlan front. M.: A rutén kérdés tegnap és ma. M. 20-án.. Függetlenség rt.A szabadidőmozgalom eredményei külföldön. Darabos László: Politikai földrajz. 1944. Csuray Károly: Ki a magyar? Bp.: Lexi és a vörös kereszt.Gárdonyi Géza Irodalmi Társaság. Sárkány. Dau. Darás Gábor dr. Írta: névtelen. 1938. Dajkovics Sándor Évfordulóra. E. Dell' Adami Géza: Megváltás Szibériából.n. Dánér Béla: Új Magyarország felé. elősz. Szentirmai Imre k. 1942. Dr. Bp. Bp.1942. Hollóssy. Pósa Károly. Debrecen vörösre mázoltan. Kassa. Bp.: Trianoni strófák (versek). Kalocsa. Czillei Géza: Riadó Afrika fölött. Bp. közgazd. Darás Gábor dr. Bp.'40. Csűrös Emilia B. J.min. Ugo: Mussolini századunk motorja. Csűrös B. Klny. 1940. St. Bp. Bp. 1919. 1941. (Százezrek könyve. Darvas János: Mit láttam Bulgáriában? (Útijegyzetek) Kassa. Heinrich: Tengerek rejtekútjain. a háború alatt. Dajbukát Jenő: Szovjet-orosz egészségügyi viszonyok.: Az erdélyi kislány. Czakó István: Jelentés a hamburgi "Freizeit und Erholung" világkongresszusról. Bp. márc 5-én. 1938. Bp. Deme-Keleti: Az ellenforradalom Vasmegyében és Szombathelyen. Czabafi András v. és a délkeleteurópai államok együttműködése a mezőgazdaság terén. Bp. Magy. István Társulat. 1930. Könyv.L. Darré. Érsekújvár. Bp. Stádium. Dajkovics Sándor: A második évfordulóra. Dante. Dekker Endre felsőházi beszéde 1944. Stádium. Vajda. Darányi Kálmán miniszterelnök beszéde a N. Bp.) elmondott ünnepi beszéde. é. Dante. Kislányból nagylány. Bp. 1938. Csűrös Emilia B. Bp. O. Bp. D'Andrea. Czakó István: A német birodalmi "Kraft durch Freude" mozg. Pálfi-L. 1941.) Bp.

1941. évk. Dezső Gyula: Őrségváltás. Kecskemét. Bp. H. népműv. Diamant: Szabad gazdasági rendszer. Érsekújvár. Bp. Szerző. I. 1942. Nemz. 1944. Áchim András. Bp. Bányai és V. 1943.Háború és kultúra. Reé László. Dömötör Gyula Ferenc: Kémek és szabotálók elleni védekezés. M. 3-án tartott beszéde. csop. 1944. A. Franklin. Bp.) Kiadó: dr. a magyar gazdasági életben. Turán füz. Dettmann. Doros Gábor A család. Hellas. szerepe az 1920. Paizs G. Z. Dienes Andor: Tavaszi portyázás. Dövényi Nagy Lajos A Kaganovicsok. 1941. Duillet: Moszkva álarc nélkül.és fajvédelem társadalmi feladatai. Zrínyi csop. Győzelemig. Dezséry Endre dr. Doros Gábor: Javaslat a faj. 1941/42. vagy tervgazdaság. 1920. Klny. Domokos László: A Baross Szöv. Népműv. Dr.. Bp. Bp. Dittner János dr. Kecskeméti Jogakad. é. Dienes Gyula. 1943. Domonkos József: Rablók barlangjában. Dövényi Nagy Lajos Felhőszakadás. 1941. 1941. Dövényi Nagy Lajos. 1941. 1941. '42. "Wiko" litogr. 1942. 1941. Bp. Szerző. Székesfv. Panth.: Mo. Bp. Dénes István: Turul! Reformot! Bp. Kecskemét. Dövényi Nagy Lajos Tarnopolból indult el.: Októbertol-augusztusig. Stádium. 1942. Bp.Kis ezüst.Cs. n. Farkas. Debrecen. Bp.: Horthy Miklós. Dövényi-Nagy Lajos: Vérrel folyó Kubán vize. Kertész. Dövényi Nagy Lajos Ősztől-őszig. Vajda. Bp. család és népszaporodás védelméről szóló törv. Athenaeum. M. Bp. Bp. 1941. 1942. Bp. Drózdy Győző: A zsidóság és a bolsevizmus. 1942. Dinter: A vérontó bűn. 11 . Bp. Dunavölgyi hitrege. Stádium. A.1942.Vérben és vasban. Dövényi Nagy Lajos És üzen az élet. Dezső Gyula: A magyar katona tudja miért harcol. Közp. Érsekújvár.: Bízzatok a magyar ifjúságban.Deméndy Miklós: Cserkészpróbák könyve. Kecskemét. gazdasági lehetőségei csak az európai térben érvényesülhetnek.Háborúban jártam. intézkedésekre. Dövényi Nagy Lajos: Párbaj a tengeren. Kassa. Dezső Gusztáv: Dünkirchentől Moszkváig. Dietz Károly dr. Rátz. Diószeghy Miklós: Horthy Miklós élete. 1943. Bp Domokos Pál: Magyar feltámadás. Stádium. Könyvk. Diplomata: Szfinx titok nélkül. Divéky A. Dövényi Nagy Lajos: Álló víz. Duce 1942. Doblhoff. Bp. Stádium. 1920. Bp.. Athen. Szerző Dezső Gyula. Turul. Dési Endre: A magyar revíziós mozgalom. Centrum. Doros Gábor: A magyarság életereje. Bp. 1942. Sajtó. bizottság kiadása. 1941. Divéki Andor: A zsidókérdés európai megoldása. Dezső Gyula Új irányok a német családjogban. 1931. Dienes Gyula: Kárpátoktól a Donyecig. vit. Stádium.! Újvidék. Vitézi Rend. 1938. 1941. Dienes Gyula. Bp. m.. 1939. Divéky Andor: Kenyér-törvény. Kecskemét. dec. Cserk. A. Bp. Bp. Bp. 1938. 1941. Gyöngyös. Horthy István). dr. Bp. Dolgos-Magyarász-Várady: Korszerű magyar gondolatok. 1942. (Százezrek könyve. Dövényi Nagy Lajos A pekingi titok. Bp. '43 Délvidéki emlékkönyv. 1942. Hung. 1938. Achim. 1941. Egy gépágyús üteg előretörése a szovjet elleni háborúban. Bp. '41. Pfeiffer Ferdinánd. M. Dövényi Nagy Lajos: Emberek a fergetegben. 1934. Megtiportak. 1922 és 1942. Dopalovoro. M. 1942. Dienes Andor: Az ismeretlen front. Stádium. Bp. Lily br. Dezső Gyula: A magyar Ikarus (v.: A "HE 114" bajtársai. E. évi lengyel-szovjet háborúban. Centrum. Bp. Bp. Dövényi Nagy Lajos Szigettől Zágonig.: Mo. sor.

Röpirat.Bp. Egyet. Bartha K. Bp. Egyszáznégy katonadal. 1929. p. Az. Bp. Egyed István.. Szerző kiad. 1938. 1941. 1941. útja. Dr. 1939. 1942. 1921. Bp. K. Elmhurst. 12 . Erdély a magyar képviselőházban. Egy halálraítélt nemzet. a Tiszántúli Gazdák 1937. Erich Edwin: Viszontlátás Szovjetoroszországgal. 32. 1941. Bp. Cr. Színre alkalmazta. Jaross A. Varga J. Debrecen. pécsi kerületének kiadása. Eleméry József: Levente bajtársi szolgálatok. 1942.: Magyar politika. Buzárovits. Bp. Bp. Kalántai. 1929. 1943. Erdélyi József Halad az ék. Gödöllő. VII. Bethlen.. kir. Bp. Stádium. v. Magyar Élet kiad. célkitűzése. Párt programmja. Erdélyi Lövész Naptár 1942. Dwinger..Közműv. Magyar Kórus kiadása. Epol ankétja a fajvédelmi törvényjavaslatról. Finn Tár. Bp. Bp. Bp. Stádium Rt. 1942. Klny. ker.. Esztergom. Bp. kiad. A Turul Szöv.L. v. Egyedi Balázs Dénes: Harminckettesek előre. története. Kolozsvár. 1919. 1942. Sárvár. Bp. 1942. Nordland. E. Bp. Minerva Rt.. Bp.M. Erdélyi József Fegyvertelen. vit. 1936. Erdélyi József Örökség.európai politika. Bp. 1940. Bp. Pécs. Erdélyi Ernő: A mi utunk. Bp. tört. London-Berlin-Párizs. Kassa. mint az ezeréves Mo.: A mechanizált orosz kollektív gazdálkodás. Endre László: A zsidókról. Első nyilasgyűlés Mezőberényben. Bp. ny. Erdélyi József Toldi-kéz. számából. Ellenforradalmi Iparos Csoport 1919"EMKE" naptára 1943. Szálasi úr! Bp. gr. Pirospöttyös kisasszonyok.: Finnország szabadságharca.-i. füzetek.. 1911. Egy vidéki páholy titkai. 1943. v. 1944. 1936. Bp. A "Rongyosok" hősi küzdelme. Endre László Hatalom és igazság. Eöttevényi Olivér dr. Juracsek Egyesült Keresztény Nemzeti Liga alapszabályai. May-nyomda kiad. Ernst F. Emilius: Ezer év vagy a Magyar Nemzet tragédiája. M. Turul. Endre László: A berni per tanulságai. Bp.-cikk.1910 Egry István: Magyarság és labancság. 1937. 1940. A budapesti ellenforradalom és a MONE. 1944. Emese levente-leánykönyv.Dunántúli (Bachó László): A zsidó. ellenem van. Emlékezzünk vértanúinkról. Harc. Egyény Károly: Feleljen.N. Erdeös László. t. Erdélyi József: Emlék. Erdélyi Tibor: Aki velem nincsen. P. 1942. Ecsedy-Kazay József: Prágától Miskolcig. A Turul Szöv. Előpataki: Aforizmák a zsidókról. Antiqua. Bp. Held.. Hollósy.: Török J. Magy. 1943. Tájék. Levente Sporttelep tört. 1936. gr. Eperjessy István: A Horthy M.és leírása. Szoc. v.. 1933. rt. Kolozsvár. Egy év a nemzet életében: Teleki P. és 4. E. belügym. Eöttevényi Olivér: Mussolini politikája. Bp. Bp. Turul.világpolitika. Az E. Korányi M. sírásója.. Hóman B. Erdélyi Ernő: A mi utunk. Bp. Magvető könyvtár. Keresk.: A zsidókérdés Magyarországon. zenéjét sz. beszédei. 1935. Keresztes-Fischer F. Bp. Lajos. Bp. 1942. 1943. 1944. Egyedi Balázs Dénes A rongyosok felvidéki harcainak tört. kiadása. Teleki M. Szittya. Antal I. Az. Fráter. Magyarság. Erdélyi János dr. 1923. sz. Emberbőrbe bújt bestiák. útja. Egy év a nemzet életében1938. Erdélyi József Örök kenyér.K.1942. 1938. Enyedi Balázs Dénes: Örök katonák. 1931. Sopron.: Trebitsch Lincoln és a bolygó zsidó. 1943. Bp. Egan Lajos id. 1941. Emlékezzünk. Dücső Csaba: Nincs kegyelem. Endre-Kampis: Ezer év Pest vármegye földjén..Egyesület Ellenforradalmi Iparos Csoport 1919. Szeged. Miskolc. Bp. Stádium. 3. Az. Reményi-Schneller L. Kolozsvár. Egy zsidó nyilatkozik. A Turul Szöv. Centrum. v. Esztergom. Bp. 1942. Held.1942. Edvi Illés Zoltán: Kishaszonbérletek létesítése az igénybevett zsidóbirtokokon. 1940. 1942. Egyesült Nemz. kiadása. évi XV. 1942.

Stádium. Bp. Stádium. L. dr.: Emléklapok 1918-19. Tarlótűz. Franklin. 1941. Bp. Fabinyi-Makay: Programbeszédek. Bp. Bp. kiadó: Bolgár Gy. Fajvédő szocializmus. Falchi. A. Bp. Farkas György. Grill.'33. Orsz. fegyelmi szabályzatai. Bp.Bp. Erdélyi P. Bp. Kispest.. 1944. 1944. Ébredő Magyarok Egyesülete. 1943. 1942. 13 . Fajgyalázás. évkönyv 1944. így akarjuk. 1942.az Olasz szeml. Európa válaszúton. 1942. II. Fajvédő szoc. 1938. Nyilaskeresztes Ifj. N.. Klny. Bp. Bp. István. Bp. 1938. Szalay Sándor. 1937. együttműködés. Mo. A. F. Franklin.Benárd Géza. Erdő Sándor: Kárpátaljai emlékek. És eljő a nap. 1937. Háború vagy béke.Délvidék visszatérése. M. Everard. az Olasz szemléből. tábortűz. C. Bp.: v. Európai gazdas. És mégis győzünk! Bp. Fall Endre dr. A magyar nemzeti újjáébredés mozgalmának célkitűzései. 1939. Rev. 1940. Bp. p. Faragó Ede v.Erdélyi kérdések. §-ának büntetőbírósági joggyak. Springer.k. 1940. Ford. 1943. gazd. IX.-nak! 1933. Fabinyi Tihamér: A polgári perjog újjászületése a fasiszta Olaszországban. Debr. Eszterhás István: Muszkavezető. Az. Pécs. Négy előadás az elszakított magyar részekről. Fajvédelem és a házasságkötés jogszabályai. Diákszöv. ifj. 1943. 1939.: Mi a hivatásszervezet? 1940. évi dec..: Dienes Gy. Bp. Az. Bp. Falusy Nándor: Két év naplója. k. Rózsás József és v. Bp. 1925-28. Szt.: Jugoszlávia összeomlása. Pécs. II. Faluhelyi Ferenc: Mit köszönhet a nemzetközi jog Olaszországnak? Bp. Bethlen. Bp. Regény a numerus clausus mellől. Grill. Béry László. és ügyviteli. Centrum. 1921. Bey: Egy ország tragédiája. K. Bp. 20-án tartott előadásai. 1937. 1928. párt szerv.1942. 1932. Farkas György: A hivatásszervezet megalakítása és vezetése. magyar kérdések. tc. Centrum. Faluhelyi-Regős-Simone: Magyar-olasz tanulmányi ankét a fasiszta állam rendszerről. 1925. Nino: A fasizmus agrárpolitikája. Cegléd. 1941. Faragó Ede v.: Horthy István. 1941. Falusy Nándor: Szent István évi karcolatok. Bp. Esterházy Miklós gr.: Öntudatos magyarság. Ezt akarják a nyilasok! A Nyilaskeresztes Párt orsz. Bp. 1937. 1933. 1935. klny. Új Auróra. Fajvédelmi törvény és végrehajtási rendeletei. Bp. Szeml. 1941. kiad. Szerk. Ezt akarják a nyilasok! 1939. Harmathy ny. 1943. Bp. vit. Élet a magas északon. Sugár. Bp. Erdélyi lövészkönyv. Európa ereje győz. Stádium. Európa válaszol. Debrecen. Észak-Kelet-Dél és Nyugat. Centrum. Bp. Bp. Éles Zoltán: Nippon-Gaál Zsigmond: Üdvözlet Japánnak. 15. Bp. Farkas György Moszkvai találkozó. Magyar revíziós Liga. Faragó László: Frontharcosok a magyar sorsközösségben. Ford. Nemzetvéd. 1938. Bp. 1937. M. Liszt Nándor. Fall Endre: Mit tett a fasiszta Olaszo. Bp. Szalai. Kolozsvár. Hivatássz. 1944.: Szovjet Oroszország. Közp. Eszes István: Osi nyomok. 1941-42. A Vitézi Rend Zrínyi Cs.: Légiháború Spanyolország fölött. Európa és a bolsevizmus. a Szoc. Ébredő Magyarok Egy alapszabályai és fegyelmi rendtartása. erdélyi lövészkerület. Bp. Pécs. Bp.. Magyar Jövő. Bp. Bp.-ért? 1940. XV. Az 1941. M. 1930. 1941. A Függ. Erdődi Mihály. 1926. klny.1941.1942. vit. Könyvb. Sajtóvállalat.: Vikár B. ifj. Fajvédelem és büntetőjog. Igazságot Mo. Eszterhás István: Nemzetpolitika. Evva Ernő: Nyugalom a viharban. Taizs. 1937. Ébredő Magyarok Egy almanachja. Held. Ébredj Európa.1942. Faragho Gábor. Bp. Szerk... Ezt akarjuk. 1936. 1943. Eszterhás István A gébic. Essad. Egyet. Szervezet. Erdélyünk és honvédségünk. Bp. 1944. 1941. Ébredő Magyarok Egy. Bp.

Felvidéki mártírok és hősök aranykönyve. 14 . 1936. Fábián Béla 6 ló. Bp. Fejérváry József: Szamuelly halálvonata. országgyűlési képviselő cikkei és beszédei. 1929. Veszprém. Castaldi. Fencsik Jenő: A rutén kérdés. Cserépfalvi. Kaisha. Bp. Veritas. Nagylétaliget. L. Róma. Farkas Gyula Az asszimiláció kora Magyarországon. C. Bp. Festetics Domonkos gr. Centrum. Farkas István Az égbolt lovagjai. Dunántúl. 1924. Asbóth. 1937. Farkas István A titokzatos Távolkelet háborúja. Fel. Fábián Gyula: Táborozás a Balatonnál. Stádium. Bp. klny. Stádium. Bp. Szerző kiad. 3. Bp. Hírl. Fasiszta államrendről tartott magyar-olasz tanulm. ankét iratai. Fekete P. Dante.: Javaslat a dunai nemzetek aktuális problémáinak megoldására. ford. melléklete miatt. Farkas István: A mai magyar ifjúság nemzeti öntudata. 1936. 1940. Kecskem. Fehér pokol. dr. Szemes. Bp. Elmélkedések és imádságok.n. Ferdinándy Mihály: Középeurópa. 1934. 1939. 1942. Fehér Tibor: Ütött az óra. Új Élet regénytár. '38. Hermann: Bolsevizmus és zsidóság. 1942. kiad. Jupiter. Bp. 1934. 1937. Kaposvár. 1940. 1938. 1940. Úmú. 1944. Festetics Sándor vezetése alatt álló M Új irányok felé. Centrum. Ifjú Polg. 1940. ifj. Hódm. Bp. Fehéri Armand: A vesztegető forradalom. Bp.) Bp. Bp. 1942.: Rökk Istv. Farkas János. Fejes Ferenc: Népdalok. Fasizmus és munkásság. Cserépfalvy. Farkasfalvy Mauks Endre dr. Bp. Bp. Vásárhely-Makó-Szentes rémnapjaiból. Géza: 1000 nap és ami mögötte van. A. 1940. A szerző. Athenaeum Szebb Jövő k. 1920.: A kárpátoroszok múltja és jelene. Bp. mai élete. Budai-Bernwallner. Stádium. ("Röptében a világ körül" c. 40 ember.Farkas György: Hol a parasztság helye? Bp. Bp. Népműv. A. Társ. Bp. 1935. Feith Jenő: A vörös ochrana.h. Bp. Bp. Bp. Bp. Vitézi Rend. Párt részletes programmja. Fegyverszünet 1918-1940. 1941. szerk. Fejér Lajos: Zsidóság. Farkas Gyula: A magyar szellem felszabadulása. Fehér Tibor: Lidérckirály. Festetics Sándor vezetése alatt álló M vezetése alatt álló M. Fasizmus eredete és fejlődése. 1943. Felvidék. 1941-42-es hadjárat német tudósítók cikkeiben. (Hirdetései miatt. Felvidék tört.O. Bécs. Fábián Béla Az orosz pokol. Fern Atanáz: A zsidó rituális gyilkosságok igazi okai. Szoc. 1937. Fenczik Árpád dr. Kertész.: Bosnyák Zoltán. Farkas István A ködbeborult Anglia. Bp. 1942. Felvidékünk. Magyar Szeml. Csendőrségi Lapokból. M.. Fábián Béla: Oroszország pusztulása a bolseviki uralom alatt. M.) Farkas István: A levegő titánjai. Farkas József: Az erős kéz. Dolg. Veszprémi Egyházm.: Mindszenti B.. Farkas István Franco életrajza. A trianoni béke története. Bp. Bp. Stád. 1936. Légrády. Előszó: Augusto Turati. Felszabadulás naptára 1944.: Ragyogó csillagok. Pécs. Farkasné Kárpáti Irén: Magyar sors. Fábián Béla Oroszország kialakulása a bolsevizmus alatt. Pécs. A. é. Ifjúsági r. Fehst.Fejes kiad. Bp. 1942. A spanyol polgárháború. Feketekuty Béla: Új magyar korszak előtt. 1938. 1939. Centrum.. Athenaeum. honvédségünk. Ford. Fehértájy Tibor: Hitler élete. 1936. Fekete István: Zsellérek. Farkas György: Kobrini sortűz. 1943. Szigetvártól az Országházig. Fazekas Jenő: Észtország bolsevizálása. ny. Stádium. Kecskemét. Farkas István: A Lisina halottjai. 1939. A szerző kiadása. Egyetemi. Bp. Bp. rt.H. ny. Haladás ny. Ferenczy Ödön: Harc a kémek ellen. 1941. 1921. N. 1942. a visszaszerzett és még visszavárt. Sárospatak. 1940. 1942. Bp. Debrecen. Mefhosz. Pécs.v. Fegyverben. Bp.

Hans: Stuka az égő pokol felett. Flack. Révai. Stádium. Pécs. 1934. Bp. Japán hangja. Fricke. Bp. Berthold: Anglia a világ kalóza. Miner. Függetlenség kiad. 1942. Funk. Henry: A nemzetközi zsidó. A Magyar-Finn Társ. kft. Franciaország. 15 . Stádium. Bp. Centrum. 1942. évi IV. A modern gazdasági élet megszervezése. Vöröskereszt. kir. Szoc. Bp. 1943. Fritz v. Bp. Bp. 1920. Férfi. Fodor Ferenc: Magyar föld. 1941. E. kiad. Ford. sz. 1940. Összetartás. Keresztény Nemzeti Liga. N. 1935. Bp. A. E. Bp. 1937. Révai. Földi István: Felszabadulás. Közp. Bp. A. tc. Bp. Figyelj ide te hiszékeny magyar! Röpirat. Bp. Fraccaroli. Bp. Szenkó. Artur: Gyarmati hadviselés Európában.) Bp.: USA. Bp. Stád. Féja Géza: Magyar irodalomszemlélet. Franciaországi hadjárat 1940. Földalatti összeesküvők. Flüggen.: A vörös bilincs. 1935. 1940.és Lapkiadó rt. Forradalom vezetői. 1943. 1943. Athen. A. Bp. Fiala Ferenc Válasz az áfiumokra. 1943. Finn kék-fehér könyv. E. Röpirat. Párt küzdelmi programmja. Ker. Fiala-Nyékhegyi: A magyar sajtó igazi arca. Forzano Caesar. Társaság. végrehajtása. Flórián Endre: A repülés hősei. Tarka regénytár. Bp. 1941. Kongresszusok. május 10-től június 23-ig. Bp. A. a Signalból. Danubia.'44. Bp. Függetlenség évkönyve 1942. m. 1940.: Az 1939. Bp. Werner: Így épült a Siegfried-vonal.Festetics Sándor vezetése alatt álló M. könyvkereskedés. Forbáth Ferenc: Szibéria poklában. S. Fraccaroli: Vörösek és fehérek. Bp. Bp. Japán. 1937. Ifj. M. magyar élet. István. Franklin. J. Könyv. Földes Éva: Mussolini. 1938. 1942. Freisler. Bánsági ny. Irod. 1942. Stádium.1944. 1941. Új zsidótörv. Forradalmárok egymás között. XII. k. Bp. Bp. Szoc. Bp. Bp.) Bp. Fleissig József: Szibériai napló.1920. Magyarország feldarabolása és a szabadkőművesség. Stádium. Arnaldo: Magyarország a bolsevizmus alatt. é. restauráció. 1941. 1942. Franz. 1942. Otthon. Bp. Stád. Bp. K. Népművelő Társ. Fodor József: Feltámadunk. Centrum. (Fogságom és szökésem. 7. Finnországi napló. Auswärtiges Amt 1939-41. 1939. Bp. 3. Forell. 1942. Fiala Ferenc A vörös kalapács.-Kézdivásárh. Benkő Gyula cs. 1917. évi VI. Függetlenség évkönyve. Fluck András: A német birodalom alkotmánya. aki látta Sztálint. Bp.: Legitimizmus. Jecht: Európai gazdasági együttműködés. Bp. Held. Pozsony. Bp. n. 1943. "Wiko" k. Sylvester. 1926 és 1943. 1934. Roland: Az új Európa jogrendjéről. Franz. 1920. Fricke. Centrum. Közm. Anglia. Kereskedők könyvtára 6. Fiala Ferenc Így dolgoztak. Ford.: Az orosz titok. az újságíró.: Mölders. Forrai Sándor dr. Hans "Függetlenség" napilap kicsinyített légi kiadása. Finck. 1942. Tusnádf. Fiala Ferenc: A nyilas egységtárgyalások okmányai. Ny. Franklin. Bp. 1921. és h. Bp. Kassa. Kispest. Sajtóvállalat. France. Fried Ferdinánd: A világkereskedelem jövője. Földes Gyula: Mit kell tudni a kereskedőknek a zsidótörvényről. Emese k. Levente Hírközpont. n. Magyar Élet. 1940. Bp. k. 1943. Magyar-Német Társ. Riport. Sz. Bp. Klny. 29-én és 30-án tartott szabadkőműves kongresszus. Fiala Ferenc Erdélyi levelek. Bp. Centrum. Földvári Béla dr. kiadványa. eszközei és haszonélvezői. (Magyar leventék utazása a háborús Suomiban. A Párizsban 1917. Francia vezérkar titkos okmányai. Forzano: Száz nap. Finnek titka. 1941. A. Pázmány P. 28-án. Bp. revízió. Bp. A nyilas-kormány k. Freesz József: Hivatásrendi gazdaság.

Erdélyi Férfiak Egyes. Gergely Pál: Székelyföld mindig zöld. Garay Lajos: A pécsi m. Garamszeghy Sándor v. 1920.és Lapkiadó rt. szakirányú iparostanonciskolájának 1940/41. 1942. Bp. f. esztendő története. Bp.Führer és népe: A Führernek Németországért és a német népért végzett munkásságáról szóló könyv. Stádium. 1941. 1942. 1937. 1924. Juhász A. Gál Imre A magyar kommün története. 1942. Gál Imre Polgár a viharban. 1942. vagon. A szerző. Bp. R. Virginio: Az olasz-francia ellentét. Gergely Ádám: Itt végződik Európa. Bp. és a proletárdiktatúra áldozatainak meggyilkolása. Antonio. Gáspár Jenő: Az 1942. Bp. i. Gallus Sándor: Nép és föld. 1943. 1939. évkönyve. Gehrig Oszkár: Bombazáporban Európa kultúrája. Bp. Gábor Géza dr. A szerző. Gábor Á. Ganz és Tsa. BudapestKaposvár. Bp. Gellért Vilmos Sértő Kálmán élete. k. Ho. Gabányi József. Bp. Gellért Vilmos Szovjetamazon. Athenaeum. Klny. 1941. Stádium. Gabányi János: A magyar nemzet története. tc. 1943. Mérnökök. Bp. olysói József főherceg tábornagy élete és működése. Novissima. Geöcze Sarolta: Az ezeréves ország. olysói: Mártírjaink. 1942. Gál Imre: Mit termel a Harmadik Birodalom. Gellért Vilmos: Az óceán hősei. Testvéreink szabadságharca a sajtó tükrében. zsidótörv. Debr. Kapisztrán.: Jud Süss. Gáspár Jenő: Az 1943. Gayda. A szerző. kir. Centrum. Gerő Sándor: A tűzharcosok útja. Gáldi László: Mussolini és a modern olasz stílus. Füzesi Árpád: Tanulmányút Hitler Birodalmában. Fülöp Béla: Kereszténység és kommunizmus. Új Auróra. Gaskó Dezso: Finn-magyar kapcsolatok. 1928. Bp. Lingua. Villamossági. Bp. k. füz. Glória. Gazdag Lajos-Szabolcs Árpád: Mezőtúr és Túrkeve a forradalmak alatt. kiadás számára átírta Höpp Henrik. Geréb Árpád: A Kárpátoktól a Dnyeperig. Géczy Gyula: A német hadsereg rendfokozati jelzései. Gábor Géza. lelki és testi megkínzása. L. sz. Gabányi József. 1940. Szerző. Bp. 1936. 1939. 1927. Nyilask. Gádor István: Egy névnap története. köt. 1923. Könyv.-Szerelemhegyi E. is az Úr nevében. Gál György: Marion Duncan. Bp. Gábor Áron: Magyar haditudósító túl a Sztálin vonalon. Magy. 1943.-Bp. 1941. És mégis győzünk. Renaissance. Gálffy Bódog: Tűz. Bp.: Widmar. Bp. 1937. évi II. Gáspár Ármin: Oláhok bűne. Bp. 16 . Gáspár Ármin: "Erdélyért" hóhérok és mártírok. 1940. Virginio Roosevelt félrevezette népét. I-II. 1938. J. Győr. 1920.: Láttam a finn csodát. gép-. Bp. k Gamma Finommechanikai és Optikai Művek Rt. Szerző. Bp. Géber Rezső Ádám: Az 1939. V. Gál Sándor: Németország nyersanyagtermelése számokban. Róma.Feltámad még Magyaro.: Vörös bilincs. Gerő Ernő: Fajvédelmi házasságkötés és házasságbontás. 1941. évkönyve az 1940/41-1942/43.Sz. Bp.: Az irredentizmus. Pécs. Csáky. Bp. 1941.-Vándor K.és hajógyár rt. Máté. Bp. esztendő története. 1945. Bp. Held. Bp. Az "őszirózsás" forr. 1943. Humoros költői elbeszélés a kommunizmus korából. évi IV. Bp. Bp. Bp. Gády Béla: A munkás a fasiszta Olaszországban. Virginio Mit akar Olaszország? Ford. Makkay L.Nemz. Achim. Centrum. Franklin. A m. N. Ifj. Duna. Gaál Jenő: Kényszer-kivándoroltatás. 1932. a kémnő. Gayda. honvéd hadapródiskola története." 1940. 1941. évről. Előszó: Antal I. Bp. propaganda. Bp. 1943. Bp. Sopron. Bp. Fűrész Mária: A zsidók kereszténygyűlöletéről. Sopron. Bartha Miklós Társaság. 1938. Gábor Géza: A fajkérdés és a magyar faj. Stádium. 1930. az "Egyetemes Philológiai Közl. Steph. Ganz Á. Gayda. Bp. Bp. 1942. 1922. George. szemléltető magyarázata.

1942. 1941. A spanyol helyzet igazi képe. Bp. Centrum. Gyllenkrok: A német hadviselés. Egy. Gömbös Gyula: Egy magyar vezérkari tiszt bíráló feljegyzései a forr. évi nürnbergi pártnapon mondott beszéd kivonata. Korunk Szava.Ghyczy Béla Tervszerű terjeszkedés. Gurgély István: Út a nemzet jövőjéhez. Győri I. érdek. évi nürnbergi pártgyűlésen tartott beszéde. Gömbös-kormány nemzeti munkaterve. Ford. 1932-35. Bp. Groszmann dr. 17 . André: Utazásom a Szovjetunióban. Göbbels. Gravácz Ferenc: Száz oldal háború. Bp. Göbbels. Bp. H. A. és munkaváll. Gurthy Jenő: Barázdát szánt a könny. 1943. Bp. Stádium. Gömbös Gyula A nemzeti öncélúságért. Ghyczy Béla: Magyar mezőgazdasági idénymunkások a német-birodalomban. Ném. 1943. Stád.-Kázméri K. József dr. 1919. Stádium. tört. 1937. munkássága. Dura. Bp. Bp. Göbbels. Győr-Moson-Pozsony csonkavármegyék felavatott vitézeinek fegyvertényei.-be tömörült Hollós M.1940. 1941. 1943. vez. A Gyenes János: A Turul Sz. Göbbels. Gutheil Jenő: A kommunisták uralma Veszprémben. 1942. Tokay István.. Szabadka. 1944. július 24-én tartott beszéde. 1932. Győri levente nap. Bp. 1919-1921. Bp.Ist. Gyomlay László: Felvidéki kis magyar diákok. Centrum. József dr. Bp. E. Stádium. V. 1921-41. 1921. Bp.: Kun Béláék 133 napos rémuralma. Gratz Gusztáv: A forradalmak kora. Berlin. az 1936. Hamburg. Szemle Társ. Hornyánszky. József dr. Göbbels. 1931. József dr. Göbbels. Stád. magyarok. A világbolsevizmus álarc nélkül. Müller. Athenaeum. 1943. Görgő Tibor: Higgyetek. Gomez. Bp. Gömbös Gyula arcképének ünnepélyes leleplezése a N. Bp. Erich: Hermann Göring egyénisége. Klny. Bp.: Fiala Ferenc.1920. Gral. Inf. Bp. József dr. 1942. T. 1932. Kommunizmus álarc nélkül. József dr. Gyomay György: Ébred a magyar föld. A szerző. Berlin. Berlin. Bp. egy. Bp. 1937. 1944. Bp. 1937. a Magyar Jogi Szemle 1940. Görgey Vince: Hajrá páncélosok. 1935. Bp. Pártjában. 1935. 1941. korlátai között. Bp. Bp.: Lázadás San Maricán. Grieger Miklós: Népkirályság és diktatúra. Ferdinánd: Anglia "annektál". miniszter. Kertész. Müller. bajt. 1943. népek emelkedése és hanyatlása. Bp. Göbbels. bir. Györgyi: Itália hadrakel. Bp. Berlin. Bp. 1935. Bp. Gömbös-kormány nemzeti munkaterve. Szolg. Göbbels. Gritzbach.: Vitézek a világháborúban. A három esztendős munkássága. 1942. 1942. 1937. Göbbels. A. Franklin Társulat. 1934. Veszprém. július 26-án. Franklin. évi nürnbergi pártnapon mondott beszéde. Bp. Szabó és Uzsaly k. Rádióbeszéd 1944. Miénk. Goltner Dénes dr. Görgey Vince Ötvenezer kilométer. 1921. Cserépfalvi. Szt. 1944. Gratz Gusztáv: A bolsevizmus Magyarországon. Grób Imre: Hét év Szibériában a krasznojarszki pokolban. kényszerű elvándorlás. GyOSz vakmerő rohama a jobboldali Magyarország ellen. József dr. Hódmvh. Gides. 1935. Gombor Zoltán v. 1920.: A német büntetőjogalkotás a háború alatt. 1943. Gockler Lajos: A nevelőoktatás vezérkönyve. 1927. Bp. Naplóm. A zsidók akarták a háborút. Bp. Pátria. Gramantik Margit: Kigyúló csillagok.-ról. 1937. Állam. Beszéd a berlini Sportpalastban 1943.: Megengedett és színleges iparűzés.-ból. 1943. József dr. Gulyás Pál: A kommunista könyvtárpolitika.A. Centrum.: A német nép totális háborúja. Kis Gy. Görgey Aladár: Nemzetvédelmi útmutató.-ról és ellenforr. Müller. József dr. 18. József dr. Bethlen. Bp. Stádium. évf. Febr. Bp. a zsidótörv. Győr 1930. Levente hírközpont. 1935. Centrum. M. Göbbels.-Vári dr. 1940. Gondolat.

földbirtokpol. pártold a magyart és ne hízlald ellenségedet! 1939. pol. sz. 1938. Ha magyar vagy. 1941.: Mo.-Szabó J. foglyok S. 1938. Bp. története. Korszerű belhírverés. dr. 1944. regény. 1905. Nem. Sylvester. Bp. pol. Bp. Szemes kiadás.: A nemzetiségek. Haller István Harc a numerus clausus körül. Bp. Pécel. 1938. különös tekintettel az iparra és a kereskedelemre. István: Faji értékelés.) Bp. Bp..1940. 1937. Képek a Szovjet elleni hadjáratból hat nyelven közölt magyarázattal. Bp.Győry Jenő. A. Bp. Haendel Vilmos. VI. 1919. Adolf: Az "Athenia" eset. 1919. Harcoló magyar honvéd. dr. Haller István. A ker. vonatkozó újabb jogszabályok. Miskolc. magyar virtus könyve. Bp. rend. Bp. 1942. Harmjanz. Hajdú Mátyás: Előre. Hajdú István: A második zsidótörvény föld-birtokpolitikai rendelkezéseinek magyarázata. Stephaneum. Szenkó. Haffner Zsigmond: Tábortűznél. Berlin. Urbányi. Halász Pál dr. Honvéd vfk. Hajdú István: A második zsidótörv. Bp Tébe. 1934. Bp. Hargitay Tihamér: Amiről dalolni kell. Bp. sz. Bp. 1942. Halfeld. (Frontregény. 1926. Bp. 1940. A Szerző. kir. Haller János: Nem! Vezérfonal iskolák részére. Harms. P. 1942. Lőrinczy. Bp. Halliburton. Hadak útján. 1927. Szerző. Bp.N. 1936.: Politikai földrajzi világkép. Kft. 1938. Képek a Szovjet elleni hadjáratból. Bp. Haller István: Faj-e a zsidóság. Bp. dabasi: A fasiszta Olaszország agrárpolitikája. M. Singer és Wolfner.. Bp. Valahol a Don mentén. Hellas. Bp. Bp. Hangya naptár az 1944. Halál népbiztosa. 1941. M. Miskolc. Haltenberger Mihály dr. tükre. Hangya Közp. 1939. Haller István: Le az álarccal! Vagy a szoc. 1937. M. Bp.A keresztény politika. 1942. Haendel Vilmos dr. 1942.A zsidókérdés és a keresztény térfoglalás végleges megoldása. 1943. Bp. Sz.: A Szovjetunió polgári perjogának alapvonalai. Hajdú I. és a föld mai hét nagyhatalma. 1941. Hacsak Géza: Ausztria. 1928. 1941. Bp. Haendel Vilmos dr.: Összetartás. Politika. Bp. k.. Bp. földbirtokpol. Miskolci Jogászélet K. végrehajt. Főv. Hollósy. Haendel Vilmos. 1927. Felpétzi: A soproni zsidókapu. kézikönyvt. rendelkezéseinek végrehajt. vagy felekezet? Bp. Szer. alkotmánytan és közigazgatástan. Hargitai K. Bp. Halmágyi László: Az új gazdasági rend és a magyarság. 1926. Debrecen. Kókai. Athen. Mo. Szerző. 7. Bp. Ifjak Tár. honvéd vezérkar főnöke. Népművelők. Tört. 1939. 1926. Apostol. K. Szerző. Hargitay Tihamér: Bolsevisták Magyarországon. Magyar. 1942. 18 .. Hajas Imre: Sztálin élete. A szerző.dem. Külügyi Társ. Bp. Harccselekmények a német hadsereg 1939/40. erő.: A második zsidótörv. tanulmány. Haller István Szocialista-kommunista csőd. Bp. hadjárataiból. Athenaeum. 1923. Hajdú István: Nagymagyarországért. 1928. 1943. 1943. Tolnai.-Dobrovits K. Hankiss János: Tormai Cécile. Magy.1942. Hangel László: Mit élt át a Felvidék? Kassa. évre. Hadbavonult olasz művészek kiállítása. vonatkozó újabb jogszabályok. H. Stephaneum. és soha többé. Bp. Felvidéki pol. Hadak útján. Hanák Tibor: Az új német középiskolákról. Hajtó Henrik: Miért kell győznie Németországnak? Bp. K. 1942. Urbányi ny. Halla A. Dr. szám. 1919-1920-1921. 1939. dr. Szamuely Tibor gyilkosságai. Hamvas József: Budapest megújhodása 1924-33. Hajmóczi Károly: Lesz még Nagymagyarország. Szerző.nemzeti értékelés. 1943.o. Bp. Heinrich: Közösség és kultúra.Fr. 1941. Versek. Richard: Varázssipkában a föld körül. 1942. Harcoló magyar honvéd. Gyula diák: Gyújtogatás. Haller István. A szerző.

A. Bp. nov. 20 éves alapítási évfordulója alkalmából mondott beszéde.. 1933. Hitelezők kielégítése a zsidó ingatlanokból. Gyűlésen elmondott beszéde. Nemz. Nagykovácsy M. 390/1943.. Forrás. szoc. Bp.szoc. Hitler.: Balogh Barna. régi harcos bajtársai előtt 1943. Szt. Stádium. P.: A magyar-német művelődési kapcsolatok tört. 1939. Adolf 1939. Stádium. nagyok uralkodnak hazánkon. nov. Magy. Bp. a mozgalom főv. 30-án a Sportpalastban tartott beszéde. 11-én a Bír. 1937. okt. 10-én. Stádium. Ált. 52. 1937. Bp. Bp. 1942. prospektusa Bp. 1943. Bp. Ath. Jean de la: Földönfutó Franciaország. Athenaeum. Ford. H. Írták: Erdélyi József. Bp. 1940. Jakab. 1936. Jagits J. febr. jan. Szeged. 1943. 19 . Bp. dec. Bp. Hitler. Stádium. okt. 1941. jan.. T. Hazaáruló vagy! Ha pénzed az ellenséghez viszed! Bp. Háborús meghatalmazások zsidó ingatlanokra. 1942. 1944. Heller András: Mussolini földreformja. Novák.. Vikt. Heeresgruppe Süd: Bosszú Pap Tamásért. Adolf 1940 1940. Hazatértekért. Háborús tízparancsolat. 1941. május 4-én. Bp. Heyde Lajos: A német munkás helyzete. Bp.: Repülők előre. Bp. Hitler. Helmeczi István: A zsidókérdés. Heiczinger János: A szovjet falu orvosi szemmel. 1944. 1941. Bp.Harsányi András: Miénk a holnap. Hálás szeretetünk. Helle Ferenc dr. Hefty Richárd: Adatok az ellenforradalom történetéhez. 30-án. Bagó.1941. 1940. 1942. Adolf 1940 a hatalom átvétele 11. Stádium.: Az új zsidótörv. 1920. Hitler. Gyűlésen F. besz. I-V. 1942. Német Inform. Lovik K. Máthé.M. sz. hazudnak! Becsapják a munkásokat! A nem. Klny. M. 1942. Hegedős Gyula: A vörös gyár rabja. Urbányi J. részl. Hegedűs István: Őrségváltás. 1944. rendelet. Neuwald. Walter: Lángszórós különítmény. Hellebronth Kálmán: Vitézi rend tört. 1941. Heinz: Ketten Anglia ellen. Hazudnak. Bp. Sinka István. Centrum. Hire.Centrum. Adolf 1940 a német nép vezérének és kancellárjának beszéde Münchenben. A. Bp. Adolf 1940 1941. Bp. rend.: A nemz. Hitler Adolf beszéde 1941. Hitler. Herczeg Géza: Kun Béla. Hegedűs Gyula:-45 fok. Bp. szept... Hetey Zoltán: Ady Bandi-Ady Endre. Hindy Zoltán: A korszellem. Három csillag. Hegedűs Bertalan dr. Hitler. Mégis repültünk. Bp. Bp. Bp. Bp. kivégzi a szociáldemokráciát. Hitler. Kökényesmindszent. Hermann Imre dr. évi tc. Turcsányi. Helmuth. kiad. Hehs Aladár: Nyilaskereszt-e a magyarság útja. Bp. Stádium. 8-án a müncheni polgári sörözőben tartott rádióbeszéde. Heidrich. Hefty Frigyes v.15/1942. Bp. A Baross Gyáripari csoport évkönyve. 1941. Franklin.-szoc. Tér. Hefty Frigyes vit. Bp. Centrum. kieg. Hat haditudósító a vörös fronton. 1943. Adolf 1939..: Hetedik hely. 1942. 8. 1942. 3-án a berlini Sportpalotában a német téli segély mozgalom megnyitása alkalmából mondott beszéde. E. Pantheon. Hitler. 1942. szervezete és tagjainak névkönyve. 1941. Kapy D. 24-én Münchenben a N. Hetényi Imre: Amikor a rend ore voltam.Mezőberény. és a fajvédelemről szóló 1941. Adolf 1940 1941. Bp. Bp. 1942. Hézser László: Harc a magyar jövőért. Span. 1942. Centrum. 1943. 1939. 1942. Heldes: Légiháború 1938-ban. 1941. Hefty Frigyes vit. 1944. 1944. évfordulóján tartott rádióbeszéde 1944. Sárkány.: Katolikus egyháztörténelem. Bp. stb. Bp. Miskolc. Bp. Bp. Centrum. Viktória. 1944. Adolf 1940 beszéde a Badoglio-kormány árulásáról 1943. magyaráz. 1942. Sértő Kálmán. Harza Lajos dr. Héjjas Iván és a rongyosok. Röpirat. Házassági törv. Hitler. D. I. munkaértékelés. Berlin.764 eln. 6-án a Bir. Roosevelt háborús felelősségéről mond. szol. Heeresgruppe Süd A háborús bűnöző Roosevelt. Adolf 1940 1942. Bp. 1929. Bp. Bp. és végrehajtási rendeletei. Bp. 1941.

I. T. Pécs. kanc. Horváth Jenő Milleniumtól Trianonig.: Csathó K. 1943. 1935-41. 1942. 1942.pol. Bp. Centrum. kiadás. Hoór Károly: A numerus clausus. 1936. Honvéd naptár. 1938. 1943. Adolf: Harcom. Honvédelmi minisztérium: Leventelány. Pázmány Péter Irod. Horváth Lajos: Keresztény szocialista kiskáté. Adolf 1940 felhívása a német néphez és hadparancsa 1944. Hoyos. Bp. 20 . Hoeppener-Fletow: Senki földjén. márc. szocializmus. Hitler. '42. Kókai. Külügyi Társaság kiadása. Athenaeum. Bp. beszédei. Szefhe. nagy hősök. Horváth Jenő: Magyarország helyzete a háborús Európában. 1937. Hitler. Bp. 1-9. Homo Sapiens: A kapitalizmus. Höpp-Dinnyés Kellett neki rohamsisak? Bp.Népn.I. Vác. 1936. Bp. Eggenberger.Rend. Athenaeum. A szerző. Bp. magyar hivatás. Hóman Bálint A nemzeti kormány a népért és a hazáért. Hitler. Adolf 1940 birod. ünn. Bp. 1942. Nemz. rész. Hortobágyi Károly: Kis káté. Hitler-Jugend. 1944. Előszó: Artur Axmann. Árpád. Bp. 1942. Pallas. 30-án a berlini Sportcsarnokban elmondott beszéde. 1943. Holló József Spanyolország rémnapjai. ápr. Bethlen. Holló József Moszkva. 1940. K. 1932. Berlin. Í. Honvédeink az új hadak útján. 1-én. Adolf 1940 beszéde az elesett hősök napjának eml. K. Bp. Bp.1941. hó 7-én tartott beszéde. 1925. M. 1938. Gyimesy Ernő: Feljegyzések a Donmenti harcokból. 1941. 1941-42.M. Bp. 26. Horváth Jenő: Az országgyarapítás története. jan. rész.Nemz. Horthy Miklós. 4. 10 éves a. Adolf birodalmi kancellárnak a birodalmi gyűlés 1936. hősi kultusz. Horváth István: A fasciók és korporációk kamarája. 1943.E. jan. Max Graf: Spanyolország megmentői. Bp. vez. Hitler. M. 1934. Bp. Berlin. István T. Bp. Kisemberek. Gulácsy I. 1944. 1940. Bp.1943 Horváth József Nemzetiszocialista nem vállalhat kétféle lekötöttséget. 1942. Bp. Hóman Bálint Külpolitikai irányok a magyar történetben. Pál. Veszprém. Holló József: Az új Horvátország. Holló József: Az új Horvátország.n. 1942. jánosházi kis: a szárnyaszegett magyar sas. Horváth István: Az olasz politikai gondolkodás jellegzetessége. Hóman Bálint Magyar sors. 1941. Centrum. Deutsche Zentraldruckerei. A szerző. kérd. Bp. 1943. Bp. 1943. Bp. stb. 1920-41. Hitler-Göring-Ribbentrop beszédei a negyedik háborús tél küszöbén. 21-én. Hírverési és rombolási feladatokra felengedett angol szabadléggömbök ismertetése. Bp. Versek az orosz harctérről. Középeurópai kérdés változatai a XX. 1939. márc. Adolf 1940. Burkus. Bp. 1938. III-IV. Singer.-nak az ifjú Németo. fasizmus. Horváth József: Harc a titkos társaságok ellen. Bp. Szeged. 1940. július 19-én.Hitler. 1939. Hoitsy L. Bp. katonaszellem. Honvédek! Veletek vagyunk. Korunk Sz. 1943. Forrás. Kapisztrán. Szt. Göbbels J. Mone kiad. Horthy Miklós. Centrum. Honvédelmi ismeretek. Bp. Bp. Magy. 1941. Hogyan lehetne megvalósítani a nemzeti munkatervet. Stádium. században. Honvédeink Vörösországról. Dr. 1940. 1936. Adolf beszéde a Birodalmi gyűlés előtt 1940.V. Horváth László: Őseink nyomában. 1941. Müller. 1939. Bp. Hitleri árjatörvények teljes szövege és magyarázata. Levente Hírk. Hitter József: Spanyol tűztenger.. Horváth János. Honvédelem. röpcédula.nagybányai Horthy István kormányzóhelyettes urunk hősi halálának emlékére. Adolf 1940 beszéde a birodalmi gyűlés előtt 1942. Hitler. Homa Gyula: Irányított gazdálkodás. előszavával. Bp. 1940. Bp. Hitler. nemzetiszocializmus bírálata. 1942. Stádium.Bp. 1940. Hírlapk. Bp. Berlinben 1943. 1933. Bp. Bp. 1942.: Népboldogítás vagy népbolondítás. Höpp-Dinnyés Világhíradó. Bp. Népirodalmi Vállalat. Kókai. Könyvtár 11-12. Hitler. II. Hivert Dezső: Munkáskérdés. Bp. 26-án. 1942.

Hubay Kálmán Hungarista programm. A bp. Imrédy Béla vit. Párt. 1940. Stephaneum ny.) Hunt Béla: Szemtől-szembe a vörös pokollal. 1920. (Frontregény. Stádium. Bp. 1941. Hubay Kálmán Magyar nacionalista külpolitika. 1940. 21 . beszéde 1944. M. 1928. Bp. Program. Bp. 1938. Központi Sajtóváll. M. Szerző. Huszár Károly Szózat a keresztény munkásokhoz. Huszár Károly Adalék a titkos politikai pártok történetéhez. n. Bp. 1903.: A gyűrűs zsidó. Incze István: Keresztény vagy?. Bp. Igaly Cs. Húsz esztendő határkövénél. Szerző kiad. Újságüz. Hunnia Csónakázó Egy. Bp. Múlt és jövő határán. Incze Antal: Mit tanít pártunk programja a nemzetszervezetről. (Zlinszky István beszéde miatt. Stádium. Bp. 1934. Huszár Károly: Katolikus Actio szociális gondolatai. Bp. 1920.Milyen lapot olvasol? Bp. évről. Hung. 1934. Bp. Incze Antal: Imrédy (Béla). Hubay Kálmán Két forradalom. Bp. jelentése az 1943. N. 1939. Incze Gábor: A mi életterünk. Az. 1942. élet nagy kérdéseiről. Bp. Actio Catholica. 1939. Illésy Mátyás Az utolsó sorozat.) Bp. Szoc. Bp. Huszár Károly: A proletárdiktatúra Magyarországon. Imre Jenő: Világfűszer. Nemzeti eszme. Illés Iván: Éjféli kiadó. Stephaneum. Magyar-Német T. programja. Illetmények arányosítása a zsidótörvény végrehajtásánál. Bp. Steph. Szemes kiadás. Bp. M. népi egység. Bp. Athenaeum. Huszár Károly A szabadkőművesség nemzeti veszedelem. Jövő. 1903. Bp. Bethlen. 5000 szabadkőműves névsora. Bp. Egyetemi nyomda. Bp. Bp. Bp. Bp. 1939. Huszonöt elbeszélés.-i cserkészker. 1935. Ősi földön új életet.Höpp-Dinnyés: A helyzet a következő. Stádium. Bp. Ilosvay Bálint: A cionista mozgalom története. Bp. 1943. 1941. Ifjúságunk időszerű sorskérdései. Bp. Huss. 1939. 1941. Bp. 1941. Központi Sajtóvállalat. Húsz év a magyar fajpolitika szolgálatában. évről. Illés József: A ruszinkói kérdés. Szerző. Bp. Élet. Imaoka Dzsuicsiro: Új Nippon. Hóman Bálint: Beszámoló beszéde az új magyar életet teremtő kormányzati tevékenységről. Stephaneaum. Bpesti Hírlap. Új Értelmiség. 1943. Centrum. június 22-én. Igazságot Magyarországnak. St. Bp. Huszár Károly: Zsidóméreg. 1938. 1939 Hóman Bálint: Német-magyar sorsközösség. Új magyar út. Held. 1941.1940. díszközgy. első nagygyűlésén elhangzott zászlóbontó beszéd. Igali Béla: Egy műegyetemi zászlóaljtag naplója. Külügyi Társ.biológiai I. A. Javaslat a zsidókérdés nemzetközi megoldására. Székesfehérvár. Imrédy Béla vit. Nemzetvédő kiad. Debrecen. '28. Bp. 1919. Bp. Illésy Mátyás: A kísértet-tank. Bp. Pécs. 1941. Az új Európa irányító eszméi. 1934. Bp. Turul. Klny. Ifjú-Levente szolgálata. Egyetemi ny. Bp. 1930. 1926. Huszár Károly Az égő Oroszország. Bp. Hubay Kálmán: Három interpelláció. Imrédy-Rácz-Jaross: Magyar Megújulás Pártja. Hunnia Csónakázó Egyesület jelentése az 1943. 1941. Huszár Károly Mi történik Oroszországban? Bp. 1940. Imrédy Béla vit. Bp. 1944. Bp. Beszédek a m. biz. Bp. Centrum. 1942. '41. 1941. Bp. Imrédy Béla vit. István: Zsidó veszedelem Magyarországon. 1929. Rózsa K.: Egyedül vagyunk! Klny. 1942. Athenaeum. '40. Dante. 1938.: a nemzeti szocializmus Németországban és a Nemzeti Liga Magyarországon. Huszár Károly Korunk sebe és a nyomor vámszedői. Imrédy Béla vit. A Magyar Élet Mozg. 1942. Imrédy Béla vit. Hunyadi József: Keleti front. Stádium. Húszmilliós magyarságért. Richard dr. A Talmud népies ismertetése. N. A M. az Új Magyarságból. Illyésné Ferenczy E. Illés József: A ruszinkói kérdés. 1942. é. Kókai E. Bp. Bp. 1942. szociális gondolat.

1943. Incze Kálmán. Buschmann. A múlt. megnyitó beszéde a MTA 1937. Jankovics Marcell: Egy század legendái. M. Bp. 1940. Stádium. Bp.Incze Kálmán. Egy történet az orosz paradicsomból.000 km. I. 1934. szárazajtai: Gyilkos harc az olajért. Jánosy István: Vitéz Horthy István. Színmű 3 felvonásban. Bp. Buschmann. Évkönyv. 1943. Bibliofilia kiad. Stádium. Magy. Pécs. Tisza Gy. 1938. Cserépfalvi. 1943. sor. jelen. 1906. Bp.n. Nippon Társ. Bp. szárazajtai A vajúdó új Európa háborúi. Turán néprajzi térképének ismertetése.: Térkép a magyar antiszemita párt megsemmisítése s ennek következményei című 1906. 1942. Buschmann. Magy. Bp. Istóczy Győző dr. 1925. Révai. Bp. Jakab Árpád: A zsidóság szerepe Kassa gazdasági életében. József kir.ny. jövő. Juhász Andor: Halló. Honv. Kalot k. Centrum. Sárkány. Istóczy Győző: Öt országgyűlési beszéde a zsidókérdésről. Intelem a zsidósághoz! Rendkívüli kiad. Járomy Árpád vit. Bp. (Adatok n. magyarnyelvű kép. Szerző. a repülő. 1942.: Marxizmus. 1939. Az. 1939. ifjúság és otthon. kötet. évben megjelent röpirathoz. Gerhart Az USA. Bp. G. az ismeretlen Ázsián keresztül. József Ferenc kir. Bp. Bp. Levente Hírközpont.) Jenik Béla. hg. 1943. Bp. jelen. Jehlicska Ferenc: A tíz cseh csapás Szlovenszkóban. 1904. jövő kiad. Japán és a keletázsiai nagytér. Bp. 12. Bp.: Erdély múltja. Istóczy Győző Emlékiratfélék és egyebek.. Társ.é. Bp. itt Róma.: Élni akarunk! Bp. M. Julier Ferenc: Tűzben az ellenség ellen. Bp. 1937. 1880-91. M. Istóczy Győző Országgyűlési beszéde. B. József Ferenc fhg. Bp. Johannson. Irsay József: A Strypától Budapestig Szibérián át. 22 . kézdiszentléleki: Múlt. 1926. A. Dombóvár. fiúiskolában és leventecsapatában. jelen. 1943. Jehlicka Ferenc: A revízió és a szlovákok. Bp. 1927. 1942. Imre G. országgyűlésén tartott beszédei. Jugoszlávia és Görögország viszályára vonatkozó okmányok. Népm. Fáklya k. Bp. Családv. Johann: 40. Istóczy Győzőnek 1872-1896-ig volt 7. Bartalits J. 1939-41. máj.1938. Incze Kálmán: Új szomszédunk "a Szovjet". E. Ébredő Magy. 1941. Jentsch. Sarajevótól Berchtesgadenig. 1-én tartott ünnepi közgyűlés József kir.: Fajvédelmi gondolatok. Bp. I-II. Jó forrás. Jagow: A Führer rohamosztaga. mint az erőszak országa. Bp.1942. Gerhart: Élettér. Juhász Viktor: A proletárdiktatúra és előzményei Székesfehérvárott. sz. jövő. 1933. Rechnitz ny. 1937. Faj. Bp. sz. 1944. Jankovics Marcell Húsz esztendő Pozsonyban. 2491/3/11. Bp. P. Incze Kálmán. Bp. I-IV. Beth. 1943. M. szárazajtai: Háborúk a nagy háború után. Indulunk. Juhász Andor és Juhász Sári: Ez történt Ausztriában. 1944. leventekiképzési évre. 1904. Turán Szöv. hg. Bp.M Irlen.. 1940. Kosmos. Bp. Incze Sára: Konkolyhintők. Isten nem csúfoltatik meg. Tíz beszámoló kiváló magyar diplomás nők tollából a német nők munkájáról. Szoc. Bp. 1943. Intézkedés az 1942-43. Centrum. 1933. Könyvb. Bp. k. Istóczy Győző 12 röpirat.: Csatarepülők. 1941. Bp. Turáni füz. Istóczy Győző A Magyar Antiszemita Párt megsemmisítése és ennek következményei. Sylvester. 1942. Jákó Margit. Bp. ny.k. Bp. újhelyi: A zsidó bűne. hg. Japán Turán Szövetség. Jánoss Imre: Oroszországi napok. Bp. Így láttuk mi Németországot. Tolnai. H. Bp. 1942. Istvánfalvy Miklós: Bajtársi szolgálat és más hazafias áldozatkészség a gyulai községi polg. é. Bp. Bp. Izraelita vallásfelekezet jogállása. Bp. hitlerizmus. Jentsch. Bp.n. Centrum. 1942. 1942. Bp. Szombath. 1911.'38. Jákó Margit: Múlt. 1941. k. Centrum.: Állam és család. Istentelenek. 1940. T. M. Bp. Japán katonák. A Magyar Szocialista Párt programja. Devecser. 1943. 1941.

: Bangha Béla. zsidó pénz és zsidókérdés. Pécsi E. 1942. Athen. Kádár Lajos Istentelenek. 1943.Pápa. Justus: Keresztény pénz. M. Kállay Miklós: Magyar célok és feladatok a világháború negyedik évében. A szerző Kalendár. 1938. Nemz. Bp. Karner Károly: A zsidókérdés. Stádium. Kádár Lajos Doni halálbánya I-II. 1943. Bp. "Korunk Szava" 1938. 1936.: A vörös harctéren. Szefhe. Stádium. 1943. a tiszaeszlári véráldozat. Bp. 1943. Bp. Vikt. 1938. Nemzeti Könyvtár. M. Stádium. 1938. Kádár Gyula: Így lettem repülő.: Balogh Barna. Kállay Miklós: A magyar nép a nagy viharban. Bp. Szerk. gróf Tisza Istvánról. Kádár Lajos Kujtorgó lelkek. Szerző. 1931. 1940. Borbíró Károlyi Imre gr. (Szovjetellenes részei miatt. Karay Kálmán: Olasz testületi önkormányzati jog.) Katona Ilona M. Bp. Népművelők kiad. Bp. A szerző. A. Kárpátaljai Tud. 1938. Dunántúl ny. 19. 1942.: Páncélosok előre! Bp. Berlin. Athenaeum. A nemzeti összefogás parancsoló szükségessége.: Emlékbeszéd a Nemzet nagy vértanújáról. Nemzeti Klub. Károly Miklós. 1937. Ker. Sopron. Bp. Kállay Miklós: Örök a magyar! Idézetek beszédeiből. Központi Sajtóváll. "Új Nemzedék" naptára. n. Jungenfeld. Stádium. 1942. Franklin. Klny. 1882.. 1944.: Solymosi Eszter. Kállay Miklós Nagy idők sodrában. Bp. Székely és Tsa. 1944. Bp. Bp. 1942. Kádár Lajos: Ártatlanok. Cs. Kayser Béla: A fasiszta testületi állam. Cél. Kálvintéri: A zsidó sajtó a kereszténység ellen.: A liberális magángazdasági szabadság bukásáról és a bolsevizmus elleni védekezésről. Kastner. Bp. Révai. Bp.Jung. Társaság.: A zsidókérdés. Bp. Könyvtár. Bp. Karay Kálmán Olaszország jogélete a háború alatt. Munkaműhelye. Bp. Viktoria Rend Z. é. U. n. Bp. A M. Károlyi Imre gr. Stádium. A nyilas-kormány kiadása.: Az emberfajok élete és jövője. Bp. Kaas Albert br. Bp. Bp. 1942. Magyar Kultúra. Kárpátaljai területen a kereskedelem és ipar nemzeti alapra helyezése. Bp. 1942. Stephan. Bp. é. 1942. Stádium rt. Ernst v. 1928. Bp. Bp. Bp. Károlyi Imre gr. Károlyi Imre: Zsidókérdés Magyarországon. 1937. Katonák! Röpirat. Kalászy Erzsébet: Trianon árnyékában. Bp. Kádár Lajos: Turáni vadászok dala. Karafiáth Jenő dr. 1943. 23 . 1937. Kállay Miklós: A magunk útján.: Vihar gyermekei. 1924. Kacsmári Imre: Ki volt Sértő Kálmán? Bp. Bp. A Magyar Alföld földművelő népének megsegítéséről különös vonatkozással a bolsevizmus elleni védekezésre. 1942. Stádium. 1941. Karay Kálmán: A fasiszta jog 20 esztendeje. Kászonyi D. 1941. 1944. Komárom. Jungenfeld. 1944. kilenc beszéde. Nemz. Károlyi Imre gr. Bp. 1941. 1934. szám. Kausz József: A véreskezű sajtó. Reé László. Hermann: Támadnak a német tengeralattjárók.1941. Athenaeum. Karafiáth Jenő: Társadalmunk hibái. Műv. Willi: A német munkásifjúság megválogatása-támogatása-pályafutása. 1943.1937. Katonadalok (104 katonadal). ny. Bp. Günther: Búvárhajók előre. M. Jung. Ernst von: Páncélosok előre. Szerző. 1943. Kórus kiadása. Balassagyarmat. Katona István: A semleges tengeri kereskedelem helyzete. Bp. Katolikus Lexikon.: A sárga folt titka. Bp. 1940. Katona Jenő: Imrédy. Ungvár.: Az örvény szélén. Kádár Lajos A sasok harca. Bp. Bp. Kecskemét. 1932. Kapy Rezső dr. Bp. K. Kausz János dr. Bp. különös tekintettel a "háború" és "ellenség" fogalmának angolszász értelmezésére. Karay Kálmán: Gazdasági önkormányzat Európa német fennhatóság alatt álló országaiban. Ford.

és Lapk. 1939. Bp. Bp. Kerecseny János: Vér.Kedves Glóriának. 1943. k. Kemény Gábor br. 24 . 1919. Kelemen Béla dr. Egyetem.Hedvig: Kraft druch Freude. 1938. Erő és Öröm szervezet magyarnyelvű propaganda levele. Bp. Bp. Bp. Ford. Kertész Elemér dr. Pantheon.202/43 jelenti. Bp.Bp.tört. faji alapon és a magyar politika tört. Szefhe. 1939. 1944. Bp. Kelemen Géza: Jaj az öregeknek. 1926. Keltz Sándor dr. Kelemen Géza Búcsúzik a vándor. Nyilaskönyvkiadó vállalat rt. Kerecseny János: Mit veszített a feldarabolt Magyarország. terror. 1923. Könyv. Kelemen András: Sztálinék a Kremlben. Széchenyi k. Könyv. Keyserling. Kessel. a munkás börtönben. A kommun. 1926. 1943. Kékkereszt győzni fog. Bp. Frontharcos Szövetség. 1944. 1942. 1942.: Világtört. 1938. (Erdélyi tűzharcosok és hadviseltek emlékalbuma. ellenforr. J.-de Sgardelli Caesár: (Szerk. 1-3. Révai. 1842. cs. A magyar nemzet múlta és jövője. Bp. Szittya. Bp.: Új világ születése. Bp. M. Kelemen Géza A szökevény. Sz. Kerecseny János A szélső keleti kérdés. 1942. Lauri: Finn évszázadok. Bp. II. Kele József: Vörösök Szolnokon és a Jászságban. Bp. Magy. 1929. (A forradalom. MÉP. Kendi Finály István dr. Kerékgyártó Imre: Az új Európa ifjúsága. Bp. 1941. Kékessy Rudolf: Mivel tartozunk az új Európának? Bp. 1944. 1919. Munkás Könyvtár. Bp. 1940. 1944. Kel. a. 1941. Kerecseny János Harc a vörös diktatúra ellen. Bp. szoc. Bp. Bp. 1942. 1944. Bibliofilia. 1941.) Bp. 1942. Bp. Bp. Újságüzem. Kertész István: Magyar nemz. 1927. Kertész Dezső: Oroszországi naplóm. Kettunen. 1941. Kessel. 1939.) Keresztény gyáripar szolgálatában. A m. Bp. Bp. Keresztes hadjárati emléklap.: A világháború után. Kemény András: Benes jármában. Szittya. vállalat. Kerecseny János Kárpátaljai legendák. honvéd hadsereg. 1943. Korunk Szava. Kemechey László: Mussolini életrajza. 1942.: A magyar külpolitika hungarista útja. 1936. Szolnok. Kerecseny János A magyar Dreyfus-pör.) Debrecen. Pátria irod. Kecskemét. 1923-26. Stádium. Így harcolt a Donnál a 2. nemzet múltja és jövője. Kemény Gábor: Verhovina feltámad. Élet. Bp. U.: Székely Tibor. Bp.: A véres puszta.-de Sgardelli Caesár A frontharcos eszme szolgálatában. Bp. Kertész Elemér dr. Kertész István dr. 1923-26. (Plakát. Miczkiewicz Társ. Griff. Kerekes Sándor: A német birodalmi munkaszolgálat. Keltz Sándor dr. Pápa. A konzervatív világrend.:Jelentés a Baross Gy.: Adatok a szegedi ellenforradalom és a szegedi kormány történetéhez. Mefhosz. Front. Sík könyvek. Kerekesházy József: A világ urai. évi műk. Kellner. Csáthy Ferenc. 1938. Kertész János dr. Pantheon. Keresztény közéleti almanach I-IV. Kertész István: Magyar nemzeti szocializmus. Stád. Stádium. Kemenes Antal: Gömbös Gyula és a magyar élet. Bp. Sajtóvállalat k. Bp.és L. Közp. Rongyos hercegek. J. rt. Bp. 1926. A. Hermann gr.) Keéky István: Próféták szaporasága. k. Bp. Kerecseny János A vörös 140 millió A bécsi nagy kaland. Kékessy Rudolf Vádak és valóság. Hollósy ny. 1942. Jászberény. A. Kempe Rudolf: A német ifjúság védelme. 1922.: Vitéz Nagybányai Horthy Miklós kormányzó lengyelországi útja. k. Bp. Bp. Kerecseny János: A fehér légió. Bp. Szeged. 1942. Bp. Bp. Kemény Ferenc: Kinek a bűne a mo-i bolsevizmus? Bp.) Frontharcos évkönyv. Kesserling: Lengyelország felett. 1939. 1929. 1925. 1941. Darányi Ignác élete és munkássága.: A magyar földért. M. Athen. Stádium. a paraszt járomban. Kelemen Kornél: Az új Európa és Magyarország. (Füzet. Nemz. 1941 Kerecsenyi János: Irredenta zsoltárok. Szittya.

Bp. Kicsordult a magyar lélek. Stádium. 1937. Bp. Kmoskó Mihály: A zsidóság világuralmi törekvései. 1920. Baross. 1918. 1932. 1937.és Lapkiadó. Kirchner Gyula: Két hónap szovjet szolgálatban.. 1940. Jakab: A fjordok tigrise. Kmoskó Mihály: Miért lett antiszemitává a m. Új Nemz. 1943. Bp.: Havas J. Stephaneum. Kornitzer Béla: Apák és fiúk. Gyula. Bp. Kiss Sándor Irodalmunk elzsidósodása. Kalocsa. 1941. 1921.: Anka J. Komáromi János: Jegenyék a szélben. Kolba Gyula: Villámtérkép. 1942. középosztály? Bp. Kiss Géza: Erősebb a halálnál. 1920. Kostya Sándor: Az ismeretlen ország. H. Kolosváry-Borcsa-Hegedüs-Kováts-Lakatos: 450 tábori újság feljegyz. Bp. Klebelsberg Kunó gr. évi XVIII. Egyet. az 1934. Konrád Ernő dr. Élet. Kmoskó Mihály Zsidó-keresztény kérdés.: Baja a forradalom és a szerb megszállás alatt 1918-21. 1938. Bp. Kornis Gyula: A magyar politika hősei. Kis Sándor: Fajvédelem és munkáskérdés. Bp. Kiss Endre: A keresztény textilker. a leventékről és a leventeleányokról. Szerző kiad. Kostya Sándor Ukrajna. 1944. ügyészség területén. 1921. Szent István Társ. Kocsis Géza: A kétarcú szabadkőművesség. Kivonat az 1930. Kiss Imre. Magyar Lapok és Néplap. Kiss Sándor Fajunk védelméről. az 1939. Kiss Kovács István: Menekülés a vörös pokolból. 1932. Í. 1940. Koszterszitz József dr. Bp. Lukács-kiadás. 1942. 1919. Bp. Bp. Bp. Kiss József: Az igazi Szamuelly Tibor.fehér jólét. Knickerbocker. Ford. Bp. Párt kiadása. Korunk legnagyobb veszedelme. Komor: Harcok az orosz égen. 1918. fejlődése v. Kocsis József: Búzakeresztek. 1942. 1938. Győr. Széchenyi ir. 1942. Kispest. Mefh. R. Szerző.. Kiss Sándor Zsidókórság. egyházszegi: A zsidó tehetség titka. Kmoskó Mihály Hogyan zsidósodott el Magyarország? Bp. (114. Kibédi Varga Sándor: A nemzeti szocialista Németország. összeesküvők a szerb politikában. Bp. Knortti Ádám: Pap. Bp. Ki Pálffy Fidél?. Actio Catholica kiadása. 1924. hanyatlása. Bp. Szoc. Bp. Kiss Károly: Ahonnan elszállt a lélek. Bp. évi III. István. Bp. sz. Bp. Társ. Dante. Dobay nyomda. Lőcsey. 1918. Kishindi Komposcht Egon: Zalai honvédek a keleti arcvonalon. Bp. Emlékirat a forr. Bp. Knézy Lehel dr. 1939. Bajai Corvin nyomda és újságkiadó üzem. Kiss Sándor: Zsidó fajiság. Kibédi Varga Sándor Megfigyeléseim és gondolataim a nemzeti szocialista Németországban. Bp. Athenaeum. Két év a honvédelmi nevelés és az átszervezett testnevelés történetéből. Szt. kiskáté. Bp. 1919. Árpád. magyar fajiság.: Magyarébresztő március. 1943. Bp. Könyv.) 25 . Apostol. Kis-Erdős Ferenc dr. Pécs. 1928. Bp. orgyilkosok. 1940. és diktatúra idejéből. évi II.: Vörös gazdálkodás. 1943. Klaser. Kalocsa. Bp. Koszter atya: Kamaszok.: Ifjúságunk egységének alapjai. 1919. H. Kiss Sándor: Modern szépirodalmunk és a zsidóság. 1943. Bp. Kolosváry-Borcsa Mihály: A zsidókérdés magyarországi irodalma. A Nemz.. Kiszely Gyula: Szerencseállat. Arany János bajtársi törzs. évi XVIII. 1917. Konrád: Kémek. 1942. 1936. Bp. Debrecen. Bp. és művészeti rt. Budai-Bernwallner. Rákóczi. 1943. Levente Hírközpont. Baja. Irod. törvénycikkekből. Hornyánszky. Forrás.: Világválságban. Bp. Kincs Elek-Nagy Ferenc: Új magyar nevelés. Légrády Testvérek.1926. Bp. száműzött szökevény. 1930. és az 1940. Bp. Nemzeti Újság. Oradea. Bp.Kalocsai N.: A kommunizmus története a gyulai kir. Kocsis József: Méh és az ember. Hornyánszky. Szénásy.Képes album a nemzet jövőjéről. Kiss Ferenc: Ecce homo. 1942. Franklin. Kirchner Gyula Nemzeti Szoc. Ladányi.. 1939. Bp. Bp. Kinau. Nagykőrös. Hornyánszky. Altenburger . Centrum. Kiss Albin: A magyar társadalom története. 1944.

Kozma Miklós: Kárpátalja kormányzói biztosa hivatalának elmondott beszéde. Bp. 1940.Actio. e. Bp.szoc. Kulcsár Béla és Kazay Ferenc: Versek. a "Hajnalodik" c. 1938. Kranz. Mi a "Marok". Tér könyvkiadó. Kovrig Béla Embersors a szovjet életben. Krüger Aladár: A zsidótörvény. Borsod. szentkereszthegyi: A székely hadosztály 1918-19. Bp. Singer Nándor kiadása. 1943. Közi-Horváth József dr. 1920. politikai szemle 1938. 1934. Bp. 26 .: A királyságtól a kommunizmusig. Korunk legnagyobb veszedelme. Turul Nyomda. Kóbor Tamás: A bolsevizmusról a bolsevizmus alatt. Králl Károly ifj. 1919. Szarvas Zoltán. Da. Bp. (Ignácz Rózsa: Hivatalnok Berta c.1936. m. Bp. Bp. Bp. magyarázatos szövegű kézikönyve. Bp. Fréda: A halhatatlan harcos I-II. magyarázatos szövegű kézikönyve stb. Kozma Imre: Amerre most martalócok járnak. Kovács Alajos: A zsidóság térfoglalása Magyarországon. Kovács Alajos: A m. Harang. a m. 1943. Minerva. kötet. szökevény. Kügyi Virágh László: Mikor mi történt? Bp. harcai. Franklin.) Satu-Mare. biopolitika. Karl: Nostradamus a jövőt látja. Kellner J. Körlevél.: 1938. Gergely R. törvénycikk magyarázattal ellátva. X. Kovács Antal: Az erdélyi magyarság és a román "statisztika". 1938. 1930. ker. Hungária. 1936. Nyékládháza. Szerz. A biologizmus mint új életszemlélet. '41. Hollóssy. Kovács József: Zsidó magyarrá nem lehet. 1941. és gazd. szentkereszthegyi: Egy tündöklő csillag. melléklete. 1941. Bp. Bp. Kormányok és vezérkarok kulisszatitkai. 1920.: Miért megyünk mi m. Kult Kristófi Nagy István: Mit várhatunk a mai magyar ifjúságtól. 1940. Kovács Alajos A csonkamagyarországi zsidóság a stat. zsidótörv. Bp. A labdarúgás A-B-C-je. 1943. Székely hado. Dr.és L. tasnádi: Krisztus és a zsidók. 1920. Kürenberg. Vigilia. élet egyensúlyának hatásosabb biztosításáról szóló ún. Bp. 1936. 1930. nyárspolgárok. szerv. évi bolsevistaellenes és ellenforr. Kristóffy József: A királyságtól a kommunizmusig. számából. Bp. Krüger Aladár: A társ. Könyv. évente Nürnbergbe? 1938. 1941. Bp. Kovrig Béla: Fasizmus-hitlerizmus. Ifj. szomorú gyászos időkből.: Bolsevisták karmaiban. Kuortti Ádám "Labdarúgó Sport" a nemzeti eszme szolgálatában. és XI.Bp. Győr.: Szociálpolitikai kérdések Németországban. államjogi reformok számszerű hatása.1939. Kovács József. Stádium. Kuthy Sándor: Németország háborús élelmezése és a német jogrendszer. Krüger Aladár dr. Kuntár Lajos: A véres Don. Actio Cath. Székesfehérvár. Bp. Berlin. könyvk. 1938.) Krug von Nidda: Marianne. Kovács B. Körösi László: Térképek a szabadkőművesség szolgálatában. Bp. Bp. 1920. Kecskemét. Kriesch. 1938. Bp. 1939. 1922. Bp. Küzdényi Gyula: A német törzsöröklési rendszer agrárpolitikai jelentősége.1925. Wilhelm von dr.Bp. Bp. Kraft. Centrum. Körmendi Horváth József: Szózat Magyarország minden lakójához. Kraft. Bp. Stád. (500 nap Lenin országában. Bp. évi XV. 1940. 1942. bolsevikok. száműzött.Kovách Imre: Magyar megújhodás felé. Centrum. Kratochwil Károly. 1940. Kühnelt-Leddihn Erik: Jezsuiták.: Proletárok megváltása. tükrében. 1939. Stádium. Közi-Horváth József dr. Herbert: A francia tragédia. Bp. Franklin. 1944. n. Bp. Bp. Klny. t. Bp. Bp. A zsidótörv. Hajdúb. Franciaország az összeomlás előtt. Kolozsvár. Kratochwill Károly. Hollósy.: Az angol háborús propaganda stratégiája és taktikája. Nyilaskeresztes Párt II. Kövess István: A vörös fogaskerék. Bp. Kovách Mihály dr. Kuortti Ádám: Pap. Kristóffy József H. Joachim: Háború a Földközi-tengeren. évi XV. M. 1926. Bp. 1938. Kutasi Kováts Lajos: Az áruló. Bp. Kovrig Béla: Az új Oroszország (1917-1926).cikk magyarázattal ellátva. Közi Horváth József: Örök vezérünk: Szent István. Helios. Szerző. ny. Krüger Aladár 1938.

Athenaeum Lengyel okmányok a háborút megelőző eseményekről. 1938. László Zuárd: A börsöni kommunista és más elbeszélések. H. Bp. Lantos Lajos Béla: Merénylet hazánk ellen. Bp. IV. Bp. Levente naptár. Korunk Szava 1.) Bp. Lacza István dr. 1921. fontosabb korm. 1942. Bp. 1929. 1942. Kókai. Berlin. 1939. Lengyel Béla: A második világháború első két éve. Bp.-tól a kommün bukásáig. A szerző.: Kállay Miklós. 1943. 1944. Magyar Jövo. List. Lombos Alfréd: Danubius. 1942. Bp. A trianoni dráma revíziója. Ford. Lendvai István előszavával. Levente Táborozási Segédlet. Athen. Testnevelés orsz. I-V. Bp. Hollósy. Liszt Nándor: Fele se tréfa. Bp. Pallas. 1935. Fritz: Irány Norvégia. Lantos Lajos Béla: Tengeri és légi blokád Anglia ellen. Széchenyi. Palásti. Kolozsvár. zsidótörvényre. Győr. 1926-30. szám. 1941. A zsidókra vonatkozó legújabb. 1924.. L Levente daloskönyv.vez. Bp. 27 . tc. Bp. Szerk. Leitgeb: Élményeim a bolsevista Oroszországban. 1928. Bp. Levente legény szolgálat. 1943-44. Bp. 1938. Bp. 21-én.) Nagyvárad.. Athen. Laky Imre: Öt év Szibériában. 1942. 1942. Leventeparancsnoki káté. 1940.: Európa békezavarója. Levatich László Milyen zsidótörvényre van szüksége a m. 1942. Lantos Lajos Béla: Kémelhárítás és honvédelmi ismeretek stb. Bp. Levente évkönyve. (Lengyelország. Bp. Bp. Bp.rend. Leventeújonc és a leventeapród szolgálata A. Leventelányok ideiglenes foglalkoztatási terve. Lipcsey-Magyar Sándor: Dai Nippon. Levente intézmények útja. Leventeifjúság lelkigondozása. Miskolc. Bp. '35. A. 1943. kiadása. sz. Leventeifjúságunk hazánk jövője. 1944. 1938. 1943. Hungária. Debrecen. Élet. Ley Róbert: Beszéde a munkások előtt 1941. Lehner Attila: A Magyar Népnemzeti Mozgalom megindítása. 1937. Mezőberény. az októberi forr. Lantos. von: Bolsevizmus és a zsidó világuralom. László Jenő A székely hadosztály és dandár harcai Erdély védelmében. Lépes Andor: Zsidók keresztény álarcban. kiadása. Bp. Bp. 1933. Laky Imre Emlékkönyve "Rendőrökről-rendőröknek". Szal. Leventék sportszereplésének szabályzata. 1943. Liszt Nándor: Zokon ne essék. tudnivalók I-II. Viktória. Lendvai István: A kereszténység a horogkereszt árnyékában. Levente és Cserkészszöv. Légrády Imre: A kommün fogságában. 1942.Nagyjapán. Lendvay Béla dr. Párt Sajtó és Prop. nov. Bp. o.Kolozsv. Stúdium. Linkomies Edvin: Finnország háborúban. Bp. Locatelli. 1944. Bp. Előszót í.: Balogh Barna. Lévai Jenő: Éhség. M. M. Szibéria. Bp. A. Révai. Korunk Szava kiadás. 1942.1926. 1930. Levente emlékeztető. 1943. Lendvay István: Katolicizmus és zsidó kérdés. Kiadja a Nyilask. k. 1940. 1944. Légrády. Bp. Szent István Társ. Bp. Lippovitz György: Zsidótörvény (1939. Szt .: Szociális etika. Athenaeum. kötet. 1922. M.K. I. tört.: Sárpy I.Küzdj te is a kommunizmus ellen! Bp. Levél az alkotmányról. Légrády Testv. Bp.1942-43. Luigi: A tobruki kém. Lenin fiúk munkában. 1942. Leers. 1943. népnek. Lábay Gyula: Az ellenforr. Bp. 1942. Athenaeum. Centrum. Lelkesítés és szervezés. Ráth M. Inform.) Bp. Bp. Levatich László: Miért van szükség a III. Német Bir. Lissák György: a fehér sas országa. Külügyi Hiv. 1942. 1940. Bp. Leventeújonc és a levente-apród szolgálata. Baltha. Korunk Szava népkönyvtára 14-15. Bp.: Táborozási ügyrend. 1942. Bp.L. 1944. Hétfő. László Jenő: A forradalom története Hódmezővásárhelyen. 1942. Légi harcok okozta károk. Bp. Hódm. Lakos L. Ráth. Bp. Bp. Held. Nemz. 1942. Génius. Lázár István: Vörös Számum. 1919. Athenaeum. Röpirat. Bp. Athenaeum. Bp. Bp. forradalom. Bonyhád. Könyvk. 1920. Turul Szöv. (Oroszország.

Bp.) Bp. Lutostansky. 1930. Bp. Bp. Bp. Népművelő Társaság. 1921. 1943.. 1939 és 1940. "Rege" könyvk. Kováts T.. Lutochin S. Bp. Actio Catholica. Szenkó. Lukachich Géza. Bp. Lützow. Szenkó. Ludendorff. Központi Könyvkiadó. 1943. 1943. 1934. 1937. Germánia. M. 1943. 1938. Szenkó.. Stádium. Maderspach Viktor: Menekülésem Erdélyből. M. Bp. melléklet miatt. Lovag A.1943. 1928. 1943. évről. Bp.V. 1943. Bp. Bp. évről. St. Újvidék. (A hozzákötött "Röptében a világ körül" c.) Pécs. Levente Hírközpont. Vajda. Sylvester. MOVE 1918-43. Lovász János: Országrendezés a Német Birodalomban. 1937. Luukkonen. Lovászy Károly: Gyenge a szovjet. 1928. Ruszakb Magasházy László: Nemzetvédelem.) Lorenz Viktor haditudósító: A kelti harctéren. Budai. Írták: Magasházy L. Bp. Lutz. működési jelentése az 1940. Lützow. M. kiad. O. 1941. A jövő állama és a jelen állameszménye. Forrás. 1941. Bp. Bp. Lovassy Andor: Százados úr. Lovass János: N. Faragó E. Bartos D. Német partraszállás Norvégiában. Luzsenszky Alfonz A zsidó nép bűnei. Bp. kir.. Turul kiadás. 1940. Bp. Bp. 1944. kir. (Honvédségünk élete ötszáz katonanóta tükrében. Róma. 1-3. Nikanor: A rémségek országából. MOVE Pestvármegye Testedző Egyesülete működési jelentése az 1941. Bp. 8. 1942.) Pest vármegye Testedző Egyes. Sz. Lőrinczi László: A magyar népi gondolat. Cegléd. Luttor Ferenc: Egyház és állam. Pannonia ny. Luzsenszky Alfonz: A talmud magyarul. MOVE lövészkáté. Szerző. (Magyar Véderő E. István: A fekete remete. Machay Károly Kifelé a magyar jobboldali zűrzavarból. kiegészítéséről és módosításáról. 1941.: Magyarország megcsonkításának okai. 1941. 1940. Szerző kiad. Szenkó kiadás. Lymington. tagegyesületi alakulat alapszabályai. Bp. 1942. 1940. Löbner. honvéd Ludovika Akadémia II. 9-11. Ge. Somorjai br. Hollósy. Lund János: Verdun. Vörös Hadsereg (röplap).. Erich: Leleplezés a sz. Fanni: Asszonyok a tűzvonalban. Bp. 1940. Nagy Vince. Frigyes: Háború a tengeren. 1939.E. MANSZ alapszabályai. Fanni A lották. Maderspach Viktor: Az oláhok vérnyomában a Fekete Tengerig. Kertész. M. Stádium.: Szeder J. Nemz. Bp.. Lützow: Tengeri jog és kalózkodás. 1928. 28 . Luzsenszky Alfonz Mi az igazság? Bp. Bp. Gén. Bp. Frigyes Tengeri jog és kalózkodás. Ludvig Dénes: Mussolini és a sport. Bp. Kazimir: Szovjetunió a szovjet sajtó tükrében.. 1942. Emese könyvek 2. 1932. A.) Lovag Aladár: A névjegy. Nagy L. honv. 1940. országvédelem. Cegléd. Bp. Luukkonen. Move. Ludovika Akadémia. Lützow. Move Lövész Liga.O. Bp. 1879-1919. Machay Károly: A nemzeti rendi államé a jövő. MOVE. 1940. Bp. 1943. S. kiad. 1942. főcsoport évkönyve 1938-39. 1941. 1941.: A pályaválasztás irányítása és a szakmai nevelés a mai Németországban.: Marikám. k. 1944. Bp. A szerző. Luzsicza Géza dr. Ma Olaszországa. 1944. sejehaj. Szenkó. Bp.: A kommunizmus szociálellensége. 1921. Luzsenszky Alfonz Történetek.: A házassági jogról szóló 1894: XXXI. Machay Károly Tisztázni a jelvények és világnézetek kérdését. H. Stádium. "Novissima". Magasházy László: Serlegbeszéd a volt nemzeti hadsereg fővezérségének bajtársi vacsoráján. 1943. Bp. 2. Bp. Lord: Éhínség Angliában. kiad. 1944. 1940. Miért köszönünk felemelt kézzel? 1940. M. Bp. Lukács József: Karddal és tollal Bp. Lották. Szerző kiad. Budai. Bp. Machay Károly: A nemzeti rendi állam a jövő állama. Bp. tc.Longhy A. A nemzeti munkaközpont. Frigyes Német partraszállás Norvégiában. 1941. Bp. tudósító oszt. (Szerk.. (Csillagos regény. W.kőművesség titkainak jelentőségéről.

1940. Bp. A magyar legújabb kor története. Bp. 1938. Magyar László: Német munkásköltők. Révai. Magyar Sándor: Álmodni mertünk. Magyar értékrend állama felé. Felelős kiadó: Fitos Vilmos. A. Hollósy. Magyar Ügyvédek N. évi munkájáról. II. Trettina J. Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetségének beszámolója az 1942-43. Magyar katonaköltészet. Bp. Bp. dr. Bp. Magyar Irodalompártoló Társaság Évkönyve. (Színmű. Magyar katona a szovjet elleni háborúban. M. 1940. Stádium. Magyar a magyarért. Bp. 1930. Hollósy. 1942. Magy."Magyar Vetés". Bp. Ébredő M. Athenaeum. Európa i. Bp. Bp. Magyar Tudományos Fajvédő Egy. 1940. Naptár. Fk.) Bp. 1936. Magyar Nemzeti Szocialista Párt. O.: Dr. 1941. Nagy S. Bp. Szegedi Ú. Az erkölcsi forradalom programja. Magyar haditudósítók feljegyzései. Szerk. Bp. Debrecen. Magyar Balázs: Hogyan akarták tönkretenni az oláhok Magyarországot? Bp. Magyar Lukács: Sebestyén. Magyar Kelemen: Kormányzónk. Bp. Keresztény Magyar Orvosbajtársunk. Magyar István: Mi az igazság a politikában. E. Jövő. Magyar Ügyvédek N. Mandorff. tervezet). 1938.Magyar Élet Pártja. 1940. 1939. Bp. Magyar Asszonyok Nemzeti Szöv. Bp. A. Stephan. Magyar honvéd Európa védelmében. Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetségének beszámolója az 1940-41. A MANSz. Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetségének beszámolója az 1941.. Kászon.: Somody Pál. Mi történt eddig Kárpátalján? Ungvár.. vállalkozók. (Ballagó Imre rajzaival. Magyar Igazság. Magyar Naptár az 1942. Bp. Magyar Naptár az 1941. Bp. szerk. ny.Szeder Magyar Tűzharcos Szöv. 1918. Magyar katekizmus: Amit mindenkinek tudnia kell az elszakított magyar területekről. N Magyar Megújulás Pártjának szervezeti szabályai. Szervezési sz. 1943. Ráday Gedeonné. Bp. 1931. rt. Magyar Cél. Acsay T. Beke. Bp. dr. A. 1939. Bp. A. alapszabályai és ügyrendje. Vörösváry Soksz. kereskedők hivatalos szaknévsora. 1933. Orosz Vilmos. 1939. 1944. Bp. 1935. Bp. Magyar Asszonyok Naptára. 1938. Magyar Rádió őszinte beszéd sorozatában elhangzott előadások. Madách. 29 . esztendőre. 1940. Magyar értelmiség válsága.: Dolgozz velünk a magyar ügyvédség jövőjéért. Keresztény iparosok. Magyar kibontakozás útja. Bp. Bp. Szentmiklóssy G. 1933. Attila ny. Bp. 1927. 1944. hív a MONE! Bp. Bp. Mérnökök ny Magyar feltámadás lexikonja. A. Bp. Magyar Nemzeti Újjáébredés Mozgalm. Szoc. 1941. Magyar Orvosok Nemzeti Egyesületének javaslata a zsidótörvényről. Közm. Dr. A magyar a magyarért Munkabiz. Tanács k. Nagy. Báns. '39. előadásai. 1943.-nek múltja. 1940. Egyetemi. Magyar Ügyvédek E. Steph. Magyar Tanítók Otthona. A. Magyar Könyv. 1938. célkitűzései. 1935. Bp. Párt. Magyar káté. kiadása. 1942. Jövo. A. Bp. Magyar Népnemzeti Párt (1. E. Bp. Tűzh. 1944. 1926. Sz. MÜNE. Egyetemi ny. Magyar Orvosok Nemzeti Egyesülete. (Az ősmagyarok korától napjainkig. Magyar kibontakozás útja...) Szeged. Magyar Jobbágy: Vihar előtt. Bp. Debrecen. Bp. Szebb Jövő k. rt. Bp. Ifj. Gr. Attila. évi munkájáról. Hollósy. Magyar közgazdaság és az új európai rend. Bp. Kellner. Magyar kormány 1 éves munkája Kárpátalja népéért. A. Athenaeum. alapszabályai és ügyrendje. Magyar Asszonyok Nemzeti Szöv. jövője. alapszabálya. 1937. Rajniss F. Magyar Diák. Egyetemi ny. M. Álgyai Pálné. évi munkájáról. Kalot naptár évkönyv 1943-ra.: Vályi Nagy Géza. 1943. 1941. Bethlen G. jelene.) Bp. 1940. Bp. esztendőre. Nemz.

1935. Marjay Frigyes Honvédeink Vörösországról. Magyarország szerepe Közép-Európában. 5-7. Bp. Pesti Lloyd. Írta Bosnyák Zoltán. 1935. Magyarság. III.t. Magyarország. Magyarok ébredjetek. 1942. 1941 Bolyai Akad.: A végzet katonái. Bp. Magyar öntudat kistükre. Magyarországi németek szöv. Magyarországi Turán Szöv. Bp. Bp. Bp. k. Makkai Sándor: Tudománnyal és fegyverrel. Michel Herbert: Nagynémetország kis tükre. Major. Bp. 1937. Nemz. III. Röplap. A. 1943. 1937. Magyarország a szociális haladás útján. 1944. Schmidt. vázlatos története. rendelethez. Glóbus-Centrum. Ralph H. Bp. Emlékkönyve. alapszabályai. M. Magyar népnemzeti rend. Marjay Frigyes Honvédségünk. 1938. rend. 1924. Johann Wilhelm: A fasizmus. 2.H. Hollósy. Budai Bernw. 1941. Herbert: Nagynémetország kis tükre. Munkásp. Epol. Az intézet programja. Mailáth József gr. 1938. 1941. Bp. Magyar nemzetbiológiai intézet megalapítása.k. 1927.) Bp. mozg. Tasnády N. Makkai-Némethy Válság Amerikában. Marjay Frigyes Hőseink. Bp. Szoc. Bp. r. 1943. Kispest. Bp. Mannhardt. Makkai-Némethy: A zsidótörvény. Athenaeum.SZ. sor. sz. Mainardi. András előszavával. Malcomes Béla: A gazdaság új fejlődése. Élményeim és tapaszt.M. 1938 Magyarországi Turán Szövetség álláspontja a fajiság kérdésében. 1937. Mailáth József gr. A. Magyarország együttműködése a szomszéd államokkal. A nyilas-kormány kiad.L. Keletmo. Bp. Magyarok! Testvérek! Röpirat. M. N. Kolozsvár. Bp. Báró Kemény Gábor külügyminiszter rádióelőadása. 1941. Magyar-Német Társaság alapszabályai és alakuló ülésének jegyz. Új Aur. 1939. Mai háború. A. 1934. Marjay Frigyes Ez a szovjet. Bp. Párt. Bp. Ulrich: Kézigránátokkal a kiserőd ellen. Szerző. Bp.n.E. álláspontja a fajiság kérdéseiben.Egy. Révai.? '32. 1943. Bp. Bp. Malán Mihály: A szláv veszedelem. évfolyam. Bp. Kispest szerv. Reé László. Szerző. Bp. Bp. 1940-43. Mann. vázlatos története. Forr. 1940.háborút követő időben. Deutscher V. Lauro: A magyarországi kommunizmus bűnei. Levat. 1938. Székely E. 1940. Magyar népnemzeti mozgalom rövid ismertetése. 1942. Magyarország feldarabolása és a szabadkőművesség. Bp. Makkai János A természetes béke Európában. Minerva. M. A. 1942.F. Hungária. 2200/1941. 29-én és 30-án tartott szabadkőműves kongresszus. M. zsidótörvény és végr. 1941. III.A Párisban 1917. alapszabálya és általános ismertetése.ny. 1938.1943. évf. Bp. emlékkönyve. Magyarországi Máltai Lovagok Szöv. Szefhe.: Az oroszországi bolsevizmus hatása Mo. a vil.-on. Kókai. A. Bleyer Jakab gimnáziumának évkönyve. A nemz. Makkai János: A háború utáni Magyarország. 1936. Mann. Sz. A. Vajna. Bp. Dr.1944.é. Athenaeum. Egyet. és Erdély o. Bp. vezetők életmódja. Bp. Egy pár őszinte szó a zsidókérdésről. Bp. Maleck. Marjay Frigyes Meddig még? Bp. Turán f. évi június 28-án. Stádium. alapszabálya és általános ismertetése. Bachmann. A. 1941. (Előfizetési felhívás. I. Bp. 30 . Magyar szoc. Bp. I. Bp. Bp. 1939. nacionalista értekezlet. Bp. Magyary Zoltán: Nemzetiszocialista községi közig. szoc. és 8. hat. 1944. 1924. Hat. Magyarország elzsidósodása. Magyarországi Turán-szöv. Magyarság évkönyve 19381944. M. 1939.Magyar külpolitika új útjai. 1942. Ath. 1938. H. Magyarázat a II. Makkay-Rónai-Asztalos-Erdélyi: A mi Erdélyünk.. 1936. Egy Oroszországból hazatért katona jajkiáltása magyar testvéreihez. 1944. Jövő. Miskolc. 1. szoc. Magyarországi Turán-szöv. Marjay Frigyes Keresztes hadjárat. Magyarországi Németek Szöv. Magyarországi Máltai Lovagok Szöv. Magyar nemzeti szocializmus. 1941. II. párt. Mit akar a nemz. k. irányelvei. Bp. Athenaeum.

Szt.. Bp. Pallas. Bp. U. Marcell: Szibérián át a kolostorig. Marschalkó Lajos Kik árulták el 1918-ban Magyarországot? Bp. Martinovich Sándor: A zsidókérdés. Marjay Frigyes Sedantól. történetének és alapgondolatának vázlata. Benato: Az olaszországi ifjúsági szervezetek. Markó Géza: A totális háború gazdasági problémái. Pécs. Bp. Centrum. A szerző. Matolcsy Mátyás: Az új földreform munkaterve. Bp. Stádium. Bp.és Lapkiadó. Marton Béla v. 1924. Held. Hírl. Matolcsy Mátyás Zsidók házvagyona. Bp. Mátrai Ferenc Béla: A világon bujkáló kommunizmus. Mayer Géza: Vörös dúlás nálunk. 1943. Málnási Ödön "A Magyar nemzet őszinte története". 31 . Marton Béla v. 1938. C. Tettesy és Tsa. 1941. Markó P. 1931. Bp. 1943. 1938. Matolcsy Mátyás Magyar föld zsidó kézen. 1943. 1941. '40. Danubia. Bethania. Renato: Az olaszországi ifjúsági szervezetek. Bp. Marjay Frigyes Szegedtől. Könyv. Málnási Ödön Werbőczi fiaihoz. Benkő Géza kiadása. Bp. Bp. Bp. 1944. 1940. Marosi Arnold: Átöröklés és a nemzetvédelem. Bp..Marjay Frigyes Mi a fasizmus? Bp.) Sopron. Bp. Szemes kiadás. 1942. Szeged. történelmi pere. Palásti. Mátray Sándor: A G. Egyet. Mattyasovszky Kornél: Új Magyarországért.: Két világ között. 1940. 1935. Marschalkó Lajos: Gömbös Gyula a fajvédő vezér. Révai Matthei-Nagyőszy: Győzelmes hadsereg. 1939. Stádium. (Emlékek a régi és új Oroszországból. Bp.Uzsokig. Róma. Bp. Matolcsy Géza: Gr. 1937. Szerző. Máriássy Béla: Zsidókérdés és uzsora. Halász. Bp. Bp. é. Mazzolo. '43. Dante. Máté-Törék Gyula: Déli végeink visszafoglalása. 1939. Bp.) Mezőberény. 1940.. Marton Béla v. Centrum. Róma. 1937. Máthé Tamás: Suomi. Klny. Stádium. Nov. Matolay Géza dr. Bp. Nemzeti Munkakamara. Matolcsy Mátyás: A zsidók útja. I. Nyilaskeresztes Párt. 1939. 1941. Bet. Máthé Lajos: Ítél a végzet.. Bp. 1936. Ferences-zárda. 1938. Bp. Cserépfalvi. A magyar fajvédelem hőskora. 1883. Párt. Matolcsy Mátyás Új élet a magyar földön. Pápay. Bp. Bp. 94 pont. Pester Lloyd. 1918. élet. Csáky István élete és munkássága a magyar revízió szolgálatában. Stádium. 1941.Prágáig. Bp. Bp. Marton Béla. Máté Törék Gyula Ébredj magyar! Bp. 1941. Stádium. 1941. Marjay Frigyes dr. Bp. Bp. Mayer Vilmos: Amerikai mozaikok. 1920. és könyvk. Bp. Mátrai Ferenc: Levente fiamnak. Bp. 1938. Martsányi Imre: Frontharcos hitvallás. Szenkó. 1940. 1943. P. Bp. 1919.: Nemzeti Munkaállam. nép. Szent István T. Mályusz Elemér: A vörös emigráció. Málnási Ödön Feladatok. 1936. Marjay Frigyes: Az ámokfutó Bukarest. Kandó Gy. Pápa. v. Marton Béla v. 1941. Marjay Frigyes dr. Finnország írásban és képben. Málnási Ödön: A magyar népközösségi eszme története.: Churchill nyilatkozik a szovjetről. 1939. Bp. Centrum. 1942. Debr. M. országa. Bp. 1936. 1941. Marton László: Orosz szovjet rémségei 1918-ban. 1941. Bp. Bp.: Gróf Teleki Pál élete és munkássága a magyar revízió szolgálatában. Markó Géza "Marok" kereskedők és iparosok szaknévsora. Marzolo.n. Halász irod. Matolcsy Mátyás Föld. Nyilask. Marjay Frigyes Végzetes esztendő. Bp. Bp. Palásti. Bp. Martens Kornél: A kereszt alatt. Bp. Steph. Marschalkó Lajos Tiszaeszlár. Máté Törék Gyula: A múlt és az új világháború és katonai életformák. Palásti. berethei: A Magyar Országos Véderő Egylet. Mi és ok. Mándi Nagy Endre: Találkozásaim az olasz-magyar barátsággal. (Sopron város és vármegye a két forradalom alatt.új Európáért.

Méhely Lajos A magyar élettudomány problémái. Bp. 1942. Held. Bp. Held. Merre megyünk? Kiadja a Hivatásr. Bp. Held. Vörösmarty. Bp. Held. Meskó Géza: A Harmadik Birodalom (Németország) olajstratégiai helyzete. 1933. Bp. 1937. 1940. Bp. Bp. Megyery Ella: Az első világháború. 1934. k. 1940. Méhely Lajos A magyar kisebbségi iskola. 1930. Bp. Bp. 1935. Bp. Bp. 1944. Bp. Bp. Bp. Megyery Ella: Rabszolgák és rabszolgatartók. ifj. verse miatt. 1934. Bp. Mező Péter: Levél a szovjet arcvonalról. Bp. dr. Held. Mezőberényi első nyilas gyűlésen elhangzott beszédek. Menekültek könyve.) Mécs László: Forgószínpad. Held. Bp. 1935. Athenaeum. Székesfehérvár. számára az Emszo és a Kalot. 1937. Held. 1932. Klny. Dante. A "Cél". 1941. Meskó Zoltán. Held. Horizont. 1936. 1930. Bp. Bp. Mb. Bp. a Katonai Szemléből. Magy. M. A szerző. Bp. Bp. Bp. Held. Mozg. Meskó Zoltán: A magyarság hivatása. Méhely Lajos Az én antiszemitizmusom. Meskó Géza: A totális háború gazdasági problémái. Held. 1932. 1932. 1921. Szónok: Oláh. Bp. Bp. Bp. Melocco János dr. Held. Bp. 1941. Mécs László Összes versei. Athenaeum. Held. 1937 és 1940. Méhely Lajos A zsidók parazitasága. Held. Bp. Mesterházy Ambrus: Rabok vagyunk mostanáig. Stephaneum. Held.: Az új Magyar Birodalom követelményei. e. Méhely Lajos Az örök idegenek. 1940. Bp. Bp. Miskolc. Held. Dante. Bp. Nemzeti Szociálista Párt kiad. Méhely Lajos A nyolcosztályú népiskola. jelene és jövője. Méhely Lajos A magyar ifjúság nevelése. Stádium. 1925. 720. 1928. 1938. Fekete Mereskovszkij: A pokol tornácában. Bp. Bp. II. Bp. Bp. Méhely Lajos A németek Magyarországon. Bp. Bp. Kis Akad. 1938. 1932. 1929. Bp. Méhely Lajos A magyarság antropológiája. 1920-1940. 1940. Mezőfi Vilmos A bolsevista rémnapokról.Megyery Ella Ejtőernyős világháború. Bp.: Mi van és mi lehet Abesszíniában. 1941. Méhely Lajos A zsidó rituális gyilkosságokról. Révai. ("Egy finn leányka képe" c. Bp. Mester Kálmán: A felvidéki szabadságharc története. 1941. Méhely Lajos A turáni eszmény. Held. Klny. Emlékeim a kommün idejéből.1938. 1939. Méhely Lajos A magyar fajvédelem ábrázata.: A megszállott magyar területről kiüldözött magyar testvéreink kálváriája. Méhely Lajos Őrségváltás. 1929.'43. Meskó Zoltán Magyar csillagmozgalom. Méhely Lajos A magyar fajvédelem pragmatikája. Mezgár Lajos: Zsidókérdés. 1938. A. H. Salgó Nándor. Athenaeum. Madách. Meskó Zoltán Nyilaskereszttel a magyar föld népéért. Méhely Lajos A magyar tragédia élettudományi okai. Méhely Lajos Fajvédelmi gondolatok. Mezőfi Vilmos: Emlékeim a kommün idejéből. Bp. Bp. Méhely Lajos A vércsoportok faji jelentősége. 1930. 32 . 1940. 1929.1941. 1935. Szikszai.) Méhely Lajos Álpróféták. Bp. A szerző Mezőssy Mária: Örvényben. 1938. Madách. Szerző. Megyery Ella Franco Spanyolországban. Meskó Géza: A Harmadik Birodalom olajstratégiai helyzete. Méhely Lajos A zsidójavaslat szépséghibái. 1937. Madách. Méhely Lajos A legsötétebb babona. 1920. Méhely Lajos Az új zsidótörvény s az élet törvénye. 1928. verse miatt. Meskó Zoltán: Magyar évkönyv. ("Egy finn leányka képe" c. n. 1941. Mesterházy Ambrus Új mózesek és az a bizonyos vöröstenger. A. ny. Klny. Melszky: A bolsevizmus barbár pusztítása az orosz műkincsekben. Mérnökök. Bp. Bp. Bp. old. Méhely Lajos A numerus clausus mérlege. Méhely Lajos A magyarság múltja. Méhely Lajos A megmagyarosodott Kőszeg. Bp. Athenaeum.

Bp. Vallomások. Bp. Held. k. Méhely Lajos dr. Gömbös Gyula emlékezete. 1939. Bp. Bp. Bp. Méhely Lajos dr. Bp. Méhely Lajos dr. Vér és faj. Méhely Lajos dr. Bp. Bp. 1939. 1940. Bp. 1939. Held. Bp. Méhely Lajos dr. 1940. Méhely Lajos Mi tette Hitlert antiszemitává. 1938. 1933. 1940. Bp. Az okszerű népesedéspolitika élettudományi alapja. Bp. Held. Méhely Lajos dr. Méhely Lajos dr. Méhely Lajos Vér. Méhely Lajos Suum cuique. Stádium. Méhely Lajos Vér és faj. 33 . Bp. Mérey László: Katonanemzet vagyunk. 1938.. Bp. Bp. 1931. Méhely Lajos dr. Méhely Lajos Sugár Mór. Held. Bp. Held. Méhely Lajos Valaki hazudik. 1937. 1935. A zsidó felekezetről. Karácsonyi üzenet. 1932. 1939. 1939. 1939. Magyar írók .. Stád. Bp. Párt. 1937. Méhely Lajos Zireg-zörög. Néhány szó a magyar fajvédelemről. 1938. Bp. Bp. Held. 1939. Bp. Held. 1927. Held. Bp. A házasság előtti orvosi vizsgálatról. Bp. Korda. F. 1936. Méhely Lajos dr. Méhely Lajos dr. 1933. 1933. Held. Méhely Lajos dr. Méhely Lajos: István és János uraknak. Méhely Lajos dr. A természetes fejlődés törvénye.: A mi Vágunk. Held. 1930. II. Méhely Lajos Termeszállam. Bp. A. Tudomány és dilettantizmus. Méhely Lajos Pollák Illés "honfoglaló" zsidai. Méhely Lajos dr. Held. Held. Held. Held. Held. A magyarság sorsdöntő órái. Dékáni megnyitó beszéd. Bp. Méhely Lajos dr. Held. 1942. Stádium. A noszvaji magyarság antropológiája. Méhely Lajos dr. Méhely Lajos dr. Bp. Méhely Lajos dr.: Magyarok és svábok. Held. Held. Méhely Lajos dr. Méhely Lajos dr. 1931. Lelkiségünk eredete. Held. 1939. Held. Bp. Méhely Lajos dr. Bp. Bp. Held. 1930. Held. Held.A faj lelke. Állítsunk fel magyar fajbiológiai intézetet. Bp. A turáni lovas. A magyar faj önvédelmi harca. Held. Mérnök. Méhely Lajos dr. 1935. Bethánia. Méhely Lajos dr. 1935. A magyar fajvédelem irányelvei. 1925. Held. Held. 1940. Bp. Held. Méhely Lajos Levelek és reflexiók. Bp. 1936. Mészáros Ádám: Új magyar birodalom. Bp. Held. Bp. Bp. Held. Bp. Held. Bp.. Farizeusok. Bp. 1926. Méhely Lajos dr. Bp.1939. Held. 1940. 1936.emberállam. Szoc. nemzet. A mi legsürgősebb teendőnk. Nemzeti birtokpolitika. 1937. Held.zsidó írók. Held. Bp. Méhely Lajos dr. Méhely Lajos dr. Méhely Lajos: A faj lelke. Méliusz Imre: Indulnak a leventék. 1940. Fajvédelem és fajnemesítés. Held. 1933. faj. Méhely Lajos Legbölcsebb fajvédelem. 1929. 1940. Bp. Az öröklés hatalma. 1939. A test és a lélek egysége. Magyarország sírásói. A faji gondolat térhódítása a tudományban. A zsidó siker titka. kiadó: Bodis Gábor dr. Méliusz Imre: Indulnak a leventék. A fajfenntartás élettudományi kellékei. 1926. 1943. 1933. Held. 1938. Stádium. Bp. Bp. Held. Méliusz Imre Kárpáti harangszó. Méhely Lajos dr. Magy. Held. Held. 1937. Méhely Lajos dr. Méhely Lajos dr. Méhely Lajos dr. Nemz. Held. Held. Méhely Lajos dr. Bp. Bp.Méhely Lajos Ignotus fallit és a két malomkő Bp. Előadás. 1929. Méhely Lajos dr. Held. Bp. Méhely Lajos Quo vadis domine? Bp. 1927. 1929. Ábránd és valóság. Méhes Gyula dr. A magyar öncélúságról. Méhely-Keltz: Fajunk védelméről. Fajiság vagy sorsközösség. 1939. 1937. Bp. A fajtagadók hóbortja. Méhely Lajos Minden kultúra faji kultúra. Held. Bp. Held. Bp. Bp.

Ath.1942. 2 köt.) Délmagyarország hírlap és nyomda váll.. Stádium. Bp. Miért harcolunk a jelen háborúban? Bp. k.. Pécs. Bp. 1940. Milotay István: A függetlenség árnyékában. 1932. Magy Nemz. 1920. rt. A. Mit kell tudni a Baross szövetségről? (Új levonat) Bp. Klny. Egyetemi. Bp. 1927. Sz. Mit tett a keresztény Városháza Budapesten 10 év alatt. számából. Mindszenty-Pehm József: Az édesanya. Ny. Migray József: Mit akar a magyar nemzeti szocializmus? Bp. Misángyi Ottó dr. Tasnádi Nagy András stb. A szerző. Bp. Miskolczy Ágoston: Politikai szabadság és büntetőjog. 1930. Győri Hírlap nyomdája. Milotay István Tíz esztendő. Mizse János: Mit ad a diktatúra a parasztságnak. Bp. Pestvidéki Ny. Szent István. (Délmagyarország ajándékkönyve. 1942. Mészöly Jenő: Zúg a Jenissei. Mit akar a szovjet? Miért küzd a magyar? Nyomda és kiadó nélkül. Hunyadi. Szabó D. Bp. Mit kell tudni a kereskedőnek a zsidótörvényről. Korunk Sz. Bp. 1941. Szibériai regény. Mindent a hazáért! Turáni vadászok évkönyve 1941-42-43-44. marcsamagyari: Nemzetnevelés. kortörténeti jegyzetek 1914-1924. évi decemberi számából. 1941. 1944. Hajnal. 1938. Molnár Dezső. 1942. 1938. évi szept-okt. 1941. 1936. 1942. Szent István Társ. Molnár Dezső. Miskolczy Ágost dr. 1933-1940. Bp. Miért kellett Hollandiának a szövetségesek oldalán beavatkozni a háborúba? 1942. Bp. Mihelics. Kaas Albert. Mikós Imre: A magyar vasutasság oknyomozó története. marcsamagyari A zsidóság belszervezete a Talmud tükrében. Mi a nemzeti munkaközpont. 1939. a Jogállam 1934.: Kik a hősök? Ők a hősök! Monor. Franklin Társulat.Mészáros István dr. Mihelics Vid: Az új szociális állam. 1912.. Popper E. 1944.. Mi lenne. Bp. Bp. Bp. Mindszenti Bertalan: Szeresd a magyar katonát.br. Szeged. Bp.n. Milotay István Népi válság. 1932 és 1935.. Mészáros Vilmos dr. 1930. Mihály László: Presente! 1920-40. Dunántúl. Bp. Mihályfi Ákos dr. Bp. Mihályfi József: A veszprémi túszság története. Bp. Stádium. Bp. Zalaegersz. Mi utunk a magyar társadalom újjáépítése. M. Mithchell Lebbens: Ninocska. Migray József A marxizmus csődje és a kivezető út. Mindent vissza. Eggen. Mi tett engem antiszemitává. A szerző. Miskolczy Ágoston A modern államvédelem.: Szemben a forradalom arcvonalával.. Mészáros Lajos. Molnár Ákos dr. 34 .: Mindent a hazáért. A szerző.) Győr. Bp. Vid: A szociális kérdés és a szocializmus. Miért kell a zsidók hatalmát letörni? Írta egy ébredő magyar. oldalán beavatkozni a háborúba? 1942. a M.. Bp. 1940..ny. 1939.: Léleknevelés a nagy világégés után. Miért kellett Hollandiának a Szöv. Miskolczi Gyula: A győzelmes fasizmus. Miskolczy Ágoston A főtárgyalás elnöke.: Hat év toloncúton Szibérián végig. Olaszok a magyar igazságért. ha. II. 1935. Bp. A szerző. Bp. 1929. Stádium. Bp. 1920. 1886. N. Miklóssy István: A szabadkőművesség önleleplezése.k. Miklóssy István: Nemzetnevelés. Bp.1939. Bp. Szemle 1932. 1936. Bp. Bp. 1919..: Hitleri árjatörvények teljes szövege és magyarázata.Bp. 1932. felszólása. 1938. Bp. Migend Dezső: Magyar honvéd a "Szovjetparadicsomban". cikkek. Bp. 1935. Bp. Bp.: Nemzeti önismeret és testnevelés. 1931. Bp. 1939. Eggenberger. Stádium. Monor. Bp.: Kohér Ferenc. Európai kiadóvállalat. Mihelics Vid: Az olasz munkaalkotmány. Mészöly Jenő: Szibéria nagy temető. Bp. '42. kötet. Mihelics Vid: Az új Portugália. (1915-1920. H. 1937 Milotay István Új világ felé. Bp. ifj. Mihály László: Presente! Olaszok a magyar igazságért. 1939. Mikecz Ödön előadása: Az alkotmányreform. Szöv. Antiqua. Bp. 1919. Klny.? F. népi Magyarország.

é. 1938. 1943. 1940. técsoi: Kárpátalja hősei. Franklin. Mussolini. Müller Lajos: Lehet-e keresztény ember szociáldemokrata? Bp. 1939. Ford. George: A convoy. Nyilaskeresztes Párt. Muthesius. Morgan.: A zsidótörvény egyes kérdéseinek bírói gyakorlata. 1927. Murgács Kálmán Szívem szava. 1944. Murgács Kálmán: Öt vidám monológ elemi iskolások számára. C. Szerző. Kraft durch Freude ismertetéséből. Molnár János: Trianon okai és következményei. Bp. 1937. Bp. Bertók. Benito A korporációs államról. 1941. Munkaállam üzemalkotmánya és munkavédelme. Bp. ny. 1943. Elegius. Bp. szervezetvezetők részére). Vittorio: Légiháború Abesszíniában. oszt. Bp. Mussolini. Nagy Elek dr. 1936. Bp. Mussolini. Firenze. Centrum. Benito A fasizmus alapelvei. Benito Győzelemig. Muckermann Frigyes: A földművesek sorsa Szovjetoroszországban. Benito A fasizmus doktrínája. Bp. Moravecz Manó: Elárultak bennünket. Bp. V. Benito Brúnóval beszélgetek. Munkács üzen.Molnár Ferenc: A Dohány-utca és Körút sarok. 35 . Ford. Bp. Bp.-né. dec. Bp. 1919. század. Firenze. Előszó: Bethlen István gr. Bp. 1940. Benito Négy beszéd. K. 1925. 1921. Munter. Jog és szabadkőművesség. Egy hadifogoly feljegyzései a diktátorról. Ifjúsági színjáték egy felvonásban. Gyöngyösi. Mósa József: Hajh. 1928. üzemszerv. A Duce 1942. Bp. (Nyilas p. (Bencs Z. 1939. Feldmann F. Gárdos. 1940.: Barabás Emil. n. Laboremus. Élet. Mussolini. Bp. Molnár Géza: A magyar faj uralmának biztosítása saját hazájában. Mozgalmi tudósító (nyilas p. Kókay Mussolini. 1939. Bp. 1942. Bp. 1921. Ford. Morin: A tisztelt szovjet. Monostori Béla: Front mögött. Stádium. 1942. Mussolini. Bp. Kispest. Bp. Kultúra. Muravsky. Apostol. 1939. Gemeinschaft. Erich: Villámháború Nyugaton. 1942. Benito gondolatai. Vallecchi. Benito: A korporatív államról. Bp. Az európai munkapotenciál. Murgács Kálmán: Születésnap. Bp. Bp. Üzlet kiad. Bp. Hans: Miért áll a német munkás Hitler Adolf mellett? Berlin. Stádium. Bp. Mühlfeith János: Héjjas-Prónay-Zadravetz emlékalbum. 1935. Nagy Elek dr. 1943. 1935. Centrum. Bp. orsz. Bp. Benito: Arnaldo Mussolini élete. Stádium.: Vitalis B. Munka alkotmánya Olaszországban. 1941. Benito Az új Olaszország ipari munkásaihoz. Bp. Móricz Béla. Bp. Nagy Ádám: Kun Béla Szibériában.) Stádium. Mussolini. S. 1937. Mussolini. Bp. Munka és a munkarendszer. Held. Franklin. A. A nemzetek szövetsége mint a zsidó világuralom egyik eszköze. Stádium. V. 1925. Molnár-Berkó: Kié a népességi és nyersanyagfölény? Bp. Munka és munkarendszer. Athenaeum. Működési Tervezet a Vitézi Rend Zrínyi Csoportja számára. 1942. Szerző. Bp. dr. Geoffrey: Édes paprika. 1943. Vitézi Rend.Erdélyország. Stephaneum. 1935. M. N. Bp. Molnár Félix: Rabságom története. Moss. Bp. Ir. Móra László: XX.: Európa önellátása. Munka a győzelem kulcsa. Tokay István. Molnár Jenő: A 133 napos bolsevista rémuralom. Molnár Ferenc: Partizánfront. Bp. 1942. Budapesti Hírlap. Mussolini.) Bp. Mussolini.ny. 1919. Mussolini. 3-án tartott beszéde. Muthesius. Szén mint fegyver. 1925. Bp. Benito Válogatott beszédei. 1934. Képek a partizánháborúból. Müller-Brandenburg: A német munkaszolgálat teljesítményei. Centrum.n. Róma. Mónos Ferenc: Boszorkányszállás.: Zichy R. K. Arany J. Morvay Gyula: Falu a havasok alatt. 1940. Bp. Sajtóvállalat rt. 1938. Nagy Béla ifj. Mussolini. Versek. Brosura. Moravec Manó: Elárultak bennünket. Bp. A. Vallecchi. 1928. Debrecen. 1919.

Bp. Magyar. 1935. 1943. 1933. Bp. Nemzet akaratának pártja. Nemzeti kereskedelmünk és iparunk. 36 . Nádasdy Béla: Az igazságos békéért. 1941. Bp. Nagy Iván dr. Wien. Külügy Sz. Nagy István Mo. 1944. Bp. Heli. 1940. Szervezeti szabályok. (27. Nemzetiség szervezése "Német ifjúság". A. 1933. Held. Magy. Nagy Károly Újjászülető magyarság. Kakas. 1940. I-II. A böszörményi mozgalom lényege. N. 1944. Gross und Klein. Nemzeti Munkaközpont Vendégforgalmi Évkönyve 1941-42. Bp. Balás Károly társadalmi politikájának ismertetése. 1942. Bp. 1919. 1935-39. M. I-III. 1944. Nagy József Trianoni rabszolgák. o. Nemz. Nagy Károly Gazdasági közig. Nagy per. Firenze. Nemzetiszocialista Káté. Hankiss János előszavával. Szerk. Nemzeti szocializmus. Zsidókérdés.: Új magyar művészet. Bp. Renaissance. A. Bp. 1942. körlevél. Athenaeum. Bp. Bp. Athenaeum. Bp. Bp. Bp. Centrum.) Bp. A. F. Prága Moszkva kezében. 1941. 1935. így vagy úgy. Zalaegerszeg.: A külföldi magyar sajtó. Nemzeti kereskedelmünk és iparunk. (2. sz. Talpra magyar! Bp. Nemzetiség szervezése.: Az alsólendvai forradalom.és tojásexportunk zsidó kartell kezében.: A demokrácia. 1935. Nemzeti Fasiszta Párt. kapcsolatai a 2600 éves Japánnal. T. A. Nagyobb ország. alapszab. Rák. A. Magyar Élet Pártja értesítője. Debrecen. Bp. 1939. Szerk. munkája. Magy. dr. 1940. k. a szabadkőművesség és a sajtó. Magyar Élet Pártja. Bp. A Bolseviki elleni Liga. sasvári: Kun Béláék rémuralmának története hiteles okmányok alapján. Held. Helicon. Stád.Nagy Elek dr. Bp. Sajtótud. 1925. a szegedi Kapisztrán. szoc.-i németek ifjúsági szerv. Nagy István: Baromfi.: A szociális Olaszország. Centrum. Nagy József: Prohászka szocializmusa.boldogabb magyar! 1935-39. Hird. 1936. 1943. Bp. Nemzeti tömörülés pártja. Natkó Gy. Nagymegyeri Nagy: Magyarság fegyverben. Viktória. Nagy Zoltán v. Bp.évre Nemzeti Munkaközpont célja. Kiáltvány. Élet rt. Európa-Athenaeum. Nemzeti Szoc. Párt. a. Borbíró Hugó. Nagy Iván: Nagy-Finnország. Nagy Károly: Magyarság fegyverben. Nagy József: Bombázók Rosztov felett. Nemzeti Egység országos szervezete. Soli deo Gloria kiad. a német nemz. Szerző. 4.. 1937. Nagymihály Sándor: Szegedtől Kolozsvárig. Sopron. 1943. Zalaegerszeg. Athenaeum. Nemzeti Egység Pártja.: Mester Kálmán. Vitézi Rend. 1940. Naptár 1941. Budai-Bernw. Pécs. Nádor Béla: Propagandaháború. Előszót írta Fiala Ferenc. k. Bp. rendszerében. Zsidókérdés.: Papp Sándor. Nagy István Suomi. Nagy Iván-Mindszenti Béla: Felszabadulás naptára. Iroda. Nyilaskeresztes Füzetek. Bp. Nagy I. Bp. Turáni T. Nagy Olivér. Nemzetnevelés. márc. Naptár 1943. Bp. K. tervezete. Nagy Iván vit. Bp. Bp. 1942. A m. Nagy Sándor: Álmodás (versek). Nagy Károly: A kapuvári ellenforradalom. U. 1943. Szent Imre. Nádas Zoltán: Iránytű a katolikus sajtóapostolok számára. 1935. Nemzetiszocialista Magyar Munkáspárt. Nagy Mihály Sándor: Zadravecz püspök. Athenaeum. 1937. Nagy Károly dr.: Mi lesz az angol gyarmatokkal? Bp. Bp. Nemzethuség Pártjának Szervezeti szabályai és ügyrendje. 1940. Sár. 1936. Bp. Stádium. Zárszót írta Bagossy Zoltán. Kispest.) Bp. Nagy István: Fasiszta világnézet. Szer. Nagy Ernő: A Duce ifjúsága. 1926. Nagy Iván vit. Bp. 1941. 1938. Athenaeum. Nagy József Véreink a tengerentúlról. sz. 1936.: Nagy-Kelet-Ázsia. 1941. 1929. Bp. IV. Prokker A. Nemzeti szocialisták könyve. Nagymihály Sándor: Horthy Miklós és a szegedi ellenforradalom. Valecchi. 1932. 1942. az ezer tó országa. Held János kiad. Bp. 34. Nagy Iván vit. 1943. M. 1942. A szociális Olaszország. Bp. Kultúrszolgálat.

Bp. 1938. Német birodalmi kormánynak 1940. A. Reé. Egyetemi nyomda.. Iroda.: Az értelmiségi munkanélküliség rendezésére vonatkozó jogszabályok gyujt. Bp. Németh István: Kötelességek. vezérkar főnöke. Nyáry Iván: Bolgár hősök. Női Honvédelmi Munkaszolgálat. Nemzetőr: A revízió igazi útja. 1944. M. Nyilas évkönyv. II.szoc.: v. Nemzetvédelmi előadások I. Nyilask. Nyilas roham. Előszó: Fiala Ferenc. Bp. Bp. 37 . és tiszt. Bp. 1939. Németh B. 1943. Párt or. Centrum. Német haderő főparancsnokság hivatalos kiadása nyomán. honv. Nagy L.: Hol vagy magyar Hitler? Bp. Bp. és tiszt. O. Bp. rt. Nyilaskeresztes Párt Tájékoztató közlemények. Neptun. Bp. 1938. 1941. 1944. és tiszt. 1940. Stádium. Nemz.Országvédelem. Társadalmi K.: Rajkay L. 1938. a. Held. Bp. Nemzetvédelem. T. 1939. Nyilaskeresztes Párt Mozgalmi tudósító szerv. r. Nyilas és nem-nyilas magyarokhoz. L.. a. Ifj. Bp. Írta: dr. P. (Turán Füzetek I. Kellner. 1938. Nyilaskeresztes Párt Mozgalmi közlemények szerv. Nyilas és nemnyilas magyarokhoz! Túrmezei U. Bp. Lehel. Szerk.-hoz int. kiadás. kir. Bp. Írta U.-Kofalusi I. Nógrádi vitézek naptára 1944. A U.vis. 1939-41. Német birodalmi kormánynak a dán és norvég kormányhoz intézett emlékirata. 1940.. 1936.'39. Kassa. Bp. Sz. 1940. Nyilaskeresztes Párt Mozgalmi Tájékoztató szerv. dr. Nemzetnevelés. Szerk.vez. Nyékhegyi István: A Trianont előkészítő hazaárulások leleplezése Nyilas Áfium-Vörös maszlag. Bp. Turán f. sor. Tízparancsolat Oroszországban. képekkel fűzve. Némethy Béla dr. Hung. 24 lap. 1940. Bp. Nemzetség szervezése. Nemzetvédelem. r. röpirat. Nemzetiszocialista munkaállam üzemalkotmánya és munkásvédelme. Stádium. 4. é. 1944. Faragó E. 1943. dr. a.. sz. Magasházy L. A U. Bp.-v. Összetartás. Bp. 1940. Bp.A. Nyilaskeresztes Párt országépítő programmja. Nemzetiszocialista magyar munkaállam alapelvei. 1939. 1939. Könyv. Irányelvek a magyar csapatok szovjetoroszországi magatartására. (Képek az angol hajóhad elsüllyesztéséről. 1942. Bp. v. Pécs.1943. n. örök katonák. r. Centrum.1940. 1941. Nyilaskeresztes Párt célkitűzései. Bp. 1944. Bp. V. Nyékhegyi István Társadalom és a zsidóság. 1940. Nevelős Ágoston: Az utolsó húsz éve története. Nemzetiszocialista magyar munkaállam alapelvei. Bp. Csernai. Das schaffende Ungarn. Bp. Nyilas kiadó. Nervetto. Nyári Pál: Isten fegyverei. Finn füzetek. Nemzetiszocialista magyar munkaállam alapelvei. Nemzetiszocialista káté. Bp. Mozg. Bp. Kir. Kováts T. emlékirata. Bolsevista népgyilkosságok.vez és tiszt. Nyáry László: Kegyelmes urak között a gyűjtőfogházban. Nyakszirtlövés. Bp. 1943.) Bp. Pécs 1943. Centrum. magy. Rácz Kálmán k. és tiszt.vis. Nyilaskeresztes Párt Szervezeti szabályzat. Balassagyarmat. 1941. 1941. Bp. 1944. 1938. szerv.. Nyilas Kalendárium. rész.vis. Nép nép után. 1940.. 1940. Magy. Luigi: A Palazzo Veneziától a Gran Sassóig. r. Szucs. Hird.) Bp. Stádium. Bp. 1940. R. Bartos D. Turul.) Nyilas és nemnyilas magyarokhoz! Túrmezei. Centrum. I. Bp.Stád. Bp.és L. 9-én a belga királyi és a németalföldi királyi korm. Nemzetiszocialista magyar párt. Németh Lajos vit. Hollósi. Nyilas könyv 1940-41. Centrum. és gyakorlati kézikönyve. 1939.vez. Nyilasker. Nemzetvéd.: Fiala Ferenc. Bp. A. Held. (A katyni halálerdő. 2. Hősköltemény. füzet. 1942. Német győzelmek titka. Bp. Fiala Ferenc előszav. r. Szerk. Pécsi E. dr.vez. Országvédelem. Nincs kibúvó! Berlin. Nyilaskeresztes Párt Pártközlemények szerv. Rákóczi ny. dr. A. Norvég hadjárat.vez. Kincsesy E.vis. Nyilaskeresztes Párt Mozgalmi hírek. 1940.vis. Bp. Röpirat. a. Bp. évi máj.Nemzetiszocialista káté. 1943.: Japán katonai helyzete 1942 végén. 1932. Nógrádi V.

Orsós Ferenc 1941. 1940. Nyiry Gyula Az októberi forradalom demokráciája. Stádium.-i Csaba B. 1928. székelyhidi: Hadigépek ezrei Anglia ellen. 1941. Bp. Bp. Stádium. Országos Közm. Csia S. Budai-Bernwallner. Szoc. Bp. Nyilaskeresztes Párt. Okmánygyűjtemény a német-lengyel viszály utolsó fázisához. Bp. Olasz légi haderő. Oláh György Egy kilépő naplója. Orosz M. Singer és Wolfner. Nyiry László.. Nyisztor Zoltán Magyar Góg. Orsós Ferenc A Mone elnökének beszéde a debr.Szöv. Az ellenforradalom regénye. Hornyánszky. '38. Hans: Tizenkét év harca. 1931. Az. Bp. 1940. 1926.1942. Olasz-abesszin konfliktus. Mozgalmi értesítő. Oriani. Stádium. Bp. Az. Olay Ferenc: Háborús felelősségünk. 1940. Nyiry Gyula: Hogyan készítette elő a Károlyi-kormány a proletárdiktatúrát. Berlin. Oberlindober. B. székelyhidi Történelmi igazságszolgáltatás 1938-41. államban. Stephaneum. Okolicsányi László dr. Oláh György: Jajkiáltás a Ruténföldről. Bp. Tolnai. 1940. Stádium. Tolnai. Centrum. Orbók Attila: Ki árulta el a hazát? Bp. 1935. 1920. Bp. Alfréd: Az eszmék forradalma. 1932. 1931. Bp. 1940. Nyíri László. Bp. Bp. Nyilaskeresztes K. évi dec. W. Párt törekvéseinek erkölcsi alapjai. Olivecrona: Anglia vagy Németország. 1926. székelyhidi Partizánháború. M. Jog. Oláh György Görögtűz. 1929. 1938. 1935. 1941. '40. Bp. Baltha. Mezőb. Az. Tanács. 1941. Bp. Alfredo: Az eszmék forradalma. Nyiri László: Hatszázmillió ember harca. Fórum. Orsós Ferenc Európa biológiai veszélyeztetettségének leküzdése. Bp. Nyilaskeresztes irányelvek. Szöv. 1942. Oláh György Őrvezetőből diktátor. Olay Ferenc A magyar kultúra válságai. N. fajvédelmi kieg. Oláh Ernő: A hősies idealizmus útján.: A szervezés és annak jelentősége a nemz. 1933. Bp. Klny. 1939. Orsós Ferenc Elnöki székfoglaló a MONE 1936. Oláh Ernő M. 22-én tartott emlékünnepén. Olay Ferenc Mit tanítanak a románok! Bp. Bp. 1930. Orsós Ferenc 1942. E. 1919. nemes ditrói: A magyar légierők teljesítményei a Kárpátoktól a Dnyeperig. Andrássy-út 60. Bp. a felsőház előtt. Előszó: Mussolini. Bp. 1941. Athenaeum. Nyisztor Zoltán: Bangha Béla élete és művészete. 1941. 1933. Bp. Bp. Bp. Stádium. székhelyi: Történelmi igazságszolgáltatás. 1941. Bp. Nyilaskeresztes Párt: Magyar Tisztek. 1944.: A magyar belpolitika jövője. Objectivicus: Nincs többé antiszemitizmus. Tolnai. Orsós Ferenc: A Mone elnökségének berlini látogatása.. Bp. Rákosp. Róma. Orbán Ferenc: Kik teremtették meg a húsz év előtti forradalmat. Irod. Bp. Fórum. Greve. Mezőberény. Nyílt parancs: Nyilaskeresztes P. Olay Ferenc: A magyar művelődés kálváriája.Nyilaskeresztes Párt propagandaosztálya. Hornyánszky. 1935. Légrády. A szerző. Bp. Olasz hadsereg. évi nov. Világirodalom. Nyilaskeresztes program. Bp. Nov. 1944.N. 1. Stádium. Oriani. Bp. beszéde. 17-én tartott közgyűlésén. 1944. Athenaeum. Bp. Bp. Korda. Orsós Ferenc 1943. A Magy. Orsós Ferenc Előzetes beszámoló legutóbbi németországi utamról. M. Bp. Nyiry László. Előszó: Mussolini. 1941. Nemz. k. Nyiry László. 1941. Nyilaskeresztes Párt: Honvédek. 1940. Bp. 1942. Oppoltzer Béla: A kapitalizmus termelési rendszerének állítólagos válsága és a kommunizmus. székelyhidi Világháború 1940-ben. Bp. M. A népszövetséghez benyújtott olasz memorandum kivonata. szoc. 1940. 1939. Bp. 38 . Orosz v. 1941. 1942. Hollósy J. Oláh György Lázadás a Tiszánál. Bp. Nyiry László. T. sz. Orsós Ferenc A házassági törv. 1944. Bp.

Giovanni Az én Itáliám. 1944. Franklin. 1939. Ungvár. beszédei miatt. Padányi V. Pados Pál: A fehér halál országa. Padányi Gyula Jenő: Jégtörő. Szerző kiad. Ottlik László: A marxizmus társadalomelmélete. Centrum. Bp. Globus.Klny. Papp István: Finnország. Palatinus József: Szabadkőművesek Magyarországon. Bp. Ossendowski. Palatinus József A szabadkőművesség bűnei. 1944. Keszthely. 1944. 1931. Szemle T. Bp. Bp.és Lapkiadó rt. Bp. Stádium. 1937. Bp. Egyet. Istrati: Helytelen utakon. 1942. F.: Kolosváry-Borcsa M. Budai-Bernwallner. Jövo. 1941. Bp. Panait. M. a. Papini. Géniusz. E. Pap József: A fasizmus vezéreszméi. Könyv. Bp. Papp István: A finn példa. 1942. Mérnökök nyomdája. Pesi H. 1931. ázsiai emberek. 1933. 1942. Ottlik László: A politikai rendszerek. Ferdinánd U.) Országos Magy.L. Országos Katolikus Nagygyűlés. Ottlik László A politikai rendszerek története. Bp. 1939. Őrsi. Népművelők T. 1940. Palotay Dénes: Omszki túszok. 1936. Helikon. Giovanni: A mi háborúnk. 1941. Orsós Ferenc: Finnországi benyomások. Magy. Papp Zoltán. Papini. Palatinus József: A szabadkőművesség bűnei. Bp.: Felderítő osztag előre! Veszprém. Őrsi. Váci fegyint. Múzsa könyvkiadó v. Papp Gyula: Miénk a híd. 1921. Stephaneum. Egyházmegyei. Magyar Szemle Társ. emberek és állatok. 1939. 1939. Stephaneum. Johannes: A Führer birodalma. Országos Katolikus Nagygyűlés. Magy. Ossendowsky: Lenin. Padányi-Tarjék: Egyetemes és magyar történet. Az. Istrati Más fény felé. Bp. Az orosz Szovjet gazdasági offenzívája Európa ellen. Bp.N. 1943. Ossendowski. Pados Pál: Szovjetoroszország felett. Bp. 1925. Bp. Jogállam. Öt világrész harca. Padányi Gyula Jenő Szárazvám. 1939. Bp. Bp. A Pesti Hírlap évkönyve 1943.és L. Padányi V. Rt. Ortutay Tivadar: Cseh világ a Kárpátokban. Pap László: Mussolini élete. Ford. XXXI.: Összeomlás 1918-19. Pados Pál Csillagok a Don felett. Pietro A gyermekvédelem Olaszországban. 1942. 1941. Bp. Paál Jób: A száznapos szegedi kormány. 1942. Östör András: A német munkásság szervezetei. tanévről szóló értesítője. Vigilia. Ferdinánd A sötét Kelet árnyéka. 1941. 1943. (Tóth L. Az. Bp.Orsós Ferenc: A magyarság jövő feladatai. 1932. 1925. 1940. 1942. Szegedi Újn. 1940. 1944. Bp. Papini. Öhquist. Ferdinánd: Istenek. Ottlik László: Bevezetés a politikába. 1944. Ösz Béla dr. és Közi-Horváth J. Révai. Bp. Giovanni: Gog. Bp. Stádium. Padányi Gyula Jenő Őrségváltás. 1923.: Egy nép újjászületése 1918-41. Actio Cath. Pietro: A mai Olaszország. Franklin. 1943. 1922. Bp. 1943. Ossendowski. Bp. Panajoth Gyula: A bolsevikiek országa. Bp. Franklin. Ötéves terv. Szeged. 1938. Bp. Magyar-Olasz Szemle. Bp. Athenaeum.1921. Bp. Ablak. Bp. 1938. Géniusz. Szöv. Bp. A Szovjet 1930-ban. Bp. Szeged. 1938. Padányi Gyula Jenő Nincs megállás. 1942. Pajzs Elemér: Salazár. Fran. 1942. Egyet. Bp. Bp. Bp. Osdy Márton: Beszélgetés Katynról. XXX. 1930. Bp. Auróra. Ferdinánd Ázsiai titok. Révai. Stephaneum. Bp. 1940. Actio Cath. 1934. Bp. Örmény Zoltán v. Bp. Színművészeti Akadémia 1941/42. Az iglói géppuskások regénye. Bp. Vörös vihar. 1935. 1926. Panait. Ossendowski. Bp. Fórum. Nem. A szerző.: Benes. II. Bp. Bp. 1941. 1942. Országos Sajtótanács ügyrendje. Bp. Róma. Bp. 1919. Papp Jenő: Krónikák könyve. Franklin. Bp. Könyv.K. 39 . 1942. A szerző. kiad.

Ante: A forradalom leánya. 1921. Werner: A német nagyvezérkar jelenti. Pesti Daloskönyv. Pflug.: Magyarország-Bulgária. Párt és állam. Pethes László dr. Pálos Károly dr. Pázmány Ödön és Lukász Alfonz: A magy. A m. nemz. Pazár Zoltán dr. Hans: A német birod. kötet. Bp.1943. Ford. Orlovszky D. Élet. orsz. 1928.: Fiala F. Pesti Hírlap évkönyve 1943. 1940.szoc. Filmdalok. 1939.v. 1942. Penn-Penkov-Kiprovszky és Orlovszky D. 1944. tört. 1941. Bp. Bp. I. Alessandro: Toscanai felhők. Perneczky Béla: Koreszméink. Picht. Centrum. Pataky Géza: Ég és föld között. posta. Paulay Gyula dr. 1935. Bp. Athenaeum. kir.1943. Szeged. Pázmány Ödön dr. Bp. Athenaeum. Egyetemi. Budai-Bernwallner.: Wiesel Károly. Bp. Bp. Szerző. 1940. Bp. o.és mérnöktisztv. posta jogász és mérnök tisztviselői orsz. A szer. Zrínyi ny.-Lukász Alfonz dr. Petz Lajos Felpéczi dr. Bp. A szerző. 1937. Szovjet-Oroszország feldarabolása. Zalaegerszeg. Bp. Bp. Magyaróvár. kir. Pater István: A mi Kapisztránunk a forradalmi években. Stádium. Sarkad. 40 . Werner Katona ember. Griff. XI. Tarczay Gizella. Franklin. Picht.: A m. Pavelics. Pethő Sándor: Világostól Trianonig. Bp. Centrum. Péchy Henrik dr. Péchy Henrik dr.: A kormány kivételes hatalma. Páthy Kálmán: Érik a győzelem. Pesti Újság évkönyve 1943.Paradicsom vagy pokol? Megrázó képek a szovjetből. Kispest. kechkeméthi: A Szarmát Alföld történelme és néprajza. Bp. Bp. Bp. 1941. 1941-43. Pesthy Jenő: A bolsevizmus rémnapjaiból. 1920. Beke. fényképpel.Pehm József: Az édesanya. 1943. Pini. Pavolini. A nyugati hadjárat. e. Bp. Bp. Összeáll. Patkó Olivér. Bp. Patek: Üzen egy nemzedék. A történelmi hullámelmélet és a tört. Nyilaskeresztes Párt. jövő kiszámítása. Pálfy Fidél: Pillanatfelvételek. A szer. 1943. Pázmány Ödön dr.-Debrecen. autóutak. programmja. kiadása. Bp. Juhász István kiadása. 1935. Pálffy: A magyar nemzet őstörténete és a zsidóság.. Picht. Péthy Kálmán: Érik a győzelem. Stádium. 1918-43. a M. Hubay K. Ford. 1918-43. 1940. Bp. Bánsági ny. 1940. Fischhof.hely.. Szerk. Pirovich Lajos A harmadik birodalom tükre. szoc. Bp. 1942. Pálffy László gr.: Szociális igazságot! Szombathely. Bp. Pákozdy Ferenc: Förgetegben. Pikáli József: Ének a villámháborúból. Bp.: P. Bp. Peleskey Ferenc: A nemzeti egység trilógiája. Bp. Enciklopédia Rt. 1943. Bp. Nyárádi. Stádium Rt. 1941. pápák és Mussolini Rómája. Bp.: Győr város zenei élete. 1942. Pilch Jenő: Horthy Miklós. Ladányi. Pesti Újság kalendáriuma 1941-42-43. Stádium. egyesületének története.-Lukász Alfonz dr. elnökének Bp-en. Apostol. 1943. Werner Az illúziók vége. Bp. 1920. 1937. Mérnökök nyomdája. 1912. nagy korok fordulása küszöbén. Perényi Zsigmond bárónak. 1943. Pánkov-Kaprovszky-Orlovszky: Magyarország-Bulgária.1938. nemz. Pártközlemények. politikai és gazd. Pápa. Nagyvárad. Pilisi József: A zsidó. Horny.: Widmar A. Bp. Centrum. 1944. Payr Hugó: József királyi herceg. 1925. Bp. Giorgio: Mussolini. Bp. 1934. 26-án a szövetség közgyűlésén tartott beszéde. Szerző kiad. 1943.: Versek. 1942. párt politikája. 1938. Nemzeti Szöv.: A m. Példázat a zsidó erkölcsről. Bp. Pálffy Cézárok. Eberhardi: Nem veszett el Magyarország sohasem. Szenc. Petressné Olaszliszkai Liszkay Anna: Köszöntünk Erdély! Köszöntünk Délvidék! Kispest. 1942. 1930. Ford. 1935. Bp. Pekár Gyula: Danton. Kókai. számos ered. Medika. Hódm. tc.: A zsidók közéleti és gazdasági térfoglalásának korlátozásáról szóló 1939: IV. Győr. Pesti Hírlap Rt.

Bp. M. 1942. A. 1939. B.k. Szolg szab. Athenaeum. Centrum. 1928. 1943. Podrabszky-Ince: Mussolini gazdasági eredményei.-i honvéd huszár kaszárnyájában. ép lelket! Bp.. Bp. Naplója. 1937. 1919. A. Popoff Mihály: Az orosz lélek. Stádium. Világirod. Pongrácz István: Ép testben. 5. Házasság a vörös viharban.: A zsidótörvény 1939. Rachmanova. Debrecen. 1940. 1943. Magy.Vitézi R. Közig. A bécsi tejesasszony.) Bp. Irgalom. A.) Bp. Bp. Arany J. 1940. Bp. egységének alapja.: Paradicsom.B. k. 1941. 1936. István T. Jogász Sportegylet. Quo vadis Hungária? Fajvéd.és Lapkiadó rt. Tolnai. kiadása. 1935.. Pozzi. Szerelem. Polzovics Iván: A nemzetiszocializmus államfője. tc. 1938. Szerző. Pongrácz Jenő dr. 1942. M. Szemes. 1942. IV. A. István. Próbacsendőrök tankönyve. 1936. Szt. Büntető. 1942. 1930. Szeged. K. Zsidó ábrándok paródiája. Bp. '41 Pongrácz Jenő dr. Puky Endre dr. 1942. Jogász Sportegylet. 1934. Marjay F. A. Dante. Egyetemi.m. M. beszédei: Húsz év után. Pro Patria. Prohászka Ottokár: Iránytű. Singer és Wolfner.: Ellenfeleink. Dante. (Frontregény. Popovics József: Harc egy falat kenyérért. Rab Gusztáv: Belvedere. Leon de: A forradalom titkos erői.: Az őszirózsás "forradalom" a bp. Bp. Bp. A. 1941. 1936. Bp. Posta Péter: Az új munkaállam megalapozása. Bp. 1934. Illetményszab. Bp. Prien. Pongrácz Jenő dr. Bp. Élet. Bp. Bp. Mérnökök. Poór Miklós: Huszárok Keleten. Bp. A. Bp. Könyv. Podmaniczky György br. Centrum. A. 1936. Rachmanova. 1936. Bp. Bp. történelem. Raczkó Lajos: A légierők haditudósítói jelentik. Bp. Stádium. Bp. és végrehajtási rendeletei. Városi ny. Szemes. 1941. Poén: Egy színmagyar város szenvedése szerb megszállás alatt. 1906. Prohászka Ottokár Soliloquia. Frontregény. '39 41 . 1934. Rachmanova. halál. 4. Dante. M. A szer. Henri: A háború visszatér. Gyermekkorom.m. Szt. Preszly Loránd: Az élet útja. Pöndör Frigyes: A turanizmus ismertetése. Esztergom. Postha Vilmos és Kriston József: Legénységi hadinaplók. (Színpadi játék. tc.B. 1932. Bp. Szt. Bp. Bp. Henri Századunk bűnösei.m. Bp. cseka. 1939. Puntila.1938. M. 1943. 1939. Rachmanova.K. 1941. 1938. k.: Bajtársi szellem a finn társ. könyvsorozat. Bp. Pupulus: Utópia. II. Az erősek világállama. A család halála. Bp. Bp. Bp.K.. Próbacsendőrök tankönyve. Stádium. Bp. 6. 1935. Bp.. Rachmanova. Posta Péter dr. Poór Miklós: Riadó Japánban.K. Dante.IV.A vegyesházasságról és a fajvédelemről szóló törvény. A szerző. Postha Vilmos: Élményeim a Szovjetoroszország elleni hadjáratban. Szerző. Magy. Könyvnyomda. Henri A háború bűnösei.. Popper József: Mai Szovjetoroszország. Dante. Bp. Pozzi.Pirovich Lajos: Az új eszmék rugói. M. Poncins. 1943. 1941. 1925.: Az új olasz ember. Bp.m. Prohászka Ottokár: A diadalmas világnézet. 1929.A zsidók közéleti és gazdasági térfoglalásának korlátozásáról szóló 1939: IV. Bertók Lajos. 1941. Nemz. R. Pro Patria. 1935. Pohárnok Jenő: A győzelem útja. vagy pokol. Rachmanova. G.B. k. Bp. Bp. István T.t. Bp. Bp. Timisoara. Puskás Lajos dr. Bp. M.: Életutam Scapa Flowig. Próbacsendőrök tankönyve. Pozzi. 1903. Szerző kiad. Bp. Bp. I. Bp. Bp. Rachmanova. Próbacsendőrök tankönyve. 1929. Bp. Rachmanova. Bp. Preszly Loránd dr. Bp. Actio C. Preszly Loránd Népek és gépek háborúja.: Ők ketten. Vit. A. A szerző. Rada Tibor: Kivételek a zsidótörvény alól és azok igazolása.

kir. a Pester Lloydból. 1944. 26-án. Teleky Pál m. 1943.: A német győzelmek titka. hanem valóság. F. Turul. Rácz E. Klny. Egyetemi ny. Magyary Könyvk. Reformnemzedék programja. Turul.óvár. Kultúra. Ráday L. Pfeifer. 1944. Nyomortanyák Angliában. Stádium. Stádium. 1936. Hajdu. Bp. Richter Jenő: A kommunizmus bukása. Révey István gr. Rákosi Zoltán. Centrum.-Trettina J. Bp. 1934. Ritter. 1940. 1931. okt. Pesti Lloyd. Ayn: Fogoly lelkek. Centrum. 1936.és társ. Reformnemzedék programja. Railo.Honvéd H Rand. előadásai. Bp.. Rezessy Zoltán A harmadik birodalom politikai és társadalmi rajza. Bp. 1938. Bp. Bp. Kálmán A szovjet tervgazdaság mai állása. k. Werner: A nemzetiszocializmus népjóléti szerv. miniszterelnök úrhoz.: A belvederi magyar-szlovák határ. Bp. Kertész. Helios. Ribbentrop.: A slum. Joachim von Európa szabadságharca. Bp. Pozsony. Centrum. 1944. 1944. Réthey Ferencné dr. Egyetemi ny. Bp.K. Kálmán: Európa és Mo. dec. Roelli: Emigránsok. Bp. Makkay Zoltán kiadása. M. M. Kálmán Modern országépítés. Bp. Held.: Váradi L. 1939. Rátz István: Karjalában harcoltam. Rentorff. Bp. Douglas: Kiválasztott nép-e a zsidó? Bp. Ritzky Katalin: A fasiszta Olaszország önellátási törekvései ipari és gazdasági téren. 1919. dr. nem mese. Rakáts Lajos: Szovjet fogságban. 1941. Bp. C. Rajniss Ferenc: Nyílt levél gr. Iván: Nincs kegyelem. Centrum. I. Rimaszombat. B. Joachim von.beszéde Berlinben 1941. Centrum. Ribbentrop. Lino: Tavaszi eső.: Franciaország mint Anglia zsoldos katonája. 1936. k. M. Bp.-ban. Athenaeum. Bp. Bp. Regős Ferenc: Az olasz korporatív állam érdek. 1940. Reed.1943. F. 1943.Radványi Kálmán: Az igazságtól nem kell félni. Rajcsányi László: Horthy István album. 1944. Reiszenberger Ottó: Vörös Európa? Bp. 1940. 1938. Bp. Ráttkay R. Bp. A német információs szolgálat kiadása. Ráttkay R.. Rácz István: Karjalában harcoltam. Bp. Bp. Hajdu.: Nemzeti szocializmus az új Németo. évi névjegyzéke. Bp. 1927. 1940. Bp. Bp. 1941. Bp. Joachim von beszéde a háromhatalmi egyezmény 2. 1942. Egyet. 1940. Frank. 1933. Reinhard. 1941. M. Rimaszombat és vidéke keresztény iparos és kereskedő tagjainak 1941-42-43. Bp. Renner. Risztánovics István: A mezőgazdasági termelés fokozására irányuló törekvések a Harmadik Birodalomban. Ribbentrop. T. Centrum. Ribbentrop. 1941.-Ecsey T. 24-én. Révai Mór Jánosné: 1918-19. Kálmán Aki megmentette Európát. 1929. F. 42 . Bp. 1944. A. a nemzeti szocializmus útján. Rajniss F. Ráttkay R.: A revízió nagyasszonya. K. Frank: Anglia uralma Indiában. Raffay Sándor: A zsidókérdés története.Bp. Rajniss Ferenc: A jobb magyar életért. Egyetemi ny. Miskolc. illyefalvi: Az égő szív.-Mandorff E. 12-én Bp. Rektor János: A feltámadás reményében. Rodionov. Bp. Gaston: A zsidóság és az Antikrisztus árnyéka. Ilonka: Margit. nov. Bp. Rezessy Zoltán: A harmadik birodalom kultúrképe. Joachim von: Danzigi beszéde 1939. 1-2. A magyar értelmiség válsága. Erns gr. Athen. Athen. Főv. Ribbentrop.védő intézm. Ratkóczy Tibor: Abesszínia új arca. Stádium. Rakáts Lajos: A vulkán. Rodionov Iván: Kornilov hadjárata. Steph. Reichert.cikkeiből. 1943. Bp. Reventlow. Centrum. Bp. Bp. 1941. Rézler Kornél: Kapitalista világrend vagy bolsevizmus? Bp. évford. 1936. 1939. Bethlen. 1941. Bp. 1936. 1933. Joachim von Bp. Rákóczi Béla: Közüzemi alkalmazottak zsebkönyve 1944. 1940. Bp. 1931. 1939. 1941. 1943. Bp. Révay József: Gömbös Gyula élete és politikája. Bp. Ráttkay R.

Saád Ferenc Nevelőállam. Roósz József ifj. 1943. Sagittarius: Európa és Németország sorsa. Bp. A szerző. Írta egy Rongyos. 1920. 1929. I/III. Bp. Stádium. Bp. Stádium. Rommel vezértábornagy: Gyalogság előre. Röck Gyula: Dániel jövendölései. Bp. Bp. Bp. Sylvester. Röck Gyula Krisztianizmus és nemzetiszocializmus. Dürer. Held. Pénz vagy becsület. Bp. 1-2. 43 . Bp. 1939. Periszkóp-Hajnal. Pallas. Sachs. csop. Tan. Sakharov: A cseh légiók Szibériában (Eckhard T. gesztóci Naplómból II. Rongyos gárda harcai. Szerző. Salló János vezetése alatt működő Nemzeti Front. k. Bp.Rohan Károly Antal: Európa jövője. I-II. k.: A fasizmus eredete és fejlődése. Stephaneum. Saád Ferenc: A nő a honvédelem szolgálatában békében és háború idején. Glóbus. Klny. Magyar Szocializmus. Actio Catholica. Rugonfalvi Kiss István: Út az élet felé. Bp. Nemzeti Szocialista Párt Krisztianista csoportja. Rostkowicz Artur: Debrecen vörösre mázoltan. Saád Ferenc: Katonai nevelés. Bp. 1922. A kamatrabszolgaság megtörése. Társ. Saád Ferenc Világnézeti és nemzetpolitikai feladatok a női nemzetvédelem terén. Rommel Ervin. 1942. alapján össz. Eger. Rohling Ágoston: A talmudzsidó. Rónay Károly. Roósz József ifj. Danubia. Rupp Róbert: A kitaszított munkás. Bp. 1930. Nagyvárad. Kókai Lajos. Bp. Rohling Ágoston U. Dr. honvédorvosok által végzett fajkutatások eredményeiről. Krisztianista Nemzeti Szoc. Rózsa József: Erdély üzen. 1943. 1943. Gyula. Bp. Gy. Augustino: Itália története. a. Krisztianista p. Gyakorlati útmutatás a katolikus sajtóterjesztés ügyében. Rosztoczy Ernő: Tájékoztató a m. 1941. 1942. Centrum.) 1932. M. Samassa János dr. Bp. 1932. Athenaeum. Rosenberg. Rohling Ágoston U. Lengyel. Saád Ferenc dr. Bp. 1940. A. Stádium.1936. 1942. Röck Gyula Irodalom és művészet. Debrecen. Z. Rostás József: Gyozni kell. Részletes adat. 1941. Alfréd: Zsidókérdés világprobléma. Bp. Nemzeti Front kiadása. Debrecen. 1941.: Nevelőállam. 1943. 1918. 1945. Bp. 1942. Bp. 1941. 1-2. Rugonfalvi Kiss István: A magyar nemzet hivatása. 1942. Bp. 1939. Bp. Bp. 1939. Bp. Pécs. Róna Lajos: Harminc év az újságíró-pályán. Bp. a világ vége és a zsidó jövője korunk látószögéből. Ryner-Mád Ferenc: Zsidó antiszemitizmus. Vitézi R. Rökk I. Viktória. (Jaski István rajzaival. Rohden Péter Richárd: A francia politika felemelkedése és alkonya. Luzsénszky Alfonz. Sajtó-káté. kir. Bp. 1940. Ábrahám és S. Bp. Máthé Károly. és kiad. Stádium rt. Roósz József ifj. F. Szerző. Afrika hőse. Földreform vagy parasztpolitika. csoport. Rónás József vit: Erdélyünk és honvédségünk. Kolozsvár. Bp. gesztóci: Naplómból I. Ford. 2. Renaissance. 1943. 1941. Sajgó Jenő: Az orosz ötéves gazdasági terv és a szovjet hadsereg. Saád Ferenc Honvédelem-nevelés. Kapitalizmus vagy kommunizmus. Bp. 1944. Korda. k. 1920. Ford. Oliviera: Békés forradalom. 1882. Röck Gyula Dániel jövendölése. Salazar. Saád Ferenc: A nagyváradi hadapródok. Bp.: Általános párt. esgyáni: A tóra és népe. Salvarelli. Saád Ferenc: Haramiák kezébe kerültünk. 1941. a. Közokt. 1944. Athenaeum.) Bp. Röck Gyula A magánjog és a magántulajdon. Bp. 1943. Rubint Dezső: Az összeomlás. Bp. Rolla Margit: Utazás a háborús Finnországban. Bp. 1942. Bp. A szerző. Mérnökök. Kókai Lajos. Bp. Turul. Saád Ferenc Hadak útján. elősz. Bp. Saád Béla: A Dunától a Donig 1942 nyarán. 1944. O. Samassa János dr. Szelcsányi G. Pallas. Szerző kiad. Bp. Centrum.és államépítési irányelvek. A szerző. 1942. 1931. Siegfried: A krími ejtőernyős. Egyetemi. 1940. saját tisztjei. Rózsás József: Új magyar vártán. Roósz József ifj. 1942. Röck Gyula A krisztianista párt vezérelvei. Népműv. Stádium. Bp.

. Anglia uralma Írországban. Bp. Bp. gr. T. 44 . 1939. Bp. Seeliger Emil: Hotel Sacher. 1933. Bp. 1933. keresztény gazdasági rend. Bp. 1935. Wolf: A sárgák háborúja. mint nemzeti. Segíthet-e Amerika Anglián? Mi a blöff és mi a valóság. 1943. Schaeffer. Schmitz. 1943. Schulze. Bp. 1941. Pfeifer. Athen. Szalay S. 1941. Bp. Bp. Válasz Fenyő Miksának. Tomaso: A fasizmus hadereje. G. V.. Bp. Centrum. Seppdnen. Centrum. A.: Liberalizmus.. Budai-Bernwallner. 1941. 1939. Stádium. 1941. 1933. Esztergom. Sassy Nagy Lajos: A Turanizmus.) Segédlet az alosztályparancsnokok számára. Béta. 18-19-i m. Simon Ferenc: Az enyingi nyilasház. 1941. 1822. Stádium. Max: Szemelvények a német katonai irodalomból. Schenke. faji és világeszme. Sértő Kálmán Versei. Sylvester. csop. 1923.Saraja. Sarolea: Szovjetoroszország. Ger.. 1927. Berlin. Schirmer Ágost: A világzsidóság elleni harc állása jelenleg. Bp. M. Unto: Az orosz határon. Caesar. Bp. Carlo: Európa Anglia nélkül. 1943. Sántha-Drózdy: Ellenség a kapunk előtt. Senex Studens: A középeurópai béke útja.o. Bp. A szerző. 1943. Központi Sajtóvállalat. Bp. Sértő Kálmán Ilyen az élet. Sgardelli. Bp.Győr. Sárga Ferenc: Megdöbbentő viszonyok a II. Hans: Éhségzár Európa ellen. Bp. Bevezetés: Fiala Ferenc. Bp. Stádium.: Nincs kibúvó. Otrokocsi: Hazamegyünk. G. Turul Sajtóvállalat. (Versek. fejlődéséről a német nac. Bp. Könyv. Bp. Bp. 1942. 1935. Simon Béla. Bp.: Háborús pénzgazdálkodás. Bp. n. Simoneit. 1942. 1943. 1937. 1937. é. Serly Antal: A zsidóságra vonatkozó magyar törvények. Schuster. Bp. Bp. Simonyi Sándor dr.1937. Siebert. 1939. Fórum. Schulcz József: Hitler és Sztálin között a liberalizmus romjain. Bp. de: A haza szolgálatában. Bp. Schwerin-Krosigk. Nyilas. Sávoly Lajos: Tavaszi felhők. Sylvester. Sándor Dénes: Moszkvai futár. Siklay Dezső: Turul madár szállj. Bp. Schubert Ágost dr. Schmidt Imre: Korunk államalkotó eleme a népnemzet. 1942. Schaeffer. Schäffer István dr. Sebesfi László: Repülő hősök. Stád. módszerei és kilátásai. Szerző. Stádium. Sárga Ferenc: Megdöbbentő viszonyok. Sarló és kalapács árnyékában. Kaposvár. 1940.: Nemzeti szocialista pártépítés. Élmények az 1939-40-es finn-orosz háborúról. Buzarovits Scarfoglio. 1943. Schultz József N. Sassi Nagy Lajos: A turanizmus mint nemzeti. Mezőcsát. Bp.és lapkiadó rt.: A német diákság.: Háború asszonyok és gyermekek ellen. 1925. Bp. (hirdetése miatt. Pfeifer. Sárdi Strehn Károly: Magyar nemzeti szocializmus. Sértő Kálmán: Esett a hó. Révai. Viljo: Megváltott ország. Schadewald. Vitézi R. H. Paul: Angol uralom a Nílus mentén. 1940. 1942. Bp. 1939. Schultz József N.-ig. Bp. Bp. Deutsche Zentraldruckerei. (Törvényjavaslat az apostoli királyi hatalom szünetelő gyakorlásának újrafelvételéről. Sillani.. Mezőberény. nyelvű képes röpirat. A. Hajnak. 1941. Walter: Pénzügyi csoda-e a német hadigazdaság. gróf Takách-Tolvay József előszavával. 1940. 1941. M. Bp. L. 1918. Z. Bp. jan. W. Sarfatti. marxizmus. (Zárszó miatt. Keller Béla kiad. Otthon. W. Siilasvuo: Suossalmi. Sheel. Sértő Kálmán: Aranykenyér. Ütött a zsidó világuralom utolsó órája? Mezőberény. 1940. Sima Ferenc: Süvít a nyíl. Összetartás. Bp. 1941. Wolfgang: A német munkaalkotmány fejlődése és alapelvei. Centrum. 1942. 1942. Az 1936. Centrum. Siklóssy Pál: Szovjet álmok és valóságok.: Mussolini élete. Révai. Népműv. 1940. Schmidt Imre Tanulmány az állam szoc. Bp. 1942.) Simándi Béla: A szovjetdiplomata. Baltha. Bp. 1941. zsidótörvény évében a magyar vállalatoknál.) Bp.: A királykérdés. Egyet.Mi legyen a zsidókkal? Bp. faji és világeszme.) Bp. Pátria.

egy.-ben megtartott eladása. 1934. nem. Bp. E. Egy. E. Solmi. 1943. 45 . 1941. Bp. 1943. Stolte István Miklós: Szovjetoroszország az adatok tükrében. Pécs. Slezák Lajos dr. Attila. Stueve. Kókai. Berlin 1940. Auróra. sz. Kurt: Stukák. Somogyi Ferenc A vitézi nemzetté nevelés célja. Sipos Árpád v. ügyv. Sylvester. n. Hírlap. Sulyok Imre: A tábortűz könyve. Ladányi. 8. Stessel Ernő: Hadifoglyok élete Szibériában. Sipeki Balás Károly dr. a vörösdúlás nálunk. 1937. 1920. Viktória. Bp. Apostol. Frieda: A német leányifjúság munkaszolgálata. Kókai. Filó János kiadása. Kik tették tönkre Magyarországot? Bp. A szerző. Magyar Élet. Bp.: A világpolitika fejlődésének szakaszai. 1919. 1927. Strom. Egyet. Friedrich: Amiről a világ hallani sem akart. Georg: Gyozni vagy meghalni. Bp. Solymári: A magyar kibontakozás útja.. Nagymányoky: Embersorsok a viharban. 1933. Stád. A. Sz.: A világválság és magyar érdekek. é. Sz. vitéz bádoki beszéde a Kormányzó Úr Őfőméltósága magas színe előtt a Nemzeti Hadsereg Budapestre való bevonulásának 15. Bp. Bp. Bp. 56. 1943. 1941. 1927. 1943. Bp. Sopp. Surányi Miklós: A csodavárók I-II. Sulkovszky Zoltán: Tokiótól Ceylonig.november 17-én. Klny. Dr.: Kalendárium. Szacsvay József: Emlékbeszéd. Singer és W. 1939. Sopron-Csorna-Kapuvár-Fülek. nem jelentkezik. Simonyi Vilmosné: Magyar sorsok. Bp.: Német kodifikációs törekvések története. 1938. 1919. Szabadka. Soós Károly. Bp. különös tekintettel a zsidótörvényre. Klny. 1942. Somogyvári Gyula vit. Athenaeum. 1941. Bp.: Potyorektól Számuely Tiborig. 1919. Sinka István: Fekete bojtár vallomásai. A. P. 1911. Stollenberg. Bp. 1943. 1920. Sinzig. L. Bp. soha.Ker. Sugár Ottó: A termelés csődje Szovjet-Magyarországon. 1922. Somogyi István: A szabadkőművesség igazi arca.L.Simonyi Sándor dr. Finnország írásban és képekben.-P. Bp. N. Somogyi Géza: Közszállítási szabályzat módosított magyarázatos kiadása. Sipos Kamilló: A szocializmus tarthatatlansága.: És Mihály harcolt. A szerző. Bp. 1925. Stolpa Józsefné Magyar Asszonyok N. 1920. Six Ferenc Alfréd: Az európai belháborúk és a jelenkor egyesülési háborúja. Somogyvári Gyula v.. Soós Tihamér: Nemzetiszocialista nevelés a Harmadik Birodalomban.: Az állam és a gazdaság. Bp. Bp. 1941. Évk.: Székfoglaló. jog. Sz. eszméi és jelen állása. Bp. Bp. elnökének berlini útjáról Sz. 1922. 1942. 1931. Bp. Virágzik a mandulafa. Bp. Soós-Anker: GPU. Kolozsvár. 1941. Bp. Bp.: Lázadás a civilizáció ellen. Simonyi V. Sion bölcseinek jegyzőkönyvei. Korda. Stoddard. Bp. 1938. Somogyi Zoltán A június 24-i ellenforradalom és a ludovikások. 1943. Nemz. Bp. 1944. Franklin. Bp. Singer és Wolfner.: B. Singer és W. Somogyi Zoltán: A rémuralom napjaiból. Német Külügyi Tudományos Intézet. Bp. Bp. 1929. Sréter István: Nem. Bp. Suomi. Orsz. Six. Háborús regény. Bp. Somogyvári Gyula v. a Szent Imre Egyesület évkönyvéből. Horányszky. Sas. Stocker Antal: A nagy per.: Itália feltámadása. Singer és Wolfner. 1943. Stolpa Józsefné: Magyar Asszonyok. Inf. Sopron. Stettner Tamás: Tizennégy év Kun Béla életéből. Helsinki. M. Sporn A. krasznojarszki hadifogolytábor. Bp. Dr. 1942. 1943. A szerző. Somogyi Ferenc: Istenért-Hazáért. 1943-44. Spanyolországban így "virrad"! Közérdekű könyvek 1.. évfordulója alkalmából 1934. Pátria.. Strohmayer. A bolsevikiek bibliája. a Gazdasági Jog III. Bp. F. Somogyi Ferenc Zsidójogunk fejlődésének áttekintése. 1942. Bp. 1944.

1940. Bp. Pius: Szent István családja.: Politikai rágalmak és cáfolatok.Egyet. 1936.. Szakáts Kálmán: A munka békéje Németországban. 1935. Szász Béla: Diktatúra és diktátorok. 1937. Szálasi Ferenc: A magyar állam felépítésének terve.Surányi Unger Tivadar dr.. Sánta Gy. Nemzetvédő Sz.? Bp.) Bp. 1939. Bp. 1941. 1941. Singer és W Szádeczky-Kardos Tibor: Horthy Miklós. 1934. Szamuelly Tibor élete és gaztettei. Szabó Miklós: A Harmadik Birodalom agrárpolitikája. Ivanov: Most jöttem a Szovjetpokolból. Szabó László Mi okozta az összeomlást és a forradalmakat. Debrecen. 1939. Szacsvay József dr. Szabó László: Irredenták. Stephan. Pécs. I. 1942.! Bp. Hung. Szász Károly: Tisza István.sz. leánygimn. Bp. magyarok barátja. Bp. Bp. 1941. Szatmárhegyi Donát: Granicsárok éjszakája.. 1941. Szathmáry R.a munkás kevés. 1938. Orsz..és jellemrajzi vázlat. A magyarországi kommunizmus. Szabó Mihály: Mit mondanak a számok a zsidókérdésben? 1938. Bp. kiadott 7720/1939. a Közgazdasági Sz..§-a alapján kiállított tanúsítványokért szedhető díjakról. tc. Szabó Zoltán dr. 1943. Szabó-Zaboretzky: A zsidók és a nemzsidók jogállása és jogviszonyai. Szabó István v. kat. Bp. Bp. és munkáskérdés Olaszországban. M. Vitézi Sz.Sz. Rábaközi. Szabó Gáspár: Leleplezett bolsevizmus. Bp. 1933. I. v. Számadó Ernő: Fegyvert s vitézt éneklek.: A magyar élniakarás útján. Bp. 1919.: Antibolsevista kiállítás a Pesti Vigadóban. Klny. Bp. Szerző. Bp. Bp. Aesopus. sz.: A fajegészség. 1944. Kultúra. 1942.. Stádium. Szalontai Gyula: Olaszok vezére. Suszter Roberto: Orosz bolsevizmus Európa ellen. végrehajtásának tárgyában kiadott 7720/1939. Szabó István v. Egyetem. 1942. Léva. 1939. 1938. Számadó Ernő: És mégis győzünk! . tc. Szabó J. Wien. Érseki Líceum.. 1936.. Ath. Debrecen. Bars Hont vm. Szabó Géza: Őrségváltás. 1939. 1942.P. tc. Bp. Szenkó. Eger. E. Budafok. 46 . Szálasi Ferenc Hungarizmus. Hárfa. Mezőberény. Svaszta Gyula: A nemzeti szocializmus országútján. Franklin. Synon: A moszkvai kém. Szabados Mihály Magyarok hazatelepítése. Bp. 1919. Bp. Szatm. 1934. 1942. Szabó Miklós: Kiev. Szabályrendelet a zsidók közéleti és gazdasági térfoglalásának korlátozásáról szóló 1939: IV. 1931. végrehajtása tárgyában. 1941. 1923. 1926. Bp. (Drámai költemény.: Magyar jólét az új Középeurópában. Bp. Földm. Szász Lajos: Emlékbeszédek vit. füzet. 1936. Bp. Szathmáry R. Szabó László: A bolsevizmus Magyarországon. Bp. Szabó János: . M. Athenaeum. 1920. Bp. Bp. rendelet 64. Bp-i H. Hungária.Zsidók kivándoroltatása. Bp. Szabó Pál: Mi lett a szocializmusból. végrehajtásának tárgy. 1943. 5-6. Élet.. Bp. jákfai Gömbös Gyuláról. Bp. Szász Károly: Emlékezés a vörös uralomra. Léva. Rom. rend. Svaszta Gyula Élethalálharc a tőkeuralom ellen. 1941. Szabályrendelet a zsidók közéleti térfoglalásának korlátozásáról szóló 1939: IV. Nyitrai és Társa. Bp. Szálasi Ferenc Cél és követelések. Bp. Mezőberény. N. Hogyan védekezzünk a nemzetgyilkos idegen erők ellen? Bp.E.. Egyet.. Szabó Sándor Lajos: Nemzeti munkaszolgálat. Stád. 1924. Szatmáry István: Rákóczi földje visszatér. Szerző. '41. Szalabasev. Bp. 1943. Bp. Délpest-vm. Bp. Szabályrendelet a zsidók közéleti és gazdasági térfoglalásának korlátozásáról szóló 1939: IV. 1939. Szálasi Ferenc Út és cél. Szabó Mihály: A nemzetiszocialista magánjog alapelvei. Stádium. Versek. Szabados Mihály: Földbérlő és szövetkezeti mozg. Dunántúl. 1941. Szeged. Centrum. Számadó Ernő Miénk a holnap. 1938. Szabó Imre nyirádi: Tábori repülőtér. kiad. Stádium. Egyetem. 1922. M. fajvédelem és fajnemesítés örökléstana. sz. 1938. 1922. Szerző. K Szabó István: A zsidó baromfi és tojásexportkartell üzelmei. Nép és kultúra.

Szentkirályi József: A közvélemény előkészítése a háborúra Amerikában. 1942. Szemelvények a hiv. a Külügyi Sz. Szentirmai Imre Problémák. Szegedi keresztény m. Bp. fiókjának közönsége? 1935. Szeberényi Lajos. n. Bp. Bp.Szászhalmi József: Kommunista téboly. Marosvásárhely. Bp. 1938. közm. Székely Sándor István dr. kommunizmus és társadalmi fejlődés. Szeged. Vér és terror. Székely Molnár Imre: Ég és pokol. Centrum. Szenkis: Szuomi harca.'39. 1941. I. Athenaeum. 1939. Szeged. Hejobába. M. Franklin Társulat. U.. '39. Szekér M.: A II. N. Bp. Kátai A. Az Orsz. Prot. Bp. Helsinki. Klny. 1933. Szerző kiad.1938 Szentpétery Béla: Osmagyar ugaron. k. Szekeres László: Férfiak és tettek az új Olaszországban. 2. 1942. zsidótörvény és végrehajtási utasítás teljes hiteles szövege részletes magyarázatokkal. vagyis a Talmud magyarul. Szentirmai Imre Izmusok és kráciák.: A házassági törvény egységes szerkezetben. Bp. Szerző.a. Gergely. Szeberthy János: Az új Európa és Magyarország. Székely Sándor István dr. Miskolc. 1942. Bp. Bp. 1937.-i Hírlap rt. kiad. Bp. 1936. Helios. 1936. Békéscs. 1942. Jövő.II. Szentmiklósi István dr.-Bródy Jenő dr. 1942. Szentirmai Imre Vezérek. Budai-Bernwaller. é. Actio Cath. Methosz. Szilágyi Olivér: Háborúban. 1940.háborúról. 1942. Szendrey László: Most 25 éve. Turáni. Bp. Diákszövetség. 1941. Sz. Nyilaskeresztes Párt. Bp. 1942.: A parasztság története a legrégibb időktől napjainkig. Pécs.. 1944. zsidótörvény végrehajtási utasításának rendelkezései. Széll Pál: Béke. Bp. 1939. Szerző. A szerző. és Khuen-Héderváry Károly: A II. 1933. Szentirmai Imre: Tanácsok. 5. 1940. 1919. Emlékezés a vörös uralom borsodi áldozataira. Vál.: A világháborútól a nemzeti újjászületésig. 1925 és 1929.: A II. Szentmiklósy István: A házasság a Harmadik Bir. Ev. 1926. Szentirmay Imre: Tételes új magyar történet. Bp. Szekeres János: Pusztaszeri gondolatok. Bp. Szendrei László: Három kovács. Diákszövetség emlékkönyve. Szepessy Orbán: Szocializmus. Csokonai. Szigyártó Sándor: Erdély kiált! Bp. Székely Sámuel: Felelős-e a zsidóság az ország romlásáért. Szilágyi Zoltán: A mi Erdélyünk. Széll Ferenc: Emlékeim a hadifogságból. Balassagyarmat. Bp. Szent István országa és a mai Magyarország. 1928. Bp. P. Szilágyi Dénes: Nevelés nemzeti forradalomra. Bp. Székely Sándor István dr. Szt I.Encik. Szentgyörgyi Kósa István: Van feltámadás. szoc. Bp. 1936. Bp. Szilágyi László v. Hajnal. 1939-40. Bp. állam felé.. 1939. szból. 47 . Bp. Budai-Bernwaller.T Szeő Demeter: Zsidó vagyok. 1919. Bp. 1942. A "Kereszt" k. Új Nemz. Szigethy István: Út a magyar nemz. Könyvt. Szilas-Steff: Repülők felszállni. Székely Mózes: Kié az ország. é. 1943. Bp. Szeged. Budai-Bernwaller. Bp. Szilágyi Imre: Új magyar gazdaságpolitikát! Bp. Szászhalmi: Vér és terror. 1939. Prot.német Fehérkönyvből. ákosfalvi: A Nagy-Bányai Horthy-család. 1939. (Kommunista téboly. 1929. 1942.. Bp. Fodor. Egyh. Szigyártó Sándor Út a magyar nemzeti szoc.n. 1936. 1941. Szerző. kk. Forrás. Szentirmai Imre Te meg a többi.-ban. St. állam felé. Bp. Szentkuthy (Dreschner) Pál: Mit olvas a Főv. Csokonai v. Sziklai János: Magyar revízió 1920-41-ig. Veszprém. Zs. Szerényi Simon: Népbiztosok futása a frontról és még sok szenzációs leleplezés a kommün napjairól.) Száz okmány a háború előzményeinek történetéhez. Budai-Bernwaller. Szentesy Alfonz (Luzsénszky): Zsidóveszedelem. Bp. Pomáz. Szeberényi Lajos: Marxtól-Leninig. Bp. Bp. Centrum. zsidótörvény földbirtokpolitikai rendelkezéseinek végrehajtása. 1939. Révai. címjegyzék. Bp. Magy. 1937. Szentiványi Dezső: Bankdiktatúra és zsidókérdés. 3. Bp.

1943. M. Bánsági. Sztriha Kálmán: Kiskundorozsma története. Egyedül vagyunk.: Ködországban. 1938. Szüts István: A Nemzeti Tábor magyar szocialista mozgalom politikai programja. Bp. 1938. Bp. Szlovák Nemz. 1942. és II. Bp. 1937. Bp. Tardy Sándor: Orvlövészek nyomában. 1940. Bp. története. Held. Szombathy Ilona. gy. Viktória. A.. Barna: Az orosz forr. Takács György: Nemzeti feltámadásunk kátéja. szemléletben. Bp. Bp. Szilárd János: A rongyosgárda apródjai. Bp. Tarján Vilmos: A terror. Szenko. Kultúra. p. 1921. Bp. 1940. Fizika. szab. Bp. Szondi Béla: Találkozás Európával. A. M. Máté. 1940. olaszul. Sztojanoff: Sztálin a vörös cár.M. 1920. I. Bp. Szitnyai Zoltán: Nincs feltámadás. 1943. Bp. 1940. Szviezsényi Zoltán: Hogyan veszett el a Felvidék. Bp. Szociális Mo.1933. és a fasiszta adóreform. 1942.g. Takáts Albert: A zsidókérdés ezeréves jogalkotásunkban. Szontagh Vilmos: A zsidótörvény jogtud. Bp.: Szervezés. Nemz. Szlatinai László: Európa nyersanyagellátása. 1943. Könyv. Szirmay L. 1937. Tamásy György A totális állam. 1939. Stephaneum. 1939. Bp. Bp. 1943. 1942.-márc. Szomolnoki Antal vit.k. Egység Pártjának szerv. Szöllősy Jenő: Hungarizmus. Szolgálati tájékoztató. Bp. 1942. Szilárd Andor: Így kell megoldani a zsidókérdést.l.: Nemzeti szocialista káté. Centrum. Petroc. sz. Nagyváradon. Bp. Tardy István: A titok háza.P. Tamás Ferenc: Toke és munka az olasz fasizmusban. Szitnyai Zoltán: A fehér lovas. 52/III. Tabéry Géza: Két csillag között. 1939 és 1940." miatt. Mefhosz.T.) Tamás András: Ez az ember. Bp. dr. 1939.1939. Révai. Kémeri Nagy Imre naplótöredékei. Szurmay Sándor br. szerepe. Viktória. Athenaeum. honvédei az orosz fronton. Tanulmány a leventemozgalomról. Bp. Bp. 1927. Nemzeti Tábor m. Szücs Kálmán: Szabad-e tovább követni Marxot? Bp.1943 Tarnói László: Az örök bajtárs. Újságüzem. Szocializmus és kommunizmus jelszavai. Kispest. L. 1942. Szer. 1919.Szilágyi Zoltán: A világmindenségről. Szeged.k.) Takách-Tolvay József vit. A. 1943.Antibol. Bp. Sztranyavszky Sándor: A Gömbös-kormány eredményei. Egyházm. Pintér kiad. gr. Szociális és karitatív évkönyv. Charitas Almanach 1943. Bp. Bp. Egyetemi nyomda. Bp. Szilicei Váradi Gyula A sátán karmaiban. kir. Bethlen. 48 . Szoci-nyilas. Szladek. köt. zsidó lélek. Stádium. Bp.1932. Mussolini! Bp. 1941. rész. Tarnói László: Az örök bajtárs. o. Talajjavítás Itáliában. Levente Hírk. Bp.: Az orosz veszedelem és Mo. az öngyilkosságba kergetett Olaszo. Szovjet paradicsom képekben. Athenaeum.és L. Szirmai Tibor: Honpolgári. Bp.áll. 1943. 1939. Fráter. 1939. Veszprém. 1937. A. (Magyarul. Korda. zlj. Bp. honvédelmi ismeretek. Bp. Szörényi Andor: Zsidó fajiság. Szilicei Váradi Gyula: Anglia és Izrael. Szittyák . Bp. 1924. Árpád: A proletárdiktatúra tört. évk. 1921. Takács György Az olasz adórendsz. Bp. és ellenforr. Klny.: A haza szolgálatában. Bp. 1940. mozg. Centrum. németül. n.: "A magyarság évszázados harca közép-európa elszlávosodása ellen. I. Bp. Szerző kiad.magyar fasiszták táborának alapszabálya. Szvatkó Pál: Visszatért magyarok. 1943. é. 1928. Pécs. Nyilaskeresztes Párt O. Kémeri Nagy I. Szitnyai Zoltán Ember nélkül. Gazd. Szirmai Rezső: Riportok a Szovjet-Kaukázusról. 1942. Athenaeum. áldozata. Stádium (hozzáfűzött Csiki L. Tamásy György: Anglia áldozata. 1939. Sztanek János: A m. febr. 1942. Bp. Bp. Bp. 1944. Bp. T. Kellner.Bp. H. 1932. Actio Catholika.

O. Bp. 1942. II. V. A szerző. Tasnádi Nagy András beszéde Hajdúszoboszló ünnepén. Tiboldi József: Igazságot Magyarországnak.: Országgyarapító Horthy Miklós. G. Tormay Cecil Két forradalom. Tájékoztató az orosz harctéren való magatartásra. Centrum. Bp. A. 1934. Kolozsvár. M. Tasnádi Nagy András: A magyar alkotmány szelleme. 1943. Bp. Bp. Temesváry László Mi lesz velünk? Bp. Taubinger István: A munkáshiány leküzdése a német iparban. 1921. Váci fegyint. 1943. Tormai K. Bp. Thury Gyula: Szerbiából Szovjetoroszországba. felsőházi tárgyalása során. S. Bp. Győzni. 1921-31. 1942. 1940. Bp. 1942. Törekics nyomda. Temesváry László: A fasizmus pénzügyi politikája. emlékezések. Bp. Bp.Tasnádi Nagy András Gömbös Gyula emlékezete G. Bp.: Miért lett Horthy Miklós kormányzó? Hódmezővásárhely. Szent István Társulat. Temesváry László A dolgozó nemzet útja. M. Tájékoztató a magyar leventeleány mozgalomról. köt. I. Mátyás János. 1939. 1942. Temesy Győző vit. 1928. Franklin. Tomor László: Harcok a vörös égen. Bp. Élni. A. Erdélyi P. Kaposvár. T. 1942. Teleki Béla beszéde: Magyar reformot. Tettek. Jurusics. 1943. Tájékoztató kereskedők és iparosok r. Városi. Telkes Aurél: Gépkocsizók Szovjetföldön. Bp. Bp. Bp.U. Bp. A szerző. Tocci. Tisza István emléke. Tájékoztató a leventeegyesületi élet irányításához és vezetéséhez. 1932. Tormay Cecil: Bujdosó könyv. ingatlanokra. 1939. Bp. A. 1934. a. Bp. Temesy Győző vit. 1939. Mefhosz. 1939.. Tábor István: Forradalom a fekete városban. Pestszenterzsébet. Könyv.N. Magyar Népművelők. Técsy D. 1940. 1943. 1937. ötlete alapján írta Pölöskei János: Hiszek egy Istenben. Vitézi Szék. tárgy. Tasnádi Nagy András két beszéde a zsidók közéleti és gazdasági térfoglalásáról szóló törvényjav. Társadalmi Egyesületek Szövetségének alapszabályai. tervek. Bp. Révai. 1921. Thompson. Teleki István gr. 1931. 1940. Bp. Társadalmi és gazdasági élet egyensúlyának bizt. Tidick.és L. Torda László: A zsidókérdésről. Temesy Győző vit. a II. Rózsavölgyi-Pallas. 1938. Bp. Szerző. Bp. rt. Ferenc. Bp. 1-3 kiad. Tiboldi József Nem! Nem! Soha! Pestszenterzsébet. Sylvester. Stádium. szobrának leleplezési ünnepélyén. Bp.: A szövetkezeti mozg. Központja. Bp.és erdőgazd. Tájékoztató kereskedők és iparosok r. Viktória. 1942.: A viszokai hős fiúk. Temesi Győző: Földrajzi zsebkönyv. 1937. 1937. Bp. 1941. A Kállay-kormány félesztendős munkássága és politikája. Bp. Centrum. Bp. Bp. Bp. Athenaeum. Bp. A Kisfaludy-Társaságban tartott előadások. Genius. Stádium Tízéves Vitézi Rend. Pallas. Szeged. Tiry László: Veszélyben. Földr. Bp. és totális háború. Bp. Az ipar és hasznothajtó jogosítványokra von. I-II. Gy.: A halál zsoldosai.Thiéne Tudósító.. Leventeegyesületek O. Joachim: Utolsó pillanat. 1942. Stádium. 1938. 1934. Tomka. 49 . Tormay Cecil Küzdelmek.M. köt. Bp. Bp. '42. Tobler János: A munkásság helyzete a diktatórikus államokban. Pallas. 1934. Társadalomtud. Theiss Ede: Modern közgazd. Korunk Szava kiadása. rend. Stádium. sorsa Szovjetoroszországban. 1943. Bp. Tharaud: A kereszt árnyéka. Tizedesek választási teendői és a választójogi törvény legfontosabb rendelkezései. Táboros József: Katonaversek az ejtőernyősök világából. Bp. zsidótörv. Bp.tud. Theodosius. és gazdasági irányelvek. 1942. 1920-23. Richárd: Szovjet csillag Kína felett. Valentino: Légi párbaj. Tervezet a gazdálkodás folytonosságának fenntartására a kisajátításra kerülő zsidó mező. A. Társadalomtudományi és gazdasági irányelvek. 1942. Bp. Szerző. J. Torday Lajos: Megemlékezés Japánról.

Ujpétery Elemér: Az olasz korporatív törvényhozás. További okmányok a nyugati hatalmak háborút kiterjesztő politikájához. M. Ujlaky Antal: Szeged a forradalomban és a nemzeti feltámadásban. Irod. Szeged. 1941. Tóth Ernő: Véres föld. Szent István Társulás. Bp. Bp. 1942. 1941.N. Verbőczy István gimn. Bp. 1934. 1939.. Ki gyújtotta meg a máglyát? Bp. 1939. 1942. Turmezei László Lámpák a ködben. Bp. Bp. Turáni átok és a jerikói trombita. Török András: Vengerszki. Bp. 1938. Turán röpíveink gyűjteménye. Bp. ifj. M. Turán könyvk. Tóth B. I. 1935.. Tóth László Arcélek az újságpapíron.Szöv.: A német birodalom jellegzetes jogszabályai. Stehpaneum. rendezéséhez. Klny. (Keresztény kereskedők névsora. Tóth B. száma): Turán füzetek. I. Hansaetische Verlagsanst. Stephaneum. Bp. (Történelmi regény. Turul Naptár. Tóth László-Ribáry Géza: A zsidók egyenjogúsítására és külön jogrend alá helyezésére von. Tóth Lajos dr. (Turán Röpívek 1-10. Sz. M.). Török András: Szálasi álarc nélkül. 1931. von Osten: Testnevelés békében és háborúban. Bp. Centrum. 1944.. Tornay Károly: A leventeintézmény története. é. Magyarországi Turáni Barátok Köre. 1921. 1943. Bp. Szt.T. Bp. 1933. Held. Török Sándor: Magyar fiúk oláh mundérban. Külügyi Szemle. Szöv. Zoltán A leventeoktatás módszereinek irányelvei.'40 Tóth B. 1936. Bet. Bp. Bethlen G. Turán Sz. Töttösy Ernő dr. M. Töttösy Ernő dr.) Kassa. 1941. alapszabályai. Turul Szövetség Buda Bajtársi Egyesület évkönyve.: Horthy Miklós 70 éves. Trombitás Gyula dr. Trombitás megtérése. Tóth B. ifj. sor.B.K. AG. 1941. 1939. Turul Szépmíves költok és elbeszélok. Sylv. K. 9. Hamburg-Berlin. M. 1928. Bp. 1942. M. 50 . Turán Röpíveinek gyűjteménye. Bp. Debr. Turul. 1943-44. Bp. Mérnökök. Tóth József: A rendészet-fogalom a nemz. Bp. Udry Ferenc: Odaát. Az istentelen kommunizmus romboló munkája. Bp. Bp. Török Béla: Az új német alkotmány egyes alapelveiről. Irod.: A bolgár külpolitika.. Turmezei Lászlóné: Értékrombolás. Szerző.1940.) Kaposvár. 1936. 1941. 1943. 1910-1937.-i zsidókérdés alkotm. Turmezei László: Az ukrán kérdés magyar szempontjai. 1925. és Nyomd. 1941. 1936. 1938. Reé L. Tóth Sándor: Erdély 22 éves rabsága. T. 1924. 1942. Turán röpíveink gyűjteménye. 1942. Zoltán: Ifjúvezetők felismerése és kiválogatása a testnevelési órákhoz. sz. Bp. Törvényjavaslat a M. Tóth László: Magyar vártán. Kultúra Nyomda. Turmezei László: A Turánság alapváza. Turmezei László: A turániság szerepe iskolai és társadalmi nevelésünkben.Tormay Cecil: Megáll az óra. Bp. Versek. Centrum. Bp. államban. Bp.: A bpesti áll. 1938. Trucksaess. Trostl Rezső: Irányelvek a m. A Cél. J. Bp. '37. Tschammer. Turmezei László A turáni gondolat és a magyar propaganda. II. Bp. Zoltán Ifjúvezetők kiválogatásának lélektani szempontja. Tury Gyula: Szerbiából Szovjetoroszországba. 1941. Türr Stefánia: A fasizmus szelleme. A. Bp.. Szent István Társulat. 1938. 50 éve (1892-1942. T. Miskolc. 3. Trenkó: Keresztény vagy zsidó Budapest? Bp. Történelem a világháború után. 1941. Bp. Tóth Nándor: Táltos szíve. Turul Szövetség alapszabályai. színtiszta olasz nemzeti hagyomány. Az összeomlástól a feltámadásig. Bp. Bp. 1941. A szerző. Turán könyv. ás 1936. Bp. n. Bp. Traeger Ernő dr. Szerző.szoc. szám. I. Bp. Bp. Turáni vadászok Orsz. igaz hit. 1936. Karl: Német-magyar ipari és kereskedelmi kézikönyv. Turmezei László A turáni sajtóiroda és története. Klny. Bp. jogszabályok. Bp. Bp. Zoltán: Leventenevelés. Eger. Tunyog Csapó András: Izrael bölcsességbirodalma. 1944. 1942. Debr. 1940. Korona területén élő népcsoportok önkormányzatáról és anyakönyvvezéséről.

Bp. Társ. Bp. Urbánszky Nándor: A fasiszta gondolat kialakulásának előzményei. C. X. Bethlen. Bp. Bp. Bp. Varsányi Gyula: Külkereskedelem és nagytérgazdaság. Vadász Lajos: A partizánvadász. 1. szervezetének női csoportja. 1940. 1942. n. IV. 1935. Új idők. Az..Ulain-Buday: Rabszolgaság útján. Bp. Bp. . 1942. a. Nem menekülnek meg! Bp. Vanyó Tihamér: Mussolini egyénisége. Lőcsey. 51 . 1934. Stádium.2. Bp. Vadász dr. Bp. Unghváry Sándor: Mit láttam az Andrássy úti nyilasházban.. Bp. Cion bölcseinek jegyzőkönyve és a berni protokollper. 1937. Bp.-Ravasz Illés dr.. 1941.. 1942. Völgyi N. Bp. J. Asztalos Boriska. Útmutatás a kat. Egység szerv. V. T. 1943. Stádium. 1922. 1935. Új honfoglalás. Írták: Halmágyi B. Vörösváry. királydaróczi: A hongyarapító.: Legyen igazság! Előadások. Újságírás az hivatás. Útban a világuralom felé. Egyetemi. 1937. Dalmai G. Bp. számából Varga József: Németo. Kecskemét. 1938. Bp. Bartha M. Varga Sándor Frigyes: Nemzeti értékszolgálat. (Csak a szöveg. Varga László: Keresztény felelősség. M. a családbafogadásról és a tartásról való gondoskodás előmozdítása tárgyában. Vargha Sándor: Megfigyeléseim és gondolataim a nemzeti szocialista Németországból Bp.4.. Vadász dr. Bp.E.. Társ. évf. II. Urbánszky Andor dr. 1941. Szerző. Szatmárnémeti.: A nemzsidó származás igazolásáról alkotott 3400/1944. I. Útban a világuralom felé U. Varga László S. Pannonhalma. Ügyvédi Határidőnapló (Müne) Bp.. Kellner.. 1935. Új harcra fel! Bp. Uzdy Géza: Hogyan üldözik a német katolikusokat. Vajta Ferenc: Faji forradalom. Bp. Vannay László: Szocializmus és militarizmus. Bp. 1940. primor. Új magyar gazdaság az új Európában. 1936. Korda. Athen.: Magyarság és kereszténység. Varga László S. 1943. 1942. Az. é. Stádium. 1939. Bp.Az 1944. '35. Klny. 1945. Egys. Ny. Vargha Károly: Tied (versek). stb. tc. 1944. A Nemz. Stádium. Útmutatás. M. haza. 1941. Munkásmozgalma EMSZO közp. Simonyi kiadás.6. Szerző.Babocsay G. Bp. Unghváry Iván János: A fasiszta nevelés eszménye és az új közoktatási törvény. Vajna V. 1943. Bp. 1943. 1942. Varga László: Szociális reform és hivatásrendiség. Bp. Bp. Új magyarság és az új Európa. 3. N. Bethlen. 1941. király. Urbánszky Andor dr. szóló. Tevékenységének Propagandacsoportja részére.: Kollektív gondolat és munkavédelem a fasizmusban. Új magyar gazdasági rend néhány jellemző vonása. Bp. rt. 1942. 1941. Bp. Unger Béláné. 1941. Kálvin. 3520/1944. Wien. Újságírás az hivatás.3. 1937. 1938. Új történelmi hivatásunk. Varga Zoltán: Új urak. Stádium. 1937. Bp. Vajta Ferenc Istanbul kulisszái mögött. Rajz a kommunizmus korából. 1943. Vajta: Isten. Bp. Teszisz kiadványsorozat 1. Vaszy György: Az elpazarolt élet. új korlátolt. Vajda József: Zsidók. A nemzeti újságírótestületek Uniójának Velencében tartott első kongresszusáról szóló jelentése. a Pannonhalmi Szemle 1935. 1937. k. könyvtár. Jövő. Bp.. III. valamint a zsidók egyes vagyontárgyainak felh. Bp.-Ravasz Illés dr.. és a nyersanyaggazdálkodás.. Bp. Útmutatás a Nemz. a turániság.) V. teljesjogú és őskeresztények ingatlanviszonyai a zsidó jogszabályokra tekintettel. Kalot. Velence. szülői értekezletek rendszerezésére.. új versek.5. füz. Túrmezei L. 1942. A szerző. Molnár P: Honvédelmi törvény. A fasiszta gondolat kialakulásának szellemi előzményei. 1941. Urbán Gusztáv: A propaganda világnézeti jelentősége.E. Szatmár és B. Urbányi István: Mihály. Labanc J. A . Bp. 1939. 1943. A szerző. T. Bp.. Actio Cath. A szerző. Mátészalka. 1925. vagy nemzeti evolúció. Turul. Bp. S. 1944. F. Bp.'39. v. M. Új Magyarság Évkönyve. 1940. Bp.

Bp. Bp. EMSzO. 1920. 1941. Bp. A szerző. Bp. Tiszavidék. G. Z. 1923. a.Vaszy György: Az elpazarolt élet. 1943. Prága-Zürich-Páris. Új célok felé. 1939. Mérnökök. Váry Albert U. Vécs Ottó: Karpaszományos emlékfüzet. egy zsidó földesúr természetrajza. St. Kazinczy kiadó. 1944. literáti Beszámoló a szept. 1942. József kir. Graphis. Kassa. Bp. Bp. literáti Munkanélküliség. szocialista reneszánsz. Könyv és L. népnemzeti rend. Visszatért Délvidék. Fegyint. Orsz. Vágó Pál. v. 1-2. Irod.: Kálváriás diploma. Áll. Orsz. Virraszt a magyar lélek. Vida István: Magyar munkáskáté. Vitézi R. Virkkunen: A harcoló finn hadsereg szelleme. Makkay Zoltán könyvkiadó. Vákár P. v. Bp. Bp. Vágó Pál. Front. Vágó Pál. Vitézek vére védi és váltja a világot a vörös veszedelemtől. 1938. Rákóczi. Váry Albert Vádbeszéd gyilkosság. 1939. 1942. Fran. Vitéz István: Hivatásrendek Magyarországon. herceg tábornagy fővédnöksége alatt szerkeszti dr. Vályi Nagy Géza: A magyar katonaköltészet. Athen. Bp. Budai. 1942. Bp. T. Veres János: 31-es páncéltörok előre! Bp. 1940. 1936. Virányi Elemér: Finn-ugor népek élettere. Vezetők életmódja. Vérző Magyarország. 1922. 1940. literáti A nemzetiszocialista munkaállam alapelvei. 1942. Bp. Bp. Vésey Frigyes. Váry Albert: A vörös uralom áldozatai Mo. Vésey Frigyes. 1942. literáti: Örök Magyarország. milliók hóhéra.: A belső arcvonal. Nyíregyháza 1930. 1944. Vágó Pál. Bp. 1939. Halász irod. szellemében. Új nacionalista államrendszerek.-on. 1929. Front. Bp. Vér Tibor: Beszéd a Felsőház 90. 1938. felé. literáti Munkaalkotmány. Merkantil. Bp. Vécsey Zoltán: A síró város. Serényi Pál. Vitéz József: Csobaji Krónika. Szoc. (M. Váry Albert: Vádbeszéd a Cserny-perben. Move k. Kispest. Vit. kiadó. és társai bűnügyében. Bp. Vágó Pál. 1944. 1942. M. pénzuralom és nemz. Vitézek Albuma. Vágó-Toll: Munkaállam. Athenaeum. Kassa. Hangya Központ. Bp. 1919. Szerk. Bp. 1942. Vágó Pál. ülésén. 1942. M. Hungária. Pallas. literáti Gőzgép. Virág Gellért: A levegő hőse (vers). 1928. Turul. N. Magyar-Finn Társ. Váry Csaba: Sztálin. Vizy András N. Bp. Vértes József: Egy ember a forradalomban. Sajtóváll. 1941. Bp. Vágó Pál. Vida Péter: Magyarország és Románia. Vitéz nagybányai Horthy István kormányzóhelyettes urunk emlékére. rt. 7-i megyevezetői értekezleten. Hangya Központ. 1920. Szolg. kiad. A nyilas-kormány kiadása. Stádium. Bp. Hornyánszky. 1940. 1918. 1925. kiad. Berlin. sz. országépítés. literáti A jászapáti programmbeszéd. 2. 1940. bűntettével vádolt Cserny J. A. Légrády. hitel. Terminus ny. Bp. 1941. (Plakát. Könyv. Vitézek évkönyve.) Vitézi Rend kiskátéja. A Szovjet politikája a második világháborúban. Ványai István: Emlékezés Kassa felszabadításáról. Bp. 1943. Arthur dr. kiadás. Bp. Vérkeveredés és fajvédelem az E. liberalizmus. Klny. 52 . Rákospalota.: Pekár Gyula. 1939. A.-pol. Bp. Szék. Bp. 1920. Vác.: Mindent a hazáért. I-III. Válasz a szürke könyvre. Vágó Pál. V. M. Vágó Pál literáti: A magyar munkaállam. Orsz. Irod. Bp. Bp. K. literáti: Amiről a Népszava hallgatott. Bp. L. N. A. 1942. Szerző. Veridicus doctor: Mi a szabadkőművesség? Mily eszközökkel dolgozik? Mi a célja? Bp. 1944. 1928. 1920. Nemz. 1931. Pécs. Virányi Egon: Magyarország útja az Európai Egy. Bp. Bp. 1940. Bp. Vida Péter: Az oláhok.) Bp. Bp. Vindex: Sztálinizmus. K. Nyilaskeresztes Párt. Szatmárnémeti. Vitézek évkönyve. 1940. Harcok az orosz ellen. A szerző Várod az orosz felszabadító hordát? Röpirat. rablás stb. 1943.és Lapkiadó rt. Visszatért Felvidék adattára. Veltzé Alajos: A mi hőseink. Vitézy László v.

'34. 1940. a gazd.: Emlékeim. Nov. Gert: Anglia uralma Palesztinában. n. Centrum. Révai. Zajti Ferenc Magyar évezredek. Bp. alkotása.: A revízió útja. Wolf Károly élete. Az Erdélyi Férfiak Egy. 1941. Zámbory Antal: A lengyel sas tragédiája. Wolff Károly A keresztény gondolat védelme. Nehardea. Bp. Bp. Révai. Franklin.Vizy András N. Walzel Kelemen: Vit. Szerző. Wirsing. márc. Egon: Hová tegyük a zsidókat? Erfurt. 1933. 1929. Debrecen. politikája. kiadása. k.: Munkásproblémák fasiszta megoldása. Bp. 1924. Bp. Szerző. 1942. Debrecen. jellege. Helmuth: A lángszórós különítmény. Bp. Zámbó Dezső: Hadak útján jártunk. Windischgraetz Lajos hg. Zadvarecz István püspök. Bodung. 1943. 1920. Z. Vizy András N. Az angol iskolák plutok. 1937. Stádium. alakuló közgy. Bp. Kassa. Bp. Wolff Károly A kereszténység védelme. Bp. n. 1943. 1939. Wünscher Frigyes: Keresztény erkölcs és nemz. Wulff-Maléter: V. Vitézi R. Paulo: Kémek háborúja. Joseph Az angolszász kereskedelempol. é. Joseph: Ne féljünk az új Európától. 20-án tartott közgyűlésén. Centrum. cs. A Gazd. 1938. Viktória. Szociális alkotmány. Pallas. Bp. 1942. Nemz. Centrum. Vörös Európa? Miért mentette meg Németország Európát a keleti zsidóság elhárításával? Bp. Novissima. Zelensky Róbert gr. Giselher Száz család uralja Angliát. Windschuch. Bp. Bp. 1939. Debrecen. Vollay Ferenc: Nagymagyarországért. Winghene. Wolff Károly Budai Vigadóban elhangzott programbeszéde. Róma. Bp. J.: Küzdelmeim. sz. Csáthy. Winschpert: Anglia uralma Palesztinában. 1934. Helikon. 1940. Corvin. Wien. Stádium. Nemz. Volánszky Béla: A Sajtókamara a vonatkozó rendeletek és törvényszakaszok egységes szerkezetében. 1941 Wehrt Rudolf Egy nép menekül. 1942. 1942. Wichtl Frigyes: Szabadkőműves-gyilkosságok. Bp. Volpe. Weck István-Schmidt Ferenc: Korunk misztikus ábrái. Erdélyi Értékek K. Berlin. Winsch. Bp. V.: Ural-tröszt. 1936. 1937. Wiko. Bp. Zajti Ferenc: Zsidó volt-e Krisztus. Bp. 1940. 1937. Weszprémi Kálmán ifj. N. Ker. 1-2. kiad. 3. Antiqua. Bp. Wolff Károly: Lélekrablás. Bp. Bp. Ker. Bp. A. k. S. pálfordulása.: Orosz áfium és amerikai maszlag. Révai. I. Stádium. Bp. közlekedés. Liga. 1940. 1926. rendezte a Wolff K. Horthy Miklós rövid életrajza. Horthy István élete és a m. Bp. Bp. T. Windschuch. k. Walthier Rezsőné: Gigászi henger nyomában. 1930. Pfeifer.: Magyarországi zsidók statisztikája a magyarországi zsidóságról. Bp. Sajtó. életben. I-II. Wágner Antal: Bolseviki zsiványok aknamunkája Mo. Wolf-Bottkay: A gazdagok fellendülése. Mika: Antero nem tér vissza. Walter. Vizy András: Az olasz munkásság szervezetei. Bp. 1940. 1938. Vojvona. 1943. Ébredő M. Wirsing. Wolff Károly A magyar kenyér. 1919. Wünscher Frigyes: Szervezett agrárértékesítés. Bp. Bp. Bp. n.-on. Wass Albert: Jönnek. Vozáry Aladár: Elszállt a turul. Gioacchino: A fasiszta mozgalom története. Zappa. k. Bp. Wolff Károly Ünnepi beszéd a Ker. E. 1942. 53 . Dr. Liga debreceni osztályának 1921. L. Wolf Ernő dr. 1943. Vajna. 1940. 1938. Bp. Hangya. Wolff Károly Emlékünnep. Bp. 1919. 1923. 1941. Waltari. a szegedi Kapisztrán. 1921. Bp. Kertész. 1940. 1941. Bp. Wolff Károly Ünnepi beszéd az Egy. évi 6. Magyar-Finn T. 1941. Giselher: Mi európaiak! Klny. MTI. Zámbory Antal A Gran-Sasso-i hőstett. Zakariás G. 1942. Wehrt Rudolf: Így kezdődött a második világháború. Weresné Elekes Ilona: A kaftán. 1907. Bp. Reé László. 1924. Egy. 1930. gond. 1944. Stádium. a "Signal" 1943. Bp.

(A J. a. 1940. Centrum. Bp.t. 618. Szerző. illetményei. Elbocsájtott vállalati alk.H. 1941. t. ingatlanai. 1940. sz. beltelek meghatározása. Zsidók ingatlainak zár alá helyezése.) Bp. Cent. 1944. 1941.-Térfy B. Centrum. 1941.t. 1939. M.t. 1939. 1941. 1942.1937. Szeged. 1941.. alóli kivételezettség igazolása. Zsidóbirtokok felszerelésének igénybevétele. (A J. 1939.: A mexikói vérfürdő. Zsidó sárgakönyv. Centrum. Zsidók mező. (A J. Zsabka Kálmán: De szolgák nem leszünk. Centrum. R. Zsidó haszonbérletek visszabocsátása.: Magyar föld. 1938.H. Zsidótörvény végrehajtása. Zöld könyv. Zsidótörvény végrehajtása. Zentay István: Egy nemzetnél sem vagyunk alábbvalók! Bp. Zsidó fegyvere a pénz. ref. A. korl. A. Centrum. Zsidó munkaközösség.: A felszabadulás aranykönyve. Nyilasker. ingatlanairól. 1942.. Soksz. Bp. 1941. Centr.. 569. Elbocsájtott vállalati alk. Zsidót U. Zsámbár Jenő S. 1942.n. Zsidó bolsevizmus elleni küzd. Zsidóbirtok haszonbérletének felmondása. Zsidót. Zsidók rémuralma Magyarországon. Zsadányi O. Röttig-R. Halad. Sopron. 1941. Bp. Bp. Renaissance kiad. A.. Zsidó alk. 1940. Zsidók mező. 1943. végrehajtása a Délvidéken. ingatlanairól. 1941. Bp. 1943. 1928. felmondási illetményei. Zsidót. 1942. Zéhery L.) Bp. 1941.. 550. Centrum.és erdőgazd. Bp. Bp.t. Zwick M. 1943. Zsidók közéleti és gazd. A "Szív". Zsidó ügynökök iparűzése. a világh. (Adatok nélkül. térfogl.. Zsidó gyógyszertár-jogosítvány megvonása. Bp. Bp. dr. Bp. A Bp. Zsidóknak zsidókról. Bp. Stádium. IV. Zsidót U.) Bp.) Zsidókérdés a fajvédelem szempontjából. korl. Bp. 54 . Bp. Zwick. és végrehajt. 1942. Centrum. Bp.: A zsidók közéleti és gazdasági térfogl. Zsidót. 1943. Zulawski Andor ifj. 1941. Zsidóbirtok igénybevétele.H.E. térfogl. Zsidótörvény végrehajt.: A szovjet hálójában. Zsidók katonai szolgálata. körl. Michael: A szovjet hálójában. Zsidók mező. (2870-1941. Bp. 1942. Centrum.H.-on. Bp. 1941. végr. térfogl. Zugó Ferenc: Versek a Don-menti csatatérről 1942-43. Zsidótörvény végrehajtása U. é. Zsidók házvagyona Budapesten és a vidéki városokban. 1943.Zeley István: Olaszország közig. Bp. 1942. Zsidók közéleti és gazd. Bp. után. Korrajz. Neuwald ny.) Bp. Bp. 1942. 1942..t. rend. Stádium. 1941.) Bp. Centrum. Pécs. Bp. Zsedényi Aladár: Vörös cserepek Károlyitól Bethlenig. Bp. Zsidók mező. A.és erdőgazd. (A J. a. J. 1942. Centr. A Vit. 1943.és erdőgazd. 1936. 1942. Centrum. Bp.. Bp. 1924. (A J. igaz.. Bp. a. Centrum. 1929. Bp. b. Centrum. dr. 1941. Az agrárkérdés és földreform analízise.. 1939.: Írás Adyról.. Centrum. BM.t. Centrum. Bp.H. 1941. Bp.. miatt elbocsájtott magánalk. Zsidóbirtok megváltása. Zsidók közéleti és gazd. Centrum. (A J. 585. sz. Bp. Buschmann. Centr. a. Versek. Bp. Zsidótörvény végrehajtása U. Grill. Zsidótörvény végrehajtása.. Centrum. Bp. Zsidót. kiegészítése. Cent. Bp.magyar jövő. kapcs. Bp. 1931. 599. Zsidókérdés alkotmányos megoldása Mo.és erdőgazd. r. Centrum. 1941. Pallas.. Bp. a. Centrum. Bp. Zsidótörvény. korl.) Bp. Bp. Zsidók ingatlanszerz. Zsidótörvény végrehajtása U. döntő szakaszába érk. ingatlanai ment. P. tc. Zsótér Bertalan dr. Centrum.H. Bp. Klug. sz. Bp. végrehajtása Erdélyben. 1942.) Bp. 653. bejelentési kötelezettségekről. Zsidót. Összeállította Matolcsy Mátyás.. 1939.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful