P. 1
Tom Butler-Bowdon - Pszichológia dióhéjban - 50 pszichológiai alapm

Tom Butler-Bowdon - Pszichológia dióhéjban - 50 pszichológiai alapm

|Views: 176|Likes:
Published by Teca Papp

More info:

Published by: Teca Papp on Dec 18, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/29/2013

pdf

text

original

A Pszichológia dióhéjban - 50 pszichológiai alapmű izgalmas szellemi utazás: a közelmúlt meghatározó lélektani munkáinak rövid ismertetője.

E tömör szellemtörténeti áttekintés bemutatja a tudományág úttörőit - Freudot, Adlert, Jungot, Kinseyt, Skinnert, Piaget-t és Pavlovot - de foglalkozik a mai sikerszerzőkkel is, mint amilyen Gladwell, Goleman, Schwartz vagy Seligman. A hangsúly az olyan műveken van, amelyek - bár egyes megközelítésben némelyiket még csak nem is tekintik a pszichológiai szakirodalom részének - valamely alapvető elmélettel, megállapítással vagy elemzéssel hozzátettek a szakma fontos irodalmához. A szerzők névsorában a pszichológusok mellett neurológusokat, pszichiátereket, biológusokat, kommunikációs szakértőket és újságírókat is találunk, sőt: kriminológus és regényíró is akad köztük. Kötetünk kalauz kíván lenni a további elmélyedéshez: az olvasó benyomást szerezhet a művekről, ami majd elvezetheti az érdeklődésének leginkább megfelelő teljes műhöz. Az újabb, gyakorlatiasabb munkák ismertetése pedig segíti, hogy a mai fejlődési irányokról tájékozódhasson.

TÓM BUTLER-BOWDON

50 pszichológiai alapmű

TÓM BUTLER-BOWDON

'yyi |..ií sf J JÍ,^^ í
il
/ '" >
_-

_

T
\ ít 1 1„ „

'f

T f '"1 f ' T l

f |"“' Í

Á

|'"‘

„ -. t | , íi,

50 pszichológiai alapmű

KÖNY VE K

Fordította: Garai Attila, Bozai Ágota Fordítás © Garai Attila, 2007 Bozai Ágota, 2007

Szerkesztette: Szabados Tamás Szaklektor: Dr. Kő Natasa

ISBN 978-963-9686-21-2

Tartalomjegyzék

Bevezetés Köszönetnyilvánítás 1. Alfréd Adler: Emberismeret (1927) 2. Gavin de Becker: A félelem adománya: életmentő jelek az erőszak ellen (1997) 3. Eric Berne: Emberi játszmák (1964) 4. Róbert Bolton: A kommunikáció művészete: hogyan érvényesítsük magunkat, hogyan figyeljünk másokra és hogyan oldjunk meg konfliktusokat (1979) 5. Edward de Bono: Laterális gondolkodás: Kreativitás lépésről lépésre (1970) 6 . Nathaniel Branden: Az önbecsülés pszichológiája (1969) 7. Isabel Briggs Myers: Különféle adottságok: a személyiségtípusok megértése (1980) 8 . Louann Brizendine: A női agy (2006) 9. Dávid D. Burns: Jókedvűen: az új hangulatterápia (1980) 10. Róbert Cialdini: A befolyásolás lélektana: a meggyőzés pszichológiája (1984) 11. Csíkszentmihályi Mihály: Kreativitás: áramlat, avagy a felfedezés és feltalálás pszichológiája (1996)

9 29 31 41 51

61 71 79 87 99 107 115 125

12. Albert Ellis és Róbert A. Harper: Útmutató az ésszerű élethez (1961) 13. Milton Erickson (társszerző: Sidney Rosen): A hangom veletek lesz: Milton H. Erickson tanulságos meséi (1982) 14. Erik Erikson: A fiatal Luther és más írások (1958) 15. Hans Eysenck: A személyiség dimenziói (1947) 16. Susan Forward: Érzelmi zsarolás: a félelem, a kötelességérzet és a bűntudat szorításában (1997) 17. Viktor Franki: Az értelem akarása: a logoterápia alapjai és alkalmazása (1969) 18. Anna Freud: Az én és az elhárító mechanizmusok (1936) 19. Sigmund Freud: Álomfejtés (1900) 20. Howard Gardner: Az értelem keretei: a többszörös intelligencia elmélete (1983) 21. Dániel Gilbert: A meglelt boldogság (2006) 22. Malcolm Gladwell: Ösztönösen (2005) 23. Dániel Goleman: Érzelmi intelligencia a munkahelyen (1998) 24. John M. Gottman: A boldog házasság hét titka (1999) 25. Harry Harlow: A szeretet természete (1958) 26. Thomas A. Harris: Oké vagyok, oké vagy (1967) 27. Eric Hoffer: A fanatizmus természetrajza. Gondolatok a tömegmozgalmakról (1951) 28. Karén Horney: Belső konfliktusaink: a neurózisok konstruktív elmélete (1945) 29. William James: A pszichológia alapelvei (1890) 30. Carl Jung: Az archetípusok és a kollektív tudattalan (1968) 31. Alfréd Kinsey: A nő szexuális viselkedése (1953) 32. Melanie Klein: Irigység és hála (1957)

135 143 153 163 171 181 189 199 211 219 225 235 245 255 265 271 279 291 301 311 323

33. R. D. Laing: A megosztott én: Tanulmány a józan észről (1960) 34. Abraham Maslow: Az emberi természet kiterjedése (1971) 35. Stanley Milgram: A tekintélynek való engedelmeskedés (1974) 36. Anne Moir & Dávid Jessel: Agyszex: női agy - férfiész? (1989) 37. Iván Pavlov: Feltételes reflexek: Az agykéreg fiziológiai aktivitásának kutatása (1927) 38. Fritz Perls: A Gestalt-terápia alapvetése (1951) 39. Jean Piaget: A gyermek nyelve és gondolkodása (1923) 40. Steven Pinker: Tiszta lap: Az emberi természet modern tagadása (2002) 41. V. S. Ramachandran: Az elme fantomjai: Az emberi elme titkainak szondázása (1998) 42. Carl Rogers: Valakivé válni - A személyiség születése (1961) 43. Olivér Sacks: A férfi, aki kalapnak nézte a feleségét, és más orvosi történetek (1970) 44. Barry Schwartz: A választás paradoxona: miért a kevesebb a több? (2004) 45. Martin Seligman: Hiteles boldogság: Az új pozitív pszichológia felhasználása, a tartós beteljesülés lehetőségének megvalósításában (2002) 46. Gail Sheehy: Átmenetek: a felnőttkor előrelátható válságai (1976) 47. B. F. Skinner: Szabadon fogva (1971) 48. Douglas Stone, Bruce Patton, Sheila Heen: Nehéz beszélgetések: Hogyan beszéljük meg legfőbb dolgainkat (1999) 49. William Styron: Látható sötétség (1990)

333 343 353 365 375 385 395 405 413 425 433 443

453 463 473

485 497

50. Róbert E. Thayer: Mindennapi hangulataink eredete: Az energia, a feszültség és a stressz megszelídítése (1996) 50 további klasszikus A kötetben szereplő könyvek megjelenési sorrendje Felhasznált irodalom Név- és tárgymutató

507 517 529 533 535

Bevezetés

A Pszichológia dióhéjban - 50 pszichológiai alapmű félszáz könyvet, sok száz izgalmas tudományos kérdést érintő, több mint száz évet felölelő utazásra hívja az olvasót. Áttekinti az emberi érzéseket, cselekedeteket és azok mozgatórugóit, az agy működését, az „énélmény" mibenlétét. Mindezzel az emberi természet árnyaltabb megértéséhez, önismere­ tének, emberi kapcsolatainak és munkateljesítményének javításához igyekszik hozzásegíteni az Olvasót, abban a meggyőződésben, hogy a lélekismeret, a lélektan életünk jobbá tételének fontos eszköze. A Pszichológia dióhéjban - 50 pszichológiai alapmű bemutatja a lélek tudományának halhatatlan klasszikusait - köztük olyan nagyságokat, mint Freud, Adler, Jung, Skinner, James, Piaget vagy Pavlov -, de bő ter­ jedelemben foglalkozik kortársainkkal is, például Gardnerrel, Gilberttel, Golemannel és Seligmannel. Minden kiválasztott könyvet külön kom­ mentárban ismertetünk, főbb téziseiket megkíséreljük elhelyezni a gondolatok, személyek és mozgalmak összefüggésrendszerében. Sze­ retnénk, ha az Olvasó akkor is kapna egy általános benyomást ezekről a könyvekről, ha nem olvassa őket végig, és az újabb, gyakorlatiasabb munkákból megismerhesse a mai fejlődési irányokat. Elsősorban a „hétköznapi pszichológia" típusú könyvekre összpon­ tosítottunk, amelyeket mindenki megérthet, vagy amelyeket szerzőik eleve a laikus olvasónak szántak. A szerzők között a pszichológusok

9

Fritz Perls vagy Milton Erickson. D.munkái. 10 . ahogy. sőt még dokkmunkás. Csupán néhány kiemelkedően izgalmas lélektani kérdést és fogal­ mat. Viktor Franki . amelyek az emberi természetről szerzett tudásunkat is gazdagították. A Pszichológia dióhéjban . egyet­ len irányzat képviselőinek véleményével. A könyv elsődlegesen nem pszichiátriai szemléletű. és többet arról. a rájuk vonatkozó alapvető felismeréseket szeretnénk felvillantani. Néhány ilyen tárgyú. A Pszichológia dióhéjban . hogy megelégedhettünk volna egyetlen szakterület. biológusokat. Carol Pearson és Joseph Campbell könyvét e sorozat más köteteiből (50 „segíts magadon" alapmű és 50 spirituális alapmű) ismerhet meg az Olvasó. hogy általánosságban miért gondolkodunk és visel­ kedünk úgy. kriminoló­ gus és regényíró is akad köztük. és nem törekedhet a pszichológia részterületeinek teljes körű bemutatá­ sára. amelyek jobban kidomborítják a pszi­ chológia transzformációs és spirituális vonulatait. R. csupán tallózás a nagy pszichológusok nagy munkái között. de a mélylé­ lektan vagy a psziché és a lélek taglalása sem tartozik válogatásunk ki­ emelt témái közé. Laing.mellett neurológusokat pszichiátereket.50 pszichológiai alapmű nem támadhatatlan értékrendet tükröző válogatás. bár helyet kap­ tak benne számos elmeorvos . Thomas Moore. kommunikációs szakértőket és újságírókat is találunk.50 pszichológiai alapmű kevesebbet mond a problémák kiküszöbölésé­ ről. Erik Erikson. Egy efféle gyűjtemény a válogató ízlését is tükrözi. A tudattalannal is több könyv kapcsán foglalkozunk. mint Carl Rogers. Az emberi viselkedés túlságosan fontos terület ahhoz. és olyan nagynevű terapeuták írásai is.Olivér Sacks. népszerű munkát. köztük James Hillman.

Szerepeltetjük viszont az amerikai filozófust. hogy minden gondolat és mentális folyamat biológiai természetű. intelligenciáról és viselkedésről. és ma is sokan olvassák írásait. Hermann Ebbinghaus (1850-1909) mond­ ta. akit szintén a modern pszichológia alapítói között tar­ tanak számon. A né­ met neuroanatómus Franz Gall elméletére építve James úgy vélte. de a tényeken. és vaskos könyvet írt Grundzüge dér physiologischen Psychologie (Az élettani pszichológia alapelvei) címen. hogy „a pszichológiának hosszú a múltja. nem pedig spekulációkon alapuló lélektan mint tudomány még gyerekcipőben jár." William James Egy korai emlékezéskutató.Egy tudomány születése „A pszichológia a mentális élet tudománya. Henry James fivérét. de rövid a története" Arra célzott ezzel. majd a filozófia felé fordult. Wundtot nem válogattuk be kötetünkbe. Atyjának a német Wilhelm Wundtot (1832-1920) tekintik. hogy az elme működését különálló kutatási területnek kellene tekinteni. részben a filozófia tudományából származik. William Jamest (1842-1910). minthogy írásait ma már csak tudománytörténeti jelentőségük miatt olvassák. de Wundthoz hasonlóan ő is úgy látta. Orvosnak tanult. érzelmekről. miszerint az n . mert ő akarta először különválasztani a kevésbé empirikus filozófiá­ tól és az elme működésén kívül sok egyébbel is foglalkozó élettantól. a pszi­ chológia még ma is fiatal diszciplína. Ő hozta létre az 1870-es években az első kísérleti pszichológiai labora­ tóriumot. s ő maga is ezt a figyelemre méltó nézetet képviselte és terjesztette. Bár ez a kijelentés száz éve került papírra. A pszichológia részben az élettan. hogy az emberek évezredek óta gondolkodnak az embe­ ri gondolkodásról.

Akár így van. sokunknak ma is a díványon fekvő páciensének legbelső gondolatait felszínre hozó bécsi doktor képe jut eszébe először. vágyával és félelmével . Bármilyen érdemeket szerzett is James a pszichológia paramétereinek meghatározásában.például a lelket . mint az ego vagy a tudattalan. és az orvostudományi karra irat­ kozott be. Az agyon végzett képalkotó és egyéb vizsgálatok eredményei összeegyeztethetőnek látszanak a tudattalannak a viselkedés alakításában betöltött fontos szerepével.én .összes reményével.sok más (hasznos vagy kevésbé hasznos) alapfogalommal együtt . Manapság divat úgy nyilat­ kozni Freudról. Szinte mindenki ismeri az olyan lélektani alapfogalmakat.segítségül hívó magyarázatait a metafizika birodalmába utalta. hogy Freud árfolyama a jövőben ismét emelkedni fog. hogy gondolatai megrázzák majd a világot. akár nem. Freud középiskolai tanulmányai után jogi pályára készült. hogy ezeket . és más freudi el­ méletek is igazolódhatnak még. Az agy anatómiájával.Freudnak kö­ szönhetjük.a tudattalanba való bepillantás beszélgetéseken alapuló terápiája . A gondola­ tok mélyebb erőket . érzésével. Freud hírneve változatlanul pá­ ratlan. a legeredetibb gondolkodású pszichológus rangját Freud aligha veszti el. Az újabb idegkutatások alapján elképzelhető. 12 . hogy okos. ha a pszichológiára gondolunk. s bár mostanában a pszichoanalízis . Sigmund Freud írásai tették ezt a tárgyat igazán érde­ kessé a nagyközönség számára. az agy lágy szürkeállományában foglal helyet.a koponya falai között. hogy írásai tudománytalanok. és nem is mindig jut eszünkbe. mint pszichológiai.sokkal kevésbé népszerű. De ha nem így lesz is. Freud 1856-ban született. de nem sejthették. majd „hisztériás" betegekkel foglalkozott. mígnem a tudattalan és az álmok beható tanulmányozásába kezdett. A válogatásunkba felvett könyvek nagyobbik fele freudista vagy posztfreudista. s értékük inkább irodalmi. de az utolsó pillanatban meggondolta magát. esetleg „antifreudista" munka. Szülei tudták róla.

az irányzat vezető képviselője számára Iván Pavlov híres kutyakísérleteiből az derült ki. B. Skinner. F. és a kognitív pszichológia felderítette. hogy miként áll elő a fejünkben a viselkedés. amely morálisabb és produktí­ vabb cselekvésre készteti az embereket. mint a környezeti ingerekre adott feltételes válaszok összessé­ ge. Skinner ezt egyfajta viselkedési technológiaként képzelte el. másokat pedig nem. A környezeti inger és a válasz között az agyunkban végbe kell menniük bizonyos folyamatoknak. enyhülni fog a depressziónk is. Azzal tudunk javítani a világ során. milyen körülmé­ nyek késztették erre vagy arra a cselekedetre. és azt hirdette.Aaron Beck. ahogy az tapasz­ talataink szerint a túlélésünket szolgálja. de újra föltette azt a kérdést. Ha meg tudjuk változtatni a gondolkodásunkat. 13 . hogy a gondo­ latainkból fakadnak az érzelmeink. E szemlélet jegyében a kognitív terapeuták . Nem foglalkozott azzal. amely bizonyos cselekedeteket jutalmaz. Burns.arra alapozták terápiás eljárásaikat. A környezet tesz minket azzá. hogy az ember cselekedeteinek okait tisztázni annyi. ha olyan környezetet teremtünk. ami vagyunk. hogy mi tör­ ténik az ember fejében („mentalizmus"). nem pedig fordítva. amely mintákat alkot és értelmezi a külvilágot: térképeket alkot a valóságról. hogy az emberi elme nagyszerű értelmező masina. Az ilyenfajta pszichoterápia napjainkra jórészt kiszorította a mentális bajok kezelésé­ ből a freudi pszichoanalízist. és cselekedeteinket úgy alakítjuk. mint a behaviorizmus. A belső indítékaitól vezérelt autonóm személyiség eszméjét Skinner mint romantikus mítoszt elvetette. Az 1960-as években jelentkező kognitív pszichológia ugyanolyan szigorúan tudományos elvek mentén haladt. hogy az állat nem más. Dávid D. Albert Ellis . vagy egyszerűen jobban kézben tudjuk tartani viselkedésünket. mint felderíteni.A freudizmussal való szembenállás legnyilvánvalóbban a behaviorizmusban öltött testet.

hogy hogyan tekintünk önmagunkra. ha a világra gondol. Az elmúlt 30 évben mind a behaviorizmust. mind a kognitív pszichológiát egyre jobban átitatták az agykutatás új eredményei. nincs értelme azon spekulálni. hogy most már képesek vagyunk molekuláris szinten is elmélyíteni tudásunkat. azzal a különbséggel. A mai agykutatás lehetővé teszi. hogy az „elme" és az „én" az agy rendkívül bonyo­ lult huzalozásából és kémiai reakcióiból adódó puszta illúziók. mi törté­ nik az agy belsejében. A részben a fiziológiából kifejlődött pszichológia talán visszakanyarodik fizikai gyökereihez. szinapszisokat. a szabad akarat. aki az önmegvalósító vagy önaktualizáló emberről értekezett.A pszichológia kognitív ágának legújabb fejleménye ezen a területen a „pozitív pszichológia". 14 . amely a mentális problémák helyett inkább azt vizsgálja. borúlátó. s szinte bizo­ nyosan pozitív irányú lesz a változás: egyesek attól tartanak. Abraham Maslow a humanisztikus pszichológia úttörője. hogy ha az emberi jelenségeket sikerül az emberi agy huzalozására visszavezetni. mint a tudat természete. az dehumanizálja majd az embert. derűlátóbbak és produktívabbak az emberek. Ezek a kutatások végeredményben gyökeresen megújíthatják azt. hogy visszatérjünk a pszichológia William James által adott definíciójához. az emlékezet kialakulása vagy az érzelmek átélése és ellenőrzése. Még az is kiderülhet. de az embert illetően optimista. bizonyos fokig ennek az irányzatnak az előhírnöke volt. mitől lesznek boldogabbak. Kü­ lönös módon az apró fizikai részletek új megvilágításba helyeznek olyan mélyenszántó filozófiai problémákat. és feltérképezhetjük a cselekvésekért felelős ideg­ pályákat. mint ahogy Carl Rogers is. miszerint a „mentális élet tudo­ mányáról" van szó. ám ma már az új vizsgálati technikák jóvoltából belelátunk az agyba. de valójában az agy jobb megismerése csak még nagyobb csodálatot ébreszt bennünk az agyműködés iránt. aki azt mondta. A behavioristák még azt hitték.

mert korai titán­ jainak. hogy további fejlődésében egyre inkább hasznosítja majd az agy­ ról szerzett ismereteket. hogy tematikusán tallózzon közöttük. benne további 50 alapművel. A kötet rövid áttekintése A pszichológia részben azért válhatott oly népszerűvé. Jungnak és Adlernek az írásai a laikus számára is jól követhetők voltak. Steven Pinker. és bár ezt nem a szokványos módon tet­ tük. 15 . így Jamesnek. még ma is magával ragad minket. A könyv végén egy másik lista is található. melyet Dániel Goleman. A köny­ veket hét csoportba osztottuk. de reméljük. Martin Seligman és Csíkszentmihályi Mihály neve fémjelez. Az elmúlt 15 év a pszichológiai ismeretterjesztés újabb arany­ kora volt. a csoportosítás megkönnyíti az olvasó számára. az utca embere csillapíthatatlan tudásszomjjal fordul az elme működése. Freudnak. Ez sem kőbe vésett összeállítás. Bár a fogalmak némelyikét nem könnyű megérteni. megkönnyíti a további olvasmányokat kereső olvasó dolgát. az emberi indítékok vagy a viselkedés tit­ kai felé. A továbbiakban röviden áttekintjük válogatásunk tartalmát. Ha kézbe vesszük valamelyik köny­ vüket.Merre vezet a pszichológia útja? Erről biztosan csak annyit tudha­ tunk.

A genetika és az evolúciós pszichológia kimutatta.Viselkedés. a pszichológia az agy működésén alapuló természettudomány. Ramachandran: Az elme fantomjai Olivér Sacks: A férfi. Manapság. Vajon lényegében megváltoztathatatlanok vagyunk születésünk pillanatától. így az intelligencia és a sze­ mélyiség is már az anyaméhben „belénk huzalozódik". 16 . avagy „tisz­ ta lappal" születünk. aki kalapnak nézte a feleségét William James úgy vélte. Steven Pinker a Tiszta lapban megjegyzi. S. a technológiai fejlődésnek köszönhetően. de az ő idejében még nem születtek meg a legti­ tokzatosabb és legemberibb szerv tanulmányozására szolgáló eszközök. biológia. amit sajátosan emberinek érzünk. a pszichológia már sok mindent tud magáról az agyról is. és nem csupán az általa ki­ alakított viselkedéssel foglalkozik. Az agykutatás előtérbe kerülése kellemetlen kérdéseket vet föl a viselkedés biológiai és genetikai alapjait illetően. és a környezetünk hatása alatt szocializálódunk? A régi „natúré or nurture" (természet vagy nevelés) vita újra fellángolt. gének: az agy tudománya Louann Brizendine: A női agy1 William James: A pszichológia alapelvei Alfréd Kinsey: A nő szexuális viselkedése Anne Moir & Dávid Jessel: Agyszex Jean Piaget: A gyermek nyelve és gondolkodása Steven Pinker: Tiszta lap V. 1 A Bevezetésben található könyvek adatait lásd az egyes fejezeteknél. vagy legalábbis hormonális befolyás alatt áll. hogy sok minden abból.

Ramachandran idegkutató fantomvégtag-tanulmányai megerősíteni látszanak. 17 . hogy a gyermek fejlődése meghatározott.hogy kulturális vagy politikai okokból egyesek tagadják. annál inkább a csigákat a svájci hegyekben. amely az embrionális élet első 8 hetében nagyrészt ki­ alakul. Moir és Jessel könyve. ha a valóság (a számos én és a számos tudatréteg valósága) összetettebb. S. Alfréd Kinsey eredetileg szintén biológus volt. még akkor is. hogy az agy figyelemreméltóan alkalmas a kogni­ tív egység élményének kialakítására. hogy különböző életszakaszaikban mennyire befolyásolja a nőket biológiai állapotuk. A szexuális élet kutatója. feltéve. hogy megfelelő környezeti ingerek érik őt. hogyan vezérlik az em­ lősök biológiájának törvényszerűségei az ember szexuális magatartását. milyen nagy szerepet játszik a biológia az emberi viselkedésben. V. ahol nevelke­ dett. még ha nincs is olyan agyi terület. amely a női agyra gyakorolt hormonhatások sok éves tanulmányozásán alapul. A tudományos megfigyelések terén korán megnyilatkozó tehetségét a gyermekek tanulmányozásában hasznosította. Még az énnel kapcsolatos dédelgetett elképzeléseink is mikroszkó­ pos vizsgálatok tárgyaivá válhatnak. Az idegtudomány mai állása szerint az én legjobban egyfajta. ezt az elutasító ál­ láspontot azonban tudásunk bővülésével egyre nehezebb lesz fenntar­ tani. kimutatva. Ő a férfi és női szexualitást övező tabukat szerette volna megtörni. hogy az agy folyamatos mun­ kával hozza létre és tartja fenn az ellenőrzést magáénak tudó „én" érzetét. nagyszerűen mutat­ ja be. az Agyszex meggyőzően fejti ki. Olivér Sacks izgalmas írásai azt mutatják. Jean Piaget sohasem tanulmányozta az agyat laboratóriumi körülmé­ nyek között. vagyis egy olyan tényezőből. korfüggő stádiumokon halad keresztül. s megállapította. amelyet az „énélmény" helyének te­ kinthetnénk. az agy által létrehozott illúzióként értelmezhető. Louann Brizendine könyve például. hogy számos vi­ selkedési hajlamunk agyunk szexuálbiológiájából vezethető le.

ahonnan az indítékok származnak. hanem a kettő izgalmas elegye. hogy az álmok nem értelmetlen hallucinációk: ablakot nyitnak a tudattalanra. hogy az emberi lényt a DNS-állománya. Freud megkísérelte kimutatni. amely az egyénektől függetlenül létezik. hogy ha az ember 18 . de nem is csak a nevelés produktuma. Jung még tovább ment. de e tényezők kifeje­ ződésében a környezetnek is döntő szerepe van. egy egész szubracionális építményt vázolt fel (a „kol­ lektív tudattalant"). Mind Jung. és feltárhatják az elnyomott vágyakat. mitológiát. A többi állattal ellentétben mi tudatá­ ban vagyunk az ösztöneinknek. a tudatos jelenségekkel foglal­ kozik. Még a viselkedés geneti­ kai vagy biológiai alapjaira vonatkozó legújabb felismerések fényében sem mondhatjuk. mind pedig Freud úgy gondolta. hogy a viselkedést elsősorban biológiai tényezők írják elő. Számára a tudatosság csupán a jéghegy csúcsa volt. a tudattalan felderítése rendkívül értékes tudás forrása. irodal­ mat. a hormonjai vagy az agyának a szerkezete határozná meg. A tudattalan feltárása: egy másfajta bölcsesség Gavin de Becker: A félelem adománya Milton Erickson (Sidney Rosen): A hangom veletek lesz Sigmund Freud: Álomfejtés Malcolm Gladwell: Ösztönösen Carl Jung: Az archetípusok és a kollektív tudattalan A pszichológia nem csak az ésszerű. s a jéghegy víz alatti része a gravitációs központ. és így megpróbálhatjuk alakítani vagy ellen­ őrzés alá vonni ezeket az ösztönöket. s folyama­ tosan generálja a kultúrát: szokásokat. művészetet.Piaget és Kinsey munkássága egyaránt azt a felfogást támogatja. Az emberi lény nem csak természet.

mint a hosszas. hogy milyenek az egyes tera­ peuták felismerései és technikái. jobb gondolkodás: boldogság és mentális egészség Nathaniel Branden: Az önbecsülés pszichológiája Dávid D. A tudat és a tudattalan között mintegy hidat alkotó intuíció is a böl­ csesség olyan forrása. A „mélylélektan" mint terápiás módszer csupán mérsékelt sikereket tudott felmutatni. kevésbé fog elbukni az életben. Burns: Jókedvűen Albert Ellis & Róbert Harper: Útmutató az ésszerű élethez 19 . a „gondolkodás nélküli gondolkodás" erejére hívja fel a figyelmet. hogy egy helyzet vagy egy személy gyors felmérése gyakran éppoly pontos ítéletet eredményez. és visszanyerjék elvesztett személyes erejüket. ha megtaláljuk a kulcsát. hogy ösztönösen tudjuk. mire képesek az em­ berek. és bíznak titokzatos megérzéseikben. A tudattalan az intelligencia és tudás kincsesbányája. A félelem adománya számos példáját mutatja be annak a természe­ tes képességünknek. és hatékonysága attól függ. hogy mire képesek. hogy megismertessenek minket a mélyben rejlő énünkkel. alapos értékelés. A híres hipnoterapeuta." A tudattalanban Erickson is a bölcsesség forrását látta: pácienseit képessé tette arra. de az intelligens emberek állandó kapcsolatot tartanak elméjük minden szintjével. hogy leássanak tudattalanjukba.jobban tudatosítja magában a felszín alatti réteget. az Ösztönösen. mit kell tennünk válságos helyzetekben. Gavin de Becker könyve. Épp csak nem tudják. Malcolm Gladwell könyve. amelyet továbbfejleszthetünk. Jobb érzés. Kettejük küldetése volt. A logika és a racionalitás nyilvánvalóan fontos dolog. és kimutatja. Milton Erickson jelmondata például így hangzott: „Igazán bámulatos. amely­ hez hozzáférhetünk.

mint szeretnénk. aki a mindennapi hangulatok élettani okainak felfejtésével sok ezer embernek segített abban. nem utolsósorban Dávid D. hogy a boldogság megvalósítása sohasem olyan egyszerű. hogy ez a téma komoly vizsgálódás és megfigyelések tárgyává válhatott. miszerint a gondolatok hozzák lét­ re az érzéseket. Munkáikból sokat tanulha- 20 . hogy újra kezébe vehesse az életét: a logikát és az érvelést állították szembe az érzelmek ködös-homályos világával. sok embernek segített abban. s arra a vá­ ratlan következtetésre jut. Martin Seligman szerzett nagy érdemeket abban. és nem fordítva. Burns és Albert Ellis jóvoltából. több boldogsághoz és kielégüléshez juthatunk. amelyik a jövőbe lát. Róbert Thayer a nagy egész helyett a mikro jelenségeket vizsgálja. hogy bár az ember az egyetlen olyan állat­ faj. Izgalmas eszmefuttatásaikkal mindezek a könyvek azt igazolják. mi. hogy óráról órára jobban irányíthassa a közérzetét. Dániel Gilbert könyve azt hangsúlyozza.Dániel Gilbert: A meglelt boldogság Fritz Perls: A Gestalt-terápia Barry Schwartz: A választás paradoxona Martin Seligman: Hiteles boldogság William Styron: Látható sötétség Róbert E. Tayer: A mindennapi hangulatok eredete A pszichológia sok éven át meglepően elhanyagolta a boldogság kutatását. hogy ha korlátozzuk magunkat választása­ inkban. hogy mitől lehetünk boldogok. Mantrájuk. „po­ zitív pszichológiája" tudományos eszközökkel tárja fel a mentális jó ­ lét nemegyszer meglepő receptjeit. Barry Schwartz különbséget tesz a „maximalizálás" és az „igénykielégítés" stratégiája között. emberek gyakorta tévesen ítéljük meg. A kognitív pszichológia forradalma látványos hatást gyakorolt az emberek mentális egészségére.

Kik vagyunk és miért: a személyiség és az én tanulmányozása Isabel Briggs Myers: Különféle adottságok Erik Erikson: A fiatal Luther Hans Eysenck: A személyiség dimenziói Anna Freud: Az én és az elhárító mechanizmusok Karén Horney: Belső konfliktusaink Melanie Klein: Irigység és hála R. Ha ez hibádzik. de a gyógyszerekre vagy a pszichoterápiára azonnal nem reagáló betegek szempontjából még nem elég közel. de Nathaniel Branden gondolatébresztő könyve a mai olvasót is meggyő­ zi arról. hogy hatásos gyógymó­ dunk legyen ellene. Laing: A megosztott én Gail Sheehy: Átmenetek 21 .tünk a boldogság megvalósításáról is. és bárkire lecsaphat. ha megértjük a gondolkodás és az érzelmek belső viszonyrendszerét. Az önbecsülés fogalmát az utóbbi években sokan kritizálták. Ugyanakkor William Styronnak a depresszióval vívott saját küzdelmeiről szóló klaszszikus beszámolója azt jelzi. hiszen legtöbbször módunkban áll a boldogság mellett „dönteni". hogy személyes önbecsülésünk személyes értékrendünkből és az annak megfelelő cselekedeteinkből fakad. Styron szerint a depresszió egyfajta mentális rákbetegség. könnyen hatalmába keríthet minket az öngyűlölet és a depresszió. hogy ez az állapot gyakran rejtélyes okok­ ból alakul ki. Közel járunk már ahhoz. D.

s bár nem árt bizonyos fenn­ tartással kezelni ezeket. ha nem tudunk túllépni rajtuk. mint azt az erőt. Erik Erikson alkotta meg az identitási válság fogalmát. az én (ego) pszicho­ lógiáját kutatta. Eysenck munkája a személyiség extravertált és neurotikus dimenzióiról sok más modell ki­ dolgozása felé egyengette az utat. s nem csupán számítanunk kell rájuk. Manapság számtalan személyiségtesztet végezhetünk „személyiségtípusunk" meghatározására. „oda­ adó" személyiség. s ez a készte­ tés gyakorta pszichológiai elhárító mechanizmusokban jelentkezik. ami a végre magára találó embert tölti el. Mint Gail Sheehy mondja az 1970-es években megjelent sikerkönyvében. s neurózisba torkollhatnak. a lelkiismeretesség. az ember szinte mindent megtenne a lelki fájdalom elkerüléséért és az én érzetének fenntartásáért. a kellemesség. A neofreudista Karén Horney szerint „másokhoz közeledő" vagy „má­ soktól távolodó" énünk gyermekkori tapasztalatainkból ered. természetesen változhat életünk során. hanem még örülnünk is kell ne­ kik. némelyikük értékes felismerésekkel szolgálhat. számos válságon megyünk át felnőtt életünk folyamán. a neuroticizmus és a tapasztalatokra való nyitottság alapján értékelik. és Luther Mártonról szóló lenyűgöző „pszichobiográfiájában" éppoly jól érzékelteti a bi­ zonytalan identitás kínjait. a pszichológiá­ ban azonban ez a törekvés sokféle formát ölthet. Anna Freud.A régiek parancsa így szólt: „ismerd meg magad". apja nyomdokaiba lépve. hogy kik vagyunk. mert alkalmat kínálnak arra. Ezek a hajlamaink egyfajta álarc szerepét töltik be. Az álarc mögött rejtőzik a valódi. A modern értékelési rendszerek közül az eredetileg Isabel Briggs Myers által összeállított leltár a legismertebb. Az emberi lény olykor egymással látszólag versengő énekkel kerül szembe. Úgy látta. hogy túllépjünk addigi önmagunkon. Az. A mai pszichológusok az embereket gyakran az „öt nagy" személyiségjegy: az extraverzió. 22 .

Legtöbbször természetesnek vesszük. Adler nevezetes kompenzációs elmélete szerint mindannyian igyekszünk kiterjeszteni hatalmunkat azzal. aminek gyermekkorunkban hiányát éreztük. Miért cselekszünk így vagy úgy: nagy gondolkodók az emberi indítékokról Alfréd Adler: Emberismeret Viktor Franki: Az értelem akarása Eric Hoffer: A fanatizmus természetrajza Abraham Maslow: Az emberi természet kiterjedése Stanley Milgram: A tekintélynek való engedelmeskedés Iván Pavlov: Feltételes reflexek B. 23 . hogy a szexualitás lenne az emberi viselkedés elsődleges hajtóereje. hogy megteremti az én érzését vagy hogy jól érezzük magunkat a bőrünkben. és ők a vákuu­ mot hamis énekkel igyekeznek kitölteni. és csak amikor elveszítjük. hogy pótoljuk azt. mert Adler nem fogadta el. Skinner: Szabadon fogva Alfréd Adler eredetileg Freud szűkebb köréhez tartozott.hiányzik ez az ősbizalom. de szakí­ tottak. Legtöbbünknek stabil az énélményünk. hogyan hat ránk a kora gyermekkori környezet. de némelyekből . Hozzáteszi azonban. F. hogy ezt a legtöbben kinövik. hogyan válhat „szkizoiddá" az élmény­ világ a csecsemő és az anya közt az első életévben kialakuló viszony miatt. akkor tudjuk értékelni agyunknak azt a képességét. Laing a szkizofréniáról szó­ ló alapművében kimutatja . és egészséges kapcsolatot tudnak kialakítani a külvilággal.mint R. D.Melanie Klein azt kutatta. Jobban foglalkoztatta.

A hu­ manisztikus pszichológus. amely kiváltja a morális viselkedést. Skinner az én fogal­ mát egyszerűen úgy határozta meg. vagy legalábbis azt. B. ha azzal a felettük állók kedvében járhatnak. akiket nem a társadalmi igényekhez való alkalmazkodás. akinek a kutyák viselkedésé­ nek kondicionálásával kapcsolatos kísérletei szintén megkérdőjelezték az emberi viselkedés szabadságát. a legnehezebb időkben is keressük az élet értelmét. hogy mit miért teszünk. és lehetőségeik kiteljesítésére törekszenek: ez a törekvés Maslow sze­ rint éppúgy hozzátartozik az emberi természethez. s kilépjenek a banális jelen nyomorúságából. mint „az eshetőségek adott halma­ zának megfelelő viselkedési repertoárt". Emberi természet ebben a meg­ fogalmazásban nem létezik. 24 . hogy megszabaduljanak saját életük felelősségétől. a szociális konformitás vezérel. és minden körülmé­ nyek között meg kell őriznünk szabad akaratunk nyomait. Abraham Maslow az önmegvalósításra törekvő egyének kisebbségével foglalkozott. hogy mire . hanem a maguk útját járják. hogy másoknak fájdalmat okozzanak. költők és filozófusok már régóta hangsúlyozták az autonóm emberi viselkedés belső motívumait. Egy műkedvelő pszichológus. A koncentrációs táborból élve hazakerült Viktor Franki egzisztenciális pszichológiája. mint a konformizmus. Stanley Milgram híres kísérletei rávilágítottak. Skinner gondolatai Pavlov munkásságán alapultak. hogy mindig. hogy adott feltételek mel­ lett az embereket hátborzongatóan könnyű rávenni arra. Eric Hoffer ismerte föl.Adler tehát a hatalommal kapcsolta össze az emberi viselkedést. Felelősek vagyunk azért.vagyunk képesek.mi jóra és mi rosszra . és a lelkiismeret és a moralitás egyszerűen olyan környezetet jelent. Jóllehet az írók. „logoterápiája" viszont mint az egyetlen értelmet kereső lényt vizsgálja az emberi fajt. F. Az indítékok értelmezésének hatalmas különbségei ellenére ezek a könyvek jól érzékeltetik. hogy az emberek azért sorakoznak fel nagy közös ügyek mellett.

. mígnem Susan Forward és más pszichológusok tanulmányozni kezdték. de az elmúlt 50 évben pszichológusok is egyre gyakrabban próbálkoztak a kapcsolatok sokaságának feltérképezésével. hogy mitől lesz jó egy hosszú távú szerelmi viszony. hogy a kismajmoknak szeretetre és gondoskodásra van szükségük ahhoz. festők és filo­ zófusok felségterülete. Bebizonyosodott. hogyan véde­ kezhetünk a kapcsolatok eróziójának e fontos eleme ellen. hogy a hagyomá­ nyos felfogás alapján gyakran téves következtetésre jutunk a tekintetben. oké vagy Carl Rogers: Valakivé válni A szeretet és a szerelem hagyományosan a költők. és megállapította. s mindenekelőtt fizikai érintésre. amely egyébként nem illett bele a kor nevelési elveibe. Harris: Oké vagyok. mint az érzelmi zsaro­ lás. Gottman: A boldog házasság hét titka Harry Harlow: A szeretet természete Thomas A. A kapcsolatok fenn­ maradására vagy megmentésére vonatkozó legértékesebb információk a párok tudományos megfigyeléséből származnak. hogy anyjukat „textil-anyával" helyettesítette. Az olyan személyes témákhoz. Később a házasságkutató John M. hogy egészséges felnőtt legyen belőlük. A főemlőskutató Harry Harlow legendás kísérleteiben az 1950-es évek­ ben újszülött majmokat nevelt föl úgy. régebben csak a szépirodalomban találtunk kulcsot. többek közt a minden­ napi beszélgetéseik közben tett apró mozdulatokból és semmitmondó megjegyzésekből.Kit miért szeretünk: a kapcsolatok dinamikája Eric Berne: Emberi játszmák Susan Forward: Érzelmi zsarolás John M. Gottman a kapcsolatok dinamiká­ jának egy másik kérdését vizsgálta.

a Felnőtt. hogy egy kapcsolat csakis a meghallgatás és az ítélkezéstől mentes elfogadás légkörében bontakozhat ki. könnyebben túlléphetünk rajtuk. s hogy az empátiáról ismerszik meg a hiteles személyiség. A munkateljesítmény növelése: kreativitás és kommunikációs készség Róbert Bolton: A kommunikáció művészete Edward de Bono: Laterális gondolkodás Róbert Cialdini: A befolyásolás lélektana Csíkszentmihályi Mihály: Kreativitás Howard Gardner: Az értelem keretei Dániel Goleman: Érzelmi intelligencia a munkahelyen Douglas Stone. 26 . de ha tudatában vagyunk játsz­ máinknak. Eric Berne és Thomas Harris a szoros személyes kontaktusokat tranzakciókként értelmezték. de a munkahelyen az alkalmazása az elsődleges.A „pop-pszichológia" úttörői. A humanisztikus pszichológiának a kapcsolatok javításában be­ töltött szerepét szeretnénk hangsúlyozni Carl Rogers nagy hatású könyvének ismertetésével. amelyek az én három szintje. mindkettőből az derül ki. a Gyermek és a Szülő keretei között elemez­ hetők. A kérdés irodalmának két kiváló képviselője Dániel Goleman és Howard Gardner könyve. Bruce Patton és Sheila Heen: Nehéz beszélgetések Tudományos körökben élénken vitatják az intelligencia mibenlétét. amely arra emlékeztet minket. hogy játszmákban érintkezünk egymással. talán kissé cinikus emberfelfogásra vall. hogy az intelligencia többet foglal magában. Berne megfigyelése.

az 1960-as években egészen újszerűnek tetszett. amelyek együttese meghatározó tényezője az életben való boldogulásnak. e vonások kö­ zül számosat akár magunkévá is tehetünk. hogyan lehet rávenni az embert olyan döntésekre. különféle érzelmi és szociális „intelligenciák". és miként őrizhetik meg méltóságukat a résztvevők a megbeszélés során. amelyeket egyébként nem hozna meg.mint az egyszerű intelligenciahányados vagy IQ. hogy mi van az elhangzó szavak mögött. amint az Róbert Bolton töretlen népszerűségnek örven­ dő könyvéből kiderül. nem árt szánni egy kis időt annak megértésére. Edward de Bono szakkifejezése. rendszerezett vizsgálatok alapján. Róbert Cialdini könyve új korszakot nyitott a meg­ győzés lélektanában. Csíkszentmihályi Mihály könyve. Valójában sokféle in­ telligencia van. így kötelező olvasmány mindenkinek. akik kíváncsiak rá. A munkahelyi siker további tényezője a kreativitás. a „laterális gondolkodás" megszületésekor. 27 . Az üzleti siker egyik meghatározó tényezője. hogy mennyire tudunk meggyőzni másokat. a vállalkozások világában senki sem elégedhet meg a sémákban való gondolkodással. értelmes élet központi eleme és sokan miért csak idősebb korukra jutnak el alkotóerejük csúcsára. Az IQ-tól eltérően a kommunikációs képesség viszonylag könnyen fejleszthető. Mindenekelőtt pedig megtudhatjuk a könyvből. aki marke­ tinggel foglalkozik. A Harvard Egyetemen folytatott kutatásokra épülő Nehéz beszélgetésekben Douglas Stone és munkatársai a kihívást jelentő munkahelyi találkozások lebonyolításában remekül haszno­ sítható tanácsokkal látják el az olvasót. de ma. Bemutatja. a krea­ tivitás miért a gazdag. milyen a kreatív személyiség. de ezen túl számot tarthat mindazok érdeklődésére. a Kreativitás szélesebb perspektívába ágyazza a kérdést. Mivel gyakran az életünk leg­ fontosabbnak látszó dolgai dőlnek el ezeken a megbeszéléseken.

Körülbelül 80 évvel azután. ha éles szemmel felismerjük mások indítékait. Egyesek az irodalmat. s a népszerű lélektani irodalom. még mindig hosszú út áll előttünk. Ugyanakkor mindannyiunknak szüksége van valamilyen elméletre. ez pedig azt jelenti.Pszichológia és emberi természet „Az emberi természet tudománya olyan helyzetben van manapság. " Steven Pinker William James a mentális élet tudományaként határozta meg a pszicho­ lógiát. de az emberi természet tudományaként is definiálhatta volna. de olvasással is előrébb juthatunk. kik és mik vagyunk. amelyről kötetünk körképet ad. Mindenki­ nek fontos. s nem árt." Alfréd Adler „Mindenkinek van valamilyen elmélete az emberi természetről. mint ami­ lyenben a kémia volt az alkímia korában. hogy előrejelezhesse mások viselkedését. mint mondjuk a fizika vagy a biológia. hogy Alfréd Adler a fenti megállapítást tette. hogy a pszichológia olyan sziklaszilárd alapokon álló tudomány legyen. amelyek megmondják. ha azt akarjuk. amely kizárólag az emberi természettel foglalkozik. mások inkább a filozófiát hívják ehhez segítsé­ gül. E tudás megszerzé­ sének közös útja az élettapasztalat. de a pszichológia az egyetlen olyan tudomány. Az életben mara­ dáshoz és a boldoguláshoz tudnunk kell. épp ezt a létfontosságú tudást hivatott eljuttatni mindenkihez. hogy elméletekre van szükségünk. 28 . hogy mi mozgatja az em­ bereket. mi mozgatja az embereket. amely elárulja nekünk.

Kö­ szönettel tartozom a szerzői jogokkal foglalkozó munkatársaknak is. olvasás és írói munka eredménye. amely emelte a Pszichológia dióhéjban . Köszönet értük valamennyi élő szerzőnek. hogy könyvem nem készülhetett volna el a benne tárgyalt alapművek eredeti és lényeglátó gondolatai nélkül. sorozat valamennyi kötete több ezer órányi kutatás.. 29 . a bostoni iro­ da munkatársainak. akik sokat tettek azért. Különösen hálás vagyok a Kiadó londoni irodájában dolgozó Nicholas Brealey és Sally Lansdell szerkesztői közreműködéséért.50 alapmű. Végül. hogy szívükön viselték a könyv sorsát.munkatársainak erőfeszítései is. Mindemellett nélkülözhetetlenek voltak a sikerhez a kiadó . talán mondanom sem kell.50 pszichológiai alapmű színvonalát.Köszön etnyilvá nítá s A Pszichológia dióhéjban . hogy szerte a világon minél többen vehessék ke­ zükbe könyvemet..a Nicholas Brealey Publishing . és javították az egyesült államokbeli megjelenés feltételeit. Köszönöm Patrícia O'Hare-nek és Chuck Dresnernek.

am ely ebben az életben n em elérhető. "3 „ Van egy motívum. és ez a cél az elégtelenség érzésének közvetlen következm énye. oldal) 2 Alfréd Adler: Emberismeret.: Kulcsár István Bp. bizonytalanság. oldal) Sigmund Freud: Álomfejtés (199. A z em beri természet tudom ánya olyan helyzetben van m anapság. am ely a hiúság m in d en form ájában közös.1927 Emberismeret2 „A fogyatékosság. Gyakorlati individuálpszichológia. Érintkezési pontok Erik Erikson: A fiatal Luther (153. m int am ilyenben a kém ia volt az alkímia ko ráb a n. A z em beri psziché igazi m egism erésének nincsenek hagyo­ mányai. az határozza meg. oldal) Anna Freud: Az én és az elhárító mechanizmusok (189. m aga elé. Göncöl. mely az életben a célkitűzést kikényszeríti és kialakítani segíti. Ford. 1990 3 Dr. és az osztálytermen kívül m aga go n ­ doskodik személyes fejlődéséről. elégtelenség érzése az. A hiú egyén olyan célt t ű z . oldal) Karén Homey: Belső konfliktusaink (279." Dióhéjban Amit hiányolunk magunkból." „M in d en gyerm ek maga értékeli saját tapasztalatait.. Fontosabb és sikeresebb akar lenni m in d en ­ kinél. Kulcsár István fordítása 30 . hogy mi lesz belőlünk az életben.

Kettejük már-már legendaként emlegetett szakítása 1911-ben történt. Adler néhány évvel korábban megjelent 31 . Szemben a tekintélyt sugárzó. mégpedig azért. hogy a munkások jobb egészségéért és képzé­ séért. arisztokratikus megjelenésű Freuddal. aki a bécsi kör második legjelentősebb alakja és az individuálpszichológia irányzatának megalapítója volt. Ez a Sigmund Freud köré szerveződő „szerdai társaság" volt a Bécsi Pszichoanalitikai Egyesület (Wiener Psychoanalytische Vereinigung) magva.1. fejezet Alfréd Adler Egy többségükben orvos. zsidó származású tudós férfiak kis cso­ portja 1902-ben elhatározta.klasszikus műveltségével és régiséggyűjteményével tűnt ki. Adler arról híresült el. hogy szerdánként rendszeresen talál­ koznak egyikük bécsi lakásán. Adler. sohasem tartotta ma­ gát Freud tanítványának. amelynek első elnökévé Alfréd Adlert választották. külvárosi környe­ zetben nőtt fel.természetesen alapvető szakmai úttörő szerepén túl . aki Bécs egyik elegáns kerületében élt. a jelen­ téktelen külsejű Adler egy gabonakereskedő fiaként. miszerint minden lélektani jelenség az elfojtott szexuá­ lis vágyakra vezethető vissza. Míg Freud . mert Adler egyre kevésbé tudta elfogadni a freudi szem­ lélet gerincét. illetve a nők jogaiért küzdött.

és tehetségesebbnek bizonyulnak mind­ egyiküknél". hogy ezzel kivívja a felnőttek támogatását és figyelmét. A gyermekek környezetükben mindent maguk­ nál nagyobbnak és erősebbnek éreznek. s ki-ki a számára legkönnyebb módon próbálja megszerezni. amelyen túl a gyermek vagy a felnőtteket akarja utánozni. s hogy viselkedési mintáink életünk hátralevő részében figyelemreméltóan állandók. Freud azonban a kisgyermek szexualitására összpontosította figyelmét. de ha egészséges. Adler köztudottan nagy hangsúlyt helyezett a „születési sorrend­ re". Freud úgy hitte. 32 . miként igyekszik a gyermek nagyobb hatalomra szert tenni a világban. azaz Tanulmány a szervi kisebbrendűségről) azt fejtegette. „gyakorta túl­ szárnyalják a többi családtagot. Adler szerint azonban az ember társadalmi lény. a leggyengébbek lévén a családban. Adlert pedig inkább az érdekelte. vagy pedig tudatosan kimutatja gyengeségeit. hogy az emberi psziché a korai gyermekkorban alakul ki. akkor mindemellett be akar illeszkedni a társadalomba és tenni akar a közjó érdekében. A legkisebb gyermekek például. A gyengeség ellensúlyozása Freudhoz hasonlóan Adler is azon az állásponton volt. amire szüksége van. hogy az emberekben a saját tes­ tükről és annak elégtelenségeiről kialakult kép fontos szerephez jut az életcélok alakításában. Van egy útelágazás a gyermekek fejlődésében. s életstílusát aszerint alakítja.könyvében (Studie über Minderwertigkeit dér Organen. minél erősebb és ma­ gabiztosabb akar lenni. vagyis az embernek a családján belül elfoglalt helyére. Az egyén természeténél fogva törekszik a személyes hatalomra és iden­ titásának megteremtésére. hogy milyen környezetben él és miben szenved hiányt. az embert a lázongó tudattalan vezérli.

hogy valaminek a hiányát hiányként éljük-e meg. és a gyermek fejlődése során ne jusson túlsúlyra a többiek legyőzésének lelki szükséglete. fizikai vagy környezeti hátrányból gondja­ ink származtak. hogy eloszlassa ezt a ki­ sebbrendűségi érzést. A kisebbrendűségi érzéssel együtt jelenik meg az elismerés utáni vágy. amelyik a legjobb lehetőséget kínálja gyengeségeinek ellensúlyozására. . az egyén egész életére rányomhatja a bélyegét. saját személyünknek az előtérbe helyezése. Elsősorban az számít. Napóleont tartotta a kisebbrendűségi komplexus klasszi­ kus példájának. A jellem formálódása Adlernek alapelve volt. hogy vala­ mely gyermekkori mentális.Egyszóval minden gyermek azt a fejlődési utat járja be. amelyet az egyén más emberek és az egész társadalom rovására igyekszik érvényesíteni. A nevelés szerencsés esetben képes arra. „ezerféle tehetség és adottság származhat saját elégtelenségünk érzéséből". Ez a kóros mértékű hatalomvágy. Ezt fejezi ki Adler híres fogalma. a másikat túlteljesítésre sarkallják. írja Adler. a másik a „szociális érzés". Gondolhatjuk azt. a „kisebbrendűségi komplexus". Az ilyen komplexusok az egyik embert félénkké és visszahúzódóvá teszik. de hogy mit könyvelünk el tartozásnak és mit követe­ lésnek. az egyén olykor szélsőséges módon próbálja kompenzálni azt. Adler a kis termetű világhódítót. A psziché törekvése. hanem a társadalmi hatások formálják. A „jellem" két ellentétes erő egyedi összjátéka: az egyik hatalmunknak. az összetartozás érzése (németül: Gemeinschaftsgefühl). az mindig az adott körülményektől függ. hogy legyőzze a kisebbrendűségi érzést. hogy a pszichét nem örökletes tényezők.

és személyiségünk egyedisége ab­ ból fakad.Ezek az erők ellentétesek egymással. a szorongás. így például a dominanciára törekvést rendes körülmények között csillapítja a közösség elvárásainak figyelembevétele. a szociális érzést és a közösségi elvárásokat az egyén semmibe veszi vagy megsérti. Az ilyen emberek a „sikerek bűvöletében" élnek. Arról szól az életük. Megfeledkeznek arról. irigység. mások úgy látják. a mindenhatóság érzése. és hogy mások mit gondolnak róluk. bizonyos fokig elvesztik a realitásérzéküket. ha azonban a becsvágy. és kötődnek más emberekhez. mint a vissza­ húzódás. de mivel énjüket túlértékelik. az rendszerint az elégtelenség mélyen gyökeredző érzésének következménye. megtörik a személyiség lélektani fejlődése. vagy éppen olyan nem agresszív jegyek. énközpontúságuk miatt nem tudják élvezni az élet adta lehetőségeket. öntelt emberek általában igyekez­ nek elrejteni külsejüket. Adler drámai meg­ fogalmazása szerint „a hataloméhes egyén az önpusztítás útján halad". bizonyos agresszív személyiségjegyek kerül­ nek felszínre: hiúság. s egyszerűen „becsvágyónak" vagy éppen csak „energikusnak" látszani. a hiúság felszínre tör. ily módon kompenzálva az elégtelenség érzését. hogy a hiú. a félénkség vagy az illemtudás hiánya. Ha bárme­ lyik erő felülkerekedik. feszültséget teremtenek. hogy ők is emberi lények. Miközben bizonyos értelemben hősnek érzik magukat. hogy milyen jelet hagynak maguk után a világban. illetve vetjük el ezeket az erőket. Ha az egyik erőt. kapzsiság. becsvágy. hogy más-más módon fogadjuk el. féltékenység. A társadalom ellenségei Adler úgy vélekedett. amely hatalmas energiák forrása. Valódi érzéseiket sokszor igen találékonyan 34 . Ám ezek az erők egyszersmind olyan intenzi­ tást érnek el. ily módon a hiúság vagy önteltség korlátok között marad.

hogy „behódoljon" a társadalom igényeinek. úgy érzi. hogy ösztönzést érezzünk változtatni a világon és jobbnak látszani? Tagadólag válaszolt erre a kérdésre. de az egészséges ember képes hiúságá­ ba beoltani a másokkal való együttműködés szellemét. A hiúságnak nincs sok köze az igazi géniuszhoz. 35 . hanem az ellentétének. Az ilyen emberek Adler szerint a társadalom ellenségei. Bizonyos fo­ kig mindannyian hiúk vagyunk. Adler azt az éles megfi­ gyelést tette a hiú emberekről. a szociális érzésnek köszönhetők. Már Darwin megmondta. Lehet. Mi­ vel mindig magát állítja a középpontba. Adler ezzel összhangban jelentette ki: „a közösséghez való alkalmazkodás a legfontosabb pszichés funkció". Amidőn megcéloz egy bizonyos rangot. inkább csökkenti a teljesítmények értékét.palástolják. Emiatt azután általában elszigetelődik. amire az egyénnek képesnek kell lennie. A hiú ember természeténél fogva nem engedi meg magának. és a hozzá nem közelállók sem tartják őt semmire. amelyeket az egyén nem kerülhet meg. hogy mindig azt kérdezik maguktól: „Mit fogok ebből kihozni?" Föltette a kérdést: vajon a nagy teljesítmények mind az emberiség szolgálatába állított hiúság művei? Szükségképpen fel kell-e nagyíta­ nunk magunkat ahhoz. kapcsolatai kiürülnek. A mentális és a fizikai túléléshez mindannyiunknak szüksége van a közösség többi tagjára. vagy szerénységüket hangsúlyozzák. hogy másokat vádoljon. nagy gyakorlata van abban. de e nélkül a létfontosságú alkalmazkodási képesség nél­ kül mégsem tartja magát semmire. olykor szándékosan igénytelenül öl­ tözködnek. hogy a gyenge állatok nem élhetnek társak nélkül. Hiúságukat leplezve. kivonhatja magát a mások számára megkérdőjelezhetetlen közösségi vagy családi kötelezettségek alól. A közösségi életnek vannak olyan törvényei és elvei. Az emberiséget szolgáló valóban nagy értékek nem a hiúságnak. hogy valaki lát­ szólag sokra jut. pozíciót vagy objektumot.

Mindkét esetben felborult az egyensúly. Maga a célkövetés az. Lehet. Életünket végigkísérik „fikció­ ink" arról. hogy az élet császárának érezzük magunkat. 36 . hogy a közösség magasabb ren­ dű kollektív intelligenciája egyensúlyt tartson az egyéni vágyakkal. a céloknak kell életet lehelniük belé . s ne hagyjuk magunkat öntudatlanul alakítani általuk." Ez talán újabb ok arra. hogy az egyén mindig valamilyen cél felé törekszik.A célkövető egyén Az adleri lélektan központi eleme. szűkebb közösségünkbe. ami szinte elpusztíthatatlanná és a változá­ sokkal szemben oly ellenállóvá teszi a pszichét. a személyes hatalomvágyat és a szociális érzést. ahhoz. hogy jobban megért­ sük őket. hogy valami felé haladjunk. a múltunkból származnak a késztetéseink. ami korlátozza lehetőségeinket.önző vagy közösségi céloknak és folyama­ tosan e célok megvalósítása felé törekszik. hogy miféle emberek vagyunk és milyenekké válhatunk. hogy túlságosan begubóztunk a családi vagy más.tudatosan vagy tudattalanul. és megfeledkeztünk egykori hivatásbeli céljainkról. természetüknél fogva. Adler így fogalmaz: „Az emberi lény számára önmaga megismerése és önmaga megváltoztatása a legnehezebb. Freud úgy vélte. A psziché nem statikus. de energiát adnak az élethez. A könyvében leírt konkrét személyekben saját vonásainkat ismerhetjük fel. tényszerűen nem mindig felelnek meg a valóság­ nak. aki kénye-kedve szerint veheti semmibe a társadalmi szokásokat. Adler viszont teleologikus nézetet vallott: szerinte mindig a céljainkat kö­ vetjük . Ugyanígy elképzelhető. Ezek. Záró megjegyzések Adler azzal a szándékkal emelte ki az embert formáló páros erőt.

hogyan alakítja a gyermekkor a felnőtt ember életét. 1899-ben 37 . Alfréd Adler Bécsben született 1879-ben. mint a kisebbrendűségi komplexus. s miként szolgálhatja a társadalom egészének javát. a szocializmussal rokonszenvező Adler céljai szerényebbek voltak. és hemzsegnek benne az emberi jellemmel kapcsolatos. hogy az emberi természet megértése nem a pszi­ chológusok előjoga. hiszen e tudás hiánya súlyos következményekkel jár. hogy az orvosi pályát válassza. Adler nem osztotta Freud kulturális eli­ tizmusát: hitt abban. Akkoriban ez a fajta lélektani gondolkodás szokatlanul demokratikus volt. ő má­ sodikként jött a világra. semmint empirikus általáno­ sítások. inkább eseti megfigyeléseken alapuló. Ez. hogy a könyv alapjául szolgáló előadások a Wiener Volksinstitutban hangzottak el egy éven át. Jóllehet Freud és Adler egyaránt komoly intellektuális progra­ mot tűztek maguk elé. Heten voltak testvérek. mint a lélektan. A Bécsi Egyetemen szerzett orvosi diplomát 1895ben.Az Emberismeret fejtegetéseiben sok helyütt több a filozófia. Ennek ellenére az olyan fogalmak. Három évvel később a szabók egészségi állapotá­ ról és munkakörülményeiről írt értekezést. és érthető. valamint egyik öccsének halála arra késztette. a mindennapi szóhasználat részévé lettek. Adler munkáit leginkább a tudományos háttér hiánya miatt támadják. Adlernek ezt a könyvét bárki elolvashatja és megértheti. hanem létfontosságú feladat mndenki számára. Ő gyakorlati alapon akarta megérteni. Ötévesen súlyos tüdőgyulladáson esett át.

Miután a klinikákat 1932-ben (zsidó származása miatt) hatóságilag bezárták. ford. európai előadókörútjának egyik állomásán. Adler az Egyesült Államokba emigrált. Praxis und Theorie dér Individualpsychologie (Az individuálpszichológia gyakorlata és elmélete. Feleségével. majd innen ki­ válva nyolc társával Individuálpszichológiai Egyesület né­ ven új társaságot alapított.)4. Raiszával 1897-ben kötött házasságot. A háború után alapította meg Bécsben első gyermekvédelmi klinikáját. 1911-ig vett részt a Bécsi Pszichoanalitikai Egyesület munkájában. világ­ háború éveiben.katonai kórházakban teljesített szolgálatot. 1920) és a népszerű Életünk jelentése (Wozu leben wir?)5. szívroham követ­ keztében halt meg 1937-ben.találkozott Sigmund Freuddal. s nyilvános előadásai Európa. További munkái: Életismeret (Lebenskenntnis. ford. Budapest 38 . úttörő szerepet játszó intézmény (gyermekpszichiátriai klinika) követett. S. Tudományos pályája megtorpant az I. Adler váratlanul.háborúellenes felfogásával össz­ hangban . Budapest 5 Alfréd Adler: Életünk jelentése.és Amerika-szerte ismertté tették a nevét. 4 Alfréd Adler: Életismeret. Ekkor jelent meg nagy hatású munkája Über den nervösen Charakter (Az ideges alkat­ ról) címen. és a Long Island-i Orvosegyetemen kapott professzori kinevezést. Nyirő József. Nyirő József. Kossuth. a skóciai Aberdeenben. amikor . 1 997. Kossuth. amelyet Bécs környékén több mint húsz hason­ ló. Emellett 1927 óta a Colum­ bia Egyetem vendégprofesszora volt. négy gyermekük született. S. 1 998.

.

a personát. Érintkezési pontok Makóim Gladwell: Ösztönösen (225." Dióhéjban Az erőszak elleni védekezésben az intuíció többet ér. és ebben az értelem ben bűntettük az én védelm ében elkövetett gyilkosságnak m o ndha tó . mint a technika. az én egészét fenyegeti. hogy az erőszak kim erül az okban és a következményben. " „Az ilyen férfiak szem ében a visszautasítás az identitást. am elynek az erőszakos cselekm ény csupán az egyik láncszem e. aki m indig kész figyelm eztetni m inket a veszélyre. az em b er is felism eri a veszélyt. Itt lakik b en n ü n k az a nagyszerű testőr. láncolatról. oldal) 40 .1997 A félelem adománya „M in t m in d en állat. és kockázatos helyzetekben m egm utatja a követendő u t a t " „B ár szeretnénk azt h in n i. való­ já ba n folyamatról van szó.

és ráfizetett. Egész életét az erőszakhoz vezető gondolkodási sémák sza- 41 . Mindegyik eset azt példázza. Nem tudjuk biz­ tosan. és meg­ menekült. akik erőszakos cselekménynek es­ tek áldozatul. vagy nem hallgatott rájuk. Nem éppen megnyugtató olvas­ mány. de még mindig jobb. de Becker azon­ ban azt bizonygatja. hogy a férfi egy ideje figyelte már a nőt. mint mások egész életükben. hogy a kritikus helyzetekben mi fog történni a következő pillanatban. hogy jótétemény az inkább.2. azaz „A félelem adománya: életmentő jelek az erőszak ellen") bepillantást nyújt az elkövetők gondolkodásába. hogy nem ő volt az első áldozata. különösen. de azt tudjuk. Gavin de Becker 13 éves koráig több erőszakkal találkozott otthon. vagy kis híján áldozat lett belőlük." Ezekkel a hátborzongató sorokkal kezdődik A félelem adománya. A könyv (teljes címén: The Gift o f Fear: Survival Signals That Protect Us from Violence. Ha életben akart maradni. ha egy potenciális gyilkosról van szó. fejezet Gavin de Becker „Valószínű. A könyv megtörtént eseteket mond el olyan emberekről. hogy a támadások ne érjenek minket teljesen váratlanul. A félelmet általában rossz dolognak gondoljuk. védelem a baj ellen. tudnia kellett kiszámítani. hogy a fenyegetett személy hallgatott a megérzéseire. mint a közvetlen tapasztalat.

azok megvédenek minket. amire szükségünk van ahhoz.bályokba foglalásának szentelte. és azt hiszszük. Az erőszak problémáját legtöbben a rendőrség és a büntetőjog hatáskörébe utaljuk. az ember intuíciója jobb a kutyákénál. csak az a baj. hogy bizonyos emberek vagy helyzetek fenyegető voltát megérezzük. hogy az ösz­ töneinkre hallgatva vigyázzunk magunkra. A félelem adománya letehetetlen könyv. kormányzati és üzleti ügyfelek őrzésével bízták meg. amelyek segítségével mások is észrevehetik a figyelmeztető jeleket. Van azonban egy megbízhatóbb védelmi eszköz a kezünkben: az ösztönös veszélyérzetünk. 42 . hanem meg­ mentésében is segítséget nyújthat. és a családon belüli erőszak elleni küzdelem egyik fő szószólójaként ismerik. De Becker az erőszakos bűncselekmények kockázatfelmérésének szaktekintélye lett. ám könyve mégis többet mond a meg­ érzések. Minél több riasztóberendezé­ sünk van és minél magasabb a kerítés. Intuitív biztonság De Becker szerint modern világunkban leszoktunk arról. Mire a hatóságokhoz fordulunk. Sokan a fejlettebb technikai megoldásokban keres­ nek védelmet a veszélyekkel szemben. és nem csupán életünk megváltoztatásában. de Becker azonban úgy véli. hírességek. Sokan dicsérik a kutyák megérzéseit. már megtörtént a baj. De Becker nem pszichológus. A többi állathoz hasonlóan az embernek is van beépített vészjelző rendszere. Általában minden információ rendelkezé­ sünkre áll. mint a szaktudományos magyarázatok. annál nagyobb biztonságban érezzük magunkat. hogy kevésbé bízunk benne. a félelem és az erőszakos lelki alkat természetéről. akár egy jó krimi.

így beszélnek: „Tudtam. a nő belső sugallatra lábujjhegyen követte. Mindannyian képesek vagyunk bűnös gondolatokra. és látta. kimegy a konyhába. hogy megvédjem a szeretteimet". hogy nem érzett rettegést. Visszaemlékezésében az a leg­ különösebb. hogy „az. azonban többnyire hozzátesszük: „hacsak nem azért. Sok gyilkosról mondják. A valódi félelem nem bénít. miszerint az úgyneve­ zett „született bűnözők" alapvetően különböznek a többi embertől. hogy a fiókokban valami nagy kést keres. és megszökött. hogy rettegésben éljünk: ép­ pen ellenkezőleg". hogy bízunk a meg­ érzéseinkben. pozitív érzés. hogy amit teszek az esemény bekövetkeztéig. Az elsőként bemutatott történet egy nőről szól. Leg­ többünk ki merné jelenteni. hogy a nő az ő akarata szerint cselekedjék. nem egészen helyes. ha észrevettük. A megérzéssel párosuló valódi félelem. egyáltalán nem azt jelenti. Amikor a támadó azt mondta. mégsem vontam ki magam belőle. amivel elvághatja a torkát. ami adott helyzetben életmentő lehet. hogy nők. hogy „nem is 43 . De Becker szerint a legtöbben automatikusan megérezzük az erőszak általános jeleit." A támadó.De Becker leírja. hanem energiával tölt fel. amelyekre egyébként nem lennénk képesek. csak a modern élet gyakran elaltatja az éberségünket. Sikerült betörnie a bejárati ajtót. valamiképpen elérte. vagy nem ismerjük be magunknak. erőt ad olyan cselekedetekhez. hogy sohasem ölne meg egy másik embert. akit a saját lakásában megerőszakoltak. sőt akár bűnös cselekedetekre is. vagy együtt szállt be vele a liftbe. aki segített cipel­ ni az áldozat csomagját. akiket megtámadtak. Vagy nem vesszük észre azokat. De Becker paradox módon azt állítja. Az erőszak szikrája mindannyiunkban De Becker lerántja a leplet arról az elképzelésről.

mint az. hogy csakis ember lehet. hogy „a tűzhelyen felforr a víz".ember". hogy ártson. hogy testi erejével. hogy szabad folyást engedjünk nekik" Nem elszigetelt esemény: események láncolata Miért követnek el az emberek erőszakos cselekményeket? De Becker négy pontba sűríti a lehetséges tényezőket. mennyire érezzük igazolhatónak. 44 . Munkáiban de Becker nem engedi meg magának azt a luxust.az illető úgy ítéli meg. • Képesség . • Önigazolás . hogy valaki „pillanatnyi felindulásból" gyilkoljon. hogy szándékosan tettek ellene valamit.egy túszejtő például nem foglalkozik a bör­ tönbüntetés gondolatával. bizo­ nyos körülmények között bármelyikünk képes lehet rá. az igazság érvényesítésére.az illető bízik abban. • Egyéb lehetőségek hiánya . hogy különbséget tegyen „emberek" és „szörnyetegek" között. De Becker csapata ezeket a „cselekmény előtti indikátorokat" tekinti át. Ha van olyan ember. Ha nyitva tartjuk a szemünket. Nem túl gyakori. azt látjuk. De Becker szerint ál­ talában véve az erőszakos cselekmény éppúgy megjósolható. amíg fogva tartja áldozatát. Ehelyett azt vizsgálja: szándékában áll-e és módjában áll-e az illetőnek. hogy megbecsülje. csupán az változó. revolveré­ vel vagy egy robbanószerkezettel el tudja érni céljait.az erőszak látszik az egyetlen lehe­ tőségnek a sérelmek orvoslására. mondják. de Becker azonban azt feleli erre. milyen mértékben fenyegeti ügyfelüket erőszak valaki részéről. aki képes végrehajtani egy bizonyos bűntettet. hogy az erőszak „sohasem a semmiből bukkan elő". • Következmények . Következtetése pedig ez: „az erőszak forrásai mindannyiunkban megvannak.

és megállapították. Vajon melyik az erőszakos bűncselekményekre való hajlam legbizto­ sabb előjele? De Becker tapasztalatai szerint a nehéz gyerekkor. Az ilyen férfiak énje számára a visszautasítás oly fenyegető. melyet meg­ előzően a férj követi a feleségét. amelyek másokat meg­ rémítenek. hogy a házastársgyilkosságok legtöbbje nem a pillanat hevében következik be. Hogyan lehet kiszűrni a pszichopatákat? Az áldozatot kereső bűnözők egyebek mellett a következőkkel jelle­ mezhetők: • nyughatatlanság. A félelem adománya egyik fejezete a házastársak közti erőszakról szól. kirobban belőle az erőszak.Ugyancsak segít az erőszak előrejelzésében. addig de Becker és munkatársai egy szinttel mélyebbre ásnak: az erőszaknak vagy erőszakos szándéknak a cselekményt megelőző történetét próbálják meg földeríteni. és ha a nő visszautasítja. • konfliktushelyzetekben szokatlanul nyugodtan viselkednek. hogy kivétel nélkül mind maguk 45 . és arra a megállapításra jut. a gyerek­ kori bántalmazás fontos tényező. De Becker hangsúlyozza a riasztó tényt. ha megértjük. • céltudatosság. hogy a házastársak közti gyilkosságok háromnegyede a feleség házasságtörése után következik be. hogy folya­ matról van szó. Egy felmérésben sorozatgyilkosokat tanulmányoztak. hogy esetleg a partner meggyilkolását látják az egyedüli lehetőségnek identitásuk helyreállítására. • hidegen hagyják őket olyan események. „amelynek maga a végső cselekmény csupán egy láncsze­ me" Míg a rendőrség az indítékokat keresi. vakmerőség. Általában előre átgondolt tett. • kontrollt akarnak gyakorolni.

hogy az úgy érezze. a visszautasítástól sose hagyják magukat eltéríteni. • túl sokat beszélnek. Ennek jelei: • túlságosan is kedvesek. • a „kényszerszövetség" technikáját alkalmazzák. mégis ostobaság lenne tökéletesen megbízni az otthoni vagy a hivatali biztonsági berendezésekben. mert a másik fél tudja: törlesztenivalója van. foglalkoz­ zunk velük. • megtalálják a módját. Sokszor teljesen kifo­ gástalanul viselkednek. • ha nemet mondunk. a rendőrség nyújtotta védelem­ ben. többes szám első személyben beszélnek magukról és az áldozatról. hogy éreztessék velünk: tartozunk nekik („uzsorát szednek"). hogy az erőszakra hajlamos emberek sokszor na­ gyon ügyesen palástolják pszichopátiájuk jeleit. aminek környezetük fizeti meg az árát. ők ketten egy csónakban eveznek. mint a kutyát vagy a macskát. Nem kell rettegésben élnünk. vagy elhanyagolták őket gyerekkorukban. Félelmeink legtöbbje sohasem válik valósággá. nem veszik figyelembe. hogy reagáljunk rájuk. mondja de Becker. sohasem fordítva. Az ilyen emberekben torz kép alakul ki a külvilágról. Soha senki nem tanította meg a társa­ dalmi együttélés szabályaira. Mivel emberek okozzák a bajt. Másfelől az is igaz. aki fegyverrel megölte Rebecca Shaeffer színésznőt.is elszenvedtek erőszakot vagy megaláztatást. Róbert Bardót. figyelmünk elterelésére szükségtelen részle­ tekkel hozakodnak elő. gyerekkorában szobafogságban tartották. 46 . vagy engedménye­ ket tesznek. • enyhén inzultálnak minket. a megelőzéshez az embereket kell megértenünk. • mindig ők kezdeményeznek. és úgy etették. mert első ránézésre hétköznapi embernek akar­ nak mutatkozni.

Ezek közül a fanatikus rajongók közül csak nagyon kevesen akarják megölni a célszemélyt (a többiek úgy érzik. Egy híres énekest vagy színészt mindig legalább hármannégyen próbálnak becserkészni egyszerre. A pszichopaták nem nagyon törődnek azzal.A fanatikus rajongók belső világa A félelem adománya különösen izgalmasan ír olyan közszereplőkről. százával küldik nekik a leveleket. szerinte az csak elmérgesíti a helyzetet. hogy csak az Egyesült Államokban kétóránként megöl egy nőt a férje vagy a barátja. s akikhez rajongóik megpróbálnak közel férkőzni. és ha nincsenek egyensúlyban. hogy mohón vágynak a sztár figyelmére. valamiféle „kapcsolatuk" van a hírességgel). de bármi is a szándékuk. Ha egy elmebeteg örökösen zaklatja valamelyik filmsztárt vagy elnö­ köt. miközben fásult közönnyel vesszük tudomásul. A rendszabályok szigorításában azonban kevéssé bízik. az fölkelti a közérdeklődést. Bizonyos fokig mindannyian vágyunk az elismerésre. a sikerhez vezető legrövidebb út. Az erőszakra hajlamos emberek jól érzik magukat a konfliktushelyzetekben. hogy a hírességek nyomában járó fanatikus rajongóknak oly nagy figyelem jut. Mark Chapman és az ifjabb John Hinckley neve például örökre egybeforrt az általuk megtámadott John Lennonéval és Ronald Reaganével. igyekeznek kijátszani a testőröket. Az ilyen emberek számára a gyil­ kosság tökéletesen értelmes cselekedet. Becker azonban nehezen tér napirend­ re a fölött. és egy híres ember megölésével maga a rajongó is híressé válhat. 47 . sze­ retnénk fontosnak érezni magunkat. hogy pozitív-e vagy negatív módon ítélik-e meg őket. a sikerre. akik de Becker ügyfelei. akkor a rendszabályok szigorítása nem javítja a biztonságot. ha egyszer tettükkel a figyelem kö­ zéppontjába kerülhetnek. közös bennük.

Oprah Winfrey a televízióban úgy nyilatkozott. ford. mint idegenek által elkövetett erőszakos cselekmények következtében. hogy A félelem adományát Amerikában minden nőnek el kellene olvasnia. és ha ismerjük az erőszakra figyelmeztető jeleket. 2004. és Róbert D. Ennek ellenére Becker mégis azt panaszolja. hogy a média esti híradásai sokkal veszélyesebbnek láttatják az országot. és olyan társadal­ mat. Hare-től a Kímélet nélkül (Without Conscience)6 a harmadik. ahol lépten-nyomon használnak lőfegyvereket.Záró megjegyzések A félelem adománya nagyon amerikai könyv. hangsúlyozza: sokkal többen halnak meg rákban vagy autóbalesetben. Budapest 48 . mint amilyen valójában. elkerülhetjük a bajt. De Becker három másik könyv hatása alatt írta A félelem adományát. amelyben viszonylag gyenge az összetartás. Kövi György. de Becker szerint a férfiak és a nők külön világban élnek. Róbert D. Háttér. A New York-i Világkereskedelmi Központ ellen 2001-ben elkövetett merénylet óta az emberek kényszeresen foglalkoznak a véletlenszerű­ en elszenvedett erőszak lehetőségével. Ami a személyes biztonságot illeti. a jegyzeteket ford. Róbert Resslernek a Whoever Fights Monsters (Ki küzd meg a szörnyekkel) című könyve volt az egyik. Az FBI magatartás-kutatójának. ám a legtöbb támadás és ember­ ölés továbbra is az otthonukban éri az embereket. amely a pszichopaták lelki életé­ 6 Hare. vagy akár az Egyesült Államok valame­ lyik nyugodtabb vidékén él.: Kímélet nélkül a köztünk élő pszichopaták sokkoló világa. Olyan kulturális közeget mu­ tat be. a pszi­ chológus John Monahantól a Predicting Violent Behavior (Az erőszakos viselkedés előrejelzése) a másik. Becker könyvét kissé paranoidnak érezheti. Ha az olvasó egy angliai falu vagy egy japán város lakója. Berghammer Rita.

be avatja be az olvasót. Safety and Security in a Time ofTerrorism (Kevesebb félelmet: valós tények kockázatról. Cége szervezeteknek. így többek között az O. J. és a külföldi vezetők hi­ vatalos látogatásai alkalmával az USA Külügyminisz­ tériumának is dolgozott. Szakvéleményét számos peres ügy­ ben kikérték. és az otthoni erőszakkal foglalkozó tanács tanácsadó bizottságának társelnöke. a szenátorokat és kongresszusi képviselőket fenyegető veszélyek kezelésére létrehozta a MOSAIC rendszert. biztonságról a terrorizmus ko­ rában). 49 . Gavin de Becker De Becker a fenyegetettség meghatározása. Simpson elleni büntetőjogi és polgári perekben is. kormányzati hivataloknak és magánsze­ mélyeknek szaktanácsokat ad és védelmi szolgáltatást nyújt. További munkái: Protecting the Gift (Gyermekeink vé­ delmében) és Fear Less: Reál Truth About Risk. de Becker könyve azonban változatlanul az egyik legjobb alapmű ebben a témában. De Becker a Los Angeles-i Kaliforniai Egyetem (UCLA) főmunkatársa. Az erőszak lélektanának ma már terjedelmes szakirodalma van. Ő vezette a Reagan elnök külföldi vendégeinek biztonságáért felelős csoportot. Az Egyesült Államok Legfel­ sőbb Bíróságának bíráit. az erőszak előrejelzése és kezelése területén úttörőnek számít.

és az összecsapás m ind hevesebb.. hogy ki a kezdem ényező. A dolog három féleképpen végződhet: a ) az apa visszavonul a háló­ szobájába. am it egy papírzacskóban elvisz a hivatalába. kifizetődik az egyik vagy mindkét fél számára* Érintkezési pontok Thomas A. és bevágja az ajtót. és bevágják az ajtót. a papírzacskókat pedig a felesége rakja el neki. c) m indketten visszavonulnak a hálószobájukba. Harris: Oké vagyok. aki m egen ged h etn é m agának. b) a lány visszavonul a hálószobájába. A férj.. erre az apa beleköt valamibe. és minden játszma. Egyre jobban m egem elik a hangjukat. Felhasznál kenyérdarabokat és vacsoramaradványokat. oké vagy (265. oldal) 7 Hankiss Ágnes fordítása 8 Hankiss Ágnes fordítása 50 . és bevágja az ajtót. A férfi így teljes ellenőrzést gyakorolhat a család pénzügyei fölött. oldal) Karén Horney: Belső konfliktusaink (279. " 8 Dióhéjban Az emberek játszmákkal pótolják a valódi intimitást. A »Perpatvar« játszma végét m indegyik esetben a bevágott ajtó jelzi. még a leggyötrelmesebb is. hogy szem telen. hogy délben egy jó vendéglőben étkezzék. m ert ennyi önfeláldozás láttán ugyan melyik feleség m erészelne m űszőrm e gallért vásárolni m a gának V'7 „Az apa hazajön a m unkából. oldal) Fritz Perls: A Gestalt-terápia (385. reggelente néhány szendvicset készít m agának. A kim enetel attól fü gg. valami miatt beleköt a lányba. az pim aszul válaszol A kez­ dem ényező lépést teheti a lány is azzal.1964 Emberi játszmák „Az »Uzsonnazacskó« nevű házassági játszm a .

és mintául szolgált mindazoknak a szakíróknak. Ezt három évvel később egy újabb kötet követte. de két éven belül. Transactional Analysis in Psychotherapy (Tranzakcionális elemzés a pszichoterápiában) könyve 1961-ben jelent meg. szórakoztató kategorizálásával ez a könyv. akik ké­ sőbb egy pop-pszichológiai bestsellerrel egy csapásra meggazdagod­ tak. hála a szóbeszédnek és egy kevés reklámnak. fejezet Eric Berne A pszichiáter Eric Beme meglehetősen unalmas című. és elég szépen fogyott. Az ötven-egynéhány éves Berne új házat és Maseratit vásárolt. 9 Eric Berne: Emberi játszmák. Az első 3000 példány lassan fogyott. renge­ tegen hivatkoztak rá. 300 000 példányt adtak el belőle kemény kötésben. A szakterület alapműve lett belőle.3. ford Hankiss Ágnes. Remek cí­ mével és az emberi motivációk elmés. amely könnyed társalgási nyelven mutatta be ugyanazokat a fogalmakat. Háttér. s újra megházasodott. Budapest 51 . az Emberi játszmák (Games People Play)9 érthető módon nagyobb figyelmet keltett. 2 0 0 2 . A könyv két évig tanyázott a New York Times bestseller listáján (ami a nonfiction kategóriában ritkaság).

a tudós azonban valamely nagyra becsült mes­ ter egyetlen „simogatásával" is beéri. A filmszínész a hódolók heti több száz leveléből meríthet „simogatást". tudományos stílusban íródott. Berne definíciója szerint a simogatás „a társas érintkezés alapegy­ sége". Más vizsgálatokból arra következtet. A felnőttek éppúgy igénylik a fizikai kontaktust. emocionális „simogatásokkal". amiért a könyvet a legtöbben megvették. de mivel az nem mindig elérhető. közönségcsalogatónak minősítették. 52 . és címe bevonult az angol nyelv idiómái közé. megelégszünk jelképes. s ebből alkotta Berne a „Tranzakcióanalízis" (TA) kifejezést a társas interakciók dinamikájá­ nak leírására. amelyek szerint a fizikai kontaktustól megfosztott csecsemők szelle­ mileg és fizikailag gyakran visszafordíthatatlan károsodásokat szen­ vednek. mint a gyermekek. hogy az érzékszervi in­ gerektől való megfosztás felnőttkorban átmeneti pszichózist okozhat. Simogatások és tranzakciók Gondolatmenetének elején Berne említést tesz azokról a kutatásokról. és ez az a rész. pedig az első 5 0 -6 0 oldal meglehető­ sen komoly. A simogatások cseréje pedig tranzakció. A pszi­ chológia fő irányának képviselői Berne könyvét felszínesnek. Az Emberi játszmákból eddig több mint 5 millió példányt adtak el.Bár Berne akkor ezt még nem láthatta világosan. Csak a második részben válik oldottabbá a stílus. az Emberi játszmák: az emberi kapcsolatok pszichológiájának megjelenése a lélektani önsegítő könyvek és az elméleti pszichológiai szakirodalom határmezsgyéjén kialakult népszerű pszichológia fellendülésének nyitánya volt.

ugyanis Berne képzett pszichoanalitikusként kezdte pályáját. A játszma Berne szóhasználatában „kiegészítő. hogy ő „valójában kisfiú fel­ nőttre szabott ruhában".Miért folyamodunk játszmákhoz? Berne azt állítja. Minden játszma valamilyen nyereségért folyik. ami jelzi. mint az érintkezés hiánya. Ha valaki ingatlanban vagy biztosításban „utazik". ezek ugyanis pótolhatják a valódi kontaktust. hiszen azok a szociális interakciók megszokott részei. Nagyon hasonlítanak a pókerhez. hogy éppen játszmákat játszanak. A munkahelyi környezetben a nyereség az üzlet megszerzé­ se lehet. biológiailag mindenképpen előnyö­ sebb. hogy kielégítsük valamely rejtett késztetésünket. hogy ezekben a munkákban komoly stratégiai-taktikai manőverek eredménye a nyereség. Egyszer egy felnőtt férfi páciense úgy nyilatkozott magáról. előre látható kime­ netel felé halad. vagy éppen tőzsdézik. Az emberek többnyire nincsenek tudatában annak. hogy mivel szükségünk van simogatásokra. rejtett tranzakciók fo­ lyamatos sorozata. azt angolul a „játszma" vagy „játszik" szóval (game. hogy 53 . Az én három szintje A tranzakcióanalízis a freudi pszichoanalízisből fejlődött ki. A következő üléseken Berne rákérdezett. Az intimitás igénye miatt bocsátkoznak játszmákba az emberek. amely pontosan meghatározott. És mi a helyzet a párkap­ csolatokkal? Ott a nyereség rendszerint valamilyen érzelmi kielégülés vagy az ellenőrzés fokozása. play) is ki lehet fejezni. amelyben a nyereség (a pénz) megszerzésére irányuló stratégiába tényleges motivációink elrejtése is beletartozik. "Azért játszunk egy játszmát. így akármi­ lyen is legyen a társas érintkezés.

hogy minden embernek három énje vagy „én-állapota" van. mondja Beme. de lehetünk hisztériásak vagy hajlíthatatlanok is. a hitelesség vagy az intimitás megőrzése helyett fel kell vennünk a parancsoló szülő. Mindegyik alapállás lehet produktív és improduktív. az ilyen alap­ vető én-állapotok. Az énnek ez a három szintje nagyjából megfelel a freudi felettes én­ nek (Szülő). énnek (Felnőtt) és ösztön énnek (Gyermek). 54 . Minden konkrét társas interakciónkban. • gyerekhez illő alapállás. Gyermekként lehetünk kreatívak. gyermekkorban rögzült viselkedésfor­ mák (Gyermek). objektivitás. a semlegesség.most éppen a kisfiúi vagy a felnőtti énjét hallja-e. hogy elérjük. az igazság elfoga­ dása (Felnőtt). Amikor játszmába kezdünk valakivel. amit akarunk. amelyek gyakran ellentmondásban állnak egy­ mással. Ebből és más tapaszta­ lataiból Beme arra következtetett. ahhoz. Úgy érezzük. és ezek könnyen átválthatnak egymásba. a Szülő. Jellemzőik a következők: • szülőhöz illő attitűd és gondolkodásmód (Szülő). a háromfajta én egyikének va­ lamelyik aspektusát öltjük magunkra. kíváncsiak vagy aranyosak. • a felnőttre jellemző racionalitás. a Felnőtt és a Gyermek valamelyike nyilatko­ zik meg. a kihívóan viselkedő gyerek vagy a racionális felnőtt szerepét.

.Hát igen. Végül be­ iratkozott egy tánctanfolyamra. hogy betegesen fél a táncparkettől: fel kellett hagynia tervével. Szerepelnek köztük a következők. Példaként egy olyan nő­ ről ír.Játszmatár A könyv legterjedelmesebb része a mindennapi életben előforduló sok­ féle emberi játszma bemutatása. többnyire magunkban kéne keresnünk a hibát. „És miért nem. . és minden megoldási javaslatban talál valami hibát.. rá kellett jönnie. mert tudattalanul bizonyos korlátokra vágynak.. Berne arra akart rámutatni ezzel. és feltehetően letennénk a garast valamelyik megol- 55 . Csakhogy a férje utált elmenni otthonról. mire egy másik személy konstruktív javaslatot tesz a probléma megoldására.. Erre az illető azt mondja: „Hát igen. „Ha te nem lennél" Ez a leggyakoribb házassági játszma. Felnőttként szemügyre ven­ nénk a javaslatokat. de.". Az egyik fél panaszkodik amiatt. és ekkor." Ez a játszma úgy kezdődik. hogy valaki fölvet egy problémát a maga életéből. ami korlátozta a feleség társadalmi életét.. hogy a másik korlátozza őt a tevékenységében.. de. hogy megszabaduljunk a félelmeinkkel és hibáinkkal való szembenézés felelőssége alól. legnagyobb kétségbeesésére. Berne szerint a legtöbben azért választanak egy bizonyos házastársat. A „Ha te nem lennél" játszma arra szolgál. aki mindenáron meg akart tanulni táncolni. hogy amikor a másik felet vádoljuk.

Az emberi játszmákat Berne régi. gyerekkorunkból megmaradt mag­ nószalagokhoz hasonlítja. Néhány további játszma Berne könyvéből: • Életjátszmák .„Most rajtacsíptelek. hogy ne kelljen viselnie a teljes felelősséget életének alakulásáért. „Örülnek majd. ahogy a játszma eljut a végkifejleté­ hez. hogy szembenéz­ 56 . aki neuroti­ kus.Gyermekként .dás mellett. hogy mindent meg­ próbáltam" • Jó játszmák . miután képtelenek megoldani a helyzetet.együttérzést csikarjon ki a többiekből. A megoldásokat javasló társak fel­ használják az alkalmat a bölcs Szülő szerepének eljátszására. ám ennek az eszmecserének nem ez a célja. mert fölment bennünket annak kényszere alól. hogy ismertek" Minden játszmában van egy tézis (az alaptétel és ahogy azt eljátszszák) meg egy antitézis (az a mód. amelyeket újra meg újra leforgatunk. mégis valamiféle megnyugvást találunk benne. amely mindkettejük szemében „nyertessé" teszi őt).„Frigid nő". Arra való. miközben az egyik játékos olyan lépést tesz. hogy az illető . hogy nem képes vagy nincs benne késztetés valamire. akinek falába van. „Ennek is te vagy az oka!" • Házassági játszmák . védekező magatartást vesz fel: „Mit vár egy olyan embertől. te gazember!". Faláb Aki ezt a játszmát játssza.„Házibölcs". nehéz gyerekkora volt. „Láthatod. aki alkoholista?" Vagyis mentségül hoz fel valamit arra. Ez ön­ korlátozó és önpusztító dolog.

a könyv nyelve és szociális attitűdjei félreismerhetetle­ nül az 1960-as éveket idézik. hogy Berne sok évre ellátta témával a szépírókat. hogy mindig voltak és va- 57 . olcsónak vagy semmitmondónak minősítette. hogy az Emberi játszmák lényegében freudi alapo­ kon áll. Tartsuk szem előtt. hogy ne veszítsék el érdeklődésüket. Az az egyszerű felismerés tette klasszikussá. ame­ lyek addig a regény. Minél gyakrabban folyamodunk játsz­ mákhoz. túl gyakran játszott „rossz" játszmák önpusztító hatásúak. annál inkább erre számítunk másoktól is. vagy fondorkodniuk barátaikkal.és színműirodalom felségterületéhez tartoztak. A játszmák némely ember személyiségének alapvető részét jelentik. hogy harcba kell bocsátkozniuk a hozzájuk legközelebb állókkal. és része lett a nehéz esetekkel vagy köntörfalazó páciensekkel foglalkozó pszichoterapeuták és tanácsadók fegyvertárának. Sokan érzik úgy.zünk megoldatlan pszichés problémákkal. Záró megjegyzések Az Emberi játszmákat sok gyakorló pszichiáter lekicsinylő jelzőkkel illette. Számos. a neves amerikai író nevezetes recenziójában hangsúlyozta. aki túlságosan belevetíti saját motivációit és előítéleteit mások viselkedésébe. ám a tranzakcióanalízis változatlanul nagy befolyással bír. mert a pszichológia precízebb eszközeivel közelített olyan kérdésekhez. Kurt Vonnegut. hogy a túl hosszú ideig. hogy áttörést hozott ez a könyv. a szexuális feszültséggel és a tudattalan impulzusokkal kapcsolatos gon­ dolatain alapul. a kíméletlen játékos végül pszichotikussá válhat. Berne által bemutatott játszma Freudnak a gátlásokkal. Ezzel együtt Beme könyve a mai olvasó számára is gondolatébresztő. Azért tűnt fel úgy. Berne azonban arra figyelmeztet.

apja orvos. és nem lesz kedvünk ahhoz. A II. viszszakerülhetünk egy olyan állapotba. anyja író volt. Eric Beme Eric Bernstein néven született. Amint Berne megjegyzi. szertartásokra és eljárásokra. spontaneitásunkat és kíváncsiságunkat. Már az Egyesült Államok polgáraként a New York-i Mt. Az Emberi játszmák látszólag talán túl sötét képet fest az emberi ter­ mészetről. Ekkor már nem igényeljük mások engedélyét ahhoz. hogy játszmákkal pótoljuk a valódi intimitást. és boldogulhassanak az életben. Ha jobban tudatosul bennünk az én három szintje. ha tudja. Zion Kórházban dolgozott. Berne azonban nem ezért írta könyvét. de nem tanítjuk meg őket a játszmákra. hogy van más lehetőség. és 1943-ban Eric Berne-re változtatta a nevét. hogy megfelelő iskolákat és tevékenységeket válasszunk szá­ mukra. A McGill Egyetemen szerzett orvosi képesítést 1935-ben.lószínűleg mindig is lesznek emberi játszmák.akár tetszik. s he­ lyettük elsajátítjuk a Szülő elképzeléseit arról. világháború alatt az Egyesült Államok hadseregé- 58 . Gyermekkori tapasztalataink eredményeként levetkőzzük természetes gyerekkori bizalmunkat.minden család és intézmény dinamikájának valós elemei. hogy sikerrel járjunk. mit szabad és mit nem szabad tenni. Hangsúlyozta: min­ denki képes lemondani a játszmákról. gyermekeinket megtanítjuk mindazokra az időtöltésekre. amelyek . amelyben jobban érezzük magun­ kat a bőrünkben. amelyekre szükségük van ahhoz. a kanadai Montrealban nőtt fel. rengeteg időt for­ dítunk arra. majd a Yale-en képez­ te pszichoanalitikussá magát. hogy kultúránkhoz al­ kalmazkodhassanak. akár nem .

1984). Háttér. Az 1940-es évek végén Ka­ liforniában telepedett le. kész. a játszmamester. Szex és szerelem (Sex in Humán Loving. 200 2 . oldal) mellett. 1957). Budapest 1 59 . Structure and Dynamics o f Organizations and Groups (Szervezetek és csoportok szerkezete és dinamikája. és a következő évtizedben az én-állapotokkal kapcsolatos kuta­ tásaiból kifejlesztette a tranzakcióanalízist. 1976). az áb rák at. 10 Eric Berne: Sorskönyv [az Emberi játszmák folytatása]. Lásd még Elizabeth Watkins Jorgensen életrajzát: Eric Berne: Master Gamesman (Eric Berne. Berne sok mindenről írt. ford. Mirnics Zsuzsa. Osiris. 2 0 0 3 . 1975) 1 az „élet-forgatókönyvek" témájával foglalkozott További könyvei: Layman's Guide to Psychiatry and Psychoanalysis (Pszichiátria és pszichoanalízis laikusoknak. ford. 1970) n és Beyond Games and Scripts (A játszmákon és forgatóköny­ veken túl.. Megalapította a Nemzetközi Tranzakcióanalitikus Társaságot (International Transactional Analysis Association). Másik sikerkönyvében a Sors­ 0 könyvben (What Do You Say After You Say Hello. Ehmann Bea. Boross Ottília. és 1970ben halt meg. háromszor házasodott. kiábrándult a pszichoanalízisből. Berne nem titkolta..nek pszichiátereként dolgozott. Egyszer „56 éves tinédzserként" jellemezte magát. 1963). hogy jól fejlett gyermeki énje van. s magánpraxisa mellett szaktanácsadóként működött és kórházi állásokat is vállalt. majd a San Franciscó-i Pszichoanalitikai Intézetben folytatta tanulmányait Erik Erikson (lásd 153. Szenve­ délyes pókerjátékos volt. Budapest 1 Eric Berne: Szex a szerelemben.

" Dióhéjban A jó kapcsolatteremtési készség nemcsak minket tesz olyanná. Érintkezési pontok Dániel Goleman: Érzelmi intelligencia a munkahelyen (235. a legtöbb e m ­ b er n em jól ko m m u n ik á l A z alacsony szintű kom m unikáció magányossá teszi az em bert. hogy haté­ konyabban fejezzük ki ezeket a m inőségeket. Bmce Patton és Sheila Heen: Nehéz beszélgetések (485. szerelmétől. és ráadásul gátja a hatékony m u nkának is. oldal) 60 .1979 A kommunikáció művészete „B ár az em berek közötti kom m unikáció az em beriség legnagyobb vívmánya. m int ahogy arra a m últban sokan közülünk képesek voltak." „A kom m unikációs készségek. oldal) Douglas Stone. Segíthetnek azonban abban. házastársától. a gondoskodást és a m egértést. amilyenek lenni akarunk. gyermekeitől. n em pótolhat­ já k a hitelességet. bárm ilyen fin o m a n strukturáltak legyenek is. oldal) Carl Rogers: Valakivé válni (425. eltávolítja barátaitól. hanem kapcsolatainkból is a lehető legtöbbet hozza ki.

hogyan figyeljünk másokra és hogyan oldjunk meg konfliktusokat. Bárkányi István. hogy sohasem kezdett volna bele a kommunikáció tanulmányozásába. hogy a tulajdonképpeni munka elvégzése 12 Róbert Bolton: A kommunikáció művészete: hogyan érvényesítsük magunkat. különö­ sen a műszaki területeken. 1995. fejezet Róbert Bolton Sokszor azok a könyvek sikerülnek a legjobban. Gyakorlatilag nincs olyan állás. Listen to Others. A könyv írásának hat éve alatt Bolton egy tanácsadó céget veze­ tett. A résztvevők kö­ zött voltak vezérigazgatók. és anyagát sok ezer olyan emberen tesztelte.4. hogyan figyeljünk másokra és hogyan oldjunk meg konfliktusokat (People Skills: How to Assert Yourself. ford. Sokan tapasztalhatják. A kommunikáció művészete: hogyan érvényesítsük magun­ kat. amelyeket szerzőik saját használatra írnak. Budapest 61 . kórházi dolgozók. kisvállalkozók. papok és apácák. Cascade. ha saját kapcsolatteremtési készsé­ ge nem lett volna olyan csapnivaló. ahol a jó kommunikációs készség ne lenne fontos a siker szempontjából. and Resolve Conflicts)1 elő­ 2 szavában Róbert Bolton megjegyzi. aki részt vett a cég kommunikációs készséget fejlesztő workshopjain.

meg az ő szüleik sem kommunikál­ tak tökéletesen. az már legalább fél siker. A legfontosabbak közé tartozik az ítélkezés és a megoldások továbbítása. úgy gondoljuk. 62 . Ez az ítélkezés szebbik oldala. mert nincs körü­ löttük senki. mert kom­ munikációs készségünket jórészt a családunkban sajátítjuk el. hogy szorosabb kapcsolatot teremthesse­ nek egymással. hogy ne mondjunk róla véleményt. milyen sok úttorlasz nehezíti meg a má­ sokkal való igazi kommunikációt. Amikor beszélgetünk valakivel. Másokat pedig.„intellektuális". hogy már a szüléink. „balfácán". Ha tehát jól kommunikálunk. talán csak azért vannak egyedül. amit az il­ lető mond. „házsártos" de ettől kezdve nem magát az illető személyt látjuk magunk előtt. hanem egy típust. Az úttorlaszok eltávolítása Az emberek vágynak arra. nehéz úgy meghallgatni. Nem feltétlenül azért magányosak. De ha képesek vagyunk embert küldeni a Holdra és meggyógyítani számos veszedelmes fertőző betegséget. mert intellektuális vonatkozás­ ban sérti a másik felet. címkéznünk kell . a másik oldal a bírálat és a címkézés. Úgy érezzük. de csak kevesen tudják.csupán az egyik része az állással járó kötelezettségeknek. a hozzánk közel állókkal szemben kritikát kell gyakorolnunk. a fennmaradó rész az emberekkel való foglalkozás. s könynyen lehet. mert nem tudnak jól kommunikálni. hiszen különben mitől is változnának meg. vajon miért nem vagyunk a kommunikáció mesterei? Részben azért. „kölyök". Majdnem mindenki szeretne jobb kapcsolatteremtési készségre szert tenni. A „jó tanács" ritkán konstruktív.

hogy megértsük a másik embert. Megma­ radna az a képességünk. vagy félreérti. mi maradna. hogy ott vagyunk vele." Hatalmas különbség van a „meghallás" és a „meghallgatás" között. vagy­ is hogy mennyire vagyunk jelen az illető számára. Az angol „listening" (meghallgatás) két angolszász szóból ered: az egyik a hlystan (hallás). hogy el sem tudjuk kép­ zelni. A kutatások szerint „a szóban elhangzott információk 75%-át a másik fél vagy elereszti a füle mellett. a jó kommunikáció nélkülözhetetlen része. A jelenlét készsége.Annyira hozzászoktunk az úttorlaszokhoz. mintha versengenénk egymással: „amelyikőnk először vesz levegőt. A másik meghallgatása nem egyszerűen azt jelenti. ha kiiktatnánk őket a beszélgetéseinkből. a készsé­ gek számos területére kiterjed. hangsúlyozza Bolton. Jelenlét A tudományos közleményekben gyakran olvasható becslés szerint kom­ munikációnk 85%-a nem verbális természetű. és világosan tudassuk: törődünk vele. annak kell hallgatnia a másikat"? Ke­ vesen tudnak odafigyelni embertársaikra. A meghallgatás összetett készség: ha helyesen gyakorolják. vagy egykettőre elfelejti. együttérzést tanúsítsunk. Ezeket a területeket ismertetjük a követ­ kezőkben. a másik a hlosnian (izgatott várako­ zás). amikor beszél. Nem bámulhatjuk a falat vagy 63 . Mások meghallgatásának képessége Vajon nem úgy beszélgetünk-e. hanem pszichológiai elköteleződés a másik személy iránt.

"). Gondolhat az olvasó bárki másra is.a mennyezetet. a szemkontaktusnak. hogy beszél-e vagy sem. a testtartásnak. hogy mondjon többet („Fejtsd ezt ki részletesebben. a választási kam­ pány küszöbén állt. hogy „egész testünkkel hallgatjuk őt" Bolton leírja. • csendben maradunk: lehetőséget adunk a másik félnek arra. de jobb. Bolton megjegyzi. ugyanezt a következtetést vonhatja le: testben és lélekben mindig ott vannak velünk. hogy ő áll figyelmünk gyújtópontjában. hogyan festett arcképet Norman Rockwell Eisenhower elnökről. „Beszélgessünk erről?". a másfél óra alatt. teljes mértékben a festőre figyelt. 64 . hogy a csendtől kezdetben sokan zavarba jönnek. „Mi nyomja a lelked?"). Követés Követési készségen azt értjük. ha a szavainkkal „ajtót nyitunk".". amíg modellt ült Rockwellnek. Például: • a másik fél testbeszédére vonatkozó megjegyzést teszünk („Su­ gárzik ma az arcod. Jóllehet az elnököt hivatali gondok gyötörték. de némi gyakorlattal könnyű meghosszabbítani a komfortzónát. akit kiváló kommunikátornak tart. Többnyire tanácsot adunk vagy megerősítjük. hogy mondjon még valamit. amit a másik fél mond. • arra ösztönözzük a másik személyt. hogy figyelünk a másik személyre. amit mondanak nekünk. hogy hogyan követjük. a másik fél sza­ badon dönthet. a mozgásnak azt kell sugároznia a másik fél felé. A felsorolt lehetőségek bármelyikét választjuk is. • testbeszéddel közöljük. Nem nehezedik rá nyomás.

amikor semmi sem sikerül. Ebből a beszélő tudhatja. egy va­ cak kenyeret se tudsz megpirítani?". Ha ekkor a férj megjegyzi: „Te jó ég. amit mondott. milyen érzelmi állapotban van. Ha például valaki a problémáiról beszél. Ugyanaz történt. amelyben a hallgató saját szavaival fogalmazza meg a hallottak tartal­ mának lényegét". hogy figyelünk rá. ha tudomásul veszik érzéseiket. 65 . most meg ez a pirítós. hogy az aszszony mennyivel jobban fogja érezni magát. amit hallottunk.Követési készségünket fejlesztve jobban megérthetjük. és azt gondoljuk. ami kimondásra vár. Nem nehéz elképzelni. megértettük és elfogadtuk. mint az előbb. Nézzünk meg egy másik lehetőséget." Ezzel a reflektív válasszal ítélet és bírálat nélkül nyugtázza. a pirítós odaég. és szabad utat engedünk annak.. csö­ rög a telefon. vagy kimon­ datjuk vele. hogy ezt kezdetben furcsának érezzük.először a kicsi. de a férj így szól: „Drágám. Képzeljünk magunk elé egy fiatal anyukát és egy olyan reggelt. Megeshet. a másik fél elcsodálkozik majd. Körülírás Bolton meghatározása szerint a körülírás „tömör válasz a beszélőnek. hogy felis­ merje. aztán a telefon. de valójában a leg­ többen örömmel fogadják. saját szava­ inkkal adjuk vissza egy mondatban. Reflektív válaszok Az ilyenfajta figyelemmel egyfajta tükröt tartunk a beszélő elé.. amit a feleség átélt. mi a fenét művelünk. Ez mindkét fél számára érték. a feleségből valószínűleg kitör a düh. hogyan érté­ keli a beszélő a helyzetét. A kicsi üvölt. ez nem a te reggeled .

hogy van a „feltárt probléma" meg az „alapprobléma". Hallhatjuk olykor azt a panaszt. de segít elkerül­ ni a rossz kommunikáció miatt később jelentkező nagyobb bajokat. amit éreznek. Ezért kell beszélgetés közben a hangulatra figyelni. embereknek azonban van egy harmadik lehetőségünk is: a határozott szóbeli akaratérvényesítés. vagy nem tudunk élni vele. ezért ha el akarunk érni valamit. azaz mond. vagy agresszívak vagyunk.A reflektív válaszok azért hatásosak. Nekünk. vagy nyaggatjuk a másikat. A pszichológusok azt mondják erről. sokszor köntörfalaznak. de sokan elkövetik azt a hibát. a magabiztos önkifeje­ zés (asszertivitás) pedig a jang (az aktív oldal). Ilyenkor csak reflektív. Legtöbbünket nem tanítottak meg jól kommunikálni. hogy a reflektív figyelem több időt és erőfeszítést igényel. az az ügy. és abban rejlik a probléma magva. hogy megelégszenek a szavak jelentésével. Magabiztosság Bolton szívesen használja azt a kifejezést. mert az emberek nem min­ dig akarják nyíltan kimondani. Amit a páci­ ens feltár. és nem reaktív válaszokkal tudjuk kihámoz­ ni szavaikból a valódi üzenetet. így megtalálhatjuk a helyes irányt. mégis a legtöbben vagy megfeledkezünk az asszertivitás lehetőségéről. Rövid távon ez tényleg így van. vagy egyszerű­ en megkerüljük a problémát. Agresszió nélkül is ragaszkodhatunk a véleményünkhöz. Ezek a reakciók az állatvilágból örö­ költ alapvető „harc vagy menekülés" (fight or flight) reakciótípusokra vezethetők vissza. hogy a meghallgatás a kommunikációban a jin (a befogadó oldal). 66 . Valószínűleg ez a leg­ hatékonyabb kommunikációs eszköz a legtöbb helyzetben.

hogy közlekedési lehetőséget. a másik veszíteni. mi pedig érvényesíthetjük akaratunkat. A harag megmaradhat bennünk. hogy a jól föltett kérdésben már a válasz fele is ben­ ne van. Bolton lépésenként haladva azonosítja a szükségleteket. a megoldás helyett a felek igényeit kell a középpontba állí­ tanunk. így az összeütközések el­ kerülhetetlenek voltak. az eredményen van a hangsúly. A konfliktusok megelőzése és kezelése Tulajdonképpen olyan élethelyzetekre vágyunk. mit szeretnének. Ezzel a módszerrel meglepően elegáns 67 . Egyiküknek volt autója.Az asszertív kijelentések lényege. Egy ízben egy apácarend tagjaival dolgozott. mit válaszol az üzenetre. a többinek nem. amit mondunk. de nem lehe­ tünk ellenségesek vagy agresszívek. Régi bölcsesség. hogy a másik fél személyes teré­ be való behatolás nélkül érjünk el változást. Bolton azt az ösztönös sejtésünknek el­ lentmondó gondolatot veti föl. Erőt vagy kényszert nem alkalmazunk. sok más megoldási lehetőség is fölmerült. A másik fél szabadon dönthet. hogy megőrizze a méltóságát. Erre azt felelték. ami azután elvezet a megoldáshoz. Amikor a szükségletek felől közelítették meg a kérdést. hogy a végeredmény mindkét fél számára kedvező legyen. akiknek csak egy autó­ juk volt. amely lehetővé teszi számára. hogy ha a megoldás szempontjából fogalmazzuk meg a problémát. Ahhoz. amelyet egyszerre többen is szerettek volna használni látogatá­ sokhoz és összejöveteleken való részvételhez. és ezt a másik fél tudja is abból. akkor az egyik fél nyerni fog. Bolton arról kérdezte őket. amelyekben m in­ den résztvevő nyertes lehet. és ennek a problémának a csoport autója csak az egyik le­ hetséges megoldása volt.

Bár a könyv kissé terjengős­ nek látszik. Csupán három létfontosságú. és elég sok benne az ismétlés. amelyek látványosan javíthatják a visel­ kedés hatékonyságát. hogy a jó kapcsolatte­ remtési készség azt a képességet jelenti. és még mindig sokan olvassák. Másodszor az. simulékony „közösségi ember" legyen. de csak akkor. Záró megjegyzések A kommunikáció művészete negyed századdal ezelőtt jelent meg először.nyugszanak. mi kell ahhoz. és meleg szívű.az empátián. Vajon mi a tartós siker titka? Először is a szilárd intellektuális alapozás: Carl Rogers. Olyan gondosan elemzett technikákat mutat be. amit tényleg akarunk. Bolton könyve figyelmeztet: a valóban jó kapcsolatok a másik fél tiszteletben tartásának három pillérén . Ha netán hajlamosak lennénk azt gondolni. néhány rendkívül hasznos ötletét és technikáját közvetlenül át lehet ültetni a gyakorlatba. hogyan mondjuk azt. nem próbálja feldolgozni az emberek kö­ zötti kapcsolatok minden vonatkozását. hogy a felek elége­ dettek legyenek. az akaratér­ vényesítéssel és a konfliktusmegoldással. a birtoklási vágy nélküli szereteten és a hitelességen . A könyv segítségével megérthetjük. ha valóban odafigyelünk. 68 . hogy manipuláljunk másokat és saját céljainknak megfelelő kijelentésekre vagy cselekedetekre sarkalljuk őket. Bolton nem várja el olvasójától. és megtanulhatjuk. hogy változtassa meg személyiségét. megtanulható készséggel foglalkozik: a meghallgatással.válaszokat kaphatunk korábban megoldhatatlannak hitt kérdésekre. hogy megmarad az alapozásnál. valójában mit is akarnak mondani az emberek. Sigmund Freud. Karén Horney és mások gondolatainak felhasználása.

amely a munkahelyi kommunikációval és az interperszonális készségekkel fog­ lalkozik.Róbert Bolton A Ridge Associates nevű. 1996). a jóból még jobb?. Dorothy Grover Boltonnal együtt írt): People Styles at Work: Making Bad Relationships Good and Good Relationships Better (Kom­ munikáció a gyakorlatban: hogyan lesz a rossz kapcsolat­ ból jó. 1972-ben alapított tanfolyam­ szervező és tanácsadó céget vezeti. . További munkája (melyet feleségével. Korábban képzési programokat szervezett New York állam Mentálhigiénés Hivatalának égisze alatt. és pszichiátriai klinikát is alapított.

" „A gondolkodás célja n em a helyes következtetés.1970 Laterális gondolkodás „A laterális gondolkodás valami olyasmi. Senkinek n em ju tna eszébe. oldal) 70 . Érintkezési pontok Csíkszentmihályi Mihály: Kreativitás (125. hogy folyamatosan tolasson. m int az autóvezetésben a hátram enet. de a manőverezéshez vagy a zsákutcákból való kijutáshoz szükség van a hátram enetre és arra." Dióhéjban A hatékonyabb gondolkodást nem nehéz elsajátítani. hogy élni tudjunk vele. és problémamegoldó képességünket látványosan javíthatjuk általa. ha nem a hatékonyság.

Mi a laterális gondolkodás? Amikor de Bono az 1960-as években írni kezdett. fejezet Edward de Bono Edward de Bono neve elválaszthatatlanul összeforrt a gondolkodás fo­ galmával. standardizált módszerek arra. De Bono első könyvei a lélektani ismeretterjesztő művek korai képvi­ selői közé tartoznak. Stílusuk nem igazán lebilincselő. és ő a legismertebb szaktekintély a gondolkodási minták és a gondolkodásbeli hatékonyság fejlesztése terén. az USA-ban Creativity Step by Step (Kreativitás lépésről lépésre). még nem voltak gya­ korlatias. gondolatgazdagsá­ guk miatt mégis sikerkönyv lett belőlük.5. a többiek pedig fáradsá- 71 . Egyes embereket kreatívnak tekintettek. hogyan lehet új felismerésekre jutni. De Bonótól származik a „laterális gondolkodás" fogalma. Nagy-Britanniában A Textbook of Creativity (A kreativitás kézikönyve) alcímmel. amely ma már az Oxford English Dictionaryben is szerepel. Ezt a fogalmat de Bono a The Use ofLateral Thinking (A laterális gondolkodás használata) című könyvében vezette be. de szélesebb körben vált ismertté a ma is kapható Lateral Thinking (Laterális gondolkodás).

az új gondolatoknak rendszerint meg kell küzdeniük a régiekkel ahhoz. Azt kutatta. amely lehetővé teszi. sztereotip útvonalakat. amelyekben az egyik helyes állításból következik a másik. Egész kultúránk. A laterális gondolkodás ellentéte a vertikális gondolkodás. Arra a következtetésre jutott. amely kreatívabb eredményt hoz. mint a meglevő minták hirtelen. de a különösen nehéz helyzetekben nem mindig ad módot a probléma átugrására . spontán felis­ merés útján. nem leszünk azok rabjai. de misztikus felhangok nélkül. A laterális gondolkodás fogalma de Bonónak az elme működésére irányuló tanulmányaiban gyökeredzett. Tulajdonképpen a kreativi­ tásról van itt szó. váratlan átstrukturálása? Ha képesek vagyunk belevinni a váratlanságot a mintá­ inkba. Mi más a humor. hogy rögzülhessenek. amelyet bárki felhasználhat a problémamegoldásban. hogyan születhetnek új gondolatok ilyenfajta konfliktus nélkül.gosan araszoltak előre a mások által kitaposott mentális ösvényeken. A laterális gondolkodást de Bono olyan gondolkodási segédeszközként vezette be. A laterális gondolkodás folyamata lehetővé teszi számunkra.ehhez olykor ki kell lépnünk gondolkodásunk addigi keretei 72 . amíg csak el nem jutunk a „helyes" megoldáshoz. E tényekből ki­ indulva de Bono úgy vélte. hogy átstrukturáljuk gondolkodási mintáinkat és kiiktassuk gondolkodá­ sunkból a rögzített. mintákban gondolkodik. kérdezi de Bono. de különösen az oktatási rendszerünk azokra a logikai öszszefüggésekre helyezi a hangsúlyt. hogy az információk mintákba rendeződjenek" Az elme folyamatosan min­ tákat keres. és önszervező módon a korábbi ismereteknek megfelelően építi be az új információkat. Ez a fajta vertikális gondolkodás legtöbbször jó szolgálatot tesz. Ez valójában olyan­ fajta információfeldolgozás. mint inkább „olyan speciális környezetként. hogy az agyat nem annyira számítógépként érdemes elképzelnünk.

hogy mé­ lyítsük a gödröt. Sokszor épp a legutolsó bizonyul a leg­ hasznosabbnak. De Bono szavaival. hogy ássunk egy másikat". • Kételkedés az előfeltevésekben . • Választási lehetőségek kidolgozása . Könyve nagyrészt olyan technikák leírásából áll. amelyek a laterális gondolkodás mikéntjével ismertetik meg az olvasót. meglepő gondola­ tok kerülhetnek felszínre. • Kvóták .jobb megoldáshoz jutunk. Ha végiggondoljuk az ellentétét. 73 . de ha soha semmilyen előfeltevést nem kérdőjelezünk meg. hanem gyakorolnunk is kell azt.próbáljuk meg felderíteni. nézzük meg a má­ sik oldaláról. „a vertikális gondolkodás arra való.közül.sok mindent adottnak kell te­ kintenünk ahhoz.egy-egy probléma megoldására dolgozzunk ki megha­ tározott számú javaslatot.fordítsunk a dolgon. • Fordított gondolkodás . hanem kiegészíti azt: akkor van szükségünk rá. Ilyenek például a következők. ha kimerültek a megszokott gondolkodási minták lehetőségei. A kreatív gondolkodás technikái Nem elég tudatában lennünk a laterális gondolkodás létezésének. ál­ lítja de Bono. a laterális meg arra. gondolkodá­ sunk sematikus marad. ha több lehetőség közül választhatunk. miben hasonlít egy bizo­ nyos helyzet egy látszólag másmilyen helyzethez: ez a gondolko­ dás fejlesztésének jól bevált útja. A laterális gondolkodás nem érvényteleníti a vertikális gondolko­ dást. hogy elláthassuk feladatainkat. • Analógiák .

hogy belemegyünk egy azonnal nem átlátható gondolatmenet részleteibe. skatulyákhoz . ha némelyik hibás is. ami megnehezíti az előhívásukat.• A domináns gondolat megkeresése .nem könnyű szert tenni erre a készségre. osztályozásokhoz. • Ötletbörze (brainstorming) . egy előadásnak vagy egy meg­ beszélésnek.hajlandóság arra. hogy miután rájuk találtunk. Tudatában vagyunk annak. De Bono egyik fő tézise az. hogy a laterális gondolkodásban a haté­ konyságot tartjuk szem előtt. hogy elég sok ötletünk legyen. mi a veleje egy könyvnek. Sémákba szorított gondolko­ dásunk az. de kereteket ad annak érvényesüléséhez. mert egy új gondolatmenetben nagy valószínűséggel hibák is lesznek. hogy a helyes gondolkodás kénysze­ re gátolja az új gondolatok fölvetését.nem a laterális gondolkodás része. Az evidencia dicsérete De Bono kijelenti: „Jellemző a belátáson alapuló megoldásokra és az új ideákra. A legfontosabb." Ragyogó. 74 . nem pedig azt. nyilvánvalónak látszanak. de ettől még a végeredmény lehet nagyszerű. ha tudni akarjuk. mégis nyilvánvaló ötletek rejtőznek elménkben. mások helyesnek bizonyulnak majd. hogy mindig igazunk le­ gyen. és arra várnak. ha az felületes megítélés alapján nem látszik ígéretes­ nek. még ak­ kor is.ezt a jelenséget nevezi de Bono a „bejáratott minták arroganciájának". mert ragaszkodunk a meg­ szokott címkékhez. • Felfüggesztett ítélkezés . de rendkívül nagy hasznát vehetjük. hogy kihalásszuk őket a mélyből.

hogy az illető eleve hajlamos a laterális gondolkodásra. Ha valaki eddig nem sok hasznát vette de Bono tanainak. akik a szokásos gondolatmenetet követték. so­ hasem fogy ki az eredeti gondolatokból. hanem az a tény. Ellentétben a nyomdokaiba lépő szemináriumi guruk jó részével. az újabb és jobb gondolatok alkotják a magvát. mint Einstein. nem jutottak el hozzá. Még­ is. amelyekkel egyszerűbben akarta kifejezni mondandóját. amitől a világ előrébb halad. Ezzel fontos küldetést teljesített. hogy többet gondolkodjunk magáról a gondolkodásról. másképp kell összeraknunk a ren­ delkezésünkre álló információkat. Záró megjegyzések Jóllehet de Bono könyvei számos olyan mű elődei voltak. De mindenki fejlesztheti gondolkodási képességét. amely ma­ napság az „elme hatalma" tárgyában szenzációk tömkelegével bombáz­ za az olvasót. 75 . Aki folyamatosan gyakorolja a laterális gondolkodást. akkor valószínű. és de Bono könyvei be­ vezetésnek kiválóan megfelelnek ehhez. de Bono tudo­ mányos fokozattal rendelkező pszichológus és orvos lévén szigorúbban vett tudományos módszereket alkalmaz.Hogy más eredményre jussunk. Egy gondolatot nem feltétlenül maga a koncepció tesz eredetivé. mert a legtöbb embert nem tanítják meg jobban gondolkodni. Sokan gúnyt űznek de Bono némely sajátos kifejezéséből (mint a „po"). valószínűleg ő tette a legtöbbet azért. hogy a legtöbben azok közül. azért övezi dicsfény az olyan híressé­ geket. hiszen mindennek. Csakis azért van zsenikultusz. a Laterális gondolkodás száraz stílusú könyv.

nép­ szerű előadó. a The Greatest Thinkers (A legnagyobb gondolkodók. 1986). 1997) és A csodálatos elme (How to Have a Beautiful Mind. Edward College-ban tanult. a Six Thinking Hats (Hat gondol­ kodó. közülük fontosab­ bak a The Mechanism o f Mind (Az elme mechanizmusa.Edward de Bono Máltán született 1933-ban. az I Am Right. A St. Több mint 60 könyvet írt.. dolgozott tanárokkal és diákokkal. 2004J 13. orvosként PhD-fokozatot szerzett Miután Cambridge-ben is dokto­ rált. 1 Edward de Bono: A csodálatos elme . 1973). nekem van igazam. 1976 óta főállású szakíróként tevékenykedik. De Bono számos fontos cégtől és kormányzati szervtől ka­ pott megbízásokat. és 21 éves ko­ rában kapott orvosi diplomát a Máltai Királyi Egyetemen. Rhodes-ösztöndíjjal Oxfordba ment (Christ Church). a How to Be More Interesting (Hogyan legyünk érdekesebbek. Budapest 76 . HVG Kv. 1969). a Po: Beyond Yes and No (Po: az igenen és a ne­ men túl.útm utató a szellemi vonzerő foko­ 3 zásához. Londonban és a Harvard Egyetemen dolgozott. 2 0 0 6 . Bozai Ágota. You Are Wrong (Tévedsz. 1990). Oxfordban. 1976). ahol pszichológiából és élettanból diplomát. orvos-újságíró házaspár gyer­ mekeként. ford. Cambridge-ben.

.

hogy m ennyire becsüli m agát. Érintkezési pontok Albert Ellis és Róbert A. amely az értékeink érvényesüléséből ered. hogy a Józan ész és saját elveink parancsa szerint élünk. oldal) Susan Forward: Érzelmi zsarolás (171.vagyis az. amely az értékeink tagadásából vagy lerombolásából e re d . kifogások és irracionális dolgok hosszú sorának összegződése vezet ide . M ulasztások. oldal) 78 . egy hét vagy egy hónap műve. ha úgy döntünk. " Dióhéjban Az önbecsülés természetes következménye annak.a lelki fejlődése és motivációja szem pontjá­ ból döntőbb tényező m int az. A szenvedés az az érzelm i állapot. hogy sok egymást követő lépésben rosszul használjuk az elm énk et. " „A boldogság vagy az öröm az az érzelm i állapot." „Az önérzet összeomlása n em egy nap. Harper: Útmutató az ésszerű élethez (135.1969 Az önbecsülés pszichológiája „Az em b er szám ára nincs fontosabb értékítélet .

. Takácsy Enikő. s hogy a könyvet áthatják Randnek a mindenekfölött álló racionalizmusról és individualizmusról vallott nézetei. fejezet Nathaniel Branden Ez a könyv terjesztette el a köztudatban az önbecsülés fogalmát. A pszichológusok már korábban felismerték: fontos. például a munkában vagy a szerelemben de csak kevesen nézték meg közelebbről. hogy milyennek látjuk magunkat. akkor 14 Ayn Rand: Az ősforrás. A The Psychology of Self-Esteem (Az önbecsülés pszichológiája) megkísérli feltárni az önérzet gyökereit . Nem véletlen tehát a lélektani szakirodalomban szokatlan filozofikus hangvétel. mert ez a legkülönbözőbb területeken befolyásolja a viselkedésünket. Budapest 79 . és teljes ellenőrzést gyakorlunk a sorsunk fö­ lött. Az önbecsülés pszichológiája abból a feltevésből indul ki. miért is van ez így. hogy ra­ cionális lények vagyunk.hogy mitől javul és mitől romlik az önértékelésünk.tanítványa és szeretője volt. Ayn Rand . Nathaniel Branden a híres orosz-amerikai filozófus.6. Path K. 2 0 0 2 .az Atlas Shrugged (Atlasz vállat von) és Az ősforrás (The Fountainhead)1 című 4 regények szerzőjének . Ha elfogadjuk ezt az igazságot és vállaljuk ezt a felelősséget. ford.

ez a népszerű pszichológiai irodalom egyik első klasszikus műve. csak az ember igényli azt. miben különbözik az ember a többi állattól.természetszerűleg kedvező megvilágításban látjuk magunkat. Egyik irányzat sem számol az elme fogalomalkotási képességével. ha azt akarjuk. Ha pedig nem tudunk felelősséget vállalni életünkért és cselekedeteinkért. Ez a fogalomalkotás a legkevésbé sem automatikus." Hatalmunkban áll. önbe­ csülésünk veszélybe kerül. de csak mi ismerjük a „zöld" fogalmát. Bár sokan nyögvenyelős olvasmánynak tartják . A többi állat is érzékel zöld színű tárgyakat. és még ma is képes befolyásolni a közgondolkozást. A freudi pszichoanalízisben az ember „ösztönök által manipulált báb". mi tehát tudatosan választjuk a gondolkodást. a tüdő vagy a szív automatikusan működik. a behavioristák pedig „inger-válasz gépnek" te­ kintenek minket. Csak az ember tesz föl kérdéseket az élet értelméről. Ha elhomályosít­ 80 . Branden idézi Ayn Rand megjegyzését: „A gyomor. Arra születtünk. hogy gondolkodjunk. hogy bár az állatok is rendelkeznek valamifé­ le tudattal. hogy önbecsülésünk a helyén legyen. A kutyák is érzékelik az egyes embereket. Konceptuális lények Branden hosszasan fejtegeti. azonban csak mi ismerjük az „emberiség" fogalmát. Mondandójának az a veleje. az elme azonban nem. hogy céljaink elérése érdekében szabályozzuk és alakítsuk saját tu­ datosságunkat (consciousness). amelyből öntudatunk és gondolkodásra való képességünk fakad. hogy egyfajta konceptuális keretben elhelyezze magát.különösen a könyv első fele nehézkes -. Branden elutasítja a könyve írásakor uralkodónak számító két nagy pszichológiai iskolát. és ezért gondolkodnunk kell.

de érzelmileg nem tudta rávenni magát? Branden szerint a lélektani értelemben vett érettség azt jelenti. táplálnunk kell gondolkodási képességünket. depressziót. ami számunkra a legfontosabb. és gyűlölni fogjuk magunkat emiatt. az érzelmeinkkel. egyszerűen elég. Nem kell hideg. félelmeket.akkor vagyunk boldogok. érzelemmentes robotokká válnunk. ha passzívak vagy bátortalanok vagyunk. hogy érzelmeinknek meg kell maradniuk személyes életfilo­ zófiánk tágabb keretei között. hogy el­ vek és nem érzelmek mentén gondolkodunk. hogy sodródunk a pillanattal. Branden 81 . ha elérjük. Érzelmek és önbecsülés Volt-e már az Olvasó olyan helyzetben. Csakis az érzelmek racionális kezelésével kerülhetjük el a bénító önbizalomhiányt. Ha pedig tagadjuk vagy erodáljuk ezeket az értékeket. fokról fokra kiöljük magunkból legnagyobb kincsünket. állítja Branden. beteljesítjük azt. Neurózisról akkor beszélhetünk. Nem lehetünk egyszerre boldogok és irracionálisak. ésszerűen él. aláaknázzuk önbecsülésünket. mondja Branden. A pszichológiai éretlenség annyit tesz. ha közelebbről megnézzük. miközben szem elől veszítjük a tágabb perspektívát. mindenki. akkor szenvedünk. hogy érzelmeink irányítsák gondolatainkat és cselekede­ teinket.juk a tudatunkat (awareness). Hogy szerethessük magunkat. Ha feláldozzuk a gondolato­ kat és a tudást a racionálisan nem igazolható érzelmek oltárán. aki kézben tudja tartani az életét. amikor az eszével tudta. ha hagyjuk. hogy el kellene végeznie valamit. ha tudatosítjuk magunk­ ban. de valójában a tudato­ san választott és fejlesztett értékekből ered . A boldogságot érzelemnek szokás tekinteni.

Branden szerint azonban a lelki fájdalomnak is van biológiai értelme. hogy tu­ datosságunk nincs rendben. Ha azonban a racionalitást alárendeljük az ér­ zelmeknek. mindenáron normálisnak akar látszani. hanem mások körül forog. esetleg új értékeket kialakítanunk. a bűntudat vagy a depresszió arról tudósít minket. Nem áldozati állatok Az önbecsülésében erős embert az objektív tények irányítják. Jó viszony­ ban van a valósággal. mások elvárásainak és értékeinek akar megfelelni. 82 . és mindig hű akar maradni magához. mintha a világ legésszerűbb dolga lenne az önfeláldozás. Ennek ellentéte az olyan ember. elveszítjük saját ítélőképességünkbe vetett bizalmunkat. távolabb kerül a valóságtól és közeledik valódi énjének elvesztéséhez. ha nem gondo­ lunk át valamit úgy. hogy a túlélés szolgálatában áll. meg kell erősítenünk magunkat mint individuumot. és gyötrelmes számára az eluta­ sítás. aki nem igazán a maga életét éli. ahogyan kellene. mert az életfilozófiája nem saját maga.szerint szorongás jobbára csak akkor támad bennünk. aki a körülményeknek. Aki nem gondolkodik. amit ezen az úton megtesz. meghatároznunk értékeinket. Branden „szociális metafizikusnak" mondja az ilyen embert. „alkalmat­ lanná válik a való életre" A fizikai fájdalomról tudjuk. Hogy meggyógyuljon. A szorongás. Természe­ tesen az ilyen ember „célirányosnak" tartja az életformáját. Minden lépéssel.

Minél több az életünkben a „kellene" (ezt vagy azt kellene tennem.Záró megjegyzések Branden leszoktatja az olvasót arról a gondolatról.ahogyan az izmaink is.). A nagyon magabiztos személyiségnek.. Mentségek köntösébe burkolódzunk. annál több mentséget találha­ tunk magunknak. annál jobb lesz a közérzetünk. Ayn Randdel 1950-ben találkozott először. amelyet nem lehet sekélyes eszközökkel kielégíteni. és minél jobban fejlesztjük. hogy az önbecsülés „jól érzem magam" dolog. képes magával ragadni ez a könyv. Nathaniel Branden Náthán Blumenthal néven született a kanadai Ontarióban 1930-ban. annál jobban megerősödik . majd a New York Egyetemen doktorált. Pszichológusként végzett a Kaliforniai Egyetemen (Los Angeles). akinek ne­ héz döntéseket kell meghoznia az életében. Barbara 83 .. Mélyen gyökeredző szükségletről van szó. Minél több döntést hozunk saját legfőbb értékeink szerint. Belülről kell jönnie. Az önbecsülés pszichológiája nem feltétlenül mond sokat. de azt az olvasót.hívei szűkebb körének vezetője lett. s közben lassan elszivárog az önbizalmunk. kevesebb filozófiába ágyazva tárgyalják az önbecsülést Branden későbbi munkái: The Six Pillars o f Self-Esteem (Az önbecsülés hat alappillére) és The Art of Living Consciously (A tudatos élet­ vezetés művészete). és később a filozófusnő „kollektívájának" . aki éli világát. Ebbe a körbe tartozott felesége. Gyakorlatiasabban. mert.

1964) és a Capitalism: The Unknown Ideál (Kapitalizmus: az ismeretlen ideál. az Egyesült Államok Szö­ vetségi Tartalék Bankjai kormányzótanácsának későbbi elnöke. hogy Brandennek viszonya van Patrecia Scott színésznővel. a filo­ zófusnő gondolatai későbbi írásaiban is tükröződnek. Branden ma is gyakor­ ló pszichoterapeuta Los Angelesben. 1980). 84 . 1996). Branden az 1950-es évek végén megalapította a Nathaniel Branden Intézetet az objektivizmus terjesztésé­ re. többek között a The Virtue o f Selfishness (Az önzés mint erény. Hosszú szerelmi viszonyba kezdett a nála több mint 20 évvel idősebb Randdel. miután ehhez mindket­ tejük házastársa hozzájárult. és a mozgalom második legbefolyásosabb szószólójának számított. További munkái: The Psychology o f Romantic Lőve (A szerelem pszichológiája. 1966) címűeket. Branden és Rand több könyvet is írt együtt. Honoring the Self (A megbecsült én. A magánéleti és szakmai kapcsolat 1968-ig tartott.Branden és Alán Greenspan. s bár Branden később szóvá tette a Rand körül kialakult személyi kultuszt. és szemináriumokat tart az önbecsülésről. amikor Rand megtudta. 1983) és Taking Responsibility (Fele­ lősségvállalás. A My Years with Ayn Rand (Éveim Ayn Randdel) című könyve jó képet ad arról a korról.

.

H asonlóképpen a jól fejlett extravertált szem élyiség képes ugyan hatékonyan gondolkodni. ahogyan mi. de a belső világában van igazán otthon. hogy a másik ember. oldal) 86 ." „A jól fejlett introvertált szem élyiség jól elboldogul a külvilág dolgaival." Dióhéjban A személyiségtípus ismeretében értelmet nyernek a másik ember cselekedetei. Érintkezési pontok Hans Eysenck: A személyiség dimenziói (163. ha szükséges. a cselekedeteiben nyújtja a legjobb teljesítményt.vagy balkezesség. nem úgy érvel. N agyon is gyakori. m int a m ieink. erőssége a reflexió. akivel épp kontaktusba ke­ rülünk. vagy n em érdeklődik a m inket érdeklő dolgok irá n t. akárcsak a jobb. oldal) Carl Jung: Az archetípusok és a kollektív tudattalan (301.1980 Különféle adottságok „N e m tudhatjuk biztosan. hogy mások lelki működései ugyanazokon az alapelveken nyug­ szanak. de kifelé. A természetes preferencia m indkét esetben állandó. nem a m i értékeinket tartja sokra.

Budapest 87 . a Lélektani típusokra (Psychological Types)15. Katherine-t foglalkoztatni kezdte a kérdés. és számos önéletrajz tanulmányozása alapján kidolgozott egy alaptipológiát. 5 Európa. ez szolgáltatta az elméleti hátteret munkájához. Clarence Myersszel érkezett haza a szülői házba karácsonyi vakációra. ford. hogy mennyire más. amelyben „meditatív". Isabel szüleinek tetszett a fiú. 2 0 0 6 . az utószót és a jegyzeteket írta Bodrog Miklós. amelyet egész életében folytatott lányával. a személyiségtípus meghatározását szolgáló teszt. „végrehajtó" és „társaságkedvelő" típusokat kü­ lönböztetett meg. A teszt születése nem mindennapi történet. hogyan lehetne személyi­ ségtípusok szerint csoportosítani az embereket. mint ők.7. hogy Isabel Briggs egyszer egy barátjával. fejezet Isabel Briggs Myers A Myers-Briggs-féle Típusjelző (Myers-Briggs Type Indicator. Úgy mondják. 1 C. de az édesanya. „spontán".. Isabel Briggs Myersszel. Jung: A lélektani típusok általános leírása. Katherine felfigyelt rá. amely segített megalapozni a munkaadók által manapság használt pszichometriai módszereket. MBTI) az 1940-es évek óta forgalomban levő. Rábukkant Carl Jung könyvére. G.

A nem sokkal halála előtt befejezett könyv társszerzője fia. de mindvégig megmaradt Katherine Briggs eredeti szándéka: hogy fölfe­ dezhessük általa. Peter Briggs Myers volt. Penn­ sylvania államban iskolaigazgatókat sikerült rábeszélnie arra. tudomást szerezvén az Indikátorról. amilyenek". A Gifts Differing: Understanding Personality Type (Különféle adottságok: a személyiségtípusok megértése) lapjain Isabel Briggs Myers személyes ma­ gyarázatot fűz munkájához. főleg a munkaalkalmasság megítélése végett. s ezenkívül orvostanhallgatókon és le­ endő ápolókon is felvették a teszteket. Az eldöntendő kérdésekből álló MBTI teszt végeredményül egy négy­ betűs kódot ad. 1944-ben alkotta meg a Típus-indikátor első változatait. Ez a könyv alapmű mindazok számára. de az csak az 1970-es években terjedt el széles körben. de az egyik helybeli bank vezetője segítségével megismerkedett a statisztikával és a személyiségtesz­ tekkel. 1957-ben kiadta Briggs Myers munkáját. hogy több ezer diákkal töltessék ki a tesztet.Isabel nem szerzett pszichológus diplomát. Azóta az MBTI-t sok millió emberen vették fel. A továbbiakban bemutatjuk a fő különbségeket a 16 típus között. amely a vizsgált személyiség preferenciáit fejezi ki. de esetenként oktatási. Vannak olyan emberek. s hogy ezt az eredményt a gyakorlatban miként lehet hasznosítani. „miért olyanok az emberek. házassági tanácsadási vagy sze­ mélyiségfejlesztési célból is. akik a személyiségtipológia elméleti hátterével foglalkoznak. Az észlelés módjai: érzékelés vagy intuíció? Jung a Lélektani típusokban a külvilág észlelésének két formáját állította szembe egymással. Egy oktatási tesztekkel foglalkozó magáncég. akik csak az öt érzékük segít­ 88 . A teszt az évtizedek során sokat finomodott. pél­ dául így: ISTJ vagy ESFP.

s azt finomítjuk egész életünkben. és vannak olyanok. hogy a kér­ déses dolog számukra mit jelent. az érző embert ir­ racionálisnak és szubjektívnek tartja. hogy mi igaz. akik tudattalanjuktól várnak belső megerősítést arról. csak a tényekkel törődik. a gondolkodásra hajló pedig a tények és gondolatok egybevetésében. Az érzékelő módszert alkalmazó személyiséget az köti le. A gondolkodó. Mindenki az általa jobbnak tartott döntéshozatali módhoz ragasz­ kodik. hogyan maradhat közömbös a számára fontos dolgok iránt a gondolkodó . Döntéshozatal: gondolkodás vagy érzés? Jung és Briggs Myers felfogása szerint az emberek kétféleképpen követ­ keztetnek. és (2) érzések alapján. a logika személy­ telen folyamata segítségével.hogyan lehet olyan hideg és személytelen. 89 . Ezzel szemben az intuitív emberek szívesen időznek ideák és lehetőségek láthatatlan világában. mi valódi („intuitív" típusok).ségével fogják fel a valóságot („érzékelő" típusok). Bármelyik módszert hasz­ náljuk szívesebben és bármelyikben bízunk jobban. bizal­ matlanok a fizikai valósággal szemben. aszerint. rendszerint már életünk korai szakaszában ahhoz vonzódunk. hoznak döntéseket: (1) gondolkodás útján. eszmék és abszt­ rakciók kevéssé foglalkoztatják. a személy­ közi kapcsolatok alakításában. az érző pedig nem érti. aki az érzést részesíti előnyben. a maga módszerében bízva. Általában az a gyermek. amit maga körül tapasztal. felhasználásában és rendezésében nyújt jobb teljesítményt.

kutató). Az ilyen ember gyakorlatias. és főleg a személytelen elemzést követelő munkakörök felelnek meg neki (pl. jogász.az érzékelésből (S). mint inkább a tényekkel kapcsolatos érzései­ re alapozza. Az olyan munkát szeretik. „mosolygós szolgáltatói" területek). barátságosak. amelyek bizonyos értékeket. szokásokat és jelle­ geket határoznak meg. a gondolkodásból (T) és az érzésből (F) . Az NF típusú emberek is többnyire szívélyesek.A négy preferencia A felsorolt orientációkból . Többnyire 90 . de a racionális elemzésre való képességét használja fel a célok elérésére. de következtetéseit nem annyira a tények tárgyilagos elemzésére. és jobbára olyan területen helyezkedik el. milyen lehetőségeket kínál a jövő. az intuícióból (N). Az SF típus is az érzékeire hagyatkozik. sebész. tanár felsőbb iskolá­ ban.érzékelés és gondolkodás. de nem az adott helyzetre vagy az aktuális tényekre összpontosítanak. író. Az NT típus szintén a lehetőségekre összpontosít. eladó. reklámszakember. tanító. könyvelő. ápoló. ahol szívélyes viszonyban lehet az emberekkel (pl. az érzékekkel igazolható tények alapján áll. szociális munkás. mert jobban érdekli őket. lelkész. ha csak lehet. NF . Az emberekhez kapcsolódó személy.adódik a négy alapvető prefe­ rencia. pszichológus tanácsadó. SF . amelyben kommunikációs tehetségük mellett a dolgok jobbá tétele iránti igényüket is kiélhetik (pl.érzékelés és érzés. gépkezelő). szükségleteket. Az ST típusú ember. NT .intuíció és érzés.intuíció és gondolkodás. min lehetne változtatni. Ezek a következők: ST .

intuícióval. Lehet. Az extravertáltak szívesen döntenek az események sűrűjében. az introvertáltak cselekvés előtt átgondolják döntéseiket. illetve az introverzió (amikor az embert inkább a gondolatok belső világa köti le) független az érzékeléssel. Vannak például extravertált NT típusú em­ berek. Egyik preferencia sem vezet feltétlenül jobb döntésekhez. gondolkodással és érzéssel kapcsolatos preferenciáktól. hogy kinek melyik felel meg jobban.olyan (sokszor műszaki jellegű) szakmát művel. illetve introverzió iránti preferenciát jelöli. akkor ez lesz a domináns folyamat. illetve ISF). Nézzük az NT típust. számítástechnikai vagy pénzügyi szakember). egyszerűen azt fejezik ki. hogy intuí- 91 . Extravertált és introvertált emberek Az extraverzió (a külvilágon keresztül szemlélni az életet). a helyzetek közvetlen befolyásolására törekszenek. de ha a gondolkodás a vonzóbb számára. Az extravertált emberek általában gyorsan mozdulnak. érzékelő és érző típusúak is (ÉNT. az introvertáltak viszont időt hagynak maguknak az összefüggések felismerésére. mind a gondolkodás preferenciája jellemző rá. az egyik mindig uralkodik a többi fölött. matematikus. tudományos kutató. Mind az intuí­ ció. s csak azután állnak elő a véleményükkel. A négybetűs kód első betűje (E vagy I) az extraverzió. ahol a problémák meg­ oldásához találékonyság kell (pl. ahogy vannak introvertált. Domináns és kiegészítő folyamatok Bár mindannyian előnyben részesítünk bizonyos létezési módokat. mint a másik.

aki nem törődik a belső világával. A személyiség kódja: ENTJ. Egy introvertált ember számára a kifelé fordulás lehet a kiegészítő folya­ mat. A kiegészítő fo­ lyamat elhanyagolása mindkét esetben erős egyoldalúsághoz vezet. amely képessé teszi arra. Az extravertált emberek számára a befelé fordulás a kiegészítő folyamat. ami a nyitottságot." A kapcsolatok javítása a személyiségtípus tudatosításával A tény. hogy az én kohéziója érdekében valamelyik folya­ matnak dominánsnak kell lennie. akiben nem fejlődik ki a kiegészítő extraverzió. hogy egy „kiegészítő" folyamatra is szüksége van mindenkinek. a jobb megértés vágyát fejezi ki. és azt ál­ lította. azt sugallja: nem értjük vagy nem értékeljük embertársaink világlátását. ha kell.dójával helyesnek ítél valamit. Briggs Myers szerint az extraverziónak kedvező társadalmunkban rosszabbul jár az az introvertált személyiség. A gondolko­ dó típus például alábecsüli az érző ítéletét . hogyan dönthet he­ 92 .nem érti. Jung azonban továbbment. és az egyén megsínyli ezt. azaz észlelés). hogy nyilvánosság előtt is megjelenjen. A teljesen egyoldalú introverzió a gyakor­ latban mond csődöt. Más esetekben az utolsó betű P (perception. esetünk­ ben a személyiség fő eleme az ítélkezés vagy döntéshozatal (judgment). A személyiségtípusok megkülönböztetésének célja az észlelés és a döntéshozatal megerősítése. hogy az emberek nem mindig jönnek ki egymással. az észlelés nélküli ítélkezés vak. mint az az extravertált szemé­ lyiség. és a kiegészítő folyamat mindkettőt segít­ heti. Briggs Myers szerint „Az ítélkezés nélküli észlelés nem ad tartást. ezt azonban tárgyilagos gondolkodással is meg kell erősítenie. Teljesen érthető. Mivel a gondolkodás döntéshozatali folyamat. amellyel egyensúlyban tartják belső világukat. a kizárólagos extraverzió pedig felszínes.

információhoz akar jutni. Embertípusok a munkahelyen Munkahelyi körülmények között könnyebben elfogadtathatjuk gondo­ latainkat és csökkenthetjük a súrlódásokat. éppoly re­ ménytelen. ha van némi elképzelésünk munkatársaink gondolkodásmódjáról. Lássunk néhány ezzel kapcsola­ tos tudnivalót. Az intuitív ember viszont földhözragadtnak érzi az érzékelő típust. Ugyanígy az is igaz. hogy az akkor is helyes észlelésre és ítélkezésre vezeti.lyesen az érző típus a logika igénybevétele nélkül -. ha el akar érni valamit egy gondolkodónál. számára felfoghatatlannak látszanak az intuitív típus nézetei és következtetései. szaglási és tapintási érzékletei alapján észlel és ítélkezik. mi jó és mi rossz. hallási. Vegyünk egy másik példát. hogy mivel az érzékelő típus a látási. • Az érzékelő típusú kollégának nagyon gyorsan kell bemutatnunk a problémát. hogy észlelése vagy ítélete helytelen. igyekeznie kell. hogy a másik személy domináns folyamata működik. Ha egy gondolko­ dó beszélget valakivel. ezért az érző típusú embernek. hogy ne legyen zöld. A gondolkodók szerint az érző típusú emberek túl sokat beszélnek. 93 . mondván: hiányzik belőle „az élet lehelete". és jól működik. Meggyőzni őt arról. hogy minél tömörebben fejezze ki magát. aki egyszerűen csak „tudja". amikor a gondolkodó típust nem. az inspiráció. mégpedig azért. ha megoldást várunk tőle. A felsorolt esetekben mindegyik embertípus képtelen elfogadni azt. Az érző típus azonban olyan fokra fejlesztette a maga domináns folyamatát. mint a füvet meggyőzni arról. mert saját érzései bizonytalanok és megbízhatatlanok.

Ha tisztában vagyunk azzal. Minthogy négy em- 94 . Ha az olvasó elvégzi magán az eredeti tesztet vagy annak valamelyik módosított változatát. a teszt elvégzése az int­ rovertált emberek számára lehet a leghasznosabb. így van-e. mindig ügyelnünk kell arra. Döntse el ki-ki maga. Záró megjegyzések Isabel Briggs Myers nem volt okleveles pszichológus. és a helyzetet logikai lépésekben kell elmagyaráznunk neki. milyen típusú emberekkel van dolgunk. ezért a pszicholó­ gusi társadalom sohasem fogadta be őt teljesen. kisebb a tekintélyvesztés kockázata. és a szkeptikusok azt is szóvá tették. Többen is megkérdő­ jelezték. Maga Jung óvakodott attól. ha felcsillantunk előtte valamilyen számára vonzó lehetőséget. hogy figyelemreméltóan pontos leírást kap magáról. hogy egyes emberekre alkalmazza általános elveit. kevesebb lesz a konfliktus. Saját skálája szerint Briggs Myers INFP-nek (introvertált-intuitívérző-észlelő) típusúnak bizonyult. milyen típusú eredményt várunk tőle.• Az intuitív munkatárs csak akkor kész segíteni. hogy helyesen értelmezte-e Jung tanait. hogy a típusok leírása nem elég pontos. • Az érző típusú kolléga számára az érintett személyek szempontjai szerint kell bemutatnunk az adott helyzetet. • A gondolkodó tudni akarja. bárkire vonatkoztatható. nagyobb az esély arra. hanem a problémára összpontosítsunk. Bármelyik típusról legyen is szó. hogy tökéletes megoldás születik. elképzelhető. hogy ne a résztvevőkre. s nem elhibázott-e a személyiségtípusok azonosítására általa kidolgozott egész metodológia. Úgy vélte.

Isabel Briggs Myers Isabel Briggs néven született 1897-ben. Talán az MBTI-ből meríthettek először bátorítást ahhoz. örökös stresszre és kínlódásra ítéli magát. hogy az egykori medikusok többsége a típusa alapján várható pályára (kutató. mint akik. és minden intuitív típusú emberre három érzékelő típusú jut. Az 95 . hivatali munkakör) került. és egy évvel később. Washingtonban (D. C. Lynam Briggs fizikus több mint tíz éven át az USA Országos Szab­ ványügyi Hivatalának igazgatója volt. így aztán nem meglepő. sebész. Apja. Követéses vizsgálatá­ ból 12 évvel később kiderült. mint a jobb.vagy balkezesség. hogy személyiségtí­ pusunk megismerése és fejlesztése a jó IQ-nál is fontosabb feltétele lehet az életben való boldogulásnak. nyomás nehezedik rájuk az ügyben. Az ápolókon végzett vizsgálatban több mint 10 000 fő vett részt. környezetünk extravertáltnak mondható. hogy megtagadják magukat. a szemé­ lyiségtípus éppúgy veleszületett adottság. Édesanyja taní­ totta otthonukban. Isabel Briggs Myers úgy vélte. sok­ szorosan nagyobb esélyünk lesz a teljes. a Swarthmore College-ban kapott politológusi diplomát. ha egy balkezes mindenáron jobbkezessé akar válni.bér közül három extravertált. A Különféle adottságok egyik izgalmas felismerése. hogy ne akarjanak mások lenni. Tesztjét a George Washington Orvosegyetemen több mint 5000 orvostanhallgatón végezték el. Isabel 1918-ban összeházasodott Clarence Myersszel. há­ ziorvos.). ha bátran élünk meglevő adottságainkkal. hogy a kisebbségben levő introvertált emberek úgy érzik. boldog és sikeres életre.

Isabel Briggs Myers 1980-ban halt meg. jelenleg a Myers and Briggs Alapítvány elnöke és a Myers-Briggs Vagyonkezelő Alapítvány kurátora. A National Academy o f Science hivatalának igazgatója volt. és a Rhodes Schoolban fizikát tanult.MBTI-t első ízben az Educational Testing Service adta ki 1957-ben. Tizenéves kora óta részt vett az MBTI kidolgozásá­ ban. Petet Briggs Myers 1926-ban született. Munkáját a Myers and Briggs Alapítvány folytatja. 96 .

.

az öröm. hogy a 2 0 . D e ha a férfi agy szexuális go n ­ dolatokat feldolgozó központját a chicagói O 'H a re légikikötőhöz hasonlítjuk.és a fájdalom ­ érzésért felelős idegekben éppúgy. oldal) Róbert E. " „A férfiak és a nők genetikai anyaga több m int 9 9 % -b a n tökéletesen egyforma. m int az észleléseket.2006 A női agy „M íg c női agyban az érzelm ek feldolgozása nyolcsávos szupersztrádákon halad.3 0 éves férfiak 8 5 % -a körülbelül 5 0 m ásodpercenként gondol a szexre. Thayer: Mindennapi hangulataink eredete (507. addig a l férfiaknak csak egy keskeny bekötőútjuk van erre a célra. m int az onnan nem messze levő leszállópálya. Ez a csekély különbség azonban testünk m inden egyes sejtjében érezteti hatását . Ez érdekes nem ek közti kölcsönhatásokra ad alkalm at. akkor a női agyban ugyanez a központ csupán akkora. oldal) 98 .és m a gángépeket fogad. érzéseket és érzelm eket közvetítő neu ro n o k b a n . A z em beri genom 3 0 0 0 0 g én je közül csak nagyon kevésben van eltérés a n em ek között. oldal) Gail Sheehy: Átmenetek (463. oldal) Anne Moir és Dávid Jessel: Agyszex (365* oldal) Steven Pinker: Tiszta lap (405. de m ég a legterm ékenyebb napjaikon is legföljebb 3 . Érintkezési pontok Alfréd Kinsey: A nő szexuális viselkedése (311. am ely csak sport. Valószínűleg ez magyarázza." Dióhéjban A férfiak és a nők a nemi hormonok szintjének hatalmas különb­ ségei miatt eltérő tapasztalatokat szereznek a világról. gondolatokat.4 óránként. a nők viszont csak naponta egyszer.

„a nők patriarchális elnyomásának" tudta be ezt a tényt. hogy szerte a világon kétszer annyi depressziós nő van. amely az egyik első ilyen intézmény volt a világon. amelyek drámai változásokon mennek át.irányítják a visel­ kedést. formálják a belső valóságot . mint depressziós férfi. és megdöbbenve ta­ pasztalta. Csakhogy ké­ sőbb kiderült az is: a serdülőkorig a fiúk és a leányok egyformán hajlamosak a depresszióra. már pszichiáterként Brizendine a premenstruációs szindróma igen súlyos formájában szenvedő nőkkel foglalkozott. Később.és Hormonklinikáját San Francis­ cóban. Ő alapította meg 1994-ben a Nők Hangulat. milyen nagy mértékben alakítják a női agyat . Fölvetődött benne a kérdés.8.a hormonkémia drámai változásai. Egyetemi évei alatt volt tetőpontján a feminista mozgalom. Szembeállítja a férfiak agyi hormonális állapotainak viszony­ lagos stabilitását a nők különféle kémiai anyagok koktélja által meghatáro­ zott agyi állapotaival. fejezet Louann Brizendine Louann Brizendine már orvostanhallgatóként megismerkedett azokkal a vizsgálatokkal.mint sokan má­ sok . hogy nem a korai serdülőkor hormonális változásai teszik-e hajlamosabbá a lányokat a depresszióra. miközben 99 . saját kutatásait és számos más szakterület eredményeit foglalja össze. A The Female brain (A női agy) című művében. ezért akkor ő is . amely húszéves neuropszichiátriai munkássá­ gának gyümölcse. amelyekből egyértelműen kiderült.

miért igényelnek a női agyi állapotok és a női hormonké­ mia változásai külön kutatásokat. idősödő nők agyműködését. a szexualitás neurobiológiáját. Alapvető különbségek Még ha figyelembe vesszük is a testméretbeli különbségeket. és hogy az emberi viselkedésre vonatkozó általános megállapítások miért jobbára a férfiak viselkedését tükrözik. A női agy izgalmas fejezetekben tárgyalja a szerelmes nő agyműkö­ dését. hogy a férfiak okosabbak. Talán ezzel magyarázható. majd a változókorba lép. az érzelmi intelligencia és az emlékek tárolása terén a nők természetes előnyt él­ veznek a férfiakkal szemben. mondja Brizendine. Eszerint a beszéd. csak a nők agysejtjei szorosabban vannak „összecsomagolva". A nyelvhasználatért és a hallásért felelős agyterületeken nem keve­ sebb mint 11%-kal több neuron van a nők agyában.a kislány felserdül. és a memóriáért felelős hippocampus is a női agyban nagyobb. A könyv ra­ gyogóan világít rá. mint a nőké. ha közvetlen fizikai 100 . „anyu agyát" (hogyan befolyá­ solják a gondolkodást az agyban a terhesség alatt bekövetkező kémiai változások) és a változókoron túllépett. Ebből régebben arra következtettek. a férfiak agya mintegy 9%-kal nagyobb. A mások arcán kifejeződő érzelmek felismerésében szerepet játszó idegi hálóza­ tok szintén fejlettebbek a nők agyában. hogy a férfiak könnyebben jönnek dühbe és követnek el erőszakos cselekményeket. anyává lesz. A továbbiakban Brizendine-nek a leánycsecsemők és a serdülő leányok agyműködésével kapcsolatos gondolatait mutatjuk be. mint a nők. A férfiaknak viszont több processzorúk van a félelmet és az agressziót sza­ bályozó amygdalában. mint a férfiakéban. Va­ lójában a férfiak és a nők agysejtjeinek számában nincs különbség. felnő.

A nők agyuk más részeit. Kiderült. A modem képalkotó eljárásokat alkalmazó vizsgálatok ma már lehető­ vé teszik az agyműködés azonosidejű (online) vizsgálatát. beszélünk. 101 . mint a férfié. Említést érdemel még egy alapvető különbség. avagy szorongunk. A nő agya nagyobb stresszt él át egy adott esemény kö­ vetkeztében. hogy a férfiak átlagosan 52 másodpercenként gondolnak a szexre. Nagyjából a ter­ hesség nyolcadik hetében a fiúembriók agyát elárasztja a tesztoszteron. mivel az a család fennmaradására jelent veszélyt. más áramköreit használják ugyanazoknak a feladatoknak az elvégzésére . Ezután már jelentős biokémiai különbség van a leány. és segítve a szexua­ litásért és agresszióért felelős sejtek növekedését. Ha figyelembe vesszük.például problémák megoldására. Brizendine szerint a női jelleg az alapértelmezett opció. és a ter­ hesség közepére javarészt kialakulnak az agy nemek közti eltérései.veszélybe kerülnek. Kutatások bizonyítot­ ták. A női agy is alkalmazkodott az életveszélyes helyzetek­ hez. de másképpen. egy arcot szemlélünk. akkor ez nem is olyan meglepő. hogy a szexuá­ lis gondolatokat és viselkedést szabályozó agyterület a férfiak agyában két és félszer akkora. hogy az agy más-más pontjai aktiválódnak attól függően. mert számol a gyermekre vagy a családra leselkedő veszéllyel is.és a fiúmagzat agya között.és fiúembriók agya. A leánycsecsemők agya A terhesség nyolcadik hetéig egyforma a leány. a nők viszont csak naponta egyszer. és ezek a „forró pontok" a férfi és a nő agyában különböző­ ek. Brizendine szerint egy mai nő azért élhet meg katasztrófaként egy kifizetetlen számlát. hogy szerelmesek va­ gyunk. megtizedelve a kommunikációban résztvevő sejteket. a beszéd megértésére vagy általában a külvilág megtapasztalására -. mint a férfiak. problémát oldunk meg. mint a női agyban.

mint a fiúk. hogy a leánycsecsemők ér­ zékenyebbek anyjuk idegrendszerének állapotaira. Ennek ismeretében azonban meg lehet törni az anya-csecsemő stressz ciklusát. a progeszteron („az agy Seduxenje") és a kortizol (a stresszhormon) szintjének agyi ingadozásait. nem egy kultúrában szokás volt bezárni a nőket vagy kapoccsal rögzíteni a nyelvüket. a titkok megbeszélése. a vásárlás. hogy ne locsogjanak olyan sokat. a férfiakét pedig csak 7000. így marad ez később is. hogy a nők ebbéli fölényét nem mindig méltányolták.A leánycsecsemő olyan huzalozású aggyal születik. mert agyuk nyelvhasználatért felelős áramkörei fejlettebbek. szerelemre.) További fontos csecsemőkori különbség. ha felnőnek és nekik is gyermekeik lesznek. E hormonok hatására a tizenéves lányokban erős az igény a traccsolás. ke­ vésbé tudnak szoptatni. a leánygyermekek valamivel hamarabb kezdenek beszélni. A tizenéves lányok agya A leányok gondolkodásának és viselkedésének serdülőkori változásai követik az ösztrogén (az egyik „közérzetjavító" hormon). a ruházattal és a hajviselettel való 102 . amely alkalma­ sabb az arcok felismerésére és a hangszínek elkülönítésére. Életének első három hónapjában az „egymás szemébe nézésben" és a szemkontaktus­ ban 400%-kal javul. miközben a fiúcsecsemők e képességei egyáltalán nem fejlődnek ebben az időszakban. hiszen a felnőtt nők ajkát átlago­ san napi 20 000 szó hagyja el. Mint jól tudjuk. kapcsolatteremtésre való hajlandóságot erősíti) és a dopamin (amely az agy örömérző központjainak működését serkenti). (Brizendine megjegyzi. Ugyancsak fontos hormon az oxitocin (amely a kötő­ désre. A stressztől kimerült anyák leánygyermekei.

hogy a serdülő lányok oly intenzíven barátkoznak egymással. legagresszívabb lányoknak gyakran magas az androgénszintjük . s mindebben nagy örömüket lelik. és miért oly fontosak számára a baráti társaságok? Élettanilag ekkor lép a gyermekszülés szempontjából optimális korba. Sok tinédzser lány foly­ ton a telefonon lóg. ahogy egy férfi. Az androgénszint normális mértékű ingadozásai miatt a lányok olykor jobban töreksze­ nek arra. a veszteség érzését. és Brizendine sok olyan „problémás" lányt kezelt. aki nem tud úgy támadni vagy menekülni. amely erősíti az elhagyatottság. és evolúciós értelemben „tudja".) A szoros társas kap­ csolatok rendkívül pozitívan hatnak a női agyra. hogy hatalmat szerezzenek egymás vagy a fiúk fölött. vagyis általában a társasági. kommunikatív magatartásfor­ mák iránt. aki az átlagosnál nagyobb hormonális változásokat élt át. (A veszélyhelyzetre adott „harc vagy mene­ külés" reakciót nem nők. és egy-egy kapcsolat elvesztése olyan hormonális változást idéz elő. hanem férfiak írták le. szófukar vi­ selkedés? A tesztoszteronban fürdő agysejtek nemcsak kényszeres maszturbációkat váltanak ki. Eszerint biokémiai alapja van annak. hacsak nem sportról vagy lányokról van szó. A tizenéves lányok önbizalma és stressztűrő képessége a havi cik­ lustól is függ.az androgéneket az agresszióval hozzák összefüggésbe. A legrámenősebb. És miért oly gyakori a tizenéves fiúk között a mogorva. Brizendine szerint a leányok „dopamin-oxitocin viharai" az orgazmust leszámítva „a leg­ nagyobb és legteljesebb neurológiai kielégülést nyújtják" De pontosan miért is érzi akkora katasztrófának egy tizenéves lány egy barát elvesztését. mert a stressz csökkentése érdekében szüksége van a kommunikációra.kísérletezés. 1 03 . Ezeknek a változásoknak a barátok láttán hallatott örömkitörés és az elutasítás kiváltotta pánik is része. hanem a beszélgetési és társas hajlamot is csök­ kentik. hogy a szoros csoportkötelék védel­ met jelent a kisgyermekes anya számára.

de később a neurológiára tért át. a lányok viszont erős szociális kötődésük révén fokozzák önbecsülésüket.az eltérő hormonális hatások miatt . hogy hosszú órákon át egyedül tanul­ janak vagy dolgozzanak a számítógépen. a serdülő fiúk agyát elárasztó tesztoszteron versengőbbé teszi őket. amelyet a Harvard Egyetem elnö­ ke.biológiája miként alakítja a viselkedést. és hajlamosabbá válnak rá. Agyuk kémiai működése felnőttkorban is kommunikációra és kapcsolatteremtésre ösztönzi a nőket.nemenként igencsak eltérő . hogy kulturális attitűdjeink vagy politikánk megváltoztatásával javítsunk a világon.más-más irányba fordulnak: a fiúk a másoktól való függetlenség. Azonban. de ehhez előbb meg kell értenünk. hogy az agy . Brizendine is beszállt abba a vitába. képesek lehetünk arra. ezért ők nem szívesen törik a fejüket órákon át matematikai feladatokon. és nem törődött az olyan pszichológiai és szociológiai eszmefuttatá­ sokkal.Végeredményben tehát tizenéves korukban a fiúk és a lányok . Ezzel szemben a lányok agya a társas kapcsolatokat és az érzelmi életet erősítő ösztrogénben fürdik. Brizendine szerint serdülőkorig a fiúk és a leányok teljesen egyforma teljesítményt nyújtanak a matematikában és a természettudományokban. és osztályelsők sem akarnak lenni. Lawrence Summers indított el azzal az állításával. Igen. amelyeknek nincs sok közük a tulajdonképpeni agyműködéshez. Feminista létére hangsúlyozza. hogy a férfiak és a nők matematikai és természettudományos teljesítményében megfigyelhe­ tő eltérések a két nem agyának természetes különbségeire vezethetők viszsza. Záró megjegyzések Brizendine pszichiáterként kezdte pályáját. hogy a politikai korrektség nem játszik szerepet a viselkedés megértésében. így kevésbé 104 .

hanem az agy által meghatározott beállítottság.alkalmasak arra a magányos munkára. Brizendine mégis úgy véli: „A biológia erőteljesen befolyásolja. az energia és a szexuális működések összefüggései és a hormonoknak az agyra gyakorolt hatásai. 1988-ban elfogadta a Kaliforniai Egyetem (San Francisco) Langley Porter Pszichiátriai Intézetének állásajánlatát. Ezután orvostudományi stúdiumokat folytatott a Yale Egyetemen. de nem zárja körül valóságunkat/' Más szóval. Kutatásai és okta­ tómunkája mellett klinikai praxist is folytat. Itt alapította meg 1994-ben a Nők Hangulatjavító és Hormonklinikáját (Women's Mood and Hormoné Clinic). fő érdeklődési területe a hangulat. és a hormonpótlás lehe­ tősége (A női agy terjedelmes függelékben foglalkozik a hormonpótló kezeléssel) azt jelenti: a nők ma már erősebb ellenőrzést gyakorolhat­ nak a valóságról szerzett tapasztalataik fölött. egy ku­ tatónak vagy egy mérnöknek gyakorta végeznie kell. Elképzelhető. Az ösztrogén ma már gyógyszerként is szedhető. mint annak idején a fogamzásgátló tabletták. Miután rövid ideig a Harvardon oktatott. ha ismerjük a minket ala­ kító élettani vagy genetikai erőket. Brizendine elméle­ tének lényege: nem a rátermettség hiányzik a nőkből az ilyen munkához. akkor számolni is tudunk velük. 105 . Louann Brizendine Először neurobiológiát tanult a Kaliforniai Egyetemen (Berkeley) 1972 és 1976 között. majd pszichiáter képesítést szerzett a Harvard Egyetem Orvoskarán (19821985). hogy ezek a kezelések ugyanolyan nagy változást hoznak majd a nők életébe. amit egy matematikusnak.

ahogy a sportoló állóképessége és testi ereje is növekszik a m indennapos edzés hatására. A rossz érzések egyszerűen csak azt jelzik. A z érzelm eink éppoly biztos érzékkel követik gon do­ latainkat. hogy valami negatív dologra gondolunk. ha gondolkodásunkon változtatni tudunk." „Vajon m i az a kulcs. éppúgy m egtanulhat jobban uralkodni a hangulatain. oldal) William Styron: Látható sötétség (497." Dióhéjban Az érzések nem tények. oldal) Albert Ellis és Róbert A. m int ahogy a kiskacsák a tojót. Thayer: Mindennapi hangulataink eredete (507. oldal) Róbert E. Harper: Útmutató az ésszerű élethez (135. Érintkezési pontok Nathaniel Branden: Az önbecsülés pszichológiája (79. következésképpen az érzelm ek nem iga­ zolhatják a gondolatokat.9 1980 Jókedvűen „H a valaki szán egy kis időt m agára. oldal) 106 . és hiszünk is benne. oldal) Martin Seligman: Hiteles boldogság (453. érzéseink is megváltoznak. amellyel kiszabadulhatunk érzelm eink börtönéből? Egyszerűen a kö­ vetkező. A z érzelm einket a gondolataink szülik.

3%-a depressziós. de mára ez az életkor megfeleződött: 14. s a Feeling Good: The New Mood Therapy (Jókedvűen: az új hangulatterápia) című könyvében igyekezett megmagyarázni.5 évnél tartunk. felért a szent Grállal. a kognitív terápia meg­ alapozásában. A könyv azért arathatott közönségsikert. az volt a depresszió a pszi­ chológusnak. Gyógymódja. tovább súlyosbítva a legtöbb beteg helyzetét.9. fejezet Dávid D. nem túl jó eredményekkel. Negyven évvel ezelőtt ez a be­ tegség átlagosan 29. a depressziós jellegű meg­ betegedések száma 1900 óta drámaian nőtt. Burns Nézzünk néhány statisztikai adatot. akárcsak a ráké. Egy adott pillanatban az Egyesült Államok lakosságának 5. ami az orvosnak a rák: gyakori.5 éves korban jelentkezett. és miben különbözik a többitől. a freudi pszichoanalízistől a sokkterápiáig minden elképzelhetőt kipró­ báltak ellene. Burns közreműködött egy új kezelési mód. Az 1980-as évek előtt. Bár a különböző fejlett országok adatai között jelentős különbségek vannak. amelyhez ráadásul tabuk tapadtak. de nehezen kezelhető kór. hogyan hat ez a módszer. írja Dávid Burns. mert először foglalta össze laikusok számára a kognitív 107 . hogy valamikor életük folyamán utoléri őket a melankólia. és a felnőtteknek 7-8% esé­ lyük van rá (de a nőknek ennél is nagyobb).

mert meglepően élvezetes és hasznos olvas­ mány a nem depressziós olvasó számára is. Bármely olvasó életére kiha­ tó felismeréseket kínál a gondolatok és érzelmek kölcsönhatásáról. Felhívta a figyelmet á depressziós betegek érzései és tényleges életkörülményei között megfigyelhető feltű­ nő kontrasztra . Beck ebből arra következtetett. • Valamennyi érzelmünk a „kognícióinkból". Hogy az adott pillanatban hogy érezzük magunkat. akiknek „csődtömeg az életük". hogy a depresszió csakis a gondolkodás zavarával magyaráz­ ható. aki azt vallotta.ezek a „szerencsétlen flótások". hogy krónikus betegei közül milyen 108 . Burns számára mindez egy kissé túl triviálisnak és túl egyszerűnek tűnt. hogy éppen mire gondolunk. mégis kételkedés nélkül elfo­ gadjuk ezeket. nemegyszer komoly sikereket mutathatnak föl. ámulva látta. de azért is. de amikor kipróbálta Beck új beszélgetős antidepresszív módszerét. Aaron T. • Az érzelmeinket felkavaró negatív gondolatok többsége egyszerű­ en hibás. az attól függ. vagy a valóság torzképe. a kognitív terápiát. • A depresszió abban áll. Beckkel. Kusza gondolataink kiegyengetésével rendbe jöhetünk. hogy a depresszió és a szorongás legtöbbször egyszerűen a logikátlan vagy negatív gondolkodás következménye. Beck szerint a kognitív terápia három alapelve a következő.terápia lényegét. hogy szüntelenül negatív gondolatok foglalkoztatnak minket. A kognitív módszer A Pennsylvaniai Egyetem pszichiáter rezidenseként Burns együtt dolgozott a kognitív pszichológia egyik úttörőjével. azaz a gondolataink­ ból fakad.

Burns tíz kognitív torzulást sorol fel. megváltoztatása. a pozitívu­ mok diszkvalifikálása. mondja Burns. hogy a depresszió nem az érzelmek zavara. érzelmeink sem­ mit se mondanak arról. hanem csupán gondola­ taink tükrei." Burns úgy véli. Olyan betegek. és hiszünk bennük. akkor bízhatunk-e az érzéseinkben? Hiteleseknek látszanak. mint a vidámparkban az elvarázsolt kastély tükrei. tehát a kezelés célja is ezeknek a gondola­ toknak az elutasítása. az elhamarkodott következtetések és önma­ gunk címkézése. Az érzé­ sekben nincs semmi rendkívüli. A depresszió idején átélt rossz érzések mind a nega­ tív gondolatokból fakadnak. Burns fölteszi a kérdést: amikor feldobottak vagyunk. a túlzott általánosítás. hogy negatív dolgokra gondolunk. olyanokat. „A kellemetlen érzések csupán azt jelzik. ezért „oly ne­ hezen legyőzhető formája a fekete mágiának a depresszió".sokan szabadultak meg destruktív érzéseiktől. A fekete mágia megértése A kognitív terápia forradalmi alapgondolata az. de valójában csak úgy tükrözik énünket. hogy rossz hangulatunkban az érzéseink szabják meg az értékünket? 109 . jókedvünk azt fejezi-e ki: értékesek vagyunk? Ha nem. De ha ez így van. Ha megértjük ezeket a torzításokat. Minthogy a gondolatok megelőzik az érzelmeket. akkor miből gondoljuk. olyanok. mintha „igazak" lennének. új éle­ tet akartak kezdeni. akik pár héttel korábban még az öngyilkosság gondolatával foglalkoztak. mennyire pontosak a gondolataink. tudatosíthatjuk magunkban. kiváltképp ha torzításokon alapulnak. mint a „minden vagy semmi" típusú gondolkodás. hogy „az érzések nem tények".

úgy érezzük. A depresszió rossz válasz az élet által föltett kérdésekre. Majdnem az összes betege reménytelennek látta helyzetét. Végül a be­ teg megtanulja önállóan kétségbe vonni a rossz gondolatait. annál inkább eltorzulnak a gondolataink. Új énkép kialakítása Burns a 22-es csapdájához hasonlítja a depressziót. megsemmisültünk. 110 . családjuk van. igyekez­ vén rámutatni állításaik értelmetlenségére vagy buktatóira. amely a hibás. olyan betegség.mindig a „létekből" fakad. állásuk van és így tovább.Burns nem állítja azt. ezek egészséges és normális reakciók. Ha pél­ dául igazi szomorúságot vagy öröm öt élünk át. ami az első lépés az önmagával való kibékülés felé. és emiatt még mélyebben belemerülünk önmagunkra vonatkozó sötét érzéseink­ be. A depressziósok akkor is nyomorultul érzik magu­ kat. és magukkal folytatott párbeszédeik­ ben úgy ismétlődött az önbecsmérlés és az önvád. ha szeretet árad feléjük. mintha egy lemezen megakadt volna a tű. a de­ presszió pedig mindig az értelemből. Ha megvan „mindenünk". Az igazi szomorúság . hogy minden érzelem torzulás. cirkulá­ ris gondolkodásból ered. Minél rosszabbul érezzük magunkat. A kognitív terapeuták gyakran huzakodnak a betegeikkel. Valóban rossz embernek hitték magukat. amit egy ro­ konunk elvesztésekor érzünk .például az. de nem tudjuk szeretni és becsülni magunkat.

addig a gyógyszerek javítják az alaphan­ gulatot. hogy az igazán súlyos depressziók leghatásosabb gyógymódja a gyógyszerekkel kombinált kognitív terápia: míg az utóbbi a gondol­ kodást tereli más mederbe. hogy a kognitív terápia alapgondolata . hogy nem az események határozzák 111 . Biblioterápiának nevezik azt a módszert.hosszú múltra tekint vissza.miszerint a gondolatok hatnak az érzelmekre és a hangulatra. Könyvének utolsó fejezetében azonban Burns azt fejtege­ ti. nem pedig fordítva .Záró megjegyzések Működnek-e a gyakorlatban a Jókedvűen gondolatai? Kutatók össze­ hasonlítottak egymással két hasonló betegcsoportot: az egyik csoport minden tagja megkapta Burns könyvét azzal a felszólítással. aki eszközt kap a kezébe a maga megváltoztatásához. Burns rámutat. A másik csoport nem kapott ilyen feladatot. Epiktétosz pályájá­ nak meghatározó eszméje volt. amikor terápiás célból olyan könyveket olvastatnak a lelki betegekkel. hanem el is maradtak. Vajon lehet-e egy könyvnek olyan. A kognitív terápia nagy előnye. hogy gyógyszerek nélkül is alkal­ mazható. hogy a beteg nem a kezelés passzív tárgyának. Az ókori filozófus. mint 2 Prozac tabletta. könyve nem kerül többe. hogy egy hónap alatt olvassa el. Ebből a szempontból Burns komoly szakmai megbecsülésnek örvend. és nincsenek mellékhatásai. A könyv hatásának titka talán az lehet. hanem aktív résztvevőnek érzi magát. Mint az átdolgozott 1999-es kiadás bevezetőjében maga Burns megjegyzi. vagy akár nagyobb depreszszióellenes hatása. mint a gyógyszereknek vagy a pszichoterápiának? Mindenképpen érdemes kipróbálni. A könyvet olvasó betegek csoportjában nem csupán enyhültek a de­ pressziós tünetek a másik csoporttal összehasonlítva. mint amilyen a Jóked­ vűen.

Meghívott előadó volt a Harvard Egyetem Orvoskarán. E.meg a lelki állapotot. További munkái a Lőve is Never Enough (A szeretetből so­ sem elég) a Ten Days o f Self-Esteem (Önbecsülés tíz nap alatt) és a When Panic Attacks (Amikor jön a pánik). Pszichiátriai ta­ nulmányait a Pennsylvaniai Egyetemen folytatta. hogy hogyan döntünk arról. ahol a Belgyógyászati Központ megbízott vezető pszichiátere lett. „Mel­ lékterméke". majd a Stanford Egyetemen szerzett orvosi diplomát. A Society fór Biological Psychiatry 1975-ben A. Bennett-díjban részesítette az agy kémiájával kapcsola­ tos kutatásaiért. hanem az. A Jókedvűen több mint 4 millió példányban kelt el. Minden boldog ember ismeri ezt a titkot. de a készség mások számára is elsajátítható. milyen érzéseket tápláljunk az események iránt. 112 . Burns Burns az Amherst College-ban tanult. a Feeling Good Handbook (Jókedvűen. kézi­ könyv) is sikert aratott. Dávid D. je ­ lenleg a pszichiátria és a magatartás-tudományok docense a Stanford Egyetem Orvoskarán.

.

meghallgatásra ta lá l" 17 „Ilyen megvilágításban a szörnyű rend. Corvinus. m íg az ugyanarra a szívességre vonatkozó kérés. hogy az öngyilkosság a helyes cselekedet. a társadal­ mi bizonyosság győzte m eg őket. oldal) 16 Róbert B. hogy egy bizonyos módon előadott kérést biztos elutasítás követ. Érintkezési pontok Gavin de Becker: A félelem adománya (41."18 Dióhéjban Ismerjük meg a pszichológiai befolyásolás technikáit. Jones nem hipnotizálta őket. m iért van az. ha kissé más m odorban terjesztik elő. részben Jones. Budapest 17 Széchenyi Kinga fordítása 18 Széchenyi Kinga fordítása 114 . oldal) Stanley Milgram: A tekintélynek való engedelmeskedés (353* oldal) Barry Schwartz: A választás paradoxom (443. oldal) Eric Hoffer: A fanatizmus természetrajza (271. 1999. oldal) Malcolm Gladweil: Ösztönösen (225. ha nem meggyőzték őket. Cialdini: A befolyásolás lélektana a meggyőzés pszichológiája. am ivel az em berek a m éreggel töltött hordóhoz járultak. a pánik hiánya. nehogy áldozatul essünk neki. érthetőbbnek látszik. Széchenyi Kinga. ford. de am i nála fontosabb. az a nyugalom.1984 A befolyásolás lélektana16 „Vajon milyen tényezők miatt m o ndun k igent egy másik e m b e rn e k ? M ilyen technikákkal lehet ezeket a tényezőket a leghatásosabban felhasználni a beleegyezés m egszerzéséhez ? A rra voltam kíváncsi. m ajd a halálba m entek.

fejezet Róbert Cialdini A befolyásolás lélektana: a meggyőzés pszichológiája (Influence: The Psychology o f Persuasion) című könyv több mint egymillió példány­ ban kelt el.és alapítványi ügynökségekhez. hogy első kézből tájékozódhasson a meggyőzési és eladási technikákról. Kutatásai során különféle üzlet­ kötői tanfolyamok újsághirdetéseire is válaszolt. miért vagyunk védtelenek a meggyő­ zéssel szemben. bármire kértek is tőle pénzt. Nehezen tudott nemet mondani. hogy az „együttműködés elnyerésének pszichológiáját" annak szakavatott művelőitől lesse el. mindig könnyen lépre ment. 115 . hogy milyen technikákkal lehet együttműködésre hangolni az olyan embert. A könyv végül mind a marketingnek. Rávilágít arra. házalók vagy adománygyűjtők ostromolták. aki egyébként kö­ zömbös lenne a kérdéses ügy iránt. mind a pszichológiának alapműve lett. és húsz nyelvre fordították le.10. hogy amikor kereskedők. PR. Kísérleti szociálpszi­ chológusként érdeklődni kezdett az iránt. miközben sokat mond általában az emberi termé­ szetről is. Bevezetőjében Róbert Cialdini beismeri. Beférkőzött mindenféle reklám-.

legyen az bármilyen nevetséges. A pszichológusok ezeket a könynyen kioldható viselkedésformákat „rögzített cselekvési mintáknak" nevezik. amely megkerüli a szokványos ra­ cionális döntéshozatali folyamatokat. jó anya. hogy felkészítsen minket az ember automatikus re­ akcióival kapcsolatos kényelmetlen igazságra. Gombnyomásra ezt vagy azt teszik. azonnal támadó állásba helyezkedik.A magnószalag elindítása Cialdini a pulykák anyai ösztönével foglalkozik a könyv elején. mi váltja ki ezeket. Nekünk is megvannak az „előre gyártott lyukszalagjaink". A görény a pulyka termé­ szetes ellensége. amelyek általában hasznunkra vannak . Ha ismerjük egy ilyen cselekvési minta kiváltó okát. hogy vészhelyzetben ne kelljen túl sokat gondolkodnunk az életben maradás mikéntjén -. A tojó harciasan védi fiókáit. de anyai ösztöneit egyetlen dolog képes működésre bírni: a fiókák csip-csip hangjai. elkötelezettség és következetesség. társadalmi bizonyos­ ság. akkor furcsa dolog történik: a pulyka a görény áldozatkész védelmezője lesz! Milyen együgyűek az állatok. De Cialdini csak azért mesél a pulykákról. ha nem vagyunk tisztában azzal. gondolhatnánk. amellyel a meg­ győzés szakemberei igenlő válaszra bírják rá ügyfeleiket.például segítenek abban. tekintély. ha nem élő. Ha a tojó meglát egy görényt. Cialdini fél tucat „befolyásolási fegyvert" különböztet meg: fél tucat olyan automatikus cselekvési módot. a következők: kölcsönösség. vonzalom. még mielőtt racionáli­ san átgondolnák a javaslatunkat?" Cialdini fő fegyverei. A befolyásolás lélektanának pontosabb címe ez lehetne: „Hogyan vált­ sunk ki automatikus reakciókat az emberekből. ritkaság. hogyan reagál majd rá az illető. nagy való­ színűséggel meg tudjuk jósolni. hanem kitömött görény van a láthatáron. még akkor is. 116 . Ha azonban ez a kitömött ragadozó csipog. de ártalmasak is le­ hetnek.

és azt je­ lenti. legyen az ajándék. A jótékonysági szerve­ zetek közvetlen postai úton 20%-osnál kisebb válaszarányt tudnak csak elérni. de a lélektani vizsgálatok tanúsága szerint nem függ a vonzalom mértékétől. akit kedvelünk? Erre a legtöbben azt válaszolnánk. hogy mennyire érezzük köte­ lességünknek a szívesség viszonzását. azonban ha ajándék is van a küldeményben . sokan vissza is akarják adni. könnyen beleesünk a dörzsölt marketingesek csapdájába. az akció ostoba. hogy hálátlannak tartsanak minket.például egy felra­ gasztható címke a címzett nevével és címével -. köny­ vecskékkel ajándékozzák meg az embereket. Ha nem tudunk nemet mondani. Ha az olvasó legközelebb kéretlen „ajándékot" kap. Cialdini példaként a Hare Krishna mozgalom taktikáját hozza fel: utcákon. hogy amit csak kapunk.Viszonzandó szívességek A kölcsönösség szabálya minden kultúrában megfigyelhető. s akkor képes lesz viszonzás nélkül. kockázatos. A legtöbb embernek nincs szüksége a virágra. ha semmi hasznát se vesszük. akkor is lekötelezve érezzük ma­ gunkat. Itt a könyv a hírhedt Watergate betörésre utal. figyelmeztet Cialdini. Ha egyénektől vagy szervezetektől kapunk valamit. mégis jó lelkiis­ merettel elfogadni azt. hogy azt nem jó szándékból adták. amely véget vetett Nixon elnökségének. igen. meghívás. tudnia kell. Visszatekintve. repülőtereken virággal. Nemcsak a visszafizetés kényszerének nehéz ellenállni. fizetnünk kell érte. bók vagy bármi más. de ha már a kezükben van. hogy adakozzanak. hanem az el­ fogadás kényszerének is. bármilyen apróságot. és azt sem szeretnénk. szük­ ségtelen (Nixon biztos befutónak látszott a következő választásokon) 117 . Vajon inkább teszünk-e szívességet annak. akkor sokkal nagyobb a válaszarány. kötelességüknek érzik.

sze­ retünk olyannak látszani. Ahogy Jeb Magruder. Jobb érzésekkel gondolunk az olyan dologra. Gordon Liddy korábban két. Senki sem szereti a gondolkodásukban vagy lelki állapotukban ingatag embereket. ami iránt elköteleztük magunkat. amelyhez csak egy közönséges kis betörést kellett a demokraták főhadiszállásán végrehajtani. a bizottság egyik tagja fo­ galmazott: „Nem akartuk üres kézzel elküldeni". Va­ jon miért? Részben a társadalmi nyomás miatt. akik tökéletesen tudatában vannak a véle­ ményváltoztatás ellen ható belső nyomásnak. és ha ez megtörtént. Következetesség Az ember szeret következetes lenni. és megtagad­ ni a támogatást a bajban levőktől. Amikor ezután a telefonáló valamilyen katasztrófa vagy beteg­ ség szerencsétlen áldozatai számára adományt kér. a bizottság tagjai kötelességüknek érezték. Óvakodjunk tehát a viszonzás impulzusaitól. ennél sokkal extra­ vagánsabb és drágább javaslattal is előállt már. . hogy kiengesztelje a bizottság egyik szélsőséges tagját. asszony?".. a továbbiakban igyekszünk igazolni magunk előtt a döntésünket. aki tudja. G.és ráadásul drága volt. Ez sajnos aranybánya a marketingesek számára. hogy igent mondjanak. s most. tízből kilencen pozitív választ adnak.. A republikánusok újraválasztási bizottsága kizá­ rólag azért fogadta el a javaslatot. 118 . hogy következetesek maradhassanak. Úgy érzik. és ki is használják azt. mit akar. amelyekben rablótá­ madás és emberrablás is szerepelt. hirtelenjében ne­ hezen tudnak kicsinyes és barátságtalan hangot megütni. adakozniuk kell ahhoz. Amikor jótékonysági alapítványok megbízottjai telefonon azt kérde­ zik. amikor egy olyan ötlettel jött. „Hogy van ma este.

Társadalmi bizonyosság Vajon miért vágnak be előre felvett nevetést a televíziós szórakoztató műsorokba. és a nézők több­ sége is azt mondja. azzal az illető énképét is a kezükbe kaparintották. hogy a vevő meggondolja magát. nem szereti? Azért. A nyilvános elköteleződés nagy erő. Ezért hirdetik meg a gátlástalanabb autókereskedők igen alacsony alap­ áron a modelljeiket. ha másokat nevet­ ni hallanak. Később. hogy a következetességre törek­ vésünk természetes emberi tulajdonság. mindig jusson eszünkbe.és m ielőtt csak egy kicsit is elköteleznénk magunkat. Különösen ha adásvételről van szó. m ielőtt követke­ zetességre törekednénk . Hallgassunk a hatodik érzékünkre. ha nem valódi a nevetés. 19 Széchenyi Kinga fordítása 119 . még akkor is. hogy a nézők mulatságosabbnak találják a poénokat. A másik eladói trükk. hogy a szereplőket zavarja.A marketingesek jól tudják. mert így könnyebben ki tudunk majd hátrálni a közelebbről megnézve nem is olyan kedve­ ző üzletekből. az autószalonban azután kiderül. hogy ha némi kis elköteleződést kicsi­ kartak valakiből. annak ellenére. de addigra a vevő már elkötelezte magát a típus mellett. hogy magával a vevővel töltetik ki a megrendelést vagy az adásvételi szerződést. hogy az extrákkal együtt már nem is olyan kedvező az ár. Cialdini idézi Emerson nevezetes kijelentését: „A következetes­ ség a kicsinyes elmék rossz szellem e"19. mere­ deken csökkentve ezzel annak valószínűségét. mert a kutatások azt bizonyítják.

hogy mindenki azt hitte. 120 . Tömegben vagy városi utcán. hogy a támadó fél órán át összesen háromszor támadta meg áldozatát.Az embernek szüksége van szociális visszaigazolásra: könnyebben szán­ juk rá magunkat valamire mások példája nyomán. mondja Cialdini. mi történik. aki sikoltozott és dulakodott vele. noha 38 járókelő látta. hajlamosak vagyunk tétle­ nek maradni. hogy nem szívesen használunk egy új terméket addig. Különféle hétköznapibb jelenségek. nagyobb eséllyel kaphat segítséget. valaki más lép majd közbe. Végül az a válasz fogalmazódott meg. ahogyan azt elvárják tőlünk". amíg sokan mások ki nem próbálták. Annak ellenére. ha csak egy ember van a közelben. Hogyan történhetett meg. A cselekvéshez társadalmi bizonyosságot várunk. az utcán gyilkolták meg 1964-ben. Az asszonyt New York Queens negyedében. és Cialdini úgy véli. mint ha sok a szemtanú. az idegen ország. ezért nem lépett közbe senki. hogy közbelépjen. hogy ilyen sokan ennyire elszánták magukat a halálra? A szekta tagjainak nagy részét San Franciscóban toborozták. Cialdini már a fogalom közismertté válása előtt foglalkozott a tö­ meges öngyilkosságok kérdésével. elképesztő módon egyetlen lélek sem állt meg. Az öngyilkosságokkal kapcsolat­ ban a társadalmi visszaigazolás legismertebb példája a hátborzongató jonestowni (Guayana) tragédia 1978-ban. ámbár úgy tűnt. ha azt látjuk. hasznos módja a termék értékelésének. maguk a szemtanúk sem tudnak napirendre térni saját tétlenségük fölött. az elszigeteltség erősíthette fel azt a természetes emberi hajla­ mot. amikor Jim Jones Népek Temploma elnevezésű szektájának 910 tagja vesztette életét több kádnyi mérgezett üdítőital elfogyasztásával. Cialdini nagyon szomo­ rú példát hoz erre: a híres Catherine Genovese-ügyet. köztük a reklám és a marketing is sok esetben a társadalmi bizonyosság iránti igényünkön alapul. hogy senki sem segít. Az a szokásunk. Vajon az eset New York lakóinak lelketlenségét bizonyítaná? Lehetséges. Ha az ember szorongatott helyzetben van. hogy „igyekszünk úgy cselekedni.

Chesterton mondta: „Akkor tudunk szeretni valamit. akitől azt halljuk. és olyasmire adunk ki pénzt. amiből kevés van. álta­ lában erősíti az egymáshoz való kötődésüket. hogy ha két tinédzser szereti egymást. hogy jobban érté­ keljük azt. Ha egy filmet vagy könyvet cenzúráznak. vagy betiltanak. hogy „egy orvos és a felesége a szomszéd városból szin­ tén érdeklődik a ház iránt" Mindig józanul mérlegeljük az áru értékét. mondja Cialdini. „Nem szabad kihagyni" G. ne vegyünk mérget rá. vagy annak az ingatlanügynöknek. hogy nem szerez­ hetjük meg azt. hogy a végén lemaradunk róla. „Csak a készlet erejéig" . fizetett hirdetésként sugárzott nyilatkoza­ tokra. hogyan reagálunk a ritkaságértékre. és akadályokat gördítenek a találkozásaik elé. mert azt szeretnék. illetve az eladott példányok száma. K. A kereskedők jól tudják ezt. rendszerint megugrik a nézők. még ha színészektől halljuk is. hogy hasonló értékűt kaphatunk helyette. Erősebb ösztönzést jelent számunkra az a gondolat. hogy meg akartunk szerezni. amire eszünk ágában sem volt. mint az." Általános emberi tulajdonság. jócskán befolyásolhat­ nak minket vásárlási döntéseinkben. Bármit hallottunk is. amit nem is biztos. ha megijednénk. és ne hagyjuk magunkat azzal zsarolni. „Rómeó és Júlia ef­ fektuson" Cialdini azt érti. ha mindkettejük szülei tilalmakat állítanak. Tisztában kell lennünk azzal. hogy elveszíthetjük. amelyek. Például meggondolatla­ nul belevágunk egy licitálásba. mert ez gátolhat minket a logikus gondolkodásban. ha tudjuk. 121 .halljuk mindig. Könnyen áldozatul eshetünk annak az eladónak. Gondoljunk az elé­ gedett vásárlók szájába adott. hogy elveszíthetünk valamit. aki az „utolsó darabot" hozza ki a raktárból.de a marketingesek könnyen túljárnak az eszünkön.

és meg akarták osztani másokkal tapasztalataikat. hogy mennyire védtelenek vagyunk a lélektani techni­ kákkal szemben. akik a könyvben tárgyalt technikák tanúi vagy áldozatai voltak. Bár Cialdini sok hasznos és nemegyszer rémisztő leckét ad az ol­ vasónak abból. jobb esélyünk lesz az önálló gondolkodásra. A könyv átdolgozott kiadásának érdekes tartozékai azoknak az olva­ sóknak a levelei. hogy a bemutatott meggyőzési taktikák kevésbé befolyásolhassák a gyanútlan embereket. 122 . az.Záró megjegyzések A befolyásolás további két kategóriájának. ha minél többen megismerkednek velük. e technikák ismeretében nem biztos. avagy racionálisan gondolkodunk? Róbert Cialdini Pszichológiából doktorált az Észak-carolinai Egyetemen. oldal) hivatkozik. a vonzalomnak és a tekintély­ nek a megértéséhez az olvasónak Cialdini könyvét kell fellapoznia. ha az azt megtestesítő személy tiszteletre méltó volta erősen megkérdőjelezhető. majd ösztöndíjasként a Columbia Egyetemen dolgozott. Ellenkezőleg: ha tekin­ tetbe vesszük automatikus viselkedési mintáinkat. Ami az utóbbit illeti. de végső soron döntéseink meghozatalának módjáról szól. és ebből a szempontból Cialdini könyve nagy szolgálatot tett a társadalomnak. A legjobb módszer arra. Cialdini Stanley Milgram híres kísérletére (lásd 353. hogy rosszabb véleménnyel leszünk az emberi természetről. hogy milyen mentális vagy érzelmi húrt pendít meg bennünk valaki. A befolyásolás lé­ lektana nagyszerű bevezetés a sikeres marketingmódszerek lélektanába. amely szerint az ember akkor is tiszteli a tekintélyt. Azon az alapon döntünk-e.

123 . Jelenleg a pszichológia Regents professzora az Arizonai Állami Egyetemen. A befolyásolás és meggyőzés lélektanának elsőszámú szaktekintélyeként tartják számon. vállalati megbízásokat teljesítő tanácsadó cég elnöke.Később vendégelőadó volt az Ohio Állami Egyetemen és a Stanford Egyetemen. és az Influence at Work nevű.

Először is azért. És a valóban kreatív teljesítmények szinte sohasem hirtelen felism erés eredm ényei. a kreativitás eredm énye. amelyek kiérdemlik a »kreatív« jelzőt. Az em b er genetikai anyaga 9 8 % -b a n megegyezik a csim pánzéval..." Dióhéjban A valódi kreativitás csak akkor léphet működésbe. .. m int am ilyennek sok túlzottan derűlátó beszámoló alapján gondolnánk. ha teljes mértékben birtokoljuk munkánk médiumát vagy ismeretanyagát. Érintkezési pontok Edward de Bono: Laterális gondolkodás (71. igencsak nehezen tudnánk elkülöníteni az emberszabású majmoktól.. m ert a leg­ több olyan dolog. hanem évek kem ény m unkájának gyüm ölcsei." „A kreativitás több okból is életünk értelm ének egyik fő fo rrá sa .II 1996 Kreativitás „A kreativitás nehezebb és különösebb ügy. oldal) Martin Seligman: Hiteles boldogság (453. H a az em ber nem lenne kreatív. sok forrásból táplálkoznak. és nem egyetlen em b er elméjéből pattannak e lő . nem hirtelen felizzó lámpák a sötétben.. m int m ajd megpróbálom bebizonyítani. az olyan gondolatok vagy termékek. oldal) 12 4 . Egyrészt. am i érdekes. fontos és em beri.

11. fejezet

Csíkszentmihályi Mihály

Mielőtt érdeklődése a kreativitás felé fordult, a pszichológus Mihály Csíkszentmihályi írt egy nagy sikerű könyvet Flow (Áramlat) címen. En­ nek fő felismerése az, hogy hibát követünk el, amikor a boldogságot hajszoljuk. Ehelyett arra kellene törekednünk, hogy felismerjük, ami­ kor valóban boldogok vagyunk - azaz tudjuk, mit kell tennünk ahhoz, hogy erősnek és „igaznak" érezzük magunkat -, és gyakrabban csinál­ junk ilyen dolgokat. Az „áramlattal" járó tevékenységeket magáért a tevékenységgel járó örömért vagy intellektuális kielégülésért végezzük, nem pedig azért, hogy valamilyen külső jutalomban részesüljünk értük. Lehet, hogy meg akarjuk nyerni a sakkpartit, de azért sakkozunk, mert a játék teljesen leköti a figyelmünket. Lehet, hogy szeretnénk jó táncosok lenni, de az elsőszámú jutalom a tanulás és a tánc maga. Csíkszentmihályi ezeket a gondolatokat hívta segítségül annak a kér­ désnek a megválaszolásához, hogy hogyan lesznek valóban kreatívak némelyek. Nem a „kisbetűs" kreativitás foglalkoztatta, amely egy süte­ mény elkészítésében, a függöny kiválasztásában vagy egy csapongó szü­ lő-gyerek párbeszédben megnyilatkozik, hanem az a fajta kreativitás, amely új alapokra helyezi az emberi erőfeszítések valamely területét. Az igazán kreatív emberek képesek változtatni azon a módon, ahogy

125

látjuk, felfogjuk, értékeljük, vagy tesszük a dolgokat, akár egy új gépről, akár dalokról van szó, és Csíkszentmihályi arra volt kíváncsi, miben különböznek a többiektől ezek az emberek. A Creativity: Flow and the Psychology ofDiscovery and Invention (Kreativi­ tás: áramlat, avagy a felfedezés és feltalálás pszichológiája) Csíkszentmihályi kreativitásra irányuló 30 éves kutatásainak csúcspontja. A kreativitást fejlesztő, nemritkán sekélyes könyvekre és szemináriumokra valóságos iparág épült, ez a könyv azonban egyike a kérdést tárgyaló kisszámú ko­ moly munkának, amely képet ad a kreatív személy és a kreatív folyamat komplexitásáról.

A kreativitás tanulmányozása
A Kreativitás elején Csíkszentmihályi beszámol arról a vizsgálatról, amely szerinte elsőként tűzte ki céljául ma élő kreatív emberek sziszte­ matikus tanulmányozását. A vizsgálatban 91 olyan személyiséggel ké­ szült interjú, aki a maga szakterületén kimagasló teljesítményt mutatott fel: voltak köztük művészek, üzletemberek, jogászok, kormánytisztvise­ lők, orvosok, kutatók egyaránt (nem kevesebb mint 14 Nobel-díjas volt a megkérdezettek között). Szerepelt a listán többek között Mortimer J. Adler filozófus, John Bardeen fizikus, Kenneth Boulding közgazdász, Margaret Butler matematikus, Subrahmanyan Chandrasekhar asztrofizikus, Barry Commoner biológus, Natalie Davis történész, Faludy György költő, Nadine Gordimer író, Stephen Jay Gould paleontológus, Hazel Henderson közgazdász, Ellen Lányon képzőművész, Ernst Mayr zoo­ lógus, Brenda Milner pszichológus, Ilya Prigogine vegyész, John Reed bankár, Jonas Salk biológus, Ravi Shankar zenész, Benjámin Spock gyer­ mekorvos és Éva Zeisel kerámiatervező.

126

Már csak azért is érdemes beszerezni a Kreativitást, hogy olvashassunk ezekről a széles körben ismert vagy a saját szakterületükön kimagasló tekintélyű alkotókról. Majdnem az összes interjúalany elmúlt már 60 éves a vizsgálat idején, így Csíkszentmihályi teljes pályaívüket áttekint­ hette, és bepillantást nyerhetett az érett kori kreatív sikerek titkaiba.

A kreativitás összefüggésrendszere
Csíkszentmihályi szerint téves az a közkeletű elképzelés, mely szerint a kreatív emberek nagy felismerései, fölfedezései, munkái, találmányai elszigetelt környezetben születnek. A kreativitás az egyén és a környe­ zet vagy a kultúra közti összetett kölcsönhatás eredménye, és az idő­ zítéstől is függ. Ha a reneszánsz nagy művészei, például Ghiberti vagy Michelan­ gelo csak 50 évvel előbb születtek volna, a művészet patronálásának kultúrája még nem lett volna képes finanszírozni és formálni nagysze­ rű alkotásaikat. Vagy nézzük a csillagászokat. Fölfedezéseik nem szü­ lethettek volna meg, ha előzőleg nem fejlődik a távcsőkészítés tech­ nikája századokon át, és nem gazdagodnak az univerzumról szerzett ismereteink. Csíkszentmihályi hangsúlyozza, hogy ugyanolyan nagy figyelmet kell szentelnünk az adott szakterület fejlődésének, mint a szakterület egyes művelőinek, mert csak így érthetjük meg igazán az előrelépések mibenlétét. Az egyes személyek csupán „láncszemek, az egész folyamat egyes fázisai", mondja. Hiszen Einstein „találta-e fel" a relativitás elmé­ letét; Edison „találta-e fel" az elektromosságot? Ezzel az erővel azt is mondhatnánk, hogy a szikra a felelős a tüzért, holott a tűz fellángolásá­ nak, mint tudjuk, számos feltétele van.

127

A kreativitás eredményeinek értékeléséhez fogadókész közönség is kell. Az alkotás semmivé válhat, ha észrevétlen marad. A „mérnek" a gének kulturális megfelelői: mémnek tekinthetünk egy-egy nyelvet, szo­ kást, törvényt, dalt, elméletet vagy értéket. Az erős mérnek fennmarad­ nak, a gyengék kipusztulnak. A kreatív emberek olyan mérnek létreho­ zásán fáradoznak, amelyek hatással vannak az adott kultúrára. Minél nagyobb az alkotó, annál tartósabb és mélyebb a mérnek hatása.

Szeressük a munkánkat
A nagy áttöréseknek mindig van előzménye. Ezek csaknem mindig több éves kemény munka és célirányos figyelemösszpontosítás eredményei. Sok felfedezéshez szerencse is kellett, főként a tudományos kutatásban, de a szerencsés fordulat általában a sokéves alapos munkát koronázza meg. Csíkszentmihályi Vera Rubin csillagász példáját említi, aki fölfe­ dezte, hogy bizonyos galaxisokban a csillagok nem egy irányban forog­ nak: egy részük az óramutató járása szerinti, másik részük az ezzel el­ lentétes irányban forog. Nem juthatott volna el ehhez a fölfedezéshez, ha nem áll rendelkezésére egy újfajta, tisztább képet adó színképelem­ ző berendezés, de a berendezéshez azért juthatott hozzá, mert korábbi jelentős eredményeivel tekintélyt szerzett ezen a szakterületen. Rubin nem világraszóló fölfedezést akart tenni; sikere a csillagok alapos meg­ figyeléséből és munkaszeretetéből fakadt. Egyszerűen adatokat akart gyűjteni, a meglepő eredmény az odaadó figyelem jutalma volt. Az iga­ zán kreatív emberek magáért a munkáért dolgoznak, s ha netán közér­ deklődést keltő fölfedezésre jutnak, vagy hírnevet szereznek, számukra az csak ráadás. Minden más jutalomnál jobban vágynak arra, hogy a rendetlenségben megtalálják, vagy megteremtsék a rendet.

128

Előbb a mesterség, azután az alkotás
Közkeletű elképzelés, hogy az alkotó személyiség fölrúg minden normát, dogmát és szokást, de félreértésre adhat okot, mivel m in­ denkinek, aki valódi változást akar létrehozni, először a maga mes­ terségét kell birtokba vennie, vagyis magába kell szívnia, és ki kell fejlesztenie az ahhoz szükséges készségeket és tudást. Csak később, a mesterség birtokában hagyhatunk igazán kreatív jeleket, mert be kell épülnie gondolkodásunkba a szakterület „szabályainak" ahhoz, hogy rugalmasan kezelhessük, vagy megszeghessük ezeket a szabá­ lyokat, s valami újjal helyettesíthessük őket. Röviden tehát, ahhoz, hogy valami újat tegyünk le az asztalra, a réginek a kisujjunkban kell lennie.

A kreatív emberek gyakori jellemzői
Csíkszentmihályi további felismerései a következők. • Az önmagát sanyargató zseniről a köztudatban élő elképzelés nagyrészt csak mítosz. A kreatív emberek legtöbbje nagyon is elé­ gedett az életével és kreatív teljesítményével. • A sikeres kreatív emberek két alapvető jellemvonással bírnak: az egyik a kíváncsiság, a másik a lendület. Tárgyuk magával ragadja őket, s még ha akadnak is náluk okosabbak, őket hajtja jobban a teljesítmény utáni vágy, és ez a meghatározó. • A kreatív emberek komolyan veszik a megérzéseiket; érdeklő­ dést tanúsítanak a mások számára zűrzavarosnak tetsző minták iránt, és képesek kapcsolatot teremteni különálló ismerethalma­ zok között.

129

• A kreatív emberek gyakorta arrogánsnak mutatkoznak, de általá­ ban csak azért, mert figyelmüket a munkájukra szeretnék össz­ pontosítani. • A kreatív emberek kreativitása bármiben megmutatkozhat, még­ is bizonyos csomópontok felé gravitálnak, ahol érdeklődésüket könnyebben ki tudják elégíteni, ahol magukhoz hasonló embe­ rekkel találkozhatnak, és ahol munkájukat elismerik. • A kreativitás fejlesztése szempontjából a szép, ösztönző környe­ zet többet ér, mint egy szeminárium a kreativitásról. • Sok híres kreatív elméről elmondható, hogy valószínűleg nem sokat kaptak az iskoláiktól, és még az egyetemen sem tartoztak az évfolyamelsők közé. Sok későbbi géniusz gyermekkorában nem különösebben hívta föl magára a figyelmet. Egy valamiben azon­ ban mindig is élen jártak, ez pedig a kíváncsiság. • Sok kreatív alkotó vagy árvaságra jutott, vagy az apjával nem volt szoros kapcsolata. Sokan közülük igen sok törődést, szeretetet kaptak viszont az édesanyjuktól, aki sokat is várt tőlük. • Családi háttere szerint a legtöbb kreatív személyiség két kategória valamelyikébe osztható. Vagy szegények és hátrányos helyzetűek voltak, szüleik mégis taníttatták őket és egyengették a pályájukat; vagy pedig kutatók, írók, zenészek, intellektuelek gyermekeként nevelkedtek. Mindössze 10%-uk származik középosztálybeli csa­ ládból. A tanulság: az igazán kreatív felnőttéválást az olyan család segíti, amelyben az intellektuális teljesítménynek nagyobb a becsü­ lete, mint a polgári kényelemnek. • A kreatív személyiség alázatos és büszke egyszerre. Önzetlen oda­ adást tanúsít a munkaterülete és az elérhető eredmények iránt, ugyanakkor bízik saját elhivatottságában és abban, hogy mara­ dandó eredményeket érhet el.

130

Mítosz csupán, hogy egyfajta kreatív személyiség létezik. Úgy tű­ nik azonban, hogy egy dolog minden kreatív emberre jellemző, ez pedig a komplexitás - „többé-kevésbé magukban hordozzák az emberi lehetőségek teljes skáláját".

1 1

Záró megjegyzések
Csíkszentmihályi úgy véli, túl könnyű lenne előjogokkal felruházott elit­ nek tekinteni a kreatív embereket. Sokkal inkább mondhatjuk, hogy éle­ tük üzenetet hordoz. Azt üzenik, tudnunk kell olyan munkát találni, ami kielégít minket, és amit szeretünk. A vizsgálat résztvevőinek nagy része nem kivételezett helyzetű családból jött; hanem pénzügyi nehézségek kö­ zepette vagy a család nyomása ellenében kellett megvalósítania céljait. A válaszadók némelyike azt tartotta saját legnagyobb teljesítményének, hogy a társadalmi elvárásoktól függetlenedve építette föl életét, pályáját. Vajon miért kell foglalkozni a kreativitással? Csíkszentmihályi kimutat­ ta, hogy az áramlatot leginkább olyankor tapasztaljuk meg, amikor „vala­ mi újnak a megtervezésével vagy felismerésével vagyunk elfoglalva". Azért olyan páratlanul jó érzés kreatívnak lenni, mert olyankor érzékeink számá­ ra megszűnik az „én", s egy nagyobb egység részének érezzük magunkat. Valójában arra vagyunk programozva, hogy a fölfedezésekből, a kreativi­ tásból nyerjünk örömet és kielégülést, hiszen az így elért eredmények hoz­ zájárulnak fajunk fennmaradásához. Ma pedig bolygónk fennmaradása érdekében nagyobb szükségünk van új gondolatokra, mint valaha, és az új gondolatok javát alighanem az igazán kreatív elméktől várhatjuk.

131

Csíkszentmihályi Mihály
Az Adriai-tenger partján fekvő Fiúméban (ma Rijeka) született 1934-ben. Az akkor Olaszországhoz tartozó vá­ rosban apja volt a magyar konzul. Fiatalságát Rómában töltötte, ahol a család vendéglőjében dolgozott, miközben klasszikus képzésben részesült. Az egyetem elvégzése után fényképészként és utazási ügynökként dolgozott. A Chica­ gói Egyetemre 1958-ban iratkozott be, itt diplomát, majd PhD-fokozatot szerzett. Moha Carl Jung gondolatai job­ ban foglalkoztatták, a behaviorista pszichológiát kellett ta­ nulmányoznia, és csak később, amikor már professzor volt Chicagóban, dolgozta ki az áramlattal, a kreativitással és az énnel kapcsolatos elméleteit. Csíkszentmihályi 1999 óta Kaliforniában a Claremont Továbbképző Egyetem professzora. Az ő vezetésével itt mű­ ködik a pozitív pszichológia különféle aspektusaival foglal­ kozó Életminőség-kutatási Központ. További munkái: Beyond Boredom and Anxiety (Az unal­ mon és a szorongáson túl, 1975), The Evolving Self: A Psychology fór the Third Millennium (A fejlődő én: a harmadik évezred pszichológiája, 1993) és Finding Flow: The Psychology of Engagement with Everyday Life (A megtalált áramlat: a mindennapi életbe való bekapcso­ lódás lélektana).

132

f

1961

Útmutató az ésszerű élethez
„Senki sem szám íthat arra, hogy mámoros boldogságban fo g telni az egész élete. N e m va­ lószínű, hogy a fizikai fájdalm ak egész életünkben elkerülnek m ajd m inket. A mentális és emocionális fájdalm aktól azonban m egszabadulhatunk - ha hiszünk abban, hogy ez lehet­ séges, és teszünk is azért, am iben h iszü nk."

„Az em b er - m int az egyetlen nyelveket alkotó állat - m á r korai gyerm ekkorától elkezdi tanulni, hogyan öntheti szavakba, kifejezésekbe és m ondatokba a gondolatait, észleléseit és érzéseit. "

Dióhéjban
Ha tudjuk, hogyan alakítunk ki bizonyos - elsősorban irracionális - gondolatok révén negatív érzelmeket, kezünkben van az a titok, amellyel elkerülhetjük, hogy még egyszer az életben reménytelenül boldogtalanok legyünk. Érintkezési pontok Nathaniel Branden: Az önbecsülés pszichológiája (79. oldal) Dávid D. Burns: Jókedvűen (107. oldal) Martin Seligman: Hiteles boldogság (453. oldal)

13 4

attitűdjeinkből és hiedelmeinkből erednek. Ezek együtt alkot­ ják az életfilozófiánkat. hogy valaki bármi­ lyen érzelmi útvesztőből észérvek segítségével próbáljon kikevered­ ni. eszméinkből. Lelki egészségünket nem a rejtélyes tudattalan. hogy az elmélet a gyakorlatban is működik. amelyen azonban könnyen változtathatunk. Első pillantásra kétes vállalkozásnak tűnik. de ez a könyv változatlanul képes megváltoztatni emberek életét. amely az ortodox freudi pszichoanalízis évti­ zedei után forradalmasította a pszichológiát. hanem a magunknak nap mint nap eldarált. fejezet Albert Ellis és Róbert A. hogy az érzelmek nem az elfojtott vágyakból és szükségletekből.Freud állításával ellentétben . Ellis és Harper vitte be a köztudatba a racionális emotív terápia (RÉT) néven ismert irányzatot. Negyven évvel ezelőtt meg­ jelent első kiadása óta „ihletett" művek ezreit ismertük meg és felejtettük el.azt tanítja. egyhan­ gúan ismétlődő kijelentések befolyásolják a legjobban. A RÉT .* 12. ha készek vagyunk átalakítani ezeket a magunknak címzett kijelentéseket. hanem közvetlenül a gondolatainkból. Harper A Guide to Rational Living (Útmutató az ésszerű élethez) elnyűhetetlen porté­ ka a lélektani népszerűsítő irodalom piacán. 135 . de Ellis úttörő gondolatai és a kognitív pszichológia négy évtize­ des tapasztalatai arról tanúskodnak.

vajon örökké fog tartani? Ez a fajta önvallatás naivnak tűnhet. Sose essünk többé kétségbe! Hogyan lehetséges az. Ha például ret­ tenetes szorongás vagy félelem gyötör valakit. hogy az ember meghódította az űrt és az ato­ mot. hogy én . hogy „Jaj de borzasztó lenne. Ha valamilyen eseményt katasztrófának tekintünk. Az ilyen esetekben mindig az az első gondolat.. menjen vissza a mostani szorongást előidéző gondolatsor legelső gon­ dolatához. akár rossznak. A javunkat szolgálják-e ezek a belső beszélgetések. akár semlegesnek ítélünk valamit. akkor biztosan az is lesz. vagy aláássák személyiségünket? A beszélgetésterápia azoknak a „logikai hibáknak" a feltárására irá­ nyul. tényleg olyan rossz a mostani helyzet. felszólítják az illetőt. és föltenni a kérdést: pontosan miért is lenne olyan szörnyű.Figyeljünk belső mondatainkra! Ellis és Harper szerint az ember nyelveket alkotó állat. Hajiunk arra. Úgy tűnik. s a legtöbben mégis képtelenek vagyunk kivergődni a rosszked­ vűnkből. akkor a személyünket érintő bármilyen változtatást a belső beszélgetéseinknél kell kezdenünk. az anyagi haladás közepette a társadalomban 136 .. milyen nagymértékben alakítják az életünket a belső mondataink. amit magunkról mon­ dunk magunknak." vagy „Jaj de rémes. Ha pedig emiatt alapvetően azzá válunk. mint amilyennek mondjuk? És ha igen. akár jónak. hogy szavakban és mondatokban fejezzük ki érzelmeinket és gondola­ tainkat. amelyeket az emberek nem szoktak észrevenni. de ha belekezdünk. ha.." Ezen a ponton kell beavatkozni. Csak a belső állításainkhoz tudunk igazodni. ha ez és ez történne. látni fog­ juk..

A szer­ ző ráérez. újra depressziós lesz. Vannak esetek. amíg azt rossznak mondjuk magunk előtt. hogy tegyenek valamit a változásért. Ha felhagyunk a rossz érzés gerjesztésével. mert ha az illető elhagyja a gyógyszert. hogy a gyötrődés. Az Útmutató szerint „gyakorlatilag lehetetlen fenntartani egy érzelmi kitörést anél­ kül. . ahelyett hogy megpróbálnánk racionálisan megoldani a helyzetet. Ha egy kapcsolat megszűnése vagy egy állás elvesztése után levertek vagyunk. hogy visszatérő gondolatokkal tápot ne adnánk neki". arról nem lehet nem tudomást venni. Elménk szá­ mára csak addig „rossz" valami. akkor tovább erősödik. és belesüppedünk „saját gyötrődésünk gyötrelmeibe". ha a beteg megváltoztatja gondolkodását. lévén önfenntartó. mert az fölmenti őket az alól. hogy a depresszió gyógyszeres kezelése nem jó megoldás. A mai ember szá­ mára az a legnehezebb. de ha ez az érzés tartósan megmarad. de ha elmúlt. és „lebeszéli magát" a tartóssá vált negatív érzésekről. a depresszió mindig csak elme­ állapot. és az érzéseink ennek megfelelően változnak majd. nincs többé automatikus kapcsolat az inger és az érzés között. A „Hogyan ne essünk teljesen kétségbe?" című fejezetben Ellis és Harper azt fejtegeti. hogy egyesek titokban élvezik a depressziójukat. az érthető. amikor egyszerűen el kell határoznunk. amikor azok megjelennek. Ellis már 1960-ban azon a véleményen volt. ugyan mitől maradna fenn? Persze ha fizikai fájdalmat érzünk.egyre magasabb a neurózis és a pszichózis szintje. guruló hólabda gyanánt egyre duz­ zad. hogy nem engedünk a depressziónak. hogy ellenőrzés alá vonja érzelmi életét. Csak akkor következik be tartós vál­ tozás.

és ami a lényeg. Erre Ellis már gyerekkorában rájött. Ellis megértette.Záró megjegyzések Racionális vagy irracionális lény az ember? Mindkettő. és az. Abból indul ki. tartalmával összhangban. Annak hangsúlyozásában. ha ezt megengedi magának. hogy az ember csak akkor izgatja fel magát az adott helyzet miatt. boldogabb és termékenyebb életet élhetünk azáltal. ostobán. Az Útmutató az ésszerű élethez segítségével jobban megérthetjük ér­ zelmeink születését. A felújított és átdolgo­ zott harmadik kiadásban van egy új fejezet a RÉT alapelveit alátámasztó kutatásokról és a RET-technikákról. a rációt kell érvényesítenünk életünk legirracionálisabb szférájában. Talán vaskalaposnak látszik ez a terápiás felfogás. s hogy miként legyünk frusztráltan is boldogok. a jelen számít. előítéletes vagy önző módon viselkedünk. Amikor vesepanaszokkal kórházba került. hogy mit tehetünk most a gondok enyhítésére. s ilyenkor neki kellett gondoskodnia a kisebb testvéreiről. a szorongás és a kudarctól való félelem legyőzése. az érzelmek területén. Bármilyen eszesek vagyunk is. bámulatosan világos és egyszerű. hogy minden reggel felöltözzenek és elmenjenek az isko­ lába. de tulajdonképpen nagyon optimista emberkép áll mögötte. hogy odafigyelünk a gondolkodásunkra és fegyelmez­ zük azt. és hogy mindig módunkban áll kontrollálni a reakcióinkat. szülei alig látogatták. A könyv stílusa. Anyja bipoláris betegségben szenvedett. 138 . A könyv témái között szerepel még a jóváhagyás iránti igény csökkentése. sokszor gyerekesen. apja gyakran volt üzleti úton. hogy bármi történt is a múltban. állítja Ellis és Harper. hogy fegyelmeznünk kell gondolkodá­ sunkat és meg kell találnunk a középutat a szélsőséges érzelmek kö­ zött. a racionális emotív módszer egyértelműen a buddhizmussal tart rokonságot. Ha jobban akarunk élni.

Diplomáját 1943-ban kapta meg.Albert Ellis Pittsburghben (Pennsylvania) született 1913-ban. Miután írt néhány cikket az emberi szexualitásról. de ma már Aaron Beck mellett őt tekintik a kognitív viselkedésterápia atyjának. szintén sikertelenül. és üzletemberként kezdte pályáját. illetve vezető klinikai pszichológusként a Northern New Jersey Mentálhigiénés Klinikán tevékenykedett. Lásd még Emmet Velten életrajzát: The Lives o f Albert Ellis (Albert Ellis életei). A Rutgers és a New York Egyetemen. Ellis gondolatait lassan fogadta be az amerikai pszicholó­ gustársadalom. Sex without Guilt (Szex bűntudat nélkül).Yes. The Art and Science o f Lőve (A szeretet művészete és tudomá­ nya). 1942ben a Columbia Egyetem klinikai pszichológiai programjá­ hoz csatlakozott. Doktori címet 1947-ben szerzett. de nem járt sikerrel. Ellis több mint 600 szakcikk és több mint 50 könyv szer­ zője. Regényírással is próbálkozott. és New York városában nőtt fel. Utóbbiak közül a legsikeresebbek: How to Live with a Neurotic (Hogyan éljünk együtt egy neurotikussal). majd részmunkaidőben családterápiás és szexuálpszichológiai magánpraxist nyitott. The Art and Science o f Rational Eating (A racionális evés művé­ szete és tudománya) és How to Make Yourself Stubbornly Refuse to Be Miserable About Anything . Közgazdászként végzett New York Város Egyetemén. Tanait jelenleg az 1959-ben alapított Racionális-Emotív Terápiás Intézet terjeszti. Anything 1 39 .

és 1953 óta magánrendelése van Washingtonban (D. További munkái: Creative Kíarriage (Kreatív házasság. Albert EUisszel) és 45 Levels o f Sexual ünderstanding and Enjoyment (A szexuális megértés és öröm 45 szintje. 140 . Harper korábban a Házassági Tanácsadók Amerikai Szövetségének és a Pszichoterapeuták Amerikai Akadémiájának elnöke volt. C). bármikor).igen.12 (Hogyan állhatunk ellen a kétségbeesésnek bármikor . Walter Stokesszal). Az Ohio Állami Egyetemen szerzett PhD-fokozatot. Róbert A.

.

hogy »közhelyesek«. Érintkezési pontok Róbert Cialdini: A befolyásolás lélektana (115. Csak az a baj. éb er állapotban olvassa ezeket a történeteket. egy ilyen történet vagy akár annak egyetlen szava mini-satorit indíthat el .így nevezik a zen hívei a megvilágosodást. azt m ondhatja rájuk. hogy nem tudják. " (S idney Rosen) „Igazán bám ulatra méltó. Á m abban a hipnotikus állapotban. úgym ond. »banálisak« vagy »érdekesek ugyan. m ire képesek. oldal) Carl Jung: Az archetípusok és a kollektív tudattalan (301. oldal) Fritz Perls: A Gestalt-terápia (385. de n em megvilágító erejűek«. oldal) 142 .1982 A hangom veletek lesz: Milton Erickson tanulságos meséi „ H a valaki. oldal) Carl Rogers: Valakivé válni (425. am elyben a terapeuta m in d en m ondata magasabb értelm et nyer. " (M ilton Erickson) Dióhéjban A tudattalan elme a bölcs megoldások és az elfelejtett személyes erő egyik forrása. oldal) Sigmund Freud: Álomfejtés (199. hogy m ire képesek az em berek.

Hagyományosan az orvosok birtokolják a tudást. mondta ilyenkor). és hangja a páciens hangjává „vált" (az én hangom kíséri Önt. tehát ők a gyógyítók. a páciensek pedig a maguk tudatlanságában gyógyításra szorulnak. amit mond nekik. és együtt keresik a megoldá­ sokat. hogy elfogadják. nagy szuggesztív erőt teremtve. A 45 évvel Freud után született Milton Erickson sok tekintetben kiteljesítette a hipnózis adta lehetőségeket. amely gyakran azonnal segít évek óta komplexusokkal és fóbiákkal küszködő embereken. hogy két ember együttműködve megnyitja a tudattalanját. 143 . Valószínű­ leg a pszichoterápiás kapcsolat dinamikájában kell keresnünk a választ arra a kérdésre. Kezdő elmegyógyin­ tézeti orvos korában Erickson is ezt a szemléletet örökölte. hogy Freud miért vallott kudarcot és Erickson miért ér­ hetett el olyan látványos sikereket ezen a területen.13. de később úgy kezdte értelmezni a pszichoterápiás kapcsolatot. fejezet Milton Erickson (társszerző: Sidney Rosen) Sigmund Freud kísérletezett a hipnózissal. és bonafide pszi­ chológiai eszközzé avatta ezt a módszert. vagy rávenni őket arra. Hipnózis közben maga Erickson is transzba esett. de sohasem tudta könnyen transzba ejteni a pácienseit.

Módszerének éppen az volt a lényege.Az Erickson-módszer Erickson módszerének titka a „tanmese" Ne a régi tündérmesékre gondol­ junk: saját családja életéből vagy korábbi pácienseinek eseteiből merített tör­ téneteket. hogy ezt a terápiát kézikönyvekből nem lehetett volna kikeresni. mégis él és virul. azt gondolván: „És akkor mi van?" Transzban azonban a talányos szavak. mindkét ágon mindkét nagyszülő. talányaihoz hasonlítható. amelyek az illető személy problémájával összefüggésben sajátos je­ lentést nyertek. menjen el a helyi botanikuskertbe. Erickson elismerte. Sok évvel később a beteg lánya fölhívta Ericksont. Normális állapotunkban banálisnak érezhetjük őket. hol a hiba. hogy a páciens hámozza ki a tanmeséből az üzenetet. a jelentőségteljes szünetek és a meglepetés eleme egy csapásra utat találhatnak a tudattalan elméhez. Erickson nem azt mond­ ta: „látom. s ez által a páciens kilépjen körben forgó gondolataiból. és mindenki arra a kezelésre reagál a legjobban. nyilvánvalóan hatott. és elmondta neki. ami azután változást idéz elő. Egyszer egy alkoholista kereste föl Ericksont. és gon­ dolkodjék el a kaktuszokról. Ezekben a történetekben általában volt valami megrázó vagy meglepő. amely szerinte pártolta a nagyivó életmódot . üljön le. ezt és ezt kell tennie". Reménytelennek látszott az eset. de tekintettel a férfi környezetére . 144 . Erickson elküldhette volna a Névtelen Al­ koholistákhoz. A szülők is alkoholisták voltak. nem teljesen értelmezhe­ tő. A kaktusz példája. és alkalmasak voltak arra. Megkérte a férfit. hogy a „kaktuszkúra" után az apja és az anyja nem ittak többé. mintha csak maga jött volna rá.egy újságnál dolgozott.úgy döntött. mással próbál­ kozik. amely alig iszik. Némelyik története inkább a zen „koan"-jaihoz. hogy „aha" élményt váltsanak ki. de még a feleség és a fivére is ivott. amelyek „három évet is kibírnak víz nélkül". amelyik személy szerint neki a legtöbbet jelenti. hanem hagyta. hogy minden ember más.

Erickson le­ tett róla. és könyvet állítson össze belőlük. Ezzel a történettel Erickson azt mutatta be. A farmer arca felderült: „Azt az embert. tanulmányainak folytatásá­ hoz kellett a pénz. ami csak körülvesz minket. 145 . légzéssel. és elkezdte vakargatni a disznók há­ tát. nem érdeklik a könyvek. Vessünk most egy pillan­ tást egy maroknyi tanmesére és értelmezésükre. tudta. aki szereti a disznókat. ebből a tudattalanunkat sem hagyhatjuk ki. hogy meghívta az ifjú Ericksont vacsorára. hogyan reagál a páciens a történetre testbeszéddel. én is meg akarom ismerni.Erickson felhatalmazta a pszichiáter Sidney Rosent." Az lett a vége. és a lehető legjobb bevezetés Erickson pszichológiájába. Erősen tuda­ tosította magában. Kizárólag a sertéstenyésztés izgatta. mert kiválóan ragadja meg annak varázsát és egyedülálló pszichológiai értékét. hogy bármit is eladjon neki. van valami közlendője a számunkra. arcjátékkal. Kapcsolatteremtés Amikor a pácienseivel. mennyire kedvelik ezt az állatok. hogy mindennek. hogyan kell vakargatni a hátukat. majd megvette a könyveit. Egy nyáron Erickson könyvekkel házalt. Érzése­ ink vagy sejtelmeink többnyire helyesek. Erickson fő szempontja a „kapcsolatteremtés" volt. A Rosen összeállította kötetből érdemes megismerni a többit is. hogy a történe­ teit kommentárral lássa el. és tudja. Ő is farmon nőtt fel. Amikor egy farmernél próbálkozott. Nem tud­ juk kivonni magunkat a kommunikációból. az azt mondta. Amikor ítélkeznünk kell. Ez a kötet (A hangom veletek lesz) több mint 20 éve jelent meg. mint a farmernek. és nem a háttértörténetek kitalálásával volt elfog­ lalva. és „egészében" kell befogad­ nunk az adott helyzetet.

és betakarta a nővért egy lepedővel. (Az „éppen arra járó" nővér előzőleg vállalta a szerepet. Leültette őket egy padra egymás mellé. hogy a férfi visszataláljon a valósághoz és az emberekhez.) 146 . hogy objektívebben lássák saját cselekedeteiket. de úgy.ott állt bugyiban és melltartóban. Amikor odaért. mindketten belátták saját tévedésüket. Miután szembesült saját viselke­ désével. és nagy egyéniség. maga is elkezdett tömi-zúzni: letépte a lepedőt az ágyakról. ezzel rokon módszer a tükrözés. mielőtt Messiássá lett. Az egyik kórházban. vagy rátaposott a lábára. Az orvos. hogy segítsen az ácsoknak. Ruth gyönyörűszép 12 éves leány volt. Ez a szokatlan gyógymód elegendőnek bizo­ nyult ahhoz. Erickson miután figyelem­ mel kísérte a páciens szavait. ablakokat tört be. Erickson. hogy lábujját törte. és kint termett a folyosón. Egy napon Erickson meghallotta. letépte a ruháját. Lesték min­ den kívánságát. két beteg is Jézus Krisz­ tusnak képzelte magát. ahelyett hogy megpróbálta volna lecsillapítani.Tükrözés Egy másik. ahol letépte a köpenyt az első szembejövő nővérről . Ruth ekkor megszólalt: „Dr. hogy a kislány az egyik kórteremben őrjöng. ahol Erickson dolgozott. „Most folytassuk másutt . elmaradtak a dühkitörések. hogy be­ szélgessenek. jó mulatság ez". annyira szerették. Csakhogy Ruth néha megbokrosodott: sípcsonton rúgta a szembejövőt. Amint szembesültek beszélgetőpartnerük kijelentéseinek képtelenségével. éppen a vakolatot kaparta a falakról. Erickson megkért egy harmadik „Jézust". mert az illető nem tagadhatja: Jézus tudvalevőleg ács volt. ne tegyen ilyet".mondta -. Amikor az egyik kórházhoz új szárny épült. el tudta érni.

Erickson azt mondta. hogy hagyjon fel korábbi szokásaival. Erickson „közvetett" logikájának e példái bepillantást engednek a módszer filozófiájába: Csak akkor tudunk rávenni valakit a változtatásra. aki fogyni akart. Nehezen szánta rá magát. „birtokolja" a változást. a táplálkozás. mint másutt kikapcsolódni. Az ilyen változás jelentősebb és maradandóbb. A gyakori testmozgás jóvoltából a páciens elhagyta rossz szokásait. A férje a szintén Arizonában levő Flagstaffben akarta tölteni a szabadságát. hogy fogyhasson. hogy miért utálja Phoenixet any- 147 . sokszor nem arra kérte a pácienst. de amikor végül elérte a 90 kilót. arra. Az asszony beleegyezett.Közvetett logika Amikor Erickson zavart önkontroll vagy függőség miatt kezelt valakit. ha az illető úgy érzi. Korábbi fogyókúrái után mindig visszatértek a leadott kilók. de ígérjen meg valamit. de az asszony jobban szerette volna Phoenixben pocsékul érezni magát. Egyszer egy férfinak. hogy gyűlöli a lakóhe­ lyét. a dohányzás és az alkoholfogyasztás korlátozása helyett azt írta elő. Erickson felkeltette a nő kíváncsiságát az iránt. segít neki. hogy ne korlátozza magát. hogy először meg kell híznia 90 kg-ra. és a dohányzásról meg az ivásról is le akart szokni. az arizonai Phoenixet. aki le akart fogyni 82 kg-ról 60-ra. Volt Ericksonnak egy nőbetege. Az előírás úgy szólt. mint amit kényszerítéssel vagy utasításokkal érünk el. és gond nélkül leadta a 30 kiló felesleget. Új keretek Egy másik nőbeteg azt panaszolta Ericksonnak. hogy másfél kilométernél messzebbről szerezze be az élelmiszert. a cigarettát és a szeszes italokat. alig várta már. hanem épp ellenkezőleg.

Amikor a ló visszata­ lált a tulajdonos birtokára. majd újabb üdülések következtek Amerika külön­ böző tájain. nem volt megjelölve. amit az asszonynak látnia kellene. el volt ragadtatva tőle. hogy kié. akkor ez így szól: mindannyiunkban van „valami. és figyeljen. hogy az úton tartsam. A belső bölcsesség Ha egy tanulságot akarunk levonni Erickson munkásságából. Egy napon egy idegen ló tűnt fel a család birtokán. Erickson meg akarta változtatni az asszony gondolkodási sémáját. .nyira. ami birtokolja a tudást" Hitt abban.mélyebb értelemben kibővítve a fizikai látást. Senki sem tudta. hogy menjen el Flagstaffbe. felül a lóra és visszavezeti az útra. hogy az állat vezesse őt. míg meg nem ta­ lálja a tulajdonost. Hipnózisban felszólítot­ ta." 14 8 . de a ló tudta . Milton úgy döntött. és amikor rátalált a „színvilla­ násra" (vörös madár zöld háttér előtt).Nekem csak annyi dolgom volt. és az asszony mindenütt a „színvillanásokra" vadászott. de ezt nem árulta el. honnan tudta. Végül a páciens egy teljes hónapot töltött Flagstaffben. hogy olyasmit lásson. és miért bünteti magát a gondolataival. „Én nem tudtam. hogy minden személynek van egy egészséges. Az erős negatív érzést Erickson egy vagy két ülésben életigenlő kíváncsisággá változtatta. de azután ahelyett. amit rendes körülmények között nem .hangzott a válasz. azok adták az utazás értelmét. lát-e ott „színvillanást" Nem gondolt semmire. s hogy a hipnózis jóvoltából ismét ennek az énnek az irányítása alá kerülhetünk. erős belső magva. hogy jobbra-balra lovagolt volna. hogy az övék. megkérdezték Miltont. Az asszonyban felébredt a kíváncsiság. hagyta. Saját gyermekkori emlékével illusztrálta ezt a tanítását.

amellyel olvasni tudott az emberi lélekben. hogy médiummal van dolguk. hogy a legapróbb jelzéseket is észrevegye mások arcjátékában és testbeszédében. nehezen tudott járni. amit gondolnak. fogyni akart. sokakban azt az érzést keltette. vagy gyógyírt keresett a fóbiájára. amely. Richard Bandler és John Grinder megalkották Erickson technikáinak 149 . az tudja. Erickson hitt abban. átalakíthatjuk az életünket is. nem kell hozzá évekig analízisbe járni . Lassanként kifejlődött nevezetes képessége. Záró megjegyzések Erickson képessége. de ezért első­ sorban a tudatos elme a felelős. és hogy a kommunikáció messze nem csak beszédből áll. Aki járt már hipnotizőrnél. A „rövid terápia" gondolata .A „ló" természetesen nem más. Miután 17 évesen megkapta a járványos gyer­ mekbénulást. hogy a hip­ nózis ma általánosan elfogadott gyógymód. ha transz állapotban érintkezésbe kerülünk vele. hogy átprogramozzuk-e magunkat a valósághoz jobban közelí­ tő és negatív vagy torzult gondolkodási mintákhoz nem tapadó in­ formációkkal. mert le akart szokni a dohányzásról. és visszavezet minket igazi.szintén a pszichoterápiás eszköztár része lett. hogy korlátaink többségét magunk állítjuk fel. mint a tudattalan. és egyéb elfoglaltság híján figyelni és elemezni kezdte számos testvérének viselkedését. hogy olykor nem azt mondják. bármilyen problémát képes megoldani. Erickson követői. Ha sikerül elérnünk és átalakítanunk tudattalanunk tartalmát. Csak tőlünk függ. és ez is Ericksonnak kö­ szönhető. Feltűnt neki.mely szerint egyik pillanatról a másikra bekövetkezhet a változás. erős énünkhöz.

és barátai közé tartozott Margaret Mead. Erickson szemlélete nem technikai jellegű. Erickson pszichológiát tanult a Wisconsini Egyetemen. és kezdő pszi­ chiáterként a Rhode Island-i Állami Kórházban dolgo­ zott. amelyet vállalati és személyes tréningeken hasznosítanak a munka javítására. Hipnotizálta az író Aldous Huxleyt. 1930 és 1934 között a Worcesteri Állami Kórház orvosa volt. Színvak és disz­ lexiás volt. Mint Rosen kimutatta. Elizabeth Ericksontól öt gyer­ meke született Egészségügyi okokból 1948-ban Phoenixbe költözött. Ezután. a ne- 150 . hogy kifejezzük az élettel. híre ment „csodás" kúráinak.formalizáltabb változatát. Újra megnősült. és itt sajátította el a hipnózis módszerét. a személyes átalakulással kapcsolatos felismeréseinket. A Coloradói Közkórházban orvosi diplomát szerzett. ahol új farmot alapítottak. elbeszélő fajnak tekintette az embert. előző házasságából há­ rom. majd klinikai és oktatói megbízást kapott Eloise-ban (Michigan). második feleségétől. Fiatalkorá­ ban a család társzekéren Wisconsinba vándorolt. Milton Erickson Áurumban (Nevada) született 1901-ben. Egy mese. és Amerika minden ré­ széből sokan keresték föl. zenei hallással sem rendelkezett. egy mítosz vagy egy történet mindig a leghatásosabb módszer arra. ő mesélő. a neurolingvisztikai programozást (NLP). itt vezető pszichiáterré nevezték ki.

Workshopokat tartott Erickson technikáiról. Rossi közös könyvéhez. amelynek megmászását sok betegének javasolta terápiás célzattal. Erickson 1980-ban halt meg. és ő írta az előszót Erickson és Ernest L. mely­ nek címe: Hypnotherapy: An Exploratory Casebook (Hip­ noterápia: feltáró esetgyűjtemény). azon a Scjuaw Peaken szórták szét. Hamvait Phpénixben. Sidney Rosen a New York Egyetem Orvostudományi Köz­ pontjában a Pszichiátriai Tanszék klinikai adjunktusa. .vés antropológus és Gregory Bateson. Meg­ alapította az Amerikai Klinikai Hipnózis Társaságot. a filozófus is. az Amerikai Pszichológiai és Pszichiátriai Szövetségnek is tagja volt.

Ez a válság az életciklusnak ab­ ban a szakaszában lép fel. A m ikor eljött az ideje. oldal) William James: A pszichológia alapelvei (291. de nélkülözhetetlenek az erős. Pető Katalin.1958 A fiatal Luther és más írások2 0 „A serdülőkor nagy válságát identitásválságnak nevezem . mindezt rázúdította a pápára. gyerm ekkorának m ég m indg hatékony maradványaiból és anticipált felnőttkorában rem ényeiből. am ikor m in d en fiatalnak ki kell alakítania a m aga szám ára va­ lamilyen központi perspektívát és irányt. am it az apjának és a tanárai­ nak nem mondhatott m eg. 1991. a sátánhoz intézett szavait jelentős részben az a forrongó dac táplálta. Erikson: A fiatal Luther és más írások. Erős Ferenc. Pető Katalin 1 152 . Budapest 2 Fordította: Erős Ferenc. valamiyen működőképes egysége. tiszteletet parancsoló én kikovácsolásához* Érintkezési pontok Nátháméi Branden: Az önbecsülés pszichológiája (79. am iben benne volt m inden. oldal) 20 Erik H. ford." Dióhéjban Az identitáskrízisek fájdalmasak ugyan. hogy am ikor M árton szónokolni tanult. "21 „N em kétséges. oldal) Gail Sheehy: Átmenetek (463. Gondolat.

„identitásválságba" kerültünk. és harmincas évei végén. kék szemével északi istenekre emlékeztetett. hogy egy átlagember élete során sokszor vetődik fel a kérdés: „Ki vagyok én?" Freud a csecsemő­ kortól a tizenéves korig a lelki fejlődés öt szakaszát különböztette meg. miután orvos mostohaapjának vezetéknevét vette föl. szőke hajával. fejezet Erik Erikson Amikor azt mondjuk. és a teljes életciklusban.14. amikor USA-állampolgár lett. vezetéknevét Eriksonra („saját fia") változtatta. Erik Eriksonnak tartozunk köszönettel ezért a fogalomért. Házasságban élő zsidó édes­ anya. a születéstől az öregkorig nyolc „pszichoszociális stádiumot" különített el. identitásunk megkérdőjelező-^ dik. s ezeken a pontokon választhatunk a növekedés és a stagnálás kö- 153 . és Németországban nevelkedett Erik Homberger néven. Eriksont saját családi háttere miatt is foglalkoztatta az identitás kérdése. Az iskolában a zsidó szár­ mazása miatt csúfolták. Erikson megkülönböztetett figyelmet fordított az identitás serdülő­ kori alakulására. Karla Abrahamsen és egy ismeretlen dán férfi rövid kapcsolatából született. a zsinagógában pedig azért állították pellengér­ re. Amikor egy ilyen stádium véget ér. mert magas termetével. Erikson azonban továbbment. Három leány féltestvérének születése után még jobban megerősödött benne a kívülállás érzése. de nagy felismerése az volt. válságot élünk át.

A Luther-történet röviden Luther gyermekkora és fiatalsága idején a keresztény Európát az „utol­ só ítélet" tartotta lázban. amikor az egyén minden bűne és jó cselekedete mérlegre tétetik. újabb sarokkő a felnőtt személyiség építményében. Az emberek élete a pokolra ju­ tástól való félelemben telt. az egyház és Isten iránt. amint azt Az ifjú Luther: pszichoanalitikus és történelmi tanulmány (Young Mán Luther: A Study in Psychoanalysis and History) címen kifejti.zött. de kemény munkával kistőkéssé küzdötte fel magát: tulajdonrészt szer­ zett egy bányában. Mindennapos volt a bűnözők nyilvános kínvallatása. Hans Luther félretett egy kis pénzt a fia taníttatására. Ebbe a „bűntudattal és szomorúsággal átitatott világhangulatba" született bele Luther Márton 1483-ban. Márton latin nyelvű iskolába járt. és szüntelenül a halottak leikéért imádkoz­ tak. Bármelyik választás. mondta. Erikson alapozta meg Gan­ dhiról és Lutherről írt könyveivel a „pszichobiográfia" műfaját. azt akarta. Teljes mértékben felismerte ezeknek a fordulópontok­ nak az intenzitását. mely szerint 20 éves korunk után a stabilitás töretlen vonalán halad az életünk. vagyis a pszichoanalízis felhasználását híres emberek életének megértéséhez. hogy Márton ügyvéd legyen. Apja parasztsorból származott. Lutherben az identitáskrízis mintaszerű esetét fedezte föl. porrá zúzva a mítoszt. a gyerekeket az iskolában nádpálcával vagy ostorral ütötték nap mint nap. Bár már Freud is írt egy nevezetes tanulmányt Leonardo da Vinciről. és jó előmenetele miatt 154 . De Erikson másnak köszönheti hírnevét. és kiemelje az alacsony sorból a családot. a végső elszámolás. Az életre a feltétel nélküli engedelmesség nyomta rá a bélyegét: engedelmesség az idősebbek.

ez azonban „jócselekedetekkel" enyhíthető. Luther szemében ez is csupán a jéghegy csúcsa volt. A középkori katolikus tanítás szerint a bűnökért világi büntetés jár. Identitásá­ ban hontalanná vált. Még a jócselekedetek alól is volt kibúvó: „búcsúcédulákat" lehetett venni helyettük. egy zivatarban majdnem agyoncsapta a villám. Amint azt számos Luther-életrajzban olvashatjuk. Luther letett a házasság­ ról és a világi pályáról. amelyek kibocsátásával az egyház nagy bevételekre tett szert. egyszer valamiféle pánikroham fogta el a kolostor templomának kórusán. és gyorsan emelkedett fölfelé a ranglétrán.17 éves korában beiratkozhatott az egyetemre. Luthernek tetszett a kolostor meg­ szentelt légköre. ezután a jogakadémiára jelentkezett. és bűntudat gyötörte emiatt. Luther mégis egyházi szolgálatban maradt. megint rossz úton van. s most. &s megfogadta. bármennyire is igyekezett betartani fogadalmait. Amikor egyszer nyári szü­ netre hazament. úgy tűnt. és 1515-ben 11 kolostor vikáriusává nevezték ki. fájóan világos volt. 155 . de mint oly sok fiatalembert. Arra az igen radikális meggyőződésre jutott. égi jelnek tekintette a villámcsapást. hogy ő nem az. hogy szerzetesnek áll. Mivel a számára kijelölt életpályát illetően amúgy is balsejtelmek gyötörték. amelyhez apja oly nagy reményeket fűzött. hogy a Biblia (az írás) tekintélye messze előbbrevaló. Szüleinek legnagyobb kétségbeesésére 1501-ben bevonult az erfurti Ágoston-rendi kolostorba. Közben azonban egyre szélesedett a rés a való­ di spirituális hitről vallott felfogása és az egyházhoz való viszonya kö­ zött. A teológia doktora lett. Kezdetben jól ment minden. Bárminek gondolta is magát. és felkiáltott: „Nem én vagyok!" Ezt Erikson klasszikus identitásválság jeleként értelmezte. 1505-ben kapta meg dip­ lomáját. a nemiség őt sem hagyta nyugodni. a vallási pályán való ígéretes indulás után. mint egy intézményé.

ahol a közérdekű közleményeket szokták elhelyezni). de nem fejthetett volna ki akkora hatást. és a megfelelő időben a legnagyobb hatást fejtse ki. Nem lehetett volna az egyház leghangosabb bírálója. Abból a feltevésből indult ki. Erikson értelmezése A lázadás a fiatalkor sajátossága. ami­ kor nyíltan állást foglalt az egyházzal szemben. hogy azután ellene fordulhasson. hogy Luthernek a Szentszékkel szembeni bátor kiállása csakis az apjával szembeni kez­ deti engedetlenségével összefüggésben értelmezhető. Luther híres ember lett. aki elégedetlen volt a status quóval. a történelem nagy alakjai gyakran éveken át tétlenek.várják. de .1517 októberében jött el a döntő pillanat. hogy mely területeken kell az egyháznak megújulnia. A jobbágytól a hercegig mindenki. hogy alakot öltsön fejükben a saját igazságuk. hogy természeténél fogva Luther nem 156 .tudtukon kívül . Fiatalon is érzik már. és Luther valóban nagyon akart hin­ ni az egyház istentől való hatalmában. s kinyilvánította bennük. ha előzőleg nem esett volna át a teljes odaadás és ragaszkodás élményén. Erikson azzal magyaráz­ ta ezt. Erikson nagy teret szentelt a Luther és apja közötti viszony pszicho­ analitikus elemzésének. és lázadása felgyújtotta a reformáció lángját. hogy nyomot fognak hagyni maguk után. ezekhez a célokhoz csatlakozott. így történt ez Luther esetében is. Mint Erikson megjegyzi. Luther azonban már 34 éves volt. amikor kiszögezte neve­ zetes 95 tézisét a wittenbergi templom falára (oda. A dokumentum bombaként hatott. Erikson azt a talán meglepő tételt fogalmazta meg. hogy egy fiatalembernek először erősen hinnie kell valamiben. ha a nem sokkal koráb­ ban föltalált könyvnyomtatás révén a tézisek és Luther későbbi írásai nem terjedhetnek széltében-hosszában.

Moratórium Erikson rendkívül fontos kérdésnek tekintette. 157 . addig a kétszer születettek sokszor gyötrődő lelkek. Luthernek sok időbe telt. Ma sok fiatal megteheti. „minek érzi magát és mivé szeretne válni". hogy egyszer szembeszállt életének meghatározó szereplőjével. de amikor ez megtörtént. egyszer s mindenkorra az engedetlenség útját választotta. hogy bár Luther a teológiai nézeteivel változtatta meg a világot. hogy a kultúrák tudatosan időt. a pápa sem tudta megállítani. vagyis arról. hogy felépítse magát. hogy „megtalálják magukat".má­ sodik születésnek tekintette. akik az életüknek új irányt szabó teljes konverzió élményében keresnek gyógyulást. mielőtt ténylegesen felnőtté válnának.volt lázadó. hogy eldöntse. Míg az egyszer született emberek „eléggé fájdalommentesen illeszkednek és illesztődnek be koruk ideológiájába". hogy ha sikeresen átalakítják magukat. azok személyes démonjainak és identitási válságainak feldolgozásából fakadtak. akkor képesek magukkal ragadni az egész világot. írt a „moratórium" fogalmáról. de sohasem vihette volna végbe. válságokat. Erikson legizgalmasabb tétele az volt. Luther idejében a kolostorok adtak alkalmat sok fiatalnak arra. hogy a társadalom meny­ nyire képes elsimítani a fiatalkori identitáskríziseket. alkalmat teremtenek a fiataloknak arra. vagy a jó fiúnak. amire hivatva volt. hogy egy évet munka és tanulás nélkül tölt el a középiskola és az egyetem között. Vajon a jó szerzetesnek. de azzal. avagy a nagy reformátornak érezte-e Luther önmagát? A nagy identitásválságokat Erikson .William James nyomán . Vajon mi történt volna. ha Luther az apjának engedelmeskedve jogi pályára lép? Hagyományos értelemben jól végezhette volna a munkáját. A kétszer születettek pozitív vonása.

igazolni cselekedeteit. hogy túlságosan is elkötelez­ ték magukat egy olyan életút mellett. a jobbágyokat társadalmi helyzetük elfogadására ösztökélte. Luther utolsó válsága Luther még hírnevének és befolyásának tetőpontján is igyekezett le­ veleiben védeni. 15 8 . A személyes életút e fordulópontjain felszínre törő új gondolatok és energiák. aminek az apja látni akarta: befolyásos. de valójában az Erikson által az alkotóképesség érett kori válságá­ nak nevezett életszakasz nyitánya. jómódú házasember. amellyel nem tudtak azonosulni. Életfelfogásában és szo­ kásaiban nem lett világias. Az egykori lázadó immár ké­ nyelemben élt. hogy a tár­ sadalom egészében rosszul jár. Tágabb nézőpontból Erikson arra a következtetésre jut. amit létrehoztam? Újra végigcsinálnám. inkább provinciális maradt. Pontosan az lett belőle. mert akkor tudatosul bennük. apjához hasonlóan haladásellenes elveket vallott. s azt megkísérlik be­ illeszteni kereteik közé.Erikson szerint sok ember életében a húszas évek vége az igazi válság időszaka. ha kezdetben lelkesedtek iránta. A bölcs kultúrák mind számolnak az ifjúkori identitási válsággal. védelmezte a fejedelemségek rendszerét. de valójában a megújulást segítik: nemcsak az élményen áteső személy megújulását. rövid távon zavart kelthetnek ugyan. még akkor sem. Közülük sokan csak a legnagyobb pszichés erőfeszítések árán tudnak kikecmeregni a kezdeti sikerek csapdájából. ha arra készteti tagjait. Mire középkorú lett. hanem a tágabb közösségét is. amikor az ember fölteszi magának a kérdést: „Megérte a fáradságot. hogy ez volt a legboldogabb időszak Luther éle­ tében. Azt gondolhatnánk. hogy életük for­ dulópontjain a fejlődés helyett a stagnálást válasszák.

Számára vele zárul le és vele kezdődik a történelem. hogy normális jelenségről van szó. hogy az identitás problémája sohasem oldó­ dik meg teljesen." Erről a serdülők maguk körül forgó gondolkodása juthat eszünkbe. amely megpróbálja megérteni a tapasztala­ tunkat. Ha a társadalom nem tesz meg minden tőle telhetőt azért.kinek vagy minek tudjuk magunkat. ha valaki identitásválságon esik át. hogy hogyan vál­ tozik önképünk az életünk során. mint „mi nem vagyok?" típusú önvallomások sorozatát. Amikor énünk egyik oldala eljut a teljességhez. hogy sikeresen túljussunk az élet nagy fordulópontjain. Hajlamosak vagyunk alábecsülni. Ez bizonyos értelemben az identitás kialakítá­ sának könnyebbik fele. vagy legalább hogy kik vagy mik szeretnénk lenni . de minden életkorban meg kell hoznunk bizonyos döntéseket a világhoz való viszonyunkat illetően. aki ilyen helyzetbe kerül: „Úgy cselekszik. annak mi..vagy elvesztegettem az éveimet?" Luther első válsága színtiszta identi­ tásválság volt.ahogy a legtöbb idősebb felnőttnek. mondván. Erikson hangsúlyozza. Záró megjegyzések A pszichológiában az az egyik legizgalmasabb kérdés. ez a második azonban az integritás válsága. Hiába lett nagy ember. mert az identitás . hiszen a „mi vagyok?" kérdést nyitva hagyja. 159 ..is át kel­ lett esnie ezen a fázison.alapvető dolog. Luthernek . még mindig van egy nagyobb én. a társadalom tagjai elmebetegségekkel és lehetőségeink elvesztegetésével fizetjük meg az árát. Pedig Erikson Lutherre vonatkozó észrevétele mindenkire igaz. mintha az ő egyéni életútján az egész emberiség indulna útnak megint. Luther életét úgy jellemezhetjük.

1927-ben kezdett pszichoanalízissel foglalkozni. hogy túl sokat vélünk kiolvasni az életrajz tárgyának gyermekkorából és annak a későbbi életre gyakorolt hatásaiból. hogy Luther személyes válságai elválaszt­ hatatlanok a körülötte zajló társadalmi változásoktól. majd képzőművészetet tanult. mint az egyének lélektanának gyakorlati kifejeződése. 160 . Mindamellett Erikson meggyőzően hozta összefüggésbe a szigorú neveltetést és a zsarnok apát Luther korának tendenciáival. Erik Erikson Frankfurtban született 1902-ben. Iskoláinak elvégzése után egy évig utazgatott Európában. mert a hitet a „jócselekede­ tek" fölé helyezte. Anna Freud (189. Theodor Hombergerhez. itt ismerkedett meg Joan Sersonnal. aki felesége és állandó munkatársa lett. oldal) mellett. Azért is olyan fontos a pszichológia. A bécsi Pszichoana­ litikus Intézetben. Erik három húga már ott született. mert a történelem lé­ nyegében nem más. és gyermek­ pszichológiára szakosodott. hogy az egyház szerepét az egyén Istenhez fűződő személyes viszonya mellett másodlagosnak fogja fel.A pszichobiográfia nyilvánvaló veszélye. Ezután a család a dél-németországi Karlsruhéba költözött. Bécsben tanított képzőmű­ vészetet egy ideig. így például saját lelkiismerete kész­ tette Luthert arra. Igaz hívőként az egész kereszténységet át tudta formálni. Édesanyja egyedül ne­ velte. vélte Erikson. amíg hozzá nem ment a gyermekorvosához. Kimutatta. és hogy a re­ formációt egészében véve Luther személyes problémáinak globális megoldásaként is szemlélhetjük.

Három évig a Harvard Egyetem Orvoskarán tanított. Budapest 161 . ford. További munkái: Identity: Youth and Crisis (Identitás: fia­ talság és válság. 1970) és The Life Cycle Completed (A teljes életciklus. 2002. Osiris. A Harvardon barátságot kötött Ruth Benedict antropológussal. a Felsőfokú Ma­ gatartás-tudományi Tanulmányok Központjában (Palo Alto. 22 Erik H.Erik 1933-ban áttelepült az Egyesült Államokba. 1994-ben halt meg. Erikson nevét az egyének és kultúrák széles körét tárgya­ ló Gyermekkor és társadalom (Childhood and Society 1950)22 című könyve tette ismertté. és Boston elsőszámú gyermekanali­ tikusa lett. amelyért a Pulitzerdíjat és a könyvszakma országos kitüntetését (National Book Award) is megkapta. Gandhi's Truth (Gandhi igazsá­ ga. végül visszatért a Harvardra. a Menninger Alapítványnál. A lakota és a yurok indiánokra vonatko­ zó közismert vizsgálatait a Kaliforniai Egyetem (Berkeley) munkatársaként folytatta. valamint Gregory Batesonnal és Margaret Meaddel. és az Erikson nevet vette föl. Helmich Katalin. akik nagy hatást gyakoroltak rá. 1985). 1968). Kalifornia) és a San Franciscó-i Mount Zion Kór­ házban dolgozott. Később a Yale Egyetemen. Erikson: Gyermekkor és társadalom. Berkeleyből távozva sok éven át magánpraxist folytatott.

befolyása erősen korlátozott. azok vagyunk. M indkettő túlnyomóan a gén ek befolyása alatt áll.1947 A személyiség dimenziói „A személyiséget nagym értékben az egyén gén jei határozzák m eg. oldal) 16 2 . Érintkezési pontok Isabel Briggs Myers. " Dióhéjban Minden személyiség két vagy három alapvető. oldal) Iván Pavlov: Feltételes reflexek (375. biológiailag meghatározott dimenzióban mérhető. és a környezet szerepe legtöbbször csekély változásokban és talán egyfajta leplezésben m erül ki. Különféle adottságok (87. oldal) Steven Pinker: Tiszta lap (405. A személyiséggel ugyanúgy állunk. am ivé szü­ léink g én jein ek véletlenszerű kombinálódása tesz m inket. s bár a környezet valamelyest ja ­ víthatja az egyensúlyt. m int az intelligenciával.

hogy a szemé- 163 . de hajthatatlan volt abban. flegmatikus és melankolikus típus létezik -. stílusa száraz. de a nácikkal való szembenállása miatt az 1930-as években Nagy-Britanniába kellett menekülnie. Németországban született. aki introvertált és extravertált típust különböztetett meg. A két dimenzió Eysenck nem feledkezett meg az embertípusoknak a négy testnedvből kiinduló ókori görög felosztásáról . A Dimensions o f Personality (A személyiség dimenziói) Eysenck első könyve volt. és nyilvánvalóan felhasználta Carl Jung osztályozását. Amikor 1997ben meghalt. Mivel azonban ez volt az introverzió és extraverzió fogalmának első tudományos kifejtése. s számos területen ért el új eredményeket. fejezet Hans Eysenck Eysenck a 20. század egyik legvitatottabb és egyik legtermékenyebb pszichológusa volt.amely szerint szangvinikus. kolerikus. ő volt a legtöbbet idézett pszichológus. fél évszázadra kije­ lölte a fejlődés útját a személyiségbeli különbségek kutatása területén. elvont. Öt évtizedet átívelő pályája során 50 könyve és több mint 900 cikke jelent meg.15.

a pszichoticizmus annak mértékéül szolgál. avagy (szélsősé­ ges esetben) antiszociális pszichotikus. Ezen a téren Eysenck Pavlov követője volt. Az extraverzió/introverzió dimenziótól eltérően. A személyiség dimenziói egy bizo­ nyos kutatási módszerből. a neurotikus dimenzió meghatározóját pedig abban. hogy mennyire lázad az illető egyén a helyzete ellen. Eysenck meg volt győződve arról. a Mill Hill Sürgősségi Kórházban dolgozott. azaz pontozással érté­ keljék a bizonyos helyzetekben adott reakcióikat. illetve introverzió forrását az agy eltérő ingerelhetőségében kereste. de többnyire azt feje­ zi ki. szociopata. amely szociabilitást mér. vagy mennyi­ re féktelen. ahol alkalma nyílt tanulmá­ nyozni sok száz.lyiségbeli különbségek tanulmányozásának objektívnek és statiszti­ kailag megalapozottnak kell lennie. vakmerő. ahogy az idegrendszer az eseményekre adott érzelmi re­ akciókat kezeli. A háromdimenziós modellt (pszichoticizmus-extraverzióneuroticizmus) PEN modellnek nevezték el. és hogy élettani szinten is megnyilvánulnak az agy és az idegrendszer működésében. melynek segítségével Eysenck nagy mennyiségű kutatási adatból következtet­ hetett a személyiség különbségeire.az extraverzió/introverzió és a neuroticizmus . Főbb jellegzetességei a következők. Az összegyűjtött válaszok alapján Eysenck kijelölte a vizsgált személyek helyét két át­ fogó dimenzió vagy „szupervonás" . Az extraverzió. Később Eysenck hozzátett ezekhez egy harmadik dimenziót: a pszichoticizmust. a faktoranalízisből táplálkozott. hogy a konvenciók szerint szocializálódott-e az illető. hogy válaszoljanak egy kérdéssorra. 164 . a frontról visszatért katonát. A háború alatt Londonban. Ez mentális labilitást is jelezhet.mentén. Megkérte vizsgálatai alanyait. hogy ezek a szupervonások gene­ tikailag meghatározottak.

és többet aggo­ dalmaskodik miattuk. • Az extravertált ember általában véve élénk és derűlátó.várakozásunkkal ellentétben . mivel az agya könnyebben ingerelhető. mint az introvertált emberé. és intenzív belső éle­ tet él. • Az extravertált ember elfogulatlanabbul szemléli az eseményeket. hogy úgy érezze. a kockázatvállalás és a megbízhatatlanság is jellemző rá. 165 . • Mivel az introvertált ember a jelek szerint intenzívebben éli át a dolgokat. vagy gazdag belső élete miatt egyszerűen nincs szüksége több társas interakcióra. kevésbé aggodalmaskodik amiatt. önvédelmi reakcióként az introvertált ember természeténél fogva kerüli .Extraverzió • Az extravertált ember agya .a túl sok társas interakciót. valóban él.mentálisan meg­ terh eln ek érzi .ke­ vésbé ingerelhető. haj­ lamos a borúlátásra. • Az introvertált ember többnyire tartózkodóbb. de olykor a nyughatatlanság. komolyabb. • A kevesebb belső történés miatt az extravertált embernek termé­ szeténél fogva külső ingerekre és másokkal való kontaktusra van szüksége ahhoz. Introverzió • Az introvertált ember. hogy mások személyében ho­ gyan értékelik őt. esetleg önértékelési problémái vannak. vagy bűntudat gyötri. mélyebben érintik őt az élet eseményei. jobban ki van szolgáltatva a hangulatainak. • A belső szenzoros túlterhelés miatt.

Ma már a személyiségtípusokról sok más modell is megpróbál számot adni . stresszre. az nyugodtabb. Az alacsonyabb pontszám vi­ szont nagyobb érzelmi stabilitást jelent. nagyrészt a gének formálják.köztük a széles körben használatos ötfaktoros modell (extraver­ 166 . akiben nincs ilyen hajlam. reálisabban tudja megítélni a dolgokat. aggodalmakra. A neurotikus hajlamú extravertált ember jobbára alulértékeli az életesemények hatását. hogy az illető neurotikus. idegességre. hogy mennyire vagyunk haj­ lamosak az izgatottságra. • A neurotikus hajlamú introvertált ember nagy erőfeszítéssel igyekszik ellenőrzést gyakorolni az őt érő ingerek fölött. hogy olyan agya van. hanem csak azt. amely neurózisra hajlamosít. Záró megjegyzések Eysencknek a személyiség biológiai alapjaival foglalkozó munkáit so­ kan bírálták. a külön nevelkedett egype­ téjű ikrekkel kapcsolatos vizsgálatok értelmében a személyiség csupán kis részben vezethető vissza a társadalmi környezetre. pánikrohamokra. • Az ebben a dimenzióban kapott magas pontszám nem jelenti azt. ezért hajlamos a fóbiákra. és tagadásos vagy elfojtásos neurózisban betegedhet meg. szoron­ gásra.Neuroticizmus • A neuroticizmus azt mutatja meg. de a kutatások egyre inkább megerősítették a megállapítá­ sait. Mint Steven Pinker írja a Tiszta lapban. • A neurotikus hajlamú ember túlreagálja az ingereket.

Nem valószínű. intelligencia. hogy a lélektan az emberek megértésében túllépjen a puszta megfigyelésen és a népi bölcsességeken. semmi­ lyen bizonyíték nincs arra. aki megpróbálta statisztikailag vizsgálni a kérdést. hogy a közvélemény jobban megértse a lélektan kérdéseit. állást foglalt a paranormális jelenségek létezése mellett. Vitatható megnyilatkozásai dacára az Amerikai Pszichológiai Társa­ ságtól Eysenck élete vége felé William James-díjat kapott a pszichológia tudományában egész életében elért kimagasló eredményeiért. mint mások. barátságosság. Elmélyedt az asztrológiában is. Eysenck tudósként és népszerű lélektani könyvek szerzőjeként is nagyban hozzájárult ahhoz. neuroticizmus és nyitottság) -. hogy a dohányzás okozta rákbetegség összefügg a személyiséggel. s ezzel végső soron ahhoz is hozzájárult. hogy az intelligencia nagy­ részt genetikailag meghatározott. 1971-ben megjelent könyvében bizonyítékokat hozott fel a rasszok közötti IQ-beli különb­ ségek mellett. hogy egyesek biológiailag hajlamaik folytán könnyebben válhatnak bűnözővé. Intelligence and Education (Rassz. Eysenck az intelligenciát is kutatta. mégis Eysenck munkássága alapozta meg azt.zió. hogy a személyiség tanulmányozása valaha is egzakt tu­ dománnyá válik. oktatás) című. lelkiismeretesség. fölvetette. . és megkísérelt bizo­ nyítékot szolgáltatni arra. hogy a pszicho­ terápia tudományosan megalapozottabbá. hogy pszichoanalízissel gyógyítani lehetne a neurózisokat. de Eysenck volt az első. s ekkor történt az a nagy port felvert esemény. célzottabbá váljék. hogy egyetemi előadása közben Eysencket pofonütötték. örökletes tulajdonság. Azt állította. A könyv megjelenését demonstrációk követték. és a szociális kondicionálás etoszával szembeszegülve kitartott amellett. A pszichoanalízis tudományos értékét az 1950-es években nagy feltűnést keltve kérdőjelezte meg. Race.

világháború alatt pszichiáterként a Mill Hill Sürgős­ ségi Kórházban. Fiatalon szembehelyezkedett a nácikkal. nagyanyja nevelte fel.Hans Eysenck Hans Jürgen Eysenck Németországban született 1916ban. Megalapította és 1983-ig vezette a Londoni Egyetem Pszichiátriai Intézetének Pszi­ chológiai Osztályát. 168 . Szülei elváltak. Angliában telepedett le. 1997-ben halt meg. 1945 és 1950 között pszichológusként a Maudsley Kórházban dolgozott. a Londoni Egye­ temen szerzett pszichológiából PhD-fokozatot 1940-ben. és örökre elhagyta Németországot. AII.

.

A z ujjuk kö ré csavarnak m in k e t. hogy m aga alá tem essen m inket a b űntud at és az ö n v á d . de gyakorta feny egetéssel próbálják elérn i. oldal) John M. oldal) 23 Susan Forward: Érzelmi zsarolás. hogy en g ed jü n k nekik. ezekkel az em b erek ­ kel szem b en zavarba jö vünk . a kötelességérzet és a bűntudat szorításában." „M egnyugtató intim itással vesznek körül m inket. oldal) Karén Horney: Belső konfliktusaink (279. Gottman: A boldog házasság hét titka (245. g o n ­ doskodnak róla. és hogyan kell v iselk ed nünk ." „Talán az a legrosszabb. am ikor en g e d ü n k az érzelm i zsarolás­ nak. Budapest 170 . teh etetlen n ek érezzük m agunkat. Érintkezési pontok Nathaniel Branden: Az önbecsülés pszichológiája (79. ha ellenállunk mások kontrolláló viselkedésének. am it akarnak. ford. am ely segít eld ö n ten ü n k . elvesztjük a kontaktust saját integritásunkkal. A félelem. m ilyen értékeket kell fo nto sn ak tartanunk. Béresi Csilla Édesvíz. s ha m égsem tesszük. hogy m in d e n alkalom m al. 1998. oldal) Anna Freud: Az én és az elhárító mechanizmusok (189.1997 Érzelmi zsarolás2 3 „H iá b a vagyunk talpraesettek és sikeresek életü nk más területein. azzal a belső iránytűvel. " Dióhéjban Csak úgy őrizhetjük meg integritásunkat. am ikor m egkapják.

hogy zsarolják? Mi az érzelmi zsarolás? A legtöbbünk életében volt vagy van olyan ember . akikkel előfordult már. akit szeretnénk mindig kiengesztelni. hogy akaratuk ellenére megtettek valamit. gyermek. and Guilt to Manipulate You). A másik lehetőség. hogy zavartalan maradjon a kapcsolat. inkább csak jelzi a zsaroló és a megzsarolt személy közti mélyebb problémát. amit akar? És miért hagyja az áldozat. mennyire áthatja néha az egész életünket az érzelmi zsarolás. mert úgy érezték. megértheti. hogy olyan cseleke­ detre akar minket rábírni. munkatárs -. Miért érzi úgy az egyik fél. Bár maga a zsarolás tárgya is adhat okot aggodalmakra. 171 . amiről tudjuk. a kötelességérzet és a bűntudat szorításában (Emotional Blackmail: When the People in YourLife Use Fear. Obligation.házastárs. hogy vállaljuk az illetővel az állandó nyílt konfliktust. Aki elolvassa Susan Forward sikerkönyvét Érzelmi zsa­ rolás: a félelem.16. fejezet Susan Forward Ez a könyv azoknak szól. hogy csak fenyegetéssel vagy megfélemlítéssel érhe­ ti el. hogy nem jó nekünk. mert neheztelünk rá azért. hogy egy kapcsolat megőrzése érdeké­ ben meg kell tenniük.

• Hibaként állítja be. hogy ő megkapja. Az érzelmi zsarolót azonban nem igazán érdekli. mert nem működünk vele együtt.három fontos fegyverük. • Pénzzel vagy szeretettel jutalmaz. amikor meg akarja szerezni az együttműködésünket. ha nem engedünk. ha beleegyezünk valamibe. amit akar. amit akar. hogy bennünk van a hiba.Az érzelmi zsarolás lényege a következő fenyegetésben össze­ gezhető: „Ha nem úgy cselekszel. • Célozgat arra. hogy nekünk mi okozna örömet. hogy szenved miattunk. figyelmeztet Forward. a lekötelezés (obligation) és a bűntudat (guilt) angol nevének kezdőbe­ tűi a „köd" jelentésű fog szót adják ki -. A zsarolók „ködösítenek" . • Azzal fenyeget. rosszul jársz. melyek az érzékeny pontjai. attól függően. a félelem (fear). és nem abban. lehetséges. A bűntudat és a félelem könnyen keltheti azt a látszatot. hogyan bánnak velünk. illetve számításon kívül hagyja azokat. hogy megnehezíti a dolgunkat. hogy megkapja-e tőlünk. illetve ezek megvonásával bün­ tet minket. tudja. ha nem engedünk neki. aki zsarolni akar minket. barátunk vagy munkatársunk a következők valamelyikét teszi. A normális kapcsolatokban egyensúlyban van az „adok" és a „kapok". rokonunk. máskor a má­ sik fél akarata érvényesül. a fenyegetésbe beleértve a kapcsolat megszakítását. nem „engedelmeskedünk". de ezeket sohasem váltja valóra. Ha házastársunk. és kihasználja ezt. • Nagy ígéreteket tesz arra az esetre." Minthogy a zsaroló jól ismeri a megzsarolt személyt. hogy zsarolás célpontjai vagyunk. 172 . • Nem vesz tudomást bizonyos gondolatainkról vagy érzéseinkről. ahogy én akarom. és a ködben olykor nem vesszük észre. feltéve. Olykor a mi akaratunk.

hogy büntesse azt. Fölfedezett egy manipulációs technikát. • A zsaroló nyomást gyakorol rá. hogy minél inkább ellenállunk a zsaroló követe­ léseinek. " „Már nem szeretsz?" • A célszemély továbbra is ellenáll. hogy a módszer használható. elő van készítve a talaj a jövőbeli manipulációhoz. és teljesíti a kérést. pl. akik úgy érzik. • A célszemély ellenáll. így: „Jót akarok mindkettőnk­ nek. ő annál több „ködöt" (FOG) visz a kapcsolatba. bármi volt is az. • Ismétlés . Az események zavart és neheztelést váltanak ki belőlünk. hogy az ő akarata érvényesüljön. amit a maguk számára létfontosságúnak 173 .Gyakran megesik. hogy célba talált. miért megy el akár addig is. az áldozata pedig mi vagyunk. A zsarolók lelki világa Miért olyan fontos a zsarolónak. Az utolsó lépés a legfontosabb: a zsaroló most már tudja. csak drasztikus cselekede­ tek árán juthatnak hozzá ahhoz. legjobb lesz másik kapcsolat után néznünk. Vajon nem minket hagyott-e cserben a józan ész? Forward az érzelmi zsarolás hat lépését különbözteti meg. aki nem engedelmeskedik neki? A zsarolók lelki világát tárgyaló fejezetben Forward leírja.a célszemély nem akarja veszélyeztetni a kap­ csolatot.a zsaroló látja. • A zsaroló kér valamit. amivel kicsikarta a beleegyezésünket. a zsaroló fenyegeti: „Ha ezt nem fogadod el. hogy általában frusztrált emberekről van szó. mégsem érezzük képesnek magunkat a határozott lépésekre." • Engedelmeskedés .

dühösek rá vagy folytonosan próbára teszik. mi fog történni.tartanak. otthon hagyott partnerünk mindent megtesz. míg ki nem találjuk és a békesség kedvéért nem teljesítjük a kívánságukat. A partnereik elképedve nézik. 17 4 . a partner kérése pedig ésszerűt­ len. és eltávolodik. A zsaroló úgy érzi. ha nem engedünk nekik. nem visz közelebb a célhoz. azért ilyenek. Minél szorosabb a kapcsolat. Ám a kiszabott büntetés szükségképpen nem kívánt következmé­ nyekkel jár. amikor nem vagyunk vele. még ha látszólag a szeretet diktálja is. de Forward szerint az együttérzés csak fokozza a manipulatív viselkedést. ha a másik fél pénzügyi re­ torziót vagy válást helyez kilátásba. vagy egy hétvégét ked­ vünk szerint akarunk eltölteni. voltaképp ren­ det tart vagy leckéztet. haragszik amiatt. Mi természe­ tesen együttérzünk vele. valószínűbb. annál védtelenebbek vagyunk a zsarolással szemben. megint mások szótlanul duzzognak. Az érzelmi zsarolás sokszor a nélkülözés vagy a kisajátítási vágy formáját ölti. Ha üzleti ügyeket kell intéznünk. Tudatja velünk. milyen hajlíthatatlan lett a párjuk hirtelen. mert ezzel a módszerrel védekeznek az őket érő esetleges veszte­ séggel szemben. Az érzelmi zsarolásnak sok különböző formája van. mások nyugodtan közlik. hogy amikor bünteti a célszemélyt. mi a dolga. az intim kapcsolatokban megszokott kompromisszumokat el­ lentmondást nem tűrő döntések váltják fel. Józanságunk és egészségünk megőrzése érde­ kében rögzítenünk kell a határokat. Egyesek agreszszívan fenyegetőznek. Az olyan emberek. hogy mindvégig szenvedjünk a bűntudattól. hogy az ő múltbeli problémáik kísértenek a jelenlegi kapcsolatban. tudatosítva magunkban. Kevesen tudnak ellenállni. ahelyett hogy belátná. A célszemély. írja Forward. ha dühében teljesen kivetkőzik magából. hogy ilyen helyzetbe került. mennyire magányos és levert. akik ka­ paszkodnak a másikba. és merev hozzáállása jóvoltából jobban érzi magát a bőrében. hogy amit tenni szeretnénk. Bár minket hibáztatnak. az teljesen normális.

mert kijátszhatja a kártyát. az egészséges konfliktusokban egyik fél sem akarja „felkor­ bácsolni a másik fél érzelmeit" A zsaroló mindig azt próbálja éreztetni. hogy önzők vagy gondatlanok vagyunk. hogy az egyik ember személyében sérti vagy rágalmazza a másikat. mintha rólunk szólna." Az érzelmi zsarolás hatása Különbséget kell tenni a legtöbb kapcsolatban előforduló szokvá­ nyos konfliktusok vagy viták és a manipulatív viselkedés között.vagy ha a fizikai bántalmazástól sem riad vissza. hogy az ő indítékai ma­ gasabb rendűek a mieinknél. és ezeket a gyenge pontokat lenne hivatva stabilizálni. Forward lelkére köti az olvasónak. Forward megjegyzi: nagyon nagy véleménykülönbségek sem járnak fel­ tétlenül azzal. vagy legalábbis arra irányul . 175 .itt tehát az egyik személy a másik rovására próbál nagyobb hatalomra szert tenni. mint ami mindenkinek jó. azt fogom tenni. de javarészt egyáltalán nem rólunk szól Valójában a zsaroló sze­ mélyiségének gyenge pontjaiból ered. Nem könnyű visszautasítani a kérést. kapni fog kölcsönt az anyjától házvásárlásra. De vannak a zsarolásnak finomabb eszközei is. utána ezt halljuk: „Hát már nem szeretsz?" Az a leány pedig. ha előtte. hogy „ha nem adsz. ne feledje: az érzelmi zsarolás „úgy hangzik. amit régen". az vagy bolond. tudja. és minket hibáztat. például azért. aki nemrég szokott le a kábítószerről. vagy elvetemült gazember. Aki pedig más véleményen van. olyan érzést kelt. Gyakorlott „szóvivő" a legésszerűt­ lenebb kéréseit is képes úgy beállítani. mintha rólunk szólna. Míg az előbbiek. addig az utóbbi a másik ember énjé­ nek háttérbe szorítását jelenti. ha csatározásokkal járnak is. nem lazítják fel a kapcsolat alapjaiban szilárd érzelmi talaját.

kiszívja belőlük a kedvet. hogy magas szinten teljesítünk életünk minden más területén. de a vélt vagy valós visszautasítástól összeroppanunk. beszámoltak az általa „fekete lyukként" jellemzett érzés­ ről. Integritásunk és lelki békénk megőrzése attól függ. amely megsúghatná nekünk. a bizalom és a gondoskodás semmivé lesz. Valahányszor letesszük a fegyvert. Annyira kétségbeejtő számukra az elhagyatás gondolata. Minél inkább azzá válunk. már nyert ügye van. mely pontokon vagyunk érzelmileg sebezhetők. amelyben a résztvevők egyre jobban elrejtik igazi énjüket" .A valóság ilyetén kiforgatása erodálja a kapcsolatokat. „Az egymással törődés. állandóan kerülgetjük a lényeget. s ame­ 176 . hogy viszszatérnek egy igen reaktív gondolkodási sémához. kik is vagyunk." Az elhagyatástól való félelem szüli az egyéb félelmek legtöbbjét. bármit megtenné­ nek a kapcsolat megőrzéséért. szembeszállunk-e az ilyen félelmekkel: ezzel a kérdéssel foglalkozik Forward az Érzelmi zsaro­ lás második részében. Forward szavaival: „Lehet. Miért vagyunk zsarolhatók? Sokan azok közül. Egyre kevesebb témáról lehet beszélni. az intimitást. mit kell tennünk integritásunk megőrzése érdekében. akik zsarolóik ellenében segítségért folyamodtak Forwardhoz. annál inkább szem elől tévesztjük. Eszközöket és technikákat mutat be. a bensőségesség egykori kecses táncát egyfajta álarcosbál váltja fel. amelyekkel földeríthetjük. lemondunk belső iránytűnkről. és ha a zsaroló mozgásba tudja hozni ezeket a félelmeket. a jó szándékot. a szakadék egyre szélesebb.mondja Forward poétikusan. A kapcsolat kiürül. tojástáncot járunk. aminek a zsaroló látni akar min­ ket.

de a második rész még értékesebb. de egyszersmind hideg szívű zsaroló. milyen hatások érték Forwardot. A zsarolók érzelmi beállítottságával és élettörténetével kapcso­ latos gondolatai Karén Horney munkáját idézik fel (lásd 279. A könyv egyik gyengéje. hogy megmondjuk a zsarolónak: elfogadhatatlan. 177 . a biztonságérzetet erősítő neurotikus hajlamról. Megtanulhatunk ellenállni. A könyvben idézett személyek közül sokan mondják a párjukról. hogy „a legcsodálatosabb. Forward könyvei .millióknak segítettek. Záró megjegyzések Mindez azonban ízelítő csupán az Érzelmi zsarolás tartalmából. hogy újra túszul ejtsen minket valaki. hogy nem tartalmaz hivatkozásokat. szembenézni a valódi kérdésekkel. hogy miben áll a zsarolás. hogy miként lehet szembeszállni vele és meghiúsítani. nincs hozzá bibliográfia.lyek segítségével megelőzhetjük. és az Érzelmi zsarolás kitűnő példa arra. amely célt tévesztve felnőttkorban is megmarad. úgy érezzük. Érdekes lenne tudni.köztük a remek címmel megjelent Mén Who Haté Women and the Women Who Lőve Them (Férfiak. akik szeretik őket) . és képessé válhatunk arra. legsegítőkészebb ember a vilá­ gon". kijelölni a határokat. jobban átlát­ juk az egy-egy személyiségre jellemző viselkedésformák és érzelmek komplexitását. Az első rész („A zsarolási tranzakció megértése") önmagában is megéri a könyv árát. aki csak magára gondol. amit csinál. illetve hogy meglátásai mind saját terápiás tapasztalataiból táplálkoznak-e. Amikor letesszük. hogy egy önsegítő könyv a pszichológia tu­ dományát is előreviheti. akik gyűlölik a nőket és a nők. oldal): ő írt a gyermekkorban kifejlődő. hanem azt is felvázolja. Itt Forward nem csupán arról ír.

Szakértőként hallgatták meg nagy port felvert büntetőügyekben. mint Nicole Simpson terapeutája az O. Sok éven át magánpraxist folytatott. majd PhD-fokozatot. Ezt követte a szintén sikeres Mén Who Haté Women and the Women Who Lőve Them (Férfiak. hogy ön­ kéntesként a Kaliforniai Egyetem (Los Angeles) Neuropszichiátriai Intézetében dolgozott. Első könyve. / Simpson-ügyben is tanúskodott. a Betrayal oflnnocence (Az ártatlanság eláru­ lása. a pénz démonai) és a When Your Lover 24 Susan Forward: Mérgező szülők .Tény.hogyan szabaduljunk meg fájdalmas örökségünktől és nyerjük vissza életünket? ford. Money Demons (Rög­ eszmés szeretet. még ha a kapcsolat nem roppan is bele. akik gyűlölik a nőket és a nők. . miközben számos dél-ka­ liforniai pszichiátriai és orvosi intézet munkatársa is volt. További munkái: Obsessive Lőve. Forward közismert médiaszemélyiség és előadó. Susan Forward Pszichológusi pályafutása azzal kezdődött. akik szeretik őket. és az utószót írta Kövi György Háttér. 1986) és a Mérgező szülők (Toxic Parents 1989)24. 1978) megjelenésétől a gyermekbántalmazás szakte­ kintélyének számít. 2 0 0 4 . Ne hagyjuk kapcsolatain­ kat idáig fajulni. hogy az emberi természetbe mindkettő belefér. Kapcsolataink­ ban mégsem fogadhatjuk el a zsarolást. mert kifacsarja belőlük az éle­ tet. Pszichiátriai szociális gondozóként szerzett diplomát. Budapest 178 .

Az utóbbi könyvben és az Érzelmi zsarolásban társszerzőként Donna Frazier is közreműködött. 16 179 .Is a Liar (Hazudós szeretők).

hogy alapjában véve m it is szeretne tenni. Egyre többen panaszkodnak arról. Érintkezési pontok Nathaniel Branden: Az önbecsülá pszichológiája (79. hogy m it kell tennie. És a régi idők em berével szem ben a m ai em b ernek a hagyományok sem mondják m eg. am i a jelek szerint két okból fakad. kihívást jelen t a m ai pszichiátria számára. am it mások tesznek (k onform izm us)." Dióhéjban A szenvedés. hogy üresnek. oldal) 180 . a sors tudatos elfogadásából születhet az egyik legnagyobb dolog. Ehelyett vagy arra törekszik. amit elérhetünk. vagy azt teszi. Gyakran nem is tudja. am it mások elvárnak tőle (totalitarianizm us). hogy m it tegyen.1 7 1969 Az értelem akarása „A m it én egzisztenciális vákuum nak nevezek. A z állatokkal ellentétben az em bernek n em m ondják m eg az ösztö­ nei. értelm etlennek érzik az életet.

de Franki tanainak és az azokat megalapozó filozófiának a teljes kifejtése a The Will to Meaning: Foundations and Applications o f Logotherapy (Az értelem akarása: a logoterápia alapjai és alkalmazása) című munkájában található. vagy lemondtak az életük­ ről. Megindítóan írja le benne azt az időszakot. amit egy náci koncentrációs táborban töltött. Sok olvasója számára valóságos kincs ez a könyv: ellenméreg a mai élet unalmával és értelemnélküliségével szemben. amely az emberi lényt környezetének komplex termékévé próbálja egyszerűsíteni. lásd a kommentárt az 50 klasszikus önsegítő könyv című ki­ adványban). és Az értelem akarása világosan megfogalmazza a Franki és honfitársai felfogása között lévő különbségeket.17. de tartalma bőségesen kárpótolja az olvasót a nehézségekért.a logoterápiáról (a görög logosz szó értelmet jelent) -. Ez a könyv is képet ad az értelem frankli pszichológiájáról . Franki a behaviorista pszichológiát is elutasítja és vele azt a szemléletet is. fejezet Viktor Franki Franki legismertebb munkája a Maris Search fór Meaning {Az értelmet kereső ember. akik vagy magu­ kévá tették a túlélés gondolkodási sémáját. Franki terápiás módszerét sokan a bécsi pszichoterápia harmadik iskolájának tekintik a freudi pszichoanalízis és az adleri individuálpszichológia mellett. Ez nehezebb olvas­ mány. bemutatva rabtársait. 181 .

ha papot vagy rabbit keresnének fel. teszi fel a kérdést Franki. morális vagy spi­ rituális konfliktusokból fakadó panaszok tartoznak ide. a pszichológia korábban képtelen volt számot vetni az em­ ber sokdimenziós természetével. vagy abban. sokszor meg sem érti őket. mint az agorafóbia. hogy az emberi psziché tekintélyes részben komputerszerűen működik.A pszichológia vakfoltja Franki úgy véli. Ez utóbbiakkal a hagyományos módszereket alkalmazó pszichiáter nem tud mit kezdeni. Mint neurológus nem vitatta. hogy például a szeretetet vagy a lelkiismeretet egyszerűen kondicionált válaszként vagy a biológiai programozás eredmé­ nyeként értelmezhetnénk. Bizonyos panaszaink talán ab­ ból fakadnak. az ilyen panaszoktól szenvedő páciensek job­ ban járnának. amelynek nevében Jeanne d'Arcot szkizofrénnek minősí­ tették volna. hogy nehéz körülmények között is megőrizzük méltóságunkat. de hangsúlyozta. az életút megválasztásában. Nem tagadja. hogy az ember nem pusztán számítógép. de fontos szerepet tulajdonít a sza­ bad akaratnak is . hogy a biológiai adottságok vagy a kondicionálás alakítanak minket. amelyhez az élet értelmetlenségének érzését társítjuk: a logoterápia alapvetően 182 . Vajon annak a szakmá­ nak a művelői. vagy olyan lelki bajokból. ítélkezhetnek-e hitelt érdemlően a bűntudat. a lelkiismeret. hogy megbomlik testünk kémiai anyagainak egyensúlya. Franki nem fogadta el. a halál vagy a méltóság kérdéseiben? A logoterápia válasza Lélektani szemléletét Franki egzisztencialistának nevezte.az értékválasztásban. de van a panaszoknak egy másik csoportja is: a Franki által noogénnek mondott. de szemben Albert Camus vagy Jean-Paul Sartre egzisztencializmusával.

mert nem azt mondta róluk. akik saját dön­ téseik folytán kerültek mostani helyzetükbe. Franki szerint nem a siker a legtöbb. amely azt jelzi. hogy valahol az Egyesült Államok nyugati partján fel kellene állítani a „Felelősség-szobrot".optimista. Tudomásul vette a bűnt mint realitást. A nehéz. fájdalmas helyzetek értelmét nem mindig ismerjük fel. Szabad és felelős embereknek tekintette őket. rájött. csak később. A regényíró Franz Werfelt idézi: „A víz létezésének legtámadhatatlanabb bizonyítéka a szomjúság. hogy a halállal való bátor szembenézés megszépítheti utolsó óráját. hogy a társadalom vagy saját génjeik áldozatai. és abban találta meg élete értelmét. amit az életben elérhetünk. hogy az általa választott módon haljon meg. hogy elevenen él bennünk az értelem akarása. A ra­ bok szívesen hallgatták. és aki a halálfélelemtől szinte megbénult. hogy az élet­ nek mindig van értelme. az nem neurózis. ellenkezőleg: nagyon is emberi jelenség. amikor a történtek eredményeként megerősödtünk. hogy ők mind csodálatos emberek. Egy haldokló asszony. A relativizmus korában élünk. hogy ez mi­ ben áll. hogy amikor az ember egzisztenciális vákuu­ mot érez maga körül. a keleti par­ ti Szabadság-szobor ellentétpárjaként. Franki amellett érvelt." Felelősség és bűntudat Egyszer Franki a hírhedt San Quentin börtönben tartott előadást. akit Franki látogatott a kórházban. ha képesek vagyunk bátran szembenézni a megváltoztathatat­ lan végzettel. 183 . ha nem is tudjuk még pontosan. Franki előszeretettel hangoztatta. ha­ nem az. Éppen arról igyekszik meggyőzni az embereket. és nem is azt. Túllépett a korai halál „értelmetlenségén".

Lelkiismeret Az értelmet kereső ember olvasói bizonyára meglepődtek azon. csak az egyes emberek életének vannak egyedi értel­ mei. hogy megszabadulunk az ilyen univerzáliáktól. Amikor neurológus­ ként Bécsben élt. Az életnek nincs végső értelme. hogy ha a logoterápia az élet értelmét állítja középpontba. függetlenednek íté­ letünktől. hogy lelkiismeret. Tudván. Ha azonban úgy döntünk. Válasza az. s hogy elfogadjuk. hogy „Mi az élet értelme?". felajánlották neki az amerikai vízumot . Záró megjegyzések Az értelem akarásának végén Franki fölteszi az önként adódó kérdést. Tőlünk függ. saját problémáinkra és feladatainkra vonatkoztatjuk. Az élet értelmének ilyenfajta egyediségét hívjuk úgy. 184 .de csak neki a szüleinek nem. a lehetséges értelmek egyedi sorozatának beteljesítésére születik. akkor vajon mi különbözteti meg a vallástól. ha nem saját életünkre. avagy igyekszünk elkerülni őket. hogy milyen sors vár a szülőkre. hogy Franki elkerülhette volna a koncentrációs tábort. azzal paradox módon bezárkózunk tulajdon szabad­ ságunkba. Értelmezhetetlen a kérdés. hogy megragadjuk-e ezeket az ér­ telmeket. nem tudta rászánni magát a távozásra. Minden ember. addig a logo terápia a mentális egészséget szolgálja. hogy míg a vallás termé­ szeténél fogva a megváltást állítja a középpontba. írja Franki.amelyben a valódi értékek és értelmek felhígulnak.

Az ösztöneink hajtanak minket. aki kételkedik abban. hogy a bio­ lógiai tényezők. de az értelem az. de számolt a szabad akarattal is . Az 1930-as években a Bécsi Közkórház öngyilkososztályán dolgozott. Ahogy Freud az örömöt vagy a szexualitást. 185 . ha éppúgy számí­ tásba veszi az értelem akarását. Nem gondolkodott misztikusan. Franki hitt abban. Mindamellett Franki a neurológia és a pszichi­ átria doktora volt. Franki számára a pszichológia csakis akkor töltheti be feladatát. A Neurológiai Osz­ tály vezetőjeként 1940 és 1942 között a Rothschild Kór­ házban dolgozott.E különbségtételtől függetlenül Franki pszichológiáját áthatja a vég­ ső értelembe vetett spirituális hit. ami magával húz. Viktor Franki Becsben született 1905-ben. ami sokak szemében gyanússá tette ezt a lélektani irányzatot. hogy az értelem akarása is legalább ilyen fontos szerepet ját­ szik személyiségünk alakításában. mint az örömre vagy a hatalomra törekvés ösztönét. hogy az életnek lenne végső értelme. és túlélt két koncentrációs tábort.azzal. 5 közben pszichiátriai magánpraxist épített ki. Adler pedig a hatal­ mat tette meg az ösztönös késztetések fő célpontjának. a kondicionálás is alakítják az embert. és nem volt álmodozó. A Bécsi Egyetemen szerzett orvosi diplomát és PhD-fokozatot. milyen életutat járunk be. milyen értékeket állítunk előtérbe. nem tagadhatja az sem. hogy módunkban áll eldönteni. Franki nem tagadta. és megőrizzük-e emberi méltóságunkat a nehéz helyzetekben. S hogy az ember meg akarja találni élete értelmét.

Szüleivel és feleségével. Franki 1997-ben halt meg. 1948). Tillyvel együtt 1942-ben kon­ centrációs táborba . 186 .került. mint Teréz anya és Diana hercegnő. Dér unbewusste Gott (A tudattalan isten. ezt az állást töltötte be egészen 1971-ig. ekkor írta Az értelmet kereső embert. ugyanazon a héten. A Bécsi Neurológiai Szakrendelő Intézet vezetőjévé nevezték ki.először Theresienstadtba . 1965). az amerikai csapatok bevonulásakor. más amerikai egyete­ meken és a Bécsi Egyetem Orvoskarán. A háború után visszatért Bécsbe. A családból csak ő maradt életben: 1945-ben szabadult Dachauból. További munkái: Árztliche Seelsorge (Orvosi lélekápolás. vendégprofesszor volt a Harvardon. 1985). The Unheard Cry fór Meaning: Psychotherapy and Humanism (Hangtalan kiáltás az értelemért: pszi­ choterápia és humanizmus. Huszonkilenc egyetem választotta díszdoktorává.

.

és férfibarátai csodálatát és szerelmét. bájos leány volt és felkeltette társasága érdeklődését. Párbeszéd. 199 8 . aki pedig m ég gyereknek számított. hogy elkerüljük a fájdalmat és összhangban maradjunk saját énünkkel. oldal) 25 Anna Freud: Az én és az elhárító m echanizmusok. Horgász Csaba. betörni akaró erő m indig m egegyezik. a védekezést létrehozó hatóság és az elhárított. az az a motívum. ennek dacára heves féltékenység kínozta húgával szem ben. s ez a kényszer gyakran pszichés elhárító mechanizmusokat hív elő belőlünk. "2? Dióhéjban Szinte bármit megteszünk azért. oldal) Karén Horney: Belső konfliktusaink (279. "26 „N oha páciensem igen szép. Budapest 26 Fordította Horgász Csaba 27 Fordította Horgász Csaba 18 8 . Érintkezési pontok Alfréd Adler: Emberismeret (31 >oldal) Eric Beme: Emberi játszmák (51. oldal) Sigmund Freud: Álomfejtés (199. oldal) V. Ramachandran: Az elme fantomjai (413. am i az ént védekező intézkedésekhez való folyam odásra ösztönzi.1936 Az én és az elhárító mechanizmusok2 5 „Ezekben a konfliktushelyzetekben a szem ély énje saját ösztön-énje egy részének visszaszo­ rítására törekszik. így. Serdülőkorában a páciens m in d en addigi érdeklődésével felhagyott és csak egyetlen vágy hajtotta: hogy kivívja fiú. ford. S. am i változik.

Óhatatlanul az apja lányát látták benne. A The Ego and the Mechanism o f Defence (Az én és az elhárító mechanizmusok) Anna Freud legismertebb könyve. hogy ezeket a pácienseket egészen másként kell kezelni. aki maga is neves pszichológus lett. addig Anna nagyobb szerepet tulajdonított az énnek (az ego­ nak). az ösztön-én és a felettes-én között. pedig úttörő munkát végzett két fontos területen is: az én pszichológiája és a gyer­ mek-pszichoanalízis területén.18. a péniszirigység 189 . és az egyetlen. élet­ évét. mint a felnőtteket. és elhatározta. mert az elméletet érdekes esetismertetések fűszerezik. és meggyőzte apját. Gyermekekkel és serdülőkkel dolgozott. Azt vizsgál­ ta. hogy pontosan milyen kölcsönhatás alakul ki az én. annál is inkább. fejezet Anna Freud Anna Freud volt a legfiatalabb Sigmund Freud hat gyermeke közül.olyanokkal. hogy ugyanar­ ra a pályára lép. különösen a terápia és a pszichoanalízis tekintetében. Mire betöltötte 14. Míg apja köztudottan az ösztön-énre (az id-re) összpontosította a figyelmét. és ebből vezette le a pszichés elhárító mechaniz­ musok fogalmát. de a könyv laikusok számára is élvezhető. Olvasását megkönynyíti a pszichoanalízis alapfogalmainak ismerete. elolvasta apja valamennyi könyvét. Sok klasszikus freudi fogalommal találkozha­ tunk benne . mint az anya iránti gyűlölet.

hogy elszigetelődik bennünk a kielégítetlen impulzusok miatt eredetileg érzett fájdalom. másokra vetíteni vagy tagadni a tudattalan késztetéseket. és annak ellenére. Anna Freud megfogalmazása szerint azt a küzdelmet akarta kifejezni vele. Az én azért hoz működésbe elhárítást. A pszichoanalitikusnak pedig az a dolga. Mit értünk elhárító mechanizmuson? Pszichológiai értelemben Sigmund Freud használta először az „elhá­ rítás" kifejezést 1894-ben. az ösztön-én és a külvilág között. amelyet az én a fájdalmas vagy elvisel­ hetetlen gondolatok. az ösztön-én és a felettes-én . akkor az én nyerte a három instancia . köztük a szexualitás vagy az agresszió. E fogalmak kapcsán azonban lenyűgöző magyarázatokat olvashatunk az emberek viselkedésének okairól. hatások ellen folytat. És az én szenved vereséget akkor.az én. Az én fo­ lyamatosan harmóniát igyekszik teremteni önmaga. ami azzal a következménnyel járhat. hogy az ösztön-én felül­ kerekedik rajta. Anna Freud számunkra is meggyőzően magyarázza az elhárító me­ chanizmusok létrejöttét és funkcióját.csatáját. hogy tudatosítsa az egyénben ösz­ tönös vágyait. hogy a freudi pszichológia tekintélyét az utóbbi években igencsak megtépáz­ ták. Anna Freud szerint ha valaki sikerrel alakít ki elhárító mechanizmusokat a szorongás és a fájdalom ellen.vagy a kasztrációs szorongás amelyeket a mai olvasó némi fenntar­ tással fogad. 19 0 . Az én mindig fel van készülve a veszélyre. hogy ne kerítsék hatalmukba a tudattalan késztetések. ha alulmaradunk a belső küzdelemben a tudattalan ösztönnel vagy a társadalmi kötelezettségekkel és elvárásokkal szemben. s amely neurózist okozhat. Olykor megpróbálja intellektualizálni. de ez nem mindig vezet tökéletes mentális egészséghez. illetve gátlás alá helyezni.

s mindaz. elhárító mecha­ nizmust konstruál. A felettes én szolgálatában Míg az én a józanul gondolkodó elme. „a bajkeverő. egészségtelen személyiségjegyek vagy neurózisok formájában jut ki­ fejezésre.Előfordul. hogy ezeket a késztetéseket kizárjuk az én látóköréből. a szexualitást elítélendőnek. a konfliktus azonban ezzel még nem oldó­ dik meg. mert az én kénytelen valamilyen elhárító mechanizmushoz folya­ modni annak érdekében. A felettes-én. amely megakadályoz­ za. hogy az én békés megegyezésre jusson az ösztönökkel"28. addig a felettes-én a freudi szóhasználat szerint a személyiségnek az a része. amelynek segítségével behódoló döntését értelem­ mel ruházhatja fel. az én annak kielégí­ tésére törekszik. és hogy csökkentse a kielégítetlen impulzus okozta fájdalmat. más módon. írta Anna Freud. Ha valakinek az énje puszta eszköz a felettes-én kezében. hogy összhangban maradjon önmagával. Az én küzdelembe bocsátkozik az ösztönkésztetéssel. amely a társas együttélési vagy társadalmi szabályokra reagál. de szembekerül a felettes-énnel. a személyiség egészében ve­ szít. hogy bár az én diadalmaskodik. Az ösztönök megtagadása azonban sokszor csak anynyit jelent. Magasra teszi a mércét. Az én aláveti magát a fölötte álló felettes-énnek. 28 Fordította Horgász Csaba 191 . Amikor egy természetes ösztön a felszínre tör. az ösztön-én a tudattalan ösz­ tönök tartománya. az agressziót antiszociá­ lisnak állítja be. amit az én nem tud beépíteni az énélménybe.

mint a többi gye­ rek. Felnőtt korában azután nem ment férjhez. hogy olyan jó legyen. Elhárító mechanizmusa azzal a felismeréssel szemben. Anna Freud szerint ez az elhárítás viszonylag egészséges formája.akkor gátlásos. amelynek fenntartásá­ hoz különösen nagy energiára van szükség. hogy kifejezésre jussanak. de nem engedélyezett magának efféle örömöket. az volt. Anna Freud beszámolt egy asszonyról. másokról gondoskodott. Barátainak szerelmi éle­ te rendkívüli módon foglalkoztatta. Elfojtás Az előbbi példában az egyén a külvilágra vetítette ki ösztöneit. 192 . Erőteljesebb és gyakran károsabb elhárítási mód az elfojtás. akinek az életét olyan mér­ tékben meghatározta rendkívül erős felettes-énje. illedelmes személyiséggel van dolgunk. egyszerűen öltözködő nevelőnő lett belőle. kimért. hogy túl erősek a vágyai. ez volt az egyetlen mód arra. kivetítette (projiciálta) életének más területeire. hogy természetes késztetéseit. Mivel énje és ösztön-énje megsemmisítő vereséget szenvedett a felettes-énjével szemben. összhangba kell kerülnie a társadalom értékeivel és szabályaival: elfojtotta természetes vágyait. inkább másokkal érzett együtt. Gyermekkorában igazi akarnok volt. hogy a vágyait más embereken keresztül elégítette ki. aki állandó félelemben él amiatt. ruhákat követelt azért. tárgyakat. és a másik szélsőséget tette magáévá. Mi történhetett? Egy bizonyos ponton úgy érezte. és a divatról is szívesen beszélt. Nem törődött a maga bajával. gyermeket sem szült. Saját vágyai mindennél fontosabbak voltak számára. hogy az ösztönei megtámadhatják és legyőzhetik. fantázi­ átlan. amelyek kielégítését nem engedélyezte magának. becsvágy nélküli. vagy még jobb.

olykor egyszerűen így véde­ kezünk a valós külső veszéllyel szemben. másfelől azonban természetes érzéseinek elfojtásával a leány megfosztotta magát a vele egykorú lányok normális reakcióitól és hangulataitól. és énje az érzés visszatérése ellen az ellentétes reakcióval . gyengítve ezzel a személyiséget. s gyen­ geségüket fantáziájukkal és szerepjátékokkal igyekeznek ellensúlyozni. A leány elfojtotta ezt a számára visszatetsző érzést. Az érzés elkerülésére énjében idegenkedés ébredt a rágás­ sal szemben. amit anyja egymást követő terhességei miatt érzett. abban az értelemben. aggodalmaskodással . Mindkét esetben nyug­ vópontra került az én. Az elfojtás az elhárítás leg­ veszedelmesebb formája.túl­ zott gyengédséggel. hogy a kicsik gyengének érzik magukat az erős felnőttek és a veszélyek között. Szemügyre véve a gyermekek elhárítási mechanizmusait. Egy másik esetben egy leány arról kezdett fantaziálni. a leányokat egy másik szinten mégis veszteség érte a konfliktus elfojtása miatt. anyagyűlöletbe fordult át. állapította meg Anna Freud. hogy többé nem kellett belső konfliktusokat megoldania. Gyermekek elhárító mechanizmusai Az elhárításnak nem minden formája rossz. Ha egy gyermek valamilyen képtől.próbált védekezni: A leány irigysége és féltékenysége önzetlenséggé és mások iránti figyelmességgé alakult át. mert ösztönéle­ tünknek egy egész területét fosztja meg a tudat jelenlététől. Ez egyfelől segítséget jelentett a családi környezetbe való be­ illeszkedésben.Olvashatunk a könyvben egy leányról. hogy leharapja apja péniszét. aki fivérek között nevelke­ dett. ami az evés zavaraihoz vezetett. és neheztelése. például egy erőszakos férfi szellemé- 193 . Anna Freud megállapította.

paradox módon éppen azért. A gyermek annyira meglágyítja az öreg szívét. A passzív szerepről aktívra vált.tői fenyegetve érzi magát. „Azonosulnak" a dolgokkal és emberekkel. ford. A serdülő én Anna Freud megfigyelte.vagy hajvisele­ tet. Ugyanakkor a serdülők a világ közepébe helyezik ma­ gukat. és maga is szellemként jelenik meg. amikor olyan hirtelen és oly nagy odaadással választanánk új ruha. 29 Frances Hodgson Burnett: A kis lord. mint még senki. hogy változékonyak. rablónak öltözik. Ami közös ezekben a fantáziaképekben. Anna Freud olyan gyerektörténeteket elemzett. Pécs 194 . és végül igazi emberi lény lesz belőle. s ezzel erőt merít kör­ nyezetéből. Alexandra. így többek között A kis lordot (Little Lord Fauntleroy)29 Frances Hodgson Burnett gyerekkönyvét. az a valóság visszájára fordítá­ sa. mert a történetek lehetőséget kínálnak a valóság tagadására. Ugyancsak jellemző a tizenévesekre. Más tör­ ténetek állatok megszelídítéséről vagy vadak emberré válásáról szólnak. magába építi ennek a külső objektumnak a jellegzetességeit. Cserna György. de szívesen ápolunk szoros kapcsolatot politikai vagy vallási eszményképekkel is. és megbékélhetnek a valósággal. mint ekkor. Nincs még egy olyan életszakasz. amelyekben egy fiú vagy egy lány megszelídít egy gazdag vagy erős vagy félelmetes öreg­ embert. például az apa-gyermek kapcsolatban megmutatkozó gyenge­ ségük fölött. hogy a tizenévesek könnyen antiszociálissá válhat­ nak. 2001. Segítségükkel a gyermekek napirendre térhetnek a valódi kapcsola­ taikban. és igyekeznek elszigetelődni a többi családtagtól. szemléletük nárcisztikus. vagy cowboynak.

az óhajok­ kal és vágyakkal. valamint a személyiség három instanciája . fennáll a neurotikus vagy pszichotikus betegség ve­ szélye.közti versengés hangsúlyozását. erőteljes érzések kereszttüzében. a felettes-én és az ösztön-én . A pszichoanalitikusok he­ lyébe pszichoterapeuták és kognitív terapeuták léptek. hogy tudo­ mánytalan. Anna Freud szerint minden olyan életszakaszban. azok elég való- 195 . Záró megjegyzések Anna Freud elismerte. Ez volt Anna Freud magyarázata a serdülők énközpontúságára . Hogyan is lehetne az. ha az elme rejtett barlangjaival.az én. amik valójában. amelyek nemkívá­ natos érzelmekhez vagy viselkedéshez vezettek. az embereknek a szociális nyomásra adott reakcióival foglalkozik? A freudi pszichológiát sokan vádolták azzal. hogy kiigazítsák a hibás gondolkodási útvonalakat. akik nem sokat törődnek páciensük múltjával és vágyaival. Ily módon azonban szem elől téveszthetjük a freudi pszichológia egyes tanításait. amikor fokozódik a szexuális késztetés.így tartják fenn identitásukat a látszólag a semmiből előbukkanó új. az álmok és a mitológiai szimbólumok mély értelmű magyaráza­ tát. és ami az elhárító mechanizmusokat illeti. Az ösztönös belső késztetések veszélyt jelentenek az én számára. Azt tekintik feladatuknak. amely éppen ezért bármire hajlandó. hogy érvényt szerezhessen akara­ tának. ha az én nem képes megfelelően feldolgozni az ösztönimpulzu­ sokat. Az emberi természet „szexualitás és agresszió" felfogá­ sát. hogy a szorongásokra és félelmekre válaszként megjelenő különféle elhárító mechanizmusok leírása nem egzakt tudo­ mány.ahelyett hogy annak látnák és azért szeretnék őket. és sok tekintetben valóban az. Ezek a fogalmak ma is hasznosak.

és falta a könyveket. majd olaszországi utazások után tanítói oklevelet szerzett. Egy évvel később Berlinben nyitott pszichoanalitikus magánpraxist. bizonyos értelemben Sigmund Freud tanítványává vált. Anna Freud fő érdeme. és 1922-ben. Az iskolában nyughatatlan volt. Sophie volt a család szépe. S. 1935-ben a Bécsi Pszichoanalitikus Tovább- 196 . A család vendégeinek jóvoltából több nyelv is ráragadt. de tanítónői állását sem adta fel. és Freud 1939-ben bekövetkezett haláláig főként ő ápolta apját. Ramachandra. Apja 1918-ban pszichoanalízisnek vetette alá. Anna 1912-ben érettségizett. de amikor apja állka­ pocsrákban betegedett meg. Nővére. és kisgyermekkorától közel állt apjához. Anna Freud Bécsben született 1895-ben. hogy a pszichoanalízis bizonyos fokig természettudo­ mányosán is értelmezhető. Miközben apja írásainak fordításán dolgozott.ságosak ahhoz. az ő munkái is a mostaninál nagyobb hatást fognak kifejteni. Anna 1927 és 1934 között a Nemzetközi Pszichoanaliti­ kus Társaság elnöke volt. a Nemzetközi Pszichoanalitikus Kongresszuson a Társaság tagjává választották. közben bővítette gyermekanaliti­ kai praxisát. Újabban az elhárító mechanizmusok neurológiai hátterére is felhívták a figyelmet (lásd V. Anna pedig a család esze. és ha a freudi pszichológia újra előtérbe kerül. visszatért Bécsbe. hogy apja elméleteit átültette a gyakorlatba. oldal). hogy legtöbbünk könnyen hozhat példát legalább az egyikre saját életéből. 413. így elképzelhető.

Ausztria náci megszállása után Anna szervezte meg a Freud család Angliába történő emigrálását. majd 1947-ben a gyermeklélektan nemzetközi központjának számító Hampstead Gyermekterápiás Klinikát. Egyedülálló anyák gyermekei részére megalapította a Hampstead Háborús Óvodát. Számos amerikai egyetem hívta meg előadások és szemináriumok megtartására és választotta díszdoktorává. 197 . és 1937-től részt vett egy szegény családból származó gyermekeket felkaroló óvoda megalapításában. Londoni otthonában 1982-ben bekövetke­ zett halála után Freud Múzeum nyílt. Anna nem ment férjhez.képző Intézet igazgatója lett. fő hivatásának az apai örökség ápolását tartotta.

H a szabad e mondással élnem . azt nem tudom. oldal) 30 Sigmund Freud: Álomfejtés. ha vesszük a fáradságot. hogy megfejtsük őket. így hát egyszer azt álmodom. Budapest 31 Hollós István fordítása 32 Hollós István fordítása 33 Hollós István fordítása 198 . m ennyire tiszta a kilátás. A látszólag ártatlan álmok sem éppen olyan ártatlanok. lényegtelen dolgok miatt nem zavartatjuk alvá­ sunkat. az a válasz. "31 „Hogy miről álmodnak az állatok. Az én és az elhárító mechanizmusok (189. M áskor valaki egy dombra vezet. az ilyen álomnak »vaj van a f e jé m . amelyet előző nap egy pá­ ciensem szalonjában futólag megpillantottam. hogy Rómába utaz z a m . hogy hiszen én be se m entem a városba. hogy a vasúti kocsi ablakából látom a Tiberist és az An gyalhidat. Ágnes. Hollós István. A zután m egindul a vonat.1900 Álomfejtés30 „Az álom sohasem bíbelődik csekélységekkel. hogy a kukoricáról. "31 „Ebben az esetben álomsorozatról van szó. hogy csodálkozom. 1993. amely az álomban megjelent.. ford. oldal) Carl Jung: Az archetípusok és a kollektív tudattalan (301.. és megmutatja a félig ködfátyolba burkolózott Rómát olyan távolságból. egy ismert metszet mása volt."33 Dióhéjban Az álmok fölfedik a tudattalan vágyait és fejlett intelligenciáját. Könnyen felism erhető benne »az ígéret földjét távolról meglátni« motívuma. az utószót írta Hermann István. és eszembe jut. Arra a kérdésre. Meller V. amelynek alapja az a vágy. oldal) Anna Freud. hogy miről álmodik a liba. a függeléket összeáll. Helikon... Érintkezési pontok Alfréd Adler: Emberismeret (31. Egy példabeszéd.vágyteljesülés. amelynek közlését egy hall­ gatónak köszönhetem. Ez a két mondat magában foglalja az egész elméletet: az álom . A kilátás. tudni véli.

Brill munkája) 1913-ban látott napvilágot. A könyv félig-meddig önéletrajzi nézőpontból mutatja be a késő 19. Neu­ rológiai területen kezdett tevékenykedni. Minden idők egyik legnagyobb hatású könyve először mindössze 600 példányban jelent meg. amikor az Álomfejtés (Traumdeutung) című könyve. megjelent. inkább bírálta az Álomfejtést. századi Bécs polgári világát. és az otthonteremtés érdekében orvosi praxist kellett indítania. Az a terve. amit írtak róla. a beszédzavarokról. az egyetemen csak nyolc évi or­ vostudományi és más irányú tanulmányok után kapott diplomát. és ez a 600 példány 8 év alatt fogyott el. akadályozta volna abban. hogy feleségül vegye menyasszonyát. hogy neves orvoskutatóvá váljék. fejezet Sigmund Freud Kevesen tudják. majd érdeklődése a pszichopatológia felé fordult. Martha Bernayst. a kokain érzéstelenítő hatásáról és a gyermekek agyszélhűdéséről írt közleménye­ ket. és még ezután is több mint egy évtizedre volt szükség ahhoz. Az a kevés recenzió. Mindez oda vezetett. A.19. bepillantást enged a „nagy ember" mítosza 199 . az első angol fordítás (A. Jóllehet isko­ lai évei alatt többnyire osztályelső volt. hogy már negyvenes évei közepén járt. amelynek hírnevét köszön­ heti. mintsem dicsérte. hogy nevét megismerje a világ. hogy Freud elég későn indult el pályáján.

de némelyik magától Freudtól származik). A könyv megírása után Freud így értékelte munkáját: „Az embernek egy életben egyszer támad­ nak ilyen meglátásai. Az olvasó számára azonban maguknak az álmoknak az ismertetése és elemzése a legérdekesebb (többségük Freud pácienseitől. E magyarázat szerint a gyakori álmok mögött gyakori történések húzód­ 200 . ez a könyv azonban csupán pályájának első fontos állomása volt. Az irodalmi áttekintést azzal sum­ mázza. amely szerint az álmok egyszerűen érzékszervi ingerlés eredményei. az Alpokba kiránduló. Az álmok okai Meglepő. Az álmok isteni sugallatként történő értelmezésétől eljutottunk ad­ dig a természettudományos nézetig. Freud könyve a szakirodalom terjedelmes áttekintésével kezdődik. Yves Delage és Ludwig Strumpell. mint Louis Alfréd Maury. az álmok tudomá­ nyos értelmezésében nem jutottunk túl messzire. Az Álomfejtés orvosi és természettudományos szempontból vizsgált egy olyan témát. hogy bár a téma sok ezer éve terítéken van. ez beleszövődik az álomba. Megismerhetjük belőle a gyermekeivel foglalkozó. egyenként jó tízoldalas ter­ jedelemben. a barátaival és kollégáival foglalkozó." A korai ígéret beteljesedése több mint 40 évbe telt. melyben a szerző egészen Arisztotelészig tekint vissza. és értelmezi azt. hogy már Freud előtt is milyen sokat írtak az álmokról. amely addig minden komoly elemzésnek ellenállt. és ezzel megalapozta a tudattalan tudományát. a szakmai sikerekre tö­ rekvő Freudot.mögé. és megemlékezik olyan mo­ dernebb szerzőkről is. Az elemzések kimagasló mitológiai. Amikor alvás közben például meghal­ lunk valamilyen külső zajt. művészeti és irodalmi műveltségről árulkodnak. Carl Friedrich Burdach.

hogy a betegek álmainak tartalma jól jelzi mentális egészségi állapotukat. az álombéli repülés képzete a mellkas légzés közbeni emelkedéséből és süllyedéséből ered. hogy nem veszünk tudomást róluk. mint ak­ kor. Az Álomfejtés megírásáig Freud több mint ezer álom klinikai elemzését végezte el. Freud azonban úgy érezte. A tudattalan általában nem a jelentős eseményekre összpontosít. ha például álmunkban meztelennek érezzük magunkat.nak meg. Kétségtelenül előfordul. de sok minden megmarad benne. az érzékszervi ingerek nem adnak ma­ gyarázatot valamennyi álmunkra. • Az álmok jelentésének több rétege van. de kora gyermekkori emlékek is felszínre bukkanhat­ nak bennük. az azért van. mert leesik az ágyról a takaró. s hogy más tünetekhez hason­ lóan az álmok is értelmezhetők. ami triviális. • Az álmokban leggyakrabban az elmúlt napok benyomásai jelen­ nek meg. érzések összefüggő „történetté" állnak össze. Freud eredetileg a pszichózisokkal foglalkozva kezdett érdeklődni az álmok iránt. Ugyanígy a gondolatok másokkal 201 . jelentéktelen. amelynek révén különálló személyek. • Álmunkban másképp szelektálunk az emlékeink között. • Az álmok mindig az énről szólnak. valójában olyan rendező elv érvényesül bennük. A sok álomban kitapintható etikai vagy mo­ rális dimenzió is arra utal. Ráébredt arra. amikor ébren vagyunk. hogy az okok nem pusztán fizikaiak. és számos gondolat sűrű­ södhet egyetlen álomképbe. • Jóllehet az álmok véletlenszerűnek vagy abszurdnak tűnhetnek. hogy az elalvás közben minket érő fizikai ingerek befolyásolják az álom tárgyát. íme néhány a következ­ tetései közül. és nem épülnek be az álmainkba. de ugyanígy előfordul az is.

ahol a tudattalan megnyilatkozhat. hogy az alvás közbeni fizikai érzetek és a napi ese­ mények emléke „mint megannyi olcsó alkatrész szükség esetén igénybe vehető". Miért van szükségünk arra. és ezek a vágyak csak némiképp álcázva léphetik át tudatosságunk küszöbét. • Majdnem minden álom „vágyteljesülés". Azért látszik sok álom ellentétesnek azzal. addig Freud azt a nézetet vallotta. el akarjuk rejteni azokat. hanem csupán a psziché által az álom értelmének kialakításához felhasznált elemek. hogy megkerüljük. mert védekezünk a vágyainkkal szemben. mélyen meghúzódó ösztönzést vagy vágyat hoz felszínre. miért oly rosszul artikulálva. s amely gyakran a korai gyerekkorban gyökeredzik. ami nyilvánvaló? A válasz erre a kérdésre abban a tényben keresendő. ami­ re vágyunk. Az álcázott üzenet Miután arra következtetett. hogy számos vágyunkat elfojtjuk. különös szimbólumokba és képekbe csomagolva jelennek meg az álmokban a vágyaink. hogy az álmok alkotják a küzdőteret. Míg a múltban több szerző azon a véleményen volt. ha a vágyunk az ellenkezőjére fordul benne.helyettesíthetők (egy ismerős személy valaki mássá válhat. s az álom tartalma csak úgy tudatosulhat bennünk. amely betelje­ sedésre tör. Ezt az általa „álomtorzításnak" nevezett 202 . egy ház más funkcióra tehet szert és így tovább). Röviden tehát ezek a motívumok nem az álmok okai. hogy a napi ese­ ményekre való visszaemlékezés az álmok elsődleges oka. vagyis olyan. Freudot az a kérdés kezdte foglalkoztatni. s hogy elsősorban vágyaink teljesülésé­ nek megjelenítésére kotyvasztjuk az álmokat.

torzított formában fejezi ki a véleményét" Ami az álmokat illeti. de ha megteszi. ami­ lyennek éber tudatállapotban nem mutatkozhat. Az álomban kényszerítő erővel fejeződhet ki valamely cselekvésre felhatalmazó üzenet. az üzenet csak cenzúrázva. amikor valaki álmában kapott útmu­ tatást . Freud szerint azért felejtjük el olyan könnyen az álmainkat. a társadalomra vagy bármi más szo­ ciális hatásra. Freud egyik fő tétele az volt.és ez az üzenet mindig ránk vonatkozik.Szophok- 203 . Freud úgy vélte. Az elemző tehát fél az uralkodó cenzúrájától. és hogy az álmok is ezeknek az elfojtott érzéseknek a kifejeződései. Először az Álomfejtésben fogalmazta meg . Tegyük fel. hogy a neurózisok az elfojtott szexuális vágyak­ ban gyökereznek. vagy azt. az illető m in­ den kétséget kizáróan őt magát képviseli olyan mivoltában. Középpontban a szexualitás A betegek analizálása során szerzett tapasztalatai alapján Freud arra a meggyőződésre jutott.arra néz­ ve. hogy az álmok mindig énközpontúak.jelenséget Freud hasonlattal világította meg. mert a tudatos én csökkenteni igyekszik a tudattalan által az éber elmére gyakorolt befolyást. az gyakran az álmodót jelképezi. hogy ha egy idegen alak álmának színterére lép. sohasem a családra. amit valaki más az álmodónafe jelent. és „tompított. megszelídítve vagy valami másnak álcázva juthat el a tudatunkig. Ha egy álomban másik személy bukkan fel. hogy egy politikai elemző bírálni akarja az uralkodót. veszélybe sodorhat­ ja magát.például utólag igazolódott bölcs figyelmeztetést . amelyet éber tudatálla­ potban hajlamosak lennénk elnyomni . ha a pszichénk üzen nekünk. hogy mit kell tennie. Kíváncsian kutatta azokat a történelmi példákat.

lész Oidipusz királyával alátámasztva ." Ezzel helyre tette az apát . aki Freud szeme láttára vizelt. lefekvés előtt megszegte az egyik legfőbb szülői tilalmat: a hálószo­ bában bepisilt. Az általános dorgálás közepette az apja ezt dünnyögte: „Semmi sem lesz ebből a fiúból!". többnyire az eredményeivel összefüggésben. hogy „Látod. hiszen lehetőséget kínálnak a tudattalan motivációk feltárására.hogy az ember nem a teremtés középpontja -. Freud szerint ez a megjegyzés nagyon érzékenyen érinthette őt. hogy a gyerme­ kek szexuálisan vonzódnak egyik szülőjükhöz. jegyzi meg Freud. Mintha csak azt akarta volna mondani az apjának. Záró megjegyzések Gyakran idézik Freudnak az emberi nemet a történelem folyamán ért három nagy megaláztatásról szóló szavait: Galilei fölfedezéséről . és le akarják győzni a másikat.hogy a Föld nem az univerzum középpontja -. és saját fölfedezéséről. a tiltott vizelés szégyenletes emlékképével együtt. Ezt az univerzális hajlamunkat nevezte el később Ödipuszkomplexusnak. Az egyik ilyen álomban például az apa volt az. kulcsszerepet játszanak az emberi természet megértésében. 204 . miszerint nem vagyunk annyira a birtokában saját elménknek. Darwinéról . mert a jelenet még a felnőttkori álmaiban is rendszeresen felbukkant. lett belőlem valaki. Egyik este.el­ lenfelét az anyja érzelmeiért folytatott vetélkedésben -. Freud leírt egy számára fontos eseményt a gyermekkorából. melyek közül a legerősebb a szexualitás.azt a nézetét. Nagy hiba tehát passzív éjszakai időtöltésnek tekinteni az álmokat. A freudi kozmológiában a civilizáció épp csak takarja az ösztönö­ ket. mint hittük.

nagy valószínűséggel nem fog minket az álmainkról és a múltunkról kérdezni. Az 1990-es évek elején a Time magazin időszerűnek érezte. s azért a felismerésért. hogy címlapján föltegye a kérdést: „Freud halott?" Manapság. Ám a mai terapeuták túl könnyen megfeledkeznek arról. ame­ lyekben meghallgatta és elemezte a páciensek tudattartalmait. meg azt is. és a pszichoanalitikusok száma is igencsak megcsappant. hogy kialakult „a pszichiátriai dívány kultúrá­ ja". Érthető ezek után. mivel tartoznak Freudnak az eredeti „gyógyító beszélgetésekért". 205 . ha felkeresünk egy pszichológust vagy egy pszichiátert. hogy gyógyító hatására kevés a bizonyíték. különösen Amerikában. amelyet Woody Allén oly jól figurázott ki jeleneteiben. hogy a pszichoanalízist a vallás aurája lengi körül. Felhozták a freudi pszichoterápiával szemben. amikor mélyen alszunk. gyakran hallani olyan véleményt. hogy az álmok összefüggenének a vágyakkal vagy motivációkkal. s felrótták neki a standardizált eljárások és ellenőrizhető eredmé­ nyek hiányát. hogy túlságosan függ az analitikus­ tól. Az agyról készült izotópos felvételekből arra lehet következtet­ ni. ahol emiatt a pszicho­ analízis tudománytalan irányzatként került be a köztudatba. mert ezeket lényegtelennek tekintik a kognitív pszichológiá­ nak a mentális állapot megváltoztatására alkalmas pontosabb mód­ szerei mellett. igen aktívak az agy érzelmeket. Ráadásul a Londoni Királyi Orvosi Egyetem újabb kutatásai bizo­ nyos fokig alátámasztani látszanak Freudnak az álmokkal kapcsolatos nézeteit. hogy Freud munkái ma már nincsenek előkelő helyen az egyetemi pszichológiai kurzusok hallgatóinak olvasmányai között. hogy az emberben kárt tehet a benne lakozó irracionális lény. hogy az álmok nem pusztán a véletlenszerű neuronkisülések mel­ léktermékei. Bár Freud ateista volt. A neurológiában egyáltalán nem számolnak azzal a lehetőséggel.Ez az emberi szabad akarat elleni támadás óhatatlanul szitkot-átkot hozott Freud fejére.

Freud legnagyobb vívmánya mégis az lehetett. és hogy külön szobában tanulhasson. eljegyezte Martha Bernayst. Szülei. de az utolsó pillanatban megváltoztatta el­ határozását. hogy érdekessé tette a pszichológiát a laikusok számára. és az orvoskarra iratkozott be 1873-ban. hogy klasszikus latin­ görög műveltséget szerezzen. limbikus és paralimbikus területei. Cseh Köztársaság). mert lehetőséget adtak arra. majd egy évvel később Bécsbe költözött. ahol az agy 206 . hogy ezt Freudnak az álmok vágyteljesítő szerepéről alkotott elmélete mellett szóló bizonyítéknak tekinthetjük-e. Most. Freud jogi tanulmányokra készült a Bécsi Egyetemen. és a Bécsi Közkórházban helyezkedett el. gondoskodtak róla. Gondolatai azért voltak olyan nagy hatásúak. Eszerint az álmok a motivációkkal összefüggő magasabb rendű men­ tális működések. bár az még kérdéses.vágyakat és motivációkat ellenőrző. Jacob és Amalia NyugatUkrajnából érkeztek Morvaországba. nem sokkal születésének 150. Az öt testvér közül ő volt a legidősebb. A szülők hamar felismerték Sigismund kiváló szellemi képességeit. Sigmund Freud Sigismund Freud néven született 1856-ban a morvaországi Freiburgban (ma: Pribor. évfordulója után mondha­ tunk-e bármi biztosat Freud örökségéről? A tudattalan „fölfedezése" kétségkívül új távlatokat nyitott a gondolkodás és a képzelet számára. Miután diplomát szerzett. hogy betekintést nyerjünk saját lelki működéseinkbe. és a család 1859-ben Lipcsébe.

M.. első nagy nemzetközi kongresszusát 1908-ban tartották. Ford. Bárt István. Néhány hónapon belül megjelent A mindennapi élet pszichopatológiája (Zűr Psychopathologie des Alltagslebens)35 című munkája. Budapest 36 H árom értekezés a szexualitás elméletéről. Elisabeth von R. 2 0 0 6 . A pszichoanalízis nemzetközi mozgalommá vált. Ford. majd további tanulmányok és az önanalízis után kezdett bele az Álomfejtésbe. Bp. In: SFE 3 3 -2 5 1 . [Dér Witz und seine Beziehung zum llnbewussten]. [Drei Abhandlungen zűr Sexualtheorie]. Később a párizsi Salpetriére Kórházban J. Gabo. Cserép­ falvi. Magyarul megjelent részletei: Katharina. Budapest. 1 9 9 3 . 35 Sigmund Freud: A m indennapi élet pszichopatológiája elfelejtésről. Vál. In: Sigmund Freud: Válogatás az életműből. 34 Sigmund Freud: Tanulmányok a hisztériáról (Josef Breuerrel közö­ sen). elvétésről. Lukács Katalin. A Három tanulmány a szexualitás elméletéről (Drei Abhandlungen zűr Sexualtheorie)36 és A vicc és viszonya a tudattalanhoz (Dér Witz und seine Beziehung zum Unbewuflten)37 című munkái 1905-ben jelentek meg. In: Sigmund Freud Művei VII. ford. babonáról és tévedésekről. Schulcz Katalin. Charcot mellett dolgozott.. Ford. Európa. kisasszony. 1895)34 című munkájukat írták. ford. fejezete. Apja 1896-ban bekövetkezett halála után Freud egy idő­ re magába mélyedt. majd Josef Breuer osztrák pszichológus munkatársa lett. In Sigmund Freud Művei VII. Bárt István.: Studien über Hysterie]. 20 0 3 . „A vicc viszonya az álom hoz és a tudattalanhoz" c.anatómiájával kezdett foglalkozni.. előszó. Budapest. bibliográfiai összeáll. Cserépfalvi. akivel a Tanulmányok a hisztériáról (Studien über Hysterie. 37 A vicc és viszonya a tudattalanhoz. amelyben bevezette a freudi elszólások fogal­ mát... Legújabban a VI. ismertetőszöveg.. in: SFV 207 . jegy­ zetek.. Gergely Erzsébet.1 9 9 5 . el­ szólásról. . . Ferenczi Sándor. Erős Ferenc. [Josef Breuer . 1 9 9 3 -1 9 9 5 .

ford.Freud másodszülött leánya. Budapest 208 . 1 Párbeszéd. és rákban halt meg 1939-ben. Budapest 40Sigmund Freud: Önéletrajzi írások. Budapest 43 Albert Einstein. ford. 1989. Freud főbb művei ebből az évtizedből a Túl az örömelven (Jenseits dér Lustprinzips. Kovács Vilma (1 9 2 3 ). Az én és az ösztön-én (Das Ich und das Es. Kossuth. Linczényi Adorján. de miért? Iszak Aszimov esszéjé­ vel. egy önéletrajz (1925)40 és a vallás lelep­ lezésének szándékával írt Egy illúzió jövője (Die Zukunft einer Illusion. Sigmund Freud: Háború. (A halálösztön és az életösztönök). Hollós István. Budapest 42 Sigmund Freud: Rossz közérzet a kultúrában. 1930)42 című terjedelmes tanulmányában kristályosodtak ki az emberi agresszióval és a „halálösztönnel" kapcsolatos gondolatai. Hatágú Síp. Ignotus. 1 998. Háború. Ausztria annektálása után. 1992. Budapest 39 Az én és az ösztön-én. 1920)38. Cserépfalvi. Freud családjával együtt Londonba települt át. Egész életében szenvedélyes dohányos volt. Múzsák. [Jenseitdes Lustprinzips]. 1991. [Korábban Az ősvalami és az én cím m el]. Bodnár György és Tóth Gergely. 1991. Glória. amikor a pszichoanalízist be­ tiltották. 1927)41. a harmadik gyermekét váró Sophie 1920-ban spanyol náthában meghalt. 38Túl az örömelven. ford. ford. 1923)39. ford. A Rossz közérzet a kultúrában (Das Unbehagen in derKultur. Schönberger (Székács) István. [Das Ich und das Es]. Budapest 4 Sigmund Freud: Egy illúzió jövője. ford. 1991. de miért? (Warum Krieg?)43 címmel Albert Einsteinnel kö­ zösen írtak könyvet 1933-ban.

.

am ennyiben a nyelvet és a logikát is tehetség címszó alatt tartjuk nyilván.1983 Az értelem keretei „Ki kell terjesztenünk és át kell fo rm á ln u n k az em beri intellektusról alkotott elképzelésünket." Dióhéjban Az intelligenciának számos olyan formája van. oldal) Dániel Goleman: Érzelmi intelligencia a munkahelyen (235. hogy jobb m ódszereket dolgozhassunk ki a m érésére. és hatékonyabb eszközeink legyenek a fejlesztésére. oldal) 210 ." „Szerintem teljesen ren db en van. mely szerint egyes. másokat pedig n e m . Érintkezési pontok Csíkszentmihályi Mihály: Kreativitás (125. Ellenzem azonban azt az alaptalan feltevést. oldal) Jean Piaget: A gyermek nyelve és gondolkodása (395. önkényesen kiválasztott képességeket az intelli­ gencia részeként tarthatunk nyilván. amely IQ-tesztekkel nem mérhető. ha a z en ei érzéket vagy a térérzéket tehetségnek tekintjük.

amit az IQ-tesztek mérnek. Gardner egy másikkal . 211 . és ennek megfelelően korlátozottabbak a lehetőségeik. a közvélemény már alapjában véve elfogadta.egyszerűen mérhető. milyen lesz az előmenetelünk bizonyos tantárgyakban. Az IQ-tesztek alapján valószínűleg jól megjósolható. hogy a matematikai­ logikai vagy általános intelligencia. hogy „Mennyire vagy okos?" (How smart are you?). általánosabbal . A magas IQ azt jelentette. szá­ mítógépet programozni vagy egy nyelvet magas szinten elsajátítani. képesek le­ szünk-e szimfóniát komponálni. míg azok. hogy az intelli­ gencia az úgynevezett IQ-tesztekkel . akiknek alacsonyabb az IQ-juk.az intelligenciahányados megha­ tározásával . amikor Howard Gardner. nem fel­ tétlenül ad pontos képet az egyén lehetőségeiről. Gardner könyve terjesztette el azt a felfogást. fejezet Howard Gardner Több mint 20 évvel ezelőtt.bölcsebbel. a Harvard pszi­ chológus professzora megírta a Frames o f Mind: The Theory o f Multiple Intelligences (Az értelem keretei: a többszörös intelligencia elmélete) című könyvét. nyitva állnak előtte bizonyos lehetőségek az életben. választási kampányt megnyerni. Azt a kérdést. de nem sokat tudunk meg belőlük arról.helyettesítette: „Miben vagy okos?" (How are you smart?). egy kicsit lassúbb észjárásúak. hogy az illető okos.20.

és a siker abból fakad. ha az ember a maga intelligenciáját finomítja és használja egy életen át. hogy mindenki a maga módján intelligens. olyan képet fest az intelligenciáról. Az intelligencia típusai Gardner szerint minden ember „intelligenciája" hétféle intelligencia sajátos. újságírók. meny­ nyire leszünk sikeresek az életben. jó mesélő. költők. Az írók. a kérdések tudományos vizsgá­ latának képessége. A problémák elemzésének. Azt ál­ lítja. E hét intelligencia segítségével teremtünk kap­ csolatot a világgal és próbáljuk beteljesíteni céljainkat. hogy mondjuk egy Mo­ zart. hármat a művészetekkel szoktunk összefüggésbe hozni. ügyvédek és politikusok között különösen gyakori a magas szintű nyelvi intelligencia. amely eddigi tudásunkba beilleszthető. valamint az a képesség. Akinek magas szintű a nyelvi intelligen­ ciája. humorát is jól kamatoztatja. a deduk­ 212 . egyedi keveréke. Gardner mindezt a mintázatok észlelése. Ezek alkotják az „értelem kereteit". bár nem osztja a hagyományos felfogást.Ösztönösen tudjuk. akik nem vitték sokra. LOGIKAI-MATEMATIKAI INTELLIGENCIA. amit elért. NYELVI INTELLIGENCIA. Az értelem keretei. Közülük kettőt a hagyományos oktatás tipikusan előtérbe állít. Gandhi vagy Churchill a „magas IQ-jának" köszönhetné. hogy nem az iskolai bizonyítványunktól függ. hogy új nyelveket tanuljunk meg és a nyelvet felhasználjuk céljaink elérésére. általában jó vitakészséggel dicsekedhet. Henry Ford. A nyelvi közlések megértése tartozik ide. és mindenki ismer roppant eszes embe­ reket. Aligha jutna eszünkbe. matematikai műveletek elvégzésének. a maradék kettőt pedig Gardner „személyes intelligenciának" nevezi.

színészektől. számí­ tógép-programozókra. A magas fokú logikai-matematikai intelligencia például tudományos kutatókra. VIZUÁLIS-TÉRI INTELLIGENCIA. tanácsadók és közéleti szereplők tudják ezt az intelligenciát jól hasznosítani.tív érvelés és a logikus gondolkodás képességével azonosítja. amelyekhez nélkülözhetetlen a biztos egyensúlyérzék és koordináció. tornászoktól és általában az olyan szakmák művelőitől. építészeknek. komponálásában vagy megértésében. Kimagasló téri intelligenciára van szükségük a szobrászoknak. Nagy része van a kapcsolatteremtésben. hogy pontosan érzé­ keljük a tárgyakat a térben. Ok­ tatók. ritmusokban. indítékait. Többnyire közülük kerülnek ki a zeneszerzők. zenei mintákban gondolkodni. könyvelőkre és mérnökökre lehet jellemző. ZENEI INTELLIGENCIA. TESTI-KINESZTETIKUS INTELLIGENCIA. INTERPERSZONÁLIS INTELLIGENCIA. A nyelvi intelligencia mellett ez az intelligencia másik olyan formája. a mozgással való önkifejezésnek a ké­ pessége. navigáto­ roknak. Ennek révén értjük meg mások céljait. a lemezlo­ vasok. vágyait. piackutatók. így például a tűzoltóktól. s tudjuk. Kiváló készséget árulnak el a zene előadásában. Az a képesség. amely az IQ-tesztekben nagy hangsúlyt kap. a színjátszás és a sportte­ vékenységek teljes skálája. Kiváló testi-kinesztetikus intelligenciát várnak el a sportolóktól. matematikusokra. belsőépítészeknek és mérnököknek. táncosoktól. Ide tartozik a testbeszéd. zsonglőröktől. énekesek és zenekritikusok. a némajáték. a muzsikusok. mi hova illeszkedik. 213 . kereskedők. Összetett fizikai mozgások ellenőrzésének és koordinálásának. képzőművészeknek. A zeneileg intelligens emberek képesek han­ gokban.

Különösen az írók és a filozófusok bővelkednek az ilyen intel­ ligenciában. hogy az intelligenciának valóban sok összetevője van. finoman hangolt ok­ tatási rendszerre lenne szükségünk. például az egyetemi felvételi rendszerben használatos SAT tesztnek? Kevesen tudják. mivel Alfréd Binet 214 . az azt jelenti. Gardner beismeri: a pszichológia közvetlenül nem irányíthatja az oktatáspolitikát. vagy Gardner gondolatai fölébe kerekednek az intelligencia mérésére jelen­ leg elfogadott módszereknek. Általános következtetése mégis az. hogy az intelligenciatesz­ tek már több mint 100 éve forgalomban vannak. hogy hatékony munkamodellt alkossunk magunkról. Következtetések a tanulás módjával kapcsolatban Gardner elmélete óriási nehézségekkel szembesíti a bevett oktatási mo­ delleket. hogy az olyan oktatási rendszer. Ez az intelligencia segít abban. hogy az egyéni képességek kibontakozását segítő. hogy ér­ zéseink és indítékaink magasabb szintű tudatosítása révén megértjük énünket. nem lehet rossz dolog. Az a képességünk.INTRAPERSZONÁLIS INTELLIGENCIA. hiszen ha elfogadjuk azt az alapgondolatot. amelyik figyelembe veszi minden gyermek egyedisé­ gét. hogy minden em­ ber intellektusa a különféle intelligenciák sajátos elegye. Záró megjegyzések Vajon mindig az IQ-val fogjuk mérni szellemi képességeinket. s először is további vizsgálatokkal bizonyítani kellene. és önmagunk megértése útján szabályozzuk éle­ tünket.

Nagy különbség van a mentális. ő 1943-ban született. Végeredményben nem az számít. A viszonylag egyszerű és olcsó módszer alkalmasnak látszott arra. akiket a legjobban csodálunk. hogy nem azon kellene törnünk a fejünket. Howard Gardner Szülei a náci Németországból menekültek el. fizikai vagy szociális képességek puszta bir­ toklása és sikeres kibontakoztatásuk között. az igazán okos emberek tudják magukról. Miután egy évet a Londoni Közgazdasági Egyete­ men (London School o f Economics) töltött. 1966-ban a Harvardon doktori ösztöndíjjal fejlődéspszichológiai ku­ li 5 . hogy képesek vagyunk valamire. és eköré szervezik az életüket. Gardner könyvének tanulsága tehát az lehet. miben nyújthatnak kiemelkedőt. Van bennük valami a nyers intelli­ gencián túl: ítélőképesség. s épp ezért széles körben terjedt. A Harvard Egyetemen először történelmet ta­ nult. hanem hogy hiszünk-e abban. hogy értékeiket nem ismerik el. és fegyelmezetten kitartunk-e mellette. Mind­ amellett a többszörös intelligencia gondolata mindaddig élni fog. meghatá­ rozott módon okosak. hogy rendelkezésünkre áll-e egy objektívnek mondott intelligenciateszt.és Theodore Simon francia pszichológusok 1905-ben tették első pró­ bálkozásaikat az intelligencia mérésére. amíg emberek úgy érzik. Ezt Gardner az adott környezeten belüli problémamegoldás képességé­ nek nevezi. hogy nagyszámú embert „érdemeik" szerint csoportokba soroljanak. milyen önkényes rendszert dolgozzunk ki az agy tel­ jesítőképességének mérésére. Azok az emberek. a maguk gondolkodási és cselekvési formáiban jutottak kivételesen magas szintre.

amely az ember intellektuális és kreatív fejlődésének hosszú távú tanulmányozását tűzte ki céljául A kognitív folyamatok iránti érdeklődésében témavezetője. 1999) és Changing Minds: The Art and Science o f Changing Our Own and Other People's Minds (Változó értelem: saját és nem saját elmék megváltoztatása mint művészet és tudo­ mány. 1993). Gardner jelenleg a kogníció és az oktatás Hobbs profeszszora a Harvard posztgraduális pedagógiai karán. További munkái: The Unschooled Mind: How Children Think and How Schools Should Teach (Az iskolázatlan elme: hogyan gondolkoznak a gyermekek és hogyan kelle­ ne az iskolákban tanítani. Erik Erikson (lásd 153. oldal) hatása is tetten érhető. 1991). Emellett a Project Zero társigazgatójaként tevékenykedik. 216 . kitüntetések birtokosa. Multiple Intelligences: The Theory in Practice (Sokrétű intelligencia: az elmélet a gyakorlatban.tatásokba kezdett. 2004). és tagja lett a Project Zero elnevezésű kutatócsoportnak. Számos egyetem díszdoktora. The Disciplined Mind: Beyond Facts and Standardized Tests (A fegyelmezett elme: a tényeken és a standardizált teszteken túl. va­ lamint vendég neurológia professzor a Bostoni Egyetem Orvoskarán.

.

hogy mitől lennénk boldogok. m int a poratkák élettartamáról vagy a flanel történetéről . oldal) Martin Seligman: Hiteles boldogság (453. előbb azt kell m egfontolnunk. hogyan fogjuk érezni magunkat a jövőben.. hogy nem mindig tudjuk pontosan megjósolni. hogy rosszul tudjuk . de vajon tévedhetünk-e abban. am it érzelm ileg átélünk V Dióhéjban Agyunk úgy működik. B ár­ miről kiderülhet.2006 A meglelt boldogság „M ielőtt eldöntenénk. hogy elvileg tévedhet-e valaki a tulajdon érzéseit illetően. elfogadjuk-e. Érintkezési pontok Barry Schwartz: A választás paradoxom (443. am it az em berek a saját boldogságukról m ondanak.a szója áráról éppúgy. s így azt sem. oldal) 218 .

Bár az emberek már évezredek óta törik a fejüket az előrelátás kérdé­ sén. és az olvasó minden oldalon talál legalább egy vagy két nevetésre ingerlő poént. amikor már pszichológus volt. az távolról sem megbízható. amely pszichológiai. amelyek révén agyunk gyorsabban alkothat képet a valóságról. hogy milyen könnyen be lehet csapni az ember szemét és agyát. idegtudományi. amely reményeink szerint a jövőben boldoggá tesz minket. filozófiai és viselkedés­ közgazdaságtani apparátus segítségével igyekszik megválaszolni azt. fejezet Dániel Gilbert Gyerekkorában Dániel Gilbert gyakran merült bele egy olyan könyvbe. Stílusa Bili Brysonéra emlékeztet. Nem győzött csodál­ kozni azon. Sok évvel később. Gilbert szerint A Stumbling on Happiness (A meglelt boldogság) az első könyv. Időnk nagy részét olyan tevékenységgel töltjük. érdeklődését azok a rendszeresen előforduló „kiegészítési" hibák és gyakorlatok keltették fel. úgy az előrelá­ tásunk sem csalhatatlan. de amit erről a jövőről és az akkori érzéseinkről tudunk. hogy könyve izgalmas és gyakran mulatságos olvasmány legyen. köztük a Necker-kockát és a híres arc-serleg ábrát (amely a könyve borítóján is látható). Ahogy a látásunk hajlamos bizonyos előre megjósolható hibákra. 219 . amely optikai csalódásokat mutatott be. és a kiváló szerzőnek arra is gondja volt. Ez a lélektan meglehetősen bonyolult területe.21.

hogy őseink erősen csapott homlokát mára majdnem függőleges homlok váltotta fel. s ezzel ellenőrzést gyakoroljon a környezete fölött.. hiszen makkot tesznek el télire.. Az a beteg. mert agyuk jelzi a napsüté­ ses órák számának csökkenését. aki képes gondolkodni a jövőről. mivel képessé tet­ te arra. A űziológusok sokáig azt hitték. hogy „Az ember az egyetlen olyan állat. emberek előrejelzéseket fogalmazhatunk meg arról. hogy a tervei valóra válnak-e. ám a frontálislebeny-sérülést szenvedett betegek megfigye­ lése tervezési problémákra és . Az ember viszont nemcsak tudatában van a jövőnek." Látszólag a mókusok is képesek erre. Mi az összekötő kapocs e két dolog között? Mind a tervezés. majdnem ugyanúgy foglalkoztatják az eljövendő dolgok. Ő azzal fejezi be ezt a mondatot. következésképpen nem is szorong amiatt. s főként ezzel magyarázható. csak biológiai ösztön. mondja Gilbert. Elsősorban a frontális lebeny nőtt meg a szem fölötti részen. aki. amely mögött új agysejtek milliói kaptak helyet. hogy különféle jövőképeket alkosson. mint a jelenlegiek.Előrelátó gépek Ritka az olyan lélektani munka. amelyben ne fordulna elő valahol egy olyan mondat. válasszon közülük. hogy mitől lehetünk boldogok a jövőben. Ez nem tudatos előrelátás. Hogyan váltunk képessé erre? Évmilliókkal ezelőtt viszonylag rövid idő alatt nagymértékben meg­ nőtt az emberi nem korai képviselőinek agya. hogy a frontális lebenynek nincs spe­ ciális feladata. Ám a növekedés nem ter­ jedt ki az agy egészére. Mi. mind a szorongás feltételezi a jövőről való gondolkodást. hanem való­ ságos anticipációs gépként funkcionál.a szorongás csökke­ nésére derített fényt. mindig csak a jelenben él. akinek a frontális lebenye károsodott. 220 . de csak azért. hogy „Az ember az egyetlen olyan állat.meglepő módon . A frontális lebeny rendkívüli megnövekedése tehát egyértelmű túlélési előnyt jelentett az ember számára. ezért nem sző terveket.

A német filozófus. Immánuel Kant vetette fel. Csak ezekre emlékszünk vissza. hogy megtörténnek.Az előrejelzés hibái Az agy azért tudja magába szívni az egyén valamennyi tapasztalatát. hanem abban. akik a fejüknél össze­ nőve születtek. mert nem teljes egészében raktározza el a dolgokat. Beszá­ mol például két sziámi ikerről. hogy kétkedés nélkül elfogad­ juk. Agyunk azonban olyan ragyogó trükkökkel állítja be az értelmezéseinket tényeknek. hogy a boldogság szubjektív. Elsősorban nem azokban a dolgokban tévedünk. úgy gyakran a jövőről sem kapunk teljes képet a várható események elkép­ zelésekor. Valóban tudjuk-e. amit súg nekünk. Amint azt számos pszicholó­ giai kísérlet bebizonyította. amelyek a művész kezéről (az észlelőről) éppoly sokat mondanak. az emberi elme nem olyan jó felépítésű. Lóriról és Rebáról. mitől lehetünk boldogok? Gilbert mindenekelőtt azt állítja. a tapasztalatoknak csupán néhány szálát őrzi meg. amelyek bekövetkeznek. Az agy az észlelés területén is leleményes egyszerűsítésekre képes. vélekedik Gilbert. hogy az emlékek hiánytalannak tűnjenek. ráadásul érhálózatuk és agyszövetük nem teljesen külö­ nült el. hogy kihagyunk olyan dolgokat. és mindenkinek 221 . hogy nem vesszük észre: csupán értelmezésről van szó. de olyan jól. hogy az észleletek azokhoz az arcképekhez hasonlíthatók. Az agy értelmezi a valóságot. mint a tárgyukról. a „hiányokat az agy egészíti ki" úgy. hogy észrevegye a hiányokat. Ennek ellenére mindketten a maguk életét élik. Ahogy az emlékezetünk és az észleleteink hiányosak lehetnek. amelyek­ ről úgy képzeljük. em­ lékét és tudását.

Az ilyen észlelési hibáknak neurológiai okuk van. mi a boldogság. Amikor jövőbeli eseményeket képzelünk magunk elé. hanem végigfuttatjuk őket elménken. hogy boldoggá tenne. ami boldoggá tesz minket. hogy tíz év múlva egészen másképp fognak érezni egymás iránt. ehhez agyunknak ugyanazokat a szenzoros részeit vesszük igénybe. hogy szerencsétlenséget hoznak ránk. és aközött. ha megvakulnánk. mert azzal az előfeltevéssel élnek. akikről. Hasonlóképpen azt is túlbecsüljük. azt az szabja meg. amikor épp az újszülöttjét dédelgeti. és csak a végén jövünk rá. A jövőbeli eseményeket általában nem racionálisan mérlegeljük. hogy milyen rossz len­ ne. 222 . hogy a boldogság csak „egyetlen" személy­ től eredhet. hogy mit érzünk most. vagy amelyekről biztosra vettük. hogy nagyon boldogok. A szerelmesek el sem tudnák képzelni. ami valóban boldoggá tesz minket. Honnan is tudhatnánk. amelyek révén a jelenben folyó valóságos dolgokról szerezzük tapasztalatainkat. és egy anya sohasem gondol arra. Hogy milyen eseményeket képzelünk el. hogy valaha is visszamegy dolgozni. de nem tökéletesen. s még a boldogság észlelésében is időről időre meg­ változunk életünk folyamán. mitől leszünk boldogok 20 év múlva? Röviden összefoglalva. hogy elég jól el tudja képzelni a jövőt. képesek a látók legtöbb tevékenységére. hogy egész életünket vagyonunk gyarapításával töltjük. amiről úgy gondoljuk. s éppoly boldogok és elégedettek lehet­ nek. Ezt hallván a legtöbb ember arra gondol. így eshet meg az. hogy lássuk. mint bárki más. hogy nem érte meg. Minden. és ezért látunk szakadékot aközött. gon­ dosan súlyozva az érveket és ellenérveket. hogy ez a két ikergyermek aligha tudja.azt mondják. a vakok azonban élik a maguk életét. árnyalja a boldogságról alkotott elképzelésünket. milyen lesz az érzelmi reakciónk. helyze­ tekben vagy eseményekben. az emberi agy úgy van felépítve. vagy hogy kellemesen csalódunk olyan emberekben.

hogyan le­ het azonosítani jövőbeli érzelmi állapotaink pontos előrejelzésének ne­ hézségeit. milyen érzelmeket kelt majd bennünk egy bizonyos cselekvési irány (pl. Minthogy önma­ gunkat ellenőrzés alatt tartó lények vagyunk. Számos nagy hatású szociálpszichológiai tárgyú cikket jelentetett meg. Dániel Gilbert A Harvard College professzora.kizárólag önmagunkra hagyatkozva megvalósítható . hogy mások tapasztalataira hagyatkozzunk. valamint a Hedonikus Pszichológiai Laboratórium vezetője a Harvard Egyete­ men. hogy jól érezzük magunkat és elégedettek legyünk az élettel. akiknek vannak tapasztalataik a kérdéses dologról. ha olyan embereket kérdezünk meg jövendő érzéseikről. amely biztosabbá teszi a boldogságot? Kissé lapos válasza erre a kérdésre az. miközben rátalálhatunk a . akkor legjobb. és szilárdan hiszünk sa­ ját egyediségünkben. természetes módon berzenkedünk az ellen. szakmai életút. Ez a nem különösebben érdek­ feszítő stratégia azonban jó módszer arra. 223 . s szerkesztője volt a Handbook o f Social Psychology (A szociálpszichológia kézikönyve) című kiadványnak. másik városba költözés vagy gyermekvállalás). hogy ha ki akarjuk találni.boldogságra is.Záró megjegyzések Gilbert szinte az egész könyvet annak a kérdésnek szenteli. De vajon kínál-e olyan megoldást.

" 44 „Egy szempillantás alatt ugyanolyan értékes döntések hozhatók. ahogy azt a kognitív pszichológiai iskola képviselője.2005 Ösztönösen „ N em várták m eg. am it egy pillantás alatt felm érhettek. D e tudták. "45 Dióhéjban Egy szempillantás alatt éppoly jól értékelhetünk valamit mint hosszas mérlegelés után* Érintkezési pontok Gavin de Becker: A félelem adománya (41. oldal) Róbert Cialdini: A befolyásolás lélektana (115. agyuk egy része azonnal kalkulációsorozatokat végzett. Tudták. oldal) 44 Fordította Bozai Ágota 45 Fordította Bozai Ágota 224 . G erd G igerenzer a „fást and frugal" (egyszerű. n em ezeket m érlegel­ ték. Gondolkodásuk pontosan úgy működött. m íg aprólékos bizonyítékok állnak rendelkezésükre. . m á r m egéreztek valamit. Csak azt vették figyelem be. ahogy a kísérletbeni szerencse játékosok tenyere is izzadni kezdett.. nagyszerű. gyors) kifeje­ zéssel leírja. és m ég mielőtt bárm ely tudatos gondolkodási folyam at beindulhatott volna. m iért tudják? Dehogy. Egyszerűen ránéztek a szoborra. m int hónapokig tartó raci­ onális elemzéssel. fontolgatták döntéshozataluk során..

és a Fordulópont (The Tipping Point)46 című kötetével keltett feltűnést.A döntésről másképp (Blink: The Power o f Thinking without Thinking)47 címen jelent meg. HVG Kv.22. hogy tudnánk. amelyben azt vizsgálta. Budapest.. továbbá Gary Klein kognitív pszichológiai munkáira. Gladwell fő érdeme. 225 .. A mű részben Timothy Wilsonnak. ha nyomást gyakorolnak ránk. Bozai Ágota. amellyel jó döntéseket hozhatunk anélkül. Budapest.foglalkozó professzorának kutatásaira támaszkodik. 2007. 47 Malcolm Gladwell: Ösztönösen a döntésről másképp ford. hogy oldott stílusban szövi egymásba a legkü­ lönbözőbb szakterületek . fejezet Malcolm Gladwell Malcolm Gladwell híres ember a könyvszakmában. a kriminoló- 46 Malcolm Gladwell: Fordulópont.a szociológia.vagyis az elmének azzal a részével. ahol a kis különbségekből nagy változás lesz. több a színtiszta pszichológia. a pszichológia. hogyan döntünk. amely Ösztönösen . 2 0 0 5 . Gladwell következő sikerkönyvében. miként kerülhetnek jelentéktelen gondolatok a kritikus tömeget elérve a gondolkodás főáramába. HVG Kv. Bozai Ágota. hogyan . aki főként azt vizsgálta. a Virginiai Egyetem „adaptív tudattalannal" . ford. A The New Yorker magazin kolumnistájaként dolgozik 1996 óta.

A pszi­ chológus Nalini Ambady vizsgálata például azt mutatta. hogy ne bízzunk az első benyomásainkban. Mintha csak két agyuk lenne: az egyik mérlegeli a dolgokat.kutatási eredményeit. akik egy egész szemeszteren át hallgatták ennek a professzornak az előadásait. hogy nem mindig az a legjobb stratégia. s a nem szakmabeli olvasónak új nézőpontokat kínál. hogy villámgyors következtetések­ re jutunk. hogy egyetemi hallgatók egy 2 másodperces videoklip megtekintése után ugyanúgy ér­ tékelték a professzor előadói teljesítményét. elemez és kategorizál. s csak utána tesz föl kérdéseket. Gyerekkorunkban arra tanítanak minket. hogy a rendelkezésünkre álló információ alapján késlekedés nélkül pontosan megítélhessük az adott helyzetet. A másokról alkotott rögtönzött ítéleteink gyakran éppoly pontosak. a gyors gondolkodást. Életveszélyes helyzetekben ugyanis szükségünk van arra. a másik pedig először képet alkot a dolgokról. ha cselekvés előtt begyűjtünk . Működéseink jelentős része nem igényel tudatos gondolkodást. Az Ösztönösen arra tesz kísérletet. mint ha sokkal hosszabb időn át figyeltük volna meg az illetőt. mint azok a társaik. Első benyomások és rögtönzött ítéletek Gladwell szerint az a képességünk. Gladwell azt hangsúlyozza. és ne a külsőségekből ítéljünk. hanem „háromszor is gondoljuk meg a dolgokat". a marketing . „fontoljuk meg minden lépésünket". és gondolkodásunkban folyamatosan váltja egymást a tudatos és tudat­ talan működési mód.gia. a túlélés érdekében fejlődött ki. Bár vannak előnyei ennek a szemléletnek is. amely eddig a szakmai berkeken túl kevés figyelemben részesült. hogy a nagykö­ zönség számára reflektorfénybe állítsa a pszichológia mostanában fej­ lődésnek indult területét.

a nagy hadvezérek pedig ránézésre meg tudják ítélni a harctéri helyzetet (coup d'oeil). hogy „pályaérzékük van". ha képesek egy pillanat alatt felmérni a helyzetet. Gladwell egyik történetében a tűzol­ tóparancsnok az utolsó pillanatban adta ki embereinek a parancsot. A műértők is nagyon gyorsan fel tudják mérni. Az Ösztönösen egyik fejezetét a szerző javarészt John M. hogy egy kapcsolat stabil marad-e. hogy „a tudattalan a tapasztalatok igen vékony metszetein is képes felismerni a helyzetek és viselkedésformák mintázatát". A tűzoltók a konyhában dolgoztak. „Vékony metszetek" Gladwell bevezeti a „vékony metszetek" (thin-slicing) fogalmát. Még a legbonyolultabb helyzetek is könnyen megfejthetők. avagy válással végződik. hogy a tűz fő fészke az alagsorban volt. valóságos fi­ zikai megérzéseik támadnak. a hő onnan terjedt fölfelé a padlón át. de a parancsnokot zavarta a helyzethez képest indokolatlanul nagy for­ róság. Gottmann (lásd 245. Csak később derült ki. és mégis mindig a racionális. 227 . A kosárlabdázókról azt szokták monda­ ni. aki párok viselkedésének sokéves tanulmányozása alapján né­ hány perces megfigyelés után 90%-os pontossággal meg tudja jósolni. A többletinformáció sokszor semmivel sem teszi megbízhatóbbá az ítéletet. hogy eredeti-e az alkotás vagy hamisítvány. Alig hagyta el a csapat a há­ zat.minden létező információt. a tűz az alagsorból átterjedt a földszintre. oldal) munkásságának szenteli. Valami megsúgja nekik. Azt érti ezen. hogy hagyják el az égő házat. tudatos megfontolást tüntetjük ki bizalmunkkal. hogy hiteles-e egy alkotás: ahogy egy szobor vagy festmény előtt állnak. és ha ott maradnak. ha észrevesszük az alapjukban meghúzódó alapmintát.

amit hivatalában töltött. aki a rövid idő alatt. vélekedik Gladwell. mint Warren Harding esetében. Gladwell felmérést készített a nagy amerikai vállalatok vezérigaz­ gatóinak testmagasságáról. intelligenciát és tisztességet valakinek. Gladwell egyik meglepő észrevétele szerint tanulással is el lehet érni. „Warren Harding-effektusról" akkor beszélünk. ha a külső értékek nem párosulnak belső értékekkel. hogy a cselekvés hevében is tudjunk helyesen ítélni. még akkor is.valószínűleg megölte volna a tűzoltókat is. Vezetésre termett emberek? A „vékony metszetek" módszerének pozitív oldala. Amerika egyik legrosszabb elnökének bizonyult. sötét hajú. miért fújt visszavonulót hirtelen. Van azonban a módszer­ nek rossz oldala is. s hogy az agyunk alapvetően úgy fejlődött. egyszerűen csak „tudta". hogy hosszas fejtörés­ sel nem feltétlenül jutunk jobb eredményre. s hogy átlagos testmagasságuk megközelíti a 190 centi­ 228 . A parancsnok nem tudta pontosan megmondani. hogy az igazgatók jobbára fehér bőrű férfiak. hogy képesek va­ gyunk helyes döntések gyors meghozatalára. mérlegelő gondolkodás fejleszthető. Kiderült. éppúgy. Valószínűségi alapon a nyomás. hogy így kell tennie. ahogy a logikus. hogy rögtönzött döntéseink jobbak legye­ nek. amikor a megjelenése alapján tulajdonítunk bátorságot. jó megjelené­ sű. Ehhez azonban először el kell fogadnunk azt az alapelvet. mély hangú férfi volt. kényszer hatása alatt hozott döntések legtöbbje hibás kellene hogy legyen. Warren Hardingot azért választották meg annak idején az Egyesült Ál­ lamok elnökévé. hiszen olykor elsietett. mert magas. rossz döntésekhez vezet. ám a pszichológusok tapasztalatai szerint az emberek még korlátozott mennyiségű információ birtokában is jobbára helyes döntéseket hoznak.

métert. Gladwell nem gondolja. hogy nemcsak azt igényel­ jük. Gladwell hosszan elemzi azt az esetet. Utánamentek. ha van okunk rá. miben sántikál a színes bőrű férfi az út szélén. Tudni akar­ ták. a guineai félelmében bement a házába. hogy vagy drogot árul. mert arra gyanakodtak."48 48 Fordította Bozai Ágota 229 . Amikor odaszóltak neki. nagy mértékben kitesszük magunkat annak a veszélynek. amiket normális körül­ mények között nem feltétlenül támogatunk vagy hiszünk. miközben az Egyesült Államok népességében csupán 14. hanem azt is. hogy az Egyesült Államokban a rendőrség különösképpen rasszista lenne.5% ez az arány. de idézi a pszichológus Keith Payne megállapítását: „Ha a másodperc tört része alatt kell döntést hoznunk. Diallo a helyszínen meghalt.mind a négyen fehér bőrű férfiak voltak. benne négy civil ruhás rendőrrel . Minél magasabb valaki. és több golyót eresztettek bele. amikor New York Bronx kerületé­ ben lelőttek egy ártatlan guineai bevándorlót. ami a rendőrök szemében újabb bi­ zonyíték volt a bűnösségére. Amadou Diallót. hogy ezek a vezetők meg­ határozott külleműek legyenek. hogy bedő­ lünk olyan sztereotípiáknak és előítéleteknek. ha nincs. vagy rablóknak falaz. hogy legyenek vezetőink. annál inkább bízunk benne. Tragikus első benyomások A téves első benyomásoknak tragikus következményeik is lehetnek. Mindez arra utal. Az első 500 cég ügyvezető igazgatóinak 58%-a volt 190 cen­ timéternél magasabb. A férfi ki­ ment a háza elé friss levegőt szívni. amikor egy autó jött arra.

Orvosi területen általános az a vélemény. esetleg kiválóan olvasnak az arcok apró rezdüléseiből. hogy a gyakorló szakem­ ber annál jobb döntéseket hoz. a kórháznak pénzt takarított meg. Más kórházak idegenkedtek a módszertől. hogy egy ilyen súlyos állapotot bármiféle gyorsított módszerrel megbízhatóan fel lehetne ismerni. és kisebb a gyanúsított külső megjelenésének. Hogy pénzt takaríthassanak meg. hogy egy adott személy milyen mértékben veszélyeztetett.a „Vészhelyzet" című tévésoro­ zat helyszínén . ezért a kórházban az óvatos döntések stratégiáját követték. mert döntéseikben nagyobb szerep jut az arra vo­ natkozó korábbi tapasztalataiknak. Az algoritmus azonban nagyszerűen működött. Az orvosok ahhoz voltak hozzászok­ va. hogy a betegek kortörténetéből minél több adatot gyűjtsenek a dön­ tés meghozatala előtt.kimutatták. tapasztaltabb rendőrök talán bölcsebben oldanak meg ilyen helyzeteket. Nem létezett standardizált eljárás annak eldöntésére. hogy a következő pillanatban mi várható. s az orvosoknak időt. hogy a szívmegállás veszélyének kitett betegek ál­ lapotának gyors értékelésére kipróbálják az úgynevezett Goldman-algoritmust. hogy a kórház forrásainak tetemes részét fordítja a potenciálisan szívrohamot szenvedett betegek ágyainak fenn­ tartására. mert az első benyomás a tudatosság szintje alól tör a felszínre. Idősebb. s azokból a másodperc tört része alatt következtetni tudnak a szándékokra is. minél több információnak van a bir­ 230 / . nem tudjuk tudatosan kitörölni a fejünkből implicit asszociációinkat és előíté­ leteinket. mert nem hittek abban. elhatározták.Amikor kényszer hatása alatt azonnal kell ítélkeznünk valamiről. Túl sok információ A chicagói Cook Megyei Kórházban .

Valójában sokszor nem ez a helyzet.fel­ hozza Tóm Hanks vonzerejét és a gyorstalálkák módszerét éppúgy. intellektuális kitérőkkel . mint a katonai stratégiákat. az ógörög szobrok hamisítványait vagy a zenekari meghallgatásokat. hogy minél több adatot gyűjt egy orvos a pácienséről. A további információk összezavarhatják az értékelést.tokában. A tanulság a következő: úgy érezzük. Némelyek szerint Gladwell a The New Yorker számára írt cikkekből ollózta össze könyveit. bármi legyen a szövegek forrása. hogy megbízhassunk ítéleteinkben. annál inkább meg van győződve a di­ agnózis helyességéről. anekdotákkal. de ol­ vasmányossága mellett az is nagy érdeme. Csakhogy a diagnózisok helyességének való­ színűsége a rendelkezésre álló adatok mennyiségének növekedésével nem javul. hogy illusztrálja Gladwellnek az első benyomások je­ lentőségéről vallott nézeteit. 231 . Kimutatták. sok információra van szüksé­ günk ahhoz. Záró megjegyzések Itt épp csak egy pillantást vethettünk az Ösztönösen tartalmára. és ugyanarra az állapotra sokféle egyéb kezelési lehetőséget kínálnak. Az Ösztönösen rövidke könyv. A könyv tele van érdekes esetekkel. növeli a tévedés veszélyét. bár a bizonyosság illúzióját nyújtja. hogy egy igen összetett lélek­ tani kérdéskört állított a közfigyelem gyújtópontjába. repülőútra kitűnő olvasnivaló. és ahhoz is hoz­ zájárult. hogy jobb legyen az életünk. de ahogy Gladwell ír és ahogy az egyik gondo­ latról vagy példáról a másikra vált. az az emberi motivációk és csele­ kedetek iránti szenvedélyes érdeklődésről tanúskodik. de a többletinformá­ ció.

a lapban rendszeresen jelentek meg nagy. 1996-ban a The New Yorker munkatársa lett. később mint a New York-i iroda vezetője. 2000-ben jelent meg. Az Ösztönösen eddig 1. anyja jamaicai pszichoterapeuta. Címét gyakran emlegetik elferdített formában. A kana­ dai Ontarióban nevelkedett. és a Torontói Egyetemre iratko­ zott be. ahol 1984-ben mint történész kapott diplomát Közel tíz évig a The Washington Postnál dolgozott. és 25 nyelvre fordították le. előbb mint tudományos szakíró. A Time magazin jelölte őt a 100 legbefolyásosabb ember közé.5 millió példányban kelt el. a színész Leonardo di Caprio 1 millió dollárért vásárolta meg a film elkészítésének jogát 232 . Előző könyve Fordulópont címen. Valószínűleg film is készül majd belőle. apja angol mate­ matikaprofesszor. például: Blank: The Power o f Nőt Actually Thinking at All (Nem nyert: a sehogyan sem gondolkodás ereje). riport jellegű cikkei.Malcoím Gladwell Nagy-Britanniában született 1963-ban.

.

másfajta készségek is kellenek." „Az em berek kezdik felism erni.no m eg a boldoguláshoz . Ülkei Zol­ tán Edge 2 0 0 0 .1998 Érzelmi intelligencia a munkahelyen49 „A kimagasló teljesítmények szempontjából az érzelm i intelligencia kétszer annyit ér. Kovács Kristóf. a derűlátás és az alkalm azkod­ ni tudás. oldal) 49 Dániel Goleman: Érzelmi intelligencia a munkahelyen. ford. 2 0 0 4 . Felértékelődnek az olyan belső tulajdonságok. a kezdeményezőkészség. Nádas Rita.. m int a rugalm asság. És m inél magasabb beosztásban dolgozunk. Érintkezési pontok Róbert Bolton: A kommunikáció művészete (61.. oldal) Howard Gardner: Az értelem keretei (211. annál kevésbé nélkülözhető az érzelm i in telligen cia. " Dióhéjban A kimagasló teljesítményekhez a legtöbb területen kivételes érzelmi intelligencia szükségeltetik. m int a technikai és az analitikai készség együttvéve. s hogy a jövőben az egyre változékonyabb m unkaerőpiacon a fenn m aradá sh oz . Budapest 234 . hogy a sikerhez nem elég az intellektuális kiválóság és a tech­ nikai tudás.

újságírói készségét szaktudásával párosítva rendkívül hatásos pszichológiai ismeretter­ jesztő könyvet írt.23. Megírásához John Mayer és Peter Salovey néhány alig ismert. hogy „az egyetemen nem tartoztam az évfolyamelsők közé. miután a Harvardon pszichológiából PhD-fokozatot szerzett. fejezet Dániel Goleman Dániel Goleman 1995-ben megjelent munkája. az érzelmek és az intelli­ gencia között kapcsolatot kereső szakcikke adta az ötletet. távolról sem. de Goleman meglepetésére az üzleti életben is nagy visszhangot keltett. Kiss Zsuzsa. az Érzelmi intelligen­ cia (Emotional Intelligence)50 váratlanul aratott óriási közönségsikert: világszerte több mint 5 millió példányban kelt el. hogy többre vitték. ford. aki korábban a The New York T imes szakírója volt. mint intellektuálisan jobb képességű társaik. Az Érzelmi intelligencia a laikus olvasókat célozta meg. 2 0 0 3 235 . A levélírók az érzelmi in­ telligenciában (EQ) vélték megtalálni annak magyarázatát. Dániel: Érzelmi intelligencia. s most mégis egy nagy céget irányítok". Háttér. N. Sok olvasója kereste meg a szerzőt saját történetével. Budapest. Goleman. amely általában úgy kezdődött. 50 Goleman.

érettségre. hogy „érzelmileg intelligens" az illető. a legritkább esetben indokolja azzal a döntését. 2 0 0 4 . Többnyire erre gondolnak azok. amelyek meghatározhatják. Régebben az egyetemi előmeneteltől vagy a szakmai gyakorlattól függött. miért kell arra töreked­ nünk. Edge 2 0 0 0 . a derűlátás. akik az indoklásban a jellemre. mennyire megváltoztak a játékszabályok a munka világában.A sikerkönyvek folytatásai ritkán váltják be a hozzájuk fűzött remé­ nyeket. Dániel: Érzelmi intelligencia a munkahelyen. miért fontos a vállalatoknak manapság az érzelmi intelligencia. Nádas Rita. a kezdeménye­ zőkészség. hogy érzelmileg intelligens szervezeteket teremtsünk. de a Érzelmi intelligencia a munkahelyen (Working with Emotional Intelligence)5 éppoly lebilincselő olvasmány. hogy előrehaladunk. mégis sokszor ez a döntő tényező. Kovács Kristóf és Ülkei 1 Zoltán. Hogy kiből lesz „nagy ember". mint a rugalmasság. Amikor egy munkaadó fölvesz egy alkalmazottat. és megmagyarázza. személyiségre. hogy ki milyen állásba kerül. mint amilyen Goleman 1 első bestsellere volt. az inkább az olyan készségektől függ. manapság azonban a tudományos vagy szakmai képesítés csupán a belépő a pályán való elinduláshoz. Öt részében a szerző 25 olyan érzelmi kompeten­ ciát definiál. avagy lemaradunk a pályánkon. ford. „alakítható adott­ ságokra" vagy kiválóságra való törekvésre hivatkoznak. Mire vágynak a munkaadók? A könyv elején Goleman arról ír. és miért akarják megerősíteni ezen a téren al­ 5 Goleman. Biztos munkahely ma már nem létezik. 236 . a változásokhoz való alkalmazkodás képessége és a mások iránti empátia. Budapest. Goleman megmagyarázza.

• együttműködési és konfliktuskezelési képesség. • magabiztosság. általános viselkedéses készség volt. motiváció. amelyben azt fejtegette. mert azokban az ágazatokban. Dávid McLelland 1973-ban nagy sikert aratott cik­ ket közölt az American Psychologist hasábjain. A kihívásokkal teli üzleti környezetben az érzelmi intelligencia lehet a vállalatok to­ vábblépésének záloga.kalmazotti állományukat: azért. az új termékek önmagukban csak csekély növekedést tesznek lehetővé. Goleman bemutatja annak a 120 vállalatnál készített felmérésnek az eredményeit. milyen tulajdonságokban kell a legjobb alkalmazottaiknak kitűnniük. hogyan válik be egy állásban valaki. A cégek nemcsak a termékeikben. • a változásokhoz való alkalmazkodás és a nehézségeken való túl­ lépés képessége. hogy a hagyományos szakmai és intelligenciatesztek eredménye alap­ ján nem lehet megjósolni. hanem a munkaerő minél jobb hasznosításában is versengenek egymással. sorolják fel. amelyben a munkaadókat arra kérték. • részvételi vagy vezetői ambíciók. A felso­ rolt erények 67%-a az érzelmi kompetenciák körébe tartozott. más szó­ val háromból két adottság az IQ-tól és a szakmai gyakorlattól független. Kompetensek vagyunk-e érzelmileg? Goleman mentora. ahol erős a versengés. karrierépítési szándék. Konkrétan a következők szerepeltek a munkaadói listák élén: • meghallgatási és kommunikációs készség. ezért a tesztekkel inkább az állás szempontjából fontos kompetenciákat 237 .

McLelland álláspontja napjainkban majdnem közhely. a kielégülés késleltetése a célok elérése érdekében. Saját érzéseink tudatosítása és az a képesség. érzék a közösségi ügyek. EMPÁTIA. Készség a más emberek­ kel való interakciókra és együttműködésre az eredmények érdekében. Tudatában vagyunk mások érzéseinek és gondolatainak. Lelkiismeretesség. Saját értékeink és gyengeségeink ismerete. 238 . amelyeket ma már széles körben vesznek igénybe a jelentkezők közti választásban és a teamek összeállításában az elméleti képzettség és a gyakorlat mellett.kellene felmérni. TÁRSAS KÉSZSÉGEK. és 25 érzelmi kompetenciát kü­ lönböztetett meg. Ekkor kezdtek elterjedni azok a kompetenciatesz­ tek. Az az érzés. ÖNTUDAT. hogy a legtöbb feladat­ tal képesek vagyunk megbirkózni. de a maga idejében úttörőnek számított. Goleman tovább­ fejlesztette McLelland gondolatait. kezdeményező­ készség. kitartás) javítása érdekében. ÖNISMERET. más adottságok (pl. MOTIVÁCIÓ. Képesség a közeli személyes kapcsolatok ápo­ lására. politika iránt. hogy felhasználjuk érzéseinket a jobb döntéshozatal érdekében. a következő öt központi kompetencia köré rendez­ ve ezeket. ÖNSZABÁLYOZÁS.vagy célorientáció kialakítása a frusztrációk és nehézségek helyes megítélése. hogy befolyást gyakorolhatunk a legkülönbözőbb emberekre. Érzelmi egyensúlyunk helyreállításának és fenntar­ tásának képessége. Teljesítmény. és az a képességünk.

és nem is azt. A legtöbb műszaki cég jól fizetett munkatársakat alkalmaz. mint a műszaki feladatokat ellátó kollégáik. Ők is éppoly jól képzettek. érvel Goleman. hanem szolgáltatóknak tekintsük őket. és ki nem. véli Goleman. hogy a lehető leg­ jobban kamatoztassuk szakmai tudásunkat. ha mindenki megismerné a kutatási eredményeiket. illetve IQ-ra. vagy­ is nem kevesebb mint 75% jut az egyéb tényezőkre. de ezenfelül megvan bennük az a képesség. gyakran éppoly ügyesek. Az IQ a munkateljesítmény 25%-áért felelős. hogy kedvesek vagyunk másokhoz. Miben tűnnek ki a legjobbak? • Képesség a nagyobb léptékű gondolkodásra: arra. akkor az érzelmi és szociális kompetenciák döntik el.Az érzelmi intelligencia segít. akiknek az a feladatuk. hogy a jelenle­ gi információk tömegéből meghatározzuk a jövőbeli irányokat. motiválják és együttműködésre bírják az ügyfeleket. A legtöbb mun­ katerületen szükség van egy bizonyos szintű kognitív teljesítményre. . hogy meghallgassák. befolyásolják. képesek vagyunk empatizálni és jól együtt dolgozni másokkal. hanem hogy megtanuljuk a megfelelő módon és a megfelelő időben kimutatni ezeket az érzéseket. hogy ne csupán technikusoknak. hogy kapcsolatot tartsanak az ügyfelekkel és megoldják a problémákat. tudásra. hogy kifejezzük az ér­ zéseinket. hogy ki alkalmas veze­ tőnek. gyakorlatra is. A tudományos kutatók azt szeretnék. Goleman hangsúlyozza: az érzelmi intelligencia nem azt jelenti. a programozók pedig azt. Ha azonban mindezt adottnak vesszük. mint ahogy bizonyos alapfokú szakmai kompetenciára.

és elidegenítik maguk­ tól a beosztottjaikat. de később leváltott vagy lefokozott igazgatók voltak. Goleman szerint az érzelmi intelligenciát alkotó fontos kompetenciákban nem elég jók ah­ hoz. hogy az illető . hogy bizonyos embe­ rek és embercsoportok milyen kölcsönhatásokba léphetnek egy­ mással és hogyan befolyásolják egymást.tény­ leges képességeitől függetlenül . Vagy túl merevek. Goleman könyve több olyan tanulmányt is említ. hogy meggyőzzenek másokat né­ zeteik helyességéről. vagy roszszak az emberi kapcsolataik a szervezeten belül. A vezetőknek szükségük van „bal féltekei" elemzésekre ahhoz. • Intuíció. A közismert „Peter"-elv szerint az ilyen vezetők a kompetenciájukat meghaladó szintre emelkednek. Vállalkozókon és igazgatókon végzett vizsgálatok egy­ aránt azt az eredményt hozták. és nem tudnak vagy nem akarnak változtatni. Az igazgatói kudarcok elemzése is tanulságos lehet. 240 . hogy ki ho­ gyan halad majd előre a pályáján.• Politikai tudatosság.mennyire bízik saját képessé­ geiben. és innen nem lépnek tovább. hiányzott belőlük az együttműködési szándék. hogy az intuíció a döntéshozatali folyamat középpontjában áll. illetve a változásokhoz alkalmazkodni. amelynek alanyai magas szinten telje­ sítő. Egon Zehnder fejvadász cégének tapasztalatai szerint a később le­ váltott igazgatóknak általában megfelelő volt az IQ-juk és a szakmai gyakorlatuk. azaz elképzelés arról. hogy feljebb jussanak. Ez a tényező önmagában is kitűnően jelzi. például ar­ rogánsán viselkedtek. A pszichológus Albert Bandura az „én-hatékony­ ság" fogalmát vezette be annak jellemzésére. de a helyes döntésekhez tudattalan elemzé­ sekkel jutnak el. de sok esetben volt valami végzetes hibájuk. • Magabiztosság.

az a két pszichológus. vagy túl nagy jelentőséget tulajdonítottak a „szürkeállománynak" Ezzel szemben a sikeres igazga­ tók legtöbbje nyugodt tudott maradni válságos helyzetekben. jól tűrte a kritikát. a társas folyamatok tudatosításában. Módunkban áll. az érettséget és a karak­ tert) messze túlmegy az eredeti definíción. hogy az évek során tovább­ fejlődjünk késztetéseink és érzelmeink kezelésében. és azt a benyomást keltette a beosztott­ jaiban. 241 . hogy szívén viseli a szükségleteiket. Az érzelmi intelligencia fogalma elég sok vitát kavart. hogy az érzelmi intelligencia alkalmasabb az IQ-nál annak előrejelzésére. Goleman ez­ zel szemben az érzelmi kompetenciákkal kapcsolatban már 30 éve fo­ lyó kutatásokra és a több mint 500 szervezetnél elvégzett felmérésekre hivatkozik. vagy sem. Záró megjegyzések Goleman felhívja a figyelmet az IQ és az érzelmi intelligencia közti talán legfontosabb különbségre: míg az intelligencia velünk születik és tizen­ éves kor után nem sokat változik. Golemannek azt a tételét sem írják alá. a kitartást. John Mayer és Peter Salovey . hogy a Goleman által körvonalazott érzelmi intelligen­ cia (amibe ő beleérti a buzgalmat. Mindezek azt támasztják alá. motiváltságban. és eltorzítja azt. hogy egy bizonyos munkaterületen beválik-e majd valaki. el tudta engedni magát.képtelenek voltak számolni a változásokkal. addig az érzelmi intelligencia alap­ vetően tanult tulajdonság. akiktől az alapgondolat származik . a veleszületett intelligenciával szemben ezeknek a tulajdonságoknak a továbbfejlesztése rajtunk múlik. hogy az érzelmi intelligencia mértéke (EQ) alkalmas lehet az életben elérhető sikerek előrejelzésére. A régimódi kifejezések erre a folya­ matra a „jellem" és az „érettség".kijelentették.

jóval sikeresebbek lesznek a pályájukon. gyakorlat. és a Psychology Today . óhatatlanul elavulnak. amelyek az 1990-es évek végének vállalataira vonatkoznak. és könnyen megváltoztathatja az olvasó nézeteit arról. Dániel Goleman A kaliforniai Stocktonban nevelkedett. aki munkába állá­ sa után tapasztalta. Bár az egyes hivatkozások. Azt mondja csupán. hogy az IQ mellékes len­ ne. vállalatok életéből vett érdekes példákkal gazdagítja a könyv első harmadában mondottakat. előrelátók. Bírálói azonban eltorzították Goleman mondanivalóját. témavezetője Dávid McClelland volt. akkor azok az emberek. Goleman sohasem állította. míg más pszichológusok azt hangsúlyoz­ zák. empatikusak és tudatában vannak saját érzelmeiknek. akik jól mű­ ködnek együtt másokkal. és azAmherst Collegeban tanult. Az Érzelmi intelligencia a munkahelyen második kétharmada csupán kiegészíti. hogy ha az egyéb tényezők (intelligenciaszint. hogy előrejutásában az iskolában vagy az egyetemen tanultak csekély szerepet játszanak. Ezután 12 éven át a The New York Timesnak írt viselkedés­ tudományi és agykutatási cikkeket. Egyesek szerint az EQ számos sajátossága egyszerűen a sze­ mélyiség valamely aspektusa. hogy hogyan kelle­ ne a munkahelyen intézni a dolgokat.Továbbra is sokan vitatják. a könyv mintát ad az érzelmileg intelligens szervezeti működésre. képzettség) azonosak. Pszichológusként a Harvard Egyetemen doktorált. Ennek a tételnek az igazságát pedig könnyen beláthatja bárki. hogy egyáltalán létezik-e az érzelmi in­ telligencia. hogy a várható munkahelyi eredményességnek változatlanul az IQ a legmegbízhatóbb indikátora.

hogyan le­ gyünk úrrá rajtuk? tudom ányos beszélgetések a dalai lámával. Szociális és Emocionális Tanítási Munkaközösség (Collaborative fór Academic. Megkapta az Amerikai Pszi­ chiátriai Társaság újságírói díját. Tótisz András. 2 0 0 5 . hogyan legyünk űrrá rajtuk ? tudományos beszélgetések a dalai lámával (Destructive Emotions: A Scientific\ue Dialogue with the Dalai Lama. Social. Trivium. 1996). Davidson: Romboló érzelmek. és Romboló érzel­ mek. 2003). emocionális és iskolai képességek fejlődését a gyermekek iskolai és iskolán kívüli sikereinek előmozdítása érdekében. Prímái Leadership (Elsőszámú vezetők.5 2 52 Dániel Goleman Richard J. 2002). a szervezet célja. Az 1994-ben létrehozott Iskolai. az érzelmi intelligencia szervezeteken belüli hasznosításának kutatásával foglalkozó konzorcium (Consortium fór Research on Emotional Intelligence in Organizations) társelnöke. További munkái: The Meditative Mind (A meditatív elme. ford. hogy elősegít­ se a szociális. and Emotional Learning. CASEL) egyik alapítója volt. Goleman jelenleg a Rutgers Egyetemen működő. Richard Boyatsisszal és Annié McKee-vel.főmunkatársaként dolgozott. Budapest 243 .

a lélektani kutatásokválaszt adnak a kérdésre. Ezt nevezem é n érzelm ileg intelligens házasságnak. sem n em gazdagabbak vagy pszichológiailag képzettebbek. oldal) Susan Forward: Érzelmi zsarolás (171. hogy az egymással kapcsolatos (m in d e n pá r életének részét képező) negatív gondolata­ ik és érzéseik felü lk erek ed jen ek a pozitív érzéseken. hogy a két em b er tiszteli egymást és élvezi egymás társaságát. A boldog házasságban élők sem n em kedvesebbek. hogy a boldog házasságok mély barátságon alapulnak. Ez azt jelenti. Vince. oldal) í ^ i j 53 John M. és utánanéz. Budapest 54 Fordította: Angster Mária 55 Fordította: Angster Mária 244 . m int mások. Érintkezési pontok Louann Brizendine: A női agy (99. "54 „Program om arra az egyszerű igazságra épül. ha az ember veszi a fáradságot. Gottman: A boldog házasság hét titka. Gyakorlati útm utató. oldal) Douglas Stone.1999 A boldog házasság hét titka5 3 „A házasságot egy m eglepő en egyszerű dolog teheti m űködőképessé. M indössze arról van szó. megtalálták a módját. ford. hogyan akadályozzák m eg azt. 2 0 0 0 . Angster Mária."55 Dióhéjban Nemis olyan rejtélyes dolog. Bruce Patton és Sheila Heen: Nehéz beszélgetések (485. hogy mitől lesz erős egyházasság vagy egy párkapcsolat .

de miután elsajátítot- 245 .egy tóra néző. aki korábban matematikát tanult a Massachusettsi Műegyetemen. a kutatócsoport több mint 650 párt figyelt meg 14 éven át. Gottman. s ez persze azzal járt. Mire Gottman (és Nan Silver) könyve A boldog házasság hét titka (The Seven Principles o f Making Marriage Work) címen megjelent. Meglepő módon ez volt az első olyan kutatási program. bútorozott lakásban . hogy közreműködésük nem volt különösebben eredményes. amelyektől egy házasság jól vagy rosszul működik.24. intuíció. John Gottman az 1970-es évek elején megkezdte kutatása­ it ezen a területen. a seattle-i Washington Egyetem pszichológus professzo­ ra. fejezet John M. 1986-ban hozta létre „Lőve Láb" (Szeretetlabor) néven elhíresült Csa­ ládkutatási Laboratóriumát. rögzítették együtt élő párok beszélgetéseit. Gottman Amikor dr. magánvé­ lemények. amelynek kere­ tében tudományos igénnyel figyelték valódi házastársak egymással szem­ beni viselkedését. A házassági tanácsadók hagyományos tapasztalatok. szó­ váltásait és testbeszédét. alig voltak megbízható tudományos adatok a házas­ ságról és azokról a tényezőkről. A Gottmannál megforduló párok legtöbbje a válás küszöbén állt. vallásos hiedelmek vagy a pszichoterapeuták elképze­ lései alapján látták el takácsokkal a hozzájuk forduló párokat. Itt .szorgosan filmezték.

s hogy a másik fél álláspontjának nyugodt és szeretetteljes meghallgatása átalakíthatja a házasságot. és Gottman érezhető élvezettel zúz porrá néhány mítoszt azzal kapcsolatban. hogy mitől lesz egy romantikus kapcsolat boldog és stabil.ták Gottman alapelveit. Hogy mitől lesz jó egy házasság. majd nyugodtan kinyil­ vánítjuk saját akaratunkat. az áttörést hozhat az egymás közti megértés­ ben. azt nem pusztán a „kémia" dönti el: attól függ. hogy még a legboldogabb és legstabilabb párok is megvívják a maguk harcait. hogy a pár tagjai hogyan kezelik a konfliktusokat. hogy az ítélkezés nélküli meghallgatás és a má­ sik ember érzéseinek elfogadása összhangot teremt. mint amennyi a házassági tanácsadás után átlagosan szokott. A tanács­ adók azt szokták mondani. amit a párunk mond. Ebből következően e könyv számos válasza ellentétes a várakozásunkkal. Ha a szópárbaj helyett megis­ mételjük és hitelesítjük. Gottman munkája azzal válik ki közülük. hogy a problémák a rossz kommunikáció­ ból erednek. kimeríti. „Miért vall rendszerint kudarcot a házasságterápia?" címen Gottman eloszlatja a professzionális tanácsadás nagy mítoszát: azt. Százával jelentek meg akkoriban a párkapcsolatok javításával foglalkozó könyvek. még feleannyi házasság sem került újból válság­ ba. aki azt tanította. azok pedig. amikor azt hallják. oldal). Ez a gondolat a pszichológus Carl Rogerstől származik (lásd 425. A legnagyobb rejtély Gottman workshopjainak résztvevői mindig megkönnyebbülnek. hogy a part­ nerek közti kommunikáció a boldog és tartós házasság kulcsa. amely megpróbálkozik vele. A házasságokra alkalmazva azonban ez a módszer Gottman szerint nem működik. A legtöbb párt. hogy tanácsai valós adatokon és nem jó szándékú általánosságokon nyugszanak. .

amelyekre látszólag kedvezően hat.Gottman úgy véli. Olyan helyzetekben. a férfi például beviharzik a tévé elé. de a jelentős nézeteltérések az értékek és a világlátás különbözőségéből fakadnak. hogy megváltoztassák egymást. ez pedig nem változik. hogy nagyon sok jó házasságban egy csomó problémát a szőnyeg alá söpörnek. mégiscsak arról van szó. az asszony némi vásárlással kúrálja magát. A sikeres párok tudják ezt jól. amikor más párok egy­ másnak esnének. Például Meg akar gyerme­ ket. és ezzel idegesíti Susant. John katolikusnak. és elfogadják egymást mindenestül." Kutatásai szerint az ilyen konfliktusok 69%-a állandósult vagy megoldhatatlan problémák miatt alakul ki. A házas felek hosszú éveket és rengeteg energiát fordítanak arra. rendszerint egy éven belül visszasülylyednek korábbi konfliktusaikba. mint Danának. hogy a felek hangot adnának mélyen rejlő érzéseiknek. Walternek több szexre van szüksége. 247 . Donald nem. A BOLDOG HÁZASSÁGOK SZOKATLANUL NYÍLTAK ÉS ŐSZINTÉK? Az igazság az. Linda zsidó vallásúnak akarja nevelni a gyerekeket. Chris mindig flörtöl az összejöveteleken. talán csak a dalai láma -. További mítoszok A NAGY VÉLEMÉNYKÜLÖNBSÉGEK MEGMÉRGEZIK A HÁZASSÁ­ GOT? Gottman mellbevágó igazságot közöl a házasságon belüli konf­ liktusokkal kapcsolatban: „A házas felek közti viták nagy része megold­ hatatlan. Sok párkapcsolat stabil marad és jól működik anélkül. és nagyon kevesen képesek arra . hogy az egyik személy pocskondiázza a másikat. hogy a bírálatok közepette megőrizzék nagylelkűségüket. és pár óra múlva már örülnek. ha meglátják egymást. Bármilyen jól tudja mindkét fél tálalni a sérelmeit.

egy gú­ nyos mozdulat vagy olyan megszólítás. Az olyan beszélgetés. DURVA NYITÁS. elég szoros-e a barátság a két fél között. A párok 70%-a szerint a boldog párkapcsolat elsősorban attól függ. mert viták támad­ nak a két fél között. ahogyan vitatkoznak egymással. amellyel az a célunk. amely bíráló. hogy nem egy éven belül.A NEMI KÜLÖNBSÉGEKBŐL SÚLYOS PROBLÉMÁK FAKADNAK? Az a tény. hanem csak később. BÍRÁLAT. és több olyan jelet azonosított. A válás előrejelzése Gottman nem kevesebbet állít. írja Gottman. LENÉZÉS. mondja Gottman. hogy a férfiak Mars. s ehhez elég 5 percen át figyelnie kettejük viselkedését. Ilyen jelek a következők. s nem a férfias vagy nőies viselkedéstől vagy bármi mástól. Különbséget kell tenni a házastárs egy bizonyos cselekedetére vonatkozó és az őt személyében érintő bírálat között. A válások nem azért következnek be. a nők pedig Vénusz természetét örökölték. szerepet játszhat a házasságon belüli problémákban. amely arra utal. de a kiváltó ok nem ez.ámbár lehet. együtt marad-e egy pár vagy elválik. gunyoros vagy megvető megjegyzésekkel kezdődik. Gottman megszámlálhatatlan órán át figyelte párok videomagnóra rögzített interakcióit. hogy a házaspár el fog válni . És ami rosszul kezdődik. hogy a má­ 248 . hogy elválnak-e majd. az ritkán végződik jól. Goleman „durva nyitásnak" neve­ zi. Ide tartozhat egy csúfondáros mosoly vagy pillantás. az jelzi igen nagy biztonsággal. mint hogy sokéves kutatásai alapján 91%-os pontossággal meg tudja jósolni.

a férfi pedig igyekszik elkerülni. hogy hárítsa a folyamatos bí­ rálatot. A férfi inkább méltatlankodással reagál a konfliktusra. 249 . A rendszeres. s ezért a párkapcsolatban a konfliktusokat általában ő kezdeményezi. Gottman szavaival „a kardfogú tigris látványa sem félelmetesebb". lekicsinylést. Fia gyakori az elárasztás. ELÁRASZTÁS. nekünk semmi részünk nem lenne a probléma ki­ alakulásában. szeretné elsimítani vagy észre se venni. belső elválasztású mirigyeiből adrenalin és más hormonok szabadulnak fel. A KORREKCIÓS PRÓBÁLKOZÁSOK KUDARCA. Az egyik fél „kikapcsol". annak gyorsul a szívverése. Gottman szerint a házasságok 85%-ában a férfi obstruál. amit gyakran így fejeznek ki: „Mit óhajtasz kezdeni vele?" DEFENZÍV VISELKEDÉS. mintha kizárólag a másik félben lenne a hiba. Akit ilyen támadás ér. OBSTRUKCIÓ. és mindkét fél szeret­ né elkerülni az ilyen élményeket. Kitér a vágások elől. A lenézés súlyosabb formája ellenséges is. érzelmi „elárasztás" az egyik fél megsem­ misítő erejű verbális kirohanásai a másik ellen. miért is nem vagyunk képesek soha lehajtani a vécé ülőkéjét. Élettani érte­ lemben az ilyen verbális támadások az élet ellen irányulnak. mint amikor a házastársunk az iránt tudakozódik. defenzív viselkedést. emelkedik a vérnyomása. A rossz házasságok­ ban a felek nem képesek a veszekedés hevében azt mondani: „várj csak. érzelmileg elhidegülnek egymástól. mert a férfiak szív-ér rendszerének működése lassabban áll vissza a nyugalmi szintre stresszhatás után. A nő könnyebben megnyugszik a stresszhelyzet elmúltával. Úgy viselkedünk. így ke­ vésbé van kitéve a sérülés veszélyének.sik félnek kellemetlen legyen.

hogy egymás mellett. A jó kapcsolatban élők mind rendelkeznek ezzel a létfontosságú képességgel. figyelmet és gyengédséget.hadd higgadjak le egy kicsit". akkor a vitákban teret kaphat a kapcsolatot végleg megmérgező gyűlölködés. Ilyenkor a legvalószínűbb a házasságtörés. de egymástól függetlenül éljék az életüket. hogy nem fog sokáig tartani a kapcsolat. a bírálatot és a megvetést „az apokalipszis négy lovasának" nevezi. A negatív érzelmek szintje lassanként meghaladja a pozitív érzelmekét. hanem tünete a házasság megromlásának. de ha tartósan és halmozottan vannak jelen. A felsorolt jelek külön-külön nem feltétlenül jelzik előre a válást. és megpróbálnak arra beren­ dezkedni. hogy a két fél kölcsönös meg­ becsülést érezzen egymás iránt. addig van remény a kapcsolat meg­ mentésére. Gottman a de­ fenzívviselkedést. és másutt keresi a támaszt. nagy biztonsággal következtethe­ tünk belőlük arra. amit házastársától nem kap meg. de védelmet nyújt a kapcsolat ellenségessé válása ellen is. A két fél érzelmileg elhidegül egymástól. 250 . Döntő ugyanis. Mitől lehet jó egy házasság? A tartós és boldog házasság Gottman által összeállított feltételeinek köz­ ponti eleme a barátság. A házasságtörés Gottman szerint általában nem oka. Ameddig képesek vagyunk gyengédséget és csodálatot érezni a párunk iránt. mert a pár egyik vagy mindkét tagja magányosnak érzi magát. és a kapcsolat „boldogságfoka" fájdalmas mértékben csökken. Ha ez hiányzik. hogyan hozhatnák rendbe a dolgokat. az obstrukciót. vagy valami tréfával megelőzni a konflik­ tus eszkalálódását. A barátság felgyújthatja a szerelmet. nem foglalkoznak már azzal. és szívesen legyenek egymás társaságá­ ban.

A jó házasságokban azonban általában a férj is hallgat a feleségre. A kapcsolat végét az jelzi. Sokan hiszik azt. amikor már nem is veszünk tudomást egy­ másról (elfordulás). Ennek hiányában egy jelentősebb esemény. Ugyan­ csak a barátsággal függenek össze a jó házasság következő feltételei. figyelembe veszi nézeteit. érzéseit. s tudnak egymásról alap­ vető dolgokat. mint az első gyermek megszületése. tartósabbá teszi a házasságokat. állapítja meg Gottman. ha az egyik félnek fel kell áldoznia a céljait a másiknak a boldogságáért. A szilárd kapcsolatokban a két félnek jó „szeretettérképe" van egymás­ ról. pedig valójában a hétköznapi dolgokban egymás iránt tanúsított figyelem (az odafordulás) számít. például hogy a másiknak kik a barátai. Számon tartják párjuk érzéseit és akaratát. NE LEGYÜNK HAJTHATATLANOK. .Gottman szerint a házasság célját a közös törekvések adják. ÉRDEKLŐDÉS IRÁNTA. A hatalommeg­ osztás jobbá. Minden igazi barátság egyenrangú felek barátsága. A legfantáziátlanabb társalgások is segíthetnek életben tartani a gyengéd érzéseket. JÁRTASSÁG HÁZASTÁRSUNK VILÁGÁBAN. hanem inkább lazítani fogja kettejük kapcsolatát. ODAFORDULÁS A PÁRUNK FELÉ. nem erő­ síteni. A házasság rossz irányba halad. vagyis hogy a pár két tagja ossza egymás reményeit és álmait. hogy a házasságot a romantikus vacsorák vagy utazások teszik boldoggá. A nők természetüknél fogva nyitot­ tak a párjuk által rájuk gyakorolt befolyás iránt. a férfiak jobban ellen­ állnak a befolyásolásnak.

ahol először 1986-ban kapott professzori kinevezést. de a konfliktusok dinamikája és megoldásuk módja lényegében ugyanaz. hogy interakcióik nem sokban tértek el a heteroszexuális párokéitól. 1993). amelyekért élni érdemes. Homoszexuális férfiakon és nőkön folytatott 12 éves vizsgálatai nyomán Gottman megállapította. a What Predicts Divorce (Miből jósolható meg a válás. szerelemről. a Raising an Emotionally Intelligent Child (Érzelmi intelligenciára 252 . Nyugalmazott professzor a Washingtoni Egyetemen. kevésbé folyamodnak ellenséges vagy ellenőrző taktikákhoz. s általában több ér­ zelemmel és több humorral vetik fel a problémáikat. köztük az A Couple's Guide to Communication (Kom­ munikációs útmutató pároknak.szeretetről. Több mint száz tudományos cikke jelent meg. jobb esélyünk lesz arra. Paradox módon az egzakt tudo­ mánynak sok mondanivalója van számunkra azokról a dolgokról . A homoszexuális férfiak egy kicsivel kevésbé személyesen élik meg a dolgokat. valamint számos köny­ ve. 1979). s általában véve a kapcsolatok kezelésének mikéntjéről. hogy az átlagember milyen keveset tudott a konf­ liktusok kiváltotta élettani és pszichés reakciókról. alighanem csodál­ kozni fogunk azon. hogy javítsuk a párkapcsolatunkat. s megelőzzük a későbbi kudarcot. barátságról -. John M Gottman / . mitől működik egy há­ zasság. Ez természetesen minden hosszú távú kapcsolatra érvényes. Ha ötven év múlva visszatekintünk napjainkra.Záró megjegyzések Ha sikerül tudományos szinten megértenünk.

2003). amelyet névadója feleségével. A Gottman Intézet.nevelés. Julié Schwartz Gottmannal együtt alapított. Gottman Családku­ tatási Laboratóriuma. 253 . amely az USA Országos Mentálhi­ giénés Intézetének égisze alatt jött létre 15 évvel ezelőtt. A könyv társszerzője. Mán Silver a Parents magazin szer­ kesztője. jelenleg a független Kapcsolatkutatási Intézet része. a The Relationship Cure (Kapcsolatgyó­ gyítás. képzési programokat kínál szakembereknek és családoknak. 1996). 2001) és a The Mathematics o f Marriage (A há­ zasság matematikája.

oldal Jean Piaget: A gyermek nyelve és gondolkodása (395. Skinner: Szabadon fogva (473. D e aggaszt az a tény.1958 A szeretet természete „Az a kevés. oldal) . a költők és regényírók jobban m egírták már. am it írunk róla. A pszichológusok ." Dióhéjban Acsecsemőkori bensőséges testi kapcsolat nélkülöz­ hetetlen ahhoz. am it a szeretetről tudunk. n em m egy túl az egyszerű megfigyelésen keveset. oldal) B. hogy a pszichológusok egyre kevesebb figyelm et szentelnek en n ek az egt két átható m ozgatóerőnek . hogy egészséges felnőtt váljék belőlün Érintkezési pontok Stanley Milgram: A tekintélynek való engedelmeskedés (353. oldal) Steven Pinker: Tiszta lap (405.vagy legalábbis a pszichológiai ke szerzői . F.n em csupán a szeretet és az érzelm ek eredete és fejlődése iránt közömbös i a jelek szerint az ilyen dolgok létezéséről sem vesznek tudom ást.

25. Az amerikai pszichológiát az 1950-es években a behaviorizmus uralta. hogy milyen könnyen befolyásolhatja az emlősök agyát a környezet. az a küldetésünk. Egyik előadásában a következőképpen fogalmazott. „A szeretet csodálatos állapot: mély. Mégis. amelynek vég nélküli patkánykísérletei azt voltak hivatva bizonyítani. hogy részt vegyen a Társaság éves kongresszusán. Ugyanebben az évben Harlow Washington­ ba utazott. elemi változóira bontsuk az emberi és állati viselkedés minden oldalát. hogy így sokkal jobb betekintést nyerhetnek az emberi viselkedés­ be. Harlow és felesége. nekünk. amikor a szeretetre gondolt. és beszá­ moljon rézusz majmokon végzett újabb kísérleteiről." 255 . gyengéd és jutalmazó. Intim és személyes természete miatt azonban sokan nem tartják alkalmasnak arra. pszichológusoknak. személyes érzése­ inktől függetlenül. Ami a szeretetet vagy az érzel­ meket illeti. hogy elemezzük. gondol­ ván. hogy „közelség"-et mondjon vagy más hasonló kifejezést használjon. a pszichológusok nem teljesítették ezt a küldetésüket. hogy kísérleti kutatások tárgya legyen. fejezet Harry Harlow Harry Harlow főemlőskutatót 1958-ban az Amerikai Pszichológiai Tár­ saság elnökévé választották. Az egyenes beszédű Harlow azt a játékszabályt sem tartotta be. Margaret az ár ellen úszott: majmokat tanulmányoztak.

s nagyon keveset lehetett tudni arról. de egyébként nem nagyon különböznek a csecsemőktől abban. A tanulásban. Élelem. s az írás minden idők egyik legsikeresebb tudományos közleménye lett. A vászondarabokkal ki nem bélelt dróthálós ketrecben ne­ 256 . Az egyéb indítékokat ezekből levezethetőknek tekintették. hogy az embert cselekedeteiben az elemi ösztönök . víz és szeretet Harlow azért a kis rézusz majmokat választotta vizsgálatainak tár­ gyául. ha nem kerülhettek fizikai kontaktusba az anyjukkal. takaró vagy plüssjáték iránt kialakuló kötődés. Valahányszor ezeket a pelenkákat újakra cserélték. Harlow felfigyelt arra. hogy mennyire fontos a csecsemők fejlődésében a fizikai kontaktus. anyjukba ka­ paszkodnak. szomjúság. sőt a félelem és a frusztráció át­ élésében és kifejezésében sincs nagy különbség a rézuszmajom.és az embercsecsemők között.A behaviorista doktrína úgy szólt. Harlow nem volt hajlandó a szeretetet és pusztán „másodlagos hajtóerőkként" kezelni az érzelmeket. szex . hogy a laboratóriumban nevelkedett maj­ mok. a majomkölyköknek rettenetes dühkitöréseik támadtak. mint a csecsemők. nagyon erősen kötődtek a ketrecük alját borító vászondarabokhoz (pelen­ kákhoz). mert érettebbek. kiválasztás. A gyer­ meknevelésben elhanyagolták az érzelmeket a „tanítással" szemben. ahogy a szeretetre reagálnak. ahogy látnak vagy hallanak. fájdalom. hogy pontosan olyan volt ez a reakció. mint a csecse­ mőkben egy bizonyos párna. Harlow figyelmét nem kerülte el.éhség. de még abban sem. Harlow cikke „The natúré o f lőve" (A szeretet természete) egyszerre mindent a feje tetejére állított. ahogy szopnak.vezér­ lik.

Az egyik „anya" ronggyal bevont fából készült. Amit azonban Harlow a rongyokkal tapasztalt. A behaviorista nézet e tekintetben az volt. hogy a simogatnivaló puha dolgok nem pusztán kényelmi eszközök. Harlow ennél is tovább ment: fölvetette. Az eredmények szerint függetlenül attól. hiszen számukra a tej létszükséglet. mint az élelem vagy az ivóvíz. má­ sik négy kismajom viszont csak a drótfigurától számíthatott tejre. de sokkal szívesebben voltak a „puha anya" mellett. miszerint a kicsik azért tanulják meg szeretni az anyjukat. Egyértelműen kiderült. arra vallott. hogy a majmok számára nem a szoptatási képesség volt a fő tényező: a testi kontaktus. az „anyai szere­ tet" számított. mert tőle kapják a túlélés biztosítékát. a drótból készült figurától nem. hogy meleg legyen. Úgy tűnt tehát. a másik „anyát" közönséges dróthálóból hajtogatták. a tejet. hanem az anya távollétében az életben maradás elsődleges kellékei. és izzót is helyeztek a belsejébe.veit kismajmok megdöbbentő módon csak nagyon ritkán éltek 5 nap­ nál tovább. hanem melegségre és érzelmekre is vágynak.és az embercsecsemők egyaránt . Pótanya rongyból és drótból Elképzeléseik kísérleti ellenőrzése céljából Harlow és csoportja külön­ böző „anyapótlékokat" készített. mert tejet kapnak tőle. hogy a csecsemők . Ez a megfigyelés megdöntötte a hagyományos felfogást.a ma­ jom. hogy a kicsik nemcsak tejre. és sokkal inkább keresték vele a fizikai kontaktust. hogy a szoptatás fő funkciója. Eszerint a szeretet ugyan­ olyan alapvető szükséglet lehet. hogy lehetővé tegye az anya és a csecsemő gyakori fizikai 257 . hogy kitől kapták a tejet. Négy újszülött majom csak a „puha anyától" kapott tejet. a kis­ majmok sokkal.azért szeretik az anyjukat.

minthogy a szeretet köteléke nélkülözhetetlen a túléléshez. akkor is megvan. például úgy. Megállapította. amikor vissza­ kapták. hogy a pótanya arca . bár az első egy­ két napban megzavarodtak és megrémültek tőle. Ez történt akkor is. ellenállt a felejtésnek. amikor az utód táplálásá­ ra már rég nincs szükség. Fölmerül a kérdés. ha egyszer kialakult. hogy a pótanya ringató mozgást is végzett és meleg tapin­ tású is volt. akár kaptak tőle tejet azelőtt. A kötelék. Még az anya és pótanya nélkül fölnevelt majmok is képesek voltak bensőséges kapcsolatot kialakítani a ruhaanyaggal bevont figurával.érintkezését.váltotta-e ki a kismajmokból a szeretetet? Harlow első pótanya mellett nevelt majma arc nélküli „anyát" kapott. Harlow azt is megfigyelte.nagy. Ez a kötelék. mondja Harlow. Harlow arra volt kíváncsi. nemegyszer napi 18 órán át kapaszkodtak belé. amikor a majmokat számukra idegen helyiségbe vitték. hogy a kismajmok nyomban odaszaladnak a puha anyaggal bevont „anyához". ahol új vizuális ingerek érték őket. s ahonnan visszatérhettek a „puha anyához". hogy a bábutól hosszú időre (5 hónap­ ra) elválasztott majmok azonnal reagáltak a pótanyára. A kismajmok az ilyen anyához még erősebben kötődtek. amelynek egy sima 258 . A szeretet vak A valódi csecsemők anyjukhoz menekülnek minden veszély elől. Harlow és munkatársai többféleképpen módosították kísérleteiket. festett szeme és szája .s a puha és a drótból készült pótanya jelenlétében is így tesznek-e. vagy ha bármilyen félelmük támad. Egy idő után ezek a majmok is hasonlóan viselkedtek. akár nem. mint a kezdettől fogva az anyafigura mellett nevelkedett társaik. így tesznek-e a kismajmok is .

mint az igazi . Harlow nem viccből írta. Normális reakciók helyett a kapaszkodás és a destruktív agresszió végletei között hányódtak. Halow kísérlete ismét csak azt mutatta meg. Gyakran tépték magukat. hogy egészséges és boldog legyen. Elképzelésük sem lehetett arról. Szociális fejlő­ désük nyilvánvalóan zavart szenvedett. nem tudták megfelelően gondozni őket. vagy hogy nem közömbös-e irántunk. sző­ rös dolgokba kapaszkodjanak. Amikor később két olyan. s ha kicsinyeik lettek. hiszen az ő „anyjának" nem volt arca. Azt a következtetést vonta le. hogy az anyával kialakított szoros kapcsolat a fontos. ame­ lyeknek arcuk is volt. hogy „a szeretet vak". Kiderült. megfordította a fejüket. Bár képesek voltak szeretetet kifejez­ ni más majmok iránt. hogy ami­ kor a pótanya mellett nevelkedett kismajmok felnőttek. hogy puha. Felnőttkorukban is szükségük volt rá. hogy ne láthassa az arcu­ kat. mert a pótanyától nem láthattak normális reakciókat.fagolyó volt a feje.a kismajomnak szemlátomást egy egészen kezdetleges anyafi­ gura is elég volt ahhoz. ruhákat vagy papírokat szag­ gattak darabokra. hogy a pótanya majdnem ugyanúgy betölti szerepét. és a normális kapcsolatokban megszokott „adok és kapok" is felfoghatatlan volt számukra. láthatólag nem tudtak különbséget tenni élőlények és élettelen tárgyak között. azt már egy magyar pszichológus. A teljesebb igazság Ez az értékelés azonban elhamarkodottnak bizonyult. sok baj volt velük. Ehhez a figurához kötődött a majom 6 hónapon át. Spitz René is megfigyelte az 1940-es években. hogy néz ki az anya. hogyan kellene viselkedniük. és nem az. Amit a Harlow házaspár felismert. Közismert vizsgálatában . ronggyal bevont anyafigurát kapott. csak kevesen találtak közülük párt maguknak. és el voltak szigetelve társaiktól.

s hogy ez éppoly fontos nekik. A menhelyen nevelkedett és életben maradt gyermekek közül sokakból zavart viselke­ désű felnőtt lett. A következő két évben a menhelyen élő gyermekek több mint harmada meghalt. a másik meg egy börtön bölcsődéje. Az egyik egy nagyon tiszta és rendes. hogy újszülöttjüket mindjárt a szülés után szorítsák ma­ gukhoz. akár lélektanilag de­ finiáljuk a halált. Úgy tűnik azonban. Azt a jó tanácsot például. hogy a bölcsődében anyjuk gondozhatta a gyer­ mekeket. hogy min­ den kétséget kizáróan bizonyítsa. húszán közülük továbbra is intézeti ápolásra szorultak. 260 . ahol minden a feje tetején állt. míg a menhelyen hivatásos gondozók voltak a meghatározott napirend szerint nevelt kicsik mellett. de a gyerekeknek sok fizikai kontaktusra nyílt alkalmuk. Az eltérés abból adódott.Spitz két különböző intézetben nevelkedett gyermekeket hasonlított öszsze. hogy a kísérleti pszichológiának éppen az volt a küldetése. az ilyen testi kontaktus hiányának Harlow által felismert súlyos következményei indokolják. mint tudományosan bizonyította azt. amit mindenki tud. amit manapság lelkére kötnek minden kismamának. Záró megjegyzések Bírálói szerint Harlow nem tett mást. de eléggé rideg gyerekmenhely volt. mert Harlow kí­ sérletei nélkül nem történt volna változás a gyermekotthonok és a szo­ ciális szolgáltató intézmények működésében. A gyermeknevelés egykor uralkodó módszerei elleni lázadás létjogosultságát ma már senki sem vitatja. mint egy falat kenyér. Akár fizikailag. annak oka a fizikai érintkezés és a szeretet hiánya volt. amit amúgy is mindenki tudott: hogy a csecsemőknek és kisgyer­ mekeknek érzelmileg és fizikailag szorosan kötődniük kell valakihez. a börtön bölcsődéjében viszont öt év múlva is élt az összes gyermek.

amit ma az állatok értelmi és érzelmi képességeiről gondolunk. Fonák módon a kísérleti majmok sokat szenvedtek annak a kutatónak a laboratóriumában. 2003). Aki Harlow-t. amit könnyen Goon Parknak lehetett olvasni. alkoholproblémáit. hogy az antifeminista. olvassa el Deborah Blum könyvét. nem is ok nélkül. az embert . Skinner (lásd 743. Ahogy Harlow öregedett. Ennek a tudásnak azonban ára volt. hírhedetten nyers modorú és kísérleteiben oly kíméletlen Harlow rettegett figura volt. A címben a „Goon Park" Harlow Wisconsin Egyetemen levő laboratóriumának beceneve. tudás­ vágyról és mély érzelmi szükségletekről árulkodott.válását. és az állatfelszabadító mozga­ lom egyik fő célpontja lett. hogy az állatoknak nincse­ nek érzéseik. második feleségének halálát.szeretné jobban megismerni. melynek címe: Lőve at Goon Park: Harry Harlow and the Science o f Affection (Szeretet a „Goon Park"-bán: Harry Harlow és az érzelem tudománya. Sokak szerint találóan fejezte ki ez a név azt. 261 . F. aki a „szeretet természetének" meghatározásán fáradozott. B. újabb házasságkötését. Goon angolul „fafejű"-t vagy „verő­ em berét jelent. szülői működését . egyre kegyetlenebb kísérleteket eszelt ki.Jórészt Harlow majmokkal végzett kutatásaiból táplálkozik az is. E kései kísérletek résztve­ vői közül sokan kiábrándító tapasztalatokról számoltak be. ám Harlow majmainak viselkedése kíváncsiságról. A laboratórium postacíme 600 N Park volt. oldal) még azt tanította.

de 1946-ban elváltak. Három fiuk és egy leányuk született. az Arizonai Egye­ tem címzetes professzora lett. majd 1974-ben Tucsonba költözött. az antiszemitizmus megnehezít­ heti szakmai előrejutását. Csaknem az egész kutatói pályáját a Wisconsini Egyete­ men töltötte. 1905ben.Harry Harlow Harry Israel néven született az iowai Fairfieldben. Második felesége Margaret Kuenne (Harlow) lett. valamint Abraham Maslowval dolgozott együtt. 25 éves korában állást kapott a Wisconsini Egyetemen. Törekvő diák volt. akinek 1970-ben bekö­ vetkezett halála után Harlow újra feleségül vette Clara Mearst. s többek között az IQ-kutató Lewis Termannel. ahol 1974-ig a pszichológiai George Cary Comstock Kutatások professzora volt. . Első felesége. Harlow 1981-ben hunyt el. Ekkortájt változtatta Harlowra az Israel nevet. Miután diplomát és PhD-fokozatot szerzett. Az Amerikai Pszichológiai Társaság 1972-ben aranyéremmel tüntette ki. Emllett vezette az Egyesült Államok Hadseregének humánerőforrás-kutatá­ sával foglalkozó részlegét. és elég intelligens is ahhoz. hogy bár episzkopális vallás híve. s előadásokat tartott többek kö­ zött a Cornell és a Northwestern Egyetemen. Clara Mears részt vett Harlow főemlős­ kutatásaiban. Nem sokkal később létrehozta főemlős-pszichológiai laboratóriumát. mert meggyőzték arról. hogy bekerüljön a Stanford Egyetemre.

.

hogy a szakem bereknek bőven van m it m ondaniok az em beri viselkedésről. oldal) Anna Freud: Az én és az elhárító mechanizmusok (189. Falvai Mihály. a választás sza­ badsága valós lehetőséggé válik szám ára . elindulhatunk a valóban szabad élet felé. Harcis: Oké vagyok. "5? „M ihelyt m egszerezte ismereteit a léthelyzetekről és az em beri játszmákról. oldal) 56 Thomas A. hanem felelni akarok arra a kérdésre is. 2 0 0 0 . megromló házasságunkra. lehetetlen kölykeinkre. oké vagy -m ód szer az önismerethez. Édesvíz. Érintkezési pontok Eric Beme: Emberi játszmák (51. hogy új adatokat és tényeket közöljek. oldal) Karén Horney: Belső konfliktusaink (279.1967 Oké vagyok. ford. Tudjuk. oké vagy5 6 „Könyvemnek nem csupán az a célja. Budapest 57 Falvai Mihály fordítása 58 Falvai Mihály fordítása 264 . "58 Dióhéjban Ha jobban tudatosítjuk magunkban a belénk rögződött reakciókat és magatartásmintákat. de ez a legkevésbé sem hat jobbítólag búskomorságunkra. hogy m iért élünk a jelenlegi tudásunkhoz képest is »ölég pocsékuU.

oké vagy a pop-pszichológia 1960-as és 1970-es évek­ beli felvirágzásának egyik jelképe. A Seinfeld című komikus szappanopera egyik epizód­ jában Jerry Seinfeld belép az ajtón. sokan veszik hasznát. Felnőtt. hogy ma is sokan olvassák.26. Harris könyve abban különbözik ezektől. mint a cukrot. Az Oké vagyok. amelynek ma biztos helye van a 10 milliónál több példány­ ban elkelt könyvek panteonjában. Eric Berne az Emberi játszmákkal 265 . De mit jeleznek az eladási adatok? Abban az időben egymást érték az egyszer használatos kiadványok. és úgy vitték őket. hogy George Costanza. A mentális család: Szülő. fel kell idéznünk. hogy barátja megint a rövidebbet húzta. Jerry számára a süket című önsegítő könyv újabb bizonyíték arra. a gyógyíthatatlan balfácán a díványon elterülve az Oké vagyok. mekko­ ra feltűnést keltett Harris mentora. fejezet Thomas A. Mérhetetlenül nagy volt a kereslet a könyv iránt. Gyerek Hogy megértsük Harris könyvének sikerét. oké vagy-ot (I'm OK .You're OK) olvassa. és azt látja. ha elkezdik emlegetni a tévésorozatokban. hogy egy könyv klasszikussá vált. Harris Abból tudhatjuk.

meghagyva szabad akaratunk ma­ radványait. az ésszerű érvelés hangját szabadítja fel. előítéleteink (Szülő) rabjai legyünk. a Felnőttre és a Gyermekre. akik szülői vagy gyermeki énjük fogságába estek. a morál hangja tesz minket Felnőtté. de nem magukat a játszmákat elemezte benne. és Harris úgy vélte. de az adott pillanatban mégis elfogadjuk a helyzetet. Harris példákkal illusztrálja mondanivalóját: beszélgetésrészlete­ ket idéz olyan szereplőkkel. vagy hogy megrögzött szokásaink. amikor kiderül. oldalon). hogy a pozitív megoldás érdekében jobb meg­ őriznünk nyugalmunkat. hanem a Berne-féle „három belső hangra" összpontosított. mert tudjuk. amíg nem tudatosítjuk magunkban a csele­ kedeteinket megszabó mintákat. mind pedig a Gyermek „adatai". hogy ész nélkül engedelmeskedve (Gyer­ mek) mások csapdájába essünk. hogy megfelelnek-e az adott helyzetnek. mind a Felnőtt. hogy a tranzakcióanalízis a Felnőttet. A Felnőtt akadályozza meg. milyen nehéz megszabadulni a rasszizmustól vagy bármilyen más előítélettől. Az érvelés. Legszí­ vesebben dühkitöréssel reagálnánk. Gondolataink irányításában és döntéseink meghozatalában szóhoz jut­ nak mind a Szülő.(a kommentárt lásd a 51. Harris erre a könyvre alapozta a ma­ gáét. hogy a hotelportás eltévesztette az előjegyzéseket. amelynek szellemében Szókratész kijelentette: „a vizsgálódás nélküli élet nem embernek való élet"59. amelyek archetípusos figurák­ ként örökké beszélnek hozzánk: a Szülőre. 59 Fordította: Devecseri Gábor 266 . és rámutat. A Felnőtt képviseli az objektivitást. ellenőrzi a Gyei mek és a Szülő adatait.

de ahhoz. De Harrisnek van egy jó híre: ha tudjuk. oké vagy" helyzetbe nem magunktól sodródunk bele. hogy tudtunk volna róla. hogy az „Oké vagyok. amely általánosságban az emberekbe vetett hitre épül. Gyakran kielégítőbb és nyil­ vánvalóan könnyebb is játszmákhoz folyamodni vagy defenzíven visel- 267 .egyszerűen csak a visszájára fordítja a tételt.Mibe kerül az embernek. hogy kiléphessünk a mentális börtönből. számunkra kedvező életmódot is. hogy felettes-énről. vagyis a magunk és a mások teljes elfogadását jelenti. de te. lévén ők a gyengébbek a felnőttek világában. tudva azt.a New Age szóhasználatának megfelelően . választhatunk helyette egy lazább. Olyan szintre jutunk. bármilyen boldog egyébként a gyermekkora. ha nincs rá szemmel lát­ ható bizonyíték. hogy többé-kevésbé belénk ivódjék. ahol anélkül raboskodtunk. felnőttről. Az „Oké vagyok. Ebből a helyzetből már könnyebben át­ láthatunk a másik ember szülői vagy gyermeki viselkedésén.felsőbb énről (higher self) beszélünk." Ezt mindenki megtanulja. ha ez a viselkedés egyébként sértő lenne ránk nézve. része minden emberi lény fejlődésének. ahol nem várunk minden tranzakciótól kielégülést. Alkalmanként átéljük ezt a helyzetet.miután a saját lábára állt . oké vagy" akkor is igaz. a felnőtt. Függetlenül attól. hogy a felnőttkori belső hangot engedjük jobban ér­ vényesülni. még akkor is. Harris könyve kul­ csot ad ahhoz. megtanulják: „Én nem vagyok oké. hogy a gyermekek. hogy saját döntésünkről van szó. oké vagy. és még a saját gyermekeivel szemben is fenntartja ezt a helyzetet. hogy oké legyen Mit is jelent pontosan Harris könyvének címe? Harris megfigyel­ te. az a hajlandóság. Sok felnőtt . tudatos döntést (és nem pusztán érzést) kíván. Kicsit hasonlít ez az állapot a kegyelem keresztény fogalmához. avagy .

hogy valaki sikeres ember lesz.talán azért. hogy a többi ember mind egyenrangú velük. Platóntól. pedig párhuzamba állíthatók a freudi felettes-én. amely vagy kell neki. A „csináld magad" jellege miatt a pszichiátria nem sokat vett át Harris látásmódjából. Ezek a fogalmak kissé talán komoly­ talannak látszanak. A tranzakcióanalízis irodalmi témaként is bevonult a köztudatba: James Redfield Harrist és Berne-t nevezte meg az 1990-es évek egyik 268 . hogy tudatosíthatja bennünk negatív és rendszerint nem tudatos viselkedési mintáinkat. mert úgy gondolja. Whitmantől. mert a könnyen érthető Felnőtt-SzülőGyerek keretbe helyezkedett bele. hogy mindenkinek tetsszen. kikről van szó. nem akarta annyira lebutítani. amelyeket Freud az emberi viselkedés magyarázatára alkotott. Bátran idéz Emersontól. de annál szívesebben élnek vele a gyakorlatban hasznosítható módszere­ ket igénylő pszichológusok és tanácsadók. Bár Harris ismeretterjesztő könyvet írt.kedni vagy előítéletekre hagyatkozni. de való­ di értéket képvisel a tekintetben. vagy legalábbis tudniuk kellene. Freudtól és másoktól. én és ösztön-én szentháromságával: azokkal az alapelemekkel. Társadalmunkban előfordulhat. hogy a két könyv közül Berne-nek a tranzakcióanalízist bemutató munkája a jobb. mégis az Oké vagyok. Záró megjegyzések Könnyen lehet. A valóban sikeres emberek ezzel szemben pontosan tudják. holott egész életében Gyermek maradt . A tranzakcióanalízis sohasem lesz közkézen forgó fogalom. és nagyon is fontos dolgokat lehet ta­ nulni tőlük. hogy olvasói vagy tudják. oké vagy aratott óriási közönségsikert . vagy az útjában áll.mindenkit tárgynak tekint.

Révbíró Tamás. ő maga is Pearl Harborban tartózkodott. A könyvben a hősök életben maradása . pszichiáterként 1942-től Washing­ tonban (D. A mennyei prófécia (The Celestine Prophecy)60 fő ihlető forrásaiként. Alexandra. Sok éven át az USA Haditengerészetének pszichiátere volt. és egy ideig mentálhigiénés főhivatalnokként is tevékenykedett. a St. hogy képesek-e túllépni automatikus reakcióikon. amikor a támaszpontot a II. s ahonnan szabadulni akarnak.annak függvénye. Hanris Texasban született. Thomas A. A Haditengerészet pszichiátriai szolgálatának veze­ tőjévé nevezték ki. nagyjában-egészében a tranzakcióanalízis játszmáit és pozícióit tükrözik. amelyekben a könyv hősei részt vesznek. A háború után az Arkansasi Egyetemen adott elő. Elizabeth Kórházban szerzett szak­ mai gyakorlatot.kirobbanó könyvsikere. és a Nemzetközi Tranzakcióanalitikus Társaság igazgatója volt. 20 0 5 . világháború idején támadás érte. 60 James Redfield: A mennyei prófécia.). ford. a philadelphiai Temple Egyetemen ka­ pott orvosi diplomát. C. A „kontroli-drámák".és az emberi nem evolúciója . Pécs 269 . A kaliforniai Sacramentóban 1956-ban magánpraxist indított.

ha nem azzal. Lélekben sosem lesznek elégedettek. oldal) Viktor Franki: A z értelem akarása (181. hogy rem énykedjenek valam iben . oldal) 6 Eric Hoffer: A fanatizmus természetrajza . ürességéről. hogy tagjaikat jövőre vonatkozó ígéretekkel kábítják. hogy élvezzék a jelent.1951 A fanatizmus természetrajza. A kényelem és az örömök n em orvosolhatják a bajt. "61 „A töm egm ozgalm akat általában azzal vádolják. 1999. Gondolatok a tömegmozgalmakról6 1 „Egy felem elk ed ő tömegmozgalom n em az ígéreteivel és az eszméivel vonz és tart m eg kö­ vetőket. egyéni életük értelm etlenségéről.Gondolatok a tömegmozgalmakról. Doubravszky 1 Sándor. hogy lehetőséget nyújt nekik. Bagolyvár."6 3 Dióhéjban Az embereket azért olyan könnyű eszmék mögé felsorakoztatni. Á m a frusztráltak szám ára a jelen gyógyíthatatlanul rossz. hogy elfeledkezzenek a szorongásaikról. így megfosztva őket an nak lehetőségétől. ford. mert ezzel megszabadulhatnak saját életük felelősségétől és megmenekülhetnek a jelen banalitásától és nyomorúságától. Budapest 62 Fordította Doubravszky Sándor 63 Fordította Doubravszky Sándor 270 . csak ha lehetőséget kapnak. Érintkezési pontok Nathaniel Branden: A z ö n becsülés pszichológiája (79.

27. A könyv több mint fél évszázada jelent meg először. aki látszólag elveszítette korábbi identi­ tását. 271 . de soha nem volt aktuálisabb.lebilincselően mutatja be a tömegmozgalmakat és az egyén gon­ dolkodására gyakorolt hatásukat. hogyan eshet meg ez. miként készteti a spirituális szomjúság az embereket arra. Leírja azt is. annak ez a könyv segít megérteni. Gondolatok a tömegmozgalmakról (The True Believer: Thoughts on the Natúré ofMass Movements). amelyet nem pszichológus írt . világháború után. fejezet Eric Hoffer Akinek van más vallásra áttért. de a csoportokkal való azonosulás lélektanát tekintve Hoffer munkája időtlen. hogy egy nagynak és dicsőségesnek tetsző ügyhöz csatlakozva elvessék régi énjüket. a könyvnek különleges je­ lentést kölcsönzött a nácizmus okozta pusztítás.Hoffer a könyv írása idején rakodómunkásként dolgozott a San Franciscó-i kikö­ tőben . a II. Megjelenésekor. valamilyen kultuszhoz vagy politikai moz­ galomhoz csatlakozott ismerőse. Hoffer szinte valamennyi megállapítása érvényes nap­ jaink terroristáira és öngyilkos merénylőire is. hiszen örökér­ vényű magyarázatot keres a kérdésre: miért hajlandók emberek eszmé­ kért meghalni. A fanatizmus természetrajza.

jegyzi meg Hoffer . hogy elé­ gedetlenek vagyunk saját énünkkel.azonos a keresztével. Ha korábbi életünket megkeserítette a fruszt­ ráció és értelmetlennek láttuk mindennapjainkat. Ugyanezt mondhatjuk a bolsevik és a náci forradalom­ ról is: „A sarló-kalapács és a horogkereszt szerepe . és minden tőlük telhetőt megtesznek. az egyházi dogmákat és szertartásokat hasonló. hogy előrelépjenek vagy javakhoz jussanak. A francia forradalom tulajdonkép­ pen új vallást teremtett.Az átalakulás vágya Miért olyan nagy hatásúak a tömegmozgalmak? Azért. véli Hoffer. csak éppen nem egyházi.azért. Nem fokozatos változást ígérnek. hogy felgyújtsák és szítsák az emberek re­ ményeit. hogy „megszabaduljanak nemkívá­ natos énjüktől". célt láthatunk magunk előtt."6 4 A forradalmi mozgalmak korai szakaszainak résztvevői arra várnak. A nagy hatású politikai mozgalmak mindig vallá­ sos érzületet ébresztenek híveikben. reménykedhetünk. hogy valami nagy és mindenre kiterjedő változás történjen az életük­ ben. hiszen ott a „nagy és szent ügy" mellett az én irreleváns. Egy tömegmozgalomban mit sem számít. Az emberek rendes körülmények között önérdekből csatlakoznak különféle szervezetekhez . mert szenvedélyt szítanak. Ezzel szemben a forradalmi tömegmozgalmak követői azért döntenek a csatlakozás mellett. hanem már a hívek életében bekövetkező totális átalakulást. hanem állami dogmákkal és szertartásokkal helyettesítette. „A szent eszmékbe vetett hit jelentős mértékben magunkba ve­ 64 Fordította Doubravszky Sándor 272 . most büszkeséget és önbizalmat érezhetünk. A tömegmozgalmak vezetői tisztában vannak ezzel.

Kik csatlakoznak még? Kik hajlamosak még arra. Végül pedig vonzzák a mozgalmak azokat is. ami korábban szórakoztatta. Tálán egyszerűen csak azért. Sokkal fogékonyabbak rájuk azok. hogy Hitlert német iparmágnás-feleségek pénzelték. paradox módon az individuális lét feladásának vágya rendkívüli mértékben növeli az ön­ becsülést. akinek nincs semmije és akar valamit. hogy magukkal ragadják őket a látomások.tett egykori hitünk pótléka". mint az. ha sok mindent hiányolunk. akiket könnyebb feltüzelni. és attól a kényszertől. erősíti az önbizalmat. írja Hoffer. akik már nem találtak örömet abban. lelkesítette őket. hogy szüleik 273 ." Az emberek azért csatlakoznak tömegmozgalmakhoz. hogy a nagyon szegény sorban élők nem igazán. Hoffer szerint „frusztráltabbnak érzi magát az. Hoffer megemlíti. akik nem szívesen ér­ zik át saját életük irányításának felelősségét. akiknek korlátlanok a lehetőségeik. akiknek egy kicsivel több van. Gyakran éppen azokat vonzzák a legjobban a tömegmozgalmak. hogy átélhes­ sék a valahová tartozás. hogy teljes odaadással egy ügy. Nekik túlságosan is sokat jelent a puszta élet­ ben maradás ahhoz. a bajtársiasság érzését. egy vezető mellé áll­ janak. akiknek már rálátásuk van a nagyobb dolgokra. amely a szabadversenyre épülő társadalmakban hiányzik az életükből. A fiatal nácik meg akartak szabadulni a döntéshozatal terhétől. mert nagyon unatkoznak. Mégis. Kevésbé vagyunk elégedettek. Ellenállhatatlan volt szá­ mukra a lehetőség. hogy tömegmozgalmakhoz csatlakozzanak? Az áttérőkről szóló fejezetben Hoffer megjegyzi. mint ha látszólag csak egy va­ lamire van szükségünk. akinek sok van és még többet akar.

az öngyilkos pilóták vagy az öngyilkos merénylők önfeláldozá­ sa. „ha az utcákon elszabadulnak az emberek reményei. A dicsőséges végcél minden eszközt szentesít. hogy megteremthessék saját Paradicsomukat. Ha azonban értéktelennek tartjuk a földi életet. Teljesen fel­ oldódik a tömegben. Annál nagyobb megrázkódtatás érte őket. levetkezi saját individualitásának érzését. s a hívek képesek a leg­ aljasabb bűnöket elkövetni embertársaik ellen. aki volt. Miért halnak meg eszmékért az emberek? A tömegmozgalmak jelszavai gyökeres megújulást hirdetnek. álmai" Ilyenkor általában katasztrófa van készülőben. hanem csupán népének. s ezzel megkönnyítik híveik számára. Úgy érzi. amikor a háború veszteseiként felelősséget kellett volna érezniük a történtekért. mondja Hoffer. hiszen éppen a felelősségérzettől szabadították meg őket az új rend szemfény­ vesztő külsőségei. pártjának vagy törzsének egyik képviselője. lassú léptekben építsék föl egzisztenciájukat. 274 . korruptnak. hogy a halált is vállaljuk e célokért. és feltétlen hittel valljuk egy mozgalom céljait. Hoffer figyelmeztet: legyünk nagyon óvatosak. A nem hívő ember számára teljesen értelmetlennek látszik a már­ tírok.módjára. hogy túllépjenek morális gátlásaikon. barátai és hozzátartozói számára ő többé nem az az ember. és a nemes cél nevében akár az életét is kész feláldozni. akkor innen már csak egy lépés. Mielőtt valaki átlépné ezt a vízválasztót. gerinctelennek vagy dekadens­ nek tekinti a hitetleneket. Az igaz hívő gyengének. szándékainak tisztasága mindenre feljogosítja. Sokkal csábítób­ bak voltak számukra a Harmadik Birodalom diadalát hirdető egyszerű ígéretek.

amije már van. hogy ebből a vak­ ságból ered. Az igaz hívő viszont nem nyugszik addig. A fana­ tikusok fordítják világunkat jobb vagy rosszabb irányba. ha nyitottan gondolkodunk.Ereje ebből a beszűkültségből. másfelől azonban az ön­ kényuralmakat sem lehetett volna megdönteni olyan álmodozók nélkül. hogy „ami nincs". ellentmondásokra csak akkor kell számí­ tanunk. ha javítani akar a sorsán. Egy fejsérülés kö- 275 . apja Németor­ szágból bevándorolt műbútorasztalos volt Az angolt és a németet anyanyelvi szinten beszélte. mint az. akkor egyértelmű. amíg be nem kapcsolódik az új világ építésébe. mi a teendő. de úgy is mondhatjuk. amely teli van az emberi természetről szóló éles meg­ látásokkal. Záró megjegyzések Hoffer egyik fontos felismerése. „ami van". Ez a jelennel szembeni viszolygás egyfelől hatalmas károkat okozott. A fanatizmus természetrajza nem a tömegmozgalmakról szól. Ha a világon minden fehér vagy fekete. Olyan filozófiai munka. Eric Hoffer New York városában született 1902-ben. Meglepetésekre. akik valami jobbra vágytak. abból indul ki. például a szabadság és egyenlőség eszméi érdekében. Jóformán egyetlen szót vagy mondatot sem lehetne kihagyni belőle. hogy az emberi indítékok és cselekede­ tek tanulmányozása nem lehet a pszichológia magánügye. Az átlagember. az mindig nagyobb ösztönző erő. Nagyszerű példa arra is. és hajlandók voltak véres forradalmakat ki­ robbantani.

1976). 1954). Bagolyvár. Budapest 276 . 65 Eric Hoffer: A változások kínjai. A vándormunkások és aranykeresők életét élte. 1973) és In Our Time (A mi időnkben. The Temper o f Our Time (Korunk vérmérséklete. és csak 1941-ben hagyta abba a fizikai munkát. de szabad­ idejében Montaigne-től Hitler Mein Kampfjáig mindent elolvasott. Újságot adott ki a vízparti élet­ ről. Reflections on the Humán Condition (Reflexiók az emberi állapotról. A változások kínjai65 (The Ordeal o f Change. 1963). 15 éves korában. és 300 dollárra rúgó örökségével a zsebében Kaliforniába ment. 1983-ban Ronald Reagan elnök Szabadság Emlékérem­ mel tüntette ki. Doubravszky Sándor. műtét nélkül. 1967).vetkeztében 7 éves korában megvakult. önéletrajza Truth Imagined (Elképzelt igazság) címen halála után jelent meg. Hosszú évekig dokkmun­ kás volt San Franciscóban. 1999. Tizenéves korában elvesztette mindkét szülőjét. ford. és éle­ te második felét az írásnak szentelte. vá­ ratlanul visszanyerte látását. A fanatizmus természetrajzával hírnevet szerzett. és hosszabb időre kimaradt az iskolából. Halálának évében. További munkái: The Passionate State o f Mind and Other Aphorisms (A szenvedélyesség állapota és egyéb aforizmák. ami a kezébe került.

.

Meg kell szabadulnunk tőle." „A neurózis olykor a célok sajátos beszűkülésével jár. oldal) Carl Rogers: Valakivé válni (425. oldal) R. de. Érintkezési pontok Alfréd Adler: Emberismeret (31. oldal) 278 . amit esetleg gyermekkorunk óta magunkkal hordozunk. " Dióhéjban A neurotikus hajlamra. D. csak a szere­ lem. A látszólagos odaadás n em az integrációból. hogy beteljesíthessük lehetőségeinket. oldal) Abraham Maslow: Az emberi természet kiterjedése (343. oldal) Melanie Klein: Irigység és hála (323. ha nem a kétségbeesésből fa k a d . A férfi képes m indent feláldozni.1945 Belső konfliktusaink „ H a az em b er m egoldatlan konfliktusokkal él együtt. nincs többé szükségünk. bele­ értve a méltóságát és a becsvágyát A nőt esetleg sem m i más n em érdekli többi. am ikor azt hiszik. ha nem a kiküszöbölésükre tett körm önfont próbálkozások is. am ire nem csak m aguk a konfliktusok adnak alkalmat. valójában délibábot kergetnek. N ém ely szülő m inden idegszálával a gyerm ekeire és csak rájuk fig y el A z ilyen em berek nagyon odaadóknak látszanak. oldal) Anna Freud: Az én és az elhárító mechanizmusok (189. ez elsősorban az em beri energiák iszo­ nyatos pazarlásával jár. Laing: A megosztott én (333. hogy ezzel megoldhatják konfliktusaikat. m int láttuk.

Karén Horney . hogy elutasította például a péniszirigység gondolatát.ez volt az asszonyneve . nem véletlen. hogy hangsúlyt helyezett a „valódi 279 . amikor Sigmund Freud megírta az Álomfejtést. A neurotikus betegek típusait oly egyszerűen és elegánsan vázolta fel. Ő is kereste a pszichológiai problémák gyökerét. Horney eltért a freudi tanítástól. Mivel pedig azt is kimutatta. s in­ terperszonális szemléletével és azzal. sokak szerint közelebb vitte a pszichoanalízist a józan ész el­ várásaihoz.28. Közben férjhez ment. hogy a közvélemény Homeyt tekintette az első feminista pszichoanalitikusnak. amikor azt állította. hogy az em­ ber nem szükségképpen rabja a tudattalanjának vagy a múltjának. Első könyvének megje­ lenésére 35 évig kellett várnia. és általában véve nem fogadta el a szexuális hajtóerő elsőd­ legességét. és PhD-fokozatot szerzett. Azzal. Később az eredetileg férfiak által kidolgozott pszi­ choanalízis női változatát tulajdonították neki. de azt jobbára valamilyen jelenleg fennálló és gyógyítható problémában találta meg. fejezet Karén Horney Karén Danielsen tízes éveinek közepén járt. három gyermeket szült.több fontos kérdésben elsza­ kadt Freud tanításaitól. hogy ezzel je­ lentős befolyást gyakorolt a modern pszichoterápiás gyakorlatra. hogy a nők fogékonyabbak az irreális kulturális elvárások keltette neurózisok iránt.

Aki Horneynak a három neurotikus hajlamról szóló leírásában nem fedezi fel személyiségének legalább néhány elemét.feltárására. az indokolatlan érzelmi eltávolodás. Például a következők. 280 . amelyekre az érintettek általában vakok. a túlzott függőség meg a többi is. boldog ember­ nek mondhatja magát.és az abban rejlő nagy lehetőségek . Horney szerette volna olyannyira átláthatóvá tenni az analízis folyamatát. de Horney hitt abban. hogy „fáradhatatlan erőfeszítéssel magunk is sokat tehetünk azért. de valójában nem sértette meg senki. A súlyos neurózisok kezeléséhez gyakorlott terapeutákra van szükség. végül is a konflik­ tusból ered a depresszió. Végül. • Valakit mélyen érint egy vélt sértés. Az Our Inner Conflicts: A Constructive Theory o f Neuroses (Belső konf­ liktusaink: a neurózisok konstruktív elmélete) című könyvét laikus olva­ sóknak szánta.én" . A konfliktusokban következetlenségek vannak jelen. Carl Rogers és Abraham Maslow humanisztikus pszichológiájának egyik fontos ihle­ tő je volt. Konfliktusok és következetlenségek Horney szerint minden neurotikus tünet (az ő szavával: „lárma") vala­ milyen megoldatlan. a szorongás. hogy kiszabaduljunk saját konfliktusa­ inkból" Önsegítő könyv tehát a Belső konfliktusaink. a döntésképte­ lenség. mélyebb belső konfliktust jelez. a tehetetlenség. de a legcsiszoltabb fajtából. Bár a való életben az érintett számára a tünetek okoznak nehézségeket. hogy az emberek analizálhassák magukat: ezzel a kognitív terápia és az önsegítő mozgalmak előfutára volt. lapjain 40 év éles megfigyelései világítják meg az elhárítás lehe­ tőségeit.

hogy a külsődleges dolgok sokszor mélyebb konfliktusokat jeleznek. ha. ugyanúgy igényli a szeretetet.• Valaki látszólag nagyra értékeli egy másik ember barátságát. mint bárki más. Vagy talán tudattalan szadisztikus hajlama azt diktálta. Ha például egy gyermek ellenséges családi környezetben nevelkedik. amit ilyenkor érzünk. • Egy leánynak minden vágya. magával azonban roppant szigorú. • Egy asszony azt mondja. hogy elront­ sa a gyermekei örömét. Horney ezzel szemben úgy foglalt állást. Vegyünk például egy olyan házassá­ got. • Valaki nagyon elnéző és toleráns mások iránt. tényleges szándékaink öszszeütközéséből fakad. ahol férj és feleség minden apróság miatt huzakodik egymással. Ilyenkor vajon a viták tárgya vagy inkább a viták mögött rejlő dinamika a lényeges? Hogyan alakulnak ki a konfliktusok? Freud úgy képzelte. Az említett anyáról Horney azt a megjegyzést teszi. és mégis meglopja az illetőt. Ha a fentiek értelmében „nem stimmel" valami. valahogy mégis megfeledkezik a születésnapjukról. rajong a gyermekeiért. hogy „jobban rajong a jó anyáról kialakított eszményéért. meg akar 281 . hogy férjhez menjen. mégis kerüli a férfiakat. hogy belső konfliktusaink az ösztönös késztetések és a „civilizált" lelkiismeret összecsapásai. de úgy érzi. hogy a nyugtalanság. mint a gyermekei­ ért". A lényeg az. az megosztott szemé­ lyiségre vall. s hogy ezen a helyzeten se­ hogy sem változtathatunk.

a valós szükségletek konfliktusba kerülnek a helyzetek és személyek ellenőrzésének a neurózisból fakadó igényével.felelni a követelményeknek. a gyer­ mek irányításának. amely nem teszi lehetővé. a felnőttkori neurózisok nem a „péniszirigység" vagy az „Ödipusz-komplexus" megnyilvánulásai. a nem egyértelmű szabályok. hogy megkapják. hanem olyan alapvetőbb té­ nyezőkből fakadnak. Mindez azt az érzést kelti a gyermekben. amiket magukra öltöttek. Hyde típusú jellemekbe torkollik: Stevenson hősei megosztott személyiségek. gyakorlati­ lag a személyiségük részeivé váltak. az ellenséges légkör. a feltételhez kötött szeretet. de tragikus mértékben nincsenek tudatában ennek a megosztottságnak. amelyeket magával visz a felnőttkorba is. Több évig tartó dühkitöré­ 282 . akivé neurotikus hajlamuk változtatja őket. az uralkodás és így tovább. Közeledés az emberekhez A másokhoz közeledni vágyó személyiség elszigeteltséget vagy félel­ met élt át gyerekkorában. a gyermekre irányuló figyelemnek vagy megbecsülés­ nek a hiánya. a más gyermekektől való elszigetelődés. a harmadik pedig a távolodás az emberektől. mint a túl kevés szeretet. hogy valamiképpen védekeznie kell a biztonságérzet hiánya ellen. ám ez megosztott személyiség. a másik a szembenállás az emberekkel. hogy biztonságban érezhesse magát. tragikus módon pontosan az a személyiség. Horney három alapvető neurotikus hajlamot nevez meg: az egyik a közeledés az emberekhez. a fojtogató szeretet. és ezért el akarta nyerni a családtagok szeretetét. Jekyll és Mr. Amikor ez a gyermek felnő. Az a személy. Végletes esetben a neurotikus hajlam Dr. agresszívan kell viselkednie. amit iga­ zán akarnak. Homey úgy vélte. A viselkedésformák. és kialakulnak benne bizo­ nyos stratégiák vagy „neurotikus tendenciák".

283 . A többi emberben egzotikus és fenyegető vadállatot látnak.rátalál arra a stratégiára. Szembenállás az emberekkel Az ilyen embereket gyermekkorukban ellenséges családi környezet vet­ te körül. hogy őt elfogadják. hogy kapcsolatokat teremtsen. irányítsák és gondoskodjanak róla. po­ zíciója egyre gyengül. Kényszeres igényük van a választott társ „bebiztosítására" független attól. de amikor szorult helyzetében agresszív vagy érzelmileg távolságtartó. hirtelen szerethetőbbnek látszik. ezzel a „kis szerencsétlen" szerepébe kerül. Bármilyen furcsa. Gyanakvás ébredt bennük az őket körülvevő emberek szándékai és indítékai iránt. ők pedig úgy döntöttek. belehal a nagy szeretetbe) arra használ­ ja.sek után rendszerint „kedves" és békés lesz . aki „értelmet adhat az életüknek". szeretőnek. segítőkészségét. Végeredményben azonban a valahová tartozás szükséglete miatt meges­ het. hogy az illető téves ítéletet alkot másokról. érzékenységét és másoktól való függését (a másik fél nemegyszer úgy érzi. hogy az illető hogyan érez irántuk. amellyel jobban elérheti. s így nagyobb biztonságban érezhes­ se magát. csak elfojtódott. Ez a típus engedé­ kenységét. hogy szembeszállnak vele. hogy nagy szükségét érzik egy barátnak. A számára fontos másik ember természete nem is érdekli őt olyan nagyon .a lelke mélyén talán nem is szereti a többi embert -. férjnek vagy feleségnek. Az agresszív hajlam ugyanis nem veszett ki belőle. az a fő. szeressék. amit akar. lázadnak ellene. Az ilyen ember számára tehát tabunak számít az akaratérvényesítés vagy a kritikus viselkedés. Felnőttkorukban az ilyen emberek szeretet és elfogadás iránti igé­ nye úgy jelentkezik. akinek el kell nyerni a jóindulatát.

de nem a „valahová tartozást" választják védekezésül a tehetetlenség ellen. Jóindulatúak. elismerésre vágynak. Éppúgy tele vannak félelemmel. mintha valóban magányra vágynának. „Ne bízz senkiben. vagy egy összejövetelen felszínes cseve­ géssel kell elütnie az időt. méltányosak. Képes kitartani a „ragyogó elszi­ geteltség" mellett. vagy kerülni akarnák az érzelmi bevonódással járó kapcsolatokat . jó kollégák is tudnak lenni. mert többre tartja magát másoknál. de csak azok iránt. Távolodás az emberektől Az ilyen típusú emberek gyerekkorukban nem valahová tartozni akar­ tak. hogy ne kelljen keményen dolgoznia másokért és így ellenőrzés alatt tarthassa életét. Sokszor nagyon egyszerűen él. de nem azért. rosszul van. és őrködj éberen!" . Felnőttként neurotikus módon igénylik a világtól való érzelmi el­ különülést. hogy „bűvös körét" nem lépik át. mint a szol­ gálatkész típus. Amíg felszínes kapcsolatról van szó. akik alávetik magukat az ő aka­ ratuknak. hanem növelni akarták a távol­ ságot maguk és családjuk.Az ilyen típusú felnőttek szemében alapvetően ellenséges a külvilág. A vég­ letes önzés mások kihasználásában vagy ellenőrzésében ölthet testet. s nem is szembeszállni másokkal. de színleg lefegyverzően udvariasak. különösen a saját gyengeségük­ től. tekintélyre. szorongással. környezetük között: visszahúzódtak játékaik. könyveik vagy a vágyálmaik titkos világába. feltéve. és általában sikerre. hanem a „mindenki a saját szerencséjének kovácsa" stratégiát. 284 . Viszolyognak a gyengeségtől. hogyha nyájszellem veszi körül. ha csoportokhoz kell csatlakoznia.ez lehetne a jelszavuk. és hisz egyénisé­ gének egyediségében. ez a típus elég jól megvan másokkal.szerelme­ ket. konfliktusokat.

írta Horney. az érzések externalizálása (az önvizsgálat kerülése) és egy bizonyos énkép idealizálása rengeteg energiát emészt. hiszen a siker és a teljesítmény előtérbe kerülésével mindazoknak.Az ilyen ember vágyakozik az elkülönülés és a függetlenség után. véleményük „rettentő erővel" szólal meg benne. A modern civilizációt átható versenyszellem. és ak­ kor is belső hajlamát hozzák a felszínre. amikor már nem tud választani e lehetőségek között. Hajlam a függőségre Az elfojtás. hogy megfosztják áldozatukat a szabad akaratától. Akkor a legboldogabb. de sikeresen egyensúlyoz­ nak a valahová tartozás. ha feltétlen szeretetet kap valakitől. ami rette­ netes határozatlanságot vonhat maga után. ami kényszert vagy kötelezettséget ró rá. E veszteség miatt saját értékítéletében paradox módon nagyobb fontosságot és hatalmat tulajdonít más em­ bereknek. hanem kényszeresen követi valamelyiket. alkalmuk nyílik az „emi- 285 . ha az adott helyzetben az nem helyénvaló. a szembenállás és az emberektől való elkülö­ nülés mindig a megfelelő időben érvényesülő hajlamai között. Akkor válik valaki neurotikussá. Egy egészséges gyermekben vagy felnőttben a felsorolt hajlamok mindegyike megvan valamilyen mértékben. de őrá nem hárulnak kötelezettségek az illető személy iránt. akiknek gyenge az énképük. például házasságtól. és irtózik mindentől. adósságoktól. a neuró­ zisok melegágya. Egyszóval a neurotikus egyén végletes énközpontúsága fonák módon az én elvesz­ téséhez és másoktól való függőséghez vezet. A neurózisokban épp az a tragikus. Szenvtelensége miatt érzéketlen a valódi érzései iránt. az egyén gyakor­ latilag „szem elől veszti önmagát".

286 . „a vak lázadás. az „odaadó" ember. Lelkesíti őket a kiteljesedés le­ hetősége. hogy minél jobban kibontakoztassák tehetségüket. bátran feladhatjuk a kényszeres viselkedést. amelyben védelmet kerestünk a képzelt ártalmak ellen. olvasóit arra ösztönözte. le­ tegyenek valamit az asztalra az őket mélységében érdeklő szakterületen. Neurotikus hajlamunk csupán álarc. mert ez történt velem" attitűd mögé. emberek mindannyian erősek vagyunk. ha nem az. a vak kitűnni vágyás és a vak elkülönülni akarás mind-mind a függőség egy neme". vagy elmélyítsék magukban a szeretetet. Záró megjegyzések Horney eszményképe. és nem ismerik a mindent felemésztő kétségbeesést. Jó útra téríthetjük szolgálatkész. agresszív vagy érzelmileg távolságtartó énünket. Jóllehet Horney is a gyermekkorra vezette vissza belső konfliktusain­ kat. hogy teljesen és igazán önmagunk legyünk?" Hitt abban. nem áll túlságosan messze az Abraham Maslow-féle „önmegvalósító egyén"-től vagy a „személyiséggé válás" Carl Rogerstől származó ideájától. hogy ne kelljen megmutat­ nunk valódi énünket. hogy mi. erre a rejtőzködésre azonban szinte semelyikünk­ nek nincs szüksége többé. s ne bújhassanak az „ilyen vagyok. Ők azon fáradoznak. A lélekben egészséges embereket nem ilyen hajtóerők mozgatják. aki teljes összhangban van saját hiteles vagy valós énjével. amit azért veszünk magunkra. Mint mondja.nens" szerepében kompenzálni hiányosságukat. Horney filozófiájának összefoglalá­ sául John Macmurrayt idézi: „Mi más jelentősége lehet a létezésünknek. Az efféle igazságokkal való szembenézés sok olvasóját vezette el problémáinak gyökereihez. hogy fogadják el jelenlegi dimenzióikban neurotikus hajlamaikat vagy komplexusaikat.

és Karén depresszióba esett. Apja. Férje 1923-ban megbe­ tegedett. az ottani Pszichoanalitikus Intézetben dolgozott. minden ko­ moly szakmai vitában részt vett. köztük Eric Frommét. A Berlini Pszichoanalitikus Intézetben kezdett ta­ nítani. akivel meghitt kapcsolatba került. Szülei 1904-ben elváltak. és szá­ mos új felismeréssel szolgál az emberi természetről. Valamennyi fontos pszichoanalitikus kongresszuson megjelent. és pszichoanalí­ zisnek vetette alá magát. amelynek alapító tagja volt. Hamarosan férjhez ment a jómódú Oscar Horneyhoz. Ugyanebben az évben fertőző betegségben meghalt szeretett bátyja. többek között Kari Abrahamhoz járt. és élvezte más európai intellektuelek társaságát. Pszichiátriát tanult 1914 és 1918 között. a chicagói Pszichoanalitikus Inté­ zetben kapott állást. 28 7 . 1939) c. Horney derűlátása a változás lehetőségét illetően egyszerre lelkesítő és megnyugtató. Férjétől különválva 1932-ben leányaival áttelepült az Egyesült Államokba. Berndt hajóskapitány szigorú lutheránus elvek sze­ rint élt. könnyen követhető könyv. Két évvel később New Yorkba költö­ zött. s az okos és ambició­ zus Karén két évvel később beiratkozott a Berlini Egyetem Orvoskarára. A New Ways in Psychoanalysis (Új utak a pszichoanalízisben. három leányuk született.A Belső konfliktusaink jól megírt. miután vállalkozása csődbe ment. Karén Horney Karén Danielson néven Hamburgban született 1885-ben.

1950). Amikor emiatt távoznia kellett az Intézetből. Haláláig. A neurotikus személyiség napjainkban66 (The Neurotic Personality o f Our Time) című könyvében a pszichológiá­ ban szerephez jutó szociális és kulturális tényezőket vizs­ gálta. További munkái: Self-Analysis (Önanalízis. Posztumusz tanulmánykötete.könyvében bírálta Freudot. 1942). Ursus Libris. megalapította a Pszichoanalízis Amerikai Intézetét. Budapest 288 . Neurosis and Humán Growth (Neurózis és emberi növe­ kedés. 1967) megjelenésekor újból megélén­ kült az érdeklődés Horney munkássága iránt 66 Karén Horney: A neurotikus személyiség napjainkban. Túróczi Attila. 2 0 04. ford. a Feminine Psychology (Női pszichológia. 1952-ig tanított és terapeutaként működött.

.

amivel találkozhatunk. amelyekkel a legterm észetesebben leírható. " „Az egyetlen dolog. a gondolat. de ha elism erésben részesül. . m int a »gondolatsor« (chain. a tudat vagy a szubjektív élet folya­ m ának fogjuk nevezni . 290 . más szóval az én tudománya. am íg ez a bizonyos társas én n em része­ sül elism erésben. train)." „A legkülönösebb társas én.. az olyan szavak. elégedettsége túlmegy m inden h a táron . Egyáltalán n em tagolt. A továbbiakban. cseppfolyós. am it a pszichológiának jogában áll m indjárt kezdetben posztulálni. E n n ek az énnek a szerencséje vagy balszerencséje kelti a legintenzívebb diadalérzetet vagy elkesere­ dést. ha szóba kerül. ahogy az első esetben jelentkezik. A »folyó» vagy a »folyam» azok a metaforák. a szerelmes em b er fejéb en él.1890 A pszichológia alapelvei „A tudat tehát n em látja önm agát darabokra aprítva. A saját tudata szám ára ő n em létezik addig. m a ­ g án ak a gondolkodásnak a ténye . n em írják le jól." Dióhéjban Apszichológia a mentális élet tudománya.

vágyakat. nagymérték­ ben előmozdította a tudományág fejlődését. s gondolatokat és érzelmeket alakítanak ki az őket körülvevő fizikai világról. fejezet William James William James sokak szerint a legnagyobb amerikai filozófus. s nem a jelenségek mögött álló elméleteket. vagyis olyan elméké. A két tudományterületet a következőképpen különítette el. James ama döntése. időben és térben léteznek. hogy James. például a lélek vagy az ego által létrehozott gondolatok magyará­ zata a metafizika vagy a filozófia felségterületéhez tartozik. és James is sok éven át a filozófia professzoraként tevékenykedett. céljának megfelelően. hogy az érzéseket. Az új diszciplínát James természettudománynak tekintette. amely megköveteli. hogy a pszichológiai jelenségeket ta­ nulmányozza.29. William Wundt mellett őt tekintik a modern pszichológia atyjának is. amelyek egy adott testben foglalnak he­ lyet. 291 . okfejtéseket és döntéseket a maguk jellegzetességei és dinamikája szerint elemezzük. szilárdabb tudományos alapra helyezze a pszichológiát. és hozzájárult ahhoz. ahogy egy ház felépítésére is következtethetünk a házat alkotó kövekből és téglákból. gondolatokat. A pszichológia „a mentális élet tudo­ mánya". A pszichológia régen a filozófia egyik ága volt. Ezzel szemben a mélyebben ható erők.

ame­ lyek egymás után aktiválódó reflexpályák bizonyos mintázatát követik." Ez volt a híres kétkötetes. ami föltűnik. az egyetemisták legnagyobb örömére. Ha egyszer kialakult egy ilyen pálya. hogy elérhessen bizonyos célokat. néhány gondolat felelevenítésével. iparkodással lehet. hogy új. A probléma az. addig az embernek . Tartalmából csak ízelítőt adhatunk. Mindamellett James különbséget tett az állatok és az ember szoká­ sai között.új szokásokat kell kialakítania ahhoz. az idegimpulzusok árama könynyebben halad végig újra ugyanazon az útvonalon. Igazán szangvinikus alkat kell ahhoz.James gyakori depressziója és egyéb betegségei miatt A The Principles ofPsychology (A pszichológia alapelvei) megírása 12 évbe telt. viszonylag körülhatároltak és egyszerűek. Az Előszó­ ban ezt olvashatjuk: „hogy a könyv terjedelme ekkorára duzzadt azt senki sem sajnálja jobban. mint a szerző maga.vágyainak és szán­ dékainak változatossága miatt . jó szokáso­ kat kialakítani csak sok munkával. Szokások rabjai „Ha állatokat kívülről figyelünk. hogy elszántan munkálkodjunk döntéseink megvaló­ 292 . hogy a mi mozgalmas korunkban sok olvasóban re­ ménykedhessen egy olyan könyv írója. hogy szokások tömegével van dolgunk" . Míg a legtöbb állat cselekedetei automatikusak. amely 1400 sűrűn teleírt oldalra rúg. teljes változat. tömörített verziót is készített. A könyv terjedelme miatt reménytelen vállalkozás lenne összefog­ lalni James alkotásának lényegét. De mik is a szokások pontosan? Idegélettani kutatásai alapján James arra következtetett. James szerint a jó szokások kulcsa.írja James. hogy végső soron „idegközpontok kisülései". amelyből James később. az egyik első dolog.

hogy a világot éles határral két félre osztjuk: az egyik fél mi magunk vagyunk. mint a szégyenletes kudarcot. „Ahogy iszákos lesz abból. A cselekedeteink váltják ki az idegrendszerünkben azokat a mo­ toros hatásokat amelyek szokásokká alakítják a vágyakat. de együtt éppúgy jelezhetik a kikezdhetetlen integritást. mondja James. Az a legfontosabb. hogy az idegrendszert a szövetsé­ gesünknek. írta. hogy a mai pszicholó­ giában és a személyiségfejlődés irodalmában oly nagy hangsúlyt kap a pozitív habituális viselkedés kikovácsolása. „Egyetlen ember sem mulasztja el két nagy részre osztani az egész univerzumot. vagyis a koponya. részben James ez irányú gondolatainak köszönhető. Más szóval. és a másikba tartozik minden más és mindenki más. Mindenkit fal választ el mindenki mástól. ugyanúgy sok különálló cselekedet vagy sokórányi munka révén szent életűekké vagy valamely gyakorlati. És mindenki a két fél egyikére fordítja csaknem minden 293 .sításán. de még azt az állítást is meg­ kockáztatta. Mi és a többiek James a személyes ént helyezte lélektani felfogásának középpontjába. aki gyakran iszik egy-egy pohár italt. és a reflexpályák csak a cselekvés ismétlődésével alakulnak ki. Az agyunk­ nak „fel kell nőnie" a vágyainkhoz. amelyben az agy foglal helyet." Külön-külön nem tulajdonítunk jelentőséget a cselekedeteinknek. de az a tény. s ne az ellenségünknek tekintsük. illetve tudományos terület szaktekintélyeivé is válhatunk. a „gondolkodás" és az „érzés" mint elvont fogalom nem so­ kat jelentett számára az „én azt gondolom" és „én úgy érzem" személyes valósága mellett. Mindez ma már nem újdonság.

hanem azt szeretnék tudni. Mindenesetre kifejezi azt. „Másmilyennek érezzük a dolgokat aszerint. kipihentek vagy fáradtak vagyunk. óráról órára. illetve »nem én«. egy aggyal szemléljük mindazt. hiszen egy testben. mert a gondolatok és érzelmek általános elveire kíváncsiak. hogy este van-e vagy reggel. hogy álmosak vagy éberek. Az érzékenységbeli különbségeket legjobban az mutatja. másmilyennek aszerint. mire gondolok. A gondolatfolyam Mindenki másmilyennek látja a világot. hogy az em­ bereket nem azért foglalkoztatja a pszichológia. akkor mindenki érteni fogja. hogy mindannyian ugyanazzal a névvel illetjük az univerzum két felét.. hogy milyen sokat változnak a dolgokkal kapcsolatos érzelmeink egyik életkortól a másikig. éhesek vagy jóllakottak. felnőttek vagy öregek vagyunk. hogy másokért élnek. ráadásul saját tudatunk is vál­ tozik napról napra. haszontalan. akik úgy érzik. az ég szomorú.. s mindenekelőtt aszerint. hogy »én«. lapos. a szellő komor. alig több népi bölcsességnél. miért gondolkodnak és éreznek ők maguk éppen úgy. ami rajtunk kívül áll. A világnak ez a felosztása „én"-re és „minden egyéb"-re kissé idegen lehet azok számára. az most elnyűtt. ahogy. James így ír erről.figyelmét. Ami azelőtt ragyogó és izgalmas volt. " 294 . James sok más kommentárjához hasonló­ an. ez pedig úgy hangzik." Ez az egyszerű meglátás. nyár vagy tél.. mégis tény az ember alapvető élettani adottságai felől nézve. hogy gyerekek. A madárfütty unalmas.. S ha ehhez még hozzáteszem.

„Gyakran mi magunk is meglepődünk. ahogy az ízek közti csomó része a bam­ busznádnak. de valódi természete szerint a gondolat cseppfolyós. 295 . hogy a tudatot nem ilyennek érezzük. de nem tudjuk. mint a „gondolatsor". Olyan kifejezéseket használunk. Egyik évről a másikra új megvilágításban látjuk a dolgokat. Elvesztettük a korábbi gondolkodásmódunk lehetőségét. hogyan. ez csak illúzió lehet. hogyan alkothattuk valamiről a múlt hónapban ezt vagy azt a véleményt. mint a bambusznád két íze kö­ zött. majd a visszatérés az egyensúlyhoz. éppen ez tesz minket emberré. hogy a gondolat folyamatos. tapasztaljuk az eszmék. gondolatok és érzések szüntelen áramát. ha a pszichológusok nem feledkeznének meg arról. A törés része a tudatnak. És ez az állandó változás. milyen különös eltérések lehetnek az ugyanazokról a dolgokról egymás utáni időpontokban alkotott véleményünk között. „Az egyik és a másik tárgy gondolata között nincs nagyobb törés. akár egy fo­ lyam.James szerint nem juthat eszünkbe kétszer pontosan ugyanaz a gon­ dolat. Jó lenne azonban. Talán képesek vagyunk fenntartani a változatlanság illúzióját. Elcsodálkozunk. ez az örökös mozgás. érzést és érzelmet. és mivel a mi reakcióinknak is folya­ matosan változniuk kell. Amíg élünk. de mivel a világ állandóan változik. A tudat egyáltalán nem hasonlít a számítógépes adatfeldolgozáshoz." James híres észrevétele." James óta a pszichológia tudománya ezernyi kategóriára tagolt szét minden gondolatot. hiszen éppen ez volt a dolga.

Nem lehet ellentmondások nélkül sok mindenné lenni egyszerre. hogy milliomosnak. ami akadályozná a valódi sikert. Hatékonyan úgy tevékenykedhet az ember. amikor lemondunk a reménytelen célok vagy illúziók kergetéséről. felfedezőnek vagy kéjgyilkosnak képzelte magát. Az árnyoldala ennek az. megesett vele olykor. de mindannyiszor be kellett látnia a szomorú igazságot.29 A sikeres én James azt írja. a zenei tehetségről vagy az élsportolói karrierről. hogy ha valaki az énjéhez. például a megfiatalodásról. az elképzelés kudarca igencsak megrendítheti az önértékelését. hogy egyetlen énje van. a karcsúságról. mennyire megkönnyebbülünk. 296 . James híres képlete a következőképpen definiálja az önértékelést: Onertekeles « 7 7 „ = - Sikerek Törekvések Felhívta a figyelmet arra. és ehhez a kiválasztott énhez köti az üd­ vösségét. mondjuk. akkor jó a véleményünk ma­ gunkról. Ahány elvetett illúzió. egy nagy evezős vagy nagy pszichológus alakját rendeli. ha választ egyet a sok lehetőség közül. amit elérhet­ tünk volna és aközött. Ha szűk a rés aközött. amit valóban elértünk. annyival kevesebb ok a csalódásra és annyival kevesebb hátráltató tényező.

Abban az időben azonban. A pszichológia tudományos meg­ alapozásának munkaigényes feladatát később mások végezték el. érzelmeinek. „melynek teljes belső egyensúlya minden apró változással eltolódik". William Jamesből is lehetett volna szépíró. de pontosan a művészi érzékenysége. s nem általá­ ban az „emberi elmének" a tudományaként. és az embereknek a társadalomban elfoglalt helye sokkal fontosabbnak látszott.Záró megjegyzések Az. hogy James az énre összpontosított. vagyis az egyes emberi agyak­ ban folyó életnek. James azonban az emberi tudatot az „aurora borealishoz". az északi fényhez hasonlította. mint az. elmélyült filozófiai tudása. Az efféle poétikus magyarázatokkal James nem lopta be magát a laboratóriumi patkányokat a labirintusokban tanulmányozó pszicholó­ gusok szívébe. amikor a könyvét írta. James elegáns és élénk stílusa. és William a szépíró. A James nyomdokaiba lépő 20. úgy érezzük. A pszichológiát mint a mentális élet tudományát határozta meg. még sokkal sűrűbb szövésű volt a társadalom szövete. gondolkodása nem is vehetett volna más irányt. Bár bátyjának hírneve némiképp elhomályosította az övét. de ehhez szükség volt egy ilyen nagyságrendű filozófusra. az egyén gondolatainak. kötetlen hangvétele miatt A pszichológia alapelvei a mai olvasót is lekö­ ti. miként korlátozta James vizsgálódásainak tárgyát. hogy mi zajlik a fejükben. aki regényeket írt. 297 . századi pszichológusok meglehetősen mechanikus modellekkel írták le az emberi elmét és viselkedést. Henry James pszichológus volt. aki felvázolja a hátteret. sőt misztikus gondolatok iránti nyitottsága is segítette őt abban. Ha azonban figyelembe vesszük. hogy kitágítsa szakterületének határait. Ahogy mondani szokták. aki lélektani kérdésekről értekezett. mai individualista korunkban nem különösebben meglepő. a maga idejében szokatlan személyes.

hogy Hermann von Helmholtznál élettani tanulmányokat folytasson. James Franciaországban. később az orvostudományra tért át. a neves természetbúvárral. William James New Yorkban született 1842-ben. különösen Emanuel Swedenborg írásai hatottak rá. Itt ismerte 298 . a honvágytól és a depressziótól is sokat szenvedett. és számos európai múzeumot ismert meg. jómódban nőtt fel. 1865-ben le­ hetősége nyílt arra. másfél évig festeni tanult William Morris Hunt mellett. szakmai jellegű (például az idegrendszer és az agy élettanát tárgyaló) vagy nehéz fogalmakon rágódó szakaszokkal válta­ koznak. hogy tudományos expedíción vegyen részt Louis Agassizzal. mégis in­ kább a Harvard Egyetemen tanult tovább. Megdöb­ bentő alázat egy olyan embertől. A család 1855-ben áttelepült Európába. Tehetős édesapja behatóan érdeklő­ dött a teológia és a miszticizmus iránt. hogy ne folyamatosan olvassák a könyvet. Több nyelvet is tanult. Németországban és Svájcban folytatta tanulmányait. jól megírt részei hosszú. Miután 1860-ban visszatért az Egyesült Államokba. Ötgyermekes családban. s először lévén távol a család­ jától. Két évvel később Németországba utazott. Előbb a vegyészetet választotta. de útja során betegségek sora támadta meg. világpolgárnak nevelték. akit egy új tudomány egyik megalapí­ tójának tartanak. keressék meg a számukra érdekes részeket. Henry és Mary James leg­ idősebb fiaként. Maga James is arra buzdította olvasóit.Ennek ellenére A pszichológia alapelvei nem könnyű olvasmány.

1897). 27 évesen kapta meg orvosi diplomáját. Első állását 1872-ben foglal­ ta el: élettant tanított a Harvardon. The Varieties o f Religious Experience (A vallási élmény változatai. A The Principles of Psychology (A pszichológia alapelvei) írását 1878-ban kezd­ te meg. újabb két év múltán visszatért a Harvardra. a pszichológus. További munkái: The Will to Believe (A hit akarása. Pszichológiai kurzusa­ it 1875-ben indította meg. Öt gyermekük született. és ugyanebben az évben vette feleségül Alice Howe Gibbons bostoni tanárnőt. 299 . Sigmund Freuddal és Carl Junggal is megismerkedett ame­ rikai útjaik során. és megalapította Amerika első kísérleti pszichológiai laboratóriumát. ékkor. a pedagógus és Edward Thorndike. 1910-ben érte a halál. 1907). A következő három évben idegösszeomlás akadályozta mun­ kájában és tanulmányaiban.meg az akkor kibontakozó pszichológia első képviselőit és tö­ rekvéseit. Neves tanítványai közé tartozott John Dewey. New Hampshire-i nyaralójában. 1902) ésPragmatism (Pragmatizmus.

" „Az ember. amely a képek és mítoszok nyelvét beszéli. akár érti az archetípusokat. akár nem . ő rontja m eg az ártatlan embert.vagy istállószerű jelleget is ölt. M inden. kapcsolatban maradhat a gyökereivel. hogy ne kutassa a tudattalant. oldal) 300 . oldal) Anna Freud: Az én és az elhárító mechanizmusok (189. Dióhéjban Elménk összeköttetésben áll a tudat ama mélyrétegével. am it az anim a megérint. és olyan erőket szabadítana el.1968 Az archetípusok és a kollektív tudattalan „Az anim a archetípusával az istenek birodalmába lépü nk. mágikussá. numinózussá válik -fe lté tel nélkülivé. veszélyessé.. Ő a kígyó a Paradicsom­ ban. nemcsak távol áll m indennem ű kultúrától. ahol továbbra is része lehet a Természetnek. amely elválasztja az em bert az élet ősi képeitől. amelyeket jobb nem tudatosítani és nem bolygatni. oldal) Sigmund Freud: Álomfejtés (199. ezzel ugyanis lerombolná morális gátlásainkat. tabuvá. hanem mindinkább börtön. akinek jók a döntései és m ég jobbak a szándékai. folyamatosan tudatosítania kell ezt a világot. Az olyan világszemlélet vagy társadalmi rend. Érintkezési pontok Isabel Briggs Myers: Különféle adottságok (87. M egvan m inden oka arra..

301 . Ősvalónknak is szokták fordítani. Inkább a fordítottja lehetett igaz: az ember a külvilágot hívta segítségül belső világának értelmezéséhez. hogy így fizikai magyarázatot nyerjenek.művészet. Ez a tudomány azonban. például a napkeltének és napnyugtának. nevének eredeti görög jelentését figyelembe véve paradox módon. fejezet Carl Jung Vajon a primitív ember miért foglalkozott oly sokat a természeti jelensé­ geknek. Jung számára az élet célja ennek az énnek az „individuációja". és a pszichológia tudománya lépett a helyébe.bő vizű kútja betemetődött. miután évezredeken át se­ gített az embereknek megérteni az élet misztériumait. val­ lás. a szimbólumok . amikor ő élt. éppen a psziché vagy a legtágabb értelemben vett én (Selbst67) magyarázatával maradt adós. Az angol fordításokban általában a nagy kezdőbetűs Self kifejezést használják erre. a Hold fázisainak vagy az évszakok váltakozásának leírásával és értelmezésével? Carl Jung meg­ győződése szerint a természeti események nem egyszerűen azért kerül­ tek be a tündérmesékbe és a mítoszokba. Akkorra. Jung magyar nyelvre for­ dított írásaiban ezt Ősmagunknak.30. mitológia . az egyén tudatos és tudattalan elméjének egyfajta egyesítése a benne rejlő 67 Jung a legmélyebb és legtágabb „én" kifejezésére a „Selbst" szót használta. mondta Jung.

A kollektív tudattalan Maga Jung is elismeri. amelyek befolyásolják az egyén érzéseit és cselekedeteit. A kollektív tudattalan az „archetípusokban" ölt testet: egyetemes gon­ dolatformákban vagy mentális képekben. hogy az egyes ember egyediségét megragadhassuk. Jungnak meg kellett védenie ezt a fogalmat a miszticizmus vádjával szemben. Ez a tágabb énfogalom részben azon a szemléleten alapult. Az emberi újszülött nem „tiszta lap". ami arra utal. hogy elméjükből törlődjön az archetípusos képek élvezete. de aztán hamar befogadják őket és megbarátkoznak velük". amely szerint az emberekben egy egyetemes tudat jut érvényre. hogy a kollektív tudattalan „az eszméknek abba az osztályába tartozik. nem a személyes tapasztala­ tokból kibontakozó részére épül. amíg Freud rá nem mutatott a létezésére. hogy veleszületett projekciókról van szó. Az archetípusok megtapasztalásában gyakran ke­ véssé törődünk a hagyományokkal vagy kulturális szabályokkal. Azt is megjegyezte róla. de ma már része az emberi gondolkodás és cselekvés magyarázatának. és meg kell értenünk ennek a mélyebb kollektív tudásnak a működését. hogy már magában a tudattalan is irreálisnak tetszett mindaddig. amelyektől az emberek kezdetben idegenkednek. az egyénhez tartozik.ígéret beteljesítése érdekében. fonák módon túl kell lépnünk a személyes énen. Ahhoz. Freud sze­ rint a tudattalan személyes dolog. vélte Jung: nem tapasztaltak még annyit a valóságból. hogy a személyes tudattalan a kollektív tudattalanra. 302 . mert agyának huzalozása képessé teszi bizonyos archetípusos mintázatok és szimbólumok észlelésére. Ezért fantaziálnak a gyerekek olyan sokat. Vele szemben Jung úgy képzelte. az emberi pszichének a múltból örökölt.

a gyermek. Itt kettőt mutatunk be közülük. történetekben. 303 . A kiválasztott nő személye nem indokolná az ilyen reakciót. egyénileg pedig álmokban és látomásokban nyilatkoznak meg. a kísértet vagy a csaló a mítoszokban. akik „megigézik a fiatal férfiakat és kiszívják belőlük az életet" Régen vagy istennő. nőnemű alakban. Archetípusok és komplexusok Jung számos archetípust vázolt föl. hableányok. a külvilágba kihelyezett oldalát veszíti el. Adolf Bastian német etnológus „elemi" vagy „ősi" gondolatokként emlegette őket. A mitológiában szirének. Ha egy férfi „kivetíti" egy valóságos nőre pszichéjének feminin oldalát. ezzel az illető nő fontosabbá válik számára. Az archetípus a férfi életében a nő iránti rajongásban. akik fölött a férfiaknak nincs hatalmuk. vagyis olyan nőalakok­ ként. aki a szakítással a maga egyik. vagy boszorkány képében jelent meg. Az anima lelket jelent.Az archetípusok mítoszokban és tündérmesékben. és újra meg újra megfigyelte jelentkezésüket a törzsi és hagyományos népi kultúrákban. azonban ez nem tudatosodik bennünk. AZ ANIMA. a bölcs öregember. amelyre a férfi animája áttevődik. Ezek az elemi gondolatok azonban nem csupán antropológiai szempontból figyelemreméltók: általában az archetípusok alakítják a mindennapi életünkben fontos emberi kapcso­ latokat. például olyanokat. nimfák és más olyan nőalakok képviselik. az árnyék. az antropológiában kollektív reprezentációkként szerepel­ nek. az anya. A mitológiában „motí­ vumokéként. de ő lesz a célpont. a nő eszményítésében vagy iránta való intenzív érdeklődésben van jelen. Ezért okozhat egy kapcsolat felbomlása összeomlást a férfiban. mint az anima.

amin azt értjük. sorsszerűén kerít a hatalmába minket. További anyaszimbólumok az egyház. az ilyen nő él-hal a gyermekeiért. az erdő. a nagy­ mama. aki Démétér és Koré mitikus történetében újra leánnyá lesz. Ebben az esetben a férje csupán egy „bútordarab". az ország.„az élet őrült és értelmes egyszerre". Az archetípus pozitív oldala az oly sok festőt és költőt megihlető anyai szeretet és me­ legség. miként a többi archetípus. A férfiak esetében ez a komplexus Don Juan-komplexus alakját öltheti. A férfiak kezdetben sokszor a 304 . „anyakomplexusról" beszélünk. az Isten anyja vagy Zsófia.a célja mindenképpen az. mert úgy érezte. állhatatos. intenzív élményekre vá­ gyik . Az anya archetípusát megtestesítheti a valódi anya. Az élet hétköznapi dolgaival nem törődik. az anyós. a nevelőnő. hogy az illető férfi min­ den nőnek tetszeni akar. Jelké­ pes alakok is betölthetik ezt a szerepet mint Mária. a forrás és a kút. Az anyakomplexusos férfi azonban forradalmár szellem is lehet: szívós. Lehet azonban negatív jelentése is: a szerető anya megjelenhet a rettegett anya vagy a sors istennője képében.életre. amelytől első identitásunkat kapjuk a világban. Az anima jegyében elvetjük racionális elképzeléseinket arról. AZ ANY\. Az anima. vagy az az anya. a felszántott mező. a tenger. feláldozza értük saját egyéniségét. hogy ebben az összes többi is benne van. a mostohaanya. hogy ho­ gyan kellene élni. a kert. rendkívül becsvágyó. Ha valakiben megbomlik ennek az archetípusnak az egyensúlya. Nők esetében a komplexus túlságosan erős anyai ösztönben nyilvánulhat meg.Jung szavaival .Minden olyan alkalommal. s belátjuk. Jung az anyát tekintette a legfontosabb archetí­ pusnak. amikor fellángol a szeretet a képzelet vagy szövevényes érzelmi kapcsolat az anima működik mindkét nem­ ben. bármilyen formában. hogy . hogy felrázzon minket. a gyermekgondozó. a Föld. Csodálatos vagy rettentő erővel lép be az életünkbe .

Az emberek szükségét érezték. és csak később fedezi fel. mert az emberiség történelmének nagy részében egyszerűen nem volt szükség rá. Önálló szférát alakít ki. hogy elidőzzenek az újjászületés és átalakulás eszméi és képei fölött. Az archetípus más változataiban a nő bármire hajlandó azért. Spirituális archetípusok Miért olyan fiatal tudomány a pszichológia? Jung szerint azért.megnyitotta az utat az emberi élet elsivárosodása 305 . ha­ nem jelentést hordoznak. s a vallások a psziché minden része számára bőséges alkalmat adtak erre. A mitológiák és vallások csodálatos képi világa tökéletesen ki tud­ ta fejezni az örök archetípusokat. A katolicizmus gaz­ dag képi világát és dogmarendszerét puszta „babonának" minősítette. hogy ne hasonlítson a biológiai anyjához. amelyre a férfi az animáját kivetíti vagy externalizálja.nőiessége és ártatlansága miatt vonzódnak az anyakomplexusos nőhöz. hogy valójában kit is vett feleségül. például intellektuel lesz. Ugyanakkor a „vetítőernyő" szerepét is betölthetik ezek a nők. A nős férfiak érdeklik őket. akik ennek az archetípusnak a hatása alatt állnak. hogy szembeszegüljön az anyjával és távolabb kerüljön tőle. védelmező és gyógyító archetípusok a lelki törést szenvedett hívő számára. vagy keresik a szerelmi kalandokat. ha az anyja tanulatlan. s ezzel . A reformáció szembeszállt ezekkel a jelképekkel. esetleg tudattalan incesztuózus kapcsolatban állnak bio­ lógiai apjukkal. és féltékenyek az anyjukra. Nemegyszer házastársának ki­ választásában is az a cél vezérli. A katolikus egyháznak a szeplőtelen fogantatásról és a szentháromság­ ról vallott sajátos nézetei nem a szeszélyes képzelet szüleményei.Jung szerint . Más nők.

addig az^na személyes és kollektív tudattalanhoz tartozik. Jung kitért az én (Selbst) meghatározására is. hogy önma­ gunk kiteljesítése érdekében túllépjünk az értelmen. „ahogy a nagyobb kör magában foglalja a benne levő kisebbet" Míg az ego a tudattal áll kapcso­ latban. „Egyikőnk sem tud megszabadulni attól az előítélettől. Számára az én különbö­ zik az egotól.felé. a teljes és elpusz­ títhatatlan én. a lélek legmélyebb és legfelső rétegeit egyaránt le kell kötnie. mind a tudattalant. beteljesíteni egyedi létünk ígéretét. Minden emberben van vallásos ösztön. aki többé nem hagyja. mint azzá válni. Az individuáció nem más. akik lehetősége­ inkben mindig is voltunk. de olyan világi hit alakjában is. mint a kommunizmus vagy az ateizmus. A folyamat eredménye a szó igazi értelmében vett individuum. hogy a valóság szilánkjai vagy a komplexusok eltérítsék önmagától. Az igaz spiritualitásnak mind a tudatot. 306 . amikor az ember végre képes integrálni a benne rejlő ellentéteket: a tudatos ént és a tudattalant. hogy embernek született." Individuáció Az „individuáció" fogalmával Jung azt az állapotot írta le. ami megjelenhet istenhit­ ként. milyen nagy szükségünk van arra. váratlan fordulatokkal tarkított út vezet ide. Ez a reintegráció azonban nem valósítható meg racionális gondol­ kodás révén. Számos mítosz mutat rá. Kanyargós. pontosabban magában foglalja azt.

Ha valaki képes értelmez­ ni a képeket.nem valamilyen nyilvánvaló okból jelennek meg a rajzokon vagy festményeken.A gyógyító mandala Az archetípusok és a kollektív tudattalant Jung mandalák reprodukcióival illusztrálta . vár.absztrakt ábrákkal. amint egy istálló­ ról „leveszi a rontást". szem és így tovább . Mindez egy vasúti pálya árnyékában történt. hogy ne foglalkozzunk tudattalan énünkkel. Terápiás gyakorlatában Jung azt tapasztalta. vá­ ros. civilizált embernek érezzük magunkat. hogy az illető előrébb lépett az individuáció folyamatában. Úgy vélte. Azt mutatja. de jelzik. szimbólumokban és alakzatokban kifejezésre jutnak tudattalan ismeretei. A különféle motívumok . Ha elhanyagoljuk énünknek ezt az oldalát. hogy ha valaki rajzol vagy fest egy mandalát. az archetípusok egyszerűen új kifejeződési formát találnak 307 . amelyen transzeurópai expresszvonatok robogtak végig napjában többször. Jung szerint azonban lelkűnkben „primitívek" vagyunk. a min­ tákban. hogy az csak később lesz nyilvánvaló. kívánságai. az Jung szerint általában a pszichés gyógyulás kezdeti jele. Jung egyszer Svájcban megfigyelt egy boszorkánydoktort.tojás. tükrözik a mélyen az egyén tudatos gondolkodásának szintje alatt zajló folyamatokat. csillag vagy nap. A hatás a tudat­ talan felszabadításán alapul: amit a szőnyeg alá söpörtünk. Záró megjegyzések Technikai vívmányaink és tudásunk alapján modem. hogy a mandaláknak „má­ gikus" hatásuk van. amelyek neve szanszkrit nyelven kört jelent. felszínre kerül. és gyakran úgy hatnak az egyénre. rendet visznek a psziché zűrzavarába. lótuszvirág. A modern életforma mellett sem engedhetjük meg magunknak. kígyó.

de ha rés támad közöttük. A Baseli Egyetemen orvosi tanulmányokba kez­ dett 1895-ben. napjainkra egy tudomány . és nagy házat építettek Kusnachtban családjuk számára. Általában véve a tudományos gondol­ kodási sémáról Jung így nyilatkozott: „A menny a mi szemünkben a fizi­ kusok kozmikus terévé változott.maguknak.helyettesítette. aki jelen­ tős vagyont örökölt.. amelyet egykor oly jól kitöltött a vallás és a mitológia. Apja halála után kölcsönt kellett fölven­ nie. amelyek egykor segítségünkre voltak az élet változásainak és tágabban vett értelmének megfejtésében. Ezt a titkos nyugtalanságot csak egy új típusú lélektan lenne képes megszüntetni. az úttötő pszichiáter Eugen Bleuler mellett.. és kisiklatják gondosan kidolgozott terveinket. amely számol a psziché mély rétegeivel. különös és erőteljes módon jelentkeznek az archetípusok. Pszichiátriára szako­ sodott. De »a szív parázslik «. s valahol létünk gyökereinél titkos nyugtalanság mardos minket.a pszichológia . protestáns lelkész fiaként. és a következő években sikeres magánpraxist alakított ki. Carl Jung Kesswilben (Svájc) született 1875-ben." A mai férfi és a mai nő abban a spirituális űrben él. hogy folytathassa tanulmányait. A Zürichi Egyetemen 1905-től adott elő pszichiátriát. 308 . ilyenkor az önismeret hiánya csapdába csalhatja az embert. és 1900-tól Zürichben. a Burghölzli Klinikán dol­ gozott. A tudattalan általában támogatja tudatos döntéseinket. 1903ban házasságot kötött Emma Rauschenbachhal. amelyet nem a lélek megérté­ sére vagy táplálására dolgoztak ki. Az ősi szimbólumokat.

ford. valamint a pszichológiai tí­ pusok elméletét (lásd még az Isabel Briggs Myersről írot­ takat. ford. 2 0 0 6 .. Ez­ után. szakításuk nagy port vert fel. két évvel később távozott a Nemzetközi Pszichoanalitikus Társaságból Mivel Freud őt tekintette örökösének. világháború után Jungot az a bizonyítékokkal alá nem támasztott vád érte. G. 68 C. A II. További munkái: Bevezetés a tudattalan pszichológiájába68 (Über die Psychologie des Unbewussten. Jung: A lélektani típusok általános leírása. Budapest 69 C. Jung: Bevezetés a tudattalan pszichológiájába. Budapest 309 . 1944) és The Undiscovered Self (A fel nem fedezett Self. a maga útján járva dolgozta ki Jung a szinkronicitás és az individuáció fogalmát. A lélektani típusok (Allgemeine Beschreibung dér Typen69 1921). Utazásai során amerikai és afrikai őslakosok életét tanulmányozta. Svájcban halt meg 1961-ben. 1957). erősen foglalkoztatta az etnológia és az antropológia. 1911-1912). G.1912-ben szakított Freuddal. az utószót és a jegyzeteket írta Bodrog Miklós. Nagy Péter. Psychologie und Religion (Lélektan és val­ lás. oldal). Eu­ rópa 1990. Symbols o f Transformation (Az átalakulás szimbólumai. hogy a nácikkal rokonszenve­ zett. 1912). 1937). Psychologie und Alchemie (Lélektan és alkí­ mia. Európa. 87.

. A szexuális aktus során még a nagyon hideg láb is meleggé válik. amit a társadalom vagy vallás megenged számunkra. igazolja azt a széles körű tapasztalatot. oldal) Sigmund Freud: Álomfejtés (199. ami mindig felgyorsul. Érintkezési pontok Louann Brizendine: A női agy (99. valamint a között. pírnak. oldal) Jean Piaget: A gyermek nyelve és gondolkodása (395. tűznek. hogy ilyenkor a bőrfelszín hőmérséklete emelkedik. Az.1953 A nő szexuális viselkedése „Bárki tapasztalhatja szex közben a saját vagy szexuális partnere testfelületén. 2 6 és 5 0 éves kora között körülbelül minden hatodik-tizedik nőnek volt házasságon kívüli nemi kapcsolata. mint amit felmérésünkben feltártunk. ez részben a periferális vérkeringés miatt van. oldal) 310 ." Dióhéjban Nagy űr tátong szexuális életünk változatossága és kiterjedtsége. mint az elfogadottabbakat. ha szexuális válaszreakció történik.. hogy a testhőmér­ séklet emelkedik. előfordulhat. oldal) Harry Harlow: A szeretet természete (255. forróságnak vagy melegnek mondjuk. hogy a szexuális izgalmat láznak. Mivel az emberek a társadalmilag helytelenített szexuális tevékenységet jobban el akarják titkolni. hogy a házasságon kívüli szex példái és gyakorisága a mintában valójában magasabb volt." „A felmérésben szereplő férjezett nők körülbelül negyedének (2 6 % ) volt már negyvenéves korára há­ zasságon kívüli nemi kapcsolata.

hogy mindezt megszervezze. Henry Havelock Ellis angol fizikus tárgyalta először egzakt. de ezt az angol kormány betiltotta. hogy induljanak kurzusok házas vagy házassá­ gukra készülő hallgatóknak. Természetesen 311 . fejezet Alfréd Kinsey A híres szexológus. filozófiai vagy társadalmi normák formálták ki.31. Hogyan jutott el odáig. mint az emberekről. Az Indianai Egyetem Bloomington campusán meglehetősen távolságtartó középko­ rú professzorként ismerték. Kinsey pedig hamar felismerte. érzelmek­ től mentes módon a témát a Studies in the Psychology ofSex (A tanulmányok a szex pszichológiájából) című munkájában (melyet 1897 és 1928 között hét kötetben adtak ki). és Kinseynek jutott a feladat. hogy a tudomány sokkal több ismerettel rendelkezik az apró rovarok viselkedéséről. mint az ember szexuális magatartásáról. hogy ma részben őt tartják a szexuális forradalom előkészítőjének? Az 1930-as évek végén az Indianai Egyetem Nőhallgatóinak Egyesü­ lete kérvényt nyújtott be. olyannak. A hallgatóknak ilyen kérdéseik voltak: „Milyen hatással le­ het a későbbi házaséletre a házasság előtt átélt orgazmus vagy szex?" „Mi a normális és abnormális a szexualitásban?" Kevés meglévő tudásukat. Alfréd Kinsey szakmai élete túlnyomó részében mérges darazsakat tanulmányozó zoológusként dolgozott. eleve vallási. aki többet tud a rovarokról.

addigra Freud már sokat lazított a szexuális témára nehezedő tiltáson, de mindenre kiterjedő kutatást soha senki nem végzett a témában.Így esett, hogy 1938-ban Kinsey hozzálátott az adatgyűjtéshez. Tíz évvel később Kinsey és csoportja kiadta a Sexual Behavior in the Humán Male (A férfi szexuális viselkedése) című munkát, amely, bár egyetemi hallgatók számára íródott, óriási meglepetésre felkerült a si­ kerlistákra (csak az Egyesült Államokban több mint félmillió fogyott el belőle). Kinsey neve országosan ismert, a szexuális kutatást végző Kinsey-féle intézet pedig híres lett. Ezt a könyvet öt év múlva a 800 ol­ dalas Sexual Behavior in the Humán Female (A nő szexuális viselkedése) című kötet követte, amit Paul Gebharddal, Wardell Pomeroyjal és Clyde Martinnal együtt írt. A két kötetet, talán mert a címeket túl zavarba ejtőnek találták ahhoz, hogy az olvasók könyvesboltban vagy könyvtár­ ban keressék, egyszerűen „Kinsey-jelentések"-nek nevezték. 1953-ban, amikor a második könyv megjelent, a Time magazin a borítóján hozta Kinsey képét.

A történetek összegyűjtése
A kutatás a Kinsey-jelentések alapja, a történelem egyik legnagyobb tudo­ mányos kísérlete volt. Közösen hozta létre az Indianai Egyetem és a Nem­ zeti Tudományos Szervezet a Szexuális Problémák Kutatására, Róbert Yerkes vezetésével (aki intelligenciamérés és az állati viselkedés kutatásá­ ban jeleskedett). A kutatást a Rockefeller Alapítvány támogatta. A tanulmány a kutatási módszerek fejlettségével a nagy népesség kö­ rében is meglehetősen pontos mérési eredményeket hozott, nemcsak néhány esetleírásra támaszkodott. Ha számításba vesszük, hogy a szex általában nem nyílt közösségi tevékenység, hogyan remélhette Kinsey,

312

hogy megbízható információhoz jut e témában? A különféle amerikai államok törvényei alapján lehetséges volt, hogy vádat emelnek azok el­ len, akik önként mesélnek magukról. így a Kinsey-teamnek ki kellett dolgoznia az interjúkészítés olyan módszerét, amely biztosította, hogy a válaszadók személyazonossága nem derül ki. A válaszadóknak 350, szexuális élettörténetükre vonatkozó kérdésre kellett felelniük, és a megkérdezettek némelyike naplót vagy naptárat is mellékelt, melyekben napi rendszerességgel rögzítették szexuális tevékenységüket. Vizsgálták a szexuális viselkedés minden oldalát, életkor, családi állapot, műveltségi szint, társadalmi osztály, vallásos neveltetés vonatkozásában, és aszerint is, hogy a válaszadó falun vagy városon él-e. Szinte hihetetlen, de 1938-tól 1956-ig 17 000 embert vizsgáltak meg. Maga Kinsey több mint 5000 interjút készített. A Sexuality in the Humán Female (A nő szexuális viselkedése) alapját 5940 amerikai fehér nő esettörténete képezte, ehhez adódott hozzá 1849 más kategóriákba eső nő története. A könyv a női interjúalanyok foglalkoztatottságának széles skáláját mutatja, a katonai ápolónőktől főiskolai hallgatókig, táncosok­ tól gyári munkásokig, közgazdászoktól testnevelő tanárokig, filmrende­ zőktől pénztárosnőkig terjedt a megkérdezettek köre, és női elítélteket is meginterjúvoltak.

Az eredmények
A puszta adatok óriási tömegéhez a pszichológia részterületeit felhasz­ nálva a biológia, etológia, pszichiátria, élettan, antropológia, statisztika és jog szempontjait is hozzátették A nő szexuális viselkedése című mun­ kában, mely így jóval vaskosabbra duzzadt, mint az első Kinsey-jelen­ tés, és jóval nagyobb figyelmet szentelt az életkorok szerinti szexuális

313

élettörténetnek. A száraz tudományos nyelv, a megszámlálhatatlan sok oldalon át burjánzó grafikonok és táblázatok ellenére sokkal meghökkentőbbnek tűnt, mivel a női szexualitás körében sokkal több tabuval találkozunk - az interjúalanyok pedig döbbenetesen őszintén számol­ tak be mély, személyes titkokról. A könyv sok különféle megkérdezett válaszait tartalmazza, és több ezer eredményt közöl. Többek között például a következőket:

Önkielégítés, orgazmus és fantaziálás
• A gyerekek kétéves koruktól folytatnak önkielégítést. • Az orgazmus elérésében, nőknél, férfiaknál egyaránt, a nemi szer­ vek puszta izgatásánál nagyobb szerepet játszik a testen alkalma­ zott ritmikus nyomás. A nemi aktus során az izmok feszültségi állapota a teljes fiziológiai reakció elengedhetetlen része. • A hüvelyfalban csak nagyon kevés idegvégződés található. A nő önkielégítéskor több gyönyört élvez a csikló, a kis- és nagy szemé­ remajkak izgatásában, mint a hüvelyen belüli stimulációban. • Nagy általánosságban a férfiak önkielégítés során szívesebben fantáziáinak, hogy elérjék az orgazmust, míg a nők megelégsze­ nek testi érzetekkel. A nők 2%-a azonban egyedül, fantaziálás so­ rán is átélt már orgazmust. • A megkérdezett nők 36%-a vallotta be, hogy házasság előtt soha, egyetlenegyszer sem volt orgazmusa, jelentős részüknek később, a házasság során sem. • A nők a férfiakhoz hasonlóan álom közben is átélnek orgazmust: a nők 65%-ának van erotikus tartalmú álma, míg 20%-uk él át orgazmust éjszakai álom közben.

314

• A közkeletű nézet szerint a nők lassabbak a szexuális válaszreak­ cióban, mint a férfiak, és több időre van szükségük az orgazmus eléréséhez, de a vizsgálat során az derült ki, hogy önkielégítésnél a nőknek átlagosan 3-4 percre van szükségük az orgazmus eléré­ sére - nem sokkal több időre, mint a férfiaknak. • Bár több ezer éve makacsul tartja magát a hit, hogy az önkielégí­ tés káros az egészségre, Kinsey nem talált tudományos bizonyíté­ kot erre. Az egyetlen károsodás lélektani természetű: a lelkiismeret-furdalás okozta szorongás.

A közösülés nélküli szexuális kapcsolatok és a petting
• Míg a férfiak a petting során könnyen erotikus izgalomba jönnek, meglepően sok nő nem tud ezen a módon fölizgulni. Általában elmondható, hogy míg a férfi megfelelő fizikai ingerlés hatására azonnal felizgul, a nő erotikus késztetése sokkal inkább múlik pillanatnyi érzésein. • A férfi szexuális késztetése kamaszkorban, hirtelen jelentkezik, a serdülőkor folyamán gyorsan emelkedik, majd huszonéves korá­ ra beáll. A nő szexuális késztetése ezzel szemben sokkal inkább lassú ívű, és válaszreakciói inkább lélektani természetűek. • A férjezett nők 64%-ából, akik már a házasság előtt átéltek orgaz­ must, mindössze 17% tapasztalta meg ezt közösülésből eredően. A többiek petting, önkielégítés, álmok vagy leszbikus kapcsolat során élték át ugyanezt. • A nőket kevéssé lehet felizgatni mellük ingerlésével, mint a férfia­ kat. Csak a nők fele vallotta, hogy szexuális örömet él át melle izgatásának hatására.

315

Házasság előtti szex
• Az 1940-es évekre már rengeteg írás gyűlt össze, mely határozot­ tan állította, hogy a házasság előtti szex el nem múló megbá­ náshoz és lelki károsodáshoz vezet, különösen a nők körében. Kinsey kutatása kimutatta, hogy azon nők 77% -a, akiknek már házasság előtt is volt szexuális kapcsolata, ezt később egyáltalán nem bánta. • Azok, akik házasságuk előtt egynél több férfivel létesítettek sze­ xuális kapcsolatot, még kevésbé bánták meg ezt. Kinsey arra a következtetésre jutott, hogy a házasság előtti szexuális tapasz­ talat bizonyos foka - a „promiszkuitás" - ténylegesen kiegyen­ súlyozottabb párkapcsolatot eredményez, miután a nő férjhez ment, mivel a szex körüli szokásos problémázásban már ke­ vesebben vesznek részt. Érdekes módon, azon nők 83%-a sem bánta meg a házasság előtti szexet, akik az aktus után teherbe estek.

Házasságon kívüli szex
• Negyvenéves korára a Kinsey felméréseiben szereplő férjezett nők negyede létesített házasságon kívüli nemi kapcsolatot. A házassá­ gon kívüli szex a nők harmincas és korai negyvenes éveiben volt a leggyakoribb. • Fiatalabb nőknek a házasságon kívüli szex iránti alacsonyabb ér­ deklődése azzal magyarázható, hogy jobban kötődnek társukhoz szexuálisan, illetve azzal, hogy férjük ragaszkodik hozzá, hogy feleségük szexuálisan is kizárólag az övék legyen.

316

• A szokványos vélekedés ellenére, miszerint a férfiak szeretnek szexuális viszonyt kezdeményezni fiatalabb nőkkel, sokuk tény­ legesen a nála idősebb vagy vele azonos korú nőkkel kívánt vi­ szonyt folytatni, részben azért, mert nekik nagyobb a szexuális tapasztalatuk. • Azon nők közül, akiknek házasságon kívül nem volt nemi kap­ csolatuk, 17% mondta azt, hogy határozottan fontolgatja ennek kipróbálását, legalábbis nem zárja ki a lehetőségét. De a már „fél­ relépett" nők közül is 56% vallotta, hogy valószínűleg újra meg­ tenné.

Néhány más meglepő tény
• A „misszionárius póz" európai és amerikai kulturális szokás, de hogy miért, Kinsey nem tudta. Az európai és amerikai kultúrán kívül nem kedvelték annyira, és más emlősöknél ritkán lehet megfigyelni. A nyugati kultúra továbbra is előnyben részesítette ezt a szexuális pozitúrát, annak dacára, hogy a nő sokkal előbb eljuthat az orgazmusig, ha ő van felül, mert akkor úgy mozoghat, ahogy neki jó. • Mély szexuális elragadtatóttságban lévő férfiak és nők arcán ugyanolyan kifejezés látható, mint testi kínzást átélőkén. • A nemi aktus csúcspontja felé közeledve, mindkét nemnél csök­ ken a tapintás- és fájdalomérzet, a látás beszűkül. • A művelt nők körében magasabb volt a szexuális tapasztalat ará­ nya, valószínűleg azért, mert magukat „felvilágosultabbnak" tar­ tották, és kevésbé voltak kiszolgáltatva a női szexualitást sújtó tabuknak.

317

Záró megjegyzések
Ha Kinsey biológus volt, miért lett A nő szexuális viselkedése és ennek iker-műve klasszikus a pszichológiában? Az 1950-es évekbeli Ameriká­ ban a pszichológiát inkább a viselkedéssel hozták összefüggésbe, sem­ mint azzal, ami a tudatban játszódik, Kinsey munkája pedig az ember szexuális viselkedéséről szólt. A Kinsey-csoport azt akarta megmutatni, hogy az ember nem tagadhatja emlős (azaz „állati") örökségét; a szex­ szel kapcsolatban fiziológiánk határoz meg bennünket, hogy az inger­ lésre meghatározott válaszreakciókat tudjunk adni. Noha szeretjük azt gondolni, hogy a szexuális aktus a szerelemről szól, Kinsey azt akarta demonstrálni, hogy ez kevésbé múlik a magasabb rendű tudaton, mint ahogy azt hinni szeretnénk. Mégis, ami a tudomány emberét illeti, Kinsey elkövette azt az alap­ vető hibát, hogy elmosta a határvonalat a megkérdezettjei - akikkel ő készített interjút - és saját magánélete között. Akik mellette voltak, beleértve feleségét és kollégáit is, a „kutatás" nevében gyakran kerül­ tek fülledt és szokatlan helyzetekbe. A Kinsey-jelenségnek e kevés­ bé csodált oldalát előnyösen mutatja be a 2004-es Kinsey című film, melynek főszerepét Liam Neeson játssza. Egy egész fejezetet szentelt a homoszexualitásnak, egy másikat pedig a pre-pubertáskori szexuális já­ téknak. Kinsey olyan területek felé fordult, mint például a pornográfia (még a Playboy előtti időkben), szex graffiti, szado-mazochizmus, ál­ latok által végzett erotikus ingerlés, csoportos szex és voyeurizmus. Az ember szexuális anatómiáját és a szex és orgazmus közbeni fiziológiai válaszreakciókat részletesen bemutató részek többet tettek annak érde­ kében, hogy az amerikaiakat megismertessék a saját testükkel, mint ko­ rábban bármi más felvilágosító munka. Még ma is ritka az olyan ember, aki ne tudna valamit tanulni e fejezetekből.

318

A konzervatív ízlésűek Kinsey munkáját a civilizáció hanyatlása kez­ detének tekintették. Sokat támadták, mert könyvébe belevette a szexuá­ lis bűnelkövetőket is (1300 ilyen embert kérdeztek meg). Kinsey mégis ugyanabban látta önnön jelentőségét, mint Kopernikusz vagy Galilei: leírta mindazt, amit a külső világban látott, és ami nem tisztelte a teoló­ gia és erkölcs dogmáit. Tekintve, hogy kutatása tárgya a szex volt, talán elkerülhetetlenül lett híres.

Alfréd Kinsey
Kinsey New Yerseyben, Hoboken városban született 1894ben. A család három gyereke közül ő volt a legidősebb. Apja, aki műszaki ismereteket oktatott egy helyi egyete­ men, elkötelezett és zsarnoki természetű metodista volt. Kinsey olyan környezetben nőtt fel, mely a szexről szóló bármely beszédet vagy a szexről való tapasztalatgyűjtést száműzte. Aktívan tevékenykedett a cserkészcsapatban, szerette a táborozást, a szabad levegőn való életet. Az egyetemre kerülve engedett apjának, és műszaki órá­ kat vett föl, de elszánta magát, hogy biológiát tanul. Két év múlva, apja akarata ellenére beiratkozott a Maine-i Bowdoin College-ba, ahol biológiából és pszichológiából magna cum laude fokozattal diplomázott. A Harvardon biológiából doktorált 1919-ben, a következő év pedig meg­ hozta neki a zoológia vendégprofesszora állást az Indianai Egyetemen. Élete utolsó éveiben sokat kellett küzdenie azért, hogy folytathassa a vizsgálódást. Célja az volt, hogy 100 000

319

embernél végezze el a felmérést. 1954-ben vallásos csopor­ tok nyomást gyakoroltak a Rockefeller Alapítványra, hogy szüntesse be éves támogatását. 1956-ban érte a halál. További munkái: An introduction to Biology (Beveze­ tés a biológiába 1926), valamint The Gall Wasp Genus Cynips: A Study in the Origin o f Species (A Cynips nem­ zetségbe tartozó gubacsdarázs: Tanulmány a fajok eredeté­ ről 1930) és a The Origin ofHigher Categories in Cynips (A magasabb rendű Cynipsek eredete 1935).

ford. felnőttkorában is kárpótlást talál veszteségei és nél­ külözései során. Animula. Budapest. Nézetem szerint ezek a tapasztalatok nem csak a szexuális kielégülés alapját képezik. oldal) Karén Horney: Belső konfliktusaink (279. Unoka Zsolt. Laing: A megosztott én (333. Érintkezési pontok Anna Freud: Az én és az elhárító mechanizmusok (189. amit soha nem érhet el. Solymár 7 Fordította Beran Eszter. oldal) R. Unoka Zsolt 322 . 2 0 0 0 . Beran Eszter. a hála alapját pedig az örömteli élvezet képezi. aki stabilan megalapozta jó tárgyát. Freud úgy beszélt a csecsemő szopási élvezetéről mint a szexuális kielégülés prototípusáról. D. oldal) 70 Melanie Klein: Irigység és hála tanulmány a tudattalan forrásokról. ha már teljesen kifejlődött a szeretetre való képessége. Unoka Zsolt 1 72 Fordította Beran Eszter.1957 Irigység és hála7 0 „A csecsemő csak akkor tapasztalhatja meg a teljes élvezetet. "7 1 „A csecsemő. "71 Dióhéjban A fájdalomhoz és az örömhöz való csecsemőkori viszonyunk meghatározhatja a felnőttkorba átvien­ dő alapvető életszemléletünket. oldal) Harry Harlow: A szeretet természete (255. és ezért irigysége csak még jobban felerősödik. Mindez az irigy ember számára olyasvalami. oldal) Jean Piaget: A gyermek nyelve és gondolkodása (395. mivel soha nem lehet elégedett. hanem minden későbbi boldogságét és lehetővé teszik az egység érzését egy másik személlyel.

elhárításaira és szorongásaira helyezte a hangsúlyt. hogy a gyermekkor a felhőtlen boldogság időszaka. és kétségbevonhatatlan hatással volt a gyermekpszichológiára. köztük Anna Freud a kisgyermekek­ re fókuszáltak. Ám ez a késői pályakezdő fanatikus híveket vonzott. mielőtt pszi­ choanalitikus lett. Más pszichoanalitikusok. 323 . De Freud rámutatott. lelki életüket nem vették ko­ molyan. A gyerekek haragját. Klein sosem járt egyetemre. köztük Anna Freud ellen." akik az 1940-es években intellektuális háborút indítot­ tak a freudiánusok. ahol Freud letette. frusztrációját. fejezet Melanie Klein Freud előtt úgy gondolták. benne a fantáziákra. és az olyan alap­ vető jellemvonások kialakulását. a pszichoana­ lízis egy új. a „Kleiniánusokat. és három gyermeket szült. Melanie Klein ott vette fel a fonalat. meghatározza a szeretet képességét. az emberi élet első néhány hónapjára koncentráló szakágát hozta létre. mert sikerült félreállítani őt.32. de Klein a csecsemő gondolkodására. szomorúságát és lelkese­ déshiányát testi tényezőkkel magyarázták. Úgy vélte. a csecse­ mőnek környezetéhez való viszonyulása (konfliktusai) a felnőtt korra is kiható mintát alkot. mint az irigység és a hála. ám munkája iránt felélénkült az érdeklődés. amelyek a felnőttkor felé haladva formálják személyiségüket. Klein ellenlábasai végül elér­ ték a céljukat. hogy a gyermekek jelentős konfliktusokat élnek át.

általában egy személy. Ezt a hasítást nevezi Klein „paranoid-szkizoid" pozíciónak. a mell lehet „jó" vagy „rossz. Ami jó az anyában és az anyamellben. hogyan analizált gyermekeket játéktevékenység közben. ez válik a gyermek minden érzelmének fókuszpontjává. Klein szerint a csecsemő első tárgykapcsolata az anya mellével ala­ kul ki. ami azt jelenti. hogy a csecsemők megpróbálnak valamiféle szabályozást alkalmazni a külső és belső világra. A paranoid/szkizoid pozíció Ahhoz. hogy megértsük Kleint. hogy munkássága a freudi „tárgykapcsolatokon" alapult. vagyis önmaguk részeivé teszik. Röviden: a „paranoid-szkizoid" pozíció azt jelenti. hogy jóllakott-e belőle. hogy érzelmeinket gyakran egy „tárgy". ha szükségletük nem nyer azonnali kielégítést. és ellent­ mondásos elméletét. attól függően. 324 . vagy szenvednek. azt. A csecsemők vagy idealizálják a mell szeretet. A cse­ csemő szempontjából. a gyermekkori „paranoid/szkizoid" és „depresszív" pozíciót.vagy gyűlöletérzése a mellel való kapcsolatba összpontosul. amely szerint a csecsemőkorban alakul ki az alap­ vetően irigy vagy hálás világszemlélet. tisztán kell látnunk. mielőtt kialakítanák saját egojukat vagy énélményüket. a csecsemők „introjektálják" (befelé ve­ títik)." és minden látens szeretet. Ezekből az esszékből és cikkekből megismerhetjük híres témáját. de néha akár a személy egy része felé fejezzük ki.és táplálóforrását. Ezek a hasított érzések az ember első szorongás-élményei. Ami rossz magukban. azt „projektálják" (kivetítik) az anyára.Az Irigység és hála Klein élete utolsó 15 évében keletkezett írások gyűjteménye.

Ezek az erők adnak ilyen intenzitást a „tárgykapcsolatoknak" Egyrészt elszántan szeretnék megkapni. vagy jó és szerető magatartással igyekeznek érvényteleníteni ezeket a negatív érzéseket. amire a túléléshez szükségünk van. amikor az nem áll rendelkezésre készségesen szeretettel. hogy a gyermeki felettes-én félelmetes vagy szigorú anyafigurát érzékel. 325 . A depresszív pozíció Klein megfigyelte. Klein szerint a szkizofrénia gyökerei a gyermek és felettes-énjének viszonyában keresendők. hogy az anya iránti destruktív érzésekkel kapcsolatban bűntudatot éreznek és megfelelő „jóvátételi törekvéssel" reagálnak. A depresszív pozíció abból ered. másrészt a tárgy megsemmisítésére irányuló féltékenység. figyelemmel vagy táplálékkal. hogy agressziója. Megjegyezte. ami jelentős szerephez kezd jutni a gyermek személyiségének alakításában. és a gyerekek kezdenek nagyobb felelősséget tanúsítani érzelmeikkel kap­ csolatban. hogy a gyermek bűntudatot érez amiatt. Ezt a realisztikusabb képet a felettes-én (szuperego) .a tár­ sadalmilag kondicionált „én" kialakulása segíti. hogy a gyermek első életévének második felében az ego fejlődése azt jelenti. és gyakran az az oka.főleg a lányoknál . de Klein . Amikor a csecsemőt anyja nem szoptatja tovább. gyűlölete és irigysége következtében elveszti az anyamellet/az anyát. hogy a szeretet és gyűlölet szélsőséges érzései egyesülnek. Freud szerint a felettes-én kialakulásához évek kellenek. düh és agresszió van jelen (ez a csecsemő gyötrődő sírá­ sában és a mell „megragadásában" nyilvánul meg).már nagyon korai életszakaszban kimutatta azt. Az anyához már mindkét érzelemmel viszonyulnak.Klein szerint a Freud által leírt „életösztön" és „halálösztön" már csecsemőkorban is evidens.

Normális esetben a kisgyermekek elhárításai és neurózisa az életkor előre haladtával csökken. az ürítésre és bizonyos történe­ tek és mozdulatsorok ismétlésére éreznek kényszeres késztetést és hajla­ mot. 326 . csak hogy megvédjék törékeny énjüket. Felnőttként tudjuk. hanem belső veszteségekről is szól.az elválasztás gyakran a depresszív pozíció katalizátorává válik. Az egészséges ego A gyermek első két életévében az evésre. sőt pszichotikus tendenciákat is kialakíthatnak. hogy erős egot és ént alakítsunk ki. hogy kisgyerekként hogyan jutunk át a depresszív és szkizoid pozíción. Klein szerint a felnőttkori lelki egészség szempontjából alapvetően fontos. mert a gyermek úgy érezheti. ő idézte elő ezt a veszteséget. Ám az. szintén mintát ad ahhoz. mert a kisgyerekek már jobban. A gyász például nemcsak az elvesztett személyről. hogy ezek a kényszeres késztetések neurotikus tünetek. Klein azt írta. A korai negatív állapotokat felnőtt kor­ ban bizonyos események reaktiválhatják. pontosabban megértik saját érzéseiket és vi­ lágukat. hogy a gyermekek szorongást. A depresszív pozíció tulajdonképpen az érettség kezdetét jelenti. és képesek jobban alkalmazkodni a realitá­ sokhoz. de a gyermek biztonságra törekvésének jeleként értelmezzük ezeket. hogyan kezeljük az ilyen érzéseket felnőtt korunkban.

Klein azt állítja. Klein hozzáfűzte. A ló-összeütköztetés tovább 327 . ha nem érzik úgy. Miután Klein látta. életük hátralévő részét azzal töltik. hogy szük­ ségleteik maradéktalanul kielégítettek. vagy korai. támogató csecsemőkori környezet sem tudja elejét venni. Ezzel szemben azok a cse­ csemők. hogy öccse születése óta Peter nagyon agresszívan bánik a játékaival. Pétért. alapvetően pozitívan és hálásan szemlélik a világot. akik szülőjük/szüleik jó as­ pektusait internalizálják. és nagyobb haragot éreznek anyjuk iránt. de segíti a gyermekeket abban. Klein szerint azonban egyes gyerekek agresszívabbak és irigyebbek a többieknél. hangosan rákérdezett.Az irigy és a hálás Ha a gyermekek csecsemőkorukban teljes mértékben kifejezhetik any­ juk iránt érzett szeretetüket. hogy felnőtt ko­ rukban teljes mértékben élvezzék az életet és szeressenek. Velük ellentétben. amire szükségük van. hogy kinőjenek belőle. hogy a szeretet/gyűlölet hasításnak szeretetteljes. A gyermek igennel felelt. mindent meg­ tesz. képessé teszi őket arra. Az irigység hatásaként a gyer­ mek kevésbé képes élvezni a gondoskodást és kevésbé hálás a kapott táplálékért és figyelemért. amit legbelül éreznek. hogy ezek a gyerekek felnőtt korukra irigyek lesznek. képesek lojalitásra. Elmondták. hogy a gyerek két já­ téklovat csap össze. Gyerekjáték Egy házaspár elvitte Kleinhez a fiukat. hogy összetörje azokat. hogy külső forrásokból pótolják a hiányt. akik nem kapják meg. meggyőződéseikben bátrak és általában „jó személyiségek". feloldatlan konfliktusaik dühét fejezik ki. vajon a lovak embereknek felelnek-e meg.

ahogy a gye­ rekek játszanak. Klein figyelte. hogy szü­ léinkkel és gyermekeinkkel való kapcsolataink . bepillantást enged tudattalanjukba. felnőtt gondolkodású emberek képesek meghaladni a „tárgykap­ csolataikat" és valóban figyelembe venni mások világnézetét. és nem kéne rögtön elvetnünk azt a gondolatot. mégpedig úgy. A tárgyak egymáshoz ütése a szexuális aktust képviselte. és arra a következtetésre jutott. hogy csecsemőkorunkban egy adott személyhez (jel­ lemzően biológiai anyánkhoz) ragaszkodunk. Szerinte az. és abba. érdekeit és törekvéseit. hogy ma­ . hogy Peter meglátta szüleik szexuális aktusát. hogy mi aggasztja őket. hiszen valójában gyak­ ran kevésbé érdekel minket egy adott személy (személyisége). Elrugaszkodott gondolatnak tűnhet. Mivel a gyermekek nem tudják könnyen artikulálni gon­ dolataikat. tagadhatatlan. hogyan elégíthetik ki alapvető szükségleteinket és kívánságainkat. Ez a tendencia a felnőttkorban is megmarad.folytatódott. mint az. ki is ez a személy valójában . Klein se­ gített a kisfiúnak.még ha jók is . hogy Peter elfojtott érzéseit felszínre hozták. és ez váltotta ki nála a nagyfokú fél­ tékenységet és szorongást. Csak érett. Záró megjegyzések A freudi elmélet „tárgy" fogalma meglehetősen hűvösnek tűnik.igen összetettek. hogy nem sokat gondolkodunk azon. hogy ha a gyerekek nyelvén szó­ lunk. hogy egy gyermek ilyen értel­ mezésekre képes.vagy inkább saját szükségleteinkben gondolkodunk -. hogy megfékezze agresszióját. képesek megérteni ilyen tartalmakat is. de ha belegondolunk. Azzal. az elmélet már értelmet nyer. Akár elfogadjuk Klein elméletét. de Klein azt mondja. a játék a legjobb módszer lelki problémáik gyógyítására. akár nem.

akik számára Klein gazdag gondolatvilágot jelent. hogy egyetemre járjon. hogy orvos legyen. Vannak. ezeket az állapotokat jellemzően manapság már nem a pszichoanalízis. Melanie Klein itt fedezte fel Sigmund Freud 329 . kifejezetten mélyreha­ tó gondolkodó volt. Kamaszlányként az volt a célja. Klein stílusára nehéz ráhangolódni. hogy könyvei a legrosszabb végletekig elvitt freudiánus halan­ dzsa szövegek. Melanie Klein Bécs egyik középosztály lakta elővárosában született. de ahhoz képest. 1882ben.gatartásunk megnyilvánulásainak és gátlásainknak jó része életünk első néhány hónapjában gyökerezik. hogy meg­ tagadták tőle az esélyt. Klein ezt alapvetően fontos időszak­ nak tartja. ebbéli igye­ kezete nem mindig talált kedvező fogadtatásra. négy gyermek közül a legfiatalabbként. de 1903-ben férjhez ment Arthur Klein kémikushoz. A Klein család Arthur munkája miatt 1910-ben Budapest­ re költözött. misze­ rint a szkizofrénia. a mániás depresszió és a depresszió a csecsemőkori paraniod-szkizoid és depresszív pozícióból ered. hogy alapvetően kielégült vagy kielégületlen személyiség alakul ki. Ahogy az a pszichoanalitikusok gyermekei esetében gyakran előfordul. és saját lányainak fejlődésén tesztelhette elméletét. Mások úgy találják. mely megmagyarázza legmélyebb szükségleteinket és vágyainkat. így nem mehetett egyetemre. hanem az agykutatás vizsgálja. Kritikus szemmel kell vizsgálni azt az elméletét. amikor a természetes hajlamok és a környezet kölcsönhatása meghatározza. Nyilvánvalóan saját gyermekkora hatott mun­ káira.

Freuddal az 1918-as budapesti pszichoanaliti­ kus kongresszuson találkozott személyesen. 1980-ban halt meg. Klein élete nagy részében depressziótól és szorongástól szenve­ dett. Guilt. Emmanuel és nővére. aki szintén pszichoanalitikus lett. és először Ferenczi Sándorhoz járt pszichoanalikus terápiába. ahol Kari Abraham pszichoanalitikus személyében mentorra talált. Melanie Klein három gyermekével Berlinbe költözött. Lánya. További munkái: The Psychoanalysis o f Children (Gyermekek pszichoanalízise 1932). Melitta pedig. and Reparation: And Other Works (A szeretet. 1926-ban Londonba költö­ zött és élete végéig ott élt. Contributions to Psychoanalysis (Adalékok a pszichoanalízishez 1948). mindketten fiata­ lon hunytak el. 330 . Hans. Sidonie. és a Narrative o f a Child Analysis (Beszámoló a gyermek­ analízisről 1961). anyja munkásságának egyik leghangosabb bírálója. hogy 1935-ben meghalt fia. Klein személyes tragédiái között van szeretett bátyja. halála. A Lőve. Miután elvált férjétől. és az is. bűntudat és jóvátétel és más munkák 1921-1945) az Irigység és hála kísérő kötete.írásait.

.

Ezek a hangulatok abból erednek. oldal) William Sryron: Látható sötétség (497. hogy m aga a valóság üldözi. Ramachandran: Az elme fantomjai (413. úgy ahogy van. " Dióhéjban Természetesnek vesszük az erős énélményt. am ik tompítják az agyát. mely olyan hullám okat bocsát ki. am ikor jelentéktelennek. m ind veszélyt jelen ten ek rá. A világ. értelm etlennek és céltalannak érzi az életét. Egyesek ellene vannak. hogy az érzékelés ajtóit és/vagy a cselekvés ajtóit n em az egyén nyitja-csukja. de ha az embernek valami okból nincs erős énélménye. Ő k a m egtestesült cselszövés. oldal) Melanie Klein: Irigység és háta (323. A z ilyen szem ély ebben a fázisban úgy érzi. m iközben alszik. és az em berek is. Hálószobája falába különleges készüléket rejtettek. de a szkizoid egyénekben ezek az érzések állandósultak. hogy ellopják az agyát." „ Időnként m indenkinek vannak olyan hangulatai. oldal) Carl Rogers: Valakivé válni (425.1960 A megosztott én „A paranoid szem élyiségnek specifikus üldözői vannak. S. oldal) V. oldal) 332 . ha nem egy hamis én irányítása alatt állnak . vagy elektromosan sokkolják. céljuk. az élet kínszenvedés lehet* Érintkezési pontok Karén Horney: Belső konfliktusaink (279.

hogy „érthetővé tegye az őrültség állapotát és az őrültség kiala­ kulásának folyamatát. A pácienseket az elmebetegségek hivatalos tünetei szemponjából vizs­ gálták és eszerint kezelték őket. Célja az volt.a szkizoid és szkizofrén betegekről. Ezért a pszichiáternek az a feladata. hanem . hogy feltárta: a pszichózis specifikusan a szkizofréniával kapcsolatos pszichózis . hogy a lelki egyensúlyát vesztett ember elmé­ jében értelmetlen fantáziák vagy rögeszmék zagyva halmaza kavarog. a pszichiátriában az volt az uralkodó nézet. hogy „behatoljon" a beteg elméjébe. Laing azonban már 28 éves korában írt első könyvével hozzájárult ahhoz.a beteg számára értelemmel bír." és ezt azzal érte el. fejezet R. D. A megosztott énben nem a szkizofrénia orvosilag kutatott elméletét fogalmazza meg. Laing skót pszichiáter az 1950-es évek végén nekiült meg­ írni The Diviáed Self: A Study ofSanity and Madness (A megosztott én: Ta­ nulmány a józan észről és az őrületről)) című munkáját. hogy hangsúlyozza. Laing Amikor R.egzisztencialista filozófiával színezett . D.megfigyeléseit írja le . Laing óta a tudomány nagyot lépett előre a szkizoid állapotokkal kapcsolatban a biológiai és neurológiai magya- .33. Laing kínosan ügyelt rá. hogy megváltozzon a pszichózisokról kialakult szemlélet.

A pszichiátria főárama rosszul kezelte a skizofréneket. va­ lahogy arrogáns dolog a pszichiátriától. aki csak a „szkizofrén tüneteket" keresi. Laing megfi­ gyelte. hogy megvizsgálják. mi vezette őket arra. hanem azt. vagy lerobbanni. ahogy érzékelik. Az orvos. hogy úgy érzékeljék a világot. Az ilyen páciensek nem azt akar­ ták. Úgy érezte. és extrém módon védelmezik a hamis személyiség mögötti ént. mint bárki valós elmeállapotáról. hogy milyen lehet megosztott énnel élni és „megbolondulni". a mai napig a legjobbak egyike. Óvakodj a pszichiátriától Könyvének első oldalain Laing hangot adott annak az 1960-as és 1970es években elterjedt nézetnek. de annak leírása. hanem a politikusok és katonai csúcsvezetők.rázatok felé. 334 . Laing szemében a pszichiáterek által a páciensekre aggatott címkék többet mondtak a pszichiátriáról és a pszichiátria által teremtett kultúráról. akik egy gombnyomásra készek elpusztítani az emberiséget. hogy egyeseket „pszichotikusnak" nyilvánítanak. hogy a szkizoid személyek legjellegzetesebb megkülönböztető jegye az. hogy hiperérzékenyek elméjük belső folyamataira. mintha a páciens tárgy lenne. hogy meghallgassák őket. minden próbálkozásával ellenállásba ütközik. mintha a diagnózis után nem is tartoznának az em­ beriséghez. az igazi kérdés az. hogy nem az elmegyógyintézetekbe zár­ tak az igazán őrültek.

Előfordul. megfulladnak vagy elégnek. hogy szeretik őket. és fájdalmasan elszigetelődve érzik magukat a többi embertől. a szkizoid olyan szélsőséges módon reagál­ hat. A világban.. és magamba záródtam. A szkizoid emberek azonban Laing megfogalmazá­ sa szerint „ontológiai bizonytalanságban". Elkerülendő. mivel így csökken az esélye. hogy bizonyos fokú önbizo­ nyossága van. hogy teljes elszigeteltségbe vonul. azt jelenti. Ha nem így van. 335 . Ilyen törékeny énű pácienseknél jellemző. a világ rendszerében való helyükkel kapcsolatos." Peter. Laing egyik páciense Laing a „szkizoid" személyeket úgy definiálta. hogy feltárták személyiségüket. Levágtam magam a többi emberről. Lényegében elégedettek személyiségükkel és a világhoz való viszonyukkal.. hogy meghaltam. hogy „elárasztják az érzelmek". hogy fél­ nek attól. alapvető egzisztenciális és identitásukról. A szkizoid emberek jellegzetes szorongásai a következők: • A másokkal való interakciótól való rettegés. Nincs „együtt" élményük. vagy inkább azt választja. A szkizoid személyt a szkizofréniától az különbözteti meg. a szkizofrének tudathasadása túlment a határon.A szkizoidok sajátos szorongása „Azt lehet mondani. hogy szerelem által feloldódjon egy másik személyben. pszichózissá vált. mert az. vagy önmaga és a világ közt él meg hasadást. hogy az ilyen ember vagy ön­ magán belül. hogy valaki annyira jól is­ meri őket. mélyen gyökerező kétségben élnek. A legtöbb ember természetesnek veszi. az emberiségtől. más emberekkel kell együtt élni. hogy úgy érzik. valami meghal odabent. hogy míg a szkizoid gyötrő problémái ellenére is egészséges maradhat. hogy utálják. és ezt veszé­ lyesnek tartják.

Az ilyen rettegés csak nagyfokú ürességérzésből eredhet. hogy a világ bármelyik pilla­ natban betörhet a tudatukba és lerombolhatja identitásukat. önmagukba for­ dulhatnak. elfojtsák magukat. hogy miközben a „hisztériások" minden tőlük telhetőt megtesznek. nem önszeretetről szól. hogy élnek. amikor azt érzik. Tapasztalják az életet. ha olyan szörnyű szituációkkal kell szembenézniük. Laing irodalmi pár­ huzamot hozott fel: Shakespeare szereplői gyakran jellemhibás sze­ 336 . de nem érzik úgy. Az én zavarai Laing megjegyezte. hogy meglássa. mellyel együtt jár az a hatás. melyekből nincs fizikai vagy mentális menekülési lehetőség (például a koncentrációs táborok fog­ lyai). hogy sokan tapasztalnak pszichés hasadást. a világ üldöző erő­ nek tűnhet. hogy „tárggyá" váljanak. ami velük történik. hogy a leválás végleges. Ha nem tudják elfogadni. hogy valahol máshol vannak. hanem ridegen objektív. micsoda. amivel nem kell foglalkozni. hogy ha az embernek fejletlen az énélménye. vagy arról fantaziálnak.• „Összeütközés". • „Kővé válás" és „deperszonalizáció". hogy kővé válhatnak. a szkizoidok önmagukra fixáltak. szüntelen megfigyelése és arra való ösztönzése az énnek. Laing felismerte. Ez a fixáció azonban a nárcizmus ellentéte. Ez az „átmeneti leválás" nem abnormális viselkedés. A szkizoid személyiség azonban úgy érzi. hogy elfelejtkezzenek magukról. és ha igen. amikor azt érzik. evidens. van-e valami odabent. hogy szeretnék megta­ gadni másoktól a realitásérzést.

amilyennek szerintük a vi­ lág látni szeretné őket. Az élet napi szintű küzdelemmé válik. amiknek kielégítésére törekednek . A hasadt elme Laing különbséget tett a testet öltött emberek . mégis az élet áramában maradnak és megőrzik énélményüket.mélyiségek. ezért szkizoid jellegűek. egy 12 éves lánynak hazafelé minden este át kellett mennie egy parkon. Ilyen védekező fantáziát . gyakran olyan személyt akarnak megszemélyesíteni. de félt. „Hamis én-rendszert" alakítanak ki. akik nem éreznek kapcsolatot elméjük és testük között. melyen keresztül érintkeznek a világgal. Nem tudják egyszerűen „megkérdőjelezni saját motivációikat". akiben az énélmény helyén üresség van. ezért igye- 337 . hogy testük nem képviseli igazi énjüket. A szkizoid emberek olyan belső. így bizton­ ságban van. A helyzettel úgy próbált megbirkózni. hogy kialakította magában azt a meggyőződést. jelentős személyes konfliktusok részesei. hogy megtámadják. hogy megőrizzék magukat a külső világ fenyegetései ellenében.akiknek „hús-vér ember vagyok" érzésük van. miszerint láthatatlanná tudja tenni magát.és a testet nem öltött emberek között.csak olyan ember építhet ki. mentális életet élnek. Mivel a szkizoid embereknek nincs önbizonyosság érzetük. amelynek alapja. szilárd. Laing egyik páciensének. ezért morbid mértékig képesek környezetükhöz alkalmazkodni. kialakult egységes énélményük. Nagyon félnek a „leleplezéstől". normális vágyakkal bírnak. de közben valódi énjük még rejtettebb lesz. Kafka regényeinek és Sámuel Beckett színdarabjainak karaktereiben azonban nincs meg ez az alapvető egzisztenciális biztonságérzés.írta Laing . mivel nincs megkérdőjelezhető.

Normális. a másikon pszichotikusnak tűnnek. A szkizoidok szabadnak és mindenha­ tónak érzik magukat. Ez a kidolgozott belső világ lehetővé teszi számukra. eszüket vagy lelkűket. emlékekhez és fantáziákhoz kötőd­ nek. férjük vagy feleségük meg akarja ölni őket.ebből ered ext­ rém szorongásuk és elkeseredettségük. de mivel ez nem helyettesíti a való világbeli kapcso­ latukat. A szakadék széléről a mélybe Mi az a végső lökés. nem azok okozzák. Ironikus módon végső összeomlá­ sukat nem mások. de eközben egyre távolabb sodorják magukat az objektív valóság középpontjából.keznek minden másokkal való interakciót ellenőrzésük alatt tartani. amitől a szkizoid hajlamú egyén átcsúszik a pszi­ chózisba? A külvilág felé mutatott hamis énnel élő szkizoid emberek képesek képzelt belső világukban élni. belső világuk elsivárosodik. A szkizoid ember mindent végletesen személyesként él meg. akiktől féltek. Ha fantáziáik destruktívak. Ezért van az. nem éreznek bűntudatot vagy a jóvátétel szükségességét sem. hogy oltalmazottnak érezzék magukat. esetleg el akarja lopni az elméjüket. A hamis én vagy ének fátyla. kreatív kapcsolatok helyett tárgyakhoz. legbelül mégis ürességet érez. 338 . de mert ezeknek nincs kapcso­ latuk valódi személyiségükkel. hanem „maguk a belső védekező manőverek". az énnel való kapcsolatuk. azt hangoztatva. ám ez meglehetősen viszontagságos . gondolatfolyamokhoz. hajlamo­ sak destruktív cselekedeteket elkövetni. Minden lehetségessé válik. hogy szülőjük. Az egyetlen kapcsolat. amit érzékelnek. hogy a szkizofrének egyik héten nyilvánvalóan nor­ málisnak.

nem pedig a hagyo­ mányos orvoslás betegség/tünet/terápia sémáját követni. hogy a pszichológiának a szemé­ lyiség fejlődéséről és szabadságáról kell szólnia. A könyv tartósabb hatása az volt. és feltárul a titkolt. Nem meglepő. akik úgy találták. hogy segített felszámolni az elmebetegségekkel kapcsolatos tabukat és jobban megértetni a szkizoid elme működését. anyja (vagy a tágabb család) bizonyos viselkedésmódja elősegítheti. az álta­ lánosan elfogadottól eltérő témákkal való foglalkozás. ezért ta­ lálták vonzónak elméletét azok. így 1987-ben kénytelen volt lemondani nagy-britanniai orvosi kamarai tagságáról. Az a gondolata is fontos. misze­ rint ha egy gyermeknek genetikai hajlama van a szkizofréniára. az alkoholizmus. még akkor is. Laing alapvető fontosságúnak tartja. A drogfogyasztás. mint a sámániz­ mus és a reinkarnáció hozzájárultak Laing szakmai hírnevének csökke­ néséhez. és ezzel visszavonult a praktizálásból. hogy ez a kijelen­ tés meglehetős dühöt váltott ki szkizofrén betegek hozzátartozóiból. a depresszió és az olyan. családjuk vagy kul­ túrájuk a perifériára sodorta őket. vagy meggátol­ hatja. ami oly sokáig volt rejtve a világ elől. hogy az elmebetegség kifejlődjön. hogy megpróbálunk beilleszkedni a társadalmi konvenciókba. hogy feltárjuk személyiségünket. ha az kockázatos kaland. és akik magukévá akarták tenni az emberi képességeket hirdető „önmegvalósítási" gondolkodásmódot. a meggyötört én. 339 . és kompromisszumként viseljük az ezzel járó szorongásokat. a másik út. Laing ilyen gondolatai miatt lett híres az 1960-as években. Záró megjegyzések A megosztott énben Laing leírja azt az ellentmondásos elméletét is. hirtelen lehull.ami viszonylag normálisnak láttatta őket.

ahol a pácienseket nem kényszerítették különböző magatartásformákra és nem vetették őket alá gyógyszerkúrának. a Pink Floyd együttes tagjával. 1989-ben St Tropezben. Az iskolában azzal is kitűnt. és segítsen átalakítani a pszichológia céljáról alkotott nézetet. teniszezés közben szívinfarktust kapott és meghalt. R. Laingről legalább öt életrajzot írtak.A munkájának értékét csökkenteni igyekvő kritikusok igyekezete ellenére elérte kettős célját. és a Glasgow-i Egyetem orvostudományi karán kezdte meg felsőfokú tanulmányait. A Brit Hadsereg pszichiátereként dolgozott. Kingsley Hallt. a kezelőszemélyzettel egyenlő elbánásban részesültek. hogy megváltoztassa az elmebetegségekkel kapcsolatos hozzáállást. Az 1960-as években Londonban élt. Nietzschét és Freudot. Az 1950-es évek végén pszichoanalitikusképzési programot indított a londoni Tavistock klinikán. presbiteriánus vallású szülők gyermeke­ ként. Laing továbbra is a huszadik századi pszichológia leg­ nagyobbjai közé tartozik. hogy mire 15 éves volt. már olvasott Voltaire-t. D. Laing Ronalá Dávid Laing 1927-ben. Glasgow-ban született középosztálybeli. 1953-ban lett osztályos orvos a Glasgow-i Gartnavel Psychiatric Hospitalban. További munkái: Laing The Politics o f Experience (A ta- 340 . Marxot. 1965-ben elmegyógyintéze­ tet hozott létre. baráti viszonyban állt többek között Doris Lessing íróval és Roger Watersszel.

K. bolondok Egy pszichiáter útja.pasztalat politikája 1967) című műve. OAI. 1990. balgák. több millió példányban kelt e l Nagy érdeklődést váltott ki a Sanity. Madness and the Family (Egészség.. A pszichiátriai gyakorlattal kapcsolatos kritikai észrevételei megjelennek Thomas Szász Az elmebetegség mítosza74 (The Myth of Mentái Illness) és William Glasser A realitás-gyógymód7 5 (Reality Therapy) című műveiben is. Szász: Az elmebetegség mítosza. Budapest 74 Thom as S. bolondok73 (Wisdom. 73 R. 1991. és önéletrajza: Bölcsek. a személyes magatartás elmé­ letének alapjai. Kádár András Akad. D. Budapest 75 William Glasser: A realitás-gyógymód új szemléletmód a pszichiátriában ford. balgák. amelyben a nyuga­ ti társadalom családi és politikai intézményeit kritizálta. Európa. ford. Madness and Folly 1985). Tandori Dezső és Tandori Ágnes. ford. Laing: Bölcsek. őrültség és a család 1964). 2002. Budapest 341 . Benedek Loránd.

Érintkezési pontok Csíkszentmihályi Mihály: Kreativitás (125. becsületesek. " Dióhéjban Az emberi természetről alkotott nézetünket ki kell terjeszteni. vagy ha túl sok sört isznak. megváltoztathatatlan vagy n ehezen változtatható. hogy szeretik. hogy magában foglalja a legsikeresebb és leginkább kiteljesedett emberek tulajdonságait is. A z em beri term észet legnagyobb lehetőségeit gyakorlatilag m indig alulér­ tékelték. ha ilyen és ilyen cipőt húznak fel. önmegvalósító em berek. akik m egfelelnek a követelményeknek. oldal) Viktor Franki: Az értelem akarása (181. ha nem azzal is határozottan tisztában vannak. Tudják. kicsodák. hogy kisebesedik a lábuk. oldal) Martin Seligman: Hiteles boldogság (453. felelősséget vállalnak. őszin­ ték. oldal) 342 . a következő kö­ zös tulajdonságokkal rendelkeznek: H allgatnak az intuícióikra. Ism erik saját biológiai természetüket. az em beriség története lényegében az em beri term észet áron alul való kiárusítása. M in d ez hozzátartozik az igazi énhez.1971 Az emberi természet kiterjedése „ Egészében véve úgy vélem. és nem csak az életben kitűzött céljaikhoz viszonyítva. oldal) Carl Rogers: Valakivé válni (425. vagy n em szeretik a padlizsánt. egész éjjel n em tudnak aludni. " „A kivételes. és kem ényen dolgoznak. ve­ lük született tulajdonságaikat .

és megtapasztaljuk önmagunk és a világ egységét. Az ő megközelítésében az emberi lények megint emberek. hogy megalapozza a 343 . a pszichológiai egészség és munkájuk iránti lelkesedés olyan elegyét.34. szabad akaratú egyének. míg igazsága be nem bizonyosodik. hogy a pszichológia egyetlen elmélete sem érvényes. hozzájárultak ahhoz. a humanisztikus pszichológia. amely nem volt hajlan­ dó az embereket „a környezetre reagáló" gépezeteknek vagy a tudattalan erők bábujának tekinteni. ami nagyon sikeressé tette őket. amelyekben több az „önmegvalósító" ember. amikor minden értelmet nyer. Maslow-tól ered a „harmadik erő". Maslow szerint ha sok ilyen ember lenne. akik meg akarják valósítani le­ hetőségeiket. hogy gyorsabb s jobb dolgok megalkotá­ sába fektetnénk minden energiánkat. kreatív. Ahelyett. akik azt vallották. arra kéne törekednünk. Kurt Goldstein nevéhez kapcsolódik. Maslow-t megelőzően a pszichológia két tábora nézett szembe egy­ mással: a „tudományos" behavioristák és a pozitivisták. hogy olyan társadalmakat teremtsünk. Azokat a lát­ szólag ritka egyéneket írta le ezzel. valamint a freudi pszichoanalitikusok. Maslow tette közismertté a fogalmat. fejezet Abraham Maslow Bár az „önmegvalósítás" kifejezés egy másik pszichiáter. Maslow tanulmányai a „csúcsélményről". akik elérték az „emberi állapot teljessé­ gét". világunk átalakulna. azokról a transz­ cendens pillanatokról.

elhivatottságuk van. ami­ re az önmegvalósító törekszik . nem összefüg­ gő munka. Az önmegvalósító Maslow tanulmánya az önmegvalósító emberekről a tanárai. Mi különbözteti meg ezeket az embereket a többiektől? Először is az. hogy rajongnak valami önmagukon túlmutatóért.„az embernek szüksége van arra. és felidézte." Tudjuk. „Bizonyos meghatározható és empirikus módon" . Ez volt a hí- 344 . italra. „metaszükségleteket" alakítunk ki a magasabb. például az igazságnak. hogy ha ezek az alapszükségletek kielé­ gítést nyertek. és kitűnő bevezetést nyújt e pszicho­ lógiai felfedező gondolataiba. és ezek is kielégítendő szükségletszintre emelkednek.jegyez­ te meg Maslow . A halála után kiadott The Farther Reacbes of Humán Natúré (Az emberi természet kiterjedése) című műve inkább cikkgyűjtemény. hogy szükségünk van ételre. jusson ételhez.számukra ezek kielégítendő szükségletként jelentkeznek. a jóságnak vagy az egyszerűségnek szentelték. Bár nem voltak tökéletesek. a szépségnek. amivel csillapíthatja éhségét. Ruth Benedict antropológus és Max Wertheimer pszichológus iránti csodálat­ tal kezdődött. hogy az ilyen embereknek közös jellemzőik vannak. és pihentethesse fáradt testét. Ám ezek a „B-értékek" nem egyszerűen kiváló sajátságok. Életüket a Maslow által „lét" („being") értékeknek nevezett fogalmaknak. de Maslow úgy találta. B-értékek közül. a nyugati part miliőjében ünnepelt ember lett. hogy ne rondaságban. Első része inspirálóbb. alvásra. Ez a „negyedik erő" tudományosabb kere­ teket adott a vallási és misztikus élmények tanulmányozásának és az 1960as évek Amerikájában.transzperszonális pszichológiát. milyen izgatottan fedezte fel. minden aspektusukban telje­ sen kialakult személyiségnek találta őket. hanem szépségben éljen.

Ezekben a pillanatokban visszanyerjük „a gyermeki ártatlan­ ságot" • Tudatában vagyunk. ezért fe­ lelősséget vállalunk azért. Maslow szerint szinte minden pszichológiai probléma a „lélek beteg­ ségéből" ered. ha ezzel népszerűtlenek leszünk. amibe beletartozik.rés Maslow-féle „motivációs piramis". amit gondolunk és amit érzünk. mégis. hogy van ilyen szükséglete. 345 . mint amilyen a vallási élmény. hogy az önmegvalósítás ne tűnjön annyira ezoteri­ kus fogalomnak. mit jelent ez napi szinten. adott kielégítetlen szükségletek mit jelentenek. Nem „egyetlen nagy pillanatnak" tekintette. hogy becsületesek és őszinték leszünk. pózainkról és gátlásaink­ ról. percről percre. Az emberi teljesség elérése Annak érdekében. melynek alapján az oxigén és a víz. • Tudatában vagyunk énünknek és erre. melynek során megfeledkezünk elhárításainkról.az egyik út személyes fejlődést. Haj­ landók vagyunk kimondani: „ez és ez nem tetszik". illetve be nem teljesülésük kapcsán szorongást élünk át. Inkább: • A teljes elmélyülés megtapasztalása. hogy nem tudjuk. A legtöbb ember nem is tudja konkrétan megfogalmazni. a kielégítésükre való törekvés az emberi élet teljességének alapvető eleme. mi az értelmük. hogy az élet választások sorozata . • Elhatározásunk. Olyan tevékenység. Maslow készséggel megmagyarázta. akkor is. a másik visszafejlődést eredményez. nem pedig szüléink vagy a társadalom hangjára hallgatunk. csúcsán pedig a spirituális és pszichológiai szükségletek vannak.

ami a lélektani betegségekre koncentrált. | ] : A Jónás-komplexus Miért van az. • Készek vagyunk másokat a legjobb fényben. hogy felfedjük és megszüntessük pszichológiai védőmechanizmusainkat. önmagukat teljes mértékben megvalósító embereket tanulmányozunk? Nem meglepő. ez csak szemantikai különbség. I j j J 1 j I | . mégis csak keveseknek sikerül megfelelően kihasználni ezeket a lehetőségeket? Maslow szerint ennek egyik oka az általa Jónás-komplexusnak nevezett jelenség. „az örökkévalóság vonatkozásában" látni. hogy a legjobbak között legyünk. arra törekszünk. ha csak egészséges." Nehéz most megmondani.• Készek vagyunk dolgozni és a célnak szentelni magunkat. 346 . aki „még nem érte el az önmegvalósítás állapotát". hogy „Más képet kapunk az emberiségről. hogy mindannyian korlátlan képességekkel születünk. A bibliai Jónás egyszerű. vonta le a következtetést Maslow. de ne felejtsük el. hogy a pszichológiának inkább az „emberi teljességre" kéne fókuszálnia. erre fókuszál. Ebben a kontextusban a neurotikus sze mély egyszerűen olyan ember. aki fontos küldetést szánt j í j j . milyen forradalmat indított el Maslow azzal. bátortalan kereskedő volt aki megpróbált ellenállni Isten hívó szavának. • Őszintén törekszünk arra. hogy ez olyan orvosi paradigmában jött létre. Úgy tűnhet. kreatív. hogy legjobb képességeink szerint teljesítsünk. Bármilyen területen tevékenykedünk. de valójában igen nagy változást jelentett a pszichológiában. Mi következik abból. Maslow úgy vélte. hogy úgy határozott.

ezért számos munkát elvállalunk az önfenntartás érdekében. hogy mire lennénk valójában képesek. mindig csak azt tennénk. mert attól tartanak. Ha e szerint a szabály szerint élnénk. amit élünk. Ezzel kikerülik saját képességeiket és lehetőségeiket. ha csak annyit tesznek. A Maslow elnevezte komplexus a „saját nagyságunktól való féle­ lemre" utal. amikor betekintést kapunk abba. mint az Időtlen időkig című filmben. „Mégis . akkor ki?" A diákok pszichológushallgatók voltak. Lehet. hogy jelentősek. feltette a kérdést: „Ha ti nem. A lehetőség.folyton remegünk a gyengeségtől. más néven arra. hogy ezzel magukra vonják a figyelmet. hogy képesítésük legyen és praktizáljanak. hogy legjobb oldalunktól ugyanúgy rettegünk. Azt mondta nekik.neki. mint Albert Schweitzer?" Amikor a diákok fészkelődtek és elpirultak. túl sokat akarónak gondolják őket. miszerint azt az életet kell újra és újra.jegyezte meg Maslow ." Szeretett ilyen kérdéseket feltenni diákjainak: „Melyikőtök akar el­ nök lenni?" vagy „Melyikőtök szeretne olyan lelkes erkölcsi vezető len­ ni. ami fontos. számos jelentéktelen emberben heves félelemreakciót vált ki. és Maslow azt kérdezte tőlük. amikor felismerjük saját nagyságunkat. hogy megpróbáljuk elkerülni igazi sorsun­ kat vagy elhívatásunkat. Inkább tettetett szerénységet öltenek magukra és ala­ csony célokat tűznek maguk elé. hogy elhi­ vatottságunk van az életben. Egyesek azért kerülik a naggyá válást. Hirtelen rájönnek. áhítattól és félelemtől. jelenté­ kenyek lehetnek. mint a legrosszabbtól. hogy ha törtetőnek. amennyit feltétlenül tenni kell ahhoz. az örökké­ valóságig élnünk. ha ezek a lehetőségek előttünk állnak. az egyenlő az életben való boldogtalanság receptjével. mi értelme van középszerű pszi­ chológusnak lenni. A Jó- 347 . Mindannyiunknak vannak tökéletes pillanatai. hogy túl félelmetesnek tűnhet. Ám ez csak kifogás. hogy meg se próbálják. Maslow megfigyelte. Nietzsche gondolatát idézte az örök visszatérésről.

Maslow korábban írt „Eupsychiáról". Az emberi természer kiterjedése című munkájának mintegy ne­ gyedét szenteli a kreativitás kérdésének. amit 1000 önmegvalósító ember hozott létre egy biztonságos szigeten. észrevehetjük. 348 . Ez „olyan kultúra. melyben „látjuk" a végeredményt. nagyobb a termelékenység.az ihlet bevillanása. az Eupsychiai management való világbeli megfelelőjét kívánták létrehozni. ahol senki nem háborgatja őket. legfontosabb tulajdonságának. hogy régi személyiségünk teljes átalakuláson mehet keresztül. hogy olyan munkakörülmények között. Ha a sikeres önmegvalósítókat tanulmányozzuk. Kü­ lönbséget tett elsődleges kreativitás . hogy minden alkal­ mazott lelki egészségben és megelégedettségben dolgozzon. és rettegés attól is. hogy bennük mindkét elem megfelelő mértékben van jelen.az ihletből jött ötlet kidolgozása.és a másodlagos kreativitás . mielőtt ténylegesen megalkotnánk azt . vagyis az ég felé törekszenek." Bár utópia volt. Maslow tanácsa: Meg kell találnunk az egyensúlyt nagyszabású ter­ veink és a két lábbal a földön maradás között. Munka és kreativitás Egyetemi tanár és kutató pszichológus lévén. mivel Maslow ezt tekinti az önmegvalósító ember lényegének. A legtöbben túlságosan kibillennek egyik vagy másik irányba.nás-komplexus részben az irányítás elvesztésétől való félelem. fejlesztése és véghez vitele . Maslow nagyon meglepő­ dött. amikor az 1960-as években a nagy üzlet lehetősége csillant meg előtte.között. A jobb termékek előállítására irányuló egyre élesebb versenyben a vállalatok megérezték. vagyis. ahol a dolgozók kreatívabbak és elégedettebbek. de a realitás talaján állnak.

hogy valami alacsony megbízhatóságú. hogy valamiképpen integrálniuk és értékelniük kell ezeket az egyéniségeket. hogy az ilyen emberek gyakran igen eredetieknek. ha szükséges." Pontosan tudta. és egyben olyan szelle­ mi érettséget. Az ideális munkahelynek az önmegvalósító ember kreatív természetét kell tükröznie . ahogy mindig is csináltuk. ami sokkal gyorsabban változik. hogy mivel olyan világban élünk. Maslow műveit nemcsak tudományos körökben 349 . akik. Ők azok. gyerekekkel játszani és közel kerülni hozzájuk. hogy fenn tudjanak ma­ radni és prosperáljanak. hogy a víziót a valóság szűrőjén át tudja szemlélni. amit „ártatlanságnak" nevez. formabontóknak. Ez a tu­ lajdonság. és nyíltan megmondta a cégeknek.Maslow kiemelte. közös az önmegvalósító embe­ rekben. Erről a tulajdonságról Maslow azt írta: „A legérettebb személyi­ ségű emberek azok. és a múlt terhe nélkül tanulmányozni a megoldandó problémákat. Záró megjegyzések Ahogy sok más úttörő kutató. „Azt tudni. akik a legjobban tudnak szórakozni. ők állíthatják elő és fejleszthetik ki ezeket. de ahhoz. Maslow sem volt egészen biztos kutatási metodológiája helyességében (azt írta. része a tudásnak").gyermekes inspirációt. A legjobbak hajlandók feladni a múltat. mert ők ismerhetik fel a nagyszerű új termékek vagy koncepciók iránti igényt. de gondolatai új életet leheltek a pszichológiába. hogy valami teljesen újat teremtsen. nem elég úgy csinálni a dolgokat. bajkeverőknek. akik képesek gyerekessé lenni. felforgatóknak számítanak a vállalat­ szervezetben. A vállalatok természetüknél fogva konzervatívok. törődniük kellett a kreatív elmékkel. mint régebben. Mint Henry Geiger Az emberi természer kiterjedése be­ vezetőjében rámutat. vissza tudnak lépni az időben.

Abraham Maslow 1908-ban született. valamint a nagy történelmi alakok ki­ váltsága. hogy félénk.értékelték nagyra. és a kiváló kutatóval. Hét gyerek közül ő volt a legidősebb. Harry Harlowval dolgozott (lásd 255. hogy Maslow gondolatait átvették a munka világá­ ban. 1934-ben Maslow PhD-fokozatot szerzett pszichológiából. de rendkívül intelligens fiából ügyvéd legyen. A Colum­ bia Egyetemen Alfréd Adler (lásd 31. New Yorkban. Ugyanebben az évben fe ­ leségül vette unokahugát. Bertha Goodanant. Abraham eredetileg jogot tanult a New York-i City College-ben. Nem meglepő. hanem komoly üzleti sikert jelentettek. Míg egyrészt az önmegvalósítás arra inspirál. hogy teljesítsük ki képességeinket és gondolkozzunk nagyban. hogy más jutalmakkal szemben mindig az értelmes munkára törekedjünk. írásaiban annak a meggyőződésének adott hangot. a Jónás-komplexusra való figyelmeztetés arra sürget. hogy az önmegvalósítás nem esztelen gondolat. Brooklyn szegényne­ gyedében. ahol érdeklődni kezdett a pszichológia iránt. de visszatért New Yorkba. oldal) személyében 350 . hogy a Columbia Egyetemen Edward Thorndike-kal ellentmondásos kutatásokat foly­ tasson az egyetemista nők szexuális életéről. aki arra vágyott. Nemcsak a „szentek és őrültek". Bár szülei iskolázott orosz-zsidó emigránsok voltak. hanem valójában minden ember számára elérhető. apja sikeres üz­ letember lett. hanem minden emberrel vele született jog. de 1928-ban át­ iratkozott a Wisconsin Egyetemre. oldal).

1970-ben bekövetkezett halálakor tagja volt a Laughlin Alapítványnak is. Ursus Libris. 76 Abraham Maslow: A lét pszichológiája felé. ahol mentorai között olyan európai emig­ ráns tudósok voltak. 1968-ban az American Psychological Association elnö­ kévé megválasztották. A Theory o f Motivation (A motiváció teóriája) a Psychological Review hasábjain. Maslow Principles ofAbnormal Psychology (Az abnormá­ lis pszichológia alapélvei) című munkája 1941-ben jelent meg. itt írta a Motivation and Personality (Motiváció és személyiség 1954) és A lét pszi­ chológiája felé7 (Towards a Psychology o f Being 1968) 6 című műveit.mentort talált. mint Eric Fromm pszichológus. 1951-től 1969-ig Maslow volt a Brandeis University pszi­ chológia tanszékének vezetője. Budapest 351 . 1962-ben ösztöndíjat kapott egy kaliforniai high-tech cégnél. Ebben írta le a szükségletek piramisát. oldal) és MargaretMead antropológus. és 1943-ban látott napvilágot híres cikke. Turóczi Attila. 2 0 03. itt alkalmazta az önmegvalósítás elmé­ letét üzleti környezetre. A Brooklyn College-ben kapott 14 éves ta­ nári kinevezést. Karén Horney (lásd 279. ford.

oldal) 352 ." „Az em berek feldühödnek. Ezek az em bertelen intéz­ kedések eredhetnek egyetlen em b er elméjéből. hogy nagyon sok em ber engedelm eskedett a parancsnak. ugyanolyan hatékonysággal állították elő. " Dióhéjban Ha felismerjük természetes hajlamunkat a tekintélynek való engedelmeskedésre. tényleg szörnyen viselkednek. mintha egyedi személyiségét nagyobb.1974 A tekintélynek való engedelmeskedés „A gázkamrákat felépítették. ahogy a gyárakban folyik a termelés. m aga a tény. hogy feladja emberségét. hogy vakon követünk másokat. akik lelkiismeretünk. a napi holttestmennyiséget. intézményes struktúrákba olvasztaná be . a haláltáborokat őrizték. de csak úgy valósulhattak m eg nagy tömegben. hogy erre képes. az csökkentheti az esélyt. meggyőződésünk ellenében cselekednek. és m ajd' szétveti őket az egymás iránti gyűlölet. oldal) Eric Hoffer: A fanatizmus természetrajza (271. D e itt ez nem így van. Érintkezési pontok Róbert Cialdini: A befolyásolás lélektana (115. Valami sokkal veszélyesebb tárul fel: az em bernek az a ké­ pessége.

aki csak tettette a fájdalmas elektrosokk-hatást. fejezet Stanley Milgram 1961-ben és 1962-ben számos kutatást végeztek a Yale Egyetemen. hogy egyre nagyobb fájdalmat okozzon egy védtelen emberi lénynek? A kísérlet. A tanulót beültették egy székbe. hogy kis elektromos áramütést adjon. A tanár azonban nem tudta. aminek eredményeit az Obedience to Authority: An lixperimental View (A tekintélynek való engedelmeskedés) című könyvében 353 . hogy sikoltozik a fájdalomtól. a másikra a „tanuló" szerepét osztotta. hogy szópársorozatokat kellett megjegyeznie. leszíjazták. A kísérlet való­ di célja nem az volt. hogy részt vegyenek egy kí­ sérletben. hogy valójában nem folyt áram az általa kezelt vezérlő szerkezet és a diák széke között. A feszültség minden helytelen válasznál emelkedett. és az volt a feladata. és a tanárnak végig kellett néznie. egyikükre a „tanár". amiről azt mondták nekik. Önkénteseknek kisebb összegeket fizettek. Az esetek többségében egy fehér ruhás kísérletvezető kiválasztott két önkéntest. hogy az „áldozat" magatartását megfigyelje. hogy a „memóriát és a tanulási folyamatot" tanulmányozzák.35. és hogy az önkéntes „tanu­ ló" színész. Hogyan birkózik meg a feladat­ tal. Ha nem emlékezett. a tanárnak az volt a feladata. hanem a gombot nyomogató tanárra koncentrált. hogy a tanuló kis kényelmetlen felszisszenésektől eljut odáig.

hogy követelik. és hogy könyörög. Milgram ezt a választ kapta. vajon a megkérdezettek szerint hogyan reagál­ nának a kísérletben részt vevők e körülményekre. A logikus következő lépés az lett volna. De mi történt valójában? A tanárnak kiválasztottak többségének komoly stresszt okozott a kísérlet. Ezek a várakozások teljes mértékben megfeleltek Milgram várakozásainak. amikor a gyakorlati kísérlettől függetlenül felmérésben azt kutatta. amikor hallották a tanuló kiáltásait. Hiszen amúgy is csak kísérlet. sikolyait. sza­ badítsák ki. enged­ jék el a kísérletből. Akkor is. A valóságban azonban ez ritkán történt így. Fenntartásaik ellenére a legtöbben továbbra is követték a kísérletve­ zető utasításait és egyre nagyobb erősségű áramütést mértek a hibás vá­ laszt adó „tanulóra" Valójában Milgram hozzáfűzte. és miért fontos ez? Az elvárások és a valóság Legtöbben azt várnák. a pszichológia történetének egyik leghíresebb vállalkozása. 354 . és kérték a kísérletveze­ tőt.publikálta. állítsák le a kísérletet. hogy a székbe kötözött embernek ne kelljen nagyobb fájdalmat el­ viselnie. A legtöbben azt jósol­ ták. Mi is történt valójában. hogy „a legtöbben a generátor legutolsó fokozatáig emelték a sokkolás erősségét". hogy a tanár nem ad több áramütést azután hogy a tanuló kéri. hogy az elektromosan sokkolt ember igazi fájdal­ mának első jelére félbeszakad a kísérlet.

különböző foglalkozásokat gyakorló normális emberek legyenek. akiket pusztán szokatlan körül­ mények közé helyeztek. lelki- 355 . Az emberekben erős késztetés él arra. annak ellenére. az eredmények megdöbbenést okoztak. a legtöbben képtelenek voltak kivonni magukat belőle. hogy igazolják. hiányosságot találni a metodológián. Ilyenek például: • A kísérlet technikai részével azonosultak. hogy jól végezzék munkájukat. Számos tudós kutató igyekezett hibát. Mégis. Az emberek azt akarták hinni. de a kísérletet a világ sok más intézetében is hasonló eredménnyel végezték el. amit tesznek. különösen. Ez a tipikus „Én csak parancsot teljesítettem" védekezés. hogy normális emberi lények így visel­ kednek. Mint Milgram megjegyezte. hogy a kísérletben részt vevők olyan kü­ lönböző társadalmi osztályokból való. ami minden hábo­ rús bűnös tárgyalásán elhangzik. hogy amit tesz. hogy a kísérleti alanyok nagy része tudta. nem helyes. Az alany erkölcsi érzéke. Miért nem éreztek a „sokkot" adók bűntudatot és miért nem tagad­ ták meg a kísérletben való további részvételt? Milgram alaposan bizo­ nyította. • Az erkölcsi felelősséget a kísérletvezetőre hárították. ha az áldozat tilta­ kozott. Kifejezetten utálták a sokkolást. hogy kegyetlennek vagy értelmetlennek találták a kísérletet. mint az érintett sze­ mély jólléte. hogy a kísérlet­ be önkéntesként jelentkezett emberek szadista szörnyetegek. a legtöbben egyszerű­ en nem hajlandók elfogadni. Milgram azonban gondoskodott róla. A kísérlet és an­ nak sikeres teljesítése fontosabb volt nekik. Inkább alkalmazkodási mechanizmusokat alakítottak ki.Hogyan birkózunk meg a rossz lelkiismerettel? Milgram kísérlete évekig tartó vitákat generált.

kit érdekel. mivel beleegyezett.ismerete nem szűnt meg. ha megsemmisítik őket? Jobb lesz a világ nélkülük. hogy éppen gyilkosságban vesz részt. A legmeglepőbb eredmény talán az volt. • Azt a hitet alakították ki magukban." Az intelligencia vagy a jellem ilyen kétségbevonását gyakran alkalmazzák zsarnokok." 356 . a sokkoló alany erkölcsi érzéke nem tűnt el. hanem új irányba terelődött. hogy részt vegyen a kísérletben. Régen vallási vagy politikai ideológiai indíttatású háborúkat indokoltak így.hihetetlen módon . de átalakult: igyekeznek a főnök vagy vezető kedvében járni. így nem azzal szemben éreztek szolidaritást és kötelességtudatot. akik a parancsokat adták. hogy ha ez a csoport tényleg nem ér sokat. ha kivonná magát. Amikor az alany ellenkezésé­ nek adott hangot.udva­ riatlanságnak találták a kísérletvezető elvárásaival szemben. akit kínoztak. mert azt . azt jellemzően a legtiszteletteljesebb hangnemben tette. A tekintély kedvében járni érzékelhetően erősebb késztetést jelentett a legtöbb ember számára. megérdemlik a bünte­ tést. Úgy gondolkodnak. mintha kellemes teázás közben beszélgetne. hogy Milgram azt regisztrálta. hogy nem képesek egyszerű szópárokat megjegyezni. • Leértékelték a sokkot kapó személyt: „Ha olyan hülyék. azzal megszegné ígéretét. Az alany nem volt képes kivonni magát a helyzetből. Az alany úgy érezte. jelen esetben az indok a tudomány szolgálata volt. hogy tettük egy nagyobb. mint a kísérletben részt vevő másik személy fájdalmas kiáltásaiból eredő erkölcsi erő. Mint Milgram az egyik alannyal kapcsolatban megjegyezte: „Úgy gondolja. mégis olyan nyelvezetet használ. hanem az iránt. hogy híveiket arra biztassák. érdemes ok érdekében szükséges volt. szabadulja­ nak meg egész embercsoportoktól.

így megszoktuk. hogy a szükséges dolgok megvalósuljanak. Ha egyedül döntünk. hogy engedelmeskedjenek a tekintélynek. hogy viselkedésünk mindenekelőtt a tekintély elfogadására van programozva. amit teszünk. A védtelenek bántal­ mazásával kapcsolatos rossz lelkiismeretnél is rosszabb az elszigetelő­ déstől való félelem. ami azt jelzi. Szükség volt vezetőkre. hogy rossz dolog má­ sokat indokolatlanul bántani. egy másik személy vagy egy ügy „végre­ hajtóivá" válunk. Hogyan „legyenek jók"? Ab­ ban az értelemben. hogy a tekintélynek engedelmeskedni kell. és autonóm személyiségeknek tekintjük magunkat. vagy abban. amit mondanak nekünk. Az ember közösségi állat. Milgram kísérletei ennek a dilemmának a kellős közepébe helyezték a kísérleti alanyokat. hogy szót fogadjanak? A kísérleti alanyok többsége az utóbbit választotta. hogy ne bántsanak másokat. Legtöbbünkbe gyerekkorunk óta belenevelték. A természetes impulzus. követőkre és hierar­ chiára. és nem akarja felborítani a közös csónakot. hogy ne bántsunk másokat. ám életünk első 20 évében általában azt tesszük. készséggel átengedjük a felelősséget másoknak. Megszűnünk önmagunk lenni. drámaian megváltozik. teljes felelősséget vállalunk mindazért. ám ha hierarchia­ rendszerbe kerülünk.Az egyéniségtől a „végrehajtóig" Miért vagyunk ilyenek? Milgram megfigyelése szerint az emberek haj­ lama. hatalomnak. amikor az egyént hierarchikus struktúrába helyezik. 357 . egyszerű túlélési célból alakult ki.

akinek a haláltáboroktól való fizikai távolsága lehetővé tette. hogy az átlagemberek (kísérleteibe nőket is bevont. Hannah Arendt Eichmann Jeruzsálemben17 (Eichman in Jerusalem) című könyvében azt írta. ho­ gyan öljenek meg a hitleri uralom alatt 6 millió zsidó embert. A kísérlet fő tanulsága: Egyszerű. A tekintélynek való engedelmeskedés fájdalmas olvasmány. Elsősorban inkább arra figyelmeztetett. a vietnami Mai Lai-i tömegmészár­ lásban részt vett amerikai katona nyilatkozik. Budapest 35 8 . Mesés Péter Osiris. hogy a „magasabb cél érdekében" adjon utasítást az atrocitásokra. Milgram arra a következ­ tetésre jut. ha a tekintély kegyetlenséget vár el tőlük. mint a férfiak) adott körülmények között szörnyűségeket tehetnek más emberekkel .Hogyan válhat könnyűvé a gyilkolás? Milgramra nagy hatást gyakorolt Adolf Eichmann története. ford. különö­ sen egy interjú leirata. hanem engedelmes bürokrata volt. Eichmann feladata az volt. 77 Hannah Arendt: Eichmann Jeruzsálemben . hogy mérnöki megoldást találjon arra a problémára.és még csak rossz érzés sem alakul ki bennük ezzel kapcsolatban. akik szinte ugyan­ úgy teljesítették a hatalom elvárásait. Milgram kísérletei megerősítették Ardent elméletét a „gonosz banalitásá­ ról". Azaz az emberek nem eredendően kegyetlenek.tudósítás a gonosz banalitásáról. hogy Eichmann valójában nem pszichopata. hogy létezik a veleszületett pszichopátia vagy „gonosz". nem különösebben rosszakaratú emberek is szörnyű destruktív folyamatok végrehajtóivá válhatnak. amelyben egy. de azzá válnak. de ez statisztikailag nem gyakori. 2 0 0 0 . csak a munkájukat végző.

hogy a „tanulónak" fájdalmat okoznak (amit szinte minden alany megtett). A helyzet ellenére megtartják saját meggyőződésüket. hogy jó célért harcolnak. és az „ellenség" vonatkozásában való gondolkodásra ösztönzik őket. míg a többség megadta magát a helyzet követel­ ményeinek. az engedetlenség nehéz.Ez. hogy a kísérletnek és a kísérletvezetőnek tartoznak lojalitással. engedelmességgel. hogy nagy szakadék van aközött. alapvető célja az. Milgram kísérle­ ti alanyai általában úgy érezték. A kiképzés alatt lévő katonákat a normál társadalomtól és annak erkölcsi kényessé­ gétől elkülönített környezetbe helyezik. azaz etikai. csak kevesen tudtak szakítani ezzel az érzéssel és a székbe kötözött szenvedő ember érdekét az auto­ ritás rendszer fölé helyezni. ez az a határ. morális alapon nem voltak hajlandók tovább engedelmeskedni a hatalomnak. hatalmas félelmet plántálnak beléjük: „Bár ennek látszólagos célja az. és aközött. Beléjük táplálják a „kötelességtudat" szeretetét. valamint a parancsok nem teljesítésével kapcsolatos." A kiképzett katonák nem szabadgondolkodó egyének. Milgram megfigyelte. hanem egy cél végrehajtói. Ez a különbség Eichmann és egy hős között. hogy valaki tiltakozik amiatt. mint Milgram megjegyezte a katonai kiképzés célja. míg mások erre képtelenek? Az ellentmondás. amit kevesen léptek át. hogy az újoncokat megtanítsák a katonai ismeretekre. hogy tény­ legesen nem hajlandó folytatni a kísérletet. aki saját élete kockáztatásával kész megmenteni másokat. hogy letörjék az egyéniség és a személyiség maradványait is. azt a hitet. 359 . Az engedetlenség képessége Mitől képesek egyesek ellentmondani a hatalomnak. Mások megszűnnek emberi lények lenni és „járulékos kárt" jelentenek. és emiatt lehet szörnyű tettekre rávenni őket. Mégis.

akik „felettünk" vannak. az emberek ugyanúgy készek 4 tudomány nevében cselekedni. és Milgram kísérletében az ideológia. miért „kell" szenvedést okozni egy másik élő­ lénynek. hogy gondolkodás nélkül engedelmeskedjünk 360 . hogy örökségünk. máris könnyű megindokolni. hogy hasonló helyzetben mi is hasonlóképpen cselekednénk. nem vallás.A kultúra megtanított minket. hogy az engedelmességre való igényünk gyakran felülírja korábbi neveltetésünket. Ám csak ennek az erős tendenciának tudatában vagyunk ké­ pesek elkerülni. Mivel több ezer éve egy­ értelmű társadalmi hierarchiákban élünk. hogy igyekezzünk megfelelni azoknak. ahogy a spanyol inkvizítorok Isten nevében kínozták áldozataikat. jegyzi meg Milgram. kommunizmus vagy egy karizmatikus vezető volt. Az. Másrészt Milgram leírása azokról. reményt ad arra. Minden ideológia megköveteli. Lehet. arra utal. a morális elvek betartására irá­ nyuló kondicionálásunkat. hogy az ember szabad akaratának dédelgetett gondolata mítosz. magatartásunk arra van programozva. ami hatalmába kerítette a kísérleti alanyokat. akik nevében fellépnek. hogy további sokkot okozzanak. Záró megjegyzések Úgy tűnik. ahol gonoszságo­ kat követhetünk el. hogy olyan szituációkba kerüljünk. hogyan tagadjuk meg az engedel­ meskedést az erkölcsileg kifogásolható tekintélynek. hogy legyenek elkötelezett embe­ rei. akik­ nek sikerült megtagadniuk. Úgy tűnik. de arra nem. Ha van egy elég nagy „cél". együttérzésre az etikára. A tekintélynek való engedelmeskedés nem sok vigasztalót mond az emberi természettel kapcsolatban. hogy engedelmeskedjünk a tekintély­ nek.

a hatalomnak. disszertációjának témája az emberi alkalmazkodás okai. Gordon Allport volt. Milgram 1950ben érettségizett. mi alapján adják át emberek az ülőhelyüket tömegközle­ kedési eszközökön. Kutatásokat végzett még abban a témában. de az is természetünkhöz tartozik. PhD témavezetője a kiváló pszichológus. Milgram dokumentumfilme­ ket is készített a yale-i kísérletekről Obedience (Engedel- 361 . A kísérlet eredményei más megvilágításba helyezik. és részben magyarázzák a ruandai vérengzést. Stanley Milgram New York Cityben született. aminek mindenki könyvtárában ott a helye. ha A tekintélynek való en­ gedelmeskedés nem lenne a szakirodalom jelentős műve. Politológia volt a fő szakja. Olyan könyv ez. Milgram a Princeton Egyetemen Solomon Aschsel dolgo­ zott együtt. a srebrenyicai mészárlást és az Abu Ghraib börtönben történt megalázó cselekményeket is. 1933-ban. hogy felvegyék egy doktori programra a Harvardra. aki híres kísérleteket dolgozott ki a társadalmi konformitás területén. a hat lépés távolság („six degrees of separation") és a nem verbális kommunikációban megnyil­ vánuló agresszió témájában. hogy fájdalmat okozunk. akit érdekel az emberi gondol­ kodás és viselkedés. hogy félretegyük az ideológiát. ha az azt jelenti. hogy miért. 1954-ben szerezte meg alapdiplomáját a Queens College-en. Milgram kísérletei kevésbé lennének ismertek. de job­ ban érdekelte a pszichológia. és készek vagyunk a személyt a rendszernél fontosabbnak tekinteni. és nyári kurzusokat vett fel.

1984-ben. aki megdöbbentette a világot: Stanley Milgram élete és hivatása 2004).messég) címen. The Mán Who Shocked the World: The Life and Legacy of Stanley Milgram (Az ember. valamint a City and the Self (A város és az Én) című filmet a városi létnek a magatartásra gyakorolt hatásáról További információ Milgramről: Thomas Blass. 36 2 . Milgram New Yorkban halt meg.

.

a férfia k és a nők különbö­ zőképpen észlelik a dolgokat. A z életm űködések és az érzelm ek e fő szabályozószerve a férfiak nál másképp szerveződött. "79 „Ritkán mutatkozik ilyen nagy különbség a tudom ány felfogása . oldal) Alfréd Kinsey: A nő szexuális viselkedése (311. Gondolat.a férfiak és a nők agya egyform a Dióhéjban Mire előbújunk az anyaméhből. m ást tartanak fontosnak. M ivel pedig agyuk más m ódon dolgozza fe l az inform ációkat.és a felvilágosult e m b e r vélem énye . Gottman: A boldog házasság hét titka (245. 1992. oldal) 78 Anne Moir. oldal) John M. a férfiak és nők közötti különb­ ségek többsége már kialakult.1989 Agyszex78 „A férfiak és a nők azért különböznek. Vitray Tamásné.a férfi és a nő agya n em ugyanolyan . Dávid Jessel: Agyszex: női agy . oldal) Steven Pinker: Tiszta lap (405. ford.férfiész?. "80 . és m ásként is viselkednek. Érintkezési pontok Louann Brizendine: A női agy (99.között. m ert agyuk jellege is különbözik. m int a nőknél. Budapest 79 Fordította Vitray Tamásné 80 Fordította Vitray Tamásné 364 .

felfogásuk és magatartásuk alapján eltérő szerepeket osztottak rájuk. és az volt a céljuk. mondván. Az 1960-as évek szexuális forradalmában azonban elvetették ezeket a szerep-definícókat. ezek csupán a fér­ fiak konspirációjának termékei. A nemek nemcsak fizikailag különböznek egymástól. hogy nincs lényeges különbség férfi és nő között. és mindenki természetesnek vette. fejezet Anne Moir & Dávid Jessel Több ezer évig mindenki különbözőnek tekintette a nőket és a férfiakat. hogy fenntartsák a férfiak­ nak a nők felett gyakorolt társadalmi és gazdasági elnyomását. ennek ellentmondtak az agykutatásban és az empirikus magatartás-kutatásban születő újabb kutatási eredmények. Felszámolták a fiú. ké­ pességeik. Ebben a világban azonban a nők többé nem fogad­ ják el egyszerűen a számukra a társadalom által kiosztott szerepet. hogy ezek a nemi ho­ vatartozás szerint alakultak így. a kommunikáció módjában és szexuális szükségleteikben. Anne Moir és Dávid Jessel szerint a nemek egyenlőségének gondolata „biológiai és tudományos hazugság". és nagyszerű modellnek tekintették az izraeli kibucokat. adottságaik.36.és lánygyermekek oktatásában kialakult különbségeket. Egyetlen dolog állt az egyenlőség ezen szép új világa útjában: a tudo­ mány. Miközben egyfolytában azt tanították nekünk. 365 . ahol nem volt hagyományos „férfi" és „női" munka. de lényeges eltéré­ sek mutatkoznak az élettel kapcsolatos prioritásaikban.

mindazonáltal az Agyszex még mindig nagyon jó átfogó képet ad a témáról. s ezek a minták a születés után 8 John Gray: A férfiak a Marsról jöttek. Az agy nemi különb­ ségeinek eredete a kromoszómákban keresendő (általában xx a női. időzítése és megfelelő volta szervezi az idegi hálózatot határozott férfi vagy női minta szerint. a nők a Vénuszról8 (Mén Are From Mars. mond­ ja Moir és Jessel. 1 Szántó Balázs. A kiváló stílusú. Women 1 Are From Venus) című könyvét. Azok azonban. A magzatot ért. jóval az előtt kiadták. de a magzat csak férfihormonok jelenlétében alakul fiú mag­ zattá. a neurológia és a viselkedés területén a legújabb információkra kíváncsiak. betanításra váró tudattal születnek. olvassák el Brizendine: The Female Brain (A női agy) című könyvét. Moir genetikus. Budapest 366 . gyakran szórakoztató könyv ma is a „mítoszdöntés" nagy példája. 2001. ford. hormonális hatások koncentrációja. a nők a Vénuszról [az igazi párkapcsolat kézikönyve]. Annak hiányában lány lesz. és ez volt az első népszerű könyv a nemek különbségeiről. és bár már több mint 15 éve megjelent.Az Agyszex: női agy . akik a biológiai nem. Nemi differenciálódás az anyaméhben A gyerekek nem tiszta lappal. xy a férfi). A terhesség hatodik-nyolcadik hetében a magzat gya­ korlatilag „kialakítja az elméjét/' vagyis onnantól fogva a hormonok hím vagy nőnemű minta szerint alakítják az agyát. hogy John Gray megírta A férfiak a Marsról jöttek. nem tű­ nik elavultnak.férfiész? (Brainsex: The Reál Difference Between Mén and Women) bestseller lett. Trivium.rengeteg információ kevesebb mint 200 oldalon -. a könyv számos tudományos adaton alapul .

és fegyelmezettebben viselkednek. Moir és Jessel megállapítja. még mielőtt a külső kondicionálás befo­ lyásolhatná őket. ami a kifinomultabb hallás jele. a fiúkat inkább a tárgyak ér­ deklik. amit a hormonok már a magzati életben be­ programoztak. ami közben ülhetnek. hogy Einstein ötéves korában még nem beszélt. erős testi és pszichológiai változásokkal reagál a hor- 367 . a csecsemők már határozott tendenciákat mutatnak. a fiúk közönyösen fogadják. mint a fiúk. miközben a lányok interperszonális képességeiket fejlesztik. a természet furcsa játéka lenne. (Moir és Jessel külön megjegyzi. és jobban meg­ riadnak a zajoktól. A fiúk már csak fiúk A születés után néhány órával. agya nemi kémiájának szűrőjén át látja és tapasztalja meg a világot.nagyon ellenállók a változásokkal szemben. Arra törekednek. azaz vagy férfi. A fiúk merészebbek a játékban és meszszebb csatangolnak. Az újonnan érke­ zőket a lányok barátsággal és kíváncsisággal. míg a lányok inkább olyan játékokat választanak.) A különbség megvan az óvodás korban is: a fiúk inkább nagy területen. A kislányok jobban reagálnak a csitító hangokra. hogy térbeli jártasságukat növeljék. A lányok át­ lagosan egy évvel korábban tanulnak meg beszélni. ha az emberi agy semleges nemi mintázatú lenne. A kislányok az emberi arcokat nézegetik. hogy az emlősök agya általában „dimorph". Mivel az ember is emlős. vagy női minta szerint alakul. élénk játékokat játszanak. Amikor a csecsemőből tipegő lesz. A hormonok és az agy Pubertáskorban az agy.

A férfi agy fokuszáltabb szerkezete okozhatja. A menstruáció előtti időszakban a jó közérzetet biztosító progeszteron áramlása megszűnik. Intelligencia és érzelem A férfiak agya specializáltabb és tagoltabb. Moir és Jessel azt az általános következtetést vonja le. Ám az életkor előre haladtával a férfiakban a tesztoszteron szintje csökken. és más országokban is sikerrel hozta fel a védelem enyhítő körülményként. A kamaszfiúk tesztoszteronszintje a lányokénak 20-szorosa. a hatás drogelvonási tünethez hasonlítható. és a tesztoszteron mint anabolikus szteroid je­ lentősen növeli a testtömeget. Miközben a férfiak hormonrendszere állandó egyensúlyban marad. és hatására a fiúk egyfolytában a szexre gondolnak. ezzel szemben a nők az életkori hor­ monális változások hatására rámenősebbek. a versengést. ezek a tulajdonságok női hormonok jelenlétében csökken­ nek. a francia büntető törvénykönyvben a menstruáció előtti időszak az „ideiglenes beszámíthatatlanság" kate­ góriájába tartozik. és egyértelműen jobb térbeli 368 . míg a női agyi funkciók általában diffuzabbak. a képességeket mindkét agyféltekén elhelyez­ kedő specifikus területek vezérlik. a nőknél a rendszer a menstruációs ciklus során alacsony és magas szintek között változik. mint egy termosztát. az önbizalmat és a magabiztosságot.monszintek hirtelen változására. hogy a férfi hormonok növelik az agressziót. olyan. térészlelő és beszédképessé­ geik specifikus központokban helyezkednek el. A szerzők megjegyzik. hogy a férfiak céltudatosabbak. öntudatosabbak lesznek. és hajlamosak ellazulni. hogy a női bűnelkövetők jelentős része a menstruáció előtti időszakban köve­ ti el a terhére rótt bűncselekményt.

több az »érzelmi inputjuk«. amit a fér­ fiak nem vesznek észre. mert több símivalójuk van . mint a fér­ fiak. mint az ellenkező nem tagjaié. és ked­ velik a mellek és a nemi szervek látványát. Talán azért sírnak gyakrabban. Szex A szex területén a férfi és a női agy és a -hormonok úgy vannak konfigu­ rálva. 82 Fordította Vitray Tamásné 369 . hogy „lássák az akciót". A nők viszont jobb helyzetfelismerő képességgel rendelkez­ nek. ezáltal jobb jellemismerők. és kifi­ nomultabb tapintási és hallási érzékük miatt jobban szeretnek sötétben szeretkezni. és ez lehet a „női megérzés" alapja. ha szex közbeh égve marad a lámpa. A férfi agy cselekvésorientált és az emberek helyett inkább tárgyakra koncentrál."82 Ha egy férfi sír. hogy nagyon jól kiigazodnak a térképen. Idegesíti őket a női sírás és csodálkoznak. és sikeresebben fejtik meg az arckifejezések apró jeleit. A férfiakat könnyen izgalomba hozzák a vizuális ingerek: örülnek. miért pityerednek el olyan gyakran a másik nem tagjai. mindezekre erőteljesebben reagálnak és reakciójukat nagyobb hévvel juttatják kifeje­ zésre. hogy biztonságban és bensőséges helyzetben érezzék magukat.tájékozódási képességüknek köszönhető. Moir és Jessel így magyarázza: „A nők tehát többet látnak. hallanak és éreznek meg a külvilágból. A nők periferikus látása és általában az érzékszervi érzékelése jobb. valami komoly bajnak kell lennie. hogy a férfi és a nő szexbeli tapasztalata teljesen más. A nők izgalmához az kell. és mindebből többet is szűrnek le maguknak.

hogy gyakran akar­ janak legmélyebb érzéseikről beszélni .a férfi gyakran igényli a szexet. és a nőket pedig tárgyként. nem egymás mel­ lett helyezkedik el. hogy a férfiak nem kommunikál­ nak. hogy ha a férfiak „rájuk ordítanak". A nők folyton arról panaszkodnak."8 3 Szerelem és házasság A férfiak és nők abban a tévképzetben kötnek házasságot. De nem. mert számára a szex egyet jelent a bizalmas viszonnyal és a szerelemmel. 8 Fordította Vitray Tamásné 3 370 . A férfi valószínűleg komolyan gondolja. A nők érzelmi biztonságra. amikor azt mondja egy félrelépés után. Moir és Jessel egy pszichológust idéz. kölcsönös egymásrautaltságra és a part­ nerükkel való napi életben szóbeli megerősítésére vágynak. A férfiak nem értékelik megfelelően. aki így foglalta össze a különbségeket: „A nő gyakran igényli a sze­ xet attól a férfitól. hogy „Nem jelentett semmit. akit szeret . mert biológiailag alacsonyabb a düh. pedig a férfiak agya nem úgy van strukturálva." Ám a férfi félrelépése a nő számára katasztrófa. „kompatibilisek". miköz­ ben a férfiak szerint a sikeres házasság alapja az anyagi biztonság és a jó szexuális élet.az érzelmekért és a gondolatok kifejezéséért felelős agyterület szó szerint máshol van. ugyanakkor a nők nem tudják. az nagyrészt azért van. hogy a női biológia a nőt sebezhetőbbé teszi a hangulatváltozásokkal szemben. úgy tűnik.és frusztrá­ ciótűrésük.A férfiak könnyen kezelik külön eseményként a szexet. hogy lényegi­ leg azonosak.

amikor a kérdőívet kitöltötték. A házasság intézményében a nők rendelkeznek több információ­ val. a sikermegszállottságot. aki több információ birtokában van. általá­ ban legyőzi a férfiak karriermegközelítését jellemző egocentrikusságot. tanulmányt idéz a férfiak és nők prioritásaival kapcsolatban. míg a nők. a mindenen átgázolást és „a személyes értékek felfüggesztéset". Férfiak és nők a munka világában Az. a nők a sze­ mélyes kapcsolatot és a biztonságot. A férfiak boldogabbak a házasság­ ban. hogy a kapcsolat jól működjön. A női agy arra van programozva. férjük gyengédségét tartották a legfontosabbnak."84 A házasság nem attól működik.Az Agyszex számos felmérést. hogy a nők elsőbbséget adnak a személyes kapcsolatoknak. amit csinál. hogy a státus. hanem at­ tól. A férfiak azonban olyan foglalkozásokat válasz­ tanak. „Min­ den intézményben azé az irányítás. és megfelelő „szolgáltatást" nyújt. kísérletet. ahol sok nő dolgozik. 84 Fordította Vitray Tamásné 371 . hogy a nő behódol. A férfiak „kalandozási" hajlamának ismeretében a házasság intéz­ ményének sikeressége Moir és Jessel szerint a női agy diadala. legalábbis azon a napon. Mindig is kerülték az olyan munkaterületeket. ha feleségük szép és csinos. Ezekből az derül ki. melyekben a siker könnyen mérhető. a profitot és a függetlenséget értékelik. ered­ mény vagy siker szempontjától függetlenül megelégedettséget találjon bármiben. hogy a férfiak leg­ inkább a hatalmat. hogy a nők társas intelligenciája lehetővé teszi.

mégis ez az egyetlen olyan megközelítés. A fejlett munkagyakorlattal rendelkező kultúrákban.Másrészt számos sikertörténet szól olyan nőkről. akiknek sikerült az általuk vezetett szervezetet sikerre vinni anélkül. Pszichológusok megjegyzik. Bár nem kizárólagosan agyunk nemi jellege határozza meg ezeket. az egyenlőség politikai. hogy szükségszerűen másolták volna a „férfi" vezetési stílusokat. arra törekszenek. hanem ellenkezőleg. az semmiképpen nem rossz. etikai és társadalmi felfogás. hogy nagyon nehéz objektíven mérlegelni. és melyeket vezérelik nemünk természetes ösztönei és a hormonok. hogy hogyan viszonyulnak a világhoz. Miközben szimpatizálnak a feministák céljaival. az nem azt jelenti. agyuk nem szerinti berendezkedése határozza meg. Az Agyszexben a szerzők Alice Kossi amerikai szociológust idézik: „A különbözőség biológiai tény. Záró megjegyzések Abban a hitben élünk. ami kifejezi a biológiai igazságot. akiket nem biológiai nemünk határoz meg. mely érzések. jegyzi meg Moir és Jessel. hogy mindkét szemléletmód egy­ más mellett létezzen a nagyobb hatékonyság érdekében. hogy valami nincs rendben. és ha ennek tudatában vagyunk. megjegy­ zik. Ez „fordított feminizmusnak" tűnhet. azt. 372 . hogy szabad akarattal rendelkező lények vagyunk." Az egyenlőség szép gondolat. de agyunk úgy van felépítve. hogy a férfiak és nők „preferált kognitív stratégiája". erősen befolyásolja mindezt. gondolatok és cselekvések tartoznak hozzánk mint egyéniséghez. de ha nem ugyanazt a foglalko­ zást választják. amikor maximalizálják és kihasználják kü­ lönbségeiket. mint Moir és Jessel megfigyelte. mint a férfiak. hogy a nők nem akkor erősek. és persze a fiúknak és lányoknak egyenlő esélyeket kell kapniuk az életben. ha igyekeznek olyanok lenni.

Moirral közösen írt könyvük: A Mind to Crime: The Controversial Link Between the Mind and Criminal Behaviour (Ész a bűn­ tetthez: Ellentmondásos kapcsolat az ész és a bűnözői vi­ selkedés között 1997).Ahelyett. kialakulásához kellett a többféle tudás. amit csak a két nem együttesen adhatott meg. talán rá kellene csodálkozni az egyes nemekre jellemző képes­ ségekre. Anne Moir & Dávid Jessel Anne Moir genetikából szerezte PhD-fokozatát. hogy a politikai korrektség jegyében tagadnánk a különb­ ségeket. Férjé­ vel. alkotásokra és egyedi magatartásokra. 373 . sem a nők nem teremthették volna meg kizárólagosan. Az emberi civilizációt sem a férfiak. Biliéi közösen írt könyve: Why Mén D ont Iron: The Fascinating and Unalterable Differences Between Mén and Women (Miért nem vasalnak a férfiak: érdekes és megváltoztathatatlan különbségek férfiak és nők között 2000 ) Dávid Jessel brit újságíró. főként az igazságszolgáltatás­ ról szóló televíziós programokból ismert. és egy nagy-britanniai televíziós produkciós céget vezet.

oldal) V. h a n em undorodn a tőle. F. Ramachandran: Az elme fantomjai (413.." „ H a az állatok n e m le n n én ek állandó kölcsönhatásban kö rny ezetükk el előbb-utóbb ki­ h a ln á n a k . Érintkezési pontok William James: A pszichológia alapelvei (291. hogy választevékenységük létük m egóvása irányába ha sson . kevésbé vagyunk önállóak. oldal) B. S. és m indezek n em mások. H ogy biológiai példával éljü nk: ha az állat n em vonzódna az ételhez.. h a n em belevetné m agát." Dióhéjban Mivel agyunkban feltételes reflexek működnek.1927 Feltételes reflexek „A feltételes reflexek jelen ség e gyakori és széles körben elterjedt: létük a m in d en n a p i élet szerves része. A z állatoknak úgy kell rea gálniuk a környezet változásaira. h a m a r kim úlna. Skinner: Szabadon fogva (473. oldal) 374 . mint gondolnánk. M a g u n k b a n és m ásokban is 'nevelés / 'szokások' és 'gyakorlat' címszavak alatt ism erhetjük fe l ezeket. m int új idegi kapcsolatok létesítése a szervezet születés utáni léte s o rá n . vagy n em fu tn a el a tűztől.

amit munkatársaival végzett. de Darwin műveinek olvasásától inspirálva elszökött a helyi szemináriumból. mégis ez a terület vezette a „kondicionálás". a feltételes reflexek kiálakulásának gondolatára. Szentpétervárra ment. de ki volt ő és mivel já­ rult hozzá a pszichológia tudományához? Oroszország középső részén született. Aprólé­ kos részletességgel elemzi azt a 25 évnyi kutatást. Az egyetemen Pavlov szenvedélyesen megszerette a fiziológiát és számos kiváló professzor laboratóriumában dolgozott. Fiziológus lévén Pavlovnak nem volt nagy véleménye a pszichológia új tu­ dományáról. fejezet Iván Pavlov Bizonyára hallottak Pavlovról és híres kutyáiról. és végül Nobel-díjhoz vezetett. és azt várták tőle. Pavlovnak a szentpétervári katonai orvosi akadémián 1924-ben tartott előadásainak gyűjteménye. Az alábbiakban összefoglaljuk. Az oroszból fordított Conditioned Reflexes: An Investigation o f the Physiological Activity o f the Cerebral Cortex (Feltételes reflexek: Az agyké­ regfiziológiai aktivitásának kutatása). ami szerint az állatok (köztük az ember is) a környezetre adott válaszként új reflexeket alakítanak ki. Idővel az emésztőrendszer és az idegrendszer szakértőjeként lett ismert. 375 . 1849-ben. hogy kémiát és fizikát tanuljon.37. hogy apja nyomdokait követve az ortodox egyház papja lesz.

Descartes gondo­ lata az automatikus reakcióról nyilvánvalóan nem ilyen egyszerű. akkor is nyálzani kezdtek. milyen ke­ veset tudtak akkor az agyról. Az állatok mint gépek Pavlov azzal kezdte a Feltételes reflexeket. hogy ételt fognak kapni. Pav­ lov tovább akart kutatni. hogy bizonyos egyensúlyban legyenek a környezettel. A kutyák nyálreflexének kiváltódásában volt egy lélektani elem. és Pavlov éppen a kutyák nyálmirigyeinek működését ta­ nulmányozta. Elismeréssel adózott a filozófus René Descartes munkásságának. Ezek a reakciók az idegrendszerben keletkez­ nek.mit fedezett fel valójában Pavlov. ha csak azt hihették. Kémiailag akarta elemezni a különböző feltételek mellett kínált ételre termelődő nyálat. Úgy vélte. Az egyik ilyen reflexreakció a nyál­ termelődés. és az idegpályákon terjednek. aszerint. aki három évtizeddel korábban olyan gépekként írta le az állatokat. és ennek milyen hatása van az emberi pszichológiára. . ezek kutatása a fiziológusok privi­ légiumának kellene lennie. hogy milyen inger éri őket a környezet részéről. hogy megjegyezte. De kísérletei legelején Pavlov valami nagyon furcsát észlelt. Sajnálatát fejezte ki. Azért teszik ezt. akik feltárhatnák az agyműködés fizikáját és kémiáját. ame­ lyek előre megjósolhatóan viselkednek. hogy az agy a pszi­ chológia szakterülete lett.

bugyborékoló és sercegő hangokat. akkor pontosan mi váltja ki a kutyák nyálelválasztását. hogy az állatok kétféle reflexszel reagálnak kör­ nyezetükre: • a természetes vagy feltétlen reflex (például a kutya nyálzása. hallotta vagy érezte ezeket az ingereket. a nyáltermelődése akkor is megindult. csengőt. és amikor ténylegesen ételt is kapott. amikor végül nem kapta meg az ételt. kürtöt. ami tudattalan tanulási folyama so­ rán jön létre (például. hogy többféle ingert próbál ki. A metronóm hangja önmagában kiváltotta a nyálképződést. Pavlov azt a következtetést 3 77 . A kutya számára a metronóm hangja . hogy valós idejű kísérletet tudjon végezni. annak jelentésével lett egyenlő. mert számára a hang „egyenlő" az étellel. hogy reflexeket lehet kialakítani az állatoknál úgy. és felvillanó lámpával is adott jelzést az állatoknak.Reflexek kiváltása Elhatározta. fekete négyzetet mutatott fel nekik. mint a tál hús látványa . egy kis operá­ ciót kellett végrehajtania a kutyákon. ha a kutya nem látott ételt. ami­ kor elkezd enni. akkor is.) A tényből. Eze­ ket a jeleket közvetlenül az étel adása előtt alkalmazta. egy tartályba. Pavlov különböző ingereket alkalmazott a kutyáknál: metronómot. Annak érdekében. ami­ kor csak a metronómot hallotta. hogy mennyisége mérhető legyen. Pavlov felismerte. hogy az természetes életműködésük részévé váljon. ha nem egyszerű automatikus reflex. hogy nyáluk egy része egy lyukon át a pofa külső részére folyjék.az „étel" jelzésévé vált. különböző helyeken érintette meg. hősugárzásnak tette ki őket. az emésztés elősegítésére) • a tanult vagy feltételes reflex. így amikor a kutya látta. hogy megtudja. amikor a kutya a csengő hang hallatán is nyálzani kezd.inkább. fiziológiailag nem volt különbség a kutya reakciójában.

Ezzel 378 .vonta le. de képtelen volt megfelelően reagálni a környezetére. mivel azt is bizonyítani tudta. nem tudta. Arra a következtetésre jutott. hogy ha az állat valóban olyan gép. hogyan illeszkedik valami a meglévő reakcióiba és tudá­ sába. vagy túlságosan megváltoztatni. Megmaradtak az agyba és az idegrendszerbe kódolt feltételes reflexek. A feltételes reflexek ugyanis egy idő után vagy megszokottá váltak. ezt követi a „neuro-szintézis". hogy valami fenyegetést jelent-e számára vagy nem. Az úgynevezett ösztönök tanulhatók.és az ahhoz kapcsolódó idegpályáké . például egy asztalláb került az útjába. Először egy „neuro-analízist". amely reagál a környezetére. hogy gyorsan meg tudja határozni. és megszűnnek működni. akkor nagyon összetett gép. mi micsoda. ha az ételt olyasvalamivel társítják. hogy az agykéreg működését nem lehet túlterhelni. Az életben maradás érdekében például a kutyának képesnek kell lennie arra. és kiolthatok. hogy a reflexek gátolhatok vagy kiolthatok akkor. az agykéreg működése . Úgy tűnt. A környezetre reagáló fejlett gépek Pavlov két szintet figyelt meg az állat a környezetére reagálásának folya­ matában. de amikor a legkisebb akadály. melynek során az állat érzék­ szerveivel deríti ki. mit kell csinálni.nagyon jól szabályozható. vagy a kutya nem reagált és egyszerűen elaludt. amit a kutya nem szeret. Rámutatott. hogy az agy legfejlettebb része. tudott menni. hogy a kutya élet­ ben maradásához és megfelelő életműködéséhez elengedhetetlen az agyműködés bizonyos fokú stabilitása. Ettől a kutya gyakorlatilag reflexgéppé vált. Pavlov felismerte a feltételes reflexek kialakításának korlátait is. amikor megállapítja. Pavlov kísérletei során például eltávolította egy kutya teljes agykérgét.

mint a kutyáé. a „fürkésző reflex" működésbe lépésének hatására az állat azonnal felkapja a fülét vagy szaglászni kezd. az ember csak annyiban különbözik a kutyától. hogy a fel­ tételes reflexek meghaladják a feltétlen reflexeket. Ember és kutya: a hasonlóságok A Feltételes reflexek utolsó fejezete Pavlov elméletének emberekre való alkalmazását tárgyalja. hogy a környezetre reagáló reflexeik mindig teljesen felkészültek legyenek. az emberek pedig ugyanezen célból „civilizációt" hoztak létre. Tudjuk. és egyre változa­ tosabban és pontosabban képes alkalmazkodni a külső körülményekhez". ugyanúgy. minél fejlettebb a szervezet. Mivel az emberi agykéreg sokkal fejlettebb. És ahogy a kutyáknak. A „kultúra" és a „társadalom" a reflexek vezérlésének komplex rendszere­ ként írható le. képességet szakaszo­ san szerezzük meg. ha a legapróbb változást észleli a környe­ zeti ingerekben. hogy túl messzemenő következte­ téseket vonjon le munkájából. Kijelentette. annál jobban képes „nö­ velni a külvilággal fenntartott kapcsolatai összetettségét. fegyelmezése és a kultúrába való bevezetése nem különbözik a kutyák tanulási folyamataitól. ha az ismeretet.ellentétben egy normális kutya. vagy valami újat tapasztal. hogy a tanulás legjobb módszere. az embereknek 379 . ahogy a kutyák feltételes reflexeit is szakaszosan alakítottuk ki. Mindazonáltal az alábbi párhuzamokat állapította meg: • Az emberek oktatása. A kutyák a környezetre adott optimális reakcióként fejlett társadalmi és területi ismereteket alakí­ tanak ki. Pavlov óvatos volt abban. hogy kísérleteinek eredményei nem csak kutyákra vonat­ koznak. A kutyák sok időt tölthetnek egyszerű „fürkészéssel". Pavlov tudta.

mások megrémültek. hanem kiiktatni is tudniuk kell a feltéte­ les reflexeket. Hosszú távon azonban az. hogy az evolúció biz­ tosította. Hasonlóképpen.is nemcsak megtanulni. jegyezte meg Pavlov. hogyan reagál egy ember érzelmileg például egy erős támadásra vagy a szeretett személy elvesztésére. ha közben filmet néz. Itt végezte a kísérleteket. valamiképpen tudomást kell vennünk róluk. hogy nem mehetünk el reakció nélkül a jelentős események mellett. nem megjósolható. egyes kutyák izgatottak lettek. a „harcolj vagy menekülj" jelenség az idegrendszer egyfajta rövid távú védekező rendszere. hogy viszszanyerjük lelki egyensúlyunkat. hogy a külső ingerek befolyásolták a reflexek kialakításának képességét. biztosítja. hogy ami­ kor az egyik nagy pétervári árvíz elmosta a kísérleti telep egy ré­ szét. Hasonlóképpen az emberek többsége nem tud könyvet olvasni. visszahúzódás. • Pavlovnak különleges hangszigetelt kamrája volt. A kutyáknál neurózisok és pszichózisok alakulnak ki olyan extrém ingerlés hatására. amit tapasztal­ tunk. mert rájött. megint mások magukba húzódtak. hogy reagáltunk az eseményre. fel kell dolgoznunk azt. immobilizáció) vagy a hisztériát (neurotikus izgatottság). sokkra adott pszichológiai reakció valamelyikét tükrözték: a neuraszténiát (kimerültség. amit nem lehet meg­ felelően beépíteni a meglévő gondolkodásba és reakciókba. Ha kihívással szembesülünk. Pavlov felidézte. és ne­ héz „visszazökkenni a rendes kerékvágásba" szabadság vagy a ru­ tinból való kiesés után. mind embereknél a két leggyakoribb. Ezek a reakciók mind kutyáknál. Ahhoz. 380 . • A kutyák reakciója nem megjósolható. Az utóbbi pontnál Pavlov feltételezése az volt. hogy visszatér­ jünk a környezetünkkel való egyensúly állapotába.

ugyanakkor megvan az a képességünk. Mivel az ember agykérge sokkal nagyobb. Megjegyezte például. hogy az emberek is kondicionálhatok bizonyos viselke­ désekre. Mindig van hely új reflexek kialakítására. hogy szakítsunk kialakított viselkedésformánkkal. Ugyanolyan könnyen kondicionálódunk. Pavlov. ha létrejött a kondicionálás. mely szerint az ember és a kutya között nem sok különbség van az ingerekre adott kiszámítható válaszok szempontjából és abból a szempontból.vagy „a környezetre adott reakciók" . Pavlov kutatásai nagy hatással voltak a pszichológia behaviorista is­ kolájára. tudományos stílusban megírt mű. amelyen az egyes sejtcsoportok felelősek a különböző reflexekért. a rend és a fegye- 381 . mint bármely állat. abban a helyzetben va­ gyunk.az embert érő minden bemeneti hatás bizonyos attitűdökben és visel­ kedésekben megnyilvánuló kimenettel jár. ugyanakkor reflexeik és reakcióik megváltoztathatóak voltak. Még akkor is. megnyilvánulhatott a kutya személyisége. Mi ennek a jelentősége az emberek szempontjából? Bár életünk nagy részét szoká­ sokkal és adott kulturális környezetben éljük le. ha annak fenntartása már nem érdekünk. Pavlov közvetlen megfigyelé­ sei azonban ennek ellentmondani látszanak. és kapacitás a meglévő válaszok módosítására. és melyek nem. A keményvonalas behaviorista számára a szabad akarat mítosz . hogy meg tudjuk változtatni viselkedésmintáinkat. A környezeti visszajelzésekből tudjuk. Kutyáinak valóban voltak „automatikus" viselkedésbeli jellegzetességeik. melyek a hatékony válaszok az életben.területén? A Feltételes reflexek nagyon fárasztó.Záró megjegyzések Pavlov bonyolult kapcsolótáblának képzelte az agykérget. aki ebben is kifejezte a tapasztalati tények. hogy számos kutyájának reakciói megjósolhatatlanok voltak. mennyivel nagyobb mozgásszabadságunk van a különböző kifejezésmódok .

Mégis lenyűgöző egyéniség volt. Apja falusi pópa. később fiziológia professzor lett. Már maga az. Lenin külön rendeletet bocsátott ki. Tizenegy gyermek közül ő volt a legidősebb. hogy a pszichológia tudományos alapokra épüljön. miszerint Pavlov munkássága „ha­ talmas jelentőségű a világ dolgozó népei számára". Doktori értekezését a szív centrifugális idegeiről írta. a bolsevik forradalom után is vígan dolgozhatott. 1904-ben orvosi Nobel-díjat kapott. Iván Pavlov Iván Petrovics Pavlov 1849-ben a közép-oroszországi Rjazanyban született. Pavlov nem bízott a pszichológia tényeiben. szinte teljes ellentéte volt a „belső késztetésekbe és vágyakba" való freudi belemerítkezésnek. Bár kritikusan viszonyult a kommunizmushoz. 382 . Számos díja mellett tagjává választotta az Orosz Tudo­ mányos Akadémia. 1875-ben diplomázott. majd a Cári Orvosi Akadémián folytatta tanulmányait. 1890-ben Pavlov létrehozta az Élettan tanszéket a szent­ pétervári Kísérleti Tudományok Intézetében. ezért ironikus. nem nagyon engedte személyiségét megnyilvánul­ ni a műben. mégis ez a fokuszálás tette lehetővé. Itt tanári állást ka­ pott. Főként fiatal tudósokból álló nagy csapat dolgozott a keze alatt.lem iránti szeretetét. hogy a mérhető élettani reakciókkal foglalkozott. Szentpétervári egyetemi évei alatt a hasnyálmirigy beidegzésével kapcsolatos munkái­ val tűnt ki. hogy nevét e tudománnyal kapcsolják össze. Itt végezte legtöbb kutatását az emésztéssel és a kondicionált reflexek­ kel kapcsolatban.

Pavlov még a laboratóriumaiban dolgozott. egyikük fizikus lett. A házasságból született gyermekeik közül négy maradt életben.1915-ben a francia becsületrenddel tüntették ki. ii 383 . 1881-ben feleségül vette Serafima (Sara) Vaszilijevna Karcsevszkaja tanárnőt. amikor 87 éves korában meghalt.

oldal) R. Hallgass a testedre. Sőt tapasztalásunk ko herensebb lesz. oldal) Abraham Maslow: Az emberi természet kiterjedése (343. valójá­ ban szükségtelen. Ursus Libris. D. nin csen ek n em i szerveik. szívük vagy ösztönös m egérzésük n in c s e n . 2004. ne absztrakciókban élj. a folyamatos 'gondolkodásból' és a m agatartásunkba term észetes folyam atába való aktív. nincs szem ük vagy fü lü k . kontrolláló beavatkozásból. akiknek nincs lábuk. hogy összetartsuk m agunkat." Dióhéjban Éld meg fizikai világod minden percét. n em hu llun k darabjainkra és n e m 'viselkedünk őrülten' ha en g ed ü n k visszafogottságunk. Laing: A megosztott én (333. akiknek önbizalm uk. oldal) Carl Rogers: Valakivé válni (425. am ellyel azon igyekszünk. és akadnak. a feszített figyelem ből. a m ire ráállhatnának. oldal) Karén Horney: Belső konfliktusaink (279. oldal) 85 Fritz Perls: A Gestalt-terápia alapvetése. Budapest 384 . N e m esü nk szét." „V annak.1951 Gestalt-terápia8 5 „A folyam atos erőfeszítés. értelm esebb egészbe ren d ező d ik . Érintkezési pontok Milton Erickson: A hangom veletek lesz (143.

és 1970-ben bekövetkezett haláláig sok időt töltött ott. akik az „én" határait feszegették. radikális Paul Goodmannel. magas hegyek között. A karizmatikus és néha kötekedő Perls a nyugati part személyiségfejlesztő guruinak egyike volt. valamint Ralph Hefferline-nal. Az avantgárd Berlinben nőtt fel. páciensével. hogy tapasztalna. Perls régen szakított a pszichoanalitikus 385 . a hitleri Németországból menekült az Egyesült Államokba. A Gestalt-terápia alapvetése (Gestalt Therapy: Excitement and Growth in The Humán Personality) című munkája. Úgy vélte. amit a kiváló. és ki akar­ tak törni a társadalom kötöttségeiből. egyetemi ta­ nárral közösen írt. Bár a freudi pszichoanalízisen nevelkedett. Fritz Perls pszichológus 1964ben érkezett az Esalen intézetbe. Jelmon­ data: „Veszítsd el a fejed és térj észhez" (Lose your mind and come to your senses) tökéletesen összecsengett az ellenkultúrával. Az intézmény olyan embereket vonzott. fejezet Fritz Perls Kalifornia Big Sur partvidékén az Esalen Institute volt az 1960-as évek társadalmi forradalmának epicentruma. a Csendes-óceán mellett. Szó szerint a „partvonalon" állt. Az Esalen szellemi otthont nyújtott neki. hogy a modern ember túl sokat gondolkodik. az új pszichoterápia manifesztuma lett. érezne és cselekedne. ahelyett.38.

hogy gyakran a konfrontatív csoportos megbe­ szélés a legjobb módszer arra. hogy le kell rázni a szokványos társadalmi szerepek kényszer­ zubbonyát és az „itt és most"-ban kell élni. hogy a látás folya­ mán az agy mindig igyekszik „kiegészíteni a képet". milyen újdonságnak tűnhetett ez az 1950-es évek Amerikájában. Mindez eléggé konfrontatív jelleget adott neki. és értelmet találjunk a szín és forma káoszában. hogy „figurát" találjunk az „alap" vagy a háttér előtt. úgy találta. Ahhoz képest. Arra vagyunk programozva. mint Max Wertheimer. Kurt Lewin. körülbelül valami 'alakját/ 'formáját' vagy valami 'egé­ szét' jelenti. azaz egy elemnek nagyobb figyelmet szenteljünk a többiek rovására. vibráló lénye. vagy „aha!" élményük. hogy áthatoljanak az egyén lelki „páncél­ zatán" és megmutatkozzék igazi. ha nem teljes képet lát. és átvette azt az elképzelést. ami egyféleképpen nézve gyönyörű nőt ábrázol. Gestalt = 'egész' Láttak már olyan képet. Kurt Goldstein. Célja azonban az volt. A pszichológia alaklélektani vagy Gestalt iskolája (amihez olyan nevek kötődnek. hogy megadja a Gestalt-terápia elméleti alapjait. hogy az embert mindig egy bizonyos 386 . A német Gestalt szónak nincs egészen pontos magyar fordítása. Az egyén jólétére akarta alkalmazni az „egész" gondola­ tát. meglehetősen unalmas olvasmány. akkor volt már gestalt.dívánnyal. Lancelot Law Whyte és Alfréd Korzybski) a vizuá­ lis érzékeléssel kapcsolatos kísérleteiben rámutatott. Lényege. hogy a Gestalt-terápia a felfokozott érzelmekről szól. Wolfgang Köhler. a szöveg nagyfokú figyelmet igénylő. Ma már könnyen elfelejtjük. Perls a Gestalt pszichológiából merített ötleteket és ebből alakította ki terápiáját. más szemszögből azonban vén banya? Ha igen.

izolált személyként kezd magára gondolni. érzéseit vizsgáljuk. természetes megközelítése. elvesztette Egészlegességét. visszavonul a háttérbe . A hagyományos freudi analízisben a „doktor" úgy igyekszik „megér­ teni" az ilyen személyt. az. még akkor is. a tapintás. ami túléléséhez szükséges. A pszichológia hajlamos részekre bontani a jelenségeket. torzításmentes. Az emberekkel azonban az a helyzet.a figura -. hogy a modern élet. de éppen az én nem rugalmas. az ízlelés. megszűnik érző. kapcsolatban levő. Integritását." Kapcsolat és összemosódás A szaglás. bizonyos módon kell fenntartanunk magunkat.domináns szükséglet formálja . és egy másik szükségletnek adja át a helyét. a testet és a környezetet egységes egészként kezeli. hogy légkondicionált 387 . hogy személyiségünk össze­ tettsége megzavarhatja az egyszerű szükségletkielégítés egyenletet. megszerzi. vagy megváltozik a túlélési szándékunk . Az elmét. hogy azt gondoljuk. Domináns szükségletünk teljesen öszszekapcsolódik énélményünkkel. hanem már neurotikus. A Gestalt terapeuta ezzel szemben a környezet részeként fogadja el a személyt. a hallás és a látás a világgal való „kapcso­ lati határunk" Amikor az ember elkülönült. nem könnyed. Perls felismerte. és amikor ez a szükséglet kielégítést nyert. Perls szavaival: „A Gestalt szemlélet az élet eredeti. életteli lényként létezni. cselekvését.az alapba -. ha ez egy kívülál­ ló számára ostobaságnak tűnik. így minden szervezet magát szabályozza. vagyis az ember gondolkodá­ sát. Az átlagember. és tárgyként kezeli. El­ fojthatunk bizonyos szükségleteket és másokat túlhangsúlyozunk. Már nem olyan körültekintő. hogy próbál elméje mélyére hatolni. úgy. a Gestalt-terápia az egészet szemléli. mivel részekre szabdalt világban nevelkedett.

konf­ liktusokba kerülnek. váratlan esemé­ nyektől mentes környezetet teremtsünk magunknak. ami hiányzik belőlük. és bioló­ giailag adott természetünk és a társadalom közti ellentét kikezdi szemé­ lyiségünket. akik igazi kapcsolatban vannak kör­ nyezetükkel. és akadnak. hogy azok. A neurotikusok ezzel ellentétben nem kockáztatják a vi­ lággal való kapcsolatot. A kontaktus ellentéte az „összemosódás". A Gestalt-terápiában az emberek annak visszaszerzésére töre­ kednek.szokta mondani Perls a csoportjainak meglehetősen sokkoló módon. tanulnak" és így tovább. hogy „Bárcsak kihasználtam volna a lehetőségeimet és aktívabb lettem volna" . érzékenységünket. amikor az ember galériában modern műalkotást szemlél.irodákban ülünk. hogy olyanok legyenek. veszekednek. Perls megjegyezte." hanem azt. „lyukak" keletkeznek rajta: „Vannak. közvetlenül a művel van kapcsolatban. amik valójában nem ők. szívük vagy ösztönös megérzésük nincsen" . szokásból. érzékelnek. amit látnunk „kell". Perls azt a példát említi erre. amire ráállhatnának. szeretkeznek.azaz bárcsak több kapcsolata lett volna az élettel. Az emberek olyan világba nőnek fel. élelmet szereznek. amit tanítottak nekünk. hogy rendezettebb. amikor aszerint cse­ lekszünk. De mit kívánnak az emberek a halálos ágyukon? Nem azt. hogy: „Bárcsak jobban töre­ kedtem volna a biztonságra és több pénzt kerestem volna. inkább visszahúzódnak saját belső világukba. Az egészséges emberek belevetik magukat az életbe: „esznek. 388 . Szándékosan lecsökkent)ük tudatosságunkat. akiknek önbizalmuk. felfokozott érzelmi állapotban vannak. pedig „valójában kedvenc lapjának műkritikusával van kapcsolatban". így vagy úgy min­ dig éreznek. Úgy érzi. és azt látjuk. azaz. akiknek nincs lábuk. nincs szemük. elérzéstelenített minket. és nem fejlődnek. vagy fü­ lük. amely erős elvárásokat támaszt ve­ lük szemben. szeretnek. nincsenek nemi szerveik. és a terápia eredményeképpen visszanye­ rik elvesztett agressziójukat vagy érzékenységüket.

" Ezek a kísérletek gyakran vezettek olyan eredményre. Egy másik vizsgálatban Perls embereket kért meg. ellenőrzés és beavatkozás".és érzelemtudatosság Perls egyértelműen különbséget látott az introspekció (önmegfigyelés. mintha testünktől és tudatunktól valahogy függetlenedni tudnánk. ha újra kapcsolatot teremtünk érzékeinkkel A Gestalt-terápia lapjain Perls számos kísérletet leírt. másokon fájdalmat vagy kiegyensúlyozatlanságot érzékelhet. a nap besüt az ablakon. Az. Perls megjegyzi: „A neurotikusok tüneteiket izmaik tudatta­ lan manipulációjával okozzák. ami bennünk történik . hogy elemezni tudjuk magunkat. önelemzés) és a tudatosság között. amit páciensei tudatosságának növelésére alkalmazott. és hogy fáj a gyomrunk." Az introspekció azonban ugyanezekre a folyamatokra vonatkozó „értéke­ lés.Test. De az ilyen elemzés csak neurotikussá tesz minket. hallom a hangját. korrekció. Fontos ez a megkülönbözte­ tés. amikor azt mondja nekik. érzünk. A tudatosság „spontán érzékelése annak. arcomon érzem. például: „Most itt ülök ezen a széken. egyes területeket 'élettelennek' talál. hogy miért merev a nyakunk. és az állít a világgal való boldog egyensúlyba." Aztán megkérdezte őket. például azt. nézem az előttem álló asztalt. mert a pszichológia hagyományosan abból a feltételezésből indul ki. folyamatosan mondják maguknak. hogy egyszerűen tudatosan figyelünk bizonyos izomcsoportokra és ízületek­ re. tervezünk. milyen nehézséget éreztek a feladat teljesítése közben. hogy „idegesítők vagy má­ sok idegesítik őket". Mind azt válaszolták: „Milyen nehézséget?" A kísér- 389 . hogy a résztvevők felismerték. mit látnak és mit csinálnak. délután van. magyarázatot adhat arra. Most autó megy el az utcán.amit teszünk. hogy „Érezzétek a testeteket!" Ha az ember mozdulatlanul fek­ szik és teste minden részét érzékeli. az gyógyít meg minket.

let azt az eredményt mutatta, hogy amíg az ember teljesen a jelenben van, megfigyeli és érzékeli környezetét, teljesen mentes a gondoktól. Az absztrakt aggodalmak és szorongás csak akkor tér vissza, ha „elhagyja" környezetét. Egyesek a vizsgálatban türelmetlenséget, unalmat vagy szo­ rongást éreztek, ami Pearl szerint annak jele, mennyire hiányzott nor­ mál tudatosságukból a „most"

Ami rejtve van, azt nem lehet megváltoztatni
A Gestalt célja, hogy ne automatikusan éljük az életet. Sokan úgy érzik, hogy az idő csak egy kis részében élnek a jelenben; ha ezt hosszabb ide­ ig teszik tudatosan, az jelentős áttörést jelenthet. A teljes tudatosság es figyelem Perls szerint megold egy problémát és nem racionalizálja azt. Legtöbben azt tapasztaljuk, hogy azok a részeink, amiket el aka­ runk tüntetni, mindig visszatérnek. A tudatosság szándékos csökken­ tése, vagy az elfojtás azt jelenti, hogy soha nem tudunk változtatni az adott problémán, és soha nem leszünk képesek megoldani azt. Perls szerint, ha valami szörnyűség történt a múltban, azt teljesen be kell hoznunk a jelenbe, akár újra el kell játszanunk, hogy „a miénk" le­ gyen. Ha megpróbálunk nem tudomást venni róla, az tovább erősíti a problémát.

Megfontoltság kontra felelősség
Perls szerint az egészséges felnőttek nem vetnek ki magukból minden gyermekit. A spontaneitás, a képzelet, a kíváncsiság és a rácsodálkozás olyan tulajdonságok, amiket mindannyiunknak meg kell tarta­

390

nunk - ahogy minden nagy művész és tudós tette -, ebben ne bénít­ son minket a „felelősség" és az, hogy mindig mindennek igyekszünk értelmet találni. A gyermekek még játék közben is komolyabban viselkednek a fel­ nőtteknél. Lehet, hogy szeszélyből félbehagynak valamit, de amíg azzal foglalkoznak, semmi más nem számít. A tehetséges embereknél jellem­ zően megmaradt ez a közvetlen tudatosság, de az átlag felnőttet általá­ ban nem érdekli eléggé az, amit csinál. Perls rámutatott, hogy amit „felelősségnek" hiszünk, gyakran csak azt jelenti, hogy kizárjuk magunkat az élet intenzív megéléséből. Perls szavaival: „a felnőttek többségének megrögzött megfontoltsága, a konk­ rétumokhoz való merev kötődése, elkötelezettséghiánya, túlzott felelős­ ségérzete neurotikus tünet; ezzel szemben a spontaneitás, a fantázia, a megfontoltság és játékosság, az értelmek közvetlen kifejezése, vagyis a gyermekekre jellemző tulajdonságok egészségesek."

Záró megjegyzések:
Perls filozófiája, miszerint azt kell tennünk, amit érzünk, nem azt, amit tennünk kell, sokak szívében és tudatában helyet talált. Az 1960-as évek szellemében megfogalmazott híres „Gestaltima:" „Teszem a dolgom, te is teszed a dolgodat. Nem azért vagyok a világon, hogy a te elvárásaidnak megfeleljek És ti sem azért vagytok a világon, hogy az én elvárásaimnak megfeleljetek. Te vagy te, én vagyok én, És ha véletlenül egymásra találunk, az szép. Ha pedig nem, ellene tenni semmit nem lehet."

391

Poszterekről gyakran lehagyták az utolsó sort, mert nem igazán paszszolt a virág-hatalom erkölcsi világképhez. De Perls gyakran kigúnyolta azokat, akik „örömöt", „extázist" és „magasztos élményt" keresnek, és hangsúlyozta, milyen kemény munka van a terápiájában. A foglalkozá­ sok gyakran elég kellemetlenek és nyersek, és a páciensek gyakran sír­ va fakadtak. Senki sem akarja, hogy lerohanják a személyes szféráját és megmondják, hol vannak „lyukak" a személyiségén. Ám Perls rámuta­ tott, hogy csak akkor tudunk továbblépni, ha ezt kibírjuk. Milton Ericksonhoz hasonlóan Perls is kitűnően olvasott a tesztbeszédből. A csoportüléseken gyakran nem annyira az érdekelte, mit mond az illető, hanem az, hogy milyen hangszínnel, intonációval mondja, és hogy ül. A csoport tagjai nem beszélhettek senkiről, aki nem volt a szo­ bában, ezzel is hangsúlyozandó a Gestalt-terápia „itt és most" jellegét. Perls önmagát jó „szarság detektornak" tartotta, vagyis olyannak, aki kiszúrta, ha valaki felesleges dolgokról beszél, ami meglehetősen távol esett a korszak homályos „szeretet és béke" mantrájától. Perls sokat foglalkozott az agresszióval is. Úgy tartotta, hogy a düh visszatartása ellentétes az emberi természettel, hiszen alapvetően álla­ tok vagyunk. Elviseljük a fáradtságot vagy az unalmat, de olyannak kéne lennünk, mint a macskáknak: ásítanunk és nyújtózkodnunk kéne, hogy újra cselekvésre fogjuk magunkat. Ahhoz, hogy egyensúlyban maradjunk, meg kell adnunk a testnek, amit megkövetel. Van bármi, amit azért fojtot­ tunk magunkba, mert antiszociálisnak vagy rendes emberhez méltatlan­ nak éreztük? Ahhoz, hogy újra igazán éljünk, meg kell valósítanunk azt.

392

Fritz Perls
Frederick Salomon Perls 1893-ben, Berlinben született. Orvosi diplomáját 1926-ban szerezte meg. Kezdő orvos­ ként Frankfurtban, az agysérült katonák kórházában dol­ gozott. Az itt töltött idő alatt volt rá hatással a Gestalt pszichológia, az egzisztencialista filozófia, valamint a neofreudista Karén Horney és Wilhelm Reich. Az 1930-as évek elején, amikor Németország zsidó polgá­ rai számára veszélyessé vált, Perls és felesége, Laura Hol­ landiába, később Dél-Afrikába költöztek. Ott létrehozták saját pszichoanalitikus praxisukat, valamint a Dél-afrikai Pszichoanalitikus Társaságot. De kritikussá váltak afreudi koncepciókkal kapcsolatban, és fokozatosan kifejlesztették a Gestalt-módszert, amit Ego, Hunger and Aggression: A Revision o f Freud's Theory and Method (Ego, éhség és agresszió: Freud elméletének és módszerének felülvizsgá­ lata 1947) című művükben írtak le. 1946-ban New York­ ba költöztek, ahol 1952-ben megalapították a Gestalt-terápia Intézetet. Miután elváltak, Fritz Kaliforniába köl­ tözött, Laura a gyerekekkel New Yorkban maradt. Fritz 1964-ben ment Esalenbe. További munkái: Perls halála előtt megjelent Gestalt Therapy Verbatim (Gestalt-terápia szóról szóra 1969) című műve, melyben az esaleni terápiáinak történetét írja le, valamint önéletírása: In and Out o f the Garbage Pail (Ki-be a szemétvödörbe).

393

1923

A gyermek nyelve és gondolkodása
„A gyerm eki logika végtelenül összetett; m inden elem ében hem zsegnek a problémák, a fu n k ­ cionális és strukturális pszichológia problémái, logika, sőt az ismeretelm élet problémái. N em könnyű e labirintusban kézben tartani a következetesség fonalát, és módszeresen elkerülni a pszichológiával összefüggésben n em levő pro b lém á k a t"

„A g y erm ek ... úgy tűnik, sokkal többet beszél, m int a felnőtt. Szinte m indent, am it tesz, ilyen megjegyzésekre hangolva teszi: »Most éppen kalapot rajzolok,« »}obban csinálom, m int te« stb. A gyerm ekek gondolkodása tehát szociálisabb, kevésbé képes kitartó és magányos kutatásra. D e ez csak látszólag igaz. A gyerm ek kevésbé tudja visszafogni verbális megnyilvánulásait, egysze­ rűen azért, m ert nem tudja, mit jelent m agában tartani, nem közölni a dolgokat. B ár szinte szünet nélkül beszél a körülötte lévőkhöz, ritkán veszi fe l az ő nézőpontjukat . "

Dióhéjban
A gyerekek nem kis felnőttek, akik kevésbé hatékonyan gondol­ kodnak - teljesen másként gondolkodnak.
Érintkezési pontok Edward de Bono: Laterális gondolkodás (71. oldal) Alfréd Kinsey: A nő szexuális viselkedése (311. oldal) Steven Pinker: Tiszta lap (405. oldal)

394

39. fejezet

Jean Piaget

Ahogy Alfréd Kinsey éveket töltött a tölgygubacsdarázs tanulmányozá­ sával, példányok begyűjtésével és megfigyeléseinek leírásával, mielőtt az emberi szexualitással kezdett foglalkozni, Jean Piaget is természetkutató volt, mielőtt emberi téma felé fordult figyelme. Gyermekként, kamasz­ ként szeretett Svájc nyugati vidékének hegyein, patakjai környékén bók­ lászni; csigát gyűjtött, később doktori disszertációját Valais tartomány puhatestű-populációjárói írta. Amit ezekben az években megtanult - előbb megfigyelni, aztán le­ írni - megfelelő előképzést adott neki a gyermeki gondolkodás vizs­ gálatára, mellyel kapcsolatban számos elmélet keletkezett, de gyerme­ keken senki sem végzett konkrét tudományos megfigyelést a tárgyban. Amikor Piaget elkezdett ezzel a tudományterülettel foglalkozni, legfőbb kívánsága az volt, hogy következtetéseit tényekből vonhassa le, bármi­ lyen bonyolultnak vagy ellentmondásosnak is tűnjenek. Módszertani képességei mellett - legalábbis természettudóshoz képest - szokatlanul jó érzéke volt a filozófiához. A gyermekpszichológia ismeretelméleti kérdések kusza halmaza volt, Piaget mégis úgy határozott, hogy olyan nagyon földhözragadt kérdésekkel foglalkozik, mint hogy „Miért beszél a gyermek, és kihez beszél?" és „Miért kérdez annyit?"

Tudta, hogy ha van válasz ezekre a kérdésekre, az nagyon hasznos lehet a tanároknak, és főként tanároknak írta The Language and Thought ofthe Child (A gyermek nyelve és gondolkodása) című munkáját. A gyermeki elme kutatói­ nak többsége a gyermekpszichológia kvantitatív természetére koncentrál­ tak, mert úgy gondolta, hogy a gyermekek értelmi képességei gyengébbek a felnőttekénél és gyakrabban hibáznak. De Piaget úgy vélte, nem arról van szó, hogy a gyermekeknek több vagy kevesebb van valamiből, hanem alap­ vetően más a gondolkodásuk. Nem azért van kommunikációs probléma a felnőttek és gyerekek között, mert a gyermekeknek kevés az információjuk, hanem azért, mert teljesen másként látják magukat a világukban.

Miért beszélnek a gyerekek?
Piaget a könyv első oldalain feltette a saját bevallása szerint is furcsa kér­ dést: „Mi az a szükséglet, amit a gyermek ki akar elégíteni azzal, hogy be­ szél?" Erre a kérdésre minden épelméjű ember azt válaszolta volna, hogy a nyelv célja, hogy kommunikáljunk másokkal; ám ha ez valóban így van, vélekedett Piaget, akkor miért beszélnek a gyerekek olyankor is, amikor egyedül vannak, és miért van az, hogy hangtalanul vagy hangosan időn­ ként a felnőttek is magukban beszélnek. Egyértelmű volt, hogy a nyelv nem redukálható egyszerűen egy funkcióra, a gondolatközlésre. Piaget kutatásait az 1912-ben a gyermekek és tanárok képzésére léte­ sített genfi Rousseau intézetben végezte. Itt 4 és 6 éves gyerekeket figyelt meg. Mindent lejegyzett, amit tanulás és játék közben mondtak, köny­ vében „párbeszédeket" is közöl. Amire hamar rájött - és amit minden szülő megerősíthet - az volt, hogy amikor beszélnek, beszédjüknek sokszor nincs meghatározott címzettje. Hangosan gondolkodnak. Kétfajta, egocentrikus és szociali­

396

zált beszédet különböztetett meg. Az egocentrikus típuson belül három mintázat jelent meg: • Ismétlés - nem másoknak címzett üzenet, a szavak pusztán a kiejtés öröméért való ismételgetése. • Monológ - a gyermek cselekvését vagy játékát követő teljes kommentárok. • Kollektív monológ - amikor a gyerekek mintha beszélgetnének, de nem igazán veszik figyelembe, amit a másik mond. (Egy szo­ ba, ahol 10 gyerek külön asztaloknál ül, beszédtől lehet zajos, de mindannyian gyakorlatilag magukban beszélnek.) Megfigyelte, hogy egy bizonyos életkorig (szerinte 7 éves korig) a gyermekeknek nincs „verbális visszatartási képességük" (vagy marad­ hat kontinencia), belső késztetésüktől vezérelve mindent kimondanak, ami eszükbe jut. Az óvoda, írta Piaget „olyan társadalom, amelyben az egyéni és a társasági élet gyakorlatilag nem különül el". Mivel a gyere­ kek magukat hiszik a világ közepének, nincs szükség a személyes szféra elkülönítésére vagy arra, hogy másokra való tekintettel ne mondják ki gondolataikat. A felnőttek ezzel szemben, mivel már nem jellemző rá­ juk az egocentrizmus, teljesen szocializált beszédmintát alkalmaznak, melyben számos gondolat kimondatlan marad. Mondhatni, csak az őrültek és a gyerekek mondanak ki mindent, bármit, ami az eszükbe jut, mert nekik csak önmaguk számít. Ezért van az, hogy a gyerekek ké­ pesek barátaik jelenlétében folyton beszélni, de képtelenek a barátjuk nézőpontjába helyezni magukat. A gyerekek egocentrizmusának oka részben az, hogy nyelvük rész­ ben gesztusokból, mozgásokból és hangokból áll. Mivel ezek nem szavak, nem lehet velük mindent kifejezni, ezért a gyerekek szükség­ szerűen részben saját gondolkodásuk foglyai. Ezt abból érthetjük meg,

397

ha belegondolunk, minél jobb egy felnőtt beszédkészsége, annál job­ ban képesek megérteni mások szempontjait, vagy legalábbis tudomást venni róluk. A nyelv tulajdonképpen arra képes, hogy általa az ember meghaladja önmagát, ezért fektet az emberi kultúra oly nagy súlyt arra, hogy a nyelvet megtanítsa a gyerekeknek - képessé teszi őket arra, hogy kilépjenek egocentrikus gondolkodásukból.

Más gondolkodás, más világ
Piaget a pszichoanalízisből vett át egy, a kétféle gondolkodásra vonatko­ zó megkülönböztetést: • Irányított vagy intelligens gondolkodás, aminek célja van, ezt a célt a valósághoz igazítja, és azt nyelvileg is képes kommunikál­ ni. Ez a gondolkodás a tapasztalaton és logikán alapul. • Irányítatlan vagy autisztikus gondolkodás, melynek tudattalan céljai vannak és nem igazodik a valósághoz; a vágyak kielégülésén és nem az igazság feltárásán alapul. Ennek a gondolkodásnak a nyelve a képek, mítoszok, szimbólumok nyelve. Az irányított gondolkodásban a víznek bizonyos tulajdonságai vannak és bizonyos természeti törvények vonatkoznak rá. Az autisztikus elme szá­ mára a víz csak a vágyak szintjén releváns - megiható, nézhető, élvezhető. Ez a megkülönböztetés segítette Piaget-t abban, hogy egészen 11 éves korig kövesse a gyermeki gondolkodás fejlődését. A gyermekek 3-tól 7 éves korukig nagyrészt egocentrikusak és gondolkodásukban autisztikus elemek is vannak, de 7 és 11 éves kor között az egocentrikus logika he­ lyét átveszi a perceptuális intelligencia.

398

Piaget vizsgálatokat tervezett és folytatott, melyben a gyerekeket arra kérték, hogy meséljenek el a saját szavaikkal egy korábban hallott tör­ ténetet vagy magyarázzanak meg valamit, például a vízcsap működését, amit előzőleg megmutattak nekik. A hétévesnél fiatalabb gyerekeket nem igazán érdekelte, hogy azok, akikhez beszélnek, értik-e a történetet vagy a magyarázatot. Leírásokat tudtak adni, de elemezni nem tudtak. De 78 éves kortól a gyerekek nem feltételezték, hogy akihez beszélnek, eleve érti, miről beszélnek neki, ezért megpróbáltak pontos, hiteles beszámolót adni - objektivitásra törekedtek. Egészen addig az életkorig egocentrikusságuk nem teszi lehetővé, hogy objektívek legyenek. Amit nem tudnak megmagyarázni vagy nem tudnak, azt „hozzáköltik" a biztos szöveghez. De 7-8 éves koruk után már tudják, mint jelent pontosan előadni az igaz­ ságot; vagyis, hogy mi a különbség a kitaláció és a valóság között. Piaget észrevette, hogy a gyerekek „sémákban" gondolkodnak, ami lehetővé teszi számukra, hogy az üzenet egészében gondolkodjanak, anélkül, hogy minden részletet értelmezniük kéne. Ha olyasmit halla­ nak, amit nem értenek, nem a mondatszerkezetet vagy a szavakat pró­ bálják meg elemezni, hanem az átfogó értelmet igyekeznek megérteni vagy kitalálni. Megfigyelte, hogy az értelmi fejlődésben a fejlődés iránya mindig a szinkretikustól az analitikus felé halad - előbb az egészet látják, csak később alakul ki a kategorizálás, részekre bontás képessége. A 7-8 évesnél fiatalabb gyermekek gondolkodása jórészt szinkretikus, de később kialakul az elemzőképesség, ami a fiatalkori gondolkodásból a felnőttkori gondolkodásba menő átmenetet jelenti.

399

Gyermeki logika
Piaget elgondolkodott, vajon miért van az, hogy a gyermekek, különö­ sen a 7 évesnél fiatalabbak olyan gyakran fantaziálnak, álmodoznak és használják képzeletüket. Megfigyelte, hogy mivel nem folytatnak deduktív és analitikus gondolkodást, nincs ok arra, hogy határozottan elkülönítsék a „valós" és a „nem valós" világot. Mivel gondolkodásuk nem oksági viszonyok és bizonyítékok szerint működik, minden lehet­ ségesnek tűnik. Amikor egy gyermek azt kérdezi: „Mi lenne, ha angyal lennék?" a felnőtt a kérdést nem találja komoly megfontolásra alkalmasnak, mivel az a realitás világán kívül esik. De egy gyerek számára nemcsak, hogy minden lehetséges, hanem megmagyarázható is, mivel nem szükséges hozzá objektív logika. Értelmük kielégítéséhez csak indítékra van szük­ ség - a labda le akart gurulni a dombról, ezért le is gurult. Egy 6 éves gyerek úgy gondolhatja, hogy a folyó azért folyik lefele a hegyről, mert le akar folyni. Egy évvel később ugyanezt úgy magyarázza: „a víz mindig lefele folyik, ezért folyik erről a hegyről is lefele a folyó". Miért van az, hogy sok kisgyermek folyton azt kérdezi: „Miért?" Azért, mert minden és mindenki szándékára kíváncsiak, nemcsak az élőlények, hanem az élettelen dolgok szándékára is, és nem veszik észre, hogy csak bizonyos dolgoknak van szándéka. Később, amikor a gyermekek már fel tudják fogni, hogy a dolgok többsége indíték nél­ kül történik, kérdéseik az okozati viszonyokra irányulnak. Az időszak, amíg nem értik meg az ok-okozati viszonyokat, egybeesik az egocentrizmus időszakával. A „képzelet világa", ahogy mi felnőttek felsőbbrendűen címkézzük, a gyermek számára hideg és nyers valóság, hiszen ebben mindennek a maga szándéka és motivációja szerint értelme van. Valójában, mint

400

Piaget fanyarul megjegyezte, úgy tűnik, a gyerekek világa olyan jól mű­ ködik, hogy az ő felfogásuk szerint nincs szükség hozzá logikára. A felnőttek gyakran nehéznek találják, hogy megértsék a gyereke­ ket, mert már elfelejtették, hogy a logika nem játszik szerepet a gyer­ mek gondolkodásában. Egy bizonyos életkor alatt nem tudjuk rávenni a gyerekeket, hogy úgy gondolkodjanak, mint mi. A gyerekek minden életkorban sajátos egyensúlyba kerülnek környezetükkel. Vagyis, ahogy 5 évesen gondolkodnak, az tökéletesen megmagyarázza világukat. De ugyanaz már nem érvényes 8 éves korukban. Késői írásaiban Piaget a gondolkodás fejlődésének végső, 11-12 éves korban kezdődő szakaszával foglalkozott. A tizenévesek gondolkodási, elvonatkoztatási, ítéletalkotási és jövőbeli lehetőségeket felmérő képessé­ ge gyakorlatilag megegyezik a felnőttekével. Innentől kezdve a képességek nem minőségi, hanem inkább mennyiségi vonatkozásban változnak.

Záró megjegyzések
Bár a pontos időzítéssel, szakaszolással kapcsolatosan vannak még kér­ dések, Piaget gyermek-fejlődéstani szakaszai általában kiállták az idő próbáját, és nagy hatással volt az óvodai és iskolai nevelésre. Bár Piaget sosem tekintette magát gyermekpszichológusnak, és való­ jában inkább ismeretelmélettel foglalkozó tudós volt. A gyermekekkel kapcsolatos megfigyelései a kommunikáció és a megismerés tágabb el­ méleteihez vezettek, mert amit a gyermeki elméről megtudott, a felnőt­ tek gondolkodásáról alkotott képet is világosabbá tette. Például nem csak a gyerekek használnak sémákat gondolkodásukban, hogy képet al­ kossanak a világról - a felnőtteknek is akkomodálniuk és asszimilálni­ uk kell az új információt, hogy az illeszkedjék a meglévő ismereteikbe.

401

Piaget találta ki a „genetikus ismeretelmélet" szakterületet, ami azt vizsgálja, hogyan fejlődik vagy változik az ismeretelmélet az új infor­ mációval kapcsolatban. Az elmét meglehetősen önkényes valaminek tartotta, ami úgy épül fel, hogy a valóság az adott személy saját világ­ képéből magyarázható. Az oktatásnak figyelembe kell vennie ezeket a modelleket, ahelyett, hogy egyszerűen tényekkel tömné a diákok fejét, különben az információt a tanulók nem képesek befogadni. Az ilyen oktatási módszer szürke konformistákat termel, akik kellemetlennek találnak minden változást. Piaget megelőzte a korát azzal, hogy azt mondta, újító és találékony gondolkodókat kell nevelni, akik tisztában vannak gondolkodásuk szubjektivitásával, ám elég érettek ahhoz, hogy befogadják az új tényeket. Kezdeti, a gyermeknyelvet és a gyermeki gon­ dolkodást tanulmányozó vizsgálatai kitűnő betekintést adtak a felnőt­ tek gondolkodási folyamatainak megértéséhez.

Jean Piaget
1896-ban születet Neuchátelben, Svájc nyugati részén. Piaget apja a középkori irodalom professzora volt a helyi egyetemen. A biológia iránti érdeklődése abban is meg­ nyilvánult, hogy még középiskolás korában számos tudo­ mányos cikket publikált, és 1917-ben megjelent Recherché című filozófiai regénye. Miután megszerezte PhD-fokozatát, Piaget a gyermekek nyelvi fejlődését kezdte tanulmányozni, és 1921-ben a genfi Institut Jean-Jacques Rousseau igazgatója lett. 1925 és 1929 között a pszichológia, a szociológia és tudományfilozófia professzora volt a neucháteli egyetemen, majd

402

visszatért a genfi, egyetemre és egy évtizeden keresztül volt a tudományos gondolkodás professzora. Ezzel egyidejűleg több posztot is betöltött a svájci oktatási hatóságoknál. 1952-ben Párizsban, a Sorbonne-on a genetikai pszicho­ lógia professzora lett, és 1980-ban bekövetkezett halá­ láig a genfi székhelyű International Center fór Genetic Epistemology elnöke volt. További munkái: The Child's Conception o f the World (A gyermek fogalma a világról 1928), The Morál Judgment o f the Child (A gyermek erkölcsi ítélete 1932), The Origins o f Intelligence in Children (A gyermeki intel­ ligencia eredete 1953), Biology and Knowledge (Biológia és tudás 1971) és The Grasp o f Consciousness (A tudat megértése 1977).

2002 Tiszta lap
„Az em beri természet elfogadása sokak szerint azt jelenti, hogy belenyugszunk: a rasszizmus, szexizmus, háború, népirtás, nihilizmus, reakciós politika, gyerm ekek és hátrányos helyzetűek elhanyagolása az em beri természetből következik. Azt állítani, hogy az elm ének vele született szervezettsége van, nem csak azzal döbbenti m eg az em bereket, hogy igaz lehet, ha nem azzal is, hogy önm agában erkölcstelen gondolat."

„M indenkinek van elmélete az em beri természetről M indenkinek előre kell éreznie mások visel­ kedését, és ez azt jelenti, hogy m indannyiunknak szüksége van elméletekre az em beri viselkedés­ ről. A z em beri természettel kapcsolatos hallgatólagos elmélet - miszerint a viselkedést gondola­ tok és érések okozzák - nagyon mélyen beépült az emberekről alkotott gondolkodásunkba . "

Dióhéjban
A genetika tudománya és az evolúciós pszichológia kimutatja, hogy az emberi természet nem egyszerűen a szocializáció terméke.
Érintkezési pontok Louann Brizendine: A női agy (99. oldal) Hans Eysenck: A szem élyiség d im e n z ió i (163. oldal) William James: A pszichológia alapelvei (291. oldal) Anne Moir & Dávid Jessel: A gyszex (365. oldal) V. S. Ramachandran: A z e lm e fa n to m ja i (413. oldal)

404

az emberi intelligencia alakíthatóságával kapcsolatos vad elképzelést. és mítosznak nevezte. kevésbé szexista környezetet teremtsenek. Akinek vannak gyerekei. hogy magatartásunk teljes mértékben a szocializáció eredménye. például nem engedték a fiúgyermekeket játékpuskával játszani. hogy tabutémának nyilvánították a szexet. hogy nem ismerjük be a tényt. hogyan 405 . hogy már eleve „beprogramozva". hogy békésebb. vagy teljes mértékben kultúránk és környezetük alakít minket. hogy minden gyerek születésé­ től fogva különbözik testvéreitől. melyben kiigazított több. hogy minden a környezeten múlik. meghatározott tulajdonságokkal és tehetségekkel jövünk-e a világra. fejezet Stcvcn Pinker A „természet kontra nevelés" elcsépelt vita arról szól. Steven Pinker híres kísérleti és kogni­ tív pszichológus megírta The Bionk-Slate: The Modern Denial o f Humán Natúré (Tiszta lap: Az emberi természet modern tagadása) című munká­ ját. Mindent megtettek. Hozzátette. hogy ez is torzítja a közérdeket. a viktoriánus kornak azon hozzáállásá­ hoz hasonlította. inkább babát adtak a kezükbe. Az 1960-as és 1970-es években a szülők a behaviorista pszichológusok.40. a tudományos kutatást és azt is. Pinker azt. tudja. antropológusok és szociológusok tanácsaira hallhatva úgy gondolták. miszerint az emberi termé­ szet biológiailag determinált.

olyan papírlaphoz hasonlította. a felvilágosodás korának egyik filozófusa rámutat. hogy milyenek az emberek.mondja Pinker. így terjedt el a „tiszta lap" fogalom. a kultúra semmilyen ha­ tást se gyakorol" Inkább az a szándéka. „A modern szellemi élet világi dogmája lett" . Egy eszme története John Stuart Mill.viszonyulunk egymáshoz. és ma készségesen elfogadjuk. a társadalom és az egyén tetszés szerint alakíthatja azt" Ebben benne foglaltatik az a logikai feltételezés. amire még soha senki nem írt semmit. Watson Behaviorism (Viselkedéstan 1924) című könyvének híres feje­ zetében azzal dicsekedett. makacsul tartja magát. Ám ennek elfogadásából egyenesen következik. amikor az emberek közötti biológiai különbségek 406 . hogy minden ember egyenlő. A John B. Bár a behaviorizmus már nem ortodox pszichológiai tan. az a tantétele. hogy ha rá bíznának egy tucat kisgyereket. mennyire alakítják az emberi természetet a veleszületett minták. hogy a biológia erői nem játszanak szerepet abban. hogy feltárja. hogy ha az embernek nincs súlyos értelmi vagy fizikai fogya­ tékossága. Eléggé érthető. művésszé. kol­ dussá vagy tolvajjá. hogy nem akarunk visszamenni egy olyan időszakba. felnőtt korukra bármivé tudná őket nevelni: orvossá. milyen fontos az emberi tudat számára a tapasztalat és a tudat rugal­ massága. hogy „A gének felelősek mindenért. bármit elérhet az életben. Pinker ezt a koncepciót úgy definiálja: „az emberi elmének nincs öröklött struktúrája. Ám nem helyezkedik egyszerűen arra az ál­ láspontra. és mennyire befolyásolja azt a kultúra és a környezet. hogy az emberi tudat születéskor „teljesen tiszta lap".

hogy a tömegeket bármivé alakíthatják. a nemi erőszak. mivel olyan emberek neurológiai felépítését örököltük. hogy számos „társadalmilag konstruált" tényező. A túlságosan képlékeny elméket azon­ ban az élet „kiszelektálta". Még mennyi „ember-áttervezési" kísérletet kell elszen­ vednünk. Azok vagyunk. Mindazonáltal ironikus.rendkívüli hangsúlyt kapnak. hogy az emberi elme soha nem lehetett tiszta lap. mert évezredek során át alakította a darwini természetes szelekció. Az evolúciós biológusok és néhány felvilágosult antropológus rá­ mutatott. Ilyenek: a küzdelem. míg a tiszta lap elmélet végleg eltűnik a süllyesztőben? . természetesen sikert arattak másokkal szemben és nekik sikerült átörökíteniük génjeiket. biológiai nem és társa­ dalmi osztály szerinti megkülönböztetéshez és előítéletekhez vezet. a jóindulat és a szerelem is. a féltékenység. akiknek érzékeik pon­ tosak voltak. hogy ezzel olyan parancsuralmi rend­ szerek éljenek vissza. a dominancia. hogy a „tiszta lap" elmélet által keletkez­ tetett vákuum lehetővé tette. ugyanakkor. 407 . akik csatározásokban és egyéb küzdelmekben vettek részt. akiknek elméje kiváló problémamegoldó volt. a nemek közötti hasonlóságok és eltérések valójában nagy­ mértékben biológiailag programozottak. mivel az rassz.te­ szi fel a kérdést Pinker. az erkölcsi érzék. amelyek úgy hiszik. függetlenül a népcsoportok civilizációs fej­ lődési fokától. Donald Brown feltérképezte az általa „általános emberinek" tartott jellemvonásokat és viselkedé­ seket a föld népei között. mint az érzelmek. Azok. Az ember brutális és okos és szerető tud lenni. amint az várható. a konfliktusmegoldás. amik vagyunk Pinker rámutat.

hogy prefrontális lebenyük az átlagosnál kisebb. hanem annak is." Ami velünk született Idegtudósok számos kísérlete bizonyítja.„'biológiai' meghatározottságúak is . • Születésükkor elválasztott egypetéjű ikrek esetében az általános intelligencia. ez az agyterület felelős a döntéshozatalért és az impulzu­ sok gátlásáért.és túlélték. „A szerelem. • Einstein agyának nagy és szokatlan alakú alsó parietális lebenye volt. barátságosság és az élettel való általános elégedettség. milyen aprólékos részletekig van agyunk „beprogramozva" születéskor. valamint olyan vonások is nagyon hasonlók. Az agy ezen részének a nemi különb­ ségek kialakulásában van szerepe. közben képesek voltak szoros közelségben együtt élni és kibékülni. mint az introverzió. Ez nem csak annak tudható be. az akarat és a lelkiismeret" . ami a térbeli tájékozódásban és a számolási képességekben játszik szerepet.vagyis az agyba épített evolú­ ciós adaptációs készségek. a verbális és matematikai képességek. Olyan apró személyiségjegyekben is megegyeznek.összegzi Pinker . hogy agyuk fiziológiája (bizonyos agyterületek barázdáltsága és mérete) is szinte teljesen azonos. hogy szeretnek-e szerencsejátékokat játszani vagy tévét nézni. extraver­ zió. hogy genetikai állományuk teljesen azonos. 408 . Például: • A homoszexuális férfiak agyának általában van egy olyan része (a harmadik interstitiális nucleus az anterior hypothalamusban). ami a normálisnál kisebb. Ezzel ellentétben elítélt gyilkosok agyának vizs­ gálatakor azt találták.

hogy a világegyetem agyagi valósága erkölcsi kereteken nyugszik. a bipoláris be­ tegség és a nyelvi készségek sérülése. Pinker elismeri félelmünket attól. neurotikus vagy stabil. Az ilyen állapotok a család több tagjánál is megjelennek.ideológiai okokból félresöpörtetett. akkor gondolkodásunkat és magatartásunkat is a teljesen a gének hatá­ rozzák meg. amikor az volt az általános vélekedés. Ám a gének csak egy bizonyos fokú valószínűséget jelente­ nek . a diszlexia. Félünk attól. • A pszichológusok öt dimenzió alapján jellemzik a személyisé­ get: introvertált vagy extravertált. amit korábban környezeti hatásnak tulajdo­ nítottunk. Ilyen a ski­ zofrénia. hogy ha a gének irányítják elménket. és nehéz megkülönböztetni őket a környezeti tényezőktől.az emberi természet biológiai alapja . alacsony nyitotságú vagy nyitott. az autizmus. Mind az öt dimenzió örökölhe­ tő. a depresszió. kiderült. 409 . barátságos vagy ellenséges. amelyben élni akarunk. hogy nem tudjuk befolyásolni azt a társadalmat. hogy a tudományos tény .önmagukban semmit nem határoznak meg. Záró megjegyzések Pinker a „tiszta lap" elméletet Galilei idejének kozmológiájához hason­ lítja. és lelkiisme­ retes vagy gyenge lelkiismeretű.• Számos állapotról. hogy ezek a tények „értékek devalválódásához" és ahhoz vezet­ nek. hogy genetikai gyökerei vannak. Hasonlóképpen a mai morális és politikai érzékenység azt jelenti. minthogy a személyiségünk 40-50%-a e genetikai tendenciák alapján meghatározott.

" Csak akkor léphetünk tovább. Typotex. Könnyű belátni. míg elolvas­ suk és teljesen megértjük. a genetika és az evolúciós pszichológia tényeihez ragasz­ kodva megismerjük. milyen is valójában. Ho- 86 Steven Pinker: A nyelvi ösztön: hogyan hozza létre az elme a nyelvet?. Pinker 2003-ig volt a Massachusetts Institute o f Technology pszi­ chológia professzora és a Center fór Cognitive Neuroscience igazgatója. A Tiszta lap nagy. hogy ezeket tagadjuk. kik és mik vagyunk. Jelenleg a Harvard pszichológia professzora. Montrealban. amit nem szeretünk elismerni. vagy szilárdabb tudományos alapokat ad nekik. ha a biológia. A nyelv és a megismerés területén végzett kutatásaival lett a legismertebb. a Harvardon szerezte PhD-fokozatát kísérleti pszichológiából. Budapest 410 . Lehet az emberi természetnek sok olyan tulajdonsága. 2 0 0 6 . beletelik némi időbe. még nem tűnnek el. meglehet. További munkái: A nyelvi ösztön: hogyan hozza létre az elme a nyelvet?86 (The Language Instinct 1994). ha megmutatjuk neki. A McGill Egyetemen diplomázott. de attól. vaskos kötet. Nagyszerű szellemi teljesítmény. Kanadában. darabokra zúzza néhány dédelgetett elképzelésünket.írásaiban a pontos tudományos tartalom nagyon élvezetes stílussal társul. Steven Pinker 1954-ben született.Pinker válaszul Csehovtól idéz: „Az ember akkor válik jobbá. miért olyan népszerű Pinker a tudományos ismeretterjesztő írók között .

Csibra Gergely. ford. 40 87 Steven Pinker: Hogyan működik az elme?. Osiris. Visual Cognition (Vizuális megismerés 1985). és Words and Rules: The Ingredients o f Language (Szavak és szabályok: A nyelv alkotóelemei 1999). 20 0 2 . Budapest 411 .gyan működik az elm e?87 (How the Mind Works 1997). Lexical and Conceptual Semantics (Lexikális és konceptuális szemantika 1992).

aki olyan fajba fejlő­ dött. M ég furcsább. aki kalapnak nézte a feleségét (433. Érintkezési pontok Viktor Franki: Az értelem akarása (181. oldal) Olivér Sacks: Aférfi. milyen a magunkról alkotott felfogásunk. milyen tere van a szabad akaratnak? E kérdé­ sek sajátos ismétlődő jellege . oldal) 412 .teszi ren dkí­ vül érdekessé a neurológiát. ha nem saját létével kapcsolatos kérdéseket tesz fe l: Ki vagyok? M i történik a halál u tá n 7 E lm ém kizárólag az .ahogy az agy küszködik. agyamat alkotó neuronokból áll? És ha igen. oldal) Anna Freud: Az én és az elhárító mechanizmusok (189. oldal) William James: A pszichológia alapelvei (291.1998 Az elme fantomjai „Van valami rendkívül szokatlan egy szőrtelen főem lős újszülöttben. hogy m egértse m agát . hogyan m űködnek más elm ék. hogy az elm e nem csak hogy képes feltárni." Dióhéjban A neurológia furcsább eseteinek felfedése bepillantást adhat. am ely a vállán át visszatekintve kérdéseket tud felten n i eredetéről.

a könyv legfontosabb üzenete talán az. Amíg a tudósok arra törekednek. S. társszerző: Sandra Blakesleé) Ramachandran könyvpiaci sikere. Ramachandran Mi a tudatosság? Mi az „én"? E nagy kérdésekkel való foglalkozás év­ ezredeken át a filozófusok privilégiuma volt. hogy ezt teljesen természetesnek vegye. A Phantoms o f the Brain: Probing the Mysteries o f the Humán Mind (Az elme fantomjai: Az emberi elme titkainak szondázása. hogy elmélete­ ket állítsanak fel. hogy valamiféle átfogó tu­ dat-elméletet állítsunk fel. de talán eljutottunk a megértés folyama­ tának kezdetére. fejezet V. hogy sok eset- 413 . Igazi kinyilatkoztatás. már nem képes felemelni a kezét. S. Miután az ember elolvassa ezt a könyvet. Szándékosan gyűjti az orvosi esetekben leírt anomáliákat. Ramachandran a világ egyik vezető idegtudósa szerint az agykutatás még mindig túl friss tudományág ahhoz. aztán bizonyítékot találjanak az elméletek alátámasz­ tására. ahhoz hasonlóan ahogy Einstein kidol­ gozta a relativitás elméletét. Most. V. Azoknak.41. hogy egyre töb­ bet tudunk magáról az agyról. amit a tudomány jelenlegi állása szerint nem tudnak könnyen magyarázni. a tudomány is beleszól a vitába. megfogni egy csészét úgy. bevezetés az „elme titkai­ ba". Ramachandran ennek ellenkezőjét teszi. akik érdeklődnek a pszichiátria iránt.

mennyire csodálja. akár hangosan nyilvánul meg. A jobb féltekéhez inkább érzelmeink és az élet holisztikus felfogása kötődik.frontá­ lis lebeny. amely a tudatosság racionális kifejezőjeként végig „beszél". Shakespeare-től és a holisztikus gyógyítás gurujától.óriási. Általában a frontális lebenyt tekintik 414 . elismeri. hogy az agy neurális kapcsolati zavarai okozzák. Úgy tűnik. Ez a széles látókörűség teszi Az elme fantomjai című könyvet élvezetes olvasmánnyá akkor is. parietális lebeny. A látszólag őrült viselkedés nem feltétlenül jelenti azt. Amellett. és ezek mind „beszélnek" egymással. Bár időnként elka­ landozik. Ramachandran fesztelen stílusával kifejezi. kétmillió axont és egymilliárd szinapszist tartalmaz. köztük a négy lebenyt . aki Sherlock Holmes nagy rajongója. Nem tudományos elismeréseit sorolja. akár csak gondolatban. Számos ilyen kóros állapotról kimutatták. hanem felfedi. hogy egy halomnyi nedves szürke sejt éntudatot és tudatosságot teremt. hogy az illető elmebeteg. A két félteke az ellenoldali testfél mozgásait irányítja: a bal agyfélteke a test jobb oldalát a jobb félteke a test bal oldalát vezér­ li. hogy bevezetést ad a koponya anatómiájába.ben a korábban „elmezavarként" diagnosztizált állapotokat ma jobban értjük. hogy sokkal tartozik a tudományos ismeretterjesztő könyveknek. temporális lebeny. Az agy . occipitális -. hogy nem szokványos tudós. amik a „dió két felét" alkotják. Deepak Choprától idéz. Részlete­ sen bemutatja az agy különböző részeit. ha sosem hallottunk a thalamusról vagy a frontális lebenyről. Ramachandran. a könyv szóra­ koztató is. Freudra és a hinduizmusra utal. a bal agyfélteke az agynak azon része. kicsiben Ramachandran felhívja a figyelmet egy meghökkentő tényre: „Agyunk egy homokszemnyi része százezer neuront.

hogy ezen az alaptudáson túl. • A gerincvelő csúcsánál elhelyezkedő medulla oblongata (nyúltvelő). ahol a bölcsesség. mi adja az „emberi természet" lényegét. Fantomvégtagok Mire utal Az elme fantomjai cím? Ramachandran azokról a vizsgálatairól a legismertebb. mint az agresszió. hogy míg az agy egyes területei bizonyos meghatározott feladatot látnak el. valamint hormonális és anyagcsere-funkciók. annyiban. Amputációt vagy bénulást követően a páciensek ugyanúgy ér­ zik végtagjukat. azaz olyannak. melyeket fantomvégtagérzésről beszámoló emberekkel végzett. a ter­ vezés és az ítéletalkotás folyamata megy végbe. Ebben az a legrosz- 415 . a szex. hogyan működik az emlékezet és az észlelés. még mindig nem vagyunk egészen biztosak abban. • A hipotalamusz a talmusz alatti agyi képlet. primitív része. Az agy további részei: • A kéregtest (corpus callosum).az agy „legemberibb" részének. ami olyan „hajtóerőket" szabályoz. vagy holisztikusán. mintha az normálisan működne. ide kapcsolódik a szagláson kívül minden érzékszervi érzékelésünk. hogy az agy részei hogyan kommunikálnak egymással. a két agyféltekét összekötő rostköteg. Ramachandran megjegyzi. • Az agy közepén elhelyezkedő talamusz. úgy értjük meg. a tudósok úgy gondolják. ahogy egyre jobban megértjük. a szívritmust és a légzést. az agy egész területén? A szerző szerint mindkét ma­ gyarázat igaz lehet. hogy ez az agy egy korán kialakult. A memória például az agy egy külön részén helyezkedik el. más néven látótelep. a féle­ lem. ez szabályozza a vérnyomást.

A hagyományos vélekedés szerint a kar vagy láb elvesztése feletti sokk miatt a páciens vágyálomba éli bele magát. vagy tagadja annak elvesztését. hogy gyakran nagyfokú fájdalmat is éreznek a fantomvégtagban. hogy valami megváltozott. és ezt akkor is alkalmazni akarja. kar nélkül született. hogy az általa vizsgált páciensek túlnyomó része nem neurotikus. beletelik bizonyos időbe. míg az agy fel tudja dolgozni ezt a tényt. Ebből arra lehet következtetni. Ha egy végtagunkat elvesztjük. mégis élénk érzései van­ nak a kéz és kar használatáról.szabb. így az agy továbbra is azt hiszi. Említ egy másik esetet is. Mirabelle. Ám az amputáltakkal ellentétben a végtag nélkül születettek sosem kaptak visszacsatolást a csonktól. és ebbe beletar­ tozik a láb és a kéz is. amikor a szenzoros információ arról tudósít. Ramachandran azon tűnődött. hogyan és miként keletkeznek ezek a fantomok az idegrendszerben? Miért marad „bevésődve" a végtag meg­ létének érzése az agyban amputáció után? A páciensek vizsgálata és kí­ sérletek során a következőképpen magyarázza a fantomvégtagérzést: az agyban van egy testséma.ámde alkar nélkül született. hogy a végtag még mindig megvan. Amikor a páciens elveszti egyik végtagját. mint önmaga reprezentációja. Sőt egyik páciense. hogy van mozgatandó kéz vagy láb. de egy idő után a visszacsatolás hiánya elég. hogy a végtag érzete megszűn­ jön. De Ramachandran rámutat. 416 . hogy nincs semmi mozgatnivaló. hogy az agy a végtagok mozgásának koordinációjára van programozva. az agy továbbra is jeleket küld a hiányzó végtag vezérlésére. amikor egy lány rendszeresen az ujjait használta egyszerű számolási műveletek el­ végzésére .

és keresi az inkonzisztenciákat és a a változás legkisebb jeleit. A bal agyfélteke generálja a meggyőződési rend­ szereket. Mi okozza ezt a rendellenességet? Egyszerű vágyálom? És miért csak a bal végtagokon jelentkezik? Ramachandran magyarázatában szerepe van a két agyfélteke közötti munkamegosztásnak is. hogy karja vagy lába le­ bénult volna. hogy az emberek miért racionalizálnak és miért igyekeznek elkerülni a valóságot. ami nem illik a meglévő mo­ dellbe. Az „én" megőrzése bármi áron Ramachandran kísérletei az anazognózia tüneteitől szenvedő pácien­ sekkel igazolni látszik az elhárító mechanizmusok freudi elméletét. hogy felfedezze. A „tagadás- 417 . Természeténél fogva konformista. azaz olyan gondolataink keletkeznek és úgy viselkedünk. a tagadás vagy elfojtás elhárító mechanizmusaival válaszol a status quo megőrzése érdekében. hanem az agyi idegpályákban keresi az okot. Ezért. állhatatosan próbál ragaszkodni a dolgok megszokott állapotához". hogy azzal megvédjük mindazt. Ha a jobb félteke sérül. A jobb agyfélteke feladata ezzel éppen ellenté­ tes.Végtagbénulás tagadása Az anazognózia olyan tünetegyüttes. amit magunkról gondolunk. ki akarja billenteni a status quót. A jobb félteke valóság-el­ lenőrző tevékenysége nélkül az elme az önámítás ösvényére téved. és „min­ dig. a bal agyfélteke „szabad kezet" kap a „tagadásban és konfabulációban". ha a bal láb vagy kar érintett. A neurológia fel­ adata. amikor olyan új információ merül fel. ám a pszichológiával ellentétben nem a pszichében. de ez a tagadás csak akkor fordul elő. melyben egy nyilvánvalóan szinte minden tekintetben egészséges páciens tagadja. valóság-modelleket.

hogy ezeket mind összefogja. saját sorsát és cselekedeteit irányítani képes személyiségek vagyunk. a többi automatikusan. néha saját testük bal oldalával kapcsolatosan is. mert az agy és az idegrendszer nagyon sok külön­ féle rendszert tartalmaz. De Ramachandran feje tetejére állítja ezt a gyakorlatot: Azzal kerülhetünk közelebb az általánosításokhoz. amelyben megjegyezte. Budapest 418 . míg nem sikerül azokat beilleszteni már elfogadott elméletekbe. Az agy mindent megtesz. az ott történő esemé­ nyekkel. arra a tapasztalatra van szükségünk. 2 0 0 2 . ford. hogy életben maradjunk. ha kiderítjük a furcsa esetek okát. Bíró Dániel Osiris.sál" élő páciensek vizsgálata erre a legjobb kutatási módszer. nem sminkeli ki arca bal 88 Thom as S. mivel az ő elhárításaik koncentráltak és felerősítettek. zombiszerűen működik. és szükség van egy nagy illúzióra. Elle nem eszi meg a tányér bal oldalán levő ételt. hogy önálló. Ahhoz. társat találjunk és vele éljünk. hogy a tudomány hajlamos a szőnyeg alá söpörni a szokatlan eseteket. Különös és csodás esetek Ramachandran idézi Thomas Kuhnt és A tudományos forradalmak szerkezete88 (The Structure of Scientific Revolutions) című úttörő munkáját. beilleszkedjünk a társadalomba. Kuhn A tudományos forradalmak szerkezete. Vegyünk például a bemutatottak közül csak három esetet: • A féloldali neglect tünetegyüttesben szenvedő páciensek közö­ nyösek a tér bal oldalán levő tárgyakkal. Ám az ezért felelős részünk csak egy kis része az egésznek. Ez talán azért fejlődött így. hogy megőrizze énélményét.

a valósról és a nem valósról 419 . • A Capgras-jelenség ritka neurológiai állapot. ki-be mászó férgeket vélnek látni. ez az állapot nem szokatlan. szélhámos­ ok. Agyuk csak úgy tud megbirkózni ezzel a helyzettel. ám ha agyunk neurális kapcsolataiban valami kicsit megváltozik. gyermekeit. aminek egyik fel­ adata. és gyak­ ran előfordul agyvérzéses állapotokat követően. testvéreit csalónak. de nem jelent­ kezik nála semmi érzelem. amelyben a páciens saját szüleit. ezért „leold­ ják" magukat az életről.felét. amiből az agy azt a következtetést vonja le. Neurológiai szakkifejezéssel nincs kapcsolat (a temporális kéregállományban elhelyezkedő) arcfelismerő agyterület és az amygdala (a limbikus rendszer kapuja) között. mivel könnyebben lehet kísérleteket tervezni rájuk. hogy biztosan csalók. házastársát. Bár ez meglehetősen nyugtalanítja a vele élőket. húsuk rothadt és tes­ tükben tenyésző. amikor az arcukra néz. • A Cotard-szindróma olyan bizarr állapot. A páciens felismeri hozzátartozóit. amikor a páciens azt hi­ szi. Mi a tudat? Az ilyen bizarr esetek. hogy halott. hogy bűzlenek. különösen. ha a jobb parietális lebeny sérül. hogy a test már nem él. A világról való tapasztalásunkat természetesnek vesszük. Ramachandran szerint ez az agy szenzoros területei és az érzelmekért felelős limbikus rendszer közötti kapcsolat hibájából ered. Azt állítják. megmutathatják. hogyan működik a normális elme. hogy bizonyos arcokra érzelmi válaszokat generáljon. szélhá­ mosnak tekinti. és bal oldalon a fogát sem mossa meg. ha azt feltételezi. A páciensek szó szerint nem éreznek többé semmilyen érzelmet.

de ha ez a képességünk sérül vagy módosul. az ember mindenbe túl sok jelentést láthat bele. amikor tényleg kezdjük megérteni ma­ gunkat. Agyunkban nem csak olyan idegi kapcsolati rendszer van. ami megmondja. Egy egész fejezetet szentel a felfokozott vallási érzület és a temporális lebeny-epilepszia kö­ zötti összefüggésnek. és ezt az agy általában kiválóan irányítja is. hogy képesek vagyunk arról beszélni. hanem mert „minden rossz" . Csak ha valami elromlik. A realitásészlelés bizonyos részét ma­ gától értetődőnek. vannak olyan részek is. hogyan csináljunk valamit. nem egyszerűen azért.alkotott elképzelésünk teljesen félrevezethet minket. képtelenek lennénk észlelni cselek­ véseink értelmét. Az embert az különbözteti meg az összes többi állattól. vesszük észre. ha az agynak ez a területe sérül. hogy az illetékesek nagyobb mértékben támogassák az agykutatást. soha semmit nem lennénk képesek befejezni. e területek nél­ kül gyakorlatilag robotok lennénk. ami úgy van tervezve. hogy kíváncsiságun­ kat elégítsük ki. Az amygdala és a temporális lebenyek alapvető szerepet játszanak tudatunk működtetésében. amit teszünk. hogy a jelenségekhez különböző jelenté­ seket társítunk. hogy tudatosak vagyunk. amik megmondják. miért tesszük. a páciens hirtelen mindent intenzív spirituális módon értékel. beleértve azt is. Ramachandran azt mondja. Záró megjegyzések Ramachandran szerint az emberi faj történelmének legnagyobb for­ radalma akkor következik be. erőszak. Felhívást tett közzé. hogy valóságérzékelésünk inkább bonyolult illúzió. ter­ 420 . Kezdjük megér­ teni.háború. hogy lehetővé tegye a világban való túlélésünket. milyen fi­ noman kiegyensúlyozva működik a tudatunk. Ha minden pillanatban a puszta érzékeléssel kéne foglalkoznunk. természetesnek kell vennünk.

és további gondos tanulmányozást érdemel. S. mi a kapcsolat a szürke sejtek tömege és a között a meggyőződésünk között. Tudományos elismerései töb­ bek között a holland Ariens-Kappers érem. amivel filozófiai vagy spirituális szinten kapcsolatot tartunk a világgal. orvosi dip­ lomáját a Chennai (Madras) egyetemén. PhD-fokozatát a Cambridge-i Egyetemen szerezte. attól még ez az eszköz. hogy testünk életben maradását biztosítsa. köztük 2003-ban a Reith előadásokat NagyBritanniában és az Agy évtizede előadást az Egyesült Ál­ lamokban. amit az Egyesült Királyságban a 421 . A neurológia az agy anatómiájáról és neurális kapcsolatairól nyújt ismereteket. A Phantoms in the Brain könyv alapján kétrészes dokumentumfilm készült. és szükségünk van erre. ezért nagy becsben kell tartanunk. a National Institute fór Mentái Health rende­ zésében. Ez egyedi jelenség az állatvilágban. Ramachandran szerint még ha az énélmény valóban csak bonyolult illúzió is. az Australian National University aranyérme és az oxfordi All Souls College-beli tagság. V. a Center fór Brain and Cognition igazgatója és a Salk Institute fór Biological Studies docense. Ramachandran Vilayanur Ramachandran Indiában nőtt fel. amit agyunk azért ho­ zott létre.innen ered. hogy megértsük. Jelenleg San Diegóban a University o f California egyik intézete. hogy elin­ dulhassunk. hogy szabad akaratú személyiségek vagyunk.rorizmus . De nagyobb feladat az. Ramachandran jelentős előadás-sorozatokat tartott szerte a világban.

Szerzőtársa. További munkái: Encyclopaedia o f the Humán Brain (Az emberi agy enciklopédiája 2002). az Egyesült Államokban a PBS mutatott be. Sandra Blakeslee a The New York Times tudo­ mányos szakírója. The Emerging Mind (A felbukkanó szellem 2003) és A Brief Tour o f Humán Consciousness (Rövid utazás az emberi tudatban 2005). 422 . szakterülete a kognitív idegélettan.4 1 Channel Four.

.

A másokhoz való alkalmazkodás álarca.felfedezi. Simonfalvy László. Érintkezési pontok Róbert Bolton: A kommunikáció művészete (61. 2 0 0 6 . és amellyel kapcsolatban önmagát is folyamatosan becsapta. Rogers: Valakivé válni . érző és pulzáló folyamat: személlyé válik. oldal) Douglas Stone. az utószót írta Klein Sándor. hogy a kliens fokozatosan . a másik szem ély fe l fogja f e ­ dezni m agában azt a képességet. Edge. amelyet a világnak önmaga helyett mutat. "9 1 Dióhéjban Az igazi kapcsolat vagy kölcsönhatás olyan. amiben jól érezzük magunkat a bőrünkben.A személyiség születése.A személyiség születése 89 „H a képes vagyok létrehozni egy bizonyos típusú kapcsolatot. ford. oldal) Milton Erickson: A hangom veletek lesz (143* oldal) Abraham Maslow: Az emberi természet kiterjedése (343. az előszót írta Peter D. Budapest 90 Simonfalvi László fordítása 9 Simonfalvi László fordítása 1 424 . lélegző.1961 Valakivé válni . Bruce Patton. önmagunk lehetünk és melyben a másik fél világosan látja a bennünk rejtező lehetőségeket. "90 „Úgy tűnik. hogy mi rejlik az álarca mögött. M élyen és intenzíven éli át személyiségének azokat a vo­ násait. amellyel ezt a kapcsolatot növekedésre használhatja: sze­ mélyisége fejlődni fog.bár időnként fájdalm ak közepette . oldal) 89 Carl R. az intellektuális raciona­ lizálás felszínessége helyét átveszi egy élő. az érzések cinikus elutasítása. & Sheila Heen: Nehéz beszélgetések (485. így egyre inkább önmagává válik. Kramer. oldal) Fritz Perls: A Gestalt-terápia (385. amelyek m indeddig saját maga előtt is rejtve voltak.

hogy ez a modell ritkán hatékony. Az eredmény a ha­ gyományos pszichológus-páciens modell forradalmi változása. hogy „meggyógyult" attól. „mire teremtetett". aminek szélesebb körű hatása volt a sikeres emberi kapcsolatokra. hogy teljes mértékben elfogadjuk a másik személyben rejlő lehetőségeket. nyílt és őszinte környezetben történtek. Rogers tanulmányai kezdetén úgy gondolta. De kezdett rájönni. hogy kiváló gyakor­ ló pszichológus lesz. Ez azt jelentette. hogy hosszan beszélgetett valakivel? Volt olyan kapcsolata. és képesek vagyunk meglátni. és al­ kalmazta pszichológusi és tanácsadói munkájában. és hogy a folyamat inkább attól függ. aki megoldja minden hozzá forduló páciense problémáját. milyen mély megértés és nyíltság van a rendelőben ülő két ember között. Carl Rogers ezeket tartotta a jó kapcsolat jellegzetességeinek. Erősen hatott rá az egziszten­ cialista filozófus Martin Buber és „a másik megerősítése" elmélete. és előítéletek nélkül hallgatták meg a problémáit. amitől megint normálisnak és jól érez­ te magát? Ezek a kölcsönhatások valószínűleg olyan megbízható. fejezet Carl Rogers Érezte már valaha. melyben teljes figyelmet kapott.42. Ez a hangsúlyeltolódás a lehetséges (szemben a pusztán problema­ tikus jelenséggel) felé tette Rogerst és Abraham Maslow-t a huma- 425 .

hogy ő szabályozza a páciensével fennálló kapcsolatot. hogy abszolút figyelmet fordítson arra. amit ez magával hozhat. Rogers úgy összegezte filozófiáját: „Amint egyre inkább önmagam leszek. hogy elfogadják minden gondolatu­ kat."92 Mivel ekkoriban a pszichológia tudománya laboratóriumban tanulmányozott patkányok 92 Simonfalvi László fordítása 426 . A humanisztikus pszichológiát ma magától értetődőnek vesszük a személyes fejlődés és az emberi potenciál terén.nisztikus pszichológia nagy alakjává. gyengének. mindazzal együtt. ha tévesnek. és segítette őket abban. De arra a következtetésre jutott. ha megragadjuk a lényegét. akkor is. furcsának. Ez volt a híres kliens-köz­ pontú (vagy személy-központú) terápia kezdete. hogy önmaga legyen. A valakivé válni nem egyetlen írás. Ebben gyűjtötte össze 30 évnyi pszi­ choterápiás munkásságának tapasztalatát. Ez a hozzáállás segítette őket abban. fontosabbnak tartotta. hogy néhány ülés után maguktól meggyógyul­ janak. amit mondtak. mintha tárgy lenne. Hagyjuk. és bár nem könnyű olvas­ mány. ha a páciens (vagy pá­ ciensek) határozzák meg a folyamat irányát. hogy hatékonyabb. rendkívül ösztönző lehet. egyre inkább meg tudom engedni a másiknak is. mintha „munkadarab". hogy mindenki önmaga legyen Pszichológusi képzése során Rogers természetesen azt tanulta. ostobaságnak vagy helytelennek tűnt. hanem Rogers egy évtized alatt keletkezett írásainak gyűjteménye. korrigálni akarta klienseit. Rogers nem „helyretenni". és az ő dolga analizálni és kezelni a pácienst.

Általában elkövetjük azt a hibát. tapasztalásunk minden aspektusát befolyásunk alatt akarjuk tartani. vagy valamely kontrollálhatatlan magatartása miatt. hogy létünk. hogy ha a pszichológus-kliens viszony az igazságon alapul. általában megad egy okot. hogy a terapeutának is lehessen személyisége. mintha lett vol­ na. ám ennek eredmé­ nye az. miszerint az élet áramló folyamat. Mintha ez még nem lett volna elég. Általában nagyon foglalkoztatta őket. Rogers munkájának leglényegesebb eleme az a nézete. nem pedig kész. Valójában a hozzá kezelésre jelentkezett emberekkel csak egyetlen probléma volt: nagyon vágytak arra. befejezett személyiségként" kell elfogad­ nia magát. Rogers felhagyott a nyugodt és hig­ gadt. ők is kifejezhessenek érzelmeket. abba beletartozik a praktizáló szakember hangulata és érzései is. Igazi személyiséggé válni Rogers megfigyelte. hogy igazi önmaguk legyenek. például feleség. meggyőződése. Ha valamire nem volt válasza. férj. Ha például a kezelés során ellenségességet érzett vagy ideges lett. elfogulatlan doktor látszatát. a „bolond" pácien­ sek vezessék a kezelést. és sokan tagad­ ták elképzeléseit. amikkel addig az élethez viszo­ nyultak. Úgy vélekedett. mit gondolnak róluk 427 . nem csinált úgy. nem tartotta fenn a kellemes. miért kér kezelést. hogy személyiségünk nem a valóságban gyökerezik. hogy hagyja. Szerinte a megelégedett embernek „folyamato­ san fejlődő. Kivétel nélkül nem ezek az „okok" jelentették az igazi problémát.viselkedése körül folyt. Fenntar­ totta magának a jogot. a szakma kihívásának számított. hogy elvethessék azokat a hamis szerepeket és álarcokat. hogy amikor valaki először jelentkezik a terapeutá­ nál. munkaadó. a klienst objektíven meghallgató terapeuta eszményével is.

amit érzünk. ami az 1960-as évek ellenkulturális forradalmához vezetett. hogy nem halunk bele. hogy létezzenek. Például Stephen Covey: A sikeres élet hét aranyszabálya (The Seven Habits ofHighly Effective People)93 című munká­ jában az „először arra törekedj. a tanács­ adás pszichológiáján. milyen befolyása volt a mai „segíts önmagadon" írókra. hogy őszintén beszélhetnek és figyelmesen 93 A sikeres élet hét aranyszabálya Stephen R. és mit kéne tenniük egy adott szituációban. része volt annak az eszmekörnyezetnek. ha megengedjük. kifejezésre juttatták ellentmondá­ sos érzelmeiket is (az egyik páciens beismerte. az igazi veszély abban rejlik. Gellért Marcell. miszerint az embernek inkább folya­ matnak. hogy megértsd a másik felet. A terápia visszavitte őket az élet és az élethelyzetek közvetlen megtapasztalásába. amíg a felek nem érzik biztonságban magukat. Édesvíz. Budapest. mint befejezett entitásnak tekintsék személyiségüket. Záró megjegyzések Rogers hatása jelentősen túlmutatott szűkebb szakterületén. A társada­ lom visszatükröződése helyett igazi személlyé váltak. Covey ford. hogy téged megértsenek" szabály nagyon rogersi gondolat. Rogers szállóigévé vált kijelentése: „a tények mindig segítőkészek" az ember érzelmeinek rendezésére vonatkozik. Ahogy felszínre jön­ nek a korábban szégyellt érzések. 1 994 428 . hogy énjük min­ den aspektusát kezdték „birtokolni". rájövünk. csak aztán arra.mások. hogy egyszerre gyűlöli és szereti szüleit). hogy tagadjuk. és könnyű észrevenni. azt je­ lenti. A hangsúly. Ennek az átalakulásnak az egyik aspektusa az volt. hogy a kapcsolatokban addig nincs előrelépés.

át­ vinnénk a családi. Az „éld meg a szenvedélyed" jelszó is visszavezet­ hető Rogers megközelítésére. Ez az állás. teljesen gúzsba kötik a hitelvek. Rogers úgy érezte. a gyer­ mekbántalmazás megelőzésére létrejött szervezetnél kez­ dett dolgozni. amit a másik személy vagy másik fél akar és érez. amit terápiás foglalkozásain megteremtett. majd történelmet tanult. majd PhD-fokozatát 1931-ben. hat gyermek közül negyedikként A Wisconsin Egye­ temen mezőgazdaságot. bár sohasem könnyű.meghallgatják őket. bár tudományos szempontból 429 . Az ilyen hajlandóság. kevesebb szorongás és konstruktívabb megoldás lenne az eredmény. A gyermekpszichológiában végzett terápiás gyakorlatával Rogers a New York állambeli Rochesterben egy. miszerint olyan életet éljünk. Carl Rogers 1902-ben született. hanem az emberek közötti jobb párbeszéd mentik meg az emberiséget. hogy valóban érezni akarjuk. de két év után úgy érezte. hogy a pszichológusok munkája a legfontosabb a világon. ami kifejezi. 1924-ben New York Cityben beiratkozott a liberális Union Theological Seminary papneveldébe. és a Columbia University tanárképző tanszékén pszichológia kurzusokat vett f e l Itt szerezte meg alapdiplomáját 1928ban. megváltoztathatja a párbeszédek résztvevőit. De a legfontosabb az. de pap akart lenni. kik vagyunk valójában. a vállalati vagy a politikai életbe. mivel végső soron nem a természettudományok. Chicagóban. Ha azt a nyitott és őszinte légkört. szigorú vallásos család­ ban.

hogy eltartsa családját. és 12 évig dolgozott itt. Nagy jelentőségű. hogy elfoglalja a Western Behavioral Studies Institute-nál ajánlott pozíci­ ót. lehetővé tette. Ismertségéhez hozzájárult az encounter-csoportokban való munkája. A Client-Centered Therapy (A kliensközpontú terápia 1951) tovább növelte Rogers hírnevét. ahol tanácsadó központot hozott létre. . 1964-ben a kaliforniai La Jollába költözött. Counselling and Psychotherapy (Tanácsadás és pszichoterápia) című műve 1942-ben jelent meg. és egészen 1987-ben bekövetkezett haláláig Kaliforniá­ ban maradt.nem jelentett különösebb presztízst. 1940-ben a Clinical Treatment o f the Problem Child (A problémás gyerek klinikai kezelése) című könyve megjelenése után professzori állást ajánlottak neki az Ohio State University pszichológia tanszékén. és 1954-ben az American Psychological Association elsőként neki ítélte a Distinguished Scientific Achievement Award kitüntetést. a felnőttek számára kidolgozott alternatív tanulási módszerek és a konfliktusmegoldásra gyakorolt hatása. 1945-ben megkezdte 12 évig tartó munkáját a University o f Chicago pszichológia tan­ székén.

.

aki kalapnak nézte a feleségét. ami súlyos neurológiai zavarok ellenére is fennmarad. hogy egyedülálló és elidegeníthetetlen szem élyiségként m aradjon fe n n a világban.."96 Dióhéjban Az emberi elme zsenije abban rejlik. aki kalapnak nézte a feleségét. érdekes m ódon szinte sohasem beszél az »ítélőképességről«. és más orvosi történetek94 „A neurológia és a pszichológia. Vajda Róza. Kis Anna. képezi egy „A szuper-Tourette-beteg tehát azért van m indenkinél nehezebb helyzetben. a harcos egészség a végén általában győzedelm eskedik . Rupp Anikó.hiszen az em b er túlélési képessége. holott éppen az ítélőképesség elvesztése sor neuropszichológiai zavar lényegét. és más orvosi történetek.. Kis Anna. bármilyen betegségnél hatalmasabb. Vajda Róza 96 Fordította: Fenyves Katalin. 2 0 0 4 .azért. Park.. A z egészség. m ert neki a puszta túlélésért kell harcolnia .1970 A férfi. "95 . és az állandó kész­ tetésekkel szem ben fe n n tudjon m aradni. hogy megteremti és folyamatosan fenntartja az énélményt. oldal) V S* Ramachandran: Az elme fantomjai (413* oldal) 94 Olivér Sacks: A férfi. Rupp Anikó. Érintkezési pontok Viktor Franki: Az értelem akarása (181. A csoda az. m iközben m indenfélével foglalkozik. B á r­ milyen im pulzusnál.. hogy önálló egyéniséggé váljon. Vajda Róza 432 . m in d en n él erősebb. Kis Anna. akaratának ereje. . hogy a legtöbb esetben ezt mégis sikerül véghezvinnie . Budapest 95 Fordította: Fenyves Katalin. ford. oldal) William James: A pszichológia alapelvei (291. Rupp Anikó. Fenyves Katalin.

Nem vizsgálhatjuk a beteget úgy. hogy gyakran nem az a fő kérdés. Egy élet munkája meggyőzte arról. Az első rész címe „Veszteségek" és olyan 433 . mintha valami rovar lenne . mégis megma­ rad személyiségének félreismerhetetlen egyedisége. A könyv 24 fejezetében számtalan furcsa és érdekes esetet mutat be. hanem az.43. hogy „milyen személyt támadott meg a betegség". amelyek gyakran befolyásolják a beteg énélményét. mint az emberek. szerzőjét híressé tevő könyvének elején Olivér Sacks neurológus kijelenti. milyen módon alkalmazkod­ nak az emberek a lelki és testi betegségekhez. amely az agy olyan fizikai mű­ ködési zavaraival foglalkozik. hogy mindig is legalább annyira érdekelték a betegségek. Sacks. „milyen betegség támadta meg ezt a sze­ mélyt". olvasmányos stílusban. világszerte hatalmas bestsellerré lett. Ez még fontosabb a neurológiában.hiszen integráns „én"-ről. aki rengeteg furcsa esetet látott. és más orvosi történetek (The Mán Who Mistook His Wife Fór A Hat: And Other Clinical Tales) című. és milyen találékonyan alkotják meg magukat újra. hogy az ember elvesztheti egészséges állapotban meglévő képességeit. aki kalapnak nézte a feleségét.. bámulatosnak tartja. Könyvében Sacks azt igyekszik bemutatni. személyiségről van szó. fejezet Olivér Sacks A férfi. letehetetlen.

úgy tűnt. hogy a katonák kedvezményével megkezdhesse egyetemi tanulmányait. esetét. Jimmie nagyon jóképű. és nagyon várja. 19 évesnek hitte magát. hogy a páciens „múlt (és jövő) nélkül folyamatosan változó. Truman az elnök. hogy visszatérjenek normális énjükhöz. A tudományokban való jártassága révén könnyen megoldott komplex problémákat tesztek során. hogy Jimmie élettörténetéről és családi életéről jelen időben mesél. 434 . hogy Jimmie állandó jelenben él. de láthatóan zavarta. ezt mindenki tudja!" Jimmie szá­ mára a jelen az volt. hosszútávú emlékezete 1945-ben megszűnt létezni. hogy kicsoda. Érettségi után felvették az amerikai haditengerészethez.embereket mutat be. egészséges. Megkérdezte. ahol tengeralattjáró-rá­ diósnak képezték ki. a corpus mamillare-ban alkohol hatására keletkezett súlyos károsodás. Jimmie elvesztett évtizedei Létezhet-e én emlékezet nélkül? Sacks bemutatja 49 éves páciense. Jimmie G. súlyos ál­ lapot után megharcoltak azért. Sacks azt írta naplójába. milyen évet írnak. Mintha sosem beszéltek volna egymással. Ez krónikus esetben kihat a memó­ riára is. Nem tagadhatta. hogy milyen nagy változások mentek végbe körülötte. tehetséges férfi volt. Sacks kiment a szobából. Sacks észrevette. Jimmie-nek fogalma sincs. ahol Sacks 1975-ben dolgozott. hogy a tükörből egy negyvenes férfi néz vissza rá. bár az agy többi részében nem következik be változás. hogy a háborút megnyerték. de nem talált rá magyarázatot. és amikor két perccel később visszatért. értelmetlen pillanatban re­ kedt. és határozott választ kapott: „1945 van. akik valamely szellemi képesség elvesztése. Minden jel arra mutatott. akit abban az öregek otthonában ápoltak." Diagnózisa: Korszakov-szindróma.

milyen Jimmie. mit csinált páciense az előző napon. de a morális figyelem és cselekvés képes volt teljes tartást adni neki. figyelje meg. meghalt a normál emlékezet számára. Jimmie mintha „elvesztette volna a lelkét". mintha énjéből valami hiányzott volna. teljesen más Jimmie-t látott. és valahogy „öszszeszedettebb" lett. ami a betegség ellenére megtalálta a módját. hogy a kápolná­ ban figyelje meg páciensét. más területen nyilvánvalóan teljes életet élő ember volt. mint korábban bármikor. és ezután alkoholista lett. Gondosan megválasztott tevékenységekkel nyugodt életet tudott élni. A spirituális jelentés szintje nyilvánvalóan elég volt ahhoz. mert olyan volt. szerin­ tük Jimmie tényleg elvesztette-e a lelkét. de ez sem adta meg Jimmie-nek a folytonosság érzését. aki tapasztalataihoz jelentést társított. Amikor Sacks beült. megtudja. mintha a leírt események vala­ ki mással történtek volna. írjon naplót. Sacks megkérte Jimmie-t. és azt válaszolták. hogy Jimmy 1965ben lépett ki a haditengerészettől. hogy felülkerekedjen „normális" lelki káo­ szán. az elme önma­ gában nem volt elég. mondhatni. Az apácák némiképp megbánt­ va érezték magukat a kérdéstől. Valami okból retrográd amnézia alakult ki nála. hogy fennmaradjon. hogy ő mint orvos. bár Jimmie. így. Sacks azt írja: „Az emlékezés. a mise rituáléjába. maradt ben­ ne valami. a szellemi tevékenység. amikor Jimmie kertészkedett. műalkotásokat nézegetett vagy zenét hallgatott. amikor a kápolnában van. énünket alkotja.Sacks megkereste Jimmie testvérét." Ugyanezt lehetett megfigyelni. 435 . amiről úgy érezzük. Sacks megkérdezte az öregek otthonában dolgozó apácákat. hogy összetartsa. aki elmondta. Mintha teljesen belemerült volna a vallásgyakorlásba. nevezzük „léleknek" vagy „énnek". tudatában 1945-ben állt meg az idő.

hogy agyi rendellenességről van szó.Az „én" kontra Tourette-szindróma A férfi. ez nem tarthat sokáig). és elsőként írta le azt az állapotot. a hipotalamuszt. de ezek az állapotok a pácienseknek nagyfokú jóllét-ér­ zést és életörömöt adnak (bár tudatuk mélyén ott van egy érzés. ami azt súgja. és más orvosi történetek második részé­ nek címe „Túlkapások/7Ebben nem valamilyen képessége elvesztésével. Ezek a „hiper-állapotok" valójában olyan felfokozott életérzést nyújtanak a bennük szenvedőknek. egyesek inkább szelídek. Gilles de la Tourette a neurológia úttörőjének. aki kalapnak nézte a feleségét. Megmagya­ rázhatatlan furcsasága és viszonylagos ritkasága miatt a Tourette-szindrómáról az orvosi világ hosszú időre szinte teljesen megfeledkezett. rángásszerű mozgások jelennek meg (motoros ticben). káromkodás. a limbikus rendszert és az amygdalát magában foglaló terület betegségéről. amelyet először 1885-ben írtak le. A kuta­ tások megerősítették Gilles de la Tourette eredeti sejtését. Ezek a funkciók annyira beleolvadhatnak a személy identitásába. mániák. a talamuszt. A betegség azonban nem szűnt meg létezni. A neurológiai „szertelenség" egyik esete az a tünetegyüttes vagy szindróma. mások erőszakosak voltak. mégpedig az agy legősibb. amelyet az jellemez. hogy vannak. A szindróma az egyes pácienseknél különbözőképpen és eltérő mértékben nyilvánult meg. amit a normalitás nem tud megadni. furcsa hangok. és az 1970-es évekre a Tourette-szindróma Egyesületnek már több ezer tagja volt. őrült­ nek tűnő humor és furcsa kényszeres cselekvések kísérik. akiket nem lehet meggyógyítani. Tulajdon­ képpen betegek. hanem bizonyos funkciók túlzott mértékű megjelenésével foglalkozik: tévképzetek. Ez az agyterület együttesen alakítja személyiségün­ 436 . felfokozott észlelés. ezt extravagáns mozgások. irracionális szóbőség. Charcotnak volt tanítványa (ahogy Freud is). hogy a páciens­ nél ismétlődő akaratlan.

vagy nagyon lefoglalta valamilyen feladat. kivéve azokat. hogy intenzívebbé válik a gondolkodásuk. Tourette-szindrómája „hirtelen" tört rá. Összeférhetetlen volt. és Ray minden tőle telhetőt megtett. hogy beépítse ezt hétvégenkénti jazzdobosi tevékenységébe. melynek során néha vad dob­ szólókat produkált. hogy ők irá­ nyítják reakcióikat. A normális emberek azt gondolják. De a Tourette-szindróma nem egyszerűen az agyban jelentkező bio­ kémiai rendellenesség. káromkodott.amikor énekelnek. hogy egyesek képesek „befogadni". Sacks megfigyelése sze­ rint ilyenkor a betegekben a személy „én"-je felülkerekedik az állapot „személytelenségén". humorral és ép karakterrel sikeresen elvégezte a középiskolát. amitől mindenki megrémült a környezetében.a betegeken nem mutatkozik a tic és jellegzetes magatartásuk sem nyilvánul meg. de állapota miatt minden munkahelyéről el­ bocsátották. mert időnként . hogy egojuk fenn tudja tartani az énélményüket. 437 .két. ezért könnyű erős énélménnyel élni. Sacks megjegyzi. akik ismerték. mások egyszerűen megadják magukat a betegségnek. A Tourett-szindrómás betegekben a szokásosnál több agyi serkentő neurotranszmitter van jelen. táncolnak vagy prózai szerepet adnak elő . és azt is kihasználják. ha közvetle­ nül szex után álomba merült. sze­ mélyiségükbe integrálni a Tourette-szindrómát. bölcsességgel. Csak akkor szabadult meg a tüneteitől. mozgásaikat. Munkába állt. ATourette-szindrómában szenvedőket olyan gyakran érik befolyásolha­ tatlan impulzusok. Ray nagyfokú intelligenciával. A 24 éves Ray a Tourette-szindróma meglehetősen extrém formája mi­ att kereste fel Sacks doktort. sőt megnősült. amely csökkenti a dopamin mennyiségét. hogy az a csoda. különösen a dopamin mennyisége nő meg (ezzel ellentétben a Parkinson-kór a dopamin hiánya miatt alakul ki). Ezeket a betegeket a haloperidol nevű vegyülettel lehet kezelni. Néhány másodperces időközökben görcsös tic jött rá. az egyetemet.

Sacks szerint ez 438 .Ray beleegyezett.sze­ mélyiséget kreált belőle. magát. szellemesen káromkodó egyénisége (addigi egyetlen ismert énje). De felteszi a kérdést: vajon algoritmusokkal és programokkal le lehet-e írni a valóság megtapasztalásának sokféleségét. ticmentes . hogy hétvégén nem szedi a gyógyszert. aki megéli tapasztalásának értelmét. de aggódott. „ikonikusan" képezi le magának a valóságot. ha egy extrém „az" eluralkodik rajtunk. így érzékeli élénken a kör­ nyező anyagi és szellemi világot. Charles Sherrington angol fiziológus „bűvös szövőszéknek" képzelte az agyat. annak teljességét. mi marad belőle. a művésziséget. hogy az agy megértésére szolgáló jelenlegi modellünk a számítógépen alapul.kissé unalmas . de a történetet a „lélek rugalmassága" példájaként mutatja be: mindig van valamilyen „én" bennünk. ha a tic teljesen eltűnik. rángatózó. hogy ahogy ő ne­ vezte. ami akkor is meg akar nyilvánulni. a gyógyszer józan. A bűvös szövőszék Sacks megjegyzi. Ebben az esetben melyik Ray igazi énje? Sack nem ad erre választ. hiszen már 4 éves kora óta ezzel az állapottal élt. legalább akkor a „stikkes. de hiányzott neki a régi. ezért úgy döntött. a drámaiságot. tickes Ray" lehessen. amit Proust és más nagy írók tártak elénk irodalmi műveikben? Az ember nyilvánvalóan nem egyszerűen „gon­ dolkodó gép". hanem olyan lény. Hétközben. a zeneiséget? Hogyan egyeztetjük öszsze azt. Amikor a szer hatni kezdett. intenzív. hogy a memória agyunk számítógépének mélyén rejtezik és azt a fajta visszaemlékezést. amikor dolgozott. amely folyamatosan új jelentésmintákat sző. Raynek teljesen más személyként kellett magára tekintenie. hogy kipróbálja a dopaminszint-csökkentő haloperidolt.

ha az idegrendszerünkben valami elromlik. hanem művészi jellegű. Az elme nem egyszerűen hatékony 439 . ami nagymértékben alakítja azt. mint a számítógép-hasonlat. nem vesz tudomást a lélekről. Záró megjegyzések Csak akkor vesszük észre. mert utal a tapasztalat nagyon személyes természetére és arra. az ember „az integráció csodája".az analógia lényegesen jobb. hogy a jelentés kiala­ kulásához idő kell. milyen akaratra van szüksége az énnek ahhoz. és nem tudná helyreállítani a jelentés és az önállóság érzetét. nem tudományos vagy matematikai legyen . vagy mint a kotta. A prizma. Sack azt mondja. a szétesés széléről. hogy fenntartsa magát az olyan romboló erőkkel szemben. ami a személyiséget alkotja és meghatározza. nem tudná magát viszszahozni a káosz. Ha az agy pusztán csak számítógép lenne. mint a neurológiai károsodás vagy betegség." Ezt a valamit akarták páciensei oly nagyon visszaszerezni vagy megőrizni a betolakodók ellen. Sacks megjegyzi. milyen erőfeszítésbe telik fenntartani az ér­ zést. A jobb agyfélteke. Van olyan szemszög. mint az írás. amit „én"nek érzünk. ami úgy nyer értelmet.ez talán a bal agyfélteke működésének felelne meg -. Saját analógiája az agy működésének megértésére: „írás és kotta". amelyen keresz­ tül életünket szemléljük.. és gyakran alábecsüljük. hogy autonóm. nem vesz tudomást arról. amiből az ember fejlett robotnak tűnhet. a jelentést „a történések megtapasztalásának művészi elren­ dezéséből és dallamából" nyeri. ahogy folyamatosan keletkezik. aki idegrendszeri számítógépén keresztül reagál a világra. magunkon mindig uralkodó személyiségek va­ gyunk. de az „én" kiala­ kításához valami más kell. Életünk olyan. hogy „az empirikus tudo­ mány. .

az ember élete folyamán többé válik a testét alkotó anyagnál. hanem teljességre törekszik. mert „jó test" volt. nem azért gyászoljuk. majd Los Angelesben a University of California rezidense lett. 1933-ban. 1991. Budapest 440 . Az akkor kísérleti stádiumban lévő. Kísérleteit Ébredések97 (Awakenings 1973) című könyvében írta le. amelynek hatására számos páciens képes volt újra normá­ lis életet élni. hanem mert bizonyos jelen­ tést hordozott. és 97 Olivér Sacks: Ébredések. ford. Olivér Sacks Londonban született. Erről ír Sacks: a meghatározatlan. 1965-ben New Yorkban telepedett le. L-dopa nevű gyógyszerrel kezelte őket. Szak­ mai gyakorlatát San Franciscóban teljesítette. Sacks az oxfordi egyetemen szerzett orvosi diplomát. a véletlenszerű érzésekből és tapasztalásból jelentést akar teremteni. Amikor valaki meg­ hal. értelemalkotó énről. ami Harold Pintért A Kind o f Alaska (Egyfajta Alaszka) drámája megírására ihlette. Faludi Endre. Interjú. Egy festmény vagy egy szimfónia nem csak olajfesték vagy zenei han­ gok halmaza . Az 1960-as években az Egyesült Államokba költözött. A bronxi Beth Abraham kórházban az 1960-as években „járványos ví­ rusos agyvelőgyulladásban" szenvedő betegeken végzett vizsgálatának eredményéről lett ismert.működésre. Szülei orvosok voltak. Csörögi István.mindkettőnek jelentése van. Hasonlóképpen.

Magánpraxisa mellett Sacks az Albert Einstein College of Medicine neurológus professzora és a New York University School o f Medicine vendégprofesszora. 1999. ford. Racsmány Mihály. Számos díszdoktori cím birtokosa. Osiris. The Island o f the Colorblind (Színvakok szi­ gete 1996) és Uncle Tungsten: Memories o f a Chemical Boyhood (Tungsten bácsi: A kémiai ifjúkor emlékei 2002 ). További munkái: Seeing Voices: A Journey Intő the World o f the D eaf (Látni a hangokat: Utazás a süketek világába 1990). 98 Olivér Sacks: Antropológus a Marson. Budapest 441 .ebből merített a Róbert De Niro és Robin Williams fősze­ replésével bemutatott hollywoodi film. Antropológus a Marson98 (An Anthropologist on Mars 1995). az Ébredések is. Konzultáns neuro­ lógus a Little Sisters o f the Poor szegénygondozó szerzetesrendnél is.

hogy növelné. a csalódás. 2006.a düh. oldal) Martin Seligman: Hiteles boldogság (453.a saj­ nálkozást az az érzés teszi nehézzé. ha m ásképpen választunk. hogy az esem ények sajnálatos állapota elkerülhető lett volna. Hajdú Eszter. Lexecon. oldal) 99 Barry Schwartz: A választás paradoxona: miért a kevesebb a több?. a szomorúság. am elyekkel a m odern világban szem be találjuk m agunkat. ahelyett. "1 ° 0 „Az egyszerű m egkülönböztetésen alapuló több millió éves túlélés után az a helyzet . Győr i°° Fordította: Hajdú Eszter 1 1 Fordította: Hajdú Eszter 0 . hogy bio­ lógiailag felkészületlenek vagyunk a választások sokaságára. ford. Érintkezési pontok Dániel Gilbert: A meglelt boldogság (219. m ég a bánat is . "m Dióhéjban A boldogság paradox módon korlátozza a lehetőségeiket. és ezt m i m a gunk kerülhettük volna el.2004 A választás paradoxona99 „M ás negatív érzésekhez képest .

hányféle tévékészüléket árulnak. piackutatók és a döntéshozatal területén dolgozók tapasztalatain alapuló A választás paradoxom: miért a kevesebb a több? (The Paradox ofChoice: Why More Is Less) azzal kezdődik. miért nem tudja. Az eredmény: azok. mert a mai végtelen nagy választékban nincs már olyan. fejezet Barry Schwartz Jó vagy rossz az. hogy Barry Schwartz pszichológus ténye­ ket és adatokat idéz arról. mit jelent ha „normál stílusú" farmernadrágot kér. sokkal elégedetteb­ bek voltak a minőséggel (szó szerint jobban ízlett nekik a termék). közgaz­ dászok. hogy csokoládét minősítsenek. hogy a nagyobb válasz­ ték elégedettebbé tesz minket a választási lehetőséggel kapcsolatban . amelyben egyetemisták két csoport­ ját kérték meg. mint azok. akiknek kevesebbféle csokoládé közül kellett választaniuk. ha választási lehetőségünk van? Pszichológusok. hogy „normál" Schwartz idéz egy tanulmányt. összesen hatféle csokoládét adtak. akiknek több közül kellett választania. A első csoportnak csak egy kis doboznyi. Ez meglepő eredmény. hányfajta gabonapehely közül választhat a helyi áruházban. Sőt az első csoport a kísér­ letben való részvételért felajánlott tiszteletdíját nagyobb arányban kérte csokoládéban.a 443 .44. a második csoport­ nak harmincféle közül kellett választani. mint készpénzben. mivel azt várnánk. és miért van a ruházati eladó za­ varban.

fejlett országok lakosságában. Még ak­ kor is. hogy időt spóroljon meg nekünk. amikor az emberek nem válogathat­ tak. A technológia arra lett kitalálva.döntési helyzet hatalom. melyi­ künk marad otthon velük? 444 . ha a meglevő hely­ zetünkkel viszonylag elégedettek vagyunk. hol lakjunk? Ha gyermekeink vannak. a túl sok választási lehető­ ség fordított arányban van a boldogsággal. hogy egyre nagyobb ára van annak. Folyton valami jobbat keresünk. Ám ehelyett. hogy bizonyos szorongás alakult ki a gazdag. melyikünk munkája határozza meg. amikor már megtaláltuk az „igazit" döntenünk kell: Melyikünk családjához lakjunk közelebb? Ha mindketten dolgozunk. mire megtaláljuk. ha egyre több döntési lehetőségünk van. 2-5 évenként vált mun­ kahelyet.vagy közműszolgáltatásokat. melyik cégtől veszik a telefon. amit keresünk. akkor is. jegyzi meg. a mai generáció azonban rutinszerűen. Volt idő például. hogy végül csak azért maradunk a megszokott szolgáltatónál. mivel nem feltétlenül jelent jobb életminőséget vagy nagyobb fokú szabadságot. a gyűjtögető életmódba vitt vissza minket. Schwartz szerint ez azt jelzi. Szerelmi életünkben is számtalan választási lehetőség van. Valójában azonban az a helyzet. A munka világában szüléink még egész karrierjüket egy cégnél tölthették. A döntések növekvő ára Schwartz ötletesen mutat rá arra. hogy minél kevesebb lehetőség közül kell választanunk. Most a választási lehetőségek gyakran olyan zavarba ejtően számosak. annál elégedettebbek va­ gyunk. hogy ne kelljen végiggondolnunk a különböző ajánlatok részleteit. mivel most több ezer lehetőséget kell átnéznünk.

Amikor „csak a legjobb" nem működik Mivel gyakran hozunk rossz döntéseket. Mi­ nél több választási lehetőségünk van. házastársunk kiválasztása például. nem feltétlenül szüléink vallását gyakorol­ juk. annál nagyobb a tét. hogy melyik egyetemre iratkozzunk be. kik vagyunk. valami más is játékba lendül . hogy a tényezők. amikre egykor nem volt befolyásunk. Bár mindannyian egy bizonyos etnikai csoportba. ezeket ma már csak „poggyásznak" tekintik. Bizonyos hibák következményei kis jelentőségűek lehetnek. hogy még a vallás területén is a magunk által választott hitet követhetjük. hogy ekkorát tévedtünk?" Schwartz a rendkívüli mértékben megnőtt választék és választási le-( hetőségek három hatását emeli ki: • Minden döntéshez nagyobb erőfeszítésre van szükség. személyiségünk lényegét is. amit Schwartz hosszasan illuszt­ rál. biztosan nem lenne több értelme annak. de ma már ebből semmi­ lyen következtetést nem vonhatunk le. • A hibák pszichológiai következményei nagyobbak. meghatározhatja életünket. 445 . ha rossz dön­ tést hozunk. Azzal. Megválaszthatjuk identitásunkat. családba és társadalmi osztályba születünk. hogyan lehet. Hibázási hajlamunk miatt a „helyes" döntésre való esélyeink megle­ hetősen alacsonyak. most választási lehetőségként jelennek meg. • Megnő a hibalehetőség. Régen sokat mondtak másoknak arról. és mivel nagyon nagy gyakori­ sággal kell döntéseket hoznunk. Úgy gondolkodunk: „Ha annyi választási lehetőség volt. vagy az.Schwartz megjegyzi. mások azonban.az emberi elme hibázásra való hajlama.

amit megítélésük szerint a legjobb megoldásnak tartanak. mielőtt döntenek. hogy a maximalizálok elérhetik azt. hogy minden opciót meg­ vizsgáljanak. amit csak teszünk. de ez a választás nem teszi őket szükségszerűen boldoggá. abszolút tökéletesnek kell lennie. hogy ha figyelembe vesszük. mennyi idő szükséges a lehetőségek elbírálásához. Lehet. Simon meglepő következtetése az volt. ha minden körülmények kö­ zött „a legjobbat" kapják. A maximalizálásnak keserű ára lehet az ember életében. de vajon jobb döntéseket hoznak? Arra az eredményre jutott. coulda. Ez alatt azt érti. hogy objektíven nézve a válasz igen. hogy elégedet­ tek lennének pozíciójukkal. hogy meggyő­ ződjenek arról. hogy kicsit jobb állásuk és valamivel magasabb fizetésük lesz. hogy „a legjobbat" kapják. ha az adott lehetőség megfe­ lel. A „shoulda.hogy a „legjobb" helyett az „elég jó"-t válasszuk? Schwartz lenyűgöző fel­ osztást tett: az embereket „maximalizálok" és „megelégedőkre" osztotta. Ha minden­ nek. amiknek. a mellett döntenek. a tökéletes helyett a kielégítő megoldásra törekvés a legjobb stratégia. van-e ennél jobb. és nem érzik szükségét annak. hogy a maximalizálok sok energiát fek­ tetnek a döntéshozatalba. woulda" (kellett volna. A maximalizálok csak akkor boldogok. tudtam volna. legyen szó akár 15 pulóverről vagy 10 potenciális partnerről. A megelégedőknek vannak bizonyos kritériumaik vagy szabványaik. Ez megköveteli. de valószínűtlen. Schwartz eltűnődött: adott. Nem ideológiai szükséglet számukra. meglett volna) önmarcangolás sok maximalizálót 446 . ami egyszerűen elég jó. súlyos ön­ kritikának tesszük ki magunkat. A megelégedés koncepcióját Herbert Simon közgazdász vezette be az 1950-es években a „korlátozottan racionális döntéshozatal" terminus­ sal. A megelégedők hajlandók megállapodni a mellett a megoldás mel­ lett. a döntéshozatalhoz. de szubjektiven nézve nem.

és depresszióra hajlamosabbak. hogy meg tudják teremteni maguknak a tökéletes világot." A megelégedők nem hiszik. bizonyos határok között Schwartz megjegyzi. legyünk inkább megelégedők. A mosogatógéppel felszerelt otthonok száma 9%-ról 50%-ra. amennyiben nem lehet egynél több szerelmi vagy szexuális partnerünk. Ha ez így van. Az adott időszakban azonban nem mértek jelentős emelkedést a boldogságérzet vonatkozásában. és ebben rejlik a paradoxon: a szoros társadalmi kötelékek csökkentik választási lehetőségeinket és az életben való önállóságunkat. és úgy gondolkodnak: „Megtettem minden tőlem telhetőt az előttem állt választási lehetőségekhez viszonyítva. mint megelégedő társaik." Velük ellentétben a megelégedők elnézőbbek saját hibáikkal kap­ csolatban. hogy az utóbbi négy évtizedben az amerikaiak egy főre jutó jövedelme (az infláció figyelembevételével) megduplázódott. kevésbé optimisták. ebből az következik. Ha lelki nyugalomra és az élettel való megelége­ dettségre törekszünk. és sorsukról Schwartznak az a karikatúra jut eszébe. a légkon­ dicionáló berendezések száma 15%-ról 73%-ra emelkedett. A házasság például csökkenti a szabadságunkat. A boldogság a családdal és barátokkal való szoros kapcsolatból származik. márpedig többnyire ez a helyzet. amelyen egy egyetemi elsőéves pólójának felirata: „BROWN. ezért kevésbé feszélyezi őket. ha a világ nem tökéletes. hogy a boldogságnak a kevesebb.összezavar döntéseiben. Boldogság. nem pedig a több szabad- 447 . hogy a maximalizálok általában kevésbé boldogok. de elsőnek a Yale-t választottam. Felmérések kimutatták.

Hiszen az időt. A válasz arra a kérdésre. talán az. hogy ez megnöveli felelősségünk mértékét. eltölthetnénk értékes kapcsolatunkban is. amiről tudjuk. melynek során az emberek 65%-a kijelentette. hogy egy­ általán nem vásárolunk. ők akarnák meg­ határozni. hogy boldogabbak vagyunk. hogy nem másítható meg. de amikor ténylegesen megvan a választás lehetősége. ha döntésünk nem visszavonható.sághoz és önállósághoz van köze. Schwartz például hoz egy felmérést. melyek azt mutatják. hogy választékot akarunk. Azt hisszük. mint amennyire dicsérik?" . Miért hátrányos az összehasonlítás? Schwartz tanulmányokat idéz. Ha például két előnyös vételi ajánlat közül kell választanunk. hanem valójában ronthatják is azt. Ebben a kontextusban jelentős kutatási eredmények azt mu­ tatják. De a valóban rákbetegek 88%-a nem akart maga választani a lehetséges kezelések közül. valójában valószínűbb. hogy ha az em­ bernek kompromisszumokat is mérlegelnie kell a választásban. „Lehet. A választások nem csak hogy nem feltétlenül javítják az életminőséget. Ez azért van így. milyen kezelést kapjanak. hogy a választás szabadsága nem is olyan jó. miért vagyunk kevésbé boldogok. a döntést igyekszünk magunkban megindo- 448 . már kevésbé vonzó .teszi fel a kérdést Schwartz. hogy ha rákban betegednék meg. ha több választási lehetőségünk van.a túl sok lehetőség valójában szoron­ gáskeltő tényező. amit a több ezernyi választási lehetőség mérlegelésével töltünk. mert amikor olyan döntést hozunk. Ebben az egyenletben bizonyos fokú korlátozottság­ nak felszabadító hatása lehet. akkor döntésében ingadozóbb és kevésbé boldog lesz.

Az ilyen összehasonlítás növeli az ember kedvét és önbecsülését. és • Folyamatosan becsüld meg jelenlegi életedet. hálás emberek egészségesebbek. 449 . a boldog­ ság receptje egyszerű és kettős: • Döntéseid legyenek visszavonhatatlanok. Régebben. Egyszerűen azzal. és ez az összehasonlítás féltékennyé. az Internet és egyéb kommunikációs eszközök megjelenésével rengeteg ember életére láthatunk rá. De a televízió. közelebb visz minket a valósághoz és boldogabbak leszünk. A házassághoz való rugalmas hozzáállásunk például természetes folyamatként vezet a házasság meggyengüléséhez. mint nekünk. Mivel a több választás lehetőséget ad az összehasonlításra. akikkel összehasonlíthatjuk ma­ gunkat. milyen szerencsések vagyunk azokhoz képest. hogy észreve­ gyük. ellenségessé. csökkenti a szorongást. egészen elégedett lehetett a sorsával. ha minden reggel és este azt mondjuk magunknak: „Sok dolog van. Még akkor is. A „lefelé történő hasonlítás" ezzel szemben arra vezet. ha az ember fizikai munkásként dolgozott. akiknek kevesebb van.kölni és minden lélektani alátámasztást megadunk neki. idegessé tesz min­ ket és csökkenti önbecsülésünket. Ezt nevezi Schwartz „felfelé történő hasonlításnak". optimistábbak. vannak nálunk gazdagabbak. ha viszonylag jómódban élünk. iriggyé. Az elégedett. amiért hálás lehetek" és ezeket végiggondoljuk. és minden ba­ rátja ebből a körből került ki.

ez a különleges nyomorúság. mint Bili Gates. Összhangban saját elméletével. nem az aktuális élettapaszta­ lataink minőségétől függ. és milyen banálisnak és korlátozottnak tűnik életünk az összehasonlításban. hogy ő megelégedő. hogy érzékelünk-e szakadékot a dolgok valós állása és aközött. a maximalizálok vagy megelégedők csoportjába tartozik. Ha eddig a „bárcsak" agóniája gyötört. A világ egy nagy falu. mint Madonna. és azzal. Elis­ meri. hogy ez legyen a választásról és döntéshozatalról szóló „lehető legjobb könyv" . mert Schwartz évtizedekig foglalkozott ezekkel a témákkal. vajon mi miért nem vagyunk olyan híresek. hogy milyen hatással lehetnek boldogságunkra. Schwartz néhány 7 tételes tesztet mellékel. mivel magában foglalja az elmulasztott lehetőségek miatti szorongást és a nem választott módok miatti megbánást. A maximalizálok számára A választás paradoxona sorsváltoztató könyv lehet. nem fontolgatott meg minden szót.mégis az. a jólét növekedésével és a megnövekedett választási lehetőséggel szinte járvánnyá vált.Záró megjegyzések A választási lehetőségek túltengése a lelki gyötrelmek legfőbb forrása. hogy milyennek kéne lenniük. az. PhD-fokozatát pedig 1972-ben a Pennsylvania Egye­ temen szerezte. miszerint 450 . amit régebben olyan kevesen tapasztaltak meg. vagy olyan gazdagok. A választás paradoxona érzékelhetően nem évek fáradságos munkájával készült. Mégis. hanem attól. hogy az olvasó eldönt­ hesse. és ez írásán meg is mutatkozik. ezért óhatatlanul is eltűnődünk. minden mondatot. rádöbbenthet. Barry Schwartz Schwartz BA diplomáját 1968-ban a New York Universityn. hogy mennyire vagyunk elégedettek az élettel.

a motivá­ ció.és társadalmi cselekvés tudomány professzora. Schwartz számos szakcikket publikált a tanulás. Robbins). 1971-ben egyetemi tanársegéd lett a pennsylvaniai Swarthmore College-ben. Fiatalon nősült. Schwartz 35 éve ugyanazon az egyetemen tanít és ku­ tat.szerzőtársak: E. az értékek és a döntéshozatal területén. The Cost ofLiving: How Markét Freedom Erodes the Best Things in Life (Az élet ára: A piaci szabadság ho­ gyan erodálja az élet legjobb dolgait 2002) és Psychology ofLearning and Memory^A tanulás és memória pszicho­ lógiája 5.célszerű korlátozni a választási lehetőségeket az életben. További munkái: The Battle Fór Humán Natúré: Science. 451 . 2001 . kiadás. Wasserrnan és S. Jelenleg az egyetem pszichológia tanszékének Dorwin Cartwright ösztöndíjas társadalomelmélet. Morality and Modern Life (Harc az emberi természetért 1986). és házassága ma is tart.

" „A [nagyon] boldog em berek lényegesen különböznek az átlagosan boldog és a boldogtalan em berektől is abban.2002 Hiteles boldogság „ Szerintem : H irtelen ráeszmélés volt. oldal) Dániel Gilbert: A meglelt boldogság (219. oldal) 452 . jó tár­ sasági em b ernek tartják magukat. A nagyon boldog em berek töltik a legkevesebb időt egyedül." Dióhéjban A boldogságnak nem sok köze van az élvezethez. Érintkezési pontok Dávid D. oldal) Barry Schwartz: A választás paradoxona (443. oldal) Csíkszentmihályi Mihály: Kreativitás (125. a legtöbbet társaságban. hogy a lelkem ben m indig esős. borongás idő volt. m ert mogorva voltam. Jó szerencsém valószínűleg nem azért ért. ha nem éppen annak ellenére. Burns: Jókedvűen (107. és barátaiknak is ez a vélem ényük. A z én életem ben nézve N ikki nagyon eltalálta a dol­ got. oldal) Dániel Goleman: Érzelmi intelligencia a munkahelyen (235. Z sém bes voltam. A bban a pillanatban úgy döntöttem: változtatok. hogy m indannyian mozgalmas és örömteli társadalmi életet élnek. Ötven évet töltöttem úgy. és az utóbbi tíz évben én voltam a két lábon járó fénykoszorú ragyogó napsütötte ház­ ban. sokkal inkább kapcsolódik a személyes erősségek és karakter fejlesztéséhez.

és azt. fejezet Martín Seligman Minden 100. De ez a fokuszálás azt jelentette. Bár 1991-ben megjelenirlearned Optimism (Tanult optimizmus) című munkája elismert klasszikus lett. de éppen a tehetetlen­ séggel és pesszimizmussal kapcsolatos munkája vezette arra. A pszichológia tudománya min­ dig arról szólt. Szakmai munkásságának első 30 évében Seligman maga is az „ab­ normális" pszichológia területén dolgozott. hogy ezeknek az érzelmeknek a jelenléte hogyan növelhető életünkben. és az utóbbi ötven évben meglehetősen sikeres tudomány lett a lelki betegségek diagnosztizálása és kezelése területén. a boldogsággal foglalkozó cikk jut. Authentic Happiness: Using the New Positive Psychology to Realize Your Potential fór Lasting Fulfilment (Hiteles boldogság: Az új pozitív pszichológia felhasználása a tartós beteljesülés lehetőségének megva- 453 . Ez a munka arra késztette. a szomorúságról szóló tudományos szakcikkre csak egyet­ len. hogy kiderítsék. mi a probléma az emberekkel. hogy átgondolja a pszichológia tágabb célját.45. mitől boldogok vagy elégedettek az emberek. a „pozitív pszichológia" alapítójaként lett ismert. hogy az optimizmust és a pozitív érzelmeket kezdje kutatni. jegyzi meg Martin Seligman. hogy sokkal kevesebb figyelem jutott annak.

ezen túlhaladva a jövedelem további emelkedése nem növeli a boldogságérzést. HÁZASSÁG Egy nagy felmérésben. de az élettel való általános elégedettség egyáltalán nem növekedett. 454 . Úgy tűnik. PÉNZ Az utóbbi 50 évben a vásárlóerő az Egyesült Államokban. hogy az embernek mennyi a jövedelme.lósításában) című művének is jelentős hatása van. és sokat tanít arról. de amikor elérnek egy alap bevételi szintet („éppen elég"). hogy a házasságban élő emberek 40%-a „nagyon boldog". kü­ lönélők és özvegyek csak 24%-a nyilatkozta. Mitől vagyunk boldogok? Seligman több száz kutatás eredményét összegyűjtve megállapításokat tesz a hagyományosan a boldogsággal összefüggőnek tartott tényezőkről. és ez a férfiakra és nőkre egyaránt vonatkozik. Japánban és Franciaországban több mint duplájára nőtt. hogyan vezethetünk jó és értelmes életet. Az elváltak. függetlenül attól. mennyi idős. a National Opinion Research Center arra az eredményre jutott. amiben 30 éven át 35 000 amerikait kérdeztek. Ezt a statisztikát más felmérések is alátámasztották. a pozitív pszicholó­ gia egyfajta manifesztumának tekinthető. Seligman megjegyzi: „A pénznél jobban befo­ lyásolja az ember boldogságérzetét az. a há­ zasság növeli a boldogságszintet." Az anyagias emberek nem boldogok. A nagyon szegény emberek bol­ dogságszintje alacsonyabb. hogy „nagyon boldog". hogy mennyire tartja fontosnak a pénzt.

Az ortodox zsidók reménytelibbek a jövőt illetően. Az evangéliumi keresztény egyházak prédikációi op­ timistább hangvételűek a hagyományos protestáns egyházakban mon­ dottaknál. hogy „jelentős és örömteli társasági életet él" Ők töltik a legkevesebb időt egyedül. aki nagyon boldognak tartja magát. Azok. mint azt gondolnánk. BIOLÓGIAI NEM A nők a férfiakhoz viszonyítva kétszeres gyakorisággal tapasztalnak depressziót és hajlamosak arra. úgy értékeli. BETEGSÉG A betegség közel sincs olyan kihatással az élettel való megelégedettségre vagy a boldogságra. „jövőbe vetett hit". hogy több negatív érzelmet éljenek át. A jó egészséget természetes- 455 . általában sokkal alacso­ nyabb boldogságszintről nyilatkoznak. Náluk alacsonyabb a depreszszió aránya és rugalmasabban állnak a kedvezőtlen fordulatokhoz és rugalmasabban épülnek fel a megrázkódtatásokból. akik sok időt töltenek egyedül. annál boldogabbak. Vagyis a nők egyszerre szomorúbbak és boldogabbak a férfiaknál. mint a nem vallásosak.TÁRSAS HAJLAM Szinte mindenki. VALLÁS A vallásos emberek következetesen boldogabbnak és megelégedettebbnek mutatkoznak. jó ér­ zést kelt az emberekben magukkal és a világgal kapcsolatban. Ugyanakkor a férfiaknál sokkal több pozitív érzelem megtapaszta­ lására képesek. Seligman megfogalmazása szerint az erős. hogy minél fundamentalistábbak egy vallás követői. mint a reform zsidók. Egy tanulmány kimutatta.

Seligman megjegyzi: „Azok. Seligman szerint ez jó hír azoknak. hogy meghatározzák. körülményeik nem teszik lehetővé számukra. ahogy lassú formálódása során alakul ki bennünk. A fajnak sincs. azt gondolják. ez nem nagy arány." Végül az intelligenciának és a felsőfokú tanulmányoknak sincs mérhető hatása a boldogságra. minden korban megtalálha­ tó. bár néhány csoportban. a bátorság. hogy együttesen is csak 8-15%-ban befolyásolják boldogságérzetünket. ami minden kultúrában. de ebben tévednek. például afroamerikaiak és spanyol amerikaiak között/alacsonyabb dep­ ressziószintet mértek. teljesen és nagyon gyorsan alkalmazkodunk a jó időhöz. Figyelembe véve. KLÍMA A klímának sincs hatása a boldogság-szintre. mértékletesség és spiritualitás. és valójában csak a súlyos vagy halmozott betegség csök­ kenti az ember pozitív érzésének szokványos szintjét. Karakter és boldogság A fenti tényezők mindegyikét hagyományosan a boldogságot teremtő fő elemeknek tekintették. de kutatások bizonyítják. akik úgy vélik. kik vagyunk és milyen körülmények között élünk. hogy a kali­ forniaiak boldogabbak. a szeretet és emberségesség. akik a nebraskai télben szenvednek. Ezeket 456 . hogy ezek a tényezők nagyon alapvetők abban. A karakter olyan univerzális erényekből áll.ahogy nagyszüleink emlegették . hogy boldogok legyenek. igazságosság.nek vesszük.„karakterünk". A fenti tényezők helyett Seligman az igazi boldogság és az élettel való elégedettség . Ilyen többek között a bölcsesség és a tudás.

a lojalitás. a bátorság. aminek kifejlesztését mi választjuk.túlnyomórészt képességeink fejlesztéséből ered. ha műveljük és neveljük olyan személyes képességeinket. a tisztesség. aki valamely nagy akadályt győzött le. hogy gyengeségeinket próbáljuk kiigazítani.a hiteles boldogság . Seligman szerint nagy hiba. és az erősségek között. ezáltal alkalmasak pszichológiai tanulmányozásra.az erényeket úgy érhetjük el. De Seligman azt mondja. Az életben való siker és az igazi megelégedettség . hogy a karak­ terjegyek és a személyes képességek mérhetők és fejleszthetők. A tehetség a génekről szól. ha azzal töltjük az életünket. mint az eredetiség. Seligman megjegyzi. 457 . mert régimódinak és tudománytalannak gondolták. aki ugyanazt egyszerűen természetes adottságával éri el. „Jellegzetes erősségeink" finomítása révén (Seligman kérdőívet állí­ tott össze róluk) érjük el az élettel való igazi elégedettséget és boldog­ ságot. Ha tehetségünkhöz akarat és elszántság társul. ugyanúgy büszkék vagyunk eredményünkre. hogy elérjen valamit. Erősségek és boldogság Különbség van a velünk született tehetség. amiben automatikusan jók vagyunk. de az erények és a kifejlesztett tehetségek (a személyes képességek maximális felfejlesztése) rólunk szól. hogy jobban lelkesít minket egy olyan ember. mint amikor tisztességünket dicsérik. A karakter gondolata régen kegyvesztett lett. mint az. kedvesség és korrektség.

a gyermek esetében kissé nő a kockázat. Seligman határozott üzenetet fogalmaz meg: elvesztegetjük az életet. hogy az embe­ reknek beállított boldogság.és boldogtalanságtartományuk van. ahogy a fogyókúrázó a diéta ellenére is visszahízik egy bizonyos testsúlyra. ami független gyermekkorunk eseményeitől és jelenlegi körülményeinktől. 458 . ám elérhető. szenvedélybetegség. és ez a hatás az élet folyamán egyre csökken. szorongás.Meghatározza-e a múltunk jövőbeli boldogságunkat? A pszichológia történetének nagy részében Freudtól egészen a „belső gyer­ mek" „segíts magadon" mozgalomig a válasz harsány „igen" volt. és ez az eredmény így is csak a kutatások felében mutatkozik. ami gyermekként történt velünk. düh nem tudható be annak. Sok kutatás arra jutott. hogy természe­ tes boldogságtartományunk felső határa legyen a normális érték. Seligman kijelenti. A szülők válásának csak jelentéktelen romboló hatása van a későbbi gyermekkorra és felnőttkorra vonatkozóan. de csak akkor. hogy nagy lottónyeremények után egy évvel a nyertes visszatér arra a szomorúsági vagy boldogsági szintre. A felnőttkori depresszió. amiben a váratlan szerencse előtt volt. Azt is kimutatták. hogy a gyerekkorunkban történtek okozzák je­ lenbeli gyötrődéseinket vagy ha ez passzívvá tesz minket a jövővel kap­ csolatban. De a jelenlegi kutatások eredményei mást mutatnak. ha a gyermek lány. hogy élete folyamán depressziós lesz. Valóban növelhető-e a boldogság? A válasz bizonyos szintig: „nem". hogy boldogságszintünk nem emelhető tartósan. rossz há­ zasság. ami genetikailag öröklött. Csak személyes erősségeink fejlesztése számít. ha folyton arra gondolunk. Például ha egy 11 évesnél fiatalabb gyermek anyja meghal.

mert elfojtásuk lelki problémákat okozhat. Záró megjegyzések Olyan világban élünk. De megbocsátani tudunk. Az érintettek az esemény után napokig. Nem kell nagy erőfeszítéseket tennünk. elfojtása egészségtelen. hogy akaratlagosan nem tudunk felej­ teni. mi történt velünk és hogyan fejezzük ezt ki. ha az ember úgy dönt. hogy nem bocsátunk meg. De Seligman azt írja. hogy ennek éppen el­ lenkezője az igaz.Érzelmek kifejezése Az „érzelmi hidraulika" fogalom azt jelenti. melyben a boldogsághoz számtalan rövidebb út is vezet. A keleti hozzá­ állás „érezd a haragot. „A-típusú" személyiségek vizsgálatából kiderült. az örömök könnyebb elérhetősége mintha 459 . sőt hetekig igen jó hangulatban voltak. hogy az ellenséges érzelmek kifejezése. az érzés még rosszabbodik. a sérelmet okozónak nem igazi büntetés. hogy pozitív érzé­ sünk legyen. amikor a hallgatók meghívtak valakit. de ne adj neki hangot" a boldogság kulcsa. a düh kifejezése egész­ séges. De furcsamód. A nyugati kultúrákban az emberek úgy gondolják. akinek köszönetét akar­ tak mondani valamiért. nem pedig megélése van összefüggésben a szívinfarktussal. Ezzel ellentétben. minél több hálát érzünk az emberek és jelenségek iránt. sőt átalakítja a sérelem fullánkját". hogy ki kell adnunk magunk­ ból negatív érzelmeinket. ami „kiveszi. hogy „lenyeli haragját" vagy barátságos érzéseket fejez ki. Agyunk úgy van kialakítva. annál jobban érezzük magunkat. míg ha megbocsátunk. Seligman diákjai „hálaestét" ren­ deztek. megváltozunk és visszanyerjük az élettel való elégedettségünket. Ha azon rágódunk. Az. a közösség nyilvánossága előtt. Szerencsésebb.

menyire vagyunk optimisták. Az igazi élet olyan. 460 . de ezek a kitérők valójában kellemesen fűszerezik a könyvet és gyakran szórakoztatók. hogy Seligman saját életéből is vesz példákat. mik a jellegzetes erős­ ségeink stb. hogy boldogok vagyunk vagy nem vagyunk boldogok életünk minden percében. hogy azokat magára is alkalmaznia kéne! Többé nem engedhetjük meg magunknak. A tisztség felfedte karakterét és lehetővé tet­ te. Az élvezetes élet azt eredményezi. és tőlünk függ. Vannak olvasók. mert nem igényel semmilyen személyes fejlődést. melyekkel meghatározhatjuk. hogy az életnek inkább szemlélői. aminek élvezete másoknak adatott meg. szerepe van benne választásainknak. többek között azt is elmondja.tátongó lukat hagyna sokunk életében. hogy folyamatosan keressük a kihívásokat és igyek­ szünk azoknak megfelelni. Amikor Franklin Delano Roosevelt halála után Truman átvette az elnöki hivatalt. Seligman szerint a „feladathoz való felnövés" pszichológiájára van szükségünk. akiknek nem tetszik. és nem használjuk kreativitásunkat. amit ő más néven „Harry Truman-hatásnak" nevez. az általános elvárások ellenére az egyik legna­ gyobb amerikai elnökké vált. az többnyire irreleváns. Nem tanulunk semmit. a boldogság felé vezető ösvények világosabban látszanak. A Hiteles boldogság egyik legjobb részét a tesztek alkotják. de a boldogságról szóló rengeteg bizonyíték elgondolkodásra késztette. hogy felelősséget vállalunk-e lelki állapotunkért. Truman esetéhez hasonlóan csak az számít. élete első 50 évét kelletlen. Bámulatos. a bol­ dogság valami misztikus dolog. Az. mo­ gorva emberként töltötte. hogy azt higgyük. mint valaha. mint résztvevői vagyunk. hogy régen háttérbe szorult személyes erősségei kibontakozzanak.a boldogság nem „hullik az ölünkbe". hogyan nyerte el az American Psychological Association elnöki tisztét. hogyan döntünk: kibontakoztatjuk vagy nem bontakoz­ tatjuk ki a bennünk rejlő lehetőségeket . hogy Seligman elismeri.

A társaság koráb­ bi elnökei többek között: William James. BA fokozatát summa cum laude a Princeton Egyetemen.Martin Seligman New York államban. Seligman 200 tudományos szakcikk és 20 könyv szerzője. John Dewey. Albanyban született. PhD-fokozatát pszichológiából a Pennsylvania Egyete­ men. További munkái: Helplessness (Tehetetlenség 1975. 1998-ban megválasztották az American Psychological Association elnökéül. Abraham Maslow és Harry Harlow. 1993). Nős. Szülei köztisztviselők. Abnormal Psychology (Rendellenes pszicholó­ gia. 1942-ben. 1976 óta a UPenn pszichológia professzora. hét gyermeke van. 1964-ben szerezte. Seligman New Yorkban. What You Can Change and What You Cárit (Mi megváltoztatható és mi nem? 1993) és The Optimistic Child (Az optimista gyermek 1995). Learned Optimism (Tanult optimizmus 1991). mely társaságtól két Distinguished Scientific Contribution díjat is kapott. 1995). 1967-ban kapta. 461 . társszerző Dávid Rosenhan 1982. az Albany Academy fór Boys iskolában tanult.

akik a képzett em berek osztályán belül élvezték egy tipikus házasság új tapasztalatait. Érintkezési pontok Erik Erikson: A fiatal Luther (153. Évekig tipikusan lelkes em bereknek tűntek . Barátként ism ertem őket. m íg az új páncél ki n em nő a régi hely éb en. oldal) 462 . am ik párként kapcsolták őket össze.m 1976 Átmenetek „Sokban hasonlítunk egy különösen kem ény páncélú rákhoz. Azt viszont sejtem. de előbb a régit le kell dobnia magáról. A z új páncél belülről növekszik. oldal) Carl Rogers: Valakivé válni (425. hogy mostanra nekik is m egvannak a m aguk g u b a n ca i." Dióhéjban Ami nagyon személyes változásnak tűnik. A növekedése során több ke­ mény. A rák védtelen egészen addig. védelm ező páncélt növeszt és vet le. gyakran egyszerűen az élet egyik évszakából a másikba való átmenet." „ 2 5 éves korukban házasodtak össze. d e sem m it nem tudtam azokról a szálakról.

Az a borzalmas gondolat foglalkoztatta: Hogyan reagálnak má­ sok. melynek során a brit erők 14. a Derry kerületen átmenő katolikus polgárjogi menetbe. Azt mondta. De Gail tudta. ha ilyesmi történik velük? Egyesek még keményebben dolgoz­ tak a karrierjükben. de valójában nem élte meg. „egész nyavalyás vi­ lága" mintha szét akart volna esni. csak „résztvevő" volt az életben. hogy újságíróként utazgasson a világban. hogy írjon beszámolót egy észak­ írországi konfliktusról. 463 . főként fiatal civilt öltek meg. és a helyszínen belekeveredett a Véres Vasárnap eseményeibe. csak a sötét dogokat látja. élete felénél úgy tűnt. kedves és törekvő „jó" lánynak gondolta magát.46. mások veszélyes sportokat kezdtek gyakorolni. megint mások nagy partikat adtak vagy fiatalabb partnereket vittek ágyukba. Addig optimista. gyermeke is született. pedig férjhez ment és elvált. Úgy érezte. Ez a nap talán csak rossz emlék maradt volna. hogy ezek egyike sem töltené be az elméjé­ ben tátongó űrt. Amerikába visszatérve számot vetett az életével. ha nem a riporternő szeme előtt lövi szét egy golyó egy fiú arcát. de most. fejezet Gail Sheehy Gail Sheehyt riporterként rendelték ki. bátor. 35 évesen már ke­ vésnek találta.

amit el is vár az olvasó egy jó magazin szerzőjétől. továbbá. hogy egy másik szinten valami más zajlik. A könyv stílusa olyan.előidézője volt. egysze­ rűen a benne zajló nagyobb változások . az azt jelzi. Ha eddig elégedettek voltunk az életünkkel. hogy má­ soknál mi vált ki ilyen fordulópontot. megjósolható rend­ szerességgel következtek be. ahogy Sheehy leírta a felnőtt élet szakaszait. a szöveg az első oldaltól fogva magával húzza az olvasót. de nagyon sok olvasója kiáltott fel: „De hiszen ez én va­ gyok!" ahogy felismerték magukat abban.A Passages: Predictable Crises o f Aduit Life (Átmenetek: a felnőttkor előre­ látható válságai) az 1970-es évek könyvkiadásának kiemelkedő jelensége volt. hogy nincsenek egyedül az élet viszontagságain át való evickélésben. mint az érettségi. azzal. jó stílusú író volt. hogy különbség van a „mérföldkő események". Bár a felnőttek életkríziseinek témája nem számított különösebben újszerű és népszerű témának. a munkába állás (melyek 464 . és most hirtelen mindez megváltozott. a gyermek születése. hogy ezek az „átmenetek" körülbelül azonos életkorban. A dolog felkeltette az érdeklődését az iránt. hogy népszerű magazinokban részletek jelentek meg belőle. és a könyv nyomán sokan ébredtek rá. Határszakaszt jelentő események és mélyebb válságok Sheehy felismerte.valamiféle. Az emberek külső eseményekkel próbálták érzéseiket magyarázni. de ahogy az ő esetében is történt. a házasság. hogy a szörnyű esemény. Rámutatott. életközépi válság . és meglepetésére kiderült. bestseller lett. a külső esemé­ nyek igazából nem adtak magyarázatot. aminek tanúja volt. Könnyű az Átmeneteket elavult és népszerű pszichológiai könyvként leértékelni. hogy Sheehy tehetséges. a könyv figyelemfelhívó borítójával.

hogy a felnőtt életet évtizedenként osztotta szakaszokra. vagy hagyjuk. pedig ez az esemény egyszerűen olyan katalizátor. mivel végső soron fejlődést jelen­ tenek. miszerint bi­ zonyos fordulópontoknál vagy személyes fejlődésünk irányába mozdul­ hatunk el. gondoskodott róla. vagy az ismert biztonságban maradhatunk. Változások évtizedről évtizedre A könnyebb érthetőség kedvéért Sheehy bevezette azt az újítást. A gyermekkori és a kamaszkori fejlődés fázisait. nem kell félnünk tőlük. és megfigyelte. Ha azt választjuk. Az életszakaszok vál­ tozásait egy házaspár esetében is vizsgálta. hogy a folyamat sodorjon minket. Sheehyre nagy hatást gyakorolt Erik Erikson elmélete. igen részletesen kutatták és dokumentálták. hogy fejlődünk. mint Sheehy meg­ jegyzi.nyilvánvalóan hatással vannak ránk) és a belső eredőjű fejlődési fázisok között. Mindkét esetben változást tapasztalunk. tömérdek életrajzot olvasott el és gyűjteni kezdte 18 és 55 év közötti emberek élettörténetét. a választás abban áll. hogy számos nő története is bekerüljön a kötetbe. hajlamosak vagyunk ma­ gának a „mérföldkő eseménynek" tulajdonítani. Bár ezek az átmeneti időszakok kellemetlenek és gyakran fé­ lelmetesek. hogy ezek milyen feszültségeket jelentenek a kapcsolatban. Mivel a kutatás nagy része férfiakkal foglalkozott. de nem sok figyelmet fordítottak a felnőttkor életszakaszaira. Az Átmenetek írásakor alaposan beleásta magát az életszakaszok szakirodaimába. hogy hogyan érezzük magunkat. hogy elfogadjuk a változást. hogy jobban ellenőrzé­ sünk alatt tartjuk a folyamatot. legalább tudjuk. ami az élet egy másik szakaszába vezet át minket. és jobban tudatosítjuk azt. 465 . Azt.

akik fiatalon mennek férjhez. A nők gyakran választanak „erősebb" férfit. vagy teljesen elutasítjuk az elkötelezettséget. a nők önbizalma gyakran a kamaszkori szint alá csökken. A nőkben kialakulhat az érzés. A húszas éveikben járó párok úgy érzik. Új irányokat kell keresnünk. Lehet. amit családunk vagy barátaink elvárnak tőlünk. bármit képesek megtenni. hogy gyere­ kes anyák. különben nevetségessé válnak. ha otthon maradnak. A „harmadik X" közeledtével. Vagy biztonságra és elkötelezettségre törek­ szünk. és 30-as éveikben nagy változáson mennek keresztül. esetleg kisebb lesz önbecsülésük. amikor kilépnek férjük árnyékából. mint a férjüknek. hogy pályát változtatunk vagy visszamegyünk dolgozni vagy gyereket vállalunk. Ha a húszas éveink 466 . hogy el vannak vágva a világtól. együtt minden akadályt le­ győznek. és kevésbé értékelik őket önmagukért. A nők nem érzik ezt a nyomást. jegyzi meg Sheehy. vagy a kalandot és „önmagunkat" keressük. vagy új elkötelezettségeket kell vállalnunk. általában elége­ detlennek érezzük magunkat karrierünkkel és addigi választásainkkal. jól kell teljesíteniük a munkahelyü­ kön. re­ ménnyel. bár bátorságuk mögött gyakran van kétség és bizonytalanság. amit tennünk „kéne". tele vagyunk energiával. mint azért. amivel esetleg később kénytelenek szembenézni. Legnagyobb szerelmük a munká­ juk. ilyenek pél­ dául azok a nők. Míg a húszas éveikben járó férfiak úgy érzik. mert a házon kívül dolgozó férfiaknál sokkal kevesebb visszajelzést kapnak tel­ jesítményükről. A huszonéves férfiak úgy érzik. aki bizonyos fokig pótolni tudja családi kapcsolataikat. gyermeket nevelnek. mintha kinőttünk volna belőlük.A huszonéves kor Húszas éveinkben meg kell találnunk helyünket és célunkat az életben. felfedezzük hogyan élhetjük az életünket. Többnyire két út áll előttünk: vagy azt tesszük. De ezzel a nők elkerülik saját fejlődési fel­ adatukat.

később ez elkerülhetetlenül jelentkezik. és kezdjük belátni. hogy gyökeret verjünk vala­ hol. hogy az élet sokkal komolyabb és bonyolultabb. hogy ha nincs valamiféle identi­ tásválságunk 20-as éveinkben. ami kifinomultabbá teszi prioritásainkat. ez az „utolsó lehetőség" évtizede. Hiteles­ séget követelünk magunknak. hogy életünk egyszer véget ér. Mindkét nembeliek arra a következtetésre jutnak. a harmincasokban rájövünk. hogy semmiért nem hibáztathatunk másokat. Míg a húszas évek a „minden lehetséges" évtized. ilyenkor érhet el minket a „hét­ éves krízis" Sheehy arra figyelmeztet. sikeres íróvá kell lenniük. Sheehy kutatásaiban különösen a 37 éves kor mutatkozott krízisévnek. mint amilyennek húszas éveikben hitték. vagy „ígéretes fiatal tehetségből" elfogadott.közepétől kezdve kapcsolatban voltunk. Az élet általában kissé megállapodottabb lesz. milyen karriert akarunk befutni és házat vehetünk. és ez sokként érhet bennünket. hogy életük nem csak arról szól. Hirtelen rádöbbenünk. A harmadik X Az ember harmincas évei „a határidő évtizede". Eldönthetjük. hogy lehet. „a gyökerek feltépésének" időszakában. nem kapunk mindenre választ. „Kezd szoríta­ ni az idő". amikor alkal­ mazottból üzlettárssá kell előlépniük. hogy korábban mindent a házas­ ságuknak és a családjuknak rendeltek alá. hogy má­ sok kedvében járjanak és megfeleljenek a kulturális normáknak. de öntudatosságuk növekedni kezdhet. 467 . A férfiak úgy érzik. amikor felismerik. ahogy Sheehy is rádöbbent. A 37 és 42 közötti életkor a legtöbb ember számára a szorongással leg­ inkább jellemzett időszak. amikor már esetleg nagyobb árat fizetünk érte. A nők lehet.

ezek lehetnek a legjobb évek. úgy érzik. Minden egyes fázisban lehetőségünk van arra. akik megújították céljukat. feltehetjük magunknak a kérdést: „Megérte? Miért nincsenek gyerekeim?" A negyedik X-be forduló számos férfi úgy érzi. hogy szerelmesek leszünk. kik vagyunk. A nők öntudatosabbak lehetnek. Az élet ezen szakaszának mottója Sheehy szerint az lehetne: „Elég a sü­ ket szövegből!" . és olyan érzése támad: „Ez minden?" A jó hír az. túl nagy a teher rajta. a férfiak.azok vagyunk. hogy nem értékelik eléggé. hogy senki nem csinál meg semmit helyettünk. Ha intenzíven hajszoltuk a karriert. ezért vé­ gül mesterei leszünk sorsunk alakításának és magabiztosabbá válunk. bizonyos stagnálást és egyensúlytalanságot érzünk. Önállóbbnak érezzük magunkat. hogy még jobban meg­ határozzuk. mert belátjuk. Akárhogy is nevezzük. Sheehy kifejezése: „hitelességünk elnyerése". Próbálkozás. vagy megadjuk magunkat a csoport elgondolásai­ 468 . de na­ gyobb tiszteletet és odaadást tudunk tanúsítani egy másik ember iránt. hogy önmagunk legyünk Az identitás keresését Jung „individuációnak". Akik addig látszólag erőfeszítés nélkül haladtak előre az életben. kevésbé valószínű. hogy előrébb haladjanak a karrierjükben. jobban reagálnak az érzelmekre. Azoknak. A másik nem elveszti felettünk varázshatását. akik addig félretették ér­ zelmeiket. mert már be tudtuk építeni a pszichénkbe saját nemünk ellentétét. ez az egymásra következő életszakaszok célja. akik vagyunk.A negyedik X Amikor középkorúvá válunk. hogy a negyvenes évek közepén visszatér bizonyos egyen­ súly. hogy az élet utolérte őket. Maslow „önmegvalósí­ tásnak" nevezte.

és vica versa. vagy egyidejűleg versengnek bennünk. aki gondoskodik rólam". Nagyon érdekes. „A családom elvárta".nak és elvárásainak. hogy elszabadul­ junk. amit tapasztalunk. a másik kreatív önállóságot és szabadságot akar." Az. hogy most egymást okoljuk azért. hogy tudatosabbak vagyunk életünk fázisaival kapcsolat- 469 . van valami időtlen érték bennük. ahelyett. Bár ezek az interjúk ma már nyilván­ valóan nem aktuálisak. Például. Két énünk van: az egyik össze akar olvadni másokkal. miközben az igazi változás belső eredetű. Sokan ezért köt­ nek házasságot. ezek is­ métlődnek olyan élénken. így aztán. hogy nem saját érdeme. mintha korábban soha meg nem történtek volna. hogy Sheehy számos interjút készített kü­ lönböző személyekkel és párokkal. Életünk során folyton vált­ hatunk egyik vagy másik között. amikor a férfi éppen a növekedés és lel­ kesedés fázisában van. Willa Cather regényírótól idéz: „Csak két vagy három emberi történet van. Mindig volt valami erősebb ok: „A barátnőm nagyon akarta". mennyire jól helyettesítik a szülőt. mikor nem vagyunk boldogok. hogy a Sheehy által megkérdezett párok egyike sem pusztán szerelemből kötött házasságot. „Az én kultúrámban az emberek ebben a korban megházasodnak" Mindkét nem esetében a leggyakoribb ok az volt: „Szükségem volt valakire. ha­ nem a szerint ítéljük meg házastársunkat. hogy felelősséget vállalnánk magunkért. a nő a kétség és instabilitás időszakát élheti meg. hogy a házaspárok fejlődési fázisai ritkán vannak összhangban. vagy megkülönböztessük magunkat szüléinktől. Záró megjegyzések Az Átmenetek legfőbb erénye. Ennek gyakori eredménye az. azt gondolhatjuk: „ő nem engedi". Számos döntésünk egyszerűen azt a vágyat tükrözi. Ezzel az a probléma. Tovább bonyolítja a dolgot.

nem pedig másokat vagy külső körülményeket kell hibáztatnunk miattuk. hogy húszas. melyekben leírta többek között George W. hogy a nők későbbi életszakaszban. hogy meglássuk: amit egyedi problémánknak tartunk. de lehetővé teszi. Margaret Tha- 470 . Newt Gingrichet. és magunkat inkább változó. pedig a várható átlagélettartam növekedésével az élet sokak számára valóban 40-nél kezdődik. Az 1970-es években az Egyesült Államokban az átlagos házasságkötési kor nőknél 21.bán. amikor az em­ berek sokkal későbbi életkorban „állapodnak meg". hogy minden kontrollt feladunk. Mihail Gorbacsovot. És Sheehy nem tárgyalta a 40-es éveken sokkal túlhaladó életszakaszokat is. Az is gyakoribb. Lehet. Gail Sheehy Sheehy magazinokban írt éles karakterprofiljairól közis­ mert. Most. sőt talán harmincas éveinkből is szánjunk néhány évet arra. szinte elvárássá vált. nem pedig rögzült identitással rendelkező személyiségeknek tekintjük. hogy elvetjük a „fiatalság" és az „érettség" közötti megkülönböztetést. hogy hajlamosabbak leszünk az életet elkerülhetetlen. Busht. az emberek százéves korukon túl is egészségesen élhetnek? Lehet. vagy egyáltalán nem vállalnak gyereket. Itt vetődik fel szükségszerűen a kérdés: Milyen életkornál lesznek a fordulópontok és az életkrízispontok. folyamatosan fejlődő. Az Átmenetek megjelenése óta az életszakaszok időkeretei mintha meg­ változtak volna. és inkább saját életszakaszunkhoz van köze. ahogy azt a tudósok előre jelzik. férfiaknál 23 év volt. mit akarunk csinálni. hogy felfedezzük. valószínűleg már milliók átélték. amikor. nem jelenti azt. stabil periódu­ sokkal megszakított átmeneti állapotok sorozatának tekinteni. és a lehető legkevesebb elkötele­ zettséget vállaljuk.

Hillary Clinton arcképe 1999) és Sex and the Seasoned Woman (A szex és a ta­ pasztalt nő 2006). a profile o f Hillary Clinton (Hillary választása. Hillary's Choice. ford. 0 Understanding Men's Passages (Az emberi átmenetek megértése 1998). Budapest 471 .tekert és Szaddám Husszeint Régóta szerkesztő a Vanity Fair magazinnál. számos újságírói díjat nyert Az Átmenetek három évig szerepelt a New York Times bestseller listáján és 28 nyelvre fordították le. A kultúrában és a társadalomban bekövetkezett változások követéseként Sheehy New Passages (Új átmenetek 1995) címen dolgozta át könyvét 102 Gail Sheehy: Őszintén a klimaxról. További munkái: Pathfinders (Útkeresők 1981). Pődör Dóra. Őszintén a klimaxról1 2 (The Silent Passage: Menopause 1992). A Kongreszszusi Könyvtár felmérése alapján bekerült korunk legbefo­ lyásosabb tíz könyvének listájára. 1994. Fortuna.

az ember is környezete által formált . de ezzel összem érhető fejlődést sem m i. ford. Magyar Könyvklub.1971 Szabadon fogva1 3 0 „Kétezer-ötszáz évvel ezelőtt elm ondhattuk volna. elfoglalták volna egymás helyét. A fizika és a biológia hosszú utat tett m eg. ha születésükkor elcserélték volna őket. am ennyire tudjuk. vagy új környezetet teremtsünk. hogy alkalmazkodjunk. Érintkezési pontok Harry Harlow: A szeretet természete (255. m int világa bárm ely más részét M a önm agát érti a legkevésbé. Kemenes Inez. am it tesznek vagy tenni fognak."106 Dióhéjban Mint minden állat. akiknek jó szíve és bölcsessége vezérfonalat szolgáltathat ahhoz. az em beri viselkedés tudom ányára m ég csak hasonlító dolog sem mutatott. de. oldal) Stanley Milgram: A tekintélynek való engedelmeskedés (353. 2 0 0 4 03 104 Fordította: Kemenes Inez 105 Fordította: Kemenes Inez 106 Fordította: Kemenes Inez 472 . oldal) Iván Pavlov: Feltételes reflexek (375. am ely bölccsé vagy jószívűvé teszi őket. oldal) Steven Pinker: Tiszta lap (405. oldal) 1 Burrhus Frederic Skinner: Szabadon fogva.de nekünk megvan az a képességünk is. az alapvető javulás a környezettől jön. hogy az em b er ugyanúgy érti önmagát. "1 4 0 „A lovas nom ád Külső-Mongóliában és az asztronauta a világűrben különböző emberek. "1 5 0 „B ár a kultúrákat jobbá teszik azok az em berek.

amit romantikus gondolat­ nak tartott. az Skinner szá­ mára a galamb volt). Skinner lett a behaviorizmus leghíresebb képviselője. Skinner arról volt híres. Ám „operáns viselkedés" elméletében Skinner tovább ment Pavlovnál. érvelt. Pszichológushallgatóként is fellázadt az ellen. mert briliáns kísérletező volt (ami Pavlovnak a kutya. hogy meglássa a nagyobb. 473 . ahogy azt Pavlov munkássága (375. Ez a filozófiai megkülönböztetés az emberi különbözőség hihetetlen mértékű variációit engedi meg. Páratlanul tudta kom­ binálni technikai készségeit és azt a vágyát. oldal) megmutatta. miszerint az emberi cselekvések belső érzelmek. hogy úgy gondolják: az ember alapvetően környezetének teremtménye. hogy nem látott különbséget emberek és állatok között. F. amelyek gondolkodásra késztették az embereket. hanem viselkedé­ sük következményeinek függvényében változtatnak magatartásukon. részben azért. ugyanakkor lehetővé teszi a behavioristák számára. gondolatok és ösztönök (a „psziché") hatására keletkeznek.47. mert tudott írni. az embereket az állatokhoz hason­ lóan a környezetükkel való kölcsönhatásuk vonatkozásában kell vizsgálni. filozófiai képet. fejezet B. Szerinte. Az emberek nem egyszerűen reflexgépek. az eredmény: kollégái megbecsülése és olyan bestseller könyvek. Skinner A pszichológia történetének egyik legellentmondásosabb alakja. de azért is.

Amire valójában egyfajta „viselkedéstechno­ lógiára" van szükség. a fejlettebb mezőgazdasági technikák elérhetősége még nem biztosítja alkalmazásukat. nem sokkal ismerjük jobban magunkat. hogy az embereket démonok szállták meg. az emberi faj puszta túlélése is veszélyben van. ezért alapvető tévedésben van. Az embe­ rek okozzák a problémákat. Már nem hisszük.Viselkedéstechnológia? A Szabadon fogva (Beyond Freedom and Dignity) oly korban íródott. még nem jelenti azt. miközben tudá­ sunk a természettudományok területén óriási léptekkel haladt előre. a pszichológia mégis azon alapul. ha megváltozik az emberek viselkedése. hogy milyen keveset fejlődött a pszichológia a fizikához és a biológiához viszonyítva. Skinner felhívta a figyelmet arra. Úgy tűnt. bár természetes. kijelentet­ te. ha csak az emberek és a technológia kapcsolatát javítjuk. sőt az sem. Új pszichológia megteremtése Skinner úgy vélte. mégsem elégséges. ami­ kor a túlnépesedés és az atomháború szörnyű fenyegetésként hatott. hogy az emberek alkalmazzák is azokat. hogy a világ problémáit a tech­ nológia vagy a tudomány fejlődésével próbáljuk megoldani. hogy felhasználóbarát­ tá tesszük a technológiát. De manapság. hogy vannak fogamzásgátlók. hogy a pszichológia tudománya rossz helyen kere­ si a viselkedés okait. mi okozza a kövérséget. jegyezte meg. Az. hogyan működik a világegyetem. hogy magatartásunkat „a lélekben rejtező erők" ha­ 474 . hogy igazi megoldások csak akkor jöhetnek létre. Mit lehet tenni? Skinner megjegyezte. mint azt. Az ókori Görög­ országban az emberek ugyanúgy értették.

és erre azt feleli. Az eredmény: azt mondják. hanem három belső elem (az ösztön-én az ego és a felettes­ én) kölcsönhatása alakítja. mi késztette őt színházba menetelre a múltban. és vannak-e más környezeti tényezők. hogy színházba menjen. mint „központokra. miért ment szín­ házba. A freudi pszichológiában például az ember cselekvéseit nem egy. elfogadjuk ezt magya­ rázatul. növelni kell az önbecsülést. Ez a „mentalizmus". amik arra a döntésre vezették őt. mit olvasott a darabról. ezért túl kell jutni a büszkeségen. hogy valamiféle „emberi természet" alakítja cselek­ véseinket. azt je­ lenti. holott pontosabb lenne úgy gondolnunk az emberekre. nem lelki pszichológia Skinner megjegyezte. céltudatot kell adni. csökkenteni kell a hatalom és az agresszió iránti vágyat. akik a világ rájuk gyakorolt ha­ tásaként. Nem kell is- 475 . mégis. mint olyan „végtermékekre". Környezeti. A középkori alkimisták minden embernek viselkedését alakító misztikus „lényeget".tározzák meg. hogy „mert kedvem volt". hogy a világ minden problémája a belső attitűdök megváltoztatásában sűrűsödik. hogy a lelki állapotok okoz­ zák a hangulatokat. illetve a világra adott reakcióikból jönnek létre. hogy a fizikai agressziót nem fizikai természetű érzés „okozza". hogy a viselkedést nem saját jogán tanulmányozták. ahogy Skinner nevezte. Skinner azonban „tudomány előttinek" találta az ember efféle kon­ cepcióit. Adott tényként fogadják el. még ma­ napság is azt mondjuk. esszenciát tulajdonítottak. és ma abban hiszünk. A fizika és a biológia régen elvetette azt a gondolatot. amelyekből bizonyos viselkedés ered". Úgy gondolunk az emberekre. stb. hogy ha valakit megkérdezünk. Mindazonáltal pontosabb lenne azt tudnunk. hogy a jelenségeket vagy az állatokat „belső szándék" vezérli.

A hatalom ezen kifinomultabb formái­ nak az emberek hajlandók alávetni magukat. De Skinner úgy találta. hogy au­ tonóm módon cselekszünk. az ember szintén annak a folyamatnak az eredménye. hogy valami hiányzik ebből az egyszerű egyenletből: Úgy alakítottuk ki társadalmunkat. Ezek az írások természetesen az emberek kizsákmányolását és az elnyomó hatalom gyakorlását a go­ noszhoz. ahogy cselekszik. hogy miképpen lép kölcsönhatásba és alkalmazkodik környezetéhez.mernünk egy ember lelki állapotát. csak annyit kell tudnunk. hogy „a szabadság irodalma" sikeresen inspirált embereket arra. Például: emberek milliói 476 . miért cselekszik az ember úgy. terveit. személyiségét. és hogyan alkalmazkodik ahhoz. hogy mit sajátítottunk el korábban arról. amik vagyunk. érzéseit. hogy lépjenek fel az elnyomó hatalommal szemben. változtatjuk cselekvésünket. milyen körülmények késztették erre. hanem azzá alakít minket. hogy miképpen lép kölcsönhatásba a világgal. hogy aszerint cselekszünk. hogy viselkedését tanulmányozzuk. hogy túlélé­ sünk érdekében mi a jó. hogy a hatalomgya­ korlás különböző formái nem a közvetlen erőn. Skinner azt javasolta. ami „megerősíti" cselekvéseinket. amibe be­ leszületett. nem jobb emberek Mit jelent Skinner könyvének címe: Szabadon fogva? Elismerte. Aszerint választjuk meg. Környezetünk nemcsak elhatározott cselekvéseink színtere. hanem negatív vagy pozitív ösztönzőkön alapulnak. Jobb környezet. Azt hisszük. hogy ha meg akarjuk tudni. Ahogy egy állatfaj is attól él vagy pusztul ki. de pontosabb megfigyelések azt mutatják. mert végső soron saját társadalmi vagy gazdasági céljaikat szolgálják. céljait ahhoz. az alóla való szabadulást pedig a jóhoz kötötték. és mi a rossz nekünk.

a munkanélküliség következ­ ményei miatt. a kultúra erőforrásait sokkal jobban használjuk ki azzal. Nem lenne jobb. hogy voltak nagy emberek. hogy alternatív cselekvéseket erősítünk meg. pedig a közösségeknek valamiféle ha­ talmat kell gyakorolniuk. akik nem értették meg a társadalom magasabb céljait. hogy másképpen cselekedjen. hogy nem vagyunk olyan szabadok és autonómok. Az emberek elméjét nem változtathatjuk meg. hogy a hatalom milyen formájának vetjük alá magunkat? Miért ne foglalkoznánk tudományosan a témával. ha „jobb környezetet teremtünk. ha azokra a környezeti helyzetekre koncentrálnánk. többet érhetnénk el. ha úgy változtatjuk meg a visel­ kedésüket. hogy sok energiát fordítunk az individualizmus etiká­ jának fenntartására. Nem tagadta. Csak a környezetet változtathatjuk meg. mégis maradnak. miért ne határoznánk meg. ami arra ösztönözheti az egyént.utálják a munkájukat. nem a hatalom irányítja. Láncszemek Skinner rámutat. Nem adhatunk az embereknek célt vagy szándékot. de bizonyos viselkedéseket vonzób­ bá tehetünk számukra. akik 477 . őket averzív tényezők. mintha jobb embereket akar­ nánk teremteni". írta Skinner. Szinte mindannyian közösségben élünk. ha nyíltan megválasztanánk. Skinner szerint a büntetés ügyetlen módszer azokkal az emberekkel. amelyek jelentős teljesítménye­ ket eredményezhetnek. Jobb módszer az. de attól még irányítás alatt állnak. hogy a hatalomnak mely formái a leghatásosabbak? Ez a behaviorizmus lényege. miközben mint faj. ön­ magunk fenntartása érdekében. és nem ennek megfelelőan reagáltak. A környezet hatalmas alakító erejét figyelembe véve. mint azt hinni szeretnénk. ha elismernénk.

ám azt is mondta. Minden ember egy 1 Kemenes Inez fordítása 07 108 Kemenes Inez fordítása 478 ."1 8 0 Bár Skinner szerint minden ember testének legapróbb rostjáig egye­ di. hogy ezzel nem fejezi ki a lényeget. Míg költők. Skinner hozzáfűzi Pavlov megfigyelését az emberiségről: „Kutyára hasonlít". érezte azt is. de szerinte több ilyen embert hozhatnánk lére. hogy képes volt morális vagy etikus társadalmi környezet létrehozására." Mi van a lelkiismerettel és az erkölccsel? Skinner ezzel kapcsolatban azt mondja: „Az ember nem etikus vagy morális lényként fejlődött ki. hogy tudományos elemzés alanyai vagyunk. Fejlődésében eljutott arra a pontra. hanem abban. akiknek jó szíve és bölcsessége vezérfonalat szolgáltathat ahhoz. az alapvető javulás a környezet­ től jön. és rácsodálkozott az ember és cselekedetei komplexitására . azok valójában a múltbeli környezeti megerősítések beteljesülései. mégpedig nem a győzedelmes in­ dividualizmus etikája révén. hanem a pozitívabban ösztönző környezet megteremtésével. Skinner klinikai definíciója: „Az 'én' bizonyos feltételekre adott megfelelő reakciók repertoárja. Nem abban különbözik a többi állattól. Míg Hamlet azt mondta az emberről: „Istenre hasonlít". mint a kutya."1 7 0 Amit „karaktervoná­ soknak" tartunk. amely bölccsé vagy jószívűvé teszi őket. amit tesznek vagy tenni fognak. írók. hogy morális vagy erkölcsi érzéke van. Skinner szerint az ember több. amikor erkölcsös vagy morális kul­ túrát alkotott. Röviden: Skinner szerint piedesztálra állítottuk az em­ bert. filozófusok és írók régóta ünnepük az emberi ént ve­ zérlő belső motivációt. Skinner megfogalmazásában: „Bár a kultúrákat jobbá teszik azok az emberek.hatalmas eredményekkel gazdagították az emberi kultúrát. hogy abban nem különbözünk a kutyától.

Skinner a kultúrák fejlődését „egyfajta gigantikus önkontroll-gyakorlat"-ként írta le. olyan elemek. aki képes környezete alakítására. ha egy hosszú lánc egy szemének tekintenénk önmagunkat.állomás abban a folyamatban. Ez volt az az elképzelés. Záró megjegyzések A Szabadon fogva sok vitát váltott ki megjelenésekor. Ebben a nagyobb kontextus­ ban nem ostobaság sok hűhót csapni az individualitás körül? Biztosan eredményesebb lenne. és haláluk után is sokáig folytatódik. hogy a kommunista ideológia az emberi természetbe ve­ tett téves hiten alapult. hanem inkább pozitívabb megerősítők vezérlik. ami nem különbözik attól. mérhető tényekre kell építenie. Ezzel szemben a behaviorizmus tudományosan akarta elemezni a valós emberi viselkedést. Walden II című utópiaregényében írt le. de a legfőbb különbség az. ahogy az egyes emberek létük és jól­ létük fenntartása érdekében szervezik az életüket. de a kultúrák és közösségek fennma­ radása természetüknél fogva nagy kontroli-apparátust igényel. minden kultúrának. hanem megfi­ gyelhető. A kontroll ezért az élet ténye. olyan embernek. amit klasszikus. 479 . akit genetikai története és a környezet alakít. Látszólag olyan. Skinner azt vizsgálta. mert aláásni lát­ szik a személyi szabadság etikáját. de egyben olyannak. amelyben a hatalmat kevésbé az averzív szabályzók. mint a kommunizmus korai szakasza. mint példá­ ul a büntetéstől való félelem. De vajon valóban veszélyesek voltak Skinner gondolatai? A szabadság csodálatos eszme. amiket az emberek önként elfogadnak. ami jóval létük kialakulása előtt kezdő­ dött. ami ebből a gondolatrendszerből ered. nem hiú ábrándokra. hogyan lehet olyan kultúrákat terem­ teni.

nem változtatjuk meg az embereket. hogy tudományosan beszélünk róluk. hogy elnyomják őket más kultúrák. laboratóriumába húzódott ember. aki tudta.Skinner egyik legmegragadóbb gondolata. igazságosak". amelyek szabadságot és méltóságot minden más fölé helyezhetik. akiről azt mondták. hogy „jók. hogy azok a kultúrák. Tényleg úgy gondolta. és talán megmutatkozik a reali­ tás: olyan ember volt. Csak arról a „belső személyről" mondta ezt. Az országok büszkélkedhetnek azzal. nem csökkent a jelenség szépsége. Tudomá­ nyos alapról akart sorsunkon javítani. 480 . a sze­ mélyi felelősségben a szabad akaratba és az individuum egyediségébe vetett hithez. ame­ lyek a túlélést helyezik az első helyre. túl nagy a tét ahhoz. számos tudományterületen nagy hatást gyakorolt. hogy ri­ deg. vagyis a pszichológiának a belső személyiség szabadságáról szóló „romantikus" eszményét teszik magukévá. és ott a helye az igazi humanitá­ rius gondolkodók sorában. hogy az emberiség ideológiáival és romantikus elképzeléseivel hazardírozzunk. hogy Isaac Newton elemezte a szivárványt. az. azt kockáztatják. de az ilyen rugalmatlanság nem mindig a jövő garanciája. jegyezte meg Skinner. Idővel megváltozhat az a közhiedelem. hogy hősiesen manipulálja a környezetet. Skinner forradalmat robbanthat ki gondolkodásunkban. aminek talán a mi időnk­ ben is jelentősége van. ahogy attól. hogy az egyén gondolatát teljesen el kell törölni? Nem. Bár Skinner sosem lett divatos szerző. Azzal. Ha eddig következetesen ragaszkodtunk az Ayn Rand-féle.

később a pszichológia Edgár Pierce-ösztöndíjas professzora lett. leu­ kémiában halt meg. de mivel nem ért el igazi sikert költészetével és no­ velláival. ku­ tatott és tanított. Skinner 1990-ben. Johnson elnök adományozott neki. További munkái: The Behavior o f Organisms (Az orga­ nizmus viselkedése 1938). amit híres írásában 481 . e két egyetemen végezte azokat a kísérleteit. A University o f Minnesota (1937-45) és a University o f Indiana (1945-48) pszichológia tan­ székének vezetője volt.és doktori fokozatát. Skinner a Hamilton College-ben. New Yorkban szerzett BA diplomát angol szakon. Skinner számos kitüntetései közt megkapta a National Medál o f Science díjat is. William James Lecturer-ösztöndíjjal tanított. Walden II (1948). Verbal Behavior (Szóbeli viselkedés 1957. A Harvardon szerezte mester.B. hogy író lesz. amit 1968-ban Lyndon B. 1947-ben visszatért a Harvardra. F. Watson. a behaviorizmus alapítójának néhány írása. és arról ábrándozott. Penn­ sylvania államban. Skinner Burrhus Frederic („Fred") Skinner 1904-ben született Susquehannában. egy kis. amelyek ismertté tették. és mert véletlenül a kezébe került Pavlov és John B. anyja háztartásbeli. je­ lentkezett a Harvard University pszichológia szakára. vasút melletti városban. New Yorkban. Egy ideig bohém életet élt Greenwich Village-ben. az Egyesült Államokban. Apja jogász.

The Shaping o f a Behaviorist (A viselkedés­ kutató jellemzői 1979) és A Matter of Consequences (A dolgok jelentősége 1983). 482 . Háromré­ szes önéletrajza Particulars of My Life (Életem sajátossá­ gai 1976).4 1 kritizált Noam Cbomsky). Science and Humán Behavior (A tudomány és az emberi viselkedés 1953) és About Behaviorism (A viselkedéstudományról 1974).

.

A zt tapasztalják. akikkel do lgoztunk. oldal) Carl Rogers: Valakivé válni (425.. ha az üzenet közlésének álláspontjáról átváltunk abba az álláspontba. oldal) 484 . hogy ha elég konstruktívan állnak hozzá a nehéz témákhoz. És az ilyesmi túl jó lehetőség. hogy átalakuljon a kapcsolat de csak akkor." Dióhéjban A nehéz beszélgetésekben benne rejlik a lehetőség. M egerősödött cselekvési szabadságot. hogy elszalasszuk. m it m ondhatnak mások. ahhoz. nagyobb fokú integritást és öntiszteletet éreznek nehéz helyzetekben.. hogy kevésbé tartanak attól. oldal) Róbert Cialdini: A befolyásolás lélektana (115.1999 Nehéz beszélgetések „[A z ] em berek. Érintkezési pontok Róbert Bolton: A kommunikáció művészete (61. az gyakran m egerősítően hat a kapcsolatra. amit tesz. miért teszi a másik azt. Azt is megtanulják. oldal) Susan Forward: Érzelmi zsarolás (171. hogy megpróbáljuk megérteni. kevesebb szorongásról és nagyobb hatékonyságról szá­ m olnak be párbeszédeikben.

a kognitív terápiák. Bár képzettségük szerint szakterületük a tárgyalástechnika. a mediáció és a jog. Patton és Heen azt a célt tűzte ki maga elé. mi jelenti számukra a nehéz beszélgetést és kommunikációs szituációt. akik nagy hatással voltak rájuk. Aaron Beck. fejezet Douglas Stone. Diákok­ kal és dolgozó emberekkel beszéltek arról. a szociálpszichológia és a kommunikációelmélet eredményeit. Az eredmény igen figyelemreméltó bevezetés azokba a ha- 485 . bár mindannyian megpróbál­ juk ezeket valahogy elkerülni. Bruce Patton. Dávid Burns és Carl Rogers pszichológusokat említik azok között. hogy új technikákat dolgoz­ zanak ki a konfliktus és párbeszéd megértésére. Sheila Heen Az élet tele van nehéz beszélgetésekkel. Ebből szü­ letett a 4 millió példányban eladott Getting to YES (A sikeres tárgyalás alapjai) című tárgyalástechnikai kézikönyv is. hogy kevésbé legye­ nek nehezek? A Difficult Conversations: How to Discuss What Matters Most (Nehéz beszélgetések: Hogyan beszéljük meg legfőbb dolgainkat) a Harvard Negotiation Project 15 éves kutatómunkájának eredménye. különösen a családon belüli kommunikációdinamikával való kapcsolódásukat vették figyelembe. a Nehéz beszélgetések szerzői munkájukat a szervezeti viselkedés. A project részeként Stone. Tehetünk valamit. hogy kiderítsék.48. hogyan lehet sokkal hatékonyabbá tenni a négyszemközti kommunikációt.

hogy ahelyett. hogy kedvességünk bizto­ sítja. hogy azok az ő meghatározásuk szerint „tanuláson alapuló" beszélgetések lesznek. ami „lehet cukorral bevonva. dobhatjuk lazán vagy keményen. Bár ennek az újfajta kom­ munikációnak az elsajátítása időbe telik. hogy kézigránátokat dobálnánk vagy „üzeneteket közölnénk" az emberekkel. helyébe a meghallgatás érzése lép. ha „dip­ lomatikusak" vagyunk. Patton és Heen megjegyzi. mert eltűnik a másik hibáztatása. úgy is kárt okoz". A tanuláson alapuló beszélgetések minden érintett fél önbizalmát növelik. Akkor tehát mi a válasz? Stone. jelentősen csökkentheti a stresszt a másokkal való érintkezéseink során. képesek leszünk átalakítani a nehéz beszélgetéseket úgy. ha: • ki kell rúgni valakit • szakítani kell • szembe kell szállni az anyóssal • felmerül az előítélet kérdése • fizetésemelést kérünk A nehéz üzenet közvetítését kézigránát elhajításához hasonlítják. hogy elősegítsék a szemben álló felek közti megértést és új jövőt alakíthassanak ki. hogy a leg­ több ember szerint nincs egyszerű vagy könnyű mód a beszélgetésre. Ez természete­ 486 . Nem remélhetjük. így is. Patton és Heen azt ígéri. Mi a nehéz beszélgetés? A témát „bármi. amiről beszélni szerinted nehéz és megpróbálod elkerül­ ni" körülírással definiálva Stone. amelyeket a világ számos konfliktusában alkalmaz­ nak arra. A „tapintatos" elhajítás nem válasz.tásos technikákba. Az sem elég. minden rendben megy.

hanem arról. hogy sosem vonjuk kétségbe saját verziónkat azzal kapcsolat­ ban. Mindazonáltal. A probléma csak az. 487 . A konfliktus megértésbe fordul át. észlelésünkként közöljük azt. és arról szól. az értelmezésről és az értékekről szóló konfliktusok. A kimondott szavak felett és azokon túl ez a másik két beszélgetés többnyire belső folyamat. kinek van igaza. hanem megpróbáljuk megtudni. ha megváltoztatjuk hozzáállásunkat és nem csak az üzenetet közvetítjük. ki a hibás. hogy a nehéz beszélgetések nem arról szólnak. hogy saját értelmezésünket „igazságként" állítanánk be. hogy „pontosítsuk a tényeket". hogy „minden nehéz be­ szélgetés valójában három beszélgetés". amikor végigvesszük az eredmény megfigyelését .sen növeli az általános bizalmat és a magabiztosságot.ki mit mondott. hogy ki téved. hogyan éljük meg a beszélgetést és mit jelent nekünk. hogy mi mit jelent. Három beszélgetés egyben A Nehéz beszélgetések arra a gondolatra épül. Ezek lényegében az észlelésről. és azt sem. hogyan látja másképpen a másik fél az adott helyzetet. Ahelyett. A „Mi történt?" beszélgetés Akkor folytatunk ilyen beszélgetést. a párbeszéd rögtön nem lesz annyira nehéz és „érzelmi tüskés".

hogy megértjük a cselekményt. mert függetlenül attól. amit nekünk monda­ nak. alkalmatlanok vagy árulók vagyunk? Az identitás-beszélgetés az énképről és önbecsülésről szól. azzal jár. Mivel az érzések elhomályosítják az objektív értékítéletet és ké­ nyelmetlenséget okoznak.értékeljük magunkat. párhuzamos be­ szélgetés folyik gondolataikban a párbeszéddel kapcsolatos érzéseikkel kapcsolatban. Patton és Heen megjegyzi. idegesek leszünk.Érzelemtartalmú beszélgetés Hogyan érzek az elhangzottakkal kapcsolatban? Vajon helyesek-e a má­ sik fél érzései? Vajon az én érzéseim helyesek? Mit tegyek. hogy a főnök . hogy a „nehéz beszélgetések nemcsak. Ez azért van. Ha főnökünkkel értekezünk fizetésemelés ügyben. de szem elől tévesztjük a lényeget. Ha két ember beszélget. hanem az érzelmek ezeknek lényegi elemét alkotják". Az identitás-beszélgetés Vajon amit a másik embernek mondtunk. de ezek gyak­ ran nem jutnak kifejezésre. de Stone. az olyan. hogy megkapjuk-e a kért fizetéseme­ lést vagy nem. nem kéne megpróbálkoznunk azzal. 488 . ha a másik fél dühös vagy sértődött? Egy nehéz beszélgetésbe számos erős érzés keveredhet. Rámutatnak. vagy az. mint operát zene nélkül játszani: lehet. hogy teljesen kiiktassuk az érzelmeket a nehéz beszélgetésekből? Nem kéne pusztán a tényekhez ragaszkodnunk? Szép gondolat. hogy érzelmeket tartalmaznak. hogy alapjában rossz emberek. hogy ha az érzelmeket kihagyjuk a párbeszédek­ ből.és mi is . megrengeti önazonosság-érzésünket? Egy párbeszéd után hirtelen volt olyan érzésünk.

A kárhoztatás. hogy a dolog énképünkről szól. A párbeszéd kevésbé fog arról szól­ ni. kevésbé valószínű. Ahelyett. hogy ez az észlelete alakult ki róla? 489 . hogy milyen hibákat követhetünk el a három szinten.Nem csak a pénzről van szó. ha­ nem a kíváncsiság és a közös problémamegoldás igénye vezérel minket. hogy kiderítsük. hanem rólunk. hogy megtudjuk. A hibáztatás alternatívája az együttműködés. nagy hatás­ sal lehet a nehéz beszélgetésre. tagadást és téves ítéleteket teremt. hogy szívtelen gazemberek vagyunk? Az. de ez csak nagyobb konfliktust. és mi történt. bűnbakkeresés megakadályozza. mi a valós helyzet. Patton és Heen szerint. hogy kinek van igaza és ki téved. a személyekről a megoldandó problémára fordul a figyelem. merre kell ujjal vádlón mutogatni. hogy hirtelen elvesztjük az érzelmi egyensúlyunkat. Stone. ha megértjük. igyekszünk kide­ ríteni. Hasonlóképpen. áthe­ lyezzük beszélgetésünk súlypontját. Ez apró változás. Álláspontunk elmozdul. ha éppen főnökként ki kell rúgnunk valakit. mit mond ez rólunk mint személyről. A legnehezebb párbe­ szédekben ott van az ujjal mutogatás erős eleme. Hogyan látja a másik fél a szituációt. mi romlott el. hogy azt próbál­ nánk meghatározni. már nem akarjuk bebizonyítani az igazunkat vagy „helyretenni valakit". mi a helyes és mi nem. hibáztatás. mi járult hozzá a problémához. hanem arról fog szólni. és amikor tudatában vagyunk. Ha tudjuk. csak részben szól az érintettről. hogy tudatában vagyunk az önmagunkkal folytatott identitás-beszélgetésnek. Hallgassuk meg egymás történeteit A hibáztatástól az együttműködésig tartó folyamat a meghallgatással kezdődik. Pusztán azzal. hogy valakit el kell bocsátani az állásából. hogy a nehéz beszélge­ tésekben valójában három beszélgetés húzódik.

hogy Karén nem azért nem adja le időre a papírmunkát. hogy igazunk van-e vagy sem. hogy a munka le nem adása milyen problémá­ kat okoz neki. azzal lebonthatjuk az ellenállás falát. mert lusta. nem előbb. Amikor érzi. hogy meg akar szabadulni a „jó kis­ lány" képtől és függetlenebb akar lenni. Attól. hogy meghallgatják őket. De Karén a maga részéről ezt csak akkor tartja fontosnak. Trevor megtudja. Amikor végül leülnek megbe­ szélni a problémát. hogy úgy is cselekszik. De számos szituációban nem az a kérdés.A szerzők egyik fontos szabálya: Az emberek sosem változnak. az ő következtetései hogyan állnak össze értelmes egésszé ebben a történetben. vagy rosszhiszemű. Amikor mindketten megértik a másik felet. hogy kidolgozhatnak valamiféle megoldást. 490 . mint mi . Karén ugyanak­ kor megtudja Trevortól. ha Trevor rászánja az időt és megérti." Nyilvánvalóan lesznek alkalmak. amikor igyekszünk megtiltani a lányunknak a dohányzást? Lehet. előbb elég jól kell ismernünk a má­ sik fél történetét ahhoz. és a másik téved. mert Karén nem adja le határidőre a papírmunkát. abba a helyzetbe kerülnek. ha előbb nem érzik. talán már nem érzi szükségét annak. hogy valakinek meg­ mondjuk. Patton és Heen megjegyzi: „Ahhoz. mit csináljon. hogy folytassa a dohányzást. hogy a dohányzás káros az egészségére. hogy identitás-vál­ tozását megértettük. amikor egészen biztosak vagyunk abban. hogy egy vitás ügyben tovább tudjunk lépni. hanem mert előbb a nagy igényeket támasztó ügyfeleivel kell foglalkoznia.a konfliktus inkább arról szólhat. A lányunk ugyanúgy tudja. Mint Stone. de csak akkor. hogy megértsük. miért az esetleges késedelem. Például: Trevor bosszús. Nincs igazunk. míg ha megértjük őt. hogy igazunk van. kevésbé valószínű.

Patton és Heen sok bölcs dolgot mond erről. hogy mondatot vagy párbe­ szédet az „Úgy érzem" kifejezéssel kezdjenek. • Nem lenne szabad megtagadnunk érzéseinket . azok hangszínünk megváltozásában. • Nem szabad összetévesztenünk a felindultságot az érzelmek egy­ értelmű szóbeli kifejezésével. hogy „jó embereknek is lehetnek rossz érzé­ sei".Ne izgasd fel magad . Ne fordítsuk le érzelmeinket a másik sze­ mélyről szóló értékítéletre. pedig ez a beveze­ tés igazi figyelmet vált ki a másik félből. testbeszédünkben vagy arckifejezésünkben mindenképpen igyekeznek felszínre törni.csak fejezd ki az érzéseidet Az érzelmek óvatos kifejezése alapvető fontosságú abban.ezek igazi érzé­ sek. • Egyesek nagyon nehéznek találják. többek között: • Ha megpróbáljuk is elnyomni érzéseinket. csendesen tönkretehetjük a kapcsola­ tainkat. hogy eredmé­ nyessé tegyük a nehéz beszélgetéseket. nem tudjuk megfelelő módon szeretni mind­ addig. Tudnunk kell. • A mi érzéseink legalább olyan fontosak. mint mások érzései.: „Megbántva érzem magam" vagy „Dühös vagyok". Ha tagadjuk érvényességüket. Például. amíg a haragunkat valamiféleképpen kifejezésre nem jut­ tatjuk. 491 . pl. Stone. ha eltemetjük magunkban házastársunk iránt érzett haragunkat.

hanem hogy szembe kell néznünk a „magunkról magunknak mondott történet" igazságtartalmával. és minden apró kritikával szemben sebez­ hetővé tesz minket. ami megmagyarázza. hogy a nehéz párbeszédek fenyegetést jelentenek identitásunkra. De ez a szétziláló gondolkodás. nem a valóságon alapul. ha biztosítjuk identitásunk összetettségét .meg akarjuk véde­ ni magunkat és teljesítményünket. hogy közelebb kerüljünk az igazsághoz. hogy tanuljunk belőlük. anél­ 492 . hogy fizetésemelést kér­ jünk. Ha például bemegyünk a főnökünkhöz. az elutasítás okozta rémület két­ fajta reakcióra ösztönözhet minket: ellenállásra . A mindent vagy semmit gondolkodás gyenge alap identitásérzésünkhöz. számos más projektben kiválóan dolgoztunk. ami különösen nehéz beszélgetésekben jelenik meg. amit teszünk. Vagy szentek. miért tör ránk hirtelen szorongás.elismerjük. hogy egy vitás kérdést egy másik emberrel át­ beszéljünk. Mindkét válasz a „mindent vagy semmit" gondolkodást tükrözi. Ne feled­ jük. düh vagy a helyszínről való elmenekülés vágya. vagy ördögök vagyunk. hogy a nehéz párbeszédek fantasztikus lehetőséget jelentenek arra.a főnöknek igaza van. Ritkán vagyunk egyik vagy másik véglet. mert kételyei vannak az éves teljesítményünkkel kapcsolatban. vagy alkal­ matlanok vagyunk rá. hogy szembe kell nézzünk azzal. vagy túlzásra . hogy bár egyes munkáknál nem teljesítettünk nagyon jól. Ezek a reakciók túlzott mértékben leegyszerűsítik a világot. Félelmetes voltuk nem csak abból ered.A „mindent vagy semmit" gondolkodás veszélyei A szerzők felhívják a figyelmet. tényleg nem érdemeljük meg a fizetésemelést. és összességében teljesít­ ményünk alapján szerintünk megérdemeljük a fizetésemelést. A megfelelő reakció az. Az énkép „közvetlen kapcsolatban áll" a mellékvese-hormon-szabályzókörrel. vagy kiválóan tesszük. és kérésünket azért utasítja vissza.

493 . és sok. és végső soron legfeljebb tanultunk valamit. Tekintve. a főnökkel való beszélgetés során azt mondhatjuk: „Lát-e reális alapot arra. információt szerzünk a helyzetről. hogy három szerző írta. Ahelyett. hogy fizetésemelést kapjak?" Ha nem követelésként jelenik meg a kérés. Záró megjegyzések Csak néhányat említettünk a Nehéz beszélgetések számtalan témájából. A Nehéz beszélgetések legüdítőbb jellegzetessége az. hogyan kell pszichológiai trükkökkel másokat befolyá­ solni arra. hogy üzenetet adunk át. hogy egyetértsenek azzal. Ha a téves feltételezések és a hibáztatás kiesik az egyenletből. Az egyetlen hiányzó dolog a bib­ liográfia. egyikünk sem érzi úgy. bár a szerzőkre nyilvánvalóan hatással volt számos korábbi gondolkodó. hogy a szokásos érzelmi terhet el kéne viselnünk. az igazság. hogy azzal mennénk be. hogy a másik felet új módon értékeljük és értjük meg. és mi sem vagyunk annyira sebezhetőek a visszautasítással szemben. Célja nem az. Olyan könyv ez.kül. hogy megta­ nítsa az olvasót. a főnök nem vonul védekező állásba. a való életből vett példát hoznak fel. amit érdemes megtartani és belenézni. hogy a másik nyomást gyakorolt rá. amit mi akarunk. valahányszor fontos megbeszélésnek nézünk elébe. hogy a másik fél szükségletei és kívánságai iránti kíváncsiság ahhoz vezet. „Fizetésemelést akarok". hogy megváltoztassa a fontos beszélgetések légkörét. úgy. a valós helyzet marad meg. ame­ lyek még érdekesebbé teszik a témát. így bármi is legyen annak végkifejle­ te. hogy hiányoznak belőle a manipulatív technikák. hanem az. Mindketten tudakozódunk. a szöveg gördülékeny.

többek között a dél-afrikai apartheid rendszer megszűnéséhez vezető fo­ lyamatban. Mediátorként dolgozott Dél-Afrikában. Kolum­ biában. Részt vett a ciprusi görögök és törökök közti konfliktusok és ipari vi­ ták megoldásában. Roger Fisher és William Dry társszerzőkkel megírta a Getting to Yes: Negotiating Agreement Without Giving In (A sikeres tárgyalás alapjai 1992) második kiadását. a Vantage Consulting cég alapítója. Bruce Patton Sheila Heen Stone a Harvard jogi karának megbízott előadója. 494 . a túszválság idején. tárgyalástechnikára és kommunikációra szakosodott. vezetéstudomány­ ra. valamint az Egyesült Államok és Irán között 1980-ban. Patton a Harvard Negotiation Project igazgatóhelyette­ se. . Cipruson. Kulcsszerepet ját­ szott nemzetközi egyeztető tárgyalásokban.Dougías Stone. Heen a Harvard jogi karának megbízott előadója és nagyvállalati ügyfeleknél végez konzultánsi munkát. Etiópiában és a World Health Organization kon­ zultánsa volt. a Triad Consulting cég résztulajdonosa.

.

Érintkezési pontok Dávid D. Thayer: Mindennapi hangulataink eredete (507..olyanokat. mikor végre eljött. oldal) 109 William Styron: Látható sötétség. milyen pontosan teremtettem meg a depresszió tájképét ezeknek a fiatal nőknek a tudatában. "10 1 Dióhéjban A depresszió bárkit elérhet. és okai gyakran titokzatosak.49 1990 Látható sötétség1 9 0 „Mikor hoszú évek után először olvastam összefüggő részeket saját regényeimből .. voltaképpen nem volt idegen. Kiss Zsuzsa. ahol hősnőim a kárhozat felé tántorognak . Európa Könyvkiadó. oldal) R. sőt teljesen váratlan vendég sem.megütődtem. Burns: Jókedvűen (107. évtizedek óta kocogtam már az ajtóm. Budapest 1 0 Kis Zsuzsa fordítása 1 496 . ford. Laing: A megosztott én (333. 1 9 9 3 . oldal) Róbert E. D. Úgyhogy a depresszió.

szépirodalmi jellege miatt kiemelkedik a témában írt több száz mű közül. ami rendes körülmények között nagyon hízelgő lett volna egojának és élvezte volna. és csak arra tudott gondolni. hogy depresszív zavarban szenved. hogy átvegyen egy jelentős díjat. fejezet William Styron William Styron amerikai regényíró 1985-ben. 497 . De mentális sötétségtől elhomályosított tudatállapotában a díjátadás és az azt követő díszva­ csora gyötrelmes megpróbáltatást jelentett számára.49. és fel kell keresnie egy pszichiátert. Az. párizsi látogatásakor jött rá. hogy mielőbb vissza kell jutnia az Egyesült Államokba. A Látható sötétség Styron klasszikus beszámolója a depresszióval ví­ vott harcáról. Eredetileg a John Hopkins egyetem orvosi karán tartott előadás volt. amikor kiadójával vacsorázott. mintha minden rendben lett volna vele. hogy úgy kel­ lett tennie. még tovább ron­ tott a helyzeten. Estére. majd kiadták és a igen jó kritikát kapott a Vanity Fair ma­ gazinban. még erőltetett mosolyt sem volt képes produkálni. Azért ment a városba.

nem társulna hozzá szégyenérzés. de elismeri. milyen . A depresszióban szen­ vedők többsége például nehezen kezdi a napot. Az.és étvágycsökkenés Styron leírja a „sötét dög" sajátos jellegét is. amit az életben a legtöbb ember megtapasztal. hogy ha az ember sosem szenvedett benne. hogy leírhatatlan. ezért a testet hibáztatja • Libidó. mint a „rossz hangulat" vagy a rendszeresen jelentkező nyomott kedélyállapot. mindenki tudhatná milyen. nem ismeri el működési zavarát. de ekkor felírt nyugtatót kellett 498 . Styron legpontosabb megközelítése a vízbefúlás vagy megfojtatás.annyira más. értéktelenségérzés Öngyilkossági gondolatok vagy fantáziák Álmatlanság Zavartság. csak növelte a depresszió körüli titokzatosságot és tabu jellegét. Általában jó alvó volt. Csak vacsora után érzett újra némi nyugalmat. gyakran képtelenek fel­ kelni az ágyból és hangulatuk csak a nap folyamán javul. mert ha mindenki megértené. de már nem egészen érzi embernek magát. Az együttérzés nem azonos a megértéssel. még tud járni és beszélni. memóriakiesések Hipochondria . Styron állapota mintha ennek éppen az ellenkezője lett volna: elég „összeszedett" volt reggel. Az ember afféle élőhalottá válik.az elme így védekezik. hogy a depresszió abban különbözik más betegségektől. de délutánra sötét felhők gyülekeztek tudatában.A leírhatatlan leírása Styron megjegyzi. figyelmi összpontosítási problémák. el sem tudja képzelni. és estére kibír­ hatatlan érzései és gondolatai támadtak. A depresszió jellegzetességei Styron leírásában: • • • • • Nagyfokú öngyűlölet. hogy ez nem egészen pontos.

melyben a normális gondolkodás és a logika megszű­ nik létezni. Styron nagy veszteséget érzett. hogy nem ismerték egymást személyesen. hogy golyót röpítsen a fejébe? Ha egy ilyen ember úgy találta. hogy pszichológiailag tönkreteszi az ember napi ritmusait. akkor ez nem történhet-e meg vajon bármelyikünkkel? 499 . ami sokként hat a betegre. korábbi diplomatát. mi vitte arra barátját. Ilyen szélsőséges állapotban a depresszió szó szerint megbolondítja az embert. Styron a Látható sötétség jelentős részét szenteli depressziótól szen­ vedő ismerőseinek. hogy a depresszió a napszaknak megfelelően csökken vagy növekszik. hogy nem érde­ mes élni. mert az­ zal jár. Azon tűnődik. akinek regényeit viszony­ lag későn fedezte fel. bon vivant-t és nőcsábászt. Ezek az agyi biokémiai és hor­ monális egyensúlytalanságok „egy szerv rángógörcsének kínját közvetí­ tik". hogy a „brainstorm" (idegroham) kifejezés egyáltalán benne van a nyelv szókészletében. Styron arról is beszámol. A legnagyobb tabu Styron írt irodalmi ihletőjéről. Rájött. Romain Garyt. Találkozót beszéltek meg. igen intenzíven jelenik meg előtte az agyat elborító. a kiváló szerzőt. A neurotranszmitterek szintjén a stressz az agyi noradrenalin és szerotonin mennyiségének csökkenéséhez és a kortizol hormonszintjének növekedéséhez vezet. Albert Camus-ről is. de ez nem jött létre. mert Camus időközben meghalt. mindent feltartóz­ tathatatlanul beárnyékoló vihar (storm) képzete. Annak ellenére. hogy legalább két-három órát tudjon aludni. Azt is megbánja. ami nagy szerepet játszik a hangulati ingadozásokban.szednie. hogy a depressziósok „tehetetlen bénult­ ságot" éreznek. több regényében is az öngyilkosság témájával foglalkozik. Camus gyakran küszködött de­ presszióval.

mit éreznek azok. Kifejti. de nem tudunk megbocsátani azoknak. hogy gyakran nem vezethető vissza egyetlen jól azonosítható okra. részben az az oka. hogy manapság a jobb orvosi ellátás és az álla­ potról való bővebb ismeretek révén a depressziósok többsége nem jut el az öngyilkosságig. el sem tudják képzelni. „ugyanúgy. pedig inkább arról szól. egy másik 500 . Ernest Hemingway. hogy az a gyávaság jele . akik önkezükkel vetnek véget életüknek. hogy az öngyilkos képtelen tovább elviselni az „élve létezés" fájdalmát. Szergej Jeszenyin öngyilkosságát. hogy a depresszió nehezen gyógyítható. Diane Arbus és Marth Rothko. hogy a művészek hajlamosabbak a depresszióra. Virginia Woolf. akik lelki gyötrelem miatt teszik ugyanezt. hogy ne ítéljünk. Megbocsátunk azoknak. Azért tartjuk tabunak az öngyilkosság témáját. mert azt hisszük. De ha mégis megteszik. köztük: Hart Crane. Titokzatos okok Annak. Genetikai okok. Styron megjegyzi. Vla­ gyimir Majakovszkij orosz költő elítélte honfitársa. Vincent van Gogh. hogy sok művész lett öngyilkos. de néhány évvel később ő maga is öngyilkos lett. mert az életben maradottak nem érzik. nem nagyobb rosszallással kéne tekinteni rájuk.Az öngyilkosságot elkövetett emberek családjai nehezen tudják el­ fogadni. akik valamilyen testi fájdalomnak vetnek véget öngyilkosságukkal. Milyen üzenetet lehet kiolvasni ebből? Azt. hogy rokonuk képes volt önkezével véget vetni életének. ezért van az. mint a gyógyíthatatlan rákbetegség áldozataira". biokémiai egyensúlytalanságok. múltbeli élmények és a maga­ tartás is egyaránt fontos lehet. és ha az egyik okot kezeljük.a könnyebb út választása -.

vagy a nyarakat a Massachusetts állam partjai­ nál levő Martha's Vineyard szigeten töltse. évtizedek óta kocogtatta már az ajtóm. hogy közömbös lett olyan dolgokra. hogy „a depresszió. hogy ku­ tyáit sétáltassa az erdőben. Genetikai öröksége. hajóépítő mérnök. egyszerre kellett megtapasztalnia mindent. 501 . hanem az egyszerűen előhozza a lappangó depressziót. voltaképpen nem volt idegen. az egyedüllét vagy szeretteink elvesztése. hogy depressziója egyszerűen egy mélyebb. amikor ő 13 éves volt." Megemlíti. amit addig alkohollal nyomott el.például az. hogy nem a krízis­ esemény az ok. Elismerte. ami annak kifejeződése. A depresszió első jele nála az volt. a súlyos megpróbáltatá­ sokat átélők többsége figyelemre méltóan jól jön ki a krízisből és nem zuhan betegségspirálba. Styron szerint vele is éppen ez történt: egészségügyi okokból abba­ hagyta az ivást. Nyilvánvalónak tűnhet. de mint Styron megjegyzi.kezeletlen maradhat. Ez arra enged következtetni. amik addig örömet jelentettek számára . hogy Camus-höz hasonlóan a depresszió és öngyilkos­ ság témája állandóan jelen volt regényeiben. Súlyos depressziós állapotot egy adott válságnak tulajdoníthatunk. A Látható sötétség­ ben annak a véleményének ad hangot. egész addigi életén végighúzódó szorongás megnyilvánulása volt. Styron esetében ez is pontosnak tűnt: anyja meghalt. szintén depresszióban szenvedett. Mivel már semmi sem vértezte fel az állandó szorongás ellen. de Styron rámutat egy elemre. Magába fordult. hogy apja. akár a veszteségtől való félelem vagy elhagyatottság. mikor végre eljött. képtelen volt elmenekülni az állandóan rá zúduló fájdalmas gondolatok elől. és az alkoholtól már nem tompított démonai kirepültek barlangjukból. és ez a korai trauma mély veszteségérzést hagyott benne. anyja korai halála és művészi érzékeny­ sége miatt Styron valószínűleg a betegség által legveszélyeztetettebbek közé tartozott. sőt teljesen váratlan vendég sem. ami minden depresszióban jelen van: a veszteség.

Azokra. túlélni. melyben Camus azt írja. akkor is. páratlanul könnyű és örömteli érzés vár. bárcsak korábban megtette volna ezt a lépést. Úgy véli. Antidepresszánsokkal. Réz Pál. mint a vihar. „A magány és az idő voltak az én igazi orvosaim. valójában olyan. bár a depresszióban szenvedők közül szinte mindenki viszonylag épen keveredett ki a betegségből. Ferch Magda. legyőzhetjük. hogy beleegyezett. hogy kötelességünk megpró­ 1 bálni élni. a tanulmányokat vál. 11 Kis Zsuzsa fordítása 1 1 Albert Camus: Sziszüphosz mítosza. Budapest 502 . ha nincs remény. 12 ford. és azt kívánta. Sok orvos állításával ellen­ tétben tudta."11 1 Mindebből azt tanulta. és Styron rájött. hogy bár a szenvedő számára a depresszió állandó állapotnak tűnik. Magvető. A de­ presszió kiváltó okai továbbra is meglehetősen titokzatosak. hogy az orvosi rutin valamely ismeretlen állandósága mentette meg az életét. sem a gyógysze­ rek nem tettek sokat állapota enyhítéséért. A kezelésben történt számos elő­ relépés ellenére nincs varázsütés. kognitív terápiával vagy a kettő kombinációjával javítható a meggyötört elme állapota. 1990. akiknek sikerül ki­ kerülni belőle. tanulmányok. Felidézi a Sziszüphosz míto­ sza12 című esszét. Styron depressziójának feltárása csak az után kezdődött.Ha más nem. hogy sem ez. kórházba vonul. az idő mindent begyógyít A pszichoterápia nem sokat tehet a depresszió előrehaladottabb stádiu­ mában járó betegekért. hogy a súlyos depresszióra nincs gyorsan ható gyógyszer és módszer. Válogatott esszék. amíg élünk. ami kiadja a mérgét és eloszlik. nincs gyorsan ható vakcina. mint megtenni. de egyikre sem lehet teljes mértékben támaszkodni. Könnyebb ezt mondani.

Záró megjegyzések Styron úgy véli. illetve az énélmény teljességéről szól. hogy nincs rá azonnali orvosság.az alkoholról való leszokás és nyugtatok nem megfelelő dózisban való szedése -. de mindemellett az egész a pszichéről. hogy határozott ígéreteket tehessünk. identitásával és múltjával kapcsolatos kérdésekre mu­ tattak. és Styron próbál­ kozása a legjobbak közé tartozik. de a helyzet azóta sem változott. de még korántsem vagyunk annyira előrehaladottak a tu­ dásban. A Látható sötétség csak 84 oldal. nem tart sokáig elolvasni. Styron például csak akkor tudta értelmezni depressziós epizódjait. 503 . ami az énélményünkkel kapcsolatos dolgokat torzítja vagy hozza előtérbe. Esszéje nem teszi depresszióssá az olvasót. Styron 15 évvel ezelőtt írta könyvét. de sokat tanulhatunk belőle. hogy „leírják a leírhatatlant". hogy a depresszió irodalmának nagy része „fesztelenül optimista" Egyes páciensek jól reagálnak bizonyos gyógyszerekre vagy terápiákra. hanem furcsamód inkább felemeli. de en­ nél mélyebbre. amikor azokat egész életére vonat­ koztatta. Bár sok kreatív elme adta meg magát a depresszió­ nak. A depresszió kialaku­ lásában szerepet játszik az agy biokémiai egyensúlyának felbomlása és a negatív belső párbeszéd is. ha gyötrelmüktől nem szabadulnak meg hamar. hogy a depresszió olyan betegség. Ha belegondolunk. A depresszióban szenve­ dők természetesen lelkesen hisznek a gyors gyógyulásban. nem meglepő. de csak csa­ lódás éri őket. az ő felelősségük. Az okok egy része valójában testi volt .

További munkái: Nat Turner vallomása1 4 (The 1 Confession o f Nat Turner 1967). a Sophie választ1 5 1 (Sophie's Choice 1979). a Feküdj le sötétben!1 3 (Lie Down in 1 Darkness 1951). (Pulitzer-díjas). Göncz Árpád. amiben egy fiatal nő öngyilkosságát írja le. 1971. Első regénye. és a II.William Styron 1925-ben született. a Virginia állambeli Newport Newsban. és a New School fór Social Research kurzusán kreatív írást tanult. Bukarest 11 W illiam Styron: Sophie választ. Göncz Árpád. és számos novellát publikált az iskolai újságban. Bartos Tibor. és az American Academy a Prix de Romé díjjal jutalmazta. és az American Book Award nyertese. Styron nagyon korán megtanult olvasni. ford. majd a követ­ kező évben belépett az amerikai tengerészgyalogsághoz. a Paris Review alapításában. irodalmi szenzáció lett. Kriterion. BA fokozatát a Duke Universityn szerezte. Árkádia. részt vett a legendás irodalmi lap. Bu­ 5 dapest 504 . Leszerelése után New Yorkban telepedett le és a McGraw-Hill könyvkiadó kereskedelmi osztályán dol­ gozott. világháború utolsó két évében főhadnagyként szolgált. ford. Európa. 3 Budapest 1 4 William Styron: Nat Turner vallomása. Az ötvenes évek elején Párizsban élt. ford. 1 1974. 1 9 8 5 . amit Meryl Streep főszereplé­ 11 William Styron: Feküdj le sötétben!.

sével fümesítettek meg. m 505 . aki je ­ lentős művel járult hozzá a humanizmushoz. amit minden évben annak a művésznek vagy tudósnak ítélnek oda. A Látható sötétségben említett díj a Prix Mondial Cino dél Dúca.

Burns: Jókedvűen (107. alapvető. oldal) . a státus. milyen jelentős szerepük van. hangulataink létezésünk lényegét jelentik. mert ezek általában átmennek hangulataink szűrőjén. mint napi tevékenységünk. oldal) Martin Seligman: Hiteles boldogság (453. megérthetjük. hogy milyen nagy hatást gyakorolnak életminőségünkre. mi okozza hangulatainkat/' Érintkezési pontok Dávid D. hogy kiderítsük. Akárhogy is. hogy azok életünk értelmét hangsúlyozzák és növelik vagy csökkentik örömünket. a pénz. Ebben a vonatko­ zásban fontosabbak." Dióhéjban „Tekintve.1996 Mindennapi hangulataink eredete „Ha úgy gondolunk hangulatainkra. sőt még személyes kapcso­ latainknál is fontosabbak.

és általában bizonyos eseményekre vagy információkra adott reakciók. Thayer A közvélekedés szerint hangulatainkat stressz vagy gondolatok okozzák. mennyit aludtunk. Róbert Thayer pszichológus szerint a hangulat attól is függ. and Stress (Mindennapi hangu­ lataink eredete: Az energia. csak egy része a hangulati egyenletnek. a feszültség és a stressz megszelídítése) 507 . ennek eredménye a nagyon olvasmányos The Origin o f Everyday Moods: Managing Energy. hogy mit ettünk. fejezet Róbert E. milyen általános egészségi állapotban vagyunk. valamint függ a napi vagy circadian ritmusunktól. milyen fittek vagyunk. attól. A siker jó. és a téma legnagyobb szakértőjének számít. Thayer az 1970-es évek óta tanulmányozza a hangulatokat. Tension. a sikertelenség rossz hangulatba hozhat minket.50. és eleget mozogtunk-e vagy sem. Tanítványai győzték meg. hogy tudo­ mányos szakcikkein túllépve írjon könyvet elméletének gyakorlati al­ kalmazásairól. Bár ez igaz.

hogy míg az ér­ zelemnek mindig van jól beazonosítható oka. éppen azért.A hangulat anatómiája Thayer „tartós érzelmi háttérállapotként" definiálja a hangulatot. Röviden: nem választ­ hatjuk külön testünk és elménk érzéseit. mikor vagyunk komfort­ zónában. Létezésének biológiai oka van . A hangulatokat az különbözteti meg az érzelmektől. cselekvésre készen. a hangulatok gyakran nem vezethetők vissza közvetlen okra. Miért van ez így? Míg az érzelmek általában a tudatban lejátszódó eseményekhez kö­ tődő jelenségek. a hangulatok mind a tudatban. azaz na­ gyon kimerültek vagyunk. mint a szél. míg az optimista hangulat magas energiaszintet és alacsony feszültséget jelent (úgy érez­ zük. nagy az esélye. Thayer a hangulatot a lázmérőhöz hasonlítja. mikor vagyunk veszélyben. zaklatottak vagy „agyhalottak". Kutatásai Thayert arra a következtetésre vezették. Az érzelmekhez képest sokkal kevésbé tanulmányozták a témát. 508 . Ha testileg fáradtak vagyunk. ami­ ről leolvasható pillanatnyi lelki és fiziológiai állapotunk. sokra vagyunk képesek és lelkesek vagyunk). A depressziós hangulatot alacsony energiaállapot és nagy feszült­ ség jellemzi (amihez a reménytelenség érzete társul). megfoghatatlanok. hogy hangulataink többsége két alapvető dimenzió. egymással bonyolult kölcsönhatásban levő folyamatok eredménye­ ként jelentkeznek. az energia és a feszültség körül rende­ ződik. mert olyan ideig-óráig tartók. Hasonlóképpen depressziós hangulatban nincs kedvünk testgyakorlással stimulálni magunkat. mind a testben zajló. mikor kell meghúznunk magunkat és erőt gyűjteni.megmondja. és az érzelmekkel ellentétben látszólag min­ den kiváltó ok nélkül csak megjelennek és eltűnnek. hogy idegesek.

magabiztosság. Alacsony energia. Az igyekezet az adrenalinhormon fokozott termelődése miatt megemelkedett szívritmusban jelentkezik. optimizmus.energikus. amit akkor érzünk. amikor nagyon igyekszünk határidőre befejezni egy munkát.A négy alaphangulat Thayer szerint minden hangulat megérthető az energiafeszültség spekt­ rum négy alapállapota szerint. • Nyugodt . az az érzés. az egészségtelen ételek és stimulánsok. alacsony feszültségszint. negatív gondolatokkal jár.energikus.fáradt. • Nyugodt . • Feszült . energikusság. de nem is energikus. magas feszültség. Thayer szerint az az érzés. alacsony feszültség. A fizikai fáradtság ideges szorongással vagy feszültséggel. az az érzés. a vázizmok megfeszülnek. Alacsony energia.fáradt. Az ideális állapot a munkához. Magas energia-. Ezt az állapotot a legtöbben a délután folyamán élik meg. amikor „teljesen ki vagyunk facsarva". Az evolú­ ciós biológia fogalmaival a test „harcolj vagy menekülj" üzem­ módban van. 509 . A természetes hullámvölgyet gyakran súlyosbítja az előző éjszakai alváshiány. magas feszültség. például kávé fogyasztása. • Feszült . Magas energia. a legtöbb ember a reggeli órákban éli át a nyugodt-energikus fázist. „jól érzem magam" állapot. amit általában lefekvés előtt tapasz­ talunk: nem stresszes.

ami negatív érzéseket (nyomott vagy rossz hangulat) eredményez. hogy testgyakorlást vagy más egészséges hangulatszabályozó módszert építsünk a napi te­ vékenységeinkbe. dél és délután egy óra között érik el a csúcspontot. 510 . Energiáink emelkednek a reggeli órákban. majd egészen lefekvésig csök­ kennek. mint az introvertáltaknál. nyilvánvalóan segíthet abban.34 óra az átlagos legrosszabb időpont). Ha tudatában vagyunk. majd kora este újabb. ami beindítja azt a pszichológiai szükségletet. hanem a stressz napi megtapasztalása. A legtöbb ember „reggeli típusú". a délután folyamán csökkennek. mely időszakokban vagyunk a leghajlamosab­ bak a visszaesésekre. és ez jellemzőbb az extravertált személyek esetén. amikor az ember energiaszintje alacsony és meg akar szabadulni a feszültségtől (16. az alap circadianritmuson belül számtalan variáció létezik. és este 9 és 11 között a természetes energiaszint csökkenése feszültségnöveke­ déshez. Amikor valaki megpróbál leszokni a dohányzásról. a bulimiás falás és az ételtől való kényszeres megtisztulás többnyire délután történik. kisebb csúcsot érnek el. néhány nap után nem a nikotin megvonása okozza a visszaesést. hogy délután 4 óra körül jelentkezik a feszültség-fáradtság állapot csúcspontja. Az átlagra azonban az jellemző. feszült-fáradt állapothoz vezet. Egyesek a nap folyamán töltődnek fel energiával. hogy az illető csökkentse a stresszt és a feszültséget.Napi ritmusok A circadian (napszaki) ritmus testi és lelki energiáink napi ár-apály jelensége. A függőségekbe való vissza­ esés.

Ha fáradtak vagyunk. például hobbink­ nak hódolunk. vásárolni megyünk. • Alkoholt fogyasztunk. • Könyvet vagy magazinokat olvasunk. • Megpróbáljuk szabályozni gondolatainkat (pl. és akár 2 órára is energiával tölthet fel minket. pozitív gondolko­ dással). Az adatok azt mutatják. Je­ lentősen csökkentheti a stresszt.Hogyan szabályozhatjuk hangulatunkat? Rossz hangulat vagy fáradtság esetén a következőket tesszük: • Mások társaságát keressük vagy elvonulunk. • Tévét nézünk. hogy egyedül le­ gyünk (attól függően. • Kellemes tevékenységeket igyekszünk végezni. 511 . A hangulatszabályozás másik nagyon jó módja a társasági élet. hogy a testmozgás a legjobb hangulatszabá­ lyozó. • Kávét iszunk. amit a kutatások a feszültségcsökkentés és energiaszint-növelés kiváló módsze­ rének találtak. Ugyanilyen módszer a zenehallgatás. • Rágyújtunk egy cigarettára. 5-15 perces intenzív séta paradox módon helyreállíthatja hangulatunkat. • Csokoládét vagy süteményt eszünk. hogy introvertált vagy extravertált szemé­ lyiségek vagyunk-e). vagy humorral oldjuk a han­ gulatot. ha telefonon vagy személyesen beszél­ getünk egy barátunkkal.

Thayer azonban publikált egy tanulmányt. hogy azokon a napokon. mivel energiaszintjük csök­ kenése arra készteti őket. míg a betegeké alacsony. hogy mennyit alszunk.Étel Nehéz tudományosan mérni. hogy többet nassoljanak. amit megeszünk. mint azokon a napokon. milyen hatással van a hangulatunkra az étel. Egészség Az egészséges embereknek általában magas az energiaszintjük. amikor az emberek általában negatív hangulatban érzik magukat. amikor pozitív. Alvás A hangulatot jelentősen befolyásolja az. olyanynyira. 512 . akik sok cukrot fogyasztanak. hogy több éjszakán át tartó alváshiány depresszióhoz vezethet. de fogyasztásuk után egy-két órával „lehangoltságot" eredményeznek. és Thayer szerint azok. jó hangulatban vannak. ha túl sok vagy túl kevés ételt fogyasztunk. im­ munreakcióik nem olyan hatékonyan. mely­ ben a cukortartalmú snackek paradox hatását demonstrálja: Rövid távon javítják a hangulatot. ami az energiaszint csökkenésében és a feszültség növekedésében nyilvánul meg. Kutatások azt mutatják. A hangulat kapcsolatban van azzal is. to­ vábbi rossz étkezési szokásokat vesznek fel.

Érdekes módon egy 10 napos értékelési időszak azt az eredményt adta. Valahányszor a feszült-fáradt fázisban volt a válaszadó. Pillanatnyi energiaszintünk nemcsak hangula­ tunkat befolyásolja. hogy értékeljék a nap különböző sza­ kaiban. Ugyanakkor magas energiaszinten optimistábbak vagyunk annál. fo­ gyasztói éppen erre vágynak. Miért fontosak a hangulatok? Thayer vizsgálatot végzett olyan emberekkel. • Alkohol . Lelkesedést. egyben nyugodtságot okoz. ne feszült-fáradt állapotban gondolkodjunk a problémánkon. de hatásának kezdeti stádiumában energiát szabadít fel (a partikon ez a dinamika figyelhető meg). Ezért. amit a kávé és a kóla vált ki. a feszült­ energikus állapot. • Időjárás . 513 . akiknek jelentős személyes problémájuk volt. hogyan látták az adott problémát. de úgy tűnik. hanem azt is. mert ilyenkor a ténylegesnél rosszabbnak látjuk.a szezonális hangulatzavar (Seasonal Affective Disorder.A hangulatot befolyásoló további tényezők: • Nikotin . mint délután. talán ezért okoz függőséget. Arra kérte őket. hogyan érzünk azzal kapcsolatban. hogy a válaszadók ugyanazt a problémát kevésbé súlyosnak ítélték reggel. jó alternatíva.ideiglenesen nyugodt-energikus állapotot idéz elő. mindezt rövid ideig.feszült-energikus állapotot idéz elő. SAD) vagy téli depresszió erős fénnyel vagy melatoninnal enyhíthető. mint amit a valóság indokol.nyugtató hatású. Thayer hipotézise szerint miközben a nyugodt-energikus állapot a leginkább kívánt hatás. ha mód van rá. súlyosabbnak észlelte a prob­ lémát. • Koffein .

514 . de a hangulat tanulmányozása vitathatat­ lanul sokkal fontosabb. és az életet végső soron a pillanatnyi jelenben. Thayer rámutat. Thayer figyelemre méltó megjegyzése. hogy megmutatja. amikor általában a legsötétebb gondolatok árasztanak el minket. órák sorozatában éljük meg. tanácsos elkerülni a munkatársainkkal való konfrontációt. javainkat sem tudjuk értékelni. a státus. ha jó hangulatban vagyunk. óráról órára.ezért tudatában kell lennünk. eredmé­ nyeinket. úgy érezzük. a legnehezebb helyzetet is kezelhetőnek látjuk. hogy valójá­ ban egész létezésünk alapja. Ha borús hangulatban vagyunk. hogy hajnali 3 óra körül. Megtudhatjuk például. Záró megjegyzések A Mindennapi hangulataink eredete gyakorlati tanácsokat ad. a hangulat olyan.hogy mire vagyunk képesek a jövőben . hogyan tu­ datosítsuk jobban hangulatainkat és sebezhető. Más pszichológiai elméletek segíthetnek életünket egészként értékelni. Míg a felszínen a hangulat nem tűnik nagyon fontosnak. energiaszintünk hogyan befolyásolja ítélőképességünket. mint a minket körülvevő láthatatlan buborék. és ezáltal miként válasszunk a hangulatszabályozás egészséges módjai közül. hogy a hangulatok „fonto­ sabbak. sőt még személyes kapcsolatainknál is fontosabbak". fáradt-feszült állapo­ tainkat. és délután 4 óra körül. a pénz. mint napi tevékenységünk. amikor ener­ giaszintünk lecsökken és feszültségszintünk megemelkedik. A feszült-fáradt hangulat veszélyes időszakaival kapcsolatos taná­ csoknál fontosabb Thayer könyvében az. közvetetten tapasztaljuk. mert azzal foglalkozik. mert ezeket hangulataink szűrőjén át. hogyan érezzük magun­ kat a nap folyamán. jobb nem fog­ lalkozni sorsdöntő kérdésekkel.

Thayer Róbert Thayer 1973 óta a California State University pszichológia professzora. BA fokozatát a University o f Redlands.Róbert E. PhD-fokozatát a University o f Rochester hall­ gatójaként szerezte. 515 . További munkái: The Biopsychology ofM ood and Arousal (A hangulat és a vágy biopszichológiája 1989) és Calm Energy: How People Regulate Mood with Food and Exercise (Nyugodt energia: Hogyan szabályozzuk hangu­ latunkat étellel és gyakorlatokkal 2001). Számos gyakran idézett tudományos szakcikk szerzője.

.

Gondolat. 2. Gordon Allport: Az előítélet (‘ he Natúré o f Prejudice. Aaron T. Virginia Axline: Dibs in Search of Self (Az én kutatásának jutalma. 1997) Hogyan befolyásolják teljesítményünk­ kel kapcsolatos elvárásaink azt. 1964) Egy visszahúzódó kisfiú terápiájáról szóló klasszikus bestseller: azt a lassú folyamatot mutatja be. A kognitív terápia kidolgozójának műve. 4. Csepeli György. Budapest. melynek során újra megtalálja a világ­ gal való normális kapcsolatot. Napjaink egyik meghatározó pszichológusának könyve. hogy valójában mit érünk el. Beck: Cognitive Therapy and the Emotional Disorders (Kognitív terápia és az érzelmi rendellenességek. Albert Bandura: Self-Efficacy: The Exercise o f Control (Én-hatékonyság: Az ellenőrzés felhasználása. 3. 116 Gordon Allport: Az előítélet ford. hogy a hibás gondolkodás hogyan vezethet depresszióhoz. ami inspirálóan hatott Martin Luther Kingre és Malcom X-re. 1977 517 .50 további klasszikus 1. 1979) Korszakalkotó munka arról. 1954)1 6 Alap­ T 1 mű az előítélet gyökereiről.

Nagyon freudi. Hungalibri. 1997 518 . 8. 1985 118 John Bradshaw: Vissza önmagunkhoz: a bennünk élő gyermek felfedezése. John Bradshaw: Vissza önmagunkhoz: a bennünk élő gyermek felfedezé­ se (Homecoming: Reclaiming and Championing Your Inner Child. Gondolat. 7. 17 Budapest. de attól még kitűnő ol­ vasmány. hogy tagadják saját halandóságukat. a „kötődés magatartás" („attachment behavior") meghonosítója a pszichológiában. ford. 1916) Az intelligen­ ciamérés úttörőinek alapműve. 1 Bruno Bettelheim: A mese bűvölete és a bontakozó gyermeki lélek. 1969) Az anya-gyermek kapcso­ latot feltáró trilógia első része. hogy a felnőttek lelki problémái korábbi. feldolgozatlan prob­ lémákban gyökereznek. 9. Alfréd Binet & Theodore Simon: The Development o f Intelligence in Children (A gyermekek intelligenciájának fejlesztése. Ha újra felfedezzük „a bennünk élő gyerme­ ket". Ernest Becker: The Deniál ofD eath (A halál tagadása. hogy az emberek mi mindenre képesek azért. 1990) n8 Erikson személyiségfejlődési szakaszainak gyakorlati alkalmazása. 1973) Pulitzerdíjas írás arról. 6. Szász Ilma. Bruno Bettelheim: A mese bűvölete és a bontakozó gyermeki lélek (The Uses o f Enchantment: The Meaning and Importance ofFairy Tales. ford. Kúnos László.5. meg­ mutatja. 1976)n? Népszerű és kiváló meglátásokat tartalmazó könyv a mesék pszicholó­ giájáról. John Bowlby: Attachment (Kötődés. továbbléphetünk felnőtt életünkben. Budapest.

a pszichoanalízis előhírnö­ ke. Reason. Antonio Damasio: Descartes tévedése: érzelem. 11. Mary Whiton Calkins: An Introduction to Psychology (Bevezetés a pszichológiába. 1996 519 . Joseph Breuer & Sigmund Freud: Studien über Hysterie (Tanulmányok a hisztériáról. 1994) 1 9 1 A prominens agykutató elmélete. Pléh Csaba AduPrint Budapest. and the Humán Brain. mely elutasítja az elme és a test szét­ választását és rámutat. bár a Harvard Egye­ tem megtagadta tőle a PhD-fokozatot. amely magasra tette a mércét a további kutatások számára. 13. 1885) Beszámoló az első laboratóriumi kísérletekről a tanulással és emlékezettel kapcsolatban. Hermann Ebbinghaus: Memory: A Contribution to Experimental Psychology (Adalék a kísérleti pszichológiához. 1901) William James munkatársa volt. Esettanulmányok könyve. Az American Psychological Association (1905) első női elnöke. Jerome Bruner: Acts ofMeaning: FourLectures on Mind and Culture (Az értelem törvényei négy előadás a szellemről és a kultúráról. hogy az érzelmek ítélőképességünk és döntésho­ zatalunk szerves részét képezik. mint a komputációs feldolgozásban keresendő. értelem és az emberi agy (Descartes' Error: Emotion. 1895). ford. 1990) A kogni­ tív pszichológia alapítója amellett érvel. 12. hogy az elme modellje inkább az értelemkeresésben. A pszichológiát az „én tudomá­ nyának" tekintette. 14. 119 Antonio Damasio: Descartes tévedése: érzelem. értelem és az emberi agy. miszerint bizarr hisztérikus tünetek gyakran elfojtott fájdalmas emlékek nyomán alakulnak ki.10. Freud később visszavonta ezt az elméletet.

Dennis Greenberger & Christine Padesky: Mind Over Mood: Change How You Feel by Changing the Way You Think (Az ész a hangulat fölött Változtassuk meg érzéseinket gondolataink megváltoztatásával. 1995) Népszerű mű a hatékony kognitív terápiás technikákról. 2 0 0 0 12 Eric From m : Menekülés a szabadság elől. OAI. 19. ford. Bíró Dávid. 1957)120 Híres elmélet arról. ford. Róbert D. 16. Hunyady András. 1941)11 2 Jelentős tanulmány arról. hogy a nácizmus teljes szörnyűségében megmutatkozott volna. 17. 18. Berkics Mihály. William Glasser: A realitás-gyógymód .új szemléletmód a pszichiátriá­ ban (Reality Therapy: A New Approach to Psychiatry. 1965) 122 Az elmebe­ tegségek alternatív megközelítése. Budapest 520 . amikor kiderül. nem csak depressziósoknak. hogyan próbálják az emberek fenntartani meggyőződéseik következetességét akkor is.15. amely azon alapul. Hare: Kímélet nélkül A köztünk élő pszichopaták sokkoló világa (Without Conscience: The Disturbing World of the Psychopaths 120 León Festinger: A kognitív disszonancia elmélete. hogy a lelki egész­ ség azt jelenti. Osiris. Benedek Loránd. Budapest. elfogadjuk saját életünkért való felelősségünket. Akadémiai Kiadó. Eric Fromm: Menekülés a szabadság elől (Escapefrom Freedom. hogy elképzeléseik tévesek. A szerző még az előtt írta. Budapest 1 122 William Glasser: A realitás-gyógymód .új szem léletm ód a pszichiátriában. León Festinger: A kognitív disszonancia elmélete (Theory o f Cognitive Dissonance. ford. hogy az emberek mennyire hajlamosak behó­ dolni a fasiszta rezsimeknek.

miszerint inkább az intelligencia. 20. Dávid Keirsey & Marilyn Bates: Please Understand Me: Character and Temperament Types (Kérlek. 2006) A Nobel-díjas ideg­ kutató lenyűgöző beszámolója 30 éves kutatómunkájáról. 1993)1 A világ leghíresebb. Személyes emlékekkel átszőtt írás Bécs náci megszállásának időszaká­ ról. Az érzelmi élet titokzatos oszlopai. érts meg. Eric Kandel: In Search o f Memory: The Emergence o f a New Science o f Mind (Az ész új tudományának felbukkanása. amivel az olvasó meghatározhatja saját típusát. Intelligencia és osztálystruk­ túra az amerikai életben. amely egy „temperamentum szortírozó eszközt" is tartal­ maz. Háttér. Richard Herrnstein & Charles Murray: The Bell Curve: Intelligence and Class Structure in American Life (Harang görbe. hogy a szociopaták pontosan tudják mi a különb­ ség jó és rossz között. ford. Ez annak a tágabb elméletnek a része volt. hogyan menekült családjával Amerikába. Budapest. Kövi György. hogyan fedezte fel. hogy az IQ az egyes rasszokban eltérést mutat. amelyben leírja. a szociopatákkal foglalkozó 23 kutatójának írása arról. 2 0 0 4 521 . 123 Róbert D. 21. 22. Joseph Le Doux: The Emotional Brain: The Mysterious ünderpinnings o f Emotional Life (Az emocionális agy. 1994) Nagy vitát kavart azzal az állításával. és arról.és temperamentumtípusok. Hare: Kímélet nélkül. 1978) Bestseller személyiségtipizáló munka a Jung/Briggs Myers tradí­ ció szerint. hogy az agy idegsejtjei tárolják az emlékeket. 23. A köztünk élő pszichopaták sokkoló világa.Among Us. mint a társadalmi osztály háttér vált a gazdasági siker előjelzőjévé. Jellem. mégsem éreznek bűntudatot vagy megbánást.

Dániel J. Válogatott el­ méleti tanulmányok (Field Theory in Social Science. akit a szociálpszichológia atyjának tekintenek. 1978) A maga idejében úttörő jelentőségű mű a felnőtt férfi életciklu­ sáról. 1997 125 Kurt Lewin: A mezőelm élet a társadalom tudom ányban. 1985)124 Népszerű mű a nők pszichológiájának szakértőjétől. Arról is ismert. 27. Kurt Lewin: A mezőelmélet a társadalomtudományban. 24. hogy megkérdő­ jelezte az elfojtott emlék-szindróma hitelességét. Levinson nagy befolyással volt Gail Sheehy munkásságára (lásd 463. oldal). hogy az emberi viselkedés a másokkal való interakciók (csoportdinamika) és a belső jellemvonások kombinációjának eredménye. 1972. Útm utató nőknek kapcsolataik m egváltoztatásához [az állandósult düh feloldása]. valódi eredetével és a kapcsolataikban betöltött szerepével foglalkozik.1996) A kiváló idegkutató áttekintése arról. Budapest. amelyben a női düh tabujával. Harriet Lerner: A harag tánca. Endrefíy Júlia. hogy biz­ tosítsák túlélésünket. 26. Levinson: The Season's o f a Man's Life (A férfi életszakaszai. 1979) Az igazságügyi pszichológus támadása a büntetőügyekben vallomást tevő szemtanúk megbízhatósága ellen. 25. Édesvíz. Gondolat. 522 . Józsa Péter. azt hirdette. amely Erik Erikson elméletét fejlesztette tovább. 124 Harriet Lerner: A harag tánca. hogy az agy érzelmi köz­ pontjai és idegi hálózatai hogyan fejlődtek annak érdelében. Budapest. ford. Elizabeth Loftus: Eyewitness Testimony (A szemtanú vallomása. 1951) 125 Lewin. ford. Válogatott elméleti tanulmányok. Útmutató nőknek kapcsolataik megvál­ toztatásához [az állandósult düh feloldása] (The Dance ofAnger: A Woman's Guide to Changing the Pattems oflntimate Relationships.

ford. Tandori Dezső és Zoltai Ildikó. Hugó Munsterberg: Psychology and Crime (Pszichológia és bűntett. 1969) Az egzisztencia­ lista pszichológus bestsellere arról. ami kihívást jelent az egyetemes viselkedés elméletére nézve. 30. miszerint az ázsiai és nyugati emberek másképpen gondol­ kodnak. 32. Abraham Maslow humanista pszichológiája hatott rá. Douglas McGregor: The Humán Side o f Enterprise (A vállalkozás emberi oldala. Úttörő volt az ipari pszichológia (hogyan viselkednek az emberek munkakörnyezetben). hogy a szerelem (vagy „Érosz") és a szex két külön ösztön.28. 126 Konrad Lorenz: Az agresszió. 29. hanem az apátia. Richard Nesbitt: The Geography ofThought: HowAsians and Westerners Think Differently. Konrad Lorenz: Az agresszió (Das sogenannte Bőse.. and Why (A gondolat földrajza. hogy két kategóriába osztotta a management stílusokat: „X elmélet" (a főnökök utasítás-irányítás módszere) és „Y elmélet" (az alkalmazottak magukat motiválhatják). a bűnözői ma­ gatartás és a filmelmélet kutatása területén. 1908) A kísérleti pszichológia német származású alapítóját William James hívta meg a Harvardra tanítani. 31. A szerelem motiválja legnagyobb teljesítmé­ nyeinket. Miért gondolkodnak az ázsiaiak és a nyugatiak másként. 1963)126 A Nobeldíjas kutató híres tanulmánya az emberben rejlő „gyilkos ösztönéről. Cartafilus. 1960) A pszichológus McGregor üzleti guru lett azzal. Budapest 523 . 2003) A kiemelkedő pszichológus meg­ lepő állítása.. Rollo May: Lőve and Will (Szerelem és vágy. és a szerelem ellentéte nem a gyűlölet. valamint az irracionalitás és az intelligencia pusztító kombinációjáról.

Wilhelm Reich: Character Analysis (Jellem analízis. 37. és a Frasier tévéshow-ba is bekerült. és azt. 1963)127 Plath kiváló fikciós (és önéletrajzi) beszámolója egy fiatal nő elmebetegségének kialakulá­ sáról. Hermann Rorschach. 36. az izmok és szervek változásában („testpáncél") nyilvánulhat meg. 1971 524 . A könyv több millió példányban fogyott el. és küzdelméről. hogyan próbálják az emberek egész életük folyamán újra megteremteni az anyával való eredeti kap­ csolatukat. Azt is állította. 1924) Freud eredeti belső köréhez tartozó pszichológus. 1921) A svájci pszichiáter 400 elmebeteg és egészséges személyen végzett.33. hí­ res tintafolt tesztjével kapott eredményeinek leírása. ford. hogy integrált személyiséggé váljon. Budapest. álmok vagy gondolati asszociáci­ ókkal szembeállítva is lehet elemezni. 34. Psychodiagnostics: A Diagnostic Text Based on Perception (Pszichodiagnosztíka. Tandori Dezső. hogy az elfojtott pszichoszexuális energia az ember fizikai megjelenésében. 127 Sylvia Plath: Az üvegbura. 35. hogy az ember át­ fogó karakterét specifikus neurózisok. ő írta le a megszületés so­ rán átélt szeparációs szorongást. Ottó Ránk: The Trauma o f Birth (A születés traumája. Flóra Rheta Schreiber: Sybil (Sybil. Az észlelésen alapuló diagnózis. Európa. Sylvia Plath: Az üvegbura (The Bell Jár. 1933) Az ellent­ mondásos osztrák pszichoanalitikus elmélete arról. 1973) Lenyűgöző igaz történet egy nőről. akinek 16 személyisége volt. Ma is lenyűgöző olvasmány.

Thomas Szász: Az elmebetegség mítosza. 2 0 0 0 129 Virginia Satir: A család együttélésének művészete. a depreszszió nem irtható ki. Budapest. ford. Kádár András Akadémiai Kiadó. 2001) Díjnyertes könyv. (Peoplemaking. A személyes magatartás elméletének alapjai. 1972) 1 A családterapeuta híres könyve a család-dina­ 29 mika feltárásáról. 40. Budapest. A személyes magatartás elmé­ letének alapjai (The Myth o f Mentái Illness. Új családműhely. 42. hogy „én-rendszerünket" vagy személyiségünket nem a Freud által leírt belső én. A modern pszichiátriát az inkvizícióhoz hasonlítja. az emberi lét természetes része. 41. Coincidencia. 1960)128 A pszichiátria híres kritikusa szerint az elmebetegség valójában az „élet megélésében jelent­ kező probléma". 1953) A független amerikai pszichiáter magyarázata arról.38. és ellenez minden kényszerkezelést. Utazás a depresszív betegségek minden aspektusába. A szerző úgy véli. Andrew Solomon: The Noonday Démon: An Atlas o f Depression (Dé­ monfényes nappal. Miklósfalvi Mária. 39. Deborah Tannen: Miért értjük félre egymást? Kapcsolataink a beszél­ getési stíluson állnak vagy buknak (You Just D ont Understand: Women and 128 Thom as Szász: Az elmebetegség mítosza. hanem interperszonális kapcsolataink alakítják. 1999 525 . A depresszió atlasza. Harry Stack Sullivan: Interpersonal Theory o f Psychiatry (A pszichi­ átria interperszonális teóriája. Virginia Satir: A család együttélésének művészete. Új családműhely. ford.

47. Tehetséges gyerekek korai fejlesztését is kutatta. 1924) Olvasmányos könyv. ford. Lewis Termán: The Measurement o f Intelligence (Az intelligencia mé­ rése. híres „macska a pedálos ketrecben" kísérletei nyomán. Tinta. amely a széles közönség elé tárja a témát. 130 Deborah Tannen: Miért értjük félre egymást? Kapcsolataink a buknak. 44. miért olyan nehéz a két nem közötti kommunikáció. John B. Titchener közreműködött Amerika első pszichológiai laboratóriumának létrehozásában a Cornell Egyetemen. Reményi Andrea Ágnes. 1990)130 A nyelvészprofesszor bestseller könyve arról. Titchener: Experimental Psychology (Kísérleti pszichológia . 46. aki szerint az intelli­ gencia öröklődik. 1901-1905) Wilhelm Wundt tanítványának nagy jelentő­ ségű munkája. Max Wertheimer: Productive Thinking (Produktív gondolkodás. Az első könyv. aki leírta az állatok tanulási folya­ matait. 1945) A német-amerikai Gestalt-pszichológus hozzájárulása a gondolkodás művészetéhez. Budapest. 45. 1916) Úttörő kognitív pszichológus és a Stanford-Binet IQ Test (a Binet-Simon teszt adaptációjának) kidolgozója. Edward B. mely pszichológiában megalapozta a behaviorizmus irányzatát. Edward Lee Thorndike: Animál Intelligence (Az állati intelligencia. 1911) Úttörő amerikai pszichológus. 2001 beszélgetési stíluson állnak vagy 526 . Watson: Behaviorism (Viselkedéstan. 43.Mén in Conversation. különösen a problémát megalapozó struktúra felfedése és a rendellenességek figyelembevétele terén.négy kötet.

Bíró Sándor és Nagy Csilla. 20 0 2 . 131 Irvin D. Miért vagyunk olyanok. többek között a monogámiát. nyílt leírás 3 a pszichoterapeuta és a páciens közti viszonyról lenyűgöző esettanul­ mányokkal. amilyenek. Róbert Wright: The Morál Animál: Why We Are the Way We Are (Az erkölcsös állat. 1989)1 1 Őszinte. amely feltárja az emberi magatartás gene­ tikai stratégiáit. Animula. az altruizmust. 527 . Wilhelm Wundt: Grundzüge dér physiologischen Psychologie (A fizioló­ giai pszichológia alapelvei. Yalom: Szerelemhóhér és más pszichoterápiás történetek (Love's Executioner. Yalom: Szerelemhóhér és más pszichoterápiás történetek: ford. 1873-74) Ez a könyv tette Wundtot a pszicho­ lógia új tudományának domináns alakjává.48. 50. and Other Tales o f Psychotherapy. 49. 1995) Az evolúciós pszi­ chológia nagy hatású műve. Irvin D. Budapest. a testvér­ rivalizálást és a munkahelyi „politizálást".

.

A kötetben szereplő könyvek megjelenési sorrendje William James: The Principles ofPsychology (A pszichológia alapelvei. 1890) Sigmund Freud: Álomfejtés (Die Traumdeutung. 1958) Harry Harlow: The Natúré o f Lőve (A szeretet természete. 1957) Erik Erikson: A fiatal Luther és más írások (Young Mán Luther: A Study in Psychoanalysis and History. 1927) Anna Freud: Dimensions o f Personality (Az én és az elhárító mechanizmusok. 1947) Eric Hoffer: A fanatizmus természetrajza. 1927) Iván Pavlov: Conditioned Reflexes: An Investigation ofthe Physiological Activity ofthe Cerebral Cortex (Feltételes reflexek: Az agykéreg fiziológiai aktivitásának kutatása. Gondolatok a tömegmozgalmakról (The True Believer: Thoughts on the Natúré ofMass Movements. 1951) Alfréd Kinsey: Sexual Behavior in the Humán Female (A nő szexuális viselkedése. 1923) Alfréd Adler: Emberismeret .Gyakorlati individuálpszichológia ( Under-standing Humán Natúré. 1953) Melanie Klein: Irigység és hála . 1958) .tanulmány a tudattalan forrásokról (Envy and Gratitude. 1900) Jean Piaget: The Language and Thought ofth e Child (A gyermek nyelve és gondolko­ dása. 1951) Fritz Perls: A Gestalt-terápia alapvetése (Gestalt Therapy: Excitement and Growth in the Humán Personality.

aki kalapnak nézte a feleségét és más orvosi történetek (The Mán Who Mistook His W ifefor a Hat: And Other Clinical Tales. 1977) B.a személyiség születése (On Becoming a Person: A Therapist's View o f Psychotherapy. Laing: The Divided Self: A Study o f Sanity and Madness (A megosztott én: Tanulmány a józan észről és az őrületről. 1967) Carl Jung: The Archetypes and the Collective Unconscious (Az archetípusok és a kol­ lektív tudattalan. Skinner: Beyond Freedom and Dignity (Szabadon fogva. 1976) 530 . 1970) Olivér Sacks: A férfi. 1968) Nathaniel Branden: The Psychology o f Self-Esteem (Az önbecsülés pszichológiája. 1970) Abraham Maslow: The Farther Reaches o f Humán Natúré (Az emberi természet ki­ terjedése. 1960) Albert Ellis & Róbert A. Harper: A Guide to Rational Living (Útmutató az ésszerű élethez. 1961) Carl Rogers: Valakivé válni . 1969) Viktor Franki: The Will to Meaning: Foundations and Applications o f Logotherapy (Az értelem akarása: a logoterápia alapjai és alkalmazása. oké vagy . 1961) Eric Berne: Emberi játszmák (Games People Play: The Psychology o f Humán Relationships. 1971) Gail Sheehy: Passages: Predictable Crises o f Aduit Life (Átmenetek: a felnőttkor elő­ relátható válságai. Harris: Oké vagyok. 1964) Thomas A.R. F.módszer az önismerethez (Tm OK-Youre OK. D. 1969) Edward de Bono: Lateral Thinking: Creativity Step by Step (Laterális gondolkodás: Kreativitás lépésről lépésre.

1989) William Styron: Darkness Visible: A Memoir o f Madness (Látható sötétség. avagy a felfedezés és feltalálás pszichológiája. hogyan figyeljünk másokra. 1980) Dávid D. 1982) Howard Gardner: Frames o f Mind: The Theory o f Multiple Intelligences (Az értelem keretei: a többszörös intelligencia elmélete. 1990) Csíkszentmihályi Mihály: Creativity: Flow and the Psychology o f Discovery and Invention (Kreativitás: áramlat.női agy. Thayer: The Origin o f Everyday Moods: Managing Energy. 1996) 531 . Erickson tanul­ ságos meséi. and Stress (Mindennapi hangulataink eredete: Az energia. (A hangom veletek lesz: Milton H. 1979) Isabel Briggs Myers: Gifts Differing: Understanding Personality Type (Különféle adottságok. 1983) Róbert Cialdini: A befolyásolás lélektana a meggyőzés pszichológiája (Influence: The Psychology o f Persuasion.D. 1980) Milton Erickson (és Sidney Rosen): My Voice Will Go With You: The Teaching Tales o f Milton H. és hogyan oldjunk meg konfliktusokat (People Skills: How to Assert Yourself.Stanley Milgram: Obedience to Authority: An Experimental View (A tekintélynek való engedelmeskedés. 1984) Anne Moir & Dávid Jessel: Agyszex . a személyiségtípusok megértése. M. Tension. férfi ész? (Brainsex: The Reál Difference Between Mén and Women. Listen to Others. 1996) Róbert E. and Resolve Conflicts. Burns: Feeling Good: The New Mood Therapy (Jókedvűen: az új hangulat­ terápia. Erickson. a feszültség és a stressz meg­ szelídítése. 1976) Róbert Bolton: A kommunikáció művészete: hogyan érvényesítsük magunkat.

2002) Martin Seligman: Authentic Happiness: Using the New Positive Psychology to Realize Your Potential fór Lasting Fulfúment (Hiteles boldogság: Az új pozitív pszichológia felhasználása a tartós beteljesülés lehetőségének megvalósításában. a kötelességérzet és a bűntudat szorítá­ sában (Emotional Blackmail: When the People in Your Life Use Fear. 2004) Malcolm Gladwell: Ösztönösen . 1998) John M. & Sheila Heen: Diffícult Conversations: How to Discuss What Matters Most (Nehéz beszélgetések: Hogyan beszéljük meg legfőbb dolgainkat. Bruce Patton. Ramachandran: Phantoms in the Brain: Probing the Mysteries o f the Humán Mind (Az elme fantomjai: Az emberi elme titkainak szondázása. 2005) Louann Brizendine: The Female Brain (A női agy.miért a kevesebb a több ? (The Paradox o f Choice: Why More Is Less. 2006) 532 . 2002) Barry Schwartz: A választás paradoxona . 1997) Dániel Goleman: Érzelmi intelligencia a munkahelyen (Working with Emotional Intelligence. Obligation. 1999) Steven Pinker: The Blank Slate: The Modern Denial o f Humán Natúré (Tiszta lap: Az emberi természet modem tagadása.a döntésről másképp (Blink: The Power o f Thinking Without Thinking. 1997) Susan Forward: Érzelmi zsarolás: a félelem.Gavin de Becker: The Gift ofFear: Survival Signals that Protect Us from Violence (A félelem adománya: életmentő jelek az erőszak ellen. Gottman: A boldog házasság hét titka gyakorlati útmutató (The Seven Principles fór Making Marriage Work. 2006) Dániel Gilbert: Stumbling on Happiness (A meglelt boldogság. S. 1999) Douglas Stone. and Guilt to Manipulate You. 1998) V.

Freud. Oxford: Oxford University Press. (1 9 7 0 ) Lateral Thinking. London: HarperCollins. (2 0 0 6 ) The Female Brain. H. D. J. (1 9 8 3 ) Frames ofM ind: The Theory of Multiple Intelligences. London: Orion. Palo Alto. A. E. Goleman. ( 2 0 0 6 ) Stumbling on Happiness. (1 9 5 8 ) Young M án Luther: A Study in Psychoanalysis and History. ( 1 9 9 7 ) Emotional Blackmail: W hen the People in Your Life Use Fear. A. G. Erikson. (1 9 9 9 ) The Seven Principles fór Making Marríage Work. Csíkszentmihályi. N. London: Penguin. Branden. London: Penguin. H. D. & Silver. & Harper. (1 9 7 4 ) A Guide to Rational Living. ( 1 9 9 8 ) Working with Emotional Intelligence. London: Penguin. L. Obligation and Guilt to Manipulate You. Harlow. ( 1 9 4 8 ) The Ego and the Mechanisms ofD efence. New York: Random House. New York: William Morrow. E. (1 9 8 0 ) Feeling Good: The New Mood Therapy. Gladwell. (1 9 6 4 ) Games People Play: The Psychology o f H um án Relationships. (2 0 0 1 ) The Psychology o f Self-Esteem. R. H. Gardner. Adler. M. R. (1 9 5 8 ) „The Natúré o f Lőve. Oxford: Oneworld. E. (1 9 9 3 ) Influence: The Psychology o f Persuasion. 1 3 : 5 7 3 . Bolton. N. London: M eridián. New York: Morgan Road. A. Freud. London: Transworld. E. (1 9 9 5 ) Gifts Differing: Understanding Personality Type. (1 9 9 6 ) Creativity: Flow and the Psychology ofDiscovery and Invention. ( 1 9 9 7 ) The Gift of Fear: Survival Signals that Protect Us from Violence. Joyce Crick) (1 9 9 0 ) The Interpretation ofDreams. és Myers. (ford. New York: Basic Books. New York: Wiley. New York: HarperCollins. Berne. Briggs Myers. London: Faber and Faber. R. I. Franki. Los Angeles: Wilshire Book Company. V. New York: William Morrow." American Psychologist. Cialdini. and Resolve Conflicts New York: Prentice H a ll de Bono. London: The Hogarth Press. J. S. Ellis. London: Routledge & Kegan Paul. (1 9 6 6 ) Dimensions o f Personality. London: Bloomsbury. (1 9 9 2 ) Understanding H um án Natúré. de Becker. Gilbert. Gottman. Lásd még: 533 . Forward. (1 9 8 6 ) People Skills: How to Assert Yourself Listen to Others. D. Az első kiadások dátumait a vonatkozó fejezetekben tüntettük fel. Burns. M. Eysenck. (1 9 6 9 ) The Will to M eaning: Foundations and Applications o f Logotherapy.Felhasznált irodalom A kötet összeállításában referenciaként az alábbi kiadásokat vettük alapul. CA: Davies-Black. Brizendine. (2 0 0 5 ) Blink: The Power of Thinking Without Thinking. S.6 8 5 .

& James.http:J/psychclassics. yorku. New York: Arrow. S. Laing. G. London: Vintage. A. I. A. Seligman. Horney.. N Y: Dover. Princeton University Press. B. & Goodman. London: Routledge < Kegan Paul. P. R. Hoffer. V. (1 9 8 0 ) The True Believer. O. N Y: Dover. Chicago: Time-Life Books. (2 0 0 4 ) The Paradox ofC hoice: Why M ore Is Less. (1 9 7 6 ) The Farther Reaches o f H um án Natúré. Kinsey. D. S. R. ( 1 9 9 8 ) Phantoms in the Brain: Probing the Mysteries o f the H um án M ind. London: Penguin. Skinner. ( 2 0 0 3 ) Authentic Happiness. Milgram. ( 1 9 6 8 ) (ford. Rogers. Stone. D. New York: HarperCollins. S. New York: W W Norton. (1 9 5 0 ) The Principles o f Psychology. F. E. C. Indianapolis: Hackett. (2 0 0 3 ) Conditioned Reflexes. Mineola. Moir.. (1 9 6 1 ) On Becoming a Person. (1 9 8 5 ) The M án Who Mistook His W ifefor a Hat: A nd Other Clinical Tales. Mineola. Oxford: Oxford University Press. S. & Heen. London: Pan Macmillan. a feszültség és a stressz megszelídítése. Harris. Maslow. S. (1 9 9 9 ) Difficult Conversations: How to Discuss W hatMatters Most. London: Penguin. (1 9 5 7 ) O u rln n e r Conflicts. M. Klein. A. Sacks. Schwartz. London: Souvenir. 534 . Boston: Houghton Mifflin Rosen. Perls. W.) ( 1 9 8 2 ) M y Voice Will Go With You: The Teaching Tales of Milton H.ca/Harlow/love. (1 9 7 1 ) Beyond Freedom and Dignity. F. (1 9 5 1 ) Gestalt Therapy: Excitement and Growth in the H um án Personality. R. Parton. ( 1 9 8 9 ) Brainsex: The Reál D ifference Between M én and Women. Pinker. K.1 9 6 3 . & Jessel. (1 9 7 4 ) Obedience to Authority. R. & Blakeslee.. London: M andarin. (2 0 0 3 ) The Blank Slate: The M odern Denial of H um án Natúré.. (1 9 5 9 ) The Language and Thought o f the Child.A n Existential Study in Sanity and Madness. London: Penguin. (1 9 7 5 ) Envy and Gratitude: A nd Other Works 1 9 4 6 . G. F. Thoughts on the Natúré of Mass Movements. Vols I & II. Pavlov. New York: Vintage. Styron. Erickson. (M indenna­ pi hangulataink eredete: Az energia. (szerk. Piaget. B. London: Nicholas Brealey/New York: Free Press. Ramachandran. S. ( 1 9 7 6 ) Passages: Predictable Crises of Aduit Life. Jung. W. (1 9 9 6 ) The Origin o f Everyday Moods. C. (1 9 7 3 ) l'm O K -Y ou re OK. ( 1 9 6 0 ) The Divided Self. M. Sherhy. Thayer. (1 9 5 3 ) Sexual Behavior in the Huntan Female. New York: HarperCollins. Hefferline.. htm. New York: HarperCollins. Philadelphia: Saunders. J. A. London: Routledge & Kegan Paul. ( 1 9 9 0 ) Darkness Visible: A M em oir o f Madness. B. C. D. Hull) The Archetypes and the Collective Unconscious. T. New York: Bantam. New York: Viking.

és tárgymutató A befolyásolás lélektana (Róbert Cialdini) 5. 126. 415. 20. 185. 244. 364. 424. 170. 368. 30. 412. 105. 16. 114. 144. 384. 484. 290.Név. 262. 259. 494. 497 535 . 195. 364. 413. 98. 145. 234. 318. 360-61. 47-49. 224. 25. 366. 531 A fiatal Luther (Erik Erikson) 6. 23-24. 114. 26. 256. 312. 404 A szeretet természete (Harry Harlow) 6. 310. 420 Agyszex (Anne Moir & Dávid Jessel) 7. 154. 242. 310. 404. 424. 310. 412. 371-72. 529 „álomtorzítás" 202 American Psychologist 237. 188. 322. 532 A kommunikáció művészete (Róbert Bolton) 5. 297-99. 107. 432-33. 17. alkoholizmus 56. 13. 529 A hangom veletek lesz (Milton Erickson) 6. 350. 454. 300. 23. 142. 394. 45. 40-42. 386. 535 agresszió 66. 287. 432. 529 A gyermek nyelve és gondolkodása (Jean Piaget) 7. 26. 329. 152. 207. 530 A Gestalt-terápia (Fritz Perls) 7. 312-13. 374. 21. 58. 481. 310. 472. 358. 322. 536 Amerikai Egyesült Államok (USA) 29. 325. 16. D. 278. 224. 275-76. 114. 181. 190-91. 16. 254. 533 Adler. 218. 339. 339 435 álmatlanság 498 Álomfejtés (Sigmund Freud) 6. 16. 278. 208. 30-38. 388. 50. 183. 228-29. 298. 310. 254. 292. 332-33. 18-19. 532 A boldog házasság hét titka (John M. 475. 389. 394. 218-19. 366. 440. 279. 529. 452. 30. 523 agykutatás 14. 364. 161. 103. 365. 392-93. 532 alkoholista. 470. 86. 352. 534 A megosztott én (R. 450. 530 A nő szexuális viselkedése (Alfréd Kinsey) 6. 21. 25. Alfréd 5. 531 A meglelt boldogság (Dániel Gilbert) 6. Gottman) 6. 484. 9. 530 A tekintélynek való engedelmeskedés (Stanley Milgram) 7. 328. 530 A női agy (Louann Brizendine) 5. 38. 396. 142. 385. 421-22. 531 A választás paradoxona (Barry Schwartz) 7. 68. 18. 404. 442. 16. 203. 16. 16. 533 A férfi . 20. 23. 442-43. 114-16. 270-71. 20. 384. 142. 100-01. 436. 364. 529 A félelem adománya (Gavin de Becker) 5. 47-48. 114. 84. 18. 352. 21. 472. 352-53. 404. Laing) 7. 533 A fanatizmus természetrajza (Eric Hoffer) 6. 462. 534 A pszichológia alapelvei (William James) 6. 198. 122. 98. 384. 361. 26. 244-45. 210. 198-201. 452. 496. 152. 60-61. 98100. 254. 188. 529 a pszichológia vakfoltja 182 A személyiség dimenziói (Hans Eysenck) 6. 424. 142. aki kalapnak nézte a feleségét (Olivér Sacks) 7. 162-64.

412. 107-12. 530 Arisztotelész 200 Arizonai Állami Egyetem 123 Átmenetek (Gail Sheehy) 7. 322. 134. 530. 343. 165. 406. 535 Brizendine. 300. 332. 485 Becker. 79-84. 381. 170. 366 archetípus 6. 18-19. 234. 304 „befolyásolási fegyver" 116 behaviorista 14. Ramachandran) 7. 98. 5. 114. 270.Amerikai Klinikai és Pszichiátriai Szövet­ ség 151 Amherst College 112. 206 Bécsi Pszichoanalitikai Egyesület (Wiener Psychoanalytische Vereinigung) 31. 26. 188. 26-27. 531. 19-20. 330. 278. 183-84. 182-83. 413-15. 533. Edward de 5. 132. 534-35 Burdach. 23. 394. 300. 529 értelem akarása (Viktor Franki) 6. 16-17. Nathaniel 5. 485. 106. 180-81. 535 Branden. 270. 198. 18. 65. 530 elme fantomjai (V. 198. 473. 242 ami velünk született 408. 38 becsvágy 34. 344. 23. 224. 106. 41-49. 174. 462. 412. 496. 531 Beck. 308. 270. 108. 244. 82. 531 értelem keretei (Howard Gardner) 6. 481. 188-89. 18. 170. Louann 5. 346 bírálat 62. 533 536 . 192. 307. 78-79. 152. 531 én és az elhárító mechanizmusok (Anna Freud) 6. 134. 307. 404. 152. 255. 484. 382 Bolton. 247-50 bolsevik 272. 51-59. 16. 464-65. 344 Berlin 196. 154-55. 152. 134. 19. 30. 21. 26-27. 268. 457 analógia 73. 83. 412. Carl Friedrich 200 Burns. 310. Aaron 13.munka 12 anyagyűlölet 193 anyakomplexus 304-05 anyaméh 16. 139. 142. 526 belső bölcsesség 148 Belső konfliktusaink (Karén Horney) 280 belső mondataink 136 „belső szándék" 475 Benedict. 521. 300. 181. 479. 355. 405. 364. 99-105. Dávid D. 325. 302. 506. 61-69. 432. 535 Bécsi Egyetem 37. 142. 170-72. 424. 278. 374. 385. 531. 264-66. 432. Róbert 5. 180. 139. 25-26. 80. 424. 473 behaviorizmus 13-14. 19. 188. 477. 393 Berne. 287. 278. Gavin de 5. 439 „antifreudista/. 86. 342. 470-71 Az archetípusok és a kollektív tudattalan Az Az Az Az Az Az (Carl Jung) 6. 198. 533 emberi természet kiterjedése (Abraham Maslow) 7. 364. 531. 532 önbecsülés pszichológiája (Nathaniel Branden) 5. 342. 452. 210-12. Eric 5. 266. 256-57. 13. 303-05. 264. 535 „B-értékek" 344 Biblia 155. S. 21. 338. 532. 21. 86. 170. 384. 71-76. 535 bűntudat (guilt) 6. 366. 124. 404. 330. 234. Ruth 161. 180. 185-86. 469. 535 Bono.

535 Darwin. 519 egészség 19-20. 125-29. 192-93. 78. 259. 26-27. 357. 501. 455-56. 372. 21-22. 339. 458. 465. 131-32. 319. 519 „durva nyitás" 248 Ebbinghaus. 23. 424. 417. 459. 163 empátia 26. 81-82. 524 egocentrizmus 397. 412. 348. 210. 45 érzékelés vagy intuíció 88 érzelemtartalmú beszélgetés 488 érzelmek és önbecsülés 81 érzelmek kifejezése 459 érzelmek óvatos kifejezése 491 537 . 501-02 Cialdini. 275 Emberi játszmák (Eric Berne) 5. 350 Cotard-szindróma 419 „cselekmény előtti indikátor" 44 Csíkszentmihályi Mihály 5. 99. 273. 148. 407 Columbia Egyetem 38. 264. 382. 68. 329 Descartes. 388. 216. 450-51. 50-52. 379. 10. 152-54. 10. Hermann 11. 285. Albert 75. Gyer­ mek) 26. 280. 238. 460 emberi indíték 15. 359.Camus. Felnőtt. 508. 532. 512. 184. 346. 349. 284. 329-30. 407 defenzív viselkedés 249-50 depresszió 13. 530 emberi teljesség 345-46 Emberismeret (Alfréd Adler) 5. 509-10. 537 Erickson-módszer 144 Erikson. 59. 530. 496-503. 238 én három szintje (Szülő. 131. 432-34. 53. 204. 520. 278. 278. 359 Erickson. 490. 30. 229-31 elvárások 34. René 376. 530. 384. 470. 375. 208. Charles 35. 135-40. 122. 198. 26-27. 139. 507. 311. 519 dominancia 34. 367. 114-17. 443. 198. 285-86. 30. 240. 390. 170. 499. 56-59. Albert 182. 51213. 106. 142. Milton H. 142-51. 236. 535 civilizáció 204. 254. 37. 518. 342. 21. 224. 6. 23. 408. 514. 300. 432. 110. 35. 335. 390-91. 407 domináns és kiegészítő folyamatok 91 „dopamin-oxitocin viharai" 103 döntéshozatal 89. 484. 58 engedetlenség 156-57. 517. 279. 287. 417. 11922. 413. 23. 326. 354. 156-61. 532. 341. 535 erkölcsi felelősség 355 erőszak forrása 44 erőszak szikrája 43 erőszakos bűncselekmény 42. 409. 21. 529 embertípusok 93. 400 egzisztencializmus 182 egyéniség 146. 529 Ellis. 292. 13. 92. 408. Albert 6. 30. 455. 190-92. 535 első benyomás 226. 447. 298. 188. 264-65. 137. 135. 201. 195-96. 150. 373. 525 depresszív pozíció 324-26. Erik 6. 188. 388. 459 elhárító mechanizmus 6. 19-20. 392. 190. 188-93. 116. 25. 22. 18-19. 322. 522. 15. 449. Róbert 5. 438 Eichmann. 315. 224. 127. 31-32. 343. 70. 352. Adolf 358-59 Einstein. 520. 446. 37. 107-11. 462. 417. 304. 285. 452. 532. 25. 441 életjátszma 56 elfojtás 166. 174.

16668. 536 félelem (fear) 5-6. 281. 387. 509. 342. Galilei 204. 179. 256. gyermekszülés 103 484. Howard 6. 529.2 0 8 . 536 George Washington Orvosegyetem 95 gestalt = 'egész 386-87. 9. 162. Dániel 6. 409 Gardner. 452. 9. 357. 392-93. 192. 210. 25. 40-43. 484. 20. 312. 534. 527 extravertált és introvertált emberek (E vagy I) 91 Eysenck. 23-24. 458. 391. 170-78. 319. 536 fantáziálás 193. 270. 538 . 536 gondolatfolyam 294. 86. 310. 379 gyengédség 193. 170. 415 234-43. 53-54. 393. 224. 518-19. 21-22. 300. 154. Sigmund 6. 322. 170-72. Harry 6. 384-86. 534. 382. 323-25. 255-62. 30„harmadik X" 466-67 32. 536 350. 309-10. 135. 195. John M. 530. 533. 138. 529. 533 érzelmi zsarolás 25. 234. 21-22. 288. 404535 142-43. 26. 9. 181-86. 347-48. 536 Freud. Malcolm 6. 40. 264. 163-64. 284. Goleman. Anna 6. 461. 323. 475. 393. 388-89. 343. 407-08. 410. 219-21. Gilbert. 436. 244feltételes reflex 374-75. 23. 524. 236. 170. 37-38. 142. 364. 526 Gestalt-terápia 7. 380. 381. 26. 300. 368-69 Forward. 414. 214-16. 20.Érzelmi intelligencia a munkahelyen (Dániel Goleman) 6. Hans 6. 537 fantázia 192-94. 30. 452. 404. 57. 211-12. 337-38 Franki. 18. 529. 170-71. 279. Dániel 6. 268. 302. 10. 25. Viktor 6. 255 hamis én 32. 18-19. 6. 60. 23. 136. Susan 6. 160. 374-79. 60. 278. 176. 223. 153-54. 231-32. 15. 250. 302. 378-80 53. 533 evolúció 16. 337-38. 244. 329-30. 50. 68. 188-89. 325 Gottman. 400 feminista mozgalom 99 gyermekotthon 260 férfiak agya 98. 176-77. 78. 299. 533. 242. 210. Hampstead Háborús Óvoda hangulat anatómiája 508 188-96. Érzelmi zsarolás (Susan Forward) 6. 442. Harlow. 472. 25. 371 gyermeki logika 394. 340. 400 fantomvégtag(ok) 415-17 Gladwell. 233. 25. 498 452. 314. 472. 412. 26. 417. 198. 15. 227. 181. 336. 390-91. 78. 269. 535 haladásellenes elvek 158 főemlőskutató 25. 385. 12-13. 333. 533. 267-68. 248. 9. 529 feltétlen reflex 377. 103. 244. 424. 338 felettes-én 189-92. 531 Hampstead Gyermekterápiás Klinika 197 Freud. 107. 412. 225-29. 251. 114. 4748. 536 frontálislebeny-sérülés 220 1 9 5 . 80. 190-92. 114. 170-75. 432. 45. 322-23. 536 Feltételes reflexek (Iván Pavlov) 7. 18-19. 532.

304. 6. 19. 488-97. 384. 445. 68. 177. 299. 499. 366. 457. 480 individualizmus 79. 506. 178 Kant. 335-36. 485-86. 30. 407. 364-73. 285-88. 258. 98-100. 239-42. 330. 76. 68. 9. Bums) 5. 436. 223. 437. 31519. 148-51 hipotalamusz 415. 456-57. 124. 215-16. 523 házassági játszma 50. 530. 21-22. 111-12. 452. 351. 19. 161. 519 James. 408 hormonok 16-18. 460. 152. 468. 214. 536 Harvard Egyetem 27. 366-69. 55-56 Házassági Tanácsadók Amerikai Szövet­ sége 140 házasságon kívüli szex 310. 492. 496. 106-07. Eric 6. 40. 368. 161. 536 539 . 468. 460. 145. 322. 157. 524 Kinsey. 322. 98. 494. Sheila 7. 104-05. 104. 318. 6. 503 identitás-beszélgetés 488-89 identitásválság 22. 536 Jókedvűen (Dávid D. 163. 134. 279-82. 167. 135-40. 23-24. 481. Róbert A. 442. 45. Carl 6. 323. 155. 436 Hiteles boldogság (Martin Seligman) 7. 332. 11-12. 530. 332. 25-26. 356. 521. 529. 188. 298-99. 424. 132. 16. 361. Karén 6. 324. 291-98. 142. 523. 98. 161. 393. 519. 519. Alfréd 6. 167. 404. 218. 530. 134. 415. 432. 532. 509 Horney. 452-53. 106. 535 Harris. 143 kapcsolatteremtés 60-62. 159. 470. 92. 410. 106. 14-16. 350 Jung. 152-55. 16-18. 237 IQ 27. 270-76. 237. 533 Hoffer. 157-59. William 6. 492. 394-95. 374. 372. 467 ideológia 157. 105. 522 Jessel. 352.háromdimenziós modell (pszichoticizmus-extraverzióneuroticizmus. 536 jelenlét 63. 153. 211-12. 506. 404. 102-05. 490. 453 jellemvonás 129. 478. 452. 195. 337. 521. 18. 479. 477-78 intelligenciateszt 214-15. 21. 152. 198. 15. 60. 364. 530 ítélőképesség 82. 50. 432. 514. 235. 95. 86-89. 316 házasságterápia 246 Heen. Dávid 7. 20. 242. 157. 481. 536 homoszexualitás 252. 536 identitás 22. 397. 112. 409. 244. 278. 342. 530. 319. 532 Jónás-komplexus 346. 470. Immánuel 221 kapcsolatok dinamikája 25. 193. 26. 249. 412. 264-69. 360-61. 271. 102. 262. 114. 485. 264. 494. 533. 537 hipnoterapeuta 19 hipnózis 143. Thomas A. 83. 446. 529. 311-13. 78. 536 Kaliforniai Egyetem (Los Angeles) (UCLA) 49. 9. 215. 170. 213 karakter 241. 50. 301-09. PEN) 164 Harper. 18. 526 IQ-teszt 210-11. 32. 28. 461. 213 Irigység és hála (Melanie Klein) 6. 94. 211.

281. 208. 456. 124. 398. 26. 530 kommunikációs készség 26. 530. 135. 440. 278. 21. 531 London 29. 89. 302. 181. 384. 104. 300. 355. 7. 530. 240. 2627. 37 kísérleti pszichológiai laboratórium 11. 384. 33337. 330. 336 konceptuális lények 80 konfliktus 247. 300. 76. 64. 260. Melanie 6. 72. 127-28. 394. 224-25. 280. 238. 496-97. 197. 460 kreativitás tanulmányozása 126 kriminológia 10. 470. 23. 519 kulturális szabályok 302 Különféle adottságok (Isabel Briggs Myers) 5. 126. 288. 372. 130-32. 467. 108. 147. 459. 47172. 352. 379. 138. 499 kozmológia 204. 48. 162. 486 követési készség 64-65 következetesség 116. 106. 334. 210. 536 kognitív pszichológia 13. 286 leánycsecsemők agya 101 Legfelsőbb Bíróság (USA) 49 leírhatatlan leírása 498 lekötelezés (obligation) 172 lelkiismeret 22. 478 lenézés 248-49 logika 19-20. 86. 161. 23. 170. 71-72. D. 496. lekötelezés (obligation). 95. 21. 147. 385.kisebbrendűségi komplexus 33. 198. 24. 348. 479 „kontroli-drámák" 269 korrekciós próbálkozások kudarca 249 Korszakov-szindróma 434 kortizol 102. 164. 406. 182. 58. 252. 279. 477 laterális gondolkodás 27. 296 kultúra 17-18. 477-80. bűntudat (guilt)) 172-73 „ködösítés" 172 körülírás 65. 503. 400-01. 532 kreativitás 26-27. 302-03. 249. 52-53. 530. 167. 246. 339. 37. 215. 225 kudarcok 138. 469. 428. 20. 195 kollektív tudattalan 6. 455. 388 kontroll 45. 405-06. 322-32. 408-09. 60-62. 86. 21. 118-19. 532 Külügyminisztérium (USA) 49 Laing R. 299 Klein. 184. 184-85. 505. 340. 70. 102. 322. 357. 142. 520 Kreativitás (Csíkszentmihályi Mihály) 5. 143. 256-57. 184. 102. 501.86. 339-41. 157-58. 499. 88. 317. 154-60. 70-71. 124-28. 24. 381. 70-75 Laterális gondolkodás (Edward de Bono) 5. 181-82. 409 „köd" (FOG= félelem (fear). 205. 519 kognitív terapeuta 13. 360. 260. 10. 117. 18. 342. 160. 72. 348. 452. 394. 165. 531 Látható sötétség (William Styron) 7. 252. 480. 208. 517. 535 540 . 306-07. 535-37 Luther Márton 21. 93-94. 332. 168. 124. 536 láncszemek 127. 300. 394. 108. 110. 278. 293. 398. 499 logikai-matematikai intelligencia 211-13 „logoterápia" 6. 170. 532 lázadás 156. 20. 315. 210. 427. 388 kontaktus 26. 237 kompenzációs elmélet 23 kompetencia 236-41 koncentrációs tábor 24. 117. 205.

339. 94-96. 160. 280. 530 „mélylélektan" 10. 269 neurológia 103-04. 254. 353. 498 Mentálhigiénés Hivatal (New York) 69 Milgram. 262. 520 napi ritmus 499. 481. 536 -a 19. 417. Stanley 7. Sheila Heen) 7. 532. 241 McLelland. 163. 384. 536 M indennapi hangulataink eredete (Róbert E. 502. 83. 19 memória 100. 26. 436. 391 New York 48. 521. 531. 114. 484-85. 438. 309 Nemzetközi Tranzakcióanalitikus Társaság (Internacional Transactional Analysis Association) 59. 58. 226 Maslow. 236-37. 303. 139. 424-25. 21-22. 212. 215. 26. 131. The 51. 117-22. 278. 232. 368. 103. 381. 129. 205. 533 Németország 153. 232. 23-24. 415. Mayer. 306. 371 541 . 162. 341. 237. 393. 139. 300-01. 160. 326. 105. 14. 384. Anne 7. 505-06. The 225. 450. 535 nácizmus 271. 504. 216. 468. 368-69. 199. 115. 120. 461. 92. 451. 412. 309. 427 művészet 5. 298. 127. 398. 509 marketing 27. 301. 231. Dávid 237 megfontoltság 390-91 megosztott én 7. 185-86. 393 Nemzeti Tudományos Szervezet a Szexuá­ lis Problémák Kutatására 312 Nemzetközi Pszichoanalitikus Kongreszszus 196. oldalon „hangu­ latokénak van írva mítoszok 13. 424. 496. 421. 333. Bruce Patton. 351. 361-62. 235. 432-33. 364. 164.83. 122.magabiztosság 31. 278. 478 munkaadók 87. 244. 154. 300 motiváció 51. 405. 493. 495. 509 négy alaphangulat 509 „negyedik X" 468 N ehéz beszélgetések (Douglas Stone. 222. 286. 57. 536 mások meghallgatásának képessége 63 matematika 104. 343-51. 16-17. 434. 400. 440-41. 484. 245. 450. 360. 531. 168. 298. 211-13. 97. 19. 350. 139. 240. 366. 60. 60-61. 253. 23-24. 424. New Yorker. 287. Abraham 7. 487. 66. 151. 535-37 New York Times. 422. 78. 237-38. 150. 429. 510 Nathaniel Branden Intézet 84 „natúré or nurture" (természet vagy neve­ lés) 16 negatív gondolatok 108-09. Tayer) 7. 460. 332-34. 472. 523. 53. 536 morális gátlás 274. John 235. 525-26. 229. 366. 300. 364-73. 87-89. 98. 242. 337. 532. 204-06. 471 New York Város Egyeteme 83. 446-47. 199. 196. 385. 275. 322. 487. 408. 275. 99-101. 531 Myers. 246-47. 345. 404. Isabel Briggs 5. 69. 18. 531. 216. 407. 68. 451. 513. 372. 200. 439 maximalizálok 20. 234. 353-62. 419. 21. 439 neuroticizmus 22. 525 Moir. 166-67 neurotikus tünet 280. 231-32 New York-i Világkereskedelmi Központ 48 nők agya 17.

69. 332. 76. 475 Ösztönösen (Malcolm Gladwell) 6. 60. 262. 342. 317-18. 105 nyelvi intelligencia 212-13 nyughatatlanság 45. 341. 38. 142.Nők Hangulat. 286. 421. 40. 529. 529. 120. 358. 432. 494. 9. 254. 238 Ramachandran. 461. 529. 10. 384-93. 9. 488-91. 25. 26. 231-32. 424-30. 478. 322. 140. 404. 310. 472. 185. Bruce 7. 14. 467-68 ősbizalom 23 összefüggésrendszer 9. 16-18. 537 pop-pszichológia 26. 154. 268-69. 47-48. 185. 140 Oidipusz király (Szophoklész) 204 Oké vagyok. 498 önismeret 9. 112. 142. 18-19. 308. 210. 533. 478 ösztrogén 102. 375-83. 384. Oxford 71. 13. 462. 168. 50.138. 265 premenstruációs szindróma 99 progeszteron 102. 162. 254. 98. 364. 20. 357 Sacks. Jean 7. 410. 264-65. 367 racionális emotív terápia (RÉT) 135. 313. 520. Harris) 6. 114. 308. 413-21. Steven 7. 132. 80. 160 pszichopata 45. 68. 235. 16-17. 537 Pinker. 320 Rogers. 238. 127 összemosódás 387-88 ösztön-én 188-92. 368. 16-17. 413. 205. 208. 280. 178. Carl 7. 244.. 162. 224-27. 484-85. 479 öntudat 36. 165. 287. 515. 404 Redfield. 268. V. 537 Pearl Harbor 269 Perls. James 268-69 rézusz majom 255-56 Rockefeller Alapítvány 312. 424. 238. Olivér 7. 350. 530 önkielégítés 314-15 önkontroll 147. 51. 368 pszichiátria 10. 519 Piaget. Iván 7. 520-21 Pszichoterapeuták Amerikai Akadémiája 140 pubertáskor 318. 537 542 . 50. 402. 530 orgazmus 103. 394. 168. 314-15. 473. 7. 424. 333-34. 151. 188. 195. 114. 166. 498-501. 59. 412. 450. 25-26. 421.és Hormonklinikája (San Francisco) 99. 432-41. 373. oké vagy (Thomas A. 267-68. 264. 395-402. 196 obstrukció 249-50 Ohio Állami Egyetem 123. 105. 429. 533. 332. 534 ösztönző környezet 130. 405-11. Fritz 7. 537 rasszizmus 266. 278. 535-37 oxitocin 102-03 „Ödipusz-komplexus"203. 15-16. 243. 99. 165. 178. 104-05 „öt nagy" személyiségjegy 22 „paranoid-szkizoid" pozíció 324 Patton. 28. 246. 10. 10. 279. 537 „Rómeó és Júlia effektus" 121 rossz lelkiismeret 355. 180. 296 öngyilkosság 109. 212. 60. 374. 531. 525 „pszichobiográfia" 22. 530. 440. S. 311. 23-24. 281 önértékelés 79. 504 öngyűlölet 21. 537 PhD-fokozat 76. 533 Pavlov. 485-86.

138. F. 512-15. 166. 249. 104. 106. 32. 506. 323-24. 156. 78. 507-09. 485-86. 390. 509-11. 241 San Franciscó-i Pszichoanalitikai Intézet 59 SAT teszt 214 Schwartz. 166. 328. 134. 291. 232.Salovey. 533. 492. 284. 315 Sheehy. 124. 106. 532. 102 szexuális magatartás 17. 537 Schweitzer. 537 serdülők énközpontúsága 195 serdülőkor 99. 8. 98. 136. 448-50. 486. 225. 98. 330. 152-53. 429. 262 Stone. 16. 488-90. 537 (B. J. 270-75. 509. 524 társadalmi bizonyosság 114. 218. 335. 23. 103. szociológia 104. 532. 59. 185. 442-52. 537 Time 205. 254. 20-21. 102-06. 537 Spitz René 259-60 Stanford Egyetem 112. 254. 354. Barry 7. 507. 190. 82. 374. 7. 496. 86-88. Peter 235. 181 természettudomány 16. 474 teljes elmélyülés 345 terápiás módszer 19. 484. 166. 74. 152. 104. 218. 20. 501. 116. 26-27. 499. 335. 537 stressz 8. 114. 533. 196. 467. 9. F. 266. 15. 13. 444. 268-69 új énkép kialakítása 110 új keretek 147 Útmutató az ésszerű élethez (Albert Ellis & Róbert Harper) 6. 119-20 társadalom ellenségei 34-35 technológia 13. Douglas 7. 22. Martin 7. 378. 394. 60. 94-95. 317-18. 139. 472-81. 21-22. 106. 207. 108. 261. 532. 311. 453-61. 395 Szabadon fogva szkizofrénia 23. 195. 325. 312 Tiszta lap (Steven Pinker) 7. 329. 104. William 7. 33839. 254. 101. 253. 20. 188. 472. 531 Simon. 479. 374. 32. 345. 533. 513 Thayer. 270. 496-504. Gail 7. 16. 494. 190-91. 200. 537 Styron. 23-24. 444. 9. 429. 442. 166. 533 tizenéves lányok agya 102 Tourette-szindróma 436-37 tömegmozgalmak 6. 88 „személyiségtípusok" 5. 244. 326. 314. 404-05. 280. Róbert E. 424. 23. Skinner) 7. 106. 363. 522. 138. 474 testi-kinesztetikus intelligencia 213 tesztoszteron 101. 19. 476. Theodore 215. 402 szokások rabjai 292 szorongás 34. 56. 178 Skinner. 311 szexualitás 17. 220. B. 410. 203-04. 530 543 . Albert 347 Seligman. 339 „szociális érzés" 33-36. 342. 474. 518 Simpson O. 162. 100-01. 368 tézis 9. 123. 134-35. 458. 195. 98. 95. 102. 57. 20. 531. 531 személyiségteszt 22. 532 szemkontaktus 64. 463-71. 315. 529 transzcendens pillanat 343 „Tranzakcióanalízis" (TA) 52-53. 333. 472. 132. 49.

360. Egon 240 zenei intelligencia 213 zsarolók lelki világa 173 544 . 245. 426. 530 válás előrejelzése 248 vallás 155. 353. 447 zavartság 498 Zehnder. 435. 386. Franz 183 Wertheimer. 305-06. 484. Wilhelm 11. Max 344. 161. 271-72. 105. 299. 461. 429. 301. 205. 369 vizuális-téri intelligencia 213 „Warren Harding-effektus" 228 Washington Egyetem (Seattle) 245 Valakivé válni Watergate betörés 117 Werfelt. Timothy 225 Winfrey. 361. 60. 313. 340. 420. 384. 424. 278. 320.(Carl Rogers) 7. 25. 184. Oprah 48 Wundtot. 356. 30811. 208. 247. 342. 332. 142. 194. 445. 527 Yale Egyetem 58. 344-45. 526 William James-díj 167 Wilson. 455 „vékony metszetek" (thin-slicing) 227-28 Virginiai Egyetem 225 viszonzandó szívességek 117 vizuális ingerek 258. 262.

A döntésről másképp Seth Godin: Mi a bőgés? Marján Attila: Európa sorsa . Friedman: És mégis lapos a Föld.Anthony D.. század rövid története Jessica Williams: Merre tart a világ? lan Gately: Bolygóbuli Stephen Weinberg: Csillagokra látni Tim Harford: A leleplezett gazdaság John Howkins: Az alkotás gazdagít Adrián Slywotzky: A profit művészete Bojár Gábor: Graphi-sztori Előkészületben: Don Tapscott .William Patrick: Bagdadi tolvajok Thomas L. Williams: Wikinómia Keith Suter: 50 kérdés a világról Folk György: India Tóth Éva Mária: Karrieriskola Kiss Mariann: Teakalauz Több mosolyt a világnak! Ara: 3200 Ft i BN 978-96 -9686-21-2 n 9 89639 686212 . amely felrázta a világot Bőgel György: Blogvilág Marínov Iván . - A XXI.Pál Attila: Legendavadászat Stephen Addis: Hogyan nézzük a japán művészetet? Tóm ZoeUner: Szívtelen kő - Utazás a gyémántok birodalmában Matthew Bogdanos .Egy év.Az öreg hölgy és a bika Emma Hartley: Sokszínű Európa Mark Kurlansky: 1968 .Dezső András .A HVG Könyvek köteteiből: Dominic Streatfeild: Agymosás - Fejezetek a tudatmódosítás titkos történetéből Dominic Streatfeild: Kokain Deyan Sudjic: Épület-komplexus Chris Anderson: Hosszú farok Edward de Bono: Tanítsd meg önmagad gondolkodni! Edward de Bono: A csodálatos elme Malcolm Gladwell: Fordulópont Malcolm Gladwell: Ösztönösen ..

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->